Athens Voice 193

Page 1

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 193

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

TÚÔηÓÙÂÚfi

voice

ATHENS

H ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· Ù˘ fiÏ˘ TˆÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ™¿ÓÙÚ·˜ K˘ÚȈٿÎË, ÛÂÏ. 24 §›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 27 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ EÈ̤ÏÂÈ·: M·Ú›· §·˚Ó¿, ÛÂÏ. 22

H fiÏË Â›Ó·È

Ù˙·˙

M·Ú, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔÈ TˆÓ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28 P·ÓÙ‚ԇ ÛÙË X¿ÚËÙÔ˜ TÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 36


2 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


6 - 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ó¿Î˘

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

14 AÓÙÈηٷıÏÈÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·

08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

EÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯ÒÚÔ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

18 N· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜;

11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

¶˘Ú¿ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ô M·ÁÁ›Ó·˜ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

20 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

22 §›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÎ ‚·ı¤ˆÓ E›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ EÈ̤ÏÂÈ·: M·Ú›· §·˚Ó¿

42 ªÔ˘ÎȤ˜: TÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 44 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 66 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

22 I §π¡∞ ¡π∫√§∞∫√¶√À§√À

68 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘

24 TÚÔηÓÙÂÚfi

69 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

H ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· Ù˘ fiÏ˘ TˆÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù K˘ÚȈٿÎË

70 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË

28 H fiÏË Â›Ó·È Ù˙·˙

72 μÈ‚Ï›Ô: T˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË

39

ŸÛ· ı˜ Ó· ͤÚÂȘ (Ì·Ú, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔÈ) TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

H·lf note - whole story

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.

O °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ¿˜ ÁÈ· Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÎÏ·Ì ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

36 ™ÙËÓ Ô‰fi X¿ÚËÙÔ˜ TÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 24 I Δƒ√∫∞¡Δ∂ƒ√

76 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 81 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 82 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 85 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 86 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ· ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

Oπ ∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡∂™ ºƒ∞™∂π™

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ (¿Ì· ı˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ʛÏÔÈ): ñ μÂÏÙÈÒÓˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ñ øÚÈÌ¿˙ˆ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ñ ∞Ó·˙ËÙÒ ÂÊfi‰È· Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ñ ¶ÔÈÔÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÔ˘ (ı¤Ïˆ Ó· ÂÚÓ¿ˆ) ñ ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ «ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ» ÛÙÔ ÛÂÍ ñ ªÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ñ ŒÏ· Ó· Û’ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ñ N· ·ÓÔȯÙ›˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ñ N· Â›Û·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘. N· ÂÚÓ¿˜ ηϿ. ñ £¤Ïˆ Ó· ·ԉ›͈ ÙÈ ·Í›˙ˆ, Ó· ‰Â›Íˆ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È (Ó· ÌÈÏ¿˜ Û·Ó ‹Úˆ·˜ Fame story) ñ μ›ˆÛ·, «ÂÈÛ¤Ú·Í·» (Ò˜ ÙÔ) ñ ∏ «·fiÏ˘ÙË» ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙ·Ú ñ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÏ¿Ùو̿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË, ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰›Óˆ fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ √È Ï¤ÍÂȘ cyber sex, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ blogfiÛÊ·ÈÚ·˜, fusion ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ, «·Ó·Î¿Ï˘„·» ¤Ó· ‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ ñ ∫·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ ñ ∫ÚÂÌ¿Û·Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ñ £¤Ïˆ Ó· οӈ ¤Ó· ·È‰› ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÒ ˆ˜ Á˘Ó·›Î·. ñ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÂÚˆÙÈ΋ fiÏË ñ ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ñ ¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ñ (ΔÈ Î¿ÓÂȘ;) E‰Ò, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. TÚ¤¯ˆ. ñ £¤Ïˆ Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ ñ ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ñ ΔÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ñ £Â˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜; ñ ¡· Ϙ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô KÔ¤ÏÔ ñ ŸÙ·Ó ı¤ÏÂȘ οÙÈ Ôχ, ÙÔ Û‡Ì·Ó Û˘ÓˆÌÔÙ› ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂȘ (·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÊÚ¿ÛË) ñ ¡· Â›Û·È ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂȘ fiÙÈ ‰È·‚¿˙ÂȘ M·ÎÈ·‚¤ÏÈ ñ ŸÙÈ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Ô «NÔÓfi˜» Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ 13 ÊÔÚ¤˜ ñ ¡· ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ñ ¡· Ϙ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË Ó’ ·Á·‹Ûˆ ñ ∏ «ÂÏÏ·‰›ÙÛ· Ì·˜», ÔÈ «ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜» ñ ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ›‰È˜ ñ £¤Ïˆ Ó· ÛÒÛˆ ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ ñ ™’ ·Á·¿ˆ. E™Y; ñ ¢Èη›ˆÛË-A˘ÙÔ‰Èη›ˆÛË. A˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ·˘ÙÔÂÎÏ‹ÚˆÛË, ·˘ÙÔ¤ÎÊÚ·ÛË. ñ ∞ÔÛ˘Ó¿ÁˆÁÔ˜, ÙÔ Ì·Ï·Îfi ˘ÔÁ¿ÛÙÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ÌÔ‡¯ÚˆÌ·, Ù· «·È‰È¿» ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ñ ∫ÔÚÈÙÛ¿Ú·, ÎÔÂÏÈ¿, ·ÏÈοÚÈ

ñ ¡· Ϙ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ / Ë Â¤Ó‰˘ÛË, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· Ù¤¯ÓË

4 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ ™·Ó¿Î˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· X·ÓÈ¿ ÙÔ 1960, fiÔ˘ Î·È ˙ÂÈ. EÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ EıÓÈ΋ TÚ¿Â˙·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÎÈı¿Ú·, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ). Afi ÙÔ 1998 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì›· ¤ÎıÂÛË ÛΛÙÛÔ˘ Î·È ÎfiÌÈΘ, ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙ· X·ÓÈ¿. BÚ·‚‡ÙËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ O.T.O.E. ÙÔ 2005. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡

Δ∂ÀÃ√™ ƒπ√À ¡√∂ªμ

ÈÎÂ›Ô ΔÔ Á˘Ó· ‰ÈÎfi ÂÚÈÔ ice ns Vo Ùn˜ ∞the ∂π

√ƒ KYK§√ºΔøƒ∞ À ¶∞¡Δ√

Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r

Δ∂ÀÃ√™ øƒ√ º£π¡√¶ 007 2

‰ÈÎfi ΔÔ ÂÚÈÔVoice s n e th ∞ Ùn˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ

√ƒ∂π KYK§√ºΔøƒ∞ ¶∞¡Δ√À

AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

ñ Δ· ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο Ì·Ú¿ÎÈ·, Ê·ÙÛԇϘ, ÔÙ¿ÎÈ·, Ù˘¿ÎÈ· ñ Δ· Â›ıÂÙ· ÎÂÊ¿ÙË, ·Ó‚·Ṳ̂ÓË, ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË, ÂÒÓ˘ÌÔ˜, ˘¤ÚÏ·ÌÚÔ, ı¿ ñ ΔȘ ϤÍÂȘ È›ÓÈ·, ÙÂÎÓ¿, ÌÔÓ٤Ϙ ñ £¤Ïˆ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÙË (¯·Ú¿ ÌÔ˘, ıÏ›„Ë, ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÌÔ˘) ñ ™¯Â‰È¿˙ˆ Á¿ÌÔ ñ ∂ÁÒ Ù· ›¯· ÂÈ ñ ∏ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ñ √È 10 ÙÚfiÔÈ ÁÈ· (ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, Â˘Ù˘¯›·, sex) ñ ¶Â˜ ÌÔ˘ Ò˜ ÓÈÒıÂȘ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ì·˜. ñ ™Ô˘ ¿ÚÂÛ fiÛÔ Î·È Ì¤Ó·; ñ £Â˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜; ñ ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ‚Á‹Î· ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ñ ∫ÂÚ‰›Û·Ì ÌÈ· Ó›ÎË ñ Õ‰Ú·Í ÙË Ì¤Ú· (Ó· ÌÈÏ¿˜ Û·Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜) ñ ¶Ú¤ÂÈ Ó· «‰Ô˘Ï¤„ÂȘ» Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ñ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÚ¿ÙËÛË ñ ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi Û·˜ ñ ∂›Ó·È ÛÙ· 100 ¢ÚÒ ñ ¡· Û·„Ô˘Ì ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi ñ ∞Ê‹ÛÙ Ì ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ∞

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

∏ ∑ø∏ ∂π¡∞π ªπ∞ EΛ Ô˘ fiÏ· ¿Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘, ·›ÚÓÂȘ ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È ‚Á¿˙ÂȘ ·’ ÙËÓ Ú›˙· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. KÈ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·Ì·Úٛ˜ (Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ) Î·È ı˜ Ó· ·˜ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ÙËÓ Î¿ÓÂȘ ‰ÒÚÔ Û ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. E›Ì·È ËıÔÔÈfi˜ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· ÌÂÙ·ÎƠ̂ۈ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. XˆÚ›˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ Ï¤ˆ. K¿ı ¶¤ÌÙË ÙËÓ A.V. ·fi Ù· Everest (M·Ó›Ó·, Â›Û·È Ë ·fiÏ˘ÙË ı¿), ÛÈÓÂÌ¿, ı¤·ÙÚÔ, ηʤ‰Â˜ Î·È ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ. H ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ì›·, ‚Ú ÎÔ˘Ùfi! MËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â‡ÙÂÚË. -KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Iˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ Δøƒ∞ ∂π¡∞π ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ XÔÚÙ¿Û·Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ӥ˜ «·Ê›ÍÂȘ» ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ê¤ Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÙÔ˘ 1920 ‹ «ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜» ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÓËÌ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì·˜. º·ÓÙ·ÛًηÌ Ò˜ Ó· ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ ̤۷ Û ·˘Ù¿ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· οӷÌ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‚·‚Ô‡Ú· Î·È Î·ÓÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓˆÛÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ «Î·Ó›˙ÔÓÙ˜» ‹ ÙËÓ ·ÏÏÔÊÚÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. -M·ÚÁ·Ú›Ù· °·‚·Ï¿ ¡∞π ª∂¡, ∞§§∞... £· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 186, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. º‡ÛÛ·. ™˘ÌʈÓÒ Ì fiÏ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ º‡ÛÛ·˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ 5 ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÛÙ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÙÔ 1922 ¿Óˆ-οو 1.500.000 ŒÏÏËÓ˜ Î·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÓÔËı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ì ¯·Ú¿. K·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi Λӷ Ù· ̤ÚË Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÌÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›¯ÙËΠ۠‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜, ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ (ÕÁ΢ڷ, TÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, IÎfiÓÈÔ) ̤¯ÚÈ ÙË ‰˘ÙÈ΋ TÔ˘ÚΛ· (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ™Ì‡ÚÓË, A˚‚·Ï›). °È· 80 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚÈ º‡ÛÛ·, ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ Ë ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ηÈ, ÌÈ· Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÙ Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰Â¯ıÒ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È „‡ÙÈΘ. MÔÚÒ fï˜ Ó· ‰Â¯ıÒ fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Èı·ÓfiÓ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÔÏÈ΋ ÁÓÒÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. °ÓˆÚ›ÛÙ ÌÔ˘, ÏÔÈfiÓ, ÂÛ›˜ ‹ Ë ÔÌ¿‰· (ÔÌ¿‰· ‹ ÌfiÓÔ Ë Î· PÂÔ‡ÛË;) ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙȘ ËÁ¤˜ Û·˜, Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÎÈ ÂÌ¿˜. ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·Ø ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÚÔ¸‹ÚÍÂ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û’ ·˘Ù‹Ó. K º‡ÛÛ·, ‰¤¯ÔÌ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ·’ Â‰Ò ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ «Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡» ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. Y.°. TÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙˆÓ 100 ϤÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ ÁÈ· ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡6 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÔÏË, Ô˘ ÙË ı¤ÏÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂΛ ÙÔ˘ÚÎfiÛÔÚÔ˘˜, ‹ ÙÔ˘˜ ÁÎÈ·Ô‡Úˉ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›‰fi ÙÔ˘˜, ‹ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÎÙËÛË Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜. AÓ ÛÙfi¯Ô˜ Û·˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ıÒÓ, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÁÈ· fiÛ· ηο Èı·Ófiٷٷ ¤Î·Ó ÙfiÙÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂΛ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. -Mȯ·‹Ï E˘Ù˘¯›‰Ë˜ E, OXI MONO °KPINIA TÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ. £· ‹ıÂÏ·, ÏÔÈfiÓ, Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Ì¿ÏÏÔÓ, Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· «ÁÎÚ›ÓÈ·˜» £∂-soul√¡π∫∏ Î·È ÂȉÈο Û ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· (·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ Â›Ì·È AıËÓ·›· Î·È ˙ˆ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË). K·È οӈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÔÙ¤ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηÏfi ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠӷ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ‚·ÏÙÒÓÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ó fi¯È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·, Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ Û¿ÓȘ ¯·Ú¤˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË. ΔÔ ¢¤ÏÙ· AÍÈÔ‡ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô Î‡ÚÈÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜; ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤Ùˆ ÌfiÓÔ. K·È ÙÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó¿Ó ÙÔÓ Ôfi ÙÔ˘˜ Ó· ¿Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· 5 ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ K·ÏÔ¯ÒÚÈ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˙ ÊÏ·Ì›ÓÁÎÔ Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˘˜. EÌ›˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¿ÓÙˆ˜, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË £∂soul-√¡π∫∏, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÎÙÈÌԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔÓ Î. TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛˆÛÙ¿ Ù· ϤÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ‰ÒÛÂÈ – Î·È Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ Î·È Ë Aı‹Ó· ÌÈ· ÛΤÙË Ì·Úԇʷ Â›Ó·È Ì ÊÙËÓfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÎÚ›ÓȘ Î·È ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ ÌÈ· ·›ÛıËÛË Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. •¤Úˆ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, Â̤ӷ ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÁÚ¿„ˆ ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·, fi,ÙÈ Î·È Ó· ¤ÏÂÁ· ı· ηٷϿ‚·ÈÓ Ôχ ‡ÎÔÏ· ηÓ›˜ fiÙÈ Â›Ó·È „¤Ì·Ù·, ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. °È·Ù› fï˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Î·È fiÌÔÚÊË, ÁÏ˘ÎÈ¿, ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË, ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓË, Ê¢Á·Ï¤·, ÂÚˆÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ˙Ò‰ÈÔ Â›Ó·È ÛÎÔÚÈfi˜, ηÏÔÊ·ÁÔ‡Ø Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi, ÙfiÛÔ Î·Ïfi Î·È ÊıËÓfi Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤! M ȷ̷ÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿ ÛÙÔÓ §·Áη‰¿, ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÛÙÔ K·ÏÔ¯ÒÚÈ, ÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ˘¤Úԯ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙ· 5 ÏÂÙ¿. -K·ÙÂÚ›Ó· K. øÚ·›· Ù· ϤÙÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‚ϤÂÙ ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÌfiÓÔ ÁÎÚ›ÓÈ·; EÌ›˜, fiÔÙ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ, ˙ËχԢÌ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂΛ. 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

PETER GORMAN

X∞! Tƒ∞μ∏•∞ Δ√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ™∞™, ∂; ™Δ√ ∂¶√ª∂¡√ £∞ μ∞§ø ΔπΔ§√ «°YMNOI OIKO¢OMOI» (Δ√ «T™IT™I¢OI BOY§EYTE™» ª∏¶ø™ ∂π¡∞π ∫∞§ÀΔ∂ƒ√;) ø™Δ∂ ¡∞ ∫∞§Àæ√Àª∂ √§∞ Δ∞ °√À™Δ∞.

...KA§§ONE™ EN ¢PA™EI Ù·Ó ÌÔ˘ ϤÓ «ÙÔ Ù¿‰Â Ì·Á·˙› ¤¯ÂÈ Ôχ ˆÚ·›Â˜ ÁÎfiÌÂÓ˜», ÌÂډ‡ÔÌ·È Ï›ÁÔ: Ó· ¿ˆ Ó· ÙȘ ¯·˙¤„ˆ; (ÛηۛϷ ÌÔ˘). N· ÙÔ˘˜ οӈ η̿ÎÈ; (Ô‡Ù ηٿ ‰È¿ÓÔÈ·). N· ʤڈ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÈÙ Ó· ÙȘ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó; A˜ ¿Ó ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÂÁÒ ¤¯ˆ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ – Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÈÙ Ê›ÏÔ˘˜. OÈ ÛÙÚ¤ÈÙ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÏÏËÙÔ› ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘/Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘, ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·È ¯ˆÚ›ÛÂÙ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÌÔÁ·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤ÈÙ ¿ÓÙÚ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÏÈÔ› Ù˘ ÁÎfiÌÂÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Ù· ·˘Á¿ ·fi Ù· ηϿıÈ· (·ÓÂ›Î·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÍÂÈ: ı· ·Ó·Ùڤ͈ ÛÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÌËÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË...). T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ‹Á· ÛÙÔ “Key”, Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ˆÚ·›Â˜ ÎÔ¤Ï˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ̤۷. °È· Ó· ÌËÓ ÌÂډ¢fiÌ·ÛÙÂ, ˆÚ·›Â˜ ÎÔ¤Ï˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ “Alcatraz”, ·ÏÏ¿ ÊÔÚ¿Ó Ì·ÙÛÈο η¤Ï·, ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Î·È ÎÈÏfiÙ˜: ηıfi-

Ÿ

8 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÏÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ·ÔηÏ›˜. TȘ ·ÔηÏ›˜, ·˜ ԇ̠(ÂÂȉ‹ Â›Û·È Î·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜) μÔ˘ÏÁ¿Ú˜/ƒˆÛ›‰Â˜/√˘ÎÚ·Ó¤˜/ÓÙfiȘ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÎÔ‡ÎϘ, Â›Ó·È ‰Â ¿Û¯ÂÙ˜ Ì ۤӷ, ·Ó Â›Û·È Á˘Ó·›Î·. TÔ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ÏÏÔÓ¤˜ ‰ÂÓ Û ¯·Ï¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ – ·Ó ‹Ù·Ó ηÏÏÔÓÔ›, ÌÔÚ› οÙÈ Ó· ÛÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ (ÂṲ̂ÓË, ·Ó·ÁηÛÙÈο) „˘¯ÔÏÔÁ›·. EȉÈο Ì ٷ Ì·ÙÛÈο η¤Ï·. H ÊÚÈÎÙ‹ ·‰ÈΛ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ÁÎ¤È Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó fiÓÙˆ˜ ηÏÏÔÓÔ›, ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ ÎÈÏfiÙ· ·ÏÏ¿ Ì fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‡¯·. O‡Ù ÁÈ· ¯¿˙È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ÁÎ¤È Î·ÏÏÔÓfi˜ ÛÙË ÛÙÚ¤ÈÙ Á˘Ó·›Î· – Î·È ÌËÓ È¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ì·˜ ÙËÓ ÁÎ¤È Á˘Ó·›Î·: ÔÙ¤ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ “Alcatraz”. °È·Ù›; E›Ó·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ, ÌÈÏ›‚ ÌÈ. AÓ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÓÙÚ·˜ ‹ ÁÎ¤È Á˘Ó·›Î· ‰ËÏ·‰‹, ı· ¤ÛÙËÓ· ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ ÂΛ, Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ı· Ì ‚Á¿˙·Ó fi͈ οı ¯¿Ú·Ì·. TÔ “Key” Â›Ó·È Ì·Ú¿ÎÈ, ˙ÂÛÙfi, Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜,

ÌÂ Û˘Ì·ıËÙÈΤ˜ ÂÏ¿ÙÈÛÛ˜ ̤۷ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È Ê›Ï˜ ÛÔ˘. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ groovy (‹ ·ÏÏÈÒ˜ «¤Î·Ó˜ ÎÂÊ¿Ï·») ÎÈ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÈΛӉ˘Ó·. AÓ Ô B·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¤ÁÚ·Ê ÙÒÚ· Ù· «Ì·Ú¿ÎÈ·», ÁÈ· οÙÈ Ì·Á·˙È¿ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi ı· ¤ÁÚ·Ê («Ò˜ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ/Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ·/Ó· Á˘Ú›˙ˆ ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ·...»). ¶¤Ú·Û· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ AÓÙÒÓ·ÚÔ˘, ÎÈ ˆ˜ ÙȘ 4 ÙÔ Úˆ› Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ AϤÎÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ Î·È fiÛÔ Ì·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘: Á›Ó·Ì ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ηχÙÂÚÔÈ. ◊Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚfi˜ ·ÊËÁËÙ‹˜, ¤ÏÂÁ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·, Î·È Î¿ı ÈÛÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋ – ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Û ¤ÓÔÈ·˙ ·Ó ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓ‹ ‹ «ÛÂÓ·Úȷ΋». ¢ÂÓ Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· ¿Ù ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ AÓÙÒÓ·ÚÔ˘ ÙÒÚ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ô ›‰ÈÔ˜ – ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. O‡ÙÂ Î·Ó ˆÚ·›Â˜ ÁÎfiÌÂÓ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â, ‰ËÏ·‰‹. OfiÙÂ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙÔ Î·È Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™·˜ ÚÔÙ›ӈ fï˜ Ó· ¿Ù ÛÙËÓ «K·ÙÂÚ›Ó·», ηʤ-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Â›Ó·È ¿ÌÊıËÓÔ Î·È Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi fiÏË ÙË Ì¤Ú·: ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË, Ì ηڤÎϘ ¤Íˆ ÙȘ ηϤ˜ ̤Ú˜ Î·È Ï›ÁÔ ÛÙÚÈÌfiΈϷ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷ ÙȘ ηΤ˜. M·˙‡ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ¢O§ (¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi OÚÁ·ÓÈÛÌfi §·ÌÚ¿ÎË) Ô˘ ÙÚÒÓ ÛÈÙÈΤ˜ «ÙËÁ·ÓȤ˜», ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Ô‡˙Ô. T· ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ Ê¿Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·. EÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤ӷ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Ù· ̤ÚË Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ÙÚˆ˜ Ì ϛÁ· ÏÂÊÙ¿... ÛÔοÚÔÌ·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛΈ ÊıËÓfi ÔÙȉ‹ÔÙÂ. BÚ¤ıËη ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Ù˘ EPT, ÛÙÔ Ú·‰ÈÔ̤Á·ÚÔ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, fiÔ˘ ›¯· Ó· ¿ˆ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ÊÔÚÔ‡Û ÎÔÓÙ¿ ηÏÙÛ¿ÎÈ· – Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È˜: ¤Ó· Ù˘ÚÔÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÎÈ ¤Ó· ÙÛ¿È, .¯., Ù· ÏËÚÒÓÂȘ 1,80. O‡ÙÂ Î·Ó ‰‡Ô ¢ÚÒ! T· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÊıËÓ¿, Î·È Ù· È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ٷ 3 ¢ÚÒ. O‡Ù ÛÙÔ Ú·‰ÈÔ̤Á·ÚÔ Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· ¿Ù ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Â›Ó·È ÊÏ·Ù ÂÓÙÂÏÒ˜, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÛ›ÁÎÈÓÔ ıfiÚ˘‚Ô-·ÓÙ‹¯ËÛË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ ηÓÙ›Ó˜ Î·È ÙÔ ¿ÛÚÔ Êˆ˜ ı·-Ù·-ÂȘ-fiϷηÚÁÈfiÏË, Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Ô˘ıÂÓ¿. OÈ ÎÔ¤Ï˜ Â›Ó·È ÓfiÛÙÈ̘: Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂Ó˜, Û˘¯Ó¿ Ì ÌÏ ÛÎȤ˜ Ù‡Ô˘ «ÌÂ-Ù·-Ì¿ÙÈ·-Ù˘-ŒÏÏ˘», Ì Áfi‚˜-ÌÂÛ·›·-Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, Ì ·ÓÙ·‡ÁÂȘ Î·È ÙÛ¿ÓÙ˜ Z¿Ú· Î·È ÊıËÓ¿ ÙÛÈÁ¿Ú·. E›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÚÈ¿ÚÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ – ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ı· ’Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÙÛÈ, Î·È ÙÔ Ù˘ÚÔÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ 5 ÏÂÙ¿, ˙fiÚÈ 7. I‰·ÓÈο, ı· ÛÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ηÏÏÔÓ¤˜ Ì ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Î·È Î·ÏÏÔÓÔ› ¯ˆÚ›˜ Î·Ó ÛÔ˘ÙȤÓ. K·È Ì η¤Ï· Ì¿ÙÛˆÓ ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË – ÁÔ˘·Ù¤‚ÂÚ. AÏÏ¿, ·˜ ·Ó·ÛÙÂÓ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ù· ¿È·ÛÙ· ȉ·ÓÈο. ◊ ·˜ ÌËÓ È‰ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Î·ıfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. ∞ Key, ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380 Alcatraz, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, 210 9316.417 K·ÙÂÚ›Ó·, ¶Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË 3, 210 3214.354


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


ATHENS VOICES

§fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

* ™ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ ›˜; KÔ›Ù·, ÂΛ Â›Ó·È ÛÙÚ˘ÊÓÔ› Î·È ·Ú¿ÍÂÓÔÈ. (™Â ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi café)

* (¶ÂÚ›Ï˘Ô˜) KÔ›Ù· ÙÒÚ· ÙË MÂÚÛÂÓÙ¤˜. ™·Ó Ó· ‚¿˙ÂȘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. (B·ıȤ˜ ÛΤ„ÂȘ Û ‚·ı‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi)

* ™Ô‡Ù·ÚÂ, ·È‰› ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË! MHN KA£E™AI!

* E›Ó·È ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. K¿Ùˆ Ô˘Ï¿Ó ‚È‚Ï›· Î·È ¿Óˆ ÙÚÒÓÂ. (OÚÈÛÌfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘. ºÔÈÙ‹ÙÚȘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Discobole.)

* A˘Ùfi Ô˘ „¿¯Óˆ, ͤڈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘. (™Â ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô)

* ™˘ÁÓÒÌË, Ô˘ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÈÓ‰È΋ οÓÓ·‚Ë; (™ÙÔÓ M·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ. Œ„·¯Ó ÙËÓ ÈÓ‰È΋ ηڇ‰· ÙÂÏÈο)

(M·Ì¿ Û ·È‰È΋ ¯·Ú¿)

* - 750 ml ›ӷÈ... Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÙ‹ÚÈ·. - ¶¤ÓÙÂ. (TÚ¤ÓÙˉ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ·ÁfiÓ·˜)

* ™ÎÔÚÈfi˜ ›̷È, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ fiÙ ¤¯ˆ ÁÂÓ¤ıÏÈ·.

* ¢ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓË ÛÔ˘. N· ÙÔ ı˘Ì¿Û·È ·˘Ùfi. (K˘Ú›Â˜, ·ÁηÏÈ·Ṳ̂Ó˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Û·Ï¿ÌÈ·. ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, TÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘)

* M·Ì¿, Ô ÕÁÈÔ˜ B·Û›Ï˘ ÙÔ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ϤÓ B·ÛÈÏ›·; (¶ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ)

(°È·ÁÈ¿)

FREE ATHENS

∫∞¶√À ™∂ •∂ƒø

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * £Â˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ “Bakalao al pil pil”; ¶·Ú·Û΢‹ 7/12, ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‚¿ÛÎÈ΢ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÌÂ Ù˘Èο È¿Ù·. MÈ·ÌÌÌ. El mundo, ÛÙȘ 20.00. * TÈ ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎÂ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi; O B·Û›Ï˘ AÏÂÍ¿Î˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «Ì.X.», ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/12, ÛÙÔ Forum Ù˘ Fnac. The Mall ÛÙȘ 19.00. * N¤· ÛÂÈÚ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔ‚ÔÏÒÓ. T·Èӛ˜ Ì˘ıÔϷۛ˜ ·fi ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ EıÓÈÎfi. ™ÙȘ 10/12 ÚÂÌȤڷ Ì ÙÔÓ «HÏ›ıÈÔ» ÙÔ˘ KÔ˘ÚÔÛ¿‚·. AÎÔÏÔ˘ı› Û˘˙‹ÙËÛË Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÓÂÏ. ™ÎËÓ‹ Rex, 19.00. * K¿ı TÚ›ÙË, ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÔÈ demon st8 οÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÙÈ. ™Ù· decks circo inverso, Ì trip hop, hip hop Î·È raga. º˘ÛÈο ÛÙÔÓ AϯËÌÈÛÙ‹, ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ηٿ ÙȘ 22.00. ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™

¢πA§∂πªª∞ ™Δ√ ¶∂∑√¢ƒOªπ√ TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH T· Ï·ÌÈfiÓÈ· Â›Ó·È Á·ÓÙ˙ˆÌ¤Ó· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÚfiÛԄ˘. AÓ·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÂÈÏËÙÈο, Ì ÌÈ· Ì·Ó›· Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÌÈÌËı› ÙËÓ Í¤ÊÚÂÓË Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. X¿ÚÙÈÓ˜ Û·ÎԇϘ Ì ÊÚ¤Ûη „ÒÓÈ· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ηÊÂÓ›·. K·ÊÂÓ›· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯·›· Î·È ÂÏ·Ù›· ¯ıÂÛÈÓ‹. K¿ıÔÓÙ·È ¤Íˆ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¯·ÛÔ̤Úˉ˜. H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ, Ô‡Ù ͤÓÔ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‚È·Û‡ÓË: «Œ¯ÂȘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ; T· ͤ¯·Û· ¿Óˆ. ¶È¿Û ÌÈ· ʈÙÈ¿. ¶¿Ú ‰·ÁΈÓÈ¿», Û·Ó·ÎfiÈÙ· ÛÈÙÈ΋, Ù˘ÏÈÁ̤ÓË Û’ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ. TÚÒÓÂ Î·È Î·Ó›˙Ô˘Ó ·fi ·Ó¿ÁÎË. KÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ˙ÂÛÙ¿. §·¯·ÓÈ¿˙Ô˘Ó, ·Û˘ÌÊÈÏ›ˆÙÔÈ Ì ٷ Ífi·Ó· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ Ï·ÙÚ›·˜ Ô˘ ¯¿ÛÎÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. ™ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Î·ÚÙÂÏ¿ÎÈ· Ì fiÓÔÌ·, ÏÔÁfiÙ˘Ô Î·È fiÛÙÔ. flÚ· ÁÈ· ‰È¿ÏÂÈÌÌ·: TÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ™·Ó ÁÈÚÏ¿ÓÙ· Âٷ̤ÓË ÛÙËÓ Îfi¯Ë ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ●

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+) °IA TI™ °YNAIKE™ O¢H°OY™... H A¶O§O°IA Afi ¿ÓÙÚ·:

«N·È, ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ, ˙ËÙÒ Û˘ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Ë

«TÔ Úˆ› ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙËÓ EıÓÈ΋ O‰fi, ÎÔÈ-

΢ڛ· Ì¿˜ ÚÔÛ¤‚·Ï ̤۷ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì·˜.

Ù¿ˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÈ Ó· ‰ˆ... ÌÈ· ÁÎfiÌÂÓ· ÌÂ

T˘ ›·ÌÂ, ΢ڛ·, ·ÎÔ‡ÛÙÂ, ÂÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·-

ÌÈ· ÎÔ˘ÚÛ¿Ú·, Ì ·ÙË̤ӷ 120, Ó· ÎÔÈÙ¿-

ÛÙÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÂÎÙÈÊȤ‰Â˜ ηÈ

˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ï·˚Ófi ηıÚ¤ÊÙË Î·È Ó· ‚¿˙ÂÈ

Ù¤ÙÔÈ·, ÙÈ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ

ÎÚ·ÁÈfiÓ!!!... K·È Ê˘ÛÈο, ¤ÙÛÈ ·ÊËÚË̤ÓË,

Ì¿Ûη ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ͽη Ì·˜ οÓÂÙÂ, ÙÈ Â›Ó·È

›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ÏˆÚ›‰· ÌÔ˘!...

·˘Ù¿ ÙÒÚ·; A˘Ù‹ Â¤ÌÂÓÂ Î·È Ì·˜ › ηÈ

TÚfiÌ·Í· ÙfiÛÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÂÛÂ Ë Í˘ÚÈÛÙÈ΋

‚ϿΘ, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ϤÂÈ, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ì·˜

Ì˯·Ó‹ ·’ ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ÙÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ·fi

ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Á¿˙ÂÈ ‚·˙¿ÎÈ ·fi ÙÔ ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ

ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿Úˆ ÙÔ

Î·È Â› ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘ AÚÌÂÓ¿ÎÔ˘ Ó· ο-

ÙÈÌfiÓÈ Ì ٷ ÁfiÓ·Ù·, ÌÔ˘ ʇÁÂÈ Î·È ÙÔ ÎÈÓË-

ÙÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ¤Ó· ›ڷ̷, Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ

Ùfi fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û· Ì ÙÔÓ ˆÌfi Î·È ÌÈÏÔ‡-

ÎÈ ÂÌ›˜, ÙfiÙ ÙË ‚Ô‡ÙËÍ· Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í· ¤Íˆ

Û·, ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·Ê¤ Ô˘ ›¯· ·Ó¿ÌÂ-

Î·È ·˘Ù‹Ó Î·È ÙÔ ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ Ô˘, ÔÌÔÏÔ-

Û· ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘

ÁÒ, ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È Â›Ì·ÛÙ Úfiı˘ÌÔÈ Ó·

laptop Ûηٿ... ¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú¿¯ËÎÂ

Ù˘ ÙÔ ·Ô˙ËÌÈÒÛÔ˘ÌÂ. K·È ˙ËÙÒ Û˘ÁÓÒÌË

Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ›¯· ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ...

Ô˘ ÙËÓ Â›· ·ÏÈÔ¯·ÌÔ‡Ú· Î·È ÎÏÒÛÛ·.

°˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ›, ÛÔ˘ ϤÂÈ ÌÂÙ¿»

ZËÙÒ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË...» (AÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛÔ, 1991) ●

❝ 10 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¢ÂÓ Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ¯ÔÓ‰Úfi˜. ¶·›ÚÓˆ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤·ÈÚÓ· Î·È ÚÈÓ.

-M¿ÚÏÔÓ MÚ¿ÓÙÔ


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ù¿Ó ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ηıfi‰Ô˘, fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú)

1

°È·Ù› ‰ÂÓ ÚˆÙ¿Ì ̤ۈ ÙÔ˘ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘˜ «EÏ», ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ know how ÙÔ˘˜ Ì ٷ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ·, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ Î·È Ó· ÙË ÛÒÛÔ˘ÌÂ; M· Î·È ÔÈ «EÏ» ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ù· «EÏ-¿ÎÈ·» ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë «EÏÔ¯›Ì Spacelines» Ó· ‚ÚÂı› ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ «NÂÊÂϛ̻ Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó. OÈ «EÏ» ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ photoshop, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ‰È¤ÚÂ˘Û·Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÈ ¤ÁÈÓ ÛοӉ·ÏÔ. MÂÙ¿ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· χÛÂȘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙ·ÙÈο ÙËÏÂÔÙÈο ¿ÓÂÏ Ì¤¯ÚÈ Ó· ͯ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·›, ‰ÈfiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¤ıÈÌ· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÔÏÔηÙÔ¯‹ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. TfiÙ ÔÈ «NÂÊÂϛ̻ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Ì ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· Î·Ù¿Û¯Ô˘Ó Ù· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ·. ŸÌˆ˜, ÌÈ· ÚÒËÓ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔÈÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ ‚Á‹Î ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿„ÂÈ Ù· Û›ÙÈ· Î·È ÙÔ Ù˙È, ·ÚΛ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ô AÏ‚·Ófi˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘, Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÂÈ.

2

ÕÎÔ˘Û· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È οÔÈ·˜ «£¤Ï͢» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙ›¯Ô˘˜: «Afi Ù· 16 ‹ÌÔ˘Ó Ì¿ÁÈÛÛ·, ÛÙ· 17 fiÏ· ÛÙ· ¯¿ÚÈÛ·, ÛÙ· 18 Û „˘¯ÔÏfiÁËÛ· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔÛfiÊËÛ·». °È·Ù› ÂÚ›ÌÂÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· «ÙÔ˘ Ù· ¯·Ú›ÛÂÈ fiÏ·»; TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÊÙÚ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· – Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ·ÔÏ¿ÓËÛË ·ÓËÏ›ÎÔ˘. M¤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· 17, Ô ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙ· Ì·ÁÈο, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ «Î·ı‹ÛÔ˘Ó», ÙȘ ‹ÚÂ Î·È ÙȘ ۋΈÛÂ, ‰ÂÓ · Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ M¿Ù˙ÈÎ T˙fiÓÛÔÓ. K·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› Ù¤ÙÔÈÔ ÛÔÎ, Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‚È‚Ï›· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜.

«Barbie TÂÈÚÂÛ›·˜» ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÙȘ ÏËÚÒÛÂÈ; ¢ÈfiÙÈ ÚÈÓ ÌÂÈ ÛÙÔÓ TÂÈÚÂÛ›·, ¤¯ÂÈ ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô KÂÓ Î·È ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘.

4

E›‰· fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ÙË Ê¿ÙÓË, ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ «¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢». AÏÏ¿ ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô. A˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ; K·ıfiÏÔ˘! AÓ ÚÔÛ¤ÍÂÙ ηϿ, Ë ÎÔ‡ÎÏ· ̤۷ ÛÙË Ê¿ÙÓË ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ!

5

M· ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘ οı TÚ›ÙË; ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ botox ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ̇˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Á¤ÏÈÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÏȘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Ë Î¿ÌÂÚ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Á¤ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.

6

TÂÏÈο Ô §¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ηٿÛÎÔÔ˜ ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó; ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ηٿÛÎÔÔ˜. ◊Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ηٿÛÎÔÔ˜! ¢ËÏ·‰‹, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‰›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Ó· ϤÂÈ fiÛÔ ·‰È΋ıËΠÂÂȉ‹ ‚Ú¤ıËΠÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÂÚÓ¿Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·. ∞

¡¤n·sv!oice.gr

he t a . w w w 0 ̤ÏË

3

AÊÔ‡, fiˆ˜ ‚Ϥˆ ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Barbie Ô˘ „ˆÓ›˙ÂÈ Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Î·È

7.00 logs 600 b

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞ ‹Úı ÛÙÔ e-mail Ì·˜

T

ÙË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿. √È ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷ-

ÛÙÒÓ Mfi‰·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó bazaar Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ AÛÙ¤ÁˆÓ

O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È οı ¶¤ÌÙË

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. ™ÙȘ 14 & 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 25 ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ATHENS VOICE, Û˘ÓÂ›˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆEDIKA

(11/12, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡)

O ÌÈÎÚfi˜ NÈÎÔÏ¿Î˘ H ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ Ë K·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ηı·Ú›ÛÙÚÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ù· ¤¯ÂÈ Ì’ ¤Ó· emo

ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ Ìfi‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ٤ٷÚ-

ÛÙ¤˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™¯Â‰È·-

GREATEST HITS

E›Ì·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó NÈÎÔÏ¿ÎË ˙ˆ ÛÙË N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· Ì ÁÔÓ›˜, ·Ô‡ ÎÈ ·‰¤ÏÊÈ·

Ô bazaar Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙ˘

ANDRIA

√È Ô˘Ú·ÓÔ› Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› Ì·˜

T¤ÏÔ˜ Ô ·Ô‡˜ Ô T¿Î˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ fiÏ· Ù· ÊÚ¿Áη Û ƒˆÛ›‰Â˜ Î·È ‚È¿ÁÎÚ·

ÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó

4th ATHENS FASHION BAZAAR

Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û ηı·Ú¿ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Bacaro (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1) Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi

Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔ·„ÂÈ, ·fi ÙȘ 12.00 ˆ˜ ÙȘ H Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ Ë ŒÊË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ì’ ¤Ó· ÓÙ¤ÊÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Û’ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ¶·ÏÔ‡ÎÈ·

TÚÒÂÈ ÌfiÓÔ ÛÔÎÔÊÚ¤Ù· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÛÈÏÔ˘¤Ù· ÎÈ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ·fi ÙËÓ fi˙· ·ÓÔÚ¤ÍÈ· Ó¢Úfi˙·

ŒÙÛÈ ˙ˆ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Ì ÌÈ· ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙ˙Ô‡ ÌËÙ¤Ú· ÎÈ ¤Ó· ¯·ÛÈÎÏ‹ ·Ù¤Ú·

TÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÓÙ·Ï·‚¤ÚÈ ÙoÓ ÂÈ¿Û·Ó ÛÙË ™ËÙ›· ̘ ÛÙË ¯·ÛÈÛÔÊ˘Ù›·

O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙÚ·‚¤Ï˜

ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ˆ οو Ô‡Ù ¤¯ˆ È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·›ÚÓˆ ¿ÚÈÛÙ· Ì ÙfiÓÔ

E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ë Ì·ÓԇϷ ›¯Â ÎÚ‡„ÂÈ ÌÈ· Û·ÎԇϷ Î·È ı· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ·

¶¿ÂÈ Î·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Î·È Ôχ Ï·ÌfiÁÈÔ Ì ηÏfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ

E›Ì·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó NÈÎÔÏ¿ÎË £Â¤ ÌÔ˘, fiÛÔ ¿ÏÏ· ·ÓÙ’ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ

21.00 (ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ bazaar). ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜: Andria, Angelos Bratis, Aslanis, Celia Dragounis, Chara Lebessi, Christos Costarellos, Costas Faliakos, Daphne Valente, Dimitris Dassios, Erifilli, Filep Motwary, Frida Karadima,

Katerinalexandraki,

Katerina

Karoussos, Kathy Heyndels, Konstantinos, Liana Camba, Loukia, Makis Tselios, Maria Mastori,

12 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Smaragdi, Vasso Consola, Veloudakis.

PARTY °π∞ SUI GENERIS ∞Δ√ª∞ TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Hilton, ÙÔ Sui Generis (BÂÓÙ‹ÚË 7, 210 7217.814) οÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘. Guest dj ı· Â›Ó·È Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

™ÊÈÁ̤ÓÔÈ, ۯ‰fiÓ ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙÔÈ, ·ıÔ-

up your mark give ve a le 't n ca u if yo

ÏÔÁÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ·fiÌ·ÎÚÔÈ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶A™OK ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆÛ¿Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÒÌ·ÙÔ˜ ‹ Û·Ó Ó· ¿Û¯Ô˘Ó ·fi SALVADOR DALI, MAO/MAIRILYN, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «THE POP ART TRADITION», ∂∫¢. PARKSTORE INTERNATIONAL, JENNY HOLZER

Û˘ÏÏÔÁÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÓÙ·, ηٿıÏÈ„Ë.

Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi. ™˘Ó¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û Û›ÙÈ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ˜ ·Ó¿ ÂÓÙ¿‰Â˜ ‹ ÂÍ¿‰Â˜. ™˘˙ËÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ηÈ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï·. ŸÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È, ›Ù ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Ì ¤Ó· Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Â›Ù ÁÓ¤ÊÔ˘Ó Ì ÂΛÓË ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. MfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÔÙËÚËÙ‹, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ¶A™OK, Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi ·˘Ù¿ÚΘ Î·È ÛÎÏËÚfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ô˘

T

A¡Δπ∫∞Δ∞£§π¶Δπ∫∞ ™∂¡∞ƒπ∞ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ˆ˜ ÙÔ ¶A™OK ÂÚÓ¿ ÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô. MfiÓÔ Ô˘ fiÙ·Ó Ô AÓ‰Ú¤·˜ ¤ÎÔ‚Â Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¶ÔÚ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ófi‰Ô˘. TÒÚ· ÙÔ ¶A™OK ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ ÂΉԯ‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË. ¶ÚfiÛˆ· ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿

14 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. OÚÈṲ̂ÓÔÈ «˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ» ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÚԂϤÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ™˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÂϯÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶A™OK, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. OÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶A™OK Ô˘, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ MME Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ T‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ‰È·ÊıÔÚ¿ ‹ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ۯ¤ÛÂȘ ‰È·ÏÔ΋˜. ¢ÂÓ ·‡Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ

...ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó, ‰˘ÓËÙÈο ¿ÓÙ·, ÙËÓ ¤ÚÔ˘Û· ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë

H ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜

TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔÓ E˘¿ÁÁÂÏÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙË «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹» ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ‡ ÌÏÔÎ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚ÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÈ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó, ‰˘ÓËÙÈο ¿ÓÙ·, ÙËÓ ¤ÚÔ˘Û· ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ Ô ¿Ù˘Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â›Ó·È Ô AϤÎÔ˜ AÏ·‚¿ÓÔ˜ Î·È ˆ˜ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™YPIZA ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹. H ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. AÏ·‚¿ÓÔ˘ Ó· «·ÔÛ˘Úı›» ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÈο ·Ï‹ fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÒ‰˘Ó˜. TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ AÏ·‚¿ÓÔ˘ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ì ˘Ú‹Ó· ÙÔÓ ™YN Î·È Ì ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ·ÌÈÁÒ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú·ÎÏ¿‰È·, ¯ˆÚ›˜ ıÂÛÌÔÔ›ËÛË Ù¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ “Federation de la Gauche”. MÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‹ ·Ï¿ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. AÓ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ fiÚÔ «Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™YPIZA» Î·È fi¯È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÌÔ‡ (fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Î›ÓËÛË AÏ·‚¿ÓÔ˘), ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ú·›ÓÂÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· K‡ÚÎÔ˘ ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. TÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓÙfi˜ ¶A™OK, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ï·˚ÎÈÛÌfi Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈ-

O Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÛ‹ÏÈη˜, Ì „·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. ¶··Ó‰ÚÂ˚Îfi˜, ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÔÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛȈËÏfi˜, ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ÎÔÌ„fi˜. «¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó. £· ‰ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· ÌÂÙfiÓ ·Ṳ́ Î·È ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı› ÙÒÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ». O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜, ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ, Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ˜. «O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÂÈϤÁÂÈ

Ó· ÌË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ¶›ÛÙ„ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ú¿ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ô˘ ı· ·Ó¤ÙÚÂ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi». ™ÙÔ ¶A™OK Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì Â·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˆÛ¿Ó Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÈο ηı·Ú‹ Î·È Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÈο ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙË. ŸÛÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÙfiʈÙÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ٷ ÂΉÔÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο MME ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·È ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ÕÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶A™OK Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· MfiÌÔÏ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÌÈ·˜ «ÂÚ›Ô˘» ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ڋ͢ Ì ÙÔÓ ¢O§, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «T· N¤·», Ë ÔÔ›· ÎÚ¿ÙËÛ οÔȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ηٿ

ÛÙÂϯÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ì ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ Î·È ı· ·ÂÁÎÏÒ‚È˙ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÂΛӷ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì «Î·ÙÂÛÙË̤ӷ», ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÁÂÓÓÔ‡Û ÔÏÈÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ë ÔÔ›· ı· ˘ÔÛΤÏÈ˙ ÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ™˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ T‡Ô˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù η‡ÛÈÌ· Ô‡Ù ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

ÛÌfi Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜. AÓÙ›ıÂÙ·, Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÂÓfi˜ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÏÏËÏÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ȉÈfiÙ˘˘ ÔÌËÚ›·˜, Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙˆÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ı‡ÌÈ˙ ¤ÛÙˆ Î·È ıˆÚËÙÈο, ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· BÂÏÙÚfiÓÈ - NٷϤ̷ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ï‡ÙË Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ KKE Û ÂÚÈıˆÚȷο ÔÛÔÛÙ¿, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·‰ÂÏÊ¿ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ E˘ÚÒË. AÓ ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ·˜ ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÊÔÚ¤· Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿ÙË §·ÊÔÓÙ¤Ó Ô˘, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ¤Î·Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÓ¤Ó¢Û ¤Ó· ηıfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. K·È ÁÈ·Ù› fi¯È

EÂȉ‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·›˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁ· ·ÈÁÓ›16 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

‰È·, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ηÓ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Û ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·. H ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· ·Ú¿Ù·ÍË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Î·È fi¯È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ Û˘Á΢Úȷ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· Ï˘ÓfiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰Âȯı› Û ۯ‹Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Î·È fi¯È Û ·Ïfi Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ··ÍȈ̤ÓÔ Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ÚÙ¤Ï. O‡Ù ı· ÚfiÛÊÂÚ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ underground Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο, Ù˘ 4˘, Ô˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È Ù˘ 5˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ÔÔ›· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∞

TÔ˘ °PH°OPH N BA§§IANATOY

AKATA§§H§O EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·Ú¯ÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÔÚÔıÂÙÈÎÔ›, Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙȘ BڢͤÏϘ, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· hiv/aids Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍË̤ڈÛË Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÂÓË̤ڈÛË. EÍË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÈ·Ù› Ó· ¿Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÛÙ, Î·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÔıÂÙÈÎÔ‡˜. 1) ŸÔÈÔ˜/· οÓÂÈ ÛÂÍ, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔʇϷÍË (ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ËÚÂÌ‹ÛÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ̷˜ ‹Û˘¯Ô˘˜), Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙÔ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ó· οÓÂÈ ÂͤٷÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÔ‡ hiv, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·ÓÒÓ˘Ì·. 2) H Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÔıÂÙÈÎÒÓ, ·Ó ‰È·ÁÓˆÛı› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰ÂÓ ı· ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi aids, ÔÙ¤. £· ·›ÚÓÂÈ 4-5 ¯¿È· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. E›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓfiËÙÔ, ÙÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹, fiˆ˜ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. HıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›, fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

Y.°. 1 MÚ¿‚Ô ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÏ¿ÛˆÛ·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï·Ù›˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Á‡Úˆ ÛÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÌËӇ̷ٷ ·Á¿˘, ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ı¿ÚÚÔ˘˜ (PRAKSIS, anthropos.gr, ¢IABA™H, K§IMAKA, O§KE, ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ K·ÌÂÚÔ‡Ó, NÈÁËÚÈ·ÓÒÓ Î.¿.), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ B, Mȯ¿ÏË ¢, N. ¶·ÙÚÂÏ¿ÎË Î.¿., Ô˘ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË. Y.°. 2 O ˘Ô˘ÚÁfi˜ YÁ›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ̤ڷ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ʈٷÁÒÁËÛË Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, ÎfiÎÎÈÓË, ·ÏÏ¿ ·Ù‡¯ËÛÂ. TÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÂÊ¿ÓıË ˆ˜ ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô «‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜»! (√È ›‰ÈÔÈ, ˆ˜ ÌÓËÌ›Ô, ÁÈ·Ù› ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È;) Y.°. 3 TÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ¤ÁÚ·ÊÂ. “1er decembre journée mondiale de lutte contre le sida et l’ exclusion des seropositives. “C’ est l’ exclusion qu’ il faut exclure, pas les seropositifs!””. Y.°. 4 OÈ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ù˘ BIANE• Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ stocrin 600, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÔÚÔıÂÙÈÎÔ›, ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛηÛÌfi ÏÂÊÙ¿, Â›Ó·È ·Ó‹ıÈÎÔ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi. ●


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

¶√§πΔπ∫∏

∞ºπ™™∞ Δ√À 1925. ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «™√μπ∂Δπ∫∂™ ∞ºπ™™∂™» ∞¶√ Δ∏ ™À§§√°∏ Δ√À ™∂ƒ°∫√ °∫ƒπ°∫√ƒπ∞¡, ∂∫¢. POLARIS

O˘Ê, ¿ÂÈ ÎÈ Ë OÏ˘Ìȷ΋ ™Â ÙÚԯȿ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë OÏ˘Ìȷ΋, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· Ô˘ÏËı› Û ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, fiˆ˜ Ù· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ì·ÓÙÈÏ¿ÎÈ· Ì ÙÔ Û‹Ì·, Ë Ù¯ÓÈ΋ ‚¿ÛË, ÔÈ Û·ÎԇϘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÂÙfi, ÔÈ Û˘Û΢·Ṳ̂Ó˜ Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ Î·È Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ ÁÈ· Ù· Ï¿ÛÙȯ·. EÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ˘Ú·Ì›‰ˆÓ, ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÓÒ Ë ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÈ΋ ‚¿ÛË ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Phanopoiia & Vafai o Mitsos Ltd, Ì·˙› Ì ¤Ó· ÛÂÙ ÌÔ˘˙fiÎÏÂȉ· Î·È ‰‡Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘ Ì Í‚ڿΈÙ˜.

∫¿Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹ ºÂ-

™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ OÏ˘Ìȷ΋˜, Ë Î˘-

‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÂ-

M ÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜; EÓÙ¿ÍÂÈ,

N· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜;

·˜ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÏÂÔÓ¤ÎÙ˜, Ó· Ù· ͤÚÔ˘-

TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È ˘ÁȤ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ MÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó˘¯ÙÂÚÈ-

ÏÈο ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi.

ÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ˘Ú·Ì›‰· ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. X·Ù˙ˉ¿Î˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

Ì ÎÈ fiÏ·! E‰Ò Ô‡ÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÔÈ· ̤ÙÚ· Î·È fiÙ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. TÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ

‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ıÈÁÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¤¯ÂÈ ÂӉȷÊÂÚı› ÎÔÈÓÔÚ·-

«Îfi„Â-Ú¿„» ¤¯ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÔÏÏÔ‡˜

Í›· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ÈÏfiÙˆÓ ÙÔ˘ A’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÎÂÓ¿ ·¤ÚÔ˜.

H ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ı¤ÙÂÈ Ù¤ÚÌ· Û ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ Û ¤Ó·Ó ÂÌ›ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË, Î·È ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿ÏÏˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· AÂÚÔKTE§ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÛËÌ·›· §È‚ÂÚ›·˜.

M ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ ı· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· 10 F16 ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ●

18 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÛÎÔÔ‡˜ ·ÎfiÌ·... Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÒÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ. £· Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ B·Û›Ï˘ M·ÁÁ›Ó·˜ Ë «·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ·» ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ¿ÚÂÈ; I‰Ô‡ Ë ·ÔÚ›·. K¿ÔÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‹‰Ë οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «˘Ô˘ÚÁfi Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜». ÕÏÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· «·Ó·ÏÒÛÈÌÔ ˘Ô˘ÚÁfi» – Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. KÈ ·˘Ùfi Ô‡Ù ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› Ó›ÎË Ù˘ N¢. TÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; °È· ÙËÓ ÒÚ·, ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÙÔ «Í¯·Ú‚¿ÏˆÌ·» ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Î. M·ÁÁ›Ó·. O ηÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹‰Ë ‰¤¯ÂÙ·È ˘Ú¿ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ï¿ıË Î·È ·‰¤ÍÈÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÓÈÒıÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌfiÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ Âı·›ÓÔ˘Ó ·fi ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ Î.

