Page 1

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 183 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ N¤Ô˜ AÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜

voice

ATHENS

¢ÒÛ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ÂÙ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ‰È¿ˇ·Û Ò˜. TÔ˘ T¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ.28

City lover M¿ı ÙËÓ fiÏË TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 22

AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˜ 4Ô,ÛÂÏ. 32

Bookcrossing ŒÓ· ˇÈˇÏ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ.26

P¤ÎˇÈÂÌ ÁÈ· ÙË M·ÚȤÙÙ· TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 15 / ™·ÌÎÔÌ·Óٿ٠æ¿ÚÈ·˜ O °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜ Ù· ϤÂÈ fiÏ· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K˘Ú›ÙÛn, ÛÂÏ.18


2 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007


27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: §¿˙·ÚÔ˜ ∑‹ÎÔ˜

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

14 The shadows of the darkness 15 P¤ÎˇÈÂÌ ÁÈ· ÙË M·ÚȤÙÙ· 16 8+1 ̇ıÔÈ 18 ™·ÌÎÔÌ·Óٿ٠æ¿ÚÈ·˜ 20 AÏ TÛ·ÓÙ›ÚÈ ‹ÚˆÂ˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

O °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜ Ù· ϤÂÈ fiÏ· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K˘Ú›ÙÛË

TÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ •·Óı¿ÎË

BfiÚÂÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ TÔ˘ B·Û›ÏË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

26 Bookcrossing 30 ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂ

18 I ™∞ª¶∫√ª∞¡Δ∞Δ∂ æ∞ƒπ∞™

N¤Ô˜Ìfi˜ Û AÎÙÈ‚ÚÙ›È Ô˘ ÂÙ¿˜

¯· ¢ÒÛ ÙÔ˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜. ÛÙÔ˘  Ò˜. ¢È¿‚·Û .28 ÓÔ˘, ÛÂÏ Ë ™ÎÚÈ‚¿ Î ¿ TÔ˘ T

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

overË City lÙË Ó fiÏ

M¿ı ÛÛ·, ‹ÙÚË º‡ TÔ˘ ¢ËÌ ÛÂÏ. 22

ÙÔÓ N›ÎÔ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ

47

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

TÔ˘ MÈÛ¤Ï º¿È˜

32 ∞ÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ππππ TˆÓ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ∂ϛӷ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 30 I ™Δ√ ¢ƒ√ª√ ª∂ Δ√¡ ¡π∫√ ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 12 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 15 Spin Doctor 16 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 17 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 23 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 24 ¶Ú¿ÛÈÓË ∫¿ÚÙ·: T˘ ª¿Úˆ˜ ∫Ô˘Ú‹ 46 2310: ΔÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 50 Taste police: T˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 52 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 62 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 64 Δ¤¯ÓË: T˘ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 65 BÈ‚Ï›Ô: TˆÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË, ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 66 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 68 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘ 69 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 70 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 71 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 73 Fitness - Health - Beauty: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 74 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 77 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 78 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, fiÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÔÁ·. O ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË, ۯ‰fiÓ Ì ‰¿ÎÚ˘·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK. E›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔÓ Ï¤ÂÈ ·ÌÂÚÈηӿÎÈ Ô˘ ·ÂÌfiÏËÛ ÂıÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ Ô‡ÏËÛ ÙËÓ K‡ÚÔ ÛÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜, Ô˘ ¯ÔÚ‡ÂÈ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ Ì ÙÔÓ T˙ÂÌ. ŒÓ·˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1996. TfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó 8 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¶A™OK, ÛÙ· ÔÔ›· Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ °.¶. Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ. O ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οı ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹, ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ AÓ¿Ó, ÙËÓ K·Ú·¯·Û¿Ó, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. AÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ‚ÁÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜, ÚˆÙ¿ÂÈ, ı· οÓÂÈ Ù· ›‰È· Ï¿ıË, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ AÓ¿Ó, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ K·Ú·¯·Û¿Ó, Ë ·ÙÚȈÙÈ΋ EÏÏ¿‰· ·ÓËÛ˘¯Â›. TÔ Û¯¤‰ÈÔ AÓ¿Ó, ··ÓÙ¿ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™ËÌ›ÙË... O ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Â›Ó·È fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· 4 ¯ÚfiÓÈ·, ›¯Â ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ ·’ ·˘ÙfiÓ. ™ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ, fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓÂ. ™ÙÔ ¶A™OK Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ú¯ËÁÔ›, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜. OÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ E˘¿ÁÁÂÏÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘ Û ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ AÓ¿Ó, ÔÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16. AÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶A™OK Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÏÔ‚ÔÙÔÌ‹. AÓ ¤Ó·˜ ηÓÔÓÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛËΈı› ÂΛ ̤۷ Î·È ÂÈ Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÈ Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfi Î·È ÙÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıËÛ·Ó. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈ. TÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ power game. ¶Ú¿ÁÌ· ÏÔÁÈÎfi ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÁÈ· ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜, ηٿÏÏËÏÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ŸÌˆ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ¤Ó·Ó ÔÌfi Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ ·È¯Ó›‰È ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ.

ŒÓ· ·fi Ù· ·ÛÙ›· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Â›Ó·È Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Ì›· ·ÎfiÌ· EÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Î·È ı· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. §Â˜ Î·È Ë ‹ÙÙ· Â›Ó·È Ù¯ÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ¯¿Û·Ì 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „‹ÊÔ˘˜, Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Ô‡ ·Ú¿ÂÛ·Ó. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ, ϤÓ fiÏÔÈ Ì ıÏ›„Ë, ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡Û·Ì ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ 2004, ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. T· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¤Û¯Â˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. E›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ, ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Î·È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ËÁÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó. E›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó. ŒÙÛÈ ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ AÓÒÓ˘ÌË EÙ·ÈÚ›·. AÓ ˘‹Ú¯Â ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ı· ÚԤ΢ÙÂ Ë Ó¤· Û‡ÓıÂÛË. A˘Ùfi fï˜ ÙÔ 2004 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. O °.¶. ‹Ú ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· Ó· «ÂʇÚÂÈ» ÌÈ· Ó¤· Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ Î‡Ì· ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ·¤Ê¢Á ٷ ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. °È· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi «ÚÔۤϷ‚» ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÏÈÔ‡ ¶A™OK. A˘ÙÔ‡ Ô˘ ›¯Â ËÙÙËı› ÙÔ 1996. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. O ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 2004-2007 ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜. K·È ·ÎfiÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. H ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÚ›ÙÔ˘ fiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÛÒÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜. A˘Ùfi fï˜ ¤ÚÂ ̿ÏÏÔÓ Ó· ›¯Â Á›ÓÂÈ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·.

4 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô §¿˙·ÚÔ˜ Z‹ÎÔ˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1954. °ÔËÙ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎfiÌÈΘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠·˘Ùfi ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜.ΔÔ 1973 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ «Panderma». ŒÎÙÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈÔ‰Èο: «KÔÏÔ‡ÌÚ·», «X·Ú·Î›ÚÈ», «AÓÔȯً fiÏË», «Œ„ÈÏÔÓ», «I‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ», «B·‚¤Ï» Î.¿. Afi ÙÔ 1990 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ì·Î¤Ù˜ Â͈ʇÏψÓ. ŒÁÚ·„Â Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ «M·ÁÈ΋ Ú¿ÊÙÚ·». Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÛΛÙÛ· («NË·ÚÓÙÔ‡», «A˘ÙÔÁÓˆÛ›·», «™·Ï·Ì¿ÓÙÚ·», Î.¿). ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ (ÎfiÌÈΘ, Û¯¤‰ÈÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈfiÌÔÚÊÔ˘˜ ›Ó·Î˜-ÎÔÏ¿˙ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ) ·ÚÔ˘Û›·Û Û ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (E‡Ì·ÚÔ˜ 1990, A›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ HÒ˜ - 1998, EÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ B·‚¤Ï - 2000, 2004 Î.¿.) ηıÒ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ (E‡Ì·ÚÔ˜ - 1987, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜ - 1994, M‡ÏÔ˜, £ÂÛ/ÎË - 1995, AÛÙÚÔÏ¿‚Ô˜ - 2001, ’02, ’03, ’04, ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎfiÌÈΘ B·‚¤Ï - 1999-2003, Cheap ∞rt 2003 Î.¿.). ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ «∞ÁοıÈ», 2005 Î·È ÙÔ «∞›ÁÈÓ·-ŒÁÈÓ·» ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·, 2007. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ¡·Ù¿Û· ∫¿Ô˘, ªÈÛ¤Ï º¿È˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •·Óı¿Î˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ªμƒπ√À ∂ Δ ¶ ∂ ™ Δ∂ÀÃ√™ÈÎÂ›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

ΔÔ Á˘Ó· ns Voice Ùn˜ ∞the À Δøƒ∞ √ Δ ¡ ∞ ¶ º√ƒ∂π KYK§√

ATHENS

voice

™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ¶A™OK ı· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ¿ÓÙ· È·Û¿ÚÈÎË Ï‡ÛË: ¶‹Ú·Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ™ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È Ë §È¿Ó·, Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ 17˘ NԤ̂ÚË, Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÙ›ÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË M·ÎÚfiÓËÛÔ, Ô ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È «ÎfiÎÎÈÓÔ˜», Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜ «ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÚÈÛÙÂÚfi˜» Î·È ÔÈ ·¿‰Â˜ ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Â›Ó·È ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË. EÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÈÏ¿Ó «·ÚÈÛÙÂÚ¿», fiˆ˜ fiÏÔÈ ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ı· «·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi» Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË AÎÈÓËÛ›·. H ÌÈÎÚ‹ ͯ·Ṳ̂ÓË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ Ù· ÌÂÛ·›· ‹ Ù· ÊÙˆ¯¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·, Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ ‰›ÏËÌÌ·. H ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ô˘ Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È, ¢ÓÔ› Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. MfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜. ¶ÔÙ¤ Ë ·ÎÈÓËÛ›·. °È’ ·˘Ùfi οÔÙ ÙÔ ¶A™OK ΤډÈ˙Â Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ Ôϛ٘, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÂÈ. A˘Ùfi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· fï˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È. ™ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ËÙÙË̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

DESTROY ATHENS EÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÚÒÙË Biennale Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. N· Î·È Î¿ÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì·‡ÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™·Ó ¤ÎıÂÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Ï·ÌÂÚ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È Ì ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÌÈ· Aı‹Ó· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ͢Ó¿ÂÈ ·fi ¤Ó· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ï‹ı·ÚÁÔ ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. M¤Û· Û ¤Ó· °Î¿˙È Ô˘ ·Ó·ÁÂÓÓ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· Ï‹ıË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ «Ó¤Ô-Ù·‚ÂÚÓÒÓ», Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ ÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·˜ ÛÙÔ MÂÙÚfi! A˘Ù‹ Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ë Aı‹Ó· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ DESTROY Î·È Ó· REMAP; -¶¤ÙÚÔ˜ T., AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ £EøPIE™ ™YNøMO™IA™ ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 182 Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, ÛÙË ÛÙ‹ÏË «°PAMMATA», Ì›· ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ¿ Û·˜, Úfi‰ËÏÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (·fi ‚·ı‡ ÌÏ ¤ˆ˜ Ì·‡ÚÔ!), ˆ˜ Ó¤·... MȘ M·ÚÏ, ·Ó·Î¿Ï˘„ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ʈÙȤ˜... ÙÔ ¶A™OK, ÏËÓ fï˜ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÙÔ Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ (˘¿Ú¯ÂÈ ‚ϤÂÙÂ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ÌËÓ‡Ûˆ˜ ÁÈ· ‰È·ÛÔÚ¿ „¢‰ÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË!). ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ËÏÈıÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¤˜ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÁÈ·Ù› Í·Ó·‚Á‹ÎÂ Ë N¢»! ¢ÈfiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏÔ‚ÔÙÔÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ ӷ ͯ¿ÛÂÈ 60 ÓÂÎÚÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ‰È¿ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ 3.000 ¢ÚÒ!!! -™Ù¤ÏÈÔ˜ A. M·˘Ú›‰Ë˜, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

MHN •EXNA™ TA Pø E›‰·ÌÂ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ Û·˜, ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ó· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËϛΈӻ. K·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ·» ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì 2 Ú. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ, ˆ˜, ·‰ÂÏʤ, Â‰Ò Ô ÎfiÛÌÔ˜ η›ÁÂÙ·È –΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο– Î·È ı· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ¤Ó· «Ú» ÏÈÁfiÙÂÚÔ; KÈ fï˜, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÙfiÙ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÙËÚ‹ÛÂÈ; ÿÛˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÙˆÓ ...Û·ÛÈÎÏÈÛÙÒÓ, Ô˘, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ·Á·¿ÌÂ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ... -M·ÚȷϤӷ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË

¢EN ¶A£AME KAI TI¶OTA! H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓË. H ·¿ıÂÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÌÂ Ï˘Á›˙ÂÈ. AÔÚÒ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó, Ô˘ ÌÈÏ¿ÓÂ, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ˙Ô˘Ó 6 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÌÈ· ˙ˆ‹ Û ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÏÒÓÔÓÙ·È, Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ì ·Ó·›‰ÂÈ· fiÛÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂȘ Î·È Ô˘ Û ·Ù¿Ó ·ÎfiÌ·, ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜, ηٿ ÙÔ fi,ÙÈ Ê¿ÌÂ, fi,ÙÈ Èԇ̠ÎÈ fi,ÙÈ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜. K·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜! ¶Ô‡ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙfiÛË ¯·Ú¿; MfiÓÔ ÂÁÒ Â›Ì·È Û ηٿıÏÈ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ; Who are all these people? £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ! ÿÛˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ·È‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ê¤ÏÂÈ·, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÈÛÔÓÔÌ›·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ηÓfiÓ˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜. K·È Ô͢ÁfiÓÔ. Ÿ¯È ·˘Ùfi Ô˘ οËΠ̠ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ¯¿ÓÂȘ οı ÊÔÚ¿ fiÙ·Ó ·›˙ÂȘ Ù›ÌÈ· ÌÈ· ·ÚÙ›‰· Î·È ‚ϤÂȘ Ó· Û ÎϤ‚Ô˘Ó, Ó· Û ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó, Ó· Û ·ÁÓÔÔ‡Ó Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. K·È Ë ÎÂÚΛ‰· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔıÂÒÓÂÈ! ...ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜! °˘ÚÓ¿˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, ÎÏ›ÓÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËı›˜ Î·È ÔÓ¿˜ Ô˘ ı˘Ì¿Û·È ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ›˜, Ô˘ ̿ψÛ˜ Î·È ·‰›ÎËÛ˜ οÔÈÔÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Û·È fiÛÔ Î·Ï‹ Ê›ÏË, Ì¿Ó·, Û‡˙˘ÁÔ˜, ‰·ÛοϷ ‹ıÂϘ Ó· Â›Û·È Î·È ·ÚÁ›˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ Û ٿÍË ÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË. °È· ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘! °È· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ¢ı‡ÓË! Ÿ¯È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÎÔÈÓˆÓ›·! Ÿ¯È ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ·! ŸÌˆ˜ Ó· Ô˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ· Ó· ÂȘ, Ê›ÏÂ, Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÂ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ! ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Ì·Û‹ÛÂȘ ÙÔ fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ ¤ÙÛÈ Ù· ‚ڋηÌÂ, Î·È ÂÌ›˜ ͇ÏÔ Ê¿Á·ÌÂ, ‰ÂÓ ¿ı·ÌÂ Î·È Ù›ÔÙ·, ηϿ ›̷ÛÙÂ! °È·Ù› ϤÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡ ¤¯ÂȘ ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë... ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ó fiÏÔÈ! ¶fiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ï¿! EÁÒ ··ÍÈÒ Î·È Ó· ˉ‹Íˆ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜. £¤Ïˆ ·Ï¿ Ó· Á˘Ú›Ûˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ¿„ˆ Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷È. K·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ¯ˆÚ›˜ ‚È·Û‡ÓË, ·ÏÏ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌÔ˘ Ú˘ıÌfi. K·È fi,ÙÈ ÚÔÏ¿‚ˆ. Afi ÙËÓ ·Ú¯‹. Afi ÙËÓ ÚÒÙË-ÚÒÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ Û¯¤ÛË. Afi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÌÔ˘ Ó· ˙ˆ Ì›· ˙ˆ‹ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. M ·Á¿Ë Î·È ÈÛfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘. K·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›. K·È fi¯È fiÏÔÓ... ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÌÔ˘ ·¤ÚÈ·! Y.°. ™·Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙ· ‡ÎÔÏ· ı‡Ì·Ù· –Ù· ·È‰È¿– Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ù· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó. -T¤ÙË NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

COLORS

...™Ã∂¢√¡ Ãøƒπ™ ¡∞ Δ√ ∫∞Δ∞§∞μ√Àª∂ Δ∂§∂πø™∞¡ √§∞ – ª∂Δ∂∫§√°π∫∏ μ∞μ√Àƒ∞ ∫.§¶. H π¢∂∞ ¡∞ ∫∞£À™Δ∂ƒ∏™∂π ∫π ∞§§√ Δ√ º£π¡√¶øƒ√ ¢∂¡ ∂¶π∞™∂. Eπª∞™Δ∂ ∂∫∂π ¶√À ∏ª∞™Δ∞¡, ∞§§∞ ∞§§πøΔπ∫√π.

BACK TO THE FUTURE ÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ – ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Á¿ÌÔÈ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË, ¿ÓÙ ÎÈ ·Ú¯¤˜ OÎÙÒ‚ÚË. ™Â ÓËÛÈ¿ Î·È ÂÍÔ¯¤˜ (ηÛÛ¿ÙÔÈ!), Û ‚Ô˘Ó¿ Î·È ı¤ÚÂÙÚ· (ηÙ„˘Á̤ÓÔÈ!) ·ÏÏ¿ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È¿ıÂÛË «ÊÔÚ¿ˆ Ì·ÁÈfi ·fi οو». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ «Ù˘ M·Ú›·˜, ·fi ÙÔ ºˆÙ˘ηÈÌ·Ú›·», ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÙÔ˘ ™‹ÏÈ· D ÛÙË M‡ÎÔÓÔ. º›ÏÔ˜ Ì·˜ N›ÎÔ˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË Ê›ÏË K·ÙÂÚ›Ó· ÛÙË ¢‹Ì·ÈÓ·, ˆÚ·›Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi ÛÙË BfiÚÂÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. O NÈÎfiÏ·˜ Z˘ÁÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË N¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ T‹ÓÔ, Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ – fiÏÔ Î·È Î¿Ô˘ ı· ‹Û·ÛÙ·Ó Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ. ¶Ï¿Î· ¤¯ÂÈ, ÙÔ ·ÓÙÈ·ÓÂÌÈÎfi ÛÙÔ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ-Á¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¤‰ÈÏÔ Ì ÌÏÂ Ì·Ú¤Ó ‰·¯Ù‡Ï˜, Ë ÎÚ˘Ê‹ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ô ·¿˜ ı· ÂÈ fiÏË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ı· Îfi„ÂÈ Î¿ÙÈ ÚÈÓ Î·Ù‚ԇÓ ÔÈ ·ÚÎÔ‡‰Â˜...

Ÿ

8 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌËÓ ·Ó‚¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· ÙÔ Û·Î-‚Ô˘·ÁÈ¿˙ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ: ‰ÂÓ ÌÔÚ›, οÔÈÔ˜ ı· ‚ÚÂı› Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙۿηÙۿη Û ‰ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ˜. AÓ Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· οÓÂȘ ÎÈ ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì hangover ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, ÛÙȘ 12.30 Ô˘ ı· ‚ÁÂȘ ÎÏÔÙÛˉfiÓ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. OÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙ·ÏÈÓÈΤ˜, ηٿÏÔÈ· ¿ÏÏˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È ÂÔ¯ÒÓ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙË ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ· ·Ú·Ì¿Û¯·Ï· ·fi ÙȘ 8.00 Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ӷ ÙÚ·‚¿Ó ÎÚ‚¿ÙÈ· Û ‰ÈÏ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÚËÌ·‰Ô͢Ó‹ÛÂȘ. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ K˘Úȷ΋ ·fi ÙË ¢‹Ì·ÈÓ· ›¯·Ì ÙË Ê·ÂÈÓ‹ Ó· ¿Ì ÛÙÔ Passage, Ô˘ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÓ ¶fiÚÔ ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜. TÔ Passage Â›Ó·È “water sports center” Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Û·Ó ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ·-Ì·Ú-ÈÛ›Ó· ÛÙË Ì›· ¿ÎÚË ÎÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÏÔ, fiÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· οÓÂȘ ÛÎÈ, wakeboard Î·È ËÏÈÔıÂ-

Ú·›·. E›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈ·ÎÔ‡ Ì ٷ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ (Î·È ÙÔ˘ ÊÏÒÚÔ˘ Â›Û˘), ÌÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. ¢È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· facilities ÁÈ·, ›·ÌÂ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙfi ÎÔÈÓfi (Î·È ÌÂÚÈÎfi ÊÏÒÚÔ Â›Û˘) Ô˘ ¿ÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÛÎÈ/wakeboard Î·È Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· η˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Â È¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜. N· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ì Ì¿Ú· ‹ ¯ˆÚ›˜; N· ¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ûȯ·Ì¤Ó· ÓÂÚ¿ ‹ Ó· ÈÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ‹Û˘¯Ô˜-‹Û˘¯Ô˜; MÂÙÚ¿ÂÈ Ô˘ Â›Û·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ‚·ÛÈο ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ó· ·›ÍÂȘ ‚ÈÔÏ› ÛÔ˘; ¶›È˙¿ ÛÔ˘, ¤ÛÙˆ; E›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú¿Ì· ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÛοÊÔ˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi, Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤Ì·ı· ÌÈÎÚ‹ ÛÙËÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓÈο £¿ÛÔ... ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ· ÂÍ¤Ú. °È· Ó· Á›ÓÂȘ ÂÍ¤Ú Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÔ˘ ‚Ú¤ÍÂÈ ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ – Î·È forget about ›È˙·. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ì ¯·Ï¿ÂÈ, ¿ÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· (.¯. ÁÎÔÏÊ), ·ÏÏ¿ Ì ¯·Ï¿ÂÈ. IÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÌÔÛÔ ÊÏÒÚÔ, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÍ¤Ú. AÓ ¤ÛÎÈ˙· Ù· ÓÂÚ¿ Ì ÙÔ wakeboard ·ÓÙ› Ó· ¤ÊÙˆ Û·Ó ÎÔÏÔ·ı·, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË Ì ¯¿Ï·Á ηıfiÏÔ˘. MÂÙ¿ ‹Á·Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi KfiÚÊÔ˜ KÔÚÈÓı›·˜ Î·È Ê¿Á·Ì ٤ÏÂÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ™ÂÏ¿Ó· – ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›¯Â Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ „ˆÌ›. E›Ó·È ¤Ó· Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ ÙfiÛÔ-‰· ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‚ϤÂȘ ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù· „¿ÚÈ· Ó· ÎÔÏ˘Ì¿ÓÂ Î·È Ù· ‚·ÚοÎÈ· Ó· ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘Ó, ·Ó‚¿˙ÂȘ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÛÙÔ ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ôχ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ Ù‡Ô˜. £· Ê·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ·ÚÎÔ‡‰·˜ (Ô˘ ¤¯ÂÈ Í˘Ó‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇) ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ¤Ó· ı·Ï·ÛÛÈÓfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘... K·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ Aı‹Ó·. ŒÓ· ‚Ú¿‰È ‹Á·Ì Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, ÛÙÔ Ì·Ú. Œ¯ÂÈ ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‚·ÓÙ¿˙ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘, Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÎÔ‡ÎϘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜. KÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÊÔÚ¿Ó ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· Î·È ‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ Ô ·Ê·Ïfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÁfiÚÈ· Ì ÛÙÂÓ¿ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ· Î·È ÔÙ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ (Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜). £· Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛηۛϷ ÙÔ˘˜, Î·È ‹È·Ì ÙËÓ Ì›Ú· Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. E›Ì·ÛÙ fiˆ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›, ·ÚÎÂÙ¿ cool, ·Ó Î·È ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ ·Á¯ÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ù˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· (¤ÊÙÔ˘Ó ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ). E›Ó·È ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ·Á¯ˆı›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯· ÛÎÂÊÙ› ˆ˜ ÙÒÚ·, ÌÈ· Î·È ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÈÓ¿ÛÂȘ, .¯., ·Ó ÍÂÌ›ÓÂȘ ·Ô Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ·, Î·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ٷ Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ‰Ò‰Âη ·Î¤Ù· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ’¯ÂȘ η‚¿ÓÙ˙·. OÙȉ‹ÔÙÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Á¯ÒÓÂÛ·È... ∞ Passage, ¢ÚÂ¿ÓÈ, www.passage.gr ™ÂÏ¿Ó·, KfiÚÊÔ˜ KÔÚÈÓı›·˜, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÈÓ ÙÔ Ê¿ÚÔ, 27410 95263, 27410 95498 ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ, 210 7223.742


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


O KO™MO™ (¢EN) A§§AZEI

FREE ATHENS T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * KˆÛÙ‹˜ M·Ú·‚¤ÁÈ·˜ live. N¤Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜ Ì ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ forum Ù˘ Fnac. ™¿‚. 29/9, ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. * AÓÔȯً ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÌÏ·ÌÏ·ÌÏ·, grande ÊÈÓ¿Ï Ì ÙÔ˘˜ TڛʈÓÔ live. ™¿‚. 29/9 (10 .Ì. - 10 Ì.Ì.), Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A. ¶·‡ÏÔ˘. * «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ» ·fi ÙÔ –ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi– ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ·. T›ÙÏÔ˜ «¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ William». MÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. MÔÚ› Î·È fi¯È. T˙¿Ì·, K˘Ú. 30/9, £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ.

A£∏¡∞´∫√ §∂•π∫√ §E•EI™ ¶OY EMA£A A¶O TON GUY KRIEF THN ¶EPA™MENH EB¢OMA¢A: (Ninja TV, ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹, 6-7 Ì.Ì., ÛÙÔ MAD) ● ¿ÎÔ˘ÛÙ¤

* T˙¿Ì· ÔÈ New York Times! AÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Ù· ¿ÚıÚ· ÔÏfiÎÏËÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÔ˘ Ù· Îfi‚Ô˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô. M¤¯ÚÈ ÓÂÔÙ¤Ú·˜... (www.nytimes.com /pages/todayspaper/index.html) * ¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ÔÈÎÈÏ›· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ·fi ı·ÙÚÔÏÔÁ›·, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·, ̤¯ÚÈ ÂÚÁfi¯ÂÈÚÔ ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· §·˚΋˜ EÈÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. Info: ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ, Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3638.138

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√À ™∂¶Δ∂ª

10 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

¶‹Á·ÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 79

❱❱ ÕÏÊ· ÚÒËÓ Sky (ÙÈ ÙÈ-‚È!) ❱❱™Î¿È ÚÒËÓ Seven-X (ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú) ❱❱ ¢OATA¶ ÚÒËÓ ¢IKAT™A

❱ ❱ Wind ÚÒËÓ TIM ÚÒËÓ Telestet (‰›ÎÙ˘Ô ·ÂÈΛÓËÙ˘ ÙËÏÂʈӛ·˜) ❱❱ B·ÛÈÏÈ΋ ºÔÓ PÔ˘ÊÈÊ›Ó ÚÒ-

ËÓ B›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ (ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ·) ❱ ❱ Millennium Bank ÚÒËÓ

NovaBank (ÙÈ ÙÛ·¯ÈÓÈ¿ Ó· οÓÂȘ Ì ÌÈ· ÙÚ¿Â˙·...) ❱❱ Vodafone ÚÒËÓ Panafon

(fiˆ˜ °ÎÚ¿ÌÔÊÔÓ)

Ì ● ·ÌÊÈÛ‚ËÙÈṲ̂ÓÔÈ ● ·Ó·Î·¿ÚˆÛË (=·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË) ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: ● ·ÔΈ‰ÈÎÔˆÏËÙ‹ info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ● ● ·ÔÓÔ̤ÓÔ-̤ÓÔ (=·ÔÌÔӈ̤ÓÔ) ● ı· ·ÛÎÔÏ‹ÛÔ˘Ì ● ·Ê‹ÓÂÓ ● ÙÔ ¶·ÛfiÎ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ● ÙÔ °ÂÚÔÌ¿ÛÎÂÙ ● ÁηÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ● ‰ËÌÔÛÎÔÙÔ›ÛÂȘ ● ‰ËÌÔÛÎÔÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ● ‰ËÌÔ¯Ú¿Ù˘ ● ¤ÎÂÈ ‰¤˙ÌÔ ● ÛÙÔ ‰Ô‡ÎÔ˘ ● ÂıÙ›ÓË (=¢ı‡ÓË) ● ¤ÎÔÛÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ● ÙËÓ ¤ÎÔ˘Ó ÎÚ¤ˆÛÂÈ Â›Ô ● ÂÓ·ÓÙ› ‚ڷÈÔ‡˜ ΔÔ Á˘Ó·ÈÎÈÎfi ● ÂÂÈ˙fi‰È· ÂÚÈÔ‰ ens Voice ● ÙÔ ÂÈÙ¤ÏÂÈÔ Ùn˜ ∞th Tøƒ∞! ● ÙËÓ ÂȯÂÈÚfiÙËÙ· π ∂ ƒ √ º ● Ù· ÂÛˆÙËÚÈο Ì·˜ KYK§√ ● ÈÓÁÎϤ˙Èη ● K·Ú·Ì¿Ó ● ηٷÁ›‰· ● Ì·Ù·Ú›ÙÛ· (=·ÙÂÚ›ÙÛ·) ● ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ● ÓfiÌ· Î·È ÙÂÒÓ˘ÌÔ ● ÍÔÓÔÊÔ‚ÈÎfi ● Ë fi¯ÔÈ· (=Ë ÔÔ›·) ● ··Ú› ● Ó· Ì ·ÛÂÛ‡ÚÂÈ ● ÔÈ ÂÚÈϤÍÂȘ ● ÏÂÈÔ„ÔÊËÊ›· ● ÌfiÏȘ ÏËÚÔıÔıËı‹Î·Ì ● Ù˘ ÚÔÎfi˘ ● Ú·ÙÛ›ÛÙ·˜ ● ™ÙڛηϷ ● Û˘ÓÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ ● Û˘ÙÈ¿ÓÓÔ (=˙ËÙÈ¿ÓÔ) ; ● ˘Ô„‹Ê¯ÈÔ˜ ƒ∂´ √ π ● Ë Ê·ÛÈÛٿη (=Ë Ê·Û›ÛÙÚÈ·) ∂Ã∂ ƒ Δ ● ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙ÔÓfiÌÔ˘Ó· Δπ °π∞ ● X·Ù˙ËÓÈÎfiÏ ● ÙÔÓ „Ò¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô

-°IANNH™ NENE™

MEPIKA ¶PA°MATA ¶OY TA •EPAME ME A§§O ONOMA

❱❱ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÔÚÓ ÚÒËÓ ¢ÈÔ-

(ÁÔÏÁÔı¿˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡)

Ó‡ÛÈ· (ı¤·ÙÚÔ) ❱❱ º›ÏÈÔÓ ÚÒËÓ Dolce

(cafe society) ❱❱ ™YPIZA ÚÒËÓ ™YN

(ÔÏÈÙÈÎfi Û¯‹Ì·) ❱❱ BHMAgazino ÚÒËÓ

BHMagazino (¤ÓıÂÙÔ) ❱❱ Notos Galleries ÚÒËÓ

K·ÙÚ¿ÓÙ˙Ô˜ (Ë ˙ˆ‹ ÚÈÓ ·fi Ù· mall) ❱❱ ¶Ï·Ù›· §¤ÓÈÓ ÚÒËÓ ™˘ÓÙ¿Á-

Ì·ÙÔ˜ (‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢. º‡ÛÛ·)

❱❱ TEI ÚÒËÓ KATEE (ÁÔÏÁÔı¿˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡) ❱ ❱ Yusuf ÚÒËÓ Cat Stevens

(AÁÁÏÔ·ÚÈÔ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜) ❱❱ Bo˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÚÒËÓ XÂ˙Ô-

fiÙ·ÌÔ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) ❱❱ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ ÚÒËÓ BÔ˚‰ÔÓ›¯Ù˘ (ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ú¤Ì·) ❱❱ ™›ÛÛ˘ 2 ÚÒËÓ AÏ›ÎË

(ÛÈÓÂÌ¿˜) -°IøP°O™ ¢HMHTPAKO¶OY§O™

EXEI™ TA§ENTO; TPE•E! O §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «O BIO¶A§AI™TH™ ™TH ™TE°H», ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ ËıÔÔÈÔ‡˜. °È· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì Ùo 212 2125.562 (¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¶·Ú·Û΢‹ 10.00 - 4.00) ‹ ÛÙ›ÏÙ ٷ ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 23-25, T.K. 182 33, P¤ÓÙË

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

(-)

™KA´ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, ÔÈ· Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜, Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì›· Â›ıÂÛË; H ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ı· ‰ÂȘ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË Ê‡ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ National Geographic, ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î·Ïfi˜ ÌÔ˘ Ô ™KA´. A˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 00.15.

MIA ¢IA¶I™Tø™H AÛıÂÓÔÊfiÚ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·.

MEGA AÓ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Mega Â›Ó·È ÙfiÛÔ megalicius fiÛÔ Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜, ÙfiÙ ÍÂÎÈÓ¿ ηϿ Ë ÛÂ˙fiÓ.

(O §È¿˘, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘

ALPHA TÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ M˘ÚÙÔ‡‰È («M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη») ¤Î·Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Û›ÚÈ·Ï. T· «Y¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù¿» Ù˘ ÙÒÚ· ·›˙ÔÓÙ·È Û ÂÂÈÛfi‰È· οı TÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘. KÔ˘Ï¿ ÁÎÔÌÂÓÈο, ϿΘ, ÊڛΘ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Â›‰·Ù ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ‰Â›Ù ÙÔ Û Â·Ó¿ÏË„Ë Û‹ÌÂÚ·, 11.30, ÛÙÔÓ Alpha. AKOY™THKE «ŒÓ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·Ê¤»

KAI TO ¶§OIO ºEY°EI «ŒÍÈ Ì¤Ú˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÏÔ›Ô ·fi ÙËÓ K‡ıÓÔ» (Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓfi˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜)

OI A¶OY™IO§O°OI «T· οӷÙ fiÏ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· οӈ Ù›ÔÙ·, Î. BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË» ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡)

¶ANA°IøTH™ æøMIA¢H™ Be more than just a number. NIKO§A ™APKOZI «¶Ôχ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘!» (·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ·ÁÁÏfiʈÓÔ ¤ÓÙ˘Ô)

ME™HMEPIANA E°KEºA§IKA «¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿: “¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ §›ÙÛ·˜ ¶·Ù¤Ú·;”... ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì» (H B¿ÛÈ· §fiË Û ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙)

(ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ Alpha Radio)

BEST OF «M fiÓÙ·Ú˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ‹Á˜ ¿ÛÔ... Û’ ¤Ó· ηڤ Ù˘ÊÏÒÓ» (·fi ÙÔ «•¤ÚÂȘ ÂÛ‡» Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜) ™XO§IKO MAP°APITAPI H ÎfiÌÚ· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Î›Ó‰˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ¯¿Û·Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·. O‡Ù ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ÎfiÌÚ·!

¢HMO™ BEPYKIO™ TÔ Î·ÎfiÌÔÈÚÔ... ZøH §A™KAPH EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¤ÎÚËÍË Ï·ÛÙÈ΋˜ ÓÂfiÙËÙ·˜. ¶O§ITIKE™ ANA§Y™EI™ ™Â ÌÈ· ÛÙÔ›‚· ηϷÌȤ˜ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËη... ●


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙȘ Û·ÎԇϘ ÙˆÓ Super Market, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤Ó˜ fiÙ·Ó ·˜ Ó· ÙȘ ÁÂÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô)

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· «º›ÏÔ ÙÔ˘ ¶·Ûfiλ Î·È Û ¤Ó· «M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ûfiλ; º›ÏÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÂÎÏÔÁÈο one night stand Ì ÙÔ ¶·ÛfiÎ, ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂı‡ÛÈ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û· Ó· ÌË Û˘Ó¤‚Ë Ù›ÔÙ·. AÓÙ›ıÂÙ·, ̤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›. MfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò ÙÔ «‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›» ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÁÓˆÛÙfi», ·ÏÏ¿ «Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ». E›Û˘, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÛfiÎ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¶·ÛfiÎ ‰ÂÓ ı· ‰ÂÈ «Ô‡Ù ¤Ó·Ó Ú¿ÛÈÓÔ Ê›ÏÔ».

2

ŒÂÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ «K¿Ì· ™Ô‡ÙÚ·». AÓ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜, ¤¯ˆ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô

ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ϤÁÂÙ·È «K¿Ì·» Î·È ÔÈÔ˜ «™Ô‡ÙÚ·». ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· Ì¿ıˆ; MÈ· ·Ï‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·˜ ı· Û ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ. TÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ «K¿Ì·» ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË «Î¿Ì·ÙÔ˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÎÔ‡Ú·ÛË». TÔ «™Ô‡ÙÚ·» ¿ÏÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÊıÔÚ¿ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ «™Ô˘Ù PÂ!», Ô˘ ÌÔÚ› ÂχıÂÚ· Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› Î·È ˆ˜ «ÛοÛÂ Î·È Ûο‚». I‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ Ë ·¿ÓÙËÛË: O «K¿Ì·» Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË, ÂÓÒ Ë «™Ô‡ÙÚ·» Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È fiÙÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ.

3

ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙË̤ÓÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; Ÿ,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚÔÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙË̤ÓÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. TfiÙ ÚÔ-

Û·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó. TÒÚ· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ. B¤‚·È· ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÔ ÎfiÌÌ·. °È·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Ó· Û٤ϯԘ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ¿ÂÈ Û· Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ŸÛÎ·Ú Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ۈ̷ÙÔʇϷΤ˜ ÙÔ˘ Û· Ó· Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜. OfiÙ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÂΛ ¤Íˆ Â›Ó·È Â›Ù ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ Â›Ù ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÂÓÂÚÁÂȷο ‰›·.

4

T· ÊÂÙÈÓ¿ ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÙÔ˘ Alpha ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ¤Ó· «ÓÙÈÓ-ÓÙÔÓ» Ô˘ Â›Ó·È ÔÏfiȉÈÔ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯Â Ͽη, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· οı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Û·Ó

ËÏ›ıÈÔ˜ Î·È ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÌ·È. A˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó; º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Û· ÌÈ· Á¿Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ fiÏÔ ¯·Ú¿ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Ô˘ ¤È·ÛÂ Î·È ÂÛ‡, ·ÓÙ› Ó· Ù˘ ÂȘ «ÌÚ¿‚Ô», ÙËÓ Î·ÙÛ·‰È¿˙ÂȘ. OÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Alpha fiÏÔ ¯·Ú¿ ÛÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÛÔ˘ Û· Ê›ÏÔÈ Ì sms Î·È ÂÛ‡, ·ÓÙ› Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ interactive ‡ÚËÌ·, ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÛ·È. ¢ËÏ·‰‹ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· ·Ó ÛÔ˘ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ;

5

Œ¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈٿ͈, ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔÈÔÓ Ó· ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· οÔÈÔ˘ ÁοÏÔ Ì ‡ÊÔ˜ «·ÔηχÙˆ-ÙËÓ-·fiÏ˘ÙË-AÏ‹ıÂÈ·». ™Â ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÔÛÔÛÙÔÏ·ÁÓ›·; BÔËı¿ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ. ∞

KA¶√À ¶∏°∞ ∫∞Δπ ∂π¢∞

·ÏË̤ڷ, ʈÓԇϷ ÌÔ˘. M ÁÂÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË. NÂÔÏ·›· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¤ÚÁ· Â› ÙË ·Ó·Ï‹„ÂÈ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ηٷοËΠÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì «M·˙›» ÙÒÚ·, ¤Ï· ·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ‚¿Ï ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È Ù˙¿Ì· ÙÔ ¯Ù›˙·Ì ÙÔ Ì·Á·˙› 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·; K¿ÙÈ ·Ó·›ÛıËÙÔ, Û·Ó Ù˙ÂÏ¿ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÏÈÓ, ˘ÂÚ›ٷٷÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ˘Ê¿ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙË ÊÚÈÎÒ‰Ë ·‡Ú· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÚËÌ·‰ÔʤÚÂÈ ‚fiÏÙ·...

K

A˜ ÙÔ ‰Ô‡Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈο! AÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ı¤·ÙÚ·! °ÎÚ¿ÓÙ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ·Ó‰›¯ıË Ë NÔ˘‰¤ÏÏ·. TÔ ’¯ÂȘ, ¯Ù‡ËÛ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛÂ Ó¤Ô ı›·ÛÔ. TÔÏÌËÚ‹ Û‡ÓıÂÛË, Ó¤Ô ·›Ì· Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ηÏfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Áο̷, οÔÈÔÈ ÔÏÏÔ› ηÏÔ›, οÔÈÔÈ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ì ÛÈÎ ÔÚÈÂÓÙ¿Ï ÙÛ’ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ’Î·Ó·Ó Ì·¯·Ï¿ÎÈ, ÔÓfiÌ·Ù· ¯¤Û’ ÙÔ, ÌËÓ È¿ÛÔ˘Ì ı¤Ì·Ù·. ¶Ô˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ʈÓԇϷ ÌÔ˘; ŸÙÈ ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔÓ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ, Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘, Û·Ó ÚfiÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, Ë ÔÔ›· ÎÈ ·˘Ù‹ ·È‰È¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ (Ó·È ÂÓÓÔÒ ÙÔÓ MËÙÛÔÙ¿ÎË-NÙfiÚ·-K˘ÚÈ¿ÎÔ), Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ¢ÂÓ ı· Ìˆ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ‚¿‰ËÓ Ù˘, ÙÔ Ù¿¯˘, ηٿ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙËÏÂı·ً. ŸÙÈ ‰ÂÓ ı· ’¯ˆ ¿ÏÈ Î¿ÙÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Î·È Î¿ÙÈ ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù· ¤ÈÙȘ Ô˘ ‰ÂÓ Á¤ÚÓ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜, ·Ú’ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ οӷÓ ÛÙ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢‚ÂÚÓ‹Û·ÓÂ, «ı· ÎÔÏ·ÛÙÒ!». 12 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ZOYME ME°A§E™ ™TI°ME™... (Δ™πƒ∫√À) TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

K·È ÙÒÚ· ™¤ÈÎ! «TÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Â‰Ò, Âӈ̤ÓÔ ‰˘Ó·Ùfi». ¶Ò˜ ı· ÙÔ Ï¤Á·Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ NÔ˘‰¤ÏÏ·˜; A˜ ԇ̠T˙¤Ï· ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘. TÔ T˙¤Ï· Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ì ÙÔ «Ù˙» ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ÂÁÁϤ˙Èη, ͤÚÂȘ ÂÛ‡, Î·È ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Â›Û˘, ÙÔ ıˆÚÒ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ! ¶Ôχ ηÏfi˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛfiÏÔ ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ «ÌÈ· ̤ڷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·, ›‰· οÙÈ Î¿ÌÂÚ˜ Î·È Ì‹Î· Î·È Ï·ÏÔ‡Û·!». ŒÁÚ·„Â, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÒ, Ù·Ú¿¯ÙËÎÂ Ë ‚¿ÛË, Ì‹Î Û ΛÓËÛË Ô ‚·ÚÂÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏËÎÙÈ΋˜ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ‚¤‚·È˘ ӛ΢ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÚÔÛˆÈ΋ Ó›ÎË ‰Â, Ô˘ ͤÚÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ôχ ηϿ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ È¿ÙÛ·˜: H PËÁ›ÏÏ˘ Îfi‚ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. TÈ Ï¤Á·ÌÂ; §˘¿Ì·È Ôχ Ô˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ Ì ٷ ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ Ôχ ȉÚÒÙ· ÎÈ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ·Ô‡˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ù’ ÔÓÔÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘, ‹Ú ٤ÙÔÈ· ›ÎÚ·. A···... Ù· Ì·‡Ú· ηÓÙ·˝ÊÈ· ÙÔ Ù·˝Û·Ù ÙÔ ·ÁfiÚÈ! ¶Ô˘ ÙÈ Û·˜ ÊÙ·›ÂÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

ϤÁÂÈÓ; °È·Ù› ›¯Â ϤÁÂÈÓ Ô ™ËÌ›Ù˘; ¢ÂÓ ÙÔÓ ÙÛ¿ÎÈ˙ οı ‚Ú¿‰˘ Ë Û˘¯ˆÚÂ̤ÓË Ì·˜ M·Ï‚›Ó· Î·È Á¤Ï·Á ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, fiÙ·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‚¿ÛÙ·Á ÛÙ· ηӿÏÈ· ÂÓÂÚÁ‹, ÚÈÓ ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÙËϤʈӷ Î·È Ù· «ÎfiÊÙ ÙËÓ» ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ·, Á·ÌÒ Ù· ÎÔϤÁÈ¿ ÌÔ˘ Á·ÌÒ! ¶Ô˘ ÙÈ Û·˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜, ‚ÚÂ, Ô˘ Ê·Áˆı‹Î·ÙÂ, ÕÓÓ· ÌÔ˘, ¤¯ÂÙ ÂÛ›˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ÎÈ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË; ¢ÂÓ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ... ™ÙÔÓ ™‡ÚÈ˙·, ¿ÏÈ, ¤¯ˆ Ó· ÁÎÚÈÓȿ͈ ÁÈ· ¯·ÔÙÈÎfi «È ·Ú» Î·È ı¤ÏÔ˘Ì TÛ›Ú· ÈÔ ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ, ·Ú·Î·ÏÒ... Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ηÌÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê›ÚÌ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì οӷ È›ÓÈ Ú¿ÁÌ·, «fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ›Ì·Ù˙ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ», Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ· Î·È ÛÙÔ KKE, Ô˘ ÙÔ ˘ÔÛÙËڛͷÌ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ Î·È Ô˘ ›¯Â Î·È Ôχ ηÏfi «È ·Ú». «§¤Ó fiÙÈ ÙÔ ·Ó·ı¤Û·Ù Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÁÚ·Ê›Ի, ›· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ¶··Ú‹Á·, ÎÈ ¤ÂÛ Á¤ÏÈÔ Ôχ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô Ô˘ ›‰· ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È fiÏ· ‹Ù·Ó Û·Ó K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. K·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¯·Ú‹Î·Ì fiÏÔÈ Ôχ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·Ú¿Ù·ÍË Û˘ÓÔÏÈο Î·È Ô ÌË ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. E›Û˘ Ì ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛÂ Ë ÌË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ŒÊ˘ ™·ÚÚ‹ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ÛηۛϷ ÌÔ˘, ı· ¿ˆ Ó· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙÔÓ TÂÚϤÁη. O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô B·˝ÙÛ˘ AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔ-

ªÂ ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛÂ Ë ÌË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ŒÊ˘ ™·ÚÚ‹ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ÛηۛϷ ÌÔ˘, ı· ¿ˆ Ó· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙÔÓ TÂÚϤÁη

ÏfiÁÔ˜, Ì‹Î ¯¤ÚÈ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÎÈ ÂΛ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌ ÙËÓ Œ¯ÂÈ ºı·ÚÚ‹, Ì‹ÎÂ Ô B¿Ë˜ Î·È Î·Ï¿ ı· ÛοÛÔ˘Ó fiϘ, Û˘ÌÂı¤Ú· ÌÔ˘! KÔÓÁÎÚ·ÙÛÔ˘Ï¤ÈÛÔÓ Ì¿È Ì¤ÈÌÂ! ™Â ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÔ˘. K·È ÙÒÚ·, Ï·ÙÚÂ˘Ù¤˜ ÌÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ, ηϋ „·ÚÈ¿! MËÓ Í¯ӿÙÂ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· A¶EXø, Ô˘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ – ·fi ÙÔ «·Ê‹ÛÙ Ì ‹Û˘¯Ô» Î·È ÙÔ «Ô‡ Ó· ÙÚ¤¯ˆ ÙÒÚ·», ̤¯ÚÈ ÙÔ «ÌË Ì’ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ̒ ·˘Ù¿». «K·È ÙÒÚ· Û¤ÈÎ!» ¶ÔÈ· ·ı¿Ó·ÙË ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ ÍÂÛÙfiÌÈÛÂ; «H §›ÏÈ·Ó MËÓÈ¿ÙË» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ô NÙ›ÓÔ˜ «Ô˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÊÚ¿Û˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ı¤˜ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÎÚ·Ó›Ô», ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ ¿Ì· Â›Û·È Î·ÙÛ›ÎÈ ·Ú‰·Ïfi ı· ÁÂÏ¿ÛÂȘ, ¿Ì· ÙÔ ¿ÚÂȘ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿, ÎÔ‡ÊÈ· Ë ÒÚ·, Û¤ÚÓÔÓÙ·È ÎÈ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù·... ¶Ò˜ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ (Ò˜ Ù’ ·ÎÔ‡˜ ·˘Ùfi;) ·fi ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ı›·ÛÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ··ÓˆÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÚÁÔ ı’ ·Ó‚¿ÛÂÈ! °ÓÒÌË ÌÔ˘; KÏ›ÛÙ ÙË ™Ù¿Ë! H ™Ù¿Ë Â›Ó·È O ÚfiÏÔ˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿! KÔÌÂÓÙÈ¤Ó ÛÙÈÏ¿ÙË, ›ڈÓ, ηÎԇϷ ÎÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎԇϷ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÓÙ˘Ì¤ÓË, ÔÈÔ˜ Û·˜ ¯ÙÂÓ›˙ÂÈ, ŒÏÏË Ì·˜; ŒÎÙ·ÎÙÔ˜! KÈ ¿ÏÏË ÁÓÒÌË ÌÔ˘; ÕÌ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ÍÙ ¤ÚÁÔ! AÎfiÌ· Î·È Ù›ÙÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÙÒÚ· ÌfiÏȘ ÙÚÈ·ÓÙ¿ÚÈÛ ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ó· Á›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÌÂÁ·ÏÔÎÔ¤Ï· fiˆ˜ Ë NÔ˘‰¤ÏÏ·. AÓÙ›Ô °Ú·Ó¿‰·, ¿Ì ÁÈ’ ¿ÏÏ·! ºˆÓԇϷ ÌÔ˘, Û ϷÙÚ‡ˆ... ÊÈÏ›, ÛÙ·Ì ∞ Y.°. 1 H ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó Ë NfiÓÈη ÛÙË ™ÂÏÂÛÙ›Ó· ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ. £Â¿! KÏ·ÛÈ΋ ÌÂÚÛÂÓÙ¤˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. MÔ˘ ’ÊÙÈ·Í ÙÔ Î¤ÊÈ. Y.°. 2 §¿ÎË, ÎÚ¿ÙËÛ˜ ÙÔÓ ÕÏÊ· „ËÏ¿! Y.°. 3 Zԇ̠ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜... ÙÛ›ÚÎÔ˘... Y.°. 4 XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Î·ÌÈ¿ ʈӋ... ʈÓԇϷ ÌÔ˘


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

Ì·Ï‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÛÔÎÈ΋» ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹. AÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· «·ÚÈÛÙÂÚ‹» „‹ÊÔ˜, ·˘Ù‹ ηٷ٤ıËΠÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ˘˜ OÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ 1%. A˘Ùfi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi 6,5% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ «·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ·fiÎÏÂÈÛ˘» ÙˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. MfiÓÔÓ Ô˘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ›ıÂÙ·È ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÙÔ «Ì¤ÛÔÓ», ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Ô ÌÈÎÚÔ·ÛÙfi˜ Ù˘ A’ Î·È B’ AıËÓÒÓ, Ù˘ A’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. E›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌÈÎÚÔ·ÛÙfi˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÈ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ›ӷÈ, ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ËÛ˘¯›·, Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ÙÛ¤Ë Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›·.

