Page 1

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 185 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ In An Absolut World

voice

ATHENS

ÛÂÏ. 29

XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ï·ÙÂÈÒÓ ¶ÔȘ ·Ó¤‚ËηÓ, ÔȘ ¤ÂÛ·Ó, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÚÈ¿ ¯·ÚÙÈ¿ TÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ¶ÈÙÔ˘Ú¿, ÛÂÏ. 32

THE

NEW KIDS ON BLOCK H A.V. Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎȘ ʈӤ˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË, ÛÂÏ. 26

M’ ·Á·¿˜; H Jane Birkin ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / TÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


2 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


11 - 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: AÊÚÔ‰›ÙË πˆ¿ÓÓÔ˘

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

08 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

12 O AÓ‰Ú¤·˜ ÎÔÈÌ‹ıËΠηϿ 14 T· ·ÚÓËÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· 16 A¤Ú·ÓÙÔ ÊÚÂÓÔÎÔÌÂ›Ô 18 TÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¶¤Áη

14 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 16 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 17 Spin Doctor

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

20 City lover: TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 22 ¶Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·: T˘ M¿Úˆ˜ KÔ˘Ú‹

ÕÏÏÔ EÏÏ¿‰·, ¿ÏÏÔ E˘ÚÒË T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

24 M’ ·Á·¿˜; 26 New Kid on the block

48 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 66 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

24 I M’ A°∞¶∞™;

69 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË

H Jane Birkin ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

72 Q&A: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 73 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

N¤ÔÈ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË

40

74 BÈ‚Ï›Ô: TˆÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË, ∂Ï¿ÓÓ·˜ μÏ·ÛÙÔ‡

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

77 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

32 XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ï·ÙÂÈÒÓ

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

M ÌÈ· Ì›Ú· ÛÙÔ ·ÁοÎÈ TÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ¶ÈÙÔ˘Ú¿

36 O ·ÚÈÔ˜ 80 38 ¶ÂÈÚ·Ù›· Î·È ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜

TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

76 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘

70 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο 32 I Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√ ¶§∞Δ∂πø¡

78 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 80 Fitness - Health - Beauty: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 82 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 85 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 86 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


4 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

¶Ò˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ABSOLUT ÎfiÛÌÔ˜; º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔÓ...

∂¡∞™ π¢∞¡π∫√™ ∫√™ª√™ AÓ·Î¿Ï˘„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ «È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ» Î·È ÁÚ¿„ ÛÙÔ Absolut blog Ù˘ Athens Voice ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.blogs.athensvoice.gr/absolut A¿ÓÙËÛ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙȘ ·‰È˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜... ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ȉ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ fiÏÔÈ ı· ‹Ù·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ȉڇ̷ٷ. TÔ ÎÏ¿Ì· ı· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯·Ú¿. -AϤͷӉÚÔ˜ K.

In an absolut world there would be understanding, there would be civilization, expression would be free and in harmony with the environment but most importantly there would always be time!!!!!! -George K.

°È· ̤ӷ, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ¤ÁÎ˘Ô˜ ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·. O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÁÒ Î¿ı ̤ڷ ‹ÌÔ˘Ó ÌÂٷ͇ Ó·˘Ù›·˜ Î·È ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ˘ÓËÏ›·˜ Î·È Ô˘Ú¤˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Û·Ó Ù· ·ÏÈ¿ ˙¢Á¿ÚÈ·, Ô˘ Ë Á˘Ó·›Î· ʈӿ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. O ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ ÏÔÈfiÓ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î·, ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ –Ì·˙› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› (!)– Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. -M·›ÚË K.

O ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ ı· ‹Ù·Ó ·Ó ›¯· ‰›Ï· ÌÔ˘ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ¿ÓÙÚ·. ºÈÏ¿ÎÈ·. -M·Ú›˙· º.

O ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ·È‰È΋ ÊÚÂÛο‰·, ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô‰¤ÛÌ¢ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ·È‰È΋ Ê·ÓÙ·Û›· ˘ÚÔ‰ÔÙ›. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó. EȉÈÎfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜. TÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÈ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ¤ÌÓ¢ÛË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó! ¶fiÛÔ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ 6 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

Î·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌ›˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıˆÚԇ̠·ÓfiÌÔÈ· Î·È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ· Î·È ÁÂÓÓ¿ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘˙‡ÍÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ. A˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ·È‰È΋ ÛÎÂ„Ë ÎÈ ·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi οı ̤ڷ. A˘Ùfi˜ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜, ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÎÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. A™ °INOYME ¶AI¢IA °IA ENA §E¶TO KA£E MEPA - ºTA§

AÁ·ËÙ‹ Athens Voice, ¤¯Â ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‰È¿‚·˙Â: E‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÚ˘ÒÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¯ˆÚfi¯ÚÔÓÔ, ˙ˆ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔÈ. ÕÏψÛÙÂ, ÙËÓ ‡ÏË ÙË ‰È·‚·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÛˆÛÙÔ›. E›Ó·È Û·Ó Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, οÙÈ Û·Ó absolute Î·È ÙfiÛÔ... ÕÎÔ˘, ÏÔÈfiÓ: ™ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ Î·ÈÁfiÌ·ÛÙÂ... ηٿ Ï¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÎϤÁÔ˘Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜... ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› ·fi ηÈÚfi. ™ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· Ì·˙‡ԢÌ fiÚÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÒ ˙ԇ̠̠ٷ 3Ï¿ÛÈ· fiÛˆÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ™ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ „¿¯ÓÔ˘Ì ·È‰È¿ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ Î·È Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ï›ÁÔÈ. ™ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›Ì·ÛÙ Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÙË Ê‡ÛË, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ È·, Ô‡Ù ÎÈ ÂÌ›˜. ™ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÔ˘ Áڿʈ. ¶Â˜ ÙÔ Û fiÏÔ˘˜, fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó, ·˜ ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó. E¿Ó Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Ô ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ô non absolute, ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. E‰Ò. ¶Ô‡; £· ÙÔ ‰ÂȘ. KÔ›Ù· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. M ÂÎÙ›ÌËÛË, ™Ù¤ÏÈÔ˜

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë AÊÚÔ‰›ÙË Iˆ¿ÓÓÔ˘. ◊Úı ÛÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1978 ̤ۈ Ì›·˜ interracial ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ·fi EÏÏ¿‰·, AÁÁÏ›· Î·È ™Ì‡ÚÓË. T· ·ÚÈ· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· ηٷÈ¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë „ËÊȷ΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ ÎÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ·ÏÏ¿ ›ӷÈ, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙË. TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (B Creative: ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi YÔ‚Ú‡¯ÈÔ / Protektion Excibition & Party: ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË OÌ¿‰· DOGMART) Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ AϤͷӉÚÔ M·˘ÚfiÁÈ·ÓÓË Î·È B·Û›ÏË MfiÙÔ˘Ï· ÛÙÔ Mommy’s Bar Restaurant, Ì›· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ on-line ·Ú¯Â›Ô EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ artAZ (www.artaz.gr), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÂÈηÛÙÈο. E›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· customised „ËÊÈ·ÎÒÓ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (IÙ·Ï›·, ™Ô˘Ë‰›·, §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋). Online ı· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ www.artaz.gr/gr/ioannou.html Î·È ÛÙÔ www.myspace.com/afrouli Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ̷˙› Ù˘ ÛÙÔ aphrodite_ioannou@hotmail.com & ÛÙÔ alexzakd@gmail.com (ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ¤ÚÁˆÓ). DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

OMOPºO™ KO™MO™ O KÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ «K§IMA• PLUS» Î·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ¯·ÚÙÈÔ‡, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜. E›Û˘, ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ. øÛÙfiÛÔ, οÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì·˜ ¯ÔÚËÁËı› ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÎÏÂÈÛÙfi 3 - 4,5 ÙfiÓˆÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ· ‚·Ó¿ÎÈ Ì·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ. H Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ 3Ô˘ TÔ̤· æ˘¯È΋˜ YÁ›·˜ «K§IMA• PLUS» Pfi˙· TÛÈ·ÎÌ¿ÎË

ª¶ƒƒ, ∂ƒÃ√¡Δ∞π «OI NOIKOKYPAIOI» ¢È·‚¿˙ˆ ÙËÓ Athens Voice. ¶·Ú·ÙËÚÒ. ¶fiÛÔ ÌÂÈÏ›¯È· «˘ԉ¯fiÌ·ÛÙ» ¯ÚfiÔÔÔÔÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ «Í¤ÓÔ˘˜», .¯. ÛÙËÓ «¶Ú¿ÛÈÓË K¿ÚÙ·», ÛÂÏ. 24-25, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ‹ÚıÂ Î·È ·¿ÁÎÈ·Û ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ì ٷ ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ· Ù˘, ÙÔ ‚fiÏÂÌ¿ Ù˘ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¢Èfi˜ (ͤÓÈÔ˜!) fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¯fiÌ·ÛÙÂ, ¤ÛÙˆ. K·È ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤, ‰ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ· ÌÈ· ›‰È· ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ· οÔÈÔÓ «‰ÈÎfi Ì·˜» ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ÁÂÈÙÔÓfiÔ˘ÏÔ ‹ Ê›ÏÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, Ô˘ Ó· ’¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ·¿ÁÎÈÔ... A˘Ùfi˜ Ô Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·... Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‚ڷΛ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi –ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂ;– Î·È Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÎÈ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¤ÏÏËÓ·... MÈ· ΢ڛ· ÈÔ ¤Ú· ·’ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, Ù·˝˙ÂÈ 2 Ì¿ÁΘ AÏ‚·ÓÔ‡˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. ŒÓ· EÏÏËÓ¿ÎÈ Ô˘ ·Ú¿ÂÛ ÛÙ˘ Ùˆ¯‹˜ ÙÔ˘ ı›·˜ ÙÔ ÛÈÙÈÎfi, ÙÔ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ·ÓÙÈ¿ıÂÈ·, Î·È ÙÔ ·Ú·ÙËÚ› Û˘Ó¤¯ÂÈ·. -°È·Ù› ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂÛ‡; ¶ÔÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂȘ

Ó· Û ÂÏ‹ÛÂÈ; -¶¿ˆ Û¯ÔÏ›Ô, ϤÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜... -E, ηÈ; N· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÎÈfiÏ·˜... OÈ Ì¿ÁΘ, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÂÌÂÏfiÛÎ˘Ï·, Ù·˝˙ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÌÔ˘Û·Î¿, ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ï˘ËÛÈ¿Ú· ΢ڛ·. B¤‚·È·, ·˘Ù‹ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ‚Ô‡ÏÈ·Í ÙË ¯ÒÚ·, ¢ÂÚÁ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ M‡ÚÈÔ˘˜, Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ fiÏÂÌÔ, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ËÏÈıÈfiÙËÙ·. Œ¯ÂÙ ӷ ›Ù οÙÈ; -NÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘

¶AN METPON AÁ·ËÙ¤ ·ÚÈ º‡ÛÛ·, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Û·˜ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ fiÙÈ «Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓfi˜». AÈÛı¿ÓıËη ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. flÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ·, ¤Ó· ¿Û¯ËÌÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi ˘ÂÚ-fiÁÎÔ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Î.Ï. Î.Ï. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÓ ¯ÔÚÒ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÛıËÙÈο (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ··›‰Â˘ÙÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. MÂ Û˘Á¯‡˙ÂÈ Ë Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ AÎÚfiÔÏË – ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔοÚÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù Ì ÙË ‰‹ıÂÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÔ˘Û›Ô. OÈ ·Ó¤Ú·ÛÙÔÈ Ô˘ ¤ÎÙÈÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤Ú·˜ Î·È ÔÈ ·Ï·˙fiÓ˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ «Îfi‚Ô˘Ó» ÙË ı¤· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿Ú·Á ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤ÙÚÔ, ·ÚÌÔÓ›· Î·È ‡‚ÚȘ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi; £ÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜; ™Î¤ÊÙÔÌ·È ·Ó οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηٿ Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜. E›Ó·È ı¤Ì· ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


°ƒ∞ªª∞Δ∞

ATHENS

voice

COMIC Δ˘ ∞§∂•π∞™ √£ø¡∞π√À

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

TÔ ‰¿ÛÔ˜ fiÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Îfi Ó· η›. H ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ Ì·˜ ˘Á›·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ¤˜ Ì·˜. -§Ô˘Î›· P›ÙÛ·ÚÓÙ˜ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™Δ∏¡ ¶∂§√¶√¡¡∏™√ E›‰·Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ-˘ÚÔ·ıÒÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. K·È ÌÚ¿‚Ô. AÏÏ¿ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· η٤‚ˆ ÁÈ· ¤Ó· Á¿ÌÔ ÛÙËÓ TÚ›ÔÏË, ÂÈÛ¤Ú·Í· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Êڛ΢ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ì·, ı· ·ÓÙ¤ÍÂÙ ӷ ‰Â›Ù ٷ η̤ӷ;». M·, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È, ÁÈ· Ó· «ÌË ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙË ˙·¯·Ú¤ÓÈ· Ì·˜», Ó· ÌËÓ Í·Ó··Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ô‡Ù ÁÈ· ¤Ó·Ó ηʤ, ÙfiÙ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÚËÌ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·... -B·Û›Ï˘ ¶Ú‚¤ÓÙ˘

-M·Ú›ÓÔ˜ M·ÚÎÔ˙¿Ó˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È. 8 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, ªÈÛ¤Ï º¿È˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •·Óı¿Î˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

EMEI™ EYPø¶AIOI; M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ˆ˜ «∂˘Úˆ·›ÔÈ»; 30/9 ‚Ú¿‰˘, Â¤ÛÙÚ„· Ì ÙËÓ Ù‹ÛË 361 Ù˘ AEGEAN ÛÙȘ 23.20. ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ¿Úˆ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘ ·fi ÙÔ P3, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎÔË ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÌÔ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ P3, fiÙÈ fiÏ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏËڈ̋˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. XˆÚ›˜ η̛· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ parking, ¤„·¯Ó· Ó· ‚Úˆ ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ. BÚ¤ıËη ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÚÈ̤ӈ Û ÌÈ· Ô˘Ú¿ ÂÚ›Ô˘ 60 ·ÙfiÌˆÓ (Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ¶ANTOY) ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. K·Ù¤ÏËÍ· Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ parking ÌÂÙ¿ ·fi 45 ÏÂÙ¿, fiÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˜. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ÙȘ ÏËڈ̤˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ –ηÎfiÌÔÈÚÔ˘˜– ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ parking, Ô˘ ηÏÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ÛËÌ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó. H ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ parking ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ «ÂÏ·ÙÒÓ». ™Â ¤Ó· ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ fiÏÔÈ Û‚fiÌ·ÛÙÂ, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈο. A·ÈÙÒ Ó· Ì¿ıˆ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Ì·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó (Î·È ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈο) ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘¤ÛÙËÌÂÓ, fiÛÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi TOY™ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË ÔÈ Ôϛ٘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›·. M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ∂˘Úˆ·›ÔÈ, Á›ÓÂÙ·È ‰›Ô ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘; M‹ˆ˜ χÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ›¯·Ì Û¿ÛÂÈ ÙȘ Ì¿Ú˜ Î·È Ó· ÂÚÓ¿Á·Ì fiÏÔÈ ¤ÙÛÈ;

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ Î·È ÏÂÚˆı¤ÓÙˆÓ ·fi Á·Ï·Ù¿ÎÈ·-ÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ Î·È ÈÙÛ›ÏÈÛ·Ó)

1

ÕÎÔ˘Û· οÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÁÈfiÁη, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «B›Ú· ¶·ÓÙ¿Û·ÚÓ·». TÈ ÂÓÓÔ›; EÓÓÔ› fiÙÈ ‰ÂÓ «·ÓÙ·Û¿ÚÓÂÈ» È·, ·ÏÏ¿ «·ÓÙ¿Û·ÚÓ» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈο ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. E›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÛÙ¿ÛË ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡, fiˆ˜ Ë «X¿ı· ÁÈfiÁη» (Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ «¯¿ı(ËÎ)·»), Ë «AÛ¿Ó·» ÁÈfiÁη (·fi ÙÔ «·(Ó¿)Û·Ó·») Î·È Ë «AÛÙ¿ÓÁη» (·fi ÙÔ Û˘ÓËÚË̤ÓÔ «·ÛÙ·ÓÁοˆ-·ÛÙ·ÓÁÎÒ») Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «¿Û ÙÔ Ù¿ÓÁη» Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÂÙȯÈÛÙ¤˜. °ÂÓÈο, Ù· ›‰Ë ÁÈfiÁη Â›Ó·È Û ·Ú·Ù·ÙÈÎfi ÁÈ·Ù› fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË «™Ù¿ÛË ÙÔ˘ §ˆÙÔ‡» Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÚÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÚÔηÏ› ·ÌÓËÛ›·, ÔfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ͯӿÓÂ. TÒÚ·, ÂȉÈο Ë ÛÙ¿ÛË «¶·ÓÙ¿Û·ÚÓ·» ¤¯ÂÈ Û·Ê›˜ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙËÓ ¶·ÓÙ¿Û·ÚÓ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ «‚›Ú·», Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜.

ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ê¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ê¿˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰È·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ì ٷ ›ÍÂÏ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ‰È·Û‡ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

3

AÊÔ‡ ÛÙÔ ¶A™OK οÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÎÈ ¤Ó· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ·Ù› ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Âȉ‹ÛˆÓ; M· ·Ó ‰ÒÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ›ıËÎÔ ¤Ó· fiÏÔ Î·È ·˘Ùfi˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›, ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ·˘Ùfi˜, ÊٷȘ ÂÛ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ ¤‰ˆÛ˜.

4

6

TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ «Ï¿ÌÂÈ» ÛÙÔ «Ï·ÌÂÚfi» ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ modeling;

∏ª√À¡ ∫π ∂°ø ∂∫∂π H§EKTPA ÙÔ˘ ™Ù¿ÈÓ,

3/10: KÏ·ÛÈ΋ ·Ú ÙÚ·Áˆ‰›· ¯ˆÚ›˜ ·Î ¯·›· ÚfiÙËÙ˜. ¶Ôχ η Ï‹ Ë °Ô˘ÏÈÒ ÙË, Ô Ï‡ K· ÚÈÔ Ê˘ ÏÈ¿ Ë K· Ú· Ì ¤ÙË ÎÚ‡Ô Ô‡Ù ˙¤ÛÙË . O‡ Ù (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ „˘ ¯ÚԇϷ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ BÚ¿¯ˆÓ).

 Opening KYTTAPO, 5/10: ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ·fi °Ï¤˙Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛ – Kˆ¯. ŒÏÂÈ ÌfiÓÔ Ô ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ (‹Ù·Ó K·ÛÙÔÚÈ¿ ). ¶ÔÏϤ˜ ÎÂÏÂÌ ›Â˜. MA NI C ST RE ET PR EA CH ER S, 6/1 0, Te rra Vibe: §›ÁÔ˜ ÎfiÛÌ Ô˜, ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰Â ηÂÙ›·. TÔ Î¿Ó·Ì ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù¿Ì·. ™Δ∏¡ KOI§A¢A TOY H§A: AÌÂÚÈοÓÈÎ ÏÔÊÙÈ·Á̤Ó˜ „ ˜ η˘‰ÔÙ‡„ÂȘ, ηÏfi , ·ÏÏ¿ Ë ÚÒË Ù· ͤÚÂÈ ·˘Ù¿. H Theron ‰ÂÓ ‚ÏÂfi E˘Ù·ÓÂ.

(TËÏÂı¿ÙÚÈ·)

¶¿ˆ Ó· ‚·ÊÙÒ ÚÔ˙ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÊÔ‡ÍÈ·, Ú ·È‰È¿. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· οӈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·.

MÂÛË̤ÚÈ Û Ì·Ú Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿. BÈÓÙÂÔ-ÎÏ‹ÛË: - ¢ÂÓ Û ‚Ϥˆ ηı·Ú¿, Ú Á·ÌÒÙÔ.

MËÓ Â›Û·È ÚÔ¤Ù·.

(K¿ıÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ)

(ÁÚ·Ê›· A.V.)

TÒÚ· Â›Ó·È ÌfiÓË Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Â›Ó·È ¿ÏÈ ÊÔ˘Ï... (Story of her life)

(NÔÌÈ΋)

¶Ò˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ¤ÙÛÈ Ô AÓÙˆÓ¿Î˘ ÛÔ˘! (°ÔÓ›˜ ÚÔο‰Â˜, ÛÙÔ opening ÙÔ˘ K‡ÙÙ·ÚÔ˘)

KÔ›Ù· Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Donatella... Kڛ̷ Î·È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÎÔ¤Ï·. (Û ٷ͛)

MÈÎÚfi˜: M·Ì¿, ÙÈ ÌÈÏ¿Ó ·˘ÙÔ›; M·Ì¿: AÁÁÏÈο. MÈÎÚfi˜: K·È Ô‡ Â›Ó·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·; (H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‡ÏË)

TÈ Ó· Û·˜ ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο... Œ¯ˆ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È ÙÚ›· ·È‰È¿. (§‹‰·, ÛÙÔ opening ÙÔ˘ K‡ÙÙ·ÚÔ˘)

- °IANNH™ NENE™ 10 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

øÚ·›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ °ÈˆÚÁ¿ÎË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó; M· Â›Ó·È ·Ïfi: fiÙÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·.

7

¢ÔΛ̷۷ ÚfiÛÊ·Ù· ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηڤÎϘ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙ Î·È ÙÚfiÌ·Í·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ‚›·ÈË Ì·˙› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á fiÙ·Ó Ù˘ ¤‰ÈÓ·

FREE ATHENS

Ô‰ËÁ›Â˜ fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ì·Û¤Ú. M· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·ÓÔÓÈÎÔ› Ì·Û¤Ú Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔηÏÈ¿Úˉ˜ Î·È ÛÎÏËÚÔ›, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηı›ÛÂȘ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ¿ÓÂÙ·. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÔÏ˘ıÚfiÓ˜. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì·Û¿˙, οıÂÙ·È ·Ó··˘ÙÈο Î·È ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ì›. TÔ ÎÔ˘Ì› ·˘Ùfi ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ¤Ó· ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ ·¤ÚÈÔ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ ÂÈÛÓ‡ÛÂÈ Ô Ì·Û¤Ú Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷, ·ı·›ÓÂÈ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿Ó ¿ÁÚÈ· ˙Ò·, ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ ‹ ¶A™OKÙ˙‹‰Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ (·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛοϷ). TfiÙÂ Ô ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ Ì·Û¤Ú ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ·fi ̤۷ Ì ¯¤ÚÈ· Î·È Ì fi‰È·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙfiÛÔ Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ Ì·Ï¿ÍÂȘ. TÔ ÌfiÓÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ, ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ȤÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı¤ÏÂȘ.

8

°È·Ù› ÛÙÔ ¶∞™√∫, ·ÎfiÌ· ÈÛÙ... ¯ÚÚÚÚÚ... ¢ÈfiÙÈ, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÚÚÚ... ∞

ºTIA•E MOY TH MEPA ‹ÚıÂ ÛÙÔ e-mail Ì·˜

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * T˙¿Ì· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Ù· ‚È‚Ï›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÏËÚÒÛÂȘ. «E‰Ò Â›Ó·È ÙÔ˘ P·ÛÔ‡ÏË» Û‹ÌÂÚ· 11/10 ÛÙÔÓ I·Ófi. N·Ù·Ï› P·ÛÔ‡ÏË Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜ Û ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙÔÓ M¿ÓÔ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, ÙÔÓ N›ÎÔ M·Ì·ÁοÎË Î.¿. ™ÙȘ 20.00, ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô.

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: EÂȉ‹ ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó fiÔÙ ¤‚ÏÂ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Û·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙËÓ ¤¯·Ó·, ‹Úı· ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ó· ÙË ‰ˆ ˙ˆÓÙ·Ó¿.

5

¶ÚfiÛÊ·Ù· ›‰· Û ÌÈ· ¤Ú¢ӷ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ Î·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜. ¶Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô; K¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÂÍ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiÙ·Ó ÚˆÙ¿˜ οÔÈÔÓ «ÙÈ Î¿ÓÂÈ», ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ «Á·ÌÈ¤Ì·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿». AÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÛÂÍ ÂÚÁ·Û›·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ˙ÈÁÎÔÏfi, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÂÓ Ï¤Ó „¤Ì·Ù·.

2

M ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¯Ù‡ËÛÂ Ô AϤ͢ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙfiÛ· ·Ú·ÌÔÚʈÙÈο ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·, fiˆ˜ ›‰· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; E›Ó·È ÌÈ· ·Ú¯·›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù¯ÓÈ΋, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È «ÔÈ Ê¿˜ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˻. XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒ-

TÔ Ì¿ÙÈ ÙˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

* T˙¿Ì· ÁÈfiÁη. M›ÓÈ Ì‡ËÛË ÛÙË ÁÈfiÁη ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ yogaonline.gr, ™. K·ÓÈ¿, M. M·ÎÚ‹ Î·È M. XÚ˘ÛÔ¯ÂÚ¿ÎË ÛÙË Fnac. X·ÈÚ¤Ù· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÍÂΛӷ. A‡ÚÈÔ 12/12, ÛÙȘ 19.00, ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô. * ¢ˆÚÂ¿Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ. A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: «O‰fi˜ AÈfiÏÔ˘» Î·È «H Aı‹Ó· ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿» (™¿‚.) Î·È «AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô: ™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÏ˘ÙÈ΋˜», «æ˘ÚÚ‹» Î·È «NfiÙÈ· KÏÈÙ‡˜ AÎÚfiÔÏ˘» (K˘Ú). P·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 10.30. * EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘ÂÚı¤·Ì· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ·, Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. øÚ·›·. «Visualise - H OÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ EÈÛÙ‹Ì˘». ¢ÈϤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ACS. ™¿‚. & K˘Ú., ÛÙȘ 6 Î·È ÛÙȘ 8 Ì.Ì. * ¢È‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ TÛ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Dassein Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 15/10 “The Motorcycle Diaries” ÛÙȘ 21.00 Î·È «T·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ TÛ °Î‚¿Ú·» ÛÙȘ 23.00. TËÓ TÚ›ÙË 16/10 ·fi ÙȘ 18.00 ̤¯ÚÈ ÙË 1.00 Û¿ÓÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. ŸÏ· Ù˙¿Ì·, fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

∞nd the Oscar goes to... ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

Ù˙Ô˘Ú¿Ó·. O «ÛËÌÈÙÈÛÌfi˜» ›¯Â ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· Î·È Ô ™ËÌ›Ù˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÍfi‰ÂÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ¢ÈÏfi ¯Ù‡ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ËÌÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ôı¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÏÏÔʇÏψÓ, ·ÏÏ¿ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÚ› Ù· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË. ◊Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ ·fi ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, KÒÛÙ·. K·È Ô TÛfiÚÙÛÈÏ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜... ϤÌ ÙÒÚ·.

H EϤÓË KÔ‡ÚÎÔ˘Ï·, ·Ú¯ÈηÂÙ¿ÓÈÛÛ· ÙÔ˘ E˘¿ÁÁÂÏÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘

Dances

ÔÔ›·˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ÔÏ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÂÌ¿ÙË §¿Ì„Ë ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘ Î·È Î›ÓËÛ ӷ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ KÒÛÙ· §·ÏÈÒÙË.

with

OÈ M·ÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ EÚÈӇ˜

‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ. O £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ›¯Â ‹‰Ë ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÎÙfiÈÛÌ· ÛÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿. H ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ·ÓÙÈBÂÓÈ˙ÂÏÈ΋. «O £fi‰ˆÚÔ˜ ¤‚·Ï ÙËÓ Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡» „Èı‡ÚÈ˙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

wolves

O AÓ‰Ú¤·˜ ÎÔÈÌ‹ıËΠηϿ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H Î·È Ì ¤Î‰ËÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ··Ó‰ÚÂ˚Îfi Û٤ϯԘ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. H ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓË, ‰ËÏ·‰‹. H EϤÓË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ Ô §·ÏÈÒÙ˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û fiÚıÈÔ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÂϤ¯Ë. TÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ·ψ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. O KÒÛÙ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘. TËÓ ·ÁÓfiËÛ ۯ‰fiÓ Ì ·Á¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. H Ï¿ÛÙÈÁÁ· ›¯Â ÚÔÊ·ÓÒ˜ Á›ÚÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ·ÏÈ¿ ÊÚÔ˘Ú¿, Ô TÛÔ‚fiÏ·˜, ·Ó Î·È ·ÒÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘, Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Á‡ÚÔ, ·Ó Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. H EϤÓË KÔ‡ÚÎÔ˘Ï· ¤¯·Û ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ¿ÛÎÔ· ÙË ‚fiÏÙ· Ù˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Intercontinental. H ·Ú¤· Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜

TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜, Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, «Û˘Ó‰ڛ·˙» ÛÙËÓ «¶·Ï·È¿ AÁÔÚ¿» ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ·. ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÓ›ÎÂÈ·. O KÒÛÙ·˜ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÂΛÓË ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÛÙ· ̇¯È· Ù˘ ηډȿ˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. £‡ÌÈ˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ MÂÛÔÔϤÌÔ˘ ·Ú¿ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·. AÊ·ÈÚÔ‡Û fï˜ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ BÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. «EӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ô ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ» Û¯ÔÏ›·˙ ¿ÏψÛÙ οÔÈÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Û ËÁ·‰¿ÎÈ. O ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ «ÙÔ ËıÈÎfi ·È‰› ÂÓfi˜ ·Ó‹ıÈÎÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ 12 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÛÙÔ ¶A™OK» Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì οÔÈ· Û˘ÁΛÓËÛË, Û‡Ìو̷ ‚·ıÈ¿˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ηٿıÏȄ˘ Î·È fi¯È ‚¤‚·È· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘. ™ÙËÓ ·Ú¤· ÛÙËÓ «¶·Ï·È¿ AÁÔÚ¿» Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô N›ÎÔ˜ ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, Û‡ÌÙˆÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, fiˆ˜ Î·È Ô ¶·Ó ¶·Ó, ˘ÏÒÓ·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ¶A™OK ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. «¶·Ù¤Ú·, Ì ·ÎÔ‡˜; KÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ». A˘Ù‹Ó ÙË ÊÚ¿ÛË ı· ¿ÎÔ˘Á ηÓ›˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ K·ÛÙÚ›, οÙÈ Û·Ó ·fiÎÔÛÌÔ „›ı˘ÚÔ, ÂÓÒ ·Ó ¤ÛÙËÓ ηχÙÂÚ· ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ı· ¿ÎÔ˘ÁÂ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: «K·È ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ;». AÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ «TÔ K·ÛÙÚ› Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È», Ô˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 11Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô. O AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ (ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi) ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÛÙÔ ¶A™OK, ·Ó Î·È Ì·Î·Ú›Ù˘. TÂÏÈο, Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÛ· ÔÈ Î·ÎÂÓÙÚ¯›˜ ¤ÏÂÁ·Ó, Ô AÓ‰Ú¤·˜ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ ·fi ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ÙÚÈ‚·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË. E› ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁˆÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘. O ÔÏÈÙÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÚÒÙÔ˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·) ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜. TÔ K·ÛÙÚ› ηٿÊÂÚ ӷ ÂΉÈÎËı› ÁÈ· «ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ øÓ·Û›Ԣ», ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ï˘ÙÚˆı› ·fi ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ôηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤·. «O °ÈÒÚÁÔ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÓËÏÈ-

ÎÈÒıËΠÔÏÈÙÈο» ÂÍËÁÔ‡Û Ì ‡ÊÔ˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ KK™E ·ÏÈfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ·Ê·ÓÒÓ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁÔ‡ÌÂı·) Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÛÙÔ EıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. «M ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈ΋ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ. A˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÒÛÙ ӷ “‰¤ÛÂÈ” ÙÔ ·Î¤ÙÔ», Û˘Ó¯ÈÛÂ Ô ·Ê·Ó‹˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Ô ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó Û·Ó ÛÎÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ÌÔÈÚÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˘ ∫·ÛÙÔÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ Ϙ Î·È ‚ڋΠˆ˜ ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ÙË Ï·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÈÒÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÊˆÓ›·˜. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ı·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¶A™OK. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·ÔÊÚ¿‰·˜ K˘Úȷ΋˜, ÙÔ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Á˘·Ï› Û·Ó Ì·Ú·Ì¤ÓË Ì·-

MÂÈÔ„Ëʛ˜ Y¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙȘ T¤¯Ó˜, Ù· ÁÚ·„›Ì·Ù·, ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. M¤ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÛΤ„Ë, ¯ˆÚ›˜ ÏÂÈÔ„ËÊÈο Â·ÚΤ˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó ‰ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ì·˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ¿ÏψÛÙ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊ·Ó‹ ‹ÙÙ· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ÂÓËÓÙ¿ÚˉˆÓ. M‹Î·Ì ̷˙› ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ·ÏÏ¿ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿ÛË Î·È Ù· ‚·ÁfiÓÈ· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËηÓ. AÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·Ú¯¤˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋, ı· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. - N.°.

VOICE-X

¢

«O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ¤Ó· ÙÒÌ·» ‰‹ÏˆÓ Ì ÛÙfiÌÊÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ı˘ÚˆÚÔ‡ Ô ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «°ÈÒÚÁÔ˘ ÙˆÓ ¢·ÎÙ˘ÏȉÈÒÓ» Î·È Û ÂΛÓÔ ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. O ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó‰›¯ıË ÂÎ ÙˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Û «ÎÏÂȉ›» ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. A›ÛÙ¢ÙÔ Î·È fï˜ ·ÏËıÈÓfi. TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ù˘ MËÏÈÒÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· «Ûˆı›» Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÈ·Ù› Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ –ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ– ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔ EıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ «¢fiÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜», Ô˘ ÔÏÈÙÈο ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Û ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌËÚ›·, Ì ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·fi ÙË Ì›· Î·È Ù· ÌÂÁ·ÏÔÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ıËÏÂÈ¿ ·fi ÎÔÈÓÔ‡. A˘Ùfi ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó Ë B¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙÂÏÈÎÔ‡) ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ EıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. OÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Â¤‰Ú·Ì·Ó ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ˆ˜ «¿ÏÏ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ï·ÁÔ‡ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù˘ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·˜». TÔ fi¯È ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó·È ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. ™ËÌ·›ÓÂÈ ·Ï¿ fiÙÈ ÙÔ K·ÛÙÚ› ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ì ÙȘ M·ÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ M¤Á·ÈÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ EÚÈӇ˜ Ó· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó. Ÿ¯È ·›˙Ô˘ÌÂ. O ·Ê·Ó‹˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ‹ÚÂÌÔ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ fiÙ·Ó, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ K˘Úȷ΋˜, ¤Î·Ó ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ «M˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Intercontinental». TÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ›¯Â ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›·. T· ‰‡Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· T‡Ô˘ ›¯·Ó ÓÈÎËı› ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Â›¯Â ·Î˘Úˆı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ÕÏψÛÙ ÔÈ ‚·ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ MME ›¯·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ) ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Î·È Â›¯·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ §È‚¿ÓË, Ô˘ ¤‚·Ï „‡ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎÔ̤ӈÓ. O AÓ‰Ú¤·˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Î·È ‹Á ÁÈ· ‡ÓÔ. E›¯Â ηÈÚfi Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·, ÛΤÊıËÎÂ, Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÚÈÓ Á˘Ú›ÛÂÈ Ï¢Úfi ÁÈ· Ó· ÂÓ·ÁηÏÈÛı› ÙÔÓ MÔÚʤ·. ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ EıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È Î·È ÊÔ‚¿Ù·È. ŸÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ÙÔ ¶A™OK ÙÔ ‰È·Î·Ù¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. AÔÙÂÏ› ÙfiÛÔ Ôχ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ú¿ÁÌ· ıÂÙÈÎfi ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë, Ô˘, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÏ· Ù· ηο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ú¿ÁÌ· ηı’ fiÏ· ·ÚÓËÙÈÎfi. KÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó¿Ï˄˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, Ë Ú›„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ë ·Ó·Ìfi¯Ï¢ÛË ÂÓfi˜ ‚ÔÏÈÎÔ‡, ›Ûˆ˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÈ·ÎÔ‡, Î·È Ôχ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Î·È ¿Ú· ÌË ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ ÂÁˆÈÛÌÔ›, Ë ÌÈÎÚfiÙËÙ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙfiÏÌ˘ Î·È Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜, Ë ÌÓËÛÈηΛ· Î·È Ô ÊıfiÓÔ˜.

O

OÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ô Î¿ı ÈÎڷ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ú¯ËÁ›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ÙË ¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ‹ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô˘ «‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËλ, «‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó», «‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·». AÓÙ› ÁÈ· ÏfiÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi, Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ηÎfi‚Ô˘ÏˆÓ, ·Ó fi¯È «Î·ÙÈÓ›ÛÙÈ14 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

T· ·ÚÓËÙÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· TÔ˘ ™¶YPOY ¶E°KA

Έӻ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ’89, ÙÔ ’93, ÙÔ ’96, ÙÔ ’04. °ÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¶A™OK Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁÂÛ›· ËÙÙ‹ıËΠ۠٤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. °ÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Á›Ó·Ó ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÚfiÛˆ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. EÍ›ÛÔ˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÈÓÔÙfi̘ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. K¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁÈο fiÛÙ· ·fi Ù· ÔÔ›· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ¯ÒÚ·. ¶¿ÓÙ·, fï˜, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË

ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘ ÚԤϢÛË. ÕÚ·, Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰ÂÓ ÓÈοÂÈ, fï˜, ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›, Ó· «Ì·Ó·Ù˙¿ÚÂÈ» ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÎÔÌ„fiÙÂÚÔ˜, Ô ÛÂÌÓfiÙÂÚÔ˜ ‹ Ô ÈÔ ÓËÊ¿ÏÈÔ˜. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ·, fï˜, Ô˘ Ô «ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜» ıˆÚ›ٷÈ, ηÎÒ˜, ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ͤÓÈÛ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ‰ÂÏÊ›ÓÔ˘; º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿Ì ٷ ÎÚ˘Ê¿ ÙÚ·¤˙È·, ÙȘ Ì˯٤˜ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›· Î·È ÙË Ì·˘Ú›Ï· Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˙ˆ‹. TÂÏÈο, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÈ¿. AÁ·¿Ì ÙÔ ÎÚ˘Êfi, ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi, ÙÔ ‰Ô˘ÏÈÎfi, ÙÔ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ. NÈÒıÔ˘Ì ‰¤Ô˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù·, ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÛÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙ· Û˘ÓÙ¯Óȷο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. AÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·ÛÊ·Ï›˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ «‰ÈÎfi Ì·˜» Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô Î·È ÙÔ «·’ ¤Íˆ». E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜. °ÂÁÔÓfi˜ ›ӷÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Â˘Ê˘˝·˜, Ù˘ ÁÓÒÛ˘

ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌfiÓÔ «Î·Ïfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜». K·È Ô‡Ù ‚¤‚·È· «·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔ˜». Afi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ, ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ú‹ÍˆÓ, Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë EÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÛÙÂÚ¤ˆÛË Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛË. TÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›. ™ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. KÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. M¤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú· ·fi ÔÓfiÌ·Ù·, Â͈ıÂÛÌÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ÌÈÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ÂȉÈÒÍÂȘ. MÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶A™OK, ·‡ÚÈÔ ÛÙË N¢, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ê‡ÓÈÛË Î·È ˆÚ›Ì·ÓÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂӉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ԛˆÓ˜. ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

MÔ˘Û›ÔÓ «T· ÂÙ¿ ·‰¤ÏÊÈ·»

™ÎËÓ‹ 2Ë: «NÙÂÓ ¤¯ˆ Û¯¤ÓÙÈÔ, ηÚÓÙÈ¿ ÌÔ˘»

K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi Ù· Z·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·. H οÔÙ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓË Î·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÔÌÔÚÊÈ¿, ¤¯ÂÈ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËı› ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂϤˆ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ «Â¿Ú·ÙˆÓ» BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ŸÏ· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Í·Ó·¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÂΛ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ – Ï›ÁÔ ÚÔÛÔ¯‹ ı¤ÏÂÈ, ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙËÓ «¿ÎÚ·ÙË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË» Î·È Ù· ‹ıË ÙˆÓ «ÓÂfiÏÔ˘ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ».

TËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Á¿ÌÔ˘˜ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÂȘ, Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ PHILLIP TOLEDANO

ÈÂÚfi ‚Ú¿¯Ô Î·È 68 ¢ÚÒ Û˘Ó º¶A ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη-·ÚÌÂ˙¿Ó·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ı¤· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÔÏ˘Î·-

¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË Á¤Ê˘Ú·-ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ P›Ô˘ -

AÓÙÈÚÚ›Ô˘, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË, ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ¯ÒÚ·. ™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¶·ÙÚÒÓ - KÔÚ›ÓıÔ˘ (ÓÙÚÔ‹ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ë Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜) ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÛ·È

ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, Ì ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÎÂÚ·›Â˜ Î·È ·ψ̤Ó˜ ÌÔ˘Á¿‰Â˜ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ›ӷÈ

ŒÓ· «·¤Ú·ÓÙÔ ÊÚÂÓÔÎÔÌ›Ի...

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙÔ˘

TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

¶·ÚıÂÓÒÓ·, ·›ÙËÌ· Â›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ οËÎ·Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ OÏ˘-

™ÎËÓ‹ 1Ë: H ‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

Ì›·˜. ¢›Ï· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ

NÔ̿گ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÈۋ̈˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È «Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜» ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú˘ÔÁfiÓÔ˘ (ȉȈÙÈÎÔ‡) ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. EÓ·ÓÙ›ÔÓ, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·ÛÎËÓȷο fï˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÔ̷گȷÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÙ·¯ıÔ‡Ó. E΂ȿ˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ¿ÏψÓ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ŸÙ·Ó ‚ϤÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜. TÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ó‰Úfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷ‰Âȯı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘: ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ, Ì ÂÚÈÛÛ‹ Ô›ËÛË, ÙË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÂÈÎÚ·Ù›·˜ – Ì¿ÏÏÔÓ fï˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë fi,ÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË TÛÔ‚fiÏ·, Ô˘ ı· ËÁ›ÙÔ (ηٿ ‰‹ÏˆÛ›Ó ÙÔ˘) ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶A™OK, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯·Ó «Îfi„ÂÈ ÔÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜»...

ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜, ˆ˜ ·ÈÒÓÈÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·ÓÒÓ, fiÙ·Ó ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ›˜ ‰ÔÛ›ÏÔÁÔÈ Î·È Ù·ÁÌ·Ù·Ûʷϛ٘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ԇ̠ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÂχıÂÚÔÈ Î·È Ó· Ì·˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜. TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, η‡¯ËÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Aı‹Ó·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÔÁÎ҉˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÛÈÌÂÓÙfiϷΘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙË Ì›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ™ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ï·ÛÙÈο ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÏÁÈÓ›ˆÓ, ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ̷‡Ú· ÎÚ¤È· Î·È Ù· ÏÔÁfiÙ˘· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ-¯ÔÚËÁÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÎı¤Ì·Ù·, Ì·ÚÌ·ÚfiÛÎÔÓË ·fi Ù· ·Ú¯·›· Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ÛηψÛȤ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ATM ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·›ıÔ˘Û· ÌfiÔ˘ÏÈÓÁÎ, ‰ÂηÒÚÔÊÔ ˘fi-

AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏËı› ηÓ›˜ Ì ٷ «ÔÚ-

ÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ì ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ΢ÏÈfiÌÂ-

Á·ÓˆÌ¤Ó· „ÒÓÈ·» (Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿), ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‚ڈ̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô ÂÈÎÚ·Ù›. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi – ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, Ë Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ ÂÏÈÁÌÔ›, ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ›, Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚԂϤÂȘ ÙȘ «Î·ÎÔÙÔȤ˜»... A˘Ùfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «ÔÏÈÙÈÎfi Ì˘·Ïfi» Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ȉÈfiÙËÙ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ «ÔÏÈÙÈο fiÓÙ·». A˘Ùfi˜ Ô˘ «ÙËÚ› ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜» Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚ·

Ó˜ ÛοϘ, ÌÔ˘ÏÙÈÛÈÓÂÌ¿˜, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ›‰Ë, ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· «°ÂÚÓ·Ìfi˜», «EÏ¢‰ÂıÔ˘Ú¿Î˘» Î·È «MÂÚÙfiÔÏȘ» Î·È ¤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Aη‰ËÌ›· AıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ‰ÈÏ·Ó‹ ·›ıÔ˘Û·. ●

16 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

(‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ «ÙÚ·ÁÈ΋˜ Ìfi‰·˜», ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜) Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ Ú‹ÍÂȘ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·Ó·‰›ψÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È: Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Rass (Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ «¶·ÚfiÓ»), ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi 76,8% ÂÈÎÚÔÙ› ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë (ϤÁ Ì KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹) – ÌfiÏȘ ÙÔ 8,9% ϤÂÈ ÙÔ ÈÔ ÏÔÁÈÎfi (ÁÈ· οÔÈÔÓ ÌË ÈÛÙÔÚÈÎfi ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi) «¢Â °ÓˆÚ›˙ˆ/¢ÂÓ ··ÓÙÒ». ™ÙÔ «Ì·Î‰ÔÓÈÎfi» (Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù·

«ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ·» ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ Ù˘) ˙ËÙ¿Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÚÚ›Ù·Ì ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÂÏÈο, «·Óı¤ÏÏËÓ·˜» Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (¤ÛÙˆ Î·È Ï¿ıÔ˜), ·ÏÏ¿ fi¯È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‹ Ô ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ٷڛʷ˜ Ô˘ ‹Á ӷ ¯ÚÂÒÛÂÈ (Ô ¿ıÏÈÔ˜ ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜) 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 5’ – οÓÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.

