Page 1

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 190

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë ÛÂÏ. 38

Higher and higher O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÂÏ. 48

Los Angeles TÔ soundtrack T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 22

AÊȤڈ̷

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

19 ÚfiÛˆ· Ù˘ fiÏ˘ ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ A.V., ÛÂÏ. 24 48Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ TˆÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, B¿ÁÈ·˜ M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 40

¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ TÔ˘ ÕÚn ™nÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14 / M¿ÔÎ, ÚÂ! TÔ˘ £·Ó¿Ûn NÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÂÏ. 52


2 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

15 - 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: μ·Û›Ï˘ ªËÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜

£∂ª∞Δ∞

12 And the winner is... 14 ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ 16 H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘ 18 M ÙÔ ¶A™OK ÙËÓ K˘Úȷ΋ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

TÔ˘ ÕÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

¶A™OK, Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

22 Los Angeles - TÔ soundtrack T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

22 I §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™

AºπEƒøª∞ £∂™™∞§√¡I∫∏

24 √È ÊˆÓ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ 38 TÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‚È‚Ï›Ô 40 48Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 48 Higher and higher 52 M¿ÔÎ, Ú 54 2310 SKG Voice EÈ̤ÏÂÈ·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜

ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë

TˆÓ ™Ù. TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È B¿ÁÈ·˜ M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘

O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο

TÔ˘ £·Ó¿ÛË NÈÎÔÏ¿Ô˘

40 I 48Ô º∂™Δπμ∞§ ∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√À

O‰ËÁfi˜ fiÏ˘ - EÈ̤ÏÂÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ™Δ∏§∂™ 06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 14 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 66 Taste police: T˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 68 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 82 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 88 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 89 BÈ‚Ï›Ô: T˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË 90 Δ¤¯ÓË: T˘ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 91 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 92 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 93 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

61 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

94 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 97 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 98 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 101 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 102 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ· ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Â›Ó·È È· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ó· ‚ϤÂȘ 2 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È 5 ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰Â˜. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÏÏ›„ÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰·ÛοψÓ. K·Ù¿ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÂÚÈÔϛ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. K¿ı ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ı̿گ˜ Î·È Ù· ÙÚ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂÙˆÈο ̤۷ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰Â˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜; E›¯Â ÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô KÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, fiÙÈ ÙÔ 90% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ Î·È Ôχ. §ÂÊÙ¿ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. E›¯Â ¤ÚıÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ K. ™ËÌ›ÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜. TÔÓ Â›¯Â ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙfiÙ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÂΛ, Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›·. KÈ ·˘Ùfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ‰··Ó¿Ù·È ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. ŸÙ·Ó ÂÌ›˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ›¯Â ÂÈ, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. E‰Ò, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÁÚÔʇϷΘ. OÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰¿ÛηÏÔÈ ‹ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. °È·Ù› ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ·›ÚÓÔ˘Ó. EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ¿ÏϘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È, ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó Î·È Ù· Ù·Ì›·. I‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜, ‰ËÌfiÛÈ· ÊÙÒ¯ÂÈ·. E›Ó·È ÙÒÚ· ÙÚÂȘ ¶¤ÌÙ˜ Ô˘ Áڿʈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Â›Ùˉ˜ ÙȘ ÈÔ ·ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¢ı˘Ì‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ. O ηٿÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˜. O ηı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. M¤Û· Û ÌÈ· 30ÂÙ›·, fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi, ÔÈ ‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó, Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· È· ÌÏÔοÚÂÈ Î¿ı Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·Îԇ̠ÙȘ Έ‰ÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÎÚ·ÙÈÛÌfi˜, ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·, ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ È· ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ. ŸÌˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. KÚ·ÙÈΤ˜, ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ ‰È·ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Î·È ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ, ÚfiÏ·‚Â. °È· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÛÛ„Â.

Œ

4 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹Ó ÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰›·ÛÂ Ô B·Û›Ï˘ MËÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. E›Ó·È 27 ÂÙÒÓ. Afi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 ÛÔ‡‰·Û OÙÈ΋ EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Surrey Institute of Art and Design ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Master course ÛÙÔ London College of Communication, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2007 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ art direction ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ SOUL. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰›ÛÎˆÓ Î·È fiÛÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Dread Astaire, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ÂÈÏÂÎÙÈο ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Î·È Ì¤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ M¿Î·. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√ÂÀ›Ô ¡√∂Δª Ô Á˘Ó·ÈÎ

fi ÂÚÈÔ‰ÈÎice o V s n e Ùn˜ ∞th π

√ƒ∂ KYK§√º19/11 ∞ ¢∂ÀΔ∂ƒ

°Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

Δ∂ÀÃ√™ øƒ√ º£π¡√¶2007

‰ÈÎfi ΔÔ ÂÚÈÔVoice s n Ùn˜ ∞thÁeÈ· ÙÔ Û›ÙÈ

√ƒ∂π KYK§√ºΔøƒ∞ À ¶∞¡Δ√

ATHENS

voice

™ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ̤Ú˜ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ¤‚ÏÂ· Û’ ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Î·˙›ÓÔ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜. ™Î¤„Ô˘ ÙÒÚ·, ‹Ù·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÚËÌ¿‰È ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ÚÂÔÎfiËÛ ÂÓÙÂÏÒ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Î·È Ô ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘ÂÚ·Ì˘ÓfiÙ·Ó ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·˙›ÓÔ... A˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·’ fiÛ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ. ¢ÂÓ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ‰ÂÓ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘, ‰ÂÓ Ì·˙‡ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. 70 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ M·ÏÏÈ·Îfi, Ô˘ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ı· ’¯·Ó Á›ÓÂÈ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Â‰Ò ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ÙÂÙÚ·Âٛ˜, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÎÈ ·ÎfiÌ· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È. ŒÓ·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÂÙÚfi ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ‰·ÛÔÏfiÁÈÔ, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. K·ÌÈ¿ ·ÂÚÁ›·, ηÌÈ¿ ‰È·‰‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿. OÈ ÌfiÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËı› Ë IÔÓÈ΋, Ó· ÌËÓ Ô˘ÏËı› Ë EÌÔÚÈ΋, Ë OÏ˘Ìȷ΋, Ó· ÌËÓ ÌÂÈ Ô OTE ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16. E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. N· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-Ï¿Ê˘ÚÔ, Ô˘ fiÏÔÈ, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÎfiÌÌ·Ù·, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ Î·È ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ï·Ê˘Ú·ÁˆÁÔ‡Ó Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ·˜. °È·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ. H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙȘ Ì›˙Ó˜. A˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. MÔÚ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ X¿Ú‚·ÚÓÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô‡ ı· ¿ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤. ŒÙÛÈ ÒÛÙ fiÏ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ›‰È·. EÂȉ‹ fi¯È ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ë ·Ï‹ ÂÚÒÙËÛË –Ô‡ ¿ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì·– ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÂı›, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÈÏ¿Ì ÙfiÛÔ Ôχ ÁÈ· ·ÙÚ›‰Â˜, ıÚËÛΛ˜, ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ˜, Ï·Ô‡˜, DNA. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙ¤ ÌÈ· ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË Ï‡Û˘ ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, Ì¿¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó Ô˘ Ó· ÂÈ, ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ; K·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÓ Ù· «Ï·ÌfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶A™OK», ÔÈ ‰Â ÙËÓ «Â¿Ú·ÙÔ», Ô˘ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÂÍÈ¿, ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÔÈ Ù¤Ù·ÚÙÔÈ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ ¤ÌÙÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜. K·È fiÏÔÈ Ì·˙›, Û ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË Û‡ÌÓÔÈ·, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi... MfiÓÔ Ô˘ Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È. ∞

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


FNAC

°ƒ∞ªª∞Δ∞

K ¿ ı Â Ì ¤ Ú · , Î ¿ Ù È ¿ Ï Ï Ô ...

FORUM Y¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ê›Û˜, ·ÏÏ¿ Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ì·Ú Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 18.30, Ù· ÊÈÏÌ Ô˘ ·Á·‹Û·ÌÂ: 15/11 «OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ, ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ, 22/11 «H fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡», ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÎÔ˘fiψÓ, 29/11 «H Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ», Ë Â˘·›ÛıËÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ NÙÂÓ› AÚοÓ, 6/12 “Goodbye Lenin”, ÌÈ· ·Ó¤Í˘ÓË Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘.

™I°A MH ™KA™OYN TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ 5.000 ̤ÙÚˆÓ –Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜– ‰È·ÎÏ·‰ÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÂÚ¿Û·ÌÂ, fiˆ˜ Î·È Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‰›Ï· ·fi ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ 17 Î·È ÛÙÔ 19 ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, Ô˘, ·Ó Î·È ‰È·ÙËÚË٤˜, ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘, ÁÈ·Ù› «ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ı¤· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ IÂÚfi BÚ¿¯Ô...». ™Â ÂÚÒÙËÛË-¤ÎÎÏËÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·ÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ Î. §È¿Ë, YÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ó· ··ÓÙ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi, Ë ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÚÔ¯ˆÚ› ÓƠ̂̈˜ Î.Ï. M·, ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È Î·Ù‰·ÊÈÛıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· Ë Î·Ú‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘... -M·ÚÔ‡Ûη B¤ÌÂÚ

X·Ï·Úfi ¿ÓÂÏ, Û˘˙‹ÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. OÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÔ forum Ù˘ FNAC ‰ÂÓ Â›Ó·È «Í‡ÏÈÓ˜», ·ÏÏ¿ ·ÌÊ›‰ÚÔ̘. TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·: °È¿ÓÓ˘ •·ÓıÔ‡Ï˘ «TÔ˘ ÊȉÈÔ‡ ÙÔ Á¿Ï·» (¶·Ú. 30/11, 19.00), AϤͷӉÚÔ˜ AÛˆÓ›Ù˘ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÙËÏÂfiÚ·ÛË» (Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ £. XÂÈ̈ӿ, ¢Â˘Ù. 3/12, 19.00), B·Û›Ï˘ AÏÂÍ¿Î˘ «Ì.X.» (¶·Ú. 7/12, 19.00), B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ «H MÂÁ¿ÏË ÕÌÌÔ˜» (Ì ÙÔ˘˜ ¢. ™ˆÙ¿ÎË Î·È £. XÂÈ̈ӿ, TÚ. 11/12, 19.00).

LET’S DO IT! EÂȉ‹ ‚·Ú¤ıËη Î·È Ûȯ¿ıËη È· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î·È Ó· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚÒ ÙÂÏÈο –ÎÈ ÂÁÒ ÎÈ fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘– Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Ô˘ ‰ÂÓ ÛÒ-

A¶O ™TOMA ™E ™TOMA...

BIB§IO ¶APOY™IA™EI™

˙ÂÙ·È), Ì ٷ ÔÏÈÙÈο (Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂȘ ¿ÎÚË), Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ (Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜), Ì ÙË ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ¯ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì·ÏÏ› ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, Ì fiÏ· ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË! EÂȉ‹ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ÛËÌÂ›Ô ÎÔÚÂÛÌÔ‡; ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÂÏÈÛ›·; EÎÏÈ·ÚÒ: ·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, οÙÈ ÊÚ¤ÛÎÔ, Ï›ÁË Ê·ÓÙ·Û›·... ÙÈ Ó· ˆ, ·˜ Ê˘Û‹ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ʇÁÂÈ Ë... ÌÈ˙¤ÚÈ·... -M·›ÚË K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ SOTI’S FUN CLUB AÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ™ÒÙ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ, Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÛÙÂ Î·È Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÙË Û˘Ì·ı›Ù fiÛÔ ÂÁÒ. °È· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ̤ӷ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ͤڈ, Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ¿¯ÚÔÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ¤Í˘ÓÔ Î·È ÛηÓÙ·ÏÈ¿ÚÈÎÔ ·È‰› Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰· Û fiÏÔ˘˜. TÛ·ÓÙ›˙ÂÙ·È, ÊÚÈοÚÂÈ, Û˘ÁÎÈÓ›ٷÈ, ϤÂÈ ÌÈ· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÌÂÙ¿ ÌÈ· η΋, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÌÔÓ·¯‹ Ù˘. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·È‰› Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ¯·›ÚÔÌ·È fiÙ·Ó ·›ÚÓˆ ÙËÓ A.V. Î·È ÙË ‚Ú›ÛΈ ̤-

COMIC

H AıËÓ¿ PÔ‡ÙÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ live ÙÔ «MËÓ ÂȘ ·ÓÙ›Ô» (™¿‚‚·ÙÔ 17/11, 14.00), ÔÈ Encardia ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ A‰ÚÈ·ÙÈ΋ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜ (¶·Ú·Û΢‹ 14/12, 19.00), ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12, ÛÙȘ 14.00, ÔÈ Raining Pleasure ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ single “Love Was Just A Girl”.

...AND MORE ART TO COME

ADVERTORIAL “A.V.”

Ÿˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË £ÂÔ‰fiÛË ·fi ÙÔ Ï‡Έ̷ «TÔȯԉÚƠ̂˜ TÔ Street Art ÛÙËÓ Aı‹Ó·» Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ O•Y (ÂÁη›ÓÈ· ¶¤ÌÙË 15/11). K·È Ù¤ÏÔ˜, pocket seminar ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ AÓ›Ù·˜ K·ÁοÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ (¶¤ÌÙË 13/12, 19.00).

LUIS GARCIA (PUERTOLLANO, CIUDAD REAL, 1946) E∫£∂™∏ Δ√À I¡™ΔπΔ√YΔ√À £∂ƒμA¡Δ∂™ «T√ ∫√ªπ∫ Δ∏™ π™¶∞¡π∫∏™ ª∂Δ∞¶√§πΔ∂À™∏™», 1975-2005, K∂¡Δƒ√ T∂áø¡ X∞§∞¡¢ƒπ, ∞¶√ 7-11 ∂ø™ 20-12-2007.

6 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ºπ§∞¡£ƒø¶π∞ ∞¡Δπ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§πΔπ∫∏™ BϤˆ ÌÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ TV, Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ̤ۈ Ù˘ Alpha Bank ÙË ÌÔÓ·¯È΋ ÁÈ·ÁÈԇϷ Ô˘ ϤÎÂÈ Î·È ·ı·›ÓÂÈ ¤ÌÊÚ·ÁÌ·. M fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ „˘¯‹ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. AÏÏ¿ ˆ˜ fiÙ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ÙȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘; O ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. M ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÓÒÛÙË fï˜. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô, Â›Ó·È ¤ˆ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ¤ˆ˜ Î·È ‡ÔÙÔ, ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ, Ô˘ ¿ÂÈ Ô Ô‚ÔÏfi˜ ÙÔ˘ «Î·ÏÔ‡», ·Ó ÙÂÏÈο ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙË ÌÔÓ·¯È΋ ÁÈ·ÁÈԇϷ Ô˘ ϤÎÂÈ Î·È ·ı·›ÓÂÈ ¤ÌÊÚ·ÁÌ·; ¶Ô‡ ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜; Y¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÓ·fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜; A˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ú¿ÍÂȘ ˘„ËÏfiÙ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ¤ÚÁÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È ÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÒıËÛ˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, Ù˘ ¤ÁÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ, Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÎÈ ÂıÓÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ·ÔÌ›ӷÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË fiÏˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Û’ ·˘Ù¿ Ù· ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ‰ÈηȈ̷ÙÈο SOS ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ. -M¿Úı· K·ÚÔ‡ÛÔ˘ NO™TA§°O™ TOY «™YMMOPITO¶O§EMOY» Î.Î. TÛ¤ÎÂÚÔÊ Î·È K˘ÚÈÙÛfiÊÛÎÈ, ¤ÏÂÔ˜, fiÛÔ˘˜ È· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ì˘ıÈ¿ÛÂÙÂ; AÓ Û·˜ Ó›ÁÂÈ ÙfiÛÔ Ë ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ EÏÏ¿‰·, ÌÔÚ›Ù ӷ ¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ÛÙËÓ K›Ó· ‹ ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›· Î·È ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ ÔϤÌÔ˘. E›ÁÂÈÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ... N·Ô› Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜! (M· ÁÈ·Ù› η٤ÚÚÂ˘Û·Ó;;;) N· ‰Ô‡Ì ·Ó ÂΛ ı· ÁÚ¿Ê·Ù ٤ÙÔÈ· Ù¤Ú·Ù· ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ... ÕÎÔ˘ «‰ÔÛ›ÏÔÁÔÈ» Î·È «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜»... O EıÓÈÎfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ ÔÏÂÌÔ‡Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ù˘ E™™¢. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ºÏˆÚ¿ÎË Ì ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ; N· Û·˜ ÛÙ›ψ ÂÁÒ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ. ◊ Ì‹ˆ˜ ÔÈ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔÓ «·ÙÂÚÔ‡ÏË»; (¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ÌfiÓÔ ÔÈ AÁÁÏÔ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÌϤÎÔÓÙÔ.) K·È ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ «·ÓÙ›ÛÙ·ÛË», ÔÓÔÌ·Ù›ÛÙ ̛· ÌfiÓÔ Ì¿¯Ë ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ (ÏËÓ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ ‚¤‚·È·...). M›· ÌfiÓÔ!!!! AÓÙÈı¤Ùˆ˜, „¿ÍÙ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· ÎÈÙ¿È· Û·˜ Ï‹ÌÌ·Ù· fiˆ˜ MÂÏÈÁ·Ï¿˜, ¢ÔÍ¿ÙÔ, ™˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ æ·ÚÚfi˜, ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ (Ì ‰¿ÊË Ì¤¯ÚÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ¤ÙÛÈ;). -¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ MÔÏÒÛ˘

MUSIC EVENTS

Fnac, The Mall (E›Â‰Ô 1), AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555, www.fnac.gr, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

Û·... M‹ˆ˜ Û οı Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ó· ‚¿˙·ÙÂ Î·È ÌÈ· ʈÙfi Ù˘; AÓ¿ÏÔÁË Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·˘Ù¿... ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ ¿ÓÙ· Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ. -™‡ÚÔ˜ º·Î›‰Ë˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

M∂ƒπ∫∂™ º√ƒ∂™ ΔÀÃ∞π¡∂π ¡∞ μƒ∂£∂π™ ™’ ∂¡∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª∂ƒ√™ ∫∞π ¡∞ ∂Ã∂π™ (∞•∞º¡∞) ªπ∞ ºƒ∂™∫π∞ ∂ª¶∂πƒπ∞. ∞§§√Δ∂ ¶∞™ ™’ ∂¡∞ ¶∞§π√-∫∞π¡√Àƒ°π√ ª∂ƒ√™ ∫π ∂Ã∂π™ (¶∞§π Δ™√Àº) ªπ∞ ºƒ∂™∫√-DEJA-VUE ∂ª¶∂πƒπ∞... ∫∞π ∂π¡∞π ∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞. T√™√ ¶√À ™√À μ°∞∑∂π ¢√∫πªπ√, ¢∏§∞¢∏.

TSILILAND ÔÈfiÓ, Ó·È. XfiÚ„· Ì D for Desire, Barry Manilov remix, ¶·Û¯¿ÏË, ·‰ÂÚÊÔ‡˜ K·ÙÛÈÌ›¯· Û ¿ÏÏÔ remix ηÈ... «X¤ÚÈ· „ËÏ¿» Â›Û˘. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÔÙ¤ Ô KÒÛÙ·˜ Z‹ÎÔ˜ fiÙ·Ó ¤‚·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ No Name (¿Óˆ; K¿Ùˆ; £· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ) Î·È ÙÔÓ ¤ÚË˙· Ó· «·›˙ÂÈ Ì·‡Ú·». Ÿ¯È fiÙÈ Ô Z‹ÎÔ˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Í˘Ó¿ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ÓÙ·Ïο ÙÒÚ·, ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ fiÙ·Ó ¤‚·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ Ploughman’s Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ· Depeche Mode. ¶¿ÓÙ·, ÁÈ· οı ÓÙÈ-Ù˙¤È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÙÚÂϤ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÓÂ, Î·È Î·Ï¿. AÏÏÈÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÔ‡ÙÚ· Î·È ¯·Ï¿Ó ÙËÓ È¿ÙÛ·. ÕÓÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ (‚ϤÂ, Mercedes-Ù‡Ô˘) ÙÔ˘ B·Û›ÏË TÛÈÏȯڋÛÙÔ˘ ÙÒÚ·. ◊, ¤ÛÙˆ, ÙÔ ¿Ï·È ÔÙ¤: ¯ÔÚ‡ÂȘ ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó Ìԇډ˜ ÔÈ assorted djs, Ô˘ ‚·ÛÈο ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-

§

8 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ó ÙË «ÁÚ·ÌÌ‹ TÛ›ÏÈ» – ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ·, ÌÂÚ‰ÂÌÂÓÔ˘¿Ú, Ì ÂÏÏËÓÈο ÛÙË Ì¤ÛË, fi,ÙÈ ·›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û˘Ó ·ÏÈ¿ ¯ÈÙ, fi,ÙÈ ¤Î·Ó ÛԢͤ Ë B·Ó‰‹-B›ÛÛË-KÔÎΛÓÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÌÂÙ¿ Eurythmics, ÌÂÙ¿ Ù· Ó‡ڷ ÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ™¿Î˘ Í·ÊÓÈο, ÌÂÙ¿ fi,ÙÈ ÙÔ˘ Ê·Ó› ÙÔ˘ ψÏÔ-™ÙÂÊ·Ó‹... ÎÈ ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÊÚ›ÎË fiÏÔ ·˘Ùfi, ÂÓÒ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ‚·ÚοÚË Ô˘ ¤Ê·Á·Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ... Â›Ó·È Î·Ïfi. ¢ËÏ·‰‹, ¯ÔÚ‡ÂȘ. AÈÛı¿ÓÂÛ·È ‚·Ú‡ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ÚfiÎÂÚ˜/Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ/ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·¿Óˆ ÛÔ˘, Î·È ÛηÛÈÏ¿Ú· ÛÔ˘, ·Á¿Ë – Â›Û·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ˘¤ÚÔ¯·, Î·È ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ Villa Mercedes, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì·Á·˙› ÙÔ˘ TÛÈÏȯڋÛÙÔ˘ Î·È «·ÈÛıËÙÈ΋˜ TÛ›ÏÈ», ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÙÚ·¤˙È· ÛÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ Î·È «·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡» ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ì ÏÂÙ¤˜ ÈÓÂÏȤ˜, fiˆ˜ Ê˘Ù¿, ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ· Î·È ‚·ı˘ÎfiÎÎÈÓ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÂÏÂÙË̤ӷ ÛËÌ›·. ¢›-

Ï· Ì·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ (ÂÏ·ÙÒÓ) Ù· 18. ¶›Ûˆ Ì·˜ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÓËÓÙÔ-ÂÍËÓÙ¿Úˉ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÈÈÓÔ˘¿Ú ÁÎfiÌÂÓ˜ ÌÂ, Ó·È, ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Á˘Ó·›Î˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 (ÙÚÂϤ˜ ›ӷÈ;) ÎÈ ÔÈ ÂÍËÓÙ¿Úˉ˜ οˆ˜ ÍÂÊÔÓÙ¿ÚÈ˙·Ó, Û·Ó ÙȘ ̇Á˜ ̤۷ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ. M ٷ Ô‡Ú· ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ÙȘ ÙÂÎÓ›ÙÛ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó· ÎÔ˘Ó¿Ó ÎÒÏÔ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi, Û·Ó Ó· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· „ÈÏÔ-Ô˘Ú¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜. ŒÍ˘Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Û NÙfiÓ·ÏÓÙ TÚ·Ì. T· Ê·ÁËÙfi ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô, ˘-¤-ÚÔ-¯Ô, Ù· ÁÏ˘Î¿ Â›Û˘ ÌÔÓ·‰Èο. OfiÙÂ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ «Û˘ÓÙ·Á‹˜ TÛ›ÏÈ»: ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ¤Ó· Ì·Á·˙› Ì ¿Ï·, Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì οÌÔÛ· ‰È¿Û·ÚÙ· Ì·Ú ÁÈ· Ó· ÌË ‰È„¿ÛÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘. T· ÛÂÚ‚›ÙÛÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë B›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜, Ù· Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â¿ÚÁ˘Ú·. AÏÏ¿ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ È‰ÚÒÓÂÈ Ì ٤ÙÔÈ·: ÙÔÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ (Ô TÛ›ÏÈ, ¿ÓÙ· – ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ı¤Ì·!) Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ™· Ó· ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ‹ÚıÂ Â‰Ò ÁÈ· Ù· ÏÈÓ¿ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ·, ‹Úı ÁÈ· Ó· ·ÚοÚÂÈ Ù· ˆÚ·›· ÙÔ˘ ÏÂÊÙ¿, ¿Ú· ı· Ê¿ÂÈ Ôχ ηϿ. EÂȉ‹ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜, Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ·ÎÚÈ‚¿ Á·ÏÏÈο (ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «90 ¢ÚÒ ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ»), Î·È ¤‚Á·ÈÓ ¤Ó· ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 80 ¢ÚÒ: Î·È ÌfiÓÔ Ì ʷÁËÙfi Î·È ÎÚ·Û›, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÛfiÔ˘ (ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡), ¿ÍÈ˙ Ì ٷ ÙÛ·ÚÔ‡¯È·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û ̷Á·˙È¿ «Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜» (ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋-ηٿÈ·-˯›Ô, ÙÂÚ¿ÛÙÈ·) ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ÙÚÒÁÂÙ·È. ¢ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙÈ ÙÚˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ÔfiÙ ÍÂÎÈÓ¿˜ ÌÈÛÔ-Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È Ì·Û‹ÛÂȘ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ηÌÈ¿ ·ÓÙfiÊÏ· ¤Í˘Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓË Û ÊÈϤÙÔ. O TÛ›ÏÈ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· ÚˆÙÔ-Ù۷ΛÛÂȘ – Â›Ó·È fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·. MÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi... Â, Ó·È. ¶·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ ·ÎÔ‡˜ Ì ÛΈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡, fiÙÈ Î·È Î·Ï¿ ‰ÂÓ Â›Û·È ‰ÂηÔÎÙ¿¯ÚÔÓÔ, ‹Ì·ÚÙÔÓ. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ „‹ÓÂÛ·È fï˜. H ‰È¿¯˘ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÔ‡ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ‰È¿¯˘ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È Û¤Ó·. ™ËÎÒÓÂÛ·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂȘ. Ÿ¯È, ı· οÙÛÂȘ Ó· ÛοÛÂȘ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ Ì·Ú ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÔ˘ÎÏ¿Ú˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˜ Ì ٷÙÔ˘¿˙ ÛÙËÓ Ï¿ÙË. T· ÁηÚÛfiÓÈ· Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌ·. H Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË, Î·È ‰ÂÓ Â›Û·È È· ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ˜, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ˜. K·È, ÔfiÙÂ, Ó·È. XÔÚ‡ÂȘ. M ™¿ÎË. OÚ›ÛÙÂ. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜... ¤Í˘Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÈÛÙfi ı·ÌÒÓ·-Ù˘-TÛ›ÏÈ-land. K·È ‰ÂÓ Â›Û·È (ÈÛÙfi˜), ¤¯ÂȘ Ó· ·Ù‹ÛÂȘ Û ̷Á·˙› ÙÔ˘ TÛ›ÏÈ ¤ÓÙ ‹ ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·... ·ÏÒ˜ ÂÚÓ¿˜ ÌfiÌ·. A˜ ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Û·È ·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÛ·È ·fi Ô˘Úfi-ÌÂ-Ô‡ÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ÁÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘, Ï›ÁÔ Ó· ÎÔ˘ÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ô˘Ú›ÙÛ· ÙÔ˘˜, ı· ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿˙·Ó ÛÙ· Ì·Ú Ó· οÓÔ˘Ó ÛÒÔ˘, Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. KÈ ·˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Û·Ó ÌÂÙ¿ ·fi embarrassment... ∞ Villa Mercedes, AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, 210 3422.380


FALL WINTER.2008

AÎÔ‡˜ ‰˘Ó·Ù¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ E›Û·È Emo, punk rock ‹ ˙fiÚÈÎÔ Ù˘¿ÎÈ; A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÛÔ˘ ŒÓÙÔÓ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· TÔÏÌËÚ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ H ÛÂÈÚ¿ +tizzy ·ÔÙÂÏ› ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ. T· ÚÔ˚fiÓÙ· +tizzy ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ Main distribution: tel.:2310 683110, Athens Branch: 210 6890110 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


FALL WINTER.2008

AÎÔ‡˜ ‰˘Ó·Ù¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ E›Û·È Emo, punk rock ‹ ˙fiÚÈÎÔ Ù˘¿ÎÈ; A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÛÔ˘ ŒÓÙÔÓ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· TÔÏÌËÚ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ H ÛÂÈÚ¿ +tizzy ·ÔÙÂÏ› ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ. T· ÚÔ˚fiÓÙ· +tizzy ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ Main distribution: tel.:2310 683110, Athens Branch: 210 6890110 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜, ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· - E˘ÚÒË - AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜ OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Elite. °ÓˆÚÈÌ›· - ™˘Ì‚›ˆÛË - °¿ÌÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8986.095 °È·ÙÚfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ú 6.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ·Ì¿ÍÈ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÚfiÛ¯·ÚÔ˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· ÛÔÚ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ¤ˆ˜ 29 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÛÔ‚·Ú‹, ÁÈ· ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 www.pappas.gr AÛ‡ÁÎÚÈÙ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Á¿ÌÔ˘ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì ÚÔÛˆÈο Ú·ÓÙ‚ԇ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯›·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. Elite. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 MÔÓ·¯ÔÎfiÚË È·ÙÚÒÓ 32¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, fiÌÔÚÊË, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812813 ¢È‰¿ÎÙˆÚ È·ÙÚfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˜ ‰‡Ô ÂȉÈÎÔًوÓ, ·ÚÚÂÓˆfi˜, „ËÏfi˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰‡Ô È·ÙÚ›ˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 7.000, οÙÔ¯Ô˜ ÔÏÏÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È I.X., ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117,

●™Â ›‰·

™E EI¢A ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ T˙oÚÙ˙ M¿ÈÎÏ. ºÔÚÔ‡Û˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ï¢Îfi ηÛÎÔÚÛ¤, Á˘·ÏÈ¿ Ú¤ÈÌ·Ó, ‹ÛÔ˘Ó ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜ Î·È Â›¯Â˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘. ™Â ¤¯·Û· ̤۷ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ; A¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ voice

ATHENS

100 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812813 I‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ 33¯ÚÔÓË, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÔχÁψÛÛË, ú 2.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ, I.X. Î·È ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, Ì ˆÚ·›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË Î·È ÛÔ‚·Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr

¢ÈÂΉÈ΋ÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜! ¢Âο‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÂÌ¿˜ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÔÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. VIP’s. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014 AÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. VIP’s. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014

38¯ÚÔÓË ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÂχıÂÚË, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË, Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÁÂÓ‹˜, Ì Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, οÙÔ¯Ô˜ 2 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220

Club VIP’s. MÈ· ·Ú¤· Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠̠ۈÛÙ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·ÙfïÓ, Û¿ÓÈ· ·ÚÌÔÓ›· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014

29¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÚ·¤˙˘, „ËÏ‹, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÚÂÙÈÚ¤ 5¿ÚÈ ÛÙËÓ ¶Â‡ÎË Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™

43¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú12.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ Î·È ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¯·ÚÈو̤ÓË, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 36¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‰‡Ô ÚÂÙÈÚ¤ Î·È ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 Club VIP’s. AÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3310.014

Aηٷ̿¯ËÙË BÔ˘ÏÁ¿Ú· 25¯ÚÔÓË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Í·ÓıÈ¿, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· - Ù·Í›‰È XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ȷÙÚfi - ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi - ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÏÔ›·Ú¯Ô. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÔÚıÔʈӛ·˜, Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi & ı·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: PÔ˘Ì›ÓË MÔÛ¯ˆ¯ÔÚ›ÙË, 697 7401535 ¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz Ï‹ÎÙÚˆÓ - ·ÚÌÔÓ›Ô˘) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È master ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. MÔÓÙ¤ÚÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. BfiÚÂÈ·, NfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Î¤ÓÙÚÔ. ¶ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. 697 4 018760 Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.0020.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñIÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 9496ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos) / ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1&ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫Ë-

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

ÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32 / ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26/ /MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘ / ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25 / OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ / PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñM‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñπ·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1ñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñπ‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñOχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñXAN£ Ï. XAN£ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñInterni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñAppllebees §. N›Î˘ 45ñμÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñPizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ñøÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57ñKÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñBÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ñ¢ÂÏÊÒÓ 4ñ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñE‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83ñ£¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96ñB. ŸÏÁ·˜ 93ñ¶·¿ÊË 100ñ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82ñPÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114ñ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82ñTÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10ñX·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45ñMfiÙÛ·ÚË 120ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñHÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2ñKÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: MostarñCinemañFlocafeñ•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western LucyñXeniañHarry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ AÁ·Ë̤Ó ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, ŒÚÂ ӷ ηٷϿ‚ˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÌÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ Â·Ê‹ Ì·˙› ÌÔ˘... Î·È ‰ÒÛ’ ÙÔ˘ ηʤ‰Â˜, Î·È ‰ÒÛ’ ÙÔ˘ ‚fiÏÙ˜, Î·È ‰ÒÛ’ ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÎ ‚·ı¤ˆÓ... ÒÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÎÔÏÏËÙ‹˜ ·Ú¤·˜ ÙÔ‡ ‰ÒÛ·ÌÂ Î·È Î·Ù¿Ï·‚Â... Î·È Í·ÊÓÈο ¤ÓȈ۷ ‰È¯·Ṳ̂ÓË... ·fi ÙË Ì›· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ¯¿Ûˆ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¿˜ ›‰· ÂÛ¤Ó· ÎÈ Â̤ӷ Ó· ¯·¯·Ó›˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ dvd Ô˘ ı· ‰È·Ï¤Á·Ì ̷˙›. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËη ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ ÎÈ fiˆ˜ ¤‚Á·ÈÓ ÙÂÏÈο... AÏÏ¿ ÂÛ‡, ˆ ·Á·Ë̤Ó ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, ÂÛ‡ ¤‰ˆÛ˜ ·ÎfiÌË Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË... ÎÈ fiÙ·Ó Ì›ÏËÛ˜, ¿ÓÔÈ͘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÌÔ˘ Î·È ÎÔÏÏËÙfi ÛÔ˘ (;)... °È·Ù›, ·Á·Ë̤Ó ÌÔ˘; O ÎˉÂÌfiÓ·˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ‹ Ì‹ˆ˜ ÙÔÓ Ï‹ÁˆÛ˜ ÂÂȉ‹ ‹Á˜ Ì’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙËÓ ÍÂ¤Ù·Í ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜;;; K·È ÁÈ·Ù›, ·Á·Ë̤Ó ÌÔ˘, ÙÔ˘ ›˜ ÌfiÓÔ ÙË ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·;;; M‹ˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë Ì›· ÊÔÚ¿ Û˘Á¯ˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜; MÈ·˜ Î·È Ù’ ·Ú¯›Û·ÌÂ, ˜ ÌÔ˘ οÙÈ ·ÎfiÌË... fiÛÔ Ôχ ÂÎÙÈÌÔ‡Û˜ ÙËÓ ÎÔÏÏËÙ‹ ÛÔ˘, ÒÛÙÂ, fiÙ·Ó Û ÚÒÙËÛ ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ ’‚ÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·¿ÓÙËÛ˜ «‹Ú· fi,ÙÈ ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ˜»; AÁ·Ë̤Ó ÌÔ˘ ÚÒËÓ Ê›ÏÂ, Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‹Ú· ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÌÔ˘... ™Ù·Ì¿Ù· fï˜ ÙÒÚ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ Î¿Óˆ, ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Ì¿ıÂȘ fiÛÔ Ôχ ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È «¿ÓÙ Á·Ì‹ÛÔ˘, ÎÔÌÏÂÍÈΤ ηÚÈfiÏË»...

EÁÒ ¿ÏÈ Â‡¯ÔÌ·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ ÚÒËÓ Ê›ÏÔ˜ Ó· ÌË ‰È·‚¿˙ÂÈ «M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ¢ÂÓ ı· ÙÔ ¿ÓÙ¯· Ó· Û˘Ó¯›˙ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. 1 ¶¿ÓÙˆ˜, ÚÒËÓ ÁÎÔÌÂÓÈο Û˘Ó ÎÔÏÏËÙÔ› ÙˆÓ ÚÒËÓ ÁÎÔÌÂÓÈÎÒÓ ›ÛÔÓ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÚ›Ô˘˜. AÔÚÒ Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ ÌÈ· ¤Í˘ÓË Á˘Ó·›Î· fiˆ˜ ÂÛ›˜. Y.°. 2 N· ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ì ÙȘ ÌÔÓ¤˜ οÏÙÛ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÌ›˜ ÓÔÌ›˙·ÌÂ. Y.°. 3 K·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó· ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ¿ ÌÔ˘ Î·È ËÛ‡¯·Û·, Ì‹ˆ˜ ͤÚÂÙ οÔÈÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘; AÓÔ›ÁÂȘ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Ï˜, Ôk, ·˜ ÙÔ Î¿Óˆ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿. A˜ ÙËÓ ·Óԛ͈, ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ı· ÊÈÏÔÙÈÌËı› Ô ¿ÏÏÔ˜ Î·È ı· ÛÎÔ˘›ÛÂÈ Ù· ‚ÚˆÌÔfi‰·Ú¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ÌÂÈ Ì¤Û·. ŒÚ¯ÂÙ·È, ¯Ù˘¿ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ, ·ÓÔ›ÁÂȘ. X·ÌÔÁÂÏ¿˜. ™Ô˘ ÂÙ¿ ¤Ó· ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÚ·Û› ÛÙ· fi‰È·, Û ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ. K¿ıÂÛ·È Û· ̷Ͽη˜, ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˜. MÔÓÔÏÔÁ›˜. «TÈ ÁÏ˘Îfi ÚfiÛˆÔ, ÎÔ›Ù· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘, Ò˜ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ!» K·È ÌÂÙ¿ ‚ϤÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È, ÙÔ‡‚ÏÔ ÙÔ‡‚ÏÔ, ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ›¯Â˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ. ™Â ¯ÚfiÓÔ dt ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÔ‚¿‰Â˜, ÙÚ›˙Ô˘Ó Ù·

‰ÔοÚÈ·. ™¿ÂÈ Û ¯›ÏÈ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. K·È Ϙ, ·fi Ô‡ Ó· ÎÚ·ÙËıÒ; O ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ È¿ÓÂÙ·È, Ó·È, ·ÏÏ¿ Ó›ÁÂÙ·È! (™ˆÛÙfi ÎÈ ·˘Ùfi.) ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈ˙¤ÚÈ·. TË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÌÔ‡ ÙË Á¤ÓÓËÛ˜ ÂÛ‡. TËÓ ¿ÊËÛ˜ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ʇÁÔÓÙ·˜. ¶ÂÚÓ¿˜ Î·È ·Ê‹ÓÂȘ ÌÈ˙¤ÚÈ·, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÙÈ ÛÔ˘ ¤ÊÙÂÈ, ‰˘Ô ÁÂÓÓ¿˜. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÙȘ ·ÌÔÈ‚¿‰Â˜. KÔÈÙ¿ˆ ÙËÓ fiÏË ·fi „ËÏ¿, ÙÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ›ӷÈ! EΛ ̤۷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÛÌ·Ù¿ÎÈ· Ô˘ Ì ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ºÔÚÙÒÓˆ ÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ı¤Ùˆ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÔ˘. Welcome to THE HOUSE OF LOVE. Ÿ¯È, Ô‡ÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Á›Óˆ psycho killer ÎÔÌÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ·ÓÈÛfiÚÚÔˆÓ ·ÓıÚˆ›‰ÈˆÓ. Maybe next week.

ø¯, ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·ÓËÛ‡¯ËÛ·. ŒÙÛÈ ¿ÌÂÛ· Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÛ·ÛÙ Û ‚’ ÂÓÈÎfi, ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠ۷ Ó· Ù· „¤ÏÓ·Ù Û ̤ӷ. AÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜, ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚ÚˆÌÔfi‰·Ú·. Œ¯ˆ ηı·Ú¿. A˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·˘Ùfi˜ Ï˘ÙÚˆÙÈο Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi˜. A˘Ù‹ ÙÔÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ, ·˘Ùfi˜ ÙËÓ Â›‰Â. A˘Ù‹ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ. A˘Ùfi˜ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ. A˘Ù‹ ‰›ÛÙ·˙ (ηÈÚfi), ·˘Ùfi˜ ‰Â›ÏÈ·Û (Ôχ). K·È Ô Î·ÈÚfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿, ÎÈ ÂÁÒ ı˘Ì¿Ì·È... K·È Û ڈٿˆ, Ú M˘ÚÙÔ‡‰È, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙfiÛÔ ·ÁˆÙfi ÛÔÎÔÏ¿Ù·; ¢ÂÓ ÔÓ¿ˆ È·, fiÙ·Ó fï˜ οıÔÌ·È ÌfiÓË ÌÔ˘ Î·È ÙÚÒˆ ·ÁˆÙfi ÛÔÎÔÏ¿Ù· fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÈÒÓÔ˘Ó. ™ÎËÓÈο, ÚfiÛˆ·, fiÏ·... Î·È Í·Ó·˙Ò ÙËÓ ›‰È· ·ÌÊ›‚ÔÏË Â˘Ù˘¯›·... Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÔ‡ÚÔ, ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ‹ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÔ˘... KÈ ‡ÛÙÂÚ· Û˘Ó¤Ú¯ÔÌ·È, Î·È Í·Ó·‚¿˙ˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË... Y.°. K·È ÙÔÛÙ ¤Î·Ó·, Î·È ÛÙ· IKEA ÁÈ· ηӤӷ «ÛÈÙÈÎfi Ú¿Ì·» ‹Á·, Î·È ÁÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ ÂÙ¿ˆ ÌÂı·‡ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ fiÏ· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÎÏÂÈṲ̂ӷ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÔÙ¤ ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ... -π‰È·˙fiÓÙˆ˜ ÌfiÓË

TÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁˆÙfi ÛÔÎÔÏ¿Ù·. KfiÊ’ Ù ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÏ˘Îfi. K·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË, ÙȘ ÛÔ‡ÂÚ Ì·Ú¤ÁΘ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ M¤ÏÔ, Û’ ÂΛÓË ÙË ÛÔ‡ÂÚ fiÏË Ô˘ ϤÁÂÙ·È §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ô˘ Û·˜ ˙Ëχˆ ¿Ú· ¿Ú· ¿Ú· Ôχ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ‡· K˘Úȷ΋ ÂÛ›˜ ‚ÔÏÙ¿ÚÂÙ ÂΛ ÎÈ ÂÁÒ ‹˙ˆ ‰Ò. Y.°. 1 ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÏÈÛ¤, Ô˘ ·Ó Ù· ÁÚ¿„ˆ ı· Û‚ËÛÙÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. •ÂÎÔÏÏ‹ÛÙ ·’ ÙÔÓ ÁÎfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰Â›ÏÈ·ÛÂ. ŸÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÙ ÎÔÏÏË̤ÓË, Â›Ó·È Û· Ó· ‰ÂÈÏÈ¿˙ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜. Y.°. 2 ÕÛ¯ÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ˆ: ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ «™›ڷ˜» ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È. ™Ù·Ì, Û Âı‡ÌËÛ·, ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÌÔ˘. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 101


ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

GREATEST HITS O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È οı ¶¤ÌÙË

M¶ƒ∞™∂ƒI

* ™ÙÔ Four Seasons ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‚Úԇ̠ٛÔÙ· ÊıËÓfiÙÂÚÔ;

TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH

EDIKA

(KÔψӿÎÈ, ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ NÔ 1)

* Œ¯ˆ Ú›ÍÂÈ Ì·ÚÔ‡ÏÈ Î·È Û·Ó¿ÎÈ. ŒÎÔ„· ÚÔ¯Ù¤˜ ‰˘Ô ÙÛ¿ÓÙ˜. (KÔψӿÎÈ, ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ NÔ 2)

(21/11 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· M¤Ú· TËÏÂfiÚ·Û˘) * §¤Á·Ó ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ AÏ‚·Ófi Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙȘ ‹Ú·Ó fiˆ˜ ‹Ù·Ó. (™ÈÁ¿ ÌËÓ Î¿ıÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó...)

* £· ÛÙÔ Ê¿Ó ‰Ò.... (AÂÈÏËÙÈ΋ ʈӋ undercover Ì¿ÙÛÔ˘ ̤۷ ·fi ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ·ÚοÚÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘)

* ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÛ·È Î·Ï¿, ÚÂ. AÎÔ‡ÁÂÛ·È ÌÔ˘Î҉˘. (™Â ÎÈÓËÙfi)

* E›Ó·È Ì·‡ÚÔ. (°È· ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ)

E£NIKO £EATPO, ¶AI¢IKO ™TEKI ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·:

* ¶ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜. (°È· ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘)

«™¿ˆ ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ»* K·Ù·Ú·Ì¤ÓË MÈÙÛÔ˘Ì›ÛÈ ÂÛ‡ Ì ¤¯ÂȘ ˘ÓˆÙ›ÛÂÈ ·Ó·ıÂÌ·ÙÈṲ̂ÓË ™fiÓÈ Ì ’¯ÂȘ οÓÂÈ Î·Ù·ÙfiÓÈ Ì¤Û’ ÛÙÔ Á˘·Ï› Ù˘ MÈ-ÂÓÙ-fiÔ˘ ÔÈ ¤ÚˆÙ¤˜ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ÛfiÔ˘ ÎÈ fiÙ·Ó ·Ó¿‚ˆ Ì›· º›ÏÈ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ™¿ˆ ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÂÙ¿ˆ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ÔÈ ˆÚ·›Â˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ¿ÓÙ· ı¤ÏÔ˘Ó ·Ú¤· M’ ¤Î·ÓÂ Ë Î·ÎÔ‡ÚÁ· ™¿ÓÈÔ ÎÈ ¤‚·Ï· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ¯·Ù›ÚÈ Ù˘ NÔṲ́ÓÙ ÙÚÒˆ ̷ηÚfiÓÈ· ·Ï ÓÙ¤ÓÙ TfiÌÛÔÓ, ™·Ú Î·È EÚ-ÛÈ-¤È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ê·ÚÈÛ·›ÔÈ ¶·Ó·ÛfiÓÈÎ, °ÎÚÔ‡ÓÙȯ, Z›ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿Í·Ù ÙȘ ÌӋ̘ ™¿ˆ ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ¤Íˆ Ï¿ÌÔ˘Ó ْ ·ÛÙ¤ÚÈ· ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÁÂÚ¿ÛÂȘ Ì ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· * EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì ¿‰ÂÈ·

* A˘Ùfi˜ Â›Ó·È N›ÓÙ˙·. (°È· ÙÔÓ KϤÊÙË Ù˘ B·Á‰¿Ù˘)

To ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ (¤Íˆ ·fi Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË ª‹ÏÔ)

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

(-)

£E™™A§ONIKH «H ÌfiÓË fiÏË Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ‰‡Ô Û›ÁÌ· Î·È ÚÔʤÚÂÙ·È Ì ‰‡Ô Ͽ̉·!»

ANOPE•IA °È·Ù›, £Â¤ ÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË ‰ÂÓ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘;

(™‡ÓıËÌ· Û ÙÔ›¯Ô)

TO øPAIOTEPO A¶O°EYMA ¢EYTEPA™ O ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Iˆ¿ÓÓ˘ BÈΤϷ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ı¤Ì·: «OÈ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·». ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11 ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ (NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ). O¢H°IE™ XPH™Eø™ «MËÓ ÙÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÂÙ»!!!

(M·Ú›· = Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊ‹)

* M·Ì¿, ı· ¿ÌÂ Mall ÌÂÙ¿;

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√ÂÀ›Ô ¡√∂Δª Ô Á˘Ó·ÈÎ

fi ÂÚÈÔ‰ÈÎice o V s n e Ùn˜ ∞th

√ƒ∂π KYK§√º 9/11 ∞1 ¢∂ÀΔ∂ƒ

NEO A£§HMA §¤ÁÂÙ·È «M¿ÊÎÂÙ» Î·È ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È º˘Ù›·˜. (™Ù· ZˆÓÈ·Ó¿)

Y¶EPOXA ¶§A™MATA Y¤ÚÔ¯‹ ÌÔ˘, M˘ÚÙÒ! (™ÙÔÓ Alpha, οı TÚ›ÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ «TÛ·ÓÙ›ÚÈ»)

H E¶I°PAºH «ÕÓ¢ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·ˆÏ›·˜ ·Ï·È¿˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂΉÔı› Ë Ó¤· Ù·˘ÙfiÙ˘». (™Â ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·)

10 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

AÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ Ô‡ÚÔ ÙÔ˘ –ÛÙÔÚÁÈο, ı· ’ÏÂÁ˜– ÛÙÔ Ù·Û¿ÎÈ. º¤ÚÓÂÈ ÙËÓ Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰· ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. TË ‰·ÁÎÒÓÂÈ Ì ̛ÛÔ˜. TËÓ ·Ê‹ÓÂÈ. ¶È¿ÓÂÈ, Ì ٷ ‰˘Ô ‰¿¯Ù˘Ï·, Í·Ó¿ ÙÔ Ô‡ÚÔ. «MË ÌÔ˘ Ϙ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜. T¤ÙÔÈ· Ï¿ıË ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. MÔÚÔ‡Û· Ó· ÙËÓ Â›¯· ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. TËÓ ¤‰ˆÛ· Û ۤӷ ÁÈ·Ù› ’Û·È ÍËÁË̤ÓÔ˜. K·È ‹Á·ÙÂ Î·È ÌÔ˘ ‚¿Ï·Ù ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. K·È ÌÔ˘ Ϙ ÙÒÚ· fiÙÈ ¤Ù˘¯Â; ¢ÂÓ Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÂÁÒ ·˘Ù¿. ŒÂÛ ÁÚ·ÌÌ‹». ™ÙÚ¤ÊÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. TÔÓ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. ºÔ˘ÓÙÒÓÂÈ: «KÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi, ÙÔ ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ, ͤڈ ÔÈÔ˜ ÙÔ ’ÁÚ·„Â. °È· ̷Ͽη Ì’ ¤¯ÂȘ; ŸÏ· Ù· Ì·ı·›Óˆ. ŸÏ·! AÏÏ¿ ˜ ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·, fiÙÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ Ì·Û¿ˆ. ŒÓ· ÙËϤʈÓÔ Ó· ¿Úˆ Î·È ÙÔÓ ¤¯ˆ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. K·È ÙÒÚ·, ¿Ì· ı¤Ïˆ, ÙÔÓ ÙÂÏÂÈÒÓˆ Ì’ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ». PÔ˘Ê¿ÂÈ ÌÈ· Ù˙Ô‡Ú· ·fi ÙÔ Ô‡ÚÔ. º˘Û¿ÂÈ. HÚÂÌ›. æÈı˘Ú›˙ÂÈ: «T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ... KÔ›Ù·, ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ô˘ ÛÔ˘ ’ÏÂÁ·... ¶ÚfiÛÂÍ ÌË Ì ο„ÂȘ. B¿Ï fiÙÈ ÙÔ Ï¤Ó «Î‡ÎÏÔÈ» ÌÔ˘. ÕÛÂ, ÌËÓ Î·ÚʈıÔ‡ÌÂ. E›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË. ÕÛ ӷ ‰Ô‡Ì Ô‡ ı· οÙÛÂÈ Ë Ì›ÏÈ·». ●

INFO-DIET

(™Â ·Î¤ÙÔ Ì ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡)

* B·ÛÈÏÈ¿˜ (ÛÙÔ ¤ÚÁÔ): «°È· Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÁÈ· Á˘Ó·›Î·, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó·...» ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜ (ÛÙËÓ Ï·Ù›·): «N· ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙË M·Ú›·!»

∫∞¶√À ™∂ •∂ƒø

‹ÚıÂ ÛÙÔ e-mail Ì·˜

H ºPA™H TøN EK§O°øN M›ÏËÛ ÙÔ DNA ÙÔ˘ ¶A™OK. H A°Nø™TH ºPA™H TøN EK§O°øN AÈÛÈfi‰ÔÍË ÔÚÔÊ‹. H KATAMETPH™H TøN æHºøN EÏ›˙Ô˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. MIXA§H™ XATZH°IANNH™ O ·ÓˆÏÂıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙˆÓ APIøN. ™ËÎÒÓÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿... ™E EI¢E! «º›ÏÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊ ΢ÓËÁ¤. ™Î¤„Ô˘ ηϿ ÙÈ Î¿ÓÂȘ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÈ·ÙÚ¢Ù›˜. §¤Ó fiÙÈ Î˘ÓËÁ¿˜ ÙË Ó‡¯Ù·, ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ. AÓ ·ÏËı‡ÂÈ, ÓÙÚÔ‹ ÛÔ˘». (Δ·Ì¤Ï· ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜)

E§EO™! MÔ˘¯Ù›Û·Ì ÛÙȘ ˙ˆÓÈ·Ó¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfiÙÂÚÔ ¿ψ̷ ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡ ÛÙ· nachos ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÒÛÙ ӷ ÌË Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· οو-οو ÍÂÚ¿)

1

ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· «Û˘ÌʤÚÔÓÙ·» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi. •¤ÚÔ˘Ì fiÛ· Â›Ó·È ÙÂÏÈο; Ÿ¯È. •¤ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È Û·Ó ÙȘ ¶ÈÏ¿Ù˜ Î·È Ù· K‡ıËÚ·. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· «¶ÈÏ¿Ù·» ‹ ¤Ó· K‡ıËÚÔ, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· «Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ». XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ οı ÊÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›·. ÕÏψÛÙÂ, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô οı ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì·Ù¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ.

2

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÔ ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙȘ Ì·ÏˆıȤ˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· fiÏÔ Î·È Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜; A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô °¿ÌÔ˜

ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. EΛ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì·ÏˆıȤ˜ Î·È ·fi ÙfiÙ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. EÍ¿ÏÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¯ÂÙ˘È΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÛοÁÈ·. ÕÚ· ÔÈ Ì·ÏˆıȤ˜ Â›Ó·È ¤ıÈÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÁÈ·Ù› Ë ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ °¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ï›ÁÔÈ Ì˘Ë̤ÓÔÈ. ÕÛ Ô˘ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂȘ. H ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜.

Ì ÙË ÊÔ‡ÓÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯Ù›Û·Ì ¶·ÚıÂÓÒÓ˜, ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÛÙÔϛ۷Ì ٷ ÙÛ·ÚÔ‡¯È· Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚·Ïı› Ó· ÙËÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘, ÒÛÙ ӷ ¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ ÙˆÓ «NÂÊÂϛ̻. ¶Ô˘, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ·, ÚÔηÏ› «Ó¤ÊË» ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ηı·Ú¿.

3

¶Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘˜ Ì¤Ú‰Â„·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹» Î·È ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó.

¶ÚÒÙ· η›ÁÂÙ·È Ô ¶‡ÚÁÔ˜ Î·È Ë K·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÙÒÚ· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿! ™‡ÌÙˆÛË; E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙfi¯Ô ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-

¡¤n·sv!oice.gr

he t a . w w w 0 ̤ÏË 7.00 logs 600 b

4

¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶A™OK, οÔÈÔÈ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, Ï‹ÚˆÛ·Ó 2 ¢ÚÒ Î·È ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ΢ÚȷοÙÈη ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ï¢Îfi;

5

™Â ÙÈ Â͢ËÚÂÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ fiÏ· Ù·

ÊÂÙÈÓ¿ Á˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ·; ™ÙÔ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿„Ô˘Ó fiÏ· Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Ô˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ó· Ê·Ó› ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·.

6

TÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ «Ú‡̷ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘»; ŸÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿, Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ Ú‡̷. ∞

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

™∫√ƒ¶π∂ ¶·Ú·‰ÒÛÔ˘ ÂÈÚËÓÈο Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) AÎfiÌ· ÎÈ ÂÛ‡, Ô ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜ KÚÈfi˜, ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ˜ ‰È·˙‡ÁÈÔ ÁÈ· „‡ÏÏÔ˘ ‹‰ËÌ·. OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ‰È·Ï˘fiÓÙÔ˘Û·Ó Â‡ÎÔÏ·, Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›·, ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È ‰È·ÚΛ·˜. OÈ ÂÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· Û¤Ó·, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, fi,ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Á·Ï‹ÓË, ÛÈÙÈ΋ ı·ÏˆÚ‹ Î·È ‰ÂÛÌÔ› ·›Ì·ÙÔ˜ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È ı· ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ̤¯ÚÈ Ó’ ·ÏÏÔȈı› ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÍÂıˆÚÈ¿ÛÔ˘Ó. £· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ; N·È. M ÔÏϤ˜ ηԇÚ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ËÌÈÎڷӛ˜.

‰›Ï·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ͯˆÚ›ÛÂȘ. H Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Û ÂӉȷʤÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙË ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂȘ ÎÈfiÏ·˜: οӒ ÙËÓ ÏÔÈfiÓ Ú¿ÍË ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. AÓ¿Ù˘Í ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ Î·È ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ‹ ηٿÚÚ¢Û ‰›Ï· Û ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·ÏÎÔfiÏ. N· ı˘Ì¿Û·È fï˜ fiÙÈ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰È·Ê˘Á‹ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. Œ¯ÂȘ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ¢YO ÂÈÏÔÁ¤˜: ›Ù ӷ Á›ÓÂȘ ·ÚÙ¿ÎÈ·˜ Î·È Ó· ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È ·fi ÙȘ Ù‡„ÂȘ ›Ù ӷ Á›ÓÂȘ ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ͽη ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) KÈ ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·, ‰‡ÛÎÔÏ·, ηıÔÚÈÛÙÈο ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο

Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ¿ ˙҉ȷ, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ¿Á΢ڷ, ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÂȘ Î·È Ó· Ê·˜ ¤Ó· Á‡̷ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜, Ó· Ú›ÍÂȘ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂȘ ÙÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi Ô˘ ÛÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Î·È Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÎÔÌÏÈ̤ÓÙ· Ô˘ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙÔÓ ÕÚË ·Ó¿‰ÚÔÌÔ –15/11– ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÙÚ·‚¿Ó ·fi ÙË Ì‡ÙË ‹, ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, fiÙÈ Í·ÊÓÈο ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó Ó· ÛÔ˘ η٤‚·Û·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÎÏËÛË Î·È

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÁÈ· οÓ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¿Û·. M ˘ÂÚÂÓÂÚÁfi ÙÔÓ 5Ô/11Ô ¿ÍÔÓ·, Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤· Ó· ÌÂȘ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ı· Û ‰ÂÛ̇ÂÈ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Î·È Ô˘ ı· ··ÈÙ› ·fi Û¤Ó· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Û ·ÔÚÚÔÊ¿ÂÈ Ì ¢ı‡Ó˜. AÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ Ó· οÓÂȘ Ù· ÚÒÙ· ÛÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· KÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì’ ¤Ó· ÛˆÚfi ·fi ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‚¿ÚË, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¿ÏÏÔÓ ı’ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÓÔËÛ›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÚÈʤÚÂÛ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ¿ÛÎÔ·, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Û·È ÎÈ ÂÛ‡ ¯·Ì¤ÓÔ˜ – fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜;

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ŸÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ 12Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂȘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. Zԇ̠۠ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, new age, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Î›‚‰ËÏÔ, ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙÔ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· 102 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ŒÓ·˜ TÔÍfiÙ˘ ·Ú·ÔÓÈfiÙ·Ó ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ fiÙÈ «ÂÓÒ Â›Ì·È ÈηÓfi˜ ÎÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οӈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi ̤ӷ ÎÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜, ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÎfiÏÏËÌ· Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË». A˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ –ηÚȤڷ, ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÌfi‰È·, ·ÓÒÙÂÚÔÈ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó ÂÍÔ˘Û›· Ì ۷‰ÈÛÌfi, ÛÈÛ‡ÊÂÈ· ·›ÛıËÛË, ·ÚÁÔÔڛ˜, ‰È·Ú΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Û·Ó Ó· ·›˙ÂȘ Û’ ¤Ó·Ó ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi big brother– ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ηÈ, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰È·‰Ô¯Èο fiÏÔÈ ÔÈ TÔÍfiÙ˜. A˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˘˜ fiÛÔ ·Í›˙ÂȘ, ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ÛÙÚ·Ê›˜ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¢›·˜ –fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘– Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· – ¶ÔÚÙÔηÏȤ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÔÚÙÔοÏÈ·. E˘Î·Èڛ˜ Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı›˜ οÔ˘ Ô˘, ·Ó ÌËÓ ÙÈ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ı· Û ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) H Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·Ó¿‰ÚÔÌË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ –15/11– ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô 7 ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘ –›Ù ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ù ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi ‰›Ô– ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚÔ‹ ·ÏÏfiÎÔÙË, ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎË, ·Ú¿ÍÂÓË, ÍÂÓ¤ÚˆÙË, ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ϤÔÓ, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜ ‹ ·Ó˘fiÌÔÓË Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁ›. ™˘Ó‹ıˆ˜ ϤÌ fiÙÈ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈ ‰ÈÂÍÔ‰ÈΤ˜, Â›ÔÓ˜ ÎÈ Â›ÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ›‰ÔÙÔ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙڤϷ, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ. OfiÙÂ;

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ͤÚÂȘ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Û ÛÎÂ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ‹ Ó· ¿„ÂȘ Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛ·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ –ÁÈ·Ù› ͤÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ Î‡Ì· ı· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û’ ¤Ó· ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜–, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ì ÙÔÓ ÕÚË ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 7Ô Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ Z˘Áfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ˘fi„Ë ÛÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜: 1) MÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÎÚÈı›˜ fiÙÈ fiÏ· ¿Ó ˘¤ÚÔ¯· Î·È Ó· ÂÏ›˙ÂȘ fiÙÈ ÔÈ Î·Ï¤˜ ̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. 2) MÔÚ›˜ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi. 3) N· ÂÚÈ̤ÓÂȘ οÔÈÔ˜/· Ó· Û ÛÒÛÂÈ ·ÊÔ‡ ı· Û ÂÚˆÙ¢ı›. 4) N· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ù·ÁÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô. H ÌfiÓË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜. EÛ‡. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ, Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ –15/11– ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂȘ οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. Afi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ fiÏ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û slow motion. TÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ÙËÓ «ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË» –ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·‚ÔϤ˜, ‚‹Ì· ÛËÌÂȈÙfiÓ, ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ– ı· ÙËÓ ÂÈϤÍÂȘ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÛÔ˘, ηٷϷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋, ‹ ı· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì ›ÛÌ· Î·È Î·Îfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ timing ı· ¯Ù˘¿˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÓÂȘ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. HıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ·: H PÒÌË ‰ÂÓ ¯Ù›ÛÙËΠ۠ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ۠ÙÚÂȘ ̤Ú˜.

ÏÔΤ˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ì‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÔ˘ Û ÈÔ ·Ú·‰Â›ÛȘ ÂȉÈÒÍÂȘ; (™˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ·ÛÙ›Ô).

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) TÔ Ó· ÏÈÒÓÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÔÚ› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Â›Ó·È ıÂÚ·¢ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ˘Á›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ηχÙÂÚ· ÙÒÚ· Ô˘ Ô ÕÚ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ. ™Ù¤Ï¯Ԙ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋, ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ‹ ¿ÓÂÚÁÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ οı ÏÔ˘‰Ô‚›ÎÂÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ·fi ¿Óˆ. K¿Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ fiˆ˜ ͤÚÂȘ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈο ·fiÚ·ÙÔ, Î·È Û˘˙ËÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÚ¿‚ˆÌ¿ ÛÔ˘ ÌÂÙ¿.

ÛËÌ·ÓÙÈο, Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ›Ù ӷ Â·ÓÂʇÚÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘ ›Ù ӷ ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂȘ ÌÈ· ¿¯ÚˆÌË, ¿ÔÛÌË Î·È ·ÓÈ·Ú‹ ηÚȤڷ. E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È ÛÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÙfiÛÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ Î·È ·Ù¿Ú·¯Ô˜ fiÛÔ ÎÈ ¤Ó· ·ÁÁÔ‡ÚÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂȘ ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ó Â›Ó·È ÙÔ fiÛÔ ‚Ú¿˙ÂȘ οو ·fi ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. MÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÕÚË ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘: E›Û·È ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ú·ÎÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ‚·ıÈ¿ ·ÓÙ›ÏË„Ë, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÁÎÒÓÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÔ˘. TÔ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. TÔ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂȘ fï˜ –Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ– Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ËÏ›ıÈÔÈ Î·È ·Ó›Î·ÓÔÈ ·ÔÙÂÏ› ηٿ¯ÚËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÛÔ˘ ÎÈ Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó·, ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·-

Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. OÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÙ¿ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛË. H ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚ÔËıËÙÈ΋ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. MfiÓÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ηٷʇÁÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÂΛ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜ ÁÈ· fiÛ˜ ̤Ú˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó η΋ ȉ¤·. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹, ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ 8Ô˘ ÛÔ˘, ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÌÈ· ·Ú¿ÊÔÚË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. H ÂÈÚˆÓ›· ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÂȘ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. E, ηϿ, ‰ÂÓ ı· ·˜ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ Ù¤ÙÔȘ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ ‹ ÁÈ· ÙȘ ‚ÚfiÌÈΘ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÛÎÂÊı›˜ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÍË Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈ-

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) E›Û·È Ô ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ΢ÓÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ¯‹Ú·˜ – ηıfiÏÔ˘ ÈÎÚfi¯ÔÏ˘ fï˜. EÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ›˜, Ó· ¯·Ú›˜ Î·È Ó· ÁÂÏ¿ÛÂȘ Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜/Ë fiÙÈ ı· ·ÔÁÔËÙ¢Ù›˜ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ¤¯ÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi. E›Ó·È Ë Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ Û οÓÂÈ ÙfiÛÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· ÛÔ˘. M ÙÔÓ ÕÚË Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ –15/11– ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ 5Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ·ÓÙ› Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ı¤ÏÂȘ, ηٷÛÙÚ¤ÊÂȘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. AÓÙ› Ó’ ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ Û‡Ì·Ó Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, Á›ÓÂÛ·È Î˘ÎÏÔı˘ÌÈÎfi˜, ÎÙËÙÈÎfi˜, ··ÈÙËÙÈÎfi˜, ˙ËÏÈ¿Ú˘ ÎÈ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜. MË ˙ËÙ¿˜ ÛÙÔ ‹ ÛÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ ÙË Ì·Ì¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÔÙ¤. MËÓ Î¿ÓÂȘ ÙË Ì·Ì¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 103


¶√§πΔπ∫∏

ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â ·˘Ùfi Ù˘ ¢ÚÔÛÈ¿˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·. ŒÓ·˜ ÈÙÛÈÚÈο˜, ‹Ù·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙ ¯ÚÔÓÒÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ. TÔ˘ ÎÏ›ӈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· Û·„ˆ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ „Èı˘Ú›ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·˘Ù›. ¶ÚÔʤÚÂÈ ¤Ó· fiÓÔÌ· ·fi Ù· ÙÚ›·. X·ÌÔÁÂÏ¿ˆ. O KÔ‡Ï˘ Â›Ó·È 87 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi ÛÙÔ ¶A™OK, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·Ú·‚¿Ó, ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ exit poll. E›¯Â ‚ϤÂÙ «Ú›ÍÂÈ» ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ϤÔÓ ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. O ‰ÈÏ·Ófi˜ ÌÔ˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ «AfiÛÙÔÏÔ˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜», Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ΢ÚȷοÙÈÎÔ ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ.

a can be fatal lack of charism

OÈ ÛÎȤ˜ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ OÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚ›-

And the winner is......! TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H ‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÊÈÏfiÙÈÌ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶A™OK Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ «ÁηÓÈ¿Ó», ‹Ù·Ó ‚ÏÔÛ˘ÚÔ› Î·È ‰‡Ûı˘ÌÔÈ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜. ŒÌÔÈ·˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔȯË̷ٛ˜ ÛÙÔÓ Ifi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÌÈ·˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. TÂÏÈο Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ë fi͢ÓÛË ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¶A™OK ‰È·„‡ÛıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο Î·È Ë ‰È¿Û·ÛË ·Ôʇ¯ıËΠ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÍÂϤÁË, Ì ÍÂοı·ÚË Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Úˆ˚Ó‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÙÚ·ÁÈο Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÂÚ› Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏ›ÛıËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ◊Ù·Ó ¤ÎÊÚ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ï·˙ÔÓ›·˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, 12 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¿Ô„Ë ÈÛÙÔÚÈο ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË, ¿Ô„Ë Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÂÚ› ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓˆÌÔÛÈÒÓ. AÓ ˘‹ÚÍ·Ó ËÙÙË̤ÓÔÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋, ·˘ÙÔ› ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ‚›Ï˜ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi Î·È ÙËÓ EοÏË Î·È Û ¤ÓÙ ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. H ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·ÏÏÔ‡ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È Û ËÌÈʈÙÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¿ÓÂÙ· Û·ÏfiÓÈ· Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ۈ̷ÙÔʇϷΘ Ô˘ ·ÚοÚÔ˘Ó ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ› ‹Û˘¯ÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ Ò˜ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÙÔ˘˜. N·È, ›¯Â ¤ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ï·Ù›· ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÂΛ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ º·È‰Ú¿˜ ¶ÔÚÙÔηϤ·˜. TËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· «ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó» ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶A™OK, ÒÛÙ ӷ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÚÔÛˆÈÎÒ˜, ÁÈ· Ó· «ÌÂÙ·›ÛÔ˘Ó» ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó. AÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÙÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰‹ıÂÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ô-

Ì¿‰·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË, ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘. TÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤·ÈÍ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Ù˘ «Ì·ÚÌÔ˘ÙȤڷ˜» Î·È ¤·ÈÍ ÛÙ· ˙¿ÚÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÓfi˜ ‡ÛÙÔ¯Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÔÈ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù ›¯·Ó Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. E›¯·Ó ˆÛÙfiÛÔ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ÌÈ·˜ ÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ù· MME, ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. H Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ¤Ù˘¯Â O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ÛÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹. E¤ÏÂÍ ӷ Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙÔ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ ÙˆÓ «ÓÙ·‚·Ù˙‹‰ˆÓ» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙË Ï¤ÍË «‹ÙÙ·». TÔ Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚÂ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÓ ÂÚ‡Ó˘. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÊıËΠ·fi ÂÈÙ˘¯›·. O ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ «ÁηÓÈ¿Ó» ÛÙËÓ ÈÔ‰ÚÔÌ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. O ›‰ÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ‰ÚÔ̤·˜ ·ÓÙÔ¯‹˜. K¤Ú‰ÈÛ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ (ı· ‰Â›ÍÂÈ) ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤¯·Û ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Âȉ›ÎӢ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÌfiÓÔÓ. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰È¤„¢Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ̇ıÔ. EΛÓÔÓ Ô˘ Â-

™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

JENNY HOLZER, VOICE-X

¤ÌÂÓ ‰ËÌÔÛÎÔÈο ˆ˜ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÈÙÒÓ ÙfiÛÔ ı· ÂÓÈÛ¯˘fiÙ·Ó Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. TÂÏÈο «Ô Ï·Áfi˜ οËλ ÓˆÚ›˜, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË ÛÙË «¯ÂÏÒÓ·». H ÂÎÏÔÁ‹ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ù˘¯Â ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™ÙËÓ IÙ·Ï›· Ì ÙÔÓ BÂÏÙÚfiÓÈ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. H Â˘Úˆ·˚΋ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉԯ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ı· ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì·˙Èο. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ fiÏ· Ì·˜ ηٷÔÓÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ fiˆ˜ Ô K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹ Ô NÈ΋ٷ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Â·›ÓÂÛ·Ó Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. M‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜; AÏ‹ıÂÈ·, ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ·fi ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜; AÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. TÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK ı· ÚÔ‰ÈοÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜. TÔ 2009 Â›Ó·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÓÔ̷گȷΤ˜. TÔ 2010 Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÈÛ¯˘Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ◊‰Ë Ù· MME Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ «Û‡ÚÔ˘Ó» ÙÔÓ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Îϛ̷, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏfiÁˆ ÈÛ¯Ó‹˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÏfiÁˆ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡, ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ. OÈ ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔ Â¿Ó ‹ fi¯È Ë «·Ú¿Ù·ÛË» Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ Î·È ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Â·Ó·‰È›ۉ˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. XˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶A™OK ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ. ™ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, Û 16 Ì‹Ó˜ ‰ËÏ·‰‹, ı· ÎÚÈı› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘. TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶A™OK, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔÓ˜ ·¯ıÔÊfiÚÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ۷‰ÈÛÙÈ΋ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÔÏ›ÛıËÌ·, ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÂÎÙfi ÙÔ˘˜. ∞


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ. ŒÙÛÈ ÓÈÒıˆ. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙȘ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÓÈÒıˆ Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ԇÙ ÌÈ· ̤ڷ. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ì È¿ÓÂÈ Ë ıÏ›„Ë ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Î·›ÂÈ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ϤÔÓ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ ¿ÂÈ. AÎfiÌ· Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. TË Ì›· ¿Óˆ, ÙËÓ ¿ÏÏË Î¿Ùˆ. K·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ù˙¤ÓÙ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. N· Û Ó›ÁÂÈ Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. N· ÙÔ ı˘Ì¿Û·È ·ÏÒ˜, ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. TË Ì›· Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂȘ. TËÓ ¿ÏÏË Ó· ÙÔ ¤¯ÂȘ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ, Ó· ÙÔ ¤¯ÂȘ ·ԉ¯Ù›. K·È ÌÈÏ¿ˆ ˆ˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÒÚ·. MÈÏ¿ˆ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ì‹¯·ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ.