◊Ù·Ó Î¿ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ·. ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹.

Together

O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 4 ‹ÙÙ˜ ˆ˜ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ·Ú¯Ë-

O E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ›ÛÙ„ Ôχ ÓˆÚ›˜ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ô «ÂfiÌÂÓÔ˜», ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ¸ÔÓÔ̇ıËΠ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Â͈ıÂÛÌÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ó· «˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Î·È ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÚÔÚÌËÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó· ÚÔοÓÂÈ ÙËÓ Â˘ÛÙÚÔÊ›· ÙÔ˘. EÈÎÔ˘ÚÈο, Ô ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÚ¤‚ψÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÚfiÛˆ· ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜, fiˆ˜ Ô

alone

The shadows of the darkness TÔ˘ Nπ∫√À °∂øƒ°π∞¢∏ TÛÔ˘Î¿ÙÔ˜, Ô ¶·ÓÙ·ÁÈ¿˜, Ô KÔ˘ÏÔ‡Ú˘, Ô ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, Ô NÂÔÓ¿Î˘, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. TÔ «ŸÏÔÓ ¶A™OK» ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÎÂÓfiÓ Î·È ·˘Ùfi, Û˘ÛÙÚ·Ù‡ıËΠÁ‡Úˆ ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· ÛÙÂϯÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ «TÚ›ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘» ÌÂıÔ‰Â‡Ô˘Ó Â›Ù ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ›Ù ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ·fi ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. O £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ Î·È Ë B¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÎ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ô˘ ÌÂıfi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈÛË ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, Â›Ó·È ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜. O ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, Ù¤ÎÓÔ Î·È ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÌÔÚʈً˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ‰È·ÙÂϤ۷˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· «Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û‚Ô‡Ú·˜» Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ͤÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈÛÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÂÈÎÔÓÈÎfi. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Û‚Ô‡Ú·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË «¿Ú’ Ù· fiÏ·» ‰‡ÛÎÔÏ· οıÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ. O AϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÛÔ‚·Úfi˜, ‚È¿ÛÙËΠӷ Û˘Ì·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. O N›ÎÔ˜ M›ÛÙ˘, ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ı· ηٷϋÍÂÈ Û 14 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

«ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË», ›Ù ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Û˘ÓÙfï˜, Ú¿ÁÌ· Û¯ÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ›Ù ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ¢ÈfiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ¶A™OK. T· ˘fiÏÔÈ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂÎ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·ÔÏËÚÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Ë MÈϤӷ AÔÛÙÔÏ¿ÎË ÊÂÚ’ ÂÈ›Ó, ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ T˙Ô˘Ì¿Î·˜, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «ÎÚ¿¯ÙË», Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô͇ÓÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. K·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ¿ÛÙԯ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ÎÂÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÏËıˆÚÈ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘ ÛÙ· ·ÈÌÔ‚fiÚ· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÙËÏ·ÛÙ¤ÚˆÓ. ◊Ù·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ· ·Ó¤ÏÈÛÙË Â˘Î·ÈÚ›· ηٷӿψÛ˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ·Ì‚ÚÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ «‰Â‡ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜» ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ. ¶ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔÛ‡Ó˘

H ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Â›Ó·È Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›· Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó Û ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, Ë ·ÌÂ-

ÙÚÔ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi «Ê·›ÓÂÛı·È» ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Îϛ̷η. A˘Ùfi ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ·, Ô˘ ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ˘ËÚ¤ÙËÛÂ Ô ÛËÌÈÙÈÛÌfi˜, η٤ÛÙÚ„ ÙÔ ¶A™OK ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¢ÈfiÙÈ ·Ï¿ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Â›Û·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ fiÙ·Ó Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÈÛÙÈÎfi Ó· ʤÚÂÛ·È Û·Ó ÚÔÛÔÌÔȈً˜ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Û·È ¤Ó·˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜. TfiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ OTE ‹ Ù˘ ¢EH ‹ ÙˆÓ E§TA, ÙfiÙ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÙfiÙ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘. A·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË «·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÛÙÚÔÊ‹˜» ÛÙÔ ¶A™OK. TÔ ›‰ÈÔ ÂȯÂÈÚ› Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. K·È ÔÈ ‰‡Ô ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË „‹ÊÈÛ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÚÈÌÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ KKE Î·È ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. MfiÓÔ Ô˘ Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙÔ KKE Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ „‹ÊÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·fi¯ÚˆÛ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ KKE ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ Ù¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜ ÁÈ· Ì›· «ÎfiÛÌÈ· Î·È Ô-

VOICE-X

ÁÔ‡ ÙÔ 2004, ‹Ù·Ó ÎÂÓ‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.

XˆÚ›˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

TÔ ‚È‚Ï›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ «ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ 4» – æˆÌÈ¿‰Ë, AÓı›ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶··ıÂÌÂÏ‹ Î·È K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. H N¢ ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ›ÂÛË Î·È ‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ IÛÙÔÚ›·. H EÏÏ¿‰· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÓÙ¿ Ó· ÂÎÏÈ·Ú› ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜, Â› Ì·Ù·›ˆ fï˜. T· ™ÎfiÈ· ΤډÈÛ·Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙÔ fiÔÈÔ Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎfi ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¶°¢M ÛÙÔ NATO ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ·, ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ fiÓÔÌ· «M·Î‰ÔÓ›·». H N¢ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË, ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¯ÓÒÙÔ Ù˘ «ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ 4» ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ Ù˘. ZÂÈ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÔÌËÚ›·˜, Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó Ù· ϤÔÓ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔˆı› ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ E∂ Î·È fi¯È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒ˜ ‰Ëψı¤ÓÙ·. E›Ó·È ·Ôχو˜ ۷ʤ˜ ˆ˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ú·Á‰·›·, Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 2 ‰È˜ ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÂÏ› ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ «ÓÈÁÌÔ‡». E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È ÁÈ· ηÈÚfi ·Ô‡Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. E›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ Ë ÌfiÓË ÔÚ·Ù‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ «ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ» ÙÔ ¶A™OK ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ºÏ‚¿ÚË. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· Â›Ó·È ‹Û˘¯Ô˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â˘Ù˘¯‹˜. O ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ·fi˯Ԙ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÚÒÙ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘. ∞


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

PEKBIEM °IA TH MAPIETTA TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞

ekthesi@yahoo.gr

˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ BÔ˘Ï‹˜ ÙË M·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜. «AÓı’ ËÌÒÓ ¶ÈÈÏ‹» ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÊÚ¿Ûˆ ÙÔÓ TÚÈÎÔ‡Ë. ◊ «TÔ‡ÙË Ë BÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ‰È΋ Ù˘/ Â›Ó·È Ë BÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï‡ÚË» ÁÈ· Ó· ·Ú·ÊÚ¿Ûˆ Î·È ÙÔÓ K·‚¿ÊË. H °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ¤¯·ÛÂ. ¶ÔÏÂÌ‹ıËÎÂ Î·È ÓÈ΋ıËΠ·fi ¤Ó· ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ÌÏÔÎ, Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ¶··ıÂÌÂÏ‹‰Â˜, K·Ú·Ù˙·Ê¤Úˉ˜, ÙÔ «ÙÈÌË̤ÓÔ KKE», ÙÔÓ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ EÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜, ÊÔ‚ÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈΛÏÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. M¤¯ÚÈ Î·È «¿ıÂË» –Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È– ÙËÓ ·ÔοÏÂÛÂ Ô ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜ °È·ÓÓ·Ú¿˜. H °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ¤¯·ÛÂ. YÂÓı˘Ì›˙ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÊÈÏÂχıÂÚ˜, ·ÓÔȯ٤˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘, Ì‹ˆ˜ Î·È ÌÂÈ Ë EÏÏ¿‰· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ: * Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ * Ó· ηٷÚÁËı› Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ì ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ - ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰È’ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È Ì ÓÔı›˜ * Ó’ ·Ó·ıˆÚËı› ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÒÛÙ ӷ È‰Ú˘ıÔ‡Ó Î·È È‰ÈˆÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· * Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ‚È‚Ï›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë M·Ú›· PÂÔ‡ÛË Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ * Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ (·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔ 99% ÙˆÓ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ) * Ó· ıÂÛÈÛÙ› Ë ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË Ù˘ E∂ H °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ¤¯·ÛÂ. OÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ·¤Ù˘¯·Ó. T· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ›Ûˆ˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ηٷÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ (‹ ÌË ÏfiÁÔ), ‰›¯ˆ˜ ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‹ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· «ÂÎϤÁÔ˘Ó» ÙÔ˘˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ. OÈ ·¿‰Â˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó’ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. TÔ ‚È-

ø

BfiÚÂÈÔ˜ ÕÓÂÌÔ˜ ΔÔ˘ B∞™π§∏ K∞ƒ∞°π∞¡¡∏ Ϙ ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi η‚¿Ï· ÛÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ÕÓÂÌÔ. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Èı·Ófi˜ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Ì ȉÂÔÏÔÁ›· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÂÍÈ¿˜ Ô ÕÓıÈÌÔ˜, ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˘ ÏÂÎÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. H Aı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È Ë ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÂÓۈ̿وÛË ÛÙË ¢‡ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋. TÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ˆÚÒÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔ˘ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, ÌfiÓÔ ··ÈÛÈfi‰Ô-

Ÿ

‚Ï›Ô Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ô˘ «ÙÔ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ», ·ÊÔ‡ ·Ó·ıˆڋıËΠÂ› ÙÔ ÂıÓÈÎfiÙÂÚÔÓ ‚¿ÛÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ AıËÓÒÓ (Ë ÔÔ›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ï‹ı·ÚÁfi Ù˘), ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛË. H °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ¤¯·ÛÂ. K·È Ì ÔÏÏ‹ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙfiÛÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ (·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔÈÔÓ ¯·ÈڤηÎÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §AO™), fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ ÛÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È ·ÔÛ‡Ú-

ıËÎÂ. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ AÌÂÚÈ΋˜ – fi¯È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÛÙËÓ EοÏË. AÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙË ÛÙ·˘ÚÒÛˆ, ‰›¯ˆ˜ Ó· Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· „Ëʛۈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È N¢, ı· ÙÔ Â›¯· οÓÂÈ. Y.°. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ȉȈÙÈο Ù˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤Úˆ, Ù· ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. KÈ Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÈ· Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ ηÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, ›¯· Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ˘¤Ú Ù˘. ∞

Aka M ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙÔ ¶A™OK, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ηÚȤڷ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¯Èο ÏÂÁfiÙ·Ó NÈÎfiÏ·Ô˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿. K·Ù¿ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Â›Ó·È E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ A¯Ì¤Ù KÂÌ¿ IÓÛÙ·ÌÔ‡Ï, Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ·fi fiÔ˘ Î·È ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ¿ÏÏÔÈ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÈÛÙÔÚÈÔ‰›Ê˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛÂ Ë ÏÂ˘Ú¿ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙o˘Ó fiÙÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÔÚıfiÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ X·ïÏÔ‡Í TÔÁÈfiÙ·˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰È·„‡‰ÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ ηÏÔÚÈÊ¤Ú ÙÔ˘. ™Â ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ë ÏÂ˘Ú¿ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È XÈÔÓ¿ÙÈ KÂ˚ÂÊÙ·Ó¿ÓÈ Î·È Î·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ MÂÚ¿ÙÈ Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. ™ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ·˘Ù‹ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·È Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi Ó· ÎÈÓËı›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË MÔωԂϷ¯›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Ô AϤͷӉÚÔ˜ Y„ËÏ¿ÓÙ˘ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Âȯ›ÚËÌ·.

͘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó. OÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ‹ Ê·›ÓÔÓÙ·È ˘¤ÚÁËÚÔÈ. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È¿ÊÔÚÔÈ, Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·Ú-·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ë Aı‹Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ÓÂÔÏ·›·. MfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ù˘. ™ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÏÔȉÔÚ›ٷÈ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ˙ˆÙÈÎfi˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˜. TÈ Ó· οÓÂÈ Ë ÓÂÔÏ·›· ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚfiÏÔ˘˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘; A˜ ·ÊÂıԇ̠ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ÕÓÂÌÔ. MÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ Î·È ‚·ÏοÓÈÔ˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ. MÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Ì·ÎÈ·‚ÂÏÈÎfi˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂıfi-

‰Ô˘˜. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ¯·Ï·Úfi˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. A˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡, ¤Ó· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÛÙÈÏ, ¤Ó· Ù·Ú·Ù·Ù˙Ô‡Ì ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ï·ÌÚfiÙËÙ·˜, ÂıÓÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ·ÚÂÏ¿ÛˆÓ. O BfiÚÂÈÔ˜ ÕÓÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈο ÌÈ· Ù¿ÛË §¤ÔÓÙ· ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. AÓ·˙ˆÔÁÔÓ› ÎÔÈÌÈṲ̂ӷ ¤ÓÛÙÈÎÙ· ÁÈÔÚÙ‹˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ıÂ˚΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ™ÙÔÓ NfiÙÔ Ì¤ÓÂÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Ì·˜, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ôχ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú· Ì Ôχ ¯·‚·Ï¤, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È Ù¯ÓËÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË. £· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙÔ ¯·Úԇ̠ÎÈ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó٤ͷÌÂ Î·È ¯·Ú‹Î·Ì ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ˘ÂÚÊ›·Ï˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. MÂÙ¿ ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Ì·˜. ●

¶›Ûˆ ·fi ÙÔÓ E˘¿ÁÁÂÏÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK Î. AÓ‰Ú¤·˜ M·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ ÚÒËÓ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È MÈϤӷ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·, ηıÒ˜ Î·È Ô X·ÚÈfiÙÂÚ BÂÚÂÏ‹˜, ÂÓÒ Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÚÒËÓ KÔÓ‰‡Ï˘ ÙËÚ› ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. TÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î. §ÂÔÓ¿ÈÓÙ·˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ P¤·˜ ηıÒ˜ Î·È o KÚËÙÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÚ·ÛÙ‹˜ M›Ì˘ §Ô˘›˜ Mfiگ˜. KÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ΢‚ÂÚÓ¿ οÔÈÔ˜ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ●

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 26 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

8+1 ̇ıÔÈ ÛÙÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô H «ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·» ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA 1. O E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› Û˘ÓˆÓ˘Ì›·˜ Ì ÙÔÓ EÏ¢ı¤ÚÈÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ – ·ÏÏ¿ fi¯È «ËıÂÏË̤Ó˘». O £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ· – ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ TÚ·¯‹ÏÈ Î·È ·ÏÏÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. EӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚfiÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ – ˆÛÙfiÛÔ, fiÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ·fi X·ÏΛ‰·, ͤÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› BÂÓÈ˙¤ÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ¯Úˆı› fiÙÈ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·. 2. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ «ÙÛÂ¿ÎÈ» ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ŒÙÛÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ «·ÈˆÓÈfiÙËÙ·». ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô «M¤ÓÈ», Ì ÙËÓ ÂÁÓˆṲ̂ÓË «Â˘Ê˘˝·», ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÙÚ›· «·ÙÔ‹Ì·Ù·»: ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂ16 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

„ fiÙÈ Ë ÛÔ˘‰‹ ÙÔ˘ Ó· ÂΉËψı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ·ÚÎÂÙÒÓ Ô·‰ÒÓ «fiÚÓÂÔ Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Û», fiÙÈ Ë ·Û‡ÛÙÔÏË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÂΉfiÙ˜ ı· ÙÔ˘ Á˘ÚÓÔ‡Û «ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁλ – Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ·fi ¤Ó·Ó «Ï·ÏË̤ÓÔ», ηًÁÁÂÈÏ «ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌfi» Î·È ·ÌÂÙÚÔÂÒ˜ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ô «ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘». A˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ¶A™OK. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ˘ÂÚÙ›ÌËÛË ÙˆÓ «·ÚÂÌ‚¿Ûˆӻ (ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜) Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ «¿ÎÔÌ„Ë» Î·È ÔÏÈÙÈο ·ÙÂϤÛÊÔÚË... 3. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «‰ÈηÈÔ‡Ù·È» ÙÔ ¶A™OK, ˆ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· OÈ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ «ÛÎfiÂÏÔÈ» Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Â›Ó·È ÔÈ Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ fiÙÈ «fiÔÈÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ·Ú·ÈÙ›ٷȻ

Î·È fiÙÈ «Ò˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ̤˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÙfiÙ Ô˘ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô˜». AÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ –Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ «Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο», ̤۷ ·fi ÙËÓ «Î·ı·ÚÙ‹ÚÈ·» ·˘Ù‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË– ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜. H ·Í›· ÙÔ˘ Î·È Ù· «fiÏ·» ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë «Ì·ÎÚÈ¿, Â˘Úˆ·˚΋ Ì·ÙÈ¿» ÙÔ˘ – Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. O «ÓÂÔÙÈÛÌfi˜» Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. AÓ Ù·˘ÙÈÛÙ› ·ÏÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ «·Ó‰ÚÂ˚Îfi» ¶A™OK, ¤¯·ÛÂ. AÓÙ›ÛÙÔȯԘ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ «ÈÎڷ̤ÓÔ˘˜», Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Â› ™ËÌ›ÙË. 4. OÏ· Ù· «‰ÂÈÓ¿» ÙÔ˘ ¶A™OK ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ™ËÌ›ÙË AÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Ù¿ÛË Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο Ë ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯Ò-

Ú·˜, Ô˘ ›¯Â ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙÔ ¶A™OK ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË «Ï‹ıË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜» – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ·Ó ˘ÔÙÈÌËı› Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‰È›ۉ˘Û˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ¯ÒÚÔ – ¯ˆÚ›˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ‰ÂÍÈÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ «ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜»! A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηıÂÛÙˆÙÈÛÌÔ‡, ÂÈÏÔÁ‹˜ «··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ» ÚÔÛÒˆÓ Û ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï¿ıË, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. H Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È «·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎÒÓ» ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ¶A™OK (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ «‚·ÚfiÓˆÓ») ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ‡˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ – ·Ó Î·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ «ÊÚfiÓÙÈÛ» ‹‰Ë. A˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· οÓÂÈ ¤Ó· «ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·», ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. 5. H χÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ¤ÚıÂÈ Ì ÙËÓ «··Í›ˆÛ‹» ÙÔ˘ ™ÙËÓ IÙ·Ï›· Ô Ï·˚ÎÈÛÙ‹˜ ΈÌÈÎfi˜ M¤Ì °ÎÚ›ÏÔ ¤ÁÈÓ Ìfi‰· Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «¿ÓÙ Á·Ì***Ù», ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. TÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· «·ÌÂÚÈηÓÔÔ›ËÛ˘» Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ – Ì ÌfiÏÈΘ ‰fiÛÂȘ ¢ÙÂÏÔ‡˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÌÂÚÏÔ˘ÛÎÔÓÈ-


SPIN DOCTOR

ÛÌÔ‡. AÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ¤ÙÛÈ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ¿ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ·Ó·›Û¯˘ÓÙË «‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ŸÛÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·˘Á¿ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·, ÙfiÛÔ Ë ¿ˆÛË ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. KÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔ ÔÈ Ôϛ٘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÌˉÂÓÈÛÌfi, ÙfiÛÔ ı· ›̷ÛÙ ¤ÚÌ·È· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ (Î·È ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÙÂÏÈο).

ηÈÒÌ·Ù·. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË «ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·» (¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ – ÌfiÓÔ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·Û‡ÛÙÔÏÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. TÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ú·ÓÔÌ› ·Û‡ÛÙÔÏ· (Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜) ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔÛʤÚÂÈ «ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Û˘Ï›·» ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ «·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» (ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÔχÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ

Îfi» ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· – Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÓÔ‹ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, fiˆ˜ ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. 9. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi

TÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ¤Ï·‚ ÌÈ· ¯·Ú¿ – Ì ÙËÓ ÈÛ¯Ó‹ ÏÂÈ-

6. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «·ÏÏÔÈıˆÚ›˙Ô˘Ó» ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ M ÌÂÁ¿ÏË (‰ËÌÔÛÎÔÈÎÔ-Ï·˚ΛÛÙÈÎË) ¢ÎÔÏ›·, Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ÁοÏÔ, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ «·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙÚÔÊ‹» ÙÔ˘ ¶A™OK – ÛÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ù˘ (ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˘) EÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. K·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·; ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ (‹ ·ÔÏÈÙÈΤ˜) Ì·˜ ȉÂÔÏË„›Â˜, ÙÔ ¶A™OK ¤¯·Û ÁÈ·Ù› Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙË ‰ÂÍÈ¿ – Î·È Ô Ï·fi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ «ÔÚ›Ù˙ÈÓ·Ï» ·fi ÙÔ «ÈÌÈÙ·ÛÈfiÓ» (ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·Ó ÙÔ ¶A™OK ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· «˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ» ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿;). O˘‰¤ÔÙÂ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ «·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜» (·ÓÙ›ıÂÙ·, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) Î·È Î·Ì›· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÈ ‰‡Ô «ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ» ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘Ùfi – ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16, Ô˘ Û˘Á¯¤ÂÙ·È ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· Ì ÙÔ «ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ» Ù˘ ΢ڛ·˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. AÓ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË «ÏÔ‡Ì·», ÙfiÙ ÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ, ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. 7. Ÿ,ÙÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‰ÂÍÈ¿ Â›Ó·È «ÙÔ̤˜» ÎÈ fi,ÙÈ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ «ÚÔԉ¢ÙÈÎfi» OÈ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ» ·Ï¿ ™·ÚÎÔ˙› ʤÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ ·Ï¿ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó›ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·‰ÂÍÈfiÙËÙ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˆÚ·›Ô Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ¿˜ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi 1.300 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ó·‰È·Ó›ÌÂȘ. E›Û˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Ú·ÎÙÈο ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ŸÙ·Ó Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÌË) ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÚÔÛʤÚÂÈ. AÏÏ¿ fiÙ·Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¶A™OKˆÓ) Ì¿¯ÂÙ·È ÙËÓ E˘ÚÒË «Û˘ÓÔÏÈο» ‹ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË Ì 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÙfiÙ ÌfiÓÔ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ÕÏÏÔ Ó· ˙ËÙ¿˜ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ù· «‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿» ÎÈ ¿ÏÏÔ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛ·È ¤Ó·Ó «·Ú·ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·ÙÈÛÌfi»... 8. ŸÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ (‹ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘) TÔ «‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜» Â›Ó·È Ô Â¯ıÚfi˜ ÙˆÓ ÌÂÓ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰Â – ÌfiÓÔ Ô˘ fiÏË Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È «Ï¿ıÔ˜». O‡ÙÂ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·ÁÔÚ¿, Ô‡ÙÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ. ŸÛÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ (·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡ÓÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ) ȉȈÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· «ÚÔÓfiÌÈ·» ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ – ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ (›‰È·) ‰È-

ÔÙ¤). ™‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ (ÏfiÁˆ 20ÂÙ›·˜) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¶A™OKÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ (Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó «‰È·ÈÒÓÈÛË» ÙÔ˘ ‚ÔϤ̷ÙÔ˜) Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ·ÓÂ·ÚΤÛٷٷ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜, Û ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ (Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÔϤıÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·). AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı¤ÛÂÈ ÊÚ·ÁÌfi, Ì ÙÔ A™E¶ Î·È ÙÔÓ «·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi», ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¶A™OK (Ô˘ fï˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, fiˆ˜ Î·È Ë N¢ Û‹ÌÂÚ·, «ÛÙÚ·ÙȤ˜» Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ). MfiÓÔ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ¢¤ÏÈÎÙÔ, ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È «Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

...ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÓÔ‹ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·

Ô„ËÊ›· ÙˆÓ 152 Î·È Ì ÙfiÛÔ˘˜ «‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜» ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù·. ¶¤Ù·Í ¤Íˆ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ¶Ôχ‰ˆÚ·, KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, OÚÊ·Ófi, M·ÛÈ¿ÎÔ, ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ, Mȯ·ÏÔÏÈ¿ÎÔ, AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎÔ – ·ÏÏ¿ fi¯È AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ¢Ô‡Î·. OÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ «¿ÎÔ˘Û ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» (Î·È Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ), fiˆ˜ Â›Û˘ fiÙÈ Î·Ù¤‚·Û ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· 51. øÛÙfiÛÔ Ô «˘Ú‹Ó·˜» Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜! EÈϤÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Î·È ÌÂÚÈο «·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ó·¯ÒÌ·Ù·» ÛÙÔ §AO™. ŒÙÛÈ Ô˘ Ù· ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›·, ›Ù ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·Ì›· «ÙÔÌ‹», ÏfiÁˆ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ›Ù ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¤ÛÂÈ ·fi «ÚÔÛˆÈΤ˜» ·ÓÙ·Úۛ˜. ∞

 °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È M¤ÓÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶A™OK. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂÓÒ (fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ) Ë ÎÔÈÓˆÓ›· –¤ÛÙˆ Î·È Ì ÎÚ‡· ηډȿ– ¿ÂÈ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ. TÔ ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·ÛfiÎÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‹ ÏÔÁÈ΋. AÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô °A¶. AÓ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋, ÙfiÙ ÔÈ ¶·ÛfiÎÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË. H ·Ï‹ıÂÈ· ÙÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô B·ÁÁ¤Ï˘, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‚È·Û‡ÓË ÙÔ˘, ¤Î·Ó ٷ ‡ÎÔÏ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÙÚfiÌ·Í ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÓ Â›¯Â ÎÈÓËı› ÚÔÛÂÎÙÈο, ı· ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·. TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ B¿ÁÁÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ «¯·Ìfi˜» Î·È ÙÂÏÈο Ô B·ÁÁ¤Ï˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÈ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ οı ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ı· ÔÏÒÓÂÈ Î·È ı· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ... ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙË ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È B·ÁÁ¤Ï˘. ¶¤Ú· ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ¢Ú¤ÂÈ· Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ 11Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ı· Ì›ÓÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ Î·È fiÙÈ ÔÈ ˘‚ÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·¤Íˆ. ÕÚ·, Ù· ÛÙÚ·ÙȈٿÎÈ· Î·È ÔÈ ¯Ô˘ÏÈÁοÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ¶ÔÏÂÌ·Ú¯¿Î˘, MÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ M¤ÓÈ. ¢‡Ô ·ÎfiÌË ÛÙÂÓÔ›-ÛÙÂÓfiÙ·ÙÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °A¶ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK. ™Â ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ʛÏÔ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. HÚ¤ÌËÛ ÙÔ «B‹Ì·» Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ϤÔÓ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ӷ, ÁÈ·Ù› Ô §·ÌÚ¿Î˘ Î·È Ô æ˘¯¿Ú˘ ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÏÏÔÛ‡Ó˜ ÙÂÏÈο οÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙÔÓ M¤ÓÈ. AÓ‹Û˘¯Ô, ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ °A¶ fiÛÔÈ ÙÔÓ Â›‰·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·. TËÏÂʈÓ› Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÈ¿. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú›¯ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë PÂÁÁ›Ó· B¿ÚÙ˙ÂÏË ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¢ÓÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· °A¶ Î·È ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. K¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiÌËÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚÊ·ÓÒÓ ÙÔ˘ ÕÎË. ●

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 26 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

Δ

È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂȘ, Á¤ÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÛÙË ‚Ô˘Ï‹, ÙÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ; ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ·Ù› ÂÍÂÙ¤ı˘;

¶ÂÚ›Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ· ·Ù¤Ú·˜. M‹Î· Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ÛÙ· ‚¿Û·Ó·... ŒÁÈÓ· ·Ù¤Ú·˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Â, ¤ÁÈÓ· Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚ›·. ¢ËÏ·‰‹, ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ê¿ÛË.

NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ·Ó Î·È –Ì ٷ ÚÔÂÎÏÔÁÈο, Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·È Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·– ͤÚÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘... £ÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ÁÈ· ¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹...

...ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Â›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘ ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ‚·ÛÈο, ·ÏÏ¿ ÎÚ·ÙȤ̷È... ™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÁÎÚÔ˘Ô‡ÛÎÔ˘Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 0,6, 0,8, ·ıÚÔÈÛÙÈο KKE M.§., ENANTIA, MEPA, M.§. KKE, fiÏ· Ì·˙› ¤Ó· ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ ÙÔ Ì·˙‡·ÓÂ Î·È ı· ’¯·Ó 10 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È, Ú ·È‰› ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÊ¿ÍÔ˘Ó Ì ٷ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÎÔ‡ÙÈ·, ·˜ Ô‡ÌÂ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿, Ò˜ Ó· ÛÔ˘ ˆ, Îڛ̷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÍÈ ÎfiÌÌ·Ù· ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ‚Ô˘Ï‹, fiÏ· Ì·˙› ı· È¿Ó·Ó ¤Ó· ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ, 10 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ÙÔ˘˜ ›¯·ÓÂ... øÚ·›·, 10 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi ‰ˆ, 10 ·fi ÎÂÈ, 15 ·fi ÈÔ ¤Ú·...

™¿Ó ÔÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›Â˜... øÚ·›·...

...Î·È Î¿ÓÔ˘ÓÂ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∫·È ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÛÂ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ;

¢ËÏ·‰‹, ÎÔ›Ù·ÍÂ, ÙÔ «ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ ¶A™OK», ˆ˜ ÂÚÒÙËÛË, ÙÔ Ûȯ·›ÓÔÌ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÂÛ›˜ Ù· Úfi‚·Ù· ı· ¿ÙÂ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ χÎÔ˘, Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ... Â... ‰ÂÓ ı· ¿ÌÂ. AÏÏ¿ ¿Ì· Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÌÌ·

™·ÌÎÔÌ·ÓÙ¿ÓÙÂ

æ¿ÚÈ·˜

O °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K˘Ú›ÙÛË Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏ·, ÁÈ· Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙȘ ›ÓÙÚÈÁΘ, ÙÔ Ó¤Ô ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ KÔ‡ÓÙÔ˘ÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ M·ÚÍ (Ì ÙÔÓ K¿ÚÔÏÔ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ηÏÔ› Ê›ÏÔÈ) Î·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÙÂÏÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ºˆÙfi: CHARLIE MAKKOS

18 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007


...ÌÔÚ› Ó· Â›Ì·È Î·È Ì¤Û· ÛÙË ‚Ô˘Ï‹Ø ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙË ‚Ô˘Ï‹, ͤÚÂȘ, ÛÙËÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ú¤·... ÛÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜, ‰ËÏ·‰‹... Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·È‰Â›·, ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈӋÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ ‰È¿ÔÏÔ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô §¤ÓÈÓ. °È·Ù› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÈ· Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÂÌÏÔΤ˜ Î·È ÎÔÏÏ‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ·Ù› Ó· Â›Û·È ·fiÏ˘ÙÔ˜ fiÙÈ, fi¯È, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ηӤӷÓ...

ıÓÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ¿ÏÏÔ˜ fiÏÔ˜... A˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰ÂηÔÎÙÒ ÙÒÚ·, ·Ó οÓÂȘ...

Û·ÓÂ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ô˘ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ÌËÓ ˆ ÔÓfiÌ·Ù·...

ΔÔ˘˜ Á·ÌÔ‡Ó Ù· χÎÂÈ·...

TÒÚ· Ô˘ ı· ÌÂȘ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÂȘ ΈÏfiÊÚÈÎÔ ‹ ı· Á›ÓÂȘ ÊÏÒÚÔ˜...

...Ì›· ·Ê·›ÚÂÛË, ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› Á‡Úˆ ÛÙÔ ’87, ’88, ’90. Œ¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì›· EÏÏ¿‰· ¶A™OK, Ì›· EÏÏ¿‰· ™ËÌ›ÙË, Ì›· EÏÏ¿‰· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔ›ÎËÛÂ Ë ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂȘ Î·È ÂÛ‡ ËÏÈÎȷο.

X·, ¯·, ¯·... ΈÏfiÊψÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ... KÔ›Ù·ÍÂ, ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÁÚ·‚¿Ù· ‰ÂÓ ÊÔÚ¿ˆ, ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È Ù¤ÙÔÈ·, ͤ¯·Û¤ ÙÔ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ˆ ¿ÏϘ ·Ï˘Û›‰Â˜, Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ì·È Î·È Ì¤Û· ÛÙË ‚Ô˘Ï‹Ø ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙË ‚Ô˘-

A˘Ùfi Ô˘ ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ··ÓÙ¿ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› ‹Á˜ Ì ÙÔ ™YPIZA...

N·È, Î·È ÛÙÔ ™YPIZA Û˘ÌÌ·¯Èο ‹Á·, ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ˆ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·... N·È, ‰È·ÎÚÈÙ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·...

¶Â˜ ÙÔ ¤ÙÛÈ. øÛÙfiÛÔ, Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ P‹Á·, ·fi ÙÔ ’72, ·fi ÙË ¯Ô‡ÓÙ·, ·fi Ì·ıËÙ‹˜ ‰ËÏ·‰‹, Â›Ì·È ÛÙÔ KKE ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙË B’ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È Û’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô „ËÊ›˙ˆ ¿ÓÙ· KKE ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ™˘Ó·ÛÈÛÌfi.

Ÿ¯È, ÚÂ, fi¯È ηıfiÏÔ˘, Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜... E›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿, Ô˘ Ì „‹ÊÈÛ·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ô˘ ϤÁ·Ó ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏÂ̤‰Â˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ¤Ï· ̈ڤ Î·È Ô æ·ÚÈ·Ófi˜ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹, ÙÔ lifestyle Î·È Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ÙÔÓ „Ëʛ۷ÓÂ, ÌËÓ ÙÔ˘˜ ˆ ÁÈ· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘˜...

O‡Ù lifestyle ›̷ÛÙÂ, Ô‡Ù ÂÎÚfiÛˆÔÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÙˆÓ ÓÙÈ Ù˙¤ÈØ ÓÙÈ Ù˙¤È Â›Ó·È Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ô ÚÒÙÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÓÙÈ Ù˙¤È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ¢ËÏ·‰‹, ÌËÓ ÙÚÂÏ·ıԇ̠ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ lifestyle, Ô˘ ϤÓ οÙÈ ‚ϷΛ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÔÏÈٛΠÓÂÔÏ·›·˜, Ô æ·ÚÈ·Ófi˜Ø ‰ËÏ·‰‹ Ò˜, Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ʿÂÈ fiϘ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜, Ù· ÔÏ˘Ù¯Ó›· Î·È Ù· ¯ËÌ›· ÛÙË Ì¿·...

AÓ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂΛÓÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ KKE ÙÔ˘ ’89-’90 ›¯Â ‰È·ÙËÚËı›, ı· ›¯Â ÙÒÚ· ¤Ó· 25%, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ fiÏÔ˜ Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ΈÏÔ¯·Ó›Ô, ÙfiÛÔ fiÛÔ Â›Ó·È ÙÒÚ·, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ‹ ηıfiÏÔ˘.

EÓÙ¿ÍÂÈ, ÌËÓ Ù·Ú¿˙ÂÛ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ Ϙ, ı· Â›Ì·È Ì¤Û· Î·È ı· Â›Ì·È ¤Íˆ, ·˘Ùfi ÙÔ ¤Íˆ, ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÔÚ›· 500 ¿ÙÔÌ·, ·Ófi, ˘„ˆÌ¤ÓË ÁÚÔıÈ¿, Û‡ÓıËÌ·...

T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ¿Óˆ Ù˘.

NÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Á·ÌË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˙ԇ̠Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ·ÓÙÔ‡Ø Î·È ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ ‚ϤÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, Ì ÙÔÓ TÛ¿‚˜, Î·È Ì ÙÔÓ IӉȿÓÔ ÂΛ ¤Ú·, ÛÙË BÔÏÈ‚›·, ÙÔÓ MÔڿϘ. °›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı¿Ì·Ù·, ÎÈ Â̤ӷ Ôχ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜, Ô˘ ·’ ÙȘ ¯Ô‡ÓÙ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ÙȘ Ì·Ó·Ó›Â˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÂÚÓ¿ÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ê¿ÛË Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÛÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜.

¢ÂÓ Â›Ó·È lifestyle ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ. AÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̷˜, Û fiÔÈÔ˘˜ ·fi Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ Ìfi‰·, ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ Ô˘ ÙÔ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ. E›Ó·È ¤Ó· ΛÓËÌ· ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Úfi, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÔÙÈ΋, Î·È Ú¤ÂÈ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Í·‰¤Ïʘ Ì·˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ Ù¿ÛÂȘ, Ô˘ ÙȘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË Á·ÌË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ë‰›Â˜. ∫·È ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ›¯Â Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÓÂÔÏ·›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÔÈ ‰ÂηÔÎÙ¿Úˉ˜, ÔÈ ÂÈÎÔÛ¿Úˉ˜. ŒÙÛÈ, ÙÒÚ· Í·Ó·‚Á·›ÓÔ˘Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, Û’ ¤Ó· Ù‡Ô ‰ÈÂ-

™Â ·ÎÔ‡ˆ Ï›ÁÔ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi, ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ô˘ ÂÛ‡, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿, Ì‹Î˜ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹;

¶Â˜ fi,ÙÈ ı˜, ı· ÙÔ Îfi„ˆ ÂÁÒ ÌÂÙ¿.

™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi.

N·È, ·ÏÏ¿ Û ̷˜ ·˘Ùfi Ì‹ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û· Ìfi‰·, ·ÏÒ˜...

EÂȉ‹ Ù· ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ù· ·ÏÈ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó ¤‚ÏÂ·, ·Ó ¤‚ÚÈÛη ¤Ó· TÚ¿Ì·ÓÙ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ XfiÓÂÎÂÚ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı· ÙÔ ·ÁfiÚ·˙· ÙÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ‰·ÓÂÈ˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿Ûˆ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ...

∂, Â›Ó·È ·Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ Ú¿ÁÌ·... ∂‰Ò, Ϙ ı· ·˜ Ó· ËÁËı›˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·...

E›Ó·È ÁÎÚÔ˘Ô˘ÛÎÔ˘Ï¤, ˆÚ·›Ô... AÓ ¤ÛÙËÓ˜ ÂÛ‡ ÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ò˜ ı· ‹Ù·Ó...

MÈ· Û·ÚˆÙÈ΋ Ï·˚΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì 200.000 ¿ÙÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÁÚÔıȤ˜ Î·È Ù¤ÙÔÈ·, ÌÔÚ› Ó· ›¯·ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ì·˙¤„ÂȘ, fï˜, Â;

ªˆÚ¤, ı· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ, ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ı· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ... ¶¿ÓÙ· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ... N·È...

Ï‹, ͤÚÂȘ, ÛÙËÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ú¤·... ÛÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜, ‰ËÏ·‰‹...

...·˘Ù‹ Ë Î·‚·ÏË̤ÓË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ N·È... Ó·È... ...Î·È Ë ÔÔ›· ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÒÚ·, Ó· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¢A¶. °È·Ù› Ù· οӷÙ ÙfiÛÔ Ûηٿ, ÂÛ›˜, ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› Û·˜;

KÔ›Ù·ÍÂ, Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ú·ÁÌ·ÙÈο Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘, Ù· Ûοو۷Ó, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔÔÈ‹ıËηÓ, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È È· Â͈ÓË̤ÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı›, ·˜ Ô‡ÌÂ, „˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ ÛÙ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· Ï·ÌfiÁÈ·, ·˜ Ô‡ÌÂ, Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË. A˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘ÓÂ, Î·È ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘ÓÂ, Î·È Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÙÔ ÏËÚÒ-

NÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÈÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿;

¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÈÏ, ›ӷÈ... ‰ÂÓ Â›Ó·È lifestyle, Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ‰ËÏ·‰‹, Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó 40 ¢ÚÒ fiÏ· Ì·˙›. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 40 ¢ÚÒ. æˆÓ›˙ˆ ·fi Ù· ηʿÛÈ·, ·’ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·’ Ù·..., ÙȘ ÊfiÚ̘ ·˘Ù¤˜ Ì ÙȘ ÙÛ¤˜ ÛÙÔ Ï¿È, Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ·fi Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· „ˆÓ›˙ˆ, ÙÔ ıˆÚÒ ÁÂÏÔ›Ô ‰ËÏ·‰‹ Ó· Íԉ‡ÂȘ ·˜ Ô‡ÌÂ, ȉÚÒÙ· Î·È ·›Ì·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÁÈ· ηÏÔ¤Ú·ÛË, Ì ͤڈ ’Áˆ, Ì ÓÙÈ˙·˚ÓȤ˜... Â, ÙÔ Ûȯ·›ÓÔÌ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·... ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘...

Ok, fi,ÙÈ ÂȘ. ™ÙË BÔ˘Ï‹, Ô‡ ͤڈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂÚÔÏËÙ›˜ ˘¤Ú Ù˘ AEK; AÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›˜ ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÛÔ˘, ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ı· ‚ÁÂÈ Ô TÛ›Ú·˜, Ô˘ Â›Ó·È ‚¿˙ÂÏÔ˜.

KÔ›Ù·ÍÂ, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È AEK - APH™, ÛÙË N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ‚¿Ï·Ì ¤Ó· ¤ÙÛÈÓÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı˘Ì¿Û·È, Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ۤÓÙÚ· Î·È ÛËÎÒıËη Î·È ¤Ê˘Á· ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. TÔ Ûȯ·›ÓÔÌ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÏÔ, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È, ηٿϷ‚˜. ∂ÁÒ Â›Ì·È AEK, Ò˜ Ó· ÛÔ˘ ˆ, Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ ·˜ Ô‡ÌÂ, Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜... A˘Ù¿.

A˘Ù¿.

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 26 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


AÏ TÛ·ÓÙ›ÚÈ ‹ÚˆÂ˜ TÔ˘ XPH™TOY •AN£AKH ·ıfiÌÔ˘Ó Ì ÙÔÓ AϤÍË Î·È ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: «ŸÔ˘ Î·È Ó· ¿ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰Ú¿Ì·! EÂȉ‹ ÌÔÈ¿˙ˆ Ì ÙÔÓ MËÙÛÈÎÒÛÙ·, ¤ÊÙÔ˘Ó fiÏÔÈ Â¿Óˆ ÌÔ˘: “EÏ· Ú °ÈÒÚÁÔ, οÓ ϛÁÔ ÙÔÓ MËÙÛÔÙ¿ÎË, οÓ ϛÁÔ ÙÔÓ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, οÓ ÙË °È¿ÓÓ· Î·È ÙË §È¿Ó·. ÕÓÙ °ÈˆÚÁ¿ÎË, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ì”. ¶ÚÔÛ·ıÒ ÂÁÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜, Â›Ì·È Ô AϤ͢, Ù›ÔÙ· ·˘ÙÔ›, ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È. OfiÙ ·Ó·Áο˙ÔÌ·È Ó· ‚Á¿Ïˆ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Íˆ. K·È ¿ÏÈ fï˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÌÈÛÔ›, Á˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÌÔ˘ ϤÓÂ: “KÔ›Ù·, ı· Ì·˜ οÓÂȘ Ï›ÁÔ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘;”». T¤ÙÔÈ· ‰›„·! T¤ÙÔÈ· ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ¯·‚·Ï¤. K·È ÙfiÛÔ ‚·Ú‡˜ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÂÏ¿. £¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ, Ù’ ·Ú¤ÛÂÈ ‰ÂÓ Ù’ ·Ú¤ÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ› ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏ›ÁˆÓ ÏÂÙÒÓ. TÔ Â›¯Â ÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë T˙¤ÛÈη P¿ÌÈÙ, fiÙ·Ó ÙË ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈ·Ù› ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ Ï·Áfi PfiÙ˙ÂÚ ·fi οÔÈÔ Î·ÚÙÔ‡Ó ¿ÓÙÚ·ÎÏ·. ¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÎÈ fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ §·˙fiÔ˘ÏÔ. K·È ÛÙÔ «AÏ TÛ·ÓÙ›ÚÈ», Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ «¶·Ú¿ ¤ÓÙ» ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ «¶¿Ú· ¤ÓÙ». ¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ÌËÓ ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ Û ·Ù˘¯Â›˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜, ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÙÔ stand up ÙÔ˘ §¿ÎË Û ۛÚÈ·Ï. °È· ÙȘ ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó¤‚·Û·Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ ÎˆÌˆ‰fi Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÙÔÓ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ◊‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ «AÏ TÛ·ÓÙ›ÚÈ» ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤È·Û 37,5 % ̤ÛÔ fiÚÔ

K

ÛÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÙÔ 40 % Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË. TÔÓ Í·Ó·Á¿ËÛ ‰ËÏ·‰‹ Ë AGB; EΛÓË Ë ÊÚȯً Î·È ··›ÛÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÙfiÛ· Î·È ÙfiÛ· Ù˘ ›¯Â ÛÔ‡ÚÂÈ; ™˘ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ ·ÏÒ˜ Í·Ó·Á¿ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Á¤ÏÈÔ. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Â΂ȿ˙ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ηÏfi˜ ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ¿ Ì·˜. O §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· fi¯È ˆ˜ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÏfiÔ˘Ó. E›Ó·È Ô ¿Ú-

¯ˆÓ Ù˘ Û¿ÙÈÚ·˜, ‰ÂÓ ÂÎÏÈ·Ú› ÁÈ· Û‡ÌʈÓ˜ ÁÓÒ̘. ™ÒıËΠÛÙÔ ÙÛ·Î! £˘ÌËı›Ù ÙÔ˘˜ «M‹ÙÛÔ˘˜». TËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂıÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ, Û urban legend. M›Ù ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘. TÔÏÌÔ‡Û ¿Ú·Á ӷ οÓÂÈ ¤Ó· ¤ÛÙˆ ‚‹Ì· ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ηϋ ·Ù¿Î·, ÌÈ· Ì›ÌËÛË Ù˘ ¯‹Ú·˜ M‹ÙÛ˘, ÌÈ· ÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ; K·È fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ‡ ‹Ú ¿Ú·Á ÁÈ· Ó· ·Ó˘„ˆı› ÛÂ Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Ë ÈÎÚ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË: “Aaaw, fuck this shit!”.

K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ, Û ÔÙȉ‹ÔÙ ٤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ··ÈÙ› Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. K·È οˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛÔ˘ ÊÙ·›ÂÈ Ë AGB Î·È Ë Î¿ı AGB fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Û ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔ˘Ó Î·È Û ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ ϷηÙ˙‹, ÂÓÒ ÂÛ‡ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Â›Ó·È Ó· ÈÂȘ ÌÈ· Ì›Ú· Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó· Ú¿ÁÌ· Ì·Û›Ê Û·Ó ÙÔ ÌÔÓfiÏÈıÔ ÛÙËÓ «O‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜». ¢ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ‚ÁÂȘ ·’ ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÌÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. TÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ‰¤¯ÂÙ·È, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ¯¿ÓÂÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ê‡ÁÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Î·È ÛÎÔfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ηӤӷÓ. TË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û ‚Á¿˙ÂÈ ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙË ‚‹Ù· ÂıÓÈ΋ Ó· οÓÂȘ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. AÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·; MÔÚ› Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ Û ÙÔ ÊfiÚÌ· Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÈÔ ÂΛ. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÙÂ Ë EÏÏ¿‰· Û ÎÔ›Ù·˙ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÏÈÁˆÌ¤ÓË Î·È ÙÒÚ· Û ·Ú·ÙËÚ› ·‰È¿ÊÔÚË Û·Ó ·ÏÈ¿ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜; EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÕÏÏÔÈ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù¿Î·Ú‰·, ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÊÈÏÔÙÈÌ›·, ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÍÂÚÔ˘˜. K·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ Ô §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‚Á‹Î ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·’ ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ ÛÙÔ ÂÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ʈ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜. K·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂΛÓË ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË M›ÏÈ °Ô˘¿ÈÏÓÙÂÚ: «AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂȘ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó. AÏÏÈÒ˜, ı· Û ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó». EÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂ˙fiÓ, ·Ì¤ÏÈ Î·È ÂÚ‚fiÏÈ! ∞

YOUR VOICE

E›Ó·È Ë ÛÙ‹ÏË Ù˘ www.athensvoice.gr. OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ site ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÚıÚ·. K¿ÔÈ· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·.

¶¿ˆ ÌÚ›ÎÈ

°È’ ·˘Ùfi ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ! K·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔ Ï·Ù›· B·ÚÓ¿‚·! H ΢ڷ-M·Ú›· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ô˘ ÛÔ˘ ϤÂÈ Î·ÏË̤ڷ, Ô ¶·ÏÈ¿Î˘ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î¿Ó· ηϷ̿ÎÈ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ¤¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿ ¿Óˆ ÛÔ˘, Ô MÔ˘Ûٿη˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Î.Ï. Î.Ï. ªË Û˘Ó¯›Ûˆ, ‚·ÚȤ̷È...

TÔ˘ NORTHWIND - 21.09.2007 £¤ÏÔ˘Ì ‰Â ı¤ÏÔ˘ÌÂ, Ù· ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·

ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È Ï›Á·. T· ¿Û¯ËÌ· Â›Ó·È Ù· ÔÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÙÚÈ· Ù· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! °È’ ·˘Ùfi ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Á·¿˜ Ôχ ÁÈ· Ó· ÙË ˙ÂȘ.

OÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¶·ÁÎÚ·ÙÈÒÙ˜ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜ NÒÓÙ·˜ (ÎÏ·Ú›ÓÔ) Î·È MËÓ¿˜ (ÎÈı¿Ú·) Ì οÙÈ ÕÁÁÏÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜

K·È οÙÈ ¿ÏÏÔ. K˘Ú›ˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ «Â·Ú¯ÈÒ-

ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ÙËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1965

Ù˜» (£Â¤ ÌÔ˘, ˙ˆ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ‰‡Ô fiÏÂȘ, ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙËÓ E·Ú¯›·!) ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ì ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ· Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ë ˙ÂÛÙ‹ ·‡Ú· ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ı· ‚Áԇ̠(΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·-

ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ). N· ͤÚÂȘ, ‚Ú ·‰ÂÚʤ, ¤Ó·Ó ‰˘Ô ÌfiÏȘ ·˜, Ó· ÂȘ ¤Ó· ÁÂÈ· ÛÙÔ Ì·Ú, Ó· ‚ÚÈÛÙ›˜ Ì ηӤӷ ÁÓˆÛÙfi ÚÈÓ, Ó· ÛÔ˘ ÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÙÈ (fiÏ·)...

20 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

MÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹. ÕÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÔ‡ ˆÚ·›ÔÈ. ºÔÈÙËÙ¤˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (Î·È Î·Ï¿), ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛˆÛÙÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜, Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·›ÚÂÛ·È, Ï˘ÎÂÈfi·È‰· Ì ٷ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο Modenas (ÙÈ ÛÙÔ ‰...ÏÔ ‚¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó TETOIO £OPYBO;), ˆÚ·›Â˜ Á˘Ó·›Î˜... AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó Ì·˜ ¿ÚÂÈ Ë Ó‡¯Ù·, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› Ì·˜! K·ÌÈ¿ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ù˘ Ó·

Ì˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È Ù¤ÙÔÈ·, ‹Û˘¯· Ú¿ÁÌ·Ù·, fi,ÙÈ ÒÚ· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓ¿˜ (‹ ‚Á·›ÓÂȘ...). KÈ ·Ó ‚·ÚÂı›˜ Î·È ÌÔ˘¯ÏÈ¿ÛÂȘ, ·›ÚÓÂȘ ÙÔ 209 ‹ ¤Ó· ÙÚfiÏÂ˚ Î·È Û 5 ÏÂÙ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Û·È ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙ· McDonalds ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ŒÙÛÈ ·Ï¿. ÕÛ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ A™OEE Î·È Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÍÙÚ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ (ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ΢ڛˆ˜) Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘ÛÈÒÓ... TÔ ÌfiÓÔ Ì›ÔÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë YÌËÙÙÔ‡, Ô˘ ÁÂ-

Ì›˙ÂÈ Ì ·Ì¿ÍÈ· Ô˘ ‚Ú›˙Ô˘Ó Î·È Ê·Ó¿ÚÈ· Ô˘ ÎÔÚÓ¿ÚÔ˘Ó, ÎfiÏ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋! AÏÏ¿ ÂÌ›˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·’ ·˘Ù¿. §ÔÈfiÓ, ‚·ÚÈ¤Ì·È Û›ÙÈ, ¿ˆ MÚ›ÎÈ... ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÛÔ˘ ’Ú¯ÔÌ·È! ●


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 26 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

 •EKINHMA K¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ·

ÛÙ‹ÏË, Ô ÁÚ·ÊÈ¿˜ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·: «N· οӈ ‹ Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ;». TÔ ÛΤÊÙËη – Î·È ‰ÂÓ Î¿Óˆ. °IATI TON §ENE ET™I... TO §OºO TOY

™TPEºH; °È·Ù› ÂΛ, ÙÔ 19Ô Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤Ó· ÓÙ·Ì¿ÚÈ Ô˘ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÙ·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™ÙÚ¤Ê˘. Afi ÙËÓ ¤ÙÚ· ÙÔ˘ (Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi) ¯Ù›ÛÙËΠfiÏË Ë ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ Aı‹Ó·. TÔ ÓÙ·Ì¿ÚÈ ¤Ê˘ÁÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÏÂÈ„fi Î·È ¯¿ÛÎÔÓ. K·È Ê˘ÛÈο, ÙÔ ·ÓıÚˆˆÓ‡ÌÈÔ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠˆ˜ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ. NEA ¶IAT™A §EYKøN EI¢øN MËÓ ¿ÂÈ fi-

̈˜ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ Û ٛÔÙ· AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ Î·È AÈfiÏÔ˘. ¶Ôχ ·Ï¿, ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ̤¯ÚÈ ÙË BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘, ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ Ì ËÌÈÊÔÚÙËÁ¿ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Î·È Ô˘Ï¿Ó ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÂÙÛ¤Ù˜, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜. K¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÍÂΛÓËÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ¤È·ÛÂ, ¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ ÌÈÌ‹ıËηÓ, ¤ÁÈÓÂ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÊÙËÓ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ. «PO¢ON» PLUS ¢ÈηÈԇ̷ÛÙ ‚¤‚·È· Ó·

Ï˘fiÌ·ÛÙ Ô˘ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ (1960-1978) Î·È Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ (1987-2005) ¤ÎÏÂÈÛÂ. AÏÏ¿ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÎÈfiÏ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠÔψۉÈfiÏÔ˘, Ì· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Û·Ó ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛȈÓfiÌ·ÛÙ ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË ‹¯Ô˘˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ fiÙ·Ó „ˆÓ›˙Ô˘Ì ÂΛ ÛÙË M¿ÚÓË (ÎÈ fi¯È M¿ÚÓ˘). °KAZI H «T¯ÓfiÔÏË» ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ì ¤ Û · ÛÙÔ °Î¿˙È. O Ó¤Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’   · Ê ‹ Ì ÙÔ °Î¿˙È, ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ, ·ÏÏ¿ –Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ÙÔ ı¤Ïˆ– «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜». TÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ «°Î¿˙È» ÂÓԯϛ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÌÈÏÊfi. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ¯·ı›. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÙÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ (ÙÈ Â›Ó’ ·˘Ùfi;).

æ˘ÚÚ‹, ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ·ÚÈıÌfi˜ 6, Ì· ÌËÓ ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›Ï·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ù‡Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (Ì ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔ ÎÈÌ¿), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Afi ÙÔ 1963, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ 9.30 5.00 ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 10.00 - 6.00 Ù· ™¿‚‚·Ù·. TÚ›· ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, Ì›· ·Ù¿Ù˜, „ˆÌ›, Ï›ÁË ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È Ì›Ú·/·Ó·„˘ÎÙÈÎfi, ú 7,50. ¢YO ¶O§OI. ¢‡Ô fiÏÔÈ - ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ ÔÚ›-

˙Ô˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. TÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ KÔψӿÎÈ, Attica Stores, ̤Á·ÚÔ M·Í›ÌÔ˘, ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÍÂÓԉԯ›· 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË EÚÌÔ‡. K·È Ë OÌfiÓÔÈ·, Ì «ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ» KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, K¿ÓÈÁÁÔ˜, AÈfiÏÔ˘, AıËÓ¿˜, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÂÍ ÛÔ Î·È Î·ÚfiÙÛÈ· «fi,ÙÈ ¿ÚÂÙ ú 1». EÁÒ ‰ËÏÒÓˆ «OÌÔÓÔÈ·Îfi˜». EÛ‡; °È· ÛΤ„Ô˘ ÙÔ. ●

22 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

«A£∏¡∞, M∂Δ∞•À OÀƒ∞¡√À ∫∞π £∞§∞™™∞™», PHILIP PLISSON (∂∫¢. LA LUCARNE)

 æHTO¶ø§EIO «O Kø™TA™». E›Ó·È ÛÙÔ˘


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

XO-1 M›· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ laptop ÙˆÓ 100 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 160 ‰ÔÏ¿ÚÈ·), ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÚÔˆı› Ô Nicholas Negreponte ÙÔ˘ MIT ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ȉ¤·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ›, ÚÔÙÔ‡ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË BÚ·˙ÈÏ›·. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· OLPC (One Laptop Per Child) ηٿÊÂÚ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ôχ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ‚ÁÂÈ. °È· ·Ú¯‹ › ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, ˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰È‡ÚËÓÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ Ôχ ÁÈ· ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹, ÁÈ· ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ó ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ

ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌË ‚ÁÂÈ Î·È Ì›· ÂÌÔÚÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Î·È Ôχ Èı·Ófi Ì ÈÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË RAM ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Flash memory (Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ).

ÌÔ˘ÛÈ΋. KÈ ¤ÙÛÈ Ô Ù·ÂÈÓfi˜ Geode Ù˘ AMD, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÏȘ ÛÙ· 433Mhz Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ XO-1 (fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ 100 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ), Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÊÔÚËÙÔ› Î·È Ó· ÌË ˙˘Á›˙Ô˘Ó 3 ‹ Î·È 4 ÎÈÏ¿ (ÛÙ· ÈÔ ·ÏÈ¿ ÌÔÓ٤Ϸ ‹ ÂΛӷ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜). H ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, fï˜, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚‹, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·fi 1.100 ¢ÚÒ Î·È Â¿Óˆ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ ˘Ô-ÊÔÚËÙfi. TÔ XO-1 ı· ˙˘Á›˙ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÎÈÏfi Î·È ı· ¯ˆÚ¿ÂÈ Û ÌÈ· ·Ï‹ ÙÛ¿ÓÙ·. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ XO-1 ı· ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ Î·È ‰‡Ô watt, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‰ÂηÏ¿ÛÈ· ηٷӿψÛË. K·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›·. °È· Ó· ÌËÓ ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÓÙ¿Ï· ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ηٷηÏfiηÈÚÔ˘ (Û ÂȉÈ΋ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ebook ‰È·ÌfiÚʈÛË). ŒÙÛÈ fiϘ ÂΛӘ ÔÈ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ cool ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô˘ Û·˜ ϤÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· fiÙÈ Ù¿¯· ÌÔ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ÊÔÚËÙfi˜ ı· Â›Ó·È ÊÔÚËÙfi˜. °È· Ó· ÙÔ Â-

AÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÔ fiÙ ı· ‚ÁÂÈ ÙÔ XO-1 ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiıÂÛË Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ OLPC Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

Ù‡¯ÂÙ ·˘Ùfi Û‹ÌÂÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi 1.600 ¢ÚÒ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ XO-1 Â›Ó·È ˆ˜ ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Ù·ÌÔ‡ ÙˆÓ Windows, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ linux. N· ÌÔ˘ ÙÔ ı˘ÌËı›Ù ˆ˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ Microsoft, ηıÒ˜ ÙÔ linux È· ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ, Ì fiÌÔÚÊ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·ı˘ÚÈο ÂÈÎÔÓ›‰È· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ìϯı› ÛÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ. EÓÒ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÌÔÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ XO-1, Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È

ŒÙÛÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4-5 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊıËÓÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙ· ÛηÚÈ¿, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Á‡Úˆ ÛÙ· 100-300 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ˘Ô-ÊÔÚËÙÒÓ, οÓÔÓÙ·˜, Èı·Ófiٷٷ, Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·ÓÂ·Ú΋ PDA ÙfiÛÔ ·ÂÏÈÛÙÈο ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ. OfiÙ ϛÁË ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. KÈ Â¿Ó Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊıËÓfi Î·È ÊÔÚËÙfi Laptop, ı· Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û· Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›Ù ·fi ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ «ÚÔÛÊÔÚ¤˜» ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. Y.°. °È· Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÎÚ›ÓȘ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ –ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿Ó ̷˙› ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜– χÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚËÙÔ‡˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜.●

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


¶PA™INH

K APTA

AıËÓ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: © M∞ƒø K√Àƒ∏ M·Ú›˙·, ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ΈʿϷÏË, Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÚfiÛ¯·ÚË, fiÌÔÚÊË, ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙÔ «¶·È‰È¿ ÂÓfi˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ıÂÔ‡» Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ NÔ 2 Ú¤ÂÈ Ó· Á˘ÚÈÛÙ› ‰Ò. O ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ô ÕÏ·Ó, Ì·˜ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ÙÔ «™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ»! O ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô NٛϷÓ, Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÎÈ ¤Ó· ‚·ı‡ ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈÔ ‚ϤÌÌ·. ¶·ı·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘ÌϤÁÌ·Ù·. TÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ HÏÈÔ‡ÔÏË, ¤¯ÂÈ ı¤· ÚÔ˜ Ù· ‡η ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ı·˘Ì¿ÛÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· «¤Ê˘Á» ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. T· Ú¿ÊÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ‚È‚Ï›·, ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ÕÓıÚˆÔÈ-ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ think positive. O ÕÏ·Ó Ì¿˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ Ô‰‡ÛÛÂÈ¿ ÙÔ˘˜: «K·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ™Ô‡‰·Û·, ÂÚÁ¿ÛÙËη ˆ˜ ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜, ‰Ô‡Ï„· Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰›‰·Í· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ BÔÛÙfiÓ˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯· Ì ÙËÓ MÂÙ›Ó·, ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, ÛÙȘ ÔÚ›˜ ηٿ ÙÔ˘ BÈÂÙÓ¿Ì, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ §Ô‡ıÂÚ KÈÁÎ. TÔ 1968, fiÙ·Ó ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Ô N›ÍÔÓ, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ʇÁÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋. Z‹Û·Ì 6 Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. T·Íȉ¤„·Ì Ì fiÙÔ-ÛÙÔ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. TÔ 1971 ‹ÚıÂ Ô ÁÈÔ˜ Ì·˜. MÂÙ·ÎƠ̂۷Ì ÛÙÔ „·ÚÔ¯ÒÚÈ K·Ó·›ÙÛ· Ù˘ E‡‚ÔÈ·˜, fiÔ˘ Ì›ӷÌ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¢›‰·Ûη ·ÁÁÏÈο ÎÈ Ë MÂÙ›Ó· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÎÈ ¤ÁÚ·Ê Ô›ËÛË». ΔȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ Âͤ‰ˆÛ ¤Ó·˜ ·ÁÁÏfiʈÓÔ˜ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÛÙËÓ I·ˆÓ›·. «TËÓ ÂÓ¤ÓÂÂ Ë EÏÏ¿‰·. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÂÏÈο Ó· Ì›ӷÌÂ. B¤‚·È·, fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ¯Ô‡ÓÙ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ʇÁÔ˘Ì ͷӿ. Z‹Û·Ì ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛηÌ Û ·È‰È¿. MÂÙ¿ ÛÙË ™¿ÓÙ· M¿ÚÌ·Ú·, ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ›Ûˆ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶·ÏÈ¿ Ë ˙ˆ‹ Â‰Ò ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙËÓ‹. TÒÚ· ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... ŸÙ·Ó ‹Úı·Ì ̷˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁοϘ, ›¯·Ì ÙȘ οÚÙ˜ Ì·˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ŸÙ·Ó Ë EÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ E.E., Ì·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ. MÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΛӷ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ÙË Ï‡ÛË. AÓ Ê‡Á·Ì ¤Íˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ οı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÓfiÌÈÌÔÈ – ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ËÁ·ÈÓÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó IÙ·Ï›·. MÂÙ¿ ›·Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ̤ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. KÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹Ûˆ Î·È Ó· ÌË Ê‡Áˆ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. AÎfiÌË ÙËÓ ÂÚÈ̤ӈ... E˘Ù˘¯Ò˜ ·›ÚÓÔ˘Ì οÔÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋! T· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‚›˙˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· ‰‡Ô. TÔ 1980 Ë Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ‰›‰·ÛΠ۠ÎÔϤÁÈÔ ÛÙÔ N¤Ô æ˘¯ÈÎfi, fiÙ·Ó ‹Úı ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë ÎfiÚË Ì·˜. AÓ·ÁηÛًηÌ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì AÌÂÚÈ΋. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ·; XˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ï‹ÚˆÛ· 1.600 ¢ÚÒ, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·›˙ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·›˙ˆ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÌÔ˘ “XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·”, ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ Ì ÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜. TȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÌÔ˘ ÙȘ ÂÚÓÒ Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜». TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÛÂÚÁÈ·Ó›˙ˆ Ì ÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ÛÙ· Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ· Ù˘ A›ÁÈÓ·˜» ϤÂÈ Ô ÕÏ·Ó. O NÙ›Ï·Ó ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ fiÔ˘ ‰›‰·ÛÎÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. H M·Ú›˙· ËÁ·›ÓÂÈ Û ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ Ì·ı·›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Ê›Ï˘ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜. ™Â ÙÚÂȘ Û¯ÔϤ˜ ·¢ı‡ÓıËΠÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÎfiÛÌËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ʛÏÔ˘˜ Ù˘, ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›·. Afi„ ı· ÍÂÓ˘¯Ù‹ÛÂÈ ¿ÏÈ. ∞

H

24 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007


OÈ BÔÚÂÈÔ-

·ÌÂÚÈηÓÔ› ÕÏ·Ó, NٛϷÓ, M·Ú›˙· M¿ÛÈ 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

, ¤Cafeina Ó Ë Ù Û ›Ô ‚È‚Ï ÔÓÙ·˜ ÓÂȘ ¤Ó· ‚¿˙ÂÈ ·Ó‚·›Ó ‹ Ê A . fi ›· ÙÔ ‰È· ÏÔ˘˜, · Ë È· ÈÛÙÔÚ ¤ Ì Ù ›Î Ô Ó Ô Ù Ô ›Á Ï ÈÛ Ï N¤· ¶Ï¿Î· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ bookcrossing; º·ÂÈÓ‹ ȉ¤· Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚Â Ô Ron Ù˘ AÚ £ÂÛÛ· Τ„Ô˘ Ë fi Ù O  È, N · A ›Û ˜ I Ú ‹ Ó ËÙ ÙÔ Hornbaker, ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿˜ ·fi ÙÔ MÈ˙Ô‡ÚÈ, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2001. Ô ¶· Ó·˜ ÊÔÈÙ ·È ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ Û › ÙÔ˘ ÛÙ ÂÈÚÔÓ ˙ ¿ · ’ Ì  È Â Î Â È Ú Â § ·Ê¤ ˘ ™ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· club ÂχıÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ‚Èȉ‡ ÛÙÔ KTE ¤ÚÈ· ÛÔ ˜ ÙÔ ÌÂÙ Ì  Ô Ú Â › Ó · Ù · Í ¯ · Ù · Ù ›Û Û Ú ‹ ˘ ÛÙÈÁÌ ÔÈÔ˜ ÙÔ .Ô.Î. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ú·ÎÔ ‚Ï›ˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÂÏ›ˆ˜ ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ, Ì ÎÂÚ·Û¿ÎÈ Î¿ÔÈ· ›Ô È Ô Â  ÂΛ ο Û Î Ô ¿ Ù Ô Ó È Ô ˘. T ·Ó·Ê ÈÎÔÈ- ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ηÈ, Ê˘ÛÈο, for free. ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ¢È·ÙÔ TfiÎ ) ÎfiÛÌÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÎÈ Â Ú› Ó· Í ˘ Ô YfiÚÎË, Ô  Ù Ì , ‡ Ô È˜ Ù˘ ϤÁÂȘ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ È· ¯ÒÚÔ ÌfiÓÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔͤÚ ˘ (‰ÈΠηÈ, Ô‡ Á‡ÚÔ ÙÔ ÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ô Ù È Â Ó Î¿ ›ÓÔ ı‹ÎË Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘, Î·È ÁÚ¿ÊÂÛ·È ÛÙÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ et, Ì·ı· ηÙfi¯Ô˘˜. n r te in Ô ÛÙ ÙÔÙ www.bookcrossing.com. To ηٷ¯ˆÚ›˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÏÔ˘ı›˜ ˘˜ ÂÎ¿Û Ô Ù Â Ì ˜ · ·ÚÈıÌfi (BCID) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· «·ÓˆÓÒÓÙ

ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË»Ø ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂȘ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÍÂÎÈÓ¿. OÈ ÔÔ›ÔÈ, Ê˘ÛÈο, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ™ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ bookcrossing.com Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.000.000 ‚È‚Ï›·, ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ù˘ OÍÊfiډ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, Ë Ê¿ÛË ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ··ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ÂÔ¯‹˜. ◊, ¿ÏÏÔÙÂ, ˆ˜ ÌÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈ΢ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ my space ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ bookcrossers Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2.000, ÂÓÂÚÁ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 300, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. TÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤ÁÈÓ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ bookcrossing ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÙÔÓ ∞ÚÈÏÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.

bo ok crossing TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì·Û¯¿ÏË ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË;

H ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔ˘˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ‰ÂÓ ÚÔηÏ›

·ÎfiÌ· ÙÔ Ì·˙ÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ bookcrossing Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ÂÓÒ ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÁÈ· ·-

Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ bookcrossers ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ 600 ‚È‚Ï›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫È ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™Â ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Ë Cafeina (Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ÛÙÂÓ¿ÎÈ KÈ¿Ê·˜), Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË bookcrossing zone, ÙÔ M·Áη˙¤ (AÈfiÏÔ˘ 33), ÙÔ Bartesera (∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜) Ô˘

ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ∫˘Úȷ΋ οı ̋-

Ó· (ÍÂÎÈÓËÌ· 30/9 ÛÙȘ 3.00), Ë B·‚¤Ï (§fiÓÙÔ˘ 1 & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜), ÙÔ Obi

(™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜). AÏÏ¿ Î·È ÈÔ ·ÚfiÛˆ· ÛËÌ›·, fiˆ˜ Ë Ï·Ù›· N¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ (Î·È ÙÔ Ethnic Cafe), Ô È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ EıÓÈÎfi˜ K‹Ô˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› MÂÙÚfi (΢ڛˆ˜ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ).

MÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë Ì·Û¯¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi MÂÙÚfi Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÔÙ¤ ¿‰ÂÈ·. Œ¯Â Ù· Ì¿-

TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

ÙÈ· ÛÔ˘ ·ÓÔȯٿ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‰ÂȘ ·Ú·ÙË̤ÓÔ Î¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô. M ÙÔ bookcrossing Û ÂÈϤÁÂÈ ÂΛÓÔ, ‰ÂÓ ·˜ ÂÛ‡ Û ·˘Ùfi...

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏: §∞∑∞ƒ√™ ∑∏∫√™

26 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007


MORE INFO www.bookcrossing.com http://www.bookcrossing.com/forum/28 http://groups.yahoo.com/group/bookcrossing-in-greece http://www.geocities.com/itsmarcos/ http://greekbc.gr/ (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ) 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


¡∂√™

∞∫Δπμπ™ª√™

ÂÈ· ÛÔ˘, Ú KÒÛÙ·, Ó· ʤڈ ηÌÈ¿ Ì›Ú· Ó· ÈÔ‡ÌÂ;» «º¤Ú». ŒÊÂÚ·. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô KÒÛÙ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Î¿ÙÈ Ì‹Ó˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ – Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÂÚÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

«°

™Ù· 51 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· È· ›¯Â Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¤ÓÙ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ˆ˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ‹ Ù˘Ïȯً˜ Û ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη, Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Î·ÈÚfi Ó· ÙÔÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘, οÔ˘ ÛÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· – «Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· Ù· ¤ÍÔ‰·». A˘Ùfi ÏÔÁ¿ÚÈ·˙ ӷ οÓÂÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. ◊Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È΋ ÙÔ˘: «ŒÌÂÓ· Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ›¯· οÔÈ· ÏÂÊÙ¿, ›¯· ÎÈ ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙËÓ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. TÔ˘ ›· Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÌÔ˘ › ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ‹Á· ÂΛ, Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÌÔ˘. MÈ· ̤ڷ, ÂΛ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó· Î·È ¿ˆ Ó· ÛËΈıÒ, ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ fi‰È, ÙÔ ¤Û·Û·. ŒÌÂÈÓ· 15 ̤Ú˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. °‡ÚÈÛ· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô Ù‡Ô˜ ÌÔ‡ › ӷ ¿Úˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÌÔ˘ Î·È Ó· ʇÁˆ, ÁÈ·Ù› ÙË ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ôı‹ÎË. ◊ÌÔ˘Ó· Ì ÙȘ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜, Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÂÏ›ˆÓ·Ó, ·ÂÏ›ÛÙËη, “‚¿Ï’ ÙÔ˘˜ ʈÙÈ¿” ÙÔ˘ Ϥˆ Î·È ¿ˆ Î·È Î¿ıÔÌ·È Û ¤Ó· Â˙Ô‡ÏÈ Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú·. ◊ÚıÂ, ÌÔ˘ ¿ÊËÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ ÎÈ ·fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ʇÁÂÈ ·fi ‰һ.

Highlight ̷ϷΛ·˜ H –Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋– ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ 10 ‚·ıÌÔÏÔÁ› Ì 11 ÙË Ì·Ï·Î›· ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· ÙÔ˘ KÒÛÙ·, ¤ÓÔÈÎÔ˘ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Ô˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÙÔ˘ ¤Ù·Á ·‚Á¿, ·Á¿ÎÈ·, ÌÔ˘Á¤Ï·, fi,ÙÈ Â›¯Â Úfi¯ÂÈÚÔ, Ì·˜ Î·È Ù· Ì·˙¤„ÂÈ Î·È Ê‡ÁÂÈ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. «TÔÓ Â›¯· ÙÛÂοÚÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯· ÂÈ Ù›ÔÙ·» ϤÂÈ Ô KÒÛÙ·˜. M ¿ÏÏÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. M ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ϤÂÈ ¤Ó· «ÁÂÈ·», ÔÈ ·Úη‰fiÚÔÈ ·fi ‰›Ï· ÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈӿÎÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ·, Ô „ÈÏÈηÙ˙‹˜ ÎÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÎÚ·Û›, ηÌÈ¿ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· ʤÚÓÂÈ Ô‡ Î·È Ô‡ Ê·ÁËÙfi.

MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ «‰ÚfiÌÔ» Î·È ÌÈ· χÛË ÂÈ‚›ˆÛ˘

OÈ Ê›ÏÔÈ º›ÏÔÈ-Ê›ÏÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó – ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ, Ì¿ÏÏÔÓ, Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ŒÓ·˜ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙfi˜, ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Â›Û˘ ¿ÛÙÂÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰È·Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÍÂÓÒÓ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô˘ ‹-

28 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Ù·Ó ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜, ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Î·ıfiÌ·ÛÙ·Ó Î¿ı ̤ڷ. MÂÙ¿ ÙÔ˘ ‚Á¿Ï·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· Î·È ·fi ÙfiÙ ٷ ›ÓÂÈ ÌÔÓ¿¯Ô˜». O KÒÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ Î¿Ó· Ì‹Ó· ÙÒÚ·. «MÈ· ̤ڷ ›¯Â ÛÔ˘ÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÙÔÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿, ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚¿˙·Ó ̤۷. ◊Úı ·fi ‰ˆ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ “¿Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ê·˝” – Ô‡Ù Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È fiÛÔ Î·ÈÚfi ›¯· Ó· οÙÛˆ Û ÙÚ·¤˙È. ¶‹Ú·Ì ‰˘Ô ·ÙÛ¿‰Â˜, ‹È· ÌÈÛfi ÎÈÏfi ÎÚ·Û› Î·È Î¿Ó· ‰˘Ô Ì›Ú˜ Ô ¿ÏÏÔ˜. O ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ì¿˜ ÎÔ›Ù·Á ηϿ-ηϿ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. ΔÂÏÈο Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó 18 ¢ÚÒ, Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ›¯Â ¤Ó· 20¿ÚÈÎÔ Î·È ÙÔ ÁÏÈÙÒÛ·Ì ÙÔ ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ».

°Ï˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹ TÔ˘ T∞∫∏ ™∫ƒπμ∞¡√À

O KÒÛÙ·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ˙fiÚÈη ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›˙ÂÚÔ˜,

ı· οÓÂÈ Î·ÌÈ¿ Ͽη, ı· ÁÂÏ¿ÛÂÈ. «ŒÎ·Ó· ÙË Ì·Ï·Î›· Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÙËη, ›¯· ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‹ÌÔ˘Ó· ηÏfi˜ ÛÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. MÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹. MÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· ›Ó·Ì ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ˆÚ·›· ‹Ù·ÓÂ, ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ...» M¤ÓÂÈ Í‡ÓÈÔ˜ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, Ì‹ˆ˜ Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛÙÚ·‚‹, ÌËÓ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· οӷ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Î·È ·Ú¿ÍÂÈ ÊˆÙÈ¿, ÌË Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ Ê·Û·Ú›·. K·È ‰ÂÓ ÍÂÌ˘Ù›˙ÂÈ ÌËÓ ÙÔÓ ÎϤ„Ô˘ÓÂ. MÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜, ÌÈ· ¿ÏÏË ¤Ó· ‰ÂÍÈfi ·Ô‡ÙÛÈ. ŸÙ·Ó ›¯Â ÚˆÙÔ¿ÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ, ‰›Ï· ›¯Â ÌÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. OÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÌÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ï·Ì·Ú›Ó·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Á›ÚÂÈ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ, Î·È ÎÔÈÌ¿Ù·È ·fi ›Ûˆ. «MÈ· ÊÔÚ¿ ‹Á·Ó ӷ ÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÔ˘ÓÂ Î·È ·˘Ù‹. ◊ÌÔ˘Ó· ̤۷ Î·È ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó· fiÙ·Ó Í‡ÓËÛ· ·fi ¤Ó· ıfiÚ˘‚Ô, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ÛÂÈÛÌfi˜! EÂÂÂÂ, ÙÔ˘˜ ʈӿ˙ˆ, ʇÁ·ÓÂ...» ™˘Ó‹ıˆ˜ ͢Ó¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MÈ· K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, fï˜, «ÂÙ¿¯ÙËη ηٿ ÙȘ 11, ‰ÂÓ Â›¯· Ô‡Ù ÓÂÚfi Ó· Ȉ, ı¤ÏÂȘ ÎÈ 1 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ...». Afi ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ìˉ¤Ó, ¿Ì· ÚÔ·„ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ·ÏÒÓÂÈ ¯¤ÚÈ, ÎÈ ·fi Ê·˝ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ù·Ù¿ÎÈ·, Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û¿ÓÈ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ì ÙÔ È¿ÙÔ. O KÒÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÌÔÛ· ·‰¤ÚÊÈ·, ·ÏÏ¿ ηٿ ˆ˜ ϤÂÈ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· – ÎÈ ÂΛÓÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. AÎfiÌ· ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ fi‰È ÙÔ˘, ÎÔ˘ÙÛ·›ÓÂÈ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì’ ·˘Ùfi. MÂÙ¿ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó·


ºøΔ√: ªπ™∂§ º∞´™, «¶√§∏ ™Δ∞ °√¡∞Δ∞», ∂∫¢. ¶∞Δ∞∫∏™

TÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ √È ¿ÛÙÂÁÔÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, Z¿ÂÈÔ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÛÙ¤ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô Ù‡Ô˜ Ô ÌÔ¤Ì Ô˘ Ù· ·Ú·Ù¿ÂÈ fiÏ· Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì’ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Â›Ó·È Ë ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÍ·›ÚÂÛË. «™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: ÛÙÔ˘˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈÏfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. K·ÎԇϷ˜. H «Kϛ̷η» ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È Ù· 47 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔ 75% Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Ó‰Ú˜. TÔ 46,5% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¿Óˆ, ÙÔ 66% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·˘ÙfiÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË – ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÓÙÂ Î·È ÛÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úˆ› οÓÂȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì·ÚfiÙÛ·ÚΘ, ·ÏÏ¿, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È „˘ÁÂ›Ô Ô˘ ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂȘ ÓÂÚfi.

K·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˜

«∏ ∫Àƒ∞ Δ√À ∫∞¢√À» ∞¶√ Δ∏¡ ∂∫£∂™∏ «∞¡∞°¡ø™∂π™ ∞ƒÃ∂π√À:/ æ∏ºπ∞ Δ∏™ ¶√§∏™» Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ §∞∑∞ƒπ¢∏

Ï˘ı›, Ó· ͢ÚÈÛÙ›, Ó· ‚¿ÏÂÈ Î·ı·Ú¿ ÚÔ‡¯·, Ì‹ˆ˜ ‚ÚÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

Aӷ·ÎψÛË Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ «fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ», ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÂÈ (ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ AÛÙ¤ÁˆÓ ϤÂÈ 17.000, οÔȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· 8.000 Ì 12.000). ΔÔ «¿ÛÙÂÁÔ˜» ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· οÔÈ· «ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·» Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·fi Ô‡ Ó· È·ÛÙÔ‡Ó. K·È ·fi ÙÔ˘˜ «Ù˘¯ÂÚÔ‡˜» Ó· Â›Û·È Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÎÚ‚¿ÙÈ Û οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ̤¯ÚÈ ÂΛ ·˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· Û ͷӷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÙÚÈ¿ÎÈ ÙÔ‡ ‚Ú›ÛΈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÂÙ¿ ‚Ú›ÛΈ Û›ÙÈ Î·È Î¿ˆ˜ Ù· ‚Á¿˙ˆ ¤Ú·. K·È fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, οÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË Î·È Ï˜ ÔΤÈ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙ÂÛÙ¿ ‹ Ù· ÎÚ‡· Ûηٿ, Ô˘ ¤ÏÂÁ ÎÈ Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ MÔ˘ÎfiÊÛÎÈ, ˘¿Ú¯Ô˘ÓÂ Î·È Ï‡ÛÂȘ. M›· ‰›ÓÂÈ Ë «KÏ›Ì·Í Plus», ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 2001 ·fi ̤ÏË Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «Kϛ̷η». T· ·È‰È¿ ·Ú¯›Û·Ó ÈÏÔÙÈο ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ «Kϛ̷η˜» Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ. TÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: «ª·˙‡ԢÌ ¯·ÚÙ› Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ù·Ì· Î·È ÙÔ Ô˘Ï¿Ì ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ‚·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ·Ú¯‹, ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô (OÚʤˆ˜

¶¿ÂÈ ÙÔ ‚·Ó¿ÎÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏÈÎÔ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ¤Ù·Ì·, ÙÔ Ì·˙‡ÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô... TÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ Ì·˙‡ԢÓ ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÛÙÂÁÔÈ... §ÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘ÓÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ.

102, °Î¿˙È) Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ – Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÍÂΛÓËÛÂ. ¶¿ÂÈ ÙÔ ‚·Ó¿ÎÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏÈÎÔ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ¤Ù·Ì·, ÙÔ Ì·˙‡ÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô. EΛ ͯˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÏÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ™ÙÔ ‚·Ó¿ÎÈ ÌfiÓÔ Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È “˘¿ÏÏËÏÔ˜”. TÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ Ì·˙‡ԢÓ 4 ¿ÛÙÂÁÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ì·Î-· Î·È 2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÏÔÁ‹ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÏÏÔÈ 3. §ÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘ÓÂ, ÙÔ ÊıËÓfi ¯·ÚÙ›, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ˆÏÂ›Ù·È 41 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜. Afi ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‚·Ó Î·È ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. Ÿ,ÙÈ Ì¤ÓÂÈ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ –·fi 100 ̤¯ÚÈ 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·– ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· Ù˘ “Kϛ̷η˜”». «AÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ¤Ó· Ì›ÓÈÌÔ˘Ì, ¤ÛÙˆ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜» ϤÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ K·ÎԇϷ˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. TÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÎfiÌ· Î·È È‰ÈÒÙ˜, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ó· ÌË ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÈ· ¤Ù·Ì· ¯·ÚÙ› ÛÙ· ·È‰È¿. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‚·Ó¿ÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÌÈÎÚfi, ¯ˆÚ¿ÂÈ ÌfiÏȘ 1 ÙfiÓÔ ¯·ÚÙÈÔ‡, Î·È Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ «Kϛ̷η» ϤÓ ·Ì‹Ó Î·È fiÙ ı· ‚ÚÂı› οӷ˜ «¯ÔÚËÁfi˜», οӷ˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˘, οÔÈÔ˜ Ô˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·Á·ıÔÂÚÁ›Â˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·Ó¿ÎÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÌÂÙ¿ B·˝ˆÓ Î·È ÎÏ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· οÔÈÔ˘ ¿ÚÙÈ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. M¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› ·˘Ùfi˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

T· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ˙fiÚÈη ¿Ì· ̤ÓÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Û·È... Î·Ó ŒÏÏËÓ·˜. ™ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ù˘ «Kϛ̷η˜» (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 30) ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 3 Ì‹Ó˜ Ô IÌÚ·‹Ì, 32 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙÔ IÚ¿Ó. M ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ 1995 Î·È Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ·fi ÙfiÙ Û IÙ·Ï›·, IÛ·Ó›·, °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·, Û˘Ó‹ıÈ˙Â, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ó· ›ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·fi ÈÙÛÈÚÈο˜, Ì ÙËÓ ËÚˆ›ÓË fï˜ ÎfiÏÏËÛ ÙÔ 2004. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿, οÔ˘, οÔÈÔ˜ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ, ÙÔ˘ › ÁÈ· ÙÔ 18 ÕÓˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 14 Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ – ·ÏÏ¿ Ù· ˙fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÂΛ. «BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›¯· Ô‡ Ó· ¿ˆ. ™ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ì ‰¤¯ÔÓÙ·Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯· ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, οÔÈ· ‚Ú¿‰È· ¤ÌÂÓ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, οÔÈ· ¿ÏÏ· Û ʛÏÔ˘˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ì ‚Ú‹Î·Ó ·fi ÙËÓ “Kϛ̷η” Î·È Ì ¤ÊÂÚ·Ó Â‰Ò, ·ÏÏ¿ fiÛÔ Î·ÈÚfi ı· ̤ӈ ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·;» O IÌÚ·‹Ì „¿¯ÙËΠÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¤ÓÙ ·fi ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·fi ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ̤¯ÚÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜, ϤÂÈ, ‹ ‰ÂÓ ÙÔÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ‹ ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍ·Ó. «K·Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ̤ӷ, Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˜ ‹ÌÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤ÈÓ·, Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÙÒÚ·...» O‡Ù ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡, Î·È Ó·È, Â›Ó·È ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜... ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ‚' ηÙËÁÔÚ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÓÔȯٿ Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. O ‰Â ÈÂÚ¤·˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÎÏËۛ˜, ÔÚıfi‰Ô͘ Î·È ÌË, ÂÈ̤ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ È¿ÙÔ Ó· οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· „˘¯‹ ÛÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi οı ÊÔÚ¿ ÚfiÛˆÔ, £ÂÔ‡... ∞ 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔÓ N›ÎÔ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·˜ «Aı‹Ó· - KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË» ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿ Î·È Û’ ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 20 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ Mπ™∂§ º∞´™, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ÛÙËÓ A.V.

Ô ÎÚ˘Êfi, ÙÔ Ï·ıÚ·›Ô, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ıÏ›„Ë, Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, ÙÔ hiouzoun (ÙÔ˘ÚÎÈÛÙ› Ë ıÏ›„Ë). EÍÔ‡ Î·È “Bonjour, hiouzoun” ·ÔηÏ› Ë °Ï‡Î· ÙÔÓ AÓ‰Ú¤·, ÙÔÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ô˘ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. ™’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÏÈ ÛËÌ›Ô, Ë ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ‡ ϤÂÈ: «MË Ì ÎÔÈÙ¿˜ Ô˘ ÁÂÏ¿ˆ. °ÂÏ¿ˆ ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋». O AÓ‰Ú¤·˜ ·›ÚÓÂÈ ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο, ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ Óˆfi ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Û’ ¤Ó· ¿ÛÎÔÔ Ù·Í›‰È Ì·ÛηÚÂ̤ÓÔ Û ¿ıÔ˜, ·ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ·‰È·ÓfiËÙÔ Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ Ú›˙·˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ BfiÛÔÚÔ.

T

™ÎËÓ¤˜ ·fi Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·: Â¿Óˆ, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜. ∫¿Ùˆ, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È Ë ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË. 30 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ó¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi MÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ë ‰˘Ûı˘Ì›· ÙÔ˘ E‚Ú·›Ô˘ ÍÂÓ·ÁÔ‡ ÛÙÔ Â‚Ú·˚Îfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ ÛÙËÓ K·‚¿Ï·, Ë ÎÚ˘„›ÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÏÔ‡ KÔ‡Ú‰Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË – fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙȘ ÚÔÊ·Ó›˜ Û˘Ó‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ıÏ›„Ë Ù˘ ËÂÈÚÒÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Ô ·ı¤·ÙÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ) Î·È Ô ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜ Û˘Á¯ÚˆÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ì ٷ ÌÏÔ˘˙Ø Ô ∫Ï·ÚÈÓÂÙ˙‹˜, Ô˘ Ì ÙÔÓ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‹¯Ô ÙÔ˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏÔ ÙÔ ÌÔ˘ÓÙfi Ù·Í›‰È ÛÙË BfiÚÂÈÔ EÏÏ¿‰· (Ì ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹: ÙËÓ «IÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢» ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô AÓ‰Ú¤·˜ ÚÈÓ ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ KÏ·ÚÈÓÂ-

Ù˙‹ - °Ï‡Î·). H ıÏ›„Ë ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ηٷÛÙ·ÙÈ΋, ˆ˜ È‰Ú˘ÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ «Aı‹Ó· - KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË»Ø Ë ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤·Ø Ë ıÏ›„Ë ÂÓfi˜ ·ÙÂϤÛÊÂÚÔ˘ ¤ÚˆÙ·Ø Ë ıÏ›„Ë ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÛÙÔÓ Â˘‰·ÈÌÔÓÈÛÌfi. º˘ÛÈο ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ηًÊÂÈ·˜ Î·È ÌÈ˙¤ÚÈ·˜. MÈÏ¿Ì ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ì ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ù˘ ·Úˆ‰›·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ì·‡ÚË ÛΤ„Ë, ÙËÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·, Û οÙÈ ·ÈÁÓÈ҉˜, Û οÙÈ ‚·ı‡Ù·Ù· ÔÈΛÔ. ¢Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ “Delivery” Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ì ÙÔÓ N›ÎÔ ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘, ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ˘, ÙÔ˘

„˘¯Èο ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÙfiÙ ›¯Â Û·Ó ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ·ÊÈÏfiÍÂÓË Î·È ˆÌ‹ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË, Â‰Ò Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡. TÔ «Aı‹Ó· - KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË» Â›Ó·È ¤Ó· ÊÈÏÌ-ÌÈÁ¿˜. MÈ· Ù·ÈÓ›· ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÂÍÔ‡ Î·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È Ú¢ÛÙÔ› Î·È Ù· ÙÔ›· ۯ‰fiÓ „˘¯Èο. O N›ÎÔ˜, ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù¤ÎÓÔ ÙˆÓ Ô˘ÙÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ’60, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÊÈÏÌ¿ÚÂÈ ÙÔ K·Îfi ˆ˜ ˙·‚ÔÏÈ¿, ÙÔÓ XÚfiÓÔ ˆ˜ ·Ú·ÍÂÓÈ¿, ¿Ú· ÙÔÓ £¿Ó·ÙÔ ˆ˜ οÙÈ ·ÏÒ˜ ·‰È·ÓfiËÙÔ, ·ÊÔ‡ fiÏ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔ‡Ú·ÛË ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

T¯ÓË-Ù‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË H ·ÈÒÓÈ· Ïȷο‰· ÂÓfi˜ Ï·ÌÂÚÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡

32 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

TˆÓ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY, ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

AÓ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ Ù¤¯Ó˜, ÌËÓ ÙÔ ÊÔ‚¿Û·È. MÔÚ› ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ business administration ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ÙÔÏÌ¿˜ ÓÈÒıÂȘ Ù˘¯ÂÚfi˜. AÔÎÙ¿˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ıËÛ·˘Úfi Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ›Ù ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÛÔ‡‰·Û˜ ›Ù fi¯È. K¿ÓÂȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, Â›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÏfiÁÔ Ó· οÓÂȘ ÎÔ¿Ó˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ô˘Ú¿ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. AÓ ‰ÂÓ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂȘ –Ô˘ ÏÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ›۷Ȗ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÂÈ, ·Ú¯Èο Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Î·È Ó· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ȉ¤·. AÓ Â›Û·È fï˜ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, οÓÂȘ ÙË ‚Ô˘ÙÈ¿ Î·È ·Ú¯›˙ÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‹ Ì·˙‡ÂȘ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê‹. H ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ¢‡Ô-ÙÚÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ÔËı¿ÓÂ: ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì οÔÈÔ Ì·ıËÙ‹ ‹ ·fiÊÔÈÙÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È Ó· Û˘ÏϤÍÂȘ inside ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ·˜ Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜, ·Ó οÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ·˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ÂȘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÛÙËÚ›˙ÂÛ·È ÛÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ ÛÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô «·¤Ú·˜» Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, Ó· ÓÈÒıÂȘ ηϿ ÂΛ, Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘. AÏÏÈÒ˜, „¿Í ÁÈ· ·ÏÏÔ‡ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. TÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÙÔÓ ‚ÚÂȘ. E‰Ò ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi Ì ۯÔϤ˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË.


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

TEXNH video art Î.¿. ∞fi 24 ˆ˜ 28/9 Á›ÓÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÔȯٿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÓˆÚÈÌ›·˜. ¢Â˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ www.selikanou.com

ESTRELLA

AKTO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 21 & ™fiψÓÔ˜, 210 3813.700/ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24, 210 5230.130/ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3238.111/ K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 36, 210 5227.450 ªÔÚ›˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹: ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ۯ‰ȷÛÌfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÛΛÙÛÔ, comics, ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ìfi‰·˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, 3D animation, computer graphics, web designing Î.¿. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Middlesex ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ·ÚÔ˜. ªÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ Bachelor ‹ Ó· οÓÂȘ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi MA. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊÔ›ÙËÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ “Open learning” Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·.

MOY™IKH ø¢EIO ¶ANAPMONIO

ANøTATH ™XO§H KA§øN TEXNøN (ÁÚ·ÌÌ·Ù›·) ¶·ÙËÛ›ˆÓ 42, 210 3816.930 Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô, Ì›· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ¿ÏÏË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. M·›ÓÂȘ Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. H ÊÔ›ÙËÛË Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ‰È·ÚΛ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ¢È·Ï¤ÁÂȘ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓËηıËÁËÙ‹ Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ Ù¤¯ÓË Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ: ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋ ‹ ¯·Ú·ÎÙÈ΋. °›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.

Ã√ƒ√™ ESTRELLA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 197, 210 6432.332, 210 6433.673 ªÔÓ·‰È΋ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÊϷ̤ÓÎÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “Ronda al alba”, ™‡ÚÔ K·Ú‚¤Ï·, N·Ù¿Û· N٤η, °ÈÒÙ· ¶ÂÎÏ¿ÚË. OÈ “Ronda al alba” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1996 Ì ÙËÓ ÙfiÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Joaquin Escudero, Miguel Rivera Î·È Ô¯Ù·ÌÂÏÔ‡˜ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. M¤ÏË Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› IÛ·ÓÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ Flamenco Î·È fiϘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û¯ÔÏ‹ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›-

BAKA§O §.K·ÙÛÒÓË 26, 210 6442.514 EȉÈ·ÂÙ·È ÛÙȘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. T· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó 3 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Bachelor Î·È 1 ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· MA, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ù˘¯›Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ë ÊÔ›ÙËÛË ‰È·ÚΛ 4 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Ì·ı‹Ì·Ù· Ï·ÛÙÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ıˆÚËÙÈο.

IEK AKMH KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, 210 8224.074

STUDIO SELI KANOU A¯ÈÏϤˆ˜ 53 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô), 693 2130805, 694 8273399, 210 6534.222 E›Ó·È Ë ÚÒÙË Û¯ÔÏ‹ AÊÚÈοÓÈÎÔ˘ XÔÚÔ‡ Î·È T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. EÎÙfi˜ ·fi ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›˜ οÓÔÓÙ·˜ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ·. Œ¯ÂÈ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚfi, Ì·ı‹Ì·Ù· ÚˆÙfiÁÔÓ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, hip hop, latin, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ËıÔÔÈÒÓ,

KIN/°PAºO™ NEW YORK COLLEGE (NYC) AÌ·Ï›·˜ 38, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3225.961-2 £· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ “Film & T.V. Studies” Î·È Ó· ¿ÚÂȘ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· – ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÔ˘ ı· οÓÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÛÎËÓÔı¤Ù˜ (Bo‡ÏÁ·Ú˘, KfiÎÎÈÓÔ˜ Î.¿.). TÔ ‰›ψ̷ Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ Â›Ó·È Certificate ‹ Bachelor ·fi ÙÔ State University Of New York, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ŸÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

Œ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. K·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ art & design, ·fi ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋, ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ̤¯ÚÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

‰· ÊϷ̤ÓÎÔ, fiˆ˜ Â›Û˘ Ì·Ï¤ÙÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜, ÂÓÒ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ IÛ·ÓÔ‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. www.estrella-flamenco.gr

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 36, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.355 MÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· ·›˙ÂȘ fiÏ· Ù· ÎÏ·ÛÈο fiÚÁ·Ó· Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Œ¯ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÌ‹Ì· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ, ÛÌ˘ÚÓ·›ÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÔÚıÔʈӛ·. ¢ÒÛ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ͤÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. AÓ ı˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÔ˘ Û ÂÁ¯ÒÚÈÔ ‹ ͤÓÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Â‰Ò ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÔ˘.

→ TMHMATA K§A™IKH™ KAI ™Y°XPONH™ MOY™IKH™ → BYZANTINH™ KAI ¶APA¢O™IAKH™ → ANøTEPA £EøPHTIKA → MOY™IKH TEXNO§O°IA → Δƒ∞°√À¢π ™À°Ãƒ√¡√ - ∫§∞™™π∫√ M οı Ӥ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ̤¯ÚÈ 31\12\07 Û ÎÈı¿Ú·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ‚ÈÔÏ›, ËÏ. ÎÈı¿Ú· Î·È Ì¿ÛÔ, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‰ÒÚÔ. ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 36, N. æ˘¯ÈÎfi, T.K. 11525, ÙËÏ. 210 671.0355 www.myspace.com/panarmonioodeio E-mail: panarmonio@hotmail.com ÛÙ¿ÛË metro K·Ù¯¿ÎË

34 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007


AÓÒÙÂÚË Û¯ÔÏ‹ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘

∏ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ Û·˜ ·Í›˙ÂÈ ŒÍÈ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·›ıÔ˘Û· ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÔÚÔ‡ (ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÂȉÈÎfi ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎfi ͇ÏÈÓÔ ‰¿Â‰Ô Î·È È¿ÓÔ), ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÓÙÔ˘˙ȤÚ˜ Î·È lockers ÁÈ· οı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹, ı¤·ÙÚÔ 200 ı¤ÛÂˆÓ Ì Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË (ʈÙÈÛÙÈο Î·È Ë¯ËÙÈο) ÛÎËÓ‹, ·›ıÔ˘Û· make-up, café, ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ŒÏÓÙ· ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - YÔÎÚÈÙÈ΋

°ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ - YÔÎÚÈÙÈ΋

T¿ÛÔ˜ X·ÏÎÈ¿˜ - YÔÎÚÈÙÈ΋

EϤÓË °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘ - YÔÎÚÈÙÈ΋

K·ÙÂÚ›Ó· AÓ‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘ - XÔÚfi˜, K›ÓËÛË

PÔ˙›Ù· ™ÒÎÔ˘ - IÛÙÔÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘

™ÔÊ›· BfiÛÛÔ˘ - ºˆÓËÙÈ΋, TÚ·ÁÔ‡‰È

T¿ÛÔ˜ MÈÚÛ›Ì - TËÏÂfiÚ·ÛË

M·Ú›· K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ - YÔÎÚÈÙÈ΋

æËÏÔÚ›ÙË 6, K·ÏÏÈı¤· (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ K·ÏÏÈı¤·˜) 210 9589.332, 210 9589.334, www.melissaartschool.gr ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ: ŒÏÓÙ· ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ Ë «Aη‰ËÌ›· T¤¯Ó˘» ¤¯ÂÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ: ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›·, ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÌÔÓÙ¿˙, ˘ÔÎÚÈÙÈ΋, Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Î.¿. TÔ ‰›ψ̿ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ¿Ú· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.

EZ ART STUDIO - EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 97, KËÊÈÛÈ¿, 210 8133.000, info@ezart.gr, www.ezart.gr £· Ì¿ıÂȘ ·fi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ̤¯ÚÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÔÌÔÚʇÓÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÛÔ˘. ¶·›ÚÓÂȘ ÙÔÓ ÌfiÌÈÚ· –·fi ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ– ‹ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì·ı·›ÓÂÙ ÎÂÚ·ÌÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ò˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÎÂÚÈ¿, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È Â›ψÓ, Ù¯ÓÈΤ˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ, silk painting, „ËÊȉˆÙfi Î·È ‚ÈÙÚfi. OÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ‹ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ηÚȤڷ Û οÔÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¯ÒÚÔ. T· ˘ÏÈο ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÂÛ·È ·fi ÙÔ EZ Art Shop. BORGIAS - ATHENS COLLEGE OF FINE ART £¤ÌȉԘ 9 & A›·ÓÙÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9882.866 EȉÈ·ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Û ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Â›Â‰Ô Î·È ·ÔÊÔÈÙÒÓÙ·˜ ı· ¿ÚÂȘ ·ÁÁÏÈÎfi Ù˘¯›Ô BA (Hons) in Fine Art, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Bolton. ™ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ ı· ‚ÚÂȘ Â›Û˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ –ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÎfiÛÌËÌ·, Ì·Ù›Î, „ËÊȉˆÙfi, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË–, ıˆÚËÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ù¤¯Ó˘, ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈ˘.

OPNEPAKH™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & £‹Ú·˜ 19, Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8665.611 E‰Ò ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÛÎËı›˜ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÁÂÚ‹ ÁÓÒÛË Û¯Â‰›Ô˘. £· Ì¿ıÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ò˜ Ó· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ̤۷ ·fi Ì·ı‹Ì·Ù· ÎfiÌÈΘ, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜, animation, 3D animation, computer graphics, web design Î·È ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÌÔÓÔÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ – ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜.

KENTPO TEXNøN ¶§AKA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 65, 210 8250.552/ MÂÙ·Í¿ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.007/ KËÊÈÛ›·˜ 290 & N. ¶·Ú›ÙÛË 2, æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.382/ KËÊÈÛ›·˜ 267, 210 6234.440/ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 13, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4137.060 TÌ‹Ì·Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. AÓ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ‰ÒÛÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Ù¤¯Ó˜ ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È foundation ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. E›Û˘, ‰ÈÂÙ‹ ÎÔÏÂÁȷο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜, ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. MOPºE™ §ÂˆÊ. IˆÓ›·˜ 298-300, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.330 K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙÚ›ÌËÓ· Î·È ÙÂÙÚ¿ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. £· Ì¿ıÂȘ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÎÂÚÈ¿, ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÎÔ‡ÎϘ ·fi ËÏfi Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ‡Ê·ÛÌ·, Á˘·Ï› Î·È Í‡ÏÔ, ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË.

£EATPO VORTEX STUDIO Iı¿Î˘ 24 Î·È I. ¢ÚÔÛÔ-

EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ η Ï Ï È Ù Â ¯ Ó È Î fi Ì · Î È Á È ¿ ˙ - Ó ˘ Ê È Î fi Ì · Î È Á È ¿ ˙ - Ù¯ÓÈΤ˜ Ó˘¯ÈÒÓ - ÔÓ˘¯ÔÏ·ÛÙÈ΋. «H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙». K·ÙÂÚ›Ó· K˘ÚÈ·ÎÔ‡ AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 36 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, K˘„¤ÏË, 11257, 210 8814.259, 694 4388449, f·¯: 210 8814.728

Ô‡ÏÔ˘, 210 8259.994 £· ‚ÚÂȘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ video art, ÙËÓ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ÎfiÛÌËÌ·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Ï¤ÍÂȘ. MÈ· ÌÈÎÚ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Î·‰ËÌ›· ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ËÏÈΛ·˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. M ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ıˆÚËÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ (6 Ì 10 ¿ÙÔÌ·) ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. T¤ÏÔ˜, fiÏ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜.

IA™MO™ M·È˙ÒÓÔ˜ 48, Ï·Ù›· MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›-

MIKPO ¶O§YTEXNEIO

¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂȘ ‰‡Ô ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¤Ó· Ô›ËÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. H Û¯ÔÏ‹ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÊÔ›ÙËÛË ‰ˆÚ¿Ó. ª¤¯ÚÈ Î·È 25 ÂÙÒÓ.

36 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

¢PAMATIKH ™XO§H E£NIKOY £EATPOY ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 35, 210 5025.634

PRAXI EPTA STUDIO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 45, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3800.624 £· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Ì fiÏ· Ù· ÎÏ·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ΛÓËÛË - ¯ÔÚfi, ÔÚıÔʈӛ·, ÙÚ·-

¶Ï·Ù›· AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7, £ËÛ›Ô, 210 3252.998 E‰Ò ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì fiϘ ÙȘ Ù¤¯Ó˜. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂχıÂÚÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ηٷÛ΢‹˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·˜, ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È Ì¿Ûη˜, ÌÔÓÙ¿˙, ÌÈÎÚÔÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ¯ÔÚÔΛÓËÛË. æ¿Í ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ site www.mikropolytexneio.gr.

Ô˘, 210 5200.096 E‰Ò ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ‹ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘˜ – Ë Î˘Ú›ˆ˜ Û¯ÔÏ‹ Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜ Ì ÚˆÈÓ¿ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ÈÂÙ¤˜. £· ‰È‰·¯ı›˜ fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜, ΛÓËÛ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Î¿ÔÈ· ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¶¤Ì˘ ZÔ‡ÓË, KÒÛÙ· K·˙¿ÎÔ, °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, £¤ÌȘ M·˙¿Î·, HÚ·ÎÏ‹ §ÔÁÔı¤ÙË, M›Úη ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË Î.¿.


KENTPA •ENøN °§ø™™øN °. A¶O™TO§OY A°°§IKA / °A§§IKA / ITA§IKA / I™¶ANIKA ❱ 2-3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Î¿ı ÁÏÒÛÛ·˜! ❱ 60% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Specialists in IELTS AND TOEFL I¢IAITEPA MA£HMATA ™E ¶PO™ITE™ TIME™ ME°A§E™ AI£OY™E™ - TMHMATA MEXPI 8 MA£HTE™

❱ OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ §Eøº. ™Y°°POY 25, A£HNA - ºI•, TH§: 210 9233.092-3

w w w . e u r o p e l e a r n . g r 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

ÁÔ‡‰È Î·È ı· οÓÂȘ Î·È Î¿ÔÈ· ıˆÚËÙÈο Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈο ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÔ˘: ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁ›·, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, °. M¤˙Ô˜, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜ Î.¿.

¢H§O™ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 11, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.562, www.dilos.gr ªÂ ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. E‰Ò ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ fiÏ· Ù· ÎÏ·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ËıÔÔÈfi˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. TË Û¯ÔÏ‹ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ¢‹ÌËÙÚ· X·ÙÔ‡Ë Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. STUDIO NAMA E› KÔψÓÒ, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜, 210 5138.067 TÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ EϤÓ˘ ™ÎfiÙË ı· ÛÂ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ›ÙÂ Â›Û·È Ó¤Ô˜ ËıÔÔÈfi˜ ›Ù Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘. ŸÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÚΛ 2 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. E›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ – ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ηٷϋÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË -

38 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

·Ú¿ÛÙ·ÛË. OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.

¢PAMATIKH ™XO§H £EATPOY TEXNH™ KAPO§OY KOYN IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 70, 210 3603.941 ∏ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó, ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Û¯ÔϤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÈÛÙÔÚ›·. H ÊÔ›ÙËÛË Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜, Ì·›ÓÂȘ Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏËÚÒÓÂȘ ‰›‰·ÎÙÚ·.

MELISSA ART SCHOOL æËÏÔÚ›ÙË 6, K·ÏÏÈı¤·, 210 9589.332, 210 9589.334 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· 4ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ K·ÏÏÈı¤·. TË Û¯ÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ë ŒÏÓÙ· ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, T¿ÛÔ˜ X·ÏÎÈ¿˜, EϤÓË °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë ™ÔÊ›· BfiÛÛÔ˘, ÈÛÙÔÚ›· ı¿ÙÚÔ˘ Ë PÔ˙›Ù· ™ÒÎÔ˘, ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁ›· Ô EÚÚ›ÎÔ˜ MÂÏȤ˜ Î.¿.

Δ√Àƒπ™Δπ∫∞ - °∞™Δƒ√¡√ªπ∞ CHEF D’ OEUVRE A' ÎÙ›ÚÈÔ: X¤˘‰ÂÓ 20, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8231.935, 210 8237.758 / B' ÎÙ›ÚÈÔ: 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 93, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8254.119 E›Ó·È Ë 1Ë ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ™¯ÔÏ‹ °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ‰ÈÂ-

ıÓÒ˜. OÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ M·ÁÂÈÚÈ΋ - Z·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ ̤¯ÚÈ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË EÈÛÈÙÈÛÙÈÎÒÓ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (F & B Management). ∏ Û¯ÔÏ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û 2 ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜. EÈϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ TÌ‹Ì· E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ AÔηٿÛÙ·Û˘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ηÚȤڷ˜ Ù˘ CHEF D’ OEUVRE, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÈο Ì οı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.000 ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, catering ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

‰È΋. K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë P.A.P. Corp ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÔÏÈ΋ ˘ÔÙÚÔÊ›· Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, ÁÈ· ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ I.I.E.K. Hotelia, ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. º¤ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2007-2008, Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ Â›Ó·È Ô °ÂÚ¿Î˘ ¢., ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ TEE K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: Y¿ÏÏËÏÔ˜ YÔ‰Ô¯‹˜ & ºÈÏÔÍÂÓ›·˜, EȉÈÎfi˜ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ & TÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, T¯ÓÈÎfi˜ M·ÁÂÈÚÈ΋˜ T¤¯Ó˘, BÔËıfi˜ M·ÁÂÈÚÈ΋˜ T¤¯Ó˘, BÔËıfi˜ EÛÙÈ·ÙÔÚÈ΋˜ T¤¯Ó˘, T¯ÓÈÎfi˜ AÚÙÔÔÈ›·˜ & Z·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘, BÔËıfi˜ AÚÙÔÔÈÔ‡ - Z·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË ‹ Y¿ÏÏËÏÔ˜ M·Ú, Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Û ¤Ó· ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ P.A.P. Corp.

I.I.E.K. HOTELIA ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 31, £ÂÛÛ·-

IEK ¢OMH X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 17, 210 3840.552

ÏÔÓ›ÎË, 2310 508.650 E›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ I.I.E.K. ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚfiÙ˘· Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ P.A.P. Corp, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â› 40 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ÂȉÈο ÛÙË X·ÏÎÈ-

™·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ›̷ÛÙÂ, Ù· Û¯ÂÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜. ™ÙÔ IEK ¢OMH ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ Chef ¢ÈÂıÓÔ‡˜ & EÏÏËÓÈ΋˜ KÔ˘˙›Ó·˜, AÚÙÔÔÈfi˜ - Z·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘, Barman Î·È EȉÈÎfi˜ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ. Afi ʤÙÔ˜ ÙÔ IEK ¢OMH ¤¯ÂÈ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ BÔËıfi˜ ™ÂÊ - M·ÁÂÈÚÈ΋˜ T¤¯Ó˘ Î·È BÔËıfi˜ AÚÙÔÔÈÔ‡ - Z·¯·ÚÔÏ¿-


ÛÙË, ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ chef Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. °›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·¤Û·Û·Ó ÛÙÔ 5Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‚Ú·‚›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ IEK ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢ı› Ì ÙÔ XÚ˘Ûfi ¢ÈÂıÓ¤˜ BÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¶ÚÔÊ›Ï “Grand Gold Prix”. AÎfiÌË ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ TÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙË Unilever, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ï·ÓÛ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Unilever Foodsolutions Ì ٛÙÏÔ “Knorr Gourmet line”. TÔ IEK ¢OMH ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. TÔ ‰›ψ̷ Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi, ı· ¤¯ÂȘ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙÚ¿Ù¢Û˘. T· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ IEK ¢OMH ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ EÓÈ·›ˆÓ §˘Î›ˆÓ, TEE Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜.

√ª√ƒºπ∞

ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Úȷο.

™XO§E™ AY°EPINO¶OY§OY - K. •AN£AKO™ (MAKE-UP ARTIST’S STUDIES)

Eƒ°∞™Δ∏ƒπ - K∞Δ∂ƒπ¡∞ KÀƒπ∞∫√À & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 36 Î·È EÙ·-

Aη‰ËÌ›·˜ 88, 5o˜ fiÚÔÊÔ˜, 694 7008456, 210 3820.722 ™ËÌ·›· ÙÔ˘˜ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ AÈÛıËÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘, ÙÔ˘ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ M·ÎÈÁÈ¿˙, Ù˘ KÔÌ̈ÙÈ΋˜, ÙÔ˘ Styling (Hair-Fashion) Î.¿. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ – ŒÊË BÏ·¯Ô‰ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ (M·ÎÈÁÈ¿˙), ™ÔÊ›· T˙¿‚·Ú·-°ÎÔÚ›ÙÛ· (Xڈ̷ÙÔÏÔÁ›·). OÈ ÛÔ˘‰¤˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ›Ù Û ÂχıÂÚË ÂÚÁ·Û›· ›Ù ˆ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Œ¯Ô˘Ó ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ì ‚È‚Ï›· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi K¤ÓÙÚÔ AÈÛıËÙÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘, Ì ‚È‚Ï›· ·fi AÌÂÚÈ΋, AÁÁÏ›· Î.¿. °›ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙. £· ‚ÚÂȘ Î·È Nail Art, ÙÌ‹Ì·Ù· business ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›·, ¶ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È Marketing. AÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ· ÂÍ·ÌËÓÈ·›·, ÂÙ‹ÛÈ· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ

Ó‹ÛÔ˘, K˘„¤ÏË, 2108814.259, 694 4388449, 694 6357823 H K·ÙÂÚ›Ó· K˘ÚÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ M·ÎÈÁÈ¿˙ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÂȉÈο Âʤ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «H T¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙». ™ÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È AÓ·Ï˘ÙÈ΋ Xڈ̷ÙÔÏÔÁ›·, ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ IÛÙÔÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ - KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, B·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ¶Ú·ÎÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· .¯. bridal, theatrical make-up. ∞ÎfiÌ·, EȉÈο Âʤ fiˆ˜ face-body painting, Âʤ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï·ÒÓ, Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Mendi Tattoo Î.¿. H ÊÔ›ÙËÛË ‰È·ÚΛ ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¤ÓÔ˜ 4ÌËÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ - ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ‹ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ. Œ¯Ô˘Ó Î·È extra ÒÚ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ styling, hair styling, manicure-pedicure, ÔÓ˘¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ – ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. T¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ıÔ˘Û· ηÏψÈÛÌÔ‡, fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Ì·Û¿˙.

OMHPO™ - OMI§O™ EK¶AI¢EY™H™ KAI TEXNO§O°IA™ A' ÎÙ›ÚÈÔ BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39

N√BILIS AIR GROUP 210 6620.857, 693 7675406 AÓ ¤¯ÂȘ Ù˘¯›Ô ÌÈ·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÂÌ-

Ê¿ÓÈÛË, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·, ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰ÒÓ, ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÛÙÂϯÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. OÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È computer ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÚÒÛÈ΢ ηٷÁˆÁ‹˜. E›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ (Skal). A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÔʤÏË ÁÈ· Û¤Ó·, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÔ˘ Á›ÓÂÛ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. T¤ÏÔ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ̤ۈ Internet. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Î·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (¶·Ú›ÛÈ). MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ı· οÓÂȘ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÔ˘ Û ÍÂÓԉԯ›·, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î.¿., ÂÓÒ Î¿ı ̋ӷ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ 98% ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. OÈ Û¯ÔϤ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙ· MÂÛfiÁÂÈ·, Î·È ·fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

3, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜/ B' ÎÙ›ÚÈÔ KÏÂÈÛfi‚˘ 6, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3806.166, 210 3304.661, www.omiros.eu ™ÙÔÓ OMHPO ı· ‚ÚÂȘ Î·È ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Art & Design, Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ °Ú·Ê›ÛÙ· DTP (Computer Graphics), 3D animation Î·È ¢È·ÎÔÛÌËÙ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ Bachelor ÛÙÔÓ 3o ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÊÔ›ÙËÛË IEK Î·È HND. °È· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ ARTIS, ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. AÎfiÌË, ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Mfi‰·˜ - YÁ›·˜ - OÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ AÈÛıËÙÈ΋˜ (Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȉfiÙËÛ˘ HND Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, .¯. body painting, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· Î.¿.), E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ M·ÎÈÁÈ¿˙, KÔÌ̈ÙÈ΋˜-Hairstyling, Styling, ¢È·ÈÙËÙÈ΋˜, EȉÈÎÔ‡ ÎÈÓËÛÈÔıÂÚ·›·˜ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ANA¶§A™H), EȉÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Ó˘¯ÈÒÓ, ™¯Â‰›Ô˘ Mfi‰·˜-EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î.¿. °È· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Î·È ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜-hairstyling, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë L’ORÉAL, WELLA Î.¿. ™ÙÔ site ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂȉfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ OAE¢.

Ó· Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ™Ù· ıÂÙÈο ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Î·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË.

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ∞ ∂§∂À£∂ƒø¡ ™¶√À¢ø¡

THACE - EÏÏËÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ¢È· B›Ô˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ Aı‹Ó·, ™fiψÓÔ˜ 108, 210 3801.069 °È· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘. E›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ¢OMH. E›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Û EÏÏ¿‰· Î·È K‡ÚÔ, ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ EDEXCEL, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™Â ·ÊÔÚ¿, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË. ™Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂȘ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÂȉ›Î¢Û˘, ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ AÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ & KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ EÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ YÁ›·˜. T· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

A¡√π∫Δ√ π¢ƒÀª∞ E∫¶∞π¢∂À™∏™ Eƒ°∞™Δ∏ƒπ√ E§∂À£∂ƒø¡ ™¶√À¢ø¡ ™ÔψÌÔ‡ 20, 210 3846.930 EÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË ÂÓËϛΈÓ. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. Œ¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· –fiˆ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, T¤¯ÓË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, EÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, MÔ˘ÛÂȷ΋ AÁˆÁ‹, ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ AÁˆÁ‹, ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, M¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, EÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¶ˆÏ‹ÛÂȘ–, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ӷ Û‡Ìʈ-

40 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

EP°A™THPI ¢HMIOYP°IKH™ °PAºH™ A§E•AN¢POY NTEP¶OY§H AÛÎÏËÈÔ‡ 66, 697 6179319, 210 3640.880 I‰Ú‡ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006 Ì ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÏËıÔÊ·ÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ÛÙÂÚ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÓÙ¯Ó˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™Â ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi 80%, Û¯¤‰È· ÁÚ·Ê‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·. A¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. TÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 24 ˆÚÒÓ. T· ΢ڛˆ˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜, Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Î·È ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÌËÓ· (OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜), ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ M¿ÈÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û¯¤‰È· ÁÚ·Ê‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Â·Ó·Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ NÙÂÚÔ‡ÏË.


ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, Í¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. AÓ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ £ÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, ı· ‚ÚÂȘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ¢ÂÍÈfiÙËÙ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ & £ÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û £¤Ì·Ù· ¢È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û £¤Ì·Ù· ¢˘ÛÏÂÍ›·˜ & EȉÈÎÒÓ M·ıËÛÈ·ÎÒÓ ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ. ∞ÎfiÌ· ÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î.¿. ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ̤·˜ AıÏËÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜. T¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË §ÔÁÔıÂÚ·›·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ §fiÁÔ˘ Î·È OÌÈÏ›·˜ & Û EÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û ¶·È‰È¿ Î·È EÓ‹ÏÈΘ.

•∂¡∂™ °§ø™™∂™ EKEME§ E˘Úˆ·˚Îfi K¤ÓÙÚÔ MÂÙ¿ÊÚ·Û˘ -

°¡ø™∏ - ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Ù˘ PˆÛÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5223.161-2, www.educational.gr E›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ·fi ÙÔ ¶ÚÔÍÂÓÈÎfi TÌ‹Ì· Ù˘ PˆÛÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. Œ¯ÂÈ ÂȉÈο ·Î¤Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÁÈ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. XÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ¤ÓÙ˘Ô Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù‡Ô. OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ AÓÒÙ·ÙˆÓ PˆÛÈÎÒÓ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ I‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË PˆÛ›·. T¤ÏÔ˜, ÙÔ MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â͢ËÚÂÙ› ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (Û˘Ó‰ÚȷΤ˜-·ÙÔÌÈΤ˜) ÁÈ· NÔÌÈο, EÌÔÚÈο, T¯ÓÈο, TÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. (6/10, ÛÙȘ 13.00, Ë̤ڷ ÚˆÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.)

LINGUA FRANCA TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 22, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6756.602/ ¢¿ÊÓ˘ 57 & MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.450, 210 8028.750 EÎÙfi˜ ·fi 12 ÁÏÒÛÛ˜ (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Û ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ· TOEFL, IELTS, G-MAT, GRE) Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· 5 ÁÏÒÛÛ˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Microsoft Î·È ECDL. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Internet Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. TÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜. EΔ∞πƒ∂π∞ I™¶∞¡π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ Mπ°∫∂§ ¡Δ∂ £EPB∞NTE™ IÛ·ÓÈο ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο, K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 (Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜), 210 38 28.880, www.cervantes.gr §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1984. E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ K¤ÓÙÚÔ πÛ·ÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô˘

§ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÂÈÛً̘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 2 & Aη‰ËÌ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3639.520, www.ekemel.gr, info@ekemel.gr T· ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο Â›Ó·È ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ (8 ¤ˆ˜ 15 ¿ÙÔÌ·) Î·È Ë ÊÔ›ÙËÛË ‰ÈÂÙ‹˜ (6,5 ÒÚ˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ 1Ô ¤ÙÔ˜ Î·È 7 ÒÚ˜ ÛÙÔ 2Ô). H ÊÔ›ÙËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ Î·È ÂÔ¯ÒÓ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ı·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÛÙÔȯ›· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·, ÌËÓÈ·›· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, fiÔ˘ ‰fiÎÈÌÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. K·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «MÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜», ηıÒ˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ·fi Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη, Ù· ÚˆÛÈο Î·È Ù· ·Ú·‚Èο. °È· Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜ ÛÙÔ EKEME§ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÁψÛÛÈ΋ ÛÔ˘ Â¿ÚÎÂÈ· ̤ۈ ÁÚ·Ù‹˜ ÂͤٷÛ˘. T¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘

·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. T· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 22/10.

ENGLISH ITALIANO ESPANOL DEUTSCH FRANCAIS A¶OK§EI™TIKA °IA ENH§IKOY™ LOWER & PROFICIENCY ™˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÈÙ˘¯›· ¶I™TO¶OIHMENO E•ETA™TIKO KENTPO

PROGRESS ÁÈ· ∞™∂¶ CORE, EXPERT Y¶OTPOºIE™, EK¶Tø™EI™, ¢EYTEPH EYKAIPIA

TZøPTZ 26, ¶§. KANI°°O™, 210 3304.535, WWW.TZANETOS.EU

● ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ● ºÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÔÙÈο ̤۷. ● OÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ & OÌ‹ÚÔ˘ 15, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6859.898

To Al Andar ȉڇıËΠÙÔ 1978. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜.

❱❱ EÙ‹ÛÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· IÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ❱❱ EȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· DELE INICIAL, INTERMEDIO Î·È SUPERIOR ❱❱ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, £Â¿ÙÚÔ˘, IÛÙÔÚ›·˜, T¤¯Ó˘ Î·È M·ÁÂÈÚÈ΋˜ ❱❱ T·ÈÓÈÔı‹ÎË ❱❱ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Antonio Cornejo Polar X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 170∞, Aı‹Ó· 11472, TËÏ. 210 6454.047-8, Fax: 210 6450.965 www.alandar.gr, e-mail: info@alandar.gr

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

™ÈÒ‚· - Manning O.E. §Â ÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ º∂ƒƒø¡ 15, ∞£∏¡∞, 4√˜ ŸÚÔÊÔ˜ Fa x - Tel: 210 8228796 ¢È‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ: ∂. ∫. ™πøμ∞

TMHMATA ¶AI¢IKA - ENH§IKøN A°°§IKA õ °A§§IKA õ °EPMANIKA õ ITA§IKA I™¶ANIKA õ Pø™IKA õ E§§HNIKA ÁÈ· •ENOY™

°π∞ √§∂™ Δπ™ °§ø™™∂™ Δ√À ∫√™ª√À ª∞£∏ª∞Δ∞ À¶√§√°π™Δø¡ ¶I™TO¶OIH™H ÁÈ· ÙÔ ¢HMO™IO ¢AºNH™ 57 & ME°. A§E•AN¢POY, MAPOY™I, 210 8028.450, 210 8028.750 TPIANTAºY§§I¢H 22, NEO æYXIKO, 210 6756.602, FAX 210 6756.603 www.linguafranca.edu.gr, info@linguafranca.edu.gr

42 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠ̠¿ÚÈÛÙ· ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™·Ï·Ì¿Óη˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ DELE Ì·˙› Ì ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜. K·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ BÈ‚Ï›Ô ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ AÓÒÙÂÚÔ ¢›ψ̷ IÛ·ÓÈÎÒÓ ˆ˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ EDELSA, Ô˘ ¤¯ÂÈ 12 Â·ÓÂΉfiÛÂȘ. E›Ó·È ÈÛ·ÓfiʈÓÔÈ, ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ ÛÙ· DELE Î·È ÛÙ· PLE. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfi, ÂÓÙ·ÙÈÎfi Î·È ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ K·ıËÁËÙÒÓ IÛ·ÓÈ΋˜ Î·È IÛ·ÓÈÛÙÒÓ (ASPE) Î·È ÔÏϤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. £· ‚ÚÂȘ ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË-‚ÈÓÙÂÔı‹ÎË Î·È ı· ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο. T· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹.

M∂Δ∞ºƒ∞™∏ Aη‰ËÌ›·˜ 52, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3629.000 I‰Ú‡ıËΠ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì 17ÂÙ‹ ›ڷ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜: ·) ÂÓÙ·ÙÈο ÌÔÓÔÂÙ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Û 3 ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ (·ÁÁÏÈο-ÂÏÏËÓÈο, Á·ÏÏÈο-ÂÏÏËÓÈο Î·È ÈÙ·ÏÈο-ÂÏÏËÓÈο), fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Î·È ‚) ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔÓ YÔÙÈÙÏÈÛÌfi, ÛÙȘ MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ MӋ̘, ÛÙËÓ TÔÈ΋ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ IÛÙfiÙÔˆÓ Î·È §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î.¿. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÔ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (SDL Trados, Deja Vu X, Alchemy Catalyst Î.¿.). TÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ( M·ÌÔ‡Ú˘, TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, BÏ·‚È·Ófi˜, ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË Î.¿.). ™·Ó ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ı· ÂÓÙ·¯ı›˜ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ÕÛÎËÛ˘ (70% ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜), ı· ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔ Diploma in Translation ÙÔ˘ Institute of Linguists, ÂÓÒ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜. OÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚfiÙ˘·. ●


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #4

Ù˘» Ô˘ ÂÌÊÈ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. ™˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙÔ Ì›ÁÌ·, Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ‡ ¯‡Ì· Î·È Ù˘ B.¶. ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯·ÌËÏˆÌ¤ÓˆÓ ·Ì·ÍÈÒÓ Ì ٷ Ï·˚ο ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ free parties Ô˘ ÍÂΛÓËÛ (ηÈ) ·fi Â‰Ò (.¯. Modular Expansion).

GO WEST ŒÓ· ÁÚ¿ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. MÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, fiÛÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ‹¯Ô˜ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· AEI Î·È TEI. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·ÙÚÈΛˆÓ Î·È Ï˂›ˆÓ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °È· ¯ÚfiÓÈ· Ù· TEI ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ «ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡», ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ˆ˜ ÌÈ· «ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹» Ô˘ η٤Ê¢Á·Ó fiÛÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó· (‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·) ÎÏÈÎ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙË ‚¿ÛË Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. KÈ fï˜, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ ¿ÏÏ·. T· T¯ÓÔÏÔÁÈο EÎ·È‰Â˘ÙÈο I‰Ú‡Ì·Ù· ÚfiÏ·‚·Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô˘ ͤÊ¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ¿ «Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋» ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙˆÓ K.A.T.E. Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ï˘Î›ˆÓ. K·È ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ÛÙÔ ı¤Ì·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó·Ó Ôχ ˙ˆÓÙ·Ófi ˘Ú‹Ó· ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ, Ô˘ ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙÔ METPO ÛÙËÓ Ï·Ù›· EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘. °È·Ù› ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÏÂÍÈÎfi, ÙÔ Ï‹ÌÌ· «TEI» ¿ÂÈ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ «AÈÁ¿Ïˆ», ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘. KÈ ·˜ ϤÁÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ȉڇ̷ٷ TEI ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Aı‹Ó·˜, ·-

K∞º∂°∂ø°ƒ∞ºπ∞

H °EITONIA TOY TEI Crash test ÛÙÔ AÈÁ¿Ïˆ,TEI Aı‹Ó·˜... TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY ÓÙ›ÛÙÔȯ·. TÔ ¤Ó· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏˆÊfiÚˆÓ £Ë‚ÒÓ Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ η٤ÏËÁ οÔÙÂ Ô ·ÙÙÈÎfi˜ ÂÏ·ÈÒÓ·˜, Û ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú¤· Ì IEK Î·È TEE. TÔ ¿ÏÏÔ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·ÚÁÎfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «M·ÚÔ˘Ù¿‰ÈÎÔ» Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË IÂÚ¿ O‰fi Ì ÙËÓ ÎÔÌ‚È΋ ψÊfiÚÔ K·‚¿Ï·˜ (ÔÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ÙË Ï¤Ó AıËÓÒÓ). H A.V. ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›...

A¶OBIBA™H M‡ıÔÈ Î·È ·Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· T· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ Ù˘ ¢EH Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î¿ı ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. T· ËÁ·‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ TEI Û˘˙‹Ù·Ó ÙȘ χÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Û˘¯Ó¿ Ì guest star ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Î·ıËÁËÙ‹. OÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÔÈ „·ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÚˆÙÔÂÙ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó

44 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Û›ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÚÔÓÈ¿. KÔ¤Ï˜ οÓÔ˘Ó promotion ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ. A̤ÙÚËÙ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ·, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ‹ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ –Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘– Â›Ó·È ÙÈÁηÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ηʤ ÎϤ‚Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ¤Íˆ ÂÏ·Ù›·˜. ¶¿ÁÎÔÈ Ì cd Î·È dvd ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ADSL, ÓÙÈÏ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù·Èӛ˜, ·ÏÈÔÚfiÎ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, videogames, ÔχÙÈÌ· Û·Ṳ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. K¿ÔÈÔÈ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙËÏÂÔÚ¿ÛË ÛÙÔ ¿Óˆ ΢ÏÈΛÔ. ™Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ ÎÔ˘˜ ÎÔ˘˜ (fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi) ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ. ™ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘¿‰ÈÎÔ «EÓÙfi˜» Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô˘Ú¤˜ ÁÈ· ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈÔ ÊıËÓ¤˜ ÎfiȘ. T· ÎÏ·ÛÈο ΢Úȷο Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. E›Ó·È ™Â٤̂Ú˘. K·È Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ AÁ›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ̤ڷ ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈṲ̂-

™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›Ûˆ ·fi ÌÈÎÚfi ·ÚοÎÈ ı· ‚ÚÂȘ Ù· «ÈÔ Î·ÊÂÓ›·». K·ÊÂÔÙ›ÔÓ, ¢È¿¯˘ÙÔÓ, Latte Art Î·È EÓ Aı‹Ó·È˜, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚ·Â˙·ÎÈ· ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È. ™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ AÁ›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÍÂÎÈÓ¿: Much More, Â‰Ò ÙÔ Í‡ÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ Ì›Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¤· Ì ٷ ÎÏ·Ì Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Û lunch break ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™ËÌ›ˆÛÂ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¿‚ÏÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÛÂ˙fiÓ. K·Ê¤‰Ú·, ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 28, ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ÊÚ¤ÓÙÔ ÎÈ ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·, Úˆ› Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. Afi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈο Î·È ·ıÏËÙÈο events ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó› 100 ÈÓÙÛÒÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. Cube, Û Ϸ¯·Ó› vs. Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ·Ó··˘ÙÈΤ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. KÈ ·ÎfiÌ· ¶Ï¤ÚÈÔ, Orange, Friends, TÔ ™Ù¤ÎÈ, Far Our, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. °È· Ê·ÁËÙfi, ÙÈÌË̤ÓÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ §È¯Ô‡‰È ‹ ·ÓÙfiÊÏ·-Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔ Plaza...

ÓË ·fi fiÛÔ˘˜ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ó Ù· ψÊÔÚ›· Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. °È· ÙÔ TEI ·˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 35 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηٷÓÂÌË̤Ó˜ Û 5 Û¯ÔϤ˜ (T¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ EÊ·ÚÌÔAI°A§Eø CITY ÁÒÓ, E·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ YÁ›·˜ & ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 5 ÎÏ·ÛÈΤ˜ ·ÈÁ·ÏÈÒÙÈΘ ÁˆÓȤ˜ ÁÈ· & OÈÎÔÓÔÌ›·˜, °Ú·ÊÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ & K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜... ™Ô˘‰ÒÓ, T¯ÓÔÏÔÁ›·˜ TÚÔÊ›ÌˆÓ & ¢È·ÙÚÔÊ‹˜) Î·È ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ 25.000 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘¶APMA•H™ ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ Á‹°ڷ̉·ÛÙÒÓ, Ô˘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÚÂȷ΋ ‰Ô ÙÔ˘ AÈÁ¿Ïˆ, Ì ٷ Ì˘ıÈο ¿ Ê ÈÁ ˆ A  § O P N¤· ˜ - MET ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÌÈÊÙÂοÎÈ· Ù˘ B' AıËÓÒÓ... I Aı‹Ó· E T 9 ) 2 ‹ 8 ÈÎ Ï Ì‹ ·È¿ (΢Πı‹Ó·˜ ·fi ÙÔ ÈÚ Ô˘˜ ÙÔ˘ ·˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÈÛ¤,  ¶ XPY™O™TOMION Afi ÙȘ Ï›I E A ψ - T › ÙÔ TEI Á›˘ËÚÂÙ ¿Ïˆ. ¢ËÌÈÔ˘Ú Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÎÏ¿ÛË Ì ÎÏ¿Í Â Á˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÚÔÎ ÁˆÓȤ˜ · ı : 829 ‹˜ Â› PO AÈÁ ÙÔ˘ MET Ì · » Ù Ë ˜ Á Ú · Ì Ì Î·È ÛË. K·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË Ì˘ıÔÏÔÛ Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ú ÛÙ·ıÌfi ˆ ¤ T ÏÂ Â Ù Ë Ú ›· - ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ AÈÁ¿ ˜ (20 Á›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜: Ô˘ ı¤ÏÂÈ ·ÈηÈÚÔ‡˜... Ù·È «AÊ ¿ ˜ Ë ÙÛ Û ˘ Û Ú ¤ Ô ‡ E‰ Ô˘ Î·È K ‰ ›Ó ÛıËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Ù˘ Ô‰Ô ¶ XABE§§A™ ™Ù¿ÛË ÛÙË £ËÓ Ò ). ‡ ÙˆÓ Ô‰ ˜: ÙÚ·‚¿Ó ٷ ÈÔ ÔÏÏ¿ ·ÚÛÂÓÈο ÌÂÙ·Í ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ı› Â›Ó·È Ë ÂÍ‹ ‚ÒÓ ÁÈ· Â˚ÓÈÚÏ› - ˙·¯·ÚˆÌ¤ÙÚ· ı· ·ÎÔÏ ˘ÙÛ¿˜, · Î·È ıËÏ˘Î¿ Ì¿ÙÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ùfi Î·È ÌÔ˘Á¿ÙÛ· M˘ÙÈÔÌ‹ Ô˘ ˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ KÔÚ ÔÌÔ˜ §. Ú ‰ È· ‰ H ·Ú¿‰Ú E‰¤ÛÛË ÙÔ˘˜ Ì·ÚÎÂÙ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ «EÌÔÏ‹Ó˘. AÊÂÙËÚ›· Ú¿ O‰fi˜, ‰ÂÍÈ¿ ÂÍÈ¿ £Ë‚ÒÓ, ‰Â ‰ I ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÍÈ¿ ¶. P¿ÏÏË, Ú¯Â›Ô˘, ‰ÂÍÈ¿ I ڛ·˜ & ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘» Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó A¶OBPA¢O ™ÙÔÓ Â˙fi, · ¿ KËÊÈÛÔ‡ Ó˘, ‰ÂÍÈ¿ ¢ËÌ · Ú ÈÛ Ù Â Ú , ÁÈ¿ÈÎÔ ÙÚ¤ÓÙÈ ·¤Ú·, ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ê›˘ Ú ‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ Ô ‡ Ú Ì ‚ ™ Œ ÍÈ¿ ˜ , ‰ Â Í È¿ ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ «Î·ÏÏÈÙ¤Ú ¿ O ‰ fi ˘, T¤ÚÌ·. £Ë‚ÒÓ, ÚÈÓ ÙËÓ K·‚¿Ï·˜. ¶·E‰¤ÛÛ ¯Ó˜» Ù˘ ™°TK™ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ «Ê¢Á¿ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, ηÏfi ÙÔÈ» Î·È «·ÚÈÛÙÂÚÔ›», ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÎÚ·Û›, ·›ÛÙ¢ÙÔ ÎÂÌ¿ ÌÂ Ù˘Ú¿ÎÈ... Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂϧOYKOYMA¢E™ XˆÚ›˜ fiÓÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÌÔÚÈÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Î¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ (ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î¿‚· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘-Ì·Ú fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘), Ì Á‡ÛË Î·È ‹ıÔ˜ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ™ËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› «PÔ‰›ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∞


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


£∂-soul-√¡π∫∏!

Afi ÙÔÓ EÚÓ¤ÛÙÔ EÌÚ¿Ú ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Hondos

¶§∞Δ∂I∞ Aƒπ™Δ√ΔE§√À™: HEART AND SOUL ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ·fi Ô‡ Ê˘Û¿ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÚΛ Ó· ÛÙ·ı›˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ì ÙË MËÙÚÔfiψ˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË ÙÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· οو. TÔ Î¿Óˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı Úˆ›. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË, ÎÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÎϤ„ˆ ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË ÙÔ˘ ηÏÙ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘ ™¿ÎË –ET3– AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÂÍËÁԇ̷È: XÚˆÛÙ¿ˆ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜. Ÿ¯È ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿ ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ· ÙËÓ –ÎÈ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ë– AÚÁ˘ÚÒ, Ô‡Ù ÁÈ·Ù› ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Ì ·ÛÂÙÈÏ›ÓË Î¿ÔÈÔÈ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÔÓÔ‡Ó. AÏÏ¿ Ó·, ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ οÔ˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ¤Û·Û fiÏË ·˘Ù‹ Ë Û˘ÁÎÂÓÙڈۛϷ, ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi, Ë ÙÛ›ÎÓ· ·fi Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Ô ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ Ì ٷ ÎÔÌÌ·ÙÈο Ï¿‚·Ú·.

¢

K·È ηıÒ˜ Ï·ÎÒÓÂÈ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ¿ÏÈ Î·È Ù· ΢ÚȷοÙÈη «¿ÌÂ, ·È‰È¿, fiÏÔÈ Ì·˙›» ¿ÚÙÈ ÛÙ· ÊÚ·‰¿‰Èη, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ·ÓÙ¤¯ÂÈ È· Ô‡Ù ÎÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÎfiÚÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ MËÙÚÔfiψ˜ Î·È Î˘ÓËÁ¿ÂÈ fiÔÈÔ ·Ì¿ÍÈ ‚ÚÂÈ. M ÙfiÛË Ê·Û·Ú›· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ¿ÂÈ ÎÈ Ô ÎfiÚÔ˜, ÙËÓ ¤Î·ÓÂ. ÕÌÚ·, EÌÚ¿Ú, ηٿÌÚ·

™∞∫∏™ °π√Àª¶∞™∏™

TËÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Á·Ò Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈο Ù˘ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. AÏÏ¿ ·˜ ÍÂÌÂډ‡ԢÌ ηχÙÂÚ· Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ô˘ ¯·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ·˘Ùfi˜ Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ EÌÚ¿Ú ı· ÚÔÛٷ٢fiÙ·Ó Ì ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·. E‰Ò fi¯È. O ηı¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‹ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ fi,ÙÈ ÈӷΛ‰· Î·È Ó¤ÔÓ light ı¤ÏÂÈ. Afi Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ófi Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙË KÔÎÎfiÚË (¿ÏÈ ‰ÂÓ ‚Á‹ÎÂ) ̤¯ÚÈ Ù· ÏÔÁfiÙ˘· ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÙˆÓ Á˘Ú¿‰ÈÎˆÓ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÈ·˜ Ï·Ù›·˜ Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ EÁÓ·Ù›·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ·Ú¿ Ù˘ ÁÎÏ·ÌÔ˘ÚÈ¿Ú·˜ TÛÈÌÈÛ΋. ™ÙËÓ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ EÁÓ·Ù›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı›

46 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ϤÔÓ, ¤ÛÙˆ Î·È ¿Ù˘·, ˆ˜ ¿ÚÎÔ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È Ù˙fiÁÔ˘, ¤ÓÂη ·ÏÔÁÔÌÔ‡ÚˉˆÓ Ô˘ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÁηÓÈfiÙ˜ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÂÒÓ˘Ì˜ ÎÔ‡Ù˜ Û ·‰·ÛÌÔÏfiÁËÙ˜ ÙÈ̤˜ οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ì TÛÈÌÈÛ΋ Í·Ó·ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ IӉȿÓÔÈ. ¶ÂÚÔ˘‚È·ÓÔ› ‹ BÔÏÈ‚È·ÓÔ›, ı· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ. ¶·›˙Ô˘Ó Ì ٷ ÊÏ¿Ô˘Ù· Î·È ÙȘ ÊÏÔÁ¤Ú˜ ÙÔ˘˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜ Î·È Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. K·È Ù›ÔÙ· ηÎfi ˆ˜ Â‰Ò –Â›Ì·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ Ê·Ó Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘– ̤¯ÚÈ Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ÊÔYOU DON’T NEED A ÚÔ‡Ó All Star Î·È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈWEATHERMAN TO Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÚÔ˯ÔÁÚ·ÊË̤FIND WHICH WAY Ó· Ì›ÙÈ·, ÔfiÙ ÔÈ ÊÈÏÔÏÔTHE WIND BLOWS Á›Â˜ ÂÚ› world music ¿Ó ÛÙÚ¿ÊÈ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚfi ÎÈÙ˜. A˜ Ï·ÙÂÈ¿ÛÔ˘Ì AÚÎÂÙ¿ fï˜ Ì ÙȘ ÁÎÚ›ÓȘ, ÁÈ·Ù› Ë AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜

Â›Ó·È ÌÈ· Ï·ÙÂÈ¿Ú· ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Î·È Ê·ÓÂÚ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÈ· ·‡Ú· Ô˘ οı Ô˘ ÙË ‰È·Û¯›˙ˆ Ì ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ. TÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ì·Á¤ÚÈÎÔ T· ™¿Ù·, ¯ÚfiÓÈ· Ì›˙ÂÚÔ Î·È Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏÔ, ¤Î·Ó ϛÊÙÈÓÁÎ. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηı›ÛÌ·Ù·, all time classic Á‡ÛÂȘ, ÛÙ¤ÎÈ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿‰ˆÓ, ÊÔÈÙËÙ·ÚÈÔ‡, Ê·ÓÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Â·Ú¯ÈˆÙÒÓ ÂÌfiÚˆÓ. §›ÁÔ ÚÈÓ ‚ÁÂȘ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, Îfi‚ÂȘ ·fiÙÔÌ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‚Á·›ÓÂȘ Û ÌÈ· ÛÙÔ¿ ‰¤Î· ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜ Ô˘ Û ‚Á¿˙ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ XÚ˘Ûfi„·ÚÔ (·-ÓÂ-È-ʇ-Ï·-ÎÙ· ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ¤ÓÙ ηχÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘), ·ÊÔ‡ οÓÂȘ ÛÙ¿ÛË Û ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-·Ï·ÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·fi ¶ÔÏ˘¿ÓÓ˜ Î·È ·Ú¯·›· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÚÂÙÚfi ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤‰Â˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ó Ì ÙËÓ Ôο Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. °È· Ó· ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘Ì Ì ÙȘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ η‡Ï˜ Ù˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ‡ÊËÌÔ˜ ÌÓ›· ÛÙȘ •·ÓıÈÒÙÈΘ ÌԢΛÙÛ˜ (ÌÔ˘Á·ÙÛ¿Ú·), ÛÙËÓ ÙÚ·¯·ÓÔÛ·Ï¿Ù·, ÙË ÁÚ·Ó›Ù· ·ÁÁÔ˘ÚÈÔ‡, Ù· Ê·ÛÔ-

Ï¿ÎÈ· Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ Î·È Û fiϘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ È¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ AÁÈÔÏ›, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· È¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÊ Z‹ÛË KÂڷ̤·, ÛÙ· yams Ì ۿÏÙÛ· η‚Ô˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ Patafritas, ÛÙËÓ Pina Colada Î·È ÙȘ ·Ù¿Ù˜ twisters ÙÔ˘ Friday’s Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÙÂÚÎÂÓÏÔÙÛÔ‡ÚÂÎÔ Î·È ÛÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡, Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. Plaza Secreto ¶¿Ì ÙÒÚ· Î·È ÛÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜. A˜ È¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛηÌfi ‹ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ◊Ì·Ú, Ì·Ú ÎÔÌ„fi, ÏÈÙfi, ‹Û˘¯Ô, Ì ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ı·ÌÒÓ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÊÚ·fiη˘ÏˆÓ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ZÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÔÙ˙›‰ÈÎÔ EÈÌ·Ṳ́ÓË, ÊÈÏËÙ¿ ۯ‰fiÓ Ì ÙË B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ, Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ͤڈ Â‰Ò ÂÍÔÊÏ› ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ OTE, ¢EH, EYA£, ˙ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ I·Ófi, ÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ϤÔÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô interior Ï›ÊÙÈÓÁÎ, ˙ÓÙÚÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Hondos. ¶¿ÓÙ· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙfiÛË ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ı ÒÚ· Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ÙfiÛÔ Î·ÏÔÌ·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ÊÚ¤Ûη, ̤¯ÚÈ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 7, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ Republic 100,3, ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. EΛ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓÙÚÔ ÙÔ˘˜. EΛ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛΤÙ˜, ¿‚·Ê˜, Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÙÚȘ, Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ı¤˜, ÓÙ˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÔ ÚÔ˙ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. Z‹Ùˆ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Hondos Center, ˙‹Ùˆ Ù· ¯ÈfiÓÈ· Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤ÂÛ·Ó, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· snow ›‰Ë Î·È Ù· ‚·ÚÈ¿ ÌÔ˘Ê¿Ó ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ KÏ·Ô˘‰¿ÙÔ˘, ˙‹Ùˆ ÙÔ Nouveau, ÙÔ ÌfiÓÔ Î·Ê¤-Ì·Ú Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÌÔ˘ÛÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÛıËÙÈο ·fi ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ˙‹Ùˆ Î·È Ù· ÍÂı˘Ì·Ṳ̂ӷ Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «™·ÓÔ˘‰¿ÎË ÙÔÓ Ô‡ÏÔ» Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Ù· ¤Û‚ËÛ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Ô Ù˘¿Ú·˜ ·fi ÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹ Î·È ·Ó¤Ï·‚Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË P¤ÌÔ˘. Z‹Ùˆ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì TÛÈÌÈÛ΋, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ Ï·ıÚ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ T‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‹Ê·Ó· ‰ËÏÒÓˆ, ˙‹Ùˆ Î·È ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿, Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÙÈÌÒ ÁÈ· ÙË Ï·ıÚ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ T‡Ô˘, ·ÊÔ‡ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ οÓÂÈ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·, ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Á·Ú. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TË ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ‚È·ÛÙÈο, οÓÔ˘Ó Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚÙԇϷ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ¶Ï¿ÙˆÓ ‹ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Greenpeace Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰˘Ô ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó ÙÛÎ ÙÛÎ ÙÛÎ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÂ˚ÙfiÔ˘Ï· Ó· Ú·Á›˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘˜ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯¤˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚÔÊ·ÓÙ¿ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ η̿Ú˜. MÂÚÈÎÔ› ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÊˆÓ·¯Ù¿ ·Ó ı· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú OχÌÈÔÓ, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ Ì ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË ÙËÓ Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο ¿‰ÂÈÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ͤڈ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ù· Ó¤· Û¯¤‰È·. O ηٿ̷˘ÚÔ˜ Z›ÁÎÈ, ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÛÎ˘Ï›ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ‰ÈÛο‰ÈÎÔ˘ Stereodisc, ·Ï¿ ‚ϤÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‰›‰ÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘. ∞


∞£∏¡∞

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 183 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Vπ∫ΔOR KOEN, °∫∞§∂ƒπ ∞°°∂§ø¡ μ∏ª∞, ™∞Δøμƒπ∞¡¢√À 34, √ª√¡√π∞, ª∂Ãπ 11/11

Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

E•ø ∞¶O Δ√ ™∫√Δ∂π¡O £A§∞ª√ Afi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Cartier-Bresson ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË. Cd Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ¿ÏÌÔ˘Ì, „ËÊȷΤ˜ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜, ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ‹ ·Ï¿ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘, ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ¯ËÌÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ. O 14Ô˜ M‹Ó·˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÈÌ¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ «AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». OÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó Ì›· ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ›·, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÚfiÛˆ·, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ fiÏË, Û ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜, ÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ AÂÚÔÏÈ̤ӷ AıËÓÒÓ Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. M·˙› Ì ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. °È· Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ì˜ ÛÙÔ site www.hcp.gr -°ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ O M‹Ó·˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ. º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë 20Ë ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ™Â٤̂Ú˘ ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È Ì‹Ó·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·Ø ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û ¢ÈÂıÓ‹ Biennale.

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


ÂÈÏÔÁ¤˜ MAPI§IT™A B§AXAKH

Δ∂á∏ MAPI§IT™A B§AXAKH H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ Ù˘ ı· ‰ÂȘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, fiˆ˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÔÈËÙÈο Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. XÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘ «24», ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897. M¤¯ÚÈ 27/10.

BACKGROUNDS ∏ Farida El Gazzar Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ X·Ù˙Ë·ÛÏ¿Ó˘, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚ϤÌÌ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ¿ Ù˘. T· ·ÛÙÈο ÙÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó Ë fiÏË ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ. Wannajob, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 697 7301524. M¤¯ÚÈ 18/11.

°I∞NNH™ KYPIAKO™ AÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈ48 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Τ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ’91 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË K·ÏÏÈı¤·˜ «™ÔÊ›· §·Ûηڛ‰Ô˘», §·Ûηڛ‰Ô˘ 120 & ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘, 210 9537.314. Afi 1 ˆ˜ 7/10.

ARTCARGO ŒÎıÂÛË ÂÓ ψ. °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ¿Óˆ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Juanita Elsa. ∫¿ı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜ (14.00 - 21.00). £· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù·. AϤͷӉÚÔ˘ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜. M¤¯ÚÈ 13/10.

PAUL WALKER ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ô ÕÁÁÏÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ 5 ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ – ¯·Ú·ÎÙÈο, ÌÔÓÔÙ˘›Â˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.

°Î·ÏÂÚ› Hammam, ¢‹ÏÔ˘ 7, M‡ÎÔÓÔ˜. M¤¯ÚÈ 7/10.

ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. £¤·ÙÚÔ EÓÙÚÔ›·, M. AÏÂ-

£∂∞Δƒ√

Í¿Ó‰ÚÔ˘ 114, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3465.634, www.theatre-entropia.gr. Afi 1 ˆ˜ 25/10.

™¶IPTOKOYTO TÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Û ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ Ù˘ X·Ú¿˜ TÛÈÒÏË Î·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÌÓËÓÔ‡, ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «90Æ C». BÈÎÙÒÚÈ·, M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125. Afi ÙȘ 4/10.

5Ô ºE™TIBA§ ENA§§AKTIKH™ ™KHNH™ EÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ȉÂÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ, performance art, video art, multimedia, ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Û ÂÚÁ·-

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ TEXNH KAI TEXNIKH TH™ E¶I™THMONIKH™ TAINIA™ E¿Ó Â›Û·È Ó¤Ô˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Caid (Innovative Creative Centre). TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Master Class «EÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË: ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ», ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

“Visual Narration & Animation”. Caid, ¢Ô˘Ú›‰Ô˜ 5 Aı‹Ó·, 210 7251.893, www.caid.gr TO EP°A™THPI TOY BIB§IOY •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Ô Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘, Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ, ÙË ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ: MÈÛ¤Ï º¿È˜, E˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘, ™ÙÚ·Ù‹˜ ¶·Û¯¿Ï˘, X¿Ú˘ BÏ·‚È·Ófi˜, ™ÙÚ·Ù‹˜ X·‚È·Ú¿˜ Î.¿. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi 8/10 ˆ˜ 14/12 Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/9 ÛÙÔ 210 3248.341-2, www.ekebi.gr ANOIXTH ¶PO™K§H™H °IA ™EMINAPIO TÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Him - Hotel Institute Montreux Î·È Ë Û¯ÔÏ‹ SITEC ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi (hotel, tourism, restaurant, resort & events management studies in Switzerland). E¿Ó Û ÂӉȷʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔ SITEC (693 6569995, 210 8949.898) ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ledra Marriott, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 115 (ÛÙÔ Milos Lounge). 1/10, 19.00.

ª√À™π∫∏

Ë, T˙¤ÓË ¢ÚÈ‚¿Ï·, ¢‹ÌËÙÚ· £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, M¿Ù· K·ÙÛÔ‡ÏË, ŒÏÂÓ· KÂÏÂÛ›‰Ë, T˙Ô‡ÏÈ· ™Ô˘ÁÏ¿ÎÔ˘, Ì ÙËÓ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜, Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ PÔÛ›ÓÈ, NÙÔÓÈÙÛ¤ÙÙÈ, MÂÏ›ÓÈ, ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ, B¤ÚÓÙÈ, B¿ÁÎÓÂÚ. £¤·ÙÚÔ OχÌÈ· 210 3612.461. ŒÓ·ÚÍË 20.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 80, 70, 35, 25, 20, 15 (ÊÔÈÙ. ú 10). ™ÙȘ 28/9.

RODEO: PLAY IT AGAIN, SAM MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÛÈÓ‹ Û˘Ó·˘ÏÈ¿ÎË ÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ¢˘Ó·Ù¿. ™ÙȘ 27/9 ¤Ó· ÌÈÎÚfi alt. rock ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì 4 Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜: Raintear, Sunken Butterflies, Le Page Î·È ÙÔ˘˜ Scarlets. Afi 5/10 οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20/10 ÔÈ §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ Î·È ÛÙȘ 26 & 27/10 Î·È 2 & 3/11 ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ Î·È ZˆÚ˙ ¶ÈÏ·Ï›, ÂÓÒ ÛÙȘ 9 Î·È 10/11 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ progressive rock ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Soft Machine. Rodeo, X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 7.

OPXH™TPA «MIKH™ £EO¢øPAKH™» H §·˚΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· «M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘» ‰›ÓÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ Ù˘ HÏ›·˜. H AϤÍÈ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ (30/9). HÚÒ‰ÂÈÔ, ¤Ó·ÚÍË 20.30. ™ÙȘ 29 & 30/9.

MARAVEYAS ILLEGAL A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ M·Ú·‚¤ÁÈ·, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ Î·È performer Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜ ÔÈ «A¯·ÚÓ›˜» ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ë «OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢ÚfiÌÔ˘» Ù˘ PÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ÙÔ˘ K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ live Ì ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Û·ÍfiʈÓÔ, Ù‡Ì·Ó·, ÙÛ¤ÏÔ Î·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜. Fnac, The Mall, 210 9856.323. ™ÙȘ 29/9, 14.00. MIA ™YNAY§IA °IA THN E§¶I¢A ¶OY ¢EN KAI°ETAI ¶OTE ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ Ù˘ 3˘ HÏÈΛ·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ AıËÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, Ô IÙ·Ïfi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ Andrea Bocelli Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ IÙ·Ïfi˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Marcello Rota. M·˙› ÙÔ˘ Ë ˘„›ÊˆÓÔ˜ Doriana Milazzo Î·È Ô ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜ Alberto Gazale. K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ. ŒÓ·ÚÍË 20.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ú 30 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi, Ó·ÓÈÎfi), 50, 100, 150, 200 Î·È 380, ̤¯ÚÈ 500 (Ì ‰Â›ÓÔ ÛÙË «MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›·». ΔËÓ 1/10. JP GALLIS & FRIEND’S QUARTET: JOHN COLTRANE NIGHT - 5 C.Q. ¢ÈÏfi jazz ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔ Guru. ™ÙȘ 3, 4, 5, 6/10. O ÓÙÚ¿ÌÂÚ JP Gallis Í·Ó·ı˘Ì¿Ù·È (Î·È ÂÌ›˜ Ì·˙› ÙÔ˘) ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ Coltrane, Ì ÌÔ˘ÛÈοÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ Boris Blanchet, Phillipe Milanta, Michel Zenino. ™ÙȘ 27, 28, 29/9 ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ jazz Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙË ÊÈÓÏ·Ó‰È΋ ÛÎËÓ‹, Ì ÙË hard-bop-jazz Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì afro-latin. GURU ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ŒÓ·ÚÍË 22.00, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 20. AºIEPøMA ™TH MAPIA KA§§A™ EÙ¿ ˘„›ÊˆÓÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ K¿ÏÏ·˜: M¿Úı· AÚ¿-

∂∫£∂™∏ 7Ô˜ ¶ANE§§HNIO™ ¢IA°øNI™MO™ KOMIK™: OI NIKHTE™ •ÂΛÓËÛ ÚÔ¯ı¤˜. K·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi N¤ˆÓ T·Ï¤ÓÙˆÓ & N¤ˆÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ‡ «9» Î·È Ù˘ AKTO. M ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ˆ˜ Ù· ÎfiÌÈΘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛˆÔ ıËÏ˘Îfi... ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN, Aη‰ËÌ›·˜ 50, ·›ıÔ˘Û· «°. I·Îˆ‚›‰Ë˜», ·fi 25/9 ¤ˆ˜ 7/10, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 9 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È 5 - 9 Ì.Ì., ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ K˘Úȷ΋˜.

√π∫√§√°π∞ R.A.D.E. 2007 MÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. A‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ XËÌ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ AıËÓÒÓ ÎÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ EÏÏ‹ÓˆÓ øηÓÔÁÚ¿ÊˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Researchers Night 2007”. ¶A§IO E§AIOYP°EIO, ¶·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, 28/9 ·fi ÙȘ 19.00, ÚfiÛ‚·ÛË Ì ٷ 845 & 871, A16 & B16, www.rade.gr

∂£∂§√¡Δπ™ª√™ °IOPTH E£E§ONTI™MOY «ENA™ KOYKO™ ºEPNEI THN ANOI•H» MÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi 40 ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ı· ÛÙËı› ¤Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·È‰ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔڛʈÓÔ. 6Ë °IOPTH E£E§ONTI™MOY, ·fi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22.00, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ £ËÛ›Ԣ (AÁ. ¶·‡ÏÔ˘).™ÙȘ 29/9.

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


TASTE POLICE

°∂À™∏

πΔ∞§π∫√ ™Δπ§, ∂§∞ºƒø™ ¶√§ÀΔ∂§∂™ AƒÃ√¡Δπ∫√

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

CONTE ROSSI:

∂Ó·˜ ÎfiÓÙ ̷ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ K˘Úȷ΋ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Î·È ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ‰fiıËΠÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿. °È· ηʤ ›·ÌÂ, fiÏÔÈ Ôχ ÎÔÌ„Ô› ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÌÂÙ¿ –Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÒÚ·˜, 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ–, ‡ÎÔÏ· ÙÔ Á˘Ú›Û·Ì ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. TÔ Conte Rossi (·ÓÔȯÙfi Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ shopping. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÌÔÏÔÁÒ, Ì ͤÓÈÛ ·˘Ù‹ Ë ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‡ÛÙÂÚ·, fï˜, ηıÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ʈÙÂÈÓ‹ Û¿Ï· Ì ‰È¿Ï·Ù· ·ÓÔÈÁ̤Ó˜ fiÚÙ˜ ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ÙˆÓ Ì·ÏÎÔÓÈÒÓ, ¿ÏÏ·Í· ÁÓÒÌË. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚÈÛÙÔÚ¿ÓÙÂ Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜, Ì ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜ Î·È ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏ¿ÎÈ· Ï·Ì˘Ú›˙ÔÓÙ·, Ì ˆÚ·›Ô Ì·Ú (ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi, ¤¯Ô˘Ó Î·È live ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ), Ì ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· fiÔ˘ ‚ϤÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·Á›ÚÔ˘˜ –fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ì Ï¢Τ˜ ÛÙÔϤ˜ Î·È ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜–, Ì ˆÚ·›Â˜ ÂÌÚÈ̤ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Ó· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·¤˙È·, Ì Á˘¿ÏÈÓ˜ ÔÚÔʤ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ó· Ï·Ó¿Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÌ„fi ¿Óˆ ¯ÒÚÔ (Ô˘ ¤Ì·ı· fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÛÙÔ fiÚıÈÔ, Û˘Óԉ›· ηÏÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ). ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì¿˜ ¤ÊÂÚ·Ó ˙ÂÛÙ¿ „ˆÌ¿ÎÈ· Î·È ÊÔοÙÛȘ Ì·˙› Ì ¤Ó· ÓÙÈ –ÓÔÌ›˙ˆ ›¯Â ̤۷ ÛÔψÌfi– ÓfiÛÙÈÌÔ Ôχ. ⁄ÛÙÂÚ·, ›¯·Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ “welcome”, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÚÈ˙fiÙÔ Ï¢Îfi Ì ÎÚÈÙÛ·ÓÈÛÙ‹ ·ÚÌÂ˙¿Ó· ·fi ¿Óˆ, ÙÔ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ô ÛÂÊ Û fiÏ· Ù· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹, ÙÔ Conte Rossi ›ӷÈ, ϤÂÈ, ‰˘Ó·Ùfi ÛÙ· ÚÈ˙fiÙÈ, ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï¿ Ù¤ÏÂÈÔ. ™˘Ó¯›Û·Ì ·Ê’ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Ì ÔÈÎÈÏ›· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· Ù˘ÚÈÒÓ, È¿Ù· Ô˘ Î·È Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÔÙ‹ÚÈ· ÎÚ·ÛÈÔ‡. K·È Û·Ï¿Ù˜ ‹Ú·ÌÂ, ‰ËÏ. insalate del Conte Ì Á·Ú›‰Â˜ Î·È ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù Î·È imperiale Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, Ù˘Ú› asiago Î·È Û¿ÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡. K¿ÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÂÚ¿Û·ÓÂ Î·È ÛÙ· ΢ڛˆ˜ –Â›Ó·È Ô˘ ›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ηʤ, ‚ϤÂȘ–, fiˆ˜ ÂÁÒ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËη ηıfiÏÔ˘ ÛÙË ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘ Ë̤ڷ˜, ˆÚ·Èfiٷ٘ Ì·‡Ú˜ Ù·Ïȷ٤Ϙ Ì ÌÚÈÎ Î·È ÌԢΛÙÛ˜ ÛÊ˘Ú›‰·˜, ÂÓÒ Ô Ê›ÏÔ˜ ‰›Ï· ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ÊÈϤÙÔ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ Î·È Û˘Óԉ›· ÔϤÓÙ·˜ Î·È Ì·ÓÈÙ·ÚÈÒÓ porcini. ŸÙ·Ó È· ÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙ· ÁÏ˘Î¿, ·Ó·ÎfiÙ· Î·È Ì·ÛηÚfiÓ Ì ÊÚ¿Ô˘Ï˜ –Â›Û˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο– ˙ËÙ‹Û·ÌÂ, fiÏÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ Î·ÏÔÊ·Á¿‰Â˜, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ÛÂÊ. ◊ÚıÂ, Ó¤Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ Î·È Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜, Û ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο (˙ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi 15 ¯ÚÔÓÒÓ) Ì¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ BÂÚfiÓ·, ÁÈ· ÙË Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ (ÂÁÁÔÓfi˜ ‰‡Ô ÎfiÓÙˉˆÓ, ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ Rossi Î·È ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Montresor), ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ˆ˜ ʈÙÔÌÔÓÙ¤ÏÔ, ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, Ô˘ ÙÒÚ· È· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë – ı‹Ù¢Û ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Emporio Armani Î·È ÛÙÔ ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ. ÕÊı·ÛÙÔ˜, Ô˘ ϤÙÂ, Ô conte Stefano Rossi, ÙÒÚ· È· ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÊ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÎfiÚÁη, °È¿ÓÓË §‹Ó· Î·È KÒÛÙ· KÔ˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹ (Â¤ÌÂÓ ӷ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿„ˆ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ Î¿Óˆ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ôχ ÁÏ˘Îfi˜ Î·È Â›ÌÔÓÔ˜ KÚÈfi˜, Â›Û˘), Ó· ͤÚÂȘ, οÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ôχ Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜. Conte Rossi: KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577, ·ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, ú 35-40 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. 50 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

✱ A°POTEPA B·Û. ŸÏÁ·˜ 6, Z¿ÂÈÔ, 210 9220.208, 693 6551795

BEER ACADEMY

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. BϤÂȘ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ EıÓÈÎÔ‡ °.™. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú.(‚Ú.) ú M •

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

H BOYP§IøTINA B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª ✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.ú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ˘¤Úԯ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M

ALIERMAN

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48

E§AIøN

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

™ÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘,ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery)

ALMAZ

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

£· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V.

BRASSERIE VALAORITOU

E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú EL BANDONEON

ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

∫∞Δ™√Àƒª¶√™ E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

3Â›Â‰Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ì art deco ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ’20. °Ú‹ÁÔÚË ÎÔ˘˙›Ó· (burgers, pizza Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ Î.¿.), ηʤ˜ Î·È ÁÏ˘Îfi. APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª EL DUENDE

KAMA SUPA

K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562

ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ 7/09 Ì ̷ÁÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Buenos Aires. ú• EN£YMION

N¤Ô Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

KANE§§A

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ΋Ô.¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

CIPOLLINO

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ ηÈ

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.ú ª §∂Y∫∂™ MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ™ÙȘ 10/09 ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ.

GINGER

BYZANTINO ✱ AMADA CAFE B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 7244.500

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

FISHBAR

OÈ ÓfiÛÙÈ̘ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úK™∫

MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª •

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3253.276

H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ¿ÓÔÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· ·fi M·Ú·Î¤˜. ¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.3021.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853


AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª

ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (ÎÚËÙÈÎfi ˙˘ÁÔ‡ÚÈ, ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ Î.¿.), ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ™/K• RATKA

N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

O£øNO™ 10

RESTO

OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª ¶A§IA A£HNA

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

7525.777

¶·ÏÈfi ·ıËÓ·˝Îfi Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

μfiÚÂÈ· BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

(ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V. ✱ PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000

TÔ ·ÏÈfi Deals Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú • ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

DISH

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

¶∞ƒ∂∞

AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú15-25.ú

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V.

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30, Ì ·¤Ú· ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ԇ˙Ô Î·È ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. ZˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

TAMAM

∂¡√Δ∂CA

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú

PASTA LA VISTA

TA ¶§ATANIA

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937

MEAT SQUARE

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PIZZA HUT

H KÚ‹ÙË ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿.

80111 70.000

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

✱ 8 THE PLATE EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181

Grill restaurant ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú M•

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING

TGI FRIDAY’S POSTINO (IL)

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

OCTOBERFEST

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· .∂ÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú •

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¢ڇ¯ˆÚË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

✱ P∞∫A∫π MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457

M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË

✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596

ªÈÎÚfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ÓfiÛÙÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û „¿ÚÈ (Î·È ·¯ÈÓÔ› ) Î·È ÎÚ¤·˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ø˜ ÙË 1 .Ì. ú M øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ›

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

¡fiÙÈ· ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ó¤· È¿Ù·, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. ú K • BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006

TÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· ¤Ó· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi burger Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ, 180 ÁÚ. ÙÚ·Á·Ófi Ì¤ÈÎÔÓ, ÏȈ̤ÓÔ Ù˘Ú› cheddar Î·È ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ӷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ۠ϢÎfi ÎÚ·Û›, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ ÌÂ

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏ ·Ù¿Ù˜ Village Style Î·È home made sauce; TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! °EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

EAST PEARL

∫·ÓÙÔÓ¤˙ÈÎÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ K¿Ùˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ... ‡Ï˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. TÔ East Pearl, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È¿ıÂÛË, ¿ÓÔÈÍ ÂΛ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ· ηÓÙÔÓ¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. T· dim sum ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·ÙÔ‡. ™ÙËÓ K·ÓÙfiÓ· Ù· ÙÚÒÓ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi, Úfi¯ÂÈÚÔ Ê·ÁËÙfi Û˘Óԉ›· Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. E‰Ò Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ‹ ÛÙÔÓ ·ÙÌfi ‹ Ù· ÂÚÓ¿Ó ·fi ·Èı¤ÚÈÔ ÙËÁ¿ÓÈ. ™Â ·ÙÂÏ›ˆÙË ÔÈÎÈÏ›· (ÌÔÛ¯¿ÚÈ, Ô˘ÏÂÚÈÎfi, „¿ÚÈ ‹ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÎÏÂÈṲ̂ӷ ̤۷ Û ڇ˙È ‹ Û ʇÏÏÔ ‹ Û Ͽ¯·ÓÔ) ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· Ì ڷÊÈÓ¿Ù˜ Á‡ÛÂȘ. T· ÔÚÂÎÙÈο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÈÏ›· ÎÏ·ÛÈÎÒÓ (fiˆ˜ Ù· spring rolls), ‹ Û ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Úfi‚ÂÈÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙÔ Î‡ÌÈÓÔ. Afi Ù· ΢ڛˆ˜ Ë ¿È· ¶ÂΛÓÔ˘ –‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙË Û fiÏ· Ù· ÎÈÓ¤˙Èη ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·– Â‰Ò ‹Ù·Ó ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. •Â¯ÒÚÈ˙Â Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù˘ „‹ÛÈÌÔ (ÙÚ·Á·Ó‹ ÂÙÛԇϷ, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓË Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ‚·ÚÈ¿˜ Ì˘Úˆ‰È¿˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÔ‡) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÊÙ·Û ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ ¿Óˆ Û ÙÚfiÏÂ˚, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ chef, Ô˘ ÙËÓ ÙÂÌ¿¯ÈÛ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ì ÌÔÓ·‰È΋ Ì·ÂÛÙÚ›·, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ó· ÙËÓ Ù˘Ï›ÍÔ˘Ì Û ÈÙ¿ÎÈ· Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ, ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÁÁÔ‡ÚÈ Î·È ÛÔ˜ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘. ™˘Óԉ‡۷̠̠ϢÎfi ÎÚ·Û› (Ë Î¿‚· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ηϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜), ÂÛ›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Î·È ÎÈÓ¤˙ÈÎË Ì›Ú· ‹ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. TÔ ·ÓÙ›Ô ÛÙËÓ K·ÓÙfiÓ· ÂÈÒıËΠ̠fried sesame balls, οÙÈ Û·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿˜, Ì ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Ú˘˙ÈÔ‡, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ. East pearl: AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215. AÓÔÈÎÙ¿ ¤ˆ˜ 1 .Ì. K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ Ì buffet. 25-35 ¢ÚÒ/¿ÙÔÌÔ.

N·ÓÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. XÒÚÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÏÈ¿ Ó·˘ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ (ηϷ̿ÚÈ Û·Á·Ó¿ÎÈ) Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. ú °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

All day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢.¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜) 210 9824620, 210 8983092, 693 6657025

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal. LA PECHE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ.

52 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡∞™ FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

§øTOºA°OI KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú PI°ANI ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Casino), §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 66744

¶·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Û ΋Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. KÚ·Û› NÂ̤·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢È·ÓÔÌ‹ (ÛÙÔ˘˜...ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜) ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›. ú

BAR RESTAURANTS

FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

AETHRION MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MOLLY MALONE’S IRISH PUB °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247

¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, Ê·ÁËÙfi (›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi irish stew ÛÙËÓ Aı‹Ó·). ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

ISLAND 27 ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ-

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì·˙› ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ, ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È Ù¿·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·fi Ù· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ» ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. úú

AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ·

TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

TZENH

VILLAGE ALL DAY BAR

T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

AÚ¯ÔÓÙÈÎfi Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C

Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

CAFÉS/BARS

JACKSON HALL

AY§H (H)

ALU CAFE

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

™∂™√À§∞™

BAIRES

LALLABAI

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

BYZANTINO

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

BRAZILIAN

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª

BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

KALIHORON

BROWN’S ™EPA§IA

™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8925.000

ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V.

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÂÙÚ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª • 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·-

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails. CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ


ª¶√À∫π∂™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

OCTOBERFEST YÂÓı˘Ì›˙ˆ, Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Down in one ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÔÙ‹ÚÈ (27 & 30/9, 2/10 Î·È 4/10 ÙÂÏÈÎfi˜ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜) ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ 8Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ (ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ 2000), Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 22/9 Î·È ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙȘ 7/10 ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Í‡ÏÈÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ OCTOBERFEST, Ì 64 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜ (·ÏÏ¿ Î·È 10 ÂÒÓ˘Ì· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿), 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο draughts, 7 ‰È¿ÛËÌ· beer cocktails, Ì›Ú· Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, 65 È¿Ù· (ÎÚ·ÙÈο, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, 7 ·Ú·‰ÔÛȷο ‚·˘·ÚÈο È¿Ù·, 12 ΢ڛˆ˜ È¿Ù· ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ¿È·, schnitzel & pasta stands, È¿Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î.¿.), ÁÏ˘Î¿ (mousse ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡, kaiserschmarrn – ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÁÏ˘Îfi Ì ÙËÁ·Ó›Ù˜ Î·È Ô˘Ú¤ Ì‹ÏÔ˘). K·È ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›Ú· ·fi Ù· 10 ‚·Ú¤ÏÈ· (6-7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È 7-8 Ì.Ì. ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹). AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, 210 6082.999 (12.00 - 2.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿). ¶ÂÈÚ·È¿˜, AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, 210 4281.110 (10.00 - 20.00, ÂÎÙfi˜ ™/K Î·È delivery).

XPONIA ¶O§§A TGI FRIDAY’S OÌfiÚÊ˘Ó·Ó ÙȘ... ¶·Ú·Û΢¤˜ Ì·˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ì ÙËÓ ˆÚ·›· (Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË) M·ÚÁ·Ú›Ù·, Ù· È¿Ù· Jack Daniels Ì ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ Ì ٷ ÔÏÏ¿ gadgets ηÈ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Ì ÙÔ ÊÈÏÈÎfiÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. TÒÚ·, Á›ÓÔÓÙ·È 10 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË. ŒÙÛÈ, ı· Á›ÓÔ˘Ó Saxophone Î·È Dj nights (οı TÚ›ÙË ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, οı ¶¤ÌÙË ÛÙÔ˘˜ AÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ), Thursday dj nights ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, AÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Î·È ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Sin music nights Î·È karaoke nights. K·È ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ... TÔ 1Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Friday’s ¿ÓÔÈÍ ÙÔ 1997 ÛÙÔ KÂÊ·Ï¿ÚÈ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ë °Ï˘Ê¿‰·, ÔÈ AÌÂÏfiÎËÔÈ Î·È ÙÔ KÔψӿÎÈ. EÎÙfi˜ AıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. XÔÚËÁfi˜: Heineken. XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Athens Voice. ESTRELLA ΔËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Ì›Ú· ı· ‚ÚÂȘ: Barcelonetta (KËÊÈÛÈ¿), El Taco bueno (X·Ï¿Ó‰ÚÈ), El Taco bueno domicilio (X·Ï¿Ó‰ÚÈ), Key bar (K¤ÓÙÚÔ), Marabou tapas bar (AÌÂÏfiÎËÔÈ), Mendoza (KËÊÈÛÈ¿), Mi sueno exo (K¤ÓÙÚÔ), Pica pica (æ˘ÚÚ‹), Salero (EÍ¿Ú¯ÂÈ·), Tapas bar (°Î¿˙È), Think+ (X·Ï¿Ó‰ÚÈ), Viva Zapata (¶ÂÈÚ·È¿˜), °·›· (æ˘ÚÚ‹), EÓ ¢ÂÏÊÔ›˜ (KÔψӿÎÈ).

CAFE IANOS TÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ηʤ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ I·Ófi˜. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â‰Ò ÁÈ· ηʤ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰›ÛΈÓ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù‡Ô˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ Û ηʤ‰Â˜ ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÁÏ˘Î¿. H ›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ. ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917

MESON EL MIRADOR ™ÙÔ 3ÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Ë MÂÍÈΫÕÓÓ·» ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÂÍÈοÓÈΘ Á‡ÛÂȘ. TÔ ÌÂÓÔ‡ Â›Ó·È mexican-vegeterian. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 13.00 Ì.Ì. ˆ˜ ÙȘ 18.00 Ì.Ì., ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜, Ì business menu Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ú 14 ¯ˆÚ›˜ ÔÙfi, ÂÓÒ ·fi ÙȘ 19.30 Ì.Ì. ˆ˜ ÙȘ 21.00 Ì.Ì. ¤¯ÂÈ 20% ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ menu. MÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ Î¿ÙÛÂ Î·È ÛÙÔ bar ÁÈ· “Ritmos del mundo” Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜, ˘¤Úԯ˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 Î·È ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3420.007.

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ ∫·ÏÔÊ·Á¿‰ˆÓ

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100 , 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ ÙËÏ.: 210 29.24.458 www.ilefkes.com

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


>>

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

BOCCA TANGO

Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

CIRCUS KAºE∫√ÀΔπ

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

EN ¢E§ºOI™

BOCCA TANGO

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

E›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ¯ÔÚÂ˘Ù‹ Julio Bocca, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi. O ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ American Ballet Theater –ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ Ô «ÂıÓÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜» Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜– οÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›· ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ù·ÁÎfi Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “Ballet Argentino”. £¤·ÙÚÔ Badminton ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹. ™ÙȘ 4 - 8/10, ú 85, 70, 65, 50, 30, 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: 210 8840.600, www.tickenet.gr Î·È ÛÙ· Virgin Megastores.

¶¤ÌÙË 27

Georges... MOY™EIO

A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂ-

E§§HNIKøN §A´KøN OP°ANøN ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ 1-3

Ú·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001. ŒÓ·ÚÍË 21.30, ›Û. ú 15.

RODEO: Play it again, Sam. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜

ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·, 210 2029.737, 210 3250.198. ŒÓ·ÚÍË 20.30, ›Û. ú 10.

MARAVEYAS ILLEGAL BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ .FNAC

RODEO

WITZEL REINER °ÂÚÌ·Ófi˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ì ÙÔ˘˜ °. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (Ì¿ÛÔ), ¢. ™Â‚‰·Ï‹ (È¿ÓÔ), M. K·ËÏ›‰Ë (drums) Û jazz ı¤Ì·Ù· Ì funÎ Î·È soul Ú˘ıÌÔ‡˜.

™¿‚‚·ÙÔ 29

£EATPO O§YM¶IA

XP8 & STRAFTANZ Double bill Ì EBM Î·È electro ·fi ÙÔ˘˜ Xp8, Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì “The Art Of Revenge” Î·È ÙÔ˘˜ Straftanz, ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Krischan J. E. Wesenberg ÙˆÓ Rotersand. UNDERWORLD ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›Û. ú 16.

20Ô ºE™TIBA§ BYPøNA MÔ˘ÛÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÁÈ· Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Ó¤· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È guests ÙÔ˘˜ N›ÎÔ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, O‰˘ÛÛ¤· TۿηÏÔ, B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÎÒÛÙ·, N›ÎÔ ZÈÒÁ·Ï·, M·ÓÒÏË º¿ÌÂÏÏÔ, ™Ù¿ıË ¢ÚÔÁÒÛË, Z·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, M‡ÚˆÓ· ™ÙÚ·Ù‹. Support ·fi Ù· ÁÎÚÔ˘ Intravenus, Small Blues Trap Î·È K¿ÚÌ·. £EATPO BPAXøN ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›Û. ú 15.

°IANNH™ A°°E§AKA™ M·˙› Ì ÙÔ˘˜ EÈÛΤÙ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «Afi ’‰ˆ Î·È ¿Óˆ» fiˆ˜ Ù· «™ÈÁ¿ ÌËÓ ÎÏ¿„ˆ», «AÎÔ‡ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë» Î·È «¶·ÚÔÈ̛˜ ·fi ÙÔÓ KÚfiÓÔ». TËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Â›Û˘ ÂȉÈÎfi video projection, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. £EATPO BPAXøN «ME§INA MEPKOYPH» ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›Û. ú 20.

A§ABA™TPON

¶·Ú·Û΢‹ 28 AºIEPøMA ™TH MAPIA KA§§A™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜

FAMILY VOICES TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «MÔ˘ÛÈΤ˜ AÓ·ÙÚÔ¤˜», Ì ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Ê¿ÛÌ· ·fi Mozart Î·È Bizet ̤¯ÚÈ Beatles, Î·È AfiÛÙÔÏÔ K·Ï‰¿Ú· ÛÙÔÓ

PE™ITA§ °IA KI£APA KAI ºøNH O ÕÏ΢ KfiÏÏÈ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÈı·Ú›ÛÙ· ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÙÚˆÓ¿ÎË ÛÙÔ ÌÂÏÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ M›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Lorca “Romancero Gitano”.

∫˘Úȷ΋ 30 KRISTA L.L. MUIR BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ TIKI ATHENS

¢Â˘Ù¤Ú· 1 20o ºE™TIBA§ ¢HMOY BYPøNA: «£A ¶Iø A¶OæE TO ºE°°API» AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ÂÍÔÚÁÈÛÙÈο ·ÏËıÈÓfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ·Û¿ÊÂÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ NÙ·Ï¿Ú·˜, °Ï˘ÎÂÚ›·, KÒÛÙ·˜ M·Î‰fiÓ·˜, MÂϛӷ AÛÏ·Ó›‰Ô˘, ŸÓ·Ú. £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH

ΔÚ›ÙË 2 TAKIS BARBERIS GROUP YÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Porto Kayio” Ì·˙› Ì Ӥ˜ ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË. CAFE A§ABA™TPON.

K·È ÛÙȘ 9/10, 16/10, 23/10, 30/10. ●

PAKOME§O

¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

ª∏ Ã∞™∂π™

EVERGREEN

Û˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live.

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

KEY BAR

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì. A.V.† LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

™KOYºAKI

∏§π√¶√Δ∏™

M∞°∫∞∑∂

STAVLOS CAFE

¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V.

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

TPA§A§A

JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 13, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ·

H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓË-

54 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ... ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. μAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. CLOSER ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È

ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ hype °Î¿˙È, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÎ ÎfiÓÛÂÙ. ∫¿ı ∫˘Ú. ·›˙ÂÈ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜.

μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

GALAXY

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733

μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TOY CAFE

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

ºI§ION

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ...

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi.

TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

BOX

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË.

WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675 X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú· Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £∏ƒπ√

CANTINA SOCIAL

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ FLOWER

MG

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜.

KRISTA L.L. MUIR K¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÚËÍË Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂΛ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. H Krista L.L. Muir (¤Ú· ·fi ÙËÓ alter ego Ô ÂÚÛfiÓ· Ù˘, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Lederhosen Luci) ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ ÁÈÔ˘Î·Ï›ÏÈ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë. K·Ï‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó Â›Û·È Û ÂÚˆÙÔ¯Ù˘Ë̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ Û ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. E‡ıÚ·˘ÛÙ· homemade ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “Leave Alight” (΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙȘ 12/9), ÁÚ·Ì̤ӷ ÌÂٷ͇ MfiÓÙÚÂ·Ï Î·È TÔÚfiÓÙÔ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÎÚ‚¿ÙÈ·, ¿Úη, ·Ú·Ï›Â˜, ·˘Ï¤˜, fiÓÂÈÚ·. K·È afterparty ·fi ÙÔÓ KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÂÈ Û ËÛ˘¯›· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. TIKI ATHENS (ÚÒËÓ Deluxe) º·Ï‹ÚÔ˘ 15, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›Û. ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 30/9.

∞ı‹Ó·-ªfiÓÙÚ·Ï. ΔfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿. ΔfiÛÔ ÎÔÓÙ¿. ΔÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Leave Alight” Ù˘ Krista L.L. Muir Â›Ó·È ÙÔ˘ «‰ÈÎÔ‡» Ì·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ƒfiÎÎÔ˘ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-techno-electrodownbeat ·ÏÏ¿ Î·È newretro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

Ù˘ ∞thens Voice. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Δiki, man.

rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 27/9: Witzel Reiner. 28/9: Graviton . 29/9: Aӿηٷ. 30/9: AÓÔȯً £¿Ï·ÛÛ·. 1/10: ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÂÚÁ˘ & Welle Melle. 2/10: Takis Barberis Group. 3/10: °. ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 27/9: Jane Doe, In A Testube, Overstrain (21.00/ú 10). 28/9: Professional Sinners, Dear Darkstar, ø˜ ∞ȉÒ, Written Failure. (21.00/ú 8). 30/9: Crystalmeth, Iorana, Burning Roses, Psychic Stigma, Youth Gone Wild (19.30/ú 8).

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 28/9: M¤ÓÙ· Ì alt. rock. 29/9: Screaming Fly Ì garage. ŒÓ·ÚÍË 24.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

μ∞ΔCITY §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ 27/9: ¶·Ú¿ÍÂÓÔÈ Δ·ÍȉÈÒÙ˜ Ì ÚÔÎ ‹¯Ô ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓfi live. ŒÓ·ÚÍË 22.00.

£∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ μ˘ÚÒÓ·˜, 210 7609.340 20fi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·. 28/9: MÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙË ¡ÂÔÏ·›·. 29/9: °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÁÂϿη˜ & ÔÈ ∂ÈÛΤÙ˜. 1/10: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ŒÓ·ÚÍË: 21.00.

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §˘Î·‚ËÙÙfi˜ 24/9: Ocean Elzy ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì ÚÔÎ. (21.00/ú 30).

£∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5065.456

28/9: Goran Bregovic Big Band (21.00/ú 25, ú 30).

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600 30/9: Candlemass (19.30/ú 25).

LAZY CLUB

ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

PICA PICA

ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. A.V.

POP

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·.

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ.

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

MIKE’S IRISH BAR

KYBO™

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 20.00 - 22.00. 27/9: Michael Leo Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. 27/9: 3rd Floor Ì ÚÔÎ. 22/9: Funktion Ì Ô-ÚÔÎ.

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

RODEO

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

X¤˘‰ÂÓ 24, ¶Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 27/9: Raintear, Sunken Butterflies, Le Page (21.00/ú 7 Ì Ì›Ú·). 28/9: Flowjob, Fun Dra Car (21.30/ú 10 Ì Ì›Ú·). 29/9:Trap & Delivers of Rock (22.00/ú 10 Ì Ì›Ú·)

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. LOOP

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À

MARABOU

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

CLUB

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË.

∞¶∂¡∞¡Δπ μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965 29/9: XP8 + Straftanz Ì ∂μª Î·È electro (21.00/ú 16).

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

KINKY

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt.

WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. BOOM-BOOM

SANTA BOTELLA

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. THE SEVEN JOCKERS

CLUB 22 ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon. CRUISER ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494

LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line.

K¿ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM• LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘

∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤·˘ÏË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ Magna.

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. TIKI ATHENS

DARK SUN

✱ ON THE ROAD

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9236.908

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

SUMMER CLUB

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3452.502,

ΔÔ Deluxe ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Tiki. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ¢Â˘Ù.-™·‚‚., ÓÙÂÎfi Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ exotica Î·È Ù o ‘50s pop, ȉȿÈÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ live Î·È ¿ÚÙÈ. USE BAR ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks. YELLOW SUBMARINE

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s.

MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

ª¤ÓÂÈ æ˘ÚÚ‹ ̤¯ÚÈ Ó· η٤‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È ÍÂÎÈÓ¿ 20/9. ∫¿ı ¶¤Ì. guests. ¶·Ú. Ù· D.I.R.T.Y. ¿ÚÙÈ Ì electro Î·È ™¿‚‚. The Spirit Of Love Ì DimPap.

www.ontheroadstavlos.gr H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘, Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. TÚ›ÙË hip hop by Noiz, TÂÙ¿ÚÙË dj George Fil, ¶¤ÌÙË Nick Dales. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Sinatra Î.¿. YOGA BALA

ENVY

PLUS X

∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801

¶. πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ 3 ÔÚfiÊÔ˘˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù·

KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210

¢øƒ√ CD H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ANNIE LENNOX “Songs Of Mass Destruction” (Sony / BMG). E¿Ó ı¤ÏÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ¤Ó·, ÛÙ›ÏÙ Û SMS ÛÙÔ 4525: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 2/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

56 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

3608.304

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

¡¤Ô Ì·Á·˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

¶ø§∂πΔ∞π MAYO

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas. ¶ÔÙfi ú 7.

EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

ONE HAPPY CLOUD

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο groups. 27/9: Part 7 ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÎ. 28/9: Brothers in Plugs Ì ÎÏ. ÚÔÎ. 29/9: ∑erÔ-∑erÔ Ì ÎÏ. ÚÔÎ.

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

NH¶IA°ø°EIO

∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ·. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

∫∏¶√™

A§∞μ∞™Δƒ√¡

PETROGAZ

¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

™ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΢ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫Ô˘‚·ÙÛ¤· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÂÙ. Junior Rush, ¶¤Ì. ‘ Electricity Nights’, ¶·Ú. Akylla, ™¿‚‚. Jojo. Opening 3/10 THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

ΔÔ dance stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R ‘n’ B ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ¤ÏÏËÓ˜ DJs. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ ηÈ


VITRINE ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·. ✱ X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com

NÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›Û. ÂχıÂÚË.

∞π°π¡∞

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 NÔ˘ ¢Ô˘... Ë ¿Û¯ËÌË. EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ N. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: Z. I·Îˆ‚›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. æ¿ÏÙ˘, K. TۿΈӷ˜, ™. Z·ÓÓ›ÓÔ˘, X. æ¿ÏÙË. TÂÙ.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.00 & 22.00, K˘Ú. 21.00,ú 23, 16, 18. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 A˘Ùfi, Ô˘ Á‰¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ·fi ÙË Ì¤Û· ÏÂ˘Ú¿. Solo

performance Ù˘ K.¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. Afi ÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ AdLib. ™ÙȘ 27/9, ÛÙȘ 21.30. E›Û. ÂχıÂÚË. N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜. T˘ §¤Ó·˜ KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «AÛ›η». ™ÎËÓÔı. ‰È·ÛÎ.: M›ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B·Ì‚·Î¿, BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ¢Ú¿ÎÔ˘. TÚ. - ™¿‚. 21.30, ú 16, 12. Afi 2 ˆ˜ 14/10.

E™TIATOPIA AY§H ¶. HÚÂÈÒÙË 17, 22970 26438

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-bar ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘, Ì Ôχ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §Ô˘ÎÔ‡ÏÏÂÈ· ÚˆÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ Ê·ÁËÙ¿. I¶¶OKAM¶O™ º·ÓÂڈ̤Ó˘ 9 (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙ. Û¯ÔÏ›Ԣ), 22970 26504

§›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô-·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, Ì ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. M¶AM¶H™ AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 7, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜, 22970 23594, 694 4140586 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈ-

Ì¿ÓÈ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ºˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ. º·ÁËÙfi ·fi ÙË Ì·Ì¿ K·ÏÏÈfiË (ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜). ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. Afi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›.

CAFÉ BAR ANASSA §ÈÌ¿ÓÈ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 22970 53530

™ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 20 Ì. ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÚÈÂ›Â‰Ô café-lounge bar Ì Áη˙fiÓ. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο. ¢˘Ó·Ù¿ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· beats.

BOOZE KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 House. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË «T¤ÌÏÔ Ô›ÎÔ˜ ÂÓÔ¯‹˜». OÌ¿‰· ™Ï·Ù˜. ¢Â˘Ù. & TÚ., 21.30, ú 10. 693 2663143 ¢E§ºINAPIO N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 299 1/2 ÁÂÏÒÓ Ï·‚¤. TÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÚ.-K˘Ú. 21.15, ú 17, 22, 17. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.047 AY§H £EATPOY ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË - performance. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. MÔ˘Û.: M. PÔ‚›ı˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. K·ıËÌ. 26/9 - 4/10, 22.00, ú 10. £EATPO BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 M ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ¿ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ¢È·ÛÎ. - ÛÎËÓÔı.: N. K·Ú·Á¤ˆÚÁÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, AÚ˙fiÁÏÔ˘ Î.¿. ™ÙȘ 5/10.

CAFÉ BEACH CLUBS

£EATPO ¶ETPA™ NÙ·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5012.402 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™Ù¿ÈÓ. ™ÎËÓ. ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: A. Nidi. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, K. K·Ú·Ì¤ÙË, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, A. TfiÙÛÈη˜, °. º¤ÚÙ˘. ™ÙȘ 3/10.

AI°INHTI™™A

£EATPO TH™ ∞NOI•H™

¶·Ú·Ï›· AÈÁËÓ›ÙÈÛÛ·, 22970 61082

°ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ.

CAFÉ BAR B∞ƒΔA¡ ¶. HÚÂÈÒÙË 16, 694 0700407

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›ÔÈ jazz, funk, soul, rock Î·È disco ‹¯ÔÈ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

BÔ˘ÙȤ˜ Î·È ¯ÔÚfi˜ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ A›ÁÈÓ·. Café-barclub-Ù·‚¤ÚÓ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ mojito, burgers Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·fi ÙËÓ Î· T˙¤ÓË. AÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ı¤·. INN ON THE BEACH ¶·Ú·Ï›· A›ÁÈÓ·˜, 22970 25116

Café beach club ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ¢ڇ¯ˆÚË Í‡ÏÈÓË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. BÚ·‰ÈÓ¤˜ mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›.

CLUB E§§HNIKON AÎÙ‹ T. X·Ù˙‹ 10, 693 7509047

TÔ NÔ1 ·Ú·ÏÈ·Îfi club Ì mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÁÈ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ¯ÔÚfi. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ●

TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë. Afi ÙÔ Û¯‹Ì· «™˘Ó οÙÈ». ™ÎËÓÔı. ‰È·ÛÎ.: KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, K·ÏÔʈÏÈ¿˜, K·„‹, M·ÁÁ›Ó·. ¶ÂÌ. - K˘Ú.: 21.30, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 14/10. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ¢øMA ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. ¢È·ÌfiÚ. KÂÈÌ. - ÛÎËÓÔı.: §. B·ÛÈÏ›Ԣ. ¢Ú·Ì/ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚ.: ™. §ÈÔ‡ÏÈÔ˘. ™ÎËÓ.: Õ. M¤ÓÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·ÏÙ¤˙Â, K. P·ÓÙ¿ÓÔÊ, Œ. ºÂ˙ÔÏÏ¿ÚÈ. Afi ÙȘ 3/10. £EATPO TøN A§§A°øN 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19·, 210 5246.833 ¶fiÏȘ. ™ÎËÓÔı.: E. TÛÔϷΛ-

‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÚËÁÔÚ›Ô˘, °. ZÒ˘, B. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙȘ 29 & 30/9, 6 & 7/10, 18.00 & 20.00. E›Û. ÂχıÂÚË. 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï OÌ¿‰ˆÓ ¢Ú¿Û˘. M¤¯ÚÈ 28/10. KA§§I¢POMIOY 68 EÍ¿Ú¯ÂÈ· TÔ ·›Ì· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ. TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. Afi ÙË ÔÌ¿‰· «Ÿ¯È ·›˙Ô˘Ì». ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £ÏÈ‚¤ÚË, §ÂÌÔÓ‹, TÛ·ÁηڿÎË, TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË: 210 8068.552 & 697 8014815. TÂÙ. - K˘Ú.: 21.00, ú 18, 12. ø˜ 28/10. ME°APO MOY™IKH™ AI£PIO TøN MOY™øN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ Î·È TÛÈÌÈÛ΋. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·-

Ú¿ÛÙ·ÛË. K›ÌÂÓ· - ÛÙ›¯ÔÈ ÛÎËÓÔı.: £. °ÎfiÓ˘. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: Õ. M¤ÓÙ˘. MÔ˘Û.: °. AÓ‰Ú¤Ô˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: E. TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K¤ÎÂ, A. M·Í›ÌÔ˘, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘. ™ÙȘ 27 & 28/9. META§§OYP°EIO ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 127, °Î¿˙È ¶ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ - ‡ÌÓÔ˜ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È

ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «Û˘Ó + ÂÚÁ·Û›·». ™ÎËÓÔı. - ¯ÔÚÔÁÚ.: MÔ˘Ú›ÙË, ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. EÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË: MÔ˘Ú›ÙË. B›ÓÙÂÔ: ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, MÔ˘Ú›ÙË. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: M›ÁÁÔ˘, KÔÚÔÓÙ˙‹˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M¿ÓÙË, K·ÚÌ›ÚË, ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, MÔ˘Ú›ÙË. ™ÙȘ 27 - 30/9, 21.30, ú 20, 15.

>>

>>

°. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

3310.907, ¶¤ÌÙË & ™¿‚‚·ÙÔ 27 & 29/9, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

PHONIQUE NEO FILIGRANTE - TSOL O Michael Vater (aka Phonique) ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙ· mid 90s ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. K·È ÌÂÙ¿ fiÏ· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏ·. AÓ¤Ù˘Í ÙÔ freestyle DJing Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ electro ¿ÏÏÔıÈ ÙˆÓ Poker Flat Î·È Dessous ÙÔ˘ Steve Bug. Œ¯ÂÈ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. A˘Ù¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë DJ Girl Î·È ÔÈ Klinik ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ D.I.R.T.Y. ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·fiÁÔÓÔ˘˜ ÙÔ˘ electroclash, Neo Filigrante. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ “The Spirit Of Love”. MOTEL P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ 27-29/9, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

JESPER DAHLBACK O ™Ô˘Ë‰fi˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ John, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÛηӉÈÓ·‚È΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. AÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È rookie, ¤¯ÂÈ ÎÔÓÙ¿ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ dance ÎÔ˘ÚÌ¤ÙÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û Turbo, Minus, F Communications ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. §ÔÁÈο ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ deep –Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘– liquid house Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ techno ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·˜ bpm. FUZZ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641, ™¿‚‚·ÙÔ 29/9.

EχıÂÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ.

METEORIT SESSIONS T· “Reverb Sessions” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ A¤ÚÁË Í·Ó·¿Ó ÚÒÛÈÎË ÓÙ›ÛÎÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÔÛ¯Ô‚›ÙÈη clubs. M·˙› ÙÔ˘, ÔÈ DJ Frox & Stark Ì ÙË ÁÓÒÚÈÌË electro - techno Û˘ÓÙ·Á‹. TۤηÚÂ Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “Freeze” Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Stephan Bodzin, Thomas Schumacher, Zoo Brazil. CLUB METEORI N›Î˘ 11, ™‡-

ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000

ÓÙ·ÁÌ·, ™¿‚‚·ÙÔ 29/9, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 5 (Ì ÔÙfi).

TÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·.

TÔ˘ M·Ï˙¿Î. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Altra terra”. ™‡ÏÏË„Ë ÛÎËÓÔı.: °. X·Ù˙¿Î˘. ™ÎËÓÔÁÚ.: ¢. X·Ù˙¿ÎË. MÔ˘Û.: Neon. Live DJ: Elmyr. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, P. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, M. MÂÓ¿Î˘, B. K·ÙÚ›ÙÛ˘. ¢Â˘Ù. - TÂÙ. & ¶·Ú. - K˘Ú.: 20.00 & 21.30, ú 22, 15. ª¤¯ÚÈ 30/9. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 ÕÌÏÂÙ Ô B’. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. ™ÎËÓÔı.: B. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏÏȤ˜. XÔÚÔÁÚ.:Z. KÈÏ›ÓË. ™¿‚. & K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿-

ÙÛ‚ÈÙ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. PfiÛÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. MÔ˘Û.: M. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘. ¶¤Ì. - ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.30. ú 20, 15. Afi 3/10. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 H ˙‹ÏÈ· Û ÙÚ›· Ê·Í. To˘ EÛÙ¤Ú BÈÏ¿Ú. ™ÎËÓÔı.: ¢. AÚ¿ÔÁÏÔ˘. ™ÎËÓ.: A. AÚÛ¤ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: §È‚·ÓÔ‡, §¤¯Ô˘, ¶·ÓÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.30 & 21.30, K˘Ú. & ¢Â˘Ù. 20.30, ú 20. Afi 27/9 ˆ˜ 5/11. ●

SOUNDTRACK ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

PETER HOOK ŸÔÈÔ˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔ “Control” ›‰Â, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ «N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜». MÂÙ¿ ÙÔ Ï·˚Îfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔ AÙÙÈÎfiÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ian Curtis, ÙÔ ¿ÚÙÈ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Soul. M ˘„ËÏfi ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ Peter Hook, ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Ì·Û›ÛÙ· ÙˆÓ Joy Division, ÙˆÓ New Order, ÙˆÓ Monaco Î·È ÙˆÓ Revenge. O Hooky ÂÍ·ÛΛ Ô‡ Î·È Ô‡ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Â›Ó·È Î·È ˆÚ·›Ô˜ Ù‡Ô˜, ηϿ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ· ÙÔ˘ post-punk. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÔÈ ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ˘ Chevy Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ I-Kie. SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210

METRON X·Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË 15, P¤ÓÙ˘, 210 4251.093 TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ™ÎËÓÔı.: ™. T۷ΛÚ˘. ™ÎËÓ.: KÒÛÙ·˜ B·ÚÒÙÛÔ˜. MÔ˘Û.: ¶. AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. KÔÛÙ.: °. NfiÈÌ·Ó, A. ™È¿ÊÎÔ˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. ™ÔÓÙ¿ÎË, ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, N. MÔ˘·›ÌË. Afi 28/9 ˆ˜ 14/10, ηıËÌ. 21.15, ú 25, 15.

Ø

THE HALL OPENING •¤¯·Û ÙÔ LUV. £˘Ì‹ÛÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ AÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚¿ÊÙÈÛ¤ ÙÔÓ The Hall. M R’n’B ¶·Ú·Û΢¤˜, Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ “SEX” ¿ÚÙÈ Î·È ‚¤‚·È· ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ dance ÛÎËÓ‹ Ù· ™¿‚‚·Ù·. A˜ ԇ̠Vitalic, Tiefschwarz, Ellen Allien, Laurent Garnier. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ Dubfire ÙˆÓ Deep Dish ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Paolo Mojo. THE HALL ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

CHERUB ROCK (A TRIBUTE TO SMASHING PUMPKINS) OÈ ÊˆÙȤ˜ Ì¿˜ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË M·Ï·Î¿Û·, Î·È ÙÔ Intro, ÈÛÙfi ÛÙ· ıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ, ÙÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ (ηÏfi) ¿ÏÌÔ˘Ì ·ÏÏ¿ Î·È rarities ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. K¿ÔÈÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó singles Î·È albums Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜. INTRO (COFFEE) BAR KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 30 & MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442, TÂÙ¿ÚÙË 3/10, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

STEPPERS2 DUBSTEPPERS ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ project Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Outro. H Anna Mystic (ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÙÛÂοÚÂȘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Braff Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ Ù˘ ÙÔÓ Seanie T.) Î·È Ô Harris (Funxion) ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ underground reggae ÙˆÓ 90s ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ hype ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ dubstep. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÁÁ˘Ë̤ӷ breaks ·fi ÙÔ˘˜ Loot DJs. YOGA BALA P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335, ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 27-28/9, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

MODESELEKTOR:

TODO SOBRE MI MADRE ›ÁÔ Ôχ ÙÚÂÏÔ‡ÙÛÈÎÔÈ. TÈ Ï›ÁÔ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ‰¤ÛÈÌÔ ÔÈ Ù‡ÔÈ. K¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· MÔdeselektor, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Reworks (ÚԂϤˆ ηڷ‚¿ÓÈ· ÁÈ· ™·ÏfiÓÈη ÛÙÔ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜). OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Gernot Bronsert and Sebastian Szary Â›Ó·È ÛÙ˘ÁÓÔ› ÚÔ‚ÔοÙÔÚ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· η˘ÙÂÚfi crossover ·fi beats and pieces, tapes, ··ÁÁÂϛ˜ Î·È Ù¤ÎÓÔ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™ÙÔ (Ôχ) Ó¤Ô Î·È (Ôχ) ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Happy Birthday!” ›·Ó Ó· ʈӿÍÔ˘Ó ÁÈ· ʈÓËÙÈο Î·È ÙÔ˘˜ Thom Yorke, Puppetmastaz, Maximo Park. X·Ìfi˜. °È· ‰Â˜ ÙÈ Â›·Ó ÛÙËÓ Athens Voice...

§

MÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Û·˜ “Hello Mom!” ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÙ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜ Ì ÙÔ “Happy Birthday!”... §ÔÈfiÓ, Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÈ· ÂÌ¿˜. °›Ó·Ì Ì·Ì¿‰Â˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚԇ̠¤Ó· Ôχ ηÏfi ¿ÏÌÔ˘Ì Ì 18 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤۷ Û 3 Ì‹Ó˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ ¤ÓÙÔÓË ÂÌÂÈÚ›·.

Festival. º·›ÓÂÙ·È ÂÚ¿Û·Ù ηϿ ÁÈ· Ó· Í·Ó¿Ú¯ÂÛÙÂ. º¤ÙÔ˜ ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ, ·Ï‹ıÂÈ·; N·È, ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈ· Î·È Â›¯·Ì Ôχ ÙÚÂÏfi ΤÊÈ. B·ÛÈο ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ò˜ Î·È Ò˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ. £· Â›Ó·È wild.

EÌÊ·Ó›˙ÂÛÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Bpitch control showcase Ì ÙÔ˘˜ Ellen Allien & Apparat Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Pfandfinderei. K¿ÙÈ Û·Ó ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ·fi‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. (°¤ÏÈ·) N·È, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È, ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó· ıÂfiÙÚÂÏÔ Thom Yorke, Maximo Park Î·È ¿Ï- ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. Ϙ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÚˆÈÓfi; N· ͢·fi ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë; E›Ó·È Ó¿Ì Ì ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ì·˜ –Î·È ÌÂÙ¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. AÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË Ì ٷ ÌÈÎÚ¿– Î·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯·Ú¿ Î·È ÙÈÌ‹. K¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¿Ì ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. K·È Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· TÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ùfi, ÓÔÌ›˙ˆ. EÏÏ¿‰·; O ŸÙÙÔ P¯¿ÁÎÂÏ. 111 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ ÎÔÈÓfi ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô INFO: REWORKS FESTIVAL ’07 ÛÙÔ §ÈModeselektor; XÌÌÌ... ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ Ì¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û 4 ÛÎËÓ¤˜ Ì ʈӿ˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. K·È ÂÚÈÛÛfi- ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ Bola, Pole, Ellen Allien & Apparat, ÙÂÚÔ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ™ÎÔÙÛ¤˙ÔÈ. OÈ °¿ÏTiefschwarz, Booka Shade, Ison, Nikko ÏÔÈ Â›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηÎÔ›. Patrelakis, Solar, Whighnomy Bros Ì·˙› ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· Ì ÔÏϤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜, ÊÈÏÌ¿ÎÈ·, ¯ÔÚÔÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ‹Ù·Ó ÛÔ‡ÂÚ. Áڷʛ˜ (KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ P‹ÁÔ˜), ÂÈηAÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, AÌÂÚÈ΋, ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È showcases ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Bpitch control, EÏ‚ÂÙ›· ‹Ù·Ó ηÏÔ› Â›Û˘. Scape, Poeta Negra, NON, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· MÈÏ¿Ù ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÚÒÙË ÂÌÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï.ÛÙȘ 28 & 29/9. ¶ÚÔÒÏËÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Reworks ÛË: 28/9 ú 25, 29/9 ú 30, ‰ÈË̤ÚÔ˘ ú 48.

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 “Recall Athens”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. °. °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜, ¶. KÔÎÎÈÓÈ¿˜, N. M¿ÚÎÔ˘. ø˜ 13/10. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ X·Ó‰Ú‹˜. “ens solum”. ø˜ 1/12. A-¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ™ÙË‚ °È·Ó¿ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. AÛÚfiÌ·˘Ú· Û¯¤‰È· Û ¯·ÚÙ›. ø˜ 20/10. ART-ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081 HÏ›·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ÁÂÚfiÓÙˆÓ & ÁÂÚÔÓÙÈÛÛÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘ fiÏÂÌÔ˘. OÌÈϛ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜.ø˜ 2/11. ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹ B¿ÓÈ· AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘.

“Prima facie”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/10. * BERNIER/ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935-7 Group Show. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó H. Akakce, W. Beshty, A. Garcia-Alix, J. Shaw, M. Kelley, J. Vallance, N. N·˘Ú›‰Ë˜, K. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ø˜ 25/10. °KA§EPI TH™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 14Ô˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì‹Ó·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. “Voyage in Greece”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

Nelly’s, B. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, K. M·Ï¿Ê·˜, ¢. TÏÔ‡·˜ Î.¿. ø˜ 2/10. “Voyage in Greece”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 14Ô˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì‹Ó·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ø˜ 2/10. CHEAP ART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517 EÁηٿÛÙ·ÛË “Visibility”.

¢ËÌfiÛÈ· ‰Ú¿ÛË “Visibility” ÛÙË §·˚΋ AÁÔÚ¿ Ù˘ ¶Ï. AÙÙÈ΋˜ (AÏη̤ÓÔ˘˜ & ¶È›ÓÔ˘, 29/9, ˆ˜ ÙȘ 14.00). 29/9 - 1/10. ZOYM¶OY§AKH Thission Lofts ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 123 “Places in ZONE D”. ™. ¶ÂÙÚ›‰Ë (“Poetics of Power”), ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘ (“Soul Forest”), E. TÛ·ÓٛϷ (“Standing”). ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Û¯¤‰È· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.ø˜ 6/10. I§EANA TOYNTA PROJECT SPACE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 6439.466 “Clash-Ified”. ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), T. Schulz (ÙÔȯÔÁڷʛ˜). KALFAYAN GALLERIES, X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 ÕÓÓ· M·Ú›· T۷οÏË.

‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (A. Hilde, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, X. AÔÛÙÔÏ¿Î˘ Î.¿.). O Ï·Ó‹Ù˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË, ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ø˜ 6/10. LORAINI ALIMANTIRI GAZONROUGE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5248.077 AÓ·ÛÙ·Û›· ¢Ô‡Î·. AÓÙÈΛÌÂÓ·. ø˜ 6/10. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN A›ıÔ˘Û· «N. °‡˙˘», Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 Maria Eugenia Rivera. «TÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 5/10. PEBEKKA KAMXH, I¿ÛˆÓÔ˜ 47, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5233.049 Clare Woods. TÔ›·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Remap[KM], Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 20/10. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ AÁÔÚ¿, 211 1199.991 “The oldest song we know”. Megan Î·È Murray

McMillan. EÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ø˜ 10/11. TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, ¶Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 EÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M‰›·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 20/10. THANASSIS FRISSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 M·ÚÈϤӷ Z·ÌÔ‡Ú·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 10/11. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 Stef Driesen. “Rock Face”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 8/9 - 6/10. ™ÙÔ REMAP (KM) Uwe Henneken & Stefan Rinck, “Vicerunt, viderunt, venerunt”(1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ AÚÁÎÈ¿Ó·˜

(2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ø˜ 6/10. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ¤ÍÔ‰Ô˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË), 210 5228.968 Ruby Osorio. “Upon This Waking Edge...”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/10. ™ÙÔ REMAP (KM) “Life to the full”, Group Mel-Air, M. Hamdi, M. Hill, l. Kang, R. Nixon, D. Vamiali. ø˜ 24/11. “Late night fiction”, off site group exhibition. S. Herbert, D. Jakob, J.Kerbel, K.Kilimnik, D. Vamiali, R.Woods. ø˜ 3/11. * XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Josi Manuel Broto - ¶¿ÓÔ˜ KÔÎÎÈÓÈ¿˜. AÎÚ˘ÏÈÎfi ÛÂ

η̂¿ Î·È „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ. ø˜ 20/9.

«™·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ». ø˜ 3/11. KENTPO §A´KH™ TEXNH™ KAI ¶APA¢O™H™ AÁÁÂÏÈ΋˜ X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË 6, ¶Ï¿Î·, 210 3243.987 «¶ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·».ø˜ 30/9.

* KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Emergency Room”, ÂÈηÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· T. Geoffroy - Colonel, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È

∞§§√π Ãøƒ√π * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007». T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. ø˜ 3/11. “Fractured figure”. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó JeanMichel Basquiat, John

58 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

>>

>> *¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) Bock, Urs Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. ø˜ 23/3.

§ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, AÎÚfiÔÏË, 210 9228.370 °. K·„ȉ¿Î˘. «OÍÂȉÒÛÂȘ». X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 6/10.

¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô AÊ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ K‡ÚÈÔ˘ AÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡/ E›ÛÔ‰Ô˜ 1.

WANNAJOB, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 697 7301524, 694 5551362 “Backrounds”. T· ÙÔ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 18/11.

OÈ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ¿ıÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁ-

ÌÈfiÙ˘· Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ “planespotters”.ø˜ 28/9. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 «K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ IÛÙÔڛ˜ T¤¯Ó˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È video art. 17/9 - 6/10. * KEPAMEIKO™ META•OYP°EIO Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. KÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· A˘‰‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó graffiti artists, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È video-artists. Info ÛÙÔ site www.remapKM.com Î·È ÛÙÔ blog: remapkm.blogspot.com. ø˜ 24/11. KO™MO-¶O§ITI™MO™ A. MÂÙ·Í¿ 20 & EÌ. MÂÓ¿ÎË, 210 3303.385 “Atropa Vanitas”. H Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË. A. °ÂÁÈÛÈ¿Ó, M. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, °. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ø˜ 27/9. ME°APO O§¶ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 10, ¶ÂÈÚ·È¿˜ “Disco Coppertone”. H ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. N. AÏÂ͛Ԣ, C. Caycedo, M. Garcia Torres, I. Kiaer, A. Mir, O. Nicolai, X. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ø˜ 12/10. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, A. M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, B. MÔÙԇϷ. ø˜

21/10. ¶NEYMATIKO KENTPO Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 «º˘ÛÈΤ˜ AÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ».

K·ÏÏÈÚÚfiË XÔ˘ÛÈ·‰¿. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.ø˜ 30/9. ¶O§ITI™TIKO KENTPO «§EøNI¢A™ KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 25, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜. ™·Ú¿ÓÙ˘ K·Ú¿‚Ô˘˙˘.

«◊¯ÔÈ Ù˘ ÛȈ‹˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/9. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, ™¿Ù· Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. «MÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ &

Á˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÚÁ· ·fi ͇ÏÔ ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û plexiglass. ø˜ 1/11. TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 60 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ‚›ÓÙÂÔ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, performance, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 18/11. TEXNOXøPO™ - ∂Nø™H E§§HNøN XAPAKTøN

ª√À™∂π∞ E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.724 ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘. 80 ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ŒÊË‚Ô˜ ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ· Î·È Ô Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˜ ŒÚˆÙ·˜ ÙˆÓ £ÂÛÈÒÓ. MÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ø˜ 31/10. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Francesco Scavullo. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. Afi 20/9.

M·Ó¤Ù·˜, Î.¿. ø˜ 29/9. “Her(his)tory” B’ ̤ÚÔ˜.

B›ÓÙÂÔ. A. Abdessemed, D. Aitken, D. Almond Î.¿. ø˜ 29/9. MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 NÙ›ÎÔ˜ B˘˙¿ÓÙÈÔ˜. «™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (Û¯¤‰È·, ÌÔÚʤ˜). ø˜ 5/10. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111/ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. «TO¶OI». Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹

ÙÔ˘ M·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, 210

( * * * *) O P∞Δ∞Δ√Y∏™ (RATATOUILLE) TÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ŒÓ·˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ Î·È ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·Ù˙·Ì‹ ‚ÔËıfi Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. Õ„ÔÁË ÂÈηÛÙÈο Î·È ›Ûˆ˜ Ë ÈÔ ÂÓ‹ÏÈÎË Û ÓÔÔÙÚÔ›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ Pixar. APOLLON - CINEMAX class, ATTIKON- CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION 1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI,

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA

( * * * ) Y¶√æπ∂™ (DISTURBIA) TÔ˘ NÙÈT˙¤È K·ÚÔ‡˙Ô, Ì ÙÔ˘˜ ™¿È· §·M·Ê, K¿ÚÈ AÓ MÔ˜, N٤ȂÈÓÙ MÔÚ˜. ŒÓ·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ Ó·Úfi˜ ˘ÔÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô Á›ÙÔÓ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È „˘¯Ô·ı‹˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜. EÏ·ÊÚ‡ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ó·ÓÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, οÙÈ Û·Ó ÙÔÓ «™ÈˆËÏfi Ì¿ÚÙ˘Ú·» ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ youtube. A£HNAION Cinepolis, AI°§H, BAPKIZA, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢E•AMENH FRAME, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, AE§§ø Cinemax 5+1, ZEA, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, CINE

MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™, EÁÓ·Ù›·˜ 154, ÂÓÙfi˜ ¢E£, 2310 240.002 O ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË. X·Ú·ÎÙÈ΋ ·fi

ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, ‰ˆÚ¿ ͤӈÓ, EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ. ø˜ 14/10. «1Ë ÂÓfiÙËÙ·: YfiıÂÛË ÚÔÛˆÈ΋» (Ë Î·ıËÌÂÚÈ-

ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ), «2Ë ÂÓfiÙËÙ·: KÔÈӈӛ˜ Î·È ÂÈ-ÎÔÈӈӛ˜» (ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ),

ÙÔ›Ô). ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. ø˜ 14/10. «MӋ̘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. ø˜ 14/10. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9,ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô‰Ô‡ BÔ˘Ï‹˜ ¶Ï¿Î·, 210 3312.621

E§§∏¡∂™ ∑ø°ƒ∞º√π H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÁηÏÂÚ› ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ‰È·ÙËÚ› ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘, ˆ˜ Ì›· ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. £· ‰ÂȘ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ MÚ·¤Û·, ¢·ÓÈ‹Ï ¢·ÓÈ‹Ï, B·Û›ÏË °ÂÚÌÂÓ‹. Old Town Gallery BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 3897.121. Z¿ÂÈÔ M¤Á·ÚÔ 210 3223.509. MÔ˘ÛÂ›Ô ÕÏÂÍ M˘ÏˆÓ¿, ¶Ï. AÁ›ˆÓ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 5, £ËÛ›Ô, 210 9215.173. ø˜ 25/11.

Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜

¶AI¢IKO MOY™EIO K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3312.995

·fi ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 1945-48. ¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ŒÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi £¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ø˜ 18/11.

«¶Ò˜ ¤Ó· ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Û›ÙÈ ¤ÁÈÓ ·È‰ÈÎfi ÌÔ˘Û›Ի

* MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1/ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 “Her(his)tory - H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘”. OÌ·-

‰È΋ ¤ÎıÂÛË video-art Ì ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ̤۷ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Aernout Mik, Bruce Nauman, Gary Hill, Doug Aitken, Annika Larsson, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜, M›ÏÙÔ˜

(ÁÈ· ·È‰È¿ 6-12 ¯Ú.), «¶·Ï¿ÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ» (ÁÈ· ·È‰È¿ 3-5 ¯Ú.). 29 & 30/9.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ APXAIO§O°IKO MOY™EIO £E™™A§ONIKH™, M·Ó. AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘ 6, 2310 830.538 «XÚÔÓÈÎfi AÓ·ÛηÊÒÓ ÙˆÓ •¤ÓˆÓ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· - T· ʇÏÏ· ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ Ù˘ °Ë˜ AÔηχÙÔ˘Ó...»

H ¤ÎıÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¢I. ¶. K. A «•¤Ó˜ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· - Afi ÙÔÓ 19Ô ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·» Î·È ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ˆ˜ ÙËÓ A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ø˜ 10/10. «OÈΛ˜ ÈÛÙÔڛ˜». H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· M·Î‰ÔÓ›·. 28, 29, 30/9. ●

( * * ) O ¢ƒ√ª√™ Δ√À ∂πƒ∏¡π∫√À ¶√§∂ªπ™Δ∏ (PEACEFUL WARRIOR) TÔ˘ B›ÎÙÔÚ ™¿Ï‚·, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ NfiÏÙÂ, ™ÎÔÙ M¤ÎÏÔ‚ÈÙ˜, ŒÈÌÈ ™Ì·ÚÙ, ¶ÔÏ °Ô˘¤ÛÏÂ˚. N·Úfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ ·›ÚÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜ ·fi ÛÔÊfi ˘¿ÏÏËÏÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ˘, Û ·˘Ùfi ÙÔ new age ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY

( * * * * * ) O °∞Δ√¶∞ƒ¢√™ (IL GATTOPARDO) TÔ˘ §Ô˘Î›ÓÔ BÈÛÎfiÓÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ M·ÚÙ §¿ÓηÛÙÂÚ, AÏ¤Ó NÙÂÏfiÓ, KÏ·Ô‡ÓÙÈ· K·ÚÓÙÈÓ¿ÏÂ, ¶¿ÔÏÔ ™Ùfi·. ŒÓ·˜ IÙ·Ïfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘, ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘. ŒÓ· ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ §Ô˘Î›ÓÔ BÈÛÎfiÓÙÈ. INTEA§

B∞™I§∏™ °∂ƒª∂¡∏™, «æ∞ƒ∞™»

KPATIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ 2310 546.683 1Ë MÈÂÓ¿Ï ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, «EÙÂÚÔÙÔ›Â˜» ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. §‹‰· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. «EȘ ÙÔ fiÓÔÌ·» (“In the name of”). ø˜ 10/11.

«3Ë ÂÓfiÙËÙ·: KÔÛÌÈΤ˜ ÂÈ-ıˆڋÛÂȘ» (ÙÔ ·ÛÙÈÎfi

ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ETOYA§, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, TPIA A™TEPIA 1., ODEON MA°IA

( * * ) ∂Ã∂Δ∂ ∫∞¡∂π ∫ƒ∞Δ∏™∏; (NO RESERVATIONS) TÔ˘ ™ÎÔÙ XÈΘ, Ì ÙÔ˘˜ K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜, Õ·ÚÔÓ ŒÎ¯·ÚÙ, AÌÈÁΤÈÏ MÚ¤ÛÏÈÓ, MÔÌ M¿Ï·Ì·Ó, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· KÏ¿ÚÎÛÔÓ. H ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÊ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÓÈ„È¿˜ Ù˘ Î·È ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ‚ÔËıfi. PÔÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ ¿Ԅ˘ «Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È». ™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi. ATTIKON- CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A™TPON, ATTA§O™, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA

CITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

( * * ) T∞ ª∏§∞ Δ√À A¢∞ª (ADAMS AEBLER) TÔ˘ ÕÓÙÂÚ˜ TfiÌ·˜ °È¤ÓÛÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ O‡ÏÚȯ TfiÌÛÂÓ, M·ÓÙ˜ M›ÎÂÏÛÂÓ, ¶¿ÚÈη ™Ù¿ÈÓ, AÏ› K·˙›Ì. ŒÓ·˜ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÓÔÚ›· ÂÓfi˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘ ÈÂÚ¤· Î·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙË Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. MIKPOKO™MO™ - PRINCE, ºI§I¶

( * * ) Oπ ºÀ§∞∫∂™ Δ∏™ ª∂ƒ∞™ (DNEVNOY DOZOR) TÔ˘ TÈÌÔ‡Ú MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ, Ì ÙÔ˘˜ KfiÓÛÙ·ÓÙÈÓ K·Ì¤ÓÛÎÈ, M·Ú›· ¶ÔÚÔÛ›Ó·, BÏ·ÓÙÈÌ›Ú M¤ÓÛÔ‚, B›ÎÙÔÚ BÂÚÙ˙Ì›ÛÎÈ. OÈ ÎfiÛÌÔÈ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È (ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿) ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË MfiÛ¯·. EÓÙ˘ˆÛȷο ÂȉÈο Âʤ, ÏÔ‡ÛÈ· Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ made in Russia, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ multiplex. AT§ANTI™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I,

( * * * * ) BERLIN ALEXANDERPLATZ TÔ˘ P¿ÈÓÂÚ B¤ÚÓÂÚ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ °Î›ÓÙÂÚ §¿ÌÚ¯Ù, °ÎfiÓÙÊÚÈÓÙ T˙ÔÓ, X¿Ó· ™ÈÁÎԇϷ, M¿ÚÌ·Ú· ™Ô‡ÎÔ‚·. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ M›ÌÂÚÎÔÊ, ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· Û·Ú·ÎÙÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙÔ magnum opus ÙÔ˘ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ. TPIANON ( * * ) THE WALL TÔ˘ ÕÏ·Ó ¶¿ÚÎÂÚ, ÙÔ˘ MÔÌ °Î¤ÏÓÙÔÊ, KÚÈÛÙ›Ó X·ÚÎÁÚ›‚˜, T˙¤È̘ §fiÚÂÓÛÔÓ, MÔÌ XfiÛÎÈÓ˜. ŒÓ·˜ ÂıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ÚÔÎ ÛÙ·Ú ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¤Ó· «Ù›¯Ô˜» ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·fi ·˘ÙfiÓ. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Pink Floyd, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‹ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¢ANAO™, E§§H ( * * ) H Eπ™μ√§H (THE INVASION) TÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó, NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ, T˙¤ÚÂÌÈ NfiÚı·Ì, T˙¿ÎÛÔÓ MÔÓÙ, T˙¤ÊÚÈ P¿ÈÙ, BÂÚfiÓÈη K¿ÚÙÚ¿ÈÙ. ŒÓ·˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˜ Èfi˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Á˘, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. MÈ· ÌËÙ¤Ú· ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÔÛ›·. O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο ÌÔÚÊ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ cut. A£HNAION Cinepolis, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ETOYA§A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™


KINHM/ºO™, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), NANA Cinemax, AE§§ø Cinemax 5+1, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) EƒøΔ∂ÀªE¡∏ T∑E´¡ (BECOMING JANE) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó T˙¿ÚÔÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ AÓ X¿ı·ÁÔ˘¤È, T˙¤È̘ M·ÎA‚fiÈ, T˙Ô‡ÏÈ °Ô˘fiÏÙÂÚ˜, T˙¤È̘ KÚfiÌÁÔ˘ÂÏ, M¿ÁÎÈ ™ÌÈı O ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ T˙¤ÈÓ ŸÛÙÈÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó πÚÏ·Ó‰fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÂËÚ¤·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, Û ÌÈ· ηÏÏÈÁÚ·ÊË̤ÓË ÎÔÌÂÓÙ› ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÌ¿ÙÛ· ÂÔ¯‹˜ Ì ·ÁÁÏÈ΋ ·Í¿Ó.A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * ) O K∞π¡√Yƒπ√™ Δ∏™ M∞ª∞™ ª√À (I COULD NEVER BE YOUR WOMAN) T˘ ŒÈÌÈ X¤ÎÂÚÏÈÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, ¶ÔÏ P·ÓÙ, T˙ÔÓ §fi‚ÈÙ˙, TÚ¤ÈÛÈ O‡ÏÌ·Ó. °˘Ó·›Î· ÌÈ·˜ ËÏÈΛ·˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È Ó·Úfi Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ò˜ Ó· ÔÚ¢Ù›. H Û·Ú·ÓÙ¿Ú· Î·È Ô ÚˆÙ¿Ú˘ (·˜ Ô‡ÌÂ) Û ΈÌÈ΋ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÏÔ‚ÔÙÔÌË̤ÓÔ˘˜ ı·٤˜. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALLM VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS

TO ¶√πª¡π√ (THE FLOCK) TÔ˘ B¿È K¤Ô˘ÓÁÎ §¿Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ P›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, A‚Ú›Ï §·‚›Ó, ∂ÓÙ ÕÎÂÚÌ·Ó. ŒÓ·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Î·È Ë ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ™OºIA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) ¢À√ M∂ƒ∂™ ™Δ√ ¶∞ƒπ™π (2 DAYS IN PARIS) T˘ ZÈÏ› NÙÂÏ› Ì ÙÔ˘˜ Z. NÙÂÏ›, ÕÓÙ·Ì °ÎfiÏÙÌÂÚÁÎ, NÙ¿ÓÈÂÏ MÚÔ˘Ï, M·Ú› ¶ÈÁȤ, AÏÌ¤Ú NÙÂÏ›. K¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ô ̤Ú˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ∞ÓÙÈ-ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ì˘‰Ú¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. KA§Yæø, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ¶§AZA, ¶TI ¶A§AI

( * * * ) THE SIMPSONS: H Δ∞π¡I∞ THE SIMPSONS MOVIE ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™›Ï‚ÂÚÌ·Ó. H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Simpsons, ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÂÍÈÛÙÔÚ› Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ M·Ù °ÎÚ¤ÈÓÈÓÁÎ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· «ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘» Â-

Ú·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÛÙ›· Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, KA§Yæø, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, OPºEA™, ™INE ™E§HNH

( * * * ) 1408 TÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÊÛÙÚÔÌ Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÓ KÈÔ‡˙·Î, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ T˙¿ÎÛÔÓ, M¤ÚÈ M·ÎKfiÚÌ·Î. ™˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ¤Ó· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Û·Ù·ÓÈÎfi. ∞ÏËıÈÓ¿ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·... ÙÚfiÌÔ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ KÈÓÁÎ. ™INE ™E§HNH, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) O X∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π Δ√ T∞°ª∞ Δ√À º√π¡π∫∞ HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX ™ÙÔÓ ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ XfiÁÎÔ˘·ÚÓÙ˜, Ô X¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ BfiÏÓÙÂÌÔÚÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοϷ˜. Ÿ¯È οÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * * * ) ZODIAC TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ º›ÓÙÛÂÚ Ì ÙÔ˘˜ T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, M·ÚÎ P¿Ê·ÏÔ, ÕÓÙÔÓÈ ŒÓÙÔ˘·ÚÙ˜. ™Ô˘‰·›· Ù·ÈÓ›· ˘·ÚÍȷ΋˜ ·ÁˆÓ›·˜. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¶A§A™, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, O™KAP, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, AABOPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, APOLLON - CINEMAX class

( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· Û¯¤‰È·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÚˆÙfiÙ˘Ë. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ZEA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA(§‡ÎÂÈÔ), ™INE ¶A§§HNH, ™INE ¶API Refresh Cinemas, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, TPIA A™TEPIA, AI°§H, A™TPON

( * ) A§∂•I™º∞πƒ√π NΔ∂ΔE∫Δπμ 3 (RUSH HOUR 3) TÔ˘ MÚÂÙ P¿ÙÓÂÚ Ì ÙÔ˘˜ KÚȘ T¿ÎÂÚ, T˙¿ÎÈ TÛ·Ó, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, I‚fiÓ AÙ¿Ï.£ÂˆÚËÙÈο ·ÛÙ›· Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘, ΢ڛˆ˜ ‚·ÚÂÙ‹. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ºOIBO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ●

∞ı‹Ó·˜ AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ 18.50-20.50/ Zodiac 23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, £EPINO Zodiac 21.30 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.40-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 22.1000.00 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.30-18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.),K˘Ú. Î·È 11.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.00-18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)20.10-22.10 Ì ˘fiÙ,, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 00.10 A›ıÔ˘Û· 4: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 17.15-19.1521.15-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.15, K˘Ú. Î·È 13.15 A›ıÔ˘Û· 5: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 21.0023.00/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 18.20/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.20-14.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50 KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 £EPINO ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ 20.20-23.00 A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: E›‰ˆÏ· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 18.40-20.4022.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30-13.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 20.3022.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 2:O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 21.00/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.40-20.4022.40/ EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶·Ú.™¿‚‚. 00.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.3017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: E›‰ˆÏ· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 18.50-20.5022.50/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: YÔ„›Â˜ 20.50-22.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 21.0022.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM.

KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 O P·Ù·Ùԇ˘ 18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 16.4518.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.00-23.00

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.0020.15-22.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ‰¤ÚÌ· 19.00-21.05-23.10

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.30-22.50

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 A˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË 18.50/ H ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ 20.50-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30-20.00-22.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.3015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.0014.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.00

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 E›‰ˆÏ· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 18.30-20.30-22.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 19.00-21.00-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ‰¤ÚÌ· 18.15-20.20-22.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 18.10-20.3022.50/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶·Ú.-K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.00-20.15-22.30/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶·Ú.-K˘Ú. 16.30 Ì ˘fiÙ.

ATTA§O™ ∫ÔÙÈ·›Ô˘ & ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.45-20.50-23.00

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 O P·Ù·Ùԇ˘ ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 17.45-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 22.20/ 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 17.30 MÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ B’, 20.10 æ˘¯Ú·ÈÌ›·, 22.20 ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÎÏËÍË, 01.00 Inside - ¶·Ú. 17.00 ¶·Ú·ÓÔ˚΋ ·Á¿Ë, 19.00 EÈÎfiÓ˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, 21.00 æËÊȷο ÓÂÎÚÔÙ·Ê›·, 23.00 Ginger, 00.45 TÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙˆÓ Î·ÓÈ‚¿ÏˆÓ - ™¿‚‚. 17.00 MÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ B’, 19.30 •ÂÛÎÂ-

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ M¿ÈÎÏ MÔ˘Ú, 21.15 MÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Sigur Ros, 23.30 Magdalena Viraga - K˘Ú. 17.00 MÈÎÚ¤˜ ÚÂÌȤÚ˜ AÎÌ‹, 21.00 ø ÙÈ ‚ÚfiÌÈÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, 23.00 ŸÌÔÚÊÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

ATTIKON cinema ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-20.3022.40/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 17.45 ¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË, 20.00 Control, 22.45 H Ì·Ì¿ ÛÔ˘ ¤Ê˘Á - ¶·Ú. 18.00 Y¤ÚÔ¯Ë ˙ˆ‹, 20.00 TÔ ÛοʷӉÚÔ Î·È Ë ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 22.15 ZÒÓË ¿Ì˘Ó·˜ - ™¿‚‚. 18.00 MÈ· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹, 20.15 Hairspay, 23.00 Coffy, 00.45 °˘Ó·›Î˜ ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ· - K˘Ú. 18.00 A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë AÁÁÏ›·, 20.30 I’m not there

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: YÔ„›Â˜ 20.50-22.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: 88 ÏÂÙ¿ 20.50-22.50 /™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 20.40-22.40

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú.& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-19.00-23.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1515.00-19.00-23.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 01.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 13.00-17.00-21.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.30-17.45/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.4522.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00/ YÔ„›Â˜ 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: Zodiac ¶¤Ì.¶·Ú. & K˘Ú.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 20.30-23.45, TÚ. 23.45/ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ ™¿‚‚. 20.00/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.TÂÙ. 14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ™¿‚‚. 22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.30-22.00-00.30, TÚ. 15.00-22.00-00.30/ Zodiac ™¿‚‚. 20.3023.45/ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 17.00-19.30, TÚ. 17.30/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ™¿‚‚. 12.30-14.3016.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.-TÂÙ. 14.00-16.15-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚. 11.45-14.00-

16.15-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.15-18.00/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.45-22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 9: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.45-19.15-21.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.15-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.15-19.30-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15-19.30-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-17.00-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 21.30-23.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.45-17.00-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 21.30-23.45 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 12: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.0020.30-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.15-21.30 Ì ˘ÔÙ., ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.15-21.3023.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 14: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00-20.3023.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.15-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45-20.1522.45 A›ıÔ˘Û· 2: YÔ„›Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00-18.45-21.1523.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00-18.45-21.1523.45 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30144.5-17.00-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.4519.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.4519.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 6: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00-19.15-21.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00-19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-18.00-21.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-15.00-18.0021.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 00.00 A›ıÔ˘Û· 9: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙË-

60 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

ÛË; 20.15-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 17.3020.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 11: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.00/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.00-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 12: Zodiac ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-19.30-22.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-16.00-19.3022.45 A›ıÔ˘Û· 13: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-15.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 20.1522.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 14: O P·Ù·Ùԇ˘ 13.00-15.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.45-22.00-00.15 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 15: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.15-18.30-20.4523.00-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15-18.3020.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 16: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 17: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.45-17.45-20.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-13.45-15.45-17.4520.00 Ì ˘fiÙ./ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 18: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.4516.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 18.00-20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.15-17.1500.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.15-15.1517.15-00.15 Ì ˘fiÙ./ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 19.1521.45 A›ıÔ˘Û· 20: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45-21.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30-18.45-21.00-23.15

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 20.00-22.1500.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.0021.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.0001.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 18.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.15-23.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.15-23.30 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 5: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ

ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.1519.30-21.45-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 19.30-21.45-00.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

T˙¤ÈÓ 18.00-20.30/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 23.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 17.30-20.0022.30

°§YºA¢A VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.15-23.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.15-23.45 Ì ˘ÔÙ. A›ıÔ˘Û· 2: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.4518.00-20.15-22.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.4515.45-18.00-20.15-22.3000.30 A›ıÔ˘Û· 3: The

∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 18.00-20.3023.00 A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.10-20.20-22.40

∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË;18.45-20.4522.45 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-18.30

iser @ Fuzz, in, Troy Pierce, Ga Richie HawtK˘ ™Î ÏË Úfi Ì ٷ ÏÏ ÈÎfi˜: ΋ ÚÈ· Ù· ÏÈ fiÌÔÚ ÍË Ì ÚÒ Ì· ÂÎÙÔ» ÎÏ·Ì, Î·È ¿ techno, ˆÚ·›Ô «¿ÊÏˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì ÙÂÏÈο; Ê· fiˆ˜ ·ÏÈ¿. M‹ · fiˆ˜ ¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘: ¶ÂÚ›ÙÂÚ 36Ô ºÂÛÙÈ‚¿ Ú· ÛÙ ÈÎfi » Ù˘ È·‰ «‰ ÙÔ È Î· Ó ÓÙ· ʇ Ú‰ ËÓ Ì›Á ‰ËÁ¤ÏÈ·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· MENSA Â›Ó·È ÁÈ· ͯӿ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂȘ ‚È‚Ï›· ˜: I‰·ÓÈο ÙÔ r, N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ Θ ÙÔ˘ Joe Strumme·ÎÔ Ù·È ÙÛ›Ù·, ˙ÂÛÙ¤˜ ·Ù¿ll ÊÈÓ¿ÏÂ. ‡Á ӷ t” Rio “White ·fi ÙÔÓ Bono, big chi ˜ ·Î› Ì·Ï , sch mu Jar ·˜: H Ù·Èh, N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌÈ¤Ú ·›ıÔ˘Û·. Annie LeiboÂvic Ì›· Û § ¢O ÙÔÓ Ó›· Ô˘ Ì¿˙„ fiÏÔ : ™· Ó ¯Ù ˜ ¶Ú ÂÌ È¤Ú ·˜ Wo ol 10 0%¿, Ú·N‡¿Ú· Ôχ ¤Í˘ÓÔ˘˜. Teletubbies ÁÈ·

°A§A•IA™ ∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 £EPINO YÔ„›Â˜ 20.5023.00

(ÌÂÙ·ÁÏ.)

CINERAMA ∞Á.∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶.º¿ÏËÚÔ, 210 9403593 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 20.1522.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: Pink Floyd: The Wall ·fi ¢Â˘Ù. 18.4020.50-23.00. 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 17.30 ¢‡Ô ·ÁηÏȤ˜, 20.00 Sicko, 23.00 MÈ· ÊÔÚ¿/ ¶·Ú. 20.00 KÔ˘ÙÈ¿, 22.30 Nԇʷڷ/ ™¿‚‚. 18.00 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ˉÔÓÔ‚Ï„›·, 20.15 °·Ï·Í›·˜, 22.30 X Ë ¿ÁÓˆÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, 00.45 ¢fiÓÙÈ·/ K˘Ú. 18.00 H XÈÔÓ¿ÙË Î·È ÔÈ ÂÙ¿ Ó¿ÓÔÈ, 20.30 ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Îˉ›·, 23.00 Joshua A›ıÔ˘Û· 2: O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ ·fi ¢Â˘Ù. 18.1020.20-22.30. 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 18.00 T˘ÊÏfi˜, 20.15 OÈ Ë‰ÔÓÔ‚Ï„›Â˜, 22.45 Tekon Kinkurito/ ¶·Ú. 18.00 T· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ù˘ Ì·ÓÙ¿Ì NÙ ..., 20.30 ¢‡Ô ·ÁηÏȤ˜, 22.45 H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ¿Ù·ÎÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡/ ™¿‚‚. 18.15 M·ÎÚÈÓÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ, 20.30 Nԇʷڷ, 22.45 Y¤ÚÔ¯Ë ˙ˆ‹. K˘Ú. 18.15 OÈ ·-

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.20-18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.00-23.00 (Ì ˘fiÙ.)

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 O P·Ù·Ùԇ˘ 17.3019.50(ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 11.30-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› 22.15

CINE CITY

∂°ø ∂∫∂π ∏ª√À¡ ∫π

Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.0022.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-13.4516.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.00-20.30-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.15-19.30-21.45-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15-19.30-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.15-15.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 7: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.3016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.1521.45 A›ıÔ˘Û· 9: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.20-20.4523.20

Ï·ÈÛÙ¤˜, 20.45 AÊȤڈ̷ NfiÚÌ·Ó M·Î §¿ÚÂÓ.

¢IONY™IA §.™˘ÁÁÚÔ‡ 286, 210 9515514 £EPINO ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.00-20.15-22.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 T· Ì‹Ï· ÙÔ˘ A‰¿Ì 19.0020.45-22.30/ EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ¶·Ú.-K˘Ú. 00.15

OA™I™ EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ (™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·), 210 6461.895 AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 £EPINO °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

E§§H

ODEON ABANA

∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 Pink Floyd: The Wall 18.00-20.10-22.20

§ .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 20.0022.40, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 19.5022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.15

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 19.00-21.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ETOYA§A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00-20.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 21.00-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.3019.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO O˘ÁΤÙÛÔ˘ MÔÓÔÁηٿÚÈ ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ P·ÛÔÌfiÓ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, AÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 £EPINO™ O ηٿÛÎÔÔ˜ Ì ٷ 7 ÚfiÛˆ· ¶¤Ì.K˘Ú. 20.45-23.00/ TËÏÂʈӋ۷Ù ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.00

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.45

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 ¶·Ó‰ÒÚ· 18.40-20.40.22.40

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 O Á·Ùfi·Ú‰Ô˜ 18.4522.15

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË-∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510950 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 20.40-22.40/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 19.00 (Ì ˘fiÙ.)

˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.0023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¢Â˘Ù. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)23.30 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 12: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 19.10-21.20-23.50, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.50

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 19.40-22.15/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶·Ú.-K˘Ú. 17.40 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 19.50-22.30, ¶·Ú.K˘Ú. Î·È 17.15 A›ıÔ˘Û· 3: 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 20.30-22.45, ¶·Ú.K˘Ú. Î·È 18.10

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 2: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.1021.10 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.20-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 1408 23.30 A›ıÔ˘Û· 3: EÈÛ‚ÔÏ‹ 17.20/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.40-21.40 Ì ˘fiÙ./ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 23.40 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.1014.10-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 22.30 ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 5: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 22.10-00.20, ¢Â˘Ù. 00.20 A›ıÔ˘Û· 6: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.00-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.0014.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 22.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.00-21.30-00.10 A›ıÔ˘Û· 8: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.30-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 20.40-23.10 A›ıÔ˘Û· 9: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.40-20.5023.00, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 10: YÔ„›Â˜ 17.10-19.20-21.50-00.00 A›ıÔ˘Û· 11: O P·Ù·ÙÔ‡-

ODEON O¶EPA ∞η‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622683 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 19.40-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 20.00-22.15, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.40

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 16.15-18.30-20.45-23.00 Ì ˘fiÙ., K˘Ú. Î·È 14.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.2022.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.2022.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00-20.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.45 A›ıÔ˘Û· 4: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 21.30-23.50/ O P·Ù·Ùԇ˘ 16.50-19.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.1014.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: YÔ„›Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.30-21.40-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.30-21.4023.45/ O P·Ù·Ùԇ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.00/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.20-17.40, K˘Ú. Î·È 13.00/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 22.00-00.00

NIPBANA Cinemax §.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 O P·Ù·Ùԇ˘ 18.20-20.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 23.00

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.00-23.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÂÙ. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-23.30 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 19.5022.10-00.20/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.50 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 17.20 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.30 (Ì ˘fiÙ.)/ YÔ„›Â˜ 19.20-21.5000.00 A›ıÔ˘Û· 4: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.20-21.10-23.40 A›ıÔ˘Û· 5: ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 22.2000.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.00-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 18.40-20.5023.00, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.00-21.3000.10/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜


17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ 20.40-23.10/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.0014.00-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.10-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.4022.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.30-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.1023.20/ Cinema Park. T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› 18.15-20.15/ Zodiac 22.20

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EPINO Half Nelson 20.30-22.45 XEIMEPINO Zodiac 19.30-22.30

¶§AZA §.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 1: 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Ó‰ÒÚ· 18.30-20.30-22.30

¶TI ¶A§AI ƒÈ˙¿ÚË 24, (ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291800 O P·Ù·Ùԇ˘ 16.0018.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 20.45-22.45

™INE ¶API - Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £EPINO N¢ÚÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.30 (Ì ˘fiÙ.)/ ¶ÔÏ›Ù˘ K¤ÈÓ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.10

™INE º§OI™BO™ EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. 20.0022.30/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.30-22.30/ O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 O P·Ù·Ùԇ˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.00-23.00

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 O P·Ù·Ùԇ˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. ηÈ

15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 20.30-22.30

YÔ„›Â˜ 21.30-23.50

STER CINEMAS ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ AÏ‹ıÂȘ & „¤Ì·Ù· 21.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.30-22.30

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1015.20-17.30-19.30/ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 21.20/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 23.40 A›ıÔ˘Û· 2: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 17.50-20.00-22.10, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.50-20.0022.10-00.15/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.50 A›ıÔ˘Û· 3: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.40-21.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0015.10-17.20-19.40-21.50 (Ì ˘fiÙ.)/ Hannibal, Ë ·Ú¯‹ 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.50-14.0016.10-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40-19.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.10-13.2015.30-17.40-19.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.00 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.10-17.0019.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 21.00/ 1408 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 13.40-15.40-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 19.45-22.20 A›ıÔ˘Û· 8: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4015.50-18.30/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.10-23.15 A›ıÔ˘Û· 9: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.10, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.20-16.2018.10/ YÔ„›Â˜ 20.1522.40 A›ıÔ˘Û· 10: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.10-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50-15.0017.10-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 2/ 10 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 3/10. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 2/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.50-15.0017.10-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 21.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 2: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 16.15-18.4020.50-23.00/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.20-14.3016.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 20.20-22.30, ¶·Ú.™¿‚‚. 20.20-22.30-00.40 A›ıÔ˘Û· 4: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.50-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.4016.50-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 21.15-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: O P·Ù·Ùԇ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1015.20-17.30-19.40/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.40-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.20-15.1017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.50-21.00 Ì ˘fiÙ./ O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 23.20 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00-18.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 20.0022.00-00.00

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; 21.00-23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.45-22.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.15-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 Berlin Alexanderplatz (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ). ¶¤Ì. 18.00 1&2, 20.30 3&4, 22.40 5&6/ ¶·Ú. 18.007&8, 20.10 9&10, 22.20 11&12/ ™¿‚‚. 18.00 13&14, 21.00 1&2, 23.30 3&4/ K˘Ú. 18.00 5&6, 20.10 7&8, 22.20 9&10/ ¢Â˘Ù. 18.00 11&12, 20.10 13&14, 23.20 1&2/ TÚ. 18.00 3&4, 20.10 5&6, 22.20 7&8/ TÂÙ. 18.00 9&10, 20.10 11&12, 22.20 13&14

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.15

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-21.45

¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§/¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 £EPINO M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì. 20.30-22.40/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ ¶·Ú.K˘Ú. 20.30-22.45, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™» ∞.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198890 £EPINO The holiday ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.40, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 22.30/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.30-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

OPºEA™ §ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £EPINO H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ¶¤Ì. 20.15/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00/ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ¶·Ú.-K˘Ú. 21.30/ O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.15/ TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ TÂÙ. 20.15

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 20.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 £EPINO Music and lyrics ¶¤Ì. 20.30-22.30/ H ˙ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30-22.40

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 £EPINO ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 21.00 (Ì ˘fiÙ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 22.30 (Ì ˘fiÙ.)

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.00-22.30

ZEA ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 T· Ì‹Ï· ÙÔ˘ A‰¿Ì 19.0021.00-23.00

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 £EPINO O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜ ¶¤Ì.-K˘Ú.21.0023.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ YÔ„›Â˜ 20.10-22.2

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 £EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 1408 23.00

ºOIBO™

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.00-23.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 19.00

¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225653 EÈÛ‚ÔÏ‹ 22.20/ O P·Ù·Ùԇ˘ 17.00-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ●

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


Δ∞π¡π∂™

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

O °∞Δ√¶∞ƒ¢√™ (IL GATTOPARDO) ***** A‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ÁÚ·Ì̤˜ ‹, ηχÙÂÚ·, ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ Û ϤÍÂȘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §Ô˘Î›ÓÔ BÈÛÎfiÓÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÚfiÔ Ì·ÁÈÎfi. KÈ ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ Ì ٷ «ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·» fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·˘Ù‹ Â‰Ò Ë ·ÊÔÏÈÛÙÈο Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Ì·Á‡ÂÈ ·ÎfiÌË.

T· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÓËÏÈÎÈÒÓÔÓÙ·È

¶√¡Δπ∫√™ ™Δ∏¡ ∫√À∑π¡∞

Y¶√æπ∂™ (DISTURBIA) *** O T˙¤È̘ ™ÙÈÔ‡·Ú٠›¯Â ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ Á‡„Ô ÛÙÔÓ «™ÈˆËÏfi M¿ÚÙ˘Ú·» ÙÔ˘ X›ÙÛÎÔÎ, Ô ™¿È· §M·Ê ÊÔÚ¿ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙȘ «YÔ„›Â˜». K·È ÔÈ ‰˘Ô Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ οÙÈ ÛÎÔÙÂÈÓfi Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. H ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ù·Èӛ˜ ‚‚·›ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ NÙÈ T˙¤È K·ÚÔ‡˙Ô, Ô˘ Èı·Ófiٷٷ Ë ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ XÈÙ˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Û οÔÈÔ ÎÏÈ¿ÎÈ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔ youtube. Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ X›ÙÛÎÔÎ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ›ÛÔ˘ Ô fiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ·ÁˆÓÈ҉˜ Ó·ÓÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Û·Û¤Ó˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ gore Î·È Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ fiÛ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È, ηıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ‚·ı‡ÙÂÚ˜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·ı·Úfi fun.

TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY O P∞Δ∞Δ√À∏™ (RATATOUILLE)****

AÎfiÌË ÎÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÙ ÍÂÛÙÔÌ›ÛÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË «fi¯È ·ÎfiÌË ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì ‹Úˆ· ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ˙ˆ¿ÎÈ» (Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ›̷ÛÙ ÔÏÏÔ›) ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ auteur Ù˘ Pixar, MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ˙ˆ¿ÎÈ Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˜. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ô PÂÌ› –fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÚˆÎÙÈÎfi– ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂÊ, ÎÈ ·Ó Ë È‰¤· ÂÓfi˜ ÔÓÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È Â͈ÊÚÂÓÈ΋, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ – ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ Ù˘ ‹Úˆ· Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙÔ. O P·Ù·Ùԇ˘, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÚ› ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı·ً ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ıˆÚ› ·ÔÙÚfi·È· ‹ ·Ï¿ ·Ë‰È·ÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ MÂÚÓÙ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÂÓ‹ÏÈÎÔ ı¤·Ì· –Ó·È, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ¤Ó· ÔÓÙ›ÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û· Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· ¤Ó·Ó ·Ù˙·Ì‹ Ì¿ÁÂÈ62 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007

Ú·– ηıÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ÌÈ· ÒÚÈÌË „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ù· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Â›Û˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÊÔÚ¿ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ı·٤˜. O ›‰ÈÔ˜ Ô PÂÌ›, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο «˙ˆ¿ÎÈ·»Ø fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÎÚ›˙Ô˘ ÙÚȯÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÈ·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ‹Úˆ· Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡ ÊÈÏÌ, ·Ú¿ Û ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙfi ÔÓÙ›ÎÈ. T· ‡ÛËÌ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ MÂÚÓ٠ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ı· ¤Ê¢Á ηْ ¢ı›·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ animation: ¢›¯ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯·Ú¤˜, ‰›¯ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÛÏ¿ÛÙÈÎ, ‰›¯ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Í¤ÊÚÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Á›ÓÂÙ·È Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ; ™ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ô MÂÚÓÙ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ÛıËÛË, ÌÈ· «Î·ÓÔÓÈ΋» ÛÎËÓÔıÂÛ›· Û ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ¶·Ú›ÛÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â·Ó¢Ê¢ڛÛÎÂÈ, Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ PÂÌ›, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÈÔ Î˘ÓÈÎfi ı·ً (‹ ÎÚÈÙÈÎfi) Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì ηı·Ú¿ ·È‰Èο Ì¿ÙÈ·... ∞

Oπ ºÀ§∞∫∂™ Δ∏™ M∂ƒ∞™ (DNEVNOY DOZOR) ** AÎfiÌË Î·È ÙÔ ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÎÂÊÙ› ÌÈ· ÛÎËÓ‹ fiÔ˘ ¤Ó· ·Ì¿ÍÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙË Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. OÈ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ TÈÌÔ‡Ú MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ Â›Ó·È, fiˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, ˘„ËÏÒÓ ÔÎÙ·Ó›ˆÓ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ «º‡Ï·Î˜ Ù˘ N‡¯Ù·˜» (ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜) ›Ûˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÈÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È Ô‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‚·Ì›Ú, ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. AÓ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ˙Ëٿ٠οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂȉÈο Âʤ, ÂȉÂÈÍÈÔÌ·Ó‹ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÈı¿Ú˜ ÛÙÔ soundtrack, ηχÙÂÚ· Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙÂ.

THE WALL ** H ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÛÙ·Ú ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ (Û ‰È¿ÚÎÂÈ·) videoclip, Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÁÈ· Ó· ÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ album ÙˆÓ Pink Floyd Ô ÕÏ·Ó ¶¿ÚÎÂÚ ÙÔ 1982, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙÔ ÓÂfiÎÔÔ MTV οÓÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ̤ÛÔ˘ ηٷÓÔËÙ‹ Û fiÏÔ˘˜. E‰Ò, Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÚ‰Â̤ÓË, ÚԂϤ„ÈÌË, Î·È ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ ÁÂÌ¿ÙË (‡ÎÔÏÔ˘˜) Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÂÚ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ T˙¤Ú·ÏÓÙ ™Î·ÚÊ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÊÈÏÌ Ó· ‚ϤÂÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ¤Ó· cult ·Ú¿‰ÔÍÔ ‹ ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ wallpaper Û ¿ÚÙÈ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ off.


T∞ M∏§∞ Δ√À A¢∞ª (ADAMS AEBLER) ** ™Ù·ıÂÚfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ™Ô‡˙·Ó M›ÂÚ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Û ËıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘, Ô ÕÓÙÂÚ˜ TfiÌ·˜ °È¿ÓÛÂÓ ÚÔÙÈÌ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›·, ¤Ó·˜ ÓÂÔÓ·˙› ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÓÔÚ›· ÂÓfi˜ fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÈÂÚ¤· Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô (Î·È ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ) ı· ¤¯ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ Û ‡ÊÔ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÊÈÏÌ, Ô˘ ÌÂډ‡ÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÈÔ ·ÓÔȯÙfi Î·È ‰ÂÎÙÈÎfi ı·ً.

∂Ã∂Δ∂ K∞¡∂π Kƒ∞Δ∏™∏; (NO RESERVATIONS) ** ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÙÚ·Á·Ó‹˜ ηڷ̤Ϸ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÚÈ̤ÈÎ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ “Bella Martha”, ·fi Ù· brownstone ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ̤¯ÚÈ ÙË Û¿ÏÙÛ· Ì ÙÚԇʷ Ù˘ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ì ٷ Ê·ÁËÙ¿, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ Î·Ï‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜) ÛÂÊ, Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¯·ÚÈو̤ӷ Ë K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÙ·Ó ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ ·ÓÈ„È¿˜ Ù˘ ÎÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ sous chef ı· È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋˜ ÎÔÌÂÓÙ› Â›Ó·È Â‰Ò: fiÌÔÚÊÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ì·ÍÈÏ·ÚÔfiÏÂÌÔÈ, Á¤ÏÈ· Î·È ¯·Ú¤˜ Û ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÈÎ-ÓÈÎ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ Î·È Ù· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì·Ù¿ÎÈ· Ù˘ ÕÌÈÁΤÈÏ MÚ¤ÛÏÈÓ ÁÈ· Ó· Ú·Á›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡ ı·ً. O ™ÎÔÙ XÈΘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ fiÏ· Ù· ÛˆÛÙ¿ ˘ÏÈο ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, ·ÏÏ¿ ͯӿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË. AÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, ÙÚÒÁÂÙ·È...

GREEKS O F THE

O ¢ƒ√ª√™ Δ√À Eπƒ∏¡π∫√À ¶√§∂ªπ™Δ∏ (PEACEFUL WARRIOR) ** ™ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ self help ‚È‚Ï›ˆÓ, Ô B›ÎÙÔÚ ™¿Ï‚· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ NÙ·Ó M›ÏÌ·Ó, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ò˜ Ó· οÓÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ηχÙÂÚË Í˘ÓÒÓÙ·˜ «ÙÔÓ ÂÈÚËÓÈÎfi ÔÏÂÌÈÛÙ‹» ̤۷ Û·˜. E‰Ò, Ô Ó·Úfi˜ M›ÏÌ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· «ÛÔÊfi» ˘¿ÏÏËÏÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙË ÊÒÙÈÛË Ì¤Û· ·fi ÎÔÈÓfiÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÂÈˆÌ¤Ó˜ Ì ÛÙfiÌÊÔ ÊÚ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ «ÛΤÊÙÂÛ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ». Ok, ·ÏÏ¿ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙÔ˘ Úԯ›ÚÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰¿ÛηÏÔ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ̷˜ Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î. MÈÁÈ¿ÁΠÛÙÔ “Karate Kid”: “Wax on, wax off”...

WEEK

EÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù · ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜:

 Marianna Elias (m Tom Stasinis (s ake up artist: second unit) ou Jimmy Harritos (e nd mixer: second unit) lectrician) ÛÙȘ «Y Ô„›Â˜»

 Athena Xenakis (s

hading technica l director) ÛÙÔÓ «P ·Ù·Ùԇ˻

 Susan Cartson is Gus Magalios (bes (executive producer) t boy grip) Billy (key rigging grip) George Patsos (kePatsos ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Billy y grip, ) Diana Pappas (cos

staff assistant) ÛÙ Ô

tume «Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ ¿ÙËÛË;»

BERLIN ALEXANDERPLATZ **** °˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 15 ÒÚ˜, ÙÔ “Berlin Alexanderplatz” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ magnum opus ÙÔ˘ P¿ÈÓÂÚ B¤ÚÓÂÚ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ, ¤Ó· ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ M›ÌÂÚÎÔÊ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· Û·Ú·ÎÙÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Ì¤Û· ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ. ● 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


Δ∂á∏ REMAP KM/ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ™Δ∏¡ ∞°∏™π§∞√À 32

❰❰ T√ ¶ƒøΔ√ ª∂Δ∞ª√¡Δ∂ƒ¡√

ª∞ƒπ∞ ¶∞™Ã∞§π¢√À

μπμ§π√¶ø§∂π√ Δ∏™ ¶√§∏™

BÈ‚Ï›· ÛÙoÈ‚·Á̤ӷ ¿Óˆ Û ·Ï¤Ù˜ Î·È Ï¿Ì˜-ηı›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô containers-‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â›‰Ô˜ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, ÂÚÈÔ‰Èο, ηٷÏfiÁÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, gadgets Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi Ó‡̷ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ MÈÂÓ¿Ï “Destroy Athens”. T¯ÓfiÔÏȘ, °Î¿˙È, ̤¯ÚÈ 18/11.

∞fi ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ AÙÙÈ΋˜ ÛÙÔ ReMap KM

¢ƒ∞™∂π™ °π∞ √§√À™ T˘ °πøΔ∞™ Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

VISIBILITY PROJECT A˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ AÙÙÈ΋˜ ı· ‰ÂȘ ¤Ó·Ó ¿ÁÎÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙȘ 6.15 ÙÔ Úˆ› ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Visibility project, ·ÓÙ› ÁÈ· ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜ ı· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· dvd Ì fiÏ· Ù· video-art ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ Ì ¯Ú‹Ì· ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜: ·Ê‹ÓÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î¿ÙÈ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Í›·˜ –ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó·Ù‹Ú·˜ ‹ ·Ï¿ ¤Ó· ÔÚÙÔοÏÈ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿– Î·È ÁÈ· ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ·›ÚÓÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· 2.000 dvd ÙÔ˘˜. T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÎÔÈÓfi ¿ÍÔÓ· ÙËÓ «ÔÚ·ÙfiÙËÙ·» Î·È Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¤ÚÁÔ - ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. TÔ project ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È

·fi ¤ÚÛÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ˘fi ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ M·Ú›·˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, Ì·˙› Ì ̛· ÂÙÂÚfiÎÏËÙË ÔÌ¿‰· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù¤¯Ó˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· «¯ÒÚÔ» Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÎÔÈÓÔ‡. ŸÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Cheap Art, Ì·˙› Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ Ì ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì video ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. H ‰Ú¿ÛË ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ: ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, MÔ˘Ì¿Ú˘ & XÚËÛÙ¿ÎÔ˜, N˘ÌÊÈ¿‰Ë, TÛÂÚÈÒÓ˘ Î.¿. ™ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ AÙÙÈ΋˜ (AÏη̤ÓÔ˘˜ & ¶È›ÓÔ˘) ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 14.00 ÛÙȘ 29/9 Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Cheap Art (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3817.517). EÁη›ÓÈ·: 20.30. M¤¯ÚÈ 1/10.

REMAP KM ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Young Athenians” ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. EÓÒ ÎÔÈÙ¿˜ ÚÔÛ¯ÙÈο ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÎÔ‡˜ ·ÎÈÛÙ·ÓÈο ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Ì·ÏÎfiÓÈ. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: Ù· ¤ÚÁ· ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ - KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ʤÚÓÔ˘Ó ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÁηÏÂÚ›. TËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‰ÂȘ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: Û·Ó ‚fiÏÙ· ‹ ÔÚÁ·64 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ӈ̤ӷ, ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. O ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ó· ÙË ‰ÂȘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË... Mπ∫ƒ√°ƒ∞ºπ∞ / ¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ√À Ã∞ƒΔ∏ H ¤ÎıÂÛË ·ÏÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ¢›Ï· Û οı ¯ÒÚÔ Ô˘ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Remap KM, ı· ‚ϤÂȘ ‚·Ì̤ÓÔ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¶ÚÔÛÔ¯‹: ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. ∂ÊԉȿÛÔ˘ Ì ÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. T· ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ: ● ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Biennale: 1) ÙËÓ “Young Athenians”, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ «N¤ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ» ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ (KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 43) 2) ÙËÓ “How to endure”, fiÔ˘ ͤÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·- ÍfiÚÎÈ· (§ÂˆÓ›‰Ô˘ 38). ● Rebecca Camhi (I¿ÛÔÓÔ˜ 47) ÁÈ· ÙËÓ Clare Woods Î·È ÙË ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ÁηÏÂÚ› “Nice & Fit”. ● The Breeder (§ÂˆÓ›‰Ô˘ 11), ÁÈ· ÙÔ˘˜ U. Henneken & S. Rinck, ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Blow de la Barra Î·È ÙËÓ Â›Û˘ ·ÁÁÏÈ΋ ÁηÏÂÚ› IBID Projects. ● TËÓ ÁηÏÂÚ› EϤÓË KÔÚˆÓ·›Ô˘ (°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10), ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ËÌËÙÚ›·‰Ë, ¶ÔÏÂÓ¿ÎË, °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. ● T· ¤ÚÁ· ÛÙ· ÔÈÎfi‰· fiˆ˜ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ÂͤÏÈÍË Ù˘ Vamiali’s “Life to the full” (§ÂˆÓ›‰Ô˘ 36) Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 32. ● ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ Graffiti Walk Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì street party ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ I¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙȘ 29/9, Ù· project ÛÙÔ ·ÏÈfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «°·Ï‹ÓË», ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ WWF Greece, ÙËÓ ÎÔÏÂÎÙ›‚· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ìfi‰·˜ (§ÂˆÓ›‰Ô˘ 11 ·fi ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ) Î·È ÙÔ “Karaoke Poesie?”. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 24/11, www.remapKM.com. ∞


BIB§IO §Â˘Îfi˜ Ì¿ÙÛÔ˜, Ì·‡ÚÔ˜ Ì¿ÙÛÔ˜

∞¡£ƒø¶√π Δ√À Ãøª∞Δ√™ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H ¢I§∏ªª∞ ¢π∫∞I√À ÙÔ˘ George P. Pelecanos, ÂΉ. O͇, ÛÂÏ. 408, ú 17,45

O NÙ¤ÚÂÎ ™ÙÚ¤ÈÓÙ˙ Â›Ó·È ÚÒËÓ Ì¿ÙÛÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. TÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ KÚȘ °Ô˘›ÏÛÔÓ, ¤Á¯ÚˆÌÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ¿Óˆ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘ÌÏÔ΋. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ÁÈ·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË, ÁÈ·Ù› Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ ‹Ù·Ó Ï¢Îfi˜. °È·Ù› Ô NÙ¤ÚÂÎ Â›Ó·È AÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÛÔ ÙÔÓ ı˘Ì¿Ù·È ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. KÈ ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ˆÚ·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘ T˙fiÚÙ˙ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ÙÔ «¢›ÏËÌÌ· ¢Èη›Ô˘», Ô˘ Ì·˜ Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ÛÙȘ ÈÔ ¿ÁÚȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘, ÛÙ·ıÂÚfi ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. O ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈο ‚ÈÒÌ·Ù·. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ, ˘Ôı¤Ùˆ, ı· ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÈÙÛÈÚÈο˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ¤ÊÙÈ·¯Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ fiÓÂÈÚÔ. EÁÁÔÓfi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1957, Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙȘ ÓÔ˘¿Ú ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘, ÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ù˘ ‚›·˜, ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, ÙˆÓ ÁΤÙÔ Ì·‡ÚˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÁÈ· ÛÎËÓÈÎfi, ΢‚ÂÚÓ¿ Ô Êfi‚Ô˜ Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·ÏÏ¿ Ô ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ ÂÓËÓÙ¿Ú˘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ¿ÓÂÛË. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÈ, fiˆ˜ Ù·

·Ú¯¤Ù˘· ÙˆÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ËıÈ΋˜ Î·È ¤Ó·Ó ··Ú¿‚·ÙÔ ÎÒ‰Èη ÊÈÏ›·˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ·fiÎÏËÚÔÈ Î·È ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ› ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ¯·Ì¤Ó˜ Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ·‚¤‚·ÈÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ÏÏÔÓ. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ‚›·ÈÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi, Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜ –Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÂÏÂοÓÔ˘–, ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜. KÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÈ¿ ȉˆÌ¤ÓË, Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ηÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. ∞

Tπ ¡E∞; ROCK & POP, √§∏ ∏ π™Δ√ƒπ∞ EÈ̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘: Michael Heatly, MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: AÓÙÚ¤·˜ ™ÔÎÔ‰‹ÌÔ˜, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 528, ú 19,90

ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ Ï‡Έ̷ ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ οı fi„Ë Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Rock & Pop ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÔÁ‰fiÓÙ· ÛÙÈÏ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ ÙËÓ Country Rock, ÙË Nu Metal, ÙÔ Rock’n’Roll ‹ ÙË UK Garage. °Ú·Ì̤ÓÔ ·fi ÌÈ· ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Ì Ï‹ıÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ ÚÔ˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÙȘ Ìfi‰Â˜, Â›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

·fi ÙËÓ ›ӷ, ·ÏÏËÏÔÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó ·ÊÔ‡ ¤Ê·Á·Ó ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·.

Aª∞¡πΔ∞ ª√À™∫∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ MÂıÂÓ›ÙË, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, ÛÂÏ. 272, ú 15

K∞§∞ ¡∂∞ ∫∞π ∞¶√ Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√:

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÛÙ·˘ÚÔÏÂÍÔÔÈfi˜, ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜. OÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡. AÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘. K·È Ê˘ÛÈο ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘. TÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ‚‹Ì· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «O ÕÏÏÔ˜», Ì ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÙÚ·‚¿ ÙË ÁË Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ‹Úˆ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. BÈ‚Ï›Ô Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë Ó· Á›ÓÂÈ Ù·ÈÓ›·. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‰ÚfiÌÔ˘ «AÌ·Ó›Ù· ÌÔ˘ÛοÚÈ·», Ì ÙËÓ ÏÔ΋ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ¶¿ÈÎÔ, Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1943, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔÈ

● TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË M›ÁÁ· «™Ù· „¤-

Ì·Ù· ·›˙·ÌÂ!» (MÂÙ·›¯ÌÈÔ) ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË ·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ K·Ù·Ï·ÓÈÎÔ‡ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ (ICC). ● TÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ŒÚÛ˘ ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ «ZÈÁÎ-˙·ÁÎ ÛÙȘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜» (K¤‰ÚÔ˜) ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙȘ H¶A Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Peter Green. M ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. Œ¯ÂÈ ÂΉÔı› Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÓÒ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÛԢˉÈο, Ù· ÈÛ·ÓÈο Î·È Ù· ·Ï‚·ÓÈο. ●

°π∞ ªπ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ∞ƒÃ∏ O ∞§§√™ Δ√À ∂∞ÀΔ√™, ÕÏ·Ó Z‚¿ÈÌÂÏ, MÂÏ¿ÓÈ, ÛÂÏ. 375, ú 17

O ™Ô‡ÏÌ·Ó ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ KÔ˘›Ó˜, ÙÔ MÚÔÓÍ, ÙÔ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ, 26,2 Ì›ÏÈ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. TÔ ¯·ÚÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘, Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. TË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ. TÔ ‚ÔËıfi ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Simon and Garfungel ÛÙÔ iPod, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ͯÓȤٷÈ, fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙÔÓ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ‰ÔÚʛӘ. O ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Ô‡ÏÌ·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹. Œ¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ „˘¯ÈÎfi reload, ÌÈ· Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. O ™Ô‡ÏÌ·Ó Â›Ó·È Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ÕÏ·Ó Z‚¿ÈÌÂÏ. ¶ÂÓËÓÙ·ÂÓÙ¿Ú˘ E‚Ú·›Ô˜, Ô˘ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÔÈ Áοʘ, ÔÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ù· ı¤Ïˆ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ÔÈ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ, Â›Ó·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi, ·ÓıÚÒÈÓÔ. K·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·, ·ÊÔ‡ Ô Z‚¿ÈÌÂÏ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ì ÙÔÓ ÎˆÌÈÎfi MÈÏ KÚ›ÛÙ·Ï Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÂÈÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ı˘Ì›˙ÂÈ PÔı Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÎˆÌˆ‰›·˜ ÙÔ˘ P¿ÈÓÂÚ. £· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹ÛÂÙ ÁÏ˘Î¿, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÁÂÏ¿ÛÂÙ ʈӷ¯Ù¿. -™T∂º∞¡√™ T™IT™O¶OY§O™ 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ªπ∞ MEPA META Δ∏ ª∂ƒ∞ XøPI™ AYTOKINHTO ● OÎ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‹Ù·Ó Ë M¤Ú· XˆÚ›˜ A˘ÙÔΛÓËÙÔ. M ÙÔ Ù·Í› ÎÔÏÏ‹Û·Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË. O ٷڛʷ˜ Â› Û·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ÌÈÏÔ‡Û ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Î·È ÎÔ˘ÓÈfiÙ·Ó ÌÚÔ˜ ›Ûˆ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Ì ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·. MÔ˘ › ٷ ¿ÓÙ·: fiÙÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È Ë ÕÏÎËÛÙȘ, Ù˘ AÏ΋ÛÙȉԘ. ŸÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÓ‹ÌË. ŸÙÈ ·Ó ͤڈ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÙÔ Playstation, fi¯È ͤڈ; ŸÙÈ Ó· ¿Ì ·fi ÙËÓ OχÌÔ˘, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ŸÙÈ Ó· ÌËÓ ·Óԛ͈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÏÔ˘ÛÙ›. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·ÁηÛÙÈο ÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ «ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ó· ·Ú¿˙ÂȘ Û›ÙÈ, Ó· ‚¿˙ÂȘ ¤Ó· Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡˜ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ». ● A˘Ùfi, ÓÔÌ›˙ˆ, ›¯· Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡Ûˆ ·fi ÙÔ ’83. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ¯·˚ÊÈÓÙÂÏ›ÛÙÈÎÔ, ÙfiÛÔ ÎÓ›ÙÈÎÔ. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰›ÛÎˆÓ – ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÙÔ˘ Sticky Fingers, Ù· ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ Physical Graffiti, ÙÔ Heavy Weather Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ, ÙÔÓ Dylan Ì ÙÔ Î·ÚÔ˘‰¿ÎÈ ÛÙÔ Blonde On Blonde (¿ÏÈ ÂÛ›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘;), ÙÔ˘˜ Allman Brothers, οÙÈ ÛfiÏÔ ÙÔ˘ Billy Cobham, fiÏ· «Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈÔÙÈο» Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ì›· total stereo, ÚÔÛÂÎÙÈο ÛÎÔ˘ÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ·Ó¿ÎÈ ˙ˆ‹, Ó· ÌË Î¿ÓÂÈ ‰·¯Ù˘ÏȤ˜ Î·È ÛÎfiÓ˜. ● ¶ÔÏϤ˜ ‰·¯Ù˘ÏȤ˜ Î·È ÛÎfiÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÌÔ˘-

66 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÛÈ΋ ¤ÁÈÓ ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ÊÏ·Û¿ÎÈ ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ fiÏÔ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·, Û·Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ٷڛʷ. ¢ÂÓ ˙ÂÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ÛÙË Á˘¿ÏÈÓË ÛÊ·›Ú· ÂÓfi˜ Û˘ÌÌ·˙Â̤ÓÔ˘ Ï›‚ÈÓÁÎ-ÚÔ˘Ì Û ÛÔÊÙ ¯ÚÒÌ·Ù·. •ÂÌÔ˘Î¿ÚÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ Î·È Î˘ÏÈ¤Ù·È ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù·, ÛÙ· ÓÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ÙÛÈ̤ÓÙ·. °˘·Ï›˙ÂÈ, ÙÚ›˙ÂÈ, οÓÂÈ ÎÚ·Î ¤ÙÔÈÌË Ó· Û¿ÛÂÈ, ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÚÔ‰¿ÓÈ, ÔÏ˘ÁÎÏfiÙ, ÙȘ ÚÔÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÁÎfi fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÕÌ· ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈÛÙ›, ·˘Ùfi ÙÔ Ï¤Ó glitch, ٷڛʷ ÌÔ˘. ŒÓ· Ì·ÌÔ‡ÓÈ Ô˘ ·ı·›ÓÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù¿ Ù˘. TÔ ÂÙ¿˜ Î·È Û˘ÓÂANNIE, ¯›˙ÂȘ – ηÙ‚¿˙ÂȘ ¿ÏÏÔ. MHN K§AI™ ● TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÚÁ¿, ·ÎÔ‡Á·Ì Û watermarked copy, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·ÚÚ‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Songs of Mass Destruction Ù˘ Annie Lennox. AÚ·¯ÙÔ› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÓÙÔ‡Ú· Ì Ôχ Û·Ṳ̂ÓÔ ¿ÁÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÛÎËÓ¤˜ hi-fi ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÊÂÍÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ӈڛÙÂÚ· Ô Ù·Ú›Ê·˜. T· «TÚ·ÁÔ‡‰È· M·˙È΋˜ K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜» Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÚÈ¿ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÚÔÛËÏÒÓÂÛ·È, Ì ̛· ÂÚ›ÂÚÁË ÛÙÔÌ·¯È΋ ·ÁˆÓ›·, ÛÙË ÊˆÓ¿Ú· Ù˘ Lennox, ·‰‡Ó·-

ÌÔ˜ Ó· ÎÔ˘Ó‹ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÛÔ˘. º˘ÛÈο Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÏÔ‡ÛÈ·, Ï‹ÚË ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË, ‹¯Ô Î·È ÌÂψ‰›· Ô˘ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Î·È ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Ì ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È grandiose (¿„ÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Glen Ballard). A˘Ù¿ fiÏ· fï˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û·Ó ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Â¿Óˆ, Û·Ó Û·Ó›‰È Â› ÛÎËÓ‹˜, Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë Ù¤ÏÂÈ·, ηı·Ú‹, ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ÊˆÓ‹ Ù˘ diva Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÊÙÈ·Á̤ӷ, ÎÏ·ÛÈ΋˜ pop, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. TÔ ÚÒÙÔ track (Î·È single) Dark Road Ì·˜ ¤ÏȈÛÂ. KfiÏÏËÛ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·Á¿Ë, Ì·˜ ı‡ÌÈÛ ÙÔ Why, ÂÓÒ Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ (fiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ, ʈÙÈ¿/ÓÂÚfi, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È, Ë Annie Û ¤Ó· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ù·Í›) ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ‹‰Ë ÎÏ·ÛÈÎfi. Afi ·˘Ù¿ Ô˘, ÌfiÏȘ ÛÙ·Ï¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÎÏÂȉÒÛÂȘ ÛÔ˘. ● ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘, ÙÔ Bare, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó «ÙÔ Î·Îfi Ì ÙËÓ Annie Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ·Á·¿ˆ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ». ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ‚Úˆ Ô‡ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Û ÔÈ· ÙÛ¤Ë Ó· ÙË ‚¿Ïˆ. ◊Ù·Ó Ôχ ÈÎڷ̤ÓË, ›¯Â Ù· ‰Èο Ù˘, ‰ÂÓ Ì ‹ıÂÏÂ. TÒÚ·, ÚÔ¯Ù¤˜, ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È Í·Ó·Á‡ÚÈÛ «ÛÙË ‰Ú¿ÛË» – ›ÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ›ÙÂ Û·Ó ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÓfiËÌ· ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÙËÓ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ style freaks, ÔÈ 25 fiÛÔ Î·È ÔÈ 45, ÔÈ 55 fiÛÔ Î·È ÔÈ «ÌÂÙ¿ ÙÔ emo ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ Ó· ¿ˆ». OÈ Á˘Ó·›Î˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ – ÔÎ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ›Ûˆ˜ οˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. TÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ó‰ÚfiÁ˘ÓË ÂÈÎfiÓ· ˘‹ÚÍ ¿ÓÙ· ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ‚·ÛÈο ı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·. Ÿˆ˜ Î·È ÙÒÚ·, Ë pop Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ, ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë. EÊ·ÚÌfiÛÙ ٷ fiÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ: ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙÔ global warming, ÛÙËÓ AÁ¿Ë Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‰Ôı›, ÛÙÔ Aids, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿, ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ̤ÓÔ˜, ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÚȈ۷Ó. H Lennox ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ. AÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÂÙ¿ÁÂÙ·È ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ, οÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÂÌ¿Ù· Ú˘ıÌfi. K¿ÙÈ gospel grooves Û·Ó Ì·‡Ú· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Annie (Love is Blind, Ghosts in my Machine), ÌÔÓ·¯Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηÌ·Ú¤ (Lost, Smithereens, Fingernail Moon), ÎÂÏ·ÚÈÛÙ¿ soul ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÎÔ‡˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ‡˜ (Womankind, Coloured Bedspread) Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·Ó Î·È ÚԂϤ„ÈÌÔ ÏfiÁˆ ›‰Ô˘˜,

«·ÁÎfiÛÌÈÔ» anthem, ÙÔ Sing, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Lennox ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Nelson Mandela, 46664 Î·È Treatment Action Campaign (TAC) ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì AIDS. H Annie ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ “Sing my sisters, sing!” Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÈ, Û ·˘Ùfi ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÂÚ-ÁÎfiÛÂÏ, ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi dream-team ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ (˘ÔÎÏ›ıËÎ·Ó Î·È) ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì·˙› Ù˘ (Celine Dion, Melissa Etheridge, Fergie, Beth Gibbons, Faith Hill, Angelique Kidjo, Beverley Knight, Gladys Knight, k.d. lang, Madonna, Sarah McLachlan, Beth Orton, Pink, Bonnie Raitt, Shakira, Shingai Shoniwa, Joss Stone, Sugababes, KT Tunstall Î·È Martha Wainwright). To ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, H̤ڷ EÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ AIDS. ● TËÓ K˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó Ë EfiÌÂÓË Ù˘ M¤Ú·˜ XˆÚ›˜ A˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÎÏÂÈÛ ¿ÓÂÙ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÂÌ¿Ù· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Î·È Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·Ó· ÌÔÊfiÚ ·Ú·¿Óˆ οو ·fi ‰È¿Ê·ÓÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ‹ÏÈÔ. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ¤‚ÏÂ· ÙË ÛËÌ·›· Ó· Ê˘Û¿ÂÈ Î·È fiÏ· ¤ÌÔÈ·˙·Ó Û·Ó ·ÏÈ¿ 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. MÏÂ Î·È fi¯È ÌÔ˘ÛÙ·Ú‰›. K¿Ùˆ, ÛÙË ‚fiÏÙ· Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘, fiϘ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ – ·ÏÈÔ› Ù›ÙÏÔÈ, Ó¤ÔÈ, ·È‰Èο, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο, Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ¶Ï¿ÙˆÓ·˜, Ô›ËÛË, M·Ó›Ó· ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ·ÏÈ¿ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈο Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡, fiÏ· Ì· fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·: ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Ï˘Ë̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ∞

ƒ√™, ™ø™Δ√ ª∂ √¡√™ ƒ §∞£√™ à IO Y: ¢‡ Ô ‰ˆ ‰Â ο ÙËÓ ÈÓ· ̤ È·Û ˘Û ıÔ ÂÓ Ó ¯ÚÔÓ· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ ors, Floyd Î·È ÙˆÓ Do ÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Pink . Ù· ¤Ù ÂΉfiÛÂȘ ™ÈÁ·Ú ·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ¿Ï THE WALL: E·Ó ÙËÓ ˘ÂÚ-Ê‹ÌË Ì · Ì Ô˘ Ì Î· È Ë Ù· ÈÓ› ˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘». Ù˘ ÈÔ «Ì·ıËÙÈ΋ M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜ › LED ZEPPELIN: O ̇ÚÈ· ÙˆÓ Ê·Ó Ô˘ ÔÌ ·Ù ÂÎ Ó·È ¤Ó·˜ ·fi Ù· ÙË ›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰ Ë ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘. ÓÈÛ Ê¿ ÂÌ ·Ó Û˘Ó·˘Ï›· - Â

 ºE™TIBA§ BIB§


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


¢π™∫√π

ª√À™π∫∏

* ** *** **** *****

T· η̤ӷ Î·È Ù· ηË̤ӷ

SMASHING PUMKINS

M√À™π∫∏ ∫∞π «∞¡∞¶ΔÀ•∏» ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À K·ıÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈÒ Ù· cd ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2007, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ(;). O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÙ· η̤ӷ Ù˘ HÏ›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÔÙ‡ÂÈ ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¢ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È È· Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ͤÚÂÈ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ·ÚÙ¤ÚÈ, fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÓÔÌfi. ™˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ Z·¯¿Úˆ˜ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ô˘ Ô «‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ¿Ú¯ˆÓ» ·Ú·¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. K·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÈ ÂÓÓÔ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ ˆ˜ ı· ÂȂϤÂÈ ÚÔÛˆÈο ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ Ì ÌÂÙfiÓ, Ô ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Ù· ˆÏËı¤ÓÙ· ·fi ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· (fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ K·˙›ÓÔ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË), Ô «‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ¿Ú¯ˆÓ» ϤÂÈ fiÙÈ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÓfiÌÈÌ· (fiÛÔ ·Û‹Ì·ÓÙË Â›Ó·È È· ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË), Ë KÙËÌ·ÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÏÒ˜ ÂÚÈԉ‡ÂÈ...

TA ™EMINAPIA T√À º£π¡√¶øƒ√À ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MIKPO ¶O§YTEXNEIO ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. TÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ: EÓ¿ÚÍÂȘ ·fi 11/9. TÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚË̤ӈÓ: EÈÏÔÁ‹ Ì interview. TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ 1/10 Î·È 8/10 ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û ‰˘Ô ·ÓÔȯ٤˜ Ó‡¯Ù˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ M.¶. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3243.306 Î·È 210 3252.998

KINHMATO°PAºO™ - £EATPO TMHMATA: ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ - EÈÎÔÓÔÏË„›·˜ - ™ÂÓ·Ú›Ô˘ - IÛÙÔÚ›·˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - AÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È AÓ¿Ï˘Û˘ ºÈÏÌ - MÔÓÙ¿˙ MÔ˘ÛÈ΋˜ EÈ̤ÏÂÈ·˜ Î·È E¤Ó‰˘Û˘ - ÀÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ HıÔÔÈÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ º·Îfi. YÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· Pocket Theatre - XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ - ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ - ºˆÙÈÛÌÒÓ £Â¿ÙÚÔ˘ - M·ÎÈÁÈ¿˙

EIKA™TIKA - æHºIAKE™ TEXNE™ TMHMATA: ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - °Ï˘ÙÈ΋˜ - EÏ¢ı¤ÚÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ KfiÌÈÎ - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ - KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ - M¿Ûη˜ Î·È KÔ‡ÎÏ·˜ - IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ Video Art - Sound Design - æËÊȷ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜

TH§EOPA™H - PA¢IOºøNO - MEDIA TMHMATA: ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ™ÔÙ - ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜ - KÂÈÌÂÓÔÁÚ·Ê›·˜ AÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ - ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ - ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ

§O°OTEXNIA TMHMATA: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ - M˘ıÔÏ·Û›·˜ - ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ - ¶Ô›ËÛ˘ - ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ - ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜

¶APA§§H§A Δª∏ª∞Δ∞ ºˆÓËÙÈ΋˜ - XÔÚÔΛÓËÛ˘ - AÊ‹ÁËÛ˘ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ - Dream Workshop - Juggling - °ÈfiÁη - T¿È TÛÈ

EK¢POME™ ME E¶IMOPºøTIKO XAPAKTHPA ™E¶TEMBPIO™: T‹ÓÔ˜ Ì A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋ °Ú·Ê‹ OKTøBPIO™: AÁΛÛÙÚÈ A›ÁÈÓ·˜ Ì Juggling - °ÈfiÁη - T¿È TÛÈ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È ¢EKEMBPIO™: M¤Ï·Ó·˜ ¢Ú˘Ìfi˜ Ì ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ ENHMEPø£EITE: www.mikropolytexneio.gr 68 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

- Zeitgeist (Warner) **

TÈ Ó· οÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜... ÿÛˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Smashing Pumkins Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ Î¿ˆ˜ ηχÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿... ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ. ŒÓ· ÔÌȯÏ҉˜ ÙÔ›Ô Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì progressive ·Ì˯·Ó›·, heavy metal ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ «Î·Ù·Û΢¿ÛÙËλ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ come back. M¿Ù·È·... THE BRAVERY - The Sun and The Moon **

AÏfi ÁÎÚÔ˘, ·Ï¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. M·Ï¿ÓÙ˜ Ì ÚÔÎ ¯ÚÒÌ·, electroclash ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ›, ÚÂÙÚfi fiÚÁ·Ó·, ʈÓËÙÈο ·Ï¿ 70s, crooner ÂÚÌËÓ›·, ·ÓÙÚÈ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. AÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ·Ó¿ÁÎË ·fi America ‹ Eagles, ÔÈ Bravery ‚¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. CROWDED HOUSE - Time On Earth (Sony/BMG) **

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ ¤˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÚfiÌÔÈ· «·Ó·Ù˘Íȷ΋» ΛÓËÛË. ¢‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë KÙËÌ·ÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ›¯Â ÌÂıԉ‡ÛÂÈ ÛÙ· «ÌÔ˘Ïˆ¯Ù¿» ¤Ó·Ó «ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi» ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ 5-6 ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ (fiϘ ÎÈ fiϘ) ÙÔ ÓËÛ› Û ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË ÌÂÁ·ÏÔηٷÛ΢·ÛÙ‹. ŒÙÛÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ «·Ó¿Ù˘ÍË». ¶Ô˘Ï¿Ó ·Ú·Ï›Â˜, ‚Ô˘Ó¿, Ï·Áο‰È·, Ï·ÁȤ˜, ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Î·˙›Ó·, Á‹‰· ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ, ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ȉȈÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÓËÛÈ¿. AÓÙ› Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ì M·Î¿Ô. O ‰‹ÌÔ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ) ¤‚·Ï·Ó ÙȘ ʈӤ˜, Ë ·Ú·Ï›· ÛÒıËΠ(;). TÒÚ· Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó «Ù· ·ÛËÌÈο», Ô˘ ¤ÏÂÁ ÎÈ Ô AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· «Î·ıËÌÂÚÈÓ¿» ÎÔ˘Ù·ÏÔ›ÚÔ˘Ó· ÎÈ fiˆ˜ ¿ÂÈ ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î·È Ù· ¤ÈÏ· (ÂÎÙfi˜ ·’ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ô˘ οıÂÙ·È). OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ οÓÔ˘Ó ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÌË ¯Ù›ÛÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔÓ YÌËÙÙfi. Œ¯ÂÈ ¯·ı› Ë Ì¿Ï·. H ÂÎÎÏËÛ›· οÓÂÈ Ì›˙Ó˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÍÂÓԉԯ›·, Û˘Ó‰Úȷο ΤÓÙÚ·, Á‹‰· ÁÎÔÏÊ. KÚ·Ù¿ˆ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ˘¤ÚÔ¯· cd ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙË Ï¤ÍË E°ø, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙË Ï¤ÂÈ. KÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋. MfiÓÔ: ÂÁÒ, ·˘Ùfi˜, Ô ¿ÏÏÔ˜, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ fiÏÔ˜, ÔÈÔÈ Â›Ó·È Ì ÔÈÔ˘˜. ºÙ¿ÓÂÈ! Off. KÔÈÙ¿˙ˆ Ù· cd Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘, fiÏ· ·fi ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2007. MÂÙÚ¿ˆ 20 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÏÌÔ˘Ì, ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÍfiÚ˘ÍË. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ¶Â˜ ÙÔ fï˜ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ Mȯ¿ÏË §È¿Ë, Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ı· ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÈÓ¤˙Èη. T· ÎÔÈÙ¿˙ˆ ¤Ó·-¤Ó· Î·È ı˘Ì¿Ì·È ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËη ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ Ù·, ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÂÂȉ‹... ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó: £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ / Mȯ¿Ï˘ ¢¤ÏÙ· / Blend / Biomass / Closer / KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B‹Ù· / Vello Leaf / N¿ÓÔÈ / MK.O / N. X·Ï‚·Ù˙‹˜ / Dread Astaire / Lost Bodies / Will-O-the Wisp / Pfi‰Â˜ / Matisse / Callas / Prefabricated Quarter / Tokyo Mask / Sunset Blvd. / M¤ÓÙ· / Liberto. Y¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÎÈ ¿ÏÏ·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

MÂÚÈο Ù· ·ÎÔ‡ˆ ‹‰Ë:

ŸÙ·Ó ÙÔ 2007 ·ÎÔ‡˜ ʈÓËÙÈο “La La La La La” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË Ì·˙¢Ù›˜ Ï›ÁÔ. ™˘Ì·ı›˜, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·ÙÔÈ. MÔÚ› fiÙ·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·˘Ùfi Ó· ‹Ù·Ó οÙÈ, ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ‚·ÚÂÙfi.

**** MARY AND THE BOY - Mary and the boy (Low Impedance)

TÛ·ÎÈṲ̂ӷ Ô ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÂÈÎfiÓ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„˘, ÎÚ·˘Á¤˜ ·fiÁÓˆÛ˘, Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, Ô boy ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÏÔ, Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÈÁÒÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú·. **** PARALLEL WORLD Obsessive Surrealism (DIN)

EÊÈ·ÏÙÈÎfi Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ B¿ÎË ™‡ÚÚÔ, Ì›· ·ÎfiÌË ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ë «ÂÏÏËÓÈ΋» electronica ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ôχ „ËÏfi Â›‰Ô.

RYAN ADAMS - Easy, Tiger (Lost Highway) **

ÿÛˆ˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È ÚÔÊËÙÈÎfi˜ ‰ÈfiÙÈ... fiÛÔ Ryan Adams Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ì È·; K·Ï¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÈÏÔÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. Ok! E›Ó·È ηÏfi˜, ÂÈÛÙÈÎfi˜, ·Á·¿ÂÈ Ôχ ÙÔÓ Neil Young, Á˘ÚÓ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ›Ûˆ ÛÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û ۈÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÌÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ Óˆ¯ÂÏÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì›· “on the road” Á‡ÛË, ·ÏÏ¿... ¤ÁΈ۷ È·.

**** NIKKO PATRELAKIS - Echo (Klik)

°Ï˘Îfi, ¯·Ï·Úfi, ÔÓÂÈÚÈÎfi, Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ, ¢‰È¿ıÂÙÔ, ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·ÙÚÂÏ¿ÎË Û ¿ÂÈ Ù·Í›‰È ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Û ʤÚÓÂÈ ›Ûˆ ÍÂıˆ̤ÓÔ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ. *** M A R A V E Y A S - Ilegal (Cantini)

H Cantini ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ «¯Ù›˙ÂÈ» ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‹¯Ô. E˘ÊÚfiÛ˘ÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, bossa nova, jazz, ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË, ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ok, Ë Î·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. N· ¤Ó· ‰›Ô ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌfi made in Greece. ¢Âο‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ «ÛÎËÓ¤˜» ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÛÙ· ÂÈηÛÙÈο, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ηË̤ӷ. AÏÏ¿ fi¯È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ Ë ÌfiÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ͤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÔÈ ÂίÒÚËÛË ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Û (·‰ËÊ¿ÁÔ˘˜) ȉÈÒÙ˜, Ë Î·Ù·¿ÙËÛË, Ë «·Ó¿Ù˘ÍË» ‰È¿ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. H EÏÏ¿‰· ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ «ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó» ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Ê¿Ó ‰¤Î·. On. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™·ÓÔ˘‰¿ÎË. M¤¯ÚÈ ÂΛ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Y’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Mary and the boy ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È «ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ», ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÎfiÙˆÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¯Ù›Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÈÛ›Ó˜ ‹ ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ¶·›˙ÂÈ Î·È Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∞

MARILYN MANSON - Eat Me, Drink Me ***

AÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÓÙÂÊÔṲ́, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘. Aӷ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ «μÂÚÔÏÈÓ¤˙Ô» Bowie Î·È ·Û·Ï›˙ÂÈ Ì ÌfiÏÈÎË goth ˙¿¯·ÚË. AÎfiÌË ¤Ó· ÌÂÙ¤ˆÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. THE YOUNG GODS - Super Ready/Fragmente (Pias) ***

AÓ·˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· ÙÔ «¤ÓÙ¯ÓÔ rock» ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·˜, ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ÙÔ˘ funk Î·È ÙÔ˘ industrial, Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔÓ Zappa, ÙÔÓ Captain Beafheart, ÙÔ˘˜ Red Hot Chilli Pepers, ÙÔ˘˜ Front 242, ÙÔ˘˜ Sucide. TÔ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. GHOSTS - The World Is Outside (Warner) *

¶ÚԂϤ„ÈÌÔ emo rock ÂÊË‚È΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ì ·‰‡Ó·Ì˜ ÌÂψ‰›Â˜, ·ÏÔ˚ÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, Ó·ÓÈ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Î·È orchestral ·ÓÙ›ÏË„Ë. ●


£∂∞Δƒ√ H AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ §fiÙ §¤ÓÈ·

T√§ª∏ƒE™ ∞¡∞∑∏Δ∏™∂π™ T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY ∞ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Î·È Ó· ‰ˆ ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ŒÓȈı· Ù˘¯ÂÚ‹, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ, ¤¯ˆ ‰È·Ï¤ÍÂÈ Î·È Ì ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÙÈ ·ÏËıÈÓ¿ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ÚÔÙ¿ÛÂȘ. A˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi, ÙÈ ı· ÙÔ ¤Î·Ó·; TÈ ı· ‰È¿ÏÂÁ·;

Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘, Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ¤Ó· ÏÈÌÚ¤ÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ; A˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ¿Úˆ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÛÎÒ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ™·Îο, ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÊÂÚ· Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÈ Â›Ì·È Î·È ÙÈ ˙ËÙÒ ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÌÔ˘, Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙÔÓ MÚÂ¯Ù Î·È Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔÓ ·Á·Ò. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fï˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯·Ú¿ Î·È ÙË Ï·¯Ù¿Ú· Ó· Û˘Ó‰¤Ûˆ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ù˘¯·›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Â›Ó·È ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋.

£· ÂÈÌ›ӈ ÛÙÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ... TÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÛÙ· AÏÏÈÒ˜ ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ; ™Â ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. PfiÏÔ˜, ÚfiÏÔ˜, ÚfiÏÔ˜. YÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ. AÏÏ¿ Û ‚¿˙ÂÈ Û ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›˜, Ó· Ù· ·˜ ηϿ, Î·È ·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·Ó·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ·Ó Ù· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ fiÏ· ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. IÁÎfiÚ ™ÙÚ·‚iÓÛÎÈ: M¿‚Ú· KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ, M¤ÚÙÔÏ MÚ¯Ù: EÙ¿ £·Ó¿ÛÈÌ· AÌ·ÚÙ‹Ì·Ù· T˙¿ÎÔÌÔ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ: T˙¿ÓÓÈ ™Î›ÎÎÈ 25, 27, 28, 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 1, 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ £EATPO O§YM¶IA Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516

T· «∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» ÙÔ˘ M¤ÚÙÔÏÓÙ MÚÂ¯Ù Î·È ÙÔ˘ KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË ÛÙËÓ EıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ·fi ÙȘ 25 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ Ô˘ Û·ÙÈÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ¿ Ӥ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù·¯‡Ù·Ù˘ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. TË Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÔ‚ÒÓ Î·È Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ Ó¤Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÚ¯Ù, ËÚˆ›‰Â˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ·‰ÂÚʤ˜. H ÕÓÓ· 1 Î·È Ë ÕÓÓ· 2. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË §Ô˘È˙È¿Ó·, ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ. M¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·ÊÂϤ˜ ÛÎËÓÈÎfi, Ô MÚ¯Ù, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ fiÓÂÈÚÔ, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ÂÎfiÚÓ¢ÛË, ÙËÓ ÂίÒÚËÛË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. H ÕÓÓ· 1 Î·È 2 Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. °È· ¤Ó·Ó ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; A˘Ù¿ Ù· ‰˘Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ¤Ó·, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍÔÌÔÏÔÁËıÔ‡ÌÂ, ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· Ù· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì fiÙ·Ó Ù· ‚¿˙Ô˘ÌÂ,

Ù· ‚ϤÔ˘Ì Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ¿ÓıÚˆÔ. E‰Ò ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ë ·‰ÂÚÊ‹, Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì·˜ ·˘Ùfi˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ Ú¿ÁÌ·, Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ·Ó ›ӷÈ, ÙÂÏÈο. K·È Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÂȘ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ Ù· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‹ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· Ù· ·ÊËÁËı›˜.

OfiÙ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹, ÌÈ· ËıÔÔÈfi˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË

ÂÏÏËÓÈο Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ·ÏÏ¿ οÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÓÙ› Ó· Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙ Û ¤Ó·Ó ÂÛÙÂÙÈÛÌfi Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜. A˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ì·˜ ¿ÚÂÈ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ηϿ. AÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ fï˜ ÌÈ· ·Ú¯‹, Ò˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ, Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ò˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÂÏÈο; ∞

EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰Ò, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ˘·ÚÍȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·; H ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ MÚÂ¯Ù Â‰Ò ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi. TÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ·ÓÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı‡ÙË Î·È ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. MÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÚÓ¢ÛË. °È· ÙÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Ì·˜, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È Ë fiÚÓË Î·È Ô ÚÔ·ÁˆÁfi˜. K·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. TÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÈÔ Ôχ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. K·È ·˘Ùfi Ì ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο. ™Â ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ηÚȤڷ˜; E›Ó·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÌÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ›¯· ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ·Ê‡ÓÈÛË. E›¯· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ M·ÚÌ·ÚÈÓfi Î·È ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ›¯Â οÙÈ Ôχ ·ÛÎËÙÈÎfi, ¿ÛÎËÛË, ¤Ú¢ӷ Î·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‚Ú¤ıËη Ì Ôχ Ï›Á˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Ôχ ÂÈÏÂÎÙÈο Ó· Â›Ì·È Û ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂχıÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ – Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

Live Painting Show

H§IA™ MEPTH™

PNUT, THE DOUBLE G TÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ skateboarding, o ∫·ÏÈÊÔÚÓ¤˙Ô˜ Greg Galinsky, ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ PNUT, ‹Úı ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Live Painting Show ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. H A.V. ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ.

ÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Â›‰·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô˘ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Vans ›¯Â ÙËÓ È‰¤· Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜, ۯ‰ȷÛÙ‹˜, artist, fiˆ˜ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, Ô Pnut Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ŒÛηÛ ̇ÙË ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «™ÙÚ·ÙËÁfi˜» Ù˘ Ô‰Ô‡ HÊ·›ÛÙÔ˘ ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Live Painting Show Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·‡Ú· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. M¤Û· ÛÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ, ηٿÊÂÚ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi 2 Ì·Á·˙ÈÒÓ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘ MAD, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ Vans Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂȘ PNUT! EÈηÛÙÈο ÁÓÒÚÈ˙· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Pnut (ÚÔʤÚÂÙ·È ›Ó·Ù Î·È fi¯È ÓÔ˘Ù!) ηÈÚfi ÙÒÚ·, Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ô˘ ÙÔÓ ¤‚ÏÂ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Á·¿Ì ÂÍ›ÛÔ˘, ÙÔ skate Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. O Greg Galinsky Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi˜, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛԢͤ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. E›Ó·È 36 ÂÙÒÓ, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË ™¿ÓÙ· MfiÓÈη Ù˘ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ skate Î·È ÙÔ surf. £¿Ï·ÛÛ· Î·È Ê‡ÛË ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘. Afi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ï¿ÙÚ„ ÙÔ punk rock ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. EÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ “pnut” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÓËÌ· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ›¯Â ¿ÓÙ· ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. AÁ·¿ fï˜, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÙË hip hop, jazz, funk, soul, Î·È Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ fiÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. H ‚·ıÈ¿ ÂÈÚÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ (Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ MÔ‡ÚÌ· Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË §ÈıÔ˘·Ó›·) Î·È Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË NfiÙÈ· K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘. ºÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Otis Parson School of design, fiÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ

T

70 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ì¤Û·, Î·È ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ÔÈΛÏÔ˘Ó ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ˆ˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜, Ô Galinsky ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ó‡̷ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ Û οı ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· projects ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Vans. ™·Ó ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÁÎÚÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (The Curators), Ô Galinsky ˘‹ÚÍ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Û art Î·È design shows ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. º˘ÛÈο Ô Greg ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ skateboarding, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ 28 ¯ÚfiÓÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ·Ù›ÓÈ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ skateboarding ·fi ÙÔ Dog Town, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ‰›Ï· ÙÔ˘˜, Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔ industry ÙÔ˘ skateboard. ™‹ÌÂÚ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â, Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi skate shop ÙÔ˘ San Francisco, ÙÔ F.T.C., ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ S. Francisco Western Edition skateboards Î·È ÙË Stereo skateboards Î·È Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì Úfi‰Â˜ ÙÔ˘ Chris Pastras, ÙË Hight5. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ô Greg ¤¯ÂÈ Ì›· ÎfiÚË 7 ¯ÚÔÓÒÓ Ì ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ͯˆÚÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·: ¤Ó· ÌÏÂ Î·È ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ(!), Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· live painting show ÙÔ˘ Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ˘¤ÚÔ¯· ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Vans, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿Ú·ÛÙ·. O Greg Û˘Ó¤¯È˙ ӷ Ì ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Î·ıÒ˜ ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ, ‹ÍÂÚ ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, Ô˘ Ù· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ·ÊÔ‡ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. AÓ Û·˜ ΛÓËÛ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔÏÏ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Pnut ÛÙÔ site ÙÔ˘: www.gregpnutgalinsky.com ● TÔÓ Pnut ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ÂÙ·ÈÚ›· MASTER, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË Vans.

O PNUT ∂¶π Δ√ ∂ƒ°√¡, ∂•ø ∞¶√ Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ «™Δƒ∞Δ∏°√™» ™Δ√ M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π (∂¶∞¡ø) §π°√ ¶ƒπ¡ ∞ƒÃπ™∂π ∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ∏¡ ATHENS VOICE (∞ƒπ™Δ∂ƒ∞)

ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ‡¯ˆÓ Junkies. MÂÙ¿ ·fi ÂÊÙ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÛÂ˙fiÓ Ì ÙËÓ Junkies, Ô Galinsky ›‰Ú˘Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‡¯ˆÓ 1971Gallery Î·È ·fi ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Óˆ Û clothing Î·È lifestyle product design. K¿Ùˆ ·fi ÙË 1971Gallery, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ lifestyle brand GG (·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘) Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. TÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ Greg Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. M¤Û·

Skate time! ¶¤ÌÙË 4/10 ÛÙË FNAC ÛÙÔ THE MALL, ÛÙȘ 19.00. O Damian Argi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “Dedicated 1997-2007”, ÂΉfiÛÂȘ Athens Voice Books, Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜. O ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Flipside ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ skate ÂÏ›Ù Î·È Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ skate ÈÛÙÔÚ›·˜. M·˙› Ì ÙÔÓ Damian ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó skating views Ô Billy °Ú˘¿Ú˘ Î·È Ô videographer KÒÛÙ·˜ M¿Ó‰ËÏ·˜, ÂÓÒ ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ÙÔ˘ Forum ÔÈ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ı· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· Î·È ÙÔ dj set ı· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Û skate Îϛ̷!


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

BA§E MOY I¢EE™!

PUBLIC

SKINNY LEGS

¶Èο ÁÈ· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ·ÏÈÒÓ ‰›ÛÎˆÓ Û H/Y, ú 149, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ·Ú¯¤˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘

BÚ·¯ÈfiÏÈ «Ì·›·Ó‰ÚÔ˜» Ù˘ KÏÂÈÒ˜ •ËÚÔ‡ ú 19

POP SHOP GIRLS

XÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È «Î·Ú·ÌÂϤÓÈ·» ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë EÏ¿ÓÓ· Z·¯·ÚÈ¿‰Ë ÛÙÔ Ez Art Shop: X. TÚÈÎÔ‡Ë 97, KËÊÈÛÈ¿, 210 8133.000 (‰Ò, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Under Construction, Ì ÌÂÈÎÙ¤˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ú 85).

ROCHE BOBOIS

HONDOS CENTER

8‹ÌÂÚÔ Â‰ÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ, 5-13/10

æËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ÌÔÙ¿ÎÈ ·fi ‡Ê·ÛÌ· Î·È Î·ÛÙfiÚÈ Guru ú 180

BOARDSPORTS L.T.D

MOTOROLA

IMAGINARIUM

RED BULL

Nudie Jeans, Ù· ·ÏÏfiÎÔÙ· jean ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ·fi ú 90

N¤Ô MOTO Z8, Ì camera 2 megapixel, ÌÓ‹ÌË 90MB, ÔıfiÓË ¿¯Ô˘˜ 2,2 ›ÓÙÛ˜ Î.¿. ú 413

™¯ÔÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· ú 10

Wi-Fi Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ site: www.redbullmusicacademyradio.com

(ÚÔÛ¯Ҙ). ■ £· Û οӈ ÂÁÒ ÚÒÙË ÁÓÒÛÙÚÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™Ô˘ ¤ÊÂÚ· Î·È Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ̤ۈ Internet ¯ˆÚ›˜ PC, ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙·! TÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi gadget ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Red Bull Music Academy Radio. ■ IÛfi‚Ș Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·ÈÒÓÈ· Ê˘Ï·ÎÈṲ̂Ó˜ Ù˘ ÈÔ ·Ó¤ÌÂÏ˘ ËÏÈΛ·˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ٷ Û¯ÔÏÈο Î·È ·È‰Èο ›‰Ë Ù˘ Imaginarium. O ·ÎÚÈ‚‹˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. Galleria KÔÚ·‹, ™Ù·‰›Ô˘ 30 & KÔÚ·‹ 4, 210 3224.100 ■ T· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ KÏÂÈÒ˜ •ËÚÔ‡ Ì ÙÔ fiÓÔÌ·

Skinny Legs (¤ÌÓ¢ÛË ·fi Tim Robbins) Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÚÁ˘ÚÔ-¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· Ì ˘ÏÈο ·fi ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜. TÔ ÈÔ Ê›ÓÔ «¯¿Ô˜» Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Û ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 697 2025115, skinnylegsjewelry@yahoo.com ■ ™‚¤ÏÙ˜, ÛˆÛÙ¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. OÈ ÌÂÙ·ÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ· ÚÔ‡¯· Ë PÔ‰Ôı¤· M¤ÁÎÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ «H ı·˘Ì·ÛÙ‹ M·ÏˆÌ·ÙÔ‡». AÛÎÏËÈÔ‡ 41, Aı‹Ó·, 697 8603790 ■ EȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û fiÏ· Ù˘ Ù· ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ÁÓˆÛÙ‹ Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Roche Bobois ·fi 5 ˆ˜ 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. §. KËÊÈÛ›·˜ 248, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6711.700 ∞

ÔÚÈÙÛ¿Ú· ÌÔ˘; X·ÌÔÁ¤Ï·! H Á˘Ó·ÈΛ· ¤ÎÊÚ·ÛË ıÂÚȇÂÈ Û·Ó ÎÈÛÛfi˜ ÛÙÔ˘˜ «ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ˘˜» ΋Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘. TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ E‡·˜ ™ÙÂÊ·Ó‹ ÛÙËÓ Biennale, ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Granta «OÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ», ÙfiÛ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜, fiÏ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÔÊfiÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜. AÓ ‰ÂÓ Á¢Ùԇ̠ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÌfiÓ˜, ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ.

K

■ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ·˙Ï Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ fiˆ˜ Ë Frida Kahlo Ù· ¤ÚÁ· Ù˘. H ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ «ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÂÙ·È» Û οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ™˘¯Ó¿ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ· Hondos Center. OÈ Ó¤Â˜

ÂÒÓ˘Ì˜ collection ʤÚÓÔ˘Ó Ôχ¯ÚˆÌ· ÚÔ‡¯· (ÈÛ¿ÍÈ· Û ‰‡Ó·ÌË Ù¿ÛË Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÎÚÈ), smokey Ì·ÎÈÁÈ¿˙, ÌÂı˘ÛÙÈο ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ design ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ■ °È· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ϤÓÔ˘ÌÂ. ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË. TËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ηı·Úfi ı· ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂȉÂÚÌ›‰·. T· ÛԢˉÈο Nudie Jeans Â›Ó·È dry jeans, Ì ÙÔ DNA ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ›Ó˜ ÙÔ˘˜. Afi ÙË Boardsports Ltd, 210 9859.685 ■ ¶Èο Ì usb, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ‰›ÛÎÔ ·’ ¢ı›·˜ Û H/Y ¤¯ÂȘ; Ÿ¯È, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂȘ ¿ÎÚ·ÙË ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ı·‡Ì· Ù˘ Lenco; YÔÌÔÓ‹ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Public

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì¿˜ ÂÍËÁ› ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿. -W. Feather 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


E›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜...

∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞

√,Δπ ∫π¡∂πΔ∞π ™Δ∏¡ ¶√§∏

YOU SEXY ATHENS VOICE

Ó ı˘Ì¿Û·È, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13/9, ÚÈÓ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜

ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· «Óه̷» Ì ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Ù˘ Minerva, Ï·ÓÛ·ÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙË B›Î˘ K·ÁÈ¿. TËÓ ›‰È· ¶¤ÌÙË

Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û·Ó Ù· „ËÏ¿ Ù·

➲ BÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· (ÎÚ¤·˜, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, delicatessen Î.¿.) ➲ ¶·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ ➲ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÂȉÈο ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· (ÂχıÂÚ· ÁÏÔ˘Ù¤Ó˘ ‹ Ï·ÎÙfi˙˘) ➲ ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È K‡ÚÔ ➲ BÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÛfiÚÔÈ ➲ BÈÔÏÔÁÈο - Ê˘ÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο ➲ BÈÔÏÔÁÈο ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ➲ BÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‡¯·

΢·Ú›ÛÛÈ· ÌÔ›Ú·˙·Ó Ì ٷ ÂÛˆÚÔ˘¯¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ηÂÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Ù· Ó¤· Ù‡¯Ë ÛÙËÓ

K√¶∂§∂™ ª∂ ¡∂∞ ∂™øƒ√ÀÃ∞ MINERVA ª√πƒ∞∑√À¡

EÚÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

Δ∏¡ ATHENS VOICE ™∂ ∫∂¡Δƒπ∫√À™ ¢ƒ√ª√À™

TÛ·Ì·‰Ô‡ 71-73, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4137.700, fax: 210 4137.747

Δ∏™ A£∏¡∞™

§O°OTEXNIA ™TH MIKPH O£ONH ŒÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë «ÕÌ˘Ó· ZÒÓ˘», Ô˘ ı· ·È¯Ù› ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙË NET. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô AÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ X·Ú›ÙÔ˜, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ M¿ÚηÚË.. TË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô N›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ô º›ÏÈÔ˜ TÛ›ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ô §Â˘Ù¤Ú˘ X·Ú›ÙÔ˜. TÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ë ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ·ÏÈfiÙÂLet’s talk ÚˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ –΢ڛˆ˜– ËıÔÔÈÒÓ, Ì ÙÔÓ MËÓ¿ X·Ù˙Ë about BUSIN ESS ™ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË ‰È· ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ ۿ‚‚· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ KÒÛÙ· X·Ú›ÙÔ˘ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ›· Ashley Worldgroup ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ÂÈÎÔ È°ÈÒÙ· º¤ÛÙ·, AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, ™ÔÊ›· ™Â˚ÚÏ‹, §·¤ÚÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÔ brand Divani & Divani by Natuzzi, Ô˘ ‰Ú·Û Ù Ë M·ÏÎfiÙÛË, KfiÚ· K·Ú‚Ô‡ÓË, M¿ÎË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, M·ÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ · fi ÙÔ 1996 Ì ÔÏÔÎ Ú › ÛÛ· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘ Î.¿. TË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘Óı¤ÏË Úˆ ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi. H ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó η ÙÂÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ù˘ BAD ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·, ·Ê Ô‡ Ë Ashley ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È MOVIES, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ EPT A.E. TËÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÂˆÓ˘Ì ›Â˜ ÙÔ˘ Sato Group: EÓ Ùfi˜ by Sato, Bo ÛÙÔ ‰¤ÎÙË Ì·˜ Ì ÌÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Concep

O M∏¡∞™ X∞Δ∑∏™∞μμ∞™ ∫∞π ∏ ™√ºπ∞ ™∂´ƒ§∏ ™Δ√ ™πƒπ∞§ «∞ªÀ¡∞ Zø¡∏™», ∞¶√ Δ√¡ O∫Δøμƒπ√ ™Δ∏ NET

t, La Maison Colon iale Î·È Leather Concept.

H LANCIA ™Δ√ 64Ô º∂™Δπμ∞§ Kπ¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√À B∂¡∂Δπ∞™

°

ENI™XY™H TøN ¶YPO¶A£øN ● TÔ ÔÛfi ÙˆÓ ú 5.390 Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ e-shop.gr A.E. ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔ·ıÒÓ. H ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÏ·Û›·Û ÙÔ ÔÛfi Î·È ¤ÙÛÈ ú 10.780 ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜.

È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Lancia ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. M ÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Û οı ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ (ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ) ‰Ë-

● ¶Ôχ Èı·Ófi Ó· ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ Î·È ÂÛ¤Ó·

ÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Lancia Café, ¤Ó· ÛÙ¤ÎÈ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ Hotel Westin Excelsior ÛÙÔ Lido. EΛ ¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ËÁ·‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·ÚÎÂÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ T‡Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Musa (·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È ÎÔÌ„fiÙËÙ·). 72 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 O∫Δøμƒπ√À 2007

O «∞πø¡π∞» °√∏Δ∂ÀΔπ∫√™ PπΔ™∞ƒ¡Δ °∫πƒ ∫∞π √ ∞πø¡π∞ ∞¡∞Δƒ∂¶Δπ∫√™ °√À¡Δπ ∞§∂¡ (ª∂ Δ∏ ™À∑À°√ Δ√À) ™Δ√ ∫√∫∫π¡√ Ã∞§π Δ√À º∂™Δπμ∞§ B∂¡∂Δπ∞™, ª¶ƒ√™Δ∞ ∞¶√ Δ∏ MUSA Δø¡ ¢ƒ√ªø¡

ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi e-mail. ∞Ó fi¯È, ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ˆ: ÚfiÛÊ·ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰¤ÛÌ¢Û ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·‰·ÛÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ η̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. TÔ ˘¤ÁÚ·„·Ó fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜. ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.petitiononline.com/forestgr ÚÔÛı¤ÙÂȘ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÔ˘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÌË «ÙÛÈÌÂÓÙÔÔ›ËÛË» ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ.


FITNESS / HEALTH / BEAUTY

∂À∂•π∞ ∫∞π √ª√ƒºπ∞

øƒ∞π∞ ª√À ∫ÀƒπA!

Ú¢Ó˜ ·ÓÙÔ‡. °È· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ı· ηٷÚÁ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÁÈ· ÚÔ‡¯· ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ· ‹ ·fi «‚·Ì‚¿ÎÈ Ú˘˙ÈÔ‡» – ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, ·Ó Î·È Ì·ÎÚÈÓfi, ÛÙ¿‰ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Á›Á·ÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡-

Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›· (¤Ó· ÌfiÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ô Ô›ÎÔ˜ Chanel, Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ›‰Ú˘Ì· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ÛÙ· ηÏÏ˘ÓÙÈο). TÔ ‚ϤÂȘ È· Î·È ÂÛ‡. ◊ Ô˘ ı· Â›Ó·È «Ê˘ÛÈÎfi» ‹ Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi (ÙÔ ÚÔ‡¯Ô, ÙÔ Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎfi, ÙÔ fi¯ËÌ·, ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙÔ Î¿ı ÙÈ).

OMOPºIA ™E NIPBANA EÓÙ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·fi ηϤÓÙÔ˘Ï·, ·ÁÁÂÏÈ΋, ·ÈÒÓÈ·, ÙÛÔ˘ÎÓ›‰· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰˘ÙÈο Î·È ÎÈÓ¤˙Èη ‚fiÙ·Ó·. M ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. ¢ÂÓ ·Ú·ÌÈÏÒ. ¶ÂÚÈÁڿʈ Ù· ‚ÈÔ-ηÏÏ˘ÓÙÈο Bodhi Sattva, Á·Ï·ÎÙÒÌ·Ù· ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÊÚÔÓÙÔ‡˜, Û·ÌÔ˘¿Ó, conditioner Î.¿, Ì ıÂÚ·¢ÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ‹È· ‰ÚÔÛÂÚ¿ ·ÚÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ˙Ò· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Û΢·Û›· ·fi ÂȉÈÎfi Á˘·Ï›, ÊÈÏÈ΋ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ Ë ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ΢ÔÊÔÚ› ÙÔ Alien. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ê·Ú̷Λ· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· η- BODHI SATTVA §A¢π ™øª∞Δ√™ ú 34 Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. 210 3649.040 & 210 3649.049

O £ANATO™ TH™ KAKO™MIA™

N

ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· Û˘ÌʈӋÛÂȘ. H ηÎÔÛÌ›· Ù˘ Ì·Û¯¿Ï˘ Â›Ó·È ·’ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ever. TÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÙfiÛÔ fiÛÔ ı¤-

ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È Â›Û˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. T· Ó¤· ·ÔÛÌËÙÈο Ù˘ Rexona (roll on Î·È REXONA ROLL ON, BIORYTHM, ª∂ 0% ∞§∫√√§∏, ∞¶√ Δ∏¡ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ™∂πƒ∞ “WOMEN”

sprays) ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ȉÚÒÙ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚·ÎÙËÚ›‰È· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÎÔÛÌ›·.

™YNTOMA IATPIKA NEA

ÕÏÏË ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â˘·ı›˜ ÛÙ Ô ·ÏÎÔfiÏ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ˘˜ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì· Ù· ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ , