Page 1

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

. Δ∂ÀÃ√™ 214 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÏ‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

K·Ê¤ OÌfiÓÔÈ· 50+3 ̤ÚË ÁÈ· Ó· ÈÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 28 H A.V. ÛÙËÓ 5Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË K·ÙÚ›Ó BÂÏÈÛÛ¿ÚË TˆÓ ™Ù. TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, B. M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 36


2 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

29 ª·˝Ô˘ - 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: §ÒÚ· ∫fiÓÙÔ˘

EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

K

18 OÈ ¯ÚËÛÌÔ› ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

20 º¤Ù·, ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ· Î·È Û·Ê¿ÚÈ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

22 EÛ‡ ÙÈ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¯Ù‡ËÛ˜; AÏ‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘

26 ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚ¤Ó· ÛÙËÓ Â·Ú¯›· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

28 I ∫∞º∂ √ª√¡√π∞ ú1

28 K·Ê¤ OÌfiÓÔÈ· ú 1 50+3 ̤ÚË ÁÈ· Ó· ÈÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

34

Where Do We Go From Here? MÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

36 ¶¿Ì £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË! H A.V. ÛÙËÓ 5Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ H K·ÙÚ›Ó BÂÏÈÛÛ¿ÚË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ TˆÓ ™Ù. TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, B. M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘

36 I ¶∞ª∂ £∂™™∞§√¡π∫∏!

™Δ∏§∂™ 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 13 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 16 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘ 20 ™Î›ÙÛÔ: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ 22 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 24 ∂ÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘: ΔÔ˘ Δ¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘ 25 Techie Chan: To˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 42 Travel Voice: T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∫·ÚÚ¿ 47 0231: To˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 54 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 56 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 70 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 78 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 79 £¤·ÙÚÔ: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 80 μÈ‚Ï›Ô: Δ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË

49 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

82 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 83 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘ 84 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

¿ıÔÌ·È ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÂÚ›Ï˘Ô˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó οÔÙ ‰ÚfiÌÔ˜. TÒÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈ·›. ◊Úı·Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›·, ÙÔÓ ¤Ûη„·Ó fiÏÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ۈϋÓ˜. ¶¤ÓÙ ̤Ú˜ ÙÒÚ· ÎfiÏ·ÛË. º·Û·Ú›Â˜, ʈӤ˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı·Ì̤ӷ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· Áηڿ˙. ™Â ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ, ı· ›¯·Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ fiÚÙ·-fiÚÙ·. E‰Ò ¤‚·Ï·Ó ¤Ó· ¯·ÚÙ› Û’ ¤Ó· ÛÙ‡ÏÔ. ŒÚÁ· ·fi 22/5 ¤ˆ˜. TÔ ¤ˆ˜ ÎÂÓfi. K·‚Á¿‰Â˜. °È·ÁÈ¿‰Â˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ‰¤Ô˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. TÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ. O ˘‡ı˘ÓÔ˜ ʈӿ˙ÂÈ, ¿ÓÙ ·È‰È¿, ÁÂÚ¿ ·È‰È¿, ÎÔ˘ÓËı›ÙÂ. O ·Ú¯ÈÂÚÁ¿Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ «¿ÓÙ ·È‰È¿» ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο. 5-6 Ù·Ï·›ˆÚÔÈ Í¤ÓÔÈ Ûο‚Ô˘Ó. ¶¤ÊÙÔ˘Ó Û ÓÂÚfi. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û 3 ÁÏÒÛÛ˜. P›¯ÓÔ˘Ó Ì¿˙· Úfi¯ÂÈÚ·. K¿ÔÙ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. BÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÌ·, ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÌÔ˘ÏÓÙfi˙·, ʇÁÔ˘Ó. T· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Ì·˜. O‡ÙÂ Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. O ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜. ŒÙÛÈ ı· Ì›ÓÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ™˘˙ËÙ¿Ì Û ÌÈ· ·Ú¤· ÁÈ· ÙÔÓ OTE. MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË, Ϥˆ, ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË. ŸÙ·Ó, Ù· 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂȘ ‰ÒÛÂÈ 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ Cosmote. 1,6 ‰È˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi. 1 ‰È˜ 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. MÂÙ¿ ·Ú·¯ˆÚ›˜ ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ fiÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÁÈ· 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·; M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ‚Ú·‚Â›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔ˘. ŸÌˆ˜ Ì ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÔÚ›·, Ì· ÂÛ‡ ‰ÂÓ Â›Û·È ·ÓÙÈÎÚ·ÙÈÛÙ‹˜, fiÏÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂȘ; TÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·, fiÛÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Û ÙÈ Û‡Á¯˘ÛË ˙ԇ̠fiÏÔÈ, Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. EÁÒ, ÂÓÙˆÌÂٷ͇, Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Â›Ì·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·.

86 ∂lements of style: T˘ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ª¿Î· 88 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 89 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 93 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 94 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

ŸÏÔÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›ӷÈ. MfiÓÔ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ’·ÈÍ·Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ËÏȤϷÈÔ, ÙÔ Ê¿Á·Ì ηϿ-ηϿ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi, ÙÔ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó fiÏÔ, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. °È· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô EºET ¤¯ÂÈ 200 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÌÈ·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ BÂÏÁ›Ô˘, ¤¯ÂÈ 2.000. H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ë Ùˆ¯‹ ÏËÓ ÙÈÌ›· EÏÏ¿˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. M ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ «ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ» ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë Ù‡¯Ë. °ÂÓÈο, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ô ºÔÚ¤·˜ EϤÁ¯Ô˘ TÚÔʛ̈Ó, ÔÈ AÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, fiÛ· ›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô «Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ‹˜», ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. M˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì·˜ ·¤‚·Ï·Ó ·fi ÙÔ KÈfiÙÔ. XˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÎfiÌ· Ó· Á›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¯Ù›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ¢·ÛÔÏfiÁÈ·, ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·Ó‡·ÚÎÙ·. ÕÎÔ˘Á· ÛÙÔÓ ºÏ·˜ ¤Ó·Ó ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË Ô˘ ¤ÎÏ·ÈÁÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ù· ›‰È· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂʤÙÔ˜ ¤ÏÂÁÂ, η̛· ÚfiÏË„Ë, η̛· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. TÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· YÁ›·˜ ÙÚ›˙ÂÈ, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ, ‰È·ÊıÔÚ¿. T· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¯ÚfiÓÈ·. OÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ˘Á›·˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÂÎfiÚ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ԇÙ ٷ ÛÎÔ˘›‰È· Ó· Ì·˙¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ‰ÂÓ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÛÙ›·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. M¤¯ÚÈ Î·È Ù· ÌÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÈÔ ·Ú¯·›· ¯ÒÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 3 Ë ÒÚ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʇϷΘ, ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ˘Âڈڛ˜. ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ¢ËÌfiÛÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ù· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ó· ·ÁοÎÈ, ÌÈ· ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ¤Ó· ¿ÚÎÔ. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ Ûο‚ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘. MÈ· ÚÔËÁ̤ÓË ¯ÒÚ·, ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·. °È’ ·˘Ùfi fï˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜. °È·Ù› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯¿ÏÈ·, ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ËÁ·›ÓÂÈ Ï¿Ê˘ÚÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· οÔȈÓ. TÔ ¯¿Ô˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÙÂϤ˜. EÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ¢È·‚¿˙ˆ οÔÈÔÓ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÊÚÔ‡ÙÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜, ÙÔ˘˜ «Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜». M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÙÔ˘ OTE ÛÙËÓ NÙfiÈÙÛ T¤ÏÂÎÔÌ, ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ... ™ËÌ›ÙË. °È·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ Û ȉÈÒÙ˜ ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ˘! K·Ù·Ï¿‚·ÙÂ; E›Ó·È ÁÈ· ÔÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. °È· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· Ù· η˙›Ó· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. A˘ÙÔ› fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ¤Ó· ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. AÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. A˘ÙÔ› ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘. ∞ 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 3


voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë §ÒÚ· KfiÓÙÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÙÔ 1945. ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ AÁ›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ Î·È ÂÎfiÓËÛÂ, ÙÔ 1976, ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË. ºÔ›ÙËÛ Â›Û˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜. Afi ÙÔ 1978 ˙ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÏËıÒÚ· ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1982 ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê› ÔÏÏ¿ ·È‰Èο ‚È‚Ï›·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ÌÈ·˜ ÂÓÙ¿ÙÔÌ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. K‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÈÙ¤Ó˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡, ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË a d s @ a t h e n svo i ce.g r ¢È‡ı˘ÓÛË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡ À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r

∫À∫§√º√ƒ∂π ! 4 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

∞Ó ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙËÓ fiÏË, ڛ͠ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. £· ‰ÂȘ ÙÔÓ ΔÔm Waits Ó· Û ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÓËÚfi Î·È Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ‡ÊÔ˜, Ù· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÁÂÓ¿ÎÈ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¯Â›ÏÔ˜.

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 5


°PAMMAΔ∞

NEANIKE™ ∞¡∏™ÀÃπ∂™

Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÒÚ·... ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ûˆ fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 72 K¤ÓÙÚ· ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ·fi ÁÈ·Ù›, ·fi Ò˜. EÈı˘Ì›Â˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÏÙÒÛÂÈ. ¶Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·- ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ʈӿÍÔ˘Ó ˆ˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ·- È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÂÓÈο fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›Ó¤ÓÂ·Ó ·ÛıÌ·ÙÈο. ¶ˆ˜ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊË‚Ô, ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ™’ ¤Ó· ÎÂÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ·. ¶Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÌÔ˘ Â¤‚·Ï·Ó Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÁÁ›Íˆ ÛÙÔ Ì¤Ï- ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηıÒ˜ ÏÔÓ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ˘¤ÁÚ·„· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ ¤¯ˆ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓË- ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Û˘¯›·˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ¿ÏÏÔÙ ÙËÓ ·È- ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÒ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÛÈÔ‰ÔÍ›· ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿- K¤ÓÙÚˆÓ ¶ÚfiÏ˄˘, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÏÂÈ·. KÈ ÂÁÒ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ Û‡ÓıÂÛË. M¿Ù·È·... K·È Ô Ùfi- „˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ OKANA. ÓÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. E›Ó·È E‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ·Ï‹ıÂÈ·. ¢¿ÎÚ˘Û· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ó·ÚΈÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. °È·Ù› ηÈÚfi ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÎˆÊÂ‡Ô˘Ó ÙÒÚ· Û·Ó ·ÂÈΛÓËÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ Ù·Ï·ÓÙ‡ÔÌ·È Î·È ÔÈ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÛȈ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ı¿Ó·ÙÔ – Ô˘ Ì ÙËÓ fiÔÙ ¿ˆ Ó· ·ÁÁ›Íˆ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔ˘ ‚˘ı›˙ÔÌ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈËÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ı· Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ·‚¤‚·ÈË. °È·Ù› Ë Ô˘ÏËı› Û·Ó ÚÔ˚fiÓ. ‰ÔÎÈÌ·Û›· Â›Ó·È Ô˘ ÙÂÏÈο ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È O ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜, ÙÔ ‰Ú¿Ì·, Ë ·Ú·Ï¿ÓËfi¯È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙȘ ‰˘- ÛË Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Ó¿ÌÂȘ ÛÔ˘ Î·È fi¯È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. H Ì¿¯Ë Ì ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÔ˘. H T· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ fiÛÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù·ÓÙ¤ÍÂȘ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜... K·È ·˘Ùfi 100 §∂•∂π™ ÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ Û ÊÔ‚›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÙÔ˘ EKTE¶N, ·ÏÏ¿ Ì ·’ fiÏ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athens χË Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ÂÚÈ̤ÓÂÈ. Ÿ¯È ÙÔ ·ÔÙ¤voice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ fiÙÈ ÙÔ EKTE¶N ¤ÎÏÂÈÛ ÏÂÛÌ· –fiˆ˜ ÛÔ˘ ›·– ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ó, ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹ ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ‡ ı¤Ïˆ Î·È °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ, ı· Â›Û·È ·ÎfiÌ· ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· OKANA. ·È‰›. TÔ ·È‰› Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È. OÈ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘ÔηٿÛÙ·ÙˆÓ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Ó·ÚÎÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘, Ô˘ ʈӿ˙ÂÈ ÌÔÚÒ Ó· OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙˆÓ N·ÚΈÙÈÎÒÓ. £ÂÚ·Ù· ηٷʤڈ... ÙÔ ·È‰› Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÚÈÓ ÙÔ ›· ηٿ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·’ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ˘ÔηٿÛٷٷ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÛÚÒÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ. ·ÍÈfiÏÔÁ· ıÂÚ·¢ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ - ¢∂™¶∏ ¶∞¡∞¡∞∫∏ EÏÏ¿‰· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Ì ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. E›Ó·È ¢ı‡ÓË fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ¿ÚÂÈ Δ√ ¶√§ÀΔ∂á∂π√ ∑∂π AÁ·ËÙ‹ ΢ڛ· ¶·Ó·ÁȈٿÎË, ÂÎÙÈÌÒ ·Ê¿- ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Î·È ÓÙ·ÛÙ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ, ¿Ï- Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› ÏÔÙ Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈ· ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÂ Î·È ÔÓ¿ÂÈ: ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ó¤Ô˘˜ οÓÂÈ ‚·ÚÂÙ¿! ™‹ÌÂÚ· fï˜ ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û¯Ô- ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ì¿ıÂÙÂ: ÏÈ¿Ûˆ οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Û¯ÂÙÔ˜ fiÙ ¤ı·ÓÂ, Ô‡ ̤ÓÂÈ Î·È fiÛÔ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Î·È Ï›ÁÔ Î·ÎÂÓÙÚ¯‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÂ- Ó·È. EΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÚÈÏ¿‚ÂÈ. TÔÓ Î‡ÚÈÔ HÏ›· M·ÚÌ·ÏÈ¿ ˆ˜ fi¯È ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ™TA£MO™. AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ! K¿ÓÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ٷ ˘¤ÚÔ¯· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ’¯ÂÈ ÌÂ- E§∂¡∏ ¶∞¶∞§∂§√À¢∏ Ù·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ·fi ÂÚ›È·, Î·È ÙfiÙ οÓÙ ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ‚ÚÂı› ¿ÙÔÌÔ Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ fiˆ˜ ÂÛ›˜. EÁÒ, ÚÔ- H KOMMATIKH TH§EOPA™H ÛˆÈο, Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ Ô˘ ¿- A·Ú¿‰ÂÎÙÔ. EPT ÏËÚÒÓˆ ÎÈ ÂÁÒ, Ì ÚÒıÂÏ¿ Û·˜ ı· ’¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·˜! ÙËÛ·Ó fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘; £¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Ù˘- ™√ºπ∞ Z∏™∏ ÊÏÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ; £¤ÏÔ˘Ì ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È fi¯È ÎÔÌÌ·ÙÈ΋... Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¿ÏÈ fiÙÈ Ô‡Ù N¤· Ô‡Ù ¢ËLAST EXIT °Ú¿Êˆ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿- ÌÔÎÚ·Ù›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· fi‰·˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ™TA£MO™ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·˜ ÓÈÁԇ̠K·ÏÏÈı¤·˜, MÔÛ¯¿ÙÔ˘,T·‡ÚÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ·... ¿ÚıÚÔ “Last exit” fi¯È ÁÈ· Ó· ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ Ì - DANIELLE 6 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

¶√À §∂∂π ∫∞π Δ√ Δƒ∞°√À¢π. T√ √¶√π√ ª√À ∂Ã∂π ∫√§§∏™∂π ∂¢ø ∫∞π ª∂ƒπ∫∂™ ª∂ƒ∂™, √¶ø™ ™Àªμ∞π¡∂π ª∂ Δ∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ¶√À •∂º√¡Δ∞ƒ√À¡ ∞¶√Δ√ª∞ ª∂™∞ ™Δ√ ªÀ∞§√ ª∞™ √Δ∞¡ Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ¢∂¡ ¶∞¡∂ ∞∫ƒπμø™ √¶ø™ Δ∞ £∂§√Àª∂...

WONDERFUL TONIGHT ¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Ì·˙Â̤Ó˜ ÔÈ ÛÙÚ·‚¤˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· (ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ Û ̤ӷ, ÌÔ˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜) – ¿Óˆ Ô˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÚ··ÎÈ¿ ÛÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Î·¿ÎÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË. M ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ̤۷ ÛÙËÓ ÎÂÊ¿Ï· ÛÔ˘, Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó· ’Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÎÏ¿ÊÙ Ì». M·›Óˆ Û ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÛÙ›ψ ‰·ÎÚ‡‚Ú¯ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÁÚ¿„ˆ Ï˘ËÙÂÚ¿ ÛÙȯ¿ÎÈ·, Ó· Ê¿ˆ ÔÏÏ¿ ÎÔÎ Ì·˙Â̤ӷ Î·È ÁÂÓÈο Ó· ÊÂÚıÒ Ì ÙÚfiÔ ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙÔ, fiˆ˜ ¤Î·Ó· Û’ fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ‰ËÏ·‰‹ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÏÈÔ-Ê¿ÛÂȘ. TÔ “Baby, you look wonderful tonight” ÙÔ ’¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ô Eric Clapton ÁÈ· ÙËÓ Pattie Boyd ÙÔ 1977 – ϤÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Î·È ÙÔ “Layla” ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙÔ ¤ÁÚ·„Â. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÁÎÔÌÂÓ¿Ú· ÛÙ· ÓÈ¿Ù· Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ (·ÌÂÚÈηÓfiÊ·ÙÛ·), ›Ûˆ˜ Ó· ›¯Â ÙÚÔÌÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›-

Œ

8 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Ó·È fiÙÈ Ô Clapton ‹Ù·Ó ÙÚÂÏ¿ η„Ô‡Ú˘ Ì·˙› Ù˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÌÈ· ÁÎfiÌÂÓ· Ô˘ ‹‰Ë͘ ¤Ó· ‚Ú¿‰È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·˘Ï›·, ·˜ Ô‡ÌÂ. AӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ “You look wonderful tonight”, Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ıÏ›„Ë, ÙË ‚·ÚÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ì ÙË ‚·ıÈ¿ η„Ô‡Ú· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M ·ÚËÁÔÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· (Ï›Á·) ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¤ÚˆÙ· Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› «ÌÂÁ¿ÏÔ˜». E›Ó·È „ÈÏ‹ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ‚¤‚·È·, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ (·) Ô‡Ù ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È «ÌÂÁ¿Ï·», (‚) ÌfiÓÔ Ë EϤÓË TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Ù· ͤÚÂÈ, Î·È (Á) Ô ŒÚÈÎ (‹ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ) ‰ÂÓ Î¿ıÈÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÚËÌ·‰ÔÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô Î·È ÁÈ· ¿ÚÙË ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ ηχÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ı· ‹ÌÔ˘Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· Ϥˆ «Ù¤ÏÂÈÔ Â›Ó·È, ̈Úfi ÌÔ˘, Â›Û·È ıÂfi˜» Î·È ı· ‹Ù·Ó ÌÔ‡Ú‰· – ·˜ ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠ÂÈ-

Ù¤ÏÔ˘˜. KÈ Ë Pattie ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¯ÈÏÈÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ “wonderful” Èı·Ófiٷٷ Ó· ¤„·¯Ó ÙÂÓÂΤ Ó· ÍÂÚ¿ÛÂÈ... ¶Ô‡ ‹Á·; K·È Ô˘ıÂÓ¿ Ó· ÂȘ, ̤۷ ›۷È. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Îfi„ˆ ÙÛÈÁ¿ÚÔ-ÔÙfi Î·È ÌfiÏȘ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÒ Î·Ù‚·›Óˆ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· fiÔ˘ ¤¯ˆ η‚¿ÓÙ˙· ·Î¤ÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘Ûٿډ˜, ÙÛÈÌ¿ˆ ¤Ó· ÙÛÈÁ·Ú¿ÎÈ Î·È ÙÔ ÊÔ˘Ì¿Úˆ ÛÙË ˙ԇϷ Ϙ Î·È Â›Ó·È ‚·Ú‡ Ó·ÚΈÙÈÎfi. BÚ¤ıËη ÛÙÔ “Salero” ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ôχ ÈÛ·ÓÈÎfi, Ôχ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ȉ ÙË ÌÈÛ‹ ο‚· ·Ó Ì ¿ÊËÓ οÔÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÓ ηӤӷ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ‹È·. Œ¯ÂÈ ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·, Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ, ÁÂÓÈο ·Ó‚·ÛÙÈÎfi, ›Ù ¤¯ÂȘ Ù· Ó‡ڷ ÛÔ˘ ›Ù ‰ÂÓ Ù· ’¯ÂȘ. K·È (¤Ó·-¤Ó· Ù· ı˘Ì¿Ì·È) ‹Á· Ó· ·ÏϿ͈ ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔ “Le Streghe Son Tornate”, Ù¤ÏÂÈÔ Ì·Á·˙› ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ì vintage ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú: ¤¯Ô˘Ó «Ì¿ÚΘ» Ì ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ (·Ó ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô˘¿Ô˘ Ì¿ÚΘ) Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÛÙÈÏ. Œ¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ 800 ÊÔÚ¤˜ ·’ ¤Íˆ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’¯· ÚÔÛ¤ÍÂÈ, fiÙ·Ó ÚÒÙËÛ· fiÙ ·ÓԛͷÓ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó „ÈÏÔ-Ù·-Ó‡ڷ-ÙÔ˘˜, «ÚÈÓ 8 ¯ÚfiÓÈ·». M· Ô‡ ˙ˆ; ¢ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Á‡Úˆ ÌÔ˘; ŒÓȈ۷ ¤ÓÔ¯Ë, ·ÏÏ¿ ‹Ú· ˘¤ÚÔ¯Ô Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Prada (120 ¢ÚÒ) Î·È ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜ ÌÔ˘. EȉÈο Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ Ë Ê›ÏË Ë ÔÔ›· ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ¿ÏÏ·Í· ÁÈ· Ó· ¿Úˆ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ú¿ÁÌ· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· η٤‚·ÈÓ· ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ MÔÓ‹ ¶ÂÓÙ¤Ï˘, ·fi ‚·ÊÙ›ÛÈ· ̈ÚÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘. M ¤ÎÔ„Â Ë ÁÓˆÛÙ‹ ›ӷ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ (Ë ›ӷ ÙÔ˘ «Í‡ÓËÛ· Û·Ó ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· ’Ì·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙȘ 11 Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ı· Ê¿ˆ Ù· ·Ù¿ÎÈ·») ÎÈ Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ì ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙË «BÂÏ·Óȉȿ». §ÔÈfiÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˙ˆ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ˙‡Ì˘, ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË «BÂÏ·Óȉȿ», Î·È Ë ÌÂÏÈÙ˙·ÓfiÈÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋. ¶‹Ú· 9 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ›Ù˜ ÎÈ ‹Ù·Ó fiϘ Ù¤ÏÂȘ. ŒÙ˘¯Â Ó· ’Ó·È KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏ›Ù˘ Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Î·È ÌÔ˘ ÂÍËÁÔ‡Û ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ (ÂÓÒ Ì·ÛÔ‡Û· ÎÈ ¤Î·Ó· «ÌÌÌ») fiÙÈ Ë «BÂÏ·Óȉȿ» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù„˘Á̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌfiÓÔ ÊÚ¤Ûη, ÎÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ηÏfi η˙¿Ó ÓÙÈ› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È... οÙÈ, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. °ÂÓÈο ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Î·˙¿Ó ÓÙÈ› Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ·Ú¿ ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ·fi ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ô‡Ù ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÔÙ¤. E›Ó·È ÔÈ ·‰È˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÛ·ÓٛϷ οÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÚ·„· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ‹Ì·Ù·/‹/Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ηÓ›Ûˆ fiÏÔ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÔ˘Ûٿډ˜... ∞ Salero, B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 Le Streghe Son Tornate, X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7212.581 BÂÏ·Óȉȿ, K. B¿ÚÓ·ÏË 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.533


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 9


☛ 5Ë ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™. ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜μ. ª·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 36

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ì·˙Â̤ӷ

ª√¡√ °π∞ ªπ∞

ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

(STEP INTO BLU

E)

(K˘Ú›· de gustibus)

«M·Ì¿, ÎÔ›Ù·. H øڷȈ̤ÓË». (H øÚ·›· KÔÈ̤̈ÓË. EÙÒÓ 2)

«¢ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È·, ‚Ú ‚Ͽη, ÁÏ˘Î¿ ›ӷȻ. (M·Ì¿˜ Û ÈÙÛÈÚ›ÎÔ, Û ‚ÈÙÚ›Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ)

M·Ì¿˜ Û ̈Úfi: KÔ›Ù· Ì¤ÌË, ÛÈ-ÓÙÈ. M·‡ÚÔ˜: Œ¯ˆ Î·È ·È‰Èο.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯Ú ÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

(«M·Î¿ÏÈÎÔ», KÔψӿÎÈ)

«•¤ÚÂȘ ÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Î·Ï‹; T¯ÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ 902. E›Ó·È Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. M ٷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÔ˘, Ì ٷ fiÏ· ÛÔ˘».

☛ ∂Û‡ ÙÈ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¯Ù‡ËÛ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ë A.V. ‹Ù·Ó ÂΛ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÈηÛÙÈÎfi ÂÚÈÙÂÚ¿ÎÈ, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Billy °Ú˘¿ÚË. ¶¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ, ‹Ú·Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ‚È‚Ï›·, ›‰·Ì ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, οӷÌ ӤԢ˜ Î·È ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ Î·È ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A.V ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. P·ÓÙ‚ԇ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ.

ARTATHINA’08

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

MIKPH A°°E§IA

«P ̷̿, ÁÈ·ÙÚfi˜ ›۷È;» (N·Úfi˜ ÓÙÈÓÙ‹˜. KÈÓËÙfi. æ˘¯ÈÎfi)

- ¢·ÓÈ‹Ï, Ò˜ Î·È ¤‚Á·Ï˜ ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ ™˘ÓÂÚ˙‡; - ◊ıÂÏ· οÙÈ Á·ÏÏÈÎfi, ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. - ... AÛ·ÓÛ¤Ú.

(+)

(-)

A¶IKIOY A¶ANTA Afi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ: K·Ô˘ÙÛ›ÓÔ˜ Á˘ÌÓfi˜ ÛÙËÓ “Espresso”. Afi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‰È·ÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ: °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ Ì›˙˜ Î·È ÚÈ˙fiÙÔ Û ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡. Afi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ James Bond: Die(t) on another day. NÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÌÂÓÔ‡: PÈÁηÙfiÓÈ Ì 4 ‰ËÏË-Ù˘ÚÈ¿.

ANTøNH™ KANAKH™ ŒÚ¯ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏ· ΤÚÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë.

(MÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ÎÏ›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË E˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë [A›ÎÈÔ˜] Ì ٷ ‰҉ÈÌ· Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈο Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi

(31Ë °ÈÔÚÙ‹ BÈ‚Ï›Ô˘, ¢. AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘)

(°. NÙ·Ï¿Ú·˜, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi NÙÔÌÈÓfi, 1970)

To Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù‹Û˘, ÿÚ˘ ªÈÚÌ›Ï˘, ÛÂÏ. 44

INFO-DIET

(T·ÍÈÙ˙‹˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - XÚ. §·‰¿)

«ºÔÚÙÒıËη ÙȘ Ù‡„ÂȘ ÌÔ˘»

∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ οÓÂÈ 50% ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÙËÏÂı·٤˜.

¡ÀÃΔ∞...

MÈ· Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ... ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· Ó‡¯Ù·... ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎ ËÓÈÎfi Ô˘ Û˘Ó ¯Ò ˜ Ì ٷ ÌÔ ÚÊ ÒÓ ÂÙ ·È , ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Bombay Sapphire, ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË. TÔ Bombay Sapp hire ͢Ó¿ ÙȘ ·È Ûı‹ÛÂȘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ì·˜ ηÏ› ÛÙ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ev ent ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚ ÈÔ‡ Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi η ÛÙ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒ Ó. MÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ TN T, Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ· ÓÙ P‹ÁÔ ÛÙË ¯ÔÚÔ ÁÚ·Ê›·, ÙË Louk ›ÓÔ ia ÛÙ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÙÔÓ M·ÓfiÏË ¶·ÓÙÂÏ È‰¿ÎË ÛÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È Î·ÓÙˆÓ¿ÙÔ ÛÙË ÛÎ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË M·ÚËÓÔıÂÛ›·. ¢Â˘Ù¤Ú· 9 IÔ˘Ó›Ô ˘ ÛÙȘ 22.00, ÛÙ Ô Z¿ÂÈÔ. M ÙȘ ÚÔÛ ÎÏ‹ÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÎfiÏ·ÛË. AÏÏ¿ Ë A.V. ÂÍ·Û Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 50 Ê¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· , ÛÙÂ›Ï ÛÙÔ 54121: AVCL  Û SMS UB ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì , ÎÂÓfi Î·È fi ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÙÔ Ú ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

«Œ¯Ô˘Ó ̿ıÂÈ ÙÒÚ·, fiÏÔ ¶›ÙÛ· X·Ù. AÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘, ÙÔ˘˜ ϤÂÈ “¶¿Ì AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· ¶›ÙÛ· X·Ù”».

«ªËÓ ÎÔÈÌ¿ÛÙ ηٿ ÙËÓ Ù‹ÛË»

ºøΔ√: ¶∂ƒπ∫§∏™ ∫∞Δ™π∞ºÀ§§√À¢∏™

Œ¯ÂȘ ·Ôڛ˜; Œ¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

‚È‚Ï›Ô: «A›ÎÈÔ˜ Õ·ÓÙ·», ÂΉ. MÂÏ¿ÓÈ, ú 20)

O §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ηÏ› ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË Ó¤¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ ËıÔ ÔÈÔ‡˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «O ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË». ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 25, P¤ÓÙË. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 212 2125.562 (10.00-15.00). AÈÙ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ 2 IÔ˘Ó›Ô˘.

- °IANNH™ NENE™ 10 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

EUROVISION TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘. º§ITZANI EN TPIKYMIA «H ™ÂÏ‹ÓË, Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙË Á‡ÛË, ÙÚÈÁˆÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Î·È Î¿ÓÂÈ fi„Ë 60 ÌÔÈÚÒÓ Ì ÙÔÓ O˘Ú·Ófi. H ™ÂÏ‹ÓË Î˘‚ÂÚÓ¿ Î·È Ù· Ï‹ıË, ¤ÙÛÈ Ô Î·Ê¤˜ ·˘Ùfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú¿ÍË Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË». (∞fiÂÈÚ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘ ηʤ (!) ·ÛÙÚÔÏÔÁÈο.

«°YNAIKA», TO ¶EPIO¢IKO ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Ô˘ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹˜». ™ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi team ÔÏÏÔ› Î·È Î·ÏÔ› Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ.

Afi Ó¤Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜.)

°ÂÈ· ÛÔ˘ §È¿Ó·, ŸÏÁ·, M›·, B›Î˘...

(M¿Î˘ ÚÔ˜ N›ÎÔ, Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·)

AKOY™THKE «K¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜, ŸÏÁ· ÌÔ˘, ÁÂÓÓ·›· Â›Ì·È ÂÁÒ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·!»

O¢O™ BOYKOYPET™IOY X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ●

(º›Ï˜ ÛÙÔ “Jackson Hall” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ Â͛ۈÛË: Á¿ÌÔ˜ - ‰È·˙‡ÁÈÔ)

CRAZE FOR GRANDEUR «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÔÈÎÔ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹, ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ Ì·˜ fiÚÙ·˜, N›ÎÔ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘».


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙ›¯Ô˘ «Í‡ÏÔ Ô˘ ı· ÙÔ Ê·˜» ·fi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ ÎÔ˘ÓÂÏ¿ÎÈ)

1

M ÔÈÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ™¤Ú‚·˜ M·Ú›ÁÈ· ÛÙË Eurovision Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿; ¢ËÏ·‰‹, ÌfiÏȘ ÙË ‰Ô˘Ó Ì ·Ó‰ÚÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó, ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Í·ÊÓÈο ÙÔ ϷΈÙfi; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙȘ ·ıÒ˜ ·È‰ÈΤ˜ „˘¯¤˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿ÂÈ Ì›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ì˘Á‰·Ï¤˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ glitter ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Û·Ó Î·ÓÔÓÈ΋ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·, ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÛÙ‹ıÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ «¯·Ú·‰ÚÔÎÔÏÙ¤» (ÓÙÂÎÔÏÙ¤ + ¯·Ú¿‰Ú·), ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ extensions ηÈ, ÁÂÓÈο, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ›ÛÙ· Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Ù˘ ‚›˙ÈÙ·˜. TÔ Â‡Ï·ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô fiÙ·Ó, ·‡ÚÈÔ-ÌÂı·‡ÚÈÔ, ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ “Baby Dance” ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ·È‰È΋ Eurovision! º˘ÛÈο Î·È Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÏÔÈfiÓ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚ ºÈÏ‹ÌÔÓ· Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ¿ÓÂÏ fiÙÈ ÙÔ ı¤·Ì· ÌÈ·˜ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË ÌÈÛ‹ Ó‡ÊË Î·È ÌÈ-

Ûfi˜ Á·ÌÚfi˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÎÔÏ·Û›·. EÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹. °È·Ù› ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ Û οÙÈ ˘ÁȤ˜ Î·È ·Î›Ó‰˘ÓÔ, fiˆ˜ Ë ËÏÈıÈfiÙËÙ·. K·È fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ËÏ›ıÈÔ˜, ·Ú¿ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜.

2

M· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ, ÙÒÚ·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô‡Ù ¤Ó·Ó; ™Î¤„Ô˘ fiÛÔ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì›·, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓıËÌ· Ô˘ Ó· ‚Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ. ◊‰Ë ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Á·‡ÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ «-fiÔ˘ÏÔ˜» (Û ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜), «-ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘» Î·È «-Ù¤Ú·˜». EÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË «fiÎηÏ˘» ‹ «-ÔÏ·˝‰Ë˜», ÔÈ ‚¿˙ÂÏÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ «A¤Ú·¶·Ù¤Ú·» ÛÙÔ È¿ÙÔ.

3

TÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «ÎÂÚ‰›˙ˆ ¯Ú‹Ì·Ù·» ·fi ÙÔÓ fiÚÔ «ÎÔÓÔÌ¿ˆ»;

A˘Ùfi˜ Ô˘ «ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·» Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ Ù· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·ËÏÈfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÎÂÚÓ¿ÂÈ ÚÂÙÛ›Ó· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ùfi˜ Ô˘ «ÎÔÓÔÌ¿ÂÈ» Â›Ó·È ·Ó‹ıÈÎÔ˜ ÁÈ·Ù› ‚Á¿˙ÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ÂÓÒ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜, ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÛ¿ÙÛÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ·‰ÈfiÚ·Ù˜ ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

4

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ËÏȤϷÈÔ, ·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ fiÏ· Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. Œ¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·; M· Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi. K¿ÔÈÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜, οÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÛÈ˜, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó ·Ù·Ù¿ÎÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÙËÁ·ÓÈÛÙ› Û ËÏȤϷÈÔ ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ıÂÙÈÎÔ› ÛÙÔ ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ Î·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛοӉ·ÏÔ. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ. K·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó Â›Û˘ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·Ù·Ù¿ÎÈ· ηÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·-

ÚÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο.

5

H Ê›ÏË ÌÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì ÙÚ·‚ÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ “Sex and the City”. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÌË ¯¿Ûˆ ‰‡Ô ÒÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ËÌ›ÙÚÂϘ, ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ηÚÓ·‚¿ÏÈ, Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÂÓÒ ¯Ù˘¿Ó Ó¢ÚÈο Î·È Ì ˘ÛÙÂÚ›· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÒÓ˘Ì· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·; E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ, ·Ó Â›Û·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· οÓÂȘ οÔȘ ı˘Û›Â˜. Œ¯ÂȘ ۯ‰fiÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· Ì·˙¤„ÂȘ fiÏÔ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÔ˘. ¶È˜ Î·È ÌÂÚÈο ÔÙ‹ÚÈ· Ô˘›ÛÎÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. MÂÙ¿ η٤‚· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘, χÛ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ Î·È ¿ÊËÛ¤ ÙÔ Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ Â¿Óˆ ÛÙÔ fi‰È ÛÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿. ¢ËÏ·‰‹, ·fi ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ̤¯ÚÈ Ú¿ÁÈÛÌ·. EΛÓË, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ı· ·ÚÓËı› Ó· Û ¿ÚÂÈ Ì·˙› Ù˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì·ÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ fi‰È ‰ÂÓ Û οÓÂÈ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ¶ÚÒÙÔÓ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ “fabulous” Û·Ó ÂÈÎfiÓ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÙÔ ¿ÛÚÔ ÙÔ˘ Á‡„Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘. ∞

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 11


∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· O Ô›ÎÔ˜ ZÔÏÒÙ· ¯·Ú›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÛÙÔÓ AϤͷӉÚÔ B·ÛÌÔ˘Ï¿ÎË. KÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ... H ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ B·ÛÌÔ˘Ï¿ÎË (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ÙÔ›¯Ô Ì ٛÙÏÔ “I smell something burning”) ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿‚ÔÏ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ¶ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÔÓÂÈÚÈο ‰·¯Ù˘Ï›‰È·. MÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ fiÏ˘, Ó· ÔÛÊÚËÛÙ› οÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙԉȿ‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ K·ÏÏÈÚÚfi˘. O AϤͷӉÚÔ˜ B·ÛÌÔ˘Ï¿Î˘ (www.vee.bz) Â›Ó·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfiÓ. TÔ Í¤ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ “Panopticon”, ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· HÚÒˆÓ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. O Ô›ÎÔ˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ZÔÏÒÙ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi K·ÏÏÈÚÚfi˘. KÈ ·˘Ùfi˜ ¤‚·Ï ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·. TÔ ›‰ÈÔ Û·ÚηÛÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi. M ÛÎÔfi ÙfiÛÔ Ó· ı¤ÏÍÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, fiÛÔ Î·È Ó· Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈfi Ù˘, ·˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ a la maniere de Zolotas. MfiÓÔ Ë T¤¯ÓË ÌÂÙÚ¿ÂÈ, fi¯È Ù· ÏÔÁfiÙ˘·. T· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô.

ΔÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OÀ

12 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

ÛʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ·˘Ùfi ÛÈÓÂÌ¿. TÚÒˆÓ 36, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3462.277

°¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ O§¶ ™¯Â‰fiÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ë Ó¤· Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·Ù›· O‰ËÛÛÔ‡ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÁÏÈÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚو̤ÓÔ˘˜ Ì·Áο˙È· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ Â›ÁÂÈÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ψÊfiÚÔ˘. H Á¤Ê˘Ú· Ù· ’¯ÂÈ fiÏ·: Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÔÌÔÚÊÈ¿, ·Û·ÓÛ¤Ú, ÛοϘ ηÓÔÓÈΤ˜, ÛοϘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜. E›Û˘, ÌÈ·Ó ·fiÏËÍË ÂÓ Â›‰ÂÈ ÎÔ˘·ÛÙ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·). E‰Ò ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÙÔ ÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Î·È «ÔÏ›ÁË ·Á·Ë̤ÓË ÔÏÈÙ›·, ÔÏ›ÁË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ» (K·‚¿Ê˘). °È·Ù› ÙË Ï¤ÓÂ... Aη‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓ· TÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ì ÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Aı‹Ó·˜, ‹Ù·Ó «BÔ‡ıÔ˘Ï·˜» ‹ «B‡ıÔ˘Ï·˜», ÂÂȉ‹ fiÓÙˆ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ¯·ÌËÏfi. (E‰Ò, ·˜ Ô‡ÌÂ, ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô æ·ı¿˜ ÙËÓ ·ı¿Ó·ÙË ÊÙˆ¯ÔÏÔ‡ÛÈ· M·ÓÙ¿Ì ™Ô˘ÛÔ‡.) ŸÙ·Ó ÔÈ «·ÚÌfi‰ÈÔÈ» ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÔÌÈÏÊfi, ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜

KÒÛÙ·˜ M›Ú˘ Î·È ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ ¶‹Ú· Î·È Ì ¯·Ú¿ ‰ËÌÔÛȇˆ ÙÔ Ì¤ÈÏ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο): «...™·˜ ‰È·‚¿˙ˆ Î·È ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ·Ù› ·ÓÙϛ٠·fi ÙȘ “TÔˆÓ˘Ì›Â˜” ÙÔ˘ KÒÛÙ· M›ÚË... ŸÌˆ˜... ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ó·ÚˆÙËı› ÁÈ·Ù› Ë Aı‹Ó·... ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÈÌËÙÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ‰ÚfiÌÔ;... O K. M›Ú˘, 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ T¯ÓÈ΋ YËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ (ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ·... Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù›... ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Û ηٿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ η٤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙËÓ Aı‹Ó·...), Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚfiÙÛÈ, ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ Aı‹Ó·˜. H Aı‹Ó· fï˜ ÙÔÓ ·ÁÓÔ› Â›ÛËÌ·. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÏÂÈ„Â Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ·ÓËÛÂ... E˘¯·ÚÈÛÙÒ, ™Ô‡˙Ë K·ÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ - M›ÚË». ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ŒÙÛÈ, Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·. O ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›ÊËÌÔ˜: ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜, Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˜ Î·È ·ÓÔȯÙfi˜. E‰Ò Ë ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·ÛΛ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ù˘ ÛÔÚ, ÙÔ ÎÚ›ÎÂÙ (¿Ï·ÙȘ Ë ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·!). «Z¤Ê˘ÚÔ˜» TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ÛÈÓ¤ T¤¯Ó˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì’ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÈÛ·Áˆ-

Á‹˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ; ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô «Z¤Ê˘ÚÔ˜» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ MÔ˘˙·ÎÈÒÙË Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙË “New Star” ÙÔ˘ BËÛÛ·Ú›ˆÓ· KÔÛÛ˘‚¿ÎË; °›ÓÂÙ·È Ù˘ ...ÛÈÓÂÊ›Ï: ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÕÏÂÓ, X¿ÓÂÎÂ, K·Ô˘ÚÈÛÌ¿ÎÈ, TÂÛÈÁη¯¿Ú·, BÂÚÙfiÊ, N·ÚÔ‡˙Â Î·È ÔÏÏ‹ ÔÏÏ‹ ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹. AÍ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ‚Á›ÙÂ, Ó· ÙÛÂοÚÂÙ ÚÒÙ· ÙÈ ÚÔ-

AÁ‹ÓÔÚÔ˜ Î·È Aο̷ÓÙÔ˜ K¿ÓÙ ¤Ó·Ó ÎfiÔ: ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ÁÈ· ηʤ ‹ ·˚‰¿ÎÈ·, ÏÔÍÔ‰ÚÔÌ‹ÛÙ ÏÈÁ¿ÎÈ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ AÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ÎÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ Ô‰ÒÓ. E‰Ò, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÛÎËÓÈÎfi, ı· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ‡ Ò˜ ‹Ù·Ó Ë fiÏË Ì·˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1950. ●

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 13


∞Ó¡·Ṳ̂ÓË ‰È¿ıÂÛË

T· ’¯ˆ ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÌÔ˘ ÎÈ Ë ˙¤ÛÙË ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ÌÔ˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Á¢ÛÙÈÎfi ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÚfiÊËÌ· Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· Ì Á·ÏËÓ¤„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ê·Û·Ú›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. E˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Flocafé Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿! √ ·Ó··˘ÙÈÎfi˜ ηӷ¤˜ Î·È Ë lounge ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ◊‰Ë ÓÈÒıˆ ηχÙÂÚ·, ‰ÂÓ Í¤Úˆ fï˜ ÙÈ Ó· ÚˆÙԉȷϤ͈, Flocaccino Caramel ‹ Flocaccino Chocolate ... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ª·Ú›· Ì Â͢ËÚÂÙ› fiˆ˜ ¿ÓÙ·. ªÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Flocaccino Caramel Ì ÏÔ‡ÛÈ· ηڷ̤Ϸ, Ë ÛΤ„Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹‰Ë

ºøΔ√: Δ∞™√™ μƒ∂ΔΔ√™

E›Ó·È ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ‹‰Ë ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ˘‚·Ï¿ˆ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û·ÎԇϘ Ì „ÒÓÈ· 31Ë M·˝Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊ›ÛËÌ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ‰È„¿ÂÈ, fiˆ˜ ϤÂÈ, ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ηÓ›˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. T· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: ÙÔ 48% ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ 38% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› ηÓÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1985 ˆ˜ ÙÔ 2004 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ EÏÏËÓ›‰ˆÓ ηÓÈÛÙÚÈÒÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 95%, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E.E. ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. AÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ (Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, fiÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ 2008 ··ÁÔÚ‡ÙËΠÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Î·È Î·Ê¤), Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË ·¿ÓÙËÛË. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ÙÚ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2009, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ë Praksis ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¿Óˆ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ 8 MKO Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ÙËÓ «H̤ڷ XˆÚ›˜ K·Ófi». ¶ÚÒÙË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

H

ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË Û 225 Ì·Ú-ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È 30 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÂÛÙ›·Û˘ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 50.000 ηÚÙÒÓ (Û˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi), Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·: «M‹ˆ˜ Û È¿ÓÔ˘Ó ÎÔÚfiÈ‰Ô Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÓ›˙ÂȘ;». ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÓfi ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 17.30 ·fi ÙÔ £ËÛÂ›Ô ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ηÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÌË, ı· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ Praksis ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌÈÎÚ¿ È·ÙÚÈο ÙÂÛÙ. ŸÙ·Ó ¤ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù· ı· ·Ó¿„Ô˘Ó fi¯È Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ·ÏÏ¿ Ù· ÚˆÙfiÙ˘· “party ¯ˆÚ›˜ ηÓfi”, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ Î·Ó›ÛÔ˘Ó. ™ÎÏËÚ‹ Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˘Á›· ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

Hª∂ƒ∞ Xøƒπ™ K∞¶¡√

Info: Party ÛÙÔ MAD CLUB ÛÙÔ °Î¿˙È (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53) Î·È ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô SUN ÛÙËÓ KÈÓ¤ÙÙ· (¶·ÓfiÚ·Ì· KÈÓ¤Ù·˜, 54Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ - KÔÚ›ÓıÔ˘). KÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ 210 5205.200, www.praksis.gr

-¢HMHTPA TPIANTAºY§§OY

ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÁÔ˘ÏÈ¿ ÔÈ Ù‡„ÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· Ô˘ ¤Î·Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‹‰Ë ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÈ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ¤Ú¯Ô-

GREATEST HITS O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È 31/5 H̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜

ÓÙ·È Î·È ÔÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÒÚ˜... ΔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ;

AÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙË Áfi· TÛÈÁ¿ÚÔ ÂÛ¤Ó· ÛÙË ¯·Ú¿ ÛÙË Ï‡Ë ÂÛ¤Ó· ›Óˆ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Û’ ·Ó¿‚ˆ Î·È Û ۂ‹Óˆ TÛÈÁ¿ÚÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi ÎÚ˘Ê¿ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·

14 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Ì ÕÛÛÔ Ê›ÏÙÚÔ Ì·Ï·Îfi ‹ Ì K·Ú¤ÏÈ· ÛΤٷ TÛÈÁ¿ÚÔ Ì¤Û· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Û’ fiϘ ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Ó· ¤ÊÙˆ ÏÈÒÌ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ¿Óˆ ÛÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ TÛÈÁ¿ÚÔ ÛΤÙÔ Î·È ÈÎÚfi ·Ú¤· ÛÙÔ Î·„fiÓÈ K·‚¿Ï·, ¢Ú¿Ì·, T˘¯ÂÚfi ÔÈ Áfi˜ ̘ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ TÛÈÁ¿ÚÔ ¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÚÈÓ ·’ Ù· ÊÈÏÈ¿

Î·È fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓˆ TÛÈÁ¿ÚÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ‚Ú·‰È¤˜ Ù·¯˘·ÏÌ›·˜ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·Ú‰È·Îfi Î·È Ó‡̷ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ TÛÈÁ¿ÚÔ ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ Û ÎÚ¿Ù·Á· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì· ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÎÔ›˜ Ì·¯·›ÚÈ TÛÈÁ¿ÚÔ ÌÔ˘ Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ· Ï˘¿Ì·È ÙÔÓ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Î·ÓÈÛÙfi Ó· ˙ˆ Ó· Û ı˘Ì¿Ì·È!


ºTIA•E MOY TH MEPA

Aƒƒø™Δπ∞ H A.V. ‚ϤÂÈ ÚÒÙË ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ cult video ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ rollerblading Î·È Û ηÏ› ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘... ¶ÂÚ›ÂÚÁÔÈ Ù‡ÔÈ Ì fi‰È· ÎÏÂȉˆÌ¤Ó· Û rollers (·Ù›ÓÈ· Ì Úfi‰Â˜) Ô˘ ÙÔÏÌÔ‡Ó ·Û‡ÏÏËÙ· ÎfiÏ· Î·È ÙÚÒÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Û‡ÏÏËÙ˜ ÛÔ‡˜. §¤ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ·Ù¿Î˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ, ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٷÛÙÔÏ‹ ›Ù ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi ·fi ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ·ÚÈıÌfi ÛηÏÈÒÓ. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ inline-¿‰Â˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô video “AÚÚÒÛÙÈ·” Ù˘ Syeahskate. K¿ÓÔÓÙ·˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ rollerblading –Ô˘ ϤÔÓ Â˘‰ÔÎÈÌ› Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·–, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ urban ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ skate ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·Î¿Ùˆ. K·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi video, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi DIY ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ You Tube, Ì ÛÈÓÙ¿ÙÔ Ú˘ıÌfi, ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ¤Ó· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÎˆÏÒÓÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. M ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù·

FREE ATHENS

·È‰È¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ٷ ‚Ú¿‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (Â‰Ò ·ÎfiÌ· Î·È Û ‚·Ì›Ú ÂΉԯ‹ · Ï· Thriller) Î·È ˘fiıÂÛË ÌÈ· Û˘ÚÚ·Ê‹ ·fi highlights Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˘ Û «È·ÙÚÈΤ˜» ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ «ÈÒÛÂȘ», «ÏÔÈÌÒÍÂȘ», «ÂÍ·ÁˆÁ¤˜», «ÎÚ˘¿‰Â˜». TÔ ‚›ÓÙÂÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 30 M·˝Ô˘ Î·È ÛÙÔ release ¿ÚÙÈ (Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÚÔ‚ÔÏ‹) ı· Ì·˙¢Ù› fiÏË Ë fiÏË. ¶Ô‡; ™ÙËÓ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Mall Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ «NÂÚ·ÓÙ˙ÈÒÙÈÛÛ·» (·fi ÙË ÏˆÊfiÚÔ KËÊÈÛ›·˜ ÛÙÚ›‚ÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÚοÚÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Mall ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ¿ÚÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 22.00 Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙË 1.00). - ¶ANA°IøTH™ MENE°O™

SYNCH BUSTERS K˘ÓËÁÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ A.V. ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ˘ Synch ÛÙËÓ fiÏË, ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ... H ATHENS VOICE Î·È ÙÔ Synch ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ΢ӋÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ì ¤·ıÏÔ ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ , ̤¯ÚÈ 12/6 . K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÁÚ›ÊÔ˜, Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ A.V. §‡Û ÙÔ ÁÚ›ÊÔ, ‚Ú˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Ùڤ͠ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ stand.

™Â ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô Ù˘ A.V. ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÔ˘. AÓ Î¿ÔÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ Synch jack-pot ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. Synch busters, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ, ‚Ú›Ù ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁÚ›ÊÔ...

BPE™ THN A¶ANTH™H Café-bar Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ «Ú¿ÛÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹», Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·. £· ‰ÂȘ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ı· ‰ÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ı· ‰ÂȘ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜. K·È ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (›Ûˆ˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ). MË Û ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÔÚÈ¤Ù·È Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ...

■ Free Ù·ÈÓ›· ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο “Canciones para despues de una Guerra” ÙÔ˘ Basilio Martin Patino. ™ÙÔ K¤ÓÙÚÔ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Î·È ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ El mundo (§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9), 30/5, 19.00 ■ MÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË - ·ÓÔȯً Úfi‚· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ °ÎÂÛÙ¿Ô ÛÙËÓ KÔÚ·‹. ¶·Ú.-TÂÙ. ̤¯ÚÈ 31/5. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ 10.00 - 14.00 ÛÙÔ 697 8638355, www.hridanos.gr/volume07/theater/vea_proswpa.php ■ E›Î·ÈÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÌ·Ú¤ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ˘ÚηÁȤ˜ «(§)fiÏ· K¿ÊÙ·» ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. 28/5 - 3/6, ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ §‹‰Ú· (K¤ÎÚÔÔ˜ 12, ¶Ï¿Î·), 21.15, K˘Ú. 23.30 ■ ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ¿ÚÙÈ trip-hop, hip-hop, funk & raga ·fi ÙÔÓ artcrime aka circo inverso. 4/6, ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË (A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ) ■ ¶ÔÏϤ˜ free ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È Û›ÚÈ·Ï ÛÙÔ www.hellas-movies.com

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 15


SHOOTME!

ΔÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ƒ∏°√À (contact@rigosk.gr)

Kylie night. Is the world still spinning around... (ª·Ï·Î¿Û·, 22/5/2008) 16 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 17


È· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ «Âıӿگ˻. ŒÓ·˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÚÚÒÓ. K·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·ÚÒÓ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜. K·È ÛÙ· ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô A¯ÈÏϤ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ™ÎËÓÈÎfi 1960 -63. ¶ÚfiÛˆ· ‚ÏÔÛ˘Ú¿. º¿ÙÛ˜ ÛÎÏËÚ¤˜. ™ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ¿Ó·„ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. H Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ¯¿ıËΠÁÈ· Ù· ηϿ. H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÏ¿˙ÂÈ. OÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ‡˜ ·ÒıËÛÂ. K¿ÔÈÔ˜ ÏÈÔı‡ÌËÛÂ. EÈÎfiÓ˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿. H Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ËÏÈÂÏ·›Ô˘ ¯¿ıËΠÂ›Û˘ ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ. TÔ M·Í›ÌÔ˘ ÊÔÚÙÒÓÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ºÒÏÈ·, ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ˘Ô˘ÚÁfi AÓ¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ™ÎËÓÈÎfi ‰È¿Ï˘Û˘. O ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙȉڿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ K·ÏÔÌÔ›Ú·. T· ÛÙfiÌ·Ù· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. OÈ ‡ÔÙÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó

M

nse to o p s e r priate o r p p he a st is t u g s i d

s ation u t i s most

OI XPH™MOI TOY IOYNIOY TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H agilou2001@yahoo.gr

ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó. H ˘fiıÂÛË «Z›ÌÂÓ˜» ÌÔÚ› Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ. H χÛË Â›Ó·È ·Ï‹. TÔ Euro 2008. OÈ Ì·ÚÙ˘ÚÈ¿Úˉ˜ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ

O IÔ‡ÓÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÓÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. H ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ «¿ÏÏÂÙ·È» ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ MRB. OÈ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·Ù¿ fi‰·˜. OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜, ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Û·Ê›˜, ÙfiÛÔ Û·Ê›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û·ÚÒÓÂÈ. H N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡. H ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ. TÔ ¶A™OK ·˘Í¿ÓÂÈ ·ÓÂ·›ÛıËÙ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘. O ™YPIZA ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 12%. TÔ KKE ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù›ÔÙÂ. ÿÛˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ·ÒÏÂȘ. O §AO™ ·Ï¿ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È. O K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÙÔ ‚ϤÂÈ Î·È ·ÏÏËıˆÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË PËÁ›ÏÏ˘. OÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂ӷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ NԤ̂ÚÈÔ. 18 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

1) TÔ 2009 Â›Ó·È Î·Ù¿ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¤ÙÔ˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi, Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÈÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ 2009. EıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ ·Ï·Èfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. K·¿ÎÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. H ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÏÁ‚ڷ ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÙÒÚ· ˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ÕÚ·, Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ï¤„ÂÈ. OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. O ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤Ó· η̤ÓÔ ¯·ÚÙ›, ÚÈÓ Î·Ó Û˘˙ËÙËı› ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. N¤· ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚ›·, fiˆ˜ Ô ™·Ì·Ú¿˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË Û ÔÛÔÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹. 2) TÔ ¶A™OK ÂÏ›˙ÂÈ Û ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. A˘Ùfi ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. T· ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÂÏ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ı·‡Ì·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙ› ·fi ÙÒÚ· ÙÔÓ ‹¯Ë ÛÙÔ ÛοÌÌ·. £¤ÙÂÈ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙË Ó›ÎË ‹, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ¶A™OK ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. H ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË. AÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¶A™OK ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜,

ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ôχ Èı·Ófi, ÙfiÙÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô˘ ηڷ‰ÔΛ. E›Ó·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÔÏÈÙÈ΋ Âϛ٠ÙÔ˘ ¶A™OK Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¿ÏÏÔ ÙËÓ Î·Ùڷ·Ϸ. OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÏ·ÊÚfiÙ·ÙË ¤ˆ˜ ·ÓÂ·›ÛıËÙË ·Ó¿Î·Ì„Ë, Ì ϛÁÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ™YPIZA. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È. 3) KÚ›Û˘ ÛÔ‚Ô‡Û˘ Î·È Ì ٷ Ó‡ڷ ÛÌ·Ú¿ÏÈ· Ù· «ÔÏÈÙÈο ··Á·Ï¿ÎÈ·» Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÚ·Ì¿Ï·˜, ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ï·Û¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ηıfi‰Ô˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¶A™OK Î·È ™YPIZA. M ÙÔ Û˘Ì¿ıÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ. H ÊÈÏÔ·ÛÔÎÈ΋ «ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ·Ï¿ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ¢È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÏÔ΋˜. BϤ-

OÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. T· ÌÂÁ¿Ï· ÂΉÔÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˙¿ÎÈ· ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È.

§∂¶Δ√ª∂ƒ∂π∞ ∞¶√ Δ√ ∂ƒ°√ «V.I.P. ONLY. 2005. Δø¡ GILBERT & GEORGE ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ THE COMPLETE PICTURES VOL.2, ∂∫¢. TATE / JENNY HOLZER

¶√§πΔπ∫∏

 ÌË ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. BϤ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. K¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ‡. °È· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ηıfi‰Ô˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·ÏÔ˚Îfi. O ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô˘ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ·Ï¿ ÚÔ‚ÔοÚÂÈ Î·È ÂÚÂı›˙ÂÈ Ù· Ó‡ڷ Ù˘ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ó¤ÍÔ‰Ô Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. 4) H ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ KKE, Ë ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚ›ÊËÌË Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ °·Ï¿˙ÈÔ˘ ™Ê˘ÚÔ‰Ú¤·ÓÔ˘, Ô˘ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηٿ ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 7% ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. 5) H ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÂÙÚÂÏ·˚΋ ·Ó·Ú¯›·, Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ÛÔ‚·Ú‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÙÔ ÛÙڛ̈ÁÌ· ÙÔ˘ ˘¤Ú‚·ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈο ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˚‰Â¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ·ÈÊÓȉ›·Û ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜. H «ÙÒÛË Ù˘ PÒÌ˘» ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ «‰Â›¯ÓÂÈ» οÔȘ Ù¿ÛÂȘ. 6) AÓ fï˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÙÂ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ 2009. §ÔÁÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÚÎÂÛÙ› Û ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. H ÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜» ÚÔÔÙÈΤ˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ «M·Î‰ÔÓÈÎfi», ÙÔ K˘ÚÈ·Îfi ‹ Ù· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο, Ì ˘Ú‹Ó· ¤ÓÙ·Û˘ ÙË ¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË. 7) OÈ «Û˘ÌÌ·¯›Â˜» ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ô‰ÔÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. OÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÂÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› «ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘», ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÓÓÔ›. OÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. T· ÌÂÁ¿Ï· ÂΉÔÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˙¿ÎÈ· ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È. OÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È. O ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ›. OÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÙÈο Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. OÈ ÕÚ·‚˜ Â›Ó·È Â‰Ò. OÈ KÈÓ¤˙ÔÈ Â›Û˘. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È. O ¶Ô‡ÙÈÓ ·Ï¿ ˘fiÛ¯ÂÙ·È. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù¤‚ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∞


ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 19


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

ºETA, ºPOYTAKIA KAI TPE§A ™AºAPI TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

«¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚË Ë Ê¤Ù· ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi;» ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜. K·È ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ¤Ó·˜ ÎÔÙ˙¿Ì ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ AıËÓÒÓ, ÂÌ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ; ŸÙ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ô Î·Ê¤˜ Ù˘ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜; TËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÓfi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡, Ù· ‰ÚÔÛÈÛÙÈο... «ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·» ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó! ™Â ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Ù˘ ·ÏÌ˘Ú‹˜ ʤٷ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë 20 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

΢‚¤ÚÓËÛË –ηÙfiÈÓ Û·ÊÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘– Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛ˘Úı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙ¤ÎÈ·. TÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘, ÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û·˝ÓÈ·. K·È ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ı· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚ› Ù· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. °È·Ù›, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ, ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Â›Ó·È Ì›ÔÓ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÁÈ· Ú¢ÛÙfi. N·È, ·fi Ù· «Î·¤Ï·» ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· –Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›Û˘ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÁË Ù˘ E·ÁÁÂÏ›·˜– ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È fiÛÔÈ ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ –ÙÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô!–, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ÓfiÌÈÌ·. A˘Ù¿ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÂȯÂÈÚ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ηχ„ÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÂ... ÙfiÏÌË Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. °È·Ù›, ·Ó Ù· «ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·» Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÔ-

Ì›˙ÂȘ fiÙÈ ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ, Ë Âȯ›ÚËÛË-Û·Ê¿ÚÈ Ù˘ YËÚÂÛ›·˜ EȉÈÎÒÓ EϤÁ¯ˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Â›ÁÂȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡. •ÂÎÈÓ¿ Ë ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·˘Ù‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û·ÚˆÙÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Û ٷ‚¤ÚÓ˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì·Ú, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰˘fiÌÈÛÈ ‰È˜ ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙË «Ì·‡ÚË ÙÚ‡·» ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. TË... Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ. TȘ ΢ÚÒÛÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ –ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÛÙËÓ È¿ÙÛ·–, ÌfiÏȘ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÔÈ Â›ÏÂÎÙÔÈ Ù˘ YËÚÂÛ›·˜ EȉÈÎÒÓ EϤÁ¯ˆÓ, ı· Ù· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ì η¤ÏÔ.