ÿÛˆ˜ fï˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÛΤÊÙÔÌ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÚ·Áˆ‰›·. MÈ· ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÛΤ„Ë. TÔ fiÙÈ Â›Û·È ÂΛ. M ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. M ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. MÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛË. AÏÏ¿ Ë ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÛΤ„Ë, fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÈ·˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. E‰Ò, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ Ì ¢ÓÔ› ÙÔ fiÙÈ «Â›Ì·È ÂΛ». M ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿. MÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ì·È ÂΛ „˘14 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¶PA™INO™ TOYPI™MO™ TÔ˘ APH ™¶H§IøTO¶OY§OY ˘Ô˘ÚÁÔ‡ TÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘

¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ, fiˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙȘ 18 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËη Ó· ·ÙÂÓ›˙ˆ ÓÂÎÚ¿ ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÓÂÎÚ¤˜ „˘¯¤˜. ™ÙËÓ ˘ÚfiÏËÎÙË HÏ›·. ™ÙȘ ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË Ï›ÌÓË K·˚¿Ê·, Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ‚È‚ÏÈ΋ ·›ÛıËÛË. A˘Ù‹ Ë ÓÔÂÚ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙ· η̤ӷ, Ì οÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ı¤Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. MÔÚ› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ HÏ›·˜; MÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ – Î·È Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·Ó›ˆÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹; ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô Î·ÈÚfi˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ‚¤‚·ÈÔ˜ Á›ÓÔÌ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ı· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. AÏÏ¿ fi¯È ̤۷ ·fi ·Úˆ-

¯Ë̤ӷ ÎÏÈÛ¤. T· ·Úˆ¯Ë̤ӷ ÎÏÈÛ¤ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Î›Ó˜ ÙȘ ·Ó¿ÏÁËÙ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ì›ÏËÛ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÂΛ, ÏÔÈfiÓ. T¤ÚÌ· Ù· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. º˘ÛÈο Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÂÈ. ◊‰Ë Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ HÏ›·˜, Â¿Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÙfiÛÔ Ôχ ÁÈ· ÙÔÓ «Ú¿ÛÈÓÔ» ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. £¤Ïˆ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› fiÏˆÓ Ì·˜, ı¤Ïˆ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÛÔ ˙ˆÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. M ÁÓÒÌÔÓ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ K·˚¿Ê·. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì·˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÈÏÔÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ K·˚¿Ê· Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘: ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. B‹Ì· ÚÒÙÔ: ∏ ˘ÏÔÙfiÌËÛË, Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·, Ë ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

B‹Ì· ‰Â‡ÙÂÚÔ: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Τ-

ÓÙÚÔ˘ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÈ· ‰Ú¿ÛË ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ. B‹Ì· ÙÚ›ÙÔ: ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ È·Ì·ÙÈ΋˜ ËÁ‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¢ÂÍ›·˜. B‹Ì· ٤ٷÚÙÔ: ∏ ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ master plan ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È·Ì·ÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¢’ K¶™, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 5 ÂÎ. ¢ÚÒ. AÏÒ˜, ÛÎÂÊÙ›Ù ·˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚‹Ì·Ù· Û·Ó ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ·fi ÎÚ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û¿ÓÂ, ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ï·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜ ÎÙ‹Ì· ÙÔ‡ ·‡ÚÈÔ. TË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. TË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÔÏÌ¿ÌÂ. TË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ó· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ. H ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. E›Ó·È ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. MfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÌÈ· EÏÏ¿‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. °È· ÌÈ· EÏÏ¿‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘Ó›‰ËÛË ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ‹, ¤ÛÙˆ, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞


ª‹Ó·˜ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ªËÓÈ·›ÔÈ ➧ surevue 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 120 euro ➧ aqualens 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro + 2 ˘ÁÚ¿ ‰ÒÚÔ ➧ soflens 59 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro + 2 ˘ÁÚ¿ ‰ÒÚÔ

∏ÌÂÚ‹ÛÈÔÈ ➧ acuvue one day 5 ÎÔ˘ÙÈ¿ 110 euro ➧ focus dailies 5 ÎÔ˘ÙÈ¿ 110 euro ➧ bausch & lomb 5 ÎÔ˘ÙÈ¿ 110 euro

™ÈÏÈÎfiÓ˘ - ˘‰ÚÔÁÂÏ‹˜ ➧ acuvue oasys 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro ➧ air optix 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro + 2 ˘ÁÚ¿ ‰ÒÚÔ ➧ purevision 2 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro + 2 ˘ÁÚ¿ ‰ÒÚÔ

ŒÁ¯ÚˆÌÔÈ ➧ freshlook 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro ➧ natural colors 4 ÎÔ˘ÙÈ¿ 100 euro

ÀÁÚ¿ ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 2 ˘ÁÚÒÓ ‰ÒÚÔ ¿ÏÏÔ ¤Ó·

Head office: H§IOY¶O§H, ¶Ï. EıÓÈ΋˜ AÓÙ›ÛÙ·Û˘ 8-10, T.K. 16342, 210 9938.570 A°.¶APA™KEYH, AI°A§Eø, ANOI•H, °§YºA¢A, E§§HNIKO, H§IOY¶O§H, KA§§I£EA, KEPAT™INI, KOƒπ¡£√™, KOPø¶I, MENI¢I, NEA ™MYPNH, ¶A°KPATI, ¶EPI™TEPI, XA§AN¢PI, æYXIKO, XIO™, ™∂ƒƒ∂™, ™∞ª√™

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÓËÛ›

B

AÔ‰›‰Ô˘Ó ηÚÔ‡˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ. MfiÏȘ ¯ı˜, Û ÛÙ¿ÓË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÙÛÈÁ¿Ú· ¯·Û›˜, ¤Ó·˜ Ó·ÚÁÈϤ˜,

¤Ó·

ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

Ú¤ıËΠÏÔÈfiÓ Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ «Ì·Ú·ÛÌÔ‡» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜. K¿ÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӈÓ, ÔÚÂÈÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ KÚ‹Ù˘ οÓÔ˘Ó, ϤÂÈ, ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ (Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ), ÒÛÙ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› (Î·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔÈ). E›Û˘ ‰ÂÓ Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ (·Ú¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ) – ÙÈ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÙÔ «ÂÈÛfi‰ËÌ·» Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ; EÈϤÔÓ, ηӤӷ ·È‰› ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù¿ÛÂȘ «·ÛÙ˘ÊÈÏ›·˜», ·ÊÔ‡ Ë «ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË» ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ηϿÛÓÈÎÔÊ, ¿ÊıÔÓ· ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È ¤Ó· ıËÚÈ҉˜ 4x4...

Ù‡Ô˘

«KAZANOBA™», ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1976, ¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙÚÂȘ ηۤÙ˜ Ì ̷ÓÙÈÓ¿‰Â˜, ¤Ó· Ù¿ÂÚ Ì ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙ·ÎÔ›Ï·ÊÔ˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‡ÊÏÂÎÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿. EÈÙfiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·˙ԇη˜, ¤Ó· ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎfi, ‰ÂηԯÙÒ ÎÈÏ¿ ‰˘Ó·Ì›Ù˘, Ó¿ÚΘ Î·È ¤Ó· ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ıˆÚÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û˘Úı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÍËÚ·ÓÙ‹ÚÈÔ˘ ÊÔ‡ÓÙ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÁÂÈÙÓ›·-

H «È‰ÈÔÌÔÚÊ›·» Î·È ÙÔ «¿‚·ÙÔ» TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ZˆÓÈ·Ó¿ (Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜) ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – Ô˘ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤‰·ÊÔ˜. E›Ó·È Ë «ÎÔÈÓˆÓÈ΋» ˘Ê‹ Ù˘ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜, Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠ¿Óˆ Û ÌÈ· «È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·», ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ «·Ù‹Ì·Ù·» ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ KÚËÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ηٷÎÙËÙ‹. E›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ «Í¤ÊÚ·ÁÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡», Ë ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ «„¢ÙÔ·ÏÈηÚÈÛÌÔ‡˜» Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ «˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜», Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ȉÈfiÙ˘Ô˘ «¿‚·ÙÔ˘» Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ (ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ) – ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔ «‚Á¿ÏÛÈÌÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜» ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘.

ÛË Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô.

°È· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÔÏ˘‚ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÙËÓ 7Ë TÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË MÂÚ·Ú¯›· Ù˘ AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜, ÌfiÏȘ ·ÂÌϷΛ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ù¿Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô.

T¤ÏÔ˜, Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· PÂı‡ÌÓÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ PÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ. X·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ÙÔÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ZˆÔÎÏ‹˜ K·Ï·ÛÓÈÎÔÊ¿Î˘, ÂÓÒ Ë ‚Ú·‰È¿ ¤ÏËÍ Ì ¿ÊıÔÓË Ú·Î‹, Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Ì·ÏˆıȤ˜. ●

16 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

H Ì·˙È΋ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·» Ù˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿¯ıËΠ(ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ˘·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ¿ÎÚˆ˜ ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi) Î·È «ÂÎÙÚԯȿÛıËλ Ï‹Úˆ˜ – ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯·ÛÈÛÔÊ˘ÙÂÈÒÓ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ fiψÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ «ÚÔÛÙ·Û›·». TÔ «ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›ÎÈ» ÂÍÂÙÚ¿Ë, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, Û ÏËÛÙ›˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘, Ì ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Ó· «ÍÂÚÈ˙ÒÓÔ˘Ó» ÔÏfiÎÏËÚ· ATM ÙÚ·Â˙ÒÓ (ÁÈ· ÙÔ ÂÈϤÔÓ «ÌÂÙÚËÙfi») Î·È Î·Ù·¿ÙËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. H Ï‹Ú˘ ·Ô˘Û›· ÚÔÛ¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÊÂÚ ÙÔ «Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ», ·ÏÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘) Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÙÚÈÒÚÔÊ· Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÌÈ· Porsche ‹ ÌÈ· BMW M6! – ÙÒÚ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ Ó· Ù· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó, Ì ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡ Û˘ÚÈÔ‡». ŒÓ·˜ ı˘ÚˆÚfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËÎÂ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›¯Â 250.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·fi «‰ÒÚ· ·ÚÚ·‚ÒÓ·» – ÂÓÒ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·fi ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î·È ™¢OE. A˘Ù‹ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë «·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·» ÙÔ˘ ıÚ¿ÛÔ˘˜ – ηıÒ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤-

ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î‡Îψ̷.

H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Î·È Ô AÏ K·fiÓ ·fi Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÙÔ˘ «È¿ÛÙËΠÛÙË Ê¿Î·». °È·Ù› ¤Ú· ·fi ÙȘ «‰Èψ̷ÙÈο» ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜), Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÈηÓfi “task force”) ı· ¤ÏıÂÈ ·fi ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ (Î·È ‰È·ÚΛ˜) ¤Ú¢Ó˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο – ‰‡ÛÎÔÏ· ı· È·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ì fiÏ· ‹ Ó·ÚΈÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯˘ı› ·›Ì·. KÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ (·ıÒˆÓ) ηÙÔ›ÎˆÓ (Ô˘ ÂÓ›ÔÙ «ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È» Î·È Ì ÎÚ·˘Á¤˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ «‰È·fiÌ¢Û˘») Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙ¿. ºÙ¿ÓÂÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÓÔ¯‹ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ (ÁÈ· ¯¿ÚË «ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÔÓÔ‡Ó») ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ηıÒ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â·˘ÙfiÓ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó (ÎÈ fi¯È Ó· «¯·Êȉ›ÛÔ˘Ó») ÛÙÔ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ «ÔÌÂÚÙ¿», ·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË Î·È ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜. Y·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿ ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ (Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, fiÛÔ ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο «ÎÔÈÓˆÓÈο»), Ë «Ì·Ê›·» ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ «ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Â˜» ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. BڋΠ¤‰·ÊÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢È·¯ÚÔÓÈο Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈο, Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ù˘ „ËÊÔıËÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ‹Á ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ Ì ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. BÔ¿ Ô ÙfiÔ˜ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· «ÊÈÌÒÛÔ˘Ó» Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÁÈ· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ Î·È ÁÈ· «ÌÔ›Ú·ÛÌ·» ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ó¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÓÔÌfi. OÈ ·Û‡ÛÙÔÏ· ·Ú¿ÓÔ̘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ (Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÂϯÒÓ Â› ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶A™OK) Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ·fi ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¯·Û›˜. H ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· (ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ËÏ·‰‹) Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË (ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÂÍfiÓÙˆÛË) fiÛˆÓ

øÛÙfiÛÔ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ Â·ÁÁ¤ÏÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. H Ó¤· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ PÂı‡ÌÓ˘, ŸÏÁ· KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË (ÚÒËÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È «ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜» Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, Â› ‰ÂηÂٛ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Â›Û˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡), ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙ· «N¤·» (9/11) ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙȘ «Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ‡ ¯ı˜», Ô˘ «‰È¤Ï˘Û·Ó Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹» (!) – ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘, ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÒÚ·. O (Â›Û˘ ÓÂfiÙ·ÙÔ˜) ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÌÌ·, KÒÛÙ·˜ ™¯ÔÈÓ¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂϤÁË ÁÈ· Ï›Á˜ „‹ÊÔ˘˜ (Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË «ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË» ‰‡Ô Û¿ÎˆÓ Ì „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ KÚ‹Ù˘ – Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ «ÚÒÙ¢Û» Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙ· ZˆÓÈ·Ó¿, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË... «X·Û›ÛÙ˜ Î·È ºÔ˘ÓÙÈÎÔ›» º·ÈÓfiÌÂÓ· «ZˆÓÈ·ÓÒÓ» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ – ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ fi¯È fiÏ· ÙfiÛÔ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù·. AÚ¯›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÈÔ «·Û‹Ì·ÓÙ·», fiˆ˜ Ô ÁÔÓÈfi˜ Ô˘ Â¤ÏËÍ ‰·ÛοϷ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜ («ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏ›˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ Î·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο;») ‹ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙÔ˘ οı ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ‹ «ÌÚ¿‚Ô˘ VIP» Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ‹ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ‹ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· «EÏÏ¿‰· ›ӷÈ, ‰Â ‚·ÚȤ۷Ȼ (ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ È·), ˆ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ «·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ì·ÚÔ˘ÊÔÏÔÁ›Â˜» ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘. H ΢‚¤ÚÓËÛË K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ È· fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚΛ ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ó· ·Ú¿ÁÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. KÈ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ë Â›Ï˘ÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÁÚ›ÊˆÓ (fiˆ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ – ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‹‰Ë ÙË «¯Ï‡˻ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘) ‰ÂÓ ·ÚΛ. ¶ÚÈÓ «Ï˘ı›» ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ «Í¤ÊÚ·ÁÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡» – Ù˘ «·fiÛ˘ÚÛ˘» ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi οı ›‰Ô˘˜ ÛÔ‚·Úfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÓÙÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜) Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‰È¿‚ÚˆÛË Î¿ı ¤ÓÓÔÈ·˜ ‰Èη›Ô˘, ıÂÛÌÒÓ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜... ∞


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÓÔËı›

Ò˜ ÙÔ K›ÓËÌ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÚÚÔ‹ Û ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ·Ó 60¿ÚË Ziggy Stardust Ì ÎÔıfiÚÓÔ˘˜ Î·È Í·Ṳ̂ÓÔ Ì·ÏÏ›, ÙÔÓ ™Ô˘‰·Ófi ÛˆÛ›· ÙÔ˘ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË, ÙÚÂȘ EMOs, ¤Ó·Ó ÈÂڈ̤ÓÔ, ÙÔÓ £¿ÓÔ MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ, ÙÔÓ KˆÛÙ‹ MÔ˘ÏÔ˘Ì·Û¿ÎË ·’ Ù· ·‰Ô‡ÏˆÙ· ZˆÓÈ·Ó¿, ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜, ‰‡Ô gothÔ‡‰Â˜, ÌÈ· ΢ڛ· 92 ¯ÚÔÓÒÓ ·fi ÙÔ KÔψӿÎÈ, ÙË 18¯ÚÔÓË T¿ÓÈ· ·fi ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ T·Ù·›Ô Î·È ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û· ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÕÎË. K·È fiÙÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ۋΈÛ ΢ÚȷοÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÛÂÈ Û ‰›ˆÚ˜ Ô˘Ú¤˜ ·fiÁÓˆÛ˘ Î·È severe ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù‡Ô˘ ·Ú¯¤˜ ’80. M·˙Ô¯ÈÛÌfi˜; H ·¿ÓÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ-

ÓfiËÙË, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ù¿ıËΠηٿ ‰‡Ô ÒÚ˜, ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È Ù¤Ú„ÈÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ¿Óˆ ·’ ÙȘ οÏ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ¤Ó· ›ÛÌ· Î·È ÌÈ· ÂÈÌÔÓ‹ Ô˘ ¤Û·Á Ó‡ڷ. EÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ χÁÈÛ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ô˘Ú¤˜ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¿Ú·ÎÙÔÈ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÙˆÈο. K¿ÔÈÔÈ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, «ÁÈ· ηχÙÂÚ·».

ºPA™EI™ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶A™OK ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋:

«TÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ ÂÁÒ, ÚÂ; EÁÒ, ÚÂ, Â›Ì·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶AK!» (ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ì ̿ÏÏÈÓË Ú¿ÛÈÓË Î·Úfi ÁÚ·‚¿Ù· ÚÔ˜ ·Ì‹¯·ÓÔ EMO - ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ H/Y)

«A˘Ù‹, ÙÒÚ·, Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ‹ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÕÎË;» (Á˘Ó·›Î· Ì ̈Úfi ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡˙˘ÁÔ)

ڿʈ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ͤÚÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¶A™OK Î·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ. O‡Ù ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ô‡Ù ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Ô‡Ù ٛÔÙ·. (°È·Ù›; °È·Ù› Â›Ì·È ¤Ó·˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ˆÓ ‚¿˙ÂÏÔ˜ Î·È ¤Ú·Û· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο.) §ÔÈfiÓ, ·Ó οÙÈ ¤¯ÂÈ ·Í›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÓÔÌ›˙ˆ, ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ. PÈÛοڈ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ÂÍ‹˜, ¢ı›˜ Î·È fi¯È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜, Ì ÙÔÓ ÚÔÊ·Ó‹ ΛӉ˘ÓÔ Ó· ‰È·„¢ÛÙÒ:

°

1. TÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ı· ‰È·Û·ÛÙ›. ŸÛ· ÂÈÒıË-

Î·Ó ‹Ù·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜. TÔ ·›ÛıËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÂÈ‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ. MfiÓÔ fiÏÔÈ Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 2. H Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Í›·, ·Ó ÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈ18 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

M ÙÔ ¶A™OK ÙËÓ K˘Úȷ΋

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘·

„ÈÏÔ-·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ٿÍË. K·È ÂÈϤÔÓ, Û ÌÈ· ÔχÏÔÎË wifi online ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÔÙ¤, ¯ˆÚ›˜ η̛· Úfi‚·. KÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘.

TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH K¿Ô˘ ÂΛ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ «ÙÚÈϤ˜»

H Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤‰ˆÛ ÙË Ì¿-

¯Ë, ÛÙ¿ıËΠfiÚıÈ· (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¤ÊÙ·Û ¿Óˆ ·’ ÙËÓ Î¿ÏË Î·È ÙÂÏÈο «Ùo ’ÚÈÍ». Y’ fi„ÈÓ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÈ· Ù›ÔÙ· ÚˆÙ¿Úˉ˜: TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÛÎÏËÚ·ÁˆÁË̤ÓÔ, ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ «›ÛÙ˜», ‚Ï. IKA, ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î.¿. AÓÙ¤¯ÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó E§§HNIKO ¢HMO™IO Û all time high H Ê¿ÛË Â›¯Â fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ì·˙È΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ – ‹ ÙÔ «ÕÍÈÔÓ EÛÙ›» ÙÔ˘ ’99: XÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÊÈÏfiÙÈÌÔÈ

«MÔÚÒ Ó· „Ëʛۈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘; Œ¯ˆ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Í¤Úˆ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÈ ı· „‹ÊÈ˙Â...» (Ì¿Ó· ڤȂÂÚ)

«EÁÒ Â›¯· „ËÊ›ÛÂÈ ÙfiÙ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ 2004, ¿Ú· ÏÔÁÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ˆ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ...» (‰ÂÓ ·›˙ÂÈ)

«K·È ÁÈ·Ù› Ó· ÏËÚÒÛˆ ‰‡Ô ¢ÚÒ; MÔ˘ÚÌÔ˘¿Ú Û ۷˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ ÙȘ οÏ˜;» („ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·)

¶A™OK, H E¶OMENH MEPA TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

΋ – ‰ÈfiÙÈ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ˘‹ÚÍ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. 3. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ. AÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‹ÙÙ·, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏË. 4. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ¿Ù˘Ô, ÛÂ Ù˘ÈÎfi NÔ 2 ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ

Ô˘Ú¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ë ÏÈÔı˘Ì›· Ù˘ Ó·ڿ˜ Ì ÙÔ hangover, Ô Â› ‰ÂηÂÙ›· ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¢EH Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÔÂ›ÙÚÔÔ˜ MÈÚ‰ÈÌ‹Ú˘ Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÔÓÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ MËÙÚÒÔ MÂÏÒÓ, Ó· ÎÚ·Û¿ÚÂÈ Ô ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, Ó· ‚ÁÂÈ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÙÔ ·Ú·‚¿Ó Ù˘ οÏ˘, Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÔÈ «·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ̤ÏÔ˘˜/Ê›ÏÔ˘» Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. Afi ÙË ı¤ÛË «›Ûˆ ·fi ÙÔ ÁÎÈÛ¤» (ˆ˜ Â-

ıÂÏÔÓÙ‹˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ H/Y) ¤ÓȈ۷ ÙËÓ ÙÈÙ¿ÓÈ· ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˘. «MË ÛÙ¤ÎÂÛÙ ‰һ ›· Û ÌÈ· ΢ڛ·, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ ÌÈ· ·›ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙË Ú¿¯Ë Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘. ¶ÂÈı¿Ú¯ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜, ¤ÛÙÚÈ„Â Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ Ù· ’ÎÂÈ Ô˘ Ù˘ ˘¤‰ÂÈÍ·. MÈ· «Û˘ÓÙÚfiÊÈÛÛ·» ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó·Ó Ù˘¿ÎÔ ÌÚÔ˜-›Ûˆ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ›¯Â ͯ¿ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· (·Ó Î·È ı˘ÌfiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘). K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÁÓÂÊ· Û οÔÈÔÓ Ó· ¤Ú-

ÁÔ˘ÚÏÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘, fiˆ˜ ÙÚ¤¯ÂȘ fiÙ·Ó ÌÈ· Ù·Ì›·˜ οıÂÙ·È Í·ÊÓÈο ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ ‰ÈÏ·Ófi Ù·Ì›Ô, ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. °˘Ó·›Î˜, ¿Ó‰Ú˜, ·È‰È¿, Ziggy, AÚÂÙ‹, T·Ù·›Ô˜, fiÏÔÈ. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÁÓˆÛÙÔ› ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Áϛو۷ ·fi ÙËÓ Ô˘Ú¿, ¤ÓȈ۷ ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ fiÙ·Ó «‚ÔχÂÈ» ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ «·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ». NÈÒıÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·˘Ù‹ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÙÔ˘. TÔ fiÏÔ ÛÎËÓÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÁÚ·ÊÈÎfi, ·Ó ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÂÓÔ¯‹, Ô‡Ù ηٿıÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ◊Ù·Ó ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ›¯Â ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ K›ÓËÌ·, ÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ. TÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. K·È ÙÂÏÈο: ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·‡ÚÈÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. A˘Ùfi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÛÙ¿ıËΠÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ Ì ÙȘ ÒÚ˜, ÍÂÚÔÛÙ·ÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈ. Yfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ¿ÍÈ˙Â, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋. AÔ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ (·ÏÏ¿ Î·È Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜) ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·Ó.

ıÂÈ Ó· ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ‹Ûˆ, ÙÔÓ ¤‚ÏÂ· Ó· «MÔ˘ ÙËÓ Â›Â Î·È Î·Ï¿ ÍÂÚˆÁÒ fiÙÈ “ÂÁÒ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶AKÌ·Ó”...» (EMO Ì ¤Î‰ËÏË ·ÔÚ›· ÛÙÔ ‚ϤÌÌ·)

«™·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Ù· hub, Ù· USB Î·È Ù· modem¿ÎÈ·;» (Ó·Úfi˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÚÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤· NÔ̷گȷ΋˜)

«¶‹Á·ÈÓÂ, Ú ™Ô‡Ï·, Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ·˘Ùfi˜, Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ηϿ ·ÁÁÏÈο...» (ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ NÔ̷گȷ΋˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ¿ ÙÔ˘)

Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ó· ·›ÚÓÂȘ 35%, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚ¿Ó ›Ûˆ ÛÔ˘ οı ¿ÏÏÔ ‰ÂÏÊ›ÓÔ. 5. ŒÓ·˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Û ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙ· ÙÔ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÌÈÌËıÔ‡Ó Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. £· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ‡Û·, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÎÔÓÙ¿ 900.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. 6. AÓ ÙÔ ¶A™OK ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÓÔ̿گ˜ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ï¿ H¶A, ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú¯ËÁÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜. 7. TfiÙ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ‰È·ÎÚÈÙÒÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶A™OK.

«MÔÚÒ Ó· ÌËÓ Â›Ì·È Ô‡Ù ̤ÏÔ˜, Ô‡Ù ʛÏÔ˜, ·Ï¿ Ó· “Ûοۈ”, Ó· „Ëʛۈ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Î·È Ó· ʇÁˆ;»

«Ÿ¯È, fi¯È, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ Ì ÙÔÓ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë!» (50¿Ú˜ Î˘Ú›Â˜ Ì ٷÁ¤Ú, Û ÚfiÏÔ Î˘·ÓfiÎÚ·ÓÔ˘)

«Afi Ô‡ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË; Afi Ù· ZˆÓÈ·Ó¿;» (΢ڛ· Ù˘ EÊÔÚ¢ÙÈ΋˜, ÚÔ˜ Ì·˘ÚÔÊÔÚÂ̤ÓÔ Ô˘ Ù˘ ΛÓËÛ ÙËÓ ˘Ô„›·) ∞

(Ù‡Ô˜ Ô˘ ÙËÓ Â›‰Â «ÍÂ¤Ù·»)

8. O ™ËÌ›Ù˘ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. AÓ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹ ÙÔ ¶A™OK ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó’ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌÈÙÈ΋ ÔÎÙ·ÂÙ›·, ı’ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. TÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ·Ó ηÓ›˜ ¿ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎıÂÈ¿ÛÂÈ (ϤÌ ÙÒÚ·). H ÂÔ¯‹ ™ËÌ›ÙË, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, Ù¤ÏÂȈÛÂ. 9. AÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ·ÏÒ˜ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÏϋψÓ, ı’·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‰ÂÓ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È È· ÁÈ’ ·˘Ù¿, ı· Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ. 10. ŒÙÛÈ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ˘Ô¯Úˆı›, ›Ûˆ˜, Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· (ÚÔÛˆÈο, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó ÌÔÚ›). ∞


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


¶√§∏

K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÚÔÎ...

TO CLUB TH™ §EøºOPOY TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY Ô ¤ÙÔ˜ 2008 Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈο ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. TÔ Ú¿ÛÈÓÔ Iˆ‚ËÏ·›Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ÁË‰Èο ‹ıË ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ¶AE ÎÈ EÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì ÊÈϤÙÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô - «ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜» ÛÙÔÓ BÔÙ·ÓÈÎfi. K·È ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·Á·Ë̤ӷ Ú·‰ÈÔʈÓÈο ÚfiÛˆ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ΢ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ Î·È Ì·˜ ÙÚ·‚¿Ó ϛÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘. ŒÛηÛ οˆ˜ ÛÙ· ÎÔ˘Ê¿, ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. «™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, οı ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ı· ÚÔËÁÂ›Ù·È DJ set». EÓÙ¿ÍÂÈ, ÛΤÊÙÂÛ·È, ÙÔ Ôχ Ôχ Ó· Í·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ «™ÙÔ KfiÎÎÈÓÔ» ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¤ÏË Ô˘ ·ÊÈfiÓÈ˙ ÙÔ˘˜ «‚¿˙ÂÏÔ˘˜» ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ OAKA ÏfiÁˆ ÚÔÊ·ÓÔ‡˜ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·˜. K·È ÌÂÙ¿ ‰È·‚¿˙ÂȘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·. £Ô‰ˆÚ‹˜ M·Ó›Î·˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘. ¶¤ÓÙ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÙ˙È·Ó¤˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÊÈÁÔ‡Ú˜, Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙËÓ ·Ó·ıËÓ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÌËÛË. EÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛˆÛÙfi ÚÔο‰ÈÎÔ ÛÙËÓ fiÏË; TÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ K˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ AEK Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ì·Ù˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ - ¶AE, ÌÚÔÛÙ¿

T

£√¢øƒ∏™ M∞¡π∫∞™, M∞∫∏™ M∏§∞Δ√™

ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi “booth 3” ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì CD ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·. TÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÚÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ M·Ó›Î·˜ - MËÏ¿ÙÔ˜. O ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ οÓÂÈ ÙË «‚¿Ú‰È¿» ÙÔ˘. M·‡ÚÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Î¤ÙÂÚÈÓÁÎ, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂÈ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‹ „¿¯ÓÂÙ·È ÁÈ· pre-game ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi. Afi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» ÚÂfiÚÙÂÚ Ì¤¯ÚÈ Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ. O M¿Î˘ ÍÂÎÈÓ¿ ¯·Ï·Ú¿, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÎfiÌ· ÙÚÒÂÈ ‚ÚfiÌÈη ÛÙȘ ηÓÙ›Ó˜

·’ fiÏ· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ», ÙËÓ AEK Ì ÙÔ “Do The Funky Chicken” ÏfiÁˆ ‰ÈΤʷÏ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ™Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÙÔ˘ booth ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· Ù· spots Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·È¯ıÔ‡Ó Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ DJs ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi. T· ÁÔ‡ÚÈ· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ “I love Ethiopia” tshirt ÊÔÚÈ¤Ù·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ·. M “Light My Fire”, ‡ÌÓÔ Î·È ÌÈ˙¿ÚÈÛÌ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÍÂÎÈÓ¿. ™¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ·ÚÂÏıfiÓ. AÓÙÚÈÎfi Ì·Ù˜ Ì ·Ô‚ÔϤ˜, ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰È·ÈÙËÙÔÏÔÁ›·. OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶AO οÓÔ˘Ó «ÔϤ» §EøºOPO™ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi Î·È TRACKLIST ING Ù· CD Ì·›ÓÔ˘Ó ● “W ar nin g Sh ot s” TH IE VE RY ÛÙȘ ı‹Î˜ ÙÔ˘˜. CORPORATION ● “In The Music” - TH E ROOTS ● “Come As H A.V. ı· Â·You Are” - NIRV AVA ● “An End Ha s A St ar t” - ED IT OR S ● “F lat he Ó¤ÏıÂÈ Ì ٷ, ÌË Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÂad ” - TH E FRATELLIS ● ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌ· ·‚¿˙ÂÈ Ì Nirvana. H ÂÈÎfiÓ· TH E CL AS H ●“Should I Stay Or Should I Go” “S ult an s Of Sw ing ” - DI RE STRAITS ● “Prid ÎfiÌ·, Û¯¤‰È· ÂÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘ Ìfie (In The Name Of Love)” - U2 ● “Jamming” - BOB MARLEY & ÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÓÔ ÛÙÔ ¤Ó· ¯ÚÒÌ·, Â›Ó·È ·THE WAILERS ● “Do The Fu nky Chicken” - RU 100ÂÙ›·˜ (ÂÙÔÈÌ¿ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋, ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· FU S TH OMAS ● “Light My Fir e” - THE DOORS ● ⁄ÌÓÔ˜ ¶AO ÛÔ˘ ÁÈ· Ôχ ‰˘ÛÂ˙fiÓ Ô ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏÈÛÌfi˜ ● “Orange Cras h” - REM ● “Eve ry You, Every Ó·Ù¿ live). K·È Ë ‚·ÛÈχÂÈ. O £Ô‰ˆÚ‹˜ ÙÔ ‚·Me ” - PL AC EB O ● “S ati sfa cti on ” THE ROLLING ST §ÂˆÊfiÚÔ˜ Ì·˜ ·ÊÙ›˙ÂÈ «ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜» Î·È ONES Ô¯·ÈÚÂÙ¿ Ì ÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ·Ù¿Î· ÙˆÓ ‰Ë‰ÈÎÔ. AÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ “Sultans Of Swing” ÛÙÔÓ °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 31 Û ϛÁ˜ ÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ: «Ô ¶AO ¿ÏÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ Ì¤Ú˜, Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÌÈ- ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÙÔ ¶A™OK ¿ÏÈ Ì ¶··ÓÎÚÔÊÒÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ «Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¿Óˆ ‰Ú¤Ô˘, Û· Ó· ›̷ÛÙ 15 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ»... ∞

CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

 «XONTPO™ KAI ¶OYTANAKI». TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi

ÛÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ AÈfiÏÔ˘ 102, ı· ‰Â›Ù Û ÌÈ· ÎÔÏfiÓ· Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ «‰È¿ ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ», Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·fi οو «M¤Á·ÚÔÓ X·˘Ù›·». EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÏÂÎÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ «X·ÊÙ›·» ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ÂÈÚˆÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÚˆÓ›· Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ͯ¿ÛÙËÎÂ. TÔ ‰Â «·˘» ·ÓÙ› ÙÔ˘ «Ê» ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘ÂÚ‰ÈfiÚıˆÛË Ô˘ ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÈ ÙÔ (ÌË Î·ıˆÛÚ¤ÂÈ) «¯¿ÊÙˆ».

ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÎÔÏfiÓ· ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. AÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÂÌ›ÙÂÙ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ ‚ϤÂÙÂ.  «™TOA». EÚÌÔ‡ 86, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3211.784. KÚ˘Ì̤ÓÔ fiÓÙˆ˜ Û ÛÙÔ¿, οو ·fi ÛοϷ, Ù·ÂÈÓfi, ηı·Úfi Î·È Ì ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. H ΢ڛ· º·Ó‹ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ Î·È Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ‚¿˙ÂÈ ÙËÁ¿ÓÈ ÁÈ· ÔÌÂϤÙ˜ - ·ÏÏ·ÓÙÈο - Ù˘ÚÈ¿, οÓÂÈ Î·È Ù· ηχÙÂÚ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. EÈϤÔÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿. ¶ÏËÓ K˘Úȷ΋˜.  ™INTI. KÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi fi,ÙÈ ‚Ϥˆ ÛÙË ÁÂÈÙÔ-

ÓÈ¿ ÌÔ˘, Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ô˘‰fiψ˜ ÙÔÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÛÈÓÙ› ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶ÚÔ˜ ÙÈ ÏÔÈfiÓ Ó’ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ËÏȷ΋ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ÙÔ ÔÙÈÎfi Ì¿¯·ÏÔ; ¢ÂÓ Ù· ÍËÏÒÓÂÙ ٷ ÚËÌ¿‰È·;

20 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

 O¢O™ EYBOY§OY. ¢ÚfiÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi-

‰ÚÔÌÔ EÚÌÔ‡, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Û›ÙÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÓÔ‡ÌÂÚ· (fiˆ˜ ÔÈ Ôχ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È °ÚËÁÔÚ›Ô˘ E’ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ). °È· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜.  °IATI TA §ENE ET™I... TA XAYTEIA; Afi οÔÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚË X¿ÊÙ·, ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ «K·ÊÂÓÂ›Ô ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ» ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ô‰Ô‡ AÈfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ™Ù·‰›Ô˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ «M·˙¿Ú» Î·È Ë ÛÙÔ¿. AÓ ÛËÎÒ-

 BYPøNA™, A™TIKO KENTPO Y°EIA™. MÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Û· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ, Û· Ó· ’Úı .¯. ·’ ÙË NÔÚ‚ËÁ›·. E˘ÁÂÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiÌÔÚÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ˆÚ¿ÚÈÔ 8.00 - 12.00, ÂÊËÌÂÚ‡ÂÈ Î¿ı ̤ڷ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. K·È ηı·ÚÈfiÙËÙ·: ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ›‰· ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹ Î. ¶·... Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ¤Ó· ÛÎÔ˘ȉ¿ÎÈ Î·È Ó· ÙÔ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ! KÔÚ˘ÙÛ¿˜ 3, AÁ›· TÚÈ¿‰·, www.hcvyrona.gr, 210 7608.051-2  ™KOINO. ™ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔ˜ ÙËÓ

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ˙ÂÌ›ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÌÈÛÔ¯ˆÌ¤ÓÔ ÏÈfi‰ÂÓÙÚÔ, fiˆ˜ Ù’ ¿ÏÏ·, Ì· ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ Ê˘Ùfi Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜: ¤Ó· ÛÎÔ›ÓÔ. T· ˘¤ÚÔ¯· ·Ó·¿ÓÙ¯· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. TÚ›„Ù ٷ ʇÏÏ· Î·È ÌÂÙ¿ Ì˘Ú›ÛÙ ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Û·˜. TÈ Ï¤ÙÂ;  NEKPOTAºEIO BOY§A™. BÚ¤ıËη ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ ÂΛ, ·Ô¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ –¿‰Èη Î·È ÚfiˆÚ·– ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÏÈ¿ Ê›ÏË Î·È Û˘ÌÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. ¶·ÓfiÚ·Ì· BԇϷ˜, Ù¤ÚÌ· £ÂÔ‡, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Û›ÙÈ·, Û· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ı¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi, Ô˘ ˘fi ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÙËÓ ÚÔÛ¤¯·Ì ηٷÏÂÙÒ˜. AfiÁÂ˘Ì·, ÁÎÚ›˙Ô˜ Ô˘Ú·Ófi˜, Ô‡ Î·È Ô‡ Ô ÈÛ¯Ófi˜ ‹ÏÈÔ˜ Ù˘ ‰‡Û˘ Ó· ÙÚ˘¿ÂÈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, „ÈÏfi‚ÚÔ¯Ô, ÙÔ ¯ÒÌ· Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ. «ŒÓ· ¤ÓıÈÌÔ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙ Ì˜ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹» (°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘, «H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ»). KÔÌ̤Ó˜ ·Ó¿Û˜, ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ·, ÓÈÁ̤ÓÔÈ Ï˘ÁÌÔ›. °ÂÈ· ÛÔ˘ AÁÁÂÏÈ΋ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜, ÎÏ¿ÛË ÙÔ˘ ’74, ÎÏ¿ÛË ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô - ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÎÏ¿ÛË ‰È΋ Ì·˜. ●


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


μπμ§π√

Los Angeles -book soundtrack M¤ÚÔ˜ I

Δ˘ ™øΔ∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

T

Ô «§Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ», ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ NÈÎfiÏÙÛÔ˘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «MÂÏ¿ÓÈ», ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi cdØ ‹ ·fi ‰‡ÔØ ‹ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. TÔ soundtrack ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜: Ïȷο‰·Ø ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚ·Ø Â·‡ÏÂȘ Û·Ó Á·Ì‹ÏȘ ÙÔ‡ÚÙÂ˜Ø Û¤ÚÊÈÓÁÎØ ¿ÓÂÌÔÈ ÙÔ˘ EÈÚËÓÈÎÔ‡Ø ¿ıÏȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜Ø ÎÈ ÂΛÓË Ë ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Royce Hall ÙÔ˘ UCLA fiÔ˘ ÔÈ Los Lobos ¤·È˙·Ó “La Pistola y el Corazon”.

Zԇ̠۠fiÏÂȘ ÊÚÔ‡ÚÈ· fiˆ˜ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·... ™ÙÔ M¤‚ÂÚÏÈ XÈϘ, ÛÙÔ °Ô˘¤ÛÙÁÔ˘ÓÙ, ÛÙÔ M¿ÏÈÌÔ˘, ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù›¯ËØ ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁËÚÔÎÔÌ›·, ı¿Ï·ÌÔÈ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ K¿Ùˆ KfiÛÌÔ: ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛȈ‹Ø ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ Â›Ó·È ÛȈËÏÔ›. K¿Ô˘-οÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ Ô˘ÚÏÈ·¯Ùfi ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ Bad Religion: Recipe for Hate. To 1976, fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Hotel California ÙˆÓ Eagles... ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ô ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ú·Î¿ÓÂÈ: fiÛÔ ÁÏ˘ÎÂÚ¿ ‹Ù·Ó Ù· AÌÂÚÈηӿÎÈ·! TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ô TÈÌ M¿ÎÏÂ˚: ¿ÎÔ˘Á· ·ÎfiÌ· ÙÔ Greetings from LA. ¢ÂÓ Â›¯· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ·fi ÙË ˙ˆ‹: ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÛÔÊ¤Ú ÙÔ˘ Sly Stone Î·È ¤Î·Ó ÂÓ¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. KÈ fï˜ ÚfiÏ·‚ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ “Pleasant Street”: ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÚÎÂ›Ø ‰‡Ô Â›Ó·È ¯¿ÚÈÛÌ·. ™ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 97,5 ¿Ó‰Ú˜ Û 100 Á˘Ó·›Î˜... OÈ Á˘Ó·›Î˜ ˙Ô˘Ó ÌfiÓ˜ –L.A. Woman, you are so alone– ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó. ¢ÂÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‚›·È˜ Ú¿ÍÂÈ˜Ø ÌÂ-

1.

2.

3.

22 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÚÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Í¤ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜. MÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÏ·Ì Vex, ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, fiÔ˘ ¤·È˙·Ó ÔÈ Los Illegals (ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ LP Internal Exile), ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯›ÏÈ· ·ÁfiÚÈ·. YÂÚ‚¿Ïψ, ·ÏÏ¿... TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ë ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡... ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ·fi ÙÔÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ 40 ÛΤÊÙÔÌ·È ¿ÓÙ· ÂΛÓÔ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ÕÚÏÔ °Î¿ıÚÈ: “Coming into LA”. ◊Ù·Ó ÌÈ· ·ıÒ·, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÂÔ¯‹. °È· fiÛÔ˘˜ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÙ¿ÚÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ‰ÂÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÌ·È ·fi ÎÙ›ÚÈ·, ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰¤ÓÙÚ·... TÔ downtown ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ›Ûˆ ·˘Ï‹ fiÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ NÈÎ °ÎÚ·‚ÂÓ›ÙË: “unkyard in Malibu”Ø ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ì¿ÓÙÚ· Ì ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ· ÛÙÔ M¿ÏÈÌÔ˘. Œ¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÙËÓ ¿ÛÚË ¿ÌÌÔ, ÙÔ Â͈ÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ ¢‡Û˘. O ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁΤÙÔ... XÈ-¯Ô, ·ÓÎ, ÚÂÛ‚˘ÙÂÚÈ·ÓÔ› ‡ÌÓÔÈ Î·È ÌÏÔ˘˙ ·fi ÙÔ MÈÛÛÈÛÛ›ÈØ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ BeckØ Ë Ú· ÙÔ˘ Ice-T Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï‹ıËΠÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ·fi ÙÔ NÈÔ‡·ÚÎØ ÙÔ˘ Ice Cube Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ‰Ò, ÛÙÔ ™¿Ô˘ı ™¤ÓÙÚ·Ï.

4. 5.

6.

ŒÌÂÓ· ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ P·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ K·Ú‰ÈÒÓ... Î·È ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ÙËÓ T˙¿ÓȘ T˙fiÏÈÓ Ô˘ ¤ı·Ó ے ¤Ó· ÌÔÙ¤Ï Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ºÚ¿ÓÎÏÈÓ, ÙÔÓ ™·Ì KԢΠÔ˘ ÛÎÔÙÒıËΠ–ÙÔÓ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó– ·fi ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Û’ ¤Ó· ÌÔÙ¤Ï ÛÙË ºÈÁÎÔ˘ÂÚfi·. ¶fiÛÔ ÁÓÒÚÈÌÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, fiÔ˘ Ô XÂÚÌ ÕÏÂÚÙ ¤ÁÚ·„ ÙÔ “Wonderful World”, ηıÒ˜ ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi surf ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Jan & Dean. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ‰¤ÓÙÚ·... ÛÙË Hermosa Beach, fiÔ˘ Ù· ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚ· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÌÂÚË ·Ú·Ï›· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Black Flag, ÌÈ· hardcore Ì¿ÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ Hermosa, fiÔ˘ οÔÙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ Lighthouse Cafe. O Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜... Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 1993 ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙˆÓ Bloods Î·È ÙˆÓ Crips ¤Î·Ó·Ó ·Ó·Îˆ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi cd Ì ٛÙÏÔ Banging on Wax. ¶¿Óˆ ÛÙË ÛÎfiÓË ¿ÓÔÈÁ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÚ·Ó›· ˙ÒˆÓ... ™ÙËÓ KÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ·ÓÙ˯› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Pink Floyd ·fi ÙÔ «Z·ÌÚ›ÛÎÈ ¶fiÈÓÙ», ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “Death Valley ’69” ÙˆÓ Sonic Youth. OÈ Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÎÙ‹˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ: fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ Sonic Youth ·fi ÙÔ˘˜ Concrete Blonde... Ë ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡, Ë Î·ÏÔηÈÚ›·, ÔÈ ÔÚÙÔηÏÂÒÓ˜ Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ·. H fiÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙfiÛıÈ·... O Randy Newman Û·ÙÈ-

7.

8. 9.

10.

11.

Ú›˙ÂÈ Ì ¯¿ÚË ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÛÙÔ “I Love L.A.”Ø ÔÈ Rage Against the Machine ÙÔ Î·Ù‰·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙÔ “Township Rebellion”. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¤Ó·˜ ‚Ô˘‰ÈÛÙ‹˜ ÌÔÓ·¯fi˜ Ô˘ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏÂ›Ù·È Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì. ™Â ‚Ϥˆ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ʈ˜... ŸÙ·Ó ˙ÂȘ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË, ·Ó·ÌÂÙÚÈ¤Û·È Ì ÙÔ ¯¿Ô˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. L.A. Posse: ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¯È-¯Ô Ô˘ ÙÔ 1990 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ LP “They Come in All Colors”. ŒÓ· ·fi Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·: “One Night Stand” ‹ Ò˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ. MÈ· ÊÔÚ¿ ·ÚÎÂ›Ø ‰‡Ô Â›Ó·È ¯¿ÚÈÛÌ·. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ϥˆ ÚÔÊËÙÈο fiÓÂÈÚ·... ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ‚Ϥˆ ÙÔÓ Papa John Creach Ó· ·›˙ÂÈ ‚ÈÔÏ› ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ÙÔÓ MÔÌ NٛϷÓ, ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ X¿ÚÈÛÔÓ Î·È ÙÔÓ T˙ÔÓ ºfiÁÎÂÚÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó jamming Ì ÙÔÓ Taj Mahal ÛÙÔ ÎÏ·Ì Palomino (Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÎÈ ·˘Ùfi, ÙÔ 1995). T· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰·... ηÙ‚·›Óˆ ÛÙËÓ Redondo Beach, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Ë ¶¿ÙÈ ™ÌÈı ÛÙÔ Horses Î·È ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ù· ·̷ٷ. TÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ¤ÓÙ ̤ÙÚ· ‡„Ô˜. ŒÓ·˜ surfer ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· ÓÈÁ›. H N¤· YfiÚÎË Â›Ó·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË, ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ... EÍ¿ÏÏÔ˘, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÓˆÚ›˜: America Snoring ‹Ù·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓfi˜ LP ÙˆÓ Grant Lee Buffalo, ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì attitude. H attitude Â›Ó·È fi,ÙÈ ÛÔ˘ ̤ÓÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ.

12.

13. 14. 15.

(Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È)


voice

SKG

∞ÊȤڈ̷

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

√È ÊˆÓ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ / ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ / √‰ËÁfi˜ 2310 / ª¿ÔÎ! 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


> 2310< m y c i t y

24 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


£∂™™∞§√¡π∫∏ H „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘. TÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙˆÓ ‰ÚfïÓ.

OÈ Ì‡ıÔÈ, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·ÚfiÓ, Ù· ÛÙ¤ÎÈ·, Ë ÚÔÔÙÈ΋, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ȉˆÌ¤Ó· ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Â‰Ò.

EÈ̤ÏÂÈ·: ™Δ∂º∞¡√™ T™πΔ™√¶√À§√™ EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: A¡Δø¡∏™ B§∞μ√°∂§∞∫∏™ (a_vlavo@yahoo.gr) ºˆÙÔÁڷʛ˜: Kø™Δ∞™ Aª√πƒπ¢∏™, ™∞∫∏™ °π√Àª¶∞™∏™, Nπ∫√™ K∞ƒ¢∞ƒ∞™, °πøƒ°√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


> 2310< m y c i t y

H MIKPH MA™ ¶O§ITEIA

MIA MATIA ™AN BPOXH

TÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë*

TÔ˘ £ˆÌ¿ ™ÈÒÌÔ˘*

H ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·/ Â›Ó·È ˆÚ·›·/ ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·/ ı· ÂÎÚ·Á› ·fi Â˘Ù˘¯›·/ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÓËÊfiÚ˜, ηÙËÊfiÚ˜/ Ì·Á·˙È¿ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜/ ·ÓÔȯٿ, ψÊÔÚ›·/ ÚÂÙÈÚ¤, „˘¯È·ÙÚ›·/ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÓÂ/ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î˘Ú›·/ Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ, Ô˘ fiÏÔ Ï¤ÂÈ/ ˆ˜ Ë ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·/ Â›Ó·È ˆÚ·›·/ ÎÈ fiÙÈ Û ϛÁÔ/ ı· ÂÎÚ·Á› ·fi Â˘Ù˘¯›·... H ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·/ Â›Ó·È ˆÚ·›·/ ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·/ ı· ÂÎÚ·Á› ·fi Â˘Ù˘¯›·.../ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÔ˘˜, ˘ÔÓfiÌÔ˘˜/ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘˜, ·Ú·ÓfiÌÔ˘˜/ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘˜/ ‰Â ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Í·Ó¿/ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌfiÓÔ˘˜/ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’·ÎÔ‡ÓÂ/ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î˘Ú›·/ Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ, Ô˘ fiÏÔ Ï¤ÂÈ/ ˆ˜ Ë ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·/ Â›Ó·È ˆÚ·›· ∫È fiÙÈ Û ϛÁÔ/ ı· ÂÎÚ·Á› ·fi Â˘Ù˘¯›·... Œ¯ÂÈ Û·ÏÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Á¿Ù˜/ Û˘ÓÂ›˜ Â·Ó·Ûٿ٘/ Ó· ÌÔ˘ Ô‡Ó fiÙ οӈ Ï¿ıÔ˜/ fiÙ ̒ Ô‰ËÁ› ÙÔ ¿ıÔ˜/ ÛÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹, ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹/ ı· ’ÚıÔ˘Ó Ó· Ì ÛÒÛÔ˘Ó/ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹... E›Ó·È ˆÚ·›·... £· ÂÎÚ·Á› ·fi Â˘Ù˘¯›·... *«H ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÔÏÈÙ›·» ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ «ÕÏÏË ÌÈ· ̤ڷ« (Archangel). O ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÊȤڈ̷ Ù˘ Athens Voice ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ.

O ¶AIKTH™ TÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿*

26 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ¿ÓÙ· ¿Û‚ÂÛÙË Ì¤Û· ÌÔ˘. K¿ÔÙ ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›Ûˆ. K¿ÔÙ ı· ÙËÓ Î¿Óˆ Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙËÓ ·Á·Ò Î·È ÂÁÒ. *OÈ AMAN ¤Î·Ó·Ó Ú·‰ÈfiʈÓÔ; N·È! °È¿ÓÓ˘ ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·Ó¿ÎË ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Imagine 89,7. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿ ϤÁÂÙ·È «¶ÚÔÛˆÈÎfi HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ - AÓÂΉÔÙÔÏfiÁÈÔ 2008» Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ I·Ófi˜.

¶§HN¶PøTEYOY™A TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË* A˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó- Ù˘ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì·˜ ¤Ê·ÁÂ. AÓ ‹Ù·Ó ÏËÓ-ÚˆÙ‡ÛÔ˘Û·, ı· ’¯·Ì ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ¢ÂÓ ı· ÂÙÂÚÔηıÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó. £· ϤÁ·ÌÂ: ›̷ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷ÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ì 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¿ÈÓÙ ¿Ù ӷ ·›ÍÂÙ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿. AÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿, ·˘Ù‹ Ë Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ÔϤıÚÈ· Û¯¤ÛË, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÌË ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ˆ˜ fiÓÙ· Ì ۈ̷ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Û ۯ¤ÛË Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. KÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ¿ÏÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î·Ù¿ Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· – ‹, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÔÈÎÔÓfiÌËÙÔ Î·È ‰È·Ê‡ÁÔÓ Ú¿Ì· Ô˘ ϤÌ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. H ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ˆ˜ ·›ÛıËÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ú¿ÍË. OfiÙ ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ·Ú·ÓÔÂȉ›˜, ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÌÈ·˜ ΢ÎÏÈ΋˜ Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·˜. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔ‡, Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË, Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·’ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¢ÈfiÙÈ ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ô MÔ˘Ù¿Ú˘, fi¯È Ì ÙÔÓ TÛ¿ÓÙ·ÏË, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ æˆÌÈ¿‰Ë, ÔÈ· ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· Ì ٷ ÎÚÂÌ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ E˘fiÛÌÔ˘; ¶ÔÈ· ÙÔ Âı·Ì¤ÓÔ

ÏÈÎ¤Ú - ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ô ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ (¶··‰fiÔ˘ÏÔ, M·Ó·‚‹) Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ ÙÚ›‰ÈÏÔ – Î·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È, ÙÒÚ·, ÙÔ 65% ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÎÈ fi¯È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·; TÈ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜; ¶Ò˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿; ŒÓ· Û·˜ Ϥˆ: ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ Ôϛ٘ ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂÏËÌ·ÙÈ΋ ¯·ÛÔ‡Ú·. M‹ˆ˜ Î·È ‚ÁÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÓıÔ˜ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ò˜ ÙÔ Û˘ÌÌ·˙‡ÂȘ. K·È ¿ÓÙ· Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ (ÙˆÓ ÎÚÔÎԉ›ψÓ) ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. TË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿ÚÌÂÁÌ· „‹ÊˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ı‹Ï·ÛÙÚÔ, ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë MEB°A§. K·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÏËÓ-ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Û˘Ó. TÔ ÏËÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. AÊ·›ÚÂÛË. ™’ fiÏË ÙËÓ T¤¯ÓË ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË; *O °ÈÒÚÁÔ˜ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓ˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «M·Î‰ÔÓ›·» Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜.

°. ™∫∞ª¶∞ƒ¢ø¡∏™

E›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰Â Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Ù˙fiÁÔ˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹Á· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó· η˙›ÓÔ. H ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ fiÏÔ Î·È ¿‰ÂÈ·˙ ·fi ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ, ˙¢Á¿ÚÈ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰·, fiÏÔ Î·È fiÓÙ·Ú· Û ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ· Ì ¿‰ÂÈ· ÙÛ¤Ë, οıÈÛ· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ¤‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó. M ·Ú¿ÙËÛÂ Î·È Ë ÂÏ›‰·. ™Ô˘ ϤÂÈ, ÙÈ Ó· ÙÔÓ Î¿Óˆ ·˘ÙfiÓ; ¶‹ÁÂ Î·È Î·ÙÛÈÎÒıËΠ۠οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. K·È ÂΛ, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÁÏ˘ÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ̤۷ ÛÙËÓ ¤Í·„Ë ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙˆÓ ·È¯ÙÒÓ, ηٿϷ‚· fiÛÔ Ôχ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·˙›ÓÔ Ì ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŸÌÔÚÊË, ÂÚˆÙÈ΋, ÂÏȉÔÊfiÚ·, Ï·Ó‡ÙÚ·. K¿ı ̤ڷ, Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔÈ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Â¿Óˆ Ù˘, fï˜ ·˘Ù‹ Ì·˜ Ù· «ÙÚÒÂÈ» ÁÏ˘Î¿. M·˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ, Ì·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, Ì·˜ ÂÚÂı›˙ÂÈ, ÂÌ›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ·›ÚÓÂÈ fiÏ· Ë Ì¿Óη. ¶ÔÓÙ¿ÚÂȘ Â¿Óˆ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë Aı‹Ó·, ÔÓÙ¿ÚÂȘ Â¿Óˆ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ·ÙÒÓÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë È‰¤· ÛÔ˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Û οÔÈ· ¿ÏÏË fiÏË. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. 濯ÓÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÚοÚÂȘ ÛÙËÓ K·ÙÂÚ›ÓË. MfiÓÔ ·Ó ÙÔ ÌÂÙÚfi ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ K·ÙÂÚ›ÓË, ı· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜. AÏÏ¿ ÂÁÒ, fiˆ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ, ›̷ÛÙ ÂıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ Ù˙fiÁÔ Ù˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì οÙÈ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ì·˜ ÎÔÈÙ¿ Ì ‡ÊÔ˜ ÌÏ·˙¤, Ô˘ Ì·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ì’ ¤Ó· ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·, Ô˘ Ì·˜ ηı·Ú›˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ‚·Ú‰¿ÚË. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·, Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËη Î·È Ì¤Óˆ ÈÛÙfi˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ Ù˘, ·ÏÏ¿

¶. ¶∞À§π¢∏™

H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›¯Â Ó· Á›ÓÂÈ Ìfi‰· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë˜-BÔ˘ÙÛ¿˜-§¿ÛηÚË (ηٷÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ) ¤ÛÙËÓ·Ó Í¤ÊÚÂÓ· ÙÛ·-ÙÛ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘. AÊÂÙËÚ›· fï˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È Ù· ÔÏ˘Û¤Ïȉ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ «KÏÈλ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, ÙfiÙ Ô˘ Ô ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Û ¿Óˆ ·fi Ù· Ï¿Ó· ÙˆÓ 16Û¤ÏȉˆÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. TÔ lifestyle ÙÔ˘ «KÏÈλ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂÛÙ›·˙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ, ÙÔ ÌÈÎÚfi, ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, Ì ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ fi¯È Û ÌÈ· ¿Ó¢ Ô˘Û›·˜ ‚ÈÔÏ·ÁÓ›·, ·ÏÏ¿ Û ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È Ù˘ ̤ڷ˜. ¢ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ó· Â›Ó·È ¤Ó· «˘ÏÈÛÙÈÎfi ÁÎÏ¿ÌÔ˘ÚÔ˘˜» ¿ÏÌÔ˘Ì ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÈηÛÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›ÛÙ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. TfiÙ ÙÔ «KÏÈλ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ fiÏË ÁÈ· Ó· ˙ÂȘ ηϿ, Ì ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ù·ÎÙÈο. O ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÈÌËÙÈÛÌfi˜, Ë ¤Ó‰ÂÈ· Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Î·È Ë Ï·ÙÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË (Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ú›ÛÎÔ) Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «KÏÈλ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· lifestyle ÂÚÈÔ‰Èο. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ˆ˜ Ë Â͈ÙÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ Û ÔÏ˘Û¤Ïȉ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Á¤ÏÈ· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Á›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋, ÂÚˆÙÈ΋, Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ οı ٷϷÈˆÚË̤ÓÔ˘ (·fi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘) AıËÓ·›Ô˘. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÂΉfiıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· lifestyle ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi «∞ıËÓ·›Ô˘˜ ·ÓÙÔÁÓÒÛÙ˜»), ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó (Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿) ÌÈ· ÂΉԯ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÊÈÂڈ̿وÓ, Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ «ÂȉÂÚÌ›‰·» ÂÓfi˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «˙ˆ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË». ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Ô Â͈ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎÔÚ˘ÊˆÓfiÙ·ÓÂ, ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ lifestyle ¤¯·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û ¿ÎÚÈÙ· ¢˙ˆ˚ο, ˉÔÓÔ‚ÏÂÙÈο Î·È „¢‰Ô-˘ÏÈÛÙÈο ηٷӷψÙÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. OÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‹ ¤ÓıÂÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ) ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û 2-3 ̤Ú˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Ì·Ù·ÈÔÔÓÔ‡Ó Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ϤÍÂȘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ ·Ù›ı·Û˘ Î·È ÔÏ˘Â›‰˘. EΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Z·Ú˙ÒÓË, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÔÚ·ÌÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ «¿ÓÔÈÍ·Ó» ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ı¤·Û˘ Ù˘ fiÏ˘ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο) ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ψ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ §Â‡ÎˆÌ· Ô˘ ÂÙԛ̷˙·Ó ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TfiÙÂ, ·Ó¿ÌÂÛ· ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


> 2310< m y c i t y

AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË Î.¿., ¤ÁÚ·„· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙˆÓ ·ÊÈÂڈ̿وӻ. TÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ÂÎÏ·Ì‚¿Óˆ ˆ˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó· update ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤ÁÚ·„· ÙfiÙÂ. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ “SKG Voice”-·ÊȤڈ̷ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÁËÁÂÓ›˜ «£ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎfiÏËÎÙÔ˘˜» ÌÂÚÈο Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË È‰ˆÌ¤ÓË ·fi ¤Íˆ: ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ media ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ Û·Ó fi¯ËÌ· Ì·˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ fiÛ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó Î·È «Î·Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Í›· ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ¿ÏϘ». ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÈ· fiÏË, ¤Ó· Ù·Í›‰È, ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ì·˜ ˆ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ «‰Ô‡Ì» fiÛ· ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ‚ϤÔ˘Ó. A˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙËÓ ‹ÍÂÚ ηϿ Ô ºÒÙ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËı› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. A˘Ùfi ¤Î·Ó ÛÙÔ «KÏÈλ ÙÔ˘ ’80, ·˘Ùfi ¤Î·ÓÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÔ 1992 ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ¤ÓıÂÙÔ «H ˙ˆ‹ Â›Ó·È Â‰Ò» Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜», ÌfiÏȘ ÛÙ· 24 ÌÔ˘, Ó· Áڿʈ ÙË ÛÙ‹ÏË «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô B·Ú‰¿Ú˘» (Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÛ›ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ) Î·È ·˘Ùfi οÓÂÈ Î·È ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ÙÔ £ÂSOULÔÓ›ÎË Ù˘ Athens Voice Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi SOUL Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Û·Ê‹ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙȘ Ì·ÙȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. ¢ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È Û ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ‹ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘. K¿ı ÌËÙÚfiÔÏË ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË. O ºÒÙ˘ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ï‹ıÂÈ·. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Ë Aı‹Ó·, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ «Iı¿ÎË», ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. A˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë §˘ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ MfiÓ·¯Ô ÁÈ· ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔ P›Ô NÙ T˙·Ó¤ÈÚÔ ÁÈ· ÙÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ Î·È ‚¤‚·È· Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ù·¯‡Ù·Ù·, ۯ‰fiÓ ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚÌÂÁÂıÒÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ̇ıÔ˘ Ô˘ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· Ê˘Á‹, ÌÈ· ·fi‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÎÏÔ˘‚› Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· Ê˘Á‹, Ë ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋, Á·Ï‹ÓÈ·, οÙÈ Û·Ó ·ÁηÏÈ¿. A˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚Â Ô ºÒÙ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ıˆÚÒ «Â›ÙÈÌÔ Û˘Ó‰ËÌfiÙË Ì·˜»!

28 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ÓÙ›ÓÔ˘, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· οو ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ (Ó· ÙÔÓ ·ÁÁ›Íˆ, Ó· ¿Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). MÈ· ı¤·-ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ: TÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. MÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿: H Ô‰fi˜ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹, “Boogie”, “Tropical”, “Tango Bar”, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜Ù·Í›‰È ·fi ÙËÓ AÊÚÈ΋ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔ MÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. K·È Ë Ô‰fi˜ ¶¿ÈÎÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·‚È΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi Ù˘ ·ÚÂÏıfiÓ. ŒÓ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·-Ù·‚ÂÚÓ›Ô: «¶··ÚÔ‡Ó·», Ô ÙfiÔ˜ ÙˆÓ Á‡ÛˆÓ, ÙˆÓ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÚÔÏfiÈ Ù˘ ™ÙÔ¿˜ M·Ï·ÎÔ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ’78). MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹: «PÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˜» ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŒÓ· Ì·Ú: “Salsa Bar Habanita”, ÛÙ· §·‰¿‰Èη. MÈ· ϤÍË-ÊÚ¿ÛË: «K¿Óˆ Ù›ÔÙ· Î·È ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿». MÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÓÙfiÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡: «O͢ÁfiÓÔ» Ì ÙÔÓ KˆÛÙ‹ Z·ÊÂÈÚ¿ÎË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ·Ó¿Û˜ ÙÔ˘˜. MÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË: TÔ Ì·‡ÚÔ-¿ÛÚÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÙÔ˘ «EÍÒÛÙË», Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·. *O £ˆÌ¿˜ ™ÈÒÌÔ˜ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ET3 Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·». H ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô B·Ú‰¿Ú˘» ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 15 ¯ÚfiÓÈ· (www.vardaris.gr).

KATATPEXOYN TH °PAºIKOTHTA TÔ˘ NÙ›ÓÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘* TÈ Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; £· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÌÔ˘ “K·Ù·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·”, Ô˘ ıˆÚÒ ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÁÈ·

ÙËÓ fiÏË Û‹ÌÂÚ·: ◊Úı·Ó ·ÚÈÔÈ Ì ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ÌÂ˙Ô‡Ú˜/ ̤ÙÚËÛ·Ó ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÓÔÈÍ·Ó ¯·ÚÙÈ¿/ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ¤‰ÈˆÍ·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·/ Í‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ¯·ÁÈ¿ÙÈ, ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ/ Û‚‹Û·Ó ·Û‚¤ÛÙË Ì˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô/ Ê¤Ú·Ó ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ÛÙ‹Û·Ó ÛηψÛȤ˜ – ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. P›¯ÓÔ˘Ó Ù· ˆÚ·›· Û›ÙÈ· ¤Ó· ¤Ó·/ Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ Ì·˜ ·Ó¿ÛÙËÛ·Ó ·fi ÌÈÎÚ¿/ Ì ٷ ʷډȿ ·Ú¿ı˘Ú·, ÙȘ ͇ÏÈÓ˜ ηڤÎϘ/ Ì ٷ „ËÏ¿ ÓÙ·‚¿ÓÈ·, ÙȘ Ï¿Ì˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜/ ÙÚfi·È· Ï·˚΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. K·Ù·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·/ ÙË ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ ¿Óˆ fiÏË/ ÂÎÓ¤ÂÈ Û·Ó ÚÔ‰Ô̤ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË/ Û ϛÁÔ ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÛÙȘ ηÚÙ-ÔÛÙ¿Ï/ Ô‡Ù ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. * TÔ Ô›ËÌ· ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ «¶ÔÈ‹Ì·Ù·» ÙÔ˘ NÙ›ÓÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ I·Ófi˜.

H •Y¶O§HTH ¶O§H TÔ˘ ™¿ÎË ™Âڤʷ* E›Ó·È 14 M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1992. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÔÈ· ̤ڷ ¤ÂÊÙÂ. BÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. ¶ËÁ·›Óˆ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ºÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. K·Ù‚·›Óˆ. M·›Óˆ Û ¤Ó· Ù·Í›. ºÙ¿Óˆ Û ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. K¿Ô˘ ÛÙËÓ K˘„¤ÏË. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ Ù·ÍÈÙ˙‹. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·. BÁ·›Óˆ ·fi ÙÔ Ù·Í›. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘. XÙ˘Ò ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ·fi ¤Ó· ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ. EÎʈÓÒ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘. MÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. E˘Ù˘¯Ò˜. M·›Óˆ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Û‹ÌÂÚ· ÙË Ì¿Úη ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ¤¯ˆ ÙȘ Ì¿ÚΘ ·fi Ù· ·Û·ÓÛ¤Ú. XÙ˘Ò ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÂÓfi˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. H fiÚÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ·Û·Ó-

*O ™¿Î˘ ™Âڤʷ˜ (sakseref@yahoo.gr) Â›Ó·È ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜.

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: «£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ TÔÈÔÁÚ·Ê›·» ÙÔ˘ XÚ. Z·Ê›ÚË, ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÛˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‹¯Ô˜ Ô˘ ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ: «ŸÙ·Ó ¯·Ú¿˙ÂÈ», °È¿ÓÓ˘ AÁÁÂϿη˜, £·Ó¿Û˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·-

¡Δ. Ãπ™Δπ∞¡√¶√À§√™

Û¤Ú. AÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ Í‡ÏÔ. MÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. E˘Ù˘¯Ò˜. Afi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, Ù· ı˘Ì¿Ì·È fiÏ·. M οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. °È·Ù›, ¿Ì· ÌÈÏ¿˜ Ì ÙÔÓ °ÎÚÂÁÎ T¿ÏÏ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË £·Ï·ÛÛÈÓfi, Ù· ı˘Ì¿Û·È fiÏ· ÌÂÙ¿. O °ÎÚÂÁÎ T¿ÏÏ·˜ ›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙ· 1952 ÌÈ· Ù·ÈÓ›·‰È·Ì¿ÓÙÈ. TÔ «•˘fiÏËÙÔ Ù¿ÁÌ·». EÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯È΋ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ›‰· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ˙Ô˘ÚÏ¿ıËη. TË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ÌÔ˘ÚÏ¿ıËη. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ·›˙·Ó ÙËÓ 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ·Ú·ÌfiÓ¢·. TËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙËÓ Â›‰·, ‹Ú· Û·ÏÂ̤ÓÔ˜ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·È ‹Á· Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ. °È· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ Ò˜ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË ÙËÓ fiÏË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fi¯È ˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ, Ì· Ó· ÙË ¯ÂÈÚÈÛÙ› ˆ˜ ·ÏËıÈÓ‹ ÚÒÙË ‡ÏË. MÔ˘ ϤÂÈ Ô °ÎÚÂÁÎ T¿ÏÏ·˜: «H ÂÈÎfiÓ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙ· 1952 ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÂΛÓËÓ Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÛÙ‹Ûˆ ηӤӷ ÛÎËÓÈÎfi ‹ Ó· οӈ οÔÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘. [...] T· 63 ·fi Ù· 66 ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù· Ì¿˙„· ·fi Ù· ·Ó·ÌÔÚʈًÚÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¤ÌÂÓ·Ó Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì·˙› Ì ÙÔ Ê‡Ï·Î· Ô˘ Ù· Û˘Ófi‰Â˘Â. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ÕÏÏ· ‹Ù·Ó ÎÏÂÊÙ·Ú¿‰Â˜, ¿ÏÏ· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ¯·Û›ÛÈ, ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó ÓÙ·‚·Ù˙‹‰Â˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘˜ ÂΉ›‰·Ó, ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È ÌÔ˘ ÙÔ ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·Ó, ·È‰È¿ ÌfiÏȘ 12-13 ¯ÚÔÓÒÓ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ›¯· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÎÙ›ÛÌ· Û οÙÈ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· ‹ ηٷÎfiÌ‚Ë, fiÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔ˘ “•˘fiÏËÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜”. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈ˙· ¿ÏϘ ÛÎËÓ¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, Ù· ¤‰Èˆ¯Ó· ÁÈ· Ó· ¿Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ¿ÎÔ˘Á·Ó, ‡ÛÙÂÚ· fï˜ Í·Ó·Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó. ÕÏÏ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‹Û˘¯·-‹Û˘¯· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·, ¿ÏÏÔ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ¤Ú·‚ ÙËÓ Î¿ÏÙÛ· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó Î·ıfiÏÔ˘. M ÙÔÓ Î·ÈÚfi ηٿϷ‚· ˆ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û·Ó È· Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û›ÙÈ ÙÔ˘˜! TÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ Â›¯·Ó ‚ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·!». MÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÛÙ· 1993, Ô °ÎÚÂÁÎ T¿ÏÏ·˜ ¤ı·ÓÂ. H Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ÕÓÓ· MÚ¿ÙÛÔ˘ ÌÔ˘ › fiÛÔ Ôχ ¯¿ÚËΠfiÙ·Ó ‹Ú ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. AÊÔ‡ Â‰Ò ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. §˘¿Ì·È Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ˆ. ¶ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ͢fiÏËÙ· ·ÏËÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ Ì¤Û· Û ÂΛÓÔ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÁÈ·Ù› ÙË ıˆÚÒ Û·Ó ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Û›ÙÈ ÌÔ˘. TË ÊÈÏÌ·ÚÈṲ̂ÓË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ÛÙÂÚ‹ıËη ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ˆ˜ ı·ً˜, ÙËÓ Â›¯· ‚ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘. KÈ ·fi ÙfiÙÂ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘, ηÚÈÎÒÓˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ÙÚ‡Ș οÏÙÛ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ·ÌÔÏÈ¤Ì·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ Í˘fiÏËÙË fiÏË Ô˘ ÙË Ï¤Ó £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. YÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ 1: M·ı·›Óˆ ˆ˜ ÙÔ «•˘fiÏËÙÔ Ù¿ÁÌ·» Í·Ó··›˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó·, Ê˘ÛÈο. MËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜. YÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ 2: H Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ °ÎÚÂÁÎ T¿ÏÏ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ «ºÈÏÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» (ÂΉ. EÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘).


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


> 2310< m y c i t y ROLLER COASTER

M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, ÌÂÙÚfi, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ, Ï¿ÌÂÈ Î·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. MËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù fï˜, ÂÌ›˜ Ù· ηÚÓÙ¿ÛÈ· ı· Û˘Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ, ı· Í·Ó··Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ú·ÓÔ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· Ê·Ú·ˆÓÈÎfi Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ Î·È ›ÛÙ„ fiÙÈ Í·ÊÓÈο ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ.

TÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË K¿ÙÛÔ˘* XÔÚÙÈ¿Ù˘ Ì ¯ÈfiÓÈ./ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Ì ¿‰ÂÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜./ “Snoopy” ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ Úˆ›./ NÙÂÏÈη٤ÛÂÓ ÛÙË B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ./ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘./ «M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜»./ «£ÂÚÌ·˚Îfi˜» ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘./ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ Ì ·̷ٷ./ £¤·ÙÚÔ °Ë˜./ °‡ÚÔ˜ ÛÙÔÓ «N›ÎÔ» ÛÙÔÓ ºÔ›ÓÈη./ H ı¤· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ OχÌÔ˘ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿./ AÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi˜ ¯˘Ìfi˜ ÛÙÔ «X˘Ì›Ի ÛÙ· HχÛÈ·./ ™ÙÔ «ŒÙÛË» ÁÈ· ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙÔ˘ÏÔ˘ÌÔÙ‡ÚÈ./ K·ÎÔʈÙÈṲ̂ÓÔ˜ §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜./ EÊËÌÂÚ›‰Â˜ K˘Úȷ΋ ¯·Ú¿Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙÔ B·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ./ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘Á¿ÙÛ·, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÎÈ./ TÛÔ˘Ú¤ÎÈ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù·./ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·./ AÚÓ› ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔÓ Î‹Ô./ “Omilos”, M·Î‰ÔÓ›· ¶·ÏÏ¿˜, “Entry-fish”, “Interni”./ ¶·ÓfiÚ·Ì· ÁÈ· ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È dvd./ Republic Radio./ £ÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿./ Aʛۘ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘ Medrano./ Pick-up ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ·./ K·ÊÂ-ÁÎÚÈ Û‡ÓÓÂÊÔ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË./ H ı¤· ·fi ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ «¢¿ÈÔ˜»./ KÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘./ TÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙÔ˘ K·Ú‡‰·./ T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηʤ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

*O °È¿ÓÓ˘ ¶ÈÙÛÈÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ˚Û·ÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘.

°ENNH£HKA ™TH ™A§ONIKH TÔ˘ B·Û›ÏË °¿ÎË*

™. ¡π∫√§∞´¢√À

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: TÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ «X·Ù˙‹˜». ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‹¯Ô˜ Ô˘ ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ: Xaxakes. MÈ· ı¤·-ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ: ZÂ-KÈÛÛfi˜ οو ·fi ÙÔÓ XÔÚÙÈ¿ÙË Ì ÊÚ·¤ Û Ï·ÛÙÈÎfi. MÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿: ¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘. ŒÓ· Ù·‚ÂÚÓ›Ô: «N›ÎÔ˜» ÛÙÔÓ ºÔ›ÓÈη. MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹: °ÈÒÚÁÔ˜ TԇϷ˜, 910 ÛÙÔÓ 95,8. ŒÓ· Ì·Ú: “Bel Air”. M›· ϤÍË-ÊÚ¿ÛË: K¿ÁÎÔ˘Ú·˜. MÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÓÙfiÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡: Telemarketing. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË: Editorial «¶·Ú¿ÏÏ·Í˘». *O ¢ÈÔÁ¤Ó˘ K¿ÙÛÔ˜ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (“Fena”, “fenafresh”).

