Page 1

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 191

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

AÊȤڈ̷

voice

ATHENS

BÈ‚Ï›Ô TÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ∞Ì¿ÓÙ· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘™ÒÙË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Audiobooks ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ KÒÛÙ·˜ K·ÙÛÔ˘Ï¿Ú˘ ¶·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô BÈ‚Ï›· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Athens Voice team, ÛÂÏ. 28

EÊËÌÂÚ‡ÂÈ! TÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi N›Î·È·˜ ·ÛıÂÓ› T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / √ ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. T˘ °ÈԇϷ˜ P¿ÙË, ÛÂÏ. 26


2 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


22 - 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ∞˚‰›Ó˘

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

16 T¤ÚÌ· Ù· ¤ÓÛËÌ· 18 ¶·›˙Ô˘ÌÂ... °ÂÚÌ·ÓÈÎfi

12 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

14 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

P·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÊÔ‡Ûη

15 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

TÔ˘ B·Û›ÏË KÔ˘ÊfiÔ˘ÏÔ˘

20 XˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›·

22 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 62 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹

K¿ÌÂÚ˜ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

24 EÊËÌÂÚ‡ÂÈ!

88 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 89 T¤¯ÓË: Δ˘ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

24 I ∂º∏ª∂ƒ∂À∂π!

TÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi N›Î·È·˜ ·ÛıÂÓ› T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘

90 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 91 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

26 TÔ ÏÂÍÈÎfi ÙÔ˘ ÕÚË P¤ÙÛÔ˘

92 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË

O ËıÔÔÈfi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. T˘ °ÈԇϷ˜ P¿ÙË

93 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

59

AºπEƒøª∞ μπμ§π√ 30 34 36 38 46 48 54

TÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ∞. ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ™. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Audiobooks - T· Ó¤· Ù˘ fiÏ˘ ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ KÒÛÙ·˜ K·ÙÛÔ˘Ï¿Ú˘ ¶·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô BÈ‚Ï›· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.

26 I Δ√ §∂•π∫√ Δ√À ∞ƒ∏ ƒ∂Δ™√À

94 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 96 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 98 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 101 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 102 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ· ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

T∞ ƒAºπ∞

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

›¯· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ, ÁÈ·Ù› È· ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó’ ·ÏϿ͈, Î·È ÙÒÚ· ÙË Ê¤Ú·ÓÂ, ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ¿ÓÙ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜, ‰Ô˘ÏÂȤ˜ οÓÔ˘Ì Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ η٤‚·˙· Ù· ‚È‚Ï›· ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ Ô ÛˆÚfi˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË ÌÔ˘, fiÙ·Ó ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Î·È ‹Úı·Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ Ú¿ÊÈ· Ô˘ ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó Î·È Á¤Ï·Û·Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ô ¤Ó·˜ ÌÔ˘ ›Â, Ú ʛÏÂ, ηϿ, Ù· ‰È¿‚·Û˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›·, ÎÈ ¤ÓȈ۷ Û·Ó Ó· ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ Ï›ÁÔ, Ô ¿ÏÏÔ˜ › fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¿‚·˙˜, ÂÁÒ ÌfiÓÔ Î·Ó¤Ó·Ó ZÂÚ¿Ú ÓÙ BÈÏȤ Î·È Ô‡ÙÂ, ‹Á· Ó· ÙÔ˘˜ ˆ Ó· ¿Ó ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÛÙÔ›‚˜ Ì ٷ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¿Ëη ¿ÏÈ, ÛÙ‹Û·Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó ÎÈ ÂÁÒ ÁÔÓ¿ÙÈÛ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Ì·˙‡ˆ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ ÎÈ ¤ÚÂ ӷ ˆ ÛÙËÓ Î˘Ú›· NfiÙ· fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· Ù· ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ò˜ Ó· Ù˘ ÙÔ ˆ, ı· ’Ó·È Û·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û· ·Ó¿ ›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ¤ÓȈı· ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, Î·È ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο ÌÔ˘ ’ÂÛ ¤Ó· Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÈ ¿‰ÂÈ·ÛÂ, Á¤ÌÈÛ ÙÔ ·ÚΤ ʈÙÔÁڷʛ˜, ۋΈ۷ ÌÈ· ÎÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ‰È¿‚·˙ ÌÈ· «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·» ·ÓÔÈÁ̤ÓË ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê· ÂÁÒ, ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ, Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ οı ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÂÓ ı· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ËÛ‡¯·Û· Ï›ÁÔ Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ÂÈÏ¿‰ÈÎÔ, Ó· ÙÔ˘˜ ʈӿ͈ ÛÙË ÛοϷ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏÔ ‚È‚Ï›·, ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÎÔÈÙ¿ˆ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÈ·-ÌÈ· Î·È Û οı ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÛˆÔ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û· ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÌÔ˘ Â¿Óˆ Î·È ¤ÏÂÁ· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ fiÓÔÌ· Û·Ó Ó· ¤Î·Ó· save ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘, ÔÏÏ‹ ÒÚ· ¤ÙÛÈ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ̤۷ ÛÙË ÛÎfiÓË Û˘ÏÏ¿‚È˙· ÔÓfiÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Ó· ËÛ˘¯¿Ûˆ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈ̤ӈ Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÚÒÙ· ÙË ÊˆÓ‹ ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤ÙÚÂÍ· ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔ Û‹ÎˆÛ· Î·È Ì›ÏËÛ· Ì οÔÈÔÓ, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¯·Ú¿ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á· ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ‰ÂÓ ‚È¿ÛÙËη Ó· ÙÔ ÎÏ›ۈ, ÌÂÙ¿ ÈÔ ‹ÚÂÌÔ˜ ‹Á· ¿ÏÈ ÛÙ· ‚È‚Ï›·, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙÒ ÛÙ· Ú¿ÊÈ·, ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ οıÔÌ·È, ÎÈ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û· ÛÙË ¿ÎÚË, Ô Á¿ÙÔ˜ Í¿ψÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ‰ÂÓ Ì’ ¿ÊËÓ ӷ ÙÔ ÁÂ̛ۈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ ¤Ûڈͷ, ·ÚÓ‹ıËΠÎÈ ¤ÙÛÈ Î¿Ó·ÌÂ Û˘Ìʈӛ·, ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ· Ó· Ì ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·fi „ËÏ¿ fiÙ·Ó ‰Ô˘Ï‡ˆ, ÌÂÙ¿ ¯Ù‡ËÛ ¿ÏÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ Û‹ÎˆÛ·, Î·È ’Áˆ ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ˆ, fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û· Û ηӤӷ ‚È‚Ï›Ô, ¿ÊËÛ· Ù· ‚È‚Ï›· ·Ú·ÙË̤ӷ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÎÈ ¤Ê˘Á· ‚È·ÛÙÈο ÁÈ·Ù› ›¯· ·ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞

Œ

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹Ó ÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰›·Û o ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ A˚‰›Ó˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1954. ™Ô‡‰·Û ÛÙË Û¯ÔÏ‹ B·Î·Ïfi Î·È ÛÙËÓ Bayam Show ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÂÓÒ Â›Û˘ ·Ó·Ì›¯ıËΠ̠ÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ Transavantguardia ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. ™Ù·ıÂÚfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÎÔÌ›ÛÙ·˜ Ù˘ «B·‚¤Ï» Î·È ÙÔ˘ «AÓÙ›», Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο fiˆ˜ Ù· «Frigitaire», «Tempisupplementari», «Nuova Ecologia». Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›·, ·Ê›Û˜ Î·È ÂÍÒÊ˘ÏÏ· CD. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ). DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√ÂÀ›Ô ¡√∂Δª Á Ô ˘Ó·ÈÎ

fi ÂÚÈÔ‰ÈÎice o V s n Ùn˜ ∞the ∂π

√ƒ KYK§√ºΔøƒ∞ À ¶∞¡Δ√

°Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

4 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Δ∂ÀÃ√™ øƒ√ º£π¡√¶2007

‰ÈÎfi ΔÔ ÂÚÈÔVoice s n Ùn˜ ∞thÁeÈ· ÙÔ Û›ÙÈ

√ƒ∂π KYK§√ºΔøƒ∞ À ¶∞¡Δ√

ATHENS

voice

(ŒÓ· ·ÏÈfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ™›ÙÈ, ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÎÔÚ›ÙÛÈ, Á·Ù›, ¯¿ıËηÓ. T· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰Ò.)

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

A°°APEIA XPøMATO™ XAKI

KÈ ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶A™OK, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÛÎÔÙÔ‡Ú˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. ◊ÚıÂ Ô NԤ̂ÚÈÔ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· οÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ı· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ¤Ú¯ÂÙ·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÛÂÈÚ¿ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· ‹‰Ë Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÌ·È. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ηٿٷÍË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‹ ·ÏÒ˜ ¤Ó· ·Ó·Áη›Ô ηÎfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfi˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó Ë ıËÙ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ ϤÔÓ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ì Û ÓÔÌÈ΋ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‚¿ÛË ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË; 12 Ì‹Ó˜ ·ÁÁ·Ú›·˜; 12 Ì‹Ó˜ ÂÌÂÈÚ›·˜; £· ‰Â›ÍÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ‹ ËÌÈ-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘Ì Ì ٷ ·Ó·Ù˘Á̤ӷ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. T· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Δ∂ÀÃ√™ π√À ÊfiÚÔ˘ Â›Ó·È Î¿ƒ ¡√∂ªμ ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ∞ ·fi ·ÚÎÂÙ¿, ÎÈ Â√ƒ∂π ™Δ KYK§√º ∞ Δøƒ∞! Ô̤ӈ˜ ÔÈ ·ÚÌfiƒ ¶∂ƒπ¶Δ∂ ‰ÈÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. -°ÈÒÚÁÔ˜ M·ÚÌ·Á¿ÏÔ˜

O¢O™ ™OºOK§EOY™

K¿ÔȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡, Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÓÂ Î·Ó ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ· Ì ۤӷ. K·È ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, fï˜ ÂÁÒ, Ô˘ ‰ÔΛ̷۷ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÂÈÚ›·, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ΢ڛˆ˜ Û ʿÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ı˜ Ó· ‚ÚÂı›˜ οÔ˘ Ô˘ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Î·È Ó· ÌË Û ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜, Ô˘ ı˜ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·’ fiÏ· Ù· ÁÓÒÚÈÌ· Î·È Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÓÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜... •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜. AÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ AıËÓ¿˜, ηÙËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ÂȉÈο ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜, ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û’ ¤Ó· «·ÓËÁ‡ÚÈ» ·ÓıÚÒˆÓ, ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁψÛÛÒÓ. £· ÙÔ ¤ÏÂÁ· «ÛÙ¤ÎÈ» fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. MÔÚ› Î·È Ó· ÊÔ‚Ëı›˜ Ï›ÁÔ ·fi ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Î·È ·fi ÙÔ Ôχ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÂΛ. °È· 6 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ó· οÓÂÈ ÙÈ; OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜, IÚ·ÎÈÓÔ›, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ›, °È·ˆÓ¤˙ÔÈ, ÕÚ·‚˜, AÈÁ‡ÙÈÔÈ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. M˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜, ¯¿˙„ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜... Î·È ·ÁfiÚ·Û οÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Û·Ó ÂÓı‡ÌÈÔ ·fi ÙË ‚fiÏÙ· ·˘Ù‹. Y¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ›, Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ô˘ ·ÏÒ˜ Á˘ÚÓ¿Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Íԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. ™’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎË Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ıÔ˜, ‹ Ô˘ ›Ûˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î¿Ô˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙÔ˜, Û ‚·ıÌfi Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¢Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË. K¿ÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÔ‡ ÁÂÏ¿ÓÂ, οÔÈÔÈ Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÂÚ›ÂÚÁ·, Û·Ó Ó· ÛÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂΛ, οÔÈÔÈ Ô‡Ù Ô˘ Û ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó... º˘ÛÈο, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂȘ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ fï˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ¯·˙¤„ÂȘ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë, ηχÙÂÚ·, ÔÌÔÚÊÈ¿. N· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ó· ÂÙ¿Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ÙÈ Ó· ϤÓÂ, ¿Ú·ÁÂ. K·È Û·Ó ÙÂÏ›ˆÌ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘, ÚÔÙ›ӈ ·Ú·‚ÈÎfi ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÂÓÓÔÒ ›Ù· ·Ú·‚È΋ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Á¤ÌÈÛ˘ Î·È ¯˘Ìfi Ì¿ÓÁÎÔ, Û ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÎÔÓÛ¤Ú‚·, ·ÏÏ¿ Û Á‡ÛË Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚfi. EΛ ̤۷, ·ÈÛı¿ÓıËη, ·Ó Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜, ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜, Ô˘ ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÏ˘ÛÎÔÙ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÌfiÓÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜, ÙÔÓ fiÔÈÔ £Âfi Ô Î·ı¤Ó·˜, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤Ú·. K·È fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ. AÓ ı˜ ÏÔÈfiÓ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Â›‰· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Â›Ó·È Î·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. -ÕÓıË AÓ·ÛÙ·Û›· 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


∏ ATHENS VOICE ñ ∏ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· free press ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ √ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· (177.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜) ñ ∏ ÈÔ Ó·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· (ª.√. ËÏÈΛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 32,4 ¯ÚfiÓÈ·) ñ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÈÓfi (107.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 18-34)

ñ ªÂ 7.000 ̤ÏË, 600 blogs Î·È 1.000.000 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù˘ ¤Î‰ÔÛË www.athensvoice.gr ñ ªÂ ‰ÈÎfi Ù˘, ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ñ ªÂ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ¿ÏϘ 12 fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ªÂ ÙÔ˘˜ ∂Ù‹ÛÈÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ √‰ËÁÔ‡˜ 180 ÛÂÏ›‰ˆÓ, ∫·ÏÔη›ÚÈ (Summer Guide) – ÃÂÈÌÒÓ·˜ (Athens Guide) ñ ªÂ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ “LOOK”, ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ A.V., Î·È “HOME”, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ñ ªÂ Ù· ‚È‚Ï›· “ATHENS VOICE Books”, ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ñ ªÂ ¿Óˆ ·fi 60 ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ οı ¶¤ÌÙË Î·È Ì ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ¤Á΢ÚÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘

¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Δ‡Ô˘

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ free press 8 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

* ™ÙÔȯ›· Focus-Bari B’ 2007

ñ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· (49.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó A.V.)*


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο ÎÈ Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜-˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰·E˘ÚÒË-AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Elite. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8986.095 ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, ÔχÁψÛÛÔ˜, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ú 16.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ·, Ì·Á·˙È¿, ÔÈÎfi‰·, ÛÔÚ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ I.X., „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È· Î·È ÛÙÔ ÛÎÈ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ¤ˆ˜ 28 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ÎÔÌ„‹, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr MÔÓ·¯ÔÎfiÚË È·ÙÚÒÓ 32¯ÚÔÓË, ηıËÁ‹ÙÚÈ·, fiÌÔÚÊË, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ 60¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ Ó·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÁÂÓ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÂÓÔÈÎÈ·-

˙fiÌÂÓ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 6.000, 2 I.X., ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 56 ÂÙÒÓ, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË, ¢ÁÂÓ‹. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 42¯ÚÔÓË ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂχıÂÚË, „ËÏ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 2 Û›ÙÈ·, Ì ·Á¿Ë ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜, Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ‹ıÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 49 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, „ËÏfi, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr I‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ 44¯ÚÔÓË, ˘„ËÏÔ‡ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÂχıÂÚË, ÙÚ˘ÊÂÚ‹, Ó·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜, ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ηٷı¤ÛˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ·fi 45 ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘, Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÔÚʈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛfiÓÙ·. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 36¯ÚÔÓË ÓËÈ·ÁˆÁfi˜, „ËÏ‹ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 6¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 37¯ÚÔÓÔ˜ ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 9.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ȉÈfiÎÙËÙ· Ì·Á·˙È¿, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ¤Í˘ÓË Ì ϷÌÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 38¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Í·ÓıÈ¿, „ËÏ‹, ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 14.000

100 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, Ì ‰‡Ô ÚÂÙÈÚ¤ Î·È ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 ¶ÚfiÛÎÏËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¿ÚÙÈ ·fi ÙÔ Club VIP’s, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ÂÒÓ˘ÌÔ ÎÏ·Ì Ù˘ Aı‹Ó·˜. EÏ¿Ù ӷ Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. K¤ÊÈ, ¯ÔÚfi˜, ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3310.014 Club VIP’s. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂΉÚÔ̤˜, EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 ¢ÈÂΉÈ΋ÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ EÈÏÔÁ‹˜! ¢Âο‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÂÌ¿˜, ·fi EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÔÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. Club VIP’s, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 TÂÙ-·-TÂÙ VIP’s. MÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·›ÚÓÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 AÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË 38¯ÚÔÓË BÔÏÈÒÙÈÛÛ·, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘Ì‚›ˆÛË - Ù·Í›‰È XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‡ÚÈÔ ·fi Aı‹Ó·, ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, £ÂÛÛ·Ï›·, ÓËÛÈ¿. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi & ı·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: PÔ˘Ì›ÓË MÔÛ¯ˆ¯ÔÚ›ÙË, 697 7401535 Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘.

¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469

™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñIÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121

X¿ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ N¤Ô˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ, ÙÚ›¯ÚˆÌË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· 8 ÌËÓÒÓ. Œ¯ÂÈ Ì·‡ÚË Ú¿¯Ë, ηÊÂÙ› ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙ· fi‰È· Î·È Ï›ÁÔ ¿ÛÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ›ÙÛ·. ºÔÚ¿ÂÈ Ôχ¯ÚˆÌÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· PÔÚ›ÙÛ·. Œ¯Ô˘Ì ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËı› Ôχ Î·È Ì·˜ Ï›ÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·Ó ÙË ‰Â›ÙÂ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙ· ÙËÏ.: 210 2823.514, 694 4643804, 210 2771.441, 697 0790410

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜

KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 9496ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos) / ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1&ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ

MË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ See you, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 2/12! °ÓÒÚÈÛ ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô speed dating Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋! ¢‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ 210 5316.773, www.seeyou.gr

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÔÚıÔʈӛ·˜, Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔ-

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680-ú 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640-2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫Ë-

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

ÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32 / ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26/ /MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘ / ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25 / OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ / PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñM‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñπ·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1ñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñπ‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñOχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñXAN£ Ï. XAN£ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñInterni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñAppllebees §. N›Î˘ 45ñμÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñPizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ñøÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57ñKÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñBÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ñ¢ÂÏÊÒÓ 4ñ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñE‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83ñ£¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96ñB. ŸÏÁ·˜ 93ñ¶·¿ÊË 100ñ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82ñPÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114ñ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82ñTÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10ñX·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45ñMfiÙÛ·ÚË 120ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñHÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2ñKÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: MostarñCinemañFlocafeñ•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western LucyñXeniañHarry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

UNISU.gr

www.

¶ANE¶I™THMIO AN£Pø¶I™TIKøN E¶I™THMøN

MÈ· ̤ڷ Ï·Û·Ú›ÛÙËη Û·Ó Ù·ÂÈÓfi ¯·ÌÔÌËÏ¿ÎÈ Û’ ¤Ó· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Ì·˜ Î·È ÌÂ Ï˘Ëı› Ô˘ ÙÔÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. °˘ÚÓ¿ Î·È ÌÔ˘ ··ÓÙ¿ «‰ÂÓ ı· Ϙ Ù·ÂÈÓfi ¯·ÌÔÌËÏ¿ÎÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯·ÌÔÌËÏ¿ÎÈ ÙÔ Î·ÙÔ˘Ú¿Ó fiÏÔÈ, ı· Ϙ fiÙÈ Â›Û·È Ù·ÂÈÓ‹ Ì·ÚÁ·ÚÈÙԇϷ». K·È ¯¿ÚËη ÙfiÛÔ Ô˘ ÙÔ Â›Â... ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÛΤÊÙËη fiÙÈ ÙË Ì·ÚÁ·ÚÈÙԇϷ ÙË Ì·‰¿Ó fiÏÔÈ... Ì’ ·Á·¿, ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. E›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ. ŸÏÔÈ MA O§OI ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ/ÁÎfiÌÂÓÔÈ/ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÌÔ‡ ϤÓ fiÙÈ ÛΤÊÙÔÌ·È Ôχ. K·È ÙÂÏÈο, ÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ ÂÈÚ¿˙ÂÈ; ™Î¤„Ë Â›Ó·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÍË. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ì·È ¤Ó· ÌÔ˘Ïˆ¯Ùfi ηÙÈÓÔÔ˘Ù·Ó¿ÎÈ, Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ ‡Ô˘Ï· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ·Ù›ÓÈ; MÈ· ÛΤ„Ë ¿ÓÙ ӷ ÂÁ›ÚÂÈ Î¿Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·, Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ı· Û οÓÂÈ ·Ù¤Ú· ÚÈÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ. K·È ÌÔ˘ ÙÔ Î·Ù·ÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡. KÈ ÂÁÒ ÁÂÏ¿ˆ Ì ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ˘ (sic). K·È Ê˘ÛÈο ÌÂÙ¿ ÎÏ·›ˆ. °È·Ù› fiÏÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó. M· ÁÈ·Ù› Ì ‚Ú‹Î·Ó Ôχ ¤Í˘ÓË ÁÈ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘˜, Ì· ÁÈ·Ù› Ôχ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì· ÁÈ·Ù› Ôχ extreme ÛÙÔ ÛÂÍ, Ì· ÁÈ·Ù› ÊÔ‚‹ıËηÓ. K·È ÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ, fiÏÔÈ MA O§OI Ó· Á˘ÚÓ¿Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ/Ôχ ηÈÚfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. M· ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó Ôχ ÍËÁË̤ÓË ÁÎfiÌÂÓ·, Ì· ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ·Ú¤·˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÂÈ Ë ÌÔ‡¯Ï·, Ì· ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Ì· ÁÈ·Ù› ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È. K·È ÙÈ ÂÈÚˆÓ›·! E›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· οÔÙ Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó... EÓÙ¿ÍÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. £· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙËÓ Î·Ï‹ ÌÔ˘ Ì¿Ûη Î·È ı· ÂÌÈÛÙ¢ÙÒ ¿ÏÈ. ÕÏψÛÙÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. N· ÌËÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁˆÓ›·. ÿÛˆ˜ Ó· ÌË ÛÎÔÓÙ¿„ˆ Û ¯·ÓÙ¿ÎÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÛÙÈ‚·Ú¿ ÌÚ¿ÙÛ· ÙÔ˘ XÔ˘¿Ó §fiگ Xfiگ NÙ §·Ù›ÓÔ ™·Ô˘ÓfiÚȘ, Ô˘ ı· Ì ·Á·‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷È, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ›̷È....!!!!

ΔÔ πÙ·ÏÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

™ X O§

E ™ : NO M

IKH, OIK ON O MIKA, ¶ O§ITIKE™ E¶I™THME ™, ¶∞π¢∞°ø °π∫∞

✔ °Ú¿„Ô˘ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ı¤ÏÂȘ

Love will tear us apart again.

✔ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ✔ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

✔ ¶Ù˘¯›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 118 KÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ¶ÂÈÚ·È¿, Δ.∫. 185 32

✆ 210.422.6401/402

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

✔ XÔÚ‹ÁËÛË Ù˘¯›Ô˘ ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ UNISU Ù˘ PÒÌ˘

K·ıfiÙ·Ó ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ·¤˙È. AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ù˘ ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È Ì ÁÔ‹Ù¢Û ·Ì¤Ûˆ˜.TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ fiÌÔÚÊË ·’ fi,ÙÈ ı˘ÌfiÌÔ˘Ó. TÂÏÈο ηٿϷ‚· ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿. M ¤Î·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÙfiÛÔ Ô˘ ¤‚ÚÈÛη ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ Èı·Ó¤˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÙË ÁÓÒÚÈ˙·. TÔ ·ÓÙ›‚·ÚÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜ ÌÔ˘ Ô˘ Ì ¤Î·Ó ӷ ·Ù¿ˆ ÛÙË ÁË. ¶¿ÓÙ· ›¯· ÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË Ó· Â›Ì·È Ì ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÙfiÛÔ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ô˘ Ó· Ù˘ Ϥˆ fiÛÔ fiÌÔÚÊË Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. M ÙË N›Ó· ÌÔ‡ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ. ŒÌÔÈ·˙ Ì ÙÔ ÈÔ Ï·ÌÂÚfi ‰ÒÚÔ. K·È fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ· ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη, ·ÏÏ¿ ‚ڋη ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·. ÿÛˆ˜ Ó· ÌË ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ

fiÛÔ ÓÔÌ›˙ˆ. N· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ fiÙ·Ó Â›Ì·È Ì·˙› Ù˘. ™˘¯Ó¿ ÓÈÒıˆ ̤۷ ÌÔ˘ ¤Ó·Ó fiÓÔ, οÙÈ Û·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, fiÙ·Ó ÂÍ·ÛΛ˜ ̇˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ „˘¯‹. E›Ó·È ÙÂÏÈο οÙÈ ÂΛ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, ÛΤÙÔÌ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÒ. KÈ ·Ó Î·È Ì ¿ÊËÛ ӷ Ìˆ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘, ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ηډȿ˜ Ù˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¤ÓȈÛ ÁÈ· Â̤ӷ. ¶¤Ú·Û· Ï›Á˜ ·ÏÏ¿ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˙› Ù˘. ÿÛˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÍÂıÒÚÈ·Û·Ó ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ͽ̄˘ Ù˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜. E›Ó·È ÙÂÏÈο ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Á¢Ù›˜ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‹ Ó· ÙÔÓ Á¢Ù›˜ Î·È Ó· ÛÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ; -B·Û›Ï˘

AÓÙ› Ó· Á¢Ù›˜ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÛÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ ÛÙËÓ KfiÏ·ÛË – fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ôχ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÙÔÌ· Î·È ı’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Y.°. KÔÈÓÒ˜, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ KfiÏ·ÛË Â›Ó·È. M˘ÚÙÒ, O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ °ÚËÁfiÚ˘ ¤¯ÂÈ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï·, ÎÔÚÌ› Û·ı¿ÎÈ, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ̤ӷ Î·È Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi. MfiÓÔ Ô˘ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ÌÔ˘ ¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ È· ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÌÔ˘». K·È ϤÔÓ ‰ÂÓ Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ. MfiÓÔ Ô˘ ¯٤˜, ı˘Ì‹ıËη. K·È ÌÂÙ¿ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη Ì ÔÈÔÓ, ·ÁηÏÈ¿ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, Ó· ‚ϤÂÈ ÙÒÚ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; ¶¿Óˆ Û ÔÈÔÓ Ó· Û·‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Í˘Ó‹ÛÂÈ Ì ٷ ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ ·fi ‚·ÚÂÌ¿Ú·, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ·; K·È ÌÂÙ¿ ı˘Ì‹ıËη ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. TÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ÌÔ˘ Ì ÙȘ ÌÏ ̷ٿÚ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·Ó·¤ ‚Ϥ·Ì ̷˙› sci-fi Ù·Èӛ˜ Î·È Ì ¤‚Á·˙ ·fi ·ÚfiÌÔÈ· ‚·ÚÂÌ¿Ú· Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ. ¶Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· «ÌÔ˘» Î·È ·˘Ùfi, ·ÎfiÌ·, Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ... O °ÚËÁfiÚ˘ ¤Ê˘Á ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ™ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·, Ú¿ÛÈÓ· Î·È ÎfiÎÎÈÓ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Í·Ó·ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÊÚÂÓ¿Úˆ Û ηӤӷ Ê·Ó¿ÚÈ... K·È Ô Î·Ó·¤˜ ÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿‰ÂÈÔ˜...

KÔÈÙ¿ÍÙÂ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· ϤÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó Ù· ÁÎÔÌÂÓÈο ÌϤÎÔ˘Ó Ì ٷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ‹ ÔÏÏ¿ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹ ·ÊfiÚËÙË Ï‹ÍË ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ͽη ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ıÒÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ì·ÚÔ˘ÏÈÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ÙÔÛÙ ÙÔ˘˜. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 101


10 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

Δ√•√Δ∏ ™Ùfi¯Â˘Û ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÛÔ˘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ë ·›ÛıËÛË fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ¤Íˆ ·fi ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ófi Î·È ·›ÚÓÂȘ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· ÛÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·; H Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ù¤ÏÂȈÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Û ı¿„ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‹ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ¿Á¯Ë Ô˘ ηÓÔÓÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ¤¯ÂȘ. H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË. EÈÙ¤ÏÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ‚·ÚÈ¿ Î·È ·Û‹ÎˆÙ·. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ, ‰È·ÛΤ‰·ÛÂ. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÚˆÙÔÙÚÔ‹ÛÂȘ, οÓ ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔ¯¤˜. TÈ Ó· ϤÌ ÙÒÚ·. AÎfiÌ· Î·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È Ì’ ¤Ó· οÚÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· Û ΢ÓËÁ¿Ó ‰ÂÓ ı· Â›Û·È ÔÙ¤ ·Ôχو˜ ÂÍËÌÂڈ̤ÓÔ˜. TÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ ÛÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Í¯ӿ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÌfiÏȘ ·˘Ù¿ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ú›¯’ ÙÔ ¤Íˆ ÚÔÙÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó.

Ì˜ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÁÈ· ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Â›Û·È ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, Ì ٷ ·ÏËıÈÓ¿ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÛÔ˘ ‚¿Û·Ó·, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÊÒÙÈÛ˘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÛÔ˘. K·È ÌÈ· Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÛÙȘ ›‰È˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Ï·¯Ù·Ú¿˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ·Á¿˘ Î·È ÚÔÛÔ¯‹˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. Y¤ÚÔ¯· Ù· ÊÒÙ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ Â¢ÊË̛˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ı·˘Ì·-

ÚÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È ı· Û ٷڷÎÔ˘Ó‹ÛÔ˘Ó. M·Î¿ÚÈ.

Ó·ÓÙ¿˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ηӤӷ manual Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË. AÎÔ‡ÁÂÙ·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) H ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿‰ÚÔÌË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÒÚ· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚›Ô ·‚›ˆÙÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÈÏ ÛÔ˘ Ó· ÌÂȘ Û ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, Ô‡Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÈΘ, ·ÏÏ¿ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· Â›‰· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ¤ÓÙ·Û˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ۷Ô˘ÓfiÂÚ· Î·È fiÏÔ Î·È Â-

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) 24/11: A) ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹; AÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂȘ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿. ◊, ·Ó ‰ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ۯ¤ÛË, ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È «ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi Û¤Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿Óˆ» ‹ «Âı·›Óˆ οı ÍË̤ڈ̷»; B) O˘Ú·Ófi˜ Û ÔÚı‹ ÔÚ›· ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. ¢ËÏ·‰‹; º·ÁÔ‡Ú· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ̤ÓÂȘ. ◊ ·fi ÙËÓ fiÏË Ô˘ ̤ÓÂȘ; ◊ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È; ◊ Ì‹ˆ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘; ◊ ·ÏÏ¿˙ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿; M‹ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ; ◊ Ì‹ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÂÈÛ΢¤˜; ◊ Â›Ó·È Ë Ì·Ì¿ ÛÔ˘ Ô˘ Û ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ; E; Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂȘ ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ó· ·Ù۷ϿΈÙÔ ÚÔÊ›Ï, ÂÓÒ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜/Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ó· ÓÈÒıÂȘ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜/Ë ‹ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜/Ë. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÙÔ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. E¿Ó Â›Û·È Ôχ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜/Ë ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘, Èı·ÓfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË Û¯¤ÛË. M‹ˆ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÂÍ·ÚÙ¿˜ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÛÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·/Ì›· Û‡ÓÙÚÔÊÔ ·fi ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘/Ù˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ/ÙËÓ ˆ˜ ÙÚfi·ÈÔ; ™·Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË; °È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ϥ˜. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘;

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) AÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ÚÈÓ ·fi 5 ‹ 10 ¯ÚfiÓÈ·. X¿ÚË ÛÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ (Ô˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÛÂÍ, ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ) ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ η٤‚ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ, Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ ÁÂÌ¿ÙË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË – ·ÚfiÙÈ ÔÈ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. MÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ˙ËÙ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Û·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë –ÙËÓ ¤¯ÂȘ ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ˙ÂȘ– Ô‡Ù fiÙÈ ı· Ì›ÓÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÍÂÎڤ̷ÛÙÔ˜ – Û ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏË͘ οو ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú·Ø ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Û·È Î·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ – Ô „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÛÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. MËÓ ÎÔÈÙ¿˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿˜. ¶Â˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Û·È Ù·Ú·Í›·˜ ‹ fiÙÈ Á˘Ú‡ÂȘ ÌÂÏ¿‰Â˜. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) TÔ Û›ÙÈ Â‰Ò Î·È Î¿ÔÈÔÓ Î·ÈÚfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â; ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÚÁfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔʇÁÂȘ Ó· ÛΤÙÂÛ·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. OÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú·Û˜ Û ·˘Ùfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ –·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘– ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ‰·ÎÚ‡˙ÂȘ, ·ÓÔ›ÍÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ Z˘Áfi ÌÔÚ› Ó· Û Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. ¢ÒÛ ÚÔÛÔ¯‹: Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) A˜ ˘Ô‰˘ıԇ̠fiÙÈ Ô ÕÚ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÔ˘ ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿˜ Ì ÚÒÙË - ‰Â˘Ù¤Ú·. O‡Ù fiÙÈ Ë ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ ÛÙȘ 24, ÛÔ˘ οÓÂÈ ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂȘ οÙÈ (ÌÈ· ȉ¤·; ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ·; ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÛÔ˘;). A˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙËÓ Î·È ¿ÏÈ ÔÚı‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡ ÛÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜ (24/11), Ô˘ οÓÂÈ Â˘ÓÔ˚΋ ÁˆÓ›· Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÔ˘. AÓ ·Ó‹ÎÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜. N¤Â˜ ·Û¯Ôϛ˜, Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÔ‡ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Â›Û·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ·fi ÔÙ¤. ŸÛÔ ÈÔ ·ÓÔȯÙfi˜ Â›Û·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙfiÛÔ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfi ı· Á›ÓÂÙ·È. A·ÏÏ¿ÍÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ·Ù˙Ô‡Ú· Î·È 102 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) MÈÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÕÚË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÏÔΤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¿Á¯Ô˜, ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Ô˘ ÛÔ˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ fi,ÙÈ ·Á·¿˜ Î·È ÈÛÙ‡ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‹ ÁÈ· ÙÔÓ X›ڈӷ Ô˘ οÓÂÈ Ó· ·ÈÌÔÚÚ·ÁÔ‡Ó ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÔ˘Ïˆı›, ›Ûˆ˜ ͯӿ˜ fiÙÈ Ô ¢›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ·‡ÚÈÔ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê›ÏÔÈ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û ηӷΤ„Ô˘Ó Î·È fiÓÂÈÚ· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. EÈϤÔÓ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ Z˘Áfi ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿˜ Ù›ÔÙ· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ó· ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Û·È Û˘ÓÂ‹˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÛÔ˘. EÓÙ¿ÍÂÈ, ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ Ô˘ Ô‰ËÁ›˜ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ‚ÔÏ›‰· ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ Ô‰fi ı· ’ıÂϘ Ó· ¤¯ÂȘ Û˘ÓÔ‰ËÁfi. ŸÙ·Ó Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ/ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ/Ë, Ë ı¤ÛË ‰›Ï· ÛÔ˘ ı· Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÂÈ.

ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó „ÔÊ¿˜ ÁÈ· ·Á¿Ë Ô‡ÙÂ Ë Ê‹ÌË Ô‡ÙÂ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰›„· ÛÔ˘. ¶Ò˜ Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ˙ˆ‹, Â; ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· ˙ËÙÈ·Ó‡ÂÈ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) •¤ÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÎÚ‡‚ÂÛ·È Û ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. M ÙËÓ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ (24/11) ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ Ò˜ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÛ·È Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ô Ù˘¯ÂÚfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fiÛÔ ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·ÙÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È –Ì ÙÔÓ O˘Ú·Ófi Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·fi 24 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜ Û ¢ı›· ÔÚ›·–, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜, ‰È·ÊÔ-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ıÚ›ÏÂÚ – ¤Ó· ıÚ›ÏÂÚ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÚ·ÊÙ›. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) M· ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È· Û·Ó ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜, οÓÔÓÙ¿˜ Û οı ÏÂÙfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi/‹; ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ¤ÓÙÔÓË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÛÔ˘; TÈ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ‹ ÛÔ˘ Û ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Î·È Á˘ÌÓ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘; M ÙÔÓ O˘Ú·Ófi Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Û ¢ı›· ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ I¯ı‡Â˜ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÊ˘Ú›˙ÂȘ “anything goes” Î·È Ó· ÙÔÓ›˙ÂȘ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ‹ Ó· ·ÓÔ›ÁÂȘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. A’ fi,ÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È, ·ÊÔ‡ Ô O˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·, Í·Ó·Ì·›ÓÂȘ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· – ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ fiÚÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô/Ë ·ÚÙÂÓ¤Ú Ô˘ Û˘-

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) O ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÕÚ˘ Î·È Ô KÚfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ „˘¯Ô·ı›˜ ‚·Û·ÓÈÛÙ¤˜ Ô‡Ù ӷ ͢Ó¿Ó ÛÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ „˘ÏÏÈ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰Èο ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌÂٷ͇ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·. AÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Û ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó, ‰ÂÓ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο ÂÛ¤Ó· ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Û·È Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. ÕÚ·, ÛÎÔ‡ÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ˘Ô‰‡ÛÔ˘ οÔÈÔÓ/· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Î·È ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë Î¿ı ̤ڷ. A, ÎÈ ÂÂȉ‹ Ô O˘Ú·Ófi˜ ÔÚıÔ‰ÚÔÌ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÌËÓ ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· Ì·›ÓÂȘ Û ۯ¤ÛÂȘ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ô ÕÏÏÔ˜/Ë Â›Ó·È Â͈ÊÚÂÓÈο ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˜/Ë, ¿Ú· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ,‹ ÁÈ·Ù› fiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈ̤ÓÂȘ fiÙÈ ÂÛ‡ ı· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¿ÏÈ ÂÛ‡ ı· Á›ÓÂȘ Ë ·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ·. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 103


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

K∞§∞, √ÀΔ∂ ∫∞Δ∞ ¢π∞¡√π∞ – ∂∫Δ√™ ∫π ∞¡ À¶∞ƒÃ∂𠫪∂Δø¶√» Δ∏™ ¶√§∏™ ª∂ ª∂£À™ª∂¡√À™ ∞¡£ƒø¶√À™ ¶√À •∂á∞¡∂ Δ∞ μ∞™∞¡∞ Δ√À™ ◊ ∂™Δø ∫∞§√¶∂ƒ¡∞¡∂ ª∂ ¶∂¡Δ∂-¢ø¢∂∫∞ ¶√Δ∞... ∫∞π ∞¡ À¶∞ƒÃ∂π, ∫∞¶√π√™ ¡∞ ª∞™ ¶∂π ¶√À ∂π¡∞π.

˘Ùfi˜ Ô «Î¿ÔÈÔ˜» Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÙ˙‹˜, Ì¿ÚÌ·Ó ‹ ÓÙÈÙ˙¤È (¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ), ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ηÓÔÓÈÎfi˜ «ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Ú˘»... Ô˘ ·Ó Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ¿ÂÈ Î·È ÙÔ Íԉ‡ÂÈ Û ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÔÂȉ‹ Ì·Á·˙È¿ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. AÏÏ¿ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ì ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÔ˘ ϤÓ ¿¯ÚËÛÙ˜ ÏËÓ fï˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙȘ ͯӿ˜ ÂÈÙfiÔ˘: ηϋ Â›Û·È ÎÈ ÂÛ‡. ŒÌ·ı· οˆ˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ Ë Ï¤ÍË “tips” ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ “to insure proper service”. TÔ 17Ô ·ÈÒÓ·, ϤÂÈ, ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ¤‚·˙·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÛÙ· ·Ó‰Ô¯Â›· ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ·¿Óˆ, Î·È ÔÈ ı·ÌÒÓ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤ı·ÈÓ·Ó ·fi ·ÓÔ‡ÎÏ· ‹ ¯ÔϤڷ, ¤ÚÈ¯Ó·Ó Ì¤Û· ÙÔ Î·ÙÈÙ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· «¤¯Ô˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË». M· ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤˜, ÔÈ ∂ÁÁϤ˙˜; N·È, Î·È ¤Ó· ‚Ú¿‰È ÛÙÔ «BÔËÌ›·», ÙÔ ÙÛ¤¯ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ (ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ ·ÏÏ¿ οӈ ÙË ¯·˙‹), Ì¿ı·Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË KÒÛÙ· ™Ô˘ÁÈÔ˘ÏÙ˙‹: ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 300 TÛ¤¯Ô˘˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ·ÚÔÈΛ·, Ë ÙÛ¤¯ÈÎË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔ «‰È·˙‡ÁÈÔ» Â›Ó·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ fiˆ˜ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÏÏËÓÈ΋ (¯ˆÚ›˙ˆ ÙÔ ˙˘Áfi), Ë ÙÛ¤¯ÈÎË ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, Î·È Ô ¶·Ó¤Óη ‹Ù·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˜ ΔÛ¤¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜... °È· ¯¿ÚË ÙÔ˘, ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÓfiÛÙÈÌÔ È¿ÙÔ ÛÙËÓ «BÔËÌ›·» Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. AÓ ¿ÙÂ, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ÔÏÏ¿ ÚÒÙ· (Ë ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È Ë ·ÁÁÔ˘ÚÔÛ·Ï¿Ù· Â›Ó·È ıÂ˚Τ˜) Î·È Ó· ț٠ÌÂÙ¿ ¤Ó· ¯ˆÓ¢ÙÈÎfi ÔÙfi Ô˘ ÙÔ ÛËÌ›ˆÛ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ¤Û‚˘Û· Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ÙÒÚ· Ì ٛÔÙ· (Á·ÌÒÙË). T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÙÛ¤¯ÈÎÔ ÏÈÎ¤Ú Ì ÂÍ·ÎfiÛÈ· ‚fiÙ·Ó· ̤۷ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙË ¯ÒÓÂ„Ë Î·È ÛÔ˘ οÓÂÈ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ ›Û· Ì ÙËÓ TÛ¯›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. OÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜ (17-25 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ηÏfi ÎÚ·Û›, Î·È Î¿ÌÔÛÔ) ÎÈ ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ™Â ¿ÏÏË ÓfiÙ· Î·È Ì ¿ÏÏË ·Ú¤·, ‹Á·Ì ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ «¶··‰¿ÎË» ÛÙÔ KÔψӿÎÈ (οÓÂÈ Î·È Î·Ï‹ ڛ̷). E›Ó·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ «M·Ú›ÙÛ·», Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÎÂ-

A

...

12 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÊÙ¤˜ οÔÙ ›¯· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ·Ó ÂÙ·¯Ù› ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË – ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ÙÔÓ ÎÂÊÙ¤ ÛÙÔ «Î·Ïfi» ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ: ÌÈÛfi ÎÈÏfi ÎÈÌ¿˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÂÊÙ¤‰Â˜, Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÂÊÙ¤˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚˆ˜ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ‹ ÛÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘. O ÎÂÊÙ¤˜-ÁÎÔ˘Ṳ́ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó›ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. TÈ, fiÙÈ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó ̤۷ ÙÚԇʷ; ºÔ˘¿-ÁÎÚ·; ™ÈÁ¿ ÌË ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ÓÂ Î·È ÌÚÈÁÈ¿Ó. TÚ›· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÚ¤·˜ ›ӷÈ, Ì „ˆÌ›, Ï¿‰È, Ì·¯·ÚÈο Î·È ¿ÓÙ ¤Ó· Ì·˚ÓÙ·Ófi... ™fiÚÈ Ô˘ Í¤Ê˘Á· Ï›ÁÔ Ì ÙÔÓ ÎÂÊÙ¤, Ô «¶··‰¿Î˘», ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ O§OI ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› Á‡Û˘ Î·È Î¿ÙÈ ı›˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙›, Ô ¶··‰¿Î˘ ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi: ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÙÚˆ˜ Û Ôχ ηϿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Û ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·Ó Ô ÁÎfiÌÂÓfi˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˘ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ menu degustation ·fi ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ÛÂÊ Ì›· ÛÙȘ ÙfiÛ˜. º¿Á·Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ôχ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· (Ó·È, ÍÂ̤ÓÂȘ ·fi ϤÍÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ – Î·È fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ê·˝, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ÕÛ’ Ù·). T· Ú‚‡ıÈ· Ì ٷڷ̿, ÙÔ ¯Ù·fi‰È Ì ̤ÏÈ, ÙÔ «Û·Ï·ÙÔ‡ÚÈ», ÔÈ Î·˘ÙÂÚ¤˜ ηڷ‚›‰Â˜, fiÏ· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯·. H Îڤ̷ ÌÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¯Ïȉ‹, Î·È Ë ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ«ÔÏÏ·Ïfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜». º·ÓÙ¿ÛÔ˘. K·È ‰ÂÓ Â›Ì·È Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘Á¿ÙÛ·˜. OÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ (60-70 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ) Ì οÌÔÛÔ ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿... ¤¯ÂȘ Ê¿ÂÈ È¿Ù· ÂÈ¤‰Ô˘. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi. ¶›Ûˆ Ì·˜ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÔÈ Deux Hommes, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏÂÍ¿Î˘ -°ÚËÁfiÚ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Ô˘ ·ÏÈ¿ (fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ·) ¿ı·ÈÓ· ÎϷο˙ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ì¤Ú‰Â˘· Í·ÊÓÈο ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ¿ÏÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙ˆ, Î·È ¿ÓÙ· Ϥˆ «ÌfiÏȘ ‚Á¿Ïˆ ÏÂÊÙ¿ ı· ¿ˆ Ó· „ˆÓ›Ûˆ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜», Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ˆ (ÏÂÊÙ¿), ·ÏÏ¿ Ôk, ÂÚÓ¿ˆ ηϿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ·ÁÔÚ¤˜ Î.Ï., ÔfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ. EȉÈο Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂډ‡ˆ ϤÔÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜... Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ‹Ú ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ (ÙÚ›·¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·) ·ÏÏ¿ ÔΤÈ. E›Ó·È ÔÈ ÈÔ Î·ıfiÏÔ˘-„ˆÓÈṲ̂ÓÔÈ-ηÈ-Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·-Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Mfi‰·˜. TÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ʛϘ ÌÔ˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ˘¤ÚÔ¯· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È ÌÂÙ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÙȘ ÎÔ·Ó‹Ûˆ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ô˘ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. AÏÏ¿ ÔΤÈ. ∞ BÔËÌ›·, ÙÛ¤¯ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ¢‹ÌÔ˘ TÛ¤ÏÈÔ˘ 5, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.341 ¶··‰¿Î˘, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 Deux Hommes, K·Ó¿ÚË 18, KÔψӿÎÈ, 210 3614.155

I™TOPIE™ A¶O TO METø¶O


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


ATHENS VOICES

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

∫∞¶√À ™∂ •∂ƒø

‹ÚıÂ ÛÙÔ e-mail Ì·˜

§fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

M∂™√Δ√πÃI∞

* ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‚¿ÊÙÈÛË Ì ÙÚ›· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÔÓÔ‡˜.

TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH

(£¤Ì·: «¶Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙË ‚¿ÊÙÈÛË ÙÔ˘ Ì¤ÌË»)

AÊ‹ÓÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÙË Û·ÎԇϷ Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘. ŸÙ·Ó Ë fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ, ÙÔ Úˆ›, Û ¯Ù˘¿ÂÈ ÌÈ· ·Ó¿ÌÂÈÎÙË ÔÛÌ‹ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ Û ηÏËÌÂÚ›˙ÂÈ ÔÙ¤ ÚÒÙË. A·ÓÙ¿ ‚È·ÛÙÈο, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÙˆÌ·. TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ –ÌfiÓÔ ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜– ·ÎÔ‡ÂÈ ÓÙ›ÛÎÔ ÛÙË ‰È··ÛÒÓ. ™¿ÓÈ· Ì·Ï¿ÓÙ˜. T· ˘fiÏÔÈ· ‚Ú¿‰È· ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î·È ÙȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ. ¶Ô‡ Î·È Ô‡ ηÌÈ¿ ÎÚ·˘Á‹: «°ÎÔÔÏ», «ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÚÂ!», «Â›Û·È ¿¯ÚËÛÙÔ˜, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Á‡ÚÓ· ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ì». ¶ÚÔ¯ı¤˜ ›¯Â TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ŸÌˆ˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹. ÕÎÔ˘Á˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Î·‚Á¿ Ô˘ ¤‚Ú·˙Â, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯˆÚ›˙ÂȘ ÏfiÁÈ·. ÕÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· ·fiÙÔÌ· Î·È ·fi ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙Â: «AÌ¿Ó!». TËÓ ÙÚ¿‚ËÍ ̤۷. ¶ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Í·Ó¿ Ë fiÚÙ·, ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‰Â‡ÙÂÚÔ «·Ì¿Ó» Î·È «‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ. T˘Ú·ÓÓ›·». TÔ Úˆ› η٤‚·˙ ٷ ÛÎÔ˘›‰È· Û΢ÊÙ‹, Û· ‰·Ṳ́ÓÔ˜ Û·ÏÔ˜. ●

* H ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ. (T·ÍÈÙ˙‹˜ ϤÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÎÏÈÛ¤ NÔ.1)

* - ¢ÂÓ ‚·Ú¤ıËΘ οı ̤ڷ ÂÛÚ¤ÛÔ; - TȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙȘ ‚·ÚȤ̷È, ÙÔÓ Î·Ê¤ fi¯È. (To Ù¤ÏÂÈÔ ÎÏÈÛ¤ NÔ.2 ÛÂ Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ)

* M· ÁÈ·Ù› Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÁÈ·ÙÚ¤; MÈ· ·Ï‹ ÂͤٷÛË Â›Ó·È. (T· ‚Á¿˙ÂÈ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜.) ...ÌÈ· ÒÚ· ı· οÓÔ˘Ì ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ‹Úı·ÌÂ Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË!...

∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ, οÓ ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Û·Ó ÎÈÓÂ˙¿ÎÈ

☛ H ¶ƒ√™∫§∏™∏ Δ√À ª∏¡∞

(HÏÈÎȈ̤ÓË Î˘Ú›· Ì ·ÚÈÔ. E͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·.)

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

* - TÈ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘; - ¢È·ı˘Ì‹ÛÂȘ. (¶ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ)

* TÈ Ó· οӈ; ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ó· ‚ÁÂÈ Î¿Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ. (T· 50s ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó)

* AÛ¯ÔÏÈfiÌ·ÛÙ Ì ‚ϷΛ˜ ÙÒÚ·. (™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘. Z¢Á¿ÚÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ·.)

* ŸÏË Ë Aı‹Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi È·. (MÂÚÔο̷ٷ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Û˘˙ËÙo‡Ó)

* MÔÚ› Ó· Ϥˆ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Í›˙ˆ ÂÁÒ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛ‹ ÌÔ˘. (¢¤ÛÔÈÓ· MÔÈÚ·Ú¿ÎË, live ÛÙÔ X›ÏÙÔÓ)

* - N· Ù· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÌÂ... Ò˜ ÙÔ Ï¤ÓÂ; M ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ. - KÔ‡ÚÈÂÚ, Ì·Ì¿.

HMOYN K I E°ø EKE I 

1st Reunion Fest ival ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù ¯Ó›Ô. EÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¯‡Ì· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. O ™. ¤Û ·Û ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ¯ÔÚ ‡ÔÓÙ·˜ pogo.  1Ô Sonic Playgr ound, ¶¤ÌÙË ‚Ú ¿‰˘ ÛÙÔ Gagarin. 3 ÁÎÚÔ ˘, 3 ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜ Î·È «ÙÔ AÁfiÚÈ MÔ˘». ¶Ôχ Ê·Û·Ú›· ÁÈ· ÙÔ Ù› ÔÙ·.  «¶ÔÚÙÔοÏÈ, §Â ÌfiÓÈ, A˘Áfi, K·Ó· Ú›ÓÈ», ¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ, K˘ÚÈ ·Î‹ ‚Ú¿‰˘. ŒÚÁ Ô Ì ̿ÁÔ ˘˜ η È Ù· ¯˘ ‰· ÎÙ ˘Ï Ô˘ ÚÁ ÈÎ ¿, ·Ï Ï¿ ÙÔ ÛfiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È · fi ÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ· MÔ˘Á¿.  “New Order” ÛÙÔ Bios, K˘ÚÈ·Î ‹ ‚Ú¿‰˘. «TËÏÂ·È¯Ó ›‰È» Û¯¤ÛˆÓ. E˘ Ù˘¯Ò˜ ÙÂÏÈο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁË ÛÂ Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi.

 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶Ú

ˆÙ¿ıÏËÌ· Supe rmoto Spectro ·fi ÙËÓ Iron Team, AÂÚÔ ‰ÚfiÌÈÔ EÏÏËÓÈÎÔ‡, ™¿‚‚ ·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K· Ïfi ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ì ¿„ÔÁÔ timin g: ÌfiÏȘ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤ ˜, ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ ›ÛÙ· Ô Ù˘ÊÒÓ·˜.

 Kˆ ÓÛ Ù· ÓÙ ÈÓ Ô˘ fi Ï ˆ ˜ 44 , ¶¤ Ì ÙË ‚Ú¿‰˘. Opening ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ fu n. M·˙‡ÙËÎ·Ó ÔÈ desig ners Î·È fiϘ ÔÈ Ê¿ÙÛ˜ «K·Ì¯‹» ·fi ÙË Ó post-gallerie · fi ¿Óˆ.  Ci ty lin k, BÔ ˘Î Ô˘ Ú ÛÙ ›Ô ˘, ¢Â ˘Ù ¤Ú · ‚Ú¿‰˘. ÕÏÔÁ·, ÔÌÔÈÒÌ·Ù· Big Ben, pop ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·ÎÚÔ ‚¿Ù˜. O ·ÚÈÔ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ¤ÎÔ‚Â ÙË Ó ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Links of Lond on. -A.V.

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™ 14 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

(+) 11 Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ (Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜)

¶Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È Ù· ZˆÓÈ·Ó¿ ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο; Villabafo °È·Ù› ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· fiÏÔ; ¶·›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ› ¶Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ï‡ÎÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ; TÛÈÁ·ÚÈχÎÔÈ °È·Ù› ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ Â›Ó·È fiÏÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡; Œ¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ ÙÚ›Ê˘ÏÏÔ °È·Ù› ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ÁÒÓ˜; K¿ÓÈÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ¯fiÚÙÔ Î·È ÚÔ‡ÊËÍ·Ó ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ TÈ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·; X·ÛÈÛfi‰ÂÓÙÚÔ ¶ÔÈo Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿; «¶›Óˆ Ì¿ÊÔ˘˜ Î·È ·›˙ˆ ¶ÚÔ»

TÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ù· ZˆÓÈ·Ó¿ Î·È ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›·; K·È ÛÙ· ‰‡Ô fiÙ·Ó Ì·›ÓÂȘ οÓÂȘ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘ ™Â ¤Ó· ·Ì¿ÍÈ Ì·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi Ù· ZˆÓÈ·Ó¿, ¤Ó·˜ ·fi Ù· AÓÒÁÂÈ· Î·È ¤Ó·˜ ·fi Ù· §È‚¿‰È· M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘. ¶ÔÈo˜ Ô‰ËÁ›; H ·ÛÊ¿ÏÂÈ· °È·Ù› ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á·˚‰Ô‡ÚÈ·; M ÙÔ ¯fiÚÙÔ Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó Á›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Úfi·ÈÌ· ÎÔ‡ÚÛ·˜ ¶Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË; MÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó Ù· EKAM ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ Î·È ·Ú·Ï‡ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ·ÊÚfiÁ·ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ capuccino)

1

ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ ÙÔ E™P ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ MÔÌ ÙÔ˘ ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎË, ÂÂȉ‹ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È gay. ¶Ò˜ fï˜ ı· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ; M ÙËÓ ·ÏÈ¿ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Ì¤ıÔ‰Ô. £· ÙÔÓ Ú›ÍÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ÓÂÚfi. AÓ ÂÈχÛÂÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡˜, ¿Ú· gay. AÓ ¿ÏÈ ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ıÒÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÙÚ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˙‡ÂÈ ÓÂÚfi Î·È fi¯È ÁÈ· ¿ÏϘ ÎÔÏ·Ṳ̂Ó˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. B¤‚·È· ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. K·Ù’ ·Ú¯‹Ó οÓÂÈ ·Ú¤· Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï˜ Ê·ÏÏÈΤ˜ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô ¶¿ÙÚÈÎ Ô AÛÙÂÚ›·˜. K·È ÂÈϤÔÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Î·È Ó· ηÓÂÏÒÓÂÈ Ú˘˙fiÁ·Ï·. K·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ «ÙÔ Î·ÓÂÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú˘˙fiÁ·ÏÔ» Î·È «ÙÔÓ ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÔ˘Ú·ÌȤ» ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó.

2

TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ Porsche Cayenne; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ì›· ÌfiÓË Ù˘. ãOÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈٿ͈, ÙȘ ‚Ϥˆ

·ÚηÚÈṲ̂Ó˜ ÔÏϤ˜-ÔÏϤ˜ Ì·˙›. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÔÌ·‰ÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Î·È Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ Û ·Á¤Ï˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈ· ·Á¤ÏË Cayenne, ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οÔÈÔÓ ÚÔÔÌfi ÒÛÙ ӷ ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ‹ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ, ·Ó ÂΛ ˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÙȘ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·Ó ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ù· club Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÙÚÔÊ‹ Î·È ·Úη‰fiÚÔÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÙÔÏÌËÚfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ¯ˆÚ›˜ Ï¿Û˜ ‹ ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓȤ˜, ÙfiÙÂ Ë ·Á¤ÏË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÔÌ·‰Èο. K·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÚοÚÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ¿ÏÏ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ È·, ΢ÓËÁ¿ÂÈ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·.

3

ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ZˆÓÈ·ÓÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜; ¢ÈfiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜

¶.A.¢. (·Ú¯Èο ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ›, AÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ¢ÈηÛÙÈÎÔ›) Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ: ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ (Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ) ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ Ï‚ÂÓÙÔÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ó· ÙÚÒÓ Ï‚ÂÓÙÔÌÈ˙˘ıÚfiÈÙ˜, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ï‚ÂÓÙÔÛ˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙ· Ï‚ÂÓÙÔηӿÏÈ· Î·È Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ì ٷ Ï‚ÂÓÙÔÏ·ıÚ·›· Ï‚ÂÓÙÔηϿÛÓÈÎÔÊ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ Ï‚ÂÓÙÔοÌÂÚ˜.

4

K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, ·ÎÔ‡ˆ ÁÈ· ÙÔ N¢ÚÔÎfiÈ. Afi Ô‡ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘; Afi Ù· «Ó‡ڷ» Î·È ÙÔ “copy”, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ·ÊÔ‡ ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÚÒÙ· ÂΛ, ÌÂÙ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó.

6

M· ηϿ, Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ˙Ô¯·‰È¿ÛÙËΠÙfiÛÔ Ë AÚ¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ;

¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È. AÏÏ¿ ·Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹; °È·Ù› Ó· ÌϤÍÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÙÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÌϤÍÔ˘Ó;

7

¶ÔÈÔ˘˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ «ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘» ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ; ŸÛÔ˘˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛˆÛÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿„Ô˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Í·Óı¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ original °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. AÏÏÈÒ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ, fiˆ˜ ÔÈ BMW Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ, fiÙ·Ó Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÌÂÏ·¯ÚÈÓÔ› ŒÏÏËÓ˜.

8

K·È ÙÒÚ· Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë AÚ¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î.Ï., Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ οÌÂÚ˜ ÔÈ ·ıÒÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ûηϛ˙Ô˘Ó ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È; AÚΛ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË PԇϷ BÚÔ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ fiÙÈ, οÔ˘ ÂΛ ¤Íˆ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯ٤˜ οÌÂÚ˜. ∞

(25/11 ¢ÈÂıÓ‹˜ H̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ EÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ B›·˜ ηٿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ)

·ÓÙ› Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂȘ Í·Ó¿ ı· Ì ¯Ù˘‹ÛÂȘ.

O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È οı ¶¤ÌÙË

«XÙ‡·!»*

XÙ‡·! XÙ‡·! XÙ‡·! ·fi„ ‰ÂÓ Û ÊÔ‚¿Ì·È. XÙ‡·! XÙ‡·! XÙ‡·! ·˘Ù‹ ÙË Ó‡¯Ù· ı· ÙË ı˘Ì¿Ì·È.

EDIKA

GREATEST HITS

§

›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· (Ì›· Â›Ó·È Ë Ï·Ù›·). OÈ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓȘ ÎÔÏfiÓ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·Ê›Û˜. Œ¯ˆ οÓÂÈ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘ Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ Ë Ì¿¯Ë Â›Ó·È Ï˘Û۷Ϥ·, ÂȉÈο ÛÙ· «Î·Ï¿ ÛËÌ›·». £¤ÏÂÈ Ù¤¯ÓË Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ·Ê›Û·. A˘Ù‹, fï˜, ͯÒÚÈ˙Â. ø, Ó·È, fiÛÔ Í¯ÒÚÈ˙Â! TÚÂȘ ÛÎÈÙÛ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔ˚ηÓÔ› ÎÔ˙¿ÚÔ˘Ó ·ÂÈÏËÙÈο, ‰›Ï· ÛÙÔ ı˘ÚÂfi “DIY or die”. TÔ “1st Street Reunion Festival” ηÏÔ‡Û Û ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ punk-hardcore ÛÊ˘ÚÔ-

Œ¯ˆ Ê¿ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ È· Ì ۤӷ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·fi ηÈÚfi η̤ӷ ÎÈ ÂÛ‡ Ô˘ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÔ˘ ÙËÓ ¤Î·Ó˜ Ú˘Ù›‰· ÌÔ˘

ÎfiËÌ· ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. K·ÌÈ¿ ÂÈÎÔÛ·ÚÈ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¤ÓˆÓ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ underground ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. K·È ˆ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÈÔ cool ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË underground ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £Â˜ ·fi‰ÂÈÍË; I‰Ô‡ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó: AÛÊ˘Í›·, Kalazaar, H¯ÔÚ‡·ÓÛË, Squad La Terorrista, ŒÎÚËÍË B›·˜, YÛÙÂÚ›·, M›ÛÔ˜, T›ÔÙ·, ¶·Ú¿ÛÈÙ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ (ÈÛÙÔÚÈÎÔ›) X¿ÛÌ· Î·È Katiusa, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

Œ¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Í¯ÂÈÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË

H ∞§H£∂π∞ ∂I¡∞π ™Δ√À™ SEX PISTOLS

‚·Ú¤ıËη Ù· ‚›ÙÛÈ· ÛÔ˘ ÙȘ ÙڤϘ, Ù· ηÚ›ÙÛÈ· ÛÔ˘ Î·È fiÔÙ ı˘ÌÒÓÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· ÛËÎÒÓÂȘ. XÙ‡·! XÙ‡·! XÙ‡·! ·fi„ ÙÔ ı¤Ïˆ ÙfiÛÔ. XÙ‡·! XÙ‡·! XÙ‡·! ÁÈ·Ù› ·fi„ ı· Û ÛÎÔÙÒÛˆ. * EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì ¿‰ÂÈ·

·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘: OÈ Sardanapalm Death (·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·fi grindcore, ÙÔ ’¯·Û˜ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ) Î·È ÔÈ Punk‰·ÈÌfiÓÈÔ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ. OÈ E›ıÂÛË K·Ù¿ M¤ÙˆÔ, ÔÈ æ˘¯·Ûı¤ÓÂÈ·, ÔÈ ¶¿ÓÎÚ·˜, ÔÈ ALT-TC... fiÏÔÈ underground Ù˘ÊÏÔfiÓÙÈΘ Ô˘ ͇ÓÔ˘Ó ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· Û˘Ó·˘Ïȷ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. A˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÛÙÈ΋ ·ÁÎÈÙ¿ÙÛÈ·. ™¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÚÁ‹˜ Ì ÙÔÓ ·/· ¯ÒÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ Î·È ÊÙËÓÔ› ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜. M·, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÙfiÛÔ-˘¤ÚÔ¯·-ÔÓfiÌ·Ù·! -¢IOMH¢H™ ¶ITOYPA™

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶A™OK fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı·̷ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÂÓ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Aԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ë ÂÓ›· Ù¤¯Ó·˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ı¤ÏÂÈ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ «·fi„ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ì», Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ MËÙÛÔÙ¿ÎË Ó· ÂȯÂÈÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙÔ˘ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ÙÔÓ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ AϯËÌÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, Ì ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi EÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙÔÓ M·ÁÁ›Ó· Ó· „ÂÏÏ›˙ÂÈ Û ¢ÚÒ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡.