T

M·ÁÁ›Ó·... KÈ fiÙ·Ó ÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÍËÏÒÓÂÙ·È, Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È. H Û˘ÓÙ·Á‹ Â›Ó·È ·Ï‹. ŸÙ·Ó ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜, ÙfiÙ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô «·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜». H ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ·˘Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. H «Û˘ÓÙ·Á‹» ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ۠‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ «·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ» ¤Ú·ÛÂ Ë Î. M·ÚȤٷ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ›¯Â ÂˆÌÈÛÙ› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Ù˘. Œ·ÈÚÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ›Ûˆ Î·È fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔÓ Ï‹ÚˆÛ ÌfiÓË Ù˘! ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ Î. M·ÁÁ›Ó· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÂÚÔ˘ «·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡». O Î. ™¿‚‚·˜ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Â› Ì‹Ó˜ ۋΈÓ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ˘fiıÂÛË Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ T·Ì›ˆÓ. º‡Ï·Á fï˜ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ÌË ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÌÂ Î¿Ï˘„Ë Û˘Ó¯‹ ·fi ÙÔ M¤Á·ÚÔ M·Í›ÌÔ˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔÓ ·¤ÂÌ„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. K·Ú·Ì·Ó-

Ï‹˜ Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘, ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›. K·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜. OÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‹Á·ÈÓ·Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ηٷ¯Úˆ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘... TÒÚ·, ÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Í·Ó··›˙ÂÈ. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ χÎÔ˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙÔÓ Î. M·ÁÁ›Ó·, ·ÓÂÈۋ̈˜ fï˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, οÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‰ËÏ·‰‹. ◊‰Ë οÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ·›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯ÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. AÎÔ‡ÛÙËÎÂ, ·›ÊÓ˘, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ AÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ Èı·Ó‹ ˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. K¿ÔÈÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ï‡ÛË ·Ó¿Á΢ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ °ÂÚ. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ͤÚÂÈ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. MÂÚÈÎÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÂÚÌËÓ›˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÊÈÏ›·˜ ÙÔ˘ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶¿ÓÔ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ ÁÈ· «‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ» ÛÙ· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ÙÂÏÈο ·ÚıÔ‡Ó. AÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó˘Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ N¢ §Â˘Ù¤Ú· Z·ÁÔÚ›ÙË –Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÛÙË B’ AıËÓÒÓ– ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó „›ı˘ÚÔÈ... AÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. AÓ ÙÔ «Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜» Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·Ô‰ÂȯÙ› ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·, ÙfiÙÂ Ô Î. M·ÁÁ›Ó·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. £· Â›Ó·È ¤Ó·˜ –·ÎfiÌË– «·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜», ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi (Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘)... ∞


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

§›ÁË ·ÎfiÌ· Ì·Ù·Ú›·

LI - ION

O

È Ì·Ù·Ú›Â˜ ÏÈı›Ô˘ ‰ÂÓ ¿Û¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÓÈΤÏÈÔ. AÓÙ›ıÂÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙȘ ·ÔÊÔÚÙ›˙Ô˘Ì ÙÂÏ›ˆ˜, ηıÒ˜ ÌÈ· Ï‹Ú˘ ·ÔÊfiÚÙÈÛË Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. ŸÏ˜ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÏÈı›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÊfiÚÙÈÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. °È’ ·˘Ùfi ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Û·˜ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 25%-

35% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. K·È Â›Û˘ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi Û·˜ ‹ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ fiÙ·Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ, ηıÒ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ Ȥ˙ÂÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘. E›Û˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ NiMH, Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌË ¯Ú‹Û˘. H ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ ÏÈı›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· Â·Ó·ÊÔÚÙÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ·ÚȈ˜ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. MÈ· Ì·Ù·Ú›· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 20% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ۯ‰fiÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÛÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. OÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ʇϷ͢ Â›Ó·È ÛÙÔ 40% ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. OÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙÔ 100% Û ˘„Ë-

Ϥ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÙÔ Ú‡̷ ÛÙËÓ Ú›˙· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Û˘¯Ó¤˜ Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂȘ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi Û·˜. K¿ÔÈÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Â¿Óˆ ÛÙÔ Ï¿ÙÔ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì Ú‡̷. A˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ 40%50% ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›ÛÌ·Ùfi˜ Ù˘ (Î·È ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ˜, ÙÔ „˘Á›Ô, ¿ÏÈ, ›ӷÈ). ŒÓ· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï¿ÙÔ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜

Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È. A˘Ùfi ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙÔ Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÚÌ· ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ÌÈ·-‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ οı 30-40 ¯Ú‹ÛÂȘ. AÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÙÂ, ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÏÈı›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. ŸÛÔ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎȘ Â›Ó·È ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. K·È Ê˘ÛÈο ÌËÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜. ● AΔ∏ENS VOICE Á›· ¯ÓÔÏÔ Ù È · Î % ÙˆÓ ● TÔ 86 . Ó Ù˘ A.V

ÙÒ ·Ó·ÁÓˆÛ ÔÈ› PC  ¯ÚËÛÈÌÔ % ÙˆÓ ● To 79 . Ó Ù˘ A.V ÙÒ Û ÓÂÙ ·Ó·ÁÓˆ Ú ÙÂ Ó ÿ ÛÙÔ Ì·›ÓÂÈ

CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

«™ONIA» BϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·

ÏˆÓ Î·È Ì ‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈ·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· Ûˆ˙fiÙ·Ó Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ «¶˘ÚÁ¿ÎÈ ÙÔ˘ PÔ˘Ê» ‹ «¶˘ÚÁ¿ÎÈ Ù˘ AÌ·Ï›·˜», ÁÈ·Ù› Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó Ù·ÎÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Ù˘. MÈ· ÂÔ¯‹ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËΠ۠«PÔ‡ÊÔ˘», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. H ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi˜ ÏÂÁfiÙ·Ó §ÂˆÊfiÚÔ˜ PÔ˘Ê, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËΠۯÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Û «B·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘». A˘Ùfi ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. H ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘, Ì ÌfiÏȘ 18 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÊÂÙ¤ÚÈ· - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô, §ÂˆÊfiÚÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 51 Î·È ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 1, Ë ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÍËÏÒıËÎÂ. EÈ˙› fï˜ ˆ˜ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ¶A§AIOBIB§IO¶ø§EIO M·Ú›· BÔÓÙÂ-

ÙÛÈ·ÓÔ‡, MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 210 5249.688. O ηχÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯·ı›˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ È¿ÙÛ·˜. H M·Ú›·, ¢ÁÂÓ‹˜ Î·È ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ì· Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο, ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘. ŸÏ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. AÓ·Ù‡ÛÛÂÈ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. KO§√NE™ TøN TPO§E´ (KOYIZ) ¶ÔÈÔ˜

ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÎÔÏfiÓ˜ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ ÙˆÓ ÙÚfiÏÂ˚, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚfiÏÂ˚; A. H Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. B. H X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. °. H IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¢. H °·Ï·ÙÛ›Ô˘. H χÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘.

20 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

«OINOMA°EIPEION TO

METPO OÈ Í¤ÓÔÈ Ì·˜ ÁÂÏ¿Ó ‹ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÙ’ ·ÁÁÏÈο ϤÍË «¶ÈÚ¤Ô˘˜», ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ «¶·˚Ú›·˜». AÓ ¿ÏÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ̷˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ «¶ÂÈÚ·È¿˜».

ÛÂÈ, ÚÒÙÔ˜ ‰È‰¿Í·˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, Â› Ù˘ AıËÓ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ¤‚·˙ ‰ËÌÔÙÈο. OÈ Â›ÁÔÓÔÈ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÈÙ¿ÎÈ·, Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.

MOY™IKA ¶EPI¶TEPA ŒÙÛÈ ·ÔηÏÒ ÙË

°IATI TO §ENE ET™I ...TO POYº O PÔ˘Ê ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ ÙÔÓ ŸıˆÓ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. AÁfiÚ·ÛÂ Â‰Ò ÎÙ‹Ì·Ù·, ¿ÓÔÈÍ ËÁ¿‰È· ÎÈ ¤ÛÙËÛ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ·ÁÚfiÎÙËÌ·, ÌÂٷ͇ ¿Ï-

Ó¤· Ù¿ÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. B¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Ó· ·›˙ÂÈ Ì ٷ ˯›· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ÒÛÙ ӷ Ù’ ·ÎÔ‡Ó (Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·È) ÔÈ ÂÏ¿Ù˜. A’ fiÛÔ Â›¯· ·Ú·ÙËÚ‹-

» ŒÙÛÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Ù·Ì¤Ï· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ 6, ‰ÂÍÈ¿ fiˆ˜ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ›Ûˆ ·fi ÙË £‡Ú·13. E›Ó·È ¤Ó· Ï·˚Îfi Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ηÈ, ÏfiÁˆ ÁÂÈÙÓÈ¿Ûˆ˜, ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ¶AO (ÙÚÈʇÏÏÈ). O ·fiÏ˘ÙÔ˜ ·ÓÙ›Ô‰·˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈϤ: Ù˙·Ì·Ú›· ÛÙÈÏ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·˘Ï›ÙÛ· ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ï·‰ÔÌÔÁÈ¿, ÎÚ·ÛÔ‚¿ÚÂÏ·, ·ÓfiÌÔÈ· ÙÚ·¤˙È·, „¿ıÈÓ˜ ηڤÎϘ. º·ÁËÙ¿ ÌfiÓÔ Ù· ÂÍ‹˜: ÎÂÊÙ¤‰Â˜, ·Ù¿Ù˜, Û·Ï¿Ù·, Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ Î·È ÓÙÔÏÌ¿‰Â˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ οÓÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi (Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ôχ ÊÙËÓfi˜) ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·.

§Y™H TOY KOYIZ TÔ B, ‰ËÏ·‰‹ Ë X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ●


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


¢π∞¢ƒ√ª∂™

1980-2007: E›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿

∏ §›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ EÈ̤ÏÂÈ·: MAPIA §A´NA

MÂÙ¿ ·fi ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ¤¯ˆ ‚ÚÂı› Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÙfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÒ. M¤Û· ÛÙË Ì¤Ú· ÌÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ˆ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÒÚ˜ ËÛ˘¯›·˜. ™˘Ó·ÓÙÈ¤Ì·È ÂÈÏÂÎÙÈο Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ›Ù ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ οÔÈÔ cd ›Ù Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÌÔÚ› Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÌfiÓË ÌÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ¤¯ˆ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ – ÛÙ‹Óˆ, ·˘Ùfi ÂÓÓÔÒ «¯·Ú¿», ÙÔ ·˘Ù› ÌÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÒ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë Ó· ‰È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ϤÁÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙ›¯Ô. T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fï˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÚfiÔ, Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ ·ÏÈ¿ Ï¢ÎÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û‹Ì·Ù· ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙË Ú·. E›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ó¤· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ‡ «ÙÒÚ·», ηÈ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÏ¢ıÂڈ̤ӷ ·fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ηÏÔ‡È ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÊÚÂÛο‰· Î·È ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË – ÛΤ„Ô˘ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÚfiÌÔ˘. ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÎÚËÙÈΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜. NÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì È· ÙË Ï‡Ë. XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. AÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ‚ϤÂÈ ÙfiÙ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú˘ıÌfi –ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi, Ú˘ıÌfi ··Û¯fiÏËÛ˘–, Û·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ë ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ¿ÏψÛÙÂ, Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο, Ô˘ ›ӷÈ, ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ˆ ·˘Ùfi, Û·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÛÙÚÔÊ‹, ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÂÚˆÙÈÎfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È Ó· ÎÏ›ۈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ó· ··ÏÏ·ÁÒ. •¤Úˆ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ú·¯ı› ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

°È·Ù› ›̷ÛÙ Û ÌÂÙ¿‚·ÛË. T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û‹Ì·Ù· Ù· ÓÈÒıˆ Û·Ó ÊÚ¤ÛÎÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. 22 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹ Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË fiÏˆÓ Ì·˜ fiÙ·Ó ·Îԇ̠¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Ì·˜ ηχ„ÂÈ fiÏÔ˘˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Û ÛÙ›¯Ô˘˜ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË: «A˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ». «A˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ ·ÈÒÓ˜ ·ÁˆÌ¤ÓË Ô˘ ‰˘Ô „˘¯¤˜ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ» O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¿ÓıÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. TÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂΛ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ: μ¿ÛÂÈ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ì·˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ÀÔ¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ›‰È·, ÏËÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·. °È· Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ì ÛÙ· ‰Èο Ì·˜, ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ËÏ·‰‹: A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˙ԇ̠ÔÏϤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Ì·˙›, ÙÔ «ÙfiÙ», ÙÔ «ÙÒÚ·» Î·È ÙÔ «·‡ÚÈÔ». OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛıÂÓ·Úfi, Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ Ôχ ÌÈÎÚ‹. ™›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÈÂṲ̂ÓË Î·È ÈÂÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. E›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì¿˜ Ù·Ú¿˙Ô˘Ó Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ̒ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÂÏÈÛÙ› ÛÙÈÁÌ‹. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ó· ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘, Î·È Ó· ÍÂÌÚÔÛÙÈ¿˙ˆ, fiÙ·Ó ÌÔÚÒ, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¤ÍÔ‰Ô Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘. H Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. H ˙ˆ‹, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˙ˆ‹, ÙËÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈØ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¯¿ÓÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. M ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô͢ÁfiÓÔ. ™·Ó ÂÛÙ›· Ú·Û›ÓÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. K·È ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ˆÚ·›Ô, Ê˘ÛÈο Î·È ı· Ì·˜ ÙÔÓ Î·Ù··Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ı ÁÂÓÈ¿ Ï¿ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ ÙËÓ Î·ıÚ¤ÊÙÈ˙·Ó, Ô˘ ηıÚ¤ÊÙÈ˙·Ó ÙËÓ fiÌÔÚÊË fi„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘.

O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ͤÚÂÙÂ, Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔ˜. M·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ̷È. EÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈÏÔ‡Ó Ì Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜. AÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÂΛ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÎÙËı› ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÏÏ¿, Í·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ... fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È Í·Ó¿ ÌÈ· «Â·Ú¯›·», ÎÈ Â‰Ò ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· Ë ÔÏÈÙÈ΋.

ÓÔ‡Ó ··ÈÙÒ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë.

TË Ï¤ÍË «Â·Ú¯›·» ÙË Ï¤ˆ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·Ú¯ÒÓ, ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. A˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘.

TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‰È·‚¿˙ˆ Í·Ó¿ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î¿ÙÈ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ηӿÏÈ· (ERT 3, RIK) fiÔ˘ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ϤÓ ÛËÌ·ÓÙÈο, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, Ú¿ÁÌ·Ù·, ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Ì’ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ.

H ·ÓٛʷÛË ‹ Ë ·Ì˯·Ó›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÚÔ‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŸÛÔ ‚Ϥˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ‰ÂÓ ›ıÔÌ·È ¿Ú· Î·È ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ˆ. ŸÛ· Î·È Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÌÔ˘Û›·, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÚ¯ÔÌÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·fi fiÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·, ηϿ οÓÔ˘Ó Î·È ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ÌÈ· ·Ï‹ ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· ηٷӿψÛË. H ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Û ηӤӷÓ, ÛÙÔ˘˜ «ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜» ‹ ÛÙÔ˘˜ «Â·˝ÔÓÙ˜», ÁÈ· Ó· ÙÔ ˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ì·˜. MÔÚ› Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È, ÌÈÏ¿ˆ ÛÔ‚·Ú¿, ÁÈ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. AÓ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÚ·‚¿. ¢ÂÓ ·ıˆÒÓˆ ÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ΢‚ÂÚ-

H Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. H ˙ˆ‹, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˙ˆ‹, ÙËÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈØ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¯¿ÓÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿.

MÈ· Ì·ÓÙÈÓ¿‰· Ô˘ ¤ÏÂÁ ÚÔ¯Ù¤˜ οÔÈÔ˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‹ ·ÈÙ›· Ù· ZˆÓÈ·Ó¿. ŒÏÂÁ ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ fiÙÈ Ë KÚ‹ÙË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·ÏÔ‡Ûٷٷ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ· ı· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡Ìو̷.

K¿ÙÈ ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÎfi: ¢ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ÛˆÛÙ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È «Ó¤·» ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ¿ÏÏÔ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Î·È ÙÔ Í¤Úˆ, Î·È Ó· ÌË ÁÈ·ÙÚ‡ÔÌ·È ÁÈ· fi,ÙÈ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ Ï›ÂÈ, Â›ÙÚ„¤ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓÓÔÒ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ Ï›ÂÈ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ó·È, Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Î·È ÛΤ„Ë. K·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ Î˘ÚȷοÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ô˘ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Ô˘Û›·, ÙË ‰È·ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ (Û·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÛÔ˘ ÙË ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó 15 ¢ÚÒ ÂÓÒ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË Ê·˜), Ì ·Ó·Áο˙Ô˘Ó –ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó·Áο˙Ô˘Ó, Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÁÈ· Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο– Ó· ‰È·ı¤Ûˆ Î·È ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰È·ı¤Ùˆ. ∫·È ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ·fi ÙËÓ AÁ›· °Ú·Ê‹: K·È ›ÌÂı· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ˆ˜ ÓÂÎÚÔ›. °È’ ·˘Ùfi Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. °È·Ù› ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ Î·È ÌfiÓÔ. M¤Û· Û ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ¤¯ÂȘ ÂÈ, ¤¯ÂȘ Ù·˝ÛÂÈ, ¤¯ÂȘ Û˘Ó·ÓÙËı›, ¤¯ÂȘ ¯ˆÚ›ÛÂÈ, Ó·È... fiÏ· οÔ˘. A˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ˆ‹; ŸÏ· ÙÚÈÁ‡Úˆ Û ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ¿Û¯Ô˘ÓÂ.


°È’ ·˘Ùfi Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. °È·Ù› ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ Î·È ÌfiÓÔ. M¤Û· Û ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ¤¯ÂȘ ÂÈ, ¤¯ÂȘ Ù·˝ÛÂÈ, ¤¯ÂȘ Û˘Ó·ÓÙËı›, ¤¯ÂȘ ¯ˆÚ›ÛÂÈ, Ó·È... fiÏ· οÔ˘. A˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ˆ‹;

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


M·˜ ¤Ù˘¯Â Ë ÚÒÙË ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· Ù˘ fiÏ˘

TPOKANΔ∂ƒO TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH ºˆÙfi: CHARLIE MAKKOS

24 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

T·Í›‰È· ÛÙËÓ Aı‹Ó·; N·È, Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ Aı‹Ó·! ™Â ¯·Ï¿ÂÈ; AÎfiÌ· Î·È Ô˘ ¿ˆ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ÙÔ Î¿Óˆ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Û¿Óˆ, Î·È ÚÔ¯Ù¤˜ Ë ı¿ ¢¤ÛÔÈÓ· Ì ԉ‹ÁËÛ ÛÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi, ϤÂÈ, Ô˘ ÙËÓ ‹Á ÌÈ· Ê›ÏË ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ Ì’ ¤‚Á·˙Â Î·È Ì¤Ó· ‚fiÏÙ· Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ fiÙ·Ó ‹Ì·Ó ÙÔ˘ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡... K·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ò˜ Ù’ ·ÎÔ‡˜; TPO KA NTEPO! M ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙÔ Ô. M·˜ ¤Ù˘¯Â, ‚ÚÂ, Ë ÚÒÙË ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· Ù˘ fiÏ˘, ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ·, ¤Ó·˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ÎfiÎÎÈÓ· ÎÙ›ÚÈ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, Û΢ÏÈ¿, Á·ÙÈ¿, ·È‰È¿, ˙¢Á¿ÚÈ·, ÁÎÚÈ ı¿Ï·ÛÛ·, Û‡ÓÓÂÊ· ıÂ˚ο, ·Ú¿ÍÂÓ·, ÂÈıÂÙÈο Î·È Á·Ï‹ÓÈ· Ì·˙›, Ù· ÎfiÙÂÚ· Á˘·ÏÈṲ̂ӷ, ηʤ‰Â˜ ¯¿ÁÎÂÓÙ·˜, ÌÔ‡ÎÛÙÔÚ, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÙ›ÏÙ ÕıÂÓ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Î·È B·ÛÈÏfiÔ˘-

ÏÔ˜ ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ, Î·È ATM ¤¯ÂÈ Î·È Ì’ ¤Ó·Ó ηʤ ·ÓÔ›ÁÂȘ ÎÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È... ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ §¿ÙÛË, ¤Ì·ı·, ÂηÙfi ÙÔȘ ÂηÙfi ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ ’ ʛÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï· ‚ÔÏÙ›ÙÛ· Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ‰Â›Íˆ, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Îfi„ÂÈ Ù· ı·˘Ì·ÛÙÈο Ù· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ KÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÏËÓ fï˜, ÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi - Ì·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ, Â›Ó·È ÂΛ, ÙËÓ K˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ù›Áη ·ÏÏ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηÏÏÔÓ‹, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÔ‰·Ṳ́ÓÔ˘˜ Ù˘ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜ Ôϛ٘. «¶Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Ì·Ú›Ó· Ì·˜» ÌÔ˘ ’Â Ô Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿˜ Î·È Ù’ ¿ÎÔ˘Û· Û·Ó ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, Û·Ó Ó· ’Ù·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ Ë Ì·Ú›Ó·, «Ú¿ÛÈÓfi ÌÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ», Â‰Ò ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È ÁÎÚÈ, Î·È ÙÔ


¶O§H

ÛÎ˘Ï› ηÙÔ˘Ú¿ÂÈ ¿ÓÂÙ·, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ì·Ï¿Î·˜ ÙÔ ÛÎ˘Ï›, ·Ó·Ó¤ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÏ¿ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ‡ÚÏ· ÙÔ˘ ÙÚÈÛÂ˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ¶‹Á· Î·È ÙÔÓ M·ÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ M·Î‰fiÓ·, ÁÔ˘ÛÙ¿Ú·ÓÂ. M ÙÔÓ M·Î ۯ‰ȿ۷Ì fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ °Î·˙¿ÚÙ ϛÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‚ڋη Ô‡ ı· ·›ÚÓˆ ÙÔ Ì›ÓÈ ÈÛȉ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Áڿʈ, ʈÓÔ˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘, Ô˘ ÎÔ·ÓÈ¤Û·È Î·È Û˘ Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ! XÙ˘¿ÂÈ ÎÈÓËÙfi. E›Ó’ Ô §ÂÈ‚·‰¿˜. «¶Ô‡ ›۷È;». ™ÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi Î·È ›Óˆ ηʤ Ì M·Î, Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ ÙÈ ˆÚ·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ›Ӓ Ô «£ÂÚÌÔۛʈӷ˜»... «TÚÔηÓÙÂÚfi; K·Ù’ ·Ú¯‹Ó ‹‰Ë ·fi fiÓÔÌ· Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜!». N· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛÈ ÓÙÈ Ô˘ Ó· ϤÁÂÙ·È TÚÔηÓÙÂÚfi; °È·Ù› ÛÔ˘ Áڿʈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÔËۛ˜; §›ÁÔ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÈ-

ÔÙ¤ÓÈÔ, ÙÔ ¯·˙fi, Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ‚ÔËı¿ÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÛfiÚÈ ÎÈfiÏ·˜! K·È Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÛÙÔ ÍÂηÙÈÓÈ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜, οÙÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi! ¶·Ú·Î·ÏÒ, ·Á·ËÙÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ, Ó· ÌË ‰ˆ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, Î·È Ó· ‰ˆ Û· ·˜ ÛÔ˘Ó ·˜, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚËı¤Ó «ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ Ô˘ ϤÓÂÛ·È, ÂÚÈÛÙÂÚ¿ÎÈ Á¤ÓÂÛ·È!». AÓÔȯÙfi˜ Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, Î·È Ô A‚¤ÚˆÊ ÈÔ Î¿Ùˆ, Ô˘ Â›Ó·È MÔ˘Û›Ô, Î·È Ë ÙÚÈ‹Ú˘ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ... E˘ÚÒË, ‚ÚÂ, E˘ÚÒË, Î·È Ô ÂÛÚ¤ÛÔ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË... MÚ¿‚Ô, ‚ÚÂ. Y.°. M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ, ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·Ì. °ÎfiÔ˘!

«TÚÔηÓÙÂÚfi; K·Ù’ ·Ú¯‹Ó ‹‰Ë ·fi fiÓÔÌ· Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜!». N· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛÈ ÓÙÈ Ô˘ Ó· ϤÁÂÙ·È TÚÔηÓÙÂÚfi; 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


¶O§H

MÈ· Ì·Ú›Ó· Ì ٷ fiÏ· Ù˘ TÔ TÚÔηÓÙÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· ÓËÛ› Ù˘ AÓ‰·ÏÔ˘Û›·˜, 5,52 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. EΛ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ ‚ÈfiÙÔÔ˜, fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó (birdwatching). MÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ηڷ‚¿ÎÈ ·fi... Ÿ¯È; °È·Ù› ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙·ÌÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ TÚÔηÓÙÂÚfi. TÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. º‹Ì˜ ̛ϷÁ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô hot spot Ù˘ fiÏ˘, Î·È ı¤Ï·Ì ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ Â¿Ó ‹Ù·Ó ‚¿ÛÈ̘ ÔÈ ˘Ô„›Â˜. MÈ· K˘Úȷ΋ Úˆ›, ÏÔÈfiÓ... T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH E›¯· ¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi. AÚ¯Èο, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Ϥ͢, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. ¶·ÏÈ¿ ‹Á·ÈÓ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù· ·È‰È¿ Î·È ·›˙·ÓÂ, Î·È ÈÔ ÌÂÙ¿, ¤ÊË‚ÔÈ È·, οӷÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÎÚ·È¿Ï˜. ¶¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·Ì: ÛÙ¿ÛË «TPOKANTEPO». K¿ÙÈ Ó· Û È¿ÛÂÈ ÁÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· ‹ÏÈÔ, ‰›Ï· ›ӷÈ. ™ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ TÚÔηÓÙÂÚfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ birdwatcing Î·È ‰ÂÓ Û ʤÚÓÔ˘Ó Î·Ú·‚¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ dog watching –¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ·, ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ÌË– Î·È Ó· ¯·˙¤„ÂȘ ÔÏÏ¿, ˘¤ÚÔ¯·, ηÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ Î·È ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈÔÙ. E›Û˘, ¤¯ÂÈ Á·Ï¿˙È· ÛËÌ·›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ı·Ú‹ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ Ì·Ú›Ó·. Y¿Ú¯ÂÈ TÚÔηÓÙÂÚfi ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, ÛÙȘ H¶A...TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi TÚÔηÓÙÂÚfi ÙȘ K˘ÚȷΤ˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜, ʤÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ºÏfiÚÈÓÙ·, Û M·˚¿ÌÈ, Û Venice beach: ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ó· ‰ÂȘ ÙÔÓ David Hasselhoff Ó· ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙË ÁˆÓ›· Ì ÙË Û·Ó›‰· ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· „ËÏ‹ Í·ÓıÈ¿ Ì ÚÔ˙ ÊÏÔ‡Ô ÎÔÏ¿Ó Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ‚˙˙ÈÓÓÓÓ Ì ٷ ·Ù›ÓÈ· Ù˘. ŒÓ·˜ Ê·Ú‰‡˜, Ï·Îfi-

¿ÓÂÙÔ˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜. Œ¯ÂÈ Î·È HaagenÛÙÚˆÙÔ˜ Â˙fi‰ÚÔOY §O°IA ¶ TAI Dazs ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿N AKOY°O ˆ ÛÙÔ Û ¿ ÈÔ ÁÏ˘Î¤˜. E‰Ò ·›˙ÂÈ ÔÏÏ‹ ÂÓˆ ·fi ÙÔ ÓÂ Û Â ÎË, ı· Û ÓÂȘ» ÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÔÏÏ¿ ·È‰Èο ÂÚfi, Ì ÛÙÔȯȫ°È·ÓÓ¿ ·Ó ÙÔ Í·Ó·Î¿¿ÎÈ) ͇ÏÔ ËÙ¤Ú· Û ·È‰ ÚÈÔ‰Èο, ·ÊÔ‡ Ì·˙‡ÂÙ·È fiÏË Ë Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÁÎÚÈ » ! ˜ (ª Â Ô‡Ï ÛÊ˘Úȉ 3 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. T· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ο‰Ô˘˜ Î·È ÎÔÂ Ì ˘ Ô È) Î Ú «£· ¿ (¶·Ú¤· ÁÈ· „·Ú¿ · Ù Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÏfiÓ˜ Ì ʷӷ˜ ›Â Ê ÁÚ· Ù ʈÙÔ ÈÌÂÓÈÎfi» Û¯Ҙ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÔ‡ÂÚ Â ˙ Ú¿ÎÈ·. ºÔ›ÓÈΘ ¿ Á ‚ «MË Î·Ï¤Ûˆ ÙÔ Ï ÊÔ) ¿ Ì¿ÚÎÂÙ. Y¿Ú¯ÂÈ Ì·Á·˙› Ì ÔÙÈ–Û¯ÂÙÈο ÎÔÓÙÔ› ·ÁÈÔÙ, ı·ÈÔ˘ÚÈÙ¿˜ Û ʈÙÔÁÚ ÙÔ · (™ÂÎ Ï Î¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Á·˙È¿ Ì ÛÔÚ ÎfiÌ·– Î·È Áη˙fiÓ ‹ ‰ Ô Ô ¤ÚÓÂȘ Ù , ÚÂ;» Ê ˜ ÚÔ‡¯· Ù‡Ô˘ Columbia, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Î·È Ôχ˜ Ôχ˜ Ò ¶ « Ò Ì¤¯ÚÈ Â‰Ô‰ËÏ¿ÙË) ̤ÓÔ Ì·Á·˙› ÁÈ· „¿ÚÂÌ· Î·È ‰›Ï· ÎfiÛÌÔ˜. ¶·È‰È¿, Û ˜ (¶Â˙fi ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÌÔÙ›‚·. K·È ÁÈ· Û΢ÏÈ¿, ÁÔÓ›˜, ÂÚÁ¤Ó· ÌËÓ ÍÂÌ›ÓÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ Óˉ˜, Ô‰ËÏ¿Ù˜, ˙¢Á·Ú¿ÎÈ·, Ô‡ Î·È Ô‡ ηӤӷ skate, ηӤӷ ·Ù›ÓÈ. ATM ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. MÔÚ›˜ Ó· ·˜ Î·È ÙÔ ÛÎ˘Ï› ‚fiÏÙ· – ÂÈÙÚ¤- OÈ ÈÔ Ó¤ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ “Billabong”, Ô˘ ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ. T· ‰ÈÒÚÔÊ·, ÌÔÚ- ¯ÂÈ Û·Ó›‰Â˜ Î·È ÚÔ‡¯· ÁÈ· ÙÔ skate, Î·È ÙÔ ÓÙÔÎfiÎÎÈÓ·, ÙÔ‡‚ÏÈÓ· ÎÙ›ÚÈ· Ì ÙȘ ͇ÏÈÓ˜ “Breeze”, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi ¤¯ÂÈ Â¤ÚÁÎÔϘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi 2003, fiÙ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· LAMDA TechnOL ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Î·Ê¤. E‰Ò Â›Ó·È fiÏ· ÈÔ fun Flisvos Marina AE ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÊÈÏÈο –ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÏÈÁfiÙ˘ Ì·Ú›Ó·˜. ™’ ·˘Ù¿ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÊÂÙ¤- ÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜– ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È Î·ÚȘ, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó¤Ó·Ó Moby. ™ÙÔ “Coquillage” Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÔÏϤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈÔÙ. ¶·ÓÙÔ‡ ¯Ó¿˙Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÚηÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈÔÙ. XÏȉ¿ÙÔ, ·ÎÚÈ‚fi, ÛÔ‚·Úfi, Ê›ÓÔ. AÓ ·˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚfiÛ‚·ÛË Û AMEA. TÔ “Cruiser exclusive bar” Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·- ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÂÍË ÁÈ· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ AÏ¿Ûη˜ Î·È Ê¤ ÛÙË ÛÂÈÚ¿. M¤Û·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ‰˘Ó·- Û·Ï¿Ù· ÂÛÙÚ·ÁÎfiÓ, Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Ù‹, mainstream ÌÈÙ¿ÎÈ· Î·È ·Á·Ë̤ӷ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ì·Û›Ê ¤ÈÏ· Î·È Î·ÏfiÁÔ˘ÛÙË ÎÏ·ÛÈο. Ÿˆ˜ ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ì·˙‡ÂÙ·È: ‰È·ÎfiÛÌËÛË. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ·Ú¤Â˜

Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ËÏÈΛ· ÎfiÛÌÔ, Ô˘ Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙfiÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Ù·‚¤ÚÓ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ “Brasserie SUD”. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆÚ·›· È¿Ù· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ŸÏË Ë ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÊÔÚ¿ fï˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη. °È·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ̤Ú˜. E›Ó·È TÚ›ÙË Úˆ›, ÙÔ ÁÎÚÈ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Â›Ó·È ·ÛÔÚÙ› Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›Ì·È ÛÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi. ∏ÚÂÌ›·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. «E‰Ò ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È. AÏÏ¿ Â›Ó·È ˆÚ·›·» ϤÂÈ Ô Ê‡Ï·Î·˜. ŸÓÙˆ˜. E›Ó·È Û· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓ›˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. E›Ó·È ¤Ó· TÚÔηÓÙÂÚfi under construction. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·fi ÙÔ ¯¿Ô˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ·. ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ Á˘·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ÁÈÔÙ, ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ϤÓÂÈ ÙËÓ Ù˙·Ì·Ú›· ÌÈ·˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Îfi‚Ô˘Ó ‚fiÏÙ˜ ÛÙË Ì·Ú›Ó·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, fiÙ·Ó Â›Û·È ÛÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ Î·È Ó· ÌË ÛÔ˘ Ï›„ÂÈ Ù›ÔÙ·. E›Ó·È ÌÈ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Û ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÂÍÔ¯‹ Ô˘ Û ÁÂÌ›˙ÂÈ ‹ÏÈÔ Î·È Û ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ. E›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÎÔ˙ÂÚ› Î·È ¿Ú·ÁÌ·. KÈ ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·Ú›Ó·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ηı·Ú‹, ÁÂÌ¿ÙË, fiÔ˘ Ó· ¯ˆÚ¿Ó fiÏÔÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· οÓÂÙ ÂÛ›˜, ÂÌ›˜ ¿ÓÙˆ˜ ‚ڋηÌ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ËÚÂÌ›·˜ Ì·˜. ∞

M∂ ∞ƒπ£ª√À™: ú 0 ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ / ú 0,60 Î·È 0,40 (ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ) Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·Ì / ú 9,00 ÙÔ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÛÙÔ “Due Cavalieri” seaside bar / 1 ʇϷη˜ - security / 6 ˆÚÒÓ ÌÔÛ¯¿ÚÈ ÌÚÂ˙¤ Ì ·Ù¿Ù˜ ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜, ÛÙÔ “ªare-mare ristorante” °IA £A§A™™O§YKOY™ OÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘ ›ӷÈ: LAT: 37Ô 56’. 15N / LONG: 023Ô 40’. 8E

26 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

28 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


Ù˙ ·˙

H fiÏË Â›Ó·È ŒÓ· ·ÎfiÚÓÙÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, ‰‡Ô ·ÎfiÚÓÙ· ÙÔ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿. M ÙÚ›· ·ÎfiÚÓÙ· ¤¯ÂȘ È· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù˙·˙. -Lou Reed (ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ)

H TZAZ ZEI ™THN ¶O§H

ΔÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∫ø™Δ∞™ ™¶∞¡∞∫∏™

 ‰‡Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, Ô §Ô˘ PÈÓÙ ¤‚·Ï ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. TÔ ÚÔÎ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi, ÏÈÙfi Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ù˙·˙ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Î·È ÔχÏÔÎË. §›ÁÔÔχ fiÏÔÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ. H ÊÚ¿ÛË «Â›Û·È Ù˙·˙», Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÔχ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË, ·Ú¿ÍÂÓË, ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ (·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋˜) Ù˙·˙, Ô˘ ÙfiÙ ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡ÛÂ. TÒÚ· È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Ù˙·˙ Ù‡ÔÈ» Î·È Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ¿Ó ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÎÏ·Ì Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ˘ M·Ú¿ÎÔ˘, ·Ó οÓÂȘ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ı· ¤ÛÂȘ ¿Óˆ Ù˘, ı· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ù˙·˙ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ Citylink, ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ I·ÓÔ‡, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park ‹ ÛÙÔ Lycabettus, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜ ‹ ÛÙÔ Badminton, ·ÎfiÌË Î·È Û’ ¤Ó· ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ IÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ùo Ô˘›ÛÎÈ Haig Â›Ó·È Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Ë Ù˙·˙ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ÈÔ ·Ú·‰Ô-

ÛȷΤ˜ Ù˘ ÊfiÚ̘) Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÎÈ ¤ÁÈÓ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ acid-jazz, ÁÈ· ÙÔ˘˜ remixers fiˆ˜ ÔÈ “4 hero” Î·È ÔÈ “Cinematic orchestra”, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·‚Ȉ٤˜ ÙÔ˘ funk Î·È Ù˘ soul, ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Ó¤Ô˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜» Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó È‰¤Â˜ (Î·È ¿ÏÈ) ÛÙÔÓ M¿ÈϘ N٤ȂȘ Î·È ÛÙÔÓ T˙ÔÓ KÔÏÙÚ¤ÈÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Diana Krall, Ù˘ Norah Johnes Î·È Ù˘ Madeleine Peyroux, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ Michael Buble, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙËÓ all time classic jazz, ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‚ÁÂȘ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Û›ÁÔ˘Ú· Ù’ ·˘Ù› ÛÔ˘ ı· È¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÂÓfi˜ Û·ÍfiʈÓÔ˘ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔÓ TÛ¿ÚÏÈ ¶¿ÚÎÂÚ. OÈ Ù˙·˙ ‹¯ÔÈ Â›Ó·È È· ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Robert Wyatt ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Kenye West ÎÈ ·’ ÙÔÓ Elvis Costello ̤¯ÚÈ ÙËÓ Queen Latifah, ÂÓÒ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ house, Ù˘ electronica Î·È ÙÔ˘ «Ó¤Ô˘» funk. ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ï›ÁË ·’ ÙËÓ ·›ÁÏË Ù˘, ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÁÔ‡ÛÙÔ, ÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. AÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙȘ Ù˙·˙ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ fiÏË, ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ·’ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜. ÕÚ·Á ÙÈ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¶ˆ˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ù˙·˙...

™˘Ó·˘Ï›Â˜ Half Note Jazz Club (TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜)

TÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù˙·˙ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔ all time classic Ì·Á·˙› ÙÔ˘ M·Ú¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·... M ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Î·È –΢ڛˆ˜– ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. BarGuruBar - Jazz Upstairs (¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹)

E‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó «Ú¿Ì·Ù· Î·È ı¿Ì·Ù·», Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù˙·˙ Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜. Afi Û‹ÌÂÚ· 6 ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ Ù˙·˙, fiˆ˜ ÔÈ Lee Konitz, Benny Green, T. ¶·ÙÂÚ¤Ï˘, ¢. B·ÛÈÏ¿Î˘ Î.¿. ¶·Ú¿ÊˆÓÔ (AÛÎÏËÈÔ‡ 130, N¿ÔÏË)

ZˆÓÙ·Ó‹ ÛÎËÓ‹, ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ Ù˙·˙ (Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ·), οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. AıËÓ¿ Live (§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, º¿ÏËÚÔ)

O Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ˆ‰Â›Ô ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ º·Î·Ó¿, ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ Ôχ ηÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù˙·˙ Î·È ÙÔ˘ fusion. K·Ê¤ AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ (¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ) 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29

Ÿ¯È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔ-


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

ÍÂÓ› Ù˙·˙›ÛÙÈη Û¯‹Ì·Ù·. MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ (B½ÎÔ˘ 33, KÔ˘Î¿ÎÈ)

™˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ù˙·˙ Î·È ÙȘ ÈÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÊfiÚ̘. Caminito (M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ & ¶ÂÚ‰›Î·, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô)

T· live ÙÔ˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ù˙·˙ ‹¯Ô˘˜. •˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô (™ÙÔÓ M‡ÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, A. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56)

™Ù·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù˙·˙ ÛÎËÓ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

¶·ÏÏ¿˜ (BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5)

O ¯ÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ù˙·˙. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ

Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Jazz Masters, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ôχ ηÏÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. £¤·ÙÚÔ Badminton (OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· - °Ô˘‰‹)

™ÙȘ 28 & 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù˙·˙ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ New Orleans Jazz Band Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Eddy Davis.

æËÏ¿ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, Ì ı¤· ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Es Ex Quintet, ·fi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ. Cafezoe (§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 89-93, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Intercontinental)

K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‰Â›ÓÔ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ù˙·˙ ·fi ÙÔ˘˜ Interplay group. Lallabai (A›ÁÏË Z·›Ԣ)

Bar, Café Petite Fleur (¶Ï. AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ

™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÔÈ ˙ÂÛÙ¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Î·È ÔÈ Ù˙·˙ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ·ÏÈ¿ ‚ÈÓ‡ÏÈ·. Jazz in Jazz (¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ)

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ̇ÛÙ˜. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. AÓ ‹Ù·Ó ÛÙË N¤· YfiÚÎË, fiÏÔÈ ÔÈ Ù˙·˙›ÛÙ˜ ÂΛ ı· Ù· ’ÈÓ·Ó. Box (KˆÏ¤ÙÙË 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·)

M ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ù˙·˙, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛfiÔ˘Ï Î·È ÙÔ Ê·ÓÎ. All That Jazz (AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ¶·Ó·ı‹Ó·È·)

TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. Circus (N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, K¤ÓÙÚÔ)

All time café Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÂÙÚfi ‰È¿ıÂÛË Ì jazz Î·È swing. Way Out (Z. ¶ËÁ‹˜ 5, K¤ÓÙÚÔ)

H Ù˙·˙ Î·È Ù· ÌÏÔ˘˙ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜. Rosebud (OÌ‹ÚÔ˘ & ™ÎÔ˘Ê¿)

™ÈÓÂÊ›Ï ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Ù˙·˙.

Music Restaurants Baccarat (°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô)

FEDERICO AUBELE TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY ÔËÙ¢ÙÈ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ·fi ÙÔÓ ÈÙÛÈÚÈο AÚÁÂÓÙ›ÓÔ Federico Aubele, Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË ÛÙȘ 8/12 Î·È ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 9/12, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Natalia Clavier Î·È ÙÔÓ ÎÚÔ˘ÛÙfi El John. πNFO: Federic ∂ÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ o Aube le Orient C “Panamericana”, ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ˘‚Ú›‰ÈÔ ·fi tango, dub, lub (21.30/ú £ÂÛ/Ó›ÎË 20) ÛÙȘ ÊϷ̤ÓÎÔ Î·È bolero, ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙˆÓ 8/12. K· È Tiki A thens Thievery Corporation. TËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÚ- Aı‹Ó· (21.00/ú 20) ÛÙȘ Ú¢Û˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÎÈ ¤Ó· ÓÙ¤ÌÔ ÛÙÔ˘˜ “Gran Hotel Buenos Aires” ÛÙËÓ ESL ÙÔ 2003. MÂÙ¿ 9/12. Thievery ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, Â¤ÛÙÚ„ ÔÚÈÛÙÈο

K·ÙÛ·ÚfiÏ· (§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË)

TÔ Ù˙·˙ Î·È ÛfiÔ˘Ï Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi live, fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ÙˆÓ Novatet. Sesto Senso (EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ)

K¿ÔȘ ̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi jazzy Û·ÍfiʈÓÔ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ dj.

E˘Úˆ·˚Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï T˙·˙

K¿ı ¿ÓÔÈÍË ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘. °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ù˙·˙

K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú¤· ·’ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ º›ÏˆÓ Ù˘ T˙·˙, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ™˘Ó¿ÓÙËÛË T˙·˙ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ MÔ˘ÛÈ΋˜. MfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 5Ë ÊÔÚ¿. ¶·Ú¿ ı›Ó’ ·Ïfi˜

TÔ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ K·Ï·Ì·ÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Ù˙·˙ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ Ù˘ Δ˙·˙. EıÓÔ-T˙·˙ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

Ÿ¯È ·Ôχو˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1984. TÔ ÊÂÙÈÓfi ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ. H̤ڷ MÔ˘ÛÈ΋˜

K¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 21, 22/6 ÔÈ Ù˙·˙ ‹¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÎËÓ‹ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. Muse Festival

°›ÓÂÙ·È ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ˘fiÙÈÙÏÔ

ÛÙÔ Buenos Aires, fiÔ˘ ÙÔÓ ¤Ù˘¯· ¢‰È¿ıÂÙÔ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. °È· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ Ï¤ÂÈ ˆ˜ «ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2000 Î·È ÌÂÙ¿ Â·Ó‹Ïı ÛÙ·‰È·Î¿ ¯¿ÚË Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó¿‰˘ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ›‰Ô˘˜, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ›Ûˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·». Œ¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Piazzolla, ÙË Ì˘ıÔÏ·Û›· ÙÔ˘ Mfiگ˜, ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Johnny Hartman Î·È ÙË ÌÂψ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Horacio Molina, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο ÁÈ·Ù› ÙË ıˆÚ› ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÔÈËÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈο ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Ë ÌÓ‹ÌË Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Calexico, Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙȘ ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È Û˘ÌʈÓ› ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ 40s Edmundo RiverÔ, Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ «‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ ·Ó ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÂȘ Ù· 30, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ˙‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿». ●

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈÛÙÚfi Î·È ¤Ó· ÙÚ›Ô Ô˘

∏ “PANAMERICANA” Δ√À

™˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù˙·˙ Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Blues Bug, Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 8/12 ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï

56 (¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 56, KÔψӿÎÈ)

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏: JACQUE DE LOUSTAL ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ Δ√À «DIE FARBE DES TRAUMS, ∂∫¢. SCHREIBER & LLESER

St’ Astra (§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜)

™ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Richard Galliano Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÈÎÔ ·›ÍÈÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÎÏÂÎÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ Ù˙·˙.

X·Ï¿Ó‰ÚÈ & OÌ‹ÚÔ˘ 44 ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ)

30 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ù˙·˙ ‹¯ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Sax Appeal.

°·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (™›Ó· 31)

£¤·ÙÚÔ

°

·›˙ÂÈ jazz, swing, bossa nova. EÓı‡ÌÈÔÓ (AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ¶·Ù‹ÛÈ·)


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

MA£HMATA JAZZ I™TOPIA™ ™THN A£HNA

LEE KONITZ: PLAY IT

COOL!

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ jazz, o ¿ÏÙÔ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Lee Konitz ÛÙÔ Guru Upstairs. ‡ÙÂ Ô Ì‹Ó·˜ Ù˘ Jazz Ó· ÁÈÔÚÙ·˙fiÙ·Ó. OÈ ıÈ·ÛÒÙ˜ ÙÔ˘ ÈÔ ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “Jazz Masters” Î·È ÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÛÙÔ ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ ¶·ÏÏ¿˜, ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ Guru Upstairs Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 6-8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. øÚ·›·.

O

“Jazz of the future and the future of jazz”, ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ I·ÓÔ‡ ·fi 7 ˆ˜ Î·È 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ.

EÓË̤ڈÛË Jazz Compact Disc (Aη‰ËÌ›·˜ 57 ÛÙË ÛÙÔ¿)

TÔ ‚·ÛÈÎfi ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÔ˘ ı· ‚Ú›Ù fi¯È ÌfiÓÔ fi,ÙÈ „¿¯ÓÂÙ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÓË̤ڈÛË. T˙·˙ & Jazz

HÚˆÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ X·ÚˆÓ›ÙË Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ù˙·˙ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô˘ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ÁÂÚ¿ ¿Óˆ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· cd Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Î·È Ì ÌÂÚ¿ÎÈ. ™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô

32 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Lee Konitz Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: ÙÔ ¿ÏÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ, ÙÔÓ cool ÙfiÓÔ Î·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ Charlie Parker. TÂÏ›·. ¶¿ˆ ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÚfiıÂÛË Ó· Û „‹Ûˆ ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. MÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ ¿ÏÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ÒÚÈÛ ÛÔÏ¿ÚÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Claude Thornhill ÙÔ 1947. ™Ô‡‰·Û ‰›Ï· ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi È·Ó›ÛÙ· Lennie Tristano, Ô˘ ÙÔÓ ÂËÚ¤·Û fiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÛÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi.TÔ 1949 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Gil Evans Î·È Jerry Mulligan ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “Birth

T

T˙·˙ 1900-1990 - KÒÛÙ·˜ °È·ÓÓÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (§È‚¿Ó˘)

M›· ·fi ÙȘ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˙·˙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ¿ÊËÛ ¤Ó·Ó ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Ù˙·˙ & Ù˙·˙ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ - ™¿Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (AfiÂÈÚ·)

¢‡Ô ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ·˘Ù‹ Ë ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˙·˙, Ô˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ù˙·˙ - Joachim, Ernst Berendt (N¿ÛÔ˜) Miles Davis - Barry McRae (AfiÂÈÚ·) AӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù˙·˙ - Stephen Stroff (™¤Ï·˜) T˙·˙ - Marshall W. Stearns (°ÓÒÛË) IÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù˙·˙ - John Chilton (YÔ‰ÔÌ‹) H ÛÎËÓ‹ Ù˘ Ù˙·˙ - Eric J. Hobsbawn (EÍ¿ÓÙ·˜) M¿ÈϘ: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (™¤Ï·˜) M›ÏÈ XÔÏÈÓÙ¤È: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (ÕÁÚ·) M¤ÛÈ ™ÌÈı: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (EÍ¿ÓÙ·˜) NÙÈԢΠŒÏÈÁÎÙÔÓ: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (EÍ¿ÓÙ·˜) Louis Armstrong: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (Index)

www.jazz.gr www.jazznet.gr www.jazzntzaz.gr www.halfnote.gr www.bargurubar.gr www.parafono.gr www.kafealavstron.gr www.smallmusictheatre.gr

BÈ‚Ï›·

of the Cool” ÙÔ˘ Miles Davies, fiˆ˜ Atlantic Î·È Verve. ¶ÈÔ ·Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ ȉ·ÓÈο Ì·˙› ÙÔ˘ ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ “Move”, ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù· Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·ÔÙÂ- “Subconscious Lee”, “SoundÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‰›ÛÎÔ˘˜ Lee”, “All of Me” Î·È “EzzÙ˘ jazz Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ Thetic”, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÛÔ˘ ·Ó Û¤‚ÂÛ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ı· ÙËÓ jazz ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‚ÚÂȘ Ù· “The Lee Konitz ÛÔ˘. TËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Û‡ÌÚ·Í Duets”, “Live at the Half Note”, Ì ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ Tristano, “The Lee Konitz None” Î·È “Wild Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôχ As Springtime”. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÚÒÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ Dave Brubeck, Ornette Ô˘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤. M·- Coleman, Charles Mingus, Elvin ı‹Ì·Ù· jazz ÈÛÙÔÚ›·˜. ™ÙË ‰Âη- Jones, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Î·Ï‡- ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ Ô Brad Meldau. ÙÂÈ ÙËÓ jazz Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ· Î·È Ó· ÂÍÂÚ¢Ó› Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÈ ı· ÚˆÙÔ·›ÍÂÈ ÛÙȘ ÂÌÌÔ˘˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ê·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Jazz cool ‹¯Ô Ù˘ jazz. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Upstairs; £· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰Â- ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Â¤ÛÙÚ„ ‰˘- ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ì ӷٿ, Ì ‹¯Ô Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ È·Ó›ÙÔ cool bop Î·È ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÛÙ· Walter Lang (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷ- ›‰Â˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ˆ˜ ÛÌÔ‡˜, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙÈÁ- ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Trio Elf), Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì‹ ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ 1967 ÙÔ˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· K·È ÂÂȉ‹ Ù· ÎÏÈÛ¤ ‰ËÌÈ¿ÏÌÔ˘Ì “The Lee Ô˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· πNFO: Jazz Up Konitz Duets”, Û¿Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, stairs @bargu ru Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÈÙ›· £Â¿ bar, Ï·ÙÚÔ˘ 10 , æ˘Ú- Û¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÚ‹, 210 ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ 3 246.530 ŒÓ·ÚÍË . 2 “West Coast Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ jazz ˘‰Ô˜ ú 25 2.00. E›ÛÔ. ™ÙȘ 6, 7, Cool” ‹¯Ô˘, ¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ófi˜, Ô 8/12. ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· Lee Konitz ı¤ÏÂÈ Ó· Û ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙËÓ I·ˆÓ›·. ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο H ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÔ˘ ‰ÂÓ ı· ηÓ›˙ÂȘ ηٿ ÙË Ì ¤ÓÙÔÓÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÛÙË ‰ÂηÂ- ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ live. K·ÓfiÓÈÛ ÙËÓ Ù›· ÙÔ˘ ’90 Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Û ÔÚ›· ÛÔ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ٷ ·˘ÙÈ¿ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÔ˘. - °. ¢.

T


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

Charles Mingus: A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· (Index) K¿ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚È‚Ï›· ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ›Ûˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ·Ï·ÈÔ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. ** OÈ ÂΉfiÛÂȘ N¿ÛÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÂÈÚ¿ 12 ‚È‚Ï›ˆÓ (ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ Ù· «ÌÏ ‚È‚Ï›·»), Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈÔ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·›ÍÈÌÔ.

¢›ÛÎÔÈ * MÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ‰›ÛÎˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ ·›˙ÂÈ ÙÒÚ·: George Kontrafouris Trio - The Storyteller (Puzzlemusic)

OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· È¿ÓÔ ·’ ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ŒÏÏËÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi, ÚÈÓ ·ÊÔÛȈı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔ organ. Yannis Kassetas & the Funky Wizards - The truth about the alien invasion in Egypt (Puzzlemusic)

¶ÚÒÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ ηÏfi Û·ÍÔʈӛÛÙ· Î·È ÙË ˙ˆËÚ‹ ·Ú¤· ÙÔ˘, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˙·˙. ™˘ÏÏÔÁ‹: Jazz Society - Thessaloniki 2007 (Ankh)

O ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ Ù˘ T˙·˙ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ‹ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ù˙·˙. AÓ·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ 2006. FLORO - F.ly L.ow O.rder R.oll O.ver (A&N) FLORO - F.ictional L.ies O.n R.ight O.ccasions (A&N)

¢‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ºÏÒÚÔ˘ ºÏˆÚ›‰Ë, ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˙·˙ ÛÎËÓ‹˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Yiorgos Fakanas - Echoes (Libra)

O all time classic Ì·Û›ÛÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù˙·˙, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ı·˘Ì¿ÛÈˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, «Ù˙·˙›˙ÂÈ» ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.

Richard Galliano

ÌÔÚÊÔÔÈ› ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ȉ›ˆÌ· “New Musette” Ì ÛÙÔȯ›· tango, swing, waltz, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ ÔÈ Ravel Î·È Debussy. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο ¿ÏÌÔ˘Ì fiˆ˜ Ù· “French Touch”, “Ruby, My Dear”, “Concerts Ú·›Ô Ú¿ÁÌ· ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ. EȉÈο fiÙ·Ó Inedits”. Û ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË N›Î·È·, ÛÔ‡‰·Û ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Astor ÛÙË MÔ˘ÛÈ΋ Aη‰ËÌ›· Ù˘ fiPiazzolla, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Ï˘ ÙÔ˘ Ì ̤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·πNFO: ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô ÛÔ˘ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙ· Claude Noel, £EATPO °A ‰·›Ô˜ °¿ÏÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘, ÂÚÌˤÏȈÛ ٷ ‰ÈÛοÎÈ· ÙˆÓ IN™TITO §§IKOY Y ŒÓ·ÚÍË TOY ™›Ó· 31, ÓÂ˘Ù‹˜ Î·È ÛÔÏ›ÛÙ·˜ Richard Benny Goodman, 21.00. E ›ÛÔ‰Ô˜ ú 35. ¶ Galliano, Ô˘ ÛÙȘ 10/12, Ì ÙË Charlie Parker, John Ticketse ÚÔÒÏËÛË: rvic Ì›Ô˘ 39 es - ¶·ÓÂÈÛÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ Haig, ı· ÂÌÊ·Coltrane Î·È Jimmy www.tic , 210 7234.567 , ketservic ÓÈÛÙ› ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡Hendrix, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠes.gr. ™ÙÈ ˜ 10/12. ÙÔ. £· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ô Ì ÙÔÓ Claude Nougaro, Sebastien Surel ÛÙÔ ‚ÈÔÏ›, Ô ·ÏÏ¿ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙË Philippe Aerts ÛÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Piazzolla. Î·È Ô Rafael Mejias ÛÙËÓ ÓÙڷ̘. ÕÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈ- Â›Ó·È ÔÈ Jan Garbarek, Ron Carter, Chat ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, Baker, Charlie Haden. - °. ¢.

LIBERTANGO ...™TA BHMATA TOY PIAZZOLLA

ø

°

Human Touch - Movin’ (Libra)

O David Lynch, Ô °ÈÒÙ˘ KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ §¿ÓÙÛÈ·˜ ‰ÚÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. Takis Barberis - Porto Kayio (Libra)

T˙·˙ Î·È world ‹¯ÔÈ Ì·˙› Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È Â˘Ú‡ Ó‡̷.

HALF NOTE WHOLE STORY

Mode Plagal & Bosphorus - TÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ ÙÔ ¶¤Ú· (Hitch Hyke)

30 XPONIA TO ™¶ITI TH™ JAZZ

H Ù˙·˙ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹.

TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

The Happy Dog Project - Dog days Are Over (Ankh)

H Ù˙·˙, Ë ÛfiÔ˘Ï, ÙÔ Ê·ÓÎ ÎÈ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ Hammond Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ dub Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.

O (Û˘Ó)ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ HALF NOTE °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÒÚÁ·˜ ÌÈÏ¿ ÛÙËÓ ATHENS VOICE Î·È ı˘Ì·Ù·È Ù· ˘fiÁÂÈ· jazz, ÌÈ· Ì·‡ÚË Á¿Ù· Î·È Ù· Ï¿È‚ ÙÔ˘ Archie Shepp.

Blend - Misplaced (Cast-A-blast)

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ Î·È ·ÏÈÔ› Ì·‡ÚÔÈ ‹¯ÔÈ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ·fi ¤Ó·Ó dj Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ B·ÛÈÏ¿Î˘ - Parallel Lines (Candid)

ŒÓ·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘. ● 34 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ï¿ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Ÿ,ÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ıÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ¿ÏÏË ‰‡Ó·ÌË. ™·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Half Note, Ô˘ ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ Ù˘ jazz...

«TÔ Half Note ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË

O BOBBY FEW ™Δ√ ¶ƒøΔ√ §∞´μ Δ√À HALF NOTE ™Δ√ ª∂Δ™

¢ÂÈÎÙ¿ÎË Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Â› Ù˘ Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. M ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ jazz Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ͤÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔÓ Dexter Gordon Î·È ÙÔÓ Monty Alexander, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤·È˙·Ó ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‹ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó¤Ú·ÙÙ·Ó Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·. Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ· ı·ÌÒÓ·˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ËÏÈÎÈ·Îfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 18 Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 88. M ÁÔ‹ÙÂ˘Â Ë ·Ú¿ÍÂÓË ·˘Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ “AÌÂÚÈηÓfi” ÛÙ· ÌÂÛ·›· ÛÙÔ˘˜ 1.628 ÌÂÁ¿Î˘ÎÏÔ˘˜ ‹ ·fi ÈÙ·ÏÈÎÔ‡˜ Î·È ‚·ÏηÓÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ. º˘ÛÈο ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙfiÙ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ Û·Ó ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ NÈÎËÊfiÚÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡, Û ¤Ó· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÈÓ ¿ÂÈ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙË ºıÈÒÙȉԘ, ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 68, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ı˘Ì¿Ì·È, ¤‚Á·˙Â Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Î‹Ô, ÂÓÒ Ô ¢ÂÈÎÙ¿Î˘ Ì·Á›Ú¢Â. EÁÒ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô T¿Î˘ ÙÔ Â›¯·Ì οÓÂÈ ÛÙ¤ÎÈ Ì·˜. E›¯Â ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Á·˙›. M·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·fiÎÔÛÌË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ jazz, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ì ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi Ù·Èӛ˜ Î·È Ù·Í›‰È·. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Û·Ó ÁÈ¿Êη. ŒÓ· Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜. K·È Û’ ·˘Ùfi Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ù·Ó ÚˆÙÔfiÚÔ˜. M·˜ ¤ıÚ„ ÙËÓ „˘¯‹ Ì ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘. TÔ ’93 fï˜ οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ. EΛ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ӷÌ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË. K·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ. TÔ ’95 ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ¿ÏÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈο ÙÔ Half Note ÛÙËÓ TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, Ì ¤Ó· ÛÔÙ Ô˘ ¤Î·Ó ¿Ù·ÁÔ. TÔ ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó ÙÒÚ·. AÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ Thriller ÙÔ˘ Michael Jackson, ÙÔ ÙÚ›ÍÈÌÔ, Ù· ‚‹Ì·Ù· Î·È ÌÈ· ʈӋ ¤ÏÂÁÂ: «¶·Ú·Û΢‹ Î·È 13, ÙÔ Half Note ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ի. A̤ۈ˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ¤·È˙Â Ô Bobby Few, Ì‹Î ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÌÈ· Ì·‡ÚË Á¿Ù·. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Ì·ÛÎfiÙ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ZÂÈ ÂΛ, Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 12 ¯ÚfiÓÈ·... ¶ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿, fiˆ˜ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ KfiÎηÏ˘, Ô NÈ΋ٷ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜, Ô °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜, Ô AϤͷӉÚÔ˜ KÔÓÙfi˜, Ô ÂοÛÙÔÙ ڤۂ˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚÂۂ›·˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÚÈÓ 3 ¯ÚÔÓÈ¿, ηÏÔη›ÚÈ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ›¯Â ¤Ó· ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ì Ì˯·Ó‹ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Y‚fiÓÓË. Aͤ¯·ÛÙ· Ï¿È‚; TfiÛ· ÔÏÏ¿. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ Bobby Few, ‰˘Ó·Ù¿ ÙˆÓ Archie Shepp Î·È Lou Donaldson. TÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Boban Markovic ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο... ∞


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


¶O§H

T

o Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Î·È ÊÙ¿Û·Ì ·ÈÛ›ˆ˜ ÛÙË 14Ë ¯ÚÔÓÈ¿! A˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÏÔÈfiÓ, 8/12, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi party ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi X¿ÚËÙÔ˜, Ì ¯ÔÚËÁfi ÙËÓ ATHENS VOICE Î·È ÙÔÓ KOSMOS 93,6 FM. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οˆ˜ Û·Ó ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜: KËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜, ¤Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÊÔÚو̤ÓÔ Ì ¢¯¤˜, ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Î·È Ôχ Ôχ ΤÊÈ.

A˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÚÙÈ ‰ÚfiÌÔ˘

™THN O¢O

Ì·ÙÔ˜ Wrap ÎÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· Ù˘ ȉ¤·˜, Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 1994: «™˘˙ËÙÔ‡Û· Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ Mȯ·Ï¿ÎÔ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Montage –Û.Û. ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Iˆ·Î›̖ ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÌÔ˘. ™ÎÂÊًηÌ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ˆÚ·›· Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ party Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Ù˘ ÁηÏÂÚ› Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÓfi˜ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ȷ٤Ϸ. M·˙Â˘Ù‹Î·Ì 300-500 ¿ÙÔÌ· ̤۷ ·fi ÙËϤʈӷ Î·È sms». O ¶¿ÓÔ˜ Mȯ·Ï¿ÎÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ˘·›ıÚÈˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «X¿ÚËÙÔ˜

XAPHTO™ T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Î¿ı ٤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹. MÂÙ¿ ·fi 14 ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ¿ÚÙÈ, ÔÈ 40 Î·È ϤÔÓ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È È· ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. Afi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00 ÌÔ˘ÛÈ΋, Ê·ÁËÙfi, happenings, Athens Voice ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ· stand, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· Û·˜ ηÏÔÛˆÚ›ÛÔ˘Ó. O T¿Î˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹-

36 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

2007», Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÔÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 10.000». H ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂÌÔÚÈÎfi ηψÛfiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Û˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿

̤۷ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·. º¤ÙÔ˜, ÔÈ «ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ì ÛÔ‡ÂÚ ‰ÒÚ·. M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ, ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ» ÙÔ˘ party ı· ·Ó¿„Ô˘Ó ÛÙȘ 10.00. Ù‡ˆÛ Û ·Ê›Û˜ 4 ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ Afi Ù· ÚÒÙ· event Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ù˘. T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·Ï‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÏÈÙ¯ÓÒÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Î·ÓÈ¿, AÓÙÒÓË K˘ÚȷηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Oikos, XÚÈÛÙ›Ó· M·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ÎÔ‡ÏË, ºÒÙË ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë Î·È M·ÓfiÏË X¿ÚÔ˘ Ù˘M «‚¿ÛË» ÙË ÁˆÓ›· HÚÔ‰fiÙÔ˘ 26 Î·È X¿ÚË- ÒıËÎ·Ó Û 10.000 ·Ê›Û˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˜, ÔÈ ËıÔÔÈÔ› EÏ¢ıÂÚ›· °ÂÚÔʈο Î·È §Âˆ- ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. Afi Ó›‰·˜ M·Ú¿Î˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚfiÔ- ÙȘ 13.00 ˆ˜ ÙȘ 15.00 ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÙÔ happening, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Living ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˜, ı· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Û·Ê›Úˉ˜: Theatre Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. Afi ÙȘ «£· ÊÙȿ͈ ¯ˆÓ¿ÎÈ· Ì ̷‡ÚË 12.00 Î·È ÌÂÙ¿, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηٿT∞ ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÂÓÒ ¤¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·ÛË ı· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¢øP∞ ™OY Ó· ÎÂÚÓ¿Ì ·fi ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·™ÙÔ party ı· ÎÂÚ¿ ÛÔ˘Ó: * ∫Ú·ÛÈ¿ ·fi ‰È¿ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÌÔ˘ Î·È ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ KOSMOS 93,6 ÊÔÚ˜ ÂÙÈΤÙ˜ (¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, M Á·¿ÓÔ˘, AÓÙˆÓ›Ô ¯ÈÒÙÈÎÔ ÏÈÎ¤Ú Ì·ÛÙ›¯·˜ FM: E‡· XÚfiÓË, °ÈÒÙ· KÔ˘) * Jacobs: °·ÏÏÈÎfi ˜ ηʤ˜ * KÔsmos FM: TȘ “Skinos”». ™Â ·Ó‡ÔÙ˜ ÙÛ¤Ù·, ¶¤ÙÚÔ˜ A‰¿Ì, IˆÛ‹Ê ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ˙ˆ ÛÙÈÁ̤˜ ı· «ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó» ÔÈ B¿ÁÁÂÚ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘- ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·Áˆ ‹˜ ÁÔ‡˜ * Athens Voice: EÊËÌÂÚ›‰Â˜,  ÂÎÏ‹ÍÂȘ. To ºˆÓËÙÈÎfi ™‡¯Ù·Ú›‰Ë˜. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ÚÈÔ‰Èο Î·È 10.000 ·Ê ›Û˜ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÓÔÏÔ «ŒÎÏÂȄȘ» ı· ÙÚ·ÁÔ˘Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿Ê ˆÓ * ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˜: °Ï ‰‹ÛÂÈ a capela ÎÏ·ÛÈο ÎÔÌÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ı˘Î¿ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ· –‚ϤÂ: 4 ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÔ‡, ‰›ÓÂÈ ÙÔ playlist: «£· ·›Vivaldi– Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ «¯·Ô˙Ô˘Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì jazz ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÈÎfi», ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Û‡ÁÔ˘ “ËÁ·›ÓÔ˘Ó” Ôχ ÛÙ· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Nat King Kole, Frank Sinatra... ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÔÓÔ. H Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜ AÁÓ‹ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ ÌfiÛ˜, Û¿ÏÛ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏË ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰‡Ô ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋». ¢›Ï· ·fi ÙÔ booth ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ –¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈ ¤Ó· Û¤Ú‚ÈÎÔ–, ÙÔ˘ KOSMOS ı· ÛÙÔÏÈÛÙ› ÙÔ «¢¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÓÒ ¤Ó·˜ ∞˚-B·Û›Ï˘ ÙÚÔÊ·ÓÙfi˜ Î·È ÂÈÛÙÈE˘¯ÒÓ». B·ÛÈο, ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ı· ÙÔ ÛÙÔÏ›- Îfi˜ ı· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜, Ì›· Û οı ¯·ÚÙ¿ÎÈ, ¤Ó·Ó ηÏÈοÓÙ˙·ÚÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ì·Ì›· ÁÈ· οı ÎÏ·‰›, Ì›· ¢¯‹ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÏfiÓÈ·. T· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·È‰È¿ –Û ËÏÈΛ· ÙÔ˘Á›ÓÂÙ·È ÎÙ‹Ì· fiÏ˘ Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ı· ·ÎÔ‡- Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÁÂÙ·È ‰˘Ó·Ù¿ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. °È·Ù› Ô Ù˜ fiˆ˜: face painting, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ˙ˆKOSMOS ı· ÂÎ¤ÌÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ Úfi- ÁÚ·ÊÈ΋, fiÛÔ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ –Û ËÏÈΛ· ÌfiÓÔ– ı· ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË X¿ÚËÙÔ˜, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ web ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó finger food, Ì›Ú·, ÎÚ·Û› Î·È cameras ÙÔ ¿ÚÙÈ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È Ù˘Ú›. T· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο stand ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙÔ site Ù˘ EPT ÙˆÓ: «K¿Ó ÌÈ· E˘¯‹» Î·È “WWF” ı· ˘ÂÓı˘Ì›(www.ert.gr). H Athens Voice Ì·˜ ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ LOOKmag Î·È 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. M ·˘Ù¿ Î·È Ì ÙÔ‡Ù·, ÙÔ HOMEmag ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ «·- ™¿‚‚·ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ó· ÙÔ ˙ËχÚÒÓ» fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi Ù· ÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·, Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù· Û¤· ÛÔ˘, ÁÓˆÛÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ· stands ÁÈ· Ó· Ù· ̤· ÛÔ˘, fiÏ· Ù· ˆÚ·›· ÛÔ˘ Î·È Ó· ’ÚıÂȘ Ó· Ù· ·›ÚÓÂÙ ‰ˆÚ¿Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î¿„ÂȘ ̤ڷ- ÌÂÛË̤ÚÈ-·fiÁÂ˘Ì·!


DVDs

«O E¶π™ ∫∂¶Δ∏ ™» (“The Host”) ú O ¶·ÚÎ 19,90 - XÈ MÔ

CDs

ELISA B “Back To ETH KONTO M My Groo ve” (PID ANOU ) ú 17,9 H Elis 0

ÓÁÎ ‰È¢ ÔÈÎÔÁÂÓ ı‡ÓÂÈ ¤Ó ÂÈ·Îfi ÛÓ · ÌÈÎÚfi ·Î Ì·Ú ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙȘ fi¯ı X·Ó. MÈ· ˜ ÙÔ˘ ÓfiÚÌ·  Ù·È Ï‹Ú Ô˘ ‰È·Ù· ˆ˜ fiÙ·Ó Ú ¿ÛÛ· fi ÙÔ ‚˘ ÍÂˉ¿ ıfi ÙÔ˘  ¤Ó· Ù¤Ú· ÔÙ·ÌÔ‡ ˜ –‰ËÌÈÔ ·Ô‚Ï‹Ùˆ ‡ÚÁËÌ Ó– Î·È · ·Á¿ÁÂÈ ÙË · ¯ËÌÈÎÒÓ KÔÚ¿ÙÈ ÎÔ mons Ó ÂÁÁÔÓ‹ ter film Û ÙÔ˘. Ú¿‰ÔÛË ÙË ÛÔ˘ ÙÔ˘ °ÎÔ ‰·›· ·Ù˙›Ï·, Ì ·ÏÏËÁÔÚ Â ÂÚÈÛ ÈΤ˜ ¢· ÛfiÙÂÚ˜ ÈÛıËۛ ‚ÔÌ‚·Ú‰ ˜ ·Ú¿ ÈÛÌfi ÌÂ Â Ù˘ÈÎfi ʤ Î·È ·›Ì ·... “WEE

abeth Ko ntomano ÁÓˆÛÙË u Â›Ó·È Û ÛÙËÓ EÏÏ ¯ÂÙÈο ¿ ¿‰·. ¶ÔÏ Ì¤ÓË Â‰Ò ‡ ηÎÒ˜ , Ì ·ÊÚ . °ÂÓÓËÈοÓÈΘ ٷʤÚÓ fï˜ Ú›˙ È Ó· Û˘Ì Â˜, η˘ÎÓÒÓ Ù˜ ·Ó· ÂÈ ÙȘ ÂÙ ÊÔÚ¤˜ Ù ÂÚfiÎÏˢ οÓÔ ÙËÓ jazz ÓÙ·˜  ÂÚÌËÓ›· ÚÈ˙‹ÙËÙË Ù˘. ™ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·ÈÓÔ‡ÚÁ ÊÏÂÚÙ¿Ú ÈÔ Ù˘ ÂÈ Ì ٷ b ·Ó·ÙÚ¤¯ lues Î·È ÔÓÙ·˜, fi ÙË soul ˆ˜ ‰ËÏ ÛÙË ‰ÂÎ ÒÓÂÈ Ô Ù ·ÂÙ‹ η ›ÙÏÔ˜, ÚȤڷ ÙË ÙËÓ ·ÔÎ ˜. K·È Ô ·ÏÔ‡Ó «Ó È °¿ÏÏÔÈ Ù›‚·»...

DS” (Se ason 1)

ú 29,90 TÔ Î·ÏÈÊ ÔÚÓ¤˙ÈÎÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ ı¤·ÙÚ AÚÙ˙¤ÛÙÈ Ô ÙˆÓ ‰Ú Î Â›Ó·È ·ÛÙËÚÈÔ MfiÙÔ˘ Ù‹ÙˆÓ ÙË ÈÓ. Œ¯ÔÓ ˜ N¿ÓÛÈ Ù·˜ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú ¯¿ÛÂÈ ·ÈÊ · Ù˘,  Óȉ›ˆ˜ ÚÔÛ·ı ÙËÓ ¿ÓÂÙË Â› Ó· ‰È· ˙ˆ‹ Ù˘ ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÚÔÊÔ‰Ô ¯Ô˘¿Ó· ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘  ̷ÚÈÌÔϛ٠·ÚÙÔÔÈ ˜ Ù˘ ̤ ›Ô˘-‚ÈÙÚ›Ó Û ˆ ÂÓfi˜ · . ÂȘ, ¤Ó· KÈ fiˆ˜ ¤Ú· ÁÈ· ‹‰Ë Ì·ÓÙ ¤Ú· ‰˘ ‡Ì·Ó Í ÛÏÂÈÙÔ˘Ú ‰ÈÏÒÓ ÁÈÎfi Û‡Ù·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚ ÈÓfiÙËÙ¿

CARIB O “Andorra U ” (MERG E) ú 14,9 0 E›Ù

 ÙÔÓ Ú ÔÙÈÌ¿˜ C aribou  Dan Sn a it h Á Ú ¿ ›Ù Manit ÊÂÈ ÙÔ ‰ oba, AÏ¿ Ì ȷ ‚ · Ù ‹ Ú ÙÔ ÙÚ¤¯Ô Èfi Ù Ô ˘ . Ó alias ÙÔ Î·È Ì ÙË ˘, ÙÔÔı ‚ԇϷ Û ÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰›Ô ΋˜ „˘¯ Ù˘ ËÏÂΠ‰¤ÏÂÈ· ÙÚÔÓȘ. ¢ËÏ· tr ib u te Û ‰‹ Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ Be ·  fi 60s a ch Boys IDM ÊfiÚ Î · È Ï ›Á Ô Ô ÙÈÌ‹˜ Û ·fi ÙÔ ·Ú ÊÂÚÓ ΠÏıfiÓ Ô ÔÓÙ¿ ÛÙ ˘ ÙÔÓ ¤ÔÓ Aphe Fourtet. x T w in Î TfiÛÔ ¯· ·È ÙÔÓ ÚÔ‡ÌÂÓ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ , fï˜, ‡‰È· ÛÙÔ fiÛÔ Î·È ÂÍÒÊ˘ÏÏ Ô...

TERRO R

” H ÙÂÏÂ˘Ù· ›· ÂÌÌÔÓ ‹ ÙÔ˘ KÔ ÓÙ›ÓÔ ‹Ù ˘ÂÓÙ›Ó T ·Ó Ë ·Ó· ·Ú·‚›ˆÛË ÙÔ cinema, ˘ grindh ÙˆÓ ÈÂÚÒ o use Ó ÎÈÓËÌ· Ô˘ ÊÈÏÔ ÙÔÁڿʈ ÍÂÓÔ‡Û· Ó Ó Ù· Â͈ m o v ie s ÊÚÂÓÈο ÛÙ· 70s b. ªÂÙ¿ Ù “ D e a th Ô ‰ ÈÎ fi Ù P ro o f” Ô˘ Â Ì  ÈÛ Ù Â “Planet T ‡ıËΠerror” ÛÙ ÙÔ ÔÓ «ÎÔÏÏ PfiÌÂÚ ËÙfi» ÙÔ˘ Ù PÔÓÙÚ›Á ÎÂ˙. Ó¤˜, ·fi ‚ÏËÙ˜ Û ZfiÌÈ, Ì˯·ÙÚ·ÙȈ٠ÛÂȘ ηÈ, ÈΤ˜ ‚¿fiˆ˜ ¿ ÓÙ·, ÔÏ ·Ù¤ÏÂȈ ‡ ·›Ì· ÎÈ ÙÔ˜ ÛÈÓÂ Ê›Ï Î·ÓÈ‚ ... ·ÏÈÛÌfi˜

ADVERTORIAL “A.V.”

“KUBR IC (7 DVDs K COLLECT ) ú 21,9 ION” 0

ŒÓ· ÌÈÎ Úfi, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÓ ÎÙÈÎfi ÎÔ ‰ÂÈÌÌ¿ÙÈ ÙË ˜ ÎÏËÚÔ ÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ÓÔȉÈfiÚÚ˘ı ÌÔ˘ ÛÔ ‰ · ›Ô ˘ a ˘u te u r  ›Ó ·È ·˘Ù‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ë Ì ÂÙ¿ ÂÌ‚ÏËÌ· Ù ÈÎ ¤ ˜ ‰ Ë Ì ÈÔ ˘ Ú Á ›Â ˜ Ù Ô ˘ «§Ôϛٷ» . , «SOS ¶ ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Î·Ï› MfiÛ¯·» , «2001: H O‰‡ÛÛ ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜» , «KÔ˘ Ú ‰ ÈÛ Ù fi ¶ÔÚÙÔÎ ¿ Ï È» , « M¿ÚÈ § ›Ó Ù Ô Ó » , «H §¿ Ì„Ë» Î·È « F u ll M e ta l Jacket». A˜ ·Ú¯›Û ÂÈ Ë „ËÊÔÊÔ Ú›· ÁÈ· Ù Ô ·-

TÔ ÁÎÚ· Ê›ÙÈ Î·È Ë ÌÂÙÂÍ¤Ï Ùˆ ·fi ÈÍ‹ ÙÔ˘ Î ÙËÓ Ù·Ì ¿¤Ï· stre ‰‡Ô ÔÏ et art Â›Ó ‡ ‰˘Ó·Ì · È ÈÎ Ô › ·Ú¿ÁÔÓ undergro Ù˜ Ù˘ und Î·Ï ÏÈÙ¯ÓÈÎ Û˘ ÙˆÓ ‹˜ ¤ÎÊÚ ÙÂÏÂ˘Ù· ·›ˆÓ ‰Âη Ô›ÔÈ fiÌ ÂÙÈÒÓ, Ô ˆ˜ ‰ÂÓ È ÔÌÔÚÔ‡ ÛÙ·ıÔ‡Ó Û·Ó Ó· · ÛÙËÓ ·Ô ÓÙÈÚÚfiÊËÛ‹ ÙË ‚ÈÔÌË ÙÔ˘˜ · ¯·Ó›·. H fi F ra n Ù·È¿ÓÂÙ· cesca G avin Î·È Ì ÙËÓ Â fiÌÂÓË Á ÏÈÙ¯ÓÒ ÂÓÈ¿ Î·Ï Ó, Ô˘  ÚˆÙÔÔ ÌÔÔÈÒÓ ÚÔ‡Ó ¯Ú Ù·˜ ˘ÏÈÎ ËÛÈ¿ fiˆ˜ ˘ ÛÎÔ˘ȉ ÔÏ›ÌÌ ÈÒÓ, Ï· ·Ù· ÛÙÈο · Ì·Ù· Î˘Î È¯Ó›‰È·, Û ÏÔÊÔÚ›· ‹˜ Î.Ï. ™ ÚÔηÏÒ ÔοÚÔÓÙ· ÓÙ·˜, ‰È· ˜, ÛΉ¿˙Ô ÓÙ·˜... “THE P

E RECO NGUIN GUID R E 2008” DED CLASSIC TO Iva Robert L n March, Edward AL MUSIC ay (Penguin ton & Paul Czajk Greenfield, o Books L td.) ú 34 wski ,90 O

KÈ ·ÈÛ›ˆ ˜ ÏËÛ È¿Û·Ì mood. ÛÙ· XÚ ÕÏÏÔÈ ÈÛÙÔ‡Á  ·ÏÂ‡Ô ÂÓÓ·. H ÁÈÔÚÙ¤ ˘Ó Ì ٠fiÏË Ì ˜, ¿ÏÏÔ Ë ÌÂÏ·Á ·›ÓÂÈ È Ù È˜  ¯ÔÏ›· K·È Ë F ÂÚÈÌ¤Ó Û ÁÈÔÚ Ô˘ ÙÔ NAC Ì Ô˘Ó Ì ÙÈÓfi ˘˜ ÚÔ Â ÙËÓ A ÙËÓ ·Ó Û˘ ·˘ .V ηÏÔ‡ ˘  . ÊÙÈ¿¯ Ô Ì Ù‹ ÙË Ê Ô Ó Ó ËÛ›· Ì ÓÔ˘Ó ¤ ÔÈ ÔÚ¿. °È· ÈÎÚÔ‡  Ó· ·Îfi ÚÂÈ Ô C Ù› ÌÔÚ Ì· Cult ·È‰ÈÔ‡ aribou  › . u Ù· ¯·Ú rama, ‰ Ó· Û ¯ Ô‡ÌÂÓ· Marve ÈÏ‹˜ ¯ ·Ï·ÚÒ l Ó· ο Ï Ú È‚ Ó ‹ Ô˘Ó Ì ¿‰È·  ÓÂÈ ·Îfi Ô˘ ÛÂ Ì ÚÔÛÙ¿ ÔÈÔ˜ Ì· ÈÔ ÛÙÔ ‰¤ Âٷʤı· ¤Ï  · Ú Ó Á · Ù Â fi¯È · ÚÔ, Ë ÈÛ Ì˘ı¤ÓÈÔ Ù›Ó· ÌÂ Ó Ô ¿ÁÈÔ ÙÔÚ›· Ù ÙÔ ÎÏ›Ì ÙȘ ÌÂÁ ˜ B·Û›Ï ˘ · ÙˆÓ Ë ·Ï‡ÙÂÚ Ë ˜ ÙÔ‡ ¯ ÌÂÚÒÓ Â˜ ÛÙÈÁ ¿ , Ú · È˙ Ï Ì Ï¿  ÌÈ·  ¤˜ fi Ù˘. ŒÓ· ÔÏ˘ÙÂÏ Ú·˜ ‹ Ù «°Ú·ÊÂ›Ô ‹ ηÛ · ¿·Ó KˉÂÈÒÓ Îˉ›˜, Ù · ÙÔ˘ K º›ÛÂÚ», ·ÏÏ¿ Ì ¯ˆÚ›˜ ÈÔ‡ÌÚ Ôχ ¯fiÚ ÙÔ ÈÎ .. ; . “ GRIND HOUS E/PLA ú 19,90 NET

BOOK S

“STRE E Francesc T RENEGAD E a ú 17,90 Gavin (Laurenc S” e Publish ing)

ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙË ˜ Penguin ÓËÌÂÚÒÓ ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê , Ô˘ ›ÏÔ˘˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˜ ÎÏ·ÛÈÎ ˜ Â‰Ò Î ‹˜ · È Û Reviews ·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ÛÙȘ ÙÂÏ Â˘Ù·›Â˜ ڛ˜, ·Ó ΢ÎÏÔÊÔ ·ÛÎfiËÛ Ë ÈÛÙÔÚÈÎ ÛˆÓ, lo ÒÓ ÂÌÊ· w budge Ó›t ¢ηÈڛ „Ë ‰ÈÛÎÔ ˜ ÁÈ· Î¿Ï ÁÚ·ÊÈÎÒ ˘Ó ÎÂÓÒÓ ¯ÚfiÓÔ · Î·È Ë Î¿ Ó·ÓÂˆÌ ı  ¤ Ó Ë CD Ô˘ Î Ï›ÛÙ· Ì ·ı¤Ó·˜ ı Ù· 100 · ¤ÚÂ  ӷ ¤¯Â È.

“HEAV Y THE B METAL - SO EAST” UND O Ia F (Harper Collins) n Christe ú 9,90

YOSEB U “I Will Be W (KLIK RE aiting Till Dawn ” CORDS) ú 17,90

¶ÚÒÙÔ  ÚÔÛˆÈÎ fi ¿ÏÌÔ ÏË °ÈÔ˘‚ ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ú‹. MÔ Ó B·Û›Ú› fï ˆ˜ Acro ˜ Ó· ÙÔÓ pod, ¤ÙÛ Í ¤ÚÂȘ È Î ˘ÎÏÔÊfiÚ Ù˜ ÙÔ˘ · ËÛ ÙȘ fiÂÈÚ ÚÒ˜ Ô˘ ÎÈÓ Ú Â È· Î ¿ Ô‡ÓÙ·Ó  Ù Ô ˘ d ru ÂÚ m ’n ’b a s ÛÊ·ÈÚ˜ s . E ‰ Ò Ô ÈÊÂÂ›Ó·È ÈÔ È ·ÙÌfiÎÈÓËÌ·Ù ‰È¿ıÂÛË ÔÁÚ·ÊÈÎ ÈÔ ÂÛˆ ¤˜, Ë ÙÂÚÈ΋, Ô ÙËÓ Tru T È ÂÈÚÚÔ houghts ¤ ˜ ·fi Î · È ÙÔÓ Bon ‚ÔÓÙ·È. T obo ‰ÂÓ Ô ·ÔÙ¤Ï ÎÚ‡ÂÛÌ· ·Ó ÚÂÙÈÎfi Ì Ô›ÁÂÈ ¤Ó· ÔÓÔ¿ÙÈ ‰È·ÊÔ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·ÙËÌ ˜ electro ¤ÓË Ù˘ nica.

VA “Les 50 (UNIVER P lu s G ra n d s O SAL FRA NCE) ú 9 p e ra s D u M o n de” 9

¶ÔÏ˘ÙÂÏ ‹˜ ηÛ ٛӷ Ì  ÏÈÎfi 200 ÏËÚÔÊÔÚ ÛÂÏ›‰ˆÓ È·Îfi ˘, ‰ÒÚÔ ‚ fiÓÂÈÚ· Ù Á·Ï̤ÓÔ ˆÓ Ê·Ó· ·fi Ù· ÙÈÎÒÓ ÙË ÙÔÓ «KÔ˘ ˜ fiÂÚ· Ú¤· Ù˘ ˜. Afi ™Â‚›ÏÏ˘ ·fi ÙË Ê » ÛÙËÓ « ˆÓ‹ ÙÔ˘ A˝ÓÙ·», Placido ΛÓË ÙË Do ˜ Beverl y Sills η mingo Û ‰È‡ı˘Ó È Ê˘ÛÈο ÛË ÔÚ¯‹ ˘fi ÙË ÛÙÚ·˜ ı Herbert V ڇψÓ, on Caraja fiˆ˜ Ô n ‹ Ô Igo r Markev itch...

ŒÍÔ¯Ë · Ó·ÙÔÌ›· Ù˘ «ÌÔ Ù¤Ú·ÙÔ˜ ˘ÛÈ΋˜ Ù » ·fi Ù· Ô˘ ÚÒÙ· Î ÚÈÊ¿ÎÈ· ·Ù·ÈÁÈÛÙÈ ÙˆÓ Blac ο k Sabba ÙÔ “Helt th (‹ Ì‹ er Skelte ˆ˜ r” ÙˆÓ B ÌÂÛÔÏ¿ eatles;) ‚ËÛË Ùˆ Û ÙË Ó L ÙˆÓ Dee ed Zepp p Purple e li n Î · È , ÛÙÔ ‚Ú wave, ÂÙ·ÓÈÎfi Ì Úˆ new Ù · Á ˆ Ó ÈÛ Motorhe Ù¤˜ ÙÔ˘ ad, ÙËÓ ˜ ·ÌÂÚÈο ÙÔ˘ hair ÓÈÎË ÛÎË metal η Ó‹ È ÙȘ ÛËÌ ÌÂÈ͛˜ ÂÚÈÓ¤˜  Ì ¿ÏÏ· È›‰Ë. °Ú ÓÔÔÙÚÔ ·Ì̤ÓÔ ›· fan η ÌÂ È Ì ÏÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ‡ÛÈÔ Êˆ ˘ÏÈÎfi. ÙÔ“THE M A Roy Tho RVEL VAUL m T (Running as & Peter Sand ” ers Press Bo oks) ú 4 on 1,90 ™ÎÔ

fi˜ Ù˘ ÂÂÙÂÈ· ΋˜ ·˘Ù‹ Û˘ ›ӷ È Ó· ÍÂÎÏ ˜ ¤Î‰ÔÂȉÒÛÂÈ Î·È Ôχ ÙÔ ÏÔ‡Û ¯ÚˆÌÔ ı ÈÔ ËÛ·˘ÚÔÊ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ˘Ï¿ÎÈÔ ÙË Marvel,  ˜ ÙÈ Î¤Ù·˜ ˘ ÁÈ· Âη٠‡ı˘Ó˘ ÔÌ̇ÚÈ· ÎfiÌÈÎ Û˘ Û fiÏÔÓ ÓÂȉ‹Û ÙÔÓ ÎfiÛÌ È˜ Ô. M m Ô˘ ‚Á· emorabil ›Ó Ô ˘ Ó Á È· ia ÚÒÙË Ê Êˆ˜ Ù˘ ÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈfi ÙËÙ·˜ η ηٷÓÂÌ È Ôχ in Ë̤ÓÔ · fo Ó¿ ‰Âη Ôχ η ÂÙ›·, ÁÈ· Ù·ÙÔÈÛ ÌÈ· ÙÈ΋ Ì·Ù ÙÔ˘ ·Ú È¿ ÛÙ· s ÂÏıfiÓÙÔ trips ˜.

FNAC, The Mall, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555, www.fnac.gr

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


2 Ã√¡π∞

™ÙËÓ Aı‹Ó· ϤÓÂ: £· Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÊıÔÓ· ÔÙ¿. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó: KÔ‡ÙÚ· Drambuie, ÎÔ‡ÙÚ· ‚fiÙη, ÎÔ‡ÙÚ· ÚÔ‡ÌÈ, ÎÔ‡ÙÚ· Ô˘›ÛÎÈ, ÎÔ‡ÙÚ· Ù˙ÈÓ ¿ÊıÔÓÔ. AÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó·! ™ÙËÓ Aı‹Ó· ϤÓÂ: TÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ SOUL ı· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. Trendy Ù˘¿ÎÈ·, Ó‡¯Ù· ÎfiÏ·ÛË, fiÌÔÚʘ Ê·ÙÛԇϘ, ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó: £· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ¿Ì·Ï·! Boys and girls rock, roll and give it a twist!

∫Àƒπ√™ Ã√ƒ∏°√™

Drambuie R is registered trademark of The Drambuie Liqueur Company Limited

38 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


∞£∏¡∞

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 193 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

¶§ATºOPMA BINTEO7

T√ ª∂§§√¡ ™∂ ª∂°∞§∏ √£√¡∏...

Afi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË Ë Aı‹Ó· Ì·›ÓÂÈ Û Ï·ÙÊfiÚÌ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. TÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· B›ÓÙÂÔ7 ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. º¤ÙÔ˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·fi ÔÙ¤. 13 Ù·Èӛ˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ K. Aı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, A. Djonov, N. Provost Î·È ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Almodovar, Victor Molero, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÎÔÈÓÔ‡ Ì 138 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. AÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi 8 ¯ÒÚ˜. Afi ÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Les Inattendus Film Festival Ù˘ §˘fiÓ, ÛÙÔ «·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ» ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Queens International Film Festival. KÈ ·ÎfiÌ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi §ÂÙÙÔÓ›·, N. AÊÚÈ΋, IÚÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, B¤ÏÁÈÔ Î·È A˘ÛÙÚ›·. H ÂÓfiÙËÙ· «1968+» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ οو ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ , ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· «AÁ·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ÚÒËÓ» ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ Âӈ̤Ó˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 90s. TۤηÚ Â›Û˘ Î·È ÙÔ tribute ÛÙÔ˘˜ «Ó¤Ô˘˜ A˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜» Ì ٛÙÏÔ “Mind The Steps”. T· workshops ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ È‰¤· “When a Place Becomes Character”, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ, Ô˘ ı· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘. -¶ANA°IøTH™ MENE°O™

INFO TEO7, PMA BIN ¶§ATºO Ï˘¯ÒÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ¶Ô A£HNA´™ ÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙÔ Û · ÂK , ÛÌÔ‡ ¢‹ 7 - T ¶·Ú·ÛÎ ˜ Ù·ÓÈÎfi˜, 2, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ /1 fi Ù¿ÚÙË 12 ›Â˜ ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ Ú Ô ÙÔ Ê Û Ô Ó Ú Ò Ë Ï Ï Ô  Ì· ÚÔ‚ ÚfiÁÚ·Ì tformavideo.eu www.pla

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


ÂÈÏÔÁ¤˜

TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

NI∫√™ ¶∞Δƒ∂§∞∫∏™

Δ∂á∏ NIKO™ ¶ATPE§AKH™ - EC(H)O M ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓÔ Ù›ÙÏÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô N›ÎÔ˜ ¶·ÙÚÂÏ¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ambient ‰ÚfiÌÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û ÔÙÈÎfi Â›‰Ô, Ì ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Ì ı¤Ì· ÙË Ê‡ÛË Î·È ËÁ‹ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÛ›·, NfiÙÈ· AÌÂÚÈ΋, E˘ÚÒË. M ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ·fi SLR Î·È „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ ̤¯ÚÈ Î¿ÌÂÚ· ÎÈÓËÙÔ‡. T· ¤ÚÁ· ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ P¤ÓÙÔ˘Ï·, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. K·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ô N›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· low-tempo electronica mix Û ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. SPILIOTI PROJECTS (Bacaro), ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ & AÚÈÛÙ›‰Ô˘˜ 1, 210 3211.882. ∂Áη›ÓÈ· 10/12 (¤ˆ˜ 10/1/2008).

™E ENE™TøTA XPONO, NEOI E§§HNE™ 40 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

KA§§ITEXNE™ MÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Íԉ‡ÙËÎ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ EıÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· 35 Ó¤ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. H ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢¿ÊÓË BÈÙ¿ÏË, T›Ó· ¶·Ó‰‹, ™Ù·Ì¿ÙË ™¯È˙¿ÎË. ME°APO MOY™IKH™ (Ó¤· Ù¤Ú˘Á·), B·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È KfiÎηÏË 1, 13/12 30/1/2008. TÚ.-K˘Ú., 11.00 - 19.00/ ¶¤Ì. 11.00 22.00/ ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 5 (ÌÂȈ̤ÓÔ - ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 3), ‰ˆÚ¿Ó: ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ, ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ô Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ (οı ¶¤ÌÙË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙȘ 17.00 ˆ˜ ÙȘ 22.00).

™KIE™ AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÌÒÓË, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «ÌÂٷʈÙÔÁÚ·Ê›·˜». XÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÈÎfiÓ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ „ËÊȷο, ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËı› ÌÈÎÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó» ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ·

Ì ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. KH¶O™, EÌ. MÂÓ¿ÎË 87, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.685

¶AY§O™ ™AMIO™ - «ÿXNH ™TO XPONO» ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô ÎfiÓÛÂÙ, Ô˘ «‚¿˙ÂÈ» ÙÔ ı·ً ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘, Ì ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ó· ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1970 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ù¤¯Ó˘ √Ï›Óη MËÏÈ·Ú¤ÛË-B·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË, Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ·Ï·ÈfiÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ӤԢ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜. MOY™EIO M¶ENAKH, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, Aı‹Ó·, 210 3453.111. Œˆ˜ 9/12, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: TÂÙ.-¶¤Ì.-¶·Ú. 10.00 18.00, ¶·Ú.-™¿‚. 10.00 - 22.00.

°IANNH™ B§AXAKH™ - ºøTO°PAºIZøNTA™ TÔ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË BÏ·¯¿ÎË Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘. EÈÏÂÁ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ·fi Ù· Ù·Í›‰È·

ÙÔ˘ ÛÙÔ §¿Ô˜, ÙËÓ K·ÌfiÙ˙Ë, ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì, ÙË ™˘Ú›·, ÙËÓ IÔÚ‰·Ó›·, ÙËÓ A›Á˘ÙÔ, ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi, Û˘¯Ó¿, ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ÎÔfi˜, Â›Û˘ ÈÂÚfi˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ «AÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ TÚ·‡Ì·ÙÔ˜». E§§HNIKO™ KO™MO™, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜. ∂Áη›ÓÈ· 8/12 (¤ˆ˜ 16/12), ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù.-TÚ.-¶¤Ì. 9.00 - 14.00, TÂÙ.-¶·Ú. 9.00-21.00, ™¿‚. 12.00 - 18.00, K˘Ú. 10.00 - 16.00.

¶OIO™ EXEI °PI¶H, ¶OIO™ EXEI AIDS; H Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ Aids ¤Ú·ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ °Ú·ÊÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ A™KT Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ Praksis ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. Afi ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ‰ÂȘ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË «ÛÈÙÈ΋» ÁηÏÂÚ› ÛÙÔ... XOPO™TA™IO RESIDENCE, ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330. 9/12 ¤ˆ˜ 16/12. ΔËÓ TÚ›ÙË 11/12 ÛÙȘ 23.00 ¿ÚÙÈ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ì dj sets.


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

º∂™Δπμ∞§

E ÙËÓ ATH Ë ÛÙÔ ™Ù›ÏÂ Û ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏ È ,Ù fi È· Á e.gr Ùfi ic ˆ o Ê thensv

a agenda@

™INEMA: O ¶APA¢EI™O™ TøN ¶AI¢IøN ™ÈÓÂÌ¿ ÁÈ· ·È‰È¿; ¶fiÙ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, fiÙ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi, fiÙ ÙfiÛÔ ÒÚÈÌÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. TÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ avant premieres. Ÿˆ˜ ÙÔ “Juno” ÙÔ˘ T˙¤ÈÛÔÓ P¿ÈÙÌ·Ó (8/12, 22.00) Î·È ÙÔ “Valse Sentimentale” Ù˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ BÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ Î·È ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· «¶·È‰›, ÁÔÓÈfi˜, ÔÏÈÙÈ΋». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ N›ÎÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ŸÏÁ· M·Ï¤·, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, AÓ‰Ú¤·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ K·Ê¤˙·˜. KINHMATO°PAºO™ A™TPON, §. KËÊÈÛ›·˜ 37, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6922.614. 8-9/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (ı· ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜).

Á· - AÔÛÙfiÏÔ˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÁÚ¿„ÂÈ ¿Óˆ ·fi 400.000 ı·٤˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ T˙¤ÛÈ ¶·Ô˘ÙÛ‹, °È¿ÓÓ˘ MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ¶·Û¯¿Ï˘ TÛ·ÚÔ‡¯·˜. £EATPO A£HNA,

¢ÂÚÈÁÓ‡ 14, 210 88 46.404

ª√À™π∫∏ OF MONTREAL T· 11.53’’ ÙÔ˘ “The Past Is A Grotesque Animal” ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ·ıËÓ·˚΋ indie ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ «AıËÓ·›Ô˘˜» ·fi ÙËÓ Georgia. ¶·È‰È¿ Ù˘ Elephant Six, Ì ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ frontman ÙÔ˘˜ Kevin Barnes (‹ George Fruit) Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ù· live shows. K¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÚÙÈ Ì·ÛΤ Î·È ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi ÁϤÓÙÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ê›ÏÙÚ·. M·˙› ÙÔ˘˜, Ôχ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ¿, ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ lo-fi My Wet Calvin. GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600. TÂÙ¿ÚÙË 12/12, 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25.

£∂∞Δƒ√ PENETRATOR O ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ô «·Ô‡˜» ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “πn-yer-face”, ÙÔ˘ «ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡» ÎÈ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¿ÎÌ·Û ÛÙË BÚÂÙ·Ó›· ÙˆÓ 90s. °È· Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ, ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÙÔ “Shopping and fucking” ÙÔ˘ M·ÚÎ P¤È‚ÂÓ¯ÈÏ ‹ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘ ™¿Ú· K¤ÈÓ. M¤Û· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ¿ÓÂÚÁˆÓ BÚÂÙ·ÓÒÓ Ô˘ ¯·ÚÙÔ·›˙Ô˘Ó Î·È Á˘ÚÓ¿Ó ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙ· ÎÏ·Ì –ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ T·Ù˙, ·ÏÈfiÊÈÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÒ¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ IڿΖ ı· ‰ÂȘ ÌÈ· ·ÓÂϤËÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ËıÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· N¿Ì· ÛÙÔ... E¶I KO§øNø (ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹), N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5138.067. ∞fi 18/12 οı TÚ. Î·È TÂÙ. ÛÙȘ 21.15. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 18, 15 (ÌÂȈ̤ÓÔ), ú 12 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi).

TO BE§O™ ¶OY ¢EN ¶§H°øNEI TÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘ Â‰Ò ÎÈ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ı¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È È‰Ú‡Ì·Ù· ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜, ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜, ÂȉÈο Û¯ÔÏ›·. °È· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË ·fi ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·. A˘Ù‹ ÙËÓ K˘Úȷ΋, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ H̤ڷ˜ ¶·È‰ÈÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ «TÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÁÒÓÂÈ» Ì ¯ÔÚËÁfi ÙËÓ Cosmote. £EATPO NEOY KO™MOY, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900

M¶AM¶A, MHN •ANA¶E£ANEI™ ¶APA™KEYH T›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ıËÓ·˚Îfi classic ÛÙ· ÏÔÓ‰Ú¤˙Èη ÚfiÙ˘·. H ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ P‹-

THE LEGENDARY PINK DOTS TÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¿ÓÙ· ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ underground, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ arty ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Residents Î·È ÙˆÓ Tuxedomoon. ¶·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 40 ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰Âο‰Â˜ side projects, Ô Phil “Silverman” Knight Î·È Ô Edward Ka-Spel ÙÔ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÚÔÌ·ÓÙÈο. M·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ New Zero God, Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì¿ı fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÙˆÓ Flowers Of Romance. GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600. ¶·Ú·Û΢‹ 7/12, 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 22. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366), www.i-ticket.gr (801 11 60000)

EYPI¢IKH - KOP°IA§A™ T· TGI Friday’s Û‚‹ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ‰¤Î· ÎÂÚ¿ÎÈ·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ E˘Ú˘‰È΋ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÚÁÈ·Ï¿ Ó· ÓÙ‡ÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ ¿ÚÙÈ. EÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÈ ¤Ó· Ô Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ô˘ ·Á·¿ Ôχ Ù· 80s. TGI FRIDAY’S, ¶Ï·Ù›· KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, 210 6233.947. ¶·Ú·Û΢‹ 7/12.

MARAVEYAS ILEGAL TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË. K·È ÔÈ ¶¤ÌÙ˜ ÛÙÔÓ «AϯËÌÈÛÙ‹» ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÚfiÌÔ˘... ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ». O KˆÛÙ‹˜ M·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ Î·È Ë £ÂÔ‰ÔÛ›· T˙‹ÌÔ˘ ÙËÓ Î·ÏÏÔÓ‹ ËıÔÔÈfi. M·˙› ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ۠ͯˆÚÈÛÙfi ÚfiÏÔ ÎÈ ¤Ó·˜ DJ ¤ÎÏËÍË Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Les Negresses Vertes Î·È Mano Negra Û Tuxedomoon Î·È Bregovic, Û ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË - ¿ÚÙÈ. A§XHMI™TH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹, 210 3216.240. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 22.30, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ∞ 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


°∂À™∏

PHOTO: °. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏™

ª¶√À∫π∂™

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏

∫¡π∞∑ ∂¡Δμπƒ ™·Ó ‰Ô‡Î·˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘

TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ¤ıÓÈÎ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ó· «Á‡ÂÛ·È» ÎÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Î¿ˆ˜ ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. A˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ «Â͈ÙÈÛÌÔ‡». ™ÙÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ KÓÈ·˙ EÓÙ‚›Ú (Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ë ∞˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢Ô‡Î·») ‰ÂÓ ·Ó¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÊÔÏÎfiÚ. °È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù˘ belle epoque. KÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ı· ÙÔ ÂÓÙfiÈ˙ ηÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ. ¶¿ÓÙ· Ì ٷ ηϿ ÙÔ˘˜, ÎÔÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Î·È ÂÈÌÂÏÒ˜ Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂Ó˜ Î˘Ú›Â˜ ÙÚÒÓ Ì οı ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· (¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì·ÛÙÔ˘ÓfiÚıÈ·). E›Û˘, Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ì ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¯ÔÚfi. TÔ «‚Ô˘Ì-·-·» Ô˘ Ï·Ó¿Ù·È ÛÙËÓ ›ÛÙ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·Ï·ÈÔÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙfiÓÔ (fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜, ÁÈ· ÌË Á›ÓÂÙ·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜). O °ÈÔ‡ÚÈ (Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ KÔÓÛÂÚ‚·ÙÔ˘¿Ú ÙÔ˘ KȤ‚Ô˘) ÎÈ Ô I‚¿Ó ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Ô˘ÎÚ·ÓÈο, ÚÒÛÈη, ·ÁÁÏÈο Î·È Á·ÏÏÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÌÂÏÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο. ™ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÙÔ «I’ll die for you» ÙˆÓ Antique (ÛÙ· Ô˘ÎÚ·ÓÈο), ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜ (΢ڛˆ˜ ˙Â˚Ì¤ÎÈη), ηıÒ˜ Î·È fiÛ· –ÌÔÈÚ·›·– ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· Â‰Ò Ú·‰Èfiʈӷ (ÔÓÔÌ·ÛÙÈο: PÔ˘‚¿˜, B·Ó‰‹, KÔÎΛÓÔ˘, M¿Úˆ §‡ÙÚ·, B›ÛÛË Î.Ï.). ™ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›· Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘. E›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ·, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË, ›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎË, ·ÏÏ¿ Ôχ glamorous Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ. NÈÒıÂȘ fiÙÈ Û ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·È. T· «ÈÙ¿ÎÈ·» Varenyky (ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·Ù¿Ù· Î·È „Ë̤ӷ ÛÙÔÓ ·ÙÌfi) Î·È ÙÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi borscht Â›Ó·È Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· È¿Ù· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏ· «È¿Ù· ÛÙ·Ú», fiˆ˜: ÌÈÊÙ¤ÎÈ· KȤ‚Ô˘, ÛÓ›ÙÛÂÏ (ÙÛ·ÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ), ÁÏÒÛÛ· ‚Ô‰ÈÓÔ‡ Ì ˯ً, ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ÚÛ›. «¶ÔÈÔ È¿ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÙ·Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Û·˜;» ÚˆÙÒ ÌÈ· ΢ڛ· Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ù˘, Ì ʛϘ Ù˘. «ÿÛˆ˜ ÙÔ ·ÛÙfi „¿ÚÈ, Ë ™ÈÏÈfiÙη, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÏÈ·Úfi Î·È Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÏÌË» ··ÓÙ¿. K·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ‚ϤÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘, ϤÂÈ: «K·ÌÈ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù· fiˆ˜ Ë ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË. ÿÛˆ˜ fï˜ Î·È ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ·, Ô˘ Â‰Ò Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›· ÙÔ Î‡ÚÈÔ È¿ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Û ȷ٤Ϸ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡».

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

42 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫

✱ A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462983 ΔÔ Ó¤Ô fi-

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450345.

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë Ì˘Ú·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì‡Ú·.∫·ÏϤ˜ ÙÈ̤˜. úª A§E•AN¢PEIA ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210004. °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ª ∫• A.V.

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi

Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

CIAO BISTROT

E§AIøN

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery) ™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂ

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893 ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ ÙÚÈ-

Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ, ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364 Cibus ÛÙ·

BRACHERA

Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·Ï·-

CIL∂¡Δπ√

ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8Ì.Ì

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144 M ȉȷ›ÙÂÚ˜

Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. úú ∫

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

gourmet@

BYZANTINO

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú BARAONDA

°IANTAH

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 M›ÓÈ-

ÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úú

Ì·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • CABARET VOLTAIRE

BARBARA’S FOOD COMPANY

M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

EÌ. MÂÓ¿ÎË 63-65, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.004 TÔ ·ÏÈfi ηÈ

ÁÓˆÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÂ Ó¤Ô fiÛÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· ̤۷ Û ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. úª B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú EN£YMION AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 °È· ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘-

Ú¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K¿ı ¶·Ú. jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ “Sax Appeal”, ™¿‚. ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì È¿ÓÔ Î·È ‚ÈÔÏ› Î·È K˘Ú. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο live Û¯‹Ì·Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

CIPOLLINO

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501 ªÔ-

A§E•AN¢PA

Ï›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ.

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

A§AT™I

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. ú

BRASSERIE VALAORITOU

E Ë ÛÙÔ ÙËÓ ATH ™Ù›ÏÂ Û ÒÁÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏ ÙÚ È ,Ù e.gr fi ic È· o Á v fo in athens

AªA§£∂π∞

KÓÈ·˙ EÓÙ‚›Ú: EÏ›‰Ô˜ 3, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ 210 8654.334, ·ÓÔȯٿ: TÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹ 18.00-24.00, ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ™¿‚‚·ÙÔ 20.00-3.00 Î·È K˘Úȷ΋ 14.00-12.00, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋.

APPLEBEE'S

AVALON

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V.

ÛÙÔ ÙÔ˘ Ôχ ηÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË.∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª •

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜.ú ✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜.¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi · ÙÔ Úˆ˚ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

H BOYP§IøTIN∞

CAPPUCCINO

✱ CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶∞ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230031. ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719 ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú E¶TA £A§A™™E™

COSA NOSTRA AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3310.900 ¶È¿Ù· ·fi IÙ·Ï›·

Ô˘ Ù· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Û Ôχ ˆÚ·›Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·ÊÈfi˙Ô˘ AÏ K·fiÓÂ. AÍÈfiÏÔÁË Ï›ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. ✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 K·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 ∂È-

ÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË.¶Ôχ ˆÚ·›· “‚ÂÚ¿ÓÙ·”ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ. úú ª

design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú

Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

¢Aº¡∏

✱ GOLDEN

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169 All day, ·fi ÙÔ

EL BANDONEON B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿ÚÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729 Café - bistrot ÛÙËÓ

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª

GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘-

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

E§AIA

Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

CENTRAL

M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

GB CORNER

¶Ï·Ù›· ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938 TÔ

ÁÓˆÛÙfi lounge restaurant ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË, elegant ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, cocktails Î·È ÔÈÎÈ-

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿

•ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000 •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Ô-

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı·̷ÙÈÎfi roof garden. úúú ∫ ª

¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

H ¶A§IA A£HNA

LOVE + LIFE

N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

¶π™π¡∞

Glamorous ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, ΔËÏ.: 210 7236.177, www.masa.gr (¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿)

44 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

A la Piscine ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ; N·È, ÁÈ·Ù› ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË M·Ú›Ó· Z¤·˜ ¯·˙‡ÂÙ ı¿Ï·ÛÛ·, ηڷ‚¿ÎÈ· ÎÈ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ luxury ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ restaurant ¶ÈÛ›Ó·. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙˆÓ 70s, ·ÏÏ¿ Ë renaissance Â›Ó·È Ù‡Ô˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. OfiÙ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ÛÙÔÓ Â˘ÁÂÓ‹ ·Úη‰fiÚÔ, ·›ÚÓÂÙ ÙÛÈÁ¿Ú·, Ô‡Ú·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ͤÓÔ Ù‡Ô ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ, ·fi ÙÔ entrée ÂÚ›ÙÂÚÔ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¯·›ÚÂÛÙ ٷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʈٿÎÈ· Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î‹Ô, Î·È Ì·›ÓÂÙ Û ¤Ó· glamourous ¯ÒÚÔ. TÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÎÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÙË (ÛˆÛÙ‹) ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È. ÕÏÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, Ù˙·Ì·Ú›Â˜ ·ÓÙÔ‡, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Íˆ ̤۷. TÔ Ì¤Û· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ¯Ú‹ÛÂȘ: lounge ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ, ηӷ¤‰Â˜ Ì·‡ÚÔÈ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ ÁÈ· ÚÂÌ‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ÈÛ›Ó· ‰›Ï· ÛÙË Ù˙·Ì·Ú›·, bar Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ, ÛηÌfi super, ʈÙÈÛÌfi˜ ÈÔ super, ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÂÛÙ ٷ͛‰È· ÂÈÙfiÔ˘, Î·È ‰˘Ô ÛηÏÈ¿ ÈÔ ¿Óˆ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. Open-air kitchen, ÙÚ·¤˙È· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ηڤÎϘ Ì·‡Ú˜ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ (ÔÈ Eros), Û·Ó ÎÔÌ̤ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Û·Ì¿ÓÈ·˜. T· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ·Ú·ÁÁ›ϷÌ ‹Ù·Ó ÓfiÛÙÈÌ·, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜. ¶‹Ú·Ì ۷Ͽٷ Ì ÛÔÏÔÌfi, Ú¿ÛÈÓ· Ï·¯·ÓÈο, Ì·Ú·ıfiÚÈ˙· Î·È ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÌÈÏʤÈÁ „ËÙÒÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ì ¯·ÏÔ‡ÌÈ, Î·È ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ηÙÛÈΛÛÈÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡ (ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ı˘Ì¿ÚÈ). ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ÚÈ˙fiÙÔ Ì·ÛηÚfiÓ Ì ÓÈÊ¿‰Â˜ ·ÚÌÂ˙¿Ó·˜, Ï·¯·ÓÈο Î·È ÛfiÁÈ· Ûo˜. °È· ‰Â‡ÙÂÚ· ÁÂ˘Ù‹Î·Ì ÎÂÌ¿ ÔÏ›ÙÈÎÔ Ì ·Ú·‚ÈΤ˜ ›Ù˜, Ù˙·Ù˙ÈοÎÈ Î·È Ù·ÌÔ˘Ï¤ ˆ˜ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙÚÂÎfiÙ Û¯¿Ú·˜ Ì „ËÙ‹ ·Ù¿Ù· Î·È ¿ÁÚÈ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏÈÛÙ‹. T· ÁÏ˘Î¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·¯Ï¿‰È ÔÛ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û ÁÏ˘Îfi ÎÚ·Û› Ì ۷ÊÚ¿Ó Î·È ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ, ÙÔ‡ÚÙ· ÎÚÔÎ¿Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ (Î·È Ù· ‰‡Ô ÈÔ ÛÏÈÔ‡Ú ·’ fi,ÙÈ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È). TÔ Â͢ËÚÂÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì¿˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ ·Ó ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·fi ÌÈÎÚ¿ business lunch ¤ˆ˜ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. ¢È·ı¤ÙÂÈ privée ·›ıÔ˘Û· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËı› ¤Ó· ¿ÚÙÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ. ¶¤ÌÙ˜ ¤¯Ô˘Ó live jazz/funky music, ÙȘ ¿ÏϘ ·›˙ÂÈ dj.

HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘

·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00.∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú £EOºI§O™ AÌ˘ÓÙ¿ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7252.251

H ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË Ô Î. M¿ÓÔ˜ Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ˆÚ·›· ʈӋ, TÂÙ¿ÚÙË Î· ™¿‚‚·ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÈı¿Ú· Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶¤ÌÙË Î·ÓÙ¿‰Â˜, ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Î. BÚ˘˙¿ÎË. ú ™/K M • ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 OÈ ÓfiÛÙÈ-

̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫ KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476 ™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔ-

ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

∫Ï·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi. Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú

OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ,

KOKKINE™ KOYTA§E™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 12, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7713.333 N¤Ô˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

Î·È ÊÈÏÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓfi, ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „ËÙ¿ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M ✱Q X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÌ„fi Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª•

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ-

8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880 11

restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο ÌÂ

Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

OLIVE GARDEN

¶π¶∂ƒπ

(•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔ-

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ô-

ÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂAı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

χ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú •

MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010 •¤¯·Û ·fi Ô‡ ‹Ú-

ı˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ¤ÓÙ¯ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª MA™A EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·-

Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘

MESON EL MIRADOR

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ.ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte.

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M O£øNO™ 10

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi, -ÌÈ·

✱ Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400150

AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª

N√™ΔπªIA

M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™

ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

§∂Y∫∂™

¶ÈÛ›Ó·: M·Ú›Ó· Z¤·˜, 210 4511.324, ·ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 13:00 Ì business menu. ú MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi barbeque Û ÂÚÛÈÎfi ÛÙÈÏ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ·fi ÙȘ 20.00. MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘-

ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘-

ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9 K·Ê¤˜ ‹

Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ✱ PAPER MOON City Link ™ÙÔ¿ ™ËÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802.696 ™ÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ

ÙÔ˘ City Link Û ÎÔÌ„fi Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÙ·Ï›· Û˘Óԉ›· ηÏÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË Ï›ÛÙ·. úúM ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1 ¢›Ï· ÛÙÔ «μ·-

ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·È-

ÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜.¶Ôχ ÎÔÌ„fi, meeting point Ù˘ fiÏ˘. ™ÂÊ Ë ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ú ú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈ-

Ô‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª

✱ ¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞ ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ∑ÂÛÙfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V. POMODORO AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3 M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋

‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». ™Â ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. ú • POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙÂ-

‚Ô‡ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú PIºIºI EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· ηϿ ˘ÏÈο, ˆÚ·›Ô, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. 13.00 ¤ˆ˜ 18.00. úM SALERO

PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ófi-

ÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


°∂À™∏ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ˘ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú15-25.ú

WINE RESTAURANT

«∏ πΔ∞§π∞ ™Δ√ ¶π∞Δ√..... ∫π √ ∫√™ª√™ √§√™ ™Δ√ ¶√Δ∏ƒπ!»