ME™A E•ø T˘ ™ÔÊ›·˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘*

30 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

*H ™ÔÊ›· NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ (www.sinikolaidou.gr) Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ «BÈ‚ÏÈÔ‰ÚfiÌÈÔ» ÙˆÓ «N¤ˆÓ».

MIA POMANTIKH OMIX§H TÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÈÙÛÈÒÚ·* E̤ӷ Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ì ·Ó¤‚·Û ÔÙ¤ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ. H ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ›‰· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏfi Ù˘ ‹Ù·Ó Ì ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙË ™Â‚›ÏÏË, Ô˘ ‹Úı ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ˚Û·ÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘. E›¯· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚȤÚÁÂÈ· ·’ ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ. MÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÂÛ‡. H ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÔÌ›¯ÏË Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÙȘ 300 ·fi ÙȘ 365 ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·. ™¿ÓÈ· Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÔÈ› Ë ‰˘ÙÈ΋ Ù˘. H Ï·Ù›· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (Ë ÛÈÎ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ B·Ú‰¿ÚË) ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ë EÁÓ·Ù›· Ϙ Î·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· fiÚÈ· ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘. ŸÔ˘ Î·È ·Ó ˙ԇ̠fï˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÛÙË B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ ‹ ÛÙË §·Áη‰¿, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÎËÓÔıÂÙԇ̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤Íˆ. X·Ï·Ú‹, ÓÈÁ̤ÓË Û ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, Ó· ÙÚÒÂÈ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· οÛÙ·ÓÔ ‹ Ó· ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÙ·È Û ٷ‚¤ÚÓ˜ Î·È ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ·, Ë ·fiÏ˘ÙË fiÛ̈ÛË ÙÔ˘ Ô‡˙Ô˘ Î·È Ù˘ Ì·Ï·Ì·Ù›Ó·˜ Ì tableau vivant ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ›̷ÛÙÂ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ ‹ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ηϿ ηϿ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Û οÙÈ. A˘Ùfi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· status symbols ÌÈ·˜ ηıˆÛÚ¤ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘, ÌÂÁ¿Ï· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο events ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜,

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: «£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ EÎ·È‰Â˘ÙÈο» Ù˘ ™. ZÈÒÁÔ˘-K·Ú·ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ÂΉfiÛÂȘ KI£ (K¤ÓÙÚÔ IÛÙÔÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‹¯Ô˜ Ô˘ ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ: «M¿ÁÈÛÛ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË» Ì ÙË M·ÚÈÒ. MÈ· ı¤·-ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ: H Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ TV100 ÁÈ·

EÈÛΤÙ˘ ‹ οÙÔÈÎÔ˜. M·ÁÈ¿Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜, ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜. XˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. TÔ‡Ì·, X·ÚÈÏ¿Ô˘, ¢ÂÓ‰ÚÔfiÙ·ÌÔ˜, E‡ÔÛÌÔ˜, K·Ï·Ì·ÚÈ¿. TÛÈÌÈÛ΋, MËÙÚÔfiψ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, K·ÛÛ¿Ó‰ÚÔ˘. K¿ÛÙÚ· Î·È ™˘ÎȤ˜. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆÔ Î¿ı ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÙÚ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÛΤÙÔ Ú¿Ì· – Ô‡Ù ÚÔηÏ› ηı·Ú¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘. TÔ˘˜ ·Á·¿˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘ Û˘¯Ó¿ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿Ô‰·. ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. Afi ÔÈ· ı¤ÛË ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÎÔÈÙ¿. M ÙÈ ÛÎÔfi. N· Ì›ÓÂÈ ‹ Ó· ʇÁÂÈ; N· Ï·¯Ù·Ú›ÛÂÈ ‹ Ó· Ûȯ·ı›; KÔ›Ù·. TÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘. §·ÌÈηÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ʈ˜. TÔ EÙ·‡ÚÁÈÔ. BÔ¿ ·ÎfiÌ· Ë Ê˘Ï·Î‹. TÔ Ú¤Ì· Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ ˆ˜ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. T· ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. T· Ì·Ú, Ù· ÍÂÓ˘¯Ù¿‰Èη. MÔÚ› Ó· ÂȘ, ·˘Ù‹ Ë fiÏË ˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ͤÚÂÈ Ó· ÁÏÂÓÙ¿-

ÂÈ. TÔ ¤¯Ô˘Ì Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·˘Ùfi, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜. EÚˆÙÈ΋ fiÏË, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú· Î·È Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ. ŸÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÙÛÔ‡Ó· Ù˘ fiÏ˘. ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿˙ÔÓÙ·È, Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ÊÔÚو̤ÓÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. A˘ÙÔ› Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó fï˜; A˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË fi¯È ˆ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ŸÛÔÈ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙÔ ¿„ ۂ‹ÛÂ, ÁÈ·Ù› ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ٷ fi‰È· – Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È fiÏÔ fiÏÔ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÂÚ¿ÙËÌ·. ŸÛÔÈ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÙË MԉȿÓÔ Ù· ™¿‚‚·Ù·. ŸÛÔÈ ı¿‚Ô˘Ó ÁÔÓ›˜, ÁÂÓÓÔ‡Ó ·È‰È¿, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯·›Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ŸÛÔÈ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ °Ô‡Ó·ÚË ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ì η‡ÛˆÓ·. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜, Ì·ÛÒÓÙ·˜ Ù· ÂÙÛ¿ÎÈ· ·’ Ù· ¯Â›ÏÈ· ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏËı› Û οÔÈ· ÁˆÓÈ¿. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÁοÎÈ ÙÔ˘ NÙÔÚ¤. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì ʈӋ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi PÒÛÈÎÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ¤¯Ô˘Ó ÁÂÏ¿ÛÂÈ Ì ¯¿¯·ÓÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ A¶£. ŸÛÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ’78, Ù· ¯ÈfiÓÈ· ÙÔ˘ ’88, ÙËÓ ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· ÙÔ˘ ’96, ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ™¤È¯ ™Ô˘. ŸÛÔÈ ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÎÔ¿Ó˜ Î·È ¿Úη, ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, Î·È fiÏÔÈ ÙÂÏÈο Â¤˙ËÛ·Ó. ŸÛÔÈ ˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ ¯ÓfiÙÔ Ù˘, ÌÔÚ› Ó· ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙÂÓfiηډË, οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÁËÚ‹. AÁ·ÏÏÈÔ‡Ó ‹ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‚·ÏοÓÈÔ ÚÔÊ›Ï. TËÓ ·Ú·ÙÔ‡Ó ‹ οıÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÎÎÏËÛȤ˜, ÊÚ·Ô˘ÙÛ›ÓÔ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi Î·È §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜. MÈ· fiÏË Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ Î¤ÊÈ, ÙÔ ˙fiÚÈ, Ë ·Ú¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜. T· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ‚ϤÔ˘Ó Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó, Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜. ¶¿ÓÙ·, ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜.

K¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ÓÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. TËÓ AÈÛı¿ÓÂÙ·È: Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, fiÓÂÈÚ·, ÂÈı˘Ì›Â˜, ¤ÚˆÙ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ. TË §ÔÁ›˙ÂÙ·È: Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂÏ›‰Â˜. TËÓ AÎÔ‡ÂÈ: Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ‹Ì·Ù·, ‡ÌÓÔ˘˜, ‹¯Ô˘˜ ·fi Ù· Ì·Ú¿ÎÈ·, ‚Ô‹. TË NÈÒıÂÈ: Ì ʛÏÔ˘˜, ·Ú¤Â˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ì˘Úˆ‰È¤˜, ‹¯Ô˘˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘: ™ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÌÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘, «¢ˆ‰ÒÓ˘», Ì ÙË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ÌÔ˘Á¿ÙÛ·, ÙÔÓ ·ÏÈfi «TfiÙÙË», ÁˆÓ›· AÁ. ™ÔÊ›·˜ Î·È ·Ú·Ï›·, ÙÔ Bel-Air Ì t-shirt Î·È jean, ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜ Ì ÙË ‚Ô˘‹ ·fi Á¤ÏÈ· ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ „ÒÓÈ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ K·¿ÓË - MԉȿÓÔ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ Î·È ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ›‰È˜ Î·È ··Ú¿ÏÏ·¯Ù˜. Õڈ̷ AÓ·ÙÔÏ‹˜, ÂÚˆÙÈ΋ ÂÚȉȿ‚·ÛË Á‡ÛÂˆÓ Î·È ·ÈÛı‹ÛˆÓ. H «‰ÈÂıÓ‹˜» £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ: Ù· ÛÙÂÓ¿ ÛÔοÎÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ˜, Ù· ÚˆÈÓ¿ Ì ÔÌ›¯ÏË Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ì ‹ÏÈÔ – ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÙÔ «¯ı˜ ÌÔ˘»: ™¯ÔÏ›Ô, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì·ıËÙÈο Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÛÙ¤ÎÈ·, ÔÈ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, ¯·Ú¤˜ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ, Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ A˚-¢ËÌ‹ÙÚË. TÔ Û‹ÌÂÚ·: ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, OÈÎÔÓÔÌÈÎfi EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, KÚ·ÙÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ·, TEI, ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ·... ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. TÔ ·‡ÚÈÔ: ™¯¤‰È·, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, ÌÈ· ÂχıÂÚË fiÏË ÂχıÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÈÔ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÒÓ, ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÈÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͈Ó. H ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ··ÈÙ› Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· Î·È ÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘, ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


> 2310< m y c i t y

ÔÌ·‰¿Ú˜ Ì·˜, Â›Ó·È Ë fiÏË ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÛÔ˘ÚÂÎÈÒÓ ÙÔ˘ «TÂÚÎÂÓÏ‹» Î·È ÙÔ˘ η˙¿Ó ÓÙÈ› ÙÔ˘ «X·Ù˙‹», Â›Ó·È Ë fiÏË Ô˘ ÙÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Â›Ó·È ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Ë ÏÂÌÔÓ¿‰· ÏÂÌÔÓ¿‰· Î·È Ô˘ Ë Ï¤ÍË «Ù˘Ú›» ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê¤Ù·, Ë fiÏË Ô˘ ÙÔ ™OY Â›Ó·È ™E Î·È ÙÔ Ï¿Ì‰· Â›Ó·È ÏÏϿ̉·, Ë ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó· ÙˆÓ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿ÚˉˆÓ Î·È Ë fiÏË ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ÊÚ·‰·Ú¿‰ˆÓ Î·È Ó˘Ó ÊÚÂÓÙÔ˘ÙÛÈÓÔηÙÈÙ›˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜. End of story? E›Ó·È Î·È Ë fiÏË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·ÎÌ‹˜ Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏԢΤÙÔ˘, Ë ¯·Ì¤ÓË ·ÙÚ›‰· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ E‚Ú·›ˆÓ Î·È TÔ‡ÚÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜, ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ¿ÏϘ ¯·Ì¤Ó˜ ·ÙÚ›‰Â˜. E›Ó·È Î·È Ë fiÏË ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÈ˙ÒÛÂÈ Â‰Ò ·Ú’ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Í·Ó·‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙË ¯·Ì¤ÓË Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Î·È Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ Ù· ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ «ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·», Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÌfiÏȘ È·ÛÙÔ‡Ó, ʇÁÔ˘Ó Â›Ù ÁÈ· Aı‹Ó· ›ÙÂ, ϤÔÓ, ÁÈ· Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ ÎÚ¿ÙË, Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙ ·Ú¿ÏÏËϘ ψÊfiÚÔÈ Î·È Ù·, ͤڈ Î·È Áˆ fiÛ·, οıÂÙ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ô˘ Ô‡Ù ӷ ·ÚοÚÂȘ ÌÔÚ›˜ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÎÈÓËı›˜ Î·È Ô˘ ηٷÚÈ¤Û·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘ Ô˘ ˙ÂȘ ‰Ò, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌfiÏȘ Ú›ÍÂȘ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂȉÈο ·Ó ¤¯ÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·, Ù· ͯӿ˜ fiÏ·. End of story? M·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È a never ending story.

Ù· ÚˆÈÓ¿ Ì ÔÌ›¯ÏË Î·È Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ì ‹ÏÈÔ. MÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿: H Ï·Ù›· PÔÙfiÓÙ·˜. ŒÓ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·-Ù·‚ÂÚÓ›Ô: «TÔ Ô‡˙Ô M¤Ï·ıÚÔÓ», ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ K·Ú›Ë. MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹: «K·ÏËÛ¤Ú· K. ŒÓÙÈÛÔÓ» Ì ÙÔÓ °. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. ŒÓ· Ì·Ú: “Social”, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ı· ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ·ÙË̤ÓË ı¤ÛË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ· ̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜. M›· ϤÍË: AÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÌ·È. TÔÓ „›ı˘ÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ. MÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÓÙfiÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡: «ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô, ¤Ó· Ù·Í›‰È», Ì ÙÔÓ ™. §Ô˘Î¿ ÛÙËÓ TV 100. MÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË: ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÌÔÓÒÛˆ οÔÈ·. *O B·Û›Ï˘ °¿Î˘ Â›Ó·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - NÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

E§EY£EPH KATA¢Y™H TÔ˘ KˆÛÙ‹ Z·ÊÂÈÚ¿ÎË*

32 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

∫. ∑∞º∂πƒ∞∫∏™

ÁÏÂÈÊfiÌ·ÛÙÂ. øÚ·›ÔÈ ÔÈ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ›, ¿ÏÏÔ fï˜ N‡ÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ÎÈ ¿ÏÏÔ N‡ÊË ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎÂÛÙ¿ÈÓ. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙· Û·Ó ¯·˙fi˜ ÙȘ ۯ‰fiÓ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ – ‰Ò, ÔÈ· ·ÛÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜; KÈ fï˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‚ÚÂ, Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi TÔ˘ÚÈÛÌfi – ÙËÓ ·Á·Ô‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ‰ËÏ·‰‹. MÔÚ› Ë Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ fiÏ˘ Ó· Ì¿˙ÂÈ ÓÂÚ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÌÔÚ› Ó· Ì ÛÙÂÓ‡ÂÈ ÒÚ˜-ÒÚ˜ Ë TÛÈÌÈÛ΋, ÌÔÚ› Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔÓ ·ÔÁ·Ï·ÎÙÈÛÌfi, «ÎÈ fï˜ Â›Ì·È ·ÎfiÌ· ‰һ, ÎÈ ·˘Ùfi Ì ËÛ˘¯¿˙ÂÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó, ÁÈ· Ó· ·˘ÙÔÂȂ‚·ÈˆıÒ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ «ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜» ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ «·Ë‰›Â˜», fiˆ˜: ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ‡ÓÔ˜, Ô‰‹Ï·ÙÔ ÎÈ fi¯È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Â›Ó·È Û›ÙÈ ÌÔ˘, Ù· Ù¿ÂÚ Ù˘ Ì·Ì¿˜. K·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› ıÚ‡ÏÔÈ: Ô Î˘Ú-B·ÁÁ¤Ï˘ Ù˘ ºÈÏ›Ô˘, ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰È·Á·Ï·ÍÈ·ÎÔ‡ ηÏÔ‡, ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi Ù˘ K·Ì¿Ú·˜, ÔÈ K‹ÔÈ ÙÔ˘ ¶·Û¿, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜, ÔÈ Ú¤ÁΠÌÔ˘Á¿ÙÛ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜, ÙÔ Ì·Ó¿‚ÈÎÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÛÙËÓ IÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ë «ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ». Œ¯Ô˘Ó ÛÙÔ NÙÔ˘Ì¿È Ù¤ÙÔÈÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·; (Œ¯Ô˘Ó fï˜ ÂÙڤϷȷ ÎÈ ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ÎÈ ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ). *O KˆÛÙ‹˜ Z·ÊÂÈÚ¿Î˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ «O͢ÁfiÓÔ» ÛÙËÓ ET3.

A NEVER ENDING STORY TÔ˘ blogger indictos* £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-

ÊÔ˘, Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ı· ͯ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ «Ó‡¯Ù·˜» ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. A˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ Ù˘ MÈÂÓ¿Ï ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ì·˙¤„ÂÈ Ô‡Ù ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ 100 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ó· ‰Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ¤ÎıÂÛË. E›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (ÌfiÓÈÌÔ˘) ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ «·Ú·¯ÙÒÓ». E›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ •˘ÏÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. E›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ “Residents”, ÙÔ˘ «§Ô‡Î˘ §Ô˘Î», ÙÔ˘ “Berlin”, ÙÔ˘ “Urban”, ÙÔ˘ “Romance” Î·È ÙÔ˘ «N›Î˘ 35» ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÔfi ÔÚı¿‰ÈÎˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÔ˘˙Ԣ͛‰ÈÎˆÓ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÔÈ ı¤˜ Ì ÙÔ Í·Ṳ̂ÓÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈ˙¤ Ì·ÏÏ› ÏÈÎÓ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, Â›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ NÙ›ÓÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ AÁÁÂϿη Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÈÛÙÈ·Ó¿ÎË, Ë fiÏË ÙÔ˘ K·ÚÚ¿, ÙÔ˘ TÂÚ˙‹ Î·È ÙÔ˘ P¤ÌÔ˘ (ÁÂÈ· ÛÔ˘, Úfi‰ÚÂ). E›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘ X·Ù˙Ë·Ó·Á‹, ÙÔ˘ KÔ‡‰· Î·È ÙÔ˘ °Î¿ÏË, Ë fiÏË ÙˆÓ «·ÏÙÒÓ» Î·È ÙˆÓ ˘ÂÚ‹ÏÈÎˆÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì È· ÛÙȘ °. ¶πΔ™πøƒ∞™ - ™. ¶∂°∫∞™

*TÔ blog Indictos (indictos.wordpress.com) ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Â˘Ï·‚Èο Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. PÔÎ ÂÓ ÚÔÏ Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË.

O§A EINAI A§§O TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¶¤Áη* H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Metron Analysis, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ì·˜, Ë ·Ú·Í›· Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì·˜, Ë TV-100 Î·È Ë ÎÔÛÌÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÔÈ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ‚·Ì̤Ó˜ Í·ÓıȤ˜ Ô˘ Á›Ó·Ó ÂÈÚˆÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi AMICA, Ë ÌÔ˘Á¿ÙÛ· Î·È Ô Á‡ÚÔ˜ ›Ù·, Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÁηϿ ‹ Gala, Ù· ÙÚ·Â˙Ô-ηı›ÛÌ·Ù·-·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ·-ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÙÔ ÊÚ·fiÁ·ÏÔ, Ù· ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙÛ›‰Èη, Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì¿ÓÂÚ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ Berska, Lidl, Aldi, Praktiker, Ikea. H fiÏË Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ë fiÏË Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ú·Û›ÓÔ˘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛÙËÓ E.E., Ë ÌÈÛ‹ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·. KÔ‡Ú·ÛË... OÚÁ‹ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È. O °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ «EÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘», ÙÔ˘ SOUL Î·È Ù˘ «¶·Ú¿ÏÏ·Í˘», Ë MÈÂÓ¿ÏÂ Î·È Ù· ‰‡Ô MÔ˘Û›· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘, ÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› 88ÌÈÛfi Î·È Republic, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ë ·Ï·È¿ ·Ú·Ï›·, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜

OχÌÔ˘, M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È AÌÈÛÔ‡, ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÔÏÈÙ›˜ ʈÛÊÔÚ›˙Ô˘Û˜, ÌÈ· ÛfiÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÔÚÙÔηϛ Ì·ÓÙ¤ÌÈ, ÌÈ· ·Û¯·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ‡ÎÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÈÎfi‰Ô. M˘Úˆ‰È¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÙÌÈÛÙ›, ÙȘ ·Ó·Î·ÏÒ fï˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ „¿¯Óˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ «ÔÈÔ˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ì·È ÂÁÒ Î·È Ô‡ ¿ˆ, Ì ¯›ÏȘ ‰˘Ô ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi». TÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ - ¯¿ÚÙ˘ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ Á·Ï·ÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ì‹ˆ˜ Ô AÛÙÂÚ›Í ÎÈ Ô O‚ÂÏ›Í Â›Ó·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. ¶›ÓÔ˘Ó ÂÛÚ¤ÛÔ ‹ ¯˘Ìfi ÔÚÙÔοÏÈ ÛÙÔ “Stretto”, ÛÙÔ “Urban”, ÛÙÔ “Pastaflora darling”, ÛÙÔ “Elvis”... Î·È ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ó ·fi Ù· Á¤ÏÈ· fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi «NÙÔ˘Ì¿È». E›Ó·È ÙÚÂÏÔ› ·˘ÙÔ› ÔÈ PˆÌ·›ÔÈ! H ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË NÙÔ˘Ì¿È (¿ÏÏÔ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ ·Ú·Ï›· Ù˘ T˙Ô˘Ì¤ÈÚ·), ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ Ì ÙË «£Â›· ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ» Ô˘ „·Ú‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Á·ÌÚÔ‡˜ Ì ÛÙ¿ÌÓ˜. M ÙÔ «MÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÎÚ‡Ô» Î·È Ì ÙÔ “Hellraser” ÙÔ˘ KÏ¿È‚ M¿ÚÎÂÚ. MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Î·È ıÚ›ÏÂÚ. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÈÛÌ·ÙÈο, ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ·ÏÔÛÙƠ̂˜ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘, οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û KfiÓÈÙÛ· Î·È N¤· YfiÚÎË. Œ¯ÂÈ ÙËÓ Â›Ê·ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘ (‚Ú›ÛΈ ηÏfi Ê·ÁËÙfi –Î·È fi¯È ·ÙÛ¿– ·ÎfiÌ· Î·È 5 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›, ‚Ú›ÛΈ ÎÈ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù· dvd Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ), ‰È·ÙËÚ› fï˜ ÙÔÓ ‹ÚÂÌÔ ÎÈ ·fiÎÔÛÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ (¤¯ˆ ¿ÓÙ· ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÌÔ˘ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ı· ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· È¿ÙÔ Ú‚›ıÈ· ‹ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î¤ÈÎ). ¢È·ÛΉ¿˙ˆ Ôχ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ OA™£, ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÏÈÁˆÌ¤ÓË ÊˆÓ‹ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ. «™Ù¿ÛË AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜», Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÔÈ ÂÛÙÂÌ̤ÓÔÈ, «™Ù¿ÛË ¶·Ó·Á›· º·ÓÂڈ̤ÓË», Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¢ÂÓ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ¤ˆÚÔ ‚‹Ì· Ù˘ MËÙÚfiÔÏ˘ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ, ı˘ÌÒÓˆ fï˜ Ô˘ Û ¤ÓÙÂ-‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È Ù· T›Ú·Ó· Î·È ı· ÍÂÚÔ-


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


> 2310< m y c i t y

Î·È ÔÈ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ù· fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ·ÓÙÔ‡, ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ MKO Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó¿ÁÎË, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· B·ÏοÓÈ·, ÙÔ “fenafresh”, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ «¢ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ KÚ·ÛÈÔ‡», ÙÔ K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙËÌÒÓ NOESIS Î·È Ë Silicon Valley Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È, ÙÔ ÌÂÙÚfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. EÏ›‰·... AÓ·ÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È.

Ï¿ÛÛÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi οÔÈÔ˘˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ (Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘) Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ˘fi ÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜. EÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ ÌÔ˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ fiÏ˘, Ì ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ¢¯‹ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ì ¿ÚÙÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. “Comme le jour depend de l’ innocence, le monde entier depend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leurs regards”.

∞. ¶ƒ√¢ƒ√ªπ¢∏™

*O °È¿ÓÓ˘ N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ “Bustart” (an artistic bookstore/TASCHEN SHOWROOM) Î·È Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ “Vintage Whisky Shop”.

*O ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

Y¶APXEI §O°O™ ™OBAPO™

MANA, MHTEPA, MAMA

TÔ˘ ÕÚË ¶ÚÔ‰ÚÔÌ›‰Ë*

TÔ˘ B·Û›ÏË K¯·ÁÈ¿*

34 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Í·Ó·ı˘ÌËı›˜, Ó· Ì·˜ ÂȘ ˘ÈÔ‡˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· Ì·˜ Â͢„ÒÛÂȘ». *O Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ B·Û›Ï˘ K¯·ÁÈ¿˜ Â›Ó·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fiÛ·ÛÌ· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ «TÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·›Ì·».

H ºøTIA ™TO §IMANI TÔ˘ °È¿ÓÓË M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘* ÕÓıÚˆÔÈ ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ Î·È ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ, ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì ‡ÊÔ˜ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ, Ì ÌÔÌÊ‹ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË, Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ·Ú·¤ÌÂÈ Ó· ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂȘ ÙËÓ fiÏË ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, Î·È fi¯È ÙÔ˘ ı·ً ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˘ ·¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. AÚÒÌ·Ù·, ʈӤ˜, ۷ϤÈ, Ï·Ù¤ÚÓ·, ·ÏÈ·Ù˙‹‰Â˜, ηÛÙ·Ó¿‰Â˜, ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙‹‰Â˜, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿, ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË, ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ Â˙Ô›, ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ô˘˙¿ÎÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ·‡Ú· Î·È Ì·ÁÈ΋ Á·Ï‹ÓË ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹. TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Û ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ¿ÏϘ, ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈΛÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. EÚÂı›ÛÌ·Ù·, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÂÚÁfi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηÏÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ‡Ù· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â›Ó·È ˘ԉ¤ÛÙÂÚ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ ‰fiÁÌ·.

H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ Ù˘, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ÚÔˆıË̤ÓË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌÔÓ¿¯· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú›Â˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÌÂÈÔ„ËÊÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÍÈϤˆÛË ·fi ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. AÓÙÈÏ‹„ÂȘ ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó˜, ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˜, ÂÏÏËÓ·ÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙ¿‚·Û˘, ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÔ Â˘ÙÂϤ˜, ÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ, ¯·ÔÙÈÎfi, ‰›¯ˆ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù‹˜, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. M ÌÈ· ÚÔÛÙ·Á‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙË ‰È¤Ô˘Ó Â› ‰ÂηÂٛ˜, ÚÔÛ·ı› ÚÔԉ¢ÙÈο Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÌÔ‡ Ù˘. O Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ô˘ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ¯Ú›˙ÂÙ·È ÔÈfiÙËÙ· ÂÍÔÚ›·˜ Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ¿È·ÛÙË fi·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ ‰ÂÓ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚÒÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹. OÈ ‚fiÏÙ˜, ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ì „˘¯‹ Î·È ·Ó¿Ô‰Ë Ì·ÙÈ¿ Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˘. TÔ ·¤Ó·Ô ϤÁÌ· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ȉÂÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. K·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ù· ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î‡ÎÏÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ó· ··Ï-

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: T· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ M·ÓÒÏË AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‹¯Ô˜ Ô˘ ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ: «T·Íȉȿڷ „˘¯‹» ·fi ÙȘ TÚ‡˜.

™·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÏÒÓˆ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘: «P ̿ӷ, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ, οÓ ·˘Ùfi Î·È Î¿Ó ÂΛÓÔ... Ÿ,ÙÈ ÌÔÚԇ̠οÓÔ˘ÌÂ, Î·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÌÈ· ¯·Ú¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ Â›Ó·È. EÓÙ¿ÍÂÈ, ‰Â Ì·˜ Ù‡¯·Ó Î·È ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓË ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ˜ ¿ÓÙ· “„¿Í οو ·fi οı ‚›Ï· Î·È ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ı· ‚ÚÂȘ ÎÏ„ȿ”». B¤‚·È·, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˙‹Ï„ ٷ ÏÔ‡ÙË ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fiÙ ‰ÂÓ ÏÔÍÔÎÔ›Ù·Í ÚÔ˜ Aı‹Ó· ÌÂÚÈ¿, ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚›Ï˜. TÚÂȘ ÎÈ ÂÍ‹ÓÙ·, ÙÚÂȘ ÎÈ ÂÍ‹ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ‰Ò, ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù· Ô˘ Ì·˜ Á¤ÓÓËÛ·Ó Î·È Ì·˜ ·Ó¿ıÚ„·Ó. ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, ¿ÓÙ· ·ÛÙ‹, Ì ÙË ÌfiÚʈۋ Ù˘ Î·È ÙËÓ „ˆÚÔÂÚËÊ¿ÓÈ· Ù˘. NÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· –¯¿Û·Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ì·˜–, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ıÏÈÌ̤ÓË, ÎÔ‡ÙÛ·-ÎÔ‡ÙÛ· ÔÚ‡ÂÙ·È... §›ÁÔ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, Ï›ÁÔ Î¿Ó· Ô‡˙Ô Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜, οӷ ηÏfi Ê·˝, fiÔÙ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. NÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÕÚË, ¤ÙÛÈ, ÂÂȉ‹ ·ıÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘. AÔÁÔ‹Ù¢ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜... EΛ, ‚ÔÏÂ̤ÓË, ÛÙ· Ï›Á· Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚ϤÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ûο„ÂÈ ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ Ù˘, ͢Ó¿ÂÈ ÙÔ Ì¤Û· Ù˘ οı Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜. •˘Ó¿ÂÈ ·’ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Î·È ¿ÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ... æˆÌÈ¿‰Ë˜, ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù¤ÙÔÈ·... AÓ‚ÔηÙ‚¿˙ÂÈ «¯·ÌÔ˘Ù˙‹‰Â˜» ÙÔ˘˜ οو Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ: «TÈ Ó· οӈ, Ó· ÁÏ›„ˆ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ Ù· ÙÚÒÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·: TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘ÙÔ› ÙÔ˘˜ Ù· ϤÓÂ, Ì·˜ Î·È Á›ÓÂÈ Î¿Ó· ¤ÚÁÔ! ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÔÈÙ¿Ó Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔ˘Ù˙‹‰Â˜ ‰Ô˘Ï‡Ԣӻ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·È ÔÏÏ¿ Ó· Ù˘ ˆ, ¤¯ˆ ¿„ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌÈÏ¿ˆ Ì ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘. MfiÓÔ Ì·ÏÒÓˆ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Î·Ï¿ˆ: «M·˙› Û·›˙Ô˘ÌÂ, N‡ÌÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡. E›Û·È N‡ÌÊË Î·È Â›Ì·È N˘ÌʛԘ Î·È Â›Û·È Ë °ÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÌÔ˘. EÛ‡, ‚¤‚·È·, οÔÙ ı· Í·Ó·ÓÈÒÛÂȘ, fiÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÙ¿ Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, ¯ÒÌ·Ù·. K·È ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÍ·˜ ÛÔ˘, Ù˘ Ó¤·˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÛÔ˘, ·Ó Â›Û·È Ë Ì¿Ó·, Ë ·Ó¿, Ë Ì¿ÈΈ Î·È Ë madre, ÂÌ¿˜, M·ÁÈ¿Ùˉ˜ Î·È °ÈÔ˘Ó¿Óˉ˜, AÔÈÎÈÛÙ¤˜ Î·È AÔ›ÎÔ˘˜, Ô˘ fï˜ ʤÚÓÔ˘Ì ÙȘ Ô˘Ï¤˜ Î·È Ù· ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘, ÌË Ì·˜ ·ÙÈÎÒÛÂȘ, ̘ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Î·È ÙË ÏËÛÌÔÓÈ¿, fiˆ˜ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ͤÚÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· Ì·˜

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÚˆÙÈ΋, ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ, fiÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â·Ú¯ÈÒÙÈÛÛ·, Û˘Ó‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ οÔÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙËÓ Î·ËÏ¢ÙÔ‡Ó. ŸÙ·Ó fï˜ ˙ÂȘ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË, ͤÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿. E›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È. MÈ· Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË fiˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏϘ, Ì ÙȘ Â˘Ù˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÙ˘¯›Â˜ Ù˘. MÈ· fiÏË «˙fiÚÈÎË». MÈ· ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· fiÏË, ·fi ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. 2.300 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿. MÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÛÈÁÔ¯¿ıËΠ¿ÏÏÔÙ ·fi ÔϤÌÔ˘˜, ¿ÏÏÔÙ ·fi ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ÛÂÈÛÌÔ‡˜, ¿ÏÏÔÙ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. K·È ¤ÌÂÈÓ ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ, ‹ ÙËÓ Î¿Ó·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ. Œ¯ÂÈ fï˜ ÌÈ· ÁÔËÙ›· Ë ¿ıÏÈ·. MÈ· ÁÔËÙ›·, ÎÚ˘Ê‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê·ÓÂÚ‹. Œ¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ «ÚÔÔÙÈ΋» ÛÙË ÛΤ„Ë Î·È ·Ó¿Û· ÛÙËÓ „˘¯‹. MÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· fiÏË Î·È ÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎfi Ù˘. ™Â ÌÂډ‡ÂÈ fï˜ ÁÔËÙ¢ÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿ Ù˘, Ô˘ ·fi ÙÔ ÛÔοÎÈ Ù˘ ÕÓˆ ¶fiÏ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙȘ glamour ÌÔ˘Ù›Î Î·È Í·Ó¿ ÌÂډ‡ÂÛ·È Ì ÙÔ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙÈÎfi ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ӷ ·fi ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·Ì¤ÙÚËÙ· café bar. K·È ·Ó·ÚˆÙȤ۷È, Ò˜ ˙ÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË Ì ÙËÓ Ë‰ÔÓÈ΋ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·; ¶Ò˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÌÈ· ÌÈÂÓ¿Ï ۇÁ¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, ʤÙÔ˜, ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÏÈfiÙÂÚ·, ‹ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ; TÈ «·›˙ÂÈ» Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË; A˘Ùfi Ô˘ «·›˙ÂÈ» Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘, Ô˘ ˙Ô˘Ó ‹ ¤˙ËÛ·Ó Â‰Ò, Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â˘Ù˘¯›Â˜ Ù˘. AÏ‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ fiÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ ‹ fiÏË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÚˆÙÔÔÚÈÒÓ; M¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ ı· ›¯·Ó, ÛÔ‚·Úfi.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


> 2310< m y c i t y

MÈ· ı¤·-ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ: M·Ú «£ÂÚÌ·˚Îfi˜». MÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿: ¶ÂÚÈÔ¯‹ ڈ̷˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ŒÓ· Ù·‚ÂÚÓ›Ô: «MÂÁ·ÎÏ‹˜», Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜. MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹: 1 Ì 3 Ô TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Republic 100.3. ŒÓ· Ì·Ú: «P·¯¿ÙÈ», Ô‰fi˜ OχÌÔ˘. MÈ· ϤÍË-ÊÚ¿ÛË: ¢‡Ô, FUCK YOU. MÈ· ÂÎÔÌ‹ ÓÙfiÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡: K·Ì›·. MÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË: “She’s the man” (editorial Ìfi‰·˜), SOUL.

ENTEKA ¶PA°MATA ¶OY •EPø °I’ AYTHN TÔ˘ blogger enteka*

*O ÕÚ˘ ¶ÚÔ‰ÚÔÌ›‰Ë˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ A¶£ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. A˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Tsatsis Projects/Artforum (MËÙÚÔfiψ˜ 12, ÁˆÓ›· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 2310 257.552) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ “Moving Faces”, Ì ·Ï·È¿ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁ·.

TELEX TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË K¿ÙÛÔ˘* H ηχÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ô˘Û›·. MfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚È΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. TfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÈÒÛÂÈ Ù· ÔÈÔÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜: Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘, Ë Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ›ÛÌ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ (Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ), ÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ʈӤ˜ οÔÈˆÓ ·fi Ù· ÓÙfiÈ· MME, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÌÔ˚ηÓÔ› ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÍË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ó· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ù˘ «ÂÚˆÙÈ΋˜ fiÏ˘-ÊÚ·‰ÔÛÔ˘Ù˙Ô˘ÎÈÛÙ¿Ó». ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: H ˙ˆ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı˘Ì›˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ “Catch 22” (Joseph Heller), Ô˘ ÌfiÓÔ Ì ̷‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‹¯Ô˜ Ô˘ ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ: T· Ô-Ï·˚ο ¯ÈÙ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙË ‰È··ÛÒÓ Ó·Úfi˜, ÂÓÒ Ô‰ËÁ› «ÂÈÚ·Á̤ÓÔ» Fiat Punto ÛÙËÓ ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈṲ̂ÓË TÛÈÌÈÛ΋, ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. MÈ· ı¤·-ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ: NˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ K˘Úȷ΋˜, ÁÈ· ÚˆÈÓfi ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÔ˘ “Kitchen Bar”. °ÂÈÙÔÓÈ¿: H ¢È·ÁÒÓÈÔ˜, Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ Î·È ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi N·˘·Ú›ÓÔ Ì ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÏÈ¿ ·Ú·Ï›·. ŒÓ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·-Ù·‚ÂÚÓ›Ô: «IÓÙ¿ϻ, “Entry-fish”, «NÙÂÚÏÈη٤ÛÛÂÓ». MÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹: TԇϷ˜, K·ÚΛÙË ÙÔ Úˆ›, TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È KÔÌÓËÓfi˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ŒÓ· Ì·Ú: A˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ Cocteau Twins, Prefab Sprout Î·È ÚÒÈÌÔ˘˜ R.E.M. MÈ· ϤÍË-ÊÚ¿ÛË: M›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÌÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·: «MÔ˘Á¿ÙÛ·, NAI!». MÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÓÙfiÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡: TÔ cult ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ Ù˘ ET3 Ì ÙÔÓ ™¿ÎË AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. MÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË: T· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ™¿ÎË ™Âڤʷ, fiÔ˘ ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. *O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ K¿ÙÛÔ˜ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (“Fena”, “fenafresh”). 36 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

∂À∞ ∫∞´§∏

H ME°A§H A¶O¢PA™H T˘ E‡·˜ K·˚Ï‹* H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›¯Â ¿ÓÙ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. §¤ÍÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÙË ÛΤÊÙÂÛ·È; ¶fiÏË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, Î·È ÙÔ ‚¿˙ˆ ÚÒÙÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ë fiÏË Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη. ¶fiÏË ÈÛÙÔÚÈ΋, ÁÈ·Ù› ›¯Â ÔϤÌÔ˘˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ ’17, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ’22, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÎÎÏËۛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‚›Ï˜ Ù˘ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ù˘¯‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶fiÏË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÌÈ· Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶fiÏË Ô˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı›. ŸÛÔ Î·È ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÏÈÙÈο Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ÔÈ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú¿ÔÓ· Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛÙ· 504 ¯ÏÌ., ·ÓÙ› Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏfiÁˆ ʇÛ˘ Î·È ı¤Û˘. MÂ

Ù¤ÙÔȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÚÁ›·. M·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ, Ù˘ NA E˘ÚÒ˘. AÓ Î·È ÒÚ˜ ÒÚ˜ ÓÈÒıÂȘ Ó· Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÛȈ‹ ‹ Ì ·Ú·Í›·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. B¿˙ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ·, fï˜, ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ôχ. E›Ì·ÛÙ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·fi ¿ÓÙ· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÔȯÙÔ›, Î·È ı· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ! AÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ú‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi. AÚΛ ÌfiÓÔ Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ì ϛÁÔ Ù· ÓÂÚ¿... Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ Ë «Ó‡ÌÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡». ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. N· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÏÏ¿ ÚÒÙ· Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. •ÂΛӷ Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ·Ï¿ ÌÚÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Ï›ÁÔ ÈÔ „ËÏ¿. N· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘, ÙȘ Ï·Ù›˜, Ù· ‰È¿Û·ÚÙ· ÌÓËÌ›· Ù˘, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘. K·È ¿ÎÔ˘. TȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘, ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘, fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ·, ʈӤ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ·ˆıË̤ӷ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ, Á¤ÏÈ·, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, ΤÊÈ, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. KÚ¿Ù· Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÎÈ ¿Û ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. *H E‡· K·˚Ï‹ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

M ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ˙ˆ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi ÌÔ˘ – Û ¤Ó· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡Ì·Ó/ÎÔÏÏ¿˙ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi „ËÊ›‰Â˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. °È· Ó· ÙÔ ˆ ·Ï¿, Î·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ·ÔÌ˘ıÔÔÈËÙÈο, ˙ˆ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ – Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. AÁ·¿ˆ Ù· (Û˘Ó‹ıˆ˜ ¢ÙÂÏ‹) Ó¤· Î·È ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ¿ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ù· ‚È‚Ï›·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. T· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο –·¤Ú·˜, ‹ÏÈÔ˜, Û‡ÓÓÂÊ·, ÙÔ›·, ¿ÓıÚˆÔÈ– Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ ۯ‰fiÓ ·ÓÙÔ‡. KÈ fï˜, Â¤ÏÂÍ·: Ô ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi˜ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. N· ÁÈ·Ù›: 1) ŸÔ˘ Î·È Ó· ‹Á·, ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ·fiÚ·ÙË ÎψÛÙ‹ Ô˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙÚ·‚Ô‡Û ‰Ò. 2) OÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÔ˘. 3) TÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. O ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ 9.58 ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ͤÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô Republic Î·È Ô 88ÌÈÛfi, Ì ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ ÕÚË K·Ú·Ì¿˙Ë. 4) OÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó – ÌÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË («M·Î‰ÔÓÈÎfiÓ» Î·È «B·ÎÔ‡Ú·˜»). 5) O dj B·ÁÁ¤Ï˘ P›ÛÛÔ˜: οÔȘ K˘ÚȷΤ˜ οÓÂÈ 80s ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ “ArtHouse” Ì ÙÚ·˜, TV Themes Î·È Ù¤ÙÔÈ·, Î·È ÙȘ TÚ›Ù˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (ÚÔ¯Ù¤˜ ›¯Â ‰È·Û΢¤˜ Î·È remixes). 6) O ¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ OTE, Ô˘ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ (‹ Í·Ó·¯¿Ï·ÛÂ;) ̤۷ ÛÙË ¢E£. 7) ÕÓıÚˆÔÈ: Ë ¢·Ó¿Ë ÙˆÓ Love Boat Orchestra, Ô °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ (ÙÔ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘), Ë B¿ÁÈ· M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, Ô NÙ›ÓÔ˜ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ë EϤÓË XÔÓÙÔÏ›‰Ô˘, Ô KˆÛÙ‹˜ Z·ÊÂÈÚ¿Î˘, Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¢ÂÏÈ·Ï‹˜ (Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ designers), Ô ™¿Î˘ ™Âڤʷ˜, ÔÈ bloggers Ù˘ fiÏ˘ (winter academy, ÓÙÈÛÎÔÏ¿Ù·, ÈÓ‰›ÎÙÔ˜, ¿ÓÂÌÔ˜, Î.¿.). 8) O K‡ÚÈÔ˜ ¶fiÏ˘˜, ηÏÙ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÙÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÛÙÔ Time Channel. 9) OÈ ÊÔ‚ÂÚÔ› ‰›‰˘ÌÔÈ Ô˘ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÂÁη›ÓÈ· Ì·Á·˙ÈÒÓ Î·È ÚÂÌȤÚ˜ ı¿ÙÚˆÓ. 10) Bits & Pieces: ÙÔ §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ / ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯¿È-ÙÂÎ ·˘Áfi / ÙÔ «EÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ» / Ë ı¿Ï·ÛÛ· / ÙÔ Neverland / ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ Warhol ÛÙÔ MM™T / Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ «EÍÒÛÙ˘» [Ë ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÈÛȷο ›‰È· Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· – ۯ‰fiÓ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi!] / ÙÔ XÚ˘Ûfi ¶·ÁÒÓÈ / ÙÔ SOUL / Ô I·Ófi˜ / Ë ¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ / Ù· ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (Ó· ’¯· Î·È Î·ÌÈ¿ ‰È·›ÛÙ¢ÛË...) 11) ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÎÏÈÛ¤ Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó: «H ÂÚˆÙÈ΋ fiÏË», «TÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÈÓfi!», «H Ó‡ÌÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡», «H ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ», «H Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙȘ ·Èı¤ÚȘ ˘¿ÚÍÂȘ Î·È ÙȘ ÈÔ ÙÚ¤ÓÙÈ Ê·ÙÛԇϘ», «ÙÔ ™È¿ÙÏ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ (!!!)», «E‰Ò fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜». *TÔ blog ÙÔ˘ enteka Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· Ô ÛÙÔÏ›‰È, ·Ú·Ï‹ÚËÌ·, ‰È·ÎÙÈÓÈÛÌfi˜, ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛΤÙË, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ¿ÓÙ· ›¯Â ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘. ∞


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


> 2310< ‚ È ‚ Ï › Ô

NIKO™ NIKO§A´¢H™

™Â ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ M ٛÙÏÔ «MÈ· ÛÙÂÎÈ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ MÔÓÙÂ˙ԇ̷» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ’50 Î·È ÙÔ ’60. TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ o B›ÎÙˆÚ KÔ¤Ó, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛËÌ›ˆÌ· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô M¿ÓÔ˜ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ greekworks.com, ·ÏÏ¿ Ë ATHENS VOICE ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô.

38 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÔÙ›ÓÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ «·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ N¤Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘», Ô˘ ¤Ê˘Á ÚfiÛÊ·Ù·. EÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘. £· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ì ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô M›Ì˘ T۷ΈÓÈ¿Ù˘, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ AÈÁfiÎÂÚˆ˜.


Ô˘ ¤‚ÚÈ˙ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ›¯Â Ìϯٛ Û οÙÈ ÈÎÚ·ÁÁÔ˘ÚȤ˜ ‰›Ï· ÛÙfi ڤ̷. AÊ‹Û·Ì ÛÙÔ Ï¿È Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Î·È ‹Ú·Ì ÙÔ Ì·Ï·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ °Î‡˙Ë, Ó· ¤ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·Ï¿Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ, ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη Ù˘ §‹ı˘, Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ó·¯ÒÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÎÈ ¤Íˆ ·’ ÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ Ù˘ MfiÏÏ˘.

Ϙ ÔÈ ‚ÏÂÓÓfiÚÚÔȘ ıÂÚ·‡ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ›¯·Ì ¿ÊıÔÓÔ ÚÔÎ ’Ó’ ÚÔÏ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÂÍ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Ó·ÚΈÙÈο. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ‹Á·ÌÂ Î·È ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ·. K·Ù¤‚·ÈÓ· ÎÔ˘ÙÚÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÌ¿ÙÈÓË Î·ÙËÊfiÚ· Ï¿È ÛÙ· TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ· Î·È ›Ûˆ ÌÔ˘ Ï·¯¿ÓÈ·˙Â Ë M¤ÙÙ˘ Î·È ÁÎÚÂÌÔÙÛ·ÎÈ˙fiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙȘ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ù˘, ÁÎÚÈ ÛÔ˘Ú› ÛÔ˘¤Ù. MfiÏȘ ›¯· Ú›ÍÂÈ ÌÈ· ÛÙÂÎÈ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ MÔÓÙÂ˙ԇ̷ Î·È ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈÔ˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚ‡˜ Û·Ó ÙÔÓ NÙÔÓ ÓÙ ϒ ŸÚÔ Ì ‚›ÙÛÈ˙ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ NԤ̂ÚË, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ ›¯· Ú›ÍÂÈ ¤Ó· ÁÂÚfi Á·Ì‹ÛÈ ÛÙËÓ M¤ÙÙ˘,

Ÿ

TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ë MfiÏÏ˘ ÊÔÚÔ‡Û οÙÈ Ô˘ÏÔ‚ÂÚ¿ÎÈ· ·ÓÁÎÔÚ¿, fiÙ ¤Ó· ÚÔ˘ÌÈÓ› η› fiÙ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ ·¯Ófi Û ¯ÚÒÌ· Ú·‰ÈÔʈӿÎÈ ‚·ÎÂÏ›ÙË, Ô˘ Ù¿Ú·˙Â Î·È ÍÂۋΈÓ ¤Ó· ÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÌÔ˘, ÎÈ ·˘Ù‹, Ô˘ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÊÔÚÔ‡Û ¿ÓÙ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. £· ’ÚÂ ÙÔ ı¤Ì· Ó· Ì „˘ÏÏÈ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë MfiÏÏ˘ ‹Ù·Ó ηÏfi ·È‰› Î·È Ë M¤ÙÙ˘ ÛÙ·ıÂÚfi Á·Ì‹ÛÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ ’ÚȯÓ ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ’·È˙ ÌÂÌ¤Î·, ÎÈ ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙ· ‰Âη¤ÓÙÂ Î·È ‹ıÂÏ· ‰Ú¿ÛË ÎÈ fi¯È ¯ÂÚ¿ÎÈ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ì ÙË MfiÏÏ˘ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, Î·È ÙÈ ’Ó·È Ô ¤ÚˆÙ·˜, ·Û·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ ÚÔ˜ Ù’ ¿ÛÙÚ·. ŒÂÈÙ·, Ë M¤ÙÙ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ ÁÎfiÌÂÓ·. Õ‰ÂÈ·˙ ·ÁfiÓÂÚ· ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ ¿Óˆ ÛÙ· ‚˘˙È¿ Ù˘, Ó· Ù· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÊȯٿ Ì ÚÔ˙ ÚÔÁԇϘ Ì˘ÙԇϷ ÚÂÙÚÔ˘Û¤, Ì·ÎÚÈ¿ ηÓÈ¿, „ËÏfiΈÏË, ·ÏÏ¿ ‹Ù·ÓÂ Î·È Ôχ ˙ËÏÈ¿Ú· Ë Î·ÚÈfiÏ·. M ¯·ÚÙ˙ÈϛΈÓ fï˜ ηϿ Î·È ÙÚÒÁ·ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘ ÛÙÔ A¯·˝·-KÏ¿Ô˘˜, ÛˆÛÙfi˜ ÓÔÌ›˙ˆ. ¶ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÔ˘ ’ÊÂÚ ‰˘Ô Á˘ÌÓ¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Ó· ÙÚ·‚¿ˆ ̷ϷΛ· ÎÈ ·˘Ùfi ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛ Ôχ. TȘ ¤ÎÚ˘„· οو ·fi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÌÔ˘ Î·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÏ· ηϿ. TË ‰Â‡ÙÂÚË, ÂΛ Ô˘ ÙÔÓ ¤·È˙·, ¤È·Û· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÔ‡ÛÙ·Ú·. ◊Ù·Ó Û ̛· fi˙· ηıÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ì fi‰È· ·ÓÔȯٿ Î·È ÙÔ ÌÔ˘Ó› Ù˘ È¿ÙÔ ÛÙÔ Ê·Îfi, ÎÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ·˘Ùfi ÙÔ ’ηÓ ÁÈ· ¿ÚÙË ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Î·‚ψ̤ÓÔ ‡ÊÔ˜ ÛÙË Ì¿· Ù˘ ÙÈ ÚfiÏÔ ¤·È˙Â; – ÛÙfiÌ· ÌÈÛ¿ÓÔȯÙÔ, ¯Â›ÏË ¯·Ï·Ú¿ ÎÈ ·’ ¤Íˆ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È Ë ÁÏÒÛÛ· ·Ú¿Ï˘ÙË, ÏÂÈÚ› „fiÊÈÔ, ıÔÏfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È Ì¿ÙÈ· ÛΤÙË ‚ÏÂÊ·ÚfiÙˆÛË, Û· Ó· ’¯Â Ê¿ÂÈ ÚÔ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô, ÙÔ ÌÔ˘Ófi·ÓÔØ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ô Ù‡Ô˜ ›Ûˆ ·’ ÙÔ Ê·Îfi Ù‹˜ ÙÔÓ Î¿ÚʈÓ ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·. TfiÙ ͇ÓËÛ ̤۷ ÌÔ˘ ¤Ó· ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ Î˘ÓÈÎfi ηı›ÎÈ Û ‰˘Ô ÂÈÏÔÁ¤˜, Ó· ÙË ÛÔ˘Ù¿ÚÈ˙· ·ÊÔ‡ ÙËÓ ϿΈӷ Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó· ›Û· Ì’ ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ Û ηÌÈ¿ ÎÔ˘Ê¿Ï· ı· ’ÂÊÙ· Ì ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÚÂÏ¿ ÎÈ ¿ÓÙ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛÙ¤ÓÙÈ ‹‰ËÌ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ‹ Ó· Û˘Ó¤¯È˙· Ó· ÙË Á·ÌÒ Û· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÒ Û ÛÙÈÏ ÙÈ ¤¯ÂȘ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ·fi„Â;, Ï›ÁÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ˜ ›̷È, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ, Ì· οÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÎÔ˘ÚÎÔ˘Ì›ÓÈ ÌÔ˘, Ù›ÔÙ·, ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ηӿ ÛÈÓÂÌ¿, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì ٷ͛ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. M ÙÔ Ù·Í› ¯ÏÒÌÈ·˙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Ë Î·„Ô‡Ú· ÙËÓ Î·¿ÎˆÓÂ. KÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. °È·Ù› ÙÂÏÈο ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙfiÙÂ, ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ïfi ·È¯Ó›‰È. MÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ·Ú¤· Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ì¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶¤ÌÙÔ˘ Ù˘ TÔÛ›ÙÛ· ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·’ ÙË §ÂfiÓÙÂÈÔ, ÙÔ B·Ú‚¿ÎÂÈÔ, ÙÔ TÚ›ÙÔ ·fi ÙË §ÈÔÛ›ˆÓ ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ÌÔ˘Ó¿ÎÈ· ·’ ÙÔ £ËϤˆÓ Ù˘

N¿ÔÏ˘, Á›Ó·Ì ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ Aη‰ËÌ›· ÁÈ· ÙÔ K˘ÚÈ·Îfi ÎÈ fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÎÔ‡Ú˘Ó·Ó ÁÈ·Ù› Ï¿ÎˆÛ·Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ Î·È Ù· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜, ÙËÓ Ô˘Ï¤„·Ì ηÓÔÓÈο, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ™ÙÚ¤ÊË Î·È §˘Î·‚ËÙÙfi, ¿ÏÏÔÈ ÚÔ˜ EıÓÈÎfi K‹Ô ÁÈ· Ì·Ï·ÌÔ‡ÙÈ·ÛÌ· Î·È Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔÓ ºˆÎÈ·Ófi, ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙËÓ M¤ÙÙ˘, Í·Ó·Ì̤ÓÔÈ ·’ ÙÔ ÙÚ¯·ÏËÙfi Î·È Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ÁÈ· Á·Ì‹ÛÈ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ¿Óˆ ÛÙ· TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·. TÔ Û›ÙÈ ÛÙ· TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛΤÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÏ, ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÔıËÎԇϷ, ‰›Ï· ÎÈ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ¤Ó·˜ ÛÙÂÓfi˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜, Ô˘ ’‚Á·˙ ÛÙË ¯¤ÛÙÚ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó Ù·‚¿ÓÈ, ÎÈ fiÙ·Ó ¤‚Ú¯ ÎÈ ‹ıÂϘ Ó· ·˜ ÁÈ· ηÙÔ‡ÚËÌ·, ÁÈÓfiÛÔ˘Ó ÎÒÏÔ˜. £¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È Ì‡ÚÈ˙ ·ÓÙÔ‡ ÂÙڤϷÈÔ Î·ıÒ˜ ‹Á·ÈÓ· ‚fiÏÙ· ÌÈ· ÊÔÚËÙ‹ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ· ¶›ÙÛÔ˜, ¯ÚÒÌ· ÛÎÔ‡ÚÔ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ù›, ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ÚËÌ¿‰È, Ô˘ ‰ÂÓ ˙¤ÛÙ·ÈÓÂ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÏÈ‚¿ÓÈ˙· Ì η˘Û·¤ÚÈÔ fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. K¿Ùˆ ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi Û ¯ÚÒÌ· ͤڷÛÂ Ë Á¿Ù·, Ô˘ ’ıÂÏ Û¿ÙÔ˘Ï· Ó· ʇÁÂÈ Ë ÁÎÔÚ¿ÙÛ·, ÎÈ ·¤Íˆ ÌÈ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ‚ÂÚ·ÓÙԇϷ ÎÈ ¤Ó·Ó ηڷÎÔ‚Ô‡ÓÈ Î‹Ô Ô˘ ʇÙÚˆÓ·Ó ÌfiÓÔ ¤ÙÚ˜ Î·È Î¿ÙÈ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ˜ ÌÔÏfi¯Â˜. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌfiÓÈÌ· Ì·Ù›Úˉ˜, ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ, Ô Á¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ ÓÙÔ˘ÌÏ¿ÚÈ˙ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎˆÏÔ¸Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹˜ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û˘¯Ó¿ ¤ÊÙ·Ó ۤÚÓÔÓÙ·˜ ·ÚÁ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÒÚ· Ë M¤ÙÙ˘ Í¿ψÓ ÍÂ۷ψ̤ÓË ÙÛ›ÙÛÈ‰Ë ÎÈ ¿ÓÂÙË ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ÙËÓ ÏËÛ›·Û·, ۋΈÛ Ì ·Ó·›‰ÂÈ· ÙȘ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Á¿Ì˜ Ù˘ Î·È ÙȘ ·ÎÔ‡ÌËÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. MÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÔÈÍ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ fi˙· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. XÒıËη ̤۷ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ·ÎÔ‡ÌËÛ· ÙÔ˘˜ ·ÁÎÒÓ˜ ÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù¿ Ù˘ ÎÈ ¤ÁÂÈÚ· ÎÔÓÙ¿ Ù˘, ·˘Ù‹ ¿ÓÔÈÍ ϛÁÔ ·ÎfiÌ·. -∫·Ï¿ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ˘¤Úԯ˜. ¶ÔÓËÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‹ ¯·˙Ô‚ÈfiÏ· Î·È -™’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÎÔ˘ÚÎÔ˘ÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘; -∞Ó Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ϤÂÈ, ÛΤÙË Î¿‚Ï·. -¶fiÛ˜ ̷Ϸ˘ ¤ÚÈ͘, ̈Úfi ÌÔ˘; ¶ÂÓÙ¤ÍÈ; -ªfiÓÔ; Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔfiÓËÛË, ·Á¿Ë ÌÔ˘... ∫·È Ô‡ ÙȘ ÙÚ¿‚Ë͘;... HÛ˘¯›·... TȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô‡ ÙȘ ÙÚ¿‚Ë͘, Ì‹ˆ˜ ÛÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘;... ¶Ô‡ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚˜; ∫·Ù¤‚·˙· ·ÚÁ¿ Ùfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÌÔ˘ -∫·È ÛÙȘ ÙÚ¿‚ËÍ ÔÈÔ˜; -ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. –∫·Ï¿, Î·È Û˘ ‰ÂÓ ÓÙÚ¿ËΘ Ó· ÙÔ˘ ÂÙ¿ÍÂȘ ÙÔ ÌÔ˘Ó¿ÎÈ ÛÔ˘ ÛÙË Ì¿·; -ª· ÙÔ ’ηӷ ÁÈ· Û¤Ó·, ÎÔ˘ÚÎÔ˘Ì›ÓÈ ÌÔ˘. TÔÓ ¤Ù·Í· ÎÈ ÂÁÒ ¤Íˆ ·’ Ù’ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÁÎÔ˘Ï›Íˆ ÎÈ Ë M¤ÙÙ˘ ·Ó·ÛÙ¤Ó·ÍÂ. ∫·È Ò˜ ÙÔÓ Ï¤Ó ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÛÔ˘; –ª· ÙÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔ ’ηӷ, Ó· Ì’ ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘... ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ùfi ÛÎÏËÚfi, ÎÔ˘ÚÎÔ˘ÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘; £· ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÒÛÂȘ; MfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ÙÔ ’¯ˆÛ· ÂΛ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ. TËÓ ¿Ú·Í· ·fiÙÔÌ· ·’ ÙË Ì¤ÛË, ÙË Á‡-

ÚÈÛ· Î·È ÙË Û‚Ô‡ÚÈÍ· ÌÚÔ‡Ì˘Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Ó· ’ÚıÂÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·, Ù˘ ¤ÚÈÍ· ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, Ó· ÙÔ˘ÚÏÒÛÂÈ, Î·È Ù˘ ÙÔÓ ¤¯ˆÛ· ÛÙÔÓ ÎÒÏÔ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ οˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ÌÈÏÈ¿ Ë ¯·ÌÔ˘Ú›ÙÛ·. K¿ıËÛ ۷ ÙËÓ ÎfiÙ· Î·È ÙÔÓ ¤Ê·ÁÂ, ¤Î·Ó ̿ÏÈÛÙ· Î·È Î¿ÙÈ ·fiÂÈÚ˜ Ó· ÎÔ˘ÓËı› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù˘ ‚Á‹ÎÂ, ÁÈ·Ù› fiÓ·ÁÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ· οÙÈ ··ÚȤ˜, fiÙ’ Â›Ó·È Ù¿¯· Ù’ ·ÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Î·Ï¿˙ÂÈ Ì ÙË Ì·Ï·¤Ú‰· ÌÔ˘ ̤۷ Ù˘, ¿Óˆ ·’ ÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜, οو Û Ú¿ÛÈÓ· ÏÂÈ‚¿‰È· Ì ÏÈÌÓԇϘ, Óԇʷڷ Î·È Î¿ÙÈ ÎÏ·›Ô˘Û˜ Á˘ÚÙ¤˜ ÛÙ· ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ·-Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ·-ÙÔ˘Ï·Ó¿ÎÈ· Î·È Ù¤ÙÔȘ ̷Ϸ˘ Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÁÎfiÌÂÓ˜, Î·È ¤Û·ÓÂ Î·È Î¿ÙÈ Ì¿ÙÛ˜ Î·È ÌÔ˘ ÎÔ˘Ó‹ıËΠÏÈÁ¿ÎÈ ÎÈ ¤¯˘Û·, ÎÈ ¤¯˘Û ÎÈ ·˘Ù‹ Ì·˙› ÌÔ˘ ‹ ¤Î·Ó fiÙÈ ¤¯˘Û ÛÙ· ·¿ÚÈ· ÌÔ˘. MÂÙ¿ ¿Ó·„· ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÎÈ fiˆ˜ ηıfiÙ·Ó Á˘ÌÓ‹, Ì·˙Â̤ÓË Î·› ÌÔÌÔÏÈ·Ṳ̂ÓË ·’ ÙÔ ÎÚ‡Ô ÛÙ· οو οÁÎÂÏ· ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡, Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ· ÙȘ Ӥ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÓ¿˙, ‰ËÏ·‰‹ ‰È˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈÛÌ·, ηӿ ÛÒ‚Ú·ÎÔ, ηӿ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Û›‰ÂÚÔ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÏÔ˘-Ù˙ÈÓ ÌÔ˘, ηӤӷ η·Ì¿, ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Á·Ì‹ÛÈ ÎÈ ¤Ó· ÌÏ ηÛÎfiÏ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ Ú›Á˜ Ô˘ ’¯· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ MÔÓ-TÔÓ... ™ËÎÒıËΠı˘ÌˆÌ¤ÓË ÎÈ ¤Ê˘Á Ì ÛÊÈÁ̤ӷ ΈϷڿÎÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ÌË ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ٷ ÊÏfiÎÈ· ÛÙ· ÌÔ‡ÙÈ· Ù˘. ŒÛ‚ËÛ· ÙË Áfi· ÌÔ˘ Î·È Á‡ÚÈÛ· ÌÚÔ‡Ì˘Ù· Ó· Û·›Ûˆ Ï›ÁÔ, ÒÛÔ˘ ͇ÓËÛ· ·fi ÌÈ· ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì˘Úˆ‰È¿ ÛȉÂڈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‡¯Ô˘. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ÕÓ·„· ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÎÈ ·˘Ù‹ ̇ÚÈÛ ÙÔÓ Î·Ófi Î·È Î·Ù¿Ï·‚ ˆ˜ ͇ÓËÛ·. M‹Î ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÌÔ˘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. -TÔ ‚ڋη ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ›Â, Û· Ó· ÌËÓ ¤ÙÚ¯ ٛÔÙ·. -¡· ÛÔ˘ ‰È·‚¿Ûˆ οÙÈ; ∫È ÂÂȉ‹ ‰È¿‚·˙ ˆÚ·›·, Ù˘ ›· Ó· ÌÔ˘ Ú›ÍÂÈ ÚÒÙ· ÙÔÓ °Ô˘›ÏÔ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ıÂÚÌ·ÛÙ‹ ·fi ÙÔ T˙ÈÌÔ˘Ù›. ¶ÂÚ¿Û·Ì ¤ÙÛÈ Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ÌfiÏÈη ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Ï›Á· Û¯fiÏÈ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÚÒÙËÛ ͷÊÓÈο: -ΔÈ ı· οÓÔ˘Ì ·fi„ Ùfi ‚Ú¿‰˘; -£· Ì›ӈ ̤۷ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ Î·È Î·Ï¿ ı· οÓÂȘ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂȘ ÌËÓ Ï·ÎÒÛÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜ ÌÔ˘. -ΔfiÙ ı· Ì ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙ¿ÛË; -¢ÂÓ ı· Û ¿ˆ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙ¿ÛË, ÁÈ·Ù› ’Ì·È ÙÒÌ·. -¡· ’ÚıÒ ·‡ÚÈÔ Ó· Û ¿Úˆ ÛÙÔ Û¯fiÏ·ÛÌ·; -¡· ’Úı›˜, ÌfiÓÔ ÌË ÛÙËı›˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÁÈ·Ù› Û ·›ÚÓÂÈ Â›‰ËÛË fiÏË Ë Ù¿ÍË Î·È ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Ù· ÏÈÁÔ‡ÚÈ· ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú·. -™ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·, ÙfiÙÂ, ÛÙË ÁˆÓ›·; -ŒÁÈÓÂ. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ’Û·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î·Ïfi˜ Ì·˙› ÌÔ˘, ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛ η‰Ú·ÚÈṲ̂ÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Î¿Û· Ù˘ fiÚÙ·˜, Ù˘ÏÈÁ̤ÓË Ì ÙË Ì·‡ÚË Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹ ηÌ·ÚÓÙ›Ó· Ù˘. -ŒÁÈÓÂ, ›· Î·È Á‡ÚÈÛ· ÌÚÔ‡Ì˘Ù· Î·È ÙËÓ ¿ÊËÛ· Ó· ¿ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ·. ŸÙ·Ó Â›Ì·È Î·Îfi˜ Â›Ì·È Î·Îfi˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Â›Ì·È Î·Ïfi˜ Â›Ì·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜. ∞ 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


> 2310< Ê Â Û Ù È ‚ ¿ Ï «μfiÌ‚Ô˜»

48o º∂™Δπμ∞§ £∂™™∞§√¡π∫∏™

PÒÙ· ÌÂ! TfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Ù·Èӛ˜, ÙfiÛË ¤Í·„Ë, ÙfiÛË ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÙfiÛ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÙfiÛ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ÙfiÛÔ ˆÚ·›·! ¶ÚÈÓ ÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ÌÂ. K·È ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÛÔ˘ ÙË Ï¤ÌÂ. 48 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, 48 ÏËڈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. °È·Ù› Â‰Ò Â›Ó·È B·ÏοÓÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ÍÂ-Á¤Ï·ÛÂ. TˆÓ ™TEºANOY T™IT™O¶OY§OY, BA°IA™ MATZAPO°§OY

«O BÔ‡‰·˜ ÏÈÔı‡ÌËÛ ·fi ÓÙÚÔ‹», Focus: ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ fiÏÂÌÔÈ.

40 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


> 2310< Ê Â Û Ù È ‚ ¿ Ï

01 02

¶fiÛ˜ ̤Ú˜ ‰È·ÚΛ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï; ŸÛ˜

“My blueberry nights”

¿ÓÙ·. ¢¤Î·, ¿Û¯ÂÙÂ! ¶Ï¿Î· Ì οÓÂȘ; ¶ÔÏÏÏϤ˜ ›ӷÈ, ηÚÓÙ¿ÛË! KÏ·ÛÈÎfi˜ AıËÓ·›Ô˜! ™ÙÔÓ

™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË ¤Ì·ı˜ Ù· Û·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη;

03

¢ÂÓ Â›Ì·È ·fi Aı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ˙ˆ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ÎÈ ·ÎÔ‡ˆ Best. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏÒÓ; ŸÔÈÔÈ ¿ÓÙ·, Ù· ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·: «OχÌÈÔÓ» Î·È «¶·‡ÏÔ˜ Z¿ÓÓ·˜» ÛÙËÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, «T˙ÔÓ K·ÛÛ·‚¤Ù˘», «™Ù·‡ÚÔ˜ TÔÚÓ¤˜», «TÒÓÈ· M·ÚÎÂÙ¿ÎË» Î·È «ºÚ›ÓÙ· §È¿·» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. E›Û·È Ôχ ¿Û¯ÂÙÔ˜! AÏÏ¿ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Best. ºÈÏÈ¿ ÛÙÔÓ K·ÚοÓË!

04

20

Afi ÈÛ·ÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Í¤Úˆ ÌfiÓÔ ÙÔÓ AÏÌÔ‰fi‚·Ú. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ πÛ·ÓÔ› ÛÎËÓÔı¤Ù˜; ŸÌÚÂ! K·È ‚¤‚·È· ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó! TÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ Ó¤Ô ÈÛ·ÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 19 Ù·Èӛ˜, Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ 2003 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007 Î·È Â›Ó·È fiϘ Ì›· Î·È Ì›·. M ٷÈӛ˜, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ô X·‚È¤Ú M·ÚÓÙ¤Ì (·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ “Invisibles”) Î·È Ô AÓÙfiÓÈÔ M·ÓÙ¤Ú·˜ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÛÙÔ “El Camino De Los Ingleses”). B›‚· £Ô˘ÌÈı·Ú¤Ù·, ÁÎÚ¿ıÈ·˜ ™ÔÏÔı¿Ì·Ï, ÔϤ ™·Ó EÈÊ¿ÓÈÔ!

MÔÚÒ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜; Ÿ¯È ‚¤‚·È·! EÛ‡ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜

ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏÒÓ! T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÌÔÚ›˜ Ó· „ËÊ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ BÚ·‚Â›Ô KÔÈÓÔ‡ Fischer. Afi ÙËÓ „‹ÊÔ ÛÔ˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ë ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ M·ÙȤ˜ ÛÙ· B·ÏοÓÈ· Î·È DigitalWave.

05

¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ; ¶¤ÓÙ ¢-

ÚÒ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜. ŒÍÈ Â˘ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ «OχÌÈÔÓ», Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÈÔ Î˘ÚÈϤ.

06

CineK¿ÚÙ·F ·›˙ÂÈ; º˘ÛÈο! ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ·

10 ̤Ú˜, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50 ¢ÚÒ (35 Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋), ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÌÏÂ Î·È ÙËÓ ÚÔÌËı‡ÂÛ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 2, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ‹ ·fi ÙËÓ AÔı‹ÎË °’ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ (ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘). ø˜ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ CineK¿ÚÙ·˜F Ì·›ÓÂȘ ÎÔ‡ÙÚ· Î·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂȘ ¤ÎÙˆÛË 25% ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È 50% ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù·ÈÓÈÒÓ. T· ›‰È· ÚÔÓfiÌÈ·, ÎÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· οÚÙ·, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 70 ¢ÚÒ (50 Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋-Ì·ıËÙÈ΋) ÎÈ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÌÔ‚.

07

¶ÔÈÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÎÏÈ-

ηÏÏÈÂÚÁËÙ‹ Ôگȉ¤ˆÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÓÙ¢ÍÈ¿˙ÂÙ·È Ë M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ. °Î¿Ô˘!

09

O N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿‰ÂÚÓ; K¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘... ◊Ù·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘

¤ÏÂÁ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ «K·ÏËÓ‡¯Ù·, Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë». AÏÏ¿ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰Â˜, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ.

10

TÔÓ NÙ¿ÓÈ °ÎÏfi‚ÂÚ ÙÔÓ Í¤Úˆ. ◊Ù·Ó Ô ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ MÂÏ °Î›ÌÛÔÓ ÛÙ· «ºÔÓÈο fiÏ·». O ™·Ì PfiÎÁÔ˘ÂÏ fï˜; O PfiÎÁÔ˘ÂÏ Úˆ-

Ù·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û ÛÙ· «™Î˘ÏÈ¿ ÛÙË ¯ÏfiË», ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ÙÔÓ ¤Ì·ı˜ ˆ˜ ηÎfi ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ «ÕÁÁÂÏÔ˘˜ ÙÔ˘ TÛ¿ÚÏÈ». K·È ÙÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘ «·, ·˘Ùfi˜ ›ӷÈ!».

11

°È· ˜, Ô‡ Î·È fiÙ ÌÔÚÒ Ó· ‰ˆ ÙÔÓ T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ ·˘ÙfiÁÚ·ÊÔ; ™ÙȘ

18 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· K·ÛÛ·‚¤Ù˘, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. °ÂÓÈÎÒ˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· K·ÛÛ·‚¤Ù˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 11, ı· Á›ÓÔÓÙ·È masterclasses ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. Œ¯ÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÔÏÏ¿, ͇Ó· ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· È¿ÛÂȘ ı¤ÛË. °È· ·˘ÙfiÁÚ·Ê· ‰ÂÓ Í¤Úˆ.

Û¤; °È·Ù› ÚˆÙ¿˜; PÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ Star

Channel ›۷È; T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› T˙ÔÓ M¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, KÚȘ KÔ‡ÂÚ, N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿‰ÂÚÓ, NÙ¿ÓÈ °ÎÏfi‚ÂÚ, ™·Ì PfiÎÁÔ˘ÂÏ. TÔ ÛÈÚÎÔ˘› ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ T˙ÔÓ ™¤ÈϘ, Ô AÏÊfiÓÛÔ KÔ˘·ÚfiÓ, Ô NÙȤÁÎÔ §Ô‡Ó·, Ô °Ô˘›ÏÈ·Ì KÏ¿ÈÓ. KÈ ÂÛ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

08

°È· ı‡ÌÈÛ¤ ÌÔ˘, Û ÔȘ Ù·Èӛ˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ô KÚȘ KÔ‡ÂÚ; ™Â ÔÏϤ˜! ¶¿-

42 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

12

E›Ó·È ÙÂÏÈο Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÚˆÙÈ΋ fiÏË; °È· Ó· ˉ‹ÍÂȘ ¤Ú¯ÂÛ·È ‹ ÁÈ· Ó·

ÒÛÂÈ ÙÔ ÓÙ·‚·ÓÙÔ‡ÚÈ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜, ÔÈ ÌÈÛÔ› ʇÁÔ˘Ó Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ¿ÏÈ ÂÌ›˜ ÎÈ ÂÌ›˜.

14

£· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË; Ÿ¯È, ı·

Ï›ÂÈ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·. ◊ıÂϘ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ;

15 16

O æˆÌÈ¿‰Ë˜; O ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÕÓıÈÌÔ˜; E›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÛÎÔÈ·Ófi. ¶ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘; “The darjeeling limited” ÙÔ˘

O˘¤˜ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. TÔÓ Í¤ÚÂȘ ·fi ÙÔÓ «AÚ¯¿ÚÈÔ», ÙËÓ «OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· T¿ÓÂÓÌ¿Ô˘Ì» Î·È ÙÔÓ «Y‰¿ÙÈÓÔ ÎfiÛÌÔ». H ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 20.30, ÛÙÔ «OχÌÈÔÓ». K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÈÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢.