∫·Ù¿ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÙ·Î˘Ï›Ô˘Ó «Î·¤Ï·» Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘

N· ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ· – ÏfiÁˆ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ·–, ÛÙÔ Ê¤ÛÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ì ٷ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù·... Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù˘ ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. AÎfiÌ· Î·È ÔÈ Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·È ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ! ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; «ºÚÔ˘Ù¿ÎÈ·», ʤٷ Î·È Û·Ê¿ÚÈ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi Ì›ÁÌ·, Ô˘ Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÊÔÚ¿ (Î·È ·˘Ùfi) ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ηٷӷψً. K·È ηٿ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜ –Ô˘ οı ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙËÏÂ-·Ú¿ı˘Ú· «ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È»– ÌÂÙ·Î˘Ï›Ô˘Ó «Î·¤Ï·» Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÿÛˆ˜ Â‰Ò Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ·. ŸÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ·Ú·¯Ù‹, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘, Â›Ó·È ·Ù¤ÓÙ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Ûˆ˜! ∞


ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 21


Δ∑πÃ∞¡Δ

T∏§∂Oƒ∞™∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

MÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜ (PˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·, EÏÏ¿‰·, ™ÂÚ‚›·) ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Ù˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ, ÂÓÒ Ì›· ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ MÔÓÔÊ˘Û›Ù˜ Ì ÙËÓ AÚÌÂÓ›·. TËÓ ˘fiÏÔÈË ‰Âο‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ IÛÏ¿Ì (TÔ˘ÚΛ·, A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, BÔÛÓ›· - EÚ˙ÂÁÔ‚›ÓË), Ì›· ‚ڷ˚΋ (IÛÚ·‹Ï) Î·È Ë NÔÚ‚ËÁ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙÔÓ ·ÛÙfi Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ (Ë ÔÌfi‰ÔÍ‹ Ù˘ IÛÏ·Ó‰›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ‰¤Î·ÙË Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË). ™˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ‰ÂÍÈ¿, ·ÊÔ‡ ÙÔ Hӈ̤ÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ ‹Úı ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ Ë IÚÏ·Ó‰›·, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ NÙ¿ÛÙÈÓ ÙË Á·ÏÔԇϷ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. K·ıÔÏÈÎÔ› Î·È ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë E˘ÚÒË Â›Ó·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹ fiÏÂÌÔ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë A˘ÛÙÚÔÔ˘ÁÁ·Ú›·, Ù· ·Èο ‰¿ÊË Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ™ÈÎÂÏÈÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜. TËÓ ¤ÎÏËÍË ¿ÓÙˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ë ¶Ôψӛ· Ì ÌÈ· ¿„ÔÁË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Ì·Ï¿ÓÙ·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ‹Úı ÌÈÛ‹ ‰ˆ‰¤Î·ÙË Î·È ÌÈÛ‹ ÂÈÎÔÛÙ‹ ٤ٷÚÙË, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÌÂٷ͇ PˆÛ›·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÂÈÚÚÔ‹˜. H ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ K·ÏÔÌÔ›Ú· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ·Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӈÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ‚ÁÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· Ô‡ÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘¯fiÓ Ù·Ï¤ÓÙÔ˘. H ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¿ÓÙˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ôχو˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Â Î·È Û¯ÂÙÈÎfi Ê·Í ·fi ÙË ™Ô˘ - §È. TÒÚ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2008, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë EÏ‚ÂÙ›· Î·È Ë A˘ÛÙÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰È·ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â›Ó·È °ÂÚÌ·ÓÔ› ηıÔÏÈÎÔ›, °ÂÚÌ·ÓÔ› ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, °ÂÚÌ·ÓÔ› Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Á·ÏÏÈο, ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜, °¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÂÚÌ·ÓÈο, ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÒÓ Î·È IÙ·ÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚfiȉÔ, ·ÊÔ‡ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯Ï›‰·. ●

22 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

SOTOS ANAGNOS

¡π∫∏ Δ∏™ √ƒ£√¢√•π∞™

E™Y TI NOYMEPO XTY¶H™E™; T˘ KATEPINA™ ¶ANA°O¶OY§OY TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô M¿Î˘ ÎÈ Ô ¶··‰¿Î˘ «¯Ù˘Ô‡Ó» 30¿ÚÈ· ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ AGB; ™Â fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· 25¿ÚÈ· Ù˘ MÂÓÂÁ¿ÎË Î·È ÙÂÏÈο ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ Á›ÓÂÙ·È fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ê·Û·Ú›·; M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο talk shows ·Ú¿ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈΘ ÂÎÔÌ¤˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÛ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó; È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜. ¢ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ı· ÂȉÔıԇ̠ÛÙÔ ÚÔÛÊÈϤ˜ ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂ-·ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ AGB, ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÎÔÚfiȉ· Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ͇ÓÈÔÈ Ô˘ ¤È·Û·Ó ÛÙ· Ú¿Û· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· –ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È 27 ¯ÒÚ˜ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 12 Â˘Úˆ·˚Τ˜)– ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÚ·‚ËÁ̤ÓË. YÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, Ë ÌËÙÚÈ΋ AGB Î¿Ï˘„ ·fiÏ˘Ù· ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. OfiÙÂ, Ë ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ οÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ù˙›ÚÔ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ı· ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ .¯. ÙÔ˘ KÒÛÙ· B·Í‚¿ÓË, ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÈÛÙÈ΋. A˘Ùfi Ô˘ ı· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fï˜ Â›Ó·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ӷ 40% Î·È 50%. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ

¢

ÙËÏÂı¤·ÛË Ì¤ÛÔ˘ ÏÂÙÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹, fiÛÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ ÏÂÙfi Î·È fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯً ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ «ÌÂÁ¿Ï· ÓÔ‡ÌÂÚ·» Î·È Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ™˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ϤÌ fiÙÈ Ô «K·Ê¤˜ Ì ÙËÓ EϤÓË» ¯Ù˘¿ÂÈ 25¿ÚÈ·. K·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 25% Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙËÏÂı¤·Û˘ Î·È fi¯È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÏÂı¤·ÛË. TÔ 25% ÛËÌ·›ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯً ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÂΛÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ·’ ‹ ‚’ ÚˆÈÓ¿‰ÈÎÔ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ οÓÂÈ 50% ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÙËÏÂı·٤˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘„ËÏfi ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂı·ÙÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ prime time (21.00-23.59), ·ÊÔ‡ ÂΛÓË Â›Ó·È Ë ˙ÒÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔȯً ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ. 10% ÛÙÔ prime time ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂı·ÙÒÓ ›‰ÈÔ Ì ÂÎÔÌ‹ Ô˘ È¿ÓÂÈ 40% ÛÙË ˙ÒÓË ÙˆÓ ÚˆÈÓ¿‰ÈΈÓ. ŸÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ 8% ÙÔ˘ ÙËÏÂÌÂÚȉ›Ô˘, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ Ù· ›‰È· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ·fi ¤Ó· ÚˆÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ

M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο talk shows ·Ú¿ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈΘ ÂÎÔÌ¤˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÛ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó;

ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÙËÏÂÌÂÚȉ›Ô˘. K·È ·˘Ùfi Ôχ ·Ï¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÓÔȯً. K·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: Ô “Press” ÙÔ˘ KˆÓÛÙÓ·Ù›ÓÔ˘ ZԇϷ, Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ EPT, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙȘ 22/4 207.000 ÙËÏÂı·٤˜ Î·È ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ 5,1%, ÂÓÒ Ô «K·Ê¤˜ Ì ÙËÓ EϤÓË» ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ۯ‰fiÓ 4Ï¿ÛÈÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ (18,2%) Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È Ï›ÁÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ (202.000) ÙËÏÂı·٤˜. K·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ: «O ZԇϷ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÓÔ‡ÌÂÚ·!». ™ÙȘ 23/4 Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ A˘ÙÈ¿ «K·ÏË̤ڷ Û·˜» Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 178.000 ÙËÏÂı·٤˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ 22,9%, fiÙ·Ó Ë ÂÎÔÌ‹ «¶ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ prime time Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ (‰ËÏ·‰‹ 466.000) ·ÏÏ¿ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÈÛfi (11,3%). °È·Ù› Ôχ ·Ï¿ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ A˘ÙÈ¿˜ ·›˙ÂÈ ·fi ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›, Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ prime time, Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙȘ 13/2 Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ALTER «ŒÓ·˜ Á¿ÌÔ˜, ÌÈ· Îˉ›·, ÌÈ· BÔ˘ÏÁ¿Ú·» Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 347.000 ÙËÏÂı·٤˜ Î·È ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ, ÌfiÏȘ 9,2%. TË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›· fï˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 6.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ›‰·Ó ÛÙȘ 16/2 ÙÔ «K·ÏÔÌÂϤٷ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È», ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ANT1 Ì ÙË ™ÔÊ›· AÏÈÌ¤ÚÙË, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ 18,2%, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ŒÓ·˜ Á¿ÌÔ˜, ÌÈ· Îˉ›·, ÌÈ· BÔ˘ÏÁ¿Ú·». ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ Ó· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜; °È·Ù› Ë Ù·ÈÓ›· ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙȘ 20.00 (Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ¤-

T


¯Ô˘Ó ·ÓÔȯً ÙËÏÂfiÚ·ÛË), ÂÓÒ ÙÔ «K·ÏÔÌÂϤٷ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È» ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚˆÈÓ¿ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË. TÔ 18,2% ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ 18,2% ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ›¯·Ó ·ÓÔȯً TV, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ÌÈÎÚfi ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. AÓÙ›ÛÙÔȯ·, fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ Úfi‚·ÏÂ Ë NET «Afi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô», Ô˘ ÛÙȘ 17/2 Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 308.000 ÙËÏÂı·٤˜ Î·È ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ 10,1%, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 46.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ›‰·Ó ÙÔÓ «K·Ê¤ Ì ÙËÓ EϤÓË», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 18,6% fiÛˆÓ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË. K¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜. ŸÙ·Ó Ë ÂÎÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 11.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 2.30 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· (12.00-2.30, ÒÚ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯً ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜), Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÙËÏÂÌÂÚ›‰ÈÔ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÙȘ ÒÚ˜ 23.00-24.00 οÓÂÈ 15% Î·È 24.00 Ì 2.30 30%, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙȘ 11/2 Ô «K›ÙÚÈÓÔ˜ Ù‡Ô˜» Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ 35,3%. TÔ 35,3% ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi ÚÂÎfiÚ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 856.000 ÙËÏÂı·٤˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ fiÔÈÔ Û›ÚÈ·Ï, .¯. ÙȘ «°ÔÚÁfiÓ˜», Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 1.213.000 ÙËÏÂı·٤˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ 6.00 ÙÔ Úˆ›, fiÙ·Ó Ì›· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ϤÌ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ 25%, fiÛÔÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯً ÙËÓ ÙËÏÂfi-

Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·; ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰¿Î˘ Ì ÙÔ «K·ÏË̤ڷ EÏÏ¿‰·» Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· Ì‹Ó· Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 250.000 ¿ÙÔÌ·. OÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË. AÏÏ¿ fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙȘ 18/2 ÙÔ «K·ÏË̤ڷ EÏÏ¿‰·» ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ›‰·Ó Ì›· ̤ڷ ÚÈÓ ÙÔ «K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi» Ù˘ ET3 (301.000 ÙËÏÂı·٤˜); ¶fiÛ· ÂÚÈÔ‰Èο ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ «K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi» Î·È fiÛ· Ì ÙÔ˘˜ K·ÌÔ˘Ú¿ÎË - OÈÎÔÓÔ̤· - A˘ÙÈ¿ ÎÙÏ; ËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ fiÙÈ .¯. Ë Ù¿‰Â ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈÎË ÂÎÔÌ‹ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ 20%, ÌËÓ ÙÚÔÌ¿ÍÂÙÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎfiÙÔÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙËÏÂ-Ì·˚ÓÙ·ÓÒÓ. K·È fiÛÔÈ ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÏÏ›„ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÎÔÌ‹ «KÔ˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ» ÛÙȘ 21/4 ¤Î·Ó 16,2%, ·ÏÏ¿ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÌfiÏȘ 276.000 ÙËÏÂı·٤˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ «¶ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ» ¤Î·Ó ̤ÛÔ fiÚÔ ÌfiÏȘ 11,5%, ·ÏÏ¿ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ (425.000). Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ϤÂÈ fiÙÈ Ô ºÚfiÈÓÙ ‹ ÙÔ «K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi» «¯Ù˘¿Ó ÓÔ‡ÌÂÚ·»; ∞

Δ

Ÿ¯È ÛÙ· Ó¤· «ZˆÓÈ·Ó¿»

H Ï·Ù›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· (Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ) Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ÎˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ «ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘» Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂȉfiıËΠ۠„‹ÊÈÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™’ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË (·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ) ÚÔ˜ ÌÈ· ÔÏÈÙ›· Ô˘ ·‰È·ÊÔÚ› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÙËÓ ·ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. AÔ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ – Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ «‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·» Î·È «Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÁΤÙÔ»! §Â˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· «Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿» Î·È Ó· ÂÎÔÓ› ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘... ● ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 23


E¡∂ƒ°√™ ¶√§πΔ∏™ TÔ˘ T∞∫∏ ™∫ƒπμ∞¡√À scrivanos@athensvoice.gr

™ÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿: AÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› È¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ, ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙfiÈ ÛÙÔ Í‡ÏÔ, ÙÔÓ ÂÙ¿Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Íˆ, ÙÔÓ Í·Ó·‰¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Í·Ó·Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·! H Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ¤ÙÛÈ; Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¤Ó·˜ AÊÁ·Ófi˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜, Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ Ô¯ÙÒ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ë K›ÓËÛË YÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. A˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Û ¤Ó·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi, ˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 800 AÊÁ·ÓÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 300 Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi, Ê·ÁËÙfi, Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ·ÚfiÙÈ ‹Úı·Ó ·fi ÂÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÚ·Ùfi, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ¿Û˘ÏÔ. KÈ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·... ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤Î·ÙÛ·Ó Î·È ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ Ë fiÏË ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È «Î·ı·Ú‹» ÂÓfi„ÂÈ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Î·È MAT Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi – Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Î·È ÙËÓ K›ÓËÛË. «A˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÔӛ̈˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙÛÈÁ¿Ú·, ÙÔÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó» ϤÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ ¢·ÊÓ‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ K›ÓËÛ˘. OÈ ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ K›ÓËÛË YÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ê›ÏÔ˘˜, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ù·‚¤ÚÓ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛËØ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. O ηı¤Ó·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Û οı ÚfiÛÊ˘Á·, ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÙË Û·ÎԇϷ Ì ÙÔ „ˆÌ›, Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ÙÔ Ú‡˙È, Ù· ̷ηÚfiÓÈ·. PÔ‡¯· ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ, ÁÈ·Ù› Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· 800 ·ÓıÚÒÔ˘˜ – Î·È Â›·ÌÂ, fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ È·ÙÚÂ›Ô ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ K›ÓËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. «A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· Â›Â‰Ô Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ·˜ ÙÔ ԇ̠ÙÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, fi¯È ÎÚ¿ÙËÛ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ÙÔ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ» Ì·˜ ϤÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ ¢·ÊÓ‹˜. °È· fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, Ë K›ÓËÛË Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ N. ¶Ô˘Ï·ÓÙ˙¿˜, ÛÙËÓ ¶·ÙÚ¤ˆ˜ 26, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· kinisiyperaspisis.blogspot.com ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙËϤʈӷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ÚÔ‡¯·. ∞

T

™Aμμ∞Δ√ ¶ƒøπ, ™Δ∏¡ √Àƒ∞ °π∞ Δ√ ™À™™πΔπ√

™ÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÊÁ·ÓÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

K·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È

Ï·ıÚ·›Ô˜

∞¶√ Δ√¡ ∞ÀΔ√™Ã∂¢π√ ∫∞Δ∞À§π™ª√ Δ∏™ ¶∞Δƒ∞™ 24 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

°È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ·ÁfiÚ·Û· Ó¤Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÏÏ·Í· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤ÓȈı· Ó· Ì·›Óˆ Û ºÂÚ¿ÚÈ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜.

SOLID STATE SOCIETY

O

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û ÌfiÓÈ̘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ Ì ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Pentium1 ÛÙ· 75MHz, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙÔ. E›·ÌÂ, ηϋ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌË ı›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. E›Ó·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·; K·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ì ·˘Ùfi; KÈ Â‰Ò ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ

Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ. N·È ÌÂÓ ÔÈ ÔÏÏÔ› ˘Ú‹Ó˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Î·È Û›ÁÔ˘Ú· 4 ˘Ú‹Ó˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ·fi ¤Ó·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ے ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û¯ÂÙÈο ›‰È˜. °È· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚ›Ô˘ 350MHz Ù·¯‡ÙËÙ·. °È· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ¯·ÚÈÛÙÈο 500MHz, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ¤Ó· DVD 600MHz, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË Û Xvid ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 1200MHz, Ë DV ηÛÂÙԇϷ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ¿ÓÙ ӷ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 800MHz, Ë ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‚·ÚÈ¿ Ó· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 800MHz, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ flash ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ÕÚ·, ÙÔ ÚÒÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ˆ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÙÚ·‡ÚËÓÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Ì 2400MHz Ô Î¿ı ˘Ú‹Ó·˜. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi Ù· desktop ÛÙ· laptop. K·ıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ laptop ¤ÂÛ·Ó Û ÏÔÁÈο Â›‰·, ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ¤Ó· ÊÔÚËÙfi, ·ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹-

ÛÔ˘Ó. K·›ÙÔÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ laptop Â›Ó·È Û›Â˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ‹ÁÔ- ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÚÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘˜, ÎÈ ÙÂÚÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ È· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔ¤ÙÛÈ Ù· fiÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi- ÚÔÈ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÂ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÙÂÚ·. º˘ÛÈο Ù· laptop Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÎÔ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ›‰ÈÔ ·ÏÈfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙȘ Â- ηٿÏÏËÏ· ‰Â‰Ô̤ӷ. H χÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ȉfiÛÂȘ οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. O ¤ÓÔ¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÎÏËÚfi SSD ‹ Solid State Disk Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ‰›ÛÎÔ. OÈ ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌӋ̘ flash Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ. K·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÁfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ô˘ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÌÈÛfi Ú‡̷, Î·È ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡Ù¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË. K·È Ù· ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜. Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂTÔ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Asus eee 701 ÊÔÚÚ· ÛÙ· laptop, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÒÓÂÈ ÙÔ Xubuntu Linux Û 29 ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ (ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÎÈ ·˘Ùfi ¤¯ÔÓÙ·˜ 2,5 ÈÓÙÛÒÓ) ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÈÛ‹ www.at hensvoic ¤Ó· ÌÔÓÔ‡ÚËÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi e.gr 7.000 Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÛÙ· 667MHz. Ù· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÌÔÌ K·È ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ó٤Ϸ ÙˆÓ ÙÚÂÈÛËÌÈÛ¿ÚË600 bl ¤ÏË ogs SSD ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì·˜; ‰ˆÓ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ· ¶ÚÒÙÔÓ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·ÈÙÚ·¤˙È· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÎfiÌ·. T· 32GB ÙÔ˘ ÈÔ Î·ÏÔ‡ ÌÔ– ·Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÓÙ¤ÏÔ˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 800 ¢ÚÒ. K·È Ó· Ù· ϤÌ ÂÈÙÚ·¤˙È· ·ÊÔ‡ Â‰Ò Î·È fiˆ˜ ›‰·ÙÂ, 32GB Â›Ó·È Ôχ Ï›Á· ÂÌÚfi˜ ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È Âȉ·¤‰È·; ÕÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÛÙ· 500¿ÚÈ· Î·È Ù· 750¿ÚÈ· Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘, Ë Ù·- ηÏÔÌ¿ıÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÛÎÏËÚÔ›. AÏÏ¿ ¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙÂÈ. H ÂÎΛÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ SSD ÛÙ· laptop, ÌËÓ ÂÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚÔÛ¤Ï·ÛË ÔÏ- ÚÈ̤ÓÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÏÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ÂÚÁ·- Û ۯ¤ÛË Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ●

¡¤·!

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 25


™I¢HPO¢POMIKO™ ™TA£MO™ T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÎ˘Ï¿‰Èη Û ÂÎΈʷÓÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË: «™’ ·Á·Ò ÎÈ Â›Ó’ ¿‰ÈÎÔ Ó· Ì ÛÙ›ÏÂȘ Û ÛÎ˘Ï¿‰ÈÎÔ»Ø Û·Ó Ù· Ì·ÁÓËÙÔʈÓË̤ӷ ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔ˘Â˙›ÓˉˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ. TÈ Î¿Óˆ ‰Ò: Û¤ÚÓˆ ÙÔ ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ì ٷ ÚÔ‰¿ÎÈ·, ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿Ûˆ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: Û‹ÌÂÚ· Ù· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ‰ÂÓ Ô˘Ï¿Ó ‚ÂÓ˙›ÓË. ¶ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÎÚ›ÛË ÁÂÓÈ΋. OÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó: ̷οÚÈ Ó· ·ÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·, ı· Ì·ı·›Ó·Ì ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›ÔØ ı· ÁÏÈÙÒÓ·Ì ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ì·ı‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ™ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Â›Ó·È Â͢ËÚÂÙÈÎÔ›: «Ÿ¯È, “N. ™. ™Ù·ıÌfi˜” ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ “NfiÙÈÔ˜”, ÛËÌ·›ÓÂÈ “N¤Ô˜”»Ø ¿Ú· ·fi ÂΛ ı· ʇÁÂÙ ÁÈ· ÙË £Ú¿ÎË. A, Ì¿ÏÈÛÙ·, ηٿϷ‚·. ·Ú‰¿Ú˘: ÌÔ˘Á¿ÙÛ˜ Ù‡Ô˘ junk food, fi¯È ÌÔ˘Á¿ÙÛ˜ Ù‡Ô˘ ÁÎÔ˘ÚÌ¤Ø Ì˘Úˆ‰È¿ ηӤϷ˜Ø Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ̷ڷ̤ӷ Ì·ÚÔ˘ÏfiÊ˘ÏÏ· Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ӿÈÏÔÓØ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Ì Á‡ÚÔ Ô˘ ÛÙ¿˙ÂÈØ ı˘Ì¿Ì·È ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ Ô˘ ϤÂÈ: «TÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ı· Á‡Úˆ, Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Á‡ÚÔ». K¿ıÔÌ·È ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÌfiÓË ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌË Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓØ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›˜ Ê›ÏÔ˜ ϤÂÈ: «E›Ì·È ÌfiÓË ÎÈ ¤ÚÌ·, Û·Ó ÌfiÓÔ ÎÈ ¤ÚÌÔ Î¤ÚÌ·». ¶›Óˆ ·ÓfiÚ¯ٷ ÙÔ Á¿Ï· ÌÔ˘ (MEB°A§). MÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ‰›Ï· ÌÔ˘, ÊÙÒ¯ÂÈ·. £˘Ì¿Ì·È, ÛÙËÓ AÊÚÈ΋, ¤Ó·Ó Ô˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ: «¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ʷÛfiÏÈ!», Ϙ Î·È Ë Ï¤ÍË «‰Âοڷ» Â›Ó·È ¿ÛÂÌÓË. ºˆÙÔÁڷʛ˜-‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Úfi¯ÂÈÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfiØ Á˘Ó·›Î˜ Ì Ô͢˙ÂÓ·ÚÈṲ̂ӷ Ì·ÏÏÈ¿: fiÛÔ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Î·Ó›˜, fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙfiÛÔ Í·ÓıfiÙÂÚ· ‚¿ÊÔÓÙ·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ÙfiÛÔ ÛÎÔ˘ÚfiÙÂÚ˜ ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú›˙˜. NÙÂη¿˙: ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜Ø Û·Ó Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌ̈ÙÒÓ. ¶·¯˘Û·ÚΛ·: ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. OÈ ¿ÓÙÚ˜ ›ÓÔ˘Ó Ô‡˙Ô Î·È Ì›Ú· ÛÙȘ ¤ÓÙÂη ÙÔ Úˆ›. E›Ó·È ÌfiÓÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ›, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ·Ï·Ó¤˜. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· «ÎÔÂÏÈ¿»: KÔÂÏÈ¿,  ÎÔÂÏÈ¿. ŒÓ·˜ ÚÔ˘Ê¿ÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ Ϙ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ùˉ˜. Ï· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù˘¯·›·: Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÌÔ‡ ϤÂÈ «¶ÂÚ›ÌÂÓÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ˆ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·!»Ø ÂÚÈÌ¤ÓˆØ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÁÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ Ô˘ ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ·. GUICHET FERME. EÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÌ·È Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ·fi ›Ûˆ ÌÔ˘ «TÈ Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿···»Ø ÎÈ ÂÁÒ ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ì·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ «N¤Ô» ÛÙ·ıÌfi. M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹Ø AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, A›Á˘ÙÔ˜. §Â›Ô˘Ó ÔÈ Ó·ÚÁÈϤ‰Â˜ Î·È ÔÈ Ì·ÓٛϘ. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÚfiÛˆ·, ÛηÌ̤ӷ ·fi ÙȘ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÎÈ ·fi ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂÈ˜Ø ÎÔÌÔÏfiÁÈ·Ø ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔØ ·ÏȤ˜ Ù·Ì¤Ï˜ fiÔ˘ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰Ú·¯Ì¤˜. ¶ÚfiÂÚÛÈ, ÛÙÔÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ N·ÎÔ‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ K¤Ó˘·, ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ì·˙› Ì ‰˘Ô ·ÁÂÏ¿‰Â˜: ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û οÌÔÛ˜ ÛÎËÓ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ N·ÎÔ‡ÚÔ˘ Ê˘ÛÔ‡Û ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ K¤Ó˘·, ÙÔ ¯ÒÌ· ̇ÚÈ˙ ‚ÚÔ¯‹Ø choka sana, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙ· ÛÔ˘·¯›ÏÈ, Â›Ì·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË. Ÿˆ˜ Î·È ÙÒÚ·. TÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓËı›Ûˆ: Ù· η„Ô˘ÚÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·Ø ÙËÓ Î·„Ô‡Ú· ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ¿Û¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ·. «M’ ¿ÊËÛ˜, ÁÈ·Ù› Ì’ ¿ÊËÛ˜... TÈ Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿···...» ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ì·›ÓÂÈ ÌÈ· ˙ËÙÈ¿Ó·Ø «ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ıÂÔ‡» ϤÂÈ, «‰ÒÛÙÂ!»Ø ‡ÛÙÂÚ· ¤Ó·˜ ·Ó¿ËÚÔ˜ Ô˘ ¯ÔÚÔˉ¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ fi‰È ÙÔ˘Ø ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì ٷ ÂÚÈÔ‰Èο: “Glamour”, “Life & Style”, “I‰¤Â˜ Î·È §‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™›ÙÈ”, “Decoration”, “Lipstick”, “Cosmopolitan”, “Celebrity”... H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó· ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÙÛfiÊÏÈ. («ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ›, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹»). ™Ù¤ÎÔÌ·È ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· –°Ú·ÌÌ‹ 1– ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÒÚ·: o ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó. H ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ⁄ÛÙÂÚ·, ηıÒ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÔÌȯÏÒ‰Ë ÙÔ›·, ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜Ø ˙·Ï›˙ÔÌ·È. °È· ̤ӷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi Ù· ÓfiÙÈ·, Ë M·Î‰ÔÓ›·, Ë £Ú¿ÎË ÌÔ‡ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ §Ô‡Î˘ §Ô˘Î: Rose City (PÔ‰fiÔÏË), Iron Castle (™È‰ËÚfiηÛÙÚÔ), Drama City, Cross City (™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË)Ø ÔÈ Â·Ú¯È·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡, ÌÈ· ·‡Ú· ÂÁηٿÏÂȄ˘. H Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È, Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î¿ÌÔ. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È, ·Ú·ÙËÚÒ ÙÔÓ Î¿ÌÔ. ™ÙË B¤ÚÔÈ· ÌÔ‡ ›·Ó ÂÚ‹Ê·Ó·: «Œ¯Ô˘Ì 36 ÂÎÎÏËۛ˜!» ™ÙÔ §¿ÌÔÎ ÙÔ˘ T¤Í·˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ 36 ÂÎÎÏËۛ˜. æËÊ›˙Ô˘Ó Ï¢ÎÔ‡˜ Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜Ø ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ¢¤Î· EÓÙÔϤ˜Ø ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÔÈΛÛÔ˘Ó ÙÔ ¿‰ÂÈÔ E¤ÎÂÈÓ· (ÛÙÔ §¿ÌÔÎ ÙÔ˘ T¤Í·˜). MÈ· ÎÔ¤Ï· ¤ÈÓ ‚ÚÔ¯fiÓÂÚÔØ Ù˘ ÊfiÚÂÛ·Ó ˙Ô˘ÚÏÔÌ·Ó‰‡·. AÓ ˙Ô‡Û· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ÌÔÚ› ÎÈ Â̤ӷ Ó· Ì ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ì ˙Ô˘ÚÏÔÌ·Ó‰‡·. Ÿ¯È ÁÈ· ÙÔ ‚ÚÔ¯fiÓÂÚÔ. °È· fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·. ∞

™ μ

Ÿ

26 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ∞¶√ Δ√ §∂À∫øª∞ Δ√À ™¶Àƒ√À ¡π∫√§√¶√À§√À, «Δ√ øƒ∞π√Δ∂ƒ√ Δ∞•π¢π», ∂∫¢. IRON

OÈ Â·Ú¯È·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡, ÌÈ· ·‡Ú· ÂÁηٿÏÂȄ˘. H Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È, Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î¿ÌÔ. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È, ·Ú·ÙËÚÒ ÙÔÓ Î¿ÌÔ.

ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 27


OÈ Î·Ê¤‰Â˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È, ÁÂÓÈο, Û Ì˯·Ó‹. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ, ÂÓÒ Û˘ÓËı¤Ûٷٷ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi 1.

28 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


∫·Ê¤√ÌfiÓÔÈ· 1 AÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›·

MÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÎÚˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ̤ÈÏ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, Ô˘ ¤Ï·‚· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÚ·Ê· ˆ˜ “City Lover” Û¯ÂÙÈο Ì ÙË «Z›ÙÛ·», Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È Ì ÌÈ· Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÌÔÓÔÈ·ÎÒÓ Î·È ·Ú·-ÔÌÔÓÔÈ·ÎÒÓ Î·ÊÂÓ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È Î·Ê¤. Bڋη ÂÓ‹ÓÙ· ÂÊÙ¿, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÔ˘Ì fiÛ· ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÔÈΛ· ÁÚ·Ê›·. Afi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ηı·Ú¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ıÚËÓ› ηÓ›˜ ÁÈ· fi,ÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ («MÂÛfiÁÂÈÔ˜» ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ “Claridge” ÛÙË ¢ÒÚÔ˘, «TÔ ÛÙ¤ÌÌ·» ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ Î.Ï.), ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÏÏ·¯Ù› (Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ӥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ), ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Î·È Ó¤·. A˘Ù¿ Ù· ͤÚÂÈ fiÔÈÔ˜ ˙ÂÈ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. KÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙË ˙ÂÈ ¿ÏÈ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰ÂÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÌÔÓÔȷ΋ È¿ÙÛ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· ÈÂÈ Î·Ê¤, Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ ÒÚ˜ – Ó· οÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÏÈfi, ηÏfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A (ekthesi@yahoo.gr) ºˆÙfi: Ãπ™Δπ¡∞ ¢ƒ∞∫√À ▲ ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 29


§

ÔÈfiÓ, ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜, ¿ÏÏ· Û ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ÓÔËÙ‹ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ¤ÚÈÍ Ù˘ Ï·Ù›·˜. H ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ: ¶·ÙËÛ›ˆÓ AÈfiÏÔ˘ - §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ - ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ - ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Îfi‚ÂÈ ‰Â οıÂÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÓÔÈ·Îfi fiÏÔ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™Ù·‰›Ô˘, AıËÓ¿˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ «ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó» ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ: ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘, KÔÙÔÔ‡ÏË, ¢ÒÚÔ˘. EÍ¿ÏÏÔ˘ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜: ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÚÈÍ Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜.

Grand O’ tel. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÁˆÓ›· ¶Ï·Ù›· Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 2. ŒÍ˘ÓË ÔÓÔÌ·Û›·, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û Ԣ·ÏÏÈÎfi Â›ıÂÙÔ. AӷηÈÓ›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ¿ ÙÔ˘. °ÚËÁfiÚ˘ - Coffee right. °ˆÓ›· Ï·Ù›· ·Ú. 1 Î·È AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÂٷ͇ KÔÙÔÔ‡ÏË Î·È AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ŸÚıÈ· ÙÚ·¤˙È· Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηڤÎϘ. 24¿ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. B·ÛÈÎfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜.

¢ NOTOS GALLERIES

∫∞Δ™∂§∏™

¢›ÔÚÙÔ. °ˆÓ›· BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 14 Î·È Ù˘ÊÏ‹˜ ÛÙÔ¿˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÍÔ‡ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÎÚ·Ù·Èfi Ï·˚Îfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «™·‚fiÁÈ·». «Afi ÙÔ 1986». ŒÓ· fiÚıÈÔ ÙÚ·¤˙È ¤Íˆ, ÔÏÏ¿ ηıÈÛÙ¿ ̤۷. M›Ú·, ηʤ˜, Úfi¯ÂÈÚ· Ê·ÁÒÛÈÌ·, ·ÁˆÙ¿.

H ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â‰Ò ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ηÊÂÓ›Ô/ ηÊÂÙ¤ÚÈ·/ Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ (·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜)/ Ô˘˙¿‰ÈÎÔ/ ÔÚı¿‰ÈÎÔ/ ηÓÙ›Ó·/ ΢ÏÈΛÔ/ ÛÓ·Î Ì·Ú/ ÍÂÓԉԯ›Ô/ Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ/ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. K·ı·˘Ùfi ηÊÂÓ›· ·ÏÈÔ‡ Ù‡Ô˘ η٤ÁÚ·„· ÂÏ¿¯ÈÛÙ·.

EÎÙfi˜ ·fi ηʤ, ÌÔÚ› Ó· ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÙ¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο, ¯˘ÌÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÌË ÂÚ›ÏÔη Ê·ÁÒÛÈÌ·. T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÛÂÏÊ Û¤Ú‚È˜, Ï›Á· ¤¯Ô˘Ó ÁηÚÛfiÓÈ. T¤ÏÔ˜, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·Ó·Î¿ÙÂÌ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜, ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË (ÁÈ· οı ÁÔ‡ÛÙÔ, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯ÒÚÔ˘) Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ (‰È·Ù·ÍÈ΋, ‰ÈËÏÈÎȷ΋ Î·È ‰È·ÛÂÍÈ΋ Û‡ÓıÂÛË). I‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ Ù· ÔÌÔÓÔȷο Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Î·Ê¤, ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· (M¿Ë˜ ÙÔ˘ 2008). H ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋. OÈ ÍÂÓfiÁψÛÛÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋.

A Aı‹Ó·ÈÔÓ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 9. «¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ 1932». E˘ÚÂ¤ÛÙ·ÙÔ. OÈ Î·Ê¤‰Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. Acropol. •ÂÓԉԯ›Ô, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 1. K·ÊÂÙ¤ÚÈ· 30 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

∂ Everest (2). TÔ ÚÒÙÔ: Ï·Ù›· 18 Î·È AıË∞¶√§§ø¡∂π√¡

¢π¶√ƒΔ√

Ó¿˜, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÚÒËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «M¿ÁÎÂÈÔÓ», Â›Û˘ ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. MÂÁ¿ÏÔ ÔÚı¿‰ÈÎÔ Î·È Ì ·Ù·Ú¿ÎÈ. ™Ù·ÓÙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜. 24¿ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: ÁˆÓ›· Ï·Ù›· ·Ú. 12 Î·È «ÛÙÔ¿ Ù˘ ›ӷ˜» ‹ «¶ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˘» (ÂÈۋ̈˜ «ÛÙÔ¿ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ TÚÈÎÔ‡Ë», ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÙË Ï¤ÂÈ ¤ÙÛÈ;), ÚÔ˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 5. OÚı¿‰ÈÎÔ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ÏÈ.

μ∞™π§∏™ ¶∞¶∞™

∂™¶ƒ∂™∞ƒπ∞

STARBUCKS

Alassia. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50. K·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ.

‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, Ô‡˙Ô, ÔÙ¿, Ì›Ú·, ÔÈÎÈϛ˜, ÙÔÛÙ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜». O ηʤ˜ ú 1,20.

AÔÏÏÒÓÈÔÓ. TڛʷÙÛÔ ÚÔ˜ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›-

BÂÓ¤Ù˘. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 10 Î·È °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. TÂÚ¿-

Ô˘, BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ Î·È KÔÙÔÔ‡ÏË (ÚÒËÓ ÿˆÓÔ˜). ¢‡Ô Â›‰·: ÊÔ‡ÚÓÔ˜, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î·È Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ „ËÏfi, “Cafe ristorante” ÙÔ ¯·ÌËÏfi. ¶·Ù¿ÚÈ. TÚ·¤˙È· Î·È ¤Íˆ. TÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Á·˙›. MÂÁ¿ÏË ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙfi ·fi ÙÔ ·ÏÈfi «§·‡ÚÈÔÓ», Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Ò.

ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂȉÒÓ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ÔÌÚÂÏ›ÙÛ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ̤ÚË ÁÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÓÔÈ·ÎÔ‡ Ï‹ıÔ˘˜. K·Ê¤‰Â˜ ·fi ú 1,50.

(H) ÕÚÙ·. ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 20. °Ó‹ÛÈÔ ÔÚı¿‰ÈÎÔ. TÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ÎÚÔ˘·Û¿Ó, Ù˘ÚfiÈÙ·, ηʤ, ›ÙÛ·». ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÚˆÈÓ¿.

° (O) °È¿ÓÓ˘. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 59. «K·Ê¤ Ô˘˙ÂÚ›»,

μ

‚·ıÈ¿ ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ AÌ·Ï›ÂÈÔ˘ OÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. ¢˘Ô ηıÈÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÛˆÙÂÚÈο. MÂ˙¤‰Â˜ ÔÏÏÔ›, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË, ¿Ï·.

B·Û›Ï˘ (¶·¿˜). ™ÙÔ¿ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 46,

Goody’s. ¶Ï·Ù›· OÌÔÓo›·˜ 19, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ

ÚÔ˜ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6. MÈÎÚfi Î·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ «Î·Ê¤-΢ÏÈΛԻ. §›Á· ÙÚ·¤˙È· ̤۷ ÎÈ ¤Ó· ¤Íˆ (ÎÚ¿¯Ù˘). TÔ Ù˙¿ÌÈ Ù˘ fiÚÙ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ «Î·Ê¤-

ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÚÒËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜», ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ÕÏ·, ηıÈÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È·, ·Ù¿ÚÈ. TÚÂÏfi ¯¿˙ÂÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·.

Œ‰ÂÛÌ·. AÓ¿Ï·ÊÚÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi Úfi¯ÂÈÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÛÙÔ¿˜ «Y‰ÚfiÁÂÈÔ˜», ·fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 1 ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 16. ºÏÈÙ˙¿ÓÈ Ì ·¯ÓÈÛÙfi ηʤ ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘. ¢‡Ô „ËÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ÔÌڤϘ ¤Íˆ, ͇ÏÈÓÔ ÂÚ‚¿˙È Ì¤Û·. Entree cafe croissant. °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1, οو ·fi ÙÔ “Hondos Center”. XÒÚÔ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜, Ì ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ηı·Úfi˜. ¶ÂÚ‚¿˙È ÔÚı›ˆÓ ̤۷, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì „ËϤ˜ ηڤÎϘ ¤Íˆ. ¶ÔÏÏ¿ Ê·ÁÒÛÈÌ·. Esspressaria. ¶Ï·Ù›· ·Ú. 18, ÎÈ ·˘Ùfi οو ·fi ÙÔ «M¿ÁÎÂÈÔÓ». ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ë fiÚıÈ· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÈÎÚfi ÂÚ‚¿˙È. MÂÁ¿ÏË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÔıfiÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ηʤ‰ˆÓ Î·È Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

∑ Z›ÙÛ·. BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 23. K·ı·˘Ùfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÏÈÔ‡ Ù‡Ô˘: Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÙÚ·¤˙È, ͇ÏÈÓ˜ ηڤÎϘ, Ê¢Á¿ÙÔ “ÚÔÔÏÂÌÈÎfi” Îϛ̷ (ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ȉڇıËΠÙÔ 1936), ÂÏ¿Ù˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÛ‹ÏÈÎÔÈ.

∏ HÓ›Ô¯Ô˜. •ÂÓԉԯ›Ô, BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 26. K·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ. ▲

ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ.

‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘. ¶Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfi, ηʤ‰Â˜ Î.Ï. KÏÂÈÛÙfi, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È.

ºˆÙfi: ¢HMHTPH™ ºY™™A™

OÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÏÏËÓÈο, ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÔÚÙÔÁ·ÏÈο (Janeiro), ̤¯ÚÈ Î·È ·Ú·‚Èο (Casba), ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ¿ÏÏÔÙ ϷÙÈÓÈΤ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÂÈÎÙ¤˜. T· ˆÚ¿ÚÈ· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó: ¿ÏÏ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ, ¿ÏÏ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·fiÁÂ˘Ì· ‹ Î·È ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ‰‡Ô ·fi Ù· Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ ¤¯Ô˘Ó 24ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiÏ· ۯ‰fiÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÔıfiÓË home cinema, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· (‹ Û ·ÔÌ›ÌËÛË Ì¿ÚÌ·ÚÔ˘) ÙÚ·¤˙È·/ ÂÚ‚¿˙È ÔÚı›ˆÓ/ ÂÚ‚¿˙È Î·ıÈÛÙÒÓ Ì „ËϤ˜ ηڤÎϘ ‹ ÛηÌÓÈ¿, Ú¿ÊÈ· Ì ÔÙ¿, ¿ÁÎÔ„˘Á›Ô. H ηÓÔÓÈ΋ ηڤÎÏ· Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙÚ·¤˙È Û ÎÚ·Ù¿Ó ӷ οÙÛÂȘ, ÙÔ ÂÚ‚¿˙È ÛÔ‡ ϤÂÈ «Ș ÛÙ· fiÚıÈ·». ¶·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ηÈÚfi ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜, ÙÔ Ù¿‚ÏÈ, Ù· ÙÚ·¤˙È· Ì ÙÛfi¯· Î·È Û˘ÚÙ·Ú¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ڤʷ Î·È Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘: ·˘Ù¿, ϤÔÓ, ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜.

¢ÚÔÛÔËÁ‹. °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 4 Î·È ™·Ùˆ-


ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 31


£ £Â›Ô˜ B¿ÓÈ·˜. ¶Ï·Ù›· ·Ú. 1, ÌÂٷ͇ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È KÔÙÔÔ‡ÏË. K·Ê¤˜ Î·È ÔÏÏ¿ Ê·ÁÒÛÈÌ·, Ì ÂȉÈ΋ Â›‰ÔÛË ÛÙȘ ›Ù˜. OıfiÓ˜. ŸÚıÈ· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· ¤Íˆ, ηÓÔÓÈο ̤۷.

ÎÈ ¤Íˆ, ÛÙËÓ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË ÁˆÓ›· ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 6 Î·È ¢ÒÚÔ˘ (ÚÒËÓ «¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜»). ºÔÚËÙ‹ ÈӷΛ‰· ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜.

ÛÙÔȯ›· ηÊÂÓ›Ԣ Î·È ·ÏÈ¿˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. M·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÙÚ·¤˙È· Î·È ¿Ú·ÁÌ· - ¯¿˙ÂÌ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. «Afi ÙÔ 1912» (ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıËÙ›· ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÈÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘).

Notos Galleries. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 2-6, ΢ÏÈΛÔ

L

¿Ó¢ Ù·Ì¤Ï·˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. ¶ÂÚ‚¿˙È Î·È „ËÏ¿ ÛηÌÓÈ¿, Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfi. K·Ê¤‰Â˜. E˘ÁÂÓ‹˜ Ë Î˘Ú›· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ.

™ (H) ™Ù¿ÓË. M·Ú›Î·˜ KÔÙÔÔ‡ÏË 10. TÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ÚÔÔÏÂÌÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ K·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, Ì ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ¶·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ ÛÙÈÏ Ì¤Û·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K·È ηʤ‰Â˜, ηٿ ·Ú·¯ÒÚËÛË.

(H) £¤ÌȘ. «K·Ê¤ Ô˘˙ÂÚ›», ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 40, Ù˘ÊÏ‹ ÛÙÔ¿. H ÔÓÔÌ·Û›· ·fi ÙÔ EÊÂÙÂ›Ô - EÈÛ·ÁÁÂÏ›· (ÚÒËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «AÌ¿Û·ÓÙÔÚ», ·ÎfiÌ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ‚›Ï· Ù˘ ÎÔÓÙ¤Û·˜ £ÂÔÙfiÎË), Ô˘ ‹Ù·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. «EÊÂÙ›Ի ÙÒÚ· ϤÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ÛÙ¿ÛË. ºÚ¤ÛÎÔ Ì·Á·˙›, Ì Îϛ̷. M·Ú Ì Ì¿Ú·, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÙÚ·¤˙È· ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ, ÌÂ˙¤‰Â˜. K·Ê¤˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ú1.

C Cup and Chino. AıËÓ¿˜ 64, Â›Û˘ οو ·fi ÙÔ «M¿ÁÎÂÈÔÓ». «KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘».

Casba. «AÓ·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - Snak way», ÁˆÓ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ̤Á·ÚÔ M·˘ÚÔÌÌ¿ÙË. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ „ËÊȉˆÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. BÁ¿˙ÂÈ Ï›Á· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙË ıÔÚ˘‚Ò‰Ë AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ê·ÁÒÛÈÌˆÓ Î·È fiÛÈ̈Ó.

K K·ÙÛ¤Ï˘. °ˆÓ›· Ï·Ù›· 19 Î·È AıËÓ¿˜, ÎÈ ·˘Ùfi οو ·fi ÙÔ «M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜». ¶‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ԣ «BÚÂÙ¿ÓÈ·» Î·È Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ «M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜», fiÔ˘, ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô, ›¯·Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÏÏ‹ ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰·. TÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÚı¿‰ÈÎÔ ϤÔÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ï·ÌÚfi ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ¿ÓÙ· ÎÏÂÈÛÙfi.

Le (ÛÈÎ) Mirage. H ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ La (ÛÈÎ) Mirage (Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ˘ «KÔÙÔÔ‡ÏË»), Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 3. AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ‰›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¿Ú· Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ı¤·Ì·. ¶·Ù¿ÚÈ.

M Mc Donald’s. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¢ÒÚÔ˘ 2, ‰È·ÌÂÚÒ˜ Úfi˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7. TÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ηÓÔÓÈÎfi ηÊÂÓ›Ô: ú 2 Ô ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜. TÔ ÚÔ˜ ÙË ¢ÒÚÔ˘: ¤¯ÂÈ ·Ԃ› ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙ¤ÎÈ ·ÚÁfiÛ¯ÔÏˆÓ ÔÌÔÓÔÈ·ÎÒÓ.

‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÚ›ÙÔ Î.Ï.) °ˆÓ›· AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 4 Î·È ÛÙÔ¿˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. ¶ÚÔ¯ÂÈÚÔ-Ê·ÁËÙ¿‰ÈÎÔ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈη¤˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ: «¢È¿ÛËÌÔÈ Î·Ê¤‰Â˜». ¶ÂÚ‚¿˙È Ì „ËϤ˜ ηڤÎϘ ̤۷.

Megusto. “Coffee & Sandwich makers”. ¶·ÙË-

P

Û›ˆÓ 8 Î·È (ۯ‰fiÓ) °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. °Ï˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Û·Ï¿Ù˜. K·Ê¤˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ·fi ú 1. ¶ÂÚ‚¿˙È Ì fiÚıÈ· ÛηÌÓÈ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ηıÈÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. NÂfiÙ·ÙÔ Ì·Á·˙›, ΢ÚÈϤ Î·È ··ÛÙÚ¿ÙÔÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿.

MÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi (Ë ÔÓÔÌ·Û›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, ·ÔÙÂÏ› ÚÔÊÔÚÈο ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌË ÏËÚÔÊÔÚ›·). T· Ù˙¿ÌÈ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «ÛÓ·Î- Ì·Ú».

K·Ê¤ EÏÏËÓÈÎfiÓ. ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 7, οو ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «E˘ÚÒË». ¶·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ÕÏ·, ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·Ù¿ÚÈ ·ÏÈÔ‡ Ù‡Ô˘, ÙÚ·¤˙È· Î·È ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. TÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ú 1,50, ÂÛÚ¤ÛÔ ú 1,80. K·Ê¤ ™Ó·Î. ™ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ·fi ™ˆ-

M›ÓÈ Ì·Ì. °ˆÓ›· §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 18 Î·È ÛÙÔ¿ «Y‰Úfi-

ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 36 ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 18 (M¤Á·ÚÔ AÛ‡ÏÔ˘ AÓÈ¿ÙˆÓ). N¤· ·È‰È¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ÚÔ˜ ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜.

ÁÂÈÔ˜». ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ì ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ Úfi¯ÂÈÚ· Ê·ÁÒÛÈÌ· Î·È fiÛÈÌ·. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤. ŸÚıÈ· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· ¤Íˆ, ÂÚ‚¿˙È Ì¤Û·.

K·Ï¿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì·Ú-ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ «KÔÛÌÔÔϛٻ (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÛÔÓÙ¿‰ÈÎÔ). TÚ·¤˙È· Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÔÌڤϘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, fiÚıÈÔ ÂÚ‚¿˙È Ì¤Û· (Î·È ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚ‚¿˙È ¤Íˆ, ÚÔ˜ ÙËÓ •Ô‡ıÔ˘). §·˚Îfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·ÏÏÔ‰·Ô›. øÚ·›Ô ¿Ú·ÁÌ·.

Corfu. §·˚΋ “Cafeteria-bar” ™Ù·‰›Ô˘ 60, Û ËÌÈÒÚÔÊÔ, ÂÍÔ‡ Î·È Î¿ˆ˜ ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓË, Èı·ÓÒ˜ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. AÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô˜. ¶·Ï·ÈÔÙ¿ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, Ì Ï·ÛÙÈο ηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌfiÓÔ Ô B¿ÚÛÔ˜ ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ ¤¯ÂÈ È·. M·Á·˙› ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ.

KÙÈÛÙ¿Î˘. °ˆÓ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 59 Î·È ÛÙÔ¿ AÌ·Ï›ÂÈÔ˘. §Ô˘ÎÔ˘Ì·Ù˙›‰ÈÎÔ - Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô, Ì 32 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

O OÚfiÛËÌÔ Á‡Û˘ 1. (AÁÓÔÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ

K·ÊÂÓÂ›Ô ·ÏÈÔ‡ Ù‡Ô˘, ÛÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ϤÔÓ ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÙË ÛÙÔ¿ «OÌfiÓÔÈ·» Ê˘ÛÈο, ·fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 4 ÚÔ˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 42. M Ôχ ˆÚ·›Ô Ï·˚Îfi ¯ÚÒÌ·, ̈۷˚Îfi, ·Ù¿ÚÈ, Ú¿ÊÈ· Ì ÔÙ¿, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·, ͇ÏÈÓ˜ ηڤÎϘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. K·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿. O ηʤ˜ ú 1,20 Î·È ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ·È ˆ˜ «ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜» (fiˆ˜ ›ӷÈ), ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÛÔ˘ ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Û ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÓÂ. ™Ù¤ÎÈ Â·Ú¯ÈˆÙÒÓ Î·È/‹ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ¶Ôχ‚Ô˘Ô Ù· ÚˆÈÓ¿.

KÓˆÛfi˜. M·Ú›Î·˜ KÔÙÔÔ‡ÏË 7 Î·È •Ô‡ıÔ˘.

(O) NÂÚfiÌ˘ÏÔ˜. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 9, Ù˘ÊÏ‹ ÛÙÔ¿, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ ¢Â‚ÂÚ›ÎÔ˘. ¶Ôχ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ηʤ, Ì ηÓÔÓÈο ÙÚ·¤˙È·, Ô˘ ·‰ÈÎÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡. AÍ›˙ÂÈ ÌÈ· Â›Û΄Ë.

Baby Grand. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô AıËÓ¿˜ Î·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. K˘ÚÈϤ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì Ù˙·Ì·Ú›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ı¤· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜.

N N¤ÔÓ (3). TÔ ÚÒÙÔ: ÁˆÓ›· ¢ÒÚÔ˘ Î·È Ï·Ù›·, Û ·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ¶·Ì¿Ï·ÈÔ Î·ÊÂÓ›Ô, ÛÙ¤ÎÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (ÛηÎÈÛÙ¤˜, Ô‡ÛÙˉ˜, ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î.Ï.) Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ËÌÈ΢ÚÈϤ ÛÂÏÊ Û¤Ú‚È˜ ηʤ-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AӷηÈÓ›˙ÂÙ·È (Ë ·Ó·Î›ÓËÛË ÂÓÂÚÁ‹). TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: “Restaurant” Ì ÁηÚÛfiÓÈ·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Î·Ê¤. ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 7, ÎÈ ·˘Ùfi οو ·fi ÙËÓ «E˘ÚÒË». TÚ·¤˙È· ̤۷ Î·È ¤Íˆ, ·Ù¿ÚÈ. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. TÔ ÙÚ›ÙÔ: «Grill. T·‚¤ÚÓ·» Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷

¶·ÁˆÙÔm·Ó›· (ÛÈÎ, Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÌfiÓÔ ÙÔ m Ï·ÙÈÓÈÎfi). “Gelato cafe”, ¶Ï·Ù›· OÌÔÓÔ›·˜ 10. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÎÈÓËÙ‹ ÎÔ‡ÎÏ·, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ·ÓıÚˆÔÔÈË̤ÓÔ ·ÁˆÙfi ¯ˆÓ¿ÎÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ·ÁˆÙfi ¯ˆÓ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Ì ÙÈ̤˜ ú 1,50 - 2,00. TÚ·¤˙È· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi.

¶·ÓfiÚ·Ì·. TÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ, Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÂÈÚË̤ÓË ÛÙÔ¿ «Ù˘ ›ӷ˜». ºÚ·¤ ú 1,50. °Ó‹ÛÈÔ ÔÚı¿‰ÈÎÔ.

Petit. “Coffee experts”, ÁˆÓ›· AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6 Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Á·˙›, Ì ¯˘ÌÔ‡˜, ·ÁˆÙ¿, Ê·ÁÒÛÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È fiÛ˘. ¶ÂÚ‚¿˙È Ì „ËϤ˜ ηڤÎϘ ̤۷. Primo «¶ÈÙÔÏÈ¯Ô˘‰È¤˜», “Café”, ¯˘ÌÔ› Î.Ï. AÈfiÏÔ˘ 102, X·ÊÙ›· (Î·È fi¯È X·˘Ù›·). E˘ÁÂÓ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfi. æËÏ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÂÚ‚¿˙È Ì „ËÏ¿ ÛηÌÓÈ¿ ̤۷.

Starbucks. AÈfiÏÔ˘ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, X·ÊÙ›·, fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ÙÔ Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ «AÛÙfiÚÈ·» Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Î·Ê¤ «M·Ó¯¿Ù·Ó». M¤Û·: ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηÊÂÌ˘Úˆ‰È¿ Î·È ·Ù¿ÚÈ Ì ı¤·. ŒÍˆ: Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÌڤϘ Î·È ÔÏÏ¿ ηıÈÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È·. AÎÚÈ‚¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ì· ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·.

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 58. AÓÒÓ˘ÌÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ, ÁÓˆÛÙfi ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ (fi¯È ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì¤Ï·, Ì· Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÎÈfiÏ·˜ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹), Ì ηıÈÛÙ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷. K·Ê¤˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï.

Δ T·˛ÁÂÙÔ˜. ¢ÒÚÔ˘ 8 Î·È ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 4. TÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÚ·ÙÔ-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Î·Ê¤‰Â˜. Janeiro. K·ÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È Ì·Ú. ¶Ï·Ù›· ·Ú.14, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˘ ÛÙÔ¿˜ ™·ÚfiÁÏÂÈÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘, Ô˘ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÌÈ·›ıÚÈ· ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MT¶Y, ‰È·ÌÂÚÒ˜ ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 10. ÕÏ·, ·ÏÈfi ÛÙÈÏ, ÙÚ·¤˙È· ̤۷ Î·È ¤Íˆ. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÏfiÁˆ EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ. ¶·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÁϤÓÙÈ·, ÔfiÙ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏÈ¿ ÓÙ›ÛÎÔ.

Joy’s. K·Ê¤-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘. TÚ·¤˙È· Î·È Ì¤Û· Î·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÏ ÔÌÚÂÏ›ÙÛ˜. K·Ïfi˜ ηʤ˜. AÚ¿˙ÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ›˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Î·È Ù· ÛÔ‡ÚÙ· ʤÚÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. (H) TÚ›ÔÏȘ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «·fi ÙÔ 1926», KÔÙÔÔ‡ÏË 9 Î·È •Ô‡ıÔ˘. E·Ú¯È·Îfi ÛÙÈÏ, ¢ÁÂÓ‹ ÁηÚÛfiÓÈ·. OÈ Î·Ê¤‰Â˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤Íˆ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÈÌÒÓ.

à OÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÏÏËÓÈο, ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÔÚÙÔÁ·ÏÈο (Janeiro), ̤¯ÚÈ Î·È ·Ú·‚Èο (Casba), ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ¿ÏÏÔÙ ϷÙÈÓÈΤ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÂÈÎÙ¤˜

X¿Ú˘. «K·Ê¤-Ô˘˙ÂÚ›» ÛÙË ÛÙÔ¿ «Y‰ÚfiÁÂÈÔ˜», ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÚÔ˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. XÙ·fi‰È· (Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌ·) ÊfiÚ· ·ÚÙ›‰·. X·ÚÙ› Î·È Î·Ï·Ì¿ÎÈ. ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 6. ™Ô˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ Ô˘ –Ú¿ÁÌ· Û¿ÓÈÔ– fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ, Ì· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ê¤ (Á·ÏÏÈÎfi˜ Î·È ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ú 1). A›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, fiÚıÈ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡. X¿˙ÂÌ· Ôχ ‰Ò. Hondos Center. °ˆÓ›· °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ Î·È M. KÔÙÔÔ‡ÏË (fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «OÌfiÓÔÈ·» Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿ ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi AÓ‰ÚÈÙÛ¿ÎË, Ì ÂÍ·›ÚÂÙÔ Î‹Ô). H ı¤· ·fi ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ fiÚÔÊÔ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿. ∞


ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 33


™ø∫ƒ∞Δ∏™ ™ø∫ƒ∞Δ√À™, “UGLY”, 2008

Where Do We Go From Here? MÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ K‡ÚÈˆÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚ. ¶·ÙÙ›¯Ë Î·È Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «O ºÈÏÂχıÂÚÔ˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∞§∏£∂π¡√™, «¶ƒ√™∫§∏Δ∏ƒπ√», 1974

·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ N›ÎÔ˜ ¶·ÙÙ›¯Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. •ÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¯Ù›˙ÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘, Ì ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÛÙË ı¤· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. «TÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿Ûˆ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù› Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿» ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. K¿ÔÈ· ¤ÚÁ· ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÒÚ· Ó· Ù· ÂÎı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. O Ù›ÙÏÔ˜ - ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Where Do We Go From Here?” ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘. K·ıÒ˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, Ë ¤ÎıÂÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. MÈ· ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙËÓ Î˘Úȷ΋ fiÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. H ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·: Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «Ò˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·;» Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ¤ÚÁ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ K‡ÚÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ M·Ú›· §Ô˚˙›‰Ô˘, Mȯ¿Ï˘ M·ÓÔ˘Û¿Î˘, ¢ËÌ‹-

O

ÙÚ˘ NÂÔÎÏ¤Ô˘˜, ¶fiÏ˘˜ ¶ÂÛϛη˜, M·Ú›Ó· ™È·ÎfiÏ·, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, N›ÎÔ˜ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜, ™¿‚‚·˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ Î.¿. £· ‰Ô‡Ì Â›Û˘ ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈ-

ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «O ºÈÏÂχıÂÚÔ˜», Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ «¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË AÏËıÂÈÓÔ‡. ∞

°πøƒ°√™ §∞¶¶∞™, “THE STANCE OF AN ARTIST IS A STANCE NO HUMAN CAN TAKE”, 1992

34 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


¶√§À™ ¶∂™§π∫∞™, “INCIDENTS WITH A COWBOY HAIRCUT”, 2005

«TÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿Ûˆ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù› Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿» - N›ÎÔ˜ ¶·ÙÙ›¯Ë˜ In

fo “Where Do We Go Fro Here?” m . ¢ËÌÔÙÈ Îfi K¤ÓÙÚ T¯ÓÒÓ Ô §Â˘ÎˆÛ ›·˜. Á·Û›·: ÿ ‰Ú˘Ì· ¶ ™˘ÓÂÚÈÂÚ›‰Ë, A μ·ÚÓ¿‚ . · 19, §Â ˘ÎˆÛ›·, 227974 00. EÈÌ ¤ÏÂÈ· ¤Î Û˘: N›Î ıÂÔ˜ XÚ. ¶ ·ÙÙ›¯Ë˜. M¤¯ÚÈ 3 1/7.

ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 35


∂∫£∂™∏ μπμ§π√À

¶§. ¡∞À∞ƒπ¡√À, £∂™™∞§√¡π∫∏ (ºøΔ√: μ∞°°∂§∏™ ¡∂√ºøΔπ™Δ√™)

36 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


√§∂™ √π ∞ºπ™∂™ ∂π¡∞π ∞¶√ Δ√ ∞§ª¶√Àª «™À°Ãƒ√¡∏ ¶√§πΔπ∫∏ ∞ºπ™∞» (∂∫¢. ∂∫∂μπ)

49 ¯ÒÚ˜, 500 ÂΉfiÙ˜, 80.000 Ù›ÙÏÔÈ, 200 ÂΉËÏÒÛÂȘ, 12.000 Ù.Ì. H 5Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘, Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. H ATHENS VOICE ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘. Œ¯ÂȘ ·Ôڛ˜; Œ¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ. TˆÓ ™TEºANOY T™IT™O¶OY§OY, BA°IA™ MATZAPO°§OY

Ë 5 ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏ Bπμ§π√À

¶¿Ì £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË! ÕÌ· Ê˘Û‹ÍÂÈ, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; £· Ì·˙‡ԢÌ ٷ ‚È‚Ï›· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ; Âډ‡ÂÛ·È! A˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. E‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ: ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· 13, 14 Î·È 15 Ù˘ Helexpo. Ÿ,ÙÈ Î·ÈÚfi Î·È Ó· οÓÂÈ ·fi ÙȘ 29 M·˝Ô˘ ¤ˆ˜ ÙË 1 IÔ˘Ó›Ô˘, Ù· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ! H ¢EB£ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. TÔ «‰ˆÚ¿ӻ, ÁÈ· Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ ÛÙ· ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη ϤÁÂÙ·È «ÎÔ‡ÙÚ·».

ª

ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·, ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ; ŸÙÈ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë K¿ÚÏ· MÚÔ‡ÓÈ; K¿ÚÏ· ÎÈ Ô ™·ÚÎfi ı· ¤ÚıÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·, ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ: ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰È·ÓfiËÛË˜Ø ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÎÔÏfiÚ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ 15Ø ·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏ˘ Ù˘ Áο̷˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜Ø 80 ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈØ 25 ÂΉfiÙÂ˜Ø Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜Ø ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÙÚ·¤˙È·Ø ËÌÂÚ›‰Â˜Ø ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓØ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿.

EӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ô Ï· Ï·! £· ¤ÚıÂÈ ÎÈ Ô MÈÛ¤Ï O˘ÂÏÌ¤Î;

ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 37


∂∫£∂™∏ μπμ§π√À

ÏÔ ÛÙËÓ MÚÔ‡ÓÈ ÙÔ ¤¯ÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘! ŒÌ·ı˜ fiÙÈ Ô O˘ÂÏÌ¤Î Ù‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ Î·È ·Ó·ı¿ÚÚËÛ˜. Ÿ¯È, MÈÛ¤Ï ··Ï¿. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ fï˜, ÁÈ·Ù› ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰Âο‰Â˜ ÁÂÚ¤˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ¤Ó˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. M¤ÙÚ·: Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “Le Monde” EڛΠºÔÙÔÚÈÓfi, Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ºÈÏ› NÂÌfi, Ô Ì˘ıÈÎfi˜ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶Ï·ÓÙ›, Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Monde”, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ «•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ §Ô˘Ù¤ÙÈ·» ¶ÈÂÚ AÛÔ˘Ï›Ó. M¿ÏÏÔÓ Ì·˙› Ì ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Monde” ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘, ·ÊÔ‡ Î·È Ô AÛÔ˘Ï›Ó ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ô ZÈÏ §ÂÚÔ˘¿, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi °ÎÔÓÎÔ‡Ú ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «ŒÓ· ÌÏÔ˘˙ ÁÈ· ÙË Z¤ÏÓÙ·», ηıÒ˜ Î·È Ô ÔÏÂÌÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ Z·Ó X·ÙÛʤÏÓÙ Î·È Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ P‚¤Î· NÙÔÙÚÂ̤Ú.

Ÿ

EÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ Ï¤Ì ӷ ÍËÏÒÛÔ˘Ì ٷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, fiˆ˜ ÛÙÔÓ M¿Ë ÙÔ˘ ’68 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ŸÌˆ˜ Ì‹ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÌÈ· E˘ÚÒË fiÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È Ë ˘ÂÚηٷӿψÛË; ˘Ùfi ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ı¤ÛË Î·È Ì·ÓÈʤÛÙÔ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¢EB£: ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, fiˆ˜ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› ÛΤ„ÂȘ, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 13, Ô ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› 1.400 Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ 85 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. EΛ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÌÈϛ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¤ÎıÂÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ê›Û·˜, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ «ÛÙÈÁ̤˜» Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. E›Û˘, ·fi ÙÔ EKEBI ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÎÈ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ Ï‡Έ̷ Ì ٛÙÏÔ «™‡Á¯ÚÔÓË ¶ÔÏÈÙÈ΋ Aʛ۷ Aʛۘ ·fi ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ NÂÔÏ·›Â˜ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ».

A

Afi ÙÔÓ M·ÎÈ·‚¤ÏÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ TÛfiÌÛÎÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £· Ù· ‚Úˆ ÂΛ; ÁfiÚ·Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹ ‚Ú˜ ¯ÒÚÔ ÛÙ· Ú¿ÊÈ·. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 13 ı· ‚ÚÂȘ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÙËÓ «¶ÔÏÈÙ›·» ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ «KfiÎÎÈÓÔ BȂϛԻ ÙÔ˘ M¿Ô Î·È ÙÔÓ «HÁÂÌfiÓ·» ÙÔ˘ M·ÎÈ·‚¤ÏÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ «O˘ÙÔ›·» ÙÔ˘ MÔ˘Ú, ÙÔ «KÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ» ÙÔ˘ PÔ˘Ûfi Î·È ÙÔ «KÂÊ¿Ï·ÈÔ» ÙÔ˘ M·ÚÍ.

A

TÔ Star Channel, fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ «‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹Ûˆӻ, ÂÓÓÔ› “celebrity news” ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·È celebrity spotter, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ˆ Î·È Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙ·Ú Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¿ÏÏÔÓ ¤Ì·ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙˆÓ T˙fiÓ·ı·Ó KfiÔ˘, ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ PÔÓηÏÈfiÏÔ Î·È M·Ú›Ó· NÂÌ¿Ù! £· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 (·›ıÔ˘Û· M. K·Ú·-

M

38 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Á¿ÙÛ˘). Afi ÙÔ «TÈ ˆÚ·›Ô ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ!» ¤ˆ˜ ÙÔ «™·Ó ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ», Ô BÚÂÙ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ T˙fiÓ·ı·Ó KfiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˘˜. £· ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌÂ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙË §¤Ó· ¢È‚¿ÓË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31, ÛÙȘ 13.00. EfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ¿ÊÈÍË Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ «KfiÎÎÈÓÔ˘ AÚ›ÏË» ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ PÔÓηÏÈfiÏÔ. T· Ù·Ú·Á̤ӷ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÎÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ºˆÙÂÈÓfi MÔÓÔ¿ÙÈ ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ‚È‚Ï›Ô. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ «KfiÎÎÈÓÔ˘ AÚ›ÏË» ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 1 IÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 13.30, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú «O ™·ÓÙÈ¿ÁÔ PÔÓηÏÈfiÏÔ ÛÙË §›Ì·». T· ¿ÁÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Î·Ù·›ÂÛË ÛÙÔ IÚ¿Ó, ÔÈ Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ù˘ IÚ·ÓÔηӷ‰‹˜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ M·Ú›Ó·˜ NÂÌ¿Ù, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «H Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË Ù˘ T¯ÂÚ¿Ó˘», Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘-Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 M·˝Ô˘, ÛÙȘ 13.00. K˘ÓËÁ¿ˆ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÈÔ‰Èο ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο Ú‡̷ٷ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË. Œ¯ÂÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÙ οÙÈ; Âȉ‹ ›ÛÙ ÔÏÏÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÙÔ EKEBI ÙÔ‡˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÂȉÈÎfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì ٛÙÏÔ «™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ™ÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È §fiÁÔ˘». ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15, ·ÚÈıÌfi˜ 57, ı· ‚ÚÂȘ ¿Óˆ ·fi 40 Ù›ÙÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ Û ‰‡Ô Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›: «H Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·» (A›ıÔ˘Û· M. K·Ú·Á¿ÙÛ˘, ¶¤ÌÙË 29 M·˝Ô˘, 18.00-19.30) Î·È «T· ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·» (A›ıÔ˘Û· M. K·Ú·Á¿ÙÛ˘, ¶·Ú·Û΢‹ 30 M·˝Ô˘, 14.00-15.30).

°¤ÌÈÛ·Ó Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Ù¤¯ÓË! K¿ı ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Â›Ó·È ÊÔ˘Ï Ì ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÁηÏÂÚ› Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο events. Y¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ‹ ·›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;  ٤ÙÔÈÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙÔ 6Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ºÔÚ¤ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ EÓÙ‡ˆÓ. TÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “Highlights” ÎÈ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ı¤Ì·: «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: Life-style ‹ Modus Vivendi; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ M¤ÛˆÓ M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘;». ™ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ M·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘ - K˘Úȷ΋ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘.

ª

ŸÏÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·. £¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ; BÔËı‹ÛÙ ÌÂ, ı¤Ïˆ Ó· ÂΉÔıÒ! ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ·Ù‹ X·‚È·Ú¿. ¢È·ÚΛ ¤ÍÈ ÒÚ˜, Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 31 M·˝Ô˘ Î·È 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15, ·fi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ 14.00 Î·È Ë Û˘ÌÌÂ-

¢

ÙÔ¯‹ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 ¢ÚÒ. O ™ÙÚ·Ù‹˜ X·‚È·Ú¿˜ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ “Writing The Novel” ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ EKEBI. £· ‰È‰·¯Ù›˜: Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÚ·Ê‹˜, ‰ÔÌ‹ (ı¤Ì·-˘fiıÂÛË-ÏÔ΋), ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ʈӋ Î·È ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ‹ÚˆÂ˜ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Î·È ¯Ú‹ÛË ÁÏÒÛÛ·˜. EÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¢EB£, ˘.: ÕÓÓ· TÂÚ˙‹, 2310 291.180, tbf@helexpo.gr MÂÁ¿ÏÔ ÛԢͤ ÔÈ §¤Û¯Â˜ AÓ¿ÁÓˆÛ˘ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ EKEBI. °Ú¿ÊÙËη ÎÈ ÂÁÒ. K·Ïfi Â›Ó·È Ô˘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ˘Ú‹Ó˜ ÛΤ„˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÚ› ‚È‚Ï›ˆÓ. £· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÚÒÓ; ÓÓÔ›ٷÈ! OÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ 150 ÏÂÛ¯ÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ‰È¿ÏÔÁÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ M¿ÚηÚË, ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ EKEBI, §¤Ó· ¢È‚¿ÓË, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ, Î·È K·ÙÚ›Ó BÂÏÈÛÛ¿ÚË, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ EKEBI. ¶È¿Û ı¤ÛË Î·È Ì›Ï· ÎÈ ÂÛ‡! ¶·Ú·Û΢‹ 30 M·˝Ô˘, 16.00, ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 (·Ù¿ÚÈ) Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘, 10.00, ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 (M. K·Ú·Á¿ÙÛ˘).

Ì›· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfiı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ, ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË «O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô», Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ X¿Ô˘·ÚÓ ZÈÓ, ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «EÁÓ·Ù›·» Ì ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ Û ¤Ó· ÚfiÏÔ-ÛÙ·ıÌfi (¶·Ú·Û΢‹ 30 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘, 21.00). ¶¿ÌÂ Î·È ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ (·Ôı‹ÎË B1, ÏÈÌ¿ÓÈ). TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘, ÛÙȘ 21.30, XˆÚÈο + (¤Ó· ‰ÚÒÌÂÓÔ) ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·‡ÚÔ Z·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ ¶·Ó·ÁȈٿÎË. AÓ ¿ÏÈ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı›˜ 11 just ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ψÊ. ™ÙÚ·ÙÔ‡ 2). £· ÙËÚËı› ›ÛÔ‰Ô˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ Î·È Ó· «‰¤ÛÔ˘Ó» ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. Œ¯ˆ Ó· ¤Úıˆ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. TÈ ˆÚ·›· Ô˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ë ˙ÂÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û· ¶·‡ÏÔ˜ Z¿ÓÓ·˜ ÙÔ˘ «OχÌÈÔÓ»!

ÏÈÛ¤, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿. H ÊÂÙÈÓ‹ ¢EB£ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ̤۷ ·fi ÙÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ AÓ¿ÁÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ T¿ÎË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ. TËÓ ¶¤ÌÙË 29 M·˝Ô˘ (11.00-14.00) Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 30 M·˝Ô˘ (11.00-14.00), ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 15 (·Ù¿ÚÈ) ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÂȉÈÎfi˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ‹ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. TÈÌ‹ 100 ¢ÚÒ, ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ EKEME§ (210 3639.520).

ÎÙÒ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ Ù·Èӛ˜ Ì ÎÔ‡ÙÚ· ›ÛÔ‰Ô (ÁÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‚Ϥ ÂÚÒÙËÛË 1) Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ì›ÓÈ «ÔÏÈÙÈÎfi» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: “Happy Day” ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ BÔ‡ÏÁ·ÚË (29/5, 18.30), «A΋ڢ¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜» ÙÔ˘ Michael Moore (29/5, 21.00), “∏otel Rwanda” ÙÔ˘ Terry George (30/5, 18.00), “Slogans” ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Ylljet Alicka (30/5, 20.30), «Blog. ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜» ÙˆÓ M·ÓÒÏË AÓ‰ÚȈٿÎË Î·È M¤ÓÙË M¿Á· (31/5, 16.00), «OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ ÙÔ˘ Florian Henckel von Donnersmarch (31/5, 18.30), “Est ouest” ÙÔ˘ Regis Wargnier (31/5, 21.00), “Eduart” Ù˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ AÓÙˆÓ›Ô˘ (1/6, 18.30), “Generation 68” ÙÔ˘ Simon Brook (1/6, 23.00).