ã 2106890238 §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, Reserve:

✱ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË, ‰È¿ıÂÛË.∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O

ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206 ¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ

ηٿÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜.™ÙÔ ƒÔ˘Ê Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SOCRATES (ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú ™Δ√∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V. ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.º¤ÙÔ˜ Ì guest stars ͤÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÂÊ.úúú ✱ SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

46 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

210 6857.181 Grill restaurant ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. úM•

(ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.úª

μfiÚÂÈ·

∂¡√Δ∂CA

TABEPNA ME§ø¢IA K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, ¶Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 2103464.916

A¡∂Δ√¡

ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Ì ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ›Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi TÂÙ. ¤ˆ˜ ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, M·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TA ¶§ATANIA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 H KÚ‹ÙË ‹Ú-

ı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿.

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ-

΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ✱ AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ (ÁˆÓ›·), KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

IÙ·ÏÈÎfi Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ decor. O IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì ·ÛÙ·Îfi, fiÛÙڷη Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Á·Ú›‰·, ¿ÛÙ˜ Î·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. Menu Degustazione Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 7 Ì.Ì. - 12.00 Ì.Ì., K˘Úȷ΋ 1 Ì.Ì. - 5 Ì.Ì., TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿.

TGI FRIDAY’S

BARCELONETA

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 §ÈÙfi˜,

✱ CASALINGA (LA) K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ˆ-

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M •

Ú·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. úM

✱ T PLACE

¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. E™Y O,TI ¶EI™ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.227, 210 6847.640 MÂ˙Â-

‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. NÔÛÙÈÌfiٷ٘ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÂÌ¿, ›Ù· K·ÈÛ·Ú›·˜, ηÓÈÛÙfi ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588 AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ

ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

Oπ¡√¶∞£∂π∞

X√çπ¢∞∫π

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ΔÚ·¤˙È· Û ¤-

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ✱ PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 TÔ ·ÏÈfi Deals ÌÂ

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú• ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50

‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜.

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500 ¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·

✱ 8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂ-

VARDIS

ÛÂȘ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ) ‹ ÔÙfi ÛÙÔ bar ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. Live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. ú ú M

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

TIKE

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

SEMIRAMIS RESTAURANT

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

ÊÔ Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È Î·Ï·ÌˆÙ¤˜, ÁÈ· „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘-

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘-

Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ú ª

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, ÷ϿӉÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

T™IPI°O

✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com ¢ÈÒÚÔ-

RESTAURANT

OCTOBERFEST

K√À∫§∞∫π

DISH

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÓfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

✱ ENVY CAFÉ

Á¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª

✱ CONTE ROSSI KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 °È· ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡-

B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ· (ÍÂÓ. King George), 210 3222.210 KÔÌ„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ Ó¤Ô lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë, Ì Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘-

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion.úúú ª

MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251100 ¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘-

STRADA (LA)

˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O XÚ‹-

MEATING

THE SMALL ITALY

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ ηÈ

Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂ-

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›-

‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢-

ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¡fiÙÈ· ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ ÚÒÙÔ

Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ‹ ÁÈ· ÙÂÙ · ÙÂÙ ÚÔÌ·ÓÙÈο ‰Â›Ó· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ì ÂÏ·Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K •

SU∑∞¡¡∞

ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

BO™¶OPO™ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·˜ ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BURGERING HOUSE


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


°∂À™∏ °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈ-

ÿÚËÙÔ˜ 43, ∫ÔψӿÎÈ, ΔËÏ.: 210 7253817

restaurant - bar

ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! ✱ CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330 All

day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. ✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 N¤Ô must point ηÈ

ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. All day ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, space Ì ηʤ ηӷ¤‰Â˜, ÌÔ‚ ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋. A‡ÚÈÔ, 19/10, οÓÂÈ Ù· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· È¿ÙÛ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË, Ì guest dj ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ. COQUILLAGE M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·Û-

Û· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú K˘Ú. M • °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ŸÏˆÓ ÙˆÓ

ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. GOLDEN PHOENIX EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ

ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ú ú

I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915.220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (·fi Ù· highlights Î·È Ë Î·Ú·‚ȉÔÔ˘Ú¿ Û ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Û¤ÏÈÓÔ Î·È Ì¿Ú·ıÔ). ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È.

ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100150 Steak

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·.™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

✱ ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511324, www.pisinacafe.gr TÔ cafe ÙÔ˘

LE PIERROT

menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫ MA´™TPA§I

™EPA§IA

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó· Ôχ-

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MENSA

¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499 ∞fi ÙÔ˘˜ η-

T∞ª∞ª

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 AÓ·Óˆ̤ÓÔ

χÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ. úú ª • MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256 ™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı·

·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ, Ì ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

BAR RESTAURANTS AETHRION •ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú AKANTHUS

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. E›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

§øTOºA°OI

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day meeting

point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫ ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084 ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.º¤ÙÔ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ CReal. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. AKPøTHPI B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂ-

Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™·‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ prive party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. ✱ ∞LERIA ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 ∞Ó·ÓÂ-

ˆÌ¤ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ «·›˙ÂÈ» Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú. ✱ AMIGO LOCOS AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 210 6014.358 K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 210 8943.236, £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈ-

οÓÈΘ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷο fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M

·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

APSENDI

VI¡CENZO

§. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890 AÙÌfi-

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

ÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

OIL RESTO

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

BACCARAT DINNER DANSANT

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

VIVA ZAPATA

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË,

AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·,

ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi

ŒÓ·˜ ΋Ô˜ ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

48 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫


TIPS

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

SEVENSINS ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi. Aڈ̷ÙÈÎÔ› ηʤ‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ì¤Ú·, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿, ÓfiÛÙÈ̘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È fingerfood ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·Û› ‹ ÙÔ cocktail Û·˜. KÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ڢıÌÔ‡˜ disco, latin, rock & roll ÎÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ÏÈÎÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÔÚÌÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 ATHENS DELIVERY ¶¤Ù· È· Ù· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Aı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿! TÔ Úfi‚ÏËÌ· χÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ·Ïfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ www.athensdelivery.gr. EΛ ı· ‚ÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Ù· ÙËϤʈӷ, ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ delivery. K·È ·fi ¢ÂΤ̂ÚË ı· ÌÔÚÂȘ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÛÔ˘ Î·È on line ÛÙÔ Athens Delivery. Bon appetit! OLD GRACY’S ∏ KÔ‡‚· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ™ÎÔÙ›·! M ˆÚ·Èfiٷٷ Ô‡Ú· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi whisky – Ì ٷ ÛÎÔÙÛ¤˙Èη ÚÒÙ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞Ó ·Á·¿˜ ÙË Á‡ÛË Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ whisky Û‡Û ÁÈ· Ó· ηÓ›ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈο Ô‡Ú· ·fi ÙËÓ KÔ‡‚· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙȘ 100 Î·È Û¿ÓȘ ÂÙÈΤÙ˜ whisky. AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 PAPAGALLINO ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È¿ıÂÛË. N¤· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È Û˘Û΢·Û›Â˜ ‰ÒÚˆÓ Ì ÈÔ minimal ·ÈÛıËÙÈ΋ –¿ÓÙ· Û Îϛ̷ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜, ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ· Î·È ‰›Ϙ, Ô˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹ ı· Ù· ÚÔÛʤÚÂȘ. ¢π∂£¡∏™ Aª¡∏™Δπ∞ M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ AÌÓËÛÙ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì Á‡̷ٷ ÛÙȘ 9 Î·È 10/12. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ۯ‰fiÓ 50 ÂÛÙÈ·Ùfi-

ÚÈ· Û Aı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·È¿, X·ÓÈ¿ Î·È °Ú‚ÂÓ¿ (Aı‹ÚÈ, AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, Bar Guru Bar, Salero, KÈÔ‡È·, TGI Fridays, T·Ì¿Ì, B·Û›Ï·ÈÓ·˜ Î.¿), Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘. M·˙› Ì ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÂȘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. www.amnesty.org.gr

ST. GEORGE LYCABETTUS MÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ™Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Le Grand Balcon Î·È Frame bar restaurant ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÌÂÓÔ‡ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔ Sensia Spa ÌÔÚ› Ó· ·ÊÂı› ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· οÓÂȘ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Û ÌÔÚÊ‹ gift vouchers. KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, KÔψӿÎÈ, 210 7214.368

CAFE - BAR - RESTAURANT

∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë ΔËÏ.: 210 27.17.231

∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó·

B∞™π§∞π¡∞™ ΔËÓ ¶¤ÌÙË 6/12 Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó 9 È¿Ù· ÙÔ˘ μ·Û›Ï·ÈÓ· Î·È ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™Â̤ÏË (ª·ÓÙÈÓ›· √.¶.∞.¶ ÌÔÛ¯ÔÊ›ÏÂÚÔ, ∫Ù‹Ì· ™Â̤ÏË Chardonnay, Domaine Hellios Grand Reserve 2003). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¯·‚È¿ÚÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Venchi, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ú 35 ηْ ¿ÙÔÌÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ÎÚ¿ÙËÛË. ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 KITCHEN BAR To ™¿‚‚·ÙÔ 8/12 ÛÙÔ ∫itchen Bar, ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏËÍË “Big Love Affair”, Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ƒÔÌ·Ófi Î·È ÙË μÈ‚‹ ∫›ÙÛÔ˘. ∫. μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892.015

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


°∂À™∏ ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋.

·ÚÁ¿, ÂÏÏËÓÈο. ú •

Ï¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ú ª

Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

M¶A§KONI

∞¡√π•∏

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

FIGUEIRA

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.ú OBI

BALTHAZAR

FRIDAY’S BAR & CAFÉ

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330 TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂ

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292 ŒÓ·˜

BACARO

ENVY CAFÉ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

PERFECT TEN

GALAXY μ∞R

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew,Ù·ÈÏ·Ó-

‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food

Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

BAYOU

GOLD CAFÉ CENTRAL

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838 MÔ-

MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633 ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡-

ÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª

ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú

BRASSERIE SUD

ª∂∑∂¢√¶ø§∂π√ √À∑∂ƒπ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ Δ 210 2628383

M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú™/K •

✱ GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 N¤Ô˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú • ∏∞RD ROCK CAFÉ

BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000 ∞ÙÌÔÛÊ·È-

ÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. Múúª EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Afi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454 ŒÓ·˜ lounge ¯Ò-

ÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM ELEVEN

Restaurant ™fiψÓÔ˜ 119, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 3846.596 www.psarokokalo.com øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 13:00 - 01:00

50 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

Highlight ÁÈ· Ù· B.¶. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ tshirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÔ

Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-restaurant

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V. LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜.), 210 33.69.300, 210 33.69.302 & 694 1668799, www.lallabai.gr A˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·-

ÏÈ΋ pizza, È¿Ù· ÛÙÔ grill, cocktails Î·È ÔÏÏ¿ events – stand up comedy, live, dance parties Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË MÒÌÔ. TÚ. - ™¿‚. (Úˆ› ˆ˜ ‚Ú¿‰˘), K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Úˆ› ˆ˜ ·fiÁÂ˘Ì·). M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000TÚÈÒÚÔÊÔ˜ Ô-

Ï˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „Ë-

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ ✱ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ

Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/ K • B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060 KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·,

Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™Δ√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

70 BAR . ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ΔÔ ·ÏÈfi ηÈ

ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·-

‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.C M °EITONIA YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °§YºA¢IøTI™™A

SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 Harem fun

restaurant Ô˘ “ÛÂÚ‚›ÚÂÈ” ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÏ›ÙÈη È¿Ù· Î·È ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K¿ı K˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁϤÓÙÈ. KÏÂÈÛÙ¿, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V.

KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892015

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V.

M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763 ¶·Ú·-

‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M CAPTAIN AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858 ∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi

ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C ¢IA™HMO™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887 °ÈÚÏ¿ÓÙ˜ ·fi

¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M E¡ §∂À∫ø A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.574 / §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 373 & YÌËÙÙÔ‡ 4, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9422.902 H ÂÏÏËÓÈ-

΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ Ù˘. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ôχ ˆÚ·›·, ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·È ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªC Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·-

Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886. TÔ

·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿.

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036 °‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿,

ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË.


Espresso,

creamy mochas

& lattes,

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ

TÔ dch Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ meeting spot Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ÙË ™ÎÔ˘Ê¿. O ȉȷ›ÙÂÚ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿„ÔÁÔ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi design, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ù· Û·ÎÈ¿ ÙÔ˘ ηʤ Î·È ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜ espresso Danesi ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÍÂΛÓËÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi espresso Danesi.

H ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ barista, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ espresso ‹ cappuccino Û·˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Ù· creamy lattes & mochas Ì ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·fi ·ÚˆÌ·ÙÈο ÛÈÚfiÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ·, ÎÚÂÌÒ‰Ë ˘Ê‹, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔÓ espresso Danesi. MÔÚ›Ù ӷ Ù· Û˘Óԉ‡ÛÂÙ Ì ¤Ó· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi dark chocolate cake Î·È Ó· Ù· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ dch ¤¯Ô˘Ì ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ “Aperitivo”, Ì›· ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ï¢Îfi ÎÚ·Û› Pinot Grigio ‹ ¤Ó· cocktail ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÌÔ˘ÎȤ˜ ·fi ÈÙ·ÏÈÎfi „ˆÌ›, ÚÔÛÔ‡ÙÔ Î·È cream cheese...

E‰Ò Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Mimosa ‹ ¤Ó· Tintorento, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Prosecco.

Afi ÙÔ dch

ÌÔÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ

ÚÔÌËı‡ÂÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ Î·Ê¤ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ gadgets, fiˆ˜ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· espresso Î·È cappuccino.

dch Danesi Coffee House

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ÙËÏ.: 210 36 13 823 ·ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 7.00 .Ì.

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


Ø

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

¢π∞™∫∂¢∞™∏ AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C

¶YPO§I£O™

NA´A¢E™

ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, „¿ÚÈ, ÎÚ¤·˜ Î·È Ôχ Ô˘˙¿ÎÈ. °È· ÁÏ˘Îfi, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔÎÔÏ·ÙfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi. ™/K M

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K

OÛ›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ, 210 2628.383 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

TZENH •AN£I¶¶H AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 14 & ÕÁÚ·˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.514, 6946 111363

PLUS X 47-49 SKOUFA STR., KOLONAKI T: 210 3645546

Δƒø™ ¶π¡∂π™ ¶∞™ ∫∞π Δ√ ¢π¡∂π™! Café Bar °È· Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ¿ÏÏ·...

ID: T· dance stages ÂÚÓ¿Ó ÎÚ›ÛË. TÒÚ· Ô˘ ËÛ‡¯·ÛÂ Ë ¯ËÌÈ΋ ÊÚÂÓ›Ùȉ· ÙˆÓ 90s, ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎÂ, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Ì›ÎÚ˘ÓÂ, God is always a DJ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· 00s ·›˙ÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. O T¿Î˘ KÔ˘‚·ÙÛ¤·˜ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚ ηÈ, ÌfiÏȘ Îfi·ÛÂ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ›ÛÙ˜, ¤ÛÙËÛ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ÎÔÏÔÓ·ÎÈÒÙÈÎÔ ˘fiÁÂÈÔ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÙÈÌË̤ÓÔ Dragoste. TÔ Plus X ‰È·Ó‡ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘. KÔÌ„fi, ÂÎÏÂÎÙÈÎfi, ۯ‰ȷÛÙÈο ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ mainstream crowd ÎÈ underground ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. TfiÛÔ ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ÒÛÙ ӷ ı˘Ì›˙ÂÈ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¤Ó·, ÙfiÛÔ glam ÒÛÙ ӷ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›ٷÈ... FACES: ™Ù· ‰‡Ô Â›‰· ÙÔ˘ Plus X, ·Ó¿ÌÂ-

√Ì‹ÚÔ˘ 58 & ™ÎÔ˘Ê¿ ● ∞ı‹Ó· ● 210 3611116

Û· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÔÚÙÔηϛ, Ìo‚, Ú¿ÛÈÓÔ, Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. Afi „‡¯Ú·ÈÌ· club kids ̤¯ÚÈ ÙÔÓ §¿ÎË °·‚·Ï¿, ÎÈ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÚÁÈ·Ï¿ ÛÙÔÓ M¿ÚÙÈÓ Z·Î ÙˆÓ Tiger Lillies. K·ıÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¤ÈÏ· ·fi ϤÍÈÁÎÏ·˜ Î·È Í‡ÏÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ· Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠʤÙÔ˜ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ video clips. O T¿Î˘ KÔ˘‚·ÙÛ¤·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÓÙÂÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË Ì›ÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÈÏ, οÓÔÓÙ·˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË Ï·ÌÂÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

HIGHLIGHTS: ŸÛÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ È¿ÙÔ ÂÓfi˜ club. K·È ÙÔ Plus X οı Ӈ¯Ù· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi DJ, οı Ӈ¯Ù· ÎÈ ¿ÏÏÔ ¿ÚÙÈ. K¿ı TÂÙ. “Stay Deep”, Ì Junior Rush Î·È progressive house, ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ “Electricity Nights” Ì ÙÔÓ CJ Jeff Î·È ÙÔ sexy electro-house, Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ fiÏ˘. ¶ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Ô Akylla Ì ÙȘ “Breathe Deep” ‚Ú·‰È¤˜ – ¿ÓÙ· ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ house, ÂÓÒ Ù· ™¿‚‚·Ù· Ô Jojo Ù· ‚·ÊÙ›˙ÂÈ “Beyond” Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. PLUS X ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558, www.plusxclub.com

AÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «•·Óı›Ë». EÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‰ÈÂıÓ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì οÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· „ËÙ¿. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. C ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

52 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K

POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÂ

ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™

TAKH 13

K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. º∞¡∞ƒπ ¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K

√À∑√-ª√À™π∫∏

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.

CAFÉS/BARS ABRIDOR ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·-

Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜.

BYZANTINO

ALL THAT JAZZ

MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

Τ˙È΢ pub. ¶ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú 5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. ª·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ.

✱ KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

✱ ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤ÌÙË ˆ˜ K˘Úȷ΋, ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÚËÙÈο.

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.

✱ MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

πÂÚÔÊ¿ÓÙˆÓ 13, °Î¿˙È, ÙËÏ.: 210 3469559

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·-

✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r’n’b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

¶A§IA A£HNA

BAT CITY

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. BRAZILIAN


secret party

a

journey

night

through

ÂÏÈο, Ô Prince Charlie Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘. ™¯Â‰fiÓ 2.000 AıËÓ·›ÔÈ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Ù˘ÊÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó. TÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ Drambuie ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ·ÎfiÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ôχ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ø˜ ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. EÎÙfi˜ ·Ó ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi

ADVERTORIAL «A.V.»

T

the

™Ù·ıÌfi ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ event. H ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÛÎËÓ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÏÂÎÙÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÊÚ¤ÛΘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ cocktails Drambuie

Libertine Î·È Drambuie & Soda. K·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Û ¤¯Ô˘Ó ˘ԉ¯Ù› Í·Ó¿ Á˘Ó·ÈΛ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ Ì ÔÚÊ˘Ú¤˜ ο˜, Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ÛÙȘ «··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ “Eyes Wide Shut”. M ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘˜ Û ¤‚·˙·Ó ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁÈ΋˜ ‚Ú·‰È¿˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂÓ·ÁÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ installations, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ı˜. TÔ ÛÎËÓÈÎfi Û˘-

ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ ·ÓÔϛ˜ Ô˘ ˙ˆÓÙ¿Ó¢·Ó ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· Î·È ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÊÔÚ›˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÌfiÓÔ Âȉ¤ÍÈ· Ì¿ÙÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ŸÛÔÈ ‹Ù·Ó ÂΛ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ó. °È· ÙÔ˘˜ ¿Ù˘¯Ô˘˜ ·fiÓÙ˜, ÏÔÁÈο ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·. O Prince Charlie Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘, Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Ô˘ ϤÁÂÙ·È Drambuie, ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘˜... ∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó·

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


GAY & LESBIAN

ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

•∂Ã∂I§øª∞ √ƒπ∑O¡Δø¡ ¶ø™ ∂¡∞ ™∫À§∂ ¶∞ƒΔπ ™√À Ô˘ ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ ·Ó¤Ú·ÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó˜, Ô˘ Ó· ∞¡√π°∂π √ƒπ∑√¡Δ∂™ (∫∞π ™√À Û ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ó· Ê·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ∫§∂π¡∂π ∞ÀΔπ∞) ¯ˆÚ¿ÊÈ Ï·¯·Ó¿ÎÈ· BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. §ÔÈfiÓ, ‹ Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‹ ¶·›ÚÓˆ Ú›ÛÎÔ Ó· Ì ÛÓÔÌ¿ÚÂÈ Î¿Ô˘ ¯Ù‡ËÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ˆ: ·- Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ ÎÔ‡ˆ B›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜. ΔȘ ÚÔ¿Ï- ÂÍËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ¿ˆ Ϙ ‹Á· ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÛÙÔ ÛÙÔ ™Î˘Ï¿‰ÈÎÔ ¶¿ÚÙÈ ÙÔ˘ Fou. TÔ M¤Á·ÚÔ Î·È ¤Ú·Û· ʛӷ. ∂›‰· Fou ÁÈ· ÛÎ˘Ï¿‰Èη Â›Ó·È fi,ÙÈ Ô ÎÈ ¤·ı· Ó· ‚Úˆ οÔÈÔÓ Ó· Ì X˘Ù‹ÚÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. MÔ˘ Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ·ÔÙ¿ıË- ÙÔ ˙‹ÙËÛÂ Ô Î·Ïfi˜ ÌÔ˘ Ì’ ÂΛÓÔ Î· ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ê›- ÙÔ Ô˘Ù·Ó›ÛÙÈÎÔ ‚ϤÌÌ· Ô˘ οÏÔ˘˜ ÌÔ˘, °ÈÒÚÁÔ Î·È K˘ÚÈ¿ÎÔ. ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÎÚÂÌ Î·Ú·Ì¶·Ú·Î¿ÏÂÛ· Î·È ÙÔÓ ÁÎfiÌÂÓfi Ϥ, Î·È ‰¤¯ÙËη. º˘ÛÈο, ¤ÚÂ ÌÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÎÔ›Ù·Í Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÌÂÚÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›· Ì 3‚ϤÌÌ· ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÎÏ·˘ı̇ÚÈ- 4 ÔÙ¿ÎÈ·, ÁÈ·Ù› Ô ¤ÚˆÙ·˜ ¤ÚˆÛÂ: «£¤ÏÂȘ ¿Ú· Ôχ Ó· ¤Ú- Ù·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ·. ıˆ;». TÔÓ Ï˘‹ıËη, ΢ڛˆ˜ fi- T· ÁÔ‡ÛÙ· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÔÈ Û˘Ìˆ˜ Ï˘‹ıËη Â̤ӷ, ÁÈ·Ù› ·Ó ÌÏËÁ¿‰Â˜ fiÔ˘ ηڷ‚ÔÙ۷ΛÂÚ¯fiÙ·Ó ı’ ·Ó·Áη˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ˙ÂÙ·È Ô ¤ÚˆÙ·˜. «OÚΛÛÔ˘ ÌÔ˘ Û˘ÓÔ‰¤„ˆ ÛÙÔÓ ÎÏ·„È¿ÚË ˆ˜ ·ÛÙÂȇÂÛ·È fiÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ AÁÁÂÏfiÔ˘H B›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÏÔ˘/TÛ¿ÎÈ TÛ·Ó!» OÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÈÔ ÁÎ¤È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ ÛÙË ÌÂ Û˘ÏÏ˘‹ıËÎ·Ó Ô˘ Ô Û‡°ÂÚÌ·Ó›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÓÙÚÔÊfi˜ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ¶ÏÔ‡Ù·ÚÛ ÁÎ¤È Ì·Ú ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ¯Ô, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘. ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο Ô˘ O °ÈÒÚÁÔ˜ Ì¿˜ › ÁÈ· ¤Ó· ÙÔ˘ ¤Ï·¯· ÂÁÒ Ì ÙË vocal jazz leather bar ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Ì ¿- ÌÔ˘. M ϛÁË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ÎÈ ·Ó ÁÚÈÔ˘˜, Ì˘Ò‰ÂȘ, ËÌ›Á˘ÌÓÔ˘˜ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÙ Û ¿ÏÏ·, ÈÔ ˙ˆÙÈο ¿ÓÙÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙÔ Ô˘ ¤- ÁÔ‡ÛÙ· ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÙÈ‚·Ï Vicky, ÌÂÚ¿ÎÏˆÛ·Ó fiˆ˜ Ì‹ÛÂȘ, Ù· ÂÌfi‰È· ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÌÂÚ·ÎÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÎ¤È ÓÙ·È. ÕÏψÛÙÂ, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ K·ÈÙԇϷ. ÙÔ Ó· ÂÚÓ¿ ηϿ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì K·ÈÙԇϘ, Á·¿˜ Û ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ AÓÓԇϘ, ¢ÂÛÔÈÓ¿ÎÈ· Î·È ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¿ÏÏ· ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ÏÈ·, Ë B›Î˘ (ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ›·!). Â›Ó·È Î·È ‚·ÚfiÓË Î·È ·˘Ùfi Ù˘ TÔ Fou οÓÂÈ ÎÂÊ¿Ù· ¿ÚÙÈ ÁÈ·ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¿ÏÏÔÓ ·¤Ú·. TÔÓ Ô- Ù› Â›Ó·È ·ÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙÔ Ì ٷ Ô›Ô ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÈÛÓ‡ÛÂÈ Ô ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘. E›Ù ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ ·Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÌÔ˘, ·ÚfiÙÈ ‰ËÏÒ- ۋΈٷ „·Á̤Ó˜ Ù·Èӛ˜ ‚·ÓÂÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ (ÎÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÚÈart ›Ù ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·-·ÊÚfi„·¤¯ÂÈ fiÚÈ·Ø Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÊÚÂÓ¿- ÚÔ Ù‡Ô˘ ™¯È˙ÔÊÚÂgn‹˜ ‰ÔÏÔÚÔ˘Ó ÛÙË B›Î˘, Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ÓÙÂ- ÊfiÓÔ˜ Ì ÙÔ ÚÈfignÈ Â›Ù ¿ÓÙÚ˜ Ú·¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô). ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, οÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ ÈºÚȯÙfi ÎÏÈÛ¤, ·ÏÏ¿ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÌÂ- ÛÔÚÚÔ›· ÛÔ˘ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÓÂȘ ÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ. E›Û˘ ÎÔ˘Ê·›ÓÂÈ Ì ·ÚÚËÛ›·. K¿ÓÂÈ ‰Â ÂÚÈÛÎ·È Áη‚ÒÓÂÈ. ŸÙ·Ó Â›Û·È ÂÚˆ- ÛfiÙÂÚÔ Î·Ïfi ÛÙËÓ „˘¯È΋ ÈÛÔÚÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ οÙÈ ·ı·›ÓÂÈ ÙÔ set up ÚÔ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Â̤۷ ÛÔ˘ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Á›ÓÂ- È‚¿ÏÏÂȘ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi Ù· ‰Èο Ù·È freeware. •Â¯ÂÈÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ· – ÂȉÈο ·Ó ·ÎÔ‡˜ ÛÙÂÁ·Ó¿ ÛÔ˘. K¿ÓÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯È-(¯Ï··ÙÛÔ)-¯Ô.

✱ CIBAR AψÂ΋˜ 28 - 30 (EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ §·ÈÌÔ‡), KÔψӿÎÈ, 210 722.549

KÔÌ„fi Ì ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi “all together” ÙÚ·¤˙È. Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È funk, electrojazz, mainstream, Ú˘ıÌÔ‡˜. CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. ✱ FANOOS Oriental cafe A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·-

ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. FERAH X·Ú. Z‹ÎÔ˘ 72 & TÂÂÏÂÓ›Ô˘, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.910 AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿-

ıÂÛË, free style ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηϿ ÔÙ¿. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ live ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. π¡Δƒπ°∫∞ ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.837 ∫Ï·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘

ÂÚÈÔ¯‹˜, ηı·Úfi·ÈÌ· ÚÔÎ, ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÈËÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. INTRO ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

54 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

8Ô ºE™TIBA§ 2.13 - NO SPAGHETTI EDITION

SACHIKO M

TÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È B›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ BÂÏÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ¿ÛË °Ú›‚· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ·ÔÎÙ¿ ˆÚ·›· ·Ú¤·. M·˙› ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi ÙË NÔÚ‚ËÁ›· No Spaghetti Edition. •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 6/12 Ì ϿȂ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›‰· Alessandra Rombola, ÙÔÓ Lee Patterson ·fi ÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·ÁÁÏÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Rhodri Davies, Angharad Davies, N›ÎÔ˘ BÂÏÈÒÙË ÛÙÔ Û¯‹Ì· Cranc. ™ÙȘ 7/12 Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ô ÎÔÓÙÚ·Ì·Û›ÛÙ·˜ Michael Francis Duch Î·È ÔÈ Huntsville ·fi ÙË NÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë Sachiko M. ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™ÙȘ 8/12 Koulohertz, ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ·È¯Ó›‰È Ù˙·Î ÔÙ (‹ jazz pot ηχÙÂÚ·), fiÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ ÎÔ˘ÏÔ¯¤ÚË Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ (fiÙÂ-Ù·-ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ-fiÏ·-·˘Ù¿Ô˘-οÓÂÈ) Coti K, ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈϤÁÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Û ÛÂÙ ÙˆÓ 2.13’ ·ÎÚÈ‚Ò˜. øÚ·›· ȉ¤·. AÎfiÌË ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÓfiÚ·Ì· Ì ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó 2.13’, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ “Antipasti” Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ BÔ‡ÏÁ·ÚË. ÕÏÏË ˆÚ·›· ȉ¤· ÎÈ ·˘Ù‹. EÛ‡ ·ÏÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂȘ... MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ, B½ÎÔ˘ 33, KÔ˘Î¿ÎÈ. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15/ 40 Î·È ÁÈ· ÙȘ 3 Ë̤Ú˜. ™ÙȘ 6, 7 & 8/12.

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò... ∂ÈıÂÒÚËÛË» Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, Û ·ÔÁÂȈÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. √ÓÂÈÚÂ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÌÚ›Ô ÌÈ·˜ ‰Â̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¤·˜.ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË (Ï·˚΋), ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÊÔÈÙ. ú 15, Ï·˚΋ ú 22.

∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 øÚ·›· ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ B·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË ªÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ Ì ÙÔ «∫-13» (21.30/ú15, ÊÔÈÙ. ú10 Ì ÔÙfi). K¿ı ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. “∂scape” Ì ÙË ™›· ∫ÔÛÎÈÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ªultiple Reactor Dreams.

∞£∏¡∞ LIVE

HALF NOTE

A£∏¡∞´™

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ¶·Ú·Ï›· ¡. º·Ï‹ÚÔ˘-ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ 6-7&8/12: Greg Howe

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹, ∏Ï›· •˘ÁοÎË. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

AN CLUB

ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 M¤¯ÚÈ 6/12: Stephanie McKay. 7/12-13/12: Cristina Villalonga, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ Gotan Project.ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ bar ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 7-12/12: 3Ô Muse Festival

JAZZ UPSTAIRS

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 2103305.057 7/12: High On Fire, Pelican. 8/12: Live Tribute to Darell Dimebag (Pantera). 10/12: The Chariot

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹ 6-7-8/12: Lee Konitz & Walter Lang. 11&12/12: Benny Green.

AFTER DARK

KINKY KONG

¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 7/12: Workaholics. 8/12: De Traces. 9/12: Tube A Bassa. 12/12: On the Road

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. 7/12: Salome Dupree.

A§∞μ∞™Δƒ√¡

CABARET VOLTAIRE

H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 6/12: Locomondo.(22.00/ú 10) 7&8/12: X·˝Óˉ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ™·ÏÙÈÌ¿ÁΈӻ (22.30/ú 15). 9/12: Schoolwave Sundays & Mary & the Boy (18.00/ú 10,ú 5 ÊÔÈÙ.) - Zero Zero - Fight For (22.00/ú 15). 10/12: Si¯+Yiorgos Fakanas Ì guest ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ƒ·Ê·ËÏ›‰Ë. (22.00/ú 15). 11&12/12: Δribute ÛÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ guests.

ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 §¿È‚ Ì ÂÏÏËÓÈο jazz Î·È rock Û¯‹Ì·Ù·.

LAZY CLUB

CAMINITO

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group.

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 6/12: Δakis Barberis Group. 7&8/12: °È¿ÓÓ˘ ª‹ÙÛ˘ Î·È ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ¿ÛÔÁÏÔ˘. 9/12: ∞nimacorda. 10/12: AÓÙ. ∞¤ÚÁ˘ Î·È ª¿Úı· ª·ÚÔÂȉ‹. 11/12: ∫ÒÛÙ·˜ ∞‚˘ÛÛÈÓfi˜. 12/12: °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.

ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Û 2 Â›‰·. Live ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì creative food Î·È È¿Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ∫ÒÛÙ· ƒˆÌ·Ó¿ÎË. 6/12: ªusicart party. 7/12: Apurimac. (23.00/ú10) 8/12: Anaconda.(23.00/ú 10) 9/12: Flamenco ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Solea. (21.00/ú 10) 10/2: ∫ÒÛÙ·˜ £ˆÌ·›‰Ë˜ Î·È £Ô‰ˆÚ‹˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. (22.00/ú12).

∫ÀΔΔ∞ƒ√

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. «¶·ÏȤ˜ ·Á¿˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂı˘Ṳ̂ӷ» Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. (21.30.) ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô ªÈ¯¿Ï˘ Δ˙Ô˘Á·Ó¿Î˘ (22.30 /ú 15)

MIKE’S IRISH BAR

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130, 210 3411.410 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚: √nirama - ∂ÏÂÔÓÒÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. 20.00 - 22.00. 6/12: Unplugged. 7/12: 3rd Floor. 8/12: Funkey 12/12: Cabin 54.

CORONET

Mπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√

CINEMA

ºÚ‡Ó˘ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· «Roots, rock, ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ» Ì ÙË ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· (21.30/ ú 20)

μ½ÎÔ˘ 33, 210 9245.644 9/12: An Orange End - Fadeout. 10/12: smallmusicinema: William S. Burroughs

¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ

™È‰. ™Ù·ıÌfi˜ ƒÔ˘Ê, ∫ˆÓÛÙ/ψ˜, 210 5298.922 ∫¿ı ¶·Ú.-™¿‚.-∫‡Ú. ∂ϤÓË Î·È ™Ô˘˙¿Ó· μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ - «M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ ƒÔ˘Ê». ∫¿ı ΔÚ. ÙÔ jazz ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ «Œ„ÈÏÔÓ». ∫¿ı ΔÂÙ. ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ «∞fi‰Ú·ÛË» Î·È Î¿ı ¶¤Ì. “Jazz-min Quartet” Ì ÎÈÓËÌ/ο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 21.30 (∫˘Ú. 20.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÚ·Û› ú 22.

§¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189 K¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. μ·Û. §¤Îη˜ - °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜ - §›Ó· ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ∞ÙÙÈ΋, 210 8547.600 7/12: Legendary Pink Dots - New Zero God. 8/12: Rotting Christ. 9/12: Paradise Lost. 12/12: Of Montreal - My Wet Calvin

GAZARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ë ∂ϤÓË ¶¤Ù· Ì ÙÔ quinteto TANGartO (∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÔÈÙ. ú 12). 6/12: Susheela Raman - ª¿ÚÈÔ˜ ∞¯·ÏÈÓˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ (22.00/ú 30-ú 40).12&13/12: Rene Aubry (22.00/ú 35-ú 45)

GIALINO UP STAGE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ∫¿ı ¶¤Ì. Î·È ¶·Ú. ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ∫¿ı ™¿‚. ÔÈ ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. (22.30/ú 10 Ì ÔÙfi) 10/12: Deeper Shade Of Dub

IN VπVO X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, ¡Â¿ÔÏË, 210 3822.103 7/12: Blues Revenge. 8/12: ¢ËÌ. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ & ∞uram (23.00/ú 14, ÊÔÈÙ. ú 12).

∑OOM ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 210 3225.920 ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

∑À°√™

56 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Δ√ Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº

¡Δ√À ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.944 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÚÔ‡Û˘ οı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ∫˘Ú. ÓÙÂÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!» Ì ÙÔ ıËÏ˘Îfi ı›·ÛÔ «∑‹Ùˆ Ù· Ï·ïο ÎÔÚ›ÙÛÈ·». ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·ïο Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È rock ¿Ô„Ë. ŒÓ·ÚÍË 22.30. (∫˘Ú.:20.30.) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.)

√•À°√¡√ LIVE Bo‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, 210 9240.740 ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. §. ª·Ï¿Ê·˜ - °. ª˘ÏˆÓ¿˜ - ¶. ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘. ∫¿ı ∫˘Ú. ˆ˜ 23/12: ∏ÌÈÛÎÔ‡ÌÚÈ· (20.30/ú 15)

√ƒÀÃ∂π√ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22 ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ÌÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

¶A§§∞™ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 3213.100 «ŸÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹.

POLIS ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË 18, 210 3452.527 STAGE

K¿ı ¶¤Ì.-™¿‚. «Δ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ë Î·Ú‰È¿» Ì ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÙ· ¡¤Áη. Δ∏∂∞ΔR∂

ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη - ¶·Û·Ï¿. οı ¶·Ú. ™·‚. Î·È ∫˘Ú. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 16/12 ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Duarte Ì fados . ŒÓ·ÚÍË 22.30. K˘Ú.21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 Ì ÔÙfi

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

¶Àƒ∏¡∞™ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢πÔ¯¿ÚÔ˘˜ 11, 210 7237.150 ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ›ÙË: ™Ù·‡ÚÔ˜ ™¤ÌÛ˘ Î·È ª·Ú›· §Ô‡Î·:”Cundu Luna Vini” ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™·‚.: §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË

ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9702.025 ∫¿ı ∫˘Ú. ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŸÏ˜ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‚Ú·‰È¤˜ tango ·fi ÙÔ˘˜ La Flor. ŒÓ·ÚÍË 22.00 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3814.591, 210 3823.269 ∫¿ı ¶¤ÌÙË -™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: ¢ËÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË.

RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 6/12: Lucky Funeral-Father Sun-Stone Devils (20.30/ú6). 7&8/12:MˆÚ¿ ÛÙË ºˆÙÈ¿ (22.00/ú15) 9/12: Building Chaos, Raw In Sect, Mortal Torment, Madeira, Carnal Redemption (20.00/ú 6)

™Yƒª√™ ∫oψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 7-8/12: ¡›ÎÔ˜ ∑ÈÒÁ·Ï·˜-∑ˆ‹ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘√‰˘ÛÛ¤·˜ ΔۿηÏÔ˜ (22.30/ú 15 Ì ÔÙfi)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∫¿ı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ «ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÃÂÈÌÒÓ·» Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. CLUB √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚., ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¶›ÙÛ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ∫¿ı ¶¤Ì. Ë ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ë ÛÙÔ «∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ» Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË.

™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, ∞ı‹Ó·, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ªËÙÛÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜ Î·È ƒ›Ù· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 22.30. Î·È ∫˘Ú. 20.30.

XAMAM ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ∞. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™·‚. ÃÚÈÛÙ. ª·Ú·ÁÎfi˙Ë Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô˘Ú‰Ô˘Ì¿Î˘. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ∏Ï›·˜ §ÈÔ‡ÁÎÔ˜ (21.30/ú 15 Ì ÔÙfi). 9/12: ∞ÓÊ¿˜.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ·, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3813.707 8/12: Agua De Annigue (20.00/ú 15) 9/12:The Toasters - Les Skartoi! - The Smoking Barrels. (21.00/ú 14)

Ã-∂¢ƒ∞ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 10, 210 9849.101 K¿ı ¶·Ú.-∫˘Ú. ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. (23.00/ú 10)

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™·‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜.6/12: ∞ÓÂÌÔÛËÏÈ¿ (22.30/ú 15 Ì ÔÙfi) 9/12: «™·Ó ª·ÁÂ̤Ó˜» (22.30/ú 15 Ì ÔÙfi)10/12: ª¿ÓÔ˜ ∞¯·ÏÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ (22.30/ú 16 Ì ÔÙfi) 11/12: M¤Ì· ªÏ·Ó˜ (22.30/ú 18 Ì ÔÙfi)12/12: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï‰¿Ú·˜. (22.30/ú 15 Ì ÔÙfi)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

KEY BAR

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›.

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì. ✱ KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ¿˘ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.

✱ NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ˆ-

Ú·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤-

ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ✱ PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazz-funk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar Ì ÌÔ˘-

ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË. μARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂ ı¤· ÏÂfiÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π. ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’.

μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 EÓ·Ï-

Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ

ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi

Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» cafe ÎÈ Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V.

ROSEBUD

μ√√∑∂ COOPERATIVA

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ...

✱ SEVENSINS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 All day

BOX

ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘. °È· jazzy ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ηʉ¿ÎÈ ‹ funky «·Ì·ÚوϤ˜» ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ cocktails.•

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·.

STAVLOS CAFE

BUZZ

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559 ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

Ú· ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÈÛıËÙÈ΋. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· soundtrack Î·È funky ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. KÏÂÈÛÙ¿.

TPA§A§A ✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈ-

ÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤-

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066 TÚÂ-

Ϥ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋. ZILLION’S ICE CREAM BAR ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈΠηÈ

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿Ó ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ı ∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ.

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ✱ ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210


15 ΔÔ ÚÒÙÔ whiskey bar ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ...

Ã√ ¡π∞

14-15-16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚ¿Ó

SMOKERS AND WHISK(E)Y LOUNGE ∞Á.πˆ¿ÓÓÔ˘ 12, ΔËÏ.: 210 8949650 Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ-°Ï˘Ê¿‰·

ª∂™√§√°°π√À 8, Ã∞§∞¡¢ƒπ, Δ∏§. 210 68 15 505

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


Ø

M∏ Ã∞™∂π™

BRUNO TOMBARI & MARIANGELES CAAMANO

TANGO FESTIVAL XÔÚfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˙›. §Â˜ Ë Ó¤· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Ìfi‰· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹; ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ tango fans ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Ê˘Ï‹ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ fiÏË. H ÔÌ¿‰· La Vanguardia ÚÔÛηÏ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÚ›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ˙¢Á¿ÚÈ· ·fi ÙÔ MÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜, Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙÔ˘˜ Bruno Tombari & Mariangeles Caamano, Cezar Velazques & Carolina Gonzales, Pablo Rodriguez & Noelia Hurtado, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰·. ∞ÎfiÌ· workshop ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ tango ·fi ÙÔ˘˜ Carlos Dall’ Asta & M·Ú›· K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. TÔ 3‹ÌÂÚÔ ÍÂÎÈÓ¿ Ì Milonga Practica, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, ÂÓÒ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ milonga ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi show ÛÙÔ «Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜». TۤηÚ ٷ ·Ú·¿Óˆ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ you tube Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ...

K¿ÔȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ¢·Ó¿Ë ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘

INFO: LA VANGUARDIA TANGO FESTIVAL ¶¤Ì. 13/12: Workshop ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ 19.00-21.00 Estudio 2x4 ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 11, ú 15/ 22.30 Milonga, Bar X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, ›Û. ú 10, ¶·Ú. 14/12: Practica, Estudio 2x4 ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 11, ›Û. ú 8 ™¿‚. 15/12: Milonga - Master’s Show, Gene Kelly, KËÊÈÛ›·˜ 215, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ›Û.ú 25 Ì ÔÙfi. ¶ÏËÚ.: 693 7106972, www.lavanguardiatango.com

Oπ∫√™ A¡Δ√Ã∏™ TÔ˘ MIXA§H ¶ITENH

«M¤Û· Û ηÏÙ ÌÂÛ·›ˆÓ· Ù· fi¯È ÌÔ˘ ÌÂÙÚ¿ˆ/ K·È Ù· ¯·Ú¿˙ˆ οıÂÙ· ÛÙÔ ¿ÛÚÔ ÛÔ˘ ·Ó›/ ¶ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÌÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿˜, ÔÏÏ¿ ÎÈ ÂÁÒ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ/ TÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ıÏ›„Ë Ò˜ Ó· ÏËÚˆı›» TÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ live Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ï¿ Ì›· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ, ‰‡Ô È¿Ó· Î·È ¤Ó· ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È ÙfiÛÔ ·Ï¿, fiÙ·Ó Ë Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ Â›Ó·È Ë ¢·Ó¿Ë ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙ· ‰‡Ô È¿Ó· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ˜ AÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ P·‚‰¿˜ Î·È ÛÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶··‰¿ÙÔ˜, Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ «¶˘Ú‹Ó·˜», ›Ûˆ ·fi ÙÔ X›ÏÙÔÓ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Ù˘ ¢·Ó¿Ë˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ «O›ÎÔ˜ ·ÓÙÔ¯‹˜», Ì ‰È΋ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜. E›Ó·È ·fi ÙȘ ÔχÙÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ οÔÈÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ÙÚÈ·ÓÙ¿ÚˉˆÓ (‹ ÂÚ›Ô˘) ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· ϤÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ «Î·Ù·ÙÔÓÈ΋» ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÓÙÂ¯ÓˆÓ ‹ ÙË «¯·ÚÔ‡ÌÂÓË» ÌÂÚÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¢·Ó¿Ë˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ‹‰Ë ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· „·Á̤ÓÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Van Morrison, Ù˘ Tanita Tikaram Î·È ÙÔ˘ B·Û›ÏË NÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÂÓÒ Ë ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ “Summertime” ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ù˘ Ù˙·˙. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ‰‡Ô È·Ó›ÛÙ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂӉȤÊÂÚ·Ó ÙË Verve Î·È ÙËÓ ECM, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Û΢‹ ÛÙÔ «M·¯ÙÛ¤ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ» ÙÔ˘ TÛÈÙÛ¿ÓË. K·È fiÙ·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ X·ÚÔ‡Ï˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ «ŒÓ· Á‡ÚÔ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ», ÂȂ‚·›ˆÛ Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‹¯ˆÓ Î·È ÛÙ›¯ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¤·˜. Y.°. T· ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ŒÌ˘ ™›ÓË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÕÁÁÂÏÔ˘ AÁÁ¤ÏÔ˘ –Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û ϛÁÔ ÛÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ – Ì‹ˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· Ó¤· §ÈÏÈÔ‡ÔÏË; ¶YPHNA™: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢ÈÔ¯¿ÚÔ˘˜ 11, 210 7237.150 TÂÙ¿ÚÙË, 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË TÂÙ¿ÚÙ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. flÚ· 22.30. 58 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

LOOP

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· ÌÂ

«È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronicatechno-electro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜. ✱ OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·.

✱ PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

✱ CANDY BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6 TÔ ·ÏÈfi Mao ·-

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz. TIKI ATHENS º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9236.908 ΔÔ Deluxe ÌÂÙ·-

ÙÚ¤ÂÙ·È Û Tiki. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ¢Â˘Ù.-™·‚‚., ÓÙÂÎfi Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ exotica Î·È Ù o ‘50s pop, ȉȿÈÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ live Î·È ¿ÚÙÈ.

CLUBS

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô Ì·Á·-

DARK SUN

·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat.

BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. ✱ DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579.555, derticlub@yahoo.gr •·Ó¿ ÛÙË

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿. 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú¯Ô-

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. BOUTIQUE

ENVY

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂ-

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË

hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fi-

✱ FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. ✱ I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220. M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›Û΢ ú 90 & 105. KALUA ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304 ∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘-

fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line. K¿-

ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM• LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÈ

fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul.

club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

SHISHA AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË 40, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4633.701, 210 4633.771Mainstream club

ÛÙËÓ AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË, ÂΛ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÁÈ· KÚ‹ÙË. E›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. SPOILED ∫ËÊÈÛ›·˜ 232 & ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∫ËÊÈÈ¿, 210 8083.693 ‘∫·ÎÔÌ·ıË-

̤ÓÔ’ ÎÚ˘Êfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÊÚÔ˘Ù¤ÓÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ mainstream Î·È R ‘n’ B tunes Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙË dance fiÙ·Ó ¿È˙Ô˘Ó guest DJs THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance stage

¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VITRINE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444 h H ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. ✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶π™Δ∂™ AMMO™ ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788 B. K·Ú-

Ú¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘.

MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘

ANO¢O™ ¶EIPAIø™

∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤·˘ÏË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ Magna.

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183 & ¶·ÏÏ¿ÓÙÔ˜ 38, 210 3468.100 NÙÔ˘¤ÙÔ ¶¿-

ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Î·È EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË. TÂÙ. - ™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. A™TEPIA

MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ê·ÙÛԇϘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30.

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ Ì·Á·˙› Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. °È· ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ‹ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙȘ Ì¿Ú˜.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027 ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

BOUDOIR

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

K¿ÛÙÔÚÔ˜ 41 & ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4116.505 TÔ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙÔ

MAD CLUB

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10

FREE CLUB

Ófi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

¶§∞™Δ∂§π¡∏

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul Î·È hip

Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈ-

DECADENCE

™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÎÏ·Ì›ÛÙÈΘ mainstream ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù˙·Ì·Ú›·-‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ÂȘ fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi ÛÙÔ È¿ÙÔ. K·È Ì r’n’b party Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜.

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753 ∞ÂÈı·Ï‹˜

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ·

BA¡∞¡∞ ª√√¡

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·ÛÈ¿.

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 6, 210 4131.934

CLUB 22

˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

BLACK LIGHT

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, Û ¯ÒÚÔ 800 ¿ÙÔ̈Ó. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú.

CRUISER

ONE HAPPY CLOUD

¶√Δ√¶ø§∂π√¡ KYBO™

ÓÈο mainstream vs, R ‘n’ B.

∞ÀΔ√∫π¡∏™∏ MG

GINGERALE

ÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V.

¢π∞™∫∂¢∞™∏

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‘Manifesto’, ‘D.I.R.T.Y.’ Î·È ‘The Spirit Of Love’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ ™ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΢ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ Î·È ÕÓÙ˙Â-

Ï· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15. A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, AÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο ÚÂÌ¤ÙÈ-

η ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏÈ Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜. BOTANIKO™


Ø

ª√À™π∫∏

IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 N·Ù¿Û· £ÂÔ-

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À useweek@athensvoice.gr)

¢HMHTPA °A§ANH KAI E§EY£EPIA APBANITAKH ™TO REX

‰ˆÚ›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘ Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180, ÎÚ·Û› ú 100, ›Û. Ì ÔÙfi ú15 (™¿‚. ú 20). BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316

M·Ù. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3 M¿Î˘

XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321 ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›-

Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560 £¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜

∫·Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) ºI°OYPE™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘, 210 4920.152, 210 4930.302 O ¶ÂÈÚ·È¿˜ ¤-

¯ÂÈ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÔÂÚ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘... ™ÙȘ ºÈÁÔ‡Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ X. °·Ï¿Ó˘, E. K·Ú¿ÏÔ˘, M. ¢ËÌ¿Î˘. H ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ÌÔ˙Ô˘ÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·.

¶¤ÌÙË 6 ¢HMHTPA °A§ANH KAI E§EY£EPIA APBANITAKH ™TO REX To ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™˘Ó·›ÛıËÌ·, ¯ÚÒÌ·, Û˘Ó‡·ÚÍË ·Ó·ÙÔÏ‹˜ - ‰‡Û˘, ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ‹¯ÔÈ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. IÛÙÔÚ›·. REX, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3814.591, 210 3823.269. K¿ı ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ (¤Ó·ÚÍË 23.00), K˘Úȷ΋ (¤Ó·ÚÍË 22.00).

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

RISING STARS N¤Ô ·›Ì· ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙËÓ ¶Ú¿Á·. TÔ KÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ¶¿‚ÂÏ X¿·˜ Î·È Ô ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ·˜ KÚ›ÛÙÈ·Ó ™‚¿ÚÊ‚·Ú Ì ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· ÕÓÙÂÚ˜ K›ÏÛÙÚÔÌ.

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160.

ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘

FRANGELICO

MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. £A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979 °. M·-

˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. £EA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›-

‰Ë˜, M·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÛÂÌ‹˜. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 170 & 190 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfiú 15 (™¿‚. ú 20). ¶APA§IA LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105 ∂Ï.K·-

ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140.

SUSHEELA RAMAN H ∞ÁÁÏÔ-ÈÓ‰‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ì ·Ú¿‰Ô͘, ÙȘ Ϙ Î·È wicked, ‰È·Û΢¤˜ Û Joy Division Î·È Lou Reed, Ì·˙› Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “Salt Rain”, “Love Trap”, “Music for Crocodiles”, “33 1/3” Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ A¯·ÏÈÓˆÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ. GAZARTE ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ÂÏ. ηٷÓ. Û ÙÚ·¤˙È ú 40. TAKIS BARBERIS GROUP ¶·ÏȤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ˜ jazz-rock Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ T¿ÎË M·ÚÌ¤ÚË, Ì ÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Porto Kayio”. A§ABA™TPON. E›ÛÔ‰Ô˜ ú10.

POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤Ú-

Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80.

LUCKY FUNERAL / FATHER SUN / STONE DEVILS TۤηÚ 3 Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÎ Î·È stoner ÛÎËÓ‹˜. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 6.

¶·Ú·Û΢‹ 7

ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. SKYLADIKO VIP §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H °ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ●

LEGENDARY PINK DOTS H ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË ÎÔÏÂÎÙ›‚· ÙÔ˘ ȉÈÔÊ˘Ô‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È „˘¯¿ÎÈ· Edward Ka-Spel. ŒÓ·˜ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ·, Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ˘ÛÙÂÚ›· ÙˆÓ Residents Î·È ÙÔ˘ Kafka. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ New Zero God Ì ÚÒËÓ Ì¤ÏË ÙˆÓ Flowers Of Romance. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 22. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366 + www.iticket.gr, 801 11 60000 SALOME DUPREE MÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Performance ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Stefane Tachvighi Î·È Silvie

Penelope Ì Ô ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο fiÓÂÈÚ· ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Salome Dupree’s Aural Picture Book” Î·È “Carol in the Haunted House”. KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 68, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510. ŒÓ·ÚÍË 21.30. EÈÛfi‰Ô˜ ú 9. MUSE FESTIVALO ÌÔ˘ÛÈÎÔ˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˘ §¿ÓÙÛÈ·, °ÈÒÙË KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘. IANO™. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. APURIMAC Afi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÊÚÔÎÔ˘‚·ÓÈÎfi ‹¯Ô Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜. CAMINITO. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. MøPA ™TH ºøTIA ¢È‹ÌÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ™·Ï‚·‰fiÚ Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ 1988 Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· «£Â·ÙÚ›ÓÔÈ» Î·È «™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ». RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. K·È 8/12. ZAK ™TEºANOY AÎÔ˘ÛÙÈÎfi live Ì ¯·ÌËÏfi ÙfiÓÔ Î·È „ËÏfi iq ·fi Ù· ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡. M¶APAKI TOY BA™I§H ¢È‰fiÙÔ˘ 3, KÔψӿÎÈ 210 3623.625. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 11.

™¿‚‚·ÙÔ 8 ROTTING CHRIST ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ black metal Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi. •ÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ’87 Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÙfiËÙÔÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Theogonia” ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ì ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο, ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη samples Î·È synthesizers. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, 18 (Ù·Ì›Ô) Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366 Î·È ÙÔ www.i-ticket.gr (801 11 60000) MUSE FESTIVAL •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 16.00, Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤ÚÁ· ÁÈ· Û·ÍfiʈÓÔ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ Î·È ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ John Coltrane ·fi ÙÔÓ £·Ó¿ÛË Z¤Ú‚·. ™ÙȘ 21.30 Ï¿È‚ ·fi ÙÔ Deodato Siquir Trio Î·È ÛÙȘ 23.00 jazz Ï¿È‚ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘˜ “The Game Project”. IANO™. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. THE BLUES BUG Soulfunk Î·È disco ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi ÌÈ· ÂÁ¯ÒÚÈ· Ì¿ÓÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ¯¿ÚË ÛÙË 16¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘˜. YÏÈÎfi ·fi Ù· 3 ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ‡ÊÔ˘˜

·fi ÙÔ acid jazz ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ N¤·˜ OÚÏ¿Ó˘. LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ. E›ÛÔ‰Ô˜ ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜, 210 3369.300, 210 3369.302 & 694 1668799.

