Page 1

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 210

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Spring Rolls ŸÛ· Û˘Ìˇ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË EÈ̤ÏÂÈ·: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, ÛÂÏ. 32

™ÒÛÙ ٷ •ÂÓ›· TÔ˘ £·Ó¿ÛË M‹Ó·, ÛÂÏ. 24 NÂÚ·ÓÙ˙ÔfiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ K·Ó¿ÚË TÔ˘ T¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ. 22 / E›Ó·È ÔÈ MÔÚÌfiÓÔÈ ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·; TˆÓ M. P¿Ô, ™. ¶ÈÔ˘, ÛÂÏ. 26


2 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - 7 ª·˝Ô˘ 2008 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¡·Ù·Ï›· ΔÛÔ˘Î·Ï¿

£∂ª∞Δ∞

18 TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙˆÓ AÚ›ÛÙˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

20

£·‡Ì·, ·Ó¿ÛÙ·ÛË ‹ Ì·‡ÚË Ì·Á›·; TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

ΔÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜

22 NÂÚ·ÓÙ˙ÔfiÏÂÌÔ˜ Afi ÙȘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú·¯˘¯›ÙˆÓ˜ TÔ˘ T¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘

24 ™ÒÛÙÂ Ù· •ÂÓ›·

24 I ™ø™Δ∂ Δ∞ •∂¡π∞

N· ·Ó·ÎËÚ˘¯ÙÔ‡Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤·; TÔ˘ £·Ó¿ÛË M‹Ó·

26 ¢‡Ô MÔÚÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· TˆÓ M. P¿Ô, ™. ¶ÈÔ˘

28 M˘ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ O Û˘ÁÁڷʤ·˜ B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÚÁÒÓÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰·

32 Spring Rolls ŸÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ATHENS VOICE team - EÈ̤ÏÂÈ·: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜ 32 I SPRING ROLLS

™Δ∏§∂™ 10 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 12 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 15 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 16 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘ 18 Δ˙ȯ¿ÓÙ: TˆÓ ÕÁÁ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 20 ™Î›ÙÛÔ: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ 21 Techie Chan: To˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 74 0231: To˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 82 Δaste Police: T˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 98 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 109 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 110 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 111 Δ¤¯ÓË: T˘ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 112 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘

51 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ HEAD OFFICE: ¶Ï. EıÓÈ΋˜ AÓÙ›ÛÙ·Û˘ 10, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9935.698 AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ● AÈÁ¿Ïˆ ● °Ï˘Ê¿‰· ● HÏÈÔ‡ÔÏË ● EÏÏËÓÈÎfi ● K·ÏÏÈı¤· ● KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ● KfiÚÈÓıÔ˜ ● KÔÚˆ› ● MÂÓ›‰È ● N·‡ÏÈÔ ● N¤· ™Ì‡ÚÓË ● ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ● ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ● ™¿ÌÔ˜ ● ™¤ÚÚ˜ ● TÚ›ÔÏË ● X·Ï¿Ó‰ÚÈ ● X›Ô˜ ● æ˘¯ÈÎfi

4 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

113 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 116 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 120 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 121 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 125 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 126 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 5


voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘! ∏ N·Ù·Ï›· TÛÔ˘Î·Ï¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ù· ÁÏ˘Ù¿ Ù˘ N·Ù·Ï›·˜ MÂÏ¿. H N·Ù·Ï›· TÛÔ˘Î·Ï¿ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1980. ™Ô‡‰·Û ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙË FOCUS ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙÔ Nottingham Trent University ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. ZÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ Cow Parade Î·È ÙË Hearts in Athens. Œ¯ÂÈ ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰· Î·È ¤¯ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÙÚ¤Ù· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. H N·Ù·Ï›· MÂÏ¿ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1923 ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ A.™.K.T. ÛÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ °Ï˘ÙÈ΋˜, fiÔ˘ ‹Ú ÙÔ A’ ‚Ú·‚Â›Ô Á˘ÌÓÔ‡. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¿ÛΘ Î·È ÛÎËÓÈο ÁÈ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ K. KÔ˘Ó ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ¤ÚÁ· Ù˘ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (fiˆ˜ Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· «AÚÌfi˜») Î·È Û ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÚÁ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ, ÙË BȤÓÓË, ÙÔ BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È ÙË N¤· YfiÚÎË. ¢Èο Ù˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù· Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ, ÙÔ MÓËÌÂ›Ô ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙÔ §ÂfiÓÙÈÔ Ù˘ NÂ̤·˜ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶ÈÎÈÒÓË), Ë MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó· ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜, Ë K˘‚¤ÏË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, Ô ¶·‡ÏÔ˜ MÂÏ¿˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î.¿. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ̤¯ÚÈ ÙȘ 4/5. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡, ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË a d s @ a t h e n svo i ce.g r Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4

√º√ § ∫ À ∫ 6 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ƒ∂π

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 7


°PAMMAΔ∞

ªπ∞ ∂§§∏¡π¢∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∞§μ∞¡π∞

Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. A¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Î. XÚ‹ÛÙÔ˘ A. EÏ›˙ˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÈ ¤Ú¢Ӥ˜ Û·˜ Ó· ÌËÓ Â›ºˆÙÈ¿‰Ë (Ù‡¯Ô˜ N 208): K·ÓÔÓÈο ‰ÂÓ ı· ¤- Ó·È ÙfiÛÔ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜. ÚÂ ӷ Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ‹ Ó· Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›- -M∂ ∞°∞¡∞∫Δ∏™∏, Nπ∫√§∞√™ ¶ƒ∞™™√™ ˙Ô˘Ó È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯfiÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ AÏ‚·Ó›·. Zˆ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 15 ¯ÚfiÓÈ·, η- ºΔπ∞•∂ ∂¡∞ ™∫∏¡π∫√ ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÓÈÒıˆ EÏÏËÓ›‰· ¢ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤· ·Ó Ô fiÚÔ˜ «ÛÎËÓÔıÂÛ›·» Â›Ó·È Î·È ¤¯ˆ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ϤÔÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ‰fiÎÈÌÔ˜ – Ô‡ÙÂ Î·Ó ·Ó ÂÍËÁ› ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ ‰È·Ì¿¯Ë, fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô Ó· ˆ, ·˜ Ìԇ̠ϛÁÔ ÛÙÔ Îϛ̷: E›Û·È Û›ÙÈ, ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¤·. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜... Y¿Ú¯Ô˘Ó, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ¿ÂÈÚ˜ ·fi ·˘™˘ÌʈÓÒ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤˜. ÿÛˆ˜ ¤Ó·˜ ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ηÎfi ·‰ÈÎË̤ÓË ¯ÒÚ· (·Ó Î·È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ¤Ú- ʈÙÈÛÌfi, ·ÓÔȯً ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì·È· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¿Û¯ËÌË ¤ÓÙ·ÛË. Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ η›ÁÂÙ·È EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο: ŸÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ ¯ÒηÚÊ› ÁÈ· η̛· EÏÏ¿‰·, AÏ‚·Ó›· ‹ ™ÂÚ‚›·). ÚÔ˜, ÛˆÛÙ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓËÙÔ‡ ʈÙfi˜ £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ Û’ ¤Ó· ÛË- Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·, Û ˆÌ›Ô: «...·ÔÙÂÏԇ̠ÙËÓ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô-¤- Ú·›· ¤ÓÙ·ÛË. ¶ÔÙ¤ ·ÓÙfiÊϘ Î·È ÈÙ˙¿Ì˜ ÂÍÔ‰Ô ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ AÏ‚·ÓÒÓ, ·Ô- ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜... ºÙÈ¿Í ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi ÙÂÏԇ̠ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÈÌÔ‰fiÙË Î·È ·˜ ÌËÓ Â›Û·È Ì ·Ú¤·. TÔ ·Í›˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ù˘ Ì·ÊÈfi˙È΢ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ MÂÚ›Û·...». ¶È- Ó·˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÈÎÚfi ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ÎÚ·›ÓÔÌ·È fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÓ¿Ó ٤ÙÔÈ· -Nπ∫√™ 24, º√πΔ∏Δ∏™ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÛÔÓ Y¶EPBA™H KA£HKONTO™ ·ÊÔÚ¿ ÙË «Ì·Ê›·» ÙÔ˘ MÂÚ›Û·, ÈÛÙ‡ˆ N· ’Ì·È ¿ÏÈ... Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ‰ÚÈ̇ÙÂÚË Ó· ˆ˜ Ô ·Ï‚·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ’ ·˘- «Îڿ͈» Î·È ¿ÏÈ, ÁÈ·Ù› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ‹Ó fiÛÔ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÂοٷÈ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÔÓfiÏ¢ÚË, ·ÛÙÔÙ «Ì·Ê›Â˜», Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ Ï·ÈÔÌÔ‰›ÙÈÎË Î·È Î·ı’ fiÏ· ¿‰ÈηÈÚÔ‡˜ Ï‹ÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· (΢ÎË... ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜. H ÈÛÙÔÈ¿ ‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË Î.Ô.Î.)... Ú›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ‰È·Á · Ì Ô Ù ∏ ¶Úˆ H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ˙¢Á̤ÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È . ›· Á Â›Ó·È ·Ú Î·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ E IC O ∏ ∞Δ∏∂¡S V È ÛÙ· ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÙ¤ÎÓÔ˘ 4 ÂÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï ı· Â›Ó·È ¿ nd ÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ 1.500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÎfiÎÎÈÓ· staË ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı 2Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â‰Ò Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÂÚı› ı·˘ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙ Ì¿ÛÈ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÕÚÁÔ˜ ÛÙÔ KÈÏΛ˜ Ó· ‚ϤÂÈ 8 ª·˝Ô˘. ÓÂÈ fiÙÈ Ì·˜ ¯·Ú›ÛÙËΠοÙÈ. OÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘! °È·Ù› Ô ÓfiÌÔ˜ «Ê˘ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ‰Ô‡Ï„·Ó Î·È ‰Ô˘Ï‡ÛÈο» ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ‰È·˙¢Á̤ÓË Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì Â- Á˘Ó·›Î· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ fiÔ˘ ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì›˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿, ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. (ˆ, ÙÈ Û‡ÌÙˆÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘) ÁÈ· Y¿Ú¯Ô˘Ó ÁÔÓ›˜, ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂıÓÈÎfiÙË- Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ fiÛ· Ù·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·˘Ùfi; ÌÔÚ›... ˘ÏÈο, Ê˘ÛÈο... Î·È ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·fi E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›- ÙÔ ·È‰› fi,ÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È... Ê˘ÛÈο, Ù ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚÔÛÎÂϤ˜ ÁÚ¿ÌÌ·. ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘». ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ Ó· ÌË ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ë -°π∞¡∫√ E§∂¡∏ 22, º√πΔ∏Δƒπ∞ «ÎfiÚË», ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ù˘ ηٿ ú 400 ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÌËÙÚfiÙËÙ· Ã∞§∞¡¢ƒπ ¸BER ALLES X·Ï·Ó‰ÚÈÒÙ˘ Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· 30 ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ÙËÓ ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡ÛÌÔÈÚÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ A.V. ¢È·‚¿˙ˆ Ì χË ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ·Ô‡‰Â˜, Ô˘ ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· fiÔ˘ ηχÙÂÈ ·ÓÔ‡ÛÈ· ÙÔ 40% ÁÈ· ÙÔ ·Ú- οÓÔ˘Ó Â‰Ò ÛÙ· B·ÏοÓÈ· ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÁ·Î¿ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ϙ Î·È Û ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜! K·È Ô ¿¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·ÚοÚÔ˘Ì ‹ Ù˘¯Ô˜ ·Ù¤Ú·˜; Œ¯ÂÈ Ô £Âfi˜! A˘Ùfi˜ ı· ‰Ô˘ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. OÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ- χÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ú1.000 ·Ì¤ÓÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÛÎfiÈÌ˘ ‰˘- Ú·¿Óˆ (¤Ó· ÌÈÛıfi ·ÎfiÌ· ‰ËÏ.) ÁÈ· Ó· ÏËÛÊ‹ÌÈÛ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·- ÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË, Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ó·ÊÔÚ¿. ™ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ¤˙ËÛÂ Ô E˘ÚÈ›‰Ë˜ ™K Î·È ÙÔÓ „˘¯›·ÙÚÔ ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·Î·Ù¿ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÏÏÔ› ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚfiÙËÙ·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È „‡¯ˆÛË, ηٿıÏÈ„Ë Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û‹ÌÂÚ· (°È¿ÓÓ˘ ™Ì·Ú·Á‰‹˜, ÁÈ·Ù› fi¯È... ı¿Ó·ÙÔ˜; ¶ÔÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË Ì¿Ó· Ó· ʇÁÂÈ fiÛÔ Ì·NfiÙ˘ M·˘ÚÔ˘‰‹˜...). E›Û˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÌÈ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔ- ÎÚÈ¿ ı¤ÏÂÈ; ¢ÂÓ Ï¤ˆ, Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜, ÂÓÚ¿. ™ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¶·È‰È΋ ¢ËÌÔÙÈ- ÓÔ›ٷÈ, fi¯È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ οӷÓ ÔÈ Î‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙÔ AÂÙÔÔ‡ÏÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÔÓ›˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Â‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ï‹ÚË ¯¿ÛÈK¤ÓÙÚÔ, ÙÔ K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ, ÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ÌÔ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ÁÈ· ηٷÙÚfiˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ PÂÌ·ÙÈ¿˜ Î.¿. AÎfiÌË, Î·È ÙÂÏÂÈÒÓˆ, ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜... ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ı¤Ì· ÌÈ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Á¤Ê˘- Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, Ê˘ÛÈο. Ú·, ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È ¤Ó· ÛÙ‡ÏÔ Ù˘ ¢EH -T∂Δ∏ Nπ∫√§√¶√À§√À 8 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 9


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔÓ «°ÚËÁfiÚË ÌÈÎÚÔÁ‡̷ٷ» Ù˘ KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ Ì·˙› Ì ·ÊÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰ÈÎËÁÔÚ›Ó˜ Î·È ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔÂȉ›˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ‚È¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÈÎÙ¿. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È (Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ hands-free), ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ӈ Ó· ¿ÂÈ ÙÚÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ˆ Û ‰Ô˘Ï›ÙÛ· Û ‰ÈÏ·Ófi ÁÚ·Ê›Ô... K·È, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›· Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ò˜ ÙË Ï¤ÓÂ, ¿Ú· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¤ÓÔ¯Ë ·˘ÙfiÌ·Ù·, ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· οıÔÌ·È ‚˘Û̷و̤ÓË ÛÙ· ηÚÂÎÏ¿ÎÈ· οو ·fi ÙËÓ Ù¤ÓÙ· Ì·˙› Ì οÙÈ ÈÛÒ‚·Ú· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ˘˜ ÎÔ‡ÚÈÂÚ. O Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ «°ÚËÁfiÚ˘» Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ηÈ, ¯Ì, ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë Î˘Ú›· ÌÔ‡ ÂÍËÁ› ˆ˜ Â›Ó·È «Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘» Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·. MÂÙ¿ Û·‚ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÏ·‚› ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·„Ô˘Ú¢Ù› – ¤Ó· ŒÚÁÔ T¤¯Ó˘. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ÛÙÚ·‚‹. AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·ÓÂ, ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ Ï¿¯·ÈÓÂ Ë Î˘Ú›·, Î·È ı· ›¯Â η„Ô˘Ú¢Ù› ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÎÈ fi¯È ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. AÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚Ô-̤ڷ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·„Ô‡Ú· Ù˘: ˆ˜ ›‰Â ÙÔ ŒÚÁÔ Î·È ¤ÌÂÈÓÂ, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê¿ÂÈ Ô‡Ù ӷ ÎÔÈÌËı› Î·È ˆ˜ ·Ó Ù˘ οÙÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ŒÚÁÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È Ù¤ÙÔÈ·. MÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÂÎÔÌ‹ «Ù˘ η„Ô‡Ú·˜» ÙÔ˘ G-Poly/°ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ÚÈÓ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·, Î·È fiÛÔ Î·„Ô‡Ú· ‹ÌÔ˘Ó ÙfiÙ – Ì ¿ÓıÚˆÔ. ™ÈÁ¿ ÌËÓ Î·„Ô˘Ú¢ÙÒ Ï·Ì·Ù¤Ú. O ¿ÓıÚˆÔ˜ (Ô‡Ù ӷ Ì ¯¤ÛÂÈ) ‹Ù·Ó ·ÏÏÔ‡, Ë Î·„Ô‡Ú· ‹Ù·Ó fiÏË ‰È΋ ÌÔ˘, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È, ¿ı·ÈÓ· ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÓ¿˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌfiÏȘ ‚ϤÂȘ Ê·˝ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Û È¿ÓÂÈ ·ÓÔÚÂÍ›· («‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔÛÙ ÙÂÏÈο») Î·È ÂÚÓÔ‡Û· ·fi ÙË Ì·Ó›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Û ¯ÚfiÓÔ Ì·ÓÈÔηٿıÏȄ˘. Ÿˆ˜ οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ. M· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯·. K·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· – ÂÂȉ‹ Ë Î·„Ô‡Ú· Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· η„Ô˘Ú¢ÙÒ Î¿ÙÈ ¿„˘¯Ô. ŸÙÈ, ÙÈ; K¿ÙÈ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ÌÈÌÂÏfi Î·È Û·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È Û’ ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ ·ÓÙ¿Ì·; M· Â›Û·È ÛÙ· ηϿ ÛÔ˘; ÕÏÏÔ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ϙ «·¯, Ó· ›¯· ÏÂÊÙ¿ ı· ·ÁfiÚ·˙· ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÙÔ˘ T¿‰Â» ÎÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ï¿ÁÓ· Î·È Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÛË-

NICK TURPIN

H ª∂ƒ∞ ∂π¡∞π ™Δƒ∞μ∏. K∞π ™∞¡ ¡∞ ª∏¡ ∂ºΔ∞¡∂ ∞ÀΔ√, ª∂ ∫√§§∞∂π ™Δ√¡ Δ√πÃ√ °¡ø™Δ∏ ∫Àƒπ∞ ¶√À «∫∞æ√Àƒ∂ÀΔ∏∫∂ ∂¡∞ ∂ƒ°√ T∂á∏™». K∞π ¢∂¡ ∂Ãø ∞¶√ ¶√À ¡∞ ºÀ°ø. ∂§∂√™.

10 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

TH™ KAæOYPA™

Ì·Û›·. ™ÈÁ¿ ÌË ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ, Â‰Ò ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ Ó· Û ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Î¿ÓÙÚÔ; ŒÓÈÁÔ˘Â˚, Ë Î˘Ú›· ‚·Ú¤ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÌÔÛË ÒÚ·, ÙËÓ ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÏËÛ ÎÈ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÂÁÒ ‹Á· ÛÙË ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË, Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙȘ η„Ô‡Ú˜. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ‹Ú· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ·, ÔfiÙ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Â›Ó·È «§¿ÚÈÛ·». AÓ Â›¯· ¿ÚÂÈ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ¶Â˘Î¿ÎÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î·„Ô‡Ú· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «·›ÚÓˆ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ¿Û¯ÂÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Û΢ÏÔ¯¿ÓÔÌ·È». §¿ÚÈÛ·, ÏÔÈfiÓ. ŒÊ·Á· ÛÙÔ Î˘ÚÈϤ Î·È Î·Ïfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «N· Ì ı˘Ì¿Û·È» Î·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ı˘ÌfiÌÔ˘Ó ¿ÏÈ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘, Û ÂÍ·ÓÙڛΠٷ͛‰ÈÙÛ›ÚÎÔ-Holiday-on-ice Ì·˙› Ì Mȯ¿ÏË TÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È BÏ¿ÛË MÔÓ¿ÙÛÔ Ó· οÓÔ˘Ì η„Ô˘ÚÔÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ fiÏË Ó‡¯Ù·. MÂÙ¿, Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÛ·Î-Ì·Ì, ‹Á· Ì ÙË (curator, ·Ú·Î·ÏÒ, T¤¯Ó˘!) M¿Úı· AÚÙ·˘Ú›‰Ô˘ ÛÙÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi “Negro Music Bar”, ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Ôχ ÎÔ˘Ï·ÚÈÛÙfi “Nineteen”, Ì’ ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi “The Stage”, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ, ̤¯ÚÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ‹¯Ô. TË ÌÂıÂfiÌÂÓË ı· ¤·È˙·Ó ÛÙÔ “Stage” ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Last Drive, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Í·Ó·‹Ú· ÙÚ¤ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯·Û·. ™ÙËÓ Aı‹Ó·; TÔ Ù›ÔÙ·. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ “Waiting for Godot” ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi “MG”. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÔΤÈ. ŸÏ· ÔΤÈ. «Yfi ¤ÏÂÁ¯Ô» Ù· Ϙ ÎÈ Ë Ͽη Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ ÎÈ ·Ô¿Óˆ. TÔ “Godot” ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚·ÚÈÔ-ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚÈÎÔ, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ‹Û˘¯Ô, Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË «Â‰Ò ı· Ù· ˆ fiÏ· ÏÔÈfiÓ» ‰È¿¯˘ÙË, ¿Ú· ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÌÔÎÔ‡ Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· Ì·Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÛοÓ ·Ó ‰ÂÓ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Ù· X Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·. T· X Ô˘›ÛÎÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ «ÂȘ ÙËÓ ÓÈÔÛÙ‹Ó», ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÙfiÛ· ‹È·ÌÂ, Ϙ; AÔÎÏ›ÂÙ·È!». N· η„Ô˘Ú¢ÙÒ ÙÔÓ ¢·˘›‰; TË MfiÓ· §›˙·; TË M·ÓÙfiÓ·-ÌÂ-ÌÈÌÂÚfi; ŒÓ·Ó ÎÔ˘Ïfi T˙ÂÊ KÔ˘Ó˜; ŒÓ·Ó K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË/MÂÏÈÛÛËÓfi/X·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘/ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Û·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ Î·È ‰›Ï· ÌÔ˘; £· ÁÏÈÙÒÛˆ οÙÈ; £· ÙÚÒˆ ηχÙÂÚ· Î·È ı· ÎÔÈÌ¿Ì·È ÛÙÚˆÙ¿; £· Ì ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ï¿Ó ٷ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·; £· ’Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÈÔ ‹ÚÂÌË Î·È ı· ÈÛÈÒÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Ì·ÏÏ› ÌÔ˘, Ì‹ˆ˜; MfiÓÔ Ô G-Poly ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË... ∞ N· Ì ı˘Ì¿Û·È, 1Ô ¯ÏÌ. EO §·Ú›Û˘ - Aı‹Ó·˜, 2410 287.833 Negro, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 135, §¿ÚÈÛ·, 2410 254.111 Nineteen, HÊ·›ÛÙÔ˘ 8, §¿ÚÈÛ·, 2410 533.399 The Stage, ◊Ú·˜ & ºÈÏ›Ô˘ 8, §¿ÚÈÛ·, 2410 253.097 Waiting for Godot, ™Ô‡ÙÛÔ˘ 15, KÔψӿÎÈ, Aı‹Ó·, 210 3635.031


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 11


ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜

∏ ∞ı‹Ó· ·›˙ÂÈ domino

«KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÎÔÓÙÔ‡ÏË Ì ÙÔ Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ»

☛ Spring Rolls, ÛÂÏ. 32

E›Ó·È “Executive pakistan project supervisors”. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ “Deputy frapogalo executives”.

™Â ›‰·, ÛÂÏ. 122

☛ Forrest Gump, N›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ÛÂÏ. 13

E¶IKAIPO

‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜: «T¿ÎË, ¿ÏÈ ÓËÛÙÈÎÈ¿ ›۷È;» (MÔ˘Á·ÙÛ·Ù˙›‰ÈÎÔ, ™fiψÓÔ˜)

- °È·Ù› Ì·˜ ¿ÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو; - M¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó-¤Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜... (K˘Ú›Â˜ ̤۷ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Hondos, ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÚÒÙË Ì¤Ú· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜)

«MÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ì›· M¤ÙÈ §·‚Ú¤Ù, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Â›Ó·È» (™ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘, TÛ·Î¿ÏˆÊ & BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘)

«TÈ Â›Ó·È ÙÔ Ù·Ú·Ì¿; T·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·;» (AÏÏÔ‰·‹ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ·›ÚÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ˘ M·˚Ú·ÎÙ¿ÚË)

«Œ¯ÂȘ 5-10 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ÙȘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂȘ Î·È Á›ÓÂÛ·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜. M ÁÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÎÈ ¤ÙÛÈ» (ŒÍˆ ·fi Ù˙ÔÎÂÚ¿‰ÈÎÔ)

T√À æÀƒH ∞§§πø™ H Ï·Ù›· æ˘Ú‹ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ fi„Ë: ÁÂÌ›˙ÂÈ ·ÚÓÈ¿ Î·È ÎÂÊ¿ÏÈ· Ù˘Ú›. T· ʤÚÓÔ˘Ó Î·È Ù· Ô˘Ï¿Ó ÔÈ AÍÈÒÙ˜ (= οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ N¿ÍÔ˘) Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ø˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Í·ÎÔ˘ÛÙ‹˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÍ·›ÚÂÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. °È·Ù› Ó· ÌËÓ „ˆÓ›ÛÂÙ ÏÔÈfiÓ Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ Û·˜ ‰Ò; AÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤·Ì· ·Í›˙ÂÈ – ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¶¿Û¯· ÁÈ· Ó· Í·Ó·‰Â›Ù ÙÔ˘ æ˘Ú‹ Û ٤ÙÔÈ· Ê¿ÛË. - ¢HMHTPH™ ºY™™A™ °Ú¿Êˆ ÙÔ˘ æ˘Ú‹ Ì ÙËÓ ÔÚı‹ ÁÚ·Ê‹, ηıÒ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ú ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁψÛÛÈο.

z NO SMOKING!

«£· Ì›ÓÂȘ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. K·È ı· ÂȘ: Ì· ηϿ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜;» (T¤ÏÂÈ· Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂ÓË, ̤۷ ÛÙÔ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Ù˘ Renault)

«MÈ·, ‰˘Ô, ÙÚÂȘ, ı· ÂÓ‰ÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÙÔÓ ¯¿ÛÂȘ» (N·Úfi˜ Û Ó·ڋ, ·ÁοÎÈ, Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘)

¢¤Î· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô˘ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ‹‰Ë ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜:

(E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜)

M‹Î ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·˘Ù‹ Ë ·ıÂfiÊÔ‚Ë Ë T˙. Ì ÔÚÙÔÊÔÏ¿ÎÈ ÁÈ· ΤÚÌ·Ù· “Looking Good for Jesus” Î·È ÛÏfiÁÎ·Ó “Show HIM the money”, ·fi ÙËÓ Î·Ú·Î›Ù˜ post-pop ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Blue Q. MfiÏȘ ÙÔ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ (Ô‡ ·ÏÏÔ‡;) Î·È ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË, ÁÈ·Ù› fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· “Looking Good” (·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚ·, Ì·ÁÓËÙ¿ÎÈ·, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ·Ë‰ÈԇϘ), ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ··ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «·Û‚ÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ». ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ fiÏË ÙË ÛÂÈÚ¿ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹. EÌ›˜ Ù˘ ›·Ì ӷ ÙÔ ¿ÚÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÛÙËÓ AÓ¿ÛÙ·ÛË. (°È· ÙËÓ E˘ÚÒË: www.kitsch.se., www.klangundkleid.de, www.pulpshop.co.uk/blueq.asp)

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+) SCHOOLIGANS K¿ı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ù¿ÂÈ ·fiÙÔÌ· ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ˆÚ·›· ÌÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓ›·. (M·˙› Ì ٷ «N¤· - ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ»)

❶ Shell (¶. º¿ÏËÚÔ) ❷ Bic (ÕÓÔÈÍË) ❸ Procter & Gamble (M·ÚÔ‡ÛÈ) ❹ Wind (KËÊÈÛ›·˜) ❺ Estée Lauder (X·Ï¿Ó‰ÚÈ) ❻ L’ Oréal (N¤· IˆÓ›·) ❼ ºA°E (MÂÙ·ÌfiÚʈÛË) ❽ MEB°A§ (AÛÚfi˘ÚÁÔ)

¶IKPE™ A§H£EIE™ «¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÚËÁÔÚËı› ηÓ›˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··ÚËÁfiÚËÙÔÈ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹» (™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, «§›ÁÔ ·’ ÙÔ ·›Ì· ÛÔ˘», ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË)

A§E•H™ T™I¶PA™ º˘ÛÈο Î·È ‰È¿ÏÂÍ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÙ˘Ô.

Non smoking buildings:

EÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ: - TÈ ¤ÁÈÓÂ, ·‰ÂÚÊ‹; TÈ ¤¯ÂÈ; - TÔ˘ ¯¿Ï·Û ÙÔ ¿ÁÎÚ·˜.

LOOKING GOOD FOR JESUS

ºPE™KA ºA™O§AKIA «H Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ì·˜ fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ηı·Ú›˙ÂÈ Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ·!» (∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÙ˘Ô)

KøN™TANTINO™ TZOYMA™ ™’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ıÈÁ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÎÈ ·‚fiÏ¢Ù˜ „˘¯¤˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, «ˆ˜ ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜», Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ¯·Ú¿ Î·È ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·.

MIA EK¶OM¶H °IA NA ¢EI™ «¶ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ¢È·‰ÚÔ̤˜ EÏÏ‹ÓˆÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ» (∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 18.30, ÛÙËÓ ET1) HONDOS BOUTIQUE ™’ ¤Ó· 7ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ M¤ÚÏÈÓ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ XfiÓÙÔ˘, Ì fiÏ· fiÛ· ͤÚÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈο ·ÎfiÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο. ¢ˆÌ¿ÙÈ· Ù›Áη ÛÙ· ·ÚÒÌ·Ù·, ηʤ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¤ÎÙÔ. ™YN£HMA ™E TOIXO ™TA E•APXEIA «KÔÏfiÌ‚Â, Á·ÌÒ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÛÔ˘»

(«ø˜ ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜», ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ΢ÎÏÔÊÔÚ›)

(™ÙË BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ )

XATZHºøTIOY T· ηÏÙÛÔ˘Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ì ̷ÛÙ›¯·. §ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, Â›Ó·È Î·È ÓËÛÙ›ÛÈÌ·.

™YN£HMA ™E TOIXO ™TO KO§øNAKI «•˘Ó‹ÛÙÂ, Â›Ó·È ÒÚ· Ó· Ù·˝ÛÂÙ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜»

EÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔ: ❾ Roche (M·ÚÔ‡ÛÈ) ❿ Hewlett Packard (M·ÚÔ‡ÛÈ)

- °IANNH™ NENE™ 12 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

- TAKH™ ™KPIBANO™

(IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2)

(™ÙË §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡) ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ KÔÓÈÙÔÔ˘Ï·›ˆÓ)

1

K¿ı ÙfiÛÔ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¿ÌÌÔ˘ ·fi ÙË ™·¯¿Ú·, ¤ÙÛÈ; OfiÙÂ, ÏÔÁÈο, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ; M· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì οı ηÏÔη›ÚÈ Ì ٷ ÌÂÏÙ¤ÌÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Ê˘Û¿ÂÈ, ÛËÎÒÓÂÈ ¿ÌÌÔ; E, ·˘Ù‹ Ë ¿ÌÌÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ¿ÏÈ ›Ûˆ ÛÙË ™·¯¿Ú·. ◊‰Ë, ÔÏϤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ KÚ‹Ù˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛΤٷ ‚Ú¿¯È·, ·ÊÔ‡ Ë ¿ÌÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÈ¤Ù·È ϤÔÓ ·fi η̋Ϙ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÙËÏÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. TÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÚÔ˜-›Ûˆ, ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¿ÌÌÔ˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÈ·Ù› ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. M ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ, Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Ô˘ ÏÈÒÓÔ˘Ó. EȉÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÈÛ›Ó˜ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. OÈ ÈÛ›Ó˜ ·˘Ù¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙÏÔ‡Ó ÓÂÚfi ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ˘Âگ›ÏÈÛË ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿, ÂÈϤÔÓ, Ù· ϷοÎÈ·

Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÌÌÔ ·Ô Î¿Ùˆ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ Ô ·¤Ú·˜ ÁÈ· Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ B‰Ԣ›ÓÔ˘˜.

2

TÈ ‹ıÂÏ ӷ Ì·˜ ÂÈ Ô AϤ͢ TÛ›Ú·˜ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛË fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â̤ÓÔ˜; M· ‰ÂÓ ‰¤ıËΠÁÈ· Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËı›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁχÙ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÌÔ›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜. TÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ·˘Ùfi ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ÒÛÙ ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ™YPIZA Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯· Û ϷÌ¿‰·.

3

¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ. AÊÔ‡ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙȘ ÊÚ¿Ô˘Ï˜ ÛÙËÓ HÏ›· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ›, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÔ˘Ó; E›Ó·È “Executive pakistan project supervisors”. E›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, human resource managers, Ô˘ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “Fraula Coorporation Ltd” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË - ÎÏÂȉ›: ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ “Deputy frapogalo executives”. A˘ÙÔ›, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ blenders, Ô˘ ÊÚÔÓÙ›-

˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ meetings Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ “Liakos coffee room”. ™Â ·˘Ù¿ Ù· meetings Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ “Prefa assistant directors” Î·È ÔÈ “Plakoto concept editors”, Ô˘ οı ÂÍ¿ÌËÓÔ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· budget ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ “Senior merokamato associates”. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· media Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ “Public relations and communication fapes specialists”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ “Executive epidotisi distributors”.

4

Afi ÔÈ· ϤÍË ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi «T·ÙÔ‡Ï˘»; Afi ÙÔ «Ù·Ù¿», Ô˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ «‰ÂÓ-Ϥˆ-Ù›ÔÙ·-·ÏÏ¿-fiÏÔÈ-›ӷÈÔχ-ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ-Ô˘-‚Á¿˙ˆ ‹¯Ô˘˜Î·È-ÙÔ˘˜-Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó-¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ-ÔfiÙÂ-ÎÈ-ÂÁÒ-Û˘Ó¯›˙ˆ-Ó·-ÙÔ˘˜-οӈ-ÁÈ·-Ó·ÌËÓ-ÙÔ˘˜-‰˘Û·ÚÂÛÙ‹Ûˆ».

5

BϤˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂΛÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô Ó· ·›ÚÓÂÈ Ì ‡ÊÔ˜ “mr. Gamao” ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ, Â’ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. O ›‰ÈÔ˜ fï˜ ¤·ÈÚÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚ¿Â˙· Î·È Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÁÈ· ÂÔÚÙÔ‰¿ÓÂÈÔ. ¶fiÙ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙÔ

ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ÙÒÚ· Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Í·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ; K·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ô˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÈ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û Ì ÙËÓ ›‰È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜, ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚ¿Â˙·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·ÎÔÔ‰¿ÓÂÈÔ. OfiÙ ̿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË «‰·ÓÂÈÔÊÈÏ›·˜». ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ·ÚÂÎÙÚÔ‹, fiÔ˘ οÔÈÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ·ÁÚÈÂ̤Ó˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ‹ÏË ¿Ï·ÙÔ˜, ı· ¤ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿ Ó· ÙÔÓ Î¿„ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ı· ·Ó·ÙÈÓ·¯Ù› ‰›Ï· ÙÔ˘.

6

EÊfiÛÔÓ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È (Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì˯·Ó‹), ÁÈ·Ù› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ; ¢ÈfiÙÈ ·Ó ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ı· ¯¿ÓÔÙ·Ó fiÏË Ë ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ extreme sport. ÕÏψÛÙÂ, ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ Â›¯Â ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ·, ÔfiÙ ¤ÓȈı ۛÁÔ˘ÚÔ˜. ∞

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 13


™E EI¢A... ™TA °YPI™MATA

GREATEST HITS

BڋηÌÂ Î·È Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÏËıÈÓ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙ· Ï¿Ó· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «™Â ›‰·», Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô Alpha οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 23.15

❶ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «1.500 KÈÓ¤˙ÔÈ» ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: ¢·Ó¿Ë ™ÎÈ¿‰Ë & ÕÚ˘ ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: ºÔ‡ÚÓÔÈ, T¯ÓfiÔÏË, °Î¿˙È

O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È

AÚÓ¿ÎÈ ¿ÛÚÔ Î·È ·¯‡ AÚÓ¿ÎÈ ¿ÛÚÔ Î·È ·¯‡ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ η̿ÚÈ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÛÙ· BÏ¿¯Èη, ÛÙË B¿ÚË

OÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ›¯·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·’ ÙÔ ÛfiÈ Ì·˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈ˙‹ÛÂÈ

❷ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «O E›ÌÔÓÔ˜ KËÔ˘Úfi˜» ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: I˙·Ì¤ÏÏ· KÔÁÈ‚›Ó· & B·ÁÁ¤Ï˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: º˘ÙÒÚÈÔ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ❸ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «¶·Û¯·Ï›ÙÛ·» ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· A˚‰›ÓË & O‰˘ÛÛ¤·˜ ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: ™›ÙÈ ÛÙËÓ EοÏË ❹ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «™ÙÚÈÊÙ¿ TÛÈÁ¿Ú·» ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: M·Ú›Ó· M·Ó‰·Ï¿, B·Û›Ï˘ MÈÛÌ›Î˘, AÓÙÚ¤·˜ KÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: K·Ê¤, ™‡ÓÙ·ÁÌ·

K¿Ó·Ó ÛÔ‡· ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ô‡ ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ ÙÔ ıÂ›Ô ÌÔ˘ ÛÙËÓ „ËÛÙ·ÚÈ¿ ÙË ı›· ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ❸

E¯Ù¤˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ‰È¿‚·˙· ÙÔ KÔÚ¿ÓÈ Î·È Â›‰· ¤Ó·Ó AÏ‚·Ófi Ó· Ì·›ÓÂÈ Ì˜ ÙË ÛÙ¿ÓË

❺ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «™ÙÚÈÊÙ¿ TÛÈÁ¿Ú·» ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: B›Î˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ & AÓÙÚ¤·˜ KÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ❻ EÂÈÛfi‰ÈÔ: «TÔ TÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ¶·Ûοϻ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: Mȯ¿Ï˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, ºÂÚÓ¿Ú PÔÌÏÒ. ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË: Club, EÍ¿Ú¯ÂÈ·

«KÚ‡„Ô˘» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë Ì·Ì¿ «›Ûˆ ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ‡‚Ï·! ÂÁÒ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ì·Ì¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÛÔ‡‚Ï·!» TÔ˘˜ ‚¿Ï·Ó ÛÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÙÔ Ï¤ˆ ÎÈ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ˆ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ· ÔÚÊ·Ófi ÂÁÒ Ó· ÎÏ·›ˆ Î·È Ó· ‚ÂÏ¿˙ˆ

AÓ¿ıÂÌ¿ Û·˜, XÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ô˘ ϤÙ fiÙÈ ·Á·¿Ù ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· „‹ÓÂÙ ْ ·ÚÓ› ÌÚÈ˙fiϘ Ó· ÙÔ Ê¿ÙÂ

- °IøP°O™ ¢HMHTPAKO¶OY§O™

Ô‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ӷ Ô˘ÏÈ¿ Î·È ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Âı·›ÓÔ˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ A›ÁÈÓ·. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· B. EÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÕÁÚÈˆÓ ZÒˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-

ÎË, Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. H ·ÛÙÈ΋ ÌË-΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ EK¶AZ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ AÚÓ¿ÎÈ ¿ÛÚÔ Î·È ·¯‡ Â›Ì·È Î·È ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ı· Á˘Ú›˙ˆ

1984, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ A›ÁÈÓ·, Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ, ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Î·È ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ӷ ¿ÁÚÈ· ˙Ò·, Ù· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ. EÓÒ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô AÁÚÔÙÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ –ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡– fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ B. EÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙË ÏÂÈ-

EDIKA

A°PIA ZøA

14 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

EK¶EM¶OYN

SOS

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. º˘ÛÈο Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙË, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. KÈ ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›, ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ·‚Ô‹ıËÙ· ˙Ò·, Ô‡Ù ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ. H ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÚÂı› ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ A' ‚ÔËıÂÈÒÓ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. TÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È, ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ·˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ Ù˙›ÊÚ· Ì·˜: http://www.petition online.com/ Ekpaz/petition. html - ™. K. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.ekpazp.gr


CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

°π∞Δπ Δ∏ §∂¡∂ ¶§∞Δ∂π∞ KA¶Aæ T· ·Ú¯Èο ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó «K¤ÓÙÚÔÓ AÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ AÓ·‹ÚˆÓ æ˘¯ÈÎÔ‡» Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÌÂٷ͇ §¿Ì„· - TÚ˘Ê˘ÏÏ›·˜ - X·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ‹, N¤· ºÈÏÔı¤Ë. E‰Ò ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ ›‰Ú˘Ì·, Ì Ù¤Ú˘Á˜ Û¯ÔÏÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÌË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ’50. A·ÏÏÔÙÚÈÒıËΠ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ Ï·Ù›·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÓÂ›Áڷʘ ϿΘ, ÎÙ›ÚÈ· Ì ¯ÔÚÙ·ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙ¤Á˜ Î·È ÌÈ· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÛÙ‹ÏË – Ù’ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¯Ú‹Û˘: «K¤ÓÙÚÔ EÚÁ·Û›·˜ AÓ·‹ÚˆÓ», «¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ AÓ·‹ÚˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ», Ù¤Ú˘Á˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙˆÓ EÏ‚ÂÙÒÓ, AÌÂÚÈοӈÓ, NÔÚ‚ËÁÒÓ Î.Ï. Y¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, ¤Ó·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘ ÙÚfiÊÈÌÔ˜ Ô˘, ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ʇÁÂÈ (Î·È Ó· ¿ÂÈ Ô‡;). AÓ ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘, ı·˘Ì¿˙ÂȘ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·Á‡ÚÈÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.

T∏™ ™√ºπ∞™ AÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ «‰‹ıÂÓ» Ï·˚Îfi ηÊÂÓ›Ô-Ì·Ú, ÛÙ· ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ. ¶¤Ú· ·fi Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ηÊÂÓÂ›Ô Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ë ™ÔÊ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÓÙ· ‰˘Ô-ÙÚ›· ˆÚ·›· È¿Ù· ÛÈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÓÓÔ›ٷÈ. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ›ÔÙÂ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿ Ì οӷ ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ‹ ÌÚÈ˙ÔÏ¿ÎÈ. Afi ÌÔ˘ÛÈ΋, ‚¿˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘: ÂÁÁ‡ËÛË. A˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ï·˚ο ÁϤÓÙÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È fi¯È Û¿ÓÈ·, ÂÓÒ Ë Ì¿Ú· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› –ÎÏ·ÛÈο– Î·È Û·Ó ÂÎÙÔÓˆÙ‹ÚÈÔ. TÚÈÒÓ IÂÚ·Ú¯ÒÓ 19 Î·È AÈ͈ӤˆÓ, 210 3427.745 A°°§√ºø¡√ Ãπ√Àª√ƒ “Never mind the dog, be aware of the owner” (MË Û·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô Û·ÏÔ˜, Ê˘Ï·¯Ù›Ù ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË) Î·È “In 1882 on this spot nothing happened” (TÔ 1882 Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë). H Ï‹Ú˘ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·‰Â‰ÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏfiÔÚÙ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Â› Ù˘ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 17, KÂÊ·Ï¿ÚÈ. ¶∞°∫√™ªπ∞ ª∂ƒ∞ ¶√π∏™∏™ (21Ë Δ√À M∞ƒΔ∏) AÎfiÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Ù· ÂÈÎÔÓÔÔÈË-

̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÈʇϷÍË Ô˘ ¤¯ˆ ÁÈ· ÙË «Ì·˙È΋» ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Ô›ËÛ˘, ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜: ·. ¢ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, fi¯È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù·. ‚. ¢ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ fiÔ˘ ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. TÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ «H Û˘Ó¤¯ÂÈ·

3», «§˘ÚÈο», «EÏÂÁ›· Î·È Û¿ÙÈÚ˜» Î.Ï., ‰ËÏ·‰‹ ÔÏfiÎÏËÚ· ‚È‚Ï›·, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÔÈÔ Ô›ËÌ· ‰È·‚¿˙ÂÈ; Á. ŒÓ· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô›ËÌ· ·ÍÈÒıËΠӒ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘, ÙÔ «A˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó» ÙÔ˘ K·‚¿ÊË. E‰Ò fï˜, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ, Îfi‚Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿: «A˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÔÈ ÎÚ·Ù·ÈÔ› ıÂÔ›... ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ÙË ™˘Ú›· ÙÔ ›‰ÈÔ».

™∞¡Δ√ÀπΔ™ EÓÙfiÈÛ· ÛÙÔÓ K·ÙÛ¤ÏË Î·Ï¿ Î·È ÊÙËÓ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ú 2,30. ™˘ÓÈÛÙÒ ‰‡Ô: ÌÏÂ Ù˘Ú›/Û·Ï¿ÌÈ ·¤ÚÔ˜ Î·È ÙfiÓÔ˜/Ú·ÛÈÓ¿‰·. º∂ƒª√ÀÕƒ Ÿ,ÙÈ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ıÂÏ‹ÛÂÙÂ, ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 9. ™·˜ ÙÔ ÂÚÓ¿Ó ÎÈfiÏ·˜, ¿Ì· Ï¿¯ÂÈ. ●

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 15


SHOOTME!

ΔÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ƒ∏°√À (contact@rigosk.gr)

AıËÓ·›Ô˘˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· Ù˘ A‚¿Ó·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û KÔ˘‚·ÓÔ‡˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜; TÔ Shoot me Û¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó˜ fi˙˜. MOHITO DAYS ¶fiÛÔ˘˜ 16 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 17


Δ∑πÃ∞¡Δ ¶√§πΔπ∫∏ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

¶√§πΔπ∫∏

TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙˆÓ ∞Ú›ÛÙˆÓ

EIMAI TO¶IO M ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ

TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H agilou2001@yahoo.gr

ÎÔÈÓfi Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi, ηıÒ˜ ÈÙ·Ì¿ ÛÎÔÈ·ÓÈο ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÈÛÊÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӷ Û ÂÏÏËÓÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. T· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ʤÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó fï˜ ·Ú¿ÍÂÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, fiˆ˜ ‰ÈÏ‹ ÔÓÔÌ·Û›·, ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË FYROM Ó· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ ÓÔÌfi §·Ì›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÍÂοÚʈ̷, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «EIMAI «¶ OIO

KÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ηÈ, Û·Ó Ó· ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ·fi ÚÈÓ, ¤Î·Ó·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. EΛÓË ÙËÓ ·ÓÂ·›ÛıËÙË Î›ÓËÛË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÓÂÓÔ¯‹. H ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ AÚ›ÛÙˆÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ı¤ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Î·ÙÈ·Ófi. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿. °ÂÓÓÈ¤Û·È ÁÈ· Ó· Â›Û·È ·Ú¯ËÁfi˜, ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÂÓȤ˜.

TO¶IO» ηÈ

IO§O°IKHC °EøP°IAC».

TÔ ˙‹ÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi, ηıÒ˜, ·Ó Ë ÚfiÎÏËÛË Ì›ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙË, ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÚ·ٷÁÔÚ¿ ÛÙË B·Ú‚¿ÎÂÈÔ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÂÈÏËı› Ô æ˘ÚÚ‹˜ Î·È Ë ¶Ï¿Î·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë Ù˘ÒÓÔ˘Ó Û ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. OÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÊÈÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ·fi ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfi-

¿ıÈÛ·Ó ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ÙÚ·¤˙È, Ô˘ ÛÙË Û¿Ï· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Û‚¿ÛÌÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ¤ÌÂÈÚÔÈ ÂΉfiÙ˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰‡Ô ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰Âη¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ¿ÙËÛ ÌfiÓÔ ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Ù˘ ÒÚ·˜, fiÛÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙ› Ô Î·Ê¤˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› ˆ˜ fiÏÔÈ ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓÔÈ. O ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi Ú˘ıÌfi Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ·. OÈ ÕÚÈÛÙÔÈ ÛËÎÒıËηÓ, ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ì ¤Ó· Ó‡̷ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜, ÎÔ›Ù·Í·Ó Ì ÓfiËÌ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ˘ÚÁÈÔÊÂṲ́ÓÔ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·Ú¤· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó.

K

ÚÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˙·Ú˙·‚·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ K›Ó· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÏË-

H ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ ¶Ï˂›ˆÓ

ÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ISO Ù˘ E˘-

Afi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙË Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. K¿ÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, οÙÈ ÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ «ÂÌ›ڈӻ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, οÙÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ persona, οÙÈ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Û ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ¤ÂÈı·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. H ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ï‹, ÒÛÙ ӷ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘. H ·Ôηı‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ··Í›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ‰‹ıÂÓ Ù¿¯· ÌÔ˘, «ÚÔÛˆÈÎÒÓ» ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· «¤ÎÙÈÛ·Ó» ¤Ó· ÚÔÊ›Ï ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÔÚÈṲ̂ӷ «·È‰·ÚÈ҉˻ Ï¿ıË, fi¯È Ô˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ó·, Ï¿ıË ÛÙ· ÔÔ›· ηÓ›˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÚ› ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ‰ÂÓ ˘fiÈÙÂ. ŒÏËÍ·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÈfiÏ·ÈÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfi˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ Â›ÏËÍË. OÈ Û‚¿ÛÌÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó

Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ‰ÂÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜. T· ÛÎÔÈ·ÓÈο ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Â›Ó·È Î·ÙˆÙ¤ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÏ·‚ÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ¯ÈÏÈÂÙ›· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ıÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· Û ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË Î·È ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È· Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ˆ˜ ÌË ÓÙfiÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ·Ê› ÛÙȘ ·¤Ú·ÓÙ˜ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ Ì ÚÔÛı‹ÎË ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ ÔÚfiʈÓ. ●

18 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ·ÂÈÚ›·, ‹ ηχÙÂÚ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÚÈ‚‹˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. H ÙËÏÂÔÙÈ΋ «ÂÈÎfiÓ·» ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi fi¯ËÌ· Ù˘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. H ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÌÂÚÈÎÏ›ÂÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ê¤ıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. A˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. MÈ· ·ÓÒ‰˘ÓË ÊÚ·ÛԇϷ ·fi ‰Ò, ¤Ó·Ó ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÈıÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·fi ÂΛ, ¤Ó·Ó ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ ¯Ï¢·ÛÌfi Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÓÔ‡ÛÈÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÙÔ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È fiÏ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ŸÛ· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡

T· ‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉÈfiÙ˘˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ Ë ÔÌÔ‚ÚÔÓÙ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ «ÂȉÈÎÒÓ» ˆ˜, ÚÔÛ¤ÍÙÂ, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. OÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ‰È¤ÁÓˆÛ·Ó «·ÔηٿÛÙ·ÛË» Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÔÏÔ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. AÎfiÌË ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó Û·Ê‹ ÛËÌ¿‰È· «·Ó¿Î·Ì„˘» Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, η٤ÏËÍ·Ó ˆ˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÓÙ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ÙÒÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÓÙ·, Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÓÂfiÎÔˆÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ›Ù·. ◊Ù·Ó ÛÙ· ‚Ú·‰ÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ô ·‰˘ÛÒËÙÔ˜ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ «Û˘Ó¤Ï·‚» Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, οÔÈÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜, Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ï·¯·ÓÈο Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ÂÙ¿ÍÂÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÁÚfiÙ˜

§¤Ó ˆ˜... ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Û¿È· Ï·¯·ÓÈο οو ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ

Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. TÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ıÔÚ˘‚҉˜. ™ÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘, ·Ó‹ÌÔÚÔÈ, Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÎÔ˘›‰È· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. TËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë̤ڷ Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ «›ӷ» Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ŸÏˆ˜ Ù˘¯·›ˆ˜, ‰ÈfiÙÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ˙ˆ‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô AÚ›ÛÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ıÂÛÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÌÂÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘. TËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÁÓˆÛÙ‹ ÙÚ¿Â˙· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ·fiÎÙËÌ·, ¤Ó· ·Û¯·ÏÈÓfi ηٷӷψÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, fiÔ˘ fï˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ‰ÒÚÔ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÙÚ¿Â˙· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ˆ˜ ·Î˘ÚÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ù˘ Û ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ◊Ù·Ó MÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÙ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ˆ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙ· 130 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ AÚ›ÛÙˆÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi 48 ÒÚ˜ ˆ˜ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ YËÚÂÛ›·˜ EȉÈÎÒÓ EϤÁ¯ˆÓ, ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ™¢OE. H «·Ú·›ÙËÛË» ÂÌ›ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ AÚ›ÛÙˆÓ, ÂÓfi˜ ™‡ÚÔ˘ KÏ·‰¿, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂʇÚËÌ·. ◊Ù·Ó MÂÁ¿ÏË E‚‰ÔÌ¿‰· fiÙ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó Ì ¤ÎÏËÍË ˆ˜ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ PˆÌ·›ÔÈ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ æˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÈÙÔÚ›Ô˘ ·Ï¿ ΋ڢÍ ʷÏÈ̤ÓÙÔ. §¤Ó ˆ˜ ÛÙËÓ HÏ›· ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ¿ıÏÈˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ͤÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ ͢ÏÔÎfiËÛ·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ·›ÏËÛ·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. §¤Ó Â›Û˘ ˆ˜ ÔÈ ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ¶‡ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒıËηÓ. §¤Ó ˆ˜... ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Û¿È· Ï·¯·ÓÈο οو ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. §¤Ó ˆ˜ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ·ÎÚ›‚˘Ó ηٿ 160% Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· Â›Ó·È Ê‹Ì˜ Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú›۷ÎÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙˆÓ AÚ›ÛÙˆÓ. ∞


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 19


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

£·‡Ì·, ·Ó¿ÛÙ·ÛË ‹... Ì·‡ÚË Ì·Á›·; TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

EÂȉ‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ ıÂ›Ô ‰Ú¿Ì· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È, Ì·˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰¿ÎÙ˘ÏÔÓ Â› ÙÔÓ Ù‡ÔÓ ÙˆÓ ‹ÏˆÓ – Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ›Ó·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ T·ÙÔ‡Ï˘ Ô «IÔ‡‰·˜» Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘; ªÂ ÙÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ N¢ §Â˘Ù¤ÚË Z·ÁÔÚ›ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ N¢ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ –fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ «ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ» ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤-

20 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

¯ÂÈ Ê¿ÂÈ Ù· „ˆÌÈ¿ ÙÔ˘– ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ «ÊÈÏ› Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜», Û ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔˆı› ÙȘ fiÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ 151 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ T·ÙÔ‡Ï˘, ·ÓÙ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ IÔ‡‰·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· (30 ·ÚÁ‡ÚÈ·) ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘: «AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÈÏ‹Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘), Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¤ÁÓÔȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·» ›Â Ô Î. T·ÙÔ‡Ï˘ ÎÈ ÂÏ¿ÏËÛÂ Î·È ·Ì·ÚÙ›·Ó ԢΠ¤¯ÂÈ. E›Ó·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈ «12 ·fiÛÙÔÏÔÈ» Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; EÌ›˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ. A˘Ù¤˜ ÙȘ ÒÚ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ Í·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ OTE ÛÙËÓ Deutsche Telekom. °È·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË; K‡ÚÈÔ˜ Ô›‰Â... ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÚÔˆı› «ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘» ¤ÚÁÔ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔÏÈο Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. O ˘-

Ô˘ÚÁfi˜ ¶EXø¢E °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ÚÔˆı› ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi «ÙÔ˘» (·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘). O Mȯ¿Ï˘ §È¿˘ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi «ÙÔ˘». O (·fiÛÙÔÏÔ˜) ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔˆı› ÙË Û‡ÌÙ˘ÍË ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ·fi ¯›ÏÈÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û ηÌÈ¿ ÙÚÈ·ÎÔÛ·ÚÈ¿. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. TÒÚ·, ÁÈ·Ù› Ë Â-

͛ۈÛË «1.000 ‰‹ÌÔÈ - 650 = 350 Ó¤ÔÈ ‰‹ÌÔÈ» ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌfiÓÔ Ô MÂÁ·ÏÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. K·È ÙÒÚ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·: E›Ó·È Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ô «MÂÛÛ›·˜» Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜; OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ Ó·È, Â›Ó·È Ô ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ È¿ÓÂÈ ¿ÙÔ ÛÙ· ÁοÏÔ. E›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ. E›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÁÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÛÙfiψÓ-˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ». A˘Ùfi fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ̷‡ÚË Ì·Á›· ·Ú¿ Û ı·‡Ì·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, οÔÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›-·fiÛÙÔÏÔÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ N¢ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË (ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ) Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿. EÌ¿˜ ÙÒÚ· ÁÈ·Ù› Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ; M‹ˆ˜ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÔÈ... ¿ÈÛÙÔÈ £ˆÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; ∞


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

Mπ∫ƒ∞, ∂§∞ºƒπ∞, º£∏¡∞ º√ƒ∏Δ∞

ÚÈÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ô Δ¤ÎÈ Û¿˜ ›¯Â ʤÚÂÈ, Ì˘ÛÙÈο ÎÚ˘Ì̤ӷ ÛÙË ÛfiÏ· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ K›Ó· ÂΛӷ Ù· 3 ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ÊÙËÓÒÓ ˘ÂÚÊÔÚËÙÒÓ Ô˘ ı· ¿ÏÏ·˙·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ‚Ϥ·Ì ٷ laptop. T· ÙfiÙ 3 ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÙÔ Asus eee, ÙÔ Via Nanobook Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô XO1 ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ OLPC, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ fiÏË È‰¤· ÂÓfi˜ ¿ÌÊıËÓÔ˘ ˘ÂÚÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ·; TÔ Asus eee ‚Á‹Î ÙÂÏÈο ·Ú¯¤˜ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 300 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘, ·Îfi-

Ì· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛÊÔÚ¿˜. AÚÎÂÙÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 2 Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹Úı·Ó οÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Â›ÛËÌ· ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi 1 Ì‹Ó·, ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎÚÈ‚¿ (330 ¢ÚÒ) ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ eee ¯ˆÚ›˜ webcam Î·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì·Ù·Ú›·. M¿ÏÈÛÙ· Ë Asus ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ eee (900) Ì ÔıfiÓË 9 ÈÓÙÛÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË Î·È Ê˘ÛÈο ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Û ÙÈ ÙÈÌ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. °ÂÓÈο ÙÔ Asus eee ‹Ù·Ó ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ÙÂÏÈο Ë Asus ¤ÂÛ ı‡Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ˙‹ÙËÛË. TÔ XO, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ï¿ÙÔ ÙˆÓ 100 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 150 ¢ÚÒ ‚¤‚·È·), ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·ÎfiÌ· Û οÔÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Û ۯÔÏ›· ÛÙË XÈÏ‹. M ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿, ÊÙËÓ¿ ÊÔÚËÙ¿, ›Ûˆ˜ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ XO Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (‹‰Ë ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ì¿˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚÔ‡˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔıfiÓ˜, ηχÙÂÚ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î.Ï.), ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Ï·›ÛÈÔ, ˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. A˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·

Asus eee. £· ÊÔÚ¿ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ VIA (·fi 1 ͯӿÌÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ XO Â›Ó·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ˆ˜ 1.6GHz) Î·È ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì Suse Linux, ‹ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚˆÛÙ¿Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Windows Vista ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ Ó¤Ô ÏÂÈˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ OLPC project ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ Microsoft. OÈ ÂȉfiÛÂȘ ‚¤‚·È· ı· ·ÁÔÚ¿˙·Ì ÊÔÚËÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒÓ VIA Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂ1.000 ¢ÚÒ. ø˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Ú˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Intel celeron ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ·ÚXO ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÎÂÙ¿ ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ HP2133 ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Úfi ·ÎfiÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÏÔÈÔ ·ÚÁfi ·fi ÙÔ Asus eee 701. M ‚¿ÚÔ˜ ÂÚ›ÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÎÈÏfi Î·È ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ÂΛӷ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. E›Ó·È 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ôχ ÌÈÎÚfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· 600 ¢ÚÒ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙÔ HP2133 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ù˘ EE Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÂÏÂÔ‡ÚÈ. N· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fï˜ ˆ˜ ı· ·Ú¿¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÏÏ¿ ·ÛıÂÓ‹ Á›Á·ÍÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÓÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ –ÙË Ó¤· ·ÁÔÚ¿, Â¿Ó Ë Asus Û˘Ó¯›ÛÂÈ Microsoft–, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiwww.at hensvoic Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ EE ηÙ¢e.gr 7.000 ·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ı‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÌÂ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ˜ ÙÔ Â600 bl ¤ÏË ogs Y.°. O Δ¤ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Asus eee701 χıÂÚÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È Â›Ó·È ÂÚˆÙ¢TÔ VIA Nanobook ‰ÂÓ ÂÌ̤ÓÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ì ٷ 300 ¢ÚÒ Ô˘ Ê·Ó›ÛÙËΠÔÙ¤ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ (ÙÔ ¤ÊÂÚ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÓÙÔ ·fi ÙÔ Î·Ì¿ÏÏÔÓ Ë VIA ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ó¿ÏÈ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜). TÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Xubuntu ÛÂÈ ˆ˜ concept pc, ηıÒ˜ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ linux Î·È Û·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ·fi ·˘Ùfi Î·È ÂÌÔÚÈο ηӿÏÈ· ˆÏ‹ÛˆÓ. O ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi˜ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ 3+ ÒÚ˜. £· ‹ıÂÛ˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ HP2133, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔıfiÓË ·fi ÙȘ 7 ›ÓÙÛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ‰ÈÏ¿ ¯Ú‹£· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ 9 ›ÓÙÛ˜ ÔıfiÓË Î·È ÛÙÔ Ì·Ù· ‹ ‰ÈÏfi ‚¿ÚÔ˜ ‹ ÌÈÛ‹ Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÂÛ·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÎÏËÚfi ‰›·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ● ÛÎÔ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË SSD Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ

¡¤·!

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 21


E¡∂ƒ°√™ ¶√§πΔ∏™

NÂÚ·ÓÙ˙È¿: EÛÂÚȉÔÂȉ¤˜ ‰¤Ó‰ÚÔ ÌÂÛ·›Ô˘ ‡„Ô˘˜, Ôχ ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙÔ „‡¯Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›·, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÚÙÔηÏÈ¿. Afi Ù· ¢ˆ‰È·ÛÙ¿ ¿ÓıË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚˆÌ·ÙÔÔÈ›·. K·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ ηÏψÈÛÙÈÎfi. YÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi: ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ (§ÂÍÈÎfi Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, °. M·ÌÈÓÈÒÙ˘)

Afi ÙȘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ó¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ‚Ú·¯˘¯›ÙˆÓ˜

NÂÚ·ÓÙ˙ÔfiÏÂÌÔ˜ TÔ˘ TAKH ™KPIBANOY

·È ÙÒÚ· ¤Ó·... ·Ú¿‰ÔÍÔ: ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¤ÍË Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÙÔ˘ Ô M·ÌÈÓÈÒÙ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ó¿ÚË; BÚ·¯˘¯›ÙˆÓ˜, Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ηÈ, fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚fi·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚÔÙ·Ï›·˜, Â›Ó·È ‰¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË N¤· ZËÏ·Ó‰›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ò ÎÈ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ 50 ÂÚ›Ô˘ ÓÂÚ·ÓÙ˙ÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ K·Ó¿ÚË. «K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ›» ϤÂÈ Ë Zˆ‹ K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ «O §˘Î·‚ËÙÙfi˜». «TÔ ı¤Ì·» ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË «¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ Ó· ÍËÏÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ò˜ ÙÔ˘˜ ϤÓÂ, ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯˘¯›ÙˆÓ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó¯ÙÔ‡ÌÂ. H ÓÂÚ·ÓÙ˙È¿ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiÏ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ ÙË ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜». «°È·Ù› ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi;» ‹ÚıÂ Ë ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘Ú›· K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘: «¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ».

K

TËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô AÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Aı‹Ó·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ MÔÛ¯ÔÓ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ 22 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. NÙÚÈÈÈÓ! EÚÒÙËÛË: °È·Ù› ÍËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜; A¿ÓÙËÛË: ¢ÂÓ ÍËÏÒıËηÓ, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙ˜ Î·È ÁÂÚ·Ṳ̂Ó˜. KÈ ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË: °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ¿ÏϘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜; A¿ÓÙËÛË: °È·Ù› ÎÚ›Ó·Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‚Ú·¯˘¯›ÙˆÓ˜. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÒÙËÛË: M ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ; A¿ÓÙËÛË: °È·Ù› Â›Ó·È ‰¤ÓÙÚÔ „ËÏfi, ¢ı˘ÙÂÓ¤˜ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Î. MÔÛ¯ÔÓ¿, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÔÈ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜. «M¤¯ÚÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì» ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‹È·Ì ηʤ ÛÙÔ Î·ÊÂÓ‰¿ÎÈ ÛÙË ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÎÈ ÂΛ Ô˘ Ù· ϤÁ·Ì Ì‹Î ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ¤Ó·˜ ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜ «ÎÈ ¤ÚÂ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÙÔ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ; ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ‚Ú·¯˘¯›ÙˆÓ˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤ÓÙÚ·;». E‡ÏÔÁÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë Aı‹Ó· ¤¯ÂÈ 2,5 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Ú·Û›ÓÔ˘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È 7,5 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο – ‚¤‚·È·, ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È... ÛÙ· ¤ÚÈÍ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. AÓÙ› ÂÈÏfiÁÔ˘, ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÔÚ›· ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· K·Ú··Ó·ÁÈÒÙË: «KÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÙfiÛ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ ÂÚ·Ù¿˜ Î·È ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂȘ, ÙfiÛ· ÛÎÔ˘›‰È·, ‚ÚÔÌÈ¿. OÈ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ÙÔ‡˜ ÊÙ·›Á·ÓÂ;». ∞


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 23


ºøΔ√: ∫. ™øΔ∏ƒ√¶√À§√À

¡∂√™

∞∫Δπμπ™ª√™

ªÀ∫√¡√™

∞¡¢ƒπΔ™∞π¡∞

™ø™Δ∂ Δ∞ •∂¡π∞ TÔ˘ £ANA™H MHNA ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ •ÂÓ›· ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. H ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Ù· •ÂÓ›· ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. H A.V. ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙.

H

TÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ô˘ÙÔ›· TÔ 1950, Ô ÙfiÙ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ T¯ÓÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ EOT X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ™Ê·¤ÏÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ •ÂÓ›·. MÂٷ͇ ÙÔ˘ 1957 Î·È ÙÔ˘ 1967, ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó 45 Û˘ÓÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜: º. BÒÎÔ˜, ¢. ¶ÈÎÈÒÓ˘, K. KÈÙÛ›Î˘, °. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, °. NÈÎÔÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. T· •ÂÓ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó fi·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60: ‹Ù·Ó ÌÔ-

ÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ·Ï¿ ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ¢ÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔÓ›· ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, «Ù· •ÂÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ·ÏÏËÁÔÚ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤Ó· ÚÔ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛÌ· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·Ó·„˘¯‹˜. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ, Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. T· •ÂÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ȉÂÒ‰Ë Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi Ù˘ ÂÚÌËÓ›-

·˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ì ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÏÒÛÛ·. Ÿ,ÙÈ ÚԤ΢„ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Û˘Ófi‰Â„ ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. AÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó Ï¤Ì “ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋” ÂÓÓÔԇ̠ٷ •ÂÓ›·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·‡Ú· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ¤ˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë Î·È ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÂΛӢ ÙËÓ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÔ›· –·Ú’ fiÏ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È– ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂÂÚ·ÛÙ›, Ô‡Ù ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂÈÛ‡‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜...».

AÒÏÂÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘

™A¢A™ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ. T· •ÂÓ›· ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ (·Ú¯. º. BÒÎÔ˜,1958) Î·È ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ (·Ú¯. °. NÈÎÔÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, 1961) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηÙ‰·ÊÈÛÙ›, ÂÓÒ ÎÈ ¿ÏϘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. EÈϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ÊıÔÚ¿. «H ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ú·Ô›ËÛË ÙˆÓ •ÂÓ›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÚfiÛÎÔÙ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÒÏÂÈ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ¢ڇÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘», ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙÔ EıÓÈÎfi MÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ TÔ˘ÚÓÈÎÈÒÙ˘. «™Ù· •ÂÓ›· Û˘Ì˘ÎÓÒıËΠÌÈ· Â˘Ù˘¯‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙÔ “ÊÈÏfiÍÂÓÔ” ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ıËΠ¿ÚÚËÎÙ· Ì ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜. H ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÈÏÔÁ‹ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ˘ÏÔÔÈËı› ·fi Ó¤Ô˘˜ (ÙfiÙÂ) ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, Ô˘ “̤ÙÚËÛ·Ó” ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ÁË ÌÈ· ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÊÚ·Á›‰· ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ›¯Â ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ Â›Ó·È ·fi ¿ÓÙ· ÂΛ».

ªÀ∫√¡√™

ÕÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜

√§Àª¶π∞

À‹ÚÍÂ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. °ÓÒÚÈÛ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηٷ͛ˆÛË Î·È ÂËÚ¤·ÛÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.TÔ •ÂÓ›· Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ (1958) Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó ÙË ÌfiÓË ›Ûˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÈ· ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ· Î·È ¤Ó·Ó ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÓÍÈÔÓ·ÏÈÛÌfi, Ì ¤Ó·Ó ·ÏËıÈÓfi Û‚·ÛÌfi ÛÙË Ê‡ÛË. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ «ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ó· ˙Ô‡Ó Ì ÙÔ ÙÔ›Ô». ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1959-60 ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· •ÂÓ›· Ù˘ K·Ï·Ì¿Î·˜, Ù˘ M˘ÎfiÓÔ˘, Ù˘ OÏ˘Ì›·˜, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ù˘ AÓ‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ º. BÒÎÔ) Î.¿. * AÍ›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «¶ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ‰È·‰ÚÔ̤˜ EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ», Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ET1 ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18/4/08, ÛÙȘ 18.30.

24 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


¶√ƒ√™

∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ TÔ •ÂÓ›· Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› ÙÔ 1985 ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ EOT ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ·Ó Î·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ (·fi ÙÔÓ EOT) ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙ¿ ÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È Ù˘ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ . EÓ Û˘Ó¯›·, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ NÂˆÙ¤ÚˆÓ MÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˆ˜ ηÙ‰·ÊÈÛÙ¤Ô, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ «‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ» ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÌÂÁ·ıËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. H EÈÙÚÔ‹ AÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ·˘Ù‹, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ıÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. «MÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· •ÂÓ›· ›‰È·» ϤÂÈ Ô ¶. TÔ˘ÚÓÈÎÈÒÙ˘ «·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·

¶∞§π√Àƒπ

ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‹ıÔ˘˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÁÓÒÚÈÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. K·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÂȉ‹ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ÌÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ “ÂÏÏËÓÈÎÒÓ” ÌÔÚÊÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·Ó¤Ó· Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÍÂÚ›˙ˆÌ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi ÌÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘». ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ •ÂÓ›· Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. AÓ¿ÏÔÁÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘ ¶fiÚÔ˘, Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ù˘ •¿Óı˘ Î·È ÙÔ˘ N·˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ BfiÏÔ˘, Ù˘ K·Ï·Ì¿Î·˜, ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ˘Ú›Ô˘ X·ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·. TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ΢ڋÍÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Û ȉÈÒÙË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ •ÂÓ›· Ù˘ K·Ï·Ì¿Î·˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÕÚË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰¤ÓÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ÙˆÓ MÂÙÂÒÚˆÓ.

‰ÂÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο “ÔÈËÙÈÎÒÓ” ·˘ÙÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÌÈ·˜ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Ô˘ÙÔ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘. «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο, ÛÙÔ Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÙË ÏÈıÔ‰ÔÌ‹ Ì ÙÔ ÔÚ·Ùfi ÌÂÙfiÓ Î·È ÙËÓ ·ÛÎËÙÈ΋ ¯ˆÚÈÎfiÙËÙ·, Ô‡Ù ӷ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ì ے ·˘Ù¿ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¶·Ù¤Ú·-KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ¤Û¯·ÙË ÊÔÚ¿». H EϤÓË ¶ÔÚÙ¿ÏÈÔ˘, ·Ó. ηıËÁ‹ÙÚÈ· AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ EM¶ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ AÓÔȯً˜ ¶fiÏ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊÔÚ›ÙÔ ÂΛÓË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ EÏÏ¿‰·˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË EÏÏ¿‰·, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ‹ÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋, Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Û·ÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, Ô˘ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È Ù· ÓÔ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. T· •ÂÓ›·, ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, ‰ÈÂıÓÒ˜ ÎÈ ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ, Â›Ó·È ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓÔ-

«¶ÔÈËÙÈο» ÎÙ›ÚÈ· «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË Û‡Ó-

¶√ƒ√™

ºøΔ√ ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «ª∂§∂Δ∂™ ∫∞π ∫∞Δ∞™∫∂À∂™, ∞ƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏™» (∂∫¢. ∞°ƒ∞)

∫∞§∞ª¶∞∫∞

̛˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ··ÓÙ¿Ì Û fiÛÔ˘˜ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ıÂÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ Â›‰Ô˜. AÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÏÏÈÒ˜, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÚˆÓ Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ™‹ÌÂÚ·, Î·È ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠ٷ •ÂÓ›· ··ÍÈÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜, ÒÛÙ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. T· •ÂÓ›· ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ EOT ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË AE TÔ˘ÚÈÛÙÈο AΛÓËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÎÔÈ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÈӷΛԢ ʷ΋˜. ¶ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ηÙ‰·ÊÈÛÙ› ‹ ·Ú·ÌÔÚʈı›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÒÛÔ˘Ì fiÛ· ·Ô̤ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÂfiÙÂÚ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÌÓËÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂΉԯ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·». ™ÙÔ site Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (www.sadas-pea.gr/xenia_petition.htm) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ˘ÔÁڷʤ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ •ÂÓ›·. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ·˘Ù¿, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÏÈÙ›·; ∞

§∞ƒπ™∞

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 25


TÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· ÛηϿÎÈ· ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· Î·È ÙÔu˜ ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ. M·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ATHENS VOICE. M·˜ ¤ÂÈÛ·Ó ÁÈ·Ù› ›·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ (›ӷÈ), fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ (›ӷÈ)! M·˜ ϤÓÂ...

ª√ƒª√¡√π ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ ΔˆÓ ª∞ƒ∫√™ ƒ∞√ & ™∫√Δ ¶π√À

›Ì·ÛÙ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÌÈ·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·. AÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ó¤Ô˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂٷ͇ 19 Î·È 26 ÂÙÒÓ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ì·˜. °È·Ù› ı· ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì·˜; AÔÙÂÏԇ̠¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ· subculture Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. AÊ‹ÛÙ ̷˜ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ì·˜.

E

ÂÓÓËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹ Ì·˜ ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. M·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ηÓÔÓÈο Ù· ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. OÈ ÌËÙ¤Ú˜ Ì·˜ Ì¿˜ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ÙÔ ÛοÁ·Ì ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â›¯·Ì ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¤ÚˆÙ˜. E›¯·Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì·˜, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Î·È Ù· ¯fiÌÈ Ì·˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ fï˜, οÙÈ Ì·˜ ͯÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ Ì·˜: ‰ÂÓ ›Ó·ÌÂ, ‰ÂÓ Î·Ó›˙·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÛÂÍ, ÙËÓ K˘Úȷ΋ ͢ÓÔ‡Û·ÌÂ, ‚¿˙·Ì ٷ ηϿ Ì·˜ ÚÔ‡¯· Î·È ËÁ·›Ó·Ì Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜... ÙÔ Ï¤Á·Ì EÎÎÏËÛ›·. ∂›Ì·ÛÙ ÌÔÚÌfiÓÔÈ, ̤ÏË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ IËÛÔ‡ XÚÈÛÙÔ‡ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ÙˆÓ TÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ HÌÂÚÒÓ. ™˘Ó¯›Û·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹. K·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋. T· ¯fiÌÈ Ù· ·Ê‹Û·ÌÂ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙȘ ‚¿Ï·Ì ے ·Ó·ÌÔÓ‹. OÈ Î·ÚȤÚ˜ Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. °›Ó·Ì ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔÈ. AÊÈÂÚÒÛ·Ì ‰‡Ô ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ Û’ ¤Ó· ÛÎÔfi.

°

Δ

È ÛÎÔfi˜ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜; Œ¯Ô˘Ì οÔȘ È-

‰¤Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜.

26 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

TȘ ıˆÚԇ̠·Ï‹ıÂÈ·. OÈ È‰¤Â˜ ·˘Ù¤˜ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ÓÂ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÔ˘Ó, „¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. Ù·Ó ‹Ú·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹, ÛÙ›ϷÌ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜. E›·Ì fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, Î·È fiÙÈ Â›¯·Ì ̷˙¤„ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÁÈ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ¢ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ȉ¤· fiÙÈ ı· ηٷϋÁ·ÌÂ Â‰Ò ÛÙËÓ Aı‹Ó·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙË ¯ÒÚ·.

Ÿ

·ÊÓÈο ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ȉ¤· ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô‡Ù ÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜. °ÂÓÓËı‹Î·ÌÂ. AÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Ù· ·È‰È¿, Ì ÔÏÏ¿ Ó· Ô‡ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ï‹ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. M·˜ ¤‚·Ï·Ó Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È‰›, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÍÂÚ ϛÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó. £· ̤ӷÌ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, £· ‰Ô˘Ï‡·Ì Ì ·˘Ùfi. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ʇÁÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi. O ÚÒÙÔ˜ ηÓfiÓ·˜ ÈÂÚ·ÔÛÙfiÏÔ˘: MËÓ ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ·˘Ùfi ÔÙ¤. AÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ·Ó¿ 4 Ì‹Ó˜. º·ÓÙ¿˙ÂÛ·È Ó· Â›Û·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÛÔ˘ ÁÈ· ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi;

ÏÏ¿ Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ, Ú¤ÂÈ, ¤¯ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÂȘ. Œ¯ÂȘ ¤Ó· ÛÎÔfi. ÕÊËÛ˜ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì fiÛÔ˘˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ıÚËÛΛ· ÛÔ˘. ¶Ò˜ ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· οÓÂȘ ·˘Ùfi; AÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. •˘Ó¿˜ 6.30. Œ¯ÂȘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Ó· ÌÂÏÂÙ¿˜ οı Úˆ›, ÁÈ· Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ

ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û’ ¿ÏÏÔ˘˜. Œ¯ÂȘ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ó· οÓÂȘ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂȘ ÙÔ ÛÎÔfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ ÙËÓ fiÏË (Û˘¯Ó¿ ̤ۈ M.K.O, Î.Ï.) ÚÈÓ Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙȘ 9. ¶·˜ ‡ÓÔ 10.30. MÈ· ̤ڷ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂȘ 8 ÒÚ˜ Ó· οÓÂȘ Ù· ÚÔÛˆÈο, Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ e-mail, Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Û˘Ì‚·ÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ηÈ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Ì·˜, ÙË ÊÈÏÂÓ¿‰·. N·È, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiˆ˜ Ô ·Ô‡˜ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ. AÏÏ¿, ·ÎfiÌ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ 8 ÒÚ˜, ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô‡Ù ·ÎÔ‡˜ Ú¿‰ÈÔ, Ô‡Ù οÓÂȘ Û¯¤ÛÂȘ ‰Ò. Ë ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·˘Ù¿, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ ˆÚˆÌ¤ÓÔÈ, fiÙÈ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔÓ £Âfi fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ. AÎfiÌ· ›̷ÛÙ ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ʇÏÔ˘. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì Û›ÙÈ, Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ¿Ì ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ, ‰È·ÎÔ¤˜, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì·˜. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ηıfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì fiÙ·Ó Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ.

ª

ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÔÓ·¯Ô›, Ô‡Ù ı· ı¤Ï·ÌÂ, Ô‡Ù ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. °È· Ì·˜ ıÚËÛΛ· Â›Ó·È Ò˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ò˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fi¯È Ò˜ Ó· ÙÔÓ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ. AÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·,

¢

ªË ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔÓ £Âfi fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ... ›̷ÛÙ ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ʇÏÔ˘.

ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Û’ ¿ÏÏÔ˘˜. °È· ·˘Ùfi, ÂıÂÏÔÓÙÈο ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ¿Óˆ Ì·˜, ·Ï¿ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ. BÔËı¿Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı¿Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. K·È fiÛÔ cliché ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, οÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚ¿, ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. °È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÁÈ·Ù›. Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ›‰È· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fï˜, Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÈÔ Ôχ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. AÏÏ¿, Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ. M¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹. £ÂˆÚԇ̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Ù˘¯ÂÚfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. N· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ì ̤ۈ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.

ËÁ·ÈÓÔÚ¯fiÌ·ÛÙ ·Ó¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ ·Ó Î·È Ù· ÚfiÛˆ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ë ÂÈÎfiÓ· Ì·˜, Ë ÛÙÔÏ‹ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. M·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. NÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·fi οÔÈ· Û¯ÔÏ‹, ÂÙ·ÈÚ›· ‹, ·Ó ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ·˜ ıÚËÛΛ·˜, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ʷӷÙÈÎÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, Î·È ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜, ‰ÂÓ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌ·ÛÙÂ, Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. H ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi ı¤Ì·, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ, „¿¯ÓÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, fiÔÈÔÈ ÎÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘˜. ∞


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 27


¢π∞¢ƒ√ª∂™

O B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÔÚÁÒÓÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰·

MY™TIKO MEPO™

E‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÂÈÎÔÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘, «H MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜», ‰ÂÓ ¤·„· Ó· ÔÚÁÒÓˆ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÏfiÎÏËÚË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÎÈ ¿ÏÏÔÙ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‹ ηʤ-Ì·Ú. K¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, N¤· EÚ˘ıÚ·›·, HÏÈÔ‡ÔÏË, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·. AÏÏ¿ Î·È K·Ï·Ì¿Ù·, TڛηϷ, X·ÓÈ¿, ¶¿ÙÚ·. K·È ¤ÔÓÙ·È: §¿ÚÈÛ·, BfiÏÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TÔ ÈÔ ÎÔϷ΢ÙÈÎfi ·’ fiÛ· ¿ÎÔ˘Û· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÌÔ˘, ÙÔ Û·Ú·ÓÙ¿ÚË Û˘ÁÁڷʤ· ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ N›ÎÔ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ̘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Âȉ›‰ÂÙ·È Û ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘, ÙËÓ AÌ·Ï›·. TÔ Û¯fiÏÈÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ÙÔ ¿ÎÔ˘Û· Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ·ÏÏÈÒÙÈη ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ, Â·ÈÓÔ‡Û ÙËÓ (ÂÍ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ûˆ˜) ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÌÔ˘. K·È ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚËÊ¿ÓÈ·, ÌÔ˘ Á¤ÓÓËÛ ̷˙› Î·È ·Ì˯·Ó›·. H ϤÔÓ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎË Ì ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÌÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ·. X·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ Î·È Ï›ÁÔ Ï˘Ë̤ӷ, Ë Á˘Ó·›Î· ¢¯‹ıËΠ̠·ÚÔÎ¿Ï˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·: «M·Î¿ÚÈ Ó· ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜!». O ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ì ÙËÓ AÌ·Ï›· ηٷʇÁÔ˘Ó AfiÎÚȘ ÛÙË MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΢ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ÓËÛ›, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜. EΛ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÓfi˜ ÊfiÓÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, Î·È ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜, ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. O ÊfiÓÔ˜ fï˜ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÙÈ̤وÔ Î·È Ì ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ë AÌ·Ï›· Û˘Ó¿ÙÂÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ̷ηڛÙË. K¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Î·È ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘. TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 61 Û‡ÓÙÔÌ· ÎÂÊ¿Ï·È·, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÚÚÈ̤ӷ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ‹ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ٷ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. H Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔÓÙ¿˙, ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. AÊÂÓfi˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ˆ ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Û ÎÚ›ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘ÙÔ„˘¯·Ó·Ï‡ÂÙ·È. K·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ·Ú·Ï›„ˆ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

28 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

‚ϤÌÌ· ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È Ûηϛ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. H ¯·Ú¿ ÌÔ˘, fiÔÙ οÔÈÔÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÔ‡ ÂȂ‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ fiÓÙˆ˜ οˆ˜ ¤ÙÛÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È.

ÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È Û·Ó ÎÔÌ̤ÓË Á¤Ê˘Ú· ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÈ Ó· ÂȘ ÁÈ· fiÏ’ ·˘Ù¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÂÓfi˜ ÌÔ‰¿ÙÔ˘ ηʤ-Ì·Ú ‹ ÛÙ· ÛÙÔȯË̤ӷ Û·Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ηı›ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ; ŸÏ’ ·˘Ù¿ ÌÔÚ›˜ ÌfiÓÔ Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÂȘ. °È·Ù› Ë «MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜» ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘, Î·È ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. E›Ó·È ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜.

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·’ fiÛ· ¿ÎÔ˘Û·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˘fi Ù‡ÔÓ ÂÚÒÙËÛ˘ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ; MÂÚÈÎÔ› ıÂÒÚËÛ·Ó ÙË «MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ» Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋. EÂȉ‹ Ô ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿. H ·Ú·Ï›· Ù˘ ηٷϋÁÂÈ Ó· οÓÂÈ ·È‰›. K·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈK·Ï·Ì¿Ù·˜ Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÎfiÙËÙ·˜; ◊ Ô ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ÓÂÔTÚÈÎ¿ÏˆÓ ‹ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ™Ù· X·ÓÈ¿ ¤ÌÂÈÓ· ‰˘Ô ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; T· ÂÈηϤÛÙËη fiÏ· ·˘Ù¿, ÎÈ ¿ÏÏ· ‚Ú·‰È¤˜, ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÂÓfi˜ ÎÔÙfiÛ·, ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘. M¿Ù·È·, fï˜. AÓÙ¤ÙÂÈÓ· ·ÎfiÓÙÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÈ BÔ˘ÎÔÏȤ˜. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·Á‡ÙËη ÌË fiÙÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÔʤÚÂȘ ·fi ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘, Ô˘ fiˆ˜ ο·Á·ψÛË Î·È ˆ˜ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ¯Ù˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ı ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË ˘fi ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ÒÛÙ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ·. ™‹ÌÂÚ· Ô˘, ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·, Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙȘ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. H ˘Ô‰ÂÈÁ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ›. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ù˘ Ìfi‰·˜ Â›Ó·È Ó· Ì·ÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë Á˘Ó·ÈÎÔ·Ú¤· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ‰Ô˘ÏÈο ÛÙÔ Ó¤Ô „ËÊÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ: Ë ËÏÂÊÈÏÔÏfiÁˆÓ, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙÛ¿È ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ MÂÙ·ÎÙÚÔÓÈ΋ ˙ˆ‹ ·ÓÙ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛΤÙ˘. K·È Ë Â¤Ó·ÛÙÒÓ. EΛ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Ï˂›Ԣ˜, Ë ·Ï·ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÔχ ıÂÚÌ‹ ÎÈ ·ÓıÚÒÈÓË, Î·È Ë ·ÏıÂÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÚȤÏËÏÂÁÁ‡Ë, fi¯È È· ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÎÈ ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Ú·. EÍ¿ÏÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, οÙÈ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi. AÛ‡ÁÎÚÈÙÔ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÎÈ Ô ÍÂÓÒÓ·˜ «BÈfi¯È ÁÈ· Ì·ÓÈʤÛÙÔ ˘¤Ú Ù˘ ÙÂÎÓÔÔÈ˝·˜. ÏÂÏÌ›ÓË». TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘¤ÚÔ¯Ô, „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, Ì ͇ÏÈÓ· º·›ÓÂÙ·È, fï˜, fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ·ÙÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ¤ÈÏ·, ÎÈ fiÏ· Ù· ÎÔÌÊfiÚ. K·È ÔÈ È‰ÈÔÙ· ÁÚ·Ù¿ ÌÔ˘ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó. TÚÈ¿ÓÙ· Îً٘, ·›ÛÙÂ˘Ù· ¢ÁÂÓÈÎÔ›. OÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, fiÙ ٷ ıˆÚÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÙ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¢EH (ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi), ·Ó Î·È Ì ¿ÊËο ·ÎÚ·›· Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙ· ÎÚ‡· ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÔ‡, ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Ì ÙÔÓ «EÚÁ¤ÓË» Î·È ÙË «§Ô‡Ï·», Î·È fiÙ ˘¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÂÈÎfiÓ·. ¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ ·fi Ù›ÂÚ‚ÔÏÈο ‹È· Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈο, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ·, fiÙ·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Û ·fiÌ ÙÔ˘˜ «º›ÏÔ˘˜» Î·È ÙË «MÂÁ¿√,Δπ ∏Δ∞¡ ÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÏË ÕÌÌÔ». Œ¯ˆ È· Û˘ÌÊÈÏȈı› ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ÃΔ∂™ ÓÙÈÎÚ›ÛÂȘ ‚ÔÏÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ Ì ÙË ÌÔ›Ú· ÌÔ˘. π™ø™ ∂π¡∞π ƒπ∑√™¶∞™Δπ∫√ ÙÔ˘ ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ™∏ª∂ƒ∞ E›Û˘, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Û˘ÓÂȉ˰ڿʈ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı›Ô˘ ¤˙ËÛ· ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯·Ú·Á̤Ó˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. KÈ fiÁÂÈ ‹ ÂÁ›ÚÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ̈˜, ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô‡Ù ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÂΉ‹ÏˆÛË-·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, fiο Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎ̈˜, Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È. H «MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜» Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ı‰ËÏÒÛÂȘ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹ ÙÔ ÛÎËÓÈÌfi ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÎfi ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ùfi˜ ÌÔ˘. §Â˜ Î·È Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‚ÔÏ‹ Î·È ÛÙË ÁÔËÙ›·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÁÚÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÙÔ›· ÛÙÈÁ̤˜ Ï¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÌÔ˘, fiˆ˜ Ë Ó‹ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÍ›ÛÔ˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÏÔ΋ ‹ MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ¤˙ËÛ· ÔÙ¤ ÌÔ˘. ◊ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¶ÂÈÚ·ÙÈο, Ë º·ÓÂڈ̤Ϙ Î·È ÙȘ ¤˙ËÛ· ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÓË Î·È ÙÔ BÚ·¯ÔÓ¤ÚÈ. ◊ ÙÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÔÚ˘¯Â›Ô, Ì ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂΛÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ fiÙȘ ÁÂÌ¿Ù˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ¤˜ ÙÔ˘, ÙȘ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ Ú¿Á˜, Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘. Ù· ‚·ÁÔÓ¤Ù· Î·È ÙËÓ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË ÛοϷ ÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂÙ·Ï-


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 29


30 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 31


32 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


H ANOI•H PO§APEI ™THN A£HNA K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÊÚ¤Ûη ‹ Í·Ó·-ÊÚÂÛηÚÈṲ̂ӷ, new entries ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. Afi ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿, ̤¯ÚÈ ÁÎÔ˘Ú̉Ȥ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο tips ÁÈ· ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈο ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ (ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ). ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Ù· οÓÂȘ fiÏ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó.

EÈ̤ÏÂÈ·: °IANNH™ NENE™ K›ÌÂÓ·: E§INA ANA°Nø™TO¶OY§OY - °IøTA AP°YPO¶OY§OY - NENE§A °EøP°E§E - BILLY °PY¶APH™ - °IøP°O™ ¢HMHTPAKO¶OY§O™ - °IøP°O™ KPA™™AKO¶OY§O™ ™ANTPA-ONTET KY¶PIøTAKH - ¶ANA°IøTH™ MENE°O™ - MAKH™ MH§ATO™ - XPI™TIANA M¶AKA - °IANNH™ NENE™ - TAKH™ ™KPIBANO™ - ¢HMHTPA TPIANTAºY§§OY ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: SOTOS ANAGNOS 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 33


H Aı‹Ó· ·›˙ÂÈ domino «ŒÓ· ÛÂÙ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÓÙfiÌÈÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 28 ÈfiÓÈ· Î·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ 1120...». ŒÙÛÈ Í¤Ú·ÌÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ë street art ÔÌ¿‰· pSit group ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÚÙ›‰· ÓÙfiÌÈÓÔ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÎÈ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÓfiËÌ·. ™ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÍˆ ·fi ÙÔ Bios, ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÌÂÙÚfi, ·›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï·, ¯¿ÚÙÈÓ· «Ô‡ÏÈ·» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜. °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ ÌÔÚ› Ó· ·È¯Ù› ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ·ÚΛ Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÈ ‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Ô‡ÏÈ, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ, οÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Î·È Ó· ÙÔ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ‰›Ï·. TÔ ·È¯Ó›‰È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Û’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÛÙ· ̤۷ M·˝Ô˘: ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ì¤Ûˆ myspace Î·È blogs Î·È ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÓÙfiÌÈÓÔ Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ›¯Ô. Domino dancing... (http://psit.wordpress.com/) - ™.K.

I <3 BOOKS

URBAN BULLETIN

* H 31Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ʤÙÔ˜ (Ì ¯ÔÚËÁfi ÙËÓ

* Videos Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ: “Extremely Sorry, Flip Skateboards” - “Ride the Sky, Fallen Footwear” - “Alien Workshop”.

ATHENS VOICE) ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· «N¤ÔÈ Î·È ‚ȂϛԻ. ÿÛˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ «Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈÎfi» Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi. H ·ÏËıÈÓ‹ ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı›˜ ÂΛ, οو ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ϤÔÓÙ·˜ Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ̤۷ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÂÏ›‰Â˜. (™ÙȘ 8-20 M·˝Ô˘, ÛÙÔÓ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘)

* ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-

ÎÈÓÔ TÔ Îfi˜Î Á˘ ÙË ‚·Ê¤˜ ·˘ÁÒÓ

ÁÈΤ˜ OÈÎÔÏÔ ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ˘ ÌÂ Ê ÛÈÎ È ·fi ÏÔ˘ÏÔ‡ÔÓÙ· · Î.¿. ÚÔ¤Ú¯ ¿, ʇÏÏ ÈÎ Ó · ¯ · ‰Ë‰È·, Ï ÏÔ, Aη fi K‡Î ÈÔÏÔÁÈÎ -°.A. (™ÙÔÓ B 21.805) , 210 38 Ì›·˜ 84

ÓÂÈ ÙËÓ 5Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ (Â›Û˘ Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ATHENS VOICE). 150 ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËıÒÚ· EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· 4‹ÌÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘, ʤÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤Ó·Ó «Í¯·Ṳ̂ÓÔ Ê›ÏÔ», ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÌÈ· ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ·, ÙË °·ÏÏ›·. (29/5 - 1/6, EÁηٷ-

34 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

* N¤Ô ·›Ì·: AϤ͢ TËÓÈ·Îfi˜ - NfiÙ˘ AÁÁÂÏ‹˜ - N›ÎÔ˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ - £¿ÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˘ Roger Sarbust - °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ - N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ - Dani! * Brand new brands: Death Wish Skateboards - ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ Ù˘ Baker Skateboards Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ Andrew Reynolds/ Creature Skateboards. Comeback Ì old school style/ Sattori Wheels. * New Press - Free Press: “Platfrom”, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘. * New Pedio Areos: £· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ; £· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ì ÛÙȘ 20/8/2009 (ϤÓÂ)... - B.°. ▲

ÛÙ¿ÛÂȘ Helexpo, EÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, www.thessalonikibookfair.com) -°.¡.

· 3 ÚÒÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ E›Ù ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ ›Ù fi¯È, ¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ 4 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÕÚÛË ÙÔ˘ °·ÌË̤ÓÔ˘/TÈÌË̤ÓÔ˘. H ÂıÓÈ΋ EÏÏ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ ¯ÂÚ ŸÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÂÈ A˘ÛÙÚ›· - °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘. ™ÙÈÎÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ì ٷ ÙÚ›· Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘: * 10/6, ÛÙȘ 21.45, ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ë ™Ô˘Ë‰›·, ÎÚ·Ù¿Ì ϛÁÔ ÛÙȘ Û¤ÓÙÚ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ô °Î¤Î·˜ Û ·ÓÙÂ›ıÂÛË. * 14/6 ÛÙȘ 21.45, ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ë PˆÛ›·, ¿Ì ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡ Î·È Ô ·ÌfiÓËÚÔ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ XÔ˘˜ X›ÓÙÈÓÎ Ì·˜ Îfi‚ÂÈ ÙÔ ¯È. * ŸÏ· ÁÈ· fiÏ· ÛÙȘ 18/6 ÛÙȘ 21.45, Ì ÙÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ Ù· ’¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙Â̤ӷ. H ÂÙ·‹ÌÂÚË ÛÙÔ Z¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ú 1.350, ÏËڈ̤ӷ Î·È Ù· ˘ÔÁÏÒÛÛÈ·... - ¶.M.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 35


ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘

● Legaliseprotestival. E›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÊÂ-

ÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ οÓÓ·‚˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 2 Î·È 3 M·˝Ô˘ ÛÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi IÂÚ¿ O‰fi), Ì ۇÓıËÌ· «··ÁÔÚ‡ÛÙ ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ». TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. (°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.legaliseprotestival.blogspot.com)

∞¶√ Δ∞ °Àƒπ™ª∞Δ∞ Δ∏™ Δ∞π¡π∞™ «¢∂¡ £∞ °π¡∂π™ ∂§§∏¡∞™ ¶√Δ∂»

A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤ÛÂÙ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ›Ô. O º›ÏÈÔ˜ TÛ›ÙÔ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ KÔψÓfi ÙÔ H Aı‹Ó· «¢ÂÓ ı· Á›ÓÂȘ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÙ¤», Ô AÚÁ‡Ú˘ ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ B·Û›ÏË X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ Û ÏËÛÙ‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ “Bank Bang”, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ô˘Ó «ÌÔÙ¤Ú» Ô ™‡ÏÏ·˜ T˙Ô˘Ì¤Úη˜ ÁÈ· ÙË «XÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘», Ô MÂӤϷԘ K·Ú·Ì·ÁÁÈÒÏ˘ Ì ÙÔ “J.A.C.E.” Î·È o ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ XÔ‡ÚÛÔÁÏÔ˘ Ì ÙÔÓ «¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹». - °.K.

● ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Athens Pride. E›Ó·È ÙÔ 4Ô Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ÏÂۂȷ΋˜, ÁΤÈ, ·ÌÊÈÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Î·È ÙÚ·ÓÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ‚·ÛÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Â›Ó·È Ó· ÂÈÙÚ·› Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈψÓ. £· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ηÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¤Ï·ÛË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÚÙÈ. (¢Â˜ Î·È ÛÙÔ www.athenspride.eu)

● AÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï. AÚÁ› ÏÈÁ¿ÎÈ,

ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ¶·Ú·Û΢ÔÛ·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ¯ÔÚËÁ› ¿Û˘ÏÔ. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Ë EÏÏ¿‰· ·fi ÙË Ì›· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÚ·Ùfi ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ AÊÁ·ÓÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÌfiÏÂÌË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¿Û˘ÏÔ... - T.™.

Athena Goes Black H Black Athena Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Û·ÏÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ groove Ù˘ fiÏ˘. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì fiÏ· Ù· ̤۷: dj sets ÛÙ· bar Ù˘ fiÏ˘ (.¯. Yoga Bala), ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ (οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ 13.00 - 15.00 ÛÙÔÓ AIR FM 104,4) Î·È Ì ÛÂÏ›‰· (www.black-athena.com) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. EΛ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· playlists ÁÂÌ¿Ù· black power, ·Ú¯Â›Ô ÌÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈο ‚ÈÓ‡ÏÈ·, Û¿ÓȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ... ¤Ó· ÛˆÛÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ jazz, ÙË reggae, ÙË future soul, ÙË hip hop Î·È ÙËÓ disco. M·›ÓÂȘ Ì ÁÓÒÛÂȘ Bob Marley Î·È Ê‡ÁÂȘ Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙËÓ Detroit Techno. - ¢.T.

ay Ù·Èӛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ O ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ Û·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ˜. O ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘. Info: TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Gay and Lesbian Film Festival. 21-25 M·˝Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·-

(

36 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

YÂڋڈ˜ E›Ó·È Û·Ó ÙȘ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ˙¤ÛÙ˜. O ‰Â Iron Man Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ËÚˆÈÎÒÓ blockbuster, ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÛˆÛÙfi (ÊÚ·Ô˘Ï›) ¯ÚÒÌ·. - °.K.

)

ÙÔÁÚ¿ÊÔ TÚÈ·ÓfiÓ. - °.K.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 37


«¶¿ıÔ˜ Î·È Ï·ÙÚ›·, I-KA-PIA!» Ô ÌfiÓÔ ÓËÛ› Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ fan club. OÈ AıËÓ·›ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Iηڛ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ·ÊËÓÈ¿˙Ô˘Ó ÂΛ Ù· ηÏÔη›ÚÈ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹, ۯ‰fiÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Ò, Ì «ÁÈ¿Êη» ÙÔ Z‡ÎÈÓ. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ IηÚÈÒÙ˜ ȉÈÔÎً٘ (ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÁϤÓÙÈ Î·È ·Ú¤·» ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ). MÔÓÔηÙÔÈΛ·, ΋Ô˜, ÓÙfiȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Ù·ÎÙÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ì ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰ÔÛȷο. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È site: www.zeykin.gr

™‡ÓÙÔÌÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ

* M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·fi 1.75 ̤¯ÚÈ 2.75. * M¿ÚÙÛ· Î·È TÛ¤ÏÛÈ, ·fi 3 ̤¯ÚÈ 4. * K·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÌÔ‡ÎˉˆÓ, Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï. ¢›ÓÂÈ ·fi 3,5 ̤¯ÚÈ 4,5 ÊÔÚ¤˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘. * EÌ›˜ ¿ÏÈ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «›ÙÛ˜, Ì›Ú˜, ·Ù·Ù¿ÎÈ·», ··Ú·›ÙËÙ· ÓÙÂÛÔ‡ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜. TÂÙ¿ÚÙË 21 M·˝Ô˘, 21.45, ÛÙ¿‰ÈÔ «§Ô˘˙ÓÈΛ», MfiÛ¯·. KÒÛÙ·, EϤÓË, Û˘ÁÓÒÌË, ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤڈ... - ¶.M.

ª∞¡Δ∞§π¡∞ æøª∞

(§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795) - ¢.T.

(Helexpo, §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 39, M·ÚÔ‡ÛÈ, 23-25/5)

ART ATHINA 2008

ÙÚÔÊ‹ Û È   H ηۤٷ˜ ÎfiÌÈÛ Ù˘ Ó· °Î¿ÏÓÙÔ ÌÂÙ· ÙÂÏ¢-

* Garage Project £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Áηڿ˙

Ù˘ Helexpo ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë M·Ú›Ó· ºˆÎ›‰Ë. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÊÔ˘¿Ú. * First we take Manhattan, then we take Berlin ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ·ÊȤڈ̷ Ù˘ Art Athina Û Ӥ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÁηÏÂÚ› ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË Î·È ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ Sarah Belden. * T¤¯ÓË ·fi ÙÔ IÚ¿Ó MÂÙ¿ ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÂÈηÛÙÈÎfi˜ AϤͷӉÚÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ı· ÂÈÌÂÏËı› ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Lion under the rainbow, art from Tehran” Ì ¤ÚÁ· 19 IÚ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô›ËÛË, ‚›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, performance), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈÎȷΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. H ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Art Athina ÂÎÙfi˜ Helexpo, ÛÙËÓ Ô‰fi AÈfiÏÔ˘ 48-50. * From Russia with love ™ÙËÓ Aı‹Ó· ÚˆÛÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ KˆÛÙ¿ÎË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ KÚ·ÙÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜» ı· ‰Ô‡Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ M¿Ï‚ÈÙ˜, ¶Ôfi‚·, T¿ÙÏÈÓ Î.¿. ™ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ (NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321) ·fi 14/5, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Art Athina. * £· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ ÂΛ ¶ÂÚ¿ÛÙ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ATHENS

VOICE, to know us better.

Fe ˘ÛÂ›Ô M (Synch ÛÙÔ MÔ ÔÏË Î·È  fi ) - °.A. Ó 8 ¯ 3  1 T ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ

ÙÔÌÈÎfi, Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ, ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈÔ ÛÙ·¯ÙÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: O Ê›ÏÔ˜ X., ·Ú·¯Ùfi˜ Û ÌÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ·Ú·Ï›·, ›ÓÂÈ ÙË ÊÚ¿· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ηÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÙÔ˘. ¶Ô‡ ı· ÂÙ¿ÍÂÈ fï˜ Ô Ê›ÏÔ˜ X. ÙÔ ·ÔÙÛ›Á·Úfi ÙÔ˘; £· ÙÔ ¯ÒÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˜. §¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ·Ù¤ÓÙ· Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‰›ψ̷ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 1004621 ۯ‰ȿÛÙËΠÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË: AÊÔ‡ Ô Ê›ÏÔ˜ X. ÙÔ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ¿ÌÌÔ, Û‚‹ÓÂÈ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ÙÔ˘, ÂÙ¿ÂÈ Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔ˘ȉ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ηÈ, ʇÁÔÓÙ·˜, ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô. ŸÔÔÔ¯È ÛÎÔ˘›‰È· Û ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·ÎÙ¤˜. (MÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Ù·Û¿ÎÈ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÏÈ·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ K. ¢fiÓÔ˜, 210 6919.448, k.donos@gmail.com) - ™.K.

38 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

- °.A.

Ú¤ ÂÈ Ù· ÛÙÚÈ· ™Â ۯ‰ȿ˙ ˘ÛÈH ۯ‰ȿ Ì·˜ Î·È ¿ Ù ·Ê›Â˜ ÌÔ Ó Ú Ô Á Î Ô Ô Ù Ó ˆ ¿ , Ê ÈÏ Â M Ì Ù˜ Ï· ˘ÏÈο ·fi ÙÔ ÙȘ ÙÛ¿Ó fi Î·È ¿Ï È· ÈÎ Ó Ù fi Û Î Ú · ¯ Ï È· Û  ˆÛ ¿ Ù·›· ÙÚ›· val: ÂÓÙ˘ Ó Â¿Óˆ ti ˆ s Ó e  F Â›Ì h  c ÈÎ ÙÔ Syn Ú˜, Û˘Óı ÎÒÓ ·ÓÙ ˘Ú›ˆ˜ Û ·Ó˙›ÛÙÔ Î Ú Ù Â , Ì Ù J ˘ Û D Ô  Ù˘ · ÛfiÏ· Ô˘ ‚Ϥ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi Ù˜-ÎÔÓ Ó Ô Ù ¿ Û Û È Ù Â , ˙ x ÈÌ¿ Î·È ‚˘Ó›boombo ¤ÙÔ˜ ÂÙÔ ·Û¤Ù˜ º Î . ˜   .Ï Ù Î Ó ¿ Û¿È˙ÂÚ˜ ÂÈÚ¿, ÙÛ ! ÙË Ó¤· Û ÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈÛ EÍ¿Ú¯ÂÈ· 5/6 Â Ó ¤ Ï È 4 1 Ô , &1 fiÏ Î¿˙È 13 ° l: ÏÈ·, Ô˘ ¿ÎË, a Ó v  ti  s


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 39


OÈ ‚ÈÔ-Ï·˚Τ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ K¿ÓÓ˜

¢ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ›‰È˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ –οı ̤ڷ Î·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘– Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÂȉ‹ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ‚ÈÔÏÔÁÈο. ™Â ÔÈ· ı· ¿Ì ۋÌÂÚ·;

* ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú· 16.30-19.30 * KËÊÈÛÈ¿, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë * X·˚‰¿ÚÈ, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô * ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KÔ˘ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÛË Î·È ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ TÚ›ÙË 16.30-19.30 * KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ * ¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi, Ï. AÚ۷ΛԢ * N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ TÂÙ¿ÚÙË 16.30-19.30 * HÏÈÔ‡ÔÏË, M·Ú›ÓÔ˘ AÓÙ‡· * °Ï˘Ê¿‰·, Ï. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ * X·Ï¿Ó‰ÚÈ, T˘ÌÊÚËÛÙÔ‡ & Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ * ¶ÂÈÚ·È¿˜, Ï. ¶ËÁ¿‰·˜ (14.30-17.30) ¶¤ÌÙË 16.30-19.30 * °¤Ú·Î·˜, EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ * ¶·ÏÈfi º¿ÏËÚÔ, N·˚¿‰ˆÓ & Z·˝ÌË * £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜, Ï. AÏÌ·Ó¤ÏÏ· ¶·Ú·Û΢‹ 9.00-13.00 * KÔψӿÎÈ, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ * XÔÏ·ÚÁfi˜, Ô‰fi˜ ™‡ÚÔ˘, ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô (16.30-19.30) * K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ N›·Ú πÛÙ ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 * K˘„¤ÏË, ¢ËÌÔÙÈ΋ AÁÔÚ¿ * BԇϷ, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ¶·¿ÁÔ˘ ÁˆÓ›· * K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, ¶¿ÙÌÔ˘ & K·Ú·‚›· - ™.K.

°È· 5Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ T·ÈÓÈÔı‹ÎË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ TÚÈ·ÓfiÓ Î·È ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· N›ÎÔ˜ KÂÛÛ·ÓÏ‹˜ Ù˘ AÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ. 13-21 M·˝Ô˘, Ì ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙËÓ A˘ÛÙÚȷ΋ ÂÈηÛÙÈÎfi, ÂÚÊfiÚÌÂÚ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË B¿ÏÈ ŒÍÔÚÙ. * TÔ ÙÚ›ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï EÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ T·ÈÓÈÒÓ,

°·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 19-24 M·˝Ô˘. * H «7Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ Δ·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ MÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ XÒÚÔ˘», ÛÙÔÓ ÎÈ-

ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ AfiÏψӷ (·fiÏ˘Ù· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi˜...), 6-11 M·˝Ô˘. * TÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Emotion Pictures NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È AÓ·ËÚ›·, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË

¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ. - °.K.

ew entry To XÔÓÙÚfi MÈ˙¤ÏÈ ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ̤۷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó: °Î¿˙È. TÔ ¤¯ÂÈ Ô §Âfi, ÁÓˆÛÙ‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙËÓ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. MfiÏȘ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ٷ ÎÈÔÊÙ‰¿ÎÈ· Ì ԇ˙Ô, ÙÔ˘˜ ÓÙÔÌ·ÙÔÎÈÔÊÙ¤‰Â˜ Î·È ÙÔÓ Î·ÁÈ·Ó¿, ›‰·Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹: Ù· ı¤ÏÂȘ fiÏ· Í·Ó¿ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Á›ÓÂÛ·È ÂÛ‡ «TÔ XÔÓÙÚfi M·˙fiÏÈ». TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ self control. (OÚʤ-

ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Mangas N·ÚÔ‡ÙÔ: √ ÁηʷÙ˙‹˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ Ì ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· Ó· Á›ÓÂÈ XÔοÁÎÂ. XÈÌÔ‡Ú· K¤ÓÛÈÓ: μ·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÍÈÊÔÌ¿¯Ô˜ Ì ·ÚÂÏıfiÓ ÊÔÓÈ¿ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÂÍÈϤˆÛ˘. War Angels: √È ‰È¿ÛËÌÔÈ AÚ¯¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ Z¿Â O˘¿Ó KÈÌ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ. M¿ÓÙ˙È: O ÚfiÓÈÓ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “Blade of the immortal”, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ 1.000 ηÎÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú· Ô˘ ÙÔÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ. B·ÛÈÏÈ¿˜ ™·Ì¿ÓÔ˜: ™˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜.

ˆ˜ 34, °Î¿˙È, 698 2246019) - °.N.

ºøΔ√: °. ¡∂¡∂™

∞¶√ Δ√ “SPACE ALO¡E” TOY ∏§π∞ ™√À¡∞

(

§¿‚ ̤ÚÔ˜ ÙÒÚ·!

40 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

Animation ÛÙË ™‡ÚÔ ™Â٤̂Ú˘ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË, ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï animation “Animasyros” Ì·˙› Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Â‰ÈÎÒÓ Âʤ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. T¤ÏÂÈÔ ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÈ¿; Ÿ¯È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. Afi 20 AÚ›ÏË ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‚ÈÓÙ¿ÎÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ. (www.animasyros.com, info@animasyros.gr) - ™.K.

)

(™ÙË Ó¤· ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂÈÚ¿ manga, ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÈÏ, ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Anubis) - ¶.M.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 41


¢ÂÏÙ›Ô °Î·˙ÈÔ‡

Ã∏™Δ√™ ¢π∞ª∞¡Δ∏™

* TÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù¤ÏË M·˝Ô˘. * KÈ ¿ÏÏ‹ ηÊÂÙ¤ÚÈ· - ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì fiÓÔÌ· “Millenium”. £˘Ì›˙ˆ, ¤¯Ô˘Ì 2008. * ™ÙÔ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ Ë ÔÈÎÈÏ›· ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Ì˘Ú›˙ÂÈ chips Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÔÙ¤ Ó· οÙÛÂȘ. * «K¿Ó‰·˘ÏÔ˜», ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÔ˘‚Ï·ÛÂÚ› ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, ηχÙÂÚ˜ ÔÈ Û·Ï¿Ù˜ ·fi ÙȘ ›Ù˜. * ™ÙËÓ π¿Î¯Ô˘ ÙÔ Î·Ê¤-˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô «T˘ °È·ÁÈ¿˜», ÌÔÓÙÂÚÓÔ-ÚÂÙÚfi Î·È ˆÚ·›· Â͉ÚԇϷ Ì „¿ıÈÓ˜ ηڤÎϘ. * AÎÚÈ‚Ò˜ ÈÔ ‰›Ï· “Mo Loco”, Ó¤Ô bar-restaurant Ì ΢ÚÈϤ Ê·ÓÎȤ˜, ÌÔÚÒ Ó· ¿Úˆ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ space ηڤÎϘ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ; * ŒıÓÈÎ ÎÚ¤˜ ÛÙÔ «M¤ÏÈ M¤ÏÈ», Ë Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ¤¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ· baby corns Î·È Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ·ÎÚÈ‚Ô‡ÙÛÈΘ. * Ÿ¯È ¿ÏÏÔ K44, ÌfiÓÔ K46... - ¶.M. 42 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


AÎfiÌ· Î·È ÌÈ· Ì¤Ù·Ï Ì¿ÓÙ· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏˉ˜, Ì ÎÔÏ¿Ó Î·È ·Ú‚‡Ï˜, Ô˙¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·Îfi. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ·Ê›Û˜ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Bios. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¶¿Óˆ ·fi 20.000 Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E˘ÚÒË, Û Ï·Ù›˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÈÏ. Ÿ¯È ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, Ô˘ ·Á·¿Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ÎÈ ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË. M·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÁÈÔÚÙ‹ (ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· stage, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤¯ÂÈ Î·È Ë ATHENS VOICE) ı· Á›ÓÂÈ 19-21/6 Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ¤Ó· Ó¤Ô stage ÛÙËÓ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÌÔ˘ÛÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙÔ Bios Î·È Ê˘ÛÈο ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· demo ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ 9 M·˝Ô˘, ¶·ÚÌÂÓ›‰Ô˘ 29, 111636, MÂÙ˜, www.musicday.gr - ™.∫.

ªË ¯¿Û ÂȘ ÙÔ ÓÙ ÔÎÈÌ·ÓÙ¤ Ú “196 b pm” ÙÔ˘ °ÂÚ Ì·ÓÔ‡ Û ÎËÓÔı¤ÙË Ro muald K armakar ÁÈ· ÙË ra ve ÛÙÔ μÂÚ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÔÏ›ÓÔ, fi Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ ÂÙ·È Î·È Ô dj Hell, ÛÙÔ Bios.

ºøΔŸ: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

ÕÓÔÈÍÂ

ºÙ¿Óˆ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶¤ÌÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, ÓÙ¿Ï· Ô ‹ÏÈÔ˜, ΛÓËÛË, ·ÓÈÎfi˜. TÔ˘˜ ‚Ϥˆ Û ÌÈ· ÛÎÈ¿ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó. T· ΛÙÚÈÓ· ¯·ÚÙfiÓÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·, Û·Ó ÙȘ ÓÈÙÛÂÚ¿‰Â˜ ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ, Î·È Â›Ó·È ·ψ̤ӷ ÛÙ· ϷοÎÈ· Ù˘ Ï·Ù›·˜. KÔ›‰È·, ÎÔÏÏËÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, „·Ï›‰È· ·›˙Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ 7˘ E˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ : ¯ˆÓÈ¿. «º¤ÙÔ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù’ ·˘ÙÈ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì·˜ ‹ÚıÂ Ë È‰¤· Ì ٷ ¯ˆÓÈ¿» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë N·Ù¿ÛÛ· ¶·Ó‰‹, Ì›· ·fi ÙȘ «ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜», ηıÒ˜ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Û ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. AÁfiÚÈ· Ì piercing, Î˘Ú›Â˜ Ì „ÒÓÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ·Ú¿ÍÂÓ· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· Ì ۷οÎÈ· –¤Î·Ó·Ó ¤Ó· break ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿–, 3 °¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÙÚÒÓ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Ù˘ Ï·Ù›·˜, ı· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì Û ϛÁÔ fiÏÔ˘˜ Ó· Ô˙¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ΛÙÚÈÓ· ¯ˆÓÈ¿ ¯ˆÌ¤Ó· ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿. K·È fiÓÙˆ˜ È¿ÓÂÈ, Â›Ó·È ·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋, ·ÎÔ‡˜ Ù· ¿ÓÙ· ÌÈÎÚÔʈÓÈο.

▲ 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 43


MÔ˘ÛÈ΋ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ 7Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ EÏÏ‹ÓˆÓ XÔÚÔÁÚ¿ÊˆÓ H Ô›ËÛË, Ë ·ÚÌÔÓ›· Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. AÓ‹ÌÔÚÔÈ ·ÊËÓfiÌ·ÛÙ ӷ Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ·fi ϤÍÂȘ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ÁψÛÛÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜. T›ÙÏÔÈ, ÔÓfiÌ·Ù·, ÔÌ¿‰Â˜, ı¤·ÙÚ·, ¤ÚÁ·. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ÙÈ:

∫∞π ∏ ATHENS VOICE ™Δ∏ ¡∂∞ FNAC. ∂∫£∂™∏ ª∂ ∂ƒ°∞ Δø¡ ∂•øºÀ§§ø¡ ª∞™.

Culture Club

ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ FNAC ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. ™Â ÓÔ‡ÌÂÚ·: * 2.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Û 4 ÔÚfiÊÔ˘˜. * 2.000 Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. * 6.000 ÁηÙ˙ÂÙ¿ÎÈ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. * 35.000 CD. * 30.000 ‚È‚Ï›·. * 15.000 DVD. £· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ. (™. K·Ú¿ÁȈÚÁ· 4 & §·˙·Ú¿ÎË, 800 800 5050) - ¶.M.

(

MÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

)

H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Rainbow” ÁÈ· ÙÔÓ AÚıÔ‡ÚÔ PÂÌfi Û ¯ÒÚÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ·fi ÙȘ 7 M·˝Ô˘, ÁÈ· Ó· ʈÙÈÛÙ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·fi «ÙȘ ÂÎÏ¿Ì„ÂȘ ÂÓfi˜ ·Ó‹Û˘¯Ô˘ Ó‡̷ÙÔ˜». - °.¢.

DJ PIERRE

OÓÂÈÚ¤„Ô˘ Û·Ó ·È‰› ¡ ¢∂¡ EÃ∂π™ ¢π∫O ™√À ¶∞π¢I ¶Aƒ∂ Δ∏™ ∞¢∂ƒº∏™ ™√À ◊ Δ√À ºπ§√À ™√À ∫∞π ¶∏°∞π¡∂ ™Δ√ ¶∞π¢π∫√ M√À™∂π√ A£∏¡∞™ («¶∞π¢π∫√ M√À™∂π√ ¶√§πΔπ™ªπ∫√™ Oƒ°∞¡π™ª√™ ¢∏¢√À A£∏¡∞πø¡, ª∂ Δ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À E§§∏¡π∫√ ¶∞π¢π∫√ M√À™∂π√», √ ¶§∏ƒ∏™ ΔπΔ§√™). E∫¢∏§ø™∂π™ °π¡√¡Δ∞π ™Ã∂¢√¡ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ¢π∞§∂•∞ª∂ ¡∞ ™√À ¶ƒ√Δ∂π¡√Àª∂ ∞ÀΔ∏¡ ¶√À £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 30 A¶ƒπ§π√À, ª∂ £∂ª∞ Δ∞ √¡∂πƒ∞. E∫∂π, ¶∞π¢π∞ ∞¶√ 6 ∂ø™ 12 Ã√¡ø¡ £∞ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™√À¡ Δ√ ¢π∫√ Δ√À™ ª∞•π§∞ƒπ. (K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3312.995, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ www.hcm.gr) - T.™.

* MYIA * Smack * T· M¿ÁÈ· Ù˘ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ * Facts and Faculties * Photo finish * Memories * Carpe Diem * Toucan * ¶·ÚÔ˘Û›Â˜ * ¢Â HÏ›ıȘ * H ÏÂÎÙ¿ÓË * Sex+Pyr * Syndram * A-KÈÓ * X-anima * xsoma * M·˙› * Statesera * ¶·Ú·ÎÔ‡Ó/¢Â ‚·ÚȤ۷È...! * AÏÏÔ‡, ‰Ò, ·ÓÙÔ‡ * ºÙ¿Û·ÌÂ; * ŒÚ¯ÂÛ·È; * K·È ÁÈ· ÊÈÓ¿ÏÂ: OÌ¿‰· ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ XÔÚÔ‡ X¿ÚË M·ÓÙ·ÊÔ‡ÓË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ «Oı¤ÏÏÔ˜» (* M¤¯ÚÈ ÙȘ 15/6, www.proxima.gr * 29 AÚÈÏ›Ô˘: ¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ XÔÚÔ‡) - °.N.

TÔ ÊÂÙÈÓfi Synch ‰È·ÚΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ 72 ÒÚ˜ O‡Ù ̛· ÏÈÁfiÙÂÚË. 13-15 IÔ˘Ó›Ô˘. °È·Ù› ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û T¯ÓfiÔÏË Î·È MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ÙÔ ¿ÚÙÈ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, Ì Bios, Yoga Bala, K44 Î·È Motel Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™Ù· dj sets ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚ›· ÔÓfiÌ·Ù·-ıÚ‡ÏÔ˘˜. 1. O Andrew Weatherall (13/6) ¤ÓˆÛ ÙÔ acid house Ì ÙÔ indie. 2. O DJ Pierre (14/6) ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Chicago house. 3. √ Juan Atkins (15/6) ÂÊˇÚ ÙÔ techno, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Derrick May Î·È Kevin Saunderson. M·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜... Ì ÙËÓ ATHENS VOICE ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. - ¶.M.

44 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

* AÏÎÌ‹ÓË * AÚÁÒ * ŒÏ‰ˆÚ * ÿ·ÛȘ * A¤Ó·ÔÓ * ¢›˘ÏÔÓ * ¢·Á›ÔÏË * ◊‚Ë * PÔ¤˜ * T›ÔÙ· * ¶ÚfiÛ¯ËÌ· * AÁÁÂÏfiÛÎÔÓË * Crash II * (Ú@ÍÂȘ)3 ·Ù¤ÚÌÔÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ * TÈ; (Ouoi?) * 58+3 * £·˘Ì·ÛÙfi˜ KfiÛÌÔ˜ * KÈÓËÙ‹Ú·˜ * Nٷϛη * º˘ÁÂ›Ó A‰‡Ó·ÙÔÓ * ’∫ÂÈ Ê˘Û¿ * OÌ·d@nce * Griffon * Ezpitzeli * Trust * ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· * XÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ * E˘ÁÂÓ›˜ AÔ‰Ú¿ÛÂȘ * TÔ T·Í›‰È ÙÔ˘ E˘ˆ‰›· * KÂÓfi˜ XÒÚÔ˜ * X-Art


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 45


ºøΔ√: ∏§π∞™ ™Δ∞ƒ∏™

º E P E

T H N

A N O I • H

M O N O ™

™ O Y !

¿ı ÓfiÌÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·fi ÔÈ· ı· ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Á¤ÌÈÛ·Ó Î·È ÌÈ· ÎÔ‡Ù· Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Û‡ÚÈÁÁ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙ· ηӿÏÈ· Î·È Ó· ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂΛÓÔÈ fï˜ Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Âٷ̤Ó˜ Û‡ÚÈÁÁ˜ Â›Ó·È Ôχ-Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÍÈÎÔÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. H ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ¤‰ÂÈÍÂ, ·ÏÏ¿ Ë Aı‹Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ Ó· ·›ÚÓÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ï›Á· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜: * EÍ¿Ú¯ÂÈ·. EÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Î·È Ù·ÎÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È, ÙÔÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó Î·È Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ‰¤ÓÙÚ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· exarchia.pblogs.gr

* ºÈÏÔ¿Ô˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Û¯¤‰È· Ó· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘ Î·È Ô ÏfiÊÔ˜ Ó· ÂÚÈÊÚ·¯ı› Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜. A˘Ùfi Ô‡Ù ӷ ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ì·ıË̤ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ·Ó¿·˘Û˘ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜, ϤÓ fï˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ì ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË 24 ÒÚ˜, Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ filopappou.wordpres.com)

ºøΔ√: ∏§π∞™ ™Δ∞ƒ∏™

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

46 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 47


Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

* ¶Ô‰ËÏ¿Ù˜. A˘ÙÔ› È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. AÎfiÌ· ηχÙÂÚ·, Ó· ÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Î·È Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi. ™ÙȘ 5 M·˝Ô˘, 7 Ë ÒÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ critical mass. T· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ www.podilates.gr * ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó¿Ï·ÛË ÛÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ. O ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÌÂÈ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó: ηıfiÏÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ, Ó· Á›ÓÂÈ fiÏÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÔ.

SHI XINNING

(¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ eniaioalsos.gr)

* ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË

¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·Ó¿Ï·ÛË, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ôχ-Ôχ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÎÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. KÈ Â‰Ò ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ··ÈÙÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ÎÙ‹Ì· Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÚÈ¿ÙÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. (¢Â˜ ÛÙÔ www.vilazografou.gr)

LUO BROTHERS

øÙÔÛÙfi Aı‹Ó· - K›Ó· ∂›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÁÈ· K›Ó·; AÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› ‰Ò, ÙÔÓ M¿ÈÔ, Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «360Æ - KÈÓ¤˙ÈÎË ™‡Á¯ÚÔÓË T¤¯ÓË - N¤· ÔÚ¿Ì·Ù·». ™ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ı· ‰Ô‡Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÈÓ¤˙È΢ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. H ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, videoart, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 42 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Afi ÙȘ 12 ˆ˜ ÙȘ 26 M·˝Ô˘. T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548 - °.A.

(¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ: www.vinylmicrostore.gr/index.php) - °.N.

48 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

)

TÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË; §Ô˘ÏÔ‡‰È·, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÛÂÍ. E‰Ò ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· – Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Û ÌÈ· Û·Ï·ÙȤڷ Botanica ÙˆÓ ·ÓıÔˆÏ›ˆÓ Fleria, ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Û·Ó ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·. Kfi‚ÂȘ ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ˙·Ú˙·‚·ÙÈο, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Û·Ï¿Ù· ÛÔ˘ Î·È ÛÔ˘ ̤ÓÂÈ Î·È Ë Û·Ï·ÙȤڷ. K˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Û ¤Î‰ÔÛË ÔÙËÚÈÔ‡! TÒÚ·, ·˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ... (www.fleria.gr) - X.M.

(elaionas.wordpress.gr) - Δ.™.

agis Bus 01 H ·ıËÓ·˚΋ indie ÛÎËÓ‹ (Victory Collapse, My Wet Calvin, The Boy Î·È The Callas) ‹Ú ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ù˘ ÙڤϷ Î·È ‹Á «ÂÓÙ·‹ÌÂÚË», ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ •¿ÓıË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ù· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ÙÒÚ· ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ. ŒÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· «ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·» Î·È Ù· ηٿÊÂÚ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. K¿ı ‚Ú¿‰˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹, Ë «ÂÓÙ·‹ÌÂÚË» Ô˘ ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ... Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ·fi ÙËÓ °ÎÚ·ÙÛȤϷ K·Ó¤Ï ÏÔ˘ . H ÂΉÚÔÌ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... „·¯Ù›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi. - M.M.

(

Magic Bus 02 MÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó - Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË - 24ˆÚÔ ¿ÚÙÈ. TÔ Vinyl Microstore ‚Á‹Î ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó.

™Ô˘ ÚÔÛʤڈ ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·Á¿˘...

* H ¶EZH, ΛÓËÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ϤÂÈ fiÙÈ Ë Aı‹Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ÈÔ Â¯ıÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. K¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ site www.pezh.gr * EÏ·ÈÒÓ·˜. E›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 220 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ fiÔ˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi οÔÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·. H EÈÙÚÔ‹ K·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙË ¢È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ EÏ·ÈÒÓ· ‰ÈÂΉÈΛ fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ˜ Î·È ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· Ê˘Ù‡ÂÈ ‰¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 49


Spring rocks’n’rolls E›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ, ϤÌÂ. AÓ ÚÔÛı¤ÛÂȘ ‰Â ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ‚¤Û·. ¶Ô˘, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ı· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· Ù· ‰ÂȘ fiÏ·. TÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: * O˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Ì ÙËÓ Diamanda Galas. * ™ÎÔÙÂÈÓÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ Gutter Twins. * Disco punk Ì ÙÔÓ Captain Sensible ÙˆÓ Damned. (He said captaiiin, I said wot!) * TË Ó¤· sold out ‰È‹ÌÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ rock’n’roll Ì ÙÔ˘˜ Last Drive. * T· Ó¤· ηÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ CocoRosie. * ¶ÔÈÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÈÎ · ÙˆÓ Kiss. * ¶fiÛ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Kylie. * «BÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÛȈ‹» Ì ÙÔ˘˜ Madrugada. * BÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÈfiÓÈ· Ì ÙÔ˘˜ Neubauten. * H ‚ÂÏÁÈ΋ Ô ÛÎÔ‡· ÙˆÓ Hooverphonic. * H N‡¯Ù· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Ì ÙÔÓ Nick Cave. * T· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Roisin Murphy. * TÔ ‰›ÏËÌÌ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ‹ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙÔ˘˜ Stereolab ÛÙÔ Synch. * ™˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ 40-something ¯¿ÚË ÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÙÔ˘ Mark Knopfler. * ™˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙȘ 20-minus ¯¿ÚË ÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ¯ÌÌ... ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÙÔ˘ James Blunt. * TË Ï¢ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ù˘ P.J. * TÔ fiÛÔ Î·Ó¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÚÔ‡¯Ô ‰ÂÓ ı· ÊÔÚ¿ Ë Siouxsie. * TÔ fiÛÔ „ËÏ¿ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ì Ì ٷ Ó¢ÛÙ¿ ÙˆÓ Sharon Jones & The Dap-Kings. * K·È Ù¤ÏÔ˜ Ò˜ Â›Ó·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔÓ ÎÔÏÔÛÛfi Ù˘ jazz, Ornette Coleman (11/7). * O˘Ê, ›‰ÚˆÛ·. - °.¢.

(

K·ÈÚfi˜: A›ıÚÈÔ˜ * Bartesera (KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25) ÛÙË ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ͷӿηÓ Ìfi‰· Ù· ·›ıÚÈ·, ÎfiÏ·ÛË Ù· ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù·, ÎfiÏ·ÛË (Ô˘ ·Ï‡ÂÙ·È) ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜. * Polis (¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5) ¿Óˆ ·fi ÙË ™ÙÔ¿ BÈ‚Ï›Ô˘, ÈÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ù·Ú·ÙÛ¿ÙË Ì¿Ú· ÙË Ó‡¯Ù·. * ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÕÁ΢ڷ (™fiψÓÔ˜ 124), ÂÛÙ›· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ downtown, ˆÚ·›· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ·Ú¤· Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ Î·È Í¤Ó· ÂÚÈÔ‰Èο. - ¶.M.

50 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

)


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 51


12 Ӥ˜ ·Ì·Úٛ˜ EÓÓÈ¿ ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿ 1. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ú· ú 1,50, «TËÓÈ·Îfi». AȈÓfi‚ÈÔ ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ô˘˙ÂÚ› ηٿÛÙ·ÛË, fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ù˙¿Ì·. (§ÂˆÊfiÚÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 52) 2. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ú· 3 ¢ÚÒ, «OÈÓÔ¯fiÔ˜». ¶·ÏÈfi ÚÔο‰ÈÎÔ. (AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜ 3, N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·)

1. AıÒÔ Î·ÙÛÈοÎÈ ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· Ì Ϸ¯·ÓÈο Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο Ì ۿÏÙÛ· Ì˘Úˆ‰ÈÎÒÓ. ¢AºNH, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210

2. XÔÓ‰Ú¤˜ ʷΤ˜ Ì ÌÈÛÔʤÁÁ·Ú· ·fi Ô˘Ú¤ ÎÔÏÔ·ı·˜, ÓÙÔÌ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· ÊÚ¤Ûη Î·È ÍÂÚ¿, Ì·˚ÓÙ·Ófi, ‰˘fiÛÌÔ Î·È Ï·‰fiÍÈ‰Ô ÓÙÔÌ¿Ù·˜.

3. T¿·˜ Ì ÔÏfiÊÚÂÛη Û·Ú¿ÁÁÈ· ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡ Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Ì ÈÛ·ÓÈÎfi hamon serano ηÈ, ‰›Ï·, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈÔ‡ Û ÎfiÎÎÈÓÔ.

5773.721

A£HPI, ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

SALERO, B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

3. TÔ Ô‡˙Ô ú 2, «BÚÂÙÙfi˜». TÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1909) ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È Ì·˙‡ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. (K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 41, ¶Ï¿Î·)

4. TÔ Ï›ÙÚÔ Ë Ì›Ú· ú 4, “Octoberfest”. EÊÙ¿ Ì ÔÎÙÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ happy hour. (AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹) 5. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ú· ú 3,50, “Flower”. ¢È¿ÛËÌÔ ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙË M·‚›ÏË, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏ¿. EÓÓÔ›ٷÈ, ηÏÔη›ÚÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï·Ù›· M·‚›ÏË)

4. £·Ï·ÛÛÈÓ‹ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ, ÁÂÌÈÛÙ‹ Ì ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Ì·ÚÈÓ¤ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù· Ó· ÙËÓ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ, Û ¤Ó·Ó ηÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙÚfi‚ÈÏÔ.

5. E͈ÙÈÎfi Ú˘˙fiÁ·ÏÔ Ì ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, passion fruits Î·È mousse mango, Ô˘ ˙ÂȘ ¤Ó· ‰›ÏËÌÌ·: Ó· ÙÔ Ê·˜ ‹ Ó· ÙÔ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ Â› 40 ÏÂÙ¿;

6. KÔÙfiÔ˘ÏÔ Ê¿ÚÌ·˜ Ì ηڷ‚›‰Â˜ Î·È Ê‡ÏÏÔ ·fi Û·Ó¿ÎÈ. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û·Ó Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Á‡̷ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿˜.

CULTO, §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210

BRASSERIE SUD, M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ,

TUDOR HALL, B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ· (•ÂÓ. King

2288.441

210 9853.183

George), 210 3222.210

6. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ú· ú 3, «AÊ·Ó›˜». M·˙‡ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î¿ÔȘ ̤Ú˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ó¤· ÁÎÚÔ˘. (AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 13, æ˘ÚÚ‹) 7. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ú· ú 2/ ú 4 ÙÔ ·Ïfi ÔÙfi, «X·Û¿Ó». ◊, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ÙÔ˘ X·Û¿Ó, ηıÒ˜ ÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. (§fiÓÙÔ˘ Î·È MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·)

8. TÔ Ú·ÎfiÌÂÏÔ ú 3, «AÛÙ¿ÚÈ». T‡Ô˘... Ì·ÚÔÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ. (M·Ú·ıÒÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜)

9. ∏ Ì›Ú· ú 1,50/ ú 3 ÙÔ ·Ïfi ÔÙfi, “Nosotros”. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì·Ú, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ (fiÏ· ‰ˆÚ¿Ó). ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ, fï˜, ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ì·Ú Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, EÍ¿Ú¯ÂÈ·) - T.™.

7. OÈ KÚËÙÈÎÔ›, ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, ÙËÓ ¤‚Á·˙·Ó Ì ۷ÏÈÁοÚÈ· Î·È Ú·Î‹. TÒÚ·, ÔÈ ¯Ô¯ÏÈÔ› ÌÔ˘ÌÔ˘ÚÈÛÙÔ› Û η˘Ùfi Ï¿‰È ˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó, Ì ¯ÔÓÙÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ Î·È ÌfiÏÈÎÔ Í›‰È.

8. PÈ˙fiÙÔ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ÛÔ˘È¿˜ Î·È ÛÔ˘È¿ ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ÓË Ì ¿ÓËıÔ Î·È Û‚ËṲ̂ÓË Ì ÎÚ·Û›. Õڈ̷ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ENOTECA, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6890.238

A§AT™I, BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501

LA PASTERIA, Û 11 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó· 52 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ANETON, ™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

11. ™Ô˘Ȥ˜ Ì ÙÛÈÁ·ÚÔÏ¿¯·ÓÔ Î·È Ê·ÛfiÏÈ· Ì·˘ÚÔÌ¿ÙÈη, Ì¿Áη ÌÔ˘. MANH MANH, º·Ï‹ÚÔ˘ 10, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

12. ºÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Ì ÛÔ˜ ·fi ÏÂÌfiÓÈ Î·È Î¿·ÚË, Í·ψ̤ӷ ÚÔÎÏËÙÈο Û Ô˘Ú¤ ·fi ÔϤÓÙ·. CENTRAL, Ï. ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, 210 7245.938 - N.°.

NÙÔÏÌ¿‰Â˜ ŸÏ· Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Ô‰fi MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÂȉÈο ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÚfiÌÔ˘. ºÙËÓ¤˜ Ì›Ú˜, ÊÚ·‰Ȥ˜ (ÔÈ ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÔ›) Î·È Ó‡̷. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ 2 Ì‹Ó˜: ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô «9 ó NÙÔÏÌ¿‰Â˜». MÂÁ¿ÏÔ, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ۿÏÙÛ· Ì·ÛÙ›¯·˜ ‹ Ú‚‡ıÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÂÏÈ¿, Û˘¯Ó¿ ÚÂÌ¤ÙÈΘ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ÔÚÙÔÁ‡Úˉ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›‰·Ó ʈ˜ Î·È Ì‹Î·Ó. TÔ Ó¤Ô Ï·˚Îfi ÚÔÛ·ÓËÌ·. - ¢.T.

10. Spaghetti Aragosta, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ: ÌÂı˘Ṳ̂ÓË ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·, ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ì ۷Ìԇη Î·È ÂÛÙÚ·ÁÎfiÓ.

9. M›· · Ï· Ôϛٷ ·Ô‰ÔÌË̤ÓË, ‰ËÏ·‰‹ ˆÌ¤˜ ¿ÁÚȘ ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Ì Ϸ¯·ÓÈο Î·È Ì˘ÚÈÛÙÈο Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Û ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˜ ¢ı›˜, Ô˘ Ì·Ï·ÎÒÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈο Ì ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· ·fi ÏÂÌfiÓÈ Î·È ·ÁÔ˘Ú¤Ï·ÈÔ.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 53


fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙÔÓ Warhol H Francis Elisabeth Kent ¤Ï·‚ ÙÔ 1936 ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· Ù˘ ÌÔÓ·¯‹˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Sister Mary Corita. K·È ¤ı·Ó ÙÔ 1986 ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ pop art ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70. Œ¯ÔÓÙ·˜ ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜, Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÛÏfiÁηÓ. H ad ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù‹˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÊˆÙÔÛ٤ʷÓÔ Î·È Ë Aı‹Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ù· ÔÈΛ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÛÙËÓ Kalfayan Galleries. (X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 10/5) -¶.M.

TÚÂÏ‹ ÁÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·

º

·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ó· ηψÛÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ÌÈ· ·ÚÁ‹ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù·. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á‡Û˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ë ·Ê‹ Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ·. Voilà! MÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÛÙÔ spa ÙÔ˘ Holmes Place. TÔ concept Ù˘ 55ÏÂÙ˘ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Apivita, Ì Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÏÔ‡˙ÂȘ ÙÔ ıÂ˚Îfi ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ Ì ̷‡ÚÔ ¯Ú˘Ûfi (¯·˚‰Â˘ÙÈο Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·), ̠ϢÎfi ¯Ú˘Ûfi (Ï¢΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù·) Î·È Ï¢Îfi-Ï¢Îfi (‚·Ó›ÏÈ·). AÓ ·ÎfiÌ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÁÈ·Ù› Ù· οÓÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿: Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ›, ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.

(Holmes Place Athens, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ “City Link”, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Î·È ™Ù·‰›Ô˘ 4, 210 3259.400) - ¢.T.

» «£Â›Â˜ ¤˜ Á Û˘ÓÙ· ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ÌÔ-

Ó›Ԣ ÁÓ Ó Ì·ÁÁ· ÈÙ˘¯›·   ÈÒ Â Ô Ó  Ë Ô Ù „ Ì‹Ï· «O MÂÙ¿ ˘ÓÙ·Á¤˜ Û›ıÂÔ˘ Î·È «T· Û · ˜ ¤ ÈÎ Ù , ÌÈ· Ó¤ ¢Ô Ó·Û æ·ÚÔ‡ ·Ù¤Ú· ˜ ˘ · È·Ô Ï Â Ù Ô Á ¿ Ô È» · ÌÂÛ Ù˘ ¶ È· » Ï · ¿ Ê ÈÚ Â Ë Ë, Ó ˜ Û˘ÙÔ˘ Ì¿Á ËÓ ‹ÚÂÌ 26 ·ÁÈÔÚ›ÙÈΠ٠ȷ Á Ë fi1 ˜ Ì¿ÚfiÙ·Û ÌfiÓ·¯Ô ̤۷ · Ô ‹ Ú Ê ÈÂ Ô ˜ Ú Ù Ó· ÚÔ΋ ‰È· Ù›ÓÂÈ ¤ Ș ™‡Á¯ Ô˘ ÚÔ ÂΉfiÛ Ș Ù ›Ô fi Á ÓÙ·Á¤˜  · ˘∞ ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÈÚÈ΋ ÙÔ ÔÔÁ · ª « ÁÂÈÚ·˜, Ï ÔÓÙ˜. ∏ ÈÔ˘ ª˘ ÓÔÈ OÚ›˙ Ó·¯Ô‡ ∂ÈÊ¿Ó ÂÚË ¤ÎÔ Ù , ÙÔ˘ Ì ÛÙË ‰Â‡ ÚŸÚÔ˘˜» ÂÙ·È ‹‰Ë Î ›Û Ú Â ÙÔÓ ÎÔ ‚ , ˘ÏfiÁËÛ Â Ù·ÌÈÓÔ‡ ˜ fi  ˜. O £ . - X.M. ‰ÔÛ‹ ÙË ›ӷ˜.. ÛÌfi Ù˘

To Ó¤Ô Pokemon; AÔڛ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ °Ô˘·ÙÛfiÊÛÎÈ: * £· Â›Ó·È ÙÔ Speed Racer ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Matrix, ‹ ·Ï¿ ÌÈ· Ô ÊÔ‡Ûη; * ¶fiÛ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ; * BϤÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ ·fi ÂÈÏËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ·ÏÈ¿ Ì ٷ pokemon; * E›Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ·. £· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È;

54 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

160 ¢ÚÒ ı· ÌÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È ÙÔÓ M¿ÈÔ ÁÈ· ÙË Eurovision. MfiÏȘ ‚Á‹Î ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ site Ù˘ AEGEE fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È. OÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ›Ûˆ˜ ¿ˆ ÁÈ· 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ... M›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ë AEGEE (ÚÔʤÚÂÙ·È EZEE), ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, workshops Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜. •¤ÊÚÂÓ· ¿ÚÙÈ, events, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ΈÏÔ‚¿ÚÂÌ·... ͤÚÂÙ Ò˜ ›ӷÈ. (www.aegee-athina.gr) - ™.K.

Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· øÚ·›·. ŒÊÙ·ÛÂ Ë K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ „Ëı› ÁÈ· Ó· „‹ÛÂȘ. NÔ ÁÔ˘fiÚȘ. H ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂÌÔӈ̤ÓË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Archangel, Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ƒfi‰Â˜ ̤¯ÚÈ MfiÓÈΘ, ϤÂÈ Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤·, ʈÙÈ¿, „ËÛÙ·ÚȤ˜, ηÓÔÓÈΤ˜, ·ÚÓÈ¿, ÚÒËÓ ˙ˆÓÙ·Ó¿, ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÔ˘ÌÂÏÈÒÙÈÎÔ, ÙÛ›Ô˘Ú· Ù· ˙·ÏÈÛÙÈο Î·È Ì›Ú˜ ÙȘ ͉Ȅ·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ™ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™·¯ÙÔ‡ÚË 37 (fi¯È ·˘Ù‹ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ú fiÚÁÈÔ). AÓ ¯·ı›˜ ÁÎÈ‚  ÎÔÏ ÙÔ˘ 210 6844.379 ‹ ·ÏÒ˜ «¿ÎÔ˘» ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘. - °.¢. ▲

* TÂÏÈο Ô §¿ÚÈ °Ô˘·ÙÛfiÛÊÛÎÈ ¤ÁÈÓ §¿Ó·, ÎÈ ·Ó Ó·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ fiÓÔÌ·; - °.K.

A E G E E


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 55


›Û·È ¤Ó·˜ Èfi˜ º·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fi,ÙÈ ·ÁÁ›˙ÂȘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Îfi Î·È ‰È·‚ÔÏÈÎfi Î·È ÌfiÏȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›˜, fiÏ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó; A˘Ùfi ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ installation ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË MËÓ¿ MËÏÈ·Ú¿ “Human Error: Paradise”. ¶¤ÓÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›· ˆ˜ bug (Èfi) Î·È ·ÏÏËÏÂȉÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›·, Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎfiÏ·ÛË. TÚÔÌ·ÎÙÈÎfi... (¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ «™‡ÚÔ˜ AÔÛÙfiÏÔ˘», HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 39 & AÚÂÙ‹˜ 5. EÁη›ÓÈ· 7/5, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· NEON, ¤ˆ˜ 17/5) - ™.K.

2.100 ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ

Indiana-mania

(‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿)

Indiana Jones. K·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·. TÔ B·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ KÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ KÚ·Ó›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Á¤ÓÓËÛ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ·fi ηÏÔ‡‰È·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· ÚÔÊ·Ó‹ (video games Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È·, action figures Î·È ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ·, Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È Lego) Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Û·˜ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ê·ÁÒÛÈÌ· Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÂÍË Ì ÙÔ... Ì·ÛÙ›ÁÈÔ (ÙÔ˘ ÿÓÙÈ). K·ÏÔÊ¿ÁˆÙ·! -°.K.

Oπ §√À§√À¢∞¢∂™ Δ∏™ ¶√§∏™ ¶∏°∞π¡√À¡ ª∂ Δ√À™ ¶∞°∫√À™ Δ√À™ ™Δ∏¡ 54Ë A¡£√∫√ªπ∫∏ ∂∫£∂™∏ ™Δ∏¡ K∏ºπ™π∞ ∫∞π ∏ ™À§§√°∏ Δ√À™ º∂Δ√™ •∂¶∂ƒ¡∞∂π Δ∞ 2.100 ∂π¢∏ ºÀΔø¡. T√ ™∏ª∞¡Δπ∫√ ª∂ Δ∏ º∂Δπ¡∏ ∂∫£∂™∏ ∂π¡∞π √Δπ ∂Ã∂π ∫∞π π¢π∞πΔ∂ƒ√ √π∫√§√°π∫√ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒ∞. M∂ ∞º√ƒª∏ Δπ™ ¶Àƒ∫∞°π∂™ Δ√À ¶∂ƒ™π¡√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À, ∂ª¶§√ÀΔπ∑√À¡ Δ∏¡ ∂∫£∂™∏ ª∂ ¶∂ƒπ¶Δ∂ƒ∞ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫√À ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ∫∞π ª∞™ ¢π¡√À¡ ™Àªμ√À§∂™ °π∞ Δ∏ ™ø™Δ∏ ºÀΔ∂À™∏ Δø¡ ∫∞ª∂¡ø¡ ¶∂ƒπ√Ãø¡. E¶π™∏™ £∞ ª∞™ ª∞£√À¡ ¶ø™ ¡∞ ºƒ√¡Δπ∑√Àª∂ √π∫√§√°π∫∞ ∫∞π Δ√ ¢π∫√ ª∞™ ∫∏¶√ ∫∞π ¡∞ Δ√ ºƒ√¡Δπ∑√Àª∂ ª∂ ºπ§π∫√ ¶ƒ√™ Δ√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ Δƒ√¶√ ∫∞π ª∂ Δ∞ ™ø™Δ∞ À§π∫∞. (ÕÏÛÔ˜ «¢ËÌ‹ÙÚ˘ ZˆÌfiÔ˘ÏÔ˜», 29/4 18/5, ηıËÌ. 10.00-22.00) -°.A.

56 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 57


¶·›˙Ô˘Ì Kuh Handel;

H E›ıÂÛË Ù˘ °ÈÁ·ÓÙÈ·›·˜

°Ô˘ÚÔ‡Ó·˜

°

¤ÌÈÛÂ Ë ∞ı‹Ó· ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜. ∏ ÁÔ˘ÚÔ‡Ó· Â›Ó·È Ê›ÏË ÙÔ˘ AıËÓ·›Ô˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔÓ Î·Ïfi ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ÔÈ ÚÔ‰¿Ú˜ Ù˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÓÂÚfi Î·È Ï¿ÛË Î·È Á›ÓÂÛ·È ÂÛ‡ Ë ÁÔ˘ÚÔ‡Ó·, ÂȉÈο ·Ó οıÂÛ·È Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˘. E›Û˘ ¤¯ÂÈ Â˘ÂÏÈÍ›· ΛÓËÛ˘ Î·È (ÈÔ) ¿ÓÂÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ·, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ·’ fi,ÙÈ ¤Ó· ÛÎÔ‡ÙÂÚ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ·. OÈ ÛˆÛÙÔ› ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÊÈÏÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ÁÔ˘ÚÔ‡Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. Δ· À¤ÚÔ¯· ¶Ï¿ÛÌ·Ù·, ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. KÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÏfi Âȯ›ÚËÌ·: ∂›Ó·È Ôχ Â͢ËÚÂÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. -°.N.

No more Malakasa AÓ ı¤ÏÂȘ Û˘Ó·˘Ï›· È·, ·˜ ÛÈÓÂÌ¿. H Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. O M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÙÛ¤˙ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› ÙÔ˘˜ Rolling Stones (and friends) ÛÙÔ “Shine A Light”, ÂÓÒ Ë M¿ÈÏÈ, ÎfiÚË ÙÔ˘ M›ÏÈ P¤È ™¿ÈÚÔ˘˜ (!), ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Hannah Montana, ηٷÊÙ¿ÓÂÈ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË (‰ËÏ·‰‹ 3D) ÛÙËÓ Aı‹Ó· (·fi 3 ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ). - °.K.

( 58 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

Ÿ¯È ¿ÏÏÔ Ûڈ͛‰È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηʤ, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. A˜ ‚Áԇ̠ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Playhouse, οو ·fi ÙÔ ÊÔ›ÓÈη, ÎÈ ·˜ οÓÔ˘Ì ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ‹ ·˜ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ì ͇ÏÈÓ· Û¯ËÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÙÔ Bamboleo. MÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î·Ù·ÛÎfiˆÓ. TÔ Playhouse ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·Ú¯¤˜ M¿ÚÙË, Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂȘ, ›ÓÔÓÙ·˜ ‹ fi¯È. E›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 150 ·È¯Ó›‰È·, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÌÓ‹Ì˘, ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi °ÂÚÌ·Ó›· Î·È B¤ÏÁÈÔ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ·Ó ı˜ (·fi ú 10). AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·È‰ÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÔÈ ·È¯ÓȉÔÁÓÒÛÙ˜ Ì¿˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ‚¤‚·È·, ‰›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì ηϿ Ì ÙËÓ ·Ú¤·: ú 1,5/¿ÙÔÌÔ/·È¯ÓȉÔ-ÒÚ·. (B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 49, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3821.200) - ™.K.

ntry New e - N¤Ô ” t “Kapu Îfi Ù¤¯Ó˘ È Û˘Î· ‰È ÂÚÈÔ ˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ˘ , ÙÔ Ó¤Ô ¯‹ ¯Ô

¿Á ÂÔ XˆÚ›˜ ÙÔ Ì ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ì ӷ ÓÔ ÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ Â Ì  ÈÛ ˘ Ó Ô ÙÔ  Ó Ù˘Ô. ˜ Ë Ó ¯ È· ‰ Ù¤ fi ÙÔ ‰›Î ÂÚÈÔ‰ÈÎ · ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û ™Ù· ˜ ˘Ì ı È Ô £¿ÓÔ ‰È·‚¿ÛÔ ÚÔ˜ M·Ú›ÓÔ˜ η Ì· ÙÔ ‰È·ÊÔ ÓÙÔ O XÚÈÛÙfi · ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‡ Ô˘ ı· ,fi ˜ı ıfiÔ˘ÏÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Kaput” ¯Ó˜  ÈÙ¤ fi Ï Î Ï · · Î Ù˘ È ‰ÈÎ ËÙÈÎÔ› η Ë Î·È ÙË Ú ˆ  ı Ó ¯Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¤ ÙÈ΋ Û¯ÂÙÈο ÂÈÎ·Û ‹ ΛÌÂÓ· ÈÎ Ó Ë Ï Ë ÂÏ Û‡Á¯ÚÔÓ °.A. ÛÎËÓ‹. -

™ÔÚÌ¤ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· ¢‡Ô Alain Chartier ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·: Ô ¤Ó·˜ °¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ chef-chocolatier-glacier (ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈfi˜AÌ·ÚÙˆÏfi: ·ÁˆÙÔÔÈfi˜) ÙˆÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ Fresh. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ «ÁÚ¿ÊÂÈ» ¿Óˆ ÛÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÔÚÌ¤-‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘. M ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù·, fiˆ˜ Ì¿ÓÁÎÔ, ÏÂÌfiÓÈ, ÊÚ¿Ô˘Ï˜, Â›Ó·È Ù· ·ÁÓ¿ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÈ·Ì Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. (™Ù· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· Fresh) - ™.K.

)


K for KICKBACK ¶ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Ô David Lloyd ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Comicdom. O ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ illustrator Ô˘ Û˘Ó˘¤ÁÚ·„ Ì ÙÔÓ Alan Moore ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÏÂfiÓ “V for Vendetta” ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi graphic novel, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. M ‹Úˆ· ¤Ó· ‚ÚfiÌÈÎÔ Ì¿ÙÛÔ Ô˘ ‚Ú›ÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÂÓfi˜ ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. MÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, Ì ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘. OÈ ÛÎȤ˜ ÙˆÓ strips ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÓÔ˘¿Ú, Ô T˙ÔÚÙ˙ ¶ÂϷοÓÔ˜ ˙ËχÂÈ Î¿Ô˘ ÛÙËÓ DC Î·È Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ. Jemma Press, Ê˘ÛÈο. (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË M¤ÏÏ· ™˘ÚÔÔ‡-

KÔ¿Ó· ÛÙÔ «Kfi· KÔ¿Ó·»

¢

ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ, Â›Ó·È ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ¶ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ, ·Ó ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô ÓÂÔÏÔÁÈÛÌfi˜. MÈ· ·¯·Ó‹˜ ¤ÎÙ·ÛË 40 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ 12Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ AıËÓÒÓ - KÔÚ›ÓıÔ˘, ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· AÊ·›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË. M ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÈÛ›Ó˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηʤ, Ì·Ú, Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· shopping, pool parties Ì DJs, ʈÙÔÁÚ·Ê›Ô, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ̤¯ÚÈ Î·È È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·ÚfiÔÙ·. K·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˘˜ Ù· 12 ÛÈÙ¿ÎÈ· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË «M·ÁÈ΋ ¶fiÏË» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ·È‰fiÙÔÔ˜ 6.000 mÇ, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ. H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿. ™ÙÔ NËÛ› ÙÔ˘ X·˚‰·Ú›Ô˘... -¶.M.

The final countdown 4. ŒÓ·˜ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ (ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ E˘ÚˆÏ›Áη). 3. ŒÓ·˜ ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ (ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ E˘ÚˆÏ›Áη). 2. ŒÓ·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ΢¤ÏÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË» (·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ηϷıÈÔ‡).

ÏÔ˘, ÛÂÏ. 96, ú 12,90) - ¶.M.

(

¶ÂÙ¿ˆ ¯·ÌËÏ¿ (low cost)

)

ÕÓÔÈÍË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ºıËÓ¿. OÈ low cost ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Ô˘ ıˆÚ› Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÙ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· „ÒÓÈ·, ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ‚ÈÓ‡ÏÈ·. AÚΛ Ó· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ÓˆÚ›˜... XÚ‹ÛÈÌ· sites: * www.easyjet.com (BÂÚÔÏ›ÓÔ, §ÔÓ‰›ÓÔ x 3 ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¶·Ú›ÛÈ, MÈÏ¿ÓÔ) * www.clickair.com (B·ÚÎÂÏÒÓË) * www.vueling.com (B·ÚÎÂÏÒÓË, M·‰Ú›ÙË) * www.aegeanair.com (27 ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Û 10 Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Û˘Ó K¿ÈÚÔ) - ¶.M.

1. KÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ A1 (ÂÎÙfi˜ ÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘), 24/5 Ì 4/6. ◊ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ CAS Î·È Â›Ó·È ¿ÏÈ Î·˘Ùfi... - ¶.M.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 59


£¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ

M‡ÚÈÛÂ T

ηÏÔη›ÚÈ

· ηϿ Ó¤· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÚ›ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 80 ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·ÁÎfiÛÌȘ ÚÂÌȤÚ˜, fiÏ· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Á·Ëı› Ôχ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ηÏÔη›ÚÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ıÂ·Ì¿ÙˆÓ Ì ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·.

T˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª¶√∑ø¡∏

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÚÂȘ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, Ô §È MÚÔ‡ÂÚ, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚˆÙÔÔÚ›·˜, o ¶ÔψÓfi˜ KÚÈÛÙfiÊ B·ÚÏÈÎfiÊÛÎÈ Î·È Ô Z·Ó KÚÈÛÙfiÊ ™·˝˜, ÂÓÒ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ Wooster Group Î·È Ë ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ÛÎËÓ‹ Shaubuhne Ì ÙÔÓ «ÕÌÏÂÙ» Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ Î·È ÙË «§˘ÛÛ·Ṳ̂ÓË Á¿Ù·», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· T. ŸÛÙÂÚÌ·˚ÂÚ. ∞ÎfiÌ· Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ TÛÂ˙¿ÚȘ °ÎÚ·Ô˘˙›ÓȘ Î·È Ë ∞˘ÛÙÚȷ΋ PÂÓ¿Ù T˙ÂÙ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. TÔ «¶Âı·›Óˆ Û·Ó XÒÚ·» ÙÔ˘ M. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡ ı· ·È¯Ù› ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ BȤÓÓ˘, ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÙÔ˘ ¶·Ú›ÛÈÔ˘ Î·È Ë «AÓÙÈÁfiÓË» ÙÔ˘ §. BÔÁÈ·Ù˙‹ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ A‚ÈÓÈfiÓ, fiÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜. MÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡, Ë «M‹‰ÂÈ·» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ˆ˜ «M‹‰ÂÈ·Ç» Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘. H PԇϷ ¶·ÙÂÚ¿ÎË Ì «Oȉ›Ô‰· T‡Ú·ÓÓÔ» Î·È «Oȉ›Ô‰· Â› KÔψÓÒ» Û ÎÔÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÁÓ¿‰Ë˜, Ô ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó O˘ÓÎfiÊÛÎÈ, Ô AÓ·ÙfiÏÈ B·Û›ÏÈÂÊ, Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Eȉ·‡ÚÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔηÏ› Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ŸÂÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ¶›Ó·˜ M¿Ô˘˜, Î·È ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ MÔÚ›˜ MÂ˙¿Ú ·fi Ù· Ì·Ï¤Ù· ÙÔ˘ TfiÎÈÔ Î·È ÙË ™ÈÏ‚› °ÎÈϤÌ. Y„ËÏÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ë ÛÔ˘‰·›· ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ TÚ›Û· MÚ¿Ô˘Ó, Ô ·ÂÈı·Ï‹˜ Mȯ·‹Ï M·Ú›ÛÓÈÎÔÊ, Ô M·Ù˜ EÎ Î·È Ë ÕÓÓ· §·ÁÎÔ‡Ó·, Ô Ó¤Ô˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™›ÓÙÈ §¿ÚÌÈ ™ÂÚÎ¿Ô˘È Ì ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ™·ÔÏ›Ó Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô IÛÚ·¤Ï °Î·Ï‚¿Ó. ∞ÎfiÌ· Ë ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ M·ÁΛ M·Ú¤Ó, Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ¶ÔÏ T¤ÈÏÔÚ, Ô ÂÈÎÔÓÔÎÏ¿ÛÙ˘ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ AÏ¿Ó MÈÊ¿Ú Î·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ °ÈfiÙ˙ÂÊ N·Ù˙, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË MÈÎ¤Ï M·ÚÛÂÏfi Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ “Paso Dobe”. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ◊¯Ô˘˜ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘, ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «X SKHNHS - A˘Ù¿ Ô˘ ο„·Ó ÙÔ Û·Ó›‰È», ÙÔÓ N›ÎÔ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, ÙË §¤Ó· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, ÙË N¿Ó· MÔ‡Û¯Ô˘ÚË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÂÚÈԉ›·, ÙÔ˘˜ drog_A_tek Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Synch festival.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞¶√ Δ√ «ª∏¢∂π∞Ç»

60 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 61


ª∂ ∂¡∞

Δ∞•π¢∂Y√¡Δ∞™

μπμ§π√ fiÛÂȘ ‰ Î Â ˜ ¡¤Â

¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÔÙ¤ Ì ÙÚ¤ÓÔ, ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó· ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· ¤Ó· ·fi ÂΛӷ Ù· ·ÏÈ¿, Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÎԢΤÙ˜, Ù· ͇ÏÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ Ì·Ú fiÔ˘ ›ÓÂȘ ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î ÛÔ˘ fiÚıÈÔ˜, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ú·-‰Òı ·fi ÙÔ ÎÔ‡ÓËÌ·, Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÂÛ‡ ı· ÂÈϤÍÂȘ: ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‹ ÙÔ È‰Â·Ùfi, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ. K·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ù·Í›‰È· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, Ì ÙÔ˘˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ó¤· ‚È‚Ï›·, Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∂§§∏¡π∫∏ §√°√Δ∂áπ∞

ÂÈÎfiÓˆÓ. KATAZHTEITAI ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™·Ì·Ú¿, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜

TRUE LOVE ÙÔ˘ ÕÚË M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÂΉ. TfiÔ˜

™ÎÏËÚfi ÂÚˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È – ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ «EÈΛӉ˘ÓˆÓ Û¯¤Ûˆӻ ÙÔ˘ §·ÎÏfi, Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Û ˘·ÚÍȷ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. ªÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·, Ô˘ Û·Úο˙ÂÈ fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿. 2 ™À°°ƒ∞º∂π™ ∞¶√ Δ∏¡ Kø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰·: ÙÔ «IÚ¤Ó·» ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ KÒÛÙ· KˆÙ¿ÎË, ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, Ì ¤ÓÙÔÓ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÚˆÙÈÛÌfi, Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ P¤·˜ ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «H ·Ê‹ Ù˘ ·Ï¿Ì˘ ÛÔ˘» H ¶ETA§OY¢A TOY IN™ENM¶OPN ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ PfiÎÔ˘, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘

MÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, fiÔ˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ Î·È ˙˘ÌÒÓÂÙ·È ÂχıÂÚ· Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ŒÓ· ·Ó·Î¿ÙÂÌ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È 62 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

E·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·ÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÚÚ‹ÎÙË, ÏËÛÙ‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÔÏ˘‰Ú·¤ÙË KÒÛÙ· ™·Ì·Ú¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏÂÍÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ «˙ËÓ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜» Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. O £H™AYPO™ ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ· ™ˆÙËÚ¤ÏÏÔ˘, ÂΉ. O͇

∞fi ÙÔÓ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÏÔ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Tarantino... ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÏÔÁ˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ô ¿ÂÚÁÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ë fiÌÔÚÊË ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÂηÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙÚÈ·, Ô ·Á·ıfi˜ ÁÈÁ·ÓÙfiÛˆÌÔ˜ PÒÛÔ˜ Î·È Î¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· 10 ÎÈÏ¿ ÎÔη˝Ó˘... O £H™AYPO™ TOY •EP•H ÙÔ˘ N¿ÓÔ˘ B·Ï·ˆÚ›ÙË, ÂΉ. ÕÁ΢ڷ

ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÔÈÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›̷ÛÙÂ, ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. H A§§H ¶§EYPA TOY NOMI™MATO™

Ù˘ §¤Ó·˜ M·ÓÙ¿, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜

«ÕÓÙÚ·˜ Î·È Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜...» A˘Ùfi ›ÛÙ¢ ¿ÓÙ· Ô AÓÙÚ¤·˜ Î·È ¤„·¯Ó ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ, Û·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ HÚ·ÎÏ‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ AÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ K·Î›·. H MAPIA TøN MO°°O§øN Ù˘ M·ÚÈ¿ÓÓ·˜ KÔÚÔÌËÏ¿, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË

ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙË M·Ú›· KÔÌÓËÓ‹ ¶·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ó·, ÎfiÚË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Mȯ·‹Ï H' ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÛÙ· 12 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ¿ÏıËΠӷ ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ MÔÁÁfiψÓ, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. OI ¶APA•ENOI §O°OI TH™ KYPIA™ M¶OBAPY Ù˘ KÏ·›Ú˘ MËÙÛÔÙ¿ÎË, ÂΉ. ÕÁÚ·

H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË Ù˘ ŒÌÌ·˜ MÔ‚·Ú‡, fiÙ·Ó ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ¡· ˙‹ÛÂÈ Ì ϤÍÂȘ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ™THN ¶ATPA FLASHBACK ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ ™ÈÊÔÓÈÔ‡, ÂΉ. M›Óˆ·˜

M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜,


Into

OÈ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì·˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ.

the

MICHA EL CLA YTON (Odeo n) ú 19 ,90 & B Ray ú lu 29,90

O ™›ÓÙÓ ˚ ¶fiÏ·Î ¤¯ÂÈ ÛÔ Ú¿‰ÔÛË ˘‰·›· · ÛÙ· ‰Èη Û ÙÈο ıÚ›Ï Â›Ó·È ÛÙ ÂÚ. E‰Ò ËÓ ·Ú· ÁˆÁ‹ η ¤Ó· ‰Â‡ È ÎÚ·Ù¿Â ÙÂÚÔ Úfi È ÏÔ. AÊ‹ ÛÎËÓÔı ÓÔÓÙ·˜ Ù ÙÈο ËÓ›· · ÛÙÔÓ TfiÓ Î·È ÙÔ Á‹ È °Î Â‰Ô ·Ó ÔȯÙfi ÛÙÔ ÈÏÚfiÈ KÏÔ‡ÓÂ˚ Ó T˙ÔÚÙ˙ Ó· ·›ÍÂ È ÙÔ Û˘Ó‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎ ÁÔÚÔ, Ô Ïˆ‚ÈÛÙ ˘ › ·Ó¿ÌÂÛ ·ÁÁÂÏÌ · ÛÙÔ Â·ÙÈÎfi η ı ‹ Î ÔÓ Î·È ÙȘ ÛˆÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÚÔ. ™ÙÔ ÊfiÓ Û˘Ó¿‰ÂÏ ÙÔ ¤Ó·˜ ÊÔ˜ ÛÂ Î Ú ›Û Ë ÎÈ ¤Ó·  ÚËÌ·ÙÈÎfi ȯÂÈÛοӉ·Ï Ô Ô˘ Ì ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÔÚ› Ó· ÔÏÏ¿ ÌË ‰ÂÓÈο Î ·È ˙ˆ¤˜.

CONT RO (Seven L / Priva te) ú 1 9,90 H ÌÔ˘ÛÈÎ ‹Ù

·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›· Ù 2007. H Ô˘ ·˘Ùfi ‚ÈÔ¯ÂÈÚ· ÿ· ËÁ¤ÙË ÙË Ó K¤ÚÙȘ ˜ ÂÌ‚ÏËÌ , · ÙÈ Î‹˜ postÌ¿ÓÙ·˜ Joy Divis punk ion, Ì¤Û ‚ÈÓÙÂÔÎÏ · ·fi ÙË È›ÛÙÈÎË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘ ˘ ʈÙÔÕÓÙÔÓ KÔ ÚÌ›Ó, ‚· ÛÙÔ ‚È‚Ï ÛÈṲ̂ÓË ›Ô Ù˘ ¯‹ Ú·˜ ÙÔ˘ Ú·. AÛ NÙ¤ÌÔÚfiÌ·˘ÚÔ , ·ÔÛÙ· ̤ÓÔ, · ÛÈÔÔÈËÁÂÚfi, ¯ˆ Ú›˜ Ó·  ӷ ·ÁÈÔ ȯÂÈÚ› ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó Î·Ù·Ú· Úˆ·, ·Ó ̤ÓÔ ‹·‰ÂÈÎÓ‡ ÂÈ ÌÈ· · ÂÚÌËÓ›· ›ÛÙ¢ÙË ·fi ÙÔÓ ™·Ì P¿ÈÏ È...

JOE S TR FUTUR UMMER: TH E E (Odeo IS UNWRITT n) ú 19 EN ,90 O

ADVERTORIAL «A.V.»

Julien Te mple Â›Ó ·È ›Ûˆ˜ Ô Ê·›Ô˜ ÌÔ ÎÔÚ˘˘ÛÈÎfi˜ Ó ÙÔÎÈÌ·ÓÙ fiÏˆÓ Ùˆ ÂÚ›ÛÙ·˜ Ó ÂÔ¯Ò Ó. TÔ Í¤Ú ÙÔ “The ·Ì ·fi Filth and The Fury ÚfiÛÊ· ”, ·fi ÙÔ ÙÔ “Glas tonbury ÙËÓ ˘fiÏ ” Î·È · ÔÈË ÊÈÏ fi ÌÔÁÚ·Ê›· ‰ È·  ÈÛ Ù ÙÔ˘. TÔ ÒÛ·ÌÂ Í ·Ó¿ ·fi  Ï Ë Î Ù ÈÎ ÙÔÓ ÂÎfi ÙÚfiÔ ‰ È· ¯  ›Ú ·ÚÔ˘Û ÈÛ Ë ˜ Î · ›·Û˘ ÙÔ È ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁΤÓÙÚˆ Ô˘ Û˘Û ÁÈ· Ó · ÛÎÈ·Á ÙÔ ÔÚÙ Ú·Ê‹Û ڤÙÔ ÙÔ È ˘ Ì·Î·Ú ÁÔ‡ ÙˆÓ ›ÙË ·Ú¯Ë Clash, Jo e Strumm ·fi ÙȘ er, ÌÈ·˜ ÈÔ ÛËÌ· ÓÙÈΤ ÂÚÛfiÓ ˜ fiÏˆÓ Ùˆ ˜ rock’n’roll Ó ÂÔ¯Ò Ó...

°È· Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ï¢ÎÒÌ·Ù· Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ìfi‰· ÙÔ˘ TfiÎÈÔ, Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Hercules And Love Affair Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡, Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Ian Curtis ‹ ÙÔÓ Joe Strummer. Into The Fnac, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi. Afi ÙË Fnac Î·È ÙËÓ A.V., ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÈ Â˘¯¤˜...

“Vanta ge Poin t” DEU (V2/ C S oopera tive Mu ú 16,9 sic) 0 H ·Á· Ë̤ÓË Ì ¿ÓÙ· · AÌ‚¤ÚÛ· fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤Ê ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏfiÙÔÓÔ ¯·ÌËÎÈ ÂÛˆ Ù Â Ú ÈÎ fi Revoluti “Pocke on” ÙÔ˘ t 2 0 05. K·È ÓÙ·È Î¿ Ê·›ÓÔˆ˜ ÈÔ Â ÍˆÛÙÚÂÊ Ó·ÌÒÓÔ Â›˜, ‰˘ÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÓÙ·˜ ÙȘ ‚ϤÔÈÔ ‰˘Ó· ÌÈΤ˜ ÛÙÈ ·ÚÂÏıfi Á̤˜ ÙÔ˘ ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ . Ÿ¯È Ì ¿ÁÓÔÈ· Î Ó·ÓÈ΋ ÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÎÙÈÛÌfi ÙË ˜ ˆÚÈÌfiÙË Ì ÙÔÓ ÂÎÏÂÙ·˜ 15 ¯ ÎÈ 6 ¿ÏÌ ÚfiÓˆÓ Ô˘Ì. TÔ Â ÏÏËÓÈÎfi ‚ÚÂÈ ÔÏ ÎÔÈÓfi ı· ÏÔ‡˜ Î·Ï Ô‡˜ ÏfiÁÔ Ó·ÓÂÒÛ ˘˜ Ó· ·È ÙË Ï·ÙÚ Â›· ÙÔ˘.. .

“Hercu les and L Affair” HERCU ove LES AN LOVE A D F ú 12,9 FAIR (DFA/ E 0 MI)

TÔ “Blind ” Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˙fiÓ. ŒÓ· Ù˘ Û˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÔ‰›ÙÈÎË Ó ·ÏÈÔdisco, ÛÙÔ Ó ÔÔ›Ô Û ·fi ÙÔ ÙÛ›ÌËindie ÎÔÈÓ fi Ô˘ Ú ÙÔÓ Anth ÔÛÎ˘Ó¿ ony ̤¯ ÚÈ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Î clubbers ÚÈÓ·Ó Ù· vintage Ë Î¿ Ê›ÏÙÚ ÏÂÎÙÚÔÓÈ· Ì ٷ Ô Ô›· Ô A ÛÙfiÏÈÛ ndy Butle ÙÔ ¿ÚÙÈ r . ¢ÂÓ Â›Ó fiÙÈ ÙÔ ¿Ï ·È Ù˘¯·›Ô ÌÔ˘Ì Î ˘ÎÏÔÊÔ DFA, ÙÔ Ú› Û label ÙÔ˘ James M ÙËÓ Ô˘ ͤÚ urphy, È Ó· ·›˙Â È Ì ÙÔ Ú ϛÁÔÈ. A ÙÚfi fiÛÔ ÔÙ¤ÏÂÛÌ · , ¤Ó· po ÌÔ‡ÚÈ  p Î·Ï·Ô˘ η٤ΠÙËÛ ÙȘ Ì¿˙˜...

ART, S KATEB O AND L IFE, An ARDING dy How (GING ell KO) ú 29,90 OA

ndy How ell Í·Ó· Û Ù Ô Ú ›· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù Ù˘ ska ËÓ Ète b o a rd ÙÔ‡Ú·˜. in g Î Ô ˘ Ï Ÿ¯È ÙÂÙÚ ÈÌ̤ӷ. Îfi˜ «·ı O ·ÛÙÈÏËÙÈÛÌfi ˜», Ô˘ ¯ıËÎÂ Û ·Ó·Ù‡ÙȘ ÌËÙÚ ÔfiÏÂȘ ÏÔÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÔÈÛÙÔÚÈο ̤۷ · ÓÙ‡ÍÂȘ fi Û˘ÓÂÌ ıÚ˘Ï ÈΤ˜ ÌÔÚ ˆ˜ Ô T ʤ˜ fiony Haw k. AÏÏ¿ « ‰  ›¯ Ó Â Î ˘ Ú ›ˆ ˜ Ù · È» Ì ¤ Û · ·fi ‰ visuals (Á Âο‰Â˜ ÎÚ·Ê›ÙÈ, street art Ô˘ ÙË Î.Ù.Ï.) Û˘Óԉ ‡Ô˘Ó Û ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏË ÙË Ù˘ ÔÚ Â›·˜ Ù˘ ...

TOKYO S Tiffany TREET STYL E, Godoy (T & HUD SON) ú HAMES 26.90 To Tfi

ÎÈÔ ‰Â›¯ ÓÂÈ ÙÔ ‰Ú ÁÚ·ÊÈÎfiÙË fiÌÔ. M ٷ Ù˘ · ÙË ÔÚÚfiÊËÛ ı Èı· ˘ οÓÔ‡ ÎÈ · ›ı·ÓÔ˘ trend, Ì Ó·ÓÈÎÔ ÙÔ ·Úı¤ ‡ ÓÔ ¤‰·ÊÔ ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ˜ Ù˘ ·˘, Ì ÙËÓ · Û ‡ ÊÈÏ›· ÙÔ ÏÏËÙË Ù ˘. H Tiffa ¯ÓÔny Godo ÁÚ·Ê› Ù y ¯·ÚÙÔȘ Ù¿ÛÂȘ  Ô˘ ΢ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÁÈ· Ú¯Ô‡Ó ˆÓ¤˙ÈÎ Ô˘˜ ‰Úfi Û¯ÔÏÈ¿˙ ÌÔ˘˜ η È ¿Óˆ Û È Â ‰Âο‰Â˜ Áڷʛ˜ ʈÙÔÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ ˘ ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˜...

DARK TOWE R: THE GUNS LINGE R BOR Stephe N, n COMIC King (MARV EL S) ú 23 .90 G ra

p h ic n o v e l, Û Ù Ô ÂÚ›ÊËÌ  Ï · ›Û ÈÔ Ë˜ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ˜ Ô˘ Û˘ Ù Ô ‰ È· ٠ӤϷ‚ ·Ú·Á̤ ÓÔ Ì˘· Stephen Ïfi ÙÔ˘ King, Û˘ Ó‰˘¿˙ÔÓ ¯  ›· ·  Ù·˜ ÛÙÔÈfi ÙË ÏÔÁ Ô Ù Â ¯ Ó ›· ÓÙ·ÛÙÈÎÔ ÙÔ˘ Ê·‡, ÙË Ì˘ı ÔÏÔÁ›· Ù ¤ÛÙÂÚÓ Ô˘ ÁÔ˘Î·È Ù· Û ¯‹Ì·Ù· ÛÙËÌÔÓÈÎ Ù Ë ˜   È‹˜ Ê·ÓÙ ·Û›·˜. ™ Gunslin ÙÔ “The ger Born ” Û˘ÓÂÚ ÛÙÔ ÛÂÓ Á¿ÛÙËΠ¿ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ Pe Robin Fu ter David rth (ÛÂÓ , ¿ÚÈÔ) η (ÂÈÎÔÓÔÁ È Jae Lee Ú¿ÊËÛË ), Ê ·ÚÂÏı ˆÙ›˙ÔÓÙ fiÓ Î·È Ù ·˜ ÙÔ È˜ ηٷ‚ Roland ÔϤ˜ ÙÔ Deschain ˘ , ·Ù¤ÚÌÔÓ ÓËÁÔ‡ ÙÔ Ô˘ ΢˘ «™ÎÔÙ ÈÓÔ‡ ¶‡Ú ÁÔ˘»...

FNAC ª·ÚÔ‡ÛÈ: The Mall, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 FNAC °Ï˘Ê¿‰·: ™. ∫·Ú¿ÁȈÚÁ· 4 & §·˙·Ú¿ÎË °Ú·ÌÌ‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 800 800 50 50 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË), www.fnac.gr

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 63


ÌÈ· ·Ú¤· ·È‰ÈÒÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ·Á·‹ÛÂÈ, Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›, Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ, Ó· ˙‹ÛÂÈ. XÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, οÔÈÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, οÔÈÔÈ fi¯È, οÔÈÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, οÔÈÔÈ ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó... H AH¢ONO¶ITTA ÙÔ˘ IÛ›‰ˆÚÔ˘ ZÔ˘ÚÁÔ‡, ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘

H ÂÚÈ‹ÁËÛË ÂÓfi˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÊÈϤÏÏËÓ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÈÌÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·.

Ì·Ú, ÙË Ó¤· ËıÈ΋ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ŸÏ· ‰ÔṲ̂ӷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο, Ï¿ÓÔ-Ï¿ÓÔ, ·fi ÙËÓ ¤Ó· Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜. TA ¶APAMY£IA TH™ A°XONH™ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË MÔ˘Ûٿη, ÂΉ. M·ÁÈÎfi KÔ˘Ù›

ŒÓ·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙ›. MfiÏȘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚‹Ì·, ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ¿. TÔ˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÎÚÂÌ¿ÛÙËηÓ, οı ‚Ú¿‰˘ ÎÈ ·fi Ì›·, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘... MIKPA ¶A£H

HMEPO§O°IO ABANA™ Ù˘ IÔ˘ÛÙ›Ó˘ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË-AÚÁ‡ÚË, ÂΉ. HϤÎÙÚ·

H A‚¿Ó· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ºÈÓÙ¤Ï K¿ÛÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ì ÙËÓ ÔÚÁÈ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ˘¤ÚÔ¯· Ô‡Ú·, ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙˆÓ

ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ º·ÚÔ‡Ô˘, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜

¢ÈËÁ‹Ì·Ù· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÌÈ· Âڈ̤ÓË ‰È¿ÛËÌˆÓ ·ÔȉÒÓ Ô˘ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È, ÌÈ· 15¯ÚÔÓË AÊÚÔ‰›ÙË Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ fiÏË ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ·Ú¿ÊÔÚ· ÌÈ· ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙË...

H E¶OXH MA™ TOTE §E°OTAN ™HMEPA Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÂΉ. MÈÎÚfi˜ I·Ófi˜

ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. TÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ: «°ÂÓÓ‹ıËη ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘ ÙÔ˘ 4300 .X., Ì ¤Ï·Û·Ó ·fi ¯ÒÌ· Î·È ÓÂÚfi, fiˆ˜ ¤Ï·ÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ». K·È ÙÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

T∞ ª∂Δ∞Ã∂πƒπ™ª∂¡∞ μπμ§π∞ ¶π∞¡√À¡ Δ√¶√ N· ÌÈ· ˆÚ·›· ›‰ËÛË: ÙÔ www.pixisbook.blog.com Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi blog Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÙÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ÕÏÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì ٷ ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ Ó· ÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈ· Û ¯ˆÚÈ¿ ‹ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (.¯. Ê˘Ï·Î¤˜). ™Ù›Ï mail ÛÙÔ pixiskl@yahoo.gr

•∂¡∏ §√°√Δ∂áπ∞ ™¶√ÀΔ¡π∫ ∞°∞¶∏ª∂¡∏ ÙÔ˘ X·ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ, «AÛË̤ÓÈ· ™ÂÈÚ¿», ÂΉ. øηӛ‰·

Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜, Ê˘ÏÂÙÈÎfi Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi, Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË AÌÂÚÈ΋. ∂πÃ∞ª∂ ∂¡∞ √¡∂πƒ√ ÙÔ˘ Jake Lamar, ÂΉ. ¶fiÏȘ MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: M·Ú›· ™Î·Ì¿Áη

ŒÓ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ I¿ˆÓ· Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ.

ŒÓ· ·ÎfiÌ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ·ÔʇÁÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.

T™∞∫π™ª∂¡∏ ∞∫Δ∏

EAT, PRAY, LOVE

ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ TÂÌÏ, ÂΉ. TfiÔ˜ MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: AÓÙÒÓ˘ K·ÏÔ·Ú˘

Ù˘ EÏ›˙·ÌÂı °Î›ÏÌÂÚÙ, ÂΉ. M›Óˆ·˜

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏÔ΋ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· (‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÁÁڷʤˆÓ AÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ M˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2007).

M¤¯ÚÈ Ô‡ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· fiÙ·Ó Ù›ÔÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÙË ÁÂÌ›˙ÂÈ; H EÏ›˙·ÌÂı ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÎÈ ·fi ÂΛ ÛÙËÓ IÓ‰›· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÈÎfi M·Ï›. °˘Ú›˙ÂÙ·È ‹‰Ë Ù·ÈÓ›· Ì ÙËÓ T˙Ô‡ÏÈ· PfiÌÂÚÙ˜.

A¡Δπ∑ø∏

64 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÙÔ˘ Philip Roth, ÂΉ. ¶fiÏȘ

KAºENEIO KAPNAK

¶ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1986 Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Ô˘ÚÈÙ·ÓÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ıÂÔ˜ ‚ڷ›Ô˜, Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, Ë ÈÛÙÔÚ›·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ IÛÚ·‹Ï, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ P›ÁηÓ.

ÙÔ˘ N·ÁΛÌ M·¯ÊÔ‡˙, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜

AIXMHPA ANTIKEIMENA

O ME°A§O™ A¶OXAIPETI™MO™

Ù˘ T˙›ÏÈ·Ó ºÏÈÓ, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ

ÙÔ˘ P¤ÈÌÔÓÙ TÛ¿ÓÙÏÂÚ, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜

TÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ÏÔ΋ Î·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜. H Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·Ó Î·È ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ‚Ú·‚›·.

ŒÓ· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÓÔ˘¿Ú ÙÔ˘, fiÔ˘ Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ º›ÏÈ M¿ÚÏÔÔ˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜, ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ T¤ÚÈ §¤ÓÔÍ.

¶§∏°øª∂¡√π

XIONI TON A¶PI§H

ÙÔ˘ Percival Everett, ÂΉ. ¶fiÏȘ MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: §‡Ô K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜

Ù˘ Pfi˙·ÌÔ˘ÓÙ ¶›ÏÙÛÂÚ, ÂΉ. øηӛ‰·

AÂÈÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÓÔ¯¤˜, ÓÂÔÓ·˙›, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ¤ÚˆÙ˜. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ η-

H K¿ÚÔÏ·˚Ó Î¿ÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ·ÛÙÚ·‹ ÛÙË ™ÎÔÙ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Ù˘ Î·È Ó· Á˘-

°Ú·Ì̤ÓÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ N¿ÛÂÚ, ÙÔ «K·ÊÂÓÂ›Ô K¿Úӷλ ÙÔ˘ AÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1974. ¢È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ K¿ÈÚÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1960, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ¶fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ŒÍÈ HÌÂÚÒÓ.

Ú›ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ›Ûˆ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıˆÛÚ¤ÂÈ Á¿ÌÔ Ù˘. ™Â ÌÈ· ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û’ ¤Ó· ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û›ÙÈ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘... ºEPMIN, OI ¶EPI¶ETEIE™ ENO™ MHTPO¶O§ITIKOY KATEP°APH ÙÔ˘ Sam Savage, ÂΉ. §È‚¿Ó˘

M¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÎÔÙ˘¯ÈÒÓ Î·È Ì ÊfiÓÙÔ ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ô º¤ÚÌÈÓ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙËÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË „˘¯‹ ÙÔ˘. KˆÌÈ΋, ÙÚ·ÁÈ΋, ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË «Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË» ÛÔ˘‰·›·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. AMERICAN DARLING ÙÔ˘ Rassell Banks, ÂΉ. ¶fiÏȘ

¢È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙË §È‚ÂÚ›· Î·È ÛÙȘ H¶A ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19751991. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Î·›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚›·, ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È Ê˘ÏÒÓ. THN ¶PøTH ºOPA Ù˘ ™‡Ï‚È· OηϛԂ·, ÂΉ. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ OÚ›˙ÔÓÙ˜

¢‡Ô Ӥ˜ ÎÔ¤Ï˜ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂχıÂÚ˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜. OÈ ÚÒÙÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ı· ‚ȈıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿, Û’ ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ı·‡Ì·Ù·. E°ø KAI O KAMIN™KI ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈÂÏ K¤ÏÌ·Ó, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘

™‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ˙ˆÓÙ·Ófi, Û·ÚηÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ «·Ú¿ÁÔÓÙ˜» Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË ‰›„· Ù˘ Ê‹Ì˘.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 65


¶APOY™IA™H ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 5/5, 19.30 «TÔ ¯Ù·fi‰È ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·» ϤÁÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ IÚÏ·Ó‰Ô‡ ÔÈËÙ‹ Michael Longley, Û ÌÂÙ·ÊÚ·ÛË Ã¿ÚË μÏ·‚È·ÓÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË Î·È ÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi K¤ÓÙÚÔ MÂÙ¿ÊÚ·Û˘ - §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ∂ÈÛً̘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (EKEME§). ™ÙÔÓ ¶·Ù¿ÎË, ∞η‰ËÌ›·˜ 65.

ΔƒπΔ∏ 13/5 TÔÓ °ÎfiÚÓÙÔÓ ™ÌÈı ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔηϤÛÂÈ «M¤Î·Ì ÙˆÓ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì». ™ÙȘ 13 M·˝Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «MËӇ̷ٷ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹», ÂΉ. IÛfiÚÚÔÔÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·fi «ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ» ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓË ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ.

ÙÔ˘ ŒÚÈÎ ÕÌÏÂÚ, ÂΉ. Opus

O Raynaud ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂΉԯ¤˜ Î·È Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ¿ÎÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÙˆÓ ÙÚÔÙÛÎÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ì·Ô˚ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘», ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î.Ô.Î.

H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ™˘Ú›· ÙÔ˘ 1970, fiÔ˘ Ô ‹Úˆ·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. XAMENOI ™TO ¶§H£O™ Ù˘ Catherine O’ Flynn, ÂΉ. M›Óˆ·˜

BA™IKE™ I¢EE™ TH™ OMOIO¶A£HTIKH™

AÚ¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È Û ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤Ó· 13¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓË. ¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘...

ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B˘ıÔ‡Ïη, ÂΉ. MÈÎÚfi˜ I·Ófi˜

H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋˜, ·fi ÙÔÓ IÔÎÚ¿ÙË ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. H E¶INOH™H TH™ EYTYXIA™ ÙÔ˘ M·ÚÙ›Ó M¤, ÂΉ. øηӛ‰·

∫∞π ∞§§∞...

TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜; M¤Û· ·fi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰È·ÓÔËÙÒÓ, Ë ‰È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÓȯÓ‡ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔ.

H ANA§ºABHTH Ù˘ ÕÁÎÔÙ· KÚÈÛÙfiÊ, ÂΉ. ÕÁÚ·

ŒÓ· ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·fi Ù· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ O˘ÁÁ·Ú›·, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’56 Î·È ÙËÓ ÂÍÔÚ›· Ù˘... £EOºPA™TO™ O EPE™IO™, O ºI§O™OºO™ TH™ XAPA™ TH™ ZøH™ ÙÔ˘ Haakon Smedsvig Hanssen, ÂΉ. M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜

O NÔÚ‚ËÁfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÏÈÙfi Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹ ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˘, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. O MAH™ TOY ’68 ™TH °A§§IA KAI TON KO™MO ÙÔ˘ Jean-Louis Marzorati, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¯ÚÔ-

66 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÙÔ˘ Philippe Raynaud, ÂΉ. ¶fiÏȘ

O §EBANTINO™

ÓÈ¿, ·fi 140 ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜-ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛˆÓ. EYPø¶A´KH OYTO¶IA, ™KEæEI™ °IA THN ENøMENH EYPø¶H TOY 21Ô˘ AIøNA ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °Ô‡Ó·ÚË, ÂΉ. K·ÛÙ·Ï›·

AÓ Ë Âӈ̤ÓË E˘ÚÒË ¿ÏÏ·Í ÙfiÛÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙÔ ’57 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 2057; ™Â ·˘Ùfi Î·È Û ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ··ÓÙ¿ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ E˘ÚÒ˘. T√ ªø™∞´∫√ Δ∏™ ∞∫ƒ∞™ Aƒπ™Δ∂ƒ∞™ ™ÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Â·Ó¿ÛÙ·Û˘

IKANO¶OIH™H °˘Ó·›Î˜, ÛÂÍ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Â·Ê‹˜ Ù˘ ‰Ú. AÓ›Ù· KϤÈÙÔÓ, ÂΉ. AB°O

AÚÎÂÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤Ó˜ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û‡‰ÂÈ Ó· ÙȘ ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Ù›ÔÙ·. NA MHN •EXA™ø ÙÔ˘ Zaldy S. Tan, ÂΉ. KÚÈÙÈ΋

M‹ˆ˜ ͯӿÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ô‡ ‚¿Ï·Ù ٷ ÎÏÂȉȿ Û·˜ ‹ Û·˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË Û·˜; ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ı· ‚Ú›Ù ·fi ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Û·˜.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 67


Δ√ μπμ§π√ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

10 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. £· ··ÓÙ‹ÛÂȘ;

°πA¡¡∏™ ª∞ƒ√À¢∞™ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H

ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ «™ÎÚ›ÌÔÏ·» (1991/O͇), Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ M·ÚÔ‡‰·˜ (ÁÂÓ. 1968), Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÏÔ΋, Û·Û¤Ó˜ Î·È «ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·» ÙËÓ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓË ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ô›ËÛË. H «M˘ÛÙÈ΋ ‰È·ı‹ÎË Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ °Î·‚ÔÁÈ¿ÓÓË» ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰·.

Ã

1. ¶Â›Ù ÌÔ˘ Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; H «M˘ÛÙÈ΋ ‰È·ı‹ÎË» ›¯Â ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ· ›‰ËÛË ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ¤ÁÎÚÈÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Poetry” ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, fiÙ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·, ÙÔ 2002, «ÙÔ ÊÙˆ¯fi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ٷ Û›ÚÙ·» –Ë Ô›ËÛË ‰ËÏ·‰‹– «¤·„ ӷ ’Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÊÙˆ¯fi Î·È ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ï·¯Ófi ÙÔ˘ Ï·¯Â›Ô˘!». ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‡ÏË Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ –Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ «KÈ‚ˆÙÔ‡» Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘– Ô˘ ı· Û˘Ó‰‡·˙ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ («‰È¿‚ÔÏÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·!») Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· fiÛ· ¤Î·ÈÁ·Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘ ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ™·Ó ›‰Ô˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ˘‚ÚȉÈÎfi, Ì ÌfiÏÈÎÔ Û·Û¤Ó˜ Î·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ‰Ú¿ÛË, Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. 2. H Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Û·˜ ÛΤ„Ë; ¶Â˙ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‰˘Ô ·‰ÂÚʤ˜, Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fi„Ë, ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ›‰ÈÔ ·›Ì· ̤۷ ÙÔ˘˜, ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ·Ù¤Ú·, ÙÔ˘ ÁÂÚÔ-̇ıÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î·Ïfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÏÏ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÚÈÓ, Î·È Ô Î·Ïfi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¿˙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜. 3. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ô›ËÛ˘, ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó¿ÁÎË; Ÿ¯È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¿Ì ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· shopping therapy Ô‡Ù ÁÈ· ¯Ïȉ¿Ù· weekend ÛÙË M‡ÎÔÓÔ. AÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÔχÙÈÌË ·fi ÔÙ¤ ˆ˜ ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›‰ÔÙÔ. £· ¤ÏÂÁ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ Ô¯˘Ú¿, ÚÈÓ ÙÔ ÌÔÓÙÚÈÁÈ·ÚÈÎfi «Ù¤ÏÂÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·». 4. OÈ ‹Úˆ¤˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÙÒ68 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÛˆÓ. TÔ Ù˘¯·›Ô ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È΋ Û·˜ ˙ˆ‹; AÓ·fiÊ¢ÎÙ·. ™ÙË Ì˘ıÔÏ·Û›· ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ ÙÈı·Û‡ۈ Î·È Ó· ÙÔ ˘Ôٿ͈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Û ٤ÙÔȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ͤÚÂÙÂ. º˘ÛÈο, ÛÙË «M˘ÛÙÈ΋ ‰È·ı‹ÎË», ÌfiÏȘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη fiÙÈ Ë ¤‰Ú· Ù˘ øηӛ‰·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙËÓ «KÈ‚ˆÙfi» ÌÔ˘, ÛÙË ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ ‰ËÏ·‰‹, ηٿϷ‚· ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ‹Ù·Ó, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÛËÌ·‰È·Îfi. 5. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ ͷӿ Î·È Í·Ó¿; ¢ÂÓ ı· ÙÔ ’ÏÂÁ·, ¤Ú· ·fi ıˆÚËÙÈο ΛÌÂÓ·, οÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ê˘ÛÈο, Î·È ÂÓ›ÔÙ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. °ÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ Ô›ËÛË Â·Ó¤Ú¯ÂÛ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· – Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË Ù˘ Ù¤ÙÔÈ·. 6. ¶ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜; EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ‚·Ú‚¿ÙÔ ÙËÏÂ-ÛοӉ·ÏÔ ‹ È‡ÛÔ˘Ó ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·’ ÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË!... ¶¤Ú· ·’ Ù· ·ÛÙ›·, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ·ÏËıÈÓ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi. £· ¿ÍÈ˙ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ «·Ú¿Ï¢ÚË», ·Ê·Ó¤ÚˆÙË ‹ ·Ú·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Ò˜ ÎÈ ·fi ÔÈÔÓ; 7. AÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û οÔÈÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜; KÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÔ˘, ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜. ™·Ó ·ÊËÁËÙ‹˜ Â›Ì·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È Û ·ÛÊ·Ï‹ ·fiÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÒ. H ÁÓˆÛÙ‹ Û¯È˙ÔÊÚÂÓ‹˜ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· Ó· ÂȘ «ÛˆÛÙ¿» ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘. 8. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı¤ÏÂÙÂ; A˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ›, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù·Í›‰È ÎÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ, ÔÓÂÈÚÔfiÏÔÈ Î·È Ú·ÏÈÛÙ¤˜, ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È ı·ÚڷϤÔÈ – ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜. K·È ‚¤‚·È·, Ó· ’Ó·È Ê›ÏÔÈ. 9. OÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Â›Ó·È ·‰È¤Íԉ˜. E›Ó·È Û‡Ìو̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹ ÙˆÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ӈӻ ÙÔ˘ ’60 Î·È ’70; ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ʇÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Óı›˙Ô˘Ó. ÿÛˆ˜ ÊÙ·›Ó ٷ ÈÛ¯Ó¿ Î·È ·ÛÙ·ı‹ ¯ÒÌ·Ù·, ÔÙÈṲ̂ӷ οı ÏÔÁ‹˜ ¯ËÌÈο Î·È ‰ËÏËÙ‹ÚÈ·... ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ «Â·Ó¿ÛÙ·ÛË», ‰ÂÓ ÙËÓ ¤˙ËÛ·. A’ fiÛÔ Í¤Úˆ fï˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿„¢Û˘ ÌÂÙ¿. 10. H Aı‹Ó· Û¿˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ˆ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË; T· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ˆ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿; H Aı‹Ó· Â›Ó·È Ë fiÏË ÌÔ˘. E›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÈÎfi Ù˘. Ÿˆ˜ ÙÔ˘˜ Ôχ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì Ûı¤ÓÔ˜ Û ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÚ›ÙˆÓ ÎÈ ¿Û¯ÂÙˆÓ... ŸÛÔ ÁÈ· Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ̤ӈ Ôχ ÎÔÓÙ¿, AÌÂÏÔ΋Ô˘˜... ∞


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 69


Stardust ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

Ó˘ ∫Ï›Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜ Î·È °È¿Ó

¶ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, AÚ›Ï˘, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô KÚÈfi˜. ¶¿ÚÙÈ Zˆ‰›ˆÓ, ATHENS VOICE Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÏË Ù˘ ATHENS VOICE KÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ›‰·Ó fiÏ·: ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ P‹ÁÔ Î·È Ù· «T·Á¤ÚÈ·» ÙÔ˘, 15 Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Û ÚfiÏÔ ÚÔÎ ÛÙ·Ú Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹, Û ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Û˘Ó·˘Ï›·, Ù· 12 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Zˆ‰›ˆÓ. TËÓ Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ Ù˘ Toi & Moi, ÁÂÌ¿ÙË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ¯¿ÚË, 12 outfits - 12 ˙҉ȷ, Ô˘ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎÂ. T· ÂÓ‹ÓÙ· Ù˘¯ÂÚ¿ ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙ· ÔÔ›· Ô ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‚ڋΠÙÔ È‰·ÓÈÎfi soulmate. TÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô AÓÙÒÓ˘ KÈԇη˜. TË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Ô Nikko Patrelakis Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ A¤ÚÁ˘. T· ‰ÒÚ· Ô˘ ‹Ú·Ó fiÏÔÈ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Sochiphar Î·È Schwarzkopf. K·È ‚¤‚·È· Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÙ‹ÚÈ· Jose Cuervo Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙÔ Ì·Ú ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ºˆÙÔ: ∏§π∞™ Δ™∂ƒ√™

70 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


∞fi ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘

Toi & Moi

°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ·ÓÈÒÙ˘

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 71


E˘¯·Ú ÙÔ˘˜ ¯ÔÚ ÈÛÙԇ̠ËÁÔ‡ Î·È Û˘ÌÌ ˜, Ê›ÏÔ˘˜ ¿¯Ô˘˜: Toi & M (Paco R oi / Sochiphar aba Hell Schwarz nne, Carolina He as S.A. rr kopf (Gli ss). TË J era, Tous) / (Diageo ose H AÓÙÒÓË ellas) ÁÈ· Ù· Ô Cuervo Ù¿. T KÈÔ‡ team ÙÔ˘ η (Q Productio ÔÓ n). TÔ bar “Ten ” ÁÈ· ÙË Ì¤ÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ó ·.

Ù˘ Ë - ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ªÂÓÔ‡ ™ÙÂÊ·Ó›· °Ô˘ÏÈÒÙ

Δ¿ÌÙ·

ÿÚ˘ ∞ ÛËÌ Ï˘-∫·Ù ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜-°ÈÒ ÚÁÔ Ú›Ó· §¿Û ·- °ÈÒÚ ˜ ∫·ÏÊ·Ì·ÓÒÁÔ˜ ¶·Ófi Ô˘ÏÔ˜

Stardust ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

Δ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Toi&Moi

¢Ë

ª¿ÚÈÔ˜ §¤Îη˜

Ù›Ó· ¡ÈÎÔÏÔ˘§Ô˘›˙· ¡·ı·Ó·‹Ï (A.V.)- ÃÚÈÛ ›ÙÛË(A.V.) Ô‡ÏÔ˘ (TEN)- ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ

ª·Ú›· ¡·˘ÏÈÒÙÔ˘

£·Ó¿Û˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÔÛÙÔÏ›· ¶··‰·Ì¿ÎË

∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›‰Ë˜ ª·Ú›· ¶¿ÙÛË- ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

√È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ °Ú›‚ ·˜, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÚÔ‚ ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏÏ‹˜

e Cuervo Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ Jos

72 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÛË(A.V.)- ÕÓÓ· ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜(HP) - ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·Ïϛ٠˜ (TEN) ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ (ELLE)- ¶·‡ÏÔ˜ °ÎÈ·‚‹


μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÁÂÙ·˜ (Fortune) ÌÂ

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ:∫ˆÓÛÙ ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ·Ú‚ÈÙÛÈ ÒÙ˘ (Comrade) Ì ʛÏÔ˘˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ºÚfiÛˆ

§Ô˘›˙· ¡·ı·Ó·‹Ï & ƒÔ˘ Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË on stage.

Ù·˜ ª‹Ù·˜, ΔÔ team Ù˘ Sochiphar: ∫ÒÛ Ï· ∫·Ù¤¯Ë, ™ÔÊ›· ª¤Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª˘ÏˆÓ¿, ™˘Úȉԇ

§Ô˘›˙· ¡·ı·Ó·‹Ï(A.V.), ¢ËÌ‹ ÙÚ˘

Δ˙ÈÌÔ‡ÚÙ·˜(SOCHIPHAR), ƒÔ˘Ì ›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË(A.V.)

™ÔÊ›· ª¤Î· , μ¿Ó· ƒ·ÌfiÙ·, ºˆÙÂÈÓ‹ Δ۷ΛÚË

°È¿ÓÓ˘ ∫Ï›Ó˘ · ™ÎÔ˘Ï¿-∫fiÎηÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, ŒÏÂÓ

›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË (A.V.) ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÏ¤ÁÁ·˜ (BSB), ƒÔ˘Ì

.), °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (A.V e) ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÊÔ‡ÓË (Hom

Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Gliss Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÈ¿ÊË, ∞ÓÙÒÓË ∫Èԇη (Q Production) Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛ¿ÓÔ

ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË (A.V.), °È¿ÓÓ˘ ¶··˙·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ (TOI&MOI) §Ô˘›˙· ¡·ı·Ó·‹Ï (A.V.)

T· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ Toi & Moi ›ӷÈ: NIKH ™øTHPIA¢OY PIT™A MAN¢PAKH ANNA °EøP°AT™OY KATEPINA A§E•O¶OY§OY E§™A TO§H

Δ¿ÌÙ· ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡Ï˘

¢¿ÊÓË μ·Ï¤ÓÙÂ

¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη

¢‹ÌËÙÚ· ª·ÙÛԇη ª¿ÚÈÔ˜ §¤Îη˜

ŒÏÛ· ΔfiÏË

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ·ÓÈÒÙ˘

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 73


£∂-soul-√¡π∫∏!

¢È·‚¿˙ÂÙÂ, ‰È·‰›‰ÂÙ ٷ AÚÂÈ·Ó¿ N¤·

B∞ªª∂¡∞ ∫πΔƒπ¡∞ ∞μ°∞ ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Ó›ÎË ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Â› ÙÔ˘ AÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Î·È Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛȘ ÂȘ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfiÓ ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ EÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ÂÛÎfiÚÈÛ·Ó Ú›ÁË Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜ Â› ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ΛÙÚÈÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÂÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ó¤Ô˘˜ Î·È ˘¤ÚÁËÚÔ˘˜, ¿Ïψ˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ «ÛÎÒÏËΘ». TÔ «ÛÎÒÏËÍ», Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ·ÛfiÓ‰˘ÏÔ Ô˘ Û¤ÚÓÂÙ·È Â› Ù˘ Á˘ ·ÚÁfiÛ˘ÚÙ· Î·È Î·ÚÌ›ÚÈη, ‰›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. AÎfiÌ· Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ‰È¿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜ Ù· Â˙¿ÏÈ˙·Ó, ÌÂÙ¿ Û˘Á¯ˆÚ‹Ûˆ˜, ÂÊfiÛÔÓ Â› ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ›¯·Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË, ·ÎfiÌ· ϤÁˆ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ Â‹Ú ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿, Ë ÏÈÔ„˘¯›· Î·È Ô ÛÎÔ˘ÏËÎÈÛÌfi˜ ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜. K·ÙfiÈÓ ·‰È¿„¢ÛÙÔ˘ Î·È ÂÓ‰Âϯԇ˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÂȘ Ù·˜ ΛÙÚÈÓ·˜ ·Ú¤·˜, Ë ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ˆÙ·ÎÔ˘ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ °·‡ÚÔ ÛÙÔ K·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÕÚ˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ˆ˜ ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 17˘ M·˝Ô˘. ™·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ ‰¤Ô˜, ÙÔ Êfi‚Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡ ·ÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ·ÚÂÈ·Ó¿ ÏÂÁfiÌÂÓ·, Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ÂȘ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ ÂÚÒÙËÌ· «Ï¤ÙÂ, ·›‰Â˜, Ó· Ê¿Ì ·ÏÔ‡ÎÈÔÓ;». O ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜, ‚¤‚·È·, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Î›ÙÚÈÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›Ԣ, Ô˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓË Ù· ÈÂÚ¿ Î·È ‰›Î·È· Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÏÔÁÈÎÔÊ·Ó‹ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÛÒÊÚÔÓ˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔÈ Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ʛϷıÏÔÈ, ÔÈ ·ÚÂÈ·ÓÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÂȘ ·ÔÎÙ˙›‰Èη ·Ì·Ï·¤Ô, ·ÏÂfi Î·È ÏÔÈ¿ ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë Î·ÊÚÈÏ›ÎÈ·. OÊ›ÏÔ˘Ì fï˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡ÌÂ Î·È ÂȘ ¿ÏÏË Ì›·Ó ÙÚ·ÁÈ΋, ı· ¤ÏÂÁ·, ·Ú·Ù‹ÚËÛË: M‹ˆ˜ Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜ Ù· ÂÚ› Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ¶AOK ÂȘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ fiψ˜; ¢ÈfiÙÈ Ò˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛˆÌÂÓ Ù·˜ ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ÙˆÓ «ÛÎÔ˘ÏËÎÈÒÓ» Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ «Û¤ÚÓÔÓÙ·È» ÂÌÚfi˜ Ì·˜; K·È fiÛÔ ‡Ô˘Ï· Î·È ‰È·‚ÚˆÙÈο Ô ·ÚÂÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔ·Á·Ó‰›˙ÂÈ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‡ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË; TÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Ó·ÓÈÎfi˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi˜ Republic 100,3, Ì ۋ̷ Î·È ÏÔÁfiÙ˘Ô Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ÎÔÏÂÎÙ›‚· ÙˆÓ BeetRoot, Ô˘ ÂÛ¿ÚˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù· ‚Ú·‚›·

74 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ M¤Á· EB°E. ™Â ΛÙÚÈÓÔ ÊfiÓÙÔ Î·È Ì ̷‡Ú· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Victory. T· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ·‰È¿ÛÂÈÛÙ·. OÈ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ djs ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, AÁÁÂÏ›‰Ô˘, KÔډȿԘ Î·È KfiÁÈ·˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÂÈ·ÓÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÓı¤Ú̈˜ Î·È ·fi ‚·Ì̤ÓÔ˘˜ ΛÙÚÈÓÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, fiˆ˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ “artHouse”, Ô˘ ÂȘ ÂÎ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÈ °È¿ÓÓ˘ M¤Áη˜ ·fi ÙÒÚ· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ Ï·fi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. H ·ÚÂÈ·ÓÔÛ‡ÓË Î·È Ô ÛÎÔ˘ÏËÎÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó

ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡. ™Ù·¯˘ÔÏÔÁÒ ÌÂÙ¿ χ˘: Ô Iˆ¿ÓÓ˘ MËÙÛÔο·˜ ÙÔ˘ Ì·Ú “Zucca”, Â›Û˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ Â› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiÔ˘ Û˘¯Ó¿ Ô Iˆ¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘, ¯ÔÚËÁfi˜ Î·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ΛÙÚÈÓÔ˜ ÈfiÙ˘, ›ÓÂÈ ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfiÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ K·Ú·ÌÔ˘ÚÓÈÒÙ˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Î·È „˘¯‹ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ «¢È·ÙËÚËÙ¤Ô» Î·È «TÔ ÌÈÎÚfi» Â› Ù˘ IÎÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ·ÔÚÒ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Û MÈÎÚfi X·ÚÈÏ¿Ô˘, Ô A¯ÈÏϤ·˜ KÔÏÙ˙‹˜ ÙÔ˘ Â›Û˘ ‡Ô˘ÏÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ “Jazzanova”. OÈ ·ÚÂÈ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ fiψ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÎÏ›-

Ì·, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ ÙË Ó‡¯Ù· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. °È· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÚÒÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÛÎÒÏËΘ, fiˆ˜ ÚÒÙÔÈ fï˜ Â›Ó·È Î·È ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÙË ‰È·‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ·. OÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È, ʤÚÙ fï˜ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÂȘ ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ·ÈÎÙ·Ú¿ AÌÔÚfi˙Ô, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈÎfiÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔÓ Ì¿ÁÔÓ, Ô˘ ·Ï¿ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÙÔ ÂÍ·›ÛÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ οÏÏÔ˜, ÎÈ ÂΛ ı· ηٷϿ‚ÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È¿ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÌÂ. TÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «·ÏÙfi», «Á¤ÚÔ», «Ù˙Ô‡ÊÈÔ» Î·È ÏÔÈ¿ ÛÎÔ˘ÏËÎÈ¿ÚÈη. ¶ÔÈÔÓ; TÔÓ AÌÔÚfi˙Ô! A˘Ùfi ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ, Ô˘ ·Ó·ıÂÌ·Ù›˙ÂÈ, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÂȘ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·. EΛ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· Ô·‰Ô›, Ô˘ ÙfiÙ fï˜ ÌfiÓÔ ·Ôı¤ˆÓ·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó. A˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÔÛ‡Ó˘: Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ›‰ˆÏ· Î·È Ó· Ù· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ˜Ø Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›˜ ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ÔÈÔ˜, ÂÛ‡, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÂÚÛÈ ¤·È˙˜ ÂȘ ÙË B' EıÓÈ΋. A˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ÛΤÙÔÓÙ·È Ô TÚ¤ÁÈ·˜ Î·È Ô MÔ˘Á¿ÙÛ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ «E›Ù A' ›Ù B', fiÏÔÈ ·Ó ÁÈ· ÙË M·Ứٷ», Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Î·È Ì¤Á· ̇ÛÙË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ˘ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘ KˆÛÙ‹ P·ÙfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ì·Ù·›ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ Ì˘·Ïfi, fï˜ Ô ÛÎÒÏËÍ ¿ÓÙ· ÛÎÒÏËÍ. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·˜ Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë ÊÈÏÔ·ÙÚ›· Î·È ÙÔ Î·ÏfiÓ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜ Î·È ·˜ ÛÙ·ıԇ̠fiÏÔÈ ‰›Ï· ÂȘ ÙËÓ ÔÌ¿‰·Ó ÙˆÓ. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ºÚ·‰ÔÌ¿Ó·˜, Ù˘ MÔ˘˙ԢηÚÔ‡˜, Ù˘ ¶··ÁˆÚÁÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ æˆÌÈ·‰Ô¯ˆÚ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ÙË ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Ó· ÛÙÂÊı› ÙÚÔ·ÈÔ‡¯· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ °·˘ÚÔÛÎÔÙÒÛÙÚ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô fiÚ·Ì· Ù˘ fiÏ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂÓ ‰È·Ê·›£∞ Δ∞ ∫∞Δ∞º∂ƒ∂π ÓÂÙ·È Î·Ì›· Expo Î·È √ K√§Δ™π¢∞™, ∞§§πø™ ∫∞π Δƒ∞∫Δ∂ƒ, η̛· OÏ˘ÌÈ¿‰·. KÈ Â‰Ò Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤¡∞ ™∏∫ø™∂π ÏÔ˜ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛȘ Δ√ Δƒ√¶∞π√; ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ‚ÔÚÚ¿Ó Î·È ÙË Ì˘ÚÔÊfiÚÔÓ Î·È Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ¿ÓÔÈÍÈÓ, Ô˘ Ù· ¤‚·„ fiÏ· ΛÙÚÈÓ· Û·Ó Á‡ÚË ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜, Ô˘ ˙ÂÈ ËÚˆÈο˜ ÛÙÈÁÌ¿˜. N· ÂÓı˘Ì‹ÛÙ ˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È, fï˜ Ë ÎÚ·˘Á‹ «¿ÈÓÙ· ¶·Ôοڷ» ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ó· ‰ÔÓ› Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ Ú›ÁË Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜. ¶¿ÏÈ Ì ¯ÚfiÓÈ· Ì ηÈÚÔ‡˜. ∞


∞£∏¡∞

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 - Δ∂ÀÃ√™ 210 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

50 ÃO¡π∞ ™Ã√§H

B∞∫∞§O «TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Design: 50 XÚfiÓÈ· ™¯ÔÏ‹ B·Î·Ïfi» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Û¯ÔÏ‹ μ·Î·Ïfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 50 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· 33 ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1958-2008. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1958 ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ °ÈÒÚÁÔ B·Î·Ïfi, ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· Î·È Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈÎfi EϤÓË B·Î·Ïfi, ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË T¤ÙÛË Î·È ÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Z˘Áfi˜» ºÚ·ÓÙ˙‹ ºÚ·ÓÙ˙ÈÛοÎË. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ μ·Î·Ïfi ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ design Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Ù¤¯Ó˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Ï·Ì„·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜ M. AÛÏ¿ÓË (Ìfi‰·), K. KÔ˘Ù¿ÁÈ·Ú (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), M. §Ô˝˙Ô (ÌÔ˘ÛÈ΋), N. NÈÎÔÏ·˝‰Ë (ÛÎËÓÔıÂÛ›·), M. ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÛÂÓ¿ÚÈÔ), Œ. KÔÎΛÓÔ˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È).

NIKO™ ∫√ÀΔ™∏™

MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111. ∂Áη›ÓÈ·: 6/5 ÛÙȘ 21.00. ª¤¯ÚÈ 1/6. MÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ATHENS VOICE.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 75


ÂÈÏÔÁ¤˜ PETER KLASEN

Peter Klasen XÚ›ÛÙÔ˜ K·Ú¿˜ O °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ŒÏÏËÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. H ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ú›¯ÓÂÈ Á¤Ê˘Ú· Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÙÈ΋ Î·È ‰È¿ıÂÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. TÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô IÙ·Ïfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ T˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ ™ÂÚ·Ê›ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ·Ú·‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ·. EÁη›ÓÈ· 7 M·˝Ô˘ (9.00 Ì.Ì.). A›ıÔ˘Û· Fine Arts - K·fiÔ˘ÏÔ˜, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 62, 174 55 ÕÏÈÌÔ˜ (™Ù¿ÛË TÚ·Ì «Z¤Ê˘ÚÔ˜»), 210 9835.303. Œˆ˜ ÙȘ 7 IÔ˘Ó›Ô˘.

76 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

¢∂™ Δ√ «TY¶O°PAºIKO §A£O™/THE TYPE ERROR NEWS» ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔÓ KÒÛÙ· M‚ÂÚ¿ÙÔ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÂÓË̤ڈÛ˘ ̤۷ ·fi ‚›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁڷʛ˜, ¤ÓÙ˘·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. MÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ «¤ÎıÂÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜», Ì ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Û ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, fiˆ˜, .¯., ÛÎÔ˘ȉȿÚˉ˜. £· ’¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜ ÌÈ· Ù˘¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. BOOZE, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944. ∂Áη›ÓÈ· 30/4 ÛÙȘ 19.00 (¤ˆ˜ 10/5).

MY£OI °YNAIKøN MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË M·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È ÙË §˘‰›· KÔÓÈfiÚ‰Ô˘. H ÚÒÙË ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË Á˘Ó·›Î·, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Û˘ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I·ÙÚÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ AÔηٿÛÙ·Û˘ £˘Ì¿ÙˆÓ B·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ.

MÈ· ȉ¤· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ AÌÓËÛÙ›·˜ ÙÔ 1984 Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. £EATPO ¶A§§A™, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100. 3 & 4/5, 21.30 (ÛÙȘ 7/5 ÛÙÔ «EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ» ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·). ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¶·ÏÏ¿˜, Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ÛÙÔ 210 8108.181, ̤ۈ Internet (www.ellthea.gr) Î·È ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ AÔηٿÛÙ·Û˘ £˘Ì¿ÙˆÓ B·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ (§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 9, 210 3646.807).

XAMENOI ™TH METAºPA™H To ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ FNAC Forum ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›·. TÔ ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ™ÔÊ›· KfiÔÏ· Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯fi Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÙÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ MÈÏ M¿ÚÂ˚ Î·È Ôχ TfiÎÈÔ. FNAC FORUM, The Mall (E›Â‰Ô 1), AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555, www.fnac.gr. TÂÙ. 30/4, 19.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 7/5 «¶Ï·Á›ˆ˜».

M

√À™π∫∏ GUTTER TWINS

¢ËÏ·‰‹, Greg Dulli Î·È Mark Lanegan. ¢ËÏ·‰‹, ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÚfiÎÂÚ, Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ¢ËÏ·‰‹, Ô˘›ÛÎÈ, ‚Ú·¯Ó¿‰·, ȉÚÒÙ·˜ Î·È ÛÂÍ ·›Ï ÂÎΈʷÓÙÈ΋˜ ·‹¯ËÛ˘ (ÂȉÈο ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ). AÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙȘ Ì¿ÓÙ˜ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ 90s (Afghan Wings, Screaming Trees, QOTSA Î.Ù.Ï.), ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· projects ÎÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ¤ÁË Ù˘ Sub Pop. To “Sarturnalia” Â›Ó·È (·Ú·‰fi͈˜;) ‰ÈÛοڷ... FUZZ, §ÂˆÊ.

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, ¶·Ú. 2/5, 22.00.

BRENT SANDY K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ B·Û›-

ÏË P·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ IfiÓÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ù˙·˙ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Miles Davis Ô˘, ·Ó Â›Û·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂȘ. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 7 M·˝Ô˘, ÛÙȘ 21.30. IANO™, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917. TÂÙ. 7/5, 21.30. ú 10.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 77


ÂÈÏÔÁ¤˜ ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic ENS VOICE

ÛÙÔ ËÓ ATH ™Ù›Ï ÛÙ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË fi,ÙÈ · .gr ÁÈ e Ùfi ic ʈ ensvo

ath agenda@

DIAMANDA

GALAS O ̇ıÔ˜ ÙË ı¤ÏÂÈ Ó· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È ˘ÔÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿, Ë ›‰È·, ˆÌ‹, ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙÚÈ·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÔοÚÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÚfiÓÈ·. H ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù‹ avant-garde ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ Ù˙·˙ Î·È ÙËÓ ÌÏÔ˘˙, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 2 M·˝Ô˘, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Guilty, Guilty, Guilty”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ love songs. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ (¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 9.00 - 20.00 Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ 12.00 - 20.00). E›Û˘, Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ÛÙÔ 210 8108.181, ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ellthea.gr, Î·È ÛÙË FNAC (ÛÙÔ The Mall Î·È ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ™. K·Ú¿ÁȈÚÁ· 4 & §·˙·Ú¿ÎË). 78 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


VODAFONE CU 7 PLY PROJECT SKATEBOARD

ART AND CULTURE FESTIVAL

ŸÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ skate Ì ¤ÎıÂÛË Û·ÓȉÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È dj sets, Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ̷ı‹Ì·Ù· skate Û ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ŒÏÏËÓ· pro skater °ÈÒÙË °fiÚ‰ÈÔ. TEXNO¶O§I™, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È. ™ÙȘ 3 Î·È 4 M·˝Ô˘.

Δ∂á∏ M∏¡∞™ N. M∏§π∞ƒ∞™ ¶¤ÓÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜-ÁÏ˘Ù¿ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Û ˙ˆÓÙ·Ófi ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· animation ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. √ ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û bug Î·È ÚÔηÏ› ÛÊ¿ÏÌ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ¶¿ÓÙ· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ - ÎfiÏ·Û˘. ™·Ê›˜ ÔÈ ·ÏÏËÁÔÚÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚›ÓÙÂÔ/˯ËÙÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ì ٛÙÏÔ “Human error: Paradise”. ¢HMOTIKO ¶O§ITI™TIKO KENTPO A°IøN ANAP°YPøN «™¶YPO™ A¶O™TO§OY», HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 39 & AÚÂÙ‹˜ 5, 210 2690.511. EÁη›ÓÈ· 7/5 ÛÙȘ 20.30, Ì live set ·fi NEON (¤ˆ˜ 17/5).

™ABBA™ °EøP°IA¢H™ MÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì ۯ¤‰È· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ÌÏÔÎ ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN, °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938. ∂Áη›ÓÈ· 6/5 ÛÙȘ 20.00 (¤ˆ˜ 31/5), ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: TÚ.-¶·Ú. 10.00-14.00 Î·È 18.00-21.00.

Î·È ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ıˆڛ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· «O ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ M¿Ï‚ÈÙ˜», «O T·ÚÎfiÊÛÎÈ ÛÙË X·ÏΛ‰·» Î·È «Ÿ„ÂȘ §ÔÁÔÎÚÈÛ›·˜». T· ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ «M˘ÛÙÈο TÔ›· Aı‹Ó· 2006/MÂÛÔÓ‹ÛÈ 2007», Ô˘ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10/5, ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ› ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔ MÂÛÔÓ‹ÛÈ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, ÂÓÒ fiÏË Ë ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ™¿ÌÔ, X·ÏΛ‰· Î·È N¤· YfiÚÎË. AI£OY™A TEXNH™ «KA¶§ANøN 5», K·Ï·ÓÒÓ 5 & M·ÛÛ·Ï›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3390.946

°IANNH™ ZIø°A™ ™Ô‡‰·Û ̷ıËÌ·ÙÈο ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ Î·È ‹Ú Master of Fine Arts ·fi ÙË School of Visual Arts (1991) ÛÙË N¤· YfiÚÎË. MÂÙÚ¿ 16 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TÔ 2001 Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ I.º. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÛÙÔ International and Curatorial Program. ¢È‰¿ÛÎÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜)

NAN™Y ™OY™OY§A H Ó¤· ·ÙÔÌÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «AÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ MÓ‹ÌË». ŒÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜. T· ¤ÚÁ· Û η̂¿ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ˘ÏÈο fiˆ˜ Û‡ÚÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ó¿ÈÏÔÓ, ¯¿ÓÙÚ˜ , ¯·ÚÙ›, ·Ó·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÌӋ̘ Î·È Ì‡ıÔ˘˜ Û ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ. A™TPO§ABO™ artlife, HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200. ∂Áη›ÓÈ· 6/5 (¤ˆ˜ 24/5), ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù.-TÂÙ.™¿‚. 11.00-15.00, TÚ.-¶¤Ì.-¶·Ú. 11.00-20.30.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 79


ÂÈÏÔÁ¤˜ ∂§∂¡∞ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

VOICECHOICE

1

H Ô›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ H ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Bernard Plossu ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ «ÛËÌÂÈÒÛÂȘ» ·ÎÚ·›·˜ ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ËÚÂÌ›·˜ ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ MÂÍÈÎfi, ÙËÓ IÓ‰›·, ÙËÓ AÊÚÈ΋, ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·. OÈ ÙfiÔÈ Î·È Ù· ÙÔ›· ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙË N›Û˘ÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó Ô˘ οÙÈ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÙÂÏÈο, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ PÈ‚¤ÏÏ˘, «Â›Ó·È ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚ·˜». MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ̤¯ÚÈ 26 AÚÈÏ›Ô˘.

E§∂¡∞ ¶∞¶∞¢∏ª∏ΔƒI√À - °πøƒ°√™ ¶ƒ∞™™∞™ AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ E.¶. ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ù›ÙÏÔ «Deja vu: IÛÙÔڛ˜ AÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡» (ÛÙÔ Î¿Ùˆ Â›Â‰Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜) Î·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °.¶. Ì ٛÙÏÔ «AϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ‹ T¤¯ÓË ÙÔ˘ ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘», ÌÈ· ÛȈËÏ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÔÈËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË (ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô Â›‰Ô). A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘ «A™TPO§ABO™ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» (•·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3, ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 7/6)

2

Mademoiselle Julie H ÛÎËÓ‹ - ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙ·˘Úfi, Ë Û·Ú·ÎÙÈο ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ™ÔÊ›·˜ XÈÏÏ, ÙÔ Û·ÚηÛÙÈÎfi Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ ¢‹Ì· Ô˘ Û ·ÁÒÓÂÈ, Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Beastie Boys Ì ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È - ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È - ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. £¤·ÙÚÔ ÕÙÙȘ, §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ̤¯ÚÈ 30 AÚÈÏ›Ô˘.

3

K·ÊÂÓÂ›Ô Õ‰ˆÓȘ BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÕÙÙȘ ÙÔ˘ £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÊÔ˘·ÁȤ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ŒÓ· ÔÙfi Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ‹¯ˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. K·ÊÂÓÂ›Ô Õ‰ˆÓȘ, §ÂˆÓ›‰Ô˘ 5, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô.

4

EÈÏÂÎÙÈ΋ °ÓÒÛË M›· ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ï‹ıÂÈ·˜. ™˘ÁÎÈÓËÙÈο ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Christian Boltanski fiÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·¯Ù¿ ÌÓ‹Ì˘. T· 100 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ù˘ AÚ¯ÂÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ™¯Â‰›ˆÓ Î·È EÈÎfiÓˆÓ Û KÚ›ÛË. MÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20, ̤¯ÚÈ 20 IÔ˘Ï›Ô˘. 80 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

£

∂∞Δƒ√ COM.MUNI. CATE.2 MÔ-

ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó 22 ÈÛÙÔڛ˜ Û 50’ ·fi 4 ËıÔÔÈÔ‡˜; B‚·›ˆ˜, ÂȉÈο ·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ interactive ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ «E› KÔψÓÒ» ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ê162. ™ÎËÓÔı.: º. MÔ˘Ú·˝ÌË, ΛÌÂÓÔ º. KÚfiÎÔ˘, Ë ÔÔ›· Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ £. °Ô˘Ó·Ú›‰Ë, B. §¤Îη, X. NÈÎÔÏ¿Ô˘. XOPO™TA™IO RESIDENCE, ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. ¶ÚÂÌȤڷ 5/5 (̤¯ÚÈ 27/5), οı ¢Â˘Ù. Î·È TÚ. ÛÙȘ 22.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 8 (Ì ÎÚ·Û› ‹ Ì›Ú·).

A§MA MA§EP ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ PÔÓ X·ÚÙ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û˘Óı¤ÙÚÈ·˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÕÏÌ· ™›ÓÙÏÂÚ, Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË °ÎÔ‡ÛÙ·‚ M¿ÏÂÚ, ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË BȤÓÓË, fiˆ˜ ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ KÏÈÌÙ Î·È KÔÎfiÛη, Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ °ÎÚfiÈÔ˘˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ºÚ·ÓÙ˜ B¤ÚÊÂÏ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ M¿ÏÂÚ, ™¤ÓÌÂÚÁÎ, B¿ÁÎÓÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ MÔÌ NÙ›Ï·Ó Î·È M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ Ì ÙÔ «TÔ Ù·ÁÎfi Ù˘ ÕÏÌ·». ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Zˆ‹ §¿ÛηÚË, T¿Î˘ XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ æ·ÚÔ˘‰¿Î˘. A£HNA´™ - ZøH §A™KAPH, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.030


ª∏ Ã∞™∂π™

E™EI™ ¶ø™ ZEITE KA§A ◊ KA§YTEPA; H §¤Ó· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ı·ÙÚÈο. °Ú¿ÊÂÈ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ So7, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚfiÛˆ˜ KÔÚÚÔ‡ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË KÔ˘ÚÔ‡Ì·ÏË. T· ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ MÂÓÙ‹˜, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô M¿ÍÈÌÔ˜ MÔ˘ÌÔ‡Ú˘. TÔ ÛÙfiÚÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Î·È Ù˘ NÂڿȉ·˜, Ô˘ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. £EATPO ¢I¶Y§ON, K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3229.771. ∞fi 5/5 οı ¢Â˘Ù., TÚ, Î·È TÂÙ. ÁÈ· 12 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

THE DAMNED ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÒÙÂÚÔ punk ·ÚÂÏıfiÓ ÙˆÓ 70s (·Ó ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÏÔÍÔ‰ÚfiÌËÛ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ gothic), ¤¯Ô˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‰›ÛÎÔ ·fi ÙÔ 2001, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ ÂÚÛfiÓ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. °È·Ù›, ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ıÂfiÙÚÂÏÔ Captain Sensible Â› ÛÎËÓ‹˜ ‹ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Ì ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÈÎÔ‡˜ ‰˘Ó·Ì›Ù˜ Û·Ó Ù· “New Rose”, “Smash It Up”, “Neat Neat Neat”; GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. ¶·Ú·Û΢‹ 2/5, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366) Î·È www.ticketpro.gr

¢Ú. PIT™APNT °OYO§IN «E›Ó·È Ù· ·Ó-

A·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ·ÔÛÙÔıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÙÂÎÌËÚȈ- Ï‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ... £EATPO EP°A™THPION, ̤ӷ; Afi ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ H›ÚÔ˘ 41, 210 3252.676 ‹ ÛÙÔ bettygr@altecnet.gr, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ˆ˜ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔ- www.empros-ergastirion.gr/seminaria.html Ù¤ÏË» Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο) ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ‰Ú. °Ô˘fiÏÈÓ, ¢OMHnet - META°§øTTI™H AÓÙ›ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Hellenic ÛÙÔÈ¯Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·American University Î·È Ù˘ ™EMINAPIA Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒEÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. - ¢IA§E•EI™ ÓÂÈ Ë ¢OMHnet Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÎÙ¿˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË £EATPO E§§HNOAMEPIKANIKH™ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙ‹. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ENø™H™, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.047. 5/5, 20.30. ¢ı‡ÓÂÙ·È Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, T™EX√º - TENE™I OYI§IAM™ °È· ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, ÛÙË N¿ÍÔ ÁÚ¿ÊÔ˘˜ - ÂÎʈÓËÙ¤˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘. TÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁˆÁÔ‡˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È Ë¯ÔÏ‹Ù˜, Ë ‰È¿ÚÁÈ· οı ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È 400 ¢ÚÒ, ÙÈÌ‹ Ô˘ ÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 99 ÒÚ˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 12/5. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜: Mathiassos Village Û ‰›ÎÏÈÓÔ Ì ÚˆÈÓfi. X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 17, 210 3800.300

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 81


TASTE POLICE

°∂À™∏

π¢π∞πΔ∂ƒ∏ πΔ∞§π∫∏ ∫√À∑π¡∞ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú 15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

COSCA

OÈ ™ÈÙÛÈÏÈ¿ÓÔÈ ÙÚÒÓ ηϿ TÔ Cosca Â›Ó·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ristorante, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ‹Û˘¯Ë Ï·Ù›· ÙÔ˘ (οو Î·È ÚÔ˜ ÙË X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜) KԢηΛԢ. ™‹Ì· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË «ÏÔ˘¿Ú·», ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÎÔÌ̤ÓË Î·Ú·Ì›Ó· ÙˆÓ Ì·ÊÈfi˙ˆÓ, ÌfiÓÔ Ô˘ ·fi ÙËÓ Î¿ÓÓË Ù˘ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Î·˘Ùfi ÌÔχ‚È ·ÏÏ¿ ÌÈ·... ·ÁÎÈÓ¿Ú· – cosca, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ú‰È¿ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛÙÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ÊÈfi˙ˆÓ. MÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ Ôχ fiÌÔÚÊË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «·ıfiÚ˘‚Ô», ·ÏÏ¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ – ¿ÛÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ - Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·Ó Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛˆÛÙ¿ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜. Œ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ·fi ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ Û›‰ÂÚÔ Ì ʈÙÈ˙fiÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi fiÓ˘¯·, ¤¯ÂÈ Ôχ ˆÚ·›· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ì·‡Ú· ʈÙÈÛÙÈο Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ›Ó·Î· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ›¯Ô Î·È Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ˆı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ŸÏÔÈ «ÎÔÏÏ¿Ó» ¿Óˆ ÙÔ˘, ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ Â˘Û‚¤˜ Ï‹ıÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ Î·È Ù· ηÊÂÓ›·. TÔ Cosca ‰ËÏÒÓÂÈ fi¯È ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈÎfi, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. MÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ïfi Ï¿‰È, Ù· ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο Î·È Ì˘Úˆ‰Èο, ÛÙ· ÛÈÙÈο Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο. ¶‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛÎÂÊًηÌÂ. Antipasti ÚÔÊ·ÓÒ˜, fiˆ˜ ηϷı¿ÎÈ ·fi ÚÔÛÔ‡ÙÔ Ì „ËÙ¿ Ï·¯·ÓÈο Î·È ÌÔÙ۷ڤϷ, caponata, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· Ì ۤÏÂÚÈ Î·È Ì˘Úˆ‰Èο, ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ· Î·È ÛÙ·Ê›‰Â˜, buratta, ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌ҉˜ Ù˘Ú› ·fi ÙËÓ ¶Ô‡ÏÈ· Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜, Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˙› Ì ¤ÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ. K·È Û·Ú‰ÂÏ›ÙÛ˜ ‹Ú·ÌÂ, ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÍÂÎÔÎηÏÈṲ̂ӷ ÚÔÏfi, ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ – becafico ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ôχ. ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ (fiˆ˜ Ë ÛÈÙÛÈÏÈ¿Ó· Ì ̷ÚÔ‡ÏÈ, ·ÚÌÂ˙¿Ó· Î·È ÛÔ˜ ÏÈ·ÛÙ‹˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜) Î·È ÂÚ¿Û·Ì Û ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο: Ù·Ïȷ٤Ϙ Ì ÛÔ˘Ȥ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ÙÔ˘˜, Û·ÁÁ¤ÙÈ “cosca” Ì Á·Ú›‰Â˜, ·ÁÎÈÓ¿Ú˜, ÓÙÔÌ·Ù›ÓÈ· Î·È ÂÏȤ˜, ÓÈfiÎÈ Ì ÌÔÙ۷ڤϷ Î·È ‚·ÛÈÏÈÎfi. ¢ÂÓ ·Ú·Ï›„·Ì ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ÙÔ˘ Cosca, ÔÈ ÛÔ˘Ȥ˜ Ì·˙› Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ·Ù·ÙԇϘ ̤۷ Û ۿÏÙÛ· ‹Ù·Ó È¿ÙÔ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ. ™˘Óԉ‡۷Ì Ì ¯‡Ì· ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Ô˘ Ì·˜ ¿ÚÂÛ Ôχ, Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ›¯Â ·Ó¿„ÂÈ, ·Ú·Ï›„·Ì ÔÈ ·ıÂfiÊÔ‚ÔÈ Ù· ÁÏ˘Î¿ Î·È Í·Ó·Ú¯›Û·Ì ÙÔ ÙÛÈÌÔÏfiÈ ÌÂ... ·ÏÏ·ÓÙÈο! ŸÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ· Ôχ Î·È ÈοÓÙÈη, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. º‡Á·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ, ÙÔ Cosca ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ ·ÛÔÚÙ›, ÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÈΘ, ÈÙ·ÏÈΤ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·Ïfi˜ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÓfiÛÙÈÌË Ôχ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹. M·ı·›Óˆ fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· Î·È fiÙÈ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ (ÎÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ï·Ù›·, ̤۷ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ‚Ú¿‰˘, ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜, ÂÚ›Ô˘ ú 20-25 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

Cosca: ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ 10, Ï. EÏ›‰Ô˜, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9210.229 82 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 12.00 οı ̤ڷ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Ú·ÎfiÌÂÏÔ Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ôχ ΤÊÈ. ú M •

ALTRO

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫

ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717 MÈÎÚfi

∫¤ÓÙÚÔ

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. úú

ABREUVOIR

AªA§£∂π∞

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106 ¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤-

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ

ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. úúú M

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

ÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÙÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Stars, Ì fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. Afi ÙÔ˘˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Valter & Dario Fagnoni. K˘Úȷ΋ 13.00-16.00 ÛÙÚÒÓÔ˘Ó Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È Ì ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. úú K M

A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252/ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª •

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983 ΔÔ Ó¤Ô fiÛÙÔ ÙÔ˘

ηÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ... ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ¶·Ú. Î·È ™/∫.ª ú

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 697 7210501 ªÔ-

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A & ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë ÌÈÚ·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì›Ú·. ∫˘Ú.¶ÂÌ.˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ 21:00 Î·È ÌÂÙ¿ ú ª A§E•AN¢PEIA ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210.004 °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋.

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• A.V. Al MILANESE •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2 K·È-

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8 Ì.Ì. BRASSERIE VALAORITOU

CENTRAL ¶Ï·Ù›· ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938 TÔ

ÁÓˆÛÙfi lounge restaurant ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË, elegant ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, cocktails Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ.

BARAONDA

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

CHEZ LUCIEN

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236 ∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋

ÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú

BYZANTINO

ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 3622.408 ∞rt deco ÂÚÈ‚¿Ï-

EÌ. MÂÓ¿ÎË 63-65, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.004 TÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆ-

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

CIBUS

ÏÔÓ ÙÔ˘ ’20, ÁÚ‹ÁÔÚË ÎÔ˘˙›Ó· (burgers, pizza Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î.¿.), ηʤ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi.

ÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÂ Ó¤Ô fiÛÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· ̤۷ Û ‚ÈÙÚ›Ó·, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. ú ª

BUTCHER SHOP

AÎÚfiÔÏË Î·È ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó Û οı ÌÔ˘ÎÈ¿. KÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. K˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.úú∫

B∞ƒ√À§∫√ A牋ÌÔ˘, 210 5238.053 Afi ÙËÓ ÕÓÓ· B·ÁÂÓ¿ Î·È ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi KËϷˉfiÓË. ¢›Ï· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. - • ™/K.

™˘ÁÁÚÔ‡ 138, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9221.001 Afi ÙÔ Úˆ›

ÁÈ· ηʤ Î·È snacks, ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ™/K APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805/ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730/ AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127/ ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789/ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Î·Ï¿ cocktails ÁÈ· οı ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú ª A.V. AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™ KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661 ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏË-

ÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂‰Ò, ÏÔÈfiÓ, ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. ú ª AƒÃ√¡Δπ∫√

ALIERMAN

BRACHERA

BARBARA’S FOOD COMPANY

ANTI¶EINA A§AT™I

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∫·È delivery. ú

AMADA CAFE

ANNA™ A£∏ƒπ

AVALON

΢ڛˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742 ªÂ ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó·

‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª •

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú ✱ A™¶PO ¶IATO XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 8 & §. ¶·¿ÁÔ˘ 145, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7782.189

ÎÚ¤·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. úú

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

°IANTAH

B∞Δƒ∞Ã√™

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈ

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662 ¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο

È¿Ù·, ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ∫ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ªÂÁ¿ÏË

Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. ú

ÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ (Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ı¤·ÙÚ·, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿), Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤· ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. Afi ÙȘ 6.00 ˆ˜ ÙË 1.30, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈ-

Îfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª

BITTER-SWEET ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, ™ÙÔ¿ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, 210 3211.530 ∞fi ÙÔ

Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙfi «·’ fiÏ·». ¢ËÏ·‰‹ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ì¿˜, Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, fiÏ· Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫·È delivery Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÁÚ·Ê›·. ú ª H BOYP§IøTIN∞ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ-

·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

✱ ASIA FRESH •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical Athens Imperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440 ∫Ú¤·˜ Î·È ¿ÏÈ

Café - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. ú

CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú

CIL∂¡Δπ√ ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144 M ȉȷ›ÙÂ-

Ú˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. úú ∫ CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª CLAVDIOS μ½ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896 £·Ï·ÛÛÈ-

CAPITAL

Ó¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª

§. KËÊÈÛ›·˜ 118, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6980.456 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

22 COFFEE - SNACKS

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ, ˆÚ·›· È¿Ù·. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜, Ôχ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÛÙ¿ÛË. ú CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230.031 ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

BOSCHETTO

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi ·’ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893 ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ

CAPPUCCINO

ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ, ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ

A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.364, 694 6966441 M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 22, °Î¿˙È, 210 3424.646 °È· delivery ÛÙÔ

Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. K·Ê¤‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜, ÙÛÈ·¿Ù·, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. COSA NOSTRA AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3310.900 ¶È¿Ù· ·fi IÙ·Ï›·

Ô˘ Ù· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Û Ôχ ˆÚ·›Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·ÊÈfi˙Ô˘ AÏ K·fiÓÂ. AÍÈfiÏÔÁË Ï›ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

✱ COSCA ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ 10 (Ï·Ù›· EÏ›‰Ô˜), KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9210.229 ™È-

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ

ÛÈÏÈ¿ÓÈÎË ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›-


Italian Cuisine at its best

ATHENS, City Link Stoa Spiromiliou 9, Panepistimiou Street 105 64, Athens, Greece tel.+30.211.180.2696 fax +30.211.180.2693

Milano - New York - Tokyo -Istanbul - Athens 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 83


TIPS

CULTO NfiÛÙÈÌ· ÓËÛÙ›ÛÈÌ· ·fi ÙÔ ÛÂÊ XÚ‹ÛÙÔ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, Ô˘ ¢ÊÚ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ fiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ fiÛÊÚËÛË Î·È Ê˘ÛÈο ÙË Á‡ÛË. ¢ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Ì ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο Î·È Á·Ú›‰Â˜, ÁÈ· ÔÚÂÎÙÈο Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ï¢ÚÒÙÔ˘˜ Î·È ÌÈÏʤÈÁ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜, Î·È ÛÙ· ΢ڛˆ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi ÚÈ˙fiÙÔ Î›ÙÚÈÓ˘ ÎÔÏÔ·ı·˜ Ì ο·ÚË Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙË Ì·ÚÈÓ¿Ú· Ì ̇‰È· Î·È Á·Ú›‰Â˜. TË M. ¶·Ú·Û΢‹ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

BOOKSTORE - CAFE ™Y§§ABH ŒÓ· ηʤ Ì ÁÓÒÛË! ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ˙ÂÛÙfi Î·È fiÌÔÚÊÔ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙÔ ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Ì ÙÔ Ì›ÓÈÌ·Ï. M¤Û· ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ, ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ·Ú¤· Ì ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ ÎÚ·ÛÈ¿, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚ›. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. TÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ 80) KTHMA °ABA§A AÓ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ Û ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ Ù˘ KÚ‹Ù˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ °·‚·Ï¿. N· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜, Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÈ84 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

°∂À™∏

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

ϛ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙȘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ. AÓ ¿ÏÈ fi¯È, ·Ó·˙‹ÙËÛ ٷ ÂÚ›ÊËÌ· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ Syrah 2004, Ô˘ ¤ÊÂÚ ̛· ·ÎfiÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÙ‹Ì· °·‚·Ï¿ ÛÙÔÓ 8Ô ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! BÔÚÈ¿˜ MÔÓÔÊ·ÙÛ›Ô˘, HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘, 28940 51060, www.domainegavalas.gr

Ó· Î·È ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. XÒÚÔ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ì·ÊÈfi˙È΢ Ê·Ì›ÏÈ·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350/ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670 ¶¿-

Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¿Ú·, ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ›‰Ë Ì›Ú·˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 9.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÛÓ·Î. ú M • A.V CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 K·È-

UP NORTH ™ÙÔÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÓfiÛÙÈÌË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶È¿Ù· Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÎÏÂÎÙ¿, fiˆ˜ Ù· ¯ÔÚÙÔÈÙ¿ÎÈ· Ì ÊÔ‡Ûη ʤٷ˜ Î·È ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ Ì ÎÔÏÔ΢ıÔ·ÓıÔ‡˜ Î·È ·ÊÚfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. K·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο cocktails ÛÙËÓ Ì¿Ú· ı· ÈÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ, Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô DJ. MÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. K˘ÚÈ·˙‹ 11, KËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú CULTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441 ZÂÛÙfi˜, ˆÚ·›-

Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Lounge ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÂÓÔ‡ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›·.ú ¶·Ú.-™·‚. • DAKOS TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3604.020/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ & §·˙·Ú¿ÎË 26, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.040 MÔÓÙ¤ÚÓ· ÚfiÙ·-

ÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ Creta Farm. ¶ÔÏÏ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ›Ù˜, ÓfiÛÙÈÌ· ΢ڛˆ˜ È¿Ù·, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ ·ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ̷ηÚÔÓ¿‰·. K·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú ª DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971 E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›-

MAISON EL MIRADOR H MÂÍÈοӷ ÛÂÊ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈΤ˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Î·È ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙȘ 4 ηχÙÂÚ˜ ethnic ÎÔ˘˙›Ó˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙË ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì·Ú ÁÈ· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È ˆÚ·›· ÔÙ¿. K·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙÔ roof garden ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¤ÊÈ. AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Ï·ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª ¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795 ™ÙÔÓ Â-

¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet ÂÏÏË-


ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú ¢∏ªO∫ƒπΔ√™ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 23 & T۷οψÊ, KÔψӿÎÈ, 210 3613.588, 210 3619.293 ™ÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ ÁÈ·

ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù·˝ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÂÒÓ˘ÌˆÓ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. ™ÈÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Î·È ÁÈÔ˘‚ÂÙÛ¿ÎÈ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. E M ECLIPSE AψÂ΋˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3641.545 ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋

urban chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ Â͈ÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. K·È Ì·Ú, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú ¶/™ ª E¢ø¢∏ B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013 ™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›-

ÚÈÔ, ÌfiÏȘ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 8 ÙÚ·¤˙È·, ¿Ú· οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘ ΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ª EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839 ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯Úˆ-

ÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. E§AIøN ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË

ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • ✱ EP°A™THPI

M¶A•EBANH N›Î˘ 48, ¶Ï¿Î·, 210 3222.839 OÏfiÊÚÂÛÎË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙ· ·Ó‹Û˘¯Ô Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘, Î·È ·Î¤Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 12.00 .Ì. ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

GOLDEN CHOPSTICKS

ILVA

AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙È-

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 KÚ¤˜

Θ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M

Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ú K ™∫

GRAND BALCON •ÂÓ. St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘Ù¤-

KA§§I™TH

ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ªÂ ı¤· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. ∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

GB CORNER ✱ ENTRYFISH ™ÎÔ˘Ê¿ 52, Aı‹Ó·, 210 3617.666 H ÌÔ‰¿ÙË bar

•ÂÓ. Grande Bretagne, Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000 •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Ô-

KAMA SUPA

resto „·ÚÔÊ·Á›· ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙË Aı‹Ó·. AÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ› ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ bar Û Ôχ ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÛÙË moda N›ÎÔ B·Ú‚¤ÚË.ú M

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª H ¶A§IA A£HNA

Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜, Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

FAR EAST

N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

KANE§§A

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996/ §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500 ∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ,

Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘, Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›·, Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • ✱ FOGO DE RIO ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓ. Divani Caravel), 210 7290.32 •ÂÎÈÓ¿˜

Ì ÌÔ˘Ê¤ Ô˘ Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· (ÈÛ·ÓÈΘ, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÔ‡ÛÈ, ÎÚ¤˜) Î·È Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì ÛÔ‡‚Ϙ Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈη ÎÚ¤·Ù· ̤¯ÚÈ... Ù¤ÏÔ˘˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ live mambo Î·È samba.

HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8673.722, 8665.618 ™·Ó Ó· ›-

Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·, ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ¶·Ú.-™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË

Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Á‡ÛË. úú ª

Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ “aperitivo” Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00. ∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

FREUD ORIENTAL

HYTRA

FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 Up-to-date η-

Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12.00-18.00. ú

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595 EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ

N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767 ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÏ-

ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, wine list Ì ÂÙÈΤÙ˜ MÂÛÔÁ›Ԣ Î·È N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. úú

∂§π∞

FURIN KAZAN

M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170 «°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi»,

¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·. ú ª

ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

EN£YMION

GAZARTE

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 °È· ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘-

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277 TÂÚ¿ÛÙȘ

Ú¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K¿ı ¶·Ú. jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ “Sax Appeal”, ™¿‚. ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì È¿ÓÔ Î·È ‚ÈÔÏ›, Î·È K˘Ú. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο live Û¯‹Ì·Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. MÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú.-™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. M ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

£∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

GODZILLA SUSHI BAR E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È ÛÙ· Ï·›-

AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445.476 MÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ-

P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, Ï. AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.086 ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·-

Ù›· Ù˘ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ TfiÎÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. KÔ˘˙›Ó· Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ È·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ·ÎfiÌË. ú

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ªÈÎÚ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·˘Ï‹ ÁÂÌ¿ÙË Ì ÎÈÛÛÔ‡˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú £EOºI§O™ AÌ˘ÓÙ¿ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7252.251 H ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤ÚÓ·

Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË Ô Î. M¿ÓÔ˜ Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ˆÚ·›· ʈӋ, TÂÙ¿ÚÙË Î· ™¿‚‚·ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÈı¿Ú· Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶¤ÌÙË Î·ÓÙ¿‰Â˜, ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Î. BÚ˘˙¿ÎË. ú ™/K M •

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320 £· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ

·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù·... Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101 ∏ ÈÔ funky ηÙÛ·-

ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª • ∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi

–ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿– ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜) ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ú ª KAºE ABH™™YNIA K˘Ó¤ÙÔ˘ 7, Ï. A‚˘ÛËÓ›·˜, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3224.501 °ÓˆÛÙfi

ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È «·Ï·ÈÔ·ıËÓ·˚΋» ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. K¿ı ¶·Ú. ‚Ú¿‰˘ È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ È¿ÓÔ Î·È ™/K ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M K∞º∂¡∂π√ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277 ¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi ηÈ...

ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400.150

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ, ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. KOKKINE™ KOYTA§E™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 12, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7713.333 K·ıËÌÂÚÈÓfi,

ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „ËÙ¿ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M

IDEAL

KOYTI (TO)

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000 ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229 X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 85


°∂À™∏

KPE¶E™ TOY KO™MOY

¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ï·Ù›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ. °Â˘ÛÙÈ΋, ÔÈÔÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi M. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. K˘Úȷ΋ ‚ÈÔÏÈ¿, ¢Â˘Ù¤Ú· latin, TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÙÔ TÚ›Ô M·ÁÂ̤ÓÔ˜ A˘Ïfi˜. ™/K M •

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008 KÚ¤˜ Î·È Ì·˙›

M∞π Δ∞π

ª∂•π∫∞¡√™

ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯ÔÚÔ› Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú M

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306 ¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ ηÈ

∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716.900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

MOMMY

¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· MaiTai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ. ¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

KREASION ¢ÂÎÂÏ·›ˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·-

ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ∞fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M •

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406 ∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ

MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010 •¤¯·Û ·fi Ô‡ ‹Úı˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¤ÓÙ¯ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

ȉÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

MAMACAS

LA LU

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ-

KYOTO

ÁÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì «ÊÚ¤ÛÎȘ» Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ °. ™ÔÏ¿ÎË Î·È ÔÏÏ‹ ‰È¿ıÂÛË. ™/∫ ª •

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

§BYB

ª∞¡∏-ª∞¡∏

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429 ™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ-

º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Îfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

Q

MA™A

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·-

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ú ª •

Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉԷÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 1, Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 6233.933, 694 7681810 øÚ·›Â˜ ηÈÓÔ‡Ú-

§∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. ÃÒÚÔÈ Ì¤Û· ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

¶π¡∞∫√£∏∫∏

MEAT ME LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

Piano bar restaurant

∂™Δπ∞Δ√ƒπ√ - RESTAURANT

æÀÃ∞ƒ∏ 36 (∫À¶ƒπ∞¢√À) 111 41 ∞£∏¡∞, 210 64 69 087

86 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

∞ÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 & μ·Û›Ï˘, £ËÛÂ›Ô ΔËÏ.: 210.34.500.91, ∫ÈÓ.: 6977.295.235 “¡ËÛÙ›ÛÈÌ· ª.∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ & ª·ÁÂÈÚ›ÙÛ· ª.™¿‚‚·ÙÔ”

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ ÎÈ «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MA°EMENO™ AY§O™ ȦÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

K·È ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÁÈ·

•ÂÓ. Athena Grand, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905, ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 93, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6232.358 ∞fi

ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú ª ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298 ™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹

·fi ÙÔ 1995, Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

ME§ø¢IA K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.916

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Ì ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ›Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi TÂÙ. ¤ˆ˜ ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ restaurant Prosopa. ú MI SUENO Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 3616.271 Δapas ÛÂ

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú •

MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

3ÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.30 ˆ˜ ÙȘ 21.00 ¤ÎÙˆÛË 20%. K˘Ú. ·ÓÔȯٿ, ¶·Ú. & ™·‚. ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. μÚ·‚Â›Ô Gourmet 2008. ú

MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M • MO¡√¶ø§π√ ∞£∏¡ø¡ πÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & ∫ÂÈÚÈ·‰ÒÓ, ∫. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙ¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú •

✱ ME™¶I§EA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59 & ¢ÂÎÂϤˆÓ, °Î¿˙È, 213 0147.490 MÂÛÈϤ·

MOYPIE™

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏÈ¿. H ÛÂÊ Iˆ¿ÓÓ· TÛÔÏÔ̇ÙË Û ‰ÈÎfi Ù˘ Ó¤Ô, Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ϥ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú ™/K M

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· B·ÚÓ¿‚·. EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ‡‚Ï·˜. K·Ïfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. Afi 11.00 .Ì. ˆ˜ 1.00 Ì. ú

¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, MÂÏÈÛÛ›Ô˘ 1, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7016.100 MÂÁ¿ÏÔ˜

M¶AKA§IKO MEZZO ART §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310 All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ,

Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úú ª • MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700 ΔÚԇʘ, ÂÎÏÂ-

ÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/ ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212 AÏfi ÓÙÂ-

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÓfiÛÙÈ̘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ›Ù˜. AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿.

ÎfiÚ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. øÚ·›· ·˘Ï‹. úú ∫ª

MILOS

MYPOBO§O™

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.806 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·-

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 16.00. ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙȘ 14.00. ¶ÔÙ¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú·‰‡.

MINI SIZE

* NEA ¢IA°øNIO™

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704 MÔÓÙ¤ÚÓ·

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 14, KÔψӿÎÈ, 210 3617.821 H £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈ-

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜

ÎË ¿Ô„Ë ÛÙÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ì Á‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ Î·˙·Ó ÓÙÈ›,


¶∞ƒ√À™π∞™∏

LIVING WELL MENU ·fi Ù· TGI Friday’s MÈ· Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ T· ÈÔ fun restaurants Ù˘ fiÏ˘, Ì ٷ ͯˆÚÈÛÙ¿ È¿Ù·, Ù· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails Î·È ÙÔ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ¿ ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó –ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Á¢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Ê·ÁËÙÔ‡ Û’ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ–, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û οı ηٿÛÙËÌ·. K·È ÂÂȉ‹ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÎÏÈÓÈÎfi ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ - ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÚËÁÔÚ¿ÎË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi “living well menu”. ŒÓ· ÌÂÓÔ‡ ÁÂÌ¿ÙÔ ˘¤Úԯ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔχÙÈÌ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢ÂÍ›·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi. ™ÙÔ lunch break ‹ ÛÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Á‡̷ ÛÔ˘ Ì ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, “grapefruit - apple salad” Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ Î·ÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú›, ÊÚ¤Ûη ÓÙÔÌ·Ù›ÓÈ·, Úfiη, Ì·ÚÔ‡ÏÈ, ÙÚ·Á·Ó¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ì‹ÏÔ˘ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚfi grapefruit. ™·Ï¿Ù· ÓfiÛÙÈÌË Ôχ, ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Î·È ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. AÓ ¿ÏÈ ¤¯ÂȘ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ E, „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘ Î·È ø3 ÏÈ·Ú¿, ·Ó·˙‹ÙËÛ¤ Ù· ÛÙË Û·Ï¿Ù· “strawberry fields” Ì ÊÚÂÛÎÔÎÔÌ̤ӷ Ï·¯·ÓÈο, ÁÏ·Û·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ‰È·Ï¯٤˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÊÚ¿Ô˘Ï˜. ™Ù· ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ “goat cheese stuffed tortillas” Ì ηÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú›, ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·, ο·ÚË, ¿ÛÙ· ÂÏÈ¿˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌ̇‰È Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ›Ù·, ı· ¿ÚÂȘ ÔÏϤ˜

‚Èٷ̛Ә A, B1, B2 Î·È D, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. M ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi “honey glazed chicken strips”, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È ÛÙÔ balsamico, ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÂȘ Î·È ı· ıˆÚ·Î›ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÛÔ˘. ™Ù· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· ÙÔ˘ living well menu ÂÈϤÁÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û „¿ÚÈ, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ‹ ÎÚ¤·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ fiÚÂÍË. TÔ “chimichurri pesto steak” Ì ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜, ÌÂψ̤Ó˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È ÌÚfiÎÔÏÔ ÛÙÔÓ ·ÙÌfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ôχ Û›‰ËÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ½Ó˜. TÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Â¿Óˆ Û Ì›ÁÌ· ·fi Úfiη Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÚÔ‡ÏÈ, ¤Ó· È¿ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ø3 Î·È ø6. AÓ·˙‹ÙËÛ ÔÏϤ˜ ‚Èٷ̛Ә Î·È ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ̤ÏÈ Î·È balsamico ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Á‡̷ ÛÔ˘ Ì ¤Ó· ·ÔÁÂȈÙÈο Á¢ÛÙÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ “lime sherbet” Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ˘Ê‹, ‰ÚÔÛÂÚfi Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË C. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ living well menu ÛÙ· TGI Friday’s, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÔ˘ Î·È ·fiÏ·˘Û ÙÔ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi ÛÔ˘ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ Â›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹!

NÂÔÊ. B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6457.417/ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Mediterranean Cosmos, 2310 473.760/ ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 87


°∂À™∏ ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·›ıÔ˘Û· Ì·Ú Î·È ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

7295.484 ∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡-

ÓÙ·È ÔÈ ∫ÔψӷÎÈÒÙ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜

¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú

OYZOY ME§A£PON

PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412 πÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÂ

¶∞ƒ∂∞

ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª •

N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

¶A§IA BOY§H

NΔ∂ƒ§π™π√À™

ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. TÂÙ.-™¿‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ∞fi

ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2 ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘

ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª

ª√À™π∫√ ª∂∑∂¢O¶ø§∂π√ ƒ∞∫∞¢π∫√

O£øNO™ 10

Ã∂ƒ™π∫ƒ∞Δ√À™ 8 & §. ¶∞¶∞°√À 145, ∑ø°ƒ∞º√À 2107782189

ŸıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ,

Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤Ì.-™¿‚. Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔÁÂÈ-

·Î‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065 £¤· Ì·ÁÈ-

΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó’ ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 222 & ¢ÚÔÛ›ÓË 3, ∫ËÊÈÛÈ¿ 210 8018.463, 210 8011.217 88 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

✱ PAPER MOON City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 2111802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ

MÈÏ¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «™ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜» ı· Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª

ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716 TÔ ·Û›-

¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ·. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M

ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÁËÙfi – ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ù¿Ù·. ú

PALMIE BISTRO IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 210 2383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111, Aı‹Ó·, Star City, 210 9313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË, Village Park, 210 4900.152/ §. KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 210 6106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 22940 95827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁË-

Ùfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi ·fi 8.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì., ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-

‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M

¶ATATA

√À∑∞¢π∫√ (Δ√)

øÁ‡ÁÔ˘ 13 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.730 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂÌÔ‡, ∫ÔψӿÎÈ, 210

¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, fingerfood Î·È Î·-

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1 «√‰ËÁ›» Ô ·-

ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784 ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ-

ÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi meeting point Ù˘ fiÏ˘. ™ÂÊ Ë ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. úú •

POMODORO AψÂ΋˜ 9, Aı‹Ó·, 210 7296.500-3 IÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì casual ‡ÊÔ˜. K¿ı ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È happenings. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË live stand up comedy Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶∂ƒ∞¡ §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 20, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2533.896, 2582.667 ¶ÔÏ›ÙÈ-

ÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙfi. PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663 ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿Ï-

ÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Ù¿·˜. ú • ™ ∫ ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665 ¶·Ó¤ÌÔÚ-

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ✱ ¶INAKO£HKH æ˘¯¿ÚË 36, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 6469.087 ¶ÈÓÂÏȤ˜ Ù¤¯Ó˘, ·-

PASTA LA VISTA

Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ô ¢. ™ÈÚ‚‹˜ Î·È ÊˆÓ‹ μ. μÚÂÙÙÔ‡. ú • KM

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔ-

¶π¶∂ƒπ

ÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. K·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú K M • PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ, 210 3632.032/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.085/ KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.607/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9319.146/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9858.880/ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8250.315/ MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5775.133/ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6401.480/ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6019.975/ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9945.772/ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza, 210 3538.880 11

restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi ηÈ

Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • ¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞ ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ¶È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ-

˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ¶§∞Δ∂I∞ Hƒøø¡ ¶Ï. HÚÒˆÓ 1 & K·Ú·˚ÛοÎË 34, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.915, 693 2338200 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂ-

˙‰ÔˆÏ›Ô, Ì ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ ÁÈ· Ôχ ΤÊÈ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú M •

PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

PIZZA HUT 801 11 70000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.


POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433 N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜

(Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜), ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú • PRUNIER Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379 O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤-

Ú·Û ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ÔÈfiÙËÙ·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ¶ƒÀΔ∞¡∂π√ MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4/ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160 ∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋,

ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª • P∞∫A∫π MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457 øÚ·ÈfiÙ·ÙË

ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PIºIºI EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

AÚÈÛÙ›Ô˘ 34, KÔψӿÎÈ, 210 7234.102 BÔÚÂÈÔ-ÈÙ·ÏÈ΋

SOCRATES

ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. & TÂÙ. Wine Beginners Day, TÚ. IÛÙÔڛ˜ Ì ÙÚԇʷ, ¶¤Ì. Menu della terra (Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο). úúú • ™/K

•ÂÓ. Divani Palace Akropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

SALERO

ÎÏ·ÛÈ΋, Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 10

™¶ITAKIA

ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú 15-25. ú

¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜

SALO√N

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208 •‡ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌË-

RATKA

™AN A§§OTE

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·-

N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù.-TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú 48 THE RESTAURANT

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

§fiÓÙÔ˘ 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3828.206/ B·ÛÈÏ›Ԣ MÂÁ. 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 AӷηÈÓÈ-

SALE & PEPE

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· ηϿ ˘ÏÈο, ˆÚ·›Ô, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. 13.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú M

ÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. ŒÌÊ·ÛË Û È¿Ù· 70s (ÛÓ›ÙÛÂÏ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·Ï¿ ÎÚÂÌ). ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

™∫√Àºπ∞™

Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÚÒÓÂÈ Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi KÚ‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ∫·È ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÔȯٿ C ∫ •

ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú™/K •

RED INDIAN

K˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O

ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

SEA SATIN

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿-

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3619646/ ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319 H ‰È·Îfi-

ÛÌËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ “Sea Satin”. ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ™¿‚.-

ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ST’ ASTRA •ÂÓ. Park, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

(ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389 √È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TA ¶§ATANIA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 H KÚ‹ÙË ‹Ú-

ı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿. TO ¶ETA§O •¿Óı˘ 10 Î·È §. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, K˘„¤ÏË, 210 8622.000 EÏÏËÓÈΤ˜

Á‡ÛÂȘ Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜. ΔËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ·ψ٤˜ Ù˘ÚfiÈÙ˜ Ì ʇÏÏÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ȉ·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. TGI FRIDAY’S

™¶YPO™ - BA™I§H™ §¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575 ªÂÙ¿ ÙÔ M¤Á·ÚÔ,

ÎÏ·ÛÈÎfi Á·ÏÏÈÎfi, ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™Δ√∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ TÚÈ·ÓfiÓ, 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V. ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. º¤ÙÔ˜ Ì guest stars ͤÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÂÊ. úúú SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

NÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354/ °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333/ KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200 ºÈ-

ÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ ✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M • T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ,

Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 89


√ƒ√º√™

JAZZ BLUES SOUL FUnky

st The be s salad n in towteed n Guara

Ø

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

æAPI™TON

T P∞LACE

K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 M ·˘Ï‹, fiÔ˘

•ÂÓ. King George, B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3222.210 KÔÌ-

∫∞Δø

ROCK

æAPOKOKA§O

TPENO ™TO POYº

™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com °È· „¿-

Wagon - restaurant Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfiÙËÙ·, Á‡ÛÂȘ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘. ¢›Ï· ÙÔ˘, ÛÙÔ Wagon - bar, live ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú •

MO LOCO ID:

MËÓ ÌÂډ‡ÂÛ·È Ì ÙËÓ electropop Ì¿ÓÙ· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Roisin Murphy. EΛÓÔÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Moloko. TÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ¿ÊÈ͢ ÛÙËÓ È¿ÙÛ· ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡ Â›Ó·È ‰‡Ô ϤÍÂȘ, Mo (·fi ÙË Ó¤ÁÚÈÎË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ “more”) Î·È Loco (›ÛÔÓ ÙÚÂÏfi˜). A˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ M¿ÌË, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ ıËÙ›· ÛÙ· ·ıËÓ·˚ο dexx (Dragoste, Studio 54, Wild Rose) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ¤ÎÈ. KÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÙÔ˘ fi„Ë ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ –Û¯ÂÙÈο ‹Û˘¯Ô ·ÎfiÌ·– ÛÙÂÓfi Ù˘ I¿Î¯Ô˘ (οıÂÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘)...

FACES: AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜, ÚˆÈÓ¿. ™˘Ó¯›˙ÂÈ fiÏË Ì¤Ú·, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·˜ ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÎÚ‡· ÛÓ·Î ÛÙÔ˘˜ °Î·˙fiÏËÎÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û funky Ì·Ú ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ. Industrial Ê¿ÙÛ· Î·È Ì¿Ú·, ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ (·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ›Ó·Î˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏ›‰·˜ M·˝Ù¤ OÙ·‚›), fiÚÔÊÔ˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÓÂÙ·È Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ οو. KÈ ¤Ó·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ ·fi ¤ÙÚ˜ swarovsky, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï·. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Mr. B. (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Avant Garde), Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ freestyle Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο, ÂÓÒ Ù· ‚Ú¿‰È· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·›˙Ô˘Ó house ¿ÚÙÈ. O N›ÎÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤·ÈÍÂ, o Osunlande ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙȘ 15/5 Î·È ¿ÏÏÔÈ guests Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ °Î¿˙È Á›ÓÂÙ·È ÎfiÏ·ÛË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Ì¤Û·. OÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, design ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ Mo Loco, ı· ·ψıÔ‡Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ì ٷ ÔÙ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. TÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ «Î¿ÌÚÈÔ», Ì ¤ÚÁÎÔÏ· Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜, Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ÛÂÊ B·Û›Ï˘ ¶··˙·¯·Ú›Ô˘. ¶Ò˜ ı· ÛÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¤Ó· «‚Ô˘Ù˘Úfi„·ÚÔ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Ì ۿÏÙÛ· ·fi lemon grass, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Û ʇÏÏÔ Ì·Ó¿Ó·˜»; MO LOCO I¿Î¯Ô˘ 22 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 210 3416.99, ÔÙfi ú 8 (Û¤ÛÈ·Ï ú 10), ÎÚ·Û› - Ì›Ú· ·fi ú 5 90 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ª

μfiÚÂÈ· ∞°√ƒ∞™Δ√™

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ºˆÙfi ·fi Ù· ∫‡ıËÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ. ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ŸÏ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·fi ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. º∞™O§π ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 3603.626/ ∂Ì.ªÂÓ¿ÎË 45, 210 3300.010 M·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÈ

¿ÏϘ ÔÈΛ˜ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜... ª¤¯ÚÈ 12.30 .Ì. Î·È K˘Úȷ΋ ̤¯ÚÈ 8.30 Ì.Ì. ú ™/K ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390 AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÂ

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 25 & μÔȈٛ·˜, Ï. °¤Ú·Î·, 210 6617.353 ¡fi-

ÛÙÈÌÔ Ê·ÁËÙfi Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ª AFAMIA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 150, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8035.759 §È‚·Ó¤˙ÈÎÔ, Ì·˙›

Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÏ›ÙÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109 ™Â ¤Ó· Ù˘È-

Îfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È· ηÈ, ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

ALTAMIRA

XPY™A

ÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. ™ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515 ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜

¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061 ∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·-

Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù.ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841/ ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 36 ∞, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3614.695 ªÂÍÈο-

ALTEZZO KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565 MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË

ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ A M√DO MIO £Ú¿Î˘ 2, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6822.301/ ºˆÎ. ¡¤ÁÚË 58, ∫˘„¤ÏË, 210 8817.095 Pizza,

pasta, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ú ª •

VARVAKIOS ¶Ï. B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922 °Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜

·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú •

ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666 πÙ·ÏÈÎfi spot

ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Pulcinella. ú ª ™∫ A¡∂Δ√¡

VIA MILIONI

HIGHLIGHTS: TÒÚ· Ô˘ ηÏÔηÈ-

ÙÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ‡˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ·. NËÛÈÒÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶È¿ÙÔ ÛԢͤ Ë ÙËÁ·ÓËÙ‹ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. ø˜ 12.30 .Ì. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ (‚Ú.), ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M

„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ Ó¤Ô lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. °Â‡ ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

™Ù·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓ/Ôψ˜), 210 5298.922, 693 7604988 TÔ

ª∂™√§√°°π√À 8, Ã∞§∞¡¢ƒπ, Δ∏§. 210 68 15 505

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 44, °∫∞∑π, 210 3418.169

°∂À™∏

MËÏÈÒÓË 3, KÔψӿÎÈ, 210 3617.196 ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· all day

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ™Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ Â›‰· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ design ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ chef Stefano Rossi. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜.ú •

™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. ∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ANTONIO NONNO

VIVACE B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3626.026 AÏfi˜ Î·È ÎÔÌ„fi˜

∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057 ™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈ-

ÏÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫

¯ÒÚÔ˜ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›· Ì ·Ϥ˜, ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ê¤‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. ú •

∞¶§∞

æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞)

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ¶È¿Ù·

√Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995 ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫

‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫ ART DECO K. B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210


6840.240-1 ¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Ú. úú ª

ARTIGIANO (L’) ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444/ AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2/ B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519, 7660.568/ °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000, 9617.111/ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7486.800/ HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9765.111, 9760.222/ K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4/ N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400/ ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777/ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111/ X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5 ™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ-

̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ì delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3 O IÙ·Ïfi˜

ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜. Menu degustazione ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫ª.

¶¤Ì., ¶·Ú. & ™¿‚. úú M

ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª •

COOKART

E™Δπ∞Δ√ƒπ√ 102

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640 ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·È-

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875 ∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤-

E™Y O,TI ¶EI™

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6713.977 All time classic

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.227, 210 6847.640 MÂ˙Â-

ÛÙ¤ÎÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÁÈ· ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›. TÔÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘.

‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. NÔÛÙÈÌfiٷ٘ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÂÌ¿, ›Ù· K·ÈÛ·Ú›·˜, ηÓÈÛÙfi ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572 AıfiÚ˘‚· Ô-

FENICE (LA)

JAIPUR PALACE

™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263 πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3 IÓ‰Ô›

Î·È ÈÙ·ÏÈο ÎÈ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú

ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Â ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M

DA LU ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.988 ªÂ ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·

∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ı· Á¢Ù›˜ ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ú ∫ ª •

§. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 ¶È¿Ù· ÎÚ·ÙÈ-

ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú BLUE PINE T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745 KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ

ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú °A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

∂ÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

ÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge. 21 ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.621 ŒÍ˘-

Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫

GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898/ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588/ EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›-

‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B.¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

KARAVI AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000 AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹-

ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Sofitel Athens Airport ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú

Kƒ∏™™∞ °∏

ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿. ú ∫ ª

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666 ªÔÓÔηÙÔÈΛ·

MEAT SQUARE

Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª • KPI£AMO™

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408/ £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘-

Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª K∏¶√™ Δ∏™ ∂¢∂ª ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580 ∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·-

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700/ EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 911 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251.100 ¡ÙÈ-

ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ K¿Ú·ıÔ (ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË), ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘. ú M

˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù· ηÈ... ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ú ª ™ ∫

§π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞

MEAT STRE∂T

AÁ·Ì¤ÌÓˆÓÔ˜ 23 (EÌ. ΤÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934 ∫Ú·ÙÔÊ·Á›· ÌÂ

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ, Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. √È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ªÈÎÚ‹ ¯·ÚÈو̤ÓË ·˘Ï‹. ú ª

ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ & N. ¶·Ú›ÙÛË, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.790-1 ∫·Ï‹

MEATING LOCAL

K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806 ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›·

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236 KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ,

˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡, all time classic Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú • L’ OSTERIA DA CLAUDIO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.228, 693 9950130

IÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÏ Ù·-

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙Ô-

Ï¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘

ÙÔ˘ KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛÂÊ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ENVY CAF∂ RESTAURANT

ÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.

CARTE BLANCHE

E• ANATO§H™

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 12, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, 210 2856.442, 210 2856.444 °Ó‹ÛÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο

Ú·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. ú M

ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª

MAMMA MIA

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú M •

ÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ˆ-

§ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084 ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ

Ï˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘¯Ò-

CASALINGA (LA)

GALLO NERO (IL)

IãÀ∂™

¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, ÷ϿӉÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

‚¤ÚÓ·˜. NfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÙ¤˜ ›ÙÛ˜ Î·È Ì·Î·ÚÔÓ¿‰Â˜, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. EȉfiÚÈÔ ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.

8 THE PLATE

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™ÙÔ ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂ-

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. ∂‰Ò ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M

K√À∫§∞∫π

¢πO™∫√Àƒ√π

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600 ¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·-

·Ó‰È¿ÛËÌÔ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ú ª

ÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ú ª ™∫

DIVINE

BLOCK HOUSE

Ó¤˙ÈÎÔ.ΔÚ.-™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫

ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

BARCELONETA

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

HOOTERS EÌ. ΤÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191 ™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋

ÎÂÌ¿ Î·È ÔÚÂÎÙÈο Î·È ϤÔÓ ˘¤ÚÔ¯· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈϤٷ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚÒÙ· È¿Ù· ·fi ÙÔ ÛÂÊ Jean Grammo. ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú·‰È¤˜ oriental Ì live belly dance show. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00. K˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ ·ÓÔȯٿ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. EPATø

CONTE ROSSI KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 °È· ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ) ‹ ÔÙfi ÛÙÔ bar ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. Live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οıÂ

K. B¿ÚÓ·ÏË 7, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6831.864 KÏ·ÛÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· Î·È ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. XÒÚÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™/K

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 91


Ø

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

°∂À™∏ Stake house Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ «·ÏȈ̤ÓÔ» Scottish Black Angus Beef Î·È ÙÔ Kobe Wagyu beef ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™/K M úú

PRIAMO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250.345 Multi-ethnic

ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú NANNINELLA ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 13, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6005.622 ¡·ÔÏÈ-

RENOVO PAPPAS

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999/ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

DORREY LYLES & BAND ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ̤۷ ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì Ì·Ì¿ ¤Ó·Ó Â›ÛÎÔÔ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÊÔÛÈÒÓÂÛ·È ÛÙÔ ÁÎfiÛÂÏ. •ÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ The Chosen Ones, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· The Tribe Of Judah, ÂÚÈfi‰Â˘Û ˆ˜ Harlem Gospel Singers, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ Weather Girls, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙË Melissa Manchester Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Ì·Ì¿ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÁÎfiÛÂÏ Î·È ÛÈÚ›ÙÛÔ˘·Ï ÂÌÂÈÚ›·. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 30 (20 º).

ΔÚ›ÙË 29 WISH UPON A STAR & PRAZAK PARTY Alternative rock ·fi ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤· Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÛÙ· Ï¿È‚. AFTER DARK. HXOPAMA EÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÚÔÎ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ·fi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÚ›Ô H¯fiÚ·Ì·, Ì Ӥ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜. TO M¶APAKI TOY BA™I§H. o

45 ÌÔ›Ú˜ I¿Î¯Ô˘ 18, °Î¿˙È ΔËÏ.: 210 3472.729

ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ¢HMHTPA

MA™TOPI¢OY H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «M›Ï· ÌÔ˘ ÁÈ· Ì‹Ï·» Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi ¢‹ÌËÙÚ· M·ÛÙÔÚ›‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· £Â·ı‡Ù·È, ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «K·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ Û›ÙÈ», Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ·Ì›ÏÈÎÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ N‡وӷ, ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·. ¶YPHNA™, Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ & ¢ÈÔ¯¿ÚÔ˘˜ 11, X›ÏÙÔÓ, 210 72 37.150. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. K·È ÛÙȘ 7, 14, 21/5. JUAN OGALLA Y GRUPO O ·ÚÙÂÓ¤Ú Ù˘ Cristina Hoyos ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Antonio Gades. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Cadiz, ·fi 15 ¯ÚÔÓÒÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È Â›Ó·È ÎoÏÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÊϷ̤ÓÎÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο projects, ÂÓÒ ÙÔ 2001 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË TÚ›ÙË ™¿‚‚·ÙÔ 22.30, K˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 30, 20 (º). M¤¯ÚÈ 8/5. ENA§§A• M ‰Èο ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‰È·Û·˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÍÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Preposterous Zany. A§ABA™TPON.

AP°ONAYTE™ PÂÌ¤ÙÈη Î·È ÛÌ˘ÚÓ¤Èη ·fi ÌÈ· ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ì ·Ú·‰ÔÛȷο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ Û¿˙È, χڷ, Ô‡ÙÈ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. TO M¶APAKI TOY

BA™I§H ●

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·

ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª

K¯·ÁÈ¿ 26 & M. PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037 All day, ÓÂ-

·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ª A.V. P∞NDELI

Pappas Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚˆÌ·. RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820 K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜,

Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50

‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V. RUBY TUESDAY ∂Ì. K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.180/ §. £Ë‚ÒÓ 226, P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park), 210 4256.458/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.910 AÌÂÚÈ-

Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË). úú ª

οÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú •

PATRON

SALUMAIO DI ATENE

§ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 TÔ ·ÏÈfi Deals ÌÂ

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934 ∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤ-

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787 ∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿-

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KÏ·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ μ.¶. úú • ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081 ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi

·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ. úú

ÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755/ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ μÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª •

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

SEMIRAMIS RESTAURANT

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

•ÂÓ. Semiramis, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª

¶E¶¶∞™

SESTO SENZO

¶Ï. ™Ù·Ì¿Ù·˜, 210 6218.104

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181 ªÂ ÌÂÛÔÁÂÈ·-

PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 æ¿ÚÈ

92 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

§. KËÊÈÛ›·˜ 222 & ¢ÚÔÛ›ÓË 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.463 Î·È 210 8011.217 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÏÈfi

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

Country style Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ì ͇Ϸ, ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜. EÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜! K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

πÂÚÔÊ¿ÓÙˆÓ 13, °Î¿˙È, ÙËÏ.: 210 3469559

K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040 ™Â ÌÈ· fi-

ÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ª

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Marcello Î·È Franco. ™Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. Super Û·ÁÁ¤ÙÈ.

¶¤ÌÙË 24

QUILLS

Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ «·˘Ï‹». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È privé ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª ✱ SETTE °Ú. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘ 7 (ÚÒËÓ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘), X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6894.316 IÙ·ÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û cozy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ºÚ¤Ûη ˘ÏÈο Î·È business lunch ÌÂÓÔ‡. ºÈÏÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M. SIMPLY BURGERS ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.633 AÏ˘Û›‰· ηٷ-

ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁË-


ÙÔ‡. ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· Î·È Ô˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ –ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙËÚ› ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿. M ¿ÏÏ· 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ·.

TIKE

SIRKECI

ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. ú ª

AÀ°√§∂ª√¡√

VARDIS

¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 74, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9401.401 ¶Ô ‰È·ÎfiÛÌË-

¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈ-

Θ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË privé party-events. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ • SOTTO VOCE B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6801.416 M›ÓÈÌ·Ï ‰È·Îfi-

ÛÌËÛË, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. PÈ˙fiÙÈ, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· M·Á·‰·ÛοÚ˘. ú M SPUNTINO OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290 °Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • SQUARE SUSHI ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512 ¶Ôχ ηϋ ÙÂ-

ÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È catering. úú STEFANIDIS FINEST FOODS ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, KËÊÈÛÈ¿, 91 °Â‡ÛÂȘ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ηÈ

ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Î·È Ì ÙÌ‹Ì· delicatessen ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ gourmet ηÏÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂ-

Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765 ™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋

•ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6 ¶Ô-

Ï›ÁÔ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÔ˘. úú

‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÎÈ Â͈ÙÈΤ˜. úúú

ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI

BO™¶OPO™

CAFE ZOE

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ ÚÒÙÔ

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 ∞fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿

•ÂÓ. Intercontinental, ™˘ÁÁÚÔ‡ 89-93, 210 9206.655 ¶È¿Ù·

Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ, Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BOUILLABAISE

‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚÈÔ›ËÛË, ¯ÒÚÔ˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜. TÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ô‡˙ˆÓ. úúú ª

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082 XÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·-

CANTO

°È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™/∫

ÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·, ۤڂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂ÌÂÈÚ›·. úúú

BA§ENTINA

ºA°AME ¶AKETO

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871 M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ,

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ KÒÛÙ·. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¿Ú· Ì T-Bone Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÌ¿. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. E͢ËÚ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00 -24.00. º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878 ∞ll day ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ

ηʤ Î·È ÌÈÏÎ-Û¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú ∫ ª X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043/ ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™/∫

ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-

‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M

COOK EAT

ÛÙ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9888.988/ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 TÔ ÈÔ Â-

ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! BUSSOLA (LA) B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 3, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.605-396

ΔÔ Í¤ÚÂȘ ·fi ÌÈÎÚfi˜, Â‰Ò ¤Ì·ı˜ ÙËÓ Î·ÏÙÛfiÓÂ, ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ϤÌ ÙÒÚ·... T˘ÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi. úú ª

μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ (Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜), Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K •

ڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª

Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

teractive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • COQUILLAGE M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K˘Ú. M •

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË K. ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ.

Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú ª

CASA DI PASTA

°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122 ∫Ï·ÛÈÎfi È-

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ŸÏˆÓ ÙˆÓ

Ù·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫ • ª

ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M

°EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260 O‡˙Ô, ÙÛ›-

CAYENNE CADKO §. K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207 °ÂˆÚÁ›· Î·È Pˆ-

Û›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ú

AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙË-

Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. All day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÛÎËÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋.

DA BRUNO AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959 ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ

ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú M

CELLIER ZEA CAFE TABAC

BOHEME (LA)

AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049 £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

DELFINO

•ÂÓ. The Margi, §ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924 °È·

§ËÙÔ‡˜ 14, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 9670.196 §›ÁÔ ÎÚ·Û›,

minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘

Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ÂÓËÌÂ-

Ó¿ ·ÏÏ¿ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚÈ˙fiÙ·. Parking ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô.

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4120.388 £·Ï·ÛÛÈ-

STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ·

Xƒøª∞Δ∞ μÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152 æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú

SU∑∞¡¡∞

WINE GALLERY

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O

•ÂÓ. Life Gallery, §ÂˆÊ. £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË, 210 6260.400 ¢ËÌÈ-

XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

Ô˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¡fiÙÈ·

TERRACE (LA) •ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒ-

ÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úú ª THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7 AÓÔȯÙfi

·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. πÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015 √ÚÂÎÙÈο, ›-

Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú™∫ TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB) ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680 H

‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

A§ATI ¶I¶EPI §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 28-30, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 80078 øÚ·›ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜

(ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·Ù¿Ù˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË) Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K¿ı ¶¤Ì. ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, οı ¶·Ú. & ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. AL CIELO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 14, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.680 πÙ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¿

ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ȉ¤Â˜. úú ª • AL DENTE £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 19, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9810.093 ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıË-

ÙÈÎfi, Ì ·ÙÔ‡ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ AMALOUR ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 45 & ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9337.710 KÔ˘˙›Ó·

ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, οو ÙÔ Ì·Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú K ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423 ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·,

ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 93


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

£∞§∞™™π¡√™

I™TIO¶§O´KO™

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092 ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·-

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, (ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092, 693 6657025 ÃÒ-

ÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ∂PICURE MÂÙ·Í¿ 16, μԇϷ, 210 8953.544/ ∞ÈÔÏ›·˜ 12, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8078.095/ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 17, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8961.237

Steaks, burgers Î·È ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÛÔ˜ ÚÔÎÊfiÚ. ™ÙË μԇϷ Ë Ì¿Ú· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿ Î·È cocktails. ªÂ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú ™/∫ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215 ªÂ

far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

£EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266 £¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈ-

Îfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª

πø¢π√

GENOVESE

§.∞¯ÈÏϤˆ˜ 119μ, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258 ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂ-

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1 H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘

Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ “Sale & Pepe”. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417 ΔÔ ÂÛÙÈ·-

ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747 K˘ÚÈϤ,

˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·ÎÚÈ‚fi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›·. úúú ª • ISKANDAR

ZEºYPO™

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È.

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 48, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4175.152 ¢›Ï·

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9886.474 £¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›·

ÛÙ· ÛοÊË, ı· ÛÂ Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô ˙¤Ê˘ÚÔ˜ Î·È ı· Ê·˜ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ „·Ú¿ÎÈ. ∫Ú·Û› Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙÔÈ.

Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. K

ÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÛÂ

fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª KOSEBASI ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7‚ & §·˙·Ú¿ÎË 45, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170 Afi

ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂÚ¯fiÌÂÓÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÓÙÂÎfiÚ, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. úú LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ¶·Ú·Ï›· AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›-

Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ‚¿ÛË ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ tango Î·È Î¿ı TÚ›ÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ì ú 35. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú LE PIERROT

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. ú •

MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 96 71.046 πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· – ›-

§øTOºA°OI

ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™/∫

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 AÓ·Óˆ̤ÓÔ

MO§OXA

menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù·. ú ™/∫

§Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

º√π¡π∫∂™ AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462 º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘-

¶§√À™ ¶√¢∏§∞Δ√À

ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

VIETNAM

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘

MOLLY MALONE’S IRISH PUB

™EPA§IA

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247 ¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË

B·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, ÕÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó· Ôχ-

Golden Phoenix, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. úú

Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. M¶∂´Δ ∫∞ƒπª

¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

§. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.721 ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·-

SPAGHETTERIA (LA)

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476 ∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi.

VIVA ZAPATA

MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016 EÏÏËÓÈ-

΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫ MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499 ∞fi ÙÔ˘˜ η-

χÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ. úú ª • MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª

Ú·‚ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ̤۷ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì·ÚÔÎÈÓfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ∏ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ finger food. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

TARTUFO (AL)

ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

•ÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa, AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

Îfi Ì ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ›ڷ. ú ª

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8962.432 ™‡Á¯ÚÔÓË Ù·-

™Ã∞ƒ∞

‚¤ÚÓ· Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Û Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ú ∫

VIVE MAR T∞ª∞ª

NEST §·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035 °È· fi-

Ϙ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú •

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steak

come as you are

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª PASTA RAGUSA °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437 IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ...

ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735 °Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·-

Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290 TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day

meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™/∫

N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11 - ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 - 3615255

ʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TARTARE ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.320 O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘-

̤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú ✱ TZOY°KPI £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 53-55, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9836.260 KÚËÙÈΤ˜ ·-

¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú ∫

¶I™INA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900,

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ Aο̷ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795 M ı¤·

ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V. APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 697 8319160, 210 3479.190 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜

¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú

Ì· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ›ÛÙ·. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582 ∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·-

ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ “Spell” ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª •

BAR RESTAURANTS ✱ ACHE K‡ÚÔ˘ 57, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.949 TÔ Egomio ¿ÏÏ·ÍÂ

Î·È fiÓÔÌ· Î·È ¯ÒÚÔ. AÓ·ÓÂÒıËÎÂ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. °È· ηʤ, È¿Ù· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, sushi Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈο cocktails ÛÙÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. AETHRION •ÂÓ. X›ÏÙÔÓ, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜

Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú AKANTHUS

AKPøTHPI BOUTIQUE B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁ. KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηÈ

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁ-

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V. ✱ BALUX CAFE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.557 MÔÓÙ¤ÚÓÔ, Â-

ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ all day ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÛÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηʤ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ηٷÏËÎÙÈο cocktails, ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È Ù¿‚ÏÈ. ¶·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. ú M • BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew, Ù·˚-

Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r'n'b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

BAUHAUS

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë Î·È latinallegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™/∫ ª

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, Ï. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¢¿ÊÓË, 210 9751.900/ A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ. K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.575 All day ¯Ò-

∞LERIA Tƒ∂Ã∞¡Δ∏ƒπ∞

ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M

º§√π™μ√™

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™¿‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ privé party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

TONY BONANNO

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 6014.358/ K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 8943.236/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960/ MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈοÓÈΘ Á‡-

BACCARAT

TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462 £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ

AMIGO LOCOS

ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª •

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. ú

K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450 ™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324, www.pisinacafe.gr TÔ café ÙÔ˘

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,

Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô ËıÔÔÈfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘. O ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË.

PERE UBU

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª

- Cocktail Bar

K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï. MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084 ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· η-

ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, 210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ, ÌÂ

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 38, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9826.560, 9839.745 πÙ·ÏÈ-

ÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ «·›˙ÂÈ» Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú.

VI¡CENZO

¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

TA•I¢IA

94 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úú ª

N. M¿ÎÚË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, 92390/ ¶. º¿ÏËÚÔ, A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417, 9853.619 A‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙˆÓ

MA´™TPA§I

OIL RESTO

summer circus

4175.643 ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· ηÈ

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 ∞Ó·Óˆ̤-

ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔ-

ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi espresso Î·È Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÈÏÈÎfi˜ Î·È ˙ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. BIG APPLE


™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820 ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª BIG APPLE SOUTH §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·ÈÙ›ÓË 3, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9485.190

TÔ ÁÓˆÛÙfi bar-café-resto Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. AϤ˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ÔÏÏ‹ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ª

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. úú ª DATE

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰Ë

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544 MÂÁ¿ÏË

FRAGMA

Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú

BO §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645 AÙ¤ÏÂȈÙÔ˜ ¯Ô-

Úfi˜, ˘¤ÚÔ¯· cocktails Î·È ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi. BRASSERIE SUD M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú ™/K •

EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï. N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ

Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K ELEVEN

BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000 ∞ÙÌÔÛÊ·È-

ÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú CENTRAL PERK ™·ÊÔ‡˜ 99, Ï. K‡ÚÔ˘, Citywalk, K·ÏÏÈı¤·, 210 9515.975, 210 9562.906 øÚ·›Ô ηıËÌÂÚÈÓfi

ÛÙ¤ÎÈ, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ “Friends”. Afi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, lunch break, ÔÈÎÈÏ›· ·fi cocktails Î·È ÔÙ¿ Î·È hot spot Ù· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο burgers ÙÔ˘.

FIGUEIRA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 All day Ê·ÁËÙfi

(ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·), café, ¯·Ï·ÚˆÙÈο cocktails ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ڢıÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, non stop ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı›˜ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ. ∞fi 16/3 Spring Live Concert Ì ÙÔÓ ª¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ú ENVY CAFE

DA LUZ

ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

✱ GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 N¤Ô˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú •

§›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 6Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ, 210 8143.415, 693 2478767 °È· ηʤ ηÈ

GUZEL

ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. EÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· cocktails Î·È fiÙ·Ó È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ˙¤ÛÙ˜ sushi bar ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú

¯ÒÚÔ˜, Ì privé ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÔ˘Ó. MÔ˘ÛÈΤ˜ Ì resident DJ ÙÔÓ N›ÎÔ KÔ˘Ú‹, ÙÔÓ £. °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, οı K˘Úȷ΋ hip hop Î·È r’n’b party ÙÔ˘ Family the Label. E›Û. ú 10, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95 &120. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù.

§. KËÊÈÛ›·˜ 280, ™›‰ÂÚ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.101 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

FRIDAY’S BAR & CAFE ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.608-9/ ¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

∏∞RD ROCK CAF∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú •

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock’n’roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

GALAXY μ∞R

JACKSON HALL

•ÂÓ. Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food ÛÂ Ô-

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-

Ù‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

GOLD CAF∂ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘-

ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú

KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3478.759 XÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›·

‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔ-

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 95


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

E§E§EY K¿ÙÈ Û·Ó post-ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Ì ÚÔÎ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË B¤ÎÈÔ˘ ÛÙȘ MÔ˘ÛÈΤ˜ T·ÍÈ·Ú¯›Â˜. EÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û Jefferson Airplane, M¿ÚÎÔ˜ B·Ì‚·Î¿Ú˘, Ali Farka Toure Î·È Massive Attack Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÕÓÙÚ˘ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ª·˙› ÔÈ AϤÎÔ˜ AÚ¿˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ K·„·Ï¿Î˘, M·Ú›· ¶·ÓÔÛÈ¿Ó. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙ· ¶¤ÙÚÔ˘ ZÂÚ‚Ô‡ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙË Hitch Hyke. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31, Aı‹Ó·, 210 3606.460. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ™ÙȘ 30/4.

TË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜. °È’ ·˘Ùfi ηÓfiÓÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÛÔ˘ Î·È ¿Ú ÙËϤʈÓÔ.

A£∏¡∞´™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò... ∂ÈıÂÒÚËÛË» Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, Û ·ÔÁÂȈÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì. (Ï·˚΋), ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÊÔÈÙ. ú 15, Ï·˚΋ ú 22.

hard rock. 27/4: ∑ero-Zero ÌÂ hard rock.

LUNA DARK πÂÚ¿ √‰fi˜ 30, 210 3460.377 ΔÔ musicult «¢ÔÌË̤ӷ ‚ÚÔÌfiÏÔÁ·» Ì η˘ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ·fi ÙÔÓ T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË Î¿ı ¶¿Ú. Î·È ™¿‚. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 20.

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÁÂȷ΋, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫·È ·˘Ï‹. ú

KITCHEN BAR

PIU VERDE

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950/ ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/ μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892.015 •ÂÎÈ-

ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185 ∏ Ù¯ÓË-

Ó¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V. ∫√À∑I¡∞ - CIN∂ æÀƒƒH

70 BAR

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. πÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú A.V.

¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70 & £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ∞fi ÙÔ

MALABAR •ÂÓ. The Margi, §ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160 ™ÙÔ

ª∞∫∞ƒπ

¢È‰fiÙÔ˘ 31, ∞ı‹Ó·, 210 3606.460 29/4: Wish Upon A Star. 30/4: EÏÂχ. ŒÓ·ÚÍË 23.00. 1/5: Sugah Galore. 2/5: Ducky Boyz. 3/5: Blues Cargo. 4/5: Tranzistor. 6/5: Sunken Butterflies. 7/5: Liarbirds.

∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 25, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458958 30/4: ∞Ó¿‰Ú·ÛȘ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 13.

A§∞μ∞™Δƒ√¡

∞牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ∫ËϷˉfiÓ˘. ŒÓ·ÚÍË 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

lounge bar ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi Ì mediterranean chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÎÈ ethnic, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·fi ÙÔ chef •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¶ÔχÌÂÚÔ. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú

MIKE’S IRISH BAR

M∂§π

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÚ. karaoke nights (20.00-22.00). 2/5: Cabin 54. 13/5: Funkey.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000 ΔÚÈÒÚÔÊÔ˜

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 30/4: °È¿ÓÓ˘ ∞fi‰È·ÎÔ˜ & √È ∂Ó·ÏÏ¿Í. 1/5: Passed Isolated. 2/5: Mother Funkerz. 3/5: Apurimac. 4/5: Xavier. 7/5: ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹, ∏Ï›· •˘ÁοÎË. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

∞¡ CLUB

√KIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 210 4284.006 ™˘¯Ó¿ ÌÔ˘ÛÈο Ï¿È‚.

√ƒÀÃ∂π√

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 30/4: MˉÂÓÈÛÙ‹˜. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 13. 1/5: Routes - Heritage. 2/5: Screaminal & Guests. 3/5: Harsh Demise. 4/5: Obsecration. 6/5: A Wilhelm Scream.

∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ÌÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

∞À§∞π∞

Δ√ ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏

∞Á. ŸÚÔ˘˜ 15 & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 115, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3474.074 5&6/5: Enver Ismailov, Haig Yazdjian, °ÈÒÙ˘ ∫ÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú›˘.

¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 29/4: ∏¯fiÚ·Ì·. 30/4: ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. 3/5: ª¿ÚÈÔ˜ ™ÙÚÔÊ·Ï‹˜ Quartet. 4/5: μerlis Pan.

∞º∞¡∂π™

μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 2/5: Diamanda Galas (21.00/ ú 35-80)

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3225.008 6/5: Muhabbet Mafia (22.00/ ú 7)

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ performance ·fi ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ¢·ÛηϿÎË.

¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ

¶∞§§∞™

¶∞ƒ∞ºø¡√ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 130∞, 210 6446.512 2/5: M¿ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ & Friends. 3&4/5: ¡Ù¿Ó˘, Schantz, ™È‰ËÚÔηÛÙÚ›Ù˘. 6/5: Nukleus. 7/5: Blues Fathers & the Swingers. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¶·Ú Î·È ™¿‚. 23.30.

ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ÷Ϸڋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚ·, Ó·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú ª

I¿Î¯Ô˘ 22 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 210 3416.991 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ‚ÈÔ-

Ì˯·ÓÈÎfi design, Ì “funky” ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ· ¤ÈÏ·. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î.Ù.Ï. Highlight ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ 2 ÔÚfiʈÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ, ·fi ¤ÙÚ˜ Swarovsky. ¶Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÔÙÒÓ Î·È ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜ ·fi K·Ú·˚‚È΋, ·fi ÙÔ chef B·Û›ÏË ¶··˙·¯·Ú›Ô˘. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi.

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ú • ª SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 Harem fun

restaurant Ô˘ «ÛÂÚ‚›ÚÂÈ», ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·, Î·È ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K¿ı K˘Ú. ·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁϤÓÙÈ. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. úú SOUL ∫πΔCHEN

MO LOCO

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, ˆ-

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì DJs Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú A.V.

§. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ & ºÈÏ›·˜, 210 4834.774

All day ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· event.

M¶A§KONI STAVLOS

Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ & ¢ÈÔ¯¿ÚÔ˘˜ 11, ÛÏÙÔÓ, 210 7237.150 30/4: ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÛÙÔÚ›‰Ô˘ (22.30/ú 10). 2/5: ª. ΔÛ·˚Ú¤ÏË & Δ. ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜.

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ú

GAGARIN

PAKOME§O

PEOPLE

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. ú M A.V.

§ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600 2/5: The Damned (ú 25) 3/5: Jose Gonzalez (ú 2830) 5/5: The Ocean (ú 25). 7/5: Royal Hunt.

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025 ΔÂÙ. Ì ¶·Ú. Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙ· ÓÙÂÎ. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ AÚÈÏ›Ô˘ Ï¿È‚ ÎÚËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ºÚ·ÁÈ·‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ¢Ú·‚›‰Â˜. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

∞ÌÂÚÈ΋˜ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3389.334-5 ¡ÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ˜

TERRA PETRA

GAZARTE Bo˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3460.347 K¿ı ¢Â˘Ù. ÔÈ N›ÎÔ˜ •˘‰¿Î˘ - ∂ncardia O›ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ø˜ 12/5.

GIALINO UPSTAGE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 K¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ŸÓ·Ú & ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÛÙÔÚ›‰Ô˘ (22.30). 2/5: Jerom. 3/5: Pulse.

HALF NOTE ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9232.360 ø˜ 24/4: Gospel Ì ÙÔ˘˜ Dorrey Lyles & Band Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ Rev. Charles R. Lyles. 30/4 - 8/5: Juan Ogalla Y Group. ŒÓ·ÚÍË ΔÚ.-™¿‚. 22.30, ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, 20 (ÊÔÈÙ.).

¶Àƒ∏¡∞™

RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 1/5: Action S.T - X-Ray - Another Hangover (21.00/ú 8). 2/5: The Teddyboys From The Crypt - Mama Kin (22.00/ú 8). 3/5: Giants (20.30/ú 8) 4/5: No-izy Toyz - Rosebleed - Spillover Effect (21.00/ú 8)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À

∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 210 3225.920 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜ ̤¯ÚÈ 10/5. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∞¶∂¡∞¡Δπ 3&10/5: R u ÛÈÎ enough? Ì ÙȘ MÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ Î·È ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. CLUB ∞fi ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ ΔÚ›ÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Ù· ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ.

∫ÀΔΔ∞ƒ√

Ã∞ª∞ª

H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 2/5: Mike Dee & Dementia. 3/5: ¢ËÌ. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ - §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ & °. °ÈÔηڛÓ˘. 4/5: ¢ÚÒÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™. ™·Ì·Ú¿ Î·È Ï¿È‚. 6/5 ªisuse & Spectralfire. 7/5: Sunny ª·ÏÙ˙‹ & Deligtful.

¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ∞. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÏÂ˙·˜ (23.00/ú 15)

∑√√ª

LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 24/4: Delivers ÌÂ

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show Ì ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜.

¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ chef ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails Î·È È¿ÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ̤ڷ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 12.00 ¤ˆ˜ 1.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 12.00 ¤ˆ˜ 1.30. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400 ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ú ª • UP NORTH ∫ÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· privet parties, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden. ∞fi ÙȘ 19.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘-

✱ VAMES AÈÛÒÔ˘ 10 & M›ÎˆÓÔ˜ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3225.544 ΔÚ›· Â›Â-

‰·, Î·È café Î·È bar Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. °Â‡ÛÂȘ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È¿ıÂÛË, ͤÓË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, art gallery. ŸÌÔÚÊÔ, ÙÔ Û˘Ì·ıԇ̠Ôχ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.úú

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ 2, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 3422.886 TÔ

·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar Î·È restaurant Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. Special guests djs. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100. Ã-∂∞Δ

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™/K

√À∑√-ª√À™π∫∏

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

∞¡∂ªø™∞

°È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú M

∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, Ï. ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7234.209 ¡fiÛÙÈÌÔÈ

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/K •

PULSAR

ÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ party ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο cocktails. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È events Î·È parties fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.ú M •

ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3313.151 ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ,

Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282 øÚ·›Ô, ·ÏÈfi

¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M

º∞¡∞ƒπ

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

PUTUMAYO WORLD CAFE

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

BEP°INA - AXI§§EA™

ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª

¶A§IA A£HNA

∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775 E‰Ò ‰ÂÓ ˘-

TAKH 13

μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.282 All day ÌÔ-

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. ú ª

M¶PIZO§AKIA O TE§H™

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ THE MALL) ™ÙÔÓ 3Ô

VILLA MERCEDES

∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÎÚ·ÙÈο Î·È „·ÚÈο, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. M BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú H§IO°EPMA M·Ó‰ËÏ·Ú¿ 31, AÛÙ˘ÓÔÌÈο HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 694 8000721, 210 9922.273

NËÛÈÒÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ·Á¿Ë. AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ¢Â˘Ù.

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi Deluxe Â-

ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Ú. Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì. Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210

¶Ï. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612 20

KA§§I¶ATEIPA

¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™/K ª Mπ¡√ƒ∂

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤Ì. ˆ˜ K˘Ú. ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ. ÎÚËÙÈο.

°˘ı›Ԣ 24, ÷ϿӉÚÈ, 210 6778.790 ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ Î·È

§O°IA TH™ ¶§øPH™

·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹Á ÛÙ· μ.¶. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆÚ·›Â˜ ·Ú·-

YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú

VILLAGE ALL DAY BAR

fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú

MANITAPIA

ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C

POZA§IA

THE PLACE ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036 °‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿,

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 50, °Î¿˙È, 210 3417.606 øÚ·›Ô˜ industrial

¯ÒÚÔ˜ Û ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÎÚÈ Î·È art ÈÓÂÏȤ˜, ÁÈ· ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÔÙfi, tapas Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú ™/∫ ª •

Î·È „¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·Ïfi ¯ÒÚÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M

M¶A´PAKTAPH™

URBAN

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™

PERFECT TEN

‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ

96 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

TPIA °OYPOYNAKIA

SPLIT

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

§. ∫·ÙÛÒÓË 189, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «Δ· blues ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ» Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ª·˙› ÙÔ˘ Ô ªc Yinka Î·È ÔÈ §·ÌÚÈÓ‹ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Î·È Iˆ¿ÓÓ· ¢ÚÈÁÎÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C

∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600

™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.534

∞FTER DARK

MET∞•√Àƒ°∂π√

Ù‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª

3412.469 ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi

ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 71, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3460.488 ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈ-

ÌÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜

¶ETPA •E•A™¶PH K·Ú·˚ÛοÎË & ™¿ÌÔ˘ 30, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5817.444, 693 4290274 X·-

ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ۠ϢÎfi, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. NfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶·Ú. Î·È ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÌÂ-

˙‰¿ÎÈ· ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. øÚ·›Ô˜, ˙ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ú M ¶YPO§I£O™ OÛ›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ, 210 2628.383 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, „¿ÚÈ, ÎÚ¤·˜ Î·È Ôχ Ô˘˙¿ÎÈ. °È· ÁÏ˘Îfi, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔÎÔÏ·ÙfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi. ™/K M TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁ. EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰Ô-

Ûȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529/ ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376/ ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÂ

ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777 ¶·ÏÈfi ·ıËÓ·ïÎfi

Û›ÙÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £’ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏË-


))) HAIG NIGHTS ((( ALL THAT (GREEK) JAZZ. 10 MEPE™ A§H£INH™ JAZZ ™THN ¶O§H H ÊÈÏÔÏÔÁ›· ϤÂÈ ˆ˜ Ë JAZZ ›¯Â ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù·: JAS, JASS, JAZ, JASCZ. H ÈÛÙÔÚ›· ϤÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË N¤· OÚÏ¿ÓË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ jazz Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋. ¶·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ HAIG, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÓÒÛË ·ÈÒÓˆÓ. ¶·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË Û˘Ó·˘Ïȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Half Note Jazz Club. To˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ jazz ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ·ÁοÏÈ·Û ÙËÓ jazz, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. Afi 16/5 ̤¯ÚÈ 25/5 ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi jazz ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ jazz ÛÎËÓ‹˜. ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È Û·ÍÔʈӛÛÙ· David Lynch ϤÁÂÙ·È HEAVY METAL BAND Heavy Metal , ·›˙ÂÈ Ì ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, feat. DAVID LYNCH ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÂΉÔ16/5 - 17/5 ¯¤˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi Ù· B·ÏοÓÈ·, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ·Ú¤· Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÔÈ AÓÙÒÓ˘ AÓ‰Ú¤Ô˘, M¿ÚÈÔ˜ B·ÏËÓ¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ K·ËÏ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘.

ΔÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Δrio Balkano Ì ÎÔÈÓ¤˜ ˯ËÙÈ-

TRIO BALKANO 20/5 - 21/5

Τ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ jazz, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‚·ÏηÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. °ÓˆÛÙÔ› Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ ÌÔ˘-

ÛÈÎÔ› –Ô ÎÚÔ˘ÛÙfi˜ AϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ Î·È Ô Ì·Û›ÛÙ·˜ §¿Î˘ T˙‹Ìη˜– Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ȉÈfiÙ˘· ˯ËÙÈο ÙÔ›· Ì ÂχıÂÚË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. O Ì·Û›ÛÙ·˜ Ô˘ ÛÙÂÚ¤ˆÛ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›°IøTH™ KIOYPT™O°§OY ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ SEPTET 18/5 - 19/5 ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ̤۷ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ Human Touch. YÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi soul Î·È jazz ̤¯ÚÈ ÙË ‚·ÏηÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ¯Ú‹ÛË ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÏÔ‡ÛÈÔ ‹¯Ô ÂÓfi˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ÛÂÙ¤ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ °ÈÒÙË ∫ÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘, ·Ú¤· Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ oÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙfiÈÎÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, °ÚËÁfiÚ˘ ºÏ¤ÛÛ·˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ËÏ›‰Ë˜.

K¿ÙÈ Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜. TÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· THREE GENERATIONS ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi, ÙËÓ JAZZ TRIO ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË, 22/5 - 25/5 ÙËÓ Ôχ¯ÚˆÌË ÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ jazz ·Ê‹ÁËÛË. O M›Ì˘ ¶Ï¤ÛÛ·˜ ÛÙÔ È¿ÓÔ, Ô B·Û›Ï˘ P·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·‡Ú· Ù˘ jazz, Ì ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙËÓ E‡Ë ™È·Ì·ÓÙ¿ ÛÙ· ʈÓËÙÈο Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎÔ ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿.

TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210 9213.310, 210 9232.360 ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: K˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 22.30 ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: Ticketnet.gr, 210 9213.310 Î·È Half Note

ADVERTORIAL «A.V.»

www.halfnote.gr

∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó· 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 97


GAY & LESBIAN

ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞

ÁÎ¤È Û·Ó Î·Ú‡ÎÂ˘Ì· ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÂÈ Ë ÏÔ΋, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÛÙ· ÔÔ›· Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ì·˜ ‚¿˙Ô˘ÌÂ... TÔ 10Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· OÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎÒÓ T·ÈÓÈÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È 8-14 M·˝Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiˆ˜ ¿ÓÙ·. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ™‡Ìڷ͢ K·Ù¿ Ù˘ OÌÔÊ˘ÏÔÊÔ‚›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ˙ԇ̠ÔÈ ÁÎ¤È ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ – ÔÈ Ê·ÓÂÚÔ›, ÔÈ ÎÚ˘ÊÔ›, ÔÈ ÓÙÂÌ›, ÔÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ÔÈ ÂÓÔ¯ÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔÈ. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶·ÓfiÚ·Ì· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ E˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜ (“Chip & Ovi”, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÁÎ¤È PÔ˘Ì¿ÓˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜), Ë Iˆ¿ÓÓ· XÚ˘Û·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ (“Que Bona to Vada Your Ecaf”) Î·È ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ӷ Ô Rosa von Praunheim (‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙ÂÈ, Î·È “Dead gays, live lesbians”). º¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (coming out, K˘Úȷ΋ 11/5, 21.00) ‹ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (TÂÙ¿ÚÙË, 14/5, 19.30). TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9/5 Ë ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ Rosa von Praunheim, dj Ipek, ı· ·›ÍÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ «EÏ› EÏ¿» (§. B‡ÚˆÓÔ˜ 5, ¢È·ÁÒÓÈÔ˜). MÂٷ͇ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¤Í˘ÓË ‰·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· “En Soap” (™·Ô˘ÓfiÂÚ·), ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi “Beautiful Thing” Î·È ÙÔ “Campillo yes I do”, ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi 200 ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓÙÚ‡ÂÈ ÔÌfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ·. info: http://gayarttreasures.blogspot.com & http://www.geocities.com/panoramalgbt/6-10panorama.html

°∫E´ ∫∞ƒY∫∂Àª∞ E›Ó·È Û·Ó ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ: ¶fiÛ· ÁÎ¤È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ˆÚ¿Ó ̤۷ Û’ ¤Ó· Ì‹Ó·; ŸÙ·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ Ì ·ÂÏÈÛ›· Ò˜ ı· ÍÂÊÔÚÙˆı›Ù ÙËÓ ÙÚ·Á·Ó‹ ÂÙÛԇϷ Ù˘ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈ΢ ÎÚ·È¿Ï˘ Ô˘ οÔÈ· ηÎÈ·Ṳ̂ÓË Ì¿ÁÈÛÛ· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ϛÔ˜ Î·È ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Û·˜, ı˘ÌËı›Ù fiÙÈ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fi¯È ¤Ó· ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÎ¤È Î·È ÏÂÛ‚È·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ M¿ÈÔ. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‚ϤÔ˘Ì ٷÈӛ˜ ‹ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ‚È‚Ï›· Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÁÎ¤È ‚›ˆÌ·, ÂÂȉ‹ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. M¤Û· ·fi Ù¤ÙÔȘ Ù·Èӛ˜ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Î·Ï‹ ÚÔ·›ÚÂÛË Î·È fi¯È ÌÂ

ñTÔ 2Ô Athens Gay & Lesbian Film Festival Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ 21-25 M·˝Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù·ÈÓÈÒÓ, ·ÏÒ˜ ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ (ÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ “First Love”, ÙÔ “Good Boys” ÙÔ˘ IÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Yair Hochner, ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “Be Like Others” ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ʇÏÔ˘ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÔÈ ÁÎ¤È ÛÙÔ IÚ¿Ó). ñEÂȉ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· οÓÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ queer Ù·Èӛ˜, Ë ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Maria Cyber ηÏ› fiÛÔ˘˜ Î·È fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· home video Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËı›, Ó· Ù˘ ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì¤ÈÏ: proud@proud.gr ñMonday Men. °Î¤È ‚Ú·‰È¿ οÓÂÈ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Mybar (K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹), www.mybar.gr, Ì ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñŒÁÈÓ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔ Athens Pride; ™Ù‹ÚÈÍ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘... (ethelontismos@athenspride.eu ‹ 697 2361073 (ÌÂÙ¿ ÙȘ 14.00) ...ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›˜ ·Ó‹ÌÂÚ·!

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙ¤ÎÈ. ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηʉ¿ÎÈ, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ÎÚ·Û›, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÊıÔÓ· ‚È‚Ï›·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

CAFES/BARS

BOARDING PASS

ABRIDOR ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜.

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú¤· Ì ˆÚ·›Â˜ free style ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj. BRAZILIAN

ALL THAT JAZZ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

Τ˙È΢ pub. ¶ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú 5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. ª·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ.

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜.

ALU CAFE

CAFE DEL SOL

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

AMELIE CAFE

CAFEINA

§ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282 §ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r’n’b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

ηʤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica.

✱ ARTOWER HALL BAR AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, 210 3246.100 M·Ú

ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Artower Agora, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ºÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ, events Î·È parties. AÓÔȯÙfi TÂÙ.-K˘Ú. ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ 1.00 .Ì. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· private parties.

CIRCUS N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, Aı‹Ó·, 210 3615.255 ÕÓÔÈÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ

¤Ó· cocktail ÛÙÔ Circus. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, retro, swing Ú˘ıÌÔ‡˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ privé, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ.

BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458 ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·-

Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.577 N¤Ô Ô-

Ï˘Â›Â‰Ô café-barrestaurant. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·fi ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ, ̤¯ÚÈ payroom Î·È bedroom... BAREA KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 4, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6531.888 Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ˆÚ·›· cocktails, ÔÙ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. øÚ·›Ô˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. BAT CITY

CITY X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7228.910 °ÓÒÚÈÌÔ ÛÙ¤ÎÈ,

·fi Ù· ÚÒÙ· Ù˘ X¿ÚËÙÔ˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì soul Î·È jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜. CLOCK CAFE BAR EN ¢E§ºOI™

FERIALE ™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3613.286, 210 3643.409 K·-

KOKKOI KAºE

ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 8.00-16.00.

AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿.

º§OY

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

FERAH X·Ú. Z‹ÎÔ˘ 72 & TÂÂÏÂÓ›Ô˘, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.910 AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿ıÂ-

ÛË, free style ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηϿ ÔÙ¿. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ live ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

KËÊÈÛ›·˜ 127 & ¢ÔÏÈ¿Ó˘ 74 (™Ù¿ÛË K·Ó·Ù¿‰Èη), 210 8028.201, 210 8087.005 PÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È

Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔÓ ™. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ (È¿ÓÔ ÊˆÓ‹), ÙË º·Ó‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ - ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË jazz, blues, rock Î·È funky ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ Ë ÛÎËÓ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶¤Ì. 9.30 - 2.00, ¶·Ú./™¿‚. 22.30 - 05.00 IANOS CAFE ™Ù·‰›Ô˘ 24, ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ ÎÔÌ„fi ·Ù·Ú¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ηʤ. ∫·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁηÏÂÚ› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈ· Â›Û˘ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο live.

INTRO ∫. μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

Eƒø™

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹, ÈÔ ·ÚÁ¿, ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. A.V.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

KAºE∫√ÀΔπ

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ı·ÌÒÓ˜. A.V.

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜.

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559 ¢ÂÓ

Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ·, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›.

BLINK

FASHION BAR

¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, Aı‹Ó·, 210 3245.705

πÂÚ¿ Ô‰fi˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 697 2811608 ΔÔ

KEY BAR

ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Fashion TV. ™Ù¤ÎÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜ Û 40 ¯ÒÚ˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ı ¶ÂÌ. mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ dj John V, ∫¿ı ™¿‚. Ô °. ™·ÓȤ Û disco party Î·È Î¿ı ¶·Ú Ë dj ¡fiÙ· °·‚·Ï¿ Ì guest dj ÙoÓ EXƒπ–∫ Û electro, pop Î·È 80s.

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· ˆÚ·›Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ηÏÔ‡˜ Dj’s. BOOKSTORE CAFE ™Y§§ABH TÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ 80) K·-

ʤ-‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ

98 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

HÚ·ÎÏ›Ԣ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.555 All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ

3813.685 ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ (ÚÒËÓ «™˘¯ÓfiÙËÙ˜») Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ™ÂÈÚ¿ ·fi events, live happenings, ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ·Á·Ë̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ. ™Ù· decks ÁÓˆÛÙÔ› djs ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋, ¤ıÓÈÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 20.00. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

www.thefashionbar.gr

FANOOS Oriental café A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·-

KAºE¶O§I™ ™. TÚÈÎÔ‡Ë 12-14, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.317 Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. K·È ‰È·ÓÔÌ‹.

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

∫∏¶√™ ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ¤¯ÂÈ... ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·˚΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤-

ÓÔ, ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ‡ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi

Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» café, Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. §øPA™ ™Ô‡ÙÛÔ˘ 7, ¶Ï. M·‚›ÏË, 210 6428.473 To ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ,

·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û Ôχ cool ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ Î·È ÛӷΘ Ì lounge Î·È ethnic ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ˆÚ·›· Î·È fi¯È ·ÎÚÈ‚¿ ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û funk, pop Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶·Ù¿ÚÈ ÁÈ· ÈÔ privé ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. K¿ı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È happy hour 6.00 - 9.00. ™/K ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks. K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË

‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ dj.


M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰È-

ηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

9702.025, www.torakomelo.gr H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazz-funk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

MOSAIC CAFE PˆÌ·ÓÔ‡ MÂψ‰Ô‡ 7, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6856.560 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Úˆ› Ì ηÏfi ηʤ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÔÙ¿ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. MONA’S HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All day

café bar Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯·Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË Î·È Î·Ï¿ ÔÙ¿. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·-

ÁËÙfi ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. M¶A§KONATO KAºENEIO °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·¤˙È·

·È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›. P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046 MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 694 6658700 TÔ ÈÔ pop ηʤ

Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú.

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.546All day ÎÔÌ„fi˜ ηÈ

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ DJ’S Jeannot, KÒÛÙ· Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ, M¿ÚÎÔ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË K·˙¿ÎÔ. K¿ı ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ EÓ §Â˘ÎÒ Î·È Best. PEOPLE SAY ™ÙÚ. §¤Îη 35 & Aı. ¢È¿ÎÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6140.051 N¤Ô˜ ηÈ

ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. °È· ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌ. ΤÓÙÚÔ˘), AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂ-

Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ rock ÎÔÓÛfiÏ·, highlight Ë Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 210 6983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-

TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555 ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi η-

PLUG N’ PLAY

TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066 TÚÂ-

Ϥ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù.

REZIN EÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385 K·ıÈÂ-

UOMINI

ڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ª·˙› Ì ڷÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÔÙ¿.

JOHN DOE COFFEE & INTERNET

Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ηʤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games. XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜.

ʤ – ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 33, Aı‹Ó·, 210 3634.050 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯Ò-

AÁ. ¶·Ú·Î¢‹˜ 25, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6893.034 On line Û‡Ó‰ÂÛË

fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ Î·È 650 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ fan ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. K·Ê‰¿ÎÈ· Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÈϛ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

BARS

ROSEBUD

ÚÔ˜ Û 2 Â›‰· Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· bars Ù˘ N. YfiÚ΢. Funky, jazz, trip hop, rock Î·È electronica. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Ú·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370 ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

WAY OUT

ALLEY CAT

ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜,

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406 Alternative

cocktails Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ïÎfi Brown café Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electro-pop ÙˆÓ 80s.

ºI§ION

ALMODOBAR

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 60, °Î¿˙È, 694 6457442 Bar Ô˘ ·Á·-

ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘. °È· jazzy ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ηʉ¿ÎÈ, ‹ funky ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ cocktails.•

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

SOGNO DI PRALINA

Ã∞ƒΔ∂™

μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.279 ŒÓ·

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778 ΔÚ·Â˙¿-

¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· Ù˘. K¿ı ¶¤ÌÙË Goth Atmospheric party Ì ÙÔÓ dj George the Ripper Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ parties Ì ION, Panos D Î.¿. K·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÁÈ· ηʤ.

·fi Ù· Ï›Á· ηʤ - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÓfiÛÙÈÌ· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÂΛ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ‹ Ù· ·›ÚÓÂȘ Î·È Û›ÙÈ ÛÔ˘.

ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full Î·È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!). ™˘¯Ó¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜».

™KOYºAKI

ZENDO

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋

™fiψÓÔ˜ Î·È BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 3630.820

Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›·. A.V.

Smoothies ·fi ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. NfiÛÙÈÌ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ.

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V. SEVENSINS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 All day

STAVLOS CAFE PASSEPARTOUT

ÚÈ·Ófi menu. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ‹¯Ô˘˜ soul, funk Î·È rock, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·ÓÙ¿. Afi ÙȘ 8.00 .Ì.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. THE HIVE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 40 & TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 34, °Î¿˙È, 210 3477.444 MÔ˘ÛÈ-

Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (soul, funk, latin, regae, jazz) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ̤ڷ. AÓÔȯÙfi Î·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. K·Ê¤, gourmet Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ Ï·Ù›·. Afi ÙȘ 9.00 ·ÓÔȯÙfi. THE SHINE £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 3, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.051 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ·

ηʤ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Úˆ›, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÌÂÛËÌÂ-

ZILLION’S ICE CREAM BAR ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈ-

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

NET CAFE GNET ¶··ÊϤÛÛ· 56 & XÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜, °·Ï¿ÙÛÈ/ ¶·¿ÁÔ˘ 96 & KÏ¿‰Ô˘ 2, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘/ AÚ·¿ÎË 70, K·ÏÏÈı¤·/ ¶. T۷ω¿ÚË 3 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, HÏ/Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜, M·ÚÔ‡ÛÈ/ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 7 & ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, MÂÓ›‰È/ TÂÓ¤‰Ô˘ 61, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË AÏ˘Û›‰·

Internet café ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ·›Û٢٘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, email, chat, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ office Û ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Happenings Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›.

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 MÈ-

A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi poprock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664 ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ

Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ

ηÏÔηÈÚÈÓfi (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ù· events. ¶ÔÏϤ˜ Ì›Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ... ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395 Cotton bar, ·È-

ÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. BAR∞∑∑ ºÚ·ÓÙ˙‹ & μÚÂÛı¤Ó˘ 61, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, www.barazz.gr ¶·ÏÈÔ-

ÌÔ‰›ÙÈÎÔ Ì·Ú Ì ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘¯Ó¿ live. ¶¤ÙÚ·, ͇ÏÔ, Û›‰ÂÚÔ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÙ¿‰ÈÎÔ˘. μARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

ªÂ ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 99


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’.

∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ. CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. BIG º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 694 6282845 Kϛ̷ ·Ú¤·˜ ηÈ

ÊıËÓ¿ ÔÙ¿ ı· ‚ÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ «·ÚÎÔ‡‰ˆÓ» Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ›Ù ı˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (οı TÚ›ÙË) ›Ù ÚÔÎ (οı ¶¤ÌÙË).

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901 M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi ú 2,5. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. ENZZO DE CUBA

μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 EÓ·Ï-

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610 ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂ-

Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live ÎÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. A.V.

BLUE

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club¿ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜.

MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6815.505 øÚ·›Ô, ·Ïfi ηÈ

ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Ú˘ıÌÔ› rock, alternative, indie, Â¿Óˆ jjazz, funky, soul ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿.

FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

FOU IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800 ¢˘Ó·Ù‹ ͤÓË dance

ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ». øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÔÓ·‰Èο wet live shows Î·È drag shows. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.30 Ì.Ì. GALAXY

BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31 ∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔ-

ÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. BOX

™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÔÙ¿‰ÈÎÔ». μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹. BUZZ IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559 ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÈÛıËÙÈ΋. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· soundtrack Î·È funky ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. KÏÂÈÛÙ¿. CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙‡ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·.

GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì «Ì·‡ÚË», ηٿ ‚¿ÛË, ÎÔÓÛfiÏ· Î·È 50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675 X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·

Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË...

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi

Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ıÂ

¢ÂÏÊÒÓ 3μ, ∫ÔψӿÎÈ ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰Ò, ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210

100 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MG ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11, Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿-

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3222594 M¤Û· ÛÙ· ·-

ª√SHI MOSHI

ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·, ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. LA BOHEME OÌ‹ÚÔ˘ 36, ∫ÔψӿÎÈ N¤Ô

Ì·Ú-ÌÚ·ÛÂÚ› ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· –ÏËÓ K˘Úȷ΋˜– Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÔÙ¿-ÎÔÎÙ¤ÈϘ ·fi ÙËÓ K¿ÛÛ˘, ·Ó¤ÌÔÚÊË AÁÁÏ›‰·, Î·È ÙÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

45 MOIPE™ I¿Î¯Ô˘ 18 & BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, °Î¿˙È, 210 3479.625 Afi Ù· ϤÔÓ È-

ÛÙÔÚÈο ÚÔÎ club, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ·Ù¤ÏÂȈٷ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È urban ı¤· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ¿ÓÂÛË fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock ÛÎËÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ S. Pyros D (The Earthbound, The Rockin’ Bones), Jim P (Dear Darkstar) Î·È KÒÛÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ rock clubbing.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

Ù˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜» Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì›Ú˜.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ· Ì «È¿-

INOTEKA

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹ ªÈÎÚfi,

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111 ∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ

MAYO

‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·.

MARABOU

Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜.

·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ electro, jazz, funky Î·È hip hop Ú˘ıÌÔ‡˜.

π¶¶√¶√Δ∞ª√™

£∏ƒπ√

FLOWER CLOSER

3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ.

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MAYPH °ATA xxxxx H Carole Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ team Ù˘ M·‡Ú˘ °¿Ù·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ú¿ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·Û¤Ó˜ Î·È ÔÏÏ¿ cocktails. K·È ÌÂ

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048 Fun bar Ì freestyle

ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ì·˙› Ì ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿.

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ jazz ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1981 fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 3.00 Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÓÙ˜. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤·

È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·ïο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi T‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul Î·È hip

hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V.

ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ·

·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. A.V.

¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570 ∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ

Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ΔÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. USE BAR ¶Ï. ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ

ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks.

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ E. Presley, J. Joplin, F. Sinatra Î·È ¿ÏψÓ. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹ Hip

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534 K·Ù·ÍȈ̤-

PETROGAZ

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577 ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔ-

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÔ˘ÛÈΤ˜

ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077 √

POP

ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·.

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650 §ÈÏÈ-

OBI ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Aı‹Ó·, 210 3210.512 Special

malt ο‚· Ì 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ˆÚ·›· cocktails Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi rock, 80s revival ÙȘ ¶·Ú., mainstream Î·È r’n’b Ù· ™¿‚. OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712 §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ ÛÂ

ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Ô‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz. REI MOMO

AÛÎÏËÈÔ‡ 130· Î·È ™. K˘Ú‹Ó˘ 1, 210 6446.512 ™’ ¤Ó· fiÌÔÚ-

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ¤‚·Ï ÚÒÙÔ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË

ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·

¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈ-

BA¡∞¡∞ ª√√¡

DECADENCE

μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753 ∞ÂÈı·Ï‹˜

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 6, 210 4131.934

™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÎÏ·Ì›ÛÙÈΘ mainstream ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù˙·Ì·Ú›·-‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ÂȘ fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi ÛÙÔ È¿ÙÔ. K·È Ì r’n’b party Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜.

Ófi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579555, derticlub@yahoo.gr

•·Ó¿ ÛÙË §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ·›˙ÂÈ

BOUDOIR

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’b οı ΔÂÙ. Î·È Î¿ı ∫˘Ú. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı./ ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ú 15.

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú¯Ô-

FREE CLUB

BOOM-BOOM

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225 ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·‰È¿.

BLACK LIGHT

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ‹ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙȘ Ì¿Ú˜. FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105. KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304 ∫·ıÈÂڈ̤ÓÔ ˘fi-

ÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ‰Ò...

CLUB 22

∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

sexy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, clubbing Û mainstream ‹¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÏÏËÓÈο. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s - 80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. A˘ıÂÓÙÈο cocktails Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÔÙ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì freestyle Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ djs, all night long.

∞ÀΔ√∫π¡∏™∏

fiÌÔÚʘ strip dancers ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ÍÂÛËΈÙÈο bachelor parties. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. Afi 11.30 Ì.Ì.

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ 3o fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú.

HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002 ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 5 & AÁËÛÈÏ¿Ô˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3470.188 ÕÓÔÈÍÂ

˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤Ì. ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.417 Live sex show ·fi

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 & T˙·Ê¤ÚÈ, °Î¿˙È, 210 3424.994 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ηÈ

THE PLOUGHMAN

CACHICA

ALCATRAZ

∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, Û ¯ÒÚÔ 800 ¿ÙÔ̈Ó. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú.

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô Ì·Á·-

BAROUGE

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6 TÔ ·ÏÈfi Mao ·-

CLUBS

RITMOS DEL MUNDO

SANTA BOTELLA

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂÓÈο mainstream vs r’n’b.

CRUISER

ÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ.

THE SEVEN JOCKERS ¶∞ƒAºø¡√

WUNDERBAR

·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat.

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524 ¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂ-

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

CANDY BAR YELLOW SUBMARINE

ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic.

ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

BOUTIQUE

K¿ÛÙÔÚÔ˜ 41 & ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4116.505 ∞fi Ù·

ÈÔ ÎÂÊ¿Ù· ÂÈÚ·ÈÒÙÈη Ì·Á·˙È¿, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. °È· ¯·-

LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÂÈ

fiÏ·. Latin, salsa, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027 ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì., ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ ªagna. MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËΠÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. Ì “Manifesto”, “D.I.R.T.Y.” Î·È “The Spirit Of Love” ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘.

NOIZ CLUB E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3424.771 Afi Ù· ηχÙÂÚ·

womens club Ù˘ fiÏ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. N·ÓÈÎfi, ¿ÎÚˆ˜ ıËÏ˘Îfi, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˙ÂÛÙ‹, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest djs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ ™ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. Electricity Nights, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚. Jojo.

SHISHA AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË 40, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4633.701, 210 4633.771

Mainstream club ÛÙËÓ AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË, ÂΛ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÁÈ· KÚ‹ÙË. E›Ó·È ÙÔ


Δ∂á∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. SODAD TÚÈÙÔÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657 TÔ SODADE gay

club ıˆÚÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ ÚÒÙÔ gay bar ÛÙo °Î¿˙È. E›Ó·È ÙÔ bar Ô˘ Û˘Ó‰‡·Û Ì ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÈٿ٘ mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ stage progressive house.

„ËÊȷ΋ Ù¤¯ÓË Î.¿. ø˜ 2/5. A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο Î·È ÚÂ-

Ì¤ÙÈη ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜.

SPOILED ∫ËÊÈÛ›·˜ 232 & ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8083.693 «∫·ÎÔÌ·-

ıË̤ÓÔ» ÎÚ˘Êfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ mainstream Î·È R’n’b tunes Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ dance fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó guest djs.

BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™. ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 N·Ù¿Û· £ÂÔ‰ˆÚ›-

‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘ Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180, ÎÚ·Û› ú 100, ›Û. Ì ÔÙfi ú 15 (™¿‚. ú 20). °EºYPA

PRECIOUS ∞ÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 14, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3639.439 ¡¤Ô˜ privé ¯ÒÚÔ˜

ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ clubber. £Â·ÙÚÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÁÈ· Ôχ ¯ÔÚfi, ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Î·È Dom Perignon ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ΔÚ›ÙË. THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R’n’b ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ŒÏÏËÓ˜ djs.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3 M¿Î˘

XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·.

noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘.

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9425.754 ¢¤ÛÔÈÓ· μ·Ó‰‹,

μ·Û›Ï˘ ∫·ÚÚ¿˜ Î·È ¡›ÓÔ

X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·ÛÈ-

Îfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›Û.ÂχıÂÚË.

¶π™Δ∂™

∂¡∞™Δƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 178 & §·Ì›·˜ 4, Δ·‡ÚÔ˜, 210 3476.606 ¡fiÙ˘ ™Ê·ÎÈ·-

Ó¿Î˘, ÃÚ‡Û· Î·È °È¿ÓÓ· ΔÂÚ˙‹. ¶¤Ì.-™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 170 & 190 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 85 & ú 95, ›Û. ú 15 Ì ÔÙfi FRANGELICO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250 AÓ.

™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú 140 & 160. π∂ƒ∞ √¢√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 18-20, 210 3428.272 5 §·˚΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Û¯¿-

ÏË ΔÂÚ˙‹ Î·È ¶¤Á΢˜ ∑‹Ó·. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 200 & 230 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 20, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 100, ÌÂÓÔ‡ ú 80. ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶. ƒ¿ÏÏË, 210 3454.888 °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú-

¯Ô˜, ∞ÔÛÙÔÏ›· ∑ÒË, Δ¿ÌÙ· Î·È °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰‹˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 170 & 190 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 20, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 90. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80.

A£∏¡ø¡ ∞ƒ∂¡∞

ROMEO

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, °Î¿˙È, 210 3471.111 ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· ÎÈ

EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ Tango Malembo. ¶¤Ì.™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180 & 195 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 100 (ÎÔÌϤ).

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80.

ANO¢O™ ¶EIPAIø™

SKYLADIKO VIP

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183 & ¶·ÏÏ¿ÓÙÔ˜ 38, 210 3468.100 NÙÔ˘¤ÙÔ ¶¿-

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H

A™TEPIA

°ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú.

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ Î·È ÕÓÙ˙Â-

VOX

ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Î·È EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË. TÂÙ.-™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80.

Ï· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15.

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™

BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25 (ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜), 210 3229.805

A°H™I§AOY 61B KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 694 7811204 Rebecca Ivatts. «æ˘¯‹ & ™ÒÌ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 9/5.

EÏ¢ıÂÚ›· ¶ÚˆÙfiÁÂÚÔ˘.

A. ¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785

N›ÎÔ˜ N·˘Ú›‰Ë˜.

°È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5. A¢AM N. B¿Ì‚· 5, KÔψӿÎÈ, 210 3601.779 M¿Ùˆ Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ÕÈ °ÈÒÚÁ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/5. AI°OKEPø™ XøPO™ TEXNH™ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/5. BERNIER - ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 “Tomorrow will be a wonderful day”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 16/5. BEYOND ART GALLERY X¿ÚËÙÔ˜ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7219.744 IfiÏË •ÈÊ·Ú¿. «ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ IfiÏ˘ •ÈÊ·Ú¿ ¿Óˆ Û ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ EÏ¿ÓÓ·˜ BÏ·ÛÙÔ‡». ø˜ 10/5.

¶. ¶Ú¤Î·, K. M¿Ï·ÌÔ˘, ¶. T¤ÙÛË, A. º·ÛÈ·Ófi˜, M. ¶Ú¤Î·, A. A¤ÚÁ˘, ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, M. ºˆÙÈ¿‰Ë Î.¿. «ÕÓÔÈ-

CATS & MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942

ÍË 2008». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ÎfiÛÌËÌ·, ηٷÛ΢¤˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ø˜ 3/5.

AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¢‹ÌÈÙÛ·˜.

AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938

DESIGNER’S DOT GALLERY MÂÏ·ÓÙ›·˜ 8 & HÏÈÔ˘fiψ˜ (‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË HÏÈÔ˘fiψ˜ & ºÈÏÔÏ¿Ô˘), ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7522.322 AÚÙÂÌ›ÛÈÔ˜. «Y·ÈÓÈÁÌÔ›». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 12-30/5.

E˘ÊÚÔÛ‡ÓË ¢ÔÍÈ¿‰Ë.

VITRINE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444 H ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ.

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

M›ÏÙÔ˜ EÈı˘ÌÈ¿‰Ë˜.

“People are strange”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 26/4. «NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. T¿ÛÔ˜ MÔ‡Ú·˜. •˘ÏfiÁÏ˘Ù·. 15/5 - 7/6.

¢π√°∂¡∏™ STUDIO

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr)

πÂÚ¿ √‰fi˜ 16, 210 3411.000 ªÈ-

¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È °Ï˘ÎÂÚ›·. ¶¤Ì.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180 & 200 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 20, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 100. ●

«⁄ÓÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/5. ™¿‚‚·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 6-31/5. ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›·, 2Ô˜ fiÚ., 210 3246.100 Õ΢ TÛ¤‚˘. «Afi ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ʈ˜ ÛÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 29/4. B›ÏÙÛÂÎ K. §., °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙¿ N., KÂÌ·Ó¤ °., KÔ˘ÊÔ‚·Û›ÏË T., NÔÙ·Ú¿˜ ¢., NÙÔ‚ÁηۤÓÎÔ B., OÈÎÔÓfiÌÔ˘ O., ™ˆÙËÚ›Ô˘ I., TÛÈÚ¿ÎË E.

“Stepping Forward V”. OÌ·‰È΋ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (8Ô˜ fiÚ.) ø˜ 29/4.

°KA§EPI ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 M·Ú›Ó· K·Ú¤ÏÏ·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 8-31/5. °KA§EPI TH™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 AÚÈÛÙ›‰Ë˜ BÏ¿ÛÛ˘. «EÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ AÚ¯ÂÙ‡ˆÓ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 6-17/5.

EϤÓË °Ú·Ê¿ÎÔ˘, K¿ÙÈ· ¢¤Ú‚Ô˘, ™ÔÊ›· MfiÓË, ™ÔÊ›· ºˆÙÈ¿‰Ë, ŒÏÛ· X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ Î.¿. “De Natura

* E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚ., 210 3210.881 Reynold Reynolds. “Six apartments (ŒÍÈ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·)”. Film art. 1 ø˜ 25/5.

2008”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 5-17/5. N·Ù·Ï›· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 5-17/5.

EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642

IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 NÈÎfiÏ·Ô˜ A. XÔ‡ÙÔ˜. «TÔ ÊÈÏ›». ∫ÔÏ¿˙. ø˜ 8/5. E›Û. ÂχıÂÚË.

°Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÂÚ·ÌÈ΋, graffiti, design objects, ÎfiÛÌËÌ·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î.¿.

¶O§ITI™TIKO KENTPO ME§INA ¢HMOY A£HNAIøN ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛ/΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150

Smart, Jar, Jase, Temp, Sake, Art, Speg, Dask, Tare, Norjim, Icnoc, Moka, j·son, Live, Spark, Elz, Siemor, Zest, Super, Ino, Sinke. «EχıÂÚË ™Î¤„Ë».

* MIHALARIAS ART KËÊÈÛ›·˜ 260 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 6234.320-1-2

AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.

Graffiti. 13-28/5. E›Û. ÂχıÂÚË.

MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3609449

ŒÚÁ· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ.

AϤ͢ K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜.

K-ART ™›Ó· 54, 210 4013.877 X¿Ú˘ •¤ÓÔ˜. «MÓ‹ÌË ÙˆÓ ÙfiˆÓ - Memoire des lieux». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/5. KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 Sister Corita. MÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜, ÙÔȯÔÁڷʛ˜ & ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‚È‚Ï›ˆÓ. Pop art. ø˜ 10/5. KA¶§ANøN 5 AI£OY™A TEXNH™ K·Ï·ÓÒÓ 5 & M·ÛÛÛ·Ï›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3390.946 °È¿ÓÓ˘ ZÈÒÁ·˜. «M˘ÛÙÈο TÔ›· Aı‹Ó· 2006/ MÂÛÔÓ‹ÛÈ 2007». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/5. LORAINI ALIMANTIRI / GAZONROUGE B. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 K·ÙÂÚ›Ó· AÔÛÙÔÏ›‰Ô˘.

“Displacements”. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ. ø˜ 10/5. * M ART SPACE ™fiψÓÔ˜ 10 & HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ (2Ô˜ fiÚ.), KÔψӿÎÈ, 210 9246.600 M·ÓÒÏ˘ AÓ·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, E‡Ë AÎÚÈÒÙË, E‡· °ÂÚ¿ÎË, ŒÏÏË °Ú›‚·, AÁÁ¤Ï· K¿Ú·ÏË, ÕÚÙÂÌȘ M·ÎÚ›‰Ô˘, E˘ÁÂÓ›· M·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË Î.¿.

«¶ÔÈËÙÈΤ˜ ·ÓÔÚıÔ‰Ô͛˜. MÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË, 19692007». ™¯¤‰È·, ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Î·È ·ÎÚ˘ÏÈο. ø˜ 9/5.

«T¤¯ÓË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/5.

TITANIUM YIAYIANOS GALLERY B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644

QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜, 211 1199.991

¶¤ÙÚÔ˜ KÔ˘ÊÔ‚·Û›Ï˘.

M∂¢√À™∞ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 BԇϷ M·ÛÔ‡Ú·. «§‹ı˘ ·Ó·›ÚÂÛË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/5. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘. PRO-ART/M. §E°AKH K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30, 210 3847.967 B›Î˘ M·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, HÏ›·˜ X·Ú·Ï·Ì¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ-

“Regarding the black box”. EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ø˜ 10/5. RED GALLERY T¿ÎË 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3240.808 «KfiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹». EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 10/5. ™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046 ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

TEXNOXøPO™ §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9228.370

T. KAMBANI GALLERY B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 82, BԇϷ, 210 4818.386 M¿¯Ë •ÂÓ¿ÎË. “Black Continents”. ™¯¤‰È·. ø˜ 17/5. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿.

™fiÊ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

“Footprints of self direction”. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 3/5 (ÎÏÂÈÛÙ¿ 28/4). TEXNOXøPO™ «TO MH§O» ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 §›· ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. «¢È·Û΢¤˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/5. * THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3640.288 Antonio Segui. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/5. ¢·˘›‰ MÂÓÊÔÚ¿‰Ô.

¶ˆÏ›Ó· ZÈÒÁ· („ËÊȷ΋ Ù¤-

«AÓ·˙‹ÙËÛË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 8/5 - 14/6.

¯ÓË), ™Ù·˘ÚԇϷ X·Ù˙‹ (Û¯¤‰È·). 9-31/5.

THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔ-

΋. ø˜ 3/5.

«¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/5.

EϤÓË ¶·ÓÔ˘ÎÏÈ¿.

ŒÚÛË X·Ù˙Ë·ÚÁ˘ÚÔ‡.

ME°APO EÀNAP¢OY AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, 210 5223.101 «EÈÏÂÎÙÈ΋ ÁÓÒÛË». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. Afi ÙÔ ITYS, IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛΤ„˘, Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ MÔÚʈÙÈÎÔ‡ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘. ø˜ 20/7.

Ô‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 ™Ù¤ÏÈÔ˜ º·˚Ù¿Î˘. “What a great day”. TÔȯÔÁÚ·Ê›·, ¤ÚÁ· Û η̂¿, ͇ÏÔ, ¯·ÚÙ›. 8/5 - 30/7.

* VICTOR GALLERY º·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309, www.victorgallery.gr Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Û η̂¿. XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 3319.333 Denis Savary. ™¯¤‰È·, video-animation, ˯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. 8/5 - 20/7. XøPO™ TEXNH™ WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 °ÈÒÚÁÔ˜ M‹ÏÈÔ˜. «OÈ ZˆÁÚ¿ÊÔÈ - ¯·Ú¿ÎÙ˜ II». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋. 18/4 14/5. XøPO™ TEXNH™ ¶A¶A¢AKH ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜

™·Ú¿ÓÙ˘ K·Ú·‚Ô‡˙˘.

ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 697 4378320 B¿ÓÈ· AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, B·ÁÁ¤Ï˘ ZÔ‡ÁÏÔ˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, °È¿ÓÓ˘ KÔÊÙÂÚfi˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, K·ÙÂÚ›Ó· PÔ˘ÛÔ˘Ó¤ÏÔ˘, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, N›ÎÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î.¿. «015». ø˜ 4/5.

APT ¶PI™MA MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 48, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4296.790 K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘. «E·ÚÈÓ¿ 2008 - ™˘Ó¿-

ÓÙËÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/5. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3 §Â˘Ù¤Ú˘ OÏ˘Ì›Ô˘. «OÈ ¶·Ó·Á›Â˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜», ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. E˘Ú˘‰›ÎË K·ÏÏÈÌ¿¯Ô˘. “Land self”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/5.

«AÓ·Û˘Óı¤ÛÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 5-31/5. EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 XÚ‹ÛÙÔ˜ AÓÙˆÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. «HÌ›-ºˆ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ-

΋. ø˜ 24/4. μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘.”∞ÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜”.∑ˆÁÚ·ÊÈ΋.6-24/5. FIZZ GALLERY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9°, 210 3607.598 AÏÂÍ¿Ó‰Ú· M˘ÚÂÛÈÒÙË. «E›Ó·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È». °Ï˘ÙÈ΋ - ηٷÛ΢¤˜. 6/5 - 7/6. Hø™ X¤˘‰ÂÓ 38A, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8237.111 Pablo Perea, Alison Hill.

“Two souls, one journey”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/5.

BABE§ §fiÓÙÔ˘ 1 & ∑. ¶ËÁ‹˜, 210 3825.430 Mȯ¿Ï˘ AÛıÂÓ›‰Ë˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 17/5.

£EOºI§O™ AI£OY™A TEXNH™ MËÙÚÔfiψ˜ 59, ™ÙÔ¿ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 36, 210 3213.023 Pfi˙· º‡ÙÈ˙·. «¢È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 15/5 -14/6.

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388

GALLERY 7 Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050

º. K·ÏÔÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, N. °È·‚ÚfiÔ˘ÏÔ˜, I. MÔÓ¿ÙÛÔ˘, B. MÔ‡ÙÔ˜, N. ¶·ÙÚÂÏ¿Î˘, £. §¿Ï·˜ Î.¿.

ºÈÏÈ›Ó· §È‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘.

Honored guest artist: Vassiliki. “Erotica. XXX”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·,

«N·ÛÈÚ›·» (=ÓÈ΋ÙÚÈ·). ™¯¤‰È·, ¯·Ú·ÎÙÈο, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÙÂÏ¿Ú· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜. ø˜ 3/5. M·Ù›Ó· ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. «24 ÒÚ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 6-31/5.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 101


Δ∂á∏

£∂∞Δƒ√

11, 210 3226.617

Z¿ÊÔ˜ •·ÁÔÚ¿Ú˘. EÁη-

M. I·ÙÚ›‰Ô˘, ™. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™. §¿ÈÔ˘, °. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ Î.¿. ZˆÁÚ·ÊÈ-

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ø˜ 25/5.

΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 3/5.

∞§§√π Ãøƒ√π A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211-3 £fi‰ˆÚÔ˜ K·‚¿Û˘. «O ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ◊ÚÔ˜». °Ï˘ÙÈ΋. 30/4 - 1/6. ALBA CAFE BAR AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ & AÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6006.171 AÌ·Ï›· £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÏÙ¿ÎÔ˜, M·Ú›Ù· NȿηÚÔ˘, NÈÎfiÏ·˜ PÔ˘Ì¤Î·˜. “Connestiva”.

∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 EÏ¢ıÂÚ›· ¶ÚˆÙfiÁÂÚÔ˘.

I¢PYMA EY°ENI¢OY §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 387, ¶. º¿ÏËÚÔ, ›Û. ·fi Ô‰fi ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 11, 210 9469.600 KÏÂÈÒ MÔÏÈÂÚ¿ÎË, B·ÁÁ¤Ï˘ T˙ÂÚÌÈ¿˜, HÏ›·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, M·Ú›Ó· B·ÏÂÛÈÒÙË-AÁ¿ıÔ˘, B·ÛÈÏÈ΋ TÛÔ˘ÙÛÔ˘‚¿, °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘. «TfiÔ ÛÙË ÌÓ‹-

ÌË». EÈηÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË «TÔ ‰¿ÛÔ˜». ø˜ 30/7. E›Û. ÂχıÂÚË. K 44 BAR KˆÓ/fiψ˜ 44, °Î¿˙È Mindora. Video & performance. 10/5. 21.30. KENTPIKO KTIPIO ALPHA BANK ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14 X. AÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ - ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, I. X·ÚÌÔ‡ÚË, B. K·ÙÚ¿ÎË Î.¿. EÏÏËÓ›‰Â˜

¯·Ú¿ÎÙÚȘ ÛÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha bank. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 12/8.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/5. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 KÒÛÙ·˜ M‚ÂÚ¿ÙÔ˜. «T˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi §¿ıÔ˜» // “The Type Error News”. B›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¤ÓÙ˘·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 30/4 - 10/5. °A§§IKO IN™TITOYTO A£HNøN ™›Ó· 31, 210 3398.600 Christel Llop. «MÂÏ¿ÓÈ ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ (Encre en movement)». ™¯¤‰ÈÔ, ηÏÏÈÁÚ·Ê›·. ø˜ 30/4. °ENNA¢EIO™ BIB§IO£HKH ™Ô˘Ë‰›·˜ 61, 210 7210.536 «MÓ‹ÌË K. ¶. K·‚¿ÊË, 75 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘».

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ·. AÚ¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË, ÙË °ÂÓÓ¿‰ÂÈÔ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î.¿. ø˜ 30/6 (8/5, 19.00, ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›·). ¢HM. ¶INAKO£HKH KA§§I£EA™ - ™OºIA §A™KAPI¢OY §·Ûηڛ‰Ô˘ 120, 210 9537.314 AϤÎÔ˜ •‡‰Ë˜. «Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 20/5. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ¢HM. ¶INAKO£HKH æYXIKOY K§HPO¢OTHMA MENH™ & TAKH §EºA I. KÔÎÎÒÓË 15, æ˘¯ÈÎfi, 210 6717.097 °ÈÒÙ· ™Î·Ú‚¤ÏË. «E˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/5. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN AÊ›ÍÂȘ ¶ÂÚÈÔ¯‹ «A» - ÂÎÙfi˜ Shengen, 210 3530.000 Aʛۘ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ AÌÓËÛÙ›·. ø˜ 30/4. E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ 50, 210 7235.937 N›ÎÔ˜ §‡ÙÚ·˜. «XÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Êˆ˜». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 2/6. °AIA ŸıˆÓÔ˜ 100, KËÊÈÛÈ¿ K·ÙÂÚ›Ó· AˉfiÓË. «M ı¤· ÙËÓ HÏ›· – ÚÈÓ & ÌÂÙ¿». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. Afi ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜. ø˜ Ù¤ÏÔ˜ M·˝Ô˘. £EATPO REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 Jonas Dahlberg, M·Ú›· KfiÓÙË, NÙÈ¿ÓÓ· M·ÁηÓÈ¿,

KENTPO ME§ETH™ NE√TEPH™ KEPAMIKH™ MÂÏȉÒÓË 4-6, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3318.491-6 AÌ·Ï›· ¶ÂÚÚ¿ÎË, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿Î˘. «¶Ï¿ÛÌ·-

Ù·». KÔ‡ÎϘ - ›‰ˆÏ·. ø˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. KH¶O™ TH™ KALASHNIKOV ™YXNOTHTE™ EÌ. MÂÓ¿ÎË 87, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.685 K›ÌˆÓ AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙÔ˜, ™Ù¤ÏÏ· E˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ô˘ Î.¿.

“Moving Elements”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5. MAYPH °ATA BAR A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, 210 3248.200, 697 7047014 ™Ù¤ÏÏ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘.

“Guess Who?”. æËÊÈ·Îfi ÎÔÏ¿˙ Ì ÁÓˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ·, ÙÔ›·, fiÏÂȘ, ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ø˜ 13/5. ME°APO EΩNAP¢OY M.I.E.T. AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, √ÌfiÓÔÈ· Mark Dion, Apostolos Karastergiou, George Hadjimichalis, Mark O’Kelly, Christian Boltanski. “∂ÈÏÂÎÙÈ΋

ÁÓÒÛË”.HÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú¯Â›· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î.Ï. ø˜ 20/7.

ΛÌÂÓ·, ‹¯ÔÈ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Î.¿. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÙÂÚ X¿ÓÙΠ« ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ». ™TOA ™¶YPOMH§IOY ™Ù·‰›Ô˘ 4 (City Link) «ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 5/5 -

7/6. E›Û. ÂχıÂÚË. XOPO™TA™ION RESIDENCE °. B·Ó¿ÎÔ˜ (art Installation - music poetry), Sherry Sander (painter), ºˆÙÂÈÓ‹ AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ (˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜), Lila Goldner (sculpture), ŒÏÛË K·˝ÏË (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), °ÈÔ‡ÏË N¿ÎÔ˘ (˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜), M¿ÛÙÔÚË ™fiÊË (˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜). “Rebirth”. 12/5.

ª√À™∂π∞ HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981

Iˆ¿ÓÓ· M·ÎÚ‹, ŒÏÂÓ· AÚ‚·Ó›ÙË, N›ÎÔ˜ K·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ˜, N¿ÛÈ· K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, N›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜, ¢·Ó¿Ë æ˘¯ÔÁÈÔ‡. MÔ˘Û›Ô

·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. £Â·ÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. OÈ ı·٤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ - ÌÔ˘Û›Ô, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜,

102 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

E‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ ™·Î·ÁÈ¿Ó.

“Viennafair 2008”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 24-27/4. KPATIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ MONH §AZAPI™TøN KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21, ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 589.140-1 & 3

MOY™EIO BOYPOY EYTA•IA ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 7, 210 3231.397

MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ EÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛ/ÎË, 2310 240.002 «O ÙfiÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. ¢ˆÚ¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ NÈ¿Ú¯Ô˜. ø˜ 31/8.

ÛÙ·ÛË XÚÈÛÙÔ‡ £Â·Û¿ÌÂÓÔÈ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 4/5. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3 °È¿ÓÓ˘ æ˘¯Ô·›‰Ë˜. «NfiÛÙÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/4. * MOY™EIO M¶ENAKH ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 ñKÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000 «TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. 40 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ı¤Ì·Ù·». Afi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ú¯È-

ÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ/΢ Î·È ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ø˜ 11/5. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ K‡ÎÏÔ˜. 75 ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È 700 ʈÙÔÁڷʛ˜ Û 20 ÔıfiÓ˜. E¤ÙÂÈÔ˜ 20 ¯ÚfiÓˆÓ. ø˜ 26/4. * Bernard Plossu 1963 2006. H Ô›ËÛË Ù˘ ÂÚÈ-

Ï¿ÓËÛ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 26/4.

MOY™EIO ºPY™™IPA KÙ›ÚÈ· MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7

™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘), K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.579, 697 6494351

KALFAYAN GALLERIES KÔÚÔÌËÏ¿ 43, £ÂÛ/ÎË, 2310 231.187

«H ÂÏÏËÓÈ΋ ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ·». ø˜ 30/4.

Chiana Coronis, Laura Dodson, Tzeli Hatzidimitriou. “Mommy

PARK HOTEL ATHENS §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜ KˆÓ/ÓÔ˜ TÛ·¯Ú¤ÏÈ·˜. «£‡Ï·Î˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 4/5.

ZHNA A£ANA™IA¢OY GALLERY ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5, 2310 275.985 B¤ÓÈ· M¯ڿÎË. “Urban Dwellings”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5.

Aʛۘ, ¯·Ú·ÎÙÈο, Û¯¤‰È·. ø˜ 5/10.

AÁÈÔÁÚ·ÊÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ AÓı‹˜ B·ÛÏ·Ì¿ÎË. «AÓ¿-

“The New Force of Painting”. ™‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ-

·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/7.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ °KA§EPI TINT XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ 13, £ÂÛ/ÎË, 2310 235.689 Georgia Kotretsos, Jon Peck, Juan William Chavez, Bryan Reckamp.

EET - EST - CST - PST (Eastern European Time Eastern Standard Time Central Standard Time Pacific Standard Time). ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5. ¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH §API™A™ - MOY™EIO °. I. KAT™I°PA 2410 623.615 TÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ T¤¯ÓË. EÈ̤-

ÏÂÈ·: M¿ÚÎÔ˜ K·Ì¿Ó˘. £. P¿ÏÏ˘, §. KÔÁ‚›Ó·˜, ™. ¶··ÏÔ˘Î¿˜, º. KfiÓÙÔÁÏÔ˘, N. ¶ÂÓÙ˙›Î˘ Î.¿. Afi ÙÔ MÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘ Mπ∂Δ. ø˜ 25/5.

K˘Ú. 22.00. 3-14/5.

* § º ¶ ¢

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 4/5.

«O Toulouse Lautrec Î·È Ë Belle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ».

∞ÓÙÒÓ˘ μÂ˙ÈÚÙ˙‹˜ 1950 1981. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 25/5.

MOPºøTIKO I¢PYMA E£NIKH™ TPA¶EZH™ £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 13, 210 3234.267 AϤÎÔ˜ §Â‚›‰Ë˜. «ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÈ· ‚È‚Ï›·». ø˜ 17/5.

ŒÓˆÛË EÏÏ‹ÓˆÓ X·Ú·ÎÙÒÓ. «AÛÙÈο ÙÔ›·». X·-

O‰˘ÛÛ¤·˜ AÓÓÈÙÛ¿Î˘, P¤Ó· AÓÔ‡ÛË - HÏ›·, Mȯ¿Ï˘ AÚÊ·Ú¿˜, M¿Á‰· B·Ì‚·Ù‹Ú·, E‡· B·Û‰¤ÎË Î.¿.

MOMMY BAR RESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

art ’08/ the artAZ sessions nÔ 2”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5.

¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH KAP¢IT™A™ B. T˙¤ÏÏ· & B·ÛÈ·Ú‰¿ÓË, K·Ú‰›ÙÛ·, 24410 79937

PHOTOBIENNALE 2008 °KA§EPI “VLASSIS ART. COM” BÂÚÔ›·˜ 6, ÕÓˆ §·‰¿‰Èη, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 552.030 Diego Goldberg, Raj Nair, JK Keller, B·Û›Ï˘ K·ÚηÙÛ¤Ï˘, £·Ó¿Û˘ ¶¿ÏÏ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ X·Ù˙¿Î˘, £Ô‰ˆÚ‹˜ T˙È¿Ù˙ÈÔ˜. “Time

Portraits”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 15/5. AAS GALLERY EPMOY 59, 2310 277.582 N›ÎÔ˜ °ÎfiÙÛ˘, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¢·‰‹˜, B·Û›Ï˘ K·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡‰Ë. “Forward ÛÙÔ ¯Úfi-

ÓÔ”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 17/5. BIB§IO¶ø§EIO °KA§EPI IANO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7, 2310 276.447 ºÒÙ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, KÒÛÙ·˜ ¶·Ú·Û΢·˚‰Ë˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ XÔÏÔÁÎÔ‡Ó˘. «PÔ‹ ÛÙÔ ¯Úfi-

ÓÔ». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 3/5. °KA§EPI §O§A NIKO§AOY TÛÈÌÈÛ΋ 52, 2310 240.416 XÚ‡Û· NÈÎÔϤÚË. “Diaries”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 10/5. STUDIOS MABRIDA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ & ÕÚÁÔ˘˜, KÔÚˆ›, 210 6620.805 E˘ÁÂÓ›· K·Ú·ÌÔ‡˙Ë. «TÔ Ù·Í›‰È Ù˘ „˘¯‹˜ - terra incognita». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 11/5. TSATSIS PROJECTS/ ARTFORUM MËÙÚÔfiψ˜ 12 (ÁˆÓ›· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), 2310 257.552 AÓ‰Ú¤·˜ B¿Ë˜ & ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MÂÚ¿ÓÙ˙·˜. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 3/5.

BAZAAR KO™MO¶O§ITI™MO™ AÓ‰. MÂÙ·Í¿ 20 & EÌ. MÂÓ¿ÎË, 210 3303.385 XÂÈÚÔÔ›ËÙ· ‰ÒÚ· ·fi ÙÔ «K¤ÓÙÚÔ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ & £ÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ - ¢È·‰ÚÔÌ‹» E¢PA, ¤ıÓÈÎ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î.¿. ø˜ 25/4 (¢Â˘Ù.¶·Ú.) 13.00-21.00, ™/K: 13.00-20.00. ●

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 MÈ· ¯·Ú¿ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ. X·Ú¿ KÂÊ·Ï¿, E˘ÁÂÓ›· K·ÚÏ·‡ÙË (È¿ÓÔ). ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 15 (Ì ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›). 2-20/5. ¢: 120’. ºˆÓ¤˜. TÔ˘ ÕÏ·Ó M¤ÓÂÙ. ™ÎËÓÔı.: KÔÚ·‹˜ ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, X. KÂÊ·Ï¿, Ÿ. TÔ˘ÚÓ¿ÎË. 4 ı·ÙÚÈÎÔ› ÌÔÓfiÏÔÁÔÈ. ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚, 21.15. ú 20. 2/5 - 1/6. ¢:120’. ∞£∏¡∞´™ (MOY™IKH ™KHNH) K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ñ ZøH §A™KAPH K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.030 ÕÏÌ· M¿ÏÂÚ (Men on fire).

TÔ˘ PÔÓ X·ÚÙ. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, T. XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, ™. æ·ÚÔ˘‰¿Î˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. 2-18/5. ¢: 75’. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 ¢ÈÔÓ˘Ûȷ΋ Ó‡¯Ù·. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ K·Î·‚Ô‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §È‚·ÓÔ‡, K. TÛ¿‚·ÏÔ˘, M. °·‚Ú¿˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 20.15. ú 20 (15 º). ø˜ 27/5. ¢: 60’. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 * (Ú@ÍÂȘ)3. 7Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÚÔ‡. ™ÎËÓÔı.: M·Ú›· KÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. KÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, N. K·ÚÌ›ÚË, B. AÚÙ¤Ì˘.7 & 9/5, 22.00. 8 & 10/5, 20.30. ú 15 (12 º). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡ (ÁÈ· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿). ΔÔ˘ NÈ-

ÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓ- ÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (13 º). 725/5. ¢: 110’. ATELIER ¶APNH£O™ 29 ¶¿ÚÓËıÔ˜ 29, K˘„¤ÏË, 210 8663.423, 210 8819571 ¢ÈÏ‹ ·ÈÛÙ›·. EÚˆÙÈ΋ Έ̈‰›·. TÔ˘ ¶ÈÂÚ K·ÚϤ NÙ M·ÚÈ‚fi. ™ÎËÓÔı.: °. §È‚·ÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: K. IÌÚÔ¯ÒÚË, I. K·Ï¤ÛË, °. §È‚·Ófi˜ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 18.30. ú 17 (12 º). ø˜ 25/5. ¢: 120’. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 * ¢ÔÎÈ̤˜ VII - ¢È¿ÏÔÁÔÈ V.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ· Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ñKÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÚfiÌÔ˜. K›ÌÂÓÔ - ™ÎËÓÔı.: º›ÏÈÔ˜ ºÈÏ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. A˘ÏˆÓ›ÙË, A. °È¿ÓÓÔ˘, M. M¤ÙÙ˘. TÚ., TÂÙ., ¶·Ú., ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. 2-14/5. XÈfiÓÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. K›ÌÂÓÔ ÛÎËÓÔı.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·ÓÙ˙¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÁÁÂÏ‹˜, Õ. M·ÎÚ¿ÎË, E. MÔϤÛÎË, £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °. æ˘¯ÔÁÈfi˜. TÚ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. 20-31/5. ñ EÍÒÛÙ˘ XˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. TÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË KÔ˘ÙÛ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ºÚ‡ÓË §¿Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. §Â¿ÎÔ˜, º. ¶··¯ÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. ™¿Ì·Ï˘, ¢. ™ÎÈ¿‰Ë. TÚ., TÂÙ., ™¿‚. 19.00, ¶¤Ì. 21.15, ¶·Ú. 00.15,

E‚‰ÔÌ¿‰· ‰›¯ˆ˜ K˘Úȷ΋.

K›ÌÂÓÔ - ™ÎËÓÔı.: ŸıˆÓ·˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı. Videos: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÊÔ‡Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZËÌÈ·Ó›ÙË, E. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, N. ºÚ·ÁÎÈÔ˘‰¿Î˘. ™Ù· videos ·›˙Ô˘Ó: ¢. X·ÙÔ‡Ë, º. KÔÙ¿ÓÔÁÏÔ˘, Y. M·ÏÙ¤˙Ô˘, N. AÏÂ͛Ԣ, ¢. ¶¿ÓÙ·, K. K·ÂÏÒÓ˘, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. MÔÛ¯ÔÏȉ¿Î˘, Z. KÏÈÌ·ÙÛ¿ÎË. TÚ., TÂÙ., ¶¤Ì., ™¿‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. 21-31/5. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ú 12. K¿ÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ú 30. ANTI£EATPO MAPIA™ •ENOY¢AKH MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 I‚¿Ó Ô TÚÔÌÂÚfi˜. TÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È A˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ. ™ÎËÓÔı.: M·Ú›· •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË (ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ I‚¿Ó), K. K·Ú·‰‹Ì·˜, M. ™ˆÎÚ¿ÙË, E. T˙·‚¿Ú· Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. ú 20 (12 º). ø˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ˙fiÓ. ARCHITECTURE ROCK CLUB, O‡ÏoÊ ¶¿ÏÌ 23, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 74.72.472 * ¶ÔÈÔ˜ ¤Ê·Á ÙÔ Ì‹ÏÔ ÙÂÏÈο; TÔ˘ AÛÙ¤ÚÈÔ˘ TÛ›ÎÚ·.

™ÎËÓÔı.: XÚÈÛÙ›Ó· °ÎfiÏÈ·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÂÌÂÚÏ‹˜, A. KÏ¿ÓıË, M. •ÂÓ¿ÎË, E. B. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, £. TÛ·Ì¿Ó˘. TÚ. & ¶¤Ì. 21.00. ú 12. Afi 6/5 ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ M¿Ë. ¢: 90’. BADMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÚÔˆÏ‹ÛÂȘ: www. ticketnet.gr, Virgin Megastores) Mamma mia! MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ABBA. T˘ Catherine Johnson. ™ÎËÓÔı.: Phyllida Lloyd. OÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘, ¶¤ÌÙ˘ (21.00) Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘ (17.00) Â›Ó·È ú 20, 40, 55, 60, 75. °È· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È K˘Úȷ΋˜ (21.00) Â›Ó·È ú 30, 50, 65, 70, 85. °È· 24 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. M ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 210 8840.600, www.ticketnet.gr. M ÌÂÙÚËÙ¿: Virgin Megastores, ™Ù·‰›Ô˘ 7-9, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3314.788/ The Mall, AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.224/ Ticketnet, KËÊÈÛ›·˜ 46, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 8840.600/ T·Ì›· £Â¿ÙÚÔ˘ Badminton, ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 211 1086.024 BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/fiψ˜ 115, Ì. KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, 210 3425.637, 210 7511.522 T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ K¿ÈÓ. TÔ˘ AÓ‰Ú¤· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ AÛÏ·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. °È·ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜, º. K·Ù¤¯Ô˜. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00. ú 15 (10 º). ø˜ Ù¤ÏÔ˜ M·˝Ô˘. 29-30/4 & 57/5. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Aˉ›·ÛÌ·. Performance Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Nova Melancholia, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Â˙ÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï ¶ÂÓÙ˙›ÎË. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ NԇϷ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. K˘ÚÈ·ÎÔ˘Ï¿ÎÔ˘, K. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. X·Ù˙Ë·˘Ï›‰Ô˘. TÂÙ.&¶¤Ì.: 21.00. ú 10. 24/4. ¢: 60’. 2027. XÔÚÔÁÚ.: ¶¤ÚÛ· ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘, ŸÏÈ· §˘‰¿ÎË. ¶·›˙ÂÈ: Ÿ. §˘‰¿ÎË. ◊¯Ô˜: §·¤ÚÙ˘ M·ÏÎfiÙÛ˘. 3-6/5, 10/5, 12/5,

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π «¢π¶§H ∞¶π™ΔI∞» TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ-K·ÚϤ ÓÙ M·ÚÈ‚fi Â›Ó·È ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ›ÛÙ˘ - ·ÈÛÙ›·˜. TËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §È‚·Ófi˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÔÈ K·›ÙË IÌÚÔ¯ÒÚË, IÛÌ‹ÓË K·Ï¤ÛË, °ÈÒÚÁÔ˜ §È‚·Ófi˜, °È¿ÓÓ˘ TÛÈÒÌÔ˘, NfiÙ· ¶·ÚÔ‡ÛË, ™Ù·˘Ú›Ó· ¶Ú‚‰ÒÚÔ˘, M·Ú›· ™‡ÚÔ˘. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë ™ÔÊ›· K·„¿ÛÎË. TÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‰ÂȘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ· (ú 17), ·ÚΛ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÙËÓ A.V. ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. - E.A. ATELIER ¶APNH£O™ 29 ¶¿ÚÓËıÔ˜ 29, K˘„¤ÏË, 210 8819.571 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ), 210 8663.423

13/5, 17/5, 19/5, 20/5. 21.00. ú 15, 10 (º). ñYfiÁÂÈÔ * Desire. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜, Œ. ¶ÔÏ˘Á¤ÓË, º. PÂ˙›ÙË. ú 15 (10 º). TÂÙ. 21.30. ¢: 75’. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 * Tribal fusion dance. M ÙË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Baraka. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. 21.00 21.15 ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, 21.30 - 22.00 ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ Baraka, 22.15 - 22.30 ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. 29/4. * Happy people have no stories. T˘ ™ÔÊ›·˜ KÔÚÒ-

ÓË. ™ÎËÓÔı.: ™ÔÊ›· KÔÚÒÓË, KÒÛÙ·˜ M¿Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÔÊ›· KÔÚÒÓË, T·ÙÈ¿ÓÓ· ÕÓÓ· ¶›ÙÙ·. TÂÙ.-K˘Ú. 7/5 15/6. CIRO’S POMODORO ∞ψÂ΋˜ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7296507. M·ı‹Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ 2. Stand up

comedy. TˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¶·›˙ÂÈ: ¡. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ΔÂÙ.-¶ÂÌ. 23.00. ú 15 (13 º ÂÎÙfi˜ ™·‚.). ¢: 100’. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ™’ ·Á·Ò Ì ٷ ÚÔ˙. TˆÓ PÔÓ KÏ·ÚÎ, ™·Ì MfiÚÌÈÎ. ™ÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˜ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏÈʤÚË, X. NÔÌÈÎfi˜, T. ™ÎÏ¿‚Ô˜, Õ. MÔ‡˙Ì·˜, M. KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, TÂÙ., K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 19.00. ú 21 (16 §/º/EÍ.). ¢:90’. *¢HMOTIKO £EATPO

«ME§INA MEPKOYPH» AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 55, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ TÔ ·˘Áfi. TÔ˘ ºÂÏÈÛÈ¤Ó M·ÚÛfi. ™ÎËÓÔı.: AÁÁ¤Ï· K·˙·Î›‰Ô˘. Afi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. 19, 20/4 & 3, 4/5. 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

E£NIKO £EATPO - NEA ™KHNH - ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3455.020, 801 11 60000 (·fi ÛÙ·ı.), 210 6786.000 (·fi ÎÈÓ.) ñ B ™KHNH * A›·˜. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, Õ. ¢·Ó¤ÏÏ˘, M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÁ·ÚÙ˙›‰Ë˜, T. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, £. MÂÙ·Í¿, X. M·ÍÔ‡ÚË, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, X. ¶›ÙÛ·˜, P. TÛÈÏÈÁηڛ‰Ô˘. TÂÙ.- ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.K˘Ú.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). 4/5 - 15/6. * O ¿Û¯ËÌÔ˜. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘˜ ºÔÓ M¿ÁÂÓÌÔ˘ÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £·Ó¿Û˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, ™. ¶·Ùۛη˜, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30. ú 18 (TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.-™¿‚.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). 9/5 - 15/6. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 O Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ XfiÌÔ˘ÚÁÎ. TÔ˘ X¿ÈÓÚȯ ºÔÓ KÏ¿È-

ÛÙ. ™ÎËÓÔı.: §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÚ‚·Ó›Ù˘, £. ¢fi‚Ú˘, N. KÔ˘Ú‹˜, ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18,15(ΔÂÙ.& ¶¤Ì.), 22(¶·Ú.-∫˘Ú.),12(º & οو ÙˆÓ 23). ø˜ 18/5. ¢: 120’. E•’ APXH™ EÌ. MÂÓ¿ÎË & ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.661 De profundis, M·Ú›· ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË

Ô›ËÛË. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ M·Ú›·˜ ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË Î·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú °Ô˘¿ÈÏÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. KÔÚÌËÏ›Ô˘, ™. XÔ˘¯Ô‡Ù·˜. ¶·Ú., K˘Ú. 21.00 (De profundis). ™¿‚., ¢Â˘Ù. 21.00 (M·Ú›· ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË). ú 10. ø˜ 23/5. ¢: 70’.


E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜ (·Ú¯. §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15 (13,50 º). ø˜ 31/5. ¢: 120’. øηÓfi˜ Ôχ ÌÏÂ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ “Danny and the Deep Blue Sea” ÙÔ˘ T˙ÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ ™¿ÓÏÂ˚. ™ÎËÓÔı.: EϤÓË ™ÎfiÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. §Â¿ÎÔ˜, M. K·ÓÓ·‚fi˜. TÚ.™¿‚. 23.30, K˘Ú. 22.00. ú 10. ø˜ 31/5. ñKÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Penetrator. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §¿ÏÔ˜, M. K·ÓÓ·‚fi˜. TÚ.-TÂÙ. 21.15. ú 18,15 (12 º). ø˜ 28/5. ¢: 70’. ∏BH ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ú 21 (16 º). ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ djs οı ¢Â˘Ù. & live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı TÚ›ÙË. ¢: 100’. ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ø˜ 6/5. ¢:150’. £EATPO ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260 Mademoiselle Julie. ™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó:T. ¢‹Ì·˜, ™. MȯÔÔ‡ÏÔ˘, ™. XÈÏ, £. AÏÂ˘Ú¿˜. TÂÙ.-K˘Ú., 21.00. ú 20, 15 (º). ø˜ 30/4. ¢: 60’. £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ñ B’ ™ÎËÓ‹ KÚ˘„ÒÓ˜. Afi Ù· ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈο ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· («H ÙÂÏÂ˘Ù·›· M¿Úı·» ÙÔ˘ AϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË Î·È «TÔ Ú¿ÛÈÓfi ÌÔ˘ ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ» Ù˘ §¤Ó·˜ KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘). ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, M. ™ÎÔ˘Ï¿. TÂÙ. 20.00 (§), ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 85’. ø˜ Ù¤ÏË ª·˚Ô˘. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 ñÀfiÁÂÈÔ H ̤ıÔ‰Ô˜ Gronholm. TÔ˘ T˙fiÚÓÙÈ °Î·ÏıÂÚ¿Ó. ™ÎËÓÔı.: ¢. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ú·Ì›¯Ô˜, ¶. §·ÁÔ‡Ù˘, B. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, X. ™·Ô˘ÓÙ˙‹˜. ™¿‚. (§) 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00. ú 22, 15 (º/§), 10 (ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 ¯ÚfiÓˆÓ Î¿ı TÂÙ.-¶·Ú.). ∞fi 30/4. (11/5, 18.15 & 21.15). ¢: 95’. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 * ™ÎÔ˘›Î. ™ÂÓ¿ÚÈÔ - ÛÎË-

ÓÔı.: NÈÎfiÏ·˜ M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ - °ÂˆÚÁ›· °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. º›ÏÈ·˜, Õ. B·ÛÈÏ›Ԣ, H. °ÎÔÁÈ¿ÓÓÔ˜ Î.¿. TÚ.-¶¤Ì. 21.15. ú 15. 6-22/5. ¢: 90’. * Fortune Cookie. TÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ™ÎÈ·‰¿. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ ™·Ú‰ÂÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™. KÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. §Ô‡ÛË, A. M·Ú¿ÙÔ˜, £. TÛ·Ì¿Ó˘. ¶·Ú.- ¢Â˘Ù. 21.15. ú 15 (12 º). 2/5 - 1/6. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (MÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090 ñÕÏÏË ™ÎËÓ‹ O ÙÔ›¯Ô˜ ÛÙË Ì¤ÛË. TÔ˘ B·Û›ÏË P›Û‚·. ™ÎËÓÔı.: ¶¤-

ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, T. K·ÏϤÚÁË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. (§) 20.00. ú 20 (10 º, 15 §). 2/5 - 1/6. ¢: 90’. £∂∞Δƒ√ Δ√À N∂√À K√™ª√À AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ M·Ó‰Ú·ÁfiÚ·˜. TÔ˘ NÈÎÔÏfi M·ÎÈ·‚¤ÏÈ. ™ÎËÓÔı.: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¢ÂÓÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. §˘ËÚ›‰Ô˘, °. °¿ÏÏÔ˜, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶. §¿ÚÎÔ˘, ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 22 (15 º). TÂÙ.& ¶¤Ì. ú 18 (15 º). ø˜ 1/6. ¢: 100’. ñ¢ÒÌ· ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· (·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ). ¢È·Ì. ÎÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·ÏÙ¤˙Â, K. P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏ¿ÚÈ TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 19.00. ú 18 (15º). TÂÙ.¶¤Ì. ú 15. ø˜ 25/5. ¢: 70’. ñK¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜ MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, M¤ÚÔ˜ I (Â·Ó¿ÏË„Ë)

TˆÓ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, M·Ú›·˜ ºÈÏ›ÓË.™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, M. ºÈÏ›ÓË, K. °¿Î˘, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30.ú 18 (15 º, TÂÙ-¶¤Ì.). 29/4 1/6. ¢: 100’. £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945

ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· * Apolost. XÔÚÔÁÚ.: ¶·ÙÚ›-

ÛÈ· A¤ÚÁË. ¶·›˙Ô˘Ó: D. Polak, M. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡, N. ¢·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, T. K·ÎÔ˘‰¿ÎË, X. KfiÙÛ·ÏË. ú 20 (10 º). 21.30. ø˜ 30/5. KATø A¶O TH °EºYPA ¶EIPAMATIKH ™KHNH ¶Ï. ËÏ. ÛÙ·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 * OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ÙÔ˘ ™¿ÏÂÌ.

TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÂÚ. ™ÎËÓÔı.: B·Û›Ï˘ AÛÏ·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÏ·ÙÛÔ‡Û˘, E. MÔ‡Ú·, °. ¢·Ì¿Ï·˜, K. ™Ù·ÛÈÓÔ‡, M. P·ÛÔ‡Ï˘ Î.¿. (£Â·ÙÚÈ΋ OÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿). 9-18/5. 21.00. E›Û. ‰ˆÚ¿Ó. (∫·È 25/5 –ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘– ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ A£HNAION B·Û. ŸÏÁ·˜ 35, £ÂÛ/ÎË, 2310 832.060) ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN A›ıÔ˘Û· AÏÂÍ¿Ó‰Ú· TÚÈ¿ÓÙË, μ·ÛÈ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË, 210 7282333 * ™ÈÌfiÓ MÔηӤÁÎÚ·.

ŸÂÚ·. TÔ˘ T˙Ô˘˙¤ B¤ÚÓÙÈ. ™ÎËÓÔı.: N. ÕÏÓÙÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. TËÏÈ·Îfi˜, A. M·Ú¿ÌÈÔ, B. Szabo, F. Demuro, ¢. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ¢. K·ÛÈÔ‡Ì˘, º. ¢ÂÏÏ·ÙfiÏ·˜, A. K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. ú 15, 28, 45, 60, 90. 4 (20.00), 7, 9, 11/5. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 H ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. TÔ˘ ¶ÔÏ KÏÔÓÙ¤Ï. ™ÎËÓÔı.: °. TÛ·ÁηڿÎË, °. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °·Ï¿Ù˘, °. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, K. ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °. TÛ·ÁηڿÎË. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). 218/5. ¢: 95’. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º/§). ¢: 120’.

¶A§§A™ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 * M‡ıÔÈ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ M·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È ÙË §˘‰›· KÔÓÈfiÚ‰Ô˘. TÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·, Ì ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ (M. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ, £. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, E. K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘ Î.¿.). 3 & 4/5, 21.00. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I·ÙÚÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ AÔηٿÛÙ·Û˘ £˘Ì¿ÙˆÓ B·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665, 210 3600.410 GoÏfˆ 2.3 beta. New age ΈÌÂȉ‡ÏÏÈÔ. TÔ˘ ™. ¶ÂÚÂÛÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Î¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¢. KÔ‡˙·, ™. K·Î¿Ï·˜. ú 20, 15 (º). ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30. ¢: 75’. PA°E™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, °Î¿˙È, 210 3452.751 KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·; TÔ˘ AÓ‰Ú¤· ™Ù¿ÈÎÔ˘. ™ÎËÓÔı.: AÓ‰Ú¤·˜ ™Ù¿ÈÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. AÚÔ‰›ÙÔ˘, M. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. ¢Â˘Ù., ¶·Ú. , ™¿‚., 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 20 (10 º). ø˜ 12/5. ¢: 60’. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9229.579 * ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. MÂÙ·‰Ú·Ì·-

ÙÈ΋ performance. TÔ˘ ¶¤ÙÂÚ X¿ÓÙÎÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, E. AÚ‚·Ó›ÙË, °. K·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ˜, N. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. ú 20, 12. TÂÙ.™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. Afi 7/5. ¢: 70’. * MÔ˘ÛÂ›Ô ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. £Â·ÙÚÈ΋

ÂÁηٿÛÙ·ÛË (ÔÈ ı·٤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ-ÌÔ˘Û›Ô). ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÙÂÚ X¿ÓÙÎÂ, «ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ». ™ÎËÓÔı.: N›ÎÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, Œ. AÚ‚·Ó›ÙË, °. K·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ˜, N. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 20.00. ¢: 120’. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4,& ¢.∞ÚÂ·Á›ÙÔ˘, ¶Ï¿Î·, 210 9246.692 TÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. TÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤. ™ÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ ™›ÌˆÓ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶ÏÂÈÒÓ˘, °. K·Ê¤, E. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, £. AÎÔÎηϛ‰Ë˜, O. B·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, A. °ÂˆÚÁÔ‡ÛË, μ.¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. ™ÎËÓÈο:Δ.ƒ¿ÏÏË. TÂÙ.K˘Ú. 21.00 (ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·: K˘Ú.-TÚ. 21.00). ú 18 (12 º). ¢: 160’. TEXN√¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN (·›ıÔ˘Û· ¶·ÏÈ¿ AÔı‹ÎË) ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 698 1982591 ÕÌÏÂÙ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Project ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÕÌÏÂÙ ÙÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÙÈÓ¿˜, ¶. ¶·ÓÙ·˙‹. ¶·›˙Ô˘Ó: Ÿ. ™·ÚÚËÎÒÛÙ·, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, M. K¿ÏÎÔ˘, °. K·ÙÈÓ¿˜, A. KÔÙÛÒÚ˘, K. NÙ¤ÏÏ·˜. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00 ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ú 15. ø˜ 30/4. °È· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ı·ÙÒÓ. ¢: 60’. TO TPENO ™TO POYº£EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚ. ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê, KˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È Á¤Ê. X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜, 210 5298.922, 693 7604988 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. KˆÌˆ‰›·. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KfiÎη, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘ Î.¿. K˘Ú. 19.00, TÚ.-™¿‚.

21.00, ∫˘Ú.(·ÔÁ.) 20.00.ú 24 (16 º ¶¤Ì.). 29/4 - 11/5. ¢: 100’. ñ MÔ˘ÛÈÎfi B·ÁfiÓÈ Orient Express M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ PÔ˘Ê. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹, ™. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹. ¶·Ú.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. 2/5 -11/5. ¢: 120’. TRICKY TRICK COMEDY CLUB AÈfiÏÔ˘ 48-50 (ÌÂÙÚfi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ), 210 3311.009, 697 3371601 N‡¯Ù˜ Έ̈‰›·˜ Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Û¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, MÂÌ¤ÎÔ˜, E˘ÁÂÓ›· ™·ÛÛ¿ÏÔ˘, K·Ú›Ó· PÔ˘ Î.¿. TÂÙ.K˘Ú. 22.00. TÂÙ.&¶¤Ì., K˘Ú. ú 15, ¶·Ú.&™¿‚. ú 18 (Ì ΤڷÛÌ·). ø˜ Ù¤ÏÔ˜ M·˝Ô˘. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 XÈfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. T˘ E˘ÁÂÓ›·˜ M·Ú·-

ÁÎÔ‡. ™ÎËÓÔı.: Esther Andre Gonzales. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, E. M·Ú·ÁÎÔ‡, ™. X·Ù˙ËÌȯÂÏ¿ÎË, E. AÚ·›‰Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ʈÙȤ˜. ø˜ 27/5. ¢: 70’. ŒÁÎÏËÌ· ÛÙË Negromikele. M·‡ÚË Îˆ-

̈‰›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· “Murder by death” ÙÔ˘ Neil Simon. ™ÎËÓÔı.: §¿ÌÚÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, IÔ˘Ï›· PÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÏ¿¯Ô˜, ™. £ˆÌÔÔ‡ÏÔ˘, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘ Î.¿. ¶¤Ì.- K˘Ú., 21.15. ú 17 (12 º). ø˜ 1/7. ¢: 90’. XOPO™TA™ION RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 693 727 6257 * com.muni.cate.2. T˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜ KÚfiÎÔ˘. ™ÎËÓÔı.: º›ÏÈÔ˜ MÔ˘Ú·˝Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. °Ô˘Ó·Ú›‰Ë, º. KÚfiÎÔ˘, B. §¤Îη, X. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 22.00. ú 8 (Ì ÎÚ·Û› ‹ Ì›Ú·). 527/5. ¢: 50’. XøPO™ TEXNH™ A™øMATøN AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 H ÛȈ‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. T˘ K. º. NÙ¿ÁÎÈÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÔÈÓ›ÙÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ™Ù·˘Ú›‰Ô˘, ¶. KÔÎÎÔÚÔ‡. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30,TÂÙ. 19.30. ú 18 (14 º). ∫·È ª¿ÈÔ ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ¢: 55’.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ KO§O™™AION B·Û. ŸÏÁ·˜ 150, 2310 831.565, £ÂÛ/ÎË H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. TÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. ™ÎÔ˘ÏÔ‡‰Ë, ¶. OÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. °·Ï›Ù˘, ¢. XÚ˘ÛÈÎÔ‡, N. K·ÚÚ¿, ¢. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˜ Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ™/K 18.30. ú 24 (18 º). ø˜ 11/5. PA¢IO ™ITY ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 9, 2310 819153, £ÂÛ/ÎË N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔÊfiÓˆÓ.TÔ˘ N›ÎÈ ™›Ï‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. ú 25 (18 º). ∞fi 28/4. ¢: 120’.●

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 103


Δ∞π¡π∂™ ( * * ) T√ MÀ™Δπ∫√ (UN SECRET TÔ˘ KÏÔÓÙ MÈÏ¤Ú Ì ÙÔ˘˜ ™ÂÛ›Ï NÙ ºÚ·Ó˜, ¶·ÙڛΠMÚÔ˘¤Ï, §Ô˘ÓÙ‚›Ó ™·ÓȤ, ZÈÏ› NÙÂ·ÚÓÙȤ, M·ÙȤ AÏÌ·Ú›Î. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ï¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. K·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ· ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ‰Ú¿Ì·. APOLLON - CINEMAX class

( * * ) Zø∏ ™∂ ∞¡∞∫À∫§ø™∏ (VRATNE LAHVE TÔ˘ °È·Ó ™‚¤Ú·Î, Ì ÙÔ˘˜ ZÓÙ¤ÓÂÎ ™‚¤Ú·Î, NÙ·ÓȤϷ KÔÏ¿ÚÔ‚·, ¶¿‚ÂÏ §·ÓÙfi‚ÛÎÈ. BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈηÓfi˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›. °Ï˘ÎÂÚ‹, ·ÚÁfiÛ˘ÚÙË ÎÔÌÂÓÙ› ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ «MÈÎÚÔ‡ KfiÏÈ·». APOLLON - CINEMAX class, KHºI™IA Cinemax, NIPBANA Cinemax

( * * ) T√ M∞°∞∑π Δø¡ £∞Àª∞Δø¡ (MR MAGORIUMS WONDER EMPORIUM TÔ˘ Z·Î XÂÏÌ Ì ÙÔ˘˜ NÙ¿ÛÙÈÓ XfiÊÌ·Ó, N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó, T˙¤ÈÛÔÓ M¤ÈÙÌ·Ó, Z·Î MÈϘ. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÓfi˜ Ì·ÁÈÎÔ‡ ·È¯Óȉ¿‰ÈÎÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÌÂÙ¿ ·fi 243 ¯ÚfiÓÈ·, fï˜ ÂΛÓÔ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÁÓÒÌË. ™˘Ì·ıËÙÈ΋, ·Ó Î·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ÌÂ Û˘ÓÙ·Á‹, ·È‰È΋ Ù·ÈÓ›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

§√À∫π §√À∫: Tƒ∂§∂™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ ¢À™∏ (TOUS A L’OUEST: UNE AVENTURE DE LUCKY LUKE) TÔ˘ OÏȂȤ Z·Ó M·Ú›. °·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ MÔÚ›˜ Î·È °ÎÔÛÈÓ›. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOT. KIN/ºO™ TPIA A™TEPIA, AI°§H, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, BAPKIZA, ETOYA§ A§E•AN¢PA, TPIA A™TEPIA

( * * ) Aæ∏ºø¡Δ∞™ Δ√ £∞¡∞Δ√ (DEATH DEFYING ACTS T˘ °Î›ÏÈ·Ó ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ °Î¿È ¶ÈÚ˜, K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜, T›ÌÔıÈ ™·Ï, ™›ÚÛ· PfiÓ·Ó. MÈ· Á˘Ó·›Î· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ XÔ˘ÓÙ›ÓÈ fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙË ÓÂÎÚ‹ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 10.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ÕÓ¢ÚÔ, ÌÈÛÔ„Ë̤ÓÔ ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô ÂÔ¯‹˜. AE§§ø Cinemax 5+1, AI°§H, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, A£HNAION, KHºI™IA Cinemax

ª∂ §π°∞ §√°π∞ A´ º√ƒ §√Àº∞ ∫∞π A¶∞§§∞°∏ TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛ›ÎË, Ì ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË TÛ·ÏÙ·Ì¿ÛË, ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë, KÒÛÙ· ºÚ·ÁÎÔÏÈ¿, ¶¤ÙÚÔ §·ÁÔ‡ÙË. MÈ· ÔÌ¿‰· ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙˆÓ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÏÔηÙ˙‹‰Â˜ Û ¤Ó· ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ›. AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, A§E•AN¢PA

( * * * ) THIS IS ENGLAND TÔ˘ ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌ·˜ T¤ÚÁÎÔ˘˜, ™Ù›‚ÂÓ °ÎÚ¿¯·Ì, T˙Ô X¿ÚÙÏÂ˚. ™ÙËÓ AÁÁÏ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ¤Ó· ÂÓÙÂο¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ skinheads. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ·ÛÙ›·, ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. IRON MAN TÔ˘ T˙ÔÓ º·‚Úfi, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, T¤ÚÂÓ˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ, °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘, Δ˙ÂÊ MÚ›Ù˙˜. ŒÓ·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ·ÓÔÏ›· ÎÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÎfiÌÈÎ Ù˘ Marvel. E¶πΔ∂§√À™ X∏ƒ∞ (ENFIN VEUVE) T˘ I˙·Ì¤Ï MÂÚÁÎfi, Ì ÙÔ˘˜ MÈÛ¤Ï §·ÚÔΤ, Z·Î °Î·ÌϤÓ, TÔÌ MfiÚÙÔÓ. A˘Ùfi ·Ó·ÊˆÓ› Ë ËÚˆ›‰·, fiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Âı·›ÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÂχıÂÚË Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈ΋ Ù˘ Û¯¤ÛË. ( * * * ) KASABA TÔ˘ NÔ˘Ú› MÈÏÁΤ TÛÂ˚Ï¿Ó, Ì ÙÔ˘˜ ΔÛȯ¿Ù MÔ˘ÙÔ‡Ó, EÌ›Ó TÛÂÈÏ¿Ó, º¿ÙÌ· TÛÂÈÏ¿Ó, X¿‚· ™·ÁÎÏ¿Ì. H ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË, ȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. §˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ì˘ıÔÏ·Û›·, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ™Δ√ ™¶πΔπ Δ∏™ A§π™ (A CASA DE ALICE) TÔ˘ TÛ›ÎÔ TÂ˚ͤÈÚ·, Ì ÙÔ˘˜ K¿ÚÏ· P›Ì·˜, M¤ÚÙ· Z¤ÌÂÏ, BÈÓ›ÛÈÔ˘˜ ZÈÓ, §Ô‡Î·˜ PÈοÚÓÙÔ BÈÏ¿ÙÛ·. MÈ· Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓË Ì·ÓÈÎÈÔ˘Ú›ÛÙ· ÌϤÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈ΋ Û¯¤ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì˘ÛÙÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ( * * * ) ™π¡∂ª∞, A™¶πƒπ¡∂™ ∫∞π √ƒ¡∂∞ (CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS TÔ˘ M·ÚÛ¤ÏÔ °ÎfiÌÂ˙, Ì ÙÔ˘˜ ZÔ¿Ô MÈÁΤÏ, ¶›ÙÂÚ K¤ÙÓ·ı, M·ÓٷϤӷ AÙÛÈfiÏÈ. °ÔËÙ¢ÙÈÎfi, ¯·ÌËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ road movie ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÙÔ˘ 1942, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·Èӛ˜ Î·È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ·ÛÈÚ›ÓË. ¶ø™ ¡∞ •∂º√ƒΔø£√Àª∂ Δ√À™ ∞§§√À™ (Hvordan Vi Slipper af Med de Andre). TÔ˘ ÕÓÙÂÚ˜ PfiÓÔÔ˘ KÏ¿ÚÏÔ˘ÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ ™fiÚÂÓ ¶›ÏÌ·ÚÎ, ¶Ô˘Ï

104 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À °ÎÏ¿ÚÁ·ÚÓÙ, §¤Ó ¶Ô‡ÏÛÂÓ, M·Í X¿ÓÛÂÓ. ™Â ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ Ë ‰·Ó¤˙ÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ·fi Ù· «·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο» ̤ÏË Ù˘ Ì ̿ÏÏÔÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ( * * * ) T√ ¶∞π¢π ∫∞π ∏ A§∂¶OÀ (LE RENARD ET L’ENFANT) TÔ˘ §ÈÎ Z·Î¤, Ì ÙÔ˘˜ MÂÚÙ›Á NÔ¤Ï MÚÈÓfi, I˙·Ì¤Ï K·Ú¤. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ì ÌÈ· ·ÏÂÔ‡ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ì·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ·Á¿˘. ATTIKON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢ANAO™, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, APOLLON - CINEMAX class

( * * * ) Oπ M∞ƒΔÀƒ∂™ (LES TEMOINS)TÔ˘ AÓÙÚ¤ TÂÛÈÓ¤, Ì ÙÔ˘˜ MÈÛ¤Ï MÏ¿Ó, EÌ·ÓÔ˘¤Ï M¿Ú, ™·Ì› MÔ˘·Ù˙ÈÏ¿, °ÈÔ¿Ó §ÈÌÂÚfi, ZÈÏ› NÙÂ·ÚÓÙȤ. ™ÙË °·ÏÏ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Ë ˙ˆ‹ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· Ó·Úfi Î·È ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ AIDS. EӉȷʤÚÔÓ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÌÈ·˜... ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ¢ÎÔϛ˜ Î·È Ù· ÎÏÈÛ¤. ATTA§O™, ¶§AZA,TPIANON ( * * ) H E•√À™π∞ Δ∏™ NÀÃΔ∞™ (STREET KINGS) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ÕÁÈÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ KÈ¿ÓÔ˘ PÈ‚˜, ºfiÚÂÛÙ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, XÈÔ˘ §fiÚÈ, KÚȘ ÿ‚·Ó˜, N·fiÌÈ X¿ÚȘ, T˙¤È MÔÚ. ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ οÙÈ ‚ÚfiÌÈÎÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. EӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÈÂ‰Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÌÈ·, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙË ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ KÈ¿ÓÔ˘ PÈ‚˜. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) H M∂ƒ∞ ¶√À ∞ƒÃπ™∞ ¡∞ Zø (MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY) TÔ˘ M·Ú¿Ù N·ÏÔ‡ÚÈ, Ì ÙÔ˘˜ ŒÈÌÈ ÕÓٷ̘, ºÚ¿ÓÛȘ M·ÎNÙfiÚÌ·ÓÙ, KÈ¿Ú·Ó XÈÓÙ˜. MÈ· ÛÙÂÁÓ‹ ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜» ÌÈ·˜ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ηÌ·Ú¤, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™˘Ì·ıËÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Û ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ı·ÙÚÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›. A§E•AN¢PA,

ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜ ÎϤ‚Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Cinemax 5+1, A™TPON, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, A£HNAION Cinepolis, KHºI™IA Cinemax

( * * * ) Oπ ¶∞ƒ∞Ã∞ƒ∞∫Δ∂™ (DIE FALSCHER) TÔ˘ ™Ù¤Ê·Ó PÔ˘˙Ô‚›Ù˙ÎÈ, Ì ÙÔ˘˜ K·ÚÏ M¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ŸÁÎÔ˘ÛÙ NÙ›ÂÏ, N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ›ÛÔÔ˘, M¿ÚÙÈÓ MÚ¿Ì·¯, ŸÁÎÔ˘ÛÙ Z›ÚÓÂÚ. XÒÚ·: °ÂÚÌ·Ó›·, A˘ÛÙÚ›·. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 98’. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ∂‚Ú·›ˆÓ ·Ú·¯·Ú·ÎÙÒÓ, Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˙› ÁÈ· Ó· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. AE§§ø Cinemax 5+1, AI°§H, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TITANIA Cinemax, AE§§ø Cinemax 5+1

( * * * ) X√ƒΔ√¡ (HORTON HEARS A WHO!) TˆÓ T˙›ÌÈ X¤ÈÁÔ˘ÔÚÓÙ, ™ÙÈ‚ M·ÚÙ›ÓÔ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ T˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, ™ÙÈ‚ K·Ú¤Ï, ™Âı PfiÁÎÂÓ, K¿ÚÔÏ MÂÚÓ¤Ù, NÙ¤ÈÓ KÔ˘Î. O ÂϤʷÓÙ·˜ XfiÚÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ÎfiÎÎÔ ÛÎfiÓ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, TPIA A™TEPIA, A§E•AN¢PA, BAPKIZA, CINERAMA, °A§A•IA™

( * * ) O A¢∂§º√™ ª√À ∂π¡∞π M√¡∞Ã√¶∞π¢π (MIO FRATELLO E FIGLIO UNICO) TÔ˘ NÙ·ÓȤÏ §Ô˘Î¤ÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÈÔ Δ˙ÂÚÌ¿ÓÔ, PÈοÚÓÙÔ ™Î·ÚÌ¿ÙÛÈÔ, NÙÈ¿Ó ºÏ¤ÚÈ, §Ô‡Î· ZÈÓÁηڤÙÈ. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË IÙ·Ï›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. A™TY - Cinema, ¶§AZA

( * * ) 21 TÔ˘ PfiÌÂÚÙ §Ô‡ÎÂÙÈÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ T˙ÈÌ ™ÙÚ¿Ù˙Ș, K¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ, K¤ÈÙ MfiÛÁÔ˘ÔÚı, Õ·ÚÔÓ °ÈÔ˘, §›˙· §·›Ú·, §fiÚÂÓ˜ º›ÛÌÂÚÓ. MÈ· ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ MIT ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙ· η˙›ÓÔ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜.AE§§ø

CINERAMA, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON ZINA

Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * ) ¶ƒ√™∂Ãø™ Z∞ª¶§√ÀΔ√π (FOOL’S GOLD) TÔ˘ ÕÓÙÈ T¤Ó·ÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ M¿ıÈÔ˘ M·ÎKfiÓ·¯È, K¤ÈÙ X¿ÓÙÛÔÓ, NÙfiÓ·ÏÓÙ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ, P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, °ÈÔ‡·Ó MÚ¤ÌÓÂÚ. XˆÚÈṲ̂ÓÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÂÓÒÓÂÙ·È Í·Ó¿, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ΢ӋÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡. A‰È¿ÊÔÚË ÎÔÌÂÓÙ›,

( * * * ) A¶√™Δ√§∏ ™Δ∏¡ M¶ƒπ∑ (IN BRUGES) ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ M·ÎNÙfiÓ·, Ì ÙÔ˘˜ MÚ¤ÓÙ·Ó °ÎÏ›ÛÔÓ, KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, P¤ÈÊ º¿ÈÓ˜, KÏÂÌ¿Ó˜ ¶ÔÂ˙›, EڛΠ°ÎÔÓÙfiÓ. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· «‰Ô˘ÏÂÈ¿» Ô˘ ¿ÂÈ ÛÙ·Ú‚¿, ‰‡Ô ÏËڈ̤ÓÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ªÚÈ˙ ÙÔ˘ BÂÏÁ›Ô˘ ÂÚÈ̤-

ÓÔÓÙ·˜ Ô‰ËÁ›Â˜. AT§ANTI™, BAPKIZA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ETOYA§ - A§E•AN¢PA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, °§YºA¢A

SUPERHERO MOVIE TÔ˘ KÚÂÁÎ M¿˙ÈÓ, Ì ÙÔ˘˜ §¤ÛÏÈ N›ÏÛÂÓ, ¶¿ÌÂÏ· ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ™¿Ú· ¶¿ÍÙÔÓ, NÙÚ¤ÈÎ MÂÏ, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ M·ÎNÙfiÓ·ÏÓÙ. ¶·Úˆ‰›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ... superhero movies Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Û˘ÚÚ·Ê‹. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS, MAPOY™I, ODEON STARCITY

THE STREETS) TÔ˘ °ÈÔÓ TÛÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ P. XfiÊÌ·Ó, °. KÂÌ, T. ™Ô. MÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ÎÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È. STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) H ∞∫ƒ∏ Δ√À √Àƒ∞¡√À (AUF DER ANDEREN SEITE)TÔ˘ º·Ù›¯ AΛÓ, Ì ÙÔ˘˜ M·Î› NÙ·‚Ú¿Î, TÔ˘ÓÛ¤Ï KÔ˘ÚÙ›˙, NÔ˘ÚÛ¤Ï KÔÛ¤. AABOPA, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, ¢ANAO™ , ETOYA§ - A§E•AN¢PA

( * * ) M√§π™ Ãøƒπ™∞ TÔ˘ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, °. TÛÈÌÈÙÛ¤ÏË, E. KˆÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, M. §ÂοÎË, °. K·Ú·Ì›¯Ô, Õ. MÔÓÔÁÈÔ‡, ™. ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë. AE§§ø Cinemax 5+1, A™TEPIA, NANA Cinemax

( * * * ) FUNNY GAMES TÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÓÂÎÂ, Ì ÙÔ˘˜ N·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜, TÈÌ PÔı, M¿ÈÎÏ ¶ÈÙ, MÚ¤ÈÓÙÈ KfiÚÌÂÙ. ¢‡Ô Ó·ÚÔ› ηÚÙÔ‡Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜, ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó Î·È ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÈ· ‰›¯ˆ˜ ηӤӷ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, PE• VIDEORAMA

VANTAGE POINT TÔ˘ ¶ÈÙ TÚ¿‚Ș, Ì ÙÔ˘˜ NÙÂÓȘ KÔ˘¤ÈÓÙ, M¿ıÈÔ˘ ºÔÍ, ºfiÚÂÛÙ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ, ™ÈÁÎÔ‡ÚÓÈ °Ô˘›‚ÂÚ. MÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÔÚ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÂȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú¤˜ Ù˘.

( * * * ) ¶ƒπ¡ √ ¢π∞μ√§√™ K∞Δ∞§∞μ∂π √Δπ ¶∂£∞¡∂™ (BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD) TÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ §Ô‡ÌÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ º›ÏÈ ™¤ÈÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó, ÿı·Ó XÔÎ, M·Ú›˙· TÔ̤È, ÕÏÌÂÚÙ º›ÓÂï, ŒÈÌÈ P¿È·Ó, PÔ˙Ì·ÚÈ X¿ÚȘ. A§ºABI§ - BAR CINEMA, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, NANA Cinemax

( * * ) O A™Δ∂ƒπ• ™Δ√À™ O§Àª¶π∞∫√À™ A°ø¡∂™ (ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES) TˆÓ ºÚÂÓÙÂڛΠºÔÚÂÛÙȤ TÔÌ¿˜ §·ÓÁÎÌ¿Ó, Ì ÙÔ˘˜ Z. NÙÂ·ÚÓÙȤ, A. NÙÂÏfiÓ.

BAPKIZA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, PE• - VIDEORAMA, STER CINEMAS

( * ) MEET THE SPARTANS TˆÓ T˙¤ÈÛÔÓ ºÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ, Õ·ÚÔÓ ™¤ÏÙ˙ÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÓ M·ÁÎÔ˘¿È·Ú, ∫¿ÚÌÂÓ EϤÎÙÚ·, KÂÓ NÙ·‚›ÙÈ·Ó, K¤‚ÈÓ ™fiÚÌÔ. HÏ›ıÈ· Û¿ÙÈÚ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «300» Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. STER CINEMAS

H Δ∞π¡I∞ ªπ∞™ ª∂§π™™∞™ (BEE MOVIE) TÔ˘ ™ÙÈ‚ X›ÎÓÂÚ, ™¿ÈÌÔÓ T˙. ™ÌÈı, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ T˙¤ÚÈ ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ, PÂÓ¤ ˙ÂÏ‚¤ÁÎÂÚ, M¿ıÈÔ˘ MÚfiÓÙÂÚÈÎ, T˙ÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó.

A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

U2 3D TˆÓ K¿ıÚÈÓ ŸÔ˘ÂÓ˜, M·ÚÎ ¶¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ.VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * ) H A§§∏ ∂ƒøªE¡∏ Δ√À μ∞™π§πA (THE OTHER BOLEYN GIRL TÔ˘ T˙¿ÛÙÈÓ TÛ¿ÓÙÁÔ˘ÈÎ, Ì ÙÔ˘˜ N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó, ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ŒÚÈÎ M¿Ó·, M·ÚÎ P¿ÈÏ·Ó˜, KÚ›ÛÙÈÓ ™ÎÔÙ TfiÌ·˜, N٤ȂÈÓÙ MfiÚÈÛÂ˚, ÕÓ· TfiÚÂÓÙ. OÈ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ M¤ÚÈ MÔϤÈÓ Î·È Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜. ( * * * * * ) K∞ªπ∞ ¶∞Δƒπ¢∞ °π∞ Δ√À™ ª∂§§√£∞¡∞Δ√À™ (NO COUNTRY FOR OLD MEN) TˆÓ T˙fiÂÏ KÔ¤Ó, ÿı·Ó KÔ¤Ó, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ MÚfiÏÈÓ, X·‚Ȥ M·Ú‰¤Ì, TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜, °Ô‡ÓÙÈ X¿ÚÂÏÛÔÓ, K¤ÏÈ M·ÎNÙfiÓ·ÏÓÙ, T˜ X¿ÚÂÚ. MÈ· ‚·Ï›ÙÛ· Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ cow boy, ¤Ó·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ „¿¯ÓÂÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ÛÂÚ›Ê˘ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·. STER

VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * * * ) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·.VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

( * * * ) T∞•π¢π ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ ºÀ™∏ (INTO THE WILD) TÔ˘ ™ÔÓ ¶ÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ EÌ›Ï XÈÚ˜, BÈÓ˜ BÔÓ, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ, MÚ¿È·Ó NÙ›ÚÎÂÚ, T˙¤Ó· M·ÏfiÔ˘Ó, M¿ÚÛÈ· °Î¤È X¿ÚÓÙÂÓ, °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙËÓ AÏ¿Ûη, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ÓÔÌ·‰È΋ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. AºAIA, ¢IANA TO ∞™Ã∏ª√¶∞¶√ ∫π E°ø (THE UGLY DUCKLING AND ME) TˆÓ M¿ÈÎÏ X¤ÁÓÂÚ, K¿ÚÛÙÂÓ K›ÏÂÚÈÙ˜. ¢·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÔÓÙÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›. VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¶A§A™

CARAMEL

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ¶A§A™

ZEA, ™OºIA

STEP UP 2: T√ ∂¶√ª∂¡√ μ∏ª∞ (STEP UP 2:

GARFIELD 2 VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ●

§fiÁˆ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÔÏÏÔ› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› οÔȘ ̤Ú˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÚÈÓ ¿ÙÂ, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·.

∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271 H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ 18.30-20.45-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜ 18.3020.45-23.00

AN¢OPA AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË ∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.3020.30/ OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ 22.40 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 17.10-19.1021.10, K˘Ú. 19.10-21.10/ 21, 23.10 A›ıÔ˘Û· 3: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 17.00-19.0021.00-23.00, K˘Ú. 19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 17.30-19.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ· 21.3023.30 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ 18.00/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 20.00-22.30

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.0019.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 18.40-20.40/ 21, 22.40

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 16.4018.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 20.4023.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 17.00-19.0021.00-23.00, K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: XfiÚÙÔÓ 16.3018.30, K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.30/ 21, 20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 16.40-18.4020.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.40-20.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 22.40

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 21.00-22.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.20-19.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ 20.45/ 21, 22.40

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 H ¿ÏÏË Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ 20.30-22.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.30-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A§E•AN¢PA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 H ̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˙ˆ, ¶¤Ì. 18.50-20.4022.30/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.3020.30-22.30, K˘Ú. 20.3022.30

™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· 17.45-19.20/ ¶·Ó‰ÒÚ· 21.00-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜ 20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ 20.15-22.30

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 Zˆ‹ Û ·Ó·Î‡ÎψÛË ¶¤Ì.-™·‚‚. 18.00-20.2022.30, K˘Ú.-TÂÙ. 20.2022.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú.-TÂÙ. 18.10

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ· 20.2022.30/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-TÂÙ. 17.00-18.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 18.20-20.40-23.00

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 O ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯Ô·›‰È 18.1020.20-22.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 18.2020.30-22.40/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.40-20.5023.00, ¢Â˘Ù. 16.40 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ ¶¤Ì. 18.45-20.45-22.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú.-TÂÙ. 18.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 17.00/ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, K˘Ú.-TÂÙ. 20.30-23.00

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 OÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ 18.3020.45-23.00

ATTIKON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821-210 3252817 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, K˘Ú. 20.0022.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.4520.00-22.20/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 18.1020.10-22.20

AºAIA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 20.30-23.10

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: ™ËÌÂ›Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-™¿‚‚. 20.4522.45/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.™¿‚‚. 17.00-18.40 ÌÂÙ·-


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.4020.45-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ 20.40-22.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.00-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·, ¶¤Ì. 11.4513.45-15.45-17.45-19.4521.45, ™¿‚‚. 11.45-13.4515.45-17.45-19.45/ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, K˘Ú.TÂÙ. 23.30/ Superhero movie, K˘Ú. 15.30-19.3021.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.3013.30-15.30-19.30-21.30/ Step up 2: TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, K˘Ú.-TÂÙ. 17.30/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì. 23.45 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 14.3017.00-19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚. 14.30-17.00-19.30, K˘Ú.-TÂÙ. 15.45-18.1520.45-23.15/ U2 3D, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. 11.0013.00-15.00-17.00-19.0021.15, ™¿‚‚. 11.00-13.0015.00-17.00-19.00, K˘Ú. 16.00-18.00-20.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.00-14.00-16.0018.00-20.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.TÂÙ. 22.00/ Funny games, ¶¤Ì. 23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.30-14.30-16.3018.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21 ¶ÂÌ. 20.30-23.00-01.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 16.30-19.3022.00-00.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.15-14.00-16.30-19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-13.3015.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 19.45-22.30-01.15, ™¿‚‚. 19.45/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 20.0022.15-00.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú. 16.0018.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.4513.45-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.15-13.4516.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·, K˘Ú.TÂÙ. 20.15/ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 19.0021.30-00.00, ™¿‚‚. 19.00/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.0014.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, K˘Ú.-TÂÙ. 22.1501.00 A›ıÔ˘Û· 7: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 13.1515.45-18.15-21.00-23.45, ™¿‚‚. 13.15-15.45-18.15/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 15.30-18.1521.00-23.45, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.30-18.15-21.00 A›ıÔ˘Û· 8: Step up 2: TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 18.45/ ™ËÌÂ›Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜, ¶¤Ì. 20.45-22.4500.45, ™¿‚‚. 20.45/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.4514.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, K˘Ú.-TÂÙ. 20.30-23.0001.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.3018.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.30-16.30-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: Superhero movie, ¶¤Ì. 20.15-22.1500.15, ™¿‚‚. 20.15/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.TÂÙ. 19.45-22.30-00.45/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì.

& ™¿‚‚. 12.15-14.1516.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.30-13.3015.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 10: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.15-13.15-15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, ¶¤Ì. 19.15-21.45-00.15, ™¿‚‚. 19.15/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.15-13.1515.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.-TÚ. 19.15-21.4500.15, TÂÙ. 22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: A˘ÙÔΛÓËÙ·, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 18.0020.45-23.30, ™¿‚‚. 18.00/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.4514.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.TÂÙ. 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 12: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 20.0022.15-00.30, ™¿‚‚. 20.00/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-14.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 17.30-20.15-22.45-01.15, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.4517.30-20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 19.00-21.15-23.30, TÚ.TÂÙ. 21.15-23.30/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 14: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 20.0022.15, ™¿‚‚. 20.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 20.15-22.45

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 18.3021.15-00.00, ™¿‚‚. 18.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 19.15-21.3023.45, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1521.30 A›ıÔ˘Û· 2: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 19.3022.00, ™¿‚‚. 19.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 17.4520.00-22.30, TÚ.-TÂÙ. 20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.30-14.30-16.30-18.3020.30, K˘Ú. 16.30-18.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.30-14.3016.30-18.30/ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·, K˘Ú.-TÂÙ. 20.45/ Doomsday, K˘Ú.TÂÙ. 23.00-01.15/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì. 22.3001.15 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 19.3022.00-00.45, ™¿‚‚. 19.30, K˘Ú. 17.15-19.45-22.1500.45, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.1514.45-17.15-19.45-22.1500.45/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.00-13.00-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 16.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.45-14.4516.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 20.15-22.45-01.00, ™¿‚‚. 20.15/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.15-14.30-16.1518.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.TÂÙ. 20.30-23.00-01.30 A›ıÔ˘Û· 6: Superhero movie, ¶¤Ì. 11.15-13.1515.15-17.15-19.15-21.1523.15-01.15, ™¿‚‚. 11.15-

13.15-15.15-17.15-19.15/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 20.00-22.1500.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.0018.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 12.00-14.1516.30-18.45-21.00-23.1501.30, ™¿‚‚. 12.00-14.1516.30-18.45/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 20.45-23.00-01.15/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.45-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.45-14.4516.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 17.0019.15-22.00-00.15, ™¿‚‚. 17.00-19.15/ U2 3D, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.00-13.0015.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.0013.15/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 15.30-17.45-20.00-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 9: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 18.3021.15-00.00, ™¿‚‚. 18.30/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.15-14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 16.4519.15-21.30-23.45, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.15-14.30-16.4519.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 10: H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 20.1522.30-00.45, ™¿‚‚. 20.15/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.4513.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 15.0017.15-19.30-22.00-00.15, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.45-15.0017.15-19.30-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: Superhero movie, ¶¤Ì. 20.00-22.1500.30, ™¿‚‚. 20.00/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, K˘Ú. 17.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.3017.00/ 21, K˘Ú.-TÂÙ. 19.3022.00-00.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-14.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 12: O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-14.00-16.30/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.TÂÙ. 19.30-21.45-00.00/ 21, ¶¤Ì. 19.00-21.3000.00, ™¿‚‚. 19.00/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.30-13.3015.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 13: H Ù·ÈÓ›· ÌÈ·˜ ̤ÏÈÛÛ·˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.15-14.15-16.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.4514.15-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, ¶¤Ì. 20.15-22.45-01.15, ™¿‚‚. 21.15, K˘Ú.-TÂÙ. 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 14: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 18.3021.00-23.30, ™¿‚‚. 18.30/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 15.45-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.0013.15-15.45-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.-TÂÙ. 20.1501.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 22.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.45-14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 15: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 13.0015.30-18.00-20.30-23.0001.30, ™¿‚‚. 13.00-15.3018.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 16.0018.15-20.30-22.45-01.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.30-13.4516.00-18.15-20.30-22.4501.00

A›ıÔ˘Û· 16: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. 11.30-13.30-15.30-17.3019.30-21.30, ™¿‚‚. 11.3013.30-15.30-17.30-19.30/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 19.15-21.3023.45/ Doomsday, ¶¤Ì. 23.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ, K˘Ú. 15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.1513.15-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 17: ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·, ¶¤Ì. 11.4513.45-15.45-17.45-19.4521.45-23.45, ™¿‚‚. 11.4513.45-15.45-17.45-19.45/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.-TÂÙ. 18.4521.15-23.45/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.15-14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 18: Step up 2: TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-13.4516.00-18.15/ ™ËÌÂ›Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜, ¶¤Ì. 20.45-22.4500.45, ™¿‚‚.20.45/ Superhero movie, K˘Ú.TÂÙ. 20.15-22.15-00.15/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú. 16.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.15-14.1516.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 19: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-14.00-16.0018.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Funny games, ¶¤Ì. 20.00-22.3001.00, ™¿‚‚. 20.00/ TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, K˘Ú. 15.00-17.00-19.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 11.00-13.00-15.0017.00-19.00/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.-TÂÙ. 21.00-23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 20: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.15-13.3015.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 19.30-21.45-00.00, ™¿‚‚. 19.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 16.3018.45-21.00-23.15-01.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.1516.30-18.45-21.00-23.1501.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI A›ıÔ˘Û· 1: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.45-13.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 19.4522.00-00.15, ™¿‚‚. 19.45/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.-TÂÙ. 19.4522.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 2: H Ù·ÈÓ›· ÌÈ·˜ ̤ÏÈÛÛ·˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 20.4523.00-01.15/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 20.15-22.30-01.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 14.00-16.15-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.15-14.1516.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. 12.0014.15-16.30-18.45-21.0023.15, ™¿‚‚. 12.00-14.1516.30-18.45, K˘Ú. 16.3018.45-21.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.15-16.30-18.4521.00/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.-TÂÙ. 23.15 A›ıÔ˘Û· 4: Superhero movie, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 20.15/ O P·Ù·Ùԇ˘, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 19.1521.30/ 21, ¶¤Ì. 22.1500.45, K˘Ú.- TÂÙ. 00.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú. 16.45, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.15-14.15-16.1518.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 105


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ A›ıÔ˘Û· 5: O P·Ù·Ùԇ˘, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 19.0021.30-00.00, ™¿‚‚. 19.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 17.00-19.1521.30-23.45, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.15-14.45-17.00-19.1521.30-23.45/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 15.00-17.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-13.3015.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ù·ÈÓ›· ÌÈ·˜ ̤ÏÈÛÛ·˜, K˘Ú. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 17.00-19.3022.00-00.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.30-17.00-19.3022.00-00.30/ 21, ¶¤Ì. 19.30-22.15-01.00, ™¿‚‚. 19.30 A›ıÔ˘Û· 2 : H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 20.1522.30-00.45/ 21, K˘Ú.-TÂÙ. 19.00-21.45-00.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.15-13.3015.45-18.00/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.00-13.0015.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: ™ËÌÂ›Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜, ¶¤Ì. 18.50-21.00, ™¿‚‚. 18.50, K˘Ú.-TÂÙ. 23.15/ TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, K˘Ú.-TÂÙ. 17.15-19.15-21.15/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-13.2015.10-17.00, K˘Ú. 15.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.40-13.3015.20/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì. 23.15 A›ıÔ˘Û· 4: Superhero movie, ¶¤Ì. 20.0-22.0000.00, ™¿‚‚. 20.00/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.0014.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.-TÂÙ. 21.1522.30-00.45/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú. 15.4518.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.1513.30-15.45-18.00 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.20-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. 16.45-18.4520.45-22.45, ™¿‚‚. 16.4518.45/ Superhero movie, K˘Ú. 18.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.00-16.00-18.00/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 20.00-22.1000.20 A›ıÔ˘Û· 6: H Ù·ÈÓ›· ÌÈ·˜ ̤ÏÈÛÛ·˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.30-13.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Garfield 2, K˘Ú. 15.10-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔ-

DVD

Û¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú. 18.50-21.30-00.10, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.1018.50-21.30-00.10/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 17.30-19.40-21.50-00.00, ™¿‚‚. 17.30-19.40 A›ıÔ˘Û· 7 : Garfield 2, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 16.0018.45-21.30-00.15, ™¿‚‚. 16.00-18.45/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 16.00-18.30-21.00-23.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.00-13.3016.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 19.0022.00, ™¿‚‚. 19.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 15.4018.10-20.40-23.10, TÚ.TÂÙ. 18.10-20.40-23.10 A›ıÔ˘Û· 9: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 19.3022.30, ™¿‚‚. 19.30, K˘Ú.TÂÙ. 16.00-19.30-22.30

16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./·fi K˘Ú. A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.30-20.30-22.30

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 18.00-20.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ‰Â‡ÙÂÚË ÓÔ‹ 22.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ 17.45-20.1522.45

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ £· ¯˘ı› ·›Ì· 19.20/ T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 22.00

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 22.30/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.30

°A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 20.30-23.00/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 18.40/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.00.-20.4023.00 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.™¿‚‚. 17.00-18.50 ÌÂÙ·ÁÏ., 20.40-22.30, K˘Ú.-TÂÙ. 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, K˘Ú.-TÂÙ. 20.00-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 17.30-19.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 21.00-23.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.TÂÙ. 19.00-21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ, K˘Ú.TÂÙ. 18.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ·fi ¢Â˘Ù. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, K˘Ú.TÂÙ. 20.30-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 H ̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˙ˆ 18.10-20.20-22.30, K˘Ú. ÌfiÓÔ 20.20-22.30/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 19.00-20.50-22.40/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ 18.00-20.1522.30 A›ıÔ˘Û· 2: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-22.40/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.15-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 18.15-20.15/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 22.30 A›ıÔ˘Û· 3: Zˆ‹ Û ·Ó·Î‡ÎψÛË 18.15-20.2022.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 ™Ù· Τڷٷ ÙÔ˘ Ù·‡ÚÔ˘ 18.30-20.30-22.30

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 18.20-20.2022.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 16.45-18.4520.45-22.45, K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.45-20.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.00-20.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 20.00/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜ 22.00 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 16.20-18.4021.00-23.10, K˘Ú. ÌfiÓÔ 18.40-21.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 17.15-19.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ· 21.1523.15 A›ıÔ˘Û· 6: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.00-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, 21.00-23.30

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.15-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Zˆ‹ Û ·Ó·Î‡ÎψÛË 21.00-23.00

ODEON ABANA CINE CITY

I§ION

∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.TÂÙ. 18.40-20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.00-20.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 22.00

ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 ¶ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· 18.30/ IÛÙÔÚ›· 52 20.3022.40

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 O XÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È 17.20-19.50-22.20

KA§Yæø CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 H ̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˙ˆ, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 19.0020.45-22.30/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.

§ .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 18.0020.00-22.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.10.20.20-22.40

§·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ K˘Ú.-TÂÙ. 18.3020.30-22.30

KHºI™IA Cinemax

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I § .KËÊÈÛ›·˜ 215, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128993 A›ıÔ˘Û· 1: H ̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˙ˆ 17.4519.50-22.10 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 18.00-20.00-22.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.0020.15-22.30

A›ıÔ˘Û· 3: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 17.4020.15-22.40, K˘Ú.-TÂÙ. 20.15-22.40/ XfiÚÙÔÓ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ.

KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.1014.20-17.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 16.30-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.30-14.30-16.30-18.30/ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ 20.20-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-13.50-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 20.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 17.50, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.5015.50-17.50/ Superhero movie 20.00-22.10-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. 17.2019.20-21.30-23.40, K˘Ú. 19.20-21.30-23.40, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.20-15.10-17.2019.20-21.30-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. & K˘Ú. 18.10-20.40-23.10, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.30-18.10-20.4023.10 A›ıÔ˘Û· 7: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. 16.5019.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.5014.40-16.50-19.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 8: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 18.20-20.30-22.40, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.10-18.2020.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 9: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 19.10-21.20-23.30, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.40-14.50-17.0019.10-21.20-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4015.40-17.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.3021.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 11: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 19.40-22.00-00.10, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.10-15.20-17.3019.40-22.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 12: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-22.30

ODEON O¶EPA

A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.TÂÙ. 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙ 17.15-19.4522.10, K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.4522.10

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 19.50-22.00-00.10, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.30-17.40-19.5022.00-00.10, ¢Â˘Ù. 13.20 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.5000.30/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park: ¢Â˘Ù. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË, TÂÙ. 17.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË A›ıÔ˘Û· 3: Superhero movie, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 17.25-19.20, K˘Ú. & TÂÙ. 19.20/ 21, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.10-00.00/ Cinema Park: ¢Â˘Ù. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ ÕÁÚÈ· ʇÛË 15.00, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 4: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 16.40-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. & TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-22.50/ Cinema Park: ¢Â˘Ù. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 5: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.TÂÙ. 19.10-21.20-23.30, ¢Â˘Ù.-TÚ. 17.00/ Cinema Park: ¢Â˘Ù. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË, TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 6: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 18.40-20.50-23.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.30-18.40-20.5023.00, ¢Â˘Ù. 12.10-14.20 A›ıÔ˘Û· 7: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 13.10-15.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 12.00-14.00/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-22.1000.20 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.20-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 12.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. & K˘Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.40-21.4023.40 A›ıÔ˘Û· 10: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î:

TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 12.30-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 20.2022.30-00.40/ Cinema Park: ¢Â˘Ù. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË, TÂÙ. 17.00

ODEON ZINA §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422714 H ̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˙ˆ 18.10-20.20-22.30, K˘Ú. ÌfiÓÔ 20.20-22.30

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 TÔ Ì¤Á·ÚÔ °È·ÎÔ˘ÌÈ¿Ó 18.00/ Valse sentimentale 21.00-23.00

¶A§§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ 22.30/ X·ÚÙ·ÂÙÔ› ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË 20.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú.-¢Â˘Ù. 12.00

¶§AZA §.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯Ô·›‰È 18.15-20.20-22.30

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 ¢ÈfiÚıˆÛË 18.30-20.3022.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. 17.00-18.3020.20 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú.-TÂÙ. 18.30-20.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù. 17.00/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ...Z¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 22.40

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 17.00-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., Caramel 20.15-22.30

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.3020.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜ 22.15 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ 18.30-20.30-22.30

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.10-14.0015.50-17.40, K˘Ú. 15.5017.40 ÌÂÙ·ÁÏ. / Superhero movie, K˘Ú.TÂÙ. 20.10/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 19.30-21.4023.50, ™¿‚‚. 19.30, K˘Ú.TÂÙ. 21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 2: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.20-14.10-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. / A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.0020.00-22.00-00.00, ™¿‚‚. 18.00-20.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.45-14.45-16.4518.45-21.00, ™¿‚‚. 12.4514.45-16.45-18.45, K˘Ú. 16.45-18.45-21.00/ K·ÌÈ¿ ·ÚÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ¶¤Ì. 23.00, K˘Ú.-TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.00-12.50-14.40-16.3018.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 20.10-22.30, K˘Ú.-TÂÙ. 17.10-19.10-21.15-23.20/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.3013.40-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 11.3014.20-16.40-19.00-21.2023.40, ™¿‚‚. 11.30-14.2016.40-19.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 15.40-17.30-19.20-21.2023.10, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.0013.30-15.40-17.30-19.2021.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. & ™¿‚‚.: 13.30-15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Superhero movie, ¶¤Ì.: 19.40-21.30, ™¿‚‚: 19.40 / Funny games, ¶¤Ì. 23.10/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 15.10-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.20-15.1017.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... Z¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.TÂÙ. 18.50-21.10/ K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, K˘Ú.-TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 7: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 13.20-15.10-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. / ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 18.5021.10-23.30, ™¿‚‚. 18.50/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, K˘Ú. 15.00-17.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.30-15.00-17.20, K˘Ú.TÂÙ. 19.50-22.15 A›ıÔ˘Û· 8: ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.20-18.30, K˘Ú. 15.20-

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

JOE STRUMMER: THE FUTURE IS UNWRITTEN ø˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Clash ·fi ÙÔ 1977, Ô Joe Strummer ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ŒÓ· ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ ¯Ù›˙ÂÈ Ô T˙Ô‡ÏÈ·Ó TÂÌÏ, ̤۷ ·fi ˯ËÙÈο Î·È ÔÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, Ï¿Ó· ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Strummer, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô Martin Scorsese, o Bono, o Mick Jones Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ Red Hot Chilly Peppers.

106 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008

M∞°∂ª∂¡∏ (ENCHANTED) AÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ӷ ÂÏ·ÊÚ‡, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ, ¯·ÚÈو̤ӷ ·ÓfiËÙÔ, ·fiÏ˘Ù· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ §›Ì· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı·٤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Û ÌÈ· «Û·¯Ï‹», ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ıÒ·˜ ÎÔ¤Ï·˜, Ô˘ Ì·ÁÂ̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ˘Ô„‹ÊÈ· ÂıÂÚ¿ Ù˘ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ N¤· YfiÚÎË. O §›Ì· ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ «·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ˘» ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ÒÛÙ ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ «MÂψ‰›·˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜» ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ.

Oπ NÀÃΔ∂™ ª√À M∞∫ƒπ∞ ™√À (MY BLUEBERRY NIGHTS) TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚ›· ÙÔ˘ °Ô˘fiÓÁÎ K·Ú B¿È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù˘ Blueberry Pie; O BÚÂÙ·Ófi˜ T˙Ô˘ÓÙ §Ô ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÛÂ Ô˘Û›·, ·ÏÏ¿ ˘ÂÚıÂÌ·Ù›˙ÂÈ Û ÛÙÈÏ Î·È ÂÈÎfiÓ˜. Ÿˆ˜ οı ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ «EÚˆÙÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜», ¿ÏψÛÙÂ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò Ë Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ̤ÓÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ú·ÔÓÂ̤ӷ, ηıÒ˜ ÙÔ ÊÈÏÌ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ı·ÌÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋.

T√ Ã√¡π∫√ ªπ∞™ A¶√¢ƒ∞™∏™ (CRONICA DE UNA FUGA) TÔ 1997 ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¯Ô‡ÓÙ·˜, Ô KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ T·ÌÔ˘Ú›ÓÈ, ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂıÓÈ΋˜, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË ‚›Ï· ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ MÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. EΛ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ escape movie, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â›Î·ÈÚË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·...


18.30/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 9: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-13.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶¤Ì. 15.40-18.1020.50-23.20, ™¿‚‚. 15.4018.10/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.2018.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.40-14.30-16.20-18.10/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 20.0021.50-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.30-15.00-17.20, ¶¤Ì. 19.50-22.15, ™¿‚‚. 19.50/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.TÂÙ. 12.15-14.20-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.- TÂÙ. 18.40-20.40-22.30-00.20

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.50-13.40-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 17.2019.30-21.40-00.15, ™¿‚‚. 17.20-19.30/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú. 15.40-17.4019.40-21.40-00.10, ¢Â˘Ù.TÂÙ.13.40-15.40-17.4019.40-21.40-00.10 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.30/ TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 15.00-17.00-19.0021.00, ™¿‚‚. 15.00-17.0019.00/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¶¤Ì. 23.00 / A˚

ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 3: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.50-14.5016.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.00-14.0016.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì. 18.50-21.10-23.30, ™¿‚‚. 18.50/ A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, K˘Ú.-TÂÙ. 18.0020.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.40-14.30-16.2018.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 15.1017.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.20-13.20-15.10-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶¤Ì. 20.00-22.40, K˘Ú.-TÂÙ. 18.45-21.2023.50 A›ıÔ˘Û· 5: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.20-13.10-15.2017.30-19.20, ¶¤Ì. 21.2000.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.1514.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 16.10-18.2020.20-22.20/ Superhero movie, K˘Ú.-TÂÙ. 00.20 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 12.00-14.00-16.00-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¶¤Ì. 20.10-22.2000.30/ XfiÚÙÔÓ, K˘Ú. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.5014.50-16.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, K˘Ú.-TÂÙ. 18.50-21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 7: Step up 2: TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ¶¤Ì. 20.15, K˘Ú.-TÂÙ. 20.30/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 11.00-13.20-15.4018.00/ Superhero movie,

¶¤Ì. 22.00-23.45/ H ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, K˘Ú.-TÂÙ. 22.40/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, K˘Ú. 16.30-18.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.3014.30-16.30-18.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ 18.3020.30-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ 21, 20.40-23.00/ XfiÚÙÔÓ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 20.15-22.45/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 OÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ 18.3020.45-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, £¿ÛÔ˘ 11, 210 8612.476 O BÔ‡‰·˜ ÏÈÔı‡ÌËÛ ·fi ÓÙÚÔ‹ 19.30/ TÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Sabine 21.15-22.45

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ 18.10-20.30-22.50

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, 22990

69871 £· ¯˘ı› ·›Ì· 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÔÚÙÒÓ/ TÂÙ. ∫ÈÓ/ÎË Ï¤Û¯Ë 21.15: O ‚·ÛÈÏÈ¿˜

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 H ¿ÏÏË Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ 19.30-21.30

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì. 18.0020.00-22.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ K˘Ú.-TÂÙ. 18.20-20.2022.30, ·fi ¢Â˘Ù. 16.00

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. PENTH ONEIPO - Filmcenter ª·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & ÃÚ. ™Ì‡ÚÓË, 210 4833453 ŒÓ·˜ ÂχıÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 20.40-22.40/ °˘Ó·ÈΛ˜ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ 18.30

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 Caramel, TÚ.-TÂÙ. 20.0022.00, ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÔÚÙÒÓ

PE• - VIDEORAMA ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 5, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4614575 O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, TÂÙ. 20.30/ Funny games, TÂÙ. 22.30

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 10 4225653 Safe Sex, ¶¤Ì. & ™¿‚‚. 18.30/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, K˘Ú.-TÂÙ. 18.00-20.15-22.30 ●

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 MA´OY 2008 ATHENS VOICE 107


Ì¿‰· Ó Ô ‰ ‚  ∏ ÔÚÔ‡ Ê Ô Ï Î ˘ Ô˘ Î ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ù· 3

E M O H , K O O L ÛÙ· stands L· SOÚU ›ÙÂÚ ÛÙ· Â

108 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

O •ENO™ TY¶O™ E°PAæE

● §¤Ù fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË; ¶Ù˘¯ÒÛÙ ÌÈ· Ì·ÚÁ·Ú›Ù· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·˘Ù› Û·˜ Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ vibe, ¿ÙÔÌÔ. (Entertainment Weekly)

N¤ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ (EÙÔÈÌ¿˙ˆ ‚·Ï›ÙÛ·, ·Ê‹ÛÙ Ì ‹Û˘¯Ô) MADONNA

MAMMA MIA!

- Hard Candy (Warner)

- Original cast recording / Special edition (Polydor)

● º·ÈÓÔÌÂÓÈο Úfiı˘ÌÔ˜ Ó·

·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ Ì›ÌËÛ˘ Û οı ÛÙÚÔÊ‹, χΈ̷ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Madonna 11Ô ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· Îϛη ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ –Timbaland, Danja, Pharrell O˘›Ïȷ̘– Ô˘, Û ÔÈΛÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· Ì ÙË N¤ÏÏ˘ Furtado, ÙËÓ Britney Spears Î·È Gwen Stefani. º˘ÛÈο, ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Madonna, ¤¯ÂÈ ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÚÔÙÔ‡ Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋. ● H ™ÎÏËÚ‹ K·Ú·Ì¤Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ì›· ηٷÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ¿ÂÈ Î·ÎÒ˜. (The Times) DIAMANDA GALAS - Guilty,

● E¿Ó Û˘Ì·ı›Ù ABBA

–musicals– ‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ÚfiÎÂÈÙ·È NA A°A¶H™ETE ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ψڛ‰· Î·È Â¿Ó Â›ÛÙ fiˆ˜ Ì – ·˘Ùfi ÙÔ cd ı· Û·˜ ¤¯ÂÙ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜ Î·È Ô˘ „¿¯ÓÂÙ ÛÙË ÛÔʛٷ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ï·ÙÊÔÚÌÒÓ Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘!! ● AÁfiÚ·Û· ·˘Ùfi ÙÔ cd ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ·ÊfiÙÔ˘ ›‰·Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ·fi ÎÔÈÓÔ‡. TÔ ·Á·¿ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ fiÙ·Ó Â›Ì·È ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘ Ì ÙÔ Ù˘ Î·È Ë¯Â› ÌÂÁ¿ÏÔ. ™·˜ οÓÂÈ Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ¿ÂÈ ‚ϤÂÈ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ¿ÏÈ! (ebay)

Guilty, Guilty (Mute)

R.E.M. - Accelerate

● OÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜

(Warner)

Ù˘ Ô˘ Ë¯Ô‡Ó fiˆ˜ Ó· ÚÈÔÓ›ÛÂÈ John Cale Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔ viola Î·È Ô ÈÔ ¤ÍÔ¯·, οÓÔ˘Ó «Ô˘Ú·Ófi˜» ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ·fi ÙË Edith Piaf’s ·Ú¯ÈÎfi, ÌÈ· ÂÁηٷÏÂÏÂËÌ̤ÓË ÛÂÈÚ‹Ó· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ, ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. (Decibel Magazine)

● TÔ Ó¤Ô Ï‡Έ̷ «EÈÙ·¯‡ÓÂÈ» Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÛÎfiÈÌË ·¿ÓÙËÛË Û ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Michael Stipe, Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÚȤÁÚ·„ fiˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. (The New York Times)

JANET JACKSON NICK CAVE & The BAD SEEDS - Dig Lazarus Dig!!! (Mute) ● TÔ ÚÔÏfiÈ ¤Íˆ, ¤Ú¯ÂÙ·È

Â‰Ò ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ∫·Îfi χΈ̷ ™fiÚˆÓ. O ‹¯Ô˜ Áηڿ˙ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂΛ, ÙÔ ‚·ı‡ baritone Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂΛ, ÔÈ Ê·‚ÔÚ›Ù˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂΛ, ·ÏÏ¿ ÙÈ Â›Ó·È Ó¤Ô˜ Â›Ó·È ÂÓfi˜ pyschedelic, Ô farfisa-Ô‰ËÁË̤ÓÔ˜ ÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ‚Ú¿¯Ô˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È. ● ™Î¿„ÙÂ, §¿˙·ÚÔ˜, ™Î¿„ÙÂ!!! £· ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÙˆÓ ∫·ÎÒÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹ÚˆÓ ™fiÚÔ˘ ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ. (BBC)

- Discipline (Island)

MIKE OLDFIELD - Music Of The Spheres (Universal)

˙ÂÈ ÛÙÔ 1 fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â›Ó·È Î·È ·Î¿ı·ÚÙÔ Î·È ·ÛÙ›Ô. (Guardian) ROLLING STONES / MARTIN SCORSESE - Shine A Light (Polydor) ● Ÿˆ˜ ÙÔ μ·Ú›‰È Dylan, ÔÈ ¶¤ÙÚ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Ù˘ Â·Ó‡ÚÂÛ˘ – ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ·fi ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÙÔ˘˜ Û¯›˙ˆ-ηÈ-ÍÂÊÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙȘ Ӥ˜ ˙ÒÓ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÏÔÁ·ÚÈ¿Û·Ù ‹‰Ë ·ÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. Ÿˆ˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˙ˆÓÙ·Ófi χΈ̷ ¶ÂÙÚÒÓ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ˙ÒÓË ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Ì¤ÁÈÛÙË ‚Ú¿¯Ô˘ & ÚfiÏˆÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È. ● §¿Ì„Ù ŒÓ· ºˆ˜ Â›Ó·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ ψڛ‰· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Û˘Ó·˘Ï›·˜ Martin Scorsese, Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ¶ÂÙÚÒÓ Û ‰‡Ô N¤· YfiÚÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 2006, ÌÈ· Ì Bill Clinton ÛÙÔ Û›ÙÈ. (ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi «MÂÚÈο KÔÚ›ÙÛÈ·»;) TÔ˘ Jack White ÓÙÔ˘¤Ù· Ì Mick Jagger ÛÙÔ «ºÏÈÙ˙¿ÓÈ AÁ¿˘», ÂÓÒ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ T‡ˆÓ ºÈÏ·Ú¿ÎˆÓ ÛÙ· §·ÛÒ‰Ë ⁄‰·Ù· oldie «K·Ì·Ó›Ù˘ Î·È ÙÔ ÙÛÈÁ·ÚÈÏ›ÎÈ». H XÚÈÛÙ›Ó· Aguilera ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ «™Â ZˆÓÙ·Ófi M M», ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. (Rolling Stone)

● §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÌÂÌ‚Ú·Ó҉˜ ÛÎÔ‡ÈÛÌ· Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· overdubs ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ¤Ó· ηÏfi ÛÙÔ›¯ËÌ· fiÙÈ Oldfield ÌÈ· Ë̤ڷ ı· ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. T· ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ opus 14 ÌÂÚÒÓ Î·È Ù· ‰‡Ô ·ÓÙË¯Ô‡Ó Ôχ Ù· ™ˆÏËÓÔÂȉ‹ KÔ˘‰Ô‡ÓÈ·. ● H ÂÚÈÎÔ‹ Â¿Óˆ ÛÙ· KÏ·ÛÈο FM-Ù·ÍÈÓÔÌË̤ӷ ¯ÔÓÙÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ÎfiÛÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ -ÎÏ·ÛÈÎfi˜-lite, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ô Ïȯԇ‰Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο. (The Times)

ADRIANO CELENTANO - Dormi Amore, La situazione Non E Buona (Clan) ● «H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ –Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ϤÂÈ– ¤Ó·˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· Ó· ·Ï‡ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ÂÈ». ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·‰È·ÎÚÈۛ˜ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ú·‰ÈÔ‡ ı· ‰ÂÈ ÙÔ Adriano Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Ú‡·ÓÛË, ÔÏÈÙÈ΋ η΋ ÌÈ· ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙȘ ÂÁÎÏÈÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È fiÏË ·˘Ù¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϋ, fiˆ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÙÔ brano Ô˘ ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: H ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÌÔ˘ (Ë ÁË) ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹. (Stile.it)

● EÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ÁÈ·

ÙÔÓ ÚÔÊ·Ó‹ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙ· Á¿ÓÙÈ· Ï·Ù¤Í Î·È ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. TÔ T˙¿ÎÛÔÓ ÌÔÚ› ηÏfi˜-ÎÔÚ›ÙÛÈ-ËÁ·›Óˆ-ηÎfi Ù˘ ÛԢͤ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· Ï¢ÎÒÌ·Ù· ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Á›ÓÔÓÙË. Ÿ¯È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È («Ì ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó‹ÍÙ fiˆ˜ ÌÈ· ÎÈı¿Ú·, Ê˘Û¿ ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ÌÔ˘») Î·È pornstar Ï˘ÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· («ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘ ‰Ò, ÂÓ˘‰·ÙÒÓˆ ˘ÁÚfi») Ô˘ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·È ¤Ú· ·fi Ù· suggestively squishy ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ·. ● OÊ›ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Missy Elliott ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

LENNY KRAVITZ

k.d. LANG

- It Is Time For A Love Revolution (Virgin)

- Watershed (Nonesuch)

● TÚ›· Û›ÁÔ˘Ú· Ú¿ÁÌ·Ù·

ÛÙË ˙ˆ‹: ı¿Ó·ÙÔ˜, ÊfiÚÔÈ, Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Aquarian Lenny Kravitz ÎfiÌ̈ÛË Û ÏÂÍÔ‡‰Â˜. H ηÎfiÊËÌÔ˜ ¯·›ÙË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÔ˘ÚÂ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÙÔÓ ∂›Ó·È ÃÚfiÓÔ˜ °È· ªÈ· ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ∞Á¿˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È·: ÎÈı¿Ú·-‚·Ú‡˜, psychedelic-swirly, Î·È determinedly ÏÔ˘ÏÔ‡‰È-ÙÚÔÊÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜. Kravitz ͤÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ò˜ Ó· ÙÔ Á˘Ú›ÛÂÈ ¤Íˆ ÌÔ˘ÛÈο.

● TÔ Î·Ù·ÎÙË̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ì·Ï·ÓÙÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎfiÎηÏÔ T. ● H ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÏÏÒ‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· Ï¢ÎÒÌ·Ù¿ Ù˘ ·fi 1992’s Ingenue Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌfiÓÔ˜-ÁÚ·Ùfi, ·˘ÙÔ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ Y‰ÚÔÎÚ›ÙË, Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Â¿Óˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Î·Ï·›ÛıËÙ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘. (The Times) ∞

MOY™IKA CONNECTIONS ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Frederick Bulsara; (A¿ÓÙËÛË: TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Freddie Mercury...)

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 109


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

MÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80...

K√Àƒ∂ªE¡∞ K∂ºA§π∞ TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY THIS IS ENGLAND *** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: TfiÌ·˜ T¤ÚÁÎÔ˘˜, ™Ù›‚ÂÓ °ÎÚ¿¯·Ì, T˙Ô X¿ÚÙÏÂï

OÈ Ù·Èӛ˜ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘, Ù· ÊÈÏÌ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Ô˘ Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ÛÎÏËÚfi, ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ, ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, Ì·Á¢ÙÈÎfi Û˘Ì¿Ó ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·’ fiÛ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ··ÚÈıÌ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ·ÛʷϤ˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ ˆ˜ fiÏ· fiÛ· ¿ÍÈ˙ ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı›. M¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÙÛ·ÌÔ˘Î·Ï‹˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “This Is England” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ fi¯È ·Ï¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‹Úˆ·, ·ÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘, Ôχ ·Ï¿, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈˆı›. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™ÔÓ, ÂÓfi˜ 11¯ÚÔÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ê›ÏÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ skinheads, Â›Ó·È ¿-

TO KA™Δ Δ√À “THIS IS ENGLAND”

Óˆ οو Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜, Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚›ˆÛ οˆ˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ

ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. H M¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ, Ô ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ºfiÎÏ·ÓÙ, Ë Ô ÙˆÓ Culture Club Î·È ÙˆÓ Duran Duran, Ë ·ÂÚ-

A∫Oª∏ ¢‡Ô ˘Ô„‹ÊÈ· blockbuster ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. TÔ “Iron Man” ÙÔ˘ T˙ÔÓ º·‚Úfi, fiÔ˘ Ô PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÓfiËÌ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ «ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ˘ÂÚ‹Úˆ·˜» (·fi 1/5), Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi «A˚ ºÔÚ §Ô‡Ê· Î·È A·ÏÏ·Á‹» ÙÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛ›ÎË (·fi 27/4), Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·Î› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ Ê·ÓÙ·ÚÈ΋˜ Έ̈‰›·˜, fiˆ˜ ÙËÓ fiÚÈÛ ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi franchise ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË. ❱❱ H K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜, ˆ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂΉԯ‹ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ «K·ÊÂÙ˙Ô‡», ˘Ô‰‡ÂÙ·È „¢ÙÔ̤ÓÙÈÔ˘Ì Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ XÔ˘ÓÙ›ÓÈ fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙË ÓÂÎÚ‹ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 10.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ ¿Ó¢ÚÔ «A„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ» (Death Defying Acts**) Ù˘ °Î›ÏÈ·Ó ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ (·fi 24/4). ❱❱ «EÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¯‹Ú·» (Enfin Veuve) ·Ó·ÊˆÓ› Ë ËÚˆ›‰· Ù˘ ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ I˙·Ì¤Ï MÂÚÁÎfi, fiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Âı·›ÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÂχıÂÚË Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈ΋ Ù˘ Û¯¤ÛË. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ (·fi 1/5). O §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î Î·È Ë NÙfiÏÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ OÏȂȤ Z·Ó M·Ú› «§Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ‰‡ÛË» (Tous a l’ Ouest: Une aventure de Lucky Luke), Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fiÏ· fiÛ· ı· ı¤Ï·Ù ӷ ͤÚÂÙ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ (·fi 24/4). ❱❱ O NÔ˘Ú› MÈÏÁΤ TÛÂ˚Ï¿Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·Èӛ˜ ÙÚ·‚¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ (Kasaba ***), ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi 110 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

™π¡∂ª∞, ∞™¶πƒπ¡∂™ ∫∞π √ƒ¡∂∞

A´ º√ƒ §√Yº∞ ∫∞π A¶∞§§∞°H

Aæ∏ºø¡Δ∞™ Δ√ £∞¡∞Δ√

Δ√ ªÀ™Δπ∫√

KASABA

ª∞°∞∑π Δø¡ £∞Àª∞Δø¡

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

Á›· ÙˆÓ ·ÓıڷΈڇ¯ˆÓ, ÙÔ Ska Î·È Ù· ÎÔ˘ÚÂ̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ·, ·˘Ù¿ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÎÚ›˙Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ fiÏ˘ Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜, ÂΛ Ô˘ Ô ™ÔÓ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ Î·È ÙˆÓ ÎÔÏÏËÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‚›·ÈÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È È· ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÈÚ¿ÓÙ˜, Doc Martens Î·È Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛ· Û‹ÌÂÚ·. H Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ M¤ÓÙÔÔ˘˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ó·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 80s Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó· ΛÓËÌ· ÌÔ˘ÛÈÎfi, ·ÈÛıËÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ı· ηÙÚ·Î˘Ï‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ‚›·ÈÔ, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ·Ú·Ï‹ÚËÌ· Î·È ı· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¿Óˆ Ù˘ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. O ÌÈÎÚfi˜ TfiÌ·˜ T¤ÚÁÎÔ˘˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ¯Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¯ˆÚ¿ ̤۷ ÙÔ˘ ÙË ‚È·ÛÙÈ΋ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·‡Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›, ÌÏÂÁ̤ӷ ·ÍÂ‰È¿Ï˘Ù· Ì ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ¤ÓÙÂη ¯ÚÔÓÒÓ. ¢›¯ˆ˜ ·˘ÙfiÓ, Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ M¤ÓÙÔÔ˘˜ Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÌÈ· ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓË Î·Ù·Û΢‹, ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ «ÂÓËÏÈΛˆÛ˘». X¿ÚË Û’ ·˘ÙfiÓ, Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋, ·ÛÙ›·, ¤Í˘ÓË, ÁÂÌ¿ÙË „˘¯‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ‡ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ... (™ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ·fi 1/5) ∞

Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ÁηÏÂÚ›, ·Ú¿ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. EÈÎfiÓ˜/·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛËÌÂÈÒÛ·Ù ¤Ó· (·fi 1/5). ❱❱ O NÙ¿ÛÙÈÓ XfiÊÌ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÎÔ˘Ú¤· ÛÙÔ ÁÏ˘ÎÔ‡ÙÛÈη ·È‰ÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á‹ «M·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» (Mr Magoriums Wonder Emporium**), fiÔ˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ì·ÁÈÎÔ‡ ·È¯Óȉ¿‰ÈÎÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÌÂÙ¿ ·fi 243 ¯ÚfiÓÈ· (·fi 24/4). ❱❱ OÈÎÔÁÂÓÂȷο ‰Ú¿Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙÔÓ· ¿ıË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ «™›ÙÈ Ù˘ AÏ›˜» (A Casa De Alice) ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÚÒËÓ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙ· TÛ›ÎÔ TÂ˚ͤÈÚ·, Ô˘ ¤Ú·Û ·fi οÌÔÛ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ (·fi 1/5). ❱❱ O °È·Ó ™‚¤Ú·Î ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÁÏ˘ÎÂÚ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ «MÈÎÚÔ‡ KfiÏÈ·» ÛÙÔ «Zˆ‹ Û ·Ó·Î‡ÎψÛË» (Vratne Lahve**), ·ÏÏ¿ Ù· ˘ÏÈο ‰ÂÓ ‰¤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ fiˆ˜ ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ (·fi 24/4). ❱❱ TË ÊÈÏ›· ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÙÔ˘ 1942 ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·Èӛ˜ Î·È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ·ÛÈÚ›ÓË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÔËÙ¢ÙÈο ÙÔ ¯·ÌËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ road movie «™ÈÓÂÌ¿, ·ÛÈÚ›Ó˜ Î·È fiÚÓ·» (Cinema, Aspirinas e Urubus***) ÙÔ˘ M·ÚÛ¤ÏÔ °ÎfiÌÂ˙ (·fi 1/5). ❱ ❱ TÔ «M˘ÛÙÈÎfi» (Un Secret** ) Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ï¿ÛÂÈ Ô ‹Úˆ·˜, ·ÔηχÙÂÈ Ë Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓË ·ÏÏ¿ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KÏÔÓÙ MÈÏ¤Ú (·fi 27/4). ❱❱™ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚ˜ PfiÓÔÔ˘ KÏ¿ÚÏÔ˘ÓÙ «¶Ò˜ Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıԇ̠ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜» (Hvordan Vi Slipper af Med de Andre), Ë ‰·Ó¤˙ÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ·fi Ù· «·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο» ̤ÏË Ù˘, Ì ̿ÏÏÔÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (·fi 1/5). ●


Δ∂á∏ M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ N·Ù·Ï›·˜ MÂÏ¿ Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘, N·Ù·Ï›· TÛÔ˘Î·Ï¿

ºÀ™∏ ∞¶√ ª∂Δ∞§√ T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY

™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÚÔÙÔ̤˜ fiÙ·Ó ·fiÎÙËÛ ‰›ψ̷ Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ‹ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ù˘ ÁÏ˘Ù¿ ·fi Û›‰ÂÚÔ. K¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛÂ Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ N·Ù·Ï›· TÛÔ˘Î·Ï¿, Ô˘ ۯ‰›·Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ÁÏ˘Ù¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Î·È ‰ÈÎfi Ù˘ „ËÊÈ·Îfi background – ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. «ŒÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÏÈ‚¿‰È Ì ··ÚÔ‡Ó˜ ÛÙÔ computer Î·È Û ·˘Ùfi ¤‚·Ï· Ù· ηÙÛ›ÎÈ· Ó· ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó... ‹ ÙÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó! ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. TÔ ¤Î·Ó· ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÙËÓ Ͽη ÌÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë N·Ù·Ï›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. H «ÌÈÎÚ‹» N·Ù·Ï›· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, 27 ¯ÚÔÓÒÓ. M ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í ʷ›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙȘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ÙȘ «°ƒπ¶∞™»

ºøΔ√: ¡∞Δ∞§π∞ Δ™√À∫∞§∞

«N·Ù·Ï›·, Ë ÔÏ˘·ÛÙ¤Úˆ». ŒÙÛÈ ÙË ÊÒÓ·˙Â Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘, ÕÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, fiÙ·Ó ÂΛÓË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÂÚÁ·Ï›· Î·È ·ÏÈ¿ ÛȉÂÚÈο Ô˘ ¤‚ÚÈÛΠÛÙËÓ Ô‰fi AıËÓ¿˜. M›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÁχÙÚȘ ÛÙËÓ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, Ë N·Ù·Ï›· MÂÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÛÙÈÎfi ̇ıÔ. O ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ì οÔÈ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜: ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜, Ë Ì›· ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ÎfiÚË MÈ·Ô‡ÏË, Ë ¿ÏÏË ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, ÂÓÒ Ë ›‰È· ‹Ù·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÕÚË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. E›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «‚·ÛÈÏÔÎÔÌÌÔ˘Ó›ÛÙÚÈ·» ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù˘ ʇÛË. Y‹ÚÍ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓȘ, ÓÔÛÔÎfiÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÓÔÌÈ΋˜, Î·È ÙÂÏÈο ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÚÛ›· Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙËÓ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ™˘Û¯ÂÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘: οı ™¿‚‚·ÙÔ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ EÌÂÈÚ›ÎÔ˘ ÙÔÓ °Î¿ÙÛÔ, ÙÔÓ EχÙË Î·È ÙÔÓ K·‚‚·‰›·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ·ÙÂÏȤ Ù˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ô TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, Ô EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô MfiÚ·Ï˘. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ‹Ù·Ó Ô NÙ·Û¤Ó Î·È Ë MÂϛӷ.

ÓÒÓÔ˘Ó. «A˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ÌÈ· Ͽη, ÌÈ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ¤Ó· ΤÊÈ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ê·ÓÙ·Û›·... ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ™·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù˘». TË ÚˆÙ¿ˆ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÔÙ¤ Ì·˙›. «¶¤ÚÛÈ, ÛÙÔ Cow Parade, Ô˘ ÊÙÈ¿¯Ó·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. E›¯· οÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ȉ¤· Ò˜ ı· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ, ·ÊÔ‡ Â›Ì·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. H ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÔχÙÈÌË... ÌÔ˘ ¤Î·Ó ¤Ó· mini ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· Î·È ÁÈ· fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη». °È’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÂÓ¤˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ – Ë ÁχÙÚÈ·, Ë ÎfiÚË Ù˘, Ë AÏÂÍ¿Ó‰Ú· TÛÔ˘Î·Ï¿, Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ¤ÛÙËÛ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Î·È Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘, Ë N·Ù·Ï›·, Ë ÔÔ›· ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì Î›ÌÂÓ· ÁÈ·

ÙË N·Ù·Ï›· MÂÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó fï˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜; «H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜. ŸÙ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ¤¯ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¿ÓÂÛË, ηχÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÌʈÓÔ‡Û·Ì fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›‰· fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÛÙ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ŒÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ͤÚÂÈ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘». ∞ INFO: ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ N·Ù·Ï›·˜ MÂÏ¿, ı· ‰ÂȘ Û˘ÓÔÏÈο 160 ¤ÚÁ· Ù˘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘, Ì›· ·ÎÚÈ‚‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÂÏȤ Ù˘ Ì ÂÚÁ·Ï›· Î·È ËÌÈÙÂÏ‹ ¤ÚÁ· Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111. M¤¯ÚÈ 4/5. TÂÙ.-¶¤Ì.&K˘Ú. 10.00-18.00, ¶·Ú.&™¿‚. 10.00-22.00. 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 111


¢π™∫√π * ** *** **** *****

OLD FASHION ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À TÈ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂÙËÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È ‰ÂηÂٛ˜; TÔ ÎÔÈÓfi ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ old fashion Û˘Ó‰¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔ Ó‹Ì· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ÙÔ rock’n’roll Ì ÙÔ grunge, Ù·

LEE HAZLE WOOD

TINDER STICKS

- Cake or Death (BPX 1992) ***

- The Hungry Saw (Beggars) **

H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÚÙÔÛÙ¿Ï Ô˘ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ. AÓ Â›Û·È ÌÈ·˜ οÔÈ·˜ ËÏÈΛ·˜, ı· ηٷϿ‚ÂȘ ηχÙÂÚ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ È·, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ ·ÏÈfi ÛÙÈÏ (ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, οÓÙÚÈ). KÈ ÂΛ Ô˘ fiÏ· Î˘Ï¿Ó ηÓÔÓÈο, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ “Boots”, fi¯È fiˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÙÔ Â›¯Â ·Ú¯Èο Ê·ÓÙ·ÛÙ›. KÈ ÂΛ Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ‹Ù·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ̤۷ ÙÔ˘. MÔÚ› Ó· ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηϿ (fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÈÔ›, ηÏÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›Ô.

MÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· Ô Stuart Staples ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ (;) ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ (Ì οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË) Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Ì·˜ Í·Ó·ı˘Ì‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ì·˜ ÁÔ‹Ù¢·Ó. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔ› Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ Ó·... Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ÙÛÈÁÎÏ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿. H ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ Stuart ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜, ÎÈ fiÙ·Ó ¿Ó ӷ ÙÔ ˙ˆËÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔ ÚÔοÚÔ˘Ó, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÔÚÎÈṲ̂ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜, fï˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ʯ·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó.

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

THE GUTTER TWINS - Saturnalia (Sub Pop) ****

TË ¯ËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÚÈÓ ‚¿ÏÂȘ ÙÔ cd Ó· ·›˙ÂÈ. KÔÈÙ¿˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È Â›Û·È Ì¤Û· ÛÙÔ Îϛ̷. Œ¯Ô˘Ó ÙȘ ʈӤ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ mood, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î¿Ó· Î·È ÙËÓ ·Ù›Ó· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ fiÛ· Ú¤ÂÈ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ. T· ÌÏÔ˘˙ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘ Ù۷Λ˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘˜ (Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ grunge) ÛÔ˘ η›ÂÈ ÙÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ. O Greg Dulli Î·È Ô Mark Lanegan ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ì·˜.

«·Ï¿ §·˜ B¤Áη˜» ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÌÂÏfiVINCENT VINCENT AND THE VILLAINS ‰Ú·Ì·, ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ Ì ÙȘ

- Gospel Bombs (EMI) ***

ÔÚ¯ËÛÙÚÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ tex-mex ‹-

H ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÚÂÙÚfi Û Ï‹ÚË ‰Ú¿ÛË. E‰Ò ÙÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÒÈÌÔ rock’n’roll, teenager ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 Î·È ÌfiÏÈÎÔ tex-mex, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·. O Vincent Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ (·Ó Î·È ÚˆÙfiÏÂÈÔ), Ë ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, Ù· juke box Î·È Ù· ÂÊË‚Èο ¿ÚÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î. Cool...

¯Ô˘˜ Ì ÙËÓ Ô ·ıˆfiÙËÙ·.

∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ ™À§§√°∏ PEPE JEANS STORE ™Δ∏¡ ∂ƒª√À

∂ÚÌÔ‡ & ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 12, 210 3313.757, pepeds@otenet.gr

112 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008


elements of style

ºøΔ√: ∞¶√™Δ√§∏™ ∫√À∫√À™™∞™

SHOPPING/HEALTH/BEAUTY/FITNESS/EI™EƒXOMENA

H ANOI•H TOY MAH JONG

TÔ Í¤Ú·Ì ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó‰ÚÈÎfi Ì·Á·˙›, Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ media. Afi ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ Ì·Á·˙› Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ó¿ÚË Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ì Á˘Ó·ÈΛ˜ ÛÂÈÚ¤˜, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì›· Ì›· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ JOOP! –·fi ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜– Ì ˘¤ÚÔ¯· Ù·Á¤Ú, ÊÔڤ̷ٷ, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÔ sportswear Windsor Ì η·ÚÓÙ›Ó˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Î·È Ù¤ÏÂÈ· t-shirts. AÎfiÌ· ÛÙÔ Mah Jong ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿ÓÙ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· Rene Lezard (Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÔ‡), Ashwood & Blake (¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÂÏ‚ÂÙÈο Ô˘Î¿ÌÈÛ·), Seraphin (·ı¿Ó·Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë), Moleskine (Ù· ıÚ˘ÏÈο ηÚÓ¤ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ TÛ¿ÙÔ˘ÈÓ) Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. OÈ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ/ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›- ¢HMHTPA TPIANTAºY§§OY Ó˜ Î·È Ù· Ú¿ÊÈ·. ™’ ÂÌ¿˜ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘ÌÂ. Mah Jong, K·Ó¿ÚË 14, KÔψӿÎÈ, 210 3622.860 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 113


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

SONY ERICSSON

OXBOW

MfiÓÙÂÏÔ W890 Ì οÌÂÚ· 3.2 megapixel, ÁÈ· Ó· ‚ÈÓÙÂÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ “Enjoy The Silence”

Δ˙ÈÓ ÊfiÚÂÌ·-Û·ÏÔ¤Ù· Roma ú 98,90

3 GUYS H Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ Rock’n’Roll Summer ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ë rock «ÔÌfiÚÊ·ÈÓ» ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ¶ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Ù· cigarette ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, Ù· ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ‚·ıÈ¿ ÓÙÂÎÔÏÙ¤. ∂‰Ò, Ù˙ÈÓ ÊÔ‡ÛÙ· ú 34,90 Î·È ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ ú 39,90 K. ¢È¿ıÂÛË: 210 2846.440-3

M ART SPACE

KIPLING

Vintage ÎÔÏȤ Oxx ·fi ·ÏÈ¿ ÎÔ˘ÌÈ¿

TÛ¿ÓÙ· ÒÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ collection ú 49

ERA BIJOUX

HEWLETT-PACKARD

ADIDAS

NIKE

KÔÏȤ ·fi ‰¤ÚÌ· Î·È plexiglass ú 24, 80

LaserJet P1005 Ô˘ Ù˘ÒÓÂÈ ˆ˜ 14 ÛÂÏ›‰Â˜ A4 ·Ó¿ ÏÂÙfi ú 99

ºfiÚÂÌ· ·fi ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Stella Mc Cartney ú 65

T· Air Max 97 ÛÂ Ó¤Ô ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ú 180

™ÙÔ usb ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ·Á¿˘ (“I’m on Fire” - Bruce Springsteen) Î·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ («™Â ¿‰ÂÈÔ ı¤·ÙÚÔ» - AÏΛÓÔÔ˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜). ™ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ı· Ì οÓÂÈ Ó· Ì˘Ú›˙ˆ Û·Ó ÏÂÌÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ Ô˘ ¿ˆ Ó· ·Óı‹Ûˆ (Energy C - Comme des Garçons, Ì ÏÂÌfiÓÈ, lime Î·È grapefruit). TÒÚ· Â›Ì·È ÛÙËÓ fiÚÙ·, ÎÔÈÙ¿ˆ ÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ: «™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Ó· ˘ԉ¯Ù›˜ ÌÈ· ¿ÏÏË. K·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÌfiÓÔ Ù· “ÊÚ·Ô˘Ï¤ÓÈ·” ÊfiÚÂÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›ÛÙË ÌÔ˘ ÛÙÔ ÈÔ ÛËÌ·‰È·Îfi ηÏÔη›ÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ‚·‰›˙ˆ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿». «K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ›‰È· ÌÔ˘ Ϙ...», ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ ·fi ÙË ÛοϷ Ó· ÌÔÓÔÏÔÁ›.

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚fiÏÙ· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚfiÛÂÍ· Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ■ To Ó¤Ô ÌfiÓÈÌÔ ¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ M art Manolioudakis. ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Î·È ˆÏËÙ‹ÚÈÔ M art space Ë ÂÈηÛÙÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (›Ó·Î˜, ¤ÚÁ· graffiti, ÚˆÙfiÙ˘· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú) ʤÚÔ˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›Ê· Ù˘ ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ì·ÙÈ¿˜. ™fiψÓÔ˜ 10 & HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘, 210 3389.203, www.m-art.gr ■ TÔ Air Max 97 (ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ Millennium) Ù˘ Nike Ó· «ÊÔÚ¿ÂÈ» ‡ÛÙÂÚ· ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi. Nike Exclusive Sports: 210 9699.488 ■ TË Sony Ericsson Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 114 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

Ó¤Ô˘ W890 Ì ¤Ó· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi: ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ‰È·Û΢¿˙ÂÈ ÙÔ ¤Ô˜ “Enjoy The Silence” ÙˆÓ Depeche Mode Î·È ÙÔ ·Ó‚¿˙ÂȘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· www.jointhesong.com. ™Ùfi¯Ô˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ Ô˘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠÔÙ¤ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ■ TË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Stella McCartney ÁÈ· ÙËÓ Adidas. ºÏÂÚÙ Ì ÙÔ ·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ ÛÙÈÏ, ÙÔ tennis Î·È ÌÈ· pop ·Ï¤Ù·, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÛÎÏËÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ■ TÔ˘˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Laserjet Ù˘ Hewlett-Packard. E‡ÎÔÏÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Ì Ôχ Û˘Ì·Á‹ ۯ‰›·ÛË. 210 8091.100 ■ MÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÈÓÈÌ·ÏÈ-

ÛÙÈο Î·È ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Era Bijoux. EÚÌÔ‡ 34, 210 3223.772 ■ ŒÓ· ηÚfi Á·Ï¿˙ÈÔ top ÎÈ ¤Ó· ÌÈΛÓÈ Ì ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜ –˘„ËÏ‹ Ù¿ÛË– ·fi ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Oxbow, Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ÛÙÚÔ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 5770.912 ■ TÛ¿ÓÙ˜ Kipling Ì ÙÛ¤˜ Î·È ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, ÌÂÁ¿Ï˜, ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ Î·È ÙÚfiÏÂ˚, Ì Ôχ «ÛÎÂÚÙÛfi˙Èη» Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ Û ϛÁÔ ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ. EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Avenue, M·ÚÔ‡ÛÈ, KËÊÈÛ›·˜ 41-45, 210 6104.397 & ÛÙ· Bag Stories. K·Ïfi ¶¿Û¯· Î·È Î·Ïfi Ù·Í›‰È (›Ù ÂÓÙfi˜ ›Ù ÂÎÙfi˜ fiÏ˘) ∞

T· ÊÈÏÈ¿ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·fi ÙË ÛÔÊ›· - Edward Estlin Cummings


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 115


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

KANE KATI °IA ™ENA

VITA PLUS TÔ ‰ÚÔÛÂÚfi Û˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÛÔ˘ £¤Ïˆ Ó· οӈ ¯·Ì¿Ì Ì ÙÚÔÈ΋ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Óˆ Ó· ¿ˆ ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ AÛ›·˜, ÙÔ ¤Î·Ó· ÛÙÔ Vita Plus Ù˘ X·ÏΛ‰·˜. T· Vita Plus Â›Ó·È ÔÈ ÛÔ‡ÂÚ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Ôχ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· (ÁÈ· ·ÔÙÔ͛ӈÛË, ‰È¿Ï˘ÛË Ï›Ô˘˜, ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜) Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË H•∂ƒ∂™ √Δπ Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi O ηʤ˜, ÙÔ ÙÛÈÁ¿ : ¿ÚÙÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. KÏÈÓÈÎÔ› ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ˘ÁÈÚÔ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› η È Î¿ÔÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ‹ οÔÈ·˜ ¿ıËÛ˘. ˜ ÙÚ ÔÊ ¤˜ Ì ÔÚ Â› Ó· KËÊÈÛ›·˜ 6, AÌÂÏfiÎËÔÈ, Aı‹Ó·, 210 7485.990/ AÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ 20 & ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÎÈÙ Ú›ÓÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î·È A‚¿ÓÙˆÓ, X·ÏΛ‰·, 22210 79001 Ó· ¯·ı› Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘˜ ;

116 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

AMITA MOTION ENERGY BARS ™˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

COLGATE MAX WHITE §Â˘Î¿ ¯·ÌfiÁÂÏ·

- TÈ ı· Ê·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·; - ™¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÌfiÛÈÔÓ. KÏ·ÛÈ΋ ÛÙȯÔÌ˘ı›· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, 1993 Î·È ÌfiÏȘ ›¯Â ‚ÁÂÈ Ë Amita motion, Ì ٷ 9 ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÙȘ 7 ‚Èٷ̛Ә. TÒÚ·, ۯ‰fiÓ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Motion ·›˙ÂÈ ¿ÏÈ, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹: energy bars + milk (Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Á¿Ï·ÎÙÔ˜). ŒÓ· ÓfiÛÙÈÌÔ snack ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘, Ì·˙› Ì ٷ ıÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÙȘ ‚Èٷ̛Ә Î·È ÙȘ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÔÛfiÙËÙ· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ›ÛË Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· (240 mg). ™Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ 6 ÙÂÌ·¯›ˆÓ.

«K¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·!» ϤÂÈ Û˘¯Ó¿ ÌÈ· Ê›ÏË, ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜. ¶·Ú·ÙËÚÒ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ¤Ó·Ó ·ÚÈÔ Ô˘ Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË Ì¤Ú·. H ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÙÔ ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ· Ì ηı·Ú‹ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ· Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ·, Ë ¯Ú‹ÛË Ô‰ÔÓÙÈÎÔ‡ Ó‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, Î·È ÁÈ· ÈÔ ÏÂ˘Î¿ ‰fiÓÙÈ·, Ë Colgate ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ· Max White, Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Max Fresh, ̠ϢÎÔ‡˜ ÌÈÎÚÔÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ï¢ÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. °Â‡ÛÂȘ: Cool Mint, Clean Mint Î·È Live Lime (ú 2,69).


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 117


∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞

E¶I§O°E™ ™TH¡ ¶O§H O ηÈÚfi˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ¿ÏÏ·Í·Ó. X·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚fiÏÙ˜ ¿Óˆ Û ·È¯ÓȉÔÙÚ¤Ó·, ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙ· spa Ï›ÁÔ ÚÈÓ «·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ì» Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Ìfi‰·, ηʤ˜ ÛÂ Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Î·È Âȉ‹ÛÂȘ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ fiÏ˘. TȘ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÌÂ.

NEW YORK COLLEGE

E

ÏÏËÓÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË: ªÂÁ¿Ï· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ô David

Lynch ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢ı› Ì ¤Ó· Remi ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Worldfest (ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÈÔ ·ÏÈfi ÌÂÙ¿ ÙÔ Tribeca Î·È ÙÔ Sundance). ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ 41Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ M¿ÚÈÔ˜ °·Ú¤ÊÔ˜ –ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ New York College ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Film and TV

COSTA COFFEE ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Studies– ‚Ú·‚‡ÙËΠÁÈ· ÙË ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹-

ARTE + NAILS & MAKE UP GALLERY H

T ¤ ¯ Ó Ë

Ù ˆ Ó

Õ Î Ú ˆ Ó . . .

¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙËÓ «Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿» ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Û·˜ Ì ¤Ó· ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú spa Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰ÒÚÔ ¤Ó· Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú. H ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ M¿ÈÔ.

BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3620.046

AÌڷηٿÌÚ· ηʤ˜: ŒÓ·˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ freddo Ì ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· η‚Ô˘Ú‰ÈṲ̂Ó˘ Ìfiη˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Îڤ̷ ‹ ¤Ó·˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ cappuccino Â›Ó·È ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. T· Costa Coffee ÙȘ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó» Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ‹‰Ë ·fi 30/3 ÛÙȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô café Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. HÚÔ‰fiÙÔ˘ 15 & K·„¿ÏË.

TÔ BACARDI LIMITED ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ

IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ O‰È΋˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜

MË Û ›ÓÂÈ: ªÈ· Ó‡¯Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ cocktail Î·È Ù˙ÈÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û›ÙÈ. E‰Ò, ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÎÔÙ˙¿Ì Schumacher ÙÔ ¿ÊËÛÂ... O Michael Schumacher –ÂÊÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Formula 1 Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ KÔÈÓˆÓÈ΋˜ E˘ı‡Ó˘ Ù˘ Bacardi Limited– Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· –ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ «Á‹‰Ի ÙˆÓ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ– ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ.

H ¢Á¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ: ΔÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ O‰È΋˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ «¶¿ÓÔ˜ M˘ÏˆÓ¿˜» ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ Ashley & Holmes ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÛÙË Le Spot Productions ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÔÙ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. TÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÔÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó «ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·» ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ÕÎÔ˘Û¤ ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ οÓ οÙÈ.

ALLOU! Gift Card £· ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¿ÓÙ·: ∏ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚÂÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘ Allou fun park. TÒÚ· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰ˆÚÔοÚÙ˜ Allou! Gift Card ÙˆÓ 30 ‹ 50 ¢ÚÒ, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÏËڈ̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Allou Î·È ÙÔ˘ Kidom. KËÊÈÛÔ‡ & ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, ÕÁ. I. P¤ÓÙ˘, 210 4256.999, www.allou.gr 118 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ «¢‡ÛÎÔÏÔÈ ¤ÚˆÙ˜». T· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜!

AVENUE SenSyle

O

‡Ù ¤Ó· ·Úfi‚ÏÂÙÔ: ∞Ó Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÈ· ÓÔÓ¿ Ù˘ ÌÈ· ÓÂڿȉ·, Ò˜ ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›, Ó· ηϤÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì·Í·, Ó· Â›Ó·È ›Ûˆ ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Á¯ˆÌ¤ÓË; °È· οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ··ÈÙËÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë SenSyle Avenue, ÂÙ·ÈÚ›· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (·fi Ù· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë) Î·È ÌÂϤÙ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¯ÒÚˆÓ (‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¤ÈÏ·...). T· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, Ì ¿Ô„Ë Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ¢·‚¿ÎË 30 & HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ 111, K·ÏÏÈı¤·, 210 9568.680, www.sensyle.gr


E™ KOPP ´ONTA P A¶ O ȺY™IK ·ÈÚ›· KÔÚÚ¤˜ º˘Û È΋

ÈÎ: ∏ ÂÙ Ó ÂÈηÛÙ ˘K¿ÓÂÈ ÎÏ ÓÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û fiÓ· ÙˆÓ ˚fi ο ¶ÚÔ Â ÌÈ· ÂÈÎ ˆ˜ ·ÓÙ·Û ›· Ó ˆ Ó ÔÈÓ Ù˘ ÂÈÎ ˆÙÔÁÚ·ÊË̤ӈ ÙËÓÊ . TÔ Ó¤Ô ˜ ˘ Ô Ù ‡ ÛÙ·ÙÈÎÒ Ô Ù Ò˘ Ú · ı Â Ó · ˘ ÙÔ È ÙÔ Ó¿ÎÏ·ÛË ÔÙ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Î· ÂÓ Ë Ù  È· Û Á ÏÂÔÙÈÎfi ›Ô, «ÌÈÏÒÓÙ·˜» Ì ÙÔ È¯Â ·˜ ÈÓÔ ÛÙÔ ¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î ÙÔȯ Û Û ¿ Ë ÈÎ Ú Ù Â Â ı χ · Û˘Ó‰ ˘. MfiÓ È ÙÔ ¯ÚÒÌ·. Ù fi Ï ˆ · ›‰ Ú·ÁÈfiÓ Î ¯Â›· ÙÔ Î

AIR GUITAR GREECE 2008 IÙ¿ÌÂÓ˜ ÎÈı¿Ú˜: ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ‚Ú·‰È¿˜ Ì ·Ì›ÏÈÎÙÔ air guitar-ing; √ Lion Heart ‹Úı ÚÒÙÔ˜ Î·È ı· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Oulu Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (go, Lion go!). MÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ATHENS VOICE, Ô˘ Ôχ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÙÔ rock Î·È ÙȘ ÎÈı¿Ú˜.

MAD LIVE IN ATHENS BY VODAFONE CU TÔ IEK ¢E§TA ¯ÔÚ‡ÂÈ ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ›ÛÙ·: ŸÏÔ Ì¿ıËÌ·, ıÚ·Ó›Ô Î·È ÙÂÛÙ... ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÁÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· (ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi). TÔ IEK ¢¤ÏÙ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ fiÔ˘ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÔÚfi... TËÓ ¶¤ÌÙË 3/3 ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô Î·È ÙÔ ’η„·Ó ̤¯ÚÈ Úˆ›·˜.

K¿Ùˆ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË: ∂Λ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Ó·˘Ï›· ÔÈ Good Charlotte. ™ÙȘ 4/4 ÙÔ Mad ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÁÈ· ¤Ó· live ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· AÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ £ËÛ›Ô. TËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÎÔÌ¤˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· live ÛÙÔ Mad TV Î·È ÛÙÔ Mad Radio 106,2. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ «˘·›ıÚÈ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÏË», ÙÒÚ· Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô Î·ÈÚfi˜.

ATTIC∞ ° ο˙È· Û ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ‚ÈÙÚ›Ó˜: ™’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘ ATTICA. ÃÚÒÌ·Ù·, ÁÚ·ÊÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ηÈ... ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. TÔ Ó¤Ô Fiat 500 Â›Ó·È ÙÔ «˙ˆËÚfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ» Ô˘ «Ù·Íȉ‡ÂÈ» ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ: ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì sportswear ·Ó‰ÚÈο Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ÚÔ‡¯· ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ì casual-chic ÔÓfiÌ·Ù· (Max Mara, Fred Perry Î.¿). 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 119


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

O CAPITANO BARESI, √ ¶√Àƒ™∞¡π¢∏™ ∫∞π ∏ §√•∏ ª∞Δπ∞ Ù¿ÓÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÈ·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÙ¤, Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹. ¢È·Ú΋˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙË. H ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. H ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÂÏıfiÓ. NÂÎÚfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜, Ì ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ı¤ÏÂȘ Ó· ÙȘ ·Ó·Û‡ÚÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ı· ‚Ô˘Ù¿˜ ÛÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘ ÙÔ ‚˘ıfi Ó· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ.

º

‡ÛÎÔÏÔ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ Capitano Baresi Ù˘ M›Ï·Ó. TÔ M¿ÙÛ·, ‹ ηχÙÂÚ· ÙÔ ™·Ó ™›ÚÔ ÌÈ· Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ M›Ï·Ó, ηٿÌÂÛÙÔ. KfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹. £· ‹ıÂÏ· Ôχ οÔÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ Ù‡¯Ë ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ÌÔ˘ ‰ÈËÁËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 90 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯Ò-

¢

120 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À 7 ª∞´√À 2008

Û˘ÁΛÓËÛË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë: «TÂÏÈο ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ. MfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·Í›˙Ô˘Ó ÔÈ ı˘Û›Â˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ϤÍÂȘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ÓÈÒıˆ. K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ˆ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Û˘ÁÎÈÓËıÒ. E›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜».

ÚÔ˘˜. ¶Ò˜ ‚ÈÒÛ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. AÓ ÂÚÓÔ‡Û ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË. H Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ· ÓÈÎËÙ‹. ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. M·˙› Ù˘, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ηÚȤڷ˜. O M·Ú¤˙È ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ, Û·Ó Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó·˜ - ¤Ó·˜ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÊÈÏ¿ÓÂ. MÂÙ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ Ó· ¿ÂÈ. ™Ù¤ÎÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ™·Ó ÙÔ Ô‡Ô˘ÏÔ fiÙ·Ó Ô ·¤Ú·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÙÔ Ù·Íȉ‡ÂÈ. ™ËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ŸÚıÈÔÈ ÔÈ ı·٤˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ¿ÓÂ. T· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ú˘ıÌÈο, ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ˘ ʈӿ˙Ô˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ¯·Ï·Ú¿. ™ËÎÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ, ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ

ÔıfiÓË ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ, ۷χÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜/ ÂÈÎfiÓ˜ ͯ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ·˜, fiˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û οÔÙ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜. ŸÏË Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÛÙ· Ï›Á· ÂΛӷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ◊, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÛÙÔ Á‡ÚÔ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. K·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. °È· οÙÈ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· Ͽη, ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∞

μ∞RESI

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘. OÈ Â¢ÊË̛˜ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó. H ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ôı¤ˆÛ˘, Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. TÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂΛ „ËÏ¿, Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â Ï›ÁÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÚÔÛ¤¯ÂÈ. EΛÓÔ fï˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ, ·ÎfiÌÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ „ËÏ¿, ÂΛ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÔÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÎfiÚ·ÚÂ, Â›Ó·È ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡. K·È fiÛÔ Ô Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿, ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ÎÏ¿Ì·. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ M·Ú¤˙È Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ. TÔÓ ·›ÎÙË Ô˘ ηٿÈÓ ٷ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì ϷÈÌ·ÚÁ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Ï‡ÁÈ˙·Ó ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ›¯Â˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì¤Ú˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÔÓ¿ÙÈÛ·Ó ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Î·È ÚÒÛÈΘ ÚÔ˘Ï¤Ù˜ ·fi Ù· ¤Ó‰Âη ‚‹Ì·Ù· ÛÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ‹ ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÙÒÚ·, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÍÔ‰Ô, Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. ™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ AÏÌÂÚÙ›ÓÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÛÙËÚȯı› ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiÚıÈÔ˜. ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Î·È ·˘Ùfi Ì ¤Î·Ó ӷ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. §‡ÁÈÛÂ, ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÏ¿Ì·. H ÌfiÓË ‹ÙÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯ı›. §›ÁÔ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù··ÎÙ‹ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ, Ô Ê·Îfi˜ ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚ ӷ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÏÔÍ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. A˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÏÂÊÙ‹ Ì·ÙÈ¿, ·˘Ùfi ÙÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·›Ú Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ηӤӷÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ۤӷ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÏÂÊÙ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û ϤÍÂȘ, ı· ¤ÊÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ οı ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ıÏËÙ‹. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ M·Ú¤˙È. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ M·Ú·ÓÙfiÓ·, ÙÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ M¿Ù˙ÈÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ MÚ¤ÛÈ· –ÂΛ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÂÍÔÚ›ÛÂÈ ÔÈ ÛÔÊÔ› ÚÔÔÓËÙ¿‰Â˜–, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ HÏ›· ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë, ÙÔ˘ ÕÎË Z‹ÎÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô›. °È· fiÏÔ˘˜ ›‰È· Î·È ··Ú¿ÏÏ·ÎÙË. TÈ Î·È ·Ó ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ۷ÏfiÓÈ· ‹ Û ̿ÓÙÚ˜ ÌÂ Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·. °È· fiÏÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ¢ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· Ë ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ M·Ú¤˙È ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ HÏ›· ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë. O‡Ù ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ÔÈ Ï˘ÁÌÔ› ÙÔ˘ Capitano Baresi ·fi ÙË ÁÂÌ¿ÙË

ÈÁ¿ ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. TÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· οÙÛÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ı· Ûˆı›. OÈ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Í¯ÓÔ‡Û·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ Ì ‹ÙÙ· Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ playoffs. EÎÙfi˜ ·Ó ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó Î·È ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶AOK, ÛÙË §¿ÚÈÛ·. AÎfiÌË Î·È Ô ™Ù¤Ê·Ó KÈÓÁÎ ı· ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Û·Ó Î·È ·˘Ù‹. O ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ΤډÈÛ ηı·Ú¿ ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ. «M ̤ӷ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ͯ¿ÛÙ ٷ ·˘Ù¿» ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ. O AÙÚfiÌËÙÔ˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ‰Èο ÙÔ˘ Ï¿ıË. §¿ıË Ô˘ οÓÂȘ ÌfiÓÔ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ú›ÍÂȘ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηÙËÁÔÚ›·. EÎÙfi˜ ·Ó οÔÈÔÈ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ. A˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ù·˙·Ó Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ηı’ ‡ÏËÓ ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜.

PA¢π√ §√À™Δƒπ¡π ÙÂÌÔ‡ÙÔ ¤Î·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ TÔ‡Ì·. TÔ ¤¯ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ̷٘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ K¿ÌÔ˘. TËÓ K˘Úȷ΋, Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙ›·ÏÔ ÍÂΛÓËÛ ۷ ‚·ÛÈÎfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ¶AOK. ™ÙÔ 8Ô ÎÈfiÏ·˜ ÏÂÙfi, ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¤ÁÚ·Ê 0-1, Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. K·È ÙÈ ÁÎÔÏ!! O ÌÈÎÚfi˜ ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ·›ı·ÓË ÓÙÚ›Ï·, ‚Á·Ï̤ÓË ·fi ·ÁÒÓ˜ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÙÚ‡ÈÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·›ÎÙË Ï¿Û·Ú ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÎÔ¿ÛÔ˘Ó, ‹Úı ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔ Ó·Úfi. Õ„ÔÁÔ ÎÔÓÙÚfiÏ, Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ˘, ÛÔ˘Ù Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Áˆ̤ÙÚË, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÂÛÙ›·˜. ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÂÓÓȤٷÈ. N· ÌÔ˘ ÙÔ ı˘ÌËı›ÙÂ. AÓ fiÏ· ÙÔ˘ ¿Ó ηϿ, Ô Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô˘ ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÏˆÓ Ì·˜.

¡

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

ŒÎıÂÛË Û·Ó›‰ˆÓ ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË

7 PLY PROJECT

Ô˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÂÎı¤ÛÂÈ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Â›‰ÂÈÍË skate ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20.00, Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜. £· Ù· ԇ̠ÂΛ.

SKATEBOARDING TOUR ’08

°πøƒ°√™ ¶∞Δπ∞™

EÓÓÈ¿ skaters οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û 6 fiÏÂȘ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ EÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ó¤· spot Î·È Ó· «ÎÏ›ÛÔ˘Ó» Ù· ·ÏÈ¿... HÌÂÚÔÌËӛ˜: 28/4 ™¤ÚÚ˜, 29/4 ¢Ú¿Ì·, 30/4 K·‚¿Ï·, 1/5 •¿ÓıË, 2/5 AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, 3 Î·È 4/5 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰Â›Ù in action, stay tuned ÛÙÔ www.thespot.gr. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: Boardsports Ltd, 210 9859.685 ∞

LAST OF THE LAST

°

È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi “Vodafone CU 7 PLY PROJECT skateboard art and culture festival” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Propaganda rollin co., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË VANS Footwear, ÛÙËÓ «T¯ÓfiÔÏË» ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100 - °Î¿˙È) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ‰‡Ô Ë̤Ú˜, 3 Î·È 4 M·˝Ô˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ lifestyle ÙÔ˘ skateboarding. M ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ skateboarders, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û·Ó›‰· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·fi ÂÙ¿ ʇÏÏ· ͇ÏÔ˘ (7 ply), ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› Î·È skateboarders ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ skateboard Î·È dj sets. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3/5 ÛÙȘ 21.00 ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ô TAKI T™AN Î·È Ô TUS, ηıÒ˜ Î·È Ô dj Kounadis. TËÓ K˘Úȷ΋ 4/5 ÛÙȘ 21.00 ÔÈ Dear Darkstar Ì ÙÔ˘˜ Professional Sinnerz & Komis X Î·È dj set ·fi ÙÔÓ dj Drop. E›Û˘, ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ı· ÛÙËı› mini ramp, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË̤ÓË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ™ÙȘ Ú¿Ì˜ Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ skate Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜. O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ K˘Úȷ΋. E›Û˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ pro skater °ÈÒÙ˘ °fiÚ‰ÈÔ˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· skate Û ·È‰È¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ sport ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12.00. EȉÈο ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË VANS Footwear ı· Â›Ó·È Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ skateboarder - artist Danny Wainwright (Guinness world recordist), Ô ÔÔ›-

TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎfiÏÔ Ô˘ ÙÚ¿‚Ë͘ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·; Fronside Flip ÛÙÔ road gap ÛÙËÓ TÔ‡Ì·. TÂÏÂ˘Ù·›Ô game of skate Ô˘ ¤¯·Û˜; Afi ÙÔÓ £ˆÌ¿, Ê˘ÛÈο. T·Ï¤ÓÙÔ Ô˘ ÛÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹; NfiÙ˘ AÁÁÂÏ‹˜, Ô ÛfiÚÔ˜. KfiÏÔ Ô˘ ¤Ì·ı˜; Blunt Slide like butter. B›ÓÙÂÔ part Ô˘ Û ÒÚˆÛ ÁÈ· skate; ŸÏÔ ÙÔ Lakai video Ì ÙڤϷÓÂ. ™ÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¢¯fiÛÔ˘Ó Ó· ‹ÛÔ˘Ó Û›ÙÈ ÛÔ˘; MÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜. K·Îfi trend ÛÙË skateboarding ÛÎËÓ‹; TÔ rock star ÛÙÈÏ Î·È ÙÔ Ó· ÚÔÛÔÈÂ›Û·È ˆ˜ Â›Û·È wannabe! ● 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 121


ÚÔ‡Û·Ì ¯·Î› ÌÔ˘Ê¿Ó. A LIER MAN ™¿‚‚·ÙÔ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú Ì ʛÏË Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ™Â ÚÒÙËÛ· ÙÈ Î¿ÓÂȘ, Â›Û·È ·fi Iηڛ·. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·. A¿ÓÙËÛ ‰Ò.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

BINTEO APT ºÂÛÙÈ‚¿Ï °Î¿˙È, ÚÒÙË Ì¤Ú·. ◊Úı˜ 11 Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿ÓÔÈÁ·Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÛÔ‡ ›·Ó ÙËÓ ·Ù¿Î· «·›Í ÎÈ ¤Ó· Ù˙fiÎÂÚ ÙÒÚ·». ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ˙·Î¤Ù·. ™YNTA°MA 13/4, 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·ıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ûηϛ. ◊ÌÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ʛϘ ·¤Ó·ÓÙÈ. °È·Ù› ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi˜; Seeida_syntagma@yahoo.gr PAºHNA Œ‚Á·ÈÓ˜ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ·. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ, ‹ÛÔ˘Ó ÊÔ‚ÂÚfi˜. °ÚËÁfiÚË Û ϤÓÂ. M. TÚ›ÙË, ÛÙȘ 9, ÂÚÈ̤ӈ Sante. °§YºA¢A ™Â ›‰·Ì ÛÙÔ Nest Î·È ÛÙÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ ÛÙÔ opening. Œ¯ÂȘ ÛÎÔ‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ì¿ÙÈ· Î·È Á¤ÓÈ·. 濯ӈ Ó· Û ‚Úˆ. MADISON 12/4, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ·. Œ‚Á·ÈÓ· Û˘Ó¯Ҙ ¤Íˆ Î·È ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. MÔ˘ Û˘ÛÙ‹ıËΘ. £· Û ͷӷ‰Ò; 697 2310917 KOYK§AKI ™·˜ ·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÙÂ. NÂÙÚfiÓÈÔ, 697 4074753

ÊÔÚÔ‡Û· Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË. Kokos22@yahoo.gr §EøºOPEIO 909 10/4, ÂÛ‡ Ô‰ËÁfi˜, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ΛÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·. TÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÔÌfiÚÊ˘Ó ÙË Ì¤Ú· ÌÔ˘. ™Â ·Ó·˙ËÙÒ: sofiakch@yahoo.gr ENVY 29/3, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ÁÈϤÎÔ. 13/4, 8.30, ¤‚Á·ÈÓ˜ ·fi „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ ÛÙË B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘! ™Ù›Ï ‰Ò. K·ÙÂÚ›Ó·, 697 3749083 E£N. AMYNA ™¿‚‚·ÙÔ, Õ΢. MÔ˘ ›˜ fiÙÈ ¤¯ˆ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¿ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ! ikihla@yahoo.gr °A§AT™I ™Â ›‰· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó· Á¿ÌÔ, 8/9. XÔÚ‡·Ì fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Afi ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‚ÁÂÈ ÛÙÈÁÌ‹ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ·ÁfiÚÈ. ÕÏÂÍ NOUVEAU ™·ÏfiÓÈη, ·Ú¤· Ì ÙÔ Û¿ÓÈÂÏ ÛÔ˘. TÔ ÊÒӷ͘ «BfiÏÙ·», 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ & B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜. ¶fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; º¿Ó˘

MADISON 12/4, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·. ÕÊËÛ˜ ÙË ˙·Î¤Ù· ÛÔ˘ Û ̷˜! EÁÒ „ËÏfi˜ Ì ÚÔ˙ tshirt! ™Ù›Ï ‰Ò, 697 6679687

XO§AP°O™ 13/4 ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó ÎÔ‡ÎÏ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÁÎÚÈ ÎÔÏ¿Ó. ¶¤Ú·Û˜ ‰›Ï· ÌÔ˘ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘. ◊ÌÔ˘Ó Û ·ÓÔȯÙfi ‰Èı¤ÛÈÔ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˜. 697 0729649

DECADENCE 11/4, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ, fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó! °¤ÌÈÛ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Î·È ÌÔ˘ ’˜ fiÙÈ ı· ηÏÔ·ÓÙÚ¢Ù›˜. 693 8036323

MALL K˘Úȷ΋ ÛÙ· village, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ ÈÁÎÔ˘˝ÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó...; P.

§Eøº. A§E•AN¢PA™ 14/4, 15.15, ÛÙË ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο. ™Ù›Ï sms 693 6350659

14/4, Á‡Úˆ ÛÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›. M‹Î˜ °Ô˘‰‹. ŒÎ·ÙÛ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. ºÔÚÔ‡Û· Á·Ï¿˙È· ÌÏÔ‡˙·. ™’ ÂÚˆÙ‡ÙËη. ™Ù›Ï Û ·Ú·Î·ÏÒ!

MAPA£øNA™ IˆÛ‹Ê, ¤ÚÛÈ, Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘, B·ÚÎÂÏÒÓË ÂÓÙ·‹ÌÂÚË. §Ô‡Ó· ·ÚÎ. Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ۠ͯ¿Ûˆ. Amelie_spain@windowslive.com £EATPO XøPA K˘Úȷ΋, 13/4. BÂÏÔ‡‰ÈÓË ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿... E›‰Â˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌfiÓË, fiÛÔ ÌfiÓÔ˜ ‹ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ. ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘... °Ú¿„ ÌÔ˘, ·Ó ı˜. «™TA AKPA» ™Â ‚Ϥˆ ÂΛ ·ÚÁ¿ οı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘. ¶fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ Ì·˙› ÛÔ˘ Î·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿; BERSHKA EÚÌÔ‡ 11/4, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ, ÌÏ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÎÔÈÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ÂÛ‡,

140

£E™™A§ONIKH AÁÁÂÏ¿ÎË «18/24»/ K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ï· ηӷ¤ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ™Ô˘ ¤ÁÚ·„· Ì‹Ó˘Ì· Û ÌÈ· lacta. A°. ¶APA™KEYH 11/3, Ï·Ù›·. ™Â ϤÓ N›ÎÔ, ›¯Â˜ ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· ÛÔ˘! °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ·ÏÈ¿. ¶¤Ú·Û· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, Ì Îԛٷ͘. ºPONTI™THPI√ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÌÔ˘ οÓÂȘ M·ıËÌ·ÙÈο. H ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¯·ıÔ‡ÌÂ. ™’ ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù›, °ÈÒÚÁÔ. °Ú¿„ ‰Ò! HXO§H¶TH ™ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ PÔ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Bartesera! ™ËÌ¿‰È Û˘Ì·ÓÙÈÎfi Ó·... ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ; M·Ú›·... (TÔ ÙËÏ. ÙÔ ¤¯ÂȘ; £· ‰Â›ÍÂÈ.) VALSE SENTIMENTAL KÔÏ˘Ì‹Û·Ì ÛÙËÓ ›‰È· Ì·ÓȤ-

Ú·. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, fï˜. Œ¯ˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ. 697 4551227 ¶EPI™TEPI K¿ı ̤ڷ ÛÙÔ 4Ô Ï‡ÎÂÈÔ. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ, Û ϤÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. ¶·˜ ÚÒÙË. °Ú¿„ ‰Ò! M¶AM ™’ ¤‚ÏÂ· οı ̤ڷ ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. TÒÚ· Û ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È. MÔ˘ Ï›ÂȘ, ÁÏ˘Î¤ ÌÔ˘ ÌÔ˚οÓÂ. ™.N. ™Ù›Ï ‰Ò. KHºI™IA™ ŸÌÔÚÊË Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ·, Û ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ Ì ÛÙÔȯ›· IBT... ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË Û Ú·Ù‹ÚÈÔ «Eϛӻ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ. 697 2803084 DOS HERMANOS KËÊÈÛÈ¿, ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘! ◊ÛÔ˘Ó ÏfiÁÔ˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÒ! NÈÏ EM¶ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ‰Èψ̷ÙÈΤ˜, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÙËÏ., ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜, ¿ÁÓˆÛÙÂ; ™Ù›Ï ‰Ò... XPøMA XÚ˘Û¿ Á˘·ÏÈ¿, ¯·Î› ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ™Â ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· 12/4 Î·È Â›‰· fiÙÈ «Ë ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ·». Max MA°KAZE 10/4, 21.00, Í·Óıfi˜, Ï·‰› ÌÏÔ‡˙·, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ÂÁÒ ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰›Ï· ÛÙÔ Ì·Ú Ì ·Ú¤·. KfiÎÎÈÓÔ t-shirt Î·È ÎfiÎÎÈÓ· ·ıÏËÙÈο. AÓ ı˜, ÛٛϠmark_k88@hotmail.com HALL °ÓˆÚÈÛًηÌ Holden. E›Û·È ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, 19 ¯ÚÔÓÒÓ, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ KÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ·Ó Î·È ı· ‹ıÂϘ Ó· ÌÂȘ A.™.K.T. £· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; ¢ËÌ‹ÙÚ˘, dimitrisholden@gmail.com ™TH§H MYPTOY™ T‡¯Ô˜ 208. ™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÛÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ù· fi‰È·. M ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ ı· ÙÔ ¤Î·Ó· Î·È ı· Ù· ÚfiÛ¯· fiÏ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜. ™Â ÂÚÈ̤ӈ... remali76@yahoo.gr GALENA TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÔ˘. XfiÚÂ˘Â˜ Ì ÌÈ·... ¶fiÙ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ̷˙› ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ;;; XOPO™TA™IO ºÔÚÔ‡Û˜ ۷οÎÈ Î·È ÌÂ˙ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó 12/4. MEMORY STICK K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ͤ¯·Û˜ ÙÔ ÊÏ·Û¿ÎÈ ÛÔ˘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Î·È Ì‹Î˜ ÛÙÔ 140. TÔ ı¤ÏÂȘ ›Ûˆ; 694 6989219 A¶ENANTI Œ¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ì ۯ‰fiÓ ·¤Ó·ÓÙÈ; EÛ‡ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÂÁÒ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ÔÙ¤. E›Ó·È ¿‰ÈÎÔ... EYA°°E§I™MO™ K˘Úȷ΋ 23/3, 6.30 ÙÔ Úˆ›. M ÚÒÙËÛ˜ Ô‡ ‹ÌÔ˘Ó, Á¤Ï·Û· Î·È Â›· ÙÈ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ. TÒÚ· Û „¿¯Óˆ ·ÓÙÔ‡ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. tkapanta@yahoo.gr M¶APM¶A °IANNH™ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 8/4, ·fiÁÂ˘Ì·. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ¤Íˆ, ÂÛ‡ ÛÙË ÁˆÓ›· Ì ʛÏÔ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙËÓ fiÚÙ·. ºÔ-

‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, Û ÎÔ›Ù·˙·, Ì ÎÔ›Ù·˙˜, ÛÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ· ÙÔ Ì¿ÙÈ. 697 0809331 TE´ £HBA™ °È¿ÓÓË ·fi ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ, Â›Û·È ÎÔ˘ÎÏ›, fiÙ ı· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ; K·ÙÂÚ›Ó· ·fi ·’ ÂÍ·ÌËÓÔ. 694 5296553

BA§IT™A 4 ™·ÏÔÓÈÎÈ¿ ÛÙ· executive cars. X·˚‰Â‡·Ì ÂΛÓÔ ÙÔÓ ›Ó·Î·, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi˜. TÔ ·È‰› ·fi X·ÏΛ‰·

VIA FRATTINA Asterix, Û ›‰· ¿Óˆ Û ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·. K¿ÙÈ ÌÔ˘ ‹Ú˜... ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿.

A°. ºøTEINH™ A¯ÈÏϤˆ˜ 11/4, Û ¤ÏÂÁ·Ó EÚ·ÙÒ. K·Ù‚‹Î·Ì ̷˙› Î·È ÌÂÙ¿ Û’ ¤¯·Û·. 694 7219731

æAPO-KOKA§O 10/4, ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, οÙÈ ÁÈÔÚÙ¿˙·ÙÂ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! 694 4340431

ROCK & ROLL ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Ì·Ú Ì ÚÒÙËÛ˜ ÙÈ ¯ÚÒÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ófi ÌÔ˘ – ÌÔ‚ ·ÓÔȯÙfi, ÛÔ˘ ›·. TÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ’Ì·È ¿ÏÈ ÂΛ. ™APø£PON •·ÓıԇϷ dj, ÌfiÓÔ ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ·›˙ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋; K·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; CARAVEL 17/3, Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¢ËÌ. YÁ›·˜, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÛÙ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÛÔ˘ ›· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘. A¿ÓÙËÛ Û edAgAmbl.

MIKPO§IMANO Flo, 9/4, ÊfiÚ·Á˜ η¤ÏÔ, ÚÔ˙ t-sirt Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙÔ ÊÚ‡‰È, ÎÔ›Ù·˙˜ fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·, ÚÒÙËÛ˜ ÁÈ·Ù›, ÎfiÌÏ·Ú·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! 697 4553412 B3 ŒÛÙÂÈϘ 9/4. ¢Ô‡Ï¢· ÛÙÔ Carbon ÎÈ Â›¯· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÊÚ‡‰È. bcoded@hotmail.com NOMIKH ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ NÔÌÈ΋˜, ÌÂÙ¿ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. B¿ÛÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ™Ù›Ï ‰Ò.

KHºπ™IA 12/4, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Metropolis. •¤¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ s/e k 800. P ̿ÁΘ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ! Sprite_area51@hotmail.com

¶OTO¶ø§EIO EÌ›˜ ˙¢Á¿ÚÈ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Í·Óıfi˜. EÛ‡ „ËÏ‹ Î·È fiÌÔÚÊË. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÒÛÔ˘ ‹ÚıÂ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘. ™Ù›Ï ̋Ó. 694 7930644

°KAZI ™˘Ó·˘Ï›· Raining Pleasure. K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÁÂÏÔ‡Û˜ Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘. KÔÓÙԇϷ Ì ‚ÈÔÏÂÙ› ÙÚ·ÁÈ¿Ûη. NÔÌ›˙ˆ Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη!

INTERNET CAFE AÓÓ›Ù·, Û ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù›, ηډԇϷ ÌÔ˘. O „ËÏfi˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ì ٷ ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ·. ™‡ÚÔ˜, 697 5939745

DECADENCE ™¿‚‚·ÙÔ 12/4, ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ¿Ûη, ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ. XfiÚ„˜ ͢fiÏ˘ÙÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘. E. RESIDENTS 12/4, „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜, ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÚÂÙÚfi vespa, ÍË̤ڈ̷ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú, ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ cute, ¤Ú·Û˜ ‰›Ï· ÌÔ˘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎÚ¿ÓÔ˜, your look, my heartbeat! TAYPO™ - OMONOIA ¶ÚÈÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜, ‹Ù·Ó ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶‹Ú˜ ÙËÏ. ÙÔÓ ·Ô‡ ÛÔ˘ Î·È ‹Á·ÈÓ˜ ÓÔÌ›˙ˆ IÛ·ÓÈο... £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. CIRCUS E‡Ë, Í·ÓıÈ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ¤ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Û „¿¯Óˆ ·ÎfiÌË!!! °È¿ÓÓ˘, 693 2846239 H§EKTPIKO™ M‹Î˜ ¶ÂÙڿψӷ. æËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·. EÁÒ Ì ʛÏË, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ì·‡ÚË Î·Ì·ÚÙ›Ó·, Í·ÓıÈ¿. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. K·Ù‚‹Î·Ì ̷˙› MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. A¿ÓÙËÛÂ! STARBUCKS MËÙÚÔfiψ˜ 10/4 ·fiÁÂ˘Ì·, οıÈÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, fiÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. ™Ù›Ï ‰Ò. MENTA KAºE NÙÚÔ·Ï¿, ·Ì‹¯·Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ̷ÙȤ˜. E›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ï¿Ì„Ë Î·È ÙfiÙ ٷ ÊÒÙ· Û‚‹ÓÔ˘Ó.

™XO§H T· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ù· ·Ï‹ıˆÚ· Ì ·Ë‰›·Û·Ó. TÔ Ì·ÏÏ› ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚. E›Û·È ÌÂÁ¿ÏË Ì·ÙÛο‚Ú·. A˘ÙÔÎÙfiÓ·. BOOM BOOM A˘Ùfi˜ Ì ٷ ¿ÛÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ. AÏÏ¿ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ... Õ΢

REX ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ, Â›Û·È Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓË. £¤Ïˆ Ó· Ù· Í·Ó·‚ÚÔ‡ÌÂ. ™ÙÚÈÌ̤ÓÔ˜! A£HNA £E™™A§ONIKH ™Ù·Ì¿ÙËÛ· Ó· Û „¿¯Óˆ. TÚ¤ÓÔ Aı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÛ‡ η٤‚ËΘ §¿ÚÈÛ·, ‹Á·ÈÓ˜ BfiÏÔ Ì ÌÂÙ¿ıÂÛË. BÏ¿ÛÛË, ¤¯·Û· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi! ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È ·ÎfiÌ·. ¶Ò˜ ı· Û ‚Úˆ; Eæ EPMOY 15/4. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜. ◊ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘. NÔÌ›˙ˆ Û ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â›! H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. A¿ÓÙ· ‰Ò. RODEO 12/4. ™Â ›‰· ÛÙÔ Rodeo. TÚ·ÁÔ˘‰¿˜ Ì ÙÔÓ §¿ÎË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. TÚ·ÁÔ‡‰ËÛ¤ ÌÔ˘ ÛÙÔ davila_med@yahoo.gr VITRINE ŒÍˆ. T¿ÛÔ, ¤¯ÂȘ myspace. Facebook ¤‚·Ï˜; ™Ù›Ï ÛÙÔ fayvitrine@yahoo.com. ¶ÚÈÓ ÏÔ˘Ù›Ûˆ ÙËÓ Athens Voice! º·›Ë ™YNAY§IA Locomondo Public, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿ ÎÔ‡ÎÏ· Ì ʛÏË Í·ÓıÈ¿, ÂÁÒ „ËÏfi˜, ‹ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. EÁÒ Û ›‰·. EÛ‡; A¿ÓÙ· ‰Ò.

154

™Â ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛΈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, fiÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿. M›ÏËÛ¤ ÌÔ˘. ¶ÂÚÈ̤ӈ. KAºETEPIA ¶ÚÔ˜ ÓÙ¿Ì· ÎÔ‡·! ™Â ÔÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙË ™ÔψÌÔ‡; ¢ÒÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. P‹Á·˜ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ H§EKTPIKO™ OMONOIA HÏÂÎÙÚÈÎfi˜, Ì‹Î· OÌfiÓÔÈ· Î·È ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ! 20.30 ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ¿ÎÔ˘Á˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. E›¯Â˜ 4 ÙÛ¿ÓÙ˜ ÁÎÏÔ˘. ™’ ÂÚˆÙ‡ÙËη!

AEPO¢POMIO ¢‹ÌËÙÚ· ·fi HÏÈÔ‡ÔÏË, ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ·, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘. ¶¤Ú˘ÛÈ Û Τڷ۷ ηʤ ÛÙÔ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ.

ºPATZE§IKO 12/4. E›Û·È „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È Â›¯Â˜ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘. ¶·›Í·Ì ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÔfiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯·Û·. ™Ù›Ï ÛÙÔ gmnsgr@yahoo.gr

KA§§I£EA M·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó Î·È ÌfiÙ˜, Í·ÓıÈ¿ Î·È ÎÔÚÌ› Ô˘ ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÈ ÓÂÎÚÔ‡˜! ™·˜ ÔıÒ Û·Ó ÙÚÂÏfi˜! T¿Î˘, 694 8681762

DEJAVU KEºA§API ™¿‚‚·ÙÔ 12/4. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. MÈÏ‹Û·Ì ϛÁÔ, Â›Ì·È „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. A¿ÓÙ· ‰Ò.

KO§øNO™ °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ê¿ÛË ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÙËÓ ŒÏÂÓ· ·’ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. Afi ÙfiÙÂ, NÈÎÔϤٷ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û ‚Úˆ. AÓ ‰ÂȘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 9441700

BA™. KøN™TANTINOY Smart Ì·‡ÚÔ. TÂÏÈο ˘¿Ú¯ÂȘ ‹ ‹Ù·Ó ȉ¤· ÌÔ˘; K˘Úȷ΋ 2/3, ‚Ú¿‰˘ 23.00, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. EÁÒ Ì ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜.

ATTIKH 18/4. Eı¿ıË A¿ÙÛÈ. AÙÙÈ΋ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ›¯Â˜ 2 Ù˙›‚˜. H Í·ÓıÈ¿ ÛÙË ÁˆÓ›·. ™Ù›Ï ‰Ò, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ͽη. CIRCUS & M¶ENAKH ™ÙÔ Circus ‹Ș ηʤ. ™ÙÔ MÂÓ¿ÎË ¤Ê·Á˜. MÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË. K·ÛÙ·Ó‹ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Ì ÙÔ ÊÔ‡ÍÈ· ηÛÎfiÏ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂȘ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ·fi Â̤ӷ.

¶OTO¶ø§EIO ™¿‚‚·ÙÔ 5/4. MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ̷‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. Y¤ÚÔ¯Ë. ºÔÚÔ‡Û· ¯·Î› ÌÏÔ‡˙·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. ™Ù›Ï ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. 697 4078330

METPO AI°A§Eø 17/4. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏÔ‡˙· IKEA, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÊÔ‡ÙÂÚ, fiÌÔÚÊÔ „ËÏfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ô‡ ›۷È; leroos@yahoo.gr

M¶OYPNAZI KO§ONE™ ™Â ›‰· ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 12/4,

SELECT K¿ı ¶¤ÌÙË Úˆ›, Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÛÔ˘ Î·È A.V. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò. ¶ETPOY¶O§H 18/4, 00.30. •·ÓıÈ¿, ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ L· Scala, ÂÁÒ Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ› Î·È ÚÒÙËÛ· ÁÈ· w.c. 693 6581383 MC DONALDS BPI§H™™IA °Ú·‚¿Ù·, ÛÙÂÓfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÌÔ˘Û¿ÎÈ, ÎÔÚÌ› Î·È Ì¿ÙÈ· Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó. ™Â ϤÓ N›ÎÔ, ÓÔÌ›˙ˆ. ¶fiÙ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ¿ÏÈ; ™›ÛÛ˘ METPO A°IOY ANTøNIOY ¶ÚÈÓ ·fi 1 ¯ÚfiÓÔ ·ÏÏËÏÔÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÒÛÔ˘ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ Î·È ‹Á·Ì Û›ÙÈ ÛÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙË £Ë‚ÒÓ. X¿ıËΘ. ™Â ı¤Ïˆ Í·Ó¿. dkmovc@gmail.com TEXNO¶O§I™ 12/4. MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¤‚·˙˜ Ì›Ú˜. •·Ó·‹Úı· ÙËÓ K˘Úȷ΋. MÈÏ‹Û·ÌÂ, ‰ÂÓ Û˘ÛÙËı‹Î·ÌÂ, ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷! H Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Ì ̷˙Â̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿ BYPøNA™ - ¶A°KPATI 17/4. ™Â ›‰· ÛÙË NÈÎËÊÔÚ›‰Ë. M Îԛٷ͘ Â›ÌÔÓ· ηıÒ˜ Ì ÚÔÛ¤Ú·Û˜. £˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ·

122 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘. A¿ÓÙ· ‰Ò.

E•APXEIA A˘Ï‹ 13/4. ŒÙÚˆÁ· Ì ʛÏË, ÂÛ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ Ì ·Ú¤·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜, Â›Ì·È Ë Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË. ™Ù›Ï ‰Ò. KA§§I£EA 16/4. 19.15. ◊ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÛÙ· ATM Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ ÛÙË £ËÛ¤ˆ˜. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÊfiÚÌ· ÎÈ ·fi ¿Óˆ ¤Ó· ηʤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ì‹Î˜ ÛÙ· Bershka. ŒÌÔÈ·˙˜ Û·Ó ·Ì·˙fiÓ·! ¶Ô‡ ÌÔÚÒ Ó· Û ͷӷ‰Ò; XA§AN¢PI TÚ·ÁÔ‡‰·Á·Ó ÔÈ 4x4, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ù˙ÈÓ Î·È Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÂÛÒÚÔ˘¯Ô, ÙÔ ¤‚Á·Ï˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. •·Ó·¤Ï·, Â›Û·È ı¿! distaktos@hotmail.com ¶§ATEIA KYæE§H™ 20/3, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EıÓÈ΋ TÚ¿Â˙· ÛÙËÓ Ï·Ù›· K˘„¤Ï˘, fiÚıÈ·, Ì ̛ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ·, ÂÁÒ Î·ıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÚ¿Â˙·, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. MAPOY™I ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì kinky ÌÂÁ¿Ï· ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ¤¯ÂȘ Ì·‡ÚÔ ·Ì¿ÍÈ, ·ÎÔ‡˜ μest. ¶fiÙ ı· Ì ·Ê‹ÛÂȘ Ó· ¯·ıÒ Ì¤Û· ÛÔ˘; Xer BIKTøPIA ™Â ›‰· 3/4, ·fiÁÂ˘Ì·, Ì‹Î˜ BÈÎÙÒÚÈ· Î·È Î·Ù¤‚ËΘ M·ÚÔ‡ÛÈ. •·ÓıÈ¿ Ì ηÌ‡Ï˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 40, ÎÔÏ¿Ó Ì ÌfiÙ˜ Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ. M ÎÔ›Ù·˙˜ Î·È ÌÂȉÈÔ‡Û˜. AÓ ı¤ÏÂȘ ¿Ú ÌÂ, Â›Ì·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Û ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ. 698 1807015 A¶O§§øNIO, ¶§. §AYPIOY 16/4, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, «‚Ú·¯ÈfiÏÈ» ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ηÚfi, ÛÔ˘ Í·Ó··Ú·¯ˆÚÒ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜! £· ¤ÚıÂȘ ÁÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·¤Ó·ÓÙÈ; aphotomass@gmail.com VILLAGE PARK KFC. KÔÈÙÔ‡Û˜ ÙËÓ A.V. Ì‹ˆ˜ ¤ÁÚ·Ê οÔÈÔ˜ ÁÈ· Û¤Ó·, fi-

ÌÔÚÊÔ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ; Sturmgrast333@hotmail.com ™XO§H BAKA§O ™Â ›‰· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ B·Î·Ïfi. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û ϤÓ ™ÔÊ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û ‚Á¿Ïˆ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ, 694 6336786, °ÈÒÚÁÔ˜ DESTINY CAFE, MIKPO§IMANO ™Â ›‰· ÛÙÔ Destiny Café ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. E›Û·È ηÛÙ·Ó‹, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û ϤÓ ™ÔÊ›·, Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜. 693 0836275 ¶I™INA TÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ¶ÈÛ›Ó· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ÚÔÛ·ı‹Ûˆ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, A. ¶A°KPATI N... ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÚÔÙÚ¤¯ˆ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Û ηψÛÔÚ›˙ˆ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ¢·ÌÈ·Ófi˜ ARBATO 17/4/08, 17.04 Ë ÒÚ·! ™¯fiÏ·Á˜. ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú. H Ê›ÏË ÛÔ˘ ›Â, ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÌÂ. ¢ÂÓ Î·Ù·‰Â¯Ù‹Î·Ù ӷ η٤‚ÂÙ ̷˙› Ì·˜. °È·Ù›; ¶ATH™IøN ¶·Ú¿ÏÏËÏË ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 16/4. EÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ÌÏ Ù˙ÈÓ. EÁÒ Í·Óıfi˜, ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ, Ù˙ÈÓ. E‰Ò. Õ΢ KPINA °ÂÈ· ÛÔ˘ Yoko, ·fi Ù· ÎÚ›Ó·, Û ı˘Ì¿Ì·È. £¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂıԇ̠3/5 ÛÙȘ 21.00 ÂΛ ·’ ¤Íˆ; ¢IO™KOYPOI K·ıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· 16/4, Ì ÎÔÙÛ›‰Â˜, ÔÚÙÔηϛ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ Î·È ·ÛÔÚÙ› ‚ڷΛ. ™Â ϤÓ M·Ú›·. °È· ¿ÚÂ, Ó· ‰Ô‡ÌÂ. 693 6611479 ¢IKA™THPIA KÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙȘ 2/4 ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÚȯÙfi Ô˘Ïfi‚ÂÚ Î·È ÙȘ ÌfiÙ˜, Û ÛΤÊÙÔÌ·È, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. AÊÔ‡ Ì ‹Ú˜ ÙËÏ., ÁÈ·Ù› ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ; ™TA™H §EøºOPEIOY E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜. NԤ̂ÚÈÔ˜ 2007, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ¿ÎÈ, ÎÔÙÛ›‰·, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ‰¤Ì· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢..., °Ô˘‰›! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘! 693 4194915 MONA’S TÔ ¿ÙÚÈ¯Ô ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ËÏ›ıÈÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Ì ¤¯ÂÈ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ, KÒÛÙ·...!! £¤Ïˆ Ó· Û ʿˆ... ™¿Î˘!! MONA™THPAKI M‹Î·Ì MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔ 1 fi¯ËÌ·. ŸÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿ Ì ٷ ˆÚ·›· ¯Â›ÏË. ºfiÚ·Á˜ Ï¢Îfi Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Ù›Ï ‰Ò. FEVER ◊ÛÔ˘Ó ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜, ›Ó·Ù Ù˙·Î. ◊Úı· ·ÚÁ¿ Ì ÌÈ· Ê›ÏË. ¢ÂÓ ‰ÒÛ·Ù ÛËÌ·Û›· Î·È Ê‡Á·ÌÂ. 694 4710693 ™O§øNO™ K·ÊÂÎÔ‡ÙÈ! ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ. M ›‰Â˜ ¿Óˆ Û Ì˯·Ó‹... ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¤Ó· ›Ó·Î· Î·È ÊfiÚ·Á· ÎfiÎÎÈÓÔ Î·ÛÎfiÏ. ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 693 8262756 KTE§ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - Aı‹Ó· 16/4, ÚˆÙÔÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì Û ̛· ËÌÂÚ›‰· ÛÙË Helexpo ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÛÙ· KTE§. M¶AP 4 ™Â ›‰· ÛÙȘ 15/4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 3. ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·... ¤Î·Ó˜ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ¤Ê˘Á˜... °È·Ù›; E›Û·È ÎÔ˘ÎÏ›. KAMINIA ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ̷˙›. E›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ϤÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ. Œ¯ˆ ¿ıÂÈ Ͽη Ì·˙› ÛÔ˘, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘. ™O§øNO™ ™Â ›‰· ÛÙË ™fiψÓÔ˜, Ì‹Î˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο È·ÙÚ›·, ÙÔ Í·Óıfi ÛÔ˘ ÙÔ ÌÔ˘Û¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ¯Â›ÏÈ· Ì ÙڤϷÓÂ... §EYKA¢A 1995 ÙËϤÁÚ·ÊÔ˜-‰›·˘ÏÔ˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘, AÓ‰Ú¤·! ™’ ·Á·Ò Î·È Û ÛΤÊÙÔÌ·È fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤ÁÈÓÂ... aigli75@yahoo.gr AKPøTHPI 12/4 ÌÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. THE CLINIC ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. M Â͢ËÚ¤ÙËÛ˜. ™Â ÊÒÓ·˙·Ó ÌËÙ¤Ú·. E›Û·È Ë ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È fiÌÔÚÊË ˆÏ‹ÙÚÈ·. K-ART GALLERY X¿˙Â˘Â˜ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÒÚ˜ Î·È ÛÔ˘ ›· fiÙÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ™ÈÓfiÈ·. Petros13@hotmail.com

CAFE CREST, ºPEATI¢A ¶¿Û¯· 2005, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜, Î·È ÂÁÒ Ï›ÁÔ, ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ˜ ÂÛ‡ Î·È Ë Ê›ÏË ÛÔ˘. Salonikios, 699 6024954 SUITA, æYPPH 4-5 AÚÈÏ›Ô˘, ›¯Â˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ·, ¤ÎÏÂÈÛ˜ Ù· 23, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ™Ô˘ ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Û ʛÏËÛ·. E›Ó·È ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙÒ. VILLAGE PENTH TÂÙ¿ÚÙË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì piercing, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ¿Óˆ. ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹ 23.00. ªÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ú¿ÛÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ™Ù›Ï ‰Ò. BPI§H™™IA ¶¤ÌÙË Úˆ› 17/4 ‹Úı· Î·È ÌÔ˘ ‹Ú˜ ·›Ì·, ı· ÌÔÚÔ‡Û· ¿ÓÂÙ· Ó· ‰›Óˆ οı ̤ڷ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û ‚Ϥˆ... VIDEOCLIP M¤Û· ÛÔ˘, ÛÙÔ videoclip ÙÔ˘ ™Ù·‚¤ÓÙÔ. H ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÌÔÚÊË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. marco_ultras@hotmail.com A¶EP°IA ¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Â¿Ó ÁÚ¿ÊÂȘ ÁÈ· ̤ӷ. MÔÚ›˜ Â¿Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË; VIDEORAMA ™Â ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹; AÚÛÂÓÈÎfi ‹ ıËÏ˘Îfi ÛÔ‡ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ·˘Ùfi; £H™EIO TÂÙ¿ÚÙË 16/4, 22.00 ‚Ú¿‰˘, ÂÚÈ̤ӷÌ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· KËÊÈÛÈ¿. EÛ‡ fiÌÔÚÊË, Û¤ÍÈ, Ù· ’¯ÂȘ Ì ڿÂÚ Ì·‡ÚÔ, Ì ڿÛÙ· Ì·ÏÏ›. TÔÓ Ê›Ï·Á˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·! K·Ù‚‹Î·Ù MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. O „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰›Ï· ÛÔ˘, 697 4427966 ¶ANE¶I™THMIOY 9/4 „ËÏfi˜ Ì ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ. EÁÒ Ì ʛÏË. °‡ÚÈÛ·, Û ÎÔ›Ù·Í· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. KÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶O§ITIKH AEPO¶OPIA E›Û·È ÈÏfiÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·. A’ fi,ÙÈ Í¤Úˆ ÛÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó·, 34, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î·È ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ. E‡·, 693 6276094 KO™MO¶O§I™, KHºI™IA 16/4, 21.55, ÂÛ‡ ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, È·Ṳ̂ÓÔ Ì·ÏÏ›, ÌÏ ÌÏÔ‡˙·, Ì 2 ʛϘ. EÁÒ „ËÏfi˜, ÁÎÚÈ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ÙÛ¿ÓÙ·. 2/5, 21.00, Ú·ÓÙ‚ԇ ÂΛ. £EATPO A§IKH TÂÙ¿ÚÙË 19/4 Ì ηı‹ÏˆÛ˜ Ì ÙȘ Ì·ÙȤ˜ ÛÔ˘! ◊ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ô˜! H ÎÔ¤Ï· Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿! ™Ù›Ï ‰Ò! MA£HMATIKO A£HNA™ ™Â ›‰·! E›Û·È Ê›ÏË Ê›Ï˘ ÌÔ˘. £· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ·; KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ XPY™A XÚ‡Û·... Û ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ·fi ÙfiÙÂ... free; K·È ÂÁÒ Ì·˙› ÛÔ˘... •¤ÚÂȘ Ô‡! 694 4908XXX. «XÈÔÓ›˙ÂÈ». ¶ATPA 16/4, ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. O‰ËÁÔ‡Û˜ ·ÛËÌ› Z3. ◊ÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘, Ì·˜ Ì›ÏËÛ˜...! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹! P·ÓÙ‚ԇ. ™KOTA¢I O‰ËÁ¤, 26/3, ÙÂÏÈο ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ Û˘Ì¿ıËÛ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹! EÁÒ Û ‚Ϥˆ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÛ‡ ͤÚÂȘ Ô‡ Ó· Ì ‚ÚÂȘ. METPO KEPAMEIKO™ 16/4, 22.30, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¯·Î› ‚ÂÚÌÔ‡‰·. ™Â ÚÒÙËÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ H™A¶. Call me... please, 693 7818406 ¶O¢H§ATO TÂÙ¿ÚÙË 16/4, Í·ÓıÈ¿ ‰ÂÛÔÈÓ›˜ Ì ÁÎÚÈ ÊÔÚÌÔÂȉ¤˜ ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈÔÓ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È. snb3@yahoo.com BIKTøPIA 12/4, ηıfiÛÔ˘Ó Goody’s. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 7.15 ÛÙ· Everest BÈÎÙˆÚ›·˜ ı· Û ÂÚÈ̤ӈ. H Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· MONA™THPAKI 4 ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÊÔ˘Ï¿ÚÈ μurberry, Áfi‚· Ì·‡ÚË, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘... ÂÁÒ Ó¤Ô˜, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·... Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. Depallis99@hotmail.com §I°O KPA™I ™Â ›‰· ÛÙÔ «Ï›ÁÔ ÎÚ·Û›... Ï›ÁÔ ı¿Ï·ÛÛ·» Î·È ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ˜ fiÙ·Ó Ï‹ÚˆÛ˜ 125; P·ÓÙ‚ԇ. METPO ™YNTA°MA 8/4, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¯·Î› ÌÔ˘Ê¿Ó, ηÛÙ·Ófi˜, „ËÏfi˜ Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙȘ ÛοϘ. MÈÏÔ‡Û˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ¯¿ıËΘ. £¤ÌÔ˜, 697 7964413 KAPNABA§I •AN£H™ ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏÔ‡˙· Led zeppelin. ™Â ›‰·. M ›‰Â˜. O¢ONTIATPEIO, MAPOY™I MÈÏ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘


‰ÂÓ Ì ¿ÊËÛ ӷ ¿Úˆ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘... elpizo_na_diavazeis @yahoo.com FESTIVAL ŸÙ·Ó Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ Athens Video Art Festival, ÛÙ· ÍÂÛÙË̷ۛٷ ‹Úı˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˜ ‚È‚Ï›· Î·È ÛÔ˘ ‚ڋη, ÂÛ¤Ó· Ò˜ ı· Û ‚Úˆ; 697 7455960 AM¶E§OKH¶OI ™Â ›‰· Ì ÙË Ì˯·Ó‹, ÂÚÈÔ¯‹ M·Î¿Ô. AÓ ¤Ù·Í˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ·, Û ÂÚÈ̤ӈ. §›˙·

732

ºÔÚÔ‡Û˜ ÎÚÂÌ Î··ÚÓÙ›Ó·, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ͤ¯·Û˜ Ù· ÁÏ˘Î¿; EÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. 695 5651877 H™A¶ OMONOIA - N. IøNIA 16/4, 18.30, ηıfiÛÔ˘Ó, ‹ÌÔ˘Ó fiÚıÈÔ˜. •·ÓıÈ¿, Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, ÌÂ˙ ۷οÎÈ, Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. treslucky@yahoo.com ¶§AKA ŒÍˆ ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ AÁ. AÈηÙÂÚ›Ó˘ ÛÙËÓ Ô‰fi X·ÈÚÂÊÒÓÙÔ˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 10/4, 12.00, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ºÔÚÔ‡Û˜ Narciso Rodriguez. E˘ˆ‰›·ÛÂ Ô ¯ÒÚÔ˜. ¶¿Ú ÙËÏ. Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ. KOPAH M ›‰Â˜ Ó· ÊÔÚ¿ˆ ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È Ó· Ù·˝˙ˆ ÙËÓ K·Ó¤Ï· ÙÛÈ˙ΤÈÎ. M‹ˆ˜ ͤÚÂȘ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ ·ÛÚÔηÓÂÏ› ¯ÔÓÙÚfi ÛÎ˘Ï› Ù˘ ›‰È·˜ ÛÙÔ¿˜; §EøºOPEIO ™Â ›‰· ÚÈÓ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘... ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ¶¤ÌÙË! ◊Úı· ‰›Ï· ÛÔ˘. KÈ ¤ÌÂÈÓ·... KAºETZH™ ™Â ›‰·. æËÏfi˜, ηÊÂÙ˙‹˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ◊Úı· Î·È ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ fiÏÔ Ó¿˙È·... ·¯... 608 - METPO EYA°°E§I™MO™ 15/4, 12.15, ¿Ù·ÎÙÔ Ì·ÏÏ¿ÎÈ, ÌÏ ˙·Î¤Ù·, Ù˙ÈÓ ÌÏ Converse. TÔ ÈÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ! 697 4192420 ™IºNO™ 12/4, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· οÛÙÚÔ, Ì·‡ÚÔ Ù˙È, ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ›... ÛÙ·Ì·Ù‹Û·ÙÂ Î·È Ì·˜ ÎÔÈÙ¿Í·ÙÂ... 4 fiÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜ BAKOYPA “Into the Wild”, K˘Úȷ΋ 6/4, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È Î¿ıÈÛ˜ ‰›Ï· ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ Ë ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ „ËÏ‹. ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ï¿ÛÌ·. METPO ∞°. ¢HMHTPIO™ 16/4 ÚÔ˜ ÕÁ. AÓÙÒÓÈÔ. K¿ıÈÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘! æËÏfi˜ ıÂfi˜!!! ºÔÚÔ‡Û˜ Ù˙ÈÓ, ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÌÔηۛÓÈ. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Î·È Î›ÙÚÈÓË Û·ÎԇϷ. K. KøN™TANTINOY¶O§Eø™ 15/4, ÂÛ‡ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ, ÂÁÒ Û ÁÎÚÈ, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÙËÏ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. AÓ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÂȘ, ÛٛϠ‰Ò. ºI§O™OºIKH ¶·˜ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋. E›Û·È ÌÈ· ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, KÈ΋. OÈ Ê›Ï˜ ÛÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Ù· ¤¯ÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ. EÁÒ ¤¯ˆ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Û¤Ó·. ™Ù›Ï ‰Ò, ÌÈÎÚ‹ ı¿. B5 15/4, 2.30, Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, I’ m not silly, Ì ÙڤϷÓ˜... ∞Ó ı˜ ¿ÚÂ. 694 0113030, °È¿ÓÓ˘ E§AIOYP°EIO ºÔÚÔ‡Û˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Î·È ÁÔÓ¿ÙÈÛ· Ó· ηı·Ú›Ûˆ Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÛÔ˘,

ÂÚÈ̤ӈ ÙËϤʈÓÔ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ. 693 7862126 MONA™THPAKI K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·. ™¿‚‚·ÙÔ 12/4, ¤ÈÓ˜ Ú·ÎfiÌÂÏ· Ì ʛÏË, ÊÔÚÔ‡Û· Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt, ÊÔÚ¿˜ ÁÎÚÈ ·ÏÙfi Î·È ÏÂ˘Î¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·... koloneropistolo@gmail.com °KAZI K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ‹ıÂϘ Ó· οÙÛÂȘ ‰›Ï· Ì·˜, ¤Î·ÙÛ˜ ÙÂÏÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ÂÛ‡ ÌÔ˘Û¿ÎÈ Î·È ÛÙ·Ú¿ÎÈ·, ÂÁÒ Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ¿ÛÔ, ÛٛϠnicolaciosisland@yahoo.gr ¶ANE¶I™THMIOY TÂÙ¿ÚÙË 15/4, 7.25 Û ›‰·, Ì ›‰Â˜, „˘¯‹ ÌÔ˘, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›Û·ÌÂ, Û’ ·Á·¿ˆ, 698 3389246 ™TEKI TOY H§IA ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜ Î·È Û ÎÔÈÙÔ‡Û·, fï˜ ¤Ê˘Á· ‚È·ÛÙÈο, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. hli@in.gr £E™™A§ONIKH 29/3, «BarÒ‰Ô˜», ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ¤·È˙˜ Ï‹ÎÙÚ·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜... ¢ËÌ‹ÙÚË Ì ٷ Ì·ÁÈο ‰¿¯Ù˘Ï·, fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò;; À¢PA 15/4 ÛÙ· ÛηϿÎÈ·, Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ... ·Ó Î·È Í¤ÓÔ˜, ʤÚıËΘ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ Ô˘ Ì ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛÂ...

8522369 A3 £Ô‰ˆÚ‹˜ Ì ‰˘Ô ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ·, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ‰˘Ô ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ·, ¯·Î› ÙÛ¿ÓÙ·! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... SODADE ¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏˉ˜, Ô ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ‚¤‚·È· Â›Ì·È ’Áˆ... ÎÈ ·Ó Ϙ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ;

608

E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ - ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘Ù· fiÌÔÚÊË, ·ÓÙ›ıÂÛË Ù· ‚·Ì̤ӷ ÎfiÎÎÈÓ· Ó‡¯È· ÛÔ˘, Û˘Óԉ¢fiÛÔ˘Ó, Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û˜. menpapagem@gm ATHENS VOICE ◊Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¤· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ Athens Voice, ›¯Â˜ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1, B·Û›ÏË-˘‰ÚÔ¯fi (23;!!), ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ, ÛÙ›ÏÂ. SODADE 14/4, ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ·¤˙È ‰›Ï· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÂÛ‡ (ÌÔ˘Û¿ÙÔ˜ Ì ÙË Ì·‡ÚË Von dutch) Ì ʛÏÔ ÛÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÌÈ· Ê›ÏË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, ·Ó ı˜ ÛÙ›ÏÂ, spim25@yahoo.com ¶APTI Zø¢IøN ∂›Ì·È ÙÔ 22. ◊ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi; M ›‰Â˜; analyzemyself@yahoo.gr

KH¶O™ KA§A™NIKOº EÁη›ÓÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‹ÌÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ʛϘ. ¶§. BIKTøPIA™ °ÈÒÚÁÔ˜. KÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙȘ 2/4 ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, οı ̤ڷ ÛÙȘ 15.30 ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, ‚Ú˜ Ì ÂΛ. 694 3669397 URBAN ŒÍˆ, ™¿‚‚·ÙÔ 12/4 ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÎÔÓÙÔ‡ÏË Ì ÙÔ Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÎÈ ÂÁÒ ÎÔÓÙ‹ ›̷È! EÏ›˙ˆ Ó· Ù· Í·Ó·ԇ̠ÂΛ. VIDEO ART FESTIVAL ™¿‚‚·ÙÔ 12/4 ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ›‰Â˜ Ó· ÌÈÏ¿ˆ Ì ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘, ÛÙÚ¿‚ˆÛ˜ ÎÈ ¤Ê˘Á˜, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. spyroseida@yahoo.com METPO ™¿‚‚·ÙÔ 12/4 ÚÔ˜ EıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÚÈÓ Î·Ù¤‚ÂȘ AÌÂÏfiÎËÔ˘˜ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ÎÈÓËÙfi, ›· fiÙÈ ÛÔ˘ ‹Á·ÈÓ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Û ’ÏÂÁ·Ó Zˆ‹. Õ΢, 697 8017301 K 44 ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, °È¿ÓÓË ¤Ê˘Á˜ Î·È ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÙȘ ¤‰ÂÈÍ·... M·Áη˙¤, ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 3, ÁÈ· ηʤ; °È¿ÓÓ˘

PARTY ATHENS VOICE ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ t-shirt Î·È Ù˙ÈÓ, „ËÏfi˜, ‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ú¤· Î·È Û·˜ ÎÔÈÙ¿˙·Ì Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·! ŒÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ì ӈڛ˜... ÛٛϠ‰Ò. XÚÈÛÙ›Ó·

XEIPOYP°EIO ™Â ‚Ϥˆ οı ÙÚÂȘ ̤Ú˜, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·ÚȤ۷È, ·ÊÔ‡ ÎÔÈÙ¿˜ Î·È Û˘, οÓ οÙÈ.

Zø°PAºOY æËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¤¯ÂȘ ‰›‰˘ÌÔ ·‰ÂÚÊfi, Ì¿ÏÏÔÓ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ BÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¤Ú¯ÂÛ·È ºÈÏÔÛÔÊÈ΋, Ì ı˘Ì¿Û·È fiÔÙ ‚ÏÂfiÌ·ÛÙÂ, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘.

°KYZH ¶··ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘, Û ›‰· ÁÏ˘Î¤ ÙÔÔÁÚ¿Ê Ì ͷÓıÈ¿ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ÛÔ˘ ÛÎÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ, ÁÈ·Ù› ͤÂÛ˜ ÙfiÛÔ;

¶APTI ™Â ›‰· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ, ¤ÈÓ˜ Haig Ì ¿ÁÔ Î·È cola, ¿ÓÙ ӷ Ù· ԇ̠¶·Ú·Û΢‹ ‹ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô˘ ϤÁ·ÌÂ...

™TA£MO™ §API™H™ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ 10/4, Í·ÓıÈ¿, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌÈÏÔ‡Û˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ›‰· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ï¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. Believe! alex.nodubs@gmail.com

EK§O°E™ A™OEE ªÂÏ·¯ÚÈÓ‹ EAAK›ÙÈÛÛ· Ì ÙÔ... ÌÔ‚ ÊfiÚÂÌ·, ÁÈ·Ù› ¯·ÌËÏÒÓÂȘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· fiÙ·Ó Û ÎÔÈÙÒ;

KA§§I£EA ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Corner Î·È ¤Ú¯ÔÌ·È Î¿ı TÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· Û ‰ˆ, ‰ÒÛ ÌÔ˘ Ï›ÁË ÛËÌ·Û›·, T¿ÛÔ.

NEO HPAK§EIO AÛËÌ› MX5, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·... ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ...

™TOA ¶E™MATZO°§OY ¢Â˘Ù¤Ú· 14/4 ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ›¯· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ E.º., ÊÔÚÔ‡Û· ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ¤ÂÛ˜ ¿Óˆ ÌÔ˘, ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË! ™Ù›Ï ÛÙÔ tocravei@gmail.com

Zø¢IA ◊ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ˙ˆ‰›ˆÓ ÛÙȘ 14/4 Î·È ‹ÌÔ˘Ó ÙÔ soulmate ÛÔ˘ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 34, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤ÚÂ ӷ ʇÁˆ ÚÈÓ Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. makrikomi@yahoo.gr

31/3 EϤÓË, 4Ô ·È‰·ÁˆÁÈÎfi, Û ÚÒÙËÛ· ·Ó ·˜ ÛÙ· TE´ AıËÓÒÓ, η٤‚ËΘ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÚÌ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, AÓÙÒÓ˘, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜, 4Ô º¶æ, 693 6155334

¶§AKA AÏÂÍ¿Ó‰Ú· OÈÎ. ¶·ÏÈ¿ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ·, bar BÚÂÙfi˜, K˘Úȷ΋ 13/4, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ· ÎÈÓËÙfi! ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, papadopp@yahoo.co.uk

NOIZ ...Í·Ó¿ ÛÙ· decks... ÁÈ·Ù›;; TÈ Â›·ÌÂ, M·ÈÚo‡Ï·; ¶¿Ì ÛÙÔ club Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹ÛÔ˘ÌÂ! ¶¿ÏÈ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈϘ ÁÈ· ‡ÓÔ ÛÙȘ 2.

FAIR TRADE E›Û·È ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÂΛ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ˘¤ÚÔ¯· mojito, fiÙ ı· ’Û·È ÂΛ Ó· ÂÚ¿Ûˆ; ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. ™YNAY§IA K. BHTA ◊ÛÔ˘Ó Ì ·Ú¤·, ÏԢΠdark’n’dirty, ›‰ÈÔ˜ Ô Hayden Christensen! ™Ù›Ï ‰Ò! ¢ËÌ‹ÙÚ˘, darkphoenix2008@hotmail.com EYPø¢YNAMH ™ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú 14/4, 16.15 Â›Û·È ·›ÛÙ¢ÙË ÎÔ‡ÎÏ·, ̈Úfi ÌÔ˘! 694 0374884

IEPA O¢O™ 13/4, Ô‰ËÁÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË BMW, Â›Ì·È Ë Í·ÓıÈ¿ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ Ô˘ ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ¿ÛÂ Ì‹Ó˘Ì· ‰Ò. ºÈÏ¿ÎÈ·, 694 5000434 KEPAYNO™ Œ‚·˙˜ ÙÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÁÈ·Ù› ÚÔÛʤÚÔÌ·È. ™Y°°POY 濯ӈ ÙÔ Í·Óıfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿! EÁÒ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ, ÛÙ¿ÛË E˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ‹Á·ÈÓ˜ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘! 694 3531177 FANTASEED 13/4 ˘¤ÚÔ¯· ¯Â›ÏÈ·, ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·, Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·, ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ıÔ˘˜! ™Ô˘ ›· ÁÈ· ÙËÓ A.V. Î·È ÙÔ ™Â ›‰·! °È¿ÓÓ˘, 694

KATZA 10/9 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û ÎÔ›Ù·Í·, ÂӉȷʤÚıËΘ, Û ¢¯·ÚÈÛÙÒ... M·ÚÈÏÔ ¶A§AIO ºA§HPO K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÛ‡ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÛÙ· Ì·‡Ú·... Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ì ٷ͛‰Â˘·Ó... ‹ÛÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿... heja my love... TEXNO¶O§H ºÂÛÙÈ‚¿Ï B›ÓÙÂÔ AÚÙ, 11/4, ‹Úı˜ 11 Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿ÓÔÈÁ·Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÛÔ˘ ›·Ó Î·È ÙËÓ ·Ù¿Î· «·›ÍÂ Î·È ¤Ó· Ù˙fiÎÂÚ ÙÒÚ·»... MONA™THPAKI ™¿‚‚·ÙÔ 12/4, 17.00, ÊÔÚÔ‡Û· Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ‹ÌÔ˘Ó Ì ·Ú¤· ÁÈ· ηʤ, ¤Ú·Û˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÔÓÙ·˜ ‚fiÏÙ˜ Ì ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. 697 8944307

829

«I£AKH™ 10» Œ¯ÂȘ ·›ÛÙÂ˘Ù· ˆÚ·›· ʈӋ... ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ Î·È Ï›ÁÔ Ì˘·Ïfi ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÔÈ· ›̷È... ‹‰Ë ·¤ÎÏÂÈÛ˜ ‰˘Ô. Y.°. ÷ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘... ENVY °·Ï·ÓÔÌ¿ÙË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÂ, ÊÈÏËı‹Î·Ì ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ʇÁˆ ÁÈ·Ù› Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ›¯Â ÌÂı‡ÛÂÈ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ë ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· A°IA ¶APA™KEYH 10/4 ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ video club Magic, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù· Ì¿ÁÈÛÛ·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘ ·ÛËÌ› Golf YPM... summer wine ÛÙ·... METPO ¶ANE¶I™THMIO 11/4, 11.30, ηı›Û·Ì ‰›Ï·, ÊÔÚÔ‡Û· Ì·‡Ú·, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ¯¿ÚÙÈÓË Û·ÎԇϷ, η٤‚Ëη AÙÙÈ΋, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ! seeida_perimeno@yahoo.gr ™TH§H MYPTø™ §ÂÙ‹ „ËÏ‹, Ù·Íȉ‡ÂȘ Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ ÌÂÙÚfi! £Â˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ˘¤Úԯ˜ Á˘Ó·›Î˜...; 693 7181832

NIKAIA IÛ›‰ˆÚ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹, Îڛ̷ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿, ·Ó Â›Ó·È Î·ÚÌÈÎfi, ͤÚÂȘ ÔÈ· ›̷È.

RAFTING AÏ..., Û ›‰· ÎÈ ¿ÏϷ͘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔ ÓÔ˘, ÔÙ¿ÌÈ ÎÈ ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘ Ì ÙÚ·‚¿˜ ·ÏÏÔ‡, Â›Ì·È Â‰Ò. ZÔ˘˙Ô‡Ó·

¢IKA™THPIA M ‹Ú˜ Ì ·fiÎÚ˘„Ë, ÛÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜, ‰ÂÓ Ì ͷӷ‹Ú˜, Â›Û·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÔÈÓ‹˜, ÙÈ Îڛ̷ Ô˘ Û ¤¯·Û·. 694 7657132, °ÈÒÚÁÔ˜

154

IKEA 12/4, ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›, 11.15, Ï‹ÚˆÓ˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô 1, ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÊfiÚÂÌ· Ì οıÂÙ˜ Ú›Á˜, ÛٛϠ‰Ò. TPENO °’ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù¤ÏË M¿Ë 2007, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÂ, Â›Ì·È Ë ™ÔÊ›·, ‹Á·ÈÓ˜ ÛÙË ZˆÔ‡Ï·, η٤‚Ëη ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï·, Û ͷӷ›‰· Ì·... 694 0904602 BPI§H™™IA ª‹Î˜ Ì Ó‡ڷ ̤۷ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ÛÙÔÓ M·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á˜ ÛÔ˘ ÊÒÓ·Í· ÁÈ· Ù· ÊÒÙ·. agelinos10@hotmail.com °NA °ENNHMATA™ ∂›ÁÔÓÙ· 23/10/07 ‚Ú¿‰˘, ÂÚ›ÌÂÓ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi fiÙ·Ó Û ›‰·, ›¯Â˜ ¤ÚıÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÔ˘ (ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜, ÓÔÌ›˙ˆ), ̷οÚÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜... N. KO™MO™ ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi Û ÎÔ›Ù·˙· ·fi ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·Ú¿ı˘ÚÔ... ZMH 25... ·Ì¿ÍÈ, ÙÒÚ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˜... Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; OÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¢Ù›!! BAPH ¶·È‰fiÙÔÔ˜, Û ÚÒÙËÛ· ·Ó ÙËÓ ·Ï‡ÂȘ, ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ˆÚ·›Ô freddo, fiÙ ı· Èԇ̷̠˙›; T· ÔÙ‹ÚÈ· Ù· Á‡ÚÈÛ·! giorgossp@hotmail.com ™OºOK§EOY™ 5 12/4, ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú! ™Â ÚÒÙËÛ· Û ÔÈÔÓ fiÚÔÊÔ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÊfiÚ·Á˜ Á·Ï¿˙È· ÌÏÔ‡˙·, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·... ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ Í·Ó·¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ; 694 5714260 METPO ™YNTA°MA X·Ú¿Ì·Ù· 12/4, ÂÛ‡ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÛÎÔ‡ÚÔ, Á˘·ÏÈ¿, ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ¤ÎԂ˜ ‚fiÏÙ˜ ¿Óˆ-οو, η٤‚Ëη ÕÌ˘Ó·, Û˘Ó¤¯ÈÛ˜, rozarozoula@gmail.com ¶ANTEIO™ ™ÙÔ Ì˯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘, ¤ÈÓ˜ ηʤ, 7 ·Ú¿, 10/4, Ì›ÏËÛ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ÎÈ ¤Ê˘Á˜ Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÛÔ˘, XZI... , ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò (Ú·ÓÙ‚ԇ)... KATø ¶ATH™IA Everest, ‹Úı· Ó· Ê¿ˆ, Î·È ‹Û·ÛÙ·Ó ‰‡Ô, Í·ÓıÈ¿ Î·È ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, Û·˜ ÎÔ›Ù·Á· Î·È Ì ÎÔÈÙ¿Á·ÙÂ, ÛÙ›ÏÙ ‰Ò, ·Ó¤ÌÔÚʘ. A™OEE 5/4, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ÛÔ˘Ó Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÛÙÔ ¿ÚÙÈ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! XÚ‹ÛÙÔ˜, xrhma23@hotmail.com KYæE§H ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ÙÚ¿Â˙·, Ô‰fi KÂÚ·ڷ˜, 25¿Ú· ηÛÙ·Ó‹ ÎÔ‡ÎÏ·, ÌÂÏ› Ì¿ÙÈ·, ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ï·ÈÌfi˜ Î·È ÛÙ‹ıÔ˜... ™Â ı¤Ïˆ! olatalefta@mail.gr KO§øNAKI Friday’s 10/4, Â›Û·È ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÂΛ, ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û˜ Î·È ÎÔ›Ù·˙˜ Û˘Ó¯Ҙ, ÂÁÒ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ ·Ú¤·, ÁÂÏÔ‡Û·ÌÂ, fï˜ fi¯È Ì ۤӷ... §¿ıÔ˜ ÓfiÌÈ˙˜... Œ¯ÂȘ Ù¤ÏÂÈÔ ‚ϤÌÌ·!

7/4, η٤‚Ëη AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ÌÏÔ‡˙·, ÂÛ‡ ÌÔ‚ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÏÂÎÙfi, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰È·ÁÒÓÈ·, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K·Ê¤; 693 8150478 EPMOY ŒÛÙÂÈϘ ÚÈÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ò, ‹ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË, οÓ ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·Ó ÂÓÓÔ›˜ Â̤ӷ. XA§AN¢PI °ÈÒÚÁÔ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙËÓ ŸÚÌË ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ‰Â›ÍÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ... ÎÈ ÂÁÒ ı· ÚÔÛ·ıÒ... MA°KAZE 11/4, Ú¿ÛÈÓ· ∞ll star ÂÛ‡, ÂÁÒ Ì ÏÂ˘Î¿, Û ¤¯ˆ ÛηӿÚÂÈ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi Û˘Ó·˘Ï›· Blondy ÛÙÔ Pfi‰ÔÓ. yiannis0@hotmail.com H§EKTPIKO™ M·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Á‡Úˆ ÛÙ· 37 ηÙ‚·›ÓÂȘ BÈÎÙÒÚÈ·, Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ· 2 ÊÔÚ¤˜, Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ÛٛϠ‰Ò.

420

MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ı¿, Ì‹Î˜ Í·ÊÓÈο ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÊfiÚÂÛ˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ›˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÔÚıfiÁÚ·Ê· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È Î·Ù¤‚ËΘ ÛÙ· ˘ÂÚ·ÛÙÈο. °ÈÒÚÁÔ˜, 694 9474135 KHºI™IA™ 10/4, 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ¤Íˆ ·fi Citibank, ÊÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿, Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È Áfi‚˜, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿, ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. 697 9163170 AI°A§Eø 4/4, ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó¤‚·ÈÓ· ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÂÛ‡ η٤‚·ÈÓ˜, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ÎÔ›Ù·˙˜ Â›ÌÔÓ·, ÛٛϠ‰Ò. ¶§ATEIA §AYPIOY Œ¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô... ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, K·›ÙË Û ϤÓ ÓÔÌ›˙ˆ. ™Ù¤Ê·Ó CIAO ¶·Ú·Û΢‹ 4/4, ÂÁÒ Ì ‰˘Ô ʛϘ ÌÔ˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È Ì’ ¤È·Ó·Ó Ù· Á¤ÏÈ·, ÓfiÌÈÛ˜ fiÙÈ Û·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡·ÌÂ! ciaosyggrou@hotmail.com MA£HMATIKO A£HNA™ E›Ì·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂΛ, Â›Û·È °’ ¤ÙÔ˜, Û ϤÓ °ˆÁÒ, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·. XO§AP°O™ TÂÙ¿ÚÙË 9/4, 7Ë ÛÙ¿ÛË, η٤‚ËΘ ·’ ÙÔ B5, ÂÚ›ÌÂÓ· ÛÙË ÛÙ¿ÛË, Ì ›‰Â˜; ºÔÚÔ‡Û˜ ÊfiÚÌ·, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ۷Λ‰ÈÔ, ‹Á·ÈÓ˜ ÚÔfiÓËÛË; °H¶E¢O ¶AOK ª·Ù˜ Ì O™º¶, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÙËÓ 4 ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›·, ÎÔÈÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó, Û ͷӷ›‰· Ì TÚ›ÔÏË, ¤Íˆ, ÚÈÓ ÌÔ‡ÌÂ. ¶§ATEIA KAPABE§ ¶›Ù·-¶·Ó, ¤¯ÂȘ ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÎÔ‡ÙÂÚ, ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÂÚÈ̤ӷÌ ̷˙› ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ì·˜, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·... BIGAPPLE 27/3, Ì ʛÏË Î·È ¯˘Ìfi Ì·Ó¿Ó·! TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙȘ 11/4! AÓ ı˜ Ó· Í·Ó·‰Â›˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÛٛϠÛÙÔ b_apple08@hotmail.com

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ Û ›‰·, ·Á¿Ë ÌÔ˘... £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. TÔ Ú·ÛÈÓÔÌ¿ÙÈÎÔ ÍˆÙÈÎfi ÛÔ˘, Ô˘ Û ϷÙÚ‡ÂÈ... PÒÙ· ÙÔ˘˜/ÙȘ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ΢ÓËÁÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ Â›Ì·È «Ê˘Á¿˜ ıÂfiıÂÓ & ·Ï‹ÙÈÛÛ·». K·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÌ·ı›˜: Ë Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ›ӷÈ, ·ÛÙ¤ÚÈ· ÌÔ˘. °ÂˆÚÁ›· ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÛÎÔÚ›Ó·, Û ı¤Ïˆ Ôχ! 698 1436450. °ÈÒÚÁÔ˜, HÏÈÔ‡ÔÏË ¶Ò˜ Ó· ͯ¿Ûˆ Ù· ÔÓÂÈÚÈο ‚Ú¿‰È· Ì·˜; T· Ù·Í›‰È· Ì·˜... °È·Ù›, N¿ÓÛ˘ ÌÔ˘; °È·Ù› ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿; ™ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ 13/4. Œ·È˙˜ ÎÈı¿Ú˜ Ì ÙÔÓ X·ÚÔ‡ÏË. §¿ÌË, Â›Û·È ÊÔ‚ÂÚfi˜. A¯ Î·È Ó· Û ÁÓÒÚÈ˙·... º¿ÙÛ·, Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› ÛÔ˘. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ı· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ... ™’ ·Á·¿ˆ! M›ÌÈÙ 3049 Ì·˙› Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ï›Á˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ̷˙›. Mȯ¿ÏË, ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Î¿ıÂ Â˘Ù˘¯›·, ı· ı˘Ì¿Ì·È Ù· ÊÏÔÁÂÚ¿ Î·È ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÌËӇ̷ٿ ÛÔ˘. X. §ÈÌÔÙÛ¿ÎÔ ÌÔ˘, ·Ó ‹ÍÂÚ˜ fiÛÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ Ï›„ÂÈ, ı· ’ÎÏ·ÈÁ˜. ™¿ÎÔ˜. O˘Ê, ‹ıÂÏ· ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ˆ. AÓÙÒÓË, fiÙ ı· Á›ÓÂȘ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘; ¢‡Ô Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Û ÎÔÈÙÔ‡Ó... øÚ·›Ô˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜. A¿ÓÙËÛ ‰Ò. EÁÁÏÂ˙¿ÎÈ ÌÔ˘, ÂÏ›˙ˆ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È Ó· ÌË ÌÔ˘ οÓÂȘ... ÙÔÓ KÈÓ¤˙Ô. NÈ¿Ô˘! AÓÙÒÓË ÌÔ˘, ‰ÒÛ ̷˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›·... AÍ›˙ÂÈ... ™’ ·Á·Ò fiÛÔ ‰ÂÓ ¿ÂÈ... TÔ Á˘Ó·ÈοÎÈ ÛÔ˘. 5/3/06. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Û ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË fiÛÔ ÙÔÓ ·¤Ú·. TȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÏÒ˜ Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ... æËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, TÚ›Ù˜ Î·È ¶¤ÌÙ˜ ·fiÁÂ˘Ì·, Balzak, AÈÁ¿Ïˆ. A¿ÓÙËÛ ‰Ò.

Ó˘ T¤¯Ó˘. ¢¤ÛÔÈÓ·, ¤¯ÂȘ ˆÚ·›Ô ÚÔÛˆ¿ÎÈ. M’ ·Ú¤ÛÂȘ, Ô Ê‡Ï·Î·˜ ¶ÂÚÈ̤ӈ ÙËÏ. ÛÔ˘ ÁÈ· ηʤ mlss_c! Œ¯Ô˘Ì ӷ ԇ̠ÔÏÏ¿... MÔÓÛÙÂÚ›‰ÈÔ! Ti amo, te adoro como la vaca el toro, ̈Úfi ÌÔ˘. MÔ˘ Ï›ÂȘ ‹‰Ë... KˆÓÛÙ., Ì·ÓÙÚ¿¯·Ï ·fi ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ Ì 140 Î·È Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÁÎfiÌÂÓ·. M ‚ڋΘ ÙÂÏÈο; ¶ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿ÛÙËη ˆ˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÛÔ˘, A... ÌÔ˘, ı· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. °Ï˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ M·Ú›·, Ê›ÏË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÔ˘, ÛÔ˘ ¤Î·Ó· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Î·È ·ÚÓ‹ıËΘ. •·Ó·ÛΤ„Ô˘ ÙÔ. ¶¿Ú ے ·˘Ùfi ÙÔ ÙËÏ. 693 2922509 TÔ Zoo ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹... EfiÌÂÓË Î›ÓËÛË; AÎfiÌ· οӈ ˆ˜... AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ... El Presidente! George ÌÔ˘, ‚Ϥˆ οı ̤ڷ ÙË Ê·ÙÛԇϷ Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÌÔ˘, ÎÈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Û ‚Ϥˆ. ¶¤Ù· „ËÏ¿, ̈Úfi ÌÔ˘. •¤ÚÂȘ! P·ÓÙ‚ԇ 21/4. AÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ! K·È ¿Ó ۯ‰fiÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·... AÓ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Ì¿ÁÈ·, Â›Ì·È Ôχ... EÛ‡ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ÙËÏ. ·fi ·fiÎÚ˘„Ë, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÓÂȘ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. M›Ï· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó· Û ·ÎÔ‡Ûˆ. Juliet M¤Ó·Ì ·¤Ó·ÓÙÈ, ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Á·ÌÂ. º‡Á·Ù ÎÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÁÂÈ· ‰ÂÓ Â›·ÌÂ. £· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂȘ, M·Ú›·; °È¿ÓÓ˘ jar610@gm ŒÏÂÓ Î·È M¿ÚÈÂ, ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi Û·˜! K·È ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ! 7/5/02. KÈ ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ·Ù‹Û·Ì ̷˙›, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÚfiÌÔ ı· ÙÔÓ Î¿Óˆ ÌfiÓË ÌÔ˘, ı· ’¯ˆ ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· ÌÔ˘ ÌÈ· ÌÔ‡ÎÏ· ÛÔ˘ ¯Ú˘Û‹. M·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘, Ï·¯Ù·ÚÒ ÙfiÛÔ ¤Ó· ‚ϤÌÌ·, ¤Ó· ¯¿‰È, ¤Ó· ÊÈÏ› ÛÔ˘. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ·, Ù· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘; T· ı¤Ïˆ. TËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ, ÙËÓ Â›‰· ¯Ù˜ ·ÚÁ¿, Ô˘ ʛϷÁ ÙÔ Á¤ÚÔ Ì ÌÈ· ¯·Ú¿ ˆ˜ Ù’ ·ÊÙÈ¿. KÔÂÏÈ¿, Ì ̤ÙÚÔ ÙȘ ‚fiÙΘ! ¶ÚÔÛˆ¿ÎÈ ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ, Û ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘, Ì· fi¯È ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘. ™Â ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È Î·È Û ÓÈÒıˆ.

TÔ‡ÊÈ ÌÔ˘, fiÏ· ‹ Ù›ÔÙ· Ì·˙› ÛÔ˘.

¶Ôχ‰ˆÚÂ, Ó· ÛÔ˘ ʤڈ ÙËÓ NÙÈÓÙ‹; H ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ÛÔ˘!

EÓÓÔ›˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á›Óˆ ÊÔÈÙËÙ‹˜;

™Â ‚Ϥˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, Â›Ì·È ‰›Ï· ÛÔ˘. E›Û·È ı¿.

O‡Ù ¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿! KÈ ÂÁÒ Ô Ì·Ï¿Î·˜ ·ÎfiÌ· Û’ ·Á·¿ˆ ÙÚÂÏ¿! £· ۠ͯ¿Ûˆ, fiˆ˜ ÂÛ‡ Â̤ӷ! ÕÙÈÌË ÎϤÊÙÚ· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘...

NԤ̂ÚÈÔ˜ 2007, Ù‹ÛË 426, §¿Úӷη - £ÂÛ/Ó›ÎË. ™Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ Ì ‹Ú˜. ¢Â›Í ÌÔ˘ fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·›ÚÓÂȘ ÛÔ‚·Ú¿... K.

XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, §Ô‡· §Ô‡· ÌÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ӛΘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Î·Ï¤˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÛÙ· ÔÚÌÔÓÈο Ù˘ TԇϷ˜ ·fi «BÔ‡ıÔ˘Ï·». 697 6148093 ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔ-

™ÙÔ ÓËÛ›, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ M‡ÏÔ. ºÈÏÈfiÌ·ÛÙÂ... M ÎÔÈÙ¿˜... Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜! MÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÓȈÛ˜. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹...

24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 123


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ:ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... 46¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÂÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÊÈ·ÏˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, „ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ‰‡Ô ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÙÚ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÚÈÒÚÔÊ· Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÌÂÏÒÓ˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 40.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 34¯ÚÔÓË ¯ËÌÈÎfi˜ BÈÔÌ˯·Ó›·˜, Í·ÓıÈ¿, ÏÂÙ‹ Î·È Ì ˘¤Úԯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ̠ͯˆÚÈÛÙfi ·¤Ú· Î·È Û¿ÓÈ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 8.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 42¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Ï·ÌÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 “Club VIP’s”. AÓıÚÒÈÓË EÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. «M ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜». EÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ E˘ÚÒ˘, AÌÂÚÈ΋˜. ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr A›ı·ÓË 28¯ÚÔÓË, ·ÁÁÂÏÈο fiÌÔÚÊË Î·ÏÏÔÓ‹ Ì ¿„ÔÁ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ηٷÏËÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, „ËÏ‹, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, Ù˘¯›Ô AÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ KÔÏÏÂÁ›Ô˘, οÙÔÈÎÔ˜ ¡ÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿Ú-

ÙËÙË, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. “VIP’s”, °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr ÕÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ 42¯ÚÔÓÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙ· ¡fiÙÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·, „ËÏfi˜, ·ÍÈÔÚÂ‹˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ·Ó·˙ËÙ› ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. TËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, “VIP’s”, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, ȉÈfiÎÙËÙË ÂÙ·ÈÚ›·, 1,86, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¿Óˆ ÙˆÓ ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 5 ·Î›ÓËÙ· ·Ú·Ïȷο, ÌÂÙÔ¯¤˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi, 2 I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÒÓ˘ÌË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 42¯ÚÔÓË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ¿ÌÏÔ˘ÙË, 1,75, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 5.000, 2ÒÚÔÊÔ, ·Î›ÓËÙ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 56 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÛ‡ÁÎÚÈÙ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ì ÚÔÛˆÈο Ú·ÓÙ‚ԇ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯›·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜

fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 EÓÙ˘ˆÛȷ΋ 36¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, „ËÏ‹ 1,73, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ¯fiÌÈ, Ì Û›ÙÈ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÚfiÛ¯·ÚË, ¤Í˘ÓË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, „ËÏfi, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Elite. °ÓˆÚÈÌ›· - ™˘Ì‚›ˆÛË - °¿ÌÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210 8986.095 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı· ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜ ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· -E˘ÚÒË AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËϤʈÓÔ 210 5235.692, 210 5222.280 K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÂÙ¿ÚÙË Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ Privé Club, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·fi„ÂȘ Ì ¿ÙÔÌ· ȉ›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 3616.029 EÓÙ˘ˆÛȷ΋ Í·ÓıÈ¿ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· 37¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ì master ·fi AÁÁÏ›·, ·‰¤ÛÌ¢ÙË, Ï¿ÙÚ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ÂÍÔ¯‹˜-Ù·ÍȉÈÒÓ, ˘„ËÏÔÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙ· μfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡, I.X., ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 44¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÌÔÓ·¯Ô·›‰È, „ËÏfi˜ 1,82 ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È· Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ ÂχıÂÚË Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr ¶ÚfiÙ˘Ô K¤ÓÙÚÔ ™¯¤ÛˆÓ. BÚ·‰È¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. PˆÙ‹ÛÙ ̷˜ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÂÛ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¢ÚÂı›ÙÂ. Elite speed dating 210 4178.172, 210 3616.029 www.festivals.gr, www.speedflirt.gr Aηٷ̿¯ËÙË 22¯ÚÔÓË PÔ˘Ì¿Ó· ηÏÏÔÓ‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÙ›Ԣ, „ËÏfiÏÈÁÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ·Ó·˙ËÙ¿ ÊÈÏ›·-Ù·Í›‰È Ì ·ÚÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, ¯¤Ì˘ıÔ, ÂÒÓ˘ÌÔ. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏ-

Ï·‰Èο Î·È K‡ÚÔ˜. 697 9423346, 210 8055.934

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ MÂÙ˜, AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙÔ ÂÔ¯‹˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1 ‡ÓÔ˘, dressing room, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ, „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, ú 240.000. 697 7209754, 697 7321819 ZËÙÂ›Ù·È ˆÏËÙ‹˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Û ηٿÛÙËÌ· ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ fax 210 9967.783 ‹ ÛÙÔ email: master@master1.gr Yfi„Ë: ÎÔ˘ ZÂÚ‚fiÔ˘ÏÔ˘ EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ NÔÛ/Ì›Ԣ ¶·›‰ˆÓ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ʈÙÂÈÓfi, Ì ·Ôı‹ÎË. 210 6411.392, 693 2811542 XT 600 E / ’01 Ì·‡ÚÔ Motard ÂÍ¿ÙÌÈÛË (Remus Ï·ÈÌÔ› Yoshimura ÙÂÏÈÎfi), ÙÈÌfiÓÈ KN Ê›ÏÙÚÔ, ÙÈÌ‹ ú 3.200, 697 7642270 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È Suzuki Ignis GLX 1300 ·ÛËÌ›, ÌÔÓÙ¤ÏÔ NԤ̂ÚÈÔ˜ ’04 (·Ú·Ï·‚‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ’05), 20.000 ¯ÏÌ., ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ú 11.000. 697 7342912 Î·È 210 6513.759 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ), www.extra-eisodima.gr TÔ AÛÙÂÈ·ÙfiÚÈÔ KÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ˙ËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ. TËϤʈÓÔ: 210 6818.710 Î·È 694 5269950 ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.00 Ì.Ì. E¶I¢OTOYMENA ™EMINAPIA ECDL 1. B·Û. ¤ÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - Windows Word - Excel 64 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2. Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.e-kep.gr

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·»ñEÁÓ·Ù›· & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5/ O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57/ KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73/ ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74/ CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215/ ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234/ STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & ∫ÔÚ·‹ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55ñThe Mall Athens £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 87 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ£∂™/Nπ∫∏ §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 73 Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall Athens ñ KËÊÈÛÈ¿, K·ÛÛ·‚¤ÙË 1 ñ X›ÏÙÔÓ, Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 2 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 190 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 12 ñ £E™/NIKH EÁÓ·Ù›·˜ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ ñ §·Áη‰¿ 2 & EÈÚ‹Ó˘ñ B·Ú‰¿Ú˘, KÔÌÓËÓÔ‡ 49 & ™Ô˘ÌÂÏ¿ 41 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, 11Ô ¯ÏÌ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos)/ ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿/ 11Ô ¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔñÃ. ΔÚÈÎÔ‡Ë 6, ∞ı‹Ó· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146ñ£∂™/Nπ∫∏ §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 49ñN. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 75, N¤· KÚ‹ÓËñEÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «M·Î‰ÔÓ›·»ñCarrefour ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) FNAC The Mall Athens X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó· EÚÌÔ‡ 77, Aı‹Ó·, AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 62ñM·ÚÔ‡ÛÈ, AVENUE, §.KËÊÈÛ›·˜ 41-47ñN. IˆÓ›·, M. AÛ›·˜ 7 & AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜ñKÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, AıËÓ¿˜ 57 Café Clemente VIII, Bo˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, City Link Highspeed 1,2,3,4,5 / N‹ÛÔ˜ M‡ÎÔÓÔ˜ / N‹ÛÔ˜ X›Ô˜

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

124 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∫ÂÓÙÚ. EΉÔÙ‹ÚÈÔ HSW, ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 6, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, ¶ÂÈÚ·È¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñ25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 45, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËñMÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 24, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñºÈÏÈÔ˘fiψ˜ 57, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñMediterranean Cosmos, ¶˘Ï·›· Aı‹Ó·: ™Ù·‰›Ô˘ 24, Aı‹Ó· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„·/ BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘/ PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115/ ™π¡E A™Δƒ√¡/ ™π¡E A£H¡∞π√¡/ CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12/ DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42/ ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138/ BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1/ VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26/ TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39/ WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80/ ART CUT ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 100/ BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘/ INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7/ YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘/ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ/ SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52/ KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3/ KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘/ NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∂™Δπ∞ ™fiψÓÔ˜ 60/ ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65/ ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3/ ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116/ Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9/ ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64/ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25/ £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5/ º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17/ R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21/ CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32/ ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33/ VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34/ ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5/ JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101/ CLEMENTE-PASSAGE ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘/ INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46/ CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘/ °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31/ CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42/ EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30/ XEAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6/ ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿/ JOHN DOE ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & ∫ËÊÈÛ›·˜ KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10/ °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20/ LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8/ MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14/ FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ MENU ∫·„¿ÏË 6/ .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10/ PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30/ CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2/ ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29/ Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49/ ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45/ VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48/ ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34/ ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49/ dFRANK ™›Ó· 50/ ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘/ MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1/ JACKSON ªËÏÈÒÓË 4/ EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5/ ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4/ DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37/ M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8/ ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15/ TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203/ E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26/ º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26 ª∞ƒ∞£ø¡∞™: ºƒ∞°ª∞ MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61/ º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / VIRGINThe Mall Athens ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3/ ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘/ ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18/ Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10/ ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ ¶∂πƒ∞π∞™: π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘/ ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25/ OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79/ ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜/ MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA ¶§AKA: ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10/ PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK/ SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7/ ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52/ MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4/ EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8/ ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46/ ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44/ SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65/ A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3/ GURU ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 æYXIKO: XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ/ PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1, ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰ÈηñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñμÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰ÈηñArtemide §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 92ñAza Videoclub ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5ñClipart °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿ 21ñFace Bar BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡10 ñFenafresh ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 8, HχÛÈ·ñGarcon §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ 2ñJazzanova §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 25ñPhilly AÁ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 6ñPlayHouse ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 3 ñSilver Dollar EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ 19ñT-Bar AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 24ñUrban Z‡ÍȉԘ 7ñZucca K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ 18ñA¶£ K˘ÏÈÎÂ›Ô ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ñK·Ê¤ Eϛ٠¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ 14 ñBÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MIET TÛÈÌÈÛ΋ 11ñOTE EÚÌÔ‡ & K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ °ˆÓ›·ñ¶··ÚÔ‡Ó· ™˘ÁÁÚÔ‡ 7 & BËÏ·Ú¿ 2ñ™¯ÔÏ‹ XÔÚÔ‡ Diagonal ™ÙÚ. K¿Ï·ÚË 2 ñÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏËñB. ŸÏÁ·˜ 93ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34 §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ M˘ÚÙÒÓÈ, ̛Ϸ ÌÔ˘. ™Â ·Ú·Î·ÏÒ. E›Ì·È 37 ÂÙÒÓ, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜. •¤Úˆ fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈÏ‹Ûˆ Û ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ÁÔËÙ‡ۈ. EΛÓÔ˜ Â›Ó·È 34 ÂÙÒÓ. ¶Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜. EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. M ÛÒÌ· PÔ˘‚¿ & ÌÚ¿ÙÛ· ™fiÌÂÚ. ŸÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚԇ̠Û¿ÂÈ Ï·ÈÌÔ‡˜. °˘Ú›˙Ô˘Ó & ÙÔÓ Î·ÚÊÒÓÔ˘Ó. M ϷÙÚ‡ÂÈ. M ·Á·¿ÂÈ. ™Â fiÏ· Ù¤ÏÂÈÔ˜. O A§§O™, fï˜, M˘ÚÙÒ. O A§§O™!!! E›Ó·È ™KOTA¢I. E›Ó·È KO§A™H. E›Ó·È ºøTIA. E›Ó·È ¶§H°H. E›Ó·È MAPTYPIO. E›Ó·È Ô ¢·›ÌˆÓ ÙˆÓ ·fiÎÚ˘ÊˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘. O E›ÛËÌÔ˜ AÁ·Ë̤ÓÔ˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ ¶fiıˆÓ. K¿ÓÔ˘Ì ÛÂÍ Û·Ó ÏËÁˆÌ¤Ó· ˙Ò·. ™·Ó ·Ú·¯ÙÈο. ™·Ó ÎÙ‹ÓË. B›·È·, ·¯fiÚÙ·Á·, Ï˘Û۷Ϥ·. K·È ÌÂÙ¿... ÌÂÙ¿, M˘ÚÙfiÔ˘ÏÔ, ¤ÊÙÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÛÊȯٷÁηÏÈ¿, ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. M¤¯ÚÈ Ó· ʇÁÂÈ. M¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË K˘Úȷ΋, Ô˘ ı· ÁÏÈÛÙÚ›ÛÂÈ Ï·ıÚ·›· οو ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÌÔ˘. K·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÔÓ¤Ûˆ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘. N· Í·ÏÒÛˆ fiÏÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ÔÏÈÔÚ΋ۈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Û¯¤ÛË. MfiÓÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙÂ. ŸÙ·Ó ·ÏÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÌÔ˘, M˘ÚÙÒ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÈı·Ì‹ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÌÔ˘ Ô˘ Ó· ÌË ÙË ÌÂı‡ÛÂÈ. K·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÁηÏȤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ! A··¯, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÁοϘ!!! ¶IO ¶O§§∏ øPA ¢IAPKEI TO «META TO ™E•» MAZI TOY, ¶APA TO ™E•. M˘ÚÙÒ... ÕÏÏÔÓ ·Á·¿ˆ Î·È ¿ÏÏÔÓ Û˘Ó·ÓÙÒ. ÕÏÏÔÓ ÊÈÏ¿ˆ Î·È TON A§§ON ÛΤÊÙÔÌ·È. E›¯· ηÈÚfi Ó· ÂÚˆÙ¢ıÒ. £¤Ïˆ Ó· ÎÏ¿„ˆ, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ÙÔ Ó›Áˆ. MI§A MOY, MYPTø. ™E ¶APAKA§ø. MI§A MOY. E™Tø KAI BPøMIKA. Y.°. EÈÏÈÎÚÈÓ¿, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÎÏ¿„ˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, Ú M˘ÚÙÒ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. ™’ ·Á·¿ˆ. -A§TPOY´™TH™ KÈ ÂÁÒ Û·˜ ·Á·¿ˆ, ·ÏÏ¿ Ù· ’¯ÂÙ οÓÂÈ Ûηٿ. Y.°. ŸÏÔ ÙÔ ˙Ô˘Ì› Â›Ó·È ÛÙÔ «Ï·ıÚ·›·», Ô˘ ›·ÙÂ. H ϤÍË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ¤ÓÙ·ÛË, ¿ıÔ˜, ·ÁˆÓ›· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ˘¤ÚÔ¯· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. HÚÂÌ‹ÛÙÂ. K·„Ô‡Ú· ›ӷÈ. TËÓ ¤¯ÂÙÂ, ÙË ˙›ÙÂ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ.

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

EÁÒ ¤Ó· ı¤Ïˆ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ... ÙÔ POWER PLATE ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο Ù· ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ fiÏÔÈ Ï¤ÓÂ; °È·Ù› ÌfiÓÔ ·ÎÔ‡ˆ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó/η̛· ÚÔ Î·È ÌÂÙ· POWER PLATE. £· ‹ıÂÏ· Ì›· ·¿ÓÙËÛË ÁÚ‹ÁÔÚ·... ÁÈ·Ù› Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ù· ÎÔÚÌÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÍÔ˘Ó... ÁÈ· Ó· ¯·Úԇ̠¿ÊÔ‚· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ!!! ¶Ôχ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·‚¿ ÙÔ˘. Y.°. N·È, ¤¯ÂÈ Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚·ÚÂÙfi Î·È «·ÓÙÈηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi» ›‰Ô˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. 6 ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈ· Û¯¤ÛË. M ÙËÓ ›‰È· ÎÔ¤Ï·. MÂÁ·ÏÒÛ·Ì ̷˙›. MÔÈÚ·ÛًηÌ ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. °›Ó·ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ·¯ÒÚÈÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ÿÛˆ˜ ÈÔ Ôχ ·’ fi,ÙÈ ı· ¤ÚÂ-

Â. ™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ –ı· ÙÔ Û¯Â‰›·˙· ÂÁÒ– Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ˙ˆ‹ fiˆ˜ ÙfiÙÂ, fiÙ·Ó ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ, Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜. OÈ Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ ÌÔ˘, ηϿ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘, Ô Êfi‚Ô˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË, ۯ‰fiÓ È· ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. K·È ÙfiÙ ‹Úı ÂΛÓÔ˜. ™Â ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏfiÁˆ Û˘ÓıËÎÒÓ ‹ÌÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·’ fi,ÙÈ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÔÈΛÔ, ÁÓÒÚÈÌÔ Î·È ·ÛʷϤ˜. K·È ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ·, Ì ¤Î·ÓÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. MÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹. Afi ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Á›Ó·Ì ¤Ó·. ¢ÂÓ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û· ‰˘Ó·Ùfi. ¢ÂÓ ›ÛÙ¢· fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È. K·È ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 500 ¯ÏÌ. K·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· οı ÊÔÚ¿ Ë ›‰È·. 8 Ì‹Ó˜ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‚Úˆ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÌÔ˘, fiÛÔ Î·È Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯· ¯Ù›ÛÂÈ. N· ÌËÓ ÏËÁÒÛˆ ηӤӷÓ. ¢ÂÓ Â›Ì·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. XˆÚ›Û·Ì Ì ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘. ¢ÂÓ ¿ÓÙ¯· Ó· ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ ¿ÏÏÔ. TËÓ ·Á·¿ˆ fiÛÔ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ì·È ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜. ¢ÂÓ Ì ··Û¯ÔÏ›. AÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. K·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÂÓÔ¯¤˜. K·È ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ò. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ù˘ Ù· ›· fiÏ·. K·È ̤۷ ÛÙÔÓ fiÓÔ Ù˘, Ì ηٿϷ‚Â. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì ÂÚÈ̤ÓÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Ó· ͤڈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï¿. •¤ÚÂÈ fiÛÔ ÙËÓ ·Á·Ò Î·È Ì ı¤ÏÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ ÙȘ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ô˘ ı· Ì ڈٿÓ ÙÈ Î·È Ò˜. AÏÏ¿ ͤÚÂȘ ÙÈ... M¤Û· Û fiÏ·, ÓÈÒıˆ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ ·Ó·Û·›Óˆ. K·È ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Î¿ÙÈ. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙȘ ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÌÔ˘ ‚fiÏÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Ì ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. M·Î¿ÚÈ Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ. A˘Ù¿, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘. ŸÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ı· ̤ӈ ¿ÓÙ· ¤ÎÏËÎÙË ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ÔÈ Ì¤Û· ·˘ÙÔ› Ì·˜. E›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. Y.°. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ¿Ó fiÏ· fiˆ˜ Ù· ı¤ÏÂÙÂ. °ÂÈ· ÛÔ˘ M˘ÚÙÒ, ™Ô˘ Áڿʈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘. E›Ì·È ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·ÁfiÚÈ·. Œ„·Í· ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ blog Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋη Ù›ÔÙ·. ™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ·Ó ÌÔÚ›˜ ÛٛϠÌÔ˘ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û¤ ÙË. ™fiÚÈ, Ú ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‚Ú›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Œ¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› ¿Ú·Á ηÓ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ NÈÎÔÏÔ‡ÏË, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ Ò˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ; AÓ ÙÔ Î¿Óˆ, Ϙ Ó· ‚ÁÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÎÚË; ºÈÏÈο -Saturn-È·Ṳ̂ÓË ¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ÌËÓ ÙÔÓ Ï¤Ù ¯·Ì¤ÓÔ. AÓ ÂËÚ·ÛÙÒ ·’ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi Û·˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ Ó· ˉ‹Íˆ ·’ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. Y.°. 1 K·Ïfi ¶¿Û¯·. Y.°. 2 ¶fiÛÔ Ûȯ·›ÓÔÌ·È ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹... ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 125


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

Δ∞Àƒ∂ M›Ï· ÙÔ˘/Ù˘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, Ë ÈÔ Â·›Û¯˘ÓÙË Î·Ù¿ÏËÍË Î¿ÔÈÔ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ «Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜», ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· «Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜» ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚÈÔ˘˜, ‚·ÚÂÙÔ‡˜ Î·È ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ‡˜. ÕÚ· ÛÎÔfi˜ ÛÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂȘ ÙË ı¤ÛË ÛÔ˘ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈı›˜ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÔ˘. O ¢›·˜ ÛÙÔ 10Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó¤‚ÂȘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ûηϛ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. XÌÌÌ... O ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ –·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘–, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ AÈÁfiÎÂÚˆ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· ÚÔ˜ ÙËÓ Iı¿ÎË: Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ §·ÈÛÙÚ˘ÁfiÓ˜ Î·È K‡Îψ˜, ™ÂÈÚ‹Ó˜, ÙË ™Î‡Ï· Î·È ÙË X¿Ú˘‚‰Ë, ÙËÓ K›ÚÎË. H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) Afi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù· X-Files ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· „¿ÍÂȘ ÁÈ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤Íˆ ·fi Û¤Ó· ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÔ˘. ÕÚ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ, Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ó· ÙÔ ÁÂÌ›ÛÂȘ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ ÙfiÛÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÍÂÚÔΤʷÏÔ˜, fiÛÔ ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚ›˜. MÔÚ›˜ Ó· ÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚΛ Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÛÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÚÌfi, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ԉ›ÍÂȘ. ¶Ôχ ‡ÎÔÏ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Í¤Û·ÛÌ¿ ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔ ¤ÊË‚Ô Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ÙÚÂÏ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ ÙÔ˘. K·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË: ªÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ freeze frame ÙÔÓ ÕÏÏÔ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÙËΘ; OXI – ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÁÂÏÔÈÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË Î·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. OÈ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ‹Ú·Ó ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÎÈ ··ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, fiÙÈ ·Á·¿ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·¯ˆÚÒ ÛÙÔÓ ÕÏÏÔÓ, Î·È Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘, οı ÂÍÔ˘Û›·. ¢ËÏ·‰‹, ·fi ·˘ÙfiÓ/‹ Ô˘ ·Á·¿ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ™ÙÔÓ 8Ô ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Ô›ÎÔ, ·Á·ÒÓÙ·˜ ˙ԇ̠ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÛÔ˘, Ì ÙÔ ¢›· ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ˘Ô¯ˆÚ› Î·È Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· Á¤ÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ı·‡Ì·. KÈ ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›·: ∞Ó ‰ÂÓ ‚Ú¤ÍÂȘ ÎÒÏÔ ‰ÂÓ È¿ÓÂȘ „¿ÚÈ – ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) OÈ K·ÚΛÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¢ÁÂÓÈÎÔ›, ÌÂÈÏ›¯ÈÔÈ, ıÂÔÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· È¿ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ï·˙¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ Á›ÙÔÓ· ‹ ÁÈ· οÔÈÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ‹Úı ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙ· ·fi ÙÔ ™›‰ÓÂ˚... øÚ·›·. And now let’s be real. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Û·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÓ ÂÁÚËÁfiÚÛÂÈ, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÔÈÔ˜ Û ÚÔÛ¤¯ÂÈ, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÈËÙÈÎfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È, ÔÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ì·ı›, Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Û ۤӷ Î·È ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. EÂȉ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÕÚË, Â› 126 ATHENS VOICE 24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi ÛÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ˘ÂÚÊÔÚو̤ÓÔ Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ì·˙› Ì ٷ ÍÂÚ¿ Ó· ο„ÂȘ Î·È Ù· ¯ÏˆÚ¿, ›Ûˆ˜ ı· ’ÚÂ ӷ ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê›˜ ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘, ·fi ÙÔ 10Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ı¤ÏÂÈ Ó· Û ÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ Î·È Û¤ÍÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ Î·È Û οÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È Ì ÂÛÒÚÔ˘¯·. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Y¿Ú¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂȘ. E›Û·È ÙfiÛÔ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ ‹ Ì ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ô˘ οÔȘ ̤Ú˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜, ‹ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÁˆ·ı‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ô˘ ÌÔÚ› ÂÛ¤Ó· Ó· Û ÁÔËÙ‡ÂÈ

ÌÂÓÔ Ï¿ÓÔ Ô X›ڈӷ˜ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ÛÔ‡ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, Ó· Â›Û·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÔȯÙfi˜, ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. E›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Û¯ÂÙÈÛÙ›˜ ·ÏËıÈÓ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÛÔ˘. N·È, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÈÛı·Óı› ·Ì˯·Ó›· Ì ٷ ·ÓÙÈÊ·ÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÂȘ. K·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ Ó· ¤ÛÂȘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ··ÁÔÚ¢ÙÈο Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ó· ÎԯϿ˙ÂÈ Î·È Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ cool... §¤Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ˘ÔÎÚ›ÓÂÛ·È Î¿ÙÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘: ÙÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ›˜ ÌÈ· ÎÂÊ¿ÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È „‡ÙÈÎÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ı· ÂÎÏ·Á›˜ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ Ï˘ı› Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) AÓ Â›Û·È ™ÎÔÚÈfi˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó ¤¯ÂȘ ˆÚÔÛÎfiÔ ™ÎÔÚÈfi (Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Û ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È fiÙÈ Ô ◊ÏÈÔ˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÛÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ¯¿ÚÙË ÛÔ˘), Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ/‰È·Ó‡Û·ÌÂ/ı· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ì ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ¢¯¿ÚÈÛÙ· ‹Û˘¯Ë ‹ ¢ԛˆÓË, ̤¯ÚÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÂÏȉÔÊfiÚ· Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋. MÔÚ› Ë ·ÈÙ›· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ‹ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ‹ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÂͤÏÈ-

·ÏÏ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ó· ¯·ÛÌÔ˘ÚÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚·ÚÂÌ¿Ú·. E›Û˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ ·Ú·ÊÔÚÙˆı› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ó· Ï˘Á›˙ÂȘ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘. TÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ì ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È ÙÔÓ X›ڈӷ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, Ô˘ Û ÛËÎÒÓÔ˘Ó fiÚıÈÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÔÓ·Ù›˙ÂȘ ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚ÔËı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ; N·È, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋, Â›Ó·È Ú¤Î‚ÈÂÌ ÛÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÁÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÛÔ˘. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÔÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ; N· Ù· ·Ê‹Ûˆ fiÏ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜; ◊ Ó· ·ÔʇÁˆ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË Î·È Ó· ÂϤÁ¯ˆ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘; M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 5Ô Î·È 11Ô Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ηӤӷ ¤·ıÏÔ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â¿Ó ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂȘ fiÛÔ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ›۷È, ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÛÔ˘ Ô˘ÙÔ›·˜ Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. H AÊÚÔ‰›ÙË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙÔÓ KÚÈfi Û ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· Ú›ÍÂȘ ÌÈ· ˙ˆËÚ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘ Î·È Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÂÌ̤ÓÂȘ Û ۯ¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û Ȥ˙Ô˘Ó Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ˜ ÛÔ˘ Û ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÂÓ‹ÏÈη. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) H AÊÚÔ‰›ÙË ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û ÍÂÌ˘·Ï›˙ÂÈ Ì ÛΤ„ÂȘ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó·, fiˆ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ¿Êı·ÚÙ· Ó· ·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Cut. ™ÙÔ Âfi-

∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‚·ÚÂÙ‹ Î·È Ù· ÊÒÙ· ÛÙ· ÏÔ›· Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈο. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ ◊Ú·˜ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË, Û ÙÔÔıÂÙ› ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹. MÔÚ›˜ Ó· ·Ú·‰Ôı›˜ ÛÙËÓ ·Î·ÏÏȤÚÁËÙË ÚˆÙfiÁÔÓË ÏÂ˘Ú¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂȘ ˙ËÏÈ¿Ú˘, ÎÙËÙÈÎfi˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜, ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜, ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ·ÊfiÚËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍÂÏȯı›˜ ÛÙÔÓ ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ, ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¢¯Ëı›. ¢È¿ÏÂÍÂ. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) KÈ ÂÓÒ Î¿ÔÙ ›ÛÙÂ˘Â˜ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ Ì η΋ ·›ÛıËÛË timing Û Á¤ÓÓËÛ AÈÁfiÎÂÚˆ, fiÛÔ ÂÚÓ¿Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÛÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ›۷È. ™·Ó AÈÁfiÎÂÚˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÔÓÙÈοÎÈ ÛÙ· ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. Œ¯ÂȘ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· fiÓÂÈÚ· Û ٤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ÙËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ ÔÓÙÈÎÔ‡ ·fi ηÚÙÔ‡Ó Û ÙÈ-ÛÂÚÙ˜ M›ÎÈ M¿Ô˘˜ Ô˘ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙË, Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ›. MfiÓÔ ÂÛ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙfiÛÔ Âȉ¤ÍȘ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁ›Â˜, fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. TÒÚ· fï˜ Ô˘ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋) Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰Â̤ÓË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ›˜ Î·È Ó’ ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂȘ ÂÓÙ·ÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Û οÓÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ó¢ÚÈÎfi: ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) H ‰È¤Ï¢ÛË Ï·ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ (Î·È ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi˜ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ χÎÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηӛ˙ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘. ¢È„¿˜, ÂÈÓ¿˜ Î·È ı¤ÏÂȘ Ù· ¿ÓÙ· TøPA. ™Â ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó¿ÁÎË ·fi ·Á¿Ë Î·È ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· Ù· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. O KÚfiÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· – ·Ó ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÕÏÏÔÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ, ‰ÒÛ’ ÙÔ ÂÛ‡ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. E›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì¿ıËÌ·, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂȘ. A˘Ùfi Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ˙ËÙ¿˜ Î·È Ó· ··ÈÙ›˜.

ÍË ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‹ ·Ï¿ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, fï˜ ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ʈӋ Ô˘ ÛÔ˘ ¯·Ï¿ÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ì ·ÓÔËۛ˜ ÂÚ› ÚÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ·ÔÙ˘¯›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÈÁ‹ÛÂÈ. KÈ ·Ó ÚˆÙ¿˜ ‰˘Ó·Ù¿ ·Ó Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ‹ Û ÏËÁˆÌ¤Ó· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) M¤¯ÚÈ ÙȘ 30/4 Ë AÊÚÔ‰›ÙË ı· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ 5Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·›ÁÂÛ·È ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ οÔȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·Í›Â˜, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ó· ‚ÚÂȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Ô˘ Û ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‚¿ÏÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ı¤Ïˆ ÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·:

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) AÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘, Ë °Ë ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û˜ Ì ¤Ó· ʈÙÔÛ٤ʷÓÔ ¿Óˆ Û ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ. ŸÌˆ˜ ÙfiÙ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· Û ›¯Â ·Ó¿ÁÎË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Û ÏËÛ›·˙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂȘ, ÔfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÙ¤ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘. KÈ ÂÓÒ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ –·fi ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜– ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· ¤ÌÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ı¤ÏÂȘ ¯·Ú¿, ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·, Ï›ÁÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È Î·Ù¿ÎÙËÛË. T· ¤¯ÂȘ. AÚΛ Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È MONO ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ Î·È ¿ÏÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜/‹. ¶·ÚfiϘ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÔÈfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÔÛfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜. XˆÚ›˜ Ó· ÂÂÌ‚·›Óˆ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹, ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ·Ó Ì¿ıÂȘ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÛ·È Û ŒÓ·Ó/M›·, Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ù· ¿Óˆ Ù˘. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008 ATHENS VOICE 127


Athens Voice 210  

Athens Voice 210

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you