E›Ì·ÛÙ ˙¢Á¿ÚÈ Ó¤ˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì Ôχ Ó· ÂÚÈÏ·ÓËıԇ̠ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì fï˜ Ô‡ Ó· ·ÚοÚÔ˘Ì ٷ ‰›‰˘Ì·. TÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

¶¤ÚÛÈ ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ¤ÎıÂÛ˘, ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô Î·È ¯ÚËÛÙÈÎfi freepress¿ÎÈ, Ì fiÏ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¢EB£. £· ÙÔ Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜;

¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¶·È‰È΋ °ˆÓÈ¿. H ¶·È‰È΋ °ˆÓÈ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi 500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÁÓÒÛË Î·È ·È¯Ó›‰È. T· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ı·ÙÚÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·È‰ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (85, ÁÂÚ¤˜ Ó· ›ӷÈ) Î·È ı· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. TÔ ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì·-ÛÏfiÁÎ·Ó Â›Ó·È: «BÈ‚Ï›Ô;... ¢Èη›ˆÌ¿ ÛÔ˘!».

ÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔ “Bookfair”, Ô˘ ‹‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ. M ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ B·Û›ÏË ¶¿ÁηÏÔ˘, ÙÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÓÙ˘Ô ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ù˘ ¢EB£ ÂÁÁ˘¿Ù·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· ÛÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ.

™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÚfiÛ¯· ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. TÒÚ· ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ÔÈÎÙÚ¿. E›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜;

EÎÙfi˜ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ·›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Ô-Ô-fiÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; ·›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ٛÙÏÔ «H ŒÎıÂÛË ÛÙËÓ fiÏË - EΉËÏÒÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:

O

ª

M ̷˜ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Ë ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙ· ‡„Ë; ‡ÎÔÏÔ! KÏ›ÛÙ ı¤ÛË ÛÙ· ψÊÔÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ë ¢EB£. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 8.00 .Ì. Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 4.00 Ì.Ì. TËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 210 9200.328

INFO: 29/5-1/6, 10.00-21.00 (™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 22.00)


ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 39


∂∫£∂™∏ μπμ§π√À

K·ÙÚ›Ó BÂÏÈÛÛ¿ÚË

H ÔÏÈÙÈ΋ ›ӷÈ

Ë ˙ˆ‹ H ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ EKEBI ÌÈÏ¿ ÛÙËÓ A.V. ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ‡ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È Î·È Ó· ‰Ú·˜ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. £· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ë 5Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜; ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ˘˜ ™TEºANO T™IT™O¶OY§O, BA°IA MATZAPO°§OY ºˆÙfi: ª∂ƒ™∏ Δ∑πª√¶√À§√À

ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Ë °·ÏÏ›·. H 5Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠ˆ˜, 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ M¿Ë ÙÔ˘ ’68, ÂÌÊoÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘. H Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·;

A

T˘¯·›· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î·È Ë °·ÏÏ›· ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ·, ÂȉÈο ʤÙÔ˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ٷ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ M¿Ë ’68; Ÿ¯È ‚¤‚·È·! ŸÏ· Ù· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘! H °·ÏÏ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ ·Í¤¯·ÛÙ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ë °·ÏÏ›·. ™·˜ ·Ú·¤Ìˆ ÛÙÔÓ «◊Úˆ·» ÙÔ˘ B·ÏÙ·˙¿Ú °ÎÚ·ÛÈ¿Ó, ÛÙȘ «A΢‚¤ÚÓËÙ˜ ¶ÔÏÈÙ›˜» ÙÔ˘ TÛ›Úη ‹ ÛÙÔ «1984» ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. AÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·! H ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ú·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÎÙfiÓ! TËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜ ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓfi, ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ‹ just living, ·¤¯ÂÈ ‹ Î·È ··ÍÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· οı ›‰Ô˘˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÙÂ; ŒÓ· ηÌ·Ó¿ÎÈ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÛËÌ¿ÓÂÙÂ;

H ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Z˘Ï PÂÓ¿Ú, «¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. E›Ó·È Û·Ó Ó· ÌÔ˘ ϤÙ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË ˙ˆ‹». T· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋. H ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È 40 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ; O ™·›ÍËÚ, Ô M·ÎÈ·‚¤ÏÈ, Ô K·Ì‡ ‹ Î·È Ô ™ÔÏ˙ÂÓ›ÙÛÈÓ ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤Ú·Í·Ó ·Ú¿ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋;

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹. B‚·›ˆ˜, ÙÔ fiÙÈ Ë ÌÈÛ‹ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ Î·È fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÌÈ¿ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛË ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·.

E›ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÚÔۤϢÛË ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ; K·Ù¿ÊÂÚÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ;

N·È, ·Ôχو˜. º¤ÙÔ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È 500 ÂΉfiÙ˜ ·fi 49 ¯ÒÚ˜. K·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ÔÈ ÂΉfiÙ˜ «¤ÛÂÚÓ·Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜» ÁÈ· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Ù· ÂÚ›ÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó 6 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜! H ¢EB£ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. H ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘. H ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Monde” ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ÙÔ 2007 «Ë ÌÈÎÚ‹ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ». °È· ÌÈ· Ó·ڋ ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 5 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ·Ú¯‹. OÈ ÂΉfiÙ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ôχ ˙ÂÛÙ¿. T· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì·˙› Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÁÂÚÔ› ˘ÏÒÓ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ fiÏ˘ ˆ˜ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜;

H ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ¿Úˆ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë

¶Ò˜ ÚÔˆı› ÙÔ EKEBI ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ¶ÔÈÔ ÙÔ Ï¿ÓÔ ‰Ú¿Û˘ Û·˜ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó;

H ¢EB£ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. H ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘. H ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Monde” ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ÙÔ 2007 «Ë ÌÈÎÚ‹ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ»

°È· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù· Û‡ÓÔÚ·, ÙÔ EKEBI οÙÈ Î¿ÓÂÈ. EÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ‚Ú›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ EKEBI, www.ekebi.gr), ÂΉ›‰ÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ on line –ÙÔ “Ithaca on line”– Ì ÙȘ Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙ¤˜, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ «EÏÏ¿‰· ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ·». TÒÚ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ. H K›Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂÏ·ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MfiÓÔÓ ÂÌ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ EKEBI ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· «Ï·›ÛÈÔ» ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›ÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜. ∞


΋ È Ù È Ï Ô ¶

X

6!

EÏÏ¿‰·, B·ÏοÓÈ·, E˘ÚÒË. ŒÍÈ ‚È‚Ï›·, Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·, Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı›Ù ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ 5˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. «E˘ÚÒË Ì ·ÓÔÈÎÙ¿ Ì¿ÙÈ·» ÙÔ˘ KÒÛÙ· MÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ (PSE - ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ OÌ¿‰· ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ) ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Eӈ̤Ó˘ E˘ÚÒ˘, Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ OÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ KÒÛÙ·˜ MÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ H›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÍÔÚΛ˙ÂÈ Ù· «Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·» ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì·˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. «™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË» ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË (¶fiÏȘ) O ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. E›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÂÏ›‰·˜, Ë ÔÔ›· ·fi ÌfiÓË Ù˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜. Y¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘; O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË. «1968» ÙˆÓ Tariq Ali Î·È Paco Ignatio Taibo (ÕÁÚ·) ¢‡Ô ÛÔ˘‰·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜) 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙÔ˘ M·˝Ô˘ -

OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1968 Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ‚È‚Ï›Ô, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË... ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿. «AÈÚÂÙÈο - ™Î¤„ÂȘ Û ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ϤÍÂȘ» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ MÂÁÁÚ¤ÏË (Athens Voice Books) ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÓÙȉڿ ÌÔӛ̈˜ ˘ÛÙÂÚÈο, ‰ËÏ·‰‹ ‚Ú·¯‡‚È·, Û·Û̈‰Èο Î·È ·ÓÈÎfi‚ÏËÙ·, Î·È Û ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÌÏÂÁ̤ÓË Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋˜, Ô N›ÎÔ˜ MÂÁÁÚ¤Ï˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· ÙˆÓ 300 Ϥ͈Ó. AÓ·˙ËÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜, ÙË Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ EÏÏ¿‰·˜. «OÈ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜» ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ MËÙÛÔÙ¿ÎË (¶·Ù¿Î˘) OÈ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂËÚ¤·Û·Ó, ‰¤ÛÌÂ˘Û·Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·Á›‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ ÙÔ 1985. O K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. «TÔ ÌˆÛ·˚Îfi Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜» ÙÔ˘ Philippe Raynaud (¶fiÏȘ) H ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Û˘Ì·Ú¤Û˘Ú ٷ ÔÏÈÙÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ì·ÚÍÈÛÌfi. AÓÙ›ıÂÙ·, Ó¤· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·¯ËÙÈο, ·Ó·‰‡ıËÎ·Ó Ì¤Û· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜. O ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Philippe Raynaud Ì¿˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ¿ÎÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∞

ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 41


voice

TRAVEL

@

∫›ÌÂÓ· - ºˆÙfi: ™TE§§INA KAPPA

Δ√ ¶∞§π√ §πª∞¡π Δ∏™ ANTALYA

TA•I¢IøTIKOI O¢H°OI ¶ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù·, ÂÈϤÍÙ ÔÈ· ̤ÚË ı· ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ, ‰È·‚¿ÛÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ ¿ÏÏˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜. ● www.lonelyplanet.com

O Ô‰ËÁfi˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ· ¯ˆÚÒÓ. AÓÙ·ÏÏ¿ÍÙ ٷÍȉȈÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ۯfiÏÈ· ÛÙÔ Thorn Tree Travel Forum. ● www.roughguides.com

Afi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Î·È ¤Á΢ÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ● www.frommers.com

◊Ù·Ó ÌÈ¿ÌÈÛË ÙË Ó‡¯Ù·, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Antalya. MÂÙ¿ ·fi ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ Ù·Í› Ì·˜ ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ Kaleiçi – ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÏÈ¿ fiÏË. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ·Ó ¤ÚÂ ӷ ¯·ÚÒ Ô˘ ‰È·Ï¤Í·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ‰Ò. AÓ Î·È Ù· ·ÏÈ¿ ÔıˆÌ·ÓÈο Ù˘ Û›ÙÈ· ·Ó¤‰˘·Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ¤È·Û ·ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ı· Ô‰ËÁÒ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰·È‰·ÏÒ‰Ë Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ·. TÔ Úˆ› ÓÔÈÎÈ¿Û·Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi rent-a-car. O ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ οÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‚Áԇ̠·fi ·˘Ù‹Ó. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Antalya Ì·˙Â‡Ô˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ƒÒÛˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™Ù·Ì·Ù¿Ì ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË (30% ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·) Î·È ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ¿Ó ÛÙÔ Belek. TÔ Belek ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 40 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Antalya Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ Kemer, ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û ÌÈ· ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ 200 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. O ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ

Antalya ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë Â·Ú¯›· Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ka ¤ˆ˜ ÙËÓ Alanya. H fiÏË, Ì ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 700.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ Â‡ÊÔÚË ‰ȿ‰· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜. I‰Ú‡ıËΠÙÔ 2Ô .X. ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ ÕÙÙ·ÏÔ II Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠAÙÙ¿ÏÂÈ·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Î·È ÙÔ Kaleiçi –Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ì¤Û· ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ»–, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ڈ̷˚ο Ù›¯Ë Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ÏÈÌ¿ÓÈ. E‰Ò, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ͇ÏÈÓ· ÔıˆÌ·ÓÈο Û›ÙÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙËψı› ‹ ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Î·È ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈÎÚ¿ ÍÂÓԉԯ›·. ŸÏË Ë ·ÏÈ¿ fiÏË, Ì ٷ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Ù˘, Â›Ó·È Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË. ∞fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Â›Ó·È Ë ¶‡ÏË ÙÔ˘ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ (Hadrian Kapisi), ÙÔ Hidirlik

Kulesi ‹ KfiÎÎÈÓÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˜ –Ê¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ .X. ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘–, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ, Î·È ÔÈ ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜ Kesik Î·È Yivli. H ÌÔÓÙ¤ÚÓ· fiÏË, ·ÚfiÙÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›· Î·È ¿Ó·Ú¯·, Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, Ì ‰‡Ô fiÌÔÚÊ· ¿Úη, ÙÔ Atatürk Î·È ÙÔ Karaalio lu, Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·Ï›Â˜ Konyaalti Î·È Lara ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ·, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Ì οÓÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È Ù· ÂÈ‚ÏËÙÈο ÌÓËÌ›· Î·È ÔÈ ·›Û٢٘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊȤ˜. •Â¯·Ṳ̂Ó˜ fiÏÂȘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÓÈÁ̤Ó˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. N·Ô› Ô˘ ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. AÚ¯·›· ı¤·ÙÚ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. B·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ÔÚÌËÙÈÎÔ› ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ Kur unlu Î·È Düden, ηٷÚ¿ÛÈÓ˜ Ô¿ÛÂȘ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. OÈ ¯ÈÔÓÔÛΤ·ÛÙ˜ ÎÔÚʤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó – ÙȘ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ AÚÈÏ›Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÎÈ ÛÙÔ Saklikent, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ fiÏË, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

● www.iexplore.com

EÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔÓ ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. I‰·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ trekking, ÔÚÂÈ‚·Û›·, rafting, ηٷ‰‡ÛÂȘ Î.Ï. ● www.bugbog.com

™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜, Ì ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÍÈÔı¤·ÙˆÓ Î·È ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· οı ¯ÒÚ·. I‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ● www.fodors.com

MÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÈÔ mainstream ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ fiψÓ. ● www.wikitravel.org

ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ì ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

T·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ H Antalya Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, ÌÈ· Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù· ‚Ú›-

ANTALYA

Û ¤Ó· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÍÂÓԉԯ›Ô-ÌÂÁ·ı‹ÚÈÔ Î·È ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. °›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ; °›ÓÂÙ·È. °È·Ù› fiÏË Ë ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ·Ó‹ÎÂÈ È· ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¯ˆÚÈ¿ Ì ٷ ·¯·Ó‹ Á‹‰· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ Î·È ÙȘ ¢ÎfiÊ˘Ù˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. K·È Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÌÌÔ˘‰È¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ÛÙȘ ÔÌڤϘ Î·È ÙȘ ÛÂ˙-ÏÔÓÁÎ.

EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ‚Ú›Ù ÁÈ· οı ¯ÒÚ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ.

Quiz

TÚ›· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· N¤· 7 £·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘. ¶ÔÈ·; ● OÈ ¶˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ Giza ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ ● TÔ ™ÈÓÈÎfi T›¯Ô˜ ÛÙËÓ K›Ó· ● TÔ ÕÁ·ÏÌ· Ù˘ EÏ¢ıÂÚ›·˜ ÛÙË N. YfiÚÎË ● H Petra Ù˘ IÔÚ‰·Ó›·˜ ● H ŸÂÚ· ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚ ● TÔ Machu Picchu ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡ H ·¿ÓÙËÛË ÛÙo ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜

A¶ANTH™H TOY ¶POH°OYMENOY KOYIZ MÓËÌ›· ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ KÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ UNESCO ÔÈ ·ÏȤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ Pfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜ 42 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 43


voice

TRAVEL

∫∞Δ∞ƒƒ∞∫Δ∂™ KURSUNLU

ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜, ÌÈ·˜ ¯·Ï·Ú‹˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠ·fi ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· AÓ·ÙÔÏ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ë ¶·ÌÊ˘Ï›· ÚÔ‹Ïı ·fi ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· ʇϷ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ TÚÔ›·˜. AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ Alanya, ÚÒÙ· ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙËÓ Perge, Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ· ‰È·ÙËÚË̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈΤ˜ fiÏÂȘ. Afi ÂΛ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Sillyon, Ô˘, ·Ó Î·È Ï›ÁÔÈ ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜. H ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ 20ÏÂÙË Â˙ÔÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. EfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË Ë Aspendos, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ ÚˆÌ·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H Side, ¿ÏÏÔÙ ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ Ì ÂÚËÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ı·˘Ì¿ÛÈ· ÌÓËÌ›· ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Ù˘ fiÏË Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë Â¤ÎÙ·ÛË. E‰Ò Ù· ·Ú¯·›· ÂÚ›È· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. AÓ Î·È Ë ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ Î·È Ù˘ AıËÓ¿˜, ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô Ù˘ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·Ï-

Ï¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘Û›Ô, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·Ó·ÛÙËψ̤ÓÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÏÔ˘ÙÚÔ‡. E˘ÓÔË̤ÓË ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·, Ë ·Ú¯·›· Seleukeia ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓË Û ¤Ó· ˘ÎÓfi ¢Îfi‰·ÛÔ˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ Manavgat, ı· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi, ı· Ì›Ù Û ¤Ó· ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔ¤Ó· ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰Â›Ù ӷ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË fiÏË ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ‡η. AÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÚË Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÙÂ Â›Ó·È Ë ·Ú¯·›· fiÏË Termessos, ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÂÓfi˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˘, ·fiÎÚËÌÓÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÌfiÏȘ 34 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ Antalya. O ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰Ú˘Ìfi Güllük Da i Milli Parki Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Û ¤Ó· parking. A˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Afi ÂΛ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÙÚ·¯‡ ÌÔÓÔ¿ÙÈ 2,2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË. ™Â ÌÈ· ·Ú¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, Ô˘ Ë ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ÕÏÏË ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ™Ù· 96 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Antalya ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ê·Ú¿ÁÁÈ Köprülü Ì ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÙÔ˘ Á¤Ê˘Ú·. ™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡

°È·Ù›; ¢ÈfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ı‡Ì·. K·È ¯Ú‹Ì·. K·È fiÛÔ ÈÔ Ù˘È΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂȘ, ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ Á›ÓÂÛ·È. N· ÏÔÈfiÓ Î¿ÔȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘ fiÛÔ ı· ÂÚȉȷ‚·›ÓÂȘ Ù· ÛÔοÎÈ· ÙÔ˘ M·Ú·Î¤˜, ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ Copacabana ÛÙÔ P›Ô ‹ ı· Îfi‚ÂȘ ‚fiÏÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ AÁÈ·-™ÔÊÈ¿ (Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·). °È· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ¿Óˆ ÛÔ˘ Ô Ï·Ófi‰ÈÔ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜ Û·Ó ÙËÏÂηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜Ø ÁÈ· Ó· ÌË Û ÙÚ·‚ÔÏÔÁ¿ÂÈ ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì·¯ÙÛ›˜... ● NÙ‡ÛÔ˘ fiˆ˜ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ·ÁfiÚ·Û ÂΛ ÚÔ‡¯· ·fi ÌÈ· ÊÙËÓ‹ ·ÁÔÚ¿. K¿ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿. ● ŸÛÔ ÈÔ ÎÔ˘ÚÂÏ‹˜, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· (ÌËÓ ÂÙ¿˜ Ù· ÙÚ‡È· ÛÔ˘ t-shirt!). ● ŸÙ·Ó ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌË ÛÔ˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜ ‹ ¯¿ÚÙ˜. K·È ÌË ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÔÓ “Lonely planet” ¤Íˆ ·fi ÙÔ souvenirs shop. ¢›ÓÂȘ ÛÙfi¯Ô.

•ENO¢OXEIA ™THN ANTALYA ™ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË (Kaleici) ● Do an Hotel (·fi ú 60 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.doganhotel.com ● Alp Pasa (·fi ú 60 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.alppasa.com ● Marina Residence Hotel (·fi ú 80 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.marinaresidence.net ● Mediterra Art Hotel (·fi ú 80 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.mediterraarthotel.com ● Tuvana Hotel (·fi ú 115 ¢ÚÒ ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.tuvanahotel.com ™ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· fiÏË ● Sheraton Voyager Antalya Resort Hotel ÛÙËÓ

·Ú·Ï›· Konyaalti (·fi ú 120 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.starwoodhotels.com/sheraton ● Hillside Su Hotel ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Konyaalti (·fi ú 140 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ), www.hillside.com.tr/HillsideSuHotel ● Talya Hotel (·fi ú 96 ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ) ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË, www.talya.com ∞

● AÓ Û ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ï·Ófi‰ÈÔ˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Î·ÛÂÙ›Ó·, ÌË Û ÓÈ΋ÛÂÈ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤Û·. Œ¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ·fi ¯¤ÚÈ. ● MË ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Û· ¯·˙fi˜, ÁÈ·Ù› ı· ‰Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ô‡ Ó· ·˜. K·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ‹Úı˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi... ● MËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÔ˘ Rolex Ô‡Ù ÙÔ ÌÔÓfiÂÙÚÔ Ô˘ ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ë Ì·Ì¿ ÛÔ˘ (ÌË ‰È·ÓÔËı›˜ Î·Ó Ó· Ù· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂȘ). TÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Â›Û·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Â›Ó·È Î·Îfi. TÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Â›Û·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Â›Ó·È ‰ÈÏfi ηÎfi. ● K·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ: ªËÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¤Îı·Ì‚Ô˘, ÙÔ˘ ¤ÎÏËÎÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. E›Ó·È fiÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. £· ÌÔ˘ ÂȘ, ÙÒÚ·, ÙÈ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ T·˚Ï¿Ó‰Ë, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·Ó Û¯ÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·; K·È fï˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ͤÓÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ «¯·›ÚÔ˘Ó ·Û˘Ï›·˜». ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, Á›Ó ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜! ●

SMART TRAVEL TIPS OÎ Â›Û·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ «Î·ÚÊÒÓÂÛ·È»!

44 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ rafting. O ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È ‹ÈÔ˜ (‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜: 1-2), Î·È Â‰Ò ÙÔ rafting ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏ· 12 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ·fiÎÚËÌÓ· ‚Ô˘Ó¿ Ì ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË ·fi Τ‰ÚÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÊÙ¿ÓÂÙ ÛÙÔ Selge, ·Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ¶ÈÛȉ›·˜ Û·Ṳ́ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Altinkaya. ¢˘ÙÈο Ù˘ Antalya, ÌÂÙ¿ ÙÔ Kemer, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË Phaselis. ™˘Ó¯›ÛÙ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË Olympos (ÛÙ· 90 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·), Û ̛· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ‚Ô˘Ó¿ Î·È ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÙ·Ìfi, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ˙Ô‡ÁÎÏ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ Ù˘ §˘Î›·˜. TÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο, Ì›· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. Afi ‰Ò, ·Ó ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ, Û˘Ó¯›ÛÙ ÁÈ· ÙË Finike, ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙË Limyra Î·È ÙËÓ Arikanda, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Antalya ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ (̤ۈ Ù˘ Termessos). E›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· fiÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÂÚËÌÈο ˘„›‰· Î·È Í¯·Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿. ◊ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Myra, Kekova, Ka ...

✚ TÔ˘ XAƒ∏ M¶πƒª¶I§∏*

T√ ™À¡¢ƒ√ª√ Δ∏™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ £∂™∏™ AÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈ‚¿ÙË ÙÈ ÊÔ‚¿Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÌÈ· ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Ù‹ÛË, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ «Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ». ŸÌˆ˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘». TÈ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘» Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ; §fiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ηıÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË, ÙÔ ·›Ì· ÌÔÚ› Ó· ÏÈÌÓ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ ÊϤ‚˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ıÚfiÌ‚Ô. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ıÚfiÌ‚ÔÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ›, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈÏÔΤ˜. ŸÌˆ˜, ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ·. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹, ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ‹ Î·È Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘.

T𠶃∂¶∂π ¡∞ ∫∞¡∂Δ∂ §√π¶√¡ ∫∞Δ∞ Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ ∫∞£∂ ¶√§Àøƒ∏™ (A¡ø Δø¡ 4 øƒø¡) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∏™ ¶Δ∏™∏™; ✚ N· ÛËÎÒÓÂÛÙ ·fi ÙË ı¤ÛË Û·˜ Î·È Ó· ÂÚ·Ù¿Ù ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó¿ 2 ÒÚ˜. ✚ ŸÛÔ Î¿ıÂÛÙÂ, Ó· οÓÂÙ Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ. ✚ ºÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ ÂȉÈΤ˜ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ οÏÙÛ˜ (ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·). ✚ MËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢‹ Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ✚ AÔʇÁÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ ‹ ηʤ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û·˜ ηϿ ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ. ✚ ºÔÚ¤ÛÙ ¿ÓÂÙ· Î·È Ê·Ú‰È¿ ÚÔ‡¯·. ✚ MËÓ ÎÔÈÌ¿ÛÙ ‹ ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘. ✚ T¤ÏÔ˜, ·Ó Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ÌÈ· ·È‰È΋ ·ÛÈÚ›ÓË, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ¤Ó‰ÂÈÍË. OÈ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ·Ó ÂÙ¿Ó ‹ fi¯È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË. AÓ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÔÈ· ¿ÙÔÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ www.airhealth.org. * O X. MÈÚÌ›Ï˘ Â›Ó·È È·ÙÚfi˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 45


“C HE ”

“I L DI VO ”

“T W O LO VE RS

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÂÏ›ˆÛÂ, Ô ÃÚ˘Ûfi˜ ºÔ›ÓÈη˜ ‰fiıËÎÂ, Ë ∞.V. ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ

KA¡¡∂™ 2008 T· ‚Ú·‚›·

¿ÓÔÓÙ·˜ Ï¿‰È· ¤ÊÙ·Û ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ K·ÓÓÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô XÚ˘Ûfi˜ ºÔ›ÓÈη˜ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ §ÔÚ¿Ó K·ÓÙ¤ “Entre Les Murs”, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ù˘ οÓÂÈ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÙËÓ ÚÒÙË Á·ÏÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη ·fi ÙÔ 1987. ¶ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fï˜ ˆ˜ ÂΛ, ›¯·Ì ˘ÔÛÙ› οÌÔÛ˜ ÂÒ‰˘Ó˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. ¶ÈÔ ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ fiψÓ, Ë ·ÙÂÏ›ˆÙË ÌÔ˘Ú‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ BÈÌ B¤ÓÙÂÚ˜ ÛÙÔ “Palermo Shooting” Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› ‰È·ÚΛ·˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷ Î·È Ô AÙfiÌ EÁÎÔÁÈ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ “Adoration” ‹Ú ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ıˆÚËÙÈο «ÂÌÚËÛÙÈΤ˜» ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ¤Ó· ·È‰·ÚÈÒ‰Ë ÔÏÙfi ·fi ÚÔÊ·Ó‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. O ºÈÏ› °Î·Ú¤Ï ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÙÔ ‚·Ú‡Á‰Ô˘· Û·¯Ïfi, ÂÚˆÙÈÎfi ‰Ú¿-

X

Ì· Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ “La Frontiere De L’Aube”, ΤډÈÛ ÔÏÏ¿ Á¤ÏÈ· Î·È ÌÈ· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰›Î·ÈË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ “La Mujer Sin Cabeza” Ù˘ §Ô˘ÎÚÂÛ›· M·ÚÙ¤Ï ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ÎfiÛÌȘ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔ ¿Ó¢ÚÔ ·˘Ùfi ÌË ‰Ú¿Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ fiÙ·Ó ¯Ù˘¿ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘, ‚ڋΠı¤ÛË ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. T· ›‰È· ¿Óˆ οو ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ “Delta” ÙÔ˘ O‡ÁÁÚÔ˘ KÔÚÓ¤Ï MÔ˘ÓÙÚÔ‡ÛÎÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ıÂÈ ·fi ÌÂÏ·Ù·ÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi ÂÈÎfiÓ˜ ·ÁÁÂÏÔÔ˘ÏÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ì ӷ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘. ÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ “The Exchange” ÙÔ˘ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ, Ô˘ ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË

M

“∂ NT RE LE S M

“T HE EX CH AN

GE ”

46 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

UR S”

ÂÏ›‰· Ù˘ AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ŸÛÎ·Ú ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. H ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20, ·ÁÓÔ‹ıËΠÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ K·ÓÓÒÓ. ¢Èη›ˆ˜, ÌÈ· Î·È ·Ú¿ ÙË ‚Ô˘‚‹ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ù· ¿ÊıÔÓ· ‰¿ÎÚ˘·, Ë AÓÙ˙Âϛӷ Â›Ó·È Ï›ÁË ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ. H ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ MÂÓ›ÙÛÈÔ NÙÂÏTfiÚÔ ÛÙÔÓ “Che” ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‚Ú·‚‡ÙËΠ–Â›Û˘ ‰Èη›ˆ˜–, fï˜ Â‰Ò ‹Ù·Ó Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ›¯Â ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˆÚÒÓ Î·È 28 ÏÂÙÒÓ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·ÛfiÓ‰˘ÏÔ work in progress Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ì ‰‡Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÊÈÏÌ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. OÈ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌÂ... ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÓÂÚfi Î·È ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·, οÙÈ Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ “Synecdoche New York”, ÙÔ˘ TÛ¿ÚÏÈ K¿Ô˘ÊÌ·Ó, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ fiÛÔ Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È ÙfiÛÔ ÔÏ˘Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·ÛÈ·Îfi ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ Ó· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ· –ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ÊıÔÚ¿, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË– ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜.

“S YN EC DO CH

E N. Y. ”

¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ fiÏ· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. TÔ “Two Lovers” ÙÔ˘ T˙¤È̘ °ÎÚ¤È, ÌÈ· ¯·ÌËÏfiÙÔÓË ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ΤډÈÛ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· ı·˘Ì·ÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ “Il Divo”, ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ T˙Ô‡ÏÈÔ AÓÙÚÂfiÙÈ, ͯ›ÏÈ˙ ٷϤÓÙÔ, ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·ÚηÛÌfi, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶¿ÔÏÔ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ÈÏ‹ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ÙÔ “Gomorra” ÙÔ˘ M·Ù¤Ô °Î·ÚfiÓ ΤډÈÛ ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ‚Ú·‚›Ô, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ XÚ˘Ûfi ºÔ›ÓÈη. T· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËηÓ, Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ NÔ˘Ú› MÈÏÁΤ TÛÂ˚Ï¿Ó ÁÈ· ÙÔ “Three Monkeys”, ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÂÚÌËÓ›· ÛÙË ™¿ÓÙÚ· KÔÚ‚ÂÏfiÓÈ ÙÔ˘ “Linha de Passe”, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ NÙ·ÚÓÙ¤Ó Î·È ÙË XÚ˘Û‹ K¿ÌÂÚ· ÛÙÔ “Hunger” ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ M·ÎKÔ˘›Ó. AÓÙ›ıÂÙ· ·’ fiϘ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ “Walz with Bashir” ÙÔ˘ IÛÚ·˚ÏËÓÔ‡ ÕÚÈ ºfiÏÌ·Ó ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏ· Ù· ‚Ú·‚›·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™ÔÓ ¶ÂÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÊÈÏÌ» Î·È Ë N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó ¤Û¢Û ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ÌË ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·Ï¿ ÙÔ «fiÛÔ ˘„ËÏfi ‹Ù·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ÒÛÙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙfiÛÔ Î·Ï‹ Ó· Ì›ÓÂÈ ‰›¯ˆ˜ ‚Ú·‚›Ի. ∞


£∂-soul-√¡π∫∏!

H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· Û¿ÂÈ!

Û·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÙÂ: Hello Detroit techno, Hello Octave 1.

SPRINGFESTEN

TONT TEPIE Afi ÙËÓ Cosmic Space Disco ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ §›ÓÛÙÚÔÌ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÈÓ˜ TfiÌ·˜ Î·È Ì¤Á·˜ classic re-editor ·fi ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ù· Û¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÔχˆÚÔ dj set.

ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-

H

COLDCUT

fiÏ˘, ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ Ë-

MÂÙ¿ ÙÔ Sonar, ÙÔ Roskilde, ÙÔ MÔÓÙÚ¤ Î·È ÙÔ Glastobury, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ Ninja Tune ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛfiÔ˘ “Journey By VJ”. ŒÓ· ˘ÂÚı¤·Ì· Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ¿ÂÈÚÔ.

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡Ì·Ó. ŸÏË Ë fiÏË ¤Ó·˜ ‹-

MAPTIN M¶OYNTPIX

΋ ¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TÔ

™¿‚‚·ÙÔ 31 M·˝Ô˘ ÙÔ Springfesten, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘

¯Ô˜, ¤Ó·˜ Ú˘ıÌfi˜, ÌÈ· ¿ÓÔÈÍË. XÔÚ¤„ÙÂ, ÂÎÚ·Á›ÙÂ, ‰ÔÍ¿ÛÙ ÙÔ. K·È ¿ÚÙ ÌÈ· Á‡ÛË ·fi fiÏ· fiÛ· ʤÚÓÂÈ.

MÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi TÚ¤ÈÛÈ £ÔÚÓ Î·È Sugarbabes ¤ˆ˜ T›ÌÔ M¿·˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Grammy ÚÂÌ›ÍÂÚ Ù˘ TfiÚÈ ŒÈÌÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· housetechno ÛÂÙ¿Ú·.

OCTAVE 1 K·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ NÙÈÙÚfiÈÙ, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› M¤ÚÓÙÂÓ ÚÔÛÁÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ

MODERNIST Kˆ‰ÈÎfi˜: °ÈÔÚÁÎ M¤ÚÁÎÂÚ. TÔ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ Ù˘ Compact Î·È Ù˘ Key 2, Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ù˘ minimal techno house KÔψӛ·˜ ı· ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔ Springfesten Ì ÁÂÚ¤˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ Î·È super beats.

PLAID ÕÏÏÔ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi live show, ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ‹¯Ô˘ Î·È animation, ·fi ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ MÈÔÚÁÎ, ÙˆÓ Goldfrapp Î·È Red Snaper. M ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Warp. ÙˆÓ Massive Attack Î·È ÙˆÓ Inner City. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ NÙ¤ÚÂÎ M¤È Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ÔÙ¤ ·fi Ù· ÛÂÙ ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ TÂÓ¿ÁÎÏÈ·, ÙÔ˘ §ÔÚ¿Ó °Î·ÚÓȤ Î·È ÙÔ˘ P›ÙÛÈ XfiÙÈÓ. EÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙË £ÂÛ-

EXTRAWELT TÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ·fi ÙÔ AÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ë extra minimal super truckers Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Sven Vaath Î·È Holden, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÙÒÚ·. ∞

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 47


Δ∞ ¶∂ƒπ√¢π∫∞ Δ∏™ A.V. LOOK ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi HOME ™›ÙÈ, ¢È·ÎfiÛÌËÛË, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ¶fiÏË SOUL οı ̋ӷ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì 3ú

48 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008


∞£∏¡∞

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 - Δ∂ÀÃ√™ 214 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

§AYPENTH™ MAXAIPIT™A™ «20 XPONIA, MIA ANA™A» K¿ÙÈ Û·Ó ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË. ◊ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ¢‡Ô ÂÂÙÂȷΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÌÈ· ÚÔÎ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ Ï›ÛÙ· ηÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ B·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜, E˘ÛÙ·ı›·, XÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜, K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·, £¿ÓÔ˜ MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ™¿Î˘ MÔ˘Ï¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ NÙ·Ï¿Ú·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜, M¿Ì˘ ™Ùfiη˜, TÂỨ٘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜ (ÛÙȘ 3/6) Î·È EψÓfiÚ· ZÔ˘Á·Ó¤ÏË, °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, B·Û›Ï˘ K·˙Ô‡Ï˘, K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·, °È¿ÓÓ˘ KfiÙÛÈÚ·˜, ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· ™. §¿ÌÚÔ˘, M›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ™Ù·Úfi‚·˜, TÂỨ٘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜ (ÛÙȘ 4/6). ¢‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ‰‡Ô ˙ˆ¤˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÈ· ·Ó¿Û· ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. AÎÔ‡ÛÙ ÙË ‰˘Ó·Ù¿. - °.¢. INFO: £EATPO §YKABHTTOY ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: Virgin Megastores (™Ù·‰›Ô˘ 7-9, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3314.788 Î·È the Mall, T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39), 210 3608.366 Î·È www.iticket.gr (801 11 60 000). ™ÙȘ 3 & 4 IÔ˘Ó›Ô˘.

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 49


ÂÈÏÔÁ¤˜

T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (epiloges@athensvoice.gr)

ION AUDÓI›ÔT˘ ÛÙȘ 13.00 Á›ÓÂ- ÙÔ

NICHOLAS MOORE ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ٛÙÏÔ “I should get out more”. MÂÁ¿ÏÔÈ Î·Ì‚¿‰Â˜ ÙÔ›ˆÓ Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È 50 ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ Ì ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË.

°Î·ÏÂÚ› M·ÚÙ›ÓÔ˜, ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, KÔψӿÎÈ, 210 3609.449, ̤¯ÚÈ ÙȘ 7/6.

O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Mȯ·‹Ï M·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ Î·È ÙÔ Theseum Ensemble ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙȘ 6 Î·È 7 IÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260 ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ηٷÏËÎÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë «¶Âı·›Óˆ Û·Ó ¯ÒÚ·». TÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÔÏ˘ÏËı¤˜ Î·È ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ, ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ô˘Ú¿ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û·Ó Ê›‰È ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˆ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. ãOÛoÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ BڢͤÏϘ Î·È ÙË BȤÓÓË. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 697

¶∂£∞π¡ø ™∞¡ Ãøƒ∞

3526384, NÈÎÔϤÙÙ· ¢¿ÊÓÔ˘, ÒÚ˜ 15.00 - 21.00. 50 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

2 IÔ˘ Ï›ÎË ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· ¤·ÙÚÔ A ı Ô Ù Û s” ÙÔ˘ n io ux Folle a Ù·È audit e g a C ‹ÛÂÈ Ô Ï “La ÎËÓÔıÂÙ Û ÌÈÔ‡˙Èη · ı ˘ Ô ı¤·ÙÚÔ iret,  ˜ Á È· Ù Ô Jean Po ‹ Ï ˘ Ô Û ˜ º· ·˜ Ô˘ Ô˜ ¿ÓÙÚ ™Ù·Ì¿ÙË ¤ Ó È · ›Û ÂÙÈο, . AÓ Â ¿ ÂÍ·ÈÚ ¶·ÏÏ¿˜ ‰ ˘ Ô Á · Ú ÔÈ Î·È Ù ÏËÚÔÊ ¯ÔÚ‡ fiÏÔÈ˜  ˘ Ó È˜ Ë Ù Ù È fi ¿Ú η 8.590 · 210 338 . Ë ›Ù Ó È· ڛ˜ ÛÙÔ ¿ KÔڷΠη AıËÓ

M

√¢∞ π . π . ∂ . ∫ . ¢∂§Δ∞ TÔ Ó¤Ô

·›Ì· Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ Ìfi‰· ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙÔ “Rock in Delta - The Fashion Event”. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë E‡Ë A‰¿Ì, ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ Simeoni Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ guest Ë Apollonia B. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ TÚÈ·ÓfiÓ, KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË, ÏËÚ.: 210 8225.983


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

«°Àƒπ™∞ ™¶πΔπ» (ºøΔ√: §√À∫π∞ ƒπ∫∞∫∏)

T

HEATER OFF OFF ATHENS: Afi ÙȘ 2 ̤¯ÚÈ ÙȘ 19/6 ÙÔ ı¤·ÙÚÔ E› KÔÏÒÓˆ ı· ‚ÚÂı› Û ÌÈ· non stop ηٿÏË„Ë ·fi ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÔÏfiÊÚÂÛΘ ÔÌ¿‰Â˜. Afi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Happy Shopping Days” ÛÙË “Slip and Tanga” Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «M·‡ÚÔ ¶Úfi‚·ÙÔ» ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· «Î.Ù.Ï.», ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Off Off Athens Ì¿˜ ÚÔÛηÏ› Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067, KÔψÓfi˜, www.epikolono.gr

“I KNOW IT IS SOMEWERE HERE” TÔ ‰›‰˘ÌÔ Shifty Tongue (ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· XÚ‡Û· TÛ·Ì¿˙Ë Î·È ÂÈηÛÙÈÎfi˜ B·ÛÈÏ›· ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ô˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ˘ÂÚ‚·ÙÈ΋ performance Ì ı¤Ì· ÙÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ. M¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ı¤·ÙÚÔ, ÂÈηÛÙÈο Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û 7 ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (°ÈÒÚÁÔ˜ B¤ÏÙÛÔ˜, M·Ú›· §·˚Ó¿, ™¿Î˘ ™Âڤʷ˜ Î.¿.), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÓÙÔ‡Û·Ó Â› 7 Ë̤Ú˜. 29, 30 & 31/5 & 1, 2, 3, 4, 5/6 ÛÙȘ 21.15 ÛÙÔ Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

LIGHT UP MY LIFE MÈ· Ï¿Ì· 40W «¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ» ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÌÈ· ¯·ÚÙÔÛ·ÎԇϷ - ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. 200 ¤ÚÁ· Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ¯ÚËÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÂÈηÛÙÈο «·Ó‹ÎÔ˘Ó» ÛÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÚË ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÛÙÔÓ Mȯ¿ÏË K·Ú·ÌÔ‡˙Ë. 29/5 - 2/6, Romilos

ª∏ Ã∞™∂π™

Gallery, ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 21, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3453.118

§∂∞ ƒ√À™√¶√À§√À TÔ Á˘·Ï› Î·È ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë §¤· PÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ «¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÈÓÂÏȤ˜» ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÓÙÔÓ· ΛÙÚÈÓ˜, ÌÏÂ, ÔÚÙÔηϛ... ŒÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÒÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È Û·Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Û·Ó ˘ÏÈÎfi. A›ıÔ˘Û· ™ÎÔ˘Ê¿, ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3603.541, 29/5 - 15/6. 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 51


ÂÈÏÔÁ¤˜

A¡Δπ- π™∏ ª ¢π∞º∏ÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Ù·

fiÊ EÈηÛÙÈÎ ÔÛÛfi» ‰È· ÙÔÓ «ÎÔÏ Â È· Ù , s ‚¿˙ÂÈ Ì e anc Perform , /6 2 Ê‹ÌÈÛË. /5 31

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

orkshops ÙÔ Ó›Â˜ Î·È w È ÌÂÙ¿ Û 18.00 η 0 1 ·fi ÙȘ 4, 2 ÈÚ·ÈÒ˜ 8 Bios, ¶Â 5 3 3425.3

VOICE A§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™ - ™¶Àƒ√™ ™Δ∞μ∂ƒ∏™ ¢‡Ô ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÔÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙÔ Booze Cooperativa Î·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ 30 ÒÚ˜, ÏËÚ.: 694 4647346 & 693 7032845

PARTY TIME

ISTIOPLOIKOS YÂÚÎÈÓËÙÈΤ˜ ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ÛÙÔ café-restaurant Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ pop/disco party (70s, 80s, 90s) Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·ÎfiÛÌËÛË (ÙÚÂÏ‹ ¯ÚÔÓÔÌ˯·Ó‹). ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, 210 4134.084

£∂∞Δƒ√ Δ√À ¡√Δ√À √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ‰ÂηÂÙ¿ ÂÙÒÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ AÌfiÚÂ. ¢Â˘Ù¤Ú· 2/6 ÛÙȘ 21.00, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6468.009 52 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

CHOICE 1

K·Ê¤ BÈÂÓÓÔ˘¿ O ™¿‚‚·˜ ·ı·›ÓÂÈ ˘ÛÙÂÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ BȤÓÓ˘. H ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

2

M·‡Ú· MÂÛ¿Ó˘¯Ù· TÔ ‰›‰˘ÌÔ £Ú¿ÛÔ˜ - ™˘Ï‚› Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙÛ›‰ÈÎÔ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ Aı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ˙¢Á¿ÚÈ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¿ÓÔÈÍË. MEGA, ¢Â˘Ù¤Ú·, 23.00 - MIXA§H™ ¶ITENH™


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

Δ∂á∏

SETH SIRO ANTON AÏÏÔȈ̤Ó˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È ÚfiÛˆ· ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ·fi ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ËıÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ Â›Ó·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÌÈ·˜ ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ۯ‰›Ô˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ¤ÓÙÔÌ·, ‰È·‚ڈ̤ӷ ηÏ҉ȷ Î·È ÛˆÏ‹Ó˜. E›Û·È ÂΛ Ô˘ ›̷ÛÙ οı ‚Ú¿‰˘ Î·È ¯·˙‡ÂȘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Seth Siro Anton, ÙÔ˘ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Septic Flesh. μar Hoxton, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395, ̤¯ÚÈ 1/7.

M

OY™π∫∏ £EATPO ¶ETPA™ - ¶ETPOY¶O§H AÚ¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ˘·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ: ¶·Ú·Û΢‹ 30/5: H F.A.R.MA (OÌ¿‰· ŒÌÚ·ÎÙ˘ OÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ Z··Ù›ÛÙ·˜) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜: £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X·˝Óˉ˜, Scrab Level, °È¿ÓÓË X·ÚÔ‡ÏË Î·È Night on Earth, Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ TÛÈ¿·˜. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ú 5. TÂÙ¿ÚÙË 4/6: H chic «ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋» ΢ڛ· Olga Kouklaki ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ˘˜ Nouvelle Vague ÙˆÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÌ„ÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Â·ÓÂÎÙÂϤÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÏÈÙ¤˜ Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ. 20.30, ú 20, ªetropolis, Δicket house, www.i-ticket.gr

ºE™TIBA§ ¢HMOY BYPøNA 2008 ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ «‰ÚÔÛÂÚ¿» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ fiÏ˘. NOUVELLE VAGUE TË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 IÔ˘Ó›Ô˘ οÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤·Ì· «™·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·ÁÂ̤ÓÔ», ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì «fi¯ËÌ·» ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ NÙ·Ï¿Ú· Î·È Û˘Óԉ›· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜. ú 20 & 30, 801 11 60000 Î·È www.ticketservices.gr LIVE DJ SET OÈ G. Pal Î·È Anna Maria X. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È live ÛÙÔ Forum Ù˘ Fnac Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ÙÔ Ó¤Ô album ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ “G. Pal 3”, Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ “Back 2 Back” Ì ÙËÓ AMX. ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, ÛÙȘ 14.00, The Mall Athens 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 53


TASTE POLICE

Gourmet.gr

°∂À™∏

✓ TÔ Up North ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË –Ì ı¤· fiÏË ÙËÓ KËÊÈÛÈ¿– Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÚÔÌ¿ÓÙ˙˜.

øƒ∞π√ ™∂ √§∞ Δ√À ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋.

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú 15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106 ¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤-

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

KPEA™ION MÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¯·Û·ÔÙ·‚¤ÚÓ·

™ÙÔ KÚ·ÛÈfiÓ ‹ıÂÏ· ηÈÚfi Ó· ¿ˆ, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÚ·ÙÔÊ·ÁÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ °Î¿˙È, ¤¯ÂÈ Î·È ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ – ›·. Afi ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ÚÔ¯ÙÂÛÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ı· Û ÏËÚÔÊÔÚ‹Ûˆ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·. •ÂÎÈÓ¿ˆ... ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο. °È· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÚÔÛÂÚÓ¿˜ ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ (‚ÚÂ, ÙÔ Mamaca’s ÎÏ›ÓÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ...) Î·È Ì·›ÓÂȘ ÛÙ· ÈÔ ›Ûˆ ÛÙÂÓ¿ÎÈ·, ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ËÛ˘¯›· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈ¿˜, Ï·˚΋˜, ·ıËÓ·˚΋˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. TÔ ›‰ÈÔ, Û·Ó ¯ÒÚÔ˜, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ. MÈÎÚfi, Á·Ï·˙ÔÁÎÚ› ·ÛÙ¤Ï, Ì ·Ï¿ «Ù·‚ÂÚÓ¤» ÙÚ·¤˙È· Î·È Î·Ú¤ÎϘ, Ì’ ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ ·fi Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Ó· ÙÔ ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÁÏ˘Î¿, Ì ÌÈ·-‰˘Ô “arty” ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ (ÙÛÈÁΤÏÈ· ·’ fiÔ˘ ÂÓ Â›‰ÂÈ “installation” ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ԉȤ˜, Ï¢Τ˜ ÙÔ˘ ¯·Û¿Ë). O ηٿÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ Î·È Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi˜ Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÈÏ Î·È ÓÙÂÎfiÚ. ŒÓ·˜ ͇ÏÈÓÔ˜ ›Ó·Î·˜ Ô˘ ÌÚÔ˜ Î·È ›Ûˆ ÁÚ¿ÊÂÈ (...Î·È ÂÎÙÈÌÒ ÙËÓ ·Ï‹, ÛΤÙË, «¯·Û·›ÛÈ·» ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜) Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ›‰Ë. TÔ ÔÔ›ÔÓ: οÔÈ· ÔÚÂÎÙÈο, Ù· Û·Ï·ÙÈο (ˆÌ¤˜, ÊÚ¤ÛÎȘ, ÙÂÚ·ÛÙÂÈÒ‰ÂȘ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì·ÚÔ‡ÏÈ, Ï¿¯·ÓÔ, ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË, ˆÚ·›· Î·È Ë ȷ٤Ϸ Ì ٷ ‚Ú·ÛÙ¿) Î·È Ù· ÙÚ›· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ» οı ¯·Û·ÔÙ·‚¤ÚÓ·˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘: ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÚÈ˙fiϘ, ·˚‰¿ÎÈ·, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÛÂÊÙ·ÏȤ˜, Û·ÏÔÌÚÈ˙fiϘ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÏ˘Î¿ Î·È ›Ûˆ Ù· ÈÔÙ¿. EÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ (Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜) Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯‡Ì·, Ì›Ú˜, Ô‡˙·, ·Ó·„˘ÎÙÈο. A, ͯӿˆ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜ Ô˘ Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË –ÊÔ‚ÂÚ‹ Ì·Á›ÚÈÛÛ·– ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ Í˘ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ˙ÂÛÙ¤˜ Î·È Ì˘Úˆ‰¿Ù˜. Ÿ,ÙÈ Ê¿Á·Ì ‹Ù·Ó ·Ï¿ ηÏfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. KÈ ÂÌ›˜, Û·Ó ÎÚ·ÙÔÊ¿ÁÔÈ Ô˘ Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, Ù· ‹Ú·Ì ٷ ÙÚ›· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ», ÔÙ¤ ÌÔ˘, Î·È Ì 42 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰ÂÓ ı· ˆ fi¯È ÛÙÔ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ! ¶ÚÔÛı¤Û·ÌÂ Î·È ÌÈ· ÛÂÊÙ·ÏÈ¿ (ÛÏÔ˘Ú, ‹Ù·Ó ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË), ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Û·Ï¿Ù˜, Ù· Ì·ÓÈÙ·Ú¿ÎÈ· (ÛÎÔ‡Ú· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÚ·Û¿Ù·), Â, Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ – ͤÚÂȘ, ·fi ÙȘ ηϤ˜, ÙȘ ÛÈÙ›ÛȘ. K¿ÙÛ·Ì ÛÙ· «ÂÓÙfi˜-ÂÎÙfi˜» ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ KÚ·ÛÈfiÓ, ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· (ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô ¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ Î·È Ì·˜ ÙÚ¿‚ËÍÂ), ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ı¤· ÛÙ· Á‡Úˆ ¯·ÌËÏ¿ ÛÈÙ¿ÎÈ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·˘Ï‹ Ì ÙȘ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ¯·ÏÈοÎÈ Ô˘ ÙÔ KÚ·ÛÈfiÓ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ Î·È ·‰ÂÏÊ‹ (ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, Â›Û˘) Ù·‚¤ÚÓ· ™ÈÙ¿ÎÈ·. E‰Ò Ó· ˆ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ (ˆÊ¤ÏÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜) ÓÔÛÙÈÌÈ¿. MÔÚ›˜ Ó· οÙÛÂȘ ÛÙÔ KÚ·ÛÈfiÓ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Î·È Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ È¿Ù· Î·È ·fi Ù· ™ÈÙ¿ÎÈ·, ‹ ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ·Ïfi Î·È ÊÈÏÈÎfi, ÔÈ ÒÚ˜ ΢ÏÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈο, Ô ¯ÒÚÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· È¿Ù· ÛÔ‡ ËÚÂÌÔ‡Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È – fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ı· ·˜ ‚fiÏÙ· ¯ˆÓ¢ÙÈ΋ ÛÙ· Á‡Úˆ ÛÙÂÓ¿ Î·È ı· ·Ó·ÊˆÓ‹ÛÂȘ ÌÈÛÔ¤ÎÏËÎÙ·, ÌÈÛÔ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, «‚ÚÂ, Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ Û ÓËÛ›». °Ú‹ÁÔÚ·, ÎÈ ·ÊÔ‡ Ë ÂÓÙ‡ˆÛ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °Î¿˙È ı· ’¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ›, ı· ı¤ÏÂȘ Ó· Í·Ó¿ÚıÂȘ! °È· ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë «‰‹ıÂÓ», ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙË ÓÔÛÙÈÌÈ¿ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ (ÂÚ›Ô˘ ú 20 Ì ηϋ ηٷӿψÛË ÙÔ ¿ÙÔÌÔ), ÌfiÓÔ ÌÚ¿‚Ô ÁÈ· ÙÔ KÚ·ÛÈfiÓ.

KPEA™ION: ¢ÂÎÂϤˆÓ 22 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3416.616 54 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. A’ ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘. úúú M A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252/ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘

«‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞˘Ï‹ ·ÏÈÔ‡ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÁÂÌ¿ÙË ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú ª ∫ • A.V. AL MILANESE •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Stars, Ì fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. Afi ÙÔ˘˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Valter & Dario Fagnoni. ∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. úú K M ALTRO ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717 MÈÎÚfi

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. úú

A°POTEPA B·Û. ŸÏÁ·˜ 6, Z¿ÂÈÔ, 210 9220.208, 693 6551795 ¶·Ú·-

‰ÔÛȷ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. BϤÂȘ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ EıÓÈÎÔ‡ °.™. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú.(‚Ú.) ú M •

AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª •

‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • ASIA FRESH •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical Athens Imperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋

Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú A™¶PO ¶IATO XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 8 & §. ¶·¿ÁÔ˘ 145, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7782.189

MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 12.00 οı ̤ڷ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Ú·ÎfiÌÂÏÔ Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M • AVALON

ÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. ™/∫ ª ú AKA¢HMIA™ M¶PIZO§AKIA

Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·, 210 3627.234 °È· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÌÂ

›Ù· ‹ ¯ˆÚ›˜, ηϷ̿ÎÈ ¯ÔÈÚÈÓfi, Á‡ÚÔ, ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·. Hit ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Ù· ·¯Ù‡ËÙ· ÌÚÈ˙ÔÏ¿ÎÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. K·È delivery. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ 12.00 .Ì. - 23.00 Ì.Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

✓ MÂÁ¿ÏÔ «Â˘¯·ÚÈÛÙÒ» ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Passepartout, Ô˘ ÙË ÂÚ·Ṳ̂ÓË TÂÙ¿ÚÙË Ì·˜ Ì¿˙„·Ó Ì Û·Ṳ̂ӷ Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Î·È ÎÂÊ¿ÏÈ· (·¯, ¿ÙÈÌ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿...) Î·È Ì·˜ ¤‚·˙·Ó ·Á¿ÎÈ· ÛÙ· ÔÓÂ̤ӷ Ì·ÁÔ˘Ï¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ! ÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. ú

CAPITAL

BOSCHETTO

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ, ˆÚ·›· È¿Ù·. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜, Ôχ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÛÙ¿ÛË. ú

ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893 ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ ÙÚÈ-

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA

BRACHERA

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 TÔ high light ÙÔ˘

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ̤۷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ parties, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ Mȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. úú

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8 Ì.Ì. BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§. KËÊÈÛ›·˜ 118, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6980.456 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230.031 ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi ·’ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

ÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÂ Ó¤Ô fiÛÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· ̤۷ Û ‚ÈÙÚ›Ó·, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. ú ª

ANNA™

B∞ƒ√À§∫√

BYZANTINO

A牋ÌÔ˘, 210 5238.053 Afi

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

CHEZ LUCIEN

BUTCHER SHOP

ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú

ÙËÓ ÕÓÓ· B·ÁÂÓ¿ Î·È ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi KËϷˉfiÓË. ¢›Ï· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. - • ™/K. ANTI¶EINA ™˘ÁÁÚÔ‡ 138, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9221.001 Afi ÙÔ Úˆ›

ÁÈ· ηʤ Î·È snacks, ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ™/K

BARBARA’S FOOD COMPANY EÌ. MÂÓ¿ÎË 63-65, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.004 TÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆ-

B∞Δƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662 ¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο

È¿Ù·, ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ∫

APPLEBEE'S

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A & ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Î·Ï¿ cocktails ÁÈ· οı ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú ª A.V. AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™ KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661 ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏË-

A§E•AN¢PEIA

ÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂‰Ò, ÏÔÈfiÓ, ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. ú ª

ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210.004 °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

AƒÃ√¡Δπ∫√

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742 ªÂ ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó·

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440 ∫Ú¤·˜ Î·È ¿ÏÈ

ÎÚ¤·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. úú °IANTAH

BEER ACADEMY

A§E•AN¢PA

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë ÌÈÚ·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì›Ú·. ∫˘Ú.¶ÂÌ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ 21.00 Î·È ÌÂÙ¿. ú ª

✓ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· 3 ·ÎfiÌË ¶·Ú·Û΢¤˜ Ù· after office parties ÛÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ Pasaji (ÛÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘). KÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹, ÔÏÏ¿ ΤÊÈ·, ˆÚ·›Â˜ (Ì ¯·Ï·Ú‹ ÁÚ·‚¿Ù·) ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

ÏÔÓ ÙÔ˘ ’20, ÁÚ‹ÁÔÚË ÎÔ˘˙›Ó· (burgers, pizza Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î.¿.), ηʤ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 3622.408 ∞rt deco ÂÚÈ‚¿Ï-

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805/ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730/ AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127/ ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789/ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

✓ TÔ Sale e Pepe ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· §¿Î·˜, ÛÙË M‡ÎÔÓÔ.

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

AMADA CAFE

A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 697 7210501 ªÔ-

✓ Afi 26/5 Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· multi ¤ÎıÂÛË (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î.Ï.) ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ MÂ˙¤, ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ.

Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ, ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983 ΔÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ η-

✓ BÚ·‰È¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ «K·È ÁÏ˘Î¿ Î·È light» ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (The Mall) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Le Monde ÛÙȘ 29/5, ÒÚ· 19.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ªÂÁ¿ÏË

Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. ú H BOYP§IøTIN∞ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿ÚÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729 Café - bistrot ÛÙËÓ

Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈ-

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈ

ÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ (Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ı¤·ÙÚ·, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿), Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤· ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/K ª ú

CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∫·È delivery. ú

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236 ∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋

CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.364, 694 6966441 M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ

°π∞¡Δ∂™

AÎÚfiÔÏË Î·È ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó Û οı ÌÔ˘ÎÈ¿. KÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ·. K˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈ-

CIPOLLINO

Îfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª CLAVDIOS μ½ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128 ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋

ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú


CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896 £·Ï·ÛÛÈ-

Ó¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª

ÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¿Ú·, ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ›‰Ë Ì›Ú·˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 9.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÛÓ·Î. ú M • A.V

22 TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 22, °Î¿˙È, 210 3424.646 °È· delivery ÛÙÔ

Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. K·Ê¤‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 ∞fi ÙÔ

ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú

COSA NOSTRA AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3310.900 ¶È¿Ù· ·fi IÙ·Ï›·

Û ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·ÊÈfi˙Ô˘ AÏ K·fiÓÂ. AÍÈfiÏÔÁË Ï›ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ.

CULTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fi

ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Lounge ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÂÓÔ‡ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›·. øÚ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ú ¶·Ú.-™·‚. •

COSCA ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ 10, Ï. EÏ›‰Ô˜, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9210.229 ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÈÎË

·˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. XÒÚÔ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ì·ÊÈfi˙È΢ Ê·Ì›ÏÈ·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÌÈÎÚË Ï·Ù›·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

DAKOS TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3604.020/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ & §·˙·Ú¿ÎË 26, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.040

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÚfiÙ·ÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ Creta Farm. ¶ÔÏÏ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ›Ù˜, ÓfiÛÙÈÌ· ΢ڛˆ˜ È¿Ù·, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ ·ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ̷ηÚÔÓ¿‰·. K·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú ª

CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350/ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670 ¶¿ÌÂ

DANESI COFFEE HOUSE

ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂ-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-

ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971 E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·-

ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú

ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú ¢∏ªO∫ƒπΔ√™

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù·˝ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȤ˜ AıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ÛÈÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Î·È ÁÈÔ˘‚ÂÙÛ¿ÎÈ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. E M

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. ∫·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

ECLIPSE

E§AIøN

AψÂ΋˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3641.545 ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ urban

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË

chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ Â͈ÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. K·È Ì·Ú, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú ¶/™ ª

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013 ™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

ÎÙ›ÚÈÔ, ÌfiÏȘ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 8 ÙÚ·¤˙È·, ¿Ú· οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú

¢E√™

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘ ΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ª

EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839 ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯Úˆ-

ÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ

Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12.00-18.00. ú ∂§π∞ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·. ú ª

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996/ §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500 ∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ,

Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘, Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª

E¶TA £A§A™™E™

FISHBAR

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›·, Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME

✱ EP°A™THPI

M¶A•EBANH N›Î˘ 48, ¶Ï¿Î·, 210 3222.839 OÏfiÊÚÂÛÎË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙ· ·Ó‹Û˘¯Ô Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘, Î·È ·Î¤Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 12.00 .Ì. ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 °È· ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘-

✱ ENTRYFISH ™ÎÔ˘Ê¿ 52, Aı‹Ó·, 210 3617.666 H ÌÔ‰¿ÙË bar

Ú¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K¿ı ¶·Ú. jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ “Sax Appeal”, ™¿‚. ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì È¿ÓÔ Î·È ‚ÈÔÏ›,

resto „·ÚÔÊ·Á›· ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙË Aı‹Ó·. AÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ› ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ bar Û Ôχ ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÛÙË moda

EN£YMION

N›ÎÔ B·Ú‚¤ÚË.ú M FAR EAST

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À E§AIA

E¢ø¢∏

¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

Î·È K˘Ú. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο live Û¯‹Ì·Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 23 & T۷οψÊ, KÔψӿÎÈ, 210 3613.588, 210 3619.293 ™ÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ ÁÈ·

¢Aº¡∏

A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795 ™ÙÔÓ Â-

ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú •

•ÂÓ. St. George Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 Up-to-date ηٿ-

ÛÙ·ÛË ÛÙË Á‡ÛË, È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ŒÎÙÔÚ· MÔÙÚ›ÓÈ. °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ΋Ô, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ì ÊÔ›ÓÈΘ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË modern luxury. ú M FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595 EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·-

ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • FURIN KAZAN AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170 «°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁË-

Ùfi», ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277 £¤· AÎÚfi-

ÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. MÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú.-™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. M ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • GOLDEN CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙È-

Θ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M GRAND BALCON •ÂÓ. St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘Ù¤-

ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ªÂ ı¤· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. ∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú GB CORNER •ÂÓ. Grande Bretagne, Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000 •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Ô-

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο roof Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 55


¶√À Δƒøª∂ Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

°∂À™∏ H ¶A§IA A£HNA

KAT™APO§A

N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101 ∏ ÈÔ funky η-

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

ÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª •

HABIBA

ÛÙ·ÏÈ¿– ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜) ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ú ª

¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8673.722, 8665.618 ™·Ó Ó· ›-

I™TOPIKO ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ

ŒÚ¯ÂÙ·È Î·‡ÛˆÓ·˜, ϤÓÂ. EÁÒ, ÏÔÈfiÓ, Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ˆ Ô‡ Ó· ¿Ù ӷ ‚Ú›Ù ‰ÚÔÛÈ¿, ¿Ï·, ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. TÔ IÛÙÔÚÈÎfi Â›Ó·È restaurant-bar ËÏÈΛ·˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ. OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. H ÂÚÈÔ¯‹ «¶·Ï·Ù¿ÎÈ» X·˚‰·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ıÂÚÈÓ¿ ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ŸıˆÓ·, ÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ηÈ, ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ N. °Î‡˙Ë. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ˘Ïˆı› Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. E›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌ· Î·È ·Ó ¿Ù Û ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ¤¯ÂÙ ÙË ¯·Ú¿ Ó· Ù· ÂÚÈËÁËı›ÙÂ. OÈ ÛÙ¿‚ÏÔÈ ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Î·È Ù˘ AÌ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂΛ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ IÛÙÔÚÈÎfi. TÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÙ›ÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ «¶·Ï·Ù¿ÎÈ» ˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ ÙÔ˘, ‚·Ì̤ÓÔ ¿ÛÚÔ Ì ˙ÒÓ˜ ÛÔ‚¿ Î·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ. H ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â›Ó·È Ù‡Ô˘ luxury baroque. ŒÍˆ, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË. K·Ó·¤‰Â˜ ÚÈÏ¿Í Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡, ‰›Ï· ÎÙÈÛÙÔ› ηӷ¤‰Â˜, ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ bar. MÔ˘ÛÈΤ˜ mainstream Ì·˜ οÓÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ۷Ͽٷ X›Ô˘ Ì ̷ÛÙ¤ÏÔ „ËÙfi, Û·Ï¿Ù· Ceasar Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ¶ÔÈÎÈÏ›· ™ÙÂÚÈ¿˜ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì·˙› Ì „ËÙ¿ Ï·¯·ÓÈο Î·È onion rings. °È· ‰Â‡ÙÂÚ· ‹Ú·Ì ÚÈ˙fiÙÔ al funghi, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ì·ÓÈÙ·ÚÈÒÓ, cheeseburger. KÏ›۷Ì Ì ‚¿ÊÏ· ·ÁˆÙÔ‡ (Ì ÛÈÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, fi¯È ÚÔοÙ) Î·È Ì brownie Ì ·ÁˆÙfi. ™ÙÔ IÛÙÔÚÈÎfi fiÏ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ «ÊÚ¤ÛÎÔ Î·È ·Ú·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜». TÔ service ηÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓÔ Î·È Ô maître Û οı ÙÚ·¤˙È Ó· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈο ÙËÓ Î¿ı ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ (ÌÂÁ¿ÏË Û·Ó ÂÊËÌÂÚ›‰·) ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ÔÚÂÎÙÈο, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ¿ÛÙ˜, ÚÈ˙fiÙ·, burgers, ΢ڛˆ˜ È¿Ù·, grill, milkshakes, ÁÚ·Ó›Ù˜, ·ÁˆÙ¿, waffles, ¿ÂÈÚ· cocktails. ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· ʇÁÂÈ ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ˜ Ì ٤ÙÔÈ· ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; K·È ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙ› οو ·fi ÙȘ ·Î·Î›Â˜ Ô˘ ʇÙÂ„Â Ô °Î‡˙˘ ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘; TÔ IÛÙÔÚÈÎfi ‹Úı ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. IÛÙÔÚÈÎfi: §. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5822.352. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙË 1 .Ì. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË/¿ÙÔÌÔ ú 25-40 56 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·, ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ¶·Ú.-™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘

·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ “aperitivo” Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00. ∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ªÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ ÁÂÌ¿ÙË Ì ÎÈÛÛÔ‡˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú £EOºI§O™ AÌ˘ÓÙ¿ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7252.251 H ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤Ú-

Ó· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË Ô Î. M¿ÓÔ˜ Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ˆÚ·›· ʈӋ, TÂÙ¿ÚÙË Î· ™¿‚‚·ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÈı¿Ú· Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶¤ÌÙË Î·ÓÙ¿‰Â˜, ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Î. BÚ˘˙¿ÎË. ú ™/K M • IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi –ÌÈ·

KAºE ABH™™YNIA K˘Ó¤ÙÔ˘ 7, Ï. A‚˘ÛËÓ›·˜, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3224.501 °ÓˆÛÙfi

ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È «·Ï·ÈÔ·ıËÓ·˚΋» ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. K¿ı ¶·Ú. ‚Ú¿‰˘ È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ È¿ÓÔ Î·È ™/K ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M K∞º∂¡∂π√ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277 ¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi ηÈ...

ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400.150

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ, ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. KOKKINE™ KOYTA§E™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 12, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7713.333 K·ıËÌÂÚÈÓfi,

ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „ËÙ¿ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M KOYTI (TO) A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229 X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ

Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª KREASION

ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 KÚ¤˜

Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ú K ™∫ KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445.476 MÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ-

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ KAMA SUPA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤-

ÎÈ Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜, Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

¢ÂÎÂϤˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·-

ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ∞fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KPE¶E™ TOY KO™MOY ¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008 KÚ¤˜ Î·È Ì·˙› ÔÈ-

ÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133 ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfi-

ÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M • KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406 ∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤-

˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ª›· ·fi ÙȘ ÈÔ ı·̷ÙÈΤ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú LA LU

KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320 £· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ

∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 1, Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 6233.933, 694 7681810 øÚ·›Ô˜ ηÈÓÔ‡Ú-

·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù·... Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú •

ÁÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì «ÊÚ¤ÛÎȘ» Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ °. ™ÔÏ¿ÎË Î·È ÔÏÏ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÁϤÓÙÈ·. ™/∫ ª •


TIPS

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

ISLAND TÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi summer spot! AÓ·Óˆ̤ÓÔ Ì ΢ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ look, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ Î·È Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÂÓÔ‡ Ì sushi ·ÏÏ¿ Î·È È¿Ù· ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·fi ÙÔ ÛÂÊ N›ÎÔ ™ÎÏ‹Ú·. Mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ú˘ıÌÔ› Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î¤ÊÈ. K¿ı ¶¤ÌÙË performers ¤ÎÏËÍË. 27Ô ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ - ™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563

45 MOIPE™ øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ urban ı¤· ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜. O S.Pyros D (The Earthbound, The Rockin & Bones), Ô Jim P (Dear Darkstar) Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· decks Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ rock ÛÎËÓ‹˜. I¿Î¯Ô˘ 18 & BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, °Î¿˙È, 210 3479.625

HOTEL HELMOS ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ·fi‰Ú·ÛË ÛÙ· K·Ï¿‚Ú˘Ù·. £· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ «ÁÏ˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜» ÙÔ˘ ™. ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘ (ÛÙȘ 6, 7, 8 IÔ˘Ó›Ô˘) Î·È Ù· «Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡» ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. PÔ‡‚·ÏË (ÛÙȘ 13, 14, 15 IÔ˘Ó›Ô˘). KfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ú 190. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2 Ë̤Ú˜ ‰È·ÌÔÓ‹, Á‡̷ٷ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ˆÚ¿ÎÈ·. ¶ÏËÚ.: www.hotelhelmos.gr

MA°KAZE All day ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¤Ó· «Ú¿ÛÈÓÔ» ¯¿ÚÙË Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· Ù·ÂÙÛ·Ú›·. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ê¤, ÔÙ¿, ‰ÚÔÛÂÚ¿ cocktails Î·È ÎÚ‡· ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·. MÔ˘ÛÈ΋, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÒÚ·, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ̤ڷ. AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÊÈÏÈ΋ Î·È ¯·Ï·Ú‹. AÓÔȯÙfi ˆ˜ ÙȘ 3.00 .Ì. AÈfiÏÔ˘ 33, Aı‹Ó·, 210 3243.740

PALMIE BISTRO ™TO KEºA§API AÓ·Óˆ̤ÓÔ, Ì Ó·ÓÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È art nouveau ÈÓÂÏȤ˜. I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. M ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÙÔ Úˆ›, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· ‹ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰Â›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8012.411

UNDERBERG TÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯ˆÓ¢ÙÈÎfi Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ·fi 43 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÓÂÚfi ·fi ÔÚÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÒÚ· Î·È ÛÂ Û˘Û΢·Û›· 20 ml, ȉ·ÓÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÂÓfi˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡ Á‡̷ÙÔ˜. TÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û 100 ¯ÒÚ˜.