...«·Óı¤ÏÏËÓ·˜» Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘

ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: H Ô˘Ú¿ ·fi ÙȘ ÓٷϛΘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û˘Ó¯‹˜, Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜-ηÚÌ·ÓÈfiÏ·˜. Afi ÙfiÙ Ô˘ Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜. E›Ì·ÛÙ ÌÈ· ¯ÒÚ· ˘ÂÚηٷӷψÙÈ΋, Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· ¿ÓÙ· ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ – ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. OÈ OÈÎÔÏfiÁÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ˙ËÙ¿Ì ӤԢ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ – fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶Ò˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fï˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÓٷϛΘ (Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ); MÔÚԇ̠ӷ ˙ԇ̠̠‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60; M‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜; O °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢-

ÎÏÒÓ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. EÈÎÚ›ıËΠÁÈ·Ù› ·ÚÓÂ›Ù·È (·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙˆÓ 3,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÙÂÏÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ÛÙȘ BڢͤÏϘ!) ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ·. EÈÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ÁÈ·Ù› ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÌÈÁ¤˜ ¿ÚÎÔ (Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 85% Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË) – ·ÏÏ¿ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÙÈÛÙ›. TËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ fiÙÈ ¤¯ÙÈ˙ ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·‰Â›·˜ – ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛΤÊÙËΠ«ÛÈÁ¿ ÌËÓ ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi» (Ô ›‰ÈÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ «Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi», Ò-


SPIN DOCTOR

ÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÎÙÂı›). ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ. E‰Ò ‰ÂÓ È‰ÚÒÓÂÈ ÙÔ ·˘Ù› ηÓÂÓfi˜... ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜, Ô˘ ·Ó·-

ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. H Â͢Á›·ÓÛË ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË – Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÁÈ·Ù›; H ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÚ› Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô MÂÙ·ÊÔÚÒÓ ›Ûˆ˜ ·Ô‰Âȯı› ‰Â›ÁÌ· ÌÈ·˜ ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ŸÛÔ ˙ԇ̠fï˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÙ· Ù·Ì›· Î·È Ù· MME Û fiÏÔ˘˜, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ʈ˜... KÈ fiÛÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. Afi ÙËÓ ÔÏÏ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (Î·È ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË), ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ – Ô˘ ÍÂۋΈÛ ηٷӷψ٤˜ Î·È Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. ™ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ – ηıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ù· (ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Â›ÁÔÓÙ·) ·˘ÙÔÓfiËÙ·, fiˆ˜ ÛÔ‚·Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ «Ú¿ÛÈÓ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜» Î·È Ù· (·ÎÚÈ‚¿ ·ÎfiÌ·) ˘‚ÚȉÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· – .¯. Ì ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. OÈ Ôϛ٘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ù· IX ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· Ì·˙Èο ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ Ô (·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜) ÔÏ›Ù˘ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ, .¯. ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. H ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ IX (Ô˘ ı· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ӷ ÌÂȈı› Ô Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ 30’-45’ ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ –Î·È Ú‡·ÓÛ˘– ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜) ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ «¯ÂÏÒÓ·˜». K·Ó›˜, Ô‡Ù ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô‡Ù ‰‹ÌÔ˜, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ – Ô˘ ¤¯ÂÈ

ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi Î·È ‚ÚfiÌÈÎÔ ÁΤÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÛÙ¤ÁˆÓ Î·È Ó·ÚÎÔÌ·ÓÒÓ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. Ÿ¯È Û ‚¿ıÔ˜, fiˆ˜ .¯. Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ – οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ. AÏÏ¿ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· Èı·Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶A™OK-™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡... ™ÎËÓ‹ 3Ë: OÈ «Ï¿ıÔ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ»

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Rass, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ «·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋» ÙÔ˘˜ Ê¿ÛË. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó (74,6%) fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ı¤ÏÔ˘Ó (63,1%) ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ıˆÚÔ‡Ó (68,4%) fiÙÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔ ¶A™OK, ıˆÚÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK (45,9%) Ó· ÂÎÏÂÁ› Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ – ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο (42,1%) ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘! º˘ÛÈο, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÈÔ ÈηÓfi, Ô˘ Ù· «Ï¤ÂÈ Î·Ï¿» Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÈÌÔ Î·È ËıÈÎfi, Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÚÔ˜, «ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙÔ» Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. ™ÙÔ ¶A™OK Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ˘‹ÚÍ «˘ÔÓÔÌÂ˘Ù‹˜» ‹ fi¯È. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó Ë ÂχıÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ˘ÔÓfiÌ¢ÛË. H ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK (Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·) Â›Ó·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ò˜ (Î·È Ì ÔÈÔÓ ·Ú¯ËÁfi) ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ «Ó¤Ô ·›Ì·» ‹ıÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜, Â› ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ. O‡Ù Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì «‚·ÚfiÓÔ˘˜» Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô‡Ù Ì fiÚÔ˘˜ «ÙËωËÌÔÎÚ·Ù›·˜» ‹ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. AÏÏ¿ Ì fiÚÔ˘˜ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·... Y.°. EÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ Ì ÔÏÈÙÈοÓÙÈÎË ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙÔ‡ ÛÙÈÏ «Ó·È ›¯· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó·ÚΈÙÈο, οÔÙÂ, ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ – ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·Úı¤Ó· ·ÎfiÌ·». K¿ÙÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi... ∞

K·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÛΤ„Ë TÔ˘ BA™I§H KAPA°IANNH Ô ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·Ïfi: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ηÌÈ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. §Â›ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ concept Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. H Ì›· ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú¤ÛÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. H ¿ÏÏË ·ÈÙ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Û‡ÓıÂÛ˘. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌȯÏ҉˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ηٷÓÙ¿ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È „¢‰ÔÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ÁÓÒÛË Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Êı›ÚÔÓÙ·È, ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙȘ Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÌÂÚÈο ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ú·¿Óˆ. H ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È, «¿Û Ô˘ Ë ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ΢Úȷگ›, ·fi ÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ËÏÈı›ˆÓ», fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜. H «Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÛΤ„Ë» Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·ÙÂÚÓ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË. ¶ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÂͤÏÈ͢ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· «ÎÏÂÈÛÙfi» Â› ¯ÚfiÓÈ·, οÔÈÔÈ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÓÙÚÔ›·. A˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ¢ÓÔ› ÎÔÓÙÔÚfiıÂÛÌ· ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‰È¿„¢ÛË –ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË– ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. H ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË ‰‡Ó·ÌË Û ·Ïfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÌÔÓÔ΢ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚¿‰ˆÓ, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÎÈ fiÏÔÈ ı· ’Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ‰˘ÛÔ›ˆÓË, ·ÏÏ¿ Ù›ÓÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ. ●

T

 MÔ›Ú·Û·Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ô ºÏˆÚ›‰Ë˜, ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÔ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¶¿Ú˘ KÔ˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. O M¤ÓÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÚÈԉ›˜ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿. ◊ÙÔÈ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, A¯·˝·, B’ AıËÓÒÓ Î·È B’ ¶ÂÈÚ·È¿. ™·Ú¿ÓÙ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ M¤ÓÈ ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ‡ °A¶ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÂÂȉ‹ fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘. OÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ fï˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ –ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈÎÚ·Ù› Ô B¿ÁÁÔ˜– Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· ¤ˆ˜ ÙËÓ 11Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜. K·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. O ¶¿ÁηÏÔ˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Û˘Ì·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔÓ °A¶, ·ÊÔ‡ ıˆÚ› fiÙÈ Ì ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ οÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. TÒÚ· ÔÈ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÕÓÓ·, ÙÔÓ XÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ‹ ÙÔÓ E˘ı˘Ì›Ô˘ ı· ÈÛÔÛÎÂÏÈÛıÔ‡Ó Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÎÂÚ‰ËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ◊‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ M¤ÓÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. °È· ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ „¿¯ÓÂÈ Ô N›ÎÔ˜ K·Î·Ô˘Ó¿Î˘. TÔ «∫·ÚÊ›» ¿ÂÈ Î·Ï¿ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ·’ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ¯Ú¤Ë. E·Ê¤˜ Ì ÂΉfiÙ˜ Î·È Î·Ó·Ï¿Ú¯Â˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ °A¶ Î·È ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶A™OK. ™ÔÎ ¤·ı·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ºÏÒÚȉ·, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ. T˙ԇ̷˜ Î·È £ÂfiÎÏËÙÔ˜ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÒÚ˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ¿ÓÙˆ˜ Í·Ó·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹. ŸÌˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Â›ÁÔÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô M¤ÓÈ ÛÙÔ ¶A™OK. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › ̿ÏÈÛÙ· Û ۇÛÎÂ„Ë fiÙÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ı· ‹Ù·Ó Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ●

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


ÚÔ¯ı¤˜, ·ÊÔ‡ Ê¿Á·Ì –ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·– Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹Û·Ì η‚Á¿ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: «N·», ÛΤÊÙËη, «ÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì». TÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ̤۷: ‹, ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ˆ. ŸÔÈÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ; ◊ ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ; (Ÿ¯È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ‹ıË). ¶¿ÓÙˆ˜, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒ fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ Ê·Û·Ú›· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi (ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ê·Û·Ú›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÏËÚÒÛÔ˘ÓØ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ: ÂÛ‡ ‹Ú˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÂÁÒ ‹Ú· Ì›Ú·, ¿Ú· ÂÁÒ ÏËÚÒÓˆ ÏÈÁfiÙÂÚ·!), Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘ (·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô‡ÏËÛ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ΢ÎÏÔÊÔÚÒ Ì ‰·ÓÂÈÛÌ¤Ó·Ø ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÒÛÙ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ›¯· ÙËÓ Barchetta ·ÊÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì¿ÚΘ Î·È Î˘‚ÈÛÌÔ‡˜)Ø Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ·Ṳ́ÓÈΘ (ÂÏÏËÓÈΤ˜) ÂÈÛΤ„ÂȘ: ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙË N¤· YfiÚÎË (·˘Ù¤˜ ÙȘ fiÏÂȘ ͤڈ) ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Û ÂÙ¿Ó ¤Íˆ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂȘ Û ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·Ø Ó· ›ÓÂȘ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÁÈ· ÙÚ›· ‰Â›Ó· Î·È fi¯È ÁÈ· ¤Ó·. N· οÙÈ ¿ÏÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı›: ÔÈ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÔÈ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜Ø ÔÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙˆÓ

18 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

‰ÂÓ Ú¤ÂÈ

Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY ºˆÙfi: ª∞ƒø ∫√Àƒ∏ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Úfi¯ÂÈÚ· ÛÙ· filofax. K·È ÔÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û fiÔÈÔ Û›ÙÈ ËÁ·›Óˆ Û˘ÓËı›˙ˆ Ó· ·ÓÔ›Áˆ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˙ˆ ̤۷ Ì‹ˆ˜ Î·È Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Î¿ÙÈØ ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ô‡È ¤¯ÂÈ ÊÚÈοÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·Ó¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·. OÌÔ›ˆ˜, ηӤӷ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÚÈοÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı¤·Ì· Ó· ‚Á¿˙ˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ÈÏÒÓˆ Ù· ÁfiÓ·Ù¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‹ Ó· Á¤ÚÓˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. E›Ì·ÛÙ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. EÍ Ô˘ Î·È Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ÂÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· οÙÈ «Î·Ïfi» ·fi fi,ÙÈ Î¿ÙÈ «Î·Îfi», ‰ËÏ·‰‹ ηٿ¯ÚËÛË Î·È ˘¤Ú‚·ÛË.

E›Û˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù· (Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Â˘ÚÒ), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÁÂÓÈο. H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «Ì¤ÙÚÔ˘» Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ –·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙ·– ·ÔÙÂÏ› Û‡Ìو̷ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜. H ·ÎÚ·›· ̤ÚÈÌÓ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ, ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ··ÓˆÙÒÓ «ÌË», Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÛËÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Û ÎÔÈӈӛ˜ - ·ÓÔȯٿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‹ ÂÎÎÏËۛ˜, ‹ M¤Á·Ú· MÔ˘ÛÈ΋˜. OÈ ËÁÂۛ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î·È ÊÔ‚ÈÎÒÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜. MËÓ Î·Ó›˙ÂÙÂ, ÌËÓ ›ÓÂÙÂ, ÌËÓ ·ÚοÚÂÙ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÌËÓ ÙÚÒÙ ·¯˘ÓÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜Ø fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛʷϤ˜ ÛÂÍ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Âı¿ÓÂÙÂ. øÛÙfiÛÔ, Ë «ÂÏ·ÊÚ¿» ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ˙ˆ‹. H ˙ˆ‹ Â›Ó·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË. H Ì·Ó›· Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· –Ë ˘Á›·, Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›– Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÚÒÛÙÈ·Ø Â›Û˘, Â›Ó·È ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ˘Ô¯fiÓ‰ÚȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹ Û ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜, Û Ï‹ÚË ·Ú·ÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ (Î·È Ù˘ ·Ù˘¯›·˜) ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜: «Ù¤ÏÂȈ۷ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ·Ù› ¤ÂÛ· Û Â͢ËÚÂÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ»Ø «¤ÊÙ·Û· ÛÙËÓ ÒÚ· ÌÔ˘ ÂÂȉ‹, fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜, ¤ÂÛ· Û Ú¿ÛÈÓ· Ê·Ó¿ÚÈ·» (‰ÂÓ Â›¯Â ΛÓË-

ÛË)Ø ‰ÂÓ ‹Ú· ÎÏ‹ÛË ÁÈ·Ù› ¤ÂÛ· Û ÂÍËÁË̤ÓÔ Ì¿ÙÛÔ. E›Ó·È ηÏfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ «ÙÒÛ˘» οÔ˘. N· ¤ÊÙÂȘ ÛÙ· ̷Ϸο Î·È Ó· ¤ÊÙÂȘ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿. °È’ ·˘Ùfi, ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·fi ̤ӷ, ÌÔ˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ ·›Ì·: ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜Ø Ò˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿Ø fiÙÂ Î·È Ò˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· –Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·, fiÛ· ·È‰¿ÎÈ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, Ò˜ ı· Ù· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó– Ô‡ ı· ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. E›Û˘: Ò˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈÔØ ·fi Ô‡Ø Ì ÙÈ ÂÈÙfiÎÈÔ. ¶ÔȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜; ™Î¤ÊÙÔÌ·È, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·, fiÙÈ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ȉ¤· ÙÈ ı· οӈ Û ‰˘Ô Ì‹ÓÂ˜Ø ·Ó ı· ˙ˆØ Ì ÔÈÔÓØ Ô‡. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ͤڈ: ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÔ˘ ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. H ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÓÙ¿¯ÚÔÓˆÓ Ï¿ÓˆÓ ·ÂÈÏ› Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ fiÏ· fiÛ· Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ӷ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·Ø ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿: ÙË ÊÈÏ›·, ÙȘ ·Ú¤Â˜, ÙÔ fiÙ·Ó ‚¿˙ÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ͤӷ „˘Á›· „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó˜ ‚fiÙΘ Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·‚›·ÛÙ· fiÏÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘Ø ÙÔ Ó· Ô‰ËÁ›˜ ÙË ÌÈ· ̤ڷ Clio Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ËÌÈÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ Î·È Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Í˘ÏÔ˘ÚÁfi˜. TÔ Ó· ʇÁÂȘ ·fi Û›ÙÈ· Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÊÔÚو̤ÓË Ù¿ÂÚ Ì ÁÂÌÈÛÙ¿: ·˘Ùfi Î·È ‰˘Ô-ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚ¿ Ú·ÁÌ·Ù¿ÎÈ· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·‚›ˆÙÔ ‚›Ô ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ۯ‰fiÓ ˘ÔÊÂÚÙfiØ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


TECHIE CHAN

CITY LOVER

TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

EEEPC, Δ√ §A¶Δ√¶ Δø¡ 250 ∂Àƒø Ù·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· OLPC, Ë Intel, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰Â Ì ηıfiÏÔ˘ ηÏfi Ì¿ÙÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ô Geode Ù˘ AMD, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· OLPC ı· ¿ÏÏ·˙ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÌÈ· Ôχ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ·ÁÔÚ¿. A˘Ù‹ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î·È ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Û ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. K·›ÙÔÈ ·˘Ù‹ Ë „·Ï›‰· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· Ù· Ô˘Ï¿ Û ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ŒÙÛÈ Ë Intel ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÛÙ›· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û·Ó Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ ·È‰›, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÊıËÓfi ÊÔÚËÙfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ (ÙÔ classmate pc), Ô˘ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡Ù ÊıËÓfiÙÂÚÔ˜, Ô‡Ù ÙfiÛÔ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎfi˜ fiÛÔ Ô XO-1. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ë Intel ·Ó·ÁοÛÙËΠÎÈ ·˘Ù‹ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· OLPC Î·È Ó· ·Ú·‰Â¯ı› ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ȉ¤·. OÈ ÏfiÁÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÈÔ ·ÏÔ› ·fi fi,ÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ. H Intel Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ·fi ÙËÓ AMD Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi οÛÙÚÔ Î·ÏÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚËÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. K·ıÒ˜ ÙÔ OLPC ·ÂÈÏ› Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ «Î·Ï‹» Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·ÁÔÚ¿, Ë Intel ÊÔ‚‹ıËÎÂ. Afi ¤ÚÛÈ fï˜ Ë Intel ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙËÓ AMD Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· (Ì ÙÔ˘˜ Core2Duo), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¤ÛÔ‰Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚËÙÔ‡˜. KÈ fiˆ˜ ϤÓÂ, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯Â ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ŸÌˆ˜, ηıÒ˜ Ô XO-1 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ Ó¤Ô Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÚÔ˚fiÓ, ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·, Ë Ù·˚‚·ÓÈ΋ ASUS, ÛΤÊÙËΠˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎ-

Ÿ

 ATTIKA. H ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚ϤÂÙÂ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂ-

Ì¿ «ÕÙÙÈη» (1957-2005) ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜ (™Â٤̂Ú˘ 2007). M¶A§E™ ¶O¢O™ºAIPOY. TÛÂοÚÂÙ fiÙ ·›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ηÈ

ÛÙËı›Ù ¤Íˆ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ. Œ¯ÂÙ ÛÔ‚·Ú¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ʇÁÂÙ Ì ÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. M›· ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ‰‡Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶AOK, ÙÒÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¿ÓÂ. TA ¶APA¢O•A TøN E•APXEIøN. TÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ Ì·Á·˙› ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Â›Ó·È Ô «TÛ¤ÏÈ-

Áη˜» ÛÙË ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈο Ô «K¿‚Ô˘Ú·˜» ÛÙË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜. M· Â›Ó·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹; ¶Ò˜ Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ô ÙfiÔ˜; M·˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ë NÙfiÚ· fiÙÈ «Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ·» ‚¿Ï·Ó ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ʈÙȤ˜; °IATI TH §ENE ET™I... TH PIZOY¶O§H. PÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Ô ÂÈÛËÌfiÙÂÚÔ˜ (›Ûˆ˜ Î·È Ô

·Ú¯ÈÎfi˜) ÔÈÎÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: PÈ˙fiÔÏË > PÈ˙Ô‡ÔÏË, fiˆ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈfiÔÏË > ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˙Ô‡Û ÛÙË ‚›Ï· «AÎÚÈ‚‹», Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Â›Û˘ AÎÚÈ‚‹˜ PÈ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ (Û‹ÌÂÚ· EÚ̈ӿÛÛ˘), ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô Ô‰Ô› ÁÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ – ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi. H ‚›Ï· ÂÁηٷÏ›ÊÙËÎÂ, Ú‹Ì·ÍÂ, Ú¿ÁÈÛ ÛÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ’99, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠÙÔ 2002 Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÈÎfi‰Ô. H ÂÚÈÔ¯‹, ‚·Ú¤ˆ˜ ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓË ·fi ÙÔÓ HÏÂÎÙÚÈÎfi, Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ AfiÏψӷ. °EPMANIKO NEKPOTAºEIO. ™ÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË, ÛÙË P·¤ÓÙÔÛ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ¶Ï¿Î˜

ÎÂÓÔÙ·Ê›Ô˘ (ηٿ ‚¿ÛË) Ì fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 10.000 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ P¿È¯ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ (1941 1944). §ÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ı˘Ì›˙ÂÈ. MÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ˆÚ·›· ÙÔ ’60, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó η› Ù· ¤ÚÈÍ. K·È ¤ÙÛÈ fï˜, ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë, fiÙ·Ó ı· ÂÚÓ¿Ù ·fi ÎÂÈ. TO ¶IO EN¢IAºEPON KOMMATI TH™ ¶O§H™. E˘ÚÈ›‰Ô˘ Î·È Ù· ¤ÚÈÍ. E‰Ò Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÙËÓ¿ Ê·ÁËÙ¿‰Èη, ¿ÁÎÔÈ, ηÚfiÙÛÈ· Î·È ÙÛfiÏÈ· ηٿ Ì¿˙˜, ηÏÓÙÂÚÈÌÈÙ˙Ô‡‰Â˜, Ê·Ó·ÚÙ˙›‰Èη, Ï·˚ο ÍÂÓԉԯ›·, fiϘ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, Ë B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜, ÂÍ·›ÚÂÙ· ·ıËÓ·˚ο ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ¯ÔÓÙÚÂÌfiÚÈÔ, ÙfiÚÓÔÈ, ˙Ò·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÛÔÓÙ¿‰Èη, ··Ù˙‹‰Â˜ (ÌfiÓÔ ÙÔ ¶™K), ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔ ÎÂÌ·Ù˙›‰ÈÎÔ «MÔ˘ÏÔ‡ÎÔ˜» Î·È Ï·ıÚ·›· ÙÛÈÁ¿Ú·. EȉÈο ÛÙËÓ E˘ÚÈ›‰Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÊÂÏÏ¿‰Èη / Ê˘Ù¿‰Èη / ÛÎÔÈÓ¿‰Èη/ ÂÍÔÏÈÛÌÔ› ÂÛÙ›·Û˘/ ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰Èη / Ô AÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÏfiÓ· / Ì·¯·ÚÈο‰Èη / Ù· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ «EÛÙ›·˜» (ÌÔ˘) / ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ¯·Û¿ÈÎÔ / ‰˘Ô Ï·˚ο ηÊÂÓ›· / ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÔ˘ÚÂ›Ô / Ù·‚¤ÚÓ· - ÛÙÔ¿ «O B·ÁÁ¤Ï˘» / ·ÏÏ·ÓÙÈο‰Èη / ÊÙËÓ¿ ÚÔ˘¯¿‰Èη / ÙÔ ·Ï·ÈÔ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ OÌ¿Ú / Û·ÎÔ˘Ï¿‰Èη / ÔÈ AÛÈ¿Ù˜, ÔÈ «Á˘ÊÙÔ̤ٷÏÏÔÈ ÙÚÈ΢ÎÏÈÛÙ¤˜» Î·È ÌÂÚÈΤ˜ fiÚÓ˜ Ì·‡Ú˜. ●

20 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÎÂÓfi ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÈÎÚfi ÊıËÓfi ÊÔÚËÙfi. ¶‹Ú ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ classmate PC Ù˘ Intel Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ eeePC. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘: ÔıfiÓË 7 ÈÓÙÛÒÓ, CPU Intel Celeron M 900Mhz, RAM 512MB, WiFi, Flash 4GB, audio, webcam, ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌfiÏȘ 900 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi; M· Ê˘ÛÈο, ÌÈ· ÂȉÈ΋ linux ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Xandros Ô˘ Ì·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ

·Ïfi ÌÂÓÔ‡, Ô˘ Ù· windows ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚ›ÏÔη. H ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· $250 Î·È Ù· $350, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ οÔ˘ ÛÙ· ̤۷ √ÎÙÒ‚ÚË (Â¿Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ). O ¯Ú‹ÛÙ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ Î·È windows XP, Â¿Ó ÙÔ ı¤ÏÂÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ linux ‰È·ÓÔÌ‹. TÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ XO-1 Â›Ó·È Ë ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ë Î¿ˆ˜ ÈÔ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. TÔ eeePC ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏÔÁÈο ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ XO-1 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÎfiÌ· fiÙÂ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Negreponte, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ eeePC ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ¶ÚÈÓ fï˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÙÂ, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ÊıËÓfi, ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÔÚËÙfi Ï¿ÙÔ. ●


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


H ∫ÈÓ¤˙· MÂÁÎ ºÂÓ

ÂÛË̤ÚÈ, ÒÚ· ·È¯Ì‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi AÁËÛÈÏ¿Ô˘. H ÁÓˆÛÙ‹ KÈÓ¤˙· ÌÂÁ·ÏÔÂÌfiÚÈÛÛ· MÂÁÎ ºÂÓ Ì ÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· Â›Ó·È ·‰˘ÛÒËÙË ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘, ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ IÓ‰¤˜ ‚Ô˘ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÎÈ‚ÒÙÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÊÔڤ̷ٷ ÎÈ ÔÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ ÂÌfiÚÈÛÛ˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Î·È ÌÈ˙Ô‡ ÁÈ· ÙȘ ÂÏ¿ÙÈÛÛ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ MÂÁÎ ºÂÓ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·È Î·È ÌÂıÔ‡Ó ›ÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ÙÚ›· ÔÙËÚ¿ÎÈ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ·fiÛÙ·ÁÌ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ÕÏÏ· ÚÔÊ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Â›Ó·È ·fi ÏÂ˘Î¿ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ϛË ‚·ÙÚ·¯ÈÒÓ (ÁÈ· ‰˘Ó¿ÌˆÌ·), Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÂ˙¤ ηÙ„˘Á̤Ó˘ ¯ÂÏÒÓ·˜. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÛÙÔ Î·Ú·fiΠÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ M·ÓÙfiÓ·, T·Ó §È T˙·Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ ÙÔ˘˜: «°ÈÓÙÛ› ¯Â ¯¿È-Ù·Ó», ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·.

M

22 ATHENS VOICE 11 - 17 O∫Δøμƒπ√À 2007

¶PA™INH

K APTA

√ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: © M∞ƒø K√Àƒ∏

OÏfiÎÏËÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ӥ˜, ·Ó¤Í˘Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ KÈÓ¤˙˜ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. AÓ fi¯È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÏ¿Ù˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ¿Î·ÌÙ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ·˙¿ÚÂÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. OÈ ¿ÓÙÚ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔ˘‚¿ÏËÌ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ·›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·ÚÙ›‰Â˜ «Ì·ÙÈ¿» – ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ fiη, ›ÓÔÓÙ·˜ Ì›Ú· Î·È Ì·ÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ÏÈÒÓ ‹ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ù˘ AÛ›·˜. ™ÙËÓ K›Ó·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÎÈ Â‰Ò Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È! ŸÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙ· ¿ÚÂ-‰ÒÛ Ì ٷ ÙËϤʈӷ Î·È Ù· Ê·Í. ™ÙÔ Û›ÙÈ ¿Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‡ÓÔ. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ·ÚÁ¿ ÙÔ

‚Ú¿‰˘, Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË. ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ KÈÓ¤˙ˆÓ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ‰Ò‰Âη Î·È ÛÙȘ ¤ÍÈ ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ÙËÏÂʈÓÈο ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. H ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ & EÌÔÚÈ΋ ŒÓˆÛË KÈÓ¤˙ˆÓ Ì¿˜ ϤÂÈ: «T· ÌfiÓÈÌ· ‚¿Û·Ó· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. NÈÒıÔ˘Ì ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Ù· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ̤ÓÔ˘Ì ÔÏÏÔ› Ì·˙› Û ¤Ó· Û›ÙÈ. M ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Û¯ÔÏ›Ի ·Ú·ÔÓȤٷÈ. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «™ÙÔÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈο, ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙË ÌËÙÚÈ΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·». ∞


11 - 17 O∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


A˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ʈÙȤ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ‚Úˆ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ

H Jane Birkin ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ Athens Voice Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘ «KÔ˘ÙÈ¿».

M’ ·Á·¿˜; ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °IøP°O™ ¢HMHTPAKO¶OY§O™

24 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


E

›Ì·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Birkin ·‡Ï· Gainsbourg. •¤¯·Û¤ ÙÔ. AÓ ˘‹Ú¯Â Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÚÎÈÓfiÏÔÙ˙ÈÛÙ ı· ÙÔÓ Â›¯· η·ÚÒÛÂÈ. •¤Úˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ/˜ È·. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÚıÚ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ wicked ˙‡ÁÔ˜ Serge & Jane Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÎfiÚ˜ Lou & Charlotte. O˘Ú¿ÓÈ· Ï¿ÛÌ·Ù·. ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì·. OÈ ÂÙ¿ ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi ÛËÌ¿‰È. «H Jane Birkin ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·Û‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ù˘ “KÔ˘ÙÈ¿” ÛÙÔÓ ¢·Ó·fi». ∂ÓÓÔ›ٷÈ. √ÎÙÒ ·Ú¿ Â›Ì·È ÂΛ. ŒÓ· ÂÚ›ÂÚÁÔ, ΢ڛˆ˜ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÈÓfi, ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ Û ÂÈÌÂÏÒ˜ ·ÙË̤ÏËÙÔ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÛÈÎ, ηٷÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜. K·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›·-gala, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙËÓ Birkin Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Û ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Hermès ÊfiÚÂÌ· Î·È fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢Ú¿Û˘ K·Ù¿ ÙÔ˘ K·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ M·ÛÙÔ‡ Ù˘ AÛ·Û›·˜ §Â‚¤ÓÙË. H Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï K·ÓÒÓ. MÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË, ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ηٿıÂÛË Ì ÙËÓ ËÚˆ›‰· Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· «KÔ˘ÙÈ¿» ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÒÓ Ù˘. H Jane Â›Ó·È ÂΛ Î·È Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋. E˘ÁÂÓÈ΋. £˘Ì›˙ÂÈ ·ÈÒÓÈÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. M·‡Ú· converse, ¯·Î› ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Í¯ÂÈψ̤ÓÔ Î·Ê¤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. MfiÓÔ ‰¤Î· ÏÂÙ¿, ÁÎÚÈÓÈ¿˙ˆ ÛÙÔÓ AÓ‰Ú·‰¿ÎË, ÙÈ Ó· ÚˆÙÔÔ‡ÌÂ; •¤ÚÂȘ ÙÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿; ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÌÂ˙‰ÔˆÏ›·. KÏÂÈÓfiÓ ÕÛÙ˘. ™ÙËÓ ·˘Ï‹. K·ıfiÌ·ÛÙ ϛÁÔ ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÙÚ·¤˙È, Û ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ZËÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ÈÂÈ. K·ıÒ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË Á·ÏÏÈ΋ accent, Ì ÛÎfiÚȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È „Èı˘ÚÈÛÙfi ÙfiÓÔ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÌËÓ ÚÔ͈ۤ Ù· ·Ú·È¿ ÌÚÔÛÙÈÓ¿ Ù˘ ‰fiÓÙÈ·. ∞Ú¯Èο ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ʇÁÂÈ Ï·Á›ˆ˜, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì ÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·Ù¿ ÚfiÛˆÔ Î·È ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·.

A˜ ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û ¤ÊÂÚ·Ó Â‰Ò. TËÓ ÚÒÙË ÛÔ˘ Ù·ÈÓ›· «Ko˘ÙÈ¿» Î·È ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡. Œ¯ˆ ‚ÚÂı› ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· fiÙ·Ó ¤Î·Ó· ÌÈ· ÙÚ›ÏÂÙË Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ AÌÓËÛÙ›· Ì·˙› Ì 30 ·ÎfiÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔÓ MÈÛ¤Ï ¶ÈÎÔÏ›, ÁÈ· ‰˘Ô ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. K·È ÌÂÙ¿ Á‡ÚÈÛ· ÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· “Oh pardon! Tu dormais...” ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ ’92, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ı·ÙÚÈÎfi. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Áڿʈ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ôχ. (X·ÌÔÁÂÏ¿.) ¢ÂÓ Â›¯· ÏÂÊÙ¿ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, Ï‹ÚˆÛ· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ 5.000 ϛژ ÁÈ· Ù· fiÛÙÂÚ. K·È Ì 4.000 ϛژ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ·, ¤ÁÚ·„·, ¤·ÈÍ·, ¤‰ˆÛ· ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË; EÏ›˙ˆ ˆ˜ fi¯È. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì·˙‡ˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ ‹ıÂÏ· ·˘Ùfi. K·È ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÁË Î·È ‡‰ˆÚ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Gainsbourg. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‰ÈËÁÔ‡Ì·È ÛÙËÓ TV ·ÛÙ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ ‹, ·Ó οÔÈÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‚È‚Ï›·, ¿ÓÙ· ‰›Óˆ ·Ó¤Î‰ÔÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Serge. MÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÌÔ˘, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÚ˜ ÌÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ¿ ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ó Ͽη. Ÿˆ˜ Ϥˆ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ Û·Ó ¤Ó· Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· fiϘ. K·È ‹ıÂÏ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÂȉÈο Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ·Ù¤Ú·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ˘‹ÚÍ· ÌÈ· ηϋ ÌËÙ¤Ú·. H ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Judy Campbell ¤‰ÂȯÓ ӷ ÙÔ Í¤ÚÂÈ. AÏÏ¿, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÙ·Ó ¤ı·ÈÓ ·˘Ùfi ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. °È’ ·˘Ùfi Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·, ÏÔ‡ÙË ‹ ‰fiÍ·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÁÓÔÈ·. ◊ÌÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ; M ¤¯ÂȘ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË ÌÔ˘; M ·Á·¿˜; ¶Ò˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÛÔ˘; MÈÏ¿Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Î·ıÂÌ›·. °È’ ·˘Ùfi ¤¯ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·˙› ÌÔ˘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi. E›Ì·È Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ Ù· ÙÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÔ˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘, Î·È Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ͤÚÔ˘Ó Ô‡ Ó· ¿ÓÂ, ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÓÂ, ÙÈ Ó· Ô˘Ó, Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂÊÙ› ÚÈÓ. K·È ͤڈ fiÙÈ ·›ÚÓˆ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ̤ӷ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ‹Úˆ·˜. TÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. TȘ ÚÔ¿ÏϘ, fï˜, Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ¿ÚÚˆÛÙË, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ Ù·

·È‰È¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·Ù› ÙÚfiÌ·Í·Ó. K·È ÛΤÊÙËη, ˆ¯ £Â¤ ÌÔ˘, ÙÚfiÌ·Í· ÙȘ ÎfiÚ˜ ÌÔ˘Ø Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ ÎÚ‡„ˆ Î·È Ó· ÌË ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi. K·È ÛΤÊÙËη fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û¤Ó·. K·È Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ fiϘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ ÌÔ˘ ÎfiÚË (Ë Kate) Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓË Ì ÙÔ ÁÈÔ Ù˘, Ô˘ ̤ÓÂÈ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÙÒÚ·. E›Ó·È fiÏ· Û·Ó ¤Ó· ·ÎÏÔ˜. TÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙ· 60; ŸÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. BÁ·›ÓÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. μϤÂȘ ÙÔ˘˜ Á·ÌÚÔ‡˜ ÛÔ˘, Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÛÔ˘, ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÔ˘ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÊÔ‚¿Û·È ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÔ˘. ºÔ‚¿Ì·È ÌËÓ ¿ıÂÈ Î¿ÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Kate ‹ Ù˘ Lou. AÏÏ¿˙ÂȘ Ôχ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ 50. K·È Û ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. °È·Ù› fiϘ ¤Î·Ó·Ó ·È‰È¿ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·; NÔÌ›˙ˆ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ›¯· ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ fiÙÈ Ì ¤ÛˆÛ·Ó. ŒÏÂÁ· ÛÙËÓ Kate Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ¤ÛˆÛ˜, Ì ¤ÛˆÛ˜. MÂÙ¿, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Â›¯· ÙË Lou Î·È ¤Ê˘ÁÂ Ô Jacques, Ì ¤ÛˆÛ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ΔË ı˘Ì¿Ì·È Ó· Ì ڈٿÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚ›¯Â˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ÁÈ·Ù› ›¯· Îfi„ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘, Î·È fiÙ·Ó Ì ¤‚ÚÈÛΠÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ, ۋΈ, ÂÈÓ¿ˆ, ¿Ì ¤Íˆ. TÈ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ˙ˆ‹; O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. K·È ı· ‹ıÂÏ· ÈÔ Ôχ ¯ÚfiÓÔ. TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‚Ú¤ıËη ÁÈ· ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ÁÈ· ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ·. Y¤ÚÔ¯Ë Â‚‰ÔÌ¿‰·. TÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜. AÓ ‰ÂȘ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÛÎÔÈ¿ ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Ù›¯Ô˜. Afi ÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ. ŸÙ·Ó ÂÚÓ¿˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÛÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ›ӷÈ. AÓ ‰ÂÓ Â›¯· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚·ÈÓ·. Ÿˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ¿ÂÈ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚·ÈÓ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Arabesque; M·˙› Ì ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÌÔ˘ Á˘Ú›Û·Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Á·Ì Û 35 ¯ÒÚ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙÔ TÂÏ A‚È‚ οÙÛ·Ì Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Û ¤Ó· ηʤ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÙÈÓ·¯Ù›. K·È Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘, ÌÔÚÒ Ó· ¿ˆ ·ÓÙÔ‡, Ó· ÎÔÈÌËıÒ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ó· ÂÚÓ¿ˆ Ù· ÌËӇ̷ٿ ÌÔ˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. °È·Ù› fi-

Ù·Ó ‹Á· ÛÙÔ ™ÂÚ¿Á‚Ô, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ¤‚·Ï·Ó Û ¤Ó· ¿ÚÌ·. A˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ʈÙȤ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÎÈ ÂÓÒ fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔ¤˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ‚Úˆ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ˙ԇ̠۠΢ÓÈÎÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜; £· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. £· ‹ıÂÏ· οÔÈÔÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· ϤÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÔÈÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó, Ô‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù›. AÓ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ·Ù›. ŒÓ· ¯¿ÚÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜, Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ IÛ·Ó›· Ì ÌÔ‚ ¯ÚÒÌ·, ÙËÓ AÁÁÏ›· Ì ¤Ó‰ÔÍÔ ÚÔ˙, ÙË °·ÏÏ›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì Á·Ï¿˙ÈÔ. TfiÙ ı· ηٷϷ‚·›Ó·Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÁˆÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ – fi¯È fiÏÔ˘˜. °È·Ù› ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË BÈÚÌ·Ó›·; ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›̷ÛÙ ÂΛ. •¤Úˆ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÔÈ PÒÛÔÈ Î·È ÔÈ KÈÓ¤˙ÔÈ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ. °È· Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. ¢ÈfiÙÈ, Û‹ÌÂÚ·, Ë AÔ‡ÓÁÎ ™·Ó ™Ô‡Ô˘ K›È ÌÔÚ› Ó· Âı¿ÓÂÈ, ÛÙË BÈÚÌ·Ó›· ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ. K·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ ÁÈ· Ù· ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›·, ÁÈ·Ù› ͤڈ fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¿Ó ÂΛ ·fi ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. E›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. §¤ÂÈ fiÙÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÙËÓ ·ÓÙÏ› ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÈÛ› ÙË ¯Ô‡ÓÙ·. E›Ó·È ÈÔ Ê·Ó·ÙÈ΋ ‚Ô˘‰›ÛÙÚÈ· ·ÎfiÌË ÎÈ ·fi ̤ӷ. K·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚¿Ù·È. A˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. OfiÙÂ, ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜; O ηı¤Ó·˜ ÈÛÙ‡ˆ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋, ÌÏ·˙¤ ȉ¤· fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ì¿¯·ÏÔ Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ, fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. °È·Ù› ÙfiÙ ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ οÙÈ, ÛΤÊÙÂÛ·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. KÔ›Ù· Û‹ÌÂÚ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. O ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∞

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


New

kid on the block H fiÏË ˙ÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ, ÁÂÓÓ¿ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù·. H ∞.V. Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎȘ ʈӤ˜ Ù˘ T˘ BA™IA™ TZANAKAPH

26 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

(∞ƒπ™Δ∂ƒ∏ ™∂§π¢∞) AºPO¢ITH IøANNOY (¢∂•π∞ ™∂§π¢∞) MAPIANNA KOYT™I¶ET™I¢H

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À ATHENS VOICE 27


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

ÁÔ‡Ú˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi Û·ÎԇϘ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·¤Ú·, ı· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ηϿÌÈ· Î·È ı· ÂÙ¿Ó ÛÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ô˘Ú·Ófi. H «ÔÚ›·» ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË ¢. AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ¶Ó‡Î· – ¤Ó· ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ Ù˘ ̤ÚË. TÈ ÙËÓ ·Ú·ÍÂÓ‡ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; ¶Ô˘ ÔÏÏÔ› ÙËÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. «™ÙËÓ IÛ·Ó›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ϤÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›˜. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Â‰Ò fiÏÔÈ ÛÔ˘ ϤÓ ·˘Ùfi, ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Û·È 30». ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ: www.esgat.com ¶ËÁ·›ÓÂȘ: 21/10, 12.00, ÛÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘

∫√ªπ• ❶ ❶ ❷ ❸

● MAPIANNA KOYT™I¶ET™I¢H X§OH ESTER FABREGAT MOLNE ANA™TA™IA M¶AM¶EKOY

Δ∂á∏

O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ M·ÚÈ¿ÓÓ·˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÌÂÏ¿ÓÈ, ¯ÚÒÌ· Î·È ¯·ÚÙ›. E›Ó·È Ì·ı‹ÙÚÈ· 3˘ §˘Î›Ԣ, ÛÙÔ AÚÛ¿ÎÂÈÔ æ˘¯ÈÎÔ‡, Î·È Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi. AÛ¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ΤډÈÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ 1Ô BÚ·‚Â›Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «N¤· T·Ï¤ÓÙ·», ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «9» Ù˘ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜. Δ· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚË – οı ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÔ̤·˜. ● ANA™TA™IA M¶AM¶EKOY

● AºPO¢ITH IøANNOY

H AÊÚÔ‰›ÙË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ „ËÊȷ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. °È· ÔÙÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÚΛ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‹ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. £ÂˆÚ› ÙËÓ Aı‹Ó· «ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË fiÏË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·». ¶·›ÚÓÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ Ù˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, fiÔ˘ «ÙÔ street art Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· multi-culti ÛÎËÓÈÎfi». ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ¤¯ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· pop ·ÈÛıËÙÈ΋. «H ÔÌÔÚÊÈ¿ ˆ˜ ·Í›· ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· ¿ÓÙ·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiıÂÛ˘». ¶ËÁ·›ÓÂȘ: Mommy (¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ), ̤¯ÚÈ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ● ESTER FABREGAT MOLNE

28 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À

ª√¢∞ ● X§OH

AÓ ‚ÔÏÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÙÛfi¯ÈÓ˜ ηÚÊ›ÙÛ˜ ‹ ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯¿ÚÙÈÓ· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÔÈÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿. H XÏfiË, ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ B·Î·Ïfi, ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ girly ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. «TÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Ô˘ Ì ÂÌÓ¤ÂÈ» ϤÂÈ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯·ÚÙ› Î·È ¿ÏÏ· ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘ÏÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ORIGAMIA ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË origami Î·È ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û full-time ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. æˆÓ›˙ÂȘ: Fuga (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 35, EÍ¿Ú¯ÂÈ·)

H ŒÛÙÂÚ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ZÂÈ Î·È ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ ÂΛ. T˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Ûȯ·›ÓÂÙ·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. «OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â‰Ò ÌfiÏȘ ÌÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Â›Ó·È Û·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó» ϤÂÈ ÁÂÏÒÓÙ·˜. K·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË Valls, ÌÈ· fiÏË ¤Íˆ ·fi ÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, Ì· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, fiÔ˘ ‹Úı Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ٷ projects Ù˘ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¤ÚÁÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «KÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·». 7 ÊÈ-

H AÓ·ÛÙ·Û›· M·Ì¤ÎÔ˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ KTE§ ·fi ÙË X·ÏΛ‰· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ AKTO. º¤ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «N¤ÔÈ K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜» ÛÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ «9». M ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÈÎ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó ÙÔ “X-Men”. §·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔÓ Stan Lee Î·È ÙÔÓ Barbucci, ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÛΤ„ÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ comic book, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ «ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ·fi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ».


Ù·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 fiÙ·Ó Ë ABSOLUT ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ™‹ÌÂÚ·, 25 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÊÚ¤ÛÎÈ· ȉ¤· ÁÈ· Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ. AÓ·Î¿Ï˘„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ «È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ», ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È Û·Ê¤˜: Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˘ÂÚÓÈο ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È «··ÓÙ¿ÂÈ» ÔÈËÙÈο ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·‰È˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜... ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.

¶Ò˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ABSOLUT ÎfiÛÌÔ˜; º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔÓ...