∫˘Úȷ΋ 9 MUSE FESTIVAL ™ÙȘ 17.00 Ù· ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ˘ §‡ÎÂÈÔ˘ ¶·ÏÏ‹Ó˘. ™ÙȘ 18.30 ÙÔ MÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ IEK AKMH Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ºˆÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Vocal Art Academy Ù˘ Julie Massino. ™ÙȘ 20.30 Û˘Ó·˘Ï›· Ì Á˘Ó·ÈΛ· ÔÏ˘ÊˆÓÈο Û‡ÓÔÏ· Î·È ÛÙȘ 22.00 Ô °ÈÒÚÁÔ˜ K·ÏοÓ˘ Ì ethnic jazz. IANOS. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. BUILDING CHAOS / RAW IN SECT / MORTAL TORMENT / MADEIRA / CARNAL REDEMPTION ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÛÎÏËÚfi ÚÔÎ ‹¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

¢Â˘Ù¤Ú· 10 RICHARD GALLIANO QUARTET BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ £EATPO °A§§IKOY IN™TITOYTOY

H§IA™ §IOY°KO™ Ÿˆ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ Û È¿ÓÔ Î·È ÊˆÓ‹. XAMAM. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú 15.00. THE CHARIOT TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ Norma Jean, Josh Scogin, Ì hardcore-punk ‡ÊÔ˜ Î·È ÍÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ The Voldera Cult Î·È Aiko. CLUB AN. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

ΔÂÙ¿ÚÙË 12 RENE AUBRY K·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Pina Bausch Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ. °È· Ó· ÛÔ˘ ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ, ı· ÛÔ˘ ı˘Ì›Ûˆ ÙÔ soundtrack ÙÔ˘ “Killer Kid”. °ÔËÙ¢ÙÈο ·¯ÚÔÓÈÎfi˜. GAZARTE. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 35. K·È ÛÙȘ 13/12. MUSE FESTIVAL ™ÙȘ 19.00 ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «AÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜» Ì ÙÔÓ Steve Lake ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ECM Î·È ÛÙȘ 22.00 Ô °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ Î·È ÔÈ Hammond Trio Û jazzblues. IANOS, 210 3217.917. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. EÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ú 10. ●

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


Ø

CITY BEAT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

INTERNAL SYNC OÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ fados, ·ÏÏ¿ Î·È electro/techno. K·È ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Internal Sync ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Û labels, fiˆ˜ Ë Datapunk Î·È Ë Klang-Gymnsastic. K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘ Plasteline Records, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·, ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ George Apergis (ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Wunderbar Ù˘ Ï. EÍ·Ú¯ÂÈÒÓ), Nightlight Î·È Funkslut. LOUD MANSION EÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 7/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 8. PLASTICINES & BOOM BOX @ FREE PARTY Y„ËϤ˜ ·Ê›ÍÂȘ Ô˘ ˙ÂÌ·Ù¿ÓÂ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Free. OÈ °·ÏÏ›‰Â˜ Plasticines ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶·ÚÈ˙È¿ÓÈÎË ÊÈÓ¤ÙÛ·, pop ·Ê¤ÏÂÈ· Î·È punk ‹ıÔ˜, Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ÔÏ˘·ÈÁ̤ÓÔ “Loser” Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ indie hype. OÈ Boom Box ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÊÚ¤Ûη Î·È Í¤ÊÚÂÓ· ÏÔÓ‰Ú¤˙Èη ¿ÚÙÈ. MϤÎÔÓÙ·˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È electro beats Ì‹Î ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙfiÛÔ Ù˘ Madonna fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Jarvis. M·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ô The-O, performance artist Ô˘ ÛÔοÚÂÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙȘ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘. CINEMA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130, ¢Â˘Ù¤Ú· 10/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (‚Ú˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ). myspace.com/ GUY GERBER E›Ó·È η˘Ùfi˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. O πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ dj/·Ú·ÁˆÁfi˜ η٤ÎÙËÛ ‡ÎÔÏ· Ù· ËÓ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¤‚Á·˙ ÌfiÓÔ psy trance, „‹ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ John Digweed Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ Cocoon ÙÔ˘ Sven Vath ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ artist album “Late Bloomers”. ◊ÈÔ, ÌÂψ‰ÈÎfi, dreamy tech house ÁÈ· Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·Ì‡ËÙÔÈ. M·˙› Ì ÙÔÓ Kyros Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ... MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È, ¶¤ÌÙË 6/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

Δ∂á∏ * ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7213.938

AÈηÙÂÚ›ÓË °ÂÁËÛÈ¿Ó - ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙfiÎÔ˘. “Accidental

Maria Unkown. ø˜ 22/12.

Woman”. ø˜ 15/12.

WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 K·ÙÂÚ›Ó· MÔ˘ÛÈÔ‡. «O˘ÙÔ›Â˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 9/12. Video Art. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ø˜ 5/1.

* A.¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 Jan Fabre. Body liquid drawings. ø˜ 19/1. ANEMO™ AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027 º·›‰ˆÓ ¶·ÙÚÈηϿ΢.

«EÁÒ + ¤Ó· Ô˘Ï›». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 11/12. A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 4Ô˜ fiÚ., æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994. Cheap Art 13, 2007. ø˜ 23/12.

* ARTOWER AGORA

AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, ·›ıÔ˘Û· ARTOWER CLIO (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 210 3246.100 ¶¿ÓÔ˜ TÛÈÚ›Áη˜. “Empty Eyes Pupils”. ø˜ 29/12. Small is Smart. 70 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ø˜ 29/12.

MOMMY CAFÉ BAR RESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 Z. K·ÎÔ‡ÚË, §. §Â‚¤ÓÙË, ¢. ¢Ô˘Ú·Ì¿ÎÔ˜. ø˜ 15/12.

* § º ¢

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472

* A°°E§øN BHMA, ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 MÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂȘ. TÔ˘ Martin Mc

Ù¿-ηٷÛ΢¤˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. 11/12 (20.00) - 9/2.

TÛfiÎÏ˘, K·ÓÈ¿Ú˘, •ÂÓ¿Î˘, AÎÚÈı¿Î˘, Lupertz, ¶·Ï·‚Ú¿Î˘, T˙·ÌÔ˘Ú¿Ó˘, Pfaff. ø˜ 29/2.

M¿Î˘ £ÂÔÊ˘Ï·ÎÙfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/1.

XøPO™ TEXNH™ 24 ™Â˘Û›Ô˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 7217.897

¶¡∂Àª∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ª√À ∞£∏¡∞πø¡ Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601

LORAINI ALIMANTIRI/GAZON ROUGE PROJECT SPACE μ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077

T¿ÛÔ˜ M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˜ - MÈÛ¤Ï º¿È˜. «A˘ÙÔÚÔÛˆÔ-

¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔÏÔÁfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/12.

* KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931 Marina Abramovic.

Performances (Ù·Èӛ˜ & ʈÙÔÁڷʛ˜). ø˜ 15/12.

XIPPAS GALLERY

°È¿ÓÓ˘ §·ÛËıȈٿ΢.

«M¤Ú˜ E›ÁÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (ÚfiÛˆ·). ø˜ 19/1.

£∂∞Δƒ√

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466

P. M·ÏÙ·Ù˙‹, A. ¢Ô‡Î·, Z. °·˚Ù·Ó›‰Ô˘, E. K·ÌÌ¿ Î.¿. “Eyesland”. ø˜ 22/12.

MARY ALEXIOY ATHENS ART SPACE ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, 210 3608.105 N›ÎÔ˜ P·¯Ô‡Ù˘. PÒÌËAı‹Ó·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 6 22/12. * M∂¢√À™∞ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 °ÈÒÚÁÔ˜ PfiÚÚ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 19/1.

Petros Chrisostomou. °Ï˘-

ÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ - T˙Ô‡ÏÈÔ K·›ÌË (1897-1982)». ø˜ 8/12.

∞§§√π Ãøƒ√π A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3426.322 AfiÏψӷ˜ °Ï‡Î·˜, M·Ú›Ó· M¿Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶fiÓÙ˘.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÔÏ¿˙, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 18/12. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, Aı‹Ó·, 210 3229.805 mad4art: Shake your moments. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

¶O§ITI™TIKO KENTPO «E§§HNIKO™ KO™MO™» ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, KÙ›ÚÈÔ 56, 210 9834.776 (E›ÛÔ‰Ô˜ °’ ·fi Ô‰fi ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜) “The brain - H ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡”. AÓ·Î¿Ï˘„ Ò˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó: MÓ‹ÌË - T·¯‡ÙËÙ· - IÛÔÚÚÔ›· - AÈÛı‹ÛÂȘ - ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. 42 ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ / ηٷÛ΢¤˜. XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë A. V. ø˜ 16/3. ¶OTNIA £HPøN Z·˝ÌË 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3307.380 Antonio Riello. EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 8/12.

ø˜ 15/12. AGORIA & THE HACKER French touch ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. TÔÓ Hacker ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔ Ï¿È Ù˘ Miss Kittin (ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜) Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û‚·ÛًηÌ ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ EBM, electro ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Agoria ÚԤ΢„ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÈÔ housey Î·È ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜ ˆ˜ DJ. THE HALL CLUB EÚÌÔ‡ & Aۈ̿وÓ, £ËÛ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 8/12. BEPPE LODA O ·ÚÈÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛηϤÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÔÈ Outro ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Ê·Ó› Á¤ÚÔ˜, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ú›۷ÎÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÊÚÂÛο‰·. O Beppe Loda fï˜ Â›Ó·È ıÚ‡ÏÔ˜. Afi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Typhoon Ù˘ MÚ¤ÛÈ· ‰È¤‰ˆÛ ÛÙ· clubs ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘‚Ú›‰ÈÔ “cosmic disco” (fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔοÏÂÛ·Ó, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·ÔÔÈ›ٷÈ) ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, “afro/style movement”. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÈ· ÎfiÈ· ÂÓfi˜ ·fi Ù· 200 mixtapes Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, Â›Ó·È Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜... YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335, ™¿‚‚·ÙÔ 8/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. MIXTAPE.GR PARTY, “THE DAY THAT PETE DOHERTY’S CAT DIED” TÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓË Á¿Ù· ÙÔ˘ Pete Doherty ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ mixtape.gr, Ô˘ οÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¿ÚÙÈ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ live Î·È dj sets. OÈ Le Page Â›Ó·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ıËÓ·˚΋ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÌÂÙˆڛ˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ folk ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Áηڷ˙ÔÁη˙ÈÒÓ. £· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Soul Stereo Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Â¯Ù› ÙÔ derby on dexx ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Rebellious Jukebox Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ mixtape.gr SOUL E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907, ¶·Ú·Û΢‹ 7/12, 22.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. CAST_A_BLAST SOUNDSYSTEM H ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ «Ì·‡ÚÔ ‹¯Ô» ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Û ¤Ó· event ÌÂٷ͇ live Î·È dj set Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô djs (Blend & Palov), ÂÓfi˜ MC (Rocklip) Î·È Ù˘ ·›ı·Ó˘ ʈӋ˜ Ù˘ Sugahspank. Funk, hip hop Î·È reggae Û ÌÈ· ÁÎÚÔ˘‚¿ÙË Û˘Û΢·Û›·. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 7, °Î¿˙È, ¶¤ÌÙË 6/12, 23.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. TOM REAL K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Elektrik Pussy, Ô μÚÂÙ·Ófi˜ DJ/·Ú·ÁˆÁfi˜ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· Breakspoll Awards ÁÈ· ÙÔ 2007. B·Û›˙ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÛÙ· breaks, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó Ù· electrotech ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ· ÛÂÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘. H ‰Â ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ “Disco Doom” ÛÙÔÓ samurai.fm Â›Ó·È Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fans Ù˘ Ê¿Û˘. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Satori 101 Î·È Ricochet. PULSE AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, ™¿‚‚·ÙÔ 8/12, 23.30, ú 15. UNDER THE INFLUENCE E›Ó·È Ë ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ÙÔ Earth ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ DJs Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÎÈ ÂÎÙÈÌ¿. K·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ, Ôχ Û˘¯Ó¿ ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ DJ Haris, ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ drum’n’bass ÛÎËÓ‹˜. EARTH BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, æ˘ÚÚ‹, ¶¤ÌÙË 6/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

60 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ASTRA K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 8, AÎÚfiÔÏË, 210 9220.236 AÓ‰Ú¤·˜ BÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. TÔ›·. ø˜ 23/12.

OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘.

* B∞μE§ Z. ¶ËÁ‹˜ Î·È §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 K·ÙÂÚ›Ó· M·Ú·ÌÔ‡ÙË.

B›ÓÙÂÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ». ø˜ 12/12. BERNIER ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 Sterling Ruby. “Slasher Posters & Pilow Works”. ™˘Óı¤ÛÂȘ. ø˜ 12/1. °KA§EPI «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 N›ÎË NÈÎÔÏ·˝‰Ë. EÈηÛÙÈÎfi «ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ΤÓÙËÌ· Û ‡Ê·ÛÌ·. ø˜ 29/12. °KA§EPI Δ∏™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 Mȯ¿Ï˘ AÚÊ·Ú¿˜. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 18/12. * °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH, ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 N›ÎÔ˜ AÏÂ͛Ԣ. “The end”. EÎÙ˘ÒÛÂȘ. ø˜ 8/12. * °KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3616.165 °È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿ÎÔ˜. “The Space Between”. ø˜ 6/1. E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚ., 210 3210.881 ¢·ÊÓ‹ & ¶··‰¿ÙÔ˜.

“Corporate cities ltd”. °Ï˘Ù¿ Î·È Û¯¤‰È·. ø˜ 15/1. EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A ÕÓÓ· ºˆÎ¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 5/1. * π¢ƒÀª∞ Eπ∫∞™Δπ∫ø¡ T∂áø¡ T™πÃπΔ∑∏, A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 & K·ÛÛ·‚¤ÙË 18, KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.975 A¯ÈÏϤ·˜ XÚËÛÙ›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 19/1. * KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 KˆÓ/ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜. “Split (Lower and lower)”. ø˜ 8/12. KALFAYAN GALLERIES - PROJECT SPACE, K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ

™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046 ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

* ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 Philip Taaffe. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 29/2. TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897. MÂÛÛ‹Ó˘ °È¿ÓÓ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 15/12. THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, K¤ÓÙÚÔ, 210 3215.469 Maria Finn. TÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ø˜ 21/12. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527

* ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 Jean-Michel Basquiat, John Bock, Urs Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. “Fractured

* TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644, 210 7251.063 AfiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÁÈ¿ÓÓÔ˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/12. TPI°øNO AI£OY™A TEXNH™ ¢ÚÔÛ›ÓË & K˘ÚÈ·ÎÔ‡ 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.116 ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ A™KT), Balocchi (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ Carrara), §fiÏ˘, §Ô˘Î›‰Ë˜, Baldini, Canesi, Cremoni, Farina, Franchi, Mueller.

«Aı‹Ó· - Carrara: ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ». °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 12/1. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηÈ... æYXAPH 36 æ˘¯¿ÚË 36, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2231.900 °ÈÔ‡ÏÈη æÈÌÔ‡ÏË. KÔÛÌ‹Ì·Ù·. ø˜ 9/12. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô), 210 5228.968 M·Ú›· KfiÓÙË. Anna Cecilia

TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘.

«EÈηÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ». KÂÚ›. ø˜ 15/12.

ª√À™∂π∞

figure”. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ø˜ 23/3.

* BÀ∑∞¡Δπ¡√ ∫∞π Xƒπ™Δπ∞¡π∫√ M√À™∂π√ μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 22,210 7232.178

E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.000 Bruce Davidson. ø˜ 15/12.

«£Ú¿ÎË - KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË: ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·Ì¿ÎË (1902)».

E£NIKO I¢PYMA EPEYNøN - AMºI£. «§EøNI¢A™ ZEPBA™» B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ 48, 210 7273.500, 210 7273.700

* MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY, °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6 & ºÚ˘Á›·˜, A. IÏ›ÛÈ·, 210 7777.601 ¶. T¤ÙÛ˘. X·Ú·ÎÙÈ΋-˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/12.

H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘/Ù˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. Afi 6/12 - 9/01.

E™TIATOPIO KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6445.476 ÕÓÓ· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ø˜ 20/4.

AϤͷӉÚÔ˜ T˙¿ÓÓ˘.

Doomed by fantasy. ™¯¤‰È·. ø˜ 8/12.

™TAY§O™ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, 210 9757.581

£∂∞Δƒ√ REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 Elmgreen & Dragset. «KÔÈÓ‹ £¤· EÓfiÙËÙ· I». °Ï˘ÙÈ΋, performance. KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜. “Drama Queens”. B›ÓÙÂÔ. Mȯ¿Ï˘ K·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜. «H ¿ÏÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË». H¯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Erwin Wurm. «EÁÒ Î·Ù’ Â̤». °Ï˘Ù¿. “One minute Sculptures”. B›ÓÙÂÔ. ø˜ 6/1. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 I¿Îˆ‚Ô˜ KÔ˘Ì‹˜. «AÛ΋ÛÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 7/12 - 7/1. I¢PYMA °IANNH T™APOYXH ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ (KAT), 210 8062.636-7 ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·. ™¿‚.& K˘Ú. 10. 00 - 12.00 (4-7 ÂÙÒÓ), 12.30-14. 30 (812 ÂÙÒÓ). ME°APO EΩNAP¢OY TOY MIET AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 Î·È MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, 210 3234.267 “City Streets”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 13/1. «TÔ IfiÓÈÔ ¶¤Ï·ÁÔ˜». 15Ô˜18Ô˜ ·È. * ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN (MEGARON PLUS) B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 Klimt, Schiele, Kokoschka 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ø˜ 30 /12.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1.

* HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Toulouse-Lautrec ∏ Belle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙËÓ Aı‹Ó·. 6/12 - 4/5/08. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ N¤· ¶Ù¤Ú˘Á·, N. ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 EÏ °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘. ø˜ 5/1. *MOY™EIO M¶ENAKH ñKÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 B·Û›Ï˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. «TÔ

B˘˙¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘». ø˜ 27/1. ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 AÊȤڈ̷ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜.

«∂›Ì·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜». ø˜ 6/1. ¶·‡ÏÔ˜ ™¿ÌÈÔ˜. «ÿ¯ÓË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». ø˜ 9/12. EÚȤÙÙ· AÙÙ¿ÏË. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1. * MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3&7, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 Pat Andrea. «OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ AÏ›Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» . ø˜ 13/1. EÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ E˘Úˆ·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ø˜

13/1. NOMI™MATIKO MOY™EIO ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 12, 210 3643.774 AÊÚÔ‰›ÙË §›ÙË. «AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜». °Ï˘Ù¿. ø˜ 31/12. ●

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

Donagh. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. Z‹ÎÔ˜, °. ¢Ú›ÙÛ·˜, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘, I. ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë˜. ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 21.15., 00.00. K˘Ú. 19.15. ú 20. ¢: 120’. ø˜ 24/2. * A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330, 210 8238.698 «M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹». ∫›Ì.-

ÛÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, T˙. ¢È·ÁÔ‡Ë, ¶. ™Ù·ı¿ÎË, M. TÛfiÙÚ·˜, º. ™‡ÚÔ˜, °. M¿ÓÈÔ˜, °. A˚‚¿˙˘. TÂÙ., ¶¤Ì. 20.30, ¶·Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. 18.00, 21.15. ú 24 (18 §, º). ¢: 120’. * ∞£∏¡∞´™ (MOY™IKH ™KHNH) K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. M ÙË ™›ڷ ™›ڷ. ™ÎËÓ.: T. X·ÙÔ‡˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÓÔÚ¯.: °. Z·¯·Ú›Ô˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, Õ. BÏ¿¯Ô˜. ¶¤Ì. (§), ¶·Ú., ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 30 (22 §, 15 º).

A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 ¢˘Ô ÙÚÂÏÔ› ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. TˆÓ Mel Brooks ηÈ

Thomas Meehan. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ∫ÔÛÙ.: N. B·¯ÏÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. BÔ‡ÚÔ˜, A. °ÎϤÙÛÔ˜, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘, B. K·ÁÈ¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.00. ú 40 (18 º). A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 ¢‡Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Ì¿Ï·.

KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì °Î›ÌÛÔÓ. OÌ¿‰· Minus (two). ™ÎËÓÔı.: Õ. ¢·‚‹˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 18(12 º). ¢: 80’. 6/12 - 17/2. A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 4246, 210 8815.402 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, N. £ÂÌÂÏ‹ Î.¿. K˘Ú. 18.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ú 20 (13 º). TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00. ú 20 (13 º). A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 15-17, 210 5220.100 T˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï MfiÚÎÌ·Ó.

TÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ªÔÛ¯›‰Ë˜, °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ú·ÁÎÔ‡, º. KÔÌÓËÓÔ‡, £. ™È¿ÚÎÔ˘.

A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343

* ALTERA PARS ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘

EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·.

KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· ·fiÚ·ÙË.

TÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı.: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. 18.20, K˘Ú. 18.15. ú 25, (18 §, 16 º). ¢: 120’.

XÔÚÔı¤·Ì·. Afi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ P›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË, Ù˘ °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î.¿. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: A. °˘Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: B. A‰¿ÌÔ˘ (¯ÔÚfi˜), I. K·Ì˘Ï·‡Î·, E. ™ÈÁ·ÏÔ‡ Î.¿. ™¿‚., K˘Ú. 21.30. ú 15 (12 º).

*O XÚfiÓÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. EÚˆÙÈÎfi ıÚ›-

KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ K¿Ô˘È. OÌ¿‰· Breathe of art. ú 20 (10 º). ¢Â˘Ù. TÚ. 21.30, ¶¤Ì. 00.30

ÏÂÚ. TÔ˘ Mȯ·‹Ï ÕÓıË. ™ÎËÓÔı.: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, A. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘. ¢Â˘Ù.,ΔÚ. 21.15. ú 20 (15 º).ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ÃÔÚËÁfi˜ Ë HSBC. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 TÚÂȘ ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜. TˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂÈ, TfiÓÈ X›ÏÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™. KÔÙÛ›ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, T. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ. 19.30, ™¿‚ 18.30, TÚ.-™¿‚. 21.15. ú 22 (17 º, TÚ. & ¶¤Ì.). * A§EKO™ A§E•AN¢PAKH™ (ÚÒËÓ PÈ¿ÏÙÔ), K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 K¿ı ¯ÚfiÓÔ ›‰È· ̤ڷ. TÔ˘ M¤ÚÓ·ÚÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ. ™ÎËÓÔı. K. AÚ˙fiÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, A. ™Ù·‡ÚÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ™¿‚.18.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25 (20 §, 16 º). ∞§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001, 210 3464.638

H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË.

A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37, 210 5238.742 «O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·». TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, B. T۷ΛÚË, ¢. ¶··‰‹Ì·, £. BÈÛη‰Ô˘Ú¿Î˘, B. KÔ‡ÎÔ˘Ú·˜, A. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ¶. AÏÌ¿Ó˘. ¶¤Ì. ú16 (24 ¶Ï., 18 §, 16 ¶-º). TÂÙ. (§) 19.15, ¶¤Ì.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.(§) 18.15, K˘Ú. 18.15. ¶·Ú·ÛÙ. XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ: 25-30/12 Î·È 1-6/1. * AMIPA§, AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3639.385, 210 3608.856 8 Á˘Ó·›Î˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È. KˆÌˆ‰›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘.

TÔ˘ PÔÌ¤Ú TÔÌ¿. ™ÎËÓÔı.: £.£ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. Mȯ·ËÏ›‰Ô˘, I. §·ÌÚ›‰Ô˘, M. K·Ï·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.K˘Ú. 18.15 . ú 23 (17 º, 18 EÍ. §, O).

H ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ IÔοÛÙ˘.

KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: °. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KÔÏ¿Û˘, £. Z¤Ú‚·˜, K. °·‚·ÏÏ¿ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. (ÂÎÙfi˜ ·fi 22 & 23/11). 21.15. ú 15 (10 º). Destination: PIG’S PLANET. ™ÎËÓÔı.: A. AÚÛ¤-

ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚÛ¤ÓË, ¢. M·ÓÔ‡ÛÔ˘, A. ™›ÓÔ˘Ï·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ., 19.30 Î·È TÂÙ. 21.30.ú12. ¢: 1.20’. 10, 11, 12, 17, 18, 19/12.

AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 O͢ÁfiÓÔ. TÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ. ™ÎËÓÔı.: M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 23, 20 (16 º). ø˜ 13/1. ¢: 110’. ñ KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. TÔ˘ O‚›‰ÈÔ˘. ™‡ÏÏ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: •. K·-


Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Õ. M¿Û¯·, Õ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, X. §Ô‡Ï˘, I. ¶·¿ Î.¿. ú 12. ¢: 120’. AMºI-£EATPO ™¶YPOY EYA°°E§ATOY A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 ñ A›ı. §‹‰· Δ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘

O B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, ™. §ÒÏÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.15. ú 22 (15 º). ¢: 200’.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. TÔ˘ EڛΠEÌÌ·ÓÔ˘¤Ï

BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735

™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ¡. ΔÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 24 (17 º). ¢: 130’. ñ A›ı. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·Ù.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 22 (15 º). ¢:100’.

ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· M·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ.

ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7707.227, 6974.816671 TÔ ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙÂ.

TÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, X. ™Ò˙Ô˜, X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, E. MÔ˘ÌÔ‡ÚË Î.¿. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00 & 21.00. ú 24 (17 º). ¢:120’. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70, °Î‡˙Ë, 210 6445.749 ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡xÙ·˜. TÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ™¤Í-

ÈÚ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·ÓÔ˘Ú¿, A. Z·¯·Ú¤·˜, B. KÔÓÙÔÌ¿ÚË, ™. °ÂˆÁÏÂÚ‹˜, ƒ. °ÂˆÚÁ›ÙÛ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 §). ¢:140’. A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 ¢ÂÛÔÈÓ›˜ T˙Ô‡ÏÈ·. TÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KÔ˘Ï›Â‚·, A. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (§), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 22 (18 § , 16 º). A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

TˆÓ Bruce Jordan Marilyn Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ™. ¢ÂÏÈÎÔ‡Ú·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, A. KÔ˘Ú‹ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.,K˘Ú. 18.15. ú 21 (18 §, 15 º). ¢:120’. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-68 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰. ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, E. AÔÛÙfiÏÔ˘, I. AÛÙÂÚÈ¿‰Ë. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00 & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ŸÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ; ™ÎËÓÔı.-Û‡Óı.: Ÿ. ¶Ô˙¤-

ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·ÏÔ˘Î¿, °. NÙÔ‡Û˘, Ÿ. ¶Ô˙¤ÏË, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- K˘Ú. 21.30, ú 18 (12 º). ¢: 90’. * O Û˘ÏϤÎÙ˘. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. TÔ˘ T˙ÔÓ ºfiÔ˘Ï˜. ™ÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. ¢Ô‡Î·, T. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (10 º). ART GALLERY CAFE IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1 Î·È °·ÏËÓÔ‡, BԇϷ, 210 8958.866 TÔ Î¿Ù·ÁÌ·. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ·Ê‹ÁËÌ·. ™ÎËÓÔı: M. °‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. M·˘Ú›‰Ë˜, §. MÂÛ¿ÈÎÔ˘. 22.00. ú 10. ¢: 70’. 10, 17/12. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992

TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙ ºÈÏ›Ô. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: E. A. °ÎÔÓ˙¿Ï˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, ∫. ΔÛ¿‚·ÏÔ˘, A. TÛÈχڷ, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, A. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§) & 21.15, ∫˘Ú.19.15. ú 22 (17 º). ¢: 120’. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. TÔ˘ Howard Zinn. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙ÂÈ: ÕÁÁ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ΔÂÙ.19.15. ú 20 (15 º). ¢: 90’. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25 (ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜), 210 3220.805 H ÒÚ· ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘. TÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ¶ÂÛÛfi·. ™ÎËÓÔı.: KfiÓÍÔÌ·ÓÍ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, B. AÏ˘Ì¿Ú·. TÚ.TÂÙ¿ÚÙË 11, 12, 18, 19/12. * BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/fiψ˜ 115, Ì. KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, 210 3425.637, 210 7511.522 A’ ¤Íˆ. ™‡Á¯ÚÔÓË ÎˆÌˆ‰›·. TÔ˘ AÓ‰Ú¤· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §¿Î˘ K·Ú·Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ú·Ï‹˜, M. ™ÎÔ‡·. 21.15. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 15 (10 º). ¢: 70’. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ, K˘Ú 20.00, ¶¤Ì-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (18 §, 16 º). * BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, 210 5229.519, 210 5221.767 NOY¢OY Fun Park. EÈıÂÒÚËÛË. TˆÓ §. M¤ÏÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË, £. K·Ï·ÌÔ‡ÎË, M. BÔ˘Ï·Ú›ÓÔ˘, E. °ÎÚ›ÏÏ·, A. ¶ÔÌfiÓË. ™ÎËÓÔı.: K. BÔ˘ÙÛ¿˜, ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. BÔ˘ÙÛ¿˜, ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, M. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15,K˘Ú. 18.15, ™¿‚. 18.15 (§). ú 25 Ï. (22 ıˆÚ›Ô, 19 ÂÍÒÛÙ˘, 17 º, 19 §, 19 O). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 119), 210 8233.125 ™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ. TÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 90Æ C. ¢È·ÛÎ.: X. TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M¿Ú·˜, T. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, M. §·Ì›ÚË. ¶¤Ì. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ú 24 (17 º). * BIOTEXNIA £EATPOY ™·ÊÔ‡˜ 5, æ˘ÚÚ‹, 693 2541003 O T˙Ô¿Ó ¶·ÓÙ¿Ó Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. TÔ˘

NÙ¿ÚÈÔ ºÔ. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÊÙÂÚ¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·‚Ô˘Ï¿ÎÔ˘, Z. §Âʤ‚Ú, ™. M·˘ÚÔÂȉ‹, A. ™Â˝‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú12 (10 º). BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944, 211 4000.863 * A›Ì· ηÎfi. TÔ˘ Rimbaud. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌ.-ÂÂÍ. ÎÂÈÌ.: ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜. H¯.: ™. AÚ·‚ÔÛÈÙ¿˜. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30. ú 15. ¢: 60’. ø˜ 13/1.

* UBU. TÔ˘ Alfred Jarry. ™ÎËÓÔı.: £›·ÛÔ˜ ø·Ô˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. Lopez, I. ¶·˙·Ú˙‹, M. Kutulas Vrsalovic. ¢Â˘Ù.,TÚ. 21.30. (7 & 8/1 ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο). ú18 (12 º). ¢: 70’. ø˜ 8/1. ™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜. T˘ M·Ú-

ÁÎÂÚ›Ù NÙÈÚ¿˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. BÏ¿ÛÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. T˙ÒÚÙ˙Ë, X. BÏ¿ÛÛ˘, A. AÓ‰Ú¿‰Ë˜ Î·È Ì ÂχıÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ø˜ 12/12, 21.30, ÂÎÙfi˜ ·fi 2/12, 18.30. ¢: 60’.

‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. TÂÙ. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.30 & 21.30. ú 25 (18 º). ¢: 120’. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6 (¶Ï. AÁ›·˜ §·‡Ú·˜) M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·-

‚Ú¿Ó. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 15 (10 º). * ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·-

* CLUB UNDERWORLD, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù·, 693 0880845 FraMkenstein. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ·. ™ÂÓ¿ÚÈÔ -ÛÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ O. ¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓ˘ O., B·Û›Ï˘ Z·˚Ê›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù. 21.00. ú 10. * CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 Studio Clip. M·‡ÚÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜. ™¿‚.-K˘Ú. 18.00, TÂÙ.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (º.15). ¢: 120’. * °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 AÓıÈṲ̂Ó˜ M·ÓfiÏȘ.

TÔ˘ PfiÌÂÚÙ X¿ÚÏÈÓÁÎ. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶ÈÙÛÔ‡ÏË, N. OÚÊ·ÓÔ‡, M. ™Ù·˘Ú·Î¤ÏË, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, M. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, A. MËÏÈ·Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15. ú 21 (16 º). * DATE MUSIC HALL ™ÈÓÒ˘ 2 & MÂÛÔÁ›ˆÓ (¶‡ÚÁÔ˜ AıËÓÒÓ), AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7470.544 (Ì ˘fiÁÂÈÔ parking) Copacabana, the Show.

MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi. TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ K·Ó·Ú¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. §ÔÙÛ¿ÚË, ¶. ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. ø˜ ÙÔÓ AÚ›ÏË. * ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 &KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 TÔ ÎÔÚÌ›. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ Luis Alfaro. ™ÎËÓÔı.: E. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. ªÔ˘Û.: °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘, I. M˘ÏˆÓ¿˜. K˘Ú. 18.30 (§), TÚ.- K˘Ú. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’.

ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, ¶Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 32 29.771 ñ §Â˘Î‹ ·›ıÔ˘Û· (bar theatre) ™ÎÏËÚ¿ AÊÚÔ‰ÈÛȷο. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ «ÕÛÌ· AÛÌ¿ÙˆÓ» Î·È Û ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜, ™. MÔÙˆÓ¿Î˘, °. °¤ÚÁÔ˜, Œ. AÊÂÓÙ¿ÎË, «IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· KÚÔ˘ÛÙ¿» Î.¿. ™¿‚, ¢Â˘Ù. 22.00, K˘Ú. 21.00. ªÂ ÔÙfi ú 20 (15 º). ñ ™ÎËÓ‹ ÌÂı˘ÛÌÂÓ¿ÎÈ Woody Allen: øÚ·›Ô˜ Î·È Û¤ÍÈ (Play it again, Sam)

™ÎËÓÔı.: B·ÁÁ¤Ï˘ §ÂÌ¤Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ºfi˘, I. TÛÈÁÎÔ˘Ú¿, X. ™·Ô˘ÓÙ˙¿Î˘ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 22.00, ú 15 Ì ÔÙfi. ø˜ 11/12. * E£NIKO £EATPO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 Î·È ÛÙ· 801 11 60.000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È 210 6786.000 (·fi ÎÈÓËÙfi) H ηÛÂÙ›Ó·. TÔ˘ K·ÚÏ ™Ù¤ÚÓ¯·˚Ì. ™ÎËÓÔı.: B. AÚ‰›ÙÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÛË M·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘, T·Íȿگ˘ X¿ÓÔ˜, KϤˆÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, E‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ. 18.00,¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 19.00, ΔÂÙ.ú 18, ¶¤Ì. ú 15, ¶·Ú.-K˘Ú. ú 22, ™¿‚. ·fiÁÂ˘Ì· ú 18 (12 º ‹ Ó·ÓÈÎfi οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ). ø˜ 20/1.ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG. ñ N¤· ™ÎËÓ‹

Áη˜. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: M·ÚÎ

ÊÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ. ªÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, A. M˘ÏˆÓ¿˜, M. ™ÎÔ˘Ï¿, °. ¶ÂÚϤÁη˜ Î.¿. ΔÂÙ.-™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (12 º). E£NIKO ¶EIPAMATIKH ™KHNH - A¶O MHXANH™ £EATPO A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5231.131 O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ º›oÓÙÔÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ™ÎËÓ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú¤Ô˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.,¶·Ú. ∞’ 19.00, ¶¤Ì. μ’ 21.00, ™¿‚. μ’ 19.00, ∫˘Ú. ∞’ 15.00,μ’ 19.00 ú 25 (15 º, ∞ ‹ μ’). ¢: 120’. * E§YZE N˘ÌÊ·›Ô˘ 12, IÏ›ÛÈ·, ÌÂÙÚfi M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, 210 7774.311 Dance After Dark. ™‡Á¯ÚÔÓË gothic. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. ΔÔ˘ Gavin Thomas. ™ÎËÓÔı.: T.Sears. ¶·›˙Ô˘Ó: E. T·¯È¿Ô˘, A. B·Ì‚Ô‡ÎÔ˜, £. BÏ¿¯Ô˜ Î.¿. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 18 (º 12). ¢: 85’. ø˜ 23/12. * EL BANDONEON BÈÚÁÈÓ›·˜ MÂÓ¿ÎË 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5224.346 Amor y muerte 2 - ŒÚˆÙ·˜ Î·È £¿Ó·ÙÔ˜. XÔÚfi‰Ú·Ì·.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. º¿Ì˘, Õ. ŒÏÂÓ·, ¶. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡‰Ë. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20. ¢: 105’. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ, XˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe DiPietro,

Jimmy Roberts. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, M.

MÂÁÓ‹˜, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, T˙. AÏÈÌfiÓÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (17 º). ¢:120’. ñ B’ ™ÎËÓ‹ * T· ‰¿ÎÚ˘· Â›Ó·È ‰˘Ô ÏÔÁÈÒ. MÔ˘ÛÈÎfi. T˘ M¿Úˆ˜

B·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ú·¯ÈÛ·Ú›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ô˘, N. °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË, §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 70’. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879 K·˘Ùfi˜ ¿ÁÔ˜. TÔ˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘.ú 17. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜ (·Ú¯. §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË - performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ¶·Ú. & ™¿‚. 23.45 ∫˘Ú. 22.00, ú 10. ¢:45’. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15 (13,50 º). ¢: 120’. E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, ™. NÙ¤Ìη. ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 17 (12 º). ¢: 80’.

TÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: M. PÂÙۛϷ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, M. M·Ú¯¿ÈÓÂ, °. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜. TÚ.-TÂÙ. 21.30. ú 17 (12 º). ¢: 90’.

∏BH ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. TÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ™¿‚. (§) 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì -K˘Ú 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú 21 (16 º). ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ djs οı ¢Â˘Ù. & live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı TÚ›ÙË. ¢: 100’. £EATPO BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 ™·Ú·ÓÙ¿Ú· Î·È ÚˆÙ¿Ú˘ / The Graduate. TÔ˘ T¤ÚÈ

Δ˙fiÓÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M¿ÚÌ·, A. AÓ·ÓÈ¿‰Ë˜, °. T˙ÒÚÙ˙˘, H. T۷ηϛ· Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.15. ú 25 (20 §, 16 º). ¢:120’. £EATPO E°NATIA £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K·ÙÛ·Ú›‰·. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ø˜ 16/12. £EATPO ENA™TPON -

¶EIPAMATIKH ™KHNH ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, ›Ûˆ ·fi ÙÔ MÔ˘Û›Ô, 210 8254.333, 210 6823.388 Tango Burger. ¶ÔÈËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ ÛÎËÓÔı.: £. ™ÎÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. °·Ú‰¤Ï˘, §. TÛ¿ÙÛ˘, M. §ÔÓÙfiÚÊÔ˘. ¢Â˘Ù. TÚ. 22.30, ¶·Ú.K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). £EATPO I§I™IA - MIMH NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, IÏ›ÛÈ·, 210 7210.045, 210 7216.317 * ™·Ú‰¤Ï˜ ÌÂ... Û·Ú‰¿Ì (Noises off) TÔ˘ M¿ÈÎÏ ºÚ¤ÈÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M. §ÂοÎË Î.¿. TÂÙ.(§), K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.30. ú 22 (18 §, 16 º). * TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: B. ¢Ô‡Î·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, ∑. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· Î.¿. ™¿‚. K˘Ú. 18.00, TÂÙ.-K˘Ú. 21.00. ú 22 (17 º). AfiÂÈÚ˜. TÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ∫ÚÈÌ. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÈÊÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §. K·ÙÛÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ñ B’ ™ÎËÓ‹ (BÔÏ·Ó¿Î˘) E˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡-

ÏÈ·˜. ¶·›˙ÂÈ Ë N¤Ó· MÂÓÙ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ. 18.45. ú 20 (17 º). * £EATPO ∫.∂.∞. ª¶∂§§√™ ∫¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 ∫Ô˘ÏÔ˘‚¿¯·Ù·. ∫ˆÌˆ‰›·.

¶ÚÔÌËı¤·˜ ‰ÂÛÌÒÙ˘.

TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. MÔ˘Û.: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. AÔÛΛÙ˘, X. N›Ó˘, £. ¶¿ÓÔ˘ Î.¿. ú 12. * E£NIKO £EATPO -

¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙfi. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, XÚ. ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 22 (15 º). «TÔ ÙÚ¤ÓÙÈ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜» 2Ô˜ ¯Ú. TˆÓ

™.º·ÛÔ˘Ï‹, K.B›‰Ô˘, B. N¿ÛË, ¶.K·Ó·Ú¿ÎË, £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜, E. K·ÛÙ¿ÓË, °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, E. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, T. MfiÙÛË, ™. º·Ú·˙‹ Î.¿. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.- ™¿‚. 21.00, ™¿‚. (§) -K˘Ú. 18.00. ú 25 ¶Ï. (22 £,18 §, º Î·È ÙËÓ ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65) * ¢HMOTIKO £EATPO ME§INA MEPKOYPH AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 55, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ŸÚÓÈı˜. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: A. K·˙·Î›‰Ô˘. 8, 9/12. 21.00. ¢: 120’. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›ÎÈ ™›Ï‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ-

NEA ™KHNH ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210.3455020, 801 11 60000 (·fi ÛÙ·ı.), 210 6786.000 (·fi ÎÈÓ.). H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ.

TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·ÙÛ·Ê¿‰Ô˜, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, £. E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, A. M·Í›ÌÔ˘, B. Reininger. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), ú 15 ( ¶¤Ì.), ¶·Ú.-K˘Ú. ú 20 (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ø˜ 20/1. E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH £¤·ÙÚÔ ·fi Ì˯·Ó‹˜ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210.5231131, 801-11-60000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi), 210.6786000 (·fi ÎÈÓËÙfi) ñ B’ ™ÎËÓ‹ «¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË». TÔ˘ B·Û›ÏÈ ™ÈÁοÚÂÊ. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÁÁÂÏ‹˜, K. K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú· Î.¿. TÂÙ.& ¶·Ú.K˘Ú. 22.00. ú 18 TÂÙ., 20 ¶·Ú., ™¿‚., K˘Ú. (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ú 12. °È· ¿Óˆ ÙˆÓ 15. ø˜ 3/2. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 O ¤ÌÔÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˜ B¤-

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


£∂∞Δƒ√ K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °. ª¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ª¤ÏÏÔ˜, ™. ™ÔÊÔ‡, °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 20 (10 º). ¢: 120’.

ÓÔ˘, §. K·ÎÔ‡Ú˘ Î.¿.

* £EATPO M¶ANTMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÈÛÙˆÙÈ΋) Beauty and the Beast. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÚ·ÁÔ‡‰È·: Alan Menken. ™Ù›¯ÔÈ: Tim Rice, Howard Ashman. ú 75, 65, 55, 45, 35. M ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙ· Virgin Megastores. ¢: 160’. Passion\Momix. XÔÚ.: MfiÔ˘˙˜ M¤ÓÙÏÂÙÔÓ. ªÔ˘Û: ¶. °Î¿ÌÚÈÂÏ. 21.00. ú70, 55, 50, 40, 30 (20 º). ø˜ 7/12.

™ÌÈı. Afi‰.: E. MÂÏÏȤ. ™ÎËÓÔı.: N. AÚÌ¿Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ¿ÎË, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, M. NÈÎÔϤÛË, K. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 100’.

£EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ñ A’ ÛÎËÓ‹ * B¿Û·. TÔ˘ M·Í›Ì °ÎfiÚÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, E. °È·ÎÔ˘Ì‹, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ (§), ¶¤Ì-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ñ B’ ™ÎËÓ‹

£EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 ŸÓÔÚ. T˘ T˙Ô¿ÓÓ· M¿ÚÂ˚

NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰fiÓÙÈÎÔ˘˜.

TÔ˘ F. W. Murnau (·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ MÚ·Ì ™ÙfiÔ˘ÎÂÚ). ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.-ÙÚ·Á.: ™. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Z. PÔ‡ÌÔ˜, º. TÈÌÔı¤Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 18 (12 º). ¢: 90’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (MÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090 ñ KfiÎÎÈÓË ™ÎËÓ‹ TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

£E∞TPO O¢OY KYK§A¢øN K˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, K˘„¤ÏË, 210 8217.877 H ‹ÌÂÚË. ™ÎËÓÔı.: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, °. ™Î¢¿˜. ¶·›˙ÂÈ: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜.

™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ∞fi ÙÔÓ £›·ÛÔ «E› ™ÎËÓ‹˜». ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ A˘Í¤ÓÙÈÔ˘ I‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶ÔÚ›ÙÛÈÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ñ ÕÏÏË ™ÎËÓ‹ H fiÏË ÛÙÔÓ ¿ÙÔ. TˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË K¯·˝‰Ë, KÒÛÙ· MÔ˘ÚÛÂÏ¿, N›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: N. ¶ÂÚ¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, M. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘, T. K·ÏϤÚÁË Î.¿. Afi 7/12.

* £EATPO ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242

* £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591

¶ÔÚÙÔοÏÈ §ÂÌfiÓÈ A˘Áfi K·Ó·Ú›ÓÈ. T˘ Rinne Groffe.

T·Í›‰È· Ì ÙË ı›· ÌÔ˘.

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó.

TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M. AÚ‚·Ó›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 90’. ø˜ 9/12.

™ÎËÓÔı.- ÛÎËÓÔÁÚ.-ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: ™. K·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·ÙÛÔ‡Ï˘, B. M·Ú·ÁοÎË, N. £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘, O. MÔ˘Á¿. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ¢Â˘Ù. 21.00. ú 22 (16 º). ¢: 120’. £EATPO ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9229. 579 EÍÈϤˆÛË (The mercy seat).

TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù. ™ÎËÓÔı.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 20 (12 º). ¢: 60’. * TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ¢Ú¿Ì·. ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜. OÌ¿‰· ¶Ï¿ÓË. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00, ú 13 (10 º). ¢: 90’. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 ñÀfiÁÂÈÔ Nordost. TÔ˘ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó : M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, A. ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹. ™¿‚. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00. ú 22 (15 º). ¢:100’. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ HAIG. TÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BÈ˙˘Ë-

ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ™ÎËÓ.: N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M. Z·¯·Ú‹, K. BÂϤÓÙ˙·˜, M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜. E. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 10.15. ú 22 (15 º). ¢: 90’. £EATPO TEXNH™ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î· TÚÂȘ ·‰ÂÚʤ˜, ¶ÂÚÂÛÙÚfiÈη. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎË-

ÓÔı.: M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. MÚ¤ÌÔ˘, º. •˘Ï¿, K. K¿·˜, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›-

¢Ú¿Ì·. TÔ˘ °ÎÚ¿¯·Ì °ÎÚËÓ. ™ÎËÓÔı.: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘, M. KÔ˘ÙÚÔ˘‚ȉ¤·˜, ¢. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ¢. MÔÛ¯ÔÓ¿˜. £∂∞Δƒ√ Δ√À N∂√À K√™ª√À, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºI•, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ Motortown. ΔÔ˘ ™¿ÈÌÔÓ ™Ù›‚ÂÓ˜. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÈÌ. ΛÓ: AÁÁ. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °¿ÏÏÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 22 (15 º). TÂÙ., ¶¤Ì. ú 18 (º 15). ¢: 110’. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG. TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·, ÙÔ˘ ¢. °ÎÂÓÂÚ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ OÌ¿‰· ¶ÂÚ›ÔÏÔ˜. ¢Â˘Ù.,TÚ, 21.15. ú 15. ¢: 60’. ñ K¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜ K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿È §¤ÛÎÔ‚. ¢È·ÛÎ. - ™ÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, TÂÙ.- ™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 18 (º 15).TÂÙ., ¶¤Ì. ú15. ¢: 100’. H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜ B’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,

ΔÔ˘ ¢. ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. TÛÔÚÙ¤Î˘. BÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı.: EÏ. PÔ˘Û¿ÎË. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ EÙ·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ H PÔ˙Ì·ÚÈ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ TˆÓ §fiʈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¢ÚfiÛÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18 (º 15). ¢: 60’. ñ ¢ÒÌ· ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· (·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ). ¢È·Ì. KÂÈÌ. - ™ÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢.M·ÏÙ¤˙Â, K.P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ-

62 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

˙ÔÏÏ¿ÚÈ TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30.ú 18 (º 15). TÂÙ., ¶¤Ì. ú 15. ¢: 70’. MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË, ÙÔ˘ AÚÙ›Ú PÂÌfi. ™ÎËÓÔı.: £. AÓ·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºOIBAION. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜. K˘Ú. 22.15. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18 (º 15). ¢: 80’. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÛ›ÎË, °. ZÒË, A. AÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿. TÂÙ. (§) 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20 (15 § º). * £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÛÙÔ ™fi¯Ô.

TÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, E. ZËÌ¿ÏË, Ã. ¶¿ÚÏ·˜ Î.¿. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 19.00, 21.30. ú 17-24. AηٿÏÏËÏË ÁÈ· οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ¢: 95’. Jeff Koons. TÔ˘ Reinald Goetz. Techno-Έ̈‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ∞Ì·˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Clownski-clownski-Balkan street duo Î.¿. ¢: 95’. ñ™ÎËÓ‹ ªÈÎÚ‹ ÃÒÚ· ZÂÏfi‚. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: °.™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 16 (12 º). ¢: 75’. * H ÛȈ‹ ÚÈÓ. Devised physical theatre. ™ÎËÓÔı.: A. ¶·˘Ï›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. EÏ Z¤ÈÓÙ, ¢. MÈÎÈfi˜ Î.¿. £H™EION, ∂¡∞ £∂∞Δƒ√ °π∞ Δπ™ Δ∂á∂™ TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ K¤ÏÂÚÌ·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚ÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ; (MÈ· Â›Û΄Ë

ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ»). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ» ÙÔ˘ K¿Êη. ™ÎËÓoı.: ª. ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜. MÔ˘Û.: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: μ. μ·ÛÈÏ¿Î˘, £. Δ˙›ÌÔ˘, K. KÔÚˆÓ·›Ô˜, ™. KÚ›ÙÛË, T. ¶›ÙÙ·. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 140’. ø˜ 25/12. £YME§H MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 32, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8657.677 O ηٿ Ê·ÓÙ·Û›·Ó ·ÛıÂÓ‹˜.

TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: E. BÔ˙ÈÎÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™˘ÌÂÒÓ Î.¿. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. (§) 19.00, K˘Ú 20.00. ú15 (12 § º). ¢: 100’. * KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8640.414, 210 8640.452 ¶·Ú·Î·ÏÒ... ·˜ Ì›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜. KˆÌˆ‰›·. TˆÓ A.

P‹Á· - ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A.P‹Á·˜. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.-ÙÚ·Á.: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, °. M·Ú›ÓÔ˜, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ï·Ó›Î· Î.¿. TÂÙ. 20.00 (§), ¶¤Ì.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚., K˘Ú. 18.00 & 21.15 ú 26 Ï. (22 §, 18 º). * KATø A¶O TH °EºYPA ¶EIPAMATIKH ™KHNH ¶Ï. ËÏ. ÛÙ·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 °¤ÚÌ·. ¢Ú¿Ì·. TÔ˘ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K.

™·Ú·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. ¢·ÊÓ‹˜, K. M·ÚηÓÙˆÓ¿ÙÔ˘, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. Î.· ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 17 (9 º). * KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, °Î¿˙È (‰›Ï· ÛÙÔ ¶ÈÏÔÔÈÂ›Ô ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË) 210 3417.000 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓË ÌÔ˘. KˆÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. T˘

¢‹ÌËÙÚ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K. AÔÛÙÔÏ¿Î˘, °. ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, °. XÚ·ÓÈÒÙ˘. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ™¿‚. 18.15 (§), TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 24 (18 º § Î·È Î¿ı ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). K§EI™TO ¶. ºA§HPOY TWAE-KWON-DO 210 8840600, ticketnet.gr, Virgin Megastores. ¶›ÙÂÚ ¶·Ó ÛÙÔÓ ¶¿ÁÔ. Afi ÙÔ Holiday on Ice. ú 6 - 46. 8-16/12. * KNø™™O™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 115

Î·È KÓˆÛÛÔ‡ 11 (ÛÙ. K·ÏÈÊÚÔÓ¿) 210 8677.070 MfiÏÏ˘ ™Ô˘‹ÓË. TÔ˘ MÚ¿È·Ó ºÚ›ÂÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: X. T·ÎÙÈÎfi˜, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, M. ™¿‚‚·. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00.ú 18 (15 º). ø˜ 16/1. ¢: 130’. * KYTTAPO, H›ÚÔ˘ & A¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 & 8822.460 £¤·Ì· Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ KPATHPA, Camilo Bentacor & XÚÈÛÙ›Ó· ™Ô˘ÁÈÔ˘ÏÙ˙‹, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ «ŸÙ·Ó Ë ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË» & ÙÔÓ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. 30/11, 22.30. ú 15 (120 ÊÈ¿ÏË). ¢: 23.00 - 3.00. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 ™Ù¤ÏÏ·. TÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¢È·ÛÎ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: T. TÚ‡Ë, ™. Z·ÏÌ¿˜, M. BÔ‡ÚÙÛË Î.¿. MÔ˘Û.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™¿‚. 18.00, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (22,18 §, 16 º). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÂÚ.

™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜ Î.¿. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 24 (18 §, 16 º). ¢: 100’. * TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004, 210 8679.535 ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. KÔÈÓˆÓÈÎfi. T˘ B›‚È·Ó Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. §Ô˚˙›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, B. Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ÿ. MˆÚ·˝ÙË, X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘, M. AÌ·Ó›ÙË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: E‡Ë AÓ‰Ú¤Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 20.00, K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. ø˜ 24/12. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 210 3462.027 «5». Variete. TˆÓ ¢. T۷ηϛ·, N. OÚÊ·Óo‡. ™ÎËÓÔı.: N. OÚÊ·Ófi˜. AÎÚÔ‚·ÙÈο: ™ÎËÓÔ‚¿Ù˜ OÚ›ˆÓ. ∑ÔÁÎϤÚ: magic happens pro. Live dj set: RSN. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·Ófi˜, °. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜, T. ºÂÛ¿ÎË, £. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, T. TÛfiÏη. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (Ì ÔÙfi). ¢: 120’.

Afi‰.: E. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, °. K¤ÓÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22 (18 §, 15 º). * META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: Õ. B·ÁÂÓ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, A. M·Ï·ÌÒÙ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, A. KfiÎÎÈÓÔ˘. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: £.

AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, °. KÔÚÌ·Ófi˜ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 2 (18 º). ¢: 120’. ◊ڈ˜. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, A. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ T˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. * M¶PONT°OYAIH ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8650.250 B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.

TÔ˘ PÈÎ ÕÌÔÙ. MÂÙ·ÊÚ.·fi‰.: X. PÒÌ·˜. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ∞rt direction: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, º. NÙÂÌ›ÚË Î.¿. TÂÙ., ∫˘Ú. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (18 §, 16 º). * NEO E§§HNIKO £EATPO °IøP°OY APMENH ™˘Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 34, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489, 210 8817.941 AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. TÔ˘ °. AṲ́ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. OÏ˘Ì›Ô˘, °. AṲ́Ó˘, N. BÏ·‚È·ÓÔ‡, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜, E. ™È‰ÂÚ¿. ú 20 (15 º §). ¢: 120’. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 (§), 21.00, K˘Ú. 20.00. ¢: 120’. TÈ Á˘Ú‡ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·. TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË TÛ·-

ÎÓ‹. MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ™. M·ÓÙ˙ÒÚÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜, E. æ˘¯Ú¿ÌË, A. æ˘¯Ú¿Ì˘. Video: °. KÈÌÔ‡Ï˘, T. KÔ˘Ï›Â‚·, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ¢: 120’. ú 20 (15 º §). EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ™ÎËÓ.ÎÔ˘ÛÙ.: E. ¢Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: X. ÷ڷϿÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. AṲ́Ó˘ Î.¿. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. ñA›ıÔ˘Û· ÂÍ Aگ›ˆÓ T¤¯Ó˘ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, * Nuts. TÔ˘ TÔÌ TfiÔÚ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ªÔ˘Û.: ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. KÔÙ·Ì·Ó›‰Ô˘, H. MԢΛԢ, N. K·Ú‡‰Ë˜ Î.¿. TÂÙ.- ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§), 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ¢: 105’.

H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú·.

NTEMONTEPNO £¤·ÙÚÔ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ NÙÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ Club 22), Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, KÈ¿Ê·˜ 13, 210 9222.944

TÔ˘ ™ÙÂÊ¿Ó ª·Ï·ÙÚ¿Ù.

°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!

ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8221.111

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. M ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ AÓˆÙ¿ÙË Z·ÌÂÙÈ΋ & ∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·! ¶·Ú., ™¿‚. 22.30. ú 10 (5 º). OPºEA™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 38, 210 3604.618 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. T˘ Francoise Dorin. ™ÎËÓÔı.: B·Û. ¶Ï·Ù¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÚÈʇÏÏË, E. ºÈÏ›ÓË, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, B. ¶Ï·Ù¿Î˘. TÂÙ.- ¶¤Ì. 19.00, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 24 (16 §, 15 º). ¢: 120’. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, 210 3450.922 ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ & Mȯ¿ÏË P¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, §. K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘, M.K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, E. MÔ˘Ù¿ÊË Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. K˘Ú. 18.15, ú 24 (19 §, 18 º). ¢: 120’. * ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040 TÔ ¢¤Î· ÙÔ Î·Ïfi! TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˘ÓÙfi. ¢È·ÛÎ.-ÌÂÙ·ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ™. K·ÛÙ·Ó¿˜, A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘ Î.¿. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ AÁ·¿ÂÈ ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ; ¶ÔÓ¿ÂÈ; ™Î¤ÊÙÂÙ·È; EÏ›˙ÂÈ; ¶fiÛ˜ ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ; ¶fiÛÔ Û˘¯Ó¿ οÓÂÈ sex; H ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Destination: PIG’S PLANET” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ §ˆÙÔÊ¿ÁÔÈ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙȘ «ÁÔ˘ÚÔ˘ÓȤ˜» ÂÓfi˜ ÁÈ¿Ë, ÂÓfi˜ fashion-victim, ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÌÈ·˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓ˘, ÂÓfi˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË Î·È ÌÈ·˜ Ì·Ï·Ú›Ó·˜, Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ·ÚfiÔÙ·, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. £· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Iı¿ÎË ÙÔ˘˜; ™ÎËÓÔı.: A. AÚÛ¤ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚÛ¤ÓË, ¢. M·ÓÔ‡ÛÔ˘, A. ™›ÓÔ˘Ï·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.-TÚ. 19.30 Î·È TÂÙ. 21.30. ú 12. ¢: 120’. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19/12. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23 & ¶Ï·Ù·ÈÒÓ, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638, 210 3422.001 H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ TÚ›Ù˘ 11/12. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÙÛ‚ÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, (15 º). ¢: 100’. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 TÔ „˘Á›Ô. TÔ˘ Copi. ™ÎËÓÔı.: E. A. Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °. ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜, °. º›ÏÈ·˜. TÚ. & TÂÙ. 21.15, ú 18 (12 º). ¢: 70’. ¢¿ÊÓ˘ Î·È XÏfiË: Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÎËÓÔı.: C.