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 57


°∂À™∏

● ηʤ˜, ‚È‚Ï›·, ÔÙ¿ ● ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜

ΔÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ ÀÌËÙÔ‡ 80)

T / F: 210 75 64 649

§BYB

ª∞¡∏-ª∞¡∏

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429 ™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi

º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

Q

MA™A

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·ÓÂ-

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ú ª •

ˆÌ¤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉԷÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ∞ÓÔȯً Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ·˘Ï‹. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

§∂Y∫∂™

delivery. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

MOMMY

MESON EL MIRADOR

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú •

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

3ÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.30 ˆ˜ ÙȘ 21.00 ¤ÎÙˆÛË 20%. ƒÔ˘Ê ÁοÚÓÙÂÓ Ì ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ·ÓÔȯٿ, ¶·Ú. & ™·‚. ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. μÚ·‚Â›Ô Gourmet 2008. ú

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú N√™ΔπªIA

MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M • MO¡√¶ø§π√ ∞£∏¡ø¡ πÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & ∫ÂÈÚÈ·‰ÒÓ, ∫. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M

2383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111, Aı‹Ó·, Star City, 210 9313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË, Village Park, 210 4900.152/ §. KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 210 6106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 22940 95827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª

Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi ·fi 8.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì., ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏËıˆ-

OCHRE & BROWN

¶∞¶∞¢A∫∏™

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2 ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-

ÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ ÎÈ «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª

‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. ÃÒÚÔÈ Ì¤Û· ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

ME™¶I§EA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59 & ¢ÂÎÂϤˆÓ, °Î¿˙È, 213 0147.490 MÂÛÈϤ·

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏÈ¿. H ÛÂÊ Iˆ¿ÓÓ· TÛÔÏÔ̇ÙË Û ‰ÈÎfi Ù˘, Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙ¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • MOYPIE™ ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, MÂÏÈÛÛ›Ô˘ 1, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7016.100 MÂÁ¿ÏÔ˜

NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ∞fi ÙË

LOVE + LIFE

O£øNO™ 10 ŸıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤-

MA°EMENO™ AY§O™

ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤Ì.-™¿‚. Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

ȦÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

K·È ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ï·Ù›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ. °Â˘ÛÙÈ΋, ÔÈÔÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi M. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. K˘Úȷ΋ ‚ÈÔÏÈ¿, ¢Â˘Ù¤Ú· latin, TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÙÔ TÚ›Ô M·ÁÂ̤ÓÔ˜ A˘Ïfi˜. ™/K M • M∞π Δ∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306 ¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ ηÈ

¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· MaiTai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ‡Ê, 210 3417.010 M ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÌÂ-

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ. Afi Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ·›ıÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÔÏÏ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÂÏȤ˜ Î·È ·›ÛıËÛË ÛÈÙÈ΋˜ ·˘Ï‹˜ Ì Á·Ï¿˙Ș ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. úú • MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

øÁ‡ÁÔ˘ 13 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.730 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, fingerfood Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÁËÙfi – ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ù¿Ù·. ú

OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔÁÂÈ-

SAILING BAR Kitchen Bar, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004 ¡·˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û yacht, Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÌÔ˘˜, ¿ÓÂÙ˜ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ Î·È ·ÓÙÔ‡ Ï¢Îfi Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ. TȘ chill-out ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ı· ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. TËÓ ·Ú¯‹ ¤Î·ÓÂ Ë E‡· MÔ˘ÓÙÔ‡ÚË, ÛÙȘ 5/6 ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ X·Ù˙‹˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÂÈÚ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Ë Claudia Matola (26/6) Î·È Ë §È¿Ó· M·ÛÙ¿ıË... MEAT ME •ÂÓ. Athena Grand, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905, ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 93, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6232.358 ∞fi

ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú ª ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298 ™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹

·fi ÙÔ 1995, Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716.900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ. ¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering,

ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú ™/K M MEZZO ART §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310 All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ,

Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úú ª • MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÓfiÛÙÈ̘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ›Ù˜. øÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704 MÔÓÙ¤ÚÓ·

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ restaurant Prosopa. ú MI SUENO EXO M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·-

Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· Ù¿·˜, Û·ÓÁÎÚ›· Î·È ÊÏÔÁÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ı¤· ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË fiÏË. ú M

58 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

¶ATATA

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· B·ÚÓ¿‚·. EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ‡‚Ï·˜. K·Ïfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. Afi 11.00 .Ì. ˆ˜ 1.00 Ì. ú M¶AKA§IKO ™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700 ΔÚԇʘ, ÂÎÏÂÎÙ¤˜

ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/ ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212 AÏfi ÓÙÂÎfiÚ

ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. øÚ·›· ·˘Ï‹. úú ∫ª

·Î‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ∞ı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065 £¤· Ì·ÁÈ-

ORIENTAL

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784 ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M √À∑∞¢π∫√ (Δ√) ∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂÌÔ‡, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7295.484

∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∫ÔψӷÎÈÒÙ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∫˘Ú.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘-

ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜)

PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ-

ÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi meeting point Ù˘ fiÏ˘. úú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716 TÔ ·Û›-

KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. K·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú K M •

PAK INDIAN

ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì ·¯Ù‡ËÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi Ù· ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. úú

OYZOY ME§A£PON

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.806 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·-

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 14, KÔψӿÎÈ, 210 3617.821 £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi ηÈ

Ï¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «™ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜» ı· Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

MYPOBO§O™

NEA ¢IA°øNIO™

City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ MÈ-

΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó’ ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª

ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª •

ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 16.00. ™/K Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙȘ 14.00. ¶ÔÙ¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K¿ı K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ M¿Ë Ë M·›ÚË EÛ¤Ú Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤Ó·ÚÍË ÛÙȘ 18.00 Ì.Ì.

PAPER MOON

MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412 πÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÂ

¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ·. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. TÂÙ.-™¿‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ, 210 3632.032/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.085/ KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.607/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9319.146/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9858.880/ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8250.315/ MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5775.133/ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6401.480/ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6019.975/ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9945.772/ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza, 210 3538.880/ ∞¯·ÚÓÒÓ 309, ¶·Ù‹ÛÈ· 12 restaurants

Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

PALMIE BISTRO IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 210

PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •


¢π∞°ø¡π™ª√™ ¶INAKO£HKH æ˘¯¿ÚË 36, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 6469.087 ¶ÈÓÂÏȤ˜ Ù¤¯Ó˘, ·-

Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ô ¢. ™ÈÚ‚‹˜ Î·È ÊˆÓ‹ μ. μÚÂÙÙÔ‡. ú • KM

FREDDITO

¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi ηÈ

T

¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞

Freddito Ì Á‡ÛË Î·Ê¤ ηÈ

¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ¶È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ-

˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ¶§∞Δ∂I∞ Hƒøø¡ ¶Ï. HÚÒˆÓ 1 & K·Ú·˚ÛοÎË 34, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.915, 693 2338200 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂ˙Â-

‰ÔˆÏ›Ô, Ì ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤Â˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú M • PIZZA HUT 801 11 70000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V. POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433 N·ڤ˜ ·Ú¤-

˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜), ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú • PRUNIER Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379 O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤-

Ú·Û ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ÔÈfiÙËÙ·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

ÁˆÌ¤ÓÔ ÚfiÊËÌ· ÛÙȘ ˙¤ÛÙ˜:

Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈηÛÙÈÎfi. ™Â fiÏ· Ù· ηʤ Ù˘ fiÏ˘. ∫·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· Ï¿‚ÂȘ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ super ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÚfiÊËÌ· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ sms ÛÙÔ 54045, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Î·È FREDDITO. ∫ÂÚ‰›˙ÂȘ 1 ipod 8GB οı ̤ڷ Î·È ¤Ó· scooter Piaggio Carnaby οı ̋ӷ.

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ªÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. 13.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú M

RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·-

ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜

§fiÓÙÔ˘ 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3828.206/ B·ÛÈÏ›Ԣ MÂÁ. 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 §·¯Ù·ÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi KÚ‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. Δ˘ §fiÓÙÔ˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫·È ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÔȯٿ. C ∫ • SOCRATES •ÂÓ. Divani Palace Akropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

ÎÏ·ÛÈ΋, Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú

SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ

SALO√N

ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ™/K •

™∫√Àºπ∞™

PIºIºI

MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457 øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚË-

ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª •

·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª

AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

•‡ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. ŒÌÊ·ÛË Û È¿Ù· 70s (ÛÓ›ÙÛÂÏ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·Ï¿ ÎÚÂÌ). øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù.-TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú

™OºIA™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3611.993 A‰ÂÏÊ¿ÎÈ Ù˘

Brasserie, ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÁÈ· lunch break. T·˝˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù· ·ÓÔȯٿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÔÈ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. ™¶ITAKIA ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜

ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. øÚ·›Ô˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜. úúú ST’ ASTRA

48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O ÛÂÊ

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ

•ÂÓ. Park, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·-

VARVAKIOS ¶Ï. B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922 °Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜

·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • VIA MILIONI MËÏÈÒÓË 3, KÔψӿÎÈ, 210 3617.196 ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· all day

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ™Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ Â›‰· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ design ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ chef Stefano Rossi. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜.ú •

✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-

VIVACE

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M •

¯ÒÚÔ˜ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›· Ì ·Ϥ˜, ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ê¤‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. ú •

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3626.026 AÏfi˜ Î·È ÎÔÌ„fi˜

æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞) T√

√Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052 ªÔÓÙ¤Ú-

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫

ÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú T P∞LACE

¢È¿ÚÎÂÈ·: M¿ÈÔ˜ - IÔ‡ÓÈÔ˜

P∞∫A∫π

MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4/ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160 ∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋,

ÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫

ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÛÂ „ËÏfi ÔÙ‹ÚÈ

10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú 15-25.

¶ƒÀΔ∞¡∂π√

¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354/ °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333/ KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200 ºÈ-

Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·-

·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. THE SUSHI BAR

o ηÏÔη›ÚÈ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ‹ÚıÂ

Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú •

7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

•ÂÓ. King George, B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3222.210 KÔÌ-

ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ™¶YPO™ - BA™I§H™ §¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575 ªÂÙ¿ ÙÔ M¤Á·ÚÔ,

ÎÏ·ÛÈÎfi Á·ÏÏÈÎfi, ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™Δ√∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ TÚÈ·ÓfiÓ, 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V. SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389 √È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. TO ¶ETA§O •¿Óı˘ 10 Î·È §. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, K˘„¤ÏË, 210 8622.000 EÏÏËÓÈΤ˜

Á‡ÛÂȘ Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜. ΔËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ·ψ٤˜ Ù˘ÚfiÈÙ˜ Ì ʇÏÏÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ȉ·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. TGI FRIDAY’S NÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210

æAPI™TON K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 M ·˘Ï‹, fiÔ˘

ÙÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ‡˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ·. NËÛÈÒÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶È¿ÙÔ ÛԢͤ Ë ÙËÁ·ÓËÙ‹ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. ø˜ 12.30 .Ì. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ (‚Ú.), ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M

„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

æAPOKOKA§O

TPENO ™TO POYº

™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com °È· „¿-

™Ù·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓ/Ôψ˜), 210 5298.922, 693 7604988 TÔ

Wagon - restaurant Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfiÙËÙ·, Á‡ÛÂȘ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘. ¢›Ï· ÙÔ˘, ÛÙÔ Wagon - bar, live ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú •

ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ª

μfiÚÂÈ· ∞°√ƒ∞™Δ√™

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ºˆÙfi ·fi Ù· ∫‡ıËÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ. ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ŸÏ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·fi ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. º∞™O§π ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 3603.626/ ∂Ì.ªÂÓ¿ÎË 45, 210 3300.010 M·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÈ

¿ÏϘ ÔÈΛ˜ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜... ª¤¯ÚÈ 12.30 .Ì. Î·È K˘Úȷ΋ ̤¯ÚÈ 8.30 Ì.Ì. ú ™/K ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390 AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÂ

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 25 & μÔȈٛ·˜, Ï. °¤Ú·Î·, 210 6617.353 ¡fiÛÙÈ-

ÌÔ Ê·ÁËÙfi Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ª AFAMIA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 150, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8035.759 §È‚·Ó¤˙ÈÎÔ, Ì·˙›

Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÏ›ÙÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109 ™Â ¤Ó· Ù˘-

ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È· ηÈ, ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

ALTAMIRA

XPY™A

ÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. ™ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515 ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯Ò-

ÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841/ ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 36 ∞, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3614.695 ªÂÍÈο-

ALTEZZO KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565 MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË

ÃÀ™√ª∏§√

ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061 ∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·-

A M√DO MIO

Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù.ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

£Ú¿Î˘ 2, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6822.301/ ºˆÎ. ¡¤ÁÚË 58, ∫˘„¤ÏË, 210 8817.095 Pizza,

pasta, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ú ª •

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 59


¶∞ƒ√À™π∞™∏

°∂À™∏ ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666 πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ·

pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Pulcinella. ú ª ™∫ A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. ∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ANTONIO NONNO ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057 ™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈ-

ÏÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫ ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ¶È¿Ù·

‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ªÂÁ¿ÏË, ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ∫ ART DECO K. B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1 ¶ÔÏ˘Â›‰Ô

ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Ú. úú ª ARTIGIANO (L’)

ŒÓ·˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˜ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÔ˘

TO BA™I§EIO MOY °IA ENA... TZIN

ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444/ AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2/ B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519, 7660.568/ °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000, 9617.111/ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7486.800/ HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9765.111, 9760.222/ K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4/ N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400/ ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777/ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111/ X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5 ™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ-

̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ì delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú AQUA AZZURRA

E›Ó·È ÙÔ drink Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. TÔ ˘ÌÓÔ‡Ó ÔÈ Tiger Lillies ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Î·È Ô Tim Barton ̤۷ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘. TÔ ›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ (Ì· fiÏÔÈ!) ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÔÙfi, Î·È Ë Ìfi‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù˙ÈÓ, ÙÔ ÔÙfi Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‹Úı ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ. ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Î·È ·Ú¯Èο ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Û·Ó Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÂ˘Ì·ÙÔ¿ıÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ Ù˘ ̤Û˘. O ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘, Franciscus Sylvius, ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í ·ÔÛÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘ Τ‰ÚÔ˘ Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î·È ÙÔ ‚¿ÊÙÈÛ ˙ÂÓ¤‚·. ŒÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ϤÔÓ Ì ÙÔ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi «Ù˙ÈÓ». ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Wikipedia «Ô Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ gin, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· mixed drinks, Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ gin». H all time classic ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ Ìfi‰·˜, ÙÔ˘ design Î·È ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÔÙfi Ù˘ ¢‡-

60 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Û˘. TÔ 1883 Ô James Burrough, ¤Ó·˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ù˙ÈÓ, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Beefeater ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ Tower of London. TÔ Beefeater Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi gin Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Kensington, Î·È ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ gin ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊfiÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏË Ì¿Úη ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ºËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·Ú‹, ‰ÚÔÛÂÚ‹ Á‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Û Ӥ·, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘Û΢·Û›· Î·È ÂÓfi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Á¢Ù›˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· cocktails, fiˆ˜ Beefeater Dry Martini, Beefeater Ginger & Apple Juice Î·È Beefeater Iced Tea.

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3 O IÙ·Ïfi˜

ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜. Menu degustazione ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫ª. BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ BLOCK HOUSE §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600 ¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·-

ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú BLUE PINE T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745 KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ

ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú °A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

∂ÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

°∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™ÙÔ ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂ-

ÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. À¤ÚÔ¯Ô˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ ✱ °KA§EPI TOY MEZE MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61-63, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8 E˘¯¿ÚÈ-

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛÙ¿ ʈÙÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. M ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú M •

210 2856.442, 210 2856.444

°Ó‹ÛÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÎÂÌ¿ Î·È ÔÚÂÎÙÈο Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈϤٷ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚÒÙ· È¿Ù· ·fi ÙÔ ÛÂÊ Jean Grammo. ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú·‰È¤˜ oriental Ì live belly dance show. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00. K˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ ·ÓÔȯٿ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.

ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Sofitel Athens Airport ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú K∞™Δ∂§√ƒπ∑√ ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408/ £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· H ÁÓˆÛÙ‹

EPATø

·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª

K. B¿ÚÓ·ÏË 7, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6831.864 KÏ·ÛÈ΋

K∏¶√™ Δ∏™ ∂¢∂ª ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580 ∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·-

CARTE BLANCHE

ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· Î·È ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. XÒÚÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™/K ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª •

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

E™Δπ∞Δ√ƒπ√ 102

Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª •

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. ∂‰Ò ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875 ∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤-

ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

CASALINGA (LA) K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 °Â‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜,

Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. ú M

E™Y O,TI ¶EI™ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.227, 210 6847.640 MÂ˙Â-

Ó¤˙ÈÎÔ.ΔÚ.-™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666 ªÔÓÔηÙÔÈΛ·

§π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞ AÁ·Ì¤ÌÓˆÓÔ˜ 23 (EÌ. ΤÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ, Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. √È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ªÈÎÚ‹ ¯·ÚÈو̤ÓË ·˘Ï‹. ú ª

ÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ú ª ™∫

‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. NÔÛÙÈÌfiٷ٘ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÂÌ¿, ›Ù· K·ÈÛ·Ú›·˜, ηÓÈÛÙfi ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

¢πO™∫√Àƒ√π

FENICE (LA)

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6713.977 All time classic

™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263 πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ

ÛÙ¤ÎÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÁÈ· ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›. TÔÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘.

Î·È ÈÙ·ÏÈο ÎÈ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú

L’ OSTERIA DA CLAUDIO

GALLO NERO (IL)

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.228, 693 9950130

DA LU

ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª

COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640 ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·È-

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.988 ªÂ ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·

∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ı· Á¢Ù›˜ ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 ¶È¿Ù· ÎÚ·ÙÈ-

ÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge.

§ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084 ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ

GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898/ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588/ EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰·

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.621 ŒÍ˘-

ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B.¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫

HOOTERS EÌ. ΤÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191 ™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋

21

∂¡√Δ∂CA

·Ó‰È¿ÛËÌÔ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ú ª

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘

IãÀ∂™

8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú M •

ÙÔ˘ KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛÂÊ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572 AıfiÚ˘‚· Ô-

ENVY CAF∂ RESTAURANT

JAIPUR PALACE

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘¯Ò-

Ï˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3 IÓ‰Ô›

ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Â ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M

ÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.

KARAVI

E• ANATO§H™

AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000 AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹-

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 12, §˘Îfi‚Ú˘ÛË,

ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤-

LOCAL XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236 KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ,

˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡, all time classic Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú •

IÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÏ Ù·‚¤ÚÓ·˜. NfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÙ¤˜ ›ÙÛ˜ Î·È Ì·Î·ÚÔÓ¿‰Â˜, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. EȉfiÚÈÔ ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. MAMMA MIA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806 ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›·

ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿. ú ∫ ª MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700/ EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 911 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251.100 ¡ÙÈ-

˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù· ηÈ... ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934 ∫Ú·ÙÔÊ·Á›· ÌÂ

ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

Stake house Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ «·ÏȈ̤ÓÔ»


Scottish Black Angus Beef Î·È ÙÔ Kobe Wagyu beef ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™/K M úú

QUILLS

6894.316 IÙ·ÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û cozy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ºÚ¤Ûη ˘ÏÈο Î·È business lunch ÌÂÓÔ‡. ºÈÏÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M.

K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040 ™Â ÌÈ· fi-

SIMPLY BURGERS

ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250.345 Multi-ethnic ÊÈ-

ÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú NANNINELLA

ÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ª

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 13, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6005.622 ¡·ÔÏÈ-

RENOVO PAPPAS

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Marcello Î·È Franco. ™Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. Super Û·ÁÁ¤ÙÈ. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999/ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

§. KËÊÈÛ›·˜ 222 & ¢ÚÔÛ›ÓË 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.463 Î·È 210 8011.217 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÏÈfi

Pappas Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚˆÌ·.

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.633 AÏ˘Û›‰· ηٷÛÙË-

Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· Î·È Ô˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ –ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙËÚ› ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿. M ¿ÏÏ· 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ·. SIRKECI

RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820 K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜,

Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD

¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈ-

Θ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË privé

TERRACE (LA)

º∞ƒ√™

•ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒ-

æ˘¯¿ÚË & μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878 ∞ll day ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ

ÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úú ª

ηʤ Î·È ÌÈÏÎ-Û¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú ∫ ª

THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7 AÓÔȯÙfi

·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. πÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015 √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜,

Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB)

X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043/ ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ∫·È Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ·˘Ï‹. ú ª ™/∫

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

WINE GALLERY •ÂÓ. Life Gallery, §ÂˆÊ. £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË, 210 6260.400 ¢ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

P∞NDELI

BARBA LAZAROS

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787 ∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-

·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË). úú ª

‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M

PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000

TÔ ·ÏÈfi Deals Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KÏ·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ μ.¶. úú • ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081 ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi

·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ. úú

K·ÏÔη›ÚÈ·ÛÂ Î·È Ë ÈÛ›Ó· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ·! °È· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌڤϷ, Í·ÏÒÛÙÚ·, ÂÙÛ¤Ù· Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ 10.00 Ì 18.00, ú 7 ›ÛÔ‰Ô˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ú 10 Ù· ™/K. B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50

‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

RUBY TUESDAY

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

∂Ì. K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.180/ §. £Ë‚ÒÓ 226, P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park), 210 4256.458/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.910 AÌÂÚÈοÓÈ-

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶E¶¶∞™ ¶Ï. ™Ù·Ì¿Ù·˜, 210 6218.104

Country style Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ì ͇Ϸ, ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜. EÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜! K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 æ¿ÚÈ

Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ «·˘Ï‹». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ PRIAMO

ÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú •

party-events. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ • SOTTO VOCE B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6801.416 M›ÓÈÌ·Ï ‰È·Îfi-

ÛÌËÛË, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. PÈ˙fiÙÈ, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· M·Á·‰·ÛοÚ˘. ú M SPUNTINO OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290 °Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • SQUARE SUSHI ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512 ¶Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡-

‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765 ™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ú ª

Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ, Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9888.988/ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 ∂ÍÂȉÈ΢-

CADKO

SEMIRAMIS RESTAURANT

ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Î·È Ì ÙÌ‹Ì· delicatessen ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ gourmet ηÏÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú STRADA (LA)

SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181 ªÂ ÌÂÛÔÁÂȷ΋

ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È privé ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

SETTE

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο,

°Ú. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘ 7 (ÚÒËÓ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘), X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›-

‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O XÚ‹-

ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ¶ÚÔ¯ˆÚË-

Ó¿ ·ÏÏ¿ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚÈ˙fiÙ·. Parking ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô.

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 ∞fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·, ۤڂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂ÌÂÈÚ›·. úúú

Ó· Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ KÒÛÙ·. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¿Ú· Ì T-Bone Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÌ¿. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. E͢ËÚ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00 -24.00.

Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú ª

BO™¶OPO™

¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, KËÊÈÛÈ¿, 91 °Â‡ÛÂȘ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ηÈ

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260 O‡˙Ô, ÙÛ›-

AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959 ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ

•ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6 ¶Ô-

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›-

°EIA MA™

DA BRUNO

VARDIS

ºA°AME ¶AKETO

Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K˘Ú. M •

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ (Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜), Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· ̤۷ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K •

STEFANIDIS FINEST FOODS

•ÂÓ. Semiramis, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿-

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934 ∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤ-

COQUILLAGE

μ∞™π§∞π¡∞™

TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂ-

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª •

̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M

̤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË!

SALUMAIO DI ATENE

Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È catering. úú

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680 H

AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049 £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

COOK EAT

·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. ú ª A.V.

¶π™π¡∞ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ه‰·, 210 8941.620

CELLIER ZEA

Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú

ÚÒÙÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

K¯·ÁÈ¿ 26 & M. PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037 All day, ÓÂ-

Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. All day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÛÎËÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋.

EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152 æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙË-

Xƒøª∞Δ∞ μÀ£√À

ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI

ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª

CAYENNE

Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª

¡fiÙÈ·

Oπ¡√¶∞£∂π∞

ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫ • ª

§. K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207 °ÂˆÚÁ›· Î·È Pˆ-

Û›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ú

* CASA DI GIORGIO 3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8947.417 MÂÙ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë-

̤ÓË ÔÚ›· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÓÔ‡ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÁÁ¤ÙÈ, pizza, ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜.

ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú M DELFINO AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4120.388 £·Ï·ÛÛÈ-

¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092 ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·-

ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, (ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092, 693 6657025 ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi

ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ∂PICURE MÂÙ·Í¿ 16, μԇϷ, 210 8953.544/ ∞ÈÔÏ›·˜ 12, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8078.095/ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 17, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8961.237

Steaks, burgers Î·È ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÛÔ˜ ÚÔÎÊfiÚ. ™ÙË μԇϷ Ë Ì¿Ú· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿ Î·È cocktails. ªÂ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú ™/∫ EAST PEARL

CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122 ∫Ï·ÛÈÎfi È-

Ù·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·-

AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215 ªÂ

far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfi-

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 61


Ø

CITY BEAT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr) DEEPER SHADE OF DUB

H Creative Space Î·È Ë A:Formal ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. •ÂΛÓËÌ· Ì Mashdown (ÙˆÓ Dubwise Hi-Fi), Ì reggae/dub Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ dexx ÛÙÔÓ ∞ÌÂÚÈοÓÔ Starkey, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ «ÁÈ¿ÓÎˉ˜» οÓÔ˘Ó dubstep. H Planet Mu Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÊÈÓÙ¿ÓÈ Ital Tek, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘. KÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Disphonia, Ô˘ Ù· Û¿Ó ÂÁÁ˘Ë̤ӷ... BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, ¶¤ÌÙË 29/5, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

CITY CAMPERS WEEKEND H Û˘ÏÏÔÁ‹ City Campers ÎÏ›ÓÂÈ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÂΛ ¤Íˆ, Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ indie Ì·Ì ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¢È‹ÌÂÚÔ Ì›ÓÈ Ê¤ÛÙÈ‚·Ï, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ J. Kriste (ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ Masters Of Disguise) Î·È First Aid, Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ºÏÒÚ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘ (οÔÙ Make Believe), Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÈÔ ·Èı¤ÚÈ·, Ì Thelma Blankenship Î·È Eqos Quartet. TÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ì dj set ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ÙÔ˘, Flying Lilis Brothers, ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Kinky... KINKY KONG, A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ¶·Ú. 30 Î·È ™¿‚. 31/5, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 6 (ÁÈ· οı ̤ڷ).

CAST-ABLAST H ˘¤ÚÔ¯Ë Ê¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ Cast-A-Blast Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÛÂοÚÂȘ live ÛÙÔ «NËÈ·ÁˆÁ›Ի Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ DJ ÙÔÓ Playmo’Bill, ÂÓÒ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙ‹ ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· “Duck Soup” ·fi ÙÔ˘˜ Ottawa Bros ÛÙÔ Vinyl Microstore (¢È‰fiÙÔ˘ 34). NH¶IA°ø°EIO, KÏ¿ÓıÔ˘˜ & EÏ·ÛÛȉÒÓ, °Î¿˙È, ¶¤ÌÙË 29/5, 23.00, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

INFECTED MUSHROOM MÂÁ¿ÏÔ trance event (Ó·È, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ·) Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Infected Mushroom. OÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ fiÚÔ psy-trance, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ «Â›Ì·ÛÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì¿ÓÙ·». H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· uplifting «ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·» Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ ÛÙÔ TÂÏ A‚›‚, ¤¯Ô˘Ó Goa ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ηÈ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ·›˙Ô˘Ó live Ì full band. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Iraklis Mindphazer Î·È Christian Cambas. IEPA O¢O™, IÂÚ¿ O‰fi˜ 20, ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ú 40 (ú 35 ÚÔÒÏËÛË ÛÙÔ I-Ticket, 210 6786.400 Î·È ÛÙ· Metropolis).

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ù˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

ÙÂϤ˜ ÓÙÂÎfiÚ, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. úú LA PECHE

ZEºYPO™ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 48, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4175.152 ¢›Ï·

ÛÙ· ÛοÊË, ı· ÛÂ Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô ˙¤Ê˘ÚÔ˜ Î·È ı· Ê·˜ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ „·Ú¿ÎÈ. ∫Ú·Û› Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙÔÈ. £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620 M·Á¢ÙÈÎfi

ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ. LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ¶·Ú·Ï›· AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·Û-

Û·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ‚¿ÛË ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜

TÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÊÚ¤ÛÎÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ¤‚·Ï·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο video-clips. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, fi¯È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ ›Ûˆ ·fi Ù· dexx. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335, ¶·Ú. 30 Î·È ™¿‚. 31/5, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

“Elektr-o-tech experiments” Ì ÙÔÓ George Ó· ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ۈϋӷ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ minimal dub techno, Ù· ·¯È¿ Ì¿Û· ÙÔ˘ electro Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ 80s. M ı¤· ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ... ALMODOBAR, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 60, °Î¿˙È, ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, 22.00, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ΔËÓ TÚ›ÙË ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Inoteka Ù˘ Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜.

62 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MOLLY MALONE’S IRISH PUB °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247 ¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË

Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

9681.735 °Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú

210 8962.432 ™‡Á¯ÚÔÓË Ù·‚¤ÚÓ· Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Û Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ú ∫

PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO

T∞ª∞ª

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290 TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day

PERE UBU

meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™/∫

K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450 ™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ

TARTARE

¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª

M¶∂´Δ ∫∞ƒπª

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266 £¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈ-

Îfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª GALAZIA HYTRA AfiÏψÓÔ˜ 40 (ÍÂÓ. Westin Athens, Astir Palace), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8902.000 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-

Τ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ™Ù¤Ê·ÓÔ KÔÏ˘Ì¿‰Ë Û ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ. ú

º§√π™μ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582 ∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·-

ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ “Spell” ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª •

BAR RESTAURANTS AETHRION •ÂÓ. X›ÏÙÔÓ, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜

Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.320 O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘-

AKANTHUS

̤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. ú

TZOY°KPI

AKPøTHPI BOUTIQUE

£Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 53-55, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9836.260 KÚËÙÈΤ˜ ·Ú·‰Ô-

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁ. KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηÈ

ÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô ËıÔÔÈfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘. O ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË.

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™¿‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ privé party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

TINELLO (πL)

ALLEGRIA BARREST

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462 £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1 H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘

Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ “Sale & Pepe”. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417 ΔÔ ÂÛÙÈ·-

TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 12 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ «ÛÎËÓ¤˜» ÁÈ· ÔÙfi, Î·È Ê·ÁËÙfi, ÙfiÛÔ indoors fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÙÒÚ· Ô˘ ηÏÔη›ÚÈ·ÛÂ. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, ÛÙÔ opening ÙÔ˘ cocktail bar «K·Ú¿‚È» ı· ·›ÍÔ˘Ó Ë ÕÓÓ· AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ Best Radio Î·È Ô George Kanouras (Lemon - Slice).

ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª

ÙÔ˘. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ tango Î·È Î¿ı TÚ›ÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ì ú 35. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

I£∞∫∏

LE PIERROT

AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747 K˘ÚÈϤ,

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·ÎÚÈ‚fi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›·. úúú ª •

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. ú •

MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

MA´™TPA§I

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9886.474 £¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›·

Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. K I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È. πø¢π√

GEORGE APERGIS

§Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜

£EA £A§A™™A

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú MANIA

WHITE ROOM

MO§OXA

§.∞¯ÈÏϤˆ˜ 119μ, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258 ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂ-

ÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÛÂ

fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª KOSEBASI ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7‚ & §·˙·Ú¿ÎË 45, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170 Afi

ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂÚ¯fiÌÂÓÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ˘-

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016 EÏÏËÓÈ-

΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫ MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499 ∞fi ÙÔ˘˜ η-

χÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ. úú ª • MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª

§. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.721 ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·-

Ú·‚ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ̤۷ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì·ÚÔÎÈÓfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ∏ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ finger food. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

•ÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa, AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

NEST §·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035 °È· fi-

Ϙ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª

✱ PIG PONG KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.430 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·-

Îfi „ËÙÔˆÏÂ›Ô Î·È BBQ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ MÈÊÙÂÎÔ‡ÔÏ˘. ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324, www.pisinacafe.gr TÔ café ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 96 71.046 πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· – ›-

ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™/∫

¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú ∫

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 6014.358/ K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 8943.236/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960/ MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈοÓÈΘ Á‡-

ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úú ª

ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M

º√π¡π∫∂™

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞

AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462 º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘-

Aο̷ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795 M ı¤·

ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú

ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

VIETNAM

APSENDI

N. M¿ÎÚË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, 92390/ ¶. º¿ÏËÚÔ, A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417, 9853.619 A‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙˆÓ

§. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

Tƒ∂Ã∞¡Δ∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643 ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· ηÈ

Golden Phoenix, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. úú

¶§√À™ ¶√¢∏§∞Δ√À

VI¡CENZO

ARROYO HIP

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 697 8319160, 210 3479.190 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú

™EPA§IA B·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, ÕÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó·

Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ SPAGHETTERIA (LA) AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476 ∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi.

¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437 IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·-

AMIGO LOCOS TONY BONANNO

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

PASTA RAGUSA MEZZA LUNA

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë Î·È latinallegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™/∫ ª

VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, 210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ, ÌÂ

ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

BACCARAT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁ-

Ì· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ›ÛÙ·. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

TARTUFO (AL) §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 38, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9826.560, 9839.745 πÙ·ÏÈ-

ÙfiÚÈÔ... ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Îfi Ì ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ›ڷ. ú ª

PATA NEGRA

™Ã∞ƒ∞

KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË,

VIVE MAR

BALTHAZAR

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯Ò-

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜

ÚÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª •

ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ


power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

¯ÒÚÔ˜ Û ̷ÚÔÎÈÓfi ÛÙÈÏ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· cocktails Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ - ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.

BALUX CAFE

CENTRAL PERK

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.557 MÔÓÙ¤Ú-

™·ÊÔ‡˜ 99, Ï. K‡ÚÔ˘, Citywalk, K·ÏÏÈı¤·, 210 9515.975, 210 9562.906 øÚ·›Ô

Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ. ∞fi 16/3 Spring Live Concert Ì ÙÔÓ ª¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ú ✱ EL PECADO ISLA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645 ™ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋

ÓÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ all day ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÛÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηʤ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ηٷÏËÎÙÈο cocktails, ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È Ù¿‚ÏÈ. ¶·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. ú M •

ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ “Friends”. Afi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, lunch break, ÔÈÎÈÏ›· ·fi cocktails Î·È ÔÙ¿ Î·È hot spot Ù· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο burgers ÙÔ˘.

BAR GURU BAR

DA LUZ

ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew, Ù·˚-

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r'n'b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. úú ª

DEKKO SUMMER

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820 ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, BԇϷ, 210 8956.577 EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi,

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª

ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤· - ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÏÂÈÛÙ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú·. DIVINE

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·ÈÙ›ÓË 3, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9485.190 TÔ

ÁÓˆÛÙfi bar-café-resto Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. AϤ˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ÔÏÏ‹ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ª

* BOCCA ¶·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘, 210 9850.118

O ÈÔ hippie chic ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ¶ÔÏÏ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ parties ÁÈ· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ̤Ú˜ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈΘ Ó‡¯Ù˜. ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ È¿Ù·. BRASSERIE SUD M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú ™/K • BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000 ∞ÙÌÔÛÊ·È-

ÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

* CAPRI BAY °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, AÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8949.995 KÔÌ„fi˜

§. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË AÊıÔÓÈ¿ÙË Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Mainstream Ú˘ıÌÔ› Î·È ÚÈÏ¿Í ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ·. K¿ı TÂÙ¿ÚÙË r&b parties Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË dance parties. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË. EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï. N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ

Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K ELEVEN AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 All day Ê·ÁËÙfi (ÌÂ-

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·), café, ¯·Ï·ÚˆÙÈο cocktails ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ڢıÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, non stop ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı›˜ ηÈ

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿-

JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-restaurant

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KITCHEN BAR

K·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú

PERFECT TEN

SPLIT

M∂§π

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

§. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ & ºÈÏ›·˜, 210 4834.774

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. ú ª

All day ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· event.

PULSAR

STAVLOS

ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3313.151 ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ,

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. ú M A.V.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000 ΔÚÈÒÚÔÊÔ˜

ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ÷Ϸڋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚ·, Ó·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ú ª MO LOCO I¿Î¯Ô˘ 22 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 213 0643032 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi

design, Ì funky ¯ÚÒÌ·Ù·. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. Highlight ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ 2 ÔÚfiʈÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·-

ÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. EÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· cocktails Î·È fiÙ·Ó È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ˙¤ÛÙ˜ sushi bar ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú

Ù‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 M·˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÛÙ· live –ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÔÏ·‡Û·Ì Maraveyas Illegal Î·È £ÂÔ‰ÒÚ· T˙‹ÌÔ˘– Î·È ÙÒÚ·, Ô˘ ηÏÔη›ÚÈ·ÛÂ, ·fi ÙÔ Úˆ› ¯·Ï·Ú¿ Ì ηʤ Î·È ¯˘ÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì funky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ bar. ™Ù· plus ÙÔ full menu Î·È Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock’n’roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M ✱ ISLA B·Ï·ˆÚÏÈÙÔ˘ 18 & AÌÂÚÈ΋˜, KÔψӿÎÈ, 210 3389.621-23 All

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950/ ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/ μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892.015 •ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi

day ¯ÒÚÔ˜ Ì ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ú

Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

ISLAND

∫√À∑I¡∞ - CIN∂ æÀƒƒH

27o ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ - ™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563 To ‰È·-

™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.534

GOLD CAF∂ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘-

ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú

¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ˆÚ·›Ô ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È mainstream Ú˘ıÌÔ›. EÏ·ÊÚÈ¿ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú •

PIU VERDE

ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185 ∏ ÙÂ-

THE HIVE

¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70 & £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ∞fi ÙÔ

GALAXY μ∞R •ÂÓ. Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food ÛÂ Ô-

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282 øÚ·›Ô, ·ÏÈfi

70 BAR

FRIDAY’S BAR & CAFE

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú •

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘-

¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª

§›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 6Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ, 210 8143.415, 693 2478767 °È· ηʤ Î·È ÌÂÛÔ-

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.608-9/ ¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

TERRA PETRA PUTUMAYO WORLD CAFE

ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫·È ·˘Ï‹. ú

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

FRAGMA

BIG APPLE

ÚÔ˜, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÔÏ¿Î˘. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi r&b ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì¤Ú·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 οı ̤ڷ Î·È K˘Úȷ΋, ¶·Ú. & ™¿‚. ú 15, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100-120.

¤‰Â˜ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ˘·›ıÚÈÔ Í‡ÏÈÓÔ Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÔÙ¿ Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·.

FIGUEIRA

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544 MÂÁ¿ÏË

ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi espresso Î·È Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÈÏÈÎfi˜ Î·È ˙ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

BIG APPLE SOUTH

ENVY CAFE

DATE

Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, B’ Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8952.403, 210 8953.973 EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

∏∞RD ROCK CAF∂

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰Ë

BAUHAUS MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, Ï. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¢¿ÊÓË, 210 9751.900/ A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ. K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.575 All day ¯Ò-

Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Bo ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. M ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÔ‡ÛÈ Î·È È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ live, events Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ djs.

* GUZEL

✱ I™TOPIKO §. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ (·Ï·Ù¿ÎÈ), 210 5822.352 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¿Óˆ ÛÙË Ï·Ù›·, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ X·˚‰·Ú›Ô˘. AÓ··˘ÙÈÎÔ› ηӷ-

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. πÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú A.V. MALABAR •ÂÓ. The Margi, §ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

ΔÔ lounge bar ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi Ì mediterranean chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÎÈ ethnic, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·fi ÙÔ chef •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¶ÔχÌÂÚÔ.

Îfi ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ, ·fi ¤ÙÚ˜ Swarovsky. ∂ÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ chef B·Û›ÏË ¶··˙·¯·Ú›Ô˘. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. M¶A§KONI ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ú ✱ PEOPLE ∞ÌÂÚÈ΋˜ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3389.334-5 ¡ÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ chef ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails Î·È È¿ÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ̤ڷ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 12.00 ¤ˆ˜ 1.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 12.00 ¤ˆ˜ 1.30. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ú • ª

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 40 & TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 34, °Î¿˙È, 210 3477.444 MÔ˘ÛÈÎfi˜

¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (soul, funk, latin, regae, jazz) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ̤ڷ. AÓÔȯÙfi Î·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. K·Ê¤, gourmet Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ Ï·Ù›·. Afi ÙȘ 9.00 ·ÓÔȯÙfi. THE PLACE μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.282 All day

SIRKECI

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ party ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο cocktails. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È events Î·È parties fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.ú M •

¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 Harem

Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S

fun restaurant Ô˘ «ÛÂÚ‚›ÚÂÈ», ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·, Î·È ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K¿ı K˘Ú. ·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁϤÓÙÈ. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. úú SOUL ∫πΔCHEN E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, ˆ-

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì DJs Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∞ÓÔȯً Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ú A.V.

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi Deluxe Â-

ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Ú. Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì. Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469 ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi

¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400 ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿-

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 63


Ø

Δ√ SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ú ª • ✱ UP NORTH ∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600 ∫ÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

ÔÏϤ˜ glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· privet parties, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden. ∞fi ÙȘ 19.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. URBAN μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 50, °Î¿˙È, 210 3417.606 BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ bar-

restaurant Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈο cocktail Î·È tapas, Î·È lounge ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÈÔÙÈÎfi ηʤ. XÒÚÔ˜ minimal, Ì art ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‹¯Ô˘˜ electronica Î·È soul. ú ™/∫ ª •

HOOVERPHONIC

Ó· Î·È «·Ú¤Ï·ÛË» ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, Û fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M/E

£ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

¶A§IA A£HNA

POZA§IA

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔ-

¶EPI OY™IA™

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

VAMES AÈÛÒÔ˘ 10 & M›ÎˆÓÔ˜ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3225.544 ΔÚ›· Â›Â-

TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. º∞¡∞ƒπ

Made in Belgium

VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ THE MALL) ™ÙÔÓ

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

æÈÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ Alex Callier ·fi ÙÔ˘˜ Hooverphonic. TÔÓ mastermind ÙˆÓ B¤ÏÁˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ “Mad About You”. E˘ÁÂÓÈÎfi˜, ÁÏ˘ÎÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. E˘Úˆ·›Ô˜, ‰ËÏ·‰‹. ŒÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ “2 Wicky” (¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Stealing Beauty”) ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ “A New Stereophonic Sound Spectacular” ÙÔ 1997, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ ÂÓfi˜ Serge Ì ٷ ˘ÓˆÙÈο ÌÈÙ ÙÔ˘ trip hop. M ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ “The President of the LSD Golf Club” ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÙÈΤٷ Pias Ó· ʤÚÓÂÈ Û Pink Floyd, Byrds ·ÏÏ¿ Î·È Slowdive, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÒÈÌÔ ‹¯Ô ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ cool ÙÔ˘˜.

3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ú

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™/K

VILLA MERCEDES

√À∑√-ª√À™π∫∏

™‹ÌÂÚ· ›ÛÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ electronica ‹ Û ÌÈ· ÈÔ ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ¿ÚˆÌ· ·fi Ù· sixties; £¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ¿ÓÙ· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ›. M·˜ ¿ÚÂÛ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚·ÚÂı‹Î·Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹¯Ô Î·È ı¤Ï·Ì ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋, ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓıȘ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, ¿ÏÈ, ÙÂÏ›ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi. ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ· ÙÔ ’96; •¤ÚÂȘ, Â›Ó·È ·ÛÙ›· ÈÛÙÔÚ›·. EÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ù˘ ‚ÂÏÁÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÎÈ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ Â›‰· ·Ú·ÙË̤ӷ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ‰‡Ô ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ (reverb) ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. PÒÙËÛ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ ÙÈ ı· Ù· οÓÔ˘Ó Î·È ÌÔ˘ ›·Ó «ı· Ù· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·». TÔ˘˜ ›· «ı· ·ÛÙÂȇÂÛÙ» Î·È ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ·Ó Ù· ı¤Ïˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¿Úˆ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÈÓfi, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÂÙ·¯ÙÔ‡Ó. ¶‹Á· Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·Ó Î·È Ù· ‹Ú·ÌÂ. K·È Ù· Ô‡ÏËÛ· 5.000 ¢ÚÒ. M ٷ ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿ ÌfiÚÂÛ· Ó· ¿Úˆ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Û¿ÌÏÂÚ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ. M ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ‰ËÏ·‰‹; M ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÚÒÙÔ AÙ¿ÚÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÚÒÈÌÔ˜ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ Hooverphonic. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÚ·„· ÙÔ “Inhaler”, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì·˜, Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ. ¶ÚÈÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ›¯·Ì ¤ÙÔÈÌ· 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ “2 Wicky”. H Ͽη Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡·Ì ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ, ÂÓÒ ÛÙ¤ÏÓ·Ì ÁÈ·

¯ÚfiÓÈ· ÓÙ¤ÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. E›Ó·È Û·Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ŸÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. 2-3 Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂȘ mad about; To “Histoire de Melody Nelson” ÙÔ˘ Serge Gainsbourg, Ë Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· –·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ ÙÔ ÎÚ·Û› Û·˜– ÎÈ ÔÈ Ù·Èӛ˜. Œ¯ÂȘ ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Ì MÔloko, Massive Î.¿. EÓÙ˘ÒÛÂȘ; OÈ ÈÔ ÎÔ˘Ï Ù‡ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Massive. K·Ï‹ ¯ËÌ›·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÂÚÈԉ›·. M ÙË Roisin Murphy ›¯·Ì 2 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÁÒ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ Î·È ·˘Ùfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi. M ÙË Fiona Apple Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘, Ô˘ ÂÚÈԉ‡۷Ì ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ôχ ˆÚ·›·. ¶·›Í·Ì ÌÂÚÈο gigs Ì ÙÔ˘˜ Goldfrapp Î·È ·ÚfiÙÈ Â›Ì·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ê·Ó ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ʈӋ˜ Ù˘ Alison, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ¿Óˆ ·fi 5 ÏÂÙ¿ Ì·˙› Ù˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜. EȉÈο ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙˆÓ Goldfrapp Felt Mountain ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi. KÏ·ÛÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì. E›Ó·È ÌÔӛ̈˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÌÔ˘ Ì ٷ 5 ¿ÏÌÔ˘Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. M·˙› Î·È Ì ÙÔ “Histoire de Melody Nelson”. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¿ÏÏ· 3; ¢‡ÛÎÔÏÔ. “Victorialand” ÙˆÓ Cocteau Twins. OÎ, “Computer” ÙˆÓ Radiohead Î·È “Secrets of the Beehive” ÙÔ˘ David Sylvian. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ ÛÔ˘; ¢È¿ÏÂÍ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Û ¢¯·ÚÈÛÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘.

INFO: FUZZ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË Village Cinemas www.ticketquest.gr, ASC, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, I·Ófi˜, Metropolis. ™ÙȘ 30/5. 64 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ 2, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 3422.886

ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶ETPA •E•A™¶PH

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

‰·, Î·È café Î·È bar Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. °Â‡ÛÂȘ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È¿ıÂÛË, ͤÓË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, art gallery. ŸÌÔÚÊÔ, ÙÔ Û˘Ì·ıԇ̠Ôχ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.úú

ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.916

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Ì ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ›Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi TÂÙ. ¤ˆ˜ ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

K·Ú·˚ÛοÎË & ™¿ÌÔ˘ 30, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5817.444, 693 4290274 X·-

ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ۠ϢÎfi, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. NfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶·Ú. Î·È ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ¶YPO§I£O™ OÛ›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ, 210 2628.383 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, „¿ÚÈ, ÎÚ¤·˜ Î·È Ôχ Ô˘˙¿ÎÈ. °È· ÁÏ˘Îfi, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔÎÔÏ·ÙfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi. ™/K M TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁ. EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·-

Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C

∞¡∂ªø™∞

2 stages, cocktail bar Î·È restaurant Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. Special guests djs. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, Ï. ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7234.209 ¡fiÛÙÈÌÔÈ

TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÎÚ·ÙÈο Î·È „·ÚÈο, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. M

Ã-∂∞Δ

BYZANTINO

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529/ ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376/ ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607 K¤Ú·-

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

°È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú M

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/K • Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612 20

¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™/K ª Mπ¡√ƒ∂ °˘ı›Ԣ 24, ÷ϿӉÚÈ, 210 6778.790 ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ Î·È

·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹Á ÛÙ· μ.¶. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆÚ·›Â˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

H§IO°EPMA M·Ó‰ËÏ·Ú¿ 31, AÛÙ˘ÓÔÌÈο HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 694 8000721, 210 9922.273 NËÛÈÒÙÈΘ Û˘-

ÓÙ·Á¤˜, ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ·Á¿Ë. AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ¢Â˘Ù. KA§§I¶ATEIPA

ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

§O°IA TH™ ¶§øPH™ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 71, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3460.488 ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ófi-

ÛÙÈÌÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È „¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·Ïfi ¯ÒÚÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

NEOE§§HNIKON

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6858.597, 210 6856.301

ME§ø¢IA

A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›-

K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË,

ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. AIO§I™ AÈfiÏÔ˘ & AÁ. EÈÚ‹Ó˘, 210 3312.839 ™ÙÔÓ busy Â˙fi-

‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÈfiÏÔ˘ Ì Â›ÛËÌÔ ÛÙÈÏ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. Must ÔÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ Î·È ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ù¿ÚÙ˜. ALL THAT JAZZ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

Τ˙È΢ pub. ¶ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú 5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. ª·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. AMELIE CAFE §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r’n’b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ✱ ARTOWER HALL BAR AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, 210 3246.100 M·Ú

ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Artower Agora, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ºÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ, events Î·È parties. AÓÔȯÙfi TÂÙ.-K˘Ú. ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ 1.00 .Ì. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· private parties. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458 ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔ-

ÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.577 N¤Ô Ô-

Ï˘Â›Â‰Ô café-barrestaurant. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·fi ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ, ̤¯ÚÈ playroom Î·È bedroom... BAR 24

ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤Ì. ˆ˜ K˘Ú. ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ. ÎÚËÙÈο.

CAFES/BARS ABRIDOR

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777 ¶·ÏÈfi ·ıËÓ·ïÎfi

Û›ÙÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £’ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

ÀÌËÙÙÔ‡ 79-81, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7510.813 ∫·Ù·ÍȈ̤ÓÔ

ÛÔÚ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔıfiÓ˜. ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ¯·Ï·Úfi Îϛ̷ Ì ¡.À. ·Ó·ÊÔÚ¤˜. BAREA KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 4, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6531.888 Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ˆÚ·›· cocktails, ÔÙ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. øÚ·›Ô˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. BAT CITY §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.


¶∞ƒ√À™π∞™∏

¯ÂȘ ¿ÂÈ ÔÙ¤ Û ice bar ÛÙË §·ˆÓ›·; ŸÔ˘ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ¿ÁÔ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· È¿ÓÂÈ Ì›ÔÓ Î·È Ù· ÔÙ¿ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÈÔ ÎÚ‡· ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÂÓÒ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿... §ÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·˜ ̤¯ÚÈ ÂΛ, ÁÈ·Ù› 11-14 IÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ OAKA ı· ÌÂÙ·ÙÚ·›, Ì ÂȉÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, Û’ ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÙÔ›Ô, ̤۷ ÛÙË ˙¤ÛÙË ÙÔ˘ IÔ‡ÓË: “The hottest place to be is below zero”. ™ÙÔ «·ÚÎÙÈÎfi» OAKA ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ice truck Ù˘ Heineken, ¤Ó· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÊÔÚÙËÁfi, Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· -8 ‚·ıÌÔ‡˜ KÂÏÛ›Ô˘. M·›ÓÂȘ ̤۷ ·ÊÔ‡ ¿ÚÂȘ ÂȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi (η¤ÏÔ, jacket...), „‡¯ÂȘ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÔ˘ Î·È ·˜ ÛÙÔ ice bar. ŸÏ· Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤Ó· ÎÈ ÂÛ‡ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Heineken ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ: Heineken Extra Cold, Ì›Ú· ·ÁˆÌ¤ÓË Û 0 ‚·ıÌÔ‡˜ KÂÏÛ›Ô˘! MÂÙ¿ ¯·Ï·ÚÒÓÂȘ ÛÙÔ ice lounge, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÒÚ·. K·ıÒ˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì· ¤¯ÂÈ «ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ»: OÈ Oeff-Oeff, ¤Ó· ı·ÙÚÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û¯‹Ì· ·fi ÙËÓ EÏ‚ÂÙ›·, ÚÔηÏ› ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÎÈ ÂÌ¿˜, 17 ̤ÙÚ· ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜, ¿Óˆ ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ OAKA. K·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ... fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

Œ

¶A°øMENH ZE™TA™IA

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 65


¢π∞™∫∂¢∞™∏ BLINK

CAFE DEL SOL

¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 10, Aı‹Ó·, 210 3245.705 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

ÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· ˆÚ·›Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ηÏÔ‡˜ Dj’s.

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜. CLOCK CAFE BAR EÌ. MÂÓ¿ÎË 42, 210 3816.262

Afi Ôχ Úˆ› ÁÈ· snacks, Ì·ÁΤÙ˜, ÁÏ˘Î¿, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ ÔÙ¿.

3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜.

CUP & CINO BOOKSTORE CAFE ™Y§§ABH TÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ 80) K·-

ʤ-‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙ¤ÎÈ. ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηʉ¿ÎÈ, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ÎÚ·Û›, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÊıÔÓ· ‚È‚Ï›·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. BOARDING PASS HÚ·ÎÏ›Ԣ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.555 All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ

CAFEINA

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

EVERGREEN

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282 §ÈÏÈ-

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ.

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Ô‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333 MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È

Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú¤· Ì ˆÚ·›Â˜ free style ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj.

CIRCUS

BRAZILIAN

N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, Aı‹Ó·, 210 3615.255 ÕÓÔÈÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. μUENOS AIRES CAF∂ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292 ¢È·ÊÔ-

ÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤.

¤Ó· cocktail ÛÙÔ Circus. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, retro, swing Ú˘ıÌÔ‡˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ privé, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ. CITY X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7228.910 °ÓÒÚÈÌÔ ÛÙ¤ÎÈ,

·fi Ù· ÚÒÙ· Ù˘ X¿ÚËÙÔ˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì soul ηÈ

DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714 All day ÂÚ·Ù˙¿‰·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜.

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·, ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. EXIS MUSIC CAFE

DE FACTO MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 36, 210 4297.137

Ÿ¯È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ baraki. T¤ÏÂȈÛ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ ¯·Ï·Ú¿ Ì ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎԇϷ. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú¤Â˜ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÚÒÙÔ ÔÙfi ‹ Ô˘˙¿ÎÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. E§AIA - CAFE BISTROT M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280 £˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ-

΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ı·ÌÒÓ˜. A.V. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 694 7031300 O

AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi» ¤ÛÙËÛ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ. FANOOS Oriental café A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·ÙÔ-

Ï›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ·, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. FERAH X·Ú. Z‹ÎÔ˘ 72 & TÂÂÏÂÓ›Ô˘, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.910 AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿ıÂ-

ÛË, free style ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηϿ ÔÙ¿. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ live ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. FERIALE ™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3613.286, 210 3643.409 K·-

ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηÈ

È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 8.00-16.00.

KAºE¶O§I™ º§OY KËÊÈÛ›·˜ 127 & ¢ÔÏÈ¿Ó˘ 74 (™Ù¿ÛË K·Ó·Ù¿‰Èη), 210 8028.201, 210 8087.005 PÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È

Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔÓ ™. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ (È¿ÓÔ ÊˆÓ‹), ÙË º·Ó‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ - ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË jazz, blues, rock Î·È funky ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ Ë ÛÎËÓ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶¤Ì. 9.30 - 2.00, ¶·Ú./™¿‚. 22.30 - 05.00 ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 697 2759.419 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi η-

ÊÂÓÂ›Ô – ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË... «ÃÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

™. TÚÈÎÔ‡Ë 12-14, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.317 Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. K·È ‰È·ÓÔÌ‹. KAZU ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, ∫¤ÓÙÚÔ, 210 3602.242 ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈ-

Îfi, «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi», ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Û¤ÛÈ·Ï ÌԢΛÙÛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì›Ú˜ Î·È ÔÙ¿.

™Ù·‰›Ô˘ 24, ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ ÎÔÌ„fi

·Ù·Ú¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ηʤ. ∫·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁηÏÂÚ› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈ· Â›Û˘ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο live.

KEY BAR ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.685 ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ (ÚÒ-

π¡Δƒπ°∫∞

ËÓ «™˘¯ÓfiÙËÙ˜») Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ™ÂÈÚ¿ ·fi events, live happenings, ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ·Á·Ë̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ. ™Ù· decks ÁÓˆÛÙÔ› djs ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋, ¤ıÓÈÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 20.00. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, 210 3300.936, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ™Â Â›-

KOKKOI KAºE

ηÈÚÔ ‰ÈfiÚÔÊÔ fiÛÙÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·fi ÙÔ 1981, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ηʤ Ì·Ú Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰È Ì ηı·Ú¿ ÔÙ¿, ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.

ÛӷΘ Ì lounge Î·È ethnic ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ˆÚ·›· Î·È fi¯È ·ÎÚÈ‚¿ ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û funk, pop Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶·Ù¿ÚÈ ÁÈ· ÈÔ privé ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. K¿ı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È happy hour 6.00 - 9.00. ™/K ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿.

INTRO

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

∫. μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails.

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

7228.321 ™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘

ÌÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋, fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ZÈ˙‹˜ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks. K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. ME GUSTA

∫∏¶√™ IANOS CAFE

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·-

ÁËÙfi ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. M¶A§KONATO KAºENEIO °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·-

˙¿ÈÓ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿.

¤˙È· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›. P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

MEPMH°KI

MY£ø¢IA

™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ-

ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ dj.

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046 MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤-

MG’S

ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·.

ºˆÎ. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222 ∏ Ô-

NUEVO CAFE

Ì¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 3.00 .Ì. M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈ-

ÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MOOI

Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233 40s art deco ÛÎËÓÈ-

Îfi Ì lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÈÂıÓ¤˜ menu ÙËÓ Ë̤ڷ ÎÈ exotic cocktails to ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. dj Lo-Fi, ¶·Ú. °ÈÒÚÁÔ˜ Bitsikas. Special guests ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜.

JANETTO’S

LA SOIREE DE VOTANIQUE

MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624 øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈ-

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹, ÈÔ ·ÚÁ¿, ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. A.V.

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ¤¯ÂÈ... ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.

ÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

PASSEPARTOUT

MOSAIC CAFE

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.546All day ÎÔÌ„fi˜ ηÈ

JIMMY’S COFFEE SHOP

ÓÔ, ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ‡ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·˚΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤-

LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

·fi Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» café, Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

KAºE∫√ÀΔπ

§øPA™

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559 ¢ÂÓ

™Ô‡ÙÛÔ˘ 7, ¶Ï. M·‚›ÏË, 210 6428.473 To ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ,

√Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026 ™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ›

Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈ-

66 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Îfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û Ôχ cool ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ ηÈ

MONA’S

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ DJ’S Jeannot, KÒÛÙ· Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ, M¿ÚÎÔ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË K·˙¿ÎÔ. K¿ı ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ EÓ §Â˘ÎÒ Î·È Best.

HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All day

PEOPLE SAY

PˆÌ·ÓÔ‡ MÂψ‰Ô‡ 7, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6856.560 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Úˆ› Ì ηÏfi ηʤ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÔÙ¿ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

café bar Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯·Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË Î·È Î·Ï¿ ÔÙ¿.

™ÙÚ. §¤Îη 35 & Aı. ¢È¿ÎÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6140.051 N¤Ô˜ ηÈ

ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. °È· ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

MOPºH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 42, £ËÛ›Ô, 210 3452.581 ™›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂȘ

ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È „Ë̤Ó˜ ڷΤ˜ ÛÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ. ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210

¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌ. ΤÓÙÚÔ˘), AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂ-

Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ rock ÎÔÓÛfiÏ·, highlight Ë Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. PAKOME§O


Ø

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

OLGA KOUKLAKI

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazzfunk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ underground ÛÎËÓ‹ Î·È ·˙¿ÚÈ ‰›ÛΈÓ, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Bios, Odes of Ecstasy, System Decay, Trigger. T· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘», Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8 Ì Ì›Ú·. K·È ÛÙȘ 6-7/6.

POP UP TE§O™ ¶ANTøN H ·ıËÓ·˚΋ Ì¿ÓÙ· Ì ‰Èο Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ÙË rock ÛÎËÓ‹. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Anemoessa. UPSTAGE GYALINO, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.600. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 Ì ÔÙfi.

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 694 6658700 TÔ ÈÔ pop ηʤ

Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407 Art café ÌÂ

ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6, Aı‹Ó·, 210 3617.713 E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·-

Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛÓ·Î, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

¢Â˘Ù¤Ú· 2 ¶¤ÌÙË 29 §A´KH OPXH™TPA «MIKH™ £EO¢øPAKH™» ™˘Ó·˘Ï›· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË M·ıËÙÈ¿‰·, Ì ÔÚ¯ËÛÙÚÈο, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ù·Èӛ˜ Î·È Ï˘ÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË, Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶·Ó‰‹, B·Û›ÏË §¤Îη, °ÚËÁfiÚË B·ÏÙÈÓÔ‡, ¶·Û¯¿ÏË TfiÓÈÔ˘, Y·Î›Óı˘ §¿ÁÈÔ˘, M·Ú›·˜ BÏ¿¯Ô˘, EÈÚ‹Ó˘ ™·Îηϋ. PøMA´KH A°OPA. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

REZIN EÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385 K·-

ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ª·˙› Ì ڷÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÔÙ¿.

NATACHA ATLAS ¢Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙË world ·‡Ï· arabesque ÂÚÌËÓ›· ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ʈӋ˜. EL PECADO ISLA, §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14 (ÚÒËÓ BÔ), 210 8959.645 Î·È 694 2010850

¶·Ú·Û΢‹ 30

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370 ¢È·ÎÂÎÚÈ-

̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V. SEVENSINS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 All day

ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘. °È· jazzy ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ηʉ¿ÎÈ, ‹ funky ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ cocktails.• SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. SOGNO DI PRALINA μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.279

ŒÓ· ·fi Ù· Ï›Á· ηʤ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÓfiÛÙÈÌ· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÂΛ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ‹ Ù· ·›ÚÓÂȘ Î·È Û›ÙÈ ÛÔ˘.

HOOVERPHONIC ¢Â˜ ÙÈ Â›·Ó ÛÙËÓ ATHENS VOICE. FUZZ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Village Cinemas, www.ticketquest.gr, ASC, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, I·Ófi˜, Metropolis. PAVLOV’S DOG •ÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1972. E·ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÙÔ 2004. ™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ì ÙÔ Û·ÏÔ, Ô progressive rock ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ “Julia”. •·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ Robert David Surkamp Î·È ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Mike Safron, Â›Û˘ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜. M·˙› ·ÎfiÌ· 6 ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Pampered Menial” Î·È “At The Sound Of The Bell”, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô ˘ÏÈÎfi. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.ticketpro.gr ™TE§IO™ BAMBAKAPH™ T· blues Ù˘ B’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ì ÙË slide ÎÈı¿Ú· Î·È ÙË Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη. M·˙› ÙÔ˘ Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· E‚Âϛӷ AÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ë 6ÌÂÏ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘. K·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31/5. KYTTAPO LIVE. ŒÓ·ÚÍË 22.30, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 15. MøPA ™TH ºøTIA H ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ʈӋ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ™·Ï-

‚·‰fiÚ Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ 3 ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ 1988, ÙÔ «£Â·ÙÚ›ÓÔÈ» ÙÔ˘ 1999 Î·È ÙÔ ÈÔ ÒÚÈÌÔ «™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ» ÙÔ˘ 2004, Ì ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi Ù· Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›Û. ú 15. K·È ÛÙȘ 31. DOPPLEREFFEKT Side project ÙÔ˘ Gerard Donald ·fi ÙÔ˘˜ Drexciya, Ì electronica Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ Ù¢ÙÔÓÈÎfi ‹¯Ô ÙˆÓ Kraftwerk. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ “Calabi-Yau Space” ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Rephlex ÙÔ˘ Aphex Twin. BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. ANTENOR BOGEA O μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È È·Ó›ÛÙ·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ bossa nova Î·È samba Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÎÈı·Ú›ÛÙ· Jean - Phillippe Crespin Î·È ÙÔ˘ Junior ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿. BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. MIGHTY SHAKERS & TENS OÈ Mighty Shakers Â·ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÙÚ›¯ÚÔÓË ·‡ÛË Ì ‚·ÛÈÎfi Û˘Óı¤ÙË ÙÔÓ Johnny Ted (ÚÒËÓ CosmicTeds Î·È Invisible) Î·È ÙÔ˘˜ Rickie (Ì¿ÛÔ) Î·È Dodo (ÓÙڷ̘). Post punk ÍÂΛÓËÌ· ·’ ÙÔ˘˜ Tens, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™¿‚‚·ÙÔ 31 IAMX √ ÚÒËÓ SneakerPimps ÛÙ· Ó¤· ÙÔ˘ b/w ÙÔ›· Î·È Ù· Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ “The Alternative”. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, www.ticketpro.gr

∫˘Úȷ΋ 1 ºøTEINH ¢APPA H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ Êˆ˜», Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Î·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. H ‚Ú·‰È¿ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ ianosradio.gr IANO™, 210 3217.810. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. UPPERGROUND FEST. ’08 ŒÓ· 3‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

°IøP°O™ NTA§APA™ H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·ÁÂ̤ÓÔ» ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ 21Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ· Ì ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û 8 ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· «·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ», Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ NÙ·Ï¿Ú·˜, M¿Ì˘ ™Ùfiη˜, ™ÔÊ›· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Z·¯·Ú›·˜ K·ÚÔ‡Ó˘ Î·È AÛ·Û›· ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡. £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH.

ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20 (Ó·ÓÈÎfi ú 15). ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ B‡ÚˆÓ·, Metropolis, iticket.gr, 801 11 60000, www.ticketservices.gr

ΔÚ›ÙË 3 §AYPENTH™ MAXAIPIT™A™ ¢Â˜ ÙË ÛÂÏ›‰· —§YKABHTTO™. K·È ÛÙȘ 4/6. BA™I§H™ ™KOY§A™ °EPA™IMO™ AN¢PEATO™ O KÚËÙÈÎfi˜ ·fi Ù· AÓÒÁÂÈ· Ù˘ KÚ‹Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ AÓ‰Ú¿ÙÔ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ guests, Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ «ÕÛÚÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ·Ó¤ÌÈ˙» Î·È «E‰Ò ̤ӈ», ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÎÚËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¤ÓÙ¯ӷ. £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH

ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20 (Ó·ÓÈÎfi ú 15). ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ B‡ÚˆÓ·, Metropolis, iticket.gr, 801 11 60000, www.ticketservices.gr

ΔÂÙ¿ÚÙË 4 NOUVELLE VAGUE OLGA KOUKLAKI ¢ÂÓ ·˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ Metal Box, Ϥˆ ÂÁÒ, Ó· ÛÙ·ÓÈ¿ÚÂȘ... AÓ ¿ÏÈ Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· „‹ÓÂÛ·È Ì ÙȘ ÌÔÛ·ÓÔ‚ÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ post punk, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ „˘¯Ú·ÈÌ›·. EӉȷʤÚÔÓ support ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ Olga Kouklaki Ì ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Î·È ¤Í˘ÓË electronÈca. T· ˘fiÏÔÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ›˜ Ù· ͤÚÂȘ. £EATPO ¶ETPA™. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: ªetropolis, Δicket house, www.i-ticket.gr ●

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 67


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏

8o EYPø¶A´KO ºE™TIBA§ JAZZ

™KOYºAKI

°È· fiÁ‰ÔË ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Jazz ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ™ÙȘ 29/5 ÍÂΛÓËÌ· Ì Duo Tuule Kann Jaak Sooaar (21.00) ·fi ÙËÓ EÛıÔÓ›·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ οÓÂÏ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Anthimos Apostolis Trio (22.00) ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ· Ì jazz - rock ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Î·È Andre Fernandes 4Tet (23.00) ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ™ÙȘ 30/5 ÙÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ Deodato Siquir Trio (21.00), Ì afro-beat Î·È nu-jazz ÙÔ˘ ÓÙÚ¿ÌÂÚ - ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ·’ ÙË MÔ˙·Ì‚›ÎË Deodato Siquir. ™ÙȘ 22.00 ÙÔ ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ The Erik Ineke JazzXpress ·fi ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Î·È ÛÙȘ 23.00 ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ Widbirds & Peacedrums ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·. ™ÙȘ 31/5 ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ 12Twelve (21.00) ·fi ÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ krautrock Î·È ÙË funk. ™ÙȘ 22.00 ÔÈ TÛ¤¯ÔÈ Ondrej Pivec Organic Quartet Î·È ÛÙȘ 23.00 ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ EÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ¶·Úfi‰ˆ, Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜. ™ÙË 1/6 ÔÈ Jacoustic Inc. (21.00) ·fi ÙË BȤÓÓË Ì ÛÙÔȯ›· ·fi Chick Corea Î·È Bobby Hutcherson. ™ÙȘ 22.00 ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› Sami Linna Quartet, Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÔÓÙÚ·ÊÔ‡ÚË. ™ÙȘ 23.00 ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ Ù˘ O˘ÁÁ·Ú¤˙·˜ Veronika Harcsa.