17

¶fiÛ· ‚Ú·‚›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó; ¶ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿

18

E›Ì·È ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. TÈ Ó· ‰ˆ, Ô˘ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔ˘; TËÓ ¤ÎıÂÛË

ÙÈ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ; K·Ù¤‚·Û˜ Ù·ÈÓ›·; TÈ ¯·˙‹ ÂÚÒÙËÛË!

‰ÂȘ Ù·Èӛ˜; Ÿ¯È! H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÓÂ˘ÚˆÙÈ΋ fiÏË.

ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì KϤÈÓ ÛÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. Ÿ¯È ÛΤÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. £Âfi˜!

13

19

¶ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÛÙÔ «OχÌÈÔÓ»; “My blueberry

nights” ÙÔ˘ O˘fiÓÁÎ ∫·Ú-O˘¿È. H ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 21.30, ·ÏÏ¿ Ì·›ÓÂȘ ÌfiÓÔ Ì ÚfiÛÎÏËÛË. AÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ, ÛÙ¿ÛÔ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹. AÓ ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ‚ÚÂȘ ı¤ÛË ÁÈ· Ó· ηı›ÛÂȘ, ÌËÓ ·Á¯ˆı›˜, ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈ-

ÕÏϘ

ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜

ÂÎı¤ÛÂȘ;

“Bernard Plossu 1963-2006”, MÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. «H ™Èˆ‹» Ù˘ E˘·Óı›·˜ TÛ·ÓٛϷ, K¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. «™Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜» Ù˘ ª›Ó·˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ - μ·Ï˘Ú¿ÎË, ÿ‰Ú˘Ì· ¡fiËÛȘ ªÔ˘ÛÂ›Ô Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ. «I¤ÚÂȘ Ù˘ 7˘ T¤¯Ó˘» Ù˘ Florence

21

◊ÌÔ˘Ó ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ N¤Ô˘˜ OÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È ÙÒÚ· ϤÔÓ Ì ÙȘ H̤Ú˜ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. TÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·;

TÔ Ï¤ÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜: ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Î·È «¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜» do it yourself Ù·Èӛ˜. º¤ÙÔ˜ ÔÈ H̤Ú˜ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÛÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ M·Ï·ÈÛ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜ °È·ÛÌ›Ó A¯Ì¿ÓÙ, Ù˘ KÔÚ¤·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ §È TÛ·ÓÁÎ-NÙÔÓÁÎ, Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ «K¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤¯ÂÈ». TÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ η٤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ π¿ˆÓ· ÛÎËÓÔı¤ÙË M›ÎÈÔ N·ÚÔ‡ÛÂ, ÈÛ¿ÍÈÔ ÙˆÓ KÔ˘ÚÔÛ¿‚·, Ÿ˙Ô˘ Î·È MÈ˙ÔÎÔ‡ÙÛÈ. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; ¶Ô˘ıÂÓ¿!

22

£˘Ì¿Û·È ÙÔ ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÌÂÛ·›Ô ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓ·ÚË ÛÙÔÓ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ; ¶¿Ó ·˘-

Ù¿! AÏÏ¿ ÎÈ ÂÛ‡ ·˘Ùfi ‚ڋΘ Ó· ı˘Ì¿Û·È!

23

MÔ˘ÛÈο ÊÈÏÌ-ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ˘¿Ú¯Ô˘Ó;

°È·Ù›, Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂȘ; I‰Ô‡ ÙÔ playlist: T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ Î·È “Lou Reed’s Berlin” (Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô §Ô˘ PÈÓÙ ÙÔ 2006 ÛÙÔ MÚÔ‡ÎÏÈÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Berlin”). °ÎÚ·ÓÙ T˙È Î·È “Joy Division”. ŒÈÌÔ˜ ¶Ô Î·È “Blank Generation” (Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠ۠super 8 Î·È ·ÔÙ›ÓÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ no wave), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ›ˆÚÔ “Empire II”, ¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ “Empire” ÙÔ˘ ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ Empire State Building ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶¿ÙÈ ™ÌÈı, ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ T˙ÈÌ K¿ÚÔÏ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi T˙ÂÊ M¿ÎÏÂ˚, NÙ¤ÌÈ X¿ÚÈ, Cat Power, Nico.

ÓÙˆ˜ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ·fi ÙÔ “Adaptation”, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ŸÛÎ·Ú B’ ·ÓÙÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘. Œ·È˙ ÙÔÓ

Messager, °ÂÓ› T˙·Ì›. «AÓÔȯٿ ¶·Ú¿ı˘Ú·» ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· «ºˆÙÔfiÚÔÈ», «¢ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ı¤·», «OχÌÈÔÓ». “Split (higher and higher)” ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Î·ÓÈ¿, °Î·ÏÂÚ› K·ÏÊ·ÁÈ¿Ó. Last but not least, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË-ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ “Empire II”, ÛÙÔ °È·¯Ô˘ÓÙ› X·Ì¿Ì (§Ô˘ÙÚ¿ ÛÙ· §Ô˘ÏÔ˘‰¿‰Èη). «H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÎ¤ÌÂÈ: P·‰ÈfiʈÓÔ, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. O ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ¢E£ Î·È Ù˘ EPT», TÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


> 2310< Ê Â Û Ù È ‚ ¿ Ï

«YËÚ¤ÙËÛ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ AÁÁÏ›·˜»

24

38

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù·Èӛ˜, ÁÈ· Ó· ¿Úˆ Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È Î·Ó¤Ó· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ; ¶ÚÒÙË Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ë

Gay and lesbian section; A˘Ù¿ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ, fi¯È ·ÎfiÌ·!

“Empire II” ÙˆÓ 180 ÏÂÙÒÓ! AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ «¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ T˙¤Û T˙¤È̘ ·fi ÙÔÓ ‰ÂÈÏfi PfiÌÂÚÙ ºÔÚÓÙ» ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ NÙfiÌÈÓÈÎ Î·È “California Dreamin’” ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÈ·Ó NÂ̤ÛÎÔ˘, Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÌfiÏȘ 155 ÏÂÙ¿. X·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘˜! °È· ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ, ÙÔ «MÂÓ XÔ˘Ú» ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· 212 ÏÂÙ¿ Î·È ÙÔ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜» 222.

25

39

TÔÓ °Î¿ÏË ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ‰ˆ Ô˘ıÂÓ¿; ¢ÂÓ

ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔÓ £Âfi ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÚÂ!

Y¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ ÚÒÙ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜; ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3 ·ÁÎfiÛÌȘ ÚÂÌȤÚ˜ («ŒÏÏË», «¢ÈfiÚıˆÛË», “Valse sentimentale”), 2 ‰ÈÂıÓ›˜ (“Vasermil”, «TÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Úˆ›») Î·È 3 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚÂÌȤÚ˜ («flÚÈÌÔ ÛÙ¿¯˘», «OÚÊ·Ó¿», «KÔ‡ÎϘ»).

40

Y¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì Á¤ÌÈÛË ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜; ø¯, Ú AıËÓ·›Â! KÔ˘-

ÏÔ‡ÚÈ·, ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·, ÙÛ›Ô˘Ú·, ·Ì¿Ó È·!

26

ÎÔ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÛÙ· 11 ÏÂÙ¿, Î·È «T· M¿ÚÌ·Ú·» ÙÔ˘ AϤÍË M›ÛÙÈη ÛÙ· 14. MfiÓÔ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÂȘ;

27

¶ÔȘ Ù·Èӛ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ‚ԇϷ Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘; TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25, ·ÏÏ¿

ı· ÛÔ˘ ˆ Ù· ÈÔ sos. “Stellet Licht”: BÚ·‚Â›Ô KÚÈÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙˆÓ K·ÓÒÓ, BÚ·‚Â›Ô K·Ï‡ÙÂÚ˘ T·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ Î·È BÚ·‚Â›Ô FIPRESCI ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ P›Ô ÓÙ T˙·Ó¤ÈÚÔ. “Padre Nuestro”: MÂÁ¿ÏÔ BÚ·‚Â›Ô Ù˘ KÚÈÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ Sundance. “The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford”: BÚ·‚Â›Ô K·Ï‡ÙÂÚ˘ AÓ‰ÚÈ΋˜ EÚÌËÓ›·˜ ÛÙÔÓ MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ BÂÓÂÙ›·˜. “The edge of heaven”: BÚ·‚Â›Ô ™ÂÓ·Ú›Ô˘ Î·È OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi BÚ·‚Â›Ô Ù˘ KÚÈÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ K·ÓÒÓ. “La graine et le mullet”: BÚ·‚Â›Ô FIPRESCI Î·È EȉÈÎfi BÚ·‚Â›Ô KÚÈÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. “I served the king of England”: BÚ·‚Â›Ô FIPRESCI ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. “Sugisball”: BÚ·‚Â›Ô ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· «OÚ›˙ÔÓÙ˜» ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. “Irina Palm”: BÚ·‚Â›Ô KÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. “My Father, My Lord”: BÚ·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ Tribeca. «H ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ¿·»: BÚ·‚Â›Ô OÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ™·Ó ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó. “Continental, un film sans fusil”: BÚ·‚Â›Ô K·Ï‡ÙÂÚ˘ ¶ÚÒÙ˘ T·ÈÓ›·˜ MÂÁ¿ÏÔ˘ M‹ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ TÔÚfiÓÙÔ.

28

41

TÔ sleeping bag ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ Ï¤Ù ÌÔ˘Á¿ÙÛ· Ì ¿ÓıÚˆÔ; A¯·¯Ô‡¯·!

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù·Èӛ˜; “Lacrimae Rerum” ÙÔ˘ N›-

°›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ¯·Ìfi˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙ· §·‰¿‰Èη; ƒÂ ¯·ÌÔ˘Ù˙‹! ¶·Ï·ÈÔËÌÂ-

ÚÔÏÔÁ›ÙË! X·ÚÙÔÂÙÛÂÙ¿ÎÈ·! T·‚ÂÚÓ›ÙË! ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Ô˘ ÙÔÓ ¯¿Û·Ì ÙÔÓ Ì·Î·Ú›ÙË! 44 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

EÛ‡ ‰›ÓÂȘ Ù· ·ÛÙ›· ÛÙÔÓ ™ÂÊÂÚÏ‹;

29

MÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜. TÈ Ó· ‰ˆ;

§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ “Estrellas” Â›Ó·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Î·È Ô N›ÎÔ˜ AÏÂ˘Ú¿˜, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ٷ «EÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË». KˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÙÔ “California Dreamin’”, ÛΈÙÈÎfi ÙÔ “International” ·fi ÙȘ M·ÙȤ˜ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô «°È·ÁÎfiÓ·Ó: OÈ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡» ÙÔ˘ °È¿ÁÎÔ˘ P·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ °È¿ÁÎÔ˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚÈ¿ÏÈÙÈ “Go Straight”. H ÊfiÏ· ‹ ÙÔ Î·ÏÙ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï; £· ‰Â›ÍÂÈ.

30

TÈ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï;

Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. Y¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ̤ӷ; «T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË» ÙÔ˘ ™ÔÓ ¶ÂÓ

Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ, T˙›Ó· M·ÏfiÔ˘Ó, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. “The darjeeling limited” ÙÔ˘ O˘¤˜ ÕÓÙÂÚÛÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ŸÔ˘ÂÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ, ÕÓÙÚÈÂÓ MÚfiÓÙÈ Î·È AÓÙ˙¤ÏÈη XÈÔ‡ÛÙÔÓ. “The 11th hour” Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙÈ K¿ÚÈÔ. «H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ T˙¤Û T˙¤È̘ ·fi ÙÔÓ ‰ÂÈÏfi PfiÌÂÚÙ ºÔÚÓÙ» Ì ÙÔ˘˜ MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ™·Ì ™¤·ÚÓÙ, ™·Ì PfiÎÁÔ˘ÂÏ. ŒÏ· ÎÈ ÂÛ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÌÔÚ›˜!

35

°È·Ù› ÙfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ª¿ÈÎÏ ºÈÙ˙¤Ú·ÏÓÙ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ X¿ÛÎÂÏ °Ô˘¤ÍÏÂÚÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹; ªÂÁ¿ÏÔ ÎÂ-

42

ŸÏÔ ÁÈ· Ù·Èӛ˜ ÌÈÏ¿˜. T›ÔÙ· ·ÚÙ¿ÎÈÎÔ fï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Ϙ... ™¿‚‚·ÙÔ 17, ¿ÚÙÈ

·fi ÙȘ M·ÙȤ˜ ÛÙ· B·ÏοÓÈ· Ì dj ÙÔÓ º·Ù›¯ AΛÓ. ¶¤ÌÙË 22, ¿ÚÙÈ ·fi ÙȘ H̤Ú˜ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. A˘Ù¿ ÂÈۋ̈˜, ÁÈ·Ù› ·ÓÂÈۋ̈˜, fiÏË Ë fiÏË, ¤Ó· ¿ÚÙÈ! ∫¿ÙÈ Û¤ÛÈ·Ï; ¡·È, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û¤ÛÈ·Ï ¿ÚÙÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 48Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ù˘ ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚·˜ ÁÈ· ÙÔÓ N›ÎÔ NÈÎÔÏ·˝‰Ë ÛÙÔ Arthouse (μÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4). ∫·È °Î·ÁÎ¿Ó ÁηÁοÓ: TÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ SOUL ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi (§. ¡›Î˘ 21). ™Ù· ÓÙÂÎ ÔÈ K·Ú·ı¿ÓÔ˜, MËÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· ıÂÛ¤ÛÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi ÙÔ˘˜ Cocktail Shaker Crew. ŸÏÔÈ ÂΛ.

43

•ÂÎÈÓÒ Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο: PÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· ÛÙÔÓ N›ÎÔ NÈÎÔÏ·˝‰Ë, Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÎfiȘ Î·È ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «ªÈ· ÛÙÂÎÈ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂ˙ԇ̷ (ÂΉ. Greekworks.com), ÙÈÌËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ N›ÎÔ KÔ‡ÚÎÔ˘ÏÔ, ™ˆÙ‹ÚË MÔ˘Ûٿη, ™ˆÎÚ¿ÙË K·„¿ÛÎË, °ÈÒÚÁÔ ™Î·ÏÂÓ¿ÎË.

Ê¿ÏÈ. ¶·Ú·ÁˆÁfi˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ “The Pledge” ÙÔ˘ ™ÔÓ ¶ÂÓ Î·È ÛÙȘ «ΔÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ ªÂÏÈ·‰Â˜ ∂ÛÙÚ¿ÓÙ·» ÙÔ˘ ΔfiÌÈ §È Δ˙fiÔ˘Ó˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ì ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ.

™˘Ó¯›˙ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜; AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ T˙ÔÓ ™¤ÈϘ, Ì Ï‹ÚË ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì KϤÈÓ, ÛÙÔÓ ÿÓÁÎÌ·Ú M¤ÚÁηÌ, ÛÙÔÓ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË N¿Â K¿Ú·ÓÊÈÏ. T¤ÏÔ˜, Ë ÂÓfiÙËÙ· Focus ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜.

‰‡Ô ÈÚ·ÓÈΤ˜: «A˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÂȘ» Î·È «O BÔ‡‰·˜ ÏÈÔı‡ÌËÛ ·fi ÓÙÚÔ‹».

ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ! «™Â ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜: TÔ ºÈÏÌ NÔ˘¿Ú ÛÙÔÓ EÏÏËÓÈÎfi KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ». NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, K·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë˜, ™ÂÚÓÙ¿Ú˘, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. K·Ì·ÚÙ›Ó· Ó· ’¯ÂȘ Î·È fiÚÂÍË!

37

46

31

36

T·Èӛ˜ ·fi ÙÔ IÚ¿Ó ı· ·›˙ÔÓÙ·È; °È·Ù›, ›·ÌÂ, ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ «Î¿ı ¶¤ÚÛ˘ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·»... ™Ô˘Ú›˙! º¤ÙÔ˜, ·›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ

TÔÓ ¶AOK Ò˜ ÙÔÓ ‚ϤÂȘ; ¶ÔÓ¿Ó ٷ

Ì˘·Ï¿ Ì·˜, ÚÂ!

«H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ T˙¤Û T˙¤È̘ ·fi ÙÔÓ ‰ÂÈÏfi PfiÌÂÚÙ ºÔÚÓÙ»

32

¶·›˙ÂÙ·È Î·È Ô «ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÚ·ÛÌfi˜» ÙÔ˘ ™ÎÔÚÙÛ¤˙Â; §¤Ù ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰È·, ˆ˜ ›ıÈÛÙ·È; £Âfi˜ Î·È ∂ÏÔ¯›Ì Ê˘Ï¿ÍÔÈ!

33

Y¿Ú¯ÂÈ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë M·ÚÈ¿Ó º¤ÈıÊÔ˘Ï; «EÓ ÙË ·Ï¿ÌË

Î·È Ô‡Ùˆ ‚Ô‹ÛÔÌÂÓ» (“Irina Palm”) ϤÁÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›·. H ‰Â º¤ÈıÊÔ˘Ï ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ÛÂÍ ÎÏ·Ì Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¯Ú˘ÛÔ¯¤Ú·...

34

¢ÂÓ Â›Ì·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ÚÔηٿÏË„Ë ·¤-

44 45

TÂÏÈο, «Û·Ó ÙË X·ÏÎȉÈ΋ ¤¯ÂÈ»; ¢ÂÓ ¤-

¯ÂÈ! E›Ì·È ÛÎÔÙ·‰fi„˘¯Ô ·ÁfiÚÈ. MÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÓÔ˘¿Ú. £· Ì ÛÙ›ÏÂȘ; M·‡ÚÔ ¤ˆ˜

M¤Óˆ ÛÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. Y¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ô‡Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ οÔȘ Ù·Èӛ˜; EÓÓÔ›ٷÈ. TÔ ÊÂÛÙÈ-

‚¿Ï, ·fi ÙȘ 23 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, K·‚¿Ï·, ™¤ÚÚ˜, KÈÏΛ˜, °Ú‚ÂÓ¿, KÔ˙¿ÓË, ºÏÒÚÈÓ·, K·ÛÙÔÚÈ¿, HÚ¿ÎÏÂÈÔ Î·È P¤ı˘ÌÓÔ, Ì ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

47

Œ¯ˆ ÎÈ ¿ÏϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ; M·˜ ¤ÚË͘! M˜

ÛÙÔ site ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, www.filmfestival.gr.

48

MÂÙÚfi fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ. Œ¯ÂÙÂ; ¢ÂÓ ¤-

¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÙÚÔÛ¤ÍÔ˘·Ï˜. MÂÙÚ¿ÂÈ; ∞


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


> 2310< m y c i t y

Can’t stop the rock! °È·Ù› Ô ŒÈÌÔ˜ ¶Ô Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷, Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Í¤Û·Ï· ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘; OÈ Dread Astaire, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ AÔı‹ÎË °’ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Ì ıfiÚ˘‚Ô. TˆÓ DREAD ASTAIRE* ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: ¢∏ª∏Δƒ∏™ MÀ§ø¡∞™

H

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ NԤ̂ÚË, ÚÔÏoÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÓÔÂÚ¿ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Â’ ·fiÚÈÛÙÔ ÂΛӘ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤ÊÙÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ‚·Ú‡ ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÏË, Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ηٷÙÚÒÓ ٷ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi Ì·˜, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Û·Ó›˙ÂÈ Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· Û ηıËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. TÔÓ NԤ̂ÚË fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ˜ ‹ÏÈÔ˜, Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ıÂÏÎÙÈÎfi ÁÎÚ›˙Ô Û ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙÈÎË ·fi¯ÚˆÛË Echo & the Bunnymen, ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÎÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÔÈ Ê˘Ï¤˜ Ì ٷ Ì·Úη‰ÔÚ¿ÎÈ· ÌÂÏÂÙ¿Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, Ë fiÏË ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ, ÌÈ·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‰Ô‡Ó ٷ ¿ÓÙ·. N· ÈÔ‡Ó ηʤ‰Â˜ ÛÙË Z‡ÍȉԘ, Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ

ÙÔ ÌÔ‡¯ÚˆÌ· ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ N›Î˘, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÙ ÙÔ˘ Ù¿‰Â Î·È ÙÔ˘ ‰Â›Ó·, Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ¤· ÛÙÔ N·˘·Ú›ÓÔ. ¶ÂÚÓ¿Ì ˆÚ·›·. BϤÔ˘Ì ηϤ˜ Ù·Èӛ˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ‚·˘Î·ÏÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ˙ԇ̠۠ÌÈ· fiÏË ÎÔÓÙÈÓÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi Ù›¯Ë Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. TÔ “Empire II”, ÙÔ˘ Amos Poe, ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ underground Ì ıËÙ›· ·fi ÙÔ ’75, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê›, ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿: Ë N¤· YfiÚÎË, ÙÔ Empire State Î·È ÙÔ Chrysler Building, ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ‚›ÓÙÂÔ, Ù· super 8 ÙÔ˘ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘

*TÔ Ó¤Ô ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ÙˆÓ Dread Astaire ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. www.dreadastaire.com 46 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Pattie Smith, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Cat Power. K·È ÌÈ·˜ Ô˘ fiÏÔ˜ Ô Amos Poe ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ DIY, ¤Ó· ηÏfi highlight ÁÈ· ÂÌ¿˜ ı· Â›Ó·È Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ÛÂÙ, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÙË ÛÎËÓ‹ Ì·˙› Ì οÔÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, Ó· ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ì ÙË ÊfiÚÌ·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi, Ô MÔ˘Ù¿Ú˘ ÙÔ Â›¯Â ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ·ÏÒÓÈ˙·Ó Î·È ¿ÏÈ Û ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ¿ÚÙÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÎÚ·ÙËı‹Î·Ì ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ·Ù› Ë fiÏË ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ۷ıÚ¤˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì¿˜ ÎfiÛÙÈÛÂ. ¢˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù·, ÈÛÙ‡ˆ, Ì·˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜: ÙÔ appeal ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ì·ÁÈ·Ù¤„ÂÈ ·fi ηÈÚfi, ÙÔ Ó· ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÓÔ¯‹˜. £· Ù· Û¿ÛÔ˘ÌÂ; You bet. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ●


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


> 2310< m y c i t y

LINDSAY LOHAN 2007

48 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


Higher

and Higher

N·ÚΈÙÈο, ηٿıÏÈ„Ë, ˙ÈÁÎÔÏfi, ·ÔÙÔÍÈÓÒÛÂȘ, Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. MÂÙ¿ ÙË §fi¯·Ó, ÙËÓ ¶¿ÚȘ, ÙËÓ MÚ›ÙÓÂ˚, Ô‡ÙÂ Ë Î· TÂÂÓ‰Ú‹ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ Athens Voice ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Ô˘Û›Â˜. TÔ˘ KøN™TANTINOY KAKANIA ÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ›¯· ‚ÚÂı› ÌÈ· K˘Úȷ΋ Úˆ› ÛÙË M·‰Ú›ÙË Û ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·˜. •·ÊÓÈο, ·Ó·Î·Ù‡ÙËη ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ·ÚÁ¿ ÛÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ Ï·Ù›· P¿ÏÂ. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ M·‰Ú›Ù˘ ‹Ù·Ó ÓÈÁ̤ÓÔ ·fi Ì·ÁÈÎÔ‡˜ ηÓÔ‡˜ Ô˘ ʇ۷Á·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ıÂ˚Îfi Û‡ÓÓÂÊÔ ·fi Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·, ¯·Û›˜... ¶ÂÚ¿ÙËÛ· ۯ‰fiÓ ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÏÈÔ‡˜ ¯›Ș, Ó¤· ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È «Î·ÓÔÓÈÎÔ‡˜» ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ fiÏÔÈ Â›¯·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ –ÎÈ fi¯È ·fi ηÓfi (ÌË ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ì·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜)–, ·ÏÏ¿ Î·È ›˜ ‹ ÌÔÓÁΘ. ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·, ÂÈÛ¤ÓÂ˘Û· ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÏÈÎÓÈ˙fiÌÔ˘Ó· Ì·˙› ÙÔ˘˜. K·ıÒ˜ ÎÔÈÙÔ‡Û· ÙȘ Ì·ÚfiÎ ÛÎÂ¤˜ Î·È Ù· ηÌ·Ó·ÚÈ¿, ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ K·ÛÙ›ÏÏ˘, Ì ‹Ú·Ó Ù· ‰¿ÎÚ˘·. EΛ, ÛÙË B·ÛÈÏÈ΋ ¶Ï·Ù›·, οو ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Velasquez Î·È ÙÔ˘ Goya Î·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙÔ˘ Lorca, fiÏÔÈ Ì·˙› ÂÈÚËÓÈο, ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ·, ˙ËÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ P¤ÓÔ˘ •›· (ÁÈ· Ó· ‰ˆ ·ÎÚÈ‚‹ T¤¯ÓË), ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ÚfiÛÂÍ· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ó· ÚÔ˘Ê¿ÂÈ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÌÈ· (ÂÏ›˙ˆ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜) ÛÎfiÓË Î·È ¤Ú·Û· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ÙÒÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙÚfiÌÔ˘ ›‰· ¤Ó· ηÎfiÌÔÈÚÔ ·È‰› Ô˘ ÙÔ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Â›Ó·È Ó·ÚÎÔÌ·Ó‹˜. TÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÎÒÓ˜ –ÔÏfiÁ˘ÌÓÔ– ‚¿Ó·˘ÛÔÈ Î·È ÎÔÌÏÂÍÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ¤„·¯Ó·Ó ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Ô˘ ›Ûˆ˜ ›¯Â

ª

ÎÚ˘Ì̤ÓË Î¿Ô˘ ÛÙ· ÁÂÓÓËÙÈο ÙÔ˘ fiÚÁ·Ó· Ô Ó·Úfi˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÌÈÛÔ-ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÙËÓ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ •›·. T· Ó·ÚΈÙÈο Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍÔÛÙڷΛ˙ÂÈ ÙÔ Ó·ÚÎÔÌ·Ó‹ Î·È ÙÔÓ ‰·ÎÙ˘Ïԉ›¯ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛ Ô˘ ÙË Û˘ÌʤÚÂÈ. MËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·’ Ù· Ó·ÚΈÙÈο Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÓfiÌÈÌ· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÓfiÌÈÌË ·ÏÏ¿ Î·È ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË. H ÌÈÛ‹ EÏÏ¿‰·, Î·È ›Ûˆ˜ Ô ÌÈÛfi˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·›ÚÓÂÈ ËÚÂÌÈÛÙÈο, ˘ÓˆÙÈο Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ·˘Û›ÔÓ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÈÔ ÂıÈÛÙÈο ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· «·Ú¿ÓÔÌ·» Ó·ÚΈÙÈο, ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, Û·˜ ÌÈÏ¿ˆ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. AÏÏ¿ Ò˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·; °È· ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈÓ¤˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ – Ì· ¤ÛÙ ÌÔ˘, ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÚÂÌÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¯·Û›˜; K·È ÙÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙ· ÎfiηϷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ϤÔÓ ÂıÈÛÙÈÎfi ·’ fiÏ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È Ì οı ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â˘ÏÔÁ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô XÚÈÛÙfi˜ (·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂfi ¢ÈfiÓ˘ÛÔ Û ÈÔ Ì›ÓÈÌ·Ï). E›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê·ÓÂÚfi ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ı· χÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÎÔη˝ÓË Î·È ËÚˆ›ÓË ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·, Î·È Ì·Á·˙È¿ Ì ¯·Û›˜ Î·È Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó˜ ÔÏÏÒÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¯ˆÚÒÓ. A̤ۈ˜, ÈÛÙ‡ˆ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì·Ê›· Î·È ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ KÔÏÔÌ‚›· Î·È ›Ûˆ˜ Ô‡Ù fiÏÂÌÔÈ ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÈı˘-

ÌËÙfi, Ë ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÓÔÌË ÁÔËÙ›· Ô˘ Ù· ÚÔÛٷهÂÈ ı· Û‚‹ÛÂÈ, ı· ¯·ı› ·fi ÌfiÓË Ù˘. K·È ÙÈ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ; TÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ Î¿ÔȘ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ·ÙË̤Ó˜ Û·Ó ıËÛ·˘Úfi˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. °Ú¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ·Ó·fiÏËÛ˘ ‰È¿ÏÂÍ· ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Jim Morisson, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙË ÌÔÓ·¯ÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, Î·È Û·Ó Ù·ÈÓ›· Û fast forward ¤Ú·Û·Ó ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ Ì·˜ – Ù˘ Judie Garland, Ù˘ Billy Holiday, Ù˘ Elizabeth Taylor, ÙÔ˘ Jimi Hendrix, ÙÔ˘ Kurt Cobain, ÙÔ˘ Jean-Michel Basquiat, ÙÔ˘ Serge Gainsbourg, ÙÔ˘ Rainer Fassbinder Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Jim Morisson Ô˘, ÌÂٷ͇ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¿ÏψÓ, Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÏÏ·Í·Ó ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙËÓ Í·Ó·¤Î·Ó·Ó Ó· ·ÈÛı·Óı›. OÈ ‹ÚˆÂ˜ ·˘ÙÔ›, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ï·ÙÚ‡ÂÈ Û·Ó ıÂÔ‡˜ –Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ó·ÚΈ̤Ó˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ ·ÏÏ¿ ·ÏËıÈÓ¿, ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ‚ÚfiÌÈΘ ÎψÛÙ¤˜, ¤ÊÙÔ˘Ó Û·Ó ÍÂÚ¤˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜–, Â›Ó·È Ù· ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ Û·ÚÎÔ‚fiÚ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÙ›˙ÂÈ ‰fiÍ· Î·È Ó·ÚΈÙÈο. TÈ ÂÈÚˆÓÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ï·ÙÚ‡ԢÌÂ Î·È ÂȉˆÏÔÔÈԇ̠ӷ Â›Ó·È fiÏÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜. ¶·Ú¿ÓÔÌ· ›‰ˆÏ·, ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ıÂÔ›, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Á·¿Ì ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÌÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Û·‰ÈÛÙÈο, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. TÔ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ıÂ˚Îfi. MfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ “The End” ÙˆÓ Doors Î·È ÙÒÚ·, ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙÔ ‡ÎÔ Ô˘ ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·Ó·ÓÔ‹, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·Ó οÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤Ó· Á¢ÛÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ ¯·Û›˜ (·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alice B. Toklas) ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ Û LSD ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô Timothy Leary. £· ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· ÛÔ‚·Ú¿, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ı· ¤ÏÂÁ· fi¯È. ÿÛˆ˜ ·‡ÚÈÔ, fï˜, Ó·È. E›ıÂ.

INFO: H ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ K. K·Î·ÓÈ¿ “Spilt (higher and higher)” ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Kalfayan Galleries (¶ÚÔͤÓÔ˘ KÔÚÔÌËÏ¿ 43) ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11, ÛÙȘ 12.00. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ̤¯ÚÈ 15/12/07. ¶ÏËÚ. www.kalfayangalleries.com

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


> 2310< m y c i t y

MAKEDONALD’S §EME NTE! O ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ¢·ÛοÏÔ˘, È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È frontman Ù˘ «ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔstandupcomedyband» Monie & Monie Conniente, ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ‚·ÏηÓÈÎfi ηÌ·Ú¤. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ: «TÈ ’Ó·È Ë 2310 ·ÙÚ›‰· Ì·˜».

A:

ÕÓˆ K¿Ùˆ TÔ‡Ì·. ÕÓˆ K¿Ùˆ HÏÈÔ‡ÔÏË. ÕÓˆ οو ÙÒÚ· Î·È Ë M·Î‰ÔÓ›·. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. «M·Î‰ÔÓÈ΋ ¿Óˆ-οو», ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ¤Ó· ¢ÚÒ. B·Ú‰¿ÚË, ÚfiÛÂÍ ηϿ, ¤Ì·ı· ·fi Ô‡ ‹Úı˜. M·ÚÓÙ¿ÚÛη ›Ӓ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘, B·Ú‰‹˜ ›Ӓ Ô Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ÁÂÓÒ ÂÁÒ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘. °’ ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ìˆ Û’ ¿ÏÏÔ ÛÒÌ· (Ó·˘ÙÈÎfi - ·ÂÚÔÔÚ›·). ¶ÔÙ¤ ÎÈ ·˜ Á˘ÚÓÒ Û·Ó ÛÎÈ¿ (moon light shadow-shadow). ¢E£· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙË HELEXPO AıËÓ·›ÔÈ. TËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙË ™·ÏÔӛΠÎÚ·Ù¿Ó ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ. T· ÎÏ·ÚÎ Î·È ÙȘ ‚·Ú¤Ï˜ Ì·˜, Ù· fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú Ì·˜, ‰ÂÓ ı· Ù· ¿ÚÂÈ ¯·ÌÔ˘Ù˙‹˜ ÎÈ ·˜ ·›ÚÓÂÈ Ù· ÂÎÏ¤Ú Ì·˜. Œ„ÈÏÔÓ ÔÌ¿‰·. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ § (EÏ) Î·È ÙÔ «§¿Ì‰·», ·ÏÈfi gay ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ú›˙˜ Ì·˜. A˘Ù¤˜ ÔÈ Ú›˙˜, Ì·˙› Ì ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ΢Ófi‰ÔÓÙ· Î·È ÙȘ Ú›˙˜ ·’ ÙÔ Î·Ú·Á¿ÙÛÈ (‰¤ÓÙÚÔ), ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó˜ Ú›˙˜ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜. TÚ›· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ı ٛÌÈÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜: T· E, § Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô G. °È·Ù› ¿ÏÏÔ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¿ÏÏÔ Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. Z¿ÚÚ·. H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ZÔÚfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ¯‹Ú·˜, Ù˘ ·Ó‡·ÓÙÚ˘, Ù˘ kinky Î·È Ù˘ «Á›ÓÎÂÈ». TÔ ÁÓˆÛÙfi, «Á›ÓÎÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˜». HÏ›·ÛË ÛÙÔ “Kitchen” ÙÚÒÁÔÓÙ·˜... chicken. ™˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÔÙfi, ÊÚ·¤˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ «ÌÂÙ·-ÌÔÓ-Û¤ÚÓˆ». £ÂÛÛ·ÏÔpretty VS £ÂÛÛ·ÏÔÊÚ›ÎË. £¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË; ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë «ÌÔ˘Ú Ì ÌÔ˘Ú» (face to face). ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ. MÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi, Ô ÍÂÓÈÛÙ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì ÙÔ Ï¿ÛÌ·. ¢ÂÓ ˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜. ZÂÈ Ì¤Û· Û·˜... O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚÔÛ·ı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. °˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ. B·ıÌfi˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ 10, ›Ûˆ˜ 7. EfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË - next stop: Û‡ÓÙ·ÍË (·fi ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎÊÒÓËÛË ÙÔ˘ OA™£ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ¢Ë̷گ›Ô). IKEA. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜, ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÔ IKEA. ŸÏÔÈ ϤÔÓ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. T· ›‰È· ÛÙÚ·‚¿ ÔÙ‹ÚÈ· ÓÂÚÔ‡. T· ›‰È· Ôχ¯ÚˆÌ· Ì·¯·›ÚÈ· ÛÙËÓ ÎÔ›ÏË ı‹ÎË, Û·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Ó· ‹Ú LSD Î·È Ó’ ¿ÏÏ·Í ¯ÚÒÌ·Ù·, Û˘Ó Ô˘ ¤‚Á·ÏÂ Î·È ‰fiÓÙÈ·. ÕÛ ٷ ›‰È· ʈÙÈÛÙÈο, Û·Ó ¿Ș-ηıÂÙ‹Ú˜ Ô˘, ÌfiÏȘ ηÙÔ˘Ú¿˜, ·Ó¿‚Ô˘Ó. TÔ Î·Ïfi Ì’ ·˘Ù¿

B:

¢:

¡¤Â˜ ¯ÒÚ˜. AÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÚÔÎÊfiÚ, ¤ÙÛÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜. •¤Ú͢. AÓ·Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÌÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·ÚÙËÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ıÚfiÌ‚ˆÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË, ÏfiÁˆ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘. KÔÈÓÒ˜ ·Ú·Ï›·. 8.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. OA™£. Ÿ¯È. A˜ ™Ù·Ì·Ù‹ÛÂÈ, £Â¤ ÌÔ˘, ¤¯ÂȘ ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÚ›· ٤ٷÚÙ·, ÂÓÒ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ fiÛ· ÓÂÚ¿ ÊÈÏÔͤÓËÛ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ηϤÛÂȘ ¿Óˆ ÛÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·’ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÎÈ ·˘ıfiÚÌËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηÏÔοÁ·ıÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È fi¯È ÙÔÓ ¤Ó·Ó. ¶·Ú¤Ï·-Û˘ ‹ ʇÁÂ-Û˘; «¶Ô‡ÛÙˉ˜ Î·È ·ÏÈοÚÈ·»... K·È ¿ÏϘ ÚԢΤÙ˜, οı ¯ÚfiÓÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜. M›· 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ì›· 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. T· ÎÔÌÌÔ‡ÓÈ· Î·È ÔÈ Î›Ó·È‰ÔÈ Í·Ó·¯Ù˘Ô‡Ó. TÈ ı¤ÏÂÙÂ, ÚÂ; AÓÙ› ÁÈ· ·Ú¤Ï·ÛË Ó· οÓÂÙ ·Û·Ú¤Ï·-ÛË; M ›ÚÛÈÓÁÎ ÛÙȘ ÚÒÁ˜, Á˘ÌÓÔ› Ù· OYK; K·È ÔÈ ÓÔÛÔÎfi̘ Ì Ͽ‚·Ú·, ÎÔÓÙ¿ÚÈ· Ê·ÏÏÔ‡˜ ηÈ, ·ÓÙ› ÛËÌ·›Â˜, ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο ÙÔ˘ ·Îψ·; TÈ ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Ì˘·Ï¿! ¶Ô‡ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ¿Ú·Á ٷ ·È‰È¿ Ì·˜; K·È ¿ÓÙ ·˘Ù¿, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜; AÏ‹ıÂÈ·, ÙÈ Ì’ ¤È·ÛÂ. EÁÒ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ. Œ¯ˆ fï˜ Û˘Ó›‰ËÛË. X·! ™·˜ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·. E›Ì·È ÌÈ· EÏÏËÓÔԇϷ. TÒÚ· ·˘Ùfi Ô‡ ÙÔ ı˘Ì‹ıËη; ŒÓ·˜ ÓÔ̿گ˘ ͤÚÂÈ. ¶Ú¤Î·, ˙ÂȘ, ÂÛ‡ Ì·˜ Ô‰ËÁ›˜. P¤ÎÏ· ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·. PÂÂÂ! ºÚ·¤ÂÂ! ™’ ¤ÛÙËÛ·Ó Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· Ó¤Ô ·ÏÈοÚÈ. NÂÔÊÂṲ́ÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, Ì ÊÚÔ‡‰Â˜ ÂÏ›‰Â˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ ÂÚˆÙÈ΋ fiÏË. T¿ÊÔ˜. E‰Ò ı· Á›ÓÂÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ Û·˜. ™Âڤʷ, AÁÁÂϿη, ¶·˘Ï›‰Ë, N¿ÛÙ·, TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÂ, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Emigre, ™ÈÁ·Ó›‰Ë, •fiÓÔÁÏÔ˘, ¶·¯›‰Ë, ™ÈÒÌÔ, Z·ÊÂÈÚ¿ÎË, ¶Ú·ÙÛÈÓ¿ÎË, P·ÛÔ‡ÏË, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ºÏˆÚ›‰Ë, Î·È Û˘ÁÁÓÒÌË ˙ËÙÒ ·Ó οÔÈÔÓ Í¤¯·Û· Ó· ı¿„ˆ. A¯, Î·È Ì¤Ó·, Ó·È Î·È Ì¤Ó·. °È·Ù› ÂÌ›˜ ÙÔ ‰È·Ï¤Í·ÌÂ. °È·Ù› Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ÌÔÓ·¯¿ Ù˘ ¿ÂÈ ÙÔ ÎÈ‚Ô‡ÚÈ. T· ηڿ‚È· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó, ¿ÏÏ· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÙÂÊÙ¤ÚÈ. YÔı·Ï¿ÛÛÈ·-˘ÔÎÚÈÛ›·-˘·Ó¿Ù˘ÎÙÔÈ-˘Ôı¿ÏÔÓÙ·˜-˘ÔÙÈÌÒÓÙ·˜-˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜-˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜-˘ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜-˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜-Y¶.¶O; ºÙÒ¯ÂÈ·-Êfi‚Ô˜-Ê·ÛÈÛÌfi˜-Ê›‰È·ÊÈÏÈ¿-Ê›ÏÔÈ-ÊÈÏÌ-finale. XAPA™TH™XAPA™TH™XAPA™ TH™XAPA™TH™XAPA. æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ·.

¶:

∂:

∑:

ƒ: ™:

∏:

Δ:

£:

50 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¡: •:

√:

°:

π:

‹ M·ÎÂÓÙfiÓ·Ù˜.

Ù· ›‰È· Â›Ó·È fiÙÈ Û’ fiÔÈÔ Û›ÙÈ ÎÈ ·Ó ·˜, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. TÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ó· ÎϤ„Ô˘Ó. A˘Ùfi; TÔ ’¯ˆ. A˘Ùfi; TÔ ’¯ˆ. KÈ ·˘Ùfi, ÎÈ ·˘Ùfi,  fi¯È, Ú Ô‡ÛÙË ÌÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ‹Úı·ÌÂ, ÎÈ ·˘ÙÔ› ·’ ÙÔ IKEA; TÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. TÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. A˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ÙË ‰Ú·¯Ì‹ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŸÙ·Ó ϤÌ «¯Ú‹Ì·» ‹ «ÏÔ‡ÛÈÔ˜ TÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘», ÂÓÓÔԇ̠“super duper ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ” ‹, ÛÙ· Û·ÏÔÓÈÎtourckis, “demek”! KKE. EÌ›˜ Â‰Ò Ù¤ÙÔÈ· Ú¿Ì·Ù· ‰ÂÓ Ù· ͤÚÔ˘ÌÂ. E›Ì·ÛÙ ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ. K·ÚÚ¿˜ ÙÔ ’¯ˆ. KÔ˘Ú¿Î˘ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ. K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ, Ì¿ÏÈÛÙ·. Kfi‰Ú· ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·. K·Ú·‚¿Ó ™·Ú¿È, ‚‚·›ˆ˜. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ò˜ Ó· ˆ. ø˜ ÂΛ fï˜. K¿ÙÈ KKE, οÙÈ K·Ú·ÌÂÏÈ¿‰Â˜, οÙÈ Ù¤ÙÔÈ·, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Ù· ÚÔÏ¿‚·ÌÂ. MÂÙ¿ Ù·

∫:

ʤڷÓÂ. §›ÁÔ Ë ÓÂÔÏ·›·; §›ÁÔ Ô˘ ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Î·È ÙÛÈÙÛȉÒÓÂÙ·È; T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Ìfi‰· ›ӷÈ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. §¿Ì·¯Ô˜. O ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÓÙÂ! A˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÓfiÌ·Ù·, §¿Ì·¯Ô˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ‰Ò, ÛÔ˘ ϤÂÈ. °¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ·. Afi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. Afi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. AÊÔ‡ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ˆ. ŒÏÂÁÂ, ϤÂÈ, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛΤ·˙ Ì ÙÔ Ï¿Ì‰· ÙÔ˘ ÙË ÌÈÎÚ‹ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË BfiÏ‚Ë. §§§¿Ì·¯Ô˜, fi¯È ¯·˙¿. ™·ÏÔÓÈÎÈfi˜. M ٷ § ÎÂÊ·Ï·›·. M¤ÚÙ˙Ô˜. IÛÙÔÚÈÎfi˜. æ˘¯È΋ ·Ó¿Ù·ÛË. Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ’40 Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ NÙ·Ï›; EÌ; M¤ÚÈ·ÛÂ, M¤ÚÙ˙Ô, Ó· ‰È·‚Ò, ›Â Ë ·Ú·¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÕÍÈÔ M·Î‰fiÓ· ÎÈ ¤Ê·Á ٷ ÌÔ‡ÙÚ· Ù˘ Û ¯ÚfiÓÔ ÏÂȈ̤ÓÔ Dali-dt. M·Î‰ÔÓ›· VS M·Î‰ÔÓ›·, ÛËÌÂÈÒÛ·Ù X. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÔÓfiÌ·Ù·, M·ÎÂdonald’s

§:

ª:

À:

º: Ã: æ: ø:

ø¯ ¶·Ó·˝· Ì’ ¢¤ÍÈ·. •Ë̤ڈÛÂ

Î·È ¿ÏÈ. ●


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


> 2310< m y c i t y

Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. T¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Û ̛· fiÏË. Z·ÁÔÚ¿Î˘, ™¿ÓÙÔ˜, M¿Á‚ÈÙ˜ Î·È P¤ÌÔ˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙÔ ÊÙˆ¯fi Î·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. A˘Ùfi Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ô ÿÏÈÂÊ Â›Ó·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ KÚfiÈÊ, Ô NÂÌÂÁϤڷ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙË PÂ¿Ï ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ M·ÎÂÏÂϤ, Ô ŒÌÂÚÛÔÓ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ ÁÈ· Ó· ÓÙÚÈÌÏ¿ÚÂÈ 5-6 ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô K·ÙÛ·‚¿Î˘ › fi¯È ÛÙÔÓ AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. H Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. O ¶AOK ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô N›ÎÔ˜ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. E›Ó·È Ô ÈÔ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Ï·Ô‡. O £fi‰ˆÚÔ˜ Z·ÁÔÚ¿Î˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Î¿ÚÔ ·fi ÙË Ï¿ÛË, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔ-

52 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

M¶AOK,

ÚÂ! ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏË Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ıÚËÛΛ·, Ë ÎÂÚΛ‰· Ó·fi˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ «ı‡Ú˜» ηÓÔÓÈΤ˜ Û¤ÎÙ˜. K·ıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ MÂÛÛ›·. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÚˆÙÔÚÔÏ¿‚ÂÈ fï˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË; ¶AOK, ÕÚ˘, HÚ·ÎÏ‹˜ ‹ AfiÏψӷ˜ K·Ï·Ì·ÚÈ¿˜; TÔ˘ £ANA™H NIKO§AOY* ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: ™∞∫∏™ °π√Àª¶∞™∏™

Ì‹ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ. M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÌfiÓÈÌË ·ÂÈÏ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÓÔ› Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÍÂοı·Ú·, ˆ˜ ı· ·ÌÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ¶AOKÈ· Î·È fiÔÈÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¿ÚÂÈ Ô ¯¿ÚÔ˜, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¿ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ. ¢È·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ¶AE. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·È ÔÌ¿‰· ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÕÚË ¤¯Ô˘Ó χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ ÔÏÏÔ‡. K·È Â‰Ò ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Î·È fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎfiÏÏ· M¿ÁÈ‚ÈÙ˜ ηӤӷ Á˘·Ï› ‰ÂÓ ı· Ú·Á›ÛÂÈ ÛÙÔ X·ÚÈÏ¿Ô˘. H ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› 5-6 «¿ÚÚˆÛÙÔÈ» Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó. AÎfiÌ· Î·È Ù· Á‡̷ٷ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û ٷ‚¤ÚÓ˜ Ù˘

K·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ͯÚÂÒÛÔ˘Ó. E›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË, Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÎÚ‡Ô ‹ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͢ıÔ‡Ó ÌÂ... ÙÚfiÔ. H K·Ï·Ì·ÚÈ¿ Â›Ó·È ·fi ¿ÏÏÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ŒÓ·˜ K·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, Ô HÏ›·˜ ¢·Ì‹ÏÔ˜, ‚Ú¤ıËΠ̠ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ηıÒ˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏ›ٷÈ. H ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÚËÙ‹: «ÿÛ· ‚¿Úη, ›Û· ·ÓÈ¿». O ÕÚ˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, Ô ¶AOK ı· Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ·ÈÒÓÈÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. O HÚ·ÎÏ‹˜ fi,ÙÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ı· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· (‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ) Î·È Ô ¢·Ì‹ÏÔ˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ K·Ï·Ì·ÚÈ¿ (Î·È ¿ÏÈ) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. *O £·Ó¿Û˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ «M·Î‰ÔÓ›·» Î·È «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË».●


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


> 2310< g u i d e

¿ÏÈ ¤¯ÂȘ ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÔÙfi, · ÚÔÌϤÌ! EÁÁ˘Ë̤ÓË lounge ÌÔ˘ÛÈ΋.

2310 SK8 VOICE

BUSTART ¶·Ï·Ì¿ 21, 2310 284.414 An artistic bookstore/TASCHEN SHOWROOM. ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Î·È Â˘Ú›· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·: ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, design, graphic design, Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË, pop culture, ÛÈÓÂÌ¿, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, Ù·Í›‰È·. AÎfiÌ· ı· ‚Ú›Ù ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ Assouline, teNeues, Tate Gallery, Die Gestalten, Gingko Press Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Klik Records Î·È Putumayo World Music, ηıÒ˜ Î·È dvd Ù˘ Revoir, MoMa, Pompidou, Lowave, Onedotzero. °ÚËÁ.

PÔ‡¯· Î·È ÔÙ¿. BÈ‚Ï›·, ‰›ÛÎÔÈ Î·È Û¿ÓȘ Á‡ÛÂȘ. Clubbing, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Á‡Ú˜, ÍÂÛ·ÏÒÌ·Ù· Î·È „ÒÓÈ·. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ì ÙȘ ÈÔ „˘¯ˆÌ¤Ó˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿. NÙ‡ÛÔ˘, Û¿Û’ Ù·, Ș Ù·, ¿Ú’ Ù·, ¿ÎÔ˘ Ù·. EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ ¶A¶A°EøP°IOY ºˆÙfi: ¢HMHTPH™ ¶A¶A¢O¶OY§O™, ™AKH™ °IOYM¶A™H™, NIKO™ KAP¢APA™

CLIPART

3GUYS

°ÚËÁ. ¶·Ï·Ì¿ 21, Ï. N·˘·Ú›ÓÔ˘, 2310 242.026 Ÿ,ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó ÙÔ˘˜: Pop Culture/Collectibles/Movie Goods. BÈ‚Ï›·, ›ÙÂ ÙˆÓ O͇ ›Ù Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Sin City ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ. ™¿ÓÈ· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÎfiÌÈÎ, Û˘ÏÏÂÎÙÈο ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ·fi ÙÔÓ «™ËÌ·‰Â̤ÓÔ» ÙÔ˘ ¶·ÙÛ›ÓÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ «¶fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ», ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ÁοÙ˙ÂÙ ·fi Emily The Strange ¤ˆ˜ t-shirt Ì ÚˆÙfiÙ˘· ÛÏfiÁηÓ, dvd, ·ÏÏ¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. EȉÈο ʤÙÔ˜, Ù· Û¿ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Simpsons, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ù·Ì·ÎȤÚ˜ Ì «¯Ù˘Ë̤ÓÔ˘˜» ÙÔ˘˜ Blues Brothers.

EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos, 2310 487.787 .ŸÏË Ë

Áο̷ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ 3Guys, Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙÈÏÈÛÙÈο points ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· casual shopping. T· ÈÔ hot ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 125 Ù.Ì. Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÔ 3Guys touch: ¿ÁÁÈÁÌ· Ìfi‰·˜, ¿ÁÁÈÁÌ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi. A°IO§I ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 9, 2310 262.888 ™ÙÔ ÏfiÌÈ ÙÔ˘ «HϤÎÙÚ· ¶·ÏÏ¿˜», Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ ÌÈÛÙÚfi AÁÈÔÏ› Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÙÔ˘ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎfiÙ·ÙÔ˘ ۤڂȘ. Vintage ÏÂÌÔÓÔÛÙ‡ÊÙ˜ ÁÈ· ÛÙ·¯Ùԉԯ›·, ¿ÛÚ· ͇ÏÈÓ· ÙÚ·¤˙È· Î·È Î·Ú¤ÎϘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì·Ú Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÔÓ·‰È΋. H ÎÔ˘˙›Ó·; ÿÛˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ Ù˘ fiÏ˘. TËÁ·ÓËÙfi˜ ÙÚ·¯·Ó¿˜, ÁÚ·Ó›Ù· ·ÁÁÔ˘ÚÈÔ‡ Ì ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡, ‚Ú·ÛÙ¿ Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ· Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ, Ù·ÌÔ˘Ï¤, ηϷ̷ڿÎÈ· baby, ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈϤٷ, ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ‚Ô‰ÈÓfi, Î·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Á‡ÛÂˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÈÎÈÏ›· Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È È¿ÙˆÓ Ë̤ڷ˜.

DE FACTO ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 19, 2310 263.674 ŒÓ· all time ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÈÌ¿ Ë ‰È·ÓfiËÛË, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈΛψ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋, Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Aı‹Ó·˜. A˘Ùfi Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È Û˘ÌʈÓÈ΋˜, ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Ì Ù˙·˙, Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Î·È „·Á̤Ó˜ ÔȤ˜, ÂȉÈο οı ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô˘ ÛÙ· ÓÙÂÎ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô KÒÛÙ·˜ °È·ÛÏ¿˜.

¢IATHPHTEO IÎÙ›ÓÔ˘ 12, 2310 283.181 ¢È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ì·Ú

ADIDAS DOWNTOWN STORE MËÙÚÔfiψ˜ 26, 2310 284.401 H ËÁ‹! ŸÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÁÈ· Û‹Ì· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ Ú›Á˜, fiÏ· ÁÈ· ÙÔ streetwear, ÙÔ gym & health look, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÙÔ ÎÏ·Ì ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. KÔÏÂÍÈfiÓ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi casual chic, ¤Ó‰˘ÛË-ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ÁÂÓÓ·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘! ALLOS MONDO ™ÙÚ. K·ÏÏ¿ÚË 6, 2310 224.109 MÈ· ÛÔÓ‰‹ ÛÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ·

Î·È ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ Ù·ÂÙÛ·ÚÈÒÓ. TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ ™¿Ú· K¤È ‹ ¤Ó· Ì·Ú ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ Barrio Chino; TÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ηʤ, Ë Á‡ÛË ÙÔ˘ ÏÈΤÚ, Ù· ÂÎÏÂÎÙ¿ ËÏÂÎÙÚÔÙ·ÓÁÎfi ‹ ÔÈ Ô ÎÈı¿Ú˜; ¶ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ Ô˘ ÛÙÚ·ÊÙ·Ï›˙Ô˘Ó Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ¯·Ú¿˜, cozy ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ·ÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ¿ÛË Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ¤ÓÙÈ, ·ÏÏ¿ ηı·Úfi·ÈÌ· ÛÙÈÏ¿ÙÔ.TÔ Allos Mondo Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ·. ART HOUSE BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4, 2310 233.761 OÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÙÔ Ï·ÙÚ‡ÂÈ

fiÏË Ë fiÏË. °È· ÙÔÓ Bonobo Î·È ÙÔÓ PfiÌÂÚÙ §ÈԇȘ, ÙÔÓ Parov Stellar Î·È ÙÔÓ Quantic, ÁÈ· Ù· conceptual ¿ÚÙÈ Ù˘ TÚ›Ù˘ Ì ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË P‹ÛÛÔ ÛÙ· ÓÙÂÎ. °È· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙȘ ·Ê›Û˜ Î·È Ù· ÊÏ¿ÈÂÚ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ÁÈ· Ù· ÛÔ‡ÂÚ t-shirts, ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË Î·È ÙËÓ T·ÙÈ¿Ó· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ‰›‰˘Ì·, ÁÈ· Ù· live Ì ÙÔ˘˜ Xaxakes, ÙÔ˘˜ Dread Astaire, ÙÔ˘˜ Five Star Hotel. Special party ÙËÓ K˘Úȷ΋ 18 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 48Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ù˘ ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚·˜ ÁÈ· ÙÔÓ N›ÎÔ NÈÎÔÏ·˝‰Ë. O ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· ÓÙÂÎ ÌÂÈÍ¿ÚÂÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏËÙ›˜ Î·È Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. A™TOPIA

54 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

DRON Î·È ÏÔÁ‹˜ ÏÔÁ‹˜ ¤ÓÙ˘· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ fiÏ˘, ·È‰È¿ Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ºÂÙ›¯ Ù· ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔοÁ·ıÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ¿ÛË! AUSTRIAN AIRLINES

ÊÒÓÂÙ·È Û casual urban chic, Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÌÈ· ·ÏÏ·ÍÈ¿ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ÙÔ Body Talk Â›Ó·È ¤Ó· password ÂχıÂÚ˘, ·Ó¤ÌÂÏ˘ Î·È ÛÔÚÙ›Ê ˙ˆ‹˜. ∫fiÙÛ·Ú ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ı‹Î˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ‹ ÎÈÓËÙÒÓ ¤ˆ˜ ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÛÔ˘.

AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·, 2310 474.101, 2310 471.220, www.austrian.com E›Ó·È ÎÔ˘Ï, Â›Ó·È Ô, Â›Ó·È Austrian!

BRASSERIE GARCON

¶ÔÈÔ˜ › fï˜ fiÙÈ BȤÓÓË Â›Ó·È ÌfiÓÔ MfiÙÛ·ÚÙ, ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·, ·ÁˆÓÈ¿ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi˜; Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Î·È ÁÔ˘ÛÙfi˙ÈÎË fiÏË, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Austrian. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË E˘ÚÒË, Ô˘ ̤ۈ Austrian ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ·. Œ¯ÂȘ ÙËÓ Austrian, Îϛ۠ı¤ÛË.

§ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ 2, 2310 253.033 MÚ·ÛÂÚ›

· Ï· ¶·Ú› Ì ı¤· ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. KfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ÎfiÎÎÈÓ˜ Ô‰›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ù¤ÏÂÈÔ˜ ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Á‡̷ٷ ‹ ‰Â›Ó·. °ÎÔ˘Ṳ́ ÊÈϤٷ ÙfiÓÔ˘ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Û·Ï¿Ù· ¿È·˜ ‹ ÛÔÏÔÌÔ‡, ˙˘Ì·ÚÈο, ÚÈ˙fiÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Ì ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜. AÓ

M·Î¤Ó˙˘ KÈÓÁÎ 8, 2310 264 873, M·Î¤Ó˙˘ KÈÓÁÎ 12, 2310 274.762, 2310 222.666, ¶Ï·Ù›· AÁ. ™ÔÊ›·˜ 3 & 7, KÔÌÓËÓÒÓ 4, ¶·ÓfiÚ·Ì·, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 68, E‡ÔÛÌÔ˜, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20, øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ ¶·Ô‡ÙÛÈ·, ˙ÒÓ˜ Î·È ÙÛ¿ÓÙ˜. ™ÙÈÏ ÁÈ·

fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ·, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ fiˆ˜ Ù· Tsubo, Ô˘ Ù· ÊfiÚÂÛ·Ó ·fi ÙË X¿Ï M¤ÚÈ Î·È ÙÔÓ AÏÌÔ‰fi‚·Ú ̤¯ÚÈ ÙÔÓ TÔÌ KÚÔ˘˙ Î·È ÙÔÓ T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ. AÏÏ¿ Î·È Bally. O ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ chic shoe Î·È ÙÔ˘ total conceptual look Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ Ê›ÚÌ·˜-‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜.

MËÙÚÔfiψ˜ 99, 2310 253.092 TÔ total gym look ÌÂÙ·ÌÔÚ-

E§EY£EPOY¢AKH™ N›Î˘ 73 (Î·È °Ô‡Ó·ÚË 1), 2310 256.406, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 131 (K·Ï·Ì·ÚÈ¿), 2310 488.748 ÿÛˆ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ «·-

Ï˘Û›‰· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ» ϤÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. H ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏˆÓ fiÛ· ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Ê›ÚÌ· ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜. ™ÂÏ›‰Â˜, ÍÂʇÏÏÈÛÌ·, ˙ˆ‹.

BALLY-NAK

BODY TALK

AÁ›Ô˘ MËÓ¿ 1, K·ÙÔ‡ÓË, 2310 221.707 ŒÓ· ÊÂÙȯÈÛÙÈÎfi Ì·Ú Ô˘ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Â˘Ï·‚Èο Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û·Ó Û ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‚ÈÓ˘Ï›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁοÙ˙ÂÙ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ŒÓ· Ì·Ú Ô˘ ÙÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ djs. ŸÏÔÈ Ì·˙›, Û˘Ó Ê˘ÛÈο Ë ÙÛ¤¯ÈÎË Ì›Ú· Kozer Ô˘ Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Îϛ̷ Ô˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›¯Â ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔ ˙‹ÛÂÈ. Z‹Ùˆ Ù· ¤ÙÛÈÓ· ÌÔ˘Ê¿Ó, ÔÈ ·ÚηÚÈṲ̂Ó˜ ¤ÍˆıÂÓ Ì˯·Ó¤˜, ˙‹Ùˆ ÙÔ “Dron till you drop”.

E§IT

ARTHOUSE

¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ 14, 2310 228.808 T· ηÊÂÓ›· Á›ÓÔÓÙ·È Í·Ó¿ Ë Ó¤· Ìfi‰· Ù˘ fiÏ˘. TÔ Eϛ٠·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜. Trendytional! M›Ú˜ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏ·, ÂÏÏËÓÈÎÔ› ηʤ‰Â˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË Î·È ÌÈÛÎÔÙÔÏÔ‡ÎÔ˘Ì·, ηÓÂÏ¿‰Â˜ Î·È ÛÔ˘Ì¿‰Â˜, ˘Ô‚Ú‡¯È· Î·È ·ÏÈ¿ ̈۷˚ο. T¿‚ÏÈ Î·È monopoly, ÛοÎÈ Î·È Champions League. Free

¶Ï. N·˘Ú›ÓÔ˘ 17, 2310 220.975 ŒÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›·, ·Ó¤ıÚ„ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜. O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ì·ÎÈÚ¤ÓÈÔ ÌÚ›ÎÈ, Û˘Óԉ›· ÌÈÛÎÔÙÔÏÔ‡ÎÔ˘ÌÔ˘, Ú·ÎfiÌÂÏ· ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, flyers

LIEBE

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. K·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ı·ÌÒÓ· ÙÔ˘ ‚·ÚÎÂψӤ˙ÈÎÔ˘ 4 Gats ‹ ›Ûˆ˜ Î·È ÌÈ·˜ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈ΢ ·Ì Ù˘ Marylebone, fï˜, ·ÚΛ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ¢ÌÂÁ¤ıË ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ Î¿‰ÚÔ Ù˘ Ôχ‚Ô˘Ë˜ IÎÙ›ÓÔ˘. TÔ Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ spirit ÙÔ˘ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ Ì ÌÔÓ·‰È΋ Â˘Ï˘ÁÈÛ›· ·fi ÙË ÛfiÔ˘Ï Î·È ÙÔ Ê·ÓÎ ÛÙËÓ Ù˙·˙. EȉÈο ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô˘ Ù· Èο ÙÔ˘ Ù· Ù›ÌËÛ·Ó ÔÈ dj Blend Î·È Cayetano, ÂÓÒ ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÌÂÈÍ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ SoulFingers, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¿ÓÙ· ÛÔ‡ÂÚ Professor D.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


> 2310< g u i d e

wireless internet ·ÏÏ¿ Î·È crossbooking. BÈ‚Ï›· ηÈ... Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ; K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ dj set ÛÔ‡ ÎÚ·Ù¿Ó ÙËÓ ÈÔ ÁηÁÎ¿Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿. ELVIS §ÂˆÊ. N›Î˘ 21, 2310 227.905 KÔÌ„fi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, a bar

from outer space! ¶ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜, οÛΘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘, so lounge, ÙfiÛÔ Elvis. O ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, Ô Pale Penguin, ÔÈ ÈÓÊÔ, Ô dj PiCi Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈοÚÈÔÈ ÚÔÛÁÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÚÔ˜. O Ï·fi˜ ÙÔ˘ Elvis: Ôϛ٘ Ù˘ neverland, ÛÙÈÏÈ˙·ÚÈṲ̂ÓÔÈ Û·Ó Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ “Tokyon”. OÈ resident djs ÙÔ˘ Elvis: Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ non-stop beat ηÌ·Ú¤. 7 £A§A™™E™ K·Ï·Ôı¿ÎË 10, 2310 233.173 M›· ÁÈ· ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ „·ÚÈ-

Ô‡. ¢‡Ô ÁÈ· Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿. TÚ›· ÁÈ· ÙÔ AÈÁ·›Ô. T¤ÛÛÂÚ· ÁÈ· Ù· ¿ÛÚ· ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ·. ¶¤ÓÙ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¤Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ٛÔÙ·. ŒÍÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ı¤ÛË: ÛÙËÓ «·ÎÙ‹» Ù˘ K·Ï·Ôı¿ÎË. K·È ÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜: EÙ¿ £¿Ï·ÛÛ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË Á‡ÛË Ù˘, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. EUROHOUSE MOBILE EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 139, 2310 452.242, 65o ¯ÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-§·Áη‰¿, 2310 685.600, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos, 2310 473.895 «Zˆ Û ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜» ›-

Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È Â˘ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙ· ¤ÈÏ·, masterpieces Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜: ŒÓ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û›ÙÈ·-ηٷʇÁÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. T· Eurohouse Â›Ó·È ·ÛÙÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ!

56 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

EVEREST TÛÈÌÈÛ΋ 85, 2310 224.211, EÁÓ·Ù›· 29, 2310 500.510 H Â›-

ıÂÛË ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ÙÔÛÙ, Ë ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ full special hot dog, ÔÈ ¯˘ÌÔ›, ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, Ù· ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù· ηχÙÂÚ· breakfast, ÙÔ ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfiÙÂÚÔ after hours eating. 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ù· Everest Ù·˝˙Ô˘Ó Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó fiÏË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶¿Ì ӷ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÚ¤·; ™TH ZEY•I¢O™ Z‡ÍȉԘ 6, 2310 241.141 Ÿ¯È, Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÛÙÚÔ˘ÌÔ˘Ï¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÔÈ Â˘ÙÚ·Ê›˜ ·ÚÈÔÈ, ›Ù ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù·ÁÎfi ›Ù ıˆ‡ÔÓÙ·È Â›Ù ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ MÔÙ¤ÚÔ. AÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ, ¤ˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜, Î·È Â›Ó·È ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Z‡ÍȉԘ. TÔ ÛÏfiÁηÓ... ηٷÙÂı¤Ó, «£· Ê·˜ ηϿ, ı· Ê·˜ ÌÂÛÔÁÂȷο». £ÂÛ¤ÛÈ· ÙËÁ·ÓÈ¿ Ì ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, ηÏÔ„Ë̤ÓË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· ÌÂ Ù˘Ú›, ¢ÁÂÓÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜ Ì Úfiη ‹ ·ÓÙ˙¿ÚÈ Î·È, Èı·Ófiٷٷ, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÈ˙fiÙÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

FACE BAR BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 10, 2310 244.655 ZÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ËÏÈΛ·

20 Ì 30, ‰ÂÓ Â›Û·È ÊÚ··È‰·Ú¿˜, ‰ÂÓ Â›Û·È ÌÔ˘˙Ô˘Î·Ú¿˜ Ô‡Ù ÙÚ¤ÓÙÔ˘Ú·˜, Â›Û·È ˆÚ·›Ô˜, brit, ÊÏÂÚÙ¿ÚÂȘ Ì ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi. TÔ The Face Bar Â›Ó·È ÙÔ Ì·Á·˙› ÛÔ˘. BÚ›ÛÎÂȘ ÎÔ¤Ï˜ Ì ۷Λ‰È· ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÎÈ ˆÚ·›· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù·, Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó t-shirt ·fi Radiohead Î·È Blur ̤¯ÚÈ Morrissey Î·È !!!, ¯ÔÚ‡ÂȘ, Í·ÁÚ˘Ó¿˜. TËÓ TÚ›ÙË 20 NԤ̂ÚË ı· ‚ÚÂȘ Î·È ÙÔÓ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‚·Ú¿ÂÈ ÛÙ· ÓÙÂÎ. E‰Ò Û˘¯Ó¿˙ÂÈ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ Erasmus, Â‰Ò ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ù·›ÛÙˆ˜ ÏËÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜, ·fi ÈÛ·ÓÈο ¤ˆ˜ ÊÈÓÏ·Ó‰¤˙Èη. EȉÈο Ù· Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰· Î·È Î¿ÙÈ ¶¤ÌÙ˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ, fiÏË Ë Ê¿ÛË Û ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì·-


ÎÚÈ¿ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙÔ K¿ÌÓÙÂÓ, ÛÙÔ NfiÙÈÓÁÎ XÈÏ, ÛÙÔ °Ô˘¤ÛÙ EÓÙ. §¤ÂÈ! FENAFRESH ¶. MÂÏ¿ 8, 2310 257.447, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos, 2310 474.032 ŸÌÔÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ Ô˘ıÂÓ¿

Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÓ· ÛÙÈÏÈÛÙÈÎfi Ô ›ڷ̷ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÙË Ìfi‰· Ì ÙÔ home design Î·È ÙËÓ gadget life Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜. Commes de Garçons Î·È Volcom, Budhist Punk Î·È Sonia Rykiel, DsquaredÇ, street look, ultra glam, ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË ¿Ô„Ë ÂÚ› how to look now. º¤ÙÔ˜ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÊÈÍË Â›Ó·È Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ·fi ÙÔ MoMa Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. T· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ Skanwood, ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÊÈÓÏ·Ó‰¤˙ÈÎÔ Í‡ÏÔ, Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο Doctor Sebagh Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ X˘Ì›Ô. ŒÓ· juicy spot ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ÔÈÎÈϛ˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Fenafresh: ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰›Ô.

Îfi Ù˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡. °È· ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ı· ηٷÊı¿ÛÔ˘Ó Ó¿ÙÛÔ˜ Ì deep ÓÙÔÌ¿Ù·˜. T· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. KÔÎÙ¤ÈÏ Habanera ‹ ÌÂÍÈοÓÈÎË Ì›Ú·; KÂÛ·ÓÙ›ÁÈ·˜ ÌÂ Ù˘Ú› ‹ ÎÈÌ¿, Ê·¯›Ù·˜, ÌÔ˘Ú›ÙÔ˜, ÙÔÚÙ›ÁȘ, Û¿ÏÙÛ˜, ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù˜, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ÈοÓÙÈÎÔ˘. H Áο̷ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË, Ì ٷ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, Ô˘Ù›Áη Î·È ÙËÁ·ÓËÙfi ·ÁˆÙfi Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÔ˘. HONDOS CENTER AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 9, 2310 256.080-5, EÁÓ·Ù›·˜ 39, 2310 500.3269, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 9 & AÁ. MËÓ¿ 13, 2310 252.050-7, §ÂˆÊ. °ÂˆÚÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 84, AÔÏÏÒÓÈ· ¶ÔÏÈÙ›·, 2310 500.326-9 ªfiÏȘ

FLOCAFE

ÌÂȘ, ÌÈ· ·‡Ú· ·fi ·ÚÒÌ·Ù· Û ÏÔ‡˙ÂÈ Î·È ÛÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÁÏ˘Î¿ ˆ˜ Ì‹Î˜ Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. AÓ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·Ó Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο, ÔÈ ÎÔÏfiÓȘ, ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Î·È fiÏ· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Û·ÎԇϷ, ÙfiÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ¤Ó·: Hondos Center. MÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿.

EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ M·Î‰ÔÓ›·, Carrefour, 2310 489.340, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 75, AÚÂÙÛÔ‡, 2310 493.974, §. N›Î˘ 49, 2310 226.185

HOTEL

O ηʤ˜ ˆ˜ concept ·ÚÒÌ·ÙÔ˜, Á‡Û˘, ¯·Ú¿˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜. H ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ Flocafé ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ȉ¤· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ê›Ó˜ Á‡ÛÂȘ Ó· Û˘Ó¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Î·È ÔÈΛԢ˜. AfiÏ˘ÙË ÂÌÂÈÚ›· ηʤ, ·fiÏ˘ÙÔ fingerfood, ¤Ó· non-stop ¿ÚÙÈ, ˘¤Úԯ˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜. HABANERA °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 29, 2310 869.331 TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Caribbean

ÏÂÙÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜, ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.◊‰Ë ÔÈ ¶¤ÌÙ˜ ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È must, ηıÒ˜ Ô N›ÎÔ˜ Nivo BÔ˘ÚÏÈÒÙ˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Family the Label ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi R’n’B ¿ÚÙÈ The Game. A˘Ùfi Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ÊÂÙȯÈÛÙÈ΋ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ultra deluxe, Ë VIP area, Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ boutique hotel feeling, ÌÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÔÏÏ¿ ÓÙÂÛÈÌ¤Ï Î·È dancefloor ÊÈÁÔ‡Ú˜. M ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ HÏ›· BÈÔÏ›‰Ë Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘.