WE CAN DO IT, A¶√ Δ√ μπμ§π√ Δ√À TIM DAVIS: MY LIFE IN POLITICS, ∂∫¢. APERTURE

H

TÔ Û‡ÛÙËÌ· AÏÌÔ‡ÓÈ·

MfiÏȘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi KfiÌÌ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ, ·Ó Î·È ¿Ó·ÚıÚ·, οÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. 濯ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÂ

T∂ƒª∞ Δ∞ ∂¡™∏ª∞ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ë Â˘Úˆ·˚΋ KÔÌÈÛÈfiÓ. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‹ ÛÙË PÒÌË, ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‹ ÙË M·‰Ú›ÙË, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· AÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜: 1) MÂٷ·ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. 2) TËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚË ‹, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙËÓ ϤÔÓ ·ÓÒ‰˘Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. 3) TËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ÁÚ›ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ›Ù ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ EÛıÔÓ›· ›Ù ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÏÁfiÚÈıÌÔ, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ë ¯·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 16 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÛË Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›·. AÎfiÌË Î·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiˆ˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ı·̷ÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Â ¯·Ò‰ÂȘ ÎÔÈӈӛ˜ fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙ˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÏÁÔÚÈıÌÈÎÔ‡ ÁÚ›ÊÔ˘, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiÔ˘ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈÛÊÔÚԉȷʇÁˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 7 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘Ó¿Ì· ÌÂÁ¿Ï˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÎÔÏÔÛÛÈ·›· ÔÛ¿ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. TÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÓÔÌfiÙ˘·. TÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ··ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ALPHA BANK ·fi Ù· ‚¿ÚË Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ù·ÌÂ›Ô Ì ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

O Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë «‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË» Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi˜, ·ÏÏ¿ ÈηÓfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ì ÙËÓ ALPHA ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË Ô˘ ı· ¤ıÂÙ·Ó ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û ΛӉ˘ÓÔ. TÔ Â›Û˘ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ IKA, Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â΂ȷÛÙÈο Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ù ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ›Ù ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù›ıÂÙ·È. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

AÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ı· ·ÔÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Èı·ÓÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘˜. AÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

™Â ¯·Ò‰ÂȘ ÎÔÈӈӛ˜ fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙ˜

ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËıÈ΋˜. OÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ˆ˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¤ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ Ó· ÂÈχÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ı¤ÛÈÛ ÙÔ §·˚Îfi M¤ÙˆÔ ÛÙË °·ÏÏ›· ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30, fiÙ·Ó ¤ıÂÛ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ηÙfiÈÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÎÔÈӈӛ˜. OÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶A™OK ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ›Ù ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË Â›Ù ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰È¢ıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ AÏÌÔ‡ÓÈ·. °È· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·. AÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ï·˚Λ˙ÔÓÙ·˜. H ̤ÁÁÂÓË ÙÔ˘ M·ÁÁ›Ó·

TÔ fiÙÈ Ô Î. M·ÁÁ›Ó·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔÓ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿. TÔ fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ (‰˘ÓËÙÈο) ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰È¤ÊÂÚ ÔÈÔÙÈο ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· –fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó ÓƠ̂̈˜– ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ¯ˆÚ›˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ù·Ì›ˆÓ» Â›Ó·È Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ηوٿÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. H ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Ì ۷Ê›˜ ı¤ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜. TÔ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ ¶A™OK ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ P¤· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌÔ. TÔ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ú¿ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ô °È·ÓÓ›ÙÛ˘ ˆ˜ «·Ó¿ÏÁËÙÔ˜» Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ. TÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ K˘ÚÈ·Îfi. K¿ı Ӥ· ÚfiÙ·ÛË Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. O ÙÚfiÔ˜ ÌÂıfi‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ °E™EE Î·È Ù˘ A¢E¢Y, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜. K·È οÙÈ ·ÎfiÌË. AÓ ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ™·ÚÎÔ˙› ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ·˜ ÌËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙ› Ë X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

Œ

Ó· ȉÈfiÙ˘Ô «¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ» ÛÙ‹-

¿‰ÂȘ. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· Ú·‰ÈÔ-

P·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÊÔ‡Ûη

ʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Î·È Ó· ÂÎ¤Ì„ÂÈ ÛÙ· FM

TÔ˘ BA™I§H KOYºO¶OY§OY

ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙȘ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜

̷گȷΤ˜, ·fi ÙÔ E™P, ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. K·È ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï‹ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ –Î·È ·ÏÒ˜ Ì οı ÓfiÌÔ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÛË– ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙÔ ÓfiÌÔ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ, Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·fi 6 Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô Î·ı¤Ó·˜.

ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ, H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔ΋ڢÍË ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¢. P¤·˜ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¿‰ÂȘ ¤ÏËÍ·Ó Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘. AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ «·Ú¿ÓÔÌ·» Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ E™P Ì·˙› Ì ÙËÓ EETT Î·È ÙÔÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ó¤· ÚÔ΋ڢÍË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂχıÂÚ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. H ‰Â ıËÙ›· 4 ·fi Ù· 7 ̤ÏË ÙÔ˘ –ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜– ¤ÏËÍ ÚÈÓ ·fi 17 Ì‹Ó˜ Î·È Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÎÚ›ÛË, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ¿ÏψÛÙÂ, Ë ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ.

Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ «·¤Ú·»... ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÏÒ˜ ¤Ó·... ¯·ÚÙ›. A˘Ùfi Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜! TÔ ÔÛfi ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ª

™’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÓÙ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· «Ì·Á·˙› ÁˆÓ›·» ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ¤ÛÙËÛÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ «·¤Ú·», ÛÙÔÓ ·¤Ú·! ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÂÊ¿Ï·È·, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰·È‰·Ï҉˜ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ì ¿‰ÂȘ ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ: ÓÔ-

·ÏÈ¿, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÔÈ ·Ú¤Â˜ ¤·È˙·Ó ÙÔ «ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi» – ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ «Ì‹Ï·». TÒÚ· Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó –οÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›, ˘Ô˘ÚÁÔ›, Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›–, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ... ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. MÈÏ¿Ì ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ «ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ» ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ 1974 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰Ò‰Âη ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÒÚ· «„‹ÓÂÙ·È» Ë 13Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ – Î·È Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È Ë Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹.

TÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ì‹Î ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÙfiÛË ‰· ·ÏÏ·ÁԇϷ ÛÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ 40 ‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ. OÛÔÓÔ‡ˆ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÌÈ· Î·È ÌfiÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ 50 ‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, «„·Ïȉ›˙ÔÓÙ·˜» ·Ó·ÏÔÁÈο ¤‰Ú˜ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. TÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ¤‰Ú˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÓÂÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË BÔ˘Ï‹, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¿ÚÙÈ ÂÎÏÂÁ›Û˘, Ì 152 «„˘¯Ô‚Á·ÏÙÈΤ˜» ¤‰Ú˜. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· – Ó· ÙË Ë ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi: Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ –ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ‹ ÔÏÈÁÔ‰ÚÈΤ˜– Î·È Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÎfiÌÌ· Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘. A˜ ԇ̠§AO™ 18 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ì ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ì 6 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Íԉ‡ÔÓÙ·˜ ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ –·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜– Ì ÛÙfi¯Ô fi¯È ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·›¯ÙË, ‹ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙ·ıÌÔ›, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó 100-150 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ¤Ó· ‰Âη‰ÈÎfi „ËÊ›Ô ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì‹Î·Ó ÔÏÏÔ› ·ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜. OÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·, ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó Û·ÎԇϘ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ, ÙÒÚ· ʇÁÔ˘Ó Ì ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙˆÓ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. K·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ M¤ÛÔ, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ η٤¯Ô˘Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷο ÎfiÏ·, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÔ˘Ó. MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÊÔ‡Ûη, Ë ÔÔ›· ı· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Î·È fiÛÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞

ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó

¶·›˙Ô˘ÌÂ... °ÂÚÌ·ÓÈÎfi; TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

ˆ˜ ÎfiÌÌ· Î·È §Â‚¤ÓÙË ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹... KÈ Â‰Ò ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù·... «Ì‹Ï·». H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ì›ÓÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. KÈ fï˜, ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÙÔ 2000, ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. H «ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·» ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙfiÙÂ Ô Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë N¢ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÂÓÒ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ. E›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û «ÙÔÏÌËÚ‹» (;) ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. °È· Ó· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ ı¤Ì· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ôχ ηÈÚfi ÚÈÓ. O °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ï·ÁÎÔ‡‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢, ·ÊËÁ›ٷÈ: «◊ÌÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Â›¯· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 1985, fiÙ·Ó

ÚˆÙÔÂÎϤ¯ÙËη ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. EΛ, ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ BÔ˘Ï‹˜, ›¯·Ì οÓÂÈ ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë Î. M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ıÈ·ÛÒÙ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜». H Î. M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÈ·ÛÒÙ˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙÔ 2015 Î·È ÌÂÙ¿, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ÚÒÙ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ÕÏÏÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ›, Â›Û˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Î·È Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ›, „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏ·ÁԇϷ Ì ÙÔ «‰ˆÚ¿ÎÈ». AÏÏ¿ Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi... AÎfiÌ· Î·È Ô ÚfiÛÊ·Ù· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK K. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ –·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔ «‰ˆÚ¿ÎÈ» ÙˆÓ 40 ‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·–, ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ «ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi» ÛÙÔÓ K. ™ËÌ›ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÙ·ÛË Â›¯Â ·ÔÚÚÈÊÙ›. TÒÚ·, Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Í·Ó¿, ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Ù· ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó... ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ «ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·», ÂÊfiÛÔÓ ÚԂϤÂÈ Î·Ù¿ÙÌËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ „·¯Ófi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. TË B’ AıËÓÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¤Ó· ¤ÎÙÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È Â‰Ò. TÔ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ï·Ó¿Ù·È ¯ÚfiÓÈ·

¿Óˆ ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ ˆ˜ ȉ¤· Î·È fiÚ·Ì·. N· fï˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ‚·ıȤ˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ʈӤ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ B·ÁÁ¤ÏË MÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔ‰ÚÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ Ó· ÌÔÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ B’ AıËÓÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÛÔ ÈÔ ·Ó·ÏÔÁÈο Á›ÓÂÙ·È! TÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÚÔÊ·Ó¤˜. EÓÒ ÛÙË N¢ ÙÔ ı¤Ì· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· –Î·È ‚¿Ï–, ÙÒÚ· Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È Ë ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiÏÔÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¿ÏÌ·. øÛÙfiÛÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı› Í·Ó¿ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·ÂÌÏÔ΋˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi, οı ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÓÈο Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÌÈ·˜ ‰È(·)ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ –›Ù ÛÙË BÔ˘Ï‹ ›Ù ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË– ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ηıÈÂÚˆı› ¤Ó· ¿ÁÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜. AÏÏÈÒ˜, ·fi ÙÔ «ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi» ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ, ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ͷӿ Ó· ·›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¶ÈӷΈً –·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Ì¿Ó· Ù˘ ÎÔ˘Ê‹ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÊÙÈ¿ Î·È ÂÌ›˜, ÌÈÎÚÔ›, ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¤Ó·. ∞


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

N· ηÙ‚ԇÌ ӷ ÛÚÒÍÔ˘ÌÂ; ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙȘ OÏ˘ÌȷΤ˜ AÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·ÂÚÔÛοÊË ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ·fi ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜. MfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜, ¤Ó· ·fi Ù·

XˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·...

·ÂÚÔÛοÊË ·˘Ù¿, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ §Ôı AÂÚÔÏ¿ÓÔı TÈıÔ‡Ùı·ı Î·È £˘ÓÂÚÁ¿ÙÂı, ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÔÛ˘Ì›ÂÛË ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ˘Áڷۛ˜ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ, ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ‚¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ËÛ˘, ‚Ï¿‚Ë ÛÙ· ÚÔÏ¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÊıÔÚ¿ ÛÙȘ Ù¤ÓÙ˜. TÔ ·Â-

RAUM MANNHEIM, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ ICONOGRAPHY 2: LIFE, ∂∫¢. IONPRO

ÚÔÛοÊÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ 3.300 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ, ·ÔÛ‡ÚıËΠÁÈ· ÂÈÛ΢‹, ÂÓÒ ÚÔÏËÙÈο ı· ·ÏÏ·¯ÙÔ‡Ó Ù· ‰¿‰·, Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, Ù· ϷοÎÈ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘, Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ Î·È ÙÔ ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÔÏ˘Ìȷ΋˜ Ù· ‚È‚Ï›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¶Â›ÙÔ º·ÓÔÔÈ›· - B¿ÊÂı. Afi ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ·-

TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÂÚÔÛοÊË ·ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ٷοÎÈ· ÊÚ¤ÓˆÓ, Ï¿‰È· Î·È ÌÔ˘˙›, ÂÓÒ ¤Ó· Ì·ÚÙ˙·ÊÏ¿ÚÈ Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ۠·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¿ÏÏ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÛËÌ·›· §È‚ÂÚ›·˜, Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ¶¤Ú·Ì· - ™·Ï·Ì›Ó·.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ T‡Ô, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›·, ¤Î·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ AÙÚfiÌËÙÔ˘ AÓÙÈ¿ÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Ù·Û¿ÎÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Î·È ÛÙË ı‡Ú· USB. K·ÓÔÓÈο ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Ô˘ ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ì ¯·ÚÙÔÙ·ÈÓ›·, ÂÓÒ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ‡ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ˙‡ÁÈ·, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘Ú¿˜ Î·È ÈηӋ ÔÛfiÙËÙ· ÂʉÚÈÎÔ‡ Û¿ÁÎÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÏÔ‡Ì· ÂϤÁ¯Ô˘. ●

20 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÚfiıÂÛË Ù˘ N¢ Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ ÙȘ AÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ AÚ¯¤˜ ›¯Â ‰È·Ê·Ó› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜. K¿ÙÈ ÔÈ ÂÈÚˆÓÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ MÂ˚Ì·Ú¿ÎË («‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ë AÚ¯‹ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘Ê·‰fiÚˆÓ»), οÙÈ Ë ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ AÚ¯ÒÓ (ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÔʇÁÂÙ·È ÂÈÌÂÏÒ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ Ó¤ˆÓ, Ô˘ ı· Û‹Ì·ÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜) – fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚·‰›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ «ÂÍÔÏfiıÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË «·ÚÈÛÙÂÚÒÓ» ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙË «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË» ÙˆÓ AÚ¯ÒÓ – «·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ï·fi».

H

™ÙÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Ù˘ TÚÔ¯·›·˜ (ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ AÚ¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ), ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È˚-

ÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ. H ÛÎÏËÚ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ «ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ˆÓ» ÊÚÔÓ› fiÙÈ (Û ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ) ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ˙ˆ‹˜ ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (.¯. Û ÂÂÈÛfi‰È· ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ) Â›Ó·È ˘¤ÚÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ó· ÌËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ Âȯ›ÚËÌ·, Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘, Â›Ó·È fiÙÈ «·ÊÔ‡ ÏËÚÒÛ·Ì ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì», ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ú¤ıÂÛ ٷ ÔʤÏË Ô˘ ›¯Â ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔÓ «·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜». ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˜ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ (Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÂÓÙfiÓˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·) Î·È Î¿ı ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ·‰È΋̷ٷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ·ÙÔ‡Ó Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. M¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ AÚ¯‹˜ ¤È·Û·Ó «ÛÙ· Ú¿Û·» ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙȘ οÌÂÚ˜ ÚÔ˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ

ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙË Û·Ê‹ Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË – ¿ÏÏÔ ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ Ë ÓfiÌÈÌË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÂÈÛfi‰È·). H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÚÓ‹ıËΠÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ AÚ¯‹˜ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘, ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô˘ÚÁÔ˘Ú¿Î˘ Î·È ¤ÓÙ ·ÎfiÌ· ̤ÏË ˘¤‚·Ï·Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ – ηıÒ˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ηٷχÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘. H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èԇʷ ‹Ù·Ó ·fi ¯ÏÈ·Ú‹ ¤ˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚË, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ «ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi˜» ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ˆ˜ ÈÔ «ÓÔÌÔÌ·ı‹˜» ›¯Â Î·È Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔ˘ «Û¿ÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı›». AÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ¢ÂÓ ›‰ÚˆÛ ÙÔ ·˘Ù› ηÓÂÓfi˜ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· ηٿÎÙËÛË, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÂÙ¿¯ÙËΠÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ÂÓ ¤ÙÂÈ 2007... ∞


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

O TECHIE CHAN ™Δ∏ ª∞Ã∏ Δ√À ™√ª

Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ì¤Ú· ‰‡Ô ÌfiÏȘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ·ÊÔ‡ ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ techie (Ô ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜) Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ Â›¯· η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó· ٷڿ͈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘. ŒÙÚÈ„· Ù· ηڇ‰È· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÈ·Ô˘ÚÙfiÌÂÏÔ (·Ê‹ÛÙ ٷ ηڇ‰È· Â¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÚÈÓ Ù· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÏÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ó·Î¿ÙÂÌ·) Î·È ¿ÓÔÈÍ· Ó· ‰ˆ Ù· e-mail ÌÔ˘. TÔ Spam Filter ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ (ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó IPCOP Rulzzzzz) Î·È ¯¿˙„· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÔ‡ÍÈ· Ì¿Ï· ÈÏ¿Ù˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ·ÔÙÂÏ› fï˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. K·È ÙfiÙ ÙÔ Â›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ™·Ó οÔÈÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¤Áη ˘ÚËÓÈÎfi chain mail ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ (BÚÔ‡ÙÂ), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Spam Filter Û·Ó

ˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·ÚÁÎfi, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. °È·Ù› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ SPAM ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ; M· ÁÈ·Ù› Ë ÎfiÈ· Ô˘ ‹Úı Û Â̤ӷ ÂÚÈ›¯Â 362 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο e-mail. MÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ·Ú¤Ï·Û·Ó fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. K·Ù¤‚·ÈÓ· ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ·Ó¤‚·ÈÓ· ÙËÓ KËÊÈÛ›·˜. K¿ÔȘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ fï˜ Ì ·˘Ù‹Ó (ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜). ¢È¿‚·Û· ÙfiÛ· ÓÔÌÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¿ÓÔÈÍ· ÙËÓ fiÚÙ· ÌÔ˘ Ì‹ˆ˜ ‚Úˆ ηӤӷ ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ÓÔ.

ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ Î·È Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ΢ÎÏÈ΋ Ô˘Ú¿ÓÈ· Á·Ï‹ÓË. ŒÙÛÈ Â›Ó·È, ÛΤÊÙËη, fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˜ ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ. K¿ÔÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Eric Idle, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ̷ÚÙ˘ÚÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ, ›Â: «¶¿ÓÙ· Ó· ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜». ŒÙÛÈ Î·È Ô techie Ì¿˙„ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂÈ ıÂÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¤Áη SPAM. K·Ù·Ú¯¿˜ ¤‚Á·Ï ÙÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ¯ÔÌÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ¿ÓÙ· ı‡Ì·Ù· ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÏÒÓ Î·È ËÏ›ıÈˆÓ ÎfiÏˆÓ. B¤‚·È· ·˘Ù‹ Â‰Ò ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙËÓ Â›¯Â οÓÂÈ Ô ¯ÔÓÙÚÔ-°Î¤ÚÈÓÁÎ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ı· ¤Ûˆ ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ fiÛÔ Ô TÛfiÚÙÛÈÏ ÁÈ· Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËıÒ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ó·˙›. A˜ Û˘Ó¯›Ûˆ fï˜. TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ MEGA SPAM ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ˆ˜ Â¿Ó ÙÔ ÚÔˆı‹ÛÂȘ, Ë Microsoft Î·È Ë AOL ı· Û ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÛfi Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜. H οı ÚÒÙË ÚÔÒıËÛË È¿ÓÂÈ 245 ¢ÚÒ, Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ 243 Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· ı· Û·˜ ·ÔʤÚÂÈ

241 ¢ÚÒ. TÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÏÈfi Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ e-mail Â›Ó·È Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. K·È Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷο ηÎfi˜. H «°ÂÚÌ·Ó›‰· Ê›ÏË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜» Ô˘ Ì·˜ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ ϤÁÔÓÙ·˜: «EÁÒ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ÓfiÌÔ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». °È··, Ó·ÙÔ‡ÚÏȯ. °È· ÂÈÚfiÛıÂÙË ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi e-mail ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤Ó· ‰‡Ô testimonials, fi-

H Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ techie Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚËÙfi, ϤÓÂ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Û ¯Ú‹Ì· Î·È ·›Ì· fiÛÔ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÔ ÚËÙfi ϤÂÈ: «A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο». K·È ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ. AÏÏ¿ ÌÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ˙ˆÒÓ Ì·˜. KÈ ¤ÙÛÈ Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÁÔÓ·ÙÈÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÈÂÓ·ÓÌ¤Ó ÁÈ· Ó· ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁˆıÒ Â¿Ó Í·Ó·ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· Ù· SPAM, Ù· Chain-mail Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰·ÈÌfiÓÈ·. ●

CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.grK∞ƒ∞°∫π√∑∏™ Ÿˆ˜ ‚ϤÂÙÂ Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. E›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ £·Ó¿Û˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ Î¿ı K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ Ô‰fi ŒÚÛ˘ 9, Ï·Ù›· §·ÌÚÈÓ‹˜, ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, 11 ÙÔ Úˆ› Î·È 5.30 Ì.Ì. ¶·›˙ÂÈ Â›Û˘ Ù· ™¿‚‚·Ù· ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ˆ‰ÂηÓÓ‹ÛÔ˘ 37, ÛÙÔ˘˜ AÁ›Ô˘˜ AÓ·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. O ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ 45 ¯ÚfiÓÈ·, ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ºÈÏÓÙÈÛ¿ÎÔ˜ ÎÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô KÒÛÙ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. «TÔ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙ·Ó ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÔÏfiÎÏËÚ· Û¯ÔÏ›·», ηٷϋÁÂÈ. TËϤʈÓÔ 210 2629.036, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ú 4.  °π∞Δπ Δ∞ §∂¡∂ ∂Δ™π... Δ∞ •∂¡√¢√Ã∂π∞

«E™¶∂ƒπ∞» ∫∞π «TπΔ∞¡π∞» H ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋. ™Ù·‰›Ô˘ Î·È E‰Ô˘¿Ú‰Ô˘ §ˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰›Ï· ‰›Ï· Ù· ÛÈÓÂÌ¿ «AfiÏψӻ (1915-1948) Î·È «ŒÛÂÚÔ˜» (1940-1968). ŒÙÛÈ, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‰È¤ÛˆÛÂ, ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ıËÏ˘Îfi, ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô (Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ «AfiÏψӻ, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ «AÙÙÈÎÔ‡», ‰È¤ÛˆÛ ÙÔ˘ ¿Ï-

22 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

 E£¡π∫∏ Bπμ§π√£∏∫∏ H οıÔ‰Ô˜ Ù˘ ¶·-

Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ· Î·È ÔÈ ÛηψÛȤ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹ Ù˘. ⁄ÛÙÂÚ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ˆÚ·›Ô˜ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜, ‰Â Ϥˆ, ·ÚΛ Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È Ì·ÎÚÈ¿, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÛÙÔ¿˜, Ô‡Ù ӷ ‚ϤÂȘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi Ù· ÂıÓÈÎfiÙÚÔ· ·Á¿ÏÌ·Ù·. ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔ˘ Ù· ÔÓÙ¿Úˆ ÛÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË: ·Ï‹, Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ‰›‰˘Ì˜ ÛοϘ, Ì ÙÚ›· ÎÏ›ÙË ÎÈ ·˘Ù‹ ·ÏÏ¿ fiÛÔ ÛÂÌÓ¿, ‰›¯ˆ˜ ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ٷ ·¤ÚÈÙÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· Ù˘, ÙËÓ ·Ù›Ó· ÙÔ˘ ·ÏȈ̤ÓÔ˘ Ì¿ÚÌ·ÚÔ˘, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿Á·ÏÌ· ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÎÙ›ÙÔÚ· B·ÏÏÈ¿ÓÔ˘ (Î·È Ï›Á· ΢·ÚÈÛÛ¿ÎÈ· ›Ûˆ ÙÔ˘) – ̤¯ÚÈ Ô˘ ·Ó¤¯ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜ ÁÚ‡˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Ù˘ ÛÙ¤Á˘. TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ‡Ù˘ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘.

ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÓËÌÂȷο ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·. A˘Ùfi Ô˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ, ÙÔ NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô (ÚÒËÓ «IÏ›Ô˘ M¤Ï·ıÚÔÓ»), ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÌÒ‰Ô˘˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ Ôχ ÏÈÏ› Î·È ÛÙÔÏ›‰È Î·È ·Ó˘fiÊÔÚÔ ‚·Ú˘ÊfiÚو̷. T· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ë Aη‰ËÌ›·: ÙÚ›· ‚·ÚÈ¿ ÎÏ›ÙË, ÙÔ Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó‡„ËÏË ÎÔÏfiÓ·, ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ¯Ú˘Û¿ Î·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÌÏÂ, ÂÂȉ‹, ϤÂÈ, «¤ÙÛÈ Ù· οӷÓÂ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ». °È’ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ӈ Ó·

 ¶∞¶∞™ ŸÔÈÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô «·¿˜» ·È˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ·˜ ¿ÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È ™¿‚‚·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ «PÂÍ» Î·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ K¿ÓÈÁÁÔ˜, ‹ K˘Úȷ΋ Úˆ› ÛÙËÓ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙËÓ AÁ›Ô˘ ºÈÏ›Ô˘. XÚ‹ÛÈÌË ˘fiÌÓËÛË: ∫·Ó›˜, ÔÙ¤ Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ··Ù˙‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ (·‚·ÓÙ·‰fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔ˘˜). ●

ÏÔ˘). EÍ¿ÏÏÔ˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52 ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ «TÈÙ¿ÓÈ·» (1933-1971). E‰Ò ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È¤ÛˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ··Ú¿ÏÏ·ÎÙÔ (Â›Û˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«TÈÙ¿ÓÈ·» Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ÙÛ¤˘ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜).  MC DONALD’S M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π EÍ·ÈÚÂÙÈ-

΋ ı¤· ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘: ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Ì Ì¿Ú· ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ˘Ì¿Ù fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ÚÔ˜ ‚ÚÒÛÈÓ ‹ fiÛÈÓ, ηڤÎϘ ÁÈ· Ó’ ·Ú¿ÍÂÙÂ Î·È Ó· ¯·˙¤„Ù ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ı¤·Ì· ÚÔ˜ Ï·Ù›·, Ù˙·Ì›, ÛÙ·ıÌfi, ÂÎÎÏËÛ›·, YÌËÙÙfi, ̤¯ÚÈ Î·È Ï›ÁË AÎÚfiÔÏË.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


Ã∞ª√™ ™Δ√ Δª∏ª∞ ∂¶∂π°√¡Δø¡ ¶∂ƒπ™Δ∞Δπ∫ø¡ ∫∞Δ∞ Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ ∂º∏ª∂ƒπ∞™: 40 ª. ¢π∞¢ƒ√ª√™ °π∞ 1.500 ∞Δ√ª∞. (∫∞Δø) 2.500 Δ.ª. ¶∞ƒ∞ª∂¡√À¡ ∞¡∂∫ª∂Δ∞§§∂ÀΔ∞.

¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. 4 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·; ∞ÓÙ› Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÎÚ‚¿ÙÈ·, ÎÏ›ÓÔ˘Ó!

24 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


P∂¶√ƒΔA∑

ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ», ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ‰¤Î· ̤Ú˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ͤÚÂÈ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.

h EΛ Ô˘ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÂΛ Ô˘ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ηٷÚÚ·ÎÒÓÂÙ·È, ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙÔ... EΛ ‚ÚÂı‹Î·Ì ̛· ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi KÚ·ÙÈÎfi N›Î·È·˜. ŸÔ˘ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ 2.500 Ù.Ì. ÁÈ· Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ÙÔ 2004.

M.E.£. = 6 ÎÚ‚¿ÙÈ· ÁÈ· 220.000 Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë EÏÏËÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· EÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ¤‚Á·Ï Ӥ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘, ∞ÓÙÒÓË M·˘ÚÔÌ¿ÙË) ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ MÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. T· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜. °È·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â‰Ò ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ «ÊÙ·›ÂÈ Ë 20ÂÙ›· ¶A™OK». TÔ 2006 Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙˆÓ M.E.£. ‹Ù·Ó 150, ÙÔ 2007 180! M¤Û· Û ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ, ·ÓÙ› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÎÚ‚¿ÙÈ·, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶OE¢HN Î. KÔ˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜. «OÈ ˘ÂÛ¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-

ÁÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 6 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο ÙÚ·¤˙È· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· 10. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜». ™Ù· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ 7 ¿ÙÔÌ· (ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, Î.Ï.), ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. YÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ڛԢ A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË M¿Ú· Z·¯·Ú¤· ÛÙȘ 16/10: «¢ÂÓ Â›¯· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. OÈ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË». OÈ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ ‚¤‚·È· ·ÎfiÌ· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È... Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÌÈ· ΢ڛ· ÌÔ‡ ¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÁÈ·-

EÊËÌÂÚ‡ÂÈ! °∂¡π∫√ Kƒ∞Δπ∫√ Nπ∫∞π∞™:

T˘ KATEPINA™ ¶ANA°O¶OY§OY ºˆÙfi: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

h

TÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›· TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ˘Ô‰Ô¯‹ ·ÛıÂÓÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ, ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ·ÍÔÓÈÎfi˜ (ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ›¯Â ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ·ÛıÂÓ›˜ Û ȉȈÙÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÓˆÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜), ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ô‡ÙÂ Î·È ·ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›·. °È·Ù›; «°È·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ οˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È Ù· ȉȈÙÈο», fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

h

T.E.¶. (TÌ‹Ì· EÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ TÌ‹Ì· EÈΛӉ˘Ó˘ ¶·Ú¿ÓÔÈ·˜) H ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ¯·ÔÙÈ΋. ŒÓ·˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ 40 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ÊÔÚ›·, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏfiÊÚÔÓ˜, ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û ηڤÎϘ (ÔÈ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ›) Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙ ı· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 22.30, Ì·›Óˆ ÎÈ ÂÁÒ –ˆ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È– ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ·. BϤˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ‰‡Ô Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Í·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. «TÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ;». «¢Â‡ÙÂÚË ÂͤٷÛË» ÌÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ Ë Ì›·. «¶fiÛË ÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ‰Ò;». «¶ÂÚ›ÌÂÓ· ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙÒÚ· ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË, ÔfiÙ ͷӷÌ‹Î· ÛÙËÓ Ô˘Ú¿». «K·È ÙÈ ·ÚÈıÌfi ¤¯ÂȘ;». «95». «K·Ï¿, ÂÁÒ ¤¯ˆ 15, Ò˜ Á›ÓÂÙ·È;». (ŒÚÂ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ¿Úˆ ¯·ÚÙ¿ÎÈ ˆ˜ ·ÛıÂÓ‹˜). «N·È, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Í·Ó·ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ·Ú›ıÌËÛË, Â‰Ò ı¤ÏÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹! ŒÙÛÈ Â›Ó·È Â‰Ò, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÂȘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¿Ú ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ¤ÙÛÈ ı· Û ¿ÚÔ˘Ó Ì¤Û·». ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ‰›Ï· ·fi ÊÔÚ›· Ì ‚·ÚÈ¿ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜. ºÙ¿Óˆ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi. «Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›· Â›Ì·È Â‰Ò!» ÊÒÓ·˙ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË ÌÈ· ΢ڛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÎÔ‡ˆ ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi Ó· ʈӿ˙ÂÈ Û ¤Ó·

Ó·Úfi ·fi ͤÓË ¯ÒÚ·. «K·È Ò˜ ¤ÂÛ˜, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ! K¿Ó’ ÙÔ ÌÔ˘ ÏÈ·Ó¿!». ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎfi. ¶ÂÚ› Ù· 300 ¿ÙÔÌ· Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÊÔÚ›·, ÁÈ·ÙÚÔ›, ÓÔÛÔÎfi̘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. KÈ fï˜...

h

2.500-¿¯ÚËÛÙ·-ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ...∫È fï˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜, ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi KÚ·ÙÈÎfi N›Î·È·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ T.E.¶. AÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ¤ÎÙ·ÛË 2.500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο (ÂÚ› Ù· 1.500 ¿ÙÔÌ· Û οı ÂÊËÌÂÚ›·) ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ 40 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ÎÈ ÂÌ›˜. TÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ; H ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿ÓÔÈ·˜. ŸÙ·Ó ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ, ÂÓٷοı·ÚÔ, Ù¤ÏÂÈÔ, «ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ» ÎÙ›ÚÈÔ (Ì ÎÚ‚¿ÙÈ·, ÁÚ·Ê›·, ÚÂÛ„ÈfiÓ, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î.Ï.) Î·È Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. O ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙfi˜, Ì Â›ÛËÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. A‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜; °È·Ù›; Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. B·Û›Ï˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¢ı˘Óı‹Î·ÌÂ: «™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÏÈ¿ (ÂÓÓÔÔ‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó·) ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁȈÓ, ÛηÏÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜». Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤. K·È, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ OÏ˘ÌÈ¿‰·˜, ·˘Ù¤˜ Ò˜ ηχÊıËηÓ; «EÍÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· È·ÙÚÂ›Ô –··ÓÙ¿ Ô Î. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜– ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ

‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. 4 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·; AÓÙ› Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÎÚ‚¿ÙÈ·, ÎÏ›ÓÔ˘Ó!» ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi KÚ·ÙÈÎfi N›Î·È·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ, ÛÙË M.E.£. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÏȘ 6 ÎÚ‚¿ÙÈ·. «K·È fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÂÚ›Ô˘ 220.000 Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ›, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋”, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜» ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. M·˘ÚÔÌ¿Ù˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ T‡Ô˘ ÙËÓ 1 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. EÌ›˜ ¿ÓÙˆ˜ „¿Í·ÌÂ Î·È ‚ڋηÌ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ALPHA ÛÙȘ 16/10, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ: «™Â ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙÒÚ· fiϘ ÔÈ M.E.£. ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì Â¿ÚÎÂÈ·». ¢ËÏ·‰‹, 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ –Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘– ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· 180 ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· M.E.£. – Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó 150 ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ! EÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, οı ÎÚ‚¿ÙÈ M.E.£. ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 150.000 ¢ÚÒ! TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, 3 ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·ÏÏÔ‡, ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‹‰Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. OÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ ¤¯·Û·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜. °È·Ù› ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi; «PÔ˘ÛʤÙÈ, ı¤ÏÂÈ ÎÈ ÂÚÒÙËÌ·;» Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. A˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ù· ÔÔ›· ‚‚·›ˆ˜ ·Ó·˙ËÙ‹Û·ÌÂ.

h

EÏÏ›„ÂȘ ÁÂÓÈÎÒ˜ ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì›· ÓÔÛÔÎfiÌ· Â͢ËÚÂÙ› 40 ·ÛıÂÓ›˜ ÂÓÒ –ÂÂȉ‹ Ù· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ›– ÔÈ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› οÓÔ˘Ó ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘! EÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ fiÙÈ ÔÈ 2 ¯ÂÈÚÔ˘Ú-

ÙÚfi Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÁÂÏÔ‡Û·Ó, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ô˘Ú¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ: «¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·, Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÎÈfiÏ·˜». E›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Í‡ÓÈÔÈ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂڛ˜ ¿Óˆ ·fi 24 ÒÚ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ‚›·˜ Ô˘ ÍÂÛÔ‡Ó ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ‚·Ú‡Ù·Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο.

h

«AÓ·¿ÓÙËÙ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ·ÓÙÔ‡» AÎÔ‡Û·Ì fï˜ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. TËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‚Á‹Î Ì 1,5 Ì‹Ó· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ¶¿ÓÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÔÙ¤), Ô ÔÔ›Ô˜ «‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۇÛ΄˻. AÎfiÌ·, ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ... «TÈ ÒÚ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘ÌÂ;». «¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ Û ̛· ÒÚ·». MÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ·. «M‹ˆ˜ ÙÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ;» «A¯, ÙÔÓ ÂÓË̤ڈ۷, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¤Ê˘Á». «TÈ ÒÚ· Ó· ÙÔÓ ¿Úˆ ·‡ÚÈÔ; M‹ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘;». «Ÿ¯È, ¿ÚÙ ÛÙȘ 9.30, Ì¿ÏÏÔÓ 10, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú·». K·È ÛÙȘ 10 ‹Ú·ÌÂ, Î·È ÛÙȘ 11, Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, Î·È ÙËÓ ·Ú·ÂfiÌÂÓË. TÈ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ¤¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙÈ ÎÈ ·Ó ·ÂÈÏ‹Û·Ì fiÙÈ ı· ÙÔ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘. T›ÔÙ·! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙÔ «fiÏ· ÙÚÈÁ‡Úˆ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÎÈ fiÏ· Ù· ›‰È· ̤ÓÔ˘Ó» Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋. EÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó (΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ˘Ô˘ÚÁÔ› –Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ë̤ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ–, ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜), ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È·, ·Ï¿ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ԢÓ. ŒÓ· Û·ıÚfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ʷÎÂÏ¿ÎÈ·, Ïԇʷ, ¯·Ì¤Ó· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÛÚÒÍÈÌÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· ȉȈÙÈο. «°È·Ù›, οˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿», fiˆ˜ ›·ÌÂ... ∞ 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


T√

§E•IKO Δ√À APH PET™OY T˘ °π√À§∞™ P∞¶Δ∏

26 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


™À¡∂¡Δ∂À•∏

™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· οÔÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁÔ˜, ‹ Ó· ÏÈÔı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ›ӷ, ‰˘Ô-ÙÚ›· ÛÙÂÓ¿ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· Biennale. Œ¯ˆ ‰ÂÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ËıÔÔÈfi, °ÂÓ¿ÚË Ì‹Ó·, Ó· ·Ú··Ù¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ›ӷ...

º¤ÙÔ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈ¿ PÂÌfi, Ì ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ «Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ» °¿ÏÏÔ ÔÈËÙ‹. MfiÓÔ Ô˘ Ô ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜ ÚfiÏ·‚Â Î·È ·ÈÊÓȉ›·ÛÂ, Ì ÙËÓ performance «∞›Ì· ηÎfi» –·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ PÂÌfi «MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË»–, Ô˘ ¤ÁÈÓ the talk of the town. £Â·ÙÚfiÊÈÏÔÈ Î·È Âȉ‹ÌÔÓ˜ Ì›ÏËÛ·Ó, ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ· ȉÈÔÊ˘‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÁÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ¤Ó· ̇ÛÙË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. º‡ÛË ¿Ó·Ú¯Ë, Ì˘·Ïfi ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ Î·È ÛÒÌ· ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ ·fi ÛÎÏËÚ‹ ¿ÛÎËÛË, Ô ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ È· ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

PÂÌfi: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔÓ PÂÌfi, Ô‡Ù Ì ηӤӷ Û˘ÁÁڷʤ·. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ˙ˆ‹, Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘, Ë ÂͤÏÈÍË ‹ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. Œ¯ˆ fï˜ ¿ÂÈÚÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤È·Û ÌÈ· ·Ó·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË: Ù· ÛÙ¿‰È· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. O PÂÌfi ›¯Â οÓÂÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚËÙÔÚÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. A˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤Á΢ÚË Î·È ÓfiÌÈÌË ·È‰Â›·. ÕÚ·, fiÛÔÈ Ï¤Ó ÁÈ· ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È Ù¤ÙÔÈ· Ó· Ù· ͯ¿ÛÔ˘ÓÂ, Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÙÔ Ê›ÏÔ Ì·˜ ÙÔÓ PÂÌfi.

«A›Ì· ηÎfi»: Ÿˆ˜ ÙÔ Â›‰· ÂÁÒ, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ – 20 Ì 30 ¯ÚÔÓÒÓ, 30 Ì 40, 40 Ì 50, 50 Ì 60. ¢ËÏ·‰‹ Ô Ì¿¯ÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÔÈ ‡Ï˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ: ËıÈ΋, ·Ó‹ıÈÎË, ·Ó¿ÌÂÈÎÙË. AÎfiÌË Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞›Ì· ηÎfi» –Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ PÂÌfi ‹Ù·Ó ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ·›Ì·–, ÁÈ· ̤ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·›Ì·, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔ˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÒÛÂˆÓ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ÓÔı‡ÂÈ ÙË ‰È·‡ÁÂÈ¿ ÙÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·Ì¿ÓÙÈ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ‰›ÓÂÙ·È Û·Ó ÙÂÛÙ ¿ÛÎËÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Û ËıÔÔÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜, Û ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, Û ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹...

TÚ·Áˆ‰›·: H ÌÂÙÚÈ΋, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ë ÛÙ›ÍË ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘... fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ™Â ÔÙȉ‹ÔÙ οӈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ – ÛÙÔÓ ‹¯Ô, ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Û fiÏ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ T¤¯ÓË, Û ÔÙȉ‹ÔÙ οÓÂÈ Î·Ó›˜, Ô Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È ÓÙ ʿÎÙÔ.

¶Ô›ËÛË: ™ÙÔÓ PÂÌfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÛٷهۈ ÙËÓ Ô›ËÛË ·fi ÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡. °È·Ù› ÂÁÒ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ˆ ΤÊÈ, ·‡ÚÈÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ, Ó· Â›Ì·È 20 ‹ 50 ¯ÚÔÓÒÓ. T¤ÙÔÈ· ΛÌÂÓ· ‹ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ, ‹ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë Ô›ËÛË ·ÏÒ‚ËÙË. ÕÚ· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ Ô›ËÛË Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌfi˜, Ë ¯ÚÔÈ¿, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ËıÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ οı ÚfiÙ·Û˘, ÚÔÛٷهÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ‹ ÙËÓ ·ÁˆÌ¿Ú· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‹ ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡, Ô˘ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô›ËÛË. °È·Ù› fiˆ˜ οı ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘, fiÔ˘ oÈ Ï¤ÍÂȘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ÂÛ‡ Ó· ʈٛ˙ÂȘ ‹ fi¯È ÌÈ· ϤÍË. O PÂÌfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙË ÌÈ· ϤÂÈ «‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÓÈÒÛˆ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË» Î·È ÈÔ Î¿Ùˆ ϤÂÈ «ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÙÔÓ ¿·ÓÙ·, ı· ·Ú·Ì›ӈ ÚfiÛÙ˘¯Ë Ú¿ÙÛ·». ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ó· ʈٛÛÂȘ ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô. ¶¿Ó ̷˙›. HıÔÔÈfi˜: ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ·. °ÂÓÈο ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌË Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ôχ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ÌÔÚ› Û’ ·˘Ùfi Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ ·Ó οӈ οÙÈ Î·Ïfi ÙÒÚ·. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ô›ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ – Ô‡Ù ÙÔ ÎÔÈÓfi ›ıÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Ô ËıÔÔÈfi˜ fiÙ·Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛΤÊÙÂÙ·È «ÙÔÓ Î·Ë̤ÓÔ ÙÔÓ ËıÔÔÈfi ÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ»... °È’ ·˘Ùfi Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó «ÂÓÙ¿ÍÂÈ ı· ÁÂÏ¿ÛÂÙ», ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ï›ÁÔ ÙÛ›ÚÎÔ, Ì·˜ Î·È ÛÒÛÔ˘Ì ٛÔÙ·!

KÏfiÔ˘Ó: TÔ ÚfiÛˆÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û·Ó ÎÏfiÔ˘Ó, Û·Ó Û·ÏÙÈÌ¿ÁÎÔ˜, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fiÏ·, Â͈ÙÂÚÈ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ PÂÌfi, Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË, Â›Ó·È ¤Ó· ͤÛ·ÛÌ·... A˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹, ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ ÂÁˆÈÛÙÈÎfi, Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ıÚËÛΛ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÎÈ ·fi Ó¤Ô˜ 20, 30, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·ÊÓÈο 40, 50, 60 ¯ÚÔÓÒÓ ÎÈ ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı·ً. °È·Ù› ÂΛ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ „¤Ì· ÙÔ˘, ÙÔÓ ˆÊÂÏÈÌÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ Ú›ÛÎÔ, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÏÔÈfiÓ Û·Ó ÎÏfiÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Îfi‚ÂÙ·È Ë Ͽη, ÁÈ·Ù› Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÚfiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ÎÈ ·˘ÙfiÓ ÛÙË Û¿ÙÈÚ·, ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. O PÂÌfi ‚¤‚·È· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘ÂÎʇÁÂÈ. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ‹ ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÁÈÔ˜. KÈ fiˆ˜ ͤÚÔ˘Ì ·fi ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, Â¤ÏÂÍ ӷ Ô˘Ï¿ÂÈ fiÏ·. AÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚ›ٷÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ËΠے ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. A˜ ηԇÓ fiÏÔÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˜ Ô˘Ï¿Ó fiÏ·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·.

O ‹¯Ô˜: ™ÙÔ «∞›Ì· ηÎfi», ÙÔ ¤Ó· Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÙÔ ¿ÏÏÔ Ô ‹¯Ô˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi Ù· ˯›· Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÈ ÚÔÍÂÓ› Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔ ı·ً, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË «‚·Ï›ÙÛ·» Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜... EÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹¯ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˆÌ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. O ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÎÈ fiÏ· Á‡Úˆ Â›Ó·È ‹Û˘¯·... Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ô ÔÈËÙ‹˜, Ô Î¿ı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. KÈ Â‰Ò Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÌÔ˘, ÙÔÓ ™‡ÚÔ AÚ·‚ÔÛÈÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‹¯Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Û‡Ì·Ó Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ÈÛ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ Ë¯ËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Û cd Î·È Â›Ó·È ¤Ó· «‰ÒÚÔ», ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó, ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi Î·È ¤Ó·Ó ·ÎÚÔ·Ù‹... I‰ÈÔÚÚ˘ı̛˜: ™ÎËÓÔıÂÙÈο ÎÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈο, ÛÙÔ «A›Ì· ηÎfi» Ë ÔÙÈ΋ ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ȉ¤· ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. E›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔÎÏËÙÈο ÂÚÌËÓ¢ÙÈο Ù· ÓÔ‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜, Ó·ÚÎÈÛÛ¢fiÌÂÓÔ˜ ‹ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ Î·È Ó· η٤‚ÂÈ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ... AÓ ı˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ ËıÔÔÈfi, ÌÔÚ› Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÙÔ˘ PÂÌfi «Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ‹Ù·Ó

¿ÓÙ· ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi» Ó· ·›˙ÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó·. ÕÏÏÔÓ ¤Ó· ÙÔ «Ë ÎÚ·È¿ÏË Â›Ó·È ‚ϷΛ·, ‚ϷΛ· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù·¯ı› Ë Û·›Ï·». K¿ı ÛÙ›¯Ô˜ Î·È ÌÈ· ‰È·ÙÚÈ‚‹... AÏÏ¿ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÎËÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ ı·٤˜ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙËÏȷο ÙÔ˘˜... A˘Ùfi ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ÌfiÓÔ ·Ó ¤¯ÂȘ ¤Ó· Û›ÙÈ Û ÓËÛ›...

TÔ ÎÔÈÓfi: ¡· ¿„ÂÈ Ó· ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó Ï›Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 6 Ì‹Ó˜, ÙÈ ·ÔÁ›Ó·ÓÂ. N· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÔıÂÒÓÂÈ 9 Ì 11 ÌÂÙ¿ ÌÂÛËÌ‚Ú›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌËÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÙÈ ·¤ÁÈÓÂ Ô Ù¿‰Â ËıÔÔÈfi˜, Ô Ù¿‰Â ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î.Ï. TÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ¤¯ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘Û›·, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË. N· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· οÔÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁÔ˜, ‹ Ó· ÏÈÔı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ›ӷ ‰˘Ô-ÙÚ›· ÛÙÂÓ¿ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· Biennale. Œ¯ˆ ‰ÂÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ËıÔÔÈfi, °ÂÓ¿ÚË Ì‹Ó·, Ó· ·Ú··Ù¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ›ӷ. EÓÒ Ì ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙÔ ÓËÛ›, fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó...

OÈ «XÚÈÛÙÔ·Ó·Á›˙ÔÓÙ˜»: N· Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÔÈ... ÂÌ‚ÚÈı›˜ Ù· ÂÚ› Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, Ó·ÚÎÈÛÛ¢fiÌÂÓÔÈ Û·Ú·ÎÙÈο, ÂÓÒ fiÏË Ì¤Ú· Â›Ó·È ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ· ‹ Û΢ÏÔ‚Ú›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ·. OÈ XÚÈÛÙÔ·Ó·Á›˙ÔÓÙ˜ ÂÓ ÙÔȘ Ô‰Ô‡˜... OÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› «ÓÈÙÛÂ˚ÎÔ›» ÌÔÚ› Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi – ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈ· ÂÈÙÚÂÙ‹ ‰fiÛË ÂÎÏ·˝Î¢Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı¤·ÙÚÔ. KÈ ·˜ οÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› οÙÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ... ÂÌ‚ÚÈı¤˜! Y.°. ZËÙÂ›Ù·È Û›ÙÈ Û ÓËÛ›: TÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ P¤ÙÛÔ, ÂÁÒ Û·Ó P¤ÙÛÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ· Ù· ÂÍ‹˜: N· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ٷ «È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜» Î.Ï. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô P¤ÙÛÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ◊ ÁÈ· Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô» P¤ÙÛÔ, ÙÔÓ «·fiÌ·ÎÚÔ», ÙËÓ «ÂÍ·›ÚÂÛË»... Î·È Ù· ÏÔÈ¿, ÎÈ ¤Ó· Û›ÙÈ Û ¤Ó· ÓËÛ›, ‚Ú ·‰ÂÚʤ, ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ. Ÿ¯È ÁÈ· Ó· ËÛ˘¯¿Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÌËÓ ËÛ˘¯¿Ûˆ, ÁÈ·... ÔÚÁÈÒ‰ÂȘ η˘Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜ Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ·, ÙȘ ÂÏȤ˜, ÙȘ ¤ÙÚ˜, Ù· ‚Ô˘Ó¿. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fi¯È ̤¯ÚÈ Ù· 50 –Ô˘ Â›Ì·È ‹‰Ë– ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ù· 150... E˘¯·ÚÈÛÙÒ. ∞ TÔ «∞›Ì· ηÎfi» Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Booze Cooperativa (KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 211 4000.863). 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


28 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

JEAN-FRANCOIS JONVELLE, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ Δ√À: JONVELLE(S), E∫¢. IPSO FACTO


∞ºπ∂ƒøª∞

BO OK

H ATHENS VOICE ‚¿˙ÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ù˘ Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Ì·˜ ¯ÂÈÌÒÓ·: OÈ Ó¤ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ˘fiıÂÛË best seller, ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË, Ë ‰È·›ÛıËÛË Î·È Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¿ıË ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ, Ù· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È fiϘ ÔÈ Ó¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ∂È̤ÏÂÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÂΉfiÙ˜

OÈ ÂΉfiÙ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ¯ÚfiÓÈ· 2007

TÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÙ˜; M∞¡π∞ K∞ƒ∞´Δπ¢∏ ÂΉfiÛÂȘ EÛÙ›·

§√À´∑∞ Z∞√À™∏ ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰·

OÈ «¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ» ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. MÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›·, ÁÈ·Ù› ¤‚ÚÈÛη ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. K·È Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›· Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÕÚË AϤͷӉÚÔ˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ͯÒÚÈÛ· Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ K¤‰ÚÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ›Ûˆ˜ fiÙ·Ó ÌÔÚÒ Ó· Ìˆ ̤۷ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌË «‚Áˆ».

°È· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ù˘ ‚È‚Ï›Ô: ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ‚È-

Nø¡Δ∞™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ÂΉfiÛÂȘ MÂÙ·›¯ÌÈÔ

1. AÁ·Ë̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô: TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «AÓÂ-

To ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·

Ì·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¿ÊËÛ ¿Óˆ ÙÔ˘ ›¯ÓË. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ù· «°Ú¿ÌÌ·Ù· Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈËÙ‹» ÙÔ˘ P¿ÈÓÂÚ M·Ú›· P›ÏΠÁÈ· ̤ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚfiÛËÌÔ. MÈÎÚfi Û fiÁÎÔ ‚È‚Ï›Ô, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï‹ıÂȘ, ¤Ó· «Ô›ËÌ·» Û Â˙fi ÏfiÁÔ, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏȈÛ ·ÎfiÌ·, ·ÚfiÙÈ ÎÔÓÙ‡ÂÈ ÂηÙfi ¯ÚÔÓÒÓ, ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ï¿ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ fiÛÔ ·Ï¿ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÔÊÔ› fiÙ·Ó ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Ó¤Ô˘˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. M¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‚Á‹Î·Ó –Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó– ÛÔ˘‰·›· ‚È‚Ï›·. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ê˘ÛÈο Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ °È¿ÓÓË æ˘¯Ô·›‰Ë Î·È Ù˘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ KÈ΋˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿, Ì ٛÙÏÔ «™˘Ó¿ÓÙËÛË», Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿. MÈ· «Û˘Ó¿ÓÙËÛË» Û¿ÓÈ·, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Û˘ÌfiÚ¢ÛË ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Û ÌÈ· Ó¤· Û‡ÓıÂÛË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È¢ڇÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙfiÛÔ Ù˘ Ô›ËÛ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. «™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ» Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÛÔÈ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. 30 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

∞ƒ∏™ ª∞ƒ∞°∫√¶√À§√™

∞¡¡∞ ¶∞Δ∞∫∏

¡π∫√™ Ã∞Δ∑√¶√À§√™

‚Ï›· Ô˘ ·Á·¿ˆ ÂÍ›ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ «ÕÓÓ· K·Ú¤ÓÈÓ·» ÙÔ˘ TÔÏÛÙfiÈ Î·È ÙÔ «EÌ›˜ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›» Ù˘ ∞˚Ó P·ÓÙ. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ͯÒÚÈÛ· Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ º›ÏÈ PÔı, «O ηı¤Ó·˜».

¶√¶∏ °∫∞¡∞ ÂΉfiÛÂȘ MÂÏ¿ÓÈ

ÌÔ‰·Ṳ́ӷ ‡„Ë» Ù˘ Emily Bronte Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·Á¿ËÛ· ÛÙËÓ ÂÊ˂›· ÌÔ˘ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ·Á·Ò Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. MÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ¤ÚˆÙ·˜, ÛÙÈ‚·Ú‹ ‰ÔÌ‹, ·Í¤¯·ÛÙÔÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ Î·È ÂÈÛÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ̷Á¢ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ·. 2. BÈ‚Ï›Ô Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¤¯ˆ ÂΉÒÛÂÈ: TÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â›Ó·È ÙÔ «AÔ‡ÛÙÂÚÏÈÙ˜» ÙÔ˘ B.W. Sebald, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÕÁÚ·. ¶˘ÎÓfi, ÂÓ‰ÔÛÎÔÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·Ú¿ Ù· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È.

¡π∫√™ Δ™√Àμ∞§∞™ §√À´∑∞ ∑∞√À™∏

∫∞Δπ∞ §∂ª¶∂™∏

¡ø¡Δ∞™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶√¶∏ °∫∞¡∞

∞ƒ∏™ M∞ƒ∞°∫√¶√À§√™ ÂΉfiÛÂȘ TfiÔ˜ Ã∏™Δ√™ ∑∞ª¶√À¡∏™

1. To ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ever, ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó fiÛÔÈ Ì ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Â›Ó·È ÙÔ “Ulysses”, ÙÔ˘ James Joyce. ¢ÈfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂΉ›‰Ô˘Ì ÛÙÔÓ TfiÔ, Û ÙÚ›ÙË ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ «Ulysses, O‰ËÁfi˜ AÓ¿ÁÓˆÛ˘». 2. £· ‹ıÂÏ· Ó· ›¯· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ “Cloud Atlas” ÙÔ˘ David Mitchell ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ §fiË (ÂΉ. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· 2007).

Nπ∫√™ T™√Àμ∞§∞™ °.¢. ÂΉfiÛÂˆÓ EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· AÚ¯¤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ì ϛÁÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì‹Ó˜

ÛÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤ÂÛ ÙÔ “Firmin” ÙÔ˘ Sam Savage, Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 2006 ·fi ÙÔÓ Coffee House Press, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÂΉÔÙÈÎfi ÛÙË MÈÓ¿ÔÏË. TÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍÔÚ›·, ÙË ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ·Á¿Ë Î·È ÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È¿‚·Û· Î·È ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ô˘ ¿ÏÏ· ÛÔ‡‰·ÛÂ Î·È Ì ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ¿ÏÏ·, ¿Û¯ÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ

¡π∫√™ ª¶∞Δ™π√À§∞™

–fiˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ ‰ËÏ·‰‹–, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· È· Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ. M¤Û· Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ÒÚ˜, ‰È¿‚·Û· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔ˘ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘ Firmin. ZÂÈ Û ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙË BÔÛÙfiÓË ÙÔ˘ ’60, fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂÓÒ Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ‚È‚Ï›·, ·fi ÙËÓ MÚÈÙ¿ÓÈη ̤¯ÚÈ ÙÔÓ T˙fiȘ.


A˘Ùfi˜ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘: Ô ¶ÚÔ˘ÛÙ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù·, Ë T˙¤ÈÓ ŸÛÙÈÓ Â›Ó·È Û·Ó Ì·ÚÔ‡ÏÈ, Ô ™¤ÍÈÚ ÙÔ‡ ¤ÊÙÂÈ ‚·Ú‡˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. £· ÛÔηÚÈÛÙ› fï˜ ÌfiÏȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÔ˘Ú·›Ô˜ ÎÈ fi¯È ¿ÓıÚˆÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. ŸÛ· Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ‰ÂÓ ı· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÔÙ¤ Ì ηӤӷÓ, ·ÊÔ‡ –Ô Ù·Ï·›ˆÚÔ˜– ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÛÎÔ‡ÍÂÈ. ÿÓ‰·ÏÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘, Ô˘ ÙÔÓ ·Á·¿ÂÈ ‚Ô˘‚¿, ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ô ºÚÂÓÙ AÛÙ¤Ú Î·È Ë T˙›ÓÙ˙ÂÚ PfiÙ˙ÂÚ˜, ηχÙÂÚfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Firmin ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. TÔ “Firmin” Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ «ÈÛÔ‰ˆÙ¤˜». ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·fiÏ·˘Û·, ·Ó Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÂΉÔÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚·ÊÙ›˙ˆ «ÙÔ» ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ – ‰ÂÓ ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ ηÓ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ «·Á¿˜»;

H§π∞™ M¶∞ƒΔ∑√À§π∞¡√™ ÂΉfiÛÂȘ M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜ K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ˆ ¤Ó· Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜. TÔ ›‰ÈÔ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿ÛÙËη Ì ÙÔ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ™·Ì¿Ó˘, «OÈ ‰›‰˘Ì˜», fiÔ˘ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. EÓÙ˘ˆÛȷο ηÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ, ÁÏÒÛÛ· ÂÏÏËÓÈ΋, Ì ÂÍ¿ÚÛÂȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÏÔ΋, ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·›Û٢٘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi bestseller. ™ˆÙ‹ÚË ™·Ì¿ÓË, ηÏÔÙ¿ÍÈ‰Ô ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÔ˘ ‚È‚Ï›Ô!

X¤ÓÚÈ N٤ȂÈÓÙ £ÔÚfi, «Walden, ‹ Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜». ŒÓ· ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ŒÓ· ÚÔÊËÙÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Ì·ÓÈʤÛÙÔ ·fi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ∞ÌÂÚÈηÓfi Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ. ÕÏÎË Z¤Ë, «O „‡Ù˘ ·Ô‡˜». ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘, «MÈ· ˙ˆ‹ ‰˘Ô ˙ˆ¤˜». ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‹Úˆ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

∞¡¡∞ ¶∞Δ∞∫∏ ÂΉfiÛÂȘ ¶ATAKH AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ͯÒÚÈÛ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ô˘, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ KÒÛÙ· AÓ‰ÚÔ˘Ïȉ¿ÎË Ù˘ «£ÚËÛΛ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ» ÙÔ˘ K·ÓÙ, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ¶fiÏȘ, ‰ÒÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ë «¢È·-

FRANÇOIS SCHUITEN, THE BOOK OF SCHUITEN, ∂∫¢. ¡μª

K∞Δπ∞ §∂ª¶∂™∏ ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÂΉfiÙ˜

ı‹ÎË» ÙÔ˘ °ÎÔÌÚfi‚ÈÙ˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ· ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Ù˘ ¤Î‰ÔÛË, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ¿ÍÂȘ ÌÈ· ϤÍË Î·È Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ó‡̷ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Î·È ÛÔ˘ ·ÔηχÙÂÙ·È (ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ 2008, ·fi ÙÔÓ ¶·Ù¿ÎË) Î·È ÙÔ «™¯Â‰›·ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÙÔ·Ó¿Ï˘ÛË» ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ MÔ˘ÚÓÙȤ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË), Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ŒÊ˘ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ – ÙÔ ‡ÛÙ·ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË, Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ó¿Ï˘Û˘.

NIKO™ °KIøNH™ ÂΉfiÛÂȘ ¶O§I™ «¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡», ÙÔ˘ Charles Taylor, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ever!

M∞¡ø§∏™ B∂§πΔ∑∞¡π¢∏™ ÂΉfiÛÂȘ IN¢IKTO™ TË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Ù˘ fiÔÈ·˜ Â˘Ê˘˝·˜ Ì·˜ ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· Ì·˜, ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. TÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ì·˜ ·˘Ù‹. K·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi Ù· ΛÌÂÓ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ì·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. M¤Û· ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Ù¤Ú„Ë Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›, Ë ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ. Afi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û· ÌfiÓÔ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ë ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ ›¯Â ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ºÈÔÓÙfiÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. T· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ Ì ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ «¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜», Ô˘ Â˘Ù‡¯ËÛ ʤÙÔ˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ë EϤÓË M·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ·ÎfiÌ·: H ÔÈËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ «™‡ÛÛËÌÔÓ ‹ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È·», ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ «TÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ÌÔ˘ ÔÚÙÔοÏÈ»,

32 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÙÔ ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ‰ÔΛÌÈÔ ÙÔ˘ Charles Taylor «¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡», ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ AÚ¯. AÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡ ™È̈ÓÔÂÙÚ›ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. HÛ‡¯ÈÔ Ì ٛÙÏÔ «§fiÁÔ˜ ÂÚ› Ó‹„ˆ˜».

M∞°°∏ Mπ¡√°§√À ÂΉfiÛÂȘ KÚÈÙÈ΋ A.E. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰È¿‚·Û·: M¤ÚÓ¯·ÚÓÙ

™ÏÈÓÎ, «¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË X¿ÓÓ·». ŒÓ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¢Èη›Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÓˆÛÙfi˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. M¤Û· Û ϛÁ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÚ·›·˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·Á·‹ıËΠ·fi fiÏÔ˘˜. £ÂˆÚÒ ÙËÓ ÏÔ΋ Î·È ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ͯÒÚÈÛ· ÙÔ 2007: Richard Templar, «OÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜». TÔ ıˆÚÒ Ú·ÁÌ·ÙÈο ͯˆÚÈÛÙfi. XˆÚ›˜ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÂÚÈÙÙfi, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È 100 Û‡ÓÙÔÌÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Â˘Ù˘¯›·˜, Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÔÊ›· ˙ˆ‹˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙ԇ̠·˘Ù‹ Ë ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ‰˘Û‡ÚÂÙË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔχÙÈÌË ÁÈ· οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË.