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú-

΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›·. A.V. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550 XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔ-

ÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë.

TEXNO¶O§H, °Î¿˙È. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∞FTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31, ∞ı‹Ó·, 210 3606.460 29/5: B Sides (23.00/ ú 6). 30/5: Soul Fingers (24.00/ ú 7). 31/5: De Traces (24.00/ ú 7). 1/6: B Cool (23.00/ ú 5). 3/6: Just Raped (23.00/ ú 5). 4/6: Bad Mathematics (23.00/ ú 5)

A∫Δ∏ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. «ÃÔÚ‡ÂÙ ÁÈ·Ù› ¯·ÓfiÌ·ÛÙ» Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÓÔ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË, Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ §ÈÁÎÔ‚·ÓÏ‹, πˆ¿ÓÓ· ªfiÚÊË, ∞Ó‰Ú¤· ™›ÎÎË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ. (23.00/ú 10)

A§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 29/5: Flamenco. 30/5: Pulse. 31/5: KÒÛÙ·˜ ∞ÓÙ‡·˜. 1/6: AÛ΋ÛÂȘ πÛÔÚÚÔ›·˜. 2/6: ª¿Úı· ºÚÈÙ˙‹Ï· - £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÙÂ¿ÓÔ˜. 3/6: Sextet Gagabunga.

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∫fiÏÈ·, ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÛÔ˘, ∫È΋ ¶·Ó·ÁȈٿÎË Î·È guest ÙË ™Ù¤ÏÏ· ªÂ˙ÂÓÙ¿ÎÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 24.00. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

∞¡ CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 30/5: Bedtime for Charlie Neutrons - Suave Gap - Smashed on a Race - Plus Dots. 31/5: ∂ÈÛ‚ÔϤ·˜. 1/6: Pro-pain.

∞À§∞π∞ ∞Á. ŸÚÔ˘˜ 15 & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3474.074 29/5: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. 30&31/5: ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÚÓ¿˜.1/6: ΔÚÂȘ ∫fiÚ˜ ÂÓ Î·Ì›Óˆ. 2/6: ŒÏ¢ÛȘ.ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.00.

CABARET VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5227.046 29/5: °È¿ÓÓ˘ æ·ÚÈÒÙ˘ (23.00/ú 12). 30/5: √È ÕÏÏÔÈ (23.00/ú 12). 31/5: ªellow Moon & Albert (23.00/ú 12)

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ performance ·fi ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ¢·ÛηϿÎË.

21Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·. 1/6-30/7 2/6: °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·Ï¿Ú·˜ «™·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·ÁÂ̤ÓÔ». 3/6: μ·Û›Ï˘ ™ÎÔ˘Ï¿˜ - °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜. ¶ÚÔÒÏËÛË ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·, ªetropolis, www.i-ticket.gr, www.ticketservises.gr. ŒÓ·ÚÍË 21.30.

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À 3&4/6: §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ guests: «20 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ·Ó¿Û·». ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20 ¶ÚÔÒÏËÛË Virgin Megastores, 210 3314.788, T·Ì›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39 Î·È www.i-ticket.gr,801 11 60 000.

FUZZ Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641 30/5: Hooverphonic (22.00/ ú 30) ¶ÚÔÒÏËÛË www.i-ticket.gr, www.ticketquest.gr, Village CInemas, Metropolis, ACS, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, π·Ófi˜.

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600 30/5: Pavlov’s Dog (21.30/ ú 30)

∫π¡∫À ∫√¡G A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510. 30&31/5: City Campers Weekend. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6 (30/5), ú 8 (31/5)

Δ√ ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 30/5: Tour Bus. 31/5: TÚfiÔ˜. 1/6: Cundu Luna Vini. 2/6: ™ÙÔ˘ ∫·‚‚·‰›· Ù’ ·ÓÔȯٿ.

¶∞ƒ∞ºø¡√ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 130∞, 210 6446.512 29/5: °È¿ÓÓ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜ & The Funk WIzards. 30/5: Pocket Band Quintet. 31/5: Δ¿Î˘ ¶·ÙÂÚ¤Ï˘ Group. 2/6: KÒÛÙ·˜ ™ÙÈÏÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Quartet. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¶·Ú Î·È ™¿‚. 23.30.

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 30&31/5: MˆÚ¿ ÛÙË ºˆÙÈ¿ (22.00/ ú 15). 1/6: Upperground Fest. (20.30/ú 8)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À CLUB

H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 29/5: Morrison's Hotel (A Tribute To The Doors) 30&31/5: ™Ù¤ÏÈÔ˜ μ·Ì‚·Î¿Ú˘.

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∞fi ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ ΔÚ›ÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Ù· ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ. A¶∂¡∞¡Δπ 4/6: ¢fiÌÓ· ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË (22.30/ú 15)

LAZY CLUB

UNDERWORLD

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 29/5: ªetal Edge Î·È Casual Freak Ì heavy metal. 30/5: 4bitten Î·È Guyz’n’Dolls Ì hard rock. 31/5: Funktion Ì funk. 1/6: Kyr Blues in the Bottle Ì blues.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 6, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31/5: IAMX. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. www.ticketpro.gr, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366

∫ÀΔΔ∞ƒ√

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÚ. karaoke nights (20.0022.00). 29/5: Midnight Hawk. 30/5: Bad Frequencies. 31/5: Funkey.

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 211 7107135 31/5: §Â˘Ù¤Ú˘ μ·Ï·Û¤ÏÏ˘ & ∞ÁÁÂÏÈ΋ ΔÔ˘Ì·Ó¿ÎË (22.00/ú 8)

EL PECADO

√KIO MUSIC CAFE

Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641 29/5: Natacha Atlas. 4&5/6: Tonino Carotone & Arpioni.

M·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 210 4284.006 ™˘¯Ó¿ ÌÔ˘ÛÈο Ï¿È‚.

£∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡

√ƒÀÃ∂π√

μ‡ÚˆÓ·˜, 210 7626.438

210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ÌÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22, ¡. ™Ì‡ÚÓË,

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ªÂÙÚfi, ∞ÎÚfiÔÏË, 210 9236908. 1/6: ªindwaltz (ú 10)

K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31 ∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ.

ZENDO

ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi poprock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË.

™fiψÓÔ˜ Î·È BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 3630.820

ARGO-MYKONO™

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664 ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹.

Smoothies ·fi ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. NfiÛÙÈÌ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ.

NET CAFE

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

GNET

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù.

¶··ÊϤÛÛ· 56 & XÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜, °·Ï¿ÙÛÈ/ ¶·¿ÁÔ˘ 96 & KÏ¿‰Ô˘ 2, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘/ AÚ·¿ÎË 70, K·ÏÏÈı¤·/ ¶. T۷ω¿ÚË 3 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, HÏ/Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜, M·ÚÔ‡ÛÈ/ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 7 & ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, MÂÓ›‰È/ TÂÓ¤‰Ô˘ 61, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË AÏ˘Û›‰· Internet

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211.883/ ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ, 210 7212.322/ ™‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·.

T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555 ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi η-

ʤ – ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541 TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi

̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË. A.V.

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 33, Aı‹Ó·, 210 3634.050 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯Ò-

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™

WAY OUT ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜,

cocktails Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ïÎfi Brown café Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

café ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ·›Û٢٘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, email, chat, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ office Û ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Happenings Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›. ✱ JOHN DOE COFFEE &

INTERNET ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 210 6983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-

Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ηʤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games. XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜.

BOX

Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ

BUZZ

ηÏÔηÈÚÈÓfi (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ù· events. ¶ÔÏϤ˜ Ì›Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ...

IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559 ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÈÛıËÙÈ΋. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· soundtrack Î·È funky ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. KÏÂÈÛÙ¿.

BAR∞∑∑ ºÚ·ÓÙ˙‹ & μÚÂÛı¤Ó˘ 61, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, www.barazz.gr ¶·ÏÈÔ-

ÌÔ‰›ÙÈÎÔ Ì·Ú Ì ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘¯Ó¿ live. ¶¤ÙÚ·, ͇ÏÔ, Û›‰ÂÚÔ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÙ¿‰ÈÎÔ˘. μARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

ªÂ ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π. ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’. μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. BIG º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 694 6282845 Kϛ̷ ·Ú¤·˜ ηÈ

✱ CACHICA ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 5 & AÁËÛÈÏ¿Ô˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3470.188 ÕÓÔÈÍÂ

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. A˘ıÂÓÙÈο cocktails Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÔÙ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì freestyle Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ djs, all night long. CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙‡ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·. CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ı ∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ.

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901 M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜.

ÊıËÓ¿ ÔÙ¿ ı· ‚ÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ «·ÚÎÔ‡‰ˆÓ» Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ›Ù ı˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (οı TÚ›ÙË) ›Ù ÚÔÎ (οı ¶¤ÌÙË).

¢I¶§O

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 MÈ-

μπ√S

Ú·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

PLUG N’ PLAY AÁ. ¶·Ú·Î¢‹˜ 25, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6893.034 On line Û‡Ó‰ÂÛË

fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ Î·È 650 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ fan ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. K·Ê‰¿ÎÈ· Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÈϛ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

BARS A§E•AN¢PA

ALLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406 Alternative

Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electro-pop ÙˆÓ 80s.

ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. BOURBON

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

TRAMEZZINI CAFE

μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar ÌÂ

ηʤ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Úˆ›, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi menu. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ‹¯Ô˘˜ soul, funk Î·È rock, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·ÓÙ¿. Afi ÙȘ 8.00 .Ì. TPA§A§A

¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· Ù˘. K¿ı ¶¤ÌÙË Goth Atmospheric party Ì ÙÔÓ dj George the Ripper Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ parties Ì ION, Panos D Î.¿. K·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÁÈ· ηʤ. A§Ã∏ªπ™Δ∏™

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈ-

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ

68 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full Î·È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!). ™˘¯Ó¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜».

£Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 3, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.051 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ·

¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ∞. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÏÂ˙·˜ (23.00/ú 15)

∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show Ì ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜.

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778 ΔÚ·Â˙¿-

THE SHINE

ÚÔ˜ Û 2 Â›‰· Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· bars Ù˘ N. YfiÚ΢. Funky, jazz, trip hop, rock Î·È electronica. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Ã∞ª∞ª

Ã∞ƒΔ∂™

ZILLION’S ICE CREAM BAR

UOMINI

Δπ∫π

Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

ALMODOBAR KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 60, °Î¿˙È, 694 6457442 Bar Ô˘ ·Á·-

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 EÓ·Ï-

BLUE MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6815.505 øÚ·›Ô, ·Ïfi ηÈ

ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Ú˘ıÌÔ› rock, alternative, indie, Â¿Óˆ jjazz, funky, soul ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi ú 2,5. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610 ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂ-

ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live ÎÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. A.V. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂ-


ÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club¿ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FASHION BAR πÂÚ¿ Ô‰fi˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 697 2811608 ΔÔ

ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Fashion TV. ™Ù¤ÎÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜ Û 40 ¯ÒÚ˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ı ¶ÂÌ. mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ dj John V, ∫¿ı ™¿‚. Ô °. ™·ÓȤ Û disco party Î·È Î¿ı ¶·Ú Ë dj ¡fiÙ· °·‚·Ï¿ Ì guest dj ÙoÓ EXƒπ–∫ Û electro, pop Î·È 80s. www.thefashionbar.gr

210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, waffles Î·È sandwiches, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶¿ÓÙ· Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÙfi Î·È ˘¤ÚÔ¯· cocktails.

KYBO™

ª√SHI MOSHI

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048 Fun bar Ì freestyle

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul Î·È hip

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ì·˙› Ì ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿.

hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V.

KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·,

LA BOHEME OÌ‹ÚÔ˘ 36, ∫ÔψӿÎÈ N¤Ô

FOU IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800 ¢˘Ó·Ù‹ ͤÓË

dance ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ». øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÔÓ·‰Èο wet live shows Î·È drag shows. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.30 Ì.Ì. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÔÙ¿‰ÈÎÔ». μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì «Ì·‡ÚË», ηٿ ‚¿ÛË, ÎÔÓÛfiÏ· Î·È 50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675 X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·

Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË...

Ì·Ú-ÌÚ·ÛÂÚ› ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· –ÏËÓ K˘Úȷ΋˜– Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÔÙ¿-ÎÔÎÙ¤ÈϘ ·fi ÙËÓ K¿ÛÛ˘, ·Ó¤ÌÔÚÊË AÁÁÏ›‰·, Î·È ÙÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

45 MOIPE™ I¿Î¯Ô˘ 18 & BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, °Î¿˙È, 210 3479.625 Afi Ù· ϤÔÓ

ÈÛÙÔÚÈο ÚÔÎ club, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ·Ù¤ÏÂȈٷ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È urban ı¤· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ¿ÓÂÛË fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock ÛÎËÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ S. Pyros D (The Earthbound, The Rockin’ Bones), Jim P (Dear Darkstar) Î·È KÒÛÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ rock clubbing.

ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ·

·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. A.V. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534 K·Ù·ÍȈ̤-

ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077 √

ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·-

ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. π¶¶√¶√Δ∞ª√™ ¢ÂÏÊÒÓ 3μ, ∫ÔψӿÎÈ ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰Ò, ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘.

INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3222594 M¤Û· ÛÙ· ·-

ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronicatechno-electro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È.

MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ· Ì «È¿-

ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MG ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11, Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·.

MILLENIUM BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 60, °Î¿˙È, 210 3412.994 Î·È §. ¶·¿ÁÔ˘ 143, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7488.726 O

ÁÓˆÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ °Î¿˙È, Û ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. E˘-

POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650 §ÈÏÈ-

Ô‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

OLD GRAY’S

REI MOMO

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524 ¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂ-

ÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ. RITMOS DEL MUNDO ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

MAYPH °ATA

H Carole Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ team Ù˘ M·‡Ú˘ °¿Ù·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ú¿ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·Û¤Ó˜ Î·È ÔÏÏ¿ cocktails. K·È Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ electro, jazz, funky Î·È hip hop Ú˘ıÌÔ‡˜.

·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz.

ONE HAPPY CLOUD

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3248.200

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÔ˘ÛÈΤ˜

malt ο‚· Ì 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ˆÚ·›· cocktails Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi rock, 80s revival ÙȘ ¶·Ú., mainstream Î·È r’n’b Ù· ™¿‚.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

Ù˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜» Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì›Ú˜.

PETROGAZ

EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

MARABOU

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111 ∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ

ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic.

PE™ITA§

Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. FLOWER

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570 ∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ

™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Aı‹Ó·, 210 3210.512 Special

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹ ªÈÎÚfi,

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

¶ø§∂πΔ∞π

OBI

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·.

£∏ƒπ√

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·ïο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi T‡Ô.

OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712 §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ ÛÂ

ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ 3o fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. THE SEVEN JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225 ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›

¶∞ƒAºø¡√

ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ΔÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

AÛÎÏËÈÔ‡ 130· Î·È ™. K˘Ú‹Ó˘ 1, 210 6446.512 ™’ ¤Ó· fiÌÔÚ-

USE BAR

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ¤‚·Ï ÚÒÙÔ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ jazz ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1981 fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 3.00 Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÓÙ˜. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ,

¶Ï. ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤Ô

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks. YELLOW SUBMARINE NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û rock,

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 69


GAY & LESBIAN

¶fiÛ· ηÚÔ‡˙È·; ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞

«°È·Ù› ¿Ó ÙfiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÁÎ¤È Î·È ÏÂÛ‚›Â˜ ÛÙÔ Pride;»

·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ›. ™Ù· Ì·Ú Î·È Ù· ¿Úη ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·È, ÌfiÏȘ ‚ÁÂÈ ÌÈÛ‹ ÁÎ¤È Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ÚÔÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓË ·Ù¿Ù·, ÛÙ· chat ÚÔηÏÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ Î·ÚÈ·›Ô ۈϋӷ... TÔ Pride ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ó; · ‰ÂÓ ÙÔ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ó. AÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿. ¢ËÏ·‰‹, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿. H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È È‰È¿˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË: ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ PˆÛ›· Ó· Ì·˜ ÂÙÚÔ‚ÔÏ¿Ó ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ÁΤÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ¢·Ó›·, Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ›̷ÛÙ ÁΤÈ, ÛÙÚ¤ÈÙ ‹ η¿ÎÈ· ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ó· ˙ԇ̠ۯÂÙÈο ηϿ ˆ˜ ÁÎ¤È Î·È ÏÂÛ‚›Â˜ ·ÚΛ: ·) Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔ ÛÙfi-

M

Ì· Ì·˜ ÎÏÂÈÛÙfi, ‚) Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿, ÙÔÓ Ì·Ì¿ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Î·È Á) Ó· οÓÔ˘Ì ٷ ·›Û¯Ë Ì·˜ ·ÊÔ‡ ÎÏ›ÛÔ˘Ì fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ·Ó ˉÈfiÌ·ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ì’ fiÔÈÔÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘ÌÂ. Ÿˆ˜ ›Â Î·È ÌÈ· ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ Âͤٷ˙ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÊÈÏfi-

ÙÈÌÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· Ú¿ÙÙÂȘ ÙÔ ÛˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÙÙÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÁÔÓ›˜, ·ÚfiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ ÁÎ¤È ÎÈ ·fi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ÙÔÓ Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÒÛÙ ӷ ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ٷ ÛÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. AÚΛ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ϛÁË ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ·˜ ‚Á¿˙Ô˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜. K·Îfi Â›Ó·È ·˘Ùfi; MÈ· ¯·Ú¿ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; K·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Á¿ÌÔ Î·‚¿Ù˙· ÁÈ· Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÛÂÍ Ì·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘ÌÂ. TÈ Ì·Ï·Î›Â˜ ¿ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙ Ì ٷ Pride Î·È ·Ë‰›Â˜, Ó· Ì·˜ ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙËÓ È¿ÙÛ·; £· ÙÔ ‚ԇψӷ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ı· ˙ËÙÔ‡Û· Î·È Û˘ÁÓÒÌË ·’ fiÛÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ· Ô‡ Ô‰ËÁ› ÂÓÓÈ¿ ÛÙȘ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜: ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·. °È· ¤Ó·Ó Ôχ ·Ïfi ÏfiÁÔ: ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜. K¿ÔÈÔ Î·ÚÔ‡˙È ı· ÛÔ˘ ¤ÛÂÈ ·’ ÙË Ì·Û¯¿ÏË. ◊ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ÂÛ‡. ¶fiÛÔ˘˜ ·Ê¤ÓÙ˜ ı· ˘ËÚÂÙ›˜; AÓ Ì·ÈÓÔ‚Á¿˙ÂȘ Ì¿ÛΘ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ï·Ï‹ÛÂȘ. K·Ï¿, ÙÔ Pride ı· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. M· ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÎÂ˚fiÔ˘ÏÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙË M˘ÚÙÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Pride; N’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ NÙ›ÛÓÂ˚ Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Û ÌÈ· ÚÔ˙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. TÔ Pride ¤Ó· ‚‹Ì· ›ӷÈ. AÏÏ¿ fiÏ· Ù· Ù·Í›‰È· Ì’ ¤Ó· ‚‹Ì· ÍÂÎÈÓ¿ÓÂ. K¿ÔÈÔÈ ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì οÔ˘ ηχÙÂÚ·Ø Î¿Ô˘ fiÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì·˜ ·Á·¿Ó fiˆ˜ ›̷ÛÙÂ, fi¯È ÂÂȉ‹ ÎÔÓÙ‡ԢÌ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈ›·˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ÕÏψÛÙÂ, οı ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ fiÏÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. º¤ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÙËÓ ATHENS VOICE, ÙËÓ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·», ÙË «°·Ï¤Ú·», ÙÔ cineek.gr. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Pride ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ K¤ÓÙÚÔ EϤÁ¯Ô˘ EȉÈÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ ¤ÌÚ·ÎÙ·, Ì ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÓÓ·›· ¯ÔÚËÁ›·. º¤ÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™‡ÓıÂÛË - EÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ

70 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

HIV/AIDS, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ «10%», Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ HIV, fiˆ˜ Ë Act-Up, ÙÔ K¤ÓÙÚÔ Zˆ‹˜ Î·È Ë Praxis. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Pride ı· ‰Â›Ù ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›Û˘ ÙÔ Ó¤Ô Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ™‡ÓıÂÛË Ì ٛÙÏÔ «™ÂÍ, ™¤ÚÌ· & HIV», Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ÛÂÍ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÚÒÓ. K·È ·fi ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. º¤ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ: ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Berlin Brides (www.berlinbrides.com), ÔÈ Katrin the Thrill Î·È ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· GlitterBanditz, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó support ÛÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ M¿ÈÎÏ (www.myspace.com/glitterbanditz). ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¶·Ú›ÛÈ ‹ KÔψӛ· Ì ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Athens Pride Â›Ó·È ÍÈÓÈṲ̂Ó˜ ·ÏÂÔ‡‰Â˜ Ô˘ Ù· οÓÔ˘Ó ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ÚÈ·. ÕÏψÛÙÂ, Î·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ‚‹Ì·. £Â˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Á·Ìˆ‚‹Ì·; BÔ‹ıËÛÂ! ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ¯ÚfiÓÔ; ¢ÒÛ ÏÂÊÙ¿. TÔ Athens Pride Â›Ó·È ÌÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. K·Ó¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ, ηӤӷ ̤ÏÔ˜ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ηӤӷ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ì›‚ÂÙ·È. ŸÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο. ™‡Ì‚·ÏÏ ÎÈ ÂÛ‡ Ì ÌÈ· ηٿıÂÛË, ÂÒÓ˘ÌË ‹ ·ÓÒÓ˘ÌË, ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Eurobank «ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Aı‹Ó·˜» IBAN GR7802602540000940 200322320 ‹ ̤ۈ paypal (www. athenspride.eu). K¿ı ¢ÚÒ Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ. TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, fiÔ˘ ı· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ ÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ¢ˆÚ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·’ ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, Ì ·fi‰ÂÈÍË ·fi ÙÔ Pride. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿; ¢ÒÛ ¯ÚfiÓÔ. °›Ó ÂıÂÏÔÓÙ‹˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ̤ÈÏ: ethelontismos@athenspride.eu ‹ ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜: 697 2361073 (ÌÂÙ¿ ÙȘ 14.00). ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ Ô‡Ù ÏÂÊÙ¿ Ô‡Ù ¯ÚfiÓÔ; ŒÏ· ÛÙÔ Athens Pride Î·È ‰Â›Í fiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ›۷È, ÎÈ ·˜ Û ̿ı·Ó ·fi ÌÈÎÚfi fiÙÈ ÔÈ Ô‡ÛÙˉ˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ¿ÏψÛÙÂ. ¢ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. TË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂÌ›˜!


¢π∞™∫∂¢∞™∏ soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ E. Presley, J. Joplin, F. Sinatra Î·È ¿ÏψÓ. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹ Hip

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

ηڷfiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÂÈ fiÏ·. Latin, salsa, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul.

CRUISER ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô Ì·Á·-

˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤Ì. ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027 ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ

WUNDERBAR

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈ-

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577 ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔ-

Ófi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì., ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ ªagna.

DECADENCE

MOTEL

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

DARK SUN

ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS ALCATRAZ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.417 Live sex show ·fi

fiÌÔÚʘ strip dancers ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ÍÂÛËΈÙÈο bachelor parties. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. Afi 11.30 Ì.Ì. ∞ÀΔ√∫π¡∏™∏ ∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·‰È¿. BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï· ÛÙË

ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ deck, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ hot spot Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. P˘ıÌÔ› r&b, disco-house Î·È djs Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È. EÈÛ. Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 105, Û¤ÛÈ·Ï ú 120. ¢Â˘Ù. Î·È TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. BAROUGE AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 & T˙·Ê¤ÚÈ, °Î¿˙È, 210 3424.994 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ηÈ

sexy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, clubbing Û mainstream ‹¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÏÏËÓÈο. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579555, derticlub@yahoo.gr •·Ó¿ ÛÙË

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ·›˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’b οı ΔÂÙ. Î·È Î¿ı ∫˘Ú. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı./ ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ú 15. FREE CLUB K¿ÛÙÔÚÔ˜ 41 & ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4116.505 ∞fi Ù·

ÈÔ ÎÂÊ¿Ù· ÂÈÚ·ÈÒÙÈη Ì·Á·˙È¿, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. °È· ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ‹ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙȘ Ì¿Ú˜. FUZZ CLUB

BOUDOIR ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú¯Ô-

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.

BOUTIQUE

I™TIO¶§O´KO™

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂÓÈο mainstream vs r’n’b. CLUB 22 ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ

¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy ηÈ

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105. KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304 ∫·ıÈÂڈ̤ÓÔ ˘-

fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ‰Ò...

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. Ì “Manifesto”, “D.I.R.T.Y.” Î·È “The Spirit Of Love” ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘.

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210

VITRINE SUMMER M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & AÚ‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9242.444 ºfiÚÂ-

Û ٷ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· –ÙÔ˘ ÚÒËÓ Exo– Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ DJ Pico, οı TÚ›ÙË latin Î·È hip & hop ‚Ú·‰È¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË live Ì¿ÓÙ·. K¿ı ¶¤ÌÙË 80s Î·È 90s ·fi ÙÔÓ Marky Marc. X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶π™Δ∂™ A™TEPIA

NOIZ CLUB E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3424.771 Afi Ù· ηχÙÂÚ·

womens club Ù˘ fiÏ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. N·ÓÈÎfi, ¿ÎÚˆ˜ ıËÏ˘Îfi, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˙ÂÛÙ‹, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest djs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PRECIOUS ∞ÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 14, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3639.439 ¡¤Ô˜ privé ¯Ò-

ÚÔ˜ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ clubber. £Â·ÙÚÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÁÈ· Ôχ ¯ÔÚfi, ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Î·È Dom Perignon ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ΔÚ›ÙË. SHISHA §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, 210 4834.190

Mega club ÛÙË̤ÓÔ Û ¤Ó· oriental ÛÎËÓÈÎfi. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ Î·È Ú˘ıÌÔ› mainstream ·ÏÏ¿ Î·È house, Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. SODAD∂ TÚÈÙÔÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657 TÔ SODADE gay

club ıˆÚÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ ÚÒÙÔ gay bar ÛÙo °Î¿˙È. E›Ó·È ÙÔ bar Ô˘ Û˘Ó‰‡·Û Ì ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÈٿ٘ mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ stage progressive house. THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R’n’b ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ŒÏÏËÓ˜ djs. UNDERWORLD

LATIN HOUSE

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ ηÈ

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15. A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο Î·È ÚÂ-

Ì¤ÙÈη ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜. FRANGELICO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú 140 & 160. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. SKYLADIKO VIP §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H

°ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. VOX πÂÚ¿ √‰fi˜ 16, 210 3411.000 ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È °Ï˘ÎÂÚ›·. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180 & 200 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 20, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 100. ●

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 71


£∂∞Δƒ√ * § º ¶ ¢

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 ºˆÓ¤˜. TÔ˘ ÕÏ·Ó M¤ÓÂÙ. ™ÎËÓÔı.: KÔÚ·‹˜ ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, X. KÂÊ·Ï¿, Ÿ. TÔ˘ÚÓ¿ÎË. ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚, 21.15. ú 20. ø˜ 1/6. ¢: 120’. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 ¢ÈÔÓ˘Ûȷ΋ Ó‡¯Ù·. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ K·Î·‚Ô‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §È‚·ÓÔ‡, K. TÛ¿‚·ÏÔ˘, M. °·‚Ú¿˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15. ú 20 (15 º). ø˜ 3/6. ¢: 60’. A§EKTON ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638 Loosers. TÔ˘ T˙ÔÓ MfiÚÙÈÌÂÚ. ™ÎËÓÔı.: ÕÛ· K˘Ú›ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. æ¿ÏÙÔ˘, X. A‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. 21.15. ¢: 70’. ø˜ 30/5. A§KMHNH ∞ÏÎÌ‹Ó˘ 12, ∫. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 Mon Valmont. XÔÚÔı·ÙÚÈ΋. ÃÔÚÔÁÚ.- Û‡ÏÏË„Ë: M·Ú›· °ÔÚÁ›·. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜, ™. AÔÛÙfiÏÔ˘, M. °ÔÚÁ›· Î.¿. ú 15 (10 º). 21.15. ø˜ 30/5. * ID no 121. XÔÚÔı·ÙÚÈÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÚÌ›ÚË, T. Z¤¯·˜ Î.¿. 2, 3 & 4/6, 20.30, 22.00 & 20.30. ú 12, 8 (º). ¢: 60’. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 11 & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 * ŸÙ·Ó Ô ™Î·Ú›Ì·˜ ΋ڢÍ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ X·ÏΛ‰·˜. TÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÔÏ-

‰¿ÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. M¿ÈÓ·˜, X. K·ÁÈ¿˜, ¢. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î.¿. ¶·Ú.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ¢Â˘Ù. 21.00. ú 20 (15 º). Afi 30/5 ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¢: 75’. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 ¢ÔÎÈ̤˜ VII - ¢È¿ÏÔÁÔÈ V.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ· Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. XÈfiÓÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. K›ÌÂÓÔ ÛÎËÓÔı.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·ÓÙ˙¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÁÁÂÏ‹˜, Õ. M·ÎÚ¿ÎË, E. MÔϤÛÎË Î.¿. TÚ.- ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ø˜31/5. ¢: 70’. ñ EÍÒÛÙ˘ E‚‰ÔÌ¿‰· ‰›¯ˆ˜ K˘Úȷ΋.

K›ÌÂÓÔ - ÛÎËÓÔı.: ŸıˆÓ·˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZËÌÈ·Ó›ÙË, E. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, N. ºÚ·ÁÎÈÔ˘‰¿Î˘. TÚ., TÂÙ., ¶¤Ì., ™¿‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. ø˜ 31/5. * ¶¤ÚÛ˜. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §Ô˘Î¿˜ £¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AÁÎÔÓÛ›ÏÈÔ, X. °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘, ¶. °È·Ô˘˙‹ Î.¿. 5-15/6, 21.30. ú 12. ¢: 90’. ANTI£EATPO MAPIA™ •ENOY¢AKH MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 I‚¿Ó Ô TÚÔÌÂÚfi˜. TÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È A˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ. ™ÎËÓÔı.: M·Ú›· •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË, K. K·Ú·‰‹Ì·˜ Î.¿. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00. ú20 (12º). ø˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ˙fiÓ. ARCHITECTURE ROCK CLUB O‡ÏoÊ ¶¿ÏÌ 23, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 74.72.472

Δ∂á∏

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ¶ÔÈÔ˜ ¤Ê·Á ÙÔ Ì‹ÏÔ ÙÂÏÈο; TÔ˘ AÛÙ¤ÚÈÔ˘ TÛ›ÎÚ·.

™ÎËÓÔı.: XÚÈÛÙ›Ó· °ÎfiÏÈ·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÂÌÂÚÏ‹˜, A. KÏ¿ÓıË, M. •ÂÓ¿ÎË Î.¿. TÚ. & ¶¤Ì. 21.00. ú 12. ø˜ Ù¤ÏË M·˝Ô˘. ¢: 90’. ARTHOUSE KˆÓ/fiψ˜ 46, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 30330.480 SLV. ¢È·Û΢‹ ÎÈÓ/΋˜ Ù·ÈÓ›·˜. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °È¿ÁÎÔ˘, X. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. ú 20 (12 º). ¢: 75’. AP°ø MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, 2310 555.528, 2310 449.989, 693 2613112 ™ÒÛÔÓ Î‡ÚÈ ÙÔ Ï·fi ÛÔ˘.

KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ï¿ÙË. ™ÎËÓÔı.: ¢. °·Ï¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÁÁÂÏ›‰Ô˘, E. æÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. A‰·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. M·ÓÙ¤Ï˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 100’.

CIRO’S POMODORO ∞ψÂ΋˜ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7296507.

B. °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, T. ¶·Ï·ÈÔÚÔ‡Ù·˜, ™. ¶·ÙÈÂÚ›‰Ë˜, º. ºÔ˘ÚÔ‡ÏË. ¶·›-

M·ı‹Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ 2. Stand up

˙Ô˘Ó: B. °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, º. ºÔ˘ÚÔ‡ÏË. 5/6, 22.00. 6/6, 20.30. 7/6, 22.00. 8/6, 20.30. ú 15 (10 º). ¢: 60’. * KÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜. XÔÚÔÁÚ.: P¤Ó· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. 29&31/5, 22.00. 30/5 & 1/6, 20.30. ¢: 60’.

comedy. TˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¶·›˙ÂÈ: ¡. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ΔÂÙ.-¶¤Ì. 23.00. ú 15 (13 º ÂÎÙfi˜ ™·‚.). ¢: 100’. °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31, Ï. A˘‰‹, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 Zˆ‹ ·fi ¯ÈfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: NÈÎfiÏ·˜ ™·Ófi˜. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· M·ÏÏÈ¿Áη. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÂˆÚÁ·Ï¿˜, ¶. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿Î˘, N. Mȯ·ËÏ›‰Ë, A. §·Áfi˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ú 12 (Ì ÔÙfi). ø˜ 31/5. ¢: 60’.

E£NIKO £EATPO - NEA ™KHNH - ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3455.020 ñ B ™KHNH A›·˜. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, Õ. ¢·Ó¤ÏÏ˘ Î.¿. TÂÙ.- ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18

GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3460.347, 210 3452.277 YfiıÂÛË K¿Êη. M·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ™‡ÏÏË„Ë - ™ÎËÓÔı.: XÚ‡Û· AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. KˆÛÙ¿Î˘, E. °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, M. ¶··Á·‚ÚÈ‹Ï, B. ™·¯¿˙Ë. ™¿‚.-TÚ. ø˜ 10/6. 21.00. ú 15. ¢: 70’. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 * Oı¤ÏÔ˜. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™¤ÍÈÚ. XÔÚÔÁÚ.: X¿Ú˘ M·ÓÙ·ÊÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ™ÔψÌfi˜, §. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, A. R. Rodriguez, E. ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˘. 2/6, 22.00. 3/6, 20.30. 4/6, 22.00. 5/6, 20.30. ú15 (10 º). ¢: 40’. £EATPO KO§§E°IOY A£HNøN ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¢¤ÏÙ·

BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/fiψ˜ 115, 210 3425.637 ñ B’ ÛÎËÓ‹ HÚ·ÎÏ›‰Â˜. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ¢·ÌÈ·Ófi˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, K. AÓÙ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ¶·Ú.&™¿‚. 23.00, K˘Ú.-TÚ. 21.15. ú 15, (10 º/O) ¢: 80’. ø˜ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ñYfiÁÂÈÔ Desire. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜, Œ. ¶ÔÏ˘Á¤ÓË, º. PÂ˙›ÙË. ú 15 (10 º). TÂÙ. 21.00. ø˜ 18/6. ¢: 50’. * I know it is here somewhere. ™ÎËÓÔı.: XÚ‡-

Û· TÛ·Ì¿˙Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. 21.15. ú 18 (13 º). 15/6. ¢: 85’. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË N›Ó·... ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Έ̈‰›·. TÔ˘ Steven Dietz. ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘. ¢Â˘Ù. & TÚ., ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30. ú 15 (12 º). ø˜ 6/6. ¢: 75’ BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 K·È ÌÂÙ¿ Ù›ÔÙÂ. T˘ M·ÚÎÂÚ›Ù NÙÈÚ¿˜. ¶·›˙ÂÈ: O. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘Ì. ø˜ 15/6 ÛÙȘ 21.30 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘) & 11/6 ÛÙȘ 22.30. ú 20 (10 º). ¢: 90’. CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 MfiÏȘ ı˘ÌÔ‡Ì·È È· ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ-

΋. T˘ M·›Ë˜ ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: M. ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó - ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: °. °È·ÓÓ·Ú¿ÎÔ˜, M. ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ¶È¿ÓÔ: ™. KÔÏfi˙Ô˘. ¶·Ú.K˘Ú. 21.00. ú 15 (Ì ÔÙfi). ¢: 80’.

72 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

ÊÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: £. AÌ·˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ºÚ·Áο΢, ¢. ™·Úȉ¿ÎË, T. ¢·ÏÈ¿ÓË Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. ú 15. ¢: 80’. ø˜ 8/6. £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945

ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· Apolost. XÔÚÔÁÚ.: ¶·ÙÚ›-

ÛÈ· A¤ÚÁË. ¶·›˙Ô˘Ó: D. Polak, M. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡, N. ¢·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ú 20 (10 º). 21.30. ø˜ 30/5. £YPA TEXNH™ ¶O§YXøPO™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422

˙ÂÈ: EϤÓË PÔ‰¿. √ T. MÈÓÈ¿Ú˘ Û ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ KÔÎÙfi Î·È ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ («TÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ») Î·È Ë B. ¶··‰‹Ì· ۠ΛÌÂÓÔ Ù˘ K. MËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶È¿ÓÔ: ™. XÚ‹ÛÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ §·˙·Ú›‰Ë˜. K˘Ú.-TÚ. ú 15. ø˜ Ù¤ÏË M·˝Ô˘.

* TÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÂÓ Î·Ì›Óˆ.

BADMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÚÔˆÏ‹ÛÂȘ: www. ticketnet.gr, Virgin Megastores) Mamma mia! MÈÔ‡˙ÈηÏ. T˘ Catherine Johnson. ™ÎËÓÔı.: Phyllida Lloyd. TÚ., TÂÙ., ¶¤Ì. (21.00) Î·È ™¿‚. (17.00) ú 20, 40, 55, 60, 75. ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (21.00) ú 30, 50, 65, 70, 85. ø˜ 1/6.

* T¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·Á¿˘. TÔ˘ §Ô‡Î·˜ M¤Ú-

HϤÎÙÚ· Î·È KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ¶·›-

AY§AIA AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ 15 & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜115, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3474.074 MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. A˘ÏˆÓ›ÙÔ˘, M. M·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, H. ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡ÓË. ú 12. 22.00. 25/5 & 1/6. ¢: 150’.

M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, M. ºÈÏ›ÓË, K. °¿Î˘, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30.ú 18 (15 º, TÂÙ¶¤Ì.). ø˜ 1/6. ¢: 100’.

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ «¢E BAPIE™AI...!», «¢E H§I£IE™», «TI¶OTA» N¤ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û 3 ¯ÔÚÔı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 5 ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 4/6 (22.00) Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6/6 (22.00) ÛÙȘ POE™, I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi (1) ÁÈ· ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ‹ (2) ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

°K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ™’ ·Á·Ò Ì ٷ ÚÔ˙. TˆÓ PÔÓ KÏ·ÚÎ, ™·Ì MfiÚÌÈÎ. ™ÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˜ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏÈʤÚË, X. NÔÌÈÎfi˜, T. ™ÎÏ¿‚Ô˜ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, TÂÙ., K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 19.00. ú 21 (16 §/º/EÍÒÛÙ˘). ¢: 90’. ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, IÏ›ÛÈ·, 210 7481.695 ñKÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ A˘ÙfiÙ˘ «M¿ÚÙ˘». T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¢‹Ì·. ™ÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÔÍ·ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. K·ÌÈÓ¤ÏË, T. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, °. ¢ÔÍ·ÛÙ¿Î˘ Î.¿. ™¿‚.-TÚ. 21.30, TÂÙ. (§) 19.30, ¶·Ú. 00.00. ú 21, 15 (º/§). ¢: 120’. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 * Molora (=ÛÙ¿¯ÙË). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ «OÚ¤ÛÙÂÈ·» ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Yael Farber. M ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜. 21.00. ¢: 75’. ø˜ 30/5. ú 53, 43, 33. ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3229.771 ñ §Â˘Î‹ ·›ıÔ˘Û· (bar theatre) ∂Û›˜ Ò˜ ˙›Ù ηϿ ‹ ηχÙÂÚ·; ™ÎËÓÔı.: ºÚfiÛˆ

KÔÚÚÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘, º. KÔÚÚÔ‡, X. AÙÙÒÓ˘ Î.¿. 21.00. ú 15 (10 º). ø˜ 30/5. ¢: 70’. O Ï¿ÎÎÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ. TÔ˘ HÏ›· °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡. ™ÎËÓÔı.: HÏ›·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, §¤Ù· AÌ·˙‹. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AÚ·¯ˆ‚›Ù˘, §. AÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, A. B·Ì‚Ô‡ÎÔ˜, E. BÔ˘ÙÛ›ÓÔ˜ Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ø˜ 1/6. ¢: 70’. * E˘ÁÂÓ›˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ.

XÔÚÔı·ÙÚÈÎfi. ™ÎËÓÔı.:

(TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.K˘Ú.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). ø˜ 15/6. ¢: 130’. O ¿Û¯ËÌÔ˜. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘˜ ºÔÓ M¿ÁÂÓÌÔ˘ÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £·Ó¿Û˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, ™. ¶·Ùۛη˜, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30. ú 18 (TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.-™¿‚.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). ø˜ 15/6. ¢: 70’. E£NIKO £EATPO - ™∂ ∂¡∞ Ãøƒ√ ªÀ™Δπ∫√ ∫Ù›ÚÈÔ TÛ›ÏÏÂÚ, AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ô˘ 22-24. Rainbow. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ AÚıÔ‡ÚÔ PÂÌfi. ™ÎËÓÔı.: ŒÊË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. A˚‰›ÓË, ™. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, ¢. MÔıˆÓ·›Ô˜ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), ú 15 (¶¤Ì.), ú 20 (¶·Ú.K˘Ú.), ú 12 (º ‹ οو ÙˆÓ 23). ø˜ 1/6. EI§I™™O™ MIKPOXøPO™ TEXNH™ AÁÏ·ÔÓÈ΋˜ 3 & §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 40, MÂÙ˜, 210 9214.248 TÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ™ÎËÓÔı.: N·Ù·-

Ï›· K·ÙÛÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. BÏ¿¯Ô˘, M. KfiÎηÚË, M. MÒÚÔ˘ XÔÚ‡ÂÈ: E. ™ÈÁ·ÏÔ‡. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 22.00. ú 15 (10 º) Ì ÔÙfi. ø˜ 2/6. ¢: 60’. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜, 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ * Off - Off Athens. ºÂÛÙÈ‚¿Ï. 22.00. 2/6 - 19/7. E›Û. ÂχıÂÚË. ñKÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜ Î.¿. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15 (13,50 º). ø˜ 31/5. ¢: 120’.

15, æ˘¯ÈÎfi, 210 6722067 H ΢ڛ· ÙÔ˘ M·Í›Ì. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. TÔ˘ ZˆÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi. ™ÎËÓÔı.: ¢. BÏ¿ÛÛ˘. °È· ÙËÓ «AÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ TÚ·‡Ì·ÙÔ˜» Î·È ÙÔ «OÈ º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡». ø˜ 30/5. 21.30. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 Fortune Cookie. TÔ˘ £Ô-

‰ˆÚ‹ ™ÎÈ·‰¿. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ ™·Ú‰ÂÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™. KÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. §Ô‡ÛË Î.¿. ¶·Ú.- ¢Â˘Ù. 21.15. ú 15 (12 º). ø˜ 1/6. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6929.090 ñÕÏÏË ™ÎËÓ‹ O ÙÔ›¯Ô˜ ÛÙË Ì¤ÛË. TÔ˘ B·Û›ÏË P›Û‚·. ™ÎËÓÔı.: ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, T. K·ÏϤÚÁË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. (§) 20.00. ú 20 (10 º, 15 §). ø˜ 1/6. ¢: 90’. £∂∞Δƒ√ Δ√À N∂√À K√™ª√À AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ M·Ó‰Ú·ÁfiÚ·˜. TÔ˘ NÈÎÔÏfi M·ÎÈ·‚¤ÏÈ. ™ÎËÓÔı.: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¢ÂÓÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. §˘ËÚ›‰Ô˘, °. °¿ÏÏÔ˜, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 22 (15 º). TÂÙ.& ¶¤Ì. ú 18 (15 º). ø˜ 1/6. ¢: 100’. H ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. T˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. K·„Ô‡ÏË, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. 30/5 - 15/6: ¶·Ú.&™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 70’. ñK¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜

META§§OYP°EIO ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 127, 694 5602831, 210 3465.634 Genocide. ™ÎËÓÔı.: M·Ú›ÏÏË M·ÛÙÚ·ÓÙÒÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. °·ÚÂÊ·Ï¿ÎË, M. K˘ÚÏ‹˜, E. M·ÓˆÏ›Î·, N. ¶·Û¯¿ÏË, °. ™ÂÚÌ‹˜. ú 25, 15. ø˜ 2/6. 21.15. ¢: 60’. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 * O Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ÎÒ‰ˆÓ. T˘ ™‡Ï‚È· ¶Ï·ı. ™ÎËÓÔı.: AÁÁÂϛٷ TÛÔ‡ÁÎÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ· K·ÙÛÈÊ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ø˜ 3/6. ¢: 90’. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º/§). ¢: 120’. ø˜ Ù¤ÏË M·˝Ô˘. M¶APAKI TOY BA™I§H ¢È‰fiÙÔ˘ 3 & ™›Ó·, 210 3623.625 ™ÙÔ˘ K·‚‚·‰›· Ù’ ·ÓÔȯٿ.

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·‚‚·‰›·. ¢Â˘Ù. 22.00. ø˜ Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. ú 15 (Ì ÔÙfi). ¢: 120’. O¢OY ANTIOXEIA™ ∞ÓÙÈԯ›·˜ 1 & ¶È›ÓÔ˘, ¶. ÕÚˆ˜, 210 8832.050 N‡¯Ù· ¯·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÒÙˆÓ.

™ÎËÓÔı.: ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘, °. ™Ì˘Ú¿Î˘, A. K·Ú˘ÛÙÈÓÔ‡, E. X·Ù˙‹. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 15. ¢: 120’. ¶O§YXøPO™ A°KYPA ™fiψÓÔ˜ 124, 210 3837.540, 210 3837.667 ŒÚˆÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: M.¶··Ó¤ÛÙÔÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ¢È·Ï˘Ó¿, K. ¶¤ÙÚÔ˘. 21.30. ú 20(Ì ÔÙfi). 30/5. POE™ π¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 * 3 ¤ÚÁ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. 4&6/6, 22.00. 5&7/6,

˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ú 20, 12. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ¢: 70’. * Mikrosprigkipas_B612. XÔÚÔı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: Asomo4. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. AÚÓfi, E. M¿ÚË, ™. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 6-9/6. 21.00. ú 12. ¢: 100’.

«™OºOK§H™» ANOIXTO ¢HMOTIKO £EATPO ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, KfiÎÎÈÓÔ˜ M‡ÏÔ˜, 210 2321.470 * EÏÏ‹ÓˆÓ ıÚ‹ÓÔÈ. ™ÎËÓÔı.: B. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. °ÈÒÙ·, ™. ™Ù·˘Ú·Î¿ÎË Î.¿. 1/6 ÛÙȘ 20.00. ¢: 100’. E›Û. ÂχıÂÚË. ™TOYNTIO §H¢PA K¤ÎÚÔÔ˜ 12, ¶Ï¿Î·, 210 3245.969 §fiÏ· K¿ÊÙ·. «¶ÔÏÈÙÈÎfi ηÌ·Ú¤» ÁÈ· ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ˘ÚηÁȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. AÓ‰Ú¿‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. °Ô˘Ú‰¤·, K. MËÙڿη˜, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘, ¶. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °. KÒÓÛÙ· Î.¿. ø˜ 3/6. 21.15. (1/6 23.30). E›Û. ÂχıÂÚË. STUDIO MAYPOMIXA§H M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 134, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 6453.330 ŸÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢. ¶·›˙Ô˘Ó: £. BÏ·-

‚È·Ófi˜, M. KÔÚ‰ÒÓË, ™. KÚÔ‡Ûη, º. M·ÎÚ‹˜. ¢: 60’. 30 ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù.- K˘Ú. 21.15. ø˜ 8/6. ú 15. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4,& ¢.∞ÚÂ·Á›ÙÔ˘, ¶Ï¿Î·, 210 9246.692 TÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. TÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤. ™ÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ ™›ÌˆÓ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶ÏÂÈÒÓ˘, °. K·Ê¤, E. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. K˘Ú.-TÚ. 21.00). ú 18 (12 º). ø˜ 10/6. ¢: 160’. §· ¶Ô˘¤. TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÓ· KÔÎΛÓÔ˘. ¶·›˙ÂÈ: Õ. KÔÎΛÓÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00. K˘Ú. 18.00. ú 20 (15 º). ¢: 80’. ™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448 AÚÙÔ‡ÚÔ O‡È - ¶ÚÒÙÔ Û¯Â‰›·ÛÌ·. TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÓÙ

MÚ¯Ù. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M·ÎÚ‹, N. ¶ÔÓÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, X. K·Û·ÚÙ˙È¿Ó Î.¿. 21.15. ø˜ 9/6 (fi¯È 3/6). ¢: 90’. ∂›Û. ÂχıÂÚË. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, K˘„¤ÏË, 210 8656.004 H ÚÔ‰ÔÛ›·. ¢Ú¿Ì·. TÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: M. A‰·Ì¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÔψÌÔ‡, A. K·Ú˘ÛÙÈÓfi˜, N. N›Î·˜. TÂÙ. 20.00, ™¿‚. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. K˘Ú., ¢Â˘Ù. 20.00. ú 20. ¢: 100’. ø˜ 9/6. TRICKY TRICK COMEDY CLUB AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ Έ̈‰›·˜. Δ˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶·Û¿˜, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 22.00. TÂÙ.&¶¤Ì., K˘Ú. ú 15, ¶·Ú.&™¿‚. ú 18. ø˜ Ù¤ÏË M·˝Ô˘. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 ŒÁÎÏËÌ· ÛÙË Negromikele. M·‡ÚË Îˆ-

̈‰›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: §¿ÌÚÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, IÔ˘Ï›· PÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÏ¿¯Ô˜, ™. £ˆÌÔÔ‡ÏÔ˘, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 17 (12 º). ø˜ 31/5. ¢: 90’.

20.30. ú 12. ¢: 52’. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9229.579

MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, M¤ÚÔ˜ I (Â·Ó¿ÏË„Ë). TˆÓ B·Û›-

ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. MÂÙ·‰Ú·Ì·ÙÈ΋

ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, M·Ú›·˜ ºÈÏ›ÓË. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K.

performance. TÔ˘ ¶¤ÙÂÚ X¿ÓÙÎÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, E. AÚ‚·Ó›ÙË, °. K·Ú·ÁÎÈÔ-

XøPO™ TEXNH™ A™øMATøN AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 H ÛȈ‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. T˘ K. º. NÙ¿ÁÎÈÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÔÈÓ›ÙÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ™Ù·˘Ú›‰Ô˘, ¶. KÔÎÎÔÚÔ‡. ú 18 (14 º). ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ¢: 55’. ●

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 210 3214.994 Em Kei. ∫·Ù·Û΢‹, video. ø˜ 21/6. A. ¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 AÓ‰Ú¤·˜ ¢Â‚ÂÙ˙‹˜. Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 28/6. A¢AM N. B¿Ì‚· 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3601.779 ™Ù·‡ÚÔ˜, XÚ‹ÛÙÔ˜ & HÏ›·˜ KÔÙÛÈÚ¤·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋,

ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 21/6. AI°OKEPø™ XøPO™ TEXNH™ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7223.897 °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, ¶. ¶Ú¤Î·˜, K. M·Ï¿ÌÔ˜, ¶. T¤ÙÛ˘, A. º·ÛÈ·Ófi˜ Î.¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋,

ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÎfiÛÌËÌ·, ηٷÛ΢¤˜ Î.¿. ø˜ 31/5. AI£OY™A FINE ARTS KA¶O¶OY§O™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 62, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9835.303 * Peter Clasen, XÚ‹ÛÙÔ˜ K·Ú¿˜. EÈηÛÙÈο, ˙ˆÁÚ·-

ÊÈ΋. ø˜ 7/6. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 ™¿‚‚·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5. AI£OY™A TEXNH™ KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931 √Ì·‰È΋. °Ï˘ÙÈ΋, video, Û¯¤‰È·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ô›ËÛË. ø˜ 14/6. ANEMO™ AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027 M¿ÚÙÈÓ KÚ¿ÛÙ‚. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5. ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3246.100 ¢ÈÂıÓ¤˜ ÂÈηÛÙÈÎfi forum.

√Ì·‰È΋. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, video. ø˜ 31/5. ¢. §·Ô˘Ù¿ÚË, ™. ™fiÚÔÁη˜, H. TfiÙÛ˘ Î.¿. °Ï˘-

ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋. 31/5 - 7/6. APT ZONE 42, §. B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ 42, K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7259.549 Dewa Adnyana Ola Nyoman Dana. ZˆÁÚ·ÊÈ-

΋. AÊȤڈ̷ ÛÙÔ M·Ï›. ø˜ 12/6. ASH IN ART K·Ú¤· 11, MÂÙ˜, 210 9216.890 Sazan Mane. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ASTRA K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 8, AÎÚfiÔÏË, 210 9220.236 K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KÚfiÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊȤ˜, Û¯¤‰È·. ø˜ 13/6. A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 º·›‰ˆÓ·˜ ¶·ÙÚÈηϿ΢.

K·Ù·Û΢¤˜. 29/5 - 21/6. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3 *ŒÏÂÓ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ú¿ÛÛ·˜. Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋.

ø˜

7/6.

BERNIER - ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 L. Esteve, M. Langa, L. Wei. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ-

΋, Û¯¤‰È·. ø˜ 10/7. CATS & MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¢‹ÌÈÙÛ·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Δ¿ÛÔ˜ MÔ‡-


Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr) Ú·˜. •˘ÏfiÁÏ˘Ù·. ø˜ 7/6.

ø˜ 11/6.

ÕÁÁÂÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

ÙÔÓ ‹¯Ô. 29/5 - 13/6.

ø˜ 31/5. DESIGNER’S DOT GALLERY MÂÏ·ÓÙ›·˜ 8 & HÏÈÔ˘fiψ˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7522.322 AÚÙÂÌ›ÛÈÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/5.

£EOºI§O™ AI£OY™A TEXNH™ MËÙÚÔfiψ˜ 59, ™ÙÔ¿ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 36, 210 3213.023 Pfi˙· º‡ÙÈ˙·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6.

°AIA AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 103, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4133.174 OÌ·‰È΋. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 21/6.

GALLERY 7 Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050

°KA§EPI AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333

IPI™ AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 12, K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.580

ÿÚȘ •˘Ï¿ - •·Ó·Ï¿ÙÔ˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6.

ŒÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜. ø˜ 14/6. °KA§EPI EP™H KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 °È¿ÓÓ˘ B¿Ì‚Ô˘Ú·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 4/6. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 M·Ú›Ó· K·Ú¤ÏÏ·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5. °KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 ¶. T¤ÙÛ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. GALLERY STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛÂ›Ô Mȯ¿Ï˘ ¶··Ï¿ÌÚÔ˜

M·Ù›Ó· ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

ÛΘ). ø˜ 1/6. EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642

B¿Ûˆ TÚ›Áη - BÏ·¯¿ÎË.

K-ART ™›Ó· 54, 210 4013.877 ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î.¿. √Ì·‰È΋. ø˜ 21/6. KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6.

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §ÈÓ·Ú‰¿Î˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 7/6. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘. PRO-ART / M. §E°AKH K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30, 210 3847.967 ¶ˆÏ›Ó· ZÈÒÁ·. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ™Ù·˘ÚԇϷ X·Ù˙‹. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/6. ¶EPI¶§ANH™H ¢Ô‡ÛÌ·ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 EϤÓË T·Ù¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5.

KA¶§ANøN 5 AI£OY™A TEXNH™ K·Ï·ÓÒÓ 5 & M·ÛÛÛ·Ï›·˜, 210 3390.946 B·Û›Ï˘ B·Û›ÏË. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 7/6.

¶EPI TEXNøN P›˙Ô˘ & N›Î·È·˜ 10, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8239.465

KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 K·ÙÂÚ›Ó· XÚËÛÙ›‰Ë. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 28/6.

¶OTNIA £HPøN Z·˝ÌË 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3307.380 AϤÎÔ˜ º·ÛÈ·Ófi˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 29/5 - 4/6.

LORAINI ALIMANTIRI GAZONROUGE B. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077

§›ÏÈ·Ó §˘ÎÈ·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

Yorgos Sapountzis After Electricity. EÁηٿÛÙ·ÛË -

video. ø˜ 28/6.

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ KÔÓ‰˘Ï¿ÙÔ˜.

K·Ù·Û΢¤˜. ø˜ 31/5.

QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜, 211 1199.991 EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û¯¤‰È·. ø˜ 28/6. ™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046 ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5. KÒÛÙ·˜ ¢ÈΤʷÏÔ˜. °Ï˘ÙÈ΋. 5/6 - 5/7.

MAGNA GALLERY KÔψӿÎÈ, °¤ÏˆÓÔ˜ 1, 210 6453.290 ¢·Ó¿Ë M¿ÎÈÓÔÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/7.

EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, video. ø˜ 14/6.

MARY ALEXIOU ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 5/6 -15/7.

E§ENH KOPøNAIOY GALLERY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, 210 9244.271 Thomas Helbig. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 30/6.

* M ART SPACE ™fiψÓÔ˜ 10 & HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘, 210 9246.600 √Ì·‰È΋. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, graffiti Î.¿. ø˜ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘.

ENIGMA GALLERY ∫ËÊÈÛ›·˜ 263, 210 8085.745 E‡· ¢È‚¿ÚË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

* MIHALARIAS ART KËÊÈÛ›·˜ 260 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 6234.320-1-2

™·Ú¿ÓÙ˘ K·Ú·‚Ô‡˙˘.

ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 7244.552

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/5.

(˙ˆÁÚ·ÊÈ΋-ηٷÛ΢‹). E˘ÁÂÓ›· °ÂÒÚÁ·ÚË-¶··Ï¿ÌÚÔ˘ (·Ú¯·˚Τ˜ Ì¿-

MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3609.449 Nicholas Moore. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 7/6.

TEXNOXøPO™ «TO MH§O» ȦÓÙ· 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 P¿ÓÈ· AÓÙ‡·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 21/6. * THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 ¢·˘›‰ MÂÓÊÔÚ¿‰Ô. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 ™Ù¤ÏÈÔ˜ º·˚Ù¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/6. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿. * VICTOR GALLERY º·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309, Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Û η̂¿.

«MÓ‹ÌË K. ¶. K·‚¿ÊË, 75 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘». ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi,

‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ·. ø˜ 30/6. °KA§EPI E§§HNOAMEPIKANIKH ™ ENø™H™ M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.047 Eugenia Emets, Markus Proschek. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

ø˜ 14/6. ¢HM. ¶IN/KH æYXIKOY K§HPO¢OTHMA MENH™ & TAKH §EºA I. KÔÎÎÒÓË 15, æ˘¯ÈÎfi, 210 6717.097 °ÈÒÙ· ™Î·Ú‚¤ÏË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/5. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN AÊ›ÍÂȘ, ÂÚÈÔ¯‹ A, ÂÎÙfi˜ ™¤ÓÁÎÂÓ, 210 3530.000 “World Press Photo 2008”. μÚ·‚Â˘Ì¤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ. ø˜ 2/6. E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ 50, 210 7235.937 N›ÎÔ˜ §‡ÙÚ·˜. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 2/6. E§°EKA AÁ. £ÂÔÏfiÁÔ˘ 60, A¯·ÚÓ·›, 694 4267855 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, video art. 4- 18/6. TÔ 30% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ «EÙ·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ».

Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÂ

7/6. E›Û. ÂχıÂÚË. UN MUNDO Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 176, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 2913.102 º. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

ø˜ 26/6.

ª√À™∂π∞ E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.724 ™˘ÏÏÔÁ‹ ™Ù·ı¿ÙÔ˘. AÈÁ˘Ùȷ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981

°π∞¡¡∏™ ™Δ∂º∞¡∞∫π™

«O Toulouse Lautrec Î·È Ë Belle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ».

∂ÈÎfiÓ˜ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 14/6. EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598

Aʛۘ, ¯·Ú·ÎÙÈο, Û¯¤‰È·. ø˜ 5/10. MOY™EIO BOPPE ¶¿ÚÔ‰Ô˜ ¢È·‰fi¯Ô˘ KˆÓ/ÓÔ˘ 1, ¶·È·Ó›· AÙÙÈ΋˜, 210 6642.520 ™‡ÚÔ˜ ¶Ô˘ÏË̤ÓÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6, ÕÓˆ IÏ›ÛÈ·, 210 7487.657, 210 7777.601 K‡ÚÈÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. ø˜ 6/7. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA

§A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË & K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, 210 9221.044 «H Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË fi„Ë Ù˘ Ìfi‰·˜». KfiÛÌËÌ·. ø˜ 10/1/09. * MOY™EIO

KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3 «¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ PˆÛÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». ŒÚÁ·

·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ø˜ 20/10.

* MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 “Ticinese Architecture in the world 1978-2003 ªilestones & protagonists”. √Ì·‰È΋. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 22/6. «√ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ¶. μ·Ï¤ÓÙ˘». ™¯¤‰ÈÔ,

ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ̷Τٷ. ø˜ 8/6. * AfiÊÔÈÙÔÈ 1958-2008. 50 ¯ÚfiÓÈ· Û¯ÔÏ‹ B·Î·Ïfi. (MÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È

Ë A.V.) ø˜ 1/6. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™Ù¤Ú˘. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KÔ˘ÙÔ˘Ï¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/7. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™Ù¤Ú˘» Ù˘ °Î·›Ë AÁÁÂÏ‹ ÛÙȘ 29-31/5, 5-7/6 & 3-5/7 (11.00).

XOPO™TA™ION RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ B. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, N. ¶Â˚ÙÛ›Ó˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

29/5 - 8/6.●

AÌ·Ï›· ¶ÂÚÚ¿ÎË, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿Î˘. KÔ‡ÎϘ -

›‰ˆÏ·. ø˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ME°APO EΩNAP¢OY M.I.E.T. AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, √ÌfiÓÔÈ·, 210 5246.486 √Ì·‰È΋. HÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î.¿. ø˜ 20/7. ¶. E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 N›ÎÔ˜ §È‚·ıÈÓfi˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 8/6.

¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN A›ıÔ˘Û· KfiÓÙÔÁÏÔ˘, Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 Thiz. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/5.

OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘

«ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜

KENTPO ME§ETH™ NE√TEPH™ KEPAMIKH™ MÂÏȉÒÓË 4-6, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3318.491-6

XøPO™ TEXNH™ WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 §›Ï· MÂÏÈ‚·Ó¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/6.

BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 211 4000.863

™TOA ™¶YPOMH§IOY ™Ù·‰›Ô˘ 4 (City Link)

KENTPIKO KTIPIO ALPHA BANK ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14 √Ì·‰È΋. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 12/8.

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN 210 3231.841 M·ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, assemblages, ÌÔÓÔÙ˘›Â˜, ¤ÚÁ· ¯ÒÚÔ˘. ø˜ 31/8.

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211-3 £fi‰ˆÚÔ˜ K·‚¿Û˘. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 1/6.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ¯·ÚÙ›, Ï¿‰È, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. ªÔÚʤ˜ Î·È ÙÔ›·. ø˜ 2/6. TEXNO¶O§H, A›ı. «KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·‚¿Ê˘», ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3461.589

°ENNA¢EIO™ BIB§IO£HKH ™Ô˘Ë‰›·˜ 61, 210 7210.536

XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 3319.333 Denis Savary. ™¯¤‰ÈÔ, video-animation, ˯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 20/7.

∞§§√π Ãøƒ√π

A§I™ TOYPNIKIøTH

°AIA ŸıˆÓÔ˜ 100, KËÊÈÛÈ¿ K·ÙÂÚ›Ó· AˉfiÓË. «M ı¤· ÙËÓ HÏ›· – ÚÈÓ & ÌÂÙ¿». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ Ù¤ÏË M·˝Ô˘.

Δ∂á√¶√§∏ ¢∏ª√À ∞£∏¡∞πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 1, °Î¿˙È, 210 3461.589 Raymond Clement. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 31/5.

¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN «ME§INA» HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 210 34 52 150 ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ AÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 4/6.

¶O§ITI™TIKO ™TEKI KE£EA «¢IABA™H» ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 29, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.945 √Ì·‰È΋. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 30/5.

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 73


Δ∞π¡π∂™ ( * * * ) SHINE A LIGHT TÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. MÔ˘ÛÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ηٷÁÚ·Ê› ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Rolling Stones ÛÙË N¤· YfiÚÎË Î·È Ì·˙› ÙÔ Ò˜ Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜. APOLLON - CINEMAX class, A£HNAION Cinepolis , STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, E§§HNI™ Cinemax, M¶OM¶ONIEPA, ODEON ABANA, ODEON STARCITY, æYPPH

H ¶√§∏ Δø¡ A¡£ƒø¶ø¡ (CIDADE DOS HOMENS) TÔ˘ ¶¿Ô˘ÏÔ MÔÚ¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ¿ÁÎÏ·˜ ™›Ï‚·, NÙ¿ÚÏ·Ó KÔ‡Ó¯·, T˙fiÓ·ı·Ó X¿·ÁÎÂÓÛÂÓ, PÔÓÙÚ›ÁÎÔ ÓÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜. H ˙ˆ‹ ‰‡Ô ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙȘ º·‚¤Ï·˜ ÙÔ˘ P›Ô, ȉˆÌ¤ÓË Ì ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË Î¿ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ¿Ù˘Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ «¶ÔÏ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡». STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °§YºA¢A, ¢ANAO™, ODEON KOSMOPOLIS, MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

( * * * )H NÀÃΔ∞ ∫∞π ∏ ¶√§∏ (NIGHT AND THE CITY) TÔ˘ ZÈÏ NÙ·Û¤Ó, Ì ÙÔ˘˜ P›ÙÛ·ÚÓÙ °Ô˘›ÓÙÌ·ÚÎ, T˙ÈÓ T›ÚÓÈ, °ÎÔ‡ÁÎÈ °Ô˘›‰ÂÚ˜, XÈÔ˘ M¿ÚÏÔÔ˘. ŒÓ·˜ ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50. A£HNAIA - VITEX, PIBIEPA ™Δπ°ªπ√ΔÀ¶∞ £∞¡∞Δ√À(SHUTTER) TÔ˘ M·Û·ÁÈÔ‡ÎÈ OÙÛÈ¿È, Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÛÔ˘· T˙¿ÎÛÔÓ, P¤ÈÙÛÂÏ T¤ÈÏÔÚ, N٤ȂÈÓÙ NÙ¤ÓÌ·Ó, T˙ÔÓ X¤ÓÛÏÂ˚. ŒÓ·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÛÎȤ˜ ÛÙȘ ʈÙÔ-

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

ª∂ §π°∞ §√°π∞ ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À Áڷʛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó‡̷ٷ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂΉ›ÎËÛË. STER CINEMAS

KIN/ºO™ - £EPINO™, ™¶OPTI°K ¢HMOT. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºI§O£EH, X§OH - AGILA

A°.E§EY£EPIO™ , STER CINEMAS , VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL , VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I , ODEON STARCITY

( * * * )O B∞™π§π∞™ ∫π √ £∏™∞Àƒ√™ (THE KING OF CALIFORNIA)TÔ˘ M¿ÈÎ K¿¯ÈÏ, Ì ÙÔ˘˜ M¿ÈÎÏ NÙ¿ÁÎÏ·˜, ÿ‚·Ó P¤ÈÙÛÂÏ °Ô˘ÓÙ, °Ô˘›ÏȘ MÂÚΘ.

