Page 1

22 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 192

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ KÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

°È·Ù› Ë A.V. ‰È·ˇ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË N¤Ó ÛÂÏ. 32

BÔÙ·ÓÈÎfi˜ O ÎfiÛÌÔ˜ οو ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 38

AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

«AÈÌÔÚÚ·ÁÒ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜», Ô Ian Fabre ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín: °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / ™Ê¿ÏÌ·Ù·, „¤Ì·Ù· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 16


2 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¡›ÎÔ˜ ºÏÒÚÔ˜

EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

14 H ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· H ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ·ÎÚ·ÈÊÓÔ‡˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

16 ™Ê¿ÏÌ·Ù·, „¤Ì·Ù· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ H ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

18 TÔ ÛÔÎ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ H ·ÓÔÌ›· ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ηıÂÛÙÒ˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ AÚÛ¤ÓË

20 O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÔ˘ ¿ÂÈ Ôχ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘

28 I ∏ ™øΔ∏ƒπ∞ «387»

24

AÈÌÔÚÚ·ÁÒ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ O Ian Fabre ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

28 H ÛˆÙËÚ›· «387» TÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙÔ KÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘

32 °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ O stardust fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤Ú·Ù ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜

38 BÔÙ·ÓÈÎfi˜ O ÎfiÛÌÔ˜ οو ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

32 I °πøƒ°√™ ¶∞¡√¶√À§√™

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 18 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 22 Techie Chan: To˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ City Lover: ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 42 0231: ΔÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 50 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 65 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 76 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 78 BÈ‚Ï›Ô: ΔˆÓ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË, °ÈԇϷ˜ ƒ¿ÙË 82 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 83 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 84 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘

45 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

85 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘ 86 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 88 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 90 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 93 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 94 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

˘Ùfi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ, ıˆÚËÙÈο, ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. H ¯ÒÚ· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÚfiˆÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠¤ÓÙÔÓË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È Î¿Ï˜. §›Á˜ ̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ͯ·ÛÙ›. K·Ó›˜ ‰ÂÓ Ù· ı˘Ì¿Ù·È, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ηӤӷ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ıËÎÂ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ‹Ú ı¤ÛË Û οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ·, Ù›ÔÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÂÓ ÂÈϤͷÌÂ, Û ٛÔÙ· ·Ôχو˜ ‰ÂÓ Á›Ó·Ì ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ. H ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ›‰È·, ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ÚÔ·ı›˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜. H ·ÎÈÓËÛ›· ÛÙȘ ›‰È˜ ı¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ôχ ‚ÔÏÈ΋. °È· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ. H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. °È·Ù› ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. TÔ ¶A™OK ¤¯·Û ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ Ó· ›ıÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. X¿ÓÂÈ, ·ÎfiÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·fi ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. KÈ fï˜, ÂÓÒ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·˘ÙÔÎÙÔÓ› ÔÏÈÙÈο ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÂÚÌËÓ›·. O E. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·, ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. A˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ÂÁÒ ÎÂÚ‰›˙ˆ. A˘Ùfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÙ¤, Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ÌÈ· ‰ÂηÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. A·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ··Í›ˆÓ ÙÔ ¶A™OK. K·ÌÈ¿ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ «Ì ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ». MfiÓÔ Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ‡ÎÔÏ·. ŸÌˆ˜ ·Ó, ·˜ Ô‡ÌÂ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂȘ ÙÔÓ MÔ˘Ù¿ÚË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÙËÓ ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÈηÓÔًوÓ. E›Ó·È Ô˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ˘ԉ›ÍÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜. ŒÙÛÈ, Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¯ËÁ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ·, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fï˜ ÛÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. TˆÓ ¿ÏψÓ. E›Ó·È ηٿÏÏËÏÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜, ÙÔ Ï¤Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ì ·˘ÙfiÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¤¯ÂÈ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ N¢. K·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜, ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. AÓ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿, ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ. T· ϤÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ô §Ô‡Ï˘, Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û ·Ï¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ˘fi K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜, ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹ÚıÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. AÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ·. Y¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ; O ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ¯Úˆ̤ÓÔ Û’ ·˘ÙfiÓ. H ‹ÙÙ·. ŒÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Á‹‰Ô. N· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ηÓ. AÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·Ô‰fiÌËÛ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. K·Ù·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ·fi ·ÓıÚˆÔÊ·Á›Â˜. MÈ· ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ·Ú¯ËÁ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ·, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·. YÔÓÔÌÂ˘Ù¤˜, ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ú¿ÎÙÔÚ˜ Â͈ıÂÛÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÊÂڤʈӷ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ, ‰ÂÍÈÔ› ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ. A·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ··Í›ˆÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¶A™OK: OÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó, Ô ™ËÌ›Ù˘ Ô ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó¿ÏÁËÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÊıÂÈÚ ÙÔ 1996 ÙÔ ·ÁÓfi ÎfiÌÌ· (Ù˘ EοÏ˘...), ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜, Ë ‰ÂÍÈ¿ ÔÎÙ·ÂÙ›·, ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·˘ÙÔ› Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô Î·‚Á¿˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¿ψ̷, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŸÂÚ ¤‰ÂÈ ‰Â›Í·È. O N›ÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· Ù· Ô˘Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›·. Y‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Í›ˆÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK; E›Ó·È Ë ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜. EÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, fiÏÔÈ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ›, fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ›̷ÛÙ ϛÁÔÈ Î·È Î·ÏÔ›, fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› Ì·˜, fiÏÂÌÔ˜. H ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·Ú¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΢ڛ·Ú¯· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. K·È ΢ڛ·Ú¯· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶A™OK. TÔ ¶A™OK ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ú‡̷ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘. H ÔÔ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. X¿Óˆ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ˘ÈÔıÂÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó. H ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. OfiÙ ı· ÛÙÚ·ÊÒ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. AÔÌÔÓÒÛÙ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜. K¿ı·ÚÛË ·fi ÙÔÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÛÌfi, ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜, fiÏÂÌÔ˜ ÛÙ· Â͈ıÂÛÌÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. K¿ı·ÚÛË, ·Ï·˙ÔÓ›·, ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ·. ™·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Â›Û˘; E›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ Ô˘ ÛÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. TÔ ¶A™OK, ·‰‡Ó·ÌÔ Ó· ÂʇÚÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÎÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘. £· οÓÂÈ «·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙÚÔÊ‹», ı· ηÙËÁÔÚ› Ù· «‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ·» Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. T· ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞ 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ PEACE, LOVE e.t.c.

º›ÏÔÈ, ÌÔ˘ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ·ÊÚÔÓÙÈÛÈ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. N· ’¯ÂȘ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÌÔÓ¿¯· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÎÈ ·ÓÙ› Ó· ¯·˙‡ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ Î·È Ó· ÂÈÛÓ¤ÂȘ ·ÚÒÌ·Ù·, Ó’ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ï·ÏȤ˜, ÂÛ‡ Ó· ÂÈ̤ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÔÚÒ Ì ÙËÓ ÚÔۋψÛË fiÏˆÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔ˘‚ÂÓÙÔÏfiÈ, Ô˘ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ̷ӛ˜ Î·È fi¯È Ú¿ÍÂȘ, Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ΤډԘ. ¶¿ÓÙÔÙ ÙÔ ›‰ÈÔ fiÊÂÏÔ˜, ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ÔʤÏË ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ó·‰ÚÔ̤˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... K·È Ù· ¯Â›ÚÈÛÙ· Ù· ˙ԇ̠ÙÒÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯ÂÈÚfiÈ·ÛÌ·, Û ·ÎÏÔ ÙfiÛÔ fiÛÔ Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ fiÏÔ˘˜, ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÔ‡Ùڈ̷, ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ Û˘Ó·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÔÌ·‰È΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰È¿ÛˆÛ˘. M¤Û· Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜, Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ, Ó· ÙÔ˘˜ «ÛÒÛÔ˘Ì» ÂÌ›˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿, Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ÛÎÔ˘›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· Û˘Ó··-

A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô N›ÎÔ˜ ºÏÒÚÔ˜. ™Ô‡‰·Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ École des Beaux Arts ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ· The New York Times, Women’s Wear Daily, Style.com (ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Vogue), W, Reuteurs, BBC & ABCnews). ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ۯ‰ȿÛÂÈ Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “Narcisse” ÙÔ˘ J. J. Rousseau, ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. °È· ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË “2004 Save Venice” ۯ‰›·Û ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘ “NBC Today Show”, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “Catherine the Great”. EΛ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ “Red Queen Elizabeth”, ·fi 2004 ÂÂÙÂȷο ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Îfiη-ÎfiÏ· Athens 2004, Ô˘ ·¤Û·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Grand Prize). TÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ›‰·Ì ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ (™ÂÙ.-OÎÙ. 2007) ÁÈ· ÙË Maria Callas, ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÂÏ¿ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘ – 12 ÁÏ˘Ù¿ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÊÔڤ̷ٷ Î·È ÌÔ‡ÛÙ· Ô˘ ÊfiÚÂÛÂ Ë K¿ÏÏ·˜. °È· ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ400 ·ÏÈ¿ Ù‡¯Ë Ù˘ Athens Voice. TÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ¯¿ÚÙÈÓÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ı· ÙÔ ‰Â›Ù ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË. TË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙÈÓÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ ¤Î·ÓÂ Ô °È¿ÓÓ˘ EÏ¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ / Studio artphotos. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

ÓÙËıԇ̠ηı·Ú¿ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ‰›¯ˆ˜ ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· Î·È ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. º›ÏÔÈ,

COMIC Tou CLIVE BARKER

Ì¿ıÂÙ ÁÈ· χÛÂȘ ÛˆÙËÚ›·˜. E˘ÓÔ› Ô Î·ÈÚfi˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ „ȯ¿ÏÈÛÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ, Ó· ı˘ÌËıԇ̠οı ÊÔÚ¿ fiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹, Ì‹ˆ˜ Î·È ÂÈÚËÓ¤„Ô˘ÌÂ, Î·È ÎÂÚ‰Ëı› ÌÈ· ÔχÙÈÌË ·Ú¿Ù·ÛË. -M¿Úı· K·ÚÔ‡ÛÔ˘

√ ¶∞ƒ∞•∂¡√™, ™∫√Δ∂π¡√™

MIA EPøTH™H ™TON APH

¶∞¡Δ√Δ∂», Δ√À

£¤Ïˆ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ: TÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙ· H.E. Î·È ÛÙËÓ E.E. Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÂ; A˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜» (Â‰Ò Î·Á¯¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›) – ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ʈÙȤ˜, Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiÙÈ Ù· ‰¿ÛË Ô˘ οËÎ·Ó ı· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ‰¿ÛË. EÂȉ‹ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î¿ı ¯ÒÚ· ͯˆÚÈÛÙ¿. H ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·. £¤Ïˆ ·ÎfiÌË Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi Â¿Ó ‰È¿‚·Û ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Guardian (¶·Ú·Û΢‹, 9.11.2007), fiÔ˘, οو ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “After the Inferno”, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οËÎÂ Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Î·È ÂȉÈο Ë HÏ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô K·˚¿Ê·˜. O ›‰ÈÔ˜ K·˚¿Ê·˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ TÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ Î·È Û‡ÛÛˆÌË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯Ô˘Ó ‚·Ïı›... Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó. E¿Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÔÏÈÙÈÎfi˜, ı· ÓÙÚÂfiÌÔ˘Ó· Ó· ΢‚ÂÚÓÒ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ËÏ›ıÈÔ Ï·fi, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Û ËÏ›ıÈÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ¿ÚıÚ·. ¶fiÛ˜ ˘ÔÁڷʤ˜ ı· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ËÏ›ıÈÔÈ; -M¿Ú· MÔ›Ú·

CLIVE BARKER, E¶π™Δƒ∂º∂π ª∂ Δ∏ ª√ƒº∏ ∫√ªπ•, ¶√À ∂¶πª∂§∏£∏∫∂ √ π¢π√™ √ ™À°°ƒ∞º∂∞™. ∂∫¢. √•À (ª∂Δ∞ºƒ. √§°∞ ∫ø™Δ∞∫∏), ™∂§. 144, ú 15

4 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

«∫§∂ºΔ∏™ Δ√À

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

E¶I™TPOºH ™TO ºY™IO§O°IKO

«AÓ ·Ï‹ıÂÈ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, ηχÙÂÚ· Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚ· Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ Âı·›Δ∂ÀÃ√™ ÓÔ˘Ì» ™ÙÚ. M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, μƒπ√ÂÀ›Ô «AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ». ¡√∂Δª Ô Á˘Ó·ÈΉÈÎfi OÈ Î·ÚÔ› Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ì›·˜ ÂÚÈÔ ice ns Vo ·fi ÙȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÙn˜ ∞the √ƒ∂π Á›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒKYK§√ºΔøƒ∞ ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ˆ¶∞¡Δ√À ÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÔ. H ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜ ·ÂÈÏ› ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. H ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤ÓÂÈ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙË Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚›·˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. TÔ ¶·Ï·Èfi ¢ËÌÔÙÈÙ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٷÔÓ‹Îfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶·ÓÔÚ¿Ì·Ûˆ˜. M‹ˆ˜ ÂÌ›˜ ÙÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ Ô˘ ¿Ì ·fi η‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÓ·¤ Û ηӷ¤ Ì›Ô, Á›ÓÂÙ·È ·ÊȤ¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ÏfiÍÂÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÈÌ·Ïı·ÎÔ› Ûˆ‰È¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÌ·ÙÈο Î·È ÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο; Δ∂ÀÃ√™ √ ƒ ø Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈOÈ ·Ô‡¶ √ º£π¡ 2007 Â›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌ· ‰Â˜ Ì·˜ ‹Ú‰ÈÎfi ˆ˜ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ôı·Ó Ì ٷ fiΔÔ ÂÚÈÔVoice s n e th ∞ ¯ËÌ¿ÙˆÓ. ‰È· ·fi ÙÔ ·ÏÙn˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ZËÙԇ̠ÙËÓ Â‚·ÓÈÎfi ̤و√ƒ∂π KYK§√ºΔøƒ∞ Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÔ. EÌ›˜ Ò˜ À √ Δ ¶∞¡ ÌÔ˘. ZËÙԇ̠ÙËÓ Âı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·fiÚÈ¿ Ì·˜; MÂÙÚÒÏ·ÈÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÓÙ·˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ ‰È¿¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· 77 ‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·¯ÚfiÓÈ· ÚfiÛÊÂÚ ·È‰Â›· Î·È ·Ó·„˘¯‹ ԂϷΈ̤ÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÔıfiÓ˜; ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηÙÔ›-K·ÙÂÚ›Ó· PÔ˙¿ÎË ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜. -«OÌ¿‰· ¶ÔÏÈÙÒÓ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜», EXETE KI E™EI™ TA ¢IKIA ™A™... £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, NԤ̂ÚÈÔ˜ 2007. ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ K‡ÚÈ K˘Ú›ÙÛË, Û·˜ Û˘Á¯·›Úˆ ÁÈ· ÙËÓ ÙÛÂÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, 2310 331.333 ÎÔ˘Ú¿ÙË ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. AÚ‚·Ó›ÙË (T. 186). £˘Ì›˙ˆ: «·’ ¤Íˆ (·’ ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË) ‹Ù·Ó ÔÈ Î·ÏÔ›, ·fi TO SOUNDTRACK TH™ A£HNA™ ¢˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÌfiÓÔ. EÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë- ̤۷ ÔÈ Î·ÎÔ›, Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ Î·ÎÔ›, Ù· ·ÔÙÂ̤ÓÔ ÙÔ “soundtrack” ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ë EÏÏ¿‰· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ...». EÏ›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û οÌÔÛ· Ù‡¯Ë ™ÙÂÚԇ̷ÛÙ ¤ÙÛÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ·ÔÙÂϤηÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È, Ó· ¤¯Ô˘Ì soundtracks Î·È ÛÌ·Ù· Ù˘ ӛ΢ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ: Ó· ˙ԇ̠۠ÁÈ· ¿ÏϘ fiÏÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù‡Ô˘ NÔ2 AÏ‚·Ó›·˜ ‹ BÔ˘ÏÁ·Î·È Ù˘ Aı‹Ó·˜. MÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÏ˘, fi- Ú›·˜. X¿ÓÔ˘Ì Â›Û˘ ÂÌÂÈڛ˜ fiˆ˜ ÙÔ ˆ˜ Â›Ó·È Ë Athens Voice, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿Ï- Ì¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ÂÏÈÒÓ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Ì 5 ¢ÚÒ ÏËÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· È- ÌÂÚÔο̷ÙÔ (·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ‰¤·. ◊‰Ë ÊÙÈ¿¯Óˆ cd Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ A‰ÚÈ·ÙÈ΋), fiÛÔÈ Î·È ·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ Î¿- ›¯·Ì ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛË «·ÂÏÂ˘Ùˆ-οو Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÔ‚·Ú‹ rock ı¤ÚˆÛË» Î·È «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË». K·Ï‹ Û·˜ Ó‡¯Ù·. KÔÈÌËı›Ù ·Ù¿Ú·¯ÔÈ ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔ¯ÒÚ·. ÙÔ ÁÏ˘Îfi ·ÚÈÛÙÂÚfi Û·˜ fiÓÂÈÚÔ, ÛÙÔÓ ÛÎÔ˘-KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §. NÈÎÔÏ¿Ô˘ ȉÔÙÂÓÂΤ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. A™E KA§YTEPA...

AÎÔ‡Û·ÌÂ, Û ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÁÓˆÛÙfi Û˘Óı¤ÙË Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË XÔ‡ÓÙ·, ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ¤Ê·Á ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Î·È ÙÔ Ò˜ ¤ÁÚ·„ ̤۷ Û’ ·˘Ù‹Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ ‚Á‹Î Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÙËÓ 6 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ B›ÙÛÈη˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

∂Ãø ª∞∑∂æ∂π Δøƒ∞ 50 ª∞°∞∑π∞ °π∞ Δ∞ √¶√π∞ (∫∞¶√π∞ ™Δπ°ª∏) ∂πÃ∞ ™∫√¶√ ¡∞ °ƒ∞æø, ∫∞π §∂ø ª∏¶ø™ Δ∞ °ƒ∞æø ™∞¡ ∫∞Δ∞§√°√, ªπ∞ ∫π ∂•ø; H ª∏¶ø™ ¡∞ ¶∞ø ™∂ ∫∞¡∂¡∞ √ƒÀÃ∂π√;

ENA OPYXEIO MA™ §EI¶EI Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÔÚ˘¯Â›Ô ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÌÂÙ¿ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ì›ÙÈÓÁΘ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÚ˘¯Â›· Úfi¯ÂÈÚ·, Î·È Ë Ì¤ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û Ì·Ú, ηʤ, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη, ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· (ηϿ, fi¯È Ë «Ì¤ÛË»), ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Á·˙È¿ ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ OXI Û ÔÚ˘¯Â›·. £· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ·ÍÈfiÏÔÁË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÏËÓ fï˜, ÌË Ï¤ÌÂ Î·È Ì·Ï·Î›Â˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÕÏψÛÙÂ, ÎÈ Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›˜ Ê›ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÔÚ˘¯Â›Ô, ¿Ú· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ı¤Ì·: Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ıˆÚ› Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ôχ ‚·ÚÂÙ‹/ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋/ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋. TÔ Ó· ¤¯ÂȘ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÁÈ· 50 Ì·Á·˙È¿... ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·

Œ

8 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

«‚·ÚÈ¿ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·» ·ÎÚÈ‚Ò˜. E›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÂÚÓ¿ˆ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Î·È ‚·ÚÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ı· ‹Á·ÈÓ· ÁÈ· ηʤ‰Â˜ Î·È ı· ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÒÚ·, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ͤÚÂÙ». AÏÏ¿, ·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·. ¶‹Á· ÂÔ̤ӈ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ZHN-DZN, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓÙÈ˙·˚Ó¿Ù· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ηٷÛ΢¤˜ Î.Ï., Î.Ï., Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ‹ Ó· ÛÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ·Ó Â›Û·È ‚Ô‡ÚÏÔ (ηϋ ÒÚ·), Î·È Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ fiÌÔÚÊ· Ú¿ÁÌ·Ù·. T· Û›ÙÈ· Ô˘ ̤ӈ Â›Ó·È ¿ÓÙ· «ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜», ÎÈ fiÙ·Ó Ì·›Óˆ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì·Á·˙È¿, ¯·˙‡ˆ (Ì· ÎÔ›Ù· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË Ï¿Ì·! KÈ ÂÁÒ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ÙË ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ!). MÂÙ¿ ÌÔ˘ ‹Úı ӷ Ê¿ˆ ηӤӷ ÎÚËÙÈÎfi ·ÍÈÌ¿‰È Î·È ‹Á· ÛÙÔ «P·¤ÙÈ», ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Á·˙› Ì ÎÚËÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· – ·fi Ù˘ÚÈ¿ Î·È Ì·¯·ÚÈο ̤-

¯ÚÈ ·Ó·„˘ÎÙÈο, ˙˘Ì·ÚÈο, ÎÔ˘ÏÔ‡Ú˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÚÈÙÛ›ÓÈ·. Œ¯Ô˘Ó ˘¤ÚÔ¯· Ì˘Ù˙ÈıÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·, ÌÔÛ¯ÔÌ˘ÚÈÛÙ¿ ÂÏ·ÈfiÏ·‰· Î·È fi,ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi KÚ‹ÙË Û οÔÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. MÂÙ¿ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙÚ·¤˙È Ô °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜ ÛÙËÓ «AÁÚÔÙ¤Ú·», ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ: Ë ÕÚÙÂÌȘ AÁÚÔÙ¤Ú· (ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ) ›¯Â ÙÔ Ó·fi Ù˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹, Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È·. TÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È Î·Ïfi, Ì ÙÔ Ù· Ê·ÛfiÏÈ·-ÌÂÛ·Ó¿ÎÈ Î·È ÙË Ê¿‚· – ÌϤͷÌ Ì ٷ ÚÒÙ· Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÁÁ›ϷÌ «Î˘Ú›ˆ˜», ÙÂÏÈο, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ fiÏ·. TÔ Ì·Á·˙› ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Î·È Â›Ó·È Î¿ˆ˜ Û·Ó ÌÂÙ¤ˆÚÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ôχ „ËÏ¿, Î·È Ó· ¯·˙‡ÂȘ ·fi Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ú¿ı˘Ú· fiÏË ÙËÓ fiÏË. E›Ó·È ÛÙ¤ÎÈ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ – Ô M¿Ì˘ TÛ¤ÚÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂΛ, Ì¿ÏÈÛÙ· ‹ÚıÂ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ڷΛ. ◊ ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ¶¿ÓÙ· Ù· ÌÂډ‡ˆ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô. øÚ·›·, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ôχ ηϿ: ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ K˘Úȷ΋˜, ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ÂÚ›ÂÚÁ· ¿ÙÔÌ· Î·È fi¯È Ôχ ηϿ ÛÙ· Ì˘·Ï¿ Ì·˜, ‹Á·Ì ÛÙÔ Guzel ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ·: ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜, Ô AϤͷӉÚÔ˜ P¿ÏÏ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Family, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Guzel οı K˘Úȷ΋ Î·È Ì·˜ ›¯Â ηϤÛÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ì·˜ (Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÏ¿ÙË Â›Ó·È Ù· 18) Î·È ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ì·˜ (ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ). ◊Ù·Ó Ôχ ˙ˆÓÙ·Ó¿, Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Î¤ÊÈ ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ Û clubs ·ÏÏ¿ ÈÔ trendy, ÎÈ Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ ÎfiÚ˜ – Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÂΛ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ‹ ÙÔ˘ X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Ù¿ÚË ‹ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ K·ÙÒÈ A‚¤ÚˆÊ, ¿ÓÙˆ˜ οÔÈˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. M·˜ ›·Ó fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ ÕÓÓ·˜ B›ÛÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ηÌÈ¿ ÒÚ· ÓÈÒÛ·Ì ‚·ÚÈ¿ ·¿Óˆ Ì·˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ÛÙ·Î›Ô˘ (ηı’ fiÙÈ ÁÚȤ˜) Î·È Ê‡Á·ÌÂ. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó Â›Û·È 18-22 Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ·˜ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· ÎÔÚÌÈ¿, ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ì¿Ú· Â›Ó·È ı¤˜, ÔÈ ÁÎfiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔÈ Û·Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Î·È ÔÚΛ˙ÂÛ·È Ó· ·˜ Û›ÙÈ Ó· Á˘ÌÓ¿ÛÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÚÈΤʷÏÔ˘˜. T‡Ô˘, ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ·˜. ™ÙȘ 2 ÂÚ›Ô˘ ηÙ‚‹Î·Ì ÛÙÔ MG Ô˘ ›¯Â ‚Ú·‰È¿ ÚÔÎ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ͯ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ £Âfi ·ÏÏ¿ ˘¤Úԯ˜, Lou Reed, vintage Stones, Rod Stewart, T-Rex, Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÒÚ˜-ÒÚ˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Î·‰Ú¿ÎÈ· Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰›ÛΈÓ, ÎÔÈÙ¿˙·Ì ÙÔ˘˜ Nostradamos Î·È ÌfiÓÔÓ Ô æ·ÚÈ·Ófi˜ (£Âfi˜!) ı˘ÌfiÙ·Ó ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ 4. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ο„ÂÈ... ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› ·Ó ‰Ô˘Ï‡·Ì Û ÔÚ˘¯Â›· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. (OfiÙÂ Î·È ı· ›¯·Ì ο„ÂÈ Ù· ÔÚ˘¯Â›·.) ∞ ZHN-DZN, ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 37, £ËÛ›Ô, 210 3421.277 Guzel, KËÊÈÛ›·˜ 280, 210 6800.101 AÁÚÔÙ¤Ú·, B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ 6, Z¿ÂÈÔ, 210 9220.208 P·¤ÙÈ, AÌ·ÏÈ¿‰Ô˜ 10, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6410.714


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


ATHENS VOICES

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

∫∞¶√À ™∂ •∂ƒø

‹ÚıÂ ÛÙÔ e-mail Ì·˜

§fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

™√∫√ºƒ∂Δ∂™

* ŒÏ· Ï›ÁÔ ›Ûˆ... ŒÏ· Ï›ÁÔ ›Ûˆ... ™ÙÔ!!!... ŸÓÂÈÚÔ.

TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH

(K‡ÚÈÔ˜ ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î˘Ú›· ÙÔ˘ Ó· ·ÚοÚÂÈ)

™¿ÓÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ¶¿ÓÙ· Ì·˙›, ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È. EΛÓË ˙·ÚˆÌ¤ÓË ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ ›‰È· Ì·‡ÚË ˙·Î¤Ù· ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ. H ÛÙÚ·‚‹ Ù˘ ̇ÙË Âͤ¯ÂÈ Û·Ó Í¤ÓË. TÔ ÌÈÎÚfi ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ‰Â̤ÓÔ Ì ̷‡ÚÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ, ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ Ì ¯ÔÓÙÚfi ÎfiÌÔ ÛÙÔ Ì˘ÙÂÚfi ÈÁÔ‡ÓÈ. EΛÓÔ˜ ‰˘Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˜. KÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì ¿ÙÛ·ÏÔ ‚‹Ì·. ¢·ÁÎÒÓÂÈ Ù· Á¤ÓÈ· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ù· ͇ÓÂÈ, Ù· ¯·˚‰Â‡ÂÈ. TȘ K˘ÚȷΤ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÚÓÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· Û·ÚηÛÙÈο ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Ì›Ú· ÛÙÔ ÎÚ·ÛÔfiÙËÚÔ. EΛÓÔ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ, Ó· Ù˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. «¶¤ÚÓ·, ÌËÙ¤Ú·». M·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Á·˙›. ™Ù·˘ÚÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ Ù˘. «ŒÏ·, ÌËÙ¤Ú·. E‰Ò Â›Ó·È ÔÈ ÛÔÎÔÊÚ¤Ù˜». MÂÙÚ¿ÂÈ Ù· „ÈÏ¿, ÏËÚÒÓÂÈ. B¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘ οو ·fi ÙÔ Ú¿ÛÔ. «EÓÙ¿ÍÂÈ, ÌËÙ¤Ú·; ¶¿ÌÂ;» ●

* EÙÔ‡ÙË Â‰Ò ı’ ·Ó¿„ÂÈ, Ô˘ οÙÛ·ÌÂ; (EÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓË Î˘Ú›·, οو ·fi ÛfiÌ· Áη˙ÈÔ‡ Û ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ)

* A, Ì·; E›Û·ÛÙ ÛÂÏÊۤڂȘ; ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Û·˜ ÚÔÂȉÔÔÈÒ. (H ›‰È· ΢ڛ·)

* - ŒÓ· ÊÚ·¤, ·Ú·Î·ÏÒ. - ¢ÂÓ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì «ÊÚ·¤‰Â˜» ‰Ò. (¶Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏ˘ÙË Î·È Ì¿˙Â˘Â˜ Ú·‰›ÎÈ·.)

* K¿ÙÛÂ, ¤¯Ô˘Ì Á¿ÌÔ Û ϛÁÔ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È Á¿ÌÔ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÈ·.

∫·È ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È ·ÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜ √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ Ì fiÏÔ˘˜

(¶Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ)

* - ¶·ÓÙÚ¤„·Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. - A, Ó· Û·˜ ˙‹ÛÂÈ! - H ÌÂÁ¿ÏË ı¤Ïˆ, ̈ڤ... (A¯¿ÚÈÛÙË Ì¿Ó·)

* H ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Â›¯Â ηٷÏËÎÙÈ΋ ʈӋ! O‡Ù ‚‹¯· Ô‡Ù ٛÔÙ·! (7 ÂÙÒÓ, ÊÔ˘·ÁȤ Badminton, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ Á·Úȉ¿ÎÈ·)

* H ÁÓˆÛÙ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ·fi ÙÔ K¿Ùˆ B¤ÚÓÙÂ... (Capo Verde = ¶Ú¿ÛÈÓÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ)

* (BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ZÔnar’s. OÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ·›˙ÂÈ ¤Ó· Ù¿ÓÁÎÔ). Z¢Á¿ÚÈ: - TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; - AÓÙÚÈ¿ÓÔ TÛÂÏÂÓÙ¿ÓÔ.

* BÔ˘ÏÁ¿Ú· 1: TÈ Î¿ÓÂȘ; BÔ˘ÏÁ¿Ú· 2: TÈ Ó· οӈ; ¶Ï‡Óˆ.

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™

FREE ATHENS T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

* OÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Â›Ó·È Ôχ free ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Ͽη. H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 0ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ AıËÓÒÓ ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ B’, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «8 ó» ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ. TËÓ ¶¤ÌÙË, 29/11, ÛÙȘ 17.00. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 76, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. * Free «E¤Ï·ÛË ÙˆÓ B·Ú‚¿ÚˆÓ», ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/11, ÛÙȘ 18.30. ™Ùo forum Ù˘ FNAC, ÛÙÔ The Mall. * °È· Ó· Ì¿ıÂȘ, ‰ˆÚ¿Ó, ÁÈ· ÙÔ˘˜ B¿ÛÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ £¤·ÙÚfi ÙÔ˘˜. O ™Ù¤ÏÈÔ˜ PÔ‰·Ú¤Ï˘, ηıËÁËÙ‹˜ ı¿ÙÚÔ˘, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 30/11 ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Carlos Exteba, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‚¿ÛÎÈÎÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ™ÙÔ El mundo, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9, ÛÙȘ 20.00. * T· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È Ôχ jazz. °È’ ·˘Ùfi Ë Big Band (ÔÚ¯‹ÛÙÚ· jazz) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¤¯ÂÈ big, ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙË ºÔÈÙËÙÈ΋ EÛÙ›·, ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ. ¶·Ú·Û΢‹ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ÛÙȘ 20.30. * XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‡ÌÓÔÈ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ Ì¿˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ï›ÁÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ó‡̷. K˘Úȷ΋ 2/12, 19.30, ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi MÔ˘Û›Ô. * TÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ (Café du Paralogue) ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ K˘Úȷ΋ (fiˆ˜ οı ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó·). B·ÚÈÂÙ¤ Ì ˙ÔÁÏÂÚÈο, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Ôχ Ú¿ÛÙ·. ™ÙÔ Circus Dayz, M˘ÎËÓÒÓ 11 & MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 2/12, 21.30. ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

MAKE¢ONA™-KPAOYNAKH™ ¶¿ÚÙ ÌÈ· Ù˙Ô‡Ú· ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ °Î·˙¿ÚÙÂ: «™ÙËÓ ›ÛÙ· ‚Á‹Î· Í·ÊÓÈο ¤ÙÛÈ ·Ï¿ ÛÙÔ ¯‡Ì· ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ô˘ Ù· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ ÛÎ¿Û·Ó Ì ÙË Ê›ÚÌ· ÕÚÂÛ·, Ì ÎÚ·Ù‹Û·Ó ÌÈÎÚ¤ ·‡ÚÈÔ Úfi‚· Ì· ʤÚ ηÌÈ¿ Ê›ÏË ÛÔ˘ Ì ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Î·È Áfi‚·...» («IÙ¿ÌÂÓÔ˜ & T˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó» ÛÙËÓ Ô‰fi BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34. ™ˆÛÙ‹ ·Ú¤· ¿ÚÙÂ!)

™YN£HMA ™E TOIXO «A˘ÙÔ› Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏ· ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ÂÌ¿˜ Ô˘ Ù· ͤÚÔ˘Ì» (™ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜)

ºOIBO™ ¢E§HBOPIA™ ¶‹Á· Î·È ÙÔÓ Â›‰·. ¶Ò˜ Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ˆ... E›Ó·È Û·Ó Ó· ¤ÊÙÂȘ Û Ô˘Ô˘Ï¤ÓÈÔ Î·Ó·¤, ÌÂÙ¿ ·fi ̤Ú˜ Â˙ÔÔÚ›·˜ Ì „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. ¶‹Á·ÈÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ «™Ô˘Í¤ Ù˘ ŒÏÛ·˜» Î·È ÙËÓ M·ÏÙ·Ù˙‹, ÌÈ· ʈӿڷ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ̠·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ÕıÂÓ˜ BfiȘ! (M¤¯ÚÈ 18/12 ÛÙÔÓ Z˘Áfi, Ù· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·)

10 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

MIKPH A°°E§IA «AÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; °Ú¿„Ù ̷˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì» HOUSTON WE HAVE A PROBLEM «AÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›‰·Ó, ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿, Û›ÙÈ· ÌÂ Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ÔÚÔʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¿ÓÔÈÁ·Ó Î·È ¤ÎÏÂÈÓ·Ó, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÛÙ¤Á˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ¯·ÛÈÛfi‰ÂÓÙÚˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ¤ÎÔ‚·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ “·¿‰Â˜” ‹, ÎÔÈÓÒ˜, “ÊÔ‡ÓÙ·”, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ʇÏÏ·». (∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·)

«TE§EYTAIA E•O¢O™ H EIKONO°PAºHMENH E°KYK§O¶AI¢EIA TOY £ANATOY» ¢È·‚¿˙ˆ: «O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ MÔÓÁÎÔ‡Ù ÙÔ˘ ™È¿Ì (1860), Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ›¯Â 9.000 Û˘˙‡ÁÔ˘˜. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ ·fi Û‡ÊÈÏË ‹Ù·Ó: AÁ¿ËÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ ÙȘ ÚÒÙ˜ 700»! (∞fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ O•Y. 550 ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ΤÊÈ·. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÚÈÓ Âı¿ÓÂȘ.)

¢IA§O°O™ IATPOY ME 95XPONO - £· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÙ fï˜ Ù· ¯¿È· ηıËÌÂÚÈÓ¿. - EÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘;! ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ηıȤڈÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·‰ÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “Last Christmas” ·fi ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜)

1

E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ 2008 ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÂÈۋ̈˜ «ŒÙÔ˜ º¤Ù·˜»; N·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˘Ú›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜. E›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Â› ÒÚ˜, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜ «Ê¤Ù˜», ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ Star, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËıÔÔÈ›·.

ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·˘ÙÔ› Ù˘ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ ·Ó¿‚Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·ÏÔÚÈʤÚ, ÁÈ· Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜, Ó· Ì·˜ ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó NfiÌÂÏ ÛÙÔÓ AÏ °ÎÔÚ. OfiÙ ·Ó·ÁηÛÙÈο οÓÂÈ ˙¤ÛÙË Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ı·›ÓÔ˘Ì ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ÂÒÓ˘Ì· ÌÔ˘Ê¿Ó. O‡Ù ·˘Ù¿ ÊÙËÓ·›ÓÔ˘Ó, ·Ó Î·È ıˆÚËÙÈο οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˙¤ÛÙË Î·È Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

2

3

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤ÊÙÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ, ϤÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ó¿‚Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·ÏÔÚÈʤÚ; A˘Ùfi ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È Î¿ı ¯ÒÚ· Ó· ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Ù˘ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ŸÌˆ˜, ÙÒÚ·, Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› Ù· Ì·Á·˙È¿ Ì ٷ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ Ù· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ¤Ï·Ù·. K·ÓÔÓÈο, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ; T· ÛÙÔÏ›‰È· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ K›Ó·, Ô˘ Ù· οÓÂÈ fiÏ· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. M¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û·Û›ÎÏ·˜ ÒÛÙ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜! EÓÒ Ù· ¤Ï·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ

EÏÏ¿‰· ηÈ, fiˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ӷ Ê˘Ù¤„Ô˘Ì ÎÈÓ¤˙Èη ¤Ï·Ù· ÛÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙËÓ K›Ó·, Ù· ÎÈÓ¤˙Èη ¤Ï·Ù· ‹Ú·Ó ʈÙÈ¿ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ËÎÂ Ô ÂıÓÈÎfi˜ ‰Ú˘Ìfi˜.

4

M· ηϿ, Ë PԇϷ BÚÔ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ë Î˘Ú›· Ô˘ ÙËÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„ ‰‡Ô Û›ÙÈ· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; E›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ı· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ› ı· ‰›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ; ¶Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. £· ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ‰‡Ô Û›ÙÈ· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜. ¶Èı·Ófiٷٷ ·˘Ùfi ı· ·›ÚÓÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ÙËÏÂı¿ÙÚȘ. °È·Ù› ÌfiÏȘ Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛӘ.

5

™˘ÁÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Ë Î¿ÓÓ·‚Ë Ô˘ Ê˘Ù‡ÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «ÈÓ‰È΋», ÁÈ·Ù› ‰›ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ! M· fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔÈ ∑ˆÓÈ·ÓÈÒÙ˜ ʈӿ˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓÂ Û·Ó ÈÓ‰Èο; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÏÔÈfiÓ, Ë Î¿ÓÓ·‚Ë ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ fi¯È ÏfiÁˆ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.

6

M ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ·˘Ù‹ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË fiÔ˘ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı› Î·È Ï¤ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ «3% ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ηÏËÓ‡¯Ù·!». °È·Ù› ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; °È·Ù› ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÁÈ· ‡ÓÔ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÂÈÙfiÎÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ˙¢Á¿ÚÈ. OfiÙÂ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ı· ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ. ∞

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


ıÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÙ¤Ú, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·˙Â Ô TÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ηʤ ÚÈÓ ÙÔÓ Ê¿Ó Ͽ¯·ÓÔ. MÈ· ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, ϤÂÈ (Â› TÛ¿Ô˘), ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ʤÚÂÈ Aı‹Ó· ÁÈ· οÙÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·ıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ¤Ó·Ó ‰‡ÛÌÔÈÚÔ ÙÔÓ ‹ÚÂ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ §Ô˘Ì›‰Ë Ô˘ ÊÚÂÛÎÔÎfi‚ÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÙË ÁˆÓ›·, Î·È ·˘ÙÔÌfiÏËÛÂ, ¯¿ıËΠÛÙË °ÂÚ·Ó›Ô˘, ¿Ó Á˘Ó·›Î·, ·È‰È¿, Ù· ·Ú¿ÙËÛ fiÏ·, ¤ÌÂÈÓÂ Â‰Ò Î·È ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ ÔÙ¤. K·È ÌÂÙ¿ ·˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ E£NIKON, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô Î·Ê¤˜ ÛÙÔ ÌÚ›ÎÈ ÙÔ Ì·ÎÈÚ¤ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘ÂÚÏ·ÙÚÂ̤ÓÔ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÙÈΈ̤ÓÔ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 2 ÙÈ ÌÂÚ. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÊËÓ·ÎÔfiÙËÚÔ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ Ì ‚·Ó›ÏÈ·. (¶fiÛ· ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ı· ›¯·Ì Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·Ê·Ó›ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Ù˘ ‚·Ó›ÏÈ·˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù· ηÏÔη›ÚÈ·... ¯·Ï¿ÏÈ). A, Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÔ˘ Ì 2 ·Á¿ÎÈ·. ™Ù·ıÂÚ¿. AÏ‹ıÂÈ·.

(™ÒÛ ÌÂ) ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ó· Ȉ ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ‹, ·ÏÏÈÒ˜, «Z‹Ùˆ ÙÔ ¤ıÓÔ˜»

K∞ºE E£NIKON T˘ NATA™A™ KA¶¶OY O AÔÛÙfiÏ˘ Â›Ó·È Ô Î·ÊÂÙ˙‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‹, ·ÏÏÈÒ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘. •ÂÎÈÓ¿ˆ ÙÔ Úˆ›, ·›ÚÓˆ ÙÔ free press ÌÔ˘ ÚÈÓ Ìˆ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ‚¿˙ˆ Î·È ÙÔÓ T˙Ô˘Ì ÓÙ Ϸ Ù˙Ô˘Ì ÛÙÔ Café society (87,7 ∂Ó §Â˘ÎÒ - ‰¤Î· Ì ‰Ò‰Âη ÙÔ Úˆ›) ÛÙÔ mp3 ·‡Ï· tuner Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô¯ˆÚ›˙ÔÌ·È ÔÙ¤, ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ì¿ÓÙ· ÌÔ˘Ì, ÓÙ·Ì ÓÙ·Ì Ù˙Ô˘Ì Î·È Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÌ¿, ı¤·ÙÚ· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· fruits de la culture, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Û ·' ÂÓÈÎfi ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË free press Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘, ÎÈ fiÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηÙ‚·›Óˆ OÌfiÓÔÈ·, ‰›Óˆ Î·È 50 ÏÂÙ¿ ÛÙË Á‡ÊÙÈÛÛ· Ì ÙÔ Á¿ÚÁ·ÚÔ ÚÔ «¿ÚÚ ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Û›ÚÚÚÙ·», ·Ó‚·›Óˆ ÙË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ÊÙ¿Óˆ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÒ ÙÔÓ AÔÛÙfiÏË, «K·ÏË̤ڷ, ı· ÌÔ˘ ʤÚÂÙÂ Î·È ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘;» – ̤ÙÚÈÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. EKEI ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË. MÂ

ÙÔ Ô˘ ÙÔ Ï¤ˆ, ‰¤Î·, ÂÓÓ¤·, ÛÙÚ›‚ˆ, ·Ó‚·›Óˆ Ù· ÛηϿÎÈ· ÁÈ· ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, Ô¯ÙÒ, ÂÙ¿, οӈ Ù· ÙÚ›· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ó· ·Ù‹Ûˆ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, ¤ÍÈ, ¤ÓÙÂ, Ù¤ÛÛÂÚ·, ·Ù¿ˆ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Î·È ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, ÙÚ›·, ‰‡Ô, ¤Ó·, Î·È Ó· ÛÔ˘ Ô NÙÔÓ T˙fiÓÛÔÓ, ηٿ ÎfiÛÌÔÓ Ô AÔÛÙfiÏ˘ Ô Î·ÊÂÙ˙‹˜, ‰›Ï· ÌÔ˘, Ì ÙÔ ‰ÈÛοÎÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ (Ó·È, ¤ÙÔÈÌÔ), Ó· ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, Ì ÙÔ Ï·ÁÈÔ‰¿ÓÂÈÔ Ì·ÏÏ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ Ù˘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ. M ÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. «ŒÙÔÈÌÔ ÙÔ Î·Ê‰¿ÎÈ». ¶Ò˜ ¤ÙÔÈÌÔ, Ú Ì¿ÚÌ·, ÙÔ Î·Ê‰¿ÎÈ; EÂȉ‹ Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· (ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·, Ì¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· Âı¿ÓÂÈ Ô MËÙÛÔÙ¿Î˘, fiˆ˜ ͤÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ), ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ ·fi ÙÔ Î·Ê¤ ·˘Ùfi ˙Ô˘Ì› Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘ Î·È Ï¤ˆ, Ó·È, ÔÈ PÔ˘Ì¿ÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ¤Ú-

K·Ê¤ «EıÓÈÎfiÓ», ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›·), 210 3310.576

TA A¶A°OPEYMENA 8/11/2007. ™ÙÔÓ Î¿‰Ô, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˘‹Ú¯·Ó:

GREATEST HITS O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È οı ¶¤ÌÙË EDIKA

(2/12, ¢ÈÂıÓ‹˜ H̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜)

O ÛÎÏ¿‚Ô˜ AÏ‚·Ófi˜*

AÊÚfi˜ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ ۯ‰fiÓ ÁÂÌ¿ÙÔ˜

Gel Ì·ÏÏÈÒÓ ÁÈ· extra ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ¿ÙËÌ·

AÔÛÌËÙÈÎfi Û ÛÚ¤È

X˘Ìfi˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¿ÚˆÌ· M·Ófi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ 50 ml ÌÔÚÓÙÔηÊÂÎfiÎÎÈÓÔ˘

MÔ˘Î¿ÏÈ ÓÂÚfi 0,75 ml

∞Ó·Ù‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜

-A§E•AN¢PA - ONTET KY¶PIøTAKH 12 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

E›Ì·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ Ô AÏ‚·Ófi˜ ‹Úı· ·fi ÙË XÂÈÌ¿Ú· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¿˜ Ôχ ÊÙËÓfi˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·

EÁÒ ˙ËÙÔ‡Û· ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ڛ͈ ¤Ó·Ó ÎÚ‡Ô Ì· ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ‹Ú ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ô

«¢ÂÓ ¤¯ˆ ϤÔÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ì ‹ÚÂ Ë Î·ÙËÊfiÚ· ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ı¤Ïˆ Ó· ʇÁˆ ÙÒÚ·!»

M ÊÒÓ·Í ÌÈ· K˘Úȷ΋ οÔÈ· ΢ڛ· PԇϷ ÁÈ· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙË BԇϷ

M ‚¿ÊÙÈÛÂ Î·È XÚÈÛÙÈ·Ófi ÌÔ˘ ÊfiÚÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÎÈ Â›¯Â ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· AÏ‚·Ófi Ù· ‚›ÙÛÈ· Ù˘ Ó· οÓÂÈ

ŒÙÛÈ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ Û˘ÌÌ¿˙„· ÙËÓ Ì¿Ú· Î·È „¤Ì·Ù· ›· ÛÙËÓ Ô˘Ú‹ ˆ˜ ¿ˆ ÁÈ· ÙÛÈÁ¿Ú·

◊Ù·Ó ˆÚ·›· Ì· Ô˘Ú‹ ÎÈ ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· Ó¤Ô˜ ÎÈ ÂÓÒ ÌÂÙÚÔ‡Û· ¤Ó· ÌÔ˘Ú› ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ ¢ı¤ˆ˜:

MÔ˘ ‹Ú ‰ÒÚÔ ÎÈ ¤Ó· Ù˙È Ì· ÙÔ ’¯Â ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÎÈ Â̤ӷ ·’ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈ ÌÔ˘ ›¯Â ‚ÁÂÈ Ô Ì¿Ù˘

PԇϷ ÌÔ˘, ·fi ’‰ˆ ÎÈ ÂÌÚfi˜ ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ı· ÙÔÓ ¯¿ÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂϘ Ó· ÙÚˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÂȘ

«M›Ó ̷˙› ÌÔ˘, AÏ‚·Ó¤» ÌÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ «ı· ’¯ÂȘ ¿ÓÙ· ¤Ó· ηÚÓ¤, Û›ÙÈ, Ê·˝, ÎÚ‚¿ÙÈ»

flÛÔ˘ Ë Ì¿Ú· Û·Ó ÙÚÂÏ‹ Î·È ·Ó·Ì·ÏÏÈ·Ṳ̂ÓË ¤ÁÂÈÚ ے ¤Ó· ÎÔ˘‚ÂÚÏ› Î·È ÌÔ˘ ’ ·ÂÏÈṲ̂ÓË:

◊ÌÔ˘Ó· ÛÎÏ¿‚Ô˜ AÏ‚·Ófi˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ Û’ ¤Ó·Ó Ù¿ÊÔ Ì· ÙÒÚ· Ô˘ ’ÁÈÓ· ηÓfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÌÔ˘ Û Áڿʈ!


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ BÔÚ›Ԣ EÏÏ¿‰Ô˜, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î›ÌÂÓÔ ÂÚ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ fiÏ˘ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. Aη‰ËÌ·˚ÎÔ›, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ·ÓÙÈÚÂÔ˘ÛÈÎÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤Ú·Ó ÙˆÓ TÂÌÒÓ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¿Ú·Á ‰ÂÓ ˘¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ Ì οÔÈ· ·ÏÏÔ‰·‹ ÛÏ·‚È΋˜, ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ‹ ÈÏÏ˘ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ (fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô º›ÏÈÔ˜ Ô B’ (!), ηıÒ˜ Ë OÏ˘ÌÈ¿‰· ‹Ù·Ó ηÏÏÔÓ‹ ·fi ÂΛӷ Ù· ̤ÚË). ¢ÈfiÙÈ ·Ó οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘ Î. M·ÙÛ¿ÎË Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› οÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ó˘ÔÁÚ·ÊfiÓÙˆÓ ÙÔ Ì·ÓÈʤÛÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ÛΛ˙ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ˆ˜ M·Î‰ÔÓ›· (¿ÓÙÂ Î·È Ì ۇÓıÂÙÔ fiÓÔÌ·). ¢ÈfiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÔÏÏ¿ ͤÚÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ.

Î. M¿ÚÈÔ˜ M·ÙÛ¿Î˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·fi ÙËÓ K‡ÚÔ, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. T¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ¢HKO, Î·È ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÛÙfi˜ fiÙ·Ó Î·Ù¤‚·Û ·fi ¤Ó· ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °Ú·ÌÌ‹ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛËÌ·›·. H Ú¿ÍË ÙÔ˘ ıˆڋıËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜ ·ÙÚȈÙÈ΋ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô T¿ÛÛÔ˜ (Ì ‰‡Ô Û›ÁÌ·) ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„·Ó. AÚÁfiÙÂÚ· Ô Î. M·ÙÛ¿Î˘, È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, η٤Ϸ‚Â, ¤ÛÙˆ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈο, ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ AÎÚˆÙËÚ›Ô˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ EÁÁϤ˙Ô˘˜, ÎÚ·Ù‹ıËΠÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ˆ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ê¤ıË ÂχıÂÚÔ˜. H Ú¿ÍË ÙÔ˘ ıˆڋıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÂÍfi¯ˆ˜ ·ÙÚȈÙÈ΋ Î·È Ë Î˘Úȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤ÛÙˆ Ì›· ÌÂÚ›‰· Ù˘, ÙÔ˘ ÂÂʇϷÍ ıÂÚÌfiÙ·ÙË ˘Ô‰Ô¯‹.

O

O Î. M·ÙÛ¿Î˘, ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙ˘Ô˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÎÔÊ·Á›·˜, ˘fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ‚‚·›ˆ˜, ÔϤÌÈÔ˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ AÓ¿Ó, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘, ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ‹, ηχÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ÙÔ˘ ºÙÂÚˆÙÔ‡ ŒÚˆÙÔ˜ Î·È ·Á¿ËÛÂ. £· ›ÙÂ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È; TÔ ˙‹ÙËÌ· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌfiÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ì›· ·ÍÈ·Á¿ËÙË Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â, ‰ÈfiÙÈ Ë ˙ˆ‹

VOICE-X

¶Ï‹ÁÌ· ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ

H ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H Â›Ó·È Ï‹Ú˘ ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ Î·È Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ˆ˜ Â‰Ò ÏËÚÒÓÔÓÙ·È fiÏ·, ¤Ù˘¯Â ÏÔÈfiÓ Ë ÌÔÈÚ·›· ·˘Ù‹ Á˘Ó·›Î· (ÙÔ ÌÔÈÚ·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fi¯È ˆ˜ Ù˘ÔÏÔÁÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Á˘Ó·ÈÎfi˜ ÙÔ˘ MÂÛÔÔϤÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ) Ó· Â›Ó·È ÔÏ›Ù˘ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜. ŒÎÙÔÙÂ Ô Î. M¿ÚÈÔ˜ M·ÙÛ¿Î˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚ϤÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÂÁÎfiÛÌÈ· Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ. ŒÙÛÈ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÏÔÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û (·fi ÙȘ ÛًϘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «™·Ì¿¯» Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ٷϤÓÙÔ Ù˘ ·ÍÈ·Á¿ËÙ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Ê›Ï˘ NÙÔ˘˚ÁÎÔ‡) ˆ˜ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ T¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ EÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ‚¿Ú‚·ÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ TÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜, fiÙÈ Ë E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ê¤ÚÂÙ·È ÚfiÛÙ˘¯· ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, fiÙÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ E˘ÚÒË. A˜ ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ıˆÚÂ›Ù·È ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ T¿ÛÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ K‡ÚÔ˘ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈ14 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, ÒÛÙ ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ Ê›Ï˘ °·ÏÏ›·˜ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. O Î. M·ÙÛ¿Î˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙËÓ 26Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi «ÕÛÙÚ·» Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ·, fiˆ˜ ÙÔ fiÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ EE Ë TÔ˘ÚΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÂÚ› °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ AÚÌÂÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·›· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ MÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘. O Î. M·ÙÛ¿Î˘ ÏÔÈfiÓ ıˆÚ› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È¿ ÓfiÌÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ AÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔ 1915, Ú¿ÁÌ· Ô˘, ηٿ ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÏfiÁÔ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘, fiˆ˜ ÔÈ ÎÂÌ·ÏÈÎÔ› ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó. H Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜

E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î. M¿ÚÈÔ˘ M·ÙÛ¿ÎË, ∫‡ÚÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ‰·ÎÚ‡ˆÓ

Î·È ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô Î. T¿ÛÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ì ‰‡Ô Û›ÁÌ· ¿ÓÙ·), ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ «Ù· ¿ÓÙ· ÚÂÈ» ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. AÚΛ ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi ‚¤ÏÔ˜, Î·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÚ› ÈÂÚÒÓ ‰Èη›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ¿Ó ÂÚ›·ÙÔ, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ÂÚˆÙÔ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ Û‡ÓÔÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‚Ô˘Ó¿ ÔÏfiÎÏËÚ· ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ. TÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ô T¿ÛÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Úfi ¯Ô˘Ó¤ÚÈ) ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î. XÚÈÛÙfiÊÈ·, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ Î·È ÚÒËÓ Û‡ÌÌ·¯fi ÙÔ˘. ¶Èı·Ófiٷٷ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¢HKO ı· ·Ô¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔÌÔÏ‹Û·ÓÙ· ÏfiÁˆ ¤ÚˆÙÔ˜ ÛÙÔ ˘Ú ÙÔ ÂÍÒÙÂÚÔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È Î·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. A˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ë̉·Ô‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ò˜ ÙÒÚ· ı· ÂÍËÁËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· Î·È ı· ÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙ·; TÒÚ· Ô˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ

AÚΛ ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi ‚¤ÏÔ˜, Î·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÚ› ÈÂÚÒÓ ‰Èη›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ¿Ó ÂÚ›·ÙÔ

◊‰Ë ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ «·ÚÂÎÙÚ·¤ÓÙ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ», ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÎfiÌË ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ·ÎÏÔÈ Ù˘ Ë̉·‹˜, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ. E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÛÔÎ Î·È ˆ˜ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÒÚ· ÙÔÓ Î. T¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ (¿ÓÙ· Ì ‰‡Ô Û›ÁÌ·), fiÛÙȘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ÚÔ Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. TÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÒÓ ·ÙÚȈÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÚÔ‰ÔÙÈÎÔ› ÂıÓÈÎÔ› ÌÂÈÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ Ù· «¤È·Û·Ó» ·fi ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Î·È Ù· ÙÛÈÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘ KfiÊÈ AÓ¿Ó ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë Û·ÚÍ ÂÎ Ù˘ Û·ÚÎfi˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡, Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¤Î˘„ ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ Û¿Úη˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÍ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ ÂÎ TÔ˘ÚΛ·˜. ÕÛ¯ÂÙÔ ·ÏÏ¿ Â›Î·ÈÚÔ. MÈ· Ô˘ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi fiÚÔ ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ «Ï·ÌfiÁÈÔ», ÌÈ· Ô˘ ÙfiÙ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· BËÛÈÁfiÙıÔÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÈηÓfi Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù¤ÙÔȘ «·ÊËÚË̤Ó˜» ¤ÓÓÔȘ (Ë Ï¤ÍË «Ï·ÌfiÁÈÔ» ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi, ·fi Ù· ÏÈÌ·Ó›ÛÈ· ÈÛ·ÓÈο). H ·Ú¯·›· ϤÍË – Ô fiÚÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÔ‡ÚÁÔ˜ + ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ··ÙÂÒÓ·˜. H Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ı· ÎÚ·ÙËı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì˘ÛÙÈ΋ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ı¤Ì· ÎÔ˘›˙. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰¤ÔÓ fiˆ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· blogs ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ÏËÚÒÓˆ, Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÚfiÓÈ·, ‰‡Ô Ù·Ì›· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. TÔ ¤Ó· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ·Ù› ›¯· ÙËÓ «·Ù˘¯‹» ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜: TÔ T¯ÓÈÎfi EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Û΋ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· – Ì ÙÔ ·›ı·ÓÔ Û‡ÓıËÌ· «¿·Í Ì˯·ÓÈÎfi˜, ¿ÓÙ· Ì˯·ÓÈÎfi˜». B‚·›ˆ˜, Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Â’ Ô˘‰ÂÓ› fiÙÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙÚ‚ϋ ·˘Ù‹ ÔÙÈ΋...

TÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì (Ì·˜) ·ÂÈÏ›, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ M·ÁÁ›Ó·, fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ «·Ó·ÌfiÚʈÛË» ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: £· ¿Úˆ «Ê˘ÛÈο» ÌfiÓÔ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÊÔ‡ Ù· ‰‡Ô Ù·Ì›· ı· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó Û ¤Ó· Ù·ÌÂ›Ô «ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ», Ì·˙› Î·È Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜), «Ê˘ÛÈο»

're not something they e b to le p eo p t you can't expec

™Ê¿ÏÌ·Ù·, „¤Ì·Ù· Î·È ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂȈ̤ÓË, «Ê˘ÛÈο» Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ – Î·È ·ÊÔ‡ «‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ» ÛÙÔ 10% ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÌÔ˘, ÁÈ· «ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi», ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ «Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜» Û ¿ÏÏ·, «ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο» Ù·Ì›·. T· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ˘ÁÈ‹ Ù·Ì›· (ÂȉÈο ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ) Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ (˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ) ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ηϋ˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. OÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ì ·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. OÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË «¯Ú‹ÛË» (ηıÒ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜») ηٷÛÙÚ·ÙËÁ› ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ Û οı ¤ÓÓÔÈ· ‰Èη›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÎÏÔ‹. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ·‰È˘ Î·È ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. ™Ê¿ÏÌ· (Î·È „¤Ì·) ÚÒÙÔÓ... H ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·

H N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÍÂϤÁË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi: «¢EN ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¢EN ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, ¢EN ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜». H ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙË ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜, ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÌ‰ÒÓÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. EÍ·ÈÚÂÙÈ16 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ο ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜, ÛÊ¿ÏÌ· (Î·È „¤Ì·) ‰Â‡ÙÂÚÔÓ... H «·ÊÂÏ‹˜» Â›ıÂÛË ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË

H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ï‹Ú˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ «·Ó·ÌfiÚʈÛË» ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÁÚ·Ùfi, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ), ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ «ÚÔÙ¿ÛÂȘ» Î·È ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÂÏ¿Ù ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ı· Ù· ‚Úԇ̻. A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÈΛӉ˘Ó˜: AÓÈηÓfiÙËÙ· ‹ ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚË Ù·ÎÙÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÙÔ˘ XfiÙ˙·: O «Ï·Áfi˜» M·ÁÁ›Ó·˜ «Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È» Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· – ÎÈ fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·ÔÛ‡ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿, ı· ·ÈÛı·Óıԇ̠fiÏÔÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔÈ. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·˘Ù‹ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙÔ˘ AÛÙÂÚ›Í: H ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ «‰È·ÏfiÁÔ˘» Ì ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Â›ıÂÛË ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ (Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜», ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· «Î·ı·Ú›ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ», ÒÛÙÂ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›·, Ì ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜ – fiÔ˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› Î·È Ë «ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹». H Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ‹‰Ë Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ (Â›Ó·È ·ÛÙÂ›Ô Ó· ·Ôη-

ÏÂ›Ù·È «ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜» fiÔÈÔ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, 1.500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·), Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ ÂÈΛӉ˘ÓË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. M·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ·ÁÁ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ (·È‰Â›·, ˘Á›·, ·ÔÓÔÌ‹ ‰Èη›Ô˘ – ÂÈÛً̘ ÁÂÓÈÎÒ˜), Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· «··ÍÈÒÓÂÙ·È» fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ‹ ÙÔ˘ «Ï·ÌÔÁÔ-·Ú·ÁÔÓÙ›˙ÂÈÓ». EÈϤÔÓ Ë «ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜» Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο fi,ÙÈ ÈÔ ·¯ı¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Ê¿ÏÌ· (Î·È „¤Ì·) ÙÚ›ÙÔÓ... O Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ «ÚÂÙÈÚ¤»

™· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ «·ÓÙ¿ÚÙ˜» Ù˘ N¢ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙË Ï·˚ΛÛÙÈÎË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ˆ˜ «·ÓÙ›‚·ÚÔ Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË» ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÏËÁÔ‡Ó. K·ÎÒ˜ Î·È ÔÓËÚÒ˜, ηıÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈχÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ «˘„ËÏÒÓ» Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ï›ÁˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ÕÏψÛÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ – ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ (fiˆ˜

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ˆ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ‰È˜ ¢ÚÒ

JENNY HOLZER, VOICE-X

H «ÎÏÔ‹» Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜

Î·È Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜), Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜ (Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜) Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ˆ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ‰È˜ ¢ÚÒ. OÊ›ÏÂÈ Ó· Ù· ‚ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› – ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯·Ú›˙ÂÈ Û „ËÊÔıËڛ˜ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÔÚÔÔÊÂÈϤÙ˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â͛ۈÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ – ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ·Ì›‚ÔÓÙ·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÂÓȯڿ, ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ· Ì ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. MfiÓÔ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. B‚·›ˆ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ŒÓ·˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ (ηıÒ˜ Ë ˙ˆ‹ ÂÈÌË·ÓÂÙ·È), ÛÔ‚·Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, «ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi» Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÚfiˆÚˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ – Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 200 Ù·Ì›ˆÓ, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ‡ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË (fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ AÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ AÚ¯ÒÓ). K·È Ê˘ÛÈο, ¯ˆÚ›˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi. ™Ê¿ÏÌ· (Î·È „¤Ì·) ٤ٷÚÙÔÓ... OÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi

O ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ N٤ȂÈÓÙ X¿Ú‚Â˚, ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ «NÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜: IÛÙÔÚ›· Î·È ·ÚfiÓ» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË), ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË «ÂÈÙ˘¯›·» Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜» ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ıÂÛÌÔ‡, ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ù· ˘ÂÚÎ¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ, ÛÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ «ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜». MÔÓÔ Ô˘ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚfiÓÔÈ·˜, Ì ÙËÓ ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ··Í›ˆÛË, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙȘ ¯·ÚÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ŒÙÛÈ, Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË «·Ó·ÌfiÚʈÛË» Ï·Û¿ÚÂÙ·È ˆ˜ «ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜». ¶ÔÏÏÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ fï˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ) Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ «Ì·ÌԇϷ» Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ – fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ÔÈ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·̷ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ «Â‡Ú˘ıÌÔ» ‰ËÌfiÛÈfi ÙÔ˘˜ (Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜) Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

SMILE ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ AÚ¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ AÚ¯‹˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ·ÈÊÈÓȉȷÛÙÈο ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë Î·ÊÂÙȤڷ fiÛÔ Î·È Ë Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ‹Ù·Ó ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡Û˘ÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ 8Ô˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î·È ·Ê¤ıËÛ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ï‹„Ë ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ¯ÚÈÛÙÔ·Ó·Á›Â˜. MÂÙ¿ ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÚ›· ÌfiÓÈÙÔÚ ‹Ù·Ó Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ EÏÂÔÓfiÚ·˜ MÂϤÙË, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ TÚÔ¯·›·˜, ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÌfiÓÈÙÔÚ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ E§A™ ¤·È˙·Ó ÛÙÔ›¯ËÌ· ÔÓ Ï¿ÈÓ Ì ÙËÓ IÓÙ¤ÏÈÙ˙ÂÓ˜ ™¤Ú‚Ș. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÓÂÎÚfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÙËÏÂÊÒÓÔ˘. H AÚ¯‹ Â¤‚·Ï ÛÙËÓ E§A™ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ. EÓÔ¯ÏË̤ÓË ·Ô ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Â›Û΄Ë, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë AÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÓ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ê¿ÙÛ˜ Î·È Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ·›˙ÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘¤ÚÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. EÈϤÔÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È ˙‹ÙËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Ù·Ú·ÍÈÒÓ, ÂȉÈο fiÛˆÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË. E›Û˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÎÂÊ·ÏÈ¿˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ °ÔÌ·Ú¤·˜ Û ‰È·‰ËÏÒÙÚÈ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ÎÚÈı› ˆ˜ ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· MAT Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. OÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÙË Ê¿ÙÛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÁÂÏ¿ÓÂ, Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, Á˘·ÏÈ¿, Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ï·ÛÙÈο ÔÙËÚ¿ÎÈ· ηʤ Î·È ¿ÏÏ· ̤۷ ·fiÎÚ˘„˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜. ●

18 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÏËÌÌÂÏ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ¿Ï˘ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. H ÈÛÙÔÚÈÔÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Ù·ÍÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë ÏËı˘ÛÌȷ΋ Û‡ÓıÂÛË, Ë ·È‰Â›· Î·È ÔÈ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Â¤‚·Ï·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ «ÈÛ¯Ó‹» ‹ ·‰‡Ó·ÙË ÎÚ·ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, ÊÔÚ›˜ ˘„ËÏÒÓ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‹ ¤ÂÛ·Ó ËÚˆÈο Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜, ÛÙÔÓ KÔÚ·‹, ÛÙÔÓ K·Ô‰›ÛÙÚÈ· ‹ ÛÙÔÓ PÔ˝‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙÔ‡Û ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïÓ: «¶Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ÙÂı› ÂȘ ÓfiÌÔ˜ ÂÚ› ÙËÚ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÓfiÌˆÓ ÂÓ EÏÏ¿‰È». ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÓÙ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤‚·ÈÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË. O‡ÙÂ Ë ÌfiÓÈÌË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô‡ÙÂ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ô‡ÙÂ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ EE Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·‰›¯ıËÛ·Ó Èηӿ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û οÔÈ· Ù¿ÍË. ŒÙÛÈ Êı¿Û·Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô‰˘ÓËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ηıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ·ÏÏ¿ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È. A˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ ˆ˜ ‰È¿ Ì·Á›·˜ ‹ ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜, ‹ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Î·È Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ Úˆ› Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ˘Ô„È¿˙ÂÛÙ ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› !!! «™ÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿», «ÙÔ fiÏÔÓ» Û‡ÛÙËÌ· ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ·Ú·Ï‡ÛÂÈ. M‹ˆ˜ ı· ‚Úԇ̠„ˆÌ› ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ; Ÿ¯È. OÈ ÂÓ‰Âϯ›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÚÙÔÔÈ›·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ŸÛ· „ˆÌ¿ÎÈ· ‹Ù·Ó «Î·ı·Ú¿» Î·È Ù¤ıËÎ·Ó Û «Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·» ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·Ú·Ù˘ÈÒÓ ÙÔ˘ KB™ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. T¤ÏÔ˜, Ù· fiÔÈ· ‰È·Ûˆı¤ÓÙ· Î·È ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‚ÚÒÛÈÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ÚÙÂÚÈο ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÒÏËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹, „ˆÌ› ÁÈÔÎ! M‹ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜; Ÿ¯È. ™’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ù·Í› ı· ›¯Â ··ÁÔÚ¢ı› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. T· IX ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· Ù· ›¯·Ó ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ› Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜ ˆ˜ ·Ú·Ófï˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·. OÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÏÔÈfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ fiÛÈÌÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÂÌÔÚ›· η˘Û›ÌˆÓ, ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙˆÓ super markets Î·È ÏÔÈÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÛÙ›·Û˘, ‹ ÂÚ›Ô˘ ÙÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ, ÎÚ¿وÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

H

E›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÔÎ. K¿ÙÈ Û·Ó ¯ÔÏÈÁÔ˘-

TÔ ÛÔÎ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ TÔ˘ NIKOY AP™ENH

ÓÙÈ·Ó‹ Ù·ÈÓ›· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˆ¯ÚÈÔ‡Û·Ó Ô KÈÓÁÎ KÔÓÁÎ, ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Â͈Á‹ÈÓˆÓ. ŸÛÔ ı· ÂÚÓ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ› Ë Ì¤Ú·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ıÚ›ÏÂÚ. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¿ÌÂÛË ·’ ¿ÎÚÔ˘ ÂȘ ¿ÎÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÙ‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ. H XÈÚÔ̷ۛ ϤÔÓ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. £· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ, Ë ÂχıÂÚË Ú›„Ë Ì·˙ÒÓ Î·È Ë Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ı· ÓÈÁԇ̠ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ º¶A Î·È ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. E›Ó·È ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· fiϘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. H ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ı· Ï‹ÍÂÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ fiÏˆÓ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· ‰È·Ê·Ó›˜. MÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È ÙÚˆÎÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·fi ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÔÙÒÓ «ÌfiÌ·». H ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ì·˜ ı· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ȉȷ›ÙÂÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. H ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ Î·È „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ «¯ÔÌ›ÛÙ˜» Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ÕÌÂÛ· Â›Û˘ ı· ÏËÁÔ‡Ó Î·›ÚÈÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. T· ÌÈÛ¿ ÏÔ›· ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. T· ÌÈÛ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ Â·Ú¯È·Î¿ Î·È ÓËÛȈÙÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. OÈ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÔÚıÒÛÂˆÓ Û˘ÚÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌÒÓ. H ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ı· ‰È·ÎÔ›, fiÛÔ ı· ··ÈÙËı› ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ, Ù˘ Û‹Ì·ÓÛ˘, ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘. OÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È ·ÎfiÌ· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ı· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ

H ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜, ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ. A·ÈÙ› AÚÂÙ‹ Î·È TfiÏÌË.

ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜. H Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË, ÙfiÛÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. O ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ‚·ÚÈ¿ Ì·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. TÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. £· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¿Ú·Á ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘; ¶fiÛ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ «Ù·ÌÏfi» Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘; H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Ù¤ÚÌ· ÔÈ ÓÔı›˜, ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ›, ÔÈ ÚÔÛٷۛ˜, Ù· «Ì¤Û·», Ù· ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿ Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹) Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·, Ì›˙˜, οı ÏÔÁ‹˜ Ï·‰ÒÌ·Ù· Î·È Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È) ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. O ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ˘ÔÛÙ› ηٷÛÙÚÔÊ‹, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË «·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘», ı· ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÏËÁ̤ӷ Î·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ‰ÂÓ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÂÚÁ·Û›· (ÎÔÈÓÒ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË) ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, ‚˘ÚÛԉ„›·, Ï·ÙÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. EΉÔÙÈο, ηٷÛ΢·ÛÙÈο Î·È Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ Î·È ‰¤Ô˜. OÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ‚Ï¿ÙÔÓÙ·È ÈÛÔÌÂÚÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜: ·) ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ (·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ) ‚) ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ (ÌÂÙ·Ô›ËÛË) Á) ÙÚÈÙÔÁÂÓ›˜ (·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ) Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. K¿ı ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ı· ÓÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. EıÈÛÌÔ› Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ ÁÂÓÂÒÓ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Â‡ÎÔÏ·. O «ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‹ıÂÈ·» ¤ÏÂÁÂ Ô §¤ÓÈÓ. A˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙȘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜. H ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜, ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ. A·ÈÙ› AÚÂÙ‹ Î·È TfiÏÌË. ¢ÈfiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·‰ÈΛ· Î·È Î·Ó›˜ Ì· ηÓ›˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û’ ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜. EÂȉ‹ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ú·ÎÙÈο ¤ÙÔÈÌÔÈ, ηχÙÂÚ· ı· ¤ÏÂÁ· Ó· Ì·˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ «ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ» ‹ Ô «AÚÌ·Á‰‰ÒÓ» ·Ú¿ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. AÏÏÈÒ˜, ·˜ ‚Úԇ̠ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÚfiÙ·, Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ÂΛÓË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ô‰ËÌ‹Û·ÓÙÔ˜ ŒÏÏËÓ· ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ¶. KÔÓ‰‡ÏË: «™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÔÌ›·». ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


¶√§πΔπ∫∏

EPM¶I§ - BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î, NԤ̂ÚÈÔ˜ ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÌÔ˘ ÛÙÔ BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î. TfiÙÂ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ ÈÚ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ›¯· ¿ÂÈ Ô‰ÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·. ¶¤Ù·Í· ̤¯ÚÈ ÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË Î·È ·fi ÂΛ ÛÙËÓ O˘ÚÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ BfiÚÂÈÔ˘ IÚ¿Ó. K·È ÌÂÙ¿, Ì ¤Ó· ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ KÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ M·ÛÔ‡Ù M·Ú˙·Ó› ¤ÊÙ·Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ X·Ù˙ÈÔÌÚ¿Ó, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ·fi ÙÔ ÈÚ·ÎÈÓfi KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó. TÒÚ·, ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ X·Ù˙ÈÔÌÚ¿Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÈÚ·ÎÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ·ÓËÏÂÒ˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi. TÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ, Û·Ó Ù›¯Ë, ˘„ÒÓÔÓÙ·È Î·È ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙÔ˘ IÚ¿Î: A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ÔÚÔÛÂÈÚ¿ K·ÓÙ›Ï, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ·fi ÙÔ IÚ¿Î, ÙÔ IÚ¿Ó ·fi ÙÔ IÚ¿Î Î·È ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ·fi ÙÔ IÚ¿Ó. M ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ÔÈ KÔ‡Ú‰ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÂÓÒÓÂÈ ·ÓÙ› Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó (PKK) Î·È ÙˆÓ «ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ» ÙÔ˘, Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó». TÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó», Ô˘ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô οı ÊÙˆ¯fiÛÈÙÔ˘. O «ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ‚f ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÈÚ·ÎÈÓÔ‡ KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ‡Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi Ù· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙȘ fiÏÂȘ. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô EÓÙÔ˘¿Ú Z¿˙È, ÌÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËΠ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ EÚÌ›Ï, ÙËÓ AÓÎ¿Ô˘·: «K¿ÔÈ· ̤ڷ Ô˘ ¤„·¯Ó· ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁΠ›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ó· Opel Ô˘ ¤ÎÏÂÈÓÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ. ¶‹Á· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ Opel ÁÈ· Ó· ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ Ó· οÓÂÈ Ï›ÁÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ηٿϷ‚· fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ÎÔ˘Ú‰Èο. ◊Ù·Ó ÕÚ·‚·˜. MÂÙ¿ ÚfiÛÂÍ· ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÙÔ˘. OÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó “ηıÈṲ̂Ó˜”. TÔÓ “¤‰ˆÛ·” ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤È·Û·Ó, ‚Ú‹Î·Ó 4 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÎÚËÎÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÎÂÙ·ÚÈṲ̂ӷ Û ‚·Ï›ÙÛ˜». ™ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË

O £ANATO™ ™OY ¶AEI ¶O§Y TÔ˘ TA™OY TE§§O°§OY EÈ̤ÏÂÈ·: AP°YPø M¶OZøNH 20 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ EÚÌ›Ï ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎÔ›. TÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 16 ¿ÙÔÌ·. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ‰È¿ÙÚËÙÔÈ ·fi Ù· ηÚÊÈ¿ Ô˘ ›¯Â Ë ÁfïÛË, ÙÔ ˆÛÙÈÎfi ·̷ ÍÂ¤Ú·Û ‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÔ›¯Ô Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ϤÔÓ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ IÚ¿Î, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. MfiÏȘ Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‚fiÌ‚·. ŸÙ·Ó ÂÎÚ·Á› Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· «ÎÔÌÌ¿ÙÈ·» ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ŒÂÈÙ· ÛÎÔ˘›˙Ô˘Ó Ù· ·Ôη˝‰È· Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ «ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË» ·fi ÎfiÛÌÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÚËÍË Î·È Â›¯·Ó ÛÎÔÙˆı› Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ‰Âο‰Â˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. AÓ˘Ô„›·ÛÙÔÈ; Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¢ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Î·Ó¤Ó·Ó ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ IÚ¿Î, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ˘·ÚÍȷΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜. A˘Ù¿ Â›Ó·È ‰Èο Ì·˜ ı¤Ì·Ù·, «‰˘ÙÈο». «Œ¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ôχ ·Ï¿ Ó· ˙ԇ̠¤ÙÛÈ, Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. AÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ‚Áԇ̠¤Íˆ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ¤ÎÚËÍË Î·È ı· ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÁÈ· Ì·˜» ϤÂÈ Ë N›Û· X·ÚÔ‡ÓÈ, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙË B·Á‰¿ÙË Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÚÂÈÔ IÚ¿Î ÁÈ· ¤Ó·... ÛÂÌÈ-

Ó¿ÚÈÔ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. K·È Ë O˘¿Ê· X·Ì›ÓÙ NÙÚÔ‡ÚÈ ·fi ÙÔ KÈÚÎÔ‡Î, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ KÈÚÎԇΠÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË B·Á‰¿ÙË, ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÁÈ·Ù› ÛÙË B·Á‰¿ÙË», ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «fiÏÔÈ ı· Âı¿ÓÔ˘Ì οÔÙÂ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÈ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ·fi ÂΛӘ ÛÙÔ ÓfiÙÔ». ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ú·‰Â¯ıÔ‡ÌÂ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ IÚ¿Î ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. OÈ ÓÂÎÚÔ› Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Âο‰Â˜ Î·È fi¯È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οı ̤ڷ. OÈ ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ «ÔÌÔÈÔÁÂÓ›˜» ÂÚÈÔ¯¤˜ ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÙÔ IÚ¿Î ÔÏfiÎÏËÚÔ: AÏÏÔ‡ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ˘Ó›Ù˜, ·ÏÏÔ‡ ÔÈ Ûț٘ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÔÈ KÔ‡Ú‰ÔÈ. ™ÙÔ KÈÚÎԇΠ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘Ú‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÙÔ˘ÚÎ̤ÓÈÎË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ «¿ÏÏÔÈ» ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ «¿Ïψӻ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Û ˘‡ı˘Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ KÈÚÎÔ‡Î Â›Ó·È KÔ‡Ú‰ÔÈ. MfiÓÔ Ô M·Ó¿· AÏ OÌ¤ÈÓÙÈ ÛÙË «‚fiÚÂÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ» Â›Ó·È ÕÚ·‚·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· «ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿» ·fi ÙÔ ·Ï·Èfi ηıÂÛÙÒ˜. Afi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô AÏ OÌ¤ÈÓÙÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. EÂȉ‹ Ô AÏ OÌ¤ÈÓÙÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÈÚ·ÎÈÓfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· «‰ÒÛÂÈ» ÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Û ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ ÙÔ˘ KÈÚÎԇΠÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó «ÔΤȻ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ «ÂÙÚÂÏ·›Ô˘» ‹Ù·Ó fiÏÔÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ «ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔÈ»: O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ KÈÚÎԇΠAÌÓÙÔ‡Ï P·¯Ì¿Ó º·Ù¿¯ ¤¯ÂÈ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙÚÂȘ ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜, Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ KÈÚÎԇΠAÊÚ¿Ì Z¿˙È ·fi Ì›· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ T·¯›Ú T˙·Ì¿Ï ·fi Ì›· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ·, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ‚Ô˘Ï‹˜ KÂÌ¿Ï KÈÚÎÔ‡ÎÈ ·fi ‰‡Ô, Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. «T· ‚¿˙ÂȘ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ·˘Ù¿» ϤÂÈ, fi¯È ¯ˆÚ›˜ Û·ÚηÛÌfi, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÕÚÈ X¿ÚÛÈÓ, «·Ó ˙‹ÛÂȘ ÙÂÏÈο». O X¿ÚÛÈÓ ‹Úı ·fi ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÈÚ·ÎÈÓÔ‡ KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó, ÙËÓ «A‚¤Ó·» Î·È ·fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ M·Ú˙·Ó› (ËÁ¤ÙË ÙˆÓ KÔ‡Ú‰ˆÓ ÙÔ˘ BfiÚÂÈÔ˘ IÚ¿Î) Î·È T·Ï·Ì·Ó› (KÔ‡Ú‰Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ IÚ¿Î) ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ... Ï·fi ÙÔ˘˜. -¢Â ÊÔ‚¿Û·È; ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· -TÔ Ôχ Ôχ Ó· Ì ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó, ··ÓÙ¿ „‡¯Ú·ÈÌ·, ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·. EÁÒ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ‰ˆ; ∞ T· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· Ù· «‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙˆÓ KÔ‡Ú‰ˆÓ» Î·È ÙÔ «¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ KÈÚÎԇλ ı· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «N¤oÈ º·Î¤ÏoÈ» ÛÙȘ 4/12, ÛÙȘ 23.00 ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™KA´.


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

T√ ™∏ª∂π√ G Δ∏™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ (ª∂ƒ√™ 1Ô)

O

È Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Î·Ù·ÓfiËÙË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·fi ÂΛӘ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÂÏÒ˜ ¿Û¯ÂÙÔ ¯Ú‹ÛÙË (fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ¯Ú‹ÛÙË). A¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ì·ÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¿Ì˘Ó˜ – ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÂÌÂÈÚÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˙‡ԢÓ. K·È ηıÒ˜ ˆ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·‰È·¤Ú·ÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛˆÚÔ‡ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì·ÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‰Â‰Ô̤ÓË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔÈ Ì‡ıÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ò˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜, Ô˘ ÙÔÏÌÒ Ó· ˆ ˆ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô G Î·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÔÚÁ·ÛÌfi. AÓ ÎÈ Ë Î¿ÛÙ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔ-·Ú¯ÈÌ·Ó‰ÚÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›·

·Ó‹ÎÂÈ Ô Techie ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÎÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Á·Ì›· (ıÂfi˜ Ê˘Ï¿ÍÂÈ), ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û·˜ Ï˘ËıÒ Î·È Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ó· ·Ú·Ï›„ˆ ÂΛӷ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô G.

™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ, ÔÈ Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‚·ÛÈο Û Ni-Mh Î·È Û Liion. TȘ ÚÒÙ˜ (ÓÈÎÂÏ›Ô˘ - ÈfiÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘) ÙȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (AA Î·È AAA) Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÏηÏÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜. OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÏÈı›Ô˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÂÏ·ÊÚȤ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÂ Û˘Û·˜ fiˆ˜ ÎÈÓËÙ¿, Ï¿ÙÔ, οÌÂÚ˜ Î.Ï. K¿ı هÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ¯Ô‡ÁÈ·, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ËÌÈο, ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÎÚ‡Ô. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÍÂÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· (·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È) fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô. ŒÙÛÈ, ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÈÙfiÁ·ÙÔÈ (ı· Ï˘ËıÒ ÙË ıËÏ˘Î‹ „˘¯‹ Ô˘ ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘). AÏ¿, ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ï›ÁË ˙ˆ‹ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈ-

Ô‡ ‹ ÂÓfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ Ôχ ˙¤ÛÙË, Ô˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °ÂÓÈο, ÛÙȘ Á‹ÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 25 ‚·ıÌÔ‡˜. º˘ÛÈο ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË, ·ÏÏ¿ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î·Îfi fiÓÔÌ· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙˆÓ Ï¿ÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ È‰·ÓÈ΋. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Á·¿Ù fiÛÔ ı¤ÏÂÙ ÙÔ ÊÔÚËÙfi Û·˜ Î·È Ó· ÎÔÈÌ¿ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û·˜ ÙÔ ··ÁÔÚ‡ۈ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Û¿ÚÎÈÓÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Û·˜, ÌËÓ ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÂÙ ÛÙÔ ¿ψ̷ Â¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ Ó· ˙‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘. M¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ı¤Ïˆ Ó· ÙÛÂοÚÂÙ ÙȘ Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Û˘Û΢¤˜ Û·˜ Î·È Ó· ‰Â›Ù ÔȘ Â›Ó·È Ni-Mh Î·È ÔȘ Li-ion, ÁÈ·Ù› Ô ¿ÏÏÔ˜ techie ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÁÈ· οı هÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ●

CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

 «N∂√ ¢π¶√ƒΔ√» «OÈÓÔˆÏ›ÔÓ», ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚÔ

Ô˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¤Ì·ı ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ Ì›Ú·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ «MÂÙ˜» ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ AÚ‰ËÙÔ‡, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ IÏÈÛÛÔ‡ (ÙÒÚ· B·ÛÈϤˆ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘), ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô‰fi M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘. Ÿˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ (.¯. «MÔ˘Û›Ի), ÙÔ ÙÔfiÛËÌÔ ¤ÁÈÓ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ (Î·È ÛΈÙÈÎfiÙÂÚÔ) «¶·ÓÙÚÂÌÂÓ¿‰Èη», Î·È ÔÓÔÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ™Ù·‰›Ô˘ - AÚ‰ËÙÔ‡ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ - YÌËÙÙÔ‡ - A’ NÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ. H ÌÈÚ·Ú›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ú¿ÎÌ·ÛÂ, ¤ÁÈÓ ËÌÈÁ·ÌËÛÙÚÒÓ·˜ Ì «ÛÂ·Ú¤» Î·È Î·Ù‰·Ê›ÛÙËΠͯ·Ṳ̂ÓË ÙÔ ’50.

Ï·˚Îfi Ì·Á·˙› Ù˘ fiÏ˘, ·’ fiÛ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Í¤Úˆ ÂÁÒ (ʈÙfi). ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È £Â¿ÙÚÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ù˘ B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜. YfiÁÂÈÔ, ÁˆÓ›·, ‰‡Ô ›ÛÔ‰ÔÈ, ‰ÈfiÏÔ˘ Ù·Ì¤Ï˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔÓ «O‰ËÁfi» ÙÔ˘ IÁÁϤÛË ÙÔ˘ 1911. KÚ·ÛÔ‚¿ÚÂÏ·, „¿ıÈÓ˜ ηڤÎϘ, ÙÚ·¤˙È· Ì Ϸ‰fiÎÔÏÏ· (Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜), ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô˘ ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË Î¿ıÔÓÙ·È Ì·˙› (ÂÓ›ÔÙ ‚¿˙Ô˘ÓÂ Î·È ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÛÙË Ì¤ÛË), ·Ú¯·›Ô˜ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˜ ÓÂÚÔ¯‡Ù˘. ŸÛÚÈ·, ˘ÂÚ-Û·Ï¿Ù˜, ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ·, ‰È¿ÊÔÚ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ¶ÔÙ¤ Ì›Ú·. OÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Ú¤ÎÙ˘ ·ÚÈÔ˜ M‹ÙÛÔ˜ ÂÎ K·Ú˘ÛÙ›·˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ô ˆÎ‡Ô˘˜ AÓ¤ÛÙ˘, ·›˙ÂÈ (Û˘Ó‹ıˆ˜) ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ô ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ™¿ÚÙ·ÎÔ˜/AϤͷӉÚÔ˜. 12.00 - 18.00 ÏËÓ K˘Úȷ΋˜. K·ÏˆÛÔÚ›Û·Ù ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔ˘.  «¶∂ƒ™∂¶√§π™» ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ Î¿Ó·Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ‰ÂÓ

Â›Ó·È fiÙÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÙfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÍ ¿ÏÏÔ Ú¿Ì·, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÈÏÌ Ù˘ M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·›, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi. BϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ, ı· ηٷϿ‚ÂÙ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔ ÛÙ›¯Ô «EÏ¢ıÂÚ›· ·Ó¿ËÚË ¿ÏÈ Û¿˜ Ù¿˙Ô˘Ó» (Mȯ¿Ï˘ K·ÙÛ·Úfi˜). EȉÈο ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· ›۷ÛÙ Á˘Ó·›Î·.  EVEREST ∫∞π Δƒ√§∂´ M ٷ ÚÒÙ· ÎÚ‡·, ÔÏÏÔ› ·fi

ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Everest. KÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ Û·Î ‚Ô˘·ÁÈ¿˙, ۷Λ‰È· Î·È Û·ÎԇϘ, ›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηʤ, ηÓ›˙Ô˘ÓÂ, ‰È·-

22 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

 K√ªªøΔ∏ƒπ∞ TÈ ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο; ™¯Â‰fiÓ Î¿ı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, Û οı ·ıËÓ·˚΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ¤¯ÂÈ ÎÈ ·fi ¤Ó·. Ÿˆ˜ ¿ÓÂ, ı· ¿ÚÔ˘Ó ʷϿÁÁÈ ¤‚Á˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚ›ÙÂÚ·.  ™Δ∞£ª√™ «E§∞πø¡∞™» MÂÙÚfi, ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹. TËÓ ÚÒÙË

‚¿˙Ô˘Ó Athens Voice, ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘ÓÂ Î·È ÍËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηڤÎϘ ÌÈÛÔÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. MÂÚÈÎÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fiÏË Ó‡¯Ù· ÙÔ ·‰È¿ÎÔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ «¶·Ù‹ÛÈ· - B‡ÚˆÓ·˜». «¢Â ÊÔ‚¿Û·È ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜;», ÚˆÙ¿ˆ οÔÈÔÓ. «M·, ¤¯ˆ οÚÙ· ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ», ÌÔ˘ ϤÂÈ. «38 ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ‰›Óˆ. K·È ÙË Ì¤Ú· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ˆ. •¤ÚÂȘ fiÛÔ ¤Ú· ÊÙ¿Óˆ; A˘Ù‹ ›Ӓ Ë ‰È·ÛΤ‰·Û‹ ÌÔ˘».  °π∞Δπ Δ√ §∂¡∂ ∂Δ™π... Δ√ M∂Δ™ TÔ MÂÙ˜, ·ÏÛ·ÙÈ΋ fiÏË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· °·ÏÏ›·˜-°ÂÚÌ·Ó›·˜, ‹Ù·Ó ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ˆ˜ ı¤·ÙÚÔ ÔϤ̈Ó. ŒÙÛÈ ÔÓfiÌ·Û ̛· ·fi ÙȘ Í·ÎÔ˘ÛÙ¤˜ ÌÈڷڛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Ô ºÈÍ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜

ÊÔÚ¿ ËÁ·›ÓÙ ÚÔ˜ Ô‰Ô‡˜ M·ÚÎfiÓÈ, AÓÙÈÁfiÓ˘, KÚ¤ÔÓÙÔ˜, ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜: Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙfiÔÈ ·ÓÔȯÙÔ›, ÁË‰¿ÎÈ·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÙË̤ӷ Î·È ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÊÔ›ÓÈΘ, Û›ÙÈ· Ì ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ÚÈ¿ ·fi ÛfiÌ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ô Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ¶Ï¿ÙˆÓ·. TË ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ÎÈÓËı›Ù ÚÔ˜ BÔÙ·ÓÈÎfi, Ô‰Ô‡˜ OÚʤˆ˜, AÁ›Ô˘ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, AÁ›·˜ ÕÓÓ˘: Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·˘Ï¤˜ Ì ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜, ÌÔÛÙ¿ÓÈ·, ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ· ۯ‰fiÓ È‰ÈˆÙÈο, Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Û ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘˜, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ʈÙȤ˜. ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ, ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. BÈ·ÛÙ›Ù fï˜, fiÏ· ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ●


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


Δ∂á∏

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Jan Fabre. H A.V. Ì›ÏËÛ ‹‰Ë Ì·˙› ÙÔ˘...

«AÈÌÔÚÚ·ÁÒ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °IøTA AP°YPO¶OY§OY

E

© MALOU SWINNEN

Í›ÛÔ˘ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ performances, Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô Jan Fabre ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “I am mistake”, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› A.¢. Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ’78 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™ËÌ›ˆÛ ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌË ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ ı· οÓÂÈ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. AÓ¿ÌÂÛ· Û fiÏ· Ù· ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, οÓÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘.

24 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¶Ò˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “I am mistake”; TÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„·, ÙÔ 1988. ™Ù· 80s Ë Ìfi‰· ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, fiÏ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ Ù˘ Î·È ·˘Ùfi ÂÈÛΛ·Û ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ¶ÚÔÛˆÈο ÌÈÛÒ ÙË Ìfi‰·, ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ù· Ó¤· Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È fi¯È Ì οÙÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. Œ‚ÏÂ· ÏÔÈfiÓ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fiÏ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È «Ù˘ Ìfi‰·˜». K·È ÙfiÙ ¤ÁÚ·„· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ “I am mistake”. O Û˘Óı¤Ù˘ (PÈÌ BfiÏÊÁηÓÁÎ) ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ ӷ ÙÔ ·Ó‚¿ÛÔ˘ÌÂ. EÁÒ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó·, ıˆÚÒ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó Ôχ ÂËṲ́ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÁÚ·Ê·. TÒÚ· È· ¤¯ˆ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹,

¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. TÈ Â›‰Ô˘˜ ΛÌÂÓÔ ı· ϤÁ·Ù fiÙÈ Â›Ó·È; E›Ó·È ¤Ó· Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ηÓ›˙ÂÈ Ôχ –ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜– Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Âı·›ÓÂÈ Ì ٷ ÏfiÁÈ·: «E›Ì·È ÈÛÙfi˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÛÎÔÙÒÓÂÈ». T· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. E›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·ÓÈʤÛÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÛÒÌ·, ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οӈ ı¤·ÙÚÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

Ì·, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. °È· ̤ӷ, fiÏ· Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ‚ÚfiÌÈÎÔ ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi Û ·˘Ù¿. T· Ô‡Ú·, fiˆ˜ Î·È Ù· ‰¿ÎÚ˘· ‹ Ô È‰ÚÒÙ·˜, Â›Ó·È Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜. K·Ù¿ÁÔÌ·È Â›Û˘ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏfi Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ Ô˘ ηÙÔ˘Ú¿ÂÈ, ÙÔ “Manneken Pis”. TÔ ‚Ú›ÛΈ ¤ÚÁÔ ÔÈËÙÈÎfi Î·È ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈÎfi. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ı˘Û›·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Û·˜; M ٷ ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ‰Â›¯Óˆ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. ™·Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ fiÙÈ Î¿ı ¤ÚÁÔ Ô˘ οӈ Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘. AÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ı˘Û›·˜. AÈÌÔÚÚ·ÁÒ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ı˘Û›·˜ Û ·˘Ùfi. Zˆ ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔ˘. KÔÈÓˆÓÈο Â›Ì·È Ï›ÁÔ ·ÒÓ, ÁÈ·Ù› ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔ˘ Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ı˘ÛÈ¿˙ˆ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ·˘Ù‹Ó.

¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË; XÔÚfi ‹ ı¤·ÙÚÔ; ø˜ ¤Ó· ‰ÔÌË̤ÓÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ËıÔÔÈfi Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›·. TÔ Êˆ˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ïo ÚfiÏÔ Î·È ¤¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û INFO: , concert halls Î·È fi¯È Û ı¤·ÙÚ·. Ô ˘ Û ÈÎ ‹ ˜ Ú · Á Ô M ηÏË, 210 ¤ M Î °È’ ·˘Ùfi ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ˆ˜ ›·˜ & Kfi .00, B·Û. ™ÔÊ 9/11, 21 2 Ì›· ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÛÙË ÏÂÙÔ̤Ș Ù Û , 3 3 ٤ .3 Ì 2 Ì 8 ˘ 72 6, 10. ™ 1 ÚÂÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. , 0 3 , 3 · ,4 Ì Î È ÔÈ

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙ·Ó ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ ‹ ÂÎÙÂϛ٠̛· performance; °È· ̤ӷ Ë ›ÁΠú 60 ÙÂÓ ‚·Ó M Ù˘ ÔÌ¿˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Â›Ó·È ÛΤ„Ë Î·È Ó ›Ï X Ë Ó ¯Ô˘ Â˘Ù¤˜ › Î·È ¯ÔÚ ÁÚ·Ê‹. E›Ó·È Û·Ó ÌÈ· ·ÓÒ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Û·˜ ı· ‰Ô‡Ì 40 . re b a F ËıÔÔÈÔ n 210 bleyn/Ja ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›·. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÂÚ›Ô˘ body liquid drawings. ‰·˜ Trou ¿‰Ô˜ 3, æ˘ÚÚ‹, . ÏÏ : 3 0 /1 1 A.¢., ¶· Á Î · ›Ó È· ÙÈ ¯·ÚÙ› Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Ì ٷ E . 5 8 3 2 2 8 .7 9/1. ¯·Ï›. ŸÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿. ۈ̷ÙÈο ˘ÁÚ¿; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰ÂȘ M¤¯ÚÈ 1 ™Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ·›ı·ÓË ‰È¿Ûٷ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ÛË, ¤Ó· ¯ÒÚÔ. ŸÙ·Ó οÓÂȘ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË. •ÂΛÓËÛ· Ó· οӈ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ·›Ì· ÙÔ ’78, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙȘ BÚ˘- performance ÓÈÒıÂȘ ¢¿ÏˆÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ͤÏϘ Î·È Â›‰· Ì›· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ masters Ù˘ ·fi Ô‡ Ó· ÎÚ·ÙËı›˜. E›Ó·È Û·Ó ÌÈ· ÈÂÚÔÙÂÏÂ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÏËÁ¤˜ Î·È ÙË Ì·ÛÙ›- ÛÙ›·, ۈ̷ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ÙÔ˘ Ó· Â›Û·È ÁˆÛË. TfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ terra icognita (¿ÁÓˆÛÙË ÁË). M·ı·›Óˆ ÙÔ Î·Ê¤ ¯ÚÒÌ·, ıÚ˘ÌÌ¿ÙÈ˙·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ùfi. K·È ÌÂÙ¿ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ‰È‰¿ÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙ· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ÎfiηϷ, ͈ ÛÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÌÔ˘. ÂÓÒ ÙÔ ·›Ì· ‹Ù·Ó ·ÚfiÓ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ̤۷ ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÏËÁ¤˜. OfiÙ ‰ÂÓ Â›- ¶Â›Ù ̷˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙÂ Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. E›Ó·È ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜, ÁÈ· ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ™ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ηٿ οÔÈ· ¤ÓÓÔÈ·. A˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÊÙÈ·- ¤ÓÙ Ӥ· ¤ÚÁ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÍ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó “My body, my blood, my ıÂÛË Ô˘ ı· ηχÙÂÈ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÒÚÔ˘˜, ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ masters Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÙË landscape”. Û¯¤ÛË ÙˆÓ OÏÏ·Ó‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ˙ˆTÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ „¿¯ÓÂÙ ̤۷ ·fi Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·- ÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ Ì ٷ ¤ÚÙÔ˜; TÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÔ˘ ı¤Ì· Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Á· ÌÔ˘. TÔ project ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÛÙËÓ ¤Î- ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. £· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ÔÈ· ¤ÚÁ· ı· ıÂÛ‹ ÌÔ˘ ı· ‰Â›Íˆ ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ Ì Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¤ÚÁ· ÌÔ˘. ·›Ì·, Û¤ÚÌ·, ‰¿ÎÚ˘· Î·È Ô‡Ú·. ™Ù· ‰¿ÎÚ˘· ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› A.¢. ˘¿Ú¯ÂÈ „¿¯Óˆ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜: ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¿ÎÚ˘· ÎÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÏ˘Ùfi, Ô˘ ı· ‰Â›Íˆ Û ·˘ÔÚÁ‹˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ‰¿ÎÚ˘· fiÓÔ˘, Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ ÛÙȘ 9 AÚÈÏ›Ô˘. ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰¿ÎÚ˘·. ™·Ó Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Ì›· „˘¯‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ù· ›¯ÓË Ù˘. 濯ӈ ÙËÓ ÙÔÔ- ¶Â›Ù ̷˜ fi,ÙÈ ÈÔ ÔÈËÙÈÎfi ·ÎÔ‡Û·Ù ‹ ›‰·Ù ÙÔÓ ÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ › ¯ı˜ ‚Ú¿ÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÊÂÙËڛ˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÛΤÊÙÔ- ‰˘ Ë Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘. MÈÏÔ‡Û·Ì ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì·È ÙÔ ·›Ì·, ‚Ϥˆ fiϘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ –οÔÈÔ˜ ‰ÈÎfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘: ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÈ ÂÁÒ ¤¯·Û· ¤ÚÛÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ô›ËÛË, ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. ™ÙÔ ÌÔ˘ Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘– Î·È ÂΛÛ¤ÚÌ· ‚Ϥˆ Ì›· Â·Ó¿ÏË„Ë. Y¿Ú¯ÂÈ ¤- ÓË Â›Â: «H ˙ˆ‹ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·ÎÚ‡˜ ·Ó·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒ- Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜». ∞


∞¶√ Δ∏ ™∂πƒ∞ “MY BODY, MY BLOOD, MY LANDSCAPE” 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


STREET ART

26 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË XÔ˘ÚÛfiÁÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ T·‡ÚÔ˘


THE

TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ B·ÛÌÔ˘Ï¿ÎË (www.vee.bz) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi EÙ·ÏfiÊÔ˘ 48, ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ.

ºÔÈÙËÙ¤˜, ‚Á›Ù ¤Íˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ÏÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ¤ÙÛÈ ÙËÓ fiÏË ÛÔ˘; E›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ Û ۯÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ; TfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· οÓÂȘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÔ˘ ¤Íˆ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. K·È Ë ÚËÌ¿‰· Ë fiÏË ÛÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ fiÌÔÚÊË, Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó. ¢‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ AÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, Ô AϤͷӉÚÔ˜ B·ÛÌÔ˘Ï¿Î˘ Î·È Ô B·ÁÁ¤Ï˘ XÔ˘ÚÛfiÁÏÔ˘, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‹‰Ë. ™Î·ÚÊ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ T·‡ÚÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÔÚÊ‹ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜. °È· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ A™KT, ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó Ë ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÙÔ˘. T· ¤ÚÁ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ KE¢E (K¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ EÈÚ‹ÓË) Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ T·‡ÚÔ˘, Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÈηÛÙÈÎfi˜-˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Tanacross. E›Ó·È ¿ÏÏË ·›ÛıËÛË Ó· Ù· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÎÔÓÙ¿... ·ÎfiÌ· Â‰Ò Â›Û·È; ∞

£

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


¶√§∏

H ÛˆÙËÚ›·

«ÙÔ˘ 387» Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¿ÁÌ· TÔ˘ KYPIAKOY MANTOYBA§OY - ºˆÙfi: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

¢ÂÓ Ì¤Óˆ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. •¤Úˆ ηٿ Ô‡ ¤ÊÙÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏ˘. ¶ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ οı ÙfiÛÔ Ì ÙÔ I.X., ‚Ϥˆ Ó· ÁÎÚ 28 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


‡Ù Ô˘ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË Î·È ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È¿‚·˙· ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ›ÛÙ¢·. I‰¤· ‰ÂÓ Â›¯·, ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÎÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. ¢¤Î· «ÂχıÂÚ·» ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ÌÈ· ‚›Ï· ÛÙÔÏ›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‡ÔÏ˘. ŸÙ·Ó ¤Ì·ı·, ·Ú¯Èο ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ˆ˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 38.000 Ù.Ì., ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Á ÛÙÔ Î·Îfi. T· ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ›·. A˘Ù‹, Ê˘ÛÈο, ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È. H ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. °È’ ·˘Ù‹Ó, fï˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔȯ›· Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙. M·ı·›Óˆ ÏÔÈfiÓ, Î·È Û·˜ ÙÔ ÌÂٷʤڈ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ·ÁˆÓ›·, ˆ˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ 150.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 390 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ 97 (Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘), ÙÔ 387 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (ÙÔ ÎÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘) ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜. EÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Â›ıÂÛË ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ NA (ÌÂÙ¿ Û˘Á¯ˆÚ‹Ûˆ˜). K·È Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¯·ı› ÙÔ «387» ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ Ôχ¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ·Ó¿ÁÎË... TÔ «387» ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·

Ì›˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊ·, Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ô‡ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó;

°È· Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi Ù· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û·˜ ÎÔ˘Ú¿Ûˆ, ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ 2003. TfiÙÂ, ÔÌfiʈӷ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î‹Ú˘Í ÙÔ ÎÙ‹Ì· Î·È ÙË ‚›Ï· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘. OÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ¤Î·Ó·Ó ¤ÓÛÙ·ÛË. TÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ·¤Ú-

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶√§∏

ÚÈ„Â. TÔ 2004, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. TÔ «387» ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘. OÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ KÙ‹Ì·ÙÔ˜ fï˜ ÙÔ 2006 η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ (™ÙE) ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. TÔ ™ÙE ÙËÓ ·Ô‰¤¯ıËÎÂ. ŒÎÚÈÓÂ Ù˘Èο ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È ˆ˜ ·ÚÌfi‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·. °È· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ, ÂÈ̤ӈ ϤÔÓ ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ (›Ûˆ˜). H ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÙE ‰ÂÓ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ «387» ¯ÒÚÔ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘. A·ڈÛ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, ÂÂȉ‹ ÂΉfiıËΠ·fi ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ (ÓÔÌ¿Ú¯Ë ·ÓÙ› ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜). M¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ™ÙE –Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘– Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙÔ Ó· ÌË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. A·ÁÔÚ‡ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ «387». TÔ «387», ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔ... roof garden

TÒÚ· ı· Ì ڈًÛÂÙ Ò˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. EÈۋ̈˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙË 12Ë AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 ˆ˜ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. EΛ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ KÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ K·˙¿ÎÔ˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ; Y‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÙE (Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ) Ó· ‹Ù·Ó Ôχ ·ÚÓËÙÈ΋. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ·Î‡ÚˆÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Ó· Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ «387» ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜. ŒÊÂÚ ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·ÁÔÚ¿˜, Û·Ó ‡ÛÙ·ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. TÈ; TÔ ÎÙ›ÛÌ· Î·È ÙÔ roof garden ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. TÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·; 19,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. TÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘; XÚ‹ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, «ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÛηʋ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ÏËÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‚›Ï·˜, Î·È ı· ·ÓÂÁÂÚı› ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ¯Ú‹ÛË ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °. ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È AÓ·ÛÙ·Û¿ÎË, ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆÔ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ Û’ ·˘Ù¤˜...» I‰Ô‡, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· Û¯¤‰È· Â˘Ù˘¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. TÈ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ; (AÓÙÈÁڿʈ ¿ÏÈ ·fi ÙË 30 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘) «K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î.Ï. ŒÓ·Ó ˘fiÁÂÈÔ fiÚÔÊÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ¯Ú‹ÛË ·ÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. YfiÁÂÈÔ ÛÙ·ıÌfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ». K·È ÙÔ ¿ÚÎÔ; H «Ù·Ú¿ÙÛ·» ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Â›‰Ô. N· ÛËÌÂÈÒÛˆ. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È: «∏ ·ÚÔ‡Û· Û˘Ìʈӛ· ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ™ÙE, Ô˘ ı· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ - Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, ‰ËÏ. ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰‹ÌÔ˘...». K·È οÙÈ ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. TÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ (Â›Û˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ) ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ 25.000.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. T· ÙÚÈ·ÍÔÓÈο, Ù· ÂÌfi‰È·, Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·...

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Ô‚·Ú¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔÓȤÚ˜, Ô˘ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· È¿ÛÔ˘Ó

‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ.TÔ ™ÙE Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ (ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û˘Ìʈӛ· ·ÁÔÚ¿˜). AÓÙ›ıÂÙ·, ÍÂοı·Ú· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿. TËÓ ··ÁÔÚ‡ÂÈ. «¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰fiÌËÛË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ». ¶Ò˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙÒÚ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·; ÕÏÏÔ ÂÚÒÙËÌ·. °È·Ù› ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÙE, Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·ı’ fiÏ· ÓfiÌÈÌË ÔÌfiʈÓË ‰È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 2003, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ «387» ÎÔÈ-

«ΔÈ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙËÓ fiÏË ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ; ¶fiÛÔ ·ÎfiÌ·... ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ù· ‰¤Î· ÂχıÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ «387»;

Ófi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ú·Û›ÓÔ˘; TÔ ™ÙE, ÂÈ̤ӈ, ‰ÂÓ ÙËÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ. TË ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ÌfiÓÔ ··ÈÙ›. «H ˘fiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÂÌÊı› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·». TËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, «ÌfiÓÔ Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·». TÒÚ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. TÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÙÔ Ù›ÌËÌ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ·¢ı›·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÔÈÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· (ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ™ÙE) ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì·ÌÔ‡ı ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘; ™ÎÂÊÙ›Ù ÌfiÓÔ Ù· ÙÚÈ·ÍÔÓÈο Ô˘ ı· «ÔÚÁÒÓÔ˘Ó» ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ̤ڷ Ó‡¯Ù·, ÊÔÚو̤ӷ ¯ÒÌ· ·fi ÙËÓ ÂÎÛηʋ. TÈ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙËÓ fiÏË fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ; ™ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ 2,5 Ù.Ì. ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, fiÙ·Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ı¤ÏÔ˘Ó 12,5... ¶fiÛÔ ·ÎfiÌ·... ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ; K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ‰¤Î· ÂχıÂÚ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ «387»; ∂˘Ù˘¯Ò˜, ›¯·Ì ¤Ó· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. O˘Î ÔÏ›ÁÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ KÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›‰Â Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ, fï˜ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (Y¶EXø¢E) ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ‹ÊıË. M·ı·›Óˆ ˆ˜ Û ۯÂÙÈ΋ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ™Ù. K·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: «£¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘¤Ú ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘. TÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Y¶EXø¢E ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì·˜». T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÛÙÔ «387». H ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜, fiˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î·È Ë ÕÏÎËÛÙȘ, Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¿ÁÌ·. ™›ÁÔ˘Ú·. I‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë „˘¯‹ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. °È’ ·˘Ùfi, ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ·ÓÙÈÁڿʈ Î·È Î·Ù·Ï‹Áˆ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂψ‰›·: «H ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ “387” Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¿ÁÌ·...». ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó, Y¶EXø¢E, ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: •·Ó·ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ÚÈÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿. AÊ‹ÛÙ ÙÔ ÈÁÎ ÔÓÁÎ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È È¿ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘... ÛˆÙËÚ›·˜. TÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ›¯Ô, ›Ù Ù˘ „˘¯‹˜ ›Ù ÙÔ˘ «387» Ë ÛˆÙËÚ›· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¿ÁÌ·. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓ›ÙÂ; ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


°IøP°O™ ¶ANO¶OY§O™ O ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë Athens Voice ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ô‰· ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ Ì ڈٿÙ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ. N·È, ÙÔÓ Í¤Úˆ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ï¤Ú·. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Û·˜ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi Û·˜ – ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Í¤Úˆ: Ù· ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÛÙË Ì¿·. •¤ÚÂÈ Ó· Û·˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ. KÈ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë, Û·Ó ÂÊËÌÂÚ›‰·. TÔ˘ °IANNH NENE ºˆÙfi: CHARLIE MAKKOS

˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂÚÓfiÙ·Ó Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ŸÔÙ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿, ‚¿˙·Ì ٷ Á¤ÏÈ· ‹ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙ·Ó – fiˆ˜ ·ÏÈ¿ Ô˘ ÁÚ¿Ê·ÌÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ, Ì·˙› Ì ÙËÓ KÈÓÙ‹. Ÿˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ ˆÚÔÛÎfiÈÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÔÙ¤ Ó· ÙÔ˘ οӈ, ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. E›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ Ê›ÏÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯¤‰ÈÔ. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı¤Ï·Ì ӷ ¿Ì ̷˙› ÛÙËÓ ¶·Ù·ÁÔÓ›· ‹ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. TÂÏÈο, fiˆ˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ‹Á·Ì Ô˘ıÂÓ¿ – ·ÏÒ˜ ÌÈÏ‹Û·Ì ¿Ú· Ôχ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. £¤Ïˆ Ó· ˆ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È – Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ «·Ó·˙ËÙ›ٷȻ ·fi fiÏÔ˘˜. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÚÔÊ‹-ÊÔ˘ÚΤٷ, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ «Û˘Ó¤‚Ë»

ÙÔ ÌÈÛfi ÎÂÊ¿ÏÈ ·ÎÔ‡Ú¢ÙÔ Î·È ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË Ó· Ì ÎÔÈÙ¿ÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· «...ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ‚Á·›Óˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ·¤Ú· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È Û ϛÁÔ», ‰ÂÓ ÛΤÊÙËη È· Ô‡Ù ÏÂÙfi fiÙÈ Â›Ì·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÓÂ˘ÚˆÙÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Î·È ‹Á· ÁÔÓ·ÙÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ „˘¯·Ó·Ï‡ÙÚÈ·. MÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘, ·ÓËÊfiÚ˜, ηÙËÊfiÚ˜, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ¤ÎÛÙ·ÛË, Ì·Ì¿, Ì·Ì¿, ÔȉÈfi‰ÂÈÔ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜, fiÓÂÈÚ·, ʈ˜ Î·È ˯Ùfi ÛÎÔÙ¿‰È, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÂÈı˘ÌÒ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‹Û˘¯Ë ˙ˆ‹ Î·È ÌÈ· ıÔÚ˘‚Ò‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·. AÏÏ¿ ¿ÏÈ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ › οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, Ô N·ÔϤˆÓ.

Í·ÊÓÈο ÛÙËÓ fiÏË, Û·Ó Ó· ¤ÂÛ ·fi Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. K·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠‹Ù·Ó ‰È’ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. K·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÁÈ· „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙÈ ¤¯ÂȘ Ó· ÂȘ; K·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û Ϥˆ «°ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘». TfiÛ· ÔÓfiÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi. OfiÙÂ, ·Ó·ÁηÛÙÈο, fiÔ˘ ·ÎÔ‡˜ «°ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘» ÙÒÚ·, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ·fi ̤۷ ÌÔ˘ Ϥˆ ¿ÏÏ·.

MˆÚ¤ Î·È «Î·Û¤ÚÈ ÌÔ˘» Ó· Ì ÂȘ, ı· ·ÎÔ‡Ûˆ... Œ¯Ô˘Ì ÂÈ ÙfiÛ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂΉÒÛÔ˘Ì ÙËÓ MÚÈÙ¿ÓÈη ÙˆÓ °ÂÏÔ›ˆÓ OÓÔÌ¿ÙˆÓ... °ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ˆ˜ ‰Ò; TÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙfiÙÂ, ÙÔ ’87, Ì ÙÔ KÏÈÎ; ¶Ò˜ Ì‹Î˜ Î·È Ò˜ ‚Á‹Î˜ ·fi ·˘Ùfi;

M‹Î·Ì Ì ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ M·Í X¤ÓÙÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Doc Martins Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Aı‹Ó· §ÔÓ‰›ÓÔ, ¶·Ú›ÛÈ Î·È N¤· YfiÚÎË. ¶·È‰È¿ Ù˘ È¿ÙÛ·˜, Ì ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È ÌÈ· ÁψÛÛ¿Ú· ›Û· Ì ÙÔ ÌfiÈ Ì·˜. ™¿Û·Ì ÙÔ ˘·ÏÔˆÏÂ›Ô Î·È ÊˆÓ¿Í·Ì ‰˘Ó·Ù¿ «Â›Ì·ÛÙ N¤ÔÈ, N¤ÔÈ, N¤ÔÈ...». M‹Î· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÌËÓ ·Ê‹Ûˆ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÌÔ˘ Ô‡Ù ÌÈ· ÌÔ˘ÎÈ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ· Ì ¤Ó· ‰›ÏËÌÌ·: ◊ ı· ÎÔÏ˘Ì‹Ûˆ ‹ ı· ÓÈÁÒ. ¢È¿ÏÂÍ· Ó· οӈ ÛÂÚÊ ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È ‚Á‹Î· ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÒÚÈÌÔ˜, ΢ÎÏÔı˘ÌÈÎfi˜ Î·È Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó‚·Ṳ̂ӷ Ù· Â›‰· ΢ÓÈÛÌÔ‡. K·È ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Û ¤ÚÈÍÂ; TÔ KÏÈÎ; OÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ; H ‚·ÚÂÌ¿Ú·; H B›Î˘ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË;

32 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

øÚ·›·, ¿ÂÈ ·˘Ùfi. ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ÎÈ ÂÛ¤Ó·. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ¤ÓÙ ϤÍÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË.

ŸÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔ˘Ú¢fiÌÔ˘Ó· ¤·ı· ¿ÏÏË ÌÈ· ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Ì ÙË Û·ÏÈ¿Ú· Ô˘ ÛÔ˘ ÊÔÚ¿ÓÂ Û·Ó Ì¤ÚÙ·,

ŸÙÈ Ô ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÏÔÁÈÎfi˜ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. ŸÙÈ Â›Ì·ÛÙ ͇ÓÈÔÈ (¤Í˘ÓÔÈ) fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ŸÙÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. K·È fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ì ·fi ¤ÚˆÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Ì·˜. A, Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ È· fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. TÒÚ· Ô˘ ›˜ ̤ڷ: ¶ÂÚ›ÁÚ·„¤ ÌÔ˘ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ ˆ˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˘. ™Â fiÛÔ˘˜ ··ÓÙ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿; TÈ Û ڈٿÓÂ;

«∂›Ì·È §¤ˆÓ Ì ˆÚÔÛÎfiÔ Z˘Áfi. M ÔÏÏÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ‰‡ÛÎÔϘ fi„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ ÌÔ˘ Â›Ì·È Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ Î·È ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ¿ ÌÔ˘ ‡¯ÂÛ·È Ó· ¤ÛÂÈ ÌÈ· ·ÛÙÚ·‹ Î·È Ó· Ì ο„ÂÈ.»

™ËÎÒÓÔÌ·È ÙÔ Úˆ› Î·È Ï¤ˆ «ÊÙÔ‡ÛÔ˘, Á·ÌÒÙË, ¿ÏÏË ÌÈ· ̤ڷ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÌÔ˘» ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· È¿Óˆ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, «ÙÈ Î·Ïfi Ì·˜ ¤¯ÂȘ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, Î˘Ú ¢›· ÌÔ˘;», «ŒÈÈÈ AÊÚÔ‰›ÙË, ˙ÂÈ Ô MÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜;». ¶·˜ Ó· Ì ڛÍÂȘ ÛÙË ÏÔ‡Ì· Ó· ÛÔ˘ ˆ οÙÈ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ˆ˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿˜... Ÿ¯È ÏÔÈfiÓ... ¢ÂÓ ··ÓÙ¿ˆ οı ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ··ÓÙ¿ˆ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¿Ô„Ë ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜... T· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È 1) ÁÎÔÌÂÓÈο, 2) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È 3) ÁÎÔÌÂÓÈο – ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Î·È ·Ó¿Ô‰·. XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó „¢‰ÒÓ˘Ì·; E›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û ڈًۈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ô˘ ı˘Ì¿Û·È;

£· ÛÔ˘ ˆ ÌÂÚÈο Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜: Astropet,

ŸÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ

Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ô‡ÓÂ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÂٷ͇ ηٷÏËÙÔ‡ Î·È ·Î·Ù¿ÏËÙÔ˘. ŸÙÈ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ʈӋ ÙÔ‡˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ӷ ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ – ÎÈ ·˘Ùfi ¤ÂÛÂ. ŸÙÈ ‹Úı ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜ Ô T˙ÈÌ MfiÚÈÛÔÓ ‹ Ô M·ÓÒÏ˘ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ) Î·È ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆ¤˜. ŸÙÈ ÌÈ· ÙÛÈÁÁ¿Ó· Û ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ‚Ú·‰È¿ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ˆ˜ οÔÙ ı· ·ÎÔ‡Ó ʈӤ˜ Î·È ı· ‚ϤÔ˘Ó ‹¯Ô˘˜. TËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„· fiÙ·Ó Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ì ٷ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Â›‰· fiÙÈ ÙÔ Ï¿ÈÊÛÙ¿ÈÏ Â›¯Â ÌÂÙ·ÏÏ·¯Ù› Û ÚÂ˚‚ÔÌÔ˘˙Ô˘ÎÔͤΈÏË ÂχıÂÚË ÙÒÛË. ŒÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›· Ù˘ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜, ÙË §È˙ °ÎÚÈÓ, Î·È voilà... ™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ Ë ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ÂÈÛÙ‹ÌË, ·Ú·Ì‡ıÈ·, ¤Ú¢ӷ... EÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη. Bڋη οÙÈ Ô˘ ı· Ì ۋΈÓ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·.


Afi KÈÓ¤˙ÈÎÔ Í¤ÚÂȘ Ù›ÔÙ·; ¶¿È· ¶ÂΛÓÔ˘ Î·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ÚÔÏ¿.

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


Dyslexia, Bobby Peyroux, Nils Holgerson, Ferris Bueller, maroulakidrosero, mariapentagiotissa, lord of the drinks, antreas zeppos, 12monkeys.

£· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜... KÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·Ù¢ı›·Ó. TÔ ˆÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ Athens Voice ÙÔ ¤¯ÂȘ „¿ÍÂÈ; TÈ ˙Ò‰ÈÔ Â›Ó·È; TÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜; ¶Ò˜ ı· ¿Ó ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù˘; K·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ò˜ Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙÈο Ù˘;

°ÂÓÈο ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÚˆÙ¿˜ ¤Ó·Ó ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ™ˆÛÒ; ◊ Ó· ·ÚÎԇ̷ÛÙ Û fiÛ· Ì·˜ ϤÙÂ;

Z˘Áfi˜ Ì TÔÍfiÙË. TÔ 2007 Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÙ¤ Ù· ÂÚˆÙÈο Ù˘, ÁÈ·Ù› Û·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fï˜ ÛÂÍ·›Ï ÓÔ˘¿Ú ËÚˆ›‰·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ IQ ™Ù›‚ÂÓ XfiÎÈÓÁÎ Î·È ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ ÛÙ· ÎÔÌÏÈ̤ÓÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜.