Xƒ∏™Δ√™ Z∞ª¶√À¡∏™ ÂΉfiÛÂȘ ºÂÚÂÓ›ÎË TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ “Snobs” ÙÔ˘ Julian Fellowes, Ô˘ ›¯· ÙË ¯·Ú¿ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ 2 ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È Ì›· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. TÔ ‚È‚Ï›Ô fï˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ÈÙ·ÏÈÎfi: ÙÔ “Gomorra” ÙÔ˘ Roberto Saviano (ÂΉfiÛÂȘ Mondadori).

M∞ƒπ∞ °∫∂ƒΔ™√À ÂΉfiÛÂȘ gema ¶ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· –Ë ÂÔ¯‹, Ë ËÏÈΛ·, Ë ‰È¿ıÂÛË, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·– Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ȉ›ˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÔÈÔ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Û·Ó ¤ÊË‚Ë ÌÂ Û˘ÓÂ‹Ú ÙÔ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜» Ù˘ Margaret Mitchell. AÚÁfiÙÂÚ· Ù· «100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ-

Ó·ÍÈ¿˜» ÙÔ˘ Gabriel Carcia Marquez Î·È Ù¤ÏÔ˜ «H ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›ӷȻ ÙÔ˘ Milan Kundera. °È· ÙÔ 2007 ı· ÚfiÙÂÈÓ· ÙÔ “Half of the yellow sun” Ù˘ NÈÁËÚÈ·Ó‹˜ Chimamanda Ngozi Adichie Î·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Gonzalo Celorio «TÚÂȘ fiÌÔÚʘ KÔ˘‚·Ó¤˜».

™Δ∞Àƒ√™ ¶∂Δ™√¶√À§√™ ÂΉfiÛÂȘ A°PA TÔ Ï‡Έ̷ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÕÁÚ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ Hokusai, «OÈ 36 fi„ÂȘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ºÔ‡Ù˙È», ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ I¿ˆÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¯·Ú¿ÎÙË Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ·fi ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÔÙÈο Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓˆÛÙfiÙ·ÙÔ ¤ÚÁÔ: «TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì·».

NI∫√™ X∞Δ∑O¶√À§√™ ÂΉfiÛÂȘ O͇

ÚÈÛ ÙÔ 2007 Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù·: «H ÏËÛÌÔÓË̤ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË» ÙÔ˘ Lucio Russo, ÙÔ «™‡Ì·Ó Ô˘ ·Á¿ËÛ·, A & B ÙfiÌÔÈ» ·fi ÙÔ˘˜ M¿ÓÔ ¢·Ó¤˙Ë Î·È ™ÙÚ¿ÙÔ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ «AÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤·», ÙÔ˘ A.AÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë.

TA™O™ T™IANTOY§A™ ÂΉfiÛÂȘ OPUSMAGNUM TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì·ÎÚ¿Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ·fi fiÛ· ‰È¿‚·Û· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ «¶¤ÙÚÈÓÔ Ó˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ» ÙÔ˘ X¿Ú˘ MÔ‡ÏȘ (K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜, ͇ÓËÛ ̤۷ ÌÔ˘ ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ·Ó·ÙÚ›¯È·ÛÌ·, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÂÓ‹ÏÈÎË ÔÚÁ‹.

MAPIANNA æYXA§OY ∂ΉfiÛÂȘ 懯·ÏÔ˘

∞Á·Ë̤ÓÔ˜ all-time Ù›ÙÏÔ˜: «TÔ ˙ÂÓ Î·È Ë Ù¤¯ÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜», PfiÌÂÚÙ ¶›ÚÛÈÁÎ (K¿ÎÙÔ˜ 1994). º¤ÙÔ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ›¯· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ «30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù·», Steve Niles - Ben Templesmith (Anubis 2007)

O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÚÔÙ›ӈ Â›Ó·È «KÔÌfiÛÙ» ηÈ, ÚÔÛÔ¯‹, ÌËÓ ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ÛÙ· ÁÏ˘Î¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ê˘Ù¿ ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÂÙ ٷ ÊÏÔ‡‰È· ·fi Ù· Ï·¯·ÓÈο ‹ Ù· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ ÙÛ¿È, ÛÎÂÊÙ›ÙÂ!

Nπ∫√™ M¶∞Δ™π√À§∞™ ÂΉfiÛÂȘ N. & ™. M·ÙÛÈԇϷ˜

NIKH °APYºA§§I¢OY EΉfiÛÂȘ ŒÈÛÙÔ˜

™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ÂÈϤ͈ ÙËÓ «EÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·» ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ TÛÈÊfiÚÔ˘ (ÂΉfiÛÂȘ EÚÌ‹˜). E›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙfiÛÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘. ∞Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ 2007 ÂÈϤÁˆ ÙÔ «O ‰ÈÛÙȯË˙̤ÓÔ˜ ÎÔÌÔÓÈÛÙ‹˜» ÙˆÓ ÂΉfiÛÂÒÓ Ì·˜, ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi fi¯È-ηÈ-ÙfiÛÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·Ù¿Ì·Ù· ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·.

£· ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÙÔ «AÓ·ÈÛıËÛÈÔÁÔӛ˜ - H AÔÎ¿Ï˘„Ë», ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË °. TÛ¿ÙÛ·ÚË. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÛÈÔÁÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ Ô˘, ηٿ ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ fiϘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ.

MANO§H™ ¢E§H°IANNAKH™ EΉfiÛÂȘ ¢›·˘ÏÔ˜

TÈ ¿ÏÏÔ; «¢ÔÓ KȯÒÙ˘» (EÍ¿ÓÙ·˜), ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ fiÏ·. K·È ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ EÚ·ÙÒ ÙÔ «KÔÚ¿ÎÈ» ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÓÙÁÎ·Ú ÕÏ·Ó ¶fiÂ, Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ı· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ. ∞

TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô: «H ÂÚ› £ÂÔ‡ ·˘Ù·¿ÙË»(K¿ÙÔÙÚÔ). ™Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ͯÒ-

MANø§H™ MANOY™AKH™ ∂ΉfiÛÂȘ EÚ·ÙÒ


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


Aª∞¡Δ∞ MπÃ∞§√¶√À§√À

H

AÌ¿ÓÙ· Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ Ì ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Afi ÙÔ «°È¿ÓÙ˜» (1996) –ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂΉÔÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·– Ô˘ ¤Î·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ (Û ËÏÈΛ·) Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ó· Ú·ÛÈÓ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ˙‹ÏÈ· ÙÔ˘˜ (ÙfiÛË ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·!), ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·‡Ú·» (Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË), Ë AÌ¿ÓÙ· Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ –Û·Ú¿ÓÙ· ÌfiÏȘ ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·– ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÔÚ›·. N· ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È ¿Óˆ-οو...

Œ¯ÂȘ ÌÈ· Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. T· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÁÚ·ÌÌÈο», Û˘¯Ó¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÚ¿ÊÂȘ Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï›Ì„ËÛÙ·. Œ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓfiËÌ· ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ, ‹ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È; Œ¯ÂÈ Î·È ·Ú·¤¯ÂÈ. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ fiÙ·Ó ‰ÈËÁÔ‡Ì·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ˘Ôʤڈ ·fi ÂÓÔ¯¤˜. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ‰›Î·ÈË, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·Ó ·ÊËÁËıÒ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ οÓÂÈ Î¿ÙÈ; A˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ‡ οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ; A˜ Ô‡ÌÂ, Ë «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·‡Ú·» ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ì Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ –Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜– ·ÚfiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· «ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋» ηÙËÁÔÚ›·, ΤډÈÛ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎÈ ·¤ÎÙËÛ ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ, ¤ÁÚ·„ ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤۷ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·. ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÊÙ·›ÂÈ ·ÏÒ˜ fiÙÈ ‰È¿‚·Û· Û Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙÔ «AÓ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤Ó·˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘» ÙÔ˘ ÿÙ·ÏÔ K·Ï‚›ÓÔ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ ÍÂ¤Ú·Û·... To ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙËÓ «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·‡Ú·» Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. °È·Ù› «‰˘ÛÈÛÙ›·» ηٿ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È fi¯È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ô˘, fiˆ˜ Ϙ, ÂÏ·ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ·fi Ù· ·ÙÚÈο ÚfiÙ˘·; Œ¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ, ·ÏÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì·ı‹Ûˆ οÔÈÔÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜, ‰È¿ÏÂÍ· ÙË Á˘Ó·›Î·. TÂÏÈο Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

ºøΔŸ: ¢∏ªHΔƒ∏™ Δ™√Àª¶§∂∫∞™

™¿ÓÈ· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (‚·ÚÂÙfi!), ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ·˘ÙÔ-·Ó·ÊÔÚÈÎfiÙËÙ·. T· ı¤Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÔ˘ ÎfiÛÌÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˘ÏÈÎfi autofiction...TÈ Ï˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi; E›Ó·È ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. H ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ̤۷ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ. TÒÚ· ·Ó Ì ÙÔÓ fiÚÔ autofiction ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ‰È·ÎÚÈÙÈο fiÙÈ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Êԇ̷È, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· Û˘ÌʈӋۈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‡Ô˘ÏÔ Ú¿ÁÌ·, ÙÚ˘ÒÓÂÈ ÛÙȘ ÈÔ ·›ı·Ó˜ ı¤ÛÂȘ ̤۷ Û’ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. O X¤ÓÚÈ T˙¤È̘ ÙÔ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Ôχ ÛˆÛÙ¿. A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, ›¯Â ÂÈ, Â›Ó·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÓÔ˘. A˘Ù‹ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÚÔ‰›‰ÂÙ·È Â›Ù ÁÚ¿ÊÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿, ›Ù ÁÈ· ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ η‚·Ï¿Úˉ˜.

34 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ì ·ÔÛÙfïÛ˜, ·Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÂÎÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·fi Ô‡ ·ÓÙÏ›˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÛÔ˘... (¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÒÚÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ...) ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· ı›ÍÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÔ˘. M‹ˆ˜ ÌÈÏ¿ˆ Û·Ó ÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘; AÓ ÌÈÏ¿ˆ Û·Ó ÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÛηÌ›ÏÈ Ó· Û˘Ó¤Ïıˆ. øÛÙfiÛÔ, Û˘¯Ó¿ ·Ú·¤ÌÂȘ Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, ÛÙÔ «ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙ¤ÍÂȘ» ¤¯ÂȘ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ (ۯ‰fiÓ) ÙÔÓ K¿Êη... ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ ÔÙ¤ Ó· ÌÈÏ¿˜ ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘! ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Óˆ Â›Ùˉ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· οӈ ÙËÓ ¤Í˘ÓË. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ «Bԇψے ÙÔ È·», «Kfi„ οÙÈ!»! K·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ˆ ·fi ÙÔÓ K¿Êη ¤Ú·Û· ÛÙËÓ «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·‡Ú·» fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰˘Ô ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ¤Ó· ÙÛÈÙ¿ÙÔ. E›Ó·È ÌÈ· οÔÈ· ÚfiÔ‰Ô˜... ¶ÈÛÙ‡ˆ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. £¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ˆ Û οı ¢ηÈÚ›·. EÓÓÔÔ‡Û· ›Ûˆ˜ οÙÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÔ˘. ™·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó·


Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÌÂ ÙË

™øΔ∏ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·... OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ –·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÁÒ ıˆÚÒ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Û ·ÓÔȯÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ›Ù ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, ›Ù fi¯È. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚È‚Ï›· ÛÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Â›Û·È ¤Ó· «ÎÔÚ›ÙÛÈ». E˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È ÌÈ· «Á˘Ó·›Î·»... TÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÔ‡ οÓÂÈ ·˘Ùfi; TÔ ÚˆÙÒ ‰ÈfiÙÈ Û' Â̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊ›ÛËÌ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·... A˜ ԇ̠fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ‹ fiÔ˘ ı· ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡... ‹ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· ›Ûˆ˜... A¯ ·˘Ùfi Ô˘ Ϙ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ. EÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È ϤÔÓ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ŸÙ·Ó ‚Ϥˆ Û·Ú·ÓÙ¿Ú˜ Ì ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ· Î·È ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ· Î·È Î¿ÙÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Û·Ó Kickers ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ͤÁÓÔÈ·ÛÙ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÛΤÊÙÔÌ·È, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ; ¶Ò˜ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ò˜ ı· ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó; EÏ›˙ˆ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯ÂȘ ¿‰ÈÎÔ. EÏ›˙ˆ Ë «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·‡Ú·» Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜. KÈ ÂÂȉ‹ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Ù· ηٿÊÂÚ· Û’ ·˘Ùfi, ÛΤÊÙÔÌ·È ϤÔÓ Ó· Á›Óˆ ¿ÓÙÚ·˜! ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· ·ÊËÁËıÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ. TÒÚ· Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ ÂÛ‡! EÁÒ Â›Ì·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ¤¯ˆ ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ·! T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ ·Ú·Î¿ÌÙˆ! °È· οı ÛÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· (‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÂÌÔÚÈ΋), Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. £¤Ïˆ Ó· ˆ: ÂȯÂÈÚ›˜ οÙÈ ÂÚ›Ù¯ÓÔØ Û˘¯Ó¿ ÌÈ·Ó Î¿ˆ˜ «¯·Ï·Ú‹» ·Ê‹ÁËÛË, fiˆ˜ ÛÙÔ «£· ‹ıÂÏ·» Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÈÛÊ·Ï‹˜... Œ¯ˆ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÚfiÙÈ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ·Ú·‰Ôı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. AÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Í¤Úˆ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÌË ÓÈÒıˆ ¿ÓÂÙ· Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó’ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì·˙› ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ·Ê‹ÁËÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ï·Ú‹ fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ô‡Ù ÙÔ ›‰ÈÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈ΋. K·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. E›Û˘ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈ΋ ÌÔ˘ ‰È¿ıÂÛË. °È’ ·˘Ùfi ÛÔ˘ Ϥˆ, Â›Ì·È Á˘Ó·›Î·, fi¯È ÎÔÚ›ÙÛÈ. E›Ì·È, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ¿ ÛÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‚È‚Ï›· ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÔ˘ ΛÌÂÓ· ‰ÂÓ Ì ·ÊÔÚÔ‡Ó. ÿÛˆ˜ Ù· ‚Ú›ÛΈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔÛˆÈο ‹ fi¯È Â·ÚÎÒ˜ η˘ÛÙÈο. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ Ë ›‰È· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ‹, ¤ÛÙˆ, Û¯ÔÏÈÔÁÚ¿ÊÔ / ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ; Œ¯ˆ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο... ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈÏ¿ˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ηÈ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ˆ Ó· Ϥˆ, ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ £A ™KA™ø... ÕÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÛÊ¿Ïψ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ «ÎÚÈÙÈ΋»... ÌÔÚ› Ó· Â›Ì·È ¿‰ÈÎË Î·È Ó· ı¤Ïˆ Ó· ‚Ϥˆ ·ÓÙÔ‡ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘... ÓÙÚÔ‹ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜; MÔ‡ οÓÂȘ ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚÒÙËÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÌ·È ÛÙ· ‰‡Ô. ÕÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹», ¿ÏÏÔ˜ ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·. O ¤Ó·˜ ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Â˘ÚÂ‹˜, Ì ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ¢Á¤ÓÂȘ. ◊ÌÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·È‰› fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÒ Î·È Ì ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û·‚ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÌÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ. «X·Ï¿ÚˆÛ ÏÈÁ¿ÎÈ», Ϥˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì’ ·ÎÔ‡ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤. MfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ì·È Ôχ ı˘ÌˆÌ¤ÓË ¯·›ÚÔÌ·È Ù· ¿ÚıÚ· ÌÔ˘. ™Ù· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÓÈÒıˆ ÔÙ¤ ¤ÙÛÈ. £¤Ïˆ Ó· ˆ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙÔ ı˘Ìfi ‹ οÔÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ· Ó· ÛÙÚˆıÒ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. NÈÒıˆ ÂχıÂÚË, Â›Ì·È ÂχıÂÚË. TÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ÂÓ‰ÔÛÙÚÂÊ›˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiˆ˜ ÂÁÒ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Â›Ì·È Ô·‰fi˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘, ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜. K·È Áڿʈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ì ·ÊÔÚÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ͤÚÂȘ Ôχ ηϿ, Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο, ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· Ó’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Û fiÏÔ˘˜. K·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Ô˘ Ϙ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ¤ÓÙ·ÛË – Ë ÓËÊ¿ÏÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ ÙfiÓÔ˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Û‹ÌÂÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÊˆÓ·ÛÎÔ‡Ó. ÕÏψÛÙ ÚÔÛ·ıÒ Ó· Â›Ì·È ÓËÊ¿ÏÈ·, ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ›ÓÔÌ·È ÙË ÓËÊ¿ÏÈ·. §˘¿Ì·È fiÙ·Ó ‚Ϥˆ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÈÛÔ‰ÒÓÔÓÙ·È, ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. OÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ìfi¯ıÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ȉÂÒÓ, ÂÌfiÏÂ̘ ˙ÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, fi¯È ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. H ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ‰›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ∞ 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


‚È‚Ï›Ô audiobook

AUDIOBOOK: ™ÙËÓ Ì·ÓȤڷ. ™ÙË Ï¿ÓÙ˙·. ™ÙÔ IKA. ™ÙËÓ ÂÍÔ¯‹.

«ÕÎÔ˘Û˜ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘;...» TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH

Ô Î·Îfi Ì ٷ ‚È‚Ï›· Â›Ó·È fiÙÈ ·) ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÔ‡ÓËÌ· Û ˙·Ï›˙ÂÈ ‚) Ô‡ÙÂ Î·È Û’ ¤Ó· ¯·Ï·Úfi ÂÚ›·ÙÔ, ı· Ê·˜ Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Á) Ô‡Ù ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÙÔ Ì›ÁÌ· ·ÓÙËÏÈ·Îfi-¿ÌÌÔ˜-ÓÂÚfi ÏÂÎÈ¿˙ÂÈ, «ÎÔÏÏ¿ÂÈ» ‹ ÏÈÒÓÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ‰) Ô‡ÙÂ Î·Ó ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÔ˘. E‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û¤ÚÓÂȘ ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·fi ‰ˆ ÎÈ ·fi ÎÂÈ. TÈ ÙÔ ¤Ú·Û˜; EÌÈıÚ›;

T

TÒÚ· ÙÔ ’¯Ô˘ÌÂ Î·È Û mp3, ÏÔÈfiÓ. TfiÛÔ ·Ï¿. AÁÔÚ¿˙ÂȘ ÙÔ cd ·fi ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô (‹ Î·È ·fi ‰ÈÛο‰ÈÎÔ). TÔ ‚¿˙ÂȘ ÛÙÔ pc Î·È ÙÔ Î¿ÓÂȘ burn. ™˘Ó‰¤ÂȘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ usb ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÓ¿˜ ÛÙÔ mp3. TÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È «ÎÔÌ̤ÓÔ» Û tracks - ÎÂÊ¿Ï·È·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÂډ‡ÂÛ·È, ·ÎÔ‡˜ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ. Afi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, fiÏ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·, fiÛÔ ÙÔ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÛÔ˘ Î·È Ó· ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ play. ◊‰Ë, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Audiobooks – Î·È Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¢È·Ï¤ÁÂȘ Î·È ·›ÚÓÂȘ: TÔ ¤Ó· Ì ÙË ‚Ú·¯Ó‹, ¢ÁÂÓÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ («H ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ oÎÙÒ») Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙË ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ («H ηÏÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ»). AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ê˘ÛÈο. H ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ METAIXMIO. E›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· οÙÈ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ê¿ÓÙ·˙·Ó ‡ÏÔÁ˜: «K·È ÙÈ ı· ÙÔ Î¿Óˆ; £· ÙÔ ‚¿Ïˆ ÛÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ Î·È ı· οÙÛˆ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›·; ¶Ôχ ÛÔ˘Ú¿Ï...». EÓÙ¿ÍÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·Ó ı¤ÏÂȘ – fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ Audiobook ͯˆÚÈÛÙfi. H Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô (...) Û ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ, Ô˘ Ô‡ÙÂ

36 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Î·Ó ı· ÛÎÂÊÙfiÛÔ˘Ó Ó· οÓÂȘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ: ™ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ™Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÚˆ˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ŸÙ·Ó οÓÂȘ Ê·Û›Ó· ÛÙÔ Û›ÙÈ (‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË «Ì˯·ÓÈ΋» ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, .¯. ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·Ù¿Ù˜ / οÓÔÓÙ·˜ Ï¿ÓÙ˙·). ™ÙËÓ Ì·ÓȤڷ, Ì ÎÂÚ¿ÎÈ· Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο ¤Ï·È·. ™ÙÔ IKA ‹ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ™ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›˜, Ì ۂËÛÙ¿ ÊÒÙ·. TÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘ ı· Û ϷÙÚ¤„ÂÈ. ™’ ¤Ó· ÌÔÓ·¯ÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. MÔÚ›˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· «ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂȘ» Ù· ‚È‚Ï›· ÛÔ˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ Ù· ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶Ú·ÎÙÈο, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™ÙÔ booklet Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ, Ì·˙› Ì ÙÔ cd ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ¤Ó· ¤Ó· Î·È ·ÚÈıÌË̤ӷ fiÏ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· tracks, Ì·˙› Ì ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó·, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯¿ÓÂȘ ÙË ÛÂÈÚ¿. M’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ›Ûˆ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂȘ οÙÈ Ô˘ ͤ¯·Û˜ ‹ Ô˘ ·Ï¿ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Í·Ó¿. T· ˘fiÏÔÈ·, ηÓÔÓÈο: pause, rewind, forward, stop. K·Ù¿Ï·‚˜; ¶¿Ù· play, ÙÒÚ·. ∞ Y.°. ¶ÚÔÛÔ¯‹ – ¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Audiobook ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ÕÛ Ô˘ ·›˙ÂÈ Î·È Ó· Ê·˜ ÎÏ‹ÛË, ÎÈ ¿ÓÙ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿...

O§∞ ∂π¡∞π ¡∂∞ Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À


TOIXO¢POMIE™: TO STREET ART ™THN A£HNA Vol. I, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘ - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M¤ÓÂÁÔ˜, ÂΉ. O•Y, ÛÂÏ. 96, ÙÈÌ‹ ú 16,66 O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘ ÛοӷÚ Ì ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M¤ÓÂÁÔ˜ η٤ıÂÛ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ street art.

X·ÚÙÔ˘Ï¿ÚË, Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.

T· ·ıËÓ·˝Î¿ Public ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙȘ 4/12. ΔÔ ªÂÓ ÃÔ˘Ú ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ı· ·ψı› Û ¤ÍÈ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ì ‰‡Ô ηʤ, ¤Ó· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. £· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ӷ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎfiÌÈΘ ·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÈÎfiÓ·, „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È gadgets.

TÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô √ π·Ófi˜ (™Ù·‰›Ô˘ 22) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô, Â›Ó·È Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ. Œ¯ÂȘ ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ (̤¯ÚÈ 1/12) ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ N¿ÓÔ˘ B·Ï·ˆÚ›ÙË Î·È Marie Wilson.

ŒÍ˘ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¢‡Ô ÂÎÔÌ¤˜ ‚È‚Ï›-

ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ΔÔ KOAN

Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Ó· ¤ÊÙÂÈ Û sleeping mode. H Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚË, ÙÔ˘ B·Û›ÏË B·ÛÈÏÈÎÔ‡ «ÕÍÈÔÓ EÛÙ›» (™·‚. 13.30, ∂Δ3). H ¿ÏÏË, «KÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜» (ΔÂÙ¿ÚÙË 22.00, ET1), Ì ÙÔ˘˜ AÓÙ·›Ô XÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë Î·È MÈΤϷ

(™ÎÔ˘Ê¿ 64). ∏ ÌÂχÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ Taschen Î·È ÂΉfiÛÂˆÓ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Athens Voice Books. ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ™‡ÓÙÔÌ·

Â‰Ò ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ cd ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ì ¿ÚÙÈ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ΔÔ Ó·ÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô √ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37) Â›Ó·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ Ì ٷ ηӷ‰¿ÎÈ· ÙÔ˘, ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ (Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›ÛÙ·), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ 12/12 ÛÙȘ 19.30 ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «∂ÓÙÂÏÒ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˘» ÙÔ˘ ºÒÙË ∫·Ï·Ì·ÓÙ‹ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Athens Voice Books. H Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ™ÙË Fnac ı· ÂÓËÌÂÚˆı›˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ó¤· ‚È‚Ï›·, ı·

ÎÏ›ÛÂȘ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ı¤·ÙÚ· Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ı· ‰ÂȘ (̤¯ÚÈ Ì¤Û· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ. £ÂÔ‰fiÛË ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «TÔȯԉÚƠ̂˜: ÙÔ Street Art ÛÙËÓ Aı‹Ó· Vol. I», Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ̠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ (ʈÙfi Â¿Óˆ).

ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ group therapy ΔÔÓ ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17) ÙÔÓ Í¤ÚÂȘ · ¤Íˆ ÎÈ ·Ó·Î·ÙˆÙ¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÏÂ̷͛ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ΔÚ›ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ȉ¤·. ªËÓ ·›ÚÓÂȘ ¯¿È· ·ÓÙÈÛÙÚ¤˜, Ì¿ı ӷ ϤÎÂȘ Ô˘Ïfi‚ÂÚ Ì ú 50 ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ «X·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡». √ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. ¡¤Ô ·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ·fi ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (οı ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÚΛ ¤Ó· Ì‹Ó·, 210 3258.445). ∞ 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


‚È‚Ï›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ

NEE™ ™E§I¢E™ MONE™

æAXNOYN... 12 Ó¤ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ô˘ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Athens Voice ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜.

Δ√ ∂π∫∞™Δπ∫√ ∂π¡∞π ∞¶√ Δ√ ∂•øºÀ§§√ Δ√À μπμ§π√À Δ∏™ ª∞ƒπ∞™ º∞∫π¡√À (∂∫¢. ∫∞™Δ∞¡πøΔ∏)

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

N¤Ô ·›Ì·. ◊ ηχÙÂÚ· Ó¤Ô ÌÂÏ¿ÓÈ. MÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ «N¤ˆÓ», ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÎfiÚË, ‰‡Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ EÓ‰ÂϤ¯ÂÈ·, ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÌÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÙÚÂȘ ȉȈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. IÛÙÔڛ˜ Â›‰ÔÍˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜Ø ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È Û ÌÈ· (ÁÔËÙ¢ÙÈ΋) ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. KÔÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ pop ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Elvis Î·È Stones, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÍÔ˘˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ηÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Î·È ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. OÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. IÛÙÔڛ˜ ·ÏËıÔÊ·Ó›˜ ‹ ·Ì‹¯·ÓÂ˜Ø Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ‹ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜. ™˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ‹ ΢ÓÈΤ˜Ø ÓËÊ¿ÏȘ ‹ ÏËıˆÚÈΤ˜Ø ¿Î·ÌÙ˜ ‹ ηı·Ú¤˜. TÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÏψÛÙ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ (Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi) ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. 38 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


‚È‚Ï›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ

1. MAPIA ºAKINOY «TÔ Î·Ú›ÙÛÈÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ N.»

Ó· ‰ÈËÁËı›˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. K·È ÌÂÙ¿ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙËÓ Í·Ó·‰ÈËÁËı›˜ Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ. KÈ ‡ÛÙÂÚ· ¿ÏÈ Î·È ¿ÏÈ... ¶¿ÓÙ· ÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÚ›· ·ÊËÁԇ̷ÛÙÂ, ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙÂ... AÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÔıfiÓ˘. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÔ˘ ·˘ÙÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È, Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ. EΛӷ Û ÙÚ·‚Ô‡Ó ·’ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÎÈ fi¯È ÂÛ‡.

(EΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË)

her(story): ŒÓ·˜ ÏfiÚ‰Ô˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù·

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ· ‰È¿ÛËÌˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. H ΢ڛ· N., Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì ‡ÔÙ· ΛÓËÙÚ·. O ™¿ÌÔ˘ÂÏ M¤ÎÂÙ, ÔÈ Rolling Stones Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ó‹ıÈΘ Á˘Ó·›Î˜. MÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ fiÏË Ì ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¤Ó· ÛÎÔfi: ÙÔ Î·Ú›ÙÛÈÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ N. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› Áڿʈ. M¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ ˙ˆ ÌÈ· Ôχ «Î·ÓÔÓÈ΋» Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„ˆ. MfiÓÔ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘, fï˜. EÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹. E›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË ˆ˜ ·Ó Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ¤Í·ÏÏË, ‰ÂÓ ı· ¤ÁÚ·Ê·. A˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì·˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÊÂÙËÚ›· ‹ ·ÊÔÚÌ‹, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ˜ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô. ŸÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, Ù· ¿ÓÙ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ˘ÏÈÎfi, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ ÙÈ „¿¯ÓÂȘ. T· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; AÔʇÁˆ Ù· ÌÂÁ·ÏfiÓÔ· Û¯¤‰È·. ™Â ̤ӷ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÂÙÚ¿ Ë ·Ô‰Ô¯‹, ‰ËÏ. Ó· ·ÊÔÚ¿ οÔÈÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› fï˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. EÍÂÏ›ÛÛÂÛ·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤ÚıÂÈ –‹ fi¯È– Ó· Û ‚ÚÂÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜.

4. °IøP°O™ KATHºOPH™ «™¿Ì· Î·È ÎÔϤÁÈÔ» (MÂÙ·›¯ÌÈÔ) MAPIA ºAKINOY

°IøP°O™ KATHºOPH™

history: O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û·Ì·‰fiÚÔ˜ ÛÙËÓ È-

MAPIA MAPKOY§H

O§°A MO™XOXøPITOY

5. BA™I§IKH §EBENTAKH «¢·ÈÌÔÓÈṲ̂Ó˜»

2. MAPIA MAPKOY§H «NÙÚ¿È‚ IÓ»

(øηӛ‰·)

(K¤‰ÚÔ˜)

her(story): TÔ «NÙÚ¿È‚ IÓ» Â›Ó·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·

40 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ó· ÙȘ ·Ê‹Ûˆ Ó· ‚ÁÔ˘Ó. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó. Afi ÂÚȤÚÁÂÈ·.

3. O§°A MO™XOXøPITOY «MÔÚ›˜ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÔ˘» (EΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË)

her(story): MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ÁÈ· Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ÙË ‰È·ÌfiÚʈ۷Ó, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; °È· Ó· ÍÔÚΛۈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ηÙÂ˘Ó¿Ûˆ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÌÔ˘. M ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ¤·ÚÛË fiÙÈ Î¿ˆ˜ ‰ÈηÈÒÓˆ ·ÈÛıËÙÈο ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; M ·›‰Â˘Â ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì·ÁοÏÈ Î·È ÔÈ ÌfiÓÈ̘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «fiÏ· Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÈ ˆÚ·›· Ì·˙Â̤ӷ Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÛ‡...» ÎÈ Â›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹Ûˆ Ì·˙› Ù˘, Ì·˜ Î·È ‚Á¿Ïˆ ¿ÎÚË Ì ÙȘ ·Á¿˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; °Ú¿ÊÂȘ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ

«TÔ Î·Ú›ÙÛÈÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ N» Ù˘ M·Ú›·˜ º·Î›ÓÔ˘, ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 256, ú 15 «NÙÚ¿È‚ IÓ» Ù˘ M·Ú›·˜ M·ÚÎÔ˘Ï‹, ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜, ÛÂÏ. 280 «MÔÚ›˜ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÔ˘» Ù˘ ŸÏÁ·˜ MÔÛ¯Ô¯ˆÚ›ÙÔ˘, ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 416, ú 18 «™¿Ì· Î·È ÎÔϤÁÈÔ» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K·ÙËÊfiÚË, ÂΉfiÛÂȘ MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 504, ú 20

«K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÔ˘ ·˘ÙÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È, Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ. EΛӷ Û ÙÚ·‚Ô‡Ó ·’ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÎÈ fi¯È ÂÛ‡.»

her(story): MÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙË ™‡ÚÔ ÙÔ˘ 1908, Ô Ì‡ıÔ˜ ÙˆÓ «¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ӈӻ, Ì˘ÛÙÈο ı·Ì̤ӷ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. AÓÔÌÔÏfiÁËÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÛË. K·È Ë Ï‡ÙÚˆÛË... ¿Û‚ÂÛÙÔ ¿ıÔ˜. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; °È· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔ˘ ‰È¿ıÂÛË Ì¤Û· ·fi ÚfiÛˆ·, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H ·¯·Ï›ÓˆÙË ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ™‡ÚÔ, Î·È Ë È‰¤· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ «¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ӈӻ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Í·ÊÓÈο, Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋, Ì· Î·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚË Û·Ó ı¤Ì·. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; E˘ÂÏÈÛÙÒ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÌ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ¶ÚÔÙÈÌÒ fï˜ Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È Ó’ ·Ê‹Ûˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ...

6. ¢HMHTPH™ MHT™OTAKH™ «K·˘Ù‹ ÛÔ‡·» (EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·)

history: ™ÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È fiÌÔÚÊ· fi-

Û ΛÓËÛË ÎÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Û¯¤ÛË Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ·. IÛÙÔڛ˜ Ì ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ·Úη‰fiÚÔ˘˜ Ì ·ÚÂÏıfiÓ, ··Á¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, «Î·Ï¿ ·È‰È¿» Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÍÔÚÎÈÛÙ¤˜ ηÎÒÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô‰ËÁÔ‡˜ ÌÂı˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; Afi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· (ÏfiÁˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «Ù· N¤·»), ÂÂȉ‹ Ì ÚÔηÏ› Ë Ï¢΋ ÔıfiÓË, ÂÂȉ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÔΛ̷۷ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì’ ¿ÚÂÛÂ. °Ú¿Êˆ ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Ì·È. K·È ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ì·ı· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. O‡Ù ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ηϿ, Ô‡Ù ÊÙÈ¿¯Óˆ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿, ·Ó Î·È ¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ˆ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; T· ÎÏÂȉȿ ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. K·È Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ Î¿Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È (·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚ÁÔ‡ÌÂ Î·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ). E›Û˘, Ë ÛΤ„Ë fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉ¤Â˜ «Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó» ÂÓÒ Ô‰ËÁÔ‡Û·. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; M ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙÔ ÔÚÙÌ·Áο˙ ÙÔ˘ «NÙÚ¿È‚ IÓ» ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÎÏÂȉˆÌ¤Ó˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ™Î¤ÊÙÔÌ·È, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ·Óԛ͈ ηÈ

ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ P›Ô ÓÙ T˙·Ó¤ÈÚÔ ÎÈ Ë ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜. A˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·ı¿Ó·ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. M·ÚÍÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· Î·È ·ÊÂÏ›˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ŒÓ·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ·‰¿Ì·ÛÙË ÛÙˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi ÂÓfi˜ Ù˘Ú·ÓÓÈṲ̂ÓÔ˘ Ï·Ô‡. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; °Ú¿Êˆ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; ªÂÚÈο ·ÏÈ¿ Ù·Í›‰È· ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÔÎ Ô˘ ‰¤¯ıËη Û ÂΛÓË ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ¯ÒÚ· ÎÈ ¤Ó· Ï·fi ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; Œ¯ˆ ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ‚Á¿Ïˆ οÙÈ ¤Ú·. TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ·Ê‹ÁËÛË.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE41


‚È‚Ï›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ

ÓÂÈÚ·, ΢ÓÈÛÌfi˜ Î·È ·›ÛıËÛË Ì·Ù·›ˆÛ˘, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ˘·ÚÍÈÛÙÈÎfi ̈۷˚Îfi ÙÔ‡ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· «ÂÓËÏÈÎÈÒÓÂÛ·È» ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Aı‹Ó·. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; M¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ Ôχ. H ηχÙÂÚ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÒ ¿ÌÂÛ· Û fiÛ· ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ηϿ ‹ ¿Û¯ËÌ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒ, Ì ¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. flÚ˜ ÒÚ˜ ÌÔÈ¿˙ˆ Ì ÙË ¯ÂÏÒÓ· Û ÂΛÓÔ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ÂÎÛÊÂÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÈ ÂΛÓË Á‡ÚÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H ÂÓËÏÈΛˆÛË! ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹. N·È ÙÔ Í¤Úˆ... ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÈÌËÙÈÎfi Ó· ÂÓËÏÈÎÈÒÓÂÛ·È ÛÙ· 40, Ì· ηıÂÙ› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ‰È·Ú¿ÙÙÂȘ Û ËÏÈΛ· 7 ÂÙÒÓ (Û.Û. ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô) ¤¯ÂȘ οı ËıÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 33 ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ◊‰Ë ¤¯ˆ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ fiÓËÌ·. MÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ͤ¯·Û· fiÙÈ ˘‹ÚÍ Έ̈‰›·, ¤ÛÙˆ Î·È Ì·‡ÚË. ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È Û· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ¤ÓȈ۷ ÌÈ· Û·‰ÈÛÙÈ΋ ¯·Ú¿ ηıÒ˜ ηڷÙÔÌÔ‡Û· ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ fiÛÔ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì’ ¿ÊËÛ ۯ‰fiÓ ¿˘ÓÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜...

BA™I§IKH §EBENTAKH

¢HMHTPH™ MHT™OTAKH™

7. °IANNH™ A™TEPH™ «H ı‡ÂÏÏ·» (ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜)

history: ∫ÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜, ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Ù˘ ™Ê›ÁÁ·˜, ˘·ÚÍÈ·Îfi ¿Á¯Ô˜, Â›ÔÓ˜ ÌӋ̘ Î·È ÌÈ· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ μ›ÙÁÎÂÛÓÙ·˚Ó ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ·. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; ¢ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÔÙ¤ ηϿ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÛËÌ·Û›· ÙÂÏÈο. Afi ÙË ÌÈ· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ¿ÓÂÙ· ̘ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÛÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Â›Ó·È ¿ıÔ˜ ηÈ, fiˆ˜ ›Â Ô ¶fiÔ˘, Ù· ¿ıË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‚·ÛÙ¿. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; AÓ ÂÓÓÔ›Ù ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ÛΤ„ÂȘ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Í·ÊÓÈο ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ·, ÓÔÌ›˙ˆ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÔÓ¿Ù·˜ ÙÔ˘ MÂÙfi‚ÂÓ, ·’ fiÔ˘ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜. AÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘Á΢Úȷο, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; •ÂÎÈÓ¿˜ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·, οÙÈ Û·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Î·È ÔÊ›ÏÂȘ Ó· Â›Û·È Û˘ÓÂ‹˜. ŸÏ· ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì·˙› ÛÔ˘, ÂÏ›˙ÂȘ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‚·ı‡ÓÂȘ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÙ‡¯ÂȘ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ, Î·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ™ËÌ·Û›· ÁÈ· ̤ӷ ¤¯ÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‚Ú·‰Â›˜. 42 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

°IANNH™ A™TEPH™

«¢·ÈÌÔÓÈṲ̂Ó˜» Ù˘ B·ÛÈÏÈ΋˜ §Â‚ÂÓÙ¿ÎË, ÂΉfiÛÂȘ øηӛ‰·, ÛÂÏ. 339, ú 14 «K·˘Ù‹ ÛÔ‡·» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MËÙÛÔÙ¿ÎË, ÂΉfiÛÂȘ EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ÛÂÏ. 262, ú 13 «H ı‡ÂÏÏ·» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÛÙÂÚ‹, ÂΉfiÛÂȘ ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜, ÛÂÏ. 112, ú 6


8. ºPANTZE™KA KO§YBA «O ÎˉÂÌfiÓ·˜» (¶·Ù¿ÎË)

her(story): ¶·ÚËÎÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÔ›, ÌÈ· ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓË ˘ËÚ¤ÙÚÈ·, ¤Ó·˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙË ™‡ÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ù¤Ú„Ë Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ‹ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÁÔËÙ›· Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯È΋˜ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜, Ë ¿ÏÏË ˙ˆ‹, fiˆ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ›Ûˆ˜ Î·È ÌÈ· ÔÌÔÏÔÁ›· ¿Ԅ˘ Ô˘ ‰›ÛÙ·Û ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ì ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙÂÚË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ·›ηÛÌ· Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜, Ù˘ ·Ó¿ÌÓËÛ˘, ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ˆ˜ ÛËÌ›Ԣ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ŒÓ· ›‰Ô˜ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ÔÈËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÔϤÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÔÏÈÙÈο ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ. O ·ÏÌfi˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Û·Ó Ù· fiÚÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÔ›Ú·. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; E›Ó·È ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. AÓ Î·È ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‡ÎÔÏ· ·˘ÙÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ̤ÙÚÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· ·Ú·Û˘Úı› ‹ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ Ì ·¯Ó‹ ¤ÛÙˆ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÌÔ˘.

ºPANTZE™KA KO§YBA °IANNH™ ATZAKA™

£øMA™ T™AKA§AKH™

9. °IANNH™ ATZAKA™ «¢Èψ̤ӷ ÊÙÂÚ¿» (ÕÁÚ·)

history: MÈ· ÁÓˆÛÙÈ΋ ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ·, ¤Ó· ·ÏÈfi Û›ÙÈ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È ÔÈ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; H ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ·-

«O ÎˉÂÌfiÓ·˜» Ù˘ ºÚ·ÓÙ˙¤Ûη˜ KÔÏ˘‚¿, ÂΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, ÛÂÏ. 424, ú 17,50 «¢Èψ̤ӷ ÊÙÂÚ¿» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÙ˙·Î¿, ÂΉfiÛÂȘ ÕÁÚ·, ÛÂÏ. 176, ú 13 «TÔ ™‡ı·ÌÔ» ÙÔ˘ £ˆÌ¿ T۷ηϿÎË, ÂΉfiÛÂȘ MÂÏ›¯Ú˘ÛÔ˜, ÛÂÏ. 264, ú 14

ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÏ›ÛË. ŒÙÛÈ, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ϤÔÓ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÔÏ˘ÙÚˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘„ËÏ‹ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ¯·Ú¿. E›Ó·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÈ· Ì¿Ù·ÈË Î·È Ì·Ù·Èfi‰ÔÍË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙË ÊıÔÚ¿ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ Ìfi¯ıÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ı·Ó·Û›·˜. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; ∏ Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÎÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÚÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 1949 ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÌÓ‹ÌË. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; T· ÚÒÙ· ÌËӇ̷ٷ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿. ŒÙÛÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ·) AÊ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ ·È‰fi-

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


‚È‚Ï›Ô ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ

ÔÏ˘ (1949-1955) Î·È ‚) ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ıÒÓ Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ (1955-1960), ÒÛÙ ٷ ÙÚ›· ΛÌÂÓ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‹ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·.

ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ı· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ·ÚfiÓ.

12. MIXA§H™ KATPAKH™ «O-ÓÙ¤È: TÔ ÊÂÙ›¯ Ù˘ ηډȿ˜» (O͇)

10. £øMA™ T™AKA§AKH™ «TÔ ™‡ı·ÌÔ» (MÂÏ›¯Ú˘ÛÔ˜)

history: ™ÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ˘·ÚÍÈ·Îfi angst, ¤Ó· «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· EÈÏÔÁ‹˜ BÈÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ OÓ›ڈӻ, ¤Ó·˜ ‰ÈÏfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜, ÌÈ· Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, ¤Ó·˜ ÙÚ·Áˆ‰fi˜, ÌÈ· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ËÚˆ›‰·, ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ›‰ˆÏÔ. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; °È· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹Ûˆ ÌÈ· ÔÚÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÌÔ˘ Ó· ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÒ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙÔÂȉԇ˜ ÊÙ‹ÓÈ·˜Ø Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ÔÌ·‰ÈÎÒ˜ Ì’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ηْ ȉ›·Ó. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; OÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ë ÏÔ΋ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Â̤ӷ, ÎÈ fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. K·Ù’ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ, ÊÚÔÓÒ fiÙÈ ÙÔ «™‡ı·ÌÔ» ı· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘: ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ (·Ó·)Ì·ÛË̤ÓÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÎÔ˘ȉÔÊ¿È, Ì· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ·ÂÚÔ‚È΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; AÓ·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÂÓÙÈ¿ ÌÔ˘ (ÁÈ· Ó· Ì ı˘Ì¿Ù·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÂȘ ÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜), ı· Á›Óˆ fashion icon, ÔÈ Â˘‹ıÂȘ ÌÂÛÙÛÂÏÂÚ›ÛÙ˜ ı· Ì ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó «ZÂÓ M¿ÛÙÂÚ» Î·È ı· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «™ÒÛÙ ÙÔÓ AÊÚÈηÓÈÎfi K·ÙÒ‚ÏÂ·»...

11. IøANNA XPH™TOY «O £Âfi˜ Ì ı˘ÌfiÓ» (EΉfiÛÂȘ M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜)

her (story): ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á·ıÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰‡Ô Ë›ڈÓ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌʇÏÈÔ Î·È ¤Ó·Ó ηٿ Û˘ÚÚÔ‹Ó ‰ÔÏÔÊfiÓÔ. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; H Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÙËÓ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙËÓ Â·ÓÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ. ™Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙ›˜, Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ Ó· ÂʇÚÂȘ ȉ¤Â˜, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÂÈÎfiÓ˜, ‹¯Ô˘˜, Á‡ÛÂȘ Î·È ·ÈÛı‹ÛÂȘ, Î·È Ó· Ù· ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· Ó¤Ô, ÚÔÛˆÈÎfi ÓfiËÌ·. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H ÛÔÊ›· Î·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘, Ô˘ ·ÚÁÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˙ˆËÚfi ÙÔÓ ·fi˯fi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ŸÏÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹˜ Ù˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÂȉÈÒÍÂȘ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÒÚ· Â›Ó·È 44 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

history: ŒÓ·˜ ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜

ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ¤Ó·˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·, ·Ú¯·›ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ Î·È Ë Ì·ÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ̇ıÔ˘. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; AÚΛ ηÓ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: «™Ù· 27 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙ‡ˆ ·ÎfiÌ· ÛÙȘ ÓÂڿȉ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜. ¢È¿ÔÏÂ, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ marketing Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ı· ›ÛÙ¢· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ B·Û›ÏË! Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ˆ Û’ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· ‚Ϥˆ ÛÙȘ ÙÛÈÌÂÓÙÔÁˆÓ›Â˜ Ï›ÁË Ì·Á›·, οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ›Ûˆ˜ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Áڿʈ ¿ÏψÛÙÂ. °È· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ·ÓÔ›Áˆ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ». ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; H Ú›˙· ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» ÊÙ¿ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ... ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηÏ¿˙ÂÈ ¤Ú· ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο fiÚÈ· Ù˘ «ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜». ¶ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÈӉȿÓÈÎÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜, ‰Ôͷۛ˜ Î·È ¤ıÈÌ·. A˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ‹‰Ë «ÙÚÂϷ̤ÓÔ» ÂÁΤʷÏÔ Ì Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™·Ó ¤Ó· Û›ÚÙÔ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ ÎËÚÔ˙›ÓË! ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; TÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ˘ÒÛÂÈ ıÂÔ› Î·È ‰·›ÌÔÓ˜. TÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Û οı ÛÂÏ›‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·Ú¿ ÙË «ÛÎÔÙÂÈÓ‹» ÙÔ˘ ʇÛË, οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË, ¯·Ì¤ÓË ·ÚÂÙ‹: ÙË Ê·ÓÙ·Û›·.

IøANNA XPH™TOY

ªπÃ∞§∏™ K∞Δƒ∞∫∏™

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªπ™™π√™

13. KøN™TANTINO™ MI™™IO™ «H Ó‡¯Ù· Ù˘ Ï¢΋˜ ··ÚÔ‡Ó·˜» (¢ÈfiÙÚ·)

history: ŒÓ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·-

Ù‡¯ËÌ· Ô‰ËÁ› Û ÈÛÙÔڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÙfiÔ ¿¯ÚÔÓÔ ÎÈ ·fiÚÈÛÙÔ, ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. °È·Ù› ÁÚ¿ÊÂȘ; ÿÛˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓÔ˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ο„ÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ϥˆ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·˘Ùfi, ÓÔÌ›˙ˆ, ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜; OÈ ·È‰ÈΤ˜ ÌӋ̘ Ì·˙› Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· Ê·Ó› Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Â·Ú¯È·Îfi ÙfiÔ. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; AÓ Î·È Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÚÁ‹Ûˆ Ó· Í·Ó·ÁÚ¿„ˆ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÔχÏÔÎË ‰ÔÌ‹. M ÂӉȷʤÚÂÈ fï˜ Ó· Ì›ӈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡. ∞

«O £Âfi˜ Ì ı˘ÌfiÓ» Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˘, ÂΉfiÛÂȘ M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜, ÛÂÏ. 240 «O-ÓÙ¤È: TÔ ÊÂÙ›¯ Ù˘ ηډȿ˜» ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË K·ÙÚ¿ÎË, ÂΉfiÛÂȘ O͇, ÛÂÏ. 264, ú 14,50 «H Ó‡¯Ù· Ù˘ Ï¢΋˜ ··ÚÔ‡Ó·˜» ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª›ÛÛÈÔ˘, ÂΉfiÛÂȘ ¢ÈfiÙÚ·, ÛÂÏ. 266, ú 15


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


IAIN PEARS H ¶ƒ√Δ√ª∏ Δ√À M¶EPNINI MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: °ÈÒÚÁÔ˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜

ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È, Ù¿¯·, Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÛÔ˘ Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ K·Ì›ÏÔ NfiÏÏ·; Afi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ˆ ·˘Ùfi Ô˘ οӈ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ›‰È· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ê‹ÁËÛË, ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ K·Ì›ÏÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ KÚ›Ì·ÏË, Ë ÛΤ„Ë Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Â› ÙÔ‡ÙÔ˘. A˘Ù‹ Ë ‰ÈÏ‹ Û‡ÌÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Â̤ӷ Ì ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÓÂÈ Â˘Ù˘¯‹.

H ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶¿· ¶›Ô˘ V ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ô˘ÏËı›, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›ٷÈ. O T˙fiÓ·ı·Ó Î·È Ë ºÏ¿‚È· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ...

¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ‚ϤÂȘ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ͤÓ˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜; BϤÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋; H ͤÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¢ڇ ‰›Ô, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¿ÓÙˆ˜, fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡ÌÂ. KÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ηӤӷÓ. A˘Ùfi Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ì‹¯·ÓË ı¤ÛË Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÈ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¤Ú· ·fi «ı¤Ì·Ù·» Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢‡ÛË, ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ‡ÌÂ. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÚ›ÊÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘, ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

FRANCIS ILES Y¶OæIE™

™ÂÈÚ¿ ARTcrime

‚È‚Ï›Ô Q&A

MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: E‡Ë M·Í‚¿ÓË

M˘ıÈÛÙfiÚËÌ·

JULI ZEH A∂Δ√π ∫∞π ∞°°∂§√π

™ÂÈÚ¿ CLASSICcrime

H §›Ó· ¤ÊÙ·Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ԉ¯ı› Ì›· ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘. K·È Ù˘ ‹Ú ¿ÏÏ· Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â¯ı› ·Úfiı˘Ì· fiÙÈ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜... O ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ ··ı·Ó¿ÙÈÛ ÙË §›Ó· Î·È ÙÔÓ T˙fiÓÈ ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ – ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ Ô ÕÈϘ ÂÈʇϷÍ ÛÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘.

MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: XÚ‡Û·ÓıÔ˜ B·Ï·ÛÈ¿‰Ë˜

Kø™TA™ KAT™OY§APH™

π™Δ√ƒπ∂™ ¶√§∏™ TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

H T˙¤ÛÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹. A˘ÙÔ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔÓ M·Í ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. KÈ Ô M·Í, ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ·Ó·ÛÎfiËÛ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŒÓ· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·Ôηχ„ÂÈ ¿ÁÓˆÛÙ˜ fi„ÂȘ ÙfiÛÔ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ E˘ÚÒ˘...

¶·ÙËÛ›ˆÓ 128, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Aı‹Ó· TËÏ. 210 8825.241 o p u s m a g n u m @ i n . g r

46 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜. TÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. TÔÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ToÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ. ™˘ÛÙ‹ıËΠ̠ÙË ÓÔ˘‚¤Ï· «IÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÊÚfi» ÙÔ 1999 Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ٷ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· «O ·Ú·ıÂÚÈÛÙ‹˜» Î·È «TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·˜», fiÏ· ÛÙËÓ EÛÙ›·. ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «MÈÎÚfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜», Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·fi Ù· EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ·fi 11 ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ «ÌÈÎÚÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘». OÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ‹ÚˆÂ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ˙ˆ‹˜, Ì ·Ú¿‰ÔÍ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ K·Ì›ÏÔ NfiÏÏ·, ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ ·fi ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ê‹ÁËÛË. ¢Â˜ ÙÈ Â› ÛÙËÓ A.V. ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô.

K

™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi Û ÂÓ¤Ó¢ÛÂ Ë Aı‹Ó· ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙÔÓ «MÈÎÚfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ»; H Aı‹Ó· ‰ÂÓ Ì ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÏÒ˜, Â›Ó·È Ë fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ˙ˆ. E›Ó·È Ë ÛÎËÓ‹ ÌÔ˘, Ì οı ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Áڿʈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Î·È ‰ÂÓ ÂÈÓ·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ fiÏ· ÌÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ΤÓÙÚÔ.

Œ¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊËÁ›۷È; H ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ›Ù¯ӷ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÚÂÔÚÙ¿˙. E›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Ӥ˜ ÂΉԯ¤˜ ‡·Ú͢. ™ÙÔÓ «MÈÎÚfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ» «·›˙ˆ» ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÈÛÙÔڛ˜, ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜

¶ÔÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ı· ¤‰ÈÓ˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô Û˘ÁÁڷʤ·; N· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ôχ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. N· ·Ó·ÚˆÙËı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ, .¯., Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂȘ ϤÍÂȘ ¿Óˆ Û ÌÈ· Ï¢΋ ÛÂÏ›‰·, Ò˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÓfiËÌ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· Î·È Ò˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ Ì ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ı· Ù· ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜. £· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì·˜, fiˆ˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ, ÔÈ ÓfiÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi, Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÏÂÙԇ̠۠‚¿ıÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ·ÏÏ¿ ̤ÛÔ. YÔÏÔÁ›˙ÂȘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂȘ; TÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· ÒÛÙ ӷ ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ, ›Ù ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Áڿʈ ›Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹. ŸÙ·Ó Áڿʈ, ·ÏÒ˜ ·Ê‹Óˆ ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÂÍÂÏȯı›, Ó· Û˘Ì‚Â›, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› οÙÈ ·fi ÙÔ Ù›ÔÙÂ. AÚÁfiÙÂÚ· ‚¤‚·È·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Á›ÓÂÙ·È ‚È‚Ï›Ô, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ÎÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ̤ӷ. A˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ôχ, ¿Ú· Ôχ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÔÈ· Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ï¿‚ÂÈ; ŒÂÈÙ· ·fi ¤ÓÙ ‚È‚Ï›·, ÙÔ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi, ¤¯ˆ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË Áο̷. ¢ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÙÔ Ê¿È‚. Y¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÎÚ›ÛÂȘ, Ô˘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··ÍȈÙÈο. AÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÎÚÈÙÈΤ˜, Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÌÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Ô ÎfiÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›·. OÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ¤¯ˆ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ * ™ÙȘ 3/12 ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «MÈÎÚfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜» ÛÙÔ bARTesera, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜. ŒÓ·ÚÍË 19.30.


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


‚È‚Ï›Ô ·È‰ÈÎfi O Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

°Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ı·‡Ì·Ù· Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ™√ºπ∞ ∑∞ƒ∞ª¶√À∫∞ Ó ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ı· Á›ÓÂȘ Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô EÏ ¶ÂfiÏ‰Ô ÓÙ £·ÏÔ‡ı·˜ NÙ BÂÚ¤ÁÁ·˜ NÙ BÂÚ¿ÓÙ·˜ Î·È Ì ÙÔÓ EÌ‚·‰fiÓ KȯÒÙË. M ÙȘ 12 ¢›‰˘Ì˜ KÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ˜ (ÎfiÚ˜ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡), Ì ÙÔ˘˜ ¯·˙Ô‡˜ ·fi ÙË X·˙·ÌÏ¿Óη Î·È Ì ÙÔÓ TÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡ÏË. MÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Î·È Ó· Û ÛÒÛÂÈ.

A

ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ (ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80) ‰È·‚¿˙·Ì ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ TÚÈ‚È˙¿ Ì ÛÙȯ¿ÎÈ· fiˆ˜: «ZÔ˘˙Ô˘˙fi Î·È ˙Ô˘˙Ô˘˙› ı· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ̷˙›/ ˙Ô˘˙Ô˘˙› Î·È ˙Ô˘˙Ô˘˙fi fiÛÔ ˙ÂȘ Î·È fiÛÔ ˙ˆ». E›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ·È‰ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È fiϘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÁ‹ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ. K·È ÛΤÊÙÔÌ·È: «ΔÈ Ó· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹; ÕÚ·ÁÂ Ë Ô›ËÛË, Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·;». H AÚÈ¿‰ÓË MÔÛ¯ÔÓ¿, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ Ì›ÙÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: «E‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ Ë ÕÏÎË Z¤Ë, Ë ZˆÚ˙ ™·Ú‹ Î·È Ë ™ÔÊ›· Z·Ú·Ìԇη. M·˙› Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Î˘Ú›Â˜, ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ: E˘Á¤ÓÈÔ˜ TÚÈ‚È˙¿˜, E˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘, AϤ͢ K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÒÙ˘ Î.¿.». ™ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· fï˜ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿... AÚÎÂÙÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿ Â›Ó·È «ÚÔ˚fiÓÙ·» Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ, ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ë P¤Ó· PÒÛÛË Z·˝ÚË, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 60 ·È‰ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ MÂÙ·›¯ÌÈÔ: «™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È B’ ηÙËÁÔÚ›·˜. E›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÛÙÔ¯Ô, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘. E›Û˘ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ÈÔ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ ÚfiÏÔ ˆ˜ ̤ÛÔ Â·Ê‹˜, ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ÁÔÓÈfi». O XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÒÙ˘, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· T¯ÓÒÓ, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ A.™.K.T. Î·È ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙÔ 1987 Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙÔ E.KE.BI., ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì 48 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘: «K¿ÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. E›Ó·È Ôχ ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋ ·ÊÔ‡ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ó· Û·„ÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂȘ. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘„ËÏ‹ ·fiÛÙ·ÍË ÏfiÁÔ˘, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÊϤ‚·, ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ì·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Ì˘ıÔÏ·Û›·. H ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È “˘ÔÁ›ˆ˜”. ¶ÚÔÛˆÈο, ÂȉÈÒΈ ÙÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜».

ÙËÙ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·È‰ÈÒÓ. H ÚËÙÔÚÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ «¶Ò˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜ ·fi Ù· ·È‰È¿, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏ·» Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ·.

TO ™YMMETOXIKO ¶AIXNI¢I TH™ ANA°Nø™H™

ñ N¤Ô˜ £ÂÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ¯Ҙ: H 1Ë (ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜!) ŒÎıÂÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ Î·È EÊË‚ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 1 ¤ˆ˜ 4 /2/2008 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ HELEXPO. TÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘ (E.KE.BI.) ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· 4‹Ì«TËÓ Î˘ÓËÁÔ‡ÛÂ Û·Ó ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ÙËÓ ¤¯·Ó ÛÙ· ÚË ÁÈÔÚÙ‹, Ì ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·. ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fiÙ·Ó ¤·È˙·Ó Ù˘ÊÏfiÌ˘Á·...» ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ 3.300 Ù.Ì. Ù· ·È‰È¿ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ÂΉËÏÒÛÂȘ, T·Íȉ‡ˆ ÛÙËÓ ·Á¿Ë Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ AϤ- ı· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·ÏÈ¿ ·Á·Ë̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ÍË K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, Î·È Û¿ÓȘ ÂΉfi«KÚ˘ÊÙfi», Î·È Ë Ì·ÛÂȘ ÙÔ˘ ’30, ’40 Î·È TO ¶AI¢IKO BIB§IO ÎÚÔ˙ˆ›· ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ’50 ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ™E API£MOY™ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÙÔ˘ E.§.I.A. ·ÏËı‡ÂÙ·È Û·Ó ÙÔ ŒÎÏËÍË Ë ÔÏ˘Ù·* E›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹, ÈÔ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ Ì·ÍȉÂ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÌÂÙ¿ ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· –fiψӖ ÙˆÓ ıˆÚËıËÌ·ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·. O “Dutch Treats” Ì ÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ηÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÒÙÔ. ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ AϤ͢ 84 ¤ÚÁ· 13 Û‡Á¯ÚÔ* TÔ 1/4 Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÓˆÓ OÏÏ·Ó‰ÒÓ ÂÈ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿. Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙfiÎÔÓÔÁڿʈÓ. * O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Û· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ñ OÈ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ·È·˘Í‹ıËΠ·fi 551 Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ 2005, Û 648 ÙÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÂȉÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘: TÔ 2006. ÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÌÂMÔ˘ÛÂ›Ô HÚ·ÎÏÂȉÒÓ * TÔ 2006 Ù· ·È‰Èο ‚È‚Ï›· η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ÚÈο ·fi Ù· ÈÔ fiÎ·È ÔÈ EΉ. ¶··‰fi22,4% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÌÔÚÊ· ·È‰Èο ‚ÈÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ* H ·‡ÍËÛË Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ ‚Ï›·, ÌÔ˘ ÂÍËÁ›: «H ÓÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì 2007 ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 13,9% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2005 “˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Ê·Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÂÈÎ·È ÙÔ 61,6% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2001. ÓÙ·Û›·˜” ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ * 1.000 ÂÚ›Ô˘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÈÓ ÙfiÛÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ·›ıÔ˘Û· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈfiÛÔ ¤ÚÂÂ, ·ÊÔ‡ * T· 2/3 ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÌÂÙ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó¿ÏÔÁË ÊÚ¿ÛÂȘ. ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. H T· ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚¿ÛË BIB§IONET ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÛ˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÈE.KE.BI Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¿ÓÙÏËÛ˘ 17/4/2007 Ú· Ì·˜. °ÂÓÈÎÒ˜, ÙÔ ‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÛ¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È Û˘ÏÏ‹Ù·È ÛÙË Ó˘ÛٷϤ· ·‚‰ËÓ ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿... TÂÏÈ- Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ÔÈΛϘ ‰Ú·Î¿, ÙÔ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ·fi ÔÈ· ı¤ÛË ÌÈÏ¿˜ ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. EfiÌÂÓË ÂΉ‹ÏˆÛË: K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÙÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ. EÛ‡ Â›Û·È ‚¤‚·È- 9/12, Ì ÙÔ ‚È‚Ï›o «ŒÓ· ÊÈÏ¿ÎÈ Ù·Íȉ‡ÂÈ», Ô˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂȘ; A˘Ùfi Ô˘ Ϙ, ÙˆÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È K·ÙÂÚ›Ó·˜ ÂÛ‡ ÙÔ Î¿ÓÂȘ; TËÓ ›ÛÙË, ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, ÙË ¯¿ÚË, KÔ˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘. £· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· Û¤‚Â- Ù· Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ· fiÔ˘ ÙÔ ÊÈÏ› ·ÏÛ·È; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ ÙÔ Ï¿˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂ·È‰› E™Y ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÛ·È Î·È fi¯È ·˘Ùfi;». ÙÔ¯‹˜: 210 3461.981, ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 9.00-17.00, η EϤÓË M. NÔÌÈÎÔ‡. ¶ÚÔۤϢÛË 11.20, ¤Ó·ÚÍË 11.30, Ï‹ÍË 13.00. HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô.

ñ ŒÓ· ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ: TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 ÛÙȘ 12.30 Ë ZˆÚ˙ ™·Ú‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi IANO (™Ù·‰›Ô˘ 24) ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÎÔÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙËÓ ÕÏÎË Z¤Ë: «ÕÏÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ· ·È‰È¿» (ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë - B¿Ûˆ æ·Ú¿ÎË). ∏ OÌ¿‰· KÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ IEK AKMH ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ZˆÚ˙ ™·Ú‹ «H ÛÎÔ‡·». E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∞

æYXO°IO™ «ŸÌÔÚʘ ÚÈÁΛÈÛÛ˜», ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË §È˙ & K¤ÈÙ ¶Ô, ۯ‰ȷÛÌfi˜ KÚȘ ºÚ¤È˙ÂÚ, ÛÂÈÚ¿ μÈ‚Ï›· ·fi ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ (0-3 ÂÙÒÓ), ÛÂÏ. 8, ú 7,70. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÊÔ‡ÍÈ·. «T· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ù˘ ™˘ÌÊÔÚ¿˜», AÓ º¿ÈÓ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË P¤ÓÈ· TÔ˘ÚÎÔÏÈ¿ K˘‰ˆÓȤˆ˜, ÛÂÈÚ¿ §ˆÙfi˜ (·fi 9 ÂÙÒÓ), ÛÂÏ.144, ú 6,60. O P·ÏÊ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. B¤‚·È·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô P·ÏÊ Ó· ‚ÚÂı› ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· Î·È Ë ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ¶ATAKH™

OÈ ÛÂÈÚ¤˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· & K‡ÎÓÔÈ (9 -12 ÂÙÒÓ, ·fi ú 5) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ «¯·ÚÙÈ¿» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰È΋˜

ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜: ZˆÚ˙ ™·Ú‹, ÕÏÎË Z¤Ë, B·ÁÁ¤Ï˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, BԇϷ M¿ÛÙÔÚË, M¿ÓÔ˜ KÔÓÙÔϤˆÓ, AÁÁÂÏÈ΋ B·ÚÂÏ¿, °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ ™Ô˘Ú¤ÏË, §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ AÓ‰ÚÔÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, §›ÛÙ· æ·Ú·‡ÙË Î.¿. ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ O TÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘, ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ (·fi ú 3, 50). MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ, ÙÔ ¤Í˘ÓÔ „·Ú¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ï·ÙÚ›·˜ Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. MINøA™ ŒÓ· ·fi Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ·‚·ÓÙ¿˙ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ TÚÈ‚È˙¿. T¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Ì ÈÛ¿ÚÈıÌ· «Î·ÙËÁÔÚÒ» ηٿ ÙˆÓ ÔÏÂÌÔ¯·ÚÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙÔÓ «¶fiÏÂÌÔ Ù˘ X·Ì¤Ó˘ ¶·ÓÙfiÊÏ·˜», Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ™‚Ô˘ÚÈÌ¿Ú ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙfiÊÏ· ÙÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿Óˆ οو ÁÈ· Ó· ÙË ‚ÚÂÈ. ™Â fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â›Ó·È

ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ °Ô˘¤ÛÙ, Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ M·Ú›·˜ KÔ˘ÙÛÈÔ‡Ì· Î·È Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ZÒÚ· (ú 20 ÙÔ ¤Ó·). E§§HNIKA °PAMMATA «O Á¿ÙÔ˜ §ÂÔfiωԘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ», XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÒÙ˘, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË B·Û›Ï˘ ¶··ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜, ÛÂÏ. 30. OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Á¿ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÌÈ· Ì·Á¢ÙÈ΋, ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ™˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ Á¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ. KE¢PO™ «M›· + 5 K·Ú˘¿Ùȉ˜», ۠ΛÌÂÓÔ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ AϤÍË K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 64. £· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË ÙˆÓ AıËÓÒÓ ˙Ô‡Û·Ó ¤ÍÈ ÎÔ¤Ï˜. TȘ ÚÔÛٿ٢ ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ô Ê‡Ï·Î·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ (ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ §ÂfiÓÂ). MÈ· ̤ڷ ‹Úı ¤Ó·˜

ÂÈÚ·Ù‹˜ ·Ú¯·ÈÔοËÏÔ˜, Ô EÏ °Î¤ÈÓ Î·È... «H ÓÂڿȉ· Ù˘ Á˘», ºˆÙÂÈÓ‹ TÛ·Ï›ÎÔÁÏÔ˘, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË AϤ͢ K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 64. £· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ. H «˘Á›·» Ù˘ Á˘ Û ΛӉ˘ÓÔ, ÌÈ· ÓÂڿȉ· Û ‰Ú¿ÛË Î·È ÌÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÔÓÂÈÚÈ΋. METAIXMIO «TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‚ȂϛԻ, M¿ÚÌ·Ú· §¤Ì·Ó (ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ K·ÏÏÈfiË K‡Ú‰Ë), ÛÂÏ. 48, ú 11. BÈ‚Ï›Ô ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÂ Â˘Ê˘‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ·: «¶¤ÙÚ·, „·Ï›‰È, ¯·ÚÙ›» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ MfiÙÛÔ˘, ú 10. T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÎfiÌÈΘ. / ŸÏË Ë ÛÂÈÚ¿ «O T˙ÈÙ˙ÈÎÔ-¶ÂÚÈÎÏ‹˜» Ù˘ EϤÓË ™‚ÔÚÒÓÔ˘ (ú 12 ÙÔ Î¿ı ‚È‚Ï›Ô), ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘. EΉfiÛÂȘ ¶A¶A¢O¶OY§O™

OÈ ÂΉfiÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ë-

º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Î·È ·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ. AÍÈfiÏÔÁÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·Î¿ıÂÎÙÔÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ™˘¯Ó¿, Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÔÏÏ¿, ·ÊÔ‡ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ͤÓÔ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi-

BIB§IO¶POTA™EI™

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


‚È‚Ï›Ô ·È‰ÈÎfi

voice

ATHENS

BIB§IO¶POTA™EI™

μπμ§π∞

°È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÚfiÙ·ÛË: «TÔ ÎÔÎηϿÎÈ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜», AÓÙÒÓ˘ ¶··ıÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË EÏ›˙· B·‚Ô‡ÚË, ÛÂÏ. 32, ú 10. MÈ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ‰ÔṲ̂ÓË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ÁψÛÛÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÁÈ· ÙËÓ EÏ›‰·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì·ÎÚ˘Ì·ÏÏÔ‡Û· Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ·’ fiÏ· Ù˘ Ù· ÎÔηϿÎÈ·. §IBANH™ «H ΢ڛ· ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÔÈ º›ÏÔÈ Ù˘», M·ÙԇϷ TfiÏη, ÛÂÏ. 46, ú 9. H Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂȯÂÈÚ› Ì fi¯ËÌ· ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ó· ʤÚÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. A°KYPA «MËÓ Î¿ÓÂȘ ·ÁÚÈ¿‰Â˜ ÁÈ·Ù› ı· ‚ÚÂȘ ÌÂÏ¿‰Â˜», Phil Roxbee Cox, ·fi‰ÔÛË M·Ú›· AÁÁÂÏ›‰Ô˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. K¿ı ٛÙÏÔ˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. E¶OMENO™ ™TA£MO™ OÈ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ ÂΉfiÛÂȘ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂΉ›‰Ô˘Ó ·Ó·ÙÚÂ50 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÙÈο Î·È Î·ÏÔÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ ·È‰Èο ‚È‚Ï›·. ¶ÚfiÙ·ÛË: «T· ¶·È‰È¿ ÙˆÓ §Ô˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ», Jen Wojtowicz, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË E‡Ë TÚ·Ì·ÓÙ˙¿, ÛÂÏ. 32, ú 13. MÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¿ ·È‰È¿ Ô˘ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÔÏfiıÂÚÌ·: Ÿ,ÙÈ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÛÏ¿Ì (.¯.: «O AÁËۛϷÁÔ˜») Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ˘ B›ÎÙˆÚ· MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. KA™TANIøTH™ «H ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·», ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ŒÏÂÓ· °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 160, ú 19. A¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È ÚÒÙ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ·Ï‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÁÏÒÛÛ·. H ηı·Ú‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ÏË ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô˘ Á˘Ú‡ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÛÒÌ·, ÙËÓ fiÏË, Ù· ˙Ò·, Ù· Ê˘Ù¿ Î.Ô.Î. ANUBIS «¶ÂÈÚ·ÙÈο», Lee Tanith, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Z·¿ÓÙË Iˆ¿ÓÓ·, ú 16,50, ÛÂÏ. 358. AÎÔ‡ÁÂÙ·È «·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ», ·ÏÏ¿ η̛· Û¯¤ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ ¤˙ËÛ ÌÈ· ·Ú¿ÙÔÏÌË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙȘ EÙ¿

£¿Ï·ÛÛ˜. H Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ World Fantasy Award. EPEYNHTE™ «MfiÌÈ NÙÈλ, X¤ÚÌ·Ó M¤Ï‚ÈÏ, ‰È·Û΢‹ Fouca Dabli, ·fi‰ÔÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο M·Ú›· M¿ÛÙ·, ÛÂÏ. 64, ú 13,50. TÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û ۇÁ¯ÚÔÓË ‰È·Û΢‹ Ì ÏÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. H§EKTPA H ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, ú 8. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¤Á΢ÚË Á·ÏÏÈ΋ Larousse ¤‰ˆÛ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È ÚÒÙ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. E›ÏÂÎÙÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÔ› ¤‚·Ï·Ó ÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂȉÈο ÌÂÏÂÙË̤ӷ Ù‡¯Ë «T· ˙Ò· ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ·», «IfiÙ˜ Î·È Î¿ÛÙÚ·», «M¿ÁÈÛÛ˜ Î·È ™IA», «TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ», «O ¯ÔÚfi˜» Î·È «™ÙÔ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô».

¶POTA™EI™ °IA TOY™ °ONEI™ «TÈ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›;», Angels Ponce Ribas, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË M·Ù¤˙· Hildebrand - •˘ÏÔ‡ÚË, ÛÂÏ. 91, ú 18, ÂΉfiÛÂȘ Gema. ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ôڛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ËÚ›·, ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, Â¿Ó ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È Î·È Ò˜ ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ·˘Ù‹Ó fiÛÔ ÈÔ fiÌÔÚÊ· Á›ÓÂÙ·È. OÈ ÂΉfiÛÂȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ «M·˙› °È· TÔ ¶·È‰›». «OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: XˆÚ›˜ ¯¿Ô˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È», ÙÔ˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ Dr. Jan-Uwe Rogge, ÛÂÏ. 192, ÂΉfiÛÂȘ £˘Ì¿ÚÈ, ú 14. O Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¯¿Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌÈÛ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ Î·È ˆ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ «ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È», ‰›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ –˘ÁÈÔ‡˜– ·ÓÈÎÔ‡. ∞


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


‚È‚Ï›Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ

BOOK A BOOK 4 THE WINTER TÒÚ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ˜ Ó· ÎÚ˘ÒÓÂȘ, ÎÔÈÙ¿˜ ÚÔ˜ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ı›˜. N¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. B¿Ï ÙËÓ Î·ÊÂÙȤڷ ÛÙÔ on, ¿Ó·„ ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ËÛ˘¯›·... TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À

EΉfiÛÂȘ Salto ™ÙËÓ Aı‹Ó· ¿ÓÔÈÍ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ 2002, fï˜ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ Salto –Ô ÚÒÙÔ˜ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡– ȉڇıËΠÙÔ 1985 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. H ÂΉÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 200 Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Î¿ı ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. OÈ ÂΉfiÛÂȘ Salto, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ·ıÏËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. «™ø™TH A£§H™H» ÂΉfiÛÂȘ Salto ™ÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ «™ˆÛÙfi ÂÚ¿ÙËÌ·» - Gerig Urs, «™ˆÛÙfi ÙÚ¤ÍÈÌÔ» Franz Wollzenmuller, «™ˆÛÙ‹ ¿ıÏËÛË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·» - Patricia Brill, «™ˆÛÙfi Ù¤ÓȘ» Scholl Peter, «™ˆÛÙ‹ ÚÔfiÓËÛË Ì ‚¿ÚË» Wolfang Miebner, ÎÈ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙfiÛÔ ·Ó·Áη›Ô Ì·˙ÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi.

΋ Ô›ËÛË, ¤Ó· ·fi Ù· Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚ· ›‰Ë Ù˘ AÚ¯·›·˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ È·Ì‚ÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ 28/11, ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1). «O £EIO™ MOY O NA¶O§EøN» Iraj Pezeshkzad, ÂΉfiÛÂȘ ¶¿˘ÚÔ˜, ÛÂÏ. 640 KÏ·ÛÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÊÈÁÔ‡Ú· ÂÓfi˜ ¿ÙÂÚ Ê·Ì›ÏÈ· Ì «Ó·ÔÏÂfiÓÙÂÈ·» ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›· ‰È·Îˆ-

«AI™£H™IO°ONIE™ - H A¶OKA§YæH» Iˆ¿ÓÓ˘ °. TÛ¿ÙÛ·Ú˘, ÂΉfiÛÂȘ ŒÈÛÙÔ˜ O ÁÓˆÛÈÔÏfiÁÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÛÈÔÁÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÏÔÎÔ, ·ÏÏ¿ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô «ÍÂÎÏÂȉÒÓÔ˘Ì» ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ. EȉÈÒÎÔÓÙ·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ˘·ÚÍȷο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· «Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ, Ó· οÓÂÈ, Ó· ›ӷȻ... «T√ ¶ƒ∞™π¡√ º∞ƒª∞∫∂π√ - B√Δ∞¡√£∂ƒ∞¶∂π∂™» Dr. James Duke, ÂΉfiÛÂȘ 懯·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 608, ú 26 ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÎÏ·ÛÈο ‚È‚Ï›· ‚ÔÙ·ÓÔıÂÚ·›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ. A˘ıÂÓÙ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÔÙ·ÓÔıÂÚ·›·˜ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ô Dr. James Duke ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È ÙÔ Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜.

52 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Best Seller 15 / 10 - 15 / 11 X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ÎÏ‹ÚÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, T˙fi·Ó PfiÔ˘ÏÈÓÁÎ (ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜) TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, MÂÚÓ PfiÓÙ· (ÂΉfiÛÂȘ §È‚¿Ó˘) Œ·ÈÓÔ˜ „‹ÊÔ˘ ÙÈ̈ÚËÙÈ΋˜, °È·ÓÓ·Ú¿˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ (ÂΉfiÛÂȘ I·Ófi˜) ™·Ó ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ, KfiÔ˘ T˙fiÓ·ı·Ó (ÂΉfiÛÂȘ ¶fiÏȘ) TÔ ÓËÛ›, X›ÛÏÔ BÈÎÙÒÚÈ· (ÂΉfiÛÂȘ ¢ÈfiÙÚ·) TÔ Û›ÙÈ ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, M·ÓÙ¿ §¤Ó· (ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜) ¶ÂÚ› ı·Ó¿ÙÔ˘, ™·Ú·Ì¿ÁÎÔ˘ ZÔ˙¤ (ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË) MÂÙ·ÊÂÚı‹Î·Ì ·Ú·χڈ˜, ¢ËÌÔ˘Ï¿ KÈ΋ (ÂΉfiÛÂȘ ÿηÚÔ˜) EÏ °ÎÚ¤ÎÔ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ™È·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË) IÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Û¯‹ÌÈ·˜, ŒÎÔ O˘Ì¤ÚÙÔ (ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KÔ˘ÎÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˘:

̈‰Â› Ù· ÎÏÈÛ¤ Ì ٷ ÔÔ›· Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. XÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi, ÂÈÚˆÓÈÎfi, ÌÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ IÚ¿Ó ÎÈ ¤Ó· η˘ÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ Â͈ÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. «°YMNO™» ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ™ÂÓÙ¿ÚȘ, ÂΉfiÛÂȘ MÂÏ¿ÓÈ, ÛÂÏ. 412, ú 18,50 O ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂÛÙÛÂÏÂÚ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ New York Times Í·Ó·¯Ù˘¿ Ì 17 ·ÛÙ›˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. O ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ N٤ȂÈÓÙ ™ÂÓÙ¿ÚȘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂϤ˜, ·Ú¿‰Ô͘, ·ÛÙ›˜, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘

ÕÓ¢ ·Í›·˜, ··ÙËÏfi˜, Λ‚‰ËÏÔ˜, ÎÂÓfi˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·Ûfi‚·ÚÔ˜. EÓÙÂÏÒ˜ KÔ˘ÎÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˘. ◊ ·ÏÏÈÒ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì·˜ ‚È‚Ï›Ô˘. O ºÒÙ˘ K·Ï·Ì·ÓÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ì·˙¤„ÂÈ Î·Ï¤˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜. ŸÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂȷο ‹ÚÂÌÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û¿ÛÂÈ ·fi ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. H ÚÒÛÈÎË ÚÔ˘Ï¤Ù· ·›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ·¿Ù˘, ¤ÚˆÙ·, ·ÂÈÏ‹˜ Î·È ÊfiÓÔ˘... ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙËÓ Athens Voice Books.

Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÛÓÔÌ, ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë, ·Û‚‹, „˘¯·Ó·ÁηÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi. «M¶§∂ ∫∞™Δ√ƒπ¡∞ ¶∞¶√ÀΔ™π∞: MÈ· ÚÔÎ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙȘ Ù·Ú·Á̤Ó˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ’64» £·Ó¿Û˘ ™ÎÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜, ÂΉfiÛÂȘ TfiÔ˜ M ÙÔ “Blue Suede Shoes” ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚ ÛÙ· ·-

ÎÔ˘ÛÙÈο, Ô ™ÎÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Û›ÍÙȘ. TÔ Û‡Ì·Ó Ù˘ ÚÔ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1964, ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù›Ó·Í˘ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ «KfiÎÎÈÓË ÚÔ‚È¿». M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÔÏÈÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·ÁÈˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ Ì ÂΛӘ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ·‚˘Û۷Ϥ· ¿ıË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ηٷÈÂṲ̂Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ „˘¯‹˜, Ô˘ ‚·Û·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ı‡Ù˘ Î·È ı‡Ì· Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. «¶§øTH ™Iø¶H» °È¿ÓÓ˘ ™·‚¤Ú·˜, ÂΉfiÛÂȘ Libro, ÛÂÏ. 94, ú 12 ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ OÚÁ¿ÓˆÛ˘ EÚÁ·Û›·˜, ¿Óˆ ·fi 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·È‰È¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ‰È·Î›ÓËÛ˘ (trafficking) οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û¯Â‰fiÓ 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ –Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·– ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. H ·ÓÔ¯‹ Ì·˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÔ¯‹... £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛȈ¿ÌÂ; «™TAMATA NA Y¶OXøPEI™ KI APXI™E E¶ITE§OY™ NA ¢IEK¢IKEI™» Lisa Frankfort Patrick Fanning, ÂΉfiÛÂȘ ŒÛÔÙÚÔÓ, ÛÂÏ. 160 O Ù›ÙÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›·˜. MÈÎÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ tips ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ›Ûˆ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ «ÙÔÓ ··ÈÙËÙÈÎfi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi Û˘ÁÁÂÓ‹, ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, ÙÔÓ ·ÁÂÓ‹ Á›ÙÔÓ·»... «ME°A§øNONTA™... •ANANIø™TE» Deepak ChopraDavid Simon, ÂΉfiÛÂȘ ŒÛÔÙÚÔÓ, ÛÂÏ. 344, ú 20,90 O Deepak Chopra Î·È Ô David Simon, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜, η٤ÏËÍ·Ó Û ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙÈÁ‹Ú·ÓÛ˘, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· 10 ‚ËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. §Â˜ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÏfiÈ ·Ó¿Ô‰·; «™YNEXOMENOI §Y°MOI» IÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ¶ÔÏÏ¿ÙÔ˜, ÂΉfiÛÂȘ TÔ PÔ‰·ÎÈfi, ÛÂÏ. 211 ™˘ÏÏÔÁ‹ 16 ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ IÂÚÒÓ˘ÌÔ ¶ÔÏÏ¿-

«E§E°EIAKOI - IAMBO°PAºOI», °È¿ÓÓ˘ ¢¿ÏÏ·˜ (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Û¯fiÏÈ·), ÂΉ. ÕÁÚ· TÚ›ÙÔ˜ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ «AÚ¯·›ÔÈ §˘ÚÈÎÔ›», Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ÔÈËÙ‹˜, ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¢¿ÏÏ·˜. H ÂÏÂÁÂÈ·-

IANOS Aı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË:


E¶IKIN¢YNE™ OI °YNAIKE™ ¶OY ¢IABAZOYN, Stephen Boillmann, ÂΉfiÛÂȘ ¶OTAMO™, ÛÂÏ. 152, ÙÈÌ‹ ú 34,00 K·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ì·ÙȤ˜ (̤۷ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·) Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Á˘Ó·›Î˜ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. AÓ·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÙȘ οÓÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ‰ÂÛÌ¿ Î·È Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜. ÕÚ· Î·È ÈÔ ˆÚ·›Â˜... 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


‚È‚Ï›Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ

ÙÔ, Ô˘ ÙËÚ› ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ì ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·fi ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Peter Mettler (fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ). £Â·ÙÚÈ΋ ÁÚ·Ê‹ (οÔÈ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ÛÙÔ Û·Ó›‰È), ·ıÒ· ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. «O °IATPO™ ™YNI™TA DAVID BOWIE» Pascale Ferroul, ÂΉfiÛÂȘ NÂʤÏË, ÛÂÏ. 168, ú 15,00 K·ÓÔÓÈο οı ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ “Thin White Duke” Â›Ó·È Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰È·Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ë „˘¯›·ÙÚfi˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÊfiÓÔ˜ fï˜ Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ fiÏ·... AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ferroul Ì Ôχ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ziggy Stardust ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û˜. «TO PET™ITATIBO ™TI™ O¶EPE™ TOY MOZART» °ÈÒÚÁÔ˜ X·Ù˙ËÓ›ÎÔ˜, ÂΉfiÛÂȘ NÂʤÏË, ÛÂÏ. 144, ú 14,00 «¶Ò˜ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô;», «TÈ ÂÛÙ› ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋;», «TÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÈ ÂÚÌËÓ›·;». EÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ˘Í›‰· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ӥ˜ ·Ôڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. «O XAPI ¶OTEP KAI OI K§HPOI TOY £ANATOY» J.K. Rawling, ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 672, ú 27,50 Œ‚‰ÔÌÔ Î·È ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÈÎÚfi Ì¿ÁÔ. £· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô; ¶Èı·Ófiٷٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ Rawling, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ì˘ÛÙÈο Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÍÈ ‚È‚Ï›·. ¢π∞°ø¡π™ª√™ X∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∞¶√ Δ√ GREEKBOOKS.GR ŸÛÔÈ ÚÔ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÔÈ ÎÏ‹ÚÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» ̤ۈ ÙÔ˘ site Î·È fiÛÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÎÏ‹ÚˆÛË Ì ‰ÒÚ·-ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™ÙÔ www.greekbooks.gr/harrypotter, ÙÔ ·È‰› Ô˘ ›ÓÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ X¿ÚÈ ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó e-cards ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î.¿.

¢øPO BIB§IA

54 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

(√Ì‹ÚÔ˘ 4/ ™Ù·‰›Ô˘ 10, ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜, 210 3225.294)

Frank Schaetzing: Der Schwarm, Fischer Verlag Rowling: Harry Potter und die Heiligtuemer des Todes, Carlsen Verlag Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt, Rowohlt Verlag Pascal Mercier: Nachtzug nach Lissabon, BTB Verlag Khaled Hosseini: Drachenlaeufer, BVT Verlag Julia Franck: Die Mittagsfrau, Fischer Verlag Petros Markaris: Der Grossaktionaer, Diogenes Verlag Der Fischer Weltalmanach 2008, Fischer Verlag Pons Kompaktwoerterbuch GriechischDeutsch, Deutsch-Griechisch Am Weihnachtsbaume. Die 24 tollsten Weihnachtslieder zum Gucken, Hoeren und Mitsingen, Bloomsbury Verlag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û·Û¤Ó˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙË PÒÌË ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¤ÎÏËÎÙÔÈ Î·Ú·ÌÈÓȤÚÔÈ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó μÚÂÙ·Ófi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÂÓfi˜ ›Ó·Î·. º˘ÛÈο Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ, ÂȉÈο ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÊfiÓÔÈ... «™THN KOæH TOY æA§I¢IOY» Mark Handon, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 552, ú 19,90 O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ «¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ Û·ÏÔ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·;» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. KÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ô T˙ÔÚÙ˙ XÔÏ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË Ê·ÓÔÌÂÓÈ΋ ËÚÂÌ›· ¯·Ï¿ÂÈ Ô ÂÈΛÌÂÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Î·È fiÛ· ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·... «O °IO™ TOY M¶I§Y M¶§OY» N¤ÓË E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë, ÂΉfiÛÂȘ EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ÛÂÏ. 290, ú 15,00 O M›Ï˘ MÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÚÒËÓ ·ÎÚÔ‚¿Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ‚›Ï·˜ ÙÔ˘. K·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ AÁÁ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ Ô˘ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ «·ÙÚÈÎfi ÎÙ‹Ì·» Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. M·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÍÔ˘Û›·˜...

«O XAMENO™ ¶INAKA™ TOY PAºAH§» Iain Pears, ÂΉfiÛÂȘ Opus Magnum, ÛÂÏ. 256, ú 14,00 TÔ ÚÒÙÔ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚË-

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô

T· 10 ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ

¢øPO BIB§IA

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «O X·Ì¤ÓÔ˜ ¶›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï» ÙÔ˘ Iain Pears ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Opus Magnum. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ A.V.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «O °ÈÔ˜ ÙÔ˘ M›ÏÈ MÏÔ˘» Ù˘ N¤Ó˘ E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë (EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 4525: AVBOO, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ (°. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 6, 210 3817.826).

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


‚È‚Ï›Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ

«AETOI KAI A°°E§OI» Juli Zeh, ÂΉÒÛÂȘ Opus Magnum, ÛÂÏ. 480, ú 22,70 H ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ù˘ T˙¤ÛË ÛÔοÚÂÈ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¢‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ M·Í, ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙÂ Ë ÌfiÓË ËÁ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë Î·ÚȤڷ. TÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ÎÔη˝ÓË. K·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ Zeh Â›Ó·È ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi, ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ¤ÓÙÔÓ· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÎÔÙ¿‰È·... «TO ™KAºAN¢PO KAI H ¶ETA§OY¢A» Jean Dominic Bauby, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 150, ú 8,00 K¿ÓÂÈ Î·ÚȤڷ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Û˘ÁÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Bauby. EÓfi˜ Ù‡Ô˘ Ô˘ ¤·ı ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ 1995, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÛÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ, ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ‚ϤʷÚÔ. «H £EøPIA TH™ °ENIKH™ KAI TH™ EI¢IKH™ ™XETIKOTHTA™» Albert Einstein, ÂΉfiÛÂȘ EÈÛÙ‹Ì˘ KÔÈÓˆÓ›·, ÛÂÏ. 68 (+DVD), ú 20,00 MÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Einstein Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËı› ȉȷ›ÙÂÚ· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ. TÔ EIE Âͤ‰ˆÛ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ DVD «º˘ÛÈ΋˜ ¶ÂÚ›ÏÔ˘˜»), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 26 ·ÈÒÓ˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ Einstein Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘. «Δ√ A§ºABHTAPI TH™ MAKPOZøIA™/ TO A§ºABHTAPI TOY °ONEA» AϤͷӉÚÔ˜ AÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ÂΉfiÛÂȘ ¢›·˘ÏÔ˜ H ÛÂÈÚ¿ Ì ٷ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ AÏ. AÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë, ηıËÁËÙ‹ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. E‡¯ÚËÛÙÔÈ, Û‡ÓÙÔÌÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ì ‡ÏËÙ· tips ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

KENTPA •ENøN °§ø™™øN °. A¶O™TO§OY A°°§IKA / °A§§IKA / ITA§IKA / I™¶ANIKA

❱ 2-3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Î¿ı ÁÏÒÛÛ·˜! ❱ 60% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜

Specialists in IELTS AND TOEFL I¢IAITEPA MA£HMATA ™E ¶PO™ITE™ TIME™ ME°A§E™ AI£OY™E™ - TMHMATA MEXPI 8 MA£HTE™

❱ OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ §Eøº. ™Y°°POY 25, A£HNA - ºI•, TH§: 210 9233.092-3

w w w . e u r o p e l e a r n . g r 56 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

«¢AKPY™MENH MIKPA™IA» B·Û›Ï˘ T˙·Ó·Î¿Ú˘, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 750 MÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ˆ˜ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ·fiÁÓˆÛË Î·È Ë ·ÂÏÈÛ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜. M ÁÏÒÛÛ· «ÂÓ·ÚÁ‹», ηٿ ÙÔÓ Ô-

CUBE

TÔ (EÌ. MÂÓ¿ÎË 32, Aı‹Ó·, 210 3827.910), ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÁÈ· ‚È‚Ï›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÚfiÌÔ˘, ıÚ›ÏÂÚ, ÎfiÌÈÎ, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ: HMEPO§O°IA 2008 HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2008 Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·fi ÎfiÌÈÎ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜. Charmed, Marvel Heroes, James Bond, Stargate Atlantis, The Avengers, Simpsons.

1.

DC ENCYCLOPEDIA/MARVEL ENCYCLOPEDIA

2.

ŸÏ· fiÛ· ı¤Ï·Ù ӷ Ì¿ıÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Batman,ÙÔÓ Superman Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ DC ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Marvel. ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF FAIRIES

3.

NÂڿȉ˜, ͈ÙÈο Î·È fiÏ· Ù· ÔÓÂÈÚÈο Ï¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈο Î·È Ì ˘¤Úԯ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Helen Field Î·È ÙÔÓ Paul Mason. MARVEL VAULT - STAR WARS VAULT ŒÓ· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÔÎfiÌÌ·Ù·, οÚÙ˜ Î·È Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ 1939 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. THE ART OF NOIR - EDDIE MULLER ŒÓ· χΈ̷ Ì ·Ê›Û˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Film Noir. SPAWN VOLUMES 1-2-3 O ηٷڷ̤ÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘.

4. 5. 6. 7.

JUDGE DREAD COMPLETE CASE FILES VOLUMES 1-2-3 O ÙÚÔÌÂÚfi˜ ¢ÈηÛÙ‹˜

ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Î·Îfi Û ÙÚÂȘ ÙfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2000AD. MARVEL CIVIL WAR TÔ Û‡Ì·Ó Ù˘ Marvel ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏÂÌÔ. Ironman ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Captain America Î·È Punisher ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Spiderman.

8.

WORLD WAR Z - ZOMBIE SURVIVAL GUIDE/MAX BROOKS ¢‡Ô ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ͤ-

9. 10.

ÚÂÙ ÙÈ Ó· οÓÂÙ ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·... ˙fiÌÈ!

DAYWATCH - NIGHTWATCH TWILIGHT WATCH - SERGEI LUKYANENKO AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÛÙË Mfi-

Û¯· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ «ÕÏÏÔÈ». ŸÓÙ· Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ NÙ›ÓÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ I‰¤·˜ Ì ÙË Ê·ÁˆÌ¿Ú· Ù˘ ¢È¯fiÓÔÈ·˜. ¢È·‚¿˙ÂÙ·È Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û·...

¢È·‚¿˙Ô˘Ì ·Ú¤· ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛΤÊÙËΠÙÔ E.KE.BI. Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ˘ ‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ϥۯ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ¶·Ú¤Â˜ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·) Î·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ E.KE.BI. ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi 100 Ϥۯ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ™ÙÔ site www. ekebi.gr ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Ï¤Û¯Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ˘.

EÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ BÁ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ¯ÒÌ· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ ¯¿Û·Ì ʤÙÔ˜:

Ira Levin. H ÁÓˆÛÙ‹ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤ı·Ó ÛÙȘ 12/11. E›Ó·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘ “Rosemary’s baby” Ô˘ Á‡ÚÈÛÂ Ô ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘ÓˆÙÈṲ̂Ó˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÙÔ˘ “The Stepford wives”, Ì ÙËÓ K›ÓÙÌ·Ó Î·È ÙËÓ °ÎÏfiÔ˘˙, Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ Ù˘. Norman Meiller. ™˘ÁÁڷʤ·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘. K¤Ú‰ÈÛ 2 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Pulitzer. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ù˘ «N¤·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜» Î·È Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Village Voice. E›¯Â ¤ÍÈ Û˘˙‡ÁÔ˘˜, ÂÓÓÈ¿ ·È‰È¿ Î·È ÔÏϤ˜ Âڈ̤Ó˜. ¶¤ı·Ó ÛÙȘ 10/11. Robert Jordan. ¢È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù· 11 bestseller ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ “Wheel of Δime”. ¶¤ı·Ó ÛÙȘ 16/9. Madeleine L’Engle. Afi ÙȘ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. TÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “A Wrinkle in Time” ¤¯ÂÈ Â·ÓÂΉÔı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 69 ÊÔÚ¤˜. ¶¤ı·Ó ÛÙȘ 6/9. Kurt Vonnegut. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “Slaughter House Five” Î·È ÙÔ˘ “Cat’s Cradle” ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ‚È‚Ï›· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ¶¤ı·Ó ÛÙȘ 11/4. ∞


E°π¡∂ BEST SELLER ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·-‡ÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÙ·Ó ·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏËıÈÓ¿. °È·Ù› Ë Î·Ú‰È¿ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È΋ Ù˘ ÏÔÁÈ΋.

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈa˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ Ô ¤ÚˆÙ¿˜ Ù˘ ÁÈ· ÙoÓ ¿Ó‰Ú· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Ù˘ ¤ÁÈÓ ηٷÈÁ›‰· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó. ∏ ηډȿ Ù˘ ¿ÁˆÛÂ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ÓÈ·Ṳ̂ӷ ·̷ٷ ÁÈ· Ó· Ó›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ΔÔÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„Â, fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ·Á·Ô‡Û ·ÎfiÌË. ã∂ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ŸÌˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ¤·ÈÍ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È, ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ - ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢À∞™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∂˘‹ÓÔ˘ 4, ∞ı‹Ó·, 11527 ÙËÏ.- fax 210 7776.227, 697 8162442

∫À∫§√º√ƒEI ™∂ √§∞ Δ∞ μπμ§π√¶ø§∂π∞

MÈ· ·Á¿Ë Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÊÙ·Û ӷ ·Óı›ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·˘ÛÙËÚÔ› ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛ·Ó. MÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ÚfiˆÚ· Ì¿Ó·, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÈ·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô ·È‰› Ù˘, ηÚfi Ù˘ ·ıÈ·Ṳ̂Ó˘ Ù˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ¯¿Ú·Í ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘... MÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÂÌ¿ÙË ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜.

°πøƒ°√™ MøÀ™√°§√À

™π¢∂ƒE¡π∞ £E§∏™∏ MÀ£π™Δ√ƒ∏ª∞

K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. ¢YA™ EK¢OTIKH E˘‹ÓÔ˘ 4, Aı‹Ó·, 210 7776.227, 697 8162442

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ÛÈ΋

H A.V. ·ÎÔ‡ÂÈ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÌÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈο ·ÏÈ¿

Playback TÔ˘ M∞∫∏ M∏§∞Δ√À OÈ ÂΉfiÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Â›Ó·È È· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ˘fiıÂÛË Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. O ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ, fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë ηχÙÔÓÙ·È (;), ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚ›Ô‰ÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÎÈ ·’ fi,ÙÈ Í¤Úˆ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Tom Waits, ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ô AϤ͢ K·ÏÔʈÏÈ¿˜, Ô ¶¿ÓÔ˜ TÔÌ·Ú¿˜, Ë ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì, ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. H ·Ú¯‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì 3 ‚È‚Ï›· ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ Pink Floyd, Jimi Hendrix Î·È Joy Division, Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·. T· Ó¤· ÌÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. TÒÚ· Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÌÂÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2007 (ÌÂÚÈο ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006).

Pfi‰ÔÓ Live (ÕÓˆÛË) OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· 17 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ club Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ì·˙› Ì Ï‹ıÔ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È memorabilia. NÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Î·È... Ù¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜.

Zacques Brel: ZÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ, ˙ÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿ / Edith Piaf: H ·Á›· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ (O‰fi˜ ¶·Ófi˜) ™ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ë O‰fi˜ ¶·Ófi˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·. O Z·Î MÚÂÏ Â›Ó·È Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· È-

58 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÍÂȘ Î·È Î›ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ·ÏÏ¿ Ë ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ punk ‰ÂÓ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜.

Caetano Veloso - Brazil: MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ (HϤÎÙÚ·) H ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÁÂÓÓËı› ÙÔ tropicalismo Î·È ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ÔÚ›-

ÛÂȘ, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, Ì·˙› Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È trivia ÏËÚÔÊÔڛ˜.

TÔ Ù·Í›‰È ÂÓfi˜ ÛÔ‡ÊÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ (AÚ¯¤Ù˘Ô) O KÔ˘ÓÙÛ› EÚÁÎÔ˘Ó¤Ú ÎÚ·Ù¿ÂÈ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÚ‚›Ûˉ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ˙ˆ‹˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ú¯·È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ô˘ ΢ÓËÁ‹ıËΠ·ÁÚ›ˆ˜ ·fi ÙÔ (ÏÂÁfiÌÂÓÔ) ÎÔÛÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ KÂÌ¿Ï.

PÔÎ ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔÈÎfiÙËÙ· (NÂʤÏË) O N›ÎÔ˜ MÔ˙›Ó˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÎ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙÔ Á¤ÓÓËÛ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.

º˘Û¿ÂÈ ÎfiÓÙÚ· (KæM) O Mȯ¿Ï˘ ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ ʈٛ˙ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ò˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ·˘Ùfi ÙÔ «Î›ÓËÌ·», ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ·Ì¤ÙÔ¯Ë.

ƒ√¢√¡ LIVE , ∞¶√ Δ∏ ™À¡∞À§π∞ Δ√À π°∫π ¶√¶

‰È·›ÙÂÚË Û¯ÔÏ‹ Î·È Ë ŒÓÙÈı ¶È¿Ê ÂÚÌ‹Ó¢Û ÌÔÓ·‰Èο ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·fiÎÏËÚÔ‡˜ Ù˘ (Ôχ ÚÈÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô Tom Waits). μÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙ›¯ÔÈ, ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi.

Punk: H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ (MÂÙ·›¯ÌÈÔ) M ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ “Never Mind the Bollocks - Here’s the Sex Pistols” (Î·È ¿Ú· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ punk), ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Mojo” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô - χΈ̷ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ·‚·ı¤˜. AÚ¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Ï‹ıÔ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Ï›ÛÙ˜, memorabilia, Û˘ÓÂÓÙ‡-

˙ÔÓÙ· Ù˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

Punk: H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ (O͇) O M¿Ì˘ §¿ÛηÚȘ Û˘ÏϤÁÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÙÂ Î·È ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ¶·ÚfiÙÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜, fï˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ –‰˘ÛÙ˘¯Ò˜– ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ punk.

Rock & Pop: ŸÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· (æ˘¯ÔÁÈfi˜) ŒÓ·˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙÔÓ M¿ÈÎÏ X›ÙÏÈ, ÁÈ· fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÎ Î·È ÙËÓ Ô ÌÔ˘ÛÈ΋. OÈ Ù¿ÛÂȘ, ÔÈ ‹¯ÔÈ, ÔÈ Âȉڿ-

Kill Me Tender / Liverpool Fantasy (MÂÙ·›¯ÌÈÔ) H Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ô NÙ¿ÓÈÂÏ KÏ¿ÈÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚ Û ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô §¿ÚÈ K›ÚÁÔ˘·Ó ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Beatles ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ Beatles. °È· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ·.

ÕÁÈÔ˜ Morrissey (°ÔÚÁÒ) O M·ÚÎ ™›ÌÛÔÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô ‰·Ó‰‹ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ô˘, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Smiths, ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. ∞


∞£∏¡∞

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 191 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

H OÓÙ¤Ù ÛÙ· ¿ÛÙÚ·

H ∂ÀΔÀÃI∞ ∂I¡∞π ª∂Δ∞¢√Δπ∫H Afi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ Ë Â˘Ù˘¯›·; TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔË̤ÓÔ˘˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È·; E›Ó·È Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¯·Ú¿˜, ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi; AÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, ·¢ı˘Óı›Ù ‰›¯ˆ˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ÛÙËÓ OÓÙ¤Ù TÔ˘ÏÌfiÓÙ, ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û·Ú·ÓÙ¿Ú· ˘¿ÏÏËÏÔ Û ηٿÛÙËÌ· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. H ËÚˆ›‰· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· EڛΠM·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ, «H OÓÙ¤Ù ÛÙ· ¿ÛÙÚ·», ÊÙ¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÏ·˘ÛË ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ˆ˜ Ï›ÁË Ì·Á›· ‰ÂÓ ¤‚Ï·„ ÔÙ¤ ηӤӷÓ. ºÙÈ·Á̤ÓË ·fi Ù· ›‰È· ˘ÏÈο Ô˘ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ AÌÂÏ› Û «Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹ Û·˜», Ë OÓÙ¤Ù ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ¿ÁÁÈÍ Ì ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ı·٤˜ Î·È ÙÒÚ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÛÙ· ‰Èο Û·˜ ¯Â›ÏË, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÓÈÒıÂÙ ·fiÏ˘Ù· Â˘Ù˘¯Â›˜, fiÛÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË... -°πøƒ°√™ Kƒ∞™™∞∫√¶√À§√™

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


ÂÈÏÔÁ¤˜

TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

Eº∏ X∞§Àμ√¶√Y§√À

∞¡Δπ∫∂πª∂¡∞ °√∏Δƒ√À Δ∏™ ∞ºƒπ∫∞¡π∫∏™ Δ∂á∏™. ∞Û›‰Â˜ ·fi ÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›·, ÁÏ˘Ù¿ ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÙȘ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ª¿ÏÈ, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο Ì·¯·›ÚÈ· ·fi ÙÔ ∑·˝Ú, Ì¿ÛΘ ·fi ÙË ¡ÈÁËÚ›·. ∫ÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜, ÙÔ ÁfiËÙÚÔ Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ¶¿Ú ÌÈ· Á¤˘ÛË ·fi “Earth Intruders” ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÊÚÈοÓÈÎˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ›... PATRICK FABRE, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 22, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3610.490, ÂÁη›ÓÈ· 22/11, 18.00 - 22.00 ¤ˆ˜ 15/12, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù. & ΔÂÙ. 10.00 - 15.30, ΔÚ., ¶¤Ì. & ¶·Ú. 10.00 - 20.30, ™¿‚. 10.00 - 16.00

¢π∞§∂•∏ ¶PO™E°°I™H ™TO EP°O TOY CHILLIDA. H Beatriz Gravalos, ·fiÊÔÈÙË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ B·Ï¤ÓıÈ·, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ B¿ÛÎÔ ÁχÙË Chillida, ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ¶Úfi‚·ÚÂ Î·È Ù· ÈÛ·ÓÈο ÛÔ˘... EL MUNDO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9, 210 9246.901, ¶·Ú·Û΢‹ 23/11, 20.00.

™YNOIKIE™ TøN PøMIøN ™THN KøN™TANTINOY¶O§H META THN A§ø™H. O ™¿‚‚·˜ TÛÈϤÓ˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ ¶fiÏ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ¤·ÈÍ·Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. E£NIKO KENTPO EPEYNøN (A›ıÔ˘Û· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ) B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, 210 7273.687, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË, ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11, 18.00.

√π∫√§√°π∞

Δ∂á∏ «Y°PO ¢IKTYO». H ŒÊË X·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·, ̤۷ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÔÏÈÙÈ΋˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ video Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÒÌ· Û·Ó ¤Ó· «Â˘ÚfiÛ‚ÏËÙÔ ˘ÁÚfi ‰›ÎÙ˘Ô», ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û «ÎÔÈÓfi ÙfiÔ» ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÌÓ‹ÌË Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ «IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜», Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Athens Voice. BATAGIANNI GALLERY AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, Aı‹Ó·, 210 3221.675, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: TÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 16.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 12.00 - 16.00. Œˆ˜ 15/12.

KAºETEXNE™ 2007. 22 ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ AÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ NESCAFE, Ì ÛËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÙȘ Ӥ˜ ÎÔ‡˜ Î·È Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi η‡ÛÈ60 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÌÔ. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ̤۷ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ‹ ÙÔ˘ video art, ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ÛÙÈÁ̤˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ·fi ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›·. T· ¤ÚÁ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ... A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000, ·›ıÔ˘Û· Silk Room, ·fi 26 (ÂÁη›ÓÈ· ÛÙȘ 20.30) ˆ˜ 28/11.

«™YNOY™IE™». 46 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ –˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÁχÙ˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ¯·Ú¿ÎÙ˜– ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÛÌfi. KÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Í·Ó¿ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ˉÔÓ¤˜ Ù˘ – ÙÒÚ· ηٿϷ‚˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÂÌÂÈڛ˜, ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ̤۷ ·fi ¤ÚÁ· ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ fiˆ˜ Ô X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜°Î›Î·˜ Î·È Ô TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, ̤¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ M·ÓÔ˘Û¿ÎË, ÙÔ˘ MÔ˘ÛÌÔ˘Ï›‰Ë Î.¿. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ NÙfiÚ·˜ HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘-PÔÁοÓ. EIKA™TIKO™ KYK§O™ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 121, 210 3300.136, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù.-TÂÙ.™¿‚. 9.00-15.00, TÚ.-¶¤Ì.-¶·Ú. 9.00 -14.30 & 17.30-20.30. Œˆ˜ 15/12.

«A™KH™EI™ Y¶OMONH™». TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ›ÓÂȘ ÔÙfi ÛÙÔ Hoxton Î·È ı· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘˜, ı· ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. E›Ó·È «AÛ΋ÛÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹˜», Ë Ó¤· ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ KÔ˘Ì‹, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ‰›ÔÏÔ T¤¯Ó˘ Î·È I·ÙÚÈ΋˜. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û ۇÚÈÁÁ˜ ·ÎÚ˘ÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÎÈ̈ϛ· Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, ¤ˆ˜ 7/1.

SHAKE YOUR MOMENTS. ™ÙËÓ «·¤Ó·ÓÙÈ» ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Bartesera ÙÔ Mad4Art ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈÚ·Á̤ӷ ÔÚÙÚ¤Ù· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û ÌÈÎÚ¿ ο‰Ú· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. TÒÚ· ·Ó ‰Â›ÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó ‰›Ï· Û·˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, Aı‹Ó·, 210 3229.805, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚. 10.00-22.00, K˘Ú. 12.00-22.00, ¤ˆ˜ 15/12.

«TA ¶AI¢IA EXOYN ¢IKAIøMA ™TO ¶EPIBA§§ON». O ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ «O §˘Î·‚ËÙÙfi˜» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ù· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÌÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÚˆÈÓfi ÙËÓ... ¶§ATEIA KO§øNAKIOY ™¿‚‚·ÙÔ 24/11, 11.00 - 15.00.

º∂™Δπμ∞§ THE WOMAN SHOW. OÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿Ù ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Û·˜. Interactive events, Âȉ›ÍÂȘ Ìfi‰·˜, ÎÏËÚÒÛÂȘ ‰ÒÚˆÓ, ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ù˘ Ìfi‰·˜, Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜. M ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË show room, Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ì ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì K·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ «ÕÏÌ· Zˆ‹˜» Î·È ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË. ™TA¢IO •IºA™KIA™ OÏ˘ÌÈ·Îfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· EÏÏËÓÈÎÔ‡, 23-25/11


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

E ÙËÓ ATH Ë ÛÙÔ ™Ù›ÏÂ Û ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏ È ,Ù fi È· Á e.gr Ùfi ic ˆ o Ê thensv

a agenda@

ª√À™π∫∏ CLOSER. EÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ AN, ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚·ÏÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. ¶ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Î·È ÒÚÈÌÔÈ ·fi ÔÙ¤, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙȘ ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ οÔÙ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ·. AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, 210 3305.056, ¶·Ú·Û΢‹ 23/11, 22.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

SKATALITES. OÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÙÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù˙·Ì·˚ηӋ Ì¿ÓÙ·-ıÚ‡ÏÔ. ¶¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· in ska/dub they trust, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ (¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ¿ÏψÛÙ 2 ̤ÏË) Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ fans ÙÔ‡˜ ̤ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ›. Support ·fi ÙÔ˘˜ Misty Blue Boys Û ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜. GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600, ™¿‚‚·ÙÔ 24/11, 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25.

MARIZA. Fado, ÚfiÊÂÚ¤ ÙÔ Ì ‚·Ú‡ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ ·Í¿Ó. E›Ó·È Û ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. K·È Ë ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙË MÔ˙·Ì‚›ÎË Mariza ¤Ì·ı ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ Ô-

ÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË Carlos Saura – ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜. MÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÚÈԉ›· Ù˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÎÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ... ¶A§§A™ CityLink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, Aı‹Ó·, 210 3213.100, ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11, 21.00, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 40, 45, 50, 60, 70, 80 / ÚÔÒÏËÛË ¶A§A™, FNAC.

TONINO CAROTONE & ARPIONI. ŒÚ¯ÂÙ·È, fiˆ˜ ¿ÓÙ· cult Ì˘ÛÙ·ÎÔÊfiÚÔ˜, ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο „‹ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˘˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ – Ï›ÁÔ punk, Ï›ÁÔ ska Î·È Ôχ ·ÓÙÈ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. M·˙› ÙÔ˘ ÔÈ πÙ·ÏÔ› Arpioni, ‰Èο ÙÔ˘ ·È‰È¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Í¤ÊÚÂÓÔ ska ‡ÊÔ˜... FUZZ MUSIC CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11, 21.00.

KATIA ¶A™XOY. PÂÛÈÙ¿Ï ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ٛÙÏÔ «ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û οı ÁÏÒÛÛ·» ·fi ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ K¿ÙÈ· ¶¿Û¯Ô˘. MÈ· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˘ OÌ›ÏÔ˘ YÌËÙÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ KISS FM 92,9, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË M·Ú›· K¿ÏÏ·˜. AI£OY™A EK¢H§ø™EøN ºI§O¶POO¢OY OMI§OY YMHTTOY AÓ‰Ú¤· §ÂÓÙ¿ÎË - AÌÈÛÛÔ‡ - ™Ì‡ÚÓ˘ (Ï. YÌËÙÙÔ‡), 210 7625.856, TÂÙ¿ÚÙË 28/11, 20.00. ∞

KAPKINO™ TOY ™TH£OY™: ¢EN EINAI ¶AIXNI¢I ¶ÚÒÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 35-55 ÂÙÒÓ. EηÙÔÌ̇ÚÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó Ûˆı› Â¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯Â ‰È·ÁÓˆÛÙ› ¤ÁηÈÚ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋. E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. MÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ë NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘: www.dorabakoyannis.gr. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ AıËÓ·›ˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «H Mfi‰· ¶ÔÏÂÌ¿ ÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ™Ù‹ıÔ˘˜», Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ «K¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ K·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù‹ıÔ˘˜». TÔ K¤ÓÙÚÔ, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·-

Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ t-shirt Ì ۋ̷ ÙÔ «™Ùfi¯Ô», ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ –Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ– ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ÛÙÔÁڷʛ˜ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 45-69 ÂÙÒÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Â›Û˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. EÛ‡, ·Ó ı˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ·›ÍÂȘ ÙÔ quiz ÙˆÓ 17 ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÛÂÏ›‰· www.dorabakoyannis.gr. ¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3 ÏÂÙ¿. E¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÂȘ (··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ·fi ÙȘ 17 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ), ı· Ï¿‚ÂȘ ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¤·ıÏÔ ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. AÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹Ó Ë ÁÓÒÛË, Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÎÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ë ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

O§√∫§∏ƒøª∂¡∏ §À™∏ ™Δ√ ¶ƒ√μ§∏ª∞ Δ∏™ ΔƒπÃ√¶Δø™∏™ ª∂ Δ√ PROPOLINE HAIR CARE SYSTEM

¶ÈÔ Ê˘ÛÈο, ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÌ· «K-13» ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Z˘ÁÔ‡. K·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÛÎËÓ¤˜ ηٷ‰›ˆÍ˘, ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ‚›·˜ Î·È ÛÂÍ, ÌÂÚÈΤ˜ ηΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È Ì›· ÛÎËÓ‹ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·. AÎÔ‡ÁÂÙ·È –Î·È Â›Ó·È– Ù¤ÏÂÈÔ. MfiÓÔ ¢Â˘Ù¤Ú· & TÚ›ÙË, 21.30, ú 15 Ì ÔÙfi (ÊÔÈÙËÙÈÎfi, ú 10), K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610

ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·Ú¯¤˜ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜. OÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó xÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰Ô͘. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ÂÌfi‰È· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÙÚȯfiÙˆÛË, ˜ ˆ˜ χıËÎÂ.

ADVERTORIAL “A.V.”

TÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· PROPOLINE Hair Care System ‰›ÓÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÚȯfiÙˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. TÔ Û‡ÛÙËÌ· –Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·– ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Âί˘ÏÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ & ÙˆÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È Âȉڿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÂÚÒÓ Ì·ÏÏÈÒÓ. TA 3 ™TA¢IA TOY ™Y™THMATO™ ¶EPI¶OIH™H™ ™TA¢IO 1Ô: ¶ÂÚÈÔ›ËÛË - YÁÈÂÈÓ‹ & TfiÓˆÛË TÔÓˆÙÈÎfi ™·ÌÔ˘¿Ó ηٿ Ù˘ ÙÚȯfiÙˆÛ˘ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ıÚ¤ÊÔ˘Ó, ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó ÙË Ú›˙· Ù˘ ÙÚ›¯·˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÓ· Ì·ÏÏÈ¿. TÔ ÂÓÂÚÁfi Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÌÏÔÎÔ V-eColia ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘Ê‹ Î·È ÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

™TA¢IO 2Ô: EÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¶ÂÚÈÔ›ËÛË - TfiÓˆÛË & ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË TÔÓˆÙÈΤ˜ AÌԇϘ ηٿ Ù˘ ÙÚȯfiÙˆÛ˘, Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙ· Ê˘ÛÈο ‰Ú·ÛÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Phytocomplex-n Î·È V-eColiA ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÛÙË Ú›˙·, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ, ÂÓÒ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÈÎÚÔ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË Ú›˙· Î·È ÙÔ ÙÚȯˆÙfi Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·; K·Ï‡ÙÂÚË ıÚ¤„Ë Î·È Ô͢ÁfiÓˆÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÏÂÙ¤˜ Î·È ·‰‡Ó·Ì˜ ÙÚ›¯Â˜. ™TA¢IO 3Ô: ¢È·ÙÚÔÊ‹ - ™ˆÛÙ‹ £Ú¤„Ë & EÓ˘‰¿ÙˆÛË K¿„Ô˘Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì·Ï-

ÏÈÒÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ··Ú·›ÙËÙ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ™˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÂÚ·Ù›Ó˘ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚȯfiÙˆÛ˘. * K·È Ù· ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó paraben Î·È ÚÔ˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË.

TA 3 ™TA¢IA TOY ™Y™THMATO™ ANATA™H™ Δ∏™ ¢π∞£∂™∏™ ™TA¢IO 1o: MÈ· fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ Û ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. O ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfi-

™TA¢IO 2o: MÈ· ‚fiÏÙ· Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Û· ¯Ú˘Ûfi ·Ú·Ì‡ıÈ. TÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ¿ÓÔÈ͢. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙˆÓ KÏÈÌÙ, ™›ÏÂ, KÔÎfiÛη Î·È ¿ÏÏ· 70 ¤ÚÁ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô §¤ÔÔÏÓÙ Ù˘ BȤÓÓ˘. B·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È KfiÎηÏË, 210 7282.333, ¢Â˘Ù.- K˘Ú. 10 .Ì. - 6 Ì.Ì. EÈÛÈÙ. ú 6, ·È‰ÈÎfi - ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 3, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ú 10. ™TA¢IO 3Ô: MÈ· ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Jeff Koons” ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. H ÔÌ¿‰· OPERA ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ «techno-Έ̈‰›·», ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ì ¤Ó· ÔÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Û ηٿÛÙ·ÛË ÓÙÂÏ›ÚÈÔ˘. K¿ı ¶·Ú. & ™¿‚., £¤·ÙÚÔ XÒÚ· - ™ÎËÓ‹ EÓ‰Ô¯ÒÚ·, AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

ª∞¡πΔ∞ƒπ∞ ™ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ (ˆÚ·›Ô˘) ÌÂ˙¤ æËÏ¿ ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È YÌËÙÙÔ‡, οÙÈ „‹ÓÂÙ·È. TÔ ÌÈÎÚfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯Â ¿ÏÏ·Í ‰È‡ı˘ÓÛË, ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰È¿ıÂÛË. OÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ ¿ÛÚÈÛ·Ó, ÙÔ ÛÙfiÏÈÛ·Ó Ì ˆÚ·›· Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·, ÂÚÈÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ – Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ‰fi͘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. O ¿ÓÂÌÔ˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ¤Ú·Û ۷ڈÙÈÎfi˜ Î·È «ÛÙ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜». B·ÛÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ –Ô˘ ¿ÏψÛÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘– Â›Ó·È Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. £· ‚Ú›ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ¶ÏÂÔ˘ÚÒÙÔ˘˜, ÏÂ˘Î¿, fiÚÙÔ Ì¤ÏÔ Î·È ¿ÏÏ·, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ: Ì Ͽ‰È - ÛÎfiÚ‰Ô Ì·˚ÓÙ·Ófi, Ì Ì¤ÈÎÔÓ - Ù˘Ú› - Îڤ̷, Û·Á·Ó¿ÎÈ, Ù¤ÛÛÂÚ· Ù˘ÚÈ¿, ÓÙÔÌ¿Ù· - ‚·ÛÈÏÈÎfi. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÔÚÂÎÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÊÏÔÁ¤Ú˜ ÙfiÓÔ˘ Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ, Á·Ú›‰Â˜ Û·Á·Ó¿ÎÈ ‹ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ Ì ÎÔ˘ÚÎÔ‡ÙÈ, ̇‰È· ·¯ÓÈÛÙ¿ Ì ÎÚ·Û› ‹ Ì ‚fiÙ·Ó· ‹ Û·Á·Ó¿ÎÈ (Ì ʤٷ - ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰· - ÌÔ‡ÎÔ‚Ô), ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ· („ËÙ¿ - ‚Ú·ÛÙ¿ Ï·‰fi͢‰Ô), ·ıÂÚ›Ó· Î·È Á·‡ÚÔ ‹ „¿ÚÈ· ÊÚ¤Ûη Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ Î·È Î·ÏÔ„Ë̤ӷ. ™ÙËÓ ÁÎÚ›ÏÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÎÚ¤·˜ („·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ÛÙ·‚Ï›ÛÈ·, Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ·ÓÙÛ¤Ù· Î.Ï.). KÈ ·ÎfiÌË, ÔÏϤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Á¢ÛÙÈÎfi «·ÓfiÚ·Ì·» ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜, ·ÎfiÌË ÎÈ Ô ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›. M’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÛÙ˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· οÓÂȘ fiÏ· ηϿ, fï˜ Ù· M·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ‰È¤„Â˘Û·Ó. E›Ó·È ·fi ÂΛӘ ÙȘ Û˘ÓÔÈÎȷΤ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙȘ οÓÔ˘Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÎfiÛÌÔ Î·È ·fi ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿. MËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ ÁÏ˘Î¿, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ôχ ηϿ.

A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

62 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ

›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • ✱ AMADA CAFE B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 3622408 3Â›Â‰Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂ

APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V. ✱ A£HNAIA K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.291 ™ÙË ı¤-

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

E Ë ÛÙÔ ÙËÓ ATH ™Ù›ÏÂ Û ÒÁÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏ ÙÚ È ,Ù e.gr fi ic È· o Á v fo in athens

gourmet@

✱ A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462983 ΔÔ Ó¤Ô fiÛÙÔ ÙÔ˘

Ôχ ηÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË.∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501 ªÔ-

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450345. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë Ì˘Ú·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì‡Ú·.∫·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. úª A§E•AN¢PEIA ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210004. °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V. AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úú

Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

CIL∂¡Δπ√ ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144 M ȉȷ›ÙÂÚ˜

FAR EAST

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8Ì.Ì

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ-

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ·

·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·-

CIPOLLINO

Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 K·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

°IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 M›ÓÈ-

DANESI COFFEE HOUSE

Ì·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª •

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi

CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜.ú ✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜.¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ✱ CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶∞ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230031. ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

CAPPUCCINO

ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500 ∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ,

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú

¶Ï·Ù›· ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938 TÔ

ÁÓˆÛÙfi lounge restaurant ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË, elegant ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, cocktails Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ. CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 ∂È-

ÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË.¶Ôχ ˆÚ·›· “‚ÂÚ¿ÓÙ·”ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ. úú ª

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595 EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·-

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169 All day, ·fi ÙÔ

EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

✱ GOLDEN

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery) ™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,

Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719 ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜.

ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 OÈ ÓfiÛÙÈ-

̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫

ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ ∫∞Δ™√Àƒª¶√™

FREUD ORIENTAL

Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476 ™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔ-

GINGER

E§AIA

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

FRAME

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª

IDEAL

KA§§I™TH

¢Aº¡∏

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00.∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú•

E§AIøN CENTRAL

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. úú ∫

BRASSERIE VALAORITOU

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ

E¶TA £A§A™™E™

BRACHERA

B∞ƒ√À§∫√

BEER ACADEMY

∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi · ÙÔ Úˆ˚ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364 Cibus ÛÙ·

Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

H BOYP§IøTIN∞ ALMAZ

M·ÓÈÙ¿ÚÈ·: YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6547.072 (·ÓÔȯٿ οı ̤ڷ, ·fi ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘).

AªA§£∂π∞

art deco ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ’20. °Ú‹ÁÔÚË ÎÔ˘˙›Ó· (burgers, pizza Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î.¿.), ηʤ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi.

∫¤ÓÙÚÔ

ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Mafia, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈο. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs, ·ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.

ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ª ∫• A.V.

CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi, -ÌÈ·

ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª ✱ Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400150

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ.ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. ✱Q X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ

Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÌ„fi Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª• §∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. LOVE + LIFE

GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘-

Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ-

HELL’S KITCHEN

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘

MA™A

·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244,


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


°∂À™∏ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·-

ORIENTAL

Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 13:00 Ì business menu. ú ✱ ME™¶I§EA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59 & ¢ÂÎÂϤˆÓ, °Î¿˙È, 213 0147.490 MÂÛÈϤ·

ŒÓ·˜ ΋Ô˜ ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏÈ¿. H ÛÂÊ Iˆ¿ÓÓ· TÛÔÏÔ̇ÙË Û ‰ÈÎfi Ù˘ Ó¤Ô, Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ϥ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú ™/K M MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi barbeque Û ÂÚÛÈÎfi ÛÙÈÏ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ·fi ÙȘ 20.00. MILOS

ÿÚËÙÔ˜ 43, ∫ÔψӿÎÈ, ΔËÏ.: 210 7253817

restaurant - bar

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘-

ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª OLIVE GARDEN (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔ-

ÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂAı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

64 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9 K·Ê¤˜ ‹

Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶·-

·‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1 ¢›Ï· ÛÙÔ «μ·-

ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784 ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·È-

ÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜.¶Ôχ ÎÔÌ„fi, meeting point Ù˘ fiÏ˘. ™ÂÊ Ë ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ú ú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈ-

Ô‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880 11

restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665 ¶·Ó¤ÌÔÚ-

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres.

Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

Û ÂȉÈ΋ ÙÈÌ‹ Î·È ‰ÒÚÔ ¤ÎÏËÍË. úúú • ™/K

‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿.

¶π¶∂ƒπ

SALERO

TGI FRIDAY’S

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ô-

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ófi-

χ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú •

ÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ˘ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú15-25.ú

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

✱ ¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞ ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ∑ÂÛÙfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡.

✱ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200 ºÈ-

PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË, ‰È¿ıÂÛË.∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú

ÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫

48 THE RESTAURANT

POMODORO

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M •

‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». ™Â ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. ú •

ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª

POSTINO (IL)

™∫√Àºπ∞™

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206 ¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ

AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3 M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ RATKA

ηٿÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜.™ÙÔ ƒÔ˘Ê Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ •

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙÂ-

SOCRATES

‚Ô‡ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

T™IPI°O

™¶√¡¢∏

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· ηϿ ˘ÏÈο, ˆÚ·›Ô, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. 13.00 ¤ˆ˜ 18.00. úM SALE & PEPE AÚÈÛÙ›Ô˘ 34, KÔψӿÎÈ, 210 7234.102 BÔÚÂÈÔ-ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó·. º¤ÙÔ˜ ÙÔv NԤ̂ÚË-¢ÂΤ̂ÚË-I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ “Food Experience days”. ¢Â˘Ù. & TÂÙ. Wine Beginners Day, TÚ. IÛÙÔڛ˜ Ì ÙÚԇʷ, ¶¤Ì. Menu della terra (Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο). ™ÙȘ 14/11,14/12, 14/1 ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 14 ¯ÚfiÓÈ·, Ì menu

™Ù·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓ/fiψ˜), 210 5298.922/693 7604988

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú

RESTO

EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

TPENO ™TO POYº

™Δ√∞

(ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

PIºIºI

✱ T PLACE B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ· (ÍÂÓ. King George), 210 3222.210 KÔÌ„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ Ó¤Ô lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë, Ì Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜-ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÏ·‡ÛˆÓ, Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ë ËıÔÔÈfi˜ T·ÙÈ¿Ó· §‡Á·ÚË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔ Wagon bar ÁÈ· ÔÙfi ÌfiÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V.

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 §ÈÙfi˜,

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.º¤ÙÔ˜ Ì guest stars ͤÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÂÊ.úúú ✱ SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘.ªÂÁ¿ÏË ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ∫ ✱ AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ (ÁˆÓ›·), KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3 IÙ·-

ÏÈÎfi Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ decor. O IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì ·ÛÙ·Îfi, fiÛÙڷη Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Á·Ú›‰·, ¿ÛÙ˜ Î·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. Menu Degustazione Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 7 Ì.Ì. - 12.00 Ì.Ì., K˘Úȷ΋ 1 Ì.Ì. 5 Ì.Ì., TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔ-

ÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ ✱ CASALINGA (LA) K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ˆ-

Ú·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. úM ✱ CONTE ROSSI KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 °È· ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ) ‹ ÔÙfi ÛÙÔ bar ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. Live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. ú ú M

I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

DISH

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÓfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

æAPI™TON K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 M ·˘Ï‹, fi-

Ô˘ ÙÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ·. NËÛÈÒÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.¶È¿ÙÔ ÛԢͤ Ë ÙËÁ·ÓÈÙ‹ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. ø˜ 12.30 .Ì. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ (‚Ú.), ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M ✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com ¢ÈÒÚÔ-

ÊÔ Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È Î·Ï·ÌˆÙ¤˜, ÁÈ· „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜ Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.úª

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 ¶È¿Ù·

ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Î¿ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge. ✱ 8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

μfiÚÂÈ·

∂¡√Δ∂CA

TAMAM

A¡∂Δ√¡

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 √ ∫ÒÛÙ·˜

BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, M·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

TA ¶§ATANIA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 H KÚ‹ÙË ‹Ú-

ı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T·

∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ¶È¿Ù·

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. úM•

ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ✱ ENVY CAFÉ RESTAURANT AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘-


TIPS

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

A§∞Δ™π TÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £Ô‰ˆÚ¿ÎË, ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· Ê·ÁÔfiÙÈ·, ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯·Ú¤˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡. ¢›Ï· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη ·fi ÙÔ KfiÎÎÈÓÔ MÂÙfi¯È, Ù· Á·ÌÔ›Ï·Ê·, Ù· ·¿ÎÈ·, Ù· ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ AÚÁ˘ÚÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Aı‹Ó·˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÎÔ˘ÎÈ¿ ÎÔ·ÓÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ¤˜ Û·Ú‰¤Ï˜, Ú‚›ıÈ· Ì ¿ÓËıÔ Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ·ÛÎÔχÌÚÔÈ Ì ÙÔ ˙ˆÌfi ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, ηÏÔÁÂÚÈÎfi ̷ηÚfiÓÈ Ì ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ Î·È Û·Ó¿ÎÈ, Ì·‰ËÙfi ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ Ì ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ Î·È ·fi ÁÏ˘Î¿ ¯·Ï‚¿˜ Ì Úfi‰È Î·È ·ÁˆÙfi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ÕÏÏÔ Ó· Û·˜ Ù· ϤÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· Ù· Á‡ÂÛÙÂ. BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ Hilton, 210 7210.501-2.

A™Δƒ√º∂°°π∞ ™’ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «AÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿», Ô˘ Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ı·ÌÒÓ˜ Ù˘ Ì ÁÓ‹ÛÈ· Ï·˚ο Î·È ÚÂÌ¤ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‚Ú·‰È¤˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ΤÊÈ, ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ïfi ÎÚ·Û› Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿. O ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ì ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰ÈÎfi Ù˘ ¿ÚÎÈÁÎ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, 210 2010.160, 210 2233.077, 210 2110.444

POLIS LIFE K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ café bistro bar, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Polis Grand Hotel. N·ÓÈÎfi Î·È ÓÙÈ˙·ïÓ¿ÙÔ, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ·fi ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ù¿ÚÙ˜, ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì finger food, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ – ‹ fiÛÔ˘˜ ÙÔ ·Á·Ô‡Ó. 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (¶·ÙËÛ›ˆÓ) 19, 210 5222.010, 210 5243.156

PIZZA HUT AÓ·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ù˘ Ì ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Strada di Pasta Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ¿ Ù˘ ¿ÚˆÌ· ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ IÙ·Ï›·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·ÁÁ¤ÙÈ, Ù·Ïȷ٤Ϙ, ÙÔÚÙÂÏ›ÓÈ, Î·È ÊÔ˘Û›ÏÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ¿ÏÏ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ˘ÏÈο. TÔ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡, Ô˘ «ÚˆÙÔÏ·ÓÛ·Ú›ÛÙËλ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Pizza Hut Ù˘ KÔÚ·‹ Î·È Ù˘ X·ÏΛ‰·˜, ÌÔÚԇ̠ÙÒÚ· Ó· Á¢Ùԇ̠fiÏÔÈ ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi, ÛÙÔ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, ÛÙÔ Village Park P¤ÓÙË Î·È ÛÙË N¤· KÚ‹ÓË. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi Û·˜ ‰ˆÚ¿ÎÈ.

™√∫√§∞ΔE¡π√™ Ã∂πªø¡∞™ ∞

Á·¿Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂȉÈο Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ηÏÔη›ÚÈ... Î·È ÙÒÚ· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ

Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÌÈÎÚ¤˜, ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Û˘Ó‹ıÂȘ. AÁ·Ë̤ӷ, Ù· ¯ÔÓÙÚ¿ Ô˘Ïfi‚ÂÚ, Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ηÛÎfiÏ

KΔ∏ª∞ X∞Δ∑∏ªπÃ∞§∏ ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙË Ó¤· ÔÈÓÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔ ºÚ¤ÛÎÔ KÙ‹Ì· X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Nouveau, Î·È ÙÔ «Ù·›ÚÈ ÙÔ˘» ÙÔ ¶ÚÒÙÈÛÙÔ KÙ‹Ì· X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û› ÙÔ˘ KÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ 2007. TÔ ºÚ¤ÛÎÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› ÂÏ·ÊÚ‡, Ì ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Ù·Ó›Ó˜, ÂÓÒ ÙÔ Ï¢Îfi ¶ÚÒÙÈÛÙÔ ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù¿ Î·È ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ٷ ‰ÚÔÛÂÚ¿ Ó·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ʇÛ˘... ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Û·˜. AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ ·ÓÙÔ‡.

LA PASTERIA ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ Ì industrial ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È minimal ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÓÒ ¯ÚˆÌ·ÙÈο ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ÁÎÚÈ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ. OÈ ˘¤Úԯ˜ Ӥ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô ÛÂÊ XÚ‹ÛÙÔ˜ TÛÈ·Ô˘Û›‰Ë˜, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Ì ı·̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. I‰·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηÏfi ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘, Û Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì ÌÔÓ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

ADVERTORIAL A.V.

Î·È Ù· ·¯ÓÈÛÙ¿, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜...

K˘ÚȷοÙÈÎË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚fiÏÙ·, ÎÚ‡Ô, ÁÎÚÈ Ô˘Ú·Ófi˜. M·˜ È¿ÓÂÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi Flocafé ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙË fiÚÂÍË ÁÈ· οÙÈ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ. E›¯·Ì ‹‰Ë Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ ÎÔ‡˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙˆÓ Flocafé. H ¤ÎÏËÍË fï˜ ‹Úı Ì ÙË Ó¤· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÔÚÙÔοÏÈ, Ì ÊÚ¤ÛÎÔ Í‡ÛÌ· ÔÚÙÔηÏÈÔ‡. H ÏÔ‡ÛÈ·, ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Á‡ÛË Ù˘ Ì·˜ ¤ÊÙÈ·Í ÙË ‰È¿ıÂÛË... OÈ ‰˘Ô ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ù˘ ·Ú¤·˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ spicy ÛÔÎÔÏ¿Ù·, fiÔ˘ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÚÔ‡ÌÈ

Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ‚·Ó›ÏÈ·, ÙËÓ Î·Ó¤Ï· Î·È ÙÔ ginger, ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·Ì·ÚÙ›· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·... H ÈÔ chocoholic Ù˘ ·Ú¤·˜ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ŒÙÛÈ ÚÔÙ›ÌËÛ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ·, Ï¢΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ¤Ê˘Á ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. M ÙȘ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙˆÓ Flocafé, ÁÂÏ¿Û·ÌÂ, ı˘ÌËı‹Î·ÌÂ, ÂÚˆÙÂ˘Ù‹Î·ÌÂ, ÎÔÏ·ÛًηÌÂ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ ı· ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÔ˘Ì ‰Ò... 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


°∂À™∏ ¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. Super Û·ÁÁ¤ÙÈ.

Ê›ÏÔ˘.ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V.

OCTOBERFEST

SALUMAIO DI ATENE

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934 ∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤ-

GOLDEN PHOENIX

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588 / EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰·

ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ΔÚ·¤˙È· Û ¤-

Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

K√À∫§∞∫π ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, ÷ϿӉÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜. ✱ KPI£AMO™ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ & N. ¶·Ú›ÙÛË, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.790-1 MÔ-

ÓÙ¤ÚÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˆÚ·›Ô ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ K¿Ú·ıÔ (ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË), ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘. úM

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037 All day,

Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V.

ÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500 ¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·

·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion.úúú ª

˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

✱ A§ATI ¶I¶EPI §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 28-30, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 80078 øÚ·›ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜

(ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·Ù¿Ù˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË) Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ ÚÒÙÔ

STRADA (LA)

Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ‹ ÁÈ· ÙÂÙ · ÙÂÙ ÚÔÌ·ÓÙÈο ‰Â›Ó· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ì ÂÏ·Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ·

μ∞™π§∞π¡∞™

SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181 ªÂ ÌÂÛÔÁÂÈ·-

΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

✱ PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 TÔ ·ÏÈfi Deals ÌÂ

ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú•

SU∑∞¡¡∞

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K •

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

BO™¶OPO™

PIAZZA MELA

THE SMALL ITALY

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

§. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596 KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

ÌÂÛË̤ÚÈ- ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª

Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251100 ¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘-

¡fiÙÈ·

¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 æ¿ÚÈ

TIKE

Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ú ª

PRIAMO

X√çπ¢∞∫π

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

✱ NANNINELLA

ROBIN’S HOOD

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 13, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6005.622 ÕÓÔÈÍ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Ì ӷÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Marcello Î·È Franco. ™Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿-

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘

’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂ-

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·˜ ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈ-

ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! ✱ CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. ✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 N¤Ô must point ηÈ

ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. All day ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, space Ì ηʤ ηӷ¤‰Â˜, ÌÔ‚ ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋. A‡ÚÈÔ, 19/10, οÓÂÈ Ù· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· È¿ÙÛ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË, Ì guest dj ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ.

MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú

CELLIER ZEA AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049 ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏ-

MEZZA LUNA

Ê¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª

ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫

OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046 πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›-

MO§OXA °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ŸÏˆÓ ÙˆÓ

ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092 ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·-

ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢.¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜) 210 9824620, 210 8983092, 693 6657025 ÃÒÚÔ˜

Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ú 50. ú • ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

§Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256 ™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı·

·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100150 Steak

£∞§∞™™π¡√™

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·.™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

¶I™INA

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘.¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915.220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (·fi Ù· highlights Î·È Ë Î·Ú·‚ȉÔÔ˘Ú¿ Û ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Û¤ÏÈÓÔ Î·È Ì¿Ú·ıÔ). ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È.

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511324, www.pisinacafe.gr TÔ cafe ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. E›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó· Ôχ-

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084 ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· η-

LE PIERROT

§øTOºA°OI KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 AÓ·Óˆ̤ÓÔ

menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿-

66 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫

ʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.


TINELLO (πL)

BACARO

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462 £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

VI¡CENZO

BALTHAZAR

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, 210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ,

Ì ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

BAR RESTAURANTS AETHRION •ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.º¤ÙÔ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ CReal. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. AKPøTHPI B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂ-

Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™·‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ prive party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew,Ù·ÈÏ·Ó-

‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

ˆÌ¤ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ «·›˙ÂÈ» Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú. ✱ AMIGO LOCOS AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 210 6014.358 K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 210 8943.236, £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈ-

οÓÈΘ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷο fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890 AÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·-

ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋.

FRIDAY’S BAR & CAFÉ

PERFECT TEN

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292 ŒÓ·˜

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food

Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ ✱ GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 N¤Ô˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

BAYOU §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838 MÔ-

∏∞RD ROCK CAFÉ

ÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

BROWN’S

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

JACKSON HALL

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤-

ÎÈ ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. Múúª

BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Afi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454 ŒÓ·˜ lounge ¯Ò-

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-

restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892015

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜.), 210 33.69.300, 210 33.69.302 & 694 1668799, www.lallabai.gr A˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·-

ÏÈ΋ pizza, È¿Ù· ÛÙÔ grill, cocktails Î·È ÔÏÏ¿ events – stand up comedy, live, dance parties Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË MÒÌÔ. TÚ. - ™¿‚. (Úˆ› ˆ˜ ‚Ú¿‰˘), K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Úˆ› ˆ˜ ·fiÁÂ˘Ì·).

ELEVEN

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000TÚÈÒÚÔÊÔ˜ Ô-

Highlight ÁÈ· Ù· B.¶. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ tshirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿, ÂÏÏËÓÈο. ú •

Ï˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ú ª M¶A§KONI ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.ú OBI

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330 TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂ

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì·

. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ΔÔ ·ÏÈfi ηÈ

ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

¿ÙˆÌ· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ Ò¯Ú·˜. M ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ (ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÂÛ·È Ô˘Ú·Ófi) Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ ·ÚοÎÈ Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· (ı˘Ì›˙ÂÈ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi), fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ. KOYZINA: MÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì fiÏ· Ù· ηϿ. NA ¢OKIMA™EI™: T˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ· Î·È ÓfiÛÙÈ̘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÈÌ¿Ì. ∞Ó Â›Û·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ÎÚ·ÙÔÊ¿ÁÔ˜, ÙfiÙ ¿Ú ۛÁÔ˘Ú· Ù· ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÚ¤·˜ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜.

E§AIA «ME™O°EIAKH KOYZINA» N¤Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ °Î¿˙È. ºÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, ¤ÌÓ¢ÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂΛ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ 1950. XøPO™: ¶Ôχ ¿ÓÂÙÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÙÚ·¤˙È, ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi

TIP: KÈ ·Ó ¤Ú·Û˜ ηϿ, Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-

ÓÂÈ Î·È ÙÔ party ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. OÈ ÙÈ̤˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ú 18-22 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¶OY: M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Villa Mercedes, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ M¤Á·, ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË).

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘ˆ-

ÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ✱ Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi funky

“Deluxe” ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì. VILLA MERCEDES

ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

FIGUEIRA

70 BAR

LALLABAI

M∂§π

KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª

KITCHEN BAR

ÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM

ENVY CAFÉ BACCARAT

swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú •

EN AI£PIA ✱ ∞LERIA ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 ∞Ó·ÓÂ-

ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú

Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú ÌÂ

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526 °È· Ù·

Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


Ø

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À useweek@athensvoice.gr)

°∂À™∏

SKATALITES

¶¤ÌÙË 22 Argentinis Dimokratias 16 (Harilaou Trikoupi St. & Alexandras Ave.) reservé: all_that_jazz_clubcafe@yahoo.gr

MARY & THE BOY, SELFISH CUNT KAI REBELLIOUS JUKEBOX H non-stop erotic cabaret performance ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Mary and the Boy, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ BÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Selfish Cunt, Ô˘ Ù· ϤÓ ¯‡Ì· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ fi¯ËÌ· Rebellious Jukebox Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Fall Î·È Suicide ̤¯ÚÈ Datarock Î·È 80s Matchbox B-Line Disaster. GAGARIN, §ÈÔÛ›ˆÓ 205. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. EIPH™£ø EN ¶APO¢ø ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÛÎÔÔ›, Ù˙·˙ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÌÂÏ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì¿ÓÙ·. XI§IE™ KAI ¢YO NYXTE™. ŒÓ·Ú͢ 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

¶·Ú·Û΢‹ 23

∫˘Úȷ΋ 25 SCHOOLWAVE SUNDAYS & IL.EK.RTO. •ÂΛÓËÌ· 18.00-20.00, ÔÈ Ì¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Schoolwave Rosebleed, Llooming Titties, Ska Bangies, Grain of Sense. ™ÙȘ 22.00 ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÏÏÂÎÙ›‚· Ù˘ fiÏ˘ drog_A_tek, Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ “Who Hurt You” ÛÙËÓ Quetempo. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Free Piece of Tape Î·È visuals ·fi ÙÔ˘˜ MÏ·Î ÂÓ NÙ¤ÎÂÚ. KYTTAPO. ŒÓ·ÚÍË 17.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (Ì·ı.- ÊÔÈÙ. ú 5).

FRANK MORGAN - REIN DE GRAAF TRIO ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ¿ÏÙÔ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ ÙÔ˘ bebop, ¢ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ “Bird” Ì ÛÔ˘‰·›Ô ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ. AÓ·ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Û·Ó ·fi ı·‡Ì· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·Ùfi˜, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· ‰ÈÛοÎÈ· ÙÔ˘ ÛÙË ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎË HighNote Records. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30 (K˘Ú. 20.30). E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20.

GRAVITON M ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ Protasis. XI§IE™ KAI ¢YO NYXTE™. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

CLOSER. H ·ÁÁÏfiʈÓË ÚÔÎ Ì¿ÓÙ· Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ùa “Universe”, “Suddenly Comes” Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜. §¤ÓÂ Î·È ÙÔ “Singles”, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌÒ ÙË ‰È·Û΢‹ ÛÙÔ “Vitamin C” ÙˆÓ Can. CLUB AN. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

M¶EM¶A M¶§AN™ M˜ ÛÙË ¯ÚÔÓÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, Ì ÌÈ· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Z·Ì¤Ù· ·ÏÏ¿ Î·È MËÙÛ¿ÎË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È Ù›ÔÙÂ. M·˙› Ù˘ Ô ÛÔÏ›ÛÙ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. XI§IE™ KAI ¢YO NYXTE™. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 18. K·È 27/11.

MAURICE EL MEDIONI O AÏÁÂÚÈÓfi˜ È·Ó›ÛÙ·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë Â‚Ú·ÈÔ-·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ world ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ “Descarga Oriental - The New York Sessions”. GAZARTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ì ›ÛÔ‰Ô Î·È ÔÙfi ú 30. K·È 24 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. BLUES WIRE Blues ·fi ÙÔÓ BÔÚÚ¿, Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‹¯Ô ÁÈ· ‰‡Ô ‚Ú·‰È¤˜ Î·È ·¯fiÚÙ·Á· ÛfiÏ·. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. K·È ÛÙȘ 24/11.

™¿‚‚·ÙÔ 24 SKATALITES T˙·Ì¿Èη uber alles. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Misty Blue Boys. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. KUSTOMS Rockabilly Ô˘ ıÂÚ›˙ÂÈ, ·fi ̤ÏË ÙˆÓ Bullets, Dustbowl, Î·È Free-Soul. BLUE FOX CAFE. AÛÎÏËÈÔ‡ 91, N¿ÔÏË Eͷگ›ˆÓ, 694 2487225. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

68 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

REX RICHARDSON PÂÛÈÙ¿Ï ÙÚÔÌ¤Ù·˜ ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ·, Ì ¤ÚÁ· M. AÏÔ‡Ë, AÏ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, °. ZÂÚ‚Ô‡, Rex Richardson, Thelonius Monk, Billy Strayhorn. MOY™EIO HPAK§EI¢øN. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 8 ÊÔÈÙ.

LAS CHICAS CUBANAS TÚÂÏ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ï¿ÙÈÓ, Ì ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ï¢Û˘. O ME•IKANO™, E˘‰‹ÏÔ˘ 15, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716.900

¢Â˘Ù¤Ú· 26

TONINO CAROTONE & ARPIONI O μ¿ÛÎÔ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÙȘ ÙÛÈÁÁ¿ÓÈΘ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÙËÓ punk ‰È¿ıÂÛË Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. M·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ska Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Arpioni. FUZZ LIVE MUSIC CLUB, BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticketnet.gr, 210 8840.600 & Virgin Megastores (The MallM·ÚÔ‡ÛÈ, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, P¤ÓÙË).

ΔÂÙ¿ÚÙË 28 BARBARA HENDRICKS Ì ÙÔ ÛÔÏ›ÛÙ È¿ÓÔ˘ §·‚ NÙ¤ÚÁÔ˘ÈÓÙ˙ÂÚ, ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ™Ô‡Ì·Ó, ºÔÚ¤, ™ÙÚ¿Ô˘˜, MÈ˙¤, B¿ÈÏ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜. ¶A§§A™, CityLink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, Aı‹Ó·, 210 3213.100. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 90, 70, 40 Î·È 20. ¶ÚÔÒÏËÛË ¶·ÏÏ¿˜, ÎÚ·Ù. Ì οÚÙ·, 210 8108.181, www.ellthea.gr ●

›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C

ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

ARGENTINA

K§HMATAPIA (H)

K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476 °ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù·

¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

H ÂıÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò. H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

AY§H TOY ANTøNH

KO§§IA™

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709 O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620 æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙È-

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V. ✱ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/ K •

Ô‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M KÀƒ∞-¡Δπ¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290 §·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ-

·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú

B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060 KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·,

Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª

ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795 ZÂ-

ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫

§√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342 O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘,

GASTON

¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C

§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900 °·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚ-

M¶A´PAKTAPH™

ÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. £ANA™H™ K ·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056 ¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ. ú

¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036 °‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿,

ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775 E‰Ò ‰ÂÓ ˘-

¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M

KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473 K¿ÔÙÂ ‹Ù·Ó ÙÔ

«ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290 Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ

οı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª

Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555 Ç-

Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶EZOY§A™ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684 ¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi

ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú

K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119 √ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤-

Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M K∞ƒ∞μπΔ∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155 ªÂÁ¿-

ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926. C

¶EIPATH™ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319 ¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚È-

‰fi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M POZA§IA

KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072 E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ·

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ-


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


Ø

CITY BEAT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

[T]EKEL OÈ Tekel Â›Ó·È Ô Julien Briffaz Î·È Ô Loic De Guillou. Ÿ¯È Î·È ÔÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› E˘Úˆ·›ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. AÏÏ¿, ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ “Manifesto” οı ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Motel. AÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‹¯Ô ÙˆÓ clubs. K·È ÙÔ ÎÚ¿Ì· ÙˆÓ °¿ÏψÓ, Ô˘ ÌÂÙˆڛ˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ electro & techno ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎË ÊÈÓ¤ÙÛ·, «ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿Û¯ËÌ·», fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÛÂÙ¿ÎÈ· ÙˆÓ Hawtin, Mayer, Smagghe Î.¿. Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. A‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹, “D.I.R.T.Y.” Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ Ù˘ Liz Î·È ÙˆÓ Klinik ÙÔÓ LefKef ÙÔ‡ Free. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ηÓÔÓÈο, “The Spirit Of Love” Ì DimPap. MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È, ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ 22-24/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. CINNAMAN ™ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÎÚ˘fiÏ·ÛÙË trance ÁÈ· ÙÂÚ·ÙÒ‰Ô˘˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ clubs. Labels fiˆ˜ Ë Rush Hour, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ Ë “Beat Dimension” Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› fiˆ˜ Ô Cinnaman ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó. A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ Outro. ŒÍ˘ÓÔ hip hop, broken beats, abstract ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™Â ·ÚfiÌÔÈÔ ‡ÊÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎÔ› «‰ÈÎÔ› Ì·˜» Loot DJs... YOGA BALA P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, ¶·Ú·Û΢‹ 23 & ™¿‚‚·ÙÔ 24/11, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. THE SWEDISH SOUND ™Ô˘Ë‰È΋ ·fi‚·ÛË ÛÎÏËÚÔ‡ techno ÛÙÔ Fuzz, ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Trentemoller. Adam Beyer, Cari Lekebusch Î·È Par Grindvik ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx Î·È ˘ÚÔÏÔ‡Ó Ì ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÏÔ‡˜. AÓ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î¿ˆ˜ Ó· ÙÔ «ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó» Î·È Ó· «ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘Ó» ÙÔÓ ‹¯Ô. ÿ‰ˆÌÂÓ... FUZZ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, ™¿‚‚·ÙÔ 24/11. D-NOX Afi Ù· 90s ÛÙÔ ÎfiÏÔ, Ô D-Nox (aka Christian Wedekind) ¤Ú·Û ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜. ¶ÚÒÙ· ‹Ù·Ó Ë trance, ¤ÂÈÙ· ÙÔ progressive, Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÎÂÙfi ¯ÒÚÔ Û playlists ÛÔ˘‰·›ˆÓ DJs, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ó· ÈÔ ‹ÈÔ electro - techno Ì minimal ÛÙÔȯ›·. M·˙› ÙÔ˘ Nicolas Dales Î·È MFK. A‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Christo Z Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË “Deep Phase” Ì Mikee & Johny Caroutso ÛÙÔ... LOUD MANSION EÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 23/11 - TÂÙ¿ÚÙË 28/11, ›ÛÔ‰Ô˜: ú 12, ú 10. KYROS@KYBO™ ºÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ guests Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, Ô Kyros ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ label ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË MelPop. A‡ÚÈÔ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ BenD ÛÙÔ... KYBO™ EÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, ¶·Ú·Û΢‹ 23/11. BARRIO K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ Ì·Á·˙› ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, Ô˘ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È bar, ·ÔÎÙ¿ ı¤· ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Ï·Ù›· A˘‰‹, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÎfiÏÔ Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û all-day concept. ¶Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 22.00 ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Î·È ÙËÓ Ì¿Ú· ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î. ΔȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÔÈ °. I. M·Ì·Û¿Î˘ (¢Â˘Ù.), E. M·ıÈÔ˘‰¿ÎË & °. §ÒÏÔ˜ (TÚ. & TÂÙ.), NÈÎ. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ (¶¤Ì.), DJ Fiorentina (¶·Ú.), M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘ (™¿‚.) Î·È “Barrio Blue” ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. BARRIO KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô.

Ø

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050 §Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi,

ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™

BOX ID: ŸÏÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ. T· Ú·ÁÌ·ÙÈο EÍ¿Ú¯ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ¶Ï·Ù›·. AÏÏ¿ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. §›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, fiÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ· ÎÔ˘Ù›, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ. E›Ó·È Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌ·, ÎÈ ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô AϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ™Ô˘˙¿Ó· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· (¤Ú·Ó οÔÈˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Ó˘¯ÙÔο̷وÓ) Ó· ÙÔ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. M ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ÈÔ ÂÎÏÂÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi... FACES: ... ¤ÙÛÈ ÂÁ¤ÓÂÙÔ ¤Ó· ÎÔÌ„fi Ì·Ú¿ÎÈ Ô˘ «ı¤Ï·Ì ӷ Â›Ó·È fiˆ˜ ÂΛӷ ÙˆÓ 80s, ÛÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙȘ Ì¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì», fiˆ˜ ϤÂÈ Ô AϤͷӉÚÔ˜. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ˙ÂÛÙfi «ÛÙ¤ÎÈ», Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÌfiÓÔ˜ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ‹ Ó· οÓÂȘ Ê›ÏÔ˘˜. M Ôχ ··ÈÙËÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÍ·Ú¯ÂÈÒÙÈ΢ È¿ÙÛ·˜ ο‚·, ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ malt ú whiskeys Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ (ú 6 ÙÔ ·Ïfi ÔÙfi, ·fi ú 7¤ˆ˜ 9 Ù· Û¤ÛÈ·Ï). KÈ ¤Ó·Ó ÈÔ ÒÚÈÌÔ ˘Ú‹Ó· ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. Ÿ¯È fiÙÈ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ classic ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Ó· ›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

HIGHLIGHTS: ¶ÔÏÏ¿ Ì·Ú ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜, Ï›Á· ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. TÔ Box, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ÏfiÍ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘, ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. §›ÁÔ ÚÔÎ (΢ڛˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú˜), Ôχ jazz Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ì·‡Ú· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi soul Î·È funk, Û¿ÓÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. A, ÎÈ ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôχ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Â›Ó·È ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ AÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘...

BOX, KˆÏ¤ÙÙË 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3847.597

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240 ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607 K¤Ú·-

ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K

TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525 ¶¤ÙÚ· ηÈ

Xƒ∏™Δ√™

Y¢POY™™A

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698 ∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÂ

ÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

√À∑√-ª√À™π∫∏

͇ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

CAFÉS/BARS

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

ABRIDOR

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925 °Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰Ô-

ÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ✱ KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤ÌÙË ˆ˜ K˘Úȷ΋, ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÚËÙÈο. KPA™O¶OY§∂IO TOY KOKOPA K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.565 - 051 ¶·Ú¿ ÙÔ fi-

ÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎfiÎÔÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739 MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙Â-

‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú

Â‰Ô cafe-bar-restaurant. £· ¤¯ÂÈ ·fi ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ, ̤¯ÚÈ payroom Î·È bedroom ...

Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ.

BAR 24

✱ CLOCK CAFE BAR EÌ. MÂÓ¿ÎË 42, 210 3816.262

ÀÌËÙÙÔ‡ 79-81, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7510.813 ∫·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÔÚ

ÛÙ¤ÎÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔıfiÓ˜. ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ¯·Ï·Úfi Îϛ̷ Ì ¡À Ó·ÊÔÚ¤˜.

Afi Ôχ Úˆ› ÁÈ· snacks, Ì·ÁΤÙ˜, ÁÏ˘Î¿, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ ÔÙ¿. CUP & CINO

BAT CITY

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ.

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714 All day ÂÚ·Ù˙¿‰·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

DE FACTO

μUENOS AIRES CAF∂

E§AIA - CAFE BISTROT

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292 ¢È·ÊÔ-

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280 £˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋

ÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤.

brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ.

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 36, 210 4297.137

Ÿ¯È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ baraki. T¤ÏÂȈÛ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ ¯·Ï·Ú¿ Ì ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎԇϷ. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú¤Â˜ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÚÒÙÔ ÔÙfi ‹ Ô˘˙¿ÎÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

EN ¢E§ºOI™ ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

AIO§I™

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

AÈfiÏÔ˘ & AÁ. EÈÚ‹Ó˘, 210 3312.839 ™ÙÔÓ busy Â˙fi-

CAFEINA

ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·-

Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜.

°§YKY™(√)

✱ MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

70 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

PAKO™Y§§EKTE™

‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÈfiÏÔ˘ Ì Â›ÛËÌÔ ÛÙÈÏ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. Must ÔÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ Î·È ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ù¿ÚÙ˜.

Eƒø™ Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282 §ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·-

ʤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica.

ALL THAT JAZZ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

Τ˙È΢ pub. ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. ✱ ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458 ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔ-

ÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.577 Opening

26/11 ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘Â›-

CAFEPOLIS ¶·ÛÛÒ‚ 11, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2236.405 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ¿ÓÂ-

ÙÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ¯˘ÌÔ‡˜, ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛӷΘ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜. Freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333 MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi» ¤ÛÙËÛ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ.

✱ CIBAR AψÂ΋˜ 28 - 30 (EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ §·ÈÌÔ‡), KÔψӿÎÈ, 210 722.549

✱ FANOOS Oriental cafe A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·-

KÔÌ„fi Ì ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi “all together” ÙÚ·¤˙È. Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È funk, electrojazz, mainstream, Ú˘ıÌÔ‡˜.

ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›.

CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails.

EXIS MUSIC CAFE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 694 7031300 O

∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂ-

ÓÂ›Ô - ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. π¡Δƒπ°∫∞ ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.837 ∫Ï·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘

ÂÚÈÔ¯‹˜, ηı·Úfi·ÈÌ·


°∂À™∏

A§∂•A¡¢ƒ∞ A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ Á‡ÛË TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È 15 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Û’ ¤Ó·Ó ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰›Ï· ÛÙÔ ÎË¿ÎÈ Ù˘ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì Á‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Ô˘ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ. ™ÙÔ «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ·Ï¿, ÛÈÙÈο, ηıËÌÂÚÈÓ¿ È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û ¤Ó· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ·ÓÔȯٿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î¿‰Ú· Ì ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÂÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 3 Â›‰· ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÈÔ ‹Û˘¯· ÙÔ Á‡̷ Û·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Û¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ͷӿ Î·È Í·Ó¿. H ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. TÔ ÎÔ˘‚¤Ú ηٷÊı¿ÓÂÈ ˙ÂÛÙfi, ˙˘ÌˆÙfi Ì ÚÔ˙‡ÌÈ „ˆÌ¿ÎÈ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Ì ÓÙÈ ÂÏÈ¿˜ Î·È Ù˘ÚÔη˘ÙÂÚ‹˜, Ë ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ˘, ÊÚ¤ÛÎÈ· ÙÛÈÔ‡Ú· „Ë̤ÓË ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, fiˆ˜ Î·È Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ. O‡Ù ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ηϿ ÎÚ·ÙÈο Ù˘ ÒÚ·˜ Î·È Ù· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·. ™ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ Î·È „¿ÚÈ· ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, ·fi Ê·ÁÁÚ› Î·È ÁÏÒÛÛ· ̤¯ÚÈ ÛÊ˘Ú›‰· Î·È Ï˘ıÚ›ÓÈ·, Î·È ÁÈ· ÙȘ Îڇ˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ ̤Ú˜ Ë ˙ÂÛÙ‹ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ „·ÚfiÛÔ˘· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. TÔ «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, ÁÈ· ΢ÚȷοÙÈÎË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ¤ÍÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‹ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú·ÓÙ‚ԇ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·. ∞ÎfiÌ·, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ «∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜» ı· ‚ÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ZˆÓ·Ú¿, ¶¿ÚÎÔ ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6420.874, 210 6434.367 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


Ø SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

ÚÔÎ, ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÈËÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. INTRO ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442 Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·-

Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

PURESSENCE A

˘ÙÔ‡˜ ͤÚÂȘ, ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È. K·È ·˘ÙÔ› fï˜ ÛÂ

¤¯Ô˘Ó ÛÙ· fi· fi·... OÈ Ù‡ÔÈ ·fi ÙÔ Manchester ·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÙÈÎfi ‹¯Ô Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ™ÙȘ 23/11 ÛοÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì·˙› Ì ٷ ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· –Ô˘ ͤڈ ηϿ fiÛÔ Î·Ï¿ Ù· ͤÚÂȘ– ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ Ù›ÙÏÔ “Don’t Forget To Remember”. OfiÙ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ·Ù›.

4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ı˘Ì¿ÛÙÂ... §È·Î¿‰·, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ̇ıÔ˜, ÚfiÛˆ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ͯ¿ÛÂÙÂ... ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù·, ÚˆÈÓ¿, Ó· ı˘Ì¿Ì·È, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ͯ¿Û·Ù ӷ ı˘ÌËı›ÙÂ... ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ. 4 ÏfiÁÔÈ Ô˘ ›ÛÙ ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·... ∂›Ì·ÛÙ fiÌÔÚÊÔÈ, ›ÓÔ˘Ì Ì fiÏÔ˘˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹, ·Á·¿Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· Û·˜... 3 ÚfiÁ˜, 11 ¤ÏÌ·Ù·, ÙËÏÂΛÓËÛË, brainwaves. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÙ¿Á·Ù ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ·fi ÙË ÁË... ÃÚ‹Ì·, ‚ÚÔ¯‹, fi‰È·, Robbie Williams. 4 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿Ù ·fi ÙÔ “Don’t Forget to Remember”... “DFTR”, “μurns Inside”, “μrainwaves”, “Don’t Know Any Better”. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·... ¢Â˜ ÙËÓ ÚÒÙË ·-

¿ÓÙËÛË. 4 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË... ∂χıÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙfi, ÊıfiÓÔ˜, ÙËÏÂÌÂÙ·ÊÔÚ¿. 4 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ... Stone Roses, Happy Mondays, Bee Gees, James, Doves. 4 ‚È‚Ï›· Ô˘ Û·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙË ˙ˆ‹... “Peter and Jane”, «O ʇϷη˜ ÛÙË Û›Î·ÏË», “Taste of Honey”, «Õڈ̷». 4 ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÈÛ›ÙÂ... ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ˘fiÛÙ·ÛË. 4 ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Ê‹Û·Ù ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Island... S club 7, Savage Garden, Sugar Babes, Freedom. 4 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÂÚËÌÔÓ‹ÛÈ... “Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” ÙÔ˘ Scott Walker, “Wonderful Life” ÙÔ˘ Black, “Exodus” ÙÔ˘ Bob Marley, “So Long Marianne” ÙÔ˘ Leonard Cohen. 4 ηχÙÂÚ˜ Î·È 4 ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ Puressence... K·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ·, ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 4. 4 ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ “Don’t Forget to Remember”... KÈı¿Ú˜, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ıÚ›·Ì‚Ô˜, ÙÔ ı›Ô. 4 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ οÓÂÙ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿... ⁄ÓÔ˜, ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi, Û˘˙‹ÙËÛË, ʈÙÂÈÓ¿ fiÓÂÈÚ·. 4 ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ... Mani, Iggy Pop, Mungo Jerry, Dave Fielding (Chameleons). ¶fiÛÔ ·ÁÓ‹ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Û·˜; ŸÛÔ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ ¯ÈfiÓÈ. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ ÛÙËÓ Aı‹Ó·... 10 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ¿ıÔ˜ Ô˘ ÂÍ·ÔχÂÙ·È Û·Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ‡ Ù›ÔÙ·. INFO: Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, 28 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.i-ticket.gr, 801 11 60000). ™ÙȘ 23/11.

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026 ™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ›

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. ✱ K∞º∂¡∂I√ °À¡∞π∫ø¡ ∫∞π ºπ§ø¡ ¢‹ÌËÙÚÔ˜ 14, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6141.512 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈÛÙÚfi, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ··Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋.

KAZU ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, ΤÓÙÚÔ, 210 3602.242 ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıË-

ÙÈÎfi, ‘ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi’, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Û¤ÛÈ·Ï ÌԢΛÙÛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì‡Ú˜ Î·È ÔÙ¿ÎÈ·. KEY BAR ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì. ✱ KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ¿˘ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·Áˆ-

72 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


Ø (A)LIVE ATHENS

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

Ùfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ

ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·

·fi Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» cafe ÎÈ Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. ME GUSTA £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ-

˙¿ÈÓ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿. ✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222 ∏ Ô-

Ì¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00 M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰È-

ηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624 øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈ-

ÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

TRENTEMOLLER FUCK DANCE, LET’S ART ‰ˆÛ Ӥ· ÓÔ‹ ÛÙËÓ electronica, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÙ·Ó Ó· È¿ÛÂÈ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÛÎÔı‹Î˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ›ÛÙ˜. O ¢·Ófi˜ Anders Trentemoller ‚·Ú¤ıËΠοÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ techno ÁÈ· ÙȘ Ì¿˙˜ ÙˆÓ clubs ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ì ÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ. To “Last Resort” ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2006. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜, „ËÊÈ·Îfi ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜ ¯·ÚÌÔχ˘, ÛÎfiÚÈ· ·Èı¤ÚÈ· ʈÓËÙÈο. A‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ live “One Night In Heaven”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Klik Records Î·È Ë Apotheosis ÛÙÔ Fuzz. ¶ÚÈÓ, fï˜, ϤÂÈ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ A.V.

Œ

E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Û¿ÓÈ· οÓÂȘ DJ set Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·›˙ÂȘ live; °È·Ù›; ¶ÚÔÙÈÌÒ Ù· live ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶Ôχ ηχÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ Ó· ·›˙ÂȘ Ì Ì¿ÓÙ· Î·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ÛÂÙ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û 4/4 beats ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶ÈÔ Ôχ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÈÔ Ôχ ÛÂÍ (·ÏÏ¿) Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο vibes Î·È rave ηÈ... Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi show; Œ¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ live ÂΉԯ¤˜ οı ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· Ù˙·Ì¿ÚÔ˘ÌÂ, οÙÈ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈ·˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· live Â›Ó·È sold out. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Â›Û˘, ÂȉÈο visuals, ÊÙÈ·Á̤ӷ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·. ŸÔÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi dj set, ·˜ οÙÛÂÈ Û›ÙÈ... ¶Ò˜ η٤ÏË͘ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Û·Ó ÙÔ “Last Resort”, Ô˘ ·¤‰Ú·Û ·fi ÙÔ dancefloor ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÔ˘; ◊ıÂÏ· Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ «Â›‰·» ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. HÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÌËÓ ·Ú¿Áˆ Í·Ó¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿ÚÙÈ. TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‹Ù·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÌÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛˆÈ΋ ÔÙÈ΋, ›¯· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, οÙÈ ··Ú·›ÙËÙÔ. TÂÏÈο, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ “Last Resort” ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÁˆÈÛÙÈÎfi ÙÚÈ¿ÎÈ... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Radiohead Î·È ÙËÓ on-line ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘; E›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ, ·Ó ÎÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÎÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ú›ÛÎÔ. KÈ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‰ˆÚ¿Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î¿ÔÈÔ ÔÛfi. H underground ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙÔ My Space Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο blogs... ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi! T· ÌÂÁ¿Ï· labels ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ È· ÙÔ ÙÈ ·ÎÔ‡ÌÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÔ internet, ÙÔ ‚Ϥˆ Û·Ó Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ ÔÔ›·, ¿ÏψÛÙÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È on-line... ™Â ÚfiÛÊ·ÙÔ top-10 Ô˘ ¤‰ˆÛ˜ Û dance ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Smiths, ÔÈ Cure, ÔÈ Suicide Î.¿. ◊Ù·Ó ÂÈÚˆÓÈÎfi ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ Í·Ó¿; A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ 10 ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘ ‰›ÛÎÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. AÎÔ‡ˆ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Î·È Ê˘ÛÈο indie ·fi Ì¿ÓÙ˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ˜ ‹ ·ÎfiÌ· Velvet Underground Î·È Jesus And Mary Chain. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ô Murcof Î·È Ô Burial. °Ô˘ÛÙ¿Úˆ ÙȘ Ì·ÛÔÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ‹¯Ô ÙÔ˘ dubstep. TÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ «Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ·Á¿˘», Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ acid house Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ dance. ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÈ ÚԂϤÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¢ÂÓ Â›Ì·È È· fan Ù˘ ηı·Ú‹˜ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙË ‚·Ú¤ıËη οˆ˜. MÔÓÔ fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì rock ‹ dub ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Á›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. T· ηχÙÂÚ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2007; Burial “Untrue”/ Bat for Lashes “Fur and Gold”/ The Raveonettes “Lust”/ Sigur Ros “Hvarf/heim” INFO: “One Night In Heaven”, ·fi ÙËÓ Klik Records Î·È ÙËÓ Apotheosis. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ Trentemoller (1.15), ÍÂΛÓËÌ· Ì live ·fi Serafim Tsotsonis (23.00) Î·È Nikko Patrelakis (ÚÒÙË live ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “Echo”, ÛÙȘ 00.00). MÂÙ¿ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Dousk (live 2.30), Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Sascha Funke (BPitch Control, Kompakt, 3.30) Î·È Ô George Kyriakou (5.30), Ô˘ ı· ÙÔ ÍËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì tech house. FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, ¶·Ú·Û΢‹ 23/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25.

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ï›Á·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

ÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V. POP UP

MOPºH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 42, £ËÛ›Ô, 210 3452.581™›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂȘ

ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È „Ë̤Ó˜ ڷΤ˜ ÛÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘.

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700 TÔ ÈÔ pop η-

ʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú.

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ● KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ free ¿ÚÙÈ. ¶¤ÌÙË, 29/11, «AϯËÌÈÛÙ‹˜» ÈÛfiÁÂÈÔ (ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ Î·È live) ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· decks ÔÈ djs NeatperMaik Î·È Blue Lagoon. ● ¶ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ad.dicts: ŒÓ· ÙÚ›ˆÚÔ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ·ÏÏ¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. Opera 1 Odeon, ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›·˜, ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11. ™ÙȘ 20.30.

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

PRAXIS

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321 ™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407 Art café ÌÂ

MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·.

● º·‚¤Ï˜, ÁοÓÈ· Î·È boogie ‹¯ÔÈ ÛÙËÓ «¶fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡» ÙÔ˘ F. Meirelles. ÕÏÏË ÌÈ· ·fi ÙȘ ηϤ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ forum Ù˘ FNAC... ¶¤ÌÙË 22/11, ÛÙȘ 18.30, ÛÙÔ The Mall.

REPRISE

¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713 E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·-

MY£ø¢IA

Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866 Ethnic all-day η-

REZIN

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·-

ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V.

ʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046 MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· . TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. ✱ NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›.

EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385 K·ıÈÂ-

ڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù.

ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electro-pop ÙˆÓ 80s.

✱ TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

A§Ã∏ªπ™Δ∏™

TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555 ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi η-

ʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541 TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈ-

AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843 To

Îfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜.

WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

PAIRI DAEZA

™KOYºAKI

ºI§ION

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233 40s art deco ÛÎËÓÈ-

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

Îfi Ì lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÈÂıÓ¤˜ menu ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È exotic cocktails to ‚Ú¿‰˘. K˘Ú.Dj Lo-Fi, ¶·Ú. °ÈÒÚÁÔ˜ Bitsikas. Special guests ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜.

Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤ÓË, ÊÈ-

ÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ✱ PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazzfunk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏ-

74 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

FREE ATHENS

SINE QUA NON

STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550 XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔ-

ÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜

Ã∞ƒΔ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778 ΔÚ·Â˙¿-

ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ Î·È Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!). ™˘¯Ó˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜”.

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar Ì ÌÔ˘-

ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664 ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿-

ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ

ηÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ... ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395 Cotton bar, ·È-

ÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. BAR∞∑∑ ºÚ·ÓÙ˙‹ & μÚÂÛı¤Ó˘ 61, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, www.barazz.gr ¶·ÏÈÔ-

ÌÔ‰›ÙÈÎÔ Ì·Ú Ì ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘¯Ó¿ live. ¶¤ÙÚ·, ͇ÏÔ, Û›‰ÂÚÔ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÙ¿‰ÈÎÔ˘. μARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂ ı¤· ÏÂfiÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π. ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’.

μARTESERA ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

ALLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406 Alternative Ì·-

Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·-

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj


sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ı ∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ.

μ√√∑∂ COOPERATIVA

CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31 ∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿... BOX

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ✱ ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. DR. FEELGOOD ∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. ENZZO DE CUBA

CLOSER

GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi.

™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

EARTH BAR CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·.

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜.

GINGERALE

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·.

FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610 ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔ-

Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿Ó ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο

ÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V.

GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675 X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·

Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £∏ƒπ√ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹ ªÈÎÚfi,

Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú. FLOWER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111 ∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. π¶¶√¶√Δ∞ª√™ ¢ÂÏÊÒÓ 3μ, ∫ÔψӿÎÈ ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰Ò, ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘.

INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∫∏¶√™ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ.

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


Ø MH X∞™∂π™!

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

CHARLES LLOYD

KINKY

°Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·.

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. ✱ LA BOHEME

OÌ‹ÚÔ˘ 36, ∫ÔψӿÎÈ N¤Ô Ì·Ú-ÌÚ·ÛÂÚ› ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· –ÏËÓ K˘Úȷ΋˜– Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÔÙ¿-ÎÔÎÙ¤ÈϘ ·fi ÙËÓ K¿ÛÛ˘, ·Ó¤ÌÔÚÊË AÁÁÏ›‰·, Î·È ÙÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

JAZZ MASTERS ™TO ¶A§§A™

A JAZZ THING! ™Â ÌÈ· Û˘Ó·˘Ïȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÁˆÌ¤ÓË ÛÔ‡·, ÙÔ jazz ÎÔÈÓfi Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘. K·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Jazz Masters Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙÔ CityLink. ™ÙȘ 27/11 ÛÂÈÚ¿ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·›ÚÓÂÈ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Charles Lloyd, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÎÏÂÎÙÈ΋˜ ECM ·fi ÙÔ 1990, Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÙÚ›Ô. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÈÓÔÙfiÌÔ Û¯‹Ì·, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ù˘ tabla Zakir Hussain, ÙÔ Ó·Úfi AÌÂÚÈηÓfi ÓÙÚ¿ÌÂÚ Eric Harland Î·È ¤Ó·Ó ȉ·ÓÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡. ◊¯Ô˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ˆı› ȉ·ÓÈο Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “Sangam”, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÂÓfiÚÔ Î·È ¿ÏÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ ÙÔ˘ Lloyd Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÚÔ˘ÛÙÔ‡˜. ¶ÔÏ˘Ú˘ıÌÈο ÛÙÔȯ›· Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Î·ı·ÚfiÙËÙ· Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Û οı ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÔÓÔ› ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ηٷÈÁ›‰·, Ô˘ ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È. ŒÎÛÙ·ÛË. H ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ornette Coleman. MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Û 3 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ M·Ú›·˜ º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, Ô˘ ı·

ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ 2 ‰Èο ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (“Blow Wind” Î·È “Rabo de Nube”) Î·È ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi. MfiÓÔ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 10/12, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ BÚ·‚›Ԣ NfiÌÂÏ EÈÚ‹Ó˘. A˘Ï·›· ÛÙȘ 29/11 Ì ÙÔÓ 87¯ÚÔÓÔ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô ÙˆÓ Ó¢ÛÙÒÓ Yusef Lateef ·fi ÙÔ TÂÓÂÛ› Î·È ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ ÙˆÓ Belmondo Bros, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Jazz Masters. MÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· mastermind Ù˘ ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Û˘Óı¤ÙË, Û·ÍÔʈӛÛÙ·, ‰¿ÛηÏÔ, Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ÂȉڷÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Â‰Ò Î·È 6 ‰ÂηÂٛ˜. MÂٷ͇ ÙˆÓ Ê·Ó Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô guru Ù˘ nujazz Gilles Peterson, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÙÔÓ ÙÈÌ¿ ÛÙȘ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ BBC. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ jazz. ¢˘Ó·Ù¿. MËÓ ÎÏ›ÛÂȘ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘.

¶A§§A™. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 40, 50, 60, 70 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶·ÏÏ¿˜, CityLink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, Aı‹Ó·, 210 3213.100 (¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, 12.00 - 20.00). °È· ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 210 8108.181 °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ̤ۈ Internet: www.ellthea.gr. K·È ÛÙË FNAC (The Mall).

MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712 §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ ÛÂ

SANTA BOTELLA

ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

MAYO

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048 Fun bar ÌÂ

freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿.

hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V.

∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s- 80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·ÛÈ¿.

CRUISER

THE SEVEN JOCKERS

BA¡∞¡∞ ª√√¡

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô Ì·Á·-

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225 ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›

μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753 ∞ÂÈı·Ï‹˜

ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. BLACK LIGHT

TIKI ATHENS

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 6, 210 4131.934

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9236.908 ΔÔ Deluxe ÌÂÙ·-

™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÎÏ·Ì›ÛÙÈΘ mainstream ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù˙·Ì·Ú›·-‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ÂȘ fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi ÛÙÔ È¿ÙÔ. K·È Ì r’n’b party Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜.

ÙÚ¤ÂÙ·È Û Tiki. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ¢Â˘Ù.-™·‚‚., ÓÙÂÎfi Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ exotica Î·È Ù o ‘50s pop, ȉȿÈÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ live Î·È ¿ÚÙÈ.

BOOM-BOOM

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks.

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿-

PETROGAZ

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÔ˘ÛÈΤ˜

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ.

ÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077 √ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·.

✱ PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz. REI MOMO

Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUDOIR

YELLOW SUBMARINE

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650 §È-

ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002 ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi

¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ, ¡¤Ô

·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ·

∞ÀΔ√∫π¡∏™∏

ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ·

EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534 K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ

CLUBS

USE BAR

ª¶ƒπ∫π

NH¶IA°ø°EIO

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570 ∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ

POP

·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V.

H Athens Voice Î·È Ë EMI Music ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fi 25 ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÁÈ· ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜, (1) ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Nixon (AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61B, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) ÛÙȘ 21.00 Î·È (2) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Kinky Kong (A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8) ÛÙȘ 21.00. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVCINE, ÎÂÓfi, (1) ‹ (2) Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

THE PLOUGHMAN

¶ø§∂πΔ∞π MG

Heima: H Ì·Á›· ÙˆÓ IÛÏ·Ó‰ÒÓ Sigur Ros ÛÙËÓ ÔıfiÓË! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ Á‡ÚÈÛ ̤۷ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Dean DeBlois (˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Oscar ÁÈ· ÙÔ animation “Lilo & Stitch”) Û 15 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË Ù˘ IÛÏ·Ó‰›·˜.

¶§∞™Δ∂§π¡∏

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul Î·È hip

Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

ÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ.

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú.

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ·

SIGUR ROS FILM ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524 ¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂ-

RITMOS DEL MUNDO ONE HAPPY CLOUD

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

✱ OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ,

76 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™

¢π∞™∫∂¢∞™∏

YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹ Hip

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿. 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú¯Ô-

ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂÓÈο mainstream vs, R ‘n’ B.

DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. ✱ DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579.555, derticlub@yahoo.gr •·Ó¿ ÛÙË

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ê·ÙÛԇϘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY

✱ CANDY BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6 TÔ ·ÏÈfi Mao ·-

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577 ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi

Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, Û ¯ÒÚÔ 800 ¿ÙÔ̈Ó. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú.

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUB 22

WUNDERBAR

˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı.,

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ H A.V. Î·È ÙÔ Enzzo De Cuba Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙÔ salsa show Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ¯ÔÚÂ˘Ù‹ Manuel Mascarel Î·È ÙËÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÁÈ· 2 Ó‡¯Ù˜ (22 & 23/11). OÈ 10 ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ 210 3617.530 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 1 ‰ÈÏ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÙi, ›Ù ÛÙȘ 22 ›Ù ÛÙȘ 23/11.


Ø ™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15

Magna.

FREE CLUB

MOTEL

K¿ÛÙÔÚÔ˜ 41 & ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4116.505 TÔ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙÔ

¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ Ì·Á·˙› Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. °È· ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ‹ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙȘ Ì¿Ú˜. ✱ FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‘Manifesto’, ‘D.I.R.T.Y.’ Î·È ‘The Spirit Of Love’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ ™ÙÔ

✱ I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220. M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›Û΢ ú 90 & 105.

‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΢ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10

KALUA

SHISHA

ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304 ∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘-

AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË 40, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4633.701, 210 4633.771Mainstream club

fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line. K¿-

ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM•

ÛÙËÓ AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË, ÂΛ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÁÈ· KÚ‹ÙË. E›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. SPOILED ∫ËÊÈÛ›·˜ 232 & ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∫ËÊÈÈ¿, 210 8083.693 ‘∫·ÎÔÌ·-

fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027 ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘

∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤·˘ÏË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183 & ¶·ÏÏ¿ÓÙÔ˜ 38, 210 3468.100 NÙÔ˘¤ÙÔ ¶¿-

ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Î·È EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË. TÂÙ. - ™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. A™TEPIA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ Î·È ÕÓÙ˙Â-

Ï· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15. A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, AÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο ÚÂÌ¤ÙÈ-

η ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏÈ Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜.

IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 N·Ù¿Û· £ÂÔ-

‰ˆÚ›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘ Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¤Ì. K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180, ÎÚ·Û› ú 100, ›Û. Ì ÔÙfi ú15 (™¿‚. ú 20). BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316 M·Ù.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘

°È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3 M¿Î˘ XÚÈ-

ÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·.

VITRINE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444 h H ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ.

25˘ M·ÚÙ›Ô˘, 210 4920.152, 210 4930.302 O ¶ÂÈÚ·È¿˜ ¤-

FRANGELICO

THE HALL

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs.

ºI°OYPE™

K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘. ANO¢O™ ¶EIPAIø™

CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321 ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›-

Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

«H KA£O¢O™ TøN ™A§TIM¶A°KøN» ™TO KYTTAPO

Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ)

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788 B.

¶π™Δ∂™ AMMO™

BOTANIKO™

∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560 £¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·-

¯ÂÈ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÔÂÚ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘... ™ÙȘ ºÈÁÔ‡Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ X. °·Ï¿Ó˘, E. K·Ú¿ÏÔ˘, M. ¢ËÌ¿Î˘. H ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ÌÔ˙Ô˘ÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·.

ıË̤ÓÔ’ ÎÚ˘Êfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÊÚÔ˘Ù¤ÓÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ mainstream Î·È R ‘n’ B tunes Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙË dance fiÙ·Ó ¿È˙Ô˘Ó guest DJs

LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÈ

✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250 AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °.

°È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160. £A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979 °. M·-

˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. £EA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜,

M·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÛÂÌ‹˜. ¶¤Ì. K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 170 & 190 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfiú 15 (™¿‚. ú 20). ¶APA§IA LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105 ∂Ï.K·-

ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. SKYLADIKO VIP §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H °ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ●

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

XA´NH¢E™

❯❯ H ϤÍË Î·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·Úο˙ÂÈ, Ó· ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÂÙ·È Î·È Ó· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ❯❯ MÂÁ¿ÏˆÛ· Ì ËÚˆÈο ÚfiÙ˘·, fiˆ˜ Ô XÚÈÛÙfi˜, Ô ™¿ÚÙ·ÎÔ˜, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, Ô °Î¿ÓÙÈ, Ô ¢·ÛηÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘. ◊ڈ˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘˜. T· ËÚˆÈο ÚfiÙ˘· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÙËϯˆÚÈfi. ❯❯ E˘ÂÏÈÛÙÒ Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó·Ï·ÈÛ›ˆÛË. ™Â ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÙÔ˘˜ fi¯È, Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ™ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ¿ ÙÔ˘˜. K¿ÙÈ Ô˘ ıˆÚÒ ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÏÈÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ú¿ÍË. °È·Ù› ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂȘ. ❯❯Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™Â ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô MÂÚÍfiÓ ˙ˆÙÈ΋ ÔÚÌ‹ Î·È fiÏ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ❯❯ H ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙËωÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ZˆÓÈ·Ó¿ Â›Ó·È ÂȉÂÚÌÈ΋. K·Ù·ÁÁ¤Ïψ Û‡Ì·Û· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ TV ÁÈ· ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. H Ô˘Û›· ÁÈ· Ù· ZˆÓÈ·Ó¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ ¯·Û›˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰È·ÏÔ΋, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Ú‹Ì·: Ô˘ÏÒ. ❯❯™ÙÔ ÙËϯˆÚÈfi ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÚfiÙ˘· Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÓ٤Ϸ. A˘Ùfi Û ¤Ó· ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ KÚ‹Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·. TÔ ·ÍÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯Ïȉ¿Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÓÔÓÔ‡˜ Î·È ZˆÓÈ·Ó¿. K·È Ù· ̤۷ ·ÏÒ˜ ÙÔ ÌËÚ˘Î¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Í·Ó·ÌËÚ˘Î¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁ¿ ÙÔ˘ ·›ÙÈ·. ™ÙÔ ÙËϯˆÚÈfi ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ù· ·Ô‚Ú¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ❯❯T· ZˆÓÈ·Ó¿ ‹Á·Ó Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙÔ ÙËϯˆÚÈfi Î·È fiÛ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÙÔ ÌÈÌËıÔ‡Ó ÂÚËÌÒÛ·ÓÂ. T· Û¯ÔÏÂÈ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ❯❯H Û‡Á¯ÚÔÓË EÏÏ¿‰·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì¤ÚÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó ›̷ÛÙ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ËÏ›ıÈÔÈ ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ˘ÔÎÚÈÙ¤˜.

¿ÙÈ Ôχ ˙ˆÓÙ·Ófi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ K‡ÙÙ·ÚÔ. AÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÂȘ. Ÿˆ˜ ͤÚÂȘ Î·È ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û‡¯ÚÔÓˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È X·˝Óˉ˜. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ‰ÈÔÓ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. ŒÓ· ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÛ›ÚÎÔ Û ¤Ó· ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎfi Ù·Í›‰È Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË Õıˆ ¢·Ó¤ÏË, ÙË M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï· Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁË M·ÎÚ‹, ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ Camilo Bentancor Î·È XÚÈÛÙ›Ó· ™Ô˘ÁÈÔ˘ÏÙ˙‹. KÈ ÂÂȉ‹ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÔÛÙÔÏ¿Î˘ (ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «EÍ¿Ú¯ÂÈÔÓ») Ù· ϤÂÈ ˆÚ·›·, ÎÚËÙÈο Î·È ·ÏËıÈÓ¿, ¿Ú ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙȘ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ù· ÁÚ·Ù¿ ̤ÓÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÂÈ. ❯❯H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È 3 ó ÒÚ˜ Î·È ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ Î·Ó›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ . √‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô‡Ù ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. O‡Ù ÁÈ· ηÙÔ‡ÚËÌ· ‰ÂÓ ¿ÓÂ... ❯❯¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó· ϤÓ ÂÁÒ Â›Ì·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. A˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÚÏÔ‡Ì˜. ¡· ·˜ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ó· ·›ÍÂȘ, ÙfiÙÂ. K·È Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ÌÔÚÊ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ. AÎfiÌË Î·È Ë ·Ó¿Û· ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÌÔ˘. ❯❯ H ÌfiÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. •Âοı·Ú·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ. ❯❯ Zԇ̠ÛÙÔ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ì ٛÔÙ ·ÚÂÏıÔÓÙÔÏ¿ÁÓÔÈ. ❯❯ ŸÏÔÈ Î·‚·ÏÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÂÈÚÚÔÒÓ Î·È ·ÎÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ. EÌ›˜ ‰ÂÓ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ·ÎÚÔ·Ù¤˜, INFO: KYTTAPO, H›ÚÔ˘ 48 Î·È A¯·ÚÓÒÓ, 210 Ô‡Ù ·˘ÙÔ› ÂÌ¿˜. AÏÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. 8224.134.. ™ÙȘ 23 & 24/11 Î·È Î¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

K

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


∂∫£∂™∂π™ & ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

Δ∂á∏

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

°π√À§π∫∞ æπª√À§∏

& MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ * A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250 T˙. K·ÁÎÏ‹˜, M. M·¯¿, B. ¶··ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜, ¢. PfiÎÔ˜, ™Ù. PfiÎÔ˜, ¢. ™ÎÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. «EÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ·-

·ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 24/11. AENAON K·Ù¯¿ÎË 70, 210 6711.264 Iˆ¿ÓÓ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 23/11. Aπ£√À™∞ ™∫√Àº∞ ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 M·Ú›· KÙÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘.

Ÿ„ÂȘ Î·È ÒÚ˜ Ù˘ ʇÛ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12.

K√™ª∏ª∞Δ∞ ◊ ∂ƒ°∞ Δ∂á∏™; T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ» ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ Design Museum ÙÔ˘ EÏÛ›ÓÎÈ. K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044, 210 9239.260. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-™¿‚. 9.00-16.00, TÂÙ. 9.00-21.00, K˘Ú. 11.00-16.00, TÚ. °π√À§π∫∞ æπª√À§∏ ∂›Ó·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·fi Ô- ÎÏÂÈÛÙ¿. χ Ó·ڋ ËÏÈΛ· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋, ÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ªπÃ∞∂§∞ £∂√¢øƒ∞∫∞∫√À E›Û˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÎÔ- Unisex ÁÏ˘ÙÈο, Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ÛÌ‹Ì·Ù·, ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ¤ÈÏ· Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. T›ÙÏÔÈ Ô˘ «Ê‡ÁÔ˘Ó»: ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. Œ¯ÂÈ ‰È‰·¯ı› IÛÙÔÚ›· Ù˘ «¶ÔÚÙÔηϛ K·Ù·ÈÁ›‰·», «¶˘ÚÂÙfi˜ X·T¤¯Ó˘, ZˆÁÚ·ÊÈ΋, KÂÚ·ÌÈ΋, X·Ú·- ڷΈ̿وӻ. ŒÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·: ÔÚÙÔÎÙÈ΋, ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ™¯Â‰È·ÛÌfi E›- ηϛ, Ú¿ÛÈÓÔ, ı·Ï·ÛÛ›. X˘Ùfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ K·ÚÏÛÚÔ‡- ‰¤ÚÌ·, Î·È ¤Ó·˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘. T· ÔÏÏ·Ï¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÈ ÁÚ·Ê‹˜ ¿Óˆ Û ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘. ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú- T· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Mȯ·¤Ï·˜ £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Á›· ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÓ¢- ÎÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂı› ÛÙËÓ OXO gallery ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤Ù˘˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÚÈÂʇÛ˘. TÔ Ï·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Á˘·Ï›, ÙÔ ·- Ï¿Ì‚·Ó ¤ÚÁ· 38 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ·, ÙÔ ·Û‹ÌÈ Î·È ÔÈ ËÌÈÔχÙÈ- ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÒÚ·, Ì ÊfiÚ̘ ÁˆÌÂÙÚÈ̘ ¤ÙÚ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÛÙÔȯ›· ·fi Τ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Î·È ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜, Û˘ÌÌÂÙË Ê‡ÛË, fiˆ˜ ÔÈ ¤ÙÚ˜ Î·È Ù· ÎÔ¯‡ÏÈ·. Ù¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· O ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ËÌ¿- Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È video ÙˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Êˆ˜ ÛÙ· «·ÓÙÈ- Ù˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡. ŒÚÁ· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Î›ÌÂÓ·» (ÎÔÏȤ Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ì Λ- ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÓËÛË Î·È fiÁÎÔ). TÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi Ù˘ Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏË- ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘ 6 (A¯·ÚÓ·›). ڈ̤ÓË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÂÍ·- Flocafé KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, MËÏÈÒÓË 7 Î·È HÚ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ê·ÓÙ·Û›·. ÎÏ›ÙÔ˘. Afi 26/11 ˆ˜ 5/12. H ¤ÎıÂÛË Ù˘ Ì ı¤Ì· «º‡ÛË º˘Ï·ÎÙfi ºˆÙfi˜» ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 30 NԤ̂ÚË ÛÙËÓ ¶ÈÓ·- ¡Δ∂ª¶À Δ√À§π∞Δ√À ÎÔı‹ÎË «æ˘¯¿ÚË 36» , æ˘¯¿ÚË 36 (K˘- M¿ı ٤¯ÓË Î·È ¿Û’ ÙËÓ·: AÓ ı˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÚÈ¿‰Ô˘), 210 2231.900 & 210 2233.080. ·fi ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ú¿ÍË, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18.00- ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ 21.00, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È K˘Úȷ΋˜. ÛÙȘ 29/11 ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· EÛÙڤϷ. H NÙ¤Ì˘ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ª√À™∂π√ ∏§π∞ §∞§∞√À¡∏ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘ ÔÈÔ Â›TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ HÏ›· §·Ï·Ô‡ÓË Ó·È ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÌ¿˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· «ÎÏÂȉ›» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiË- Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. 11 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, 18 Û˘ÓÔÏÈο ÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈ- ÒÚ˜ (·fi 1 ó ÒÚ· ÙÔ Ì¿ıËÌ·), ú 300. ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «KfiÛÌËÌ· ÎÏÂȉ› ¶ÏËÚ.: 210 6451.202, 694 44436353 · ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ Ù· ÊÔÚ¿ÂÈ . √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Ì ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÂӉȷʤÚÔÓ...

Δ

AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7213.938 EÚȤÙÙ· BÔÚ‰ÒÓË. «ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ X·Ó‰Ú‹˜. “Ens solum”. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 1/12. A.¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ¶¿Ú˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 24/11. * Jan Fabre. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (body liquid drawings) Î·È ÁÏ˘Ù¿. 30/11 - 19/01. Aƒ°ø NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.777

The Bleak Existence Of A Synthetic. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 30/11. °KA§EPI «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 EϤÓË Mȯ·‹ÏÔ˘. «K‹Ô˜ e/ flor».ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/11. °KA§EPI Δ∏™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 NÙfiÚ· P›˙Ô˘. «H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH ARTDESIGN-ANTIQUES KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 6&7, 210 3640.264

«ºfiÚ̘, ÌÔÚʤ˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/12. ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›· 210. 3246.100 Bema-Polis - Young Artists. “Stepping Forward

II”. ø˜ 30/11. * A™TPO§ABO™ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 N›ÎÔ˜ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ - N¿ÓÔ˜ B·Ï·ˆÚ›Ù˘. YÂÚÚÂ-

·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ø˜ 1/12.

* B∞μE§ Z. ¶ËÁ‹˜ Î·È §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 K·ÙÂÚ›Ó· M·Ú·ÌÔ‡ÙË. B›ÓÙÂÔ ÂÁηٿÛÙ·ÛË “Le Soudage Project, animation Van Loco” ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ». ø˜ 12/12. * BATAGIANNI GALLERY AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675 ŒÊË X·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘.

«YÁÚfi ¢›ÎÙ˘Ô». B›ÓÙÂÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/12. BERNIER ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 Sterling Ruby. “Slasher Posters & Pilow Works”. ™˘Óı¤ÛÂȘ. ø˜ 12/1.

* π¢ƒÀª∞ Eπ∫∞™Δπ∫ø¡ T∂áø¡ T™πÃπΔ∑∏, A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 & K·ÛÛ·‚¤ÙË 18, KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.975 A¯ÈÏϤ·˜ XÚËÛÙ›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 19/1. INTERNATIONAL ACTION ART AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 212, ¶ÂÈÚ·È¿˜ K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜, §. AÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, °. B·ÛÈÏ›Ԣ, E. BÚ·˝Ï·, °. BÚ·Ó¿. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋ Ì ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·. ø˜ 24/11.

ÙÚÈ¿ ¶·ÙÚ›‰·. ø˜ 24/11.

* KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 KˆÓ/ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜. “Split (Lower and lower)”. ™¯¤‰È·, ÁÏ˘Ùfi. ø˜ 8/12.

* °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH, ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 N›ÎÔ˜ AÏÂ͛Ԣ. “The end”. EÎÙ˘ÒÛÂȘ. ø˜ 8/12. * °KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3616.165 M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. * °KA§EPI SPILIOTI PROJECTS (BACARO) ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘. M›· ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ºˆÙÔÁڷʛ˜, dvd, ·Ê›Û˜. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «TÔȯԉÚƠ̂˜ - TÔ Street Art ÛÙËÓ Aı‹Ó· Vol. I» TˆÓ ¢. £ÂÔ‰fiÛË & ¶. M¤ÓÂÁÔ˘. ø˜ 7 /12.

KALFAYAN GALLERIES - PROJECT SPACE, K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ

“Corporate cities ltd”. °Ï˘Ù¿ Î·È Û¯¤‰È·. ø˜ 15/1. EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3607.598 XÚ‹ÛÙÔ˜ £ÂÔÊ›Ï˘. «TÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÙÔ˘ Dorian Gray - ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÔÙ·Ì›ÙË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 8/12. * EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642 Ÿ˘ ZÔ‡ÓË.«M ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì’ fiÓÂÈÚÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/11. ∞fi ÙÔ˘˜ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ °Î›Î·, °È¿ÓÓË TÛ·ÚÔ‡¯Ë ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ M. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘-B·Ï˘Ú¿ÎË, ¶. ™¿ÌÈÔ Î.¿.«™˘ÓÔ˘-

ۛ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 15/12. E§ENH KOPøNAIOY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9244.271 Ulrith Strothjohann.

Cleaners. °Ï˘Ù¿. ø˜ 24/11.

¶∂ƒπ¶§A¡∏™∏ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 M·Ú›ÓÔ˜ XÚÈÛÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

«N·˘·Áfi˜ ÛÙË ‰fiÍ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. ¶EPI-TEXNøN P›˙Ô˘ & N›Î·È·˜ 10, Ï. BÈÎÙÒÚÈ·˜, 210 8239.465 M¿ÓÙË KÔ˘ÏÔ‡ıÚÔ˘.

“Hadas Nuevas - K·ÈÓÔ‡ÚȘ ÓÂڿȉ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/12. PRO-ART/M. §E°AKH, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 697 6880408 Sherri A.Bustad. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. * PEBEKKA KAMXH ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ¯ÒÚÔ I¿ÛˆÓÔ˜ 47, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (2Ô˜ fiÚ.) NÙÈ¿ÓÓ· M·ÁηÓÈ¿. ø˜ 24/11.

ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

* KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931

* ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933-4 Philip Taaffe. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 29/2.

Marina Abramovic.

“Present - past - present”. Performances (Ù·Èӛ˜ & ʈÙÔÁڷʛ˜). ø˜ 15/12. KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466

‰ÈÔ. ø˜ 12/1.

E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚ., 210 3210.881

ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘.

“Accidental Woman”. B›ÓÙÂÔ & ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ & Û¯¤‰ÈÔ. 22/11 (20.00) - 15/12.

Anne Laure Oberson.

DOWN TOWN Alex Marathianakis, §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3640.223 £ÂÔ‰fiÛ˘ ¢·˘Ïfi˜. ¢È·‰ÚÔÌË. 35 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 30/11.

OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, KÔψӿÎÈ, 210 3626.968

™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046

M¿Î˘ £ÂÔÊ˘Ï·ÎÙfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Û¯¤-

“Shoot and shoot”. ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi project. ø˜ 1/12.

ÊÈ΋. 22/11 - 7/12.

AÈηÙÂÚ›ÓË °ÂÁËÛÈ¿Ó - ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙfiÎÔ˘.

D624, K·Ï·Ì›‰· 4, 694 6292763

¢·ÊÓ‹ & ¶··‰¿ÙÔ˜.

* A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342/3 Martin Ntonef. The elements. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. N·Ù·Ï›· ¢Ô˘ÎÔ˘ÌÂÙ˙›‰Ë. ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 1/12.

E§ENH MAPNEPH CREATIVE GALLERY AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3 (ºˆÎ. N¤ÁÚË), 210 8619.448 OÌ¿‰· JAW. “Water”. TÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ÎfiÛÌËÌ·. A. °Ô‡Ï·, ™. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, A. Z·ÊÚ·Ó¿, I. IˆÛËÊ›‰Ë˜, B. KÔÓÙ›‰Ë, K. M·Ï¿ÌË Î.¿.

∞Ó‰ÚÈ¿Ó· μÂÚ‚¤ÙË. A point of View.∂ÁηٿÛÙ·ÛË. °È¿ÓÓ˘ ∞‰·Ì¿Î˘. MË-

AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ™ÔÏÔ‡ÓÈ·˜.

CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜

78 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

James Dean Diamond.

LORAINI ALIMANTIRI/GAZON ROUGE PROJECT SPACE μ. √˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 P. M·ÏÙ·Ù˙‹, A. ¢Ô‡Î·, Z. °·˚Ù·Ó›‰Ô˘, E. K·ÌÌ¿ Î.¿. “Eyesland”. ø˜ 22/12.

MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, 210 3609.449 º›ÏÈÔ˜ ºˆÙÈ¿‰Ë˜. ÿÓÙÚÈÁΘ & Û·¯Ï¿ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·. ZˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÙÚ¿Ô˘Ï·. 26/11 - 8/12. N›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

“Between the lines.” Afi 13/11 - 5/12.

TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897. MÂÛÛ‹Ó˘ °È¿ÓÓ˘. «™ÂÏ›‰Â˜ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 22/11 - 15/12. * THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3640.288 Pat Andrea. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/1. THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, K¤ÓÙÚÔ, 210 3215469 Maria Finn. Summer after Monica. TÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ø˜ 21/12. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 A. Argianas, b., M. Bijl, E. Christodoulou, M. Connos, S. Faitakis, V. Gavaisse, D. Kavalieratos, P. Loukas, I. Miga, Il. Papailiakis.“Tenderloin”.

ø˜ 24/11.

MARY ALEXIOY ATHENS ART SPACE ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105

* TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644, 210 7251.063

X. K·Ú¿˜, X. AÓÙˆÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, P. NÙÔ‡ÏË - AÏÂ͛Ԣ, M. Perrakis, B. ¶¤ÚÚÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘. «AÊȤ-

“One Way”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/12.

ڈ̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ & ÂÁηٿÛÙ·ÛË.ø˜ 30/11. * ME°APO EΩNAP¢OY Δ√À ªπ∂Δ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 Î·È MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ), 210 3234.267 “City Streets”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 13/1. * M∂¢√À™∞ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 °ÈÒÚÁÔ˜ PfiÚÚ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜). ø˜ 19/1. NOSOTROS £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66,www.nosotroscommunity.g r M·Ú›· KÔÎΛÓÔ˘. ZˆÁÚ·-

AfiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÁÈ¿ÓÓÔ˜.

T. KAMBANI GALLERY B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 82 (›Ûˆ ·fi ÙË Eurobank), BԇϷ P.Alechinsky, K. Appel, F. Bacon, J. Brown, Asger Jorn, Salvador Dali Î.¿.

A˘ıÂÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙÈο, ·ÚÈıÌË̤ӷ Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ø˜ 26/11. TPI°øNO AI£OY™A TEXNH™, ¢ÚÔÛ›ÓË & K˘ÚÈ·ÎÔ‡ 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.116 ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ A™KT), Balocchi (ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ Carrara), §fiÏ˘, §Ô˘Î›‰Ë˜, Baldini, Canesi, Cremoni, Farina, Franchi, Mueller.


«Aı‹Ó· - Carrara: ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ø˜ 12/1. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηÈ... æYXAPH 36 æ˘¯¿ÚË 36, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2231.900 KÒÛÙ·˜ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜. H

ÁÔËÙ›· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Ì·ÙÈ¿˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/11. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ¤ÍÔ‰Ô˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË), 210 5228.968 Group Mel-Air, M. Hamdi, M. Hill, l. Kang, R. Nixon, D. Vamiali. “Life to the full”,

ø˜ 24/11. M·Ú›· KfiÓÙË. Anna Cecilia Maria Unkown. ™¯¤‰È·. ø˜ 22/12.

WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 K·ÙÂÚ›Ó· MÔ˘ÛÈÔ‡. «O˘ÙÔ›Â˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 9/12. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Vik Muniz. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 24/11. Janaina Tschape. ™¯¤‰È· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Melantropics. ø˜ 24/11.

∞§§√π Ãøƒ√π A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3426.322 AfiÏψӷ˜ °Ï‡Î·˜, M·Ú›Ó· M¿Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶fiÓÙ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÔÏ¿˙,

˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 18/12. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, Aı‹Ó·, 210 3229.805 mad4art: Shake your moments. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

Afi 19/11 (20.30) - 15/12. BOOZECOOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 M·Ú›· K·Ú·ı¿ÓÔ˘.

“People. 6 video installations... 1 project”. ø˜ 7/12. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 Jean-Michel Basquiat, John Bock, Urs Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. “Fractured figure”.

ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘.ø˜ 23/3. * E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.000 Bruce Davidson. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ - ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Magnum. ø˜ 15/12. E™TIATOPIO KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, N¿ÔÏË Eͷگ›ˆÓ, 210 6445.476 ÕÓÓ· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. MÈÎÚ¿ Ù· ı·‡Ì·Ù· Ù· M¤ÁÈÛÙ·. ø˜ 20/4. E.º.∂. Δ‹ÓÔ˘ 14· (ÛÙ. KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜), 210 8228.131 B·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, AÚÁ‡Ú˘ £·Ó¿ÛÔ˘Ï·˜.

«¶Ï¿ÛÌ·Ù· & EÎÙÔÏ¿-

ÛÌ·Ù·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 4/12. £∂∞Δƒ√ REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 Elmgreen & Dragset. «KÔÈÓ‹ £¤· EÓfiÙËÙ· I». °Ï˘ÙÈ΋, performance, ı¤·ÙÚÔ. KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜.

“Drama Queens”. B›ÓÙÂÔ. Mȯ¿Ï˘ K·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜.

«H ¿ÏÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË». H¯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Erwin Wurm. «EÁÒ Î·Ù’ Â̤». °Ï˘Ù¿. “One minute Sculptures”. B›ÓÙÂÔ. ø˜ 6/1. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Francesco Scavullo. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. ø˜ 2/12. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 I¿Îˆ‚Ô˜ KÔ˘Ì‹˜. «AÛ΋ÛÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹˜».ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 7/12 - 7/1.

Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472 TÛfiÎÏ˘, K·ÓÈ¿Ú˘, •ÂÓ¿Î˘, AÎÚÈı¿Î˘, Lupertz, ¶·Ï·‚Ú¿Î˘, T˙·ÌÔ˘Ú¿Ó˘, Pfaff. «ŒÏÏËÓ˜ ηÏ-

ÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. °ÂÚÌ·ÓÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, video, ÁÏ˘Ù¿. ø˜ 29/2. ¶¡∂Àª∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ª√À∞£∏¡∞πø¡ Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 A›ıÔ˘Û˜ °. I·Îˆ‚›‰Ë˜ & N. °‡˙˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË KԇϷ˜ Î·È ÕÓÓ·˜ MÂÎÈ¿ÚË. ø˜ 28/11.

KO§§E°IO A£HNøN KO§§E°IO æYXIKOY, 210 7224.917 -9, 210 7229.127 £¤ÏÍË £ÂÔ¯¿ÚË. «TÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜». °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi 30/11 (20.30) - 6/12. LA SOIREE DE BOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ÕÚÙÂÌȘ KÔÎfiÏË. EÏ·ÈÔÁڷʛ˜. ø˜ 30/11. *ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN (MEGARON PLUS) B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 “Klimt, Schiele, Kokoschka - 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

ø˜ 30 /12. MOMMY CAFÉ BAR RESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 Z. K·ÎÔ‡ÚË, §. §Â‚¤ÓÙË, ¢. ¢Ô˘Ú·Ì¿ÎÔ˜. “Mommy

ART 2007- the artAZ sessions no 2”. ø˜ 15/12. NEO KATOIKEIN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48 KˆÛÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 24/11. N. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °. °ÎÔÏÊ›ÓÔ˜, E. K·Ó¿, ™. KÔ˘ÚÛ¿Ú˘ Î.¿. «XÂÈÚÔ-

Ô›ËÙ· ÔÚ¿Ì·Ù·». ø˜ 24/11. OCCHI CONCEPT STORE ™·ÚÚ‹ 35, 210 3713.298 °˘Ó·›Î˜ Ù˘ ™·ÚÚ‹. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 28/11-5/12. ¶∞ƒ∞™∫∂À∞´¢π√ ¶√§πΔπ™Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∫À¶ƒ√À ªÂıÒÓ˘ 11 (οı. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜), ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3619789.

* MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY, °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6 & ºÚ˘Á›·˜, A. IÏ›ÛÈ·, 210 7777.601 ¶. T¤ÙÛ˘. X·Ú·ÎÙÈ΋-˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/12. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH ∫·ÏÏÈÛ¤ÚË 12,∞ÎÚfiÔÏË, 210 9221044. “Challenging the Chatelaine”. KfiÛÌËÌ·

«EÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 24/11.

ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. ø˜ 15/1.

¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500 (ÂÛˆÙ. 102, 580)

* MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ N¤· ¶Ù¤Ú˘Á·, N. ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 EÏ °ÎÚ¤ÎÔ. «O °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘». ø˜ 5/1.

«¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË MÈÎÚ·Û›· 1919-1922: T· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 1/12. ¶OTNIA £HPøN Z·˝ÌË 7, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3307.380 Antonio Riello. ¶ÔÏÈÙÈο ÌË ÔÚıfi. EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 8/12. ™TAY§O™ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, 210 9757.581 TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘.

«EÈηÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ». KÂÚ›. ø˜ 15/12. * TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 2/12. Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. KÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· A˘‰‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó graffiti artists, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È video-artists. www.remapKM.com remapkm.blogspot.com. XøPO™ A§§OY OÌ‹ÚÔ˘ N٤ȂȘ 11 (‰›Ï· ÛÙÔ KÔÏϤÁÈÔ AıËÓÒÓ), 210 6710.109 OÌ¿‰· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ (AıËÓ¿ & ÿ·Ó X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿Î˘).

«OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ». ideoexhibition. 23/11 ª√À™∂π∞ 2/12. * X√ƒ√™Δ∞™π√¡ RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330 Aı·Ó·Û¿ÎÔ˜ ¶., ZÔ˘Úȉ¿Î˘ M., K·ÚÙÂÏÈ¿˜ K., K·¿‰·Ë T. Î.¿.

“Vertigo#428”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 8/12.

ª√À™∂π∞ *BÀ∑∞¡Δπ¡√ ∫∞π Xƒπ™Δπ∞¡π∫√ M√À™∂π√ μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 22,210 7232.178 «£Ú¿ÎË-KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË: ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·Ì¿ÎË (1902)».

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1. M·ÓÒÏ˘ Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ - M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜. Afi-

ª¤ÌÓÈ· Δ˙È·ÎÔ‡Ú·(ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜), ¶·Ó›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋). ª¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÈÓ¤ÏÔ.

ÂÈÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ï¿‚·Ú·. ø˜ 30/11.

ø˜ 30/11.

M√À™∂π√ BÀ∑∞¡Δπ¡√À ¶√§πΔπ™ª√À (·›ı. ÂÚÈÔ‰. ÂÎı¤ÛˆÓ) §ÂˆÊ. ™ÙÚ·ÙÔ‡ 2, 2310 868.570

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51,

18/11. (Afi 12Ô ˆ˜ 1Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EÚ¢ÓÒÓ, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48)

B›Î˘ M·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘.

™ÂÚ·ÊÂ›Ì B. ™ÂÚ·Ê›Ì.

I¢PYMA °IANNH T™APOYXH ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ (‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KAT), 210 8062.636-7 M ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·. ™¿‚.&K˘Ú. 10. 00 12.00 (4-7 ÂÙÒÓ), 12.3014. 30 (8-12 ÂÙÒÓ). 24/11- 23/12 •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ TÂÙ.¶·Ú. 9.00-14.00.

«H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘/Ù˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, 19001980. (EÓ)ÙÔÈṲ̂Ó˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ - Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙfiˆÓ». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜

* MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111/ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. «TfiÔÈ». Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹

ÙÔ˘ M·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. (∞ÎfiÌ·: AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, 210 3897.121. Z¿ÂÈÔ M¤Á·ÚÔ 210 3223.509. MÔ˘ÛÂ›Ô ÕÏÂÍ M˘ÏˆÓ¿ ¶Ï. AÁ›ˆÓ

AÛˆÌ¿ÙˆÓ 5, £ËÛ›Ô, 210 9215.173). ø˜ 25/11. Iˆ¿ÓÓ˘ §¿ÌÚÔ˜ (19151988). «E˘ÁÂÓ›˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÂÓfi˜ ‹Û˘¯Ô˘ Ê·ÎÔ‡». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 25/11. °ÂÓÓ¤ıÈÔ˜ ΔfiÔ˜. ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Alpha Trust). AÊȤڈ̷ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. «∂›Ì·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜». ø˜ 6/1. * MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3&7, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 Pat Andrea. «OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ AÏ›Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» Î·È «M¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/1. EÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ E˘Úˆ·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

ø˜ 13/1.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ £E™™A§ONIKH™ §ÈÌ¿ÓÈ AÔı‹ÎË B1, 2310 546.683, 2310 593.270 E˘·Óı›· TÛ·ÓٛϷ.“The silence”. ø˜ 30/11. M∞∫∂¢√¡π∫√ M√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ T∂á∏™ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛ/ÎË, 2310 240002 William Klein. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÊȤڈ̷. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1 MOY™EIO ºøTO°PAºIA™ £E™™/KH™ AÔı. ∞, 1Ô˜ fiÚ., ÚÔ‚Ï‹Ù· A, §ÈÌ¿ÓÈ. «Bernard Plossu 19632006. H Ô›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

ø˜ 4/1. ¶O§ITI™TIKO KENTPO £E™/KH™ TOY MIET, B·Û. ŸÏÁ·˜ 108, 2310 295.170-1 «TÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/01.●

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

£∂∞Δƒ√

MAYRA ANDRADE ™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ Cesaria Evora, ·ÏÏ¿ Ì ·Ô‡ÙÛÈ·. ¶Ô˘ ‰È¤Ó˘Û·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶Ú¿ÛÈÓÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ - §ÈÛ·‚fiÓ· - ¶·Ú›ÛÈ. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ A‚¿Ó· Î·È Ù·Í›‰Â„ ̷˙› Ì ÙÔ ‰Èψ̿ÙË ·ÙÚÈfi Ù˘, ÛÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË, ÙËÓ AÁÎfiÏ·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. TÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Ì ÙËÓ Cesaria, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Charles Aznavour. T˙·˙ Î·È ·ÊÚÔ-‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜, Á·ÏÏÈÎÔ› Î·È creole ÛÙ›¯ÔÈ, ¢Ú›· ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ “Navega” Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë 22¯ÚÔÓË ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ·. GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3460.347, 210 3452.277. ŒÓ·ÚÍË 22.00, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û ÙÚ·¤˙È ú 40. ™ÙȘ 27 & 28/11.

A£∏¡∞˚™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò... ∂ÈıÂÒÚËÛË» Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, Û ·ÔÁÂȈÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. √ÓÂÈÚÂ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÌÚ›Ô ÌÈ·˜ ‰Â̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¤·˜.ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË (Ï·˚΋), ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÊÔÈÙ. ú 15, Ï·˚΋ ú 22.

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹, ∏Ï›· •˘ÁοÎË. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 23/11: Closer. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂ÈÛÔ‰Ô˜ ú 12.

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 22/11: Caveman Joe. 23/11: Breathe. 24/11: ¢ËÌ. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ Î·È ÔÈ ÕÛÛÔÈ ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÙÂ. 21/11: Funk You. 28/11: Forget.

μ∞DMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 211 1010.020 Œˆ˜ 25 /11: «∏ ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Δ¤Ú·˜», ¤Ó· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙÔ˘ Disney ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

CABARET VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 §¿È‚ Ì ÂÏÏËÓÈο jazz Î·È rock Û¯‹Ì·Ù·.

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û 2 Â›‰·. Live ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì creative food Î·È È¿Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ∫ÒÛÙ· ƒˆÌ·Ó¿ÎË.

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ∞ÙÙÈ΋, 210 8547.600 23/11: Puressence. 24/11: Skatalites.

GAZARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Ë ∂ϤÓË ¶¤Ù· Ì ÙÔ quinteto TANGartO (∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÔÈÙ. ú 12). 23 &24/11: Maurice El Medioni

ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 M¤¯ÚÈ 22/11: Flamenco dance Ì ÙÔ˘˜ David Perez - Ana Morales Y Groupo. 23-29/11: Frank Morgan. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ bar ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

∫ÀΔΔ∞ƒ√ H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 22/11: Locomondo. 23&24/11: X·˝Óˉ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ™·ÏÙÈÌ¿ÁΈӻ (22.30/ú 15). 25/11: Schoolwave Sundays & drog_A_tek. 26/11: Si¯+Yiorgos Fakanas (ú 25). 28/11 ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÔÙˆÓ¿Î˘, Sicktear, Maxi Nil.

LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group.

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 To Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶·ÏȤ˜ ·Á¿˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂı˘Ṳ̂ӷ» Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 21.30. K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ.

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ 20.00 - 22.00. 22/11: ™‡ÁÓÂÊ·. 23/11: 3rd Floor. 24/11: Funkey.

Mπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ μ½ÎÔ˘ 33, 210 9245.644 22/11: An On Bast - Urbanoise. 23/11: Night On Earth - In A Silent Way. 24/11: Sleepin Pillow - Katrin The Thrill. 25/11: T·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜. 26/11: smallmusicinema : John Zorn & Masada.

MOY™π∫√ μ∞°√¡π «Δ√ Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº» ™È‰. ™Ù·ıÌfi˜ ƒÔ˘Ê, ∫ˆÓÛÙ/ψ˜, 210 5298.922 ∫¿ı ¶·Ú. - ™¿‚. - ∫‡Ú. ∂ϤÓË Î·È ™Ô˘˙¿Ó· μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ - «M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ ƒÔ˘Ê». ∫¿ı ΔÚ. ÙÔ jazz ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ «Œ„ÈÏÔÓ». ∫¿ı ΔÂÙ. ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ «∞fi‰Ú·ÛË» Î·È Î¿ı ¶¤Ì. “Jazzmin Quartet” Ì ÎÈÓËÌ/ο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 21.30 (∫˘Ú. 20.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÚ·Û› ú 22.

¡Δ√À

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹ 22&23/11:Mark Abrams & Il Gradischnig Quartet. 27/11: Y.F.G. George Fakanas.

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.944 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÚÔ‡Û˘ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÓÙÂÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!» Ì ÙÔ ıËÏ˘Îfi ı›·ÛÔ «∑‹Ùˆ Ù· Ï·ïο ÎÔÚ›ÙÛÈ·». ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·ïο Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È rock ¿Ô„Ë. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.) ∂Âȉ‹ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜, ÙÒÚ· Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.30.

∑OOM

√ƒÀÃ∂π√

∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 210 3225.920 ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22 ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ªÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

JAZZ UPSTAIRS

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 øÚ·›· ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ B·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË ªÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ Ì ÙÔ «∫-13» (21.30/ú 15, ÊÔÈÙ. ú 10 Ì ÔÙfi). K¿ı ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. “∂scape” Ì ÙË ™›· ∫ÔÛÎÈÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ªuliple Reactor Dreams.

HALF NOTE

Ó·›Î·˜ Ë ∫·Ú‰È¿» Ì ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÙ· ¡¤Áη. 26&27/11 Î·È 3&4/12: ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ - ¶¤ÌË ∑Ô‡ÓË. Δ∏∂∞ΔR∂

∞fi 23/11 ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη - ¶·Û·Ï¿. οı ¶·Ú. ™·‚. Î·È ∫˘Ú. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 16/12 ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Duarte Ì fados Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi 21/12 Ë Badi Assad ŒÓ·ÚÍË 22.30. K˘Ú.:21.00

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 23&24/11: Blues Wire (22.30/ú 15)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ «ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÃÂÈÌÒÓ·» Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. CLUB √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¶›ÙÛ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ∫¿ı ¶¤Ì. Ë ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ë ÛÙÔ «∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ» Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È¢ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË.

™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, ∞ı‹Ó·, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ªËÙÛÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜ Î·È ƒ›Ù· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 22.30. Î·È ∫˘Ú. 20.30.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ·, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3813.707 22/11: Empty Frame 23/11: Decode. 24/11: Soman & Shnarph! 25/11: Brocas Helm & Power Crue -Metal Edge - Crimson Fire.

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7669.742 ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘ - §¤Ó· ∞Ïη›Ô˘. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, Û¤ÛÈ·Ï ú 140. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00, ∫˘Ú.14.00.

Ã-∂¢ƒ∞ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 10, 210 9849.101 Afi 16/11 οı ¶·Ú.-∫˘Ú. ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. 28/11 ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙ‡·˜. 29/11 ¡›ÎÔ˜ ª›¯·˜ & °¤ÓÓÂÛȘ.

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ¶A§§∞™ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 3213.100 «ŸÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹. 27/11:Charles Loyd. ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Jazz Masters.

POLIS ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË 18, 210 3452.527 STAGE

∞fi 16/11 οı ¶¤Ì.-™¿‚. «Δ˘ °˘-

80 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

17, 210 5220.100

* ¡¤Ô § §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ º ºÔÈÙËÙÈÎfi ¢ ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ * A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330, 210 8238.698

∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™·‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ∫˘Ú. ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·. 22/11: ∂ÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ¶·Úfi‰ˆ. 25/11: Graviton. 26&27/11: ª¤Ì· ªÏ·Ó˜. 28/11: Vavoura Band.

TÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ªÔÛ¯›‰Ë˜, °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ú·ÁÎÔ‡, º. KÔÌÓËÓÔ‡, £. ™È¿ÚÎÔ˘. ALTERA PARS ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘

ÛÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, T˙. ¢È·ÁÔ‡Ë, ¶. ™Ù·ı¿ÎË, M. TÛfiÙÚ·˜, º. ™‡ÚÔ˜, °. M¿ÓÈÔ˜, °. A˚‚¿˙˘. TÂÙ., ¶¤Ì. 20.30, ¶·Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. 18.00, 21.15. ú 24 (18 §, º). ¢: 120’.

KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· ·fiÚ·ÙË.

* ∞£∏¡∞´™ (MOY™IKH ™KHNH) K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. M ÙË ™›ڷ ™›ڷ. ™ÎËÓ.: T. X·ÙÔ‡˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÓÔÚ¯.: °. Z·¯·Ú›Ô˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, Õ. BÏ¿¯Ô˜. ¶¤Ì. (§), ¶·Ú., ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 30 (22 §, 15 º).

O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·.

TÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.ÌÂÙ¿ÊÚ.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı.: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. 18.20, K˘Ú. 18.15. ú 25, (18 §, 16 º). ¢: 120’. *O XÚfiÓÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. EÚˆÙÈÎfi

ıÚ›ÏÂÚ. TÔ˘ Mȯ·‹Ï ÕÓıË. ™ÎËÓÔı.: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, A. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘. ¢Â˘Ù.,ΔÚ. 21.15. ú 20 (15 º).ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 TÚÂȘ ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜. TˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂÈ, TfiÓÈ X›ÏÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™. KÔÙÛ›ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, T. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ. 19.30, ™¿‚ 18.30, TÚ.-™¿‚. 21.15. ú 22 (17 º, TÚ. & ¶¤Ì.). ∞§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001, 210 3464.638 H ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ IÔοÛÙ˘. KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: °. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KÔÏ¿Û˘, £. Z¤Ú‚·˜, K. °·‚·ÏÏ¿ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. (ÂÎÙfi˜ ·fi 22 & 23/11). 21.15. ú 15 (10 º). A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 ¢˘Ô ÙÚÂÏÔ› ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. TˆÓ Mel Brooks ηÈ

Thomas Meehan. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ∫ÔÛÙ.: N. B·¯ÏÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. BÔ‡ÚÔ˜, A. °ÎϤÙÛÔ˜, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘, B. K·ÁÈ¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.00. ú 40 (18 º). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, N. £ÂÌÂÏ‹ Î.¿. K˘Ú. 18.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ú 20 (13 º). TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00. ú 20 (13 º). A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 15-

21.15. ú 22 (18 § , 16 º).

T˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï MfiÚÎÌ·Ó.

«M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹». ∫›Ì.-

ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9702.025 ∫¿ı ∫˘Ú. ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŸÏ˜ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‚Ú·‰È¤˜ tango ·fi ÙÔ˘˜ La Flor. ŒÓ·ÚÍË 22.00 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

XÔÚÔı¤·Ì·. Afi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ P›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË, Ù˘ °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î.¿. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: A. °˘Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: B. A‰¿ÌÔ˘ (¯ÔÚfi˜), I. K·Ì˘Ï·‡Î·, E. ™ÈÁ·ÏÔ‡ Î.¿. ™¿‚., K˘Ú. 21.30. ú 15 (12 º). A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37, 210 5238.742

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, B. T۷ΛÚË, ¢. ¶··‰‹Ì·, £. BÈÛη‰Ô˘Ú¿Î˘. TÂÙ., ™¿‚., K˘Ú. 18.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 24, (18 §, 16 º). ¢: 120’. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 O͢ÁfiÓÔ. TÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ. ™ÎËÓÔı.: M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 23, 20 (16 º). ø˜ 13/1. ¢: 110’. ñ KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ TÔ˘ O‚›‰ÈÔ˘. ™‡ÏÏ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Õ. M¿Û¯·, Õ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, X. §Ô‡Ï˘, I. ¶·¿ Î.¿. ú 12. ¢: 120’.

A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

TˆÓ Bruce Jordan - Marilyn Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ™. ¢ÂÏÈÎÔ‡Ú·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, A. KÔ˘Ú‹ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.,K˘Ú. 18.15. ú 21 (18 §, 15 º). ¢:120’. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-68 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰. ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, E. AÔÛÙfiÏÔ˘, I. AÛÙÂÚÈ¿‰Ë. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00 & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ŸÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ; ™ÎËÓÔı.-Û‡Óı.: Ÿ.

¶Ô˙¤ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·ÏÔ˘Î¿, °. NÙÔ‡Û˘, Ÿ. ¶Ô˙¤ÏË, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- K˘Ú. 21.30, ú 18 (12 º). ¢: 90’. * O Û˘ÏϤÎÙ˘. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. TÔ˘ T˙ÔÓ ºfiÔ˘Ï˜. ™ÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. ¢Ô‡Î·, T. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (10 º). Afi 19/11. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 O B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, ™. §ÒÏÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.15. ú 22 (15 º). ¢: 200’. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· M·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ.

AMºI-£EATPO ™¶YPOY EYA°°E§ATOY A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 ñ A›ı. §‹‰· Δ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. TÔ˘ EڛΠEÌÌ·ÓÔ˘-

¤Ï ™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ¡. ΔÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 24 (17 º). ¢: 130’. ñ A›ı. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·Ù.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 22 (15 º). ¢:100’. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7707.227, 6974.816671. TÔ ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙÂ.

TÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, X. ™Ò˙Ô˜, X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, E. MÔ˘ÌÔ‡ÚË Î.¿. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00 & 21.00. ú 24 (17 º). ¢:120’. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70, °Î‡˙Ë, 210 6445.749 ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡xÙ·˜. TÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ™¤Í-

ÈÚ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·ÓÔ˘Ú¿, A. Z·¯·Ú¤·˜, B. KÔÓÙÔÌ¿ÚË, ™. °ÂˆÁÏÂÚ‹˜, ƒ. °ÂˆÚÁ›ÙÛ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 §). ¢:140’. A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 ¢ÂÛÔÈÓ›˜ T˙Ô‡ÏÈ·. TÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KÔ˘Ï›Â‚·, A. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (§), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚.

TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙ ºÈÏ›Ô. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: E. A. °ÎÔÓ˙¿Ï˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, ∫. ΔÛ¿‚·ÏÔ˘, A. TÛÈχڷ, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, A. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§) & 21.15, ∫˘Ú.19.15. ú 22 (17 º). ¢: 120’. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. TÔ˘ Howard Zinn. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙ÂÈ: ÕÁÁ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ΔÂÙ.19.15. ú 20 (15 º). ¢: 90’. * BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/fiψ˜ 115, Ì. KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, 210 3425.637, 210 7511.522 A’ ¤Íˆ. ™‡Á¯ÚÔÓË ÎˆÌˆ‰›·. TÔ˘ AÓ‰Ú¤· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §¿Î˘ K·Ú·Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ú·Ï‹˜, M. ™ÎÔ‡·. Afi 24/11. 21.15. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 15 (10 º). ¢: 70’. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ, K˘Ú 20.00, ¶¤Ì-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (18 §, 16 º). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 119), 210 8233.125 ™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ. TÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 90Æ C. ¢È·ÛÎ.: X. TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M¿Ú·˜, T. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, M. §·Ì›ÚË. ¶¤Ì. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ú 24 (17 º).

IÛÙÔڛ˜ Ì ˯Ò.

Performance ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Playback æ». ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, B. §¿Ú‰Ë, °. §Ô‡Î·. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ªÂ ÔÙfi ú 20 (13 º). M¤¯ÚÈ 4/12. * BIOTEXNIA £EATPOY ™·ÊÔ‡˜ 5, æ˘ÚÚ‹, 693 2541003 O T˙Ô¿Ó ¶·ÓÙ¿Ó Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. TÔ˘

NÙ¿ÚÈÔ ºÔ. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÊÙÂÚ¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·‚Ô˘Ï¿ÎÔ˘, Z. §Âʤ‚Ú, ™. M·˘ÚÔÂȉ‹, A. ™Â˝‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú12 (10 º). Afi 26/11. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ¡ew Order. ¶ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· blitz, ÙˆÓ μ·Ï·‹, ¶·Ô‡ÏÈ·, ¶·ÛÛ·Ï‹, ºÈÏ›ÓË. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.30, ú 20 (15 º). ΔÔ ÓÂÚfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÂÎÔ‡Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢. ∫·Ù·ÏÂÈÊÔ‡. ¶·›˙ÂÈ - ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ™Ù. ª·ÙÓÙ˙ÒÚÔ˜. ª¤¯ÚÈ 30/11. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00, ú 17 (12 º). ¢: 65’. IÙ·ÏÈÎÔ› ΋ÔÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¢. ™Â˚Ù¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿Î˘, ¢. BÏ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘, E. ¢·Ê·ÏÈ¿. K˘Ú.: 11.30 & 3.00, ú 15. Less. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛËperformance ·fi ÙËÓ «OÌ¿‰· 33». ™‡ÏÏË„Ë-ÛÎËÓÔı.: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 10. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944, 211 4000.863 (ÎÚ·Ù.) * A›Ì· ηÎfi. TÔ˘ Rimbaud. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌ.-ÂÂÍ. ÎÂÈÌ.: ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜. H¯.: ™. AÚ·‚ÔÛÈÙ¿˜. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30. ú 15. ¢: 60’. Afi 22/11 ˆ˜ 13/1. * UBU. TÔ˘ Alfred Jarry. ™ÎËÓÔı.: £›·ÛÔ˜ ø·Ô˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. Lopez, I. ¶·˙·Ú˙‹, M. Kutulas Vrsalovic. ¢Â˘Ù.,TÚ. 21.30. (7 & 8/1 ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο). ú18 (12 º). ¢: 70’. ø˜ 8/1. * CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9, 210 7296.500 O ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ korlflx.

EÈÌ.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜. ™ÎËÓÔı: °. °·‚·Ï¿˜. Performers: M. £ÂÔ¯¿Ú˘, K. AÛÈÒÙ˘, N. KÔÓÙÔÁÂÒÚÁË, N. ™¿ÏÙ·˜. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.244 AÛ‡ÌÌÂÙÚÔÈ ÊÂÏÏÔ›. Stand up comedy ·fi ÙÔ˘˜ ETSI DE - KÒÛÙ· & £·Ó¿ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·Ú.-™¿‚. 22.00, ú 15. * °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 AÓıÈṲ̂Ó˜ M·ÓfiÏȘ.

TÔ˘ PfiÌÂÚÙ X¿ÚÏÈÓÁÎ. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶ÈÙÛÔ‡ÏË, N. OÚÊ·ÓÔ‡, M. ™Ù·˘Ú·Î¤ÏË, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, M. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, A. MËÏÈ·Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15. ú 21 (16 º). * ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 &KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 TÔ ÎÔÚÌ›. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ Luis Alfaro. ™ÎËÓÔı.: E. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. ªÔ˘Û.: °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘, I. M˘ÏˆÓ¿˜. K˘Ú. 18.30 (§), TÚ.- K˘Ú. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


°. Aƒª∂¡∏™, ™. O§Àª¶π√À

£∂∞Δƒ√ AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, XÚ. ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 22 (15 º).

* ¢HMOTIKO £EATPO ME§INA MEPKOYPH AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 55, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ŸÚÓÈı˜. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: A. K·˙·Î›‰Ô˘. 24, 25/11 & 1, 2, 8, 9/12. 21.00. ¢: 120’. E›Û. ÂχıÂÚË.

TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ: 1. ™EMINAPIA KINHMATO°PAºOY & MOY™IKH™ ™TO ME§I STUDIO ● ŒÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ jazz, Ù˘ rock Î·È Ù˘ pop ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ Î·È ÙÔÓ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ›‰Ë, οı TÂÙ¿ÚÙË ·fi 28/11/07 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ● ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ (6-9 Ì.Ì.) Ô °È¿ÓÓ˘ K·Ú·Ì›ÙÛÔ˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ IÛÙÔÚ›·˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «EıÓÈΤ˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁڷʛ˜». ™¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ ·fi KÔ‡‚·, KÔÏÔÌ‚›·, AÊÚÈ΋, AÛ›· Î.·.

KÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ: 210 3243.306 Î·È www.mikropolytexneio.gr

2. EP°A™THPIA POCKET THEATRE & ART IS ART N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· YÔÎÚÈÙÈ΋˜, ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘, ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜, EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, ºˆÙÈÛÌÒÓ £Â¿ÙÚÔ˘, Make-up. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜: ™Ì·Ú¿Á‰· ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, ™ÔÊ›· ºÈÏÈ›‰Ô˘, AÓÓ›Ù· K·ÁοÏÔ˘, M·Ú›· ™·ÏÔ˘‚¿Ú‰Ô˘, NÈÎfiÏ·˜ KÏËÚÔÓfiÌÔ˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ E˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ● N¤Â˜ ÂÓ¿ÚÍÂȘ ÛÙ· ÂÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Art is Art. EÓÙfi˜ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó: TÔ Atelier ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ K·Ù·Û΢‹˜ M¿Ûη˜, KÔ‡ÎÏ·˜, M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜. ●

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: TÚ›ÙË 27/11/07, ÒÚ· 9 Ì.Ì. EÓËÌÂÚˆı›Ù ÛÙÔ: 210 3252.998 Î·È www.mikropolytexneio.gr

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ O «AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ» Â›Ó·È ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË Î·È fiˆ˜ fiÏ· ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÎˆÌˆ‰›·. TÚÂȘ ÁÂÓȤ˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô Î·ÂÙ¿Ó £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, Ô˘ ȉÂÔÏÔÁÈο ··ÚÓ‹ıËΠÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ, Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘, Ô˘ ··ÚÓÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Î·È ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ AṲ́Ó˘, ™ÔÊ›· OÏ˘Ì›Ô˘, EϤÓË ™È‰ÂÚ¿, NÈÎÔϤٷ BÏ·‚È·ÓÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ï·ÓÙ˙‹˜. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ AṲ́Ó˘. ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: §·ÏԇϷ XÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜. B›ÓÙÂÔ, EÈ̤ÏÂÈ· - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÕÚ˘ M·Ê·Ïԇη˜ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÓ‹ÓÙ· (50) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ» ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30/11 ÛÙÔ N¤Ô EÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ «°ÈÒÚÁÔ˜ AṲ́Ó˘» (™. TÚÈÎÔ‡Ë 34, 210 8253.489) ÛÙȘ 00.15. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›ÎÈ ™›Ï‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. TÂÙ. - ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.30 & 21.30. ú 25 (18 º). ¢: 120’. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6 (¶Ï. AÁ›·˜ §·‡Ú·˜) M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·-

‚Ú¿Ó. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 15 (10 º). Afi 16/11. * ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·-

ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, ¶Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 32 29.771 ñ §Â˘Î‹ ·›ıÔ˘Û· (bar theatre) ™ÎÏËÚ¿ AÊÚÔ‰ÈÛȷο. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ «ÕÛÌ· AÛÌ¿ÙˆÓ» Î·È Û ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜, ™. MÔÙˆÓ¿Î˘, °. °¤ÚÁÔ˜, Œ. AÊÂÓÙ¿ÎË, «IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· KÚÔ˘ÛÙ¿» Î.¿. ñ ™ÎËÓ‹ ÌÂı˘ÛÌÂÓ¿ÎÈ Woody Allen: øÚ·›Ô˜ Î·È Û¤ÍÈ (Play it again, Sam)

™ÎËÓÔı.: B·ÁÁ¤Ï˘ §ÂÌ¤Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ºfi˘, I. TÛÈÁÎÔ˘Ú¿, X. ™·Ô˘ÓÙ˙¿Î˘ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 22.00, ú 15 Ì ÔÙfi. ø˜ 11/12. * E£NIKO £EATPO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 Î·È ÛÙ· 801 11 60.000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È 210 6786.000 (·fi ÎÈÓËÙfi) H ηÛÂÙ›Ó·. TÔ˘ K·ÚÏ ™Ù¤ÚÓ¯·˚Ì. ™ÎËÓÔı.: B. AÚ‰›ÙÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÛË M·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘, T·Íȿگ˘ X¿ÓÔ˜, KϤˆÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, E‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ. 18.00,¶¤Ì-™¿‚ 21.00,∫˘Ú. 19.00.ΔÂÙ.ú 18, ¶¤Ì. ú 15, ¶·Ú.-K˘Ú. ú 22, ™¿‚. ·fiÁÂ˘Ì· ú 18 (12 º ‹ Ó·ÓÈÎfi οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ). ø˜ 20/1.ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG. ñ N¤· ™ÎËÓ‹ ¶ÚÔÌËı¤·˜ ‰ÂÛÌÒÙ˘.

TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. MÔ˘Û.: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. AÔÛΛÙ˘, X. N›Ó˘, £. ¶¿ÓÔ˘ Î.¿. ú 12. Afi 15/11.

15 ( ¶¤Ì.), ¶·Ú.-K˘Ú. ú 20 (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ¶ÚÔ·Ú·ÛÙ. TÂÙ. 21/11, 21.00, ¶¤Ì. 22/11, 20.00, ú12. Afi 23/11 ˆ˜ 20/1. E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH £¤·ÙÚÔ ·fi Ì˯·Ó‹˜ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210.5231131, 801-11-60000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi), 210.6786000 (·fi ÎÈÓËÙfi) ñ B’ ™ÎËÓ‹ «¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË». TÔ˘ B·Û›ÏÈ ™ÈÁοÚÂÊ. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÁÁÂÏ‹˜, K. K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú· Î.¿. TÂÙ.& ¶·Ú.- K˘Ú. 22.00. ú 18 TÂÙ., 20 ¶·Ú., ™¿‚., K˘Ú. (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ¶ÚÔ·Ú¿ÛÙ·ÛË: 15/11, 20.00. ú 12. °È· ¿Óˆ ÙˆÓ 15. Afi 16/11 ˆ˜ 3/2. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 O ¤ÌÔÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: M·ÚÎ

ÊÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ. ªÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, A. M˘ÏˆÓ¿˜, M. ™ÎÔ˘Ï¿, °. ¶ÂÚϤÁη˜ Î.¿. ΔÂÙ.-™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (12 º). * E£NIKH §YPIKH ™KHNH - £EATPO O§YM¶IA Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516 M·‡Ú·. TÔ˘ ÿÁÎÔÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: T. ºÔ‡ÏÙ˙ÂÈ̘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X¿Ô˘·Úı Î.¿. T· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·. TÔ˘ KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ. ™ÎËÓÔı.: K. MÚ¿ÓÙÛÙÚ·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË Î.¿. T˙¿ÓÓÈ ™Î›ÎÎÈ. TÔ˘ T˙¿ÎÔÌÔ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ. ™ÎËÓÔı.: T. ºÔ‡ÏÙ˙ÂÈ̘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °È·ÓÓ›Û˘ Î.¿. MÔ˘Û.: M. AÓÙÚ¤. 25, 27, 28, 30/11 & 1, 2/12. 20.00. ú 80, 70, 60, 50, 40, 25 (15 º). E£NIKO ¶EIPAMATIKH ™KHNH - A¶O MHXANH™ £EATPO A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5231.131 O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ º›oÓÙÔÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ™ÎËÓ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú¤Ô˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.,¶·Ú.∞’ 19.00, ¶¤Ì. μ’ 21.00, ™¿‚. μ’ 19.00, ∫˘Ú. ∞’ 15.00,μ’ 19.00ú 25 (15 º ∞ ‹ μ’). ¢: 120’. EI§I™™O™ MIKPOXøPO™ TEXNH™ AÁÏ·Ôӛ΢ 3 & BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, MÂÙ˜, 210 9214.248 ŒÏ·. ™ˆÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘ÛÙ·ı›Ô˘. OÌ¿‰· ÕÙÚÔÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú15 (10 º). ¢: 60’. EKBA™I™ XøPO™ TEXNH™ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 2280.308 O ‰È¿ÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ÌÔÙ›ÏÈ·.

KˆÌÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ M¿Ó˘. ™ÎËÓÔı.: K. N. º·ÚÌ·ÛÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. KÏËÌ·ÙÛ¿ÎË, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15, ú 10. Afi 26 /11.

* E£NIKO £EATPO -

NEA ™KHNH ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210.3455020, 801 11 60000 (·fi ÛÙ·ı.), 210 6786.000 (·fi ÎÈÓ.). H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ. TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·ÙÛ·Ê¿‰Ô˜, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, £. E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, A. M·Í›ÌÔ˘, B. Reininger. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), ú

82 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

* EL BANDONEON BÈÚÁÈÓ›·˜ MÂÓ¿ÎË 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5224.346 Amor y muerte 2 - ŒÚˆÙ·˜ Î·È £¿Ó·ÙÔ˜. XÔÚfi‰Ú·Ì·.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. º¿Ì˘, Õ. ŒÏÂÓ·, ¶. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡‰Ë. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20. ¢: 105’. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ, XˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe DiPietro,

Jimmy Roberts. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, M. MÂÁÓ‹˜, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, T˙. AÏÈÌfiÓÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (17 º) ¢:120’. ñ B’ ™ÎËÓ‹ * T· ‰¿ÎÚ˘· Â›Ó·È ‰˘Ô ÏÔÁÈÒ. MÔ˘ÛÈÎfi. T˘ M¿Úˆ˜

B·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ú·¯ÈÛ·Ú›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ô˘, N. °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË, §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ¢: 70’. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879 K·˘Ùfi˜ ¿ÁÔ˜. TÔ˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘.ú 17. ™ÙȘ 22/11 ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜ (·Ú¯. §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË - performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ¶·Ú. & ™¿‚. 23.45 ∫˘Ú. 22.00, ú 10. ¢:45’. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15 (13,50 º). ¢: 120’. ñ ºÔ˘·ÁȤ. N‡¯Ù˜ M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ (ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ). KÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ AÁÈÔ‡Û·ÁÈ·, Ô º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™Ù¿ı˘ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, °·ÓÙfiÎÔ˘ÎÏ·. 23.30. ú 5. 15/11. N‡¯Ù˜ M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜.

T˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù· Ó‹Ì·Ù·. E. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, N. TfiÌÔ˜. ú 5. 23.30, 22 /11. E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, ™. NÙ¤Ìη. ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 17 (12 º). ¢: 80’. TÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: M. PÂÙۛϷ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, M. M·Ú¯¿ÈÓÂ, °. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜. TÚ.-TÂÙ. 21.30. ú 17 (12 º). ¢: 90’. Afi 21/11. ∏BH ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. TÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ™¿‚. (§) 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì K˘Ú 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú 21 (16 º). ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ djs οı ¢Â˘Ù. & live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı TÚ›ÙË. ¢: 100’. £EATPO ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260, 210 5224.422 ŒÚËÌÔ˜. TÔ˘ K¿ÚÏÔ MÈÎÂÏÛÙ¤ÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔ˘˙›Ô (ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο), £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο). 21.00. ú 15. ø˜ 23/11.

£EATPO BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 ™·Ú·ÓÙ¿Ú· Î·È ÚˆÙ¿Ú˘ / The Graduate. TÔ˘ T¤ÚÈ

Δ˙fiÓÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M¿ÚÌ·, A. AÓ·ÓÈ¿‰Ë˜, °. T˙ÒÚÙ˙˘, H. T۷ηϛ· Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.K˘Ú. 18.15. ú 25 (20 §, 16 º). ¢:120’. £EATPO E°NATIA £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K·ÙÛ·Ú›‰·. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ø˜ 16/12. £EATPO I§I™IA - MIMH NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, IÏ›ÛÈ·, 210 7210.045, 210 7216.317 * ™·Ú‰¤Ï˜ ÌÂ... Û·Ú‰¿Ì (Noises off) TÔ˘ M¿ÈÎÏ ºÚ¤ÈÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M. §ÂοÎË Î.¿. TÂÙ.(§), K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.30. ú 22 (18 §, 16 º). Afi 7/11. * TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: B. ¢Ô‡Î·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, ∑. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· Î.¿. ™¿‚. K˘Ú. 18.00, TÂÙ-K˘Ú. 21.00. ú 22 (17 º). AfiÂÈÚ˜. TÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ∫ÚÈÌ. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÈÊÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §. K·ÙÛÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ñ B’ ™ÎËÓ‹ (BÔÏ·Ó¿Î˘) E˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡-

ÏÈ·˜. ¶·›˙ÂÈ Ë N¤Ó· MÂÓÙ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ. 18.45. ú 20 (17 º). * £EATPO ∫.∂.∞. ª¶∂§§√™ ∫¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 ∫Ô˘ÏÔ˘‚¿¯·Ù·. ∫ˆÌˆ‰›·. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °. ª¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ª¤ÏÏÔ˜, ™. ™ÔÊÔ‡, °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. K˘Ú. 19.00, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.00, ú 20, (10 º). ¢: 120’. * £EATPO M¶ANTMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÈÛÙˆÙÈ΋) Beauty and the Beast. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÚ·ÁÔ‡‰È·: Alan Menken. ™Ù›¯ÔÈ: Tim Rice, Howard Ashman. ú 75, 65, 55, 45, 35. M ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙ· Virgin Megastores. ¢: 160’. £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ñ B’ ™ÎËÓ‹ H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó.

TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M. AÚ‚·Ó›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 90’. £EATPO O¢OY KYK§A¢øN K˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, K˘„¤ÏË, 210 8217.877 H ‹ÌÂÚË. ™ÎËÓÔı.: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, °. ™Î¢¿˜. ¶·›˙ÂÈ: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. £∂∞Δƒ√ ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 699 4639280 ÕÚıÚÔ 1350 A.K. Î·È ÂfiÌÂÓ·... Afi ı·ÙÚÈο ·Ô-

Û¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ §Ô˘˝Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ, ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη, ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ, ÕÎË ¢‹ÌÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· 5 ·fi


ÙËÓ ÔÌ¿‰· «M‡Á· ̘ ÛÙÔ Á¿Ï·». ¶·›˙Ô˘Ó: ™. B·ÛÈÏ·ÓÙˆÓ¿ÎË, X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·Ú·Ì¿ÙÛË, H. ¶ÚˆÙÔ·¿, X. X·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30. ú 13,50. ¢: 100’. ø˜ 2/12. * £EATPO ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ¶ÔÚÙÔοÏÈ §ÂÌfiÓÈ A˘Áfi K·Ó·Ú›ÓÈ. T˘ Rinne

Groffe. ™ÎËÓÔı.- ÛÎËÓÔÁÚ.ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: ™. K·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·ÙÛÔ‡Ï˘, B. M·Ú·ÁοÎË, N. £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘, O. MÔ˘Á¿. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ¢Â˘Ù. 21.00. ú 22 (16 º). ¢: 120’. £EATPO ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·Ó/ÛÙËÌ›Ô˘), 210 9229. 579 EÍÈϤˆÛË (The mercy seat). TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù.

™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ. ÂÈ̤Ï.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 20 (12 º). ¢: 60’. ∞fi 21/11. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 ñÀfiÁÂÈÔ Nordost. TÔ˘ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó : M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, A. ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹. ™¿‚. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00. ú 22 (15 º). ¢:100’. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ HAIG.

20 (15 º). ¢: 100’.

15. ¢: 90’.

NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰fiÓÙÈÎÔ˘˜.

H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜ - B’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. TÔ˘

TÔ˘ F. W. Murnau (·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ MÚ·Ì ™ÙfiÔ˘ÎÂÚ). ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.-ÙÚ·Á.: ™. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Z. PÔ‡ÌÔ˜, º. TÈÌÔı¤Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 18 (12 º). ¢: 90’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (MÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090 O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. MÔ˘Û.: ¶Ï¿ÙˆÓ AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜, ™. K·Ïfi˜, B. E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, £. KÚËÙÈÎÔ‡. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). M¤¯ÚÈ 30/11. ¢: 90’. ñ KfiÎÎÈÓË ™ÎËÓ‹ TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ∞fi ÙÔÓ £›·ÛÔ «E› ™ÎËÓ‹˜». ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ A˘Í¤ÓÙÈÔ˘ I‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶ÔÚ›ÙÛÈÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). * £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591 T·Í›‰È· Ì ÙË ı›· ÌÔ˘.

¢Ú¿Ì·. TÔ˘ °ÎÚ¿¯·Ì °ÎÚËÓ. ™ÎËÓÔı.: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. X·Ù˙ˉ¿Î˘, M. KÔ˘ÙÚÔ˘‚ȉ¤·˜, ¢. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, ¢. MÔÛ¯ÔÓ¿˜.

£EATPO TH™ ∞NOI•H™

£EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ÃÒÚÔ˜ Motortown. TÔ˘ ™¿ÈÌÔÓ ™Ù›‚ÂÓ˜. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÈÌ. ΛÓ.: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °¿ÏÏÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘, A. B¿Ï‚Ë, ¶. §¿ÚÎÔ˘, N. Z¿Áη. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 22.15, TÂÙ.-¶¤Ì. ú 18 (15 º) ¢:110’.ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË HAIG TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. TÔ˘ ¢. °ÎÂÓÂÚ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ OÌ¿‰· ¶ÂÚ›ÔÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 15. ¢: 60’. ñ K¿Ùˆ ÃÒÚÔ˜

°ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 ŸÓÔÚ. T˘ T˙Ô¿ÓÓ· M¿ÚÂ˚

K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È §ÂÛÎfi‚.

™ÌÈı. Afi‰.: E. MÂÏÏȤ. ™ÎËÓÔı.: N. AÚÌ¿Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ¿ÎË, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, M. NÈÎÔϤÛË, K. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú

¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 18 (15 º). TÂÙ. ú

TÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BÈ˙˘Ë-

ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ™ÎËÓ.: N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M. Z·¯·Ú‹, K. BÂϤÓÙ˙·˜, M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜. E. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 10.15. ú 22 (15 º). ¢: 90’. £EATPO TEXNH™ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î· TÚÂȘ ·‰ÂÚʤ˜, ¶ÂÚÂÛÙÚfiÈη. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤-

¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. MÚ¤ÌÔ˘, º. •˘Ï¿, K. K¿·˜, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §. K·ÎÔ‡Ú˘ Î.¿. Afi 15/11.

¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. TÛÔÚÙ¤Î˘. B. ÛÎËÓÔı.: E. PÔ˘Û¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¢ÚfiÛÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). ¢: 65’. ñ ¢ÒÌ· ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. Afi ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢È·ÌfiÚÊ. ÎÂÈÌ.- ÛÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·ÏÙ¤˙Â, K. P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏ¿ÚÈ. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 18 (15 º & TÂÙ.- ¶¤Ì.) MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË.

TÔ˘ AÚÙ›Ú PÂÌfi. ™ÎËÓÔı.: £. AÓ·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ú 18 (15 º). ¢: 80’. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÛ›ÎË, °. ZÒË, A. AÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿. TÂÙ. (§) 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20 (15 § º). * £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÛÙÔ ™fi¯Ô.

TÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, E. ZËÌ¿ÏË, £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 19.00-21.30. ú 17-24. AηٿÏÏËÏË ÁÈ· οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ¢: 95’. ñ™ÎËÓ‹ ªÈÎÚ‹ ÃÒÚ· ZÂÏfi‚. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: °.™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 16 (12 º). Afi 12/11. * H ÛȈ‹ ÚÈÓ. Devised physical theatre. ™ÎËÓÔı.: A. ¶·˘Ï›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. EÏ Z¤ÈÓÙ, ¢. MÈÎÈfi˜ Î.¿. ñ ™ÎËÓ‹ EÓ‰Ô¯ÒÚ· Jeff Koons. TÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÂÚÛÈ¿‰Ë. Techno-Έ̈‰›·. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Î·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Clownskiclownski-Balkan street duo Î.¿. ¢: 95’. £H™EION, ∂¡∞ £∂∞Δƒ√ °π∞ Δπ™ Δ∂á∂™ TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ K¤ÏÂÚÌ·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚ÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ; (MÈ· Â›Û΄Ë

ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ»). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ» ÙÔ˘ K¿Êη. ™ÎËÓoı.: ª. ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜.

MÔ˘Û.: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. K·Ú·˙‹Û˘, £. Δ˙›ÌÔ˘, K. KÔÚˆÓ·›Ô˜, ™. KÚ›ÙÛË, T. ¶›ÙÙ·. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 140’. ø˜ 25/12. π¢PYMA EY°ENI¢OY OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ... ¯ˆÚo¯ÚfiÓÔ. æËÊȷ΋ ·-

Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜. I‰¤·-MÔ˘Û.: ¢. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë K·ÌÂÚ¿Ù· -OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ¢: 35’. KAºø¢EIO E§§HNIKO IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ 3, 2310 237.023 MÔ˘ ÏÂÓ PÔ˘˙. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: E. A˚‚·˙›‰Ô˘, M. °·ÚÌ‹, I. K·ÙÛ·ÚÔ‡, N. OÚÙÂÙ˙¿ÙÔ˜. 22.30. ú 3, Ì ÔÙfi ú 8, 5, 6. ¢: 90’. 28/11. KENTPO TEXNøN ™TO ACS °·Ú‡ÙÙÔ˘ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341 H AÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.

TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: §. ™ÎÈËÙ¿Ú˘. ∫ÔÛÙ.: £. B·¯ÏÈÒÙË - ŸÏÓÙÚÈÙ˙. KÚÔ˘ÛÙ¿: C. Heilman. ¶·›˙ÂÈ: °. ™È̈ӛ‰Ë˜. ú 20 (15 º ¶). ™Ù· ·ÁÁÏÈο. 15/11. 20.30. Power Of Human Relations. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ XÔ-

Úfi˜. M ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ The Diamonds. 20.30. ú 30 (15 º ¶). 23, 24, 25/11. * KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, °Î¿˙È (‰›Ï· ÛÙÔ ¶ÈÏÔÔÈÂ›Ô ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË) 210 3417.000 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓË ÌÔ˘. KˆÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. T˘

¢‹ÌËÙÚ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K. AÔÛÙÔÏ¿Î˘, °. ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, °. XÚ·ÓÈÒÙ˘. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ™¿‚. 18.15 (§), TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 24 (18 º § Î·È Î¿ı ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). * KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘

6-8, 210 3510.510 (ÎÚ·Ù. 210 3210.510) EÎÛηʋ KÂÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: I. PẨȿÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Ÿ. M·Ó¤Ù·, °. BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, B. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. Afi 28/11. * KNø™™O™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 115 Î·È KÓˆÛÛÔ‡ 11 (ÛÙ. K·ÏÈÊÚÔÓ¿) 210 8677.070. MfiÏÏ˘ ™Ô˘‹ÓË. TÔ˘ MÚ¿È·Ó ºÚ›ÂÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: X. T·ÎÙÈ-

Îfi˜, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, M. ™¿‚‚·. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00.ú 18 (15 º). ø˜ 16/1. ¢: 130’. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 ™Ù¤ÏÏ·. TÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¢È·ÛÎ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: T. TÚ‡Ë, ™. Z·ÏÌ¿˜, M. BÔ‡ÚÙÛË Î.¿. MÔ˘Û.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (22,18 §,16 º). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÂÚ.

™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜ Î.¿. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 19.00,

ú 24 (18 §, 16 º). ¢: 100’. * TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004, 210 8679.535 ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. KÔÈÓˆÓÈÎfi. T˘ B›‚È·Ó Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. §Ô˚˙›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, B. Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ÿ. MˆÚ·˝ÙË, X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘, M. AÌ·Ó›ÙË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: E‡Ë AÓ‰Ú¤Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 20.00, K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. Afi 15/11 ˆ˜ 24/12. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 210 3462.027 «5». Variete. TˆÓ ¢. T۷ηϛ·, N. OÚÊ·Óo‡. ™ÎËÓÔı.: N. OÚÊ·Ófi˜. AÎÚÔ‚·ÙÈο: ™ÎËÓÔ‚¿Ù˜ OÚ›ˆÓ. ∑ÔÁÎϤÚ: magic happens pro. Live dj set: RSN. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·Ófi˜, °. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜, T. ºÂÛ¿ÎË, £. KÔ-

ÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, T. TÛfiÏη. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (Ì ÔÙfi). ¢: 120’. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8221.111 H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú·.

TÔ˘ ™ÙÂÊ¿Ó ª·Ï·ÙÚ¿Ù. Afi‰.: E. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, °. K¤ÓÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22 (18 §, 15 º). * META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: Õ. B·ÁÂÓ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, A. M·Ï·ÌÒÙ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, A. KfiÎÎÈÓÔ˘. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ

ÈÛÙ‡ÂÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, °. KÔÚÌ·Ófi˜ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 2 (18 º). ¢: 120’. ◊ڈ˜. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, A. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). Afi 13/11. (¶ÚÂÌȤڷ 21.00).

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ M√À™∂π√ π™§∞ªπ∫∏™ Δ∂á∏™ AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 Î·È ¢È‡ÏÔ˘ 12 (™Ù¿ÛË H™A¶ £ËÛ›Ô), 210 3251.311 OÈ ·fiÚ·Ù˜ fiÏÂȘ. Afi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÿÙ·ÏÔ K·Ï‚›ÓÔ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «T· T·Í›‰È·» ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ. ™ÎËÓÔı.: Œ. TÈÌϷϤÍË. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë E‡· KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË. ¶·Ú. 9/11, 20.30,

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


Δ∞π¡π∂™

£∂∞Δƒ√ ™¿‚., K˘Ú. 10 & 11/11, 14.00 & 20.30, ¶¤Ì. 15 & ¶·Ú. 16/11 20.30, ™¿‚. 17 & K˘Ú. 18/11, 14.00 & 20.30. 15-18/11. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ T˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. * M¶PONT°OYAIH ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8650.250 B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.

TÔ˘ PÈÎ ÕÌÔÙ. MÂÙ·ÊÚ.·fi‰.: X. PÒÌ·˜. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ∞rt direction: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, º. NÙÂÌ›ÚË Î.¿. TÂÙ., ∫˘Ú. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (18 §, 16 º). * NEO E§§HNIKO £EATPO °IøP°OY APMENH ™˘Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 34, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489, 210 8817.941 AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. OÏ˘Ì›Ô˘, °. AṲ́Ó˘, N. BÏ·‚È·ÓÔ‡, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜, E. ™È‰ÂÚ¿. ú 20 (15 º §). ¢: 120’. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 (§), 21.00, K˘Ú. 20.00. ¢: 120’. EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, M. K·ÏȷοÙÛÔ˘, A. K˘ÚÈ·ÎÔ‡, N. KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. TÂÙ.-¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. ¢: 75’. TÈ Á˘Ú‡ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·. TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË

TÛ·ÎÓ‹. MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ™. M·ÓÙ˙ÒÚÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜, E. æ˘¯Ú¿ÌË, A. æ˘¯Ú¿Ì˘. Video: °. KÈÌÔ‡Ï˘, T. KÔ˘Ï›Â‚·, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.TÚ. 21.00. ¢: 120’. ú 20 (15 º §). EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ™ÎËÓ.ÎÔ˘ÛÙ.: E. ¢Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: X. ÷ڷϿÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. AṲ́Ó˘ Î.¿. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. Afi 21/11 (21.00). NTEMONTEPNO £¤·ÙÚÔ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ NÙÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ Club 22), Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, KÈ¿Ê·˜ 13, 210 9222.944 °ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. M ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ AÓˆÙ¿ÙË Z·ÌÂÙÈ΋ & ∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·! ¶·Ú., ™¿‚. 22.30. ú 10 (5 º). OPºEA™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 38, 210 3604.618 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. T˘ Francoise Dorin. ™ÎËÓÔı.: B·Û. ¶Ï·Ù¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÚÈʇÏÏË, E. ºÈÏ›ÓË, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, B. ¶Ï·Ù¿Î˘. TÂÙ.- ¶¤Ì. 19.00, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 24 (16 §, 15 º). ¢: 120’. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, 210 3450.922 ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ & Mȯ¿ÏË

P¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, §. K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘, M.K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, E. MÔ˘Ù¿ÊË Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. K˘Ú. 18.15, ú 24 (19 §, 18 º). ¢: 120’. * ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040 TÔ ¢¤Î· ÙÔ Î·Ïfi! TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˘ÓÙfi. ¢È·ÛÎ.-ÌÂÙ·ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ™. K·ÛÙ·Ó¿˜, A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘ Î.¿. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY AI°A§Eø «°È¿ÓÓ˘ P›ÙÛÔ˜» ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË AÈÁ¿Ïˆ) OÈ AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ K‚fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÎÔ˘Ú¤ÏË.ø˜ ø˜ 11/12, 20.00. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢: 90’. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÙÛ‚ÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, (15 º). ¢: 100’. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 TÔ „˘Á›Ô. TÔ˘ Copi. ™ÎËÓÔı.: E. A. Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °. ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜, °. º›ÏÈ·˜. TÚ. & TÂÙ. 21.15, ú 18 (12 º). ¢: 70’. ¢¿ÊÓ˘ Î·È XÏfiË: Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÎËÓÔı.: C.

* ™TOYNTIO ¶PøTE™ Y§E™ (AÓÙÈı¤·ÙÚÔ) MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 ™ÎÏËÚ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ÙÔ˘ M·ÚÙÈÓ KÚÈÌ. ™ÎËÓÔı.: X.

§‡Áη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. §›ÙÛ˘, E. °ÂÚÔʈο, A. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. MÚ·Ó›‰Ô˘ Î.¿. ™YNEP°EIO ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 18, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 698 1802544 Tejas Verdes. £¤·ÙÚÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. TÔ˘ Fermin Cabal. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÈÁÈÓ›ÙÔ˘, B. °‡Ú·, P. K˘ÚÈÒÙË Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (οı TÂÙ. & K˘Ú. Ì ÈÛ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜). ø˜ 6/1. * TEXNO§O°IKO KAI ¶O§ITI™TIKO ¶APKO §AYPIOY (A›ı. M˯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô 1), 210 2024.019. Bed & Breakfast. T˘ Heike Shcmidt. ™ÎËÓÔı.: Heike Schmidt. ú 35 (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ë ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙÔ ÚˆÈÓfi). 22.30. AÓ·¯ÒÚËÛË Ô‡ÏÌ·Ó ·fi ÛÙ·ıÌfi ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ «KÔÚˆ›» ÛÙȘ 21.45. 22, 23, 24/11. * TO TPENO ™TO POYº£EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚ. ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê - Â› KˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È Á¤Ê. X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜ (¶ÚÔ·ÛÙ. PÔ˘Ê), 210 5298.922, 693 7604988 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. KˆÌˆ‰›·. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KfiÎη, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘ Î.¿. K˘Ú. 19.00, TÚ.-™¿‚. 21.00. ú 24 (16 º ¶¤Ì.). ¢: 100’.

class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON MA°IA, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, ATTA§O™, CINE CITY 1, VILLAGE 20 CINEMAS PARK-VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO - GOLD CLASS, ETOYA§, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA)

( * * * ) H O¡ΔEΔ ™Δ∞ A™Δƒ∞ (ODETTE TOULEMONDE) TÔ˘ EÚ›ÎEÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ Ì ÙÔ˘˜ K·ÙÚ›Ó ºÚÔ, AÏÌ¤Ú NÙÈÔÓÙ¤Ï, Z·Î BÂÌ¤Ú, º·ÌÚ›˜ MÔ˘ÚÁÎÈ¿, ZÔ˘ÏÈ¤Ó ºÚÈ˙fi. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÈÛÈfi‰Ô͢ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Έ̈‰›·. ATTIKON - CINEMAX class, KHºI™IA Cinemax, ¶§AZA 1

ZˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÛˆ· Iv

( * ) RESIDENT EVIL: H ∂•O¡Δø™∏ (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) TÔ˘ P¿ÛÂÏ M·Ïο¯È, Ì ÙÔ˘˜ M›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, ŸÓÙÂÚ ºÂÚ, ÕÚÈ §¿ÚÙÂÚ, ÿ·Ó °ÎÏÂÓ, AÛ¿ÓÙÈ, M¿ÈÎÏ Œ˜. TÚ›ÙË Ù·ÈÓ›· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ video game ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. Fast food ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. VILLAGE 9

(¶ÔÈ· ÂÚÈ‚fiÏÈ·). PÔÌ·ÓÙÈ΋ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË K·Î·ÙÛ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ¢·Ï›Ûη, ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00.

CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, CINE CITY 2, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, COSMOTE ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I ,ODEON STARCITY

* ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333

ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. TˆÓ Georges

TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. ŒÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂-

Feydeau - Maurice Desvallieres. MÂÙ¿ÊÚ.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, T˙. E˘Â›‰Ë, T. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™ÙfiÏÏ·˜ Î.¿. ΔÂÙ.-∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 18.30, 21.00. ú 23 (15 º §). ¢. 120’.

ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. £Â·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹: Õ. P›ÎÌ·Ó - K. B›ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. TÛ··Î›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ: ¢. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 125’. 20, 15. TÂÙ K˘Ú. 21.15 .

( * * ) O £ÀƒøƒO™ Δ∏™ ¡ÀÃΔ∞™ (IL PORTIERE DI NOTTE) T˘ §ÈÏÈ¿Ó· K·‚¿ÓÈ, Ì ÙÔ˘˜ NÙÂÚÎ MfiÁηÚÙ, ™·ÚÏfiÙ P¿ÌÏÈÓÁÎ, °Î·ÌÚȤÏ ºÂÚÙ¤ÙÈ, T˙ÈÔ˘˙¤ AÓÙÔÌ¿ÙÈ ŒÓ·˜ ÚÒËÓ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ SS ÎÈ ¤Ó· ı‡Ì· ÙÔ˘ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·È ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· ȉÈfiÌÔÚÊË Û¯¤ÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿ÔÙ ÚÔÎÏËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ·Ï¿ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË Ù·ÈÓ›·. MIKPOKO™MO™ - PRINCE

Grauzinis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¶. AÎÏ›‰Ë, ¢. EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, E. K¯·ÁÈ¿, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, B. K˘Ú·›Ô˘, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, M. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20 (14 º). ¢: 130’. ø˜ 30/12. The Man Who. TˆÓ Peter Brook, Marie-Helene Estienne. ™ÎËÓÔı.: R. Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, °. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 21.30. ú 20 (14 º). ¢:120’. ø˜ 17/12.

P√∂™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) MÈ· ÙÚÂÏ‹ ̤ڷ. TÔ˘ ŒÚÈÎ ™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. Î·È E. ¶·ÍÈÓÔ‡. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, K. ™·Ì·Ú¿, ™. °Î›Î· Î.¿. TÚ.-™¿‚., 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (18 O, 16 º). ¢ 120’. ™TOA MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 110’.

84 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Standup comedy. Afi ÙÔ Comedy club Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00. ú 18 (¶·Ú., ™¿‚.), ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.). A·Ú·›ÙËÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

( * * * * ) BEOWOLF TÔ˘ PfiÌÂÚÙ ZÂ̤ÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. O ËÚˆÈÎfi˜ Beowulf ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¢·Ó›·˜ ·fi ¤Ó·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ‰·›ÌÔÓ· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¯ÓÈο ÚÔËÁ̤ÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ̇ıÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂȉÈο ÛÙËÓ 3D ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. APOLLON - CINEMAX

VANILLA, ™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹

TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· £¤·ÛË. ¢Â˘Ù. 21.00 & 24.00, TÚ. 21.00. ú 15 (10 º). ¢: 90’. XOPOPOE™ I¿Î¯Ô˘ 14, °Î¿˙È, 693 2438195 House. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ - O›ÎÔ˜ EÓÔ¯‹˜». New Age Cabaret. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÚÔÓÙ‹, K. °ÎÔ˘ÏÈÒÓË. Videos: £. T·Ù·‡Ï·Ï˘, £. TfiÙÛÈη˜. ¶·Ú.K˘Ú. 21.30.

( * * * ) T√ ™∫∞º∞¡¢ƒ√ ∫∞π ∏ ¶∂Δ∞§√À¢∞ (LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLION) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ, Ì ÙÔ˘˜: M·ÙȤ AÏÌ·Ú›Î, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ, M·Ú› ZÔÛ¤-KÚÔ˙¤, AÓ KÔÛÈÓ›, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, M·Ú›Ó· X·ÓÙ˜. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·Ú¿Ï˘ÙÔ˘ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. A™TY Cinema, I§ION

* XYTHPIO IÂÚ¿ Ô‰fi˜ 44, 210 3412.313 H AÏ›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ·.. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Afi ÙÔ˘˜ Hit Heroes. MÔ˘Û.: °. ¶·ψ̷ٿ˜. ¶·Ú.K˘Ú. 22.15. ¢: 90’. E›Û. ÂχıÂÚË. ●

( * * * ) §∂√¡Δ∂™ ∞¡Δπ ∞ª¡ø¡ (LIONS FOR LAMBS) TÔ˘ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, TÔÌ KÚÔ˘˙, M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ·, ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, ¶›ÙÂÚ MÂÚÁÎ. «°È·Ù› ÔÏÂÌ¿Ì»

ª∂ §π°∞ §√°π∞ ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À ‹, ηχÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÏÂÌ¿ÌÂ. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Ù˘. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™ STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL CINEMA EUROPA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™ 1, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON ZINA

( * * * ) 30 ª∂ƒ∂™ ¡ÀÃΔ∞ (30 DAYS OF NIGHT) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙, NÙ¿ÓÈ XÈÔ‡ÛÙÔÓ, MÂÓ ºfiÛÙÂÚ. B·Ì›Ú ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ AÏ¿Ûη˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚˘ıÈÛÙ›ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. A›Ì·, ÙÚfiÌÔ˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO CINEMA EUROPA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) H ¡ÀÃΔ∞ ª∞™ ∞¡∏∫∂π (WE OWN THE NIGHT)TÔ˘ T˙¤È̘ °ÎÚ¤È Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·ÎÈÓ º›ÓÈÍ, M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, E‡· M¤ÓÙ˜, PfiÌÂÚÙ NÙÈ‚¿Ï, ÕÓÙÔÓÈ KÔÚfiÓÂ. ¢˘Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË fi¯ıË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÓÂÚfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ∞ction ‰Ú¿Ì·. STER

ÙÔ˘˜ §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, Z¤Ù· ¢Ô‡Î·, £¤ÌÔ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. TËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Á·ÌÚfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÓËÛ› Î·È ÌϤÎÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÈ¤ÙÂȘ. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. AE§§ø Cinemax

ÓÙ I‚¿ÓÔÊ, ÕÏÂÍ ¶ÔÙfiÛ·Ó. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¤ÎÙÚˆÛ˘ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›·. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡. ÃÚ˘Ûfi˜ ÊÔ›ÓÈη˜ ÙÔ 2007. AABOPA,

Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, O™KAP,™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, KHºI™IA Cinemax, CONTROL, MIKPOKO™MO™ - PRINCE, ºI§I¶.

¢ANAO™ 2, TITANIA Cinemax

5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™,STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, O™KAP, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™

( * * ) A™Δ∂ƒ√™∫√¡∏ (STARDUST) TÔ˘ M¿ıÈÔ˘ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, I·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ, TÛ¿ÚÏÈ KÔÍ, PÔ‡ÂÚÙ Œ‚ÂÚÂÙ, ¶›ÙÂÚ O’ TÔ˘Ï. N·Úfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘.

( * * * ) ¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH) EÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÎÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ÛÊÚ·Á›‰· BBC. A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/

( * * ) ¶ƒ√™√Ã∏: ¶√£√™ (SE, JIE) TÔ˘ AÓÁÎ §È, Ì ÙÔ˘˜ TfiÓÈ §ÈÔ˘ÓÁÎ, T·ÓÁÎ °Ô˘¤È, T˙fi·Ó TÛÂÓ, °Ô˘¿ÓÁÎ §È¯fiÌ. AÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·ÔÏ·Ó› ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ™·ÁÎ¿Ë ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. EӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙÔ.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * ) ™Δ∏¡ ∫√π§∞¢∞ Δ√À H§∞ (IN THE VALLEY OF ELAH) TÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈ §È Ù˙fiÔ˘Ó˜, ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ, T˙¤ÈÛÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ. O ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ IÚ¿Î. ŒÓ· ÔÏÈÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “Crash”. BAPKIZA,

A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) HAIRSPRAY TÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ N›ÎÈ MÏfiÓÛÎÈ,T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·, AÌ¿ÓÙ· M¿ÈÓ˜, T˙¤È̘ M¿ÚÛÓÙÂÓ. ™ÙË B·ÏÙÈÌfiÚË ÙÔ˘ ’60 ¯ÔÓÙÚԇϷ Ó·ڋ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Û Ó·ÓÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. ∞ÓÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜. ¶A§A™

AE§§ø Cinemax 5+1 ,A£HNAION Cinepolis, AI°§H ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1 APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, BAPKIZA, CINERAMA STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * * ) PERSEPOLIS TˆÓ M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·›, B·ÓÛ¿Ó ¶·ÚÔÓfi. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ IÚ¿Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÎfiÌÈÎ. CINERAMA, ¢ANAO™ 1, E§§H,

( * * ) EL GRECO TÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ì·Ú·Á‰‹, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ, XÔ˘¿Ó NÙȤÁÎÔ MfiÙÔ, §¿ÁÈ· M·ÚÔ‡Ï, ¢‹ÌËÙÚ· M·ÙÛԇη, §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. ºÈÏfi‰ÔÍË ·Ú·ÁˆÁ‹. APOLLON - CINEMAX

A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, A™TPON, BAPKIZA 2

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ¶TI ¶A§AI, TPIANON

O ∏ƒø∞™ Δ√À μÀ£√À (SHARK BAIT) TˆÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ M¤ÈÎÂÚ, T˙ÔÓ ºÔÍ, KÈfiÓÁÎÔ §È. N·Úfi „¿ÚÈ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Û ‡Ê·ÏÔ Î·È ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. æ·ÚÒÛ·ÙÂ; EÌ›˜ fi¯È. A£HNAION Cinepolis,

SAW IV TÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ §ÈÓ MÔ‡ÛÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈÓ MÂÏ, KfiÛÙ·˜ M¿ÓÙÈÏÔÚ, ™ÎÔÙ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ, M¤ÙÛÈ P¿ÛÂÏ, AıËÓ¿ K·ÚοÓȘ. O Jigsaw ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÊÔÓÈΤ˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙ· ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ, ÛÙËÓ 4Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÚfiÌÔ˘. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE

class, ATTIKON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A£HNA´™, AI°§H. 1, A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A™TPON, BAPKIZA 2, CINE CITY 3, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL CINEMA EUROPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI COSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO CINEMA EUROPA, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter, ¢IANA, ETOYA§-A§E•AN¢PA, INTEA§, NANA

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI COSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °§YºA¢A 2 ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶§AZA 2

( * ) E¶Δ∞ ª∂ƒ∂™ º∞°√Àƒ∞ (THE HEARTBREAK KID)TˆÓ ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ, MfiÌÈ º·Ú¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, MÈÛ¤Ï MfiÓ·¯·Ó, PÔÌ KfiÚÓÙÚÈ, K¿ÚÏÔ˜ M¤ÓÛÈ·, M¿ÏÈÓ ÕÎÂÚÌ·Ó. TÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ÛÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ ÙË Ï¿ıÔ˜ Á˘Ó·›Î·; ™Î·Û›Ï· Ì·˜! AE§§ø Cinemax 5+1,

STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK COSMOTE, VILLAGE 20 CINEMAS PARK VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO CINEMA EUROPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

TO ∞™Ã∏ª√¶∞¶√ ∫π E°ø (THE UGLY DUCKLING AND ME) TˆÓ M¿ÈÎÏ X¤ÁÓÂÚ, K¿ÚÛÙÂÓ K›ÏÂÚÈÙ˜. ¢·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∞Û¯ËÌfi·Ô ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÔÓÙÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY ¶§AZA, ºOIBO™, A£HNAION Cinepolis

( * ) T√ ºπ§π Δ∏™ Zø∏™ TÔ˘ N›ÎÔ˘ Z··Ù›Ó·, ÌÂ

MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * * * ) E¶π∫I¡¢À¡∂™ À¶√™ÃE™∂π™ (EASTERN PROMISES) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ KÚfiÓÂÌÂÚÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ, N·fiÌÈ °Ô‡ÔÙ˜, BÂÓÛ¿Ó K·Û¤Ï, ÕÚÌÈÓ M›ÏÂÚ ™Ù·Ï, ™ÈÓ›ÓÙ KÈÔ‡˙·Î, °¤Ú˙È ™ÎÔÏÈÌfiÊÛÎÈ. M·›· Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ Ì·Ê›·. ™ÎÔÙÂÈÓfi Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA 2, ODEON STARCITY

( * * * * ) 4 MH¡∂S, 3 Eμ¢√ªA¢∂S ∫∞π 2 MEƒ∂™ (4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE) TÔ˘ KÚÈÛÙÈ¿Ó MÔ˘ÓÁΛԢ, Ì ÙÔ˘˜ AÓ·Ì·Ú›· M·Ú›Óη, §¿Ô˘Ú· B·ÛÈÏ›Ô˘, BÏ·-

( * * * ) øƒ∞ °π∞ ™∂ƒº (SURF’S UP) TˆÓ A˜ MÚ¿ÓÔÓ, KÚȘ M·Î. N·Úfi˜ ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÛÌfi ÛÂÚÊ. ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· ۯ‰›·.

N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ¢ANAO™, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ¡√¡√™ T˘ ŸÏÁ·˜ M·Ï¤·, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, EϤÓË K·ÛÙ¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, TÂÍ ¶·ÚÓÙ›, N. AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, T. KˆÛÙ‹. O ÁÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ÁÈ· Ó· ‚·ÊÙ›ÛÂÈ ÌˆÚfi Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜. ™˘Ì·ıËÙÈ΋ Έ̈‰›·. AT§ANTI™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * * ) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI COSMOTE, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ TPIA A™TEPIA

( * * ) TAXIDERMIA TÔ˘ °ÎÈfiÚÁÎÈ ¶¿ÏÊÈ, Ì ÙÔ˘˜ °ÈÔ˘Ú›ÙÛη ÿÛÙ‚·Ó, T˙›Ó· MÔÚ¤ÓÔ, Œ‚· KÔ‡ÏÈ H ÈÛÙÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. ªÈ· Ù·ÈÓ›· ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË Ó· Á›ÓÂÈ cult. MIKPOKO™MO™ - PRINCE ( * * ) ∂¡∞™ £∞¡∞Δ√™ ™∂ ªπ∞ K∏¢∂π∞ (A DEATH AT A FUNERAL) TÔ˘ ºÚ·ÓÎ O˙, Ì M¿ıÈÔ˘ M·ÎÊ¿ÓÙÈÓ, K›ÏÈ Xfi˙, ÕÓÙÈ N¿ÈÌ·Ó, °ÈÔ‡·Ó MÚ¤ÌÓÂÚ, PÔ‡ÂÚÙ °ÎڤȂ˜. MÈ· Îˉ›· fiÔ˘ fiÏ· ¿Ó ÛÙÚ·‚¿ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ·ÛÙ›·˜ Έ̈‰›·˜ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÙÚ·Î˘Ï¿ ÛÙË Ê¿ÚÛ·. ¢IANA, ¶A§A™ ( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ¶A§A™ ●

¢øƒ√ DVD «OÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ¯·Û¿ˉ˜» Â›Ó·È ÌÈ· ‰·Ó¤˙ÈÎË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· Ì ‹ÚˆÂ˜ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ¯·Û¿ˉ˜. OÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· «Ú¿ÛÈÓÔ» ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. K·È ‚¤‚·È· Á›ÓÂÙ·È talk of the town. H A.V. Î·È Ë Video 7 ÚÔÛʤÚÔ˘Ó 5 (¤ÓÙÂ) DVD Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚ˜ TfiÌ·˜ °È¤ÓÛÂÓ «OÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ¯·Û¿ˉ˜». AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVAV, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· DVD ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ A.V. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ ∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.45-20.5023.00/ ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ AÚÁ‡ÚË 16.50

AE§§ø CINEMAX 5+1 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.40-18.1020.40-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.10-20.40-23.10/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.10-14.20 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 17.50-20.10-22.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.4513.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.0018.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.30-21.00-23.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.3013.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 17.30-22.10, ¶·Ú.™¿‚‚. 00.20/ Beowulf 19.45 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.00-20.30-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 18.30-20.40-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.30-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 18.40-20.50-23.00/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.20-22.40/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 16.10 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.10-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.00 A›ıÔ˘Û· 3: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.30-20.30-22.30/

DVD

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, K˘Ú. 12.30-14.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00/ Beowulf ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.20 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.30-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 20.30-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ El Greco 18.00 ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30

A™TPON

APOLLON CINEMAX class

A™TY - Cinema

A£HNA´™

A™TEPIA

El Greco 18.00-20.1522.30

∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.20-22.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.30-20.45-23.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.3015.00: K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.20-20.4023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 El Greco 20.00/ Beowulf 17.30-22.30

Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.40-23.00/ El Greco 18.20 ¶·Ú.-K˘Ú. 16.00

∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.00-20.2022.40

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.20-20.30-22.40

A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜17.15/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.15-22.15

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 Beowulf 18.20-20.4023.00

ATTIKON cinema ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821 H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· 18.3020.40-22.45/ El Greco 16.15

AºAIA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·,

210 9595.534 AÏÂÍ¿Ó‰Ú· 18.30/ EÛ›˜ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› 20.30/ O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ 22.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 20.40-22.50/ El Greco 18.20/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.30-20.4022.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Beowulf 17.55-20.1522.35

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 16.4019.40-22.40

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ/ÊÔ˘: AÊȤڈ̷ Aï˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ: ¶¤Ì.-¶·Ú. 18.30-21.30 AÂÚÁ›·/ 20.00-23.00 TÔ ıˆÚËÎÙfi ¶ÔÙ¤ÌÎÈÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30-21.30 TÚ›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÓÈÓ/ 20.0023.00 O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÈÓ/ÎË Î¿ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-23.00 Shchors, ÙÔ ÍÂۋΈ̷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡/ 21.00 H ÁË

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 AÁÈÔ˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.00-18.50-20.50/ ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ AÚÁ‡ÚË 23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 17.30-20.00-22.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.3021.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 15.0017.30-20.15-22.45-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-15.0017.30-20.15-22.45-01.15, TÚ. 15.00-17.30-22.4501.15 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-17.00-19.4522.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.15-17.00-19.45-22.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ Saw 4 00.45 A›ıÔ˘Û· 4: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. :14.30-17.0019.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.30-17.0019.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.15-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 19.15/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.00-20.45-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.45-23.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0015.30-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 20.00-22.1500.30 A›ıÔ˘Û· 10: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4513.30-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.00-21.30-00.15 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

A›ıÔ˘Û· 11: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.4516.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 12: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.1516.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.4520.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 13: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.30-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00-19.30-22.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 14: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.3023.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.30-22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.30-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.1523.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.3020.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.3016.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 4: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.3019.00-21.30-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.45-16.3019.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.30-17.4520.15-22.30-00.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00-13.15-15.3017.45-20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.15-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 18.15-20.30-22.4501.15 A›ıÔ˘Û· 7: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 17.30-20.15-23.00-01.30 A›ıÔ˘Û· 8: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.15-18.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.11.15-13.45-

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

VACANCY (A¢πE•√¢√) Afi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ «æ˘¯Ò», Ù· ÌÔÙ¤Ï ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤ ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ófi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ O‡ÁÁÚÔ˘ NÈÌÚfiÓÙ AÓÙ¿Ï, Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi “Kontroll”, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ ·ÏÏ¿ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, Ë K¤ÈÙ M¤ÎÈÓÛ¤ÈÏ Î·È Ô §Ô˘Î °Ô˘›ÏÛÔÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù· Û ¤Ó· ÌÔÙ¤Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏÏ¿ ¿‰ÂÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. OÈ ÏfiÁÔÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘... 86 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

DEATH PROOF O KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ Â›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ (ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘), ÔfiÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· (ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ double feature “Grindhouse”) Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ηӤӷÓ. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡ ÚÒËÓ stuntman Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ¤Ó· «ÊÙÈ·Á̤ÓÔ» muscle car, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ KÔ˘¤ÓÙÈÓ Û ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ ÎÈ ¤Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ÓÔ ÌÂÙ·-ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi Ì·ÓÈʤÛÙÔ.

THE PIANO TUNER √F ∂ARTHQUAKES (™Δ∞ ¢IÃΔÀ∞ Δ∏™ º∞¡Δ∞™π∞™) OÈ ·‰ÂÏÊÔ› KÔ˘¤È Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ›‰·Ù ÔÙ¤. Œ¯ÔÓÙ·˜ Á˘Ú›ÛÂÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ‚›ÓÙÂÔ ÎÏÈ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË Ì·ÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. MÔÚ› Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Ù˘ fiÂÚ·˜, Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜ ·fi ¤Ó· Û·Ù·ÓÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ó· ÌË ‚Á¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÓfiËÌ·, ¤¯ÂÈ fï˜ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‚Á·Ï̤Ó˜ ·fi ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο fiÓÂÈÚ·. A·ÈÙÂ›Ù·È ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ.

YOU KILL ME (M∂ ™∫√Δø¡∂π™) H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÏËڈ̤ÓÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÔÙfi Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËı› Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ T˙ÔÓ NÙ·Ï, ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù·ÈÓÈÒÓ fiˆ˜ Ë «TÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÏ¿ÓËÛË», Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. MϤÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÔ-ÓÔ˘¿Ú Îϛ̷ Ì’ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÈ· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ÊÈÏÌ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ì ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÂȉÒÓ Ô˘ –˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜– ı· ¤ÚÂ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó, ·˘Ùfi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘‚Ú›‰ÈÔ Èı·Ófiٷٷ ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ.


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ 16.15-18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 9: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.00-15.15-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 19.30-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.30-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.45-23.0001.15 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 12: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4513.45-15.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 18.15-20.4523.15 A›ıÔ˘Û· 13: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-17.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-15.00-17.15 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 14: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 15: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.45-19.0021.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45-19.0021.15-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 16: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.1519.45-22.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.45-17.15-19.4522.15/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 00.45 A›ıÔ˘Û· 17: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.00-18.0020.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00-20.00/ Saw 4 22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 18: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.00-21.00-23.0001.00/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 13.30-16.15 A›ıÔ˘Û· 19: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00/ El Greco 20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 20: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.15-15.15-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf 19.4522.15-00.45

TÂÙ. 16.45-19.00-21.1523.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.:12.1514.30-16.45-19.00-21.1523.30 A›ıÔ˘Û· 5: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15-17.15/ Beowulf 19.15-21.45-00.15

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.3020.00-22.30-01.00, ¶·Ú. 15.00-17.30-20.00-22.3001.15, ™¿‚‚. 12.30-15.0017.30-20.00-22.30-01.15, K˘Ú. 12.30-15.00-17.3020.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.1518.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.45-16.1518.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.15-15.30-17.30/ El Greco 21.30/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.15-21.4523.45 A›ıÔ˘Û· 5: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 22.00-00.15/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.15 A›ıÔ˘Û· 6:TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.4517.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.30-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.45-22.15-00.45 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-16.00-18.3021.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.30-16.00-18.3021.00-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 8: Beowulf ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.2022.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.3019.20-22.10 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.40-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.00-20.40-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

°A§A•IA™ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 45-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-13.45-15.4517.30/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.45-20.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 3: El Greco ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.45-21.30 ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.45-21.30/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 00.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4514.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-

∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.30-22.30/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.40

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.40-22.40/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.50 A›ıÔ˘Û· 2: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.20-20.40-23.00

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 18.00-20.25-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 19.0021.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

A›ıÔ˘Û· 3: El Greco 18.00-20.20-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.45-20.1522.45

ÛÙÚ· 18.00-20.15-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú.16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

§.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 Control 17.00/ Taxidermia ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30/ O ı˘ÚˆÚfi˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 20.3022.30

¢ANAO™

NANA Cinemax

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.40-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 17.45-20.00-22.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

§.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.45-21.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.45-00.00/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 20.00/ O P·Ù·Ùԇ˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.3017.45 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 12.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: Beowulf 17.45-20.15-22.45 ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 22.45-00.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.3014.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-19.00 ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.00/ Beowulf 21.3000.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 13.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 16.20-18.4021.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: El Greco 17.15-19.45-22.15/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15 K˘Ú. 13.15

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 El Greco 18.00-20.10 ¶·Ú.-K˘Ú. 16.00/ ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 22.20

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 16.1519.20-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Beowulf 18.30-20.4523.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

MIKPOKO™MO™ PRINCE

NIPBANA Cinemax ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.40-20.50-23.00/ El Greco 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.30-20.4022.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.30-20.4523.00

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 El Greco 17.20-19.5022.20

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 17.2020.05-22.45

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 17.30-20.00-22.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.45-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.K˘Ú.16.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ El Greco 18.0020.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 20.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ Beowulf 17.40-22.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿-

§.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 El Greco 17.30-20.0022.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.3022.40 ¶·Ú.-K˘Ú. 16.20

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.20-22.30/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.50-20.00-22.10

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.40-19.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 22.00-00.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.20-15.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 23.40 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.30 ¶·Ú.K˘Ú. 21.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50 A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.30-15.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.00-21.2023.50 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.50-22.45/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 17.10/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20 A›ıÔ˘Û· 5: El Greco 18.00-20.30-23.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ-™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.20-16.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6:TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.50-21.10-23.30 Ì·˙›

Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.40-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0014.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.20-22.2000.30 A›ıÔ˘Û· 8: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 18.4020.40-22.40-00.40/ NÙ·ÓÙ¿ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ 16.20 A›ıÔ˘Û· 9: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.20-20.0022.30 ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ¢Â˘Ù. 17.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.00/Beowulf 19.2021.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 11: Beowulf 18.20-20.50-23.20, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00, ¢Â˘Ù. 18.2023.20 A›ıÔ˘Û· 12: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20-19.10 ÌÂÙ·ÁÏ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0013.50-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 21.0023.40

ODEON O¶EPA A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ. 18.15-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.40-20.0022.15/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¢Â˘Ù. 18.15-20.3022.40

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Beowulf 18.20-20.50-23.20 K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.20-21.40-00.00/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 16.50 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.40-23.10 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: El Greco 18.50-21.10-23.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË K˘Ú. 14.20 A›ıÔ˘Û· 5: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-TÚ. 16.4018.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 14.50 ÌÂÙ·ÁÏ., TÂÙ. 16.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì.-TÚ. 20.20-22.2000.20, TÂÙ. 18.50-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.3023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 A›ıÔ˘Û· 7: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.30-15.20 ÌÂÙ·ÁÏ. 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù·-:19.0021.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.30 ¶·Ú.-K˘Ú. 21.30/ EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 23.40 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30 A›ıÔ˘Û· 9:O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-13.5015.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.50-22.45 A›ıÔ˘Û· 10: Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 18.1020.10-22.10-00.10/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó

ODEON ZINA §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422714 §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.10-20.20-22.30

O™KAP

∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 El Greco 18.20-20.4023.00/ H ȉÈÔÎÙËÛ›· 16.30

¶A§A™

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜.

¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 EÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 21.05-22.55/ Hairspray 18.50/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 27/11 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 28/11. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

¶§AZA

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

§.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: H OÓÙ¤Ù ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.30-20.40-23.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶·Ú.-K˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 Beowulf 18.00-20.3023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 El Greco 18.00-20.1522.30/flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.2017.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.00-21.20-23.40 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÚ. 19.5022.10, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.5022.10-00.30, TÂÙ. 22.10/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 13.10-15.30-17.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.40-22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.40-22.0000.20

A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 20.30-23.00/ El Greco 18.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.45-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.30-19.2021.10-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 Control 18.30-20.4523.00/ K˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ. K˘Ú. 16.00 O KÈÚÈÎÔ‡ Î·È Ë Ì¿ÁÈÛÛ·

ºOIBO™ ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.2022.45/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· : El Greco 18.3020.45-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.30-15.1016.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.30-20.50/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.50-21.1023.30/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 16.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-13.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.2016.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.20-21.4000.00 A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.20-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20-14.0015.40-17.20-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.40-22.40, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.40-22.40-00.40 A›ıÔ˘Û· 5: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20 ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00-13.45-16.20/ Beowulf 18.40-21.0023.20 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.40-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 19.10-21.30/ Saw 4 23.50 A›ıÔ˘Û· 7: AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ¶¤Ì. & K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.20-2.20-22.20, ¶·Ú.™¿‚‚. 18.20-20.20-22.2000.15, ¢Â˘Ù. 18.20-22.20/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.20-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. &

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-14.00-16.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf. 18.4021.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-15.00-17.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Beowulf ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 19.40-22.00, ¶·Ú.™¿‚‚. 19.40-22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 3:O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0012.50-14.30-16.10-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ Resident evil 3: H ÂÍfiÓÙˆÛË 19.30-21.4023.50 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.20-20.40-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 16.10/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15 A›ıÔ˘Û· 5: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 17.40-20.00-22.15, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.40-20.0022.15-00.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.5013.50-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.10-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.10-2.30-00.50/ El Greco 18.00/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1016.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-13.3015.20-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 19.00/ El Greco 21.20/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 23.30

¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.1020.30-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30 £Â·ÙÚÈÎË ·Ú¿ÛÙ·ÛË - 3 ·Ú·Ì‡ıÈ·

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ El Greco ¶¤Ì.-TÚ. 22.00/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-TÚ. 20.00/ KÈÓ/΋ Ï¤Û¯Ë TÂÙ. 21.15: TÔ Ì›ÛÔ˜

APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 El Greco 19.00-21.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.40 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ Beowulf 20.00-22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 20.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter El Greco 20.00-22.10/ AÔÁ‡̷ٷ ÔÓ›ÚÔ˘ K˘Ú. 17.30 Machuka

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.15-22.30

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.00-20.15-22.30

TPIA A™TEPIA

¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 10 4225653 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.5020.10-22.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ K˘Ú. 12.00 ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: H ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ ●

N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 87


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

To 3D cinema ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

BACK TO THE FUTURE TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY BEOWOLF **** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: PfiÌÂÚÙ ZÂ̤ÎȘ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›, MÚ¤ÓÙ·Ó °ÎÏ›ÛÔÓ, KÚ›ÛÈÓ °ÎÏfi‚ÂÚ, ÕÏÈÛÔÓ §fiÌ·Ó

ŸÙ·Ó Ô PfiÌÂÚÙ ZÂ̤ÎȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ˆ˜ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ËıÔÔÈÔ› Ì ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ·Ó È· Î·È ˆ˜ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ ÊÈÏÌ Á˘ÚÈṲ̂ӷ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ motion capture, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, „ËÊÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÙÔÓ ‹Ú·Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. H ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, ÙÔ «¶ÔÏÈÎfi EÍÚ¤˜», Ì ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ TÔÌ X·ÓΘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ¿ÏψÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ·. Afi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fï˜, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. H ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ “Beowulf”, ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ¤Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ÌÔÚ› Ó· ÍÂÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, η-

ƒ√ª¶π¡ ƒ∞´Δ ¶∂¡

ıÒ˜ fï˜ Ù· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Ó, Ë ‰Ú¿ÛË ÚÔ¯ˆÚ¿, ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ı·̷ÙÈ΋, ÂÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ‚·ı‡ÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‚ÔËı¿ ÙÔ ÊÈÏÌ

Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, fï˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ‰›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û ÂÓ‹ÏÈΘ, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏËıÈÓ¿ ÂÊË‚È΋ ·›ÛıËÛË ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡. °È· Ó· ˙‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ “Beowulf” ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ Ù˘, ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ÊÈÏÌ ÛÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘.

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

H 3D Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ÚfiÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÔÚ¤Û·Ù ٷ ·Ú¿ÍÂÓ· ‰›¯ÚˆÌ· Á˘·ÏÈ¿ Ù˘, ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ı· ÈÛÙ‡ÂÙ ٷ ›‰È· Û·˜ Ù· Ì¿ÙÈ·. OÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÛÎËÓÈο ·ÔÎÙÔ‡Ó fiÁÎÔ, ‚¿ıÔ˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ë ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË, Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ìˉ·ÌÈÓ‹ Î·È Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË. ŸÙ·Ó ‰Â, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ·, Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ (ηÈ, ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ 3D ÛÈÓÂÌ¿, Ë ÂÌÂÈÚ›· Â‰Ò Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·) ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ï¿ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ηχÙÂÚË, fi¯È ÌfiÓÔ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋. EÓÙ¤ÏÂÈ, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÏÈ̤ÓÙÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ZÂ̤ÎȘ ›ӷÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ·Ó ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ËıÔÔÈÔ‡˜, ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ «ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ¢·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ», ‹ ·Ó Ë „ËÊȷ΋ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈ΋ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË. E‰Ò ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÌËÓ›˜ –ÛÙÔ Î¿Ùˆ οو, fiÏÔÈ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂΛ Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ–, fï˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Î·È ÂÈÛÙÈΤ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ¤Ó·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚfiÔ. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ZÂ̤ÎȘ –fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿– ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂȂ‚·›ˆÛË, ÌÔÚԇ̠¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ̤ÏÏÔÓ. ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

™∂ ¢πÕ™Δ∞ ™∏

(Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ ¤Ó· ÙËÓ... ÙÚ›ÙË) AÓ ÙÔ “Beo

H O¡Δ∂Δ ™Δ∞ ∞™Δƒ∞ (ODETTE TOULEMONDE) *** H ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ EڛΠEÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ, ÂÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Î·È ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ‰È¿ıÂÛË ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ M·ÏÙ·˙¿Ú M·ÏÛ¿Ó, ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ÙËÓ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ηχÙÂÚË ı· Ù˘ ÚÔÛÊÂÚı›, Ë OÓÙ¤Ù ‰ÂÓ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›. ŒÙÛÈ, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ì ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. M ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹, ·ÏÏ¿ ηÏÔÛÙË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, Ì ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ‰È¿ıÂÛË ·ÏÏ¿ ‰›¯ˆ˜ ÔÙ¤ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ˙·¯·ÚˆÌ¤ÓÔ˘, Ë «OÓÙ¤Ù ÛÙ· ¿ÛÙÚ·» ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì¤Û· Ì·˜ Î·È Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â͢Ó¿‰·. 88 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

RESIDENT EVIL: H E•√¡Δø™∏ (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) * ÿÛˆ˜ ·Ó·ÚˆÙËı›Ù ·Ó Ë Ï¤ÍË «ÂÍfiÓÙˆÛË» ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜-ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÎÏËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÚ›Ô Î·È Î¤ÊÈ ·fi ÙË M›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· Ù˘ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ P¿ÛÂÏ M·Ïο¯È, ·ÏÏ¿, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ı·ً. OÈ ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ ·fi ÙÔÓ Èfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û ˙fiÌÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ·ÛÊ·Ï›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ ·˘Ùfi ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ËÚˆ›‰·, ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÈÔ‡, Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Ù· ˙fiÌÈ ˆ˜ ÊÙËÓfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. Ÿ¯È, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â‰Ò, ·˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Î·È ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ı·̷ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘ÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ οÏÏÔ˘˜ Ù˘ M›Ï· – Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ fiÌÔÚÊË Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ ¿ÛÙ·-Ó·-¿ÓÂ-ÛÙÔ-‰È¿ÔÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜.

wulf” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ ÂÈ Î¿ÙÈ Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ. I‰Ô ÙÔ 3D ‹Úı ‡ ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘ ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹ Ó˜: «XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ˜ EÊÈ¿ÏÙ˘». H ‰Ë M¿ÚÙÔÓ ÂÈÛÙÚ¤ ÌÈÔ ˘Ú Á›· ÙÔ˘ TÈÌ ÊÂÈ ·˘Ù¿ Ù· XÚÈÛÙ Ô‡ÁÂÓÓ· ÙÚÈÛ‰È¿Û Ù·ÙË. “Coraline”. B·ÛÈṲ̂ ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ X¤ÓÚÈ ™¤ÏÈÎ NÈÏ °Î¤ÈÌ·Ó Î·È ÙÔ˘ «EÊÈ¿ÏÙË» ÛÙ Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›·. “Monsters Vs Alien s”. MÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ 50s Û animated 3D ÂÎ ‰Ô¯‹ ·fi ÙËÓ Dr eamworks Journ ™Â ·˘ Ù‹ ÙË Ì ٷ ey 3D. ÊÔ Ú¿ ÙÔ ˘ «T ·Í È‰È Ô‡ ÛÙ Ô Î¤ ÓÙ ÚÔ Á˘» ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ ÙË ˜ BÂÚÓ, ı· ‰ÔÎÈÌ·Û Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó¤· “stereo came Ë ra” ÙÔ˘ T˙¤È̘ K¿ ÌÂÚÔÓ.  “A va ta r” . H Ù Ï ˘Ù ·›· Ϥ ÍË ÛÙ Ô Δ˙¤È̘ K¿ÌÂÚÔÓ, 3D ·Ó ‹Î ÂÈ ÛÙ ÔÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 195 Âη٠ÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 2009 Î·È .

O £Àƒøƒ√™ Δ∏™ ¡ÀÃΔ∞™ (IL PORTIERE DI NOTTE) ** ¶›Ûˆ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ô Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÌfi˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ȉˆı› ˆ˜ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· «¯·ÚÈو̤ÓË» ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, Ë §ÈÏÈ¿Ó· K·‚¿ÓÈ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Èı·Ófiٷٷ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ‚·ÚÂÙ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÓÔËÛ›·. H (¯Ì...) ȉÈfiÚÚ˘ıÌË Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ ÙˆÓ SS (¡ÙÂÚÎ ªfiÁηÚÓÙ) Ì ¤Ó· Ó·Úfi ı‡Ì· ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙÈo‡ÓÙ·È ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÌÔÚ› Ó· ıˆڋıËΠÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÛÔηÚÈÛÙÈ΋, ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ Î·È ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙË, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› ‰›¯ˆ˜ ÂÓÔ¯¤˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ¢ËÏ·‰‹ ˆ˜ ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ «ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô» ÁÈ· «ÂȉÈÎfi ÎÔÈÓfi», ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ™·ÚÏfiÙ P¿ÌÏÈÓÁÎ, Ì ÙȘ ÙÈÚ¿ÓÙ˜ Î·È ÙÔ ËÏ›ÎÈÔ, Û ۇ̂ÔÏÔ ÂÓfi˜ nazi chic ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌÔ‡. ●


Δ∂á∏

ATHENS BIENNIAL

ABA™TAXTO™ OPIZONTA™

OÈ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Poka-Yio, •¤ÓÈ· K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘ Î·È A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜

MANø§H™ XAPO™ - MANø§H™ ZAXAPIOY¢AKH™ «AfiÂÈÚ˜ EÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ MÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜»

ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ ÔÙÈÎfi ÌÔ˘ Ó‡ÚÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¤Ó· Ì οÙÈ ÙÚÔÌÂÚ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ·˘Ó·ÓÈ˙fiÙ·Ó. H ‚›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› Û·Ó ı¤Ì·. BÁ‹Î· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË Aı‹Ó· ÎÈ ¤ÓȈ۷ Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜. TfiÛÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Â›Û·ÛÙÂ; E›Ì·ÛÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. EÓÒ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ʈ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì fiÏË Ì·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙȈıÔ‡ÌÂ, fiÛÔ Ì¿Ù·ÈÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ. B›· Ó·È, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ¤Ó· 24ˆÚÔ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ. H ÊÚ›ÎË Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó Ì·ÌԇϷ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÎfiÓ·. H Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· – Î·È ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË ‚›·. ›‰· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ÎÚ›ıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ·Î·Ù¿ÏÏËÏË. AÓ ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ì ·˘Ùfi Û·Ó ÂÚÒÙËÛË, ÂÓÓÔ›Ù ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ‹ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì Û Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô; ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı›ÁÂÈ Â›Ù ÚÔÛˆÈΤ˜ ›Ù «ÂıÓÈΤ˜» ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙÔ˘˜. ŸÛ· Û¯ÔÏ›· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. £· ÙÔ ԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿: Ë Ù¤¯ÓË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·, Ë Ù¤¯ÓË Ȥ˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ¿ÎÚ·.  ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ì·‡ÚÔ˜ ÙÛÔÏÈ¿˜ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÚÈÓÁÎ. °È· Ó· ÌË Ê·ÓÒ ÂıÓÈÎÈÛÙ‹˜, ı· ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηÎfiÁÔ˘ÛÙÔ. ¢ÂÎÙfi ÙÔ Û¯fiÏÈfi Û·˜. MÈ·˜ Î·È ÂÚ› ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô ÏfiÁÔ˜, ·ÚΛ Ó· Û·˜ ԇ̠ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ϤÁ·Ì ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÔ‡ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ. ™·˜ ı›ÁÂÈ ›Ûˆ˜ ÙÔ fiÙÈ Û ¤Ó· Ï¿ÓÔ ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÈÁÓȈ‰Ò˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ηٷÛ··ÛÌ· fiˆ˜ Ë Ù·‡ÙÈÛË ÂıÓÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔًوÓ, ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ï¿ÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ (Ô˘ Â›Ó·È Ï¢Îfi˜) ·›˙ÂÈ Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÙÚÈ΋˜ ÛÙÔÏ‹˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙÚÈÓÁÎ ·fi οو;

E

¶APATA™H EK£E™H™ - •ENA°H™EI™ H ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙȘ 2/12. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 10, 17, 24/11 & 1/12 Î·È K˘Úȷ΋ 11, 18, 25/11 & 2/12 ÛÙȘ 14.00 & 16.30. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ «T¯ÓfiÔÏȘ» ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ.

O

È ‰‡Ô ÂÈηÛÙÈÎÔ› οÓÔ˘Ó Ì›· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. H ÂÈηÛÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Î·È ·fi Ì›· ‰È¿ıÂÛË ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈ΋. OÈ Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯¿Ô˜, ·ÂÈÎfiÓÈÛË, ÍfiÚÎÈ, ¤ÎÊÚ·ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. M¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó, ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È ÛÙÔ ·Û¯ËÌ¿ÙÈÛÙÔ, ÚfiıÂÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‡ÊÔ˜. K¿Ô˘ ̤۷ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶fiÏÔÎ, ÙÔ˘ PfiıÎÔ Î·È ÙÔ˘ M¤ÎÏÈÓ. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ M·ÓÒÏË X¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿Óˆ Û ȷˆÓÈο ¯·ÚÙÈ¿, Î·È ÙÔ˘ M·ÓÒÏË Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË ÌÂÁ¿Ï· ¯¿ÚÙÈÓ· ϤÁÌ·Ù· ·fi ¯·ÚÙÈ¿ ÎÔÌ̤ӷ Û ηٷÛÙÚÔʤ· ÂÁÁڿʈÓ. T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ M·ÓÒÏË X¿ÚÔ, Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·fiÎÔÛÌÔ Â›Ó·È Ë ÛȈ‹, Ë Ê‡ÛË Î·È Ù· ÙÔ›·, Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÎfiÓ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ «NËÛ› ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ» ÙÔ˘ A. Boecklin, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ M·ÓÒÏË Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË, ÙÔ «‰È¿ÌÂÛÔ» Â›Ó·È Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÌÔÙ›‚· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Û ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ú˘ıÌfi. ŒÙÛÈ Ë Ôχ¯ÚˆÌË, ‹Û˘¯Ë ʇÛË ÙÔ˘ X¿ÚÔ˘ Î·È Ù· ¯·ÔÙÈο ¿¯ÚˆÌ·, Ú˘ıÌÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È Û˘Ìʈӛ·. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Û·Ó ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÏÈfi ºÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜. EΛ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ó Ì ÙÔ Á‹ÈÓÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, Î·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô. A˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 19.00, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Û fiÏÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ Ù¤¯Ó˘ M·Ú›·˜ M·Ú·ÁÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ °È¿ÓÓË A‰·Ì¿ÎÔ˘ Î·È K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ MÔÚÙ·Ú¿ÎÔ˘, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ X¿ÚÔ˘. M¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ X¿ÚÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› N¤Â˜ MÔÚʤ˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô X¿ÚÔ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘: «¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛȈËÏ¿, ¤¯Ô˘Ó fï˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ·, ¤Ó·Ó “·Ì›ÏÈÎÙÔ” ÔÚ›˙ÔÓÙ·». ∞ B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 7211.027. ú 4. E›Û. ÂχıÂÚË Ì¤¯ÚÈ 19 ÂÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. M¤¯ÚÈ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. N¤Â˜ MÔÚʤ˜, B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165. M¤¯ÚÈ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 89


£∂∞Δƒ√ πÛÙÔڛ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜

Ù· Î·È ÂÏ›‰·. ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÚÂȘ ËıÔÔÈÔ›. O °ÂˆÚÁÈ·Ófi˜ ¢·‚›‰ M·ÏÙ¤˙Â, Ô BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ KÚȘ P·ÓÙ¿ÚÔÊ Î·È Ô AÏ‚·Ófi˜ EÓÎÂϤÓÙ ºÂ˙ÔÏÏ¿ÚÈ. K·ı¤Ó·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ÙȘ È-

ÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó, ÙËÓ Î·¯˘Ô„›·, ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË. ¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÂÓۈ̷و̤ӷ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ú›˙˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È, Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯Ô˜. O §·¤ÚÙ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ‚›ˆÌ·, ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È ‚¿˙ÂÈ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È ÙÔ greek dream ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÈÔ ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÔÙ¤. XˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎfi˜, ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ı·ً, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÏÂÙ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘. H ÂÏ›‰· Î·È Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜, Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·fiÁÓˆÛË, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÊÔÏÎÏfiÚ, Ì ÏÂÙfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰È¿¯˘ÙË ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍË, Ì ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. TË Û˘Ó‡·ÚÍË. K·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·˘Ù‹ Ë ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, Ôχ ÙÔÏÌËÚ¿, Ì·˜ ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞

͢Ó¿ÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘. EÓÒ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘. ¶ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÓÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, Ì ÙÔ Ó· ˘·ÈÓȯı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ·Ù¤Ú·˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÛÙËÓ ÙڤϷ, ·ÏÏ¿ Ì Âȉ¤ÍȘ Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ Ô‰ËÁ› fiÏÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÂÏfi˜. ŸÏÔÈ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÓÂÏÈ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÏÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ô ·Ù¤-

Ú·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ Î¿ı ›ÛÙË, ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˜, Âı·›ÓÂÈ, ı‡Ì· ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı·Ó·ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘. O «¶·Ù¤Ú·˜» ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. H ÌËÙÚfiÙËÙ·, ·ÍȤ·ÈÓË, ÔÈËÙÈ΋ Î·È ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ú¿ÁÌ·, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ôχ Û˘¯Ó¿ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡. O ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Û·Ó ÙÔ ÈÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi, ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ. ™·Ó ÛÎÏ·‚È¿ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙËÓ ·ÓÙ¤ÍÂȘ Î·È ·’ ·˘Ù‹ ‰Ú·ÂÙ‡ÂȘ Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ™ÙÔ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ, ¯¿ÚË ÛÙË ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ –Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú·–, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. O ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙËı› Ì ڢıÌfi Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ì ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘. ●

ª∂Δ√π∫√π T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ϤÁÔÓÙ·È ∂ÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÔ›, fiˆ˜ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔÈ; KÈ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ÂÌ›˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÔ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠·‰È¿ÊÔÚ·; K¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ¤¯Ô˘Ì ·Ê‹ÛÂÈ fiÏ· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜; O Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ °Î¿˙È K·Ï¿ÓÈ Ï¤ÂÈ Û˘¯Ó¿ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù¤¯ÓË, ÁÈ· Ô›ËÛË, ̤۷ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ŸÌˆ˜ Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ËıÔÔÈfi˜ §·¤ÚÙ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ù¿. MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ «EÌÈÁÎÚ¤‰Â˜», Ô˘ ·Ó¤‚·Û Ì ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·-

ºøΔ√: √ƒº∂∞™ ∂ªπƒ∑∞™

ENA™ ™TOY™ ¢EKA ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §·¤ÚÙ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ ¶·›˙Ô˘Ó: ¢·‚›‰ M·ÏÙ¤˙Â, KÚȘ P·ÓÙ¿ÚÔÊ, EÓÎÂϤÓÙ ºÂ˙ÔÏÏ¿ÚÈ £EATPO TOY NEOY KO™MOY - ¢øMA AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7, 210 9212.900

(∞¶√ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¶ƒ√™ Δ∞ ¢∂•π∞) ∫ƒπ™ ƒ∞¡Δ∞ƒ√º, ¢∞μπ¢ ª∞§Δ∂∑∂, ∂¡∫∂§∂¡Δ º∂∑√§§∞ƒπ

ÛÙÒÓ, «ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·». ™ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘. K·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÏηÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÂÓÔ¯¤˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË-

™Ã∂™∂π™ ∂•√À™π∞™ O ¶ATEPA™ ÙÔ˘ A. ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: £·Ó¿Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¶·›˙Ô˘Ó: £·Ó¿Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §‹‰· ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ÕÓÓ· KÔ˙·‰›ÓÔ˘, N¿ÓÙÈ· ¶ÂÚÈÛÙÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ £EATPO ™TOA, MÈÛΛÓË 55, 210 7770.145

O ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ «¶·Ù¤Ú·» ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Á¿ÌÔ˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·Ï˘ı›. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë Ù· ÈÎÚ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÁ·ÌË ˙ˆ‹ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ¤ÓÙÔÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. O «¶·Ù¤Ú·˜» Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÓfiËÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Î·È ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. O ·Ù¤Ú·˜, ÏÔ¯·Áfi˜ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÏ¢ıÂÚfiÊÚˆÓ, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ȉ¤Â˜. H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓfiÌ˘·ÏË, ÂÁˆ›ÛÙÚÈ·, ·‰›ÛÙ·ÎÙË ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ fiÙ·Ó

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™

£¤·ÙÚÔ «ª¤ÏÏÔ˜-∫∂∞» 210 3229.889 Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÎÔÌÌ·: 10 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÙˆÓ 20 90 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ¤ÓÙ (5) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶·Ù¤Ú·˜» ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/11 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ POE™ (I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312) ÛÙȘ 21.00. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

AKOY°ONTA™ ENA BIB§IO (·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÈÔ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÈÔ ÌÂı˘Ṳ̂Ó˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ)

● MÂÁ¿ÏˆÛ· fiˆ˜ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi 10% ÙˆÓ

AıËÓ·›ˆÓ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· ÚˆÈÓ¿ §ÈÏÏÈÔ‡ÔÏË, ÙÔÓ ¢·‚·Ú¿ÎË Î·È ÙËÓ T˙ÈÚ·Ï›‰Ô˘ ÛÙ· K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÙË BÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙË ™·ÊÒ NÔÙ·Ú¿, ÁÈ·ÁÈ¿ Eο‚Ë, Ì¿Ó· N›Ó·, Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ TÚ›ÙÔ ™ÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ TÚ›ÙÔ, ηÚʈ̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘Ù› ÌÔ˘ – ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi, ÙÚ·Ó˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿, ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. ● KÈ ·Ó ¤Î·Ó· ÌÂÙ¿ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÁÈ·

ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ·ÚÎÔ‡‰Â˜. °È· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ™ÎËÓÈο ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÊÔÚËÙ¿, ‰˘Ô ÒÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙ· Ú·‰ÈÔ·̷ٷ. TÔ Ú¿‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Ì·›ÓÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿, Û·Ó ‚·Ì‚¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ‡ˆÌ· ̤۷ ÛÙÔ ·˘Ù›, Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡˜... Ó· ·ÎÔ‡˜... – fiÛÔ ÂÛ‡ ÎÚ¤ÌÂÛ·È ·fi Ù· ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ÛÙ· ÌÂÙÚfi, Ô‰ËÁ›˜ ‹ ÂÚ·Ù¿˜ ¯·Ï·Ú¿, ˙ÈÁÎ-˙·ÁÎ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÏoÓ¿ÎÈ· ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ● T· ˯ËÙÈο ‚È‚Ï›·, Ì›· ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ‰È‹ÁËÛ˘, ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡, ηÏÔ‡, ÔχÏ¢ÚÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙȘ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘. ÕÎÔ˘ Ò˜ ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â. MÈ· Ó¤· ÂΉԯ‹. M ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ·Ó·ÓÔ¤˜, ·‡ÛÂȘ, ˯ËÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ÂÚÌËÓ›˜. º¤ÙÔ˜, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, Ù· «‰È·‚·Ṳ̂ӷ ‚È‚Ï›·» ‹Ù·Ó Ë ÂΉÔÙÈ΋ ÓÔ˘‚ÔÙ¤ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÎfiÌ· ÂÈÎÚ·Ù› ËÛ˘¯›·, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏ˘ÁÚ·Êfiٷ٘ ¤Ó˜ Î·È ÂÎÙfi˜, ›Ûˆ˜, ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Ù˘ Lyra Ì ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·-˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÔÈËÙÒÓ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ÛÎfiÚȘ, ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ● ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï˘Êı› Ô ÙÚÔ¯fi˜, fï˜, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. K¿ÔÈÔ˜ Ì·˜ ÙȘ ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ‚Ú¿‰È· ÁÈ· ·Ú¤· ‹ ÙȘ ·ÎÔ‡ÌÂ, ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜, Ó· ÙȘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ë ŒÌ· TfiÌÛÔÓ, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÛÙÔ “Stranger than fiction”. ™·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ηٷÈ› Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ● TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰È¿‚·˙· ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Alex

James, ÙˆÓ Blur, “Bit of a blur” ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ

ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Blur Ì ÙË Françoise Hardy, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È To the end. °Ú¿ÊÂÈ Ô James: ● «...H Ì·ÓÙ¿Ì Hardy ¤ÌÂÓ Û ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ MÔÓ·ÚÓ¿˜. M¤Û·, ‹Ù·Ó ‚·Ì̤ÓÔ Î·Ù¿Ì·˘ÚÔ, ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·›ı·ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. ™Â ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÊÏÈÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Serge Gainsbourgh. Y‹Ú¯Â ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¤Ó·˜ ͇ÏÈÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ÌÂÚÈο Ôχ Û¿ÓÈ· ›‰Ë Ù˘ÚÈÒÓ Î·È Â͈ÙÈο Û˘Óԉ¢ÙÈο – ۇη, ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜, ̤¯ÚÈ Î·È Ï·ÁÔΤڷ۷. TÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ › ‹Ù·Ó “™·˜ ·Á¤ÛÂÈ ÙÔ Ù˘Á›;”. ŒÓȈ۷ Û·Ó Ó· ˙ˆ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ – ηÓÔÓÈο. T˘ ·¿ÓÙËÛ· ÛÙ· Á·ÏÏÈο. K·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·ÏfiÁˆÓ Ô˘ οӷÌ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Á·ÏÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Goldsmiths ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ “Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Françoise Hardy Î·È ·˘Ù‹ ÛÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ȷ٤Ϸ ÌÂ Ù˘ÚÈ¿”. M¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ Ó· ALEX, BASSIST (2000), TOY JULIAN OPIE (NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON) ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â›, ı· ¤ÏÂÁ·. TÂÏÈο fï˜, ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ô˘ ‹ıÂLittle, Brown – ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È audio, Ï· Ó· Ì¿ıˆ Á·ÏÏÈο. TÒÚ· ÌfiÏȘ ÙÔ ‰È·›ÛÙˆÓ·. Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈο, Û·Ó EΛÓË, ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÔ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì·˜ ÁÓ‹ÛÈÔ poster boy ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ brit-rock ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Ù˘ÚÈ¿. TÔ Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁÔ‡Ó Ù· Ù˘ÚÈ¿ 90s, ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ «K·Ï¤˜ T¤¯Ó˜, Îfiη, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Û ۷Ì¿ÓÈ· Î·È ‰È¿ÛËÌ· Ù¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÚÔλ. ŒÓ· ·ÛÙ··˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹. E›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÓÂȘ ¤Ó· ‚‹Ì· Ì¿ÙËÙÔ namedropping Ô˘ Ù›Ó·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÊÚ¿ÈÔ ¤Ú·, ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÓÙ˙· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÌÔ˘. MÔ˘ ¿ÚÂÛ fï˜ Î·È Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. N·, Ô˘, ÌÂÚ‰Â̤ӷ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ·ÎÔ‡Â‰Ò ·˜ Ô‡ÌÂ, ›¯·Ì ¤Ó· Ù˘Ú› ·fi ÙËÓ AÏÛ·Ù›· ÁÔÓÙ·È ÌÔ˘ÛÈο ¯·ÏÈ¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· - ÈÛÙÔڛ˜. Ÿˆ˜

Ô˘ ‚ÚoÌ¿ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÙÔ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ Ì·˙› ÛÔ˘ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. E‰Ò, ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ÚÈÔ‡ ·fi Á¿Ï· ÚÔ‚·Ù›Ó·˜, ·fi ÙËÓ KÔÚÛÈ΋, Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì Ì·¯·ÚÈÎ¿Ø Â‰Ò ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ, ÛÎÏËÚfi Ù˘Ú› ·fi Ù· ¶˘ÚËÓ·›· Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ¢ÂÓ Â›¯· Í·Ó·‰Â› Ù¤ÙÔÈ· Ù˘ÚÈ¿ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. EΛÓË ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Á‡Úˆ ÛÙ· ÂÓ‹ÓÙ·, ·‰‡Ó·ÙË Û·Ó ÍˆÙÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÓÙÂÏÈοÙË. Œ‰ÂȯÓ ˆÚ·›· ̤۷ ۠ΛÓÔ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. T˘ ·Ó·‰Â›ÎӢ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÊÚË ËÚÂÌ›· Î·È ÙÔ ·Ú¿ÛÙËÌ¿ Ù˘. M ÙË ¯¿ÚË Ù˘, ÙÔ ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÛÂ. O Graham ¤ÙÚˆÁ ٷ Ó‡¯È· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ηÓ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó. O Damon ¤ÎÔ„Â ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ brie, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ·Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ Ì‡ÚÈÛÂ Î·È Â› “Are we fackin doin’ this, or what?”. H Hardy ÙÔÓ Â›¯Â Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ. ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ì·˜ ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È fiÛÔ Ôχ Ù˘ ÙÔÓ ı‡ÌÈ˙Â Ô Damon. O ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ËÚˆÈÎfi. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ·fiÁÂ˘Ì·. OÙȉ‹ÔÙÂ Î·È Ó· ˘‹Ú¯Â Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û “Ó· Á›ÓÂÈ”, ÂΛÓË ı· ÌÔÚÔ‡Û “Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ”. E›¯Â fiÏ· fiÛ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È fiÏ· fiÛ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. ◊Ù·Ó Ì›· fabulous Á˘Ó·›Î·, Ì fabulous ˙ˆ‹ Î·È fabulous Ê›ÏÔ˘˜. H ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ›‰Ë Ù˘ÚÈÒÓ, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÁÈÔÙ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ÏÔ‡ÙË. E›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÙÔ ¿ÌÚ·-ηٿÌÚ· Ù˘ ·ÓÙÔÙÈÓ‹˜ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·˜, Û fiÏË ÙË °·ÏÏ›·. ◊Ù·Ó ˆÚ·›Ô Ó· Â›Û·È Ë Françoise Hardy Î·È ‹Ù·Ó ˆÚ·›Ô Ó· Â›Û·È Ì·˙› Ù˘.» ● O Alex James Û‹ÌÂÚ· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù˘ÚÈ¿ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÛًϘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ·˘Ù¿. ŒÁÈÓ ÙfiÛÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÒÛÙ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· «Î·È ÙÔ ¿ÌÚ·-ηٿÌÚ·». ¶‹Ú Ù˘¯›Ô ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ZÂÈ ÛÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘, ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ (ͤÚÂȘ Ò˜ ›ӷÈ: ºÔ›‚Ô˜, NÂʤÏË, ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û Artemis). O James Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ «Ò˜, ·Ú·Ï›ÁÔ, Ó· ˉ˯Ù› Ì ÙËÓ Marianne Faithful» Î·È ¿ÏϘ «·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜» ÙˆÓ ÌÂı˘ÛÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘. ● K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÛÔ˘ Ù· ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, fï˜. ●

Don't panikoval! ŒÓ·˜ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ‚È‚Ï›·.

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 91


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

T· ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ “Transworld Skateboarding” mag

THE BEST OF SKATERS Ô “Transworld Skateboarding”, Ë ‚›‚ÏÔ˜ ÙˆÓ skaters Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ‚Ú¿‚¢ÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ¤Ó·ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ skaters ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ì¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ skaters Ô˘ ÙȘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Rookie (ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ) ‹Ú ‰›Î·È· ÙÔ ·È‰›-ı·‡Ì· Braydon Szafranski, Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÎÏ„ ÙȘ ηډȤ˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Ì ÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘. EfiÌÂÓÔ˜ Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜ Ù›ÙÏÔ˜, Ô˘ οı skater ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Street Skater, η٤ÎÙËÛÂ Ô ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Mark Appleyard Î·È ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ Ô Mark ›¯Â Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ street. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Best Vert Skater ÔÏÏÔ› ı· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÙÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ Danny Way, Î·È fï˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ‡ ‹Ú ʤÙÔ˜ Ô ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ˜ Bob Burnquist, Ô˘ ¤Î·Ó grind (ÙÛÔ‡ÏËÛÂ) Ì ÙÔ skate Û rail ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Grand Canyon, ÔfiÙ respect! ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Best Team, ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Î‡ÚÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Û fiÔÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ¿, ʤÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë Girl Skateboards, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù· Û΋ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÓÈ΋ÙÚÈ· Cliche Skateboards. H ÂfiÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Best Video Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë Ì›· ηχÙÂÚË ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË. TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ “Bag of Suck” Ù˘ Enjoi Skateboards. ŒÓ· ‚›ÓÙÂÔ Ì ηı·Úfi skateboarding, ·Ú½ÛÙÈÎË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ôχ ηϤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜. O Jerry Hsu ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ skater ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ, ·ÊÔ‡ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Video Part (ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “Enjoi”) Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Reader’s Choice (ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ). T¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Legend, ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ «skater ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡», Ô Ù›ÙÏÔ˜ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Lance Mountain, ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ıÚ‡ÏÔ ÙÔ˘ skateboarding ·fi ÙÔ 1984 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

T

KO™MO™ ¶AEI KI EPXETAI ¶ÔÏÏ‹ ΛÓËÛË ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Etnies footwear. K·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÌfiÏȘ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÚ›· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù·: ÙÔÓ Mike Taylor, ÙÔÓ Sean Malto Î·È ÙÔÓ Devine Calloway. AÏÏ¿ Ë Â›‰ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò, Â›Ó·È ·Ú·Î¿Ùˆ: TÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È K¿ÙÂÓ Î·È ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ ÛÙÈÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ skateboarding ÛÎËÓ‹ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó. MÈÏ¿ˆ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔÓ Arto Saari Î·È ÙȘ ʋ̘ (Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È) 92 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

fiÙÈ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Etnies footwear ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ ÊÔ‚ÂÚfi skater, ÙÔÓ Geoff Rowley, ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· skate shoes Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÛΛÛÂÈ – ·ÊÔ‡ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ıÚ˘ÏÈο ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ skateboarding. ™ÈÁ¿ Ô˘ ı· ¿ÊËÓ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË!

E•øTEPIKA NEA ■ EÈÙ¤ÏÔ˘˜

Wade is pro! ¢‡Ô Ó¤ÔÈ pro ·fi ÙËÓ DGK skateboards, Ô Lenny Rivas Î·È Ô ÊÔ‚ÂÚfi˜ Wade Desarmo ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌÔÓ٤Ϸ Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ■ N¤Ô ·›Ì· ·¤ÎÙËÛÂ Ë dvs footwear. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Kenny Hoyle.

E™øTEPIKA NEA ■ O AÓ‰Ú¤·˜ A˘ÁÔ˘ÛÙÈÓ¿ÙÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù¿

Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÁÈ· ÙÔ flow team Ù˘ Emerica Footwear. ■ O ¶·ÓÙÂÏ‹˜ MÂÛ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤-

ÏÔ˜ Ô˘ ı· Â·Ó‰ÚÒÛÂÈ ÙÔ team Ù˘ Analog clothing ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ■ O N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù›Ï˘ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô Ó¤· ̤ÏË Ù˘ Propaganda skateboards. ∞

¢øƒ√ ™∞¡π¢π H A.V. Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Pro Rad (™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 129, HÏÈÔ‡ÔÏË) ¯·Ú›˙Ô˘Ó Û 1 (¤Ó·Ó) Ù˘¯ÂÚfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË ¤Ó· Û·Ó›‰È team model ·fi ÙË Ó¤· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· City Skateboards. °È· Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVSK8, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂȉÔÔÈËı› Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


¢π™∫√π

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

∂˘¯¿ÚÈÛÙ·, light, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·

Ã∞ª∏§√π Δ√¡√π ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À SIGMATROPIC - Dark Outside (Hitch Hyke) ****

¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜, Ô Õ΢ MÔÁÈ·Ù˙‹˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì ¿„ÔÁÔ ÙÚfiÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ post-rock, Ë „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·, Ë folk, ÙÔ progressive, Ë electronica, ÙÔ paisley underground, Ù· ÔÓÂÈÚÈο ÙÔ›·, Ë soul Î·È Ë pop Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·, ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÁÈ· ÌÈ· ÂÁÁÂÓ‹ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ. M·˙› ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Carla Torgerson, James Sclavunos, Howe Gelb Î·È Robert Fisher, ‚ÔËı¿Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÒÚÈÌÔ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ ‰›ÛÎÔ, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ... ÙÒÚ·. ¢Èη›ˆ˜ οÓÂÈ ‹‰Ë ηÚȤڷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. DEVASTATIONS Yes, U (Beggars Banquet) ***

Afi ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ... H E˘ÚÒË ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ‚ÚÔ‡Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÒÚ·. AÚÁÔ› Ú˘ıÌÔ›, ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÌÒ‰ÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙfi mid-tempo Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ Tindersticks, Pink Floyd, Cult, Can Î·È Suicide. Œ¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÁÎÚÔ˘ Ù˘ dark ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. MUM - Go Go Smear the Poison Ivy (Fat Cat) ***

H ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¿ÚÂÈ Î·ÈÚfi (ÔÈ ‰›‰˘Ì˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·fi Ù· ·Ú¯Èο ̤ÏË Â›Ó·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·), ¿Ú· ÔÈ IÛÏ·Ó‰Ô› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ Ê¿ÛË Î·È ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ·˜ ÙÔ ıˆڋÛÔ˘Ì «ÂӉȿÌÂÛÔ». °È· Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿, ·Ó Î·È ·Ì‹¯·ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. EÏÏÂÈÙÈΤ˜ Î·È ËÌÈÙÂÏ›˜ ÌÂψ‰›Â˜, ηÏԉ¯ԇÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, ÔÓÂÈÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Û·Ṳ̂ӷ ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·, ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏ·, ·Ó‰ÚÈο ʈÓËÙÈο. M·Î¿ÚÈ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi. SOLAL Moonshine Sessions (Ankh) ***

O ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Gotan Project °¿ÏÏÔ˜ dj, ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Philippe Cohen Solal Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î¿ÓÙÚÈ Î·È Ù·Í›‰Â„ ˆ˜ ÙÔ N¿Û‚ÈÏ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÌÂ

ÓÙfiÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ›Ûˆ Î·È Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó Ì ÙÔ˘˜ Gotan Î·È ÙÔ Ù·ÓÁÎfi. K·Ù¿Ï·‚ fï˜ fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ Û‹ÎˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¿ÊËÛ ¤ÙÛÈ. AÎÔ˘ÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ, Ô ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi attitude, Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ηÏÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È light, fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ °¿ÏÏÔ˜ dj ÛÙÔ N¿Û‚ÈÏ. YIANNIS KASSETAS & THE FUNK WIZARDS - The Truth about the Alien Invasion in Egypt (Puzzlemusic) ***

ŸÏÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ù˙·˙ ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ηÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ô Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ °È¿ÓÓ˘ K·Û¤Ù·˜ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘, Ì «·Ù‹Ì·Ù·» ÛÙÔ fusion Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË jazz, ÙÔ funk, ÙȘ Ì·Ï¿ÓÙ˜, fiÏ· fï˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Joshua Redman. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÔÓÙÚ·ÊÔ‡ÚË Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË B·ÛÈÏ¿ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. RICHARD HAWLEY - Lady’s Bridge (Mute) ****

T¤ÏÂÈ· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô Ì·Á¿Û·˜... EÌÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ (Ϸ̤, cool, rock’n’roll, Elvis, ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ΢ÚÈϤ, ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜, Frank Sinatra, ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ·, Motown, crooner ÂÚÌËÓ›˜, ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Î·È ·ÏËÙ›˜...), Ô Richard Hawley Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ Ó’ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ô Elvis Costello. O Hawley ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÌÂψ‰›·˜, Ô Roy Orbison ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·fi „ËÏ¿, Ì ٤ÙÔÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‰ÂÓ ı· ÍÂÊÙ›ÛÂÈ ÔÙ¤. ALISON MOYET - The Turn (Universal) **

H «ÛÙÚÔÊ‹» (Û ÙÈ ¿Ú·ÁÂ;) Ù˘ Alison Moyet ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ÛÙÈÏ ÓÙ›‚·˜ Î·È ı·ÙÚ¿Ï ÙÚfiÔ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ηϿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, private club ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ West End (¿ÏψÛÙ 3 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË). A˘Ù¿ fï˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÓÙ›‚˜ Î·È ıÂ˚Τ˜ ʈӿÚ˜. E‰Ò ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‚·ÚÂÙ¤˜, ÔÈ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÊÙˆ¯¤˜ Î·È ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÙË ı˘Ì¿Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ Yazoo (fiˆ˜ Î·È ÙË Lennox ·fi ÙÔ˘˜ Eurythmics). ∞ 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 93


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ∞§∂ ª√À π¢∂∂™!

ECART °fi‚˜ peep toe ú 235, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 9, 210 3823.994

EZ ART XÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÛÂÙ ÎÂÚ·ÌÈο ÁÈ· ÂÏȤ˜ Î·È dip ú 80

BSB

Œ¯ÂÈ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ÚÔ‡¯·, ¤Î·Ó ÙËÓ ÈÔ Ê¢Á¿ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ∫·Ó·‰¤˙· Coco. ™ÙËÓ BSB fï˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Â‰Ò Ë ˙ÒÓË. Δڤ͠fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜.

FERRO

GLENFIDDICH

Mini wafer rolls Papilo ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Latte Macchiato & Dark Chocolate

¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË Û˘Û΢·Û›· ÁÈ· ÙÔ single malt, ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ Ô˘›ÛÎÈ

INTIMISSIMI + BELLUCCI

ELITE

FISHBONE

ROC

™ÙȘ 2/12 Ì˜ ÛÙÔ www.intimissimi.it ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ù˘ Monica ÁÈ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÛÒÚÔ˘¯·

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηʤ ÌÔÙ¿ÎÈ· ú 70, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Elite

B·Ì‚·ÎÂÚ‹ ÌÏÔ‡˙· ú 40,50

¶Ú·ÎÙÈÎfi ÛÙÈÏfi ·ÓÙÈÁ‹Ú·ÓÛ˘ ÁÈ· ÔÚ·Ùfi lifting ú 27

«“MÔÚ› ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ó· Â›Ì·È Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ· ı· Â›Ì·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÂÙ¿ÂÈ!” ÛΤÊÙËÎÂ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË»... Ë M·ÚÈ¿ÓÓ·, ËÚˆ›‰· ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ı˘Ì¿Û·È fiÛˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Û·È. AÓ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ «ÂÙ¿ÂÈ», ·Ó·Ì¤ÓÂȘ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ò˜ Î·È Ò˜. ™·Ó ÙfiÙ Ô˘ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÊfiÚÂÌ· ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ˘„›‰· Ù˘ ¯·Ú¿˜. ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ;

Ú‡¯ıËÎ·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ SIAL ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ – fiÏÂ! ■ TÔ bazaar ÚÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ISC & SARKK ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ŒÎÙˆÛË 30% ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÙÈÌ‹ Û ʛÚ̘ fiˆ˜: Firetrap, O’ Neill, Kulte, Volk & Maser Î.¿. HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 19, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6755.820. K·ıËÌÂÚÈÓ¿: 16.00-21.00, ™/K: 10.00-16.00. ■ ™ÙÔ ¤ÙÂÚÔ bazaar ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Antonios Markos, οÔÈ· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ Ì ¤ÎÙˆÛË Â›Ó·È: Tsumori Chisato, Paul Frank, Jacques le Corre Î.¿. 24 & 25/11 Î·È 1 & 2/12. EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 88, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 6421.918 ■ H Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ CompleteLift Ù˘ Roc

«Î·Ù·ÙÚÔÒÓÂÈ» ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ·. TÔ ÛÙÈÏfi ·ÓÙÈÁ‹Ú·ÓÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ lifting ¤ˆ˜ Î·È 2 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÛÙ· ‚Ϥʷڷ Î·È 22% Ì›ˆÛË ÛÙȘ Û·ÎԇϘ. ■ EÓ fi„ÂÈ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙÔ Glenfiddich (single malt) ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. §ÔÁfiÙ˘Ô ÏÈÙ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ›‰Ô˘˜, ¿ÚˆÌ· Î·È Á‡ÛË ÚÔÊ˘Ï·Á̤ӷ ·fi Ó¤Ô ÒÌ· ÊÂÏÏÔ‡... ■ T· ÂÛÒÚÔ˘¯· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÊÔ‡ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ì·˜ 20 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÌ¿¯È·. TÔ fiÚÈÛÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ Visa Europe Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì·˜ stock. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ οÚÙ˜, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ˚fi-

ÓÙ· ÏËÚˆÌÒÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ (Î·È Ï·fi˜ Î·È KÔψӿÎÈ). ■ T· ÂÁ¯ÒÚÈ· Fishbone Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜, Ì ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¢ÎÔÏÔÊfiÚÂÙ·, Ô˘ «ÛΤÊÙÂÙ·È» ¤Ó· ÚˆÙÔfiÚÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·. K. ¢È¿ıÂÛË: Vallis & Vallis & Co, M˘ÛÙÚÈÒÙÔ˘ 2, Aı‹Ó·, 210 2236.290 ■ H Elite ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «H Mfi‰· ¶ÔÏÂÌ¿ ÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ™Ù‹ıÔ˘˜» Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ· ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ K¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ «™›ÙÈ ÙÔ˘ ™Ùfi¯Ô˘» (= ¢øPEAN Ì·ÛÙÔÁڷʛ˜). ■ Y¤Úԯ˜ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ Ez Art Shop ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ (X. TÚÈÎÔ‡Ë 97, 210 8133.000) ∞

■ T¤ÏÂȘ ÔÈ ÊÏÔÁ¤Ú˜ Ì Îڤ̷; ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹-

Ó· Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÁÂÓÈ¿... ÊÏÔÁÂÚÒÓ ·ÔÁfiÓˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ferrfi, Ù· mini wafer rolls “Papilo” ·Ó·ÎË-

H ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞ TH™ EB¢OMA¢A™: 94 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Afi Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ¿Ú· ÔÏÏ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ÛÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

- Franklin. P. Jones


∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞

¢∂§ΔI√ KI¡∏™∏™

H

Sony Ericsson Hellas (ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı Ӥ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘) ÚˆÙÔÔÚ› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. H «¶¤ÌÙË H̤ڷ» Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. AÊ‹ÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ „¤Ì· Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. H ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (·fi ÙËÓ Typical Mutations) ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi Gazpacho festival Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ KÚ‹ÙË. OÈ Gravity Oven, ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ù·Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. K·È Í·ÊÓÈο Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ˘ N›ÏÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È... TÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ›Ûˆ ·fi Ù· ÊÒÙ·; A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÚÒÙËÛË, ·Á·ËÙ¤ ·›ÎÙË. ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ www.5th.gr

KANE KATI °π∞ Δ√ ¢∞™√™ ™ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÎÔÈÙ¿˜ ·ÊËÚË̤ӷ. •·ÊÓÈο ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÈÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi ı¤Ì· ·fi ÙÔ «2» ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B‹Ù·. ŒÓÙÔÓ·, ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·, Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·ÏÏ¿ fiÌÔÚÊ·, Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ˙ˆ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ËÚÒˆÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË. Y‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Leo Burnett, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ÙȘ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Regency Casino Mont Parnes. H ˘‡ı˘ÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Regency Casino Mont Parnes Ë ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓÔ‡ÏË, ‰‹ÏˆÛÂ: «H ¶¿ÚÓËı· Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ‰ÂηÂٛ˜. M ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰ڷÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡».

TO TPAM ¶AEI BOY§A

T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi A™K§H¶IEIO BOY§A™ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. WIND ∫AI REGENCY CASINO ™Δ∏¡ TV °È· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi H ZÔ˘ÌÔ˘Ï›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ˆ˜ οÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú‹ÎÂ Ë Î·ÊÂ- ÎÔÓÙ¿ ÙË Ó¤· Â¤ÎÙ·ÛË, Ë TPAM A.E. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù˙Ô‡ ÛÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ. M ÙÔ ¤ÌÊ˘ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰·È- ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 Î·È ÌfiÓÈÔ Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶·Ú¿ 5» K˘Úȷ΋ 25/11, ÛÙȘ 12.30, 13.30, 14.30 Î·È 15.30, Ô‰ËÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·È Î·Ï› Ù· Ó‡- ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. ∏ χÛË Û˘ÚÌÔ‡˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ̤ۈ ¤Ú¯ÂÙ·È (fiˆ˜ ¿ÓÙ·) ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ. °È· ¿ÏÏË ÌÈ·˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘. K·ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÙËÏÂÔÙÈ- Ù¿ ÙËÓ ·Ô‚›‚·ÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ı· ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ÿÚË ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÔÌ¿- ÏÔ˘˜, live ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ê·ÁËÙfi. ‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë, Ù· ÛÔÙ¿ÎÈ· Ù˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË: TÔ ÙÚ·Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ Wind ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ¯·Ú›˙Ô˘Ó ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ 5.00 ¤ˆ˜ ÙË 1.00 ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, Î·È fiÏÔ ÙÔ ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ˙ÒÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÁÂÈ· ÛÔ˘, Ú 24ˆÚÔ Î·Ù¿ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. TÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· 5 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ú 0,40. ● ZÔ‡ÌË, Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ÙȘ Áοʘ ÛÔ˘!).

O𠫶∞ƒ∞ 5» ™Δ∞ ™¶√Δ∞∫π∞ Δ∏™ WIND

«¶EM¶TH ∏ª∂ƒ∞» ™Δ√ π¡Δ∂RNET,

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 95


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™-ONTET KY¶PIøTAKH

E›Ì·ÛÙ fiˆ˜ ÙÚÒÌÂ, fiˆ˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È fiˆ˜ Á˘ÌÓ·˙fiÌ·ÛÙÂ

K∞¡∂ ∫∞Δπ °π∞ ™∂¡∞! ∏•∂ƒ∂™ √Δπ

EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, È· Ì·ÙÈΤ˜ ȉÈfi ÙËÙ˜ ·Ô ‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ N·˚¿‰ ˜ ÙȘ Ó‡ÌÊ ˜ ÙˆÓ ÓÂÚ , ÒÓ. ° È· fi Û Ô ˘ ˜  ÈÛ ÛÙË ÓÂÚ·˚‰ Ù ‡ Ô ˘ Ó fiÛÎÔÓË...

T∞ ¡ÀÃπ∞ ™∂ ∞ƒπ£ª√À™ ✿ 2 ‹ 3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚¿˙ÂÙ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ‹ ·Ì˘Á‰·Ï¤Ï·ÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÓ˘‰·ÙÒÛÂÙ ٷ Ó‡¯È· Û·˜ Î·È Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÙ ٷ ÂÙÛ¿ÎÈ·. ✿ 1 ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛΤÙÂÛÙ ̷ÓÈÎÈÔ˘Ú›ÛÙ· ÁÈ· Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·. ✿ 3 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· Ó‡¯È· Ì·˜. ✿ 7,5 ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ Guinness ÁÈ· Ù· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· Ó‡¯È· Î·È ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· Lee Redmond. (H Î. Lee Â›Ó·È ÎÔÌÌÒÙÚÈ·. MË ÚˆÙ‹ÛÂÙ Ò˜...)

MAGIC NIGHTS, MAGIC NAILS

T

o ͤڈ, ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈÔÚÙ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ÛÔ˘, fï˜ Ù· Ó‡¯È· Ì·˜ ‰ÂÓ Ù· «‰ÂÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ì» ÌfiÓÔ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ·ÏÏ¿ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. A˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓfiÓ·˜ beauté, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ηϋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ó· ÓÈÒıÂȘ ηϿ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ Ì·ÁÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙÔ Magic Nails, ̤۷ Û ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Û ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó, ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙ Î·È ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘ Ì ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú Î·È ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú. H Ìfi‰· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ·fi ÔχÏÔη Û¯¤‰È·, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ó‡¯È·, ̤¯ÚÈ ·Ï¿, ÎÔÓÙ¿ Î·È Ê˘ÛÈο. AÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi look, Ù· Magic Nails ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ, ÎÈ fi¯È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ÙÔ ÛÈÙÈÎfi Î·È ›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ÙÛ··ÙÛÔ‡ÏÈÎÔ. ŸÛÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ Î·È ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ӷ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· ÂȉÈÎfi gel Î·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿, Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ʈÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓË fi„Ë. T· magic Nails, ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿, Û ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÈË̤ӷ Î·È ÛÙÈÏ¿Ù· Ó‡¯È·.

(Magic Nails, ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ 7, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5752.310)

ºıÈÓfiˆÚÔ - ÃÂÈÌÒÓ·˜

style in life life in style in life style ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33, ÷ϿӉÚÈ ÙËÏ.: 2106858060 - 2106823382 ∞η‰ËÌ›·˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ ÙËÏ.:2103609004 - 2103609005 www.ioanniscoiffure.gr e-mail: info@ioanniscoiffure.gr

20% ∂∫¶Δø™∏ & ¢ˆÚÂ¿Ó ª·ÎÈÁÈ¿˙ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË Û·˜ ∂›Û΄Ë

96 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

BÈ‚Ï›Ô ÌÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ ˙ˆ‹˜ OÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó; °È’ ·˘Ùfi, ÙÒÚ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û›ÙÈ Ì·˜ ̤۷ Û 245 ÛÂÏ›‰Â˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô «KÔÈÓˆÓ›· Î·È YÁ›· IV» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÔÌÈÏÈÒÓ «EÈÛÙ‹Ì˘ KÔÈÓˆÓ›·», ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ MÔÚʈÙÈÎÒÓ EΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ EIE. M ú 20 ÌfiÓÔ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ·È‰› (¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜).

ºÚ¤Ûη ηÏÏ˘ÓÙÈο Red Water ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘Á· È·Ì·ÙÈÎfi ÓÂÚfi, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Aȉ˄fi. Afi ÙfiÙ fï˜ Ô˘ ¤Ì·ı· Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο Red Water, ¤¯ˆ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ È·Ì·ÙÈÎfi ÓÂÚfi Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. T· ‰ÂÚÌÔηÏÏ˘ÓÙÈο Red Water ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÔ˘ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË. §¿‰È ÂÏÈ¿˜, ‚fiÙ·Ó· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (·fi ÙÔ §Ô˘ÙÚÔ¯ÒÚÈ ¶¤ÏÏ·˜), ̤۷ ÛÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ. O‡Ù ÛÈÏÈÎfiÓ˜ Ô‡Ù ÚÔ˘Ï·ÈÓÔÁÏ˘ÎfiϘ Ô‡Ù ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹. ŸÏ· Ù· ˘ÏÈο Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˙ Ô˘¿ ÎψӿÚÈ· –‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ– Î·È ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. M ¤Ó· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ, ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘, ÚÔÛٷهÂȘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·Á·¿˜ Ù· ˙ˆ¿ÎÈ·! (™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ê·Ú̷Λ·)

¢øƒ√ ª∞¡π∫π√Àƒ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ¤ÓÙ (5) ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȤ˜ Ù˘ ·fi ¤Ó· Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ MAGIC NAILS (¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ 7, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5752.310). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 97


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

O§√π, ƒ∂∂∂∂: H E§§A¢∞ ¶√ΔE ¢∂¡ ¶∂£∞I¡∂π...

ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ›Ûˆ˜ ¤‚·Ï·Ó Î·È ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Ù· NÂÊÂÏ›Ì Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ô §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÁΤϷ Ù˘ EıÓÈ΋˜!! ¶ÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ÌÔÓ·‰È΋. AÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÁΤϷ ÌÈ· ‹ÙÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÛÔ˘, Ì ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ÕÏϘ ·ÒÏÂȘ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ, Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô˘ ̤ÙÚËÛ ÙÂÏÈο.

ÂÓ ÙË ÛÎÈ¿˙ÂÈ ÊÔ‚¤Ú· ηÌÈ¿ / ÌfiÓÔ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Í·ÔÛÙ·›ÓÂÈ / Î·È Í·Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÚ·‚¿, ÙÚ·‚¿, ÙÚ·‚¿ / Î·È Í·Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÚ·‚¿!!!

¢

Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹. H ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ EURO, Ô˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÙˆÓ ÎÚ˘ÊÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‚·Ï˜. MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂ Ë EıÓÈ΋ Ì·˜ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÙÈ̈ÙÈ΋ ‹ÙÙ·, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ, ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÛÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË (Ô‡Ù ÙÔÓ ÔÏ·Ú¯ËÁfi ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ·˜ ›ӷÈ), ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘. T¤ÏÔ˜ ηÏfi, fï˜, ¿Ú· fiÏ· ηϿ. MÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÂıÓÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. TÒÚ·, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â-

ıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÒÛÙ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi Ì·˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ô °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §AO™ Î·È Ù›ÔÙ· Ì·Ï·‰fiÊ·ÙÛ˜ ·¿‰Â˜. K·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· fï˜, Ë Ó›ÎË Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË M¿ÏÙ· ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋!! EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Î·È Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 11 ·ÁÒ-

ÓˆÓ Ì·˙¤„·Ì ÛÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ 28 fiÓÙÔ˘˜, Ì ÙÔ Û˘Ì¿ıÈÔ, Î·È ·˘Ùfi ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ O˘ÁÁ·Ú›·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÏÔÈ Û·˜, ÌÈ· Ô˘ ÙÔ Ì·Ù˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. H EıÓÈ΋ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÒÙË ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ù˘, ¤Ó·Ó fiÌÈÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ. E›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ EURO. ¶Ôχ Èı·ÓfiÓ ‰Â ÔÈ Ó›Î˜ ·˘Ù¤˜ Ó· Ì·˜ ı¤ÛÔ˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï. Í›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë EıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Û οı ·È¯Ó›‰È. ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÙËÓ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÈ Ì ÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‹ÚÂÌË Î·È ˆÚ·›·. TËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ÊËÌÈṲ̂Ó˜, fiˆ˜ Ë IÙ·Ï›·, ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÚfiÎÚÈÛË. E›‰·Ù ÙÈ ¤·ı ‹, ηχÙÂÚ·, ÙÈ ÎfiÓÙ„ ӷ ¿ıÂÈ Ë IÙ·Ï›·; Afi ÙËÓ KfiÏ·ÛË ÙÔ˘ ¢¿ÓÙË ¤Ú·ÛÂ Ë ™ÎÔ˘¿ÓÙÚ· AÙ˙Ô‡Ú·. °È· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ X¿ÌÂÓÙ ¶·ÚÎ ¤ÌÔÈ·˙ Ì KÔÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô M¤ÓÈÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÌÈ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÂÚÔ-¶·ÓÔ‡ÙÛÈ (ÔÈ Á¤ÚÔÈ ¤ÙÛÈ ¿ÓÙ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó!!!), Ô˘ ›¯Â ۯ‰fiÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. AÓ ‰ÂÓ ¤Ì·ÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ, ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ, ÚÂÁ¿ÏÔ Ô˘ ϤÓÂ Î·È ÛÙËÓ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ÔÈ IÙ·ÏÔ› ı· ›¯·Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ÔÈÎÙ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÙË XÔ˘¿Ó K¿ÚÏÔ˜ XÈ̤ÓÂı ÁÈ· ‰˘Ô ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 0-1 ·Î‡ÚˆÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓ٠ηÓÔÓÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ NÙÈ N·Ù¿ÏÂ, Ô˘ Î·È Ô Braveheart ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÙ·Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù·Î˘ÚÒÛÂÈ, Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜ fï˜ Ô Ì·Á¿Û·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ M¿ÚÈ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, Ì ÙÔ ÛÎfiÚÂÚ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË. O K¿ÚÏÔ˜ XÈ̤ÓÂı fï˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Î·È fi¯È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜. T· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÙ·›¯Ù˘. EÌ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ù¤ÙÔÈ· „˘¯Ô‰Ú¿Ì·Ù· Ù· ·ÔʇÁ·ÌÂ. H EıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. TÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ·˘Ù‹ Ë ÓÙÚÔ‹, ·˘Ù‹ Ë Ì·‡ÚË ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ

98 ATHENS VOICE 22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

‰‡Ó·ÙÔÓ Â›Û˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜, Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ηÏfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¿ÓÙ· Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó. H ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. OÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÔÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ηχÙÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiψÓ, ÙÔ fiÔÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ô˘ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ÔÌ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. A˘Ù¿, ÈÛÙ‡ˆ, Â›Ó·È Ù· ˘ÁÈ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, Î·È Ë EıÓÈ΋ Ì·˜ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ·. EÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ı· ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÌfiÓÔ ·fi „·Ú¿ ‹ ΢ÓËÁfi Ó· ÛÔ˘ ÂÈ Ì ÛÙfiÌÊÔ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ÛÙÔ K·ÏÏÈÏ¿ÛÙÈÎÔ OAKA, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ó· ¤ÊÙÂÈ right-through, ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 40.000 „˘¯¤˜. TÒÚ· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·... ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÎÚÈı› Ë EıÓÈ΋ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ K·ÛÛ¿Ó‰Ú˜. K·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó: O fiÌÈÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜, Ë NÔÚ‚ËÁ›· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi Ì·˜, ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ Â›Ó·È Ôχ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ. EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë EıÓÈ΋ Ì·˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÕÏÏÔ fï˜ Ë ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ›˜ ÌÈ· ÔÚ›·. H EıÓÈ΋ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË NÔÚ‚ËÁ›· Î·È fiÙÈ Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. H ·Ó¿ÍÈ· ÚfiÎÚÈÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÛÙfiÌ·Ù·.

¢

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π Ô Î·Ïfi Ì ÙËÓ EıÓÈ΋ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. Œ¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Ôχ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘. MËÓ Í¯ӿÙ Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË M¿ÏÙ· ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ô ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô X·ÚÈÛÙ¤·˜. AÓ ‚ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë EıÓÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹, Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ●

Δ

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


ÌÔ˘Ê¿Ó Ì˯·Ó‹˜ Î·È Û·Î›‰ÈÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜. E›¯· ÈÂÈ Ôχ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. thelegend@in.gr

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

H§EKTPIKO™ 14/11, 9 ÙÔ Úˆ›. Œ‚Ú¯Â. E›Û·È Ë ˘¤ÚÔ¯Ë Î˘Ú›· Ì ̷‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ÌÏ ̿ÙÈ·! K·ıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ‰È¿‚·˙˜. K·Ù¤‚ËΘ AÙÙÈ΋, Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜. ¶ÂÚÈ̤ӈ. 694 8769186

Û ·Ú·Î·ÏÒ, ·¿ÓÙËÛ ‰Ò.

°KAZI ŒÙÚˆÁ˜ ÛÙËÓ K·Ó¤Ï·. ◊ÛÔ˘Ó ·Ó¤ÌÔÚÊË, ·ÏÏ¿ ¤‰ÂȯÓ˜ Ï›ÁÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË. °È·Ù›; M ·˜ §˘Î·‚ËÙÙfi;

KA§§I£EA •·ÓıÈ¿ ·Ó¤ÌÔÚÊË Î˘Ú›·, Ì Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·! Œ¯ˆ ÙÚÂÏ·ı› Ì ۷˜, ΢ڛ· ÌÔ˘! 694 8681762

TUXEDOMOON ¶Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù· ·fi ºÂÏÏfi... ¿Ú Ì ÙËÏ. O ·ÏÏÔ‡ ˯ÔÏ‹Ù˘! 694 8484314

A§E•AN¢PA™ KAI KHºI™IA™ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ. æËÏfi˜ Ì ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ... °Ï˘Î¤ ÂÚÈÙÂÚ¿, ‚ÏÂfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ̛Ϸ ÌÔ˘...

AEPO™TATO 10/11. E›¯·Ì ڷÓÙ‚ԇ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5. ¢ÂÓ ‹Úı˜ ÔÙ¤. Y¤ÚÔ¯Ô Ï¿ÛÌ·, ¤¯ˆ ÂÏ›‰Â˜ Ó· Û ‰ˆ; £· Í·Ó·ÂÚ¿Ûˆ. NYXTE™ ¶PEMIEPA™ M. M. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Ù˘¯·›· ÎÈ ·fi ÙfiÙ οı Ӈ¯Ù· οÓÂȘ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘! ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ! KO§øNAKI MÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·Ê¤ Î·È ÌÔ˘ ¤‚·Ï˜ ÁÈ· η¿ÎÈ ˙ÂÏ·Ù›Ó·! ™Â ÎÔÈÙÔ‡Û·! ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ˙ËÙ‹Ûˆ Ú·ÓÙ‚ԇ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. TÈ Ï˜ ÂÛ‡, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹; 694 158476 8 BOYTA¢øN 48 Œ¯ˆ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌÔ˜ ı·ÌÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚¿ÏÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ͤڈ... A°. ME§ETIOY M·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· ÎÔ‡ÎÏ· Ì ̿ÙÈ· Ô˘ ÁÂÏ¿ÓÂ! ¢Ô˘Ï‡ÂȘ AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. MYKONO™ 29/9, ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ê›Ï˘ ÌÔ˘. Malheuresement ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ¤Ì·ı·, ·fi ™. Enchanté T. 693 7079265 AKPøTHPI 2006 T¿ÛÔ Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÚÔÏfiÈ, οӈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÎfiÌ·. N·È, Â›Ì·È Ë B¿Ûˆ. A¿ÓÙËÛ ‰Ò,

MAPIANA B. (Ÿ¯È M·ÚÈ¿Ó· 77 ¶Â‡Î˘). BڋΘ ÙÈ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜; Templar 694 64605589

A™OEE ¢Â˘Ù¤Ú· 15/11. •·ÓıÈ¿ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈο Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ¤Íˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· O¢E. M¿ÏˆÓ˜ Ì ¤Ó·Ó X¿ÚË. AÏ‹ıÂÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÏËÁÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·; 235 TÚ›ÙË 13/11, 19.00. °ÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, ÌÏ Ù˙ÈÓ, Ï·‰› ۷οÎÈ. K·ıfiÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿. K·Ù¤‚ËΘ ÚÈÓ ÙËÓ ¶·¿ÁÔ˘. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·! Ar_ath@.gr °AMO™ 10/11, Ì ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, ‹ÛÔ˘Ó Ë ÎÔ¤Ï· ÂÓfi˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÎÙÔÙÂ Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ηÙÛ·ÚÔÌ¿ÏÏ· ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË «K». M·Î¿ÚÈ Ó· ’¯· ÌÈ· ¢ηÈÚ›·. T.K. MAGAZE TÚ›ÙË Î·È 13. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û˜ ÙÔ «°È· ÈÔ Ù·Í›‰È ΛÓËÛ˜ Ó· ·˜». M·Ï·Î›· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ™Ù›Ï ÌÔ˘ sms. 694 8985389 £H™EIO 18/10. EÓ Aı‹Ó·È˜. ◊ÛÔ˘Ó Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜, „ËÏfi˜, Í·Óıfi˜, ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ◊ÌÔ˘Ó Ë Í·ÓıÈ¿ Ì ̛ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Gataki3685@yahoo.com TZøPTZOY§A N· Â›Û·È Â‰Ò ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙË

˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ù· ÊÒÙ· Ù˘ Ó’ ·Ó¿‚ÂȘ ÎÈ ·˜ ÌË ÙË ˙ÂȘ Ì·˙› ÌÔ˘. T˙ˆÚÙ˙ԇϷ, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. §. 698 1897288 ECO FESTIVAL BÈÔÏÔÁÈο, ηÏÏ˘ÓÙÈο & ÚÔ‡¯·. ¶ÂÈÚ·È¿˜. TÈ ‚ϤÌÌ·! TÈ ¯·ÌfiÁÂÏÔ! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÁÏ˘ÎÈ¿ M·Ú›·!!! ™Ù›Ï ‰Ò! ¶ATH™IøN AKA¢HMIA™ 12/11, 19.00. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÙÚfiÏÂ˚. ŒÍˆ ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·, ÎfiÌÏ·Ú· Î·È ¤Ê˘Á·. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. KEºA§API ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È Û „¿¯Óˆ ÛÙË Hut. MÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Û ¿ÏÏÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ›·Ó Ô‡. A¿ÓÙËÛ ‰Ò. §¿Ô˘Ú·. KANTZA EÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, 10/11. M ‚Ô‹ıËÛ˜ Ó· Ìˆ, ‹ÌÔ˘Ó Ì Ú¿ÛÈÓË ·Ư̂ӷ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi... ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· Í·Ó¿Úıˆ! harthyfriends@yahoo.gr BOTANIKO™ ™¿‚‚·ÙÔ 10/11. ◊Úı˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2, Ì ͷÓıÈ¿ Ê›ÏË(;) ÛÔ˘. æËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ̷ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›. ™Ô˘ Ì›ÏËÛ· fiÙ·Ó ¤Ê¢Á˜. MÔ˘ ˜ «‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ». H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. 697 7695806 ZA¶¶EIO K˘Úȷ΋, 11/9, 19.00. ŒÌ·ÈÓ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. M ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. 694 4905718 KOKKINIA ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô 10/11. ŒÙÚˆÁ˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ۠ͯ¿Ûˆ. øÚ·›Ô ÎÔ‡ÚÂÌ·! 694 4583754 MALL Pull and Bear. KÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ‹Ú˜ ¤Ó· ‰ÒÚÔ, ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘! ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ «Ì ÁÂÈ·» Î·È pucca_pu_cc@yahoo.gr XI§TON ŒÎıÂÛË ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, 11/10. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘ Î·È ÌÈ· Í·ÓıԇϷ Ê›ÏË ÛÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ Brunnel, ‰›Ï· ÌÔ˘. MÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. TOY CAFE 9/11. EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ʛÏË ÛÔ˘ ¤ÈÓ˜ ÎÚ·Û›. EÁÒ ÌÂ

LIS CAFE K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ◊ÛÔ˘Ó Í·ÓıÈ¿. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. N›ÎÔ˜ 693 2084792 DESTROY ATHENS ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ◊ÌÔ˘Ó Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ˜ ʈÙÈ¿. ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á˜ Ì ÁÔÓ›˜. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· 697 2051601 £H™EIO EÛ‡ ηÚfi ˙·Î¤Ù·, ÂÁÒ ¯·Î› ˙·Î¤Ù·. K·Ù¤‚ËΘ £ËÛ›Ô, ÂÁÒ Û˘Ó¤¯ÈÛ·. ™Ù›ÏÂ Â‰Ò 693 4942025. °È¿ÓÓ˘ BAIRES øÚ·›· Ë Caipifruta Ô˘ ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂȘ Î·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›;;; I§I™IA ¶·Ó·ÁÈÒÙË ·fi AÁ. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ, Ì‹Î·Ì ÛÙÔ 220, ÚÒÙËÛ˜ ·Ó ÛÔ˘‰¿˙ˆ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ¶‹Á·ÈÓ˜ ¶ÂÈÚ·˚΋. °È·Ù› ¤Ê˘Á˜ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·; ™Ù›ÏÂ Â‰Ò lifequitus@yahoo.com POZA§IA ™¿‚‚·ÙÔ 11/11, ‚Ú¿‰˘. M¤Ù·Ï ÎÔÚ›ÙÛÈ (ÁÎfiıÈÎ ı¿!), Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›. X·ÈÚ¤ÙËÛ˜. Kڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰· fiÙ·Ó ‚Á‹Î˜ Ï›ÁÔ. uruk@mail.gr K. ¶ATH™IA AÁfiÚÈ Ì ÙÔ kinky ηÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È ÙÔ ÔÓËÚfi ‚ϤÌÌ·, ÁÈ·Ù› η٤‚ËΘ ·ÚÔÂȉÔÔ›ËÙ· ÛÙ· K. ¶·Ù‹ÛÈ·; (H ·Ó·Ì·ÏÏÈ·Ṳ̂ÓË Í·ÓıÈ¿ Ô˘ ›¯Â ηÚʈı› Î·È ÁÂÏÔ‡ÛÂ) ¶§IAT™IKA™ ™¿‚‚·ÙÔ 10/11. Z‹ÙËÛ· ÙÔ «EÛ‡ ÂΛ» ÎÈ ÂÛ‡ ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ ÙfiÛÔ ÁÏ˘ÎÔ¸¤ÚÔ¯·... demissgs@yahoo.gr ¶§. K§AY£MøNO™ KÈ ÂÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ›̷ÛÙ ¿ÏÈ Ì·˙›. ¶¿Ú ÌÂ. M. A. ITALIANO Sono un Italiano e cerco il mio Greco... manda sms al numero 694 6832630 A§E•AN¢PINO ™ÙÔ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi ·ÁfiÚÈ Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂΛ! 694 5003091

¯·Ófi‚ÈÔ ¿ÛÚÔ-ÔÚÙÔηϛ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ·ÏÙfi. ◊ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ηÛÙ·Ó‹, Ì ʛϘ. Kԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ¶¿Ú 694 9935110 TV ™Â ›‰· ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ P·ÓÙ‚ԇ, „ËÏfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi „·Ú¿ÎÈ. ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ‹Á˜ AÁÁÏ›·. ¶¤Ú·Û˜ ηϿ; 697 8650638 235 8/11, ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰›Ï· ‰›Ï· Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. K·Ù¤‚Ëη E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Ì ÙÔ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi Ì ÙÔ ÛËÌ·‰¿ÎÈ! £· Û ͷӷ‰Ò; 235_angie@windowslive.com ¶ATPA AϤͷӉÚÂ, Â›Û·È ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ¶ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ È·ÙÚÈ΋˜. EÁÒ Aı‹Ó·. ™Â ›‰· ÌÈ· ¶·Ú·Û΢‹. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤·„· Ó· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. ™. NOTOS GALLERIES ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÛÙ· ·ÚÒÌ·Ù·. A‰‡Ó·ÙË, ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ú¿ÛÈÓ· ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·. ŸÙ·Ó ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ô AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÎÔ›Ù·˙· ÌfiÓÔÓ ÂÛ¤Ó·. £· Í·Ó¿Úıˆ. T™ø¶A™ - T™ø¶A™ T¿·˜ Ì·Ú. ™Â ›‰· Ó· οÓÂȘ ÛΤÚÙÛ· Î·È ÙÛ·Ï›ÌÈ· Î·È Ó· Ϙ ·ÚÏ·›˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ¶ˆˆˆ! Newyorker2016@yahoo.gr NEA MAKPH ™¿‚‚·ÙÔ 10/11. M ÚÒÙËÛ˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙÔ internet. TÚÂÏfi ̈Úfi, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 6704752 °KYZH ™ÎÔÚ‰fiÈÛÙË, ·Ó Â›Û·È Ë ÎÔ¤Ï· Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, Ù· ÎÔÓÙ¿ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ¤¯ˆ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. £· ÂÚÈ̤ӈ. Zø°PAºOY ™Â ›‰· 608, ·fiÁÂ˘Ì· ¶·Ú·Û΢‹˜, ÊÔÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ·. ¶¿Ú Ì 697 6082300 XAPI§AOY TPIKOY¶H £ÂÚ·›· ™ÔÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ. ¶·Ú. 2/11. 22.40, ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÔ 230, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ÌÈÏ¿ÌÂ, ÙÔ ¤¯·Û˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿... ¤Ê˘Á·! ÕÎÔ˘Û· Ó· Ϙ «ı· Ù·...» -N· T 693 9454498

MA°KAZE ™¿‚‚·ÙÔ 10/11 ÛÔ˘ ›· ηÏËÛ¤Ú·, ÌÔ˘ ›˜ ηÏËÛ¤Ú·. °È· fiÛ· ›·Ì ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ kalhspera@hotmail.com

AEPO¢POMIO AÊ›ÍÂȘ, ηٿÛÙËÌ· °ÂÚÌ·Ófi˜. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ÎÔÓÙԇϷ Ì ηÛÙ·ÓÔÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·! ™Â ›‰· ¶¤ÌÙË 8/11.

™KOYºA ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÊÔÚÔ‡Û· ÌË-

ROMA Sono un amico di Roma e

cerco te un amico di Atene... che non passa mentre tutto va... sms 694 6832630 INTERAMERCAN 8/11. AÛıÂÓÔÊfiÚÔ Interamerican ·fi A. ¶. ÚÔ˜ °ÂÓÈÎfi N›Î·È·˜. •·Óı¤ Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹, ÌfiÏȘ Û ›‰· ˙·Ï›ÛÙËη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. AÓ ÂӉȷʤÚÂÛ·È ¿Ú ÙËÏ. M. MALL ¶·Ú·Û΢‹ 2/11, ·›˙·Ì ÌfiÔ˘ÏÈÓÁÎ Û ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·. E›Ì·È Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ. 698 1325309

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

TPITE™ K¿ı TÚ›ÙË ÛÙȘ 4 ·Ú¿ ‚ÏÂfiÌ·ÛÙÂ, Ô‰ËÁ¤ Û¯ÔÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ËÁ·›Óˆ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. K·È ÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤‰ÈÓ· ÁÈ· Ó· Á›Óˆ ¿ÏÈ 4 ÂÙÒÓ. Y¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ¶Ò˜ Û ϤÓÂ;

¢ËÌ‹ÙÚË ∑., Û ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ! ∂›Û·È Áχη˜! ¢ÂÓ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿, ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ fiÚÔÊÔ˜! ™

TABEPNA TOY Zø°PAºOY 4/11. ™Â ›‰· ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ·ÁfiÚÈ... ¤·È˙˜ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û˜... A¯! xanthoula@yahoo.gr

ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ Ó· ·›˙ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÛÙÔ backstage, ÏÈÒÓˆ! ∂›Û·È Ôχ sexy! ™Â ı¤Ïˆ!

™TA¢IOY Wendy’s. AfiÎÚȘ 2001. £· ÌÔÚ¤Ûˆ ¿Ú·Á ӷ Û ÁÓˆÚ›Ûˆ Í·Ó¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; ALMAZ TÚ¤ÌÔ˘Ó Ù· fi‰È· ÌÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ˆ ÔÙfi, fiÌÔÚÊË ™·ÏÔÓÈÎÈ¿ ÌÔ˘. °EITONE™ M¤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ›‰È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ¢ËÌ‹ÙÚË. ™Â ‚Ϥˆ οı Úˆ›. E›Û·È Áχη˜! ŸÌˆ˜ Â›Û·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÌÔ˘. ™ÔÊ›· §EøºOPEIO 608 TÂÙ¿ÚÙË 7/11, 9.30 Úˆ›. AÓ‚·›Ó·Ì ۯÔÏ‹, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓÔÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, Á˘·ÏÈ¿, ›ÚÛÈÓÁÎ ÛÙ· ¯Â›ÏË, Ì·ÎÚÈ¿ ÙÈÚÎÔ˘¿˙ Ó‡¯È·, ÌÔ‚ η·ÚÓÙ›Ó·. E›Û·È fiÌÔÚÊË 697 4465514 ºI§O™OºIKH ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. M·‡ÚÔ Ì·ÏÏ›, ÁÎÚÈ ·ÏÙfi. TÔ Â›ıÂÙfi ÛÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Mȯ... T· ›·Ì ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÔ˘‰. §·ÔÁÚ·Ê›·˜, 7/11. ™Â ÂÚˆÙ‡ÙËη! 693 0551504 °∞§AΔ™π ™Ù· Everest Û ›‰· Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Â›Û·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿Óˆ ÙˆÓ 30 Î·È ·ÏËıÈÓ‹ ΢ڛ·. 693 4417833 ¡›ÎÔ˜ ∫∞§§π£E∞ ◊Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù·Í›. ™’ ¿ÚÂÛ· Î·È Ì’ ¿ÚÂÛ˜ Ôχ. ªÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¤¯·Û·. ∞Ϥ͢ 694 8618867

°È· ÂÛ¤Ó· ÛÙÔ Sodade, Ϥˆ... ı¿!

∞Ó ‚ڋΘ ¤Ó· ∫700i ÛÙȘ 5/11, please msg me. ΔÔ ¤¯·Û· ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. Œ¯ÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Í›·. 697 3240250 ∫·Ï¿ Ù· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Î·È Ù· ÏfiÁÈ·. ∂Û‡ fï˜, ·... ÌÔ˘, ›¯Â˜ ÈÂÈ ÙÔ ·Ì›ÏËÙÔ ÓÂÚfi! ¶., ‹ıÂÏ· Ó· ı¤ÏÂȘ... ŸÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ÁÈ· ÙȘ ÔÚÙÔηÏȤ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. °ÓˆÛÙ¿. °ÂÈ· ¯·Ú¿.

ÁΈӷ ÛÙÔ ÌÂÛÈ·Ófi ηٿÚÙÈ. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÓÂÚfi. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԂϤÂÈ ÍËÚ·Û›·. ∫˘Ú›· ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË «ÔÏÈ΋» ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ „˘¯¤˜ Î·È ÛÒÌ·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó hot χÛÂȘ...! £ÂÚÌ·ÁˆÁfi˜ 48 sms 698 2188334 ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ÂÚˆÙ‡ÙËη, fi,ÙÈ ·Á¿ËÛ·, fi,ÙÈ Ï¿ÙÚ„·... ™Â fi,ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÛÒÌ· Î·È Î·Ú‰È¿ Ó· η›ÓÂ... ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, ıÈıÈ ÌÔ˘! ™ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‚Ú¿‰˘, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙËÏ. Î·È Û οı ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›! 698 1807015 ΔË ıÏ›„Ë ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÛÔ˘, Ù· ·ÏËıÈÓ¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ¯Â›ÏÈ· ÛÔ˘, «Ê›ÏË ÌÔ˘»... ıÈıÈ ÌÔ˘!!! ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ·Ú·‰fiıËη ÛÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. À¿Ú¯ˆ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ÌÓ‹ÌË; ŸÌÔÚÊË ÚÈÁΛÈÛÛ·, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ Ó· Û ¿ˆ ¤Ó· Ù·Í›‰È... ∂Λ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û ‚Ϥˆ.

Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ˆ οو, ·ÏÏ¿ „¿¯Óˆ Î·È Û›ÙÈ ÁÈ· Ì·˜. ∂Û‡ ÙÈ Î¿ÓÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·...

ªÔ˘ ¤ÏÂÈ„Â Ë ÊˆÓ‹ ÛÔ˘, ÌÔ˘ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Û ‚¿˙ˆ ÁÈ· ‡ÓÔ. ΔÈ Ì¤ÓÂÈ; ¡· Û ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi. 693 8048908

πÔ˘Ï›·, ÂÏ›˙ˆ Ó· ηٿϷ‚˜ οÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi. ÕÁÁÂÏÔ˜

™›ÁÔ˘Ú· Û‡ÌÙˆÛË... ¢ÂÓ Â›Ó·È ms skliri. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔ ÙÔ relax.

∂Û‡, ÂΛ ÛÙÔ ¶ÚÔfi, ÚÒÙ· ÌÔ˘ οÓÂȘ ÎÏ‹ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿˙ÂȘ ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù›; ∂ ÔÌÔÚÊԇϷ, ÁÈ·Ù›;

μÂÚÔÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘, Û’ ·Á·¿ˆ ¿Ú· Ôχ. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘. ™Â ·Ú·Î·Ï¿ˆ... Ô ªËÙÛ¿ÎÔ˜ ÛÔ˘!

¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÂÚ¿Û·ÓÂ, Ô˘ Û ’¯·Û· ‰ÂÏÊ›ÓÈ, ÎÈ ·ÎfiÌ· Û‹ÌÂÚ· ÔÓÒ, ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ÛÔ˘ ηÚÙÂÚÒ, Ë ÂÏ›‰· ‰ÂÓ Ì’ ·Ê‹ÓÂÈ.

∫·È ÌÂÙ¿ ÛÔ˘ ϤÓÂ, Á›Ó Ô·‰fi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜.

¶ÔÈ· › fiÙÈ ÔÈ ÁÎÚ›˙ÔÈ ÎÚfiÙ·ÊÔÈ ‰ÂÓ ·Á·¿ÓÂ; °È· Û¤Ó· ÙÔ Ï¤ˆ, sms ÛÙÔ 694 9772778

ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, ·Èı¤ÚÈ· Ì·ÊÈfi˙ÈÎË ‡·ÚÍË Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ¡·ÓÙ›Ó «Ò˜ ¡ · Ó Ù › Ó» ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 18 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ·Ú¿ÎÈ ÛÔ˘

¶ÚfiÛ¯ ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÎÔ˘ÌfiÙÚ˘˜. ∏ ÂÙÈΤٷ ¤¯ÂÈ Í·ÛÚ›ÛÂÈ ·’ Ù· Ï˘Û›Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘ ۷οÙË. ∏ ÎfiÏÏ· Ù˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «·È‰›». ∞ÊÔ‡ Ì·˜ ηٷ‰›Î·Û˜, ÁÏ˘Î¤, Á¤ÚÔ, ·ÓfiËÙÂ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‹¯Ô, Ô‡Ù ‰ÚfiÌÔ, ‰Â̤ÓË ÈÛı¿-

Understanding. To those who understand I extend my hand. antigoka@in.gr Katara! It’s better for I to stay with myself, I love to get high to all kind of shit, a couple blue eyes your love do request.

22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 99

Athens Voice 191  

Athens Voice 191

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you