( * * * )O I¡Δπ∞¡∞ T∑√√À¡™ ∫∞π Δ√ B∞™π§∂π√ Δ√À KƒÀ™Δ∞§§π¡√À Kƒ∞¡π√À (INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ X¿ÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, ™¿È· §·M¤Ê, K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ, K¿ÚÂÓ ÕÏÂÓ, P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, T˙ÔÓ XÂÚÙ. O IÓÙÈ¿Ó· T˙fiÔ˘Ó˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ATTIKON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§E• - CINEMA, A§™O™, AMAPY§§I™ - SUZUKI, AMIKO, AMYNTA™, ANOI•H ¢HMOT. KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, APKA¢IA, APTEMI™ ¢HMOT. KIN/ºO™, A™TEPIA, ATTIKON A§™O™ - SUZUKI, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, ¢E•AMENH, ETOYA§, £H™EION, INTEA§, NANA Cinemax, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE °A§AT™I, ™INE ¶API, ™INE º§OI™BO™, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOT. KIN/ºO™, ™I™™Y - Candia Strom, ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOT.

ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÊË‚Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °§YºA¢A, ¢ANAO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

( * * ) SPEED RACER TˆÓ ÕÓÙÈ Î·È §¿ÚÈ °Ô˘·ÙÛfiÊÛÎÈ, Ì ÙÔ˘˜ EÌ›Ï XÈÚ˜, KÚÈÛÙ›Ó· P›ÙÛÈ, Δ˙ÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, M¿ıÈÔ˘ ºÔÍ, PfiÙ˙ÂÚ ÕÏ·Ì, M¤ÓÔ ºÔ‡ÚÌ·Ó. ¶Ôχ¯ÚˆÌË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˘ anime ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÙÔ˘ “ªatrix”. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * ) T∑∞∫ ¶√Δ ™Δ√¡ ∂ƒøΔ∞ (WHAT HAPPENS IN VEGAS) TÔ˘ TÔÌ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ K¿ÌÂÚÔÓ NÙ›·˙, ÕÛÙÔÓ K¿ÙÛÂÚ, §¤ÈÎ MÂÏ, KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·. A§OMA, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, OPºEA™

( * * ) ¢∂∫∞ ∫∞π Mπ™∏ K∞§√∫∞πƒπ Bƒ∞¢À (10:30 p.m. SUMMER) TÔ˘ ZÈÏ NÙ·Û¤Ó, Ì ÙÔ˘˜ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË, ¶›ÙÂÚ ºÈÓÙ˜, PfiÌÈ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, XÔ‡ÏÈ·Ó M·Ù¤Ô˜, I˙·Ì¤Ï M·Ú›· ¶ÂÚ¤˙. Z¢Á¿ÚÈ Î·ı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· Í·Ó·‚Ú› ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜. AI°§H, BO• ( * * ) T∞•π¢π ™Δ√ N∏™π Δ∏™ º∞¡Δ∞™π∞™ (NIM’S ISLAND) TˆÓ M·ÚÎ §¤‚ÈÓ Î·È T˙¤ÓÈÊÂÚ ºÏ¿ÎÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ, T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ, AÌÈÁΤÈÏ MÚ¤ÛÏÈÓ. AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5, CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax 5+1

§√À∫π §√À∫: Tƒ∂§∂™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ ¢À™∏ (TOUS A L’OUEST: UNE AVENTURE DE LUCKY LUKE) TÔ˘ OÏȂȤ Z·Ó M·Ú›. °·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™¶OPTI°K ¢HMOT. KIN/ºO™, AE§§ø Cinemax 5+1, ETOYA§

A´ º√ƒ §√Àº∞ ∫∞π A¶∞§§∞°∏ TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛ›ÎË, Ì ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË TÛ·ÏÙ·Ì¿ÛË, ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë, KÒÛÙ· ºÚ·ÁÎÔÏÈ¿, ¶¤ÙÚÔ §·ÁÔ‡ÙË. AE§§ø

Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A§E•AN¢PA, APTEMI™ ¢HMOT. KIN/ºO™, AT§ANTI™, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ME§INA ¢HMOT. KIN/ºO™ VIDEORAMA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

IRON MAN TÔ˘ T˙ÔÓ º·‚Úfi, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, T¤ÚÂÓ˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ, °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘, Δ˙ÂÊ MÚ›Ù˙˜. AE§§ø Cinemax 5+1, A§EKA ¢HMOT. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KA™TA§IA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * * ) ¶ƒπ¡ √ ¢πAμ√§√™ K∞Δ∞§∞μ∂π √Δπ ¶∂£∞¡∂™ (BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD) TÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ §Ô‡ÌÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ º›ÏÈ ™¤ÈÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó, ÿı·Ó XÔÎ, M·Ú›˙· TÔ̤È, ÕÏÌÂÚÙ º›ÓÂï, ŒÈÌÈ P¿È·Ó, PÔ˙Ì·ÚÈ X¿ÚȘ. K˘ÓÈÎfi Î·È ÛÎÔÙÂÈÓfi ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. ANOI•I™, EKPAN, NANA Cinemax

( * ) E¶π£Àªπ∂™ ™Δ√... ¶∞ƒ∞ ¶∂¡Δ∂ (THE BUCKET LIST) TÔ˘ PfiÌ P¿ÈÓÂÚ Ì ÙÔ˘˜ T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ, MfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, ™ÔÓ X¤È˜. ¢˘Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓÙÚ˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ú˘Á· ηÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÎÈ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÙÚÂϤ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. AÓfiËÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›. KOPA§I Cinemax, §I§A, ™INE ™E§HNH

( * * * ) T√ ¶∞π¢π ∫∞π ∏ A§∂¶OÀ (LE RENARD ET L’ENFANT) TÔ˘ §ÈÎ Z·Î¤, Ì ÙÔ˘˜ MÂÚÙ›Á NÔ¤Ï MÚÈÓfi, I˙·Ì¤Ï K·Ú¤. STER CINEMAS, ¢IANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ¢ANAO™, NANA Cinemax

( * * * ) T∞•π¢π ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ ºÀ™∏ (INTO THE WILD) TÔ˘ ™ÔÓ ¶ÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ EÌ›Ï XÈÚ˜, BÈÓ˜ BÔÓ, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ, MÚ¿È·Ó NÙ›ÚÎÂÚ, T˙¤Ó· M·ÏfiÔ˘Ó, M¿ÚÛÈ· °Î¤È X¿ÚÓÙÂÓ, °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ. ªÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ÓÔÌ·‰È΋ „˘¯‹ Î·È ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢IANA, KA™TA§IA, ¶A§A™ ( * * ) ¶ƒ√™∂Ãø™ Z∞ª¶§√ÀΔ√π (FOOL’S GOLD) TÔ˘ ÕÓÙÈ T¤Ó·ÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ M¿ıÈÔ˘ M·ÎKfiÓ·¯È, K¤ÈÙ X¿ÓÙÛÔÓ, NÙfiÓ·ÏÓÙ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ, P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó. XˆÚÈṲ̂ÓÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÂÓÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ΢ӋÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡. VILLAGE COOL TYMVOS, ME§INA ¢HMOT. KIN/ºO™ VIDEORAMA, NANA Cinemax

NIKO™ KAZANTZAKH™ AKPOBATH™ ¶ANø A¶O TO XAO™ NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·ÚˆÓ›ÙË.APOLLON - CINEMAX class ( * * * ) X√ƒΔ√¡ (HORTON HEARS A WHO!) TˆÓ T˙›ÌÈ X¤ÈÁÔ˘ÔÚÓÙ, ™ÙÈ‚ M·ÚÙ›ÓÔ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ T˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, ™ÙÈ‚ K·Ú¤Ï, ™Âı PfiÁÎÂÓ, K¿ÚÔÏ MÂÚÓ¤Ù. £HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY ●

74 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË ∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.10 A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 19.00-21.0123.20 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ 20.50-23.15/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ 18.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: IronMan 18.15-20.40-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.3022.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00

A£HNAIA - VITEX ÿÚÈÙÔ˜ 50, ∫ÔψӿÎÈ, ÛÙ¿ÛË ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7215717 £EPINO: H Ó‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË 20.50-23.00

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.00-22.30

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.4020.40-22.40/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.10-21.45 A›ıÔ˘Û· 4: Shine a light 17.50-20.20-22.40

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.30-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.15 A›ıÔ˘Û· 2: 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘ 20.45-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.15-21.45

APKA¢IA ∫·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ μ‡ÚˆÓ·, 210 7661166 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.10

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 Shine a light, ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.20-19.4022.05, ¢Â˘Ù. 17.20-19.40, ¢Â˘Ù. 22.00 ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜: N›ÎÔ˜ K·˙·ÓÙ˙·Î˘ - AÎÚÔ‚¿Ù˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯¿Ô˜

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.30-20.10-22.40

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 Jar city 18.30-20.3022.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.40-22.40/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30 A›ıÔ˘Û· 2: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 20.2022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.10

ATTIKON A§™O™ SUZUKI Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 22.00

ATTIKON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821-210 3252817 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.30-20.00-22.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.00-22.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.30 A›ıÔ˘Û· 2: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.50-22.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.10

BO• A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, 210 7773608 IronMan 18.00-20.1522.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460521 Control, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.4523.00/ YËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ AÁÁÏ›·˜, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.50-23.00

AMYNTA™ ¶Ï·Ù›· ÀÌËÙÙÔ‡, 210 7626418 £EPINO: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301020 £∂ƒπ¡√: 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘ 21.00-23.00

15.00-17.30-19.45-21.45/ O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ 23.45 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 13.30-16.30-19.1522.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30/ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 18.45-21.0023.15 A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 13.00-15.45-18.3021.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Shine a light, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-17.00-19.30-22.1501.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4514.15-17.00-19.30-22.1501.00 A›ıÔ˘Û· 6: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.1515.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 15.15-18.00-20.4523.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0015.15-18.00-20.45-23.30, TÚ. 14.00-17.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.0016.00-18.15-20.30-22.4501.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.15-20.3022.45-01.15, TÚ. 14.0016.00-18.15-23.15/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, TÚ. 20.45 A›ıÔ˘Û· 9: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 13.00-15.3017.45-20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 10: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 19.00-21.0023.0-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: IronMan, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.30-16.00/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.45-21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 12: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-17.15-20.0022.45-01.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-14.30-17.15-20.0022.45-01.30 A›ıÔ˘Û· 13: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.45-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00-18.45-21.30 A›ıÔ˘Û· 14: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.00-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.15-20.00-22.45

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.5020.50-22.50

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104100, A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 13.00-

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.45-21.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 18.45-21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.45-22.30, K˘Ú.


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ 17.00-19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: IronMan, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.45-19.15-21.45-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.1516.45-19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 4: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.30-18.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.30-18.30/ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.1517.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.00-15.15-17.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.3018.45-21.00-23.15-01.30, ¶·Ú. 14.15-16.30-18.4523.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.15-16.30-18.45-23.45/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00 A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.3018.15-21.00-23.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-15.30-18.1521.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1517.00-19.45-22.30-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.1517.00-19.45-22.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 13.15-16.00-18.45-21.3000.15 A›ıÔ˘Û· 10: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ¶¤Ì. &

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.1517.30-19.45-22.00-00.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 13.00-15.1517.30-19.30-00.15/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.30 A›ıÔ˘Û· 11: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.30-20.15-23.00/ Speed racer, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.45 A›ıÔ˘Û· 12: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.30-15.45-18.00/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 20.3022.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 13: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-18.00-21.1500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1515.00-18.00-21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 14: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.30-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.15-22.0000.45 A›ıÔ˘Û· 15: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.1515.30-17.45-20.00-22.1500.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 16: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.30-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.30-18.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 20.30-22.45-01.00

A›ıÔ˘Û· 17: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.3017.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45-20.00-22.1500.30 A›ıÔ˘Û· 18: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4516.45-18.45-20.45-22.4500.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4514.45-16.45-18.45-20.4522.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.4519.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.4519.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 20: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.15-17.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.15-17.15/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 19.30-21.30-23.30-01.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 19.00-21.0023.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00/ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 19.15-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 3 : IronMan, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.00-17.30-00.45/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 20.00-22.15

A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.30-17.0019.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4521.15-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-18.45-21.15-23.45/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0018.00-21.00-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-15.00-18.0021.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00/ IronMan 16.00-18.30-23.40 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.20-16.2018.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20.-14.20-16.20-18.20/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 20.20-22.30-00.40 A›ıÔ˘Û· 4: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.10-16.3018.50-21.10-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.50-14.10-16.30-

18.50-21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4515.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-13.45-15.4517.45/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 19.45-21.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.50-18.40-21.30-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.3016.10-18.50-21.30-00.10 A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 13.3016.20-19.10-22.00-00.50 A›ıÔ˘Û· 8: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 9: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.3022.30

·ÓıÚÒˆÓ 19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3020.30-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.3-22.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ KÔψӿÎÈ £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.10

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 O ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯Ô·›‰È 22.20 (·fi ¢Â˘Ù. Î·È 20.00)/ T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË, ¶¤Ì.K˘Ú. 20.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 18.15

¢IONY™IA VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK) £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.40-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ 20.3022.20 £∂ƒπ¡√: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 20.50-23.00

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286, K·ÏÏÈı¤·, 210 9515.514 £∂ƒπ¡√: Juno 21.0023.00

EKPAN ∑ˆÓ·Ú¿ - ∞Á·›Ô˘ ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461895 £∂ƒπ¡√: B·ıÈ¿, ÎÔÊÙ¿, ·ÓıÚÒÈÓ·, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.5023.00

E§§HNI™ Cinemax ∫ËÊÈÛ›·˜ 29, Ù¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Ì ΋Ô, 210 6464009 £∂ƒπ¡√: Shine a light 20.50-23.10

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: H fiÏË ÙˆÓ

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ,

CINEMA 2 FOR ONE ¶¿Ì ÛÈÓÂÌ¿ ÙËÓ Δ ٿÚÙË; ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ ·ÊÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘Ú¤˜ Î·È Ôχ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó ¿ÚÂȘ Î·È ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ ÚÈ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ · ηχÙÂÚ·, ¤ÙÛÈ ‰Â Ó Â›Ó·È; 2 FOR ONE, ÏÔÈfi Ó. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ COSMOTE Î·È Ù· VILLAGE CINEMA S! K¿ı TÂÙ¿ÚÙË ·›ÚÓÂȘ 2 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÏËÚ ÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·, ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ Ù·È Ó›· Ú¤· Ì fiÔÈÔÓ ı¤Ï Ș! ¶Ò˜ ı· ÙÔ Î·Ù·Ê ·¤ÚÂȘ; AÏ¿, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÂÓfi SMS ÛÙ Ô 19019. A̤ۈ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË (Â ›ÛË SMS) ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔ ÓÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ. M ·˘ ˜ Ì Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÁÈ· Ù·ÈÓ›· Ô ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô (2) TÂÙ¿ÚÙ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÈÓ ËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ VILLAGE CIN EMAS (ÂÎÙ fi˜ · fi ÙȘ ·›ı Ô˘ Û ˜ GO LD CL AS S η È EUROPA). ™ÙË Û˘ Ó¤¯Â ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÔ˘fiÓ È· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂȘ ÙÔ ËÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÌ ¤Ú· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı¤ÏÂȘ, ›Ù Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ›٠ Ì ÈÛÙ ˆÙ È΋ ο ÚÙ · ÛÙ · AT M ‹ ÛÙ · Ù· Ì ›· Ùˆ Ó VILLAGE CINEMAS . TÔ ¤Í ÙÚ · ÂÈÛ ÈÙ‹ ÚÈÔ ÙÔ Î ډ ›˙Ô ˘Ó fiÏ ÔÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ‰Â Ó Ù˘¯ÂÚfi˜, ÙÔ ÎÂÚ‰›˙ Ș Û›ÁÔ˘Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂȘ Û οÔÈ· ÎÏ ÛÙ· ‹ÚˆÛË. TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛ Ù·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÎ ÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË Ó ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÙ¤Ï ÓÔ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó · SMS. ¶.¯. ·Ó Ë · ÓÙ·˜ Ú¤· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÛٛϠ2 sms ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ 4 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÙÈÌ ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô. H Co sm ote Û ¿ ÂÈ ÁÈ· Ù· ÈÓ› · ÛÙ · Vil lag e Cinemas ÎÈ ÂÛ‡ Πډ›˙ÂȘ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ ÚÈfi ÛÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ÂȘ fi¯È; ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η È ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÛÙ· www.cosmote.gr & www.villagecine sites mas.gr

210 210 7215.944 T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.20-22.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.10

ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.3023.00/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.25 ÌÂÙ·ÁÏ.

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘

ZEºYPO™ - NEW STAR Artcinema ΔÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 75


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ £∂ƒπ¡√: Zabriskie point 21.00-23.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292∞Á. §Ô˘Î¿˜, 210 2284185 K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ 20.5023.00

£H™EION ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 7, 2 10 3470980 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.05

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.20-19.5022.20

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi 18.15-20.30-22.45

§AOYPA AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ (·fi ¶·Ú.) 21.00-23.00

§I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 £∂ƒπ¡√: EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.00/ OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.5023.00

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 Cocalero 19.00/ M¤Ú· Ó‡¯Ù·, ̤ڷ Ó‡¯Ù· 20.4522.30/ Punishment Park, ¶·Ú.-K˘Ú. 00.05

Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 17.3019.40-21.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 2: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ 17.1019.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3015.00/ IronMan 21.4000.10 A›ıÔ˘Û· 3: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ 18.4020.50-22.40/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.40-16.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.3020.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 5: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 17.50-20.00-22.1000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.40 A›ıÔ˘Û· 6: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 18.50-21.10-23.20/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50-14.50-16.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 16.50-19.1021.20-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.40 A›ıÔ˘Û· 8: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.00-21.30-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 9: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.00-15.30 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 18.20-20.2022.20-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20-14.20-16.20 A›ıÔ˘Û· 11: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.0019.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.30 A›ıÔ˘Û· 12: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 19.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.2015.10-17.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 21.00-23.10

§.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: IronMan 18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.15-19.45-22.15 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi 19.00-21.00-23.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜ 20.00/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... Z¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 17.45-22.15

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 Shine a light 20.45-23.05

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I § .KËÊÈÛ›·˜ 215, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128993 A›ıÔ˘Û· 1: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 20.00-22.15, ¶¤Ì.K˘Ú. 17.50 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.5022.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 17.15 A›ıÔ˘Û· 3: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 20.2022.40, ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.00

KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡-

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.30-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.15-22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.00

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £EPINO: Indiana Jones

& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-21.30, ¶·Ú. 18.30-21.30-00.30, ™¿‚‚. 12.30-15.30-18.3021.30-00.30, K˘Ú. 12.3015.30-18.30-21.30 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.3022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.3016.30-19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0021.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-15.00-18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 8: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.30-

N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.45-20.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.30

TPIANON

HXOI TH™ AMMOY ñH AÊÚÈ΋ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ÓÂÚfi Î·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ

A›ıÔ˘Û· 1: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 17.30-20.0022.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ 18.0020.10-22.15

ODEON STARCITY

MIKPOKO™MO™ PRINCE Filmcenter, §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.00-19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.30 A›ıÔ˘Û· 2: Shine a light 17.40-20.10-22.40/ Cinema Park, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 18.50-21.1023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40/ Cinema Park, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ ÕÁÚÈ· ʇÛË 15.00, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 4: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.TÚ. 17.20/ O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ıËÛ·˘Úfi˜ 19.20-21.4023.50/ Cinema Park, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ ÕÁÚÈ· ʇÛË 15.00, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 5: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ¶¤Ì.-TÚ. 17.3019.40-21.50-00.10, TÂÙ. 19.40-21.50-00.10/ Cinema Park, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ ÕÁÚÈ· ʇÛË 15.00, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.50-15.30 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 17.10-19.1021.20-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.

76 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

00.15/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.3022.00, ¶·Ú. 17.00-19.3022.00-00.30, ™¿‚‚. 12.0014.30-17.00-19.30-22.0000.30 , K˘Ú. 12.00-14.3017.00-19.30-22.00 A›ıÔ˘Û· 6: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 19.2021.20-23.20/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.20-15.10-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-13.5015.50-17.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 19.4021.45/ IronMan 23.50 A›ıÔ˘Û· 8: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.40

TPIA A™TEPIA

¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈÛÊ·Ï‹˜ – Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ù˘ BÂÏÁ›‰·˜ ÛËÓÔı¤Ùȉ·˜ Marion Hansel, ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÏ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi MOnuMENTA (www.monumenta.org), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. TÂÙ¿ÚÙË 4/6, ÛÙȘ 22.30. ñ ∫·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘, 12 ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ˆÚ·›Ô Ì·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¯·Ú›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· «OÈ ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È Ô›ËÛË ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ - ¶ÔÈ‹Ì·Ù· 1972-2008», ÂΉ. °È·Ô˘.KÂ.publ.House). £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂχıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË. T· (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·) ÔÈ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dimitrisfyssas.gr

ODEON O¶EPA NANA Cinemax

13.20-15.10 A›ıÔ˘Û· 8: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 17.5019.50-22.10-00.20/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.1016.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.4020.50-23.10/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.5016.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 10: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.00-21.30-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30/ Cinema Park, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/

ÕÁÚÈ· ʇÛË 15.00, TÂÙ. 17.00

¶A§§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EPINO: O PˆÌ·›Ô˜ Î·È Ë IÔ˘ÏȤٷ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È 21.00-22.50 T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 20.00-22.40

¶ANA£HNAIA Δ¤ÚÌ· ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425714 £∂ƒπ¡√:Zabriskie point 20.50-23.00

PIBIEPA μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837716-210 3844827 £∂ƒπ¡√:H Ó‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË 21.00-23.00

™INE °A§AT™I ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘, 210 2138.119, Dolby Digital £∂ƒπ¡√:Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.00

™INE ¶∞ƒπ £∂ƒπ¡√ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.40-23.15

™INE º§OI™BO™ ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256, 210 9403.595 £∂ƒπ¡√:Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00

Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.45-22.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.1022.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.2013.20-15.20-20.10-23.15/ Speed racer 17.30/ IronMan, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.15 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0019.00-22.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-16.00-19.00-22.00/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-13.5015.50-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 19.4021.45-23.50 A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.00-20.00-23.00/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1013.10-15.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.

22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.40-18.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 9: Shine a light, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.10-23.40, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.40-16.10-18.4021.10-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.2021.20-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-17.20-19.2021.20-23.20

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.3019.00-21.30-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-14.00-16.3019.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.30-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.30-18.00-20.3023.00 A›ıÔ˘Û· 3: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.45-20.40-22.30, ¶·Ú.™¿‚‚. 18.45-20.40-22.3000.20 A›ıÔ˘Û· 4: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 16.10-18.1020.10-22.15, ¶·Ú.-™¿‚‚. 16.10-18.10-20.10-22.15-

KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. H BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Û‹ÌÂÚ·: ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì 9 Û¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙÔÓ O‡ÁÔ TÛ¿‚˜ Î·È ÙË BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. K¿ı ̤ڷ 20.30 (ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ Ì ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ): TÚ. Apaharan 19.30, TÂÙ. Rock in delta 20.00

æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ ı¿ÙÚÔ˘ ·Ôı‹Î˘, 210 3247234 £∂ƒπ¡√: Shine a light 20.50-23.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532003-210 2583133 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.00

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561153 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961337 £∂ƒπ¡√: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ 20.45-22.45

A§E• - CINEMA §ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.30

A§E•∞¡¢ƒ∞ Refresh Cinemas ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 27, 5Ë ÛÙ¿ÛË ÃÔÏ·ÚÁÔ‡, ∫.÷ϿӉÚÈ, 210 6777708-9 £∂ƒπ¡√: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 21.0023.00

A§IKH ¢HMOTIKO™

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 3/6 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 4/6. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

KIN/ºO™ N.MAKPH™ ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645, 210 2234.130 £∂ƒπ¡√: TÔ Ì¤Á·ÚÔ °È·ÎÔ˘ÌÈ¿Ó, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.00

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 Î·È ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937011 £∂ƒπ¡√: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 21.00-23.00

AMAPY§§I™ SUZUKI ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010561 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.10

AMIKO ∂ȉ·‡ÚÔ˘ & ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ - ÷ϿӉÚÈ, 210 6815532 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.00

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ °È·ÓÓ¿ÎË 2, ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990/23924 A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì.-K˘Ú. 19.4021.40 (·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi)

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604, 55603 £∂ƒπ¡√: A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... Z¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.10

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.15

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™» AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 £∂ƒπ¡√: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›·, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012391 £∂ƒπ¡√: El Greco, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.50-23.00/ TÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ¢Â˘Ù. 20.50-23.00, TÚ. °Ô˘ÚÔ˘Ó›ÛÈ· ¯ÚfiÓÈ·/ 20.50 E›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁË Î›ÙÚÈÓË/ 23.00 Control, TÂÙ. 20.50-23.00

21.00-23.00

M∞ƒ°∞ƒπΔ∞ CINEMA ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, ÷ϿӉÚÈ, 210 6014284 £∂ƒπ¡√: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ (·fi ¶·Ú.) 20.50-23.00

M¶OM¶ONIEPA ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8019687 £∂ƒπ¡√: Shine a light 20.45-23.00

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.50-22.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 17.15

Oƒº∂∞™ §ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £∂ƒπ¡√: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 21.00-23.00

™INE AP°YPOY¶O§I™ ∫‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922098 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 22.00

™I™™Y - Candia Strom §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, ¡¤· ª¿ÎÚË, 22940 91811 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.15

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833398 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.00

X§OH - AGILA K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.10

¶ÂÈÚ·È¿ ª∂§π¡∞ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™VIDEORAMA ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4082530 £∂ƒπ¡√: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶·Ú.¢Â˘Ù. 21.00-23.00/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... Z¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, TÚ.-TÂÙ. 21.00-23.00

√¡∂πƒ√ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ¡¿ÍÔ˘ 34, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ƒ¤ÓÙ˘, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Û ·˘Ï‹, 210 4813301 £∂ƒπ¡√: TÔ ÎÏÂȉ› 20.50-23.00

∫∞™Δ∞§π∞ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï. ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144384 £∂ƒπ¡√: IronMan, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.45-23.00/ T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.00

™π¡∂ ™∂§∏¡∏ ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670011 £∂ƒπ¡√: EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.00-23.00

KOPA§I CINEMAX

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘,

AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 £∂ƒπ¡√: EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ¶·Ú.-K˘Ú.

10 4225653 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.40-21.20 ●


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 77


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ŸÙ·Ó Ô M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ˘˜ Rolling Stones

(YOU CAN GET) SATISFACTION TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY SHINE A LIGHT *** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â

MÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ‹ Û‡ÓıÂÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ›‰·Ù ÔÙ¤, fï˜ ·˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Rolling Stones (ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Beacon Theatre Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006) ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ live Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ Î·È ı· Û·˜ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ MÈÎ T˙¿ÁÎÂÚ ·’ fiÛÔ ÂÏ›Û·Ù ÔÙ¤. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ ٷ ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù· ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ MÈÎ, Ù· ÔÔ›·, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·. KÈ ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·... Ô‰ÔÓÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· highlights ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ó· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÙ‹ Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÂÈı·ÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓfi-

MIK, ƒ√¡, ∫π£, Δ™∞ƒ§π

ÌÂÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Rolling Stones, ηıÂÌÈ¿ ÛÙ·ÁfiÓ· ȉÚÒÙ· ÙË ÊÔÚ¿. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ™ÎÔÚÛ¤˙Â, ÙȘ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ

ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙÔÓ T˙¿ÁÎÂÚ ÁÈ· ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ KÏ›ÓÙÔÓ, Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, Ë Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı›

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

ÙÔ˘˜ Rolling Stones ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ÚÔÊËÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙ· ÂÍ‹ÓÙ· ÙÔ˘˜. H ·¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÔÛÙÔ̈ÙÈ΋ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘. OÈ Stones ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÁÂÚ·Ṳ̂ӷ ¿ÏÔÁ· Ô˘ ÙÚ·‚¿Ó Ì ÎfiÔ ÙÔ Î¿ÚÔ Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ÙÔÓ T˙¿ÁÎÂÚ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ·ÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ·fi Ô‡ ·ÓÙÏ› Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ KÈı P›ÙÛ·ÚÓÙ˜ Ó· ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Û·Ú‰fiÓÈÔ, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. KÈ ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Stones ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· οÔȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙ˜, ÙÔ “Shine A Light”, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ» ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ‹ Û ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ê·Ó, ·ÏÏ¿ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô Ì‡ıÔ˜ Î·È Ë Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘. MÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ “Last Walz”, Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ™ÎÔÚÛ¤˙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ The Band, Ô‡Ù ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ “No Direction Home”, ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔÓ MÔÌ NٛϷÓ, fï˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fi¯È ·Ï¿ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ Stones Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ì‡ıÔ. ∞

DVD O K∞¡√¡∞™ Δ∏™ ™º∞°∏™ (THE SLAUGHTER RULE) MÈ· ·fi ÙȘ

H ¶√§∏ Δø¡ A¡£ƒø¶ø¡ (CIDADE DOS HOMENS )*** √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ MÂ˚ڤϘ ÂÈÛΤÙÂ-

H NÀÃΔ∞ ∫∞π ∏ ¶√§∏ (NIGHT AND THE CITY) *** ¶ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ-

Ù·È Î·È ¿ÏÈ ÙȘ Ê·‚¤Ï·˜ ÙÔ˘ P›Ô NÙ T˙·Ó¤ÈÚÔ, ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ η٤ÁÚ·„ ÛÙËÓ «¶fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡», Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¶¿Ô˘ÏÔ MÔÚ¤ÏÈ. ◊ڈ˜ Â‰Ò ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ·. O «ÕÛÔ˜» Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·È‰› ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, Ô °Ô˘¿Ï·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ fiÓÔÌ· ·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. TÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ Î·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈÒÓ Ù˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜ –ÎÈ fi¯È Ë ‚›· ‹ Ë ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹– ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Â‰Ò ÙÔÓ MÔÚ¤ÏÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜.

·ÙÚÈṲ̂ÓÔ ZÈÏ NÙ·Û¤Ó, Ë «N‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË» ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÓÔ˘¿Ú ÈÛÙÔÚ›· «·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ˘Ê‹˜», ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÌÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÌÈ· ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ ۯ‰fiÓ ÊfiÚÌ·, Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ‰›¯ˆ˜ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ loser ·ÓÙÈ‹Úˆ¿ Ù˘. °ÂÌ¿ÙÔ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰fiÍ·˜, Ô˘ fiϘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·‰ÈηṲ̂Ó˜ Ó· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó, Ô X¿ÚÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ԉ‡ÂÈ ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, fiÙ·Ó ÂÍ˘Ê·›ÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ··ÙÂÒÓ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, Ë Ï‡ÙÚˆÛË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÙÔÓ X¿ÚÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÂÏÈο ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË, ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ı˘Û›·˜...

78 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

™Δπ°ªπ√ΔÀ¶∞ £∞¡∞Δ√À (SHUTTER) N·Úfi˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ TfiÎÈÔ ÌÂÙ¿ Ù˘ Û˘Ì‚›·˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ìfi‰·˜ Ô˘ ÙÚ·‚¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÓ· ÛÙ›ÁÌ·Ù·. H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ –Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÛÈ·ÙÈο ıÚ›ÏÂÚ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ– Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ ÂΉ›ÎËÛË. H ÚˆÙfiÙ˘Ë Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ T·˚Ï·Ó‰ÒÓ M·ÓÙ˙fiÓÁÎ ¶ÈÛ·Óı·Ó·ÎÔ‡Ó Î·È ¶·ÚÎÔ‡Ì °Ô˘ÔÓÁÎÔ‡Ì fiÓÙ·Ú ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÎÏË͢ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÚÈ̤ÈÎ ÙÔ˘ (I¿ˆÓ·) M·Û·ÁÈÔ‡ÎÈ OÎÈ¿È, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙ· multiplex.

ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ¤Ú·Û ̿ÏÏÔÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙË ·Ú¿ ÙȘ ‰‡Ô ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÙÔÓ P¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi N٤ȂÈÓÙ MÔÚ˜. °˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2002, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÕÓÙÚÈÔ˘ Î·È ÕÏÂÍ ™ÌÈı ¿ÂÈ ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘, ÁÈ· Ó· Ï¿ÛÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ‰Ú¿Ì· ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·, ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ʇÛË Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·Ï‹ıÂÈ·.

Zø¡Δ∞¡√™ £ƒÀ§√™ K·Ï·ÌfiÎÈ· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Central park Î·È ÂÏ¿ÊÈ· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶¤ÌÙË ÏˆÊfiÚÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ÂÍ¿ψÛË ÂÓfi˜ ÊÔÓÈÎÔ‡ ÈÔ‡ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜, ÎÈ Ô °Ô˘›Ï ™ÌÈı Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈ˙ÒÓ Û ÌÈ· N¤· YfiÚÎË Ô˘ Â›Ó·È ·fiÎÔÛÌ· ¿‰ÂÈ·. ◊ ۯ‰fiÓ ¿‰ÂÈ·, ηıÒ˜ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı› Û ӢÎÙfi‚È· ·ÈÌԉȄ‹ Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ‹Úˆ· ˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔ ÌÂ˙¤, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÛȘ §fiÚÂÓ˜.


£∂∞Δƒ√ ∞¡¡∞ æ∞ƒƒ∞ (∞¶√ Δ√ «∂¢ø»)

TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂÎΛÓËÛË...

ıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ٷ ¤ÓÛÙÈÎÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ̤ۈ ÙÚÈÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. O ÚÒÙÔ˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ K¿Û·Ú, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÚfiÛˆÔ, ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÒÛÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï Ù˘ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ·, Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘, «Ë Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙË, ÂÓÒ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘».

EIMA™TE ETOIMOI; T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

£EATPO ™TO TPOXO™¶ITO «E¢ø» ÙÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ N·ÓÔ‡Ú˘ ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÓ›Ù· K·Ô˘Û›˙Ë, ™ÔÊ›· KÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, B·ÁÁ¤Ï˘ KÔÓÙÔÌÔ‡˜, ÕÓÓ· æ·ÚÚ¿ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 6&7 IÔ˘Ó›Ô˘, 21.00, ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 13&14 IÔ˘Ó›Ô˘, 21.00, ¶¿ÚÎÔ KÔψÓÔ‡, 9&10 IÔ˘Ï›Ô˘, 21.00, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË «H I™TOPIA ENO™ AN£Pø¶OY» ÙÔ˘ K¿Û·Ú X¿Ô˘˙ÂÚ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÚËÁfiÚ˘ X·Ù˙¿Î˘ ¶·›˙Ô˘Ó: B·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎÔ˜, °ÚËÁfiÚ˘ X·Ù˙¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ B·Ú‚·ÓÙ¿Î˘ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 21&22 IÔ˘Ó›Ô˘, 21.00, ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 28&29 IÔ˘Ó›Ô˘, 21.00, ¶¿ÚÎÔ KÔψÓÔ‡, 5&6 IÔ˘Ï›Ô˘, 21.00, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

Y¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı¤·ÙÚÔ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ. ¢ËÏ·‰‹, Ó· ¿ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Û ÂΛÓÔÓ. TÔ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ. ™ÙËÓ ÏÂÍÈÁÎÏ¿˜ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ˘ (ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ™ˆÎÚ¿ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜) ʤÙÔ˜

ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ì ¤ÚÁ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ı›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ N·ÓÔ‡Ú˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °Î¿˙È K·Ï¿ÓÈ «E‰Ò» Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÔÎÙÒ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. T¤ÛÛÂÚȘ Ó¤ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Î·È ÙȘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜. MÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË «ÁËÁÂÓÒÓ», ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜, ÙË ‚È·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ù· «fi¯È» Û ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. AÓ Î·È ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú·¿ÚÔ˘Ó, Ó· ʈӿÍÔ˘Ó fiÙÈ Â‰Ò ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Â‰Ò ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È, Â‰Ò ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È. MÂÙ¿ ·fi οı ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó·˘Ï›· ·fi Ù· hip hop Î·È r’n’b Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Tang ram Î·È Jerome a.k.a., ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ «E‰Ò». H ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ K¿Û·Ú X¿Ô˘˙ÂÚ. O °ÚËÁfiÚ˘ X·Ù˙¿Î˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ B·Ú‚·ÓÙ¿-

TI NEA; ● ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ «M‹‰ÂÈ·», ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹. Afi ÙËÓ 1Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿˜. ● MË ¯¿ÛÂÙ ʤÙÔ˜ ÙË ºÈfiÓ· ™Ô ÛÙȘ «E˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜» ÙÔ˘ M¤ÎÂÙ, ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ. MÂÙ¿ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÚÛÈ Î·È ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ºÈfiÓ· ™Ô, ÚԂϤÂÙ·È ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹. KÏ›ÛÙ ÂÁη›Úˆ˜.

΢, Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ÙÔ 1928, ÂÚ·ÙÔ‡Û Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÌÈÏÔ‡Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. KÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Û ϛÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ‹ÍÂÚ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ·Ó-

● ™ÙȘ 5 Î·È 6 IÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ™¯ÔÏ›ÔÓ, Ë ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· «18 MÔÊÒÚ», Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÚÛÈ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ «18 ¿Óˆ», ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Û˘ÛÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· Ì·˜ „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎÔ-ı·ÙÚÈÎfi ¯¿ÂÓÈÓÁÎ, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË °ÈÒÚÁÔ˘ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∞

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 79


μπμ§π√

Δπ ¡∂∞;

¡∂∂™ ∂∫¢√™∂π™

¶APA™KEYH 30/5, 18.30

O§H H ¶APEA EIN’ E¢ø ÙÔ˘ Ed McBain, ÂΉ. Opus Magnum, ÛÂÏ. 256

«§ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÂÁÎÒÌÈÔ» Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Antonio Tabucci, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ «H ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ Èı·ÓÔ‡ - °Ú·Ù¿ ÁÈ· ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ¶ÂÛfi·» Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ «P¤Î‚ÈÂÌ» ·fi ÙȘ ÂΉ. ÕÁÚ·. ™ÙÔ IÙ·ÏÈÎfi MÔÚʈÙÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AıËÓÒÓ, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 47.

TETAPTH 4/6, 20.30 °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «B›Ô˜ & ¶ÔÏÈÙ›·» ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ (ÂΉ. M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ™. BÔ‡ÏÙÂ„Ë Î·È £. ¶·ÓÙ¤˜ Î·È Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ATE Advertising °. ™ÒÎÔ˜. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜, ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰ÂÍ›ˆÛË. ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Bacaro, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1.

TETAPTH 4/6, 20.00 BÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ Nick Cave, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË «ŒÓÙÂη ÌÈÎÚÔ› ÊfiÓÔÈ, ÈÛÙÔڛ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Nick Cave»(ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ). M ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Last Drive, AϤ͢ K·ÏÔʈÏÈ¿˜.Δ·Ú¿ÙÛ· ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118.

TPITH 3/6, 20.00 °È· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ «O Õ΢ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ» Î·È «O Õ΢ ÛÙ· fiÏ·» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË) ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ NÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙË ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎfi Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ TÛÔ‡ÚÔ˘. ™ÙÔ K¤ÓÙÚÔ §fiÁÔ˘ Î·È T¤¯Ó˘ 104, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 104.

¢øPO μπμ§π∞ “AUTO CAD 2008” H A.V. Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ §Ô˘Ï¿Î˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ & ™˘Ó. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «O‰ËÁfi˜ XÚ‹Û˘ N¤ˆÓ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ AutoCAD 2008» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

80 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

TÔ ÙÒÌ· ÌÈ·˜ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ fiÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó, ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜, ¤Ó·... Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÎϤ‚ÂÈ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÂÓfi˜ ‰ÈηÛÙ‹. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙÔ˘ 87Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘...

™TI°ME™ II ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· K‡ÚÎÔ˘, ÂΉ. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ EÛÙ›·˜, ÛÂÏ. 77

¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· K‡ÚÎÔ˘, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ K›Ó· ÙÔ 1959, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â›Î·ÈÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. MÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ¯¿Ú·Í˘ ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi.

O§√∫∞ÀΔøª∞ ÕÓıÚˆÔÈ ·fi 20 ¯ÒÚ˜ Î·È ·fi 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ȉڇ̷ٷ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏÔ «TÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·: ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÚfiÓ ÌÈ·˜ ÔχÏÔ΢ Û¯¤Û˘». E›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‚ڷ˚ÛÌÔ‡, Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÂÓÔÎÙÔÓÈο Û¯¤‰È· ÙˆÓ Ó·˙›. Afi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 8 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·˜.


∫fiÌÈÎ, ‚Ú·‚›· Î·È ¿ÏÏ·

∞°ƒπ∂™ π™Δ√ƒπ∂™ Δ˘ ª∞ƒπ∞™ ∑π¡∞

THE ATHENS PRIZE FOR LITERATURE TË MÈÎÚ‹ §›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚Ú·‚Â›Ô The Athens Prize for Literature ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙȘ 23 M·˝Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «(‰Â)ηٷ». EÊÙ¿ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ì›· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤ÍÈ ¿Ó‰Ú˜, ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ, ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤ÓÙ ¿Ó‰Ú˜, ÛÙÔ •¤ÓÔ. H ·ÔÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, ÛÙÔ Citylink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 1, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TÂÏÂٿگ˘ ı· Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ °È¿ÓÓ˘ K·ÎÔ˘Ï›‰Ë˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚfi ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ ÁχÙË £fi‰ˆÚÔ˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô.

Bπμ§π√¶ø§∂π√ FAGOTTO

BA§TEP MEP™ T√ ∞¡∞ƒÃπ∫√ ∫∞π ∞£Àƒ√™Δ√ª√ Ãπ√Àª√ƒ Δ√À ¶ƒ√∫∞§∂™∂ ¶√§§∂™ ™À∑∏Δ∏™∂π™ ∫∞π ª∂°∞§∂™ ∞¡Δ∂°∫§∏™∂π™ ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞, √¶√À ∫∞𠶃øΔ√∫À∫§√º√ƒ∏™∂. T√ «A¢√§º√™, Δ√ ¡∞∑π™Δ√™∫À§√» ∂π¡∞π ªπ∞ ¶∞ƒø¢π∞ ª∂ ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∏ Δ√¡ XπΔ§∂ƒ, ¶√À ∫∞Δ∞¡Δ∞∂π Δ∑∞¡∫π, ™À¡∞¡Δ∞∂π Δ√¡ °∫∂ƒπ¡°∫, ¶√À ∂Ã∂π ∞§§∞•∂π ºÀ§√, ∫∞π ∑√À¡∂ ª∞∑π Δƒ∂§∂™ ∫π ∞°ƒπ∂™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™∂ √§∞ Δ∞ ª∏∫∏ ∫∞π Δ∞ ¶§∞Δ∏ Δ√À ∫√™ª√À. T√ ªπ∫ƒ√ ∞ÀΔ√ ∞¶√§∞À™Δπ∫√ ∞§ª¶√Àª ∫À∫§√º√ƒ∏™∂ Δøƒ∞ ∫∞π ™Δ∏¡ E§§∞¢∞ ∞¶√ Δπ™ ∂∫¢√™∂π™ «™∂§∞™», ™∂ ª∂Δ∞ºƒ∞™∏ PπΔ™∞™ ¢∂∫∞μ∞§§∞.

¶∞£√™ °ƒ∞ªª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∂§π∫ø¡∞ M·Ú›Ó· TÛ‚ÂÙ¿Á‚·, ÂΉ. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜, ÛÂÏ. 189, ú 15

«ŸÏÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÌÔ˘. ŸÏÔÈ ÌÔ‡ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ (Ì Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘)» ϤÂÈ Î¿Ô˘ Ë ÔÈ‹ÙÚÈ·. TÈ Û·Ú·¯ÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹, ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·! XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı¿ÚÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ʈӿÍÂȘ ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÌÈÛfiÏÔÁ·, ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÓÔ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. KÈ ·˘Ù‹ ÙÔ Â›¯Â. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (Ì·˙› Ì ÙËÓ A¯Ì¿ÙÔ‚·) ÔÈ‹-

ÙÚÈ· Ù˘ PˆÛ›·˜, Ë M·Ú›Ó· TÛ‚ÂÙ¿Á‚·, ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ –Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÎÈ E˘Úˆ·›Ô˘˜–, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘, οÔÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¯·Ú›˙ÂÈ ÙÔ Û·Ú·ÁÌfi Î·È ÙË Ì·Á›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ Û fiÔÈÔÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿. T· «°Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ EÏÈÎÒÓ·» (·’ fiÔ˘ Î·È Ë ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË A‚Ú·¿Ì BÈÛÓÈ¿Î Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ 1922 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙË ˙ˆ‹, ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ·Ó-

¶ÔÈÔ˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ‚È‚Ï›· – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·; ¶Ò˜ Ó· ·›ÍÂÙ ÎÈı¿Ú·, ·ÚÌfiÓÈÔ, È¿ÓÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È ÙÔ˘ÌÂϤÎÈ, Ó¢ÛÙ¿, ·ÎfiÌ· Î·È Ò˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙÂ, Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ “Fagotto Books”, ÛÙË B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 15 ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· (210 3645.147). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.fagottobooks.gr

ıÚÒÔ˘˜. K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Û ÌÈ· ÎÔÌ„‹ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜, ÎÈ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ‰›ÁψÛÛË ÛÂÈÚ¿ «MÂÙ·ÊÔÚ¤˜», Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏÂÍ¿Î˘. TËÓ Ôχ ηϋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi Ù· Á·ÏÏÈο (Ù· «°Ú¿ÌÌ·Ù·» Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ·˘Ù‹) Î·È ÙÔ Â›ÌÂÙÚÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ¢‹ÌËÙÚ· KÔÓ‰˘Ï¿ÎË, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «M ÙËÓ ›‰È· ÔÚÌ‹ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È, Ù˘ÊÏÒÓÂÙ·È, Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ıÔ˜ – Ì ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÎÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÌÂÙ¿, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ϤÍÂȘ Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·», Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ. -∂.ª. 29 ª∞´√À - 4 π√À§π√À 2008 ATHENS VOICE 81


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

TO TA°KO TH™ A£HNA™ ● T· ÚˆÈÓ¿, ÛÙȘ 8ÌÈÛÈ, ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Û οÔÈÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Ô˘ ˙ˆ, ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· ÙÛÈ̤ÓÙ· Ó· ÈÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ Ù˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. MÈ· ÌÂψ‰›·, οÙÈ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi Î·È Ú¤ÔÓ. NÔÛÙ·ÏÁÈÎfi Û·Ó Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙÔ›Ô˘. ™·Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ··Ïfi, ÚˆÈÓfi „¤Ì·. ™·Ó Ó· οÓÂÈ ÂÎÔÌ‹. MÔÚ› Ó· ÙË Ï¤Ó M·ÓÙÒ, M˘ÚfiÂÛÛ·, ¶ÔÏ˘¿ÓÓ· ‹ £Â›· §¤Ó·. ◊ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È AÁ›·. KÔÈÌ¿Ì·È ·ÎfiÌ· ÎÈ ·ÎÔ‡ˆ ÙËÓ ·Û·Ê‹ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÂψ‰›· Ù˘ AÁ›·˜ Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Í‚·Ì̤ÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Û·Ó Batman. KÔÏÏ¿ÂÈ ÎÈ ·Ó‚·›ÓÂÈ. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘. K¿ÓÂÈ ÎÏ·Î Î·È ÍÂÌ·ÓÙ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎfiÎÔÚ˜. M·›ÓÂÈ Û·Ó Ì˘Úˆ‰È¿ η̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ÛÙ· ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ÌÔ˘, ¤Ó· Ù·ÁÎfi. Por una cabeza. ● E›Ó·È ͢fiÏ˘ÙË, οıÂÙ·È Û ¤ÈÏ· ΋Ô˘ ÈΤ· ÎÈ ¤¯ÂÈ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. ¢›Ï· Ù˘ Ì›· ·ÏÒÛÙÚ· Ì ·ψ̤ӷ ̈ÚÔ˘‰È·Î¿. K·Ó›˙ÂÈ Ë Ì·Ï·ÎÈṲ̂ÓË. ™ÙȘ 9 ·Ú¿ 10 ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜ ÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ŒÓ· ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi οÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÂÚÔÛÙÂÁ‹˜, ̤۷ Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓË fiÏË Ó‡¯Ù·, οÓÂÈ ¤Ó· ·Ê! KÈ ·ÓÂ-

‚·›ÓÂÈ ÛηṲ̂ÓË, Ì·˙› Ì ÙÔ Ù·ÁÎfi Ù˘ •˘fiÏ˘Ù˘ AÁ›·˜, ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÚÔ˜ Â̤ӷ. MÔÚÒ Ó· Ù· ÌÂÙÚ‹Ûˆ: ÙÔ ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi Â›Ó·È 60 ÙÛÈÁ¿Ú· ηÓÈṲ̂ӷ fiÏ· Ì·˙› ̤۷ Û ̛· Ó‡¯Ù·, ·fi ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ – ›Ûˆ˜ Ô ¤Ó·˜ Ó· ÌË Î·Ó›˙ÂÈ. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÏÎÔÚ¿ÛÈÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ô˘ ı· ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Ù·ÚÈ¯Â˘Ù› ·fi Ù· 60 ÙÛÈÁ¿Ú· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ οı ‚Ú¿‰˘ Î·È Ô˘ ı· ÌÈÏ¿ÂÈ Û·Ó ÙÔÓ M·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·, Ì¿ÛÔ ·È‰¿ÎÈ, ÂÙÒÓ 7. ● TËÓ ›‰È· ÒÚ·, 9 ·Ú¿ 10, ¤Ó· ÛÊ˘Ú¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÂ

Ì·‰¤ÚÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Ú˘ıÌÈο. ™ÙȘ 9 ·Ú¿ 9 Ì·›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÊ˘Ú¿ÎÈ, Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. E›Ó·È ÙÔ intro Ì ٷ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ÌÈ·˜ Û˘ÌʈÓÈ΋˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÛηÚʷψ̤ÓÔ˘˜ ¿Óˆ Û ÛηψÛȤ˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·È·Ó›ÛÂÈ ÙÔ T·ÁÎfi Ù˘ Aı‹Ó·˜. Los Tsigarilos. Fade in. M·˙› Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÊ˘Ú¿ÎÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó ˘fiΈÊÔÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Á‡Úˆ ÌÔ˘. H Aı‹Ó· ͢Ó¿ÂÈ, ηÙÔ˘ÚȤٷÈ, ϤÓÂÙ·È, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ú¤ÂÈ, NÈ·Á¿Ú˜, Ì·ÓȤÚ˜, las termas. ™Ê˘Ú¿ÎÈ·, ÓÂÚ¿, Ì˘Úˆ‰È¿ η̤ÓÔ˘, οÓ· ÎÈ ¤Ó· Ù·ÁÎfi. T›ÙÏÔÈ ·Ú¯‹˜.

● TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÈ ÙÔ Ù·ÁÎfi Ù˘ AÁ›·˜ K·Ó›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÔÙ›ÛÂÈ ·fi ÙË Êԇ̷ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ˘, 9 ÓÙ·Ó – Û·Ó fiÏÔÈ Ó· ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘˜ ÁÈ· 3 ‰Â‡ÙÂÚ·, Ì ¤Ó· ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi ÙÈÎ... •ÂÛ¿ÂÈ Ë ÎfiÏ·ÛË. AÓ·ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiϘ ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, fiÏÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘: ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÌÚÂÛ¤Ú Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ AÏÏÔ‰·ÒÓ, ÛÙÔ ˘fi ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË M¤Á·ÚÔ. The hands that built Athens. H ÌÂÙÔÓȤڷ. T· ÛÊ˘ÚÈ¿ Î·È Ù· ÚÈfiÓÈ·. O ÁÂÚ·Ófi˜. K·È ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡. •¤¯·Û· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÈ ringtone ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ: ÙÔ Ù·ÁÎfi ÙÔ˘ AÏ ¶·ÙÛ›ÓÔ ÛÙÔ «Õڈ̷ °˘Ó·›Î·˜». Cuantos desenganos, por una cabeza... ● AÓÔ›Áˆ Ù· ·Ú¿ı˘Ú·, Ù· Í·Ó·ÎÏ›ӈ Î·È ·ÓÔ›Áˆ Ù· email. ¶·Ú·Û΢‹ Úˆ›. AÓÙ·fiÎÚÈÛË Ê›ÏÔ˘ ·fi ÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Kylie Minogue: «H X¿ÈÏÈ... ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. ™Ô˘ οӈ top 10 highlights: 01. ™ÎËÓ‹ ¢ÂÏÊÈÓ¿ÚÈÔ: Ì·Ï¤Ù·, ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, Ó·‡Ù˜, ÂÈÚ·Ù¤˜, show, ÙÔ‡Ì˜ – ÌfiÓÔ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ٷ ÌÔ‡ÛÈ· ‰Â ‚Á‹ÎÂ! 02. T· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ X¿Èψ˜! O °ÎÔÙȤ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ecstasy. T· concepts Î·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÊÚÂÓ›Ùȉ·. Afi ÏÔ˘‰Ô‚ÈΤ Î·È Â‰Ô˘·Ú‰È·Ó¿ ̤¯ÚÈ Ì·˙ÔÚ¤Ù˜ Ì¤È˙ÌÔÏ Î·È Army Of Lovers Touch! AÂÚ›ÁÚ·ÙÔ. 03. T· digital ÛÎËÓÈο. T· ÈÔ ˆÚ·›· ÙÚÈۉȿÛٷٷ Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ. ÕÓÔÈÁ·Ó οÙÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ· - ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ X¿ÈÏÈ ·fi ̤۷ Î·È ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¤Ù·Ï· ηٿ ¿Óˆ ÛÔ˘. AÓ ÙÔ ‰ÂȘ ÛÙÚ·‚¿, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÙÔ Ï˜. 04. H ÛÎËÓ‹. Bigger Better Faster More! H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ, Ì ÁÈÁ·ÓÙÔoıfiÓ˜ Âη٤ڈıÂÓ, οıÂÙ˜. ◊¯Ô˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜! 05. TÔ set: ¤Í˘ÓÔ Î·È Î·Ú¿-camp. MfiÓÔ ÙÚ›· ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ album, ‰‡Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ·, ÙÔ 82 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

O A°IO™ ¶OY ºOYMAPEI. St. HERMANO SAN SIMON (ME•IKO). AN £E§EI™ KA¶OIA XAPH, ANABEI™ ¢YO T™I°APA – ENA °IA ™ENA KI ENA °IA TON A°IO. AN £E§EI™ NA KOæEI™ TO KA¶NI™MA, ANABEI™ MONO °I’ AYTON KAI ¶PO™EYXE™AI.

“Slow” Û mash up Ì Massive Attack Û ÏÔ‡· Î·È on top of it “Loveboat” Î·È “Copacabana”. MfiÓÔ Ô æ¿ÏÙ˘ Î·È Ë º›ÓÔ˘ ¤ÏÂÈ·Ó! Encore Ì “I Should Be So Lucky”. 06. O ÎfiÛÌÔ˜ (Û˘ÓÔÏÈο οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 7.000). AÓ ¤ÂÊÙ ÌÈ· ‚fiÌ‚· ¯Ù˜ ÛÙÔ Terra Vibe, Û‹ÌÂÚ· ·Ï¿ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â gay crowd ÛÙËÓ Aı‹Ó·. £· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰fiÍ·. 07. ¶·Ú¢ڤıË Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÎÔÙȤ Î·È Ë ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ Ë Danii. 08. ŸÏÔ ÙÔ concept ‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ gay imagery. NÔÌ›˙ˆ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. O ÚˆÙÔ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ Ù˘ Ô Rico, Ì ٷ tattoo, ¤ÛÎÈÛ ηډȤ˜. ŸÙ·Ó ÙÔÓ Û‡ÛÙËÛ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ¤ÂÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÊÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. ™Â›ÛÙËÎÂ Ë M·Ï·Î¿Û· (Ì ÙÔÓ Rico, Í·Ó·ı˘Ì›˙ˆ). 09. H ›‰È·. ºˆÓ‹ M›ÓÈ M¿Ô˘˜. E˘Ô›ˆÓË ÌÂÓ Î·È Î·ı·Ú‹. AÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÙȘ Á·Ì¿Ù˜ ‰‡Ô ʈÓËÙÈηÙ˙Ô‡‰Â˜ Ó· ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË §ÈÌÓÔ‡ÔÏË. 10. H M·Ù˙ԇη Û ÚfiÏÔ ÊÚ¿Ô˘ X¤ÏÁη˜ ¤‰ÈÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙ· ηӿÏÈ·. «MfiÓÔ 20 ‰Â‡ÙÂÚ· ›·Ì».... «T· ¿Û· Û·˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ...» «ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ì·È ÌfiÓÔ. TÈ Ó· οӈ. ENA™ ÌfiÓÔ °AMHMENO™ ¿ÓıÚˆÔ˜!» ● ¢Â‡ÙÂÚÔ mail: «°È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„˜ Eurovision ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜;;;» K¿ÓÙ ÌÔ˘ Ì‹Ó˘ÛË. ● BÁ·›Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ ¤ÊÙˆ ¿Óˆ ÛÙË

ÁÓˆÛÙ‹ ÚÔÌ¿-ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ٷ ¯¿ÏÎÈÓ·. ŸÔ˘ ¿ˆ ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. OÈ Ù‡ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÔ˘‚È·ÓÔ‡˜ IӉȿÓÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ (Î·È ÙÒÚ· ·ÚÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ EÚÌÔ‡). OÈ ÚÔÌ¿ ‚·Ú¿Ó ÙÔ «BÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ» ·ÏÏ¿ Ì οÙÈ ¤ÍÙÚ·, ¤Ó· ۷ʤÛÙ·ÙÔ Ï˘ÁÌfi, ÌÈ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÙÛ·¯ÈÓÈ¿, ¤Ó· ÁÔÊfi, ¤Ó· «·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ» ÛÙÔ ‡ÊÔ˜, ÔÓËÚfi turn ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔ˘˙Ԣ͛‰ÈÎÔ. O Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÙÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÚˆÙ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË Eurovision. «TËÓ AÚÌÂÓ›· ÙËÓ Â›‰·ÙÂ;». °Ô˘ÛÙ¿ÚÂÈ. TÔ ‚Ϥˆ. B·ÏηÓÈο. NÙ·Ô‡ÏÈ·, ›È˙˜, beat Î·È ÎÏ··ÙÛ›Ì·Ï·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÁÈÔ‡ÚÁÈ·. AÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Ú¿‰ÈÔ Î·È, Ó·È, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô Shantel ÛÙÔ “Disko Partizani”, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂıÓÈÎfi ¯ÈÙ. O Borat ¿ÂÈ KÂÏÂΛ‰Ô˘. ÕÏψÛÙÂ Ô O˘ÎÚ·ÓÔ-ÚÔ˘Ì·ÓÔ-¯Ô˘-Τ·Ú˜ Shantel ¤Î·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Sasha Baron/Borat. K·ÚÛÈÏ·Ì¿‰Â˜ Ì drum machine, MÈÁÈÔÓÛ¤‰Â˜ Î·È MÂ˙·ÓٿΘ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È·, ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˙·Ì (ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ¿ÏÏÔ˜ Ê›ÏÔ˜, ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 4 Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ÊÏÂÁfiÌÂÓ·). ™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ «fiÏ· οÊÙ·», ¯‡Ì· ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ‚·ÏηÓÈ΋ Ì·ÚÌÂÏ¿‰·, Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi blend Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·˘ı¿‰ÂÈ· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ˘. ● O Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. «MÔÚÒ Ó· ·Óԛ͈

ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ;» Ϥˆ. AÎÔ‡ˆ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Î·È ÌÈÏ¿ˆ Û·Ó ÙÔÓ M·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·. ∞


¢π™∫√π

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

TA ∞¶π™Δ∂ÀΔ∞ À§π∫∞ Δ√À COTI ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì «ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔ» ›Ûˆ ·’ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ (·ÁÁÏfiʈÓ˘ ΢ڛˆ˜) ÛÎËÓ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (fiˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙË «Ó¤·» M‹‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘) ÎÈ ·fi ¤Ó· ÛˆÚfi ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶Ô‡ Î·È Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Î¿Ó· cd (ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ “Dunung” Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙ· ‰ÈÛÎÔˆÏ›·) ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘, ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. øÚ·›· Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ o Coti; ¶ÔÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì ·Á·¿ÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›; TÈ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ; TÈ ¿ÎÔ˘Á ÌÈÎÚfi˜ Î·È ÙÈ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÒÚ·; OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:

X

LEONARD COHEN

STRANGLERS

- “The Best of”

- “Rattus Norevegicus”

O ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. TÔÓ ·ÁfiÚ·Û· ÙÔ 1985 Û ηۤٷ ÎÈ ·fi ÎÂÈ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ ·ÎfiÌË, ΢ڛˆ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÒ. ÿÛˆ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚Ϥˆ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘.

TÔ ’ÊÂÚ ÌÈ· ̤ڷ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ›Â: «ÕÎÔ˘ ·˘Ùfi». NÔÌ›˙ˆ Ù˘ ¿ÚÂÛ Ôχ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Specials ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ÎÈ ÂÁÒ ÌÔ˘ÛÈ΋.

JON HASSELL - “Dream Theory in Malaya”

TÔÓ ·ÁfiÚ·Û· ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙÈ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ·Ú¤· ÙÔ˘ Eno, ÙÔ˘ Lanois, ÙÔ˘ Hassell... ™Ô˘‰·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì.

HAROLD BUDD / BRIAN ENO - “The Pearl” ¢È¿‚·Û· ÌÈ· Ôχ η΋ ÎÚÈÙÈ΋ Û οÔÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ‹Á· ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔÓ ‹Ú·. E›¯· ‰›ÎÈÔ... TÔÓ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚·ÚÈ¤Ì·È ÔÙ¤.

TUXEDOMOON - “Desire”

MÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Ôχ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·. ÕÎÔ˘Û· οÙÈ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ‹Á· ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ‹Ú·, Î·È Ó· Ô˘ Ù· ’ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ë ˙ˆ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙ· 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÁÈÎfi;

PENGUIN CAFE ORCHESTRA - “Broadcasting From Home”

MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ Î·È ÙÒÚ· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ‹ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. E›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ folk Î·È avant garde ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘.

RADIOHEAD

JOHN CAGE

- “Ok computer”

- “Sonatas and Interludes”

TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Ì’ ¤Î·Ó ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ˆ Í·Ó¿ ÙÔ ÚÔÎ ‹¯Ô Ô˘ ÙÔÓ Â›¯· ÍÂÁÚ¿„ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÂÙ›· Î·È Ì ‚Ô‹ıËÛÂ Û·Ó ·Ú·ÁˆÁfi Ó· „¿Íˆ Î·È ¿ÏÈ Û οÙÈ Ô˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û· Âı·Ì¤ÓÔ.

AÎfiÌË ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ οÙÈ ·fi ÙÔ «Ó‡̷» ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÌÔ˘. ŒÌ·ı· ÁÈ· ÙÔÓ John Cage ·fi ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Brian Eno Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„· ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ (ÙÔ È¿ÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ) Î·È Ì ·Ï¿ ̤۷ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û οÙÈ ¿ÏÏÔ.

LA MONTE YOUNG - “The Well Tuned Piano”

KÈ ·˘Ùfi Û ηۤٷ ÙÔ ’¯ˆ. TÔ ·ÓÙ¤ÁÚ·„· ·fi ÙÔ Û˘ÁοÙÔÈÎfi ÌÔ˘ ÛÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. ΔÔ˘ ÙÔ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁηÏÂÚ›ÛÙÚÈ· Î·È fiÏÔ ÙÔ project ·˘Ùfi ›¯Â ÛÙËı› ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Ù˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿ÎÔ˘Û· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ¯ÔÚ‰›ÛÌ·Ù·, Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. A˘Ùfi˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Í·ÊÓÈο Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÌÈ· fiÚÙ· Î·È ÌfiÏȘ ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂȘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ·›ÛÙÂ˘Ù· ˘ÏÈο. THE SPECIALS - “Specials”

Afi Ù· ÚÒÙ· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Ôχ. TÔ Í·Ó¿ÎÔ˘Û· ÚfiÛÊ·Ù· ηÌÈ¿ 20·ÚÈ¿ ÊÔÚ¤˜ Î·È fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏÔ›.

KATE BUSH - “The Sensual World”

H ·fiÏ˘Ù· ıËÏ˘Î‹ Î·È ·ÈÛıËÛȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘. PET SHOP BOYS - “Behavior”

H ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˘. TÔ Í·Ó¿ÎÔ˘Û· ÚfiÛÊ·Ù· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. * EÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ: Ô «‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ» ÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ì ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÎÚÈÙÈ΋. TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ηٷÛ¿Ú·Í ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Coti “Dunung” ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÓÙ› ÁÈ· **** ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ***, οÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ. ∞ 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 83


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ skater ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û·Ó›‰È

¢øƒ√ ™∞¡π¢π

N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ (NEW PRO)

H A.V. Î·È Ë “PROPAGANDA ROLLIN co” ¯·Ú›˙Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó (1) Ù˘¯ÂÚfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ Ó¤Ô pro model Û·Ó›‰È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ MÔÏÔ¯ÙÔ‡. °È· Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 54121: AVSK8, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÂÙ¿ÂÈ ÂΛ „ËÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô‰˘ÓËÚfi. TÔ skate Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï˘Û›‰·. ŒÓ· ηÏfi tip Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂȘ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË; TÔ Ó¤Ô hot spot ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ¢¿ÊÓË Î·È ı· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ Û fiÏ· Ù· ÛÙÔÌ¿¯È·!

E›Ó·È ¿ÓÙ· ̤۷ Û fiÏ· Ô N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ Î·È Â›Ó·È ÌfiÏȘ 17 ¯ÚÔÓÒÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÌÈÌËı› οÔÈÔÓ ‹ οÙÈ, ͯˆÚ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÙڤϷ ÁÂÌ¿ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢È„¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ηϿ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÙ› Û·Ó ÂÓ‹ÏÈη˜, Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢. ¶Â˜ Ì·˜ ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û¤Ó·, fiÙ ›‰Â˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û·Ó›‰È Ì 4 Úfi‰Â˜; E›Ì·È 17 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Î¿Óˆ skate 7 ¯ÚfiÓÈ·. E›Ì·È ·ÎfiÌ· Ì·ıËÙ‹˜ (ÛÔ˘Ú¤ÙÔ) ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Ì ¤Ûڈ͠ÛÙÔ skate ‹Ù·Ó Ô Í¿‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Û·Ó›‰È Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì ̿Á„Â.

∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ™À§§√°∏

AÓ Î·È Â›Û·È ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfi˜, ÙÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚ϤÂȘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; TÔ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Ì·˙› Ùo ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ‚¤‚·È·, Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηÏfi. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ¤Î·Ó· skate ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ··Û¯ÔÏ› Ù›ÔÙ·, Ì¿ı·ÈÓ· Ó¤· ÎfiÏ· Î·È ÁÓÒÚÈ˙· ηϿ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ skate Î·È Ò˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ˆ ˆ˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÌ·È Ó· οӈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ promotion Ô˘ ηٿ ‚¿-

84 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

ıÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚ·. AÓ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ˜ Ó· Ù· οӈ ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÁÂÏÔ‡Û·.

A ˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ skateboard ÂÙ·ÈÚ›· “Propaganda Rollin co” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ pro model Û·Ó›‰È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ŒÏÏËÓ· skater. MÂÙ¿ ÙÔÓ °ÈÒÙË °fiÚ‰ÈÔ ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ MÔÏÔ¯ÙÔ‡. ŒÓ· ·ÚÙ›ÛÙÈÎÔ ÔÏÔÎfiÎÎÈÓÔ Û·Ó›‰È Ô˘ ʤÚÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ skater. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Û fiÏ· Ù· skateshops. H A.V. ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ.

¶ÔÈÔÈ skaters ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ‰›Ï· ÛÔ˘ Û ÊÈÏÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Û ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ; AÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘. T· ÎÚ·Ù¿ˆ Û·Ó ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û·Ó ÂÊfi‰È· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. Ÿˆ˜ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜, Ô Giorgio, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô °ÈÒÙ˘, ÂÛ‡ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·ÎfiÌ·, Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó Ï¿È ÙÔ˘˜ Î·È ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ! ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ skateboarding; E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Î·È Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ. ¶Ò˜ ÓÈÒıÂȘ Ô˘ ¤Ó· Û·Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘; ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ, ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ Ͽη Ó· ‚Ϥˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ οو ·fi ÙÔ Û·Ó›‰È ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ Ì ÙÛÈÁÎÏ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË Ì¤Óˆ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜. TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙË skateboard ÛÎËÓ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; YÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· skate parks Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›· οÔÈˆÓ skaters Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ

°Ï˘Ê¿‰· ·ÎÔ‡ÂÈ; Over!

E

‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ °ÈÒÙË K. ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ spot ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Î·È ‰›Ï· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì. Afi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘, ›¯· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ ¤Ó· ÛÔÙ fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ÛÈı·Ì‹ Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÈÒÙË, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Î·È È‰·ÓÈΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Î·È banks, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯fiÚÙ·ÈÓ˜ Ó· ÙÛÔ˘Ï¿˜ Ì ÙÔ skate ÛÔ˘. M¤¯ÚÈ Ô˘ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ‚Ú¤ıËη ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ spot Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. TÚ¤¯ˆ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÂÈ· banks Î·È Ù¤ÏÂÈ· hip to hip Ô˘, fï˜, ÙÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ıÂfiÊÔ‚ÔÈ; T· ›¯·Ó ÂÈηχ„ÂÈ Ì ¤Ó· Û·ÁÚ¤ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Â›¯·Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ‚fiÙÛ·Ï· ÙfiÛÔ ·Î·Ï·›ÛıËÙ· Î·È ÙfiÛÔ ·Ó¿Î·Ù·, Ô˘ Î·È ÌˆÚfi ·È‰› Ó· ¤‚·˙˜ ηχÙÂÚ· ı· Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÛÂ. M¤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Í·Ó·Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜: Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÚÈÛÙÂÚ¿ÎÈ Ô˘ Ù· ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏÔ‡ÛÂ. T· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙË Ê·ÂÈÓ‹ ȉ¤·. ∞

∂ÚÌÔ‡ & ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 12, 210 3313.757, pepeds@otenet.gr


elements of style SHOPPING/HEALTH/BEAUTY/FITNESS/EI™EƒXOMENA

TIPS

Ó‰˘¿˙ÂÙ·È: ∞˘Ù‹ Ë ÙÛ¿ÓÙ· Û˘ ÓÙÚfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ

· ¤‰ÈÏ· Ì ¯Ô M „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó ¿ ·Ú›Ó˜ ‹ ·ıÏËÙÈÎ ·Ï Ì MÂ È Û ÁÚ·ÌÌ‹ Ì›Ó Ì , ÙÔ Ó· Ù˜ ÛÙÔ Áfi Ì‹ ªÂ ÛÙÂÓ¤˜ ÊÔ‡Û · ‹ ·Ó‰ÚÈ΋ ÁÚ·Ì ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û ›ÛÈ Ù· · fiÏ A ‹ Ì ȤÙ˜, Ì ªÂ ˜ ˜ Û·˜ ÙȘ ÊfiÚÌ Î·È ‚¤‚·È· Ì fiÏ Ï·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÓÔ Û‡ ÈÓ· ÎÎ Îfi ¿ÛÚ·, Ì·‡Ú·, ¿ÓÙ·˜ · ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÙÛ ÂÌÚÈ̤ ‹ ÚÈÁ¤ ÛÙ ÔÛ¤ÍÙÂ È ·fiÁÂ˘Ì· ¶Ú KÚ·ÙÈ¤Ù·È Úˆ› η ÚÈο ÂÙ ˆÌ ·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Á ٷ ÂÌÚÈ̤ Ó· Â›Ó ˜ ¯Ô ¿ Ô ›‰È Ô˘Ó ÙÔ Î·È ÔÈ Ú›Á˜ Ó· ¤¯

LOOK AT MY BAG!

NITH -MAPBA BE§§IA

E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÙÛ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ Ìfi‰·˜. Afi ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÈÔ sport Î·È casual ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÏÔÈ, Ì· fiÏÔÈ, Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. •ÂÊ˘ÏÏ›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ìfi‰·˜ Î·È ı· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ. Afi ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ìfi‰·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë Hunter. °ÓˆÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÛÙÈÏ¿Ù· Î·È value for money ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ›‰Ë Î·È Â›‰Ë Ù·ÍȉÈÔ‡, ÔÈ ÙÛ¿ÓÙ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÏÂÍÈfiÓ Ù˘. ™Â fiÏ· Ù· ÛÙÈÏ Î·È ÌÂÁ¤ıË, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¤˜, ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ‰¤ÚÌ·, Ê›‰È ‹ croco, Ì ۷Ê›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi design. T· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Á‹ÈÓ·, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ· Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ê›ÚÌ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¤Ó· ¿ÚˆÌ· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ì ÙËÓ ·ÓÂÌÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. OÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛËÌ›· ‰È¿ıÂÛ˘, ÙÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‚ÚÂȘ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 8, 210 3388.775. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 9710.110 - XPI™TIANA M¶AKA 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 85


ELEMENTS OF STYLE T˘ XPI™TIANA™ M¶AKA (christiana_lida@yahoo.gr)

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

MEXX ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ú 49, 95

GARNIER Roll-on ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ·ÎÏˆÓ ú 12,26

ACTUS ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ·fi ·Û‹ÌÈ, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÔÚÛÂÏ¿ÓË Î·È ÎÔÚÓÂfiÏË ú 85

PLAYGROUND ™ÙÚ¿Ϙ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¤ ÊfiÚÂÌ· ú 100

NIVEA

MENU

BODYTALK

K SWISS

¢ÚÔÛÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, After Sun Lotion ú 11 Î·È After Sun Spray ú 14

∞ÛË̤ÓÈ· ÓÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·Ï˘Û›‰· ú 90 Î·È ú 30 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

T- shirt ÌÔÓfi¯ÚˆÌÔ Ì Áȷο ú 36

AıÏËÙÈÎfi ·Ô‡ÙÛÈ Ì ڛÁ· ·fi ú 80

¢øPO 5 ∫π¡∏Δ∞ TÔ Ó¤Ô K660 Ù˘ Sony Ericsson (ʈÙfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ú›¯ÓÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ social networking (facebook, msn etc). OÚÈ˙fiÓÙÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ Web, ÂȉÈο Ï‹ÎÙÚ· Û˘ÓÙfiÌ¢Û˘, ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ó·ÓÈÎfi design, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ οÌÂÚ· 2.0 megapixel ÎÈ Â‡ÎÔÏÔ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·. K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û ‰‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û ‚ÔËı¿ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ÂÈÎÔÓÈÎfi lifestyle ÛÔ˘.

CAM

EVELYN

SONY ERICSSON

Balloon ÊfiÚÂÌ· Ì ÙÛ¤˜ ú 84

Lycra ÌÈΛÓÈ Ì ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È ÁˆÌÂÙÚÈο patchwork ú 48

KÈÓËÙfi K660 ú 225

H Aı‹Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ù¤¯ÓË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Î·ıÒ˜ ÙÚ¤¯ÂȘ ·fi ¤ÎıÂÛË ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ·fi ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙË M·Ï·Î¿Û·, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÎϤ„ÂȘ Ï›ÁÔ ¯ÚÒÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ï›ÁÔ ÛÙÈÏ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ú ÁÈ· Ó· «Î·Ïψ›ÛÂȘ» ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. T· ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ûˆ˜ Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó:

shirt Î·È ÊÔڤ̷ٷ ʛӷ Î·È Û ‰˘Ó·Ù¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 2844.914 ■ ¶·˙¿ÚÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Ê›Ú̘ fiˆ˜: Zucca, Tsumori chisato, Paul Frank Î.¿. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 31/5 & 1/6, 11.00 Ì 18.00, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Antonios Markos, EıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 88, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 6421.918 ■ H Mexx Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ì ÙÔ ÛÙÈÏ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÂÍ·Ú¯‹˜: ıËÏ˘Î¿ ÚÔ‡¯· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. A˘Ù¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ·È‰È΋, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ Î·È Ë ·Ó¿Ï·ÊÚË, Ó·ÓÈ΋ XX by Mexx, Ì Ôχ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·fi ú 30. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 9838.635 ■ TÔ ·È‰› ̤۷ ÛÔ˘ Ï·ÁÔÎÔÈÌ¿Ù·È; ¢ÔΛ̷Û ÌÈ·

‚fiÏÙ· ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ Playground. ¢˘Ó·ÌÈΤ˜ street fashion Ê›Ú̘ fiˆ˜: Insight, Supremebeing, Fly53 Î·È Fenchurch, Ì ı¤Ì·Ù· ‚Á·Ï̤ӷ ·fi Ù· ·Ó¤ÌÂÏ· ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. Tip: TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘¯Ó¿ parties Î·È events. EÓËÌÂÚÒÛÔ˘... ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6822.770 ■ M ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ¿ÓÂÙ· Î·È Î·ÏÔۯ‰ȷṲ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ·. T· K Swiss ·Ó·ÓÂÒıËηÓ, Î·È ÙÒÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÏÔÊÔÚÔ‡Ó... Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ú›Á˜ ÛÙÔ Ï¢Îfi ÊfiÓÙÔ ÙÔ˘˜. K. ¢È¿ıÂÛË: 22950 22625 ■ H ʇÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÔÏÈÛÙ› ·fi ηÈÚfi, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· οÓÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ; ™ÙÔ Actus ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÂÈηÛÙÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ‰Â̤ӷ Ì ÌÂٷ͈-

■ H Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Bodytalk ·›˙ÂÈ Ì ۯ¤‰È· ÏËıˆÚÈο, «ÁÂÓÓ·›Ô˘˜» Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÏÈο ·Ó¿Ï·ÊÚ·. H ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÛÙÈÏ¿ÙË Î·È pop. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 3417.705-7 ■ TÔ ÛÙÈÏ Â›Û˘ ··ÈÙ› ¤Í˘ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. H Cam ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÌÈ· Ó·ÓÈ΋ Ìfi‰· Ô˘ ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™ÔÚÙ˜, t-

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: •¤Úˆ 86 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

H A.V. Î·È Ë SONY ERICSSON ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÓÙ (5) Û˘Û΢¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 54121: AVAV, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/5 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

Ù¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó‹Ì·Ù·. E›Û˘, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‹ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 21, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6846.684 ■ £Â˜ Î·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ Ô˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ ‹ÌÈÛ˘; ™ÙÔ Menu ‚Ú›ÛÎÂȘ design-¿Ù· unisex ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ· ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ‹ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ¯·˙‡ÂȘ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‚ÈÙÚ›Ó· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·ÎÙÈο. K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ, 210 7256.649 ■ T¤ÏÔ˜, ·Ó ¿Ú¯ÈÛ˜ Ó· „¿¯ÓÂȘ Ì·ÁÈfi, ڛ͠ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Evelyn. MÈΛÓÈ Û ÔÈÎÈÏ›· ۯ‰›ˆÓ, sexy ÔÏfiۈ̷, ÙfiÏÌË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ, ηϤ˜ ڷʤ˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜ (·fi ú 25). K. ¢È¿ıÂÛË: 210 5010.582 ∞

ˆ˜ Â›Ì·È Ù¤ÏÂÈ· ÓÙ˘Ì¤ÓË, fiÙ·Ó Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ì ڈٿÂÈ ·Ó ËÁ·›Óˆ Û ¿ÚÙÈ Ì·ÛΤ! -Agyness Dean


∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞ T˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (elina@athensvoice.gr) ª∏ ™ ∞ à ™∂π ›Ô˘

TÂÙ¿ÚÙË 4 IÔ˘Ó›Ô˘ ·fi 20:00 K·Ú·˚ÛοÎË 1 & EÚÌÔ‡, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.208

Clothes & Accessories

IÔ˘Ó ¶¤ÌÙË 5 È0, ™. BÂÓ .0 9 1 ÛÙȘ Ó‰ÚÈ, ¿ Ï · X , 1 ˙¤ÏÔ˘ 2 2.256, 210 689 g.gr in www.d

Opening Street Party

TÔ Ding Â›Ó·È ÙÔ design shop Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ –Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜– ͤÓÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ʈÙÈÛÙÈο Î·È ÌÈÎÚÔ¤ÈÏ·, fiÏ· Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌÔ‡. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎÂ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Greece is for lovers, Ë ÔÔ›· ·˘ÙÔÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· team Ô˘... «ÏÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, Û¿ÂÈ Ù· È¿Ù· Ô˘ ÙÚÒÂÈ, È¿ÓÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχˆÚË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ Ù˘ ÛȤÛÙ· ηÈ, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·».

H ÔÌ¿‰· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ design ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ·, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ design, fiˆ˜ ÙÔ Salone Satelitte ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ, ÙÔ 100% Design ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ M·˝Ô˘ ›¯Â ÌÈ· ı¤ÛË Î·È ÛÙÔ Deutsche Guggenheim’s Museum Shop. TÒÚ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ding, Ë ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙȘ 5 IÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. EΛ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ‹‰Ë ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙfiÙ˘· Î·È one off ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·.

DING IS 4 LOVERS

Favourite brands at favourite prices

BOMBAY SAPPHIRE «AÔÎ¿Ï˘„Ë» ÙÒÚ·! OÈ Ô›ÎÔÈ Baccarat, Garrard Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ Karim Rashid ۯ‰›·Û·Ó ¤ÓÙ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ limited edition ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ Bombay Sapphire. AÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ «AÔÎ¿Ï˘„Ë» Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ Ï›ıÔ˘ Ì 10 ·ÚȘ fi„ÂȘ – fiÛ˜ Î·È Ù· ‚fiÙ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û‡ÓıÂÙË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Á‡ÛË ÙÔ˘ Bombay Sapphire. E›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ˙·Ê›ÚÈ· ·Í›·˜ $ 200.000 ÙÔ ¤Ó·. TËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÓÙ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Heathrow ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Terminal 5), Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ÙÔ˘ NÙÔ˘Ì¿È, Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘ Î·È ÙÔ˘ ™›‰ÓÂï. T· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. www.bombaysapphire.com

Online outlet store for • CLOTHING • ACCESSORIES • SHOES 29 ª∞´√À - 4 IOYNI√À 2008 ATHENS VOICE 87


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

£ÂÔ‡», ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙfiÙ ΢ÓÈο, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÔ˘Ó ¿Û¯ËÌ· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈο ÔÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘.

§π£∞ƒA∫π-§π£∞ƒA∫π, °π∞ Δ∞ ™E¡∞ Δ√ ’ÃΔπ™∞ Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÙÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› Û ÌÈ· ·Ú¤· Ë ÔÔ›· ‚¿˙ÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ó· ÚÔı˘ÌÔÔÈËı› ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÎÈ ÂΛ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÛÙÈÏfi!!! E›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ÛοÛÂÈ. N· ηٷÈ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÌÏÔÎ, fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ηٿÈÓ ÙȘ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ AEK Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÎÈ ÂfiÌÂÓÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ï¿ÎˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÙÔ˘ ÙË Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È». ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È Â¤‚·Ï ӷ ÙÔ ·›˙ÂÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¤‚Á·˙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ „‡¯Ú·ÈÌÔ˘ ÎÈ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡, fiÏÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ¤‚Ú·˙Â Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¯‡ÙÚ·

Δ

ÛÙËÓ ·Ó·ıËÓ·˚΋ ÙÔ˘ ηډȿ ı· ¿Ú¯È˙ ӷ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ. £· ‚¿ÏÂÈ Ô BÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ı· ‚¿ÏÂÈ Ô ¶·Ù¤Ú·˜, Ó· ’ÛÔ˘ Î·È Ô Bˆ‚fi˜ Î·È Ó· ÌË ‚¿ÏÂÈ... Ô ÎÔÓÙfi˜; Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ‹ÍÂÚ fiÙÈ ¤ÚÂ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ˙ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜: «¶·‡ÏÔ, £Â¤, ¿Ú ÙËÓ ¶AE». ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fï˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¿ÚÂȘ ›Ûˆ ÙË ÌÈÛ‹ K‡ÚÔ, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË. ŒÙÛÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿‰Â˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ΛӉ˘ÓÔ ·˘Ùfi˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ·’ ¤Íˆ, ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË –ÙË, ÌÂٷ͇ Ì·˜, ‹‰Ë ÂÈÏËÌ̤ÓË– Ó· Ú›ÍÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ Ô‚ÔÏfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÁοÚÈ ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ú¿ÛÈÓ˜ ηډȤ˜. ŒÎ·Ó ÏÔÈfiÓ ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ÛΤ„Ë, ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi¯ÂÈÚË Ì fiÙ·Ó ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÈ Ì¤Ú· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ, Î·È ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙ· ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

¶. °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

¢ÚÒ. M ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ, Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ·Ó·ÚÚȯÒÓÙ·È Û·Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙȘ ÕÏÂȘ ηٷ¯Â›ÌˆÓÔ Ì ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ Zippo Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ ηٿÓÙËÛ·Ó ÏfiÁˆ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ˘˜ Dupont Î·È Cartier, ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ. N· Ì›ÓÂÈ ¤Íˆ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÎÈ ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜-Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÓ·Ó, Ó· ¤Î·Ó ·˘Ùfi˜ ÓÙÔ˘ Ì ÙË ‚·Ï›ÙÛ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁfiÚ·˙ fiÏÔ˘˜. ™ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚fiÏ¢ ˆ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘. £· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ôχ ‡ÎÔÏÔ, ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Á˘ÚÓ¿ÂÈ –·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÂÚÓ¿ÂÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÛÙ¤˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ·–, Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶AE ¤Ó·Ó ·›ÎÙË. KÈ ÂÂȉ‹ ·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÛηÌ¿˙ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿, Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·. TÔÓ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ÛηÛÌfi ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ô OÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÎÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ·. ◊, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È ÈÔ ‰›Î·ÈÔÈ, Ô ™¤Ú‚Ô˜, ÙÔÓ ÂÎÙÈÌ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌ¿, ‰ÂÓ ı· ‚¿ÏÂÈ Î·È Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ·Ó Ì¿ıÂÈ fiÙÈ Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ Í·ÊÓÈο ·Á¿ËÛ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â› ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

ÏÏ¿, ¿ÏÈ, ÙÔÓ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜, ÙÈ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; TÂÚÌ·ÙÔʇϷη; £· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰ÔοÚÈ·. N· Û·‚ÂÈ; £· ʈӿ˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÔÈÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔÓ Î·ÌÔ‡ÚË ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·. ¶Ô‡ Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ Ô ¤ÚËÌÔ˜; KÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ °Îԇ̷; ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ı· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ¿Ú’ ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÛÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ. N· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Ô „ËÏfi˜. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ¢¤ÏÈÎÙÔ˜. AÓ ‰ÂÈ fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ÙÔ˘ οÓÂÈ Ù· ¯·Ù›ÚÈ·, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Î·È ¿ÏÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. H ÈÛÙÔÚ›· ϤÂÈ fiÙÈ Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÌfiÓÔ Ô M·Ú·ÓÙfiÓ· ηٿÊÂÚ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ M·ÓÒÏË M·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ M·ÓfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ô AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÙÔ «¯¤ÚÈ ÙÔ˘

88 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

Ó ¿ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ÛÙ¿ıÌÈÛ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰¤Î· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ Û· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ˘ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ·Ï›ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Î·Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÙÚÈʇÏÏÈ. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ËÏȤϷÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂډ¢Ù› Ì ÙȘ ‚·Ï‚ÔϛӘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ηٷӷψً˜ ·ÓÙ› Ó· Ú‡ÂÙ·È Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ, ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂȘ. ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· –Ô ÕÁÈ·Í Ù˘ H›ÚÔ˘, fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ H›ÚÔ˘– ıˆÚ›ÙÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·Ï¿ ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ˘˜ HÂÈÚÒÙ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. T· Ú¿Ì·Ù· ‹Úı·Ó ÙÔ‡Ì·. ŸÛÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Ô ¶A™ ¤¯ÂÈ Î··ÚÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ Î·È ÛÙ· ¤Íˆ ÎfiÏ·, ÙÒÚ· ηٷ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. OÈ °È·ÓÓÈÒÙ˜, ÚÔ‰Ô̤ÓÔÈ ·fi Ù· ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· Ï¿ıË, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ‡„Ô˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË A' EıÓÈ΋. AÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË.

O

PA¢π√ §√À™Δƒπ¡π ¿ÌÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. M¤Û· ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô BÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ¶·Ù¤Ú·˜, ·ÚˆÁfi˜ Ô Bˆ‚fi˜ Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ŸÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ÎÈ Ô £·Ó¿Û˘, ÔfiÙÂ Û˘ÌÏËÚÒıËΠÙÔ... ηڤ. O ÂÓÈ·›Ô˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¯·ÌfiÁÂÏ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ʛÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿„ÂÈ ·fi ηÈÚfi Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. TÒÚ· Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fi¯È ·ÏfiÁÈÛÙ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ fiÔ˘ ¤ÊÙÂÈ Ô ·Ú¿˜ ÂΛ ı· ‚ÚÂȘ Î·È Ù· Ï·ÌfiÁÈ·. ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔı˘ÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·›ÎÙ˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› Ï‹Úˆ˜, ηÏfi Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiÙÈ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·.

§

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

KANE KATI °π∞ ™∂¡∞ ¶§A™TIKH XEIPOYP°IKH ¶PO™ø¶OY π·ÙÚÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË

GALERIE DE BEAUTÉ H Valerie „ˆÓ›˙ÂÈ OÈ Î·Ì¿ÓȘ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È ÛÙ· ψÊÔÚ›· Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. TÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚ϤÔ˘Ì ·ÓÙÔ‡ Ó· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÔ‚ ÙfiÓÔ˘˜ Ë Valerie Î·È ÙÔ alter ego Ù˘, Ù· ÛΛÙÛ· Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Galerie de μeauté. «AıÒÔ ÚÔ˙ ‹ ÊÏÔÁÂÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ;» ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë Valerie, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ıÂÌÈ¿ Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ù˘. °È·Ù› ›̷ÛÙ fiϘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÛÙÈÏ, Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο Ô˘ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Galerie de Beauté. AÚÒÌ·Ù·, Îڤ̘, ηÏÏ˘ÓÙÈο ̤۷ Û’ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë Valerie ÌÈ· ¯·Ú¿ Ê·›ÓÂÙ·È, ÎÔ‡ÎÏ·. www.galeriedebeaute.gr

∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÚÔ˘Ù›Ó· fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ‚·ÛÈÎfi Ó· ‰ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È Ó· ÛÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. √ Dr. B·Û›Ï˘ ¶·˘Ïȉ¤Ï˘, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛÒÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛÒÔ˘ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.pavlidelis.gr

¢øPO VITA PLUS H ATHENS VOICE Î·È Ù· Vita Plus ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ‰¤Î· (10) Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ 20% ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ì˯·ÓÈ΋-ηÏÏ˘ÓÙÈ΋ ıÂÚ·›· slim line. °È· ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ·fi Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙ›ÏÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ 54121: AVRA ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ TÚ›ÙË 3/6, ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¶∞ƒ√À™π∞™∏

K∞ƒΔ ¶O™TA§ ∞¶√ ¶OPTO

A Ú›ÏÈÔ˜, ̤۷ ÛÙÔ Dragao, ÙÔ Á‹Â‰Ô 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ù˘ ¶fiÚÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ, o ·ÁÒÓ·˜ Porto-Benfica ¤ÏËÍ 2-0. H ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ‡„Ë, ʈӤ˜, Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ media, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠ·˘Ù‹ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ·fi ÙËÓ online-entertainment Ï·ÙÊfiÚÌ· bwin, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (bwinLiga). H ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Ú·Û ٤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ÈÛÙÔÚÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘. AÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù· «Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Ì·ı‹Ì·Ù·» Ì ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Liga Î·È ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ¢ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÈÓÔÔÈ›·, ‹Á·Ó ‚·Úο‰· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ P›Ô NÙÔ‡ÚÔ, ¤Î·Ó·Ó ‚fiÏÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÂ۷ȈÓÈο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ŒÓ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ‰ÒÚÔ, ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¿ÊËÛ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ.

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 89


Ûˆ, badgeorgecat@hotmail.com, 694 5414685

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

ÙÚÒÔ, ›¯· NÔ 91 ›¯Â˜ NÔ 96, ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÌÏ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÛٛϠÛÙÔ nasstis@gmail.com KOPY¢A§§O™ ™Ù· 828, 827, 830, 831, 810 Î·È 809 οı ̤ڷ, ¤¯ÂȘ οÚÙ·, ÌÔ˘ Ú›¯ÓÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ì·ÙȤ˜, Û ı¤Ïˆ, ·¿ÓÙ· ‰Ò.

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

KøN™TANTINOY¶O§Eø™ 15/4. øÚ·›· Ô‰ËÁ¤ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ·Ì·ÍÈÔ‡, Ì ı˘Ì¿Û·È, Û ı˘Ì¿Ì·È. What next; ·, ηʤ. «EÍ¿Ú¯ÂÈ ‚Ϥˆ οı ¶¤ÙË .. ™Â T˙Ô‡ÏÈ·. ˜ 7 Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÔ ÌÙË ÛÙÈ È Ó· Ù˘ ¯·Ú›˙ÂȘ fiÛÙ‹ÏË Î· Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ ÙË Ê ÈÔ fiÌÔÚ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ÛÔ˘ È Ï˘. E›Ì· ¿¯ÓÂÈ ÙÔ ÊÚ¤ÓÙÔ ›ÙÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ê · ·ÊÚfiÁ·Ï·... EΠ̠ÙÔ ¤ÍÙÚ Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Áˆ ·˘ .» ÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÛÔ˘.. Ó ÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÛÙÔÓ Alpha, Afi„ 23.15 ÙÈ Û ˜

ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚfiÛ¯Â. K¿Ó οÙÈ! ¶APTI §Âۂȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ηٷÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË, ηٷÎfiÎÎÈÓ· Ó‡¯È·. TÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ÊÒÙÈÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ. FOU CLUB XÚËÛÙ¿Ú·, ¿ÏÈ Ì ·Ó¤‚·Û˜, ηÓfiÓÈÛ ӷ ¿ÌÂ Î·È ÁÈ· ηʤ fï˜... ªÀ∫√¡√™ M... ı˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ· ÙËÓ «ÂÚÈÔ›ËÛ‹» ÛÔ˘ ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ÙÔ ¶¿Û¯·, ı· Û ͷӷ‰Ò ÛÙËÓ Aı‹Ó·; ÕÚ˘, 697 0375319

¢IKA™THPIA KÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ‹Úı˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÔÈÓ‹˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· Û ÂÚÈ̤ӈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ ¿ÚÂÈ, ·ÚΛ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂȘ. N· ÌÔ˘ ÂȘ οÙÈ ¤ÛÙˆ... 694 7657132, °ÈÒÚÁÔ˜

XA§KI¢A Stavedo 23/4, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi, ÙÒÚ· Í·Ó·¯·ı‹Î·ÌÂ, ÛΤÊÙÔÌ·È fiÛ· ›˜, Í·ÊÓÈ¿ÛÙËη, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ, ·Ó ηٿϷ‚˜... ‚Ô‹ıËÛ¤ ÌÂ! 693 8372523

E•APXEIA ¶ˆÏ›ٷÈ. 13/4. ºÔÚ¿˜ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÙÚ›· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·˘Ù›, ̇ÙË Î·È ÊÚ‡‰È, ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, All star Î·È ¤¯ÂȘ Ì˯·Ó‹...

VILLAGE ™Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, Â›Û·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÙËϤʈÓÔ 694 6336786, Ì ̿ÁÂ„Â Ë Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘...

MH§IøNH ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ηʤ, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÛÙȘ 19/5 Ó· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÌÈ· Ï¿Ì·, fiÙ ı· ηٷʤÚÂȘ Ó· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂȘ Ù· ÊÒÙ·, ™‡ÚÔ; ™Ù›Ï ‰Ò.

BO§O™ ◊Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯· ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·... ΔÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ; Œ¯ÂȘ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ó· ÌÔ˘ Ì¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ...

A™OEE BÈ‚ÏÈԉȷÓÔÌ‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 12 M·˝Ô˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 12.00, ‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÔ˘ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò!

M¶OYPNAZI ™Â ›‰· ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· «¶ÔÏÈÙ›·», Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÙËϤʈÓÔ 694 6336786, Ì ̿ÁÂ„Â Ë Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘...

£H™EIO ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Chocolat. E›Û·È Í·Óıfi˜, ›˜ «ÁÂÈ·» ·Ó Î·È Î¿ıÈÛ· Flo Ì ‰˘Ô ʛϘ, fiÙ·Ó Ê‡Á·ÌÂ, ÛÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ Î·Ó¿Ù˜! E›Ì·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹ Ì ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È Ì·‡ÚÔ ÛÔÚÙ˜.

KOMOTHNH AÓÙÒÓË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ڈٿ˜ ÙÈ ı· ¿Úˆ, ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ˆ ÂÛ¤Ó·. ¶Â˜ ÙÔ ÂÛ‡ ÏÔÈfiÓ, ÛٛϠ‰Ò.

YMHTTOY & E£N. ANTI™TA™Eø™ 17/5, 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁˆÓ›· ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÂÁÒ ÛÙÔ 224 ÎÈ ÂÛ‡ ·ÛËÌ› ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. natasa078@hotmail.com

040 ™¿‚‚·ÙÔ 17/5 ÂÚÈ̤ӷÌ ̷˙› ¶¿ÓÙÂÈÔ, ÒÚ· 7. K·Ù¤‚ËΘ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û· ÚÔ˙ Ì·Îfi, ÂÛ‡ η˘Ùfi ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, ÛÙ›ÏÂ... ÂÚÈ̤ӈ. ¶A°KAKI ™’ ¤Ó· ·ÁοÎÈ Î·ıÈṲ̂ÓË ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÊfiÚ·Á˜ ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙· Î·È Î›ÙÚÈÓ· ÛÙ·Ú¿ÎÈ·, «ˆÚ·›Ô˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜» ÛÔ˘ ›·, «Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο» ·¿ÓÙËÛ˜. METPO ™‡ÓÙ·ÁÌ· - ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¶¤ÌÙË 15/5, 21.45 ÂÚ›Ô˘, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÈı¿Ú·, ÂÁÒ Û·Î›‰ÈÔ, ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ¤ˆ˜ ÙË ™fiψÓÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË... æYXIKO 9/5, fiÌÔÚÊ Ì˯·Ófi‚ÈÂ, ÙÒÚ· Ô˘ ͤÚÔ˘Ì Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ «¶Ï·›ÛÈÔ», ÙÈ Ï˜ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ Î·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡; 697 3432550 KOPY¢A§§O™ 15/5, Û ϤÓ °ÈÒÚÁÔ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Pull & Bear, Â›Ì·È Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË Ì ηڤ Ì·ÏÏ›. 697 916307 MAPOY™I ◊ÛÔ˘Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙ· Û¤ÍÈ, ÚÔ¯Ù¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ Ì·ÓÙ›ÏÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿... KYæE§H MËı‡ÌÓ˘ 16B, Û ϤÓ B·Û›ÏË Î·È Â›Û·È ‚ÔËıfi˜, Ì ÎÔÈÙ¿˜ Ì’ ·˘Ù¿ Ù· ˘¤ÚÔ¯· ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ· Î·È ÌÔ˘ Ϙ, Ôχ ˆÚ·›Ô, Ï›ÁÔ

¶OPTO PAºTH 16/5 ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Â›Û·È Ë Í·ÓıÈ¿ fi·ÛË, Ô ÂfiÌÂÓÔ˜. 693 9665247 °EºYPA ™Â ÚÒÙËÛ·: ı˘Ì¿Û·È ÙË Á¤Ê˘Ú·; E›˜: Ù· ı˘Ì¿Ì·È fiÏ·... ÎÈ ÂÁÒ, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ÁÏ˘Îfi... NAKAS PAPER ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÔ˙ Û¿ÏÈ Î·È ¤ÊÙÈ·¯Ó˜ ÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ¯ˆÚ›Ûˆ ÁÈ· Û¤Ó·... KÒÛÙ·˜ EPMOY BÚ¿‰˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 10/5 ÛÙÔ Sephora, ¤Î·Ó˜ ·ÔÁÚ·Ê‹, Â›Û·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ¤¯ÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È Ù˙ÈÓ, ·Ó ı˜ ÛٛϠsms: 697 0520863 §. A§E•AN¢PA™ - °KYZH ¶·Ú·Û΢‹ 16, Ê·Ó¿ÚÈ, ÛÔ˘ ÎfiÚÓ·Ú· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¤¯ÂȘ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ÊfiÚÂÛ˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿... 694 2486998 ∞°IO™ ¶AY§O™ MÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, Û ›‰· Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ·ÎfiÌ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› ÛÔ˘! CIRCUS 16/5, KÒÛÙ·, ¤Î·ÙÛ˜ ‰›Ï· Ì·˜ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ÙÔÓ ™‡ÚÔ, ÌÈÏ¿Á·Ì ÁÈ· Ì¿ÛÎÂÙ. ¶‹Á·Ì ӷ Ê¿ÌÂ Î·È Í·Ó·Á˘Ú›Û·ÌÂ, ÛÙÔ Â›·! ¶Ô‡ ‹Û·ÛÙ·Ó fï˜; ™Ù›Ï ‰Ò. M·Ú›· ICAP 16/5, Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ Â›¯Â˜ ÛÙȘ 14.00, Ì‹Î· ÚÒÙÔ˜, ·Ó ‰ÂȘ, ÛÙ›ÏÂ, ÌÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘, Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·fi A™OEE. 694 2401839 IKA °·Ï¿ÙÛÈ 15/5, 12.00, ÛÙÔ MË-

90 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

°EPMANO™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, 16/5, Û ϤÓ B·Û›ÏË, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi, ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, fiÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ·, Ë ÎÔ¤Ï· Ì ÙÔ Ï¢Îfi MacApple, ı˘Ì¿Û·È; 697 3386611 °PAMMH 803 16/5, 6.20, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ÌÔ˘ ’ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ‡·ÚÍË! AÓ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ·¿ÓÙ· ‰Ò. °KAZAKI 16/5, ‰˘Ô ÓÔÛËχÙÚȘ Î·È ÌÈ· „˘¯ÔÏfiÁ·, fiÙ ı· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; ™Ù›ÏÙ ‰Ò, my favorite game. Cardigans MONA™THPAKI 15/5 η٤‚ËΘ ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÌÈÏÔ‡Û˜ ·ÁÁÏÈο Ì 3 ͤÓÔ˘˜, ‰ÂÓ Ì ›‰Â˜ ηÓ, ÂÁÒ fï˜ Û ›‰·. °KAZI ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË ÛÔ˘, ‰˘Ô Í·Óı¤˜ ı¤˜, Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ‹ıÂÏ ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·, ÂÁÒ Û·˜ ›· fiÙÈ ÓÙÚ¤ÔÌ·È, ¯·ÌÔÁÂÏ¿Û·ÙÂ Î·È Ê‡Á·ÌÂ, ı· Û·˜ Í·Ó·‰Ô‡ÌÂ; KA§§I£EA 16/5 ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙÔ Solarium, ¯¿ıËη ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙˆÓ ÌÏ ̷ÙÈÒÓ ÛÔ˘, ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ Û ϤÓ Mˆ˘Û‹, ÂÏ›˙ˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ∏ Í·ÓıÈ¿ A§IMOY 16/5, ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ Deco. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ· Û’ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜... ¡·È, ÂÛ‡ Ì ÙÔ fiat¿ÎÈ... ÛٛϠ‰Ò... MH§IøNH ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙ· ºÏÔ, Â›Û·È ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ïˆ Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ... ͤÚÂȘ ÂÛ‡. M¿Ì˘ BOOZE 14/5 ÒÚ· 24.00, Ô ¤Ó·˜ ›¯Â ÌÏ Ùԇʷ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÊÔ‚ÂÚfi ‚ϤÌÌ·, ‹Ì·ÛÙ·Ó 2 ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì TÂÙ¿ÚÙ˜. CIRCUS TË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÊfiÚ·Á˜ ¯·Î› ÛÎÔ˘Ê›, ÙËÓ ¿ÏÏË fi¯È, ¿ÓÙ· Û˘Óԉ‡ÂÛ·È, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÎÔÈÙ¿˜, Ô‡ ›۷È; ¢ÂÓ Í·Ó¿Úı˜. A¿ÓÙ· ‰Ò. ME°APO MOY™IKH™ K·ıÒ˜ ·Ó¤‚·ÈÓ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÛÔ‡ ’ÎÏÂÈÛ· ÙÔ Ì¿ÙÈ, ı· ÙÔ Í·Ó·Î¿Óˆ ¿Ú·ÁÂ; ™Ù›ÏÂ Â‰Ò ·Ó ηٿϷ‚˜. AH¢ONAKIA 9/5, AϤͷӉÚÂ, ÕÓÓ· ‰Ò... ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ı˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ÂΛ, Ì‹ˆ˜ Ó· ¿Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ηڿ‚È; Aø ¶¤ÌÙË 15, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÛ‡, ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÓË, Ù·Ú¿¯ÙËη Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔ˘ «¤ÎÏ„˜» ¤Ó· ‚ϤÌÌ·. 695 5739304

MOTEL 2/5, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ë ıÔÏÔ‡Ú· ÙˆÓ «·Ó·ı˘ÌÈ¿Ûˆӻ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ӷ ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠Â·ÚÎÒ˜, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ stand ÙÔ˘ dj ÎÈ ÂÁÒ ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÌÔ˘.

608

TÂÙ¿ÚÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ, ¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. 697 6082300

™Â ‚Ϥˆ Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ Î¿ı Úˆ› ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, ηÙ‚·›ÓÂȘ PËÁ›ÏÏ˘, ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿... ar_ath@yahoo.gr

™EPIºO™ ™ÙÔ A¤ÚÈÓÔ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÎÔ‡ÎÏ· Ì ٷ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘, ¯fiÚÂ˘Â˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ, ÛٛϠ‰Ò. ¶¤ÙÚÔ˜

X√§∞ƒ°√™ ™˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ, fiÙ·Ó ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌÈÏ¿Ì Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, οÙÈ Ì È¿ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ...

°ENNHMATA MfiÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙÚfi ı· Û ‚Ϥˆ; A˘Ù¿ Ù· ÌÏ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·... ∏ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÓÔÛËχÙÚÈ· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ˜ ÛÙÔ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi EK¢. KATO¶TPO 15/5 ¤ÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘, ηÛÙ·Ó‹, ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È Ôχ ¢ÁÂÓÈ΋, ¿ÚÂ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 693 7913730 METPO OMONOIA 15/5, 19.45, ÚÔ˜ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÌÈÏÔ‡Û˜ Ì handsfree, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ Herballife, Acropol... cu_star18@yahoo.gr ¶A¶A™øTHPIOY ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù¤¯Ó˘ Î·È ¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· Ó· Û ‚Ϥˆ... ÕÎÔ˘Û· Ó· Û ʈӿ˙Ô˘Ó ™Ù·‡ÚÔ... §EøºOPEIO 305 ÕÚÙÂÌȘ, ¶·Ú·Û΢‹ 16/5, 9 .Ì., Í·ÓıÈ¿ Ì ̷‡Ú· Á˘·ÏÈ¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ· ÁÈ· Û¤Ó·, Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› η٤‚ËΘ ¶·Ó·Á›ÙÛ· ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi. E›Û·È ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. ÕÚ˘, 694 3869590 ™YNTA°MA 15/5, ÌÂÙÚfi, ›¯Â˜ Í·Óı¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÌÔ‡ÛÈ, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡Ú· Î·È ÎÚ¿Ù·Á˜ ‚È‚Ï›Ô, ͯÒÚÈ˙˜. veatr111@yahoo.gr ¶ANE¶I™THMIOY¶O§H ™Â ›‰· ÛÙË ‚’ ÂÛÙ›·, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ EÛÙ›·˜ ÛÙȘ 30/5, ı· ÂÚÈ̤ӈ! camel69@yahoo.gr

™À¡∞À§π∞ AÁ¿Ë. A’ ÙË ÁË ˆ˜ ÙË ÛÂÏ‹ÓË, Û˘Ó·˘Ï›· ¢. B·Ó‰‹, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ÂÁÒ Ì 3 ʛϘ Û¯ÔÏÈ¿˙·ÌÂ Î·È Ì·˜ ¿ÎÔ˘Û˜, ÂÛ‡ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ... ™Ù¤ÏÈÔ˜ ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ŒÓ· ·fiÁÂ˘Ì·, ‹ÛÔ˘Ó Û·Ó Â˘¯Ô‡Ï˘, Û ÂÚˆÙ‡ÙËη! ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì Â›ÌÔÓ· ηÈ... ¯·ı‹Î·ÌÂ! ¶·ÓÔ‡Ï˘! ¶∂Δƒ∞§ø¡∞ E‡Ë, ¤¯ÂȘ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÔÙ¤... £· Û ‰ˆ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·... AϤ͢ H™A¶ ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· - AÙÙÈ΋, 10/5, 22.00, ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ı¿! K·ÛÙ·Ó‹ Ì ̷‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Û·Î¿ÎÈ Ì ΛÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ì‹Î˜ ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È Î·Ù¤‚ËΘ AÙÙÈ΋. EÁÒ ÛÙ· Ì·‡Ú·, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË Á·Ï·Ú›·. opguner@gmail.com £∏™∂π√ (T212) ÏÂ˘Î¿ Î·È ÊÒÓ·˙·... ÌÔÚ›! °È· fiÙ ÌÈÏ¿˜ Î·È ÙÈ ÒÚ·; SΔ√¡∂™ √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. TÔ „ËÏfi Ê·Ï·ÎÚfi ·ÁfiÚÈ! georgek81@gmail.com

™TAYPO™ TOY NOTOY ™‡ÓÓÂÊ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ı Ӓ ·ÚÌ·ÙÒÛˆ, Ó· ’Ì·È ÛÙÔ Ï¿È ÛÔ˘ Î·È ·˜ Ì·ÙÒÛˆ... ̛Ϸ ÌÔ˘, ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ...

TÂÙ¿ÚÙË 14/5 ÛÙÔ 622, 9.30 ÙÔ Úˆ›, ηıfiÛÔ˘Ó, ¤¯ÂȘ ηÛÙ·ÓfiÍ·Óı· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿, ÂÁÒ fiÚıÈÔ˜ Ì ̷‡ÚÔ ·Ì¿ÓÈÎÔ ÌÔ˘Ê¿Ó...

HPI¢ANO™ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Ì¿ÁÂÈÚ·˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, voulez vous coucher avec moi?

¶§. A§∂•∞¡¢ƒ∞™ Stretto ηʤ, 14/5, 20.00, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ù˙ÈÓ Î·È Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ï· ÙÚ·¤˙È Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. stergiosf1@yahoo.gr

£E™™A§ONIKH NAYAPINOY ŒÈÓ˜ ηʤ Î·È ÌÔ˘ ¤ÎÏÂÈÓ˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ! Œ¯ÂȘ ÙÈÎ ‹ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ; ¶APA™KEYH ™Â ‚Ϥˆ οı ¶·Ú·Û΢‹, ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V., I ’ve been locked inside your heartshaped box for weeks. T· ϤÌ 2/6. HIGHSPEED M. TÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· M‡ÎÔÓÔ, Û ϤÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ. alexandra_mpas@yahoo.gr META•OYP°EIO E›¯Â˜ ηÚÔÙ› Ì·ÏÏ› Î·È ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. A‡Ú·, 698 2473351

KOMNHNøN 13/5, ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÛÔ˘Ó Î·Ï¿, ¿ÚηÚ˜ ÙË Ì˯·Ó‹ ÛÔ˘ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ò˜ Ó· Â›Û·È ÛÙÔ Êˆ˜.

ZY°O™, ¶§AKA 1/3 ‚Ú¿‰˘, ÊÔÚÔ‡Û· Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, Ì·‡ÚË ·Ê¿Ó·, Ì ¯Ù‡ËÛ˜ Ì Úfi·ÏÔ Î·È ÌÔ˘ ¤ÚÈ͘ ÛÚ¤È, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË, Û ÙÚ¿‚ËÍ ‚È·ÛÙÈο, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜... ∞¿ÓÙ· ‰Ò.

EYA°°E§I™MO™ 16/5, Û ›‰· ÌfiÏȘ ‚Á‹Î· ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ÊÔÚÔ‡Û˜ Áfi‚·, ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ‚ϤÌÌ· Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ, ı¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹-

ALL THAT JAZZ ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·, Ì ÎÔ›Ù·˙˜! ™Â ı¤Ïˆ, ÂÛ‡; TÛÔ ı¤ÏÂÈ §È! SOS

622

«MAZI ™OY» 15/6/07 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ô˘ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Ô˘ Û ›‰· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi, Û ÛΤÊÙÔÌ·È ·ÎfiÌ·, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÂ, ÁÚ¿„ ‰Ò.

NEA ™MYPNH 16/5 ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· M·Î, Âȉˆı‹Î·Ì Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ¯·ÈÚÂÙÈÛًηÌÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ...

A§ T™ANTIPI 15/4, ™ÔÊ›·, ηıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· Û ÌÈ· Ì Ìo‚ ÌÏÔ‡˙·, ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ! ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¢ÈÔÓ‡Û˘, 693 9118057

608

KOPY¢A§§O™ ◊ÛÔ˘Ó ÛÙË §·ÌÚ¿ÎË, ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Racing ›Ûˆ! ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÊÔÚ¿˜ Á˘·ÏÈ¿! sterina@freemail.gr

HOXTON E›Ì·È Ë Í·ÓıÈ¿ NÙ›Ó·, ÎÈ ÂÁÒ Û ı¤Ïˆ. °Ú¿„ ÌÔ˘ fiÓÔÌ· Î·È ÙËϤʈÓÔ ‹ mail...

ıÒ˜ ¿Úηڷ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰·Á ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÛÔ˘ ÙÔ “Wish you were here”. ™Ô˘ ÊÒÓ·Í· Î·È ‚Á‹Î· ÛÙË Ì¤ÛË...

∞∂ƒ√¢ƒ√ªπ√ 13/5, gate 11, bng 17, Û ›‰·... Ì‹Î·Ì ̷˙› ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÊÔÚÔ‡Û˜ jean, t-shirt, ÎÔÚÌ¿Ú·. ™Ù›Ï ‰Ò. JOHNDOE ŒÊÙÈ·¯Ó˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¯·‚·Ó¤˙ÈÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Â›Û·È hot, ÙÈ ÒÚ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ; FACTORY OUTLET 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶¤ÌÙË 8/5, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, „ËÏfi˜ Ì Á˘·ÏÈ¿, ‰ÔΛ̷˙· ÊÔڤ̷ٷ Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ ¯¿ıËΘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ... 694 7333593 ™KOYºA ΔÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ë Í·ÓıÈ¿ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘ Big Apple, Ô ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛٛϠsms: 697 8251948 ¶§∞Δ∂π∞ ¶§∞™Δ∏ƒ∞ K˘Úȷ΋ 11/5, „ËÏ‹ Í·ÓıÈ¿ ʈӿڷ, ÂÁÒ Ì ¿ÏÏË ÙÚÂÏ‹ Í·ÓıÈ¿, Ê›ÏË fï˜ Â! ™ÙÔ EÏÏ¿˜ ÂÍÒÛÙË, ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ¿ÛÊ·ÏÙÔ! TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÔ˘ ‹Ú· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÁÂÈ···, ÂÏ›˙ˆ ÂȘ ·ÓÒÙÂÚ·! gamidi@freemail.gr

608 16/5, 9.10, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙË «Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη», „ËÏ‹ ηÛÙ·Ó‹, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·, ÛÎÔ‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Â›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ë! °È·Ù› ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·...

¶A°øTOMANIA ◊ÌÔ˘Ó Ì ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜, ¤ÛÙÂÈϘ ÚÔ ÌËÓfi˜, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È ·ÎfiÌ·... ͤÚÂȘ ÂÛ‡.

∞Nø §IO™IA ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ˘ ™ÙfiÏË Î·È ı· ÛÔ˘ ͷӷʤڈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ˆ Aı‹Ó·, Â›Ì·È Ì·ÎÚÈ¿, ·Ó ı¤ÏÂȘ ÛÙ›ÏÂ... 698 2113877

¶EPAMA, §IMANI 12/5, 16.30 ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ Ù· ∂verest, ‚Á‹Î˜ Ó· ÍÂÈ·ÛÙ›˜ ·’ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ·Ì¿ÍÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û˜, Ì ‰˘Ô ʛϘ ÌÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌÔ˘Ó· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË...

BYPøNA™ TÚ›ÙË +13, 2.00, ¤Ú·Û˜ η-

YMHTTOY 74 ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÁÒ ÎÔÓÙfi

ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏÏ›, ÂÛ‡ ηıfiÏÔ˘, ·Ó¤‚ËΘ ÛÙË Ì˯·Ó‹ Î·È ¤Ê˘Á˜, Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; °KAZI 10/5, ‹Û·ÛÙ·Ó ‰‡Ô „ËÏ¿ ·ÁfiÚÈ·, ÂÌ›˜ ‰‡Ô ʛϘ, ¯ÔÚ‡·Ì ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜, ı¤ÏÂÙ ӷ ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ; 694 4265187 PRIVILEGE IÔ‡ÓÈÔ˜ ’98, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, £Ô‰ˆÚ‹ (Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÛÔ‡‰·˙˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ÁÂÓ¤ıÏÈ· 11 IÔ˘Ï›Ô˘). ÕÓÓ·, 694 6868044 AP°YPOY¶O§H ◊Úı· ÛÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎfi ÛÔ˘, ‰›Ï· ÛÙȘ ›Ù˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, Û¯ÔÏ›·Û· ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Ì ÙȘ οÚÙ˜ Î·È Á¤Ï·Û˜. ™Ù›Ï ‰Ò. £H™EIO MÔÚÊ‹, ™¿‚‚·ÙÔ 10/5, Û ›‰· ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÂÚÈ̤ӷÌ ̷˙› ·’ ¤Íˆ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘, ¤¯ÂȘ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿!

622 ™Â ‚Ϥˆ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÌÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆ¿ÎÈ ÛÔ˘, Û ›‰· Î·È ÛÙËÓ TÛ·Î¿ÏˆÊ ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì·, ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V.; 694 2448612 T™IMI™KH £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Úˆ› ¶¤ÌÙ˘ 15/2, ÂÚ·ÙÔ‡Û˜ Ì ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¯·Î› ÌÏÔ‡˙· ÎÈ Â›¯Â˜ Û·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÛÔ˘, Ì Îԛٷ͘ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ˜. ¶ÂÚ·ÛÙÈο. A7 «O ¶·›¯Ù˘», NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ÙÔ ‰È¿‚·˙˜ 7 M·˝Ô˘. 8 M·˝Ô˘ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ¤ÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ ¿ÌÂ; 697 8395779 BOY§A K¿ÓÔ˘Ì οı Úˆ› ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ BԇϷ˜ Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ. BÁ¿Ï ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ walkman Î·È Ì›Ï· ÌÔ˘, ηÛÙ·Ó¤ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·... ¢øPI™ 20/5, ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Ó·˜ ıÂfi˜, Û ‚Ϥˆ Î·È ÛÙÔ Ì·Ú4, ÛÙÔ ÃÚÒÌ·, ÛÙÔ M·Áη˙¤. ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ. 693 9053668 A°. ¶APA™KEYH ¶··ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, 17/5,  ÌÌ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÂÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÁÒ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ·Ó·Ì·ÏÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂÛ‡ ¿ÛÚÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. Powerman36@yahoo.com ºI§O§O°IA A£HNA™ BÁ‹Î·ÌÂ Î·È Ì ÙڤϷÓ ÙÔ «ÏÈ» ÛÔ˘, fiÌÔÚÊË M˘ÙÈÏËÓÈ¿! «§ÂÛ‚›·» ¢·›ÙÈÛÛ¿ ÌÔ˘ Iˆ¿ÓÓ·, fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; °KAZI ŒÎıÂÛË ÎÈÓ¤˙È΢ Ù¤¯Ó˘, ÂÁη›ÓÈ· 13/5, ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì 1 Í·Óı‹ Ê›ÏË ÛÔ˘. TÚÒÁ·Ì ‰›Ï·, ÂÓÒ ÊÔÚÔ‡Û· 1 ÎfiÎÎÈÓÔ ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô. Email: datum79@hotmail.com ¶APO™ K·ÏÔη›ÚÈ ’06. ◊ÛÔ˘Ó dj ÛÙÔ Agosta Î·È ÌÔ˘ ’˜ fiÙÈ Û ϤÓ AϤÍË. ◊ÛÔ˘Ó Î·È Boteca, Aı‹Ó·. ¶Ô‡ ı· Û ‚Úˆ, fiÌÔÚÊÂ;

Ô Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ. 22/5 ·fiÁÂ˘Ì·, ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ fiÙ·Ó ‹Ú· ÙËÓ Athens, ̷οÚÈ Ó· Â›Û·È ÂχıÂÚË. METPO - A15 ™Â ÚˆÙÔ›‰· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÛÙȘ 11/5, ÊÔÚ¿˜ Á˘·ÏÈ¿ Î·È ¤¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯· ÌÏ ̿ÙÈ·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. Xı˜ Û ͷӷ›‰· ÛÙÔ A15 ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô... 697 0446850 MIKPO™ IKTINO™ 22/5. ™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜, ÛÔ˘‰¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. KfiÎÎÈÓÔ ÔÏÏ¿. Afi ÙËÓ Í·ÓıÈ¿. ™Ù›Ï A.V. ™YNTA°MA, OMI§IA ¶A¶APH°A 15/5. MÔ›Ú·˙˜ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. E›· fiÙÈ ÙÔÓ ¤¯ˆ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ, ¤ÎÏÂÈÛ˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È Á¤Ï·Û·. 693 1072485 ™KIA£O™ °ÓˆÚÈÛًηÌ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ AÓ¿ÛÙ·Û˘. °ÈfiÚÙ·˙˜! •·Óıfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi Ú›ÁÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÏÂʈÓ›˜; ™Â „¿¯Óˆ. H§EKTPIKO™ MONA™THPAKI 22 M·˝Ô˘. ◊ÌÔ˘Ó Ì ʛÏÔ, Û ÎÔ›Ù·˙·, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ÊÔÚÔ‡Û· ηʤ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÊfiÚÌ· body. OMONOIA 21/5, 3.25 Ì.Ì. M‹Î· ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì ÌÏÔ‡˙· Î·È ‚ÂÚÌÔ‡‰· ÌÂ˙ Î·È Á˘·ÏÈ¿ Ì·‡Ú·. EÁÒ Ì Á·Ï¿˙ÈÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. K·Ù¤‚Ëη ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË. NOEMBPIO™ 2007 ™Â ÁÓÒÚÈÛ· Ì ¤Ó· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È Ì ̿Á„˜. ¢‹ÌËÙÚ·, fiÙ ı· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ ÙË ÌÔ˘ÓÙ‹ ηډȿ ÌÔ˘; ¶¿ÓÙ· MOSTAR, XA§KI¢A ™ÙȘ 10/5, ‹ÛÔ˘Ó ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ A˘Ï›‰·, ̤ÓÂȘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

224 ¢Â˘Ù¤Ú· 12/5, 17.45, ‹Ú˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·fi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™˘ÁÁÚÔ‡. °·Ï¿˙È· ıÏÈÌ̤ӷ Ì¿ÙÈ·. £¤Ïˆ Ó· Ù· Í·Ó·‰Ò! K·Ù¤‚Ëη ™fiψÓÔ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿ÛË. 694 7579326 °PH°OPH™, ™YNTA°MA ¢Â˘Ù¤Ú· 20/5, Úˆ›. Z‹ÙËÛ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Î·È ÊˆÙÈ¿... ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË. ŒÊ¢Á·... ÛÔ‡ÂÚ ¯·ÌfiÁÂÏÔ! 695 5067108 BLACK CIRCUS LIVE E›Û·È Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Ì ÙÔ Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Â›Ì·È Ë „ËÏ‹ Í·ÓıÈ¿. ™Ù›Ï ‰Ò. N¿ÓÙÈ· ¶A¶A¢IAMANTH KAI™APIANH ŸÓÂÈÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ÔÓÂÈÚ‡ÙËη, Û ¤„·¯Ó· ·ÓÙÔ‡. •·ÊÓÈο ÂÚÓ¿˜ Ì Ì˯·Ó¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 8/5, 17.45. ºfiÚ·Á˜ Ù˙ÈÓ, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘.

METPO M‹Î˜ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ì ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜, Ô ¤Ó·˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂÂ. ™Ù›Ï mail ÛÙÔ tnt_pao_32@yahoo.gr, £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

KAPEA™ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÌÔ˘, Â›Ì·È Ô ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÂȉ‹ ‚ڋη ÂÛ¤Ó·. •¤ÚÂȘ fiÛÔ Û’ ·Á·¿ˆ; AÓ fi¯È, ÎÔ›Ù· ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ϤÁ·ÌÂ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ. O °ÈˆÚÁ¿Î˘ ÛÔ˘...

MI§A MOY BPøMIKA 21/5, ̈Úfi ÌÔ˘, fiˆ˜ ÛÔ˘ ›Â Ë M˘ÚÙÒ, ¿ÏÏ· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Á˘Ó·›Î·. TÔ Û˘˙ËÙ¿Ì fiÔÙ ı˜. 694 0533286

HILTON - GALAXY 10/4. ™Â ϤÓ ÕÓÓ·. ◊Úı˜ Ì ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ. ™·˜ ÂÚ›ÌÂÓ· ÂΛ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ. ™Ù›Ï sms: 694 9089551

AT¶™YTE E›Û·È Ë fiÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·›Óˆ Ó· Û ‚Ϥˆ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÌ·È...

¶APA§IA KABOYPI

METPO OMONOIA M‹Î·, Û ›‰· Î·È ÎfiÏÏËÛ·. ºÔÚ¿˜ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì Á˘ÌÓ‹ ÓÂڿȉ·. ™Â ı¤Ïˆ, Í·Óı¤ Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË. æËÏfi˜ ¯ÔÓÙÚÔ‡Ï˘, 694 8663203

§EøºOPEIO °IA ¶ANOPMOY 21/5, ÛÙȘ 4. K·ıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙ’ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ˘. EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. AÏ¿ ÓÈÒıˆ ˆ˜ ¤¯ÂȘ οÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi... pamehawaii@hotmail.com

PX™-ET1-G700 T˙›Ó·, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÛÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÛÔ˘ Â›Ó·È 2 ·fi ÙÔ˘˜ 700 ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· Û (Í·Ó·)‰ˆ. velis02@hotmail.com TEI A£HNA™ M ‰È¤Ù·Í˜ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ó· ηı·Ú›Ûˆ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÛÔ˘ οӈ Ì·Û¿˙... ‹ıÂϘ ÛÎÏ¿‚Ô! 698 2800828 EVEREST KOPY¢A§§OY K·ÛÙ·Ó‹, ÏÂÙ‹, Ì ÏÈÙfi ÚfiÛˆ-

2005 E›˜ let’s go cats Î·È Í‡ÓËÛ ̤۷ ÌÔ˘ Ô Garfield. X¿ıËΘ...; TÒÚ· Ô‡ Ó· Û ‚Úˆ..; Oddie

TPAM ™TA™H 17/5. ºfiÚ·Á˜ ÊÔ‡ÍÈ· ÌÏÔ‡˙·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚ·Ì Î·È ÂÁÒ ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ™ÙË ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. 693 6216695 ALMAZ ™Â ·ÎÔ‡ˆ ÛÙÔ Ú¿‰ÈÔ Î·È Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ Almaz Ô˘ ·›˙ÂȘ ÌÔ˘ÛÈοÚ˜. ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÙÂÏÈο;

§ON¢INO, NOEMBPIO™

2004 Weatherspoon, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û ¯¿Ûˆ ÔÙ¤. EVEREST, KATø ¶ATH™IA ŒÚ¯ÔÌ·È Î¿ı ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ ‚Ϥˆ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ̷˙›. MfiÓÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ¤Ú¯ÔÌ·È, ÎÔ˘ÎÏ¿Ú˜. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢AºNI ™Â ‚Ϥˆ οı Úˆ› ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÛÙÔ ¢·ÊÓ›. £¤Ïˆ Ó· Û ¿ˆ ÂÁÒ fiÔ˘ ·˜ οı Úˆ› Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ı¤ÏÂȘ. M›Ï· ÌÔ˘. ¶§AI™IO ™Â ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ... EÛ‡ Â›Û·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ÂÁÒ laptops... °Ï˘Î¤ ÌÔ˘ °È¿ÓÓË, fiÙ ı· ¿ÚÂȘ ÌÚÔ˜; P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ì·Á·˙›... TAXYMETAºOPE™ E§TA ™ËÎÒÓÂȘ Ù· ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏ·›ÓÂȘ fiÏÔ˘˜! °È· ̤ӷ Â›Û·È Ù· ¿ÓÙ· Î·È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ. K. XOPO™TA™IO ™Â ›‰· ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ. XÔÚ¤„·Ì ÙÔ “View from a Hill” ·fi Chameleons. MfiÓÔ ÂÁÒ ÎÈ ÂÛ‡. ™Â „¿¯Óˆ ·fi ÙfiÙÂ, ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó¿ÌÓËÛË. TPA¶EZA ¶I™TEø™ ™Â ‚Ϥˆ ÛÙËÓ ¶›ÛÙˆ˜ Ì ÙÔ Î·Ó·ÚÈÓ› ԢηÌÈÛ¿ÎÈ Î·È ÙÔÓ Ú¿ÛÈÓÔ Ï·ÛÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏfi ÛÔ˘. M ÙÚÂÏ·›ÓÂȘ. ™Â ı¤Ïˆ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. KO§øNAKI 20/5. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ M.º., ÛÙÚÔ‚›ÏÈ˙˜ Û·Ó ÙÔ Ï¢Îfi Û›ÊÔ˘Ó· «B¿Ûˆ». ŸÏË Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ Â›¯Â ÁÈ· ÌÔ‡Û· ÂÛ¤Ó·. The deejay, ¤Ï· Suita. MYKONO™ 19 M·˝Ô˘. Super paradise Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Guzel, ¤¯ÂȘ Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ. H Í·ÓıÈ¿ ÛÙËÓ È¿ÙÛ·, Ù·Í›. ™Ù›Ï ‰Ò. ksanthiaathens@hotmail.com MALL ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· decoration ÙÔ˘ Mall, ηÛÙ·Ófi˜ Ì Ú¿ÛÈÓ·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ۷Λ‰ÈÔ ÛÙËÓ Ï¿ÙË. ¢Ô˘Ï‡ˆ Haagen, Ë ÌÈÎÚ‹ ηÛÙ·Ó‹... ¶ÂÚÈ̤ӈ... æYPPH TÂÙ¿ÚÙË 21/5. ™Â ¤Ó· Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈϘ ¤Ó· ÁÈ·ÛÂÌ›!! MÔ˘ ›˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Î·È ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ì· fi¯È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÌÔ˘!! N›ÎÔ, Ùo mail ÌÔ˘ ›ӷÈ: nancy2blue@pathfinder.gr... N¿ÓÛ˘ METPO MONA™THPAKI •Ë̤ڈÓ ¶¤ÌÙË, ‹Á· Ó· ¿Úˆ A.V. ◊ÌÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓË Í·ÓıÈ¿. NfiÌÈ˙· fiÙÈ Û ͤڈ, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Á˘·Ï·ÌÔ˘Î¿ÎÔ˜. ◊ÛÔ˘Ó Ì οÔÈ· ÓÔÌ›˙ˆ. ŸÙ·Ó ηٿϷ‚· fiÙÈ ‰ÂÓ Û ͤڈ, ÛÔ˘ ›· «Îڛ̷». MÔ˘ ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. A¿ÓÙ· ‰Ò! EK¢O™H TAYTOTHTA™ 20/5, 11.30. EÛ‡ ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÚ›ÌÂÓ˜ ¿‰Èη ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÂÁÒ ‚Ͽη˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ¿Ì ÁÈ· ηʤ. ¶¿Ú Ì ÛÙÔ 694 6975479 A¶O§§øN Dig! ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˜ 2004. E›¯Â˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÛÔ˘. ™Â ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ·, ı˜ Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ; °Ú¿„ ‰Ò. Zø°PAºOY ¶‡ÏË O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌÂ. °Ï˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! 693 4417833, Nick ¶APA§IA ZOYM¶EPI ™¿‚‚·ÙÔ 17/5, ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú·ÛÈÓÔ-¿ÛÚÔ Ì·ÁÈfi, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘... ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜! ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ... ENA™TPON H ŸÏÁ· ·fi KÔψÓfi ›̷È. TÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ. TÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. •AN£H N· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ú ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Ô ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ •¿ÓıË. H ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· Ô‡˙Ô NEO™ KO™MO™, LOSTRE 5/3, 6 Ì.Ì. MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ ÚÈÁ¤ ΛÙÚÈÓÔ- ÁÎÚÈ, Ù˙ÈÓ, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·Ú¤· Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜, οÓÈ˙˜, ¤‚ÏÂ˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ... 695 5735491


™YPO™ ŸÙ·Ó Û ‰ÂÈ Î¿ÔÈ· ı· Û ÂÚˆÙ¢Ù›. ŸÙ·Ó Û ÂÚˆÙ¢Ù›, Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Û ‚ÚÂÈ; ™¤‚Ë Î·È AÓ·ÛÙ·Û›·. 21/5/08. IEPA O¢O™ 21/5, 4.30 Ì.Ì. ◊ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Û·˜. M·˜ ›˜ «Û·˜ ·ÓÙÚ‡ÔÌ·È Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÙÒÚ·!». ™Ù›Ï ‰Ò: anonimes_aua@yahoo.gr TEI A£HNA™ 15/5. ◊Úı˜ Î·È ·Ó·ÛٿوÛ˜ fiÏÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì·. °È· Ó· Û ͷӷ‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· Á›Óˆ ·ÏÎÔÔÏÈ΋; §. KABA§A™ Express Café. EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÚ¿Ù·Á˜ ÎÏÈÓÈ΋ Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·. PÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·, Ì·‡ÚÔ Ù˙ÈÓ. Y¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ηÓ›˙ÂȘ Winston Î·È Â›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. I., 697 0666999 ™TA£MO™ £H™EIOY 11/5, 19.00. ºÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿, Ï¢Îfi ÊÔ‡ÙÂÚ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û·Î¿ÎÈ, mp013@hotmail.co.uk ELIPSIS 1 K·Ï‹ ÌÔ˘ ÓÂڿȉ·, Ë ·Ô˘Û›· Û·˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û‚‹Ûˆ. §˘Ëı›Ù ÌÂ Î·È ÁÚ¿„Ù ÌÔ˘ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ ‚Úˆ Ï›ÁË ·ÚËÁÔÚÈ¿. °OY¢I ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Wind. MÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· tattoo! ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÂȘ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘! ™Ù›Ï ‰Ò! ™ÙÂÊ·Ó›· KEPKYPA °ÓˆÚÈÛًηÌ ηÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ. EÛ‡ Í·Óıfi˜ ÛÎÂ˚Ù¿˜, ¤Ê¢Á˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ X¿Ú‚·ÚÓÙ. °ÈˆÚÁ¿ÎË ÌÔ˘, ·Ó Ì ı˘Ì¿Û·È ÛٛϠ‰Ò. §EøºOPO™ A£HNøN ™Â ›‰· ÛÙË ÛÙ¿ÛË. M ÚÒÙËÛ˜ fiÙ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ψÊÔÚ›Ô. ¢ÂÓ ı· Û ͷӷ‰Ò, ÙÔ Í¤Úˆ. AÏ¿ ¿ÊËÛ¤ Ì ӷ ÂÏ›˙ˆ. By the way, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Á·ÈÓ˜ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô! §EøºOPEIO 450 MÂÛË̤ÚÈ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. K¿ıÔÌ·È ‰›Ï· ÛÔ˘. •ÂÛ¿Ì Û Á¤ÏÈ· fiÙ·Ó ‰‡Ô Á¤ÚÔÈ Ì·ÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. MÈÏ¿ÌÂ, ÒÛÔ˘ ηÙ‚·›Óˆ. ¢ÂÓ Û ͷӷ›‰·, ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË. ¶§. K§AY£MøNO™ 21/5/08, 7.28. M ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. ¶‹Ú ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ATM CitiBank. E›Ì·È ‰Ò, ηډȿ ÌÔ˘, Ó· ÚÔÛ¤¯ÂȘ, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. A4, KY¶POY 16/5 ‚Ú·‰¿ÎÈ. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏÔ‡˙· Ú·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ. EÁÒ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·. K·Ù¤‚ËΘ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ˘. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. fanky1 NEA ™MYPNH AÓ‚Ôη٤‚·ÈÓ˜ ÙËÓ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌÏ ËÏÂÎÙڛΠÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ̤ڷ˜. ¶Ô‡ ¯¿ıËΘ, ·ÚfiÛÈÙ walker; KEPAT™INI 20/5/08, 20.30, ·fiÁÂ˘Ì· ÎÔ›Ù·˙˜ ·‰È¿ÊÔÚ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÊfiÚ·Á· ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· Î·È ÙÛ¿ÓÙ· ÚÔfiÓËÛ˘. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. M ̿Á„˜! 693 4157705 BIB§IO£HKH A.¶.£. 16/5, ·fiÁÂ˘Ì·. KÚ·ÙÔ‡Û˜ Athens Voice. ºÔÚÔ‡Û˜ ÏÂ˘Î¿

- ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ‚ÂÚÌÔ‡‰·, ÚÈÁ¤ ˙·Î¤Ù·. ™Ù·Ì¿ÙËÛ˜ Ó· ‰¤ÛÂȘ. ¶APTI APXITEKTONIKH™ ºfiÚ·Á˜ ‚ÂÚÌÔ‡‰·, ¿ÛÚË ÏÈÓ‹ ÌÏÔ‡˙·, η¤ÏÔ. æYXIKO ◊ÛÔ˘Ó· æ˘¯ÈÎfi, ›¯Â˜ ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ηÓÔı‹ÎË ÌÔ‚- ÚÔ˙, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ!! silinaae@hotmail.com KAºE ∫√Àƒ™∞ƒ√™ ŒÈÓ˜ ηʤ ÌfiÓÔ˜, οıÈÛ· ›Ûˆ ÛÔ˘ Ì ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ Ê›ÏË ÌÔ˘. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ Î·È ¤Ê˘Á˜ Ì Suzuki... almaleibre@hotmail.co.uk

KY§IKEIO ™XO§EIOY ™Â ›‰· ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÛÔ˘. ¶·˜ ÙÒÚ· A’ Ï˘Î›Ԣ, ÂÁÒ B’. ™Â ı¤Ïˆ. E•ETA™EI™ §IMENOºY§AKøN ¶∞¶∂π 11/5. A›ıÔ˘Û· A.¶. E›Û·È ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘, ÌÏ ÛÙÔÏ‹. KÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, 3Ë ÛÂÈÚ¿. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 697 8061666 PøMA´KH A°OPA H̤ڷ MÔ˘Û›ˆÓ. ◊ÛÔ˘Ó ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á· ›˜ “ciao”, ¿Ú·Á Û Â̤ӷ; P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Ë̤ڷ Î·È ÒÚ·.

¶AI¢IKH XAPA TÚ›ÙË ·fiÁÂ˘Ì·, 20/5/08. ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ÙËÓ ÎfiÚË ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘. £· Â›Ì·È ¿ÓÙ· Ì·˙› ÛÔ˘. ™’ ·Á·Ò.

KTE§ §IO™IøN 19/5. E›¯Â˜ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÈÎÚfi ·Ì¿ÍÈ. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ Ôχ, ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. MÈÏ‹Û·Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ºÔÚÔ‡Û· Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 693 4223935

ARVATO SERVICE 12/5. MÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ˜ ÁÈ·Ù› ›¯Â ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ 3G, fiÌÔÚÊ Ù¯ÓÈΤ, ·ÏÏ¿ ÌÏfiηڷ ÂÁÒ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û ›‰·.

£E™™A§ONIKH, IKTINOY 19/5, ‚Ú¿‰˘, Ì ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ‹ÛÔ˘Ó Í·Óıfi˜. M Îԛٷ͘! ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓ˜ Áfi‚˜. 697 8928265

KTEO ME™O°EIøN 20/5. £· ¿ÏÏ·˙˜ ÙÔ Corsa Ù˘ Ê›Ï˘ ÛÔ˘ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‚fiÏÙ˜ Î·È ‚Ô˘ÙȤ˜ ·Ú¤·; atcsltd@hotmail.com

A LIAR MAN K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. AϤͷӉÚÂ, ‹ıÂÏ· Ó· ›¯· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ... N¿ÁÈ·. Onewinged_fairy@hotmail.com

Y¢PA™, XA§AN¢PI ™Â ›‰· ÛÙÔ studio Ó· οÓÂȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. MÔ˘ ¤¯ÂȘ Ù۷ΛÛÂÈ ÙÔ Ó‡ÚÔ. ¶fiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; A¿ÓÙËÛ ‰Ò. ¶ATPA 15/5. T·Íȉ¤„·Ì ·fi ¶¿ÙÚ· ‰›Ï· ‰›Ï· ÛÙÔ bus. AÎÔ˘ÌÔ‡Û·ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. MÈÏ‹Û·Ì ϛÁÔ. MÂÙ¿ ÂÚÈ̤ӷÌ ÛÙÔ Ù·Í›. ◊ÛÔ˘Ó ·ÓÙÚ¿ÎÈ. K·È ÂÁÒ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜... megasur81@gmail.com PASSEPARTOUT 20/5, 15.30. EÛ‡ ̤۷ ÛÙÔ bar Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ™Â ÎÔÈÙÔ‡Û·. ™Â ϤÓ ¶¿ÓÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. °È¿ÓÓ˘ METPO¶O§I™, OMONOIA ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÚÔÎ. ŸÔÙ ¤Ú¯ÔÌ·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Û ÎÔÈÙ¿ˆ. MÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÙÔÓ Mike Patton. ¶Ò˜ ı· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ; MIXA§AKO¶OY§OY BÚfiÌÈÎÔ. ™Ù·Ì¿ÙËÛ˜ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ›‰· ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÁÏ˘ÎÈ¿... ηڷ̤Ϸ ÌÔ˘!

HOXTON 19/5. °ÎÚÈ ÌÏÔ‡˙·, Ù˙ÈÓ ‚ÂÚÌÔ‡‰·. ™ÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Óԉ¢fiÌÔ˘Ó. °Ï˘Îfi ‚ϤÌÌ·, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. RDV ÂΛ 29/5, 23.00. °ONI¢H™ 15/5/08. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Ì ÌÈ· ÔÚÙÔηϛ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙË Ì¤ÛË. K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î¿Ùˆ ·fi ̤ӷ. feal70508@yahoo.gr ¶ANE¶I™THMIOY ¢ÂÓ Â›Ì·È Ô N›ÎÔ˜, Â›Ì·È Ô §.B. Î·È ·¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙË °.X. EÛ‡ ÔÈ· ›۷È; CLOWN, °§YºA¢A ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ¶‹Á·ÈÓ˜ Û›ÙÈ ÛÔ˘. M ÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘!! EӉȷʤÚÂÛ·È; 693 6718847 NEA EPY£PAIA Proficiency, ‹ÌÔ˘Ó ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ÛÔ˘. ◊ÛÔ˘Ó ÙÔ 8035. MÔ˘ ’˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, ÛÔ˘ ’· ηÏËÓ‡¯Ù·. £· ’ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. EÛ‡; 694 4181335

METPO ¢AºNH AÓ‚‹Î·Ì ̷˙›, ηÙ‚‹Î·Ì ̷˙›. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÛ‡ ÌÔ‚ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ, ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Î·È Ì¿ÙÈ ¿È·ÛÙÔ, ÂÁÒ... sepsaxnoakoma@yahoo.gr

GUZEL ™¿‚‚·ÙÔ 10/5 (ÙÚ·¤˙È) „ËÏfi˜, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ¤ÓÙÔÓÔ ‚ϤÌÌ·, Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ú›Á˜. EÁÒ Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, Ì·‡ÚÔ ÎÔÓÙfi ÊfiÚÂÌ· Î·È Áfi‚˜, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ‹Úı·Ì ÎÔÓÙ¿, ÎÒψ۷ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜. guzel10.05@gmail.com

METPO ™YNTA°MA 20/5, Úˆ›. EÛ‡ ηÛÙ·Ófi˜, Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. K·Ù¤‚ËΘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. EÁÒ Î·ÛÙ·Ófi˜, ÔÚÙÔηϛ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. Œ¯Ô˘Ì ͷӷ‚ÚÂı›.

¢.O.Y. XA§AN¢PIOY ¶¤ÌÙË 15/5/08. SMS, Ï·ÌÂÚfi ·ÛÙ¤ÚÈ «ÂÈ-‰ÂÍÈ¿˜», ʈٛ˙ÂȘ fiÏÔ ÙÔ ÌËÙÚÒÔ!

NEA ºI§A¢E§ºEIA 18/4, ¢ÂÎÂÏ›·˜, 21.15. EÛ‡ Â˙‹ Í·ÓıÈ¿, ÂÁÒ Û Ì˯·Ó¿ÎÈ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·, Ì·Á‡ÙËη, ·ÏÏ¿ ‚È·˙fiÌÔ˘Ó! ¶Ú¤ÂÈ Ó·... dekeleias18_5@yahoo.gr

5HMEPH KPHTH KÔ˘Ï¤. Œ¯ˆ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ÙËÓ 5‹ÌÂÚË ÛÙËÓ KÚ‹ÙË, AÚ›ÏÈÔ˜ ’88. ŒÌÂÓ˜ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ÙfiÙÂ, AÓÙÒÓË. E‡¯ÔÌ·È Ó· Û ‚Úˆ... 697 8650638, ·Ó ı˘ÌËı›˜.

ºøKI¢O™, AM¶E§OKH¶Oπ EÈÚ‹ÓË, ¤¯ÂȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, Û „¿¯Óˆ. ÕÁÁÂÏÔ˜ EVEREST, °OY¢I ™¿‚‚·ÙÔ 17/4, 4 ÙÔ Úˆ›. •·ÓıÈ¿ ̠Ϣ΋ ÌÏÔ‡˙· Î·È Ù˙ÈÓ. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÌfiÓÔÈ Ì·˜. £Â˜ Ó· Ê¿Ì ̷˙›; CIAO, ™Y°°POY ŒÚ¯ÂÛ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ê·˝. ÕÎÔ˘Û· Û ϤÓ °ÈÒÚÁÔ. M’ ·-

Ú¤ÛÂȘ „ËϤ, ÁÂÌ·ÙÔ‡ÏË. TÔ˘˜ ͤÚÂȘ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. T¤Ù·, 697 4191260

ÂÓÒ ÏËÛ›·˙˜ ÙÂÏÈο, ÌÔ˘ ÙËÓ ¤ÂÛ ¤Ó·˜ Á˘·Ï¿ÎÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ˜. 694 7967656

E¶TANH™OY KAI A. ME§ETIOY 12/5/08, ·fiÁÂ˘Ì·, A-B. EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ̷‡Ú· ÚÔ‡¯·. M‹Î· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ¶‹Ú· ¤Ó· ÎÚ·Û›. £· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ Ù· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· ÛÔ˘! °ÈÒÚÁÔ˜, 697 4851082

OCTOBERFEST, A°. ¶APA™KEYH 23.00. ™Â ϤÓ §›˙·, ÓÔÌ›˙ˆ. ◊ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë! K·ıfiÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ◊ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ›‰·. ¶Ú¿ÛÈÓÔ tshirt. 694 8728526

MAYPOMIXA§H ¶¤ÌÙË 15/5/08, 13.20. ™ÙËÓ TÚ¿Â˙· AÙÙÈ΋˜ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ, IڷӤ̷. E›Û·È Í·ÓıÈ¿ ı¿! Œ‰ÈÓ˜ ηʤ, ¤‰ÈÓ· Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, Ì οÚʈÛ˜.

NEA ºI§A¢E§ºEIA Club Rennen, 4/5. TÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ¯ÔÚfi˜, ÙÚÂÏ¿ıËη. ºfiÚ·Á˜ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÛÎÔ‡ÚÔ Ù˙ÈÓ. EÁÒ Í·Óıfi˜, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·. °ÈÒÚÁÔ˜. ¶¿Ú ÌÂ. 694 9746880

°KYZH °ENA¢IOY ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ Î·È ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. 693 6328585

MOY™EIO M¶ENAKH ™Â ›‰· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÏÂÍË ÁÈ· Carlo Scarpa, Â›Û·È Í·Óıfi˜ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ Û·ÁfiÓÈ, ÓÔÌ›˙ˆ Ì ›‰Â˜ Î·È ÂÛ‡. 697 2779122, Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜

§EøºOPEIO æYXIKO 13/5. §ÂˆÊÔÚÂ›Ô ·fi æ˘¯ÈÎfi... TÔ ¤¯·Û· fiÙ·Ó Û ›‰·, Í·ÓıÈ¿ Ì·ı‹ÙÚÈ·. ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛϘ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. O sk8as Ì ÙËÓ ·Ê¿Ó· ARTANA 15/3. ◊ÛÔ˘Ó Ô ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ÛÙÔ ‰›Ï· ÙÚ·¤˙È, ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÎÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ›¯Â ·ÙÂÚ›ÙÛ˜. ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ›¯Â˜ ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÊÚ‡‰È. ™Ù›Ï ‰Ò... TEI A£HNA™ M ÎÔÈÙ¿˜, Û ÎÔÈÙÒ Î·È ÌÂÙ¿ ÛȈ‹... °È¿ÓÓË ·fi ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. M›Ï· ÌÔ˘... ∏ Û˘ÓÙËÚ‹ÙÚÈ¿ ÛÔ˘... sasagou@hotmail.com NOMIKH K¿ı Úˆ› ‰ËÌfiÛÈÔ - IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. AÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·, A’ ÛÂÈÚ¿. 9.00 - 11.00 Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ Î·È ÏÈÒÓˆ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÓÂڿȉ·! X·ÌÔÁ¤Ï· ÌÔ˘! °È¿ÓÓ˘, 693 0308348 BE´KOY KAI ZINH™ EÛ‡ η٤‚ËΘ... •·ÓıÈ¿ ÂÁÒ, ›Ûˆ Ù· ¤¯·Û·. 23/5, 3.30, ÂΛ Ô˘ Û ‹Ú·Ì Ì ÙÔ Ù·Í›. æYPPH 10/5. E›Û·È ËıÔÔÈfi˜. M‹Î˜ ÁÈ· ηʤ ÎÈ ¤Ê˘Á˜ Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÛÔ˘. ™Ù›Ï ‰Ò. GUZEL £· ¤ÌÂÓ˜ ÌfiÓÔ 5 ̤Ú˜ Aı‹Ó·, ı· ‹Á·ÈÓ˜ K‡ÚÔ ÌÂÙ¿ Î·È ‹ıÂϘ ·Ï¿ Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ. MÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. H ÎÔ¤Ï· Ì ÙȘ ÌÔ‡ÎϘ, 693 1326046 £EATPO XøPA, ¢E§HBOPIA™ 18/5. Jean, ÎfiÎÎÈÓ· ∞ll star, ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ·fi ̤۷ Ì·‡ÚÔ Fruit of the loom! ™ÙÂÎfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜. K¿ıÈÛ˜ ÛÙÔ stage ·ÚÈÛÙÂÚ¿! KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜! E›Û·È Ôχ ÁÏ˘Îfi˜! H ÎÔ¤Ï· Ì ٷ Ì·‡Ú·! delhvorias_se_eida@ hotmail.com ARTHOUSE 15/5. EÛ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ÂÁÒ ·¤Ó·ÓÙÈ Ì ÚÔ˙ ÊÔ‡ÛÙ·. MËÓ Í˘ÚÈÛÙ›˜, ÛÔ˘ ¿ÂÈ. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì ›‰Â˜ Î·È ÂÛ‡. BOPEIA ¶POA™TIA E›Û·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋, 35 - 45, Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜; X·›ÚÔÌ·È. E›Ì·È ÊÔÈÙËÙ‹˜. ™Ù›Ï ÛÙÔ seeida1@yahoo.gr SHISHA ™¿‚‚·ÙÔ 10/5, ÂÛ‡ „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ! EÁÒ „ËÏ‹, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È

MONA™THPAKI øÚ·›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹! AÏÏ¿ ÙÈ; N·È, fiÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‹Á·ÈÓ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÔÈ· ›۷È... EK£E™H BIB§IOY H Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÔ‡ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, ¤¯ÂȘ οÙÈ Û¯Â‰fiÓ ·fiÎÔÛÌ· fiÌÔÚÊÔ. ºÔ‡ÍÈ· ÌÏÔ‡˙·, ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË. AÓ ı˜, 695 5248140 £E™™A§ONIKH AÁÁÂÏ¿ÎË, «18/24». ŒÈÓ˜ ηʤ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ηӷ¤. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. ™Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ· Ì‹Ó˘Ì· Û ÌÈ· Lacta. ™Ù›Ï ÛÙÔ Lacta1824@hotmail.com ¶PIZA ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘, Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·, ˘¤Úԯ˜ ÌÔ‡ÎϘ, ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ê›Ï˘ ÛÔ˘. M «Ú›˙ˆÛ˜» ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋη ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ... prizabreak@yahoo.gr AKAN£OY™ 16/5, ¿ÚÙÈ OTE. ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙·, ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ÎÔοÏÈÓ· Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿, ›ÛÈÔ Î·ÛÙ·Ófi Ì·ÏÏ›. AÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ̷ÙȤ˜. 694 7209112 °KAZI METPO •ËÌÂÚÒÌ·Ù· K˘Úȷ΋˜ 18/5 ¤Î·Ó· ¯ÒÚÔ Ó· ηı›ÛÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘. K·Ù‚‹Î·Ù MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, Ô Í·Óıfi˜ Ì ÙË ‚ÂÚÌÔ‡‰·. 694 7182093 VILLAGE PENTH ™Â ›‰· ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, Â›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊË, Â›Ì·È Ô Î·ÛÙ·Ófi˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. TËϤʈÓÔ: 694 6336786 ¶§ATEIA E§EY£EPIA™ TÂÏÈο ‚Á‹Î·Ì ÁÈ· ηʤ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Â›Û·È Ë ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ‰·ÛοϷ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ Ì¿ıËÌ· Ì·˙› Ù˘! O Ì·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜! SHELTER 17/5. ™Â ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, Â›Û·È ÛÙÔ Ì·Ú! M ̿Á„˜! ¶fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; M·ÚÈ˙¤Ù· EK¢O™EI™ ™TAMOY§H ¢Â ı˘Ì¿Ì·È ÙÈ ÊfiÚ·Á˜, ÁÈ·Ù› ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜... AÓ ı˜ ÛٛϠÛÙÔ fay_1004@yahoo.gr

45 MOIPE™, °KAZI ◊Ì·ÛÙ·Ó Û ‰ÈÏ·Ó¤˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ Ì·Ú. ºÔÚÔ‡Û˜ ÊfiÚÂÌ·. ™ËÎÒÛ·Ì ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ™Ù›Ï seeidastogkazi@yahoo.gr §EKKA NÙ¤ÏÈ·, ÙÛ·¯›Ó· ı¿. OÈ ÊÚ¿Ô˘Ï˜ ‹Ù·Ó Ôχ Ï›Á˜. O ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Û˘. ¢È¿ÏÂÍ ÂÛ‡ Î·È ˜, ‰Ò. °È¿ÓÓ˘

™.P. P·ÓÙ‚ԇ;

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ· sms ÛÙÔ 697097... «E›Û·È Áχη». M ‹Ú˜ ÁÈ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. Z‹ÙËÛ· Û˘ÁÁÓÒÌË ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¿Ëη Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Û¤ÍÈ ÊˆÓ‹. M_ale@mycosmos.gr

Î·È ·˘Ù¤˜ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· Û ‚ÚÔ˘Ó, Ú ʛÏÂ... ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏȤ˜, Ó· ÙȘ ͯ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·Ó ¿ıÂȘ ·ÌÓËÛ›·. K·Ïfi ÌÔ˘, ͤڈ ÙÈ ı¤Ïˆ, ÂÛ¤Ó·, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ÂȘ ÍÂοı·Ú·! ¶ÂÚÈ̤ӈ... Bachata... øÚ·›Ô˜ ¯ÔÚfi˜... ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˜ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·... ¶ÂÚÈ̤ӈ... Ó· ÚÔÛ¤¯ÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È ¿ÓÙ· ηϿ... ºÈÏÈ¿!!! MÔ˘ Ï›ÂȘ, Û ÛΤÊÙÔÌ·È, Û’ ·Á·¿ˆ... ™Â ÂÚÈ̤ӈ... ŒÏ· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘...

K¿ıÂÛÙ ÛÙÔ IE™OE§ Û˘Ó¯Ҙ ·fi ›Ûˆ ÌÔ˘ Î·È Ì ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙÂ. E›ÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ˘¤Úԯ˜! A·ÓÙ‹ÛÙ ‰Ò.

P‚‚¤Î·, ÂΛÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Key ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤ÓȈ۷ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·Û·›Ó·Ì ̷˙›.

T¿ÎË, ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ¿ÂÈ Ó· Û ¯·˚‰¤„ÂÈ ·ıÒ· ÎÈ ÂÛ‡ ··ÓÙ¿˜ Ì ·ÂÈÏ‹ ÌÔ˘ÓÈ¿˜ Î·È ‚ÚÈÛÈ¿˜; AÓ Ì ηٿϷ‚˜, ·¿ÓÙ· ‰Ò.

M·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘, ·È‰Â‡ÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ. £· Û ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 3 Ì.Ì., fiÙ·Ó Í·Ó·ÂÚ¿Ûˆ. ™’ ·Á·Ò Î·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ.

¶·ÁˆÙ¿ÎÈ, Ô‡ ¯¿ıËΘ; ¶¿Ú ÙËÏ, ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÛÙÔ 699 5399787. T¿Ïˆ˜

EÓ›ÔÙ ÔÈ fiÌÔÚʘ Î˘Ú›Â˜ fiÌÔÚÊ·, ·ÏÏ¿ ‚È·ÛÙÈο Î·È ¿‰Èη, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó! ŸÌˆ˜ ·Ó ηٷÛÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÈ ˙ËÙ¿˜! Sms 697 0692842, G?zel

TÒÚ· ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ, ·ԉ›¯ÙËΠˆ˜ ÂÛ‡ Â›Û·È ËÏ›ıÈÔ˜ ÎÈ fi¯È ÂÁÒ, ÌÈÛÔÁ‡ÓË „ËϤ. ŸÙ·Ó Ì¿ıÂȘ Ó· ·Á·¿˜, ͷӷ̛Ϸ ÌÔ˘. º¿Ó˘... ™‡ÚÔ˜: E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ÌÔ˘ ¯·Ú›˙ÂȘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·. º¿ÓË ÌÔ˘, Û’ ·Á·Ò Ôχ. TÂÏÈο, ·Ó Ì ›‰Â˜ Ì ͤ¯·Û˜. °È· Û¤Ó·, fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡, ‰ÂÓ Ì ›‰Â˜, sms/tel 698 3918077 MÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, ÁÈ·Ù› „¿¯ÓÂȘ οı ¶¤ÌÙË Ù· sms Ù˘ Athens ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ˆ ‰›Ï· ÛÔ˘ Î·È Ï·¯Ù·ÚÒ Ó· Ì ‰ÂȘ... ™Â ÂÚÈ̤ӈ... KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÌÔ˘, Â›Ì·È Ô ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÂȉ‹ ‚ڋη ÂÛ¤Ó·, ͤÚÂȘ fiÛÔ Û’ ·Á·Ò; AÓ fi¯È, ÎÔ›Ù· ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ϤÁ·ÌÂ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ. O °ÈˆÚÁ¿Î˘ ÛÔ˘... ŒÓ· «Ê›Ï· Ì» ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi... ◊Úı˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ¤ÚÂÂ... ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì οÙÈ... ÏÔÈfiÓ, ÊÈÏÔ‡Ú˜, nt-n X·Ï¿Ó‰ÚÈ. O °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ÌËÓ Ù· ÙÚˆ˜, ·fi ÙȘ 11 Î·È ÌÚÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ¿ÂÈ ÁÈ· Á·ÌÚfi˜... ™Â ›‰· ÛÙÔ •¤ÚÂȘ EÛ‡... fiÛÔ Î·È fiÛÔ Î·ÈÚfi. Aϛӷ °È·Ù› ‰ÂÓ ‹Úı˜ Î·È Ì ¤Î·Ó˜ ÙfiÛÔ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ı· Û ı˘Ì¿Ì·È... TÈ ¤Ì·ı·;! AÔÊ·Û›Û·Ù ÂÛ‡ Î·È Ù· ÙÛÈÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ÙÔ Ù˘¯›Ô; °È· ‰ÒÛ ÌÔ˘ ÙÔ, Ó· Û·˜ ÙÔ ÙÚ›„ˆ ÛÙË ÌÔ‡ÚË. EÁÒ ¿ÏÈ fi¯È ÌfiÓÔ TÚ›Ù˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜, ·ÏÏ¿ Û ı¤Ïˆ οı Ӈ¯Ù· Î·È Î¿ı Úˆ›... ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿ ͢Ó‹Ì·Ù·! N. OÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Á¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È Ó· ÎÚ‡‚ÂÛ·È ÂÛ‡

•¤Úˆ ÌÈ· ·Ôı‹ÎË Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· Moleskin ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹! (N· ÌËÓ Íԉ‡ÂÛ·È, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘.) TfiÛ· ‰ÒÚ· È·! ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È... M·ÚȤÙÙ·, Û’ ·Á·¿ˆ, ̈Úfi ÌÔ˘, Ôχ, ηٿϷ‚¤ ÙÔ! ™Â ı¤Ïˆ Ôχ. TÔ Ï˘Î¿ÎÈ ÛÔ˘... °Ï˘ÎȤ ÌÔ˘, Û ϷÙÚ‡ˆ! K¿ÔÙ ı· ›̷ÛÙ ̷˙› Î·È fiÙ·Ó Ì ÊÈÏ‹ÛÂȘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÛÙÂÚfiÛÎÔÓË Î·È Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙfiÍ·! °Ë! ÿÛˆ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯¿Ô˜ + ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ·‚‡ÛÛÔ˘, Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜, M·ÈÚԇϷ! A. £· ÛÙÔ Ï¤ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ¿„ÂȘ Ó· Ì ·ÎÔ‡˜. ŒÓ· Ù·Í›‰È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿... √‡Ù ÂÁÒ ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· Ó· ·Á·‹Ûˆ ÙfiÛÔ ÌÔÓ·‰Èο... ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÂȘ ÔÙ¤... K·È 2 Ì‹Ó˜ ı· ÂÚÈ̤ӈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙfiÈ·, ͈ÙÈÎfi. AÏÏ¿ ÙËϤʈÓÔ ¿Ú ÂÛ‡. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ÌÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ˆ˜ ˘¿Ú¯ˆ... K¿ı ÌÔ˘ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯·Û· Î·È Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜. XÚÙÚ˜ ...™Â ·ÎÔ‡ˆ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙË ÊˆÓ‹ ÛÔ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜, ÂÏ›˙ˆ Ó· ‚ÚÂȘ & ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘, ·ÏÏÈÒ˜! KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤! °È¿ÓÓ˘, ıÂfi˜! KÈ΋, ı¿! Vivian, ·ÎfiÌ· ÈÔ ı¿! ŸÌÔÚÊ Ì ÙÔ ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ, ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ·ÎfiÌ· ηÏËÓ‡¯Ù˜... Û ÂÚÈ̤ӈ 30/5 ÛÙË £ÂÛ/ÎË.

H ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. Afi ›ÛÌ· Î·È ÙڤϷ. °È· ÙȘ ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙ˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. °È· Ù· ˘fiÁÂÈ· ¯Ù˘‹Ì·Ù·. °È· ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË. 20/5, IÔηÛÙ¿ÎÈ, Û’ ·Á·Ò, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ... ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. «TȘ TÚ›Ù˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜», ÁÚ¿„ ٷ ·Ú¯Èο ÛÔ˘. °È·Ù› Ì Ì¤Ú‰Â„˜... MÔ˘ÌÔ‡, Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Î·È fiÙÈ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·. TÂÏÈο Â›Ó·È Ôχ ÙÛ›Ô˘. E¿Ó Â›Û·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋, ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Í›‰È·, ¿Ú ÌÂ, ̈Úfi ÌÔ˘, 693 6328585 Afi ÊÙ‡ÛÈÌÔ, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·. ø, Ó·È, Ó·È. X·ÌfiÁÂÏfi ÌÔ˘... 23/5, 2.30 Starbucks, ¤Ï·... ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ¯·ı›˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. V@n is B@ck2f@q hiphope men. Y¿Ú¯ÂÈ future ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ˘˜; @pp?p$? Afi ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, A... ÌÔ˘, Ù’ ÔÌÔÏÔÁÒ! MfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó· ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È fiÌÔÚÊË... ™ÙȘ 24/5 ¿Ì ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜; M·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. AÓ˘ÔÌÔÓÒ! ™’ ·Á·¿ˆ Ôχ... Ÿ¯È, ‰ÂÓ Âı·›ÓÂȘ Ì ÊÙ‡ÛÈÌÔ, Ì· ¤ÊÙÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘. MÂÙ¿ Ú¤ÂÈ ÂÛ‡ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÎÂÈ. N· ÌËÓ ÓÈÁ›˜...;-) ™˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ÙÛÈÁÁÔ˘ÓÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËη ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ™’ ·Á·Ò fiÛÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ ÔÙ¤ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. ™. The second of May... ηÈÚfi ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ... ÔÏÏ¿ Á›Ó·Ó, fï˜ ‰ÂÓ Ì’ ÂÓԯϛ˜! °ÈÒÚÁÔ, ı· ¤ÚıÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ÎÏ¿„ÂȘ ÁÈ· ̤ӷ ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·ÚÁ¿. J...A ¢ËÌ‹ÙÚË, Û˘ÁÁÓÒÌË, ı¤Ïˆ Ó· ͤÚÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ›· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ... ™. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ¤Ì·ı· ºÔ˘KÔ˘MÔ˘... ŸÔÈÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. E˘¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ Ì‹Î˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. £· ÌÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Ì·˜... ÕÓÓ· M ‰Ô˘Ï‡ÂȘ; M ı˜; TȘ ¶¤ÌÙ˜ Ì ÙfiÛÔ ÊÙ‡ÛÈÌÔ; ¢Â Û ı¤Ïˆ ÂÁÒ ÙÒÚ·! •ÂÓ¤ÚˆÛ·! X·ÚÒ ÙÔ ÌÔ˘ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ, ÙÔ ·ÁÁÂÏÈο Ï·Ṳ̂ÓÔ, Ô˘ ’¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· Û·Ó ÙÔÓ ÈÛÙfi ÎÈ ÂΛ Ì’ ¤¯ÂÈ È·Ṳ̂ÓÔ. °È· Û¤Ó·. Y.°. MˆÚfi, Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ ıÂÚÌÔۛʈÓÔ. E, ÂÛ‡ Ì Ùo ΛÙÚÈÓo Ùo ÁÎÚÈÓÁÔ˘¤È t-shirt ÛÙ· Carrefour! TÔ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Î·È Ôχ ÎÔ˘ÎÏ›; A.

29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 91


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Δ∞£ª√π ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·ÏÏÈı¤·, ¶ÂÚÈÛÛfi˜, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, HÚ¿ÎÏÂÈÔ, MÔÛ¯¿ÙÔ Δƒ∞ª ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, N. ™Ì‡ÚÓË, BԇϷ (T¤ÚÌ·) ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞ ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 500 ÛËÌ›· ∫∂¡Δƒ√ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16

∫∂¡Δƒ√ EÚÌÔ‡ 77 / AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 62 K√ƒÀ¢∞§§√™, AıËÓ¿˜ 57 M∞ƒ√À™π AVENUE, §.KËÊÈÛ›·˜ 41-47 N. Iø¡π∞, M. AÛ›·˜ 7 & AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜

CAFÉ CLEMENTE VIII ∫∂¡Δƒ√ Bo˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, City Link

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ™Â Ôχ ˙ÂÛÙfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ PRIVE Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›Ù ÙË/ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. ŸÛÔÈ Â›ÛÙ ÌfiÓÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οı TÂÙ¿ÚÙË, Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÛ¿˜ Ô˘ ›ÛÙ ‰È·˙¢Á̤ÓÔÈ Î·È ÌfiÓÔÈ. TO MENOY ¶EPIEXEI: E¯Â̇ıÂÈ·. ¶ÔÙfi. AÓ·„˘ÎÙÈο. K·Ê¤. X˘ÌÔ‡˜. ™Ó·Î˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 3616.029 (9.00 .Ì. - 21.00 Ì.Ì) 30¯ÚÔÓË o‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ „ËÏ‹ Ì ˘¤Úԯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 38¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ‚›Ï· ÛÙ· ‚. ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ Kˆ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ·Î›ÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÙÚ˘ÊÂÚ‹, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 45¯ÚÔÓË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, Ôχ fiÌÔÚÊË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 8.000 ÙÔ Ì‹Ó·, ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ™‡ÌË, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜, 47¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¿ÌÏÔ˘ÙË Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 42¯ÚÔÓË, ÈÏfiÙÔ˜ 30¯ÚÔÓÔ˜, 24¯ÚÔÓË ¢.Y., ÏÔ›·Ú¯Ô˜ 32¯ÚÔÓÔ˜, ∂ÏÏËÓÔηӷ‰fi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 52¯ÚÔÓÔ˜, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¯‹ÚÔ˜ 65¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· 36¯ÚÔÓË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, È·ÙÚfi˜ 45¯ÚÔÓÔ˜ 2 ÂȉÈÎÔًوÓ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·-

Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 NËÈ·ÁˆÁfi˜ 28¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË, 1.75, ηÛÙ·Ó‹, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 1.800, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·Î›ÓËÙ· - ÌÂÙÔ¯¤˜, 2ÒÚÔÊÔ, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812 AÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ ηÏÏÔÓ‹ 26¯ÚÔÓË, 1.78, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 2.000, 2 ·Î›ÓËÙ·, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ, ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 XËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ó·ÓÈÎfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, 1.85, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÔËÙ›·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 8.000, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ú·Ï›·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ηٷı¤ÛÂȘ, Ì·Á·˙È¿, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÍÈfiÏÔÁ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜, ÔÈÔÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙfi, Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Speed Dating Club, ÔÏϤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘. EÏ¿Ù ӷ ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 210 4179.152 34¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, „ËÏfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 10.000 ú 12.000 Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¢ÁÂÓÈ΋, ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. “VIP’s” °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr EÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 35¯ÚÔÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ¤Í˘ÓË,

92 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì Ôχ ˘„ËÏfi ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÛÔ‚·Úfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. “VIP’s” °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vippetridi.gr EΉÚÔÌ‹-°ÓˆÚÈÌ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ VIP’s, K˘Úȷ΋ 1 IÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ °·Ï·Í›‰È, IÙ¤·, ŸÛÈÔ §Ô˘Î¿. EÏ¿ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔ ·˙Ï ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ·Ú¤·˜ Û·˜. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹: ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3234.793 Club VIP’s. AÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. EΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. «M ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜». EÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ E˘ÚÒ˘-AÌÂÚÈ΋˜. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr AÌ·ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ· 33¯ÚÔÓË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ηÏÏÔÓ‹, ‰È·˙¢Á̤ÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ˙ÂÛÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ¤ˆ˜ 55, È·ÙÚÔ‡ - ‚ÈÔÙ¤¯ÓË - ηٷÛ΢·ÛÙ‹ - Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘ ¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘. ¢ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ - ÓËÛÈÒÙ˘. 210 8055.934

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ AÓ·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ŸÌÈÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, H/Y. MÂÚÈ΋ ‹ Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: HÏ›·˜ NÈÎfiÏ·Ô˜, 210 4920.864, 694 5309141, ÒÚ˜ 12.00-20.00, www.ilias.n@yahoo.gr Afi ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ ÌÂÙÚfi (ºI•), ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ·, ¤ÌÂÈÚ· Î·È ÌË, ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÌÈÛıfi˜, ·ÛÊ¿ÏÈÛË, bonus. TËϤʈÓÔ: 212 1211.000 Î·È 212 1211.064 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÈÌ‹ ú 115.000. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.0010.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓ. 693 6918778

EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ NÔÛ/Ì›Ԣ ¶·›‰ˆÓ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ʈÙÂÈÓfi, Ì ·Ôı‹ÎË. 210 6411.392, 693 2811542 XT 600 E / ’01 Ì·‡ÚÔ Motard ÂÍ¿ÙÌÈÛË (Remus Ï·ÈÌÔ› - Yoshimura ÙÂÏÈÎfi), ÙÈÌfiÓÈ - KN Ê›ÏÙÚÔ, ÙÈÌ‹ ú 3.200, 697 7642270 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È Suzuki Ignis GLX 1300 ·ÛËÌ›, ÌÔÓÙ¤ÏÔ NԤ̂ÚÈÔ˜ ’04 (·Ú·Ï·‚‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ’05), 20.000 ¯ÏÌ., ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ú 11.000. 697 7342912 Î·È 210 6513.759

A°. I. PE¡Δ∏ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2 Aπ°∞§∂ø £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ A¡ø ¶∞Δ∏™π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351 ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46 Bπ∫Δøƒπ∞ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94 B√À§∞ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4 Bƒπ§∏™™π∞ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ °√À¢π AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71 ¢∞º¡∏ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1 2 ∑ø°ƒ∞º√À ¶·¿ÁÔ˘ 69 H§π√À¶√§∏ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ K∞§§π£∂∞ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106 / AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18 K∞ªπ¡π∞ ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ∫. ¶∞Δ∏™π∞ A¯·ÚÓÒÓ 330 / ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 / Aη‰ËÌ›·˜ 61 / AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ / ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ / ™fiψÓÔ˜ 68 / ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë / ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË / M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 / ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 K∂ƒ∞Δ™π¡π ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ K∏ºπ™π∞ §Â‚›‰Ô˘ 1 K√§ø¡∞∫π TÛ·Î¿ÏˆÊ 14 K√ƒÀ¢∞§§√™ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21 M∞ƒ√Y™π EÚÌÔ‡ 2 / Village / KËÊÈÛ›·˜ 70 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2 ª√™Ã∞Δ√ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141 N. HƒA∫§∂π√ ¶Â˘ÎÒÓ 4 ¡. ∫√™ª√™ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28 N. ™ªYƒ¡∏ 2·˜ M·˝Ô˘ 14 ¶∞°∫ƒAΔπ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49 ¶∂πƒ∞π∞™ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿ / AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ / °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ¶∂ƒπ™ΔEƒπ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49 ƒ∞º∏¡∞ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ & Ã. ª¿ÓÙÈη Ã∞´¢∞ƒπ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42 X∞§A¡¢ƒπ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1 Ã√§∞ƒ°√™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212 ● £∂™/¡π∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 85 / EÁÓ·Ù›·˜ 29 / EÁÓ·Ù›· & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ / AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·»

∫∂¡Δƒ√ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘ ª∞ƒ√À™π KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73/ CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234

°§Àº∞¢∞ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ∫∂¡Δƒ√ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ / ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ / ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & ∫ÔÚ·‹ ∫∏ºπ™π∞ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ™¶∞Δ∞ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ THE MALL ATHENS ● £∂™/¡π∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 87

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 27 ∫∂¡Δƒ√ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ∫∏ºπ™π∞ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ™Δ∞£ª√™ ∏™∞¶ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ™Δ∞£ª√π ª∂Δƒ√ ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 73

¶∂πƒ∞π∞™ K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 ∫∂¡Δƒ√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 K∞§§π£∂∞, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140

ZËÙÂ›Ù·È Ì¿ÁÂÈÚ·˜. E›Û˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤ÔÈ-Ӥ˜ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û bar/restaurant ÛÙËÓ AÌÔÚÁfi. 693 7346463, 22850 73017 AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011, ÂÛˆÙ. 256 A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr TÔ AÛÙÂÈ·ÙfiÚÈÔ KÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ˙ËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ. TËϤʈÓÔ: 210 6818.710 Î·È 694 5269950 ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.00 Ì.Ì.

∫∂¡Δƒ√ K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

Aƒ°Àƒ√À¶√§∏ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 °§Àº∞¢∞ Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 86 A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE CENTER, £Ë‚ÒÓ 228 A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· Aª¶∂§√∫∏¶√π §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108 B√À§∞ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 Bƒπ§∏™™π∞ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 °∞§∞Δ™π AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ 5 ¢∞º¡∏ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 Zø°ƒ∞º√À §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 H§π√À¶√§∏ ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 I§π√¡ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139 K∞§∞ª∞∫π §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 K∞§§π£∂∞ §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 KENTƒO KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 K∂º∞§∞ƒπ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 KÀæ∂§∏ º. N¤ÁÚË 18 M∞ƒ√À™π §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 N. EƒÀ£ƒ∞π∞, KËÊÈÛ›·˜ 373 N. Hƒ∞∫§∂π√ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 N. ™ªÀƒ¡∏ Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 N. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ¶›Ó‰Ô˘ 1 ¶∞°∫ƒ∞Δπ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ¶∂πƒ∞π∞™ A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ K‡ÚÔ˘ ¶. º∞§∏ƒ√ AÌÊÈı¤·˜ 48 104 ƒ∂¡Δ∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 X∞§∞¡¢ƒπ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 X√§∞ƒ°√™, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 æÀÃπ∫√ KËÊÈÛ›·˜ 310 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√, §. N›Î˘ 79 ¡. ∫ƒ∏¡∏, MÈ·Ô‡ÏË 2 ª¶√Δ™∞ƒ∏, ∫·Ú·Î¿ÛË 76

A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE, £Ë‚ÒÓ 228 °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ 5 ∫∂¡Δƒ√ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ¶∞°∫ƒ∞Δπ §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ¶∂πƒ∞π∞™ A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 THE MALL ATHENS

K∏ºπ™π∞, K·ÛÛ·‚¤ÙË 1 ¶. º∞§∏ƒ√ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 190 ¶∂πƒ∞π∞™ AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 12 Xπ§Δ√¡ Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 2 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√ EÁÓ·Ù›·˜ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ B∞ƒ¢∞ƒ∏™ §·Áη‰¿ 2 & EÈÚ‹Ó˘ / KÔÌÓËÓÔ‡ 49 & ™Ô˘ÌÂÏ¿ 41 K∞§∞ª∞ƒπ∞ 11Ô ¯ÏÌ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘

Aª¶∂§/¶√π §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 43 K∏ºπ™π∞ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35 K√§ø¡∞∫π NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2 ¶∞°∫ƒ∞Δπ EÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110 ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 MEDITERRANEAN COSMOS 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ

A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË K∂º∞§∞ƒπ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ª∞ƒ√À™π KOSMOPOLIS §. KËÊÈÛ›·˜ 73 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π EÚÌÔ‡ 91 ¶∂¢π√¡ Δ√À ∞ƒ∂ø™ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 ● £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿/ 11Ô ¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫Àæ∂§∏ MG’S CAFE º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘

∫∂¡Δƒ√ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 6 ª∞ƒ√À™π §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44 ¶. º∞§∏ƒ√ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3

A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE P∂¡Δ∏™, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË A°. ¶APA™KEYH AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 BPI§H™™IA ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112 °A§AT™I B½ÎÔ˘ 109 £∏™∂π√ A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 K∞§§π£∂∞ ™·ÊÔ‡˜ 95 ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 / ™Ù·‰›Ô˘ 5 / ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 / ™fiψÓÔ˜ 10 ∫Àæ∂§∏ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ Mπ∫ƒ√§πª∞¡√ ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ¡. ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 N. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ¶∞°∫ƒ∞Δπ YÌËÙÙÔ‡ 109 ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ §ÂˆÊ. N›Î˘ 49 N∂∞ Kƒ∏¡∏ N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 75 º√π¡π∫∞™ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «M·Î‰ÔÓ›·» / Carrefour

∫∂¡Δƒ√ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 MEDITERRANEAN COSMOS, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ

FNAC The Mall Athens

ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) ∫∂¡Δƒ√ X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 / 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 £∏™∂π√ KÚ·Ó·Ô‡ 3,Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

¶∂πƒ∞π∞™ HIGHSPEED 1,2,3,4,5 / N∏™√™ MÀ∫√¡√™ / N∏™√™ Xπ√™ ∫ÂÓÙÚ. EΉÔÙ‹ÚÈÔ HSW, ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 6, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË,

A£∏¡∞ ™Ù·‰›Ô˘ 24 Aª¶∂§√∫∏¶√π ºÈÏÈÔ˘fiψ˜ 57 ● £∂™/¡π∫∏ ∫∂¡Δƒ√ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 MEDITERRANEAN COSMOS 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ K∞§∞ª∞ƒπ∞ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 24, 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 45

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶/KH¶OI JOHN DOE ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„·/ BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘/ PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115/ ™π¡E A™Δƒ√¡/ ™π¡E A£H¡∞π√¡ ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞ ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 BOTANIKO™ ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 °∫∞∑π ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12/ DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42/ ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138/ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70/ PROSOPA KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84/ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 °§YºA¢A VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1/ TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 E•APXEIA MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39/ WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80/ ART CUT ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 100/ BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘/ INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7/ YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 Zø°PAºOY BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘/ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 ∏§π√À¶√§∏ ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 KENTPO Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ/ SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52/ KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3/ KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘/ NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∂™Δπ∞ ™fiψÓÔ˜ 60/ ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65/ ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3/ ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116/ Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9/ ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64/ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25/ £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5/ º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17/ R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21/ CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32/ ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33/ VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34/ ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5/ JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101/ CLEMENTE-PASSAGE ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘/ INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46/ CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘/ °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31/ CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42/ EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30/ X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6/ ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ KHºI™IA MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / A°KYPA BIB§IO¶ø§EIO ™fiψÓÔ˜ 124 & MÂÓ¿ÎË/ OBI ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2/ £EATPO A§§A°øN °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19·/ A§E•AN¢PA™: ALL THAT JAZZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜/ BSB EÚÌÔ‡ 43 KO§øNAKI PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10/ °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20/ LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8/ MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14/ FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ MENU ∫·„¿ÏË 6/ .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10/ PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30/ CILENDIO M·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 Î·È ™fiψÓÔ˜ / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2/ ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29/ Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49/ ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45/ ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / GALLERY KA¶§ANøN K·Ï¿ÓˆÓ 5 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49/ dFRANK ™›Ó· 50/ ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘/ MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1/ JACKSON ªËÏÈÒÓË 4/ EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5/ ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4/ DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37/ M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8/ ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15/ TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 KO§øNO™ G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203/ E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏ SELECT º. ¡¤ÁÚË 26/ º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ §À∫∞μ∏ΔΔ√™ μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26 ª∞ƒ∞£ø¡∞™ ºƒ∞°ª∞ MAPOY™I VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61/ º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / VIRGINThe Mall Athens ª∂§π™π∞ PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√ IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. IøNIA COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™ ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏ ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3/ ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 ¶A°KPATI JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ™Y§§ABH TÈÌÔı¤Ô˘ 3/ KYK§O™ TÈÌÔı¤Ô˘ 2 / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18/ Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10/ ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 ¶A¶∞°√À VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ ¶∂πƒ∞π∞™ π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘/ ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25/ ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜¶EPI™TEPI ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / IGODO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 75 ¶ETƒ√À¶√§∏:Δ∂RRA PETRA ¶§AKA ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 ¶O§Y°øNO £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10/ PENTH™ VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK/ SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 ºI§O£EH ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7/ MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4/ EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 XI§TON A°OPA Ã. ª¤ÍË 8/ ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46/ ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH KOYZINACINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44/ SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65/ A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3/ GURU ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 æYXIKO XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ/ PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ∫∂¡Δƒ√ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1, ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη / Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ / °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13 / Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ / ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 / BigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44 / ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 / Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 / Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 / Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 / Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 / Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 / Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 / Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 / £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 / Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 / P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 / OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 / Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 / ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 / Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ / Odeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» / Allos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 / ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 / Elvis §. ¡›Î˘ 21 / μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 / Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 / K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» / ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 / Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 / ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 / Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 /3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη / Aza Videoclub ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5 / Clipart °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿ 21 / Face Bar BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡10 / Fenafresh ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 8, HχÛÈ· / Garcon §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ 2 / Jazzanova §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 25 / Philly AÁ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 6 / PlayHouse ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 3 / Silver Dollar EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ 19 / T-Bar AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 24 / Urban Z‡ÍȉԘ 7 / Zucca K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ 18 / A¶£ K˘ÏÈÎÂ›Ô ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ / K·Ê¤ Eϛ٠¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ 14 / BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MIET TÛÈÌÈÛ΋ 11 / OTE EÚÌÔ‡ & K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ °ˆÓ›· / ¶··ÚÔ‡Ó· ™˘ÁÁÚÔ‡ 7 & BËÏ·Ú¿ 2 / ™¯ÔÏ‹ XÔÚÔ‡ Diagonal ™ÙÚ. K¿Ï·ÚË 2 / No More Productions AÁ. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 11 & ¢. °Ô‡Ó·ÚË 23 ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ Artemide §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 92 ªÀ§√™ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56

∞¡ø T√Àª¶∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ∫∂¡Δƒ√ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) / Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45 N∂∞¶√§∏ M·ÚÙ›Ô˘ 16 √§°∞™ B. ŸÏÁ·˜ 93 K∞§∞ª∞ƒπ∞, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar / Cinema / Flocafe / •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy / Xenia / Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34 MYTI§HNH: XAPTAETO™ BIB§IO¶ø§EIO Aı. MËÙÚÂÏÈ¿ 6 §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ AÁ·ËÙfi EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ BÏ‹ÙÔ, ∂›Û·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ¶Ú›Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹ÌÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË. TÒÚ· ›̷ÛÙ ·ÎfiÌ· Ì·˙›, Î·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û¯¤ÛË, οÙÈ Ô˘ ÂÁÒ ·Ï¿ ÙÔ˘ ¤‰Âȯӷ ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ˘ Ϥˆ. B¤‚·È·, ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·Ó¿Ô‰Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡Ûˆ Û ̷ÓÙÚfiÙÔȯÔ. E ηÈ; TÈ ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó Ï›Á· ·ÎfiÌ· ÛËÌ¿‰È· ÛÙ· ÙfiÛ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜; AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ Ì·˜. Y.°. ∞Ó ‰ÂȘ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ó· ’Ú¯ÂÙ·È, ˜ «ÙÔ›¯Â, Ù˙Ô˘˜». MÔÚ› Î·È Ó· ʇÁÂÈ. -DiSi

ÕÌ· ʇÁÂÈ Ô ÙÔ›¯Ô˜ Ì ÙÔ Ù˙Ô˘˜, Â̤ӷ Ó· Ì ÊÙ‡ÛÂÙÂ. K·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Ê·ÁÒÌ·Ù· ÌÔ‡ÙÚˆÓ Û ̷ÓÙÚfiÙÔÈ¯Ô˘˜, ·ÓÙ› ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÛÙȘ K¿ÓÓ˜, ÏÂÊÙ¿ ÌÂ Ô˘Ú¿ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ ¿ÚÙÈ. A˚ ÛȯٛÚÈ. °Ï˘ÎÈ¿, ·Ó¤ÌÔÚÊË M˘ÚÙÒ, Â›Û·È ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ fi·ÛË ¯·Ú¿˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔ˘ÓÙ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. K·È ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ˙Ò‰ÈÔ, ͤڈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜. ™Â ÊÈÏÒ, ÂÏ›˙ˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. -§I§OYKO

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. MfiÏȘ Í·Ó¿ÚıÂ, οËÎ·Ó ÙÔ dvd, ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ, ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÌÔ˘ Î·È Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘. ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ó· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi (‚·Ú‡) ÌÔ˘Î¿ÏÈ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ „ËÏ¿, ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘. TËÓ K˘Úȷ΋ Ì ¤È·Û ¤Ó·˜ ·ÊfiÚËÙÔ˜ fiÓÔ˜ ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È fiÏË Ó‡¯Ù· ÙËÓ ¤Ú·Û· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰È·ı‹ÎË Î·È „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi Ô˘ ı· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Á· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙË ÛÙ‹ÏË ÌÔ˘, Ô‡Ù ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¿˙ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘. MÂÙ¿, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂÊ· Û·Ó ÙÚÂÏ‹ Û›ÙÈ Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· ÚˆÙÔÚÔÏ¿‚ˆ, ‚ڋη ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Ó· ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ-̈Úfi Ô˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ ·fi οÔÈ· ʈÏÈ¿ Î·È ‚Ú¤ıËη ¿Óˆ Û ¤Ó· Ì˯·Ó¿ÎÈ Ì ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ Ô‰ËÁfi Ó· „¿¯ÓÔ˘Ì ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈη ÙÔ K¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ¶Ô˘ÏÈÒÓ, ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. E›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÔ˘. •·Óıfi ÌÔ˘ M˘ÚÙÔ˘‰¿ÎÈ, ◊Úı· ÁÈ· Ó· ʤڈ ¤Ó· ·̷ ËÏ›ıÈ·˜ ·ÏÏ¿ ‚¿ÛÈÌ˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜... §ÔÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ·ÊfiÚËÙ˘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ (Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÂÓÒ ‚Á·›Ó·Ì ¤ÂÊÙ·Ó ÌÔӛ̈˜ οو, Ô˘ ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ì ̷ӛ· Ó· Ù· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó, Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›Ûˆ ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘), ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô °È¿ÓÓ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÙÈ ÛÔ‚·Úfi... ·ÎfiÌ·!!! AÏÏ¿ fiÏ· Ì·˙› ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿... TÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Î·È ÁÂÏ¿Ì Ôχ Ì·˙›. K·È ·Ï¿ fiÏ·

ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯·... Œ¯ˆ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÎÔ‡ˆ K·ÏÔÌÔ›Ú· ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ó· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Â·˘ÙÔ‡Ï˘ ÌÔ˘ Í·Ó¿ Î.Ï. Î.Ï. £¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ... Â›Ì·È ¿ÏÈ ÂÁÒ, Ì ٷ ηϿ Î·È Ù· ¿Û¯ËÌ¿ ÌÔ˘. AÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ ·Ï¤„ˆ ·ÏÏÈÒ˜... Ÿ¯È ›ÂÛË, ÌfiÓÔ ·Á¿Ë... ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Î·È Ôχ ˙·ÌfiÓ (·ı¿Ó·ÙË AÏ›ÎË). •¤Úˆ fiÙÈ ÛÔ˘ ¤ÁÚ·„· ¤Ó· ·ÓÔ‡ÛÈÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ì‹Ó˘Ì·, ·ÏÏ¿ ‹ıÂÏ· Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·Á¿Ë ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Aı‹Ó·... ¢ËÌÔÛ›Â˘Û¤ ÙÔ, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û¤ ÙÔ, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û¤ ÙÔ... -¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜

MË ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ ¢ԛˆÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Â›Ì·È Î·ÎÈ¿, ÛÙÚ›Ù˙ˆ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÊıfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ –Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ– ÏËÛ›ÔÓ ÌÔ˘. Y¤ÚÔ¯Ô Ï¿ÛÌ· M˘ÚÙÒ, ∂›Ì·È Ë £Â¿ MÔÊ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÁÔÚÁÔÓ¿ÎÈ ¶·‡Î·. ¶¤Ú·Û·Ó Ì‹Ó˜ ·Ô ÙfiÙ Ô˘ ¤ÙÚˆÁ· ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ· Ì¿ÚÙÛÈ·Ó Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó ·Ó ı· ˙‹Ûˆ ÔÙ¤ ÙÔ Á‰‡ÛÔ˘-χÛÔ˘ÓÙ‡ÛÔ˘... Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ «‰‡ÛÎÔÏÔ» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ÙË ı›· ÌÔ˘ ÙË ¯›ÈÛÛ·, Ô˘ Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·. K·È ÂΛ Ô˘ ›¯· ¿ıÂÈ ÙË ÓfiÛÔ «Í¯·Û¤ÙÔÁȷʤÙÔ˜» Î·È ¿ÏÏ·Í· Î·È 2 Î·È 3 Ù›ÙÏÔ˘˜, Ó· ’¯·Ì ӷ ϤÁ·ÌÂ, fiˆ˜ «KÏÂfi, ÙÚÂÏfi ̈Úfi» & «MfiÓ·, Ë ÎˉÂÌfiÓ·», T™OY¶... ¤Î·ÙÛ ÙÔ «Á‰‡ÛÔ˘» ¤ÙÛÈ ·Ó·¿ÓÙ¯· Î·È ÛÙÔ ÓÙÔ‡ÎÔ˘! K·È ¤ÓȈ۷ ¿ÏÈ £Â¿ MÔÊ, ÂÎÛÙ·ÙÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË (Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË £Â¿ ™ÒÙË), Ó· ·Ó‚·›Óˆ ÙËÓ KËÊÈÛ›·˜ K·ÏÔÌ‹Ó· (fi¯È ÙË ™·Ú¿ÓÙË), ¿Û¯ÂÙÔ! ∞Ó Ì ÓÈÒıÂȘ... Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ˆ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÍÂÚÔ‡ Û·Ó ËÌ›ıÂÔ˜ (Â! Ó·È, ›¯· ÏÈÒÛÂÈ ·Ô ¤ÚˆÙ·). TÔ ÁÔÚÁÔÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÂÓÙˆÌÂٷ͇ ·Ó¤‚·˙ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÒÚ· ÙÔ ‚Ú˘Û¿ÎÈ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ Î·È Î·ÏÔ‡Û ڷ‰ÈÔÙ·Í› (Î·È Ú¿‰ÈÔ Î·È Ù·Í› Ó·È), Ó· ÙËÓ ¿Ó ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂΛ ÛÙËÓ KÔÂÁ¯¿ÁË, ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Ì ·Ó·ÊÈÏËÙ¿, ÌË ÌÔ˘ ϤÙ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È Ô‡ ˙ÂÈ Î·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ, ÍÂÛÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· «TÛÈÔ‡Ú˜ M·Î·Ù˙fiÓ», ÙÔ ‰fiÏÈÔ... TÔ ÂÚÒÙËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ïfi, M˘ÚÙÒ. £A TO •ANAZH™ø;;; ◊ ı· Á›Óˆ PÔ˘Ì¿Ó· ÁÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ (ͤڈ ÂÁÒ ÙÈ Ï¤ˆ)... Î·È ÂÈϤÔÓ ı· ÙÔ ¿Úˆ ÙÔ Smart (LV) ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚·Ú¤ıËη ÙÔ saab, ‚Ú ·‰ÂÚʤ, ÙÔ aero. ™Â ÊÈÏÒ -Io sono una Dea, Mof Dea

°È· fiÔÈÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ, ȉԇ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·fiÙÔÌˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ Ù¿Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. Œ¯ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ì‹Ó˘ÛË Ë ¢EH, Ô˘ ı· ÙÔ Ê˘Û¿ÂÈ Î·È ‰Â ı· ÎÚ˘ÒÓÂÈ. MYPTøøøøø, ı¤Ïˆ Û¯, Û¯, Û¯¯¯¯¯!

EÁÒ ÌÈ· ÎÔ‡Ù· Xanax, fiˆ˜ ¤Ú¯ÂÛÙÂ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 93


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

¢π¢Àª∂ ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ÙËÓ Î¿ı ÊÔÚ¿. MËÓ ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔÌ›˜. Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) TÔ fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ –̤¯ÚÈ 19/6– Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ·ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘Ú· ηÎfi timing ·ÊÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎÚ·Û¿ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ¯ÏÔÌÈ¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·ÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ – ÎÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¢ԛˆÓÔ˜. TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; AÓ Â›Û·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÍÂΛӷ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÎÂÊı›, ·Ó Â›Û·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÈÙÛ›ÏÈÛ ٷ ÙÂÏ¿Ú· ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÌÔÁȤ˜ – οÓ OTI¢H¶OTE Û EKºPAZEI. AÓ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ KÚÈÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›˜ Û ·˘Ù¿. ºÏ¤ÁÂÛ·È ·fi ÂÈı˘Ì›Â˜, ÔfiÙ ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ÌÈÏ¿˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ KANEI™.

ÛÔ˘ ¿ÂÈ ÎfiÓÙÚ·. MÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÓÈ¿ Ê·Ú‰‡˜ Ï·Ù‡˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ˆ˜ ÙÚ·‡Ì·. ™·ÊÒ˜ Î·È Â›Û·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ §¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÛÔ˘ ˆ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, ‰ÂÓ Â›Û·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ Î·Ïfi ·È‰› Û fiÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ Û ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ŒÓ· Ì·Û¿˙ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿˘ÓÛË ÙˆÓ Ó‡ڈÓ, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ˘Ô„È·ÛÙ›˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜/‹ Ô˘ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ Ì·Û¿˙ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÔ˘ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÛÔ˘. M›· ˘ÂÓı‡ÌÈÛË: ÙÒÚ· Ô˘ Â›Û·È Û ‰È·‰Èηۛ· «fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·˙› ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘», ÂÍÔÛÙڷΛ˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ı˘Ì‹ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ Î¿„ÂȘ ·fi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó Û ٛÔÙ·.

ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ηχÙÂÚË ÂÔ¯‹. E›Ù ¤ÙÛÈ Â›Ù ·ÏÏÈÒ˜, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ – ·ÏÏÈÒ˜ ÌÈÏ¿ÓÂ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÙÙÔ˘Ó. H ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 11Ô ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ ÓÈÒıÂȘ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜, ÂȉÈο ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ Ì ۤӷ ʇÏÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÂÁˆÈÛÙÈο Î·È Ô˘ ÍÂÎÔ˘Ê·›ÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÛÔ˘. ¶·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘ Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜, Ô˘ Û ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Î·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¤ÙÔÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı›˜ Û fiÛÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ù۷ΛÛÂȘ Ì Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÏfiÁÈ· – Î·È ‰Èη›ˆ˜.

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) AÓÙ› Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ ÁÈ·Ù› Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï·ÌÂÚfi fiÛÔ ÙÔ ı¤ÏÂȘ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Áη˙fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Â›Ó·È ÈÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‹ ÁÈ·Ù› ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÊÂÛË –Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÂȉ‹ Ô ¢›·˜ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘–. ı· ’Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· Ó· ÎÔ˘Ó‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÈÛÈÓfi ÛÔ˘ (sic) Î·È Ó· οÓÂȘ ÛÂÍ – Ôχ, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, ÂÈÓÔËÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔΤ˜. ™E•. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ ¤Í·ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÂÍ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ... º˘ÛÈο, ÙÒÚ· Ù¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÂÓÔ¯¤˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, A§§A... £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ˘ÂÚ·Ó·ÏËÚÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÔÊfiÚÙÈÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ οÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‹ Ó· ͯ·ÛÙ›˜ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΢ÎÂÒÓ· ‰·Ó›ˆÓ, ÂÛfi‰ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Á¯ÒÓ, ·ÁˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÎÚ‡· ÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ˙ˆÒ‰ÂȘ ÔṲ́˜ ÙÔ˘, ·ÚÁ¿ Ë ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÛÂ Ê˘Ùfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) A¯ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ; K¿ÓÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ, ÁÈ·Ù› ·Ó ͇ÛÂȘ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· ¤ÚıÂȘ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ χË Ô˘ ÂÈηχÙÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Û·Ó ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·Ï›ÚÚÔÈ·. H ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ NfiÙÈÔ ¢ÂÛÌfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û˘¯Ó¿ ʤÚÓÔ˘Ó ıÏ›„Ë Î·È Ô‰‡ÓË – Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ۤӷ Ô˘ Â›Û·È Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ «ÁÈ· ¿ÓÙ·» ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘. E˘Ù˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰›Ï· ÛÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ó· Û ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÔÏÏ‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô Ó· Ì·Ú·˙ÒÓÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹ οÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘. OfiÙÂ; AÁÓfiËÛ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È Ú›Í’ ÙÔ Ï›ÁÔ ¤Íˆ.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ χÛË Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·. E›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛË Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÙË Ì·‡ÚË ÙÚ‡· Ù˘ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ ÁÈ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜. MÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó·Ó Y‰ÚÔ¯fiÔ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿ÛÚÔ-Ì·‡ÚÔ: ◊ Â›Û·È Ì οÔÈÔÓ/· Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ‚·Ú‡ԢÓ, ‹ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜/Ë... ÛËÎÒÓÂÛ·È Î·È Ê‡ÁÂȘ... ‹ ʇÁÂÈ. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Ï‡ÛË ÛÙ· ‰È·ÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚȤ˜, ·ÚÁfiÛ˘ÚÙ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Î·È ˆÌ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. º˘ÛÈο, Ì ÙË Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ÔÚÁ‹ Ô˘ ÓÈÒıÂȘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ‰·ÁÎÒÛÂȘ fiÔ˘ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÔÓ¿ÂÈ. K·È ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: M ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ÛÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ (̤¯ÚÈ 19/6), ·Ó ı¤ÏÂȘ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔ˜ Ù· ̤۷.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) H AÊÚÔ‰›ÙË Â›Ó·È Â‰Ò, Ô EÚÌ‹˜ Á‡ÚÈÛ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ (̤¯ÚÈ 19/6). KÈ ÂÓÒ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·Ï¿, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ¿ÓÂÛ˘ Î·È ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·˜, Ô EÚÌ‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì ٷ Ó‡ڷ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÔ˘ ·Ó·ԉȤ˜ ÂΛ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÂΛ Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Û˘, ÚfiÛÂÍ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘: Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÌÔÚ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÂȘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ EÈÎfiÓ· ÛÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ڷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Û ·Ó‹ÏÈ·Á· Ì·Ú. E›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·¯Ù›˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. £· ÛÒÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fi ÔÏÏ¿ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ¤ÊÙÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ô ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ø˜ ‰Ëψ̤ÓÔ˜ Ï¿ÙÚ˘, Ê›ÏÔ˜ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ô Î‹Ô˜ ÛÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ÁfiÓÈÌÔ˜ Î·È Î·ÚÔÊfiÚÔ˜ ÎÈ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ·ÚÎÂÙÔ› ηÚÔ› ÒÛÙ ӷ ÙÚ·Ê›˜ ÂÛ‡ Î·È ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÛÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔÓ NfiÙÈÔ ¢ÂÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÙÔÌË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÛÙÚÔÊ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÚ·¤˙È·, fiÔ˘ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÔ˘ ı· Á‡ÔÓÙ·È Ù· ηϿ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì Î·È ÙÔ˘ IÛ·¿Î. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÊÙ¿ÓÂÈ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ï¿ ηϿ Î·È ÁÈ· Û¤Ó·. ŸÛÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ fï˜ ÎÈ ·Ó ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌfiÓÔ Ì ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ηϋ˜ ı¤ÏËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·fi ηډȿ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÛ·È ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó, ‹ ÙÚ¤ÌÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ¤Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÌË Á›ÓÂȘ ÙÛÈÁÎÔ‡Ó˘ please...

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ (̤¯ÚÈ 19/6) ÛÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi Ô›ÎÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÔ˘, ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ‚¿ÏÂȘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘, fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ï¿ıË ¿ÏψÓ, ‹ ‰Èο ÛÔ˘, ‹ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú·Ï‹„ÂȘ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜, Ô‡Ù ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Û ÛÒÛÂÈ ·fi ÌÈ· ·Ì›ÏÈÎÙË ·Ï‹ıÂÈ·: ŸÏÔÈ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ Û οÔÈÔÓ ¿Óˆ ·fi ÂÌ¿˜. O§OI. H AÊÚÔ‰›ÙË ¿ÓÙˆ˜ Â›Û˘ ÛÙÔÓ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È Â¯¤ÁÁ˘Ô fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ôχ ÛÙÚ·‚¿ Î·È fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔχԢÓ, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·; ¶ÔÈ· ¿ÏÏ·;

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) O˘·› ÎÈ ·Ï›ÌÔÓÔ Û fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· Û ÛÙÚ·‚ÔÎÔÈÙ¿ÍÂÈ, Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ ·Ú·¿Óˆ, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ, Ó· ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ‹ Ó·

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) OÈ ÌÈÛÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ÂχıÂÚË ÙÒÛË Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÂÚÓ¿ÌÂ

94 ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ÂÈÊ·ÓÂȷο fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î˘Ï¿Ó ‹ÚÂ̘, ÛÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÛÔ˘ ›Ù ΢Úȷگ› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ô˘ ıˆÚ›˜ ¿È·ÛÙÔ ‹ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ·˘Ùfi˜/‹ Ô˘ Â›Û·È Ì·˙› Ó· ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È È‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ™·Ó ÙÈÓ¤ÈÙ˙ÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì οÔÈÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ‹ οÔÈ· Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ì ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ KÏÔ‡Ó´ ‹ Ù˘ AÓÙ˙Âϛӷ. AÓ Û ·˘Ùfi ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˘ EÚÌ‹ (̤¯ÚÈ 19/6) –fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ Ï›ÂÈ, ‹ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÁÁ‡ÙËÙ·, Ô ¿ÏÏÔ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È, ‹ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÛ¿Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜–, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È «Û‡ÓıÂÙ˜» – what understatement...

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ™˘ÓÔÙÈο: 1) MËÓ ·Ê‹ÓÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î¿Ï˘ÙË ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘. 2) ¶¿Ú ÛÎÔ‡· Î·È Ê·Ú¿ÛÈ Î·È ‚¿Ï ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÔ˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. 3) ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ·Á·¿˜. 4) E›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÁÔËÙ¢Ù›˜ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘. O ÕÏÏÔ˜, ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘, ÔfiÙ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·. 5) P‹Ì·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ (ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ): Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÌ·È, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È, Û˘ÓÂÈÛʤڈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÌ·È – fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË. H ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È MAZI. 6) AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·˘Ùfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ˆ˜ Έ̈‰›· ‹ ÙÚ·Áˆ‰›·. 7) TÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ (Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÔ˘ ̤۷) Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÛÔ˘. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) EÓÒ Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‰¤¯ÂÙ·È ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ŸÏÔÈ ÔÈ I¯ı‡Â˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÛηÛÌfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. Afi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ηÏÔÌ·ıË̤ÓÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Î·È Ó·ڤ˜, ηӤӷ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ì·ÓÙÈ΋ ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ (Î·È Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ) ˘ËÚÂÛ›·. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÙȘ ˘Âڈڛ˜, ÙËÓ ¤ÏÍË Î¿ı ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ· Ê›ÏÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, Û˘ÁÁÂÓ‹, ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘, ¤Ó·Ó ÒÌÔ Ó· ÎÏ¿„ÂÈ ‹ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÔ˘ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. N·È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·˜ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ –ϤÌÂ, ÙÒÚ·– Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÛÂȘ ¿Óˆ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ı· ‰ÂÈ Û ۤӷ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· Ì ٷ ·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. TÔ Î·Ïfi Ó¤Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Û ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› „˘¯Èο οÓÔÓÙ¿˜ Û ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi Ó¤Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜, ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô›ÎÔ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÓÈÛfiÚÚÔÔ Ê·ÚÛ¤Ú Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ÙÚÈÎÏÔԉȿ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ϙ ηÏË̤ڷ ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÔ˘. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 95


Athens Voice 214  

Athens Voice 214

Athens Voice 214  

Athens Voice 214