N· ÚˆÙ¿ÙÂ, Ó· ÚˆÙ¿ÙÂ... ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ™ˆÛÒ ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙÂ... K·È Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ù· ͤÚÂÈ fiÏ· ‹ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ· ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ·ÏÏ¿ ÎÏfiÔ˘Ó Û ÙÛ›ÚÎÔ... Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ÌÔ˘ ϤÓÂ: «K·Ï¿, ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ. K¿ÌÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ô ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ì ‚ϤÂÈ ÚÈÓ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÌÔ˘;». TÈ Ó· Ϥˆ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;

H EÏÏ¿‰· ÙÈ ˙Ò‰ÈÔ Â›Ó·È; TÔ ¤¯ÂȘ „¿ÍÂÈ;

E›Ó·È Y‰ÚÔ¯fiÔ˜. E›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ Ô AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜... ◊Ù·Ó ·›ı·ÓÔ Ó· ÌË Ï·ÙÚ¢Ù›. EÏÏ¿‰· Î·È AÓÙÚ¤·˜ Ù·˘Ù›ÛÙËÎ·Ó Â›Ù ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ›Ù ÚÔ˜ Ù· οو.

°È· Ó· ÙÔ Ô‡Ó ·˘Ùfi, ¤¯ˆ ÛÙ‡„ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Â› ÒÚ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ì·È ·ÎÚÈ‚‹˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. AÓ Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙÂ, ÙÂÏÈο, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿Ì ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ· Ù˘ „˘¯‹˜.

¶Â˜ ÌÔ˘, ı· ›̷ÛÙ ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌ· ̤۷ ÛÙ· Ûηٿ, °ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘;

E›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ Ì ڈٿÓ ·Ó Û ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ò˜ Â›Û·È Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Û·Ó ÂÌÊ¿ÓÈÛË. TÈ ı¤ÏÂȘ Ó· Ϥˆ Û ·˘ÙÔ‡˜;

TÔ 2004, Ô˘ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ (Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·Û˘Ó›‰ËÙÔ, ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙÔ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú, ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË) ‚Ú¤ıËΠ¿Óˆ ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ˙‹Û·Ì ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· Î·È ·ÔÁÂȈı‹Î·Ì Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·ÂÔÔÈ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ŸÌˆ˜ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ – ·˘Ù·¿Ù˜, „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·Ú·ÎÌ‹, ı˘Û›·. KÔÈÌËı‹Î·Ì Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌËÙÚfiÔÏ˘ Î·È Í˘Ó‹Û·Ì Ì ¤Ó· ÌÔ˘Á¤ÏÔ ·Á¿ÎÈ· Û ÌÈ· ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ. AÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë EÏÏ¿‰· Û·Ó Y‰ÚÔ¯fiÔ˜ ›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ô˘ ÙË ˙fiÚÈ˙ ӷ ÛÔ‚·Ú¢Ù› Î·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· –·Ó ¿ÚÔ˘Ì ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ Ù˘, ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜– Í·Ó·¯Ù˘È¤Ù·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ KÚfiÓÔ Î·È Ì·˙› Ù˘ Î·È Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˆ˜ ¶·Úı¤ÓÔ˜ Î·È Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ¢›‰˘ÌÔ˜, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ¤ÓÙ·ÛË ÎÈ fiÙÈ Ô £Âfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Ù· ’ÊÙ˘ÛÂ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ: «ŒÙÛÈ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÙ οÓÂÈ, ÙÚ·‚˯Ù›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜».

ŸÙÈ Â›Ì·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Î·È Û ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘... ™fiÚÈ ÎÈfiÏ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ˙Ò‰ÈÔ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ οı ̤ڷ; K·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹; ¢›ÓÂȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi;

Ÿ¯È, ̈ڤ, ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ ¤ÚÁÔ. BϤˆ ÙÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ Ì ٷ ÚÔÛ¯Ҙ, ͤڈ ̤Û˜ ¿ÎÚ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ – ·Ó Â›Ó·È ÎˆÌˆ‰›·, ‰Ú¿Ì· ‹ ÎÔÌÂÓÙ› Î·È ·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È ÂÓfi˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ηÚÈÂÚ›ÛÙ·, ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Û ÎÚ›ÛË, ÂÓfi˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘ ¤Ó· email ÙÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÚfiÏÔ. TȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÔ˘; ◊ Ϙ, ‰ÂÓ Á·ÌȤٷÈ;

M ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÍ·ÛÎÔ‡Ì·È ÛÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÙÔ ·ÙÔ‡ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛΈ È· Ú·ÎÙÈÎfi Ó· ΢ÏÈ¤Ì·È Á˘ÌÓfi˜ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‹ Ó· ÊÔÚ¿ˆ ·ÏÙfi ÛÙÔ ÓÙ¿Ï· ηÏÔη›ÚÈ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÌÈ· ÛÙÔ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ Ͽη Ó· ˉ¿˜ Ù· οÁÎÂÏ· ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ‹ Ó· ÎÔ˘Ó¿˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÔ˘ ÛÙË ÌÔ›Ú· ͤÚÔÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ. By the way, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜: ΔÈ ˙Ò‰ÈÔ Â›Û·È, °ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘; (˜ Î·È ˆÚÔÛÎfiÔ Î·È fiÏ·)

§¤ˆÓ Ì ˆÚÔÛÎfiÔ Z˘Áfi. M ÔÏÏÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ‰‡ÛÎÔϘ fi„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ ÌÔ˘ Â›Ì·È Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ¤34 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¯ÂȘ ‰ÂÈ Î·È ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ¿ ÌÔ˘ ‡¯ÂÛ·È Ó· ¤ÛÂÈ ÌÈ· ·ÛÙÚ·‹ Î·È Ó· Ì ο„ÂÈ. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· 35 ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ¿ÏÏÔ ˙Ò‰ÈÔ; K·È ÔÈÔ;

¢ÂÓ Í¤Úˆ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë È‰¤· fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Ô ˆÚÔÛÎfiÔ˜ Ì·˜. E›Ó·È Û·Ó ·ÛÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ Ê›ÎÔÈ Ô˘ Ì·˜ ÙÚÒÓÂ Î·È ÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙ· ÙÛ·ÚÙ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. Afi KÈÓ¤˙ÈÎÔ Í¤ÚÂȘ Ù›ÔÙ·;

¶¿È· ¶ÂΛÓÔ˘ Î·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ÚÔÏ¿. ÕÏÏÔ ÙÒÚ·: ∫¿Ó· ÁÎÔÌÂÓÈÎfi ·›˙ÂÈ Ì¤Ûˆ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜; ™Â ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù· Ϙ ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο;

M ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È... AÓ ÁÓˆÚ›ÛÂȘ Ù›ÔÙ· ÂӉȷʤÚÔÓ, „¿¯ÓÂȘ ÙÔÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÂÈÙfiÔ˘; ◊ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÒÙ·;

TÔ ˆÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ Athens Voice ÙÔ ¤¯ÂȘ „¿ÍÂÈ; Z˘Áfi˜ Ì TÔÍfiÙË. TÔ 2007 Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÙ¤ Ù· ÂÚˆÙÈο Ù˘, ÁÈ·Ù› Û·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fï˜ ÛÂÍ·›Ï ÓÔ˘¿Ú ËÚˆ›‰·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ IQ ™Ù›‚ÂÓ XfiÎÈÓÁÎ Î·È ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ ÛÙ· ÎÔÌÏÈ̤ÓÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜.

øÚ·›·. K·È οÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: ı· ÌÔ˘ ÂȘ ÙÈ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ˙Ò‰ÈÔ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; M›Ï· ¿ÊÔ‚·, Ì ٷ ·È‰È¿ ›̷ÛÙ ʛÏÔÈ.

™·Ó ™ÎÔÚÈfi˜ Ì TÔÍfiÙË, fiÛÔ ¤¯ÂȘ ÌÈ· ¤ÙÔÈÌË ‚·Ï›ÙÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Ó· ÛÔ˘ ÙÛ·Ï·ÎÒÓÂÈ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·, ‰ÂÓ Û ÊÔ‚¿Ì·È. E˘¯·ÚÈÛÙÒ, °ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘. £· Û ¿Úˆ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ.

ÕÓıÚˆÔÈ; ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÚfiÏÔÈ;


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


¶PA™INH

K APTA

√ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: © M∞ƒø K√Àƒ∏

™¿Ó˘ O¯ÈϤÌÔ Â›Ó·È 49 ¯ÚÔÓÒÓ. ™Ô‡‰·Û ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ IÌ·ÓÙfiÓ Ù˘ NÈÁËÚ›·˜. E›¯Â ¤Ó· ı›·ÛÔ Î·È ÂÚÈfi‰Â˘Â ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. E‰Ò, Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· ̤¯ÚÈ ÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ HÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·. °˘ÚÔÏÔÁ› ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ (ÊÙËÓ¿ ÁοÙ˙ÂÙ˜) ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ·. «¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ô˘ÏÔ‡Û· cds» ϤÂÈ. «E›Ì·È ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· ÔÙ¤ Ó· Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘ ÂÈÚ·Ù¤˜. ◊ÌÔ˘Ó ËıÔÔÈfi˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Arts Council, ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· ʇÁˆ ÙÔ 1988. ŒÎÙÔÙ ¤·È˙· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. TÔ ’90, ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ Û›ÚÈ·Ï, Ì‹Î ͷÊÓÈο ̤۷ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÌÈ· ·Èı¤ÚÈ· ‡·ÚÍË. H M·Ú›· E̤ÙÛÂÙÂ. ™Â ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, fiÏÔ ÙÔ Î·Û٠ηıfiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Ì·˜. EÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÛȈËÏfi˜. TfiÙÂ Ë M·Ú›· Ì ÎÔ›Ù·Í ‚·ıÈ¿ ̘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È Ì ÚÒÙËÛÂ, ÂÛ‡ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ ηıfiÏÔ˘; TÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹; K·È Ù˘ ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÔÏ˘ÛÎÂÊÙÒ: «EÛ‡ ÌÈ· ̤ڷ ı· Á›ÓÂȘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔ˘». TÔ ’91 Ô ™¿Ó˘ ¤ÎÏÂÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ M¿Ì· °Î›ÓÙ·. ŒÓ·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÈ· ÙÚ›ÌËÓË ‚›˙· ÁÈ· EÏÏ¿‰·. ◊ÚıÂ, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ‚¿Û·Ó· ηٿÊÂÚ ӷ È¿ÛÂÈ Û›ÙÈ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿. EÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. TÔ ’94 ¤ÛÙÂÈÏ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË M·Ú›· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ̤ۈ ™fiÊÈ·˜. ™‹ÌÂÚ·, 17 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ô ™¿Ó˘ ÎÈ Ë M·Ú›· ˙Ô˘Ó Ì·˙› Û’ ¤Ó· ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ A¯·ÚÓÒÓ. Œ¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÎfiÚ˜. H ¶¤Á΢ ‹Úı ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÈÓ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ·. H ºÏfiÚ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. EÏÏËÓfiÔ˘Ï· È·. T· ·È‰È¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘˜. M ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÛÙ’ ·ÁÁÏÈο, ÂÓÒ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÌÈÏ¿ ÌÈ· ÌÂÈÎÙ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÓÈÁËÚÈ·ÓÈÎÒÓ - ·ÁÁÏÈÎÒÓ. O ™¿Ó˘ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË M·Ú›· ÛÙÔÓ Î·ıÔÏÈÎfi Ó·fi Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÙ·Ó ÂΛÓË ¤ÌÂÈÓ ¤ÁÎ˘Ô˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰›. O ™¿Ó˘, ·Ú¿ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜, ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÔ Û·Ó›‰È. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ –ηÎÔÏËڈ̤ÓÔ˘˜– ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. H M·Ú›· Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı·›ÓÂÈ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ ·fi ÌfiÓË Ù˘. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ë ÙÔ ÛÂÊ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Á·Ì‹ÏÈˆÓ ‰ÂÍÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ù˘. £¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ì·˙È΋ ÂÛÙ›·ÛË. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηı·Ú›˙ÂÈ ÁÚ·Ê›·, ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘, Î·È Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ AÊÚÈ΋˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÔËı¿ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË M·‡ÚË ◊ÂÈÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÔÚÓ›·. T· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÚÔ‡¯·, ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁËÚÔÎÔÌ›·. T· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÏÒÛÛ˜, ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù· ηχÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜. ∞

O

OÈ NÈÁËÚÈ·ÓÔ› ™¿Ó˘, M·Ú›·, ¶¤Á΢, ºÏfiÚ· O¯ÈϤÌÔ

36 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

TÔ ÂfiÌÂÓÔ big thing ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi... ÙÔÓ

BOTANIKO TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY ºˆÙfi: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

·ıËÓ·˚΋ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÁˆÁÚ·Ê›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙË Û·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿. OÈ È¿ÙÛ˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿, fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘ÙÈο. O ·ÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆÔ Î·È Û ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘. BÔÙ·ÓÈÎfi˜. ¢ËÏ·‰‹; ¶ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘; EΛ Ô˘ ı· ¯ÙÈÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ (Ô˘ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÛÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜) ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋, ·fi Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‹Ô ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘; H ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙›. T· fiÚÈ· ÙÔ˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó·. •ÂÎÈÓ¿Ó Ì ÙÔ Ô˘ ·ÔʇÁÂȘ ÙËÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ú· Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ‰È¿‚·Û˘, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Ì ÙËÓ IÂÚ¿ O‰fi, Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ KËÊÈÛÔ‡, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ AÈÁ¿Ïˆ. M ÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜ K·‚¿Ï·˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ - fiÚÈ·. MÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ –ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ– ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ Â›˙ËÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ EÏ·ÈÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÂfiÙ¢ÎÙÔ ÛÙ·ıÌfi METPO. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›Ô ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘... WEST IS THE FUTURE H ψÊfiÚÔ˜ K·‚¿Ï·˜ Â›Ó·È Ë Ó¤· KËÊÈÛ›·˜. H ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi „·Ï›‰ÈÛÌ· Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜. TÔ real estate ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ, Ì ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ·Ï¿ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÂȘ Î·È Ó¤Ô Mall. M ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, multiplex, fiÏÔ˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ¤Ï͢ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ETMA. H ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Â›Ó·È ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. TÔ °Î¿˙È Î·È Ô sold out ÛÙ·ıÌfi˜ «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜» ÌÔÈÚ·›· ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ·, Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó˘¯Ùfi‚ÈÔÈ hipsters ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘...

38 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


BOTANIKO™

INDEX

K·Ïfi ÎÚ·Û›, ηϤ˜ ÙÈ̤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. K‡ÚÈÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó... *BIG IÂÚ¿ O‰fi˜ 67 & º·Ï·ÈÛ›·˜ 12

*A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 3436, 210 3480.000

O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ - ÊÈϤÙÔ (K·ÛÙÔÚÈ¿˜ - KÔÚ˘ÙÛ¿˜ - ™. ¶¿ÙÛË - IÂÚ¿ Ô‰fi˜). A›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÛÈÓÂÌ¿, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò» ·fi ÙË ™›ڷ - ™›ڷ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÓˆÚ›˜. *O¢O™ KA™™AN¢PA™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ & K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 4, 210 3470.004

¶·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. *BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™. ¶¿ÙÛË, 210 3473.835

*LA SOIRÉE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, 210 3471.401

O MÂϤÙ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ K˘ÚÈ¿ÎÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi fiÌÔÚÊÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ jazz Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ. A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿... *¶I¶EPOPIZA ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, 210 3421.559

√ÏÔη›ÓÔ˘ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë̤ڷ˜ Î·È ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ù˘ ÒÚ·˜.

*£EATPO BAºEIO AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓÛÙ·-

™ÂÚ‚ÈÒÓ 10, 210 5245.838

X£E™, AYPIO, ™HMEPA OÈ ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ· Ô BÔÙ·ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘Ùfi¯ıˆÓ, ÁËÁÂÓ‹˜. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ıÚ¤ÌÌ·Ù·, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ¿ÚÎÈÓÁΠοو ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.

™ÙÔ‡ÓÙÈÔ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. M¿ÓÙ˜ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ë¯ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ «‰‡ÛÎÔÏÔ» ÚÒÙÔ demo ‹ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ·Ï¿ ÍÂÛ¿Ó ÚÔ‚¿ÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓÔ, Ô NÙ›ÓÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛÔ¯‹.

¶ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘Ï‹, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î·Ú¤ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. MÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÎfiËΠοÔ˘ ÛÙ· ÌÈÛ¿ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. AÚÙÔÔÈ›·, ηÊÂÓ›· Î·È Ì·Î¿ÏÈη Ù¤ÏÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ›·, Ê·Ó·ÚÙ˙›‰Èη, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¿‰Èη ÎÙÏ. Ù· ‰È·‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÈÒÍÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘.

ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 115, 210 3425.637

™ÎËÓ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÙÒÚ· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ «A’ ¤Íˆ» ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘ *PLAYHOUSE

*WORLD SOUND KÔÚ˘ÙÛ¿˜ 19, 210 3458.556 www.worldsound.gr

H¯ËÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÂΉËÏÒÛˆÓ. KÔÓÛfiϘ, ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜, ˯›·, CDplayers Î·È turntables, ʈÙÈÛÌÔ›, ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜, ›Ù ÛÙ‹ÓÂȘ live ›Ù ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÛÔ˘. K·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜... *A§§H ºA™H KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 121. 210 3417.804

K·ÏÙ ›ÛÙ·, fiˆ˜ ·ÏÈ¿ «ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·», ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÔ›. ●

H ψÊfiÚÔ˜ K·‚¿Ï·˜ Â›Ó·È Ë Ó¤· KËÊÈÛ›·˜. H ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi „·Ï›‰ÈÛÌ· Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜.

PR

PLAYHOUSERECORDINGS

™ÂÚ‚ÈÒÓ 10, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, ÙËÏ.: 210 5245838 - 6974380234, playhouze@gmail.com

ATHENS

voice

N·Ù¿ÛÛ· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘. ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù· Ì Ôχ «ÓÂÚfi Ù˘ ʈÙÈ¿˜» Î·È Ï·˚ο ΤÊÈ·.

ºÈÏÔͤÓËÛ ÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ·ÚÎÔ‡‰ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ Ì·Ú, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ηʤ ·fi ÈÔ ÓˆÚ›˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ bar Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì ϛÁÔ ¿ÚˆÌ· ·fi ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë bear ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·...

º∞°∏Δ√ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

MfiÏȘ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¿Ú¯È˙ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÙÂÓ¿ ¤Ó· ·Ú·ÎÌÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ. AÚÎÂÙ¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·’ ¤Íˆ, ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. K·È ÌÂÙ¿ ‹ÚıÂ Ë AıËÓ·˝‰·. O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1999 ÛÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡ «Î·ı¿ÚÈÛ» ÌÔÈÚ·›· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ club-›ÛÙ·, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ BÔÙ·ÓÈÎfi˜, Î·È ÌÂÚÈο Ì·Ú¿ÎÈ· fiˆ˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi Î·È Ù˙·˙ La Soirée De Votanique, Ô˘ Ûηϛ˙Ô˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏÔȈı› Î·È ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÌÔ˘Ù˙Ô‡Ú·˜ ·fi Ù· Ï¿‰È· ÙÔ˘ ÚÂÎÙÈÊȤ Î·È Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÁÔ‡Ó˜ Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. KÈ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ‰ÈËÁËı›. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù˘ÚfiÈÙ˜ ·fi ÙÔ Di Soto, ·Ú¤· Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ Èı·ÁÂÓ¤˜ ηÊÂÓÂ›Ô «ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ™Ô‡Ï·˜», ‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔ (™. ¶¿ÙÛË). °È· ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ› ÛÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ¿ÎË ÛÙËÓ KÔÚ˘ÙÛ¿˜. K·È ÁÈ· Ù· Ì¤ÓÙ˙·ÌÈÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ Ì ú 20 ·fi ÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ô˘ Ù· ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È Û ÎÂÚÓ¿ÂÈ Ì›Ú·... ∞ 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


¶√§∏

√ ‹ÏÈÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· οÓÂÈ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ï·ÌÂÚ¿. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ 5.000 Ù.Ì., Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1911 ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· A. MÂÙ·Í¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¶¿ÏÏË, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û “Public” Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ÙËÓ TÚ›ÙË 4 ¢ÂΤ̂ÚË.

E›Ó·È ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ „ËÊȷ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. §›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ Ù· ÂÁη›ÓÈ·, Ë A.V. ÙÔ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ. T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH 40 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

TÔ ÂÓÙ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ·, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ. H ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. K·ıÒ˜ ·Ó‚·›Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÂÚÓ¿ˆ ̤۷ ·fi Ù· ÛÔ‡ÂÚ-techno Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· gadgets, ·Ú·ÙËÚÒ ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜, ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÌÔÙ›‚· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ù· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· Ì ۯ¤‰È· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi, ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ·›ıÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. Afi Ù· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο

Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ ¯·˙‡ˆ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, È¿ÙÔ fiÏÔ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. £· Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ·¯·Ó›˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÔÈΛÔÈ Î·È ˙ÂÛÙÔ›. ÕÏÂÙÔ Êˆ˜ ·fi ÎÚ˘ÊÔ‡˜, ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÙȘ fiÚÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜, Ì·ı·›Óˆ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û 4 ÁÏÒÛÛ˜ (·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο), ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ¿„ÔÁ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎfiÌÈΘ Î·È ·ÊÈÂڈ̿وÓ. AÎfiÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ fiÚÔÊÔ˜ DVD, games ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÎÔÓÛfiϘ, Ôχ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û soundtracks, ηıÒ˜ Î·È ‚ÈÓ‡ÏÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜. T· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ Ì˯·ÓËÌ·Ù¿ÎÈ·, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ‹ Ó· ‰ÂȘ ‹ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ hot spot fï˜, ÛΤÊÙÔÌ·È, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÙÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô «¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜», fiÔ˘ Û‡¯Ó·˙·Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ Î·È Ô A˘ÏˆÓ›Ù˘, ¤ÙÛÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ı· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ê¤ ÙÔ‡ “Public”. M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·Ê¤, ÁÈ· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂȘ ÙËÓ Athens Voice ÛÔ˘, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ‹ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ¯·˙¤„ÂȘ: ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ô˘ ·Ó·ÎÙ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘... ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


£∂-soul-√¡π∫∏!

HÚˆÈÎfi, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÂÈÎfi ·ÓÙ›Ô

T∞ ªÀ™Δπ∫A Δ√À º∂™ΔπμA§Δ√À ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) ÚÔ¯‹ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÏÔ‡ÌÈ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì ¿ÛÚ· ÊÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ›¯·Ó ¯Ù˘Ë̤ÓË ÙË ÛÙ¿Ì· «48» Î·È ÍÂÚÔÛÙ¿ÏÈ·˙·Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fi¯È ÙÔÓ °ÎÔÓÙfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. Z·¯fiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ «fi¯È, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì›Ù ·ÎfiÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ Ì‹Î·ÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ οÙÛÂÙ ‰Ò, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ηı›Û·ÙÂ, ı· ÛËΈı›Ù fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ô Î. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜», ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÔϤ! K·È ÔÈ Ù·Èӛ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÈÏ¿Ó ÙÔ ·Ó›, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì‹Î ÛÙÔ ÙÚÈ¿ÎÈ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙÔ “Blueberry Nights” ÙÔ˘ O˘fiÓ K·Ú B¿È, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤Ï·ÌÂ Û·Ó ÙÚÂÏfi ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ, ÎfiÛÌÔ˜ ‹Á·ÈÓ ÎÈ ÂÚ¯fiÙ·Ó, ¤Î·Ó Ԣڤ˜, Á¤ÌÈ˙ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÎÔ˘ÙÛÔÌfiÏÂ˘Â Ù· Ì·‡Ú· Ù·ÁÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ MÔ˘˙¿ÎË, ¤„·¯Ó Ô‡ ı· οÓÂÈ djing Ô º·Ù›¯ AΛÓ, ¤‚Á·˙ ÔÚ›ÛÌ·Ù·: M¤ÙÚȘ Ù·Èӛ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ fï˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜. ŒÓÙ·ÛË, speed, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÛÙÚÈ̈͛‰È, ÎÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ T˙ÔÓ ™¤ÈϘ, Ô˘ η٤Êı·Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙË Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘: KÚȘ KÔ‡ÂÚ (o Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ “American Beauty”) Î·È N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿‰ÂÚÓ («K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë»). M·˙› Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÚÈÛÂ˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ηıÒ˜ Ô T˙ÔÓ Û‹ÎˆÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ „ËÏ¿ Û·Ó ÁÚÔıÈ¿. AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ˆ˜ ÙÔ ÎfiηÏÔ, ηο Û˘ÚÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÒÏÔ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÛÂÓ·ÚÈÔÁڿʈÓ, ˆÚˆÌ¤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÙÈ Ó· ϤÌ ÙÒÚ·! K·Ï¿ Ô˘ ¤ÏÂÈÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘, ˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜ ¤ÁÈÓ ¤ÚÌ·ÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÛ˘ÌÌÔÚÈÙÒÓ. °Ï˘ÎȤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜, ÙÚÂϤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜! MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÛηÛ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ÏËÌ̇ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ηʤ Û·Ó ÂÈÛ‚ÔϤ·˜ ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË. ¶Ô˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Û ٷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ٷ masterclasses, ¤ÙÚ¯ ·fi ·›ıÔ˘Û· Û ·›ıÔ˘Û·, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ·›˙ÔÓÙ·Ó Ù·Èӛ˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ˘

μ

A¶√ Δ∏¡ Δ∞π¡π∞ «∫√§¶∞», ∏ª∂ƒ∂™ ∞¡∂•∞ƒΔ∏™π∞™

ÏfiÙÔ. TÈ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ; ¶Ô‡ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È Ë ·Ú·Ï›· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ ÊÚ·‰·ÚÈÛÙÒÓ; MËÓ ÙÔ „¿¯ÓÂȘ, ηϿ ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹Û·ÌÂ. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Îˆ‰ÈÎfi˜: fiÏË Ë fiÏË ÌÈ· ÔıfiÓË! KÈ ·fi ‰›Ï· Î·È ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ Ì ٷ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·, Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚ› ÂÚˆÙÈ΋˜ fiÏ˘. º¤ÙÔ˜, ‚¤‚·È·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ «TÂÚÎÂÓÏ‹» Î·È ÙÔ MԉȿÓÔ ¤Ì·ı·Ó Î·È ÙÔÓ ºÚ¿ÓÎÈ B¿ÏÈ. TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Beggin’”, ·Ú¯·›Ô fiÛÔ Î·È Ë ÕÓÓ· K·ÏÔ˘Ù¿, ·ÓÙÈÏ·Ï› Û ڿ‰È· Î·È Î·Ê¤, ÎÏ·-

42 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ì Î·È Ù·Í›. ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤Ê·Á ÎfiÏÏËÌ·, ÙÔ ¯ÔÚ‡ÂÈ, Ù· Û¿ÂÈ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ “Beggin’” ÛοÂÈ ·fi Ù· ˯›· ÎÈ Ô ºÚ¿ÓÎÈ B¿ÏÈ ÂÎÏÈ·Ú› Î·È ˙ËÙÈ·Ó‡ÂÈ ·fi ÙÔ ÌˆÚfi ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿. ™Î˘ÏÔÛfiÔ˘Ï! TÚ˘ÊÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Ó‡¯Ù˜, ·Ôı¤ˆÛË. °È· ÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì KÏ¿ÈÓ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Mr. Freedom” Ë ·›ıÔ˘Û· Û›ÛÙËΠ·fi Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. °È· ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «M¿Ô TÛ TÔ˘ÓÁλ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎË «™ˆÏ‹Ó·˜ Ì η¤ÏÔ». OÈ Á›ÙÔÓ˜ ÊÈÏÌ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ÍÔÚΛÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi „˘¯È·ÙÚÈÎfi ›ڷ̷ Ô˘ οÔÈÔÈ ÙÔ ·ÔοÏÂÛ·Ó Î·È ‚·ÏηÓÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. XÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙÚÂÏfi ¯¿˙È Î·È ·Ôı¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ N›ÎÔ AÏÂ˘Ú¿ Î·È Ù· «EÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË». O AÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜. Œ¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙȘ BڢͤÏϘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹

Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. EΛÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û ÔÙ¤. M¤Á· ¯·‚·Ï¤ Î·È ËÚˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¤˙ËÛ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ı·٤˜ ÙÔ˘ «°È·ÁÎfiÓ·Ó» Ì ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔÓ °È¿ÁÎÔ P·ÊÙfiÔ˘ÏÔ, ÊÔÈÙËÙ‹ ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÚÒËÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ÚÈ¿ÏÈÙÈ “Go Straight”. ŸÚ·Ì¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ‹Ù·Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· digital ¤Ô˜, ÂÏÏËÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ «ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ‰·ÎÙ˘ÏȉÈÒÓ» Î·È ÙÔ˘˜ «300» ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô MÂÏ °Î›ÌÛÔÓ ÛÙ· «¶¿ıË ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡», ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙ· ·Ú·Ì·˚ο! E›·ÌÂ, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ÁϤÓÙËÛÂ, ·‚¤ÚÙ· ÍÂÓ‡¯ÙÈ, ÙÚÂÏÔ› Ô‰·Úfi‰ÚÔÌÔÈ, fiÏÔÈ ¤Íˆ, Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ™¿‚‚·Ù· ‹Ù·Ó Û·Ó ÁϤÓÙÈ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. TÚfiÔÈ Ó· ˙ÂȘ, ÙÚfiÔÈ Ó· ‰ÂȘ, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÙÔ˘ ANT1, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë, ·ÊÔ‡ fiÓÙˆ˜ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹, Ë ˙ˆ‹ ¤ÙÚ¯ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ MÈÂÓ¿ÏÂ, Ô˘ ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ÂηÙfi Û˘ÌÔϛ٘ ÙËÓ ‹Ú·Ó ¯·Ì¿ÚÈ, ÙÔ 48Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ, ˘fiıÂÛË Ù˘ ÌÈÛ‹˜ fiÏ˘. H ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Â˘Ï·‚Èο ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‹ÚˆÂ˜, ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰È¿Úˉ˜ ¶¿ÔÏ· ºˆÎ¿ Î·È ™ÂÚ¤ÙË, ÙË Ó¤· ÎÔÏÂÍÈfiÓ ÙÔ˘ Ìfi‰ÈÛÙÚÔ˘ Nikolas (ÌËÓ ÙÔ ›Ù Ô˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÁÎÏ¿ÌÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÂı¤Ú˜), ¿ÚÙÈ fiÔ˘ ÙÔ Î¤ÊÈ ¯Ù˘¿ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ë ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ·ÁÁ›˙ÂÈ peak Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ «¯¤ÚÈ· „ËÏ¿». ŸÏ· Â›Ó·È Ôk! °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. Y¿Ú¯ÂÈ ÁË ÎÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌËÙÚfiÔÏË, ¤¯ÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ‹ ‰ÂÓ Î·ÂÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ, ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·ÚÒÌ·Ù·, mainstream·Ù˙‹‰Â˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›, fiÏ· ÁÂÌ¿Ù·, fiÏÔÈ ·ÓÙÔ‡. K·È ÔÈ Dread Astaire ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ AÔı‹Î˘ °’ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ŒÈÌÔ˜ ¶Ô, ÁÚ‡ÏÈÛ·Ó Ì ıfiÚ˘‚Ô ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·È˙fiÙ·Ó ÙÔ “Empire II”, ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, Dread, ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ Velvet, Â›Ó·È ˆÚ·›· Ó· ˙ÂȘ ‰›Ï· Û ÌÈ· Ì¿ÓÙ· Î·È Ì¤Û· Û ÌÈ· fiÏË, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ù·Èӛ˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ·ÏÏÔ‡, Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Û οÔÈ· ¿ÏÏË fiÏË Î·È Ë ÌfiÓË ÛÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜ ı· Â›Ó·È Û οÔÈÔ ÔÏ˘ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ “Beowulf” ÎÈ fi¯È ÛÙÔ Kitchen Bar, Ô˘, fiˆ˜ ÌÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠÌÈ· Ê›ÏË ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, «Î·Ï¤, ¤·È˙ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Ì fiϘ ÊϤÚÙ·Ú»! K·È ÌÂÙ¿ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. TÔ ›‰ÈÔ „ˆÚ·Ï¤Ô ‰¤ÓÙÚÔ, Ë ›‰È· ηٷıÏÈÙÈ΋ Ê¿ÙÓË Ì ٷ ̷ڷ̤ӷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ·, Î·È ÙÔ ÊˆÙ·ÁˆÁË̤ÓÔ Û·ÈÔοڷ‚Ô ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ MÈÏ, ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ «ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ» οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. KÂÊ¿ÏÈ· οو, ̤¯ÚÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ô˘ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ı· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ. ∞


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


∫ Ó¤ ˘Î Ï Ô ‚È ÔÊ ‚Ï Ô ›Ô Ú ÙË › ˜∞ .V . ΔÔ ◊Ù·Ó ÌÈ¿ÌÈÛË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ë ¡Ù¤˘, Ô˘ ÌfiÓÔÓ Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘ ÙË ÊÒÓ·˙ ¢¤ÛÔÈÓ·, ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Óȯٿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¿ÓÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘. ΔÔ real tone ¤·È˙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, ÌÈÛÔ‡Û ٷ ÂÈfiÏ·È· ÛԢ͉¿ÎÈ· Ô˘ ¤‚·˙·Ó ÔÈ Ê›Ï˜ Ù˘ ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ fï˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ÙËÓ ÂͤıÂÙÂ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Ù˘ ÊÒÓ·˙ «Ÿ· ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘!», fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ ª¿ÓÈ·˜ ÛÙÔ £ËÛ›Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ηʤ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ΔÛ·Ï›Î˘ Ó· ÛÙÚÈÁÁÏ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ªÔÙÔÚfiÏ· «√ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô ÛˆÛÙfi˜ Ô ÚfiÛÙ˘¯Ô˜ - Ô ¤Í˘ÓÔ˜ - Ô ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜» ÎÈ ¤ÁÈÓ Ù˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜…

∏ At Î·È Ù hens Voic Ô‚ e ¶·· È‚ÏÈÔˆÏ Â Û Î·ÏÔ ˆÙËÚ›Ô˘ ›Ô ‡Ó ÛÙ Û ·˜ ËÓ ÛË- ·ÚÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ›·ÛË ‚È‚ ¢ÂÎÂ Ï›Ô˘ ÛÙȘ ÙÔ˘ (¶·Ó Ì‚Ú›Ô˘, 12 ÂÈÛÙ 1 ËÌ›Ô 9:00 ˘ 37)

F

™ÂÏ›‰Â˜: 520 KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: EΉfiÛÂȘ KE¢PO™

ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Athens Voice Books 44 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


∞£∏¡∞

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 192 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

¶APAMY£O-£EPA¶EIA T· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤

¶›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ ·ÁfiÚÈ. O J. M. Barrie, Ô Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· NÙ¿ÚÏÈÓÁÎ Ó· ÛοÂÈ ÛÙ· Á¤ÏÈ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È –ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÙË «XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤» Ì ÙÔÓ T˙fiÓÈ NÙÂ Î·È ÙËÓ K¤ÈÙ °Ô˘›ÛÏÂÙ–, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ «·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ» ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, Î·È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, ÁÈ· οÔÈÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó ¤ÌÂÈÓ 1,5 ̤ÙÚÔ ÁÈ· ¿ÓÙ·. XÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë È‰¤· Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi «Ú¿ÛÈÓÔ» ‹Úˆ· Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ·Ú¤· Ì›· ÊÙÂÚˆÙ‹ ÓÂڿȉ· Î·È Ì›· Ê›ÏË Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó ·›¯ÙËÎÂ Î·È ‰È·‚¿ÛÙËΠ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ 1904. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ı· ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÔ. H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Holiday on Ice ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·ÙÈÓ¿˙ Î·È ÂÓ·¤ÚÈ· ·ÎÚÔ‚·ÙÈο, Î·È Ì·˙› Ì ٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌfiÏÈÎË ÓÂÚ·˚‰fiÛÎÔÓË ı· ηٷʤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·Ó‡ÛÂÈ 65.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› 48 fiÏÂȘ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ Ù‹ÛÂȘ Ì ٷ Ì·ÁÈο ·ÁÔ¤‰ÈÏ·. ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ë XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤. AÔÛÙÔÏ‹ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÓÙ· ·È‰È¿. -°πøΔ∞ Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

E AN ON IC PETER P Ùfi K ÛÙÔ ÏÂÈÛ ˜ 16/12 Afi 8 ˆ Ï‹ÚÔ˘. ™ÙȘ 8, ¶. º· , °‹Â‰Ô 0, 16.00 /12 - 12.0 0.00. 6 1 , 5 1 , 9 2-2 12, 14/1 . 20.00 & 4, 16 2 , 2 3 , 6. 8 ú 46, 3 , 22, 14, ú 36, 28 840.600, ¶·È‰ÈÎfi: 8 ËÛË: 210 ¶ÚÔÒÏ etnet.gr, k w w s. w .tic egastore Virgin M

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


ÂÈÏÔÁ¤˜ CHEAP ART, °. Δ™∂ƒπø¡∏™

TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

ny So Meas... Choic ne Only Oe c Voi ICE

ENS VO ÛÙÔ ÙËÓ ATH Ë ™Ù›ÏÂ Û ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏ fi,ÙÈ r ʈÙfi ÁÈ· svoice.g

athen agenda@

AKTIμπ™ª√™ ¶PøTA PøTA. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ MKO Praksis, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ K·Ù¿ ÙÔ˘ AIDS. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B. Î·È Mȯ¿Ï˘ ¢. Ì·˙›. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ «ÕÚÁÔ˜» Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ì dj set, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 21.00 ÔÈ ELIKA. TËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, Ì ÙÚ›· Ôχ ηϿ Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·, pop ·fi ÙÔ˘˜ The Empty Frame, post-punk ·fi Victory Collapse Î·È reggae ·fi Locomondo. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ·Ê›Û·˜ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ A™KT. K·È ·fi ·‡ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ TÚ›ÙË 4/12 Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ Î·È happenings fiˆ˜ free hugs ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜. KENTPO I¶¶A™IA™ O§YM¶IAKøN E°KATA™TA™EøN, °Ô˘‰‹ (¤Ó·ÓÙÈ Badminton, ÌÂÙÚfi K·Ù¯¿ÎË), ™¿‚‚·ÙÔ-K˘Úȷ΋ 1-2/12, ·fi ÙȘ 19.30, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. °IOPTAZOYME TH ZøH... Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ „ËÊȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘. KÈ Â‰Ò Ë Aids Day Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹. °È· ¤Ó·Ó ÂÔÚÙ·ÛÌfi ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰È‰·ÎÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔ‚›Â˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈ Naono & Melorman, Elika, Nikko Patrelakis, Chronik, Astyplaz, Pop Eye, GAD Î·È °ÈÒÚÁ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 10.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “Movements”, ÙÔ˘ tribute ¿ÏÌÔ˘Ì ÛÙÔÓ K.B. Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰È·Û··Û·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘. AÎfiÌ·, ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ “All Day Long” ·fi ÙȘ EÈÚ‹ÓË B·ÛÈÏ¿ÙÔ˘ Î·È M·Ú›· K·Ú·ı¿ÓÔ˘ Î·È Ë perfomance “House” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ™Ï·Ù˜. METPO ™YNTA°MATO™, A›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12, ·fi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00.

Δ∂á∏ CHEAPART 13. ¢¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ Cheapart, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÁηÏÂÚ› a.antonopoulou.art Î·È ¿Óˆ ·fi 300 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ì ÊÈÏÈΤ˜ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. KÔÈÓ¿ ÂÁη›ÓÈ· ÏÔÈfiÓ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ۯ‰fiÓ 50 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ¤ÙÔÈÌˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. CHEAPART, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3817.517, ÂÁη›ÓÈ· 3/12 ÛÙȘ 20.00 (¤ˆ˜ 23/12).

THE BRAIN - H ¢YNAMH TOY MYA§OY. BȈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ë ÌÓ‹ÌË, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ¢ËÏ·‰‹, Û ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. K¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÔÌ‹ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁΤʷÏÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È·46 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


ÂÈÏÔÁ¤˜

°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

∞ª∞§π∞ ª√ÀΔ√À™∏

Ã∞ƒ∏™ ∞∫ƒπμπ∞¢∏™

∂À∞ Δ™∞°∫∞ƒ∞∫∏, «...™Δ∞ ¶∞π¢π∞ ª∂ ∞°∞¶∏»

‰Ú·ÛÙÈο, Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi 42 ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜-ηٷÛ΢¤˜, Ô˘ Ì·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. TÔ ‹ÍÂÚ˜ fiÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯˘Ïfi ‚ÚÒÌ˘ Ì ·Ú¿ÍÂÓ˜ Ù˘¯ÒÛÂȘ; E§§HNIKO™ KO™MO™, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 (KÙ›ÚÈÔ 56), ·fi 2/12/2007 ¤ˆ˜ 16/3/2008, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù. - ¶¤Ì. 9.00-14.00, ¶·Ú. 9.00-21.00, ™¿‚.K˘Ú. 10.00-19.00. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ºÔÈÙËÙÈÎfi, Ì·ıËÙÈÎfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (min. 3 ¿ÙÔÌ·) Î·È ÔÌ·‰ÈÎfi (>10 ¿ÙÔÌ·) ú 7. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ú 5.

°π√Y§π∫∞ æπª√Y§∏ ŒÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ «º‡ÛË Ê˘Ï·ÎÙfi ʈÙfi˜», Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȉԘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË, fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰›Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ Î·È Ù˘ ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ æYXAPH 36, ÂÚÈÔ¯‹ K˘ÚÈ¿‰Ô˘,

ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ‹ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. TÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ AıËÓ¿ ™¯ÈÓ¿. ¶EPI TEXNøN, P›˙Ô˘ & N›Î·È·˜ 10, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8239.465. ∂Áη›ÓÈ· 10/12 ÛÙȘ 19.30 (¤ˆ˜ 5/1/2008).

210 8547.600. ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366), www.i-ticket.gr (ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙ· 801 11 6000 Î·È 210 6786.000).

™π¡∂ª∞ FILMS ON RESIDENCE •ÂÎÈÓ¿ ·˘Ù‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ Ì ٷÈӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ¤Ó· Ì›ÓÈ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, Û ¤Ó·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô «ÛÈÙÈÎfi» ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ™Ù¿ı˘, ¢. TÛ·ÙÛÔ‡Ï˘, ™. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. XOPO™TA™ION RESIDENCE, ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330, ¢Â˘Ù.-TÚ. 3-4/12. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙȘ 21.00.

210 2231.900, ÂÁη›ÓÈ· 30/11 (¤ˆ˜ 9/12). ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 18.00 - 21.30 (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È K˘Ú.).

ª√À™π∫∏

...™TA ¶AI¢IA ME A°A¶H. MÈ· ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ·È‰È¿, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 28 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. XˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ·-

ART BRUT. O Eddie Argos Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. ÕÍÈÔ˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Mark E. Smith (Fall) Î·È Dan Treacy (TV Personalities). To pop

48 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

punk ÙˆÓ Art Brut Â›Ó·È ÙÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ϤÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘. Live Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ›, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ¤ÚÛÈ. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ¶·ÙÚÈÓÔ› Abbie Gale, Ì ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ Ôχ ηÏfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜. GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋,

KOOP HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ jazz ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·; Ÿ¯È Î·È Ôχ ηÏfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎfi ÓÙÔ˘¤ÙÔ Ì ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÏÏËÓÈÎfi appeal. ™ÎÂÙfiÌÂÓÔ lounge Ì ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi trip-hop Î·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó‰ÚfiÁ˘ÓË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. FUZZ MUSIC CLUB, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 1/12, 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30.

Kø™Δ∞™ M∞∫∂¢√¡∞™ ∫∞π ™Δ∞ª∞Δ∏™ Kƒ∞√À¡∞∫∏™ O ÚÒÙÔ˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ «πÙ¿ÌÂÓÔ˜ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó». M·˙› ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ’60 ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ηÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¤· Â›ÏÂÎÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ˜, ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ GAZARTE, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3460.347. ∞fi 30/11 οıÂ

¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 22.30. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ì ÔÙfi ú 15, ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û ÙÚ·¤˙È ú 35.

A¶O TON BACH ™TON BOULEZ. H ŒÏÂÓ· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ ¤ÚÁ· Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Boulez, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È ·fi ÙÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. AMEPIKANIKO KO§§E°IO, £EATPO KO§§E°IOY PIERCE, °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800. 30/11, 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

√¶∂ƒ∞ ™TPABIN™KI, BA´§, ¶OYT™INI. 3 ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹. ∏ ΈÌÈ΋ fiÂÚ· «M·‡Ú·» ÙÔ˘ IÁÎfiÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË M¿ÚÙÈÓ AÓÙÚ¤ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· T˙ÔÓ ºÔ‡ÏÙ˙Â˚̘, ÙÔ «ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ Ì·Ï¤ÙÔ» «T· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» ÙÔ˘ KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ MÚ¯٠Ì ÙËÓ AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 150 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ T˙¿ÎÔÌÔ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ «T˙¿ÓÈ ™Î›ÎÎÈ». E£NIKH §YPIKH ™KHNH, Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461. ¶·Ú. 30/11, ™¿‚. 1/12, K˘Ú. 2/12. ŒÓ·ÚÍË 20.00. ú 80, 70, 60, 50, 40, 25 (º 15). ∞


C I S U M F O T R A E H E TH

Ó·‰ÈÎfi. Ÿˆ˜ A˘ıÂÓÙÈÎfi, ·Ïfi, ÌÔ jazz ÛÎËÓ‹˜ . ÎÈ ›Û Ô˘ Ô ˙ÈÎ Û¤ ÔÙ · ÛÙÔ ÛÎ ÔÈ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. £Ú‡Ï ÓÙ ¯Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ı· ¤Ú ˘ HAIG: ŒÓ· ·fi Ù· Ô zz ja ˜ Ô˘‰·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘ÛÈÎÔ› ÙË Û ÌÔ ÔÈ ÌÂ È ˙› η È Ì· r Ó· › pe › m ÎÔ Le ÌÔÓ·‰È Î·È Ute n, Richard Galliano Ù˜ Ù˙·˙ ÛÙÈÁ̤˜. fiˆ˜ ÔÈ Woody Alle Ë ¿Ï ·Ó ÎÔÈÓfi ·ÓÂ Îfi ÓÈ ÏË ÂÏ Ô ÛÙ ˘Ó ¯·Ú›ÛÔ

Richar d Galli ano, 1 0/12

T

Ô ›‰ÈÔ  Ó Ù Â fi Ó ¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ,

Ú¿ÛÙÈÔ Ë¯ËÙÈÎ fi ÚÂ Î·È ja z z Á È Î·È Î· ÂÚÙfiÚÈÔ · ‰ · Gallia  ٠› Ô ¯ Ó ·ÎÔÚ ÛÂ Û˘Ó fi Ù·Á ÂÈ Î· ÏÔ‰Ô˘ no. TÔ Îfi, sw ı¤ÛÂȘ È Ô Ï ÌÔ˘Û ÙÔ˘ ° ing Richa ÛÔ˘‰ Â̤Ó˜ ÚÔ ÈÎfi ȉ B ¿ÏÏÔ˘ . E v r d a È · Â›Ó·È Û fi n › ÂÁÁ›Û ˆ Ù s Ì ˘ , Ó Ô K Ô È‰ Î·È ÁÈ Ô ˘ ÙÔ ˙ . Ó Û Â J Ô a Ș È ª Î Ì rrett, ›ˆÌ· Ô‡ Ϥ ¿ÙˆÓ, · Ó· Ì Â ÙÔ ÎÔ ¯ C ÂÈ ¿ı ˆÙÈÎfi ÙÔ˘  Á fi .   ˘  P Ù Â · ˆ ·È mu a Ș ÛÙÔ Ú ÙË Ê· r ˜ Ù k Ô˜ ÌË ¤ Ô e Ú Ù È r Ô ÙÔ˘ · Î·È sette ÓÂ‡Ì ÓÙ·Û›· Ó „¿¯ ¿ıÔ˜, ÎÈ fi AÓ ¤¯Â ı· ¯·Ú , J. Coltran ÙÔ ‚ÈÚ · ÙÔ˘ ÛÔ˘ Û È˜ Ô˘ ˘ ˙Ô˘·˙ Ù e › Ô ‚ Û . Î Û Ú ˘  ٠ٛϠÂı› ÛÙ ÓÂȘ ÁÈ· Ï¿ ÙË Á·Ï fi˙ÈÎÔ È ÈÎfi ÎÔ ›· ÙÔ˘ ‰ÂÈ ÙËÓ ıÔ˜... ¿Ú- Aı‹ Ë N¤· ·›ÍÈÌ ¤Ó·Ó jazz · ÏÈ΋ Ì ÈÓfi Ô 19Ô˘ Ô ÌÂÈÍË Y ¤ ˘ ° Ó· Ì fi  fi Ú · ˘ Ú Ô˘Ú·ÈÒÓ· ¿, –‹ · ÏÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ Ù˘ ̤ÚÔ˜ , ÛÂ Ì ÎfiÌË Î ÎË, ÌÔÚ› Ó Ô ÂÎÏ IÓÛÙÈÙÔ ı · ‚ Ú Â ı  › Û ™ ˘ Á Î Â Ù¿ ÙÔ ¶·Ú›Û Ù Ë È· ·Ó¿ ‹¯Ô ÙÔ j a z z Î · È Ù Ô ˜ · · – ‡ Ù Ù È Ô ¤¯ÂȘ ¤Íˆ · Ô˘. ™Ù Ó· ¤¯Â ÎÚÈ̤ È Î·È Ù ˘ Ù·ÁÎ Ù·È Î¿ ˘ ·ÎÔ È˜ 10 ¢ ı ¤ · Ù Ú Ô Ù Ô Ó· ÔÈ È˜ Û¯Ë fi ÙÔ C ӛ˜ Ê ı ¢Â ÚÓÙÂfi fi ÌÂ Ì Ô ˘ Û È Ë BȤÓÓË. ˘ Ì·Ù›Û arlyle, √ÏÔÎÏ ÂÎÂÌ‚ ˘ ¤ ÙÔÓ Ó. Ù Woody Ù ¤ Ô Ú · ˜ Τ˜ ÙÔ Ëڈ̤ È fi ·  ¿Ó B Ú›Ô˘.  fi ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Orlean ˘ ÌÔÓ ÓÔ˜ ÌÔ admin ¢ڇ Ê . TÂÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ Allen, Ì·¤ÛÙ s ÔÌ·˘ÛÈÎfi˜ J t Ì a o Û ¿  z n, Ì·˙ ÚÔ˜, Û Ù ÛÌ· ÙË z Band Ù·ÙÔ› ÈÔ ÚÂ 2 , ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ Ed 8 › ˘Óı¤Ù & Û Â Ì ÙË ˜ Û Ú Â j Ù‹˜, Ì Ù È Â a ˜ 2 d fi Î z Ì y Ú Û · 9 Ë z È Ô Ô D New Ù T , È Ô ˜ Ô / ˘ a Ì o  1 Î g v Û Â ·¯·  ˘ÊÔ ÚÒÙÔ ÚfiÛÊ is. ™ÙÈ ·È ÂÚÌ ospel 2 ϛӈ٠ÏÔÁÈΤ Ú¿ÁÌ ·ÏÏ¿ Î ˜ 28 & È΋ ‰È‡ı˘ ·ÙÔ ÂÓ ËÓÂ˘Û˘Ó·È Ë Ì Â ˜ ÓÛË · ˘ › ‰ · Ê 2 Ó È · È ÛıËÌ· 9 ¢ÂÎ ·ÓÙ·Û ·È ‰Â‰ ÛÙÔ sw · ∞ӷη Ô £  fi Ïfi fiÙ·Ó ·Î Ô˘ ÛÔ˘ ¤Ú ÂÌ‚Ú› ›· Î·È ing. Ô̤ÓÔ Ê ¤ Ú Ô Ó Ù Ô ˘ ÙÈ΋ ‰ χ„ÙÂ Ê Ô ¯ Á È¿ıÂÛ Ô ˜ ˘. ‹ Â È Ì · . ‡ Ù Ó ¤Û· · ͯˆÚ ·È ÛÙÔ TÔ ‰ ˜ Wo ÙËÓ E˘ Ô˘Ó ÙÈ ÓÙÈ΋ Ë, Ì ÙÚ›ÙÔ fi ÙȘ ÈÛÙ¤˜ ÚÒË ˜ ÓÂÔ jazz Ì Ù¯¿ÚË Ù Ô M ·  ‡ Ù Â Ú Ô Ë „ ody Allen › ‚ Ù ¸ Ú · Ô · Ô È ˘ÛÈ΋ ӛ˜,  ‰È¤˜ Ì ÚΤ˙È Î·È Ì ÙÔ˘ § Ó· ˘ Ó Â›Ó·È , ‰È·¯  ·˘ı Î Ԣ ·ÔÓ·‰È ÔÓ‰›Ó Î·È ÙÔ ¯ ¿ Ù · Ó . ™ Ù Ë ¯ · Ó ¿ Ï ˘ Û Ë . È ÊÂÚı ÚÔÓÈΠ΋ · Ô˘, ÛÙ ˜ Ó¢ÚÒÛÂ Û Ó ÚÒ › Ë ÎÈÓ ˘ TÔ ÎÏ·ÚÈ ‹ ·Í›· Ó fi Ù Ô È Ï Ô ˜ Ó · Ô È Á Ë ˘ ÙË ‰ÂÎ Û Ó¤ÙÔ. È· Ô›Ô Ì·ÙÔÁ ÙÂ Â›Ó °È·Ù› ¤¯ÂÈ Ì ¯ Â È ·  ̤ÓÔ˜/Ë, ÁÈ Û Ë . M  › Ó Â Ú·ÊÈÎ ÙÔ ÎÏ· ¿ ‰ · Á ¿ ·È οÙÈ ÂÚ ·Ù› Ë Û ÂÙ·›Ó·È  ‹ ÙÔ˘ ÈÛÛfiÙ ÏË  ÚÈÓ¤ÙÔ Í›ÛÔ˘ Ì ˘Ó¤ ·ÙÈ¿. √ ÚÔ˘Û· ÂÚÔ · ÚÈÔ‰Â Â Ó Î  ‰È·Ê¤ ·  fi ÛÙËÓ E ›· Ô È fi Ù Ô Ê ˘ H Ϙ ÙÈ ÛÈ aig ı· ˘ ı·  ˘ÚÒ ˜ ÏË ¤¯ÂÈ fi Ú · Á Ì · ΋ Ë ÌÂË, Ì ÚÔÊÔ ÌÈ· ‰ ÙÔÔÈ ı· ¯Ú Ú ›  ȋÌÂÚ ÂÈ· ˜ ‹ÛÂÈ Ë ÛÙ¿ Û · È Ì ÛÙ›˜ ÁÈ· Ó· Ô˘ ÛË ÛÙ ¤Û· ›ËÓ ÛÙËÓ Î·Ú‰È jazz ¿ Ù˘ fiÏ˘ .

ADVERTORIAL «A.V.»

T

RICHARD GALLIANO QUARTET

WOODY ALLEN

°·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ™›Ó· 31, 210 3398.600 E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticketservices ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 7234.567. Online ·ÁÔÚ¿: www.ticketservices.gr. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: GMI Corporation. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 7258.510. ™ÙȘ 10/12.

£¤·ÙÚÔ Badminton, OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· - °Ô˘‰‹. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi), 60, 90, 120, 140, 165. ¶ÚÔÒÏËÛË: £¤·ÙÚÔ Badminton, Virgin Megastores. Online ·ÁÔÚ¿: www.ticketnet.gr. TËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 8840.600. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: GMI Corporation. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 7258.510. ™ÙȘ 28 & 29/12.

∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó· 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


TASTE POLICE

°∂À™∏

ª∂™∞ ∏ çπ¢∏, ∂•ø Δ√ ∞¶∂ƒ∞¡Δ√ °∞§∞∑π√ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

A°√ƒ∞

COQUILLAGE ŒÓ· ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÔ¯‡ÏÈ AÓ ÎÈ ÂÛ‡, fiˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ, ¤¯ÂȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ºÏÔ›Û‚Ô˘ ·fi Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ –¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·–, Â›Û·È Ì·ÎÚÈ¿ Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓÔ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿ÔÙ ̷ÎÚÈÓ‹, ÙÒÚ· ̤۷ ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¶‹Á· ÚÔ¯Ù¤˜, ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÁÏ˘ÎÈ¿, ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ηÈ, ÛÔ˘ Ϥˆ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËη. TÈ Ì·Ú›Ó˜, ÙÈ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο, ÙÈ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ı·Ï·ÌËÁÔ›, ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÔÊ˘ÙÂ̤ӷ, ÎÔÌ„¿ ÎÙ›ÚÈ· Û ·Ú¿Ù·ÍË, ÌÔ˘Ù›Î Ì ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ÛηʿÙÔ˘˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ Ù· Eric Kaiser (ˆÚ·›· „ˆÌ¿ÎÈ·), ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ. K·È ÙÔ PIERONE, Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì·˜. TÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ó¤Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ Ϙ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ¯ÒÚÔ˘˜ «Á‡Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘». TËÓ Brasserie Sud, ηʤ-ÚÂÛÙÔÚ¿Ó ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÙÔ Zinc bar-resto (·ÓÔ›ÁÂÈ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·) Î·È ÙÔ Coquillage, seafood restaurant. ∂Λ ηı‹Û·ÌÂ, fiÏÔÈ Ì·˜ „·ÚÔÊ·Á¿‰Â˜, ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. TÔ Coquillage ¤¯ÂÈ –ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ·– Ôχ Ê›ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓÙÂÎfiÚ. OÏfiÏ¢ÎÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ì ¤ÈÏ·-ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Ì·Ú ÓÙ˘Ì¤ÓÔ fiÏÔ Ì ÛÎÔ‡ÚÔ Ì·Û›Ê Í‡ÏÔ, lounge Ì ηӷ¤‰Â˜, Ôگȉ¤Â˜ Î·È ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Ô˘ ¿Ì· ı˜ ÙȘ ÎÏ›ÓÂȘ Î·È ·ÔÌÔÓÒÓÂÛ·È. Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ È¿ÙÔ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÎÔÌ„¿: ÌÈ· ‚ÂÏÔ˘Ù¤ ·ÛÙ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹, ‡Á¢ÛÙË, Ì˘Úˆ‰¿ÙË, ‰˘Ó·Ù‹. ¶ÚÔÛı¤Û·Ì ۷ϿÙ˜, Ì Úfiη, ·ÚÌÂ˙¿Ó· Î·È ¯Ù¤ÓÈ·, Ì ηÓÈÛÙ¤˜ Á·Ú›‰Â˜ Î·È ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù Ì˘Úˆ‰ÈÎÒÓ, Ì ·ÛÙ·Îfi, Ï·¯·ÓÈο Î·È Ï·‰ÔϤÌÔÓÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÙËÓ ¤Ê·Á· ÌfiÓË ÌÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. Œ¯ÂÈ Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ Coquillage, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ›, Ì ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÛ¿Ó˜ Î·È Ì·˙› ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‚¿ÛË. Ÿˆ˜ ·ÊÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· Ì Á·Ú›‰Â˜ (Ôχ-Ôχ ˆÚ·›·), η‚Ô˘ÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì lemongrass, ÛÈÙÈÎfi ηÓÈÛÙfi ÛÔÏÔÌfi balic, Ù·Ú·ÌÔÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· Ù·ÚÙ¿Ú (ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ı· ¿Úˆ Î·È ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· ÌÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù·, ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿, Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ì·È ‰Ëψ̤ÓË Ê›ÏË). K·È ÚÈ˙fiÙÔ Ì ÂÙÚÔۈϋÓ˜ ‹Ú·ÌÂ, Î·È ‰ÒÛ’ ÙÔ˘ Ì·˜ ¿ÓÔÈÁÂ Ë fiÚÂÍË Ì fiÏ· ÙÔ‡Ù· Ù· ηÏÔ‡‰È·, ÔfiÙÂ Î·È ‚·Î·Ï¿Ô ÊÈϤÙÔ ϷΛ Û˘ÌÏËÚÒÛ·ÌÂ, Î·È Î·ÏοÓÈ Ì ·ÁÁÈÓ¿Ú˜ ·Ï¿ Ôϛٷ, Î·È ÛÙ›ڷ ηٷÏËÎÙÈο „Ë̤ÓË Ì¤Û· Û ÎÚÔ‡ÛÙ· ·Ï·ÙÈÔ‡. ™˘Óԉ‡۷̠̠ϢÎfi ·ÁˆÌ¤ÓÔ Reisling (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ), ÎÏ›۷Ì Ì ÁÏ˘Î¿, ηڢ‰fiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi, Ú·‚·Ó›, ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È –ÙÔ ·Ê‹Óˆ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô– ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ΤÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, moelle Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿. º¿Á·Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÏ· fiÛ· ›‰·ÌÂ, Ì˘Ú›Û·ÌÂ, ‹È·ÌÂ Î·È ÁÂ˘Ù‹Î·Ì ‹Ù·Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈο, ÙÔ ‰Â ۤڂȘ ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Î·È ÚÈÁÎÈÈÎfi. E‰Ò Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜ fiÏÔ ÙÔ Pierone ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi fiÌÈÏÔ ¶ENTE§IKON, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ «‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi», Ó· ͤÚÂȘ, Û ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ο‚˜, ۤڂȘ Î·È fiÏ· Ù· Û˘Ó·Ê‹ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. OÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ™/K ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Ïȷο‰· ı· ͷӷηÙËÊÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÔÈÓÔÔۛ˜, ÙÔ Coquillage ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ –Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ– Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ fingerfoods.

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742 ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ

ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ

✱ A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462983 ΔÔ Ó¤Ô

50 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

E Ë ÛÙÔ ÙËÓ ATH ™Ù›ÏÂ Û ÒÁÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏ ÙÚ È ,Ù e.gr fi ic È· o Á v fo in athens

gourmet@

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

CIL∂¡Δπ√

ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144 M ȉȷ›ÙÂÚ˜

FAR EAST

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8Ì.Ì

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501 ªÔ-

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450345. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë Ì˘Ú·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì‡Ú·.∫·ÏϤ˜ ÙÈ̤˜. úª

ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úú

Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. úú ∫

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500 ∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ,

CIPOLLINO

Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª

BRASSERIE VALAORITOU

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 K·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

°IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 M›ÓÈ-

DANESI COFFEE HOUSE

Ì·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª •

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi

CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

A§AT™I

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜.ú ✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜.¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ✱ CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶∞ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230031. ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi · ÙÔ Úˆ˚ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

B∞ƒ√À§∫√

CAPPUCCINO

ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210004. °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋.

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

ALIERMAN

BEER ACADEMY

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

CENTRAL

E§AIøN

¶Ï·Ù›· ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938 TÔ

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery) ™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂ

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ

ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

H BOYP§IøTIN∞

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ª ∫• A.V. AªA§£∂π∞ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿ÚÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 ∂È-

ÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË.¶Ôχ ˆÚ·›· “‚ÂÚ¿ÓÙ·”ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ. úú ª GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169 All day, ·fi ÙÔ

Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ✱ GOLDEN

CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘-

Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

•ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000 •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Ô-

Ï˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı·̷ÙÈÎfi roof garden. úúú ∫ ª H ¶A§IA A£HNA

ÁÓˆÛÙfi lounge restaurant ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË, elegant ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, cocktails Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ. CIAO BISTROT

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

FISHBAR

GB CORNER

A§E•AN¢PEIA

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ

COQUILLAGE: M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, 2109853.183, ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

BRACHERA

Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M

AƒÃ√¡Δπ∫√

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V.

fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ôχ ηÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË.∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

APPLEBEE'S

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

∫¤ÓÙÚÔ Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª •

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú

CIBUS

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719 ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364 Cibus ÛÙ·

E¶TA £A§A™™E™

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ·

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›-

N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË

Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00.∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú


ILVA

MA™A

3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 OÈ ÓfiÛÙÈ-

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·-

̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫

Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú•

KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476 ™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔ-

ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

ª∂•π∫∞¡√™

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

MESON EL MIRADOR

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi, -ÌÈ·

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª

3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 13:00 Ì business menu. ú

K∞º∂¡∂π√ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277 ¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi ηÈ

ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª ✱ Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400150

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ.ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. ✱ KREASION

¢ÂÎÂÏ·›ˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ·fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ✱Q X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÌ„fi Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª•

º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

PASTERIA (LA)

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ô-

SALERO

KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿-

ÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

χ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • ✱ ¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞ ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ∑ÂÛÙfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3 M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋

‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». ™Â ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. ú • POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ ✱ P∞∫A∫π MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

§Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310 All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÌÂ

Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª •

ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (ÎÚËÙÈÎfi ˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú™/K •

MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

RATKA

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi barbeque Û ÂÚÛÈÎfi ÛÙÈÏ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ·fi ÙȘ 20.00.

‚Ô‡ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704 MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙÂ-

Ó¿ÎÈ, 210 7224212 AÏfi ÓÙÂ-

Ì›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔ-

ÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª

ÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂAı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘-

ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú

MI SUENO

N√™ΔπªIA

Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271 ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹

AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ πÛ·ÓÈÎÔ‡ resto ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ÏË̤ÚÈ·. Δapas Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·,ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯ÔÚÔ› Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. úú M

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ófi-

ÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ˘ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú15-25.ú ✱ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË, ‰È¿ıÂÛË.∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú

POMODORO

MEZZO ART

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

ª∞¡∏-ª∞¡∏

(•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙË-

¶π¶∂ƒπ

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏÈ¿. H ÛÂÊ Iˆ¿ÓÓ· TÛÔÏÔ̇ÙË Û ‰ÈÎfi Ù˘ Ó¤Ô, Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ϥ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú ™/K M

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

OLIVE GARDEN

·‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶·-

Ô‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈ-

✱ ME™¶I§EA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59 & ¢ÂÎÂϤˆÓ, °Î¿˙È, 213 0147.490 MÂÛÈϤ·

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276

¶∞¶∞¢A∫∏™

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· ηϿ ˘ÏÈο, ˆÚ·›Ô, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. 13.00 ¤ˆ˜ 18.00. úM

PASTA LA VISTA

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

MILOS

LOVE + LIFE

ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫Ôψ-

΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú

∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

§∂Y∫∂™ MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤-

O£øNO™ 10

M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ¶∞ƒ∂∞

ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9 K·Ê¤˜ ‹

Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ-

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1 ¢›Ï· ÛÙÔ «μ·-

ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880 11

restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784 ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·-

ηÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜.¶Ôχ ÎÔÌ„fi, meeting point Ù˘ fiÏ˘. ™ÂÊ Ë ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. úú•

∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú RESTO

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665 ¶·Ó¤ÌÔÚ-

PIºIºI

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰Ë-

EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206 ¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ

ηٿÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜.™ÙÔ ƒÔ˘Ê Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SOCRATES (ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú ™¶ITAKIA ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323 ¶Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ˜

¯ÒÚÔ˜ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ Î·È Ì·˙› ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ™Δ√∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V.

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O ÛÂÊ

RED INDIAN

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

PECORA NERA

48 THE RESTAURANT

™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.º¤ÙÔ˜ Ì guest stars ͤÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÂÊ.úúú ✱ SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) Â-

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


°∂À™∏ ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389 √È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, M·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

∂™Δπ∞Δ√ƒπ√

ÚÈÊÈÊ›

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 H KÚ‹ÙË ‹Ú-

ı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿.

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

·ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 69∞ & μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· 210 3300237

✱ ENVY CAFÉ RESTAURANT

∞¶§∞

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘¯Ò-

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ¶È¿Ù·

˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘.ªÂÁ¿ÏË ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ∫

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. ✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 §ÈÙfi˜,

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M •

ÏÈÎfi Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ decor. O IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì ·ÛÙ·Îfi, fiÛÙڷη Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Á·Ú›‰·, ¿ÛÙ˜ Î·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. Menu Degustazione Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 7 Ì.Ì. - 12.00 Ì.Ì., K˘Úȷ΋ 1 Ì.Ì. 5 Ì.Ì., TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔ-

ÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ ✱ CASALINGA (LA) K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ˆ-

Ú·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. úM

T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ,

Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú T™IPI°O

✱ CONTE ROSSI KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 °È· ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ) ‹ ÔÙfi ÛÙÔ bar ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. Live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. ú ú M

I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÓfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. æAPI™TON K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 M ·˘Ï‹, fi-

Ô˘ ÙÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ·. NËÛÈÒÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.¶È¿ÙÔ ÛԢͤ Ë ÙËÁ·ÓÈÙ‹ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. ø˜ 12.30 .Ì. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ (‚Ú.), ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M

DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • DIVINE

✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com ¢ÈÒÚÔ-

§. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 ¶È¿Ù·

ÊÔ Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È Î·Ï·ÌˆÙ¤˜, ÁÈ· „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.úª

ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Î¿ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge.

μfiÚÂÈ·

✱ 8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. úM• ∂¡√Δ∂CA

A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ-

΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆ-

52 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037 All day,

Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V.

GOLDEN PHOENIX ✱ AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ (ÁˆÓ›·), KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3 IÙ·-

TA ¶§ATANIA

TGI FRIDAY’S

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, ΔËÏ.: 2107236177, www.masa.gr ( ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ )

Ú·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘-

ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588 AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ

✱ PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 TÔ ·ÏÈfi Deals ÌÂ

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú•

ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

PIAZZA MELA

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘-

§. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596 KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi

¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

ÌÂÛË̤ÚÈ- ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª

Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª

PRIAMO

K√À∫§∞∫π

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜.

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

Kƒ∏™™∞ °∏

ROBIN’S HOOD

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666 ªÔÓÔηÙÔÈΛ·

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘

Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª •

’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V.

¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, ÷ϿӉÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

✱ KPI£AMO™ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ & N. ¶·Ú›ÙÛË, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.790-1 MÔ-

ÓÙ¤ÚÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˆÚ·›Ô ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ K¿Ú·ıÔ (ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË), ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘. úM MEAT SQUARE

SALUMAIO DI ATENE ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934 ∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤ-

ÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª SEMIRAMIS RESTAURANT

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251100 ¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘-

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500 ¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·

˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181 ªÂ ÌÂÛÔÁÂÈ·-

MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion.úúú ª SESTO SENZO

΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ·

ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O

XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ

Oπ¡√¶∞£∂π∞

Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ΔÚ·¤˙È· Û ¤-

THE SMALL ITALY

Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿-

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·-


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


TIPS

TA T.G.I. FRIDAY’S °IOPTAZOYN TA 10 TOY™ XPONIA ME EYPY¢IKH - KOP°IA§A

¿ÙËÛ·Ó Ù· 10 Î·È Ï¤Ó ӷ ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿- ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÈ ÂÁÒ». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔÚÁÈ·Ï¿˜ ÛÔ˘Ó. M·˙› ÛÔ˘. H ÁÈÔÚÙ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙËÓ E˘Ú˘‰›ÎË Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÚÁÈ·Ï¿. K·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ KÔÚÁÈ·Ï¿ ·fi ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «T· ÎÔ˘ÙÈ¿ Â›Ó·È ÎÔ˘Ê¿» Û ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘ Ì ٛÙÏÔ «13» – fiÛ· Î·È Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ “Comme ci comme ca”, ÙÔ dance ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi new wave Î·È electropop Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Eurovision, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ K‡ÚÔ.

ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË N·‡·ÎÙÔ ÛÙȘ 3/8/71, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ̠ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ù· 15 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Media Vox. M·˙› Ì ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ «O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ (ÁÂÈ¿ ÛÔ˘)» –Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ KÒÛÙ· TÔ˘ÚÓ¿ «MÈ· ÊÔÚ¿»–, «£¤Ïˆ ÙfiÛÔ Ó· Û ‰ˆ», «T· ÛËÌ¿‰È· ÛÔ˘». ŒÓ· electropop ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÙˆÓ T.G.I. Friday’s ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ’65 ÛÙË N¤· YfiÚÎË ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Alan Stillman, Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·È ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÌÈ· ÌÈÚ·Ú›· ÔÓfiÌ·ÙÈ “Good Tavern” Û ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘. ŒÓ· meeting point Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ¤‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· cocktails. E‰Ò ÙÔ ÚÒÙÔ T.G.I. Friday’s ¿ÓÔÈÍ ÙÔ 1997 ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔ Í‡ÏÔ, Ï¿Ì˜ Tiffany’s, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·, ÌÂÁ¿ÏÔ bar Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÔÏϤ˜ Á‡ÛÂȘ. N· Ù· ÂηÙÔÛÙ‹ÛÔ˘Ó. K·È Ù· ¯ÚfiÓÈ·. K·È Ù· Ì·Á·˙È¿. -°.¢.

H ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 25/2/68 ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÎfiÏÏËÛ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi ÌÈÎÚ‹, Ôχ ÌÈÎÚ‹ Ì ÙȘ ÓfiÙ˜. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙÔ “Berklee College of Music” Ù˘ BoÛÙÒv˘, fiÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ Ì ̷ı‹Ì·Ù· ·ÚÌov›·˜ Î·È ÂvoÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘. EÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ ı˘Ì¿Û·È, ›¯Â ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ K‡ÚÔ ÛÙË Eurovision ÙÔ 1992 Ì ÙÔ T.G.I FRIDAY’S ¶Ï·Ù›· KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, KÔ«T·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ì» Î·È ÙÔ 1994 Ì ÙÔ «E›Ì·È ÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, 210 6233.947-8. ™ÙȘ 7/12.

54 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

°∂À™∏

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

ZILLION’S ICE CREAM BAR E˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ minimal ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÛÈÙÈÎfi ·ÁˆÙfi gelato & sorbetto, ηıÒ˜ Î·È ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ ‚¿ÊϘ. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÁˆÙ¿ (29 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ –‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹– ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î·È ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ‰ÒÚÔ˘), Ù· ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ¤¯ÂÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ·fi Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ˘¤ÚÔ¯· „ˆÌ¿ÎÈ·, fiˆ˜ ÈÙ·ÏÈ΋ ÊÔοÙÛÈ·, Ì·ÁΤÙ˜ ‹ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤ӷ ÎÚÔ˘·Û¿Ó. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰ÂÍ›ˆÛË, happening ‹ ¿ÚÙÈ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211

8/1/08, ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi «K¿Ó ÌÈ· ¢¯‹», ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. T· Everest, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Ӥ˜ ‰ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÙÔ Capuccino Cinamon Ì ÛÈÚfiÈ Î·È ÎÚÔÎ¿Ó Î·Ó¤Ï·˜ Î·È ÙÔ Chocolate Banana Ì ÛÈÚfiÈ Ì·Ó¿Ó·˜.

A§∂•A¡¢ƒ∂π∞ ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÏÈÙfi˜ Î·È ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔ˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ¤˜ Î·È ¿ÚˆÌ· AÓ·ÙÔÏ‹˜. H ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ë ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË, ÁÓÒÚÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ÙfiÙÂ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. EÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· Ë Û·Ï¿Ù· Ê·ÙÔ‡˜, Ù· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ Î·È ‰˘fiÛÌÔ ÎÚÂÌ̇‰È· Ô˘ „‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì Îڤ̷, Ë ÎÔÏÔ΢ıfiÛÔ˘·, ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì Îڤ̷ ηڇ‰·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ·. EÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, Û ϛÁÔ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. MÂÙÛfi‚Ô˘ 13 Î·È PÂı‡ÌÓÔ˘, MÔ˘Û›Ô, P∞∫Oª∂§√ ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÔÏ˘Aı‹Ó·, 210 8210.004 ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· fi¯È ÌfiÓÔ Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·. °È· Û˘Óԉ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Afi ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, jazz Î·È soul Ú˘ıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ Î·È live A§∂•A¡¢ƒ∞ ™¯Â‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. TÔ «·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi» ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· Ì ÙȘ P·ÎfiÌÂÏÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ ÂÎ- ˆÚ·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ‚Ú›ı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÎÔÛÌË- ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÌÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Ú›·. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ôχ ͇ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Úfi- ÏÔ, ÂÌÊ·Ó‹ ÙÔ‡‚Ï· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›Ù·ÛË ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. AÓÔȯÙfi ¯Ô˘˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ›Î·È ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ûˆ ·fi ÙÔ bar Î·È ¿ÂÈÚ· ÌÔ˘·fi ÙȘ 16.00. ™/K ·fi ÙȘ 10.00 οÏÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔ Úˆ›. ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂ- ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘. T· 50 Í·ÚÙËÛ›·˜, AÁ. M·Ú›Ó·, HÏÈÔ‡- ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì›Ú·˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÔÏË, 210 9702.025 ÎÈϛ˜. M ¯·ÏÔ‡ÌÈ „ËÙfi Û ΢Úȷ΋ ›Ù·, ÌÂÍÈοÓÈÎË ÙÔÚÙ›ÁÈ· ‹ ÔÈÎÈϛ˜ Ì ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ı· Ì›ÓÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÙ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. AÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›Ù ηıfiÏÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ EVEREST º¤ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ‰ˆÚÂ¿Ó parking. AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ô‡Ó Â˘¯¤˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ¶¿ÚÎÔ ¶·Ó·Ì·˜. AÓ ÈÂȘ ¤Ó·Ó ηʤ ‹ ÌÈ· ı‹Ó·È·, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ·fi 5/11 ¤ˆ˜ Î·È 6450.345, 210 6457.360

ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7 AÓÔȯÙfi

·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·-

ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª VARDIS ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢-

ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¡fiÙÈ· ✱ A§ATI ¶I¶EPI §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 28-30, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 80078 øÚ·›ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜

(ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·Ù¿Ù˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË) Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423 ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·-

ηÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ó¤· È¿Ù·, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ ÚÒ-

ÙÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ‹ ÁÈ· ÙÂÙ · ÙÂÙ ÚÔÌ·ÓÙÈο ‰Â›Ó· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ì ÂÏ·Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ,

ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K • BO™¶OPO™ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·˜ ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌ›Ô


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


°∂À™∏

ΔÔ ÚÒÙÔ whiskey bar ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ...

Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈ-

ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! ✱ CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

SMOKERS AND WHISK(E)Y LOUNGE ∞Á.πˆ¿ÓÓÔ˘ 12, ΔËÏ.: 210 8949650 Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ-°Ï˘Ê¿‰·

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122∫Ï·ÛÈÎfi È-

Ù·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫•ª ✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 All day ÛÙ¤ÎÈ Ô˘

¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Ì ÛÎËÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋. °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

TÔ Ì·Ú ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ∂ÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ŸÏˆÓ ÙˆÓ

ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084 ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ

§øTOºA°OI

·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

Ù·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋.

TINELLO (πL)

BACARO

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462 £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 AÓ·Óˆ̤ÓÔ

menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046 πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›-

ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256 ™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı·

·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘.¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417 ΔÔ ÂÛÙÈ·-

ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915.220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔ-

Ú¿˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (·fi Ù· highlights Î·È Ë Î·Ú·‚ȉÔÔ˘Ú¿ Û ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Û¤ÏÈÓÔ Î·È Ì¿Ú·ıÔ). ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È. LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi

56 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

VI¡CENZO

BALTHAZAR

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

VIVA ZAPATA

BAR GURU BAR

AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, 210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ,

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew,Ù·ÈÏ·Ó-

Ì ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

BIG APPLE

AKANTHUS

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820 ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ

AETHRION

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.º¤ÙÔ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ CReal. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜.

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·.™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª ✱ ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511324, www.pisinacafe.gr TÔ cafe ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. E›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó·

Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838 MÔ-

•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜

BAR RESTAURANTS

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜

ORO TORO

BAYOU

ÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

£∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

OIL RESTO

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫

BACCARAT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ Úfi-

AKPøTHPI B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂ-

Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™·‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ prive party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª BIG APPLE SOUTH §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·ÈÙ›ÓË 3, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9485.190

TÔ ÁÓˆÛÙfi bar-café-resto Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. AϤ˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú•ª BO §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645 AÙ¤ÏÂȈÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜,

˘¤ÚÔ¯· cocktails Î·È ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi.

✱ ∞LERIA ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 ∞Ó·ÓÂ-

✱ BRASSERIE SUD M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·-

ˆÌ¤ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ «·›˙ÂÈ» Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú.

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú™/K •

✱ AMIGO LOCOS AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 210 6014.358 K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 210 8943.236, £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈ-

οÓÈΘ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷο fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M

BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000 ∞ÙÌÔÛÊ·È-

ÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. Múúª DATE

APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890 AÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544 MÂÁ¿ÏË

Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú


ª∏ Ã∞™∂π™... EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Afi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 Highlight

ÁÈ· Ù· B.¶. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿, ÂÏÏËÓÈο. ú • ENVY CAFÉ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú FIGUEIRA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292 ŒÓ·˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R

Jazz Upstairs Weekender ÛÙÔ Guru Bar TÔ Jazz Upstairs, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Lowdown, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi eclectic ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙÈÏ ÙÔ˘ Guru Bar Î·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ·fi ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, collage Î·È graffiti Ì street ·ÓÙ›ÏË„Ë. °È· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (30/11 & 1/12) ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ Jazz Upstairs Î·È ÙÔ Upstair exhibition room, Û ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ event Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È visual arts. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ı· ‰Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÔÈ Lowdown North

artists (AϤͷӉÚÔ˜ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ / AKid) Î·È James Enox ·fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË, ÔÈ Glasshopper Î·È Martinez ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È ÔÈ Rtm_one Î·È Wake ·fi ÙÔÓ BfiÏÔ. ™ÙȘ 30/11 ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.00, ÛÙÔ Guru Jazz Upstairs ı· ·›ÍÂÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜, d’n’b ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È dj Calibre, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· 1Ë ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Û ¤Ó· ‰›ˆÚÔ DJ set Ì funk/jazz breaks & drum n’ bass tempos.TËÓ ÂfiÌÂÓË ‚Ú·‰È¿, ÔÈ Alexees & Dj Flight Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ diverse ÊÂÙÈÓ¿ dance sets. E›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ 30/11 ú 12, Î·È ÛÙË 1/12 ú 10 Ì ÔÙfi. H ¤ÎıÂÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Upstair, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 6-8, æ˘ÚÚ‹, 7Ô˜ fiÚ., 20.0024.00, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food

Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ ✱ GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 N¤Ô˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú • ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

live, dance parties Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË MÒÌÔ. TÚ. - ™¿‚. (Úˆ› ˆ˜ ‚Ú¿‰˘), K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Úˆ› ˆ˜ ·fiÁÂ˘Ì·). M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000TÚÈÒÚÔÊÔ˜ Ô-

Ï˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ú ª M¶A§KONI ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.ú

JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-restaurant

ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330 TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂ

Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM

KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892015

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V. LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜.), 210 33.69.300, 210 33.69.302 & 694 1668799, www.lallabai.gr A˘ıÂÓÙÈ΋ È-

Ù·ÏÈ΋ pizza, È¿Ù· ÛÙÔ grill, cocktails Î·È ÔÏÏ¿ events – stand up comedy,

È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª

SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘-

ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ΔÔ ·ÏÈfi ηÈ

✱ Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi funky

ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜,

“Deluxe” ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì.

70 BAR

VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886. TÔ

·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526 °È· Ù·

Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476 °ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù·

·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709 O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V. ✱ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ

Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿

Palaia Leoforos Poseidonos 1 & Moraitini 3, Palaio Faliro (emporiko kentro «south polis» dipla sta village palaiou falirou), T.:210 9411.047, e-mail: info@sevensins.gr, www.sevensins.gr 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


Ø

ª√À™π∫∏

Ø

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À useweek@athensvoice.gr) BUNNY RABBIT

¶¤ÌÙË 29 YUSEF LATEEF I‰·ÓÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· Ùo ·ÊȤڈ̷ Jazz Masters ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿˜, Ì ÙÔÓ 87¯ÚÔÓÔ Yusef Lateef ·fi ÙÔ TÂÓÂÛ› Î·È ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ ÙˆÓ Belmondo Bros ̤۷ ÛÙË ÛÔ˘‰·›· ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ jazz. ¶A§§A™ ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 40, 50, 60, 70. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶·ÏÏ¿˜/ CityLink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 (¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, 12.00 20.00). °È· ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 210 8108.181. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ̤ۈ Internet: www.ellthea.gr. K·È ÛÙË FNAC (The Mall). MAYRA ANDRADE T· ’·ÌÂ. Afi ¶Ú¿ÛÈÓÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ, ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ Cesaria. ÿÛ· Ô˘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ. GAZARTE. PO¢E™ K¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ¯·Ì¿ÚÈ, ÍÂΛӷ. YÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Silent Disco”, Ô˘ ıÂÚ›˙ÂÈ. KYTTAPO. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. MELLOW MOOD & ALBERT Jazz Î·È world ‡ÊÔ˜ ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °. M·ÚÈÓ¿ÎË ·fi ÙÔ “Oppositions”, ÙÔ˘ AÏ‚¤ÚÙÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì “Visionary World” Î·È “Hyperfly”, ηıÒ˜ Î·È ‰È·Û΢¤˜ Û ÁÓˆÛÙ¿ jazz, blues, soul Î·È latin ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. CAMINITO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. SONS OF A GUN / BA™KA§HMA / ™E§A™ TۤηÚ 3 Ó·ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ Û‹ÌÂÚ·. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 7. °IøP°O™ ¶A§AMIøTH™ - ºøTEINH ¶A¶A¢O¢HMA T· ̤ÏË ÙˆÓ ŒÏ¢ÛȘ Ì Ӥ˜ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 22.00.

¶·Ú·Û΢‹ 30 STEPHANIE McKAY Afi ÙÔ MÚÔÓÍ Ì soul-jazz ‹¯Ô Î·È urban Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Talib Kweli Î·È Mos Def Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “McKay” Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Geoff Barrow (ÙˆÓ Portishead), ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ “Forget Regret” ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Roy Hargrove. HALF

NOTE JAZZ. ŒÓ·ÚÍË 22.30 (K˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 20.30), ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 30, 20 (ÊÔÈÙ.).

LETZ ZEP RODEO AÁÁÏÈÎfi Led Zeppelin tribute band Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ rock ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ ÔÈ Ozzy, Roger Daltrey, Rod Stewart, Dr. Feelgood, Uriah Heep, Û ¤Ó· ÛfiÔ˘ 2ó ˆÚÒÓ Ì ÎÔÌÌ·Ù¿Ú˜ fiˆ˜ “Stairway To Heaven” Î·È “Kashmir”. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ™ÙȘ 30/11 Î·È 1/12. ART BRUT & ABBIE GALE TÔ˘˜ ›‰·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¤„ËÛ·Ó ÛÙÔ “Bang Bang Rock And Roll”. N¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ album ÙÔ˘˜ “It’s · Bit Complicated” Î·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ô Eddie Argos. •ÂΛÓËÌ· Ì ٷ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ¶ÚÔˆÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.i-ticket.gr, 801 11 60000 LORD 13 Stoner biker doom Î·È boom rock ϤÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÔfiÙ ÂÁÒ ÛËÎÒÓˆ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. M·˙› Î·È ÔÈ Headquake - Taste of Grief. CLUB AN. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™¿‚‚·ÙÔ 1 KOOP OÈ Ù‡ÔÈ Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ Î·È ÙÔ ÌϤÍÈÌÔ Ù˘ nu-jazz Ì ÙËÓ electronica Î·È ÙÔ swing. AÊÔ‡ ÙÔ ’¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË. °ÔËÙ¢ÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο “Koop Islands” ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ 40s. FUZZ. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, ticket house, i-ticket.

∫˘Úȷ΋ 2 ™AN MA°EMENE™ ŒÓ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÔ˘‰·›ˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: KÚÈÛÙ¤ÏÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, EÏ¢ıÂÚ›· KÔ˘ÚÏÈ¿, B·ÛÈÏÈ΋ TÛ·¯Ú›ÛÙ·, Claudia Rossini, ™ÔÊ›· MÔ˘Ï·Î¿ÎË. XI§IE™ KAI ¢YO NYXTE™. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. DR ATOMIK ΔÔ Û¯‹Ì·

58 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÙˆÓ AÓÙÒÓË §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˘ (KÂÊ¿Ï·ÈÔ 24, AÓÙÒÓ˘ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜), Õ‰ˆÓÈ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˘ (ÚÒËÓ Cosmic Teds, Rockin’ Bones) Î·È °È¿ÓÓË NÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ÙÔÓ garage Î·È NYC-punk ‹¯Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, Ì ٛÙÏÔ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. TIKI º·Ï‹ÚÔ˘ 15, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10.

¢Â˘Ù¤Ú· 3 ROOTS, ROCK & REBETTICA ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙË ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „Ëı› Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÚÔÎ Î·È ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘. M·˙› Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ºÔÚÙÔ‡Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘, Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ, reggae, ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ NÈÎfiÏ· ÕÛÈÌÔ, Û ¤Ó· ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Nina Simone ˆ˜ Leonard Cohen, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì Oscar ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Bob Dylan “Things have changed” Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «¶·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜». CORONET LIVE ºÚ‡Ó˘ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 210 7012.511. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: Coronetwww.ticketquest.gr, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË Î·È ACS Courier ÛÙËÓ Aı‹Ó·, MÔ˘ÛÂ›Ô HÚ·ÎÏÂȉÒÓ ÛÙÔ £ËÛ›Ô.

ΔÂÙ¿ÚÙË 5 BUNNY RABBIT NÙÔ˘¤ÙÔ (Î·È ˙¢Á¿ÚÈ) ·fi ÙÔ Brooklyn, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë Ì·‡ÚË ·Ú·ÁˆÁfi˜, ÔÈ‹ÙÚÈ· Î·È beatboxer Celena Glenn (Black Cracker), Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ì ÙȘ CocoRosie Î·È ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Melisa Rincon (Bunny Rabbit). ªÂ ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ MÂÍÈÎfi Î·È ÙË ™·Ìfi·, ÂÙ¿ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Lovers And Crypts” ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù˘ Bianca Casady, Ì ‚ÚÔÌÈ¿ÚÈÎÔ hip hop, electro Î·È trip hop, Î·È ÙË rap ʈӋ Ù˘ Bunny Rabbit, Û ‰˘ÛÙÔÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ‚ÚfiÌÈη fiÓÂÈÚ· Î·È ‰È·‚ÔÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ΤÓÙÚÔ ÙË N. YfiÚÎË. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Mary and the Boy. GAGARIN ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.iticket.gr, 801 11 60000 ●

CITY BEAT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

JAMIE JONES, NINA K, AKIKO & ACHILLES A˘Ù¿ Â›Ó·È events. ºÚ¤Ûη, «ÙÒÚ·». H Nina K Â›Ó·È Ë ∂ÏÏËÓ›‰· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Resonance FM. K·È ʤÚÓÂÈ Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ù˘ “Process: Minimal” ÛÙÔ Loud Mansion, Ô˘ ·›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. M ÛÔ‡ÂÚ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Jamie Jones, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ DJ/ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Û Poker Flat Î·È Crosstown Rebels Î·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ trippy Ì·Û¿ÙË ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔ minimal techno. ¢›Ï· ÙÔ˘˜, Ë °È·ˆÓ¤˙· Akiko Kiyama Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Richie Hawtin Î·È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Achillles aka Noetic Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· Î·È Û·Ó ·Ú·ÁˆÁfi˜. LOUD MANSION, EÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 17. PAN - POT (live) & L.E.G.O. Ÿˆ˜ ·Ú·¿Óˆ. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô Ó¤Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˜. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. OÈ Pan-Pot Â›Ó·È Ô Tassilo Ippenberger Î·È Ô Thomas Benedix. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӈÓ, Û underground fiÚÔ˘˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÈÒÓ (΢ڛˆ˜ ÛÙË Mobilee) ¤‚Á·Ï·Ó Î·È ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ LP ÔÓfiÌ·ÙÈ Â‡ÏÔÁ· “Pan-O-Rama”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó live ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «Â›Ó·È ÙÔ microhouse Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ϤÁ·Ì minimal;». M·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ L.E.G.O., ‰ËÏ·‰‹ Ô Mr. Statik Î·È Ô Lostra, Ì ӈ¤˜ ÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ project ÛÙÔ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ Tresor. FETISCH CLUB, AÁ›·˜ EÏÂÔ‡Û˘ 3, Monastiraki Centre, æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. MUNK K·È Ë ÊÚÂÛη‰Ô‡Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Munk, ÏÔÈfiÓ. ŒÓ·˜ πÙ·Ïfi˜, Ô Mathias Mondica, ÎÈ ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô Jonas Imbery. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Gomma ¤Ó· Ì›ÁÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ punk/funk. AÚΛ Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ô Tomboy fiÛÔ Î·È Ô James Murphy ÙˆÓ LCD Soundsystem. K·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, „¿Í ‚Ú˜ ÙÔ “Kick Out The Chairs”... MOTEL, ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È, ¶·Ú·Û΢‹ 29/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. SVEN VATH ¢ÂÓ Â›¯Â Ó· Ê·Ó› ηÈÚfi ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó·˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ DJ/·Ú·ÁˆÁfi˜ ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. M ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Cocoon Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi club Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, ÛÙȘ ÔÌÒÓ˘Ì˜ ͤÊÚÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙËÓ IÌ›ı· Î·È ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÙȘ ¿ÓÙ· ¤Á΢Ú˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. O ›‰ÈÔ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ Ù· clubs ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¿ÓÙ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ techno. AÓÔ›ÁÂÈ Ô Mikee... FUZZ, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12. MAD MATS/ PALOV & MISHKIN Smart broken beats, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο samples Î·È ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔ funky groove, Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· event Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÎÔÏÂÎÙ›‚· Cast_a_Blast, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi Mad Mats, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ Raw Fusion records Î·È Gamm Enterprises. M·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Palov & Mishkin (aka Blend), Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎÛÔÁÚ·ÊÈÎfi ηÙÒÊÏÈ Ù˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ Tru Thoughts. KYBO™, EÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. JOHN DIGWEED ™ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ̤ÚË Ì·˜, Ô “Diggers” ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙÔ credit Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙÔ˘ progressive ‹¯Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıfiÚÈÛÂ, Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÈÔ «¤Í˘ÓÔ˘» tech house ÛÙÈÏ, Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. T· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· volumes Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “Transitions”, Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹, Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë fi¯È Î·È ÙfiÛÔ „‡¯Ú·ÈÌË fiÚÙ· ÙÔ˘... THE HALL CLUB, EÚÌÔ‡ & Aۈ̿وÓ, £ËÛ›Ô, ¶·Ú·Û΢‹ 30/11. SOUL KITCHEN feat. PETE GOODING Let me sleep all night in your soul kitchen... ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Doors, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Soul, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔ concept ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. H ·˘Ï‹ ÛÎÂ¿ÛÙËÎÂ Î·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì jazzy Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÙÔ soul bar ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÌÈ· freestyle Ì›ÍË ·fi alternative, electronica Î·È «Ì·‡Ú·». K·È ¿Óˆ ÙÔ Soul Stereo Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ÈÔ ¿ÚÙÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì live Î·È dance dj sets. Opening Û‹ÌÂÚ· Ì Pete Gooding, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Chevy & Otto, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÍÂÎÈÓ¿Ó ÔÈ ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ˘ mixtape.gr Ì Le Page Î·È Rebellious Jukebox Î·È ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎÔ Ù›ÙÏÔ “The Day That Pete Doherty’s Cat Died”. SOUL KITCHEN, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 DF O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜ (aka DF) ηÏ› ÙÔ˘˜ Mateo Î·È Doris Û ÌÈ· ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Open. EΛÓÔ˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ Ù˘ÈÎfi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi progressive house ÙÔ˘, Ô Mateo ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì minimal techno Î·È Ô Doris ·Ó‚¿˙ÂÈ Ù· bpm ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ì trance. OPEN BAR , EÚÌÔ‡ & AÁ›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12.

°∂À™∏ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/ K •

ÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª

ºI§ETAKIA ¢AºNH™

B§A™™H™

§√Àπ∑π¢∏™

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682 ∫·Ï¿ ÙÔ

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060 KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·,

I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú

Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫

Xƒ∏™Δ√™

CAPTAIN AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858 ∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi

ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971 E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ

KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú

M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342 O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘,

¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C MONI¶¶O ¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440 ¶·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· Û ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ Ì ͷÎÔ˘ÛÙfi ÙÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÂÌ¿. T· ¶™∫ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036 °‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿,

¢IA™HMO™

ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887 °ÈÚÏ¿ÓÙ˜

M¶PIZO§AKIA O TE§H™

·fi ¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M EPMEION ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 15, ¶Ï¿Î·, 210 3246.725 AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈ-

Ó¿, Ì ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¶¶™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795 ZÂ-

∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775 E‰Ò ‰ÂÓ ˘-

¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555 Ç-

Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698 ∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-

ÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

√À∑√-ª√À™π∫∏ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ✱ KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤ÌÙË ˆ˜ K˘Úȷ΋, ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÚËÙÈο. ✱ MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏ-

ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684 ¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi

ÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M

ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú

¶A§IA A£HNA

¶EIPATH™

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

GASTON

‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM

§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900 °·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚ-

ÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119 √ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤-

Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M

¶EZOY§A™

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319 ¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·-

POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M

KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072 E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ·

ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆ-

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·-

Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050 §Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi,

TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620 æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡

TZENH

SARDELLES

™∂™√À§∞™ KAT™APINA

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K Y¢POY™™A

TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. º∞¡∞ƒπ ¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÂ

ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·-


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.

Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋.

Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280 £˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋

KEY BAR

ABRIDOR

brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ.

ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

EN ¢E§ºOI™

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

ÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

CAFÉS/BARS

ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. ALL THAT JAZZ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸ÚΤ˙È΢

pub. ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶Ó·ıËÓ·›ˆÓ ... ✱ ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BALUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.577 ¶ÔÏ˘Â›-

Â‰Ô cafe-bar-restaurant. ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· “ÛÈÙÈÔ‡”, ·fi playroom Î·È bedroom ̤¯ÚÈ ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ, BAT CITY §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. E§AIA - CAFE BISTROT

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. ✱ FANOOS Oriental cafe A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·-

ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. FERAH X·Ú. Z‹ÎÔ˘ 72 & TÂÂÏÂÓ›Ô˘, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.910 AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿ıÂ-

ÛË, free style ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηϿ ÔÙ¿. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ live ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂ-

ÓÂ›Ô - ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. π¡Δƒπ°∫∞ ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.837 ∫Ï·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘

BRAZILIAN

ÂÚÈÔ¯‹˜, ηı·Úfi·ÈÌ· ÚÔÎ, ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÈËÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

INTRO

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails. ✱ CIBAR AψÂ΋˜ 28 - 30 (EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ §·ÈÌÔ‡), KÔψӿÎÈ, 210 722.549

KÔÌ„fi Ì ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi “all together” ÙÚ·¤˙È. Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È funk, electrojazz, mainstream, Ú˘ıÌÔ‡˜.

∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails.

60 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

✱ KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ¿˘ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.

∫ø¡ ∫∞π ºπ§ø¡ ¢‹ÌËÙÚÔ˜ 14, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6141.512 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈÛÙÚfi, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ··Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ

MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624 øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈ-

MOPºH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 42, £ËÛ›Ô, 210 3452.581™›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂȘ

ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È „Ë̤Ó˜ ڷΤ˜ ÛÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321 ™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘

MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·-

ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. ✱ NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›.

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ

ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi

Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» cafe ÎÈ Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. ✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... M√ªπ

✱ K∞º∂¡∂I√ °À¡∞π-

MOOI

ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈ-

ÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak

OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤-

ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ✱ PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazzfunk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843 To

alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ ÌÂ


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


¢π∞™∫∂¢∞™∏ piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋

Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V. μ√√∑∂ COOPERATIVA

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ...

TPA§A§A

BOX

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066 TÚÂ-

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

Ϥ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù.

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

CLOSER WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿Ó ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ı ∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ.

E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶§∞™Δ∂§π¡∏

INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronicatechno-electro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul Î·È hip

hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V. ✱ PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz.

°KAZAKI

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈ-

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

REI MOMO

LOOP

ÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ.

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

BARS

KYBO™

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

ZILLION’S ICE CREAM BAR

ºI§ION

✱ ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. DR. FEELGOOD

MARABOU

™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú.

ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË.

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610 ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂ-

ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂ ı¤· ÏÂfiÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π. ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’.

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜.

ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ

MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· ÌÂ

«È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

ENZZO DE CUBA

μARRIO

μARTESERA

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

EARTH BAR

A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar Ì ÌÔ˘-

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

A§E•AN¢PA

62 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ú‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. ¶

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

STAVLOS CAFE

ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi.

GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

MG ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ·

·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. ✱ OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·.

GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜

ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘Ú-

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524 ¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂ-

RITMOS DEL MUNDO ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú. YELLOW SUBMARINE NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ.

CLUBS ∞ÀΔ√∫π¡∏™∏ ∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·ÛÈ¿. BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753 ∞ÂÈı·Ï‹˜

·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. BLACK LIGHT B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 6, 210 4131.934

™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÎÏ·Ì›ÛÙÈΘ mainstream ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù˙·Ì·Ú›·-‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ÂȘ fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi


GAY & LESBIAN

ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞

Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) «O XOPO™ TøN A™TPøN» M ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÔÚÈÛÙÈο Û‹ÌÂÚ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ E˘·Óı›· PÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙËÓ Badi Assad (·fi 21/12 ¤ˆ˜ 13/1/08) ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙÔÓ Duarte (·fi 30/11 ¤ˆ˜ 16/12) ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì fados. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÌËÓ¢ÙÚÈÒÓ «O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ», ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Cagan Irmak Ì ٛÙÏÔ “Ulak” (AÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜) Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

ÛÙÔ È¿ÙÔ. K·È Ì r’n’b party Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUDOIR ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿. 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú¯Ô-

¶OLIS THEATER ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË 18, 210 3452.527. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ 22.30, K˘Úȷ΋ 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 Ì ÔÙfi. Afi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2008.

ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂÓÈο mainstream vs, R ‘n’ B. ✱ CANDY BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6 TÔ ·ÏÈfi Mao ·-

Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, Û ¯ÒÚÔ 800 ¿ÙÔ̈Ó. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú. CLUB 22 ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ·

ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon. CRUISER ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô Ì·Á·-

˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. ✱ DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579.555, derticlub@yahoo.gr •·Ó¿ ÛÙË

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ê·ÙÛԇϘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY ∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿-

∞§§∂™ ∂π∫√¡∂™ (ª∞™) √§∞ •∂∫π¡√À¡ ª∂ Δ√¡ ∫∞- Î·È Ô˘, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ £ƒ∂ºΔ∏. AÀΔ√™ ºΔ∞π∂π. TÛ·ÚϘ Z¤‚ÈÂÚ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚ¤ÔE›Ó·È ÂÊÙ¿ ¯ÚÔÓÒÓ. ¶·›˙ÂÈ Ì ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÎÚ‡‚ÔÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Û˘ÓÙ·È È·. ÓÔÌ‹ÏÈη ·È‰¿ÎÈ· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiOÈ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ÓÈ. «EÁÒ ÌÔÚÒ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÁÎ¤È ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË Î·È ÙË Ì¤Ú· ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Û·Ó ÙÔÓ C Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈMϤÈÓÙ. K·È ·Ó Ì ¯Ù˘‹ÛÂȘ Á›fiÓ ÙÚ¤ÍÙ ӷ ‰Â›Ù ÙȘ ηٷÏËÓÔÌ·È Î·Ï¿». «A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÎÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÁÈÎfi Ú·‚‰› ÌÔ˘» ϤÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ʤÙÔ˜ Ë §Âۂȷ΋ OÌ¿‰· Aı‹Ó·˜ ÙÔ˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÚÈÁ¤ ηϷÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó·Ù‹ ¯ÚÔÓÈ¿! Ì¿ÎÈ, «Î·È ¤¯ˆ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ™ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ §OA ‰ÂÓ ı· Û·Ó ÙË XÂÚÌ¿ÔÓÈ». OÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¿Ù ÁÈ· ÙËÓ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú ‰ÈÔÚÁ¿‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÂÚÛfiÓ˜ ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ٷÈӛ˜ ·fi ÙÔÓ X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÌÂÙ¿ ÍÂÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚ϤÂÙ ·ÏÏÔ‡. ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ ·È¯Ó›T·Èӛ˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ‰È ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ‚ÔϤ· Û ̇¯È˜ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ Î·È ı· Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˜, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ – Î·È ÙËÓ ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙÛ·Ú›‰Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÌÔÓ‹ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘˜. ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ ‚ÈÒÌ·ÙÔ˜. KÈ ÔÈ ¶ÔȘ Ù·Èӛ˜ ‹ ‚È‚Ï›· ‚·ÚÈfiÛÙÚ¤ÈÙ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ì·ÛÙÂ; A˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÙ˘Á¯¿ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÓfiÓÔ˘Ó, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛÙÈÌË ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÛΤ„Ë. ¶ÏËÓ· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ı· ¤ÛÙˆ ·ÙÂÏÒ˜ Î·È ·ÚÔ‰Èο, Ì ‚Ú›Ù ÛÙÔ www.10percent.gr ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. AÓ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ÙȘ ·Ó˶·Ú·Û΢‹ 30/11, 20.00: Û˘¯›Â˜, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ –ÙË Watermellon Woman, Cheryl ˙ˆ‹ Ì·˜– ηıÚÂÊÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Dunye 22.00: Lesbian Sex And ÚfiÛˆÔ Î¿ÔÈÔ˘ ‹Úˆ·, ‰ÂÓ Sexuality, Katherine Linton Ì·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. ø˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, ÙÔ Ì ÔÈÔÓ ‹Úˆ· ™¿‚‚·ÙÔ 1/12, 18.00: Madchen Ù·ÈÓ›·˜ ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù·˘ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ in Uniform, Leontine Sagan/ 20.00: Ì·˜ ϤÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Before Stonewall, John Scagliotti, Ì·˜. ™ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ÙÔ Ì 22.00: Girl Play, Lee Friedlander ÔÈÔÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ Ï¤ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. K·È K˘Úȷ΋ 2/12, 18.00: After Ù· ÁÎ¤È ·È‰¿ÎÈ· „ˆÓ›˙Ô˘Ó ·fi Stonewall, John Scagliotti, 20.00: Û‚¤ÚÎÔ. M ÔÈÔÓ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ›˜ ™˘˙‹ÙËÛË, 22.00: Sugar Sweet, fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ÁÎ¤È ‹ ÏÂÛ‚›·; Desiree Lim ™Â ÔÈÔÓ ‹Úˆ· ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·* OÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ A˘ÙfiÓÔÊÈ΋ ÂÚÛfiÓ· Ó· ıÂÏ‹ÛÂȘ Ó· ÌÔ ™Ù¤ÎÈ (ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 95-97 & ÌÔÈ¿ÛÂȘ; TÔÓ „˘¯Ô·ı‹ ÔÌÔIÛ·‡ÚˆÓ), Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÔÏÏ¿, Ê˘ÏfiÊÈÏÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ; TÔÓ Â˘·›·ÏÏ¿ ÔÈ Ù·Èӛ˜ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ. A˘ÛıËÙÔ ÏËÓ Î¿ÚÁ· ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲً̂ ÙË ÊÔÚ¿ Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÔÓÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ; °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Ûԇχ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì·˜. ÂÚ ‹ÚˆÂ˜ Ù‡Ô˘ X-Men Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÎ¤È Î·È * TÔ Marrais Café (KÂÏÂÔ‡ 1) οÙȘ ÏÂÛ‚›Â˜: ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó·ı K˘Úȷ΋ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi 15.00 ÙÔ Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈÌÂÛË̤ÚÈ Ì ¤ÓÙ¯ÓË Î·È ÚÂÌ¤·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÓÔ˘Ó ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÓÙÚÔ‹ ÁÈ’ ·˘Ù‹

A£∏¡∞´™

∑À°√™

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò... ∂ÈıÂÒÚËÛË» Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, Û ·ÔÁÂȈÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. √ÓÂÈÚÂ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÌÚ›Ô ÌÈ·˜ ‰Â̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¤·˜.ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË (Ï·˚΋), ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÊÔÈÙ. ú 15, Ï·˚΋ ú 22.

∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 øÚ·›· ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ B·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË ªÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ Ì ÙÔ «∫-13» (21.30/ú 15, ÊÔÈÙ. ú 10 Ì ÔÙfi). K¿ı ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. “∂scape” Ì ÙË ™›· ∫ÔÛÎÈÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ªultiple Reactor Dreams.

ALEXANDER

HALF NOTE

A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹, ∏Ï›· •˘ÁοÎË. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 M¤¯ÚÈ 29/11: Frank Morgan. 30/11-6/12: Stephanie McKay. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ bar ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 29/11: Ensiferum (20.00/ú 27). 30/11: Lord 13. 1/12: ∏ellasmetallica live tribute (22.00/ú 10). 2/11: Intronaut, Tardive Dyskinesia, Since Time.

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 29/11: Face the Music & AM:PM. 30/11: Sax’s. 1/12: §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. 2/12: Heritage.

A§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 29/11: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÚÏ‹˜ (¢È¿Ê·Ó· ∫Ú›Ó·) & ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘Û¿Ï˘. 30/11: ∞purimac. 1/12: Calu Cacu. 2/12: Aӿηٷ. 3&4/12: æ·ÚÔÁÈÒÚÁ˘ - ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÚÛ›‰Ë˜. 5/12: Δhea Quartet.

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹ 4/12: Y.F.G. George Fakanas. 5/12: The Jazz Upstairs Orchestra.

∫ÀΔΔ∞ƒ√ H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 30/11: ƒfi‰Â˜.(22.00/ú 10) 23&24/11: X·˝Óˉ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ™·ÏÙÈÌ¿ÁΈӻ (22.30/ú 15). 2/12: Schoolwave Sundays (18.00/ú 10,ú 5 ÊÔÈÙ.) & MÏ (22.00/ú 15). 3/12: Si¯+Yiorgos Fakanas (ú 22.00/15). 4/12: 15 50 & Ouzo The Band (ú 22.00/10)

LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group.

METƒ√

ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 211 1010.020 1/12-7/12: ªÔmix. ŒÓ·ÚÍË 21.00 ∫˘Ú. 17.00 & 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 70, 55, 50, 40, 30, 20 (ÊÔÈÙ.)

°Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ùo Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶·ÏȤ˜ ·Á¿˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂı˘Ṳ̂ӷ» Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô ªÈ¯¿Ï˘ Δ˙Ô˘Á·Ó¿Î˘ (22.30 /ú 15)

CABARET VOLTAIRE

MIKE’S IRISH BAR

ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 §¿È‚ Ì ÂÏÏËÓÈο jazz Î·È rock Û¯‹Ì·Ù·. 3/12: ∏ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∂dith Piaf. To ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ».

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ 20.00 - 22.00. 29/11: Zero-Zero. 30/11: MÂÌ¤ÎÔ˜ Î·È ¶··ÚÔ‡Ó˜.

CAMINITO

Mπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√

ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û 2 Â›‰·. Live ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì creative food Î·È È¿Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ∫ÒÛÙ· ƒˆÌ·Ó¿ÎË. ™ÙȘ 29/11 ÔÈ ªellow Mood & Albert Ì rock Î·È jazz. ŒÓ·ÚÍË 22.00

μ½ÎÔ˘ 33, 210 9245.644 27/11: ∏ø™ Quartet. 28/11:Valise Mimosa's Dream -Out Of Order. 29/11: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘ Î·È º¤ÓÈ· ¶··‰fi‰ËÌ·. 1/12: ªËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· Δ˘ÊÏ‹. 2/12: Micah Blue Smaldone & Alec K.Redfearn. 3/12: smallmusicinema: Krautrock Unknown.

CORONET

MOY™π∫√ μ∞°√¡π «Δ√ Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº»

μ∞DMINTON

ºÚ‡Ó˘ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· «Roots, rock, ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ» Ì ÙÔ˘˜ ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘ Î·È ¶¿ÓÔ ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· (21.30/ ú20)

FUZZ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 1/12: Koop (21.30/ú 30)

GAZARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ë ∂ϤÓË ¶¤Ù· Ì ÙÔ quinteto TANGartO (∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÔÈÙ. ú 12). 23 &24/11: Maurice El Medioni.

GIALINO UP STAGE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ∫¿ı ¶¤Ì. Î·È ¶·Ú. ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ∫¿ı ™¿‚. ÔÈ ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. (22.30/ú 10 Ì ÔÙfi)

IN VπVO X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, ¡Â¿ÔÏË, 210 3822.103 30/11: George & the Dukes. 1/12: No Man’s Land & Old House Playground(∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 14, ÊÔÈÙ. ú 12).

∑OOM ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 210 3225.920 ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

™È‰. ™Ù·ıÌfi˜ ƒÔ˘Ê, ∫ˆÓÛÙ/ψ˜, 210 5298.922 ∫¿ı ¶·Ú.-™¿‚.-∫‡Ú. ∂ϤÓË Î·È ™Ô˘˙¿Ó· μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ - «M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ ƒÔ˘Ê». ∫¿ı ΔÚ. ÙÔ jazz ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ «Œ„ÈÏÔÓ». ∫¿ı ΔÂÙ. ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ «∞fi‰Ú·ÛË» Î·È Î¿ı ¶¤Ì. “Jazz-min Quartet” Ì ÎÈÓËÌ/ο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 21.30 (∫˘Ú. 20.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÚ·Û› ú 22.

¡Δ√À ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.944 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÚÔ‡Û˘ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÓÙÂÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!» Ì ÙÔ ıËÏ˘Îfi ı›·ÛÔ «∑‹Ùˆ Ù· Ï·ïο ÎÔÚ›ÙÛÈ·». ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·ïο Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È rock ¿Ô„Ë. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.) ∂Âȉ‹ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜, ÙÒÚ· Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.30.

ÛË «™ÙËÓ ÌÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

¶A§§∞™ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 3213.100 «ŸÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹. 29/11: Yusef Lateef - Belmondo Bros ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Jazz Masters.

POLIS ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË 18, 210 3452.527 STAGE K¿ı ¶¤Ì.-™¿‚. «Δ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ë Î·Ú‰È¿» Ì ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÙ· ¡¤Áη. 3&4/12: ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ - ¶¤ÌË ∑Ô‡ÓË.

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9702.025 ∫¿ı ∫˘Ú. ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŸÏ˜ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‚Ú·‰È¤˜ tango ·fi ÙÔ˘˜ La Flor. ŒÓ·ÚÍË 22.00 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 29/11: Sons Of A Gun. 30/11& 1/12: Ledz Zep (Tribute Band) (22.00/ú 15)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∫¿ı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ «ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÃÂÈÌÒÓ·» Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. CLUB √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚., ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¶›ÙÛ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ∫¿ı ¶¤Ì. Ë ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ë ÛÙÔ «∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ» Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË.

™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, ∞ı‹Ó·, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ªËÙÛÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜ Î·È ƒ›Ù· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 22.30. Î·È ∫˘Ú. 20.30.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ·, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3813.707 29/11: Sickening Horror& Celebrate Code of Silence -Fall from Grace.(20.30/ú 8) 1/12: OϤıÚÈÔ ƒ‹ÁÌ· & ∞.Δ.ª. (20.00/ú 10) 2/12: Brocas Helm& Wrathblade - Embrace Fire Metalmorfosis (20.00/ú 12)

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7669.742 ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘ - §¤Ó· ∞Ïη›Ô˘. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, Û¤ÛÈ·Ï ú 140. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00, ∫˘Ú.14.00.

Ã-∂¢ƒ∞ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 10, 210 9849.101 K¿ı ¶·Ú.-∫˘Ú. ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. (23.00/ú 10)

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™

√•À°√¡√ LIVE Bo‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, 210 9240.740 ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. §. ª·Ï¿Ê·˜ - °. ª˘ÏˆÓ¿˜ - ¶. ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘. ∫¿ı ∫˘Ú. ˆ˜ 23/12 ∏ÌÈÛÎÔ‡ÌÚÈ· (20.30/ú 15)

√ƒÀÃ∂π√ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22 ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·-

∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™·‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ∫˘Ú. ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. 2/12: «™·Ó Ì·ÁÂ̤Ó˜». 3&4/12: ª¤Ì· ªÏ·Ó˜. 5/12:∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï‰¿Ú·˜.

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


Ø INNER-VIEW

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

Ø FETISH ATHENS

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À menegos@athensvoice.gr)

΢. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15

Δhe surprise from Sweden

MAD

Beatfanatic, Quasimode, Beatconductor... Y‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ˘¯Ë̤-

ÛÙȘ ·Ó·ÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘, Worldwide. ™ÙȘ 30/11 ı· Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ cast_a_blast, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Palov & Mishkin (‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ Blend), Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÚ·˚ÙÔÓ¤˙ÈÎË tru-thoughts. T¤ÏÂÈ·. TÈ ÛηÚÒÓÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô; ™˘ÓÙÔÓ›˙ˆ ÙȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ÙÔ club Raw Fusion ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË Î·È ·›˙ˆ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶Ò˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ˜ Ó· ÛÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›˜; ◊ÌÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›· demos Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ù· ‚Á¿Ïˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ·ÓÙ› Ó· Ù· ‰›Óˆ Û ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶Ò˜ ‰È·Ï¤ÁÂȘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÔ˘; AÏÔ‡Ûٷٷ fi,ÙÈ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ, ÙÔ ‚Á¿˙ˆ. A˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î¿‰Ô. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÛÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô; OÈ Simbad, Daz-I-Kue, Kenny Dope, Carl Craig, Restless Soul Î.Ï. Top 5...E›Ó·È ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ...Sounds Of Blackness Optimistic, The Futures Ain’t No Time Fa Nothing, Maceo - Soul Power, EPMD So What Cha Sayin’, Africa Bambaataa - Planet Rock. ¶Ò˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi, ÙÒÚ·; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Â›Ó·È Ôχ ηÎÔÌ·ıË̤ÓË. Y¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ¿ÓÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ

Ù· ·È‰È¿ ÙÂÌ¤ÏÈη Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TfiÙ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÂÁÒ, ¤ÚÂ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· Ûο„ÂȘ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÈ ·˘Ùfi Ì·˜ ˆıÔ‡Û ӷ „¿ÍÔ˘Ì ‚·ı‡ÙÂÚ· Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÔÈΛϷ ÛÙÈÏ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó. £¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. EÓÓÔÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ı¤Ì· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Â›Ó·È ı¤Ì· Ìfi‰·˜ Î·È Ó· Îfi‚ÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. NÈÒıˆ fiÙÈ Ë underground ÛÎËÓ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, fiÛÔ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ Á****** ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο media. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÂÁÒ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ·›˙ˆ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ÂÏ›‰·. ŒÓÔ¯Ë ·fiÏ·˘ÛË... MÂψ‰Èο (fi¯È ÊÙËÓÈ¿ÚÈη) 80s soul, fiˆ˜ Michael McDonald... TÔÓ ·Á·Ò! ¶Ò˜ ÂÚÓ¿˜ Ù· ‚Ú¿‰È· ÛÔ˘; ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘, Noah. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÛÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿; §ÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÚ˜, ÈÔ ÔÈÔÙÈ΋ ˙ˆ‹! N· οӈ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÎÔ¤˜... ¯ˆÚ›˜ ÙÔ laptop. INFO: Mad Mats meets Palov & Mishkin, K‡‚Ô˜, EÚÌÔ‡ & £ËÛ›Ԣ 7. ŒÓ·ÚÍË 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË, fiˆ˜ Ë ˙ˆ‹. ™ÙȘ 30/11.

64 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

SHISHA

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.

Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Marathon Men, Freddie Cruger aka Red Astaire,

ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÊÚfi ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙÔ˘ Gilles Peterson

K¿ÛÙÔÚÔ˜ 41 & ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4116.505 TÔ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙÔ

✱ FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Raw Fusion records Î·È Gamm Enterprises,

Ó˜ Raw Fusion ‚Ú·‰È¤˜. MÔ‡ÚË. EÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁηٷϤ-

FREE CLUB

ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10

ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ Ì·Á·˙› Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. °È· ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ‹ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙȘ Ì¿Ú˜.

MATS I

¢π∞™∫∂¢∞™∏

B·Û·Ó›ÛÙÂ ÌÂ Í·Ó¿...

TORTURE

GARDEN O «Î‹Ô˜ Ì ٷ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·Û·Ï‡ÂÙ·È. TÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÊÂÙȯÈÛÙÈÎfi show ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÎÈ ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÂÚ·Á̤ӷ, ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÚÂÏ¿ ÁÔ‡ÛÙ·, Ô˘ ϤÓÂ Î·È ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, cuttin’ edge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÎÚ·›Â˜ sexy ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 23.00 Î·È Ô George Fakinos, ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ noise/ industrial/ EBM ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘, ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ÙȘ go go dancers Fetish Î·È Zirconia Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙË 1.00 Á‡ÛË ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Î·È bourlesque Ì ÙË Roxy Velvet, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Samar Ì ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi piercing show, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ï›ÁÔ... ¿Ô˘Ù˜! K·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ʈÙȤ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙËÓ Empress Stah, Ë ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·˘Ùfi “Roses Are Dead”. ¢Â̤ÓË Ì’ ¤Ó· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÎÔÈÓ› ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ, ÂΛ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ηÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, χÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Diamond Pussy. K¿Ô˘ ÂΛ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û fashion shows, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· dexx o David TG, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ residents, ÎÈ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ë Roxy Ì ÙËÓ Empress. AÔÎÔڇʈ̷, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Allen Falkner Ì body suspension show. ¢Â̤ÓÔ˜ Ì Á¿ÓÙ˙Ô˘˜ Ô˘ È¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ı· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «ÌËÓ ÙÔÓ ÂÈÚ¿˙ÂÙ ÁÈ·Ù› ÙÛÈÌ¿ÂÈ». O Allen TG ı· ÙÔ ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 5.30) – ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ı· ·›ÍÂÈ afterparty ÛÙÔ Underworld ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fi,ÙÈ Î·È Ó· ‰Â›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÏÏ¿... don’t try this at home... INFO: TORTURE GARDEN Gagarin 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12, ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 23.00, ›Û. ú 25 (¯ˆÚ›˜ ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ afterparty ÙÔ˘ Underworld). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, Dark Side, Dark Cell, It Extreme.

✱ I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220. M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›Û΢ ú 90 & 105. KALUA ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304 ∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘-

fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line. K¿-

ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM• LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÈ

fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027 ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË 40, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4633.701, 210 4633.771Mainstream club

ÛÙËÓ AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË, ÂΛ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÁÈ· KÚ‹ÙË. E›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 N·Ù¿Û· £ÂÔ-

‰ˆÚ›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘ Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¤Ì. K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180, ÎÚ·Û› ú 100, ›Û. Ì ÔÙfi ú15 (™¿‚. ú 20). BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316 M·Ù.

°È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA

SPOILED

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3 M¿Î˘ XÚÈ-

∫ËÊÈÛ›·˜ 232 & ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∫ËÊÈÈ¿, 210 8083.693 ‘∫·ÎÔÌ·ıË-

ÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·.

̤ÓÔ’ ÎÚ˘Êfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÊÚÔ˘Ù¤ÓÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ mainstream Î·È R ‘n’ B tunes Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙË dance fiÙ·Ó ¿È˙Ô˘Ó guest DJs THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ

CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321 ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›-

Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560 £¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·-

Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) ºI°OYPE™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘, 210 4920.152, 210 4930.302 O ¶ÂÈÚ·È¿˜ ¤-

¯ÂÈ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÔÂÚ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘... ™ÙȘ ºÈÁÔ‡Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ X. °·Ï¿Ó˘, E. K·Ú¿ÏÔ˘, M. ¢ËÌ¿Î˘. H ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ÌÔ˙Ô˘ÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·.

noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘

FRANGELICO

VITRINE

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444 h H ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ.

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160.

✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160.

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶π™Δ∂™

£A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979 °. M·-

£EA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜,

M·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÛÂÌ‹˜. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 170 & 190 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfiú 15 (™¿‚. ú 20).

AMMO™

¶APA§IA LIVE

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788 B.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105 ∂Ï.K·-

MANSION CLUB

K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘.

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ

ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140.

ANO¢O™ ¶EIPAIø™

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤·˘ÏË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ Magna.

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183 & ¶·ÏÏ¿ÓÙÔ˜ 38, 210 3468.100 NÙÔ˘¤ÙÔ ¶¿-

ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Î·È EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË. TÂÙ. - ™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. A™TEPIA

MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‘Manifesto’, ‘D.I.R.T.Y.’ Î·È ‘The Spirit Of Love’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ ™ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΢ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ Î·È ÕÓÙ˙Â-

Ï· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15. A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, AÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο ÚÂÌ¤ÙÈ-

η ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏÈ Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜.

POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. SKYLADIKO VIP §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H °ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú.●


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


Δ∂á∏

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) James Dean Diamond.

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏ AI£OY™A ¶O§ITI™TIKOY KENTPOY ¢HMOY KHºI™IA™ «¢HMAPXO™ B. °KAT™O¶OY§O™» ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ & M˘ÚÛ›Ó˘ T˙›Ó· ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘.

«AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ KËÊÈÛÈ¿». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 3 9/12. Aπ£√À™∞ ™∫√Àº∞ ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 M·Ú›· KÙÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘.

Ÿ„ÂȘ Î·È ÒÚ˜ Ù˘ ʇÛ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7213.938 EÚȤÙÙ· BÔÚ‰ÒÓË. «ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. °È¿ÓÓ˘ §·ÛËıȈٿ΢.

«M¤Ú˜ E›ÁÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (ÚfiÛˆ·). 4/12 19/1. A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ X·Ó‰Ú‹˜. “Ens solum”. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 1/12. * A.¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 Jan Fabre. Body liquid drawings, ÁÏ˘Ù¿ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ۯ‰›ˆÓ “My Body, my Blood, my Landscape”. 30/11 - 19/1. Aƒ°ø NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.777 AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ™ÔÏÔ‡ÓÈ·˜.

«ºfiÚ̘, ÌÔÚʤ˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/12.

* ARTOWER AGORA

AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, ·›ıÔ˘Û· ARTOWER CLIO (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 210 3246.100

Bema-Polis - Young Artists. “Stepping Forward

II”. ø˜ 30/11. ¶¿ÓÔ˜ TÛÈÚ›Áη˜. “Empty

Eyes Pupils”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 3 - 29/12. * A™TPO§ABO™ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 N›ÎÔ˜ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ - N¿ÓÔ˜ B·Ï·ˆÚ›Ù˘. YÂÚÚÂ-

·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ø˜ 1/12. * A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342/3 Martin Ntonef. The elements. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. N·Ù·Ï›· ¢Ô˘ÎÔ˘ÌÂÙ˙›‰Ë. ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 1/12. * B∞μE§ Z. ¶ËÁ‹˜ Î·È §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 K·ÙÂÚ›Ó· M·Ú·ÌÔ‡ÙË. B›ÓÙÂÔ ÂÁηٿÛÙ·ÛË “Le Soudage Project, animation Van Loco” ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ». ø˜ 12/12. * BATAGIANNI GALLERY AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675 ŒÊË X·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘.

«YÁÚfi ¢›ÎÙ˘Ô». B›ÓÙÂÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/12. BERNIER ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 Sterling Ruby. “Slasher Posters & Pilow Works”. ™˘Óı¤ÛÂȘ. ø˜ 12/1. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517

The Bleak Existence Of A Synthetic. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 30/11. “Cheap Art 13, 2007”. ∫·È ÛÙËÓ A.ANTONOPOULOU.AR T, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 4Ô˜ fiÚ., æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994. Afi 3 ˆ˜ 23/12. °KA§EPI «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 EϤÓË Mȯ·‹ÏÔ˘. «K‹Ô˜ e/ flor». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/11. °KA§EPI Δ∏™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 NÙfiÚ· P›˙Ô˘. «H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. Mȯ¿Ï˘ AÚÊ·Ú¿˜. X·Ú·ÎÙÈ΋. 3/12 (20.30) - 18/12. °KA§EPI TINT XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ 13, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 220.101, 2310 235.689 “No name”. ŒÚÁ· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi 40 ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜. 1/12 - 5 /1. * °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH, ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 N›ÎÔ˜ AÏÂ͛Ԣ. “The end”. EÎÙ˘ÒÛÂȘ. ø˜ 8/12. * °KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3616.165 M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. °È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿ÎÔ˜. “The Space Between”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 4/12 - 6/1. * °KA§EPI SPILIOTI PROJECTS (BACARO) ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘. M›· ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ºˆÙÔÁڷʛ˜, dvd, ·Ê›Û˜. ø˜ 7 /12. ¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH ¶EIPAIA KÙ›ÚÈÔ ¶·Ï·ÈÔ‡ T·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, º›ÏˆÓÔ˜ 29 (¢. ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘), 210 4101.401 M¿ÓÔ˜ °ÂÚ¿Ó˘. “Mono Fractals”. MÔÓÙ¤ÚÓ· „ËÊȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. 3 - 9/12. D624, K·Ï·Ì›‰· 4, 694 6292763 Anne Laure Oberson.

“Shoot and shoot”. ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi project. ø˜ 1/12. DOWN TOWN Alex Marathianakis, §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3640.223 £ÂÔ‰fiÛ˘ ¢·˘Ïfi˜. ¢È·‰ÚÔÌ‹. 35 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 30/11.

EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A ÕÓÓ· ºˆÎ¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 1/12 - 5/1.

KÔÛÌ‹Ì·Ù· unisex, video, ʈÙÔÁڷʛ˜. ø˜ 5/12.

THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, K¤ÓÙÚÔ, 210 3215.469 Maria Finn. Summer after Monica. TÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ø˜ 21/12.

GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, ÊÔ˘·ÁȤ

THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527

«M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ Paul Klee». ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜

AϤͷӉÚÔ˜ T˙¿ÓÓ˘.

Mȯ·¤Ï· £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿ÎÔ˘.

«Doomed by fantasy/K·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi». ™¯¤‰È·. ø˜ 8/12.

·È‰ÈÒÓ 5-14 ÂÙÒÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜ T¤¯Ó˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. 5/12 (20.00) - 7/2.

* TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644, 210 7251.063

GROUPTHERAPY BARGALLERY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 694 6692552, 210 3224.083 °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈ˙¿Ú˘. «T¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜». ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ. 3 16/12.

AfiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÁÈ¿ÓÓÔ˜.

“One Way”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/12. TPI°øNO AI£OY™A TEXNH™ ¢ÚÔÛ›ÓË & K˘ÚÈ·ÎÔ‡ 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.116 ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ A™KT), Balocchi (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ Carrara), §fiÏ˘, §Ô˘Î›-

GURU BAR * Upstair, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 6-8, æ˘ÚÚ‹, 7Ô˜ fiÚ. “Jazz Upstairs - Upstair exhibition”. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ

event Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È visual arts. ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, collage Î·È graffiti Ì ۇÁ¯ÚÔÓË street ·ÓÙ›ÏË„Ë. 30/11 & 1/12. * KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 KˆÓ/ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜. “Split (Lower and lower)”. ™¯¤‰È·, ÁÏ˘Ùfi. ø˜ 8/12. KALFAYAN GALLERIES - PROJECT SPACE, K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ AÈηÙÂÚ›ÓË °ÂÁËÛÈ¿Ó - ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙfiÎÔ˘.

“Accidental Woman”. B›ÓÙÂÔ & ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ & Û¯¤‰ÈÔ. 22/11 (20.00) - 15/12.

“Corporate cities ltd”. °Ï˘Ù¿ Î·È Û¯¤‰È·. ø˜ 15/1.

“Present - past - present”. Performances (Ù·Èӛ˜ & ʈÙÔÁڷʛ˜). ø˜ 15/12.

66 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

* THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3640.288 Pat Andrea. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/1.

FLOCAFE KO§øNAKIOY MËÏÈÒÓË 7 & HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘

Marina Abramovic.

ۛ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·-

TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897. MÂÛÛ‹Ó˘ °È¿ÓÓ˘. «™ÂÏ›‰Â˜ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜15/12.

* π¢ƒÀª∞ Eπ∫∞™Δπ∫ø¡ T∂áø¡ T™πÃπΔ∑∏, A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 & K·ÛÛ·‚¤ÙË 18, KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.975 A¯ÈÏϤ·˜ XÚËÛÙ›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 19/1.

¢·ÊÓ‹ & ¶··‰¿ÙÔ˜.

∞fi ÙÔ˘˜ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ °Î›Î·, °È¿ÓÓË TÛ·ÚÔ‡¯Ë ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ M. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘-B·Ï˘Ú¿ÎË, ¶. ™¿ÌÈÔ Î.¿. «™˘ÓÔ˘-

T.A.G.G. •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1719, KÔψӿÎÈ N›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 29/11 (19.30) - 8/12.

E§ENH MAPNEPH CREATIVE GALLERY AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3 (ºˆÎ. N¤ÁÚË), 210 8619.448 OÌ¿‰· JAW. “Water”. TÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ÎfiÛÌËÌ·. A. °Ô‡Ï·, ™. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, A. Z·ÊÚ·Ó¿, I. IˆÛËÊ›‰Ë˜, B. KÔÓÙ›‰Ë, K. M·Ï¿ÌË Î.¿.

* KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931

* EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642 Ÿ˘ ZÔ‡ÓË.«M ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì’ fiÓÂÈÚÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/11.

¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933-4 Philip Taaffe. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 29/2.

Ê›·. ø˜ 15/12.

E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚ., 210 3210.881

EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3607.598 XÚ‹ÛÙÔ˜ £ÂÔÊ›Ï˘. «TÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÙÔ˘ Dorian Gray - ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÔÙ·Ì›ÙË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 8/12.

ETHNIC

«AÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÔ‹ÙÚÔ˘ Ù˘ AÊÚÈηÓÈ΋˜ T¤¯Ó˘» ªÈ· ethnic ¤ÎıÂÛË, Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô Îϛ̷ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ (Î·È Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ). M ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂıÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Patrick Fabre Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙËÓ «ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË» ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ͯ·Ṳ̂Ó˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó. ºÔÚÂÛȤ˜ Ì ¯¿ÓÙÚ˜ ·fi ÙË Ê˘Ï‹ Dinka (™Ô˘‰¿Ó), ͇ÏÈÓ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜-ÁÏ˘Ù¿ ÙˆÓ Dogon Î·È ÙˆÓ Bambara (M¿ÏÈ), Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ (Z·˝Ú), ÌÔ˘ÛÂȷο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ· ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙË Ì·Á›· Î·È ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. Patrick Fabre Gallery (AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 22, KÔψӿÎÈ), ÂÁη›ÓÈ· 22/11. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 15/12.

KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466

N›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

M¿Î˘ £ÂÔÊ˘Ï·ÎÙfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Û¯¤-

MARY ALEXIOY ATHENS ART SPACE ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105

LORAINI ALIMANTIRI/GAZON ROUGE PROJECT SPACE μ. √˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ø˜ 12/1.

˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 18/12. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, Aı‹Ó·, 210 3229.805 mad4art: Shake your moments. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

ø˜ 15/12. BOOZECOOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 M·Ú›· K·Ú·ı¿ÓÔ˘.

“People. 6 video installations... 1 project”. ø˜ 7/12. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 Jean-Michel Basquiat, John Bock, Urs Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. “Fractured figure”.

ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ø˜ 23/3. * E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.000 Bruce Davidson. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ - ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Magnum. ø˜ 15/12. E™TIATOPIO KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, N¿ÔÏË Eͷگ›ˆÓ, 210 6445.476 ÕÓÓ· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. MÈÎÚ¿ Ù· ı·‡Ì·Ù· Ù· M¤ÁÈÛÙ·. ø˜ 20/4. E.º.∂. Δ‹ÓÔ˘ 14· (ÛÙ. KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜), 210 8228.131 B·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, AÚÁ‡Ú˘ £·Ó¿ÛÔ˘Ï·˜.

«¶Ï¿ÛÌ·Ù· & EÎÙÔÏ¿ÛÌ·Ù·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 4/12. £∂∞Δƒ√ REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 Elmgreen & Dragset. «KÔÈÓ‹ £¤· EÓfiÙËÙ· I». °Ï˘ÙÈ΋, performance, ı¤·ÙÚÔ. KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜.

* TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηÈ...

“Drama Queens”. B›ÓÙÂÔ.

æYXAPH 36 æ˘¯¿ÚË 36, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2231.900 °ÈÔ‡ÏÈη æÈÌÔ‡ÏË. KÔÛÌ‹Ì·Ù·. Afi 30/11 ˆ˜ 9/12.

* HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Francesco Scavullo. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. ø˜ 2/12.

VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ¤ÍÔ‰Ô˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË), 210 5228.968 Group Mel-Air, M. Hamdi, M. Hill, l. Kang, R. Nixon, D. Vamiali. “Life to the full”.

Mȯ¿Ï˘ K·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜.

«H ¿ÏÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË». H¯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Erwin Wurm. «EÁÒ Î·Ù’ Â̤». °Ï˘Ù¿. “One minute Sculptures”. B›ÓÙÂÔ. ø˜ 6/1.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 I¿Îˆ‚Ô˜ KÔ˘Ì‹˜. «AÛ΋ÛÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 7/12 - 7/1.

ø˜ 24/11. Ô˘Ï·. ø˜ 8/12.

‰ÈÔ. ø˜ 12/1.

‰Ë˜, Baldini, Canesi, Cremoni, Farina, Franchi, Mueller. «Aı‹Ó· - Carrara:

KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3426.322 AfiÏψӷ˜ °Ï‡Î·˜, M·Ú›Ó· M¿Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶fiÓÙ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÔÏ¿˙,

“Between the lines.” ø˜ 5/12.

X. K·Ú¿˜, X. AÓÙˆÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, P. NÙÔ‡ÏË - AÏÂ͛Ԣ, M. Perrakis, B. ¶¤ÚÚÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘. «AÊȤ-

P. M·ÏÙ·Ù˙‹, A. ¢Ô‡Î·, Z. °·˚Ù·Ó›‰Ô˘, E. K·ÌÌ¿ Î.¿. “Eyesland”. ø˜ 22/12.

ڈ̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ & ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 30/11.

MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, 210 3609.449 º›ÏÈÔ˜ ºˆÙÈ¿‰Ë˜. ÿÓÙÚÈÁΘ & Û·¯Ï¿ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·. ZˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÙÚ¿-

* ME°APO EΩNAP¢OY Δ√À ªπ∂Δ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 Î·È MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ), 210 3234.267 “City Streets”. ºˆÙÔÁÚ·-

Ê›·. ø˜ 13/1. * M∂¢√À™∞ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 °ÈÒÚÁÔ˜ PfiÚÚ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜). ø˜ 19/1.

ÓÔ˜ XÚÈÛÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. «N·˘-

·Áfi˜ ÛÙË ‰fiÍ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. ¶EPI-TEXNøN P›˙Ô˘ & N›Î·È·˜ 10, Ï. BÈÎÙÒÚÈ·˜, 210 8239.465 M¿ÓÙË KÔ˘ÏÔ‡ıÚÔ˘.

NOSOTROS £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, www.nosotros commu nity.gr M·Ú›· KÔÎΛÓÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 7/12. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘.

“Hadas Nuevas - K·ÈÓÔ‡ÚȘ ÓÂڿȉ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/12. PRO-ART/M. §E°AKH ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 697 6880408 Sherri A.Bustad. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. ™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046 ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

¶∂ƒπ¶§A¡∏™∏ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 M·Ú›-

* ™Y§§O°H

M·Ú›· KfiÓÙË. Anna Cecilia Maria Unkown. ™¯¤‰È·. ø˜ 22/12.

WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 K·ÙÂÚ›Ó· MÔ˘ÛÈÔ‡. «O˘ÙÔ›Â˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 9/12. XøPO™ TEXNH™ 24 ™Â˘Û›Ô˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 7217.897 T¿ÛÔ˜ M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˜ - MÈÛ¤Ï º¿È˜. «A˘ÙÔÚÔÛˆÔ-

ÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ - T˙Ô‡ÏÈÔ K·›ÌË (1897-1982)». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/12.

∞§§√π Ãøƒ√π A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2,

I¢PYMA °IANNH T™APOYXH ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ (‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KAT), 210 8062.636-7 M ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·. ™¿‚.&K˘Ú. 10. 00 12.00 (4-7 ÂÙÒÓ), 12.3014. 30 (8-12 ÂÙÒÓ). KEPAMEIKOY 43 MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô “Young Athenians”. 18 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ø˜ 2/12. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ TÂÙ.¶·Ú. 9.00-14.00. KO§§E°IO A£HNøN KO§§E°IO æYXIKOY 210 7224.917 -9, 210 7229.127 £¤ÏÍË £ÂÔ¯¿ÚË. «TÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜».


ª∏ Ã∞™∂π™... «£Ú¿ÎË-KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË: ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·Ì¿ÎË (1902)».

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1. M·ÓÒÏ˘ Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ - M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜. Afi-

ÂÈÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ï¿‚·Ú·. ø˜ 30/11. M√À™∂π√ BÀ∑∞¡Δπ¡√À ¶√§πΔπ™ª√À (·›ı. ÂÚÈÔ‰. ÂÎı¤ÛˆÓ) §ÂˆÊ. ™ÙÚ·ÙÔ‡ 2, 2310 868.570 «H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘/Ù˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, 19001980. (EÓ)ÙÔÈṲ̂Ó˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ - Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙfiˆÓ». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜

KøN™TANTINO™ MA§EA™ ™ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÁηÏÂÚ› fiÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ı· ‰ÂȘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔ›·, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ͇ÏÔ, ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ M·Ï¤·. OLD TOWN GALLERY - TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, KÔψӿÎÈ, 210 3626.968

¶ANO™ T™IPI°KA™ AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ì ٛÙÏÔ “Empty Eyes Pupils”. •˘ÏfiÁÏ˘Ù· Î·È «ÁÏ˘ÙÔ˙ˆÁÚ·ÊÈο» ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. AÊ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÎÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ «A» (AÚÛÂÓÈÎÔ‡) Î·È «ø» (£ËÏ˘ÎÔ‡) ̤۷ ·fi «ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ, ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛÂȘ» ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. 3 29/12. EÁη›ÓÈ· 20.00.

ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘

10 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, 210 3246.100

°Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi 30/11 (20.30) - 6/12. LA SOIREE DE BOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ÕÚÙÂÌȘ KÔÎfiÏË. EÏ·ÈÔÁڷʛ˜. ø˜ 30/11. *ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN (MEGARON PLUS) B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 “Klimt, Schiele, Kokoschka - 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

¶·Ï·‚Ú¿Î˘, T˙·ÌÔ˘Ú¿Ó˘, Pfaff. «ŒÏÏËÓ˜ ηÏ-

ÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. °ÂÚÌ·ÓÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, video, ÁÏ˘Ù¿. ø˜ 29/2. ¶¡∂Àª∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ª√À∞£∏¡∞πø¡ Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 A›ıÔ˘Û˜ °. I·Îˆ‚›‰Ë˜ & N. °‡˙˘. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔÏÔÁfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi 4/12

(19.00) ˆ˜ 15/12.

ø˜ 30 /12. MOMMY CAFÉ BAR RESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 Z. K·ÎÔ‡ÚË, §. §Â‚¤ÓÙË, ¢. ¢Ô˘Ú·Ì¿ÎÔ˜. “Mommy

ART 2007- the artAZ sessions no 2”. ø˜ 15/12. OCCHI CONCEPT STORE ™·ÚÚ‹ 35, 210 3713.298 °˘Ó·›Î˜ Ù˘ ™·ÚÚ‹. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 5/12.

¶O§ITI™TIKO KENTPO «E§§HNIKO™ KO™MO™» ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, KÙ›ÚÈÔ 56, 210 9834.776 (E›ÛÔ‰Ô˜ °’ ·fi Ô‰fi ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜) “The brain - H ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡”. AÓ·Î¿Ï˘„ Ò˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó: MÓ‹ÌË - T·¯‡ÙËÙ· - IÛÔÚÚÔ›· - AÈÛı‹ÛÂȘ - ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. 42 ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ / ηٷÛ΢¤˜. XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ATHENS VOICE. 2/12 - 16/3.

¶∞ƒ∞™∫∂À∞´¢π√ ¶√§πΔπ™Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∫À¶ƒ√À ªÂıÒÓ˘ 11 (οı. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜), ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3619789

¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500 (ÂÛˆÙ. 102, 580)

ª¤ÌÓÈ· Δ˙È·ÎÔ‡Ú·(ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜), ¶·Ó›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋). ª¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÈÓ¤ÏÔ.

«¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË MÈÎÚ·Û›· 1919-1922: T· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 1/12.

™ÂÚ·ÊÂ›Ì B. ™ÂÚ·Ê›Ì.

ø˜ 30/11. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472

¶OTNIA £HPøN Z·˝ÌË 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3307.380 Antonio Riello. ¶ÔÏÈÙÈο ÌË ÔÚıfi. EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 8/12.

TÛfiÎÏ˘, K·ÓÈ¿Ú˘, •ÂÓ¿Î˘, AÎÚÈı¿Î˘, Lupertz,

™TAY§O™ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10,

210 9757.581

18/11. (Afi 12Ô ˆ˜ 1Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EÚ¢ÓÒÓ, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48) * MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY, °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6 & ºÚ˘Á›·˜, A. IÏ›ÛÈ·, 210 7777.601 ¶. T¤ÙÛ˘. X·Ú·ÎÙÈ΋-˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/12. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH ∫·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, ∞ÎÚfiÔÏË, 210 9221044 “Challenging the Chatelaine”. KfiÛÌËÌ·

ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. ø˜ 15/1. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ N¤· ¶Ù¤Ú˘Á·, N. ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 EÏ °ÎÚ¤ÎÔ. «O °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘». ø˜ 5/1. * MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111/ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 °ÂÓÓ¤ıÏÈÔ˜ ΔfiÔ˜. ŒÏÏË-

Ó˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Alpha Trust). AÊȤڈ̷ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. «∂›Ì·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜». ø˜ 6/1. B·Û›Ï˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. «TÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘». Afi 3/12 (20.00) ˆ˜ 27/1.

TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘.

«EÈηÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ». KÂÚ›. ø˜ 15/12. * TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 2/12. Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. KÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· A˘‰‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó graffiti artists, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È video-artists. www.remapKM.com remapkm.blogspot.com. XøPO™ A§§OY OÌ‹ÚÔ˘ N٤ȂȘ 11 (‰›Ï· ÛÙÔ KÔÏϤÁÈÔ AıËÓÒÓ), 210 6710.109 OÌ¿‰· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ (AıËÓ¿ & ÿ·Ó X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿Î˘).

«OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ». ª√À™∂π∞ ideoexhibition. ø˜ 2/12.

* MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3&7, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 Pat Andrea. «OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ AÏ›Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» Î·È «M¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/1. EÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ E˘Úˆ·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

ø˜ 13/1.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ £E™™A§ONIKH™ §ÈÌ¿ÓÈ AÔı‹ÎË B1, 2310 546.683, 2310 593.270 E˘·Óı›· TÛ·ÓٛϷ.“The silence”. ø˜ 30/11. M∞∫∂¢√¡π∫√ M√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ T∂á∏™ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛ/ÎË, 2310 240.002 William Klein. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÊȤڈ̷. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1.

* X√ƒ√™Δ∞™π√¡ RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330

MOY™EIO ºøTO°PAºIA™ £E™™/KH™ AÔı. ∞, 1Ô˜ fiÚ., ÚÔ‚Ï‹Ù· A, §ÈÌ¿ÓÈ

Aı·Ó·Û¿ÎÔ˜ ¶., ZÔ˘Úȉ¿Î˘ M., K·ÚÙÂÏÈ¿˜ K., K·¿‰·Ë T. Î.¿.

«Bernard Plossu 19632006. H Ô›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

“Vertigo#428”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 8/12.

ø˜ 4/1.

ª√À™∂π∞ *BÀ∑∞¡Δπ¡√ ∫∞π Xƒπ™Δπ∞¡π∫√ M√À™∂π√ μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 22,210 7232.178

¶O§ITI™TIKO KENTPO £E™/KH™ TOY MIET, B·Û. ŸÏÁ·˜ 108, 2310 295.170-1 «TÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/1.●

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


£∂∞Δƒ√ * ¡¤Ô § §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ º ºÔÈÙËÙÈÎfi ¢ ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ * A°°E§øN BHMA, ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 MÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂȘ. TÔ˘ Martin Mc

Donagh. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. Z‹ÎÔ˜, °. ¢Ú›ÙÛ·˜, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘, I. ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë˜. ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 21.15., 00.00. K˘Ú. 19.15. ú 20. ¢: 120’. Afi 29/11 ˆ˜ 24/2. * A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330, 210 8238.698 «M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹». ∫›Ì.-

ÛÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, T˙. ¢È·ÁÔ‡Ë, ¶. ™Ù·ı¿ÎË, M. TÛfiÙÚ·˜, º. ™‡ÚÔ˜, °. M¿ÓÈÔ˜, °. A˚‚¿˙˘. TÂÙ., ¶¤Ì. 20.30, ¶·Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. 18.00, 21.15. ú 24 (18 §, º). ¢: 120’. * ∞£∏¡∞´™ (MOY™IKH ™KHNH) K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. M ÙË ™›ڷ ™›ڷ. ™ÎËÓ.: T. X·ÙÔ‡˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÓÔÚ¯.: °. Z·¯·Ú›Ô˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, Õ. BÏ¿¯Ô˜. ¶¤Ì. (§), ¶·Ú., ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 30 (22 §, 15 º). A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·.

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) A§E•AN¢PAKH™ (ÚÒËÓ PÈ¿ÏÙÔ), K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 K¿ı ¯ÚfiÓÔ ›‰È· ̤ڷ. TÔ˘ M¤ÚÓ·ÚÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ. ™ÎËÓÔı. K. AÚ˙fiÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, A. ™Ù·‡ÚÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ™¿‚.18.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25 (20 §, 16 º). ∞§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001, 210 3464.638 H ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ IÔοÛÙ˘. KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: °. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KÔÏ¿Û˘, £. Z¤Ú‚·˜, K. °·‚·ÏÏ¿ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. (ÂÎÙfi˜ ·fi 22 & 23/11). 21.15. ú 15 (10 º). Destination: PIG’S PLANET. ™ÎËÓÔı.: A. AÚÛ¤-

ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚÛ¤ÓË, ¢. M·ÓÔ‡ÛÔ˘, A. ™›ÓÔ˘Ï·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ., 19.30 Î·È TÂÙ. 21.30.ú12. ¢: 1.20’. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19/12. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 ¢˘Ô ÙÚÂÏÔ› ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. TˆÓ Mel Brooks ηÈ

Thomas Meehan. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ∫ÔÛÙ.: N. B·¯ÏÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. BÔ‡ÚÔ˜, A. °ÎϤÙÛÔ˜, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘, B. K·ÁÈ¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.00. ú 40 (18 º). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, N. £ÂÌÂÏ‹ Î.¿. K˘Ú. 18.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ú 20 (13 º).

̈‰›·. TÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ K¿Ô˘È. OÌ¿‰· Breathe of art. ú 20 (10 º). ¢Â˘Ù. TÚ. 21.30, ¶¤Ì. 00.30 A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37, 210 5238.742 O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, B. T۷ΛÚË, ¢. ¶··‰‹Ì·, £. BÈÛη‰Ô˘Ú¿Î˘. TÂÙ., ™¿‚., K˘Ú. 18.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 24 (18 §, 16 º). ¢: 120’. * AMIPA§, AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3639.385, 210 3608.856 8 Á˘Ó·›Î˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È. KˆÌˆ‰›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘.

TÔ˘ PÔÌ¤Ú TÔÌ¿. ™ÎËÓÔı.: £.£ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. Mȯ·ËÏ›‰Ô˘, I. §·ÌÚ›‰Ô˘, M. K·Ï·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.K˘Ú. 18.15 . ú 23 (17 º, 18 EÍ. §, O). AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 O͢ÁfiÓÔ. TÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ. ™ÎËÓÔı.: M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 23, 20 (16 º). ø˜ 13/1. ¢: 110’. ñ KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. TÔ˘ O‚›‰ÈÔ˘. ™‡ÏÏ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Õ. M¿Û¯·, Õ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, X. §Ô‡Ï˘, I. ¶·¿ Î.¿. ú 12. ¢: 120’. AMºI-£EATPO ™¶YPOY EYA°°E§ATOY A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 ñ A›ı. §‹‰· Δ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘

TÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı.: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. 18.20, K˘Ú. 18.15. ú 25, (18 §, 16 º). ¢: 120’.

TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. TÔ˘ EڛΠEÌÌ·ÓÔ˘¤Ï

™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00. ú 20 (13 º).

*O XÚfiÓÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. EÚˆÙÈÎfi

T˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï MfiÚÎÌ·Ó.

™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ¡. ΔÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 24 (17 º). ¢: 130’. ñ A›ı. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·Ù.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 22 (15 º). ¢:100’.

ıÚ›ÏÂÚ. TÔ˘ Mȯ·‹Ï ÕÓıË. ™ÎËÓÔı.: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, A. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘. ¢Â˘Ù.,ΔÚ. 21.15. ú 20 (15 º).ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 TÚÂȘ ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜. TˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂÈ, TfiÓÈ X›ÏÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™. KÔÙÛ›ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, T. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ. 19.30, ™¿‚ 18.30, TÚ.-™¿‚. 21.15. ú 22 (17 º, TÚ. & ¶¤Ì.). * A§EKO™

A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 15-17, 210 5220.100 TÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ªÔÛ¯›‰Ë˜, °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ú·ÁÎÔ‡, º. KÔÌÓËÓÔ‡, £. ™È¿ÚÎÔ˘. * ALTERA PARS ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· ·fiÚ·ÙË.

XÔÚÔı¤·Ì·. Afi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ P›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË, Ù˘ °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î.¿. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: A. °˘Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: B. A‰¿ÌÔ˘ (¯ÔÚfi˜), I. K·Ì˘Ï·‡Î·, E. ™ÈÁ·ÏÔ‡ Î.¿. ™¿‚., K˘Ú. 21.30. ú 15 (12 º). H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. Kˆ-

ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7707.227, 6974.816671 TÔ ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙÂ.

TÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, X. ™Ò˙Ô˜, X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, E. MÔ˘ÌÔ‡ÚË Î.¿. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00 & 21.00. ú 24 (17 º). ¢:120’. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70, °Î‡˙Ë, 210 6445.749 ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡xÙ·˜. TÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ™¤Í-

ÈÚ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·ÓÔ˘Ú¿, A. Z·¯·Ú¤·˜, B. KÔÓÙÔÌ¿ÚË, ™. °ÂˆÁÏÂÚ‹˜, ƒ. °ÂˆÚÁ›ÙÛ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 §). ¢:140’. A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 ¢ÂÛÔÈÓ›˜ T˙Ô‡ÏÈ·. TÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KÔ˘Ï›Â‚·, A. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (§), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 22 (18 § , 16 º). A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

68 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

TˆÓ Bruce Jordan Marilyn Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ™. ¢ÂÏÈÎÔ‡Ú·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, A. KÔ˘Ú‹ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.,K˘Ú. 18.15. ú 21 (18 §, 15 º). ¢:120’. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-68 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰. ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, E. AÔÛÙfiÏÔ˘, I. AÛÙÂÚÈ¿‰Ë. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00 & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ŸÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ; ™ÎËÓÔı.-Û‡Óı.: Ÿ. ¶Ô˙¤-

ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·ÏÔ˘Î¿, °. NÙÔ‡Û˘, Ÿ. ¶Ô˙¤ÏË, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- K˘Ú. 21.30, ú 18 (12 º). ¢: 90’. * O Û˘ÏϤÎÙ˘. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. TÔ˘ T˙ÔÓ ºfiÔ˘Ï˜. ™ÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. ¢Ô‡Î·, T. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (10 º). Afi 19/11. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 O B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, ™. §ÒÏÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.15. ú 22 (15 º). ¢: 200’. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· M·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ.

TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙ ºÈÏ›Ô. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: E. A. °ÎÔÓ˙¿Ï˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, ∫. ΔÛ¿‚·ÏÔ˘, A. TÛÈχڷ, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, A. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§) & 21.15, ∫˘Ú.19.15. ú 22 (17 º). ¢: 120’. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. TÔ˘ Howard Zinn. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙ÂÈ: ÕÁÁ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ΔÂÙ.19.15. ú 20 (15 º). ¢: 90’. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25 (ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜), 210 3220.805 H ÒÚ· ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘. TÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ¶ÂÛÛfi·. ™ÎËÓÔı.: KfiÓÍÔÌ·ÓÍ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, B. AÏ˘Ì¿Ú·. TÚ.-TÂÙ¿ÚÙË 4, 5, 11, 12, 18, 19/12. * BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/fiψ˜ 115, Ì. KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, 210 3425.637, 210 7511.522 A’ ¤Íˆ. ™‡Á¯ÚÔÓË ÎˆÌˆ‰›·. TÔ˘ AÓ‰Ú¤· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §¿Î˘ K·Ú·Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ú·Ï‹˜, M. ™ÎÔ‡·. Afi 24/11. 21.15. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 15 (10 º). ¢: 70’. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ, K˘Ú 20.00, ¶¤Ì-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (18 §, 16 º). * BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, 210 5229.519, 210 5221.767 NOY¢OY Fun Park. EÈıÂÒÚËÛË. TˆÓ §. M¤ÏÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË, £. K·Ï·ÌÔ‡ÎË, M. BÔ˘Ï·Ú›ÓÔ˘, E. °ÎÚ›ÏÏ·, A. ¶ÔÌfiÓË. ™ÎËÓÔı.: K. BÔ˘ÙÛ¿˜, ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜.

¶·›˙Ô˘Ó: K. BÔ˘ÙÛ¿˜, ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, M. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15,K˘Ú. 18.15, ™¿‚. 18.15 (§). ú 25 Ï. (22 ıˆÚ›Ô, 19 ÂÍÒÛÙ˘, 17º, 19§, 19O). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 119), 210 8233.125 ™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ. TÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 90Æ C. ¢È·ÛÎ.: X. TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M¿Ú·˜, T. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, M. §·Ì›ÚË. ¶¤Ì. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ú 24 (17 º). IÛÙÔڛ˜ Ì ˯Ò.

Performance ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Playback æ». ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, B. §¿Ú‰Ë, °. §Ô‡Î·. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ªÂ ÔÙfi ú 20 (13 º). M¤¯ÚÈ 4/12. * BIOTEXNIA £EATPOY ™·ÊÔ‡˜ 5, æ˘ÚÚ‹, 693 2541003

EÈÌ.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜. ™ÎËÓÔı: °. °·‚·Ï¿˜. Performers: M. £ÂÔ¯¿Ú˘, K. AÛÈÒÙ˘, N. KÔÓÙÔÁÂÒÚÁË, N. ™¿ÏÙ·˜. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.244 AÛ‡ÌÌÂÙÚÔÈ ÊÂÏÏÔ›. Stand up comedy ·fi ÙÔ˘˜ ETSI DE - KÒÛÙ· & £·Ó¿ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·Ú.-™¿‚. 22.00, ú 15. * CLUB UNDERWORLD, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù·, 693 0880845 FraMkenstein. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ·. ™ÂÓ¿ÚÈÔ -ÛÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ O. ¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓ˘ O., B·Û›Ï˘ Z·˚Ê›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù. 21.00. ú 10. Afi 3/12. * CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 Studio Clip. M·‡ÚÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜. ™¿‚.K˘Ú. 18.00, TÂÙ.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (º.15). ¢: 120’.

O T˙Ô¿Ó ¶·ÓÙ¿Ó Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. TÔ˘

* °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400

NÙ¿ÚÈÔ ºÔ. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÊÙÂÚ¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·‚Ô˘Ï¿ÎÔ˘, Z. §Âʤ‚Ú, ™. M·˘ÚÔÂȉ‹, A. ™Â˝‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú12 (10 º). Afi 26/11.

AÓıÈṲ̂Ó˜ M·ÓfiÏȘ.

BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ¡ew Order. ¶ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· blitz, ÙˆÓ μ·Ï·‹, ¶·Ô‡ÏÈ·, ¶·ÛÛ·Ï‹, ºÈÏ›ÓË. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.30, ú 20 (15 º). ΔÔ ÓÂÚfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÂÎÔ‡Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢. ∫·Ù·ÏÂÈÊÔ‡. ¶·›˙ÂÈ - ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ™Ù. ª·ÙÓÙ˙ÒÚÔ˜. ª¤¯ÚÈ 30/11. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00, ú 17 (12 º). ¢: 65’. IÙ·ÏÈÎÔ› ΋ÔÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¢. ™Â˚Ù¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿Î˘, ¢. BÏ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘, E. ¢·Ê·ÏÈ¿. K˘Ú.: 11.30 & 3.00, ú 15. Less. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛËperformance ·fi ÙËÓ «OÌ¿‰· 33». ™‡ÏÏË„Ë-ÛÎËÓÔı.: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 10. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944, 211 4000.863 * A›Ì· ηÎfi. TÔ˘ Rimbaud. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌ.-ÂÂÍ. ÎÂÈÌ.: ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜. H¯.: ™. AÚ·‚ÔÛÈÙ¿˜. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30. ú 15. ¢: 60’. Afi 22/11 ˆ˜ 13/1. * UBU. TÔ˘ Alfred Jarry. ™ÎËÓÔı.: £›·ÛÔ˜ ø·Ô˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. Lopez, I. ¶·˙·Ú˙‹, M. Kutulas Vrsalovic. ¢Â˘Ù.,TÚ. 21.30. (7 & 8/1 ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο). ú18 (12 º). ¢: 70’. ø˜ 8/1. ™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜. T˘ M·Ú-

ÁÎÂÚ›Ù NÙÈÚ¿˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. BÏ¿ÛÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. T˙ÒÚÙ˙Ë, X. BÏ¿ÛÛ˘, A. AÓ‰Ú¿‰Ë˜ Î·È Ì ÂχıÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. Afi 30/11, 1, 2, 5 ˆ˜ 12/12, 21.30, ÂÎÙfi˜ ·fi 2/12, 18.30. ¢: 60’. CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Edith Piaf - TÔ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ.

K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °. KÈÔ˘ÚÙÛ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÁÁÂÏ›‰Ô˘, P. AÁÁÂÏ›‰Ô˘ Î.¿. ¢Â˘Ù. 22.15, TÚ. 22.15. ú15. * CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9, 210 7296.500 O ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ korlflx.

TÔ˘ PfiÌÂÚÙ X¿ÚÏÈÓÁÎ. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶ÈÙÛÔ‡ÏË, N. OÚÊ·ÓÔ‡, M. ™Ù·˘Ú·Î¤ÏË, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, M. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, A. MËÏÈ·Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15. ú 21 (16 º). * DATE MUSIC HALL ™ÈÓÒ˘ 2 & MÂÛÔÁ›ˆÓ (¶‡ÚÁÔ˜ AıËÓÒÓ), AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7470.544 (Ì ˘fiÁÂÈÔ parking) Copacabana, the Show.

MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi. TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ K·Ó·Ú¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. §ÔÙÛ¿ÚË, ¶. ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. Afi 29/11 ˆ˜ AÚ›ÏË. * ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 &KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 TÔ ÎÔÚÌ›. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ Luis Alfaro. ™ÎËÓÔı.: E. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. ªÔ˘Û.: °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘, I. M˘ÏˆÓ¿˜. K˘Ú. 18.30 (§), TÚ.- K˘Ú. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙfi. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, XÚ. ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 22 (15 º). * ¢HMOTIKO £EATPO ME§INA MEPKOYPH AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 55, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ŸÚÓÈı˜. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: A. K·˙·Î›‰Ô˘. 24, 25/11 & 1, 2, 8, 9/12. 21.00. ¢: 120’. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›ÎÈ ™›Ï‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. TÂÙ. - ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.30 & 21.30. ú 25 (18 º). ¢: 120’. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6 (¶Ï. AÁ›·˜ §·‡Ú·˜) M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·-

‚Ú¿Ó. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NÈ-

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ £EATPO XøPA ™ÎËÓ‹ MÈÎÚ‹ XÒÚ· H ÛȈ‹ ÚÈÓ... Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶·˘Ï›‰Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ Ӓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. E›Ó·È Ë ÛȈ‹ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ÓËÓÂÌ›· ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰·. H ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «KÚ›ÛÈÌË M¿˙·». ™ÎËÓÔıÂÛ›·-¢Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶·˘Ï›‰Ô˘. ™ÎËÓÈο-KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ™ÔÊ›· §ÔÁÔı¤ÙË. XÔÚÔÁڷʛ˜: ÕÓÓ· K·Ú·Ì‹ÙÛÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· KÂÓÙÚÒÙË. ºˆÙÈÛÌÔ›: B·Û›Ï˘ KψÙÛÔÙ‹Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÙ˙ÂÏ· EÏ Z¤ÈÓÙ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MÈÎÈfi˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ TÛ¤ÎÂÚ˘, AÁÁÂÏÈ΋ TfiÌÚÔ˘, M·ÚΤÏÏ· º·ÓÔ‡. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (1) Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 6/12 Î·È (2) Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 7/12. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi, (1) ‹ (2) Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 4/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¯ˆÚ›ÙË. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 15 (10 º). Afi 16/11. * ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·-

ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, ¶Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 32 29.771 ñ §Â˘Î‹ ·›ıÔ˘Û· (bar theatre) ™ÎÏËÚ¿ AÊÚÔ‰ÈÛȷο. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ «ÕÛÌ· AÛÌ¿ÙˆÓ» Î·È Û ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜, ™. MÔÙˆÓ¿Î˘, °. °¤ÚÁÔ˜, Œ. AÊÂÓÙ¿ÎË, «IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· KÚÔ˘ÛÙ¿» Î.¿. ™¿‚, ¢Â˘Ù. 22.00, K˘Ú. 21.00. ªÂ ÔÙfi ú 20 (15 º). ∞fi 1/12. ñ ™ÎËÓ‹ ÌÂı˘ÛÌÂÓ¿ÎÈ Woody Allen: øÚ·›Ô˜ Î·È Û¤ÍÈ (Play it again, Sam)

™ÎËÓÔı.: B·ÁÁ¤Ï˘ §ÂÌ¤Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ºfi˘, I. TÛÈÁÎÔ˘Ú¿, X. ™·Ô˘ÓÙ˙¿Î˘ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 22.00, ú 15 Ì ÔÙfi. ø˜ 11/12. * E£NIKO £EATPO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 Î·È ÛÙ· 801 11 60.000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È 210 6786.000 (·fi ÎÈÓËÙfi) H ηÛÂÙ›Ó·. TÔ˘ K·ÚÏ ™Ù¤ÚÓ¯·˚Ì. ™ÎËÓÔı.: B. AÚ‰›ÙÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÛË M·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘, T·Íȿگ˘ X¿ÓÔ˜, KϤˆÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, E‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ. 18.00,¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 19.00, ΔÂÙ.ú 18, ¶¤Ì. ú 15, ¶·Ú.-K˘Ú. ú 22, ™¿‚. ·fiÁÂ˘Ì· ú 18 (12 º ‹ Ó·ÓÈÎfi οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ). ø˜ 20/1.ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG. ñ N¤· ™ÎËÓ‹ ¶ÚÔÌËı¤·˜ ‰ÂÛÌÒÙ˘.

TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. MÔ˘Û.: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. AÔÛΛÙ˘, X. N›Ó˘, £. ¶¿ÓÔ˘ Î.¿. ú 12. Afi 15/11. * E£NIKO £EATPO -

NEA ™KHNH -

™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210.3455020, 801 11 60000 (·fi ÛÙ·ı.), 210 6786.000 (·fi ÎÈÓ.). H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ.

TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·ÙÛ·Ê¿‰Ô˜, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, £. E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, A. M·Í›ÌÔ˘, B. Reininger. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), ú 15 ( ¶¤Ì.), ¶·Ú.-K˘Ú. ú 20 (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ¶ÚÔ·Ú·ÛÙ. TÂÙ. 21/11, 21.00, ¶¤Ì. 22/11, 20.00, ú12. Afi 23/11 ˆ˜ 20/1. E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH £¤·ÙÚÔ ·fi Ì˯·Ó‹˜ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210.5231131, 801-11-60000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi), 210.6786000 (·fi ÎÈÓËÙfi) ñ B’ ™ÎËÓ‹ «¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË». TÔ˘ B·Û›ÏÈ ™ÈÁοÚÂÊ. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÁÁÂÏ‹˜, K. K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú· Î.¿. TÂÙ.& ¶·Ú.- K˘Ú. 22.00. ú 18 TÂÙ., 20 ¶·Ú., ™¿‚., K˘Ú. (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ¶ÚÔ·Ú¿ÛÙ·ÛË: 15/11, 20.00. ú 12. °È· ¿Óˆ ÙˆÓ 15. Afi 16/11 ˆ˜ 3/2. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 O ¤ÌÔÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: M·ÚÎ

ÊÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ. ªÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, A. M˘ÏˆÓ¿˜, M. ™ÎÔ˘Ï¿, °. ¶ÂÚϤÁη˜ Î.¿. ΔÂÙ.-™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (12 º). * E£NIKH §YPIKH ™KHNH - £EATPO O§YM¶IA Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516 M·‡Ú·. TÔ˘ ÿÁÎÔÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: T. ºÔ‡ÏÙ˙ÂÈ̘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X¿Ô˘-


·Úı Î.¿. T· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·. TÔ˘ KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ. ™ÎËÓÔı.: K. MÚ¿ÓÙÛÙÚ·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË Î.¿. T˙¿ÓÓÈ ™Î›ÎÎÈ. TÔ˘ T˙¿ÎÔÌÔ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ. ™ÎËÓÔı.: T. ºÔ‡ÏÙ˙ÂÈ̘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °È·ÓÓ›Û˘ Î.¿. MÔ˘Û.: M. AÓÙÚ¤. 25, 27, 28, 30/11 & 1, 2/12. 20.00. ú 80, 70, 60, 50, 40, 25 (15 º). E£NIKO ¶EIPAMATIKH ™KHNH - A¶O MHXANH™ £EATPO A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5231.131 O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ º›oÓÙÔÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ™ÎËÓ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú¤Ô˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.,¶·Ú. ∞’ 19.00, ¶¤Ì. μ’ 21.00, ™¿‚. μ’ 19.00, ∫˘Ú. ∞’ 15.00,μ’ 19.00 ú 25 (15 º, ∞ ‹ μ’). ¢: 120’. EI§I™™O™ MIKPOXøPO™ TEXNH™ AÁÏ·Ôӛ΢ 3 & BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, MÂÙ˜, 210 9214.248 ŒÏ·. ™ˆÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘ÛÙ·ı›Ô˘. OÌ¿‰· ÕÙÚÔÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú15 (10 º). ¢: 60’. EKBA™I™ XøPO™ TEXNH™ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 2280.308 O ‰È¿ÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ÌÔÙ›ÏÈ·.

KˆÌÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ M¿Ó˘. ™ÎËÓÔı.: K. N. º·ÚÌ·ÛÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. KÏËÌ·ÙÛ¿ÎË, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15, ú 10. Afi 26 /11. * E§YZE N˘ÌÊ·›Ô˘ 12, IÏ›ÛÈ·, ÌÂÙÚfi M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, 210 7774.311 Dance After Dark. ™‡Á¯ÚÔÓË gothic. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. ΔÔ˘ Gavin Thomas. ™ÎËÓÔı.: T.Sears. ¶·›˙Ô˘Ó: E. T·¯È¿Ô˘, A. B·Ì‚Ô‡ÎÔ˜, £. BÏ¿¯Ô˜ Î.¿. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 18 (º 12). ¢: 85’. 1- 23/12. * EL BANDONEON BÈÚÁÈÓ›·˜ MÂÓ¿ÎË 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5224.346 Amor y muerte 2 - ŒÚˆÙ·˜ Î·È £¿Ó·ÙÔ˜. XÔÚfi‰Ú·Ì·.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. º¿Ì˘, Õ. ŒÏÂÓ·, ¶. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡‰Ë. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20. ¢: 105’. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ, XˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe DiPietro,

Jimmy Roberts. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, M. MÂÁÓ‹˜, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, T˙. AÏÈÌfiÓÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (17 º). ¢:120’. ñ B’ ™ÎËÓ‹ * T· ‰¿ÎÚ˘· Â›Ó·È ‰˘Ô ÏÔÁÈÒ. MÔ˘ÛÈÎfi. T˘ M¿Úˆ˜

B·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ú·¯ÈÛ·Ú›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ô˘, N. °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË, §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 70’. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879 K·˘Ùfi˜ ¿ÁÔ˜. TÔ˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘.ú 17. ™ÙȘ 22/11 ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜ (·Ú¯. §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ

ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË - performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ¶·Ú. & ™¿‚. 23.45 ∫˘Ú. 22.00, ú 10. ¢:45’. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15 (13,50 º). ¢: 120’.

E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, ™. NÙ¤Ìη. ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 17 (12 º). ¢: 80’. TÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: M. PÂÙۛϷ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, M. M·Ú¯¿ÈÓÂ, °. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜. TÚ.-TÂÙ. 21.30. ú 17 (12 º). ¢: 90’. Afi 21/11. ∏BH ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. TÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ™¿‚. (§) 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì -K˘Ú 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú 21 (16 º). ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ djs οı ¢Â˘Ù. & live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı TÚ›ÙË. ¢: 100’. £EATPO BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 ™·Ú·ÓÙ¿Ú· Î·È ÚˆÙ¿Ú˘ / The Graduate. TÔ˘ T¤ÚÈ

Δ˙fiÓÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M¿ÚÌ·, A. AÓ·ÓÈ¿‰Ë˜, °. T˙ÒÚÙ˙˘, H. T۷ηϛ· Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.K˘Ú. 18.15. ú 25 (20 §, 16 º). ¢:120’. £EATPO E°NATIA £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K·ÙÛ·Ú›‰·. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ø˜ 16/12. £EATPO ENA™TPON ¶EIPAMATIKH ™KHNH ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, ›Ûˆ ·fi ÙÔ MÔ˘Û›Ô, 210 8254.333, 210 6823.388 Tango Burger. ¶ÔÈËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ ÛÎËÓÔı.: £. ™ÎÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. °·Ú‰¤Ï˘, §. TÛ¿ÙÛ˘, M. §ÔÓÙfiÚÊÔ˘. ¢Â˘Ù. TÚ. 22.30, ¶·Ú.K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). £EATPO I§I™IA - MIMH NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, IÏ›ÛÈ·, 210 7210.045, 210 7216.317 * ™·Ú‰¤Ï˜ ÌÂ... Û·Ú‰¿Ì (Noises off) TÔ˘ M¿ÈÎÏ ºÚ¤ÈÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M. §ÂοÎË Î.¿. TÂÙ.(§), K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.30. ú 22 (18 §, 16 º). Afi 7/11.

* TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: B. ¢Ô‡Î·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, ∑. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· Î.¿. ™¿‚. K˘Ú. 18.00, TÂÙ.-K˘Ú. 21.00. ú 22 (17 º). AfiÂÈÚ˜. TÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ∫ÚÈÌ. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÈÊÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §. K·ÙÛÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ñ B’ ™ÎËÓ‹ (BÔÏ·Ó¿Î˘) E˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡-

ÏÈ·˜. ¶·›˙ÂÈ Ë N¤Ó· MÂÓÙ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ. 18.45. ú 20 (17 º). * £EATPO ∫.∂.∞. ª¶∂§§√™ ∫¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 ∫Ô˘ÏÔ˘‚¿¯·Ù·. ∫ˆÌˆ‰›·. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °. ª¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ª¤ÏÏÔ˜, ™. ™ÔÊÔ‡, °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 20 (10 º). ¢: 120’. * £EATPO M¶ANTMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÈÛÙˆÙÈ΋) Beauty and the Beast. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÚ·ÁÔ‡‰È·: Alan Menken. ™Ù›¯ÔÈ: Tim Rice, Howard Ashman. ú 75, 65, 55, 45, 35. M ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙ· Virgin Megastores. ¢: 160’. £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ñ A’ ÛÎËÓ‹ * B¿Û·. TÔ˘ M·Í›Ì °ÎfiÚÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, E. °È·ÎÔ˘Ì‹, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ (§), ¶¤Ì-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ñ B’ ™ÎËÓ‹ H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó.

TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M. AÚ‚·Ó›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 90’. ø˜ 9/12. £E∞TPO O¢OY KYK§A¢øN K˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, K˘„¤ÏË, 210 8217.877 H ‹ÌÂÚË. ™ÎËÓÔı.: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, °. ™Î¢¿˜. ¶·›˙ÂÈ: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. £∂∞Δƒ√ ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 699 4639280 ÕÚıÚÔ 1350 A.K. Î·È ÂfiÌÂÓ·... Afi ı·ÙÚÈο ·Ô-

Û¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ §Ô˘˝Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ, ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη, ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ, ÕÎË ¢‹ÌÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· 5 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «M‡Á· ̘ ÛÙÔ Á¿Ï·». ¶·›˙Ô˘Ó: ™. B·ÛÈÏ·ÓÙˆÓ¿ÎË, X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·Ú·Ì¿ÙÛË, H. ¶ÚˆÙÔ·¿, X. X·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30. ú 13,50. ¢: 100’. ø˜ 2/12. * £EATPO ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ¶ÔÚÙÔοÏÈ §ÂÌfiÓÈ A˘Áfi K·Ó·Ú›ÓÈ. T˘ Rinne

Groffe. ™ÎËÓÔı.- ÛÎËÓÔÁÚ.ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: ™. K·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·ÙÛÔ‡Ï˘, B. M·Ú·ÁοÎË, N. £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘, O. MÔ˘Á¿. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ¢Â˘Ù. 21.00. ú 22 (16 º). ¢: 120’. £EATPO ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·Ó/ÛÙËÌ›Ô˘), 210 9229. 579 EÍÈϤˆÛË (The mercy seat).

TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ. ÂÈ̤Ï.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, A. PÂ-

ÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 20 (12 º). ¢: 60’. ∞fi 21/11. * TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ¢Ú¿Ì·. ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜. OÌ¿‰· ¶Ï¿ÓË. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00, ú 13 (10 º). ¢: 90’. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 ñÀfiÁÂÈÔ Nordost. TÔ˘ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó : M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, A. ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹. ™¿‚. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00. ú 22 (15 º). ¢:100’. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ HAIG. TÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BÈ˙˘Ë-

ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ™ÎËÓ.: N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M. Z·¯·Ú‹, K. BÂϤÓÙ˙·˜, M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜. E. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 10.15. ú 22 (15 º). ¢: 90’. £EATPO TEXNH™ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î· TÚÂȘ ·‰ÂÚʤ˜, ¶ÂÚÂÛÙÚfiÈη. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤-

¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. MÚ¤ÌÔ˘, º. •˘Ï¿, K. K¿·˜, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §. K·ÎÔ‡Ú˘ Î.¿. Afi 15/11. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 ŸÓÔÚ. T˘ T˙Ô¿ÓÓ· M¿ÚÂ˚

™ÌÈı. Afi‰.: E. MÂÏÏȤ. ™ÎËÓÔı.: N. AÚÌ¿Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ¿ÎË, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, M. NÈÎÔϤÛË, K. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 100’. NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰fiÓÙÈÎÔ˘˜.

TÔ˘ F. W. Murnau (·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ MÚ·Ì ™ÙfiÔ˘ÎÂÚ). ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.-ÙÚ·Á.: ™. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Z. PÔ‡ÌÔ˜, º. TÈÌÔı¤Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 18 (12 º). ¢: 90’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (MÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090 O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. MÔ˘Û.: ¶Ï¿ÙˆÓ AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜, ™. K·Ïfi˜, B. E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, £. KÚËÙÈÎÔ‡. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). M¤¯ÚÈ 30/11. ¢: 90’. ñ KfiÎÎÈÓË ™ÎËÓ‹ TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ∞fi ÙÔÓ £›·ÛÔ «E› ™ÎËÓ‹˜». ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ A˘Í¤ÓÙÈÔ˘ I‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶ÔÚ›ÙÛÈÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). * £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591 T·Í›‰È· Ì ÙË ı›· ÌÔ˘.

¢Ú¿Ì·. TÔ˘ °ÎÚ¿¯·Ì °ÎÚËÓ. ™ÎËÓÔı.: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘, M. KÔ˘ÙÚÔ˘‚ȉ¤·˜, ¢. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ¢. MÔÛ¯ÔÓ¿˜. £∂∞Δƒ√ Δ√À N∂√À K√™ª√À, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºI•, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ Motortown. ΔÔ˘ ™¿ÈÌÔÓ ™Ù›‚ÂÓ˜. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÈÌ. ΛÓ: AÁÁ.

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


£∂∞Δƒ√ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °¿ÏÏÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 22 (15 º). TÂÙ., ¶¤Ì. ú 18 (º 15). ¢: 110’. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG. TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·, ÙÔ˘ ¢. °ÎÂÓÂÚ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ OÌ¿‰· ¶ÂÚ›ÔÏÔ˜. ¢Â˘Ù.,TÚ, 21.15. ú 15. ¢: 60’. ñ K¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜ K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË

ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿È §¤ÛÎÔ‚. ¢È·ÛÎ. - ™ÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, TÂÙ.- ™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 18 (º 15).TÂÙ., ¶¤Ì. ú15. ¢: 100’. H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜ B’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,

ΔÔ˘ ¢. ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. TÛÔÚÙ¤Î˘. BÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı.: EÏ. PÔ˘Û¿ÎË. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ EÙ·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ H PÔ˙Ì·ÚÈ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ TˆÓ §fiʈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¢ÚfiÛÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18 (º 15). ¢: 60’. ñ ¢ÒÌ· ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· (·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ). ¢È·Ì. KÂÈÌ. - ™ÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢.M·ÏÙ¤˙Â, K.P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏÏ¿ÚÈ TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30.ú 18 (º 15). TÂÙ., ¶¤Ì. ú 15. ¢: 70’. MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË, ÙÔ˘ AÚÙ›Ú PÂÌfi. ™ÎËÓÔı.: £. AÓ·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘Ì·Ú·-

ÁˆÁ‹ Ì ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºOIBAION. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜. K˘Ú. 22.15. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18 (º 15). ¢: 80’. * £EATPO TøN A§§A°øN °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19A, 2Ô˜ fiÚ., 210 5246.833 ÕÏÏÔ˜ Ì ÙË ‚¿Úη Ì·˜.

MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: Z. •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. ¢·ÛηϿÎË, °. ZÒ˘, A. KÔÙÛÒÚ˘, B. NÈÎÔÏ¿Ô˘ Î.¿. ™¿‚. 1/12, K˘Ú. 2/12,18.00, 20.00. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ¢: 60’. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÛ›ÎË, °. ZÒË, A. AÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿. TÂÙ. (§) 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20 (15 § º). * £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÛÙÔ ™fi¯Ô.

TÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, E. ZËÌ¿ÏË, Ã. ¶¿ÚÏ·˜ Î.¿. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 19.00, 21.30. ú 17-24. AηٿÏÏËÏË ÁÈ· οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ¢: 95’. Jeff Koons. TÔ˘ Reinald Goetz. Techno-Έ̈‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ∞Ì·˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ

Clownski-clownski-Balkan street duo Î.¿. ¢: 95’. ñ™ÎËÓ‹ ªÈÎÚ‹ ÃÒÚ· ZÂÏfi‚. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: °.™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 16 (12 º). Afi 12/11.¢: 75’. * H ÛȈ‹ ÚÈÓ. Devised physical theatre. ™ÎËÓÔı.: A. ¶·˘Ï›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. EÏ Z¤ÈÓÙ, ¢. MÈÎÈfi˜ Î.¿. £H™EION, ∂¡∞ £∂∞Δƒ√ °π∞ Δπ™ Δ∂á∂™ TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ K¤ÏÂÚÌ·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚ÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ; (MÈ· Â›Û΄Ë

ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ»). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ» ÙÔ˘ K¿Êη. ™ÎËÓoı.: ª. ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜. MÔ˘Û.: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: μ. μ·ÛÈÏ¿Î˘, £. Δ˙›ÌÔ˘, K. KÔÚˆÓ·›Ô˜, ™. KÚ›ÙÛË, T. ¶›ÙÙ·. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 140’. ø˜ 25/12. * KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8640.414, 210 8640.452 ¶·Ú·Î·ÏÒ... ·˜ Ì›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜. KˆÌˆ‰›·. TˆÓ

A. P‹Á· - ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A.P‹Á·˜. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.ÙÚ·Á.: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, °. M·Ú›ÓÔ˜, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ï·Ó›Î· Î.¿. TÂÙ. 20.00 (§), ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚., K˘Ú. 18.00 & 21.15 ú 26 Ï. (22 §, 18 º). Afi 29/11. * KATø A¶O TH

°EºYPA ¶EIPAMATIKH ™KHNH ¶Ï. ËÏ. ÛÙ·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 °¤ÚÌ·. ¢Ú¿Ì·. TÔ˘ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™·Ú·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. ¢·ÊÓ‹˜, K. M·ÚηÓÙˆÓ¿ÙÔ˘, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. Î.· ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 17 (9 º). Afi 2/12. * KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, °Î¿˙È (‰›Ï· ÛÙÔ ¶ÈÏÔÔÈÂ›Ô ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË) 210 3417.000 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓË ÌÔ˘. KˆÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. T˘

¢‹ÌËÙÚ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K. AÔÛÙÔÏ¿Î˘, °. ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, °. XÚ·ÓÈÒÙ˘. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ™¿‚. 18.15 (§), TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 24 (18 º § Î·È Î¿ı ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). * KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒ-

ÙÔ˘ 6-8, 210 3510.510 (ÎÚ·Ù. 210 3210.510) EÎÛηʋ KÂÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: I. PẨȿÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Ÿ. M·Ó¤Ù·, °. BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, B. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. Afi 28/11. * KNø™™O™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 115

Î·È KÓˆÛÛÔ‡ 11 (ÛÙ. K·ÏÈÊÚÔÓ¿) 210 8677.070 MfiÏÏ˘ ™Ô˘‹ÓË. TÔ˘ MÚ¿È·Ó ºÚ›ÂÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: X. T·ÎÙÈÎfi˜, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, M. ™¿‚‚·. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00.ú 18 (15 º). ø˜ 16/1. ¢: 130’.

* KYTTAPO, H›ÚÔ˘ & A¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 & 8822.460 £¤·Ì· Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ KPATHPA, Camilo Bentacor & XÚÈÛÙ›Ó· ™Ô˘ÁÈÔ˘ÏÙ˙‹, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ «ŸÙ·Ó Ë ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË» & ÙÔÓ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. 30/11, 22.30. ú 15 (120 ÊÈ¿ÏË). ¢: 23.00 - 3.00. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 ™Ù¤ÏÏ·. TÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¢È·ÛÎ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: T. TÚ‡Ë, ™. Z·ÏÌ¿˜, M. BÔ‡ÚÙÛË Î.¿. MÔ˘Û.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™¿‚. 18.00, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (22,18 §, 16 º). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÂÚ.

™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜ Î.¿. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 24 (18 §, 16 º). ¢: 100’. * TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004, 210 8679.535 ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. KÔÈÓˆÓÈÎfi. T˘ B›‚È·Ó Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. §Ô˚˙›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, B. Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ÿ. MˆÚ·˝ÙË, X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘, M. AÌ·Ó›ÙË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: E‡Ë AÓ‰Ú¤Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 20.00, K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. Afi 15/11 ˆ˜ 24/12. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 210 3462.027 «5». Variete. TˆÓ ¢. T۷ηϛ·, N. OÚÊ·Óo‡. ™ÎËÓÔı.: N. OÚÊ·Ófi˜. AÎÚÔ‚·ÙÈο: ™ÎËÓÔ‚¿Ù˜ OÚ›ˆÓ. ∑ÔÁÎϤÚ: magic happens pro. Live dj set: RSN. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·Ófi˜, °. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜, T. ºÂÛ¿ÎË, £. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, T. TÛfiÏη. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (Ì ÔÙfi). ¢: 120’. * ME°APO MOY™IKH™ AÈı. AÏÂÍ¿Ó‰Ú· TÚÈ¿ÓÙË, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 I am a mistake (E›Ì·È ¤Ó· Ï¿ıÔ˜). ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜.

XÔÚÔÁÚ. °È·Ó º·ÌÚ. ú 60, 43, 30, 16 (10 º). 29/11, 21.00. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8221.111 H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú·.

TÔ˘ ™ÙÂÊ¿Ó ª·Ï·ÙÚ¿Ù. Afi‰.: E. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, °. K¤ÓÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22 (18 §, 15 º). * META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: Õ. B·ÁÂÓ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, A. M·Ï·ÌÒÙ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, A. KfiÎÎÈÓÔ˘. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: £.

AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, °. KÔÚÌ·Ófi˜ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 2 (18 º). ¢: 120’. ◊ڈ˜. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿-

70 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

΢, A. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). Afi 13/11. (¶ÚÂÌȤڷ 21.00). MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ T˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. * M¶PONT°OYAIH ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8650.250 B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.

TÔ˘ PÈÎ ÕÌÔÙ. MÂÙ·ÊÚ.·fi‰.: X. PÒÌ·˜. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ∞rt direction: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, º. NÙÂÌ›ÚË Î.¿. TÂÙ., ∫˘Ú. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (18 §, 16 º). * NEO E§§HNIKO £EATPO °IøP°OY APMENH ™˘Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 34, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489, 210 8817.941 AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. OÏ˘Ì›Ô˘, °. AṲ́Ó˘, N. BÏ·‚È·ÓÔ‡, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜, E. ™È‰ÂÚ¿. ú 20 (15 º §). ¢: 120’. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 (§), 21.00, K˘Ú. 20.00. ¢: 120’. TÈ Á˘Ú‡ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·. TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË TÛ·-

ÎÓ‹. MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ™. M·ÓÙ˙ÒÚÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜, E. æ˘¯Ú¿ÌË, A. æ˘¯Ú¿Ì˘. Video: °. KÈÌÔ‡Ï˘, T. KÔ˘Ï›Â‚·, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ¢: 120’. ú 20 (15 º §). EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ™ÎËÓ.ÎÔ˘ÛÙ.: E. ¢Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: X. ÷ڷϿÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. AṲ́Ó˘ Î.¿. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. Afi 21/11 (21.00). ñA›ıÔ˘Û· ÂÍ Aگ›ˆÓ T¤¯Ó˘ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, * Nuts. TÔ˘ TÔÌ TfiÔÚ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ªÔ˘Û.: ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. KÔÙ·Ì·Ó›‰Ô˘, H. MԢΛԢ, N. K·Ú‡‰Ë˜ Î.¿. TÂÙ.- ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§), 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ¢: 105’. Afi 5/12. NTEMONTEPNO £¤·ÙÚÔ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ NÙÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ Club 22), Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, KÈ¿Ê·˜ 13, 210 9222.944 °ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. M ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ AÓˆÙ¿ÙË Z·ÌÂÙÈ΋ & ∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·! ¶·Ú., ™¿‚. 22.30. ú 10 (5 º). OPºEA™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 38, 210 3604.618 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. T˘ Francoise Dorin. ™ÎËÓÔı.: B·Û. ¶Ï·Ù¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÚÈʇÏÏË, E. ºÈÏ›ÓË, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, B. ¶Ï·Ù¿Î˘. TÂÙ.- ¶¤Ì. 19.00, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 24 (16 §, 15 º). ¢: 120’. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, 210 3450.922 ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ & Mȯ¿ÏË P¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfi-

Ô˘ÏÔ˜, §. K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘, M.K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, E. MÔ˘Ù¿ÊË Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. K˘Ú. 18.15, ú 24 (19 §, 18 º). ¢: 120’. * ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040 TÔ ¢¤Î· ÙÔ Î·Ïfi! TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˘ÓÙfi. ¢È·ÛÎ.-ÌÂÙ·ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ™. K·ÛÙ·Ó¿˜, A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘ Î.¿. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY AI°A§Eø «°È¿ÓÓ˘ P›ÙÛÔ˜» ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË AÈÁ¿Ïˆ) OÈ AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ K‚fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÎÔ˘Ú¤ÏË.ø˜ ø˜ 11/12, 20.00. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢: 90’. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÙÛ‚ÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, (15 º). ¢: 100’. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 TÔ „˘Á›Ô. TÔ˘ Copi. ™ÎËÓÔı.: E. A. Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °. ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜, °. º›ÏÈ·˜. TÚ. & TÂÙ. 21.15, ú 18 (12 º). ¢: 70’. ¢¿ÊÓ˘ Î·È XÏfiË: Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÎËÓÔı.: C.

Grauzinis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¶. AÎÏ›‰Ë, ¢. EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, E. K¯·ÁÈ¿, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, B. K˘Ú·›Ô˘, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, M. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20 (14 º). ¢: 130’. ø˜ 30/12. The Man Who. TˆÓ Peter Brook, Marie-Helene Estienne. ™ÎËÓÔı.: R. Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, °. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20 (14 º). ¢:120’. ø˜ 17/12. * ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜.

TˆÓ Georges Feydeau Maurice Desvallieres. MÂÙ¿ÊÚ.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, T˙. E˘Â›‰Ë, T. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™ÙfiÏÏ·˜ Î.¿. ΔÂÙ.-∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 18.30, 21.00. ú 23 (15 º §). ¢. 120’. * ¶POBA H›ÚÔ˘ 39& A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.326 ºÏ·ÓÙÚÒ. TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ XÔÚÓ. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ™ÎËÓÔı.: ™.TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, X.¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K.TÛfiÁη, A. P¿ÙË, X. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶¤Ì., K˘Ú.19.30, ¶·Ú., ™¿‚. 21.15, ú 20 (15 §,12 º). ¢: 105’. Afi 29/11. P√∂™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) MÈ· ÙÚÂÏ‹ ̤ڷ. TÔ˘ ŒÚÈÎ ™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. Î·È E. ¶·ÍÈÓÔ‡. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, K. ™·Ì·Ú¿, ™. °Î›Î· Î.¿. TÚ.-™¿‚., 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (18 O, 16 º). ¢ 120’.

™TOA MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 110’. * ™TOYNTIO ¶PøTE™ Y§E™ (AÓÙÈı¤·ÙÚÔ) MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 ™ÎÏËÚ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ÙÔ˘ M·ÚÙÈÓ KÚÈÌ. ™ÎËÓÔı.: X.

§‡Áη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. §›ÙÛ˘, E. °ÂÚÔʈο, A. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. MÚ·Ó›‰Ô˘ Î.¿. ™YNEP°EIO ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 18, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 698 1802544 Tejas Verdes. £¤·ÙÚÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. TÔ˘ Fermin Cabal. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÈÁÈÓ›ÙÔ˘, B. °‡Ú·, P. K˘ÚÈÒÙË Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (οı TÂÙ. & K˘Ú. Ì ÈÛ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜). ø˜ 6/1. * TO TPENO ™TO POYº£EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚ. ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê - Â› KˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È Á¤Ê. X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜ (¶ÚÔ·ÛÙ. PÔ˘Ê), 210 5298.922, 693 7604988 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. KˆÌˆ‰›·. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KfiÎη, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘ Î.¿. K˘Ú. 19.00, TÚ.-™¿‚. 21.00. ú 24 (16 º ¶¤Ì.). ¢: 100’. ñ £Â·ÙÚÈÎfi B·ÁfiÓÈ * Stop Kiss. KÔÈÓˆÓÈÎfi. T˘ Diana Son. MÂÙ¿ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: A.B·ÏÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÂÓ¿ÎË, °. K·Ú·Ù˙ÈÒÙ˘, ™. KÚ·ÓÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. 21.00. ú 20 (10 º). Afi 3/12. ñ MÔ˘ÛÈÎfi B·ÁfiÓÈ Orient Express * M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ PÔ˘Ê.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, ™. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË. ¶·Ú™¿‚. 21.30, K˘Ú 20.00. TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Standup comedy. Afi ÙÔ Comedy club Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00. ú 18 (¶·Ú., ™¿‚.), ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.). A·Ú·›ÙËÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. VANILLA, ™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹ ZˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÛˆ· Iv

(¶ÔÈ· ÂÚÈ‚fiÏÈ·). PÔÌ·ÓÙÈ΋ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË K·Î·ÙÛ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ¢·Ï›Ûη, ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. Stand up comedy. TˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, °. B¿Ï·ÚË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ú 18 (13 º). ¢: 100’. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. ŒÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂-

ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. £Â·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹: Õ. P›ÎÌ·Ó - K. B›ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. TÛ··Î›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ: ¢. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 125’. 20, 15. TÂÙ. K˘Ú. 21.15 . TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· £¤·ÛË. ¢Â˘Ù. 21.00 & 24.00, TÚ. 21.00. ú 15 (10 º). ¢: 90’. XOPOPOE™ I¿Î¯Ô˘ 14, °Î¿˙È, 693 2438195 House. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi


ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ - O›ÎÔ˜ EÓÔ¯‹˜». New Age Cabaret. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÚÔÓÙ‹, K. °ÎÔ˘ÏÈÒÓË. Videos: £. T·Ù·‡Ï·Ï˘, £. TfiÙÛÈη˜. ¶·Ú.K˘Ú. 21.30. * XYTHPIO IÂÚ¿ Ô‰fi˜ 44, 210 3412.313 H AÏ›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ·.. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Afi ÙÔ˘˜ Hit Heroes. MÔ˘Û.: °. ¶·ψ̷ٿ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 22.15. ¢: 90’. E›Û. ÂχıÂÚË.

°IA ¶AI¢IA AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & Aη‰ËÌ›·˜, 210 9635.954 ¶§AT™ - ¶§OYT™. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ TÚÈ‚È˙¿. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™ÂÚÂÊ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÚÔ˘, ™. P¿ÁÈ·˜, ™. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, M. °ÎÔ‡Ù˙ÈÔ˘, º. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘, P. §Â‚‰ȷÓÔ‡ (¯ÔÚfi˜). °È· ·È‰È¿ 3-13 ¯Ú. K˘Ú. ú 12. A§EKO™ A§E•AN¢PAKH™ (ÚÒËÓ PÈ¿ÏÙÔ) K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ - ™·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·.

TÔ˘ °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: N. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, M. X·Ù˙ËȈ·ÓÓ›‰Ô˘, N. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁË, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ “So you think you can dance” Î.¿. A§MA AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17, 210 5220.100 H KԇϷ Ë Î·ÙÛÈÎԇϷ Î·È ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

™ÎËÓÔı.: K. N. º·ÚÌ·ÎÒÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A˘ÏˆÓ›Ù˘, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ Î.¿. °È· Û¯ÔÏ›· Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi K˘Ú. 11.15. ú 12 (7 ™). * BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 3830.609, 210 3825.773 O ¶ÂÙ·ÏÔ˘‰fiÛ·˘ÚÔ˜. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ TÚÈ‚È˙¿. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜. 11.00, 15.00. ú 13. ¢: 120’. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 O Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ O˙. TÔ˘ º. §. M¿Ô˘Ì. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: ™. ¢ÂÌ›ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. §È‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘, ™. ¶ÂÙÚ¿Î˘, M. §Ô˘Î¿ÎË, X. K·ÁÈ¿˜. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00. * ¢HMHTPH™

¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 Î·È KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, IÏ›ÛÈ·, 210 7481.695 Z˘Ì·Ú·ÓıÚˆ¿ÎÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï·. T˘ EϤÓ˘ ™·Ú·Ê›‰Ë.

™ÎËÓÔı.: °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜. MÔ˘Û.: °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ‡ÎÈÔ˜, E. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, Õ. §ÂÔÓÙÈ¿‰Ô˘ Î.¿. ™¿‚. 17.00, K˘Ú. 11.30 & 15.00. ú 12. ¢: 90’. Afi 24/11. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. TÔ˘ X·Ó˜ KÚ›-

ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. PˆÌ·Ó›‰Ë˜, £. TÛ¤·, ¶. ¶·Ú·‰ÂÈÛ·ÓÔ‡. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00. E£NIKO £EATPO ¶AI¢IKO ™TEKI ™KHNH ¶A•INOY ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3301.881, 801 11 60.000, 210 6786.000 H ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘-

ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ∂ÈÌ. ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: H. °ÂÓÓ·Ù¿, °. °ÂˆÚÁfiÓË, °. °È·ÓӷοÎÔ˜, O. Z·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. §‡ÎÔ˜, N. M·ÚÌ·Ù¿ÎË, ™. N¤Ó˜ Î.¿. TÚ.-¶·Ú. 10.00, ™¿‚. 15.30, K˘Ú. 11.30, 15.30. ú 15, 13. KENTPO TEXNøN ™TO ACS °·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,210 6393.341 O AÁËۛϷÁÔ˜. TÔ˘ ¢. M·ÛÏ¿Ì. AÊËÁÂ›Ù·È Ô A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ú 15, ú 10 (·È‰ÈÎfi). ø˜ 30/12, 19.30. KIBøTO™ (ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 210 9245.378) O PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ.

K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: K.PÔ˘ÁÁ¤ÚË. ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ Ô °. KÚ‹ÙÔ˜. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00, 15.00. XÔÚËÁfi˜ Ë Kraft Î·È Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· Kiss. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 °ÔÚÁfiÓ·, ÁÔÚÁÔÓ›ÙÛ·. Afi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ X. K. ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓÔÁÚ.-ÛÂÓ¿Ú.- ËıÔ.: E. K·ÔοÎË. K˘Ú. 12.30. ¢: 60’. EP°A™THPI MAIPHBH ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33, OÌfiÓÔÈ·, 210 5222.181 AÎÚÔ‚·Û›Â˜. KÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ. ™¿‚. 17.00. ú 10, 7. ¢:

55’. Afi 10/11. T· Ì·ÁÈο ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ·. KÔ˘-

ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·: M. K·ÙÛ¿, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. BÏ¿¯Ô˜. K˘Ú.12.00. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00, ÁÈ· Û¯ÔÏ›·. ú 10 (7 ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜). ¢: 60’. £EATPO A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10 & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 9853.609 H Í˘Ï¤ÓÈ· ÎÔ‡ÎÏ·. ¢È·ÛÎ.ÛÎËÓÔı.: ¢. A‰¿Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. AÚ‚·Ó›ÙË, ¢. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜, K. K·Ú‚Ô˘ÓÈ¿Ú˘, ¶. MÂÚÌËÁο΢ Î.¿. K˘Ú. 11.15 &15.00. £EATPO KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, °Î¿˙È, 210 3417.000 (°È· Û¯ÔÏ›· 210 9345.378, 210 9340.038) PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ. K›Ì.ÛÎËÓÔı.: K¿ÚÌÂÓ PÔ˘ÁÁ¤ÚË. ™ÎËÓ.: ¶. M¤Í˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. TÛ·ÁηڿÎË, M. BÏ¿¯Ô˘, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, B. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Î.¿. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00, 15.00. ú 15. £EATPO ¶POBA H›ÚÔ˘ 39& A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.117, 210 8818.326 TÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ٷ 4 η¤Ï·. TÔ˘ ¶¿ÓÙÛÈÔ ¶¿ÓÙÛÈÂÊ.

™ÎËÓÔı.: ¢. §ÂÁ·˝Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÓ‰Ú·‰¿ÎË, ¶. °ÈÒÙ·, N. E˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜, B. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, A. ¶›ÎÔ˘. K˘Ú. 12.00, ú 12. (8 º §). ¢: 120’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (ÌÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090, 210 6995.777 ñ ¶·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ T· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ & Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘.

ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. °·ÚÌ‹˜, ™. §È¿ÎÔ˘, K. ™ÂÏÌ¿ÓË. MÔ˘ÛÈÎÔ›: A. ™ÈÁ·Ïfi˜, E. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˘, K. ™ÂÏÌ¿ÓË, ¶. °·ÚÌ‹˜. ™¿‚.-K˘Ú. 17.00. ú 12. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙË Z·¯¿Úˆ. TÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÁÒÓÂÈ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁÂ-

ˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. P¤ÓÙË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ™. ™ÈÔ‡Ï˘. ø˜ 5/4. * KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 ñ ¶·È‰È΋ ™ÎËÓ‹ OÓÂÈÚÔfiÏËÛË. O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: T. Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË. K˘Ú. 11.00 & 15.00. ú 15. M¶PONT°OY∞πH AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 61·, 210 8650.250, 210 8620.231 O Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ΋Ô˜. T˘ EÏ›˙·ÌÂı M·ÚÓ¤Ù. M·ÚÈ¿ÓÓ· TfiÏË. ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, 210 5240.040, 210 5232.132 ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ÁË Ó· η٤‚ˆ. T˘ K¤ÏÏ˘˜ ™Ù·ÌÔ˘-

Ï¿ÎË. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: K. ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.ÎÈÓ. Û¯¤‰È·-ÌÔ˘Û.: §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, °. KÔÏÈfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, °. §·Ì¿ÙÔ˜, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, N. M·ÚÁÂÙ¿Î˘, A. AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, °. M›Ì˘, P. K˘Ú›Ô˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, A. B·ÏÎÒÓË. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30, K˘Ú. 11.00, 15.00. ú 14, 8, 7.

T˘ ŒÊ˘ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¢È·ÛÎ.-·È‰·Á. ÂÈÌ.: §. KÔ˘ÚÂÙ˙‹. ™ÎËÓÔı.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. ¢È·ÛÎ.: §. KÔ˘ÚÂÙ˙‹˜. ªÔ˘Û.: ™. K¿ÙÛ·Ú˘. ºˆÙ.: K. ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¢·ÛηϿÎË, Œ. KÔÏÔÌ¿ÎË Î·È ÂȉÈÎÔ› ·È‰·Á.-ÂÌ„˘¯. ı·ÙÚ. ·È¯Óȉԇ. K˘Ú. (ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi) 17.00. M ÚÔÛ˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·. ú 12, 10.

¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ™ÎÈÒÓ IÛÙÔڛ˜. M ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ZÔ˘Á·Ó¤ÏË. K˘Ú. 11.30. ú 6. EȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÁÎÚÔ˘. ¢: 90’.

£EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ (ÌÂÙÚfi ™˘ÁÁÚÔ‡-ºÈÍ) 210 9212.900

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡

™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ∞fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ

ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.-ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: B. ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÎË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. MÔÏϤ. ∫·Ù. ÎÔ‡ÎÏ·˜: E. K·ÔοÎË. ∂ÓÔÚ¯.: A. ™ÈÁ·Ïfi˜. ∏¯. Â¤Ó‰.: B. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜. H¯ÔÁÚ. ̤ÚË: IÛÙÔڛ˜ ÁÈ·

* ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ.

¶ÔÏ˘ı¤·Ì·. ™ÎËÓÔı.: I. MfiÈÎÔ. ™¿‚. 17.00, K˘Ú. 12.00. °È· ·È‰È¿ ·fi 2,5 ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ. °È· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË.

MIKPO £EATPO MONH™ §AZAPI™TøN £ÂÛ/ÎË, 2310 288.000 AÓ¿Û· ˙ˆ‹˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¤·Ú. ™ÎËÓÔı.: A. BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. §·‰ÈÎÔ‡, M. ™ÎÔ‡ÓÙ˙Ô˘. ¶Ï·Ù›· ú 20 (15 º), ÂÍÒÛÙ˘ ú 15 (12 º, 10 O). 21.00. Afi 23/11. ●

Destination pig’s planet £¤·ÙÚÔ ÕÏÂÎÙÔÓ, ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23 & ¶Ï·Ù·ÈÒÓ, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638 & 210 3422.001. Afi 3/12 ¤ˆ˜ 19/12, ¢Â˘Ù¤Ú·, TÚ›ÙË 19.30, TÂÙ¿ÚÙË 21.30.

£Â·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· §ˆÙÔÊ¿ÁÔÈ: AıËÓ¿ AÚÛ¤ÓË, ¢¿ÊÓË M·ÓÔ‡ÛÔ˘, AÓÙÒÓ˘ ™›ÓÔ˘Ï·˜, Iˆ¿ÓÓ· ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ™˘Ú̷Τ˙˘, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ™ÊÔÓÙÔ‡Ú˘, M¿˘ X¿ÓÓ·

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


Δ∞π¡π∂™ ( * * * ) T√ √¡∂πƒ√ Δ∏™ K∞™™∞¡¢ƒ∞™ (CASSANDRA’S DREAM) TÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ °ÈÔ‡·Ó M·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, TÔÌ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ, X¤ÈÏÈ ÕÙÁÔ˘ÂÏ, ™¿ÏÈ XfiÎÈÓ˜. HıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӷ Û ıÚ›ÏÂÚ. A£HNAION Cinepolis, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢ANAO™ 1, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA),TPIANON

( * * * ) T√ μπ√§π (EL VIOLIN) TÔ˘ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ B¿ÚÁη˜, Ì ÙÔ˘˜ ¢ÔÓ AÓ¯¤Ï T·‚›Ú·, NÙ·ÁÎÔÌ¤ÚÙÔ °Î¿Ì·, ºÂÚÌ›Ó M·ÚÙ›ÓÂı, XÂÚ¿ÚÓÙÔ T·Ú·Û¤Ó·. ŒÓ·˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Û ·˘Ù‹Ó ÙË «¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË» Ù·ÈÓ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ATTIKON - CINEMAX class ( * * ) 1.000 ªπ§π∞ ∂ƒøΔ∞ (DAS WILDE LEBEN) TÔ˘ AÎ›Ì MÔÚÓ¯¿Î, Ì ÙÔ˘˜ N·Ù·Ï›· Õ‚ÂÏÔÓ, M·Ù›·˜ ™‚Â˚ÓÁίfiÊÂÚ, M›Ï·Ó ¶¤Û¯ÂÏ, °ÎÈÔÚÁÎ ºÚ›ÓÙȯ. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ· ‰È¿ÛËÌ˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ groupie Î·È Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ 70s, Û ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ·ÏÏ¿ Â›Â‰Ë Ù·ÈÓ›·. ATTA§O™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, INTEA§, NANA Cinemax, ¶§AZA 1, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * ) SHOOT ’EM UP TÔ˘ M¿ÈÎÏ N٤ȂȘ, Ì ÙÔ˘˜ KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, MfiÓÈη MÂÏÔ‡ÙÛÈ, ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ, MÂÚÁÎ MÚÈÎ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ºOIBO™

( * ) HITMAN: E∫Δ∂§∂™Δ∏™ 47 TÔ˘ •·‚Ȥ °ÎÂÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ, ŸÏÁ· KÈÚÈϤÓÎÔ, NÙ¿ÁÎÚÂ˚ ™ÎÔÙ, PfiÌÂÚÙ KÓ¤ÂÚ. B·ÚÂÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚›·ÈÔ˘ video game. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK-COSMOTE, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * ) ∂¡∞™ °π∞ √§∂™ (GOOD LUCK CHUCK) TÔ˘ M·ÚÎ X¤ÏÊÚȘ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ¤ÈÓ KÔ˘Î, T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, NÙ·Ó ºfiÁÎÏÂÚ. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATICOSMOTE,VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY.

( * * * * ) BEOWOLF TÔ˘ PfiÌÂÚÙ ZÂ̤ÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, AE§§ø Cinemax 5+1, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY,VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO,ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA

( * * * ) H O¡ΔEΔ ™Δ’ A™Δƒ∞ (ODETTE TOULEMONDE) TÔ˘ EÚ›ÎEÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ, Ì ÙÔ˘˜ K·ÙÚ›Ó ºÚÔ, AÏÌ¤Ú NÙÈÔÓÙ¤Ï, Z·Î BÂÌ¤Ú, º·ÌÚ›˜ MÔ˘ÚÁÎÈ¿, ZÔ˘ÏÈ¤Ó ºÚÈ˙fi. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÈÛÈfi‰Ô͢ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Έ̈‰›·. APOLLON - CINEMAX class, ¶§AZA 2

( * ) ∂ƒøΔ∞™ ™Δ∞ Xƒ√¡π∞ Δ∏™ Ã√§∂ƒ∞™ (LOVE IN THE TIME OF CHOLERA) TÔ˘ M¿ÈÎ NÈÔ‡ÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ X·‚Ȥ M·Ú‰¤Ì, O‡Ó·Í O˘ÁοωÂ, T˙ÈÔ‚¿Ó· MÂÛÔÙ˙fiÚÓÔ, M¤ÓÙ˙·ÌÈÓ MÚ·Ù, K·Ù·Ï›Ó· ™·ÓÙ›Ó· MÔÚ¤ÓÔ. K¿ÎÈÛÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· ª·ÚΤ˜. A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

ª∂ §π°∞ §√°π∞ ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

( * ) RESIDENT EVIL: H ∂•O¡Δø™∏ (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) TÔ˘ P¿ÛÂÏ M·Ïο¯È, Ì ÙÔ˘˜ M›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, ŸÓÙÂÚ ºÂÚ, ÕÚÈ §¿ÚÙÂÚ, ÿ·Ó °ÎÏÂÓ, AÛ¿ÓÙÈ, M¿ÈÎÏ Œ˜. TÚ›ÙË Ù·ÈÓ›· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ video game ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. Fast food ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO - CINEMA EUROPA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * ) T√ ™∫∞º∞¡¢ƒ√ ∫∞π ∏ ¶∂Δ∞§√À¢∞ (LE

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 4/12 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 5/12. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 5/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

72 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

SCAPHANDRE ET LE PAPILLION) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ M·ÙȤ AÏÌ·Ú›Î, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ, M·Ú› ZÔÛ¤-KÚÔ˙¤, AÓ KÔÛÈÓ›, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, M·Ú›Ó· X·ÓÙ˜. AI°§H, A§ºABI§ - BAR CINEMA, AºAIA

( * * * ) §∂√¡Δ∂™ ∞¡Δπ ∞ª¡ø¡ (LIONS FOR LAMBS) TÔ˘ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, TÔÌ KÚÔ˘˙, M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ·, ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, ¶›ÙÂÚ MÂÚÁÎ. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ZINA

( * * * ) 30 ª∂ƒ∂™ ¡ÀÃΔ∞ (30 DAYS OF NIGHT) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙, NÙ¿ÓÈ XÈÔ‡ÛÙÔÓ, MÂÓ ºfiÛÙÂÚ. A›Ì·, ÙÚfiÌÔ˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL,VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * ) H ¡ÀÃΔ∞ ª∞™ ∞¡∏∫∂π (WE OWN THE NIGHT)TÔ˘ T˙¤È̘ °ÎÚ¤È, Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·ÎÈÓ º›ÓÈÍ, M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, E‡· M¤ÓÙ˜, PfiÌÂÚÙ NÙÈ‚¿Ï, ÕÓÙÔÓÈ KÔÚfiÓÂ. ∞ction ‰Ú¿Ì·. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter

( * ) E¶Δ∞ ª∂ƒ∂™ º∞°√Àƒ∞ (THE HEARTBREAK KID)TˆÓ ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ, MfiÌÈ º·Ú¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, MÈÛ¤Ï MfiÓ·¯·Ó, PÔÌ KfiÚÓÙÚÈ, K¿ÚÏÔ˜ M¤ÓÛÈ·, M¿ÏÈÓ ÕÎÂÚÌ·Ó. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL CINEMA EUROPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - GOLD CLASS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 20 CINEMAS PARKCOSMOTE, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

O ∏ƒø∞™ Δ√À μÀ£√À (SHARK BAIT) TˆÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ M¤ÈÎÂÚ, T˙ÔÓ ºÔÍ, KÈfiÓÁÎÔ §È. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO - CINEMA EUROPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

TO ∞™Ã∏ª√¶∞¶√ ∫π E°ø (THE UGLY DUCKLING AND ME) TˆÓ M¿ÈÎÏ X¤ÁÓÂÚ, K¿ÚÛÙÂÓ K›ÏÂÚÈÙ˜. ¢·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis,ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, ATTA§O™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶§AZA

( * ) T√ ºπ§π Δ∏™ Zø∏™ TÔ˘ N›ÎÔ˘ Z··Ù›Ó·, Ì ÙÔ˘˜ §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, Z¤Ù· ¢Ô‡Î·, £¤ÌÔ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A™TPON, CINE CITY, STER

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO GOLD CLASS,ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA

AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * ) ¶ƒ√™√Ã∏: ¶√£√™ (SE, JIE) TÔ˘ AÓÁÎ §È, Ì ÙÔ˘˜ TfiÓÈ §ÈÔ˘ÓÁÎ, T·ÓÁÎ °Ô˘¤È, T˙fi·Ó TÛÂÓ, °Ô˘¿ÓÁÎ §È¯fiÌ. ODEON

( * * ) EL GRECO TÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ì·Ú·Á‰‹, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ, XÔ˘¿Ó NÙȤÁÎÔ MfiÙÔ, §¿ÁÈ· M·ÚÔ‡Ï, ¢‹ÌËÙÚ· M·ÙÛԇη, §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘.

CINEºI§OI MAPOY™I, A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË),ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

æYXPAIMIA ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

( * * ) HAIRSPRAY TÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ N›ÎÈ MÏfiÓÛÎÈ,T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·, AÌ¿ÓÙ· M¿ÈÓ˜, T˙¤È̘ M¿ÚÛÓÙÂÓ. ™ÙË B·ÏÙÈÌfiÚË ÙÔ˘ ’60 ¯ÔÓÙÚԇϷ Ó·ڋ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Û Ó·ÓÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. ¶A§A™ ( * * ) CONTROL TÔ˘ ÕÓÙÔÓ KfiÚÌÈÓ, Ì ÙÔ˘˜ ™·Ì P¿ÈÏÈ, ™·Ì¿Óı· MfiÚÙÔÓ, KÚÂÁÎ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ, AÏÂÍ¿ÓÙÚ· M·Ú›· §¿Ú·. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ Joy Division. AABOPA, ¢IANA, ºI§I¶ ( * * * ) PERSEPOLIS TˆÓ M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·›, B·ÓÛ¿Ó ¶·ÚÔÓfi. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ IÚ¿Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÎfiÌÈÎ. AN¢OPA, A™TY - Cinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

SAW IV TÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ §ÈÓ MÔ‡ÛÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈÓ MÂÏ, KfiÛÙ·˜ M¿ÓÙÈÏÔÚ, ™ÎÔÙ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ, M¤ÙÛÈ P¿ÛÂÏ, AıËÓ¿ K·ÚοÓȘ. ∏ 4Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÚfiÌÔ˘. A£HNAION Cinepolis

( * * * * ) 4 MH¡∂S, 3 Eμ¢√ªA¢∂S ∫∞π 2 MEƒ∂™ (4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE) TÔ˘ KÚÈÛÙÈ¿Ó MÔ˘ÓÁΛԢ, Ì ÙÔ˘˜ AÓ·Ì·Ú›· M·Ú›Óη, §¿Ô˘Ú· B·ÛÈÏ›Ô˘, BÏ·ÓÙ I‚¿ÓÔÊ, ÕÏÂÍ ¶ÔÙfiÛ·Ó. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¤ÎÙÚˆÛ˘ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›·. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi. AABOPA, A£HNA´™, ¢ANAO™, TITANIA Cinemax

( * * ) A™Δ∂ƒ√™∫√¡∏ (STARDUST) TÔ˘ M¿ıÈÔ˘ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, I·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ, TÛ¿ÚÏÈ KÔÍ, PÔ‡ÂÚÙ Œ‚ÂÚÂÙ, ¶›ÙÂÚ O’ TÔ˘Ï. N·Úfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, NANA Cinemax

( * * * ) ™Δ∏¡ ∫√π§∞¢∞ Δ√À H§∞ (IN THE VALLEY OF ELAH) TÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈ §È Ù˙fiÔ˘Ó˜, ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ, T˙¤ÈÛÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·. APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, BAPKIZA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * * ) øƒ∞ °π∞ ™∂ƒº (SURF’S UP) TˆÓ A˜ MÚ¿ÓÔÓ, KÚȘ M·Î. ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· ۯ‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis,

APOLLON - CINEMAX class, ATTIKON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO CINEMA EUROPA, ¢IANA, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax,

∞ı‹Ó·˜

AI°§H AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.40-20.50 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40/ Control 23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.1020.40-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.10-20.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 17.30-20.00-22.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.50-13.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.0018.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.30-21.00-23.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.3013.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4:

·fi ÙË H A.BVA.RI (‚’ 2007)

FOCUS

OICE ENS V ˜ ATH : Ë Ù ˜  ÁÓÒÛÙ È ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ OÈ ·Ó· η A.V. ÙÒÓ Ù˘ ¿ÊÔ Ó·ÁÓˆÛ · ËÌ·ÙÔÁÚ Ó ÈÓ ˆ Î Ù 0% Ù·ÎÙÈο Ô˘Ó Ó ›Ó ● TÔ 9 ˘ · Ô Á Ë ›Ó  · 0) ËÁ Ù˘ A.V. (158.00 ÂÌ¿ ÓÒÛÙ˜ 00 ·Ó·Á ÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÈÓ .0 1 0 1 . ● Ê A È· Ì ˜ ÙÔÓ Ó ÙË .V ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛ ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒ Ù 5% ● TÔ 9  DVD ·Ó ÌÈ· ·Èӛ˜ Û ÛÙ˜ ›‰ ‰˘ ‚ϤÂÈ Ù · Ó · ÁÓÒ ¿ 0 0 Ô .0 Ó 4 Ì ‚Ú ●3 ÚÔËÁÔ‡ ODEON Ù·ÈÓ›· ÙÔ KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, O™KAP, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ™OºIA.

( * * * ) ¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH)∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ÛÊÚ·Á›‰· BBC. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ¢ANAO™ 3, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ)

( * * ) ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ¡√¡√™ T˘ ŸÏÁ·˜ M·Ï¤·, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, EϤÓË K·ÛÙ¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, TÂÍ ¶·ÚÓÙ›, N. AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, T. KˆÛÙ‹. ™˘Ì·ıËÙÈ΋ Έ̈‰›·. °A§A•IA™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, BAPKIZA,ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™OºIA

( * * * * ) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL - CINEMA EUROPA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATICOSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA

( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· CINERAMA, ¶A§A™ ●

4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.00-20.15-22.30

Shoot’em up 21.40-23.40/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.2019.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.40/ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 18.00-20.10-22.20/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 13.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

§ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.15/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.30-22.50/ øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.15-20.30-22.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Beowulf 17.55-20.15-22.35

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.00-19.45-22.40

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.15-20.30-22.40

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 AÁÈÔ˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.15-19.15/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 20.50-22.50

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.00/ Beowulf 20.1522.45/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.3023.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 A›ıÔ˘Û· 1: H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· 17.40-22.20/ El Greco 20.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ‚ÈÔÏ› 18.15-20.20-22.30/ El Greco ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.40/ Shoot’em up 21.0023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.0020.20-22.40, K˘Ú. 16.00

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.1020.20-22.40/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.0014.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.10/ Shoot’em up 20.3022.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Saw 4 ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.20 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 23.00/ El Greco 18.20-20.40/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.1014.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.50-20.50-22.50/ Beowulf 16.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ K˘Ú. 12.30-14.50 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNA´™

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 El Greco 18.00-20.1022.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.2020.40-23.00

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.20-20.00-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.20-20.20-22.20

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 1000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 18.3020.45-23.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶·Ú.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

AºAIA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 19.00-21.0023.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 20.40-22.50/ El Greco 18.20/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.40-22.50/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.4516.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 21.30/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 19.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf ¶ÂÌ.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ 15.0017.30-2.15-22.45-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.0017.30-20.15-22.45-01.15, TÂÙ. 15.00-17.30-22.3001.00 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.1516.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 18.15-20.45-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.30-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.15-14.45-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-22.30 ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.45-22.30/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 00.45/ El Greco 17.30-20.00 A›ıÔ˘Û· 7: øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Shoot’em up 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-17.45-20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.1517.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 9:O P·Ù·Ùԇ˘ 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.00/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.15-17.15/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.1521.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.4520.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.00-17.45-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 12: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.1515.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.0019.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 13: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.3022.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.0019.30-22.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARK-


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.15-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.1522.45 A›ıÔ˘Û· 2: Shoot’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.0016.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 19.00-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 16.45-19.30-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: El Greco 13.00-15.30-18.00/ Shoot’ em up 20.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.0018.45-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.30-16.00-18.4521.30/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 00.00 A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Shoot’em up 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.15-18.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.4516.15-18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.45-20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 10: EÙ¿ ̤Ú˜

Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.0017.30/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 11: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 18.30-21.00-23.1501.30 A›ıÔ˘Û· 12: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 23.45/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.45-21.15 A›ıÔ˘Û· 13: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.4517.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-13.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 15: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 13.15-15.45-18.15-20.4523.15 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 16: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-15.30-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 19.15-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 17: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15-17.45-20.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.1517.45-20.15, TÂÙ. 15.0017.30/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 18: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.45-

20.30-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45-20.3001.15/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 18.00-22.45 A›ıÔ˘Û· 19: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 19.30-21.3023.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 20: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.30-18.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.3016.30-18.30/ Beowulf 20.30-23.00-01.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.45-19.00-21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.00-21.15/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 23.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.3018.00/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 20.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ:18.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 5: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.15-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ./

Shoot’em up 20.0022.00-00.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 15.00-17.30-20.00-22.3001.00/ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3015.00-17.30- 20.00-22.3001.00, TÚ. 15.00-17.3022.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.0018.45-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.30-16.00-18.4521.30/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 23.50 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.00-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.0015.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 17.00-21.45/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 19.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 4: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-22.0000.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.15-19.30-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 5: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 18.30-21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.15-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.1519.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 7: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007ATHENS VOICE 73


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ 14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Shoot’ em up 17.0019.00-21.00-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 8: Beowulf ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-22.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 17.15-22.45/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶·Ú.K˘Ú. 20.00 A›ıÔ˘Û· 9: Shoot’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.45-21.15-23.30

21.10-23.00

INTEA§

6715.905 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 16.50-19.45-22.40

¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 1.000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 17.4020.00-22.20

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.30-20.05-22.40

KHºI™IA Cinemax °A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.00-19.40-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.00-21.00-23.00/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.00

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.40-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 18.30-20.30-22.30

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.00-20.25/ Beowulf 22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 21.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: El Greco 18.00-20.20-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.45-20.15-22.45

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.00-20.15-22.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.0020.20-22.40, K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 17.45-20.00-22.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 El Greco 18.30, ¶·Ú.K˘Ú. 16.30/ ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 20.40/ Control 22.30

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.30-20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 16.30-19.30-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Beowulf 17.00-19.00/ Shoot’em up 21.10-23.00

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.30-20.40-22.50/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.40-20.50-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ El Greco 20.1522.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf 18.15/ Shoot’em up 20.45-22.45/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘

¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.30-20.20-23.10, ™¿‚‚.K˘Ú. 14.40 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 18.40-21.10-23.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.50-16.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Beowulf 18.2020.50-23.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 A›ıÔ˘Û· 4: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.30-22.30/ Resident evil 3:H ÂÍfiÓÙˆÛË 18.30-00.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 17.00-19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì.-™¿‚‚. 20.00-22.00, K˘Ú.-TÂÙ.

ODEON ZINA

KIN/ºO™

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422714 §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.10-20.20-22.30

∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.00-22.20/ øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 El Greco 16.30-18.3020.45/ ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ AÚÁ‡ÚË 23.00

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 21.05-22.55/ Hairspray 18.50/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶§AZA

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 N¤Ô˜ IÛ·ÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ¶¤Ì. 18.30 15 M¤Ú˜ Ì·˙› ÛÔ˘, 20.30 H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ËÏÈÔÙÚfiȈÓ, 22.30 H Â‹ÚÂÈ·/ ¶·Ú. 18.30 H ÙÈÌ‹ Ù˘ ÈÔÛ‡Ó˘, 20.30 AÛÙÚÔÓ·‡Ù˜, 22.30 H Ì˘ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, 00.30 K·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹/ ™¿‚‚. 18.30 H Ù·¯Â›· ·fi ÙÔÓ NfiÙÔ, 20.30 O „¢ÙÔ-Ù·ÍÈÙ˙‹˜, 22.30 ŸÛ· ͤڈ ÁÈ· ÙË §fiÏ·, 00.30 Princesas/ K˘Ú. 18.30 H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ËÏÈÔÙÚfiȈÓ, 20.30 AfiÚ·ÙÔÈ, 22.30 Crimen ferpecto/ ¢Â˘Ù. 18.30 K·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹, 20.30 H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ʷΛÚË, 22.30 H Ù·¯Â›· ·fi ÙÔÓ NfiÙÔ/ TÚ. 18.30 M¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, 20.30 M¤Ú˜ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, 22.30 Princesas/ TÂÙ. 18.30 Crimen ferpecto, 20.30 15 ̤Ú˜ Ì·˙› ÛÔ˘, 22.30 M˘ıÔÏ·Û›·

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 17.15-19.45-22.15 K˘Ú. 12.15-14.45 A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf 17.45-20.15-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 15.15, K˘Ú. 12.45 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 17.30-19.30-21.40-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.20, K˘Ú. 13.20 A›ıÔ˘Û· 4: Shoot’em up ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.00-22.0000.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 12.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: Resident evil 3:H ÂÍfiÓÙˆÛË 23.00/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.40/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 18.10/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 12.30-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: 1.000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.45-21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.15-23.30/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.K˘Ú. 15.30-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-13.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 El Greco 17.30-20.0022.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.30-19.20-

A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.00/ ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiıÔ˜ 19.10-22.15 A›ıÔ˘Û· 2: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 16.30-19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 17.4520.15-22.45

23.20, ¢Â˘Ù. 23.20/ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 16.20 A›ıÔ˘Û· 7: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì.-™¿‚‚. 18.00-20.00-22.00, K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.00-20.0022.00-00.00, ¢Â˘Ù. 18.0000.00/ æ˘¯Ú·ÈÌ›· ¶¤Ì.™¿‚‚. 00.00 A›ıÔ˘Û· 8: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.00-21.0023.00, ¢Â˘Ù. 23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.20-20.0022.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00, ¢Â˘Ù. 17.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 10: Shoot’em up ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30-20.30-22.30-00.10,

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210

74 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

˙ˆ‹˜ 22.20-00.30/ Beowulf 17.30-20.00/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20 A›ıÔ˘Û· 2: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 22.1000.20/ El Greco 17.1019.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.30-15.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.30-18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.5014.30 ÌÂÙ·ÁÏ. EÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 20.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiıÔ˜ 19.50-22.45/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.10-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 22.10-00.10/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.4019.50/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.2015.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.40-20.50-

¢Â˘Ù. 18.30-23.20/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-16.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 11: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ ¶¤Ì.K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.30-20.2023.10, ¢Â˘Ù. 17.30-23.10/ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-14.40 A›ıÔ˘Û· 12: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20-19.10 ÌÂÙ·ÁÏ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0013.50-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf ¶¤Ì.-TÚ. 21.1023.40, TÂÙ. 23.40

ODEON O¶EPA A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiıÔ˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. 16.1019.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.2022.30/ æ˘¯Ú·ÈÌ›· ¶¤Ì.K˘Ú. 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 17.30-19.5022.10

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ·

20.00-22.00-00.00/ øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.3016.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ æ˘¯Ú·ÈÌ›· ¶¤Ì.-™¿‚‚. 00.00 A›ıÔ˘Û· 7: Shoot’ em up 19.40-21.40-23.40/ El Greco 17.10/ øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0015.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 22.10-00.30/ ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiıÔ˜ 19.10/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-13.40-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.3021.50-00.20/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0015.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 10: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.50-21.2023.50/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú.12.1014.20-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00: T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó

§.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: 1.000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 18.30-20.40-23.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: H OÓÙ¤Ù ÛÙ’·ÛÙÚ· 18.00-20.15-22.30

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.00-20.15-22.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 18.00-20.25-22.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.3022.30/ El Greco 18.00

™¶OPTI°K ¢HM.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.5015.20-18.10/ 1000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.30-16.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-TÚ. 19.10-21.20, TÂÙ. 19.10/ Resident evil 3:H ÂÍfiÓÙˆÛË 23.30/ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 TÂÙ. 21.30 A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.10-15.10-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.40/ Beowulf 21.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.20-15.40-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.20-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.20-22.30-00.40 A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.5013.50-16.00/ Shoot’em up ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.2020.15-22.20, ¶·Ú.-™¿‚‚. 18.20-20.15-22.20-00.10 A›ıÔ˘Û· 6: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.10-18.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.40-15.3017.10-18.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.30-22.40, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.30-22.40-00.50 A›ıÔ˘Û· 7: El Greco ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.0017.20/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.30-21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ. ™¿‚‚. 12.00-14.20-16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 14.20-16.1017.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.40/ Beowulf ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 9: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-14.00-15.5017.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 ¶¤Ì.-TÚ. 19.20-21.30-23.40, TÂÙ. 19.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 18.15-21.10-00.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.4016.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Hitman ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 47 19.10-21.2023.30/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 16.40/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.2013.10-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-18.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-14.0016.20-18.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 21.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 3: O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.30-20.15-23.00/ øÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20-14.10-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00-12.40-14.20-

16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 17.50/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.00-22.20, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.00-22.20-00.40 A›ıÔ˘Û· 5: Shoot’ em up ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.0020.50-22.40, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.00-20.50-22.40-00.30/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 17.00/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.20-15.10 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.50-17.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ ŒÓ·˜ ÁÈ· fiϘ 19.3021.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.20-19.40/ Beowulf ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 22.0000.15/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1013.50-15.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.00-20.15-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 20.30-23.00/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.15-22.45/ El Greco 18.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 19.00-21.00-23.00/ O ı˘ÚˆÚfi˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ¶¤Ì.™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, £¿ÛÔ˘ 11, 210 8612.476 Control 18.30-20.45-23.00

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 Shoot’em up 19.00-21.0023.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiıÔ˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.™¿‚‚. 19.30-22.15

APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 19.10-21.30

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ 17.00-19.45-22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 20.00-22.10/ AÔÁ‡̷ٷ ÔÓ›ÚÔ˘: K˘Ú. 17.30 T· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ I‚¿Ó

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ 18.00-20.15-22.30

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 10 4225653 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.20-20.20/ 1.000 Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ· 22.20 ●


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


Δ∞π¡π∂™ O °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË... match ËıÈ΋˜

* ** *** **** *****

E°∫§∏ª∞ ∫∞π TπªøƒI∞

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

T√ O¡∂πƒ√ Δ∏™ K∞™™∞¡¢ƒ∞™ (CASSANDRA’S DREAM)*** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: °ÈÔ‡·Ó M·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, TÔÌ °Ô˘›ÏÎÈÓÛÔÓ, X¤ÈÏÈ ÕÙÁÔ˘ÂÏ, ™¿ÏÈ XfiÎÈÓ˜, ºÈÏ N٤ȂȘ, T˙ÔÓ M¤ÓÊÈÏÓÙ

EÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Ï·˚΋˜ Ù¿Í˘, ¤Ó·˜ ÊfiÓÔ˜, ÌÈ· ÊÈÏfi‰ÔÍË ËıÔÔÈfi˜, Ë Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. T· ˘ÏÈο ÙÔ˘ “Match

ÙÔ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ light ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û ‰Ú¿Ì·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÈ· Á‡ÛË ÌÈ· ȉ¤· Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. OÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰‡Ô, ηٿ Ù’ ¿ÏÏ·, «Î·Ï¿ ·È‰È¿» ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÊfiÓÔ ı¤ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ °Ô‡ÓÙÈ ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ËıÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘, √ ª∞∫ °∫ƒ∂°∫√ƒ ∫∞π √π ∞§§√π ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı·ً, Ô˘ ηPoint” Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ÛÂÓ·Úȷ΋ ÏÂ›Ù·È fi¯È ·Ï¿ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‹ Ó· η¯‡ÙÚ· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò ÙÔ Ù·‰ÈοÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÚfi·ÈË ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ‰ÈÂÚˆÙËı› ÙÈ ı· ÌÂÙ¿ ·fi οÌÔÛ· Û˘¯Ó¿ Â·Ó·Ï·Ì‚·Ófi- ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. TÔ ÙÂÚ¤Ó ·˘ÌÂÓ· ÛÂÙ. H ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Ì ÌÂ- ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, fï˜, ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ì¿ÏÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ· –ÎÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿Ï· ¯Ú¤Ë– Î·È ÏÔÓ ÏÈÁ¿ÎÈ ÂÈfiÏ·È· ·fi ÙÔÓ °Ô‡ÓÙÈ, Ô˘ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Úfi- ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‹Úˆı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·ÚΛ Ó· ‚Á¿- ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ȉ¤· ÈÔ ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ˘˜ ·’ ÏÔ˘Ó ·fi ÙË Ì¤ÛË ¤Ó·Ó ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏfi fiÛÔ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÍÈ˙Â, Î·È Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË

Û ̿ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÙÚԯȿ. AÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË. H ΢ÓÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ¿Óˆ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ, ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·›ÚÈ· Î·È ·È¯ÌËÚ‹. EÓÙ¤ÏÂÈ, ·Ó ÂΛÓË Ë Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ», «ÒÚÈÌÔ» °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ ÙfiÛÔ „ËÏ¿, ÙfiÙ ÙÔ «ŸÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜» ı· ¤‚ÚÈÛΠÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘. ∞

1000 ªI§π∞ ∂ƒøΔ∞ (DAS WILDE LEBEN)** Afi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Â·Ú¯›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, ÛÙȘ ÎÔÌÌÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ηÈ, Ì fi¯ËÌ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘, ηْ ¢ı›·Ó ÛÙË sex, drugs and rock’n’roll Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ë O‡ÛÈ OÌÂÚÌ¿ÁÈÂÚ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌË groupie Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÔÙ¤ Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ weisswurst. ™Â ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÎ›Ì MÔÚÓ¯¿Î, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ Î·È Î·ÏÏÈÁÚ·ÊË̤Ó˜ Ì ÌfiÏÈΘ ‰fiÛÂȘ Á˘ÌÓ‹˜ Û¿Úη˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Û ÔÙȉ‹ÔÙ ηÙÔÈΛ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÊÈÏÌ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· N·Ù¿ÏÈ· Õ‚ÂÏÔÓ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÂÍ·ÁÒÁÈÌË E˘Úˆ·›· ÛÙ·Ú – Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ë ·¿ÓÙËÛË.

∂ƒøΔ∞™ ™Δ∞ Ã√¡π∞ Δ∏™ Ã√§∂ƒ∞™ (LOVE IN THE TIME OF CHOLERA)* MÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο η΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ X·‚Ȥ M¿Ú‰ÂÌ, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Â¿ÍÈ· ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ηÛÙ, ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ «Ï›·Ó» ÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· M·ÚΤ˜ ÌÂ... ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ, Î·È ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ M¿ÈÎ NÈÔ‡ÂÏ Ó· ÛÙ·ı› fi¯È ·Ï¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û ·˘Ùfi ÌÈ·˜ ηϋ˜ Ù·ÈÓ›·˜. ¢ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ηٿ ÛÙÈÁ̤˜ Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÚÔÊÔÚ¤˜, ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÂÚÌËÓ›˜, ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ̤ÈÎ ·, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ· ·Ï¿ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹.

HOLA! TÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ ˘ 48Ô˘ ÊÂÛÙÈ‚¿ Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿Ê Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ̤ÚË Ì·˜. ™ÙÔÓ ÎÈÓËÌ ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Filmcen ter ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ¢Â ÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢Â›Ù ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ:  TÔ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ Xfi گ ™¿ÓÙÛÂ˙ K· ÌÂ˙Ô‡‰Ô “La Noche de Los Gi rasoles”

 TÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ AÓ ÙfiÓÈÔ M·ÓÙ¤Ú·˜ “El Camino De Los Ingleses ”  TËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™ÂÛÎ °Î¤È, “Ficcion”, Ì ÙÔÓ ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÚ ÂÙÈÎfi X·‚Ȥ K¿Ì· Ú·  TË Ê¢Á¿ÙË ·Ó¿Á ÓˆÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÔÓ KȯÒÙË “Honor De Caba lleria”, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi ˜ ÕÏÌÂÚÙ ™¤Ú·

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

T√ μπ√§I (EL VIOLIN)*** MÈÎÚfi Û ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ·ÏÏ¿ ˯ËÚfi Û ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô, ÙÔ «BÈÔÏ›» ÙÔ˘ MÂÍÈηÓÔ‡ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ B¿ÚÁη˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜. TÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ı’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÎÚ˘Ì̤ӷ ˘ÚÔÌ·¯Èο ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘. ¢›¯ˆ˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ Û ‡ÎÔÏ· ηÙËÁÔÚÒ ‹ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÎÔÚ˘ÊÒÛÂȘ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ B¿ÚÁη˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ηٿ ÛÙÈÁ̤˜ ÚˆÙfiÏÂÈ· ·ÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›· ¯·ÌËÏfiÙÔÓË ÂÏÂÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰·. 76 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

SHOOT ’EM UP ** ºÈÏÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÈÏÈ˙·ÚÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù›ÔÙ· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙȘ ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ηÚÙÔ‡Ó ÙÔ˘ TÂÍ Õ‚ÂÚÈ Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈfi ÙÔ˘ ·fi Ù· Ì·ÏÔÓ¿ÎÈ· ÙˆÓ ÎfiÌÈÍ. O M¿ÈÎÏ N٤ȂȘ ‰ÂÓ ÛÎËÓÔıÂÙ›, ·ÏÏ¿, ·Ï¿, ¯ÔÚÔÁÚ·Ê› ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÔÈ KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, MfiÓÈη MÂÏÔ‡ÙÛÈ Î·È ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ – Î·È Ô ÚÒÙÔ˜, Ì·ÛÒÓÙ·˜ ηÚfiÙ·. H Ê·È¿ Ô˘Û›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜, fiˆ˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ÂÓ›ÔÙ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi.


DVD

§∞£√™ ¶π™Δ∏ (MAUVAISE FOI)

H KÏ¿Ú· Â›Ó·È E‚Ú·›· Î·È Ô ÿÛÌ·ÂÏ ÕÚ·‚·˜. E›Ó·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÚÌÔÓÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ŸÏ· ¿Ó ηϿ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë KÏ¿Ú· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿, ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ fiÛÔ Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘. MÔÚ› Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·; AÓ Î·È Á·ÏÏÈ΋, ·˘Ù‹ Ë ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ PÔÛÓÙ› ZÂÌ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ happy end, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÏÌ ı›ÍÂÈ ÌÂÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ô˘Û›· ÛÙÔ, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÏ˘ÎÂÚfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·.

LUCKY YOU

ŒÓ·˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˜ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ıÒ· ÊÈÏfi‰ÔÍË Ó·ڋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ K¤ÚÙȘ X¿ÓÛÔÓ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Î¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì·. O ŒÚÈÎ M¿Ó· Î·È Ë NÙÚÔ˘ M¿ÚÈÌÔÚ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó·... οÓÂÙ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ô PfiÌÂÚÙ NÙÈ‚¿Ï Î·È ÔÈ Î·ÏÔÛÎËÓÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˙fiÁÔ˘, Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÛÔ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘˜.

∂¡∞™ °π∞ √§∂™ (GOOD LUCK CHUCK)* O ‹¯Ô˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ Έ̈‰›·˜ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ¿ÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ùڷ·Ϸ ÛÙÔÓ ˘fiÓÔÌÔ. A˘Ù‹ Ë ·Ï¿ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÛÂÍÔΈ̈‰›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ¯ÔÓÙÚ¿‰Â˜, ÊÙËÓ¿ (ÌË) ·ÛÙ›· Î·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· TÂÚ¤˙· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜. O TÛ·Î ÎÔ˘‚·Ï¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ú· Ó· Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÔÈÌËı› Ì·˙› ÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi Ù˘ ¤ÚˆÙ·, Î·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ë È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÊÈÏÌ. AÓ ‰Â›Ù ÙÔ «ŒÓ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜», Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ì›Ù Èı·Ófiٷٷ ı· Û·˜ Ê·Ó› ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ “Hitman”.

1408

O M¿ÈÎ ŒÓÛÏÈÓ Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Û ‚È‚Ï›· Ô‰ËÁÔ‡˜ Û ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ Û›ÙÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›·, ‚È‚Ï›· Ô˘ ηٷÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ. H ΢ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Ó‡̷ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ‡·ÚÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, fï˜ fiÏË Ë ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙÔ˘ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο fiÙ·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË ÛÔ˘›Ù· 1408 ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Dolphin ÛÙË N¤· YfiÚÎË. H ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÂΛ ı· ÙÔÓ ›ÛÂÈ, ¤Ú· ·fi οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ›ӷÈ... ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÛ·ÓÙÈṲ̂ӷ, Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó’ ·Ó·ÙÚȯȿÛÂÙ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô M›Î·ÂÏ X¿ÊÛÙÚÔÌ. Y™Δ∂ƒ√°ƒ∞º√ ªπ∞™ ™Ã∂™∏™ (AWAY FROM HER)

MÂÙ¿ ·fi 44 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓfi˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘ Á¿ÌÔ˘, Ë ºÈfiÓ· Î·È Ô °ÎÚ·ÓÙ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó, fiÙ·Ó Ë ºÈfiÓ· ı· ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi AÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘. O ¯ˆÚÈÛÌfi˜ fï˜ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ °ÎÚ·ÓÙ, Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ˆ˜ Ë ºÈfiÓ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ı˘Ì¿Ù·È, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙ¢Ù› ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. H ™¿Ú· ¶fiÏÂ˚ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ì ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÌÈ· Û·Ú·ÎÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ °ÎfiÚÓÙÔÓ ¶›ÓÛÂÓÙ Î·È T˙Ô‡ÏÈ KÚ›ÛÙÈ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ●

HITMAN: E∫Δ∂§∂™Δ∏™ 47 * ™·Ú·ÓÙ·ÂÊÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙ¿ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó’ ·ˆı‹ÛÂÙ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙË, ÚÔ˘ÙÈÓÈ¿ÚÈÎË Î·È ‚·ÚÂÙ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡ video game Î·È ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Ù›ÏÈÔ˘. K·ÎÔ¯ˆÓÂ̤Ó˜ ·ÓÙÈÁڷʤ˜ ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ, ‰Ú¿ÛË Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ •·‚Ȥ °ÎÂÓ˜. M ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Europa ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ “Transporter” Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, Î·È ÙÔÓ T˙¤ÈÛÔÓ ™Ù¤Èı·Ì –ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ– Ì ÛÂÍÈÚÈÎfi ËıÔÔÈfi. 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


BIB§IO ¢‡Ô ‚È‚Ï›· Ì ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜

E•πáπA∑√¡Δ∞™ Δπ™ ªÀƒø¢π∂™ T√À Nπ∫√À °∂øƒ°π∞¢∏ Tƒπ§√°I∞ Δ∏™ Aμ∞¡∞™ ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ XÔ˘¿Ó °ÎÔ˘ÙȤÚ˜, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ 496, ú 19 T√ ª¶∞™Δ∞ƒ¢√ Δ∏™ Kø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏™ Ù˘ ∂Ï›Ê ™·Ê¿Î, ÂΉ. §È‚¿ÓË, ÛÂÏ.436, ú 17,50

E›¯· Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ϤÍÂȘ, ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÓÙÂ... Ô‡ Î·È Ô‡, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Î·È Û ÂÈÎfiÓ˜. ™¿ÓÈ· ‹ ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ‰ÂÓ Ì ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ Ì ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· ÙȘ ÔṲ̂˜. ¢˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙËη ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ¤Ó· ηٿ Ôχ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ô˘ Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿‰ÂÈ·, ‚¤‚·È·, Û ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ¿Û¯Ë̘, ‚ÚfiÌÈΘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÊÚ¤ÛΘ, ıÂÛ¤ÛȘ Î·È ¿ÓÙ· ·ÓıÚÒÈÓ˜, ‚·ıÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˜, ˙ˆÒ‰ÂȘ. EÓ ·Ú¯‹ Ô ¶¤‰ÚÔ XÔ˘¿Ó °ÎÔ˘ÙȤÚ˜ ͉›ψÛ ÙË ‰È„·Ṳ̂ÓË Î˘ÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ·fiÁÓˆÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ı˘Á·Ù¤Ú· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ηٷÈÁ›‰·˜, Ì˘Úˆ‰È¿ ‚·ÚÈ¿, ·ÔÓÈÎÙÈ΋, Ô˘ ÙËÓ Îfi‚ÂȘ Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È Ù· Ó¢ÌfiÓÈ· ÛÔ˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÈÔ‡Ó, Î·È ÙËÓ ÔÛÌ‹ ÙÔ˘ Ô¯ÂÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ Â¤ÏÂÍ·Ó ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. AÓ¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÊÔÚ¿ ¿ÓÙ· ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÚˆÌ·, Á˘Ó·›Î·˜ ¿Ú·ÁÂ, ÔÚÁ·ÛÌÔ‡, ηÎԉȸÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÔÙÔ‡ ‹ ÍÂı˘Ì·Ṳ̂Ó˘ Ì›Ú·˜ ‹ ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÙÔ Ù·Û¿ÎÈ ‚Ú·‰‡Î·˘ÛÙÔ˘ Ô‡ÚÔ˘; ÕÁÓˆÛÙÔ. H A‚¿Ó· ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÙȤÚ˜ ˙Ô‡Û ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ·Ë‰È·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÔṲ̂˜. «M›· ÔÚ‰‹ Â›Ó·È ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô Â›Ó·È ·Ë‰›·» ÔÌÔÏÔÁ› Ô ‹Úˆ·˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› „‹ÁÌ·Ù·,ˆ˜ ÚÒËÓ Û٤ϯԘ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ›Ù, Ù˘ ·fi ηÈÚfi ·ÔÏÂÛı›۷˜ ÓÙÚÔ·ÏÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜, «TÔ Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘»... Ù›ÙÏÔ˜ ηْ ·Ú¯‹Ó ÎÔÈÓfi˜, ·ÊÔ‡ ÎÈ ÂÁÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ‰ÂηÂٛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÌÔ˘ η٤ÏËÍ· ˆ˜ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô˘˜, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ·˘ÙÔ› ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ „¢‰·›ÛıËÛ˘ Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. £¤Ïˆ Ó· ˆ, ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÏË Ì›· ÎÚ›ÛË ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·, ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÂÚ› Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ‹ ÂıÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ, ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ 78 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ì οÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰˘Ûη̄›·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ·Ú¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «K·Ó¤Ï·». ¢ÂÓ ·›ıˆÛ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· Á¢ÙÒ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ·ÁfiÓ· ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡, ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ·›Ì· Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ EÏ›Ê ™·Ê¿Î. AÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ·fi Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ù˘ ÌÈÎÚÔÌ¿Ó·˜, ¿ÎÔ˘Û· Ì ٷ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÌÈÙÈÙ˙‹, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì Êfi‚Ô, Êfi‚Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÙÔ˘˜ Ì·È¿Ó‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ôηχ„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ë ËÚˆ›‰·, Ë ÕÛÈ·, ‹È· ÙÛ¿È ·fi ÙÔ Û·ÌÔ‚¿ÚÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘ Î·È ¤Ê·Á· ·fi ÙÔÓ ·ÛÔ˘Ú¤ Ù˘ ı›ÙÛ·˜ Ù˘, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂ Û˘ÓÂ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¤ıÓÈÎ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ÙÔ Â͈ÙÈÎfiÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Ù‹ Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ó· Ì ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ Û ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›·, ηıÒ˜ Ë ‚›·È· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚˆÓ Ù˘, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Û˘, ÛÙ· ¿‰˘Ù· Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. H EÏ›Ê ™·Ê¿Î ηٿÊÂÚ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ Î·È ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘, Û οÙÈ ÙfiÛÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ, Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÌÓ‹ÌË, ı¿‚ÔÓÙ¿˜ ÙË ÛÙË Ï‹ıË, ÁÈ·ÙÚÈÎfi ÁÈ· ¿Û· ÓfiÛÔ, ·ÚΛ ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Í˘Ó‹ÛÂÈ. H °ÂÓÂÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ AÚÌÂÓ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ù·ÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË TÔ˘ÚΛ·, ηٿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ «¤ÍÔ‰Ô» ÙˆÓ PˆÌÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙË MÈÎÚ¿ AÛ›·. °È·Ù› Ë °ÂÓÂÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ AÚÌÂÓ›ˆÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ OıˆÌ·ÓÈÎfi KÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ·fi ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. H ™·Ê¿Î Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‹ÚÂÌÔ, ··Ïfi, Ô˘ ÔÓ¿ Û·Ó ‚ÂÏfiÓ· Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ, ÍÂ˙Ô˘Ì›˙ÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¢ı‡ÓË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ οÔÙ ÛÙÔ˘˜ Ì·¯·Ï¿‰Â˜ ÙÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÈÛÏ› ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘, ÛÙÔ º·Ù›¯ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ °ÂÓ›ÎÈÔ˚, οÔÈÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ÂΛ Ô˘ Ï¿ÙÚ¢·Ó ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ £Âfi, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ¤ÈÓ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ú·Î›, ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ‹Ù·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ, ÁÂÈÙfiÓÔÈ, Ê›ÏÔÈ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·ÓÙ›˙ËÏÔÈ, Ï·Ù¿ÁÈ·˙·Ó Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ Á¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÛÙÔ˘ÚÌ¿ Î·È ¤ÁÏÂÈÊ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ì ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ Î·˙¿Ó ÓÙÈÌ›. H ™·Ê¿Î ÙÈÙÏÔÊÔÚ› Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ÌÂ Ì˘Úˆ‰È¤˜. M ÙË ‚·Ó›ÏÈ·, ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ, Ù· ۇη,

ÙÔ ‚ÂÚ›ÎÔÎÔ, ÙË ÛÙ·Ê›‰· ‹ ÙËÓ Î·Ó¤Ï·. 濯ÓÂÈ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÈ Ë ˘ÁÚ·Û›· Ù˘ ¶fiÏ˘, ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓË Ì ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi Û·ÈṲ̂ӷ „¿ÚÈ·, ηÙÚ¿ÌÈ Î·È Î·Ì¤ÓÔ ÏÈÁÓ›ÙË. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹ ı˘Ì¿Ù·È, ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ IÛÙÔÚ›·.. ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È ÙËÓ ÔχÏÔη ÛÙË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜. H Á˘Ó·›Î· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ, ÁÈ·Ù› Ë ›‰È· ·fi ÌfiÓË Ù˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›. «T›ÔÙ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÈÔ ¿ÌÂÛ· Î·È ·ÓıÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiÛηÈÚ·, ·fi ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ¯ıÚfi» ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ™·Ê¿Î, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚›·ÈÔ ·ÚÂÏıfiÓ: «™Â ÙÈ ˆÊÂÏ› Ë ÁÓÒÛË, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙÂ; E›Ó·È ¤Ó· ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û ηٷÙÚÒÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘, Ô‡Ù fï˜ Û ÛÎÔÙÒÓÂÈ». ¢ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Û˘ÌÏËÚÒÓˆ, Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Â›Û·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ˙ÂȘ Ì ÙÔ ‚¿ÚÈÔ˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ËÏÈıÈfiÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› Ë ÛΤ„Ë ˆ˜ Ë ÁÓÒÛË ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ù˘ ·Ì¿ıÂÈ·˜. O Á¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÙȤÚ˜ ÛÙËÓ “TÚÈÏÔÁ›· Ù˘ A‚¿Ó·˜” ¤¯ÂÈ ÙË Ï‡ÛË Î·È È· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÎÛÙÔÌ›˙ÂÈ ÂχıÂÚ·, ·ÊÔ‡ Á‡ÙËΠ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜: «XÚfiÓÈ· ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔÓ PÔ‚ÂÛȤÚÔ. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ Ù›ÔÙ È·. ¶¤Ú·Û·Ó È· fiÏ·». TËÓ ·¿ÓÙËÛË ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ EÏ›Ê ™·Ê¿Î ÙË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ∫Ô˘‚·Ófi˜ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ η˙·ÓÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ÍÂÚÔ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ̷ٷ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. «M· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÎȤٷÈ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, Ì· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÓÈÎȤٷȻ. *A marnim khalasim* ÊÒÓ·˙·Ó ÙfiÙ ÙÔ 1915 ÔÈ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ AṲ́ÓÈÔÈ ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ı·Ó·ÙÈÎfi Ô˘ ¤ÛÂÚÓÂ Ô OıˆÌ·Ófi˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο fiÏÔÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï˘ÙÚˆıÔ‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÎÂÚ·›·˜ ÙÔ fiÔÈÔ Ù›ÌËÌ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÙ›. E›Ù ›̷ÛÙ PˆÌÈÔ›, ›Ù AÚÌÂÓ·›ÔÈ, ›Ù TÔ‡ÚÎÔÈ. ∞ * O °∂ƒ√™ ∫∞π ∏ £∞§∞™™∞ ŒÚÓÂÛÙ X¤ÌÈÓÁÔ˘¤È *A MARNIM KHALESIM ™Ù· ·ÚÌÂÓÈο «A˜ ¤ı·ÈÓ·, Ó· Áϛوӷ», EÏ›Ê ™·Ê¿Î


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


BIB§IO

™’∞°∞¶ø, ∞¡Δπ√ T˘ °IOY§A™ PA¶TH

«O ªÀÃπ√™ £∞¡∞Δ√™» Ù˘ Marie de Hennezel, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÕÓÓ·˜ A‚·Ú¿ÎË - ¢·ÓÈ‹Ï ™·ÈÚÒÊ, ÂΉfiÛÂȘ KOAN

¶Ò˜ Âı·›ÓÔ˘ÌÂ; TÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë È·ÙÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È Ë ÔÚ›· Â›Ó·È ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË; TÈ Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹; EÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı› οı ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, ·ÊË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ·ÚfiÛˆ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ οÔÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. O «ª‡¯ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜» Ù˘ Marie de Hennezel ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ. K·È Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÂȉÈ΋ Ë Î. Hennezel, ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÎÏÈÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Û ÎÏÈÓÈΤ˜ fiÓÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ºÚ·Ó-

80 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

ÛÔ˘¿ MÈÙÂÚ¿Ó Î·ıȤڈÛ ˆ˜ ÎÚ·ÙÈÎfi ıÂÛÌfi, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ‚·ıÈ¿ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. K·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘, Ë Hennezel Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ηٷıÏÈÙÈÎfi: ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ÂÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‡·Ú͢. «™ÎÔfi˜ Ì·˜» ϤÂÈ Ë ›‰È·, Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, «Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÌÊÈÏȈ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. M·˜ ÎÈÓ› Ô ‚·ı‡˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·». KÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·›ı·ÓÔ Ó· ‚ÔËıËı› οÔÈÔ˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ë Î. Hennezel ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ fiÙÈ «ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË, ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰È·‡ÁÂÈ·

Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ê‡ÁÔ˘Ó, Ó· Ô˘Ó Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Û˘ÁÓÒÌË, Û’ ·Á·Ò ‹ ·ÓÙ›Ô». O ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÈÙÂÚ¿Ó, ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ «M‡¯ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ» Û·Ó «Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜» Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «Zԇ̠ے ¤Ó· ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “Ò˜ Âı·›ÓÔ˘ÌÂ;” ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, Î·È ÚÔÙÈÌԇ̠ӷ ÙÔ ·Ú·‚ϤÔ˘ÌÂ. ÕÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ÚÈÓ ·fi Ì·˜ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·Ù¿Ì·Ù·. X·ÚÙÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜. A¤‰È‰·Ó ÛÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ¶Èı·ÓÒ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÙfiÛÔ ÊÙˆ¯¤˜ fiÛÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·˘Ùfi Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÍËÚ·Û›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÈÂṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ». ∞ ● ¢È¿ıÂÛË

·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ KOAN, ™ÎÔ˘Ê¿ 64, Î·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·.


Tπ ¡E∞; ❱❱ ¶¤ÌÙË 29/11, ÛÙȘ 20.00: O B·Û›Ï˘ I. T˙·Ó·Î¿Ú˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË MÈÎÚ·Û›· 1919-1922: T· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·» (ªÂÙ·›¯ÌÈÔ) Î·È Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (26Ô ¯ÏÌ. §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜). ❱❱ ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, ÛÙȘ 20.00: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ BÈÎÙfiÚÈ· X›ÛÏÔ «TÔ ÓËÛ›» (¢ÈfiÙÚ·). TË Û˘ÁÁڷʤ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹» Vivienne Nilan. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. BÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¶Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ❱❱ ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, ÛÙȘ 20.30: AÓ¿ÁÓˆÛË ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ¯·˚ÎÔ‡, Ì ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Aˆ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ‰Ú. KÏ·›ÚË ¶···‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· Zˆ‹ ™·‚›Ó·. Afi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô §ÂÌfiÓÈ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ EÚ·ÛÈÌfiÏˆÓ - TÔ KÔÈÓfi ÙˆÓ øÚ·›ˆÓ T¯ÓÒÓ, ÛÙÔ TÂ˚ÔÔÈ›ÔÓ ¶·ÈÒÓÈ·, AÌÊÈÎÙ‡ˆÓÔ˜ 12 Î·È ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ 8, £ËÛ›Ô. ❱❱ ¢Â˘ÙÂÚ¿ 3/12, ÛÙȘ 20.00: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «H ÌÂÁ¿ÏË ¿ÌÌÔ˜» ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ (K¤‰ÚÔ˜). O AfiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24. ❱❱ TÚ›ÙË 4/12: OÈ ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË Î·È Ô AϤ͢ ™Ù·Ì¿Ù˘ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÔÚfi, Ì ı¤Ì· ÙËÓ «AÌÂÚÈοÓÈÎË ÊÔ‡Áη». ª·˙› ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £. T˙‹ÌÔ˘, XÚ. ™ÙÂÚÁÈfiÁÏÔ˘. ™Ù· Ï·Ùfi Ô DJ KOYPEA™. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ME§I, Eı. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. ❱❱ TÂÙ¿ÚÙË 5/12, ÛÙȘ 19.00: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ M›Óˆ·˜ Î·È ÙˆÓ “°Ï˘ÎÔÎÔ˘Ù·ÏÈÒÓ” Ù˘ ºA°E, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ «™ÈˆËÏ‹ ¶¤ÙÚ·» Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘ AÌ·Ó·Ù›‰Ô˘, «A˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ» ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË KÔ˘ÙÛ¿ÎË Î·È «N· Ì ı˘Ì¿Û·È» Ù˘ §¤ÛÏÈ ¶ÈÚ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì K·ÚΛÓÔ M·ÛÙÔ‡ - ÕÏÌ· Zˆ‹˜. EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17, Aı‹Ó·. ❱ ❱ ¢Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «Eight›Ï·» ÙÔ˘ B·Û›ÏË §Ô‡Î· (§È‚¿Ó˘). M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô IANO™ (™Ù·‰›Ô˘ 24, Aı‹Ó·) ·‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 30/11, ÛÙȘ 23.00. M¿ÓÙ„ ·fi ÔÈ· ‰ÂηÂÙ›· ı· Â›Ó·È ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î...

¢øPO BIB§IA H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ 20 (›ÎÔÛÈ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «Eight›Ï·» ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ §IBANH. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 4/12 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ A.V. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

BOOKNOTES H ZøH MOY ME TON CHE, AϽ‰· M·ÚÙ˜, ÂΉ. æYXO°IO™, ÛÂÏ. 344, ú16,60

TÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘-Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. H Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘, AϽ‰· M·ÚÙ˜, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ «Û·Ó fiÛÙÚ·ÎÔ ÎÏÂÈÛÙfi ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ˆ˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÚ˘Ê¿ ÁÈ· ¿ÓÙ·». ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, fiˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È, ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ TÛÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘. Afi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛÂ, ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ, ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÂËÚ¿ÛÙËΠ·’ ·˘ÙfiÓ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ·Ú¯Â›Ô, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â‰Ò ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô TÛ °Î‚¿Ú·. TO ™Y°KPOTHMA, AÓÙÒÓ˘ TÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘, ÂΉ. IANO™

O Ì·Û›ÛÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ Socrates ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· «·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ» ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÎ Ì¿ÓÙ·. £˘Ì¿Ù·È ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ÈÂÚ¿ Ù¤Ú·Ù· Ù˘ «¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜», M¿ÓÔ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È M›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. KÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ì ٷ live ÛÙË BÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë Warner, ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, ÙÔ 1999. KÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ·Ôڛ˜, ı· ÛÙȘ χÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1/12, ÛÙȘ 21.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ IANO (™Ù·‰›Ô˘ 24). H EPøTIKH ANAI™£H™IA TøN AXINøN, KÒÛÙ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ÂΉ. M¶APTZOY§IANO™, ÛÂÏ. 54, ú 9

MÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ·, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚ¿‰·˜. EÂÈÛfi‰È· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ· Ì ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÎÔ‡˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, η‚Ô‡ÚÈ·, ÎÔÚ¿ÏÏÈ·, ʇÎÈ· Î.Ï. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηÏÌ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÏÏÔÎÚ·ÙÈÛÌfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ¢·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. -¶. ª∂¡∂°√™

E¶∞¡√ƒ£ø™∏ ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË A.V., «¯¿ÎÂÚ» Ì‹Î·Ó ÛÙ· mail Ì·˜, Ì¤Ú‰Â„·Ó ΛÌÂÓ· Î·È ¤‚·Ï·Ó ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÂΉÔÙÒÓ... °È· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·: O N. °ÎÈÒÓ˘ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¶fiÏȘ, ‹Ù·Ó ÏÈÙfi˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ › ‹Ù·Ó: «O ÂΉfiÙ˘ Î. N›ÎÔ˜ °ÎÈÒÓ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚È‚Ï›Ô: Charles Taylor, “¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡”, ÂΉfiÛÂȘ ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜». H M·ÚÈ¿ÓÓ· 懯·ÏÔ˘ ¤ÁÚ·„Â: «TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ “The Color Purple” Ù˘ Alice Walker (1982). IÛÙÔÚ›· ‰˘Ó·Ù‹, ÁÚ·Ê‹ Á˘Ó·ÈΛ·, ·ÏËıÈÓ‹ Î·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Û¿ÂÈ Î¿ı ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô! ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ’ıÂÏ· Ó· ›¯· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ 2007, Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÂΉÒÛˆ ÙÔ 2008!». AÎfiÌ·, Ô ÛˆÛÙfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ŒÈÛÙÔ˜ Â›Ó·È «AÈÛıËÛÈÔÁÔӛ˜ - H AÔÎ¿Ï˘„Ë», ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË °. TÛ¿ÙÛ·ÚË. 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

PHOTO: DAMIAN ARGI

O JO LORENZ ™∂ BS NOLLIE ™Δ∏ §∂À∫ø™π∞

°Ú‹ÁÔÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ K‡ÚÔ

APOCALYPSIS SKATE JAM Ô local Ì·Á·˙› “360 skate shop”, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 5¯ÚÔÓ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· skateboarding event ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙÔ ¯¿Û·ÌÂ! TÔ event, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“ApocalypsÈs” ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ›¯Â Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘˜, ͤÓÔ˘˜ guest, ‰È‹ÚÎËÛ 3 ̤Ú˜ Î·È Â›¯Â ÙÚÂÏfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Afi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi team Ù˘ Element skateboards ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô Jo Lorenz Î·È Ô Michael Mackrodt, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Yves Marchon (Ô filmer Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜). Afi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÙ˘ KÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘, Ô Giorgio Armani Z¿‚Ô˜, Ô Damian Argi (Flipside chief), Ô KÒÛÙ·˜ M¿Ó‰˘Ï·˜ (filmer), ÂÁÒ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ·ÚÔ˘Û›·, Ë ÕÚÙÂÌȘ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË. TÔ event ¤ÁÈÓ Û Áηڿ˙ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ Ӥ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔÈο ηӿÏÈ·, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î.¿. §›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ event ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠdemo Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ guest ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÎÈ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·˘ÙfiÁÚ·Ê·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 60 skaters, Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Ù· ‚Ú·‚›· ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ηχÙÂÚ· ÎfiÏ· Û bank, ˘Ú·Ì›‰· Î·È ·ÓËÊÔÚÈÎfi curb. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ͯÒÚÈÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ Yassin, Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ollie Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ bank. TÔ feeble grind ÙÔ˘ £·Ï‹ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ rail Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙÔ‡ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚Ú·‚›Ô, ÂÓÒ Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ì¿˜ ‹Ú ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì ÙÔ Ôχ ¿ÓÂÙÔ switch five-o ÛÙÔ ·ÓËÊÔÚÈÎfi curb. TÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ·fi Ì›· ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ 100 ÏÈÚÒÓ, ηıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·. ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ, Ì ·ÚÎÂ-

T

82 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ùfi skateboarding ÛÙËÓ fiÏË, ˆÚ·›Â˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì belly bastard, Ê·˝, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ôχ Á¤ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ Giorgio Ó· ÙÚÒÂÈ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Jimmy Î·È ÙË N¤ÏÏË, fiÏÔ ÙÔ 360 crew, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¿ÓÙ· ͯˆÚÈÛÙ¿ events... we know how you are... Cu again!

TO NEO “GOOD TIMES” TÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ free press ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ‹‰Ë ÌÂ Ó¤Ô Û¯‹Ì· Î·È ı¤Ì·Ù· ·fi ÙË skateboarding, surf, snowboard Î·È Bmx ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· extreme sports, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û οı ¿ıÏËÌ· Â‰Ò Î·È ¤Íˆ. £· ÙÔ ‚Ú›Ù Û fiÏ· Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ‰ˆÚ¿Ó. MfiÏȘ ÙÔ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙÂ. OÈ Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Î¿Ô˘! ∞

E•øTEPIKA NEA ● °È· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô Richard Mulder ·Ô-

¯ÒÚËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Chocolate skateboards ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Hosoi skateboards. ● H Silver ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ pro model truck ÙÔ˘ Ryan Sheckler. ● O Nick Dompierre Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ pro Ù˘ Real skateboards. ● MÂÙ¿ ·fi ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ô Ed Douro Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÛÈÁ·ÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ϤÔÓ ı· ÎÏÔÙÛ¿ÂÈ ÙÔ skate ÙÔ˘ Ì ÙËÓ DVS Shoes.


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

™I°MA KA¶A ME KA¶A BHTA ● ¶¤Ú·Û· ™Ô˘-KÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ «ÕÚÁÔ» ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B‹Ù·Ø ÙÔ Ó¤Ô, ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ‰ÈÏfi cd Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙË Lyra – Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÂÈ ÈÔ Ôχ Û· label ·Ú¿ ÙÔ Ó¤Ô, ÌÂÙ·ˆÏËÙËÚÈ·Îfi, status Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. TË Lyra ·ÏÈ¿ ÙËÓ ·Á·Ô‡Û·ÌÂ Û·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. E›¯Â Ôχ Ô›ËÛË ÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Ù˘, ›¯Â Ì›· ·ıËÓ·˚΋ «‚fiÏÙ·» ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ – ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, KÔψӿÎÈ, ‰˘o ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ÙfiÛÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÊÚȯً MÂÛÔÁ›ˆÓ. ● TÒÚ· Ô‡Ù Ô˘ ͤڈ Ô‡ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Ë Lyra. ™Â

οӷ P¤ÓÙË; K¿ÙÛ ӷ ‰ˆ. XÌ, ÛÙË BԇϷ. ● H §‡Ú· Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ¤‚Á·˙ AÚϤÙ˜ Î·È ™·‚-

‚fiÔ˘ÏÔ˘˜, ÔÈËÙ¤˜, «Ó¤Ô ·̷» Û ˆÚ·›·, ÌÔ¤ÌÈη, Ì·Ù ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜. TÒÚ·, ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ Citylink, ‚Ú›ÛÎÂȘ Û ÓÙ¿Ó˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù˘ K¿Ï˘ K·Ú·Ù˙¿ ‰›Ï· ÛÙ· ZÔ˘˙Ô‡ÓÈ· (Ù· ÔÔ›· Û ϛÁÔ ı· ¿Ó ʷÓÙ¿ÚÔÈ, ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó), ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜, Ù· Ô‡Ú·, ÙË MÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡, ÙÔ˘˜ OÓÈÚ¿Ì·, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ZfiÓ·Ú˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Je t’aime fiÏ· Ì·˙›, ηڷΤÓÙÚÔ, ÓÙ·Ó, Aı‹Ó·, ‰ÔÍ··ÙÚ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ● O K. B‹Ù·, ·Ôχو˜ ÛÙË «ÌÂÙ¿-ÙȘ-ˆÏ‹ÛÂȘ-

ÙÔ˘-2-ÛÙÔ-¶·ÏÏ¿˜» ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ ¤Ó·, Î·È ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ›· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÈÓÙ›. T· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ·, ·ÔÁÂȈÙÈο, ÌÂÁ¿Ï·. ™ÙÔ «¿‰ÂÈÔ» off-music “6+0 NY” , ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ¿ÎÔ˘Û· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ fiÏ˘, ÙË Á·Ï‹ÓÈ· Ï¢΋ ΛÓËÛË Ô˘ οÓÂÈ Ë Ë¯Ò Ù˘ ̤۷ ÛÔ˘. E›Ó·È Ô K.B. Ô˘ ·Á·Ò Ôχ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ ‹¯Ô˘. ● T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¿ÏÏ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏÈfiÙÂÚ·

ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÚÔ˙¿ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ „›ı˘ÚÔ˘ – Î·È ¿ÏÏ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Ó¤Ô ‡ÊÔ˜: ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÊÔÏÎ. OÈ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÏÏËÓÈ΋ ı· ¤ÏÂÁ· pop. £˘Ì‹ıËη ÙÔ˘˜ Poll Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÌÈ·˜ ̤ڷ˜ Ì ‹ÏÈÔ – ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ™Ô˘-KÔ˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ‚·ı‡˜ AÚ›-

O KA¶A BHTA EXEI KA¶OION NA TON ¶EPIMENEI

ÏÈÔ˜. ◊ÏÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ë Ó¤· «ÔÈËÙÈ΋» ÙÔ˘ K.B.: Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÈ· ÎÈı¿Ú·. TfiÛÔ fiÌÔÚÊË Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ Ó· ÙÚ›˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ Û¤ÚÓÂÈ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· Â¿Óˆ Ù˘, ÙfiÛÔ ·ÏÈfi˜, ÎÏ·ÛÈÎfi˜, ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ‰Â̤ÓÔ˜ Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ «Ï‡Ú·» Ô Ó¤Ô˜ B‹Ù·, Â›Ó·È ÌÔ˘¿Ù electro, ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌfiÏȘ ›·. T· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· Ì ԉËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· «·ÁfiÚÈ, Û·ÏÔ˜, ¿‰ÂÈ· fiÏË», ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓ¤˜, Ô Î¿ı ÛÙ›¯Ô˜ ÈÔ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ track, ϤÂÈ «M¤¯ÚÈ Ó· ·Á·‹Ûˆ Â̤ӷ ‰ÂÓ ·Á¿ËÛ· ηӤӷ» Î·È ÙfiÙ ηٿϷ‚·, ÂΛ –BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Î·È ™Ù·‰›Ô˘ ÁˆÓ›·– ÁÈ·Ù› ÔÓfiÌ·Û ÙÔ cd ÙÔ˘ «ÕÚÁÔ». ● ÕÏÏË Ì¤Ú·, ÙËÓ ·Ú¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·›ÚÓˆ ¤Ó·

Ì·‡ÚÔ, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Ì·Ù Ú¿ÁÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; IfiηÌÔÈ Ê˘Ï·Á̤ÓÔÈ ÛÙË ÊÔÚÌfiÏË Ì¤Û· Û ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ‚·˙¿ÎÈ·, Û’ ¤Ó· Ú¿ÊÈ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ (Surfer Rosa ÙˆÓ Pixies) Simon Larbalestier. TÚ·-

Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜. AÓ·ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ÛËÌ¿‰È, ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, Î·È Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔ¿‰È·, ÓÙÔ˘¤Ù· Î·È ÙÚÈ¿‰Â˜, Î·È ¿Ì fiÏ· Ù· ˘‰·ÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ Ì·˙›, Û·Ó ÈfiηÌÔÈ. T·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜, Ï›ÁÔ ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ··Ïfi ÌÔ‡‰È·ÛÌ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ. ● ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· ÛÙ¤ÏÓÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. T· η›Ì Û ÛÈÓÙ¿ÎÈ·, Ù· ·Ó‚¿˙Ô˘Ì Û blogs, Ù· ‚¿˙Ô˘Ì Û ϛÛÙ˜ – Ù· ‰¤Î· ·Á·Ë̤ӷ, Ù· ¤ÓÙÂη ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡, Ù· ¤ÓÙ Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, οÙÈ Ù¤ÙÔÈ·. E›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ watermark ̤۷ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ηډȿ ÙÔ˘˜. T· ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¿ÊËÛ ÂχıÂÚ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi – ÎÈ fiÔ˘ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó.

● H M. Ù· ·Á·¿ÂÈ, Ù· Ï˘¿Ù·È, Ù· οÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ ‚·˙¿ÎÈ·. T· Ì·˙‡ÂÈ ¤Ó·-¤Ó· (Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·), Ù· Ê˘Ï¿ÂÈ ÛÙËÓ ԉȿ Ù˘ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ù· Ù·ÍÈÓÔÌ›: EÛ‡, Û·Ó Î·ÚÔ˘˙¤Ï ‰›Ï· ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, ı· ·˜ ÚÒÙÔ1. ¢Â‡ÙÂÚÔ2 ÂÛ‡, Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÛ·È Û·Ó ÌˆÚfi Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. EÛ›˜, Ù· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈο3-4, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ Û ÛÏfiÔ˘-ÌfiÛÈÔÓ ÎÈ ÂÛ‡, ÙÔ ¤ÌÙÔ5, ·fi ʇÎÈ· Î·È ı· ¯ˆı›˜ ·fi οو, Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜, Ì·˙› ¢øPO CDÈÛ ÁÈ· Ì ٷ ¿ÏÏ· 6-7 Ô˘ ı· ’ÚıÔ˘Ó. TÔ ¿Ï H A.V. ÂÍ·ÛÊ ˘Ù›Ù ·Ó (5) fiÁ‰ÔÔ8, ı· ¯·ı›˜ ÌfiÓÔ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ¿Û·˜ ¤ÓÙ Á‹˜ · Ù˘ Ó¤·˜ Û˘ÏÏÔ ‚˘ÛÛÔ. £· Û ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÓÓ¤·9, Ì ÙÔ I). E¿Ó “Watermark” (EM ÛÙÔ S SM ʈٿÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ı· Û , ÛٛϠ۠ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· Òfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂ ÁÔ‡‰È· ÌÈ·˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ̤ڷ˜. ʤÚÂÈ ›Ûˆ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ 4525: AVCD, ÎÂÓ ÌΠ¢Â 4 È ÙËÓ TÚ›ÙË Ó˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯Ú ˜ ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤ H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ M.¶. ‚Á‹Î NÔ›‰·ÙÂ. £· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ.00 10 ˜ ÛÙÈ ›Ô˘ ‚Ú Ì SMS. 10-14 Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÁÈÔÚÙ‹, ÓÂÚ¿ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó ¤Ì‚ÚÈÔ, ̤۷ ÛÙ· ÓÂÚ¿, Ì ٛÙÏÔ · ÒÓÂÙ·È ú K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯Ú “Watermark”. Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜. K·È ‡ÛÙÂÚ·, ÙÔ ‰Âη1,19 Ì º¶A ¤ÓÙÂ15 ı· Ì·˜ ÂÈ «¤Ú·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì». MfiÏȘ ¯Ù˘‹Ûˆ ● E›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘, ı· ¯·ıԇ̠fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. K·È ÌÂÙ¿ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔ˜, ¿ÏÈ, οˆ˜, ı· ‚ÚÂıԇ̠·fi ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. watermarked, fiˆ˜ Ë M. •¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ● N·, Ù¤ÙÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˙‡ÂÈ Ë M. Î·È Ì·˜ Ù· ‰›¿ÏÏÔ˘˜ ÂΛ ¤Íˆ, ÓÂÈ, οı ÙfiÛÔ, Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ. KÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÙÛÈ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ¿ÌÂ. ∞ Ù· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›1. Those Tears Never Reach The Ground (Your Hand In Mine) - 2. ÛÌ·Ù·, ÔÈ „ËÊÈ·Down To Sea (Doves) - 3. Great Waves (Dirty Three feat. Cat TO ™HMA¢I TOY NEPOY Τ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ë Power) - 4. The Lighthouse (Interpol) - 5. The Harder Ships Of The ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ – Ô˘ Ù· ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó World (Keren Ann) - 6. Lifeguard Sleeping, Girl Drowning (Morrissey) - 7. Seal Jubilee (Bat For Lashes) - 8. Weeping Rock, ÔÈ ÎfiÈÚ¿ÈÙÂÚ˜, ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó ¤Ó· ÛÙÂÁ·ÓÔÁÚ¿Rock (Mum) - 9. I Guess I’m Floating (M83) - 10. The Sea Still ÊËÌ· ÛÙÔ ÎÔ‡ÙÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ¯¿ÛÔ˘Ó. ● A’ ·˘Ùfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. EÈÎÔÈÓˆÓԇ̠·Ó·ÌÂÙ·-

͇ Ì·˜ Ì ÛÔ‡ÂÚ-ÛfiÓÈÎ ÌËӇ̷ٷ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜

Sings (Marc Almond) - 11. The Night I Couldn’t Stop Crying (Devastations) - 12. The Sea Calls (Richard Hawley) - 13. This Is The Sea (Waterboys) - 14. Sea People (Emiliana Torrini) - 15. 11 Zari 1970 (The Cadet sOn-ampulist)

Don't panikoval! ÕÓÔÈÍË Ì¤Û· ÛÙ· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


£∂∞Δƒ√ √ £π∞™√™ Δ√À §∞™ μ∂°∫∞™ ∂¶π ™∫∏¡∏™

TÔ Ú›ÛÎÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ

¶EPI A¶§H™TIA™ T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ A¡∞°¡ø™Δ√À

H ·Ú¿ÛÙ·ÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ «TÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶ÂÈÚ·ÛÌfi» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË ·fi ÙÔ˘˜ Momix ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

“PASSION” ŒÓ· ˘ÂÚı¤·Ì· ¯ÔÚÔ‡, Ì ̷ÁÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÎÈ «·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜» Û ÙÚԯȤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù‹ÛÂȘ, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Momix, Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ MfiÔ˘˙˜ ¶¤ÓÙÏÂÙÔÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ °Î¿ÌÚÈÂÏ. OÈ Momix ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ· ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË, ÙÔÓ N›ÎÔ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ «2007 - ŒÙÔ˜ N›ÎÔ˘ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË, 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘». TÔ “Passion”, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰Ô‡ÌÂ, Â›Ó·È ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ «TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÚ·ÛÌfi» Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. OÈ Momix Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛˆÓ, ÊÏÂÚÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È ÙËÓ ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË. EÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÎËÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ϤÈ˙ÂÚ Î·È ÂȉÈÎÔ› ʈÙÈÛÌÔ›, Û¤ÛÈ·Ï Âʤ, οÌÂÚ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚÔ‚ÔϤ˜, ÎÔ‡ÎϘ, Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Î·È ÛÒÌ·Ù· Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜ Â›Ó·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜. TÔ “Passion”, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ·

·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÌ¿ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ Moses Pendleton Û ÌÈ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ì ¿ÏÌ·Ù· Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. «¶ÚÔÛʤÚÂÈ „˘¯·ÁˆÁ›· ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÂÈfiÏ·ÈÔ ÙÚfiÔ» ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ New York Times ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂÂÙÂȷ΋ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÊÈÂڈ̷ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Momix, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û‹ÌÂÚ·, 29 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Badminton ÛÙËÓ Aı‹Ó· (Ì ¯ÔÚËÁfi ÙËÓ Athens Voice) ÛÙȘ 1, 2 (‰ÈÏ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË), 3, 5, 6 Î·È 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21.00 Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ 2/12 ÛÙȘ 17.00 Î·È ÛÙȘ 21.00. ● ¶ÚÔÒÏËÛË ÁÈ· Aı‹Ó·: £¤·ÙÚÔ Badminton, ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Virgin Megastores, Ônline ·ÁÔÚ¿: www.ticketnet.gr ‹ ÙËÏÂÊ. ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ 210 8840.600, ú 20 (ÊÔÈÙ.), 30, 40, 50, 55, 70. ¶ÚÔÒÏËÛË ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ™ÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ 2310 895.938. ú 20 (ÊÔÈÙ.), 30, 40, 50.

-E§π¡∞ A¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

£¤·ÙÚÔ «ª¤ÏÏÔ˜-∫∂∞» 210 3229.889 Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÎÔÌÌ·: 10 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÙˆÓ 20 84 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

O EM¶OPO™ TOY §A™ BE°KA™ ÙÔ˘ M·ÚÎ ºÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M·ÚÎ ºÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ ¶·›˙Ô˘Ó: M·Ú›· ™ÎÔ˘Ï¿, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÁÓ¿‰Ë˜, AϤͷӉÚÔ˜ M˘ÏˆÓ¿˜, °È¿ÓÓÔ˜ ¶ÂÚϤÁη˜ E£NIKO £EATPO KOTO¶OY§H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 O XONTPO™ KAI O §I°NO™ ¶ANE ™TON ¶APA¢EI™O ÙÔ˘ ¶ÔÏ ŸÛÙÂÚ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ KÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ AÔÛÙfiÏÔ˘, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ BÂϤÓÙ˙·˜ ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692 Afi 7 ¤ˆ˜ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

¶ÔÈ· fiÏË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë BÂÓÂÙ›· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·; ŒÓ· ΤÓÙÚÔ ÂÌÔÚ›Ô˘, ¤Ó·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘; TÔ §·˜ B¤Áη˜. °È·Ù› η̛· ÌËÙÚfiÔÏË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙfiÛÔ Î·ı·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ‰›Ó˜ ÙÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘. TÔ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ §·˜ B¤Áη˜ Î·È ÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó È‰·ÓÈÎfi ÙfiÔ Â‡ÎÔÏÔ˘ ΤډԢ˜, ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤. K·È ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û Ú¢ÛÙfi ˘ÏÈÎfiØ Ë ÌÈ· ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ë ¿ÏÏË ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. AÊÂÙËÚ›·, Ë ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ «ŒÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜», ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÎËÓ¤˜. AÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ AÓÙfiÓÈÔ, Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ™¿ÈÏÔÎ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·¤ÓÙ·ÚÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ M·Û¿ÓÈÔ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ fiÌÔÚÊË ¶fiÚÛÈ·. O ∂‚Ú·›Ô˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˜ ™¿ÈÏÔÎ ı¤ÙÂÈ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚˆı› ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔıÂÛÌ›·. M›· Ï›ÌÚ· ÎÚ¤·˜ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ™¿ÈÏÔÎ ı· ÙÈ̈ÚËı›, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÙÔ˘ ·Ê·È-

Ú¤ÛÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ı· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó· ·Û·ÛÙ› ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï˘ı› fiÛÔ Ï›Á·, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ËıÈ΋˜, Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Û οı ÛÎËÓ‹. ŸÛÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ™¿ÈÏÔÎ ÁÈ· ·ÓËıÈÎfiÙËÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·¿ÙË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. T· ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ M·ÚÎ ºÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ Ó›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ¯Ú‹Ì·, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙȘ ‡ÔÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. O M›ÛÙÂÚ Î·˙›ÓÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ Ì¿Óη, ‰È·ÎÈÓ› Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. O AÓÙfiÓÈÔ Â›Ó·È ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜, Ô M·Û¿ÓÈÔ Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˜, Ô ™¿ÈÏÔÎ ÙÔÎÔÁχÊÔ˜, Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û E˜-E˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÂÈ fiÏÔ˘˜. K·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ “Love me tender” ·fi ÙÔ ÛˆÛ›· ÙÔ˘ ¶Ú›ÛÏÂ˚, ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÏ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ì ÂÌ¿˜. A˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ÙÈÔÙ¤ÓÈÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ï›ÁÔ-Ôχ ·ÓÙÈ·ıËÙÈÎÔ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ¿ÛÔ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fi¯È ÌÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÏÏfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛËÌÂÚÈÓ‹. ÕÚ· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋. K·È Û ·˘Ù‹

¢øPO ¶PO™K§H™EI™ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ›ÎÔÛÈ (20) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «O XÔÓÙÚfi˜ Î·È Ô §ÈÁÓfi˜ ¿Ó ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ», ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/12 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ºEN¢ONH (M·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692) ÛÙȘ 21.00. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 4/12/07 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


¢π™∫√π * ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

§∞ª¶ƒ√™ ∞¶√™Δ√§√À, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ μ∂§∂¡Δ∑∞™

P√∫, º√§∫ ∫∞π ∞§§∞ ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À

SCOUT NIBLETT - This Fool Can Now Die (Too Pure) ***

ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÏËıÈÓ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›· ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÛÂÍÈÚÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‹ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÈÛÙÔÚ›·, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË, Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ. ❱❱ °È· 13 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ ŸÛÙÂÚ «O ÃÔÓÙÚfi˜ Î·È Ô §ÈÁÓfi˜ ¿Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ·Ó‚·›ÓÂÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÊÂÓ‰fiÓË. OÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÙÔ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÎfiÏ·ÛË, ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, οو ·fi Ôχ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜. M¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÎÔÛÌÔ ÙÔ›Ô, ÔÈ ‰˘Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ XÔÓÙÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §ÈÁÓÔ‡ ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÓÔÌÈÒÓ, ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó, ÌÈ· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹˜. TÔ ÎˆÌÈÎfi ˘ÔÛοÙÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi, Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ÛÂ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜. M ٷ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˘ÏÈο, ‰˘Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ô ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ. TËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË Û fiϘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ Ù˘. ∞

OÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ʈӤ˜ ÙˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁË ˘fiıÂÛË. ÕÏÏÔÈ ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ fi¯È. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Scout Niblett Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·. H ʈӋ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ·fiÁÓˆÛË. Afi ÙËÓ P.J. Harvey ˆ˜ ÙËÓ Cat Power. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›· ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ŸÚÂÁÎÔÓ (ÂΛ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ), ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Steve Albini Î·È ÙÔ˘ Will Oldham ÁÈ· ÙÔ 4Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÓÙÔ‡ÎÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÓ¿˜.

live ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, latin Î·È dub ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ Ì·˜ ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Blaxploitation. SCOTT WALKER - And Who Shall Go To The Ball? (4AD) ***

ŒÓ· 25ÏÂÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„ Ì ·Ó¿ıÂÛË Ô Scott Walker, ¯ÔÚÔÁÚ·Ê‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ Candoco Î·È ÙÔ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ Rafael Bonachela, Î·È ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ AÚ›ÏÈÔ. ŒÚÁÔ ‚›·ÈÔ Î·È ÛÎÏËÚfi, Ì ÙȘ ·‡ÛÂȘ Ó· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ¿ÁÚÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Xenakis. ¢‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Î·È ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ, ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂͤÏÈÍË Î·È ÏÔ΋.

ELVIS PERKINS - Ash Wednesday (XL) ***

EÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ô˘ ·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊfiÚ̘ Ù˘ ÊÔÏÎ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›·˜. O Elvis ÂÓı› ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ (ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Anthony Perkins Î·È Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Berry Berenson, Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 9/11). MÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÚÂÙÚfi fiÚÁ·Ó·, ¤Á¯ÔÚ‰·, ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ, fiÚıÈÔ Ì¿ÛÔ, moog Î·È ÌÈ· ʈӋ ·Ôχو˜ ÂÈÛÙÈ΋. H «Ó¤· ÊÔÏλ fiÏÔ Î·È ‰È¢ڇÓÂÙ·È. ™Y§§O°H - The New Gold Standard (Fort Knox) ****

¶ÂÈÛÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ù˘ Fort Knox, Ô˘ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ¿ıÏËÌ·. XÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ηÏÔ·ÈÁ̤ÓÔ˘ funk Î·È breakbeat, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Africa Bambaataa, ¯Ú‹ÛË

BUFFALO TOM - Three Easy Pieces (Blue Rose) **

EXTRA GOLDEN - Hera Ma Nono (Thrill Jockey) **

H ·Ì‹¯·ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ/ÎÂÓ˘¿ÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜ Otieno Jagwasi. £· ‹ıÂÏ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È ÔÈ Calexico Ì ٷ ÌÂÍÈηÓÔ/·ÌÂÚÈοÓÈη, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. TÔ ÚÔÎ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÎÂÓ˘¿ÙÈÎÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›¯· ÙÚȯȿ. DOT ALLISON - Exaltation of Larks (Cooking Vinyl) **

MËÓ Î¿ÓÂȘ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Û·È, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘ «Â›Ó·È» Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Û¤Ó·. H Dot, fï˜, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË (;) ·fi ÙË ÊÔÏÎ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ‹Ú ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔÓ Kramer (Low, Galaxie 500, Daniel Johnston) Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·; •Â„˘¯ÈṲ̂ÓË ÊÔÏÎ Î·È light country, ·¯Ó¤˜ ÌÂψ‰›Â˜, ·¯Ó‹ ÂÚÌËÓ›·, ¤Ó·˜ ı·Ìfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ı›˜. ∞

ŸÙ·Ó ¤‚·Ï· ÙÔ cd Ó· ·›ÍÂÈ, ›ÛÙ¢· ˆ˜ ı· ¯·ÚÒ Ó· Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ «ÎÔÏÂÁÈ·Îfi» ‹¯Ô ÂÓfi˜ ·’ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ÁÎÚÔ˘... ·ÏÏ¿ fi¯È. °È· Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÂÏÈο Ï˘‹ıËη Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ Buffalo Tom ÛΤÊÙËη fiÏ· ·˘Ù¿ K∞§YΔ∂ Ù· ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡» ·ÌÂÚȃ√ ¢ I™∫√π 2 π οÓÈÎÔ˘ ÚÔÎ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ flÚ· Ó· Í 007 ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Â, ‰ÂÓ ÓÔÌ Î¿ı ¯Úfi ’80/·Ú¯¤˜ ’90, Ô˘ ÙfiÙ ÂÎÚÔ›˙ÂÙÂ; Ÿ ÓÔ, „¿¯ÓÔ ˆ˜ ˘ Ì Â Ì Â ÙË ÙÔ˘˜ ∫·Ï‡ ÛˆÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ì·˜ οÙÈ È‰È·›Ù‚ Ô ‹ ı  ȿ Û ÙÂÚÔ˘˜ ¢›Û ·˜ ÎÔ ˘ Ù ˜ ÙÔ Ó · ˘  2007. MÔ ÈϤÍÂÙ · ÚÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È ÙÂÏÈÚ›fi 1 ¤ˆ˜ Ï›ÛÙ· Û·˜ 20 ¿ÏÌÔ ¿ÂÈ ÛÙÔ: ο ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÔÏÏË̤ӷ ÂΛ, Ô˘Ì Î·È Ë makismila ÙȘ 31/12. tos@in.gr, ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ˆ˜ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ ÌÔÛÈ¢ÙÔ‡ ˘ 2008 ı· Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤Û ÙÒÚ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È (ÎÔ˘ÙÛ¿‰ ËÌ·Ù· ÙˆÓ Û·˜ Î·È 3 ÂÈÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·‚¿) ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó... Û ˘ Ì Ì ÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÔ˘Ó (ÌÂÙ¿ ı· ÎÂÚ‰›·fi ÎÏ‹Úˆ TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜; ŒÓ· ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÛË) ÂӉȷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÚÔÓÙ· c ˜  Ô ˘ d ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ÛÙÈÏ: Ô Bruce Springsteen Û˘Ó··fi ÙÔ˘˜ M¿ÏÈÛÙ·, ÙÚÂȘ ÓÈÎË ¤Ó·˜ ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Beach Boys Î·È ÙÔÓ Elvis Ù¤ ˜ ı· ÎÂÚ‰›Û ÙË Ó Î · Û Â ÂÈ Ù› Ó · Ì Â Ù· Costello. TfiÙ ‹Ù·Ó οÙÈ, ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¿  · Ó Ù· Ù˘ Bjork. Ó·È Ù›ÔÙ· ȉȷ›ÙÂÚÔ.

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ∞§∂ ª√À π¢∂∂™!

SAMSUNG N¤Ô ÎÈÓËÙfi F210 Ì ÌÓ‹ÌË 1GB, Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ì RDS, Bluetooth Î.¿. ú 279

SYNCHRONIA ¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ˆÚÔÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ˜ “momiji”, ·fi ÙÔ TfiÎÈÔ, ú 15

PHILLY Afi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·Á·˙È¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÓ Â›Û·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ Disneyland Ì ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈΘ Ê›Ú̘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ Û ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Yumi (ú 80). AÁ. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 6 Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· MËÙÚÔfiψ˜ 60, www.philly.gr)

™ OI °YNAIKE

CAMPER

FENA FRESH

™Ó›ÎÂÚ˜ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Asia ú 99

¶ÏÂÎÙ‹ ÊÔ‡ÛÙ· Sonia Rykiel ú 287

TH™ ™APPH

ıËÛÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ η ŒÎıÂÛË-ÂÏÂÁ›· ÚÔ 15 Ì fiÙËÙ·˜, ÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ ·È ÓÙ ˙Ô Á¿ ÂÚ ‹ ˘Ó ˙Ô ˘ ÙÚ¤Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ÔËı Ë , ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ™·ÚÚ‹ (Ë ÙȘ ˆ˜ fi ÛÈ ¤Ù , Û·...) ÔÈfi˜, Ë ÊÔ˘ÚÓ¿ÚÈÛ fi ÙÚȘ. T· ¤ÛÔ‰· · ¤ÓÙ˘Û·Ó 12 Û¯Â‰È¿Û ‡ÚÔ Ó, ÈÒ ·Ê ʈÙÔÁÚ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢› ¿Ú Ô˘ ÂÛ ·Í È Î· Ó ¯ˆ 12 5/ È ¯Ú M¤ ÚÒ˘. ÎÙ˘Ô °˘Ó·ÈÎÒÓ E˘ , t Store”, ™·ÚÚ‹ 35 ep nc Co hi cc “O ÛÙÔ 210 3213.298

«H ̤ڷ ÂÏËÛ›·ÛÂ, ÂΛÓË ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›, Ì‹Î ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ù˘, ¤ÚÈÍ ٷ ·ÔÛÌËÙÈο Ù˘, Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Ù˘, ÓÙ‡ıËÎÂ, ÊfiÚÂÛ ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi ÂÓÒ ·’ fi͈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰Â ‚Á‹ÎÂ Î·È Ë ‚Úfi¯· ¤ÂÊÙ ڿÈÙ-ıÚÔ˘. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ΢ڛ·˜»... ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙÚˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Z·Ì¤Ù·˜. ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·, øÚ·›· ÌÔ˘ K˘Ú›·, Ù· ÌfiÓ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Ú¿ÈÙ-ıÚÔ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÔÛÌËÙÈο Î·È Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο. E›Ì·ÛÙ ÔÈ Â˘ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜. IηÓÔÔÈË̤Ó˜; I‰Ô‡ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™Ô˘ Áڿʈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÔ˘ Ϥˆ ÙËÓ ·-

H ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞ TH™ EB¢OMA¢A™:

PANIA •AN£O¶OY§OY

OLIVIA

AXE

TÛ¿ÓÙ· ÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ·fi ÚÔ˙ fiÓ˘ ú 240

∫·ÏÏ˘ÓÙÈ΋ Îڤ̷ ¯ÂÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›¯ÓË ÏÈ·ÚfiÙËÙ·˜, ·fi ÙËÓ PLIAS ∞μ∂∂

N¤· ÛÂÈÚ¿ ÛÂ spray, shower gel, after shave Î.¿. ÛÂ ÙÚ›· Ó¤· ·ÚÒÌ·Ù·: Africa, Marine, Click

Ï‹ıÂÈ·: ∂‰Ò ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÙÚȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜. AÓ ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, ÍÂΛÓËÛ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú¯¿ÚȘ ·fi: ■ TÔ Fena Fresh, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ «HχÛÈ·». ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi «‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ» ‚ϤÂȘ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ Ìfi‰·˜ –ÙÒÚ·– ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙ· gadget, ÛÙ· ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. K¿ÔȘ Ê›Ú̘: Cacharel, Volcom, Sonia Rykiel, Chie Mihara, Bleu Blanc Rouge, Firetrap. ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 8, HχÛÈ·, 2310 257.447/ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos, 2310 474.032/ www. fena.gr ■ H boutique Ù˘ P¿ÓÈ·˜ •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi οÓÂÈ ÌÈ· «ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚·»

ÛÙËÓ ·ÓÔ‡ÚÁ· ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡. TÛ¿ÓÙ˜, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ˙ÒÓ˜ Î·È ÊÔڤ̷ٷ Û·Ó ·ÛÙԇϘ Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô – Ë Ameli ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ. ¶ÚÔͤÓÔ˘ KÔÚÔÌËÏ¿ 41, 2310 276.278 ■ OÈ “momiji” Â›Ó·È ‰Ò‰Âη ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ˜ ÁÂÓÓË̤Ó˜ ÛÙÔ TfiÎÈÔ. ™ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ «Î˘ÔÊÔÚÔ‡Ó» ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ οÚÙ˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ‹Û˘¯Ë Î·È ÌÂÏÈÛÙ¿Ï·¯ÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 9935.480, www.synchronia.gr ■ MÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Ú›¯ÓÂȘ Ú¿ÈÙ-ıÚÔ˘ ηÏÏ˘ÓÙÈο ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Â›Ó·È Ù· Olivia. AÁÓ¿ Û·Ô‡ÓÈ·, ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚ· ·ÔϤÈÛ˘, Û·ÌÔ˘¿Ó, Îڤ̘ ηÈ

Ì¿ÛΘ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿, Ì ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Âί˘Ï›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÏÈ¿˜. ■ TÔ ˙ˆÔÊÈÏÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ™ø.Zø ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ bazaar, Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I·ÙÚ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ –ηȖ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÙ· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò·. K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜. ™¿‚‚·ÙÔ 1/12 (10.0019.00) Î·È K˘Úȷ΋ 2/12 (10.00-18.00). ■ K·È ÌÈ· ›‰ËÛË ÁÈ· ÂÛ¤Ó·, ¿ÓÙÚ·, Ô˘ Ì ¿ıÔ˜ Ù˘ÊÏfi Û ·Á·¿ÌÂ. TÔ Spray Ì·˙› Ì ÙÔ After Shave Ù˘ AXE ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ 2 ÙÚ¿Ô˘Ï˜, ÁÈ· Ó· Â›Û·È ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ¤Ó·˜ ¢ˆ‰È·ÛÙfi˜ - ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘. MˆÚfi ÌÔ˘, «ÎÔ‹Î·Ì» ‹‰Ë... ∞

¶¤Ú·Û ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ 2 ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜. K·È ·˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË Ï›ÛÙ·!!! -Henry Youngman

86 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007


FOR E›Ó·È Ì·ı‹ÙÚÈ· Û ۯÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡. O Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏfi˜ Ù˘ ÙËÓ ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¯ÔÚfi. TËÓ Î·Ù·ÎÙ¿, ÙËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔ ¯ÔÚfi Í·Ó¿. H ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚È‚Ï›Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÔÙ¿ÎÈ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Intimissimi, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 30’’, Ì ٛÙÏÔ “HEARTANGO”. TË Á‡ÚÈÛÂ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘-ۇ̂ÔÏÔ ÌÈ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Gabriele Muccino, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙË «ÌÔ‡Û·» ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÔ ÂÚˆÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Monica Bellucci. O Jose Fidalgo Â›Ó·È Ô ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛıËÛȷ΋ Î·È Ú˘ıÌÈ΋ ¿ÏË. H ÏÔ΋ Â›Ó·È Ú·Á‰·›·: Û‡ÓÙÔ̘ ÌÈÎÚ¤˜ ·‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ «·ÈÒ-

ÓÈÔ» ¯ÔÚfi. H MfiÓÈη ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÂÛÒÚÔ˘¯·! MÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ÙÔÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi; TÔ 30’’ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙȘ 2/12 ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. AÓ ı¤ÏÂÙ fï˜ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‚ÂÚÛÈfiÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 4 ÏÂÙÒÓ (·ÓÙ¤¯ÂÙÂ;), ÌÔÚ›Ù ӷ Ì›Ù ÛÙÔ ‰È·‰˘ÎÙÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.intimissimi.it. MÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·: TÔ ÓÂÁÎÏÈ˙¤ Ù˘ Bellucci –·˘Ùfi Ô˘ Ë ›‰È· Â¤ÏÂÍ ӷ ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ– ı· Ô˘ÏËı› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÈÚ¿˙, Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·. AÓ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ù· Ú¿Û· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¿, Ì›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ·! -¢HM∏Δƒ∞ TPIANT∞ºÀ§§√À

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 87


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™-ONTET KY¶PIøTAKH

K∞¡∂ ∫∞Δπ °π∞ Δ√ ¢∂ƒª∞ Δ√À! Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¿ÚÓËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ –·Ó Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ¿Ì˘Ó˜– Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›·Ì ӷ Â›Ó·È Î·Ó›˜ ˘ÛÙÂÚÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, Ó· ‚¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Îڤ̘ (¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ηÙËÁÔÚԇ̠·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó). AÏÏ¿ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ¤Ó· ·ÚÚÂÓˆfi ¿ÚˆÌ· ÊÚÂÛο‰·˜ ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó.

A˘ÛÙËÚÒ˜ ·ÓÙÚÈÎfi ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÊÔÚو̤ÓË Ì¤Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂȘ Û›ÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ı¤ÏÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙÔ ·ÔÛÌËÙÈÎfi ÛÔ˘. N· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û ÚÔ‰ÒÛÂÈ Ë Î·ÎÔÛÌ›· Î·È fiÙÈ ı· ÓÈÒıÂȘ ¿ÓÂÙ·. O‡Ùˆ˜ ‹

EÓ˘‰¿ÙˆÛË ·fi ÙË Ê‡ÛË

style in life life in style in life style ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33, ÷ϿӉÚÈ ÙËÏ.: 2106858060 - 2106823382 ∞η‰ËÌ›·˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ ÙËÏ.:2103609004 - 2103609005 www.ioanniscoiffure.gr e-mail: info@ioanniscoiffure.gr

20% ∂∫¶Δø™∏ & ¢ˆÚÂ¿Ó ª·ÎÈÁÈ¿˙ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË Û·˜ ∂›Û΄Ë

88 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ãøƒπ™ Iá∏

ºıÈÓfiˆÚÔ - ÃÂÈÌÒÓ·˜

MÈ· ·fi ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ·È‰ÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡, ‚Ú·‰ÈÓÔ‡ Ì¿ÓÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·Ï·ÎÔ‡ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ Îڤ̷˜, Ù˘ Ô‡‰Ú·˜, ÙÔ˘ Johnson’s, Ù˘ ·È‰ÈÎfiÙËÙ·˜. H Johnson’s, ÏÔÈfiÓ, ¤‚Á·Ï ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (Û·ÌÔ˘¿Ó, Îڤ̘ Î·È ÏÔÛÈfiÓ), Ù·

TIP ¢∂ƒ ª∞Δ√™ TÔ PH ÙÔ˘ ·ÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ ¤ÚÌ·ÙÔ˜  ›Ó · È ¯ · Ì Ë Ï fi Ù ¿Ïψ˜, ÙÔ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ. Ú Ô ·  fi · ˘ Ùfi TÔ ·ÓÙ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 4,2 - 5 ÚÈÎfi ΢,4, ÂÓÒ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÂÚ›Ô˘ Û ¿ÚˆÌ· Â›Ó·È ÙÔ 5,7. °È’ ·˘Ùfi Ó·  ÚÔÙÈÌ¿Ù  ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎfi Û·˜ ‰¤Ú Ì·. ηı¤Ó·. EȉÈο fi-

Ù·Ó ¤Ú¯ÂÛ·È Û Â·Ê‹ Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ, ·›ÚÓÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÙ·Ó Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ·Ê‹ÓÂȘ ›Ûˆ ÛÔ˘ ¤Ó· ·ÚÚÂÓˆfi ¿ÚˆÌ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. MÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȉÈ΋ ÁÈ· ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Palmolive. M Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·Ïfi˘ Î·È ÂȉÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ηÎÔÛÌ›·˜, ‚Á·›ÓÂÈ Û 2 ·ÚÒÌ·Ù·, Active fresh Î·È Active care. T· Ó¤· ·ÔÛÌËÙÈο Ù˘ Palmolive ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ™Â spray Î·È roll-on. °È· ·¤Ú· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘...

“Soothing Naturals”. H «Îڤ̷ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛ˘» ÂÚȤ¯ÂÈ Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ʇÏÏˆÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË E, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ‰ÂÚÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ ÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ™Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· –Û Ú¿ÛÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ–, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÍËÚfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.

TÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. Bڋη ÙË Ï‡ÛË: ªÂ Ù· Pom Pon sensitive, Ù· ˘ÁÚ¿ Ì·ÓÙÈÏ¿ÎÈ· ÓÙÂÌ·ÎÈÁÈ¿˙. ∫·ı·Ú›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›¯ÓË Ì·ÎÈÁÈ¿˙. M˘Ú›˙Ô˘Ó ˆÚ·›·, Â›Ó·È ˘Ô·ÏÏÂÚÁÈο Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ÙÈο Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. ™Ù·‰È·Î¿, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi stop ÛÙ· ÛËÌ¿‰È· Á‹Ú·ÓÛ˘ (ÚÔÏËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË) ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜!


VALENTE

ANDRIA

LOUKIA

∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞

Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Bacaro (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1) Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔ·„ÂÈ, ·fi ÙȘ 12.00 ˆ˜ ÙȘ 21.00 (ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ bazaar). ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜: Andria, Angelos Bratis, Aslanis, Celia Dragounis, Chara Lebessi, Christos Costarellos, Costas Faliakos, Daphne Valente, Dimitris Dassios, Erifilli, Filep Motwary, Frida Karadima, Katerinalexandraki, Katerina Karoussos, Kathy Heyndels, Konstantinos, Liana Camba, Loukia, Makis Tselios, Maria Mastori, Smaragdi, Vasso Consola, Veloudakis.

¶APT¢IO

T

Ô bazaar Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ Ìfi‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿. √È ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ Mfi‰·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó bazaar Ì ÛÎÔ-

4th ATHENS FASHION BAZAAR

fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ AÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. ™ÙȘ 14 & 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 25 ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ATHENS VOICE, Û˘ÓÂ›˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ηı·Ú¿

™THN O XAPHTO™ ÈŸ ˆ˜ ο ı XÚ È Ù· ¯Â ¤Ú ·, ÓÓ Á ԇ ÛÙ fi ˜ ÙË È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÚÙ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÔ ÔÂÚ ËÌ Ó ÙË · ¿Ù ÙÔ˜. KÚ Ï˘ ÛÙËÓ Ô‰fi X¿ÚË Ì¤¯ÚÈ 8/12, ·fi ÙȘ 10.00 O AT BB ™A : Ó›· ÌË ı· ›Ԣ fiÌ ‰Ú Á·˙È¿ ÙÔ˘ Ùo ‚Ú¿‰˘, fiÏ· Ù· Ì· ÛÙ Ô ˘Ó ÓÔ Ì¤ ÚÈ  ˜ ı· Û· Ó· È ·Ó ÔÈ ¯Ù ¿ η È ‡˜ , ÚÔ ¯Ô , ˘Î ¿, Ê· ÁË Ù¿ ¿ ÚÙ È ÙÔ ˘˜ , Ì ÁÏ ÙË Ó È Î· ,6 93 OS Ó KO SM ÌÔ ˘Û ÈΤ ˜ · fi ÙÔ ÛÙ· ˜ ÙË ¿ Ì ٷ ÂÚÈÔ‰ÈÎ Athens Voice, Ì·˙› ÙËÓ Ú· Ù Ûfi ÚÈÛ stands. ¶Â ÁÓˆÛÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ· . ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 89


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

O ∞°π√™ ™√À§¶π∫π√™ ∫∞π ∏ ¢√§√¶§√∫∞ °∞ƒ¢√Àª¶∞!!! ˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÒ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ̋ӷ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ηٷÎÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. OÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·˚fiÓÙˆÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ ÛÙÔÓ TÈÙ·ÓÈÎfi. Afi ÙË Û›ÁÔ˘ÚË ÚfiÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÌÔ›Ú˜ ‰È·ÊÔÚ¿.

ıËÓ·˚Îfi˜, ηıfiÏÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ AEK ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÓÈÎËÙ‹˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·. M¤¯ÚÈ fï˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·Ô ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ÛÙ¤„Ë, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ. H ÔÌ¿‰·-ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ¢ÔÓ §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ™¤Ú· ºÂÚ¤Ú ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. H ΛÙÚÈÓË ÛËÌ·›· Ì ÙÔÓ ¢ÈΤʷÏÔ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô. TÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ NÙ¤ÌË, Ô˘ ʤÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ AEK ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È, Û·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. °È· fiÛÔ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. Ÿˆ˜ Ôχ ÛÔÊ¿ ›¯Â ÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô Ì¤Á·˜ ™·ÏÈ·Ú¤Ï˘, «‰ÂÓ Â›Ì·È Ì¿ÓÙ˘ K¿¯Ï·˜» – Î·È fi¯È K¿Ï¯·˜, fiˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ Â‰Ò ÎÈ ·ÈÒÓ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ËÌÈÌ·ı›˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›.

Ô Ì‹Ó· TÚ˘ÁËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ™ÔÚ¿ÚË (™Â٤̂ÚÈÔ Î·È OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ÌËÓÒÓ) ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ›¯Â ÛÙÂÊı› Ë AEK. ŒÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË ÙÔÓ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿Óˆ Ô˘ ›̷ÛÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. TÔ Ì‹Ó· MÂÛÔÛÔÚ›ÙË (NԤ̂ÚË) ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηٷÎÙ¿ Ô ¶·Ó·-

¤‚·È· ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ Ù˘ MÔÓ·Ú¯›·˜, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶Ú›ÁÎÈ· NÙÔ‡Û·Ó, Ô˘ Ì ı¤ÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ APH™ ¿ÂÈ ÁÈ· ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÚÈÓ ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ ÛÙË §ÂÈ‚·‰ÂÈ¿, fiÔ˘ ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Î·È Á·Ú‰Ô‡Ì· ΤډÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ NÂÌÂÁϤڷ Î·È KÔ˘ÏÔ¯¤ÚË. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÏ˘Î¤˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÎÔ-

Δ

Ï›·˜ - AÁÁÏ›·˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ EURO ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Ì η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi Ù· ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·Ó Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë AÁÁÏ›·. H °·ÏÏ›·, ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ê¿Ô˘Ï ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û ı¤ÛË ÌÂÚÂΤÙÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ... ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔȯËÌ·Ù›˙ˆ Î·È ÙË Vespa ÌÔ˘ –ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ Ô˘ ‹Ú· Ì·˙› ÌÔ˘ ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÛˆÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘– fiÙÈ ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÕÁÁψÓ, ·˘Ùfi ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÔÙ¤. AÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ë IÙ·Ï›· ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ·fiÛÙ·Û˘, ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· ÂÚÈ̤ӷÌ ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. K·È Û· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Û¤ÓÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÁÎÔÏ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜. §Â˜ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ¯¿Ï·ÁÂ. ¶Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯¿Ï·ÁÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó.

μ

Ú˘Ê‹, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ··Û¯ÔÏ›, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ EURO. TÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ‚¤‚·È· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ Î·È Ù· ηı·Ú¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ηχÙÂÚ· Ô˘ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ¿Ó EÏ‚ÂÙ›· Î·È A˘ÛÙÚ›·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ë‰È·ÛÙÈÎÔ›, ÌÂı¿ÓÂ, ÛÙÔ º·ÏËÚ¿ÎÈ ÛÙË Pfi‰Ô Ù· Û¿ÓÂ, ÙËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÎfiÌÂÓ˜ Î·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÎÏËÙÈÎÔ›. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, Ϥˆ ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiÛË Û¯¤ÛË Â›¯Â Ì ÙË ıÚËÛΛ· Ô MÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. K·È ÔÈ NÔÚ‚ËÁÔ› οÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÛÙËÓ Kˆ, ¿Ì· ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ. OÈ °ÂÚÌ·Ó·Ú¿‰Â˜ ¿ÏÈ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ê›ÏÔÈ Ì·˜ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›· ÔÏÏÔ› ·Ô‡‰Â˜ Î·È ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ÂıÓÈÎÔÊÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË, ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ·Ï›ÊÔ˘Ó Ì ٷڷ̿ ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ó· ÙÔ ‚Ô˘Ù¿Ó ÛÙËÓ Ì›Ú· ÁÈ· Ó· ÓÔÛÙÈ̤„ÂÈ!! AˉȷÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹. ÕÚ·, Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Î·Ó›˜, Ó· ¿Ì ÌfiÓÔ ÂÌ›˜, ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ì ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚÂÒÛÂÈ ÁÈ· ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÙ›ÎÈ ¿ÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ, ¿ÓÙÂ Î·È ÔÈ IÙ·ÏÔ›, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. KÏ›۷ÌÂ. £· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ZÔ˘Ú¿ÚÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó· ºÈÏÈÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÙfiÊÚ·ÁÎÔ˘˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤Ó· ÎÔ˘ÏÙÔ˘Ú¤ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Ë fiÏË ÛÙ¿ÛË, Î·È fiÔÈÔ˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ı· ÙÛÈÙ¿ÚÔ˘Ì ZÔ˘Ú¿ÚÈ Î·È ı· ÙÔ˘ Îfi‚Ô˘Ì ÙË ÊfiÚ·.

Ó ÙÔ EURO Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û Â›Â‰Ô ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÊȤÛÙ· ͤÚÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ ÎÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘ÌÂ. EÎÙfi˜ ·Ó οÔÈÔ˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜, ıˆÚ› ¤Ó· Ì·Ù˜ IÛ·Ó›·˜ - ™Ô˘Ë‰›·˜ ‹ PÔ˘Ì·Ó›·˜ - TÔ˘ÚΛ·˜ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ IÛ·Ó›· - AÁÁÏ›·. AÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÈÛ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. TÔ ·È¯Ó›‰È °·Ï-

90 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Ó ÙÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· fi¯È ÌfiÓÔ ı· ¯¿ÚËÎ·Ó Ô˘ ÔÈ AÁÁÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·’ ¤Íˆ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Â˘Ï·‚Èο ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ô˘Ï›ÎÈÔ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Í·Ó·‰Ô‡Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ X¿Ú˘ ¶·¿˜ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ Ô‡Ù ÛÙËÓ AEK. §›Á· Ù· „ˆÌÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ BÔÚÚ¿. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹. O ºÂÚ¤Ú ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ, Î·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘. ∏ ›‰ËÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙ¤ÎÈ·. º·›ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ÛοÂÈ Û· ÊÔ‡Ûη ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. O ºÂÚ¤Ú fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ AEK, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. H ·fi‰ÔÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ¶·¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ OºH ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘.

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ‰‡ÛÎÔÏË ¤Ú·ÛÂ. O HÚ·ÎÏ‹˜ ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ÎÚ›ÛË. H ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. K˘Úȷ΋ Ì K˘Úȷ΋, Ô °ËÚ·Èfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ŸÙ·Ó Ë ÏÔÁÈ΋ Ú˘Ù·Ó‡ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÓ ıÂÚÌÒ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi „‡¯Ú·ÈÌË ·ÔÙ›ÌËÛË, ÙfiÙ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ï¿ıÔ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿. E˘Ù˘¯Ò˜, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. K˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Û fiÏË ÙËÓ ÌfiÚ·. TÒÚ· ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹, ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÂÓ ıÂÚÌÒ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ●

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


whiper789@yahoo.gr FNAC K·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÚÔ˜ Aı‹Ó·. º·ÈÓfiÛÔ˘Ó ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜ Û’ ¤Ó·Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. H ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ·.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

¿Û Ì ӷ Û ‚Úˆ ÎÈ fiÔ˘ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ! 694 1584768 A¶O MYKONO °˘Ú›˙·Ì Ì Blue star, ÛÙȘ 8/8, 2.15. ¢ËÌ‹ÙÚË, ·Ó ÙÔ ‰ÂȘ, ÛٛϠmsn, xena_poison@hotmail.com

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

§EBI¢I K¿ı Úˆ› ‰›Ï· ÌÔ˘ ÎÔÈÙ¿˜ ÙȘ ÔıfiÓ˜. ŒÊ˘Á˜ 23/11 ÁÈ· weekend Ì ÙË B›Î˘. °È·Ù› Ì ¿ÊËÛ˜ ÌfiÓÔ, PԇϷ;

E§. BENIZE§O™ K˘Úȷ΋ 18/11, 11.20. ¶Ù‹ÛË AF ·fi ¶·Ú›ÛÈ. E›Û·È Ô ÈÔ ÁÏ˘Îfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ! °È·Ù› Ó· ·˜ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. MfiÓÈ

¶ANTEIO §·ÙÚ‡ˆ Ó· ›Óˆ ηʤ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘. A˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ¤ÏÂȄ˜. ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó; A¿ÓÙËÛ ÛÙÔ Athens Voice.

™TAY§O™ 12/11 ¤Û·Û˜ ÌÈ· Ï¿Ì· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. EÁÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÁÈ·Ù› Û ı·‡Ì·Û·. ™Ù›Ï sms. 697 3261446

AXYPøNA™ ¢¿ÛηÏÂ, Û ›‰· Ô˘ Ê¿ÛˆÓ˜ ÙË Á›‰·! ¶Úfi‰ÚÔ˜. P·ÓÙ‚ԇ: ı· Û ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ·.

AI°A§Eø 20/11. ◊Úı˜, Ï‹ÚˆÛ˜ ÌÈ· ÎÏ‹ÛË. MÈÏ‹Û·ÌÂ. TÚ·ÁÔ˘‰¿˜ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ¢ÂÓ ¤Ì·ı· fï˜ Ô‡. £¤Ïˆ Ó· Û ·ÎÔ‡Ûˆ Î·È Ó· Û ͷӷ‰Ò... t.

TEYXO™ 191 ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 191 Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ ÎÔÓ H. Love will... ›̷ÛÙ ›‰ÈÔÈ. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ! 693 7445914 LOISIR ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ‰›Ï· ·fi ÙÔ Everest ÛÙËÓ K·ÏÏÈı¤·. KÔ›Ù·˙· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ¤‰· dc Î·È Ì‹Î˜ ÂÓÒ Ì Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ¿ÏÏË. E›Û·È Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ٷ Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. ¶¿Ú ÌÂ. 694 4106961 KAºE™ AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Î·Ê¤˜ ÌÔ˘, Û ÂÚÈ̤ӈ Ó· Í·Ó¿ÚıÂȘ. E›¯Â˜ ÁÚ¿„ÂÈ ÚÈÓ Î·ÈÚfi. ¶¿Ú ÛÙÔ 698 2180440 I¶¶OKPATOY™ T¤ÚÌ· ÙÚfiÏÂ˚ 6. ¶¤ÌÙË 22/11, 11.15 Úˆ›. ¶‹Ú·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚfiÏÂ˚. EÛ‡ fiÌÔÚÊË, 30 Ì 35. K·ÛÙ·Ó¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ·‰‡Ó·ÙË, Ù˙ÈÓ ÎÔÏÏËÙfi, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÌfiÙ˜. K·Ù¤‚Ëη AÁ. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ™˘Ó¤¯ÈÛ˜. 697 4465514

PIZAPH 20/11. TÚ¤¯·Ì ̷˙› Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ 732 Î·È ÁÂÏÔ‡Û·ÌÂ. M ¤Î·Ó˜ Ó· ·ÈÛı·ÓıÒ Û·Ó ·È‰› Í·Ó¿... 697 3790616 I¶¶OKPATOY™ TÚ›ÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤‚Á·˙˜ ʈÙÔÙ˘›Â˜. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÏÂÙ‹, Ì ›ÛÈ· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ηÓ›˙ÂȘ ÛÙÚÈÊÙ¿, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ı‹ÎË Ì ÙÔÓ MÈÎÚfi ¶Ú›ÁÎÈ·. §YKABHTTO™ ¶ÚÒÙË Û˘Ó·˘Ï›· Iˆ·ÓÓ›‰Ë - M¿Ï·Ì·, 25/6. K·ıfiÛÔ˘Ó Ù¤ÚÌ· ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ· ÛηÏÈ¿. ¶Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ‚ÂÚÌÔ‡‰·, Û·Ṳ̂ÓÔ fi‰È! ◊ÛÔ˘Ó ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î·È ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ˜! 694 0881373

METPO ¢Â˘Ù¤Ú· 22/11, 16.10. EÁÒ Í·Óıfi˜. KÚ·Ù¿Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÈÏfi, ¤¯ÂȘ ÙÛ¿ÓÙ·, ·›˙ÂȘ ÛÙ· ¯Â›ÏË ¤Ó· Í˘Ï¿ÎÈ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ! K·Ù‚·›ÓÔ˘Ì AÌÂÏfiÎËÔ˘˜. X·ÓfiÌ·ÛÙÂ. ™Â „¿¯Óˆ! ÕÏ΢, 693 8261313 M¶APAKI TOY BA™I§H KÔψӿÎÈ, 12/11. ¢ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È·. EÛ‡ Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·. AÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÊfiÚÂÌ·, ÂÁÒ ‰›Ï·, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. Mikek_890@yahoo.com METPO 19/11, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. M·Ù¿Ú˜. KfiÏÏËÛ·! KÚ·ÙÔ‡Û˜ ÙÛ¿ÓÙ· “Deux Hommes”. K·Ù‚‹Î·Ì ™‡ÓÙ·ÁÌ·! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! ™Ù›ÏÂ, galanis006@yahoo.gr METPO 8/11, 17.30, ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ, ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÌÏ ̿ÙÈ·, Ù¤ÏÂÈ·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. K·Ù¤‚ËΘ ¶ÂÙڿψӷ. £· Û ͷӷ‰Ò; ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 2936801 ™TO 040 16/11. AÎÔ‡Á·Ì Smiths... MÈÏ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ η٤‚ËΘ ÓˆÚ›˜ (Z¿ÂÈÔ). ricandilsa@gmail.com NH¶IA°ø°EIO TÔ ËÏÈÔÙÚfiÈÔ Ì·Ú¿ıËÎÂ Î·È ‚ÚfiÌÈÛ ÎÈfiÏ·˜, ¿Û Ô˘ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ Key bar ¯ÔÚÔˉԇÛ˜ Û·Ó Î·ÙÛÈοÎÈ! O ÙÚ¿ÁÔ˜ ÛÔ˘

ºI§O™OºIKH ™ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. 16/11. æÈÏfi‚ÚÔ¯Ô Î·È fiϘ ÔÈ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ™Ô˘ ›· ÌËÓ ·˜. M ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. Parking_filosofikh@yahoo.gr

ONEIPO ™ÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘. ◊ÛÔ˘Ó Á˘ÌÓÔ‡Ï˘ Î·È Ì‡ÚÈ˙˜ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ›Ó·Ì ̷˘ÚÔ‰¿ÊÓË Î·È KK... ¶fiÙ ͷӿ, Ú ·Á¿Ë ÌÔ˘; N·Ó¿

°PH°OPH™ 2003-2005. ◊ÌÔ˘Ó Ô ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, T˙ˆÚÙ˙ԇϷ, ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó·Á›Óˆ. ŒÏ· Úˆ› ÛÙÔÓ °ÚËÁfiÚË Ô˘ ͤÚÂȘ.

METPO ™¿‚‚·ÙÔ, 6.30, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ¿ÛÚÔ Áȷο. EÁÒ ÛÙËÓ fiÚÙ·. 699 8441799

HYDE T· ‰˘Ô ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, AÏ›ÎË. °ÈÒÚÁÔ˜, Gh_corfy@yahoo.com

¶§. K§AY£MøNO™ §ÂˆÊÔÚÂ›Ô 057. ™Â ‚Ϥˆ οı ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ Û¯ÔÏ¿ÌÂ. MÔ˘ Ï›ÂȘ ·ÊfiÚËÙ·, „˘¯‹ ÌÔ˘, ηډȿ ÌÔ˘, T˙ˆÚÙ˙ԇϷ ÌÔ˘.

TH§EºøNO Iˆ¿ÓÓ· ÙË Ï¤ÓÂ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤... Ì· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ Ó· Ô‡ÌÂ, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ’·ÌÂ! ¶ÚÈÓ ¯·ı› ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘...

ANAKONDA 15/11. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ·, „ËϤ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ·ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο ¤Ê˘Á˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. B¿Ûˆ,

M¶OYPNAZI 濯ӈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· «A›ÁÏË». E›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. 694 6336786 NNA 17 NԤ̂ÚË. M·˙› Ì‹Î·ÌÂ, Ì·˙› ‚Á‹Î·ÌÂ, Ì·˙› ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ̤¯ÚÈ ÙÔ AÈÁ¿Ïˆ. ™Â ÎÔ›Ù·Í·, Á¤Ï·Á˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù˘. Myrsini_82@hotmail.com NOODLE BAR ¢‡ÛÎÔÏ· ÌÈÏ¿ˆ Û ˆÚ·›Ô˘˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ fiÙ·Ó Â›Ì·È ¤Íˆ Ì ÙË Ì·Ì¿. TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, ÛÔ˘ ‰Â›¯Óˆ Í˘Ï¿ÎÈ· Î·È ‰È·Ï¤ÁÂȘ Ù·ÈÓ›·! noodlebar@in.gr BARRIO ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙË ÁˆÓ›·. M›Ï·Á˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘. ™Â ÎÔ›Ù·Í·, Ì Îԛٷ͘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ¶¿Ú Ì ÙËÏ. 697 2764145 ARENA GYM EϤÓË ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; MÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ! °ÓˆÚÈÛًηÌ ÌÈ· ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi, ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ! °ÈÒÚÁÔ˜, 693 6779293 £EATPO ¢IANA ŒÓ·ÚÍË, 26/11, ¤ÌÔÈ·˙˜ Ì ÙÔÓ º¿ÓË M. ™Â ÚÒÙËÛ· «Â›Û·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ º¿ÓË;». E›˜ «fi¯È, ÌÔ˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ». ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. ™Ù¤ÏÈÔ˜ M¶ENAKH & BA§TET™IOY BÈ·˙fiÛÔ˘Ó 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú¯¤˜ NԤ̂ÚË, ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏÔ˘˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, Á‡ÚÈÛ· Î·È Û ͷӷÎÔ›Ù·Í·. K·ÛÙ·Ófi˜ Ì ηʤ ÌÔ˘Ê¿Ó. ™Ù›Ï ‰Ò. 694 6819622

550 17/11. Œ¯ÂȘ Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. KÚ·ÙÔ‡Û· 2 Û·ÎԇϘ CRF. ◊Ì·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. zaltshev@yahoo.gr ¶§. BIKTøPIA™ 17/11. A¤Ó·ÓÙÈ ·Ô‚¿ıÚ˜. ºÔÚ¿˜ ÎÔ˘ÎԇϷ, ÊÔÚ¿˜ ÌÔ˘Ê¿Ó Ì ÁÔ‡Ó·. ™Ù›Ï ·Ó ı˜. siobhanlover@gmail.com H§EKTPIKO™ K·ıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‚È‚Ï›Ô ¯ËÌ›·˜. EÁÒ ÚÔ˙

ηÛÎfiÏ Î·È Ì·ÏÏÈ¿ ÎfiÙÛÔ. K·Ù¤‚ËΘ Mall. A¶

ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤, Û ÂÚÈ̤ӈ Â‰Ò Î¿ı ‚Ú¿‰˘.

ÛÔ˘Ó Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÔ˘˜, O‰‡ÛÛÂÈ¿ ÌÔ˘.

PANTEBOY ™TA TYº§A ™Â ›‰·, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ £. T˙·Ó‹! æËÏ‹, Í·ÓıÈ¿ «Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡», ¿Ú 697 8703431, ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ Ù·Í›‰È ÌÔÓ·¯¿ ÁÈ· ¿ÚÙË ÛÔ˘. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 32

°§YºA¢A ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û ϤÓ ™ÔÊ›·, ËÁ·›ÓÂȘ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, Û¯ÔÏ¿˜ ÛÙȘ 9 Î·È Ê‡ÁÂȘ ¿ÓÙ· Ì ·Ú¤·, ÔÙ¤ ÌfiÓË, ÂÚÓ¿˜, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÂÈ. £¤Ïˆ Ó· Ù· ԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜. ¶fiÙÂ; ™Ù›ÏÂ Â‰Ò ‹ ÛÙÔ nirews@yahoo.gr

◊ıÂÏ· Ó· ÛÙ›ψ ÌÈ· ηÏË̤ڷ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÊÂÁÁ·ÚfiÏÔ˘ÛÙË Ó‡¯Ù·. O Ô˘Ú·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Êˆ˜ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘... Õ΢, 693 8237123

¶APA§IA °§YºA¢A™ MË ÊÔ‚¿Û·È! ¢ÂÓ Ì·˜ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜! NÈÒıˆ ˆÚ·›· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘. ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ì ˙ÂÛÙ·›ÓÂȘ Ì ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È... PIZZA HUT X·Ï¿Ó‰ÚÈ. E›Û·È Ô KÒÛÙ·˜ Ì ÙÔ ˆÚ·›Ô η¤ÏÔ, Â›Ì·È Ô AÚÁ‡Ú˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ۠ͯ¿Ûˆ. ™Â ı¤Ïˆ ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ... ™YNTA°MA MÂÙÚfi, 15/11. æËÏfi˜ ÛÙ· 38, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÌÂ˙ ÌÔ˘Ê¿Ó, ˘¤ÚÔ¯· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Ì¿ÙÈ·. EÁÒ Ì·‡ÚË ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÌÏÔ‡˙·. °È·Ù› ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜; ™Ù›ÏÂ, muser@in.gr I¶¶OKPATOY™ TÚ›ÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤‚Á·˙˜ ʈÙÔÙ˘›Â˜. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÏÂÙ‹, Ì ›ÛÈ· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ηÓ›˙ÂȘ ÛÙÚÈÊÙ¿, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ı‹ÎË Ì ÙÔÓ MÈÎÚfi ¶Ú›ÁÎÈ·. T™ANAK§I¢OY ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÎÈ ÂÁÒ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ. E›¯Â˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. ™Ù›Ï ӷ ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ, A.V. «™Â ›‰·». ºA™O§I TÂÏÈο, Â›Û·È Ôχ ˆÚ·›· ÂÛ‡ Ì ÙÔ ÌÔ‚. ¶·Ú·Û΢‹ 16/11. AM¶E§OKH¶OI Everest. MfiÏȘ ‹Úı˜, Â›Û·È ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜. KÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÛΤÙË. ¶Â˜ ÌÔ˘ ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ó¤ÂȘ ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ. A¿ÓÙ· ‰Ò. °KAZAKI 15/11. M·‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ Ì˘ÙÂÚfi ·Ô‡ÙÛÈ, ¤ÈÓ˜ mcfarland Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ ÙÔÓ dj. AÁfiÚÈ, Ú¤ÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Ò. M·Ú›ÓÔ˜ TPENO 15/11. 7.40 Ì.Ì. M‹Î· MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ. M›Ï·Á· ÁÈ· Ù· 3 Ù˘¯›· Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÛÙ· Hondos. TÔ Û¯ÔÏ›·Û˜ Î·È Î·Ù¤‚ËΘ AÙÙÈ΋. MAPINO¶OY§O™ N›ÎÔ, Û ›‰· ÛÙÔÓ M·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·. °ÈÒÚÁÔ˜. K¿ÏÂÛ¤ ÌÂ. 694 5000838 CABARET VOLTAIRE 13/11. Jazz live. ŸÌÔÚÊÂ

DEREE ºÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿, ʷډȿ ÚÔ‡¯· ÎÈ Â›¯Â˜ ÌÂÁ¿Ï· ÊÚ‡‰È·. KÒÛÙ·˜ I¶¶OKPATOY™ K·ÛÙ·ÓfiÍ·Óı ̷ÎÚ˘Ì¿ÏÏË ÛÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ı· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›·; MfiÓÔ˜;

°È· ÙËÓ dj ÛÙÔ Backstage ÙÔ˘ Sodade, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘Ú¿! TÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi Û·˜, ·Ú·Î·ÏÒ. MfiÓÔ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·‰È¿ÊÔÚË... ™’ ¤Ó· Ì·ÏÎÔÓ¿ÎÈ Ó· ›ÓÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ó· ·ÁÓ·ÓÙ‡ԢÌ ÙË ı¤·... Û ‚ڋη ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ·Ê‹Ûˆ. MȯMȯ... M›· ÊÈÏ›·... Ì›· ·Á¿Ë... ¤Ó·˜ ¤ÚˆÙ·˜... ¤Ó·˜ ¯Úfi-

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

NÂÎÙ¿ÚÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. °Ë, AÓÙÒÓË, ¤Ó· Ú·ÎfiÌÂÏÔ ÌÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹. ™Â ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ ÛÙÚÔ˘ÌÊÔ¯ˆÚÈfi. O ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘ ÛÔ˘ ¶›ÛÙ„· Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÓȈ۷. ¶¿ÏÈ ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜. °ÂÈ· ÛÔ˘, M·Ú›·. KÔ˘Ì›, IÏ›ÛÈ·, ÛÙË ‚Ú·‰È¿ ÂÏ¿ÙË, ¤Ï·Ì„ ¿ÏÈ ÙÔ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. AÓÂÍ›ÙËÏÔ... ŒÓ· ÊÈÏ› ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË. ¶ËÓÂÏfiË, ÂÛ‡ ÙÔ fiÓÔÌ·, ÂÁÒ ÙË ¯¿ÚË. E›Ì·È Â‰Ò ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘˜. ŸÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›... °È· Û¤Ó· Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂȘ ÙË ı¤· ÛÙÔ Sodade. ¶ÔÈ· ·’ fiÏÔ ÙÔ ¿ÓıÂÔÓ; ™·ıfiÏÔ˘ÚÔ, Ô‡ ›۷È; ¶¿Ú οӷ ÙËϤʈÓÔ: 694 8756977, ¶.Z. MfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· ηٷ‰Èοۈ, Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. KÈ ·Ó Â›Û·È ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ, ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Û’ ·Á·Ô‡Ó Î·È ı· Û χ-

TÛȯԇÏÔ ÌÔ˘, Û ·Á·¿ˆ! ™Â ·Á·¿ˆ Ôχ! K·È ı· ÛÙÔ ˆ ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÙÒÚ· Ô˘ ı· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ! TÛȯ... KԢΛ, ÎÏ›۷Ì ÁÈ· 7 IÔ˘Ó›Ô˘, Î·È ı· ’Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· Ì·˙›. EÈÙ¤ÏÔ˘˜. TÔ MfiÎÈ ‰¤¯ÙËΠӷ Â›Ó·È ÎÔ˘Ì¿Ú·. ¶¿ˆ ÁÈ· Ó˘ÊÈÎfi, ı· ÙÔ ·Úˆ ÌÈÎÚfi, Ó· ÌË ÛÔ˘ οÓÂÈ! XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ·Á·¿˜, fi,ÙÈ ı˘Ì›˙ÂȘ, fi,ÙÈ ˙ËÙ¿˜, fi,ÙÈ ·ÁÁ›˙ÂȘ, fiÙ·Ó ÁÂÏ¿˜, fiÙ·Ó ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ, fiÙ·Ó ÊÔ‚¿Û·È. £Èı› ÌÔ˘! KÔÌÌ¿ÙÈ· ϤÍÂÈ...˜. Xı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ̘ ÛÙÔ ¯¿ÏÈ ÌÔ˘... ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ¤Úıˆ, ‹Ù·Ó ηÏfi live ¤Ì·ı·... Kڛ̷, ¤¯·Û· ÙËÓ ·ÊȤڈÛË!.. Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ Î·È ÛÂ... ™’ ·Á·Ò Î·È ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, M¿ÓÓ˘ ÌÔ˘. BÂÚÔÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘, Û’ ·Á·¿ˆ ¿Ú· Ôχ. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘. ™Â ·Ú·Î·ÏÒ... O MËÙÛ¿ÎÔ˜ ÛÔ˘! ¶‹Á˜ ÛÙ· K·Ì›ÓÈ·, M·ÚÁ·Ú›Ù·; A¯, Ì’ ¤ÏȈÛ˜! Õ΢, 694 9679420

ÓÔ˜! Yours, bou §·ÛÈı¿ÎÈ ÌÔ˘, Û ·Á·¿ˆ fiÛÔ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È! X·›ÚÔÌ·È Ôχ Ô˘ Û ¤¯ˆ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ Ù· ¿ÓÙ· Ì·˙› ÛÔ˘! TÔ ÁÈ·ÛÂÌ¿ÎÈ ÛÔ˘!

MË ÊÔ‚Ëı›˜ Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂȘ. A˘Ù‹ Ë ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ¤ÏÍË Ô˘ ÓÈÒıˆ fiÙ·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜... fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÁÂÏ¿˜... ÎÈ fï˜... Û’ ÂÚˆÙ‡ÔÌ·È. MË ÊÔ‚Ëı›˜. ™Ô˘ ¿ÚÂÛÂ Ë Á·ÙԇϷ;

MˆÚfi ÌÔ˘, Ô K¤ÓÓ˘ Û ·Á·¿ÂÈ... ·˜ Âı·›ÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ! EÛ‡ ¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ì ·Ó·ÛÙ·›ÓÂȘ... Ì ٷ ‰›‰˘Ì·! K¿ÔÈÔ˜ ¿Û¯ÂÙÔ˜ ÏÔÁfiÎÚÈÓ ÌÈ· ·ÁÁÂÏ›· ÌÔ˘ ÂÂȉ‹ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «¶ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈ΋ Û¯¤ÛË»! KfiÛÌÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ· „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÛÔ˘, Ì· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ˆ˜ ı· ’Û·È ÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÌÔ˘ ÎÈ fiÙÈ ·Á·¿ˆ ÙÔ Êˆ˜ ÛÔ˘. ¶.

¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ ‚›·ÈÔÈ, fiˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚›·ÈÔÈ. MË Ì·˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ fiÏÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ. XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ ·ÏÙÔ‡, ηϋ ÌÔ˘. B¿Ï’ ÙÔ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ Ì ̷‡Ú· Ô˘¿. N· ÙÔ ‚Á¿ÏÂȘ °ÂÒÚÁÈÔ Î·È Ó· ÙÔ ÊˆÓ¿˙ÂȘ fiÚÁÈÔ. H ·ÚfiÛÂÎÙË

MÔ˘ Ï›ÂȘ Ôχ, ™˘Ú›‰ˆÓ·... ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ! A˜ Â›Ó·È fï˜... K›Î·

™Ô˘‰·›ÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔʤÚÂÈ. °ÂÓÓ·›ÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·È ·’ ·˘Ùfi. (Surlulu pros MM2004)

P›Î·, ÂÚÈ̤ӈ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘, ·Ó ı¤ÏÂȘ... 697 4601749

K·È ÌÂÙ¿ ÛÔ˘ ϤÓ ӷ Á›ÓÂȘ Ô·‰fi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜.

E˘ÁÂÓÈ΋ ÛÙÔ ÏËÛ›·ÛÌ· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÛÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ... ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ¿ÊËÛ ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ÛÔ˘. °È· ÙË P›Î·...

¢ËÌ‹ÙÚË Z., Û ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ! E›Û·È Áχη˜! ¢ÂÓ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿, ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ fiÚÔÊÔ˜! ™.

ÕÊËÛ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ÌÔ˘. Œ·ÈÚÓ˜ Ì ·fiÎÚ˘„Ë. ™Â ϤÓ §‡‰·. EÈÎÔÈÓÒÓËÛ ͷӿ. •¤ÚÂȘ Ò˜. O ¶¤ÙÚÔ˜. 693 2516137

°È· ÂÛ¤Ó· ÛÙÔ Sodade Ϥˆ... ı¿! ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ Ó· ·›˙ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÛÙÔ Backstage, ÏÈÒÓˆ! E›Û·È Ôχ sexy, Û ı¤Ïˆ!

29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 91


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ:ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜, ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· - E˘ÚÒË - AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜ OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì ÚÔÛˆÈο Ú·ÓÙ‚ԇ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯›·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. Elite. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671

ÔÏÏÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È I.X., ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÓÙ˘ˆÛȷ΋ 36¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, „ËÏ‹ 1,73, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ¯fiÌÈ, Ì Û›ÙÈ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÚfiÛ¯·ÚË, ¤Í˘ÓË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, „ËÏfi, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 www.pappas.gr °È·ÙÚfi˜ 49¯ÚÔÓÔ˜, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, I.X., „ËÏfi˜ 1,85, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙ· ÛÔÚ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 www.pappas.gr

AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Elite. °ÓˆÚÈÌ›· ™˘Ì‚›ˆÛË - °¿ÌÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8986.095 AÓÂ·Ó¿ÏËÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ 35¯ÚÔÓË, 1.75 ‡„Ô˜, Ï˘ÁÂÚfiÎÔÚÌË, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ¤ÓÙÔÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, οÙÔ¯Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ, „ËÏfi, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. §Ô‡Ë˜ OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220

¶·Ó¤ÌÔÚÊË 23¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, 1.72, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ‹ıÔ˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 2.000 Î·È ·Î›ÓËÙ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813

AÛ‡ÁÎÚÈÙ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ

¢È‰¿ÎÙˆÚ I·ÙÚfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˜ ‰˘Ô ÂȉÈÎÔًوÓ, ·ÚÚÂÓˆfi˜, „ËÏfi˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰‡Ô È·ÙÚ›ˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 7.000, οÙÔ¯Ô˜

●™Â ›‰·

™E EI¢A ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ T˙oÚÙ˙ M¿ÈÎÏ. ºÔÚÔ‡Û˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ï¢Îfi ηÛÎÔÚÛ¤, Á˘·ÏÈ¿ Ú¤ÈÌ·Ó, ‹ÛÔ˘Ó ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜ Î·È Â›¯Â˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘. ™Â ¤¯·Û· ̤۷ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ; A¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ voice

ATHENS

92 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

Club VIP’s. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 ¢ÈÂΉÈ΋ÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ EÈÏÔÁ‹˜! ¢Âο‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÂÌ¿˜ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÔÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. Club VIP’s, N›Î˘ 24 ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 TÂÙ-·-TÂÙ VIP’s. MÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·›ÚÓÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 36¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚ›Ô, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 5¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¯·ÚÈو̤ÓË, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 33¯ÚÔÓË ÎÔ‡ÎÏ·, ‰ËÌ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, fiÌÔÚÊË, ÏÂÙ‹, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì 5¿ÚÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ‰‡Ô 3¿ÚÈ· ·ÎfiÌ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 34¯ÚÔÓÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ·ÚÚÂÓˆfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000, ‰‡Ô 4¿ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÙÚ˘ÊÂÚ‹, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 AÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÓÔÛËχÙÚÈ· §·ÚÈÛ·›· 29¯ÚÔÓË, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂχıÂÚË, ÛÈοÙË, ηÏÏÔÓ‹, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· - Ù·Í›‰È XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ BȤÓÓË, ¶·Ú›ÛÈ, §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

MË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ See you, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 2/12! °ÓÒÚÈÛ ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô speed dating Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋! ¢‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ 210 5316.773, www.seeyou.gr

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.0020.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & ∫ÔÚ·‹ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 9496ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos) / ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1&ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔñÃ. ΔÚÈÎÔ‡Ë 6, ∞ı‹Ó· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó· EÚÌÔ‡ 77, Aı‹Ó·, AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 62ñM·ÚÔ‡ÛÈ, AVENUE §.KËÊÈÛ›·˜ 41-47ñN. IˆÓ›·, M. AÛ›·˜ 7 & AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜ñKÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, AıËÓ¿˜ 57

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32 / ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26/ /MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘ / ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25 / OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ / PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñM‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñπ·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1ñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñπ‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñOχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñXAN£ Ï. XAN£ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñInterni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñAppllebees §. N›Î˘ 45ñμÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñPizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ñøÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57ñKÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñBÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ñ¢ÂÏÊÒÓ 4ñ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñE‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83ñ£¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96ñB. ŸÏÁ·˜ 93ñ¶·¿ÊË 100ñ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82ñPÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114ñ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82ñTÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10ñX·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45ñMfiÙÛ·ÚË 120ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñHÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2ñKÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

°ÂÈ· ÛÔ˘, ¤¯ˆ ÌÈ· ·ÔÚ›·, ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ ÁÎfiÌÂÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 35 Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì·ÓÈÔηٿıÏÈ„Ë Î·È ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÔ˘‚¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤Ó˜ Ì ٛÔÙ·, ÙË Ì›· ÎÏ·›ÁÔÓÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÒËÓ Â›Ó·È Ì·Ï¿Î˜ ‹ ÙȘ ‰¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ÌfiÏȘ ‚ÚÔ‡Ó οÔÈÔÓ Ô˘ Ô‡Ù ÙȘ ‰¤ÚÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÂÙ·È ¿„ÔÁ·, ÙfiÙ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÓÂ Î·È ·Ú¯ÈÓ¿ÓÂ Î·È Î·Ï¿ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Ú›ÁÎÈ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÌϤÎÔ˘Ó Ì 50Úˉ˜ Ì·ÚÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ϤÂÈ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ê›ÏˆÓ ÚÔÛÎfiˆÓ ÙÔ˘ η‹ K·ÏÏ›ÔÏ˘, ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ M¿Ô Î·È ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ B·Á‰¿Ù˘, Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î¿ÚÔ ··‰È¤˜, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ηıfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì·Ì¿˜ Î·È ÎfiÚË ‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û fiϘ, Ú Ô‡ÛÙË, Ï›ÂÈ Ë ·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›· „¿¯ÓÔ˘Ó ÛfiÓÛÔÚ·, ÂÛ‡ ÙÈ Ï˜; ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›·Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ Á¿È‰·ÚÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÂÈ Ì ٷ fi‰È·; -ÊÈÏÈ¿, ice ¶ÚÒÙÔÓ: ∞Ó fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó Ì·ÓÈÔηٿıÏÈ„Ë, ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÔ˘‚¿, ÌϤÎÔ˘Ó Ì ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˘˜ ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜ ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÙȘ ¤‰ÂÚÓ·Ó Î·È ÔÈ ÚÒËÓ ÙÔ˘˜, Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›Ù Û ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Û·˜ ÏfiÍ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ¢Â Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ó· ÂÓÓÔ›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜ Â›Ó·È Ì·ÚÌ¿‰Â˜. AÓ ÂÓÓÔ›Ù ·˘Ùfi, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙÈ Û·˜ Á›ÓÂÙ·È. TÚ›ÙÔÓ: K·ıfiÏÔ˘ ‰Â ı· Ì ›ڷ˙ ӷ Ù· ›¯· Ì ÙÔÓ ™ÔÓ KfiÓÂÚÈ ÎÈ ·˜ ¤ÌÔÈ·˙· ÎfiÚË ÙÔ˘, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ·Ô‡˜ ÙÔ˘ – fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È. ŒÏÂÔ˜ È· Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ʿÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜... ø˜ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓË KÔÈÓˆÓÈ΋ AÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Ó· Â›Ì·È ‰ÂÎÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ‚ϤÂȘ οÔÈÔÓ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ O§A Ó· ÌÈ˙ÂÚÈ¿˙ÂÈ! ÕÌ· ÎfiÙÂÛÙ ÙfiÛÔ ÁÈ· ·Á¿Ë Á›ÓÂÙ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ‰ÒÚ· ϤÍÙ ηÛÎfiÏ ÎÈ ·Ó ‚·ÚȤÛÙ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜ οÓÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· & ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ’¯ÂÙ ÈÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜...

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. TÈ; ···... E›Û·È OK Ì ÙȘ 2 ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ sEx;;; -mAroOoLuCky’s voice Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ì·È, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿˙ÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·. E›Ó·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈÔ, ¤¯ˆ ÌÓ‹ÌË ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘. K¿Óˆ ‚ÚÔÌÔ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙȘ ͯӿˆ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ͷӷοӈ. H fiÏË ‚ÔÁÁ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·. M¤Û· ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·ÎÔ‡˜ ÙË Ï‡ÛÛ· ÙÔ˘. M·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÙÚ¤ÌÔ˘ÌÂ Û·Ó ÛÙÂÚÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ı¿Ï·ÛÛ·. H ÎÈı¿Ú· ÛÙË ÁˆÓ›· ÓÈÒıÂÈ ¿‚ÔÏ·. KÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ó· ʇÁÂÈ. £· ¤ÛÂÈ ¿Ú·ÁÂ; ŒÓ· ·Ì¿ÍÈ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. KÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. KÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Ù¿ÍË. ŒÓ· Û·ÍfiʈÓÔ Û˘ÓÙÚÔ-

ʇÂÈ ¤Ó· È¿ÓÔ Î·È ÌÈ· ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ ·ÎÔÏÔ˘ı›. £¤Ïˆ Ó· Ȉ. MÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ¿. ŒÓ·˜ ·ÚÈÔ˜ Ì ÌÈ· οÌÂÚ· ›Ûˆ ·fi Ù· ÛÎÔÙ¿‰È·. KÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î¿‰ÚÔ. ™ÎËÓÔıÂÙ› ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. H fiÏË ‰ÂÓ ı· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ, fi¯È ·fi„Â. K¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ. º¤ÚÓÂÈ Ì ÙË ‚›· fiÛ· ‰ÈÒÍ·Ì ̤۷ Û ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. TÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚ¤„ÂÈ. M· fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó fiÏ·; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ. H fiÏË ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ. ÕÓÙÂÍ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. AÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÊÙÈ¿Í·Ì ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ӈ ͇ÓÈÔ˜. O ·¤Ú·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi„ ·fi ·ÏÏÔ‡. AÓ Ûˆ¿Ûˆ, ›Ûˆ˜ Ì¿ıˆ fiÛ· ı¤Ïˆ. AÓ ¿ÏÈ fi¯È, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. TÔ Úˆ› ¿ÓÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ. -OÚ¤ÛÙ˘ TÔ Úˆ› ¿ÓÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Îfi„ÂÙ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ù· ͇‰È·, Û·˜ ‚Ϥˆ ÎÈ ÂÛ¿˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÙÂ. ™ÙÔ ÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ô˘ ‚ÔÁÁ¿ÂÈ ·’ ÙÔÓ ·¤Ú·, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·fi Ô‡ Ì·˜ ÙËÏÂʈÓ›ÙÂ, ¿ÓÙˆ˜ Â‰Ò ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰ÂÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ê‡ÏÏÔ. K·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ï·ÛÙfi ÛÔ˘ ÎfiÛÌÔ ÙÈ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ; ºÚfiÓÙÈÛ˜ Ó· ÙÔÓ Û¯Â‰È¿ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, Ó· ÙÔÓ ‚¿„ÂȘ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÛÔ˘ ÌÔ˘ÓÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÙÔÏ›ÛÂȘ Ì ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ·ÏÈ¿, ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹. KÈ ÂΛ ̤۷ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜, ͤڷÛ˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘. K·È ÙËÓ ¿ÊËÛ˜ Ó· ·ÁÈ‰Â˘Ù› ·fi ȉ·ÓÈο Ô˘ ͤ¯·Û˜ Î·È fiÓÂÈÚ· ÂÓfi˜ ·‡ÚÈÔ Ô˘ Û ÊÔ‚›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Û·È È· fiÙ ·Ú¤‰ˆÛ˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı˘Ì¿Û·È Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÂÛ·È ÙÔ ·ÏÈfi Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Î¿ÛÙÚÔ ÛÔ˘, ÂÚÈʤÚÂÛ·È ¿ÛÎÔ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ ̷˙› ÛÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. -¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·È‰È¿, ͤÚÂÙ ÙÈ Ï¤ˆ; N’ ·Ê‹ÛÂÙ ٷ οÛÙÚ·, Ù· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Û·Ífiʈӷ Î·È Ù· ‚ÔÁÎËÙ¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ϷΈı›Ù Û ٛÔÙ· 69 Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ıËÏ˘Î‹ ‹ ·ÚÛÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË Ô˘ Û·˜ οÓÂÈ ÎÔ‡ÎÔ˘. ÕÓÙÂ. ™Â Ï›ÁÔ ı· ÌÔ˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÙ ÙË ÛÙ‹ÏË ÔÈËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿. M˘ÚÙÒ, ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ôχ ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÌÔ˘ ¿ÚÂÈ ›· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù˘ ÙÔ ˙ËÙ¿ˆ. TË ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÏÂfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ì ÍÂÓÂÚÒÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÒ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÒ ÙÔ ÛÂÍ. -A. £· ’¯ÂÈ ·˘¯ÂÓÈÎfi. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 93


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

Δ√•√Δ∏ ¢ÂÓ Â›Û·È Ë ¶ÔÏ˘¿ÓÓ· Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) O ·¤Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· ÙȘ οÓÂȘ fiÙ·Ó ÙȘ ηȘ ÚÈÓ Î·Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô MÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÈÓ Î·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘. E›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Û·Ó ™ÙÚ·ÓÙÈ‚¿ÚÈÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÎÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó’ ·ÓÔȯÙ›˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ AÌÂÚÈ΋; TfiÙ ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·Ì›Ó˜ Ì¿˙Ô˘Ó ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ; O ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÕÚ˘ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÛÔ‡ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÈÛ΢¤˜ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηψ‰›ˆÛË. TÔ ÛÔ˘‰·›Ô ˙‹ÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· οÓÂȘ ÂÓ ψ ÚÔ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.

ÚÔÛ¤ÍÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›˜ Ô‡Ù ·fi Ù˘ÊϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÎÈ ·fi Ì·‡ÚË ·ÂÏÈÛ›·. O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ. MÂÚÈÎÔ› §¤ÔÓÙ˜ ÂÚÓ¿Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ Û·Ó Á˘ÌÓÔ› ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ «KÔ›Ù· ÌÂ, ÎÔ›Ù· ÌÂ, ÎÔ›Ù· ÌÂ... AÁ¿· ÌÂ, ·Á¿· ÌÂ, ·Á¿· Ì», οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηÚÈηÙÔ‡Ú· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÙÈ biger than life ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË fiÙ·Ó ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ·Ú·‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Á¿Ù·, ÙÒÚ· Â›Û·È ÂÛ‡ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı›˜ Û οÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Û¤Ó·. E›Ù £Âfi˜ ›Ù MÔ›Ú· ›Ù ™‡Ì·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÛ·È ˆ˜ §¤ˆÓ ·ÏÏ¿ ˆ˜ οÔÈÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ˘ËÚÂÛ›·.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) KÈ ÂÓÒ ÔÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ¯·-

‰ÂÓ Û ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ Û ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿. MËÓ ˘ÔÙÈÌ¿˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚Á·›ÓÂȘ Î·È ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi, Ô‡Ù ÙÔ ÊÏÂÚÙ ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÊÏÂÚÙ Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿, Ù· ηϿ ÏfiÁÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓ ‹ Ù· ÎÔÌÏÈ̤ÓÙ· Ô˘ οÓÂȘ ÂÛ‡ ·˘ıfiÚÌËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ô‡Ù ٷ ÙËϤʈӷ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ›¯Â˜ ηÈÚfi Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ, Ô‡Ù ÙË ı¤ÚÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÔ˘ ÎÔ‡ÚÂÌ· Ô˘ Û οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ fiÌÔÚÊÔ/Ë. ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ŒÚˆÙ· Ô˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û’ ¤Ó· ηڤ Â˘Ù˘¯›·˜, ıˆÚԇ̠·˘ÙÔÓfiËÙË ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È. O‡ÙÂ Î·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘ ÓÈÒıÂȘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË. A¯, ·˘Ù‹ Ë ÂÚˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. E›Û·È ÙfiÛÔ ÂȉÂÈÍ›·˜. ™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰È·Û¯›˙ÂȘ ÙÔ ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ›

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) IÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ, ÌÂ

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘)

ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÌÂÚÈÎÔ› T·‡ÚÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·Ô‰ÔÙÈο Ô˘ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰Ô‡Ó ÙÔ ¯¿ÚÔ Ì ÙÔ ‰ÚÂ¿ÓÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ó ÁÈ· ·Úˆ‰›· ÙÔ˘ “Scream” Î·È ÙÔÓ ‚Ú›˙Ô˘Ó ÛηÈfiٷٷ; ¢ËÏ·‰‹ Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ÛÔ˘ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì NÙ›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÍÈÓ‹ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Î·Ê¤ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔÓ ˙ËÙ‹ÛÂȘ; MˆÚ¤, ÌÚ¿‚Ô! AÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ÂÚˆÙÈÛÌfi˜, Â, ÙfiÙ ¤Û ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ¤ ÙËÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÍÙÚ· ÌfiÓÔ˘˜. K·È ÙÒÚ· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘: TÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ¯›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· Ù›ÔÙ·, Â›Û·È ÂÚÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔ˘ ÎÈ ÂÈÙ›ıÂÛ·È –Ϙ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂȘ Â›Ùˉ˜– Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ηı·Ú‹ Î·È ÓËÊ¿ÏÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÌÔÓÔˆÏ›˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ıˆÚ›˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È¿ÙÚËÙ·, Ô‡Ù ӷ ÛΤÙÂÛ·È ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οı ÛΤ„Ë Â›Ó·È ·˘Ù·¿ÙË. K·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 6Ô Ô›ÎÔ Û ËÁ·›ÓÂÈ ÎÈ ÂΉÚÔ̤˜; AÓ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ó·È.

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, Â¿Ó ÙÔ˘˜ ·¢ı˘Óı›˜, Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘, ·Ó ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· Ì›ÓÂȘ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. E¿Ó fï˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆı›˜ Û ‰È·Ì¿¯Â˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‰›¯ˆ˜ ηÌÈ¿ ÚÔÔÙÈ΋, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ¤ÁηÈÚ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ÔÚ·Ùfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ¯¿ÚÙË, ºAINE™AI. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ ·ÓÙÔ‡ ‹ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÈÏÙ¿ÚÂÈ ‹ Ë Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ Û ··Û¯ÔÏ› ȉȷ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Â ˘fi„Ë ÛÔ˘ fiÙÈ (1) ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ‹ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È (2) Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ·fiÏ˘Ù· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ. E¿Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) EÚÁ·Ûȷο, ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÛÔ˘ status quo Â›Ó·È ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ·Ôı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Û·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ Û· Ó· Â›Û·È ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ NÙ›ÎÂÓ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌË ÛÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡˜ Î·È ·fi ¿Óˆ ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÔ˘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜. EΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÛÔ˘ Û¿ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ ËıÈÎfi Â›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ¯¿ÓÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘. ŸÙÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. E›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÛ·È ÔÓÂÈÚÔÔÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. MÔÚ›˜, Û ·Ú·Î·ÏÒ, Ó· οÓÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘; MfiÓÔ Ô˘, fiÛÔ ı· Ù· ÛΤÊÙÂÛ·È, ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ. MÂÈÒÓÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) OÈ ¢›‰˘ÌÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ê›Ïٷ٘ „˘¯¤˜. °È·Ù› Ó· ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ʇÁÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Û¤Ó·; E›Û·È ıÂÙÈÎfi˜, ¤Í˘ÓÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊı› fiÙÈ Â›Û·È ÂÁˆÈÛÙ‹˜ Î·È Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜; K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Â›Ó·È Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û ÂÁηٷÏ›ÂÈ ‹ Ó· ʇÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ¿Óˆ ÛÔ˘; £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ ÛÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ¢ÂÛÌfi, ÛÙÔÓ O˘Ú·Ófi, ÛÙÔÓ X›ڈӷ, ·ÏÏ¿ ı· ·ÁÓÔÔ‡Û ÂȉÂÈÎÙÈο ÙÔÓ ¢›·, Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ù‡¯Ë ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi Û¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. OfiÙÂ, Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂȘ οӒ ÙÔ Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ. O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Î·È Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‰È·ı¤ÙÂȘ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂȘ. £¤ÏÂȘ ÎÈ Â˘Ù˘¯›· ÂÈϤÔÓ; K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) H ·Ó¿‰ÚÔÌË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ·ÎÚ·›· –Ò˜ Ó· ÙÔ ˆ;– ·ÏÏfiÎÔÙ˜; ¶·Ú¿ÍÂÓ˜; I‰ÈfiÚÚ˘ı̘; EÎÎÂÓÙÚÈΤ˜; AʇÛÈΘ, AÓ·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜; KÂÓ¤˜; Õ‰ÂȘ; KÔÏÏË̤Ó˜; T›ÔÙ·; K·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÛÔ˘ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ΢Úȷگ› ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÛÎfiÓË ·Ú¿ÓÔÈ·˜ Î·È ıÔÏÔ‡Ú·˜ Ì ÔÏϤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ı˘ÌÔ‡. AÎfiÌ· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Ó· ˘Ô‰˘ı›˜ ÙË M·Ì¿ –›Ù ¿ÓÙÚ·˜ Â›Û·È Â›Ù Á˘Ó·›Î·– Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ÌÈ· ÔÚÁÈṲ̂ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿: «AÌ¿Ó È·! º¿ÙÔ, Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ! TÔ ¤ÊÙÈ·Í· ÂȉÈο ÁÈ· Û¤Ó·!». £ÂÔ‡ÏË ÌÔ˘! M‹ˆ˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì ¤Ó· t-shirt Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ «MË Ì ÏËÛÈ¿˙ÂÙÂ: K›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜!!!»;

ı› ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· ÁÈ·Ù› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ –Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ·ÂÈΛÓËÙÔ˘ Î·È ·Î·Ù·fiÓËÙÔ˘ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÔÙ¤– Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ˘ÂÚÂÎÙÈÌË̤Ó˜, ¿Ú· ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ô‡ÊÔ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, fiÏÔÈ ÔÈ ¶·Úı¤ÓÔÈ, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ˘ÔÎÚÈı›Ù fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¿Ó ηϿ. K·È Û ÌÈ· ÊÏ·ÛÈ¿ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÙ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ η٤¯ÂÙÂ Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ Û·˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û·˜ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û·Ù·Ï‹ÛÂÙ ·ÓfiËÙ·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙÂ Û·Ó Î·˘Ù‹ ÌÂÙÔ¯‹.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) K·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó·È ÌÂÓ Â˘ÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿

ÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÂχÛÂˆÓ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ, Ú¤ÂÈ Ó· 94 ATHENS VOICE 29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) H ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂȘ, Ó· ÂÈ‚ÏËı›˜ ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ηÚȤڷ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·, ·ÊÔ‡ ·Ó ›¯Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏˆÓfiÛÔ˘Ó· οو ·fi ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÛËΈÓfiÛÔ˘Ó· ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ‹ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÛÔ˘Ó· ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· Û·Ó ÂÈÎËÚ˘Á̤ÓÔ˜ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ IÓÙÂÚfiÏ. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÒÚ·, ÎÈ ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ŸÙ·Ó Ô KÚfiÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‰ÚÔÌË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ΛÓËÛ‹ ÛÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÎÚ˘Ê‹˜ οÌÂÚ·˜. ÕÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›˜, ÒÛÙ ӷ ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ‚¿ÚË, Ô‡Ù ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı· Û ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·‰˘ÛÒËÙË ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ›ÓÂȘ οı ̤ڷ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·: O§OI ¢INOYN ANAºOPA ™E KA¶OION ¶APA¶ANø – ·ÎfiÌ· ÎÈ E™Y.

¿Óˆ ·fi ÙÔ Ï¿ÎÎÔ Ì ٷ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Ù·‚¿ÓÈ. ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂȘ ÔÙ¤, Â;

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) H ·ÊÔÛ›ˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÂÙ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ◊ÏÈÔ˜ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÙÔÓ 11fi ÛÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯÙ›˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ʇÁÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. M ÙfiÛÔ Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÎÔ˘ȉ·ÚÈfi Ó’ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, Â›Û·È Û ı¤ÛË Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂȘ fiÏ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‹ ÁÎÔ˘ÚÔ‡; Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÁÈ· fiÛÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ οÙÈ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ;

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) AÓ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ I¯ı›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÒ‰˘Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ. AÎfiÌ· fï˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹, Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ‡˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ‡Ô˘Ï· Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ˆÎ·Ófi, Â›Ó·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ. E›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂȘ Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂȘ Î·È Ó· ÁÎÔÌÂÓ›˙ÂȘ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì fiϘ ÙȘ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÈÔ ˘ÔÊÂÚÙ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÙÛ·ÓÙÈÛÙ›, fiÙÈ ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙ÂȘ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ, NAI, Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· ZH™EI™. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


29 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 95


Athens Voice 192  

Athens Voice 192

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you