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· Ó· ͢Ó¿ÂÈ ÂÊÙ¿ Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›. TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ÙÔ Â› ÍÂοı·Ú·. «MÔÚ›˜ Ó· ¤Ú¯ÂÛ·È fi,ÙÈ ÒÚ· ı¤ÏÂȘ. •¤Úˆ fiÙÈ ·Á·¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ. ™Â ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È». ŒÙÛÈ ÙÔ Úˆ› ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÎfiÛÌÔ, Ï›ÁÔÈ È· ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. BϤÂÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ‹Ú ›‰ËÛË fiÙ ‹ÚıÂ. O Ô‰ËÁfi˜ Ù‹˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· «TÈ ¤ÁÈÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘, ı· ÌÂȘ;». A, Ó·È, ·Ó‚·›ÓÂÈ. «K¿ıÈÛ ηχÙÂÚ· ÛÙ· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ηı›ÛÌ·Ù·, Ó· ‚ϤÂȘ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹». K·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘, ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi Ù˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÎÔÈÙ¿ÂÈ Á‡Úˆ Ù˘. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÚÎÔ Ì „ËÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ, «¤Ï·, ¿Ì ÛÙË Ï›ÌÓË», Î·È Î˘ÓËÁÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. EΛÓË Ì¤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË, ·Ú·ÍÂÓÂ̤ÓË. «™˘ÁÓÒÌË, ›ÛÙ ηϿ;». ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù‹˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÙËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. «M‹ˆ˜ ¤¯ÂÙ ¯·ı›;». «M¿ÏÏÔÓ, „¿¯Óˆ ÙËÓ Ô‰fi IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘». «ŸÏÔ Â˘ı›·». O ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ˜, ÌÈÏ¿ÂÈ ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. «AÓ Í·Ó·¯·ı›ÙÂ, ÚˆÙ‹ÛÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ÈÔ Î¿Ùˆ, ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ AÌÓÙÔ‡Ï ‹ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚË». H ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÔÏË. ŒÓ· Ù˙ÈÓ ÎÈ ¤Ó· ÌÏ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÌfiÓÔ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ «O‰ËÁfi˜ fiÏ˘». ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ‰›Ï· ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· ‰¤ÓÙÚ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ «AÚÁ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Â˙Ô‡˜», fiˆ˜ ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ë Ù·Ì¤Ï· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi Ú·Ù‹ÚÈÔ Ì ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó· slow-food ÛÙË ÁˆÓ›·. «™·˜ ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ΤÈÎ Î·È Á¿Ï· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘. º·›ÓÂÛÙ ϛÁÔ ¯ÏˆÌ‹». «N·È, ¢¯·ÚÈÛÙÒ». ¶·›˙ÂÈ ¯·ÌËÏ¿ fiÂÚ· Î·È Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ¤¯ÂÈ Ù· ΤÊÈ· ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ Ì›· ÔıfiÓË Ï¿ÛÌ· Î·È ÙË ÚˆÙ¿ÂÈ «K·Ï‹ ÌÔ˘, Ó· ·Ó‚¿Ûˆ ÙË ÊˆÓ‹ ÁÈ· ¤ÓÙÂ; £¤Ïˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ οÙÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ». ™ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· – ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜. «...T· Ù¤ÏË ÔÏÈÙÒÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ¯·ÌËÏfi ÊfiÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÁÈ·: ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÊÈÏfiÙˆ¯ˆÓ, Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ, ÙÌ‹Ì·Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÚÁ‹˜, Êfi‚Ô˘ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜». ºÂ‡ÁÂÈ. ™ÙË ÁˆÓ›· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· «K¿Ó ÎfiÏÔ», Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿˜ ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰ÒÚÔ. ¶·›ÚÓÂÈ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ Á˘·ÏÈ¿ ÂÙ·ÏÔ‡‰·. T· ÊÔÚ¿ÂÈ. K¿ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ Ô‰fi Absolut world ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. - °πøΔ∞ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

°ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË (ÕÙÚÈ·), ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·¿Ó Û ۈÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Coca Cola Soundwave Î·È ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 2007, fiÔ˘ Î·È ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ™˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Braff, ÛÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Î·È ÛÙÔ Alley Cat, ÂÓÒ ·ÎÔ‡Ó ʷӷÙÈο Interpol Î·È Unkle. ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ: www.myspace.com/gadgreece AÎÔ‡˜: “Pray”, “No Songs for Her”

MOY™IKH ● POP EYE

XˆÚ›˜ Û·Ó¿ÎÈ Î·È ÌÚ¿ÙÛ· ·ÏÏ¿ Ì fiÏÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, ÔÈ Pop Eye ÛοÓÂ Û·Ó ÎÔÌ‹Ù˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. AÎÔ‡Ó Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó pop ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ› ‹ Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ› ÂÂȉ‹ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ pop; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ô M¿ÚÎÔ˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ› Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ, ÂÓÒ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Î·È fiÛÔ Ú¤ÂÈ È·Û¿ÚÈÎË, ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90 ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ™Ù¤ÚÂÔ Nfi‚·. ™Ù· Û˘Ó, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¿ÏÏÔÙ Tim Booth Î·È ¿ÏÏÔÙ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ B. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È party animals – Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ: www.myspace.com/popeyegr AÎÔ‡˜: “∞ Vicious Game”, “That’s Life”

● EMPTY FRAME

¶Ò˜ ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ Walkabouts, ÔÈ Tindersticks Î·È Ô Jeff Buckley ·Ó ˙Ô‡Û·Ó Î·È ¤ÁÚ·Ê·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Û·Ó ÙÔ˘˜ Empty Frame. TÔ ÂÍ·ÌÂϤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Á·¿ÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ›ÓÂÈ fï˜ Î·È ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ Queens of the Stone Age. M¤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi (EÍ¿Ú¯ÂÈ· - ¶·Ù‹ÛÈ· - AÌÂÏfiÎËÔ˘˜). H ÿÛȘ ·›˙ÂÈ ÙÛ¤ÏÔ, Â›Ó·È ·fi ÙË BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Ì¤ÓÂÈ Ì ‰‡Ô Û˘ÁηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û›ÙÈ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Ë ˘fiÏÔÈË ·Ú¤·: O AÓÙÒÓ˘, Ô˘ οÓÂÈ ÎfiÌÈÍ Î·È Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔ˜, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ MME. K·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÈ Ù·Ì¤Ï· Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó. «ÿÛˆ˜ ÔÚ¯ËÛÙÚÈ΋ pop» ϤÓ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜, fï˜, ÙÔ demo ÙÔ˘˜, “Take Over the City”, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ Ï˘ÚÈ΋ Î·È Â˘·›ÛıËÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÏËÍË. ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ:www.myspace.com/theemptyframe AÎÔ‡˜: “The Caravan”, “Falling in Love”

● MARAVEYAS

OÈ Maraveyas Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ M·Ú·‚¤ÁÈ·. TÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ album, Ì ٛÙÏÔ “Ilegal”, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ì¿Á·ÏÌ· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ‹¯ˆÓ, jazz, pop Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ˘. ¶¤Ú· fï˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÂΛÓÔ Ô˘ οÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË Â›Ó·È Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ M·Ú·‚¤ÁÈ·. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ –ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜– ηÈ

● MODEL SPY

❻ ·ÂÈΛÓËÙÔ˜, ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û οı live, ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ E˘ÚÈ›‰Ô˘ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘, ›ÓÂÈ Î·Ê¤ ÛÙÔ ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ, Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ U2 Î·È ÙÔ˘˜ Beirut, ÓÈÒıÂÈ ¿‚ÔÏ· fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ¿ÂÈ Û ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·’ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. AÁ·¿ÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ «ÙÛ·¯›ÓÈÎË Î·È ¿Ó·Ú¯Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘», Ì· ÙË ÌÈÛ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË. «AÓ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈÎfi˜» ϤÂÈ «ı· ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘. £· ¤Î·Ó· ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜!». ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ: www.myspace.com/maraveyas AÎÔ‡˜: «¶Ô‡ Ó· ‚Úˆ ÌÈ· Ó· ÛÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ», «¢ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÒ» 30 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À

❼ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

MODEL SPY MARAVEYAS GAD POP EYE EMPTY FRAME

¶ËÁ·›ÓÂȘ: Afi ¶¤ÌÙË 8 NԤ̂ÚË Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË, ÔÈ Maraveyas live ÛÙÔÓ AϯËÌÈÛÙ‹ (XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 Î·È K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹). ● GAD

¢‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó Ù· 80s Î·È ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Manchester, ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· GAD, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ì˜ ÛÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “System May Fal”, ·fi ÙËÓ ARchangel. M¤Û· ·fi 14 electro-pop ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜-ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·fi ÙË ¢ÈfiÓË (ÕÛÙ˘Ï·˙), ÙËÓ AÔÛÙÔϛӷ M¿Ë (ÕÌÌÔ˜), ÙÔÓ NfiÌÈÎ (Universal Trilogy), ÙËÓ Deborah Zeier Î·È ÙË ¢¿ÊÓË

¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Belle and Sebastian, fï˜ Ì ÙfiÛÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙË Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚË Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·Èӛ˜ “Souvenirs” Î·È «YÂڈڛ˜». M ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “The Approaching of the Hour” Ù˘ °ÎÚ·ÙÛȤÏÏ·˜ K·Ó¤ÏÏÔ˘, ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ fiÔ˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ “Assassin Romantique”. ™˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Pop, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ EÚÌÔ‡, fiÔ˘ οı ¶¤ÌÙË ·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô B·ÁÁ¤Ï˘, Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ group, ·Á·¿Ó ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. «H Aı‹Ó· Â›Ó·È ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ fiÏË, Ì· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È È·!» TÔ 2008 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ album, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·, ı· Â›Ó·È ¤Ó· pop ‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ. ™ÂÚÊ¿ÚÂȘ: www.myspace.com/themodelspy AÎÔ‡˜: “Assassin Romantique”, “Depressed Economist” ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À ATHENS VOICE 31


¶√§∏

¶ÔÈÔÈ ·Ó¤‚ËηÓ, ÔÈÔÈ ¤ÂÛ·Ó, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÚÈ¿ ¯·ÚÙÈ¿

XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ (Ì ÌÈ· Ì›Ú· ÛÙËÓ Ï·Ù›·) TÔ˘ ¢IOMH¢H ¶ITOYPA ºˆÙfi: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

32 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


Ï·ÙÂÈÒÓ

∏ ¶§∞Δ∂π∞ Δ∏™ Ã√¡π∞™: ™Δ∏¡ ∫∞ƒ¢π∞ Δ√À °∫∞∑π√À, ∏ ™Δ∞™∏ Δ√À ª∂Δƒ√ «∫∂ƒ∞ª∂π∫√™» ª∞∑∂æ∂ ª∂ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∏ ∂À∫√§π∞ «√§√ Δ√ Ã∞ƒΔπ» Δ√À º∂Δπ¡√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


¶√§∏

∏ ∂π™√¢√™ Δ√À ª∂Δƒ√ ª∂ £∂∞ Δ∞ ª¶∞ƒ Δ∏™ √¢√À μ√ÀΔ∞¢ø¡

ÙËÓ IÛ·Ó›· ÙÔ Ï¤Ó «ÌÔÙÂÁÈfiÓ». K¿ı ‚Ú¿‰˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÙ¿ ·fi „ÈÏÈηÙ˙›‰Èη Î·È ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ Ï·Ù›˜. E‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì fiÓÔÌ·. T›ÔÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ‚¤‚·È·: ÙÔ Ó· ·Ú¿˙ÂȘ Û Ï·Ù›˜ Ì ÌÈ· Ì›Ú· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Â›Ó·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) 5 Ì‹Ó˜ ηÏÔηÈÚ›·˜, ÂÍ Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ¤ıÈÌÔ. O „˘¯·Ó·ÁηÛÌfi˜ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ Û ̷Á·˙› ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ›, Ù· 7 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ ͢Ó¿Ó ÙÔÓ A˘ÙÈ¿ ̤۷ Û ÔÏÏÔ‡˜ (Î·È ‰Èη›ˆ˜;), ÔfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi: Â·Ó·Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ÕÚ·ÁÌ· Û ÛËÌÂ›Ô ÎÒÌ·ÙÔ˜. KÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. M›Ú˜.

¶ÚÔ¿ÙÔÚ·˜, Â›ÙÈÌÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ·Ú¯¤Ù˘Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Û˘, Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ë M·‚›ÏË. A˘Ù¿ ›ӷÈ

Ù· ηϿ Ó¤·. EÂȉ‹ Ù· ηο Â›Ó·È ¿ÏÏ·: ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë M·‚›ÏË fi¯È ÌfiÓÔ Ì·˜ ¤ı·ÓÂ, Ì· Ù˘ οӷÌ ‹‰Ë Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ. T· 90s ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·Ô Î·ÈÚfi, Ù· hypes ʇÁÔ˘Ó Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ÓËÛ¿ÎÈ Ù˘ B·Û. ™ÔÊ›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Û ͤÌ·ÚÎÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. OÈ aficionados Ù˘ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‹ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÙÚÈÁ‡Úˆ – ‹ ÙËÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÙË ‚ϤÔ˘Ó ·Ì‹¯·ÓË Î·È ¿‰ÂÈ·. O ÂÚÈÙÂÚ¿˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ¿Ô„Ë Â’ ·˘ÙÔ‡: «To ÌÂÙÚfi ÊÙ·›ÂÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi, ·Ó ¤ÌÂÓ˜ ΤÓÙÚÔ, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. TÒÚ· fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ¿ÂÈ KËÊÈÛÈ¿, ¿ÂÈ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁÈ·Ù› Ó· οÙÛÂÈ Â‰Ò;». ¢ÂÓ ÌÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ôχ ÓfiËÌ·, ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ Ì›Ú· Î·È ÙËÓ ·ÓÔ›Áˆ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ Ù· ¿‰ÂÈ· ·ÁοÎÈ·. TÔ «¯Ú·Ù˜» ÙÔ˘ ÙÂÓÂΉ¤ÓÈÔ˘ ÒÌ·ÙÔ˜ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂȘ ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙ›˜ Ó· οÙÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. OÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙÔ˘ Ó·

˙ÂȘ Û ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ fiÏË – Î·È ÙÔ Â˘Ù‡¯ËÌ·, Â›Û˘. A˘ÙÔ› Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Ì›Ú˜ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. M· fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Ì›Ú· ÙÔ˘, ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ï·Ù›·. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ (...) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ›‰Â Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ¶Ï·Ù›˜ Î·È 34 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÏÔÈÔ› ÂχıÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÌfiÏȘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËηÓ. ŒÓ· ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó¤·˜ ¿ÊÈ͢ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. TÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ôχ ıÂÛÌÈÎfi, Ôχ ÁÏÈÛÙÂÚfi Î·È Ôχ ·¯·Ó¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜. N· fï˜ Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ «Ï·ÙÂȷ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜», ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÂ˚Ù¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏÔÛ¿Ú Ô˘ Ï·ÁÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ·ÁοÎÈ·, ÌÈ· Ó¤· ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù¿ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ·¿ÁÎÈÔ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ¶Ï·Ù›·: Ù· ›Ì· (ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ô˘‰. emo). °ÏˆÛÛfiÊÈÏ· ÛÙ· ÛηϿÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÊÚ¿ÓÙ˙˜ ˆÓ ԢΠ¤ÛÙÈÓ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ô˘ ÛÎÔ˘ÓÙ¿ÓÂ Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·ıÒ˜ ÂÚÓ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. MÈÏÒÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂Ó˜ Ï·Ù›˜, Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ·fi ÌfiÓ·

ÙÔ˘˜. TÔ Á·Ï·ÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔÓ ÊÚÈÎÈÒÓ, Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÔ È·, Â›Ó·È ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ ·fi Ì·Á·˙È¿. E‰Ò ı· ‰ÂȘ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ì›Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÁοÎÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. E‰Ò Û ÎÔÈÙ¿ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿˜ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈο. TÈ Ó· Â›Ó·È ¿Ú·Á ·˘Ùfi˜; (EÍ Ô˘ Î·È ÙÔ ˙¿ÎÈ Ô˘ Ì ÏËÛ›·Û ηıÒ˜ ÛËÌ›ˆÓ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Û ¤Ó· ·fi Ù· ·ÁοÎÈ· Ù˘ Ï·Ù›·˜. «™Â ͤÚÔ˘Ì ηϿ, Ú Ô‡ÛÙË» › Ì ÌÈ· ÚËÌ·Á̤ÓË Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·, ÚÈÓ ÊÙ‡ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘. ŒÎ·Ó· ˆ˜ ÎÔÈÙ¿ˆ ·ÏÏÔ‡, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ÌÔÛÙÚ¿Úˆ ÙÔ KÔÏÙ Ô˘ ¤ÛÊÈÁÁ· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ì·Û¯¿ÏË). AÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ÙÔ Ì›Ú·-ÛÙÔ-¯¤ÚÈ ·›˙ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘

MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ , ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿-

ÛÙË-ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. AÎfiÌ· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚È΋˜ Ô‰Ô‡ MÈ·Ô‡ÏË, Ë Ï·Ù›· æ˘ÚÚ‹. E‰Ò Î·È ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfiÙÂÚ˘

‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. EÓÒ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi (˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ¿ÊıÔÓ˜ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ·, ÏËıÒÚ· Ì·Á·˙ÈÒÓ ÁÈ· Ì›Ú˜-ÙÛÈÁ¿Ú·-ÔÙȉ‹ÔÙÂ), Ô Ù·‚ÂÚÓÈÎfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Ì ηڤÎϘ οı ÂχıÂÚË Èı·Ì‹ Ù‹˜ (¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋˜) Ï·Ù›·˜. OÈ Ï›ÁÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ Ô˘ ÙÔÏÌ¿Ó ӷ ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ÎÚ¿Û‰·, ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ··ÍȈÙÈο ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÁηÚÛÔÓÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜. ◊ Ù· ÁηÚÛfiÓÈ·. «O ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ Î·È Ù· ÙÚ·¤˙È· ÂÓfi˜ Ì·Á·˙ÈÔ‡, Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÎÏÂÌ̤ÓÔ˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ» ÂÍËÁ› ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô Î. °. ¶Ôχ˙Ô˜, ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ EM¶ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. «øÚ·›·» ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ «¤¯ˆ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹Ûˆ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÈ· Ó· οÙÛˆ ÛÙË (¯) Ï·Ù›·;» «™·Ê¤Ûٷٷ. O ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎfi Ù˘. A˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ. A˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡˜: ·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù· ÙÚ·¤˙È·, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙȘ Ê·˜». «K·È Ô‡ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;» «E›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ» ÂÍËÁ› Ô Î. ¶Ôχ˙Ô˜. «T· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ôχ ¯ÔÓÙÚ¿, Ô ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È Ì·˙Èο ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. H ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÎÔÈӈӛ˜ Û·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. AÎfiÌ· Î·È Ë ÈÔ ÌÈÎÚ‹ Ï·Ù›· Û ÌÈ· ˘ÎÓÔ‰ÔÌË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙfiÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. OÈ ·Î¿Ï˘ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›-

Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÌÈ· fiÏ˘ Ó· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ». M ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË, ·ÛÊ˘ÍÈÔÁfiÓ· Ï·Ù›· æ˘ÚÚ‹, Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÛοÂÈ ¤Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÎÈ. H ÂÛÏ·Ó¿‰· ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ HÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙfiÛÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË. O ‹ÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰ÚÔÛÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÚοÎÈ Î·È Ù· ÎÏÈ̷Έٿ ·ÚÙ¤ÚÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ˘¤ÚÔ¯· ¯·ÛÔÓ‡¯ÙˉˆÓ, Ô˘ –˘Ôı¤Ùˆ– ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. K·È ‹ Ì ÁÂÏÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ οı Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ‹ fiÓÙˆ˜ ÂΛ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÎÔıÔ‡‰Â˜ ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ÓfiÙÈ· Ù˘ TÚ·ÓÛ˘Ï‚·Ó›·˜. And the winner? E‡ÎÔÏÔ. E›¯Â ÙË ¯¿ÚË Ù˘ debutante, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Î·Ù·ÎÙ¿ ·Û˘˙ËÙËÙ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ «¶Ï·Ù›·˜ Ù˘ XÚÔÓÈ¿˜». O ÏfiÁÔ˜ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ MÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡, Ô˘ Ì¿˙„ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· fiÏÔ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. T· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·Ú·¤ÙÈ· ÙˆÓ ÂÎÛηÊÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ÂÛ·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο ·ÔηχÙÔÓÙ·˜... Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÌÈ· ··›ÛÈ· Ï·Ù›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. MÂÙfiÓ, ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Û΢Úfi‰ÂÌ· Û ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ì›ÍË, Ï›ÁÔ Î·ÙÛÈ·Ṳ̂ÓÔ Áη˙fiÓ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÎfi˙È Î·È È‰Ô‡ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¤ÁÈÓ Ù˘ ÌÔ˘ÚÏ‹˜. Afi ÛÊ›¯ÙÂÚÌÂÓ, ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÔ-VIPs Î·È gay’n’proud ˙¢Á¿ÚÈ·, ̤¯ÚÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™YPIZA, Â̤ӷ ÎÈ ÂÛ¤Ó·, ÔÈ ¿ÓÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙÔ ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ ÛÔÙ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ï·Ù›· ˆ˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ Ì·Á·˙ÈÒÓ Î·È Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÌÂÙ¿ Ì ÔÙ¿ ·ÁÔÚ·Ṳ̂ӷ ·fi ÂΛ, Ì· ÔÈ Û˘ÓÂ›˜ ÌÈÚ¿Îˉ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙÈÓfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ Ï·Ù›·. K·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÏÔÈfiÓ. ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


E

O ·ÚÈÔ˜

80

«

»

(ÙÔ˘ 11.8.80)

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °IANNH™ NENE™ EÈ̤ÏÂÈ·: MYP™INH §IONAPAKH ºˆÙfi: CHARLIE MAKKOS

36 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

TÔ ÚÔ˙ ηÏÔηÈÚÈÓfi ÌÔ˘ Lacoste... ›Û·ÛÙ ʛÏÔÈ Ì ÙÔÓ TÈ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; TȘ «11» Î·È Ì ÙÔÓ «8»; ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ «11 8 80» (¯Â¯Â¯Â...) M ÙÔÓ «8» (AÚ¯Ô·ÛÙÂȇÔÌ·È... Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÓÙ‹˜) ›̷ÛÙ ʛÏÔÈ Ô˘ ÙËÓ ·ÓÔ›Áˆ... ·fi ÈÔ ·ÏÈ¿, Ì ÙÔÓ «11» (£ÂÔŸÙ·Ó ‚ϤÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙËÓ ‰fiÛ˘) ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÈ Ï¤ÙÂ; ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤·... ¯ÚÈ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ, ¤ÌÂÓ· ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜; £ÂԿʈÓÔ˜... ·Ï¿ «Ì» ÎÔÈÙÔ‡Û·. ÁÈ¿ÓÓ˘ AÚ¯ÔÓÙ‹˜ - «8», NÈÎÔÏÂÙfiTÈ ringtone ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜; Ô˘ÏÔ˜ £ÂÔ‰fiÛ˘ - «11» ŒÓ· Ôχ ˆÚ·›Ô swing Ô˘ ÌÔ˘ ÙÔ ¶ÔÈˆÓ Ù· ÙËϤʈӷ ı˘ÌfiÛ·ÛÙ ¤ÛÙÂÈÏ Ô... «11»! ·’ ¤Íˆ; E›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿... Ù· ΢K·È ÙÈ ¤¯ÂÙ ÁÈ· wallpaper ÛÙÔ pc ÚÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿: Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÌÔ˘ Û·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi; TËÓ ÎÔ¤Ï· (AÁÁÂÏÈ΋), Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘, ÌÔ˘ (AÁÁÂÏÈ΋)... ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÌÔ˘, fiÏ· Ù· ÂÛˆÙÂÚȶfiÛË ÒÚ· ÌÈÏ¿Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î¿ ÙËϤʈӷ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘ (Eοı ̤ڷ; ¶ÂÚ›Ô˘ 10-15 ÏÂÙ¿... Shop.gr)... ¶ÔÈoÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘Ó·Óٿ٠ÂÚÈÛ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi Û·˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ; ÛfiÙÂÚÔ ·fi 3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· TÔ 80, Ê˘ÛÈο... (¯È¯È¯È!) ÂÎÙfi˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜; TËÓ ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ Œ¯ÂÙ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ 80; TÔ (AÁÁÂÏÈ΋) KA£E MEPA!!! ¤¯ˆ οÓÂÈ... ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·ÔÙ¤AÁ·Ë̤ÓË Û·˜ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·: ÏÂÛÌ· ‚¤‚·È·... K·Ê¤ ÛÙÔ Medley Bar ÛÙË N. KËÊÈÛÈ¿... ¶·›˙ÂÙ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ì·ÁÏ·Ì¿ ÛÙË AÁ·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÛÙ¤ÎÈ: æËÙÔˆÏÂ›Ô ‰È·Ê‹ÌÈÛË; ¶·›˙ˆ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ì·«Ô ¢HMO™» ÛÙË N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·... ;) ÁÏ·Ì¿, Î·È ÂÎÙfi˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ·›˙ˆ TÈ ı· ϤÁ·Ù Û ¤Ó·Ó ͤÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ. ‰È·ÊËÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Aı‹Ó·; N· ÙËÓ ÂÚAÁ·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ ÛÙ›¯Ô˜ ÚÂÌ¤ÙÈ·Ù‹ÛÂÈ Ó‡¯Ù·... Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË! ÎÔ˘: «...ÎÏ·›Ó ٷ Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ’ ·¤Ú· TÈ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÊÔÚ¿ÙÂ; MfiÎ·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÓÂÚfi, ÎÏ·›ˆ Ì·ÏȘ 46 ÓÔ‡ÌÂÚÔ... ÓԇϷ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ ¤¯ˆ A‰¤ÏÊÈ· ¤¯ÂÙÂ; ¶fiÛ·; Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ·¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Û ‰ˆ...» ‰ÂÏÊfi... ÙÔÓ ™Ù¿ıË! E›Ó·È ÌfiÏȘ 18 TÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ù ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ; ™˘Ó‹ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ TEI ıˆ˜ ÙÔ ZÂ˚Ì¤ÎÈÎÔ Ù˘ E˘‰ÔΛ·˜... X·ÏΛ‰·˜. (¯Â¯Â¯Â!) K·Ó›˙ÂÙÂ, Î·È ÙÈ; Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¢EN ¶ÔÈÔ cd ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ηÓ›˙ˆ, ÙÔ ·¯ı¿ÓÔÌ·È!!! PA™T - KÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ MÔ˘˙Ô˘ÎÈÒÓ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Áο¶Ô‡ ηÙ‚¿˙ÂÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜; Afi Ù˙ÂÙ; TÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘... ÙÔ Ó¤Ô HTC ‰È¿ÊÔÚ· forum ÛÙÔ Internet... ;) Touch... TÈ Î¿Ó·Ù ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘; E¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ™·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ Ô ‡ÓÔ˜ ÛÂ Ë ÚÒÙË Ì¤Ú· (¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·) Ù·ÈÓ›· Î·È Û ÔÈ·; N·È... ÙÔ ¤¯ˆ οÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi... M ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ Îfi˜ (¶·˘Û›Ï˘ÔÓ ÛÙË N¤· KËÊÈÛÈ¿). ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Lord of the Rings”... Œ¯ÂÙ ¿ÂÈ ™·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔηϤÛÂÈ ÔÙ¤ ÔÙ¤ ÛÙ· * ŸÓÔÌ ·: AÚ‚· «·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·; ÓÈÙ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ * HÏÈΠ˘ ÌÔ˘»; B‚·›™Â ÔÈ·; Ÿ¯È * Nickn ›·: 24 ame: N *E ontas ˆ˜... ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌfiÓÔ Ì›· (Y‡ı˘ ¿ÁÁÂÏÌ·: E-S ÓÔ˜ K·Ù· hop.gr Û Ù‹ ÌÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÊÔÚ¿... TÔ Ì·ÙÔ˜), N¤· KË ¶·˘Û›Ï ÊÈÛ * H ÁÂÈÙ ˘ ÔÓÈ¿ ÌÔ È¿ (ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜) ÔÓ Î¿ˆ˜... ¯ÂÈÌÒÓ· ˘: AÏÛÔ * T· Î ‡ÔÏ H ηχÙÂÚË ÎˆÔ˘ Ì·˜ * ¶Ò˜ ¤ ÔÏÏ‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Ë - N¤· IˆÓ›· : ÕÁ¯ ÁÈÓ· ÌÔ Ó Ù¤ ‰ Â Ï Ó ÙÔ Ï˜. Ô: MÔÓÙ¤ Ô˜...!!! ̈‰›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤Ú·Û .. E... ·Ó ·ÁÓˆÚ›Û ÏÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË ‰È·Ê ‰ÂÈ: “Little Man”! ÈÌÔ˜ Ì¤Û ‹Á· ¿‹ÌÈÛË « 11 8 ·· Newsph 80» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ fi ™Â ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Óˆ ·fi ›·˜ one Hell as. Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ¤15 ÊÔÚ¤˜... ¯ÂÙ ¿ÂÈ ÔÙ¤ Û·˜; ¶¤Á΢ Z‹Ó·, Ê˘ÛÈο!!! ¢ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÂÈ ¶OTE ÛÙÔ K·Ì·ÙÂÚfi. TÈ Û·˜ ϤÓ fiÙ·Ó Û·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›¶ÔÈ· ÂÚÈÔ‰Èο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ; O ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û·˜; ¶ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ¤ÎfiÛÌÔ˜ ÚˆÙ¿ÂÈ ·Ó ı· οÓÔ˘Ì ¿ÏÏË ¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÏËÚԉȷʋÌÈÛË... ÊÔÚÈ΋ Î·È ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ Ì·TÈ ‰È·‚¿˙ÂÙ ÚÒÙÔ Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜; £· ¤ÏÂÁ· ÙÔÓ ™·Ú›‰·; TÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜... ÓÔ‡ÏË B·Û›ÏË. Œ¯ÂÙ ӷ Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ ηӤӷ ¶ÔÈÔ Ê·ÁËÙfi ͤÚÂÙ ӷ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂηÏfi site; www.youtube.com / Ù ٤ÏÂÈ·; «KÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ·Ù¿Ù˜ www.e-shop.gr ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ...» AÏfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ! ™˘ÛÙ‹ÛÙ ̷˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Û·˜ ™È¯·›ÓÂÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙȘ Ì¿ÌȘ; Ê›ÏÔ. §Â˘Ù¤Ú˘ B·˚fiÔ˘ÏÔ˜! ¢ÂÓ ı· ÙÔ ¤ÏÂÁ·... AÓÙ›ıÂÙ·, ˘¿ÚAÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ¯ÂÈ Ì›· Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ì¿ıÂÈ·... ÓÈ΋˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙË ÌÔ˘¶Ò˜ ·ÓÙȉڿÙ ÛÙË Ï¤ÍË «‰›·ÈÙ·»; ÛÈ΋ (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· EÊÈ·ÏÙÈ΋ ÛΤ„Ë... (Ô˘ÊÊÊ!) Î·È ÛÙÔ È¿ÓÔ). K¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤· K¿ı fiÙ ͢ڛ˙ÂÛÙÂ; ºÚÂÛοڈ ÙÔ ·fi ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Î·È ·›˙Ô˘Ì ̷˙› ÌÔ‡ÛÈ ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·... ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ 2000. ∞ ¶ÔÈÔ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ;


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ

H ¶∂πƒ∞Δ∂π∞ ∫∞π √π ∞¡∂ª√ªÀ§√π TÔ˘ MAKH M∏§ATOY Ô Ó¤Ô Î¿ÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. H 30¯ÚÔÓË AÌÂÚÈηӛ‰· T˙¤ÈÌÈ TfiÌ·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÚfiÛÙÈÌÔ $ 222.000 ÂÂȉ‹ η٤‚·˙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ‰È·‰‡ÎÙÈÔ. TÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Î·Ù¤‚·Û 24 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (Ë ¤ÓˆÛË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù‹˜ ›¯Â οÓÂÈ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¤‚·ÛÌ· 1.700 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ) Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›Î·Û ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ $ 9.250!

T

H ÙÈ̈ڛ· ‹Ù·Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ì˘·Ïfi Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ó· ·˘ÙÔÚÔÛٷ٢ٛ Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ÛÙ·Ï› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙȘ «·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ», ÙËÓ «ÂÍfiÓÙˆÛË» ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. E›Ó·È Ë ›‰È· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô˘ «ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ» Ù· Ù˙¿ÓÎÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ ¤ÏÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¿Óˆ ·’ ÙȘ ·‰È˘ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÙÛÂÎÔ˘ÚÒÓÂÈ Ì ·›Û٢٘ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓË, Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ÒÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ì light ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÙÂÏÂȈ̤ÓÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ›. H T˙¤ÈÌÈ TfiÌ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Á·Ó ηϿ. AÓÙ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Â͈‰ÈηÛÙÈο, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹‰Ë ¿Óˆ ·fi 25.000 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› «Ó· ÎϤÙÔ˘Ó ÔÒÚ·˜» Î·È Ô˘ Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ÌËÓ‡ÛÂÈ, ·˘Ù‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. TÒÚ· „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ 157.000 ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹ ÎÈ ÂÌ›˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË Î·È Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î¤Ú‰Ô˜. AÓ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Î·È ‰›Î·ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·, Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi. H ÂÈÚ·Ù›· Â›Ó·È (ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ) ·Ú¿ÓÔ-

38 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÌË, Ë T˙¤ÈÌÈ TfiÌ·˜ ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ Î·È ÙÈ̈ڋıËÎÂ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ. ™Î¿ÛÂ Î·È Ûο‚Â... B¤‚·È· Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Í¯ӿÂÈ (ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) ˆ˜ ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. H ÂΉÈÎËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË fï˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ AÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ MÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ϤÂÈ ˆ˜ «Ë ÂÈÚ·Ù›· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋», ¤Ó· ÛÏfiÁÎ·Ó Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÂÁˆÈÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. AÓ ÛÎÔÙÒÓÂÈ Î¿ÙÈ Ë ÂÈÚ·Ù›·, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È fi¯È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ – ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿, Â‰Ò Î·È 35 ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÙË ‚Ϥˆ. O‡Ù ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË, Ô‡Ù ¿ÚÚˆÛÙË, Ô‡ÙÂ

ÌÔ˘ ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ï¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. K¿ı ¿ÏÏÔ. E›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, fiÛÔ ÎÈ fiÙ·Ó ÚˆÙÔÁÓˆÚÈÛًηÌÂ. AÓÙ›ıÂÙ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·, Û˘Ó¯Ҙ ¿ÚÚˆÛÙË, οı ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÎÈ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó È· ˆ˜, fiˆ˜ ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ÙË ‚Á¿˙ÂÈ ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË. N·È, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·ÈÌÔÚÚ·Á› ‰È·ÚÎÒ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘ T˙·Î ™¿ÚÔÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÊÙ·›ÍÈÌÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò Ô˘ Â›Ó·È ÙÒÚ·. N· ı˘Ì›Ûˆ ·ÏÒ˜ ˆ˜ ÚÈÓ ·fi 25-30 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÚ·Ù›· Ù˘ ηۤٷ˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÛÔÛÙ¿. ¶Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó fï˜ Î·È ÔÈ ¯Ú˘ÛÔ› Î·È Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ‰ÈÏ¿ÛȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·’ fi,ÙÈ ÙÒÚ·; °È·Ù›, ·Ú¿ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÓfiÌÈÌˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë T˙¤ÈÌÈ TfiÌ·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ë ··Í›ˆÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Ÿˆ˜ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë ı¿̷ٷ Ì ·›ÛÙ¢ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÚÙÈÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÂÈÌÂÏÒ˜ ›Ûˆ ·fi Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Âʤ, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÙËΠ۠¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Â˘Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ¿„˘¯Â˜ ÎÔ‡ÎϘ. §ÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ï¿Ó· ˆÏ‹ÛˆÓ, ·ÓÂϤËÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Î·È Ù˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ „˘¯‹. EÍ¿ÛÎËÛ·Ó ·ÊfiÚËÙË ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ó· ηıÈÂÚÒÛÔ˘Ó Ù· play list Î·È Â¤‚·Ï·Ó ¤Ó·Ó ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÓfiÓ· Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ˘¿ÎÔ˘ÔÈ, οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È Ô˘Ï¿Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó. Ÿ,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ì ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ È· ηٷʇÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ô KfiÔÏ·, Ô ™ÎÔÚÙÛ¤˙ ‹ Ô KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. O TÔÌ °Ô˘¤ÈÙ˜, Ô PfiÌÂÚÙ °Ô˘¿È·Ù, Ô ™ÎÔÙ °Ô˘fiÏÎÂÚ, Ë T˙fiÓÈ M›ÙÛÂÏ Î·È ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ˘·ÎÔ‹˜. À¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË ÁÈ·Ù› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÔËÛ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ «·Á¤Ï˘», ÔÈ ›‰È˜ fï˜ Â›Ó·È ‰ÔÌË̤Ó˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·È Ó· Ô˘Ï¿Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜)Ø ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ Ó· ΢ÓËÁ¿Ó ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Ó· Í·Ó·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ó· ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎÂÛÙ¿ÈÓ, Ó· Í·Ó·ȤÛÔ˘Ó Ù· Ú·‰Èfiʈӷ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· play list, Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙ· club Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Î·È fi¯È ÛÙ· talent show. K·È ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘ÌÂ Î·È Û’ ¤Ó· ÛÏfiÁηÓ: «H ÂÈÚ·Ù›· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜». ∞


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


∞£∏¡∞

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 185 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

¶√π√™ ¡√π∞∑∂Δ∞π °π∞ Δ∏¡ ΔƒÀ¶∞ Δ√À √∑√¡Δ√™; OÈ ËÚˆ›‰Â˜ ÙÔ˘ “Hairspray” ¿ÓÙˆ˜ Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È, ηıÒ˜ „Âο˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜... ÔÚıÒÛˆ˜ ÙËÓ ÌÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÔÓ ÎfiÙÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ... Ú›˙˜ οو ·fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó. T· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÚÔ˙ Î·È ÏÈÏ¿, ¯ÔÚ¢ÙÈο Î·È ·ÔÓ‹ÚÂ˘Ù·, ÛÙË B·ÏÙÈÌfiÚË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó οو ·fi ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯·ÚÈو̤ӷ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜. TÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·» fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â‰Ò, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ camp ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎÔ‡ ÎÔ˘Ê¤ÙÔ˘, Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÂÈÚˆÓ›· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ «·ıˆfiÙËÙ·˜» Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· (Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÎÈÏ¿ ·Ú·¿Óˆ) Î·È ÛÙË MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ Ó· ˘Ô‰˘ı› Ì ΤÊÈ ÌÈ· Û¯ËÌ·ÙÈ΋, ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË Î·ÎÈ¿. AÓ ·˘Ù¿ Û·˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÙfiÙ „ÂοÛÙ ÙËÓ ÌÔ‡ÎÏ· Î·È ¿ÌÂ... - °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√™

40 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


ÂÈÏÔÁ¤˜ PAT ANDREA

Δ∂á∏ ¶ANTE§H™ XAN¢PH™ ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙË Ó¤· ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ens solum”. EÁη›ÓÈ·: 17/10, ÛÙȘ 20.00 - 23.00 ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› a.antonopoulou.art, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994

PAT ANDREA H AÏ›ÎË ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ÙÒÚ· Ô ÁÓˆÛÙfi˜ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·ı› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘. H AÏ›ÎË ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Á˘Ó·›Î·, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ʇÛË, ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. H 42 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

¤ÎıÂÛË «OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ AÏ›Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» Î·È «M¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË» Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678. M¤¯ÚÈ 13/1.

·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. H ¤ÎıÂÛË «Belleville et Menilmontant: ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·» Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 14Ô˘ M‹Ó· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ Bistrot Paris-Athenes, °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ™›Ó· 31, 210 3398.600. M¤¯ÚÈ 22/10.

™TEºANIA MIZAPA EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Belleville Î·È ÙÔ˘ Menilmontant. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ MÈ˙¿Ú· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·‰ÂÈ¿˙·Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó. OÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ì·˙› Ì ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ÌˆÛ·˚Îfi ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, °¿ÏψÓ, KÈÓ¤˙ˆÓ Î·È AÊÚÈηÓÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÔÚ›· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘

«KATA™TPOºIKA HXHTIKA ™YMBANTA» ¢È‹ÌÂÚÔ live ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Destroy Athens Ù˘ 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì porno-social expressionist opera (fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi), ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ILIOS. ™ÙȘ 13/10 ÍÂΛÓËÌ· Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÂÚÊfiÚÌÂÚÌÔ˘ÛÈÎfi J.L. Costes ÛÙËÓ ÔÚÓÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ fiÂÚ· «T· Ûηٿ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ô˘ÏÈÔ‡» –Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ Scatology ÙˆÓ Coil Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È– Î·È ÙȘ ˯ËÙÈΤ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜

ÙˆÓ Xopher Davidson (aka Antimatter) Î·È Zbigniew Karkowski. ™ÙȘ 14/10 ÔÈ V/VM Û ηÚÈηÙÔ‡Ú˜ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì ̿Ûη ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡ –Ô Lionel Ritchie ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηχÙÂÚ·–, Ô EÏ‚ÂÙfi˜ Dave Philips, Ô Michael Gendreau ·fi ÙÔ San Francisco, Ô Scott Arford Î·È dj set ·fi ÙÔÓ EÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·Ófi FamilyBattlesnake Ì Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο ‚ÈÓ‡ÏÈ·. Destroy and search... «417», KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ŒÓ·ÚÍË 20.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ú 20. ™ÙȘ 13 & 14/10.

MARINA ABRAMOVIC MËÙ¤Ú· Î·È È¤ÚÂÈ· Ù˘ performance art, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙȘ performances Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÎÏËÚÒÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· ‚·ıÈ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÈÂ-


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


ÂÈÏÔÁ¤˜

J.L. COSTES, “DESTROY ATHENS” MARINA ABRAMOVIC

™Δ∂º∞¡π∞ ªπ∑∞ƒ∞

¯fiÌÂÓÔ. A˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ performances Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜. A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘ K·¿ÙÔ˜, AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931. EÁη›ÓÈ·: 17/10, 20.00.

∞ºπ∂ƒøª∞ TA•I¢I ™T’ A™TEPIA ŸÏÔ˜ Ô Ì‹Ó·˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÙÔ Star Trek. K¿ı TÚ›ÙË ÛÙȘ 19.30 ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰‡Ô ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (11/10, 21.00) ı· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË B¤ÌÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ K·ÙÛ·‚fi. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 25 & 26/10. ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Cube, EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï MÂÓ¿ÎË 32, 2103827.910

£∂∞Δƒ√ ¶OPTOKA§I §EMONI AY°O KANAPINI ™ÙËÓ ·44 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, fiÏÔÈ Î·È fiÏ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Â› ÛÎËÓ‹˜: fiÛÔÈ Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·Á›·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ˘ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ „¢‰·›ÛıËÛ˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì·›ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰ÂȘ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÙÚÈÎ, Î·È ÙÔ «Ì·ÁÈÎfi» fiÔ˘ Ë ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ M¿ÁÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ› ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓË ¿Óˆ Û ¤Ó· Û·ı›. ¶·›˙Ô˘Ó Ô KÚ·ÙÂÚfi˜ K·ÙÛÔ‡Ï˘, Ë B›Î˘ M·Ú·ÁοÎË, Ë NÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È Ë O‰‡ÛÛÂÈ· MÔ˘Á¿. ¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ, K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242. ¶ÚÂÌȤڷ: 15/10.

¢π∞°ø¡π™ª√™ 1Ô EYPø¶A´KO TOYPNOYA VIDEOGAME FNAC OÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ gamers ·fi 7 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ videogame Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Pro Evolution Soccer 6 Û ÎÔÓÛfiÏ· Xbox 360 Ù˘ Microsoft, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi videogaming. T· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Á›ÓÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηχ-

ÙÂÚÔÈ ·fi οı ¯ÒÚ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ PÒÌ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ. O ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ̤Ú˜: ÛÙȘ 19/10 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 18.30, ÂÓÒ ÛÙȘ 20/10 ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ www.fnac-trophy.gr. Fnac, The Mall Athens, 210 9856.323

™¶√ƒ NIKE RUNS - NO FINISH LINE EÍ·Û΋ÛÔ˘ Î·È ‹Á·ÈÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË. M·˙› ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Runner, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. £· Á›ÓÔ˘Ó ÎÏËÚÒÛÂȘ Ì ‰ÒÚ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÂÓÒ Ô ‰ÚÔ̤·˜ Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ÚÒÙÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ ·fi ÙË Nike, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. TÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È ÛÙȘ 14/10 ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ E˘·ÈÛıËÙÔÔ›-

ËÛ˘ «AÓÙÒÓ˘ TÚ›ÙÛ˘», ÿÏÈÔÓ, ™‡ÚÔ˘ MÔ˘ÛÙ·ÎÏ‹ 23. Info: www.park.ornithologiki.gr

º∂™Δπμ∞§ 1Ô ºE™TIBA§ E§§HNIKOY NTOKIMANTEP Afi ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË X·ÏΛ‰·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ı· ‰ÂȘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÓÂfiÙÂÚ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ŒÏÏËÓ˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù· «MÂÙ¤ˆÚ·» Î.¿. ™ÙȘ 14/10, ÛÙȘ 20.00, ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿ÚÙÈ Ï‹Í˘. ª˜ Î·È ÛÙÔ www.docfest.gr. Afi 10 ˆ˜ 14/10.

™∂ªπ¡∞ƒπ√ ¢HMIOYP°IKH °PAºH M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ, ı· ÂÚÈÏ·ÓËı›˜ Û ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÁÚ·Ê‹˜. H XÚÈÛÙ›Ó· OÈÎÔÓÔÌ›-


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

‰Ô˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ¿Î˘ ı· ÛÔ˘ Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙȘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ, οı TÚ›ÙË 18.00 - 20.00. MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ¶Ï·Ù›· AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7, £ËÛ›Ô, 210 3243.306

Δ∞•π¢π MINI - KPOYAZIEPA TANGO ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ë AÓÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ı· Ù·Íȉ¤„ÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Buenos Aires Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ tango. ™ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ı· Ì¿ıÂȘ tango Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙÔ El Bandoneon, ı· ÂÈÛÎÂÊı›˜ ÙÔ ™ÈÚfiÏÔ, ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi §ÔÚ¤ÙÔ, Î·È ı· ·˜ ÁÈ· „ÒÓÈ· ÛÙËÓ AÓÎfiÓ·. ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ٷ Superfast ÛÙÔ 210 8919.131 ‹ www.superfast.com. Afi 12 ˆ˜ 14/10, ú 179 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

¶∞ƒΔπ ¶∞ƒΔπ «ø!». M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ °.I. M·Ì·Û¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ KÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ «ø!», ¤Ó·Ó ÚˆÙfiÙ˘Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ O•Y οÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

∂VENT KINKY KONG: “THE BOY” XˆÚ›˜ ÙË Mary Ô AϤͷӉÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ album “Beat”. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘ Ë ËıÔÔÈfi˜ AÁÁÂÏÈ΋ K·Ú˘ÛÙÈÓÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ performance ÏfiÁÔ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ “The Lady”, ÂÓÒ ı· ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ “Please Make Me Dance Show” Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ The Boy. ŒÓ·ÚÍË 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ™ÙȘ 12/10.

“DAYDREAM NATION” ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ (animation, video, art films) ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· (Nathalie Djurberg, Cecilia Lundqvist, Andreas Korsar Î·È Jonas Odell) Î·È ÎÏÈ¿ÎÈ· Ù˘ pop Î·È electronica ÛÎËÓ‹˜ (Peter Bjorn and John, The Radio Dept, The Knife, Concretes). ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. ™ÙȘ 13 & 14/10. KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510

T. PATERELIS QUINTET BAND TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Û·ÍÔʈӛÛÙ· T¿ÎË ¶·ÙÂÚ¤ÏË Ì ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ jazz Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÚÔÊ·Ó›˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔÓ John Coltrane Î·È ÙÔÓ Wayne Shorter. JAZZ UPSTAIRS Bar Guru Bar ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530. ŒÓ·ÚÍË 22.00, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12. ™ÙȘ 11/10. ∞

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


ÂÈÏÔÁ¤˜

¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶√À§π∫∞∫√™

ANOI•ANE KAI ™A™ ¶EPIMENOYNE

ª√À™π∫√ º£π¡√¶øƒ√ TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY È ı˜ ÙÒÚ·; ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÙÂÛÙ. K¿ÙÛ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ·. MfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi‚·ÛË. BÚÔ¯‹ ÔÈ ÂÓ¿ÚÍÂȘ. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ¿Ú ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ ¯ÚËÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi, ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÚÂı›˜ ÂΛ Ô˘ ı· ·ÙÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ù‹ÛÂȘ.

T

™Δ∞ª∞Δ∏™ ∫ƒ∞√À¡∞∫∏™ ∫∞𠙶∂πƒ∞-™¶∂πƒ∞

MÈ· ÚÒÙË ·Ó¿Ï˘ÛË Ï¤ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÕÏÊ·. OÈ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¤Â˜ Û¯ÔÏ¿Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·È Ô Î·ı›˜ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù¿ ÌfiÓ·˜ ‹ ·Ó¿ ˙‡ÁË (ÈÛ¯˘Ú¤˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ: °·Ï¿ÓË - AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË ÛÙÔ Rex, M·ÚÈÓ¤ÏÏ· - P¤ÌÔ˜ ÛÙËÓ AÚ¤Ó·, PÂÌÔ‡ÙÛÈη - ¶·Û·Ï¿ ÛÙÔ Polis Stage. B‹Ù·. AÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì›ÍÂȘ Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. °¿Ì·. ™Ù·‰È·Î¿ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÎÎÈӛϘ Î·È Ë Ê·ÁÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ʤÈÌ ÛÙfiÚÈ. ¢¤ÏÙ·. YÔ¯ˆÚ› Î·È ÙÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÈÔ ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û·Ó ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ) Î·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ K˘ÙÙ¿ÚÔ˘.

ÛÙ· „ËÏ¿» ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ● ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ ·fi 18/10 οı ¶¤ÌÙË Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ì·Ï¿ÓÙ˜, ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÛfiÏÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «AÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Í¯¿ÛÙËη» Î·È «ÕÏÏË ÌÈ· ̤ڷ» (www.stn.gr). AÓ·ÌÔÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, Ô˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ ·fi 9/11, Î·È ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË M¿Ï·Ì· ·fi 25/1/08. ● O ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ ·Á·¿ Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜, Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ «K-13» Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÌËÓ‡ÙÚȘ ¶¤ÓÓ˘ M·ÏÙ·Ù˙‹ Î·È M¿Úˆ M·ÚΤÏÏÔ˘ ı· ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Z˘ÁÔ‡ (K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610), ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «K·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ·fi 13», fiÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· ϤÂÈ Î·Î¤˜ ϤÍÂȘ, ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÈÛfiÔÛ˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÛÂÍ Î·È ‚›·˜. KfiÏ·ÛË. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÔÈÙ. ú 10.

GO ON

T∞ ¡∂∞ §∂¡∂: IT TAKES 2 ● Afi 19 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, οı ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-

¶∞À§√™ ¶∞À§π¢∏™

K˘Úȷ΋, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· OÏ˘Ì›Ô˘ ÎÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ TÂÓÙ˙ÂÚ¿Î˘ ı· ·›˙Ô˘Ó «¢˘Ó·Ù¿» ÛÙËÓ X-E¢PA (EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101) Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ÚÒÙ˘ «M·˙› ¯ˆÚÈÛÙ¿» Î·È ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ TÂÓÙ˙ÂÚ¿ÎË «M¤Û· ÛÙËÓ ·‡Ú· ÛÔ˘». ŒÓ·ÚÍË 23.00 (K˘Úȷ΋: 22.00). E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi 16 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ¶·Ú. Î·È ™·‚. ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. ● ™ÙÔ Rodeo (X¤˘‰ÂÓ 34, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702), ÛÙȘ 12 & 13 Î·È 19&20/10, Ô §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÎÈ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ ͤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, Ó· Ù· ϤÓ ·Ó¿Ô‰·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

GO SOLO ● T·ÓÈ· TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. EÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Î·È M›‰·˜.

Œ¯ÂÈ ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ·. ŸÏÔÈ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÙ·È ÙÔ Ú¿ÁÌ·, Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ì›·. MfiÓË Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ¤ÚËÌË. Afi 15/10 οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË ÛÙÔ MÂÙÚfi (°Î‡˙Ë Î·È K¿Ï‚Ô˘ 83, 210.6439089) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶·ÏȤ˜ ·Á¿˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂı˘Ṳ̂ӷ», Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ٛÔÙ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ● ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi 26/10, οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚., ÍÂÎÈÓ¿ Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ZÂÚ‚Ô˘‰¿Î˘ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ˙Â˚Ì¤ÎÈη, Ï·˚ο, Ì·Ï¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «™Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È 46 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

● ™ÙËÓ AıËÓ·˝‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶Â-

Ù˘¯Ë̤ÓÔ Û¯‹Ì· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ™ÙÔ Ó¤Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò... EÈıÂÒÚËÛË!» Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 20 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ (‹Á·Ì ÛÙ· 7 ¯ÚfiÓÈ·, Ͽη Ͽη), ÌË ‰È·ÓÔËı›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌÏfiÁÎÂÚ˜, ˘ÚηÁȤ˜, ηÙÈÓfi‚Ș, ‰¿ÓÂÈ·, Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÓ›ÚÔ˘. £· Á›ÓÂÈ ¯·Ìfi˜, ϤÌÂ.

3 IS A CROWD ● ™ÙÔ Club ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ë ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ. N·È,

·ÏÏ¿ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ë ¯ËÌ›·. M·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘, M‡ÚˆÓ ™ÙÚ·Ù‹˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú¤· Î·È Ï¤Ó ӷ ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó ·fi 14/10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÚÂȘ ÎÈ Ô ÎÔ‡ÎÔ˜», fiÔ˘ ÙÔÓ ÎÔ‡ÎÔ ı· ÙÔÓ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· guest-¤ÎÏËÍË. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6, ÊÔÈÙ. ú 4. ● ™ÙÔ POLIS (¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË 18, 210 3476.316) stage ÁÈ· ‰‡Ô ÌfiÓÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, 19 & 20/10, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «Œ¯ˆ ¿ÓıÚˆÔ», ÙˆÓ £Ô‰ˆÚ‹ °ÎfiÓË Î·È KÒÛÙ· §ÂÈ‚·‰¿, Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÙ· N¤Áη, ™‡Ú̈ KÂΤ Î·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ EϤÓË TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·ÓÙÂÏ‹ £·Ï·ÛÛÈÓfi Î·È ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. * K·ÓÔÓÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi 16 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ¶·Ú., ™¿‚., K˘Ú. ● MfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ¿ÏÏË ·Á›· ÙÚÈ¿˜ Ì M¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË, MÂϛӷ AÛÏ·Ó›‰Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ K·Ú·‰‹ÌÔ. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: «ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û·˜ ˆ...» Û Ϸ˚ÎÔ-ÔÚÔÎ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ŒÓ·ÚÍË 22.00.


● Afi 12/10 ÂÏÏËÓfiʈÓË ÚÔÎ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ B·Û›-

ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú¤ÓÙË M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË MÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ZÔ˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚· ÛÙÔÓ Z˘Áfi, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «AÓԛͷÌÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì» Î·È Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋. ZY°O™ (K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610). ŒÓ·ÚÍË 22.30. ● ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¢›Ï· ÛÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ, ·fi 2/11 οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ô B·Û›Ï˘ ™ÎÔ˘Ï¿˜ Î·È Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ AÓ‰Ú¿ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì·˙› Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¶·ÓÙÂÏ‹ £·Ï·ÛÛÈÓfi, M›ÏÙÔ ¶·Û¯·Ï›‰Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì·˙› ÛÙË ÛÎËÓ‹ Û·Ó guests. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi 25/1 Ì ¶·Û¯·Ï›‰Ë - £Ë‚·›Ô Î·È ·fi 28/3 Ì º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ● O °ÈÒÚÁÔ˜ M˘ÏˆÓ¿˜ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ MÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË Î·È ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· M·Ï¿Ê· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ O͢ÁfiÓÔ (BÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È KÔÚ˘˙‹ 4, 210 9240.740) live ·fi

¡ ∂ ∞

° ∂ ¡ π ∞

18 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «AÚ¯‹ ‰È¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ», fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù˘ ·Ï·‚‹˜. ● ™ÙÔ Rodeo (X¤˘‰ÂÓ 34, Ï. BÈÎÙˆÚÈ·˜, 210 8814.702) οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ·fi 22/10, Ë B·Ï¤ÚÈ· XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «ŸÏ· ¤Ó· ›ӷȻ Î·È ÔÈ ŒÏÈÙÚÔÓ Ì ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Led Zeppelin Î·È Alice in Chains, ˆ˜ Soundgarden Î·È Slipknot Ì·˙› Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 8. ● KYTTAPO K·ÙËÁÔÚ›· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ¤Ó· ¢ڇ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ê¿ÛÌ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ. √È Socrates ÛÙȘ 12 & 13/10 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Blues Wire, ÛÙȘ 19 & 20/10 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ Î·È §ÔÁ·Ú›‰Ë Î·È ÛÙȘ 26/10 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Sharpees ͷӷϤÓ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙËÓ ¤ÁÚ·„·Ó

™ ∞ ª ¶ √ À ∞ ¡

37 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜, AÓÙÒÓ˘ TÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘, M¿Î˘ °ÈÔ‡Ï˘, AÛÙ¤Ú˘ ¶··ÛÙ·Ì·Ù¿Î˘, M·ÚΤÏÏ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. MfiÓÔ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 1970 ›¯·Ó ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÛÎËÓ‹˜. ∂›Û˘ ÔÏÏ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ ÔÈ ÓÂÔ·Êȯı¤ÓÙ˜ EÏÂχ Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi B·Ì‚·Î¿ÚË Ì¤¯ÚÈ Frank Zappa, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Vavoura Band ı· Â›Ó·È ÛÙÔ K‡ÙÙ·ÚÔ ÛÙȘ 16 & 30/10. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. ™ÙȘ 18/10 ÛÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ŒÏ¢ÛȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘, Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ¶··‰fi‰ËÌ· (22.00/ ú 15) Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ “Tales of the Holy”, ÛÙȘ 25/10 ÔÈ Locomondo ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›·, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi reggae-ska ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi 9 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 5/1/08 οı ¶·Ú. Î·È ™·‚. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ X·˝Óˉ˜ Ì ÙȘ ÎÚËÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜.

Δ ∏ ™

K·ÓÔÓÈο Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ë jazz Î·È fusion fi„Ë ÙÔ˘ K˘ÙÙ¿ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ º·Î·Ó¿ Î·È ÙÔ ÛÂÍÙ¤ÙÔ ÙˆÓ SIX+ Ó· ÚÔÛηÏ› οı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi guest star (Bulgarian horns, ÔÌ¿‰· 4 Ó¢ÛÙÒÓ ·fi ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙȘ 22/10, Î·È Ô AÌÂÚÈηÓfi˜ Mitch Forman ÛÙȘ 29/10. OÈ K˘ÚȷΤ˜ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ electronica Î·È Ë ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (ION) ÛÙȘ 14/10, ÙÔÓ ™‡ÚÔ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ (Spywierdos) ÛÙȘ 21/10 Î·È ÙÔÓ Biomass ÛÙȘ 28/10. ™ÙȘ 11/10 ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ project “Kafka” ÙˆÓ Socos & The Live Project Band ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ box-set Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙËÓ Puzzlemusik Ì ÔÓÂÈÚÔÂÈÎfiÓ˜ Î·È Î·ÊÎÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ (10.30/ú 12). KYTTAPO, H›ÚÔ˘ 48 & A¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 & 210 8822.460. www.kyttarolive.gr ●

A P I V I T A

Shampoo talks ❦ ¶ÚfiÔÏË: ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÏÈ·ÚfiÙËÙ· Î·È ÊÚoÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ˘Á›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ❦ TÈÙÏÔ‰ÔÙË̤ӷ Ê˘ÙÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·fi Ê˘Ù¿ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ fiÔ˘, ¯¿ÚË ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· Âί˘Ï›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ❦ ŒÁ¯˘Ì· ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ˘: ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Û ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈΤ˜, ÙÔÓˆÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÛËÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ❦ º˘ÛÈο ·ÚÒÌ·Ù· ·fi ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·.

Ô 1975 ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ë Ù·ÈÓ›· “Shampoo”. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô °Ô˘fiÚÂÓ M›ÙÈ, Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Í·Ó·¸‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. Œ‚·˙ ÌÚÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ ÎÈ ¤ÏȈÓ οı ıËÏ˘Î‹ ‡·ÚÍË Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔ Ï¿ÓÔ. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ “Shampoo” ¤Î·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. M›ÏËÛ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ıˆfiÙËÙ· Ô˘ «¿ÓıÈÛ» ÛÙ· 60s. °È· Ó· ηٷϋÁÔ˘ÌÂ: M·ÏÏÈ¿ Î·È Û·ÌÔ˘¿Ó ›¯·Ó ¿ÓÙ· ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ÔÈΛϘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È, ͤÚÂȘ ÙÈ... ÙÚ·‚¿Ó ٷ Ì·ÏÏÈ¿ Ì·˜.

ADVERTORIAL “A.V.”

T

™ÙÔ ¯ËÌÈο ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙ԇ̠ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· ÛˆÚfi Ú˘·ÓÙ¤˜ ÂÈοıÔÓÙ·È ‹ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚȯˆÙfi Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÙÚ›¯·˜ Î·È Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë ˘Á›· Ù˘. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Ê˘ÛÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰· ‰¤¯ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏË Â›ıÂÛË ·fi ÌÈÎÚfi‚È·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈÎÚÔÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÚ›¯·˜. E¿Ó·ÏË„Ë (ÌËÙ‹Ú ¿Û˘ Ì·ı‹Ûˆ˜): ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· Ì·ÏÏÈ¿. H Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó Apivita Propoline ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÏÈ΋, ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÙÚ›¯·˜. °È· Ó· η-

Ù·Ï¿‚ÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Ë Î¿ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË, ‰Â˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÈӷοÎÈ· Ò˜ ‰ÚÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· Û·ÌÔ˘¿Ó. ™Y™TATIKA & I¢IOTHTE™ ❦ V-eColiA & Phytocomplex: ¢Ú·ÛÙÈο Ê˘ÙÈο Û‡ÌÏÔη, ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ Apivita, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ê‹, ÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Î·È ÙËÓ Â-

¢EN ¶EPIEXOYN ❦ Parabens ❦ ™ÈÏÈÎfiÓË ❦ ¶ÚÔ˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË KATA§§H§A °IA... TRIVIA ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ì·ÏÏÈÒÓ.°È· TÔ ÓÂÚfi · fi ‰ÂÓÙÚÔÏ› ηÓÔÓÈο Î·È ÏÈ·Ú¿, ÁÈ· ÍËÚ¿ Î·È ‚·ÓÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ÓÂÚfi Û fiÏ· ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤Ó·. °È· Û˘¯Ófi ÏÔ‡ÛÈÌÔ, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ · ÂÚÈÔ›Ë Û˘ Ì·ÏÏÈÒÓ ÙË Ì ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÁÈ· fiÁÎÔ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ, ˜ Apivita. ∂ ›Ó·È Ê˘Ùfi Ù˘ ÂÏ ÏËÓÈ΋˜ ¯Ï ÛÙ· ÏÂÙ¿ Î·È ¿ÙÔÓ· Ì·ÏÏÈ¿,ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂȈڛ‰·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÍËÚÔ‰ÂÚÌ›·˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ô ˘Û ›Â ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ˜. ·ÓÙÈÔÍÂȉˆ Ù˘ ÈÙ˘Ú›‰·˜ (12 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡❦ M¤ÏÈ: EÓ˘‰·ÙÒÓÂÈ, Ì·Ï·ÎÒÙÈΤ˜, ÙÔÓˆÙÈΤ˜ η È ·ÓÙÈÛËÙÈ Î¤˜ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈο). ÓÂÈ, ıÚ¤ÊÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. Œ¯ÂÈ Û˘È‰ÈfiÙËÙ˜ Û ÙÔ ‰¤ÚÌ· η È ME MIA ºPA™H ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿. º˘ÛÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Û‡ÌÏÔÎÔ V-eColiA, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‚ÈÔÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÙÚ›¯·˜. ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


TASTE POLICE

°∂À™∏

¶∞¡ø Δ√ LOUNGE, ∫∞Δø... ¶∞™∞ƒ∂§∞ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

PATRON KoÎÙ¤ÈÏ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ TÔ Patron Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, bar-café-resto, ·ÏÏ¿ οÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ –ȉ›ˆ˜ ·Ó Â›Û·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· «¿Óˆ»– ˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÂȘ Ôχ ηϿ. TÔ Patron, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡, ÁÓˆÛÙÔ‡ Deal’s ÛÙÔ º¿ÚÔ ÙÔ˘ æ˘¯ÈÎÔ‡, Ì ¿ÏÏË È‰ÈÔÎÙËÛ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ¿Óˆ οو ÙȘ ›‰È˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, Â›Ó·È ¤Ó· all day ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÎÔÛÌÈÎfi meeting point, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì·˙‡ÂÈ fiÏ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· ÛÙË happy ÒÚ·-«·Ó¿·˘ÛË» ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηٷϋÁÂÈ ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ›‰È· gourmet ÎÔ˘˙›Ó· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Ó· Ì·Ú ÌÂÁ¿ÏÔ, Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÛÙȘ 3 ÙÔ Úˆ›. ¶‹Á· ÚÔ¯ı¤˜, Ì ·Ú¤· ÌÂÁ¿ÏË, fiÏÔÈ Ì·˜, ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â› ÂÔ¯‹˜ Deal’s, ÙȘ ›¯·Ì ÈÂÈ Â‰Ò ÙȘ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Ì·˜. TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ, ÂÓÓÔÒ Î·È Û·Ó ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È Û·Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. M ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡˜, Ì ÙȘ ÓÙÈ˙·˚Ó¿Ù˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÂÏ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ – ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜, o ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì·Ú, Ôχ ˆÚ·›Ô˜. TÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ ·ÓÙÔ‡,‰ÂÍÈ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô, ¤Ó· Û·ÏfiÓÈ ÈÔ lounge ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ۷ϿÙ˜, ͤÚÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û·Ï¿Ù˜ Ô˘ Ï›ÁÔ Ó· ’Û·È ÎÔÌ„fi˜ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ¿ÚÂȘ Î·È Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜. TÂÚ¿ÛÙȘ, ηıÂÌÈ¿ Ì ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ̤۷. ™Ô˘Û·Ì¿ÎÈ·, ·ÓıfiÙ˘Ú·, Ì¤ÈÎÔÓ, ʤÙ˜ „ËÙÔ‡ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, Û·ÏÙÛԇϘ Ì ̤ÏÈ ‰Ô˘ÏÂ̤Ó˜, fiϘ Ôχ ˆÚ·›Â˜. KÔÌ„fi˜ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ÚÔ¯Ù¤˜, ÔfiÙÂ Î·È ÔÚÂÎÙÈο ÚÔÛÙ¤ıËηÓ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÙÔ Û·Ú¿ÁÁÈ-ÚÔÛÔ‡ÙÔ-·ÚÌÂ˙¿Ó·, ÓfiÛÙÈÌÔ Î·È ÙÔ Î·ÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú› Ì ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛÙ· ·fi ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜. T· ΢ڛˆ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î¿Ï˘Ù·Ó Î¿ı ÁÔ‡ÛÙÔ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ô˘ ‰ÔΛ̷۷ ·’ fiÏ·. Aӷʤڈ: PÈ˙fiÙÔ Ì Ϸ¯·ÓÈο, ÌÈÊÙ¤ÎÈ· Ì ˆÚ·›Â˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÎÚÈı·Ú¿ÎÈ ÓfiÛÙÈÌÔ Ôχ Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ, ÛÊ˘Ú›‰· ÛÙË Û¯¿Ú· Ì Ô˘Ú¤ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜, ··Ú‰¤Ï˜ Ì ηڷ‚›‰Â˜ Î·È ÌÈ· ÛÙ·Ï›ÙÛ· Ï¿‰È ÙÚԇʷ˜ ÁÈ· ¿ÚˆÌ·, ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ÈÔ Ôχ ·’ fiÏ·, Ù˘ ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛ· Ù˘ Ê›Ï˘ M. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Û Ôχ ˆÚ·›· presentation, Ì ٷ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘˜ È¿Ù· Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÙÔ˘˜. ¢›Ï· ‰ÂÓ ¤ÂÊÙ ηÚÊ›ÙÛ·. KfiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·ÚÎÂÙÔ› Û ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· – ÛÙÔ Patron Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ͯÓȤ۷È, ¤¯ÂÈ ¯¿˙È Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ê·Û·Ú›·. M·ı·›Óˆ fiÙÈ Â‰Ò ‰›ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ. OÈ ÁÈ¿ˉ˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ ÈÔ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ» ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. K·È ·ÎfiÌË Ì·ı·›Óˆ fiÙÈ 5-8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ï·ÎÒÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È ÙfiÙ ÙÔ Patron οÓÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿ÚÙÈ. K·È ›‰· Î·È ÙÔÓ B·Û›ÏË, Ê›ÏÔ ·Á·Ë̤ÓÔ, „˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, Ì·˙› ÙÔ˘ οÙÛ·Ì ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, Ô dj ¤‚·˙ ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙË ÌÈ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Â, Ó·È, ·Ú¯›Û·Ì ٷ ·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È Ù· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿, ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ –ÛˆÛÙ¤˜ Û ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È ·ÁˆÌ¤Ó˜– Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÎÈ ÂÌ¿˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ Úˆ›.

Patron: ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000 AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, Ì ʷÁËÙfi ú 30-40 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. 48 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V. A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

£· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V. AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤ-


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


°∂À™∏ ÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V. AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª •

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

CIPOLLINO

FISHBAR

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú B∞Δƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi, ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ Î·È ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ¶È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ ú DIRTY GINGER

✱ μ∂ƒ°π¡∞-∞Ãπ§§∂∞™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

ΔÚÈÙÔϤÌÔ˘ 4 6& ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 210 3423809ÚÈ.

✱ GOLDEN

CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M ✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900

ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.3021.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

BOYP§IøTINA (H)

¢Aº¡∏

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

ILVA

MINI SIZE

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

OÈ ÓfiÛÙÈ̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·ÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. E§AIøN ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276

™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú

CIAO BISTROT

50 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/ K •

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ˘¤Úԯ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ ( Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100 , 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ ÙËÏ.: 210 29.24.458 www.ilefkes.com

§∂Y∫∂™

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˘˜ (ÊÔ›ÓÈη˜, ÔÏÏ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·) Î·È ÁÏÂÓÙ˙¤‰ÈÎÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °π· ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ‹ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi.ΔÚÔÌÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΤÊÈ·. ú

IDEAL

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ ∫·ÏÔÊ·Á¿‰ˆÓ

‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

CIBUS

E¶TA £A§A™™E™

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 2103619.682

✱ KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤ÌÙË ˆ˜ K˘Úȷ΋, Ï·˚ο ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÎÚËÙÈο. KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª • ∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡-

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30, Ì ·¤Ú· ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ԇ˙Ô Î·È ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. ZˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


ª¶√À∫π∂™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

°∂À™∏ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. .TÂÙ.-™¿‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úª

7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RESTO

KPHTøN °EY™EI™ T· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ‰È·ÙÚÔÊ‹. Y¤ÚÔ¯· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÎÚËÙÈο ·ÍÈÌ¿‰È·, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, Ù˘ÚÔÎÔÌÈο, ÎÚ·ÛÈ¿, ̤ÏÈ, ÙÛÈÎÔ˘‰È¿, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ›Ù˜, fiÛÚÈ·, ‚fiÙ·Ó· Î·È Ê˘ÛÈο ÎÚËÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· ‰Ò. EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 69 & ºÈÏÔÏ¿Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7512.373

¶I¶EPI MÈÎÚfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÌÂ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ È¿ÙˆÓ, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿ ÈοÓÙÈη, fiˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ. ¢ËÏ·‰‹ ÎÚ·ÛÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì›ÓÈ ÎÂÌ¿, ¿ÛÙ˜, ÚÈ˙fiÙ·, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ fiˆ˜ ¯Ù·Ô‰ÔÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ÈÂÚ¿ÙË ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡, ηϷ̿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi Ì ÈÂÚȤ˜ Î·È ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ È¿Ù· Ë̤ڷ˜. K·È ÎÚ·Û› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯‡Ì·. OÈ ÙÈ̤˜ Ôχ ÊÈÏÈΤ˜, Á‡Úˆ ÛÙ· ú 17 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, TÚ›ÙË ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 17.00 ˆ˜ ÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÂÓÒ Ù· ™·‚/η ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 15, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

FRAMEBAR •·Ó·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚË ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ultra-modern bar, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ï¢Τ˜ ηÌ‡Ï˜, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È ÌÂ˙-ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ –¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ¢. TÛ›ÁÎÔ˘– ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ St. George Lycabettus. ¢›Ï· ÙÔ ROOM!, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Ì private champagne bar Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. O ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì XÚ˘Ûfi ™ÎÔ‡ÊÔ ŒÎÙÔÚ·˜ MÔÙÚ›ÓÈ Î·È Ô head chef B·Û›Ï˘ M‹ÏÈÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, finger food, after theater menu, vegetarian Î·È degustation menu. St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, KÔψӿÎÈ, 210 7214.368

PAS∞JI

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜.¶Ôχ ÎÔÌ„fi, meeting point Ù˘ fiÏ˘. ú ú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

GINGER BAR ™ÙȘ 18/10 ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ. NÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ˜ hypertrendy ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÈοÓÙÈΘ, ÈÓ‰ÈΤ˜. ™ÙËÓ Ì¿Ú·, Û¿ÓÈ· Ô˘›ÛÎÈ, ÁÎÚ¿˜, ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· Î·È premium ‚fiÙΘ. K·È Ì dj Timo, Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ‹¯Ô˘˜. ¢ÔÚ˘ÏÏ·›Ô˘ 10-12, Ï·Ù›· M·‚›ÏË, 210 6451.169

✱ PERAN §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 20, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2533.896, 210 2582.667

¶ÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ. ¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000

CLOCK CAFE BAR E›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ‚ÔχÂÈ. Œ¯ÂÈ ÓfiÛÙÈÌ· snacks, Ì·ÁΤÙ˜, ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÙÔ Úˆ›, Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÙfi Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi Ôχ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. EÌ. MÂÓ¿ÎË 42, 210 3816.262

10 XPONIA TGI FRIDAY’S The beat goes on... Ô˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ AÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Dj sets & live saxophone Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Dj night. PÔÎȤ˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Ì Dj Rock night, Ô˘ ·‡ÚÈÔ ı· ÙË ‰È·‰Â¯ıÔ‡Ó Dj sets & live saxophone. TËÓ TÚ›ÙË 16/10, ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, guest dj sets ·fi Kremmidazz ft Saxy-B (live saxophone). ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È... NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ §. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: Mediterranean Cosmos 2310 473.760 & ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3.

SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Ù¿ÚÙ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ó¤Ï·. ú15-25.ú 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ bar Ì È¿Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú ª SOCRATES (ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú

POSTINO (IL)

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ.™‹ÌÂÚ· 11/10 Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ opening Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ú • A.V.

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· .úú • ✱ P∞∫A∫π MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457

M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (ÎÚËÙÈÎfi ˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú™/K • RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210

52 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

Eȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. M·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. °È· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ¤·˜. ™Ù¤ÎÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ.

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

BAT CITY M comik ‡ÊÔ˜, funk ‰È¿ıÂÛË Î·È soul, rock ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. °È·Ù› ÙÔ rock ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ. Afi ÙÔ Úˆ› ¯·Ï·Ú¿ ÁÈ· ηʤ, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‰˘Ó·Ù¿ special dj sets. TÚ›ÙË dj Lugosi (gothic-wave-industrial), ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ funk-rock Ì dj Jim ÛÙ· deck. §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 210 6401.666, www.batcity.gr

✱ POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 59, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3821.685

™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

✱ SURREAL PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313

™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ, Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


¢π∞™∫∂¢∞™∏ TA ¶§ATANIA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937

H KÚ‹ÙË ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿. TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. ✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596

ªÈÎÚfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ÓfiÛÙÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û „¿ÚÈ (Î·È ·¯ÈÓÔ› ) Î·È ÎÚ¤·˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ø˜ ÙË 1 .Ì. ú M

μfiÚÂÈ· BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

CANTO

Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú

Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

GOLDEN PHOENIX

✱ ENVY CAFÉ

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

RESTAURANT

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ.

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal.

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, THE MALL, 210 6107.408, 694 2800026

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÙȘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È stage Ì ÎÔÓÛfiϘ Playstation 2. ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V. ¶∂∑√¢ƒ√ª√™

ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V. X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

OCTOBERFEST

BURGERING HOUSE

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

°Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ

TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË!

§. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

¶È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Î¿ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge. ∂¡√Δ∂CA

LA PECHE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ (ηϷ̿ÚÈ Û·Á·Ó¿ÎÈ) Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. ú

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ.

°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

LE PIERROT

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

MA´™TPA§I

VI¡CENZO

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

✱ A§ATI ¶I¶EPI §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 28-30, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 80078

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K •

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

¢.¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜) 210 9824620, 210 8983092, 693 6657025

μ∞™π§∞π¡∞™

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

°EIA MA™

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™

øÚ·›ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ (ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·Ù¿Ù˜ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË) Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, οı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ.

LA TIENDA

OIL RESTO

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V. BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

AÚ¯ÔÓÙÈÎfi Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

Ë̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892015

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

∂GOMIO

MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜.ªÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ú ª MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MOLLY MALONE’S IRISH PUB °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247

¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹

BAR RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ·

∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÙËÏ.: 210 5759442 54 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

ORO TORO

¡fiÙÈ·

✱ NANNINELLA ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 13, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6005.622 ÕÓÔÈÍ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Ì ӷÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Marcello Î·È Franco. ™Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. Super Û·ÁÁ¤ÙÈ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ.

DIVINE

Bar-restaurant Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÎÚ·ÛÈÒÓ, cocktails, ˆÚ·›· pasta Î.¿. Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, Ê·ÁËÙfi (›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi irish stew ÛÙËÓ Aı‹Ó·). ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GOLD CAFÉ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈ-

LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÂÙÚ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª • M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ú ª 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007ATHENS VOICE 55


>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏

RICARDO VILLALOBOS & LUCIANO ÿÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi event ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·fi ÙË XÈÏ‹ Ì ·Á¿Ë, ̤ۈ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È °ÂÓ‡˘. Ricardo Villalobos Î·È Luciano, ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓÔÛ¤Ù, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ¤ÁÈÓ·Ó technoheads ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙËÓ dance, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ¤Ó· ÈÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÚfiÛˆÔ. OÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Ù· minimal beats ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÙÈΤٷ microhouse. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. K·È οÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛοÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔÈ clubbers... FUZZ CLUB, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641, ™¿‚‚·ÙÔ 13/10.

ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

TOMBOY O ·ÚÈÔ˜ Tomas Barfod ¤·È˙ drums ·fi Ù· 10 ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û οÔÈ· Ê¿ÛË ‚·Ú¤ıËÎÂ, ¤Ù·Í ÙȘ Ì·ÁΤÙ˜ ÎÈ ·ÁfiÚ·Û dexx Î·È software. M¿ÏÏÔÓ ÛÔÊ¿ ¤Ú·ÍÂ, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Û Gomma, Get Physical, Kitsune ÎÙÏ. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ D.I.R.T.Y., ·‡ÚÈÔ, ı· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi tech-house ·Ú¤· Ì DJ Girl Î·È Klinik. TËÓ ¶¤ÌÙË Kyros & Kumo Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ DimPap. MOTEL, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ¶¤ÌÙË ™¿‚‚·ÙÔ, 11-13/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

3 XPONIA OUTRO ME DANIEL WANG T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÊÚÂÛο‰·˜ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi bar crawling Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô Daniel Wang, ÁÈ· Ó· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Yoga Bala. To ™¿‚‚·ÙÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô AÌÂÚÈηÓÔÙ·˚‚·Ó¤˙Ô˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÙ Ô˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ disco ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ·fi Debussy ̤¯ÚÈ ÛÎÏËÚfi techno. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335, ™¿‚‚·ÙÔ 13/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. SPOOKSHOW feat. CRAZY WHITE SEAN TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ spooky Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈοÓÔ freakshow performer Crazy White Sean, ÂÓÒ ÚÈÓ ÙÔ show ı· Á›ÓÂÈ fashion show ÙÔ˘ Black N Rose. O °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ÙȘ power noise ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ô ı·ÚڷϤԘ Sean ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ì·ÏfiÓÈ· Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ·ÎÚ·›Ô show, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÁÂÓÓËÙÈο ÙÔ˘ fiÚÁ·Ó· ·›˙Ô˘Ó, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ ÛÙË ÊˆÙfi. UNDERWORLD, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ¶·Ú·Û΢‹ 12/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (Ì Ì›Ú·). FETISCH OPENING AÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙÔ Fetisch Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ dance stages ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙÂÏÈο, ·ÏÏ¿ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Û ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi “Sin City” ·fi ÙË XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÁÁÔ˘. °ÂÓÈο ÙÔ “Sin” ı· ·›˙ÂÈ Ôχ, ·ÊÔ‡ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë “Sin Heaven” ‚Ú·‰È¿, Ì ÙÔÓ Jim P Ó· ‚¿˙ÂÈ nu metal ¿Óˆ ·fi strip show. ¶·Ú·Û΢¤˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ guests, ÍÂΛÓËÌ· Ì Lostra, Gus & Bonso, Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· Ô resident Viton ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ “Playground”. A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì Zorz, Steve & Jeo Reani. FETISCH CLUB, Monastiraki Centre - 3rd Stage, Ï. AÁ›·˜ EÏÂÔ‡Û˘ 3, ¶·Ú·Û΢‹ 12 - ™¿‚‚·ÙÔ 13/10. LOUD MANSION OPENING E›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Loud Mansion, Ù˘ «¤·˘Ï˘» Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÊÚÂÛοÚÂÈ ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ clubland. MÂ Ó¤Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔÓ X¿ÚË ™ÊÂÙÈÎfiÔ˘ÏÔ ÙˆÓ eXistenZ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÚ›· ‚Ú¿‰È· ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙË Floorfiller Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ (Petros & Andreas Akratos & DJ Sea ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹) Î·È ‰˘Ó·Ùfi line-up ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ Liberto, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚÈ¤Ù·È Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Steve Sai Î·È kpunk. LOUD MANSION, EÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·ÛÎÂ‡Ë 12 - ™¿‚‚·ÙÔ 13/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ú15. HEADHUNTER K˘ÓËÁfi˜ ÎÂÊ·ÏÒÓ Î·È broken beats Â›Ó·È Ô ˘„ËÏfi˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ “Deeeper Shade Of Dub” ‚Ú·‰È¿˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹, ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Î·È Ì ‰˘Ó·Ùfi soundsystem, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ dub, reggae, dubstep Î·È drum’n’bass. M·˙› Ì ÙÔÓ DJ ·fi ÙÔ MÚ›ÛÙÔÏ ı· ·›ÍÔ˘Ó back 2 back ÔÈ Skitlab & Anna Mystic, ÂÓÒ ÙË ‚Ú·‰È¿ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÓÙÔ‡ÂÙÔ ÙˆÓ Disphonia, Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ÎÈ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ·fi Ù· ¿ÚÙÈ ÙˆÓ Funxion. °YA§INO MOY™IKO £EATPO UPSTAIRS, §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¶·Ú·Û΢‹ 12/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

(mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

STAVLOS

BAIRES

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

°§YKY™(√)

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË, ‰È¿ıÂÛË.∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ AY§H TOY ANTøNH

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

√À∑√-ª√À™π∫∏ BYZANTINO

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. μUENOS AIRES CAF∂ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

CIRCUS

AÁ. §·‡Ú·˜ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

E¶I Tø... §A´KøTEPON

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

Y¢POY™™A

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V.

§·˚Τ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ „ËÙ¿ (ÎÔ„›‰È·) ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÌÂ˙¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ·ÎÏ‹, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÎÏÂÎÙ¿ ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (fi¯È ˙ˆÓÙ·Ó¿). ¶ÔÈÎÈÏ›· ÏÔÈfiÓ ·fi Á‡ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· È¿Ù· Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C

EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V. EXIS MUSIC CAFE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 694 7031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi» ¤ÛÙËÛ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ.

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ∫·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ.

∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

BRAZILIAN TZENH

Ã-∂∞Δ ∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BAT CITY

✱ ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26

VILLAGE ALL DAY BAR

MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹,

56 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

CAFÉS/BARS ✱ ABRIDOR ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683

∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜.

¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. ✱ CLOCK CAFE BAR EÌ. MÂÓ¿ÎË 42, 210 3816.262

Afi Ôχ Úˆ› ÁÈ· snacks, Ì·ÁΤÙ˜, ÁÏ˘Î¿, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ ÔÙ¿.

∫Ï·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, ηı·Úfi·ÈÌ· ÚÔÎ, ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÊÔÈËÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. INTRO ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

ΔÔ fiÓÔÌ· ·fi ·ÏÈfi ‰›ÛÎÔ ÙˆÓ Pulp Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ alt pop-rock ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ - Ì·Ú Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ΔÚÔ‡Û· Ô˘ ¿È˙ÂÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫.. ✱ FANOOS Oriental cafe A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4

A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ DECO CAFE

Afi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. A.V.

π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor.

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.837

JIMMY’S COFFEE SHOP

✱ ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

π¡Δƒπ°∫∞

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KAZU ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, ΤÓÙÚÔ, 210 3602.242

E§AIA - CAFE BISTROT

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, ‘ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi’, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Û¤ÛÈ·Ï ÌԢΛÙÛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì‡Ú˜ Î·È ÔÙ¿ÎÈ·.

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

KEY BAR

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie. ∫·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤-

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο


>>

–·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

✱ KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

°È· ηʤ, ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. Afi ÙȘ 9 ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.∞ÓÔȯÙfi ÌÂÙ¿ ÙȘ 17:00 οı ̤ڷ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘.

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

¶¤ÌÙË 11

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

ROSEBUD

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V.

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· . TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. ✱ NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089

°È· ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜.

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

¶§∂∂π - PLAY CAFE

STAVLOS CAFE

ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj.

AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜.

MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

✱ PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr

M√ªπ

H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazz-funk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

POP UP

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú.

MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ÛÂ

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. TOY CAFE

PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·.

MILO Z BAND TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂȘ. ∞fi ÙË N¤· YfiÚÎË Ì jazz, funk, hip hop Î·È soul. HALF NOTE, TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210 9213.310. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20.

REZIN

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ.

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live.

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V.

REPRISE

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

SOCOS & THE LIVE PROJECT BAND ¶ÚÒÙË live ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ box-set “Kafka” ÙˆÓ Socos & The Live Project Band, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ video ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙Ô˘Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË 2 ¯ÔÚ¢ÙÒÓ. KYTTAPO. ∂›Û. ú 12.

¶·Ú·Û΢‹ 12 YIANNIS KASSETAS & THE FUNK WIZARDS ¶ÚÒÙË live ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔÓ jazz Ù›ÙÏÔ “The Truth About the Alien Invasion in Egypt”. JAZZ UPSTAIRS ¶Ï·Ù›· £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. DARK METAL FESTIVAL ’07 •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì Strikelight, Convixion The Almighty Fischermen, Beyond Perception. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 19.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 9. ∫·È 13,14 «ZHTø TA §A´KA KOPIT™IA» H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ AÌ·˙‹, Ô˘ ¤ÛÎÈÛ ¤ÚÛÈ Ì ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ı›·ÛÔ «TÚÂȘ Ï·ÏÔ‡Ó Î·È ‰˘Ô ¯ÔÚ‡Ԣӻ. K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È °. NÙÔ˘ÓÈ¿˜, K. NÙ¿ÏË, ª. MËÙÚÔ‡Û˘ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· AÓˆÙ¿ÙË Z·ÌÂÙÈ΋. IANOS, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ŒÓ·ÚÍË 22.00. «HIPHOP ™YNAY§IA °IA THN ENI™XY™H TøN ¶YPO¶A£øN» Festival Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ hip-hop ÛÎËÓ‹ Ó· ·›˙ÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜. AN CLUB. ŒÓ·ÚÍË 20.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

™¿‚‚·ÙÔ 13 INDIE FREE FESTIVAL 17 KÂÓfi ¢›ÎÙ˘Ô, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Pfi‰Â˜, Lost Bodies Î.¿. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÎËÓ‹ Ambient Dub Zone Î·È trance. ¶E¢ION TOY APEø™. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 16.00. §. ¶A¶A¢O¶OY§O™ & °. °IOKAPINH™ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. K¿ı ¶·Ú. & ™¿‚. ̤¯ÚÈ 20/10.

¢Â˘Ù¤Ù· 15 ANT. KA§O°IANNH™ M «◊ıÔ˜ Î·È ºˆ˜» ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì·˙› Ì ÙË ª. º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, ZˆÚ˙ MÔ˘ÛٷΛ. ™ÎËÓÔıÂÛ›· °. K·ÎϤ· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¶. •ÂÓ¿ÎË, °. B·ÏÙÈÓÔ‡. ME°APO MOY™IKH™

ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 16, 30, 43, 60.

ΔÚ›ÙË 16 NUKLEUS Δ˙·˙ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶APAºøNO, AÛÎÏËÈÔ‡ 130∞, 210 6446.512. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ●

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

GALLON DRUNK

THE SAINTS + GALLON DRUNK + DREAD ASTAIRE OÈ ıÚ˘ÏÈÎÔ› Saints ÙÔ˘ Chris Bailey (Î·È ÙÔ˘ Ed Kuepper, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Laughing Clowns) ÛÙËÓ Aı‹Ó·. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Radio Birdman, ·fi Ù· ÈÔ ÈÛÙÔÚÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Ô˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ punk Ùo ’76 Ì ÙÔ killer ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ “I’m Stranded”. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ Ù· “Nothing Is Straight In My House” Î·È “Imperious Delirium”, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì blues ÛÙÔȯ›·. M·˙› ÔÈ Gallon Drunk ÙÔ˘ James Johnston (̤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Bad Seeds ÙÔ˘ Nick Cave ˆ˜ ·ÓÙÈ-Blixa) Ì ٷ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ album ÙÔ˘˜ “The Rotten Mile” Î·È ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ rock ‹¯Ô ÙÔ˘˜. I‰·ÓÈÎfi support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Dread Astaire, Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ ¤Ó· “Bassassination”. TÚÈÏfi ¯Ù‡ËÌ· οو ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÎ... Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi «AÙÙÈ΋», 210 8547.600-1. ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.iticket.gr Î·È ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ (̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜) ÛÙÔ 801 11 60.000 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È ÙÔ 210 6786.000 (·fi ÎÈÓËÙfi). ™ÙȘ 12/10.

A§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 11/10: °ÂˆÚÁ›· μÂÏË‚·Û¿ÎË. 13/10: Calu Cacu. 14/10: ¶˘Í›‰·. 15/10: AÓÙÒÓ˘ ∞¤ÚÁ˘ & Welle Melle. 16/10: Takis Barberis Group. 17/10: ÕÓÂÌÔ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 11/10: Under Pleasure Ì ÎÏ. ÚÔÎ. 12/10: Zero Zero Ì ÎÏ. ÚÔÎ. 13/10: Joker Ì Ô - ÚÔÎ. 14/10: πÔnostos Ì southern rock.

ALEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 88 19.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË •¤ÓÔ, M·ÚÈ¿ÓıË ™ÈÁ¿Ï·, ¶¿ÓÔ ∫ÂÏÏ‹˜, ∏Ï›·˜ •˘Áο΢. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ºÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 20.00 - 22.00. 11/10: Strangers12/10: Sofia Rapti 13/10: Funkey 17/10: Heavy Dirt

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 11/10: Entropia, Afi ªË¯·Ó‹˜ £Âfi˜, Definite-X. (20.00/ú 8).13/10: ∏ip-Hop Fest. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶˘ÚÔ·ı›˜ (20.00/ú 10). 14/10: Grief Disease, Savaoth, Last Eye Motion, Heaven Forbid (20.30/ú 8). AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 11/10: μaklava Cubano. 12/10: Shaft 13/10: Just a Minute. 14/10: ¶¤Ú˘ ∑˘ÁÔ‡Ú˘ 17/10: Sarko Macaposi ∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∞fi 12/10 ˆÚ·›· ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ B·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §·˘Ú. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË ªÔ˘Ï¿, °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·. ŒÓ·ÚÍË 22.30. HALF NOTE ΔÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 Milo Z Band ̤¯ÚÈ ÙȘ 11/10. ∞fi 12/10 ̤¯ÚÈ 18/10 a jazz thing! Ì ÙÔ˘˜ Sonny Fortune Quarter KINKY KONG ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510 12/10: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘ ÙÔ˘ The Boy Ì ٛÙÏÔ “μeat”.ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ™ÙȘ 13&14/10: “Daydream Nation” ∫ÀΔΔ∞ƒ√ H›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 8224.134 11/10: Socos and the LIve Project Band. 12&13/10: Socrates & Blues Wire. 14/10: °È¿ÓÓ˘ ¶··ïˆ¿ÓÓÔ˘ (π√¡). 15/10:SIX & George Fakanas. 16/10: ∂ÏÂχ & Vavoura Band. LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·,

58 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 ∞fi 15/10 ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Ì ٛÙÏÔ «¶·ÏȤ˜ ∞Á¿˜ Î·È ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ªÂı˘Ṳ̂ӷ». ŒÓ·ÚÍË 21.30. K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ›ÙË. RODEO X¤˘‰ÂÓ 24, ¶Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 12 & 13/10: §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ - °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ (22.30/ú 12 ). ™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ Î·È ª¿ÓÔ˜ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿Î˘ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ (22.00) CLUB √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ. ∞fi 14/10 οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ÔÈ ª·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘ Î·È ª‡ÚˆÓ·˜ ™ÙÚ·Ù‹˜. ∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965 12, 13&14/10: Dark Metal Festival 07 (19.30/ú 9) XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹ 210 3317.293 ∂Ó·ÏÏ·ÛfiÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ∫˘Úȷ΋ ˆ˜ ¶¤ÌÙË Î·È ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ∫Ú‹ÙË Î·È πÙ·Ï›· ˆ˜ ∞Ó‰·ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ª·ÚfiÎÔ. ¢˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Á‡ÛË ·Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì ԇÙÈ, χÚ˜ Î·È jazz ÎÈı¿Ú˜. Δ·ÈÚÈ·ÛÙ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·.

¢π∞™∫∂¢∞™∏ TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6.

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

BAR∞∑∑

¶·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ Ì·Ú Ì ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘¯Ó¿ live. ¶¤ÙÚ·, ͇ÏÔ, Û›‰ÂÚÔ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÙ¿‰ÈÎÔ˘.

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

μAROUGE

EARTH BAR

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

ºÚ·ÓÙ˙‹ & μÚÂÛı¤Ó˘ 61, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, www.barazz.gr

ºI§ION

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. Opening 12/10.

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

μARTESERA

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

ENZZO DE CUBA

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

BARS

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

ALLEY CAT μπ√S

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electro-pop ÙˆÓ 80s. A§Ã∏ªπ™Δ∏™

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È ÛÙÔ basement ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

BOURBON

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31

ARGO-MYKONO™

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿...

∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

BOX

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ...

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË. CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹

ASSAI BAR

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·.

BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

CLOSER

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜.

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È.

FANTASEED

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜.

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FLORAL LIBERAL £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3300.938

ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ¿Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675

X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú· Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ˜, ÔÙfi, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £∏ƒπ√ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. ✱ LA BOHEME OÌ‹ÚÔ˘ 36, ∞ı‹Ó· N¤Ô Ì·Ú-ÌÚ·ÛÂÚ› ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù· –ÏËÓ K˘Úȷ΋˜– Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÔÙ¿-ÎÔÎÙ¤ÈϘ ·fi ÙËÓ K¿ÛÛ˘, ·Ó¤ÌÔÚÊË AÁÁÏ›‰·, Î·È ÙÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘.

LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È

FLOWER

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â-

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›.


AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MG ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜. ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ✱ OLD GRAY’S AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650

™ÙÔÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V. ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. RITMOS DEL MUNDO ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ΔÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú. ✱ PE™ITA§ EÚÂÛÛÔ‡ 64 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.556, www. recital.gr

IÛÙÔÚÈÎfi˜, ÎÏ·ÛÈÎfi˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ & ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·. TÔ bar ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ù·Í›‰È· rock, 80s, funk, jazz.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

SPIRIT BAR ªÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÛÔ‡ÂÚ reggae parties ÙˆÓ THC Soundsystem Î·È Û˘¯Ó¿ live ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¶§∞™Δ∂§π¡∏

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

THE SEVEN JOCKERS

Funk, soul Î·È hip hop,

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15 ✱ FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr

N¤Ô concept. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘

∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤·˘ÏË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ Magna.

POP

E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ·. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

YOGA BALA

§Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

YELLOW SUBMARINE

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

ΔÔ Deluxe ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Tiki. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ¢Â˘Ù.-™·‚‚., ÓÙÂÎfi Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ exotica Î·È Ù o ‘50s pop, ȉȿÈÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ live Î·È ¿ÚÙÈ.

PETROGAZ

SANTA BOTELLA OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9236.908

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. TIKI ATHENS

CLUBS BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. ✱ CANDY BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.105-6

TÔ ·ÏÈfi Mao ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ. AÛËÌ› Î·È ¯Ú˘Ûfi decor, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ. TÂÙ. ˆ˜ K˘Ú. ✱ CRUISER ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494

¡¤Ô Ì·Á·˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó·. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ¶¤ÌÙ˜ ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.

MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

ª¤ÓÂÈ æ˘ÚÚ‹ ̤¯ÚÈ Ó· η٤‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È ÍÂÎÈÓ¿ 20/9. ∫¿ı ¶¤Ì. guests. ¶·Ú. Ù· D.I.R.T.Y. ¿ÚÙÈ Ì electro Î·È ™¿‚‚. The Spirit Of Love Ì DimPap. ✱ ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3467.206, 3452.502, http://www.stavlos.gr

Hot ·˘Ï‹ Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. Djs Lefty, K. ªarousopoylos. Guest dj D. Papaspyropoulos. Afi ÙȘ 22.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. PLUS X ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

™ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10 THE HALL

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. ✱ DERTI CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641/ 693 6579.555, derticlub@yahoo.gr

•·Ó¿ ÛÙË §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ºÚ¤ÛÎÔ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ê·ÙÛԇϘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. BÚ·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, live Ì ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú., ™¿‚. ·fi 23.30. ENVY ∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801

º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË

∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

ΔÔ dance stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VITRINE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444

Opening 10/10 ÁÈ· ÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ mainstream club. ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ classy ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ. ✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com

NÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›Û.ÂχıÂÚË. ●

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ «24» Xøƒ√™ T∂á∏™ ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897 M·ÚÈÏ›ÙÛ· BÏ·¯¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì Ͽ‰È. ø˜ 27/10. A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 “Recall Athens”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. °. °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜, ¶. KÔÎÎÈÓÈ¿˜, N. M¿ÚÎÔ˘. ø˜ 13/10. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ X·Ó‰Ú‹˜. “ens solum”. ø˜ 1/12.

ψÓ. ARTOWER ROOF. «TÔ›· MÓ‹Ì˘». ¢‹ÌËÙÚ· §·Ô˘Ù¿ÚË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. A.A.A. Avantgart. ŸÏÁ· K·ÏÔ‡ÛË, «OÚ¿Ì·Ù·» CLIO Gallery. Timurtas Onan, “Nights on

ø˜ 3/11.

5228.968

«™·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ». ÕÓÓ· M·-

Ruby Osorio. “Upon This

Ú›· T۷οÏË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 3/11.

Beyoglu”

Tuomo Manninen

ERATO Gallery. §›ÌÂÚÙË ¶Ôχ˙Ô˘, «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·-

“Me/We”. Arabella Plouviez. “Deviant Woman”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· (14Ô˜ Ì‹Ó·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜). ø˜ 2/11.

Waking Edge...”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/10. ™ÙÔ REMAP (KM) “Life to the full”, Group Mel-Air, M. Hamdi, M. Hill, l. Kang, R. Nixon, D. Vamiali. ø˜ 24/11. “Late night fiction”, off site group exhibition. S. Herbert, D. Jakob, J.Kerbel, K.Kilimnik, D. Vamiali, R.Woods. ø˜ 3/11.

ʛ˜»

OURANIA Gallery. Daimon Xanthopoulos, “Inside Darfur”

ARTOWER LABORATORY. Stanko Abadzic, Out of the Shadows. (14Ô˜ Ì‹Ó·˜

ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜). ø˜ 18/10.

A-¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ™ÙË‚ °È·Ó¿ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. AÛÚfiÌ·˘Ú· Û¯¤‰È· Û ¯·ÚÙ›. ø˜ 20/10.

ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹

ART-ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081 HÏ›·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ÁÂÚfiÓÙˆÓ & ÁÂÚÔÓÙÈÛÛÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘ fiÏÂÌÔ˘. OÌÈϛ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜. ø˜ 2/11.

* BERNIER/ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935-7 Group Show. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó H. Akakce, W. Beshty, A. Garcia-Alix, J. Shaw, M. Kelley, J. Vallance, N. N·˘Ú›‰Ë˜, K. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ø˜ 25/10.

ARTOWER AGORA, AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›·, 210 3246.100, 693 7425702 ARTOWER HALL. “Stepping Forward”. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘

B., KÂÚ·ڷ N., MÔÌÔÏ¿Î˘ °., ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Z., ™ÙÚ·Ù¿ÎÔ˘ M., X·Ú·ÎÙÈÓÔ‡ Õ., Chaudoit B., Ntonef A. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ fi-

MAYPOMIXA§H 55 M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 55, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3624.856

B¿ÓÈ· AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘.

“Prima facie”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/10.

I§EANA TOYNTA PROJECT SPACE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 6439.466 “Clash-Ified”. ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), T. Schulz (ÙÔȯÔÁڷʛ˜).

PEBEKKA KAMXH, I¿ÛˆÓÔ˜ 47, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5233.049 Clare Woods. TÔ›·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Remap[KM], Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 20/10. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ AÁÔÚ¿, 211 1199.991 “The oldest song we know”. Megan Î·È Murray

McMillan. EÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ø˜ 10/11. TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, ¶Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 EÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M‰›·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 20/10. THANASSIS FRISSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 M·ÚÈϤӷ Z·ÌÔ‡Ú·.

KALFAYAN GALLERIES, X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 ÕÓÓ· M·Ú›· T۷οÏË.

«™·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/11. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ¤ÍÔ‰Ô˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË), 210

∞§§√π Ãøƒ√π AKA¢HMIA ¢HMIOYP°IKH™ ºøTO°PAºIA™ - I.I.E.K. LEIKA ACADEMY YÌËÙÙÔ‡ 243, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.343 AÔÙ˘ÒÌ·Ù· 2007. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 14Ô˘ Ì‹Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ø˜ 14/10. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, ¶Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517, www.cheapart.gr «¶·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ». M·ÓÒÏ˘ HÏÈ¿Î˘, Em Kei Î.¿. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007». T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. ø˜ 3/11. “Fractured figure”. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Jean-

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 NÔ˘ ¢Ô˘... Ë ¿Û¯ËÌË. EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ N. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: Z. I·Îˆ‚›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. æ¿ÏÙ˘, K. TۿΈӷ˜, ™. Z·ÓÓ›ÓÔ˘, X. æ¿ÏÙË. TÂÙ.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.00 & 22.00, K˘Ú. 21.00,ú 23, 16, 18.

Michel Basquiat, John Bock, Urs Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. ø˜ 23/3. ¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH ¶EIPAIA (¶·Ï·Èfi T·¯˘‰ÚÔÌ›Ô), º›ÏˆÓÔ˜ Î·È K·Ú·ÔÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ HÏ›·˜. 5-13/10.

* KEPAMEIKO™ META•OYP°EIO Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. KÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· A˘‰‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó graffiti artists, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È video-artists. Info ÛÙÔ site www.remapKM.com Î·È ÛÙÔ blog: remapkm.blogspot.com. ø˜ 24/11. KO™MO-¶O§ITI™MO™, AÓ‰. MÂÙ·Í¿ 20, 210 3303.385 “open here: consTRUCKtionsconNEXTions”. ºˆÙÔÁÚ·-

Ê›·, video art Î·È performance. ø˜ 13/10. LA SOIRÉE DE BOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 “Papiera’s passion”. AÓ·ÛÙ·Û›· AÛ‚ÂÛÙ¿. °Ï˘Ù¿ ·fi papier mâché. ø˜ 31/10. ME°APO O§¶ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 10, ¶ÂÈÚ·È¿˜ “Disco Coppertone”. H ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. N. AÏÂ͛Ԣ, C. Caycedo, M. Garcia Torres, I. Kiaer, A. Mir, O. Nicolai, X. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ø˜ 12/10. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, A. M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, B. MÔÙԇϷ˜. ºˆÙÔ-

ÁÚ·Ê›·, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ø˜ 21/10. * ¶. E˘·ÙÚȉÒÓ 7, Ì. KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3470.510 ŒÏÂÓ· A·Ϸ. EÁηٿÛÙ·ÛË - Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi. ø˜ 4/11. ¶¡∂Àª∞Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ª√À∞£∏¡∞πø¡ Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 «º˘ÛÈΤ˜ AÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ».

K·ÏÏÈÚÚfiË XÔ˘ÛÈ·‰¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.ø˜ 30/9. A›ıÔ˘Û· «KfiÓÙÔÁÏÔ˘» «°Ï˘ÙÈ΋, ÙÔ›Ô Î·È „˘¯‹». §ÂˆÓ›‰·˜ K·Ï·Ì·-

Ú¿˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 24/10. A›ıÔ˘Û· «N. °‡˙˘» ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶··ÛÙ·Ì·Ù›Ô˘. «¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜».

10- 21/10.

A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·.

XEIPO¶OIHTA OPAMATA E›Ó·È Ë ÚÒÙË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ NEOKATOIKEIN. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: AÓ·ÁÓˆÛÙ¿Î˘, BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, °ÎÔÏÊ›ÓÔ˜, K·Ó¿, KÔ˘ÚÛ¿Ú˘, K˘Úȷ΋, KˆÓÛÙ·ÓÙfiÁÏÔ˘, M·Ú›ÓÔÁÏÔ˘, MÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘, MÏ¿Ô˘Ù, ¶·Ó·ÁȈٿ΢, ™¿ÌÈÔ˜, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, TÚÈÁÒÓË. T· ΛÌÂÓ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ X¿Ú˘ K·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ Î·È M·Ú›· ™·‚·Ú›Î·. EÁη›ÓÈ·: TÚ›ÙË 16 /10 ÛÙȘ 20.30. NEOKATOIKEIN, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48 ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. M¤¯ÚÈ 24/11.

̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, ™¿Ù·

Ë Û‡ÓıÂÛË. X·Ú·ÎÙÈ΋ ·fi

Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. «MÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ &

ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, ‰ˆÚ¿ ͤӈÓ, EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ. ø˜ 14/10.

Á˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÚÁ· ·fi ͇ÏÔ ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û plexiglass. ø˜ 1/11. TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 60 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ‚›ÓÙÂÔ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, performance, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 18/11. XOPO™TA™ION RESIDENCE, ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330 “Street Art”. Dreyk, Eros, Ett, Fors, Hope, Icnoc, Joad, Makonelo, Quits, Taxis. B’ fiÚ. K·È ‚‰ÔÌ·‰È·›· events. ø˜ 4/11. WANNAJOB, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 697 7301524, 694 5551362 “Backrounds”. T· ÙÔ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 18/11.

ª√À™∂π∞ E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.724 ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘. 80 ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ŒÊË‚Ô˜ ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ· Î·È Ô Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˜ ŒÚˆÙ·˜ ÙˆÓ £ÂÛÈÒÓ. MÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ø˜ 31/10. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981

¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500 (ÂÛˆÙ. 102, 580)

Francesco Scavullo.

«M›· ·Á¿Ë, ÂÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ¤Ó·˜ χÎÔ˜».

KPATIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ 2310 546.683 1Ë MÈÂÓ¿Ï ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, «EÙÂÚÔÙÔ›Â˜» ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. §‹‰· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. «EȘ ÙÔ fiÓÔÌ·» (“In the name of”). ø˜ 10/11.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 5/11. 6, 13, 20/10 (ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿). PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9702.025 OÌ¿‰· Lilith. Trash art ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ø˜ 15/10. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ-

60 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

>>

>> *¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

ºøΔ√ ¶. ™Aªπ√™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

¶ÔÚÙÚ·›Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. Afi 20/9.

MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™, EÁÓ·Ù›·˜ 154, ÂÓÙfi˜ ¢E£, 2310 240.002 O ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔ ÙÔ›Ô ηÈ

TÔ˘ °Ô˘›ÏÏ˘ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı.: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. TÂÙ.19.20, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.20, ™¿‚. 18.20, K˘Ú. 18.20. ú 24, 23, 20, 18, 16. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 O͢ÁfiÓÔ. TÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ. ™ÎËÓÔı.: M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 23, 20, 16, 12. Afi 17/10 ˆ˜ 13/1.

«1Ë ÂÓfiÙËÙ·: YfiıÂÛË ÚÔÛˆÈ΋» (Ë Î·ıËÌÂÚÈ-

A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153

ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ), «2Ë ÂÓfiÙËÙ·:

™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KÔÈӈӛ˜ Î·È ÂÈ-ÎÔÈӈӛ˜» (ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ), «3Ë ÂÓfiÙËÙ·: KÔÛÌÈΤ˜ ÂÈ-ıˆڋÛÂȘ» (ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ-

›Ô). ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. ø˜ 14/10. «MӋ̘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. ø˜ 14/10. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9,ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô‰Ô‡ BÔ˘Ï‹˜ ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜ ·fi

ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 194548. ¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ŒÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi £¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ø˜ 18/11. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111/ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. «TO¶OI». Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹

ÙÔ˘ M·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, 210 3897.121. Z¿ÂÈÔ M¤Á·ÚÔ 210 3223.509. MÔ˘ÛÂ›Ô ÕÏÂÍ M˘ÏˆÓ¿, ¶Ï. AÁ›ˆÓ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 5, £ËÛ›Ô, 210 9215.173. ø˜ 25/11. MOY™EIO TH™ ¶O§H™ TøN A£HNøN (ÿ‰Ú˘Ì· BÔ‡ÚÔ˘ - E˘Ù·Í›·) I. ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 5, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3231.397 KÒÛÙ·˜ K·ÌÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜: «OÚ¿Ì·Ù·».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 12-28/10. ¶AI¢IKO MOY™EIO K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3312.995 «X·ÌÔÁÂÏ¿ÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ!»: M¿ıËÌ· ʈÙÔÁÚ·-

Ê›·˜ (6-12 ¯Ú.) «¢·ÛÔÎÔ˘‚¤ÓÙ˜» (3-5 ¯Ú.)

13&14/10. ●

TˆÓ Bruce Jordan - Marilyn Abrams. Afi‰.:£. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ™. ¢ÂÏÈÎÔ‡Ú·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, A. KÔ˘Ú‹. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. - K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 21, 18, 15. ¶ÚÂÌȤڷ: 12/10. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, 210 5201.684-68 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰. ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: M. B·ÛÈÏ¿ÎË. KÔÛÙ.: I. TÛÈ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, E. AÔÛÙfiÏÔ˘, I. AÛÙÂÚÈ¿‰Ë. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì. - ™¿‚. 21.00 & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 O B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. MÂÙ¿ÊÚ.: A. M·ıÈÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: Õ. AÁÁÂÏ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, ™. §ÒÏÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.15, ú 22,15. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ·ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, X. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, Y. §Ô‡Ë. BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125 ™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ. TÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 90Æ C. ¢È·ÛÎ.: X. TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. §˘ÓÙ˙¤Ú˘. MÔ˘Û. & video: A. TÚÔ‡ÛÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M¿Ú·˜, T. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, M. §·Ì›ÚË. ¶¤Ì. ™¿‚.: 21.30, K˘Ú. 20.15. IÛÙÔڛ˜ Ì ˯Ò. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Playback æ». ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. MÔ˘Û.: K. EÏÔÛ›ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, B. §¿Ú‰Ë, °. §Ô‡Î·. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00, ú 20, 13. ¶ÚÂ-


Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

ÌȤڷ: 15/10. M¤¯ÚÈ 4/12. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜. T˘ §¤Ó·˜ KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «AÛ›η». ™ÎËÓÔı.-ı·ÙÚÈ΋ ‰È·ÛÎ.: ¢. M›ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÔ‡Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·Ì‚·Î¿, I. BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, E. ¢Ú¿ÎÔ˘. TÚ. - ™¿‚. 21.30, ú 16, 12. ª¤¯ÚÈ 14/10. BOOZE KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 House. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ Ô›ÎÔ˜ ÂÓÔ¯‹˜». Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ™Ï·Ù˜. ¢Â˘Ù. & TÚ., 21.30, ú 10. KÚ·Ù‹ÛÂȘ: 693 2663143 °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 O Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ O˙. TÔ˘ º. §. M¿Ô˘Ì. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. - ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: ™. ¢ÂÌ›ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. §È‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘, ™. ¶ÂÙÚ¿Î˘, M. §Ô˘Î¿ÎË, X. K·ÁÈ¿˜. ™·‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00.

MÔ˘Û.: M. PÔ‚›ı˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ∞fi 12/10, ¶·Ú. & ™·‚. 23.45 ∫˘Ú. 22.00, ú 10. E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ¢È·ÛÎ.: T. ¶ÚÔ‡Û·ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: K. ¶·ÓˆÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, ™. NÙ¤Ìη. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú17, 12. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879 K·˘Ùfi˜ ¿ÁÔ˜. TÔ˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢Âη‚¿ÏÏ·. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 B’ ™KHNH H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó.

¢E§ºINAPIO N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 299 1/2 ÁÂÏÒÓ Ï·‚¤. TÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. KÔÛÙ.: ¢. £ÂÔ¯¿ÚË. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÚ.-K˘Ú. 21.15, ú 17, 22, 17. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, XÚ. ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. - K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 22, 19, 18, 15. ¶ÚÂÌȤڷ: 12/10. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. KÔÛÙ.: °. ™ÂÁÚ‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, B. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, T. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. TÂÙ. - ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.30 & 21.30, ú 25, 22, 18. ¶ÚÂÌȤڷ: 26/10. T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. TÔ˘ X·Ó˜ KÚ›-

ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ «K‡ÙÙ·ÚÔ». £Â·ÙÚ. ·fi‰. ÛÎËÓÔı.: M. BÂÓȤÚ˘. MÔ˘Û.: °. K·ÙÛ·Úfi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: ™. ¢ÂÌ›ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. Iˆ¿ÓÓÔ˘, £. PˆÌ·Ó›‰Ë˜, £. TÛ¤·, ¶. ¶·Ú·‰ÂÈÛ·ÓÔ‡. ™¿‚. 15.00, K˘Ú. 11.00 & 15.00.

E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.047 AY§H £EATPOY ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË-performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË.

£EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë.

Afi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· «™˘Ó οÙÈ». ™ÎËÓÔı. - ‰È·ÛÎ.: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. °·ÏÈÒÓË. MÔ˘Û.: A. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. X·˚οÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ¶. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, M. K·„‹, M. M·ÁÁ›Ó·. ¶ÂÌ. - K˘Ú.: 21.30, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 14/10. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. ¢È·ÌfiÚ. KÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¢Ú·Ì/ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚ.: ™. §ÈÔ‡ÏÈÔ˘. ™ÎËÓ.: Õ. M¤ÓÙ˘. KÔÛÙ.: ¶. KÔÎÎÔÚÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·ÏÙ¤˙Â, K. P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏÏ¿ÚÈ. H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜ B’ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.

TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. TÛÔÚÙ¤Î˘. H¯ËÙ. ÂÚÈ‚.: £. ¢ÚfiÛÔ˜. ™ÎËÓ.: K. M·ÎϤϷÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¢ÚfiÛÔ˜, °. TÛÔÚÙ¤Î˘. K˘Ú. 22.15. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ.18.30,ú 18, 15. MÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË.

TÔ˘ PÂÌÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: X. §ÈÔÓÙ¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: £. AÓ·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 18, 15. Afi 16/10. K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ÓÔ˘‚¤-

Ï· ÙÔ˘ §ÂÛÎfi‚. ¢È·ÛÎ. ÛÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ™ÎËÓÔÁÚ.-ÌÔ˘Û.: B·Û›Ï˘ M·ÓÙ˙ԇ΢. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘. TÂÙ. - ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 18, 15. Afi 12/10. KA§§I¢POMIOY 68 EÍ¿Ú¯ÂÈ· TÔ ·›Ì· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ.

§YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 N·ÌÔ‡ÎÎÔ. TÔ˘ B¤ÚÓÙÈ. ¶ÔÈËÙ. ΛÌ.: T. ™ÔϤڷ. MÔ˘Û. ‰È‡ı.: H. BÔ˘‰Ô‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: T. ¶¤‚ÛÓÂÚ. ™ÎËÓ.: A. ¢·ÁÎÏ›‰Ë˜. KÔÛÙ.: T. ¶Ú›ÙÛ·. EÚÌËÓ‡ԢÓ: D. Wakeham, G. Villar, T. AÔÛÙfiÏÔ˘, A. K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. ™ÙȘ 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27/10, 20.00. METRON X·Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË 15, P¤ÓÙ˘, 210 4251.093 EχıÂÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ.

TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: ™. T۷ΛÚ˘. ™ÎËÓ.: KÒÛÙ·˜ B·ÚÒÙÛÔ˜. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. KÔÛÙ.: °. NfiÈÌ·Ó, A. ™È¿ÊÎÔ˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. ™ÔÓÙ¿ÎË, ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, N. MÔ˘·›ÌË. ª¤¯ÚÈ 14/10, ηıËÌ. 21.15, ú 25, 15. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. KÂ›Ì ÛÎËÓÔı.: £.

AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, °. KÔÚÌ·Ófi˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. - K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 24, 18. ¶ÚÂÌȤڷ: 11/10. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 ÕÌÏÂÙ Ô B’. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. ™ÎËÓÔı.: B. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏÏȤ˜. XÔÚÔÁÚ.:Z. KÈÏ›ÓË. MÔ˘Û.: N. ¶·Ô˘ÙÛ¿˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, 210 3450.922 ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ & Mȯ¿ÏË P¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, §. K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘, M.K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, E. MÔ˘Ù¿ÊË. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. - K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 24, 19, 18. ¶ÚÂÌȤڷ: 13/10. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÎË, N. £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘, O. MÔ˘Á¿. ¢Â˘Ù. - ¶ÂÌ. 21.15, ú 22, 16. ¶ÚÂÌȤڷ: 15/10. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.579 M‹‰ÂÈ·. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. MÂÙ·ÊÚ.: £. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: º. KÔ˘ÙÛÔ˘Ì¿ÓË. XÔÚÔÁÚ.: K. P‹ÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. M·ÎÚ‹, °. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘, K. PËÁfiÔ˘ÏÔ˜, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. ™ÙȘ 12 - 14/10. ™TOA MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. KÔ‡ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 20, 15, 13. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9246.692 £·Ï·ÛÛÈÓ‹ ˆ‰‹, ÌÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË. TÔ˘ Alvaro de

Campos. ™ÎËÓÔı.-‰È·ÛÎ.: B. N·¯Ì›·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: M. ¶··‰‹Ì·. ¶·›˙ÂÈ Ë M·Ú›ÛÛ· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 21.30, ú 15,10. ª¤¯ÚÈ 29/10. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÏÂÚ.

MÂÙ¿ÊÚ.: AϤͷӉÚÔ˜ KÔ¤Ó. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. MÔ˘Û.: º. TÛ·Ï·¯Ô‡Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. - ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 24, 18, 16. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 H ˙‹ÏÈ· Û ÙÚ›· Ê·Í. To˘ EÛÙ¤Ú BÈÏ¿Ú. MÂÙ¿ÊÚ.: £. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. AÚ¿ÔÁÏÔ˘. ™ÎËÓ.: A. AÚÛ¤ÓË. KÔÛÙ.: M. KÔÓÙÔ‰‹Ì·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §È‚·ÓÔ‡, K. §¤¯Ô˘, M. ¶·ÓÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.30 & 21.30, K˘Ú. & ¢Â˘Ù. 20.30, ú 20. ª¤¯ÚÈ 5/11. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

ÙÛ‚ÈÙ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. PfiÛÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ™ÎËÓ.: §. K·Ú‰·Ú¿. KÔÛÙ.: M. ºÚ·ÁοÎË. MÔ˘Û.: M. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘. ¶¤Ì. - ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, 15.

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: K. K·Ì·Ó¤ÏÏË. MÔ˘Û.: N. TÛ¤ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. X·ÓÙ˙‹˜, E. M·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, Œ. MfiÌÙÛÔ˘, A. BÔ˘Ù˙Ô˘Ú¿ÎË, B. XÚËÛÙ›‰Ë˜. ¢Â˘Ù. 21.15 & 24.00, TÚ. 21.15, ú 15, 10. ¶ÚÂÌȤڷ: 15/10.

¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242

TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. ŒÚÁÔ ‚·ÛÈṲ̂-

¶ÔÚÙÔοÏÈ ÏÂÌfiÓÈ ·˘Áfi ηӷڛÓÈ. T˘ Rinne Groffe.

™ÎËÓÔı. - ÛÎËÓÔÁÚ. - ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: ™. K·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¶¤Ú˘. KÔÛÙ.: A. °Ú¿‚Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·ÙÛÔ‡Ï˘, B. M·Ú·Áο-

ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ P¤ÈÙÛÂÏ KfiÚÈ. £Â·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹: Õ. P›ÎÌ·Ó - K. B›ÓÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: £. TÛ··Î›‰Ë˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: K. M·Ú·ÌÔ‡ÙË. EÚÌËÓ‡ÂÈ: ¢. ™·Ú·Ê›‰Ô˘. Afi 12/10. ●

ATHENS

voice

EKPAN (ıÂÚÈÓfi˜) ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ & AÁ·ı›Ô˘, N¿ÔÏË- Eͷگ›ˆÓ, 210 6461.895 Prêt-à-porter. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶Ï‡ÛȘ». ™‡ÏÏË„Ë-ÛÎËÓÔı.: A. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜. KÔÛÙ.: M. K·Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Ÿ. °ÂÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹, E. §¿Ú‰·, K. Mȯ·‹Ï. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ú 15, 10. ª¤¯ÚÈ 21/10.

TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: B. ¶Ô˘Ï·ÓÙ˙¿˜. ™ÎËÓÔı.: M. AÚ‚·Ó›ÙË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: £. IÛÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.-™¿‚.: 21.00 K˘Ú.: 20.00, ú 22, 18, 15.

™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. MÔ˘Û.: K. ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. £ÏÈ‚¤ÚË, A. §ÂÌÔÓ‹, °. TÛ·ÁηڿÎË, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË: 210 8068.552 & 697 8014815. TÂÙ. - K˘Ú.: 21.00, ú 18, 12. ª¤¯ÚÈ 28/10.

£∂∞Δƒ√ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «Ÿ¯È ·›˙Ô˘Ì». ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. K›ÓËÛË: E. AÏÂ͛Ԣ.

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

( * * * ) SICKO TÔ˘ M¿ÈÎÏ MÔ˘Ú. TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ‡ º·ÚÂÓ¿ÈÙ 9/11 ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ÙˆÓ H¶A Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ò˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ.

∏ ªÀ∞ ™Δ√ Nokia Trends Lab Event

CINERAMA, ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ¶TI ¶A§AI

°È· ¤Ó· i ¤¯·Û· ÙË M.I.A. Bڋη fï˜ ÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Ì ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ (ÌfiÓÔ Ù˘¯·›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Ms. Caramel) Î·È ÔÌÈÏËÙÈ΋ R&B ·‡Ï· pop star, Ô˘ ÁÂÏ¿ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. E›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÚÌËÓ‡ÙÚȘ ÙÔ˘ “Lady Marmalade” Ì·˙› Ì Pink, Christina Aguilera Î·È Lil’ Kim ·fi ÙÔ “MÔulin Rouge”, Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ì ‚Ú·‚›·. MÈÛ‹ IÙ·Ï›‰· Î·È ÌÈÛ‹ T˙·Ì·˚ηӋ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÙÔ 1978, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ “Chicago” Î·È “Cursed”, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Ì ÙÔÓ Wycleef Jean ÙÔ “Ghetto Superstar”, ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Bullworth” Ì ÙÔÓ °Ô˘fiÚÂÓ M›ÙÈ. K·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Aı‹ÓˆÓ AÚ¤Ó· Û “Moulin Rouge”. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÛÔ˘ ÛÙÔ Nokia Trends Lab Event; OÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ 4Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “Liberation”, Ì ÙÔ ÁÎÔ˘ ÌÔ˘, Ì fiϘ ÙȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Î·È ¯ÔÚ‡ÙÚȤ˜ ÌÔ˘ Û ¤Ó· ˆÚÈ·›Ô show Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ¶fiÛÔ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙÔ “Moulin Rouge”; TÔ “Moulin Rouge” ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. ◊Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Ì fiÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Pink, Christina Aguilera Î·È Lil’ Kim. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ 3 ‹Ù·Ó ÈÔ cool; M ÙËÓ Pink ‚Á·›Ó·Ì ¤Íˆ Û˘¯Ó¿ Î·È ¿ÓÙ· ÂÚÓÔ‡Û·Ì ˆÚ·›·. TËÓ Â›¯· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ·, ·fi fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È, fiÙ·Ó ‰Ô‡Ï¢ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. EÛ‡ fiÙ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È cool; ŸÙ·Ó ‚ÈÒÓˆ οÙÈ Ó¤Ô, fiÙ·Ó Ù·Íȉ‡ˆ, Ì ٷ Û΢ÏÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ, Î·È ¿ÓÙ· ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÌÂ

>>

INNER-VIEW

( * * * ) ¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH) EÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÎÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ·Ï¿Óı·ÛÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ BBC ÛÙËÓ Ô‡ÁÈ·. APOLLON - CINEMAX class, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, AE§§ø Cinemax 5+1

Û˘ÁÁÂÓ›˜, ·Ú¿ Ó· ÙȘ ÂÚÓ¿ˆ ÌfiÓË. Afi Ô‡ ·ÓÙÏ›˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÛÔ˘; ∞fi ÙÔÓ ‡ÓÔ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi. (°¤ÏÈ·.) AÏÏ¿ fiÏ· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂȘ Î·È Î·Î¤˜ ̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ıÂÙÈο. TÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È; N· Ù·Íȉ¤„ˆ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; “Untill the End of Time” ·fi ÙÔÓ Justin Timberlake. M ÔÈÔÓ ı· ‹ıÂϘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜; M ÙÔÓ Prince, ÙoÓ Justin Timberlake, ÙË Lauryn Hill Î·È ÙÔÓ Rod Stewart. (°¤ÏÈ·.) K·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ÂËÚ¤·Û·Ó; MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘, oÈ Prince, Sammy Davies Jr, Lena Horne. INFO: H ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘, Ë Mya, o Dj Blend, o Dj Terry Lee Brown Junior Î·È Ô Vj Paul Davis Û ÌÈ· ·ÂÈΛÓËÙË ÔχˆÚË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ·fi Ù· ÎÈÓËÙ¿. °È· Ó· ÌËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ, ÛٛϠsms ÛÙÔ 0044 7786207060 ‹ LAB1 (·fi ¡okia) Î·È LAB2 (·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜). AıËÓÒÓ AÚ¤Ó·. ™ÙȘ 13/10. www.nokiatrendslab.com

( * * * ) K∞ÀΔ√π ∫∞π ∞™º∞πƒ√π (HOT FUZZ) TÔ˘ ŒÓÙÁÎ·Ú P¿ÈÙ Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÈÌÔÓ ¶ÂÁÎ, NÈÎ ºÚÔÛÙ, T˙ÈÌ MÚfi·ÓÙÌÂÓÙ, ¶¿ÓÙÈ KÔÓÛÈÓÙ¿ÈÓ, T›ÌÔıÈ NÙ¿ÏÙÔÓ ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È Û Â·Ú¯›· Ù˘ AÁÁÏ›·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‹Û˘¯Ë ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÍÂÓ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ·. ¶·Úˆ‰›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ì Á¤ÏÈÔ, ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * ) HAIRSPRAY TÔ˘ ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ N›ÎÈ MÏfiÓÛÎÈ,T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, KÚ›ÛÙÔÊÂÚ °Ô˘fiÎÂÓ KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·, AÌ¿ÓÙ· M¿ÈÓ˜, T˙¤È̘ M¿ÚÛÓÙÂÓ ™ÙË B·ÏÙÈÌfiÚË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ¯ÔÓÙÚԇϷ Ó·ڋ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. X·ÚÈو̤ÓË ÏËÓ ·ÓÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ô˘ ›¯Â ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜. ATTIKON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, A™TPON, ATTA§O™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ºOIBO™, NANA Cinemax, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * ) EL CANTANTE TÔ˘ §ÂfiÓ IÙÛ¿ÛÔ Ì ÙÔ˘˜ M·ÚÎ ÕÓÙÔÓÈ, T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙,

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À T˙ÔÓ OÚÙ›˙, M¿ÓÈ ¶ÂÚ¤˙ XÏÈ·Ú‹ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ Û¿ÏÛ· X¤ÎÙÔÚ §·‚fi, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÎÏÈÛ¤. CINE CITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™INE º§OI™BO™ - EæA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY

( * ) HALLOWEEN: H NÀÃΔ∞ ª∂ Δπ™ M∞™∫∂™ TÔ˘ PÔÌ ZfiÌÈ Ì ÙÔ˘˜ T¿ÈÏÂÚ M¤ÈÓ, ™¤ÚÈ MÔ˘Ó-ZfiÌÈ, M¿ÏÎÔÌ M·ÎNÙ¿Ô˘ÂÏ, MÚ·ÓÙ NÙÔ‡ÚÈÊ PÈ̤ÈÎ Ù˘ ÎÏ·ÛÛÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ T˙ÔÓ K¿ÚÂÓÙÂÚ, ·fi ÙÔÓ PÔÌ ZfiÌÈ. B›·... ·›Ì·... ·˘Ù¿! A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * * * )T√ Δ∂§∂™π°ƒ∞º√ Δ√À M¶√ƒ¡ (THE BOURNE ULTIMATUM) TÔ˘ ¶ÔÏ °ÎÚ›ÓÁÎÚ·˜, Ì ÙÔ˘˜ M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, T˙Ô‡ÏÈ· ™Ù¿ÈϘ, N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿ıÂÚÓ, T˙fi·Ó ÕÏÂÓ, ™ÎÔÙ °ÎÏÂÓ, ¶¿ÓÙÈ KfiÓÛÈÓÙ¿ÈÓ. TÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Ì ‹Úˆ· ÙÔÓ T˙¤ÈÛÔÓ MÔÚÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. XÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ·¤È ¤Ú· ·fi Ù· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, A™TY - Cinema, BAPKIZA, CINE CITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ZEA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, NANA Cinemax, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * * ) ™Δ∏¡ ∫√π§∞¢∞ Δ√À H§∞ (IN THE VALLEY OF ELAH) TÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ, Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈ §È Ù˙fiÔ˘Ó˜, ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ, T˙¤ÈÛÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ. O ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ IÚ·Î. ŒÓ· ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Ú¿Ì· ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “Crash”. AT§ANTI™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON ZINA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARKM STER CINEMAS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * ) ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ¡√¡√™ T˘ ŸÏÁ·˜ M·Ï¤·, Ì ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, EϤÓË K·ÛÙ¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, TÂÍ ¶·ÚÓÙ›, N›ÎÔ AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, T¿ÛÔ KˆÛÙ‹. O ÌÈÎÚfi˜ ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ÁÈ· Ó· ‚·ÊÙ›ÛÂÈ ¤Ó· ̈Úfi Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™˘-

Ì·ıËÙÈ΋ Έ̈‰›· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. A§E•AN¢PANESCAFE, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) TIME (SHI GAN) TÔ˘ KÈÌ KÈ NÙÔ˘Î, Ì ÙÔ˘˜ X· T˙Ô˘ÓÁÎ-°Ô˘, ¶·ÚÎ T˙È°ÈÔ˘Ó, ™Ô˘ÓÁÎ XÈÔ˘Ó-A. H ·ıÔÏÔÁÈ΋ ˙‹ÏÈ· ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘ fiÙÈ ı· ‚·ÚÂı› Ó· ‚ϤÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙË ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ... ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. H ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ȉ¤· ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÙÔÓË Ù·ÈÓ›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘. ¶§AZA, ºI§I¶ ( * * ) M∞Àƒ√ ¶ƒ√μ∞Δ√ (BLACK SHEEP) TÔ˘ T˙fiÓ·ı·Ó KÈÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ N¤Èı·Ó M¿ÈÛÙÂÚ, NÙ·ÓÈ¤Ï M¤ÈÛÔÓ, ¶›ÙÂÚ º›ÓÈ, T¿ÌÈ N٤ȂȘ. MÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ, Û·ÚÎÔÊ¿Á· Úfi‚·Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÈ· Ê¿ÚÌ· Ù˘ N¤·˜ ZËÏ·Ó‰›·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ Ì›ÁÌ· ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÎˆÌˆ‰›·˜. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( * * ) Hª∂ƒ√§√°π√ ∂¡√™ ƒ√ª∞¡Δπ∫√À ∏¢√¡√μ§∂æπ∞ (HALLAM FOE) TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M·Î¤Ó˙È, Ì ÙÔ˘˜ T˙¤ÈÌÈ MÂÏ, ™ÔÊ›· M¿ÈϘ, K›·Ú·Ó X›ÓÙ˜, T˙¤ÈÌÈ ™¿È‚˜, °ÈÔ‡·Ó MÚ¤ÌÓÂÚ. N·Úfi˜ Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙË ÓÂÎÚ‹ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. EÊË‚È΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ù·ÈÓ›· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÊÂÏ‹˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ Ù˘. AABOPA, ¢ANAO™ ( * * ) DECEMBER BOYS TÔ˘ PÔÓÙ X¿ÚÓÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ¿ÓÈÂÏ P¿ÓÙÎÏÈÊ, KÚ›ÛÙÈ·Ó M¿ÈÂÚ˜, §È KfiÚÓÈ, T˙¤È̘ ºÚ¤È˙ÂÚ, TÂÚ¤˙· ¶¿ÏÌÂÚ, ™¿ÏÈ‚·Ó ™Ù¿ÏÂÙÔÓ. ™ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÚÊ·Ó¿ ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ› ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÂÈΛÌÂÓ˘ ˘ÈÔıÂÛ›·˜. K·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ Î·È Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚԂϤ„ÈÌÔ Ó·ÓÈÎfi ÊÈÏÌ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

( * * * *) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ·

Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ Î·È ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·Ù˙·Ì‹ ‚ÔËıfi Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο Î·È ›Ûˆ˜ Ë ÈÔ ÂÓ‹ÏÈÎË Û ÓÔÔÙÚÔ›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ Pixar. AABOPA, APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1. A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ODEON MA°IA, KHºI™IA Cinemax, ¢IANA, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A£HNAION, ¶TI ¶A§AI, BAPKIZA, CINERAMA, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

( * * ) ∂Ã∂Δ∂ ∫∞¡∂π ∫ƒ∞Δ∏™∏; (NO RESERVATIONS) TÔ˘ ™ÎÔÙ XÈΘ, Ì ÙÔ˘˜ K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜, Õ·ÚÔÓ ŒÎ¯·ÚÙ, AÌÈÁΤÈÏ MÚ¤ÛÏÈÓ, MÔÌ M¿Ï·Ì·Ó, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· KÏ¿ÚÎÛÔÓ. H ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÊ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÓÈ„È¿˜ Ù˘ Î·È ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ‚ÔËıfi. PÔÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ ¿Ԅ˘ «Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È». ™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi. AE§§ø Cinemax 5+1, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, O™KAP, ¶A§A™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( * * * ) THE SIMPSONS: H Δ∞π¡I∞ THE SIMPSONS MOVIE ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™›Ï‚ÂÚÌ·Ó. H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Simpsons, ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÂÍÈÛÙÔÚ› Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ M·Ù °ÎÚ¤ÈÓÈÓÁÎ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· «ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘» ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÛÙ›· Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * * * * * ) ZODIAC TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ º›ÓÙÛÂÚ Ì ÙÔ˘˜ T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, M·ÚÎ P¿Ê·ÏÔ, ÕÓÙÔÓÈ ŒÓÙÔ˘·ÚÙ˜. ™Ô˘‰·›· Ù·ÈÓ›· ˘·ÚÍȷ΋˜ ·ÁˆÓ›·˜. ¶A§A™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ETOYA§-A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, CINE CITY, A™TPON, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ●

¢øƒ√ CD H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Dave Gahan “Hour Glass” (EMI). E¿Ó ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 16 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· CD ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ 22/10 ÎÈ ¤ÂÈÙ·, Ë̤ڷ Â›ÛËÌ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A 62 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ˉÔÓÔ‚Ï„›· 23.00/ 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 21.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.10-20.20-22.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 H Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ 19.00-21.00-23.00

AN¢OPA AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.50-14.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 18.5021.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), 20.0022.20 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3:TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.2020.50-23.20/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 16.20, K˘Ú. Î·È 12.00-14.10 A›ıÔ˘Û· 4: Hairspray 17.45-20.15-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.15, K˘Ú. Î·È 12.45 A›ıÔ˘Û· 5: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 18.40-21.1023.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.3020.45-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: Hairspray 18.45-21.00-23.10/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 20.30-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.10-20.2022.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.2020.40-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 20.20-22.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 20.10-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.40/ ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 18.00 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 11.30-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 20.50-23.00/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Hairspray 18.00-20.20-22.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 Hairspray 18.40-20.5023.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 17.30-20.00-22.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.30-20.0022.30

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 Hairspray 18.30-20.4523.00

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-20.3022.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.3022.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ATTIKON cinema ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821 Hairspray 17.30-20.0022.30

A£HNA´™ KfiÎÎÈÓË ¤ÚËÌÔ˜ 19.30/ H Ó‡¯Ù· 21.45

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.5023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 19.00-21.00-23.00

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 20.30-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AºAIA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 ™Â Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ 19.0021.00-23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.4020.50-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.20-21.10-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

64 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.45-16.15-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.15-17.15-19.1521.15-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.15-15.15-17.1519.15-21.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.15-19.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.45-17.15-19.45 Ì ˘fiÙ./ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.3016.15-19.00-21.45-00.30/ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.3016.15-19.00-21.45-00.30, TÂÙ. 13.30-16.00-18.3023.15 A›ıÔ˘Û· 5: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15-19.00-21.3000.00, ™¿‚‚. 11.00-13.4516.15-19.00-21.30-00.00, K˘Ú. 16.15-19.00-21.3000.00 A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 13.00-15.00-17.0019.00-21.00-23.00/ December boys ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00/ M·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ 01.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.3018.00-20.45-23.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-15.30-18.0020.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 19.30-22.0000.15 A›ıÔ˘Û· 9: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 18.1521.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.15-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.1517.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¢Â˘Ù. 15.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 20.1522.15-00.15, ¢Â˘Ù. 22.1500.15 A›ıÔ˘Û· 11: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 17.00-19.45-22.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.30-20.15-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.4517.30-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 13: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00-19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 14: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.15-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30-20.15-23.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·-

ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.1500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.3021.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.30-19.00-21.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.00-16.30-19.0021.45/ M·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ 00.15 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ .14.15-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.1517.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 13.15-17.30-19.4521.45-23.45/ December boys ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3016.00-18.30-21.15-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.3016.00-18.30-21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.15-19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 9: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.45-20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-15.0017.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 10: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.15-18.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.00-16.1518.30/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.45-20.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.1517.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 12: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.1518.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.45-16.1518.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 13: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.45-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.4516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 14: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.15-22.45-00.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ 13.1515.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 15: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.30-19.15-22.0000.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.45-16.30-19.15-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 16: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.4519.00-21.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-16.45-19.0021.00/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 17: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 18.15-20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 18: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.00-18.15-20.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.15-20.15/ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-

16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ El Cantante 18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 20: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00-20.00-22.3001.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.30-17.00-20.00-22.3001.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00-19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 2 : ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-13.45-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 22.30-01.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.45-20.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 3 : ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.30-22.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-15.00-17.3022.15/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 19.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 16.45-19.1521.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.15-21.45-00.00, TÚ. 125.30-17.45-22.15-00.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 19.0021.30-00.15

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00-19.15-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00-19.15-21.30/ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 23.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.00-22.00-00.15/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 15.00-17.30/ December boys ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.45-20.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.15-17.45-20.15 Ì ˘fiÙ./ K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.45-16.15-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Hairspray ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00-18.30-21.0023.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00-18.30-21.0023.45 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 19.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.45-20.45-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.00-17.4520.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0022.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.0019.00-22.20 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·-

ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.3023.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.3020.30-23.45

°A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30-20.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 18.20-20.40-23.00

3462.677 £EPINO AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-22.45/ H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.3023.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45

°§YºA¢A

I§ION

∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 18.00-20.2022.40

ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔÓ EÚÓ¤ÛÙÔ TÛ °Î‚¿Ú·

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.4023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: El Cantante 18.20-20.40-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.00-21.00-23.00

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 Sicko 18.00-20.15-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: Sicko 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ˉÔÓÔ‚Ï„›· 18.00-20.10-22.20

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 £EPINO YÔ„›Â˜ ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 Hairspray 18.40-20.4522.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 Sicko 17.30-20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.00-20.15-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Hairspray 18.30-20.4523.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4020.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.50-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.3019.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 21.55

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 20fi ¶·ÓfiÚ·Ì· E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì. 17.30 OÈ Î·Ú·ÌÈÓȤÚÔÈ, 19.00 H ÎfiÎÎÈÓË ¤ÚËÌÔ˜, 21.45 4 Ì‹Ó˜ 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ & 2 ̤Ú˜/ ¶·Ú. 17.30 E›Ó·È fiÏ· ·Ï‹ıÂÈ·, 19.15 ¶ÂÚÛfiÓ·, 21.00 Zabriskie point, 23.00 Import/export/ ™¿‚‚. 17.15 The shooting, 19.00 H ΢ڛ· ·’ ÙË ™·ÁοË, 20.45 H Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜, 23.00 Salvador/ K˘Ú. 17.00 O ·ÚÈÔ˜ AÚοÓÙÈÓ, 18.45 Ride in the whirlwind, 20.30 Riff raff, 22.15 H ÂÍÔÚ›·/ ¢Â˘Ù. 17.15 AÏ‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù·, 19.00 Laura, 20.45 M.A.S.H. 23.00 N· ÌÔ˘ ÙÔ ˘ÔÛ¯Âı›˜/ TÚ. 17.15 O ¿Ú¯ˆÓ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, 19.10 Warden of the dead, 21.10 El Greco, The fence, Before the dawn, T· ÂηÙfi ηÚÊÈ¿, 23.15 TÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ K¿ÈÓ/ TÂÙ. 17.30 OÈ ˘¤ÚÔ¯ÔÈ ÕÌÂÚÛÔÓ, 19.15 Rules of lies, 21.30 EÔ¯‹ ÍËÚ·Û›·˜, 23.15 OÈ ı·ÙÚ›Ó˜.

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30-20.30-22.30

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 19.20-21.10-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), 20.4022.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 Hairspray 18.00-20.1522.30

Performance, 23.00 Feed/ TÚ. 17.30 Iˆ¿ÓÓ˘ Ô ‚›·ÈÔ˜, 20.45 My little chickadee, 22.30 æ˘¯Ò, 00.30 Freaks/ TÂÙ. 18.00 Monterey pop, 19.15 The making of parts, TÔ ÛÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ, 21.00 MÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, 23.10 Taxidermia.

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 15.30-18.00-20.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.3023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 19.15 Ì ˘fiÙ., K˘Ú Î·È 11.45-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 21.4500.15 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Hairspray 23.15 A›ıÔ˘Û· 4: Hairspray 17.00-19.30-22.00, K˘Ú. Î·È 12.00-14.30 A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-18.45-20.45-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.45-20.4522.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.45-14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 16.30-19.0021.30-00.00

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.0023.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.20-20.00-22.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: Sicko 17.1520.00-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.00-19.4022.15 A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.00-20.15-22.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

§.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 20fi ¶·ÓfiÚ·Ì· E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì. 17.45 NÙ·Ó›ÏÔ TڤϘ, 19.15 O ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, 21.00 Eraserhead, 22.45 H Á˘Ó·›Î· Ù˘ ¿ÌÌÔ˘/ ¶·Ú. 18.00 T· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ›ÚȉԘ, 20.00 ™·Ú·Ì¿ÓÙ, 22.00 ¢Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜, AÌÂÚÈ΋: ·fi ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi/ ™¿‚‚. 17.30 KÚ·Ó›Ô˘ ÙfiÔ˜, 19.30 E˘Ú˘‰›ÎË B.A. 2037, 21.30 Sympathy for the devil, 23.15 A bucket of blood, Freedom fries/ K˘Ú. 18.00 MÓ‹ÌË, KÔÛÌÈÎfi ·Ó·ÙÔÌ›Ô, 20.30 Reservoir dogs, 22.30 Carnival of souls, ŸÏ· Ì·˙È΋˜ ÂÍ·¿ÙËÛ˘/ ¢Â˘Ù. 17.30 AÓÙ›Ô BÂÚÔÏ›ÓÔ, 19.00 Khadak, 21.00

§. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 20.5023.20 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.20-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 16.50-19.00-21.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.Î·È 12.50-14.50 A›ıÔ˘Û· 3: El Cantante 18.50-21.30-23.50/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1014.20-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 18.00-20.10-22.20, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-15.30/ M·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ 00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.50-20.2022.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-15.20 A›ıÔ˘Û· 6: Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 19.30-21.50-00.20/ December Boys 17.00


A›ıÔ˘Û· 7: Hairspray 18.40-21.10-23.40, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.20-16.10 A›ıÔ˘Û· 8: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.20-21.20-23.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10-15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 21.4000.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30-19.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.1020.40-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10-15.40 A›ıÔ˘Û· 11: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.30-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.00-22.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 12: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 17.10-19.5022.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00

ODEON O¶EPA A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.20-20.0022.40 A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 17.00-19.40-22.15

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1021.40-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.40-00.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.3019.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Hairspray 18.40-21.20-23.50/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.4016.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 17.10 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10/ El Cantante 20.10-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 19.40-22.1000.40/ December boys 17.20 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 20.20-22.50/ O P·Ù·Ùԇ˘-17.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.00-22.00-00.10/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.2020.40-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 A›ıÔ˘Û· 8: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 18.50-21.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.15-16.20/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 23.10 A›ıÔ˘Û· 9: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 21.1023.30 A›ıÔ˘Û· 10: ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.30-20.30-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Cinema Park: ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00 T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó

ODEON ZINA §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422714 ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 17.10-19.50-22.30

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 20.45-23.00/ 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 18.40

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EPINO ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ

ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ 19.45-22.15 XEIMEPINO O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 17.45, K˘Ú. Î·È 11.30/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 20.25/ Zodiac 22.30

¶§AZA §.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: Time 19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ 18.30-20.3022.30

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 Sicko 18.00-20.20-22.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™INE º§OI™BO™ - EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 £EPINO El Cantante 20.15-22.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.40-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30-22.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-20.30-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚. Î·È 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 21.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.1522.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶·Ú.-K˘Ú. 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-14.40-17.0019.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.30 Ì ˘fiÙ./ Zodiac 23.45 A›ıÔ˘Û· 2: M·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-12.50-15.00-17.10/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.10-13.20-15.3017.45/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.40-13.40-15.4017.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 19.30-21.4023.50 A›ıÔ˘Û· 5: December boys ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.20-13.30-16.00/ Hairspray 18.50-21.1023.30 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.2017.40-20.00(ÌÂÙ·ÁÏ.)/

™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 22.15 A›ıÔ˘Û· 7: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-21.15-23.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.10-15.10-19.1521.15-23.15/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ 17.50-20.2022.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.13.50-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.1017.30/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.2016.40-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 21.20-23.40

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.00-20.00-22.0000.00 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ .16.30-18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-14.1016.30-18.50(ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Halloween: H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ 21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1013.50-16.40/ Hairspray ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.3021.50, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.3021.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50-20.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.10-15.3017.50-20.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ HÏ¿ 22.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 19.00-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.10-14.30-16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ K·˘ÙÔ› Î·È ¿ÛÊ·ÈÚÔÈ ¶ÂÌ. & K˘Ú.TÂÙ. 19.10-21.40, ¶·Ú.™¿‚‚. 19.10-21.40-00.10 A›ıÔ˘Û· 7: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË ¶¤Ì. 21.00-23.00, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-21.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.2014.20-16.20-21.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.40 Ì ˘fiÙ.

TITANIA Cinemax

ÕÓıÚˆÔ˜ ‰·ÁÎÒÓÂÈ Û·ÏÔ, 22.30 Nashville/ ¶·Ú. 17.30 MËÙÚÔfiÏÂȘ, 19.15-T·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ A’, 21.15 Delivery, Oı¤ÏÔ˜, 23.15 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î·, ¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ·Ï‹ıÂÈ·/ ™¿‚‚. 17.45 OÈ ‚ÔÛÎÔ›, 20.00 N·˙›Ì XÈÎ̤Ù: Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘ Á›Á·ÓÙ·˜, 22.00 ™˘Ó·˘Ï›·, 23.15 By the kiss, O fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/ K˘Ú. 17.15 MÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·Èӛ˜ B’, 19.15 O T·Ú˙¿Ó Î·È Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘, Vincent, 21.30 TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ AÏ›Î˘, 23.00 •¤ÓÔÈ·ÛÙÔ˜ η‚·Ï¿Ú˘/ ¢Â˘Ù. 17.00 Meander, M·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì, 19.15 º˘Ï·Î¤˜ ÕÙÙÈη, 21.00 Queen Kelly, 23.00 OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘/ TÚ. 17.30 Forty guns, 19.15 º¿ÏÛÙ·Ê, 21.30 Sniffer, Good luck Nedim, Gimme shelter, The peace/ TÂÙ. 17.30 Comme un air, Looks and smiles, 19.30 Never like the first time, My little chickadee

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 Time 19.00-21.00-23.00

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 Hairspray 18.20-20.3022.40

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.15, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó‡¯Ù· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00, ¶·Ú.K˘Ú. 19.30-22.15

APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 19.30-21.30

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÓÔÓfi˜ 18.15-20.20-22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ¶·Ú.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.30

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 O Á·Ùfi·Ú‰Ô˜ 18.4522.15

¶ÂÈÚ·È¿

TPIA A™TEPIA

¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter

N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 20.3022.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË 17.00-19.00-21.00-23.00

YÔ„›Â˜ 20.00-22.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 TÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÚÓ 18.00-20.15-22.30

TPIANON

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 20fi ¶·ÓfiÚ·Ì· E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì. 17.00 O ÔÏ›Ù˘ K¤ÈÓ, 20.15 Zakaria,

¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225653 Hairspray 18.00-20.1522.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ●

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

Δ∞π¡π∂™

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

ª∞´∫§ ª√Àƒ

O M¿ÈÎÏ MÔ˘Ú ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê› ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜

Y°π∞I¡∂Δ∂! TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY SICKO ™ÎËÓoıÂÛ›·: M¿ÈÎÏ MÔ˘Ú

P›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ MÔ˘Ú ÛÙÔ google, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ˆ˜ ÁÈ· οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‹ ı·ً Ô˘ ¤Î·Ó best seller Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Û¯Â‰fiÓ blockbuster ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ (·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ) Ô˘ ÙÔÓ ÌÈÛ› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÂÈÌÔÓ‹. OÈ ÏfiÁÔÈ ¿Ó ¤Ú· ·fi ÙȘ Û˘¯Ó¿ ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ Ô Â˘ÙÚ·Ê‹˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙ·˜, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ò˜, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, fiÏË ÙÔ˘ Ë Î·ÚȤڷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·‰È¿ÎÔË Î·Ì¿ÓÈ· ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. OÈ ÊˆÓ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ fï˜ (Ô˘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· ¿‰ÈÎÔ) Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “Sicko”, ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ò˜ ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ AÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÚÌ·ÈÔ Ù˘ ·ÈÛ¯Ú‹˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ (ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ IKA) ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ·ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙËÓ Îϛ̷η ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘. KÈ ·Ó Ô MÔ˘Ú Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏ· Ù· ÁÓÒÚÈÌ· ÛÎËÓÔıÂÙÈο ÙÔ˘ Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÔÚ›˜ Â‰Ò Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¤Ó· Û‚·ÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÙÈ Ô˘, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ‚›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ‹ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È Î·ıË66 ATHENS VOICE 11 -17 √∫Δøμƒπ√À 2007

K∞ÀΔ√π ∫∞π ∞™º∞πƒ√π (HOT FUZZ)*** M ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ Mr. Bean Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÌfiÓÔ ·fi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿„ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÛÙ›Ô, Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ›¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÛˆÙ‹Ú˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚ڋΠÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ™¿ÈÌÔÓ ¶ÂÁÎ Î·È NÈÎ ºÚÔÛÙ. H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ Έ̈‰›·, ÌÈ· ·Úˆ‰›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ buddy movies ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ŒÓÙÁÎ·Ú P¿ÈÙ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ·fi ÂΛ Ô˘ ÙÔ ¿ÊËÛ ÙÔ «•‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ NÂÎÚÒÓ» Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ ÛÙȘ ÊÙËÓ¤˜ Έ̈‰›Â˜ Ô˘ ÍÂÂÙ¿ οı ÙfiÛÔ ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ŒÍ˘ÓÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÊϤÁÌ·, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯·‚·Ï¤, Ó· ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈÔ˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜...

¶§∞¡∏Δ∏™ °∏ (EARTH) *** E›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÔÙ¤ Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο. A˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ̤۷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì·Á¢ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜ Ù˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ۷ʤ˜ Î·È Â›ÁÔÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·. M ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ BBC ›Ûˆ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÕÏÈÛÙÂÚ ºfi‰ÂÚÁÎÈÏ Î·È M·ÚÎ §›ÓÊÈÏÓÙ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÙÔ ÊÈÏÌ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙÔ Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È Û·Ê¤˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘˜. A˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ Û˘Ì‡Îӈ̷ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÂÓfi˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÛΤ„Ë ˆ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ì·˜.

EL CANTANTE * A˘Ù‹ Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ salsa X¤ÎÙÔÚ §·‚fi Î·È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰fiÍ· ÛÙË N¤· YfiÚÎË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70 ·Í›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÓ›·˜, ηıÒ˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ì¤Û· Ù˘ fiÏ· Ù· ÎÏÈÛ¤ ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. O ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·fi ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ P›ÎÔ, Ë ÚÒÙË Á‡ÛË ÂÈÙ˘¯›·˜, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ë ‰fiÍ·, Ë ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙÂÏÈο Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, fiÏ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Ì «·ÎÚ›‚ÂÈ·» ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ӷ ‰›¯ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ÙÔÓ §ÂfiÓ IÙÛ¿ÛÔ, Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ Ì ÙÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó...

HALLOWEEN: H NÀÃΔ∞ ª∂ Δπ™ M∞™∫∂™ * O auteur ÙÔ˘ gore Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ PÔÌ ZfiÌÈ Í·Ó·¯Ù˘¿ Ì ÙÔ ÚÈ̤ÈÎ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ T˙ÔÓ K¿ÚÂÓÙÂÚ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ̇ÏÔ, Ô˘ ·Ï¤ıÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Û ¤Ó·Ó ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ ÔÏÙfi. O ZfiÌÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ ÁÈ·Ù›, ·Ú¿ ÙÔ ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌϤÓÙÂÚ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ¿Á¢ÛÙË ÛÔ‡·...

∫π ∂™À ∂¢ ø;

¶ÔÈÔ˘˜ ı· ‰ÂȘ Û Ù˘ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·ÔȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ η ˜; EÈϤÁÔ˘Ì ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ È ·ÎÙÈÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ì Â ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. ™¿ ‚‚ ·Ù Ô

13 /1 “Sympathy for the 0, 21 .3 0 ÛÙ ÔÓ MÈ ÎÚ fiÎ ÔÛ ÌÔ : ÛÙ·ÏÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ devil” ÙÔ˘ Z·Ó §ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú. NÔ Î ÂÓ ÚoÏ, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ̤ÏË Û¯ÔÏÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙË fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ·ÚÔÈΛ·˜ AıËÓÒÓ , ‚· KÈı P›ÙÛ·ÚÓÙ˜ · Ú¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÙÒÛË ÙÔ˘ fi Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Ro ÙË ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿, Ô˘ Ì·Ù·›ˆÛ ÙË lling Stones. ¢Â˘Ù¤Ú· 15/10, 23 .00 ÛÙÔ IÓÙ¿Ï: this” ÙÔ˘ EÌ›Ú KÔ “Promise me ˘ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ·. KÔ Ú›ÙÛÈ· Ì ¤ıÓÈÎ ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, ·ÁfiÚ ·È· Ì ۷Ӊ¿ÏÈ·, Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Aı Ó·›Ô˘˜ ı·٤˜ Ô Ë˘ ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ· Â›Ó·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ KÔ˘·ÎfiÌË ÂӉȷʤÚÔ ˘Û˜. TÂÙ¿ÚÙË 17/10, 00.20 ÛÙÔ TÚÈ·ÓfiÓ: «O ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ» ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÂȘ ·fi ÙȘ η N›ÎÔ˘ ZÂÚ‚Ô‡. º›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ù·Ï‹„ÂȘ ÙÔ˘ XË Ì ÙÔ˘ ’80), ¯˘Ì҉ Ș ıËÏ˘Î¤˜ ˘¿Ú ›Ô˘ (ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÍÂȘ Ô˘ ›Ûˆ˜ η ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÛÂ È Ó· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ZÂÚ‚Ô‡, ·ÏÈÔ‡˜ Á¿‰Â˜ – fi¯È Ù˘ ÙÚ¿ ÚËÔ˘Ï·˜.

ÌÂÚÈÓfi. ™ÙËÓ ÔÚ›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ˘Á›·˜ Î·È ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÙÈ ¤Ó· ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ̤۷ ·fi ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ K·Ó·‰¿, Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, fiÔ˘ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ¿„ÔÁ·. N·È, ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÙ¢ı›˜ ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ˆÚ·ÈÔÔÈË̤ÓË, ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ·ÛıÂÓ‹ –Ô˘ ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË ÙË ¯¿ÚÙÈÓË ÚfiÌ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó– ÛÙËÓ fiÚÙ· ÌÈ·˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ù‹˜ ÚfiÓÔÈ·˜. EÈÎfiÓ˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “Sicko” ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤ÏÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ MÔ˘Ú Î·È Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·Ùfi ηÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ. ∞

HAIRSPRAY ** PÔ˙ ·ÛÙ¤Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘... ı·ÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜. MËÓ ÌÂډ‡ÂÛÙÂ, ·Ï¿ οÓÙ ¯¿˙È... ●


DVD

LA MOME (ZøH ™∞¡ Δƒπ∞¡ΔAºÀ§§√) TÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ OÏȂȤ NÙ·¿Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ EÓÙ›ı ¶È·Ê ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ÊfiÚÌ· ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÛÙÈÁ̤˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÓfiÙ˜.TÔ ÊÈÏÌ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ÙÔ˘ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÙÔ 1959, ·ÏÏ¿ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. A˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘, ·ÏÏ¿ οÙÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: H ÂÍ·ÓıÚÒÈÛ‹ Ù˘, Ë Î¿ıÔ‰fi˜ Ù˘ ·fi Ù· ÓÂÊÂÏÒ‰Ë ‡„Ë ÙÔ˘ «Û˘Ì‚fiÏÔ˘», Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ Û·Ó Á˘Ó·›Î· Î·È fi¯È Û·Ó ÂÈÎfiÓ· – ‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË.

INLAND EMPIRE OÈ Ï¤ÍÂȘ «ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ §ÈÓÙ˜» ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÙÈ ¿Óˆ οو Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ N›ÎÈ °ÎڤȘ, ÌÈ· ËıÔÔÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· Ù˘ Â›Ó·È ÚÈ̤ÈÎ ÂÓfi˜ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ˘ ÔψӤ˙ÈÎÔ˘ ÊÈÏÌ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙË ÏÔÁÈ΋, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. A˘Ùfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ›ÛÈÔ ÛÙÔ ÊÈÏÌ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ·fi ÌÈ· ·‰ÈfiÚ·ÙË ·ÏÏ¿ ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ·ÂÈÏ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Î·È Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÂÊÈ¿ÏÙË.

SHOOTER (O E∫Δ∂§∂™ΔH™) ŒÓ·˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ ·Áȉ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˆ˜ Ô ¤ÓÔ¯Ô˜ ÌÈ·˜ ·fiÂÈÚ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. M¤¯ÚÈ ÙÂÏÈο Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹, Ô AÓÙÔ˘¿Ó ºÔ˘ÎÔ˘¿ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‰fiÛË ·fi CSI Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÎfiÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌfiÏÈÎÔ ·›Ì·, ÛÊ·›Ú˜ Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú¿ÛË mano a mano. √ NÙ¿ÓÈ °ÎÏfi‚ÂÚ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ηÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ Ô M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙÔÓ action hero. AÓ˘ÔÌÔÓÔ‡ÌÂ...

28 Eμ¢√ª∞¢∂™ M∂Δ∞ (28 WEEKS LATER) MÔÚ› Ô NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fï˜ Ô IÛ·Ófi˜ XÔ˘¿Ó K¿ÚÏÔ˜ ºÚÂÛÓ·‰›ÁÈÔ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. √È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ «ıÂÚ·Â˘Ì¤ÓÔ» ·fi ÙËÓ ÂȉËÌ›· ˙fiÌÈ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. O ÙÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò, Î·È Ì·˙› Ë Î˘ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Ô ÓȯÈÏÈÛÌfi˜, Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. O IÛ·Ófi˜, Ô˘ ›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ì ÙÔ “Intacto”, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÛÙÈÏ, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì Â͢Ó¿‰·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÎÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ...

11 -17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


º∂™Δπμ∞§

«¶∞¡√ƒ∞ªπ∫∏» £∂∞ E›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜, ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·Ó¤ÊÂϘ ‹ ‡ÎÔϘ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÛÈÓÂÊ›Ï AıËÓ·›Ô˘.

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 16/10 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 17/10. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 16/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

68 ATHENS VOICE 11 -17 √∫Δøμƒπ√À 2007

KÈ ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ¤ÎÏ„·Ó οÙÈ ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ˘‹ÚÍ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â‡ÚÈÛΠ‰›Ô‰Ô ÚÔ˜ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË Ì ۋÌÂÚ·. MÔÚ› ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ϤÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ ¤Ó·˜ ı·ً˜ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ηÙÔÚıÒÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊı›˜. º¤ÙÔ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÏfiÁÔÈ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÚÒÙÔ˜ Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ ÙÔ «4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È 2 ̤Ú˜» ‹ ÙÔ “Elizabeth: The Golden Age”, ‹ Ó· ‰ÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ KÂÓ §fiÔ˘Ù˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Ù·È-

“IT’S A FREE WORLD”

Ó›·˜ ÙÔ˘ “It’s a free world”. KÈ ·Ó Ë vintage ÁÔËÙ›·, Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Ô‡Ùˆ˜ Ë ¿Ïψ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, Û Úԉȷı¤ÙÂÈ ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ‰ÔΛ̷Û ӷ ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÛÙ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÊÈÏÌ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·fi οı fiÏÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ MfiÓÙÂ

X¤ÏÌ·Ó ÛÙÔÓ ŸÚÛÔÓ O˘¤Ï˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚Ëٛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ı¤ÛË ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 21 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ IÓÙ¿Ï, ÙÔ TÚÈ·ÓfiÓ Î·È ÙÔÓ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. ¶Èı·Ófiٷٷ ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÂΛ... ●


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

A§§OI ¶ANE M¶PO™TA KAI A§§OI MENOYN ¶I™ø ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤·, ‰¤¯ÙËη ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ Ì ’ηÓ ¤Íˆ ÊÚÂÓÒÓ. ™ÙËÓ AÁÁÏ›· –Î·È ÌËÓ ÌÔ˘ ›Ù §ÔÓ‰›ÓÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜– ÙÔ Middlesbrough Â›Ó·È Ì›· fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÈÔ Ôχ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ BBC, Ô ‰‹ÌÔ˜ ÂӉȷʤÚıËΠÎÈ ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ¤‰ˆÛ Û 500 skaters ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ ÚÒÙÔ skate plaza Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË, ¤Ó· bowl, Î·È ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ¿ÚÎÔ, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ˘ÂÚÎ·Ï˘Ì̤ӷ. ŸÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÛÙÈÛ 60.000 ϛژ AÁÁÏ›·˜ Î·È ·fi ÙȘ ʈÙfi Ô˘ ‚ϤÂÈ ÛÙÔ net, ¤Ó·˜ skater ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ plaza Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi love park Ù˘ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, Î·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË. TÔ ÈÔ ·ÛÙÂ›Ô Û fiÏË ÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ÔÈ AÚ¯¤˜ ›¯·Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ

fiÏË ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ skaters ·fi οı ¯ÒÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ –Ì ٷ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂΛ– ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. E‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ skateboarding ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ 2012 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ vert (Ú¿Ì·). ŒÙÛÈ Ù· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È. §¤Ù ӷ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ 500 ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ··ÈÙÔ‡Ó skate park Î·È ÔÈ AÚ¯¤˜ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÚÎÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó vert; ¢ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·Ó Ì·˙¤„Ô˘Ì ˘ÔÁڷʤ˜, ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó; AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È Ó· Ì¿ıÂÙ ÈÔ ÔÏÏ¿, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ: www.prissickplaza.co.uk Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ skate ÛÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· www.thepetitionsite.com Î·È „¿ÍÙ ÁÈ· skate Olympics! ÕÓÙÂ, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ! ∞

ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙËÓ Plan-b skateboards ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ super team Ù˘. ● °È· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô

E•øTEPIKA NEA ● MÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Girl Skateboards, Ô Jeremy Rogers

J.J. Rouseau ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ Cliche skateboards, Ú¿ÁÌ· ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Î·È ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ riders.

KENTPA •ENøN °§ø™™øN °. A¶O™TO§OY A°°§IKA / °A§§IKA / ITA§IKA / I™¶ANIKA ❱ 2-3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Î¿ı ÁÏÒÛÛ·˜! ❱ 60% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜

Specialists in IELTS AND TOEFL I¢IAITEPA MA£HMATA ™E ¶PO™ITE™ TIME™ ME°A§E™ AI£OY™E™ - TMHMATA MEXPI 8 MA£HTE™

❱ OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜

● O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ Lanca Mountain

Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Nike sb. ● ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ Andrew Reynolds Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Altamont. N· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ team Ù˘: Brian Herman, Kenny Hoyle, Theotis Basley, Sammy Baca Î·È Garrett Hill.

§Eøº. ™Y°°POY 25, A£HNA - ºI•, TH§: 210 9233.092-3, www.europelearn.gr

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

ART ● Papasotiriou Bookstores take part in this

year’s major contemporary art event, the 1st Athens Biennial, “Destroy Athens”, with their wide selection of informed literature on art, including art magazines, international exhibition catalogues and artist’s books and an array of related smart paraphernalia. The two containers installed at the exhibition's main venue, where books are stacked on pallets and illuminated by curious lamps in the shape of chairs, as well as the bookstore’s deconstructed logo create the impression of an industrial aesthetics and undermine the conventional identity of a “bookstore”. The two containers will remain at the site of the exhibition at Technopolis, Gazi until November 18. You are most welcome to visit them! ● “La Soirée de Votanique” Bar serves cocktails containing some very uncommon ingredients. Newspapers, to be exact! The newly renovated bar at 37 Kastorias street, presents “Papiera’s Passion”, an exhibition of papier mâché objects by Anastasia Asvesta. Asvesta’s vivid imagination has found an expression in combinations of paper, glue, water and colour that will, among other things, make great gifts! Until 31/10

THEATRE On Sundays starting from 14/10, Proskinio Theater presents what is a journey into the fantastic world of the shadow theatre and its international tradition, from where our own Karagiozis and his group of paper heroes have long shared their fascinating secrets with “children” of all ages. The inspired play of Elias Karellas and Anastasia Parava, featuring the latter’s puppets, promises to offer a unique experience of the interplay of light and shadow, of colors and shapes, laced with both humor and gripping emotions; a rare blend of narrative, the tradition of the Karaghiozis shadow theatre and of interactive theatre. With the voice of Yiannis Zouganelis. Kapnokoptiriou & Stournari str., tel. 210 8252.242, Sundays, 11:30a.m.

SHADOW TALES

powerful legacy of John Coltrane and took jazz to the next level, one of his own making that was more melodic and more universal in terms of its appeal. Back in the 60s and 70s he performed alongside Elvin Jones, Mongo Santamaria and Miles Davis. Half Note Jazz Club, 17 Trivonianou str., Mets, 210 9213.310 ● “Keno Diktyo” organizes a music festival that charges no fees in the form of tickets, that involves no private sponsors and security companies, no state subsidies and no public relations and does not aim to make any financial profit. The Indie Free Festival is based on the notion of mutual aid and free and open access to public spaces. Independent bands and musicians have the chance to present their work and express themselves outside the confines of the entertainment industry. This Saturday 13/10 at Pedion tou Areos: a rendezvous in utopia. Two stages, dj sets, lots of bands, underground rock, ambientrancedelica, electro acid psychedelia, from 16:00 till dawn!

MUSIC EDUCATION ● The Half Note Jazz Club celebrates its

30th birthday this year. It has long provided a setting for alternative entertainment and has won a reputation as the ultimate Athenian “jazz club”, a venue not only for classical and contemporary jazz but also for its world and ethnic versions. Numerous legendary bands and musicians have performed on the club's stage. This tradition now continues with the Sonny Fortune Quartet, playing this Friday 12/10 and until 18/10. Saxophone player Sonny Fortune discovered his musical identity in the 70 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

The Theatre of Change (Theatro ton Allagon) continues to offer Greek language courses for foreigners who live and work in Greece. Lessons are held every Saturday, 13:00-17:00, for beginners and every Sunday, 13:00-17:00, for advanced students. Participants have the opportunity to learn the language and become acquainted with Greek art and culture through theater, dance and music. Participation in the program is free of charge. Theater of Change, 19a 3rd September str., tel. 210 5246.833


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


Δ∂á∏

™Δ∂§π√™ º∞´Δ∞∫∏™, «O ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ¶π¡∂π Δ√ ∫ø¡∂π√», 2007

Œ¯ˆ ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ, ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Ê¤Úˆ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ı· ÚÔÛ‚ÏËı› Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÂÈ; M·, οı ¿ÏÏÔ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·Ó Ì·˜ ÙÔ ›Ù ÂÁη›Úˆ˜, Ó· ÙÔ˘ ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ÌÈ· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ fiÛÔ ÂÛ›˜ ı· ‚ϤÂÙ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› Û·˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ù¿‚È, ÌËÓ ÙÔ Ê¤ÚÂÙ (fiˆ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Û·˜), ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜. BϤÂÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ Ì·˙¤„ÂÈ ÎÈ ÂÌ¿˜ Ô ÌfiÁÈ·˜. TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ DESTE ÎÈ ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÂÓ¿ÏÂ, Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ÌÈÂÓ¿Ï Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜; ™·˜ ÚÔۤϷ‚ ηÓ›˜; Ÿ¯È, ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·. H MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÈ· οˆ˜ Ì·Ó¿Ï ÂʇÚÂÛË, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ÙË Û˘ÛÙ‹Û·ÌÂ. OÈ È‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÔχÏÔΘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ º·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ (ÂȉÈο ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ï¿ÛÙȯÔ), ÌfiÓÔ Ô˘ ›̷ÛÙ ÌÂÓ ÙÚÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙÚ·Ùfi ·fi ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜.

ATHENS BIENNIAL Q&A

K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Ù˘ 1˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ Poka-Yio, •¤ÓÈ· K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘ Î·È A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜

°È·Ù› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÈ ÛfiÈ Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜, fiÏ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ê·Û·Ú›·, Ô‡ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜; EÌ›˜ ˙ԇ̠۠ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¤ÓÙÔÓË ÂÔ¯‹. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ ˙›Ù ÂÛ›˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ Î·È ‰›ÓÂÈ ¯Ù˘ËÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. M¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Ë Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÚÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. M ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Destroy Athens” ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ (ÌÔÚ› Î·È ‰ÈÎfi Û·˜) ÚÔÛˆÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ô˘ ÚÔÛˆÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ fiÏË Ô˘ Â›Ó·È Ë Aı‹Ó·. £· ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋; °È·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ·. £· ¤¯ÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ‚›ÓÙÂÔ, Û¿Ì·ÏÈ, ·Ù·Ù¿ÎÈ·, Ô-ÎÔÚÓ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. °È· Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ, ı· ¤¯ÂÈ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ó· ·ÊÂı›ÙÂ Î·È Ó· Ù· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ. H Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ··ÈÙ› Ó· ¤¯ÂȘ οÔÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ·È‰Â›·. H ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ·¯Ù› ÁÈ· ÙËÓ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÔfiÙÂ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ Â›Ù ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ›Ù ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔȯ›·. ∞

72 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

°KOYBEPNANTA A¶O THN KO§A™H ● E›Ì·È ¤Íˆ ÊÚÂÓÒÓ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘: AÓ‚·›Óˆ

ÙËÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÛοϷ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ·fi οÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÎÏËÚfi Ú· – ÌÔ˘ÎˆÌ¤ÓÔ, ıÔÏfi. K·ıÒ˜ Ô ‹¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·ı·Úfi˜ ÎÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜, ÙÔÓ ÂÓÙÔ›˙ˆ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fiÚÙ· ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘. A, ¤ÙÛÈ Â; ¶·Ú·Ù¿ˆ ÙȘ Û·ÎԇϘ fiˆ˜ Â›Ì·È Î·È ¿ˆ Î·È ¯Ù˘¿ˆ – Áη Áη Áη ÁÎÂÛÙ·›ÙÈÎÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ. MÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ™. Ì ÙÔ ‚ڷΛ, Ù۷ϷΈ̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ‡ÊÔ˜, ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. M·Ï¿Î·, ·ÎÔ‡ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi Ú·! «ŒÏ·» ÌÔ˘ ϤÂÈ. ŒÏ·, ÙÔ˘ Ϥˆ ÎÈ ÂÁÒ. E›Û·È ηϿ; «N·È» ÌÔ˘ ϤÂÈ, «ÁÈ·Ù›;». AÓËÛ‡¯ËÛ·. EÛ‡ ÙÔ ·ÎÔ‡˜ ·˘Ùfi; M ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ì ·ÁˆÌ¤ÓÔ ‡ÊÔ˜, ·Î›ÓËÙÔ˜. «N·È». K·È ÌÂÙ¿ ÚÔ˜ ÙȘ Û·ÎԇϘ: «TÈ ‹Ú˜;». K¿ÙÈ Ì·Ï·Î›Â˜, ÚÔ‡¯·. «ŒÚ¯ÔÌ·È Ó· Ù· ‰ˆ». ¶·›ÚÓÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘, ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ù· ‰ÂÈ ÂÓÒ, ·fi ̤۷, Ô AÚÙ¤Ì˘, Ô E˘ı‡Ì˘, Ô ¶·Û¯¿Ï˘, whatever, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚·Ú¿ÓÂ. ● O ™. ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÈÎÚ¿ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á ٛ-

ÔÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi Depeche Mode. AÏÏÈÒ˜, ¿ÎÔ˘Á ÌfiÓÔ ÌÔ˘ÁÎÚËÙ¿ ·fi Ì˯·Ó¤˜. ◊ÌÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô˜ fiÙÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Á·ÏÔ˘¯Â›ÙÔ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ‹˜ ÌÔ˘, Î·È ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› οÔÙ ı· ÎÔ˘Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·fi Ù· Ì·ÚÛ·Ú›ÛÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÙÈ Ûηٿ ‹ıÂÏÂ Î·È ¿ÎÔ˘Á ڷ; PA¶; ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ú· ·ÏÏ¿, Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿Ì·. °È·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ Ù›ÔÙ·; KÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ‹ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο jingles ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӷ Û ڷ; E̤ӷ ‰ÂÓ Ì ÛΤÊÙËÎÂ; ¢ÂÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ. AÓ·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·. M¤Û· ÌÔ˘ fï˜, Ë ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ· M·Îº‹ ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ·fi ·ÓÈÎfi. T˘ Í¤Ê˘Á ¤Ó·˜, ÙÈ ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· ÁÈ·Ù› Î·È Ù· ‰ÈfiÙÈ (...Ê¿Á·Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË...), „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÚÔ˘Ó¤Ï·ÈÔ Î·È Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ cd Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÂʤÚÂÈ. ● E›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÏÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ηٷ‚ÔϤ˜ ·fi

·fi ÂΛÓË ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì Frank Zappa, Fad Gadget Î·È Bauhaus. H ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˜ M·Îº‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÌÈ¿ ÊÚ¿Ô˘-X¤ÏÁη Ì ÎÓÔ‡ÙÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. AÓÙ›ıÂÙ·Ø Â›Ó·È Ì›· ηÏÔηϋ ‰‡Ó·ÌË, οÙÈ ÌÂٷ͇ ·ÎÔ˘·ÊfiÚÙÂ Î·È «¶Ô KÏ·Ì» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ›‰Ë – Î·È ·Ó ÌÔÚÔ‡Û· ı· ÙË ÛÎfiÙˆÓ· Ì ÙÔ ÛÎÔ˘fi͢Ïfi Ù˘. ¶·DAVE, ÏÈ¿, fiÙ·Ó Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Ù¿ÍË ÛËÌÂÈΔA ™¶A™ ÒÓ·Ì ٷ ÙÔ-10 AÁÁÏ›·˜ Î·È AÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ï·Ì¿Ú·, ÓÈÒı·Ì ‹ÙÙ·. «¶Ô‡ ‚·‰›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜;» ϤÁ·ÌÂ. ™ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ÓÙ›ÛÎÔ. ŸÙ·Ó ¯Ù˘Ô‡Û ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 οÔÈÔ˜ «‰ÈÎfi˜ Ì·˜», ΤډÈ˙ ÚÔ‡ÌÔ ÙÔ ÚÔÎ. ◊Ù·Ó Ó›ÎË, ‰Èη›ˆÛË, ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ‹Ù·ÓÂ, ¿ÓÙˆ˜ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ ¤Ú·Û ̷‡Ú· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·. ● ™‹ÌÂÚ· ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ˆ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi

ı ›‰Ô˘˜ ÌÔ‡Ú‰·, ·Û˘Ó·ÚÙËÛ›· Î·È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. AÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Á·Ì¿ÙÔ, ˘¤ÚÔ¯Ô Ù˙·Ì ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ (ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ fiÏÔÈ ·ÛÙÂÚÔ-ÎÏfiÔ˘Ó ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ), fiÔ˘ Ô Ringo ÛÙ· ÓÙڷ̘, Ô Elton John ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ô Bolan ̤۷ ÛÙÔ È¿ÓÔ, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙÔ “Children Of The Revolution” – ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ “Cosmic Dancer” ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο Ô˘ Ë N¿ÓÓ˘-M·ÎºË ¿ÊËÛ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïfi Ù˘ Î·È ‹Á ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÛ¿È Ì Ԣ›ÛÎÈ.

Ú· ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÏÏÈÒ˜.

● TÔ dvd ı· ‰Ôı› Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ

● B¿˙Ô˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ¤Ó· dvd Ô˘ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ

¤ÚÛÈ ·fi ÙÔ Magma ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ôχ ÊÙËÓ¿ – “Born to boogie”. ŒÓ· ·ÏÈfi Û¿ÓÈÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ Marc Bolan Î·È ÙÔ˘˜ T.Rex ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ (’72) Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ˘fi ‰È¿Ï˘ÛË Beatles ›¯·Ó „·ÚÒÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi boogie Î·È ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÂÎÙfiÈÛÌ· ÙÔ˘ Bolan ÛÙË ÛÎËÓ‹. ºÈÏÌ·ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ Wembley, Ì ¤Ó· ÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ, ¯ÔÓÙÚÔ˘Ïfi, ÚÔ‰ÔÎfiÎÎÈÓÔ ·ÎfiÌ· ÎÔÈÓfi Ó· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ space-glam Î·È ÙÔÓ Bolan Ì ÌÔ¿ Î·È Î·¤ÏÔ Mad Hatter Ó· ËÏÂÎÙÚ›˙ÂÈ. TÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ Ringo Starr (!), ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô, ÂÏÂÂÈÓfi Á‡ÚÈÛÌ· Î·È ·Ù¿ÎÙˆ˜ ÂÚÚÈÌ̤Ó˜, ·ÊÂÏ›˜ ÛÎËÓ¤˜ «ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜» ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÛÙ›¯ˆÓ, Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ô˘ Ë ÌÂÙ·-LSD ÂÔ¯‹ Â¤ÙÚÂ ÁÈ· ο-

Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË – Ë MÈÎÚ‹ Fashionista Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ Ù˘ Bolan (·ÏÏ¿ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Goldfrapp) Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË. ● B¿˙Ô˘Ì ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË ÛÂÈ-

Ú¿, ÛfiÏÔ ÙÔ˘ Dave Gahan “Hourglass”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙË Mute ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ηÈ, ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ÍÂÚfiϘ, Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. TÔÓ ‚Ϥ·Ì ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ÏfiÌÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ÙÔÓ T., ÙfiÛÔ Î·ı·Úfi Î·È ÚÔÛËÓ‹, ÓËÊ¿ÏÈÔ, ÎÔÊÙÂÚ¿ ÎÔÌ„fi ̤۷ ÛÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÙ˙¿ÓÎÈ grooming, Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÙÛ·ÙÛ¿Ú· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë... Î·È Ï¤Á·Ì «N·, ‚ϤÂȘ; Œ˙ËÛÂ. ™Î¤ÊÙÂÛ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ›¯Â Âı¿ÓÂÈ Î·È ÙÒÚ· Ó· ÙÔÓ ‚Ϥ·Ì ÌfiÓÔ Û fiÚ·Ì·;». O Gahan, ÏÔÈfiÓ, ˙ÂÈ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ ηÈ, sorry bro, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ Depeche Mode Ô˘

‚ÔÏÔ‰¤ÚÓÔ˘Ó Ì ÎÂÎÙË̤ÓË ›ڷ ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο data ÙÔ˘ Fletcher Î·È Ù· Ì·‡Ú· ‚ÂÚÓÈΈ̤ӷ ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÙÔ˘ Gore – Í·ÊÓÈο ı˘Ì‹ıËη ÙÔÓ Ringo Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ÛÈÓÂÌ¿, ¯·¯·. O Gahan, ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È Î·Ï¿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, ÍÂÙÈÓ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ «Ó·ÓÈ΋» ÙÔ˘ ÂÚÛfiÓ·, ¤Î·Ó ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ, Ì·‡ÚÔ, ËÏÂÎÙÚÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ¢ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ï›ÁË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¤Ó·Ó ηÏfi Ê›ÏÔ (Î·È fi¯È ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÚÙÈ – Î·È ÌÂı¿Ó fiÏÔÈ), ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi Christian Eigner (ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÛÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙˆÓ D.M. Î·È Û˘Óı¤ÙË ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì). K·È fi¯È, ‰ÂÓ «ˆÚ›Ì·Û». KÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ÊÏfiÁ· ÙˆÓ D.M. Û ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ ‰›ÛÎÔ, Ì ¤Á¯ÔÚ‰· Î·È ÛÎÏËÚ¿ beat (“Saw Something”, “Insoluble”), ·ÓÂϤËÙ˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ê·˙·ÚÈṲ̂ÓÔ rhythm section ·ÎÚȂ›·˜ (“Kingdom”), ‰È·ÛÙËÌÈο pop Ì ÂıÈÛÙÈΤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·fi Ù¤ÚÂÌÈÓ ·ÓÙ¤Ó˜ (“Endless”), ˘ÚÂÙÈο ¿ÚÙÈ anthem (“Deeper and Deeper”, “Use You”), ‚·ÚÈ¿, ÌÂÙÚÔÓÔÌË̤ӷ Î·È ·ÂÈÏËÙÈο ÙڷΘ Ì ·Ï·ÊÚÔ˝ÛÎȈٷ, ÔÓÂ̤ӷ vocals (“21 Days”, “Down”), Î·È ¤Ó· ˘ÓˆÙÈÎfi, ÂÏÂÁÂÈ·Îfi mantra (“Miracles”) fiÔ˘ Ì Û·Ṳ̂ÓË ÊˆÓ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ «ÊÔ‚¿Ì·È ÌfiÓÔ ÌË Û ¯¿Ûˆ...». ● YÔ¯ÚˆÙÈο, ÏÔÈfiÓ, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ “Hourglass”, ÓËÛÙÈÎfi˜ Î·È ·ÔÁÂȈ̤ÓÔ˜. K·È ÌËÓ ÙÚˆ˜ Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘. ∞

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


BIB§IO

£·Ó¿ÛÈÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ì˘ÛÙÈο

I™Δ√ƒI∂™ ∞°A¶∏™ ∫∞π ªπ™√À™ T˘ A°°∂§π∫∏™ M¶πƒª¶π§∏ ™∞¡ Δ∏ μƒ√Ã∏ ¶ƒπ¡ ¶∂™∂π ÙÔ˘ T˙fiÓ·ı·Ó KfiÔ˘, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ÛÂÏ. 280, ú 15

«A°A¶∏» Ù˘ Toni Morrison, ÂΉ. NÂʤÏË, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË K·ÙÂÚ›Ó· ™¯ÈÓ¿, ÛÂÏ. 272, ú 17,50

M ÙËÓ «AÁ¿Ë», ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Ë ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ¶Ô‡ÏÈÙ˙ÂÚ Î·È NfiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ AÊÚÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ΔfiÓÈ ªfiÚÈÛÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.

74 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

H «AÁ¿Ë» Ù˘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤Ó· ·˙Ï. ™¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·¿ÓÙ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Û ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó. H ‰È‹ÁËÛË, fiÙ·Ó ÂÓÒÛÂȘ Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù·, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ú¿ÍË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÓÓÔÔ‡Û˜, ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¿ÊËÛ˜ Ó· ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ, ·fi ÙË ÌÔ›Ú· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ. OÈ ‰‡Ô ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈηӤ˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ fiÛÔ Ôχ ·˘Ùfi ηıfiÚÈzÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. AÁ¿Ë Î·È Ì›ÛÔ˜ ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì·˙› Î·È fiϘ ÔÈ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘˜ – ˙‹ÏÈ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÂÍfiÓÙˆÛË, ÊÈÏ›·, Û˘ÓÂÓÔ¯‹, ·›ÛıËÌ· ·ÒÏÂÈ·˜, ÚÔ‰ÔÛ›·, ›ÓÙÚÈÁΘ, ıÏ›„Ë, ÙڤϷ, ˘¤Ú‚·ÛË.

Ú¤˜ ÌӋ̘ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ì˘ÛÙÈο. M˘ÛÙÈο Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈο ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË – ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·, ·È‰ÔÊÈÏ›·, ‚È·ÛÌfi˜, ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù·Ú·Á̤ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÎÈ ¤Ó·Ó ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ ¤ÚˆÙ·, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ Û ηÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ· ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ·È‰È΋ Ê›ÏË Ù˘ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 11 ¯ÚÔÓÒÓ, ÂÌÂÈÚ›· ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰˘Ô Á˘ÌÓ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜.

™ÎËÓÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ «•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Kfi˙È», ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ·Ó·„˘¯‹˜ ÁÈ· ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ¤Á¯ÚˆÌÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘, ηٷʇÁÈÔ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ «40 ÁÓÒÚÈÛ ‰fi͘. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÔÈÚ·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜. O AÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ °Ô˘›ÏÈ·Ì Kfi˙È, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ¿„ÂÈ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙÔ ¿ıÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤ÌÌÔÓË È‰¤· ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ Á˘Ó·›Î˜ –·Ô‡˜, Û‡˙˘ÁÔ˜, ʇϷη˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, Ê›ÏÔ˜–, Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÒÛÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ. E›Ó·È ¿ÁÈÔ˜, ·Ì·ÚÙˆÏfi˜, ‰È·‚ÔÏÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜, ·ıÒÔ˜ ‹ ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜; H MfiÚÈÛÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ‹Úˆ¿˜ Ù˘. K·ıÒ˜ Û ‚¿˙ÂÈ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ·fi ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ηıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ͉ÈÏÒÓÂÈ Û·Ó „›ı˘ÚÔ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ‡‚ÂÈ ·‚¿ÛÙ·ÎÙ· Ô‰˘ÓË-

H TfiÓÈ MfiÚÈÛÔÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· –Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·– ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓË, Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ù˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋. K·È ÛÙËÓ «AÁ¿Ë» Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ÙÔ Ù·ÍÈÎfi Î·È Ê˘ÏÂÙÈÎfi Ì›ÛÔ˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ¶·Ú¿ ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ó· ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÂÍÈÛÌÔ‡ ‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÏÂÙÈÎfi ‹ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ȉȈÙÈÎfi. E›Ó·È Ë AÁ¿Ë. H ·Á¿Ë Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘, Ô˘ ıÚȷ̂‡ÂÈ ·Ú¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ. «OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÏËıÈÓfi, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÒÏÂÈ· Î·È fiÏÔÈ Â˘ÂÚÁÂÙÔ‡ÓÙ·È. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· Â͢Ó¿‰· ÁÈ· Ó· ·Á·‹ÛÂȘ ¤ÙÛÈ – ‹Û˘¯·, ÙÚ˘ÊÂÚ¿, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. AÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ı¿ÙÚÔ˘, ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Â›‰ÂÈ͢, ÎÈ ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó (...) AÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó, ·ÛÊ·ÏÒ˜. H ˙ˆ‹ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ, ¿ÓÙ·». ∞

MÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î· ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÔʈÓ› ηۤÙ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ 20 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘. ¶·Ú·Ï‹ÙÚÈ· ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Â›Ó·È Ë Ù˘ÊÏ‹ ·ÓÈ„È¿ Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÙË ‰ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·. K¿ı ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤ Â›Ó·È ¤Ó· ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì·˘Úfi·ÛÚÔ ‹ ¤Á¯ÚˆÌÔ ÊfiÓÙÔ. ŒÙÛÈ Ë ‰È‹ÁËÛË ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ‰›ÓÂÈ ı¤ÛË Û ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ÌÓ‹ÌË Î·È fi¯È Ô Ê·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ··ı·Ó·Ù›ÛÂÈ. ™ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ï›ÂÈ Ë ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, ÌfiÓÔ ˘Ô‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‚ÚÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Î·È ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÛȈ‹˜ Î·È ÌÔ˘‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜, Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ¤ÌÏÂË ·fi Ì·Ù·ÈÒÛÂȘ Î·È Ï¿ıË Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. H ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Î˘ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË fiÙ·Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· Ô˘ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Δ˙fiÓ·ı·Ó KfiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Ù ۿÙÈÚ·, Ù·¯‡ÙËÙ·, ¯·ÚÈÙˆÌÂÓÈ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ›‰È· Ô͇ÓÔÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ η̛· ÎÚÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·. TÔ «™·Ó ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ» Â›Ó·È ¤Ó· Á˘Ó·ÈÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ¤Ó·˜ Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ÌÂÏ·Ó¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓØ Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÂÌ¿ÙË ˘ÁÚ·Û›·, Ô˘ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ‚ÚÔ¯‹, Ë ÌfiÚ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Ë ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. -EÏ¿ÓÓ· BÏ·ÛÙÔ‡

Tπ ¡∂∞; ● O AÓÙ·›Ô˜ XÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë˜ ÙÈÌ‹-

ıËΠ̠ÙÔ BÚ·‚Â›Ô MÂÙ¿ÊÚ·Û˘ 2007 ÙÔ˘ IÙ·ÏÈÎÔ‡ YÔ˘ÚÁ›Ԣ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÿÙ·ÏÔ K·Ï‚›ÓÔ «H ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ» (K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘). ● ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, 12/10, ™Δπ™ 12.00 ΔÔ ™Ô˘Ë‰ÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AıËÓÒÓ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «OÈ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ» ÙÔ˘ °È·Ó X¤ÓÚÈÎ ™‚·Ó (KE¢PO™). £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë £. K·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. A›ıÔ˘Û· §fiÁÔ˘ Î·È T¤¯Ó˘ Ù˘ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 47, 210 3311.226 ● T∂Δ∞ƒΔ∏ 10/10, ™Δπ™ 20.00 O Xavier Lowenthal,


TA ™EMINAPIA T√À º£π¡√¶øƒ√À ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO

Û˘ÁÁڷʤ·˜, ۯ‰ȷÛÙ‹˜, ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ì ı¤Ì· Ù· ÎfiÌÈΘ Î·È Â›ÛËÌÔ˜ ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ‚ÂÏÁÈÎÔ‡ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÎfiÌÈΘ “La Cinquieme Couche” (www.5c.be), ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Articulations, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô B·‚¤Ï, §fiÓÙÔ˘ Î·È ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ● T∂Δ∞ƒΔ∏ 17/10, ™Δπ™ 6.30 °È· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿

ÙÔ˘ «O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ AÌ¿È» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘), Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Mȯ¿Ï˘ MÔ‰ÈÓfi˜ ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ M˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MÈÎÚfi˜ KÔÚ·‹˜, ¶·¿ÁÔ˘ 7 & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6890.321 ● ∂§§∏¡∂™ ¶√π∏Δ∂™ ª∂Δ∞ºƒ∞∑√¡Δ∞π ™Δ∏ ™∫√Δπ∞ Afi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Dionysia Press, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙË ¢. ZÂÚ‚¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ T. N¿ÈÚÓ, ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ «E›ÛÎÂ„Ë Û Á¤ÚÔÓÙ· Ì ¿ÓÔÈ·» ÙÔ˘ K. M·˘ÚÔ˘‰‹, «T· ‰˘Û‡ÚÂÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜» ÙÔ˘ M. ¶Ú·ÙÈοÎË, «ÕÏÏÔÈ» Ù˘ N. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ. ●

BOOKNOTES «EƒøΔ√∫ƒπΔ√™ LOVES Aƒ∂Δ√À™∞», AϤͷӉÚÔ˜ ¶¤Ùڷη˜, ÂΉ. M·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜, ÛÂÏ. 116

MÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Î·È Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜, ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ÂχıÂÚË Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÛΛÙÛ·, ·ÏÏfiÎÔÙË ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ «ÁÈ· Ó· ‹ÛÔ˘Ó ÕÓÙÚ·˜ ¤ÚÂ ӷ ‹ÛÔ˘Ó KÔÓÛÂÚ‚ÔÎÔ‡ÙÈ Î·È Ô˘ ÁÈ· Ó· ‹ÛÔ˘Ó KfiÚË ¤ÚÂ ӷ ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÚˉfiÓ ¶·Úı¤Ó·». ŸÏ· ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡, ηٿ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ÚËÙÔ‡ «ŒÚˆ˜ ·Ó›Î·Ù ¯¿¯·Ó».

O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MIKPO ¶O§YTEXNEIO ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. TÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ: EÓ¿ÚÍÂȘ ·fi 15/10. TÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚË̤ӈÓ: EÈÏÔÁ‹ Ì interview. TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ 15/10 Î·È 22/10 ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û ‰˘Ô ·ÓÔȯ٤˜ Ó‡¯Ù˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ M.¶. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3243.306 Î·È 210 3252.998

KINHMATO°PAºO™ - £EATPO TMHMATA: ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ - EÈÎÔÓÔÏË„›·˜ - ™ÂÓ·Ú›Ô˘ - IÛÙÔÚ›·˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - AÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È AÓ¿Ï˘Û˘ ºÈÏÌ - MÔÓÙ¿˙ - MÔ˘ÛÈ΋˜ EÈ̤ÏÂÈ·˜ Î·È E¤Ó‰˘Û˘ - ÀÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ HıÔÔÈÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ º·Îfi. YÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· Pocket Theatre - XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ - ºˆÙÈÛÌÒÓ £Â¿ÙÚÔ˘ - Make Up

EIKA™TIKA - æHºIAKE™ TEXNE™ TMHMATA: ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - °Ï˘ÙÈ΋˜ - EÏ¢ı¤ÚÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ - KfiÌÈÎ - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ - KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ - ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ - M¿Ûη˜ Î·È KÔ‡ÎÏ·˜ - IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ - Video Art - Sound Design - æËÊȷ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜

TH§EOPA™H - PA¢IOºøNO - MEDIA TMHMATA: ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ™ÔÙ - ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜ - KÂÈÌÂÓÔÁÚ·Ê›·˜

§O°OTEXNIA

«M∂Δ∞ºƒ∞™∏ ∫∞π ¶∞°∫√™ªπ√¶√π∏™∏», Michael Cronin, ÂΉ. ¢›·˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 272, ú 23

H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ̤ÛÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. AÏÏ¿ fiÛÔ ·ÏÒ‚ËÙË ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ú·Á‰·›· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÁˆÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô; O ηıËÁËÙ‹˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·˜ Michael Cronin ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. EӉȷʤÚÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜... - ¶. ª.

TMHMATA: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ - M˘ıÔÏ·Û›·˜ - ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ - ¶Ô›ËÛ˘ - ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ - ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘

¶APA§§H§A Δª∏ª∞Δ∞ ºˆÓËÙÈ΋˜ - XÔÚÔΛÓËÛ˘ - AÊ‹ÁËÛ˘ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ -T¿È TÛÈ

™YNTONI™TE™ ™EMINAPIøN £EATPO - XOPO™: N¤Ó· MÂÓÙ‹, ™ÔÊ›· ºÈÏÈ›‰Ô˘, ™Ì·Ú¿Á‰· ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ™ÔÊ›· ™Â˚ÚÏ‹, M·Ú›· AÏ‚·ÓÔ‡ ™TIXOYP°IKH: ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË, £Ú¿ÛÔ˜ K·ÌÈÓ¿Î˘ PA¢IOºøNO: °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ¿Î˘ ™ENAPIO: ™Ù¿ı˘ B·ÏÔ‡ÎÔ˜, K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ X·Ù˙ËÌȯ·ËÏ›‰Ë˜ ™KHNO£E™IA KIN/ºOY: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ XÔ‡ÚÛÔÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ K·Ú·Ì›ÙÛÔ˜ VIDEO ART: §. & A. IˆÓ¿˜ ™KHNO°PAºIA - EN¢YMATO§O°IA: NÈÎfiÏ·˜ KÏËÚÔÓfiÌÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· XÂÈÌÒÓ· MAKE UP: °. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜

EK¢POME™ ME E¶IMOPºøTIKO XAPAKTHPA OKTøBPIO™: AÁΛÛÙÚÈ A›ÁÈÓ·˜ - °ÈfiÁη - T¿È TÛÈ - ∞˘ÙÔÌ·ÙÈ΋ °Ú·Ê‹ ¢EKEMBPIO™: ÷ÏÎȉÈ΋ Ì ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹

ENHMEPø£EITE: www.mikropolytexneio.gr

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


£∂∞Δƒ√ H A.V. Û¿˜ «ÚÔÛηÏ›» Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜

Y¶APXOYN A¶ANTH™EI™; T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY O•À°√¡√

MANO A MANO ·fi ÙËÓ OÌ¿‰· Quasi Stellar. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÔÛÙÔÏ›· ¶··‰·Ì¿ÎË EÚÌËÓ‡ԢÓ: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, IÔÎÚ¿Ù˘ ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÌÈÓ¿Ú˘, X·Ú¿ KfiÙÛ·ÏË, M·ÚΤÏÏ· M·ÓˆÏÈ¿‰Ë, AÔÛÙÔÏ›· ¶··‰·Ì¿ÎË £¤·ÙÚÔ AÏÎÌ‹ÓË, AÏÎÌ‹Ó˘ 8, 210 3428.583

H AÔÛÙÔÏ›· ¶··‰·Ì¿ÎË Î·È Ë ÔÌ¿‰· Quasi Stellar Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯·Ì¤ÓË ·È‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹Ó. TÔ “Mano a Mano” Â›Ó·È ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ – ¤Ó· οÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ó· ·ÈÛı·Óıԇ̠ÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙÈ Â›Ó·È „¤Ì·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ı· ͉ÈψıÔ‡Ó Êfi‚ÔÈ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· ı· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·‰È¿„¢ÛÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· fiÙÈ Î¿ÔÙ ˘‹ÚÍ·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·È‰È¿. AÓ ·ÏÒÛÔ˘Ì ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔ ¯¤ÚÈ, ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ¯¿ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì È· – Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Ë ÂÓËÏÈΛˆÛË. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·fiÚ·ÙÔ Â¯ıÚfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ·, ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠ٷ ›‰ˆÏ¿ Ì·˜ Î·È ı· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ Ú¤ÂÈ. £· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Î·È, fiÙ·Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ È·.

√™∞ ∂Ãø •∂Ã∞™∂π

MANO A MANO

O•À°√¡√ ÙÔ˘ I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M·Ú›· §Ô˘›˙· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·›˙Ô˘Ó: AϤͷӉÚÔ˜ BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶ËÓÂÏfiË M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ £Â¿ÙÚÔ AÌfiÚÂ, EÍÒÛÙ˘, ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009

√™∞ ∂Ãø •∂Ã∞™∂𠪶√ƒ√À¡ ¡∞ °∂ªπ™√À¡ ∂¡∞ ™¶πΔπ; ∞fi ÙËÓ √Ì¿‰· ı¿ÙÚÔ˘ NÔËÙ‹ °Ú·ÌÌ‹ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ŸÏÁ· ¶Ô˙¤ÏË ¶·›˙Ô˘Ó: K˘Úȷ΋ K·Ú·ÏÔ˘Î¿, °ÈÒÚÁÔ˜ NÙÔ‡Û˘, ŸÏÁ· ¶Ô˙¤ÏË, ¶·‡ÏÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ £¤·ÙÚÔ AÚÁÒ, EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, 210 5206.845

«°Ú¿Êˆ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÔÏ˘ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. ¢ÂÓ Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ë ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÂÁÒ ÚÔÛ·ıÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙÔ ı·ً. XÙ›˙ˆ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ Û οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÔfiÙÂ Î·È ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜. M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Áڿʈ ÎÈfiÏ·˜. EÁÒ Â›Ì·È, ‰ËÏ·‰‹, Î·È Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔ˘. TÔ “O͢ÁfiÓÔ” ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Î·È ·Ó‚¿ÛÙËΠÁÈ· ̤ӷ, ¤Ó·Ó 28¯ÚÔÓÔ, ‰ËÏ·‰‹, ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™

¢øPO ¶ƒ√™∫§∏™∂π™

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Mano A Mano” ÙËÓ K˘Úȷ΋ 21/10 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ALKMHNH (AÏÎÌ‹Ó˘ 8, 210 3428.583) ÛÙȘ 21.30. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 16/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ·fi ‰Âη¤ÓÙ (15) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «O͢ÁfiÓÔ» (1) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26/10 (ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ·) Î·È (2) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27/10 ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ AMOPE. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVVA, ÎÂÓfi, (1) ‹ (2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 23/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ŸÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ;» ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 24/10 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ AP°ø (EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, 210 5206.845) ÛÙȘ 21.30. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 16/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

76 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

Â‰Ò Î·È 2 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË MfiÛ¯·, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ ηӤӷ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÈÂÚfi, fiˆ˜ Î·È Ô ‹¯Ô˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÈ ÓfiÙ˜. “EÓ ·Ú¯‹ ËÓ Ô ÏfiÁÔ˜”. £· ’ıÂÏ· Ô ÏfiÁÔ˜ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, Ó· Á›ÓÂÈ Â˘ı‡˜, ÛËÌ·›ÓˆÓ, ‰˘Ó·Ùfi˜, ¿ÁÚÈÔ˜ Î·È ÈÂÚfi˜, fiˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ›ӷÈ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·’ ÙÔ Ì‡ıÔ. O ̇ıÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÛΤ„Ë ‹ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·». T¿‰Â ¤ÊË I‚¿Ó BÈÚÈ¿ÂÊ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ “Euphoria”, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «O͢ÁfiÓÔ», ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ı¤·ÙÚÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ™·Ó Û˘Ó·˘Ï›·, ÙÔ «O͢ÁfiÓÔ» Â›Ó·È ÌÈ· Û·ÙÈÚÈ΋ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÔÈËÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜, Ù· ËıÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÂÓËÏÈÎÈÒıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ T›¯Ô˘˜. AÓÙ› ÁÈ· ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ‰¤Î· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰›ÛÎÔ˘, Ì ÛÙÔȯ›· Ù¤ÎÓÔ, Ú˘ıÌÈÎfi, Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ηٷÈÁÈÛÌfi Ϥ͈Ó.

K·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. «ŸÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ;» H ŸÏÁ· ¶Ô˙¤ÏË ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Peter Fischli Î·È David Weiss Ì ٛÙÏÔ “Questions”, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ John Kage, ÙÔ˘ Ben Vautier ÙˆÓ Forced Entertaintment Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚˆÙ¿ÌÂ Î·È Ó· ˙ËÙ¿Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi. T›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‡ÎÔϘ, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Á›‰Â˜, ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ. H OÌ¿‰· ı¿ÙÚÔ˘ NÔËÙ‹ °Ú·ÌÌ‹ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ó‡̷ٷ Î·È ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·‰ÈfiÚ·ÙÔ˘. OÈ 5 ËıÔÔÈÔ› Â› ÛÎËÓ‹˜ ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ì οÔ˘. ∞


¢π™∫√π * ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

SERJ TANKIAN - Elect The Dead (Warner) *** O ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ System Of A Down ÂȯÂÈÚ› ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ, ·ÙÒÓÙ·˜ ¿Óˆ Û οı ‰˘Ó·Ùfi ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ¯¤‚È Ì¤Ù·Ï ÌÂ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ÔÂÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ progressive, ÔÁÎÒ‰Ë ÌÂÁ¤ıË, ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ¿Û¯ËÌ·, ·ÏÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ηχÙÂÚ· ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. FEDERICO AUBELE - Panamericana (V2)***

TÔ Î¿ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‹ıÂÓ. E›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ¤Ó·˜ –·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘– ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ˙ÒÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fi,ÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÎÈ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ K·Ú·˚‚È΋. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ, ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ÛÙÈÏ¿ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì –Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Thievery Corporation– Û·Ó ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·‡Ú· ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋. EMILY HAINES & THE SOFT SKELETON - Knives Don’t Have Your Back (Gronland)***

¶ÚÒÙË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ Metric. ∫È ÂÓÒ ÛΤÊÙÔÌ·È «Î·Ïfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›Ó·È», Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¯Ó‹, ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙË, ˘Ô‰fiÚÈ· ʈӋ Î·È ÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi Ù˘ È¿ÓÔ, ·˘Ù‹ Ì ÙÚ·‚¿ÂÈ ‡Ô˘Ï· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË. ¶ÚfiÛ¯Â, ·Ó˘Ô„›·ÛÙ ·ÎÚÔ·Ù‹, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ˘ÓˆÙ›˙ÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ Ù˘. O K·Ó·‰¿˜ ¤¯ÂÈ È· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Cat Power. VIC CHESNUTT - North Star Deserter (msen)****

MË ÚˆÙ¿˜ fiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ·fiÁÓˆÛË. ÕÎÔ˘... ™·Ó ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ·Ṳ́ÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË ÊˆÓ‹, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ¿‚ÔÏ·, Ú·ÁÈṲ̂ӷ blues Ì ÛÙÚÈÁΤ˜ ÎÈı¿Ú˜. MÂÙÚ¿ÂÈ 11 ¿ÏÌÔ˘Ì, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Î·È ÙÚ˘¿ÂÈ Ù· ÛˆıÈο. BEIRUT - The Flying Club Cup (4AD)**

H Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. O Zach Condon, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·›ÍÂÈ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. M ʈӋ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Neil Hannon, Ì ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Á·ÏÏÈΤ˜ (Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜) ÌÂψ‰›Â˜, οÓÂÈ ¤Ó· ·Û¿ÏÂÈÌÌ·. ŸÌˆ˜, Ù· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Û ηχÙÂÚ˜ ÂΉԯ¤˜. ¶·Ú·Î·ÏÒ, Zach, ‰È·Ï¤ÍÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ● 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

μ∞§∂ ª√À π¢∂∂™!

PRO FASHION

SHOP THE CONCEPT STORE

M·Ï·Ú›Ó˜ Ì ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Buygo ú 46

¶·È¯Ó›‰È· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË Î·È Û¯¤‰È· ·fi ÙËÓ Artoyz

¶√§∂ª√™ ™Δ√¡ ∫∞ƒ∫π¡√ Δ√À ™Δ∏£√À™

H Etnies Girl ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÒÏËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ŸÏË Ë «ÛÎÂÙfiÌÂÓË» Ìfi‰· Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ·fi ÙËÓ Boardsports Ltd, 210 9859.685

MAD HOUSE

LA REDOUTE

M¿ÏÏÈÓÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Uttam London ú 20

EÌÚÈ̤ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ú 72,60

JECTS SHION PRO ∞™Δπ∫∞ FA

̤Store ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ ™ÙÔ Ó¤Ô Guerilla ÙÂÏ‹ Ï˘ Ô È Î· ¿ ¯ÈÎ ·Ú ·Ó ¯ÚÈ ÙȘ 21/9/08 Ù· e de Garçons. ¶. Iˆ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Comm 0 .98 ·ÎÂ›Ì 16, 210 7298 ˆn ÂÙÈΤÙ˜, Ì ¤ÎÙ Bazaar Ì fashio ·Ï «Û Ò˜ Ê˘ ¢ ¤Ó·Ó ÛË 50%-70% Î·È Û que. uti Bo Nu Ë ˆ˜ fi Ù·ÚÈṲ̂ÓÔ» ¯ÒÚÔ ¿˙È, 210 3366.055 TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 30, °Î Ô˜ prêt à porter Û˘ÏÏ OÈ Û˘Ì·ıËÙÈΤ ÁÈ· ÙË Ó ria Az ax M Ô‡ ÎÙ Á¤ ˜ ÙÔ ˘ ÂÎ Ï t Ì·˙Èο super marke Tex, ÛÙ· ·Ôχو˜ ÈÛÌfi˜). Carrefour (ÛÔ˘Ú·Ï

Û‡ ÎÈ ÂÁÒ ÙÒÚ·: ·˜ ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô KfiÌÌ· ¤Î·Ó ¿Ù·ÁÔ Ì ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Á˘ÌÓ‹ ηÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ¶Ôψӛ· Î·È Ë ·È¯Ì¿ÏˆÙË AÔ‡ÓÁÎ ™·Ó ™Ô˘ KÈ Ù˘ MÈ·ÓÌ¿Ú Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ (www.monthlyreview.gr, www.skai.gr). EÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ ÙÒÚ· ÂÏÈÛÛfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ì·Ï·Ú›Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηٷÈÁÈÛÙÈο travelling Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜.

E

■ O «‰È¿‚ÔÏÔ˜ ̤۷ Ù˘» ͢Ó¿ÂÈ ÛÙÔ Shop, Δhe Concept Store Î·È ÂÚÂı›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ urban ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ Collage Social ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë, Ù· ÚÔ‡¯· Twenty8Twelve Ù˘ Siena Miller, Ù· ÂÎ-

I¢IOTPO¶O ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ jacket Ì ˙ÒÓË Kocca Jeans ú 350

ÎÂÓÙÚÈο, «Û·Ù·ÓÈο» ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Qubus... EÚÌÔ‡ 112A, 210 3231.683 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ 5, 210 8826.054 ■ Blowfish: ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ͤÊÚÂÓ· ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÈÏ ÈÔ ÁÏ˘Îfi Î·È ·fi Îڤ̷ ηڷÌÂϤ! AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ë Pro Fashion, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ¿ÏϘ «ÓfiÛÙÈ̘» Ê›Ú̘ (Buygo, Silvia Rebatto). Showroom: ⁄‰Ú·˜ 4, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4833.911 T· ·˘ıÂÓÙÈο ÛÙÈÏ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÌÔÓ¤˜. H ÛÙ‹ÏË ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ 1 Î·È 2 Î·È 3 Î·È 1.013 ÊÔÚ¤˜: ■ TÔ ˘fiÁÂÈÔ Mad House, Ô˘ Ì·˜ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ì ÊÔڤ̷ٷ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¿ÎÚ·Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 78 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

HEWLETT-PACKARD HELLAS

JOIN CLOTHES

Photosmart D7460 Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË Ethernet & Bluetooth ú 229

XÂÈÚÔÔ›ËÙË ÙÛ¿ÓÙ· ·fi ˘ÏÈÎfi tyvek ú 65

·fi ÙȘ ·ÁÁÏÈΤ˜ Fever, Jejebel, Poison Baby. ™ÎÔ˘Ê¿ 27, 210 3622.697 ■ TÔ I‰ÈfiÙÚÔÔ, Ô˘ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ ‚ϤÂÈ ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ê›Ú̘ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ‹, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 225, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6848.546 ■ TÔ Join Clothes, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ fiÏÔ ·Î¤ÙÔ ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 29, KÔψӿÎÈ, 210 3614.424 ■ EÓÒ ÂÛ‡ Î·È ÂÁÒ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ì ÚÔÛ¯ÙÈο ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Christian Lacroix ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË La Redoute, Ë Á·ÏÏÈ΋ Ê›ÚÌ· ¤ÛÙËÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ

NÙ‡ÛÔ˘, ÛÙÔÏ›ÛÔ˘, ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘. ◊ÚıÂ Ô Á·ÌÚfi˜!

72Ë ¢E£. 210 8107.000 & www.laredoute.gr ■ TÒÚ· ͯӿÌ ٷ ÚÔ‡¯· ( ̷, ¤ÏÂÔ˜...) Î·È ·Ï-

Ï¿˙Ô˘Ì ı¤Ì·. O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ HP Photosmart D7460 ÂÎÙ˘ÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·Û‡ÚÌ·Ù· ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ÔıfiÓ˘ ·Ê‹˜ 8,9 cm. ■ EÂȉ‹ Û ͤڈ, ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Û·Ó ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ Î·È ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, ›· Ó· Û ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ˆ˜ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· “COSMOTE ONEphone”, ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi, Ì ¿ÁÈÔ ú 5 ÙÔ Ì‹Ó· Î·È 200 ÏÂÙ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÌÈÏ›· ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™ÙÔÓ °EPMANO. ■ TÔ ’¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·ÛÙ ·‰ÈfiÚıˆÙ˜. ŒÙÛÈ; ∞

- £. B¤ÁÁÔ˜, ·fi Ù·ÈÓ›·


Head office: H§IOY¶O§H, T.K. 16342, 210 9938.570

¶Ï.

EıÓÈ΋˜

AÓÙ›ÛÙ·Û˘

8-10,

A°.¶APA™KEYH, AI°A§Eø, ANOI•H, °§YºA¢A, E§§HNIKO, H§IOY¶O§H, KA§§I£EA, KEPAT™INI, KOƒπ¡£√™, KOPø¶I, MENI¢I, NEA ™MYPNH, ¶A°KPATI, ¶EPI™TEPI, XA§AN¢PI, æYXIKO, XIO™, ™∂ƒƒ∂™, ™∞ª√™

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


FITNESS / HEALTH / BEAUTY Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

∂À∂•π∞ ∫∞π √ª√ƒºπ∞

OI A¶O§AY™EI™ OÈ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú¿Á˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÁfiÓÈ· Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ê·ÁËÙfi. AfiÏ·˘ÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿... ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ.

¢IATPOºIKA IATPIKA NEA

MA§§INE™ MEPE™

BEAUTY TIP:

H ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È Ë ·ÓÔÚÂÍ›· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜: Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÓÂ˘ÚˆÙÈ΋. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ ÔÈ ÌÔÚÈ·ÎÔ› ‚ÈÔÏfiÁÔÈ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÔÓ›‰È·, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ·Ûı¤ÓÂȘ. OÈ Ó¢ÚÔÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ «ÛηӿÚÔ˘Ó» ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁΤʷÏÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÓÂ˘ÚˆÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Î·È Ó¢Úԉȷ‚È‚·ÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÂÓÒ ÔÈ „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚfiÛıÂÙË ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. TÂÏÈο fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ì·˙› Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ Ë ‚Ô˘ÏÈÌ›· Î·È Ë ·ÓÔÚÂÍ›· ÚÔηÏo‡ÓÙ·È ·’ ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏ˘Ô›ÎÈÏˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈΤ˜, ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜. °È· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÌÂϤÙË Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ I·ÙÚÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ ·ÔBPE™ TO ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ °È· Ó· ˘ ÔÏ ÔÁ ›ÛÔ ˘Ì  ÙÔ ¢M ™ Ì·˜ (¢Â›ÎÙ˘ M¿ 18,2% ÙˆÓ ˙·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜) ‰È·ÈÚԇ̠ÙÔ ‚¿ ÚÔ˜ Ì·˜ Ì ÙÔ ‡∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ „Ô˜ Ì·˜ ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÛÙ Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÁ˘Ó·ÈÎÒÓ ËÓÔ. AÓ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚ Ô ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 30 , ıˆÚԇ̷ÛÙ · ÏÈΛ·˜ 20¯‡Û·ÚÎÔÈ, ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 70 ÂÙÒÓ Â›25, ˘¤Ú‚·ÚÔÈ. M¤¯ÚÈ ÙÔ 22 ıˆÚÔ‡Ì·Ó·È ·¯‡Û·ÚÛÙ ÌÈ· ¯·Ú¿. Θ, ÂÓÒ 30 ÛÙȘ 100 Â›Ó·È ˘¤Ú‚·Ú˜.

H ÌfiÓÈÌË Îڤ̷-‚·Ê‹ Phytocolor Ù˘ Schwarzkopf ηχÙÂÈ Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ ‹ Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ó¤· ·fi¯ÚˆÛË Ì ˘ÏÈο Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÚ›¯Â˜: Ginkgo Biloba, Avocado Oil, ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Î·È 5 Ê˘ÙÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù·. ™ÙË Ó¤· Û˘Û΢·Û›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ· οı ·fi¯ÚˆÛ˘, ÔfiÙÂ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È Û›ÁÔ˘ÚË (‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÂÏÈο ‚Á·›ÓÂÈ ÌÔÚ‰ÔÚÔ‰ÔÎfiÎÎÈÓÔ...)

H AÛÙÚÈÓÈÒ ·fi ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ ÕÛÙÚ·, P¿ÛÙ·, N‡¯È· Î·È M·ÏÏÈ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ: AÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi ÔÚfi Ͽ̄˘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÔÚÊ‹ spay, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ «Ï·‰ÒÓÂÈ» ÙȘ ÙÚ›¯Â˜. EÌ. MÂÓ¿ÎË 100, 210 3801.725

PHYTOCOLOR ™∂ 22 ∞¶√Ãø™∂π™ ú 7,35

SHAMPOO &CONDITIONER ú 3,39 Δ√ ∂¡∞

∏ ¶POTA™H Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

ŸÙ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›Â˜ ¢ËÌËÙÚȷο All-Bran Golden Bakes Ù˘ Kellogg’s ·fi EÏÏËÓ›‰Â˜ Ù·Í›‰Â˘ ·Ó, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈËÏÈ· ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ ‚ÚÒÌË Î·È ÛÙ¿ÚÈ, Ì ηӤϷ, ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô Î·È Ì·‡ÚË ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛ ˙¿¯·ÚË. ¶ÂÚȤ¯Ô˘Ó 7 ‚Èٷ̛Ә Î·È Û›‰ËÚÔ, ÂÓÒ ÌÈ· ÊÚ‡ η¤ÏÔ Ì Ï ÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÂÏ··Ù‡ ÌÔÚ (Ì· ÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ 19% ÎË ÂʇÚÂÛË) Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î‰ÔÓ›ÙÈ¤Ù·ÛÔ; ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔ ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜ ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜. ÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· ¤ÏÔ (ÚԤΠٷÛË ÙÔ˘ ÈÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘˜) Ô˘ Î¿Ï˘Ù Â ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ì¤ ¯ÚÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. H Á˘Ó·›Î· Ô˘ ›¯Â ÂÚÈÔÈË Ì¤Ó· Ì·ÏÏÈ¿ ÔÓÔÌ ·˙fiÙ·Ó «Î·ÏÏ›ÎÔÌÔ˜» ‹ «Â˘Ïfiη ÌÔ˜».

25-30 gr ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜ ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜;

80 ATHENS VOICE 11 - 17 O∫Δøμƒπ√À 2007

TA MA§§IA & H E§IA °È· fiÛ˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ‹ ÌÂÙÚ›Ô˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Naturals Ù˘ Palmolive Ì ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ Âί‡ÏÈÛÌ· ÂÏÈ¿˜, ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙȘ Ì·Ï·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜. MÈ· ηϋ ·Ú¯‹, ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÛÙËÓ „·Ï›‰· ÔÈÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Û·˜ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ.

¢øPO

¢E™ TO: www2.nolita.it/noanorexia/indexEng.htm H•EPE™ OTI

∏•∂ƒ∂™ √Δπ (2)

TËÓ ·ÔÛÙˆ̤ÓË (31 ÎÈÏ¿ ‚¿ÚÔ˜ - 1, 65 cm ‡„Ô˜) 27¯ÚÔÓË °·ÏÏ›‰· ËıÔÔÈfi I˙·Ì¤Ï K·Úfi, ʈÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·fi ÙÔÓ OÏȂȤÚÔ TÔÛοÓÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ No-l-ita. TÔ ÛÔηÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÔÚÂÍ›·˜.

H A.V. Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· BOTANICA ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ̛· (1) Ù˘¯ÂÚ‹ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ Neal’s Yard, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ÚÔ˚fiÓÙ·: ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛÒÔ˘ Ì Ï‚¿ÓÙ·, ÙÔ ·ÓıfiÓÂÚÔ Ï‚¿ÓÙ·˜, ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛÒÔ˘ Ì ·ÏÌ·ÚfiÛ· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ Ë̤ڷ˜ Ì ‚ÈÔϤٷ. °È· Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ, ÛÙ›ÏÙ Û sms: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 16/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. H ÓÈ΋ÙÚÈ· ı· ÂȉÔÔÈËı› Ì sms ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· BOTANICA (¶Ï·Ù›· AÁ. EÈÚ‹Ó˘ 2, AÈfiÏÔ˘, Aı‹Ó·, 210 3310.088) K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


E›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜...

➲ BÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· (ÎÚ¤·˜, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, delicatessen Î.¿.) ➲ ¶·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ ➲ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÂȉÈο ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· (ÂχıÂÚ· ÁÏÔ˘Ù¤Ó˘ ‹ Ï·ÎÙfi˙˘) ➲ ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È K‡ÚÔ ➲ BÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÛfiÚÔÈ ➲ BÈÔÏÔÁÈο - Ê˘ÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο ➲ BÈÔÏÔÁÈο ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ➲ BÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‡¯·

TÛ·Ì·‰Ô‡ 71-73, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4137.700, fax: 210 4137.747

ºıÈÓÒÔÚÔ - ÃÂÈÌÒÓ·˜

style in life life in style in life style ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33, ÷ϿӉÚÈ ÙËÏ.: 2106858060 - 2106823382 ∞η‰ËÌ›·˜ 5, ∫ÔψӿÎÈ ÙËÏ.:2103609004 - 2103609005 www.ioanniscoiffure.gr e-mail: info@ioanniscoiffure.gr

20% ∂∫¶Δø™∏ & ¢ˆÚÂ¿Ó ª·ÎÈÁÈ¿˙ ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË Û·˜ ∂›Û΄Ë

New Life

O °Aª√™ ∂π¡∞π ª√¢∞

H

New Life Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÎÔÈÓÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔ˘˜. T· ÂÁη›ÓÈ·, ÛÙȘ 19 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ËıÔÔÈÔ›, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Andria, Celia Dragounis, Christos Mailis, CÔstas Faliakos, Loukia, Nicolas Mavropoulos, Nikos - Takis Î·È Vasso Konsola. ™Â ÂȉÈÎfi section, ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË «Mfi‰· ÛÙÔ Ó˘ÊÈÎfi». AÙÔÌÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Atelier Zolotas, Nene Creations, Tzonis Alta Moda Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó Âȉ›ÍÂȘ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜, ¯ÔÚÔ‡, Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Î.¿. H ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û 3 Â›‰·. ™ÙÔ lobby, ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ/VIP services Î·È ÛÙÔÓ ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. AÓ ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ ı· ‚ÚÂȘ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, Ù˘ ‰ÂÍ›ˆÛ˘, ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‚¿ÊÙÈÛ˘. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂӉȿÌÂÛ· events Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ı· ¿ÚÂȘ ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. H New Life ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 11 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ (20.000 ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔÈ –ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ Á¿ÌˆÓ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋– ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· fi,ÙÈ

·ÊÔÚ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ) Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. º¤ÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈfiÚÙ·ÛÂ Î·È Ù· 11 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, Ì ¤Ó· cocktail party ÛÙȘ 26/9 ÛÙËÓ «AıËÓ·˝‰·», Ì 200 ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÎı¤Ù˜, ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (KÒÛÙ·˜ °Îڤη˜, M¿ÓÔ˜ °·‚Ú¿˜, EϤÓË ºÈÏ›ÓË, K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··ËÏ›·˜) Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ (XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ - O›ÎÔ˜, Costas Faliakos, ÕÓÙÚÈ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ - Andrea Creations, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È X¿Ú˘ TÛÈ¿Ì˘ - NikosTakis. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ATRIUM, Ô ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠bar Ì mohito, cosmopolitans, margarites Î·È ÙȘ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ Û·ÍÔʈӛÛÙ· °. M·ÁԇϷ. H ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Organica Expo –‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘– AÛ·Û›· KfiÓÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ √rganica Î·È Ù˘ Fashion News Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÊÔÚ¤· (›Ûˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 10 ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ). - ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

ORGANICA EXPO, 210 8665.874, www.organicaexpo.gr/newlife.htm MEC ¶·È·Ó›·˜ (§ÂˆÊ. §·˘Ú›Ô˘ 301, ¤ÍÔ‰Ô˜ 17 AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡). ™ÙȘ 19, 20, 21, 22/10. ¶·Ú·Û΢‹ 16.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· 10.00-21.00. 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

¶AME °IA KONTPE™ ™TH §EøºOPO AEK Ù· ¿ÂÈ ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È Ô‰ËÁ¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ·. MfiÓË, ÚÒÙË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ë ŒÓˆÛË, ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÈηӋ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. O OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘. TÔ ‰ÈÏfi Û ·ÁÒÓ· TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ¤‰Ú·, ·˘Ù‹ Ù˘ B¤ÚÓÙÂÚ, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌfiÓÔ Ë M·ÚÙÛÂÏfiÓ· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ʇÁÂÈ ·Ù۷ϿΈÙË. OÈ ÔÈÔÙÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ T¿ÎË §ÂÌÔÓ‹ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. N· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ E˘ÚÒË.

ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ı·٤˜. AÓ ˘‹Ú¯Â ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÎÚ›ÓÈ·˜, ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ı· ›¯·Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. Afi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, Ë ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ÂÈÛΛ·Û ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÈÒÓÈˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. O ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ Á¤ÌÈÛÂ. H ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¤‰Ú· ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ Û ٛÔÙ· «ÙÔ ÎÏÔ˘‚›» ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ÁϛوÓ˜. O ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ AfiÛÙÔÏÔ˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘ ¤‰Ú·˜. ™ÙÂÚ‹ıËΠÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ 12Ô˘ ·›ÎÙË. §ÔÁÈο, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ 12Ô ·›ÎÙË, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ Û Ï‹ÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¤ÓÙÂη, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Û ·ÚÎÂÙ¿ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. TÒÚ·, ÙÈ ı· ¤Î·ÓÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÒÛÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÚÛÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ AÙÚfiÌËÙÔ˘, ÙÔ˘ OºH ‹ ÙÔ˘ EÚÁÔÙ¤ÏË, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÚ›ÊÔ˜ Ô˘ Ï›ÁÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó. £· Û˘ÌʈӋۈ ¿ÓÙˆ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÏËÍË. EÎÙfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ·, ı· ›¯·Ì ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, Ô˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Û ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ¤‰Ú·˜.

·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ¿ÓÙˆ˜, Î·È fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ Î·ÏÒ˜, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi˜. T· Ì·Ù˜ Ù· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜. OÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ï¿ ‚ÔËıÔ‡Ó. AÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÙfiÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÎÂÚΛ‰Â˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο.

82 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰‡Ô ̤و·. ŒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜, ‹ ηχÙÂÚ· Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÙ˜, Î·È ¤Ó· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ EÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË. ŸÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Ù˘ KAE. ÕÚ·, ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Â›Ó·È Î·È Ì ÙËÓ KAE.

H

·È Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó. BÔχÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ù·Í›·. O T˙›ÁÁÂÚ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ı›Ԙ - °ÈÒÚÁÔ˜ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Îfi„ÂÈ Ù· ÔÏÏ¿-ÔÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ˙ˆËÚÔ‡˜ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ. ¶ÚÔÛÈÙfi Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. °È· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈÔ˜ ı· Ì·›ÓÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›, ı¤ÛÈÛ ٷ ticket club. O Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÚÔÌËı‡ÂÛ·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÛÔ˘, ÛÙË ‚·ÏηÓÈ΋ ÙÔ˘ fï˜ ÂΉԯ‹. OÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ fï˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Á‹Â‰Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û ηӤӷ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÔÈÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ, ÏÔÁÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ÙÛÈÓ›ÛÔ˘Ó. N· ËÁ·›ÓÂȘ ÙÒÚ· Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ϙ Î·È Â›Û·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Î¿ÓÂȘ ·›ÙËÛË, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô M¿Ì˘ Ô ÛÔ˘ÁÈ¿˜ ‹ Ô Z·Ê›Ú˘ Ô ÌÔÓfiÛÂÏÔ˜ Á›Á·ÓÙ·˜, Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÍÂӤڈ̷. ◊, ¿ÏÈ, Ó· Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›˜ Î·È ¿ÏϘ ÊψÚȤ˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ηÙ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÈ· ÙÛÔÓÙ¿Ú· ÁÈ· Ó· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰·.

Ô˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÙÚÂÁ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶AE ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿. AÓ Â›¯Â ÙÒÚ· ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi, ÂÁÒ ·Ì·ÚÙ›·Ó ԢΠ¤¯ˆ. K·Ù¿ÊÂÚ fï˜ ¤ÙÛÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ì ÙËÓ ¶AE ·ÓÔȯÙfi. °È·Ù› fiÙ·Ó ıˆÚËÙÈο ¤¯ÂȘ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ‡ÎÔÏ· Ù· ‚¿˙ÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË.

Δ

fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˘‹Ú¯Â Î·È Ô BÔÙ·ÓÈÎfi˜. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·‰È·›ÚÂÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. TÔ ·‰È·›ÚÂÙÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ù· ʤÚÓÂÈ ÂÏ·ÚÁfi˜. TfiÛÔ ·‰È·›ÚÂÙÔ˜, Ô˘ Ë Û˘Ìʈӛ· ÎfiÓÙ„ ӷ ¯·Ï¿ÛÂÈ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™Ô˘ÊÏÈ¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·˜ ¶AE-EÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·ÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ.

ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ EÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ¶AE, ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. O £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô EÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¶AE, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·.

Δ

ÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. °È·Ù› ÔÈ °È·ÓÓ·ÎÔÔ˘Ï¤ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· Ù· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ Î¤Ú‰Ô˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ EÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÈÓËı› Î·È ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ. TÈ ‰fiÍ· Ó· ¿ÚÂȘ ·Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¯¿ÓÙÌÔÏ ‹ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ; EÓÒ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË.

ª

ÛÔ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÔ˘ÙÛ·›ÓÂÈ, ÙfiÛÔ Ë ÎfiÓÙÚ· Î·È ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ŸÛÔ Ô T˙›ÁÁÂÚ ·ÚÁ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ÛÔ‡ÂÚ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ù›ÙψÓ, ÙfiÛÔ Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ı· ÙÚ·‚¿ÂÈ Ì›· ÙÔ ¯·Ï› Î·È Ì›· ÙÔ Û¯ÔÈÓ›. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· Û˘ÓÙËÚ› ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «¶·‡ÏÔ, £Â¤, ¿Ú ÙËÓ ¶AE». ¶Ô˘, ·Ó ‹ıÂÏÂ, ı· ÙËÓ ¤·ÈÚÓÂ, ·ÏÏ¿ ¤Ï· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ... ∞

Ÿ

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ fiÓÔÓ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¿ÓÙÂ Î·È Ë AEK ÙÔ Ôχ, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ K˘¤ÏÏÔ˘ OYEºA. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛·, Ì· η̛· Ù‡¯Ë. A˘Ù¿ ‰È¤‰È‰·Ó ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, Ì ÙÔ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fï˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ¿ÏψÛÙÂ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË Ï˜ ÔÙ¤... ÔÙ¤. H §¿ÚÈÛ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô APH™ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÈ fi¯È ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ·, Î·È fiÙÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì¿Ù˙ÂÙ Î·È ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ı¤ÏËÛË Î·È Î·Ú‰È¿.

ª

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π Ï· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô A˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ AEK °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ M¿¯Ô, ÌfiÓÔ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ¢Â›Ù ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÛÙ‹ÏË ‰›Ï· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù·. H AEK ÌÂÙ¿ ·fi 4 ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ, Î·È ·˘Ùfi ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÙÈ· ‚ϤÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ÁϛوÛ ÙËÓ ŒÓˆÛË ·fi ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔ Ì¤ÙÚÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ, ÛÙËÓ K·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ Î·È ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ TÛ¤ÏÛÈ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ Û Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜; ●

Ÿ


™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

E•APXEIA E›Û·È Ë ı¿ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. M·ÎÚÈ¿ ηÛÙ·ÓÔÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿, „ËÏ‹, Ì ̷ٿÚ˜. ÕÎÔ˘Û· Ó· Û ʈӿ˙Ô˘Ó °ÂˆÚÁ›·. EÁÒ „ËÏfi˜ Ì·ÏÏÈ¿˜. ™Â ı¤Ïˆ! EBEPE™T ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. E›Û·È ıÂfi˜. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·ÏÏ¿... ™Ù›Ï ‰Ò. A.X. BLUE STAR ¶APO™ M¤Û· IÔ˘Ï›Ô˘ Á˘ÚÓÔ‡Û· ·fi ¶¿ÚÔ Î·È ÂÛ‡ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ› ÂΛ ÎÔÓÙ¿... ™Â ͇ÓËÛ· fiÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì Aı‹Ó·! E›Û·È ·fi ¶ÂÙڿψӷ! H ÙÚÂÏ‹ Ì ÙÔ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ! H§EKTPIKO™ 14/9, ·fiÁÂ˘Ì·. M‹Î· AÙÙÈ΋, ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û·. K·Ù¤‚ËΘ HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Û˘Ó¤¯ÈÛ· Mall! MÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÙËÏ., ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. EÛ‡ ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙·, ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Á‡„Ô. ™Ù›Ï ‰Ò. A£HNA ™Â ϤÓ °ÂˆÚÁ›· Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙÔ T·¯. T·Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ÊÔÚ¿˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯· Á˘·Ï¿ÎÈ·. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. ™Ù›Ï ‰Ò. M ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ, fiÌÔÚÊË Ì ٷ T¿ÌÙ· look Ì·ÏÏÈ¿. Sms 698 1993609 A°. £øMA™ - °OY¢I °Ô˘‰›. Y¤ÚÔ¯Ë ÁÂÌ·ÙԇϷ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ̷‡ÚË Ì·ÎÚÈ¿ ÊÔ‡ÛÙ·, Ô˘ ηıfiÛÔ˘Ó Ì ʛÏË ÛÙÔ ·ÁοÎÈ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ Ù˘ÚfiÈÙ·, Â›Û·È ı¿! EÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. ™Ù›ÏÂ! ¶APTI ¶K™, ̛Ϸ Ì·˜. M·˜ ·Á·¿˜, ÁˆfiÓÂ. N·È, ÂÛ‡ Ì ÙÔ Í·Óıfi Ì·ÏÏ›. Nowayofknowing@yahoo.gr E§§HNOAMEPIKANIKH EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¤ÓˆÛË. ¢›ÌÂÙÚË Í·ÓıÈ¿ Ì·ı·›ÓÂȘ ÂÏÏËÓÈο, ·ÁÁÏÈο ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË; ™Â ‚Ϥˆ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì·. ¶§. æYPPH AÚÂÙ‹, Ô ∞l Capone Â›Ì·È Ì ٷ breezer. ™Â ÂÚÈ̤ӈ Ó· οÓÔ˘Ì Ô˘Ú¿ÎÈ·. Œ¯ˆ ÙÔÓ ·Ó·Ù‹Ú· Û·˜. 693 4735138 H§EKTPIKO™ ¶ÚÔ˜ OÌfiÓÔÈ·, 3/10, 8.10, Ì‹Î˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·È ÌÔ˘ ’ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú· Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, ÎÔ˘ÛÙÔ˘Ì¿ÙÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ η٤‚ËΘ OÌfiÓÔÈ·. ™YNTA°MA MÂÙÚfi 27/9, 21 ·Ú¿. °·Ï¿˙È·

Ì¿ÙÈ·, ηı›Û·Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ. EÁÒ ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙·, Ì·‡ÚË ˙·Î¤Ù·, ηÙ‚‹Î·Ì AÙÙÈ΋, Û˘Ó¤¯ÈÛ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi. £· Û ͷӷ‰Ò; XI§TON Goody’s. 15/9. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÁÂÏ¿Û·Ì (Ì ÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ¿ ÌÔ˘). H ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ô˘ Ù˘ ›˜ ηÏËÓ‡¯Ù· ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ. MfiÓÔ ·˘Ùfi; karkh@hotmail.com

ÊÒÓ·Í·Ó Mike. Pls ÛٛϠ‰Ò.

M’ ·Á·¿ÂÈ, ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ, Ì’ ·Á·¿ÂÈ, ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ, Ì’ ·Á·¿ÂÈ, ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ, Ì’ ·Á·¿ÂÈ, ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ, Ì’ ·Á·¿ÂÈ, ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ. YAy!!! M’ ·Á·¿ÂÈ Î·È ÂÚ›ÛÛ„ ÎÈ ¤Ó· ʇÏÔ.

AKOPNTEON ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÒ. ™Ô˘ ¿ÂÈ ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ. M’ ·Ú¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ôχ!

M¿Ù·È· „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· 35¿ÚË single Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ. AÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ! StrangerX

KYæE§H Œ¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, ËıÔÔȤ. ™Â ‚Ϥˆ Ginger, ÛÙË ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ M·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ. Œ¯ˆ ¿ıÂÈ Ͽη. ™Ù›ÏÂ.

K¿Óˆ ÔÏϤ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· ÊÚÂÛÎÔÙ˘ˆÌ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ B’ ÙfiÌÔ˘, A... ÌÔ˘. ¶ÔÏϤ˜...

H§EKTPIKO™ 2 ¢Â˘Ù¤Ú· 1/10, ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi. EÛ‡ ‚˘ÛÛÈÓ› ÊÔ‡ÙÂÚ, Ì·‡ÚË ‚ÂÚÌÔ‡‰·. EÁÒ Ù˙ÈÓ Î·È ÚÔ˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. K·Ù¤‚Ëη ¶·Ù‹ÛÈ·. ™Ù›ÏÂ. £EATPO TEXNH™ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. MÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. E›¯Â˜ ·Ú¤·, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. MÂÙ¿ ¯¿ıËΘ. ™Ù›Ï ‰Ò.

H Á˘Ó·ÈΛ· ÁÔËÙ›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Î·È Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, M·Ú›·. ¶ÔÈÔ˜ › ˆ˜ ÔÈ ÁÂÌ·ÙԇϘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜; °È· Û¤Ó· ÂΛ ÙÔ Ï¤ˆ! ™Ù›Ï sms. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 693 9229886 P M·Ú¿ÎÈ, ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú·Ù¿˜; ¢ÂÓ Â›Û·È ÏËÚˆÙÈÎÈ¿, Û·ÏÂ̤ÓË Â›Û·È... K·È ÌËÓ Í¯ӿ˜ ÔÈÔ˜ Û’ ¤Ì·ı ÁÈ· ÙË ÚÔÎ Í·ÓıÈ¿ ÌÔ˘...

æYPPH HϤÎÙÚ·, Û ÁÓÒÚÈÛ· æ˘ÚÚ‹, ÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì οÔÈ· ·fi ÙÔÓ «ŒÚˆÙ·». KÈ ÂÁÒ ÙÔ ›‰ÈÔ. XÚ‹ÛÙÔ˜, ¿Ú ÌÂ, 693 1307557 EURO FAST 1 ¶ÚÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿. K˘Úȷ΋ 30/9, ÊÙ¿Û·Ì 8 Ì.Ì. M‹Î˜ ·fi Y. £EATPO ŒÍˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. 2/10, ÌÈÏÔ‡Û˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÎÈ ÂÁÒ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÎfiÏÏËÛ· ¿Óˆ ÛÔ˘. TÔ Î·Ù¿Ï·‚˜... £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. A¿ÓÙ· ‰Ò. ¶APKO ™ÙÔ ·ÚοÎÈ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 22/9, Á‡Úˆ ÛÙȘ 19.00, Î·È Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi ‰›ˆÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÔ‚ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. K·È ÛÙȘ 30/9, ¿ÏÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi, ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ. aris13gr@hotmail.com EYA°°E§I™MO™ 27/9. M‹Î˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ η٤‚Ëη ÕÌ˘Ó·. °·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÂÛ‡, Ï¢Îfi ÂÁÒ. °È· Ó· ÌË Û „¿¯Óˆ ÛÙ· ÌÂÙÚfi. AEPO¢POMIO 28/9. §ÔÓ‰›ÓÔ - Aı‹Ó·. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜. MÔ˘ ›˜ ÁÈ· Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ·. KÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. 697 4371467 ¶ATMO™ 8/2007. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù‡Ô˘, beach party ÛÙÔ AÁÚÈÔÏ›‚·‰Ô, AÛÙÔ›‚Ë. MfiÓÔ ‚ϤÌÌ·Ù·. TÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ ›Ûˆ˜ οÙÈ ÛÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ. £∏™∂π√ Eurobank, TÚ›ÙË 2/10, ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. T˙ÈÓ, ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿. E›Û·È ΛÓËÙÚÔ Ó· ¤Ú¯ÔÌ·È Ó· ·ÔÙ·Ìȇˆ! MI§ANO AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¶Ù‹ÛË ÁÈ· Aı‹Ó·. TÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È Ë ‚·Ï›ÙÛ· ÛÔ˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó “party makers”. ™Â

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

TÔ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔχÂÈ ·ÏÏ¿ ‚Ï¿ÙÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·ıÒÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È. Ÿ¯È Ó· ηٷÎÚ›ÓÂÙ·È. A...ÌÔ˘, A...ÌÔ˘, ı˜ Ó· Á›ÓÂȘ Ï›ÁÔ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜; BϤÂȘ, ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÚÔÛˆÈο Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¢ÒÛ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô. EÓ ¢ÂÏÊÔ›˜. TÔ ÛÙÈÏ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ’ ·ÏÏÔ‡. ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ. K¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ ÂÈ...

...If the night’s too dark, the spark is gone away... Leave a light on... We will be reunited within the right circle... ºˆÙÂÈÓԇϷ ÌÔ˘, ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂȘ... ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ... K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ‚Ϥˆ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û ʿˆ... BÚ ʷÙÛÔ˘Ï›ÓÈ, ·ÈÛ›ˆ˜ ›̷ÛÙ ̷˙› 1,5 ¯ÚfiÓÔ! XÚfiÓÔ ˘¤ÚÔ¯Ô, Ì ÁÏ˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ·! E›Û·È ÙÔ ÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÌÔ˘... K·È ‚¤‚·È· ¤¯ÂȘ...! £· ¤ÏÂÁ· ÙȘ ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏ›‰Â˜, ΢ڛ· ÌÔ˘! Sms 694 0203678 H ‚fiÏÙ· ‹Ù·Ó Ë ÚfiÊ·ÛË – fi¯È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·ÛΤ‰·Û·... M ηٷÛÙÚ¤ÊÂȘ Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ... ™˘Ó¤¯ÈÛ lady +30 694 4768672

M·ÚΤϷ, ¿„ ӷ οÓÂȘ ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Ì ͤӷ ÎfiÏÏ˘‚·. ™Ô˘ ÙÔ Í·Ó·Â›·.

H ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË Û ʤÚÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ͈ÙÈÎfi! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜... ÌfiÓÔ ÛÙË ÛΤ„Ë. AÏ‹Ù˘

ÕÏ΢ÛÙ... ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ë ˘Á›· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÛÔ˘; ¶ÔÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ı· ηٷÛ·Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙË «ÛÒÛÂȘ»; ◊ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó·...

MÂÙÚfi ™‡ÓÙ·ÁÌ·. £· Û ͷӷ‰Ò Û›ÁÔ˘Ú·. Inevitable. AÓ˘ÔÌÔÓÒ. A˜ Á›ÓÂÈ Ù˘¯·›·. ¢.

ŸÙ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÚÂÌ¿ÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÎÔÈÏÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· fiÏ·... K·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹: H ÌÔÓ·¯È΋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¿ÚÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ. «K·ÌfiÛ·»... ¶fiÛ· ÏËÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ, ÂÎÙfi˜ ‚ÔÏ‹˜, ÛÙfi¯Ô; E, ÂÛ›˜, NÙfiÚÈ·Ó °ÎÚ¤È Î¿ıÂ

¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ô ÓfiÛÙÈÌÔ˜ 35¿Ú˘ Ó· ÌË ‰È¢ڇÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ target group ÙÔ˘... ¢Â ϤÂÈ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÎfiÚ˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜. AÏÏ’ fiÙ·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛȘ ¤ÏıÂÈ, Ë ÙfiÏÌË ÎÈ Ë ·fiÊ·Û›˜ Ì·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È, Ù·Ú¿ÙÙÂÙ·È Ë „˘¯‹ Ì·˜, ·Ú·Ï‡ÂÈ ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú· ·’ Ù· Ù›¯Ë, ÙÚ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì Ì ÙË Ê˘Á‹. TÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡!! +30 694 8046832

voice

ATHENS

ʇÏÔ˘... ŸÛ· ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È Ó· οÓÂÙÂ, ¿ÓÙ· ı· ͤÚÂÙ ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ Û·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÔÚÙÚ¤Ù·.

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ:ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 Elite Club. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÙÒÚ· Ó· Á›ÓÂȘ Î·È ÂÛ‡ ̤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ¶¿ÚÙÈ, ÂΉÚÔ̤˜, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, Speed Fliert! °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 EÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 28¯ÚÔÓË ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÓÔÌÈ΋˜, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ¿Óˆ ÙˆÓ ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 4 ·Î›ÓËÙ·, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, „ËÏ‹ 1.70, ÏÂÙ‹, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ηٷÍȈ̤ÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜, ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰·-E˘ÚÒËAÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 5203.220 AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘, ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˜, Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Û·˜. °Ú·ÊÂ›Ô Elite, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 38¯ÚÔÓÔ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ¿„ÔÁÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛȷο, 1.85, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ú 17.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·Ì¿ÍÈ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Î·È ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ‰Ú·ÛÙ‹-

ÚÈÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, ·ÚÎÂÙ¿ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, „ËÏ‹, Ì ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 43¯ÚÔÓË, Ì ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘, Ì ˘„ËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi status, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ˘„ËÏÔ‡ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È Â˘·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 5203.220 MÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ 48¯ÚÔÓÔ˜, ·fi °·ÏÏ›·, ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂÓˆfi˜,1.86, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ-ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 7 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 20.000, ‚›Ï·, ÛοÊÔ˜, ÛÔÚ Mercedes, ·Î›ÓËÙ·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ 40¯ÚÔÓË, ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ 5 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·Î›ÓËÙ· EÏÏ¿‰·-AÌÂÚÈ΋, I.X., ‚›Ï·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 10.000, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 33¯ÚÔÓË ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, „ËÏ‹, Ì Û¿ÓÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·, Ì 6¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È 2 Ì·Á·˙È¿, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 39¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, „ËÏfi˜ Î·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ·fi ·Î›ÓËÙ· Û˘ÓÔÏÈο ¿Óˆ ÙˆÓ ú 20.000, Ì 2 ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¯·ÚÈو̤ÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹, §˘Î›Ԣ Î·È ¿Óˆ, ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

40¯ÚÔÓË ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÎÔ‡ÎÏ· Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ï·ÌÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, „ËÏ‹ Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÒÌ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÎfiÌ· ·Î›ÓËÙ·, Ì 2 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ¤ˆ˜ 54 ÂÙÒÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 Aηٷ̿¯ËÙË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¯ËÚ¢¿ÌÂÓË, ¿ÌÏÔ˘ÙË, ÂÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, I.X., ·Î›ÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· - Û˘Ì‚›ˆÛË Î˘Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 70. EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘ EÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·ÏÔ‡. A˘ıËÌÂÚfiÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902 °ÓÒÚÈÛ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÔ˘ ÌÈÛfi! ŒÓ· ÛÙ· ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ See you Dating Club Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‹ Ì˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.seeyou.gr ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210 5316.773

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ·fi ·fiÊÔÈÙÔ IÙ·ÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Perugia, Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·: AEI IÙ·Ï›·˜, K¶°, CELI, 697 2253067

EȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1. B·Û. ¤ÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - Windows - Word - Excel 62 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2. Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.e-kep.gr °È· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ù·ÙÔ˘¿˙, ۯ‰fiÓ Ï‹Ú˜ ÛÂÙ:1 Ì˯¿ÓËÌ· ÁÚ·ÌÌ‹˜/ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ MIKY SHARPZ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, 1 Ì˯¿ÓËÌ· ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ AMETAXEIPI™TO ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ MIKY SHARPZ Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÎÔ‡ÚÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ, Tubes, ‚ÂÏfiÓ˜ ·ÔÛÙÂÈڈ̤Ó˜ Î·È Û˘Û΢·Ṳ̂Ó˜ 3, 5, 12, ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ì ̤ÙÚËÛË ÁÈ· volt & ampere, ˘ÁÚfi ÁÈ· ÛÙ¤ÓÛÈϘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ú·ÁÌ·Ù¿ÎÈ·, ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈ· Û¯¤‰È·. MONO O§A MAZI, ‰ÂÓ Ù· ‰›Óˆ ¤Ó·-¤Ó·, ÙÈÌ‹ ú 800, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·: hakunamatata.maria@gmail.com ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜-EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ 2007-2008 H AÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ «AÚ¯‹» ÁÈ· ¤Ó·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜-EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6453.711, 693 2137431

¶ˆÏÂ›Ù·È Suzuki IGNIS GLX, 1300, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, ·ÛËÌ›, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, 19.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. TËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 697 2055650

¶ˆÏÂ›Ù·È Vespa Piaggio ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2000, 150cc ÏËڈ̤ÓË E§¶A ÁÈ· 1 ¯ÚfiÓÔ, ÙÈÌ‹ ú 850. 694 5235.060, ÒÚ˜: 17.00-22.00

Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349

¶ˆÏÂ›Ù·È È¿ÓÔ Petrof ‡„Ô˜ 1,14 m, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1983, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ηʤ ηڢ‰È¿ Ì·Ù, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. TÈÌ‹ ú 2.800, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 697 377301

¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.0020.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778

EÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È: ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 34, ÓÂfi‰ÌËÙ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. (2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi) Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ (ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ADSL, ISDN, T/º, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, „˘Á›Ô, ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÎÚ‚¿ÙÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û οı ¯ÒÚÔ, ÂÓ‰Ô‰·¤‰È· ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ), ÙÈÌ‹ ú 600, 697 7252325

¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz Ï‹ÎÙÚˆÓ) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Î·È master ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. MÔÓÙ¤ÚÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. BfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: ·fi BÚÈÏÏ‹ÛÈ·, KËÊÈÛÈ¿ ¤ˆ˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜. NfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: HÏÈÔ‡ÔÏË, ÕÏÈÌÔ˜ & °Ï˘Ê¿‰·. 697 4018760 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: katanomi@otenet.gr

11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·ñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆñ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈñA¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓñMÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·ñAÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰›ñ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓËñ17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏËñ§·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤·ñAÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ°’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ·ñ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18ñAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·ñAÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ñMÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ñB·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷñ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙËñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñAÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ñ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈñ™fiψÓÔ˜ 68ñ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ëñ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ñTÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈñ§Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ñ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ñ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËñM·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2ñEÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈñVillage, M·ÚÔ‡ÛÈñ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔñ2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓËñE˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñ°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈñ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈñAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈñ§. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ñª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔñ§fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ñÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó·ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149ñ§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·ñAÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏËñKËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85ñEÁÓ·Ù›·˜ 29ñAÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñIÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ñA. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13ñKÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10ñ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ñ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17ñ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ§·˙·Ú¿ÎË 27ñ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ñ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2ñAÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55ñ£∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8ñK˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18ñæ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66ñN. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8ñ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ·ñXÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91ñN. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373ñK·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22ñBÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45ñM·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 9496ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1ñHÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11ñ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48ñAÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104ñ°Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137ñZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93ñ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2ñN. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2ñBԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98ñVillage Center, £Ë‚ÒÓ 228ñK·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62ñKÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79ñ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2ñªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5ñ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12ñÏ. OÌÔÓÔ›·˜ 19EñVillage, £Ë‚ÒÓ 228ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123ñThe Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ñ§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏ/ÔÈñEÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈñNÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (Mediterranean Cosmos) / ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190ñ§·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰·ñºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈñ§. KËÊÈÛ›·˜ 73, KosmopolisñEÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈñAÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ñ£∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñMG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44ñ§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1&ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95ñMÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9ñN. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ñVillage P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚËñ£ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29ñ ™fiψÓÔ˜ 10ñM·Ú›Ó· Z¤·˜ñ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50ñ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87ñ™Ù·‰›Ô˘ 5ñº. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ñ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109ñ¡. ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / XEAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / §À∫∞μ∏ΔΔ√™: μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26/ /MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñM‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56ñπ·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7ñZ‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1ñSpirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘñ°Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñKitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈñ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22ñπ‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ñBigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44ñªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10ñArt House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4ñCafé Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18ñCafé-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35ñCofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11ñLocal Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16ñPastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6ñResidents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4ñ£ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21ñOχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñStereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñP¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñOχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñXAN£ Ï. XAN£ñGalerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19ñ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6ñGallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43ñInterni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6ñ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6ñ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17ñElvis §. ¡›Î˘ 21ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12ñAppllebees §. N›Î˘ 45ñStereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4ñPizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ñCine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10ñK·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12ñBustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21ñ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1ñTimes, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136ñ3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË)

¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ñøÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57ñKÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214ñBÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ñ¢ÂÏÊÒÓ 4ñ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60ñAÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô)ñE‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83ñ£¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15ñM·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96ñB. ŸÏÁ·˜ 93ñ¶·¿ÊË 100ñ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82ñPÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114ñ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82ñTÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10ñX·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45ñMfiÙÛ·ÚË 120ñK·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5ñHÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2ñKÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72ñSeven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC )

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ñ£∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15ñMediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›ÔñπÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñπÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ñªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4

X. TÚÈÎÔ‡Ë 21ñ3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24ñKÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

84 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

Ã∞§∫π¢∞: MostarñCinemañFlocafeñ•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western LucyñXeniañHarry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ K¿ıÔÌ·È Î·È ÂÚÈ̤ӈ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÚ¿Â˙˜, Ù· ÎÈÓËÙ¿ ¯Ù˘¿ÓÂ, ÙÔ 70% ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ŒÏ· Ì·Ì¿... ‰Ò... ÛÙ· Ù·Ì›·... ηϿ... Â›Ì·È ÓÔ‡ÌÂÚÔÔÔÔÔÔ... Â... 591... TÒÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ 203... Ó·È, Ú ̷̿, οıÔÌ·È!... Ó· ÏËÚÒÛˆ, Ó·È... ÌÂÙ¿; ı· ¿···ˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ... ηϿ... ¤Ï·, Ó· ÛÔ˘ ˆ... Ó·È... fi¯È ÛÙÔ 203 Â›Ó·È ·ÎfiÌË... Â, ÙÈ Ó· οӈ! ÕÛÂ, ¿Û ı· ÂÚÈ̤ӈ... fi¯È ÛÔ˘ Ϥˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛˆ Û‹ÌÂÚ·, ı· Ï‹ÍÂÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, Ú ̷̿! N· ÛÔ˘ ˆ... ŒÏ·, ı· Ù· ԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿... Ó·È, ÁÂÈ·, ÁÂÈ·!». MÂÙ¿ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·»: EºOPIA EÛ‡ Ù˙ÈÓ, ÂÁÒ Ù˙ÈÓ. M ÎÔ›Ù·˙˜ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. MÂÙ¿ Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ¯¿ıËΘ. °È·Ù›;; -ÙÔ IˆÛËÊÈÓ¿ÎÈ Ì·˜

M·Ì¤ÛÈÎÔ IˆÛËÊÈÓ¿ÎÈ. ŒÁÚ·„˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·Ù‚·Ùfi ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂȘ Û ÌÈÎÚ‹ ·ÁÁÂÏ›·. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ «™Â ›‰·»; Y.°. 1 T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. TÔ ‰ËÌÔÛȇˆ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·ÙfiÚıˆÌ· Ó· Û˘Ì‚Â› ÔÙȉ‹ÔÙ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ̤۷ Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ûa˜ ‚Á¿˙ˆ ÙÔ Î·¤ÏÔ. Y.°. 2 M¤Û· Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, Ûa˜ ¿ÎÔ˘Û ӷ ϤÙ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ «Ú ̷̿». °È’ ·˘Ùfi ‹Ú ̷‡ÚÔ ‰ÚfiÌÔ.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Afi Ô‡ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ; Afi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ô˘ ÛÔ˘ ı¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÛÔ˘ ÎÈ ÂÓÒ ÂÛ‡ (Ë ·ÊÂÏ‹˜) ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Û οÔÈÔ˘˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ›˜, ‹ Ì‹ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ù· ÂÚ›ÊËÌ· Ê·ÏÏÔÎÚ·ÙÈο ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, Ô˘ ÛÙ· 20 ÌÔ˘ ¤¯ˆ ۯ‰fiÓ ÂÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯...· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Û ı¤ÏÔ˘Ó, Û ÎÔÈÙÔ‡Ó Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó, οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Û ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ÂÛ‡ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂȘ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÛ·È ÎÈ ÂΛ Ô˘ Ϙ Ó· ’Ì·ÛÙÂ, ̤۷ ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ‚ڋη ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ, Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ, ˙ÓÙÔ˘... ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÛÔ Ì·Ï...˜ Â›Ó·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ! A’ ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÎÈ ÔÈ ÂÁˆ›ÛÙ·ÚÔÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ϙ Ôχ ¢ÁÂÓÈο fi¯È, ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·fi ›Ûˆ ÛÔ˘. EÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÒ, ÎÈ ÂÁÒ „¿¯Óˆ ÁÈ· ÙÔÓ ÈfiÙË ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÈfiÙË ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ô˘ıÂÓ¿! ¢ÂÓ Ï¤ÂÈ, ‚Ú M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, ÙÔ ÛÂÍ ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ’¯Ô˘Ì ӷ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ Î¿Ó·Ì ¿ÏÈ Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Û˘ÌʈÓ›˜... -Eve20

Hold your horse. AÓ ÛÙ· ›ÎÔÛ› Û·˜ ¤¯ÂÙ ۯ‰fiÓ ÂÈÛÙ› ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÈ ı· οÓÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·; Y.°. 1 A, Ó·È. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ›Ûˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚ›Ù «Ê·ÏÏÔÎÚ·ÙÈο ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÈfiÙ˜ Û·˜. Y.°. 2 OÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ı· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ÈfiÙ˜ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. Y.°. 3 TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ì·˜, Â; TÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Â›Ì·ÛÙ «fiϘ ηÚÁÈfiϘ», ÙÔÓ ¢Â-

Τ̂ÚÈÔ ÚÈÁΛÈÛÛ˜. K·È Í·Ó·¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. Y.°. 4 H ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ Ú¿ÁÌ·. MËÓ ÙËÓ ÍÂÂٿ٠¤ÙÛÈ Ì ¤Ó·Ó ·ÊÔÚÈÛÌfi. XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ·ÏÈÔ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì·˜. M˘ÚÙÒ, Ë ˙ˆ‹ ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·. MÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· Û¯¤Û˘ ¯ˆÚ›Û·Ì «·ÓÒ‰˘Ó·, ·ÓÂ·›ÛıËÙ·, ÂÈÚËÓÈο» Î·È ÂÚ·Ù¿ˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ BÈ‚¿ÏÓÙÈ. MÂÙ¿ ·fi ÂÍ¿¯ÚÔÓË ıËÙ›· ÛÙËÓ TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘, ¤ÁΈ۷ ÌÈ˙¤ÚÈ· Ë Á˘Ó·›Î·. K·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· Ê¿ˆ ÙËÓ ··›ÛÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡ kinder, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ·˘ÁÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ÂÚ›ÌÂÓ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ‰ˆÚ¿ÎÈ, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·. H ·Ó¿ÁÎË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ¯¿‰È· Î·È ·ÁηÏȤ˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂϤ˜ Ì·Û¿˙ (who gives a fuck for sex) ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı. OÓÂÈÚ‡ÔÌ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ fiÙÈ ¯·˚‰Â‡ˆ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: Ó¤Ô˘˜, Á¤ÚÔ˘˜, Á˘Ó·ÈÎfi·È‰·. ¶Ò˜ Â›Ó·È ÔÈ Á¿Ù˜ ¤Ó· Ú¿Ì·, Ô˘ ÙÚ›‚ÔÓÙ·È Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ÁˆÓ›Â˜, ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙Ô˘Ó;;; ŒÙÛÈ ÓÈÒıˆ! ŒÓ·˜ ¯·˙Ô‚ÈfiÏ˘ ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÔ˜, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ì ÛηÙfi„˘¯Ô˘˜ Δweety. (NÙ¿ÍÂÈ, ˘ÂÚ¤‚ÂÏ· Ï›ÁÔ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË.) K·È ÂÚÈ̤ӈ ¤Ó· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ô˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Neutrogena ÎÈ ·Ó ϤÓÂÈ È¿Ù· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ Ava perlé. (E, ÌË ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÍËÚÔ‰ÂÚÌ›· ÙÔ˘.) K·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ Í·Ó¿, ÁÈ·Ù› ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ ·˘Ù‹ Ë ·È‰ÈfiıÂÓ Î·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ·. N· ı¤Ïˆ Ó· ÎÔÈÌ¿Ì·È ‰ˆ‰Âοڷ, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯Óˆ ÈÛÙÔڛ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÒ, Ì·˜ Î·È ‰ˆ ηӤӷ ¿ÓÁÏ˘ÎÔ ÔÓÂÈÚ¿ÎÈ. «™Â ÊÈÏÒ ÛÙË ÌÔ‡ÚË» Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜. -M·ÓÙÒ AÛÚÔ˘Á¤ÓÓÔ˘˜

«TÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ¯¿‰È·, ·ÁηÏȤ˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂϤ˜ Ì·Û¿˙». A˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ “who gives a fuck for sex”, Ù· ϤÂÈ fiÏ·. M¿ÏÏÔÓ ÌÂÚ‰Â˘Ù‹Î·ÙÂ. °È· Ê›ÏÔ˘˜ „¿¯ÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜. Y.°. £· ÂÚˆÙ¢Ù›ÙÂ. ŸÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÔ‡Ó, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Í·Ó¿. E›Ì·ÛÙ Ù˙¿ÓÎÈ. M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, „¿¯Óˆ ¤Ó·Ó Ú›ÁÎÈ· Ó· Ì ‚Á¿ÏÂÈ ·’ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÙˆÓ ‚·ÚÂÙÒÓ Ù‡ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÂÍ Î·È Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ fiÛ· ÁÎÔÏ ¤‚·ÏÂ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘, ·˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. E-¶I-TE-§OY™! -K¿ÙÈ·

§˘ÛÛ¿Í·Ù Ì ÙÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈfiÙ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜. º·›ÓÂÙ·È ‹Ú·Ù ¯·Ì¿ÚÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. E-¶I-TE-§OY™! Y.°. 1 ™fiÚÈ ÎÈfiÏ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. TÚ›· ÁÎÔÏ; ™Â ‰¤Î· ÏÂÙ¿; ¶Ï¿Î· οÓÔ˘ÌÂ; Y.°. 2 ÕÛ¯ÂÙÔ. M‹ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ MÔ˘Ú›ÓÈÔ Ô KfiÎηÏ˘; Please. ¶Âı·›Óˆ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

ZÀ°E ÕÏÏ·Í ÛÂÏ›‰· Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ Û ¤¯ÂÈ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ̤ÚË Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ, ηٷϷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiÛÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ›ӷÈ. E¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙˆ˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯·Ó Á‡̷ٷ Ì ÎÂÚÈ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ οı ›‰Ô˘˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı· ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ Ò˜ ı· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ·È‰È¿. M ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ 5Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ 7Ô Î·È ÌÈ· Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË ÛÙÔÓ Z˘Áfi, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ë ·fiÂÈÚ· Ó· Û¯ÂÙÈÛÙ›˜ ÛÔ‚·Ú¿ Ì οÔÈÔÓ/· Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂȘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ οÔÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ‹ Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û ·Á¯ÒÓÂÈ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛÔ¯‹.

–΢ڛˆ˜ ·Ó ¤¯ÂȘ ˆÚÔÛÎfiÔ §¤ÔÓÙ·–, Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂχÛÂȘ. AÓ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ EÚÌ‹ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi, Ô˘ ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÔÙ¤. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οÔÈÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÌËÓ Í¯ӿ˜ ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 5Ô, Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û¤Ó·. AÓ fï˜ Á‡ÚÂȘ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ ı· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÛÎÔ‡Ú· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó·

ı¤ÏÂȘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ N·È ‹ ÙÔ Ÿ¯È οÔÈÔ˘, ¤ÊÙ·Û ÓÔÌ›˙ˆ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ¿„ÂȘ Ó· ·Ó·ÚˆÙȤ۷È. ¶·ÚfiÙÈ Ë N¤· ™ÂÏ‹ÓË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ˘ÚÔ‰ÔÙ› ¤Ó· Ó¤Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÍÂΛÓËÌ· –ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÁÈ·ÙÚ¢ÙÔ‡Ó ·ÏÈ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·, ı· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂȘ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ ÛÔ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ οÙÈ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÂÈ–, Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔ˘Ó‹ÛÂȘ Ô‡Ù ÙÔ ÊÚ‡‰È ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÎÈ ·Ó ÛÚÒÍÂȘ οÔÈÔÓ, ·fi ÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÛÔ˘ Ó· ηٷʤÚÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘, ÂÙÔÈÌ¿-

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜/Ë Ó· ·Ú·Ì˘ıÈ¿˙ÂÛ·È Ì ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÓ· ‹ ÙË M›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Û¤Ó· Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ I‰·ÓÈÎfi. ™Î¤ÙÂÛ·È ·˘ÙfiÓ/‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ̷˙› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÙ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Û·˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. Ok. T¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ¤˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈΤ˜, ÁÈ·Ù› Û οÓÔ˘Ó Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· Í·Ó·ÚȯÙ›˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. E›Ó·È fï˜ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÔÈ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÙÔ Ó· Â›Û·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ï¿ÛÌ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ŸÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂȘ Û Â·Ê‹ Ì ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË, ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ·Ó‡ı˘ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. TÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂȘ; MÈ· ÎÔ‡ÎÏ·; ŒÓ· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ;

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) E›ÙÂ Â›Û·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›Ù ËıÔÔÈfi˜ Û off Broadway ·ıËÓ·˚ο ı¤·ÙÚ· ‹ οÔÈÔ˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ Ì ΋Ô Î·È Û·ÏÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛ·È fiÙÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÔ˘. ŸÌˆ˜ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉ¤Â˜, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙȘ ËıÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ Î·È Û fi,ÙÈ Ï˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ ÛÔ˘. º˘ÛÈο, ¢EN ı¤ÏÂȘ Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÈÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ› ÎÈ ·fi ÎÔÚÈÔ‡˜. K·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ, Ì ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ 12/10, Ó· ÌÈÏ¿˜ Í·ÊÓÈο Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂӉȷʤÚÂÈ. Please, mind the gap.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) H «Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·» ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‚ÚfiÌÈÎË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘˜. MÔÚ› Ó· Û ÁÂÈÒÛÂÈ, Ó· Û ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÈÛÙÔÙ¤¯Ó˘ Û ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·È¿ÓÂÛ·È. M¤Û· ·fi ÙÔÓ 6Ô Ô›ÎÔ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰·Ì¿ÛÂȘ ÙȘ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÎÔÓ›ÛÂȘ Ù· ٷϤÓÙ· ÛÔ˘. TÔ Ó· ˘ËÚÂÙ›˜ Ì fi,ÙÈ È‰ÈfiÙËÙ· ‰È·ı¤ÙÂȘ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›˜ ηıfiÏÔ˘. MÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿. E¿Ó ÙÚˆ˜ ÙÚ›· Á‡̷ٷ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ì¤ÓÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÔ˘, ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Y.°. O ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ EÚÌ‹˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎˆÏ‡Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi. MË Ì·Û¿˜, ÔÈ ·Ó·ԉȤ˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÔ˘ÙÚÒÓÂȘ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂʤÚÂȘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó· Îfi„ÂȘ Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰· – Ó·È, Ó·È, ¯·›Úˆ Ôχ... thanks for the tip... M·, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ; AÓ Î¿ÓÂȘ ÎÈ ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ó· ˙ËÙ¿˜ ¢ÚÒ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ¿ÓÙˆ˜, Û ̷ı·›ÓÂÈ Ó· Â›Û·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ˜ fiÙ·Ó ˙ËÙ¿˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÛÔ˘. Y.°. M ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi ÌËÓ ÙÛ·ÓÙ›˙ÂÛ·È ÂÂȉ‹ ¤ÌÂÈÓ˜ ·fi Ï¿ÛÙȯÔ, ÂÂȉ‹ ÛÔ˘ ¤Ê˘Á ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ‹ ÂÂȉ‹ Ë ÎÔ˘Ï‹ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ fiÏË ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿Óˆ ÛÔ˘. M¤ÙÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰¤Î· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) E¿Ó ¤¯ÂȘ οÔÈÔ Ê›ÏÔ/Ë Ô˘ ͤÚÂÈ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·, ı· ÛÔ˘ ÂÈ fiÙÈ, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, Ë ·ÚÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ı· ηٷÚÚ›„ÂÈ Ó¤· ÚÂÎfiÚ Î·È fiÙÈ Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ EÚÌ‹ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ì›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÒÚ·. MËÓ ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·ÔÏÔÁËı›˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ì‡ËÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó Ó· ÂÚÓ¿˜ ̤۷ ·fi ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ʈÙÈ¿˜ ÎÈ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂȘ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. K¿Ó fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· οÓÂȘ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË K·ÚΛÓÔ˜, Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Û·Ó ÙÛÈÌÔ‡ÚÈ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙË Ì·Ì¿ Û fi,ÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ¶ÚÔÛËÏÒÛÔ˘ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÚÔÛ‡¯ÂÛ·È, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔ Î˘ÓÈÎfi ÌÈÎÚfi ÁÎfiÌÏÈÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÚÔÛ·ı› ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ Ó· Û ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂȘ Ù›ÔÙ· Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. BÈÒÓÂȘ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ 12Ô 86 ATHENS VOICE 11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›˜. Ÿ¯È ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ·Û·Ú¤Ï· Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ı¤·Ì· Î·È ÓÔ‡ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂȘ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË, ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ‰È·ı¤ÙÂȘ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÙÛ·Á·Ófi, ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ Û fi,ÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ, ·Ó Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ë ‰È·ÛËÌfiÙËÙ· – Ë ‰È·ÛËÌfiÙËÙ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ TÔÍfiÙ˜, ÔÙ¤ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. A˘Ùfi Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÛÔ˘ Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰È·ÙËÚ›˜ ÙËÓ Â·Ê‹ ÛÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÎÔÏÏË̤ÓÔ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙÚÂϷ̤ÓÔ Ì ÙË ÓÂfiÙËÙ·, Ô˘ ··ÓıÚˆ›˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ. Y.°. M ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ 10Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ 12Ô, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú·ÛÎËÓȷο, ›Ûˆ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ Î·È ˘fiÁÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. M›Ó ·Î›ÓËÙÔ˜, ‰È·˘Á‹˜ Î·È ÌËÓ ÌϤÎÂÛ·È Û ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÁÚ·Ê›Ԣ – danger.

Û ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) EÓÙ¿ÍÂÈ, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ˙¿¯·ÚË, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ‰È¤Ï¢ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Â˘ÏÔÁ›·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜, Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂȘ ηӤӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂȘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË – ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó Ó· ÛÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÓÙ ÌfiÓÔ ÏÂÙ¿ Â› Ù˘ Á˘. AÊÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËΘ, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· Â›Û·È Î·È ı· Â›Û·È ¿ÓÙ· οÔÈÔ˜/· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜Ø ‰¤ÍÔ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ú·Ó›‰·˜ ı· ʤÚÓÂȘ ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. EÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi; ÿÛˆ˜, fï˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÚÌ· ÛÔ˘. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E¿Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ú¿ÁÌ· Ô˘

ÛÔ˘ ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙ›ÔÈÓ· – ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Û·È ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ̈ڛ·. E›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ò˜ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÔ˘. Y.°. ¶¿ÏÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›; M· ı˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ›¯· ÏËÚÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ηϿ – ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ‹, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ó· ˙ÂȘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ͤÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Û ԉËÁÔ‡Ó È· ÔÈ ·ÏÈÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù· ›‰È· fiÓÂÈÚ·, ‰ÂÓ ÚÔÛ‰Ôο˜ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹ıÂϘ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. KÈ fï˜, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·, Û·Ó Ó· Â›Û·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜/Ë Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊÔ˘ÛΈÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ê¿ÚÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Û·È Úfiı˘ÌÔ˜/Ë Ó· ·ÔÙÂϤÛÂȘ ¤Ó· ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ –ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ¤¯ÂȘ Ú›ÍÂÈ ¿Á΢ڷ Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ Û¯¤ÛË–, ·˘Ù‹ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Èı·ÓfiÓ ‚ÈÒÓÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·fiÙÚÂÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ÕÚ· Ó· Â›Û·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ Ì ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Î·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Â›Û·È fiÌÔÚÊÔ˜/Ë.

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ fi,ÙÈ Î·È Ó· ÂȘ, fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂȘ, fi,ÙÈ Î·È Ó· ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÏ‹ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘ Û οı ·̷ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â·ÓÂÊ¢ڛÛÎÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘; E¿Ó Ì ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ¤¯ÂȘ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÛÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÌË ‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ŸÌˆ˜, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ı˘Ì‹ÛÔ˘ –Ì ÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ¢ÂÛÌfi ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘– fiÙÈ, ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÔÈ ı·٤˜ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È, ̤¯ÚÈ ÛËÌ›Ԣ Ó· ΢ÓËÁ¿˜ ÌÂοÙÛ˜ ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ ı¤·ÙÚÔ. A˘Ù‹ Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Á·ÙԇϘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ÂÓ ÚÂÌȤ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. K·È ȉԇ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜: ›Ù ı· ·Ú·ÙËÚ›˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘ Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Â›Ù ı· ÂÈϤÍÂȘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Â›Û·È I¯ı‡˜. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


Athens Voice 185  

Athens Voice 185