¿ÚÙÈ Ù˘ fiÏ˘. ŸÓÔÌ·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ‰È·ÎÙÈÓ›˙Ô˘Ó Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ-

26˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 25, 2310 545.535 Free willing, ‚ÂÏÔ‡‰Ô, ¿-

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


> 2310< g u i d e

£EPMA´KO™ §ÂˆÊ. N›Î˘ 21, 2310 239.842 TÔ Ì·Ú Ô˘ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó, fi-

ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηı›ÛÂÈ, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚ¤„ÂÈ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ·Ê›Û· ÙÔ˘ B¤ÓÙÂÚ˜ ÔÙ¤. O‡ÙÂ Î·È Ù· ÙÚ·¤˙È·, Ù· M·ÚÌ·Ú¤Ï· ʈÙÈÛÙÈο Î·È ÙÔ ¯Ô‡È οÔÈˆÓ Ó· ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÛηÏÈ¿. O K¿‚Ô˘Ú·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰ÈÛοÎÈ·, ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÛÙ·˘ÚÔÏÂͤ ¿ÙˆÌ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÙ¤, ÔÈ Ì¤Ú˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û Ӈ¯Ù˜, Ë ÌÂÓÙ·ÏÈÙ¤ fï˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÔÙ¤. °Î·ÁÎ¿Ó ÁηÁοÓ: TÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ SOUL ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰Ò. ™Ù· ÓÙÂÎ ÔÈ K·Ú·ı¿ÓÔ˜, MËÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· ıÂÛ¤ÛÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi ÙÔ˘˜ Cocktail Shaker Crew. ŸÏÔÈ ÂΛ. IANO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7, 2310 284.833 A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·

ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÙÔ˘ ¿ÂÈ Ôχ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË! £˘Ì›˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÛÙË ‰È·‚·ÛÙÂÚ‹ E˘ÚÒË. ∞fi ‰ˆ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·. ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô Ì Û¿ÓÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ‡ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¤· Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· coffee table books. ŸÏ˜ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ MÈÎÚfi˜ I·Ófi˜, ·Ú¤· Ì ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ‰ÔΛÌÈ·, ÌÂϤÙ˜, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·, Ô›ËÛË Î·È Ù¤¯Ó˜. ELVIS

JAZZANOVA §ÂˆÊ. N›Î˘ 25, 2310 282.108 TÔ Jazzanova ¤¯ÂÈ good old

vibe ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ï¿Ì„Ë, Û·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ·fi ·¤Ó·ÓÙÈ. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ÂÛÚÂÛȤڷ Ô˘ ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙ÂÈ, ÚˆÈÓfi beat, Ú·¯¿ÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ Î·È ÙÚÂϤ˜ Ó‡¯Ù˜ ÓÙÔ‡ÌÔ˘ ÓÙÔ‡ÌÔ˘. TÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi. O P¤ÓÔ˜, Ô ¶fiÛÔ Î·È Ù· special Sunday afternoon parties Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ Ó· ÎÚÂÌ¿ ÎÔ˘˙Ô‡ÓÈ· ÛÙ· ÓÙÂÎ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÛԢͤ. ¶·ÚÙ¿ÎÈÎÔ; EÓÓÔ›ٷÈ. HÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi; T· ’·ÌÂ. Groovy; ¢Â‰Ô̤ÓÔ. KA™EPI TÛÈÌÈÛ΋ 43, EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ ¶Ï·Ù›·, 2310 252.595 AÓ ·ÔÓ›-

Ì·Ì XÚ˘ÛÔ‡˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˘˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ΤډÈ˙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Best Mediterranean. KÚËÙÈÎÔ› ÓÙ¿ÎÔÈ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ٷÏȷ٤Ϙ ÛÔÏÔÌfi, ÔÚÙÛ›ÓÈ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÛÊfi‰Ú· Û·ÁÁ¤ÙÈ ÌÔÏÔÓ¤˙, ÚÈ˙fiÙÔ Ì Ú¿ÛÔ Î·È Û¤ÏÈÓÔ Î¿ÓÂÈ Î·ÓÙ¿‰· Û ›ÙÛ˜ Ì homemade ˙‡ÌË Î·È ÛÎÔÚ‰fi„ˆÌ· ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Û ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÊÚ¤Ûη Ú·‚ÈfiÏÈ·. E›Ó·È ÌÈÎÚfi, ÁÏ˘ÎÔ‡ÙÛÈÎÔ, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎfiÎÎÈÓ· ÎÚ·ÛÈ¿, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Áο̷ ·fi Û·Ï¿Ù˜ (ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ¿ÚÂȘ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ì ÙfiÓÔ), Û·Á·Ó¿ÎÈ· (ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ ‹ Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·). LIEBE! AÓ‰Ú¤Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 (M‡ÏÔ˜), 2310 551.836 H ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙÔ˘

“Elvis” Î·È ÙÔ team spirit Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙÔ ·ÏÈfi Club ÙÔ˘ M‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ó‡¯Ù˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Í·Ó·¤ÁÈÓ·Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜, ˙ÂÛÙ¤˜, ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, concept·ÚÈṲ̂Ó˜. §¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ Ì·Á·˙› Î·È Ù¤ÙÔÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ›¯Â ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ë club Salonica. AÏ‹ıÂÈ· ›ӷÈ. I‰Ô‡ Î·È Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï: ¶·Ú·Û΢‹ 16 ÔÈ djs Stef / Boronas. ™¿‚‚·ÙÔ 17, ÔÈ djs Economist / Manos. ¶¤ÌÙË 22, Trentemoller live in concert (opening acts: the_Matics, ÈÓÊÔ). ¶·Ú·ÛÂ΢‹ 23, mr Lookman / Pale Penguin. ™¿‚‚·ÙÔ 24, Dimdj / PiCi. LOCAL ESPRESSO BAR ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 17, 2310 223 307 KÔÌ„fi, ÌÈÎÚfi, „˘¯ˆÌ¤ÓÔ, Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ, ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· fiÛˆÓ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÈÙ¿ÌÂÓ· ÚÔ‡ÌÈ·, ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ÂÛÚ¤ÛÔ, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ú, Ô N›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÂÁοډȷ ˘Ô‰Ô¯‹, ÔÈ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÙÛ·ÂÚ‰fiÓ˜ ÛÙÔ Û¤Ú‚È˜. M·˙‡ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Â‰Ò: ÁÚ·Ê›ÛÙ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÌÈÓÙÈ¿‰Â˜, ÙÚ¤ÓÙÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, 30something ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜, „·Á̤ӷ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓ·, fiÏÔÈ! E›Ó·È ÚÔÎ, Â›Ó·È Î·Ê½ÓË, Â›Ó·È Ù˙·˙, ÂÏÂÎÙÚfiÓÈη, ÂÎÏÂÎÙ¿ ÔÙ¿, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. LOISIR & OXETTE PERIDEO BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, 2310 286.426, 286.110 Everybody freeze! §·ÌÂÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ï·ÌÂÚ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ì ·Û‹ÌÈ Î·È ˙ÈÚÁÎfiÓ, ÙÚ¤ÓÙÈ ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Û ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È rose58 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

gold Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ˙ÒÓ˜ Î·È ÙÛ¿ÓÙ˜. MÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ Ï¿ÌÂÈ, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Û·Ó ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ. T· ηχÙÂÚ·! MINERVA www.minerva.gr ª¿ı ӷ ÊÔÚ¿˜ Ù· ηχÙÂÚ·,Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. EÛÒÚÔ˘¯· Minerva ÛËÌ·›ÓÂÈ fi,ÙÈ ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi, fi,ÙÈ ÈÔ old time classic, fi,ÙÈ ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ! B·mboo Î·È Tencel ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, Sporties for the sport guys and girls, ·ÓÙÚÈο, Á˘Ó·ÈΛ·, ·È‰Èο, ‚ÚÂÊÈο, active easy, young, οı ̤ڷ, fiÏË Ì¤Ú·, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·!

M¶APM¶OYNAKH™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4, 2310 228.682, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 6, 2310 278.910, §ÂˆÊ. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 75, PÂÙ˙›ÎÈ, 2310 674.920 Afi ÙÔ 1959.

™Â ÌÈ· fiÏË fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÂÍÔÈÎÂÈÒıËΠۯ‰fiÓ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÒÏÂȘ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ù›ÙψÓ, Ô M·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ: ÏÔ‡ÙÔ˜ ÂΉfiÛˆÓ, Û¿ÓȘ ÛÂÏ›‰Â˜, ÌÂÚ¿ÎÈ, ¿Ô„Ë, Û˘Ó¯‹˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù›ÙψÓ, ÊÂÙȯÈÛÙÈ΋ ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙÔ ÛÔÚ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜. H ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘, ÂȉÈο ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ù˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Î·È ÙËÓ ·‡Ú· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘. Ÿ,ÙÈ „¿ÍÂȘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ, fi,ÙÈ ˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· ÙÔ ¤¯ÂȘ, «ÙÈÌ·› ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ·È», fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ¤ÌÔÚÔÈ. ORIENT KÔÌÓËÓÒÓ 18, 2310 244.623 TÔ ¤ıÓÈÎ ›ڷ̷ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘

™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ʤÙÔ˜, ÁÈ· ¤ÌÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÌÂÈÍ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ Î·È ÛfiÔ˘Ï, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û ٷÍȉ‡ÂÈ ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·. ŒıÓÈÎ ÚÔÎ; KÈ fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ Û ηı’ ËÌ¿˜ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· ÛÌ˘ÚÓ¤Èη. Oriental ¯ÔÚ‡ÙÚȘ, Ô˘ ÛοÓ ÛÙ· Í·ÊÓÈο Ì ٷ ¤Ï· ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔ˘Ó¿Ó ÎÔÈÏÈ¿ Ì ϷÁÓ›· Î·È ¯¿ÚË, ‰È¿¯˘ÙÔ Î¤ÊÈ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Ù·‚¿ÓÈ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¿ÙÈÓ Û¯‹Ì·Ù·. ¶ANE§§HNION ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 4 & ¢fi͢, 2310 567.220 P¤ÁÁÂ Î·È Ï·Î¤Ú‰Â Î·È Û·Ú‰¤ÏÂ! K·È Ï·‰fiÙ˘Ú· M˘ÙÈÏ‹Ó˘, Î·È ·Ù¿Ù˜-·Ù¿Ù˜, ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ÎÈ fi¯È ÚÔÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi „·Ú¿ÎÈ· Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ·, ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔÓ K›ÛÛ·‚Ô, Ù˘Ú› MÂÙÛÔ‚fiÓÂ, ÂÍ·›ÛÈÔÈ Ô˘Ú¤‰Â˜, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ·, Î·È Û·Ï¿Ù ÔÏÏ·›, ‰ÚÔÛÈÛÙÈη› ÎÈ ÂÏÏËÓÈη›! N˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙËÁ¿ÓÈ·, Ê¿‚˜, ÙÂÓÂΤ‰Â˜ Ì Ͽ‰È ‹ ʤٷ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÏÈÎ¤Ú Ì·ÛÙ›¯· ÎÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈÍ¿˙ ÎfiÛÌÔ˘: ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È ÚÒËÓ ‹ Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘Á¯ÚˆÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÁÎÚÔ˘¿ÎÈ·, ·Ú¤Â˜ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË ‹ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙÔÓ N›ÎÔ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ÁÈ· «ÂΛÓË ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË» ‹ ÙÔ ÊÏ¿ÈÂÚ ‹ ÙÔ ÓÙ¤ÌÔ.


ο‰ÚÔ, ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ M·›Ú˘ AÚÒÓË Î·È ÙÔ ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ÙˆÓ Camera Obscura. ŸÏ· Ì·˙›, ¤Ó· Ì·Á·˙›: £Â˜ ÌÈ· ·ÛÙ·ÊÏÒÚ·, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘; PHILLY MËÙÚÔfiψ˜ 60 Î·È AÁ. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 6, 2310 227.403, showroom: AÁ. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 11, 2310 242.304, www.philly.gr TÔ

ÛÙÈÏ ÙÔ˘ Philly Â›Ó·È Bjork, ÙÚÂÏÔ‡ÙÛÈÎÔ, Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ, ÌÔ˘ÛÈÎfi‚ÈÔ, ¤ıÓÈÎ, ÙÚÈ·Ï·Ïfi. PÔ‡¯· ¢¤ÏÈÎÙ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Afi §ÔÓ‰›ÓÔ Ì¤¯ÚÈ M·Ï›, ˘¤ÚÔ¯· ÎÚÔ˘·˙¤ ÚÂÙÚfi ÊÔڤ̷ٷ, ÙÔ˘Ó›Î, ÂÌÚÈ̤ ÙÔ, ÎÂÓÙË̤ӷ ·ÏÙfi. Can you Philly it? TÒÚ· Î·È ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜. PIZZA HUT §ÂˆÊ. N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, KÚ‹ÓË, K·Ú·Î¿ÛË 76, ÂÚÈÔ¯‹ MfiÙÛ·ÚË, 801 11 70000 ÕÏÏÔ ›ÙÛ· ÎÈ ¿ÏÏÔ Pizza Hut! EÈ-

‰Èο ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Î·È ·fiÏ·˘ÛË, Ë ˙‡ÌË ¤‰ÂÛÂ! AÁÓ¿ ˘ÏÈο, ÔÈÎÈÏ›· ÔÈÎÈÏÈÒÓ Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· ›ÙÛ·: A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Pizza Hut ÌÔÓ·‰È΋. æ¿Í ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, „¿Í ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·, „¿Í ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, „¿ÍÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë Pizza Hut Â›Ó·È «„·Á̤ÓË». PLAYHOUSE ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 3, 2310 277.220, ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 18, 2310 261.086 ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›·. ŸÌÔÚÊ· ·È‰È¿ Û ÂÈÙÚ·¤˙Ș

¶A¶APOYNA ™˘ÁÁÚÔ‡ 7, BËÏ·Ú¿ 2 (ÛÙÔ¿ M·Ï·ÎÔ‹), 2310 510.852 æËÏÔ-

Ù¿‚·ÓÔ, ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ ÌÈÛÙÚfi Î·È ÔÈΛϘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘-ηʤ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ··Ïfi ʈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ¯·ÌËÏ‹ Ù˙·˙ ÛÙ· ˯›·. TÔ ÌÂÓÔ‡, ˘„ËÏ‹˜ ÊÈÓ¤ÙÛ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ‡· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù· Ì ٷ¯›ÓÈ Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ, Ù¿ÚÙ· Ì ÌÔ˘˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ÛÔÏÔÌfi, ηÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú› ·Ó¤ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ, dressing Ï¿ÈÌ, ̤ÏÈ Î·È „ËÙfi Ì¤ÈÎÔÓ, ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì Îڤ̷ Û·ÊÚ¿Ó, ·ÚÓ›ÛÈ· ·˚‰¿ÎÈ· ÛÙË Û¯¿Ú· Ì ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ, ·ÓÙÛ¤Ù· Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ÓË Û ڷΛ, ÊÈϤÙÔ Á·ÏÔԇϷ Ì ̤ÏÈ Î·È ÛÔ˘Û¿ÌÈ. XÈÙ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ ÎfiÙÛÈ! O ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. H «¶··ÚÔ‡Ó·» ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ì·Ú fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. MÔ¤ÌÈÎÔ, ÙÚÔÈÎfi, Ù˙¿˙È Î·È Ï¿ÙÈÓ, ÌÏÔ˘˙ Î·È Ê¿ÓÎÈ, Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Ì live Ì ۯ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÛÔ˘ Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi. ¶·Ú·Û΢‹ 16/11: Breezz. K˘Úȷ΋ 18/11: Jazz Frequency Quintet. TÂÙ¿ÚÙË 21/11: Peter Saltcev, KÒÛÙ·˜ M·ÁÁ›Ó·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶··ÙÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ¶·Ú·Û΢‹ 23/11: Banda Latinico. ¶A¶A™øTHPIOY TÛÈÌÈÛ΋ 87 & °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 3, 2310 250.808 OÈ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Tadao Ado, ÔÈ ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ KÔ¤ÏÈÔ ÙȘ Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ¤Î‰ÔÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ÔÈ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿‰Â˜ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓfiÁψÛÛÔ˘ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ù›ÙψÓ. OÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ MÚÔ˘˜ N٤ȂÈÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì KÏ¿ÈÓ, ÔÈ ÛÙÈÏ›ÛÙ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ Ù˘ BڛϷÓÙ. EÛ‡ ÙÈ; Athens Voice; Œ¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙ·ÓÙ!

PASTAFLORA DARLING! Z‡ÍȉԘ 6, 2310 261.518 ¶·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎË ¯¿ÚË, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÂÎϤÙ˘ÓÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. TÚÂÏ‹ ‚ÈÓÙ·˙È¿, Ù·ÂÙ۷ڛ˜, ÎfiÛÌÔ˜ ÌÈÎÚfi˜ Û ËÏÈΛ·, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜, ÊÏÈÙ˙·Ó¿ÎÈ· Î·È ÊÔÚÌ¿ÈΘ, ηϿ ÔÙ¿, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ¤ÎÏËÍË, XÚÈÛÙÔ› ÛÙÔ

ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÌÂÙ¿ ηʤ ‹ ÔÙÔ‡, alternative fun. AÂÈΛÓËÙÔÈ ·È¯ÓȉÔÁÓÒÛÙ˜ ı· ÛÂ Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. •¤¯Ó· Ù· ·Ï·ÈÔÏÈıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ T·ÌÔ‡ Î·È Trivial Pursuit, ·›Í Villa Paletti, Manhattan ‹ mind games ˘ÔÏÔÁÈṲ̂Ó˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È IQ. TÔ Playhouse Â›Ó·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ŸÏ· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ùfi: Ù· „·Ú¿ÎÈ· ÎÈ Ô ‚˘ıfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ, Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘, Ë Í¤Û·ÏË Û ÛËÌÂ›Ô ÁÈÔ‡¯Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉfiÙÔÔ˘, ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÓÙ˙˜, Ù· buggy trousers, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ‰›Ï· ÛÔ˘ οÔÈÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ I·ÙÚÈ΋˜ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ fi¯È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·ÏÏ¿ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜. TÔ Playhouse Â›Ó·È Ô. ¶ÈÔ Ô ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È! PRIME TIMERS KÔ‡ÛÎÔ˘Ú· 5, 2310 226.248 ÕÓÔÈÍ ÙÔ 1999, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ

ÚfiÛÊ·Ù· ÎÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ street fashion Ì·Á·˙È¿ ÎÈ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· meeting points Ù˘ fiÏ˘. TÈ ı· ‚ÚÂȘ ÂΛ; FREESOUL, BENCH, RINGSPUN, WESC, HOMEBOY, ELVIS JESUS, UPPER PLAYGROUND, PLAYBOY ACCESSORIES, PACHA ACCESSORIES, DUNDERDON, BABYCHAM, NANNY STATE, ODESSA FOOTWEAR, CONVERSE, VANS, ADIDAS, K-SWISS, PF-FLYERS. £Â˜ ÎÈ ¿ÏÏ·; PANIA •AN£O¶OY§OY ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41, 2310 276.278 H ·fiÏ˘ÙË ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ fiÏ˘. MÈÎÚ‹, ÎÔÌ„‹, ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎË. PÔ‡¯· ÌÔÓ·‰Èο, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜. TÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ¤ÁÈÓ brand, Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ·. TÛ¿ÓÙ˜, ˙ÒÓ˜, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÊÔڤ̷ٷ Ì vintage Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂÛ¿Ó˜, Ì seventies ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ô ¯ÚÔÈ¿. KÔηϿÎÈ· ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Û ۯ‹Ì· „·ÚÈÔ‡, ÎÚÂÌ·ÛÙfi ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘, ·ÏÙ¿, Ì›ÓÈ Û·Ù¤Ó ÊÔڤ̷ٷ, ÚÈÁ¤ ·ÓÙÂÏfiÓ˜ ÎÈ ¤Ó· packaging ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ minimal shopping: ·ıÒÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ÎÔÓÙfi ÊfiÚÂÌ·, ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ÛÙ¤ÌÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈØ ÛΤÙË ÚÈÁΛÈÛÛ·! ΔÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜. SEVEN FILM GALLERY AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 45, 2310 275.185 £· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ÙË Ì˘ıÈ΋ ·¯Ï‹ ÙÔ˘. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÛÈÓÂÊ›Ï, Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡, ¢fiÁÌ· 95 Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙ ÙÔ˘ °ÎÔÓÙ¿Ú ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ù›ÙÏˆÓ ÁÈ· «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο» ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÁÔ‡ÛÙ·. O ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ „·Á̤ÓÔ˘ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì.

SHARK AÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 2 & £. ™ÔÊÔ‡ÏË, 2310 416.855, 2310 416.856, 2310 421.606 Œ¯Ô˘Ó ˘ÌÓ‹ÛÂÈ ÙË ı¤· ÙÔ˘, Ù· ÎÔÏÏ·ÚÈÛÙ¿

¿ÛÚ· Ô˘Î¿ÌÈÛ·, Ù· Ì·‡Ú· ÛÙÚÂÙ˜ ÊÔڤ̷ٷ, Ù· ʛӷ

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


> 2310< g u i d e

ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ·, ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘, ÙȘ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Û·Ì¿ÓȘ Î·È ÙËÓ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚· ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ÙÔ˘, ÙÔ in crowd ·fi ÎÔÏÂÁÈfi·È‰· Î·È Á·ÌÚÔ‡˜ Ù˘ E˘Ù˘¯›·˜ ¤ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÛÈÓȤ Ï‹ıÔ˜. O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙfi˜ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏԉȿıÂÙÔ˘˜ Î·È free thinking ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. H ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔ ÙÚ¤¯ÂÈ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ̤ÏÔ˜ Ù˘. ™ÙÔ Shark Â›Ó·È ˆÚ·›·.

PASTA FLORA

SPIRTO ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 33 & Z‡ÍȉԘ, 2310 222.207 ¢ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÔÙ¤, ·ÔÓ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘. MÂÁ¿ÏË Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜ Û ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÎÈ ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÛÙ· ÛÙ·ÓÙ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, Âȉ¿Ïψ˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Spirto ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈη gatherings, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ‚Ô˘Ô Î·È ˙ˆËÚfi, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ı· ÓÈÒÛÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. TÈ̤˜ Ôχ ÔΤÈ, ۤڂȘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi, dj ÛÂ٠ηıËÌÂÚÈÓ¿.

STEREODISC AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4, 2310 262.912 ™·Ó Ó· ‰Ú·¤Ù¢Û ·fi ÙËÓ

Ù·ÈÓ›· “High Fidelity”. ™Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, Ë M¤Ì·, Ô KÔÛÌ¿˜ Î·È Ô Î·Ù¿Ì·˘ÚÔ˜ ¯·‰È¿Ú˘ Û·ÏÔ˜ Z›ÁÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜, Prefabricated Quartet Î·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‹ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ Stereodisc Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ·È‰È΋ ¯·Ú¿. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ı· ‚ÚÂȘ ‚ÈÓ‡ÏÈ·, ·ÓÙÔ‡ ‰È·¯¤ÂÙ·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·‡Ú·, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ Ô KÔÛÌ¿˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ K£BE «IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ Ô ¶·Ú·‚¿Ù˘». TÔ Stereodisc Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÁˆÓÈ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÛÎÔˆÏ›ˆÓ. AÎÔ‡ÂÈ Poeta Negra Î·È N٤ȂÈÓÙ ™›Ï‚È·Ó, Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô B·Û›ÏË. STRETTO K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ 18, 2310 275.159 E‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÌÈÓÙȷ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ café society Ù˘ fiÏ˘. ¶ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Î¿‚·, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· Ô ÈÔ ·Ï·Èfi˜ Ì¿ÚÌ·Ó Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, ̤۷ Î·È ¤Íˆ, ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÌÈÓÙȷΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂΉÔÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™Ù·Ì¿Ù· Ó· ÎÚ˘Ê·ÎÔ‡˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ E™HEM-£ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ì¿ıÂȘ ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™ÔÊ›· NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘. flÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ÔÈ ÚˆÈÓÔÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ, ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ Stretto Á›ÓÂÙ·È ÌÔ¤ÌÈÎÔ.

THREE WISHES K·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη, 2310 523136 E˘¯‹ ÚÒÙË: K·ı·Ú¿ ÔÙ¿. E˘¯‹ ‰Â‡ÙÂÚË: ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. E˘¯‹ ÙÚ›ÙË: ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. Three Wishes, ¯Ù‡ËÛ˜ ‰È¿Ó·! ¢›·ÙÔ, cozy, ·Á·ËÛÈ¿ÚÈÎÔ ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Í·ÏÏÔ, Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ Û·Ó Ù· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ηڿ‚È· Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ú ‹ ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ‡ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘. •‡ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÁÁϤ˙ÈÎË ·Ì Î·È ‰¤ÓÂÈ ÎÔ‡ÎÏ· Ì ÙÔ˘˜ Kaizer Chiefs Î·È ÙȘ britȤ˜ ÙÔ˘ dj KÒÛÙ· T·Ï¤· ·fi Ù· ˯›·. TÔ Three Wishes Â›Ó·È ÛÙ¤ÎÈ, Ì›Ú˜, ÚÔ‡ÌÈ·, §·‰¿‰Èη, K·ÙÔ‡ÓË, Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ, ÌÔ˘ÛÈοÚ˜, Â›Ó·È Ó‡¯Ù˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Û·Ó ·Ú¤·, Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÍÂÓÂÚÔ˘¿ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ fi¯È ‰Ò. T· §·‰¿‰Èη ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜.

T.G.I FRIDAY’S Mediterranean Cosmos, ¶˘Ï·›·, 2310 473.760, ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3, 2310 242.914 AÌÂÚÈοÓÈÎË Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, ¿ÚÈÛÙÔ

Ê·ÁËÙfi, ÁÚ‹ÁÔÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È thanks God it’s Friday! AÁ·Ë̤ÓË Á‡ÛË: Potato Twisters. M˜ ÛÙÔ „ËÙfi: ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ fajita, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙË Û¯¿Ú·, Ì¤ÚÁÎÂÚ, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· Û‚Ë̷ۛٷ, ÙÚÂÏ¿ Á‡̷ٷ! A˜ ‹Ù·Ó οı ̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹! TIMES TÛÈÌÈÛ΋ 136 (XAN£), 2310 224.300 MÔÚÓÙfi Ï¿Ì„ÂȘ, ÛÙÈÏ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘, ÌÈ· Ì›ÍË Ì·ÚfiÎ Ì new age, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÈÙÚ›Ó·. ™˘¯Ó¿˙ÂÈ ÙÔ in 2310 crowd: ÌÔÓ٤Ϸ, interior 60 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

designers, ÁfiÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, media darlings. K·Ô˘ÙÛ›ÓÔ ÙÔ Úˆ›, fingerfood, ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ meals, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È club sandwiches, meeting place ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È business ÙÚ·Â˙ÒÌ·Ù·. H ÎÔ˘˙›Ó· Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˘¤ÚÙ·ÙË ·fiÏ·˘ÛË ÎÈ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ soul and food delight. ULTRA AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 40, 2310 232.741 Ultra ÛËÌ·›ÓÂÈ street

fight, skateboard cool, Ó‹ÛÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ, fiˆ˜ ¢ı¤ˆ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·È ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› Ù˘ fiÏ˘ (Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·) ÊÚÂÛοÚÔ˘Ó ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Bread & Butter. Insight, Vans, Replay, Diesel, Bench, Zoo York, Adidas Originals, Scotch&Soda, Rocket Dog Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÙˆÓ Ì·¯ËÙÒÓ ÙˆÓ ÎÏ·Ì Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. Kfi„ ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘, AÓÙÒÓË ¶ÂÚÙÛÈÓ›‰Ë, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ʇÁÂÈ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ™Ù· ‰‡Ô Ultra Ù˘ ™‚ÒÏÔ˘ ı· ÌÂȘ ÎÔÏÂÁÈfi·È‰Ô Î·È ı· ʇÁÂȘ «·ÏËÙÔ‡Ì·». OϤ! URBAN Z‡ÍȉԘ 7, 2310 272.821 MÈÎÚfi Î·È ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi ηʤÌ·Ú, Ô˘ Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘ Ù·Í›‰Â„ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ “New York Times”. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‚fiÙΘ ÛÙÔÓ ¿ÁÔ, Ë vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ٷ ıÂÚÌfi, ÙȘ Ù·ÂÙ۷ڛ˜, ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÙȘ οÛΘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ Î¿‰ÚÔ ÙÔ˘ MÚÔ˘˜ §È. E›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. “Urban sounds” ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Â‰Ò Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ӷ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È «˙ˆ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÌÔ˘ÛÈ΋».

XPY™OæAPO ¶··Ì¿ÚÎÔ˘ 1-3, Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜, 2310 229.147 ªÂ ÎfiÓÛÂÙ ·Ïfi: 100% ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. XÚ˘Ûfi„·ÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘», ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ª·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ÎÚ·Û› ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÔÏÔ΢ıÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, ¯·ÏÔ‡ÌÈ·, ¯·ÓÔ‡Ì ÌÔ˘Ú¤Î, ¯·Ï¤ÈÛÈ, Ì·ÓÙ›, ÊÈϤٷ Ì ÔÚÙÔοÏÈ, Ù·ÌÔ˘Ï¤, ÌÔ˘·Ì¿Ú·, Û·Ï¿Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÔÙ¤ Ì Ϸ¯·ÓÈο, Û·Ú‰¤Ï· ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏÔ, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. T¤ÏÂÈ·! Ÿˆ˜ Ù¤ÏÂÈÔ Î·È ÙÔ ÂȉfiÚÈÔ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

æI§IKOLOGY Z‡ÍȉԘ 4, 2310 284.480 TÛÈÁ¿Ú·, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο, ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿-Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ô N›ÎÔ˜ Î·È Ô K›ÓÈ ÙÔ „¿ÚÈ, Ô˘ ·fi ÙË Á˘¿Ï· ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ‚ϤÂÈ ÎÈ fiÏ· Ù· ͤÚÂÈ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ηÏ·ÓÙÈṲ̂ӷ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÏÈÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù·, ‚ÈÙÚ›Ó· Ô˘ οı ̋ӷ ·Ú·¤ÌÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÁηÏÂÚ› ·Ú¿ Û „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ, ÛÙ¤ÎÈ ÌÈÎÚfi, ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, Ô˘, fiÙ·Ó Î¿ÔÙ Á˘ÚÈÛÙ› Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ۛÚÈ·Ï, ı· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜. ●


∞£∏¡∞

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 190 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ı· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÂȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ 65 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Ì·˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. O ÙfiÔ˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿Ù·È ·fi ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ôχ¯ÚˆÌË Ê‡ÛË, ÂÈÎfiÓ˜ fiψÓ, ¯ˆÚÈÒÓ, Ê·Û·Ú›·, ËÛ˘¯›· Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì Î›ÌÂÓ·. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ΛÌÂÓ· ı· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·Á·Ë̤ÓÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ¯ÒÚÔ, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Nick Cave. M ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ‰È¿ÏÂÍÂ Ë Alpha Trust Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜, M›Ó· ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘-B·Ï˘Ú¿ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÎÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿Î˘, M¿ÚÎÔ˜ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜, X¿Ú˘ KÔÓÙÔÛʇÚ˘, M¿ÚÈÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, AÓÙÒÓ˘ ™Ù¿‚ÂÚ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K·ÏÏÈfiË AÛ·ÚȈٿÎË, KˆÛÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË (TÔ̤·˜ Aگ›ˆÓ - EΉfiÛˆÓ) Î·È ÛÙË °ÂÓÓ¿‰ÂÈÔ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. TËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÿÚȘ KÚËÙÈÎÔ‡. -°πøΔ∞ Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

«°ÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÙfiÔ˜»

H ∞ƒÃ∏ Δ∏™ ¡√™Δ∞§°π∞™

«°ÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÙfiÔ˜», MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138, 210 3453.113. Afi 15 ˆ˜ 18 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢. ™∫√Àƒ√°π∞¡¡∏™

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


ÂÈÏÔÁ¤˜

TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic VOICE

ENS ÙËÓ ATH Ë ÛÙÔ ™Ù›ÏÂ Û ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏ È ,Ù fi È· .gr Á ʈÙfi nsvoice

athe agenda@

Δ∂á∏

11.00-19.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

£∂∞Δƒ√

«Zø°PAºIZONTA™ °IA TH ZøH». E›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ 19Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ AIDS Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ E.E.M.A.A. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ M·ÚÈ¿ÓÙ˙ÂÏ·˜ I¤ÏÔ (‰È‰¿ÎÙˆÚ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜) Î·È Ù˘ §›ÌÂÚÙ˘ ¶Ôχ˙Ô˘ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ·, ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·Ó¿Ù˘· ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È πÙ·ÏÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. •ENO¢OXEIO DIVANI CARAVEL, B·Û.

AYTO¶PO™ø¶O°PAºIA ENO™ A§§OY. ŒÎıÂÛË Î·È Ï¤˘ÎˆÌ· - ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ PˆÌ·ÓÈÒÙË ÂÎ KÂÚ·ڷ˜, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù¤¯Ó˘ T˙Ô‡ÏÈÔ K·˚Ì‹, ·fi ÙÔÓ T¿ÛÔ M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ Î·È ÙÔÓ MÈÛ¤Ï º¿È˜, ̤۷ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. XøPO™ TEXNH™ «24», ™Â˘Û›Ô˘ 38,

AMOR Y MUERTE 2. ™Î¤„Ô˘ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÛÔ Ë “Evita” Ì ÙÔÓ «K·ÏÈÁԇϷ». º·ÓÙ·ÛÔ˘ Ù˜ ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÙÔ tango, fiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô fiÚÔ˜ tango theatre. EÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ K. º¿ÌË, ÕÓÓ· ŒÏÂÓ· Î·È ¶. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡‰Ë, ÔÈ Luis Alberto ÎÈ Elena Mestre ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ë ¶¤Ì˘ ZÔ‡ÓË ÛÎËÓÔıÂÙ› Î·È ·ÊËÁ›ٷÈ. EL BANDONEON,

AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2, 210 7207.000, ¶·Ú. 23 - K˘Ú. 25/11.

«ENA K§IK ™E XPøMA A™¶POMAYPO». OÈ 12 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Epson (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜») Î·È ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2008, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô HÚ·ÎÏÂȉÒÓ. AÛÚfiÌ·˘Ú· ÊfiÓÙ· Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MOY™EIO HPAK§EI¢øN, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981, 14-18/11, ¶¤Ì.-™¿‚. 13.00-21.00, K˘Ú. 62 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

210 7217.897, 13/11 - 8/12, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TÚ.¶·Ú. 11.00-14.00 & 18.00-21.00, ™¿‚. 11.00-14.00.

°IANNH™ A¢AMAKH™ - MIXA§H™ °KANA™. TÔ ‚È‚Ï›Ô «MËÙÚÈ¿ ¶·ÙÚ›‰·» ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËı› Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Û ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ B' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. E›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË (1981), Ô °È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿Î˘ ‚¿˙ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙÔ Â˙ÔÁÚ¿ÊËÌ·. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH, KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3634.454, ÂÁη›ÓÈ· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË 20/11 - 20.00 (¤ˆ˜ 24/11 ), ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢Â˘Ù.-TÂÙ.™¿‚. 10.00 - 15.00, TÚ.-¶¤Ì.-¶·Ú. 10.00 - 20.00.

B. MÂÓ¿ÎË 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, οı ¢Â˘Ù. ÛÙȘ 21.30, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ 210 5224.346, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

THE BLOODY BROTHER. TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «§˘‰›· §›ıÔ˜» (Ì·˙› Ì ÙÔ “Chair’s Tragedy”). ¢È¿ÛËÌÔ˜ ı‡Ù˘, ‰È¿ÛËÌÔ ı‡Ì· ÎÈ ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÔοÚÔ˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. XÔÚÔÁÚ·Ê›· - ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ MÂÚÙÛ¿ÙÔ˘, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ M¿ÓÔ˜ KÔ·Ó¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÚÁ·Ú›Ù˘. ALTERA PARS, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, ¶¤ÌÙË 15/11, 21.30.

AOPATE™ ¶O§EI™. TÔ Ì˘ıÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ, ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÿÙ·ÏÔ K·Ï‚›ÓÔ. H UtopiArt Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ ÛÙÔ 2007. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë E‡· KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË, ÛÎËÓÔıÂÙ› Ë ŒÏÂÓ· TÈÌϷϤÍË. MOY™EIO M¶ENAKH - MOY™EIO I™§AMIKH™ TEXNH™, AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘ 12, £ËÛ›Ô, 210 3251.311, 15 &16/11, 20.30, 17 & 18/11, 14.00 Î·È 20.30, ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ú 20 (ÌÂȈ̤ÓÔ ú 15).

¶PIN THN ¶APA™TA™H. H ÔÌ¿‰· PÔ˘˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù˘ B›‚È·Ó Iˆ¿ÓÓÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ η̷ÚÈÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤و˜ ¤ÓÙ ı·ÙÚ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÂˆÓ›‰· §Ô˚˙›‰Ë ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ... £EATPO TO¶O™ A§§OY, KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004, ¤Ó·ÚÍË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 15/11 (¤ˆ˜ 24/12), ÒÚ˜: ¶¤Ì.™¿‚. ÛÙȘ 20.00 Î·È K˘Ú. ÛÙȘ 21.30, ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ú 15 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 10).

°πøƒ°√™ ∫√ªπøΔ∏™, ª√À™∂π√ ∏ƒ∞∫§∂π¢ø¡


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


ÂÈÏÔÁ¤˜

°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

T∞™√™ M∞¡Δ∑∞μπ¡√™, AYTO¶PO™ø¶O°PAºIA ENO™ A§§OY

Ù·È ¤ÙÛÈ Â‡ÎÔÏ·, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Bios, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ. °È·ˆÓ¤˙ÈÎÔ pop/rock ÛÙ· ˯›·, ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη videoclips Î·È vintage ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ÔıfiÓ˜, ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÛÂÛËÌ·Ṳ̂Ó˘ ÁÈ·ˆÓÂ˙fiÊÈÏ˘ M¤Ó˘ T˙‹Ì·, οıˆ˜ Î·È Japanese street fashion show. E˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÛÙÈÏ “cosplay” ÙˆÓ manga ·fi Ù· anime Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á¿ËÛ˜... BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335, ™¿‚‚·ÙÔ 17/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂Δ∞πª∞™√À °π∞... TORTURE GARDEN. ºÂÙȯÈÛÙ¤˜, ˘ÔÌÔÓ‹ ‰‡Ô ™¿‚‚·Ù· ·ÎfiÌ·. TÔ Torture Garden ¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÎÚ·›Ô, ÛÙË 1/12. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜ residents David TG Î·È Allen TG, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ º·Î›ÓÔ, fashion shows Î·È Ôχ ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ performances. °¿ÓÙ˙ÔÈ, ·ÁΛÛÙÚÈ· Î·È ÙÚÂÏ¿ piercing... GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600, ™¿‚‚·ÙÔ 1/12 (after party ÛÙÔ Underworld), ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·ÓÙ› ú 25 (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ after) ÛÙ·: Ticket House, Dark Side, Dark Cell, It Extreme.

¶ƒ√™ºÀ°∂™ TÔ EÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ YÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ «N ¤ · ¶ Ú Ô Ô  Ù È Î ‹», ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÚfiÛÊ˘Á˜, ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ̤ÏË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ¿ÙÔÌ· Ì „˘¯È΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËıÔ‡Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ - ÂÈÌfiÚʈÛ˘, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο, οÔÈ· Ù¤¯ÓË Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ - ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. EÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, ™ÔψÌÔ‡ 25, 210 3802.508, http://www.gcr.gr, OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 51, 151 26 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8025.618, 210 8064.031, http://www.maroussi2004.gr

™∂ªπ¡∞ƒπ√ SALSA L.A. Yfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Manuel Mascarell Î·È Alessia Alongi, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ȉ›ˆÌ· Ù˘ salsa Ì workshops, ¿ÚÙÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °È· fiϘ ÙȘ ÎÏ¿ÛÂȘ: ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ - ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ - Á˘Ó·›Î˜, ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ - ÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ Û¯ÔϤ˜ Intimo Latino (EÚÌÔ‡ 43, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.794) Î·È Free Dance (AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 43 & AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6894.671)

ª√À™π∫∏ TO MY BOY, TAX COLLECTORS, HAUNTED HOUSE 64 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

PARTY. H ÚÒÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Sonic Playground ÛÙÔ Gagarin («‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ» ÙÔ˘˜ Of Montreal ÛÙȘ 12/12) Ì Ӥ·, «¿ÁÓˆÛÙ·» ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó massive. OÈ To My Boy Â›Ó·È ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Bloc Party Î·È ÙÔ˘˜ Shitdisco Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛfi ÙÔ˘˜, pop-rock Ô˘ ÏÈÒÓÂÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÛfiϘ. AÓÔ›ÁÔ˘Ó oÈ Tax Collectors, Ì ˆÚ·›Ô fiÓÔÌ· Î·È ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋ pop, Î·È ÔÈ Haunted House Party (Tom & Steev) ı· ÙÔ ¿Ó ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ï·ÛÎÒ‚Ë ˆ˜ electrorock DJs ÛÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ Erol Alkan, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙ· Ï·˚‚¿‰Èη ·Ú¿ ÛÙ· clubs. GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600, ¶¤ÌÙË 15/11, 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

CHAMBAO. §›ÁË electronica, Ôχ flamenco, ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ. H Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ Chambao ·fi ÙË M¿Ï·Á· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘Ë, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ηϿ ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓË Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ hit “Pokito A Poko”, Ô˘ ·›˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡. GAGARIN 205, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, AÙÙÈ΋, 210 8547.600, ™¿‚‚·ÙÔ 17/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, ÚÔÒÏËÛË ·ÓÙ› ú 30: Metropolis, www.i-ticket.gr

PARTY JAPANESE PARTY H ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ “Unreal”. H ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· fï˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ›-

¢π∞°ø¡π™ª√™ «OMOPºIA KAI ¢IAºOPETIKOTHTA. ¢YO KO™MOI MAKPINOI;» A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Unilever ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Tate Modern ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜ T¤¯Ó˘. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Doris Salcedo, ηÏ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiÏ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÊÈÏÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ Ó· Ù· ‰Ô˘Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 14/12/2007, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 8172.100


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


TASTE POLICE

°∂À™∏

∫∞π Δ√ ¡Δ∂∫√ƒ ¶∞ƒ∞ªÀ£∂¡π√ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

¢∞º¡∏: ∞ı¿Ó·ÙË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÛÙÈÌÈ¿ H ¢¿ÊÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÌÂÙÚ¿ÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·fi Ê›ÏÔ˘˜, ÁÓˆÛÙÔ‡˜, Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó. ¶‹Á· ÚÔ¯Ù¤˜ (¶·Ú·Û΢‹) Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤ÁÈÓ· ÎÈ ÂÁÒ Ê·Ó·ÙÈ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ 2 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ (K˘Úȷ΋) Í·Ó·‹Á·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¤·. TË ¢¿ÊÓË, ÏÔÈfiÓ, ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘ÛÙ‹Óˆ, ȉ›ˆ˜ ·Ó Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÔ˘ ÊÔÚ¿, Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· È¿Ù· Ù˘. M·ÎÚ‡˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ôχ, ¤Î·ÙÛ· Î·È Ì¤ÙÚËÛ· 30 ÙfiÛ· ÔÚÂÎÙÈο, ηÌÈ¿ 15·ÚÈ¿ Û·Ï¿Ù˜, ÂÚ›Ô˘ 30 È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, 10 Ì ˙˘Ì·ÚÈο, ¿ÏÏ· ÙfiÛ· Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, fiÏ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÏ·ÛÙÈο, ÏËıˆÚÈο – Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ Ù· ‰È·‚¿˙ÂȘ, ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÂÍË. Aӷʤڈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: ÎÂÊÙ¤‰Â˜ (ÛˆÛÙ¿ ˘¤ıÂÛ˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ), Û·Á·Ó¿ÎÈ·, ÛÂÙ˙ÔÊ¿È, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ‚ÔÛÎfiÈÙ· (ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ›Ù˜), ÔÌÂϤÙ˜ Ì ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù˘ÚÈ¿, ÌÈÊÙ¤ÎÈ· Ì ÈÙԇϘ, ÌÂ˙ÂÎÏ›ÎÈ· (ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÈÏ›·), Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿ ÛΤÙË ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ·˘Á¿ Î·È ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ, ·ÛÙfi M¿Ó˘ Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ·˘Á¿, ÎÂÌ¿, Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì Û·Ó¿ÎÈ, Ù˘Ú›, ÓÙÔÌ¿Ù·, ÔÓÙȷο ˙˘Ì·ÚÈο Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ, Ì˘‰Ô›Ï·Ê·, ¯Ù·fi‰È·, Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿. K·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi! K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ¢¿ÊÓË, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 80 ÌfiÓÈÌ· È¿Ù·, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10– È¿Ù· Ë̤ڷ˜. K·ÙÛÈοÎÈ· Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ÎÈÌ·‰fiÈÙ˜ Ì Ú¿ÛÔ, Á·‡ÚÔ˜ ÙËÁ·ÓËÙfi˜ Î·È Û·Ú‰¤Ï˜ Û¯¿Ú·˜, Ê·ÛÔÏ¿‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· fiÛÚÈ·, ¿Ì· Ô Î·ÈÚfi˜ ÛËÎÒÓÂÈ. Ok (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‹Á· 2 ÊÔÚ¤˜) fiÏ· ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·, ¤¯ˆ fï˜ Ó· ˆ ˆ˜ fi,ÙÈ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÛÈÙ›ÛÈ· ÊÙÈ·Á̤ÓÔ, Ì Ôχ ηϿ ˘ÏÈο (Û˘ÎÒÙÈ Û¯¿Ú·˜ ÙfiÛÔ ÓfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Û¿Ë Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ Ó· ¯ÏˆÌÈ¿ÛÂÈ ·’ ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘), ÌÂÚ·ÎÏ›‰Èη Â›Û˘ Ôχ. H ¢¿ÊÓË Î·È ÙÒÚ· È· Î·È Ë ¢·ÊÓԇϷ (¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· Ï‹ıË Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ) «Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˘˜» ¤¯ÂÈ ÙÔÓ T¿ÎË Î·È ÙËÓ AÚÈÛÙ¤·, Ô ¤Ó·˜ Â› Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙȘ ηÙÛ·ÚfiϘ. M·Á›ÚÈÛÛ· ÙÚÔÌÂÚ‹, ·ÂÈΛÓËÙË, Ì ‰‡Ô ̈ڿ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ı¤Ì· (οÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÂÊ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘), ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜, Â›Ó·È Ó¤·, fiÌÔÚÊË Î·È ÎÔÚÌ¿Ú·, Ì·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ·˘Ù‹Ó ͤÚÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› οı ̤ڷ, ‰ÂÓ ÙËÓ «ÂÈÚ¿˙ÂÈ», ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·Ï¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. £¤ÏÂÈ Ì Ôχ ηϿ ˘ÏÈο (ʤÚÓÔ˘Ó ÓÙÔÌ¿Ù˜ ·’ ÙËÓ KÚ‹ÙË, Ù˘ÚÈ¿ ·’ ÙËÓ AÌÊÈÏÔ¯›·, ·Ù¿Ù˜ ·fi ÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·, Ï¿‰È· ·’ Ù· ηχÙÂÚ·) Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È Ó· ’Ú¯ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÓfiÛÙÈÌÔ «Ù›ÌÈÔ» ÙÚ·¤˙È. °È’ ·˘Ùfi Ë ¢¿ÊÓË Î·È Ë ¢·ÊÓԇϷ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· non stop. M ÛÎËÓÈÎfi ·Ïfi, fiÌÔÚÊÔ, ηıËÌÂÚÈÓfi Î·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì Ì·Î›ÚÈ·, ·ÓٛΘ, ·ÏȤ˜ ÎÔÓۤڂ˜, ηӿÙ˜, ÂÁÁϤ˙Èη ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Á˘·ÏÈ¿ Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÎÔÚÓ›˙˜ ÛηÏÈÛÙ¤˜ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈΘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ı¤ÏÂȘ. £ËÚÈÒ‰ÂȘ ÌÂÚ›‰Â˜, ÙÈ̤˜ Ôχ ¯·ÌËϤ˜. MÚ¿‚Ô ÛÙ· ·È‰È¿!

¢AºNH: MÂÁ.AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721, www.dafnerestaurant.gr 66 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8Ì.Ì

ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ª ∫• A.V.

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635 ™ÙÔ

›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • ✱ AMADA CAFE B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 3622408 3Â›Â‰Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂ

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR

APPLEBEE'S

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106 ¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤-

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈ-

A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V. ✱ A£HNAIA K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.291 ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘

·ÏÈÔ‡ Mafia, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈο. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs, ·ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ✱ A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462983 ΔÔ Ó¤Ô fiÛÙÔ ÙÔ˘

Ôχ ηÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË.∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501 ªÔ-

Îfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú H BOYP§IøTIN∞

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M

ALMAZ BRACHERA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹

CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364 Cibus

ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440 ∫Ú¤·˜ Î·È ¿ÏÈ ÎÚ¤-

·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú ú

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery) ™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂ

ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

CIL∂¡Δπ√

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144 M ȉȷ›ÙÂÚ˜

E¶TA £A§A™™E™

Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. úú ∫

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

BUTCHER SHOP

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª•

CIRO’S POMODORO

FISHBAR

AψÂ΋˜ 9, Aı‹Ó·, 210 7296.500-3 IÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

CIPOLLINO

ny So Meas... Choic ne Only Oe Voic NS VOICE

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

gourmet@

casual ‡ÊÔ˜. K¿ı ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È happenings. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË live stand up comedy ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋.

E Ë ÛÙÔ ÙËÓ ATH ™Ù›ÏÂ Û ÒÁÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏ ÙÚ È ,Ù e.gr fi ic È· o Á v fo in athens

ÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úú

™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯Ò-

BEER ACADEMY

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

BARAONDA

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450345. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

ÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

BYZANTINO

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫

A§E•AN¢PA

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

E§AIøN

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

ALIERMAN

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfi-

AVALON

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë Ì˘Ú·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì‡Ú·.∫·ÏϤ˜ ÙÈ̤˜. úª

BRASSERIE VALAORITOU

AªA§£∂π∞

art deco ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ’20. °Ú‹ÁÔÚË ÎÔ˘˙›Ó· (burgers, pizza Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î.¿.), ηʤ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi.

ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. úúú M

CIAO BISTROT

ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

Ï›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ.

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

°IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 M›ÓÈ-

Ì·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi

Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜.ú ✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜.¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ✱ CASTING ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶∞ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230031. ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi · ÙÔ Úˆ˚ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 K·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 ∂È-

ÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË.¶Ôχ ˆÚ·›· “‚ÂÚ¿ÓÙ·”ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ. úú ª FREUD ORIENTAL

DANESI COFFEE HOUSE

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595 EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi

ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú•

design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

CAPPUCCINO

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169 All day, ·fi ÙÔ

Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ✱ GOLDEN

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª

CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M

CENTRAL

E§AIA

GRAND BALCON

¶Ï·Ù›· ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938 TÔ

M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

ÁÓˆÛÙfi lounge restaurant ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË, elegant ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, cocktails Î·È ÔÈÎÈ-

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿-

•ÂÓ/¯Â›Ô St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘-

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.


∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘

·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00.∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú HYTRA N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ (Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ), ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÊ M. Berasategui Î·È ™. KÔÏÈÌ¿‰Ë, wine list Ì ÂÙÈΤÙ˜ MÂÛÔÁ›Ԣ Î·È N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘, ۤڂȘ ·fi Ó¤·, ÎÂÊ¿Ù· ·È‰È¿. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. úú ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 OÈ ÓfiÛÙÈ-

̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫

(·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271 ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÁÓˆÛÙÔ‡ πÛ·ÓÈÎÔ‡ resto ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ÏË̤ÚÈ·. Δapas Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·,ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯ÔÚÔ› Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. úú M

MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ-

ÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250 MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂ-

6130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9 K·Ê¤˜ ‹

Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú

·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·È-

ÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜.¶Ôχ ÎÔÌ„fi, meeting point Ù˘ fiÏ˘. ™ÂÊ Ë ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ú ú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈ-

Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ.ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. ✱ KREASION

¢ÂÎÂÏ·›ˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ·fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ✱Q X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ

Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÎÔÌ„fi Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª• §∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

χ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú •

AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3 M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋

‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». ™Â ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. ú •

∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 13:00 Ì business menu. ú

RATKA

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏÈ¿. H ÛÂÊ Iˆ¿ÓÓ· TÛÔÏÔ̇ÙË Û ‰ÈÎfi Ù˘ Ó¤Ô, Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ϥ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú ™/K M

ÁÂÌ¿Ù˜ ΤÊÈ Î·È ·ÚfiÔÙ·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. K ª

ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

MEZZO ART

MOMMY

§Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310 All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÌÂ

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª •

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú•

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·-

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M MI SUENO

(•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511 MÂÛÔ-

ÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂAı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224212 AÏfi ÓÙÂ-

ÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË,

‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ¶∞ƒ∂∞

ORIENTAL M¶∂ƒ¢∂ª∞

MILOS

OLIVE GARDEN

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210-

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1 ¢›Ï· ÛÙÔ «μ·-

ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

Ô‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880 11

¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784 ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

¶I§-¶OY§ ET JEROME

ÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ˘ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú15-25.ú ✱ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË, ‰È¿ıÂÛË.∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082 O ÛÂÊ

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª SOCRATES (ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

™Δ√∞

✱ ME™¶I§EA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59 & ¢ÂÎÂϤˆÓ, °Î¿˙È, 213 0147.490 MÂÛÈϤ·

¶∞¶∞¢A∫∏™

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ófi-

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (ÎÚËÙÈÎfi ˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú™/K •

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-

SALERO

POSTINO (IL)

✱ P∞∫A∫π MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259 ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ô-

POMODORO

MESON EL MIRADOR

✱ Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400150

¶π¶∂ƒπ

PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

(•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905 ∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›-

ª∂•π∫∞¡√™

ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

MEAT ME

AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476 ™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔ-

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi, -ÌÈ·

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665 ¶·Ó¤ÌÔÚ-

¯ÒÚÔ˜ Ì È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡.

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·-

KA§§I™TH

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

SERRES

✱ ¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞ ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ∑ÂÛÙfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

MA™A

ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

ÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

MI SUENO NORTE KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 3616.271 TÔ ÁÓˆÛÙfi ÈÛ·ÓÈÎfi resto ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. Tapas Î·È ¿ÏϘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ IÛ·Ó›·˜, ¯ÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‚Ú·‰È¤˜

210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152 ™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜

RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9 ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰È-

Îfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂ

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V. ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021 BÚ·‚¢-

̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.º¤ÙÔ˜ Ì guest stars ͤÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÂÊ.úúú ✱ SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, M·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TA ¶§ATANIA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 H KÚ‹ÙË

‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢-

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏ ‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿. TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

GOLDEN CHOPSTICKS M ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ AÛ›· E›ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ ÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ¶Ï¿Î·; TfiÙ ı· ͤÚÂÙ ٷ ¢ÂÚÁÂÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÙfiÛÔ down town. H ¯·Ú¿ ÙÔ‡ Ó· ̤ÓÂȘ ÎÂÓÙÚÈο, Û οÓÂÈ Ù·ÍȉÈÒÙË ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘. ZÂȘ, ÎÈÓ›۷È, ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘, „ˆÓ›˙ÂȘ, ηٷӷÏÒÓÂȘ, ¯·›ÚÂÛ·È Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘ fiˆ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë AfiÏψÓÔ˜, ÌÈÎÚfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ MËÙÚÔfiψ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË BÔ˘Ï‹˜ Î·È Î¿Ùˆ. ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ·Ó·Î¿Ï˘„· ÙÔ Golden Chopsticks. H Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ AÛ›·˜, Ô˘ ͯ›ÏÈ˙ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘, Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ̤۷. ŒÓ· ÎÔÌ„fi, mini ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈ¿ÎÈ, Î·È Ï›ÁÔ fast food. H ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÓÔȯً, ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ı· Á¢Ù›˜ οÙÈ Î·Ïfi, ÔÈ chef ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ AÛ›· ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. T· ÙËÁ¿ÓÈ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿, ÛÎfiÚ‰·, ̤ÏÈ·, Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ, ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔÈ Î·È Î¿ÚÈ Ì¿˜ ÙÚ·‚¿Ó ·fi ÙË Ì‡ÙË. ™·Ó Î·È Ì·˜ ›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. KÈÓ¤˙ÔÈ Î·È I¿ˆÓ˜, Ô˘ Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ‡˜ ÙÚ¿‚ËÍÂ, ·ÏÏ¿ Î·È EÁÁϤ˙ÔÈ Ì˘Ë̤ÓÔÈ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ÛÙȘ «Õˆ» Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔ Golden Chopsticks ı· ¿ÙÂ Î·È ı· Í·Ó·¿Ù ‹ ı· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, οÓÂÈ Î·È delivery. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ gyoza (¯ÔÈÚÈÓ¿ ÓÙ¿ÌÏÈÓÁΘ ), ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Korma (Ì οÚÈ, Îڤ̷ ÎÈ ·Ì‡Á‰·Ï·), Thai red chicken curry, Chicken Tikka Masala,Teriyaki duck, pecking duck, Singapore noodles, Chinese fried rice. N· Û·˜ ˆ, ÌË ÛοÛÂÙ ÎÈfiÏ·˜, ÎÈ ·‡ÚÈÔ Ì¤Ú· ›ӷÈ, ÙÔ Golden Chopsticks Â‰Ò Â›Ó·È Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. Golden Chopsticks: AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120. AÓÔȯٿ:¢Â˘Ù.-™¿‚. 11.OO-24.OO, K˘Ú. 12.OO-23.OO

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. ✱ T PLACE B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ· (ÍÂÓ. King George), 210 3222.210 KÔÌ„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ Ó¤Ô lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë, Ì Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÓfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

Î.¿.) K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.úª

ÊÈÛÈ¿˜. Live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. ú ú M

μfiÚÂÈ·

DISH

A¡∂Δ√¡

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058 ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ¶È¿Ù·

˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘.ªÂÁ¿ÏË ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ∫ ✱ AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ (ÁˆÓ›·), KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

IÙ·ÏÈÎfi Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ decor. O IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì ·ÛÙ·Îfi, fiÛÙڷη Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Á·Ú›‰·, ¿ÛÙ˜ Î·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. Menu Degustazione Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 7 Ì.Ì. - 12.00 Ì.Ì., K˘Úȷ΋ 1 Ì.Ì. - 5 Ì.Ì., TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿.

XPY™A

BARCELONETA

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515 ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390 AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ

VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922 °Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜

·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • æAPI™TON K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 M ·˘Ï‹, fi-

Ô˘ ÙÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ·. NËÛÈÒÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.¶È¿ÙÔ ÛԢͤ Ë ÙËÁ·ÓÈÙ‹ Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. ø˜ 12.30 .Ì. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ (‚Ú.), ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M ✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com ¢ÈÒÚÔ-

ÊÔ Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È Î·Ï·ÌˆÙ¤˜, ÁÈ· „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ (ÊÚÔ‡Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ì·ÚÈÓ¿‰·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ηډȤ˜ ·ÁÎÈÓ¿Ú·˜

°∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔ-

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • ✱ 8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. úM• ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 √ ∫ÒÛÙ·˜

ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ✱ ENVY CAFÉ RESTAURANT AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘-

¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588 AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ

ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

ÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

✱ CASALINGA (LA) K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ˆ-

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· H ÁÓˆÛÙ‹

Ú·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË Û’ ·˘Ù¤˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. úM ✱ CONTE ROSSI KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 °È· ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ) ‹ ÔÙfi ÛÙÔ bar ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KË-

·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª K√À∫§∞∫π ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, ÷ϿӉÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘

ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜. ✱ KPI£AMO™ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ & N. ¶·Ú›ÙÛË, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.790-1 MÔ-

ÓÙ¤ÚÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˆÚ·›Ô ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ K¿Ú·ıÔ (ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË), ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ‚Ú¿‰˘. úM

¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596 KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi

ÌÂÛË̤ÚÈ- ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª

MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300/∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251100 ¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘-

˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. ✱ NANNINELLA

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 13, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6005.622 ÕÓÔÈÍ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Ì ӷÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Marcello Î·È Franco. ™Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. Super Û·ÁÁ¤ÙÈ.

ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 æ¿ÚÈ

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ ÚÒÙÔ

Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ‹ ÁÈ· ÙÂÙ · ÙÂÙ ÚÔÌ·ÓÙÈο ‰Â›Ó· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ì ÂÏ·Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

PRIAMO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘

’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V. SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500 ¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·

·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion.úúú ª SIRKECI

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

Θ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·.¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË prive party-events.∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú· úú ∫ •

Oπ¡√¶∞£∂π∞

STRADA (LA)

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ΔÚ·¤˙È· Û ¤-

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370 °È· ¯ÚfiÓÈ·

Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª

ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈ-

SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O

XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418 ¢˘Ó·Ù‹ ÌÂ-

Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª X√çπ¢∞∫π

μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K • BO™¶OPO™ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·˜ ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈ-

ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! CAFE TABAC §ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. The Margi), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924 °È·

minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜. úúú ✱ CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. ✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130 N¤Ô must point ηÈ

·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. All day ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, space Ì ηʤ ηӷ¤‰Â˜, ÌÔ‚ ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋.

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661 ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

68 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

(ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·Ù¿Ù˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË) Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú•

✱ A§ATI ¶I¶EPI §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 28-30, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 80078 øÚ·›ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜

¶I¶EPIA

OCTOBERFEST

✱ PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 TÔ ·ÏÈfi Deals ÌÂ

¡fiÙÈ·

WINE GALLERY

°EIA MA™

§ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260 N·ÓÈÎfi ÌÂ-

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ . YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ·


Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. úª °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ŸÏˆÓ ÙˆÓ

ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092 ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·-

ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢.¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜) 210 9824620, 210 8983092, 693 6657025 ÃÒ-

menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046 πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›-

ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫

TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·-

ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V. VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, 210 4117.227 MÂÍÈοÓÈÎÔ,

Ì ÚÂÙÚfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. °È· ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ chimichagas (tortilla „Ë̤ÓË Ì Á¤ÌÈÛË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È dipsour cream), Tequila Sunrise (ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ Ì ڛÁ·ÓË, ‰˘fiÛÌÔ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ mix), Fahitas, Tortillas burgers, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Îfi Î·È ÔÙfi.

ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

Steaks, burgers Î·È ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ Ûˆ˜ ÚÔÎÊfiÚ. ™ÙË μԇϷ Ë Ì¿Ú· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿ Î·È cocktails ˘fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú ™∫

·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.º¤ÙÔ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ CReal. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜.

OIL RESTO

AKPøTHPI

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂ-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫

Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™·‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ prive party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ORO TORO

ˆÌ¤ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ «·›˙ÂÈ» Ì ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú.

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘.¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ GOLDEN PHOENIX EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ

ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ú ú I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915.220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (·fi Ù· highlights Î·È Ë Î·Ú·‚ȉÔÔ˘Ú¿ Û ·ÁÎÈÓ¿Ú·, Û¤ÏÈÓÔ Î·È Ì¿Ú·ıÔ). ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È. LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì §øTOºA°OI KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 AÓ·Óˆ̤ÓÔ

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·.™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª ✱ ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511324, www.pisinacafe.gr TÔ cafe ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. E›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜

✱ ∞LERIA ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 ∞Ó·ÓÂ-

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ Aο̷ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795 M ı¤·

ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V. APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890 AÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • BACCARAT

™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó·

Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084 ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ·

ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256 ™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı·

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

BAYOU

BROWN’S

MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

£∞§∞™™π¡√™

‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 I·ˆÓÈΤ˜ Á‡-

MÂÙ·Í¿ 16, μԇϷ, 210 8953.544/ ∞ÈÔÏ›·˜ 12, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8078095/ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 17, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8961237

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew,Ù·ÈÏ·Ó-

AETHRION

∂PICURE

✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

BAR GURU BAR

BAR RESTAURANTS

MO§OXA

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª

ÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ú 50. ú • ™∫

§Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·-

ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. BACARO

DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤-

ÎÈ ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. Múúª

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, ΔËÏ.: 2107236177, www.masa.gr ( ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ )

EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Afi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454 ŒÓ·˜ lounge ¯Ò-

ÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 K·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÁÈ· Ù· B.¶. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿, ÂÏÏËÓÈο. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ 5 È¿Ù· Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ú 50, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ free buffet, open bar ú 50. ú • ENVY CAFÉ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

FIGUEIRA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453 Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔ-

ÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


TIPS

°∂À™∏

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

¯ÔÚÔ‡ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ camps ÁÈ· ·È‰È¿, Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÂÚÔ‚È΋˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Sunny Sports Club, ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜.K·ÛÙÚ›ÙÛ·˜ 190, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8136.148

FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292 ŒÓ·˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R

ALMAZ AÚ¯›˙Ô˘Ó Ù· party ÙÔ˘! K¿ı K˘Úȷ΋, ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë EÈÚ.X·Ú›ÛÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È Ô ¶. Aı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ÂÏÏËÓÈο, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ôχ ΤÊÈ. TËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÛÂÊ ¢.HÏ›·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á‡ÛÂȘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ live ÙÔ ¿ÚÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì djs Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙË ‰È¿ıÂÛË. TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763, 694 8585585

CHEF D’OEUVRE °È· ÛÔ˘‰¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·Ú Ë Û¯ÔÏ‹ Chef d’√uvre ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·Ú ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË M¿ÚÌÂÓ EÏÏ¿‰·˜. T· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó. OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi Á¢ÛÈÁӈۛ˜ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Ë Û¯ÔÏ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. X¤˘‰ÂÓ 20, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8231.935, 210 8237.758 , 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 93, 210 8254.119

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food

Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GUZEL §. KËÊÈÛ›·˜ 280, ™›‰ÂÚ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.101 øÚ·›Ô˜

A§E•AN¢PA H ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ·Á·Ë̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ! ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ï‹, ÛˆÛÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ͤڷÙÂ, Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ Á‡ÛÂȘ, Î·È ·ÏÒ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁfi Ù˘ „¿ÚÈ· ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘. OfiÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙË Û·Ï¿Ù· «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ „·ÚfiÛÔ˘· Ì ÊÚ¤ÛÎÔ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Î·È ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÙÛÈÔ‡Ú· „Ë̤ÓË ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ʷÁÎÚ›, ÁÏÒÛÛ·, ÛÊ˘Ú›‰· ‹ Ï˘ıÚ›ÓÈ, Î·È Î·Ï‹ Û·˜ fiÚÂÍË. MË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ÙÔ „¿ÚÈ Â›Ó·È «ÂÏ·ÊÚ‡». ZˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Aı‹Ó·, 210 6420.874, 210 6434.367

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì privé ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÔ˘Ó. MÔ˘ÛÈΤ˜ Ì resident D.J ÙÔÓ N›ÎÔ KÔ˘Ú‹, ÙÔÓ £. °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿ Û ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, οı K˘Úȷ΋ hip hop Î·È r’n’b party ÙÔ˘ Family the Label. EÈÛ. ú 10, ¶·Ú. Î·È ™·‚. ú 10, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95 &120. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-

restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜.), 210 33.69.300, 210 33.69.302 & 694 1668799, www.lallabai.gr A˘ıÂÓÙÈ΋ È-

Ù·ÏÈ΋ pizza, È¿Ù· ÛÙÔ grill, cocktails Î·È ÔÏÏ¿ events – stand up comedy, live, dance parties Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË MÒÌÔ. TÚ. - ™¿‚. (Úˆ› ˆ˜ ‚Ú¿‰˘), K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Úˆ› ˆ˜ ·fiÁÂ˘Ì·). M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000TÚÈÒÚÔÊÔ˜ Ô-

O ME•IKANO™ XÒÚÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓ·, ηı·Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ›Ó·Î˜ Ù˘ ºÚ›ÓÙ· K¿ÏÔ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÂÍÈοÓÈΘ Á‡ÛÂȘ. Y‡ı˘ÓÔ˜ Ô EÎÙfiÚ NÙ›·˙ B·Ï¿ÛȘ, ‚¤ÚÔ˜ MÂÍÈοÓÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. MÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ –Û Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜– ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ¶/™/K ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K·È delivery, ·fi ÙȘ 6.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00. E˘‰‹ÏÔ˘ 15, °Ô˘‰›, 210 7716.900 SUNNY SPORTS CLUB ™Â ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ EοÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηٷʇÁÈÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ıÏËÛË, ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ 7 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, 2 ÈÛ›Ó˜, 2 ·›ıÔ˘Û˜ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·›ıÔ˘Û· Ì·Û¿˙, ηʤ-Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ™ÙÂÁ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Û¯ÔÏ‹ ÎÔχ̂ËÛ˘, Û¯ÔÏ‹

70 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Ï˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ú ª M¶A§KONI ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜

KA§§I™TH TÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È Î·Ïfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ K·ÏÏ›ÛÙË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. M·˙› Ì ÙÔÓ O›ÓÔ ÙÔÓ AÁ·ËÙfi (Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈÓÔÏfiÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ·ÚÌÔÓÈο Ù·ÈÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰Â›ÓÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÎÚ·ÛÈÔ‡. TÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÌÂÓÔ‡, Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ÎÚ·ÛÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘, ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00, ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 40. MËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÎÚ¿ÙËÛË. AÛÎÏËÈÔ‡ 137, Aı‹Ó·, 210 6453.179, 210 6445.4760

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072 E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ·

∞¡√π•∏

ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

70 BAR

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402 ŒÌÊ·ÛË

¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ΔÔ ·ÏÈfi ηÈ

ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900 Harem

fun restaurant Ô˘ “ÛÂÚ‚›ÚÂÈ” ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÏ›ÙÈη È¿Ù· Î·È ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K¿ı K˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁϤÓÙÈ. KÏÂÈÛÙ¿, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú

∏∞RD ROCK CAFÉ

JACKSON HALL

¶I¶EPOPIZA OÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ôχ ˆÚ·›Ô Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡. O ·ÚÈÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Â›Ó·È «ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ» ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ê·ÁËÙfi Ë̤ڷ˜, È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óԉ›· ηÏÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. OÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏÈΤ˜ Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Â‡ÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª

Á‡ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.ú OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330 TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂ

Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V.

KAT™APINA

ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526 °È· Ù·

Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C

KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620 æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙È-

Ô‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M

AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709 O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V. ✱ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/ K • B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060 KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·,

Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™Δ√

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036 °‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿,

ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775 E‰Ò ‰ÂÓ ˘-

STAVLOS

BYPINH™

¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·-

Oπ∫√¡√ª√À

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V.

‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.C M

TERRA PETRA

ZEYKIN

Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘ˆ-

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795 ZÂ-

¶EZOY§A™

ÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫

✱ Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi funky

“Deluxe” ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì.

ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C

GASTON §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900 °·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚ-

ÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ.

VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886. TÔ

·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555 Ç-

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684 ¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi

ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050 §Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi,

ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™

KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473 K¿ÔÙÂ ‹Ù·Ó ÙÔ

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

«ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

K∞¡∞ƒπ∞

TAKH 13

K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119 √ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤-

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. º∞¡∞ƒπ

K∞ƒ∞μπΔ∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155 ªÂÁ¿-

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926. C

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·-


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


Ø

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À useweek@athensvoice.gr)

CHAMBAO

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K

÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. ALL THAT JAZZ

√À∑√-ª√À™π∫∏

∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

BYZANTINO

Τ˙È΢ pub. ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶Ó·ıËÓ·›ˆÓ ...

MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925 °Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰Ô-

ÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ✱ KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

¶¤ÌÙË 15 PALYRRIA. Ethnic Î·È dub, electronica Î·È funk ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ IηÚÈÒÙË N›ÎÔ˘ º·Î¿ÚÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ IηÚÈÒÙÈÎÔ. OKIO, M·Ú›Ó· Z¤·˜, 210 4284.006. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. PO¢E™ MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ·‡ÛË, Í·Ó¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ “Silent Disco”, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ¿ÙËÛ˜, ÁÈ·Ù› ·Ó Ù· ¿ÎÔ˘Á˜ ı· ÙËÓ Â›¯Â˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ. KYTTAPO. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. A§E•AN¢PO™ EMMANOYH§I¢H™ Ÿˆ˜ οı ¶¤ÌÙË, Ì Ì·Ï¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ «º˘Û¿ÂÈ ·ÏÏÈÒ˜ Â‰Ò Ô ·¤Ú·˜», Ì·˙› Ì ÙË M·Ú›· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶YPHNA™. MIDNIGHT TOYS M·˙› Ì ÙÔ˘˜ 3ler Û punk-rock ‹¯Ô. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 6.

¶·Ú·Û΢‹ 16 CYNICS. AÓ ·ÎÔ‡˜ garage, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Í¤ÚÂȘ. E›Ó·È Ë ‚Ú·‰È¿ ÛÔ˘. TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎÈı·Ú›ÛÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Gregg Kostelich Ì ÂÌÊ·Ó›˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ 60s, ÙÔ punk Î·È ÙÔ R&B, Û ¤Ó· ‚ÚfiÌÈÎÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ rock’n’roll ‡ÊÔ˜. M ٷ Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ “Here We Are”, ‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Dionysus Î·È È‰·ÓÈÎfi support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Sound Explosion. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.i-ticket.gr, 801 11 60000. DAVID PEREZ - ANA MORALES Y GRUPO. M¤¯ÚÈ ÙȘ 22/11, Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÊϷ̤ÓÎÔ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ·Í›·˜. TËÓ AÓ‰·ÏÔ˘Û›·. TÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ù˘ Maria Serrano, Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ David Perez Almagro, Ì·˙› Ì ÙË Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. HALF NOTE.

KEHLVIN Afi ÙËÓ EÏ‚ÂÙ›· Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÛÎÏËÚÔ˘ÚÈÓÈÎfi “The Mountain Daylight Time”. M·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ Sun of Nothing Ì black-death metal Î·È ÔÈ Brotherhood of Sleep Ì doom metal. AN CLUB. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

72 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

IN THE JUNKYARD Fest. Vol.3 TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ Spinalonga Records. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ™ÙȘ 16 & 17/11.

ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤ÌÙË ˆ˜ K˘Úȷ΋, ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÚËÙÈο.

™¿‚‚·ÙÔ 17

✱ MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

CHAMBAO K¿ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ flamenco Î·È Ù· ÂÈÚ·Á̤ӷ Ù¿ÓÁÎÔ. ÕÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi latin, Ì ÙÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ÁÓÒÚÈÛ˜ Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Pokito a Poko”. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂ Ó¤Ô (3Ô ÙÔ˘˜) ¿ÏÌÔ˘Ì, ÙÔ “Con Otro Aire”, fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ blend ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÌÈ· Ù˙Ô‡Ú· ·fi electro – fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ La Mari. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35 (Ù·Ì›Ô), ú 30 (ÚÔÒÏËÛË). K·È 18/11, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Fix. ¶ÚÔÒÏËÛË Aı‹Ó·: Metropolis, www.i-ticket.gr

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú

LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR MÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ gospel Ì ÏÔ‡ÛȘ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ, ʈÓËÙÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ¶A§§A™. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 22 - 60. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶·ÏÏ¿˜, www.ticketart.gr, 210 6728.080, 210 3246.888. ™ÙȘ 19 Î·È 20/11.

ΔÚ›ÙË 20 NOTH™ MAYPOY¢H™ «AÈÓ›ÁÌ·Ù· Î·È ÁÚ›ÊÔÈ», Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¿ÚÁ·ÚË Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·˜ MfiÚʈ˜ TÛ·˚Ú¤ÏË, Û ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‰È·Û΢¤˜. CAMINITO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ™ÙȘ 19-20 & 26-27/11.

ΔÂÙ¿ÚÙË 21 BA°°E§H™ KAT™OY§H™ H Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË «H ÂÍÔÚ›· ÙˆÓ ÔÓ›ڈӻ, Ô˘ ˯ÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È live ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Blue Note Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Ù˙·˙, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË world music, ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi. PL∞NET MUSIC, §ÂˆÊ. AÚ‰ËÙÙÔ‡ 44, MÂÙ˜, 210 9237.109. ™ÙȘ 21 & 22/11. ●

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BAT CITY §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. BRAZILIAN

MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏ-

ÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169 ¢›Ï· ÛÙË Ó¤·

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·-

ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C

✱ CIBAR AψÂ΋˜ 28 - 30 (EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ §·ÈÌÔ‡), KÔψӿÎÈ, 210 722.549 KÔÌ„fi Ì ÌÔÓ·-

TZENH

¢Â˘Ù¤Ú· 19

✱ ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

ÛÙËÚÈ·Îfi “all together” ÙÚ·¤˙È. Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È funk, electrojazz, mainstream, Ú˘ıÌÔ‡˜. CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

ABRIDOR

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683 ºÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·-

Eƒø™

Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210

CAFÉS/BARS


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) TO MY BOY

TO MY BOY - HAUNTED HOUSE PARTY - TAX COLLECTORS ºÚÂÛη‰Ô‡Ú·, ϤÌÂ. AÓ Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ï¤Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. Dinosavriko rock rules. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó Û ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ͤÚÂȘ Î·È Ó· ‚ϤÂȘ Ó¤· hot ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ alternativa Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÌÂÚȤ˜ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÙfiÙ ÔÈ ¶¤ÌÙ˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È È·Ṳ̂Ó˜. •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 15/11 Ì To My Boy (XL Recordings) ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È Haunted House Party ·fi ÙË °Ï·ÛÎÒ‚Ë Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Tax Collectors Ì powerpop Î·È electro. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ™ÙȘ 15/11.

A£∏¡∞˚™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË “¶fiÛÔ ™’ ∞Á·Ò... ∂ÈıÂÒÚËÛË” Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, Û ·ÔÁÂȈÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. √ÓÂÈÚÂ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÌÚ›Ô ÌÈ·˜ ‰Â̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¤·˜.ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË (Ï·˚΋), ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 21.30, ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÊÔÈÙ. ú 15, Ï·˚΋ ú 22.

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹, ∏Ï›· •˘ÁοÎË. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

AN CLUB

Î·È ÙÔ˘˜ ªuliple Reactor Dreams.

ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 M¤¯ÚÈ 15.11 ÔÈ Rashied Ali Quintet. 16 -22/11: Flamenco dance Ì ÙÔ˘˜ David Perez - Ana Morales Y Groupo. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ bar ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 3213.100 ∞fi 16/11 Î·È ÁÈ· 15 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ «ŸÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹. 19&20/11: London Community Gospel Choir (21.00/ú 22-ú 60)

∫ÀΔΔ∞ƒ√

POLIS

H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 15/11: ƒfi‰Â˜ (ú 10). 16&17/11: X·˝Óˉ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∏ ∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ™·ÏÙÈÌ¿ÁΈӻ. (22.30/ú 15) 18/11: Schoolwave Sundays (ú 10/ú 5 ÊÔÈÙ.) 19/11: Si¯+μrett Garsed (ú 25)

¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË 18, 210 3452.527

HALF NOTE

LAZY CLUB

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 15/11: Jet Market, Xlos, Smashed on a Race, Day off. ŒÓ·ÚÍË 21.00 ∂ÈÛÔ‰Ô˜ ú 8 16/11: Kehlvin, Sun Of Nothing, Brotherhood Of Sleep

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 15/11: Delivers. 16/11:μÔnus. 17/11: Joker. 15/11:George & the Dukes. 21/11: AϤÍ. ªÔÏʤÛ˘ & the Truth.

AFTER DARK

METƒ√

¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 15/11: ∞lison. 16/11: Motivo 4 17/11: Blues Cargo. 18/11: YfiıÂÛË Ã

μ∞DMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 211 10100.20 Œˆ˜ 25 /11: «∏ ¶ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Δ¤Ú·˜», ¤Ó· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙÔ˘ Disney ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

CABARET VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 §¿È‚ Ì ÂÏÏËÓÈο jazz Î·È rock Û¯‹Ì·Ù·. 15/11:Cojam Group Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÔÚȤÓÙ·Ï Î·È Ù˙·˙. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. 16/11: Froggy Blue Ì ·ÊÚÈοÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿.

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û 2 Â›‰·. Live ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì creative food Î·È È¿Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ∫ÒÛÙ· ƒˆÌ·Ó¿ÎË.

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ∞ÙÙÈ΋, 210 8547.600 16/11:Cynics. 17/11:Chambao 19/11:Fates Warning.

GAZARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Ë ∂ϤÓË ¶¤Ù· Ì ÙÔ quinteto TANGartO. (∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÔÈÙ. ú 12)

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹ 15&16/11: Dimitris Pantelias Group (22.00/ú 20) 20/11: Y.F.G. George Fakanas (22.00/ú 15) 21/11: Pocket Band Quintet

∑OOM ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 210 3225.920 ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15.

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 øÚ·›· ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ B·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË ªÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ Ì ÙÔ «∫-13» (21.30/ú 15, ÊÔÈÙ. ú 10 Ì ÔÙfi). K¿ı ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. “∂scape” Ì ÙË ™›· ∫ÔÛÎÈÓ¿

¶A§§∞™

STAGE

∞fi 16/11 οı ¶¤Ì.-¶·Ú.-™¿‚. «Δ˘ °˘Ó·›Î·˜ Ë ∫·Ú‰È¿» Ì ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÙ· ¡¤Áη. Δ∏∂∞ΔR∂

™ÙȘ16&17/11 ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

RODEO

°Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 To Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶·ÏȤ˜ ∞Á¿˜ Î·È ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ªÂı˘Ṳ̂ӷ» Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 21.30. K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ.

X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 16&17/11: In the Junkyard Fest Vol. 3 Ì stoner rock Î·È heavy metal (21.00/ú6) 18/11: Ladies & Gentlemen - Deckstand - And Who Gives A Shit - Upside Down Ì punk Î·È rock ‹¯Ô. (20.30/ú 8)

MIKE’S IRISH BAR

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ 20.00 - 22.00. 15/11: Elysion. 16/11: Sax’s. 17/11: Sofia Rapti.

Mπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ μ½ÎÔ˘ 33, 210 9245.644 15/11: Barbara’s Straight Son. (21.30/ú 6)16/11: ¶. ªÂÚÏ‹˜ Î·È ¶. ªÔ˘Û¿Ï˘ (22.00/ú 10). 17/11: ™Ù¤Ê. §·Ôfi‰Ë˜ (22.00/ú10) 18/11: Naked As We (21.30/ú 6) 19/11: Frank Zappa - “Baby Snakes” Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

MOY™π∫√ μ∞°√¡π “Δ√ Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº” ™È‰. ™Ù·ıÌfi˜ ƒÔ˘Ê, ∫ˆÓÛÙ/ψ˜, 210 5298.922 ∫¿ı ¶·Ú.-™¿‚.-∫‡Ú. ∂ϤÓË Î·È ™Ô˘˙¿Ó· μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ - «M¿ÁÈÛÛ˜ ÛÙÔ ƒÔ˘Ê». ∫¿ı ΔÚ. ÙÔ jazz ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ «Œ„ÈÏÔÓ». ∫¿ı ΔÂÙ. ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ «∞fi‰Ú·ÛË» Î·È Î¿ı ¶¤Ì. “Jazzmin Quartet” Ì ÎÈÓËÌ/ο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 21.30 (∫˘Ú. 20.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÚ·Û› ú 22.

¡Δ√À ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.944 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ªËÙÚÔ‡Û˘ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÓÙÂÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!» Ì ÙÔ ıËÏ˘Îfi ı›·ÛÔ «∑‹Ùˆ Ù· Ï·ïο ÎÔÚ›ÙÛÈ·». ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·ïο Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È rock ¿Ô„Ë. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.)

O•À°√¡√ μÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∞fi ¶¤Ì. ˆ˜ ™¿‚. °ÈÒÚÁÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜, ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘ Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ ª·Ï¿Ê·˜

√ƒÀÃ∂π√ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22 ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ªÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ «ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÃÂÈÌÒÓ·» Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. CLUB √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¶›ÙÛ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ∫¿ı ¶¤Ì. Ë ƒ·ÏÏ›· ÃÚËÛÙ›‰Ë.

™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ Î·È √‰˘ÛÛ¤ˆÓ 15, Ï. ∫·Ú·˚ÛοÎË, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 3830.609 ª¤¯ÚÈ 24/11 οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ∞ÚϤٷ. Œ¯ÂÈ Î·È ÛÂÚÂÓ¿Ù·.ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, ∞ı‹Ó·, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ªËÙÛÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜ Î·È ƒ›Ù· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 22.30. Î·È ∫˘Ú. 20.30.

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7669.742. ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘ - §¤Ó· ∞Ïη›Ô˘. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, Û¤ÛÈ·Ï ú 140. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00, ∫˘Ú.14.00.

Ã-∂¢ƒ∞ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 10, 210 9849.101 Afi 16/11 οı ¶·Ú.-∫˘Ú. ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Ô μ·Û›Ï˘ ª·ÌÔ‡Ó˘.

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 15/11: ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ Caravan. 18/11: «™·Ó ª·ÁÂ̤Ó˜» - ∞ÊȤڈ̷ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘. 19&20/11: ∏ ª¤Ì· ªÏ·Ó˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. (ú 18) 21/11: °. ∫Ô˘ÏÔ˘ÚÈÒÙ˘ Î·È ÔÈ ∞Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ∞ÂÈϤ˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


Ø

CITY BEAT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

Ø

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜.

W I G H N O M Y BROTHERS ◊Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô dance act ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Synch Festival Î·È ÔÈ 100% ÈÔ ÙÚÂÏÔ› Ù‡ÔÈ ÛÙ· ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· after parties. O Robag Wruhme Î·È Ô Monkey Maffia ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ˘ÁÚfi ·fiÎÔÛÌÔ techno ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Ì·˙› Ì Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô house Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜, ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÂΉԯ‹ ÂÚ› disco fiÙ·Ó ÌÂÈÍ¿ÚÔ˘Ó ‰›ÛÎÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ‚Ú·‰È¿˜ “Manifesto”, οı ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ... MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È, ¶¤ÌÙË 15/11, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. PETTER K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ Statik ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Petter. §›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi 20 ¯ÚfiÓˆÓ, ·È‰› Ù˘ Border Community Î·È ÙÔ˘ James Holden, ›¯Â ¤ÚıÂÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi tech house ÙÔ˘. To Fetisch, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÓÙÂÎfi “Sin City”, οı ¶¤ÌÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‡ÊÔ˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ nu metal Ì ÙÔÓ Jim P ÛÙ· dexx Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ “Sin Heaven”. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¿ÏÏÔ ¤Ó· “Playground” ÙÔ˘ Viton ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Lostra Î·È ÙÔ˘˜ Zorz & Steve, Jeo Reani. FETISCH Monastiraki Center, æ˘ÚÚ‹, ¶¤ÌÙË 15 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 17/11. MIKAEL DELTA & ANTON KUBICOV Œ¯ÂȘ ÙÛÂοÚÂÈ Ù· “Smooth Sundays” Ù˘ Klik Records Ù· ΢ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ ÛÙÔ Galaxy ÙÔ˘ Hilton; AÓ fi¯È, ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ì ÙȘ deep house ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ ÙˆÓ Mikael Delta & Anton Cubicov (SCSI 9). X·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È ÛÔ˘‰·›· ı¤·. GALAXY BAR Athens Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000, K˘Úȷ΋ 18/11, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. LEON SEGKA & LIBERTO TÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÛÙ· dexx. ÕÏψÛÙ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÔ‚·Ú‹ Ì¿Ï· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Û ‰˘Ó·Ù¿ labels Î·È gigs ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜. T· Ó¤· ÙÔ˘˜: Ô Segka ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó¤Ô EP ÛÙËÓ ntrop Î·È Ô Liberto Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙ· Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ Material Records. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Moxie Paul Ì disco ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ ÛÙÔ... YOGA BALA P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 57, ¶·Ú·Û΢‹ 16 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 17/11, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. “BEAT ME UP SCOTTY” OÈ «ÙÚÂοÎˉ˜» ı· ÙÔ È¿Û·Ù ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ‚Ú·‰È¿˜ ÙÔ˘ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ˘. Microchica Î·È DJ Geil („¿ÍÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È È¿ÛÙ Ù˘ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙ· dexx) ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ space ‰È·ı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi electro-punk ÌÂÚ‰¤Ì·Ù· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÎÈ ·Á·Ë̤ÓÔ techno. XOPO™TA™ION RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330, ¶¤ÌÙË 15/11, 22.00, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. JST*R & MC HONEY BROWN ¶Ôχ ηÏfi ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙÔ ¿Óˆ Guru. O JST*R ÌÂÈÍ¿ÚÂÈ broken beats ·fi dub Î·È reggae Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ hip hop Î·È soul, ÂÓÒ Ô MC Honey Brown ÚÈÌ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. H ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È urban... JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, ™¿‚‚·ÙÔ 17/11, 23.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

74 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

¢π∞™∫∂¢∞™∏

✱ FANOOS Oriental cafe A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·-

ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. π¡Δƒπ°∫∞

BAT CITY ID: N‡¯Ù· Î·È ÎfiÌÈΘ. Aı¿Ó·Ù˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜. TÔ Bat City ÙȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ. H «Ó˘¯ÙÂÚ›‰·» ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÙ·‰ÈÔ‡ Î·È Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ·fi ÙÔ Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÈÎÂ›Ô ÛÎËÓÈÎfi. °È· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ¤‰Ú·Ó· Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. Afi ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ “Sismos” ÁÈ· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·. £·Ó¿Û˘, §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È Õ΢, Ë ÙÚÈ¿‰· ›Ûˆ ·fi ÙË «Ó˘¯ÙÂÚȉԇÔÏË»... FACES: ... Ë ÔÔ›· ·Ú·‰fi͈˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 8.00. K·Ê‰¿ÎÈ·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÛÓ·Î Î·È ÎÚ‡· È¿Ù· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ «Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜» ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ Ì·Á·˙› ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú·‰È¿ÛÂÈ. ™Ù· Û˘Ó Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÈÚÔηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÎfiÙÛÈ Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈη. H Ì¿Ú· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÊÔÈÙËÙ¤˜, ¿ÏψÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈÎfi ¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۯÔϤ˜ Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ∞ıËÓ·›Ô˘˜ pure ÚÔο‰Â˜. K¿ı ‚Ú¿‰˘ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÎfiÓÛÂÙ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·. O Lugozi ÙȘ TÚ›Ù˜, ηϿ ηٿϷ‚˜, ·›˙ÂÈ gothic, ÔÈ TÂÙ¿ÚÙ˜ ÂÚÓ¿Ó Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ, ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· dexx «Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó» Ì funk Î·È soul, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ «ÌÂÁ¿Ï˜» ÎÈı¿Ú˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Ì epic & poser rock, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ͽη. ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·›˙ÂÈ “All About Rock” Î·È ÙÔ Bat City ÎÏ›ÓÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›... HIGHLIGHTS: ¢ÂÓ ·Ú·Ï‹ÊıËÎÂ Ë ¶¤ÌÙË. E›Ó·È Ë Ì¤Ú· ÙˆÓ live. ¶ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Ì¿ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ù˘ «Ó˘¯ÙÂÚȉԇÔÏ˘», ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÛÙ›¯Ô ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ‹ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ‰È·Û΢¤˜. XˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô Î·È Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙÈ̤˜ fiˆ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚Ú·‰È¤˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ info@batcity.gr ÎÈ ·˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜...

BAT CITY, §ÂˆÊfiÚÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666, www.batcity.gr

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.837 ∫Ï·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘

ÂÚÈÔ¯‹˜, ηı·Úfi·ÈÌ· ÚÔÎ, ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÈËÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. INTRO ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442 Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜

‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† ✱ K∞º∂¡∂I√ °À¡∞π∫ø¡ ∫∞π ºπ§ø¡ ¢‹ÌËÙÚÔ˜ 14, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6141.512 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÈÛÙÚfi, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ··Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋.

KEY BAR ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

✱ KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ¿˘ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ

ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·

·fi Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» cafe ÎÈ Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. ✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚ-

¢øƒ√ CD MENTA TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· Û ·Ú·ÁˆÁ‹ Coti K., Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ §·˚Ó¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi °ÈÒÚÁË XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, EϤÓË T˙·‚¿Ú· (Film) Î·È MfiÓÈη XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ (Monika). H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) CD «IÓÛÙÚÔ˘Ì¤ÓÙ·». AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


ª∏ Ã∞™∂π™... Ì‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰È-

ηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ✱ NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ¶§∂∂π - PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988 æ·Á̤-

ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ✱ PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazzfunk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

PA§§IA XPH™TI¢OY: «KATI A§§O» Something Else, ‰ËÏ·‰‹. M·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ì 0% ÏÈ·Ú¿ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Á‡ÛË. MÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ Ì mastemind ÙËÓ E‚›Ù· ™ÎÔ˘ÚϤÙË, Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ P·ÏÏ›· XÚËÛÙ›‰Ô˘ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ºÒÙË ™ÈÒÙ· (Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙˆÓ AÁÁÂϿη, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M¿Ï·Ì·), ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘, O‰˘ÛÛ¤· °·Ï·Ó¿ÎË, ÙÔ Ì¿ÛÔ ÙÔ˘ KÒÛÙ· °È·ÓÓ›ÚË, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘, Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ AÏÂÍ¿ÎË, ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡, Ì ÈÛÙÔÚ›· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M¿Ï·Ì·, Blues Wire, Noise Promotion Company. ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ›ڷ̷ Ì ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· Ù˘ P·ÏÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ethnic Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙË Ó·ڋ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›·˜ Ù˘. -°.¢. ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘, ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9226.975, ·fi 15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË. 210 9226.975, www.stn.gr

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·.

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging bar ÌÂ

STAVLOS CAFE

ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi poprock ̤¯ÚÈ electronica. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.∫¿ı ¶·Ú. indie ·fi ÙË μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

μARRIO

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541 TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈ-

Îfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V. WAY OUT

SMOKERS AND WHISK(E)Y LOUNGE ∞Á.πˆ¿ÓÓÔ˘ 12, ΔËÏ.: 210 8949650 Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ-°Ï˘Ê¿‰·

™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

CLOSER

BARS

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. GALAXY

ºI§ION

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

TPA§A§A

Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX

ROSEBUD

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

ΔÔ ÚÒÙÔ whiskey bar ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ...

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂ ı¤· ÏÂfiÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞˘‰‹ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÎfiÓÛÂÙ, ÂÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫¿ı ¢Â˘Ù. °.π. ª·Ì·Û¿Î˘, ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. ∂. ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË Î·È °. §ÒÏÔ˜, ¶¤Ì. ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶·Ú. DJ Fiorentina, ™¿‚‚. ª. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∫˘Ú. ‘Barrio Blue’.

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞fi Ù· Ù˘Èο rock places Ù˘ fiÏ˘ Ì ÎÔÓÛfiÏ· Ô˘ ·Á·¿Ó ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ù· “Ì·‡Ú·” Î·È Û˘¯Ó¿ Ì˘ÛÙÈο gigs. ∂‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ Drink Syndicate Î·È Î¿ı ∫˘Ú.ÙÔÓ °. º·Î›ÓÔ.

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ✱ ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

FANTASEED

KINKY

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú.

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·-

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ.

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi.

INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

DR. FEELGOOD

μ√√∑∂ COOPERATIVA

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ

°KAZAKI

μπ√S EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

GINGERALE

EARTH BAR

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿-

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


¢π∞™∫∂¢∞™∏ Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. LOOP

ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. ✱ PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈ-

& 105. LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line. K¿-

Îfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz.

ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM•

RITMOS DEL MUNDO

MOTEL

∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú.

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‘Manifesto’, ‘D.I.R.T.Y.’ Î·È ‘The Spirit Of Love’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹

YELLOW SUBMARINE

PALENQUE CLUB

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ.

º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU

MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066 T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ·

Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MG ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿-

‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜. ✱ OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 ¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È ηÈ

·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul ηÈ

hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V. POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650 §È-

ÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·-

76 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

CLUBS ∞ÀΔ√∫π¡∏™∏ ∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ÷ϿӉÚÈ, 210 6898.560 Comeback ÁÈ· ÙÔ

club - brand name ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. ƒÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Î¿ı ΔÂÙ. R’n’B ‚Ú·ÛÈ¿. ✱ CANDY BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6 TÔ ·ÏÈfi Mao ·-

Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, Û ¯ÒÚÔ 800 ¿ÙÔ̈Ó. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú. ✱ DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579.555, derticlub@yahoo.gr •·Ó¿ ÛÙË

§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ê·ÙÛԇϘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY ∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15 ✱ FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788 B.

K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘. ANO¢O™ ¶EIPAIø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183 & ¶·ÏÏ¿ÓÙÔ˜ 38, 210 3468.100 NÙÔ˘¤ÙÔ ¶¿-

ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Î·È EÈÚ‹ÓË MÂÚÎÔ‡ÚË. TÂÙ. - ™¿‚. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. A™TEPIA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558 AÓÙ‡·˜ ηÈ

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiˆ˜ 80s, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÿÓ· §·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80 (ÎÔÌϤ), ›Û. Ì ÔÙfi ú 15. BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 N·Ù¿Û· £ÂÔ-

‰ˆÚ›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘ Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¤Ì. K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 180, ÎÚ·Û› ú 100, ›Û. Ì ÔÙfi ú15 (™¿‚. ú 20).

¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ ™ÙÔ

‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΢ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10 SHISHA AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË 40, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4633.701, 210 4633.771Mainstream club

ÛÙËÓ AÎÙ‹ KÔÓ‰‡ÏË, ÂΛ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÁÈ· KÚ‹ÙË. E›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

°EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3 M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ-

‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321 ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›-

Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560 £¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·-

Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) FRANGELICO

SPOILED

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

∫ËÊÈÛ›·˜ 232 & ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∫ËÊÈÈ¿, 210 8083.693 ‘∫·ÎÔÌ·-

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160.

ıË̤ÓÔ’ ÎÚ˘Êfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÊÚÔ˘Ù¤ÓÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ mainstream Î·È R ‘n’ B tunes Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙË dance fiÙ·Ó ¿È˙Ô˘Ó guest DJs

£A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979 °. M·-

˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. ¶APA§IA LIVE

THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VITRINE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444 h

concept. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.

H ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ.

✱ I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220. M ı¤· ÙÔ MÈ-

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›Û΢ ú 90

¶π™Δ∂™ AMMO™

✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105 ∂Ï.K·-

ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› Ì °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ ÎÈ EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ. - K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80. SKYLADIKO VIP §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9519.219 H °ˆÁÒ M·ÛÙÚÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ì·˙› Ì K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··ËÏ›·, ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, B·Û›ÏË M·Ù‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· K·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ŒÏÂÓ· M·Ú¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 120 & 130 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 13, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 60, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. ●


Ø Δ√ SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

Aƒ°⁄ƒ∏™ M¶∞∫πƒΔ∑∏™ ™Δ√¡ π∞¡√

«¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ô¿ÛÂȘ Û ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ»

Ã∂πª∂ƒπ¡√π KO§YMBHTE™ ÂÈÌÒÓÈ·Û ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. flÚ· ÁÈ· ÎÔχÌÈ. °È· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ Ô AÚÁ‡Ú˘ M·ÎÈÚÙ˙‹˜ Î·È Ë Ì·ÎÚfiı˘ÌË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤· ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· (ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·Ù·) ÓÂÚ¿ ÌÈ·˜ ‹Û˘¯Ë˜, Ôχ ‹Û˘¯Ë˜ Û˘Ó·˘Ïȷ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘ ·fi ÙË Lyra, Ì ٛÙÏÔ «TÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÛÔ˘», ÛÙÔÓ I·Ófi, ÙÔÓ ¤ÎÏ„· ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi (Ôχ) ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Ù· Ó¤· Ù˘ ÈÔ Ì·ÎÚfi‚È·˜ ·Ú¤·˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. MÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Stones.

X

EÏ¢ıÂÚ›·; TÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Ôχ ˆÚ·›·, ÓÔÌ›˙ˆ, ·ÚÎÂÙ¿ ›ÛÈ· Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÓÔÌ›˙ˆ, Ó· ÌËÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Í›· Ù˘ ʈӋ˜, ÙÂÏÈο; H ʈӋ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÓÔ› ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÍ·ÓÙÏ› fiÏ·. H Ù¤¯ÓË, ¤ÏÂÁÂ Ô Mfiگ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜. ¶ÔÙ¤ ÛÙ· ›Û·. ŸÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏ›˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ʈӋ˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó· ·Á·Ë̤Ó˜ ʈӤ˜; Afi ÌÈÎÚfi˜ ‹ÌÔ˘Ó Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘, ÙÔ˘ K·Ï˘‚fiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ KÂÚÔ̇ÙË, ÙÔ˘ ™ÙÂÏÏ¿ÎË ¶ÂÚÈÓÈ¿‰Ë, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË K˘ÚÈ·˙‹. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· Û·˜ ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜; OÈ X.K. ‚Á¿˙Ô˘Ó ·Ú·È¿ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó 10-15 Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. M¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙÚÔ·Ú¤· οı ÙfiÛÔ Î·È Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. £· ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ «ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘». (Á¤ÏÈ·) °· ÙÔ˘˜ X.K, Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ Î·È Û˘ÓıÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜; E›Ì·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. ™Î¿‚ˆ ›Ûˆ. MÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË. O M·ÏÔ‡¯ Ô §È‚·Ó¤˙Ô˜ ϤÂÈ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ‚È‚Ï›Ô: «ŸÙ·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ÙÒÚ·, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔÌ·È ·fi ˆÎ·ÓÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÂÂÎÙ›ÓÔÌ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓˆ ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ». IÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¿ÏÎÔ; Œ¯ÂÈ Ͽη Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÚÈÎÏÔԉȤ˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜. ¶ËÁ·›Óˆ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡Óˆ, ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÓ¿ÏÂ, Î·È ·˘ÙÔ› Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ, ‹ ÂΛ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÌÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË, ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›·, ÌÔ˘ ·›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË. OfiÙ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ÂΉÈÎÂ›Ù·È Ô ¿ÏÏÔ˜... (Á¤ÏÈ·) ¢ÂÓ Ûo˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜; K·ıfiÏÔ˘. ºÙ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ì ÙÈ Ó· ·Ú¯›Ûˆ, ¤¯ˆ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÚÈÓ Î·È ÌÔ˘ ϤÓ Ì fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, ‚Á·›Óˆ, ÚˆÙ¿ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÔ˘ ϤÓ οÔÈÔ, Î·È ÙÔ ¤Ó· ʤÚÓÂÈ Ù’ ¿ÏÏÔ. Afi ÙÔÓ B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚ›·; ™˘ÌÌÂÙ›¯Â˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ TÛÈÒÏË «¶·Ú·Î·ÏÒ, Á˘Ó·›Î˜, ÌËÓ ÎÏ·›Ù». ¶ÂÚ¿Û·Ì ηٷÏËÎÙÈο, οÔÈ· ̤ڷ ›¯·Ì Á‡ÚÈÛÌ· Î·È ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ. EÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È Ó· ʇÁˆ Î·È ‚Ϥˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÌfiÁÔ. §¤ˆ, ¿ÏÈ ¿ÊËÛ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ¯¿ÏÈ·, Î·È Ê‡Áˆ. K·È ·˘Ùfi˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó. º‡Á·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Ê‹Û·Ì (Á¤ÏÈ·). TÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‹Ù·Ó; ™˘Ó‰‡·˙ ̒ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÍÂÓÔ ÙÚfiÔ Â˘Ê˘˝· Î·È Ôχ ·›ÛıËÌ·. TÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ TÛÈÒÏË ‹Ù·Ó ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ. £˘Ì¿Ì·È, ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ K·‚¿Ï· Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜. A›ÛÙ¢ÙÔÈ. OÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ¤ÓÙÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. O B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÏÂÁÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜... EÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È. TÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ™ÂʤÚË ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ «Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜». O ÎfiÛÌÔ˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·Ïfi˜; O ™ÂʤÚ˘ ηٷϋÁÂÈ ÂΛ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 24 ÛÙÚÔʤ˜, fiÔ˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔχÏÔη. O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ïfi˜ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ˜ Ì·˙›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ. AÊ‹ÓÔ˘Ì ÙÔ ·Ïfi˜ Ó· ΢Úȷگ›, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ.

ZÂȘ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË Ù˘ K·‚¿Ï·˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·; H Â·Ú¯›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ô¿ÛÂȘ Û ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ. A˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÒÚ· Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‡ Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Î·È Û ¿ÏϘ Îϛ̷Θ. H ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ¿ÁÚÈ· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. °›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜ Ì ٷ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Î·È ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓˆÌÔÙÈ΋ ÛȈ‹. K·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ ·fi ·˘Ù¿ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÔÙ¤ Û·Ï¿Ù·, ¤¯Ô˘Ì ËÁ¿‰È, Ì·Í¤. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; Œ¯ˆ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. K·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚË. H Â·Ú¯›· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹. §¤ÂÈ ¤Ó· Ê›ÏÔ˜ «ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ, ÌÈÎÚ¿ Ì˘·Ï¿». ºÔ‚ÂÚ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. T· Ì·˙Èο ̤۷ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙ· Ì˘·Ï¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Î·È Ë ÌfiÓË ·Í›· Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ô ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜. 20 ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ™¤ÍÈÚ Î·È ™ÂʤÚË Ì¤¯ÚÈ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È B·Ú‚¤ÚË, ÌÈ· Ì·ıËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ EÏ¢ıÂÚ›·˜ AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, Î·È Ë XÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ °Ï˘ÎÒÓ NÂÚÒÓ. ¶¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ¿Ú· Ôχ, Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛΈ ÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÂÈΛӉ˘ÓË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó’ ·ÔʇÁˆ ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi. «TÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÛÔ˘» ÙÔ˘ B¿ÚÓ·ÏË –Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì– Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ¤ÁÚ·„·, ÙÔ 1970. π¡FO: ™ÙȘ 16 & 17/11 ÛÙÔ Polis Theatre, ¶¤ÙÚÔ˘ ¶Ò˜ ¿ÓÙÂ͘ ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ ƒ¿ÏÏË 18, 210 3452.527. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


Δ∂á∏ *¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250 «EÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜

24/11. Aÿ£√À™∞ ™∫√ÀºÕ, ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 «Ÿ„ÂȘ Î·È ÒÚ˜ Ù˘ ʇÛ˘». M·Ú›· KÙÈÛÙÔÔ‡-

ÏÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À GALLERY MÂÏ·ÓÙ›·˜ 8 & HÏÈÔ˘fiψ˜, 210 7522.322 “My faces”. Chryssi Rollinger. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/11. DIANA GALLERY DOWN TOWN ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 5, 210 3249.626 “Out of Orbit”. KÔÛÌ‹Ì·Ù·. Afi ÙÔ ÁχÙË T¿ÎË. ø˜ 17/11. DOWN TOWN Alex Marathianakis, §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3640.223 ¢È·‰ÚÔÌË. £ÂÔ‰fiÛ˘ ¢·˘Ïfi˜. 35 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 30/11.

«ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò». EÚȤÙÙ· BÔÚ‰ÒÓË.

E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚ., 10 3210.881

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12.

¢·ÊÓ‹ & ¶··‰¿ÙÔ˜.

A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 ¶·ÓÙÂÏ‹˜ X·Ó‰Ú‹˜. “ens solum”. ø˜ 1/12. ALPHADELTA GALLERY ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ¶¿Ú˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜. TÔ›Ô. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 24/11. Aƒ°ø, NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.777 «ºfiÚ̘, ÌÔÚʤ˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·». AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ™ÔÏÔ‡ÓÈ·˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 19/11 - 8/12. ART-ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081 EÁηٿÛÙ·ÛË 2. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ø˜ 30/11. ARTOWER AGORA, AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›· “Stepping Forward II”.

Bema-Polis - Young Artists. 19 - 30/11. BATAGIANNI GALLERY AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675 ŒÊË X·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘.

«YÁÚfi ¢›ÎÙ˘Ô». B›ÓÙÂÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/12. BERNIER ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 “Slasher Posters & Pilow Works”. Sterling Ruby.

™˘Óı¤ÛÂȘ. ø˜12/1. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517 The Bleak Existence Of A Synthetic. James Dean

Diamond. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 30/11. °KA§EPI «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 «K‹Ô˜ e/ flor». EϤÓË Mȯ·‹ÏÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/11. °KA§EPI EP™H KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 M¿ÚÎÔ˜ M¿ÚÎÔ˘. IÛÙÈÔÊfiÚ·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/11. «H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·». NÙfiÚ· P›˙Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 19/11 1/12. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH ARTDESIGN-ANTIQUES KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 6, 210 3640.264 “A point of View”. ¶ÂÚ› ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH, ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 “The end”. N›ÎÔ˜ AÏÂ͛Ԣ. EÎÙ˘ÒÛÂȘ. 8/11 - 8/12. °KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3616.165 M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜-ª. ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

“Corporate cities ltd”. °Ï˘Ù¿, Û¯¤‰È·.15/11 - 15/1. EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3607.598 “Sinners”. N›ÎÔ˜ ™›ÛÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜17/11. «TÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÙÔ˘ Dorian Gray - ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÔÙ·Ì›ÙË». XÚ‹ÛÙÔ˜ £ÂÔÊ›Ï˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - ηٷÛ΢¤˜. 20 /11 - 8/12. EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642 «M ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì’ fiÓÂÈÚÔ». Ÿ˘ ZÔ‡ÓË. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋. ø˜ 30/11. «™˘ÓÔ˘Û›Â˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. 20/11 - 15/12. E§ENA XEIP¢APH ENIGMA GALLERY §. KËÊÈÛ›·˜ 263, KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.745 «ÕÁÓˆÛÙ· ŒË». ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÏÈÒÓ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 24/11. E§ENH MAPNEPH CREATIVE GALLERY AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3 (ºˆÎ. N¤ÁÚË), 210 8619.448 “Water”. OÌ¿‰· JAW. TÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ÎfiÛÌËÌ·. π¢ƒÀª∞ Eπ∫∞™Δπ∫ø¡ T∂áfl¡ T™πÃπΔ∑∏, °ÚËÁ. A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 & K·ÛÛ·‚¤ÙË 18, KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.975 A¯ÈÏϤ·˜ XÚËÛÙ›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 19/11 - 19/1. I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 Here, Now. M·Ú›· ZÂÚ‚Ô‡. B›ÓÙÂÔ, Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜. ø˜17/11. INTERNATIONAL ACTION ART, AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 212, ¶ÂÈÚ·È¿˜ K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜, §. AÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, °. B·ÛÈÏ›Ԣ, E. BÚ·˝Ï·, °. BÚ·Ó¿. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋ Ì ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·. ø˜ 24/11. KALFAYAN GALLERIES, X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 “Split (Lower and lower)”.

KˆÓ/ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜. ™¯¤‰È·, ÁÏ˘Ùfi. ø˜ 8/12. KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931 “Present - past - present”. Marina Abramovic. Performances (Ù·Èӛ˜ & ʈÙÔÁڷʛ˜). ø˜ 15/12.

LORAINI ALIMANTIRI/GAZON ROUGE PROJECT SPACE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 210 5248.077 “Stronghold”. ø˜ 24/11.

ø˜ 1/12. DESIGNER’S DOT

78 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ª∏ Ã∞™∂π™...

MARY ALEXIOY ATHENS ART SPACE,

μ›ÓÙÂÔ-ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ƒ¤ËÙÛÂÏ ∫fiÚÈ»

K∞Δ∂ƒI¡∞ M¶∞ƒ∞ª¶√YΔ∏ «...H ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹ ¯Ù›˙ÂÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·. H T¤¯ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ»

ÂÈηÛÙÈÎfi˜ K·ÙÂÚ›Ó· M·Ú·ÌÔ‡ÙË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ B·‚¤Ï ÙË ‚›ÓÙÂÔ ÂÁηٿÛÙ·ÛË “Le Soudage project”, ÙÔ animation “Van Loco” ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ËÙÛÂÏ KfiÚÈ» Î·È ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔ‡ÎϘ - ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÁÏ˘Ù¿. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ËÙÛÂÏ KfiÚÈ» ·›˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ºÔ‡ÚÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Brokenchair theatre company Î·È Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ 23¯ÚÔÓ˘ ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ·˜ Rachel Corrie Ô˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÛÙË ÏˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔ 2003, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÛÈÙÈÒÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. (ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ATHENS VOICE). T· ÛÎËÓÈο, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÂÈηÛÙÈÎfi˜. £¤Ì· ÙÔ˘ videoart “Le Soudage project” Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ MÂÛÔÁ›Ԣ (ÂÏÏËÓÈÎfi, ·Ú·‚ÈÎfi, ‚ڷ˚Îfi), Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Û 2 ̤ÚË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ –Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ‰Ú¿Û˘– ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘˜ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. TÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Booze Cooperativa Î·È ÙÔ˘ ™ÎÈÚÒÓÂÈÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ Lamia Bedioui Î·È N›ÎÔ˜ æ·ÚÈ·Ófi˜, Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û performances. H ¤ÎıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ TÚ›ÙË 20 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 (ÂÁη›ÓÈ· ÛÙȘ 19.30) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

H

B·‚¤Ï, Z. ¶ËÁ‹˜ Î·È §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 ¢Â˘Ù.-™¿‚. 10.30 - 15.00, TÚ., ¶¤Ì., ¶·Ú. 17.00 - 20.00.


(agenda@athensvoice.gr) ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 «AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ &

ÂÁηٿÛÙ·ÛË. 15-30/11.

64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 «O˘ÙÔ›Â˜». K·ÙÂÚ›Ó· MÔ˘ÛÈÔ‡. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 16/11 - 9/12.

∞§§√π Ãøƒ√π

ME°APO EΩNAP¢OY AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 Î·È MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ), 210 3234.267 “City Streets”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 13/1.

A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3426.322

M∂¢√À™∞, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 °ÈÒÚÁÔ˜ PfiÚÚ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 20/11 - 19/1.

BOOZECOOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

NOSOTROS £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, www.nosotroscommunity.gr M·Ú›· KÔÎΛÓÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 22/11 - 7/12. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, KÔψӿÎÈ, 210 3626.968

AfiÏψӷ˜ °Ï‡Î·˜, M·Ú›Ó· M¿Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶fiÓÙ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÔÏ¿˙,

˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 18/12.

“People. 6 video installations... 1 project”.

M·Ú›· K·Ú·ı¿ÓÔ˘. ø˜ 7/12. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 “Fractured figure”. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ø˜ 23/3. E.º.∂., T‹ÓÔ˘ 14· (ÛÙ. KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜), 210 8228.131

™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘.

«¶Ï¿ÛÌ·Ù· & EÎÙÔÏ¿ÛÌ·Ù·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. B. ¶·-

¶∂ƒπ¶§∞¡∏™∏, ¢Ô‡ÛÌ·ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682

·ÁˆÚÁ›Ô˘, A. £·Ó¿ÛÔ˘Ï·˜. 21/11 - 4/12.

«N·˘·Áfi˜ ÛÙË ‰fiÍ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜». M·Ú›ÓÔ˜ XÚÈ-

ÛÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 15 /11 - 1/12. ¶EPI-TEXNøN P›˙Ô˘ & N›Î·È·˜ 10, Ï. BÈÎÙÒÚÈ·˜, 210 8239.465 M¿ÚÈÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/11. “Hadas Nuevas - K·ÈÓÔ‡ÚȘ ÓÂڿȉ˜». M¿ÓÙË

KÔ˘ÏÔ‡ıÚÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 19/11 - 8/12. PRO-ART K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30 Sherri A. Bustad. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/12. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ AÁÔÚ¿, 211 1199.991 “The oldest song we know”.

Megan Î·È Murray McMillan. EÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ø˜ 17/11. ™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046

£∂∞Δƒ√ REX, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 «KÔÈÓ‹ £¤· EÓfiÙËÙ· I». °Ï˘ÙÈ΋, performance, ı¤·ÙÚÔ. Elmgreen & Dragset. “Drama Queens”. B›ÓÙÂÔ. KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜. «H ¿ÏÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË». H¯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Mȯ¿Ï˘ K·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜. «EÁÒ Î·Ù’ Â̤». °Ï˘Ù¿. Erwin Wurm. “One minute Sculptures”. B›ÓÙÂÔ. ø˜ 6/01. *HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Francesco Scavullo. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. ø˜ 2/12. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 «AÛ΋ÛÂȘ ˘ÔÌÔÓ‹˜». I¿Îˆ‚Ô˜ KÔ˘Ì‹˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 7/12 - 7/1.

ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, ¶Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 E‡· ¶ÂÚÛ¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/11.

I¡™ΔπΔ√ÀΔ√ GOETHE, OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.0156, 210 3608.111 “Delicatessen. Kino Kultur Digital”. ŒÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜

ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ - ™Ù¿˙È. 20.30, 15/11.

THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 “Tenderloin”. √Ì·‰È΋. ø˜ 24/11.

«Bruno Taut - O ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘»

TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644, 210 7251.063 “One Way”. AfiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÁÈ¿ÓÓÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/12.

* KEPAMEIKO™ META•OYP°EIO Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale. ø˜ 24/11. Info: www.remapKM.com.

T. KAMBANI GALLERY B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 82 (›Ûˆ ·fi ÙË Eurobank), BԇϷ A˘ıÂÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙÈο, ·ÚÈıÌË̤ӷ Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ø˜ 26/11. * TƒπE™¶∂ƒ√™, PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ¤ÍÔ‰Ô˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË), 210 5228.968 “Life to the full”, Group Mel-Air, M. Hamdi, M. Hill, l. Kang, R. Nixon, D. Vamiali. ø˜ 24/11. WILLIAM JAMES, YÌËÙÙÔ‡

ø˜ 22/11.

KO™MO-¶O§ITI™MO™ AÓ‰Ú¤· MÂÙ·Í¿ 20, 210 3303.385

24/11.

ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ.

«XÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÔÚ¿Ì·Ù·».

K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °. °ÎÔÏÊ›ÓÔ˜, E. K·Ó¿, ™. KÔ˘ÚÛ¿Ú˘ Î.¿. ø˜ 24/11. ¶∞ƒ∞™∫∂À∞π¢π√ ¶√§πΔπ™Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∫À¶ƒ√À ªÂıÒÓ˘ 11 (οı.πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜), ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3619.789 ª¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÈÓ¤ÏÔ. ª¤ÌÓÈ· Δ˙È·ÎÔ‡Ú·(ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤Û Î·Ù·Û΢¤˜),¶·Ó›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜(˙ˆÁÚ·ÊÈ΋). ø˜ 30/11. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472 «ŒÏÏËÓ˜ K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. °ÂÚÌ·ÓÔ› K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». TÛfi-

ÎÏ˘, K·ÓÈ¿Ú˘, •ÂÓ¿Î˘, AÎÚÈı¿Î˘ Î.¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, video, ÁÏ˘Ù¿. ø˜ 29/2. ¶¡∂Àª∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ª√À ∞£∏¡∞πø¡ Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 MÂϤÙ˘ §Ô‡ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 11/11. A›ıÔ˘Û˜ °. I·Îˆ‚›‰Ë˜ & N. °‡˙˘. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË KԇϷ˜ Î·È ÕÓÓ·˜ MÂÎÈ¿ÚË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 28/11. «EÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘». B›Î˘ M·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 24/11. ¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN «ME§INA» HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150 (ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ∞’ fiÚÔÊÔ˜) IÛfiÁ. «KfiÛÌÔÈ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ. £ÂˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, „ËÊ. ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ηٷÛ΢¤˜ & ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. AÏÂÈʤÚË A., BÂÚ˘Î¿ÎË Ÿ., Bȉ¿Î˘ £., °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë M. Î.¿. ø˜ 24/11. ¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY E§EY™INA™ «§. KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 37, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5544.325 N›ÎÔ˜ KÂÛÛ·ÓÏ‹˜. «Afi ÙËÓ ‡ÏË ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/11. ¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500 (ÂÛˆÙ. 102, 580) «¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË MÈÎÚ·Û›· 1919-1922: T· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·».

™ÂÚ·ÊÂ›Ì B. ™ÂÚ·Ê›Ì. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 1/12. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933-4 Philip Taaffe. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 2/12. WANNAJOB, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 697 7301524, 694 5551362 “Backrounds”. T· ÙÔ›· ª√À™∂π∞ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 18/11. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9,ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô‰Ô‡ BÔ˘Ï‹˜ ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜

·fi ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 1945-48. ø˜ 18/11. «¢ËÌÔÎÚ·Ù›·» (6-12 ¯Ú.), «º˘ÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ» (3-5 ¯Ú.). K·Ù·Û΢‹. 17 & 18 /11. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH “Challenging the Chatelaine”. KfiÛÌËÌ· ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. ø˜ 15/1. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ N¤· ¶Ù¤Ú˘Á·, N. ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 EÏ °ÎÚ¤ÎÔ. «O °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘». ø˜ 5/1. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111/ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. «TfiÔÈ». Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹

ÙÔ˘ M·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. (∞ÎfiÌ·: AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, 210 3897.121. Z¿ÂÈÔ M¤Á·ÚÔ 210 3223.509. MÔ˘ÛÂ›Ô ÕÏÂÍ M˘ÏˆÓ¿, ¶Ï. AÁ›ˆÓ

AÛˆÌ¿ÙˆÓ 5, £ËÛ›Ô, 210 9215.173). ø˜ 25/11. Iˆ¿ÓÓ˘ §¿ÌÚÔ˜ (19151988). «E˘ÁÂÓ›˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÂÓfi˜ ‹Û˘¯Ô˘ Ê·ÎÔ‡». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 25/11. °ÂÓÓ¤ıÈÔ˜ ΔfiÔ˜. ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Alpha Trust). AÊȤڈ̷ EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 6/1. * X√ƒ√™Δ∞™π√¡ RESIDENCE ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330 “Vertigo#428”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. Aı·Ó·Û¿ÎÔ˜ ¶., ZÔ˘Úȉ¿Î˘ M., K·ÚÙÂÏÈ¿˜ K., K·¿‰·Ë T. Î.¿. ø˜ 8/12. μÀ∑∞¡Δπ¡√ ∫∞π Xƒπ™Δπ∞¡π∫√ M√À™∂π√ μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 22,210 7232.178 «£Ú¿ÎË-KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË: ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·Ì¿ÎË (1902)».

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 6/1. ●

EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔ‡ÎÏ·˜. A’ ·ÎÏÔ˜

21,18/11 & 5,12/12. B’ ·ÎÏÔ˜ 9,16, 23, 30/1. ¶ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ˆ˜ 19/11. MOMMY CAFÉ BAR RESTAURANT, ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 “Mommy ART 2007- the artAZ sessions no 2”. Z.

K·ÎÔ‡ÚË, §. §Â‚¤ÓÙË, ¢. ¢Ô˘Ú·Ì¿ÎÔ˜. ø˜ 15/12. NEO BIB§IO¶ø§EIO MI ET TÛÈÌÈÛ΋ 11, £ÂÛ/Ó›ÎË, 2310 295.170 «“O ¢ÚfiÌÔ˜” ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· EÌÂÈÚ›ÎÔ˘». °ÈÒÚÁÔ˜ X·-

Ù˙ËÌȯ¿Ï˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/11. NEO KATOIKEIN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48 KˆÛÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


£∂∞Δƒ√ * ¡¤Ô § §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ º ºÔÈÙËÙÈÎfi ¢ ¢È¿ÚÎÂÈ· ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘ * A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330, 210 8238.698 «M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹». ∫›Ì. -

™ÎËÓÔı. AϤͷӉÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, T˙. ¢È·ÁÔ‡Ë, ¶. ™Ù·ı¿ÎË, M. TÛfiÙÚ·˜, º. ™‡ÚÔ˜, °. M¿ÓÈÔ˜, °. A˚‚¿˙˘. TÂÙ., ¶¤Ì. 20.30, ¶·Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. 18.00, 21.15. ú 24 (18 §/ º). ¢: 120’. * ∞£∏¡∞´™ (MOY™IKH ™KHNH) K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. M ÙË ™›ڷ ™›ڷ. ™ÎËÓ.: T. X·ÙÔ‡˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÓÔÚ¯.: °. Z·¯·Ú›Ô˘, ™. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, Õ. BÏ¿¯Ô˜. ¶¤Ì. (§), ¶·Ú., ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 30 (22 §, 15 º). A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·.

TÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.ÌÂÙ¿ÊÚ.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı.: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. TÂÙ.19.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. 18.20, K˘Ú. 18.15. ú 25, (18 §, 16 º). ¢: 120’. *O XÚfiÓÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. EÚˆÙÈÎfi ıÚ›-

ÏÂÚ. TÔ˘ Mȯ·‹Ï ÕÓıË. ™ÎËÓÔı.: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, A. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘. ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 TÚÂȘ ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜. TˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂÈ, TfiÓÈ X›ÏÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™. KÔÙÛ›ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, T. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. TÂÙ.19.30, ™¿‚ 18.30, TÚ.-™¿‚. 21.15. ú 22 (17 º, TÚ. & ¶¤Ì.) ∞§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001, 210 3464.638 H ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ IÔοÛÙ˘.

KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: °. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KÔÏ¿Û˘, £. Z¤Ú‚·˜, K. °·‚·ÏÏ¿ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. (ÂÎÙfi˜ ·fi 22& 23/11). 21.15. ú 15 (10 º). Afi 15/11. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 ¢˘Ô ÙÚÂÏÔ› ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. TˆÓ Mel Brooks ηÈ

Thomas Meehan. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ∫ÔÛÙ.: N. B·¯ÏÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. BÔ‡ÚÔ˜, A. °ÎϤÙÛÔ˜, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘, B. K·ÁÈ¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.00. ú 40 (18 º). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, N. £ÂÌÂÏ‹ Î.¿. K˘Ú. 18.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ú 20 (13 º) TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓÔ˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ™ÎËÓÎÔÛÙ.: TÛÈÓÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00. ú 20 (13 º).

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) TÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ªÔÛ¯›‰Ë˜, °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ú·ÁÎÔ‡, º. KÔÌÓËÓÔ‡, £. ™È¿ÚÎÔ˘. ALTERA PARS ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· ·fiÚ·ÙË. XÔÚÔı¤·Ì·. Afi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ P›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË, Ù˘ °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î.¿. ™‡ÏÏ.ÛÎËÓÔı.: A. °˘Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: B. A‰¿ÌÔ˘ (¯ÔÚfi˜), I. K·Ì˘Ï·‡Î·, E. ™ÈÁ·ÏÔ‡ Î.¿. ™¿‚. K˘Ú. 21.30. ú 15 (12 º). A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37, 210 5238.742 O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, B. T۷ΛÚË, ¢. ¶··‰‹Ì·, £. BÈÛη‰Ô˘Ú¿Î˘. TÂÙ., ™¿‚., K˘Ú. 18.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 24, (18 §, 16 º). ¢:120’. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 O͢ÁfiÓÔ. TÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ. ™ÎËÓÔı.: M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 23, 20 (16 º). ø˜ 13/1. ¢:110’. ñ KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ+. TÔ˘ O‚›‰ÈÔ˘. ™‡ÏÏ.- ™ÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Õ. M¿Û¯·, Õ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, X. §Ô‡Ï˘, I. ¶·¿ Î.¿. ¶ÚÔ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: TÂÙ. 14, ¶¤Ì. 15/11. ú 12. ¢: 120’. AMºI-£EATPO ™¶YPOY EYA°°E§ATOY A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 ñ A›ı. §‹‰· Δ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. TÔ˘ EڛΠEÌÌ·ÓÔ˘¤Ï

™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ¡. ΔÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 24 (17 º). ¢: 130’. ñ A›ı. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·Ù.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 22 (15 º). ¢:100’. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7707.227 TÔ ºÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙÂ.

TÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, X. ™Ò˙Ô˜, X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, E. MÔ˘ÌÔ‡ÚË Î.¿. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00 & 21.00. ú 24 (17 º). ¢:120’. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70, °Î‡˙Ë, 210 6445.749 ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡xÙ·˜. TÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ™¤ÍÈÚ.

™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·ÓÔ˘Ú¿, A. Z·¯·Ú¤·˜, B. KÔÓÙÔÌ¿ÚË, ™. °ÂˆÁÏÂÚ‹˜, ƒ. °ÂˆÚÁ›ÙÛ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 §). ¢:140’. A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 ¢ÂÛÔÈÓ›˜ T˙Ô‡ÏÈ·. TÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KÔ˘Ï›Â‚·, A. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (§), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 22 (18 § , 16 º).

A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 1517, 210 5220.100

A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153

T˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï MfiÚÎÌ·Ó.

™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

80 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

TˆÓ Bruce Jordan - Marilyn Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ™. ¢ÂÏÈÎÔ‡Ú·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, A. KÔ˘Ú‹ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.,K˘Ú. 18.15. ú 21 (18 §, 15 º). ¢:120’. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-68 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰. ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, E. AÔÛÙfiÏÔ˘, I. AÛÙÂÚÈ¿‰Ë. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00 & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 90’. ŸÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ; ™ÎËÓÔı.-Û‡Óı.: Ÿ. ¶Ô˙¤-

ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·ÏÔ˘Î¿, °. NÙÔ‡Û˘, Ÿ. ¶Ô˙¤ÏË, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.- K˘Ú. 21.30, ú 18 (12 º). ¢: 90’. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 O B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, ™. §ÒÏÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.15. ú 22 (15 º). ¢: 200’.

ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘, E. ¢·Ê·ÏÈ¿. K˘Ú.: 11.30 & 3.00, ú 15. Less. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛËperformance ·fi ÙËÓ «OÌ¿‰· 33». ™‡ÏÏË„Ë-ÛÎËÓÔı.: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 10. * CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9, 210 7296.500 O ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ korlflx.

EÈÌ.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜. ™ÎËÓÔı: °. °·‚·Ï¿˜. Performers: M. £ÂÔ¯¿Ú˘, K. AÛÈÒÙ˘, N. KÔÓÙÔÁÂÒÚÁË, N. ™¿ÏÙ·˜. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.244 AÛ‡ÌÌÂÙÚÔÈ ÊÂÏÏÔ›. Stand up comedy ·fi ÙÔ˘˜ ETSI DE - KÒÛÙ· & £·Ó¿ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·Ú.-™¿‚. 22.00, ú 15. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 Î·È YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 Life is life. M·‡ÚÔ ı¤·ÙÚÔ. Afi ÙÔÓ ºÚ¿ÓÙÈÛÂÎ KÚ¿ÙÔÛ‚ÈÏ. ú 25, 21, 20. ø˜ 18/11. * °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 AÓıÈṲ̂Ó˜ M·ÓfiÏȘ.

£EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 Î·È ÛÙ· 801 11 60.000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È 210 6786.000 (·fi ÎÈÓËÙfi) H ηÛÂÙ›Ó·. TÔ˘ K·ÚÏ ™Ù¤ÚÓ¯·˚Ì. ™ÎËÓÔı.: B. AÚ‰›ÙÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÛË M·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘, T·Íȿگ˘ X¿ÓÔ˜, KϤˆÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, E‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ.-¶·Ú. ÛÙȘ 21.00, ™¿‚. ÛÙȘ 18.00 - 21.00, K˘Ú. ÛÙȘ 19.00.TÂÙ. ú 18, ¶¤Ì. ú 15, ¶·Ú.-K˘Ú. ú 22, ™¿‚. ·fiÁÂ˘Ì· ú 18 (12 º ‹ Ó·ÓÈÎfi οو ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ). ø˜ 20/1. ñ N¤· ™ÎËÓ‹ ¶ÚÔÌËı¤·˜ ‰ÂÛÌÒÙ˘. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. MÔ˘Û.: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. AÔÛΛÙ˘, X. N›Ó˘, £. ¶¿ÓÔ˘ Î.¿. ú 12. Afi 15/11. E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH £¤·ÙÚÔ ·fi Ì˯·Ó‹˜ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210.5231131, 801-11-60000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi), 210.6786000 (·fi ÎÈÓËÙfi) ñ B’ ™ÎËÓ‹ «¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË». TÔ˘ B·Û›ÏÈ ™ÈÁοÚÂÊ. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N.

BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· M·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ.

TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙ ºÈÏ›Ô. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: E. A. °ÎÔÓ˙¿Ï˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, ∫. ΔÛ¿‚·ÏÔ˘, A. TÛÈχڷ, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, A. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§) & 21.15, ∫˘Ú.19.15. ú 22 (17 º). ¢:120’. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. TÔ˘ Howard Zinn. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙ÂÈ: ÕÁÁ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ΔÂÙ.19.15. ú 20 (15 º). ¢: 90’. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ, K˘Ú 20.00, ¶¤Ì-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (18 §, 16 º). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 119), 210 8233.125 ™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ. TÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 90Æ C. ¢È·ÛÎ.: X. TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M¿Ú·˜, T. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, M. §·Ì›ÚË. ¶¤Ì. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). ú 24 (17 º).

O XANIM¶ A§ •ANAX TY¶A (TÚÂȘ Â·Ó·Ï‹„ ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚ ÒÈÓÔ ÓÔ˘)  «K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜» , Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·È‰fiÊÈÏÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· T¿ÎË BÔ˘Ù¤ÚË. ™Ù Ô ı¤·ÙÚÔ Eͷگ ›ˆÓ.

 «H T¤¯ÓË ÙÔ˘ ΢ Ú›Ô˘ X¿·ÚÌ·Ó», ¤Ó·˜ Û›ÚÈ ·Ï Î›Ï ÂÚ ÂÍ ÔÌ ÔÏ ÔÁ › Ù· È, Û ÛÎ ËÓ Ôı ÂÛ ›· M¤Ù˘˜ AÚ‚·Ó›Ù Ë. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙË ˜ Ô‰Ô‡ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜.  “The man who” ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ MÚÔ ˘Î, ‰ÂηÂÙ¿ ÈÛÙÔڛ˜ ‰È ·Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ ·Ó ıÚÒˆÓ Ì ·˘ ÍË Ì¤ Ó ˜ ¢ ·È Ûı ËÛ ›Â ˜, Û ÛÎ ËÓ Ôı ÂÛ ›· Renate Jet. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶ÔÚ›·.

TÔ˘ PfiÌÂÚÙ X¿ÚÏÈÓÁÎ. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶ÈÙÛÔ‡ÏË, N. OÚÊ·ÓÔ‡, M. ™Ù·˘Ú·Î¤ÏË, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, M. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, A. MËÏÈ·Ú¿ÎË. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15, K˘Ú. 19.15. ú 21 (16 º). ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, XÚ. ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 22 (15 º).

IÛÙÔڛ˜ Ì ˯Ò.

Performance ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Playback æ». ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, B. §¿Ú‰Ë, °. §Ô‡Î·. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ªÂ ÔÙfi ú 20 (13 º). M¤¯ÚÈ 4/12. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ¡ew Order. ¶ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· blitz, ÙˆÓ μ·Ï·‹, ¶·Ô‡ÏÈ·, ¶·ÛÛ·Ï‹, ºÈÏ›ÓË. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.30, ú 20 (15 º). ΔÔ ÓÂÚfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÂÎÔ‡Ú· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢. ∫·Ù·ÏÂÈÊÔ‡. ¶·›˙ÂÈ - ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ™Ù. ª·ÙÓÙ˙ÒÚÔ˜. ª¤¯ÚÈ 30/11. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00, ú 17 (12 º). ¢: 65’. IÙ·ÏÈÎÔ› ΋ÔÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¢. ™Â˚Ù¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿Î˘, ¢. BÏ·-

¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›ÎÈ ™›Ï‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. TÂÙ. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.30 & 21.30. ú 25 (18 º). ¢: 120’. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6 (¶Ï. AÁ›·˜ §·‡Ú·˜) M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·-

‚Ú¿Ó. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 15 (10 º). Afi 16/11. * E£NIKO £EATPO -

AÁÁÂÏ‹˜, K. K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú· Î.¿. TÂÙ.& ¶·Ú.- K˘Ú. 22.00. ú 18 TÂÙ., 20 ¶·Ú., ™¿‚., K˘Ú. (12 º ‹ οو ÙˆÓ 23). ¶ÚÔ·Ú¿ÛÙ·ÛË: 15/11, 20.00. ú 12. °È· ¿Óˆ ÙˆÓ 15. Afi 16/11 ˆ˜ 3/2.

21.00. ú15 (10 º). ¢: 60’. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ, XˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe DiPietro,

Jimmy Roberts. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, M. MÂÁÓ‹˜, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, T˙. AÏÈÌfiÓÔ˘. TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (17 º) ¢:120’. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879 K·˘Ùfi˜ ¿ÁÔ˜. TÔ˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067, KÔψÓfi˜ (·Ú¯. §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 ñºÔ˘·Á¤ ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË - performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ¶·Ú. & ™¿‚. 23.45 ∫˘Ú. 22.00, ú 10. ¢:45’. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15, (13,50 º). ¢: 120’. ñ ºÔ˘·ÁȤ. N‡¯Ù˜ M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ (ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ). KÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ AÁÈÔ‡Û·ÁÈ·, Ô º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™Ù¿ı˘ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, °·ÓÙfiÎÔ˘ÎÏ·. 23.30. ú 5. 15/11. E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, ™. NÙ¤Ìη. ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 17 (12 º). ¢: 80’. TÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: M. PÂÙۛϷ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, M. M·Ú¯¿ÈÓÂ, °. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜. TÚ.TÂÙ. 21.30. ú 17 (12 º). ¢: 90’. Afi 21/11.

E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074

∏BH ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. TÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ™¿‚. (§) 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì -K˘Ú 21.15. - 25 (18 º §). ¢: 120’.

O ¤ÌÔÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: M·ÚÎ

T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘.

ÊÔÓ X¤ÓÈÓÁÎ. ªÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, A. M˘ÏˆÓ¿˜, M. ™ÎÔ˘Ï¿, °. ¶ÂÚϤÁη˜ Î.¿. ΔÂÙ.-™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (12 º).

™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ. 21.00. ú 21 (16 º). ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ djs οı ¢Â˘Ù. & live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı TÚ›ÙË. ¢: 100’.

E£NIKO ¶EIPAMATIKH ™KHNH - A¶O MHXANH™ £EATPO A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5231.131 O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ º›oÓÙÔÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: ™. §È‚·ıÈÓfi˜. ™ÎËÓ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú¤Ô˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘ Î.¿. TÂÙ., ¶·Ú. (A’ ̤ÚÔ˜), K˘Ú. 19.00, TÚ. 21.00 (A’ ̤ÚÔ˜), ¶¤Ì. 21.00, ™¿‚. 21.00 (ÂÓ·ÏÏ¿Í ∞’ - μ’), K˘Ú. 15.00 (A’ ̤ÚÔ˜), ú 25 (15 º). ¢: 120’. EI§I™™O™ MIKPOXøPO™ TEXNH™ AÁÏ·Ôӛ΢ 3 & BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, MÂÙ˜, 210 9214.248 ŒÏ·. ™ˆÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘ÛÙ·ı›Ô˘. OÌ¿‰· ÕÙÚÔÔ˜. ¢Â˘Ù. TÚ.

£EATPO ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260, 210 5224.422 ŒÚËÌÔ˜. TÔ˘ K¿ÚÏÔ MÈÎÂÏÛÙ¤ÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔ˘˙›Ô (ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο), £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο). 21.00. ú 15. ø˜ 23/11. £EATPO BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 ™·Ú·ÓÙ¿Ú· Î·È ÚˆÙ¿Ú˘ / The Graduate. TÔ˘ T¤ÚÈ

Δ˙fiÓÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M¿ÚÌ·, A. AÓ·ÓÈ¿‰Ë˜, °. T˙ÒÚÙ˙˘, H. T۷ηϛ· Î.¿. TÂÙ.- K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.15. ú 25 (20 §, 16 º). ¢:120’.

£EATPO E°NATIA £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K·ÙÛ·Ú›‰·. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ø˜ 16/12.

Ú·ÁοÎË, N. £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘, O. MÔ˘Á¿. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ¢Â˘Ù. 21.00. ú 22 (16 º). ¢: 120’. £EATPO ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·Ó/ÛÙËÌ›Ô˘), 210 9229. 579 EÍÈϤˆÛË (The mercy seat).

£EATPO I§I™IA - MIMH NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, IÏ›ÛÈ·, 210 7210.045, 210 7216.317 * ™·Ú‰¤Ï˜ ÌÂ... Û·Ú‰¿Ì (Noises off) TÔ˘ M¿ÈÎÏ ºÚ¤ÈÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M. §ÂοÎË Î.¿. TÂÙ.(§), K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15 ™¿‚. 18.30, 21.30. ú 22 (18 §, 16 º). Afi 7/11. * TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: B. ¢Ô‡Î·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, ∑. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ· Î.¿. ™¿‚. K˘Ú. 18.00, TÂÙ-K˘Ú. 21.00. ú 22 (17 º). AfiÂÈÚ˜. TÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ∫ÚÈÌ. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÈÊÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §. K·ÙÛÈÒÙË Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). ñ B’ ™ÎËÓ‹ (BÔÏ·Ó¿Î˘)

TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ. ÂÈ̤Ï.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30. ú 20 (12 º). ¢: 60’. ∞fi 21/11. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 ñÀfiÁÂÈÔ Nordost. TÔ˘ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó : M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, A. ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹. ™¿‚. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00. ú 22 (15 º). ¢:100’. ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ HAIG. TÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘. TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BÈ˙˘Ë-

E˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡-

ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ™ÎËÓ.: N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M. Z·¯·Ú‹, K. BÂϤÓÙ˙·˜, M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜. E. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 10.15. ú 22 (15 º). ¢: 90’.

ÏÈ·˜. ¶·›˙ÂÈ Ë N¤Ó· MÂÓÙ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ. 18.45. ú 20 (17 º).

£EATPO TEXNH™ K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·

* £EATPO ∫.∂.∞. ª¶∂§§√™ ∫¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210.3229889 ∫Ô˘ÏÔ˘‚¿¯·Ù·. ∫ˆÌˆ‰›·. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °. ª¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ª¤ÏÏÔ˜, ™. ™ÔÊÔ‡, °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. K˘Ú. 19.00, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.00, ú 20, (10 º). ¢: 120’. * £EATPO M¶ANTMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 (ÈÛÙˆÙÈ΋) Beauty and the Beast. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÚ·ÁÔ‡‰È·: Alan Menken. ™Ù›¯ÔÈ: Tim Rice, Howard Ashman. ú 75, 65, 55, 45, 35. M ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙ· Virgin Megastores. ¢: 160’. £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ñ B’ ™ÎËÓ‹ H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó.

TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M. AÚ‚·Ó›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 90’. £EATPO O¢OY KYK§A¢øN K˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, K˘„¤ÏË, 210 8217.877 H ‹ÌÂÚË. ¶·›˙ÂÈ: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.: °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, °. ™Î¢¿˜. £∂∞Δƒ√ ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 699 4639280 ÕÚıÚÔ 1350 A.K. Î·È ÂfiÌÂÓ·... Afi ı·ÙÚÈο ·Ô-

Û¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ §Ô˘˝Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ, ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη, ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ, ÕÎË ¢‹ÌÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· 5 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «M‡Á· M˜ ™ÙÔ °¿Ï·». ¶·›˙Ô˘Ó: ™. B·ÛÈÏ·ÓÙˆÓ¿ÎË, X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·Ú·Ì¿ÙÛË, H. ¶ÚˆÙÔ·¿, X. X·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30. ú 13,50. ¢: 100’. ø˜ 2/12. * £EATPO ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ¶ÔÚÙÔοÏÈ §ÂÌfiÓÈ A˘Áfi K·Ó·Ú›ÓÈ. T˘ Rinne Groffe.

™ÎËÓÔı.- ÛÎËÓÔÁÚ.-ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: ™. K·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·ÙÛÔ‡Ï˘, B. M·-

TÚÂȘ ·‰ÂÚʤ˜, ¶ÂÚÂÛÙÚfiÈη. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤-

¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. MÚ¤ÌÔ˘, º. •˘Ï¿, K. K¿·˜, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §. K·ÎÔ‡Ú˘ Î.¿. Afi 15/11. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 ŸÓÔÚ. T˘ T˙Ô¿ÓÓ· M¿ÚÂ˚

™ÌÈı. Afi‰.: E. MÂÏÏȤ. ™ÎËÓÔı.: N. AÚÌ¿Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ¿ÎË, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, M. NÈÎÔϤÛË, K. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 100’. NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰fiÓÙÈÎÔ˘˜.

TÔ˘ F. W. Murnau (·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ MÚ·Ì ™ÙfiÔ˘ÎÂÚ). ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.-ÙÚ·Á.: ™. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Z. PÔ‡ÌÔ˜, º. TÈÌÔı¤Ô˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 18 (12 º). ¢: 90’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (MÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090 O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. MÔ˘Û.: ¶Ï¿ÙˆÓ AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜, ™. K·Ïfi˜, B. E˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, £. KÚËÙÈÎÔ‡. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). M¤¯ÚÈ 30/11. ¢: 90’. ñ KfiÎÎÈÓË ™ÎËÓ‹ TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ.

™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ∞fi ÙÔÓ £›·ÛÔ «E› ™ÎËÓ‹˜». ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ A˘Í¤ÓÙÈÔ˘ I‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ¶ÔÚ›ÙÛÈÓ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15. ú 20 (15 º). £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ÃÒÚÔ˜ Motortown. TÔ˘ ™¿ÈÌÔÓ ™Ù›‚ÂÓ˜. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÈÌ. ΛÓ.: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °¿ÏÏÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘, E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, ¶. ¢Â-


ª∏ Ã∞™∂π™... ÓÙ¿Î˘, A. B¿Ï‚Ë, ¶. §¿ÚÎÔ˘, N. Z¿Áη. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 22.15, TÂÙ.-¶¤Ì. ú 18 (15 º) ¢:110’. TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. TÔ˘ ¢. °ÎÂÓÂÚ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ OÌ¿‰· ¶ÂÚ›ÔÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 15. ¢: 60’. ñ K¿Ùˆ ÃÒÚÔ˜ K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È §ÂÛÎfi‚.

¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 18 (15 º). TÂÙ. ú 15. ¢: 90’. H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜ - B’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. TÔ˘

¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. TÛÔÚÙ¤Î˘. B. ÛÎËÓÔı.: E. PÔ˘Û¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¢ÚfiÛÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). ¢: 65’. ñ ¢ÒÌ· ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. Afi ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¢È·ÌfiÚÊ. ÎÂÈÌ.- ÛÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·ÏÙ¤˙Â, K. P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏ¿ÚÈ. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 18 (15 º & TÂÙ.- ¶¤Ì.) MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË.

TÔ˘ AÚÙ›Ú PÂÌfi. ™ÎËÓÔı.: £. AÓ·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ú 18 (15 º). ¢: 80’. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÛ›ÎË, °. ZÒË, A. AÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿. TÂÙ. (§) 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20 (15 §/º). * £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 ñ™ÎËÓ‹ ¡¤· ÃÒÚ· O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÛÙÔ ™fi¯Ô.

TÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, E. ZËÌ¿ÏË, £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚.K˘Ú. 19.00-21.30. ú 17-24. AηٿÏÏËÏË ÁÈ· οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ¢: 95’. ñ™ÎËÓ‹ ªÈÎÚ‹ ÃÒÚ· ZÂÏfi‚. ™‡ÏÏ.-ÛÎËÓÔı.: °.™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 16 (12 º). Afi 12/11. ñ ™ÎËÓ‹ EÓ‰Ô¯ÒÚ· Jeff Koons. TÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÂÚÛÈ¿‰Ë. Techno-Έ̈‰›·. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Î·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Clownski-clownski-Balkan street duo Î.¿. ¢: 95’. £H™EION, ∂¡∞ £∂∞Δƒ√ °π∞ Δπ™ Δ∂á∂™ TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ K¤ÏÂÚÌ·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚ÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ; (MÈ· Â›Û΄Ë

ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ»). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ «¶‡ÚÁÔ» ÙÔ˘ K¿Êη. ™ÎËÓoı.: ª. ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜. MÔ˘Û.: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. K·Ú·˙‹Û˘, £. Δ˙›ÌÔ˘, K. KÔÚˆÓ·›Ô˜, ™. KÚ›ÙÛË, T. ¶›ÙÙ·. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, ∫˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ¢: 140’. ø˜ 25/12. π¢PYMA EY°ENI¢OY OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ... ¯ˆÚo¯ÚfiÓÔ. æËÊȷ΋ ·-

Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™ÈÌfi-

Ô˘ÏÔ˜. I‰¤·-MÔ˘Û.: ¢. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë K·ÌÂÚ¿Ù· -OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ¢: 35’. KAºø¢EIO E§§HNIKO IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ 3, 2310 237.023 MÔ˘ ÏÂÓ PÔ˘˙. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: E. A˚‚·˙›‰Ô˘, M. °·ÚÌ‹, I. K·ÙÛ·ÚÔ‡, N. OÚÙÂÙ˙¿ÙÔ˜. 22.30. ú 3, Ì ÔÙfi ú 8, 5, 6. ¢: 90’. 15-21-28/11. KENTPO TEXNøN ™TO ACS °·Ú‡ÙÙÔ˘ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341

2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: £.

AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, °. KÔÚÌ·Ófi˜ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 2 (18 º). ¢: 120’. ◊ڈ˜. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, A. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.- TÚ. 21.15. ú 18 (15 º). Afi 13/11. (¶ÚÂÌȤڷ 21.00).

H AÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.

TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: §. ™ÎÈËÙ¿Ú˘. ∫ÔÛÙ.: £. B·¯ÏÈÒÙË - ŸÏÓÙÚÈÙ˙. KÚÔ˘ÛÙ¿: C. Heilman. ¶·›˙ÂÈ: °. ™È̈ӛ‰Ë˜. ú 20 (15 º ¶). ™Ù· ·ÁÁÏÈο. 15/11. 20.30. * KNø™™O™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 115 Î·È KÓˆÛÛÔ‡ 11 (ÛÙ. K·ÏÈÊÚÔÓ¿) 210 8677.070. MfiÏÏ˘ ™Ô˘‹ÓË. TÔ˘ MÚ¿È·Ó ºÚ›ÂÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: X. T·ÎÙÈÎfi˜, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, M. ™¿‚‚·. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00.ú 18 (15 º). ø˜ 16/1. ¢: 130’.

§AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 ™Ù¤ÏÏ·. TÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¢È·ÛÎ.- ÛÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: T. TÚ‡Ë, ™. Z·ÏÌ¿˜, M. BÔ‡ÚÙÛË Î.¿. MÔ˘Û.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™¿‚. (§) 18.00, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00. ú 25, 20 (22,18 §,16 º). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÂÚ.

™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜ Î.¿. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 24 (18 §, 16 º). ¢: 100’. * TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004, 210 8679.535 ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. KÔÈÓˆÓÈÎfi. T˘ B›‚È·Ó Iˆ¿ÓÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, B. Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ÿ. MˆÚ·˝ÙË, X. °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘, M. AÌ·Ó›ÙË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: E‡Ë AÓ‰Ú¤Ô˘. ™ÎËÓÔı.: §. §Ô˚˙›‰Ë˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 20.00, K˘Ú. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 75’. Afi 15/11 ˆ˜ 24/12. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜), 210 3462.027 «5». Variete. TˆÓ ¢. T۷ηϛ·, N. OÚÊ·Óo‡. ™ÎËÓÔı.: N. OÚÊ·Ófi˜. AÎÚÔ‚·ÙÈο: ™ÎËÓÔ‚¿Ù˜ OÚ›ˆÓ. ∑ÔÁÎϤÚ: magic happens pro. Live dj set: RSN. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·Ófi˜, °. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜, T. ºÂÛ¿ÎË, £. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, T. TÛfiÏη. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (Ì ÔÙfi). ¢: 120’.

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ M√À™∂π√ π™§∞ªπ∫∏™ Δ∂á∏™ AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 Î·È ¢È‡ÏÔ˘ 12 (™Ù¿ÛË H™A¶ £ËÛ›Ô), 210 3251.311 OÈ ·fiÚ·Ù˜ fiÏÂȘ. Afi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÿÙ·ÏÔ K·Ï‚›ÓÔ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «T· T·Í›‰È·» ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ. ™ÎËÓÔı.: Œ. TÈÌϷϤÍË. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë E‡· KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË. ¶·Ú. 9/11, 20.30, ™¿‚., K˘Ú. 10 & 11/11, 14.00 & 20.30, ¶¤Ì. 15 & ¶·Ú. 16/11 20.30, ™¿‚. 17 & K˘Ú. 18/11, 14.00 & 20.30. 15-18/11. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3310. 936 O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ T˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ &

°ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ∫ÔÛÙ.: °. MÂÙÛÈÎÒÊ. TÂÙ.(§) 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 25 (18 º §). ¢: 120’. * M¶PONT°OYAIH ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, 210 8650.250 B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.

TÔ˘ PÈÎ ÕÌÔÙ. MÂÙ·ÊÚ.-·fi‰.: X. PÒÌ·˜. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ∞rt direction: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ªÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, º. NÙÂÌ›ÚË Î.¿. TÂÙ., ∫˘Ú. 19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15. ú 24 (18 §, 16 º). * NEO E§§HNIKO £EATPO °IøP°OY APMENH ™˘Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 34, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489, 210 8817.941 AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. OÏ˘Ì›Ô˘, °. AṲ́Ó˘, N. BÏ·‚È·ÓÔ‡, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜, E. ™È‰ÂÚ¿. ú 20 (15 º/§). ¢: 120’. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 (§), 21.00, K˘Ú. 20.00. ¢: 120’. EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, M. K·ÏȷοÙÛÔ˘, A. K˘ÚÈ·ÎÔ‡, N. KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. TÂÙ.-¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. ¢: 75’. TÈ Á˘Ú‡ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·. TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË TÛ·-

* META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: Õ. B·ÁÂÓ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, A. M·Ï·ÌÒÙ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, A. KfiÎÎÈÓÔ˘.

ÎÓ‹. MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ™. M·ÓÙ˙ÒÚÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜, E. æ˘¯Ú¿ÌË, A. æ˘¯Ú¿Ì˘. Video: °. KÈÌÔ‡Ï˘, T. KÔ˘Ï›Â‚·, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ¢: 120’. ú 20 (15 º/§). EÛˆÙÂÚÈη› Âȉ‹ÛÂȘ. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. ™ÎËÓÔı.: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ™ÎËÓ.ÎÔ˘ÛÙ.: E. ¢Ô˘‰Ô˘Ï¿ÎË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: X. ÷ڷϿÌÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, §. ZÔ‡˙È·, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. AṲ́Ó˘ Î.¿. TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 00.15. Afi 21/11 (21.00).

MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜

NTEMONTEPNO £¤·ÙÚÔ

ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8221.111 H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú·.

TÔ˘ ™ÙÂÊ¿Ó ª·Ï·ÙÚ¿Ù. Afi‰.: E. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, °. K¤ÓÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22 (18 §, 15 º).

TÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ NÙÔ˘ (‰›Ï· ÛÙÔ Club 22), Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, KÈ¿Ê·˜ 13, 210 9222.944 °ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÛÔÏÈ¿ ÌÔ˘!

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi. M ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ AÓˆÙ¿ÙË Z·ÌÂÙÈ΋ & ∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·! ¶·Ú., ™¿‚. 22.30. ú 10 (5 º). OPºEA™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 38, 210 3604.618 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. T˘ Francoise Dorin. ™ÎËÓÔı.: B·Û. ¶Ï·Ù¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÚÈʇÏÏË, E. ºÈÏ›ÓË, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, B. ¶Ï·Ù¿Î˘. TÂÙ.- ¶¤Ì. 19.00, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30, 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 24 (16 §, 15 º). ¢: 120’. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, 210 3450.922 ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ & Mȯ¿ÏË P¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, §. K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘, M.K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, E. MÔ˘Ù¿ÊË Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. K˘Ú. 18.15, ú 24 (19 §, 18 º). ¢: 120’. * ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040 TÔ ¢¤Î· ÙÔ Î·Ïfi! TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂ˘ÓÙfi. ¢È·ÛÎ.-ÌÂÙ·ÊÚ.ÛÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ™. K·ÛÙ·Ó¿˜, A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘ Î.¿. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY AI°A§Eø «°È¿ÓÓ˘ P›ÙÛÔ˜» ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË AÈÁ¿Ïˆ) OÈ AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ K‚fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÎÔ˘Ú¤ÏË.18/11 - 11/12, 20.00. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢: 90’.

°πøƒ°√™ NΔ∞§∞ƒ∞™: √§∞ ∞¶√ Δ∏¡ AƒÃ∏ ¶ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÂψ‰›Â˜. ÕÏϘ ÙfiÛ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ¶Ò˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ˘ÏÈÎfi. ™˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Û˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ŒÓ· ÂÈÏÂÎÙÈÎfi rewind ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ͤÚÂȘ ηϿ, Ôχ ηϿ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂȘ. MÈ· Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 16 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (Afi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋) Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË º·ÛÔ˘Ï‹, Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËı› ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ô˘ «˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È Û ÎÔÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ». √ °ÈÒÚÁÔ˜ NÙ·Ï¿Ú·˜ Î·È Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ¢¤ÛÔÈÓ· OÏ˘Ì›Ô˘, AÛ·Û›· ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡, Z·¯·Ú›·˜ K·ÚÔ‡Ó˘, M·ÓÒÏ˘ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÔχÏ¢ÚÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ ˘ÂÚı¤·Ì·. AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ‡ ¯ı˜ Û ¤Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·. -°.¢ £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜, CityLink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100. ¶ÚÔÒÏËÛË ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, 10.00-20.00, Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 210 8108.181, www.ellthea.gr. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20 (ÊÔÈÙ.), 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70.

¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÙÛ‚ÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ Î.¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, (15 º). ¢: 100’. *¶O§YXøPO™ ALTERA PARS MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ Chair’s Tragedy. XÔÚÔÁÚ.ÛÎËÓÔı.: ™. MÂÚÙÛ¿ÙÔ˜. MÔ˘Û.: Casta Diva - Bellini. EÚÌ.: ™. K·ÚÊÔÔ‡ÏÔ˘. ú10, 13 & 14/11, 21.30. The Bloody Brother. XÔÚÔÁÚ.-ÛÎËÓÔı.- ÎÔÛÙ.: ™. MÂÚÙÛ¿ÙÔ˜. MÔ˘Û.: Ensemble Accentus, Boney M. EÚÌ.: M. KÔ·Ó¿Î˘, ¢. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. 15/11, 21.30. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 TÔ „˘Á›Ô. TÔ˘ Copi. ™ÎËÓÔı.: E. A. Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, °. ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜, °. º›ÏÈ·˜. TÚ. & TÂÙ. 21.15, ú 18 (12 º). ¢: 70’. ¢¿ÊÓ˘ Î·È XÏfiË: Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÎËÓÔı.: C.

Grauzinis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¶. AÎÏ›‰Ë, ¢. EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, E. K¯·ÁÈ¿, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, B. K˘Ú·›Ô˘, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, M. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¶ÂÏÂοÓÔ˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20 (14 º). ¢: 130’. ø˜ 30/12. The Man Who. TˆÓ Peter Brook, Marie-Helene Estienne. ™ÎËÓÔı.: R. Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, °. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


GAY & LESBIAN

21.30. ú 20 (14 º). ¢:120’. ø˜ 17/12. * ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜.

TˆÓ Georges Feydeau Maurice Desvallieres. MÂÙ¿ÊÚ.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, T˙. E˘Â›‰Ë, T. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™ÙfiÏÏ·˜ Î.¿. ΔÂÙ.-∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 18.30, 21.00. ú 23 (15 º/§). ¢. 120’.

V FOR VERSUS TÔ˘ §YO KA§OBYPNA

E¶ΔA °∫E´ ª¶∞ƒ ™∂ E¡∞ Δ∂ΔƒA°ø¡√; M∏¡ ∂I¡’ ∏ M∞¢ƒIΔ∏; M∏¡ ∂I¡’ Δ√ B∂ƒ√§I¡√; T™√À! •¤Úˆ, ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ÔÈfiÙËÙ·. MfiÓÔ Ô˘ ÎÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛËÌ·Û›·, ÂȉÈο Û ‰ËıÂÓÔ˘¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏȤ˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Û È¿Ù·-Ì·ÓȤÚ˜ (¿ÏÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ÌÈÏ¿ˆ). ™ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜-IÂÚ¿˜ O‰Ô‡KÂÏÂÔ‡, ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È 7 ÁÎ¤È Ì·Ú, ÂÓÒ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ °Î¿˙È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· 7 ÁÎ¤È Ì·Á·˙È¿ (Û˘Ó ¿ÏÏ· 12 ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË Aı‹Ó·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi Û 26 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ). ¶· Ì·Ï, Â; TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó·. TÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÎ¤È ¯ˆÚÈÔ‡ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. §¤ÁÂÙ·È Versus ÎÈ ¿ÓÔÈÍ ÈÛˆÎÔÏÏËÙ¿ ÛÙÔ Fou ÎÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Moe. ™Â ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ Î·È Ìo‚ ÙfiÓÔ˘˜, Â›Ó·È Ôχ chic, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔØ Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ·fi Ù· Ì·Ú fiÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ̤۷ ÙÔ˘. AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÔÏÔÊÔÓÈο ‰˘Ó·Ù‹ (Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‹), ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û Úԉȷı¤ÙÂÈ Ó· ·Ú¿ÍÂȘ. Œ¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Â›ÊÔ‚Ô ·Ù·Ú¿ÎÈ («‰ÂÓ ÙÔ Ï¤Ó ·Ù·Ú¿ÎÈ, ·ÓfiËÙÂ, ÚÈ‚¤ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È» Ì ‰ÈfiÚıˆÛÂ Ë ÍÈÓ‹ Ê›ÏË ÌÔ˘ MÏÔ˘-MÏÔ˘»), ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔ˙¿ÚÂȘ ÙËÓ ›ÛÙ· Î·È Ú›¯ÓÂȘ ÙËÓ ÏÂÍÔ‡‰· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ Ô ÈfiÙ˘ ÛÔ˘ ‹ ÁÎÚÂÌ›˙ÂȘ ÙË Ó¢ڷÛıÂÓÈÎÈ¿ ÎÔÏÏËÙ‹ ÛÔ˘. O AϤͷӉÚÔ˜ KÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ÎÈ Ô M¿Ì˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÊÈÏÈο Ó¤· ·È‰È¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Versus. °È·Ù› Versus; E̤ӷ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Á ÛÙÔ versatilé Î·È ¯¿ÚËη, ·ÏÏ¿ Ô AϤͷӉÚÔ˜ Ì 82 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

‰ÈfiÚıˆÛ fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ «ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ», fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì·Á·˙› ¿ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú‡̷. K¿ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ÛʇÚÈÍÂ Î·È Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÚˆÌ· ‹ ÚÔ‡¯Ô, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ lifestyle ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤Ô˜. TÔ Versus ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, Â›Ó·È clu(m)b Î·È ¤¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô ú 7. AÓÔ›ÁÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 23.00-4.00 Î·È ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù· 23.00-6.00.ªÔ˘ÛÈ΋ mainstream dance, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË, fiˆ˜ fiÏ· Ï›ÁÔ-Ôχ. ¶Ô˘ Ì ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ·Ú¿ÔÓÔ: Ôχ fiÌÔÚÊ· Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú Ù˘ Aı‹Ó·˜Ø ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈÛ¿ÍÈ· ‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ›̷ÛÙ ̷ÓԇϘ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÌˆ˜ ۯ‰fiÓ fiÏ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÂÁÒ Â›Ì·È ÎˆıÒÓÈ Î·È ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ‰È·ÊÔÚ¤˜. TÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı· ’ıÂÏ·; H MÏÔ˘MÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ sex-club ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂÓÈÙ‡ÂÙ·È. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ÎÏ·Ì - ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ. EÁÒ; XÌ... ¤Ó· ηʤ fiÔ˘ ·›˙ÂȘ ÂÈÙÚ·¤˙È·, οÙÈ Û ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ¯¿ÂÓÈÓÁÎ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ Ô˘ Ó· Û ÂÌϤÎÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·’ ÙÔ ·ÏÒ˜ Ó· ÛÙ‹ÓÂÛ·È Ì’ ¤Ó· ÔÙfi Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ì ‚ϤÌÌ· ÂÚÈ·ı¤˜. AÊÔ‡ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ˆÏ·›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜, ΢Ú-Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜, ‚ÔËı‹ÛÙ ϛÁÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 Ë Alexander Sauna (M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 134) οÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿··ÏÔ party ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Big Bar. E›Ó·È ÙÔ 2Ô ÛÔ‡ÂÚ ¿ÚÙÈ ÁÈ· bear Î·È ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ÒÚ·, ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 (Ì Ì›Ú·). TËÓ ¶¤ÌÙË 22 /11, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù· Á·ÚԇʷϷ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Fou (∫ÂÏÂÔ‡ 8) οÓÂÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ™Î˘Ï¿‰ÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ͤÚÂÈ. EÎÏ‹ÍÂȘ, shows Î·È ÔÈ· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿;

Δ∞π¡π∂™

£∂∞Δƒ√

P√∂™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 (ÌÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) MÈ· ÙÚÂÏ‹ ̤ڷ. TÔ˘ ŒÚÈÎ ™ÌÈÙ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. Î·È E. ¶·ÍÈÓÔ‡. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, K. ™·Ì·Ú¿, ™. °Î›Î· Î.¿. TÚ.-™¿‚., 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (18 O, 16 º). ¢ 120’. ™TOA MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 110’. * ™TOYNTIO ¶PøTE™ Y§E™ (AÓÙÈı¤·ÙÚÔ) MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 ™ÎÏËÚ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ÙÔ˘ M·ÚÙÈÓ KÚÈÌ. ™ÎËÓÔı.: X.

ÙËÓ ÔÌ¿‰· £¤·ÛË. ¢Â˘Ù. 21.00 & 24.00, TÚ. 21.00. ú 15 (10 º). ¢: 90’. XOPOPOE™ I¿Î¯Ô˘ 14, °Î¿˙È, 693 2438195 House. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ - O›ÎÔ˜ EÓÔ¯‹˜». New Age Cabaret. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÚÔÓÙ‹, K. °ÎÔ˘ÏÈÒÓË. Videos: £. T·Ù·‡Ï·Ï˘, £. TfiÙÛÈη˜. ¶·Ú.K˘Ú. 21.30. Afi 16/11.

°IA ¶AI¢IA AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & Aη‰ËÌ›·˜, 210 9635.954 ¶§AT™ - ¶§OYT™. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ TÚÈ‚È˙¿. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™ÂÚÂÊ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÚÔ˘, ™. P¿ÁÈ·˜, ™. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, M. °ÎÔ‡Ù˙ÈÔ˘, º. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘, P. §Â‚‰ȷÓÔ‡ (¯ÔÚfi˜). (°È· ·È‰È¿ 3-13 ¯Ú.) K˘Ú. ú 12. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 O Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ O˙. TÔ˘ º. §. M¿Ô˘Ì. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. - ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: ™. ¢ÂÌ›ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. §È‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘, ™. ¶ÂÙÚ¿Î˘, M. §Ô˘Î¿ÎË, X. K·ÁÈ¿˜. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00.

§‡Áη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. §›ÙÛ˘, E. °ÂÚÔʈο, A. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. MÚ·Ó›‰Ô˘ Î.¿.

¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596

™YNEP°EIO ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 18, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 698 1802544 Tejas Verdes. £¤·ÙÚÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. TÔ˘ Fermin Cabal. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÈÁÈÓ›ÙÔ˘, B. °‡Ú·, P. K˘ÚÈÒÙË Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (οı TÂÙ. & K˘Ú. Ì ÈÛ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜). ø˜ 6/1.

ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. PˆÌ·Ó›‰Ë˜, £. TÛ¤·, ¶. ¶·Ú·‰ÂÈÛ·ÓÔ‡. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00.

* TO TPENO ™TO POYº£EATPIKO BA°ONI ™È‰ËÚ. ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê - Â› KˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È Á¤Ê. X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜ (¶ÚÔ·ÛÙ. PÔ˘Ê), 210 5298.922, 693 7604988 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. KˆÌˆ‰›·. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. KfiÎη, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘ Î.¿. K˘Ú. 19.00, TÚ.-™¿‚. 21.00. ú 24 (16 º ¶¤Ì.). ¢: 100’.

E£NIKO £EATPO ¶AI¢IKO ™TEKI ™KHNH ¶A•INOY ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3301.881, 801 11 60.000, 210 6786.000

TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Standup comedy. Afi ÙÔ Comedy club Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00. ú 18 (¶·Ú., ™¿‚.), ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.). A·Ú·›ÙËÙ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. VANILLA, ™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹ ZˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÛˆ· Iv

(¶ÔÈ· ÂÚÈ‚fiÏÈ·). PÔÌ·ÓÙÈ΋ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË K·Î·ÙÛ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ¢·Ï›Ûη, ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜ Î.¿. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. ŒÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂-

ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. £Â·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹: Õ. P›ÎÌ·Ó - K. B›ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. TÛ··Î›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ÂÈ: ¢. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.15. ú 20 (15 º). ¢: 125’. 20, 15. TÂÙ K˘Ú. 21.15 .

T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. TÔ˘ X·Ó˜ KÚ›-

H ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘-

ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ∂ÈÌ. ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: H. °ÂÓÓ·Ù¿, °. °ÂˆÚÁfiÓË, °. °È·ÓӷοÎÔ˜, O. Z·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. §‡ÎÔ˜, N. M·ÚÌ·Ù¿ÎË, ™. N¤Ó˜ Î.¿. TÚ.¶·Ú. 10.00, ™¿‚. 15.30, K˘Ú. 11.30, 15.30. ú 15, 13. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 69, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 °ÔÚÁfiÓ·, ÁÔÚÁÔÓ›ÙÛ·. Afi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ X. K. ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓÔÁÚ.-ÛÂÓ¿Ú.- ËıÔ.: E. K·ÔοÎË. K˘Ú. 12.30. ¢: 60’. EP°A™THPI MAIPHBH ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33, OÌfiÓÔÈ·, 210 5222.181 AÎÚÔ‚·Û›Â˜. KÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ. ™¿‚. 17.00. ú 10, 7. ¢: 55’. Afi 10/11. T· Ì·ÁÈο ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ·. KÔ˘ÎÏÔı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·: M. K·ÙÛ¿, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. BÏ¿¯Ô˜. K˘Ú.12.00. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00, ÁÈ· Û¯ÔÏ›·. ú 10 (7 ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜). ¢: 60’. √ ·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜.

TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

TÔ˘ Brian Way. ™ÎËÓÔı.: Œ. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: H. §Â¯Ô˘Ú›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. A‰Ú›Ì˘, E. B¿ÚÛÔ˘, ¶. K·Ú·Ù˙¿˜ Î.¿. 18/11,19.00.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ∞fi

£EATPO A£HNøN BÔ˘-

ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10 & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 9853.609 H Í˘Ï¤ÓÈ· ÎÔ‡ÎÏ·. ¢È·ÛÎ.ÛÎËÓÔı.: ¢. A‰¿Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. AÚ‚·Ó›ÙË, ¢. K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜, K. K·Ú‚Ô˘ÓÈ¿Ú˘, ¶. MÂÚÌËÁο΢ Î.¿. K˘Ú. 11.15 &15.00. £EATPO KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, °Î¿˙È, 210 3417.000 (°È· Û¯ÔÏ›· 210 9345.378, 210 9340.038) PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ. K›Ì.ÛÎËÓÔı.: K¿ÚÌÂÓ PÔ˘ÁÁ¤ÚË. ™ÎËÓ.: ¶. M¤Í˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. TÛ·ÁηڿÎË, M. BÏ¿¯Ô˘, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, B. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Î.¿. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00, 15.00. ú 15. Afi 10/11. £EATPO ¶POBA H›ÚÔ˘ 39& A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.117, 210 8818.326 TÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ٷ 4 η¤Ï·. TÔ˘ ¶¿ÓÙÛÈÔ ¶¿ÓÙÛÈÂÊ.

™ÎËÓÔı.: ¢. §ÂÁ·˝Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÓ‰Ú·‰¿ÎË, ¶. °ÈÒÙ·, N. E˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜, B. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, A. ¶›ÎÔ˘. K˘Ú. 12.00, ú 12. (8 º/ §). ¢: 120’. £EATPO TH™ HMEPA™ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ (ÌÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘), 210 6929.090, 210 6995.777 ñ ¶·È‰È΋ ÛÎËÓ‹ T· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ & Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. T˘

ŒÊ˘ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¢È·ÛÎ.-·È‰·Á. ÂÈÌ.: §. KÔ˘ÚÂÙ˙‹. ™ÎËÓÔı.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹. ¢È·ÛÎ.: §. KÔ˘ÚÂÙ˙‹˜. ªÔ˘Û.: ™. K¿ÙÛ·Ú˘. ºˆÙ.: K. ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¢·ÛηϿÎË, Œ. KÔÏÔÌ¿ÎË Î·È ÂȉÈÎÔ› ·È‰·Á.-ÂÌ„˘¯. ı·ÙÚ. ·È¯Óȉԇ. K˘Ú. (ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi) 17.00. M ÚÔÛ˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·. ú12, 10. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ (ÌÂÙÚfi ™˘ÁÁÚÔ‡-ºÈÍ) 210 9212.900 ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ∞fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ

ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.-ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: B. ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÎË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. MÔÏϤ. ∫·Ù. ÎÔ‡ÎÏ·˜: E. K·ÔοÎË. ∂ÓÔÚ¯.: A. ™ÈÁ·Ïfi˜. ∏¯. Â¤Ó‰.: B. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˜. H¯ÔÁÚ. ̤ÚË: IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. °·ÚÌ‹˜, ™. §È¿ÎÔ˘, K. ™ÂÏÌ¿ÓË. MÔ˘ÛÈÎÔ›: A. ™ÈÁ·Ïfi˜, E. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˘, K. ™ÂÏÌ¿ÓË, ¶. °·ÚÌ‹˜. ™¿‚.-K˘Ú. 17.00. ú 12. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙË Z·¯¿Úˆ. TÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÁÒÓÂÈ. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁÂ-

ˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. P¤ÓÙË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ™. ™ÈÔ‡Ï˘. ø˜ 5/4. M¶PONT°OYEH AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 61·, 210 8650.250, 210 8620.231 O Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ΋Ô˜. T˘ EÏ›˙·ÌÂı M·ÚÓ¤Ù. M·ÚÈ¿ÓÓ· TfiÏË. ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, 210 5240.040, 210 5232.132 ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ÁË Ó· η٤‚ˆ. T˘ K¤ÏÏ˘˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï¿-

ÎË. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: K. ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.-ÎÈÓ. Û¯¤‰È·-ÌÔ˘Û.: §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, °. KÔÏÈfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. M·˘ÚÔÌ¿ÙË, °. §·Ì¿ÙÔ˜, E. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, N. M·ÚÁÂÙ¿Î˘, A. AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, °. M›Ì˘, P. K˘Ú›Ô˘, ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, A. B·ÏÎÒÓË. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30, K˘Ú. 11.00, 15.00. ú 14, 8, 7.●

( * * * ) T√ ™∫∞º∞¡¢ƒ√ ∫∞π ∏ ¶∂Δ∞§√À¢∞ (LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLION) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ, Ì ÙÔ˘˜: M·ÙȤ AÏÌ·Ú›Î, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ, M·Ú› ZÔÛ¤-KÚÔ˙¤, AÓ KÔÛÈÓ›, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, M·Ú›Ó· X·ÓÙ˜. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·Ú¿Ï˘ÙÔ˘ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. A™TY - Cinema, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, I§ION, KHºI™IA Cinemax 3, NIPBANA Cinemax

( * * * ) §∂√¡Δ∂™ ∞¡Δπ ∞ª¡ø¡ (LIONS FOR LAMBS) TÔ˘ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, TÔÌ KÚÔ˘˙, M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ·, ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, ¶›ÙÂÚ MÂÚÁÎ. «°È·Ù› ÔÏÂÌ¿Ì» ‹, ηχÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÏÂÌ¿ÌÂ. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Ù˘. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON ZINA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) 30 ª∂ƒ∂™ ¡ÀÃΔ∞ (30 DAYS OF NIGHT) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ X·ÚÙÓÂÙ, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙, NÙ¿ÓÈ XÈÔ‡ÛÙÔÓ, MÂÓ ºfiÛÙÂÚ. B·Ì›Ú ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ AÏ¿Ûη˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚˘ıÈÛÙÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. A›Ì·, ÙÚfiÌÔ˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) H ¡ÀÃΔ∞ ª∞™ ∞¡∏∫∂π (WE OWN THE NIGHT)TÔ˘ T˙¤È̘ °ÎÚ¤È Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·ÎÈÓ º›ÓÈÍ, M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, E‡· M¤ÓÙ˜, PfiÌÂÚÙ NÙÈ‚¿Ï, ÕÓÙÔÓÈ KÔÚfiÓÂ. ¢˘Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË fi¯ıË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÓÂÚfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È∞ction ‰Ú¿Ì·. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶§AZA, STER CINEMAS

( * ) E¶Δ∞ ª∂ƒ∂™ º∞°√Àƒ∞ (THE HEARTBREAK KID)TˆÓ ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ, MfiÌÈ º·Ú¤ÏÈ Ì ÙÔ˘˜ MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, MÈÛ¤Ï MfiÓ·¯·Ó, PÔÌ KfiÚÓÙÚÈ, K¿ÚÏÔ˜ M¤ÓÛÈ·, M¿ÏÈÓ ÕÎÂÚÌ·Ó. TÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ÛÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ ÙË Ï¿ıÔ˜ Á˘Ó·›Î·; ™Î·Û›Ï· Ì·˜! AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ZEA, INTEA§, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

O ∏ƒø∞™ Δ√À μÀ£√À

ª∂ §π°∞ §√°π∞ (SHARK BAIT) TˆÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ M¤ÈÎÂÚ, T˙ÔÓ ºÔÍ, KÈfiÓÁÎÔ §È. N·Úfi „¿ÚÈ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Û ‡Ê·ÏÔ Î·È ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. æ·ÚÒÛ·ÙÂ; EÌ›˜ fi¯È. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA

TO ∞™Ã∏ª√¶∞¶√ ∫π E°ø (THE UGLY DUCKLING AND ME) TˆÓ M¿ÈÎÏ X¤ÁÓÂÚ, K¿ÚÛÙÂÓ K›ÏÂÚÈÙ˜. ¢·Ó¤˙ÈÎË Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∞Û¯ËÌfi·Ô ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÔÓÙÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶§AZA, ºOIBO™

( * ) T√ ºπ§π Δ∏™ Zø∏™ TÔ˘ N›ÎÔ˘ Z··Ù›Ó·, Ì ÙÔ˘˜ §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, Z¤Ù· ¢Ô‡Î·, £¤ÌÔ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. TËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Á·ÌÚfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÓËÛ› Î·È ÌϤÎÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÈ¤ÙÂȘ. º·ÚÛÔΈ̈‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, ATTA§O™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, O™KAP, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™

( * * ) Mπ∞ °∂¡¡∞π∞ K∞ƒ¢π∞ (A MIGHTY HEART) TÔ˘ M¿ÈÎÏ °Ô˘›ÓÙÂÚÌfiÙÔÌ, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙ˙. T˙ÔÏ›, NÙ·Ó ºÔ‡ÙÂÚÌ·Ó, NÙ¤ÓȘ O’X¤·Ú, °Ô˘›Ï ¶¿ÙÔÓ. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ NÙ¿ÓÈÂÏ ¶ÂÚÏ Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜, ÂȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * ) ¶ƒ√™√Ã∏: ¶√£√™ (SE, JIE) TÔ˘ AÓÁÎ §È, Ì ÙÔ˘˜ TfiÓÈ §ÈÔ˘ÓÁÎ, T·ÓÁÎ °Ô˘¤È, T˙fi·Ó TÛÂÓ, °Ô˘¿ÓÁÎ §È¯fiÌ. AÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·ÔÏ·Ó› ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ™·ÁÎ¿Ë ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. EӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙÔ. A§E•AN¢PANESCAFE, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) SUPERBAD TÔ˘ HÎÚ¤ÁÎ MÔÙfiÏ·, Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓ· XÈÏ, M¿ÈÎÏ ™¤Ú·, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ M›ÓÙ˙-¶Ï·˜, MÈÏ X¤ÈÓÙÂÚ, ™Âı PfiÁÎÂÓ. EÈÎÔÛÈÙ¤Ú˜ ÒÚ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰˘Ô Ê›-


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À ÏˆÓ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜. EÊË‚È΋ Έ̈‰›· Ì ÂÓ‹ÏÈÎÔ Ì˘·Ïfi. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, NANA Cinemax , STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * * ) PERSEPOLIS TˆÓ M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·›, B·ÓÛ¿Ó ¶·ÚÔÓfi. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ IÚ¿Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÎfiÌÈÎ. ATTIKON- CINEMAX class, CINERAMA, ¢ANAO™, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ¶TI ¶A§AI, TPIANON

SAW IV TÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ §ÈÓ MÔ‡ÛÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈÓ MÂÏ, KfiÛÙ·˜ M¿ÓÙÈÏÔÚ, ™ÎÔÙ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ, M¤ÙÛÈ P¿ÛÂÏ, AıËÓ¿ K·ÚοÓȘ. O Jigsaw ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÊÔÓÈΤ˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙ· ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ, ÛÙËÓ 4Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÚfiÌÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS

( * * * * ) E¶π∫I¡¢À¡∂™ À¶√™ÃE™∂π™ (EASTERN PROMISES) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ KÚfiÓÂÌÂÚÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ, N·fiÌÈ °Ô‡ÔÙ˜, BÂÓÛ¿Ó K·Û¤Ï, ÕÚÌÈÓ M›ÏÂÚ ™Ù·Ï, ™ÈÓ›ÓÙ KÈÔ‡˙·Î, °¤Ú˙È ™ÎÔÏÈÌfiÊÛÎÈ. MÈ· Ì·›· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ Ì·Ê›·. ™ÎÔÙÂÈÓfi Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

( * * * * ) 4 MH¡∂S, 3 Eμ¢√ªA¢∂S ∫∞π 2 MEƒ∂™ (4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE) TÔ˘ KÚÈÛÙÈ¿Ó MÔ˘ÓÁΛԢ, Ì ÙÔ˘˜ AÓ·Ì·Ú›· M·Ú›Óη, §¿Ô˘Ú· B·ÛÈÏ›Ô˘, BÏ·ÓÙ I‚¿ÓÔÊ, ÕÏÂÍ ¶ÔÙfiÛ·Ó. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¤ÎÙÚˆÛ˘ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›· ÙÔ˘ TÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡. ÃÚ˘Ûfi˜ ÊÔ›ÓÈη˜ ÙÔ 2007. CINE CITY, ¢ANAO™, E§§H, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) A™Δ∂ƒ√™∫√¡∏ (STARDUST) TÔ˘ M¿ıÈÔ˘ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, I·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ, TÛ¿ÚÏÈ KÔÍ, PÔ‡ÂÚÙ Œ‚ÂÚÂÙ, ¶›ÙÂÚ O’ TÔ˘Ï. N·Úfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÊÙ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) øƒ∞ °π∞ ™∂ƒº (SURF’S UP) TˆÓ A˜ MÚ¿ÓÔÓ, KÚȘ M·Î. N·Úfi˜ ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÛÌfi ÛÂÚÊ. ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· ۯ‰›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, APTEMI™ ¢HMOTIKO™

KIN/ºO™, BAPKIZA, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, CINE CITY

( * * ) EL GRECO TÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ì·Ú·Á‰‹, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ, XÔ˘¿Ó NÙȤÁÎÔ MfiÙÔ, §¿ÁÈ· M·ÚÔ‡Ï, ¢‹ÌËÙÚ· M·ÙÛԇη, §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. ºÈÏfi‰ÔÍË ·Ú·ÁˆÁ‹. APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A£HNA´™, AI°§H, A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N. MAKPH™, A§ºABI§-BAR CINEMA, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A™TPON, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO Filmcenter, ¢IANA, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ), ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, O™KAP

( * * * ) CONTROL TÔ˘ ÕÓÙÔÓ KfiÚÌÈÓ, Ì ÙÔ˘˜ ™·Ì P¿ÈÏÈ, ™·Ì¿Óı· MfiÚÙÔÓ, KÚÂÁÎ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ, AÏÂÍ¿ÓÙÚ· M·Ú›· §¿Ú·. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ Joy Division, ÿ·Ó K¤ÚÙȘ. MIKPOKO™MO™ - PRINCE, TITANIA Cinemax, ¶§AZA

( * * * ) ¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH) EÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÎÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÌÂÛÊÚ·Á›‰· BBC. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, NANA Cinemax, ¢IANA, ¢ANAO™, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ¡√¡√™ T˘ ŸÏÁ·˜ M·Ï¤·, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, EϤÓË K·ÛÙ¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, TÂÍ ¶·ÚÓÙ›, N. AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, T. KˆÛÙ‹. O ÁÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ÁÈ· Ó· ‚·ÊÙ›ÛÂÈ ÌˆÚfi Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜. ™˘Ì·ıËÙÈ΋ Έ̈‰›·. AT§ANTI™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, °A§A•IA™, °§YºA¢A

( * * * * ) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, A™TPON, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, KHºI™IA Cinemax 3

( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ETOYA§A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ¶A§A™, STER CINEMAS ●

84 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ OÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: ¶¤Ì. 17.30 ŒÙÛÈ ‰¤ıËΠÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ/ 19.15 O §¤ÓÈÓ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË/ 21.10 H ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹/ 23.00 H ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ Î. °Ô˘ÂÛÙ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ MÔÏÛ‚›ÎˆÓ/ ¶·Ú. 17.30 £‡ÂÏÏ· ÛÙËÓ AÛ›·/ 19.10 Shchors, ÙÔ ÍÂۋΈ̷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡/ 21.00 £ˆÚËÎÙfi A˘ÚfiÚ·/ 23.00 OÎÙÒ‚Ú˘/ ™¿‚. 17.30 AÂÚÁ›·/ 19.10 IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÓÈÓ/ 21.15 £ˆÚËÎÙfi ¶ÔÙ¤ÌÎÈÓ/ 22.40 TÔ ÏÈ‚¿‰È ÙÔ˘ M¤˙ÈÓ/ 23.15 AÚÛÂÓ¿Ï/ K˘Ú. 17.30 TÛ·¿ÂÊ/ 19.15 H Ì¿Ó·/ 21.00 O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·/ 22.10 O ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜/ ¢Â˘Ù. 17.30 M¤Ú˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘/ 19.15 TÚ›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÓÈÓ/ 20.30 N¿ÓÙÈ· KÚÔ‡ÛηÁÈ·/ 22.20 E˘Ù˘¯›·/ 23.10 TÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘/ TÚ. 17.30 H ÁË/ 18.45 Z‚ÂÓÈÁÎfiÚ·/ 20.00 AÂÚÔÁÎÚ¿ÓÙ/ 21.10 O ‰¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜/ 23.10 O §¤ÓÈÓ ÛÙ· 1918/ TÂÙ. 17.30 O ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜/ 19.30 O §¤ÓÈÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·/ 21.30 ™ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÙË ÁÏÈÙÒÓÂȘ/ 23.00 H ‰È΋ ÛÔ˘ ÁÓÒÌË

AE§§ø CINEMAX 5+1 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 17.40-20.00-22.20/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.4513.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.50-20.15-22.40 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú.15.20 ÌÂÙ·ÁÏ, K˘Ú. 13.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.40-18.1020.40-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.10-20.40-23.10/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.20-14.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-18.40-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.40-23.30/ El Greco 21.10/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.50-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: Superbad 23.45/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 21.30/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 16.30-19.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ K˘Ú. 12.45-14.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.20-20.4023.00/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.30-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.2022.40/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.20-20.40-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯Ë-

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

Ìfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.00-14.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.30-20.30-22.30 ¶¿Ú.-™¿‚‚. 00.20/ Superbad 16.20/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ K˘Ú.12.30-14.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: El Greco 17.50-20.10-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÊÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.40

A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.15/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.15-22.15

A£HNA´™

AºAIA

El Greco 18.00-20.1522.30

¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ OÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: ¶¤Ì. 17.30 O ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜/ 19.30 O §¤ÓÈÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·/ 21.30 ™ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÁÏ˘ÙÒÓÂȘ/ 23.00 H ‰È΋ ÛÔ˘ ÁÓÒÌË/ ¶·Ú. 17.30 H ÁË/ 18.45 Z‚ÂÓÈÁÎfiÚ·/ 20.00 AÂÚÔÁÎÚ¿ÓÙ/ 21.30 O ‰¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜/ 23.10 O §¤ÓÈÓ ÛÙ· 1918/ ™¿‚‚. 17.30 M¤Ú˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘/ 19.15 TÚ›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÓÈÓ/ 20.30 N¿ÓÙÈ· KÚÔ‡ÛηÁÈ·/ 22.20 E˘Ù˘¯›·/ 23.10 TÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘/ K˘Ú. 17.30 £‡ÂÏÏ· ÛÙËÓ AÛ›·/ 19.10 Shchors, ÙÔ ÍÂۋΈ̷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡/ 21.00 £ˆÚËÎÙfi A˘ÚfiÚ·/ 23.00 OÎÙÒ‚Ú˘/ ¢Â˘Ù. 17.30 AÂÚÁ›·/ 19.10 IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÓÈÓ/ 21.15 £ˆÚËÎÙfi ¶ÔÙ¤ÌÎÈÓ/ 22.40 TÔ ÏÈ‚¿‰È ÙÔ˘ M¤˙ÈÓ/ 23.15 AÚÛÂÓ¿Ï/ TÚ. 17.30 ŒÙÛÈ ‰¤ıËΠÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ/ 19.15 O §¤ÓÈÓ ÙÔÓ O¯ÙÒ‚ÚË/ 21.10 H ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹/ 23.00 H ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ Î. °Ô˘ÂÛÙ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ MÔÏÛ‚›ÎˆÓ/ TÂÙ. 17.30 TÛ·¿ÂÊ/ 19.15 H Ì¿Ó·/ 21.00 O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.30-20.45-23.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.20-20.4023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.5020.15-22.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 16.4019.40-22.40

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 El Greco 18.20-20.4023.00 K˘Ú.16.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 AÁÈÔ˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.50-20.50-23.00/ ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔÓ AÚÁ‡ÚË 17.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 20.00-22.30/ Superbad 17.30 ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.00-20.30-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.0016.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 El Greco 17.20-20.0022.30

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.20-22.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ K˘Ú. 11.30

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 El Greco 18.00-20.2022.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.50 ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.00-20.2022.40

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.20-20.30-22.40

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.3020.45-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

ATTIKON cinema ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.4022.45 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 18.20-20.40/ Superbad 22.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.20-20.4022.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.30-14.4516.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-16.00-18.3021.00-23.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.30-16.00-18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-15.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.0014.00-15.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-TÚ. 17.0019.45-22.30-01.00, TÂÙ. 16.15-18.30-00.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.1514.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ. ¶·Ú.K˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.15/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 6: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.- TÂÙ.

13.00-14.45-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.15-13.0014.45-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. .& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.45-20.30-23.30, ¶·Ú.K˘Ú. 12.15-15.00-17.4520.30-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.K˘Ú. 11.15-13.15-15.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ 00.45/ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.15-19.45-22.15 A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.1517.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.45-15.15-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-™¿‚‚ 12.0014.30/ El Greco ¶¤Ì.™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.30-22.00 K˘Ú:12.0017.00-19.30-22.00/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 00.30 A›ıÔ˘Û· 11: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú. 11.1513.45-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 19.0021.30-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-19.00-21.30-00.15, TÂÙ. 19.00-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 12: Superbad ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3017.30-20.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.45-14.30-17.30-20.00/ Saw 4 22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 13: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.15-19.00-21.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 14: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.15-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.30-20.15-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.30-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.00-20.30-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.30-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00-19.30-22.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 3: Superbad ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3016.00-18.30-21.00, ¶·Ú.K˘Ú. 11.00-13.30-16.0018.30-21.00/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 23.30 A›ıÔ˘Û· 4: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.45-16.15-18.4521.15-23.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.15-13.45-16.15-18.4521.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.45-15.45-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.4513.45-15.45-17.45/ El Greco 20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.0012.45-14.45-16.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.45-22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00-19.30-22.0000.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.0014.30-17.00-19.30-22.0000.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

A›ıÔ˘Û· 8: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 17.45-20.15-22.4501.15 TÚ:17.30-22.4501.15/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ.15.00, ¶·Ú.K˘Ú. 12.15-15.00, TÚ. 14.30 A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.0020.30-23.00-01.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 10 : El Greco ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.30-19.00-21.30, ¶·Ú.K˘Ú. 11.30-14.00-16.3019.00-21.30/ Saw 4 00.00 A›ıÔ˘Û· 11: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.K˘Ú. 12.00-14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 12: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 ÌÂÙ·ÁÏ., 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 20.30-23.00-01.30/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 18.00 A›ıÔ˘Û· 13: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 14: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.3016.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Saw 4 18.30-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 15: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-21.00-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 16: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.15-14.45-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 17: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.30-20.00-22.30-01.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 13.00-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 18: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.15-13.15-15.15-17.15/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.15-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 19: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00-19.30-22.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00-19.30-22.00/ ŒÎ‰ÔÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ 00.30 A›ıÔ˘Û· 20: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15-19.00-21.3000.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.1513.45-16.15-19.00-21.3000.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.30-13.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.4520.00-22.15/ Saw 4 00.45 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.30-21.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.30-21.00/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 23.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ 11.30-13.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4514.00-16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.4517.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-13.45-15.45-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ.,

¶·Ú.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.00-21.15-23.30, ¶·Ú.-K˘Ú.12.15-14.3016.45-19.00-21.15-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-17.30-20.0022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.3015.00-17.30-20.00-22.30/ MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ 01.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.0015.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.0021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-13.4515.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.1521.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú. 11.0013.15-15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.1522.45-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: El Greco ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.3022.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.4514.15-16.45-19.30-22.00/ Saw 4 00.30 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ¶·Ú.-K˘Ú. 12.0014.30-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.45-22.1500.45 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.30-21.00-23.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.3016.00-18.30-21.00-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.20-22.10, ¶·Ú. 19.2022.10-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30-19.20-22.10 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.40-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 18.00-20.40-23.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;

°A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.30-22.30/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.40 A›ıÔ˘Û· 2: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 19.00-21.00-23.00

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.40-22.40/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.50 A›ıÔ˘Û· 2: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.20-20.40-23.00

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.00-20.20-22.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ A›ıÔ˘Û· 3: Superbad 20.40-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.0018.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.45-20.15-22.45

17.40-20.00-22.20

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 17.2020.05-22.45

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. ÒÚ· 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.40-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 17.45-20.00-22.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 17.30-20.00-22.30/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.45-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.K˘Ú.16.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 17.50-20.1022.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 El Greco 17.45-20.0022.15/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶·Ú.K˘Ú. 16.00, K˘Ú. 11.30

§.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 Control 17.00-23.45/ Taxidermia 20.30-22.10/ ø, ÙÈ ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ 19.00

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 17.30-20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 16.1519.20-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.3020.45-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.20-20.4023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.00-20.20-22.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.16.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 17.30-21.40/ H Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ 19.45

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú·

DVD

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.45-13.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.4522.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.5014.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.45-21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.15/ Superbad 23.45 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 21.40-00.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 19.10/ Superbad 17.00 A›ıÔ˘Û· 4: El Greco 17.30-20.00-22.30/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 K˘Ú. 12.30 A›ıÔ˘Û· 5: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.40-21.0023.20/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.40 K˘Ú. 12.40-14.40 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.30-22.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 12.1514.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰· 18.50-20.5023.00/ El Greco 16.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ K˘Ú. 15.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.3022.40 ¶¤Ì.-K˘Ú. 16.20

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 19.20-22.30/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.50-20.00-22.10

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.00-22.00-00.10/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.4 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.5015.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 19.40-21.50/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.3015.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ SAW 4 00.00 A›ıÔ˘Û· 3:TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.40-23.10/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 16.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 20.10-23.10/ NÙ·ÓÙ¿ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ 18.00 ™¿‚‚.-K˘Ú.15.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.20 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.0015.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.50-22.10-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 18.40-21.00-23.30, TÚ. 23.30/ Superbad 16.30/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.40 A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.40-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0014.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.20-22.2000.20 A›ıÔ˘Û· 8: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 17.20-20.0022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3015.00 A›ıÔ˘Û· 9: El Greco 18.00-20.30-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4015.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.10-21.30-23.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú.12.00-13.5015.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 11: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 16.00-18.20-20.5023.20 ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.10 A›ıÔ˘Û· 12: 4 Ì‹Ó˜, 3 Â-

‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜ 18.40-21.10/ MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ 23.40/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON O¶EPA A›ıÔ˘Û· 1: §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.15-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 17.40-20.0022.15

20.50-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ El Greco 16.30

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›· 21.05-22.55/ Hairspray 18.50/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶§AZA ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 16.00-18.20-20.5023.20 A›ıÔ˘Û· 2: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 16.40-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.20-22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 3: El Greco 18.50-21.10-23.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.20 A›ıÔ˘Û· 4: EÈΛӉ˘Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ 21.30-23.40/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 18.40 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.10-20.40-23.10 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú.16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.3023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0015.40 A›ıÔ˘Û· 7: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-13.5015.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÔÛÔ¯‹:fiıÔ˜ 20.00-22.50 A›ıÔ˘Û· 8: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È ÒÚ· 13.30-15.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ Superbad 19.10/ NÙ·ÓÙ¿ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ 21.40/ MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ 00.00 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.40-20.40-22.40/ Saw 4 00.40 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-15.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.5022.10-00.30/ Cinema Park ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00: T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó

ODEON ZINA §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422714 §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 18.10-20.20-22.30

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.50-

§.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Control 20.00-22.30

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.0020.30-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 El Greco 18.00-20.1522.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶·Ú.-™¿‚‚. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.2022.45/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: El Greco 18.30-20.45-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-13.30-15.20-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 19.1021.30/ Superbad 23.50 A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· ÁÂÓÓ·›· ηډȿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.40-15.5018.00/ TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 20.00-22.20 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; A›ıÔ˘Û· 3: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 16.30-18.5021.10/ Saw 4 23.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-12.50-14.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

A›ıÔ˘Û· 4: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. ™¿‚‚.K˘Ú. 11.20-13.10-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 18.40-21.00/ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 23.20 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.2014.10-16.00-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· ¶¤Ì. .& K˘Ú.-TÂÙ. 19.40-22.00. ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.40-22.0000.40 A›ıÔ˘Û· 6:O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1013.50-15.40-17.20-19.00/ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.40-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.40-22.3000.20 A›ıÔ˘Û· 7: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.20-15.45-18.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 20.30/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.00-21.20-23.40 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.20-16.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.50-17.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 19.20-21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 17.30-19.50-22.10, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.30-19.5022.10-00.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-14.00-15.4017.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ 30 ̤Ú˜ Ó‡¯Ù· 19.00-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 2: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.50-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.1015.00-16.50-18.30/ H Ó‡¯Ù· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ 20.1022.30 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.40-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ El Greco 19.20-21.40/ ¶ÚÔÛÔ¯‹: fiıÔ˜ 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.20-21.00-23.20 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ Superbad

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 20/11 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 21/11. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 20/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

16.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-13.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 17.40-20.00-22.15, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.40-20.0022.15-00.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.5013.50-15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ. ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ §¤ÔÓÙ˜ ·ÓÙ› ·ÌÓÒÓ 20.1022.00-23.50/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 11.00-13.30 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.3016.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË 18.10/ El Greco 20.40/ Saw 4 23.00

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 Control 17.40-20.0022.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.15-20.3023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.30-20.45-23.00 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ El Greco 16.15

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 17.30-19.2021.10-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 •˘fiÏËÙÔ Ù¿ÁÌ· 18.3020.30-22.30/ K˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ K˘Ú. 16.00: All the invisible children

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.1020.30-22.50 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈ-

ÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ TÔ ·Û¯ËÌfi·Ô ÎÈ ÂÁÒ ¶·Ú.-K˘Ú. 16.40 ÌÂÙ·ÁÏ., K˘Ú. 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ El Greco ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.0022.15/ KÈÓ/΋ Ï¤Û¯Ë TÂÙ. 21.15: O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘

APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 El Greco 19.00-21.30/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 20.1022.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 El Greco 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter El Greco 20.00-22.10/ AÔÁ‡̷ٷ ÔÓ›ÚÔ˘ K˘Ú. 17.30 T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 EÙ¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú· 18.00-20.15-22.30

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 10 4225653 TÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.5020.10-22.30 Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi;/ ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: H ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ K˘Ú. 12.00 ●

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

EL LABERINTO DEL FAUNO (O §∞μÀƒπ¡£√™ Δ√À ¶∞¡∞) H Ì·Á›· Ù˘ ·È‰È΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ °ÎÈÁȤÚÌÔ NÙÂÏ TfiÚÔ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ IÛ·ÓÈÎfi ÂÌÊ˘Ï›Ô. H ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ËÚˆ›‰· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘Ê¿Ï· ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÍˆÙÈÎÒÓ Î·È Ê·‡ÓˆÓ, ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÊı› ‚·Û›ÏÈÛÛ¿ ÙÔ˘. O NÙÂÏ TfiÚÔ ‰›ÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ¤ÌÓ¢Û˘, ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋˜ ȉÈÔÊ˘˝·˜, Û˘ÁΛÓËÛ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙÚfiÌÔ˘, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‹Ù·Ó Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ.

86 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

EIN FREUND VON MIR (O ¢π∫√™ ª√À ºπ§√™) ŒÓ·˜ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ Ù‡Ô˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·Ù¿ Ù‡¯Ë Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ buddy movie ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ™›ÂÚ, Ô˘ ¯Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ‰˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi, Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ. M ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÛÙÈÏ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ TÔÌ T›Î‚ÂÚ ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· „¿¯ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÂÙ¤˜, ÏÈÁ¿ÎÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜, ÏÈÁ¿ÎÈ ·ÛÙ›˜, ÏÈÁ¿ÎÈ ıÏÈÌ̤Ó˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ, Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÊ·Ó‹.

DE GRONNE SLAGTERE (O𠶃∞™π¡√π X∞™∞¶∏¢∂™) O ™‚ÂÓÙ Î·È Ô MÈ¿ÚÓ Â›Ó·È ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¤Ó· ¯·Û¿ÈÎÔ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó¤ÏÈÛÙË ÂÈÙ˘¯›· fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï¿Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÈfiÓ: ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÚ¤·˜. ™ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ “Delicatessen”, Ô ÕÓÙÂÚ˜ TfiÌ·˜ °È¤ÓÛÂÓ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ «M‹ÏˆÓ ÙÔ˘ A‰¿Ì» Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) ·Ú·‰›‰ÂÈ ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÈÙÛÈÏÈṲ̂ÓË Ì ·›Ì·, Ô˘ fiˆ˜ Î·È ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÌÚÈ˙fiÏ·˜ Ë ·fiÏ·˘Û‹ Ù˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘...

SUGAR TOWN: Oπ °∞ª¶ƒ√π ¶ÚÈÓ Ë Z·¯¿Úˆ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ì ÙȘ ʈÙȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Δ‡Ô ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘, fiÙÈ ·Ó ÂÎÏÂÁ› ı· ‚ÚÂÈ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÁ¤Óˉ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ K›ÌˆÓ· T۷ΛÚË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ò˜. M ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·ÏÏ¿ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÍÂ¤ÊÙÂÈ ÛÙË Ê¿ÚÛ·, ÙÔ “Sugar Town” ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ȉ¤· Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ηÙÔÈΛ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜.


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 87


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ÛÙËÌ›Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Ï·ÌÚfi ·ÏÏ¿ ··ı‹ ÊÔÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ

ÙÚ›ÙË ‰˘Ô AÌÂÚÈοÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ (ÚÒËÓ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹) ·Áȉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙ· ˘„›‰· ÙÔ˘ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó,

fiÙ·Ó ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ¿ÂÈ Ê˘ÛÈο ÛÙÚ·‚¿. H ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, Ë ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Û·ÊÒ˜ ÌË ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È Ô T˙ÔÚÙ˙ MÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ, ÌÈ· ȉ¤· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÂÓ‹ Ô˘Û›·˜ Û ÌÈ· Û˘ÌÏÔ΋ Ô˘ Ôχ ·Ï¿ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁË Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. KÈ ·Ó ÙÔ ÊÈÏÌ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÚfiÔ ÙËÓ Ô˘Û›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Û‹ÌÂÚ·, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰›¯ˆ˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Í›· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ·Î·ÓıÒ‰Ë ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ¤˜ ‰ÂÓ ¿Ó Ôχ ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÙÚ·¤˙È· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÔıfiÓ˘ (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÂΛ) ·Ú¿ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. ∞

30 M∂ƒ∂™ NÀÃΔ∞ (30 DAYS OF NIGHT) *** MÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‚ÚÈÎfiϷΘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË fiÏË Ù˘ AÏ¿Ûη˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚˘ıÈÛÙ› ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·... ¿ÚÙÈ. OÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› οÙÔÈÎÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÛÓ·Î ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·Ó·Ù›ÏÂÈ Í·Ó¿. B·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÌÈÎ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÊÚÂÛο‰·, ÌfiÏÈÎÔ ·›Ì· Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË È‰¤·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÙ·ıÂÚ¿ „ËÏ¿. T· ‚·Ì›Ú ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈο, Î·È ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ.

ø, Δπ øƒ∞π√™ K√™ª√™ (THIS FILTHY WORLD) *** AÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ Û ¤Ó· ÂȉÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ¤Ú· ·fi οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ T˙ÂÊ °Î¿ÚÏÈÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿· ÙÔ˘ trash T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜ Û ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Lower East Side ÙÔ˘ M·Ó¯¿Ù·Ó, ÛÙȘ Ôԛ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ٷ... ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·. EÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÌÈÎÚ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÌÈ·˜ ·›ÛÙ¢Ù˘ ˙ˆ‹˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÌÈ· ȉ¤· ·fi ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ë Divine, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ï¿ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ, ·Ó fiˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ·Á·¿Ù ÙÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÛÔ «‚ÚfiÌÈÎÔ» ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘.

H NÀÃΔ∞ ª∞™ A¡∏∫∂π (WE OWN THE NIGHT)** H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ fiÔÈÔ ÛÂÓ·ÚÈ·Îfi ‹ ¿ÏÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ T˙¤È̘ °ÎÚ¤È, Ô˘ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ – ‹ ÙÔÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â Î·È ÙÔÓ NÙ ¶¿ÏÌ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. H ÈÛÙÔÚ›· ‰˘Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (Ô ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Û ÎÏ·Ì-‚ÈÙÚ›Ó· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ) ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ Î·ÌÈ¿ ¤ÎÏËÍË Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ action movie ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ·Ú¯Èο.

TAXIDERMIA** ¶·Ù¤Ú·˜, ÁÈÔ˜, ÂÁÁÔÓfi˜, ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ Ì ȉÈfiÙ˘· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ú¿‰Ô͘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊÈο ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ O‡ÁÁÚÔ˘ °ÎÈfiÚÁÎÈ ¶¿ÏÊÈ Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘ “Hukkle”. M ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÔÎ Î·È Ì ÔÙÈ΋ ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó cult ‰fiÍ·, ÙÔ “Δaxidermia” ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ›ڷ̷.

O ∏ƒø∞™ Δ√À BÀ£√À (SHARK BAIT) ** N·Úfi „¿ÚÈ ·fi Ù· ‚ÚfiÌÈη ÓÂÚ¿ Ù˘ BÔÛÙfiÓ˘ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û ÙÚÔÈÎfi ‡Ê·ÏÔ, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ı· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ¤Ó·Ó ηگ·Ú›· Û ·˘Ù‹ ÙË Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙË Î·È ·fiÏ˘Ù· ÚԂϤ„ÈÌË ˘Ô‚Ú‡¯È· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ô˘ ›Ûˆ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙÛÈÔ‡Ú˜ ÛÙË Û¯¿Ú· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘.

EºΔ∞ M∂ƒ∂™ º∞°√Àƒ∞ (THE HEARTBREAK KID)* ÕÓ‰Ú·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 40 Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ Á˘Ó·›Î·, Ô˘ fï˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ È‰·ÓÈ΋ ·’ fiÛÔ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó. ÿÛˆ˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ º·Ú¤ÏÈ, Ô˘ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ «K¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙË M·›ÚË», Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÛÙ›·, ÌÈÛÔÁ˘ÓÈ΋, ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓË Ê¿ÚÛ·.

O PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ ‰›ÓÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙË ÊÚ¿ÛË ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

O ¶O§∂ª√™ ™∂ §E•∂π™ TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY §∂√¡Δ∂™ A¡Δπ Aª¡ø¡ (LIONS FOR LAMBS)*** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: PfiÌÂÚÙ P¤ÓÙÊÔÚÓÙ, M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, TÔÌ KÚÔ˘˙, ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ·

K·È ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú¿ıÂÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ê›Û·˜, ·˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· ··ÈÙ› ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. BϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÈÏÌ, Ë ·¿ÓÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÔÊ·Ó‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ı› Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›·. TÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯·Ï·Ú¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ™ÙËÓ ÚÒÙË, ¤Ó·˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Ó·Úfi˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ·ÔηχÙÂÈ Û ÌÈ· ÂÂÈڷ̤ÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ IÚ¿Î, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈ-

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

Δ√ª ∫ƒ√À∑ - ª∂ƒπ§ ™Δƒπ¶

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

T√ ™∫∞º∞¡¢ƒ√ ∫∞π ∏ ¶∂Δ∞§√À¢∞ (LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON) *** ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÁÁÂ›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙÔÓ Z·Ó NÙÔÌÈӛΠMÔÌ› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‰¤ÛÌÈÔ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ˙ˆÓÙ·Ófi Ì˘·Ïfi Û ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·Ú¿Ï˘ÙÔ ÎÔÚÌ›. M ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ô ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Elle, ¤Ó·˜ ηÏÔÌ·ı‹ÌÂÓÔ˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó‡ı˘ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· «˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ» Ì ÙÔÓ ÈÔ ÎÔÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, Î·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ T˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Ù˘È΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‰Ú·Ì¿ÙˆÓ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ «ÂӉȷʤÚÔ˘Û·» ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi Ù˘.

88 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


BIB§IO

❱❱ T∂Δ∞ƒΔ∏, 14 N√∂ªμƒπ√À, ™Δπ™ 20.00 M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 150 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «EP°A ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Â˙¿», Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ¢. ¢ËÌËÚÔ‡ÏË (ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ). £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ™. PÔ˙¿Ó˘, ¢È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Î·È Ô N. ¶·Ú›Û˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô IANO™, ™Ù·‰›Ô˘ 24. ❱❱ ∂°∫§∏ª∞ ™Δ∏¡ A°π∞ ¶∂Δƒ√À¶√§∏, Mπ∞ À¶√£∂™∏ Δ√À ¶√ƒºπƒπ ¶∂Δƒ√μπΔ™, Ù˘ P. N. MfiÚȘ, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 440, ú 18,80

Tπ ¡E∞; ❱❱ ¢∂ÀΔEƒ∞ 19 N√∂ªμƒI√À, ™Δπ™ 19.30 ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ٛÙÏÔ «MÂÁ¿Ï˜ ™ÙÈÁ̤˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜» (ÂΉ. K·fiÓ, ÛÂÏ. 300, ú 99,28) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›ÎÔÛÈ Ì›· ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ –Û ÍËÚ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·– ηٿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜. M¤Û· ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Ù· ÁÏ·Ê˘Ú¿ ΛÌÂÓ·, Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„·Ó ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Í·Ó·˙ÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂΛӘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. OÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô professor Lord Renfrew of Kaimsthorn, Ô Î·ı. AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ AÓ¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ N¤Ô˘ MÔ˘Û›Ԣ AÎÚÔfiψ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÚÌ·Ï‹˜, Ô Î·ı. AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ¶¿ÓÔ˜ B·Ï·‚¿Ó˘ Î·È Ô Editor in chef ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Getty Mark Greenberg. TËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë˜. H ¤Î‰ÔÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ NÈ¿Ú¯Ô˜. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË KÙ‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 Î·È AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 ❱❱ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 19 N√∂ªμƒπ√À, ™Δπ™ 12.00 H ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Octave-Merlier ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AıËÓÒÓ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶Ú¤Û‚Ë Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Î. Christophe Farnaud. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÍÂÓfiÁψÛÛË ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ «ÌÈÓÙÈ·ı‹ÎË» Ì ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÈÙfiÔ˘. www.ifa.gr

XÂÈÌÒÓ·˜ 1867. ¢‡Ô ·ÁˆÌ¤Ó· ÙÒÌ·Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ¶ÂÙÚfiÊÛÎÈ ÛÙËÓ AÁ›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. TÔ ÚÒÙÔ, ÂÓfi˜ Ó¿ÓÔ˘, ̤۷ Û ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡, ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ‰¤ÓÙÚÔ, Ì ¤Ó· ̷و̤ÓÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘. H Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û·Ó ‹Úˆ¿ Ù˘ ÙÔÓ ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ··ı‹ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ «ŒÁÎÏËÌ· Î·È TÈ̈ڛ·» ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ ¶ÔÚÊ›ÚÈ ¶ÂÙÚfi‚ÈÙ˜. ŒÙÛÈ, Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, Á›ÓÂÙ·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÌÈ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ˘fiıÂÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ «ŒÁÎÏËÌ· Î·È TÈ̈ڛ·» ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ηٷÁÒÁÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. ❱❱ AFFIRMATION: SELECTED POEMS 1986-2006 TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ X¿ÚË BÏ·‚È·ÓÔ‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “Dedalus Publications”. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È Ù˘ M›Ó·˜ K·Ú·‚·ÓÙ¿ Î·È ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË æ˘¯Ô·›‰Ë. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Michael Longley. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏfiʈÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÎÈ fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô Ã.μ.: «E›Ó·È Ôχ ÙÈÌËÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ Ó· ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ì Ôχ ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÌÔ˘». ❱❱ ™OBIETIKE™ AºI™E™ - A¶√ Δ∏¡ O∫Δøμƒπ∞¡∏ ∂¶∞¡∞™Δ∞™∏ ∂ø™ Δ∏¡ ¶∂ƒ∂™Δƒ√´∫∞ Ù˘ M·Ú›·˜ §·ÊfiÓ, ÂΉ. PÔlaris, ÛÂÏ. 285, ú 24.

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ì Û¿ÓȘ ·Ê›Û˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ, ·ÊÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 200 ·Ê›Û˜ Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 1917 ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ fiˆ˜ Ô EÏ §ÈÛ›ÙÛÎÈ, Ô PfiÓÙÛÂÓÎÔ, Ô M·ÁÈ·ÎfiÊÛÎÈ Î.¿. - A.M. 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 89


ART-PREVIEW

MÂÙ¿ ·fi ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ PfiÚÚ˘, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙËÓ ¤ÌÙË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› M¤‰Ô˘Û·. §›ÁÔ ÚÈÓ Ù· ÂÁη›ÓÈ·, Ë A.V. ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘. Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ PfiÚÚË. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÈÔ ·Ïfi. OÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔÈ: °ÂÌ¿ÙÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·Ôڛ˜. KÚ‡‚Ô˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹. EΛÓË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘.

Ù› ÙfiÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. A‰ÂÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡Ú· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ڈÙÔ‡Ó Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. M· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. E›Ó·È ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ù˘ °È¿ÓÓ·˜, ÙÔ˘ T¿ÎË Î·È ÙÔ˘ οı ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ οı ÊÔÚ¿».

˘Ùfi ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘, ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· «ÚfiÛˆ·» ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌÔ˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. ŒÓ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ó¤Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÙȘ ÛοϘ. E›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘. TËÓ ·Ú·ÙËÚÒ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›Ûˆ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙË ‚Ϥˆ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. E›Ó·È Ë ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· οıÂÙ·È Á˘ÌÓ‹ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›· ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. «¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌ·» ϤÂÈ Ô PfiÚÚ˘ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ηıfiÌ·ÛÙ ¤¯ÂÈ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î˜, ÔÎÙÒ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ÌÈÎÚÔ‡˜. BϤÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÚÔۋψÛË, Ì›· ›ÛÙË ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. «T· ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜».

Œ

˘ÌÓ¿ Á˘Ó·ÈΛ· ÛÒÌ·Ù· ηıÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Û ÎÔÈÙ¿Ó ̤۷ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. T· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ˙ˆÓÙ·Ó¿, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. «™˘Ó‹ıˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿Óˆ ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È fi¯È fiÙÈ Î¿Óˆ Á˘ÌÓfi. T· ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. E›Ó·È Ë °È¿ÓÓ·, Ë AÁÁÂÏÈ΋, Ë §·ÌÚÈÓ‹, Ë ÕÓÙ· Î·È Ô T¿Î˘. K·È Ô ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘˜». T· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˙›. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÁˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È Â‡ÎÔÏ·. ¶Ò˜ fï˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Û ̛· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋; «TÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ, Ù· ·ÙÒÌ·Ù·, ÔÈ Ú›˙˜, fiÏ·, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¢ÂÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ fi˙·. °È·-

°

90 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

Zø°ƒ∞ºπ∫∏ ¢øª∞Δπ√À T˘ °πøΔ∞™ Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

ÂÚÓ¿ÂÈ Ì‹Ó˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. «°ÓˆÚ›˙ÔÌ·È Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. °ÈÓfiÌ·ÛÙ ʛÏÔÈ. £¤Ïˆ Ó· Ì·ı·›Óˆ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Î·È Ô˙¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ. K·È ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̷˙›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÔÓ٤Ϸ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. XˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ·, ‰ÂÓ ı· ›¯· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· ‹Ù·Ó οÔÈÔ ¿ÏÏÔ».  οÔÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù· Á˘ÌÓ¿ ÛÒÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÂχıÂÚ·, ·ÏÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›, ¢¯·ÚÈÛÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ·. «ZˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Á˘ÌÓfi Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÒÌ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ì›· ÌÂϤÙË, ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ¿Óˆ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÛÌÔ‡. Œ¯ˆ Û˘Ó›‰ËÛË ·˘ÙÔ‡. ¶ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ Ù›ÔÙ·. MfiÓÔ fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Ù· ›‰È· Ù· ¤ÚÁ·».

ËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ, ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. «NÈÒıˆ Û· Ó· ÌÈÏ¿ˆ Û ·ÙÂÏȤ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜» ϤÂÈ Î·È ÁÂÏ¿ÂÈ. «TÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ‰ÂÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·ÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÓÈÒıˆ ·Ú·È‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÚÔÛٷهÂÈ Î·È Ì ‚¿˙ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. E›Ó·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ·ÔÙ‡ˆÌ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŒÓ· ›‰Ô˜ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ì·›ÓÂȘ Û ¤Ó· ÙÔ‡ÓÂÏ».

Δ

·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ. «KÔ›Ù·, Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ô˘ÙÔÈ΋ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. TË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ˆ Ô˘ÙÔÈ΋, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ, ̤ӈ ¿ÓÙ· Ì ÌÈ· ıÏ›„Ë. ™Î¤ÊÙÔÌ·È “¿ÏÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ˜”. K·È ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ». ∞

H ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ı· °ÈÒÚÁÔ˘ PfiÚÚË › ÂÚ ·Ï ÁÎ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ M¤‰Ô˘Û· (•ÂÓ , ÎÈ 7, KÔψӿ ·fi ÙȘ 210 7244.552) ¤ˆ˜ ÙȘ Ô˘ Ú› Ì‚ 20 NÔ 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ME 20 §E•EI™ SIOBHAN DONAGHY Ghosts (Parlophone) ****

H «ÎfiÎÎÈÓË» ÙˆÓ Sugababes. M·ÏÏÈÔÙÚ·‚‹¯ÙËηÓ, ¤Ê˘ÁÂ, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ pop Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ Ôχ ¯ÏˆÌ¤˜ AÁÁÏ›‰Â˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó: ÔÓÂÈÚÈ΋, Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋, ‰È·¯ÚÔÓÈ΋, post-KateBush. INFO: K·Ù‚¿ÛÙ ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙÔ siobhandonaghy. co.uk/index.php

CESARIA EVORA The Best Of (Limited edition - Sony/BMG) ****

AÁ·ËÙ‹ ı›·. ™Â ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. E‰Ò fiÏÔÈ Î·Ï¿. •·Ó·‚Á‹ÎÂ Ô °ÈˆÚÁ¿Î˘. Œ¯ÂȘ ÊÈÏÈ¿ ·fi ¢‹ÌËÙÚ·, EÏ¢ıÂÚ›·, M‹ÏȈ.

* ** *** **** ***** ******

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

*

ηÏfiÁÔ˘ÛÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÒÓ «‚·ıÈ¿˜» electronica Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. æËÊȷ΋ ÛÙ¤· Ì ·ÁˆÌ¤Ó· Ú‡̷ٷ.

INFO: AÎÔ‡ÛÙ ӷ ‰Â›ÙÂ: music.download.com/kttunstall/ 3600-8742_32-100879605.html

INFO: BÚ›Ù ·ÚÎÂÙ¿ remix ‰Ò: hypem.com/search/ Ojos%20De%20Brujo

INFO: K·Ù‚¿ÛÙ ÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ‚ÚfiÌÈÎÔ “Love Ya” Î.¿. ÛÙÔ: myspace.com/unklejam

VANESSA PARADIS

KÔÏÔÌ‚È¿ÓÈÎÔ ÚÔΠ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÈÓ› ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÂÊ¿ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹, ÏfiÁˆ ‚·ÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜. EÈÚÚÔ¤˜ ·fi Manu Chao, Sakira, N›ÓÔ.

™¤ÍÈ retro-chic ηÏÔηÈÚÈÓ¿ pop, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜ «ÚÔλ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ (T˙fiÓÈ NÙÂ), Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Î·È ÙÔ ÙfiÛÔ-KÏÈÌÙ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. INFO: ¢Â›Ù ÎÈ Â‰Ò: myspace.com//preciousvanessa paradis

CHAKA KHAN Funk This (Sony / BMG) ***

OÁÎ҉˜ soul-funk ·fi ·ÏÈ¿ ·Á¿Ë Ì ¿ÊÚÔ ÂÎÙfiÈÛÌ· (ʈÙÈ¿-ʈӋ-Ì·ÏÏÈ¿). Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï¿‚·: Hendrix, Prince, J. Mitchell...

INFO: ¢Â›Ù ÙÔ video ÙÔ˘ Integral, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Έ‰ÈÎÔ‡ QR, ÛÙÔ petshopboys.co.uk/splash.html

ROBYN

The Turn (Universal) ***

7even Days in Heaven (Klik) ***

N¤Ô fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙˆÓ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÎÔÌ„ÒÓ,

INFO: K·Ù‚¿ÛÙ ÛÙÔ myspace.com/alisonmoyetofficial

ARIS KOKOU

MÂÁ·ÏÔ-ÓÙÈ˙·˚Ó¿Ù·, ˘ÂÚ‰Ú·Ì·ÙÈο remixes ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜. MÂÚÈο Ôk (D. Bowie, Y. Ono), ÌÂÚÈο ¯¿ÏÈ· (Rammstein). EÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÂÚÓ·ÏÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ.

ALISON MOYET ¶ÚԂϤ„ÈÌ· ˘¤ÚÔ¯Ë ¿ÓÙ·, ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Dusty Springfiled Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Yazoo (Â›Ì·È ˘ÂÚ‹ÏÈÍ), ÂÓÒ, ηÓÔÓÈο, Û ۷˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Marc Almond.

INFO: K·Ù‚¿˙ÂÙ ÙÔ Disrespectful, ÓÙÔ˘¤ÙÔ Ì Mary J. Blige, Î·È ¿ÏÏ· 3 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔ myspace.com/official chakakhan

Disco Four / Remixed by the PSB (Parlophone) ***

The Bad Roads / The best of (Sony / BMG) ***

INFO: O musictraveler ‰›ÓÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‰‡Ô ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη live ÙÔ˘˜, ÙÔ ’92 Î·È ’93, ‰Ò: musictraveler.blogspot.com/2007/04/last-drive-live-inthessaloniki-80s.html

Songs About Girls (Interscope) ***

XÏȉ¿ÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ bro, Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· mellow soul-funk Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ͤΈÏ˜ Î·È ¿ÚÙÈ, ·ÏÏ¿ (¤ÎÏËÍË) fi¯È, ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. INFO: ™ÙÔ blogspot ÙÔ˘ vacmusic ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

LUCINDA WILLIAMS PET SHOP BOYS

LAST DRIVE

ºÔÚÙÈṲ̂ÓË ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÌÈ·˜ ·Á·Ë̤Ó˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘, οÔÙÂ, ¤ÓˆÛ ÙÔ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi» Ì ÙÔ “urban” ÎÔÈÓfi, ÂÈۋ̈˜, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Áηڿ˙.

WILL . I . AM

Divinidylle (Universal) ***

JUANES La Vida Es Un Ratico (Universal) *

UnkleJam (Virgin) **

TÚ›· ·ÁfiÚÈ·, ÔÈ ·ÏËıÈÓ¤˜, ÙÚÂϤ˜ ·ÓȄȤ˜ ÙÔ˘ Prince, Û ÌÂÚÈο ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο ËÏÂÎÙÚÈο funk-soul Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·‰È¿ÊÔÚ·. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÏÏË̤ÓË, ÙÛ›¯Ï·, 80s.

KT TUNSTALL

YÂÚÂÎÙÈÌË̤ÓË, fï˜ ÛÙ¤ÚÂË pop Ì ÚÔÎ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·fi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ӷ Á›ÓÂÈ Avril Lavigne (ÛÒıËΠÂÂȉ‹ ¤·È˙ ηχÙÂÚË ÎÈı¿Ú·).

UNKLE JAM

Techari Live (CD+DVD) (Virgin) ****

To ÂÎÚËÎÙÈÎfi fusion Ú˘ıÌÒÓ, ÁˆÁÚ·Ê›·˜, graphics Î·È ÊϷ̤ÓÎÔ, Û ·Î¤ÙÔÛÔ˘‚ÂÓ›Ú, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›·.

INFO: K·Ù‚¿ÛÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ myspace.com/ariskokouonline

Drastic Fantastic (EMI) ***

OJOS DE BRUJO

Robyn (Konichiwa) *

Bitchy-teeny pop ÁÈ· ÌÈÛΤ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û·Ó videogame ‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ™Ô˘Ë‰›·. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô‡-

West (UMG) ****

MfiÓÔ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ fiÏÔ Â˘ı›·, highway, ÂÚËÌÈ¿, ̤۷ ÛÙË Ï·¯·Ó› ÓÂÎÚÔÊfiÚ· Ù˘ Claire Fischer, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì fiÛ· ¤¯·Û˜. INFO: To backstage Ù˘ ÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì: youtube.com/watch?v=T6SuBacPDvc

FRANK SINATRA, DEAN MARTIN, SAMMY DAVIS, JR. Christmas with the Rat Pack (Capitol) ***

T· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ˆÚ·›·, ‹Á·Ì ÛÙÔ˘ ı›Ԣ T˙Ô Ì ٷ ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·, ‹Úı·Ó Î·È Î¿ÙÈ ÎÔ˘Ì¿ÚÔÈ ÙÔ˘, ÌÂı‡Û·ÌÂ, Ì·˜ ÎϤ„·ÓÂ. INFO: E·Ó·-Ì·Ù·-Í·Ó·-΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÂԯȷÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜-tributes Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË. ¢Â›Ù ÙÔ˘˜ ۈۛ˜ ÛÙÔ youtube.com/watch?v=P_Wn2D_Ow6c

* (K¿ÔÈÔ˜ Û‚‹ÓÂÈ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·) ●

ÙÂ ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈ·.

Don't panikoval! ¶fiÛ· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘;

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 91


£∂∞Δƒ√

KENTPA •ENøN °§ø™™øN °. A¶O™TO§OY A°°§IKA / °A§§IKA / ITA§IKA / I™¶ANIKA

❱ 2-3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Î¿ı ÁÏÒÛÛ·˜! ❱ 60% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜

Specialists in IELTS AND TOEFL I¢IAITEPA MA£HMATA ™E ¶PO™ITE™ TIME™ ME°A§E™ AI£OY™E™ - TMHMATA MEXPI 8 MA£HTE™

❱ OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ §Eøº. ™Y°°POY 25, A£HNA - ºI•, TH§: 210 9233.092-3

w w w . e u r o p e l e a r n . g r

™ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜

ANAƒÃ∏ ºÀ™∏ T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY O ¢ON ZOYAN ™TO ™OXO TÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘ ¶·›˙Ô˘Ó: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··¯ÚfiÓ˘, E‚›Ù· ZËÌ¿ÏË £EATPO XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945

«¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÚˆÁ̤˜ Â‰Ò ¤Ú·. MËÓ „¿¯ÓÂȘ Ó· ʈٛÛÂȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ Ù˘¯¤˜. •¤Úˆ Ôχ ηϿ ÙÈ ı¤Ïˆ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÓÔÒ. E›Ì·È ¤Ó· ·È‰›, ¤Ó· Ï¿ÛÌ· ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÌfiÓÔ ·fi ı¤Ïˆ. EÈϤÁˆ ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. K·È ‰ÂÓ ·Ó‹Îˆ Û ηӤӷÓ. EχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË: Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘ÌÂ. K·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ ·ÚÓԇ̷ÛÙ» ϤÂÈ Ô ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÕÁÁÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ, Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ¿ÁÚÈ· ΈÌÈ΋, ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ¤Ó· ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙfiÛÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, fiÛÔ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘. ™ÙÔ ™fi¯Ô. A˘Ùfi˜ Ô ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÈ· ʇÛË ‰ÈÙÙ‹ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë. O ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·ÏËÛÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ Apple Mac, ÙˆÓ blueberry Î·È ÙˆÓ blogs, ÂÓÒ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÎÈ ··ı‹˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓÔÔ›ËÛË, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÔχÙÈÌÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û ¤Ó·Ó ¿ÛÙÂÁÔ ‹ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔ˘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ŒÓ·˜ ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °·‚·Ï¿ Û ÎÏ·Ì, lounge ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Û οıÂ

ÛÎËÓ‹ Û· Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜, ‰ÔÌË̤ÓÔ ÛÔÊ¿, ÔÈÎÔÓÔÌË̤ÓÔ ı·ÙÚÈο, ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, Ë ÈÛÙÔÚ›· ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ÂÈÛÙÈο ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚÁÔ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ̇ıÔ. O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÏÌËÚ¿, ÏÈÙ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙȘ ÈÔ ÌÂÙÚË̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ Û·ÚηÛÌÔ‡ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ οı Ӌ̷ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓfi˜ ı·ً ·Ì›ˆÙÔ. K·È Ô ›‰ÈÔ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó· ÚfiÏÔ Ô˘ ‡ÎÔÏ· Î˘Ï¿ ÛÙË ÚËÙÔÚ›· Î·È ÙÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi, Û ÌÈ· ‰·Ó٤Ϸ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, Û ¤Ó· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÌÂÙ·ÙÒÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆÓ, Û ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÛˆÔ. ™ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ô˘ ˙ÂÈ ·Ôχو˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ¢›Ï· ÙÔ˘, Ì·˙› ÙÔ˘, Ô ˘ËÚ¤Ù˘ - Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··¯ÚfiÓ˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·Ó, Ì ¤ÍÔ¯Ë ÏÂÙfiÙËÙ·, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÙÔ˘˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ, ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÁÔËÙ‡ÂÙ·È, Ô˘ ‰È¯¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi, ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ó‹ıÈÎÔ, ÙË Û˘ÌfiÓÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›·. H ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÙÔÏÌËÚ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ M¿ÚÌÂÚ Â˘Ù˘¯Â› Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ̤۷ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Í›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ȉ¤·. ∞

£¤·ÙÚÔ «ª¤ÏÏÔ˜-∫∂∞» 210 3229.889 Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÎÔÌÌ·: 10 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÙˆÓ 20 92 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007


ª√À™π∫∏ Folk Revival, Freak Folk, New Folk, Folk-tronica Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜...

ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜, Ô ·Ïfi˜ ÙÚfiÔ˜, Ë Â˘ÎÔÏ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È Ó· Ù’ ·Ó‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ myspace ‹ Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ˙ˆÓÙ·Ó¿, ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· οÌÂÚ·, ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ youtube, Ë ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ «ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜» Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. AÓ Î¿ÙÈ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ (‹ ·ÚfiÌÔȘ) ÈÛÙÔڛ˜, Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. TfiÙ ˘‹Ú¯Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘, ÌÂÚÈΤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ó (¤ÛÙˆ Î·È ¤ÌÌÂÛ· ‹ ÔÈËÙÈο) ÁÈ· Ù· ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙÔ ÊÂÌÈÓÈÛÌfi, ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û «Û˘Óı‹Ì·Ù·», Û ȉ¤Â˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó fiÏÔÈ. Y‹Ú¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙÒÚ· fi¯È... ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ë ÌÔÓ·¯ÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ¿ÛÎÔ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ, Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô ·Ú¿ÏÔÁÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ë ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È 10 ¢I™KOI Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÏfiTH™ «NEA™ º O§K» ÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙË «Ó¤· °IA NA M¶EI ™TO NOHMA:™ ÊÔÏλ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ● Sufjan Stev ens - Seven Sw ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó È·, ·ÏÒ˜ ·ÎÔ‡ans (2004) ● Ry an Ad am s - He ar tb re ak er (2 00 0) ● Bo nn ie “P rin ce ÓÂ, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ›” Bi lly - Th e Le tti ng Go (2006)● Joanna Ó·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. Newsom - The Mi lk-Eyed M en de r (2 00 4) ● Ra y La M on KÈ ·Ó „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ «ËÁ¤ÙË» ta gn e Trouble (2004)● Antony & the Jo hnsons - I Î·È ÙÔÓ «ÌÚÔÛÙ¿ÚË» Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Am a Bi rd No w (2 00 5) ● De ve nd ra Banhart - Rejoicin Folk Revival Ô˘ ı· ˘ÔÎ·Ù·Î·È ÌÈ· ʈӋ, ÌÂÚÈΤ˜ ÎÔ˘g in the Hands (2 004)● Ell iot Sm ith - Figure 8 (2000) ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Bob Dylan, Ó· ÙÈ ¤¯ÂÈ ‚¤ÓÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›˜ ● Wilco Yankee Hotel Fo xtrot (2002)● Iro Ó· ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ Ó· ÛÙ·ı›˜, ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ n & W ine - Th e Cr ee k Dr an k the Î·È ·ÈÒÓÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ folk ÎÈÓ‹ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ, ÌÈ· ÌÔ‡ÚË Cradle (2005) Ì·ÙÔ˜: «...T· ·Ú¿ÛÈÙ· ÙÔ˘ T‡Ô˘ Ì Ô˘ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÂȘ ·Ú¤·, ·ÏÏfi‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó Û˘Ó¯Ҙ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ, ˆ˜ ÂÎÎÔÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È „˘¯Â‰ÂÏÈο ÙÚÈ, ÊÚ·ÛÙ‹, ˆ˜ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ, fiÓÂÈÚ· ÎÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜. H «Ó¤· ÊÔÏλ ˙ˆÓÙ¿Ó„ ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏ- ¶Ôχ ·ÛÙ›Ô. EÁÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯· οÓÂÈ ‹Ù·Ó Ó· ıfiÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Ôχو˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, Ô˘ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜: Sandy Denny, Odetta, ÂͤÊÚ·˙·Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiBuffy Saint-Marie, Nick Drake, Randy Newman, ÙËÙ·. EÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ›¯· Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Gene Clark, Carly Simon, Vashti Bunyman... ™ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÁÂÓÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È comeback ‰›ÛÎÔ Ù˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë Janis Ian ÙÚ·ÁÔ˘‰¿- fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·... ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ· ÔÙ¤ οÙÈ ·Ú·ÂÈ: “...Folk is the new black/ Cheaper than crack and ¿Óˆ ·’ ·˘Ùfi: ¤Ó·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ folk Ô˘ ·Ù¤ÓÈ˙ you don’t have to cook/ Download it and see/ First ÙËÓ ÁÎÚ›˙· ÔÌ›¯ÏË Ù˘Êψ̤ÓÔ˜ ·fi ‰¿ÎÚ˘· ÎÈ ¤time is free, then you’ ll be hooked/ We’ll be singing ÊÙÈ·¯Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù· ÔÔ›· Â¤ÏÂ·Ó Û ÌÈ· ʈhootenanny songs/ Long after rock and roll is gone/ ÙÂÈÓ‹ ηٷ¯ÓÈ¿. TÒÚ· Ë ÁÎÚ›˙· ÔÌ›¯ÏË ÌÔ‡ ›¯Â ÛοÛÂÈ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Î·È ÎÚÂÌfiÙ·Ó ¿Óˆ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ‹Better than crack, folk is the new black”. Œ¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ 45 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·˜ ı·˘Ì·ÙÔÔÈfi˜ ΋ڢη˜...». «ÊÔÏÎ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘» ÛÙÔ Greenwitch Village ÎÈ ¤ÙÛÈ H folk ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÔ‡ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÔÌÔÈ- (›Ûˆ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ· ÛËÌ›·) ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÙË fiÙËÙ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô «ÛÎËÓ¤˜», Ë Ô˘Û›· fï˜ ̤ÓÂÈ Ë ›- Á¤ÓÓËÛÂ. ∞ ‰È·. H ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ë ÏÈÙfiÙËÙ·, ÔÈ T· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘Û›·˜, Ë ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÔÓÂÌ¤ÓˆÓ „˘¯ÒÓ, «Bob Dylan - H ˙ˆ‹ ÌÔ˘» (MÂÙ·›¯ÌÈÔ)

Eπ¡∞π ∏ «¡∂∞ FOLK» ª√À™π∫√ ∫π¡∏ª∞; ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À

❛❛ T· folk ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÏÂÁ· ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù›-

ÔÙ· ͤÓÔÈ·ÛÙÔ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÈÏÈο Î·È ÌÂÏÈÛÙ¿Ï·¯Ù·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó Ù· ·̷ٷ Ô˘ ÁÏ›ÊÔ˘Ó ··Ï¿ ÙËÓ ·ÎÙ‹. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÌÔÚÈο. KÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏÔ ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËı› ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Î·È ÁÈ· ̤ӷ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‹Ù·Ó Èo ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÊÚË „˘¯·ÁˆÁ›·...❜❜ Bob Dylan

«Ó¤· ÊÔÏλ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Dylan, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ú·Ï˘Ì¤ÓÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÎÈ fï˜ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ «Ì¤Û· ÛÂÏ›‰Â˜» ÙˆÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ¤Ó· ÌÈÎÚfi (‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ) Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂÓÙ‡ˆÛË, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ٷ ηχÙÂÚ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Afi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÈ Devendra Banhart, Iron & Wine, Wilco, Elliot Smith, Aimee Mann, Cat Power, Sleater-Kinney, Neko Case, Animal Collective, Joanna Newsom, Antony and the Johnsons, M. Ward, Bonnie “Prince” Billy, Juana Molina, Sufjan Stevens, CocoRosie, Travis MacRae, Alison Krauss, K. T. Tunstall, Ray LaMontagne Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Greenwitch Village Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Bob Dylan (‰Èη›ˆ˜) ·ÁÈÔÁÚ·Ê›ٷÈ, Ô Neil Young ÂÌÓ¤ÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÁÂÓÈ¿ (ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ grange), o Steve Earle Í·Ó·-·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ·È (Î·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ “Washington Square Serenade” ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ Greenwitch Village) Î·È Ô Bruce Springsteen ‰È·Û΢¿˙ÂÈ «ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜» ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Pete Seeger, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘. H «Ó¤· ÊÔÏλ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙÈÏ (fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ϛÁÔ-Ôχ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60), ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÙÔ Û˘Ó¿ÊÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂʇÚÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·-¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÔÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ı ˘ԉȷ›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘: Freak Folk, Folk-tronica, Alternative Folk, Psych Folk, Indie Folk, New Weird America... ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ fi-

H

SUFJAN STEVENS

̈˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜, fiˆ˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ô Bob Dylan: «...H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔÛÌÔıˆڛ· ¿ÏÏ·˙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· – Ú·Á‰·›·. æ˘¯Â‰ÂÏÈο ÊÒÙ·, Ì·‡Ú· ÊÒÙ·, ÙÚÈ·Ú›ÛÌ·Ù·, Ë Ìfi‰· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜. M·Ô˚ÎÔ›, Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜, ηÛÙÚÈÎÔ›, ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ΔÛ °Î‚¿Ú· Âȉ›ˆÎ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜... AÓ Î·ıfiÛÔ˘Ó Ó· ‰ÂȘ Âȉ‹ÛÂȘ, ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÔÏfiÎÏËÚË Î·ÈÁfiÙ·Ó. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÍÂÛÔ‡Û ÌÈ· Ó¤· ÂͤÁÂÚÛË Û ¿ÏÏË fiÏË, fiÏ· ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ – ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÂÎÎ¤ÓˆÓ·Ó ÙÔÓ ¤Ó·Ó ηٷ˘ÏÈÛÌfi ·ÛÙ¤ÁˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ». OÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ôχ. √ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ˙ÔÊÂÚfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ –ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÍÂۿψ̷ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·– ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ Ô˘Û›·, Ù· ηı·Ú¿ ÏfiÁÈ·, ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. MÈ· ÎÈı¿Ú·

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 93


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ∞§∂ ª√À π¢∂∂™!

SAMSUNG

NEKTARIO

KÈÓËÙfi G 600 Ì οÌÂÚ· 5 megapixels, ÔıfiÓË 16 ÂÎ. ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, MP3 player, Bluetooth, ÂÍ. ÌÓ‹ÌË, ¿¯Ô˜ 14,9 ¯ÈÏ. ú 399

ºÏȘ ÌÔ˘Ê¿Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ú 20

SCHWARZKOPF ™Ú¤È OSiS+ Matt Explosion ÁÈ· ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ¿ÙËÌ· Î·È Â·Ó·Ï¿ÛÈÌË ˘Ê‹ ú 11,20

+TIZZY

B·Ì‚·ÎÂÚfi ÛÂÙ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ, ÛÏÈ ú 14,50 Î·È ÛÔ˘ÙÈ¤Ó ú 17

SHOP ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Á˘Ó·ÈΛ· Á¿ÓÙÈ· Picaros Û ̷‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙÚÔ˘Î˜

KAITH TAZE¢AKH

TUMI

∫·ÚÊ›ÙÛ· Û ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË, Ë ÌÈÎÚ‹ ú 45

MÂÓÙ·ÁÈfiÓ Û ۯ‹Ì· Û›ڷ˜ Ì Ú¿ÛÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ú 79

HOPPING E•Y¶NO S ˜ ÙË ˜ AÓ Á›Ó ÂȘ ο ÙÔ ¯Ô an k tib Ci ou Gl ·˜ Ó¤ ÂȘ: ¤¯ ı· d, ar MasterC ÂÍ·Ú¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (·Ó Gl ou , · η Ù· ÛÙ ‹Ì ·Ù · Ù‹ Ùˆ ˜ Ô ÛÔ ‡) ÛÙ ·È fiÂÛ ÒÓ ver, ı· ηÚ Puma Î·È Quicksil ÙˆÓ ·ÁÔ›·˜ ·Í ˜ ÙË 5% ÓÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘˜ Ì ÙÔ ›ÏÔ˘ Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ OÌ ÚÒÓ ÛÔ˘ ·fi Ù· η ÔÚ¤˜ ·fi Ô·Á ÙȘ ÁÈ· 1% Ì Glou Î·È ›ÛÔ˘˜ ‹ÛÂȘ: ηٿÛÙËÌ· Î.¿. AÈÙ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Î·Ù·· ¤Ó ÁÌ ÈÏ ank, Â ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Citib ver Î·È ÙËsil ick Qu È Î· ma ÛÙ‹Ì·Ù· Glou, Pu 1 11 11611 ÏÂʈÓÈο ÛÙÔ: 80

Ú¯ÔÓÙ·È XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Â›Ó·È Û· Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÈfiÏ·˜. OÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÚÔ‚¿ÚÔ˘Ó Ù· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ‚Ú¿‰È· οÓÂÈ ÎÚ‡Ô, ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· –Î·È Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Ù· ‰Èο Ì·˜– Î·È fï˜ Ô ·¤Ú·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ. ºÙ·›Ó ٷ «Â›ÌÔÓ·» ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ· ÚˆÈÓ¿, Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ÚÔ‡¯·, ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ KÏÈÌÙ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ... ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜. EÌ›˜ ÊÙ·›ÌÂ, Ô˘ ·ÓԛͷÌ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÙÔ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎË.

Œ

■ TÒÚ· Ô˘ ›· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÛÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÈÎÚÔÁÏ˘Ù¿ Ù˘ K·›Ù˘ T·˙‰¿ÎË Ë Ê‡ÛË ‚Ú›-

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 1 2 94 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

TOTEM

JOIN CLOTHES

SCHOLL

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË ·ÛËÌ› ÙÛ¿ÓÙ· Thursday ú 112

ºfiÚÂÌ· Û ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ ú 115

T· Ó¤· ¿ÓÂÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Indoor Shoes ú 39

ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. Zˆ¿ÎÈ·, ¿ÓıË, ηÚÔ›, ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ê‡ÏÏ· ‰¤ÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ù¯ӷ Ì ̤ٷÏÏ· Î·È ËÌÈÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜. ¶ÂÙÚ¿‰È Gallery: ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3612.780 & MÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜: ŸıˆÓÔ˜ 100, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.870 ■ AÓ Ì·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜, ı· ’¯ÂȘ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ì ÎfiÏÏËÌ· Ì ٷ ÂÛÒÚÔ˘¯·. TÔÏÌËÚ¿, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, Ì ηϋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È Ù· +Tizzy. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ■ AÓ ı˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂȘ ÙËÓ ÎÔ˘ ÛÔ˘ οı 3 Î·È Ï›ÁÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· styling OSiS+ Ù˘ Schwarzkopf. TÔ Smooth Glow, .¯., Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ›ÛÈ· Î·È Ï·-

ÌÂÚ¿ ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù·. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÔÌً̈ÚÈ·. ■ EÂȉ‹ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ‰ÒÚ· «Î·-

Ú·‰ÔÎÔ‡Ó», ı˘Ì›˙ˆ ˆ˜ ÛÙÔÓ Nektario ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Â›Ó·È vintage, Û‡Á¯ÚÔÓ·, ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÈÏ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ı· ‚ÚÂȘ Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ Î·È ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ ú 10 - 30. ¢·ÊÓÔÌ‹ÏË 5, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 694 5150997 ■ AÓ ı˜ ÎÈ ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔ Join Clothes Ì ٷ ÚˆÙfiÙ˘· Û ۯ‰ȷÛÌfi ÚÔ‡¯· ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ‡Ï˜ Î·È Û ٤ÏÂȘ ÙÈ̤˜. ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 29, KÔψӿÎÈ, 210 3614.424 ■ ŸÙ·Ó ‚¤‚·È· ı· Â›Û·È Û›ÙÈ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚÈʤÚÂÛ·È Ì ٷ Indoor Shoes, Ù· Ó¤· ÛÈÙÔ-·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ· Ù˘ Scholl Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ·Ó··˘ÙÈÎfi ¤ÏÌ·

adapta Î·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· prints. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·. K. ¢È¿ıÂÛË: SSL.Hellas. SA: 210 6666.802 ■ ŸÙ·Ó ¿ÏÈ ı· Â›Û·È ¤Íˆ, ‰ËÏ·‰‹ fiÏË Ì¤Ú·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ Î·È ·fi ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ·. OÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Poodlebag ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· οı Ë̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÎÈ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÁÈ· οı ̋ӷ. MÈ· ·Ú¿ÎÚÔ˘ÛË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ¤Ú·. K. ¢È¿ıÂÛË: Totem, §. KËÊÈÛÔ‡ 100, 210 5148.808 ■ ÕÊËÛ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Irresistible Ù˘ Tumi Ì ٷ Ôχ¯ÚˆÌ· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· Î·È Ù· charms Û ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, fi¯È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û· ÏÔÁ¿ÎÈ· ·Á¿˘. K. ¢È¿ıÂÛË: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 205, 210 3461.905 ∞

Ì‹Ó˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ٷ fi‰È· Î·È fiÏÔÈ ˉ¿Ó Ì ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù· ÂÌfi‰È·

- §ÈÏÈÔ‡ÔÏË


H MAT. FASHION ™Δ√ ¶§∂Àƒ√ Δ∏™ «ANA™A»

ÌÔÚÊË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ‹Ù·Ó Ë ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë Mat. Fashion ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 31 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007 ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ «ANA™A», ÛÙÔ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Avenue ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ.

Ÿ

°È· Ó· ԇ̠ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë Mat. Fashion Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜, Ì ÂÓÂÚÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙÙÒÓ ÎÈÏÒÓ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‰›·ÈÙ·˜. M ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÚÔ‡¯· Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÒÌ·, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Î·È ÁÔËÙ¢-

ÙÈÎfi. M ۇÓıËÌ· ÙÔ “Real size Real women”, ʤÚÓÂÈ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙ· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ EÏÏËÓ›‰·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·. ¢ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰›Ï· ÛÙËÓ «ANA™A», ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›·, ‚Ô˘ÏÈÌ›·, ·¯˘Û·ÚΛ·), ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ οı Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÚÔÌ·¯ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ special event Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 31 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007, ÏÔÈfiÓ, Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ›¯·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È fi¯È ·˘Ùfi ÙÔ «·Ó·ÈÌÈÎfi» Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜. H

AÓÓ›Ù· N·ı·Ó·‹Ï Î·È Ë M¿Ú· ¢·ÚÌÔ˘ÛÏ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Mat. Fashion “Fall/Winter 2007-08”, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ “one size collection”, ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ «ANA™A». TËÓ Â›‰ÂÈÍË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ E‡· §¿ÛηÚË, Û ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ̤ÏË ÁÓˆÛÙÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ‰È¿ÛËÌ· ÚfiÛˆ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ŒÓ· ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë Ìfi‰·. ∞ * ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ collection «ANA™A» ÛÙÔ site www.matfashion.com. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË: ∞ÙÙÈ΋ Ô‰fi˜ & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, 14451, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2836.400

H ¢π∞πΔ∞ Δø¡ VIP ™E 28 ∏ª∂ƒ∂™ 10 ∫π§∞ §π¶√À™!!! ¢IAITO§O°IKH MONA¢A MAPIA BOYT™INA £ÂˆÚÂ›Ù·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ (Ù· 10 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓÙÔÙÈÓ¿ ÎÔÌ„¤˜ ÛÈÏÔ˘¤Ù˜ ÙˆÓ STARS Î·È ÙˆÓ VIP. K·È ıˆÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ¤ÌÚ·ÎÙ· ·fi Ù· ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘. TËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ª∂ ∞¶√§ÀΔ∏ ∞™º∞§∂π∞ ∫∞π μ∂§Δπø™∏ Δ√™√ ™Δ∏¡ À°∂π∞ Δ√À™ √™√ ∫∞π ™Δ√ ª∂Δ∞μ√§π™ª√ ÙÔ˘˜, ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∞ Î·È Ì ª√¡πª∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞, ∂¡∂ƒ°√¶√πø¡Δ∞™ ¶∞ƒ∞§§∏§∞ Δπ™ ∫∞À™∂π™ Î·È Ã∞¡√¡Δ∞™ ª√¡√ §π¶√™ (Î·È fi¯È Ì˘˚΋ Ì¿˙·). B·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË) Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ «Ò˜» Î·È ÙÔ «ÔÈÔ» Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û·˜ ÚÔÊ›Ï, Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ –Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË „˘¯Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜– Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı¤ÏÂÙ ӷ ¯¿ÛÂÙ ‚¿ÚÔ˜ (Ï›Ô˜). K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜-· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÒÏÂÈ·˜ ‚¿ÚÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¤Ó· Ï‹Ú˜ È·ÙÚÈÎfi check up (ÁÂÓÈ΋ Ô˘ÚÒÓ - ·ÈÌ·ÙÔ˜, ˘ÂÚ˯ÔÁÚ¿ÊËÌ· ı˘ÚÂÔÂȉԇ˜ - ı˘ÚÂÔÂȉÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ - ÁÏ˘Îfi˙Ë ·›Ì·ÙÔ˜ - ÙÚÈÁÏËÎÂÚ›‰È· - ÊÂÚÈÙ›ÓË - Û›‰ËÚÔ˜ - ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜ - ˘·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ - Ô˘ÚÈÎfi Ô͇ - Ô‡ÚÈ· - ÎÚ·ÙÈÓ›ÓË). T¤ÏÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙ· È·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ™ÙË ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ Ì¿˙·˜ (B.M.I), Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ϛÔ˜, Ì˘˚΋ Ì¿˙· Î·È ÓÂÚfi ηÈ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙȘ η‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. H ‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ÓÂÏÏÈ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ™Ã∂¢π∞™ª√™ Δø¡ ¢π∞πΔ√§√°πø¡ °π¡∂Δ∞π ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ ∫∞π ª√¡√ ∞¶√ ∞ƒΔπ√ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ (∞¶√º√πΔ√π ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√π ¢π∞Δƒ√º√§√°√π ·fi Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È È‰Ú‡Ì·Ù· – T.E.I. Î.Ï.). E›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ (ۿί·ÚÔ - ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË - ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È·) ·È‰È΋ - ÂÊË‚È΋ ·¯˘Û·ÚΛ·, ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ïԯ›·˜ Ì ¿ÚÈÛÙ· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô «ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ‰›·ÈÙ·» ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ¶ÂÚ›ÏÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›·.

™ÎÔ˘Ê¿ 26 ∫ÔψӿÎÈ ΔËÏ.: 210 3390 931, 6946 938019

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 95


H øƒ∞ Δø¡ ∂•À¶¡ø¡ ∂¶π§√°ø¡

¢øPEAN ¢HMO™IA ¢IA§E•H °IA TO ¢IA§O°I™MO ™THN A£HNA

ATHENS

voice

¢IA§O°I™MO™ ºA´™OY

À°∂π∞ / √ª√ƒºπ∞

™ABBATO 17 NOEMBPIOY 2007 ™TI™ 19.30 •ENO¢OXEIO KANI°°O™ 21 X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 12 - ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜ TA MA£HMATA ¢IA§O°I™MOY ¶APA¢I¢ONTAI ¢øPEAN øÊÂÏ‹Ì·Ù·: ● ¶ÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜

● A˘ÙÔ-ÂÔ›ıËÛË

● M¿ıÂÙÂ Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÙÂ

● A˘ÙÔ-ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË

● BÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ YÁ›·˜

● EÛˆÙÂÚÈ΋ ¢‡Ó·ÌË

● K·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÕÁ¯Ô˘˜

● ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË

A˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

MAPIA ™YMEOY, TËÏ. 699 4262433 www.fisu.org, maria-fisu@hotmail.com A UK Registered Educational Charity No: 1061185 M ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 65 ΤÓÙÚ· Û E˘ÚÒË, A˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È AÊÚÈ΋.

96 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

°È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

ÛʤÚÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi A™ ªπ§∏™√Àª∂ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ª∂ ∞ƒπ£ª√À™ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ™Â ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 200 ÂηÛÙË Á˘Ó·›Î·. B¤‚·È·, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ΢‹ÛÂˆÓ ÙÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ –Û ·ÓÙ›ıÂÛË ¯ÚfiÓÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù· 20 ÂÌ fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È– ÙÔ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È Î·È Îfi ‰ÈÛÎ›Ô Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ ·fi Ï¢67.000 ÂÎÙÚÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÌÔÈÚ¿˜ ÂÈÏÔÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÚÔÚ·›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. A˘Ùfi Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÂÓË̤ڈÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˆÔıËÎÒÓ. ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ÁÓÒÛË Û ‚¿E›Û˘ Ë ÂͤÏÈÍË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÂıÔ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Ó·ڤ˜ ÎÔÛÙ·ÁfiÓÔ˘ (¯. 4˘ ÁÂÓÈ¿˜ ¤Ï˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‰ÈÛΛ· Ì ‰ÚÔÛÈÚÂηχÙÔ˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ T√ H•∂ƒ∂™ √ ÓfiÓË) ¤‰ˆÛ ·ÓÙÈÙÔ˘˜. H ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘ Δπ... ● TÔ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙ Û˘ÏÏËÙÈο ‰ÈÔ˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÎfi ¯¿È, ÙÔ «¯¿È» fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛΛ· Ì ÂÈϤÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÌ ·È, ÌËÓÔÚÚ˘ÛÈ·Îfi · ÎÏÔ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ ÔÓ ÔʤÏË ÁÈ· ÙË fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, ·È ÙË ● A·Ï‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÌËÓfiÚÚÔÈ·. Á˘Ó·›Î·, fiˆ˜ ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÓÂfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈ ‰Ô˘ Î·È ÔÌ·ÏÔ fiÔÈ› ÙËÓ ÔÛfiÙË .¯. Ó· ÌËÓ ·˘Í·ÚÙËÛ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‚¿ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. O ÎÔ˜ ● ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· · ÛÙÂˆÓ ÛÙȘ ˆÔı‹Î ÚÔ˜ Ù˘, Ó· ÌËÓ N›ÎÔ˜ ™·Ï¿ÎÔ˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ B’ ˜. ● M ÂÈÒ ÓÂ È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ú‹M·È¢ÙÈ΋˜ Î·È °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ Ùˆ Ó ˆÔıËÎÒÓ Î·È ÍÈÌÔ Î·È ÁÂÓÈο KÏÈÓÈ΋˜ ÛÙÔ AÚÂÙ·›ÂÈÔ ÓÔÛÔÎÔÙÔ ˘ ÂÓ ‰Ô ÌË ÙÚ ›Ô ˘ η Ù¿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÌÂ›Ô Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ 40-50% Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈEÙ·ÈÚ›·˜ OÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÛË. B¤‚·È·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÙÈÛÌÔ‡, ··ÓÙ¿ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ·Ì fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎfi ‰ÈÛÎ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÊÔÚÔ‡Ó fiϘ, χÓÂÈ ÙȘ ·Ôڛ˜ Ì·˜ Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ·fi Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiʈٛ˙ÂÈ ÙȘ ÁÎÚ›˙˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÓÙ·È Ì ̇ıÔ˘˜ Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ. ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡. OÈ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ¯¿È·; ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘; Afi ÔÈÔÓ ÌÔT· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈο ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÚÌfiÓ˜ ÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÔÏÔÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÚÌfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏËڈ̤ӷ; T· ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. OÈ ÔÚÌfiÓ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. OÈ Ó·ڤ˜ ÎÔ¤Ï˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¯·ÈÔ‡ ÂÎχÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÔÈ ¤Ê˂˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ηٷÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ˆÔÚÚËÍ›· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË. Ù˘ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¶ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÏÏË˙‹ÙËÌ·. OÈ ÌfiÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÈο Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ·Ú‰ÒÛÔ˘Ó ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Ô Ó¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, ÂÓ·ÏÏ·ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, Ô Á‹ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ÔÓÔΤʷÏÔÈ. Y¿Ú¯ÂÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Î·È Ù· K¤ÓÙÚ· OÈÎÔÁÂÓÂÈÏfiÁÔ˜ Ó· Ù· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ; T· ÓÂfiÙÂÚ· ¯¿È·, ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÙ· ¯¿È· ٤ٷÚÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ú¤Ì·, Ë EÏÏËÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· OÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿, ÂÚȤ¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓȉÚÔÛÈÚÂÓfiÓËØ ÌÈ· ÔÚÌfiÓË Ô˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ·ÔÙË Ê˘ÛÈ΋ ÚÔÁÂÛÙÂÚfiÓË ÎÈ ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈڛ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, .¯., ÌÂÈÒÔ‡, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ì ÙË ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˯ڋÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÛΛԢ. ™‡ÓÙÔÌ· Úfi„˘; ¶ÔÈ· ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ù ÂÛ›˜; TÔ ·ÓÙÈÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Bayer Û˘ÏÏËÙÈÎfi ‰ÈÛΛÔ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ Schering Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· Â99,9%, ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô «¯¿È» Ì ‰ÚÔÛÈÚÂÓfiÓË, Û ÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜. TÔ ÛÈÚ¿Ï, Ì 98% Âlight, fï˜, ÂΉԯ‹. TÔ ¯¿È ·˘Ùfi, ÂÂÈÈÙ˘¯›·, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÓÙȉ‹ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÔÚÛ‡ÏÏ˄˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÌÔÓÒÓ, ı· Â›Ó·È ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÚÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. TÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÌÈ· Á·ÓÈÛÌfi Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ó·ڤ˜ Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ·ÓÙÈÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ fï˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 80- 85%. TÔ Û˘ÏÏËÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔ·ÓÙÈÛ˘ÏÏËÙÈÎfi ‰ÈÛÎ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ï‡ÛÙ·Û›· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ● ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘, ηıÒ˜ ÚÔ-

¶∞ƒ√À™π∞™∏ «∞.V.»

™∂ ªπ∞ ∂¶√Ã∏ ¶√À ∏ °À¡∞π∫∞ ∂Ã∂π ∞¶∂§∂À£∂ƒø£∂π, √™√¡ ∞º√ƒ∞ Δ∏¡ ∂ƒøΔπ∫∏ Δ∏™ ∑ø∏, ∞¶√ ¶√§À ªπ∫ƒ∏ ∏§π∫π∞ ∫π√§∞™, ∏ Ã∏™∏ Δ√À ∞¡Δπ™À§§∏¶Δπ∫√À Ã∞¶π√À ∂•∞∫√§√À£∂π ¡∞ ∞¶√Δ∂§∂π ∂¡∞ £∂ª∞ «Δ∞ª¶√À».


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™-ONTET KY¶PIøTAKH

SPA-¡π∞ ∞¶√¢ƒ∞™∏ ∞¶√ Δ∏¡ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡√Δ∏Δ∞ •·ÏÒÓÂȘ Û’ ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ·¤Ú· Î·È Û ·Û·Ï›˙Ô˘Ó ·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ Ì Ì›ÁÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ÂÏ·›ˆÓ. ŒÂÈÙ· ÛÂ Ù˘Ï›ÁÔ˘Ó ÛÙ· ˙ÂÛÙ¿ Î·È Û ‚˘ı›˙Ô˘Ó Û ÓÂÚfi. ŸÙ·Ó ÍÂÏ˘ı›˜, ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì˘Úˆ‰È¿ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ÌÈ· ··Ï‹ ˘Ê‹ Î·È Ï¿Ì„Ë. Ÿ¯È ‰ÂÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ °ÎÏÔ˘ ÛÙÔ «√ TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜», ÙfiÙ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ı˘Ì¿Û·È; AÏÒ˜ οÓÂȘ ÛÔÎÔÏ·ÙÔıÂÚ·›· ÛÙÔ Quick Spa, Û’ ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÛÙËÓ AÈfiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ì ٷ ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ÌȯÏÈÌ›‰È·.

¢√∫πª∞™Δ∂ TÔ Soft Body Milk, ÂÓ˘‰·ÙÈÎfi Á·Ï¿ Îو̷ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‚ÈÙ ·Ì›Ó˜, ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È alo e vera, ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú ‹ÛË.

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÂÚ¿ÎÈ· Î·È ÌÈ· ·Èı¤ÚÈ·, ··Ï‹ Ì˘Úˆ‰È¿ Û ԉËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜. EΛ, Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÎÈ ¤Ó· ÙÛ¿È. T· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ spa, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ôχ quick ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ spa ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÎÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÍÂÎϤ„ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ˆÚ›ÙÛ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ú·ÓÙ‚ԇ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ÙÔ virtual massage, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÂȘ Î·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘: Û 30 ÏÂÙ¿ Â›Û·È ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. °È· Ó’ ·ÊÂı›˜ fï˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, ·˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÙÔ ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È, ÙËÓ ÂÙÛ¤Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÙÔÊÏ›ÙÛ˜ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ™Ô˘Ï·ÙÛ¿ÚÂȘ ÛÙ· ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÔ‚, Ú¿ÛÈÓ˜, Á·Ï¿˙Ș, ÔÚÙÔηϛ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Î·È ·Óı¿ÎÈ· ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. O Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· fiÏ· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÈΛ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. KÈ ÂÛ‡ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÚÒÙ· ÏÂÌÊÈÎfi Ì·Û¿˙, ÁÈ· Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÛÔ˘, ‹ ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ù˙·ÎÔ‡˙È. AÔÙÚ›¯ˆÛË ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË ¿ÎÚˆÓ; ◊ Ì‹ˆ˜ Ó· ÂÈÛÎÂ-

ÊÙ›˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ “∫atharsis”; M·›ÓÂȘ ̤۷ Û’ ¤Ó· ¯·Ì¿Ì Î·È Î·ıÒ˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÊÒÙ·, Û „Âο˙Ô˘Ó Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Î·È ‚Á·›ÓÂȘ Ì ηı·Úfi ÛÒÌ· Î·È ÓÔ˘. TÒÚ· ı· ·˜ ÙÛÔ‡ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÚÔÛÒÔ˘. ™Â ηı›˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ· - massage shiatsu –Ô˘ ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ÙËÓ ¿Úˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘– Ô˘ ÛÔ˘ οÓÂÈ Ì·Û¿˙, ηıÒ˜ Û ·Ï›ÊÔ˘Ó, ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó peeling, ÛÔ˘ ·ÏÒÓÔ˘Ó Îڤ̘ Î·È Ì¿ÛΘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. AÎfiÌ· Î·È ÚÔ‰fiÓÂÚÔ ÛÙȘ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ ÛÔ‡ ‚¿˙Ô˘Ó, TIP ÁÈ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË. √ª√ƒºπ∞™ EÂȉ‹ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ OÈ ÂȉÈÎÔ› ÙˆÓ Qu ick Spa Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· Quick Spa Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì peeling ÛÙÔ ÚfiÛ ˆÔ Î·È ÙÔ ÓÈÒıÂȘ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÛÒÌ· 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰Ô̤ÓË ÂÚÈÔ›ËÛË, Ë ıÂÌ¿‰·. AÔÌ·ÎÚ‡ ÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÎÚ¿ ·ÙÙ·Ú· η Ú·›· express lifting ·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·ÔÎÙ¿ ··Ï fiÙËÙ· ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘, Î·È ˘Á›·. ÛÙ· ÔÔ›· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ··Ïfi massage Ì ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ Ì¿Ûη ¯ÂÚÈÒÓ Ì ¿ÚˆÌ· ηڇ‰·˜. T¤ÏÔ˜, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ, ¤Ó· ··Ïfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ı· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. E›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜: ÁÈ· Û¤Ó·, ÁÈ· ̤ӷ, ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ/ÙË Û¯¤ÛË, ÁÈ· ÙË Ê›ÏË, ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿, ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi. Quick Spa: AÈfiÏÔ˘ 50-52, Aı‹Ó·, 210 3255.545, www.quikspa.gr ●

STip 1 MÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, Û‡ÛÊÈÍË ‹ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ Quick Spa. STip 2 ¶ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ. TȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, 9-12 .Ì. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ¤ÎÙˆÛË 10%. Afi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Û·˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ spa. STip 3 TÔ Quick Spa ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ K·Ú‰È·Î›‰Ô˘-KÔ‡ÓÔ˘·. ŒÙÛÈ, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ë Â˘ÂÍ›· Ì ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. STip 4 ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Quick Spa, ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·ÏÏ˘ÓÙÈο Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿, Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο. MÔÚ›Ù ӷ Ù· ‚Ú›Ù fiÏ· ÛÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi Ù· spa Î·È Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Û›ÙÈ Û·˜! STip 5 °È· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Û·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηÏÏ˘ÓÙÈο KÔÚÚ¤˜ Î·È Avene.

ºıÈÓfiˆÚÔ - ÃÂÈÌÒÓ·˜

style in life life in style in life style ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33, ÷ϿӉÚÈ ÙËÏ.: 2106858060 - 2106823382 ∞η‰ËÌ›·˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ ÙËÏ.:2103609004 - 2103609005 www.ioanniscoiffure.gr e-mail: info@ioanniscoiffure.gr

20% ∂∫¶Δø™∏ & ¢ˆÚÂ¿Ó ª·ÎÈÁÈ¿˙ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË Û·˜ ∂›ÛÎÂ„Ë 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 97


SPORT-MANIFESTO info@athensvoice.gr

H ¡Δ√À¡Δ√Y∫∞, ∏ ¡Δ√À§A¶∞ ∫∞π √π ÃAƒΔ∂™ Δ√À º∂ƒ∂ƒ ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÏËÚˆı› ηϿ-ηϿ ÙÔ 6Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶AO Î·È ÙËÓ AEK, fiÙ·Ó Ô M¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ¤‚·˙ Ï¿ÙË ÙÔÓ ZÂÚ¿ÏÓÙÔ. O ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Ì·ÚοÚÂÈ ·fi ›Ûˆ, ı‡ÌÈ˙Â Ù˘¿ Û ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË, Ô˘ ·È‰Â‡ÂÙ·È Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÈ ‰›Ê˘ÏÏË ÓÙÔ˘Ï¿·. O M¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ÍÂʇÁÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘, ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË. O M¿¯Ô ÂÎÙÈÓ¿˙ÂÙ·È Û·Ó °ÂÚÌ·Ófi˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˜ Û ÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ fiÏË Ê¿ÛË Û·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Û η‚Á¿ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ‰ÈfiÏÔ˘ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·. ¶›Ûˆ ÙÔ˘ fiÏË Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ AEK ı˘Ì›˙ÂÈ ·Á¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ÛΤ·ÛÂ Ë Ï¿‚· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ¶ÔÌË›·. NˆÚ›˜-ÓˆÚ›˜ Ë AEK ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. OÊ›ÏÂÈ Î¿ÙÈ Ó· οÓÂÈ. N· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ¢ÂÓ

¢

οÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ Ù¤ÌÔ. M¿ÓÙ˙ÈÔ˜, allegro-vivace ma non tropo. K·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. O ZÂÚ¿ÓÙÔ ‰ÈηÈÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ïˆ ·fi ÙÔ ÌÔÚÒ ·¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·, fi¯È ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚ›, ÙËÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ô MfiÚȘ, ÙË Û¿ÂÈ Ì ÙË Ì›·

ÛÙÔÓ M¿ÓÙ˙ÈÔ Î·È Ô B·ÁÁÂÏ¿Î˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÏ¿È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ê¿ÛË, Ì ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ÛÔ˘Ù... ÎÔÏÏ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ¢˘Ô ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÌÈÛfi˜ ÊÚ·¤˜ ÛÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Î·ı·Úfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÛʇÚÈÍÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÏÔÁ› Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›ˆÚÔ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. AÚÎÂÙfi fï˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ë ŒÓˆÛË Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. OÈ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ 4-0 ͢Ó¿ÓÂ. TÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ AEK Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ŸÏÔÈ, Ôχ ÏÔÁÈο, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤. ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, 50 ÏÂÙ¿ Î·È ‚¿Ï ¯ÚfiÓÔ, Û ÌÈ· ÌfiÓÔ ÂÚ›ÙˆÛË Ë AEK ¤‰ÂÈÍ ӷ ۷χÂÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. MÂÙ¿ ¿ÏÈ ÎÂÓfi. ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û fï˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. P›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. O ¶ÂÛ¤ÈÚÔ fiÓÙ·Ú ÛÙÔ˘˜ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ KÔÂÁ¯¿Á˘. Œ‚·Ï fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜. M¤Û· ÏÔÈfiÓ Ô M¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ̤۷ Î·È Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·Ú¯Èο Ô N’NÙfiÈ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ Ô ÿ‚·ÓÛÈÙ˜. P›ÛÎÔ ı· Ô‡Ó οÔÈÔÈ Ë ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ A˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Ì·Ï·‰fiÚÔ˘. AÓ Ô ¶ÂÛ¤ÈÚÔ ‹ıÂÏ ӷ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, Ú¿Ì· Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÚÂÛ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Û·Ó ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ AEK, Û·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·, ÙfiÙÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹.

¢

È ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó, Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó.

ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ºÂÚ¤Ú ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¿ÁÔ˜ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘. EΛ fiÔ˘ ÔÈ ÚfiÌ‚ÔÈ, Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· Î·È fiÏ· Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ۇ̂ÔÏ· ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. TÔ ÌfiÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¢ÔÓ §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÛÈÓfi, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ¿ÏÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ¢¤ÏÏ·. ŒÓ· Ì·Ù˜ Ô˘, ·Ó ¤ÏËÁ ÈÛfi·ÏÔ, ÌfiÓÔ ¿‰ÈÎÔ ‰ÂÓ ı· ıÂ-

98 ATHENS VOICE 15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

ˆÚ›ÙÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. A˘Ùfi Û˘ÓÂÒ˜ οÙÈ Ï¤ÂÈ. AÎfiÌË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÛÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÊ›ÏÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‹ Ó· ÙÔ ·Ê‹ÓÂȘ ·’ ¤Íˆ ‹ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. °È·Ù› Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì·Ù˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ οı ÏÔÁ‹˜ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÌÂÙÚ¿ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ë ı¤ÏËÛ‹ ÛÔ˘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. TË ı¤ÏËÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ‰‡ÛÎÔÏ· ÙË Ê¤ÚÓÂȘ ÙÔ‡Ì· ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. H AEK ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙËÓ ÂӉȤÊÂÚ ӷ ÌË ¯¿ÛÂÈ. KÈ ¤¯·ÛÂ. O ¶AO fiÙÈ Î·›ÁÂÙ·È Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. K·È ÛηÚʿψÛÂ. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ AEK ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Â›¯Â ·Û·ÛÙ› ÙË ÏÔÁÈ΋: «¶·È‰È¿, fi¯È ÂÍ·ÏÏÔÛ‡Ó˜. H ÈÛÔ·Ï›· ÌÈ· ¯·Ú¿ Ì¿˜ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹», ·ÏÏ¿ fiÙÈ, Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ¤‚Á·Ï ÓÙÔ˘ÓÙԇη Î·È ÙÔ ÊÒÓ·˙Â. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, fiÙ·Ó ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÚÂ ӷ ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ-οو ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ù˘, Ú¿Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Û ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂȘ Î·È ‚ϤÂȘ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. H AEK ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. O‡ÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ú ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Ù˘Èο Î·È ÔÈ ÊȤÛÙ˜. AÏ¿ Ë AEK, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÏ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÊÙ¤ÚÈ Ù˘ Î·È fi¯È ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÙfiÙ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶AO, ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ı˘ÌËı› fiÙÈ ¤ÚÛÈ Ì¿˙„ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯·Û ÛÙË... ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ AÛÙ¤Ú·˜ TÚ›ÔÏ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·Ó¤‚ËÎÂ, ¤ÙÛÈ ı· ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ ÛÙË B’ EıÓÈ΋, ¤ÏÂÁ·Ó οÔÈÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. M¿ÏÏÔÓ ı· ÙËÓ Â›¯·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. TËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô AÛÙ¤Ú·˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ, ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ™‡ÓÔÏÔ 12 ‚·ıÌÔ› Î·È 7Ô˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. OÈ ÙÚÂȘ ӛΘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı› ·¤Ó·ÓÙÈ Û OÏ˘ÌÈ·Îfi, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È OºH, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô AÛÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. AÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯Â Û ηÎÈ¿ ̤ڷ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ K¿ÌÔ˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ı· ¤·È˙·Ó Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π MÂÓ‰ÚÈÓfi˜ Â›Ó·È Ù·ÏÂÓÙ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi. H ıˆڛ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÊÔÚ¿Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ Â›¯Â ·ÔÊ·Óı› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË MÂÓ‰ÚÈÓÔ‡. O ÌÈÎÚfi˜, fï˜, Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ. O ÌfiÓÔ˜ ‰È·Ûˆı›˜ ·fi ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙËÓ TÚ›ÔÏË ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜. O ÌfiÓÔ˜ Â›Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤„·Í ӷ ‚ÚÂÈ ·ÛÙ›˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ –fiÙÈ ¤ÊÙ·ÈÁ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ– ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·. Œ¯ÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô ÌÈÎÚfi˜ Î·È Î·Ï¿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi. º¤ÙÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ. ●

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

TÔ˘ MIXA§H §EANH


O•Y°ONO ™¿‚‚·ÙÔ 3/11. ¶ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ›ÛÙ·. K·ÛÙ·Ó‹ Ì ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ, ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ™Â ¯¿˙¢· fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·’ Ù· Ì·Ú. E›Û·È ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿. ™Ù›Ï ‰Ò.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

∞∫∞¢∏ªπ∞™ °˘Ú›˙·Ì ·fi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, 8/11, ÛÙȘ 19.30. °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ Ù·Í› ÚÔ˜ Ï. ∫‡ÚÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ 8/12, ÛÙȘ 19.30, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜. ƒÔ˘Ì›ÓË MAPOY™I TÂÙ¿ÚÙË, 7/11, 10 .Ì. M·‡ÚÔ ˙È‚¿ÁÎÔ, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÛÔ˘, Ó· ı·˘Ì¿ÛÂȘ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. EÁÒ Î·Ù¤‚Ëη M·ÚÔ‡ÛÈ. £¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. PIZZA HUT E›Û·È Ô B·Û›Ï˘, Â›Ì·È Ë M·Ú›Ó·. ◊Úı·Ì ӷ Ê¿Ì Ì ÌÈ· Ê›ÏË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ۠ͯ¿Ûˆ. •·ÓıÈ¿ Ì È·ÛÈÌ·Ù¿ÎÈ·, ı˘Ì¿Û·È; AMA §AXEI 8/9. E›Û·È Í·ÓıÈ¿ Ì ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÁÎÚÈ ÊfiÚÂÌ·. EÁÒ Î›ÙÚÈÓÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. £¤Ïˆ Ó· ÎÂÚ¿Ûˆ. A¿ÓÙ· ‰Ò. ¶OTE KAI ¶OY MË ÁÂÏ¿ÛÂȘ... ·ÏÏ¿ Û ›‰·! EÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ¯Â›ÏË. EÈÎfiÓ· Ì·˙› ÛÔ˘ ›¯·, ·ÏÏ¿ ‹¯Ô fi¯È... °È’ ·˘Ùfi fiÙÂ Î·È Ô‡; •¤ÚÂȘ ÔÈÔ˜..! MA°KAZE ºfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚÔ ÛÎÔ˘Ê›. ŸÚıÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Ì·Ú. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ϛÁÔ, ÂÓÒ ¤‚Á·ÈÓ·. ŒÓ· ÎÏÈÎ ¤ÁÈÓÂ. TÈ Ï˜; Dyp.er@hotmail.com ZILLIONS E›¯Â˜ ·ÓÔȯÙfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. TÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ıÂ˚ο Ï·Ṳ̂ÓÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò...! Eϛӷ, Ú·ÓÙ‚ԇ ÂΛ. IA™øNI¢OY ™Â ‚Ϥˆ Ì ÙÔ ·ÛËÌ› ZMZ... ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË ˙Ô˘ÌÂÚ‹ °Ú·ÌÌ·Ù¤·! ™Â ı¤Ïˆ! 699 6342002 ¶§. BIKTøPIA™ TÂÙ¿ÚÙË, 7/11, 4.30. ¶¤Ú·Û˜ ·fi ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ·˜ Û¯ÔÏ‹. ◊ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi˜ Ô˘ Û ›‰· ·fi Ì·ÎÚÈ¿. TÒÚ·, ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. EN AI£PIA E›Û·È Û˘¯Ófi˜ ÂÏ¿Ù˘, ·ÚÈ Freddo Spresso ÂÛΤÙÔ! Mes Iuer Tomas, Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ· ÙÔ ÙÔÛÙ Û·˜ 7 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

Zø°PAºOY ™ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÁÏ˘Îfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ·ÁfiÚÈ. Œ·È˙˜ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û˜... ·¯!! Dam-dam@yahoo.gr STARBUCKS N. ™Ì‡ÚÓË. T˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·. E›Û·È fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î·. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ! 694 8681762 NH¶IA°ø°EIO E›Ì·È ÙÔ Ì·Ú·Ì¤ÓÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ËÏÈÔÙÚfiÈÔ˘ ÎÈ Â›Ì·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ·fi ·˘Ùfi. ¶¿Ú ÂΉ›ÎËÛË, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. MAPOY™I - ¶EPI™™O™ EÈÚ‹ÓË, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ «O ÂÈÌ¤ÓˆÓ ÓÈο», ÙfiÙ ı· ÓÈ΋ۈ. ¶ÏÈ˙, ̛Ϸ ÌÔ˘. ™Â ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË. O. 697 7709394 H§EKTPIKO™ Afi OÌfiÓÔÈ·, 7/11. °È·Ù› η٤‚ËΘ ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·; •¤ÚÂȘ Ó· ·›˙ÂȘ!!! KÒÛÙ·˜ M¶ENAKH + BA§TET™IOY 4/11 TsOmi, ÂÛ‡ ‹ÛÔ˘Ó; ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. E. METPO 5/11. ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ›, Ù˙ÈÓ Ì·‡ÚË cardigan, ·ÎÔ˘ÛÙÈο. K·Ù¤‚ËΘ OÌfiÓÔÈ·, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ. BÈ·˙fiÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÚfiÏ·‚˜ Ó· ÌÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙË Ì¤Ú·! BUG 28/10. ◊ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘. ºÔÚÔ‡Û˜ ¯·Î› Ù˙¿ÎÂÙ Î·È Ù˙ÈÓ¿ÎÈ Ì ÛÙ¿Ì· ·fi ›Ûˆ. ™Ù›Ï ‰Ò. M·˜ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ. Alex ÎÈ Eϛӷ THE MALL MÂÛË̤ÚÈ 5/11, ÂÁÒ Î·ÛÙ·Ó‹ Ì ÚÈÁ¤ ˙·Î¤Ù·. ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙȘ ÛοϘ, ÂÛ‡ ¤Ì·ÈÓ˜ Ì ʛÏÔ˘˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ η¤ÏÔ. ™Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·. ŒÚÂ ӷ ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ. METPO KEPAMEIKOY K·Ù¤‚·ÈÓ· ÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ¤Ú·Û˜ Ì Ì˯·Ó‹ Î·È ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈϘ ÊÈÏ¿ÎÈ. MÂÙ¿ Û ›‰· Sol. ¶POBA KAºE M¿ÚÌ·Ó. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÌfiÓÔ

Úˆ›. MÔ˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi. ŒÚ¯ÔÌ·È Î¿ı ̤ڷ. Œ¯ˆ Yaris. °§YºA¢A M·‡ÚÔ Î¿ÌÚÈÔ ÂÁÒ, ÂÛ‡ Â˙‹. K·Úʈı‹Î·ÌÂ. X·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. E›Ì·È ÏÈÁÔ‡Ú˘. MÔ˘ ÊÒӷ͘ A.V. A›ÛÙ¢ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÔÚÌ›, Ì ÎÔÏ¿Ó Ì·‡ÚÔ. 693 7013588 28Ë OKTøBPIOY M‹Î· Ì·˙› Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. ⁄ÛÙÂÚ· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. K·ı›Û·Ù ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ì ʛÏÔ. Call me: 693 9829565 T™ANAK§I¢OY ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË. ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ηÏËÓ‡¯Ù·. K·ÏËÓ‡¯Ù·! æYXIKO KËÊÈÛ›·˜, K˘Úȷ΋ 4/11, 23.15. ◊ÛÔ˘Ó Ì 2 ʛϘ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì ÛÙ· Ì·Á·˙È¿. deneimastekala@hotmail.com KOPY¢A§§O™ 3/11, ÛÙËÓ Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜. 23.45 ÛÙ· Everest. EÛ‡ ÌfiÓË ÛÔ˘. AÓÙ·ÏÏ¿˙·ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì·ÙȤ˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì·. 693 2516137 ¶¤ÙÚÔ˜ ANOIXTO £EATPO ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÓÓÈ¿. MÔ‚ ÌÏÔ‡˙·, Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·, ÌfiÓÔ˜. T¤ÏÔ˜ Ì‹Î˜ ÛÙ· η̷ڛÓÈ·. °ÔËÙÂ˘Ì¤ÓË! ™Ù›Ï ‰Ò. X14 ¶·Ú·Û΢‹ 2/11. ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. K·ÛÙ·Ó‹, ηڤ Ì·ÏÏ›, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· “authentic”, ÌÂ˙ ۷οÎÈ. ◊ÛÔ˘Ó Ì ͷÓıÈ¿ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Ê›ÏË. nightswimming@freemail.gr KAZAPMA 3/11, NÈÎÔÏ¿ÎË ÔÌfiÚÊ˘Ó˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ÊÙ·›ˆ Ô˘ Û ‚Ϥˆ Î·È ÏÈÒÓˆ; Y.°. E·Ó‹Ïı˜ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì·˙‡ÙËÎÂ. ANø °§YºA¢A ŸÚÓÈı˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ¶¤ÌÙË 1/11. K·ıfiÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ Î·È ÙÚÒÁ·ÙÂ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·ÏÏ¿ ¤ÓȈı· ¿‚ÔÏ· Ó· ¤Úıˆ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. E›Ì·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÙËÓ ÎÔÙÛ›‰· Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜. ÕÌ· ı¤ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÛٛϠ‰Ò. ºøKIøNO™ Internet cafe. ÕÚÈ·, ‚Á‹Î˜ Ôχ ηϋ ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙! TÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ó·Ù‹Ú· ÌÔ˘; °ÈÒÚÁÔ˜

SODADE AÈÛı·ÓÙÈÎfi, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi, ÌÔ˘Û¿ÙÔ ·ÁfiÚÈ... ¢È˜ ¯·ı‹Î·Ì ÚÈÓ ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ... ™Ù›Ï timandra77@hotmail.com £EATPO MOY™OYPH 2/11, ηıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÌÔ˘, „ËÏfi˜ Ì ÁÎÚÈ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÁÎÚ›˙Ô˘˜ ÎÚÔÙ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏÂÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ! ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, οÓÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ! TA•I °È· Ï. X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. 2/10, 8.30 ‚Ú¿‰˘. E›Û·È 28, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ (A™OEE). A˘Ù¿ ÚfiÏ·‚· Ó· Ì¿ıˆ. E›Ì·È Ë ÎÔ¤Ï·. xalandritaxi@yahoo.gr H§EKTPIKO™ 4/9, η٤‚ËΘ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ 15.30. K·ıfiÌÔ˘Ó·, ‹ÛÔ˘Ó fiÚıÈÔ˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á·, ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜. ¶ÂÚÈ̤ӈ. 694 8664832 TUXEDOMOON ™ÙÔ Gagarin. H¯ÔÏ‹ÙË ™.M. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ôχ... ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌË Ì ÚÔÛ¤ÍÂȘ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ˘! H Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù· ·fi ºÂÏÏfi... M‹ˆ˜ ÙÔ ’¯ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· Ì·˜; ™Ù›Ï ÙÚfiÔ Ó· Û ‚Úˆ! KA£E ¶PøI ™Â ‚Ϥˆ οı Úˆ›, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ... ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›·, fiÌÔÚÊË; 694 5709518 ANTøNIA 21/10, ÙfiÏÌËÛ·. EÛ‡; ™ÂÈÚ¿ ÛÔ˘! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! TÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘... ¢ÒÛ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·. 693 4865323 KAºE H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηʤ ÈÛ¯‡ÂÈ. AÓ ı¤ÏÂȘ ¿Ú ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi. AÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂȘ, fiÙ·Ó È‰ˆıÔ‡ÌÂ. KYTTAPO ™ÙȘ Pfi‰Â˜, ÂÛ‡ Ì ·Ú¤·, Ì·‡ÚÔ t-shirt, Ù˙ÈÓ... EÁÒ Ì ÌÈ· Ê›ÏË... ¢›Ï· ‹Ì·ÛÙ·Ó, ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂÂ!... £· Â›Ì·È ÂΛ ÛÙȘ 15. EN ¢E§ºOI™ 27/10, ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ‹ÛÔ˘Ó Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Î·È ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÎÚ¿ÓÔ˜. E›Ì·È Í·ÓıÈ¿, ¤ÈÓ· ηʤ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÌÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. email: ingrid4gr05@hotmail.com NAYTIKO EÁÒ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi, ÂÛ‡ ÙÔ M·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘. 1985 ¤ˆ˜ 1987. ¶Ï·Ù›· AÁ. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ™’ ·Ó·˙ËÙÒ.

AϤÎÔ˜. alekosstar@yahoo.gr LAST NIGHT ™ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘, Ì ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó Ù· Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·... M ÏËÛ›·ÛÂ... XÙ‡ËÛ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ... £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ live. zagi_gela@hotmail.com BIG AÊ‹Û·Ì ٷ daguiri, È¿Û·Ì ÙË Û·Ì¿ÓÈ·. ¶fiÙ ı· ‚ÚÂıԇ̠ÔÈ 2 Ì·˜, ™ÔÊ›·; ZEA 3/11, ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ Á˘Ó·ÈΛ· Ì¿ÙÈ·, Á˘Ó·›Î· Ì ٷ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη Ì¿ÙÈ·... ™Â ı¤Ïˆ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ˆ Ó· ÛÙÔ ˆ. E§§HNIKA N›ÎÔ, 20/8, ‹ıÂϘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ, Ì· ı· ’Ê¢Á·... B¿ÛÈ· ¶ANTOY ™Â ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÔ‡. E›Û·È fiÌÔÚÊË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Í·ÓıÈ¿, „ËÏ‹, ÎÔÓÙ‹, ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È Û¤ÍÈ! ¶fiÙ ı· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ; 694 5770642 Zø°PAºOY ¶·Ú·Û΢‹ 2/11, ÛÙ¿ÛË «2 ·‰¤ÏÊÈ·», 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË. ºfiÚ·Á˜ Ù˙ÈÓ ÊÔ˘ÛÙ›ÙÛ· Î·È Ì¤Û· ÎÔÏ¿Ó. ¶¤Ú·Û˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·. ™Ù›Ï ÛÙÔ asteras1923@yahoo.com CENTRAL MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. £Â¤ ÌÔ˘. ™Â ϤÓ °È¿ÓÓË. EΛ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ. £· ¤Ú¯ÔÌ·È Î¿ı ̤ڷ ÁÈ· Û¤Ó·. B›Î˘ ¶APTY PANIA™ ¶·Ú·Û΢‹ 2 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÔ˘ ¤ÎÏ„˜ ÌfiÏÈη ¯Ú‹Ì·Ù·. T· ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·, Ú¤ÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 21.20 ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. TESSERA ¶·Ú·Û΢‹ 2/11, ‹ÛÔ˘Ó ‰›Ï· Ì·˜ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙÔ wc. sto_tesera@yahoo.gr AYGO IÂÚ¿ Ô‰fi˜ Î·È KˆÓ/ψ˜, ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Û’ ¤Ó· Toyota aygo, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÔ˘ ›˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘!! ™Ô˘ ›· ÁÈ· ηʤ, ÌÔ˘ ›˜ Ô‡; M·˜ ¤È·Û Ú¿ÛÈÓÔ, ʇÁ·ÌÂ. 697 9605901 °§YºA¢A ™¯ÔÏ¿˜ ·’ ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 9 οı ¢Â˘Ù., TÂÙ., Î·È ¶·Ú·ÛÎ. M·˙› Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ó· Ù· ԇ̠¯ˆÚ›˜ ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·; ™Ù›ÏÂ Â‰Ò ‹ ÛÙÔ nirews@yahoo.gr KO§øNAKI MÈ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ TEN. æËÏ‹, Ì ̷‡Ú·, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ù· ›¯Â˜ È·Ṳ̂ӷ Ù· ÌÈÛ¿ ¿Óˆ, Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚÌ›. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. N›ÎÔ˜. nikosguy@gmail.com TPENO ¶·Ú·Û΢‹ 2/11, 6 ·Ú¿. KÂ-

Ú·˘ÓÔ‚fiÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜. M·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·, ηٷÎfiÎÎÈÓ· Ó‡¯È·, ˘¤ÚÔ¯Ô ‚ϤÌÌ·... K·Ù‚‹Î·Ì ̷˙› ¶ÂÚÈÛÛfi. 697 9545178

̤ÓÔ, ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ·, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi (¤ÙÂÚÔ „ÒÓÈÔ!), Ì‹ˆ˜ Ó· Ù· „Èı˘Ú›˙·ÌÂ, ·ÓÙ› Ó· Ù· ʈӿ˙Ô˘ÌÂ; Single45.unforgettable@yahoo.gr

£E™™A§ONIKH Your lucky star makes me mad about you... Hope I’ ll see you again...

°Ï˘Î¤, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ·Ú’ fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, ¿ÓÙ· ı· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. £· Û’ ·Á·Ò Î·È ı· ‡¯ÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŒÛÙˆ ÎÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. I.

KA§§I£EA E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Î·È Ì’ ¤¯ÂȘ ÍÂÙÚÂÏ¿ÓÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ÓÙÚÔ·ÏÔ‡Ï˘! 694 8681762 ¶§. §AYPIOY OÌfiÓÔÈ·, ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ¤ÚÓ·Á˜ ÌÈ· οÚÙ· vodafone ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘. ™ÁÔ˘Úfi Ì·ÏÏ›, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ì·‡ÚË ˙·Î¤Ù·, ÎÔ˘ÎÏ¿Ú·. ™Ù›Ï ÛÙÔ 694 0585045

XÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ÔÏÏ¿... A life in bliss for you, I wish... ™ÁÔ˘Ú¤ ‚·ÛÈÏÈΤ ÌÔ˘... ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜... ™’ ·Á·Ò! K·Ù¯¿ÎË, 26/10, ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Û’ ¿ÊËÛ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹. TfiÛÔ Î·ÈÚfi Û ı¤Ïˆ Î·È ÛÙÔ ÎÚ‡‚ˆ, Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ fï˜ Ì ÚÔ‰›‰Ô˘Ó. H ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘, ·Á¿Ë ÌÔ˘.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

MÈÎÚ‹ ÌÔ˘, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ Ê·ÙÛԇϷ, Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· fiÏ·... ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ... A¶ EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ¢¤ÛÔÈÓ· Û ϷÙÚ‡ˆ, ·Ó¤ÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘, ¯·ÔÙÈ΋ Í·ÓıÈ¿. E‰Ò Î·È 8 Ì‹Ó˜, ·ÎÔ‡ˆ ÙȘ ÈÔ ÁÏ˘Î¤˜ ηÏË̤Ú˜. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, NÙfiÓ·ÏÓÙ ÌÔ˘... º·ÓÂÚÒÓÔÌ·È! ŒÛٷ͘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÙÔ ‚fiÙ·ÓÔ ÎÈ fiÙ·Ó Í‡ÓËÛ· ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ. M· ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯¿ıËΘ ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. NÙ¿ÍÂÈ... NÙ¿ÍÂÈ, Î. M·Ù˙ÈÚfiÔ˘ÏÂ... HÛ‡¯·ÛÂ... ¶Ï¿Î· οÓÔ˘ÌÂ... “Speak and don’t talk about it”... H ›Î· ÙÔ˘ Attenborough, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ È·. BÂÚÔÌÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘, Û’ ·Á·¿ˆ ¿Ú· Ôχ. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘. ™Â ·Ú·Î·Ï¿ˆ... O MËÙÛ¿ÎÔ˜ ÛÔ˘ °È·Ù› ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÛ·È Í·Ó¿ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘; °È·Ù› ¿ÊËÛ˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜; °È·Ù› ÙÔ˘˜ ›ÛÙ„˜; ™’ ·Á·¿ˆ, ÌÈÎÚfi ÌÔ˘... ¶Ôχ! AÊÔ‡ Î·È Û˘ ̠Ϙ ηÏÏÈÂÚÁË-

°ÈÒÚÁÔ, ÙÔ ÌfiÓÔ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ ¿Óˆ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÌÔ˘. ¢¤ÛÔÈÓ· AAA, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ, Ê›ÏÂ! TË ÛÙÚ˘ÊÓ¿‰· ÛÔ˘ ·ÏÏÔ‡ Î·È Ù· ÎfiÌÏÂÍ ÛÔ˘ Â›Û˘. MÈ· ¯·Ú¿ «ÓÈÒıÂÈ» ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ η˘ÏÒÓÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi Û¤Ó·. E›Ó·È ˘ÁȤ˜, ͤÚÂȘ! ÕÏÏË Â›Ó·È Ë M·Ú›· Ì ÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÁÔËÙ›·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌϯÙÒ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜... T· Ϙ ˆÚ·›·, ¿ÓÙˆ˜. ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. MˆÚfi ÌÔ˘, ÙÔ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ¯ÔÚÙ·›Óˆ. £¤ÏÂÈ Á·Ï·Ù¿ÎÈ Ô K¤ÓÓ˘... MfiÓÔ ·fi Ù· ‚˘˙¿ÎÈ· ÛÔ˘. ™ÏÈÔ˘Ú... °È· ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ 188 rock’n’roll bitch. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ› 693 8613309 M˜ ÛÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ Î·È Û ı¤Ïˆ, ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘, Ì ͢Ó¿ˆ, ‰ÂÓ Ì ͤڈ...

kallitexnis333@in.gr ¶ÔÏÏÔ› ¿Ó‰Ú˜... MÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ ¤Íˆ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· „˘¯‹; P›Î· T‡¯Ô˜ 187, ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÔ‡˜, ˘fiÁÚ·„˜ Û·Ó A. EÛ‡ ›۷È; AÓ Ó·È, ˜ ÌÈ· ϤÍË ÛÙÔ meltemedaki@yahoo.gr, ÁÈ·Ù› Ì ‚·Û·Ó›˙ÂȘ ·ÎfiÌ·; ¶Ò˜ ÌÔ˘ ÙÔ ’ηÓ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi; ¶Ò˜; Rodeo ÁÈÔÎ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. MÔÚ›˜ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜; E›Ì·È Ë ÎÔ¤Ï· Ì ٷ ÛÙ·Ú¿ÎÈ·. ¶·› ÌÔ˘, ı˜ Ó· ͷӷ›̷ÛÙ ̷˙›; TÔ Ê·ÛfiÏÈ ÛÔ˘ MÔÌ ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú›Ó· ÌÔ˘, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿! H ÊÈÏÂÓ¿‰· ÛÔ˘ Ô ¶¿ÙÚÈÎ! £· ¿Ì ·ÎÏÔ ·fi„Â; MË Ì ·ÂÈÏ›˜, Ï¿ÛÌ· ÌÔ˘. TÔ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·Û¿ˆ. AÓ ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÂȘ οÙÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿, ͤÚÂȘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ. ºÈÏ¿ÎÈ·, ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Œ¯ˆ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÂÁÒ. MÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ ÙË ‰È¿ÏÂÍ· ÂÁÒ. K·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÛ¤Ó·, Ô˘ ı· Û ‰È¿ÏÂÁ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏ· Ù· ηο ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. MÂÙ·ÓÈÒÓˆ οı ̤ڷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÛÔ˘ ˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·... EÏ›˙ˆ Ó· ’Û·È Î·Ï¿, B·ÛÈÏÈ΋... N›ÎÔ˜ ¢ÂÓ ¯fiÚÙ·Û· Ù›ÔÙ· ·ÎfiÌ·, ‰ÂÓ ‚·Ú¤ıËη Ù›ÔÙ·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÈ̤ӈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, A...ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ‰˘Ô... ŸÌÔÚÊ ͷÓı¤, Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË, ‚ÔËı¤ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, ÁÈ·Ù› Ó· ÌË Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ·; ¶Ô‡ ›۷È; H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘... °ÂÈ· ÛÔ˘ O. η˘ÏÈ¿ÚË!!! ™Â «Â›‰·» ÚÈÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·, Ì «Â›‰Â˜» ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™Â ¿ÊËÛ· Ó· ʇÁÂȘ Î·È ÙÒÚ· ÎÔÈÙ¿˜ ·ÏÏÔ‡. O ÌÈÎÚfi˜ Che

A¯ Ú ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÁÂÏ¿˜, ÁÂÏ¿Ó fiÏ· Ì·... fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜, Ù· ‰¿ÎÚ˘· ‚¿ÊÔÓÙ·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Û·›Óˆ... £›ıÈ ÙÔ˘

¶·ÙÚ·, 2004. °ˆÁÔ˘Ï›ÓÈ ÌÔ˘, ·ÎfiÌ· Û’ ·Á·Ò ÎÈ ·˜ ¯ˆÚ›Û·Ì ¿Û¯ËÌ·. °‡ÚÓ· ›Ûˆ. TÔ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ ÛÔ˘ ·fi Aı‹Ó·. •¤ÚÂȘ ÂÛ‡.

¶ÂÚÓ¿ˆ ηϿ Ì ·Ú¤· ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ì·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó. AÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î¿ÔÈ· Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ: mm2004@in.gr

™Â ›‰·... ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ... E›Û·È ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘... ‰›Ï· ÌÔ˘. ÕÚ·Á ı· οÓÂȘ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‚‹Ì·; ™Â ›‰· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘!

MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Tonbridge rd. ŸÙ·Ó ÙËÓ Î·Ù¤‚·ÈÓ·, ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó Û ۤӷ... ¢ÂÓ Á·ÌȤٷÈ, I get along.

°ÂÈ· ÛÔ˘, ÕÓÙÚÔ. ŒÓ·Ó ηʤ ›· ·Ï¿. TÈ ÊÔ‚‹ıËΘ, ı· ÎÂÚÓÔ‡Û· ÂÁÒ. K·È ÈÛ¯‡ÂÈ.

æ˘¯‹ ÌÔ˘, ·Ó Ì’ ·Á·¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ›˜ ¿ÏÏÔ, Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË... ŒÏ· “now”!! A...™ to B...A.

AÓ ÙÔ 9 ÛÔ˘ Ê¿ÓËΠÁÈ· 8, Â̤ӷ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÛ·È ÈÔ ˆÚ·›Ô˜... ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· ÛÙÔ ˆ... •¤ÚÂȘ Ô‡ ı· Ì ‚ÚÂȘ...

15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 99

Athens Voice 190  
Athens Voice 190  

Athens Voice 190