Grauzinis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¶. AÎÏ›‰Ë, ¢. EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, E. K¯·ÁÈ¿, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, B. K˘Ú·›Ô˘, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, M. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20 (14 º). ¢: 130’. ø˜ 30/12. The Man Who. TˆÓ Peter Brook, Marie-Helene Estienne. ™ÎËÓÔı.: R. Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, °. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20 (14 º). ¢:120’. ø˜ 17/12. * ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜.

TˆÓ Georges Feydeau Maurice Desvallieres. MÂÙ¿ÊÚ.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, T˙. E˘Â›‰Ë, T. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™ÙfiÏÏ·˜ Î.¿. ΔÂÙ.-∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 18.30, 21.00. ú 23 (15 º §). ¢. 120’. * ¶POBA H›ÚÔ˘ 39& A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.326 ºÏ·ÓÙÚÒ. TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ XÔÚÓ. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ™ÎËÓÔı.: ™.TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, X.¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K.TÛfiÁη, A. P¿ÙË, X. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶¤Ì., K˘Ú.19.30, ¶·Ú., ™¿‚. 21.15, ú 20 (15 §,12 º). ¢: 105’. P√∂™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) MÈ· ÙÚÂÏ‹ ̤ڷ. TÔ˘ ŒÚÈÎ

™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. Î·È E. ¶·ÍÈÓÔ‡. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, K. ™·Ì·Ú¿, ™. °Î›Î· Î.¿. TÚ.™¿‚., 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (18 O, 16 º). ¢ 120’.

* Stop Kiss. KÔÈÓˆÓÈÎfi.

™TOA MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 110’.

* M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ PÔ˘Ê.

™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692 «O XÔÓÙÚfi˜ Î·È Ô §ÈÁÓfi˜ ¿Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ».

TÔ˘ ¶ÔÏ ŸÛÙÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: N›ÎÔ˜ KÔÚÓ‹ÏÈÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. AÔÛÙfiÏÔ˘, K. BÂϤÓÙ˙·˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È TÚ›Ù˘ 21.00. ú 15 (10 º). ¢: 100’. 7-23/12. ™YNEP°EIO ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 18, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 698 1802544 Tejas Verdes. £¤·ÙÚÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. TÔ˘ Fermin Cabal. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÈÁÈÓ›ÙÔ˘, B. °‡Ú·, P. K˘ÚÈÒÙË Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (οı TÂÙ. & K˘Ú. Ì ÈÛ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜). ø˜ 6/1. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004

T˘ Diana Son. MÂÙ¿ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: A.B·ÏÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÂÓ¿ÎË, °. K·Ú·Ù˙ÈÒÙ˘, ™. KÚ·ÓÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. 21.00. ú 20 (10 º). ñ MÔ˘ÛÈÎfi B·ÁfiÓÈ Orient Express MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, ™. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË. ¶·Ú™¿‚. 21.30, K˘Ú 20.00. TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Standup comedy. Afi ÙÔ Comedy club Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00. ú 18 (¶·Ú., ™¿‚.), ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.). A·Ú·›ÙËÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. ŒÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂-

ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. £Â·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹: Õ. P›ÎÌ·Ó - K. B›ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. TÛ··Î›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ: ¢. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 125’. 20, 15. TÂÙ. K˘Ú. 21.15 . TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· £¤·ÛË. ¢Â˘Ù. 21.00 & 24.00, TÚ. 21.00. ú 15 (10 º). ¢: 90’.

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÔÓÙfi.

TÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ M¤ÎÂÙ. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶¤Ì.¶·Ú., 21.30. ™¿‚. 21.30, K˘Ú.- ¢Â˘Ù. 19.30. - 20. ¢: 1.40’. 7/12 - 31/3. * TO TPENO ™TO POYº£EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚ. ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê - Â› KˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È Á¤Ê. X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜ (¶ÚÔ·ÛÙ. PÔ˘Ê), 210 5298.922, 693 7604988 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. KˆÌˆ‰›·. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KfiÎη, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘ Î.¿. K˘Ú. 19.00, TÚ.-™¿‚. 21.00. ú 24 (16 º ¶¤Ì.). ¢: 100’. ñ £Â·ÙÚÈÎfi B·ÁfiÓÈ

XOPOPOE™ I¿Î¯Ô˘ 14, °Î¿˙È, 693 2438195 House. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ - O›ÎÔ˜ EÓÔ¯‹˜». New Age Cabaret. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÚÔÓÙ‹, K. °ÎÔ˘ÏÈÒÓË. Videos: £. T·Ù·‡Ï·Ï˘, £. TfiÙÛÈη˜. ¶·Ú.K˘Ú. 21.30. * XYTHPIO IÂÚ¿ Ô‰fi˜ 44, 210 3412.313 H AÏ›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ·..

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Afi ÙÔ˘˜ Hit Heroes. MÔ˘Û.: °. ¶·ψ̷ٿ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 22.15. ¢: 90’. E›Û. Âχı. ●


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ ∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, H 11Ë ÒÚ· 19.15-21.0023.00/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.40

AE§§ø CINEMAX 5+1 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 21.20-23.40/ H Ì·ÁÂ̤ÓË 17.00-19.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 16.15/ El Greco 18.30-21.00/ Beowulf 23.20/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 15.4018.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.50-20.10-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.17.50-20.1022.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45-13.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 15.15-19.40/ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 17.30/ H Ì·ÁÂ̤ÓË 22.00, K˘Ú. 12.40/ Shoot’em up 00.00

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.20-20.4023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.10-20.30-22.40 ™¿‚‚.K˘Ú. 15.50

A£HNAION CINEPOLIS

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.0020.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.20-20.40/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.10-20.30-22.50/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.10-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.5020.10-22.30/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.35/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ K˘Ú. 12.30-14.50 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 ¢È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.3020.45-23.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30-15.00, ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: T· ÙÚ›· ·Ú·Ì‡ıÈ·

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.10-20.2022.30

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.00-19.4522.40

ÊÔ˘ -« ™ÈÓÂÌ¿, Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ»

A™TY - Cinema A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 Man push cart 19.0021.00-23.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 AÁÈÔ˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.20/ H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· 19.10/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 21.00-23.00

∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 YËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ AÁÁÏ›·˜ 18.00-20.2022.40

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.20-20.00-22.40

ATTA§O™ ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.00-20.30-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.30-23.00/ El GrecÔ 18.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.00-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 Paranoid park 18.1020.15-22.20

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.00-20.10-22.30/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 El Greco ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.20-22.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÌÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-

∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.30-20.45-23.00

ATTIKON - CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821-210 3252817 TÔ ‚ÈÔÏ› 18.40-20.4022.40/ El Greco 16.20

AºAIA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 19.00-21.0023.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.3020.40-22.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.40-22.40/ El Greco 18.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Shoot’ em up 18.15/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 20.15-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.1516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.:18.45-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-18.45-23.30/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 13.45-16.15-21.15 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ. 00.45, ¢Â˘Ù. 01.15/ H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.45-20.0022.15, ¢Â˘Ù. 18.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.00-14.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.0014.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 16.3019.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.3018.00/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 7: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.00-20.45-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.1518.00-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘

‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.0015.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 17.30/ Beowulf 20.1522.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.45-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 10: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.0019.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.30-17.00-19.30/ Shoot ’em up 22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 11: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ æ˘¯Ú·Ì›· 17.00-19.4522.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 12: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.00-18.30-21.0023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.45-16.00-18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 13: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00-19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 14: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30-21.00-23.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 18.45-21.30, ¶·Ú.™¿‚‚. 18.45-21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.

20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 00.30/ H Ì·ÁÂ̤ÓË 17.45-20.00-22.15 A›ıÔ˘Û· 4: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.15-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: El Greco ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3016.00, ‚‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00/ H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.45-21.00-23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.4519.15-21.45-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.15-16.4519.15-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 7: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.45-20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.1517.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.0017.30/ Beowulf 20.0022.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.45-21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 10: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.0018.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00-18.30/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 21.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: ŒÓ·˜ ÁÈ· fi-

Ϙ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.45-19.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.00/ Shoot ’em up 21.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 17.45-20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.0016.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 14: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ æ˘¯Ú·Ì›· 18.45-21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 15: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-16.00-18.3021.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00-18.30-21.00/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 23.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 16: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.4521.30/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 17: Beowulf ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00-19.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.30-17.0019.30/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 22.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 18: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ æ˘¯Ú·Ì›· 16.45-19.3022.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: Shoot ’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


Δ∞π¡π∂™

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ 14.15-16.15-20.15-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15-20.15-00.15/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 18.15-22.15 A›ıÔ˘Û· 20: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15-19.30-21.45/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 00.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 19.00-21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.45/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 21.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 20.3000.45/ Shoot ’em up 18.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-19.15-21.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.00-16.3019.15-21.45/ Beowulf 00.00 A›ıÔ˘Û· 5: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00-19.30-22.00-00.30

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ. 17.30-20.00-22.3001.00, ¢Â˘Ù. 17.30-22.3001.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-16.4519.30/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 14.15-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.45-21.0023.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.4521.00-23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 4: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 5: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30, ™¿‚‚.-

K˘Ú. 12.45-15.00-17.1519.30/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 22.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.15/ Shoot ’em up 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 7: æ˘¯Ú·Ì›· ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00-19.15-21.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00-19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: Shoot ’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.4521.15/ Beowulf 23.30 A›ıÔ˘Û· 9: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.50-22.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00-19.50-22.40

°A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜17.30-20.00-22.30

‰Ú·˜ 17.30-20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 16.30-19.30-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Beowulf 20.50-23.00/ Shoot ’em up 19.00

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco18.30-20.40-22.50/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.40-20.50-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 Paranoid park 18.3020.30-22.30/ Mala Noche ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.15

°§YºA¢A

INTEA§

∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.50-20.25-23.00

¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 17.50-20.10-22.20

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.30-20.05-22.40

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 18.10-20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.0020.25-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 4: El Greco 18.15-20.40-23.00

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.00-20.15-22.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜18.0020.20-22.40, K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 17.45-20.00-22.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· 17.00/ El Greco 18.40/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 20.45/ ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 22.30

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó-

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 11/12 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 12/12. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Paranoid park 18.30-20.40-22.40/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.15/ El Greco 20.1522.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ‚ÈÔÏ› 18.3020.30-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 H 11Ë ÒÚ· 19.00-20.4522.30/ O ı˘ÚˆÚfi˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ¶·Ú. 00.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00/ KϤÊÙ˜ ™¿‚‚. ÒÚ· 00.15

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 17.15-19.45-22.15, K˘Ú. 12.15-14.45 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 17.30/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.30/ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 21.45/ Beowulf ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.15/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.15-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: H Ì·ÁÂ̤ÓË 17.50 ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30, K˘Ú. 13.10/ Beowulf 20.10/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 22.30 A›ıÔ˘Û· 4: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.00-20.3023.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.45-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: H Ì·ÁÂ̤ÓË 16.40-19.00-21.20-23.30 K˘Ú. 12.00-14.20 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 21.00/ Shoot ’em up 23.20/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 18.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 TÔ ‚ÈÔÏ› 19.10-21.0023.00/ El Greco 17.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905

64 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 16.50-19.45-22.40

A›ıÔ˘Û· 5: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.TÂÙ. 16.40/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ODEON CINEºI§OI K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.40MAPOY™I 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ A›ıÔ˘Û· 6: El Greco ¶¤Ì.K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.15¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00, 19.45-22.15 ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20, K˘Ú. A›ıÔ˘Û· 2: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· 15.20/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 19.30¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 16.30 20.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 3: æ˘¯Ú·Ì›· A›ıÔ˘Û· 7: H Ì·ÁÂ̤ÓË 17.45-20.15-22.45 17.10-19.40-22.00-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10, K˘Ú. ODEON 14.50 KOSMOPOLIS A›ıÔ˘Û· 8: Hitman ÂÎÙÂMAPOY™I ÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì.-¶·Ú. & §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.30, 210 6786.000 ™¿‚‚. 19.30, K˘Ú. 13.10A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ 15.10/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·Ê·ÁÔ‡Ú· 17.40-20.10, ÁÔ‡Ú· 21.30-00.10 ™¿‚‚.-K˘Ú. A›ıÔ˘Û· 9: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 13.40E IC O 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ENS VÂÌ¿: H T A ∏ È ÙÔ ÛÈÓ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ η 19.20/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 .000 7 7 1 Ó È Â ·›Ó 22.20-00.20 % Ùˆ A.V. ËÁ ● TÔ 90 ˜ ÙË Ó A›ıÔ˘Û· 10: æ˘ÛÙÒ ·Ó·ÁÓˆ ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ¯Ú·Ì›· 19.20Î Ù·ÎÙÈο 21.40-00.00/ O ÁÓÒÛÙ˜ ÂÌ¿ · Ó · 0 0 ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘● 101.0 ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÈÓ . ıÔ‡ ™¿‚‚.-K˘Ú. Ù˘ A.V ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜  12.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. ÌÈ· ‹ Ì‹Ó· ÙÔ ˜ ¤ Ú Ô Ê 14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00/ Beowulf 22.40 11.00: T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ODEON ZINA ÓÔÓfi˜ 16.10/ ŒÓ·˜ ÁÈ· fi§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, Ϙ 19.10-20.10/ Hitman 210 6422714 ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 22.30¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 00.30/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 17.30/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú 13.40 19.40-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.50-22.10, ™¿‚‚.O™KAP K˘Ú. Î·È 15.40/ §¤ÔÓÙ˜ ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.00-00.20 210 2234130 A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 ‚˘ıÔ‡ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Ë̤Ú˜ 20.50-23.00/ El ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.10Greco 16.30-18.30 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.50-22.50 ¶A§A™ A›ıÔ˘Û· 5: Elizabeth, Ë ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 16.40ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÎË19.10-21.20-23.50, ™¿‚‚.‰Â›· 23.00/ Hairspray K˘Ú. Î·È 12.00-14.20 18.30/ 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿A›ıÔ˘Û· 6: æ˘¯Ú·ÈÌ›· ‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 20.45/ ™ÚÂÎ 19.20-21.40-00.00, ™¿‚‚.Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 K˘Ú. Î·È 13.00/ El Greco ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ¶§AZA ‚˘ıÔ‡ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), §.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.20A›ıÔ˘Û· 1: YËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ 15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ æ˘¯Ú·È‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Ì›· 18.50-21.10-23.30 18.10-20.35-23.00 A›ıÔ˘Û· 8: H Ì·ÁÂ̤ÓË A›ıÔ˘Û· 2: Paranoid park 17.10-19.40-22.00-00.20, 18.15-20.15-22.30 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-14.50 A›ıÔ˘Û· 9: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¶TI ¶A§AI ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈ17.30-20.20-23.10 ÛÌfi˜), 210 7291800 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ fiÓÂÈÚÔ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿ÓÙ˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 16.20‰Ú·˜ 18.00-20.15-22.30 18.40-20.50-23.20, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.20 ™INE XO§AP°O™ A›ıÔ˘Û· 11: æ˘¯Ú·ÈÌ›· (ÚÒËÓ A§OMA) 18.20-20.40-23.00, ™¿‚‚.ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, K˘Ú. Î·È 16.00 210 6525122 A›ıÔ˘Û· 12: Hitman ÂÎÙÂTÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿ÓÏÂÛÙ‹˜ 47 17.20-19.30, ‰Ú·˜ 18.00-20.25-22.50/ ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. Shoot ’em up 21.30-23.40 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON O¶EPA A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 17.40-20.15-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 17.50-20.00-22.15

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 18.20-20.40-23.00, K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 16.50-19.00, ™¿‚‚. 19.00/ Shoot ’em up 21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 16.4019.10-21.20-23.50, ™¿‚‚. 19.10-21.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.50-22.410, ™¿‚‚. 22.10, K˘Ú. 15.40/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.00/ Beowulf 00.30

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 22.30/ El Greco 18.00-20.15

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.30-20.4523.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: H Ì·ÁÂ̤ÓË 18.15-20.30-22.45

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú.

12.00-14.20-16.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 19.10-21.20/ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 23.30 A›ıÔ˘Û· 2: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.10-20.20-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.5016.00-189.10-20.20-22.30/ 1000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· ¶·Ú.™¿‚‚. 00.40 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.40-13.30-15.1016.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.30-21.00/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1014.10-16.10/ æ˘¯Ú·Ì›· 18.00-20.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 5: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11:00-14.00- 15.4017.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 19.40-22.00, ¶·Ú.™¿‚‚. 19.40-22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 6: Shoot ’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50-17.10-23.20/ El Greco ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.50-19.00/ Beowulf 21.10 A›ıÔ˘Û· 7: AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3015.00-17.30/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.4521.50/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 23.50 A›ıÔ˘Û· 8: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 22.15, ¶·Ú.-™¿‚‚. 22.15-00.10/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.40-20.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚. 12.1514.00-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 14.00-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.40-15.30-17.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ì·ÁÂ̤ÓË 19.2021.30-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.20-15.2017.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ æ˘¯Ú·Ì›· 19.15-21.40-00.00

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: æ˘¯Ú·Ì›· 19.00-21.20-23.40/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 16.20/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.10-14.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-13.30-15.30-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Shoot ’em up ¶¤Ì. & ™¿‚‚.-TÂÙ. 19.10-23.20, ¶·Ú. 23.20/ Beowulf 21.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Ì·ÁÂ̤ÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-18.50-21.10-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.00-16.3018.50-21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-12.5014.30-16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 19.30-21.40/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 23.50 A›ıÔ˘Û· 5: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.20-19.4022.00, ¶·Ú. & ™¿‚‚. 17.20-19.40-22.00-00.20/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.10-13.40-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco18.20-20.40/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 23.00

A›ıÔ˘Û· 7: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 22.30-00.30/ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 16.00/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.00-20.10/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ.

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 17.4520.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.0020.30-22.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.00-21.00-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, £¿ÛÔ˘ 11, 210 8612.476 1000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 18.30-20.45-23.00/ K˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ (K˘Ú. 16.00) O IÙ·Ïfi˜

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30-20.30-22.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.™¿‚‚. 20.00-22.00/ KÈÓ/΋ Ï¤Û¯Ë (TÂÙ. 21.15) PÔ˙

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.10/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.K˘Ú. 19.40-21.40, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.30

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ Sicko ¶·Ú.-K˘Ú. 20.0022.30

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 æ˘¯Ú·Ì›· 17.30-20.0022.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. PENTH ONEIPO - Filmcenter TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 20.00-22.10/ AÔÁ‡̷ٷ ÔÓ›ÚÔ˘ K˘Ú. 17.30: O ı›Ԙ ÌÔ˘

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ 18.00-20.15-22.30

¶§EIA¢E™ ¶NEYMAT. KENTPO ¢HM. KOPY¢A§§OY ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.00-22.10/ KÈÓ/΋ Ï¤Û¯Ë (TÂÙ. 20.30) H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ·ÂÚÔfiÚÔ˘

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 10 4225653 æ˘¯Ú·Ì›· 17.50-20.1022.30/ K˘Ú. 12.00 ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: H ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ ●

( * * * ) æÀÃ∞πªπ∞ TÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË, Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË TÛÈÌÈÙÛ¤ÏË, AÓ‰Ú¤· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, B¿Ûˆ K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, E˘Ù˘¯›· °È·ÎÔ˘Ì‹, °ÈÒÚÁÔ XÚ·ÓÈÒÙË, ™Ù¤ÏÈÔ •·ÓıÔ˘‰¿ÎË, O‰˘ÛÛ¤· ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ, E˘ÁÂÓ›· £ÂˆÓ¿, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÛÂÙ·ÙÚ·ÒÚÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi timing Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô N›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿Î˘. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, AE§§ø Cinemax 5+1, AE§§ø Cinemax 5+1, AT§ANTI™, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™INEAK ¢HMOT. KIN/ ºO™

( * * * ) PARANOID PARK TÔ˘ °Î·˜ B·Ó ™·ÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ °Î¤ÈÌ N¤‚ÈÓ˜, T¤ÈÏÔÚ MfiÌÛÂÓ, T˙¤ÈÎ M›ÏÂÚ, NÙ·Ó §ÈÔ˘. ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ skater Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ʇϷη ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÍÂÎڤ̷ÛÙË, Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ «EϤʷÓÙ·». APOLLON - CINEMAX class, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ¶§AZA

( * * * ) ELIZABETH: H ÃÀ™∏ ∂¶√Ã∏ (ELIZABETH: THE GOLDEN AGE)TÔ˘ ™ÂÎ¿Ú K·Ô‡Ú, Ì ÙÔ˘˜ K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ, T˙¤ÊÚÈ P·˜, KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, PȘ º·˚Ó˜, T˙fiÚÓÙÈ MfiÏ·, ÕÌÈ KfiÚÓȘ, ™·Ì¿Óı· MfiÚÙÔÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô º›ÏÈÔ˜ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, Ë M¤ÚÈ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ‰ÔÏÔÏÔΛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì ‰È¿ıÂÛË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ...AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIABAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO CINEMA EUROPA, ZEA, INTEA§, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOT. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

( * * ) H 11∏ øƒ∞ (THE 11TH HOUR)TˆÓ N¿ÓÙÈ· KfiÓÂÚ˜, §¤ÈÏ· KfiÓÂÚ˜ ¶›ÙÂÚÛÂÓ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. XÚ‹ÛÈÌÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο. AABOPA, MIKPOKO™MO™ - PRINCE

( * ) Y¶∏ƒ∂Δ∏™∞ Δ√ μ∞™π§π∞ Δ∏™ A°°§π∞™ (OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKEHO KRALE) TÔ˘ °›ÚÈ M¤Ó˙ÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ I‚¿Ó M¿ÚÓ‚, ŸÏÓÙÚȯ K¿È˙ÂÚ, °ÈÔ‡ÏÈ· °¤ÓÙ˜,


ª∂ §π°∞ §√°π∞ ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À M¿ÚÙÈÓ XÔ‡Ì·, M¿ÚÈ·Ó §·ÓÙÔ‡Ì·. H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË ÎÈ ·fi ÂΛ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Û ÌÈ· ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÙË ı¤· Á˘ÌÓÒÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÎÔÚÌÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. A™TY-Cinema, ¶§AZA

( * * ) MAN PUSH CART TÔ˘ P·Ì›Ó M·¯Ú¿ÓÈ, Ì ÙÔ˘˜ A¯Ì¿ÓÙ P·‚˙›, §ÂÙ›ÛÈ· NÙÔϤڷ, TÛ·ÚϘ NÙ¿ÓÈÂÏ ™¿ÓÙÔ‚·Ï, AÏ› PÂ˙¿. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ï·ÓÔ‰›Ô˘ ˆÏËÙ‹ ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË N¤· YfiÚÎË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ ™›Û˘ÊÔ˘, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. A§ºABI§-BAR CINEMA ( * * * ) T√ √¡∂πƒ√ Δ∏™ K∞™™∞¡¢ƒ∞™ (CASSANDRA’S DREAM) TÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ °ÈÔ‡·Ó M·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, TÔÌ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ, X¤ÈÏÈ ÕÙÁÔ˘ÂÏ, ™¿ÏÈ XfiÎÈÓ˜. HıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӷ Û ıÚ›ÏÂÚ. A£HNAION Cinepolis, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIANON

( * * * ) T√ μπ√§π (EL VIOLIN) TÔ˘ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ B¿ÚÁη˜, Ì ÙÔ˘˜ ¢ÔÓ AÓ¯¤Ï T·‚›Ú·, NÙ·ÁÎÔÌ¤ÚÙÔ °Î¿Ì·, ºÂÚÌ›Ó M·ÚÙ›ÓÂı, XÂÚ¿ÚÓÙÔ T·Ú·Û¤Ó·. ŒÓ·˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Û ·˘Ù‹Ó ÙË «¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË» Ù·ÈÓ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ATTIKON-CINEMAX class, KHºI™IA Cinemax, NIPBANA Cinemax

( * * ) 1.000 ªπ§π∞ ∂ƒøΔ∞ (DAS WILDE LEBEN) TÔ˘ AÎ›Ì MÔÚÓ¯¿Î, Ì ÙÔ˘˜ N·Ù·Ï›· Õ‚ÂÏÔÓ, M·Ù›·˜ ™‚Â˚ÓÁίfiÊÂÚ, M›Ï·Ó ¶¤Û¯ÂÏ, °ÎÈÔÚÁÎ ºÚ›ÓÙȯ. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ· ‰È¿ÛËÌ˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ groupie Î·È Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ 70s, Û ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ·ÏÏ¿ Â›Â‰Ë Ù·ÈÓ›·. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ºI§I¶

( * * ) SHOOT ’EM UP TÔ˘ M¿ÈÎÏ N٤ȂȘ, Ì ÙÔ˘˜ KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, MfiÓÈη MÂÏÔ‡ÙÛÈ, ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ, MÂÚÁÎ MÚÈÎ. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI-COSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * ) ∂ƒøΔ∞™ ™Δ∞ Xƒ√¡π∞ Δ∏™ Ã√§∂ƒ∞™ (LOVE IN THE TIME OF CHOLERA) TÔ˘ M¿ÈÎ NÈÔ‡ÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ X·‚Ȥ M·Ú‰¤Ì, O‡Ó·Í O˘ÁοωÂ, T˙ÈÔ‚¿Ó· MÂÛÔÙ˙fiÚÓÔ, M¤ÓÙ˙·ÌÈÓ MÚ·Ù, K·Ù·Ï›Ó· ™·ÓÙ›Ó· MÔÚ¤ÓÔ. K¿ÎÈÛÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· ª·ÚΤ˜. A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK,

°A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * ) HITMAN: E∫Δ∂§∂™Δ∏™ 47 TÔ˘ •·‚Ȥ °ÎÂÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ, ŸÏÁ· KÈÚÈϤÓÎÔ, NÙ¿ÁÎÚÂ˚ ™ÎÔÙ, PfiÌÂÚÙ KÓ¤ÂÚ. B·ÚÂÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚›·ÈÔ˘ video game. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK-COSMOTE, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * ) ∂¡∞™ °π∞ √§∂™ (GOOD LUCK CHUCK) TÔ˘ M·ÚÎ X¤ÏÊÚȘ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ¤ÈÓ KÔ˘Î, T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, NÙ·Ó ºfiÁÎÏÂÚ.AE§§ø Cinemax

N¿ÈÌ·Ó, °ÈÔ‡·Ó MÚ¤ÌÓÂÚ, PÔ‡ÂÚÙ °ÎڤȂ˜. MÈ· Îˉ›· fiÔ˘ fiÏ· ¿Ó ÛÙÚ·‚¿ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ·ÛÙ›·˜ Έ̈‰›·˜ Ô˘ fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÙÚ·Î˘Ï¿ ÛÙË Ê¿ÚÛ·.¢IANA, ¶A§A™ ( * * * ) 30 ª∂ƒ∂™ ¡ÀÃΔ∞ (30 DAYS OF NIGHT) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙, NÙ¿ÓÈ XÈÔ‡ÛÙÔÓ, MÂÓ ºfiÛÙÂÚ. A›Ì·, ÙÚfiÌÔ˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿.A£HNAION Cinepolis,

( * ) E¶Δ∞ ª∂ƒ∂™ º∞°√Àƒ∞ (THE HEARTBREAK KID)TˆÓ ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ, MfiÌÈ º·Ú¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, MÈÛ¤Ï MfiÓ·¯·Ó, PÔÌ KfiÚÓÙÚÈ, K¿ÚÏÔ˜ M¤ÓÛÈ·, M¿ÏÈÓ ÕÎÂÚÌ·Ó. AE§§ø Cinemax 5+1, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ)

( * * * * ) BEOWOLF TÔ˘ PfiÌÂÚÙ ZÂ̤ÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. AE§§ø Cinemax 5+1, STER

O ∏ƒø∞™ Δ√À μÀ£√À (SHARK BAIT) TˆÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ M¤ÈÎÂÚ, T˙ÔÓ ºÔÍ, KÈfiÓÁÎÔ §È. A™TEPIA, STER

( * * * ) H O¡ΔEΔ ™Δ’ A™Δƒ∞ (ODETTE TOULEMONDE) TÔ˘ EÚ›ÎEÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ, Ì ÙÔ˘˜ K·ÙÚ›Ó ºÚÔ, AÏÌ¤Ú NÙÈÔÓÙ¤Ï, Z·Î BÂÌ¤Ú, º·ÌÚ›˜ MÔ˘ÚÁÎÈ¿, ZÔ˘ÏÈ¤Ó ºÚÈ˙fi. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÈÛÈfi‰Ô͢ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Έ̈‰›·. ¢IANA, AN¢OPA ( * ) RESIDENT EVIL: H ∂•O¡Δø™∏ (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) TÔ˘ P¿ÛÂÏ M·Ïο¯È, Ì ÙÔ˘˜ M›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, ŸÓÙÂÚ ºÂÚ, ÕÚÈ §¿ÚÙÂÚ, ÿ·Ó °ÎÏÂÓ, AÛ¿ÓÙÈ, M¿ÈÎÏ Œ˜. TÚ›ÙË Ù·ÈÓ›· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ video game ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. Fast food ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) T√ ™∫∞º∞¡¢ƒ√ ∫∞π ∏ ¶∂Δ∞§√À¢∞ (LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLION) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ M·ÙȤ AÏÌ·Ú›Î, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ, M·Ú› ZÔÛ¤-KÚÔ˙¤, AÓ KÔÛÈÓ›, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, M·Ú›Ó· X·ÓÙ˜. AºAIA, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter

( * * * ) §∂√¡Δ∂™ ∞¡Δπ ∞ª¡ø¡ (LIONS FOR LAMBS) TÔ˘ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, TÔÌ KÚÔ˘˙, M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ·, ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, ¶›ÙÂÚ MÂÚÁÎ. A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), BAPKIZA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

( * * ) ∂¡∞™ £∞¡∞Δ√™ ™∂ ªπ∞ K∏¢∂π∞ (A DEATH AT A FUNERAL) TÔ˘ ºÚ·ÓÎ O˙, Ì ÙÔ˘˜ M¿ıÈÔ˘ M·ÎÊ¿ÓÙÈÓ, K›ÏÈ Xfi˙, ÕÓÙÈ

MIKPOKO™MO™ - PRINCE

( * * * * ) 4 MH¡∂S, 3 Eμ¢√ªA¢∂S ∫∞π 2 MEƒ∂™ (4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE) TÔ˘ KÚÈÛÙÈ¿Ó MÔ˘ÓÁΛԢ, Ì ÙÔ˘˜ AÓ·Ì·Ú›· M·Ú›Óη, §¿Ô˘Ú· B·ÛÈÏ›Ô˘, BÏ·ÓÙ I‚¿ÓÔÊ, ÕÏÂÍ ¶ÔÙfiÛ·Ó. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¤ÎÙÚˆÛ˘ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›·. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi. ATTA§O™, ¢ANAO™, O™KAP, ¶A§A™

VILLAGE 20 CINEMAS PARK

5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATICOSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY,VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ETOYA§

O £YPøPO™ TH™ NYXTA™

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL -CINEMA EUROPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK,VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

TO ∞™Ã∏ª√¶∞¶√ ∫π E°ø (THE UGLY DUCKLING AND ME) TˆÓ M¿ÈÎÏ X¤ÁÓÂÚ, K¿ÚÛÙÂÓ K›ÏÂÚÈÙ˜. ¢·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ºOIBO™

( * ) T√ ºπ§π Δ∏™ Zø∏™ TÔ˘ N›ÎÔ˘ Z··Ù›Ó·, Ì ÙÔ˘˜ §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, Z¤Ù· ¢Ô‡Î·, £¤ÌÔ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * ) ¶ƒ√™√Ã∏: ¶√£√™ (SE, JIE) TÔ˘ AÓÁÎ §È, Ì ÙÔ˘˜ TfiÓÈ §ÈÔ˘ÓÁÎ, T·ÓÁÎ °Ô˘¤È, T˙fi·Ó TÛÂÓ, °Ô˘¿ÓÁÎ §È¯fiÌ. ODEON STARCITY, ODEON ZINA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™OºIA

( * * ) HAIRSPRAY TÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ N›ÎÈ MÏfiÓÛÎÈ,T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·, AÌ¿ÓÙ· M¿ÈÓ˜, T˙¤È̘ M¿ÚÛÓÙÂÓ. ™ÙË B·ÏÙÈÌfiÚË ÙÔ˘ ’60 ¯ÔÓÙÚԇϷ Ó·ڋ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Û Ó·ÓÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. ¶A§A™ ( * * * ) PERSEPOLIS TˆÓ M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·›, B·ÓÛ¿Ó ¶·ÚÔÓfi. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ IÚ¿Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÎfiÌÈÎ. AABOPA, AN¢OPA, ¢IANA, KHºI™IA Cinemax, TITANIA Cinemax

( * * ) A™Δ∂ƒ√™∫√¡∏ (STARDUST) TÔ˘ M¿ıÈÔ˘ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, I·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ, TÛ¿ÚÏÈ KÔÍ, PÔ‡ÂÚÙ Œ‚ÂÚÂÙ, ¶›ÙÂÚ O’ TÔ˘Ï. N·Úfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, NANA Cinemax

( * * * ) øƒ∞ °π∞ ™∂ƒº (SURF’S UP) TˆÓ A˜ MÚ¿ÓÔÓ, KÚȘ M·Î. ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· ۯ‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATICOSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO - CINEMA EUROPA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A£HNA´™

( * * ) EL GRECO TÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ì·Ú·Á‰‹, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ, XÔ˘¿Ó NÙȤÁÎÔ MfiÙÔ, §¿ÁÈ· M·ÚÔ‡Ï, ¢‹ÌËÙÚ· M·ÙÛԇη, §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. ATTIKON CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOT. KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, A™TPON, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, O™KAP, ™OºIA, TPIA A™TEPIA

( * * * ) ¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH)∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ÛÊÚ·Á›‰· BBC. APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ¢ANAO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ¡√¡√™ T˘ ŸÏÁ·˜ M·Ï¤·, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, EϤÓË K·ÛÙ¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, TÂÍ ¶·ÚÓÙ›, N. AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, T. KˆÛÙ‹. ™˘Ì·ıËÙÈ΋ Έ̈‰›·. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ZINA, ºOIBO™

( * * * * ) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA

MALA NOCHE I§ION

( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· CINERAMA, ¶A§A™ ●

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


Δ∞π¡π∂™

OÈ Ï¤ÍÂȘ «Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·» ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·

Aª∞ƒΔI∂™ °√¡∂ø¡...

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY æÀÃ∞πªI∞*** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿Î˘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: °È¿ÓÓ˘ TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, AÓ‰Ú¤·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, B¿Ûˆ K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, E˘Ù˘¯›· °È·ÎÔ˘Ì‹, °ÈÒÚÁÔ˜ XÚ·ÓÈÒÙ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ •·ÓıÔ˘‰¿Î˘, O‰˘ÛÛ¤·˜ ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, E˘ÁÂÓ›· £ÂˆÓ¿, °ÈÒÚÁÔ˜ KÈÌÔ‡Ï˘

E‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Ô N›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿Î˘ ηÙfiÚıˆÓ ӷ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ Â› ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ‹ÏˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ Û fiÛ· Ì·˜ ÙÚ·‚¿Ó ·fi ÙÔ fi‰È (ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÙÔ) ̤۷ ·fi ¤Ó· Ê›ÏÙÚÔ ÈÎÚÔ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. A˘Ùfi «Í¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ» Î·Ï˘Ù¤Ú·, ·˘Ùfi οÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· KæM Î·È ÙÔ ¯·‚·Ï¤ Ù˘ ÛÎÔÈ¿˜ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ Ï·ÌÚÒÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ «æ˘¯Ú·ÈÌ›·» ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Â›Ó·È ÂÈÎÔÛ¿Úˉ˜ ¿ÚÙÈ ÂÓËÏÈÎȈı¤ÓÙ˜ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ê¿ÙÛ· Ì ÙÔ ¯¿ÏÈ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È fiÔ˘ Ó· ’Ó·È Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fiÓÙ˜, ¿ÏÏÔÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï·, ¿ÏÏÔÈ ÛÙȘ

«ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ» ÙÔ˘˜, οÔÈÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Û˘Ï›·, ¿ÏÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÈ· Ï·˚΋˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜. T· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Í·ÊÓÈο Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ ·Ì·Úٛ˜ ÙˆÓ ÁÔ-

ÓÈÒÓ Û›ÁÔ˘Ú· ·È‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Ï·ıÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÙÔ «æ˘¯Ú·ÈÌ›·» Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· ı·ÚڷϤ· Ù·ÈÓ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆ-

Ú›ÛÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù›, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ (Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÛÙÔ ÊÈÏÌ), ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ «¿¯ÚËÛÙÔ˘˜» Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ÂÈ (·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ‚¿ÛÈÌ·) ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. KÈ ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ „·¯Ófi ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, Ë Ô˘Û›· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ 24ˆÚÔ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌϤÎÂÈ Ì ̷ÂÛÙÚ›· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ï¿ıÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¿Ó ¤Ú· ·fi ÙȘ ·Ϥ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù‡ˆÓ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı›˜, Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· fi¯È ÁÈ· ‡ÎÔÏ· Á¤ÏÈ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û·Ó ÙÔ ‰Ô‡ÚÂÈÔ ›Ô ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ôχ ÈÔ ‰È·ÂÚ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÎÏËÚ‹. ∞

ELIZABETH: H ÃÀ™H ∂¶√Ã∏ (ELIZABETH: THE GOLDEN AGE)*** √ ™ÂÎ¿Ú K·Ô‡Ú Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ «·Úı¤ÓÔ˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜» ÂΛ Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÌ. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙ· 1585, Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, ÙË M¤ÚÈ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ Ó· ‰ÔÏÔÏÔΛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹, Î·È Ë ›‰È· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹ ™ÂÚ O˘fiÏÙÂÚ P¿ÏÈ. O K·Ô‡Ú ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÂȉÈο Âʤ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÈ·˜ «ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ı·ً». TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi Âʤ, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ë K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Î·È Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ·›Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜.

M∞°∂ª∂¡∏ (ENCHANTED)*** AÏËıÈÓ¿ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ, ¯·ÚÈو̤ӷ ·ÓfiËÙÔ, ·fiÏ˘Ù· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ §›Ì· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı·٤˜ «ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜» Ì ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ıÒ·˜ ÎÔ¤Ï·˜ –Ô˘ Ì·ÁÂ̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ˘Ô„‹ÊÈ· ÂıÂÚ¿ Ù˘ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ N¤· YfiÚÎË– ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È ·Ï¿ Ì fiÏ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ «Ì·Ì¿˜ Disney», ·ÏÏ¿ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ «MÂψ‰›·˜ Ù˘ E˘Ù˘¯›·˜» ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ‰›¯ˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋. M ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ŒÈÌÈ ÕÓٷ̘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÛÙ¤ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ ÕÏ·Ó M¤ÓÎÂÓ Î·È ™Ù›‚ÂÓ ™Ô˘fiÚÙ˜ Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜.

MAN PUSH CART ** TÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ P·Ì›Ó M·¯Ú¿ÓÈ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘ ˆÏËÙ‹ ηʤ Î·È Ì¤ÈÁÎÂÏ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. K¿Ùˆ ·fi Ù· Ï·ÌÂÚ¿ ÊÒÙ· ÙÔ˘ Empire State Building ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ‰›¯ˆ˜ ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ A¯Ì¿ÓÙ, ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ô˘ οı ÍË̤ڈ̷ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ M·Ó¯¿Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ÙÔ˘ «·Ó‹ÎÂÈ». M¤Û· ·fi ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË, Û˘Û›ÊÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÊÈÏÌ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ, ۯ‰fiÓ ÓÂÔÚ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘.

°. Δ™πªπΔ™∂§∏™, μ. ∫∞μ∞§π∂ƒ∞Δ√À

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

PARANOID PARK *** O Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °Î·˜ B·Ó ™·ÓÙ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ›ÛÙ· ÁÈ· skate Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÏ·ÓÙ, ÂΛ fiÔ˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ (ÌË) ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. EΛ fiÔ˘ Ô ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÕÏÂÍ ı· Á›ÓÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ʇϷη ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ı· ‚ÚÂı› Ó· ηٷ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈӇ˜ – Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘Ó, fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈ ·Ó ÚÔÏ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ skate ÙÔ˘. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂ¤˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ‰ÂÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. H 11∏ øƒ∞ (THE 11TH HOUR) ** ∏ Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈ K¿ÚÈÔ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÂÓ‹ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ù· ¿Û¯ËÌ· Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ·˘ÙÈ¿. TÔ ÊÈÏÌ ÙˆÓ §¤ÈÏ· KfiÓÂÚ˜ ¶¤ÙÂÚÛÂÓ Î·È N¿ÓÙÈ· KfiÓÂÚ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤Û· ·fi ÎÔÊÙ¤˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ÁË, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. 66 ATHENS VOICE 6 -12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Y¶∏ƒ∂Δ∏™∞ Δ√ μ∞™π§π∞ Δ∏™ A°°§π∞™ (OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKEHO KRALE) * B·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙËÓ TÛ¯›·, Ô °›ÚÈ M¤Ó˙ÂÏ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ, Û˘¯Ó¿ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ËıÂÏË̤ӷ ‚ˆ‚fi ÛÈÓÂÌ¿, ÎÈ ¤Ó·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ı·ً ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÛÙ‹ıË.


DVD

PIXAR Mπ∫ƒA ∞ƒπ™Δ√Àƒ°Hª∞Δ∞ (PIXAR SHORTS) ¢ÂηÙÚ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ·Ï¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Pixar Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ computer animation ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ·Ú¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·. K¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ˆ˜ extras Û DVD Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, οÔÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊfiÚ·, fiÏ· fï˜ ·Í›˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Ù· ‰Â›Ù ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ, ˆ˜ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì·Á›·˜. ŒÛÙˆ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜.

O AƒΔ√™ ∏ªø¡ √ ∂¶π√À™π√™ (UNSER TAGLICH BROT) ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÛÙÈÁ̤˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÂȘ, ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘˜ °Î¤ÈÚ¯¿ÏÙÂÚ Ì¿˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ‹˜, ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÁˆÚÁ›· ‹ ÎÙËÓÔÓÙÚÔÊ›· ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. M ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‚Á·Ï̤Ó˜ ·fi Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ·fiÎÔÛ̘ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ·fiÏ˘Ù· Ì˯·ÓÔÔÈË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÙÔ ÊÈÏÌ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ê‹ÁËÛË ‹ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Û·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ ˆ˜, Ó·È, ›̷ÛÙ fi,ÙÈ ÙÚÒÌÂ.

•∂¶∞Δπ¡A∑ (BLADES OF GLORY) ¢˘Ô ÔÚÎÈṲ̂ÓÔÈ Â¯ıÚÔ› ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô ÙÔ˘... ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó fi¯È ·Ï¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û·Ó ˙¢Á¿ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛfi‚ÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÌÔÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. M ·˘Ù‹ ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ȉ¤·, ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯·‚·Ï¤, ÔÈ T˙Ô˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ Î·È °Ô˘›Ï ™ÂÎ ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Έ̈‰›· Ô˘ ı· ‰Â›Ù ÔÙ¤ ÁÈ· ÙÔ ÛÔÚ, Î·È ÔÈ °Ô˘›Ï º¤ÚÂÏ Î·È T˙ÔÓ X¤ÓÙÂÚ ÙÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Í‰ȿÓÙÚÔ· ÛÙ· ÙÚÈÏ¿ ¿ÍÂÏ Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ËıÔÔÈÒÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔÓ ¿ÁÔ.

SHERRYBABY ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙÔ «ÚÒÙË». H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Ù˘ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜ §fiÚÈ KfiÏÈÂÚ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ı·ً ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù‹˜ ·Ï¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿˜ Ù˘ M¿ÁÎÈ T˙›ÏÂÓ¯·Ï. ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ¿ÚÙÈ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı›۷˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ Ù˘ ÎfiÚË Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ, fiÛÔ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÈÛÔÚÚÔ› ÂÈΛӉ˘Ó· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏËıÈÓfi˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› Û ÌÈ· ÏËıÒÚ· Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿.

ECOWEEK

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, videoclips Î·È Ù·Èӛ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. AÓ Î¿ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙfiÙ ے ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ™ÙȘ 7-9/12, Ë ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ECOWEEK, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï - ºÔ›ÙËÛË Aı‹Ó·, ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ 3 ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. TÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ŸÛÎ·Ú ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú «MÈ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·», Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Al Gore (NfiÌÂÏ EÈÚ‹Ó˘ ’07) Î·È ı¤Ì· ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ «H ÂfiÌÂÓË BÈÔÌ˯·ÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË - NIKE, Ford, Herman Miller Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÔÏÔÛÛÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó» Î·È ÙÔ «H ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ - H KÔ‡‚· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ’90», Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. H ECOWEEK Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙÔ 48Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ECOWEEK, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ¢Ú. XˆÚÔÙ·Í›·˜ HÏ›·˜ MÂÛ-

Û›Ó·˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÈ· 1Ë ÊÔÚ¿ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ Leonardo di Caprio «H 11Ë ÒÚ·». H ECOWEEK Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ Al Gore Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ecofestival (8-11/11) ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰fiÌËÛË, fiÔ˘ Ì¿ı·Ì ˆ˜ Ë EÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ 56 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ Ì¿˙ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ϷÙÔÌ›·, ڤ̷ٷ, ‰¿ÛË Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 5% ·fi ·˘Ù¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ 3Ï¿ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi. H ECOWEEK ÍÂΛÓËÛ ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙÔ‡ «MÈ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·» ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. T· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ecoweek@ecoweek.gr ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 5: «MÈ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·» 7/12 (21.00), 8 Î·È 9/12 (19.00) «H ÂfiÌÂÓË BÈÔÌ˯·ÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË», 7/12 (18.00), 8 Î·È 9/12 (11.00 Î·È 15.00) «H ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜», 7/12 (20.00), 8 Î·È 9/12 (13.00 Î·È 17.00). -E§INA ANA°Nø™TO¶OY§OY

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


£∂∞Δƒ√ M∞ƒπ∞ M¶∂¡∞∫∏, ™¶Àƒπ¢ø¡π∞ Kƒ∞¡πøΔ∏

™¯fiÏÈ· ÛÙËÓ ÏËÎÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

¶APE•H°H™EI™ KAI E•H°H™EI™ T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

•ENO¢OXEIO O ¶APA¢EI™O™ ÙÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜ ¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ M¿ÈÓ·˜, T˙fi˘˜ E˘Â›‰Ë, N·Ù·Ï›· TÛ·Ï›ÎË ¶OPTA, MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7777.333

Afi ÙÔ 1894 Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, ÙÔ «•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ¤ÁÈÓ ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÔÏ˘·ÈÁ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi. KÏ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÌÔ˘Ï‚¿Ú, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Û ڢıÌfi Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÛÙ›Ô, ¯·Ú¿˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ê¿ÚÛ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ· Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ºÂ˚ÓÙfi ‰‡Ô ·ÛÙÔ› Á›ÙÔÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ηÎfiÊËÌÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÏÔοÚÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ϋڈ̷ ·ÔÏ·˘-

ÛÙÈο ·ÛÙ›ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Û ¤Ó· ηÚÓ·‚¿ÏÈ Ì ‰È·Ê˘Á¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, fiÚÙ˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Î·È ÌÂÚ‰Â̤Ó˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. ™Â fiÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈ ·Ó ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜, Û fiÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÎÈ ·Ó ¯ˆıÔ‡Ó, fiÔÈ· ÛοϷ ÎÈ ·Ó ·Ó¤‚Ô˘Ó, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ô˘ ÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ‰È¤ÍÔ‰Ô. T· ηÌÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙÒÓ Ù˘ MÂÏ EfiÎ ‰È·ÎˆÌˆ‰Ô‡ÓÙ·È, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›‰È· Ì ٷ ηÌÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ Î·È Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ›ˆÓ ÙÂÚ·Ùˆ‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶fiÚÙ·, Ô °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÌÔ˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ù˙·˙ Î·È ÙÔ˘ ÛÔ˘›ÓÁÎ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂ-

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË •ENO¢OXEIO O ¶APA¢EI™O™ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 13/12. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ÚË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Â¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÙÂÚÙ›È· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈΛ· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ ÏÂÙÂ›ÏÂÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. T· ‰˘Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜ Î·È T˙fi˘˜ E˘Â›‰Ë, ™Ù¤ÏÈÔ˜ M¿ÈÓ·˜ Î·È N·Ù·Ï›· TÛ·Ï›ÎË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û οı ÛÎËÓ‹ ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ٷϤÓÙÔ Î·È ÙË ÛÎËÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·. STOP KISS Ù˘ Diana Son ™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÏ΢ÒÓË B·ÏÛ¿ÚË ¶·›˙Ô˘Ó: M·Ú›· MÂÓ¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú·Ù˙ÈÒÙ˘, ™˘ÚȉˆÓ›· KÚ·ÓÈÒÙË, KÏÂÔ¿ÙÚ· TÔÏfiÁÎÔ˘ TO TPENO ™TO POYº - £EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ PÔ˘Ê, 210 8660.381 K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

TÔ ¤ÚÁÔ “Stop Kiss” Ù˘ Diana Son, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1998, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. E›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙË ‚›· Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. H ˘fiıÂÛË ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ù·ÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ¢‡Ô ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊ˘Ï˜ ÎÔ¤Ï˜ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. EÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. TÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÚÔ·Á·Ó‰›˙ÂÈ ˘¤Ú ‹ ηٿ, ‰ÂÓ «‰È‰¿ÛÎÂÈ»Ø ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘, ÙÚ˘ÊÂÚ‹, ·ÛÙ›· ÎÈ ·‰¤ÍÈ· – ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔ¤Ï˜, ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÈ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜. TÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÚÔÎÏËÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ› Î·È «ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ù·Ì¤Ï˜» ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È –ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ– Ó· ÂϤÁÍÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ fï˜ Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛΤ„Ë Î·È fi¯È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∞

£¤·ÙÚÔ «ª¤ÏÏÔ˜-∫∂∞» 210 3229.889 Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÎÔÌÌ·: 10 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÙˆÓ 20 68 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

π™ÃÀ∂π °π∞ 2 ∞Δ√ª∞

°π∞¡¡∏™ M¶∂∑√™, T∑√Ω™ EÀ∂π¢∏


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

MA°EIPEYONTA™ ME TON MOPI™ON (¶ÈοÓÙÈÎÔ K¿ÚÈ MÔÛοÚÈ ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ·) ● ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ì ¤Ó· ÌÔÛ¯·Ú›-

ÛÈÔ ÎÈÌ¿ Ì Ôχ ÓÙÔÌ¿Ù· ÙÛÔ ÙÛÔ ÙÛÔ ÎÔÌ̤ÓË, ·ÌÈÓÔ, Ô˘ ¿ÓÙ· ¤¯ˆ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ‚¿˙ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ Ú¤ÂÈ, ÏÔ‡ÛÈÔ Î¿ÚÈ, ·Ê! ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi ÌÔ˘ÛÙ·Ú‰› Û‡ÓÓÂÊÔ Ô˘ Ï·ÓÈ¤Ù·È Ì¤Ú˜ ÌÂÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ì˘Ú›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·ÓÙÔ‡ÚÈ, ÛÎÔÚ‰¿ÎÈ Û˘Ì·Á¤˜ ¤Ó· ÎÚ·Î ÏȈ̤ÓÔ Ì ÙË ¯·Ù˙¿Ú· Ù˘ Eϛӷ˜, Î·È Ì·˙› ηÚfiÙ· ÎÔÌ̤ӷ Û·Ó ‰È¿Ê·Ó· ʤÓȯ, οÙÈ ÎÔηψ̤ÓÔ˘˜ ·Ú·Î¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË Ì ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ (›Ûˆ˜ οÔÙ ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ NÙ›ÛÓÂ˚ ÂΛ ̤۷ – ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ). AÎÔ‡Á·Ì ٷ Greatest Hits / Still On Top ÙÔ˘ Van Morrison, Ô˘ ͷӷ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈo Ú¿ÊÈ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ – ÁÈ· Ó· ÌËÓ „¿¯ÓÔ˘Ó. T· Greatest ÙÔ˘ MfiÚÈÛÔÓ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ̛· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô˘Ï¿Ó – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ô‡ ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ cd, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ, fiÛÔ Ì›· Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. ◊ ¤Ó· remake ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜, ·Á·Ë̤Ó˘, ÁÈ·ÁÈ·‰›ÛÈ·˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜. ● O Van Morrison ÌÔ‡ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô Ì·ÁÂÈÚÈÎfi Ú˘ıÌfi. TÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô, ·Ú·¯Ùfi Î·È Ï›ÁÔ ·Ï‹ÙÈÎÔ beat Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ïfiı˘Ì˜ blues Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÙÔ˘, .¯. ÛÙÔ “Whenever God shines his light”, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ì·˜. TËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Van ϤÂÈ “aaannn... eaoua” Î·È ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ‚ÔηϷÙ˙Ô‡, Ô˘ Û 2-3 ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ cd, “aaany houuur” (·, ¤ÓÈ ¿Ô˘·Ú, ¤ÏÂÁÂ; ¤ÛÙÔ, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘, ÎÈ Â›¯· ÛοÛÂÈ), Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ¤Ó· ˆÚ·›Ô Á‡ÚÈÛÌ· ÛÙ· ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÙÛÈÙÛ›ÚÈÛÌ·, ¤Ó· Û¤ÍÈ, ÛٷοÙÔ beat Ì ÙÔ È¿ÓÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ڛ͈... Ì‹ˆ˜ ¿ÚÈη; “He heals the sick and heals the lame/ Says you can do it too in jesus name”. TÔ Ï¤ÂÈ ‚·ıÈ¿, Â›Ó·È Ì›· ȉ¤·, ¤Ó·˜ „›ı˘ÚÔ˜. §¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, Â›Ó·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ. E, Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ¶A¶PIKA! H ÎfiÎÎÈÓË ÛÎfiÓË ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ¤ÊÙÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛÔ Ú¤ÂÈ, Ì ÁÏ˘Îfi Ú˘ıÌfi Û·Ó salsa beat, 10’’ fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ô ÛÙ›¯Ô˜. M¤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì “mmmmmmmm” Ô MfiÚÈÛÔÓ

fiÏË ÙË ÛÙÚÔÊ‹, ÂÁÒ ¤¯ˆ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÚÈη, Ì ̛· ¿ÏÊ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Û·Ó ÊÔ‡ÚÏ·, ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È Ì ÙȘ ÛÎfiÓ˜ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ì ٛӷÁÌ· ÙË ÌÈÛÔ‚ÚÂÁ̤ÓË ÂÙÛ¤Ù· ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÌÔ˘, ηı·Ú›˙ˆ Ì ÌÈ·, οˆ˜ ÈÚÏ·Ó‰¤˙ÈÎË Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ¿ÁÎÔ. TÔ ÎÈÙÚÈÓˆfi ʈ˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÔÊËÙ‹Ú· ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ Îڇ˜, ÁÎÚ›˙˜ Ï¿Ì„ÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ì›· Ú·ÛÈÓˆ‹ ȉ¤·. ¢¿ÛÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÊÚ¤Ûη, ˙Ô˘ÌÂÚ¿, Ì˘Úˆ‰¿Ù· ¯fiÚÙ·, Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË Ì¤Ú·.

Ô MËÏ¿ÙÔ˜. (¶fiÙÂ Î·È Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô Morrison;). ¶fiÛÔ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿, fiÙ·Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÛÈÙÛÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÎÂÚ·ÌÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, Ù· ÎÏÈÎ, Ù· ÎÚ·Î, Ù· Ô˘Ê Î·È Ù· ÙÛÔ˘Ú-ÙÛÔ˘Ú Ì·˜; ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÂÙÚ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ‹¯Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ ÌfiÏȘ ÌÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. AÓ ¤¯ÂȘ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ·ÛÙ›ÙÛÈÔ Ì ÕÏÎËÛÙË ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· ‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÌÂÛ·Ì¤Ï ÙÔ˘. AÓ ¤¯ÂÈ Â˘ÏÔÁËı› ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ì ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ÙfiÙ ٷ Ó‡̷ٷ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘. TË Á‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙfiÛ· ‚‹Ì·Ù· ¿ÚÈη fiÛ· Ô Van Morrison ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ “Brown eyed girl”.

● M ÙÔ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· οˆ˜ Û·Ó ragtime ÌÂ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ÙÔ˘ MfiÚÈÛÔÓ (ÙÔ “Bright side of the road”), ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÊ¿Ï ÙËÁ·ÓÔ‡Ì· Ì ٷ ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ӷ Î·È Ú¿ÛÛÔ! TÔ Ù¤ÏÂÈÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ Ú¿ÛÛÔ, ÙÚ˘ÊÂÚfi, Ï˘Ì¤ÓÔ ÒÚ· ̤۷ Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi Ó· ͯÏÂÌÔ˘ÚÈ¿ÛÂÈ ·fi Ù˘ Ï¿Û˜ ÙÔ˘ ENA BIB§IO, ENA™ ¢I™KO™, KI (ÈÚÏ·Ó‰¤˙ÈÎÔ˘, ·˜ ϤÌ ۋÌÂÚ·, ÁÈ· ENA KI§O KIMA™ ● ¢È·‚¿˙ˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ Ó· ‰¤ÓÂÈ Ì ÙÔ soundtrack) ‰¿ÛÔ˘˜, «KÔ˘˙›Ó· EÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi» (¶ÂÚÈÛ¯ÈṲ̂ÓÔ Û ٤ÏÂȘ ÌÈÎÚ¤˜ ψڛ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ˘ÔÁ¿ÛÙÚÈÔ ÙˆÓ Ì·‰Â˜ Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È Ì ÌÈÎÚ¿ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÎÚ·Î, Ì ÙÔ ÁÂÈÚ›ˆÓ) ÙÔ˘ ·ÏËÙ‹ÚÈÔ˘, ·Û›Á·ÛÙÔ˘, ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ ‹Ú·Ì ·fi §Â˘Î¿‰·. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· chef ÕÓÙÔÓ˘ MÔ˘ÚÓÙ·›Ó, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ Van Morrison Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ vegetarian-ÈÎÔ› ‡Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ N¿ÚÎÈÛÛÔ˜, Û ÌÓÔÈ ¯·Ú¿˜ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ – ·Ó¤Í˘ÓË, ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ÕÓÓ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÛÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ Ùfi¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘. O MÔ˘ÚÓÙ·›Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ «Á·ÚÁ·ÛÔ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘, ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÙÔ‡·˜» Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ı¤ÏÂÈ straydog ‹ Ì¿ÏÏÔÓ straybear, ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓ· ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Ó· ·Á·¿ÂÈ. ¢ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· ÓÔ˘ ·ÚÎÔ‡‰Ô˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ı·ÏˆÚ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·fi ʛӘ ÛÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈÛÈ΋˜ Î·È ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÛÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ù˘ ÎÔ˘˙›Î‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ̤¯ÚÈ ‚Ô˘Ó¿ ÎÔη˝Ó˘ ÛÙ· ÓÂÔ¸ÔÚΤӷ˜, ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ˙Èη Ì·Ú, ÁÚ¿ÊÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiÛÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ Ô˘ Á·ÏËÓ‡ÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ Ô˘ ·Ú·ÎÔÛ˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÏÔ˘ıÔ‡Ó, ¢¯·ÚÈÛÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ „˘¯¤˜ Î·È ·ÎÔ‡˜ Ù· ÙÔ˘ – ÏfiÁÈ·, ʈӤ˜, ÁÏÒÛÛ˜, Ì·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë Î·È ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹, Û·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. ¤ÓÙ·ÛË, Û·Ó ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ Ù˙·Ì¿ÚÈÛÌ· Ù˙·˙. ● XÔÚÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ K¿ÚÈ MÔÛοÚÈ KÈÌ¿˜ ¶ÈηÓÙ›Î, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Van Morrison, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· ÙÈ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ·Ó Ì ¤‚ÏÂ ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ

● «°È·Ù› ÂÁÒ, ¤Ó· ηıˆÛÚ¤ÂÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ, Ó· ÓÈÒıˆ ÙfiÛË ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ì ÙȘ Ï·Ú˘ÁÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Ú‡Ù·Ù· ·ÌfiÚʈ-

ÙˆÓ, ‚ÚÔÌfiÛÙÔÌˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÌÔ˘; °È·Ù› Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÌÔ˘ ȉ›ˆÌ· ηٿÓÙËÛ ÙfiÛÔ ¿ıÏÈÔ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi, Ô˘ ÙË Ì¤Ú· ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· οӈ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂÛÙƠ̂ۈ: “¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙË Á·ÌË̤ÓË ÙË Á·ÏÔԇϷ, ·ÏÈÔÔ‡ÛÙË”; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi. K˘ÏÈ¤Ì·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹¯ÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘: ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ·, ÙÔ ÎÚÔÙ¿ÏÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÈÙÛ›ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ È¿ÙˆÓ, ÙÔ ÙÛÈÙÛ›ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ Î·˘Ùfi ÙËÁ¿ÓÈ, ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, ıÚËÓËÙÈÎfi ·Ï‡¯ÙÈÛÌ· –Ô˘ÚÏÈ·¯Ùfi ۯ‰fiÓ– ÂÓfi˜ ˘Ú·Îو̤ÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÛÈÁ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ Í¤¯ÂÈÏË Ï¿ÓÙ˙·, ÙÔ ÎÔ¿ÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙË ‚Ô‰ÈÓ‹ ÌÚÈ˙fiÏ·, Ë ÛÙڿη Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ¤ÙÔÈÌÔ È¿ÙÔ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿ÛÔ. OÈ ÚÔÙÚÔ¤˜, ÔÈ ‚Ï·ÛÙ‹ÌȘ, ÔÈ ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·›ÛÙÂ˘Ù· ¿ÍÂÛÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó Ô›ËÛË ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘, fiÌÔÚʘ ÒÚ˜ ÒÚ˜, Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û·Ó ‰È·Û΢‹ οÔÈÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ Ù˙·˙: Û·Ó Ó· ÂÎÙÂÏ› Ô KÔÏÙÚ¤ÈÓ ÙÔ “My Favorite Things” Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ fï˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi οı ÊÔÚ¿. Ÿˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙÚfiÔÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ “¿Ú ÌÔ˘ ÌÈ· ›·”. ™ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ô˘Ó ÈÛ·ÓÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ·Ú·‚Èο, ‚ÂÁÁ·Ï¤˙Èη Î·È ·ÁÁÏÈο. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ô Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Ô ÙfiÓÔ˜ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË – οˆ˜ Û·Ó ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.» ● TÔ ·ÊÚ¿ÙÔ Ú‡˙È, Ì ‰˘o ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÏÂÌfiÓÈ ÛÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘ÚˆÙfi, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̠ٷ «‰ÔÍ·ÛÙÈο ÚÔ˜ K‡ÚÈÔ» ÙÔ˘ Van Morrison. TÔ Ê¿Á·Ì Ì ÙÔ K¿ÚÈ MÔÛοÚÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¢Ú·Ì·Ì›ÓË ÛÙÔ Mad (Ô˘ ¤ÎÔ„Â Ù· ÔÏÏ¿ ÛÎ˘Ï¿‰Èη ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ MTV Greece), ÂÓÒ Ù· ringtones ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Û ·ÏÈ¿ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈη Ù·ÓÁÎfi, Kraftwerk ÙÔ ¿ÏÏÔ, Î·È Ì›· ·Ï‹ ‰fiÓËÛË ÙÔ ÙÚ›ÙÔ. ™Î¿Û·ÌÂ. ∞

Don't panikoval! ¶·›˙Ô˘Ó Ôχ: BÈ‚Ï›· ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ÁÚ·Ì̤ӷ Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

SKATEBOARD STICKERS BOOK ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ skaters Ì ٷ stickers (Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Ô˘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙȘ Û·Ó›‰Â˜ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ‹ fiÛÔ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ skateboarding. TÔ ı˘Ì‹ıËη ηıÒ˜ ¤Î·Ó· ÚÔ¯ı¤˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÎÈ ¤ÂÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ ‚È‚Ï›Ô-¿ÏÌÔ˘Ì. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ “Skateboard Stickers” ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Laurence King Publishing Î·È ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ, Ô Mark Munson Î·È Ô Steve Cardwell. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ skate ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È skateboarding ¿Ó ̷˙›, Î·È fiÙÈ ÙÔ 90% ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ graphics Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ skateboarding Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ skaters. Y¿Ú¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, fiˆ˜ Ô ÊÔ‚Â-

¯Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÁÎÚ¿ÊÈΘ Î·È ·Ù¿Î˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ skate, fiˆ˜ ÙÔ “Don’t Do it”, ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·Á·ËÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ. ™ÙȘ 143 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ logo ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· Ô˘ ı· ‰Â›Ù ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ graphics Î·È Í‰ÈÏÒÓÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ skate. H ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÈÙ‹. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ›Ù ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ‰ÒÚÔ Û ʛÏÔ˘˜ Û·˜, ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È.

H

70 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

TÂÏÂ˘Ù·›Ô ٷϤÓÙÔ Ô˘ ÛÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹; O AÓ‰Ú¤·˜ A˘ÁÔ˘ÛÙÈÓ¿ÙÔ˜. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎfiÏÔ Ô˘ ¤Ì·ı˜; Tail slide heel flip out. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚›ÓÙÂÔ part Ô˘ Û ÒÚˆÛ ÁÈ· skate; Nijah Houston Especial video. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi Ô˘ ¢¯fiÛÔ˘Ó Ó· ‹ÛÔ˘Ó Û›ÙÈ ÛÔ˘; ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÎfi trend ÛÙË skateboarding ÛÎËÓ‹; ™Î·ÎȤڷ··... TÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ¤Î·Ó˜ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; X·Ï·Ú¿ skate Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.

E™øTEPIKA NEA THE LAST OF THE LAST Úfi˜ Andy Howell ·fi ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, Ô Neil Blender, o Mark Gonzales ‹ Ô Ed Templeton, ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜. H ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· stickers ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1970 Î·È ÙÔ 1977. ¢ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È fï˜ stickers Ì ٷ ÏÔÁfiÙ˘· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ – ˘¿Ú-

5’ Ì ÙÔÓ N›ÎÔ MÔÏÔ¯Ùfi TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎfiÏÔ Ô˘ ÙÚ¿‚Ë͘ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·; Blunt flip out ÛÙÔ bank ÙÔ˘ AÈÁ¿Ïˆ. TÂÏÂ˘Ù·›Ô game of skate Ô˘ ¤¯·Û˜; Afi ÙÔÓ KÏ·ÎÔ‡ÓÔ, ÙÔ ÙÛfiÏÈ.

■ ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Gus Van Sant. “Paranoid Park” fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÙË ‰Ô‡Ì ÛÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ 15¯ÚÔÓÔ ÛÎÂ˚Ù¿ ÕÏÂÍ. ■ O °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ÙÚÂÏfi ·ÁfiÚÈ, ‹Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ Ì ÙËÓ Altamont clothing. ∞


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


BIB§IO H Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ Ù˘

H ZøH ™YMBAINEI T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H

ÂÙ¿ ÙÔ “Game Over” (ÂΉ. KÚÈÙÈ΋) Ô ºÒÙ˘ K·Ï·Ì·ÓÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰˘Ó·Ùfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· - Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÌÂÛÙÛ¤ÏÂÚ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÙ·ÈÚ›˜, Ùˆ¯Â‡ÛÂȘ, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÛÂÍ, ¤ÚˆÙ˜, ·ÈÛٛ˜, ›ÓÙÚÈÁΘ, ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. H A.V. ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ...

M

E›Ó·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·; E›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙË Á˘·ÏÈṲ̂ÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Aı‹Ó·˜. XÚ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ΢ÓÈÎÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ‰È·ÏÔ΋, ·ÎÚÈ‚¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÔΤÙ˜ Û‡˙˘ÁÔÈ Î·È ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ·, Ô‡ Î·È Ô‡ ηÌÈ¿ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÓÔ˘¿Ú, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ËıÈÎfi Ë̛ʈ˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ó·È» Î·È Ù›ÔÙ· «fi¯È», ÙÔ Ì·Á·˙› fiÏ· Ù· ÂÈÙÚ¤ÂÈ, Ì ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, fiÙÈ ·ÚΛ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜... TÔ fiÔÈÔ Ù·Ì›Ô. ¢ÂÓ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·ıËÓ·˚Îfi

Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Â›Ì·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È·Ù› fi,ÙÈ ÂÚÈÁڿʈ ÁÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Û οÔÈÔÓ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ ·Ú·Ï‹ÛÈÔ ÙÚfiÔ. ◊ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Û˘Ì‚Â› ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘! TÔ Ê·ÓÙ·˙fiÛÔ˘Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¤Áڷʘ; E›Ì·È ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. °Ú¿Êˆ Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÙÔ ÂȉÈÒΈ, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ·Í›· ÙˆÓ „fiÊÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ŒÓ· ¿‰ÂÈÔ ·ÏÏ¿ ¿Ï˘ÙÔ Ù·Û¿ÎÈ Ì ¤Ó· ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ È·, ÌÈ· Êı·Ṳ́ÓË ÌÔΤٷ Ì ÏÂΤ‰Â˜ ‡ÔÙ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È Î¿ÔȘ ÙÛ›¯Ï˜ ÎÔÏÏË̤Ó˜ οو ·’ ÙÔ ÊÙËÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È P¤ÈÌÔÓÙ TÛ¿ÓÙÏÂÚ Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÌ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. TÔ ÎÈÓËÙfi ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì ‰fiÛÂȘ ÈÛÔ‚›ˆ˜, ÁÈ·Ù› ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ÈÛÙˆÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È «ÍÂÓ¤ÚˆÙË». KÈ Ô ¯ÔÓÙÚfi˜ Ó·Úfi˜, ·Ì›ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÊÔÚ¿ÂÈ Ù˙ÈÓ ÙˆÓ 15 ¢ÚÒ Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹... K¿Ùˆ ÛÙÔ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÚοÚÂÈ ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ŸÂÏ ÕÛÙÚ·, Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ ‹ ÌÏ ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ... ◊ Î·È Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË. AÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ̤۷ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. A˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. E›Û·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û٤ϯԘ Û ÂÙ·ÈÚ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. K·Ù¿ fiÛÔ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÛÔ˘ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H «ÂÙ·ÈÚ›·» Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ȉ¤·. ¶Ú·ÎÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ηÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·˘Ùfi Ô˘ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ËıÈ΋. H ËıÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÎÏfiÓËÙË, ‰ÔÌË̤ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. B¤‚·È· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ηÌÈ¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó «Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡» ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜! K·Ó¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ ÛÙÔ 15¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘: «KÔ›Ù·Í ӷ ‰ÂȘ, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÌÔÓ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ 2 ı¤ÛÂȘ Î·È ı· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ÛÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔχÂÛ·È! ¶¤Ú·Û ·fi ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ó· ¿ÚÂȘ 3 ÌËÓÒÓ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Î·È ÛٛϠÎÈ ¤Ó· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ; MÔÚ› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ¿Ó ηχÙÂÚ· Û ηӤӷ ¯ÚfiÓÔ! A! Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ¿ÛÂ Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ¯ÔÏ». AÏÏ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘¯Ó¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ÂÙ·ÈÚ›·. AÏ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ·ÔηÏԇ̠«ÓfiÌÔ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜», ͯÓÒÓÙ·˜ fiÛÔ Î·Ï¿ Ù· ‹Á·ÈÓÂ Ë ˙Ô‡ÁÎÏ· ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÚ›ÛÎÂÙ· ·ÔηÏԇ̠«ÔÏÈÙÈÛÌfi». H ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÎÈ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓË. E›Ó·È ˙ˆ‹ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Î·È ÔÈ ·›-

72 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÎÙ˜ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÌË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜! K·Ù’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÌÔ˘ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓÂÛ·È; A¢ı‡ÓÔÌ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ʇÏÔ˘, οı ËÏÈΛ·˜ Î·È Î¿ı ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. H ˙ˆ‹ Ú¤ÂÈ Á‡Úˆ ·ÏËıÈÓ¿, ‰ÂÓ Î˘Ï¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ÔÓ›ÚÔ˘ ‹ ·fi ȉ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È, fi¯È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÓÂ, Ù· ˘ÁÚ¿ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÛÙÂÚ¿, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ οÔÈÔ˘˜ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·‰ËÊ¿ÁÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŸÔÈÔ˜ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ‹ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ‰ÂÓ ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È ·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÔÓ¿ÂÈ ‹ ÁÏ˘Î·›ÓÂÙ·È, ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ ÏËÚÒÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔ˘! ¶ÔÈÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; £·˘Ì¿˙ˆ ÙÔÓ MÈÛ¤Ï O˘ÂÏÌ¤Î ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈÔÊ˘‹ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. O O˘ÂÏÌ¤Î Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·Ï˘Ì̤ÓË Âȉ¤ÍÈ·, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·fiıÂÌ· ΢ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·Á¯ˆÙÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô KÔ‡ÓÙÂÚ· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÚÁfiÛ˘ÚÙÔ˜ Î·È ıÏÈ‚ÂÚfi˜, Ô ™ÈÌÂÓfiÓ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜, Ô T˙ÔÓ §Â K·Ú¤ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÕÁÁÏÔ˜ Î·È Ô ZÂÚ¿Ú ÓÙ BÈÏȤ ÁÈ·Ù› ÍÂÊÙÈÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·: «O M¿ÏÎÔ Ì‹Î ̤۷ Ù˘ ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ¿Î·ÌÙÔ˜ Û·Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË»! AÓ ˙ÂÈ Ô ÊÈÏfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ! A! Î·È Ô ™›ÓÙÓÂ˚ ™¤ÏÓÙÔÓ, ÙÔ “Bloodline” Â›Ó·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÛÙfiÚÈ. (™ËÎÒÛ·Ù ÙÔ ÊÚ‡‰È ‹ ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ;) T· ‚È‚Ï›· ÛÔ˘ (Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÔ “Game Over”) Â›Ó·È ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ. O ¤Ó·˜ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 50+ Ô˘ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÒÚ·, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·... ¶Â˜ Ì·˜ ‰‡Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ËÏÈ-

Îȷο lifestyle Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó... OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ȉ¤· fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Â›Ó·È ·ÈÒÓÈÔ. OÈ Ó¤ÔÈ, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÛÙ·ı›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ «EÓÙÂÏÒ˜ KÔ˘ÎÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˘» ÂÎÙ›ıÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·˘Ù‹ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜, Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È Û˘Ó¯‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÙÔ «ÁÈ· ¿ÓÙ·» ·ÔÙÂÏ› Ì·ÎÚÈÓ‹ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿ÌÓËÛË! OÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ô Ó¤Ô˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÚÈTÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Ï·ÓÒÌÂÓÔ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ºÒÙË K·Ï·Ì·ÓÙ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· «EÓÙÂÏÒ˜ KÔ˘ÎÔ˘ÚÔ‡·ÏÏËÏÔ˘¯›· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, ÎÔ˘» ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ. H AthensVoicebooks, Ó¤· ËıÈ΋ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÛÂÏ. 525, ú 19 ·ÊÔÛ›ˆÛË ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ ÙÔ «Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜» Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ϤÍË Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÈÛ¯‡, ·ÊÔ‡ Ë ‡·ÚÍË Î·Ù·ÎÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ·ÔÍÂÓÒÓÂÙ·È ·fi οı ¤ÓÓÔÈ· ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·̷ٷ Ù˘ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜, Â›Ó·È «ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ» Î·È ·˘Ùfi οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ –ÌÔÓ·‰ÈÎfi– «¯¿ÛÌ· ÁÂÓÂÒÓ», ÁÈ·Ù› ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÔÈ ‰˘Ô ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ... ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÛÔ˘, Â›Ó·È Ë «ÎÚ›ÛË Ì¤Û˘ ËÏÈΛ·˜» Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÏÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ӷ ˘ÂÚÙÈÌ¿Ù·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 50, Ô˘ Ë ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ıˆÚ› ·ÎfiÌË ·ÓÔȯÙÔ‡˜ Û fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÚʈÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ηΤÎÙ˘Ô˘ «‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡» ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓËÏÈÎÈÒıËηÓ. O Ó¿ÚıËη˜ ÙˆÓ È‰ÂÔÏËÙÈÎÒÓ ÂÌÌÔÓÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤Ó· ÌÔÓÔÏÈıÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ٷ ¿ÌÊÈ· ÙÔ˘ «ÚÔԉ¢ÙÈÛÌÔ‡», ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ÎÔÛÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ·Í›Â˜, Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ‹ ·fiÚÚÈ„Ë, ·ÏÏ¿ Ì ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰ÂȘ fiÚÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì ÙË ÛÙ›ڷ ÂÙÈÎÂÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ barcode Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· «‰ÔÍ·Ṳ̂ӷ» ¤ÈÙȘ. OÈ 50¿Úˉ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi Ù· ¿Á¯Ë Ù˘ Âȉ›ˆÍ˘ ÌÈ·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٷÎÙ‹ıËÎÂ, ¿ÂÈ ·˘Ùfi, Ù¤ÏÂȈÛÂ! £· ¤ÚÂ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó „‡¯Ú·ÈÌ· ÙË Ó¤· ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ·Í›· Ô˘ ϤÁÂÙ·È lifestyle, Î·È Ó· ÙËÓ ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ‹ Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì›˙ÂÚÔ˘˜, Û·Û›ÎϘ Î·È ‚·ÚÂÙÔ‡˜... ™˘ÁÓÒÌË, ·È‰È¿! ∞


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


BIB§IO

Tπ ¡E∞; ❱❱ ¶∂ª¶Δ∏ 6/12, ™Δπ™ 18.00 T√ §∂•π∫√ Δ√À ƒ√À™º∂Δπ√À ∫∞π Δ∏™ ∫√ª¶π¡∞™ ÙÔ˘ B·Û›ÏË

°ÎÈÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÂΉ. ¶··˙‹ÛË ™Ô‡‰·Û EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÔfiÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ì¿ÙÈ «·’ ¤Íˆ». ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰›Ô ¤Ú¢ӷ˜. ŒÙÛÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi Ô˘ Ì ·ÛÙÂ›Ô ÙÚfiÔ, οÔÙÂ Î·È Ï˘ËÚfi, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ηıÔÌÈÏÔ˘Ì¤Ó˘ fiÏÔ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, ÙÔ˘ Ï·ÌfiÁÈÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ, Û¿ÓÈ· ›̷ÛÙ ۷Ê›˜, ¿ÓÙ· ÌÈÏ¿Ì Ì ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·; «ŸÙÈ ÙÈ;», «Ì ÔÈ· ¤ÓÓÔÈ·;», «ÙÈ ı· ÂÈ ·˘Ùfi;». ™ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, fiÏ· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, «Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ ÙÚ·¤˙È». H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, Ù˘ Ì›˙·˜, ·¤ÎÙËÛ ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ù˘. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë 270 Ï‹ÌÌ·Ù·. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ❱❱ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 7/12, ™Δπ™ 21.00 ªÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‚Ú·‰È¿ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÙfi ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ KOAN/BÈ‚Ï›· ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ TÛ·ÚÌfiÔ˘ÏÔ˘ «¶ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ÌÂÚfiÓ˘¯Ù· ÛÙËÓ M¿È·». ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ KOAN/TASCHEN SHOWROOM, ™ÎÔ˘Ê¿ 64, 210 3628.265 ● K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ 17.00 Ì 20.00 Ë

E.¶.O.™., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi OÌڤϷ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‚Ú·‰È¤˜ §fiÁÔ˘ Î·È T¤¯Ó˘ (20.00-22.00). £¤ÛȘ Art Kafe, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19∞, 210 3800.913, 210 3843.598. Œˆ˜ 15/12. ❱❱ ™∞μμ∞Δ√ 8/12, ™Δπ™ 12.30 °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ N›Î˘ X·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, «YÔʈÙÈṲ̂ÓÔ», ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë ™ÂÛ›Ï IÁÁϤÛË M·ÚÁȤÏÔ˘, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· - ÎÚÈÙÈÎfi˜, Ô KÒÛÙ·˜ M·˘ÚÔ˘‰‹˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ «¢¤ÓÙÚÔ» Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ E™TIA™, ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3633.780 74 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

❱❱ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 10/12, ™Δπ™ 20.00 °È· ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi χΈ̷ «°È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿ÎÔ˜ - ZˆÁÚ·ÊÈ΋ 1977-2007, EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ·: T¿Î˘ M·˘ÚˆÙ¿˜ - XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÈÒÙ˘» (ÂΉ. ÕÁÚ·) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ T˙Ô‡ÏÈ· ¢ËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÁηÏÂÚ›ÛÙÚÈ·, N›ÎÔ˜ •˘‰¿Î˘, Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈÎfi˜, ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹˜». ÿ‰Ú˘Ì· EÈηÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È MÔ˘ÛÈ΋˜ B. Î·È M. £ÂÔ¯·Ú¿ÎË, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 9 Î·È M¤ÚÏÈÓ 1, Aı‹Ó·. ● ™Δπ™ 20.00 ∞Ó ÛÂ Û˘ÁΛÓËÛÂ Ë Ù·È-

Ó›·, ‰È¿‚·Û˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «EÏ °ÎÚ¤ÎÔ - O ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™È·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ (EΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘) Î·È ı˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ì·Ú·Á‰‹˜ Î·È Ô XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ X·Ú·Ï·Ì¿Î˘, ÂÓÒ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô P¤ÓÔ˜ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜. K¤ÓÙÚÔ §fiÁÔ˘ Î·È T¤¯Ó˘ 104, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 104, 210 3301.208 ❱❱ TƒπΔ∏ 11 /12, ™Δπ™ 19.00 O ¶¤ÙÚÔ˜ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ϤÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «NÂÔ¤ÏÏËÓ˜: ¶ÔÚÙÚ¤Ù·». ∞Ó ı˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ T. §·ÌÚ›·, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, M. ¢·Ì·Ó¿ÎË, M. Œ‚ÂÚÙ, K. T·¯ÙÛ‹, M. KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·, T˙. XÂÈÏÔ˘‰¿ÎË, °. TÛ·Ï›ÎË, °. K·ÛÈ̤ÚË, N. B·Û‰¤ÎË, N. M·ÛÙÔÚ¿ÎË, §. §·˙fiÔ˘ÏÔ, T. Z·¯·Ú¿ÙÔ, N. ¶ÂÚ¿ÎË, ¢. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô, Œ. §·Ì¤ÙË, E. K·˚Ï‹, N. K·Ú·Ì·ÓÏ‹, A. AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ, A. ¶¿ÓÈ·, ™. §fiȘ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MIKPO™ KOPAH™, ¶·¿ÁÔ˘ 7 & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6890.321 ● ™Δπ™ 20.00 O ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ MÂÍÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Xfiگ BfiÏÈ (Jorge Volpi) Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Z·Úη‰¿Î˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ¿Óˆ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ë ¶ÚÂۂ›· ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡, ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· B. & M. £ÂÔ¯·Ú¿ÎË Î·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ øηӛ‰·. ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ. AÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ EÈηÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È MÔ˘ÛÈ΋˜, B. & M. £ÂÔ¯·Ú¿ÎË, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 9 Î·È M¤ÚÏÈÓ 1. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ● ™Δπ™ 20.00 ∏ ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏ-

ÏÔ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ «§Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ» (ÂΉfiÛÂȘ MÂÏ¿ÓÈ) ÁÈ· Ó· ÓÙ‡ÛÂÈ Ì Î›ÌÂÓ· ÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¡ÈÎfiÏÙÛÔ˘ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∞ -A.M.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ∞§∂ ª√À π¢∂∂™!

KICKERS ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÌÔÙ¿ÎÈ· Legendo ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË collection ’08 ú 120

MAD 4 ART ºˆÙÔÁڷʛ˜ Û fiÔÈÔ ÛÙÈÏ Î·È Ù‡ˆÌ· ı˜, ·fi ú 80

∞¶√§ÀΔ∏ DISCO H Absolut Vodka ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ late 70s Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ Disco ÊÈ¿ÏË Ì ¯›ÏÈ· ηÙÔÙÚÈο Ú›ÛÌ·Ù·. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ S/M Î·È Î¿‚˜, ú 11.

LG ELECTRONICS N¤Ô ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ LG “Viewty” (KU990) Ì οÌÂÚ· 5 Mpixel Î·È manual focus ÁÈ· ·ÎÚȂ›˜ Ï‹„ÂȘ

™OYPTZH™ ºEI¢IA™ ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ì¿Ï˜ ú 3, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3213.795

MATTEL

DOVE

MAYBELLINE

I¢IOTPO¶O

“Scene it”, ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¢ÔΛ̷ۤ ÙÔ ÛÙÔ: www.sceneit.gr

°·Ï¿Îو̷ ¿ÌÂÛ˘ Ï›·ÓÛ˘ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Silk and Sleek

N¤· Ì¿Ûηڷ XXL Curl Power ÁÈ· ηÌ˘ÏˆÙ¤˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· 12 ˆÚÒÓ ú 15,70

ºfiÚÂÌ· Ì ʷډȿ Ì·Ó›ÎÈ· JLo ú 99, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 225, 210 6448.546

Ô‡˙ÈÎ·Ï “Hair”. OÈ ËıÔÔÈÔ› ÊÔÚÔ‡Û·Ó jean ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· ̤¯ÚÈ Ô˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·Ï‹ÙÈη –Î·È ÙfiÛÔ ‰È·¯ÚÔÓÈο– ÌÔÙ¿ÎÈ·. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 6928.424, 210 6981.933 ■ TÔ ÚÒÙÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ì DVD Î·È ı¤Ì· ÙÔÓ Í¤ÓÔ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙË Mattel, ÙÔ Ï¤Ó “Scene it” Î·È ÔÈ ÛÈÓÂÊ›Ï ·ı·›ÓÔ˘Ó ‹‰Ë «ÎÔÎÔÌÏfiλ ¯·Ú¿˜. ■ H Ìfi‰· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔ‹ıËΠÔÙ¤ Ó· «·ÔηıËÏÒÛÂÈ» Ù· Ï›· Ì·ÏÏÈ¿. H Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Dove –Û·ÌÔ˘¿Ó, Á·Ï¿Îو̷ Î.¿.– ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÚfi ÌÂÙ·ÍÈÔ‡, ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ··Ï˘ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜. ■ TÚ¤ÍÂ, §fiÏ·, ÙÚ¤ÍÂ: ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÂÛÒ-

ÚÔ˘¯· οو ·fi ÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ bazaar Ù˘ New Cult, ·fi ÙȘ 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 12/12, 12.00-18.00. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, °Ï˘Ê¿‰·. ■ Opening party Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ˜ ÙÔ˘ Poupeé Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ 7/12, ÛÙȘ 20.30, X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË 1, ¶Ï¿Î·, 697 6474738. B¿Ï fi,ÙÈ Û ÈÔ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ ¤¯ÂȘ! ■ To gadget¿ÎÈ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÊÂÙȯÈÛÙ‹, ÎÈÓËÙfi LG “Viewty” (KU990) Ù˘ LG Electronics, ÁÈ·: ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û 3 ÈÓÙÛÒÓ full LCD ÔıfiÓË, Û‡ÓÙ·ÍË Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜... ∞

H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· (Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜) Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô. ŒÓ· ‚‹Ì· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ameli. E›Ó·È ÌÈ· fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î·, ÂÙÒÓ 40, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ηٿÛÙËÌ· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ –fi¯È, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΖ ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 17.000 ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ› ÔÏfiÊÚÂÛη Ù· fiÓÂÈÚ·. ¢È·‚¿˙ÂÈ ÌÂÏfi ÏÔÁÔÙ¯ӛ· –Ì·˙› Ù˘!– Î·È Î¿ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ ÈÔ ¯·ÚÈو̤Ó˜ Mary Janes Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ Ê¤ÙÔ˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌfiÚʈÛ˘, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÔÌÔÚÊÈ¿˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·‚¿Ï· ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›· – ÎÈ ·Ó ÙËÓ „¿¯ÓÂȘ Î·È ÂÛ‡ ‰È·Î·Ò˜, ¿ÊËÛ ÂχıÂÚ˜ O§E™ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘. T¤ÙÔÈ· › Ë

H ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞ TH™ EB¢OMA¢A™: 76 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÛÙ‹ÏË, ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ӷ ÍÔ‰¤„ÂÈ Î·È Ó· Íԉ¢Ù›. ■ •ÂÎÈÓ¿ˆ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË – ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Â›-

Ó·È Î·È Û·Ó ¿ÓÔÈÍË! H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ mad4art ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û fiÔÈÔ ÛÙÈÏ ı˜ Î·È ÛÙËÓ Ù˘ÒÓÂÈ Â¿Óˆ Û η̂¿, kappa, Plexiglas... AÓÓ. °ÂÓ·‰›Ô˘ 14-16, °Î‡˙Ë, 210 6470.108, www.mad4art.gr ■ T· ÌÔÙ¿ÎÈ· «˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ» ÛÙË photo Â›Ó·È Ù· Legendo Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Kickers. ™¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Daniel Raufast, Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÙۿΈÛ ̛· ·Ê›Û· ÙÔ˘ ÌÈ-

¢ˆÚ›˙ˆ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·˘Ù¤˜ Ù· ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ì ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó - Mickey Rooney


¡¤Ô ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ ÁÈ· Ù·

H ȉ¤· Ù˘ H&M Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ ‹ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô Roberto Cavalli Î·È Ë Madonna ›¯Â ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·... N·È, ›ӷÈ

H&M

¤Ó· Ó¤Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. E›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯· ÂÒÓ˘ÌˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Cavalli, ÙË Madonna Î·È ÙËÓ Kylie Minogue ˘‹ÚÍ Ôχ ÛÔ˘‰·›· Î·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

ÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ M¿ÚÙË ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘. ŒÁÈÓ ·ÓÈÎfi˜. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Avenue ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, ÛÙËÓ K·ÓÈηڤ·, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ 3Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· “Divided by H&M”. H ˘‡ı˘ÓË EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ Mfi‰·˜ ÙˆÓ H&M η Catarina Midby ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì·˜.

T

H Hennes & Mauritz (H&M), ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1947. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ 1.450 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û 28 ·ÁÔÚ¤˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ù· 3 ·fi ·˘Ù¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘; ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fi,ÙÈ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·, ÌÈ· Î·È Ë Ìfi‰· ¤ÁÈÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ¯¿ÚË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô – ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ìfi‰· ·ÌÂÚÈοÓÈÎË, Â˘Úˆ·˚΋ ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶·ÓÙÔ‡ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ›‰È· Ìfi‰·. A˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ›‰È· Û˘ÏÏÔ-

¶Â›Ù ̷˜ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ “Divided by H&M”. TÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ; A¢ı‡ÓÂÛÙ ے ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi; A¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ے ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤∞¶√ Δ∏ Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫∏ ™À§§√°∏ Δø¡ H&M

¯Ô˘Ó Ó·ÓÈ΋ «Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿». ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. H Û˘ÏÏÔÁ‹ “Divided by H&M” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ denim, streetwear Î·È sportswear. TÔ “Divided” Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·fiÏ˘Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ìfi‰·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë H&M; OÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ê·Ú‰‡ÙÂÚ· ·ÓÙÂÏfi-

Á‹ ÁÈ· ÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÌÓ¤Ô˘Ì ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì·˜, ÒÛÙ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ó· Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Û˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· Ì·˜ Ù· ›‰Ë Â›Ó·È ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

ÓÈ· Î·È ÊÔ‡ÛÙ˜, ÌÏÔ‡˙˜ Î·È Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ÏÂ˘Î¿, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÂÙÚfi, ·Ó Î·È ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. TÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ AÚ›ÏË ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÔÏÂÍÈfiÓ Marimecco, Ô˘ ˘‹ÚÍ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÔÈÔÙÈο ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙ¿Ì˜ Î·È Ù· ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ’50, ’60, ’70. M ‰˘Ô ϤÍÂȘ Ë H&M; «Mfi‰· Î·È ÔÈfiÙËÙ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹», «ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·» Î·È «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·». ● - E§INA ANA°Nø™TO¶OY§OY

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞ T˘ ™ANTPA™-ONTET KY¶PIøTAKH

O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Vichy TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 8

(ANSR). H Cosmote PÔ˘Ì·Ó›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ashley & Holmes Bucharest Î·È ÙË Ó¤·, ‰˘Ó·Ù‹ ηÌ¿ÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. ™Â ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÔÙ¿ÎÈ· Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÓ Cosmote Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

¢ÂΤ̂ÚË, Ë Vichy Homme, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ì ¿ÚˆÌ·... ¿ÓÙÚ·. O ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ MÔ˘ÚÓÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ·Ôı·Ó·Ù›ÛÂÈ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÈ Ô online ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙ›ÏÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ www.vichyhommeworld.gr. Yfi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÚÈÎÒÓ gadgets, ›ÓÔÓÙ·˜ ηʤ ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Café CLEMENTE. H Vichy ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· super ‰ÒÚ·. ŒÓ· street happening ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Î·È ¿ÚÙÈ ‰È¿ıÂÛË, Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜...

Frog Cosmote ÁÈ· fiÏÔ˘˜ TÔ ÌÈÎÚfi ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ Ù˘ Cosmote, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡, ˉ¿ÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÌËӇ̷ٷ. H ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÔ‡, Ì ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ roaming Î·È FROG tune. E›Ó·È ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, Ì 3 ÌfiÓÔ Â˘ÚÒ Î·È ¯ˆÚ›˜ „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

K·Ï¿ «Coca-cola XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·» A fi ÙȘ 15/11

TA BAZAAR TH™ ¶O§H™: H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú¤· ·Ï·ÈÔˆ-

Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, Ù· 2 Ì·ÁÈο ÊÔÚÙËÁ¿ Ù˘ Coca Cola ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËı›˜ Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ B·Û›ÏË. «K¿Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈÔÚÙ‹» ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó 13 ·Á·Ë̤ÓÔÈ Ì·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰·

ÏÒÓ: °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘/BÏ·ÛÙ¿ÚË/M·ÚÙ›ÓÔ˘/ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË/™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˘/KÚfiÎÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜ ÛÙo ηıÈÂڈ̤ÓÔ Ì·˙¿Ú ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ T¤¯Ó˘ 8 Î·È 9/12, 11.00-17.00, °Î·ÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. AÁ·ıÔ‰·›ÌÔÓÔ˜ 37, 210 3414.214 ■ XÂÈÚÔÔ›ËÙ· ‰ÒÚ· ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «¶·Ú¤Ì‚·ÛË» Î·È Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘˜. 1518/12, T¯ÓfiÔÏ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, A›ıÔ˘Û· ¢13, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È. øÚ¿ÚÈÔ: ™¿‚. 15 & K˘Ú. 16/12, 10.00-

21.00. ¢Â˘Ù. 17 & TÚ. 18/12, 14.00-21.00 ■ T· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ «™¯ÔÏÂ›Ô EȉÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ MÏ·˙¿ÎË» ¤ÊÙÈ·Í·Ó fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο. AÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿˜ ÛÙÔÓ «ÂÍÔÏÈÛÌfi» Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. 8 & 9/12, PÂı‡ÌÓÔ˘ 7, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9601.663 ■ H ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ MKO «¢ÚfiÌÔÈ Zˆ‹˜» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ bazaar ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘. ™ÈÙÈο, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ηÏÔ‡‰È·, ‰ÒÚ·, ‚È‚Ï›·, cd Î.¿. ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ: 8/12 (10.00-22.00) & 9/12 (10.00-20.00), ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 47, °Î¿˙È.

“On” ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ H On Telecoms ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ “On cinema”, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ¿Óˆ ·fi 1.400 Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. TÒÚ· «·›˙ÂÈ» Î·È Ë ›‰È· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË: ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ŒÏÏËÓ· ÛÎËÓÔı¤ÙË KÒÛÙ· °·‚Ú¿ “Eden is West”, Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.

COCA-COLA Ãπ™Δ√À°∂¡¡∞

¶AP∫T∏Iºπ™π∞ ™THN

ÔÈ Û·˜ ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿, ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·Á›Ù ˘Ó ÓÔ Ì¤ ˜ Û¿ ˜  ÚÈ Î· Ù· ÛÙ ËÌ ·Ù ¿Ú ¯Â ˘ ¿Ù ÈÎ Ô ¿ ÚÙ È Ô ÓÈ ÂÓ ÛÙ Ô ¯Ú ÈÛ ÙÔ ˘Á  ÂÙ ‹Û ˘ı ·Ú·ÎÔÏÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó. £· Ì , gs in ÏÏ¿ happen ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Ô, ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙËÓ Ùfi ÁË ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ê· ¿Ï È Î· ˘, ˘ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ Ì¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ ‹ÍÂȘ. Ϙ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ ÙȘ ·fi ÙȘ 10.00 ˆ˜ 2, ™¿‚‚·ÙÔ 22/1 17.00. ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ CD ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ «I.K.E X·Ù˙Ë·Ù¤ÚÂÈÔ». E›Û˘, ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÌÂψ‰›· ÛÙÔ studio ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ.

YÂÚ-ÎÈÓËÙfi ·fi ÙË Vodafone MfiÏÈÎÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ú˘ıÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ™¿ÎË PÔ˘‚¿ Î·È Ù·Í›‰È

ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÁÚ·Ê·, Î·È ˙ÔÁÎÏ¤Ú Î¿ÓÔ˘Ó ÎfiÏ·. ™ÙȘ 89/11 Ë Vodafone ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ Cityscape, ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ, ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹-·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ë Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘: ʤÚÓÂÈ ÙÔ internet ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË

ºÙËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ · Ï· British º ÙËÓfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó mail Î·È Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡, ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ‡ÎÔÏ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο.

TÔ Haig ¿ÂÈ ı¤·ÙÚÔ ŒÓ· ηÏfi Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ·fiÏ·˘ÛË, fiˆ˜ Î·È ÌÈ· ηϋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TËÓ TÚ›ÙË, 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ Haig ¿ÓÙÚ„ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô –fiˆ˜ οÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¯ÚfiÓÈ·– ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «TÚÂȘ A‰ÂÏʤ˜» ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ T¤¯Ó˘ - K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘. IEK ŸÌËÚÔ˜: Ù¤¯ÓË Ì ÓfiËÌ· TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 14/11, Ë Ù¤¯ÓË Ù›ÌËÛ ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â·Ó¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Art & Design ÙˆÓ IEK ŸÌËÚÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ «·ÏÈηÚÈÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜». ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË –˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ– ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË.

Cosmote-Romania ÛËÌÂÈÒÛ·Ù X 3.000.000 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÌËӇ̷ٷ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ KˆÊÒÓ PÔ˘Ì·Ó›·˜ 78 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

‰È·ÎÔ¤˜, ·Ó‡ÎÔÏ·. OÈ British Airlines ۯ‰›·Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜. M¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›·, ÁÈ· 350 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.ba.com, ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È Ì ¤ÎÙˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 30 ¢ÚÒ. K·Ï¿ Ù·Í›‰È·...

¶ÈÔ Ôχ Sony Ericsson W890i, W380 Î·È K660 Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Sony Ericsson Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ °Î¿˙È. ™ÙȘ 21 NԤ̂ÚË, ÛÙÔ Gazarte, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚˆÓ ‹Ú·Ó 3D ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Î·È ÙˆÓ ÔÙÒÓ, ÚˆÙÔÔÚȷο, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. °È· Ù· Ó¤· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Sony Ericsson Ì›ÏËÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Î. AÓÙÒÓ˘ M·ÚÔ‡Ó·˜. B¿Ï «ÛÙfi¯Ô», „ˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ O ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Ì¿˜ ·ÊÔÚ¿ fiϘ. MÔÚԇ̠ÙÒÚ· fiÏÔÈ, ·fi 1 ˆ˜ 15 ¢ÂΤ̂ÚË, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ shopping Ì·˜ ÛÙfi¯Ô. ™ÙÔ GALLE Fashion & Art Bazaar (KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10, KËÊÈÛÈ¿) ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó‰ÚÈο, Á˘Ó·ÈΛ· Î·È ·È‰Èο ÚÔ‡¯· Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «H Mfi‰· ¶ÔÏÂÌ¿ ÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ™Ù‹ıÔ˘˜».


GREEK FASHION

To YESHOP INHOUSE ¤¯ÂÈ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È Ù· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· TO ¢øPO TOY YESHOP ™TO ANA°Nø™TE™ Y™ TH™ ATHENS VOIC E: Kfi„ ·˘Ù‹ ÙË Û ϛ‰·, ·Ú¤‰ˆÛ¤ ÙË ÛÙÔ Yesh op In house Î·È Û  ÚÈ̤ÓÂÈ ¤ÎÏËÍË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÔ˘!

Œ

Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ Yeshop In House. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÂηÂÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Yeshop ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤Ó· Ì‹Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ special events. ŒÏ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ downtown Ó· ‰ÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ò˜ Ë limited edition Ìfi‰· ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. TÔ ÚÒÙÔ event, Ì ٛÙÏÔ “Vodka and Chocolate Party”, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/12, ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô Jazzy Christmas Days, ÛÙȘ 22 & 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (¿ÏÈ ·fi ÙȘ 12.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 20.00). ™ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Yeshop (ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÔÌ¿‰· DarchStudio), ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 13 ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ı· ‰Â›ÙÂ, ı· È›ÙÂ, ı· „ˆÓ›ÛÂÙÂ, ̤۷ Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈÔÚÙ‹˜, Ì ÔÏÏ‹ Û·Ì¿ÓÈ· Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶Ôχ Èı·Ófi ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ó· Û ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÈÓ ·˜, Ì˜ ÛÙÔ site ÙÔ˘ (www.yiorgoseleftheriades.com) ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜/Ì·˜ οÓÔ˘ÌÂ. - ¢. TPIANTAºY§§OY

YESHOP IN HOUSE/Yiorgos Eleftheriades: A Á › ˆ Ó A Ó · Ú Á ‡ Ú ˆ Ó 1 3 , 1 Ô ˜ fi Ú Ô Ê Ô ˜ , æ ˘ Ú Ú ‹ , 2 1 0 3 3 1 2 . 6 2 2 ( Ò Ú Â ˜ Ï Â È Ù Ô ˘ Ú Á › · ˜ : T Ú . - ¶ ¤ Ì  . - ¶ · Ú . 1 2 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , T  ٠. - ™ ¿ ‚ 1 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ) 6 -12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


O OTE ªA™ Ã∞ƒπ∑∂π ªπ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ¢π∞º∏ªπ™Δπ∫∏ ∫∞ª¶∞¡π∞, ∂•À¶¡∏ ∫∞π °∂ª∞Δ∏ Ãπ√Àª√ƒ... °π∞ ¡∞ ª∏ ÃΔÀ¶∞ª∂ √¶√À ∫π √¶√À...

XΔY¶∞ 11888 ŒÓ· Ôχ chic ˙¢Á¿ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ ÌÈ· fiÚÙ·. AÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, Ì Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ηگ·ÚÈ¿ÎÈ·, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ì ÔÌÚÂÏ›ÙÛ·. M¤Û· ÎfiÛÌÔ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋... «£· ‹ıÂÏ· ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ “La Bambola” ÎÈ ¤Ó· Ú·‰ÈÔÙ·Í› ÁÈ· ÌÂÙ¿...» ϤÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. O Ù‡Ô˜ ÙÔ‡˜ «Îfi‚ÂÈ», ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· «Ê›ÓÔ ÎÔ˘ÙÔ˘Î¿ÎÈ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ Î·È Ì ٷ fi‰È·». ™ÔοÚÔÓÙ·È, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÔÚ›·. «MË ¯Ù˘¿˜ fiÔ˘ ÎÈ fiÔ˘. °È· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·Í›... ¯Ù‡· ÛÙÔ 11888». AÛÙ›Ô. ™Ô˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. T¤ÏÂÈÔ.

Ò˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠfï˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· Ù· ÛÔÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ 11888 ÙÔ˘ OTE; H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ concept Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÍÂΛÓËÛ οˆ˜ ¤ÙÛÈ: «E›Ó·È Ó‡¯Ù·... ÙÚ¤¯ˆ Ó· ‚Úˆ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓ Ê·Ú̷ΛÔ. MÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ‚Ϥˆ ÌÈ· fiÚÙ·, ÙË ¯Ù˘¿ˆ Â›ÌÔÓ·. MÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÔ˘ÚÔ͢ÓË̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜, ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ: “M‹ˆ˜ ͤÚÂÙ Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Â‰Ò ÎÔÓÙ¿;” •‡ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Î·È Ì ÎÔÈÙ¿ÂÈ... £· ÙÔ ¤Î·Ó ηÓ›˜ ·˘Ùfi ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; Ÿ¯È Ê˘ÛÈο!...». KÈ fï˜, οˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ‡ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·. AÚÔÛ‰fiÎËÙË.

H ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ηÌ¿ÓÈ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ı·ً fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏË fiÛÔ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÌÈ· fiÚÙ· Î·È Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, «ÌË ¯Ù˘¿˜ fiÔ˘ ÎÈ fiÔ˘... XÙ‡· ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·». ∞ÎfiÌ·, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÔÙ¿ÎÈ. ŸÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÎÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· fiÚÙ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ, ÙÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ¶ÔÈÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ù˘, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ... °È·Ù› Â›Ó·È ÛÔÙ¿ÎÈ· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÈ fi¯È Ì ÂÚ›ÏÔΘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‹ ÔÚÔÏÔÁ›Â˜. °È· Ó· ÌË ‚ÚÂıԇ̠ÛÙËÓ ·Ì‹¯·ÓË ı¤ÛË Ó· ¯Ù˘¿Ì fiÚÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ÎÚ‡‚Ô˘Ó...

¶∞ƒ√À™π∞™∏A.V

™›ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· „¿¯ÓÔ˘Ì ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ, ¤Ó· ‚Ô˘ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú ‹ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ Ú¿‰ÈÔ Ù·Í›. ™Â οÔÈÔÓ ¤ÚËÌÔ ‰ÚfiÌÔ, Ó‡¯Ù· ‹ ·ÚÁ›·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠οÔÈÔÓ, Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· fiÚÙ·... Afi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô‡, ÔÈÔÓ, Ò˜, ÙÈ ı· ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘; §ÔÈfiÓ, ¤Ó·˜ Ì·ÁÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ÛÔ˘ ¤Ï˘Ó ٷ ¯¤ÚÈ·... O OTE, Ì ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi 11888, ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Û ÂÚ›ÏÔΘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ¢‡Ô ÛÔ‡ÂÚ Ù¤ÏÂÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ –Û·Ó ÚÔÛÎÔ¿ÎÈ·– backpackers ¯Ù˘¿Ó ÌÈ· fiÚÙ·. MÈ· ÌÂÙ·ÏÏÔ‡ ·ÓÔ›ÁÂÈ, ·fi ̤۷ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: «OÚ›ÛÙÂ;» ϤÂÈ ·fiÙÔÌ·. «TÔ ÙËϤʈÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ó· ‚Úԇ̠ÎÈ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ...» H fiÚÙ· ÎÏ›ÓÂÈ Î·Ù¿ÌÔ˘ÙÚ·. «MË ¯Ù˘¿˜ fiÔ˘ ÎÈ fiÔ˘. °È· ÍÂÓԉԯ›·, ÂΉÚÔ̤˜, Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ¯Ù‡· ÛÙÔ 11888».

H ηÌ¿ÓÈ·, Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ fiϘ ÎÈ fiϘ, fï˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÛÙԯ˜ Î·È Û˘Ì·Á›˜, ÚÔηÏ› ·˘ıfiÚÌËÙ· Á¤ÏÈ· ÛÙÔ ı·ً. °¤ÏÈ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. OÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Â›Ó·È Ôχ ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó Ì fiÏ·Ø Ù· ÚÔ‡¯·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ‡ÊÔ˜, ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ϤÍÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ οı ÛÈÙÈÔ‡... M¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· –ۯ‰fiÓ ÌÈÛfi ÏÂÙfi– ¯Ù›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù‡ÔÈ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. OÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔÈ, ·ÏËıÈÓÔ›, ηıËÌÂÚÈÓÔ›, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, Ô Á›ÙÔÓ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ›Ûˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ... °È’ ·˘Ùfi ·Á·¿Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·, ÙȘ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

80 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™-ONTET KY¶PIøTAKH

K∞¡∂ ∫∞Δπ °π∞ Δ√ ¢∂ƒª∞ ™√À!

ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÎÈ ¤Ó· spa ı· ‹Ù·Ó fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ. AÓ fï˜ ›ÛÙ DIY (Do It Yourself) Ù‡ÔÈ, ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ Û›ÙÈ Û·˜, Ì ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ set spa. M ¿ÚˆÌ· ÏÂÌfiÓÈ Î·È Ê·ÛÎfiÌËÏÔ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Û·˜, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Bliss “Merry citrus”. KÈ ¤¯ÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· Ó· ›ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ: scrub ÁÈ· ·ÔϤÈÛË, ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ ÁÈ· ÏÂ›Ô ‰¤ÚÌ·, Û·Ô‡ÓÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÂ Ê˘ÙÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù·, Î·È ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ, ¤Ó· body butter ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ì·Û¿˙... ∏•∂ƒ∂™ M‹ˆ˜ Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ‰ÒÚÔ √Δπ ◊ Í Ú˜ fiÙÈ ÙÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ B·Û›ÏË; ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ T· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Bliss fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ ÈÓÔ˘ ÁÈ· Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 2007 ‰È·ÛÒÌ·ÙÔ˜  ›Ó·È ÙÔ Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ηٷÛÙ‹‰¤ÚÌ·; Ì·Ù· Sephora Î·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Beauty Shop.

ŸÏ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÎÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜, Ù· Ê˘ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ۯÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ˘ÁÈÂÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ •ÈÊ·ÛΛ·˜ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi, ÛÙËÓ 1Ë ¤ÎıÂÛË «Õڈ̷ YÁ›·˜». H ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TPI§IZA ME¶E.

Tip 1: AÓ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Ú˘Ù›‰ˆÓ, Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ “Archives of Dermatology” ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË, ÂÂȉ‹ ÚÔηÏ› ÎÈÙÚÈӛϷ Î·È Ú˘Ù›‰Â˜ Î·È Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜.

K·ıÒ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÔ¯¤˜, ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·˜ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. °È· Ó· ÙȘ ηχ„ÂÈ, Ë ÛÂÈÚ¿ “Collections” Ù˘ Valley ʤÚÓÂÈ ÙÚ›· ·ÚÒÌ·Ù·-ÂÔ¯¤˜: spring, summer Î·È autumn. H Valley ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ·, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. •ÂÎÈÓ¿Ì Ì ¤Ó· ÓÙÔ˘˜ Ì ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ¿ÚˆÌ·, οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ Ì·Û¿˙ Ì ÙÔ body milk, ÚÔÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Ì ·ÔÛÌËÙÈÎfi spring Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿ Ì ¤Ó· ÊÛÛÛÙÙÙ ÙÔ˘ eau de toilette Ù˘ ›‰È·˜ ÛÂÈÚ¿˜. N· ÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ‚Á·Ï̤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ οı ÂÔ¯‹˜. TÈ Î·Ï¿...

AÓ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 45+, Â›Û·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. KÈ ÂÂȉ‹ ·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ Ë Îڤ̷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë Roc Û ‚¿˙ÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·... H ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈ·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÂÈÚ¿ “Complete Lift Day & Eyes” ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Îڤ̷ Ë̤ڷ˜, lifting Î·È Û‡ÛÊÈ͢, Î·È ·fi ¤Ó· gel lifting Ì·ÙÈÒÓ. M ÛÙfi¯Ô ÙÔ «10 ¯ÚfiÓÈ· ÓÂfiÙÂÚË», Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ Û˘ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó, ÏÂÈ·›ÓÔ˘Ó, ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ‚¿ÛË ÁÈ· Ì·ÎÈÁÈ¿˙. TÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÙÔ ÌfiÙÔÍ Ì ٤ÙÔÈ· Îڤ̷;

Tip 2: TÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ pH ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 4,5 - 5,5. TÔ ·ÓÙÚÈÎfi pH ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô (4,2 - 5,4 ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi, Á‡Úˆ ÛÙ· 5,7 ÙÔ Á˘Ó·ÈΛÔ). Tip 3: H ‚ÈÙ·Ì›ÓË A Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚ÔËı¿Ó ÛÙË Ì›ˆÛË - ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ú˘Ù›‰ˆÓ Î·È Ù˘ ÚÒÈÌË Á‹Ú·ÓÛ˘.

¢øƒ√ £∂ƒ∞¶∂π∞ H A.V. Î·È ÙÔ Quick Spa (AÈfiÏÔ˘ 50-52, Aı‹Ó·, 210 3255.545, www.quickspa.gr), Ù· «ÁÚ‹ÁÔÚ·» spa, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, οÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ (Û 10 Ù˘¯ÂÚ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ) 10 ıÂÚ·›˜. H οı ıÂÚ·›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi “Katharsis ZÂÛÙ¤˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ - Tissana” ·Í›·˜ 39 ¢ÚÒ. °È· spa... ÁÈ· ·fi‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 4/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

30 ª¶∂Δ√¡π∂ƒ∂™ ∫∞π ª√¡∞¢∞ Δø¡ EKAM Ó ÙÔ ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ ¤ÛÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ, ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì·˙› Ù˘. N· ÙËÓ Ï·ÎÒÛÂÈ ÛÙ· ÌÈÓÂÏ›ÎÈ· Î·È ÛÙȘ ηٿÚ˜. O ηı¤Ó·˜ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. H ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È, Ì‹ˆ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‚Á¿ÏÂÈ ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ ÙÔ ÊÔ˘Î·Ú¿ Ô˘ ¤ÚÈÍ ٷ Ù¿ÏÈÚ· Î·È ÙË ‰È¿ÏÂÍ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏϘ. TÔ ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ, ¿ÏÈ, ‚¿˙ÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ÚÔÏ¿ÚÂÈ Î·È Ó· Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ, fiˆ˜ ı· ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙ Ú·ÁÌ·ÙÈο. K·Ïfi Â›Ó·È fï˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ. AÌ·ÚÙ›· Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿. E›Ù ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ fiÏÔ ·ÙfiÊÈÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Á-

Á›ÏÂÈ Â›Ù ÙÔ ÙÂÌ·¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, Î·È ÛÙË ÌÈ· Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ΤډԘ. °È·Ù› ÙÔ ÛˆÛÙfi ΤډԘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜. ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Î·È ÔÏÈÁÔÊÚÂÓ‹˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ë •¿ÓıË ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ÁÈ· Ó· ˘Ë-

ÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤·Ì·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ôχ ÎfiÔ, ÌfiÏȘ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ 9 ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÙÔ Ó· ··ÈÙ›˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı¤·Ì· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ··ÈÙ›˜ ·fi ¤Ó·Ó ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ È¿ÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Û¤Ú‚ÈÚ˜. AÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù· Ú¤ÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÙfiÙ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ›˜ Ù· ÂÔ˘Ú¿ÓÈ· ·Ó ‰ÂÓ ÛÙÔ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ó· ¤¯ÂȘ Ó· ÙÔ ı˘Ì¿Û·È. ·ıÚ¤ÊÙË-ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·; ŸÙÈ ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙȘ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶AOK (1-0) Î·È ·˘Ù‹ Â› ÙÔ˘ AÛÙ¤Ú· TÚ›ÔÏ˘(2-0), ¿ÓÙÂ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË B¤ÚÔÈ· (1-1), ÔÈ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÌÔӛ̈˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ •¿Óı˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Û¤ÓÙÚ·. H Ó›ÎË Î·Ù¿ÓÙËÛ ›‰Ô˜ ÚÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20.000 χÁ˜ οو ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿Ì· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙË ™ÎfiÓÙ· Â›Ó·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‚ÚÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÕÓÙ ̛Ϸ Ù˘ ÂÛ‡ ÁÈ· ı¤·Ì·, ·ÏÏ¿ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿. ¢Èη›ˆÌ¿ ÛÔ˘.

·Ïfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ô ¶ÂÛ¤ÈÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÚ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, ÂÁηÏ› ÙËÓ •¿ÓıË ÁÈ· ·ÓÙÈÔ‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÈ· ηÙÂÓ¿ÙÛÈÔ, ÁÈ· ÛÙ˘ÁÓ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. °È·Ù› ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, Ë •¿ÓıË ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Ï›ÁÔ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ EKAM, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È 30 ÌÂÙÔÓȤÚ˜ ·fi ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È Ó· ÙȘ ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÙÔÓ ¿·ÓÙ·. AÓ ¿ÏÈ Â¤ÌÂÓ˜ Ôχ ÁÈ· ÙÔ ı¤·Ì·, ¤‚·˙ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÂϤʷÓÙ· ·fi ÙÛ›ÚÎÔ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î¿Ô˘ ÂΛ Ï¿Ì‚·Ó ٤ÏÔ˜.

˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤ÊÂÚÓ ÙË ™ÎfiÓÙ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË. H ηϋ ÓÂڿȉ· Ô˘ ÙË Û˘Ófi‰Â˘Â ÛÙÔ Â-

¢

82 ATHENS VOICE 6 -12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·˘Ùfi ·È¯Ó›‰È ÊÚfiÓÙÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ÚÔËÁËı›. M ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ, Ó· „¿¯ÓÂÙ·È, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ ¿Û·, Ë ™ÎfiÓÙ· Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ M·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË, ·ÓÙ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¯¿ÏÈ· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰·ÁÎÒÛÂÈ ÛÙÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Îfi„ÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙË Ì¤ÛË. ŒÛÙËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ‰fiηӷ ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â¯ıÚfi. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË, ¤ÊÙ·Ó·Ó ‰˘Ô ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ PÈ‚¿ÏÓÙÔ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ë ™ÎfiÓÙ· ËÙÙË̤ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ù·ÂÈӈ̤ÓË ·fi ÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰ÈÏfi Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. TfiÙ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. T›ÔÙ· Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÈ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙ· ‰ÔοÚÈ·, ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÂÛ·Ó fiÏÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ •¿Óı˘ Ï›Á· ›¯·Ó Ó· Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. TÒÚ·, fï˜, ‰¤Î· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ, Ì ÙË ıËÏÈ¿ ¤ÙÔÈÌË, ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, Ë ™ÎfiÓÙ· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· ‰Èο ÛÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Âȯ›ÚËÌ· ÂÚ› ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ı¿̷ÙÔ˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ›ӷÈ, fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂȘ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, fiÛ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ¤¯ÂȘ Ó· ηٷı¤ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Â› 90’ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË 2Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. K·È ·Ó ‹Ù·Ó ·Ù˘¯›·, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ÂÈηÏÂ›Û·È ÙÔ ı¤·Ì·; ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·ÎÚÔËÌÂÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó οÔÈÔÈ ÌÂÙ¿ Ù· ·Ù˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. AÏÏ¿ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ηٷʤÚÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· limit up ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¢ÈÏfi ÛÙËÓ •¿ÓıË, ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. AÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ Ó· ‚ÁÂÈ Ô HÚ·ÎÏ‹˜ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ‹ ÓÈÎËÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶AOK, ÙfiÙ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ϤÓ ٷ ›‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜. MË Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÂÚÁÔÈ.

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ÛÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ N›ÓË, Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ·˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ï¿ÌÂÈ, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. A˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ Ô ÈÙÛÈÚÈο˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·ı·Ú¿, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. MÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ‰ÂÓ ¤„·Í ӷ ‚ÚÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. «£· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ, Î·È ÙÚfiÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¿Ì˘Ó˜». A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÎÚ˘ÊÙ›. AÓ Ô ·›ÎÙ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙfiÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì¿˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿. ●

Ÿ

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


A°. ME§ETIOY B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™¿‚. 24/11, ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. TÈ ı· οÓÂȘ Ù· 3 ·Î¤Ù· ·Ï¿ÙÈ ¯ÔÓÙÚfi Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û˜; H ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÚ›· ÌÔ˘. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜, sms 694 5685667

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

ÛÙË Hut, Â›Û·È Ôχ Û¤ÍÈ ÌˆÚfi, Û ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢ı›... ¶¿Ú Ì ·Ó ı˜ ÛÙÔ 693 2235748. M¿Ì˘! ºøKIøNO™ Pizza Hut. M ϤÓ MÔ¯¿ÌÂÙ, Û ϤÓ B¿Ûˆ. E›Û·È Ôχ hot. T· ϤÌÂ.

¶§. KO§øNAKIOY ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Ì ÌÏ ̷ӛÎÈ·, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ. ◊ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ¶¿Ú ÙËÏ. 697 6082300 TPAM 22/11, 22.30. M‹Î˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ڷΤٷ Ù¤ÓȘ. °ÎÚÈ ÊfiÚÌ·, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ·Ê¤ÏÂȘ. NÔÌ›˙ˆ η٤‚ËΘ M·ÎÓ·Ó¿. Œ¯ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ fiÌÔÚÊË ÊˆÓ‹; tennisvamos@hotmail.com

°§YºA¢A MÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÔÓÙԇϷ, 43¿Ú·, ÌÔ‚ Ì›ÓÈ, Ì·‡ÚÔ Î·ÏÛfiÓ, ÌfiÙ˜. A›ı·ÓÔ ÎÔÚÌ›! ™ÙÔ Â›·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜! ¶. 693 0506806

‰È·; Sms 698 2391585 A°. MAPKO™ ™Ô˘ ¿Úηڷ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ.

£H™EIO K˘Úȷ΋, 25/10, 19.30, ÂÁÒ ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÛ‡ KËÊÈÛÈ¿. TÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Ù· ¤ÏÂÁ fiÏ·. KÔ˘ÎÏ›, ÂÚÈ̤ӈ. 693 7640800, °È¿ÓÓ˘

PENTH E‡Ë, Â›Û·È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¤¯ÂȘ Ù· ÈÔ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·! KÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÒ Ô‡Ù ηÏË̤ڷ Ó· ÛÔ˘ ˆ...

HILTON 24/11. B›Î˘, Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ Î·È Û ʛÏËÛ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Galaxy. Œ¯·Û· fï˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ Î·È Ì·˙› Î·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÛÔ˘! M·Î¿ÚÈ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·! 693 0551504

COSI ™Ù¤ÏÈÔ, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ (26/11)! ŸÙ·Ó Ì ›‰Â˜, ‰ÂÓ Ì ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ˜. A¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÂ˙ ÛÎÔ˘Ê› ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜! MÈ· K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘! AÎfiÌË ı¤Ïˆ freddo ÁÏ˘Îfi! EÛ‡;

H§EKTPIKO™ ¶·Ú·ÛÎ. ‚Ú¿‰˘, 23/11, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÎÔÚԇϷ ÛÔ˘, ηÙ‚‹Î·Ù NÂÚ·Ù˙ÈÒÙÈÛÛ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¿Úˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. OÌÔÚÊԇϷ, ı· ‰ÂηÏ·ÛÈ¿Ûˆ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ H™A¶ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û ͷӷ‰Ò. AÓ fï˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ·¿ÓÙËÛÂ.

¶EIPAIø™ AÔı‹ÎË. ¶¿ÚÙÈ. ŒÈÓ˜ Ì›Ú· Ì ηϷ̿ÎÈ. ◊ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊË Î·È Û ηٷÛÎfi¢·! tuborggirlseeker@gmail.com

TAXI 25/11. ŒÚÂ ӷ ›¯· η٤‚ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÁÈ· ÙË ı›· ÛÔ˘... theiakaterina@yahoo.gr

™TH§H MYPTø™ °È· love tear as apart again. E›Ì·È Ô XÔ˘¿Ó §fiÚ¯Â, Xfiگ NÙ §·Ù›ÓÔ Û·Ô˘ÓfiÚȘ. ™Ù›Ï ÛÙÔ wefki@yahoo.co.uk

KHºI™IA™ & A§E•AN¢PA™ Everest. ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÚˆÈÓ‹, Í·ÓıÈ¿. E›Û·È Ù˘¿ÎÈ, Ì ¤¯ÂȘ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ. £¤Ïˆ Ó· Û ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. METPO ™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 29/11. EÛ‡ ÁÂÌ·ÙԇϷ, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, Ì ›‰Â˜ Ô˘ ı·‡Ì·˙· ÙȘ ηÌ‡Ï˜ ÛÔ˘! ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 693 4224778 ¶A°KPATI Friday’s. ™¿‚. 24/11. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ™Â ÎÔ›Ù·Í· fiÙ·Ó ¤Ê˘Á˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! Sweet.November@windowsliv e.com EYA°°E§I™MO™ MÂÙÚfi. ¶·Ú·ÛÎ. 16/11. TÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÛÔ˘ Ì هÊψÛÂ. AÓ ¤·ı˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙÔ Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÌÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô... e100163 SHISHA CLUB 24/11. ¢ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È·, fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. EÛ‡ Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ù˙ÈÓ. A¿ÓÙËÛ ‰Ò. H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÌÔ‚ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ. EYA°°E§I™MO™ •ËÌÂÚÒÌ·Ù· 24/11. EÛ›˜ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ, ÂÌ›˜ Û ̷‡ÚÔ. K˘ÓËÁÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙ· ÛÙÂÓ¿. ZËÙÔ‡Û·Ù ÙËϤʈÓÔ. °È¿ÓÓ˘, 694 6899845 MONA™THPAKI MÂÙÚfi. BÚ·‰¿ÎÈ TÚ›Ù˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· ÎÈ Â›Û·È Í·Óıfi˜. E›¯· ‰Â̤ÓÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ Ì’ ¤‚Á·˙ ʈÙÔÁڷʛ˜. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ¶APO™ •¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ οÔÈÔÓ ZÒÚ˙ÈÎ Ô˘ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó ¶¿ÚÔ (N¿Ô˘Û·) Ì·˙› Ì ¤Ó· ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ù·Í›‰Â˘·Ó Ì ۷Λ-

MONA™THPAKI MAPOY™I ™¿‚. 24/11, 17.30. M‹Î·ÌÂ Î·È Î·Ù‚‹Î·Ì ̷˙›. K¿ıÈÛ˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ. KÔ›Ù·˙· ‰È·ÚÎÒ˜! ¶Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ΢·ÚÈÛÛ› ·ÏÙfi. E›Û·È £Âfi˜! ¶ÂÚÈ̤ӈ... 697 6064144 TV ÕÓÓ· M·Í‚¿ÓË, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ ÙÚÂÏ¿. E›Û·È ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ¶¿Ú ÌÂ. 693 9987358 INTERNET CAFE 24/11, ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶·Ó/Ô˘. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û· Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ. •·Ó·‰È·‚¿Û·Ì ÙȘ ·Ê›Û˜, ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜ ˘¤ÚÔ¯·, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔ¤Ï·, ›Ûˆ. CAMPER «AÚÎÙÔ‡Ú», ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ‡ ‹Úı·Ó ÎÔ˘Ù›. Kڛ̷. °È·Ù› ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò! peucami@gmail.com ™EBA™TOY¶O§Eø™ «AÁÈÔ˘Ú‚¤‰·», AÓ‰fiÚ·, ™¿‚. 17/11, 21.00, Û·˜ Û˘Ófi‰Â˘Û· ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ Í·Ó·‰Ò, sms ÛÙÔ 697 9935571, 6979935571@imode.gr ™YNTA°MA MÂÙÚfi, 15/11, „ËÏfi˜ ÛÙ· 38, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÌÂ˙ ÌÔ˘Ê¿Ó. Y¤ÚÔ¯· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Ì¿ÙÈ·. EÁÒ Ì·‡ÚË ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÌÏÔ‡˙·. ™Ù›Ï ÛÙÔ muser@in.gr ¶A°KPATI ™Â ϤÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ

MIKPO MOY™IKO £EATPO 25/11. «T·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜». ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·. •¤ÚÂȘ Ô‡ ı· Ì ‚ÚÂȘ, ÂÓÒ ÂÁÒ fi¯È.

CLIP ART æËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ·Èı¤ÚÈ· ‡·ÚÍË, ÛÙÔȯÂÈÒÓÂȘ Â›ÌÔÓ· οı ÛΤ„Ë ÌÔ˘. E›Ì·È ·È¯Ì¿ÏˆÙfi˜ ÛÔ˘...

AKPO¶O§H 25/11, ÂÛ‡ Ì ÚÒÙËÛ˜ ·Ó Â›Ì·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿. AÈÊÓȉȿÛÙËη. E›· Ó·È, Ì ÚÒÙËÛ˜ ·Ó ̤ӈ ‰Ò. MÂÙ¿ ¯¿ıËΘ. °È·Ù›;

KTE§ §EYKA¢A™ 26/10, ÂÈÛÙڤʷÌ ̷˙› §Â˘Î¿‰·, ¤ÚÂ ӷ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, ÎÔ‡ÎÏ Ì ÙÔ ÚÈÁ¤. 1/12 ı· Â›Ì·È ÂΛ.

CINEMA NANA ™¿‚. 25/11, 8.00, 2 Ê›ÏÔÈ, Ô ¤Ó·˜ Ì ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Î·È ÊÔ‡ÙÂÚ, Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì ÌÔ˘Ê¿Ó ÛηΤڷ ÁÎÚÈ-Ì·‡ÚÔ. EÌ›˜ ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ ÎÈ Ë ¿ÏÏË Î·ÛÙ·Ó‹, Û·˜ ÎÔÈÙ¿˙·ÌÂ. A·ÓÙ‹ÛÙ ‰Ò.

METPO OÎÙ. ’06. K¿ıÈÛ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ˘ÁÚ¿ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜. BÁ‹Î˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. AÎfiÌ· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. ™Ù›Ï ÛÙËÓ A.V.

SODADE 23/11. ™Â ϤÓ M¿ÚÈÔ, Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ ʇÁÔÓÙ·˜. ¶Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; Acceleration123@yahoo.com ZILLION’S Ice cream bar. ◊ÛÔ˘Ó ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î·È Ì·˜ ›¯Â˜ ÎÂÚ¿ÛÂÈ ˆÚ·›Ô Ï¢Îfi ÎÚ·Û›! ¶·Ú·Ï›„·Ì ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘. M·˜ ÁÔ‹Ù¢Û˜! A¿ÓÙËÛ ÛÙË ÛÙ‹ÏË. FOU ™Â ϤÓ N›ÎÔ, Ù· ›·Ì Fou, ¤‰ˆÛ˜ Ú·ÓÙ‚ԇ K˘Úȷ΋, ÛÙȘ 17.00, ‰ÂÓ ‹Úı˜. ¶¤ÚÓ· ·fi Arroyo, °Î¿˙È, Î·È ˙‹Ù· ÌÂ. §. ¶YP°O™ Pizza Hut. ™¿‚. 24/11. KˆÓ/ÓÂ, Ì·˜ ¤ÊÂÚ˜ ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜, ÚÒÙËÛ· ÁÈ· ÙË ¯ÂÏÒÓ· ÛÙËÓ ÌÏÔ‡˙· ÛÔ˘. K·ıfiÌÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηӷ¤ + Û ÎÔÈÙÔ‡Û·! 694 2813846

040 23/11. K·Ù¤‚ËΘ H™A¶ º·Ï‹ÚÔ˘. M ÎÔ›Ù·˙˜. MÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÓfiËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Ù›ÔÙ·. ºÔÚÔ‡Û· ΛÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·, Ì·‡ÚÔ ·ÏÙfi. E›Û·È Áχη˜! Pigasos2006@in.gr E§AIøNA™ 14/11, 16.50. EÛ‡ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÚÔ˜ AÈÁ¿Ïˆ, ÂÁÒ ÚÔ˜ E. ÕÌ˘Ó·. ºÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ ·ÏÙfi. ™Â ¯·ÈÚÂÙÒ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Ù˙¿ÌÈ. AÓÙ·Ô‰›‰ÂȘ. ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÊÈÏ›. ™Ù›Ï sms. °ÈÒÚÁÔ˜, 697 3636579 ™TA¢IOY 23/11. °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ˜, ¤Ú·Û˜ ‰›Ï· ÌÔ˘, Á‡ÚÈÛ·, Ì Îԛٷ͘. ◊ıÂÏ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ. EÁÒ Î·Ú¤ Ì·ÏÏ›, ηÛÙ·Ófi, ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. ™Ù›Ï whitedove_pathfinder.gr APETAIEIO ¶·Ú·Û΢‹ 23/11, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚË ԉȿ (£.£.)... K·ÛÙ·Ó¤ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ-ÁÈ·ÙÚ¤, Ì Îԛٷ͘ Î·È ·ÚÚÒÛÙËÛ·!

ATTICA M ¤¯ÂȘ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ, ˆÚ·›· ÌÔ˘ ΢ڛ·! KÔÏ¿Ó Ì·‡ÚÔ, ÌfiÙ˜, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·! ™Â ı¤Ïˆ Û·Ó ÙÚÂÏfi˜! 694 8681762

NËÈ·ÁˆÁ›Ô, 26/10. TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ËÏÈÔÙÚfiÈÔ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. ¢˘Ô ıËÏ˘ÎÔ‡˜ Î·È ¤Ó·Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

TAPAT™A ¶Ô‡ ›۷È; BÁ·›Óˆ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó, ÁÏ˘Î¿, ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ·, Ù›ÔÙ· ·ÎfiÌË, ÎÈ fï˜ Á˘Ú›˙ÂȘ Ì·˙› ÌÔ˘. 697 8790450

™ÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘. ◊ÛÔ˘Ó Á˘ÌÓÔ‡Ï˘ Î·È Ì‡ÚÈ˙˜ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¶›Ó·Ì ̷˘ÚÔ‰¿ÊÓ˜ Î·È KK. ¶fiÙ ͷӿ, ·Á¿Ë ÌÔ˘; N·Ó¿

KAºE-KAºE ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Â›Û·È „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. Œ¯ˆ ¤ÚıÂÈ 4 ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. 694 1450923 XA§AN¢PI E›Û·È ÎÔÌÌÒÙÚÈ· Î·È Ì’ ¤¯ÂȘ Ì·Á¤„ÂÈ... ¶fiÙ ı· Û ‰ˆ ÌfiÓË; E›Ì·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ 30+ ...694 5709518 E§¶I¢A •ËÌÂÚÒÌ·Ù·, 18/11. ◊ÛÔ˘Ó Í¿Ï·, ¤Ì·ı· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜: K·ÙÂÚ›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËη! ™Ù›ÏÂ, 693 6766182 HOXTON (¢ÈÎfi ÛÔ˘;) NÈÎfiÏ·˜-ÛÎÔ‡ÊÔ˜. ™Â ÎÔÈÙ¿ˆ + ÌÔ˘‰È¿˙ˆ. TÈ ı˜; M›Ï· ÌÔ˘... Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÂΛ, οı ‚Ú¿‰˘. ™O§øNO™ TÂÏÈο ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡! MÔ˘ ÙËÓ Â›˜ Ô˘ Û Ì¤Ú‰Â„· Ì ¿ÏÏË! ºÈÏ¿ÎÈ; ¶ANTEIO §·ÙÚ‡ˆ Ó· ›Óˆ ηʤ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘. A˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÔ‡ ¤ÏÂÈ˜. ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó;... A¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ A.V.

KÔψӿÎÈ, 18/11. ™Â ÔÈÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È; AÊÔ‡ Â›Ì·È ÌfiÓË. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, Á·ÌÒÙÔ, Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ӈ ¿ÏÏÔ Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙË ÁˆÓ›·. K·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· ¿ıˆ ·Ó Û ‰ˆ Í·Ó¿. Ÿˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡. A.B. HϤÎÙÚ·, ÛÎÔÚ›Ó·, Ì ‹Ú˜ ÙËÏ. AÏÏ¿ ¯¿Ï·Û ÙÔ ÙËÏ. M·˙› ÎÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. •·Ó·¿Ú Ì ÛÙÔ 693 1307164. XÚ‹ÛÙÔ˜ HÏÂÎÙÚÈÎfi˜. KÒÛÙ· ı˘Ì¿Û·È ÙÈ ÊfiÚ·ÁÂ Ë «ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·» Ô˘ η٤‚ËΠÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·; ∞ÊÔ‡ Î·È Û˘ ̠Ϙ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ·, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi (¤ÙÂÚÔ „ÒÓÈÔ), Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ; unforgetb@yahoo.gr ∞ÓÙÒÓË, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ οÓ οÙÈ ·ÓÙ› Ó· Ì ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·Ï¿... ¶ÚÔ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜: ªÔ˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜. ª·ÚÈ¿ÓÓ·, 699 5770709 ∞Ê‹ÓÔÌ·È Î·È Û ϷÙÚ‡ˆ. £˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜ Î·È ÛÂ

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525

ÌÈÛÒ. °‡ÚÓ· ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ·Á¿· ÌÂ. ªÂÙ¿ ı· Â›Ó·È fiÏ· ‰Èο ÛÔ˘, ÛÙÔ ˘fiÛ¯ÔÌ·È. ∞ÚΛ.

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

Δ· ÏfiÁÈ· fï˜ Â›Ó·È ÊÔ‡ÛΘ, Ô˘ ÛοÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú·...

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

¢..., ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. ¶¿Ú ӷ ‚ÚÂıԇ̠ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ Î·È Ù· ÏfiÁÈ·. ¶ÂÚÈ̤ӈ.

™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ ÛÙÔ MÈÎÚfi ηʤ. £¤Ïˆ Ó· Ù· ԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· (˘¤ÚÔ¯·). H ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ô˘ Û ÙÚÒÂÈ AÚ¯¤˜ IÔ˘Ó›Ô˘, ·Ú·Ï›· NËÚÈ‹‰Â˜, ¤Ú·Û· Ôχ fiÌÔÚÊ·, ı· ’ıÂÏ· ·Ï¿ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘! M... °Â›ÙÔÓ˜. ™ÔÊ›·, Û ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·; Cabaret Voltaire. ™Â ÂÚÈ̤ӈ ·ÎfiÌ·, ÌÂÏ·ÓÔ‡ÚÈ. •¤ÚÂȘ ÂÛ‡. ™ÙÔ˘˜ Blues bug. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ.

ΔÔ ·Ì›ÏËÙÔ ÓÂÚfi; ¢ÂÓ Û ‹ÍÂÚ· ηϿ ÎÈ ¤ÓȈ۷ ¿Û¯ËÌ·. ¶ÔÓÔ‡Û· ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ™Â ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È fï˜, ¡... ÌÔ˘ ∞Ó ‰ÂÓ Û ‹ÏÂÁ¯· ·’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË, ÌÔÚ› Î·È Ó· ›¯Â˜ ÂÏ›‰Â˜ ˙ˆ‹˜! ™’ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ. ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ! √ÌÔ›ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÛÙÔȯ›· ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÔ˘ ·fi 2004. ªÂ fiÛ· ÍÂΛÓËÛ˜ Ì‹ˆ˜ ÂÈÛı›˜ ˆ˜ ÌÔ˘ ·Í›˙ÂȘ, Ì’ ·˘Ù¿ ¤¯·Û˜ Â˘Ù˘¯›·. μ·ÙÚ·¯Ô‡ÏË ÌÔ˘, Û’ ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿. Œ¯ÂȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË ÌÔ˘ ÙË

˙ˆ‹. ∫¿ı ̤ڷ Û’ ·Á·¿ˆ ÈÔ Ôχ. ∏ ÊÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· ÛÔ˘ ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò. μeep... I ’m loosing my favorite game! μÂÚÔÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘, Û’ ·Á·¿ˆ ¿Ú· Ôχ. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘. ™Â ·Ú·Î·Ï¿ˆ... Ô ªËÙÛ¿ÎÔ˜ ÛÔ˘! ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ı¤Ïˆ ÂÛ¤Ó·. ŸÙÈ ‰È¤ÎÔ„·. ŸÙÈ ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ. ŸÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· ¯¿Óˆ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ‚‹Ì· ÌÔ˘. Δ· 9 ‰¿ÎÚ˘· Ô˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯‡Óˆ ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ÙfiÛÔ ¯ÒÚÈ· ÛÔ˘, ∞... ÌÔ˘ ∂.ª., ¯Ù˜ ¤ÎÏ·„˜ Ì ÙȘ ‚ϷΛ˜ Ô˘ ’ÏÂÁ·. £¤Ïˆ ÌfiÓÔ Ó· ÁÂÏ¿Ó ٷ Ì¿ÙÈ·! ∞Á¿Ë ÌÔ˘. Je ne veu pas partir pour Thessaloniki! Je suis folle de toi. Je reve notre vie a Paris! °È· Û¤Ó· Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂȘ ÙË ı¤· ÛÙÔ Sodade. ¶ÔÈ· ·’ fiÏÔ ÙÔ ¿ÓıÂÔÓ; ™·ıfiÏÔ˘ÚÔ, Ô‡ ›۷È; ¶¿Ú ηӿ ÙËϤʈÓÔ. 694 8756977 ªfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· ηٷ‰Èοۈ, Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ∫È ·Ó Â›Û·È ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ, ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Û’ ·Á·Ô‡Ó Î·È ı· Û χÛÔ˘Ó Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÔ˘˜, √‰‡ÛÛÂÈ¿ ÌÔ˘.. §Â˘Î¤ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂȘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «∞ÛÙÂÚfiÛÎÔÓË» ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı·... ◊ıÂÏ· Ó· ÛÙ›ψ ÌÈ· ηÏËÛ¤Ú· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÊÂÁÁ·ÚfiÏÔ˘ÛÙË Î·ÏËÓ‡¯Ù·. √ Ô˘Ú·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Êˆ˜ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ù’ fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘... Õ΢ 693 8237123 °È· ÙËÓ dj ÛÙÔ backstage ÙÔ˘ Sodade ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘Ú¿! ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi Û·˜, ·Ú·Î·ÏÒ. ªfiÓÔ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·‰È¿ÊÔÚË... ∞ÊÔ‡ Î·È Û˘ ̠Ϙ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ·, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi (¤ÙÂÚÔ „ÒÓÈÔ), Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ; unforgetb@yahoo.gr Antoni thn epomenh fora kane kati anti na me perimeneis apla... ∞Ê‹ÓÔÌ·È Î·È Û ϷÙÚ‡ˆ. £˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜ Î·È Û ÌÈÛÒ. °‡ÚÓ· ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ·Á¿· ÌÂ. ªÂÙ¿ ı· Â›Ó·È fiÏ· ‰Èο ÛÔ˘, ÛÙÔ ˘¿Û¯ÔÌ·È. ∞ÚΛ. Δ· ÏfiÁÈ· fï˜ Â›Ó·È ÊÔ‡ÛΘ, Ô˘ ÛοÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú·... ∞fi Ù˘ ¿ÚÓ˘ ÙÔ ÓÂÚfi, ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‹Ș ÙÔ ·Ì›ÏËÙÔ, ∞... ÌÔ˘, ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜. ∞fi Â‰Ò Ô˘ οıÔÌ·È ÙÔ Î‡Ì· Í‚ڿ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù· fiÓÂÈÚ¿

ÌÔ˘! μϤˆ ÛÙËÓ ·ÌÔ˘‰È¿ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ! ™Ù·Ì¿ÙËÛ· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ͈ÙÈÎfi, ·Ï¿ ηٷڤˆ! ∞Á¿Ë, ·Ï‹Ù˘. ¶ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÎÈ ·fi ÙfiÙ ›̷ÛÙ ·¯ÒÚÈÛÙÔÈ. ™’ ·Á·Ò Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿. °È· ¿ÓÙ· Ì·˙ÏÈ, ƒÔ˘Ú¿ÎÈ ÌÔ˘. 1/12/2006 ∫fiÏÏ· ·Ó›Û¯˘ÚË Î·È ‰È·ÚΛ·˜! ™˘ÌʈÓÒ. ∂ÁÒ ·fi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ¤¯ˆ ο‚· Ó· ÌÂı‡ÛÂÈ Î·È ÔχÙÂÎÓÔ˜! ∞ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Î·È ·ÏÏÔ‡ «°Â˘ÛÈÁӈۛ˜»! ∫·Ï‹ ÛÔ˘ Ù‡¯Ë. ªÔ˘ Ï›ÂȘ... Ÿ,ÙÈ ·Á·¿˜, fi,ÙÈ ı˘Ì›˙ÂȘ, fi,ÙÈ ˙ËÙ¿˜, fiÙÈ ·ÁÁ›˙ÂȘ, fiÙ·Ó ÁÂÏ¿˜, fiÙ·Ó ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ, fiÙ·Ó ÊÔ‚¿Û·È, „˘¯‹ ÌÔ˘! ıÈıÈ ÌÔ˘, ÂÛ‡ ͤÚÂÈ...˜ ŸÙ·Ó Á˘Ú›˙ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÂÚÓÒ ·’ ÙËÓ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÎÈ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì ÔÓÔ‡Ó, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ì ·ÚËÁÔÚÔ‡Ó, ˆ˜ fiÙ ÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÌÔ˘ ı· ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÛηʿÙÔ˘˜; ¶ ƒ›Î·, ÂÚÈ̤ӈ ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ ÛÔ˘. μ·Û›ÏË, ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ηڿÙ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘... ∞˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ˜ Ì·Ó¿¯·! ŸÙ·Ó Î·È ·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÈ ı˜ ·fi ̤ӷ, ÛٛϠÌÓÌ... fi¯È ‰Èψ̷ÙÈÎfi fï˜! μ·ÙÚ·¯Ô‡ÏË ÌÔ˘, Û’ ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿. Œ¯ÂȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ∫¿ı ̤ڷ Û’ ·Á·¿ˆ ÈÔ Ôχ. ∏ ÊÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò. μeep... I ’m loosing my favorite game! ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ı¤Ïˆ ÂÛ¤Ó·. ŸÙÈ ‰È¤ÎÔ„·. ŸÙÈ ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ. ŸÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· ¯¿Óˆ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ‚‹Ì· ÌÔ˘. ™·ıfiÏÔ˘ÚÔ, Ô‡ ›۷È; ¶¿Ú ηӿ ÙËϤʈÓÔ. 694 8756977 ªfiÓÔ ÙÔÓ Â˘·Ùfi ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· ηٷ‰Èοۈ, Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ∫È ·Ó Â›Û·È ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ, ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Û’ ·Á·Ô‡Ó Î·È ı· Û χÛÔ˘Ó Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÔ˘˜, √‰‡ÛÂÈ· ÌÔ˘. §Â˘Î¤ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂȘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «∞ÛÙÂÚfiÛÎÔÓË» ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı·... ◊ıÂÏ· Ó· ÛÙ›ψ ÌÈ· ηÏËÛ¤Ú· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÊÂÊÊ·ÚfiÏÔ˘ÛÙË Î·ÏËÓ‡¯Ù·. √ Ô˘Ú·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Êˆ˜ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ù’ fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘... Õ΢ 693 8237123 °È· ÙËÓ dj ÛÙÔ backstage ÙÔ˘ Sodade ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘Ú¿! ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi Û·˜, ·Ú·Î·ÏÒ. ªfiÓÔ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·‰È¿ÊÔÚË...

6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø...

5235.692, 210 5203.220

¶·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ηÏÏÔÓ‹ 30¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¤Í˘ÓË Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 4.000, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ 50¯ÚÔÓË, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋, ¢ÁÂÓÈ΋, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, οÙÔ¯Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡ Û ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÓËÛ›, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˘, Ì ¿ÓÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ·Ú¤· Î·È Û˘Ì‚›ˆÛË. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220

MÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ 48¯ÚÔÓÔ˜, ·fi °·ÏÏ›·, ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂÓˆfi˜, 1,86, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ-ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, 7 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 20.000, ‚›Ï·, ÛοÊÔ˜, ÛÔÚ Mercedes, ·Î›ÓËÙ·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÛ‡ÁÎÚÈÙ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì ÚÔÛˆÈο Ú·ÓÙ‚ԇ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯›·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. EÏÏ¿‰· - E͈ÙÂÚÈÎfi. Elite. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Elite. °ÓˆÚÈÌ›·™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. ª·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8986.095 ¶ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ 60¯ÚÔÓÔ˜, „ËÏfi˜, ¢ı˘ÙÂÓ‹˜, Ì ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ·Ú¿ÛÙËÌ· Î·È ·‚ÚÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÏÏÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÍÈÔÚÂ‹ ÎÈ Â˘ÁÂÓÈ΋, ¤ˆ˜ 57 ÂÙÒÓ. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210

ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 43 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 45¯ÚÔÓÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘, ÂχıÂÚÔ˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 20.000, Ì ÚÂÙÈÚ¤ 6¿ÚÈ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û °Ï˘Ê¿‰· Î·È BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 38¯ÚÔÓË ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, ÎÔ‡ÎÏ· Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· Ï·ÌÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, „ËÏ‹ Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÒÌ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 12.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Î·È 2 ·ÎfiÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 MÂÁ¿ÏË XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¶ÚÔÛÊÔÚ¿. TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô «æ‡ÏÏ·», 40 ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Á¿ÌÔ˘, ¶PO™ºEPEI ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ·Ó‰ÚÒÓ ·fi 45 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ KAI ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 20 ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

°È·ÙÚfi˜ 32¯ÚÔÓÔ˜, ÔχÁψÛÛÔ˜, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÌÔÓ·¯Ô·›‰È, ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ I.X., ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÁÂÓ‹˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¤Í˘ÓË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr K·ÏÏÔÓ‹ 49¯ÚÔÓË, ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ‰È·˙¢Á̤ÓË Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·È‰È¿, οÙÔ¯Ô˜ 7 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, „ËÏ‹ 1,72, Í·ÓıÈ¿, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, Ì ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr 34¯ÚÔÓË ·È‰›·ÙÚÔ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, „ËÏ‹, Ì Û¿ÓÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÈو̤ÓË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì 6¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ‰˘Ô ȉÈfiÎÙËÙ· Ì·Á·˙È¿ ÛÂ

84 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Club VIP’s. AÓıÚÒÈÓË EÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. EÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ E˘ÚÒ˘ - AÌÂÚÈ΋˜. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.793, 210 3310.014 ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯·ÓÈÎfi˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 57¯ÚÔÓÔ˜, ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ·, Ì·Á·˙È¿, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ I.X. Î·È Ì˯·Ó‹, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ÛÔ‚·Ú‹ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÎÔÌ„‹, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. VIP’s, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.793, 210 3310.014 29¯ÚÔÓË ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜, fiÌÔÚÊË, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜

ÌfiÚʈÛ˘, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 2.500, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi. VIP’s, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.793, 210 3310.014 37¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì ·Á¿Ë ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂΉÚÔ̤˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÁÈ· Á¿ÌÔ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¤Í˘ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. VIP’s, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.793, 210 3310.014 A›ı·Ó˜ °ÓˆÚÈ̛˜!!! KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘!!! °ÓˆÚÈÛÙ›ÙÂ, Ù·Íȉ¤„Ù ·˘ıËÌÂÚfiÓ, Ì EÏÏËÓ›‰Â˜, PˆÛ›‰Â˜, EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓ˜, E˘Úˆ·›Â˜, ÌÔÚʈ̤Ó˜, ·Ó¤ÌÔÚʘ. K¿ÓÔ˘Ì ·˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›ÛÙ ÌfiÓÔÈ/˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜. 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ EÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ‚ÔËıÔ‡ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ηӷ‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο. ™Ù›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛÙÔ caravanstage@yahoo.co m, www.caravanstage.org Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.0020.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5/ O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57/ KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73/ ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74/ CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215/ ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234/ STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & ∫ÔÚ·‹ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 9496ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos)/ ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿/ 11Ô ¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔñÃ. ΔÚÈÎÔ‡Ë 6, ∞ı‹Ó· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó· EÚÌÔ‡ 77, Aı‹Ó·, AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 62ñM·ÚÔ‡ÛÈ, AVENUE, §.KËÊÈÛ›·˜ 41-47ñN. IˆÓ›·, M. AÛ›·˜ 7 & AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜ñKÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, AıËÓ¿˜ 57

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›· Café Clemente VIII, Bo˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, City Link

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„·/ BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘/ PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115/ ™π¡E A™Δƒ√¡/ ™π¡E A£H¡∞π√¡/ CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12/ DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42/ ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138/ BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1/ VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26/ TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39/ WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80/ ART CUT ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 100/ BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘/ INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7/ YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘/ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ/ SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52/ KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3/ KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘/ NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28/ ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65/ ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3/ ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116/ Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9/ ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18/ π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64/ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25/ £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5/ º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17/ R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21/ CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32/ ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33/ VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34/ ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5/ JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101/ INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46/ CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘/ °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31/ CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42/ EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30/ X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6/ ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10/ °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20/ LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8/ MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14/ FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ MENU ∫·„¿ÏË 6/ .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10/ PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30/ CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2/ ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29/ Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49/ ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45/ VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48/ ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34/ ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49/ dFRANK ™›Ó· 50/ ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘/ MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1/ JACKSON ªËÏÈÒÓË 4/ EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5/ ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4/ DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37/ M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8/ ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15/ TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203/ E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26/ º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61/ º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3/ ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘/ ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18/ Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10/ ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ ¶∂πƒ∞π∞™: π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘/ ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25/ OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79/ ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜/ MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA ¶§AKA: ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10/ PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK/ SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7/ ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52/ MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4/ EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8/ ∞π£ƒπ√¡Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46/ ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44/ SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65/ A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3/ GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6/ XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ/ PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñM‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñπ·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1ñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñπ‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñOχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñXAN£ Ï. XAN£ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñInterni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñAppllebees §. N›Î˘ 45ñμÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñPizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ñøÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57ñKÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñBÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ñ¢ÂÏÊÒÓ 4ñ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñE‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83ñ£¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96ñB. ŸÏÁ·˜ 93ñ¶·¿ÊË 100ñ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82ñPÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114ñ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82ñTÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10ñX·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45ñMfiÙÛ·ÚË 120ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñHÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2ñKÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ °ÂÈ· ÛÔ˘, M˘ÚÙÒ Afi ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÁÓÒÚÈÛ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. OÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙË Û¯¤ÛË ÛÙË ÃÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤. •¤¯·Û· Ó· ÛÔ˘ ˆ, fiÙÈ ÙË ÁÓÒÚÈÛ· ̤۷ ·fi ¤Ó· site. E›Û˘ ͤ¯·Û· Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Â›Ì·È NÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ Î·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜. N·È, Ó·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. H ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ̤ӷ, ˙ÂÈ Û ¿ÏÏË fiÏË, Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ¶·ÛÔÎÙ˙Ô‡ Î·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË. MËÓ ÎÔ˘Ó¿˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ·fi χË Î·È ÌË ÛËÎÒÓÂȘ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÛÔ˘ ·fi ·fiÁÓˆÛË. E›Ó·È Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÌÔ˘, Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ô˘ Ô‡Ù ÛÙËÓ Ï¿ÓË Ù˘ ȉ·ً˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯· Ï¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÌÔ˘. TÔ Í¤Úˆ, Â›Ì·È ·ıÂÚ¿¢ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. £ÂÚ·›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Û¤Ó·, Â›Ó·È Ó· ÂÓÂÚÁ›˜ ÏÔÁÈο, ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘. AÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ı· Â›Ì·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. °È·Ù›, ÙÂÏÈο, Û ÙÈ ·ÔÛÎÔ› Ë „˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È Ë „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË; N· οÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. K·È ÂÁÒ, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, Â›Ì·È E˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. KÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ, ¤Ï· ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘, ÛÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤ Î·È ÙÔ˘ ¶Ô˘ıÂÓ¿, ÛÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ ∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ, Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙË ¯·Ú¿ Ì·˜, ηÈ, Ó·È, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‰·ÎÚ‡˙ˆ, Ô˘ Â›Ì·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÌfiÓÔ˜, Ì· ÙËÓ ¤¯ˆ Û˘Ó¯Ҙ Ì·˙› ÌÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Á·Ò, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘. °È’ ·˘Ù‹Ó Á›ÓÔÌ·È ÔÈËÙ‹˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ì·¯ËÙ‹˜ Î·È ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˜.

EÓÓÔ›ٷÈ. AÓ ‰ÂÓ ·Á·¿˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘, Ô˘ ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ (¤ÛÙˆ, ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘) ÙÔ ¯ÒÚÔ Ó· οÓÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ηÓ›˙ÂÈ, Ô˘ ÛÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿, kinky ÌËÓ˘Ì·Ù¿ÎÈ· Î·È ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢EH Î·È ‰ÂÓ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ Û·˜ ÛÙ›ϷÓÂ, ÔÈÔÓ ı· ·Á·¿˜; A˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘; MË Ï¤Ì ̷Ϸ˘.

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

Y.°. 1 A¯, Ó·È. KÏ›ÛÙ ÌÔ˘ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Û·˜. ¶Ôχ ÙÔ ı¤Ïˆ Ó· ¤Ûˆ ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ʤÙÔ˜. Y.°. 2 ¢ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Ë ÃÒÚ· ÙˆÓ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÃÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤ Î·È ÙÔ˘ ¶Ô˘ıÂÓ¿. NfiÌÈ˙· fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÌÈ· οÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË Á˘ Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο. M‹ˆ˜ Ù· ’¯ÂÙ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÎÈ ÂÓÓÔ›Ù ÙË XÒÚ· ÙˆÓ BÔÏÂ̤ӈÓ; M˘ÚÙÒ, ηÏË̤ڷ ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙˜ ÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ 36 ¯ÚÔÓÒÓ Ô˘ ÂÓÒ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· (2 ηٷÏËÎÙÈο ·È‰È¿, ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ÌÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ Û¯¤ÛË –Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜–, ÌÈ· ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿) Î·È ¿ÂÈ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ï¿ÛÌ· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡;

K·È ÙÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÂÚ¿ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ï¿ÛÌ· ‰ÂÓ ıˆÚ› ˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ̷̿-Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. EÂȉ‹ ʇÁÂȘ ·’ ÙÔÓ Ì·Ì¿ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ʇÁÂȘ ÎÈ ·’ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘; E›Ó·È ·Ï·˙ÔÓ›· Ó· Ù· ı¤ÏÂȘ fiÏ·; H ·¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓË Û ÎÂÚ·˘Ófi ·fi ÙÔÓ «Ù¤ÏÂÈÔ», ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ù·ÓfiËÛË Û‡ÓÙÚÔÊÔ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÁÓÔ› ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ – Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ Ï¿ÛÌ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓË): «º˘ÛÈο, ÂÊfiÛÔÓ ÂÛ‡ ʇÁÂȘ». O «Ù¤ÏÂÈÔ˜» Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ «Ù¤ÏÂÈ·» ÙÈ̈ڛ·. EÂȉ‹ ÙfiÏÌËÛ˜ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. EÂȉ‹ ‚Á‹Î˜ ·’ ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È «Û ·Ó·Î¿Ï˘„˜», ÂÂȉ‹ Û ÙÛ¿ÎÈÛÂ Ë ÎÔ‡Ú·Û‹ ÛÔ˘ ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ˜ «ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù· ÌÈÛ¿» Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜. -B. T.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: 1) 0 ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÚ›ÛË 2) ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û¿Î¯·ÚÔ Î·È ÙȘ ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 3) ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. KÈ ·fi ¿Óˆ, ‰ÂÓ Ì·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ. Y.°. EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÂÂȉ‹ ʇÁÂȘ ·’ ÙÔÓ Ì·Ì¿ Ó· ʇÁÂȘ ÎÈ ·’ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘. AÔÚÒ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ ٤ÙÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ·. AÓ ı¤ÏÂÙ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·Ê‹ÛÙ ٷ «ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο» ÙÂÚÙ›È· ·˘ÙÔχËÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô. K·Ï‹ ˙ˆ‹. AÓ ÂÁÒ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÌÈ· Û˘ÁÓÒÌË ÛÙË M Î·È ÙËÓ • Ô˘ ÙȘ Ê¿ÛˆÛ· ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛˆ ÙËÓ Î·˙Ô‡Ú· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘, ÙfiÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Û ̤ӷ; ¶¤ÚÛÈ ‰È¿‚·˙· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‹Ù·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. AÏÏ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÁÎ¤È Ô‡Ù ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô‡Ù ÛÙËÓ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙË Î·È ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ̤ӈ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹. ™Î·Ù¿. K·È ÍÂÛ¿ˆ Ù· Ó‡ڷ ÌÔ˘ Û ÙÛ›¯Ï˜ ηӤϷ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó٤͈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁfiË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Ó¤· ÌÔ˘ ·Ú¤· Î·È Ù· ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜. ™Î·Ù¿! -d.v.

¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ϥˆ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÛÙfi¯Ô! ¢ËÏ·‰‹ ·ÊÔ‡ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ù‹Î·Ù ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ›·Ù «·˜ ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜, ·˘ÙÔ› ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘˜ ÁΤȻ; K·Ïfi Ù˘¯›Ô, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. Y.°. ÕÛ¯ÂÙÔ. O MÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Â›Ó·È ÙÔ idol ÙˆÓ 00s Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

Δ√•√Δ∏ AÓ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÛÙÔ Mˆ¿ÌÂı, ÙfiÙ ͤÚÂȘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) M ÙÔÓ ÕÚË ·Ó¿‰ÚÔÌÔ, οÓ ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ Î·È ·fiÊ˘Á ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û fiÏÂÌÔ Î·È ı‡Ì·Ù·. EÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ Î·È Ó’ ·ÓÙȉڿ˜ ¤ÌÌÂÛ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Â˘ı‡˜, ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÂÚÈÊÚÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂȘ ·fi Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ¢È¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Ó· Â›Û·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ¿ÛË ı˘Û›·, Ô‰ËÁÂ›Û·È Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ passive-aggressive Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ η˘ÙÔ‡/ÎÚ‡Ô˘ Î·È ·ÁÒÓ·˜ Ó· ÂÍÔ˘ıÂÓÒÛÂȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜). §¤ÂÈ; ¢ÂÓ Ï¤ÂÈ. MËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. Y.°. LAST CALL – ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ¢›·/¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ TÔÍfiÙË ÎÏËÚÒÓÂÈ. °È· ¤¯Â ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘.

M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi (5/12-30/12), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, ÌÔÈ¿˙ÂȘ Û· ÊÚÔ˘Úfi˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ËÚÂÌ›· ÛÔ˘. XÌÌÌ... AÚ¯›˙ÂȘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ ÙÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔ‡Ú·ÛË Â›Ó·È Ó· ·Á·¿˜ οÔÈÔÓ/· ÔÏfi„˘¯· Î·È fiÛÔ ·Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ χÛÂÈ Ô‡Ù ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. N·È... K·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿, Ó· ͢Ó¿ÂÈ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙfiÛÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜/Ë fiÛÔ Î·È ÌÈ· ·ÚÎÔ‡‰· Ô˘ ͢Ó¿ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÂÈ̤ÚÈ· Ó¿ÚÎË.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶ÔÏÏÔ› ¶·Úı¤ÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ΋ڢÁÌ· ÁÈ· Ù· ÔʤÏË Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ÙÚÒÓ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ

·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ; EÛ‡ ‹ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÔ˘; EÛ‡ ‹ Ô ÕÏÏÔ˜/Ë; EÛ‡ ‹ ÙÔ ™‡ÛÙËÌ·/Ë EÙ·ÈÚ›·/Ë ¶ÔÏ˘ÂıÓÈ΋; E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂȘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó Ó· Â›Û·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜/Ë Û ¤Ó· ÂÚËÌÈÎfi ÓËÛ›, ·ÊË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. MË ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤ۷È. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È Í¤ÚÂȘ οÙÈ; A˘Ù‹ Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÔËÙ›· Î·È Ë ÁÔËÙ›· ÂÈı˘Ì›· Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. EÓÙ¿ÍÂÈ, Ë ıÏ›„Ë ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ 12Ô Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·, fï˜ ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶fiıÔ˜. Œ¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ·Ó·ÓÔ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·˘Ù› ÛÔ˘. ¶·Ú·‰ÒÛÔ˘.

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ™Â

¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ͯӿÌ fiÙÈ Ô 7Ô˜ Ô›ÎÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹. ŒÙÛÈ Ë ·Ó¿‰ÚÔÌË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ –fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÔʇÁÂȘ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ fiˆ˜ Ô ‰È¿ÔÏÔ˜ ÙÔ ÏÈ‚¿ÓÈ– ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô; ™Â ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô; ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ; OÔ˘‰‹ÔÙÂ. E¿Ó οÔÈÔ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ ‹ Ó· οÓÂÈ ·ÓÂ›ÙÚÂÙ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ›Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ‹ÚÂÌ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ı¤Ì·. M ٤ÙÔÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ›Ûˆ ÛÔ˘ ›¯ÓË. MfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fiÔ˘ Î·È Ó· ·˜ ı· Û ‚ÚÔ˘Ó.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) E¿Ó Û ‰ÂÏ¿˙ÂÈ Ë È‰¤· Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ –·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜–, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ Û·Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ·’ fi,ÙÈ Â›Û·È Î·È ÌϤÍÔ˘ Û ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ›˜. AÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·, Ô˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ù·¿Ù˜ –ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Û·È Î·È ÙÈ ı¤ÏÂȘ– Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ™· Ó· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›ÛÙ ÔÈ Angelina Î·È Brad ‹ ÔÈ Britney Î·È K-Fed... Δ¤ÏÂÈ· Û‡Á¯˘ÛË, ‰ËÏ·‰‹. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. E¿Ó ‰È·ı¤ÙÂȘ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ‹ ¤¯ÂȘ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Û „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ı˘Ì·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÔ˘. A˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Û ٤ÙÔȘ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú Ó· Â›Ó·È ÂΛ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÔ‚·Ú¤„Ô˘Ó – ·Ó Ë Û¯¤ÛË ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙ· fiÚÈ· Ó· ÛÔ‚·Ú¤„ÂÈ. °È· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘˜, ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ÁÈ· ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi: H ÌÔ›Ú· Ì¿˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) H Û‡ÓÔ‰Ô˜ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·-¢›· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ TÔÍfiÙË Î·È Ë Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË ÛÙȘ 9/12 ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙË Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ Á¿ÌÔ, Ù· ηÙÒÙÂÚ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê·ÓÂÚÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘. ¢‡Ô ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: 1) A˘Ù‹ Ë Û˘Ì·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÛÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ÏÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ –‹ Ô ŒÓ·˜/M›·–, Ô˘ Û ‚ÔËı¿Ó ӷ ‚ÁÂȘ ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ıˆÚ›˜, Î·È Â›Ó·È, ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. 2) AÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì οÔÈÔÓ 24 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ‹ Û ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Úˆ› ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘ –ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Î·È Ôχ ·’ fi,ÙÈ ıˆÚԇ̠«Á¿ÌÔ»– Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ οÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ı· ÙÚÂÏ·ı›˜. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Î·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ‰Ú¿ÛË ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) MˆÚ¤, ‰ÂÓ

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ȉ¤· Ô‡Ù Ô‡ ı· Û ¿ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Ûο„ÈÌÔ Ô˘ Ú›¯ÓÂȘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â¿Ó Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂȘ –Û’ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, Û’ ¤Ó· ÛÎÔfi ‹ Û’ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô– ı· ÛÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ›Ûˆ οÔÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË. 86 ATHENS VOICE 6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÙÔÓ EÚÌ‹ ‹‰Ë ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, Ì ÌÈ· Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË (9/12) Â›Û˘ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË Î·È Ì ÙÔÓ ¢›· ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Û ۇÓÔ‰Ô Ì ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· (̤¯ÚÈ ÙȘ18/12), ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Î·È Ó· Ê·›ÓÂÛ·È fi¯È ·Ï¿ Ôχ ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ηٷÈ› ¤Ó·Ó ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÂÙÈ΋, Û›ÁÔ˘ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘. MËÓ ˘ÔÙÈÌ¿˜ ηıfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¢ηÈڛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙ‡„ÂȘ ÙËÓ ¤ÙÚ·, ÁÈ·Ù› Ô O˘Ú·Ófi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÛÎËÓ‹ (‹ ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ȉȈÙÈ΋ ÛÔ˘ ÛÊ·›Ú·) Ì ͷÊÓÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ËÁ·ÈӤϷ, ÂÓÒ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ· ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ –Î·È ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈΤ˜;– Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. E›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ô˘ Â›Û·È TÔÍfiÙ˘ ÎÈ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì ÙË ™Î¿ÚÏÂÙ O’ X¿Ú· fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜: “After all... tomorrow is another day”.

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘)

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) KÈ ÂÓÒ Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ Û οÓÂÈ Î˘ÓÈÎfi ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È Û ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi –ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· οÓÔ˘Ó Ù¤¯ÓË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë–, Ë AÊÚÔ‰›ÙË (5-30/12) ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÌÈ· ™¯¤ÛË. MÈ· Û¯¤ÛË Ì οÔÈÔÓ/· Ô˘ ÛÔ˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ. MÈ· Û¯¤ÛË –Ô˘ ı· ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÙËÚ›˜ ÛÙË ÊÔÚÌfiÏË– Ì οÔÈÔÓ Ô˘ Ó· ·Í›˙ÂÈ Î·È Ô˘ ı· Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜/‹. A˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Û ÌÈ· ™¯¤ÛË ÛÔ˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚·›· ·ÊÔÛ›ˆÛË. KÈ fi¯È ÙÔ ¿ıÔ˜.

¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ϤÓ fiÏÔÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛȈ¿˜ ̤¯ÚÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ¿ÏÈ Û ÔÚı‹ ÔÚ›·, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Û ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ó· ÂȘ Û fiÔÈÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÂȘ Ì ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ·Í›˙Ô˘Ó. AÓ Â›Ó·È Ó· ʇÁÂȘ ·fi ÌÈ· ΈÏÔ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÛÔ˘ ›ÓÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË Ô˘ ı· Û ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙËÓ fiÚÙ· ›Ûˆ ÛÔ˘ Ì ıfiÚ˘‚Ô. Enough is enough. AÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˜ Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi ÛÔ‡ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¿ÓÙ· ÂÛ‡ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ’Û·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜.

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) MÂ

fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ȥ˙ÂÛ·È ¿Ú· Ôχ, ÛÙÔ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ··ÈÙËÙÈο ·ÊÂÓÙÈο, ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ¤Ú¯ÂÛ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÛ·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ηٷÈ› ¤Ó· ÛÂÈÛÌfi ‰¤Î· Ú›¯ÙÂÚ Î·È ÙËÓ ·Ó·fiÙÚÂÙË ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‚ÈÒÓÂȘ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔÎÂÙfi ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÔ˘ ˙ˆ‹. KÈ fï˜, Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ÛÔ˘ ÙÚ˘¿ÂÈ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÚ‡‚ÂÛ·È ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘. •¤ÚÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·: NÔÛÔÎfiÌ· ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ·ÛıÂÓ‹. M ÙÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ʈӿ˙ÂÈ «fi¯È ¿ÏÈ, £ÂÔ‡ÏË ÌÔ˘!»... Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ù˙·ÓÎ.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) TÒÚ· Ô˘ ʇÁÂÈ –ÛÙȘ 4/12– Ë AÊÚÔ‰›ÙË ·fi ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂÛ‡ Î·È Ô ÕÚ˘ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Û·Ó Î·Ô˘Ìfiˉ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û·ÏÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ ı¿ÌÓÔÈ Î˘Ï¿Ó ÛÙÔÓ ¤ÚËÌÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ë ÛÎfiÓË ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ¶ÔÈÔ˜

ÔÈ· ›ÛÙ· ·›˙ÂȘ, ·ÁˆÓÈ¿˜, ÚÔÛ‰Ôο˜, ÂÏ›˙ÂȘ, ÓÈο˜, ¯¿ÓÂȘ, ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È; 1) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË (530/12) ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Ï›ÁÔ ÂÁˆÈÛÙ‹˜, Ï›ÁÔ ˆÚ·ÈÔ·ı‹˜, Ï›ÁÔ Û¤ÍÈ, Ï›ÁÔ ·ÚÙ¿ÎÈ·˜ – ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ «Ï›ÁÔ» Ì «·ÚÎÂÙ¿», «Ôχ», «˘ÂÚ‚ÔÏÈο» (ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ). MˆÚfi ÌÔ˘, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, «Ù· Û·˜». 2) H Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÛÔ˘ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Ì ÙÔÓ ¢›· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ TÔÍfiÙË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ¯Ú‹Ì· – ›Ù Û ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ Â›Ù Û ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÈ 3) O ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·Í›‰È. 4) O ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ X›ڈӷ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ Ù· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Î‡Ì·. N·È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È‰·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô‡Ù ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·, Ô‡ÙÂ Ô fiÓÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È ÔÙ¤, ÎÈ fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÎÈÓ› Â›Ó·È Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠¿ÓÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó I.X. ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. 5) O O˘Ú·Ófi˜ ÛÙÔ˘˜ I¯ı›˜ ϤÂÈ: «E›Û·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜. ŒÓ·˜».

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) O ¢›·˜ ÛÙÔ ÊˆÙÔÊ›ÓȘ Î·È Û ۇÓÔ‰Ô Ì ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÛÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂȘ Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙfiÍ·, ›Ù ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ ›ÙÂ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ó·. ¶PO™EXE. E›Û·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ¢¿ÏˆÙÔ˜/Ë (ÌÂÚÈÎÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜/Ë). EÓÒ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ Ó· Â›Û·È ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ›Ûˆ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÈı˘Ì›˜, ÌÔÚ›˜ Ó· È·ÛÙ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÚfiȉÔ. EÓÒ ¤¯ÂȘ ÊÔÚÙˆı› Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ Ì˘ÍÔÎÏ·›˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ·Á¿˜, Ë ·Ó¿‰ÚÔÌË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÕÚË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ Û ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿˜. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔÓ ŒÓ· ‹ ÙË M›· Ô˘ ·Á·¿˜. AÁ¿Ë Î·È fiÓÔ˜: ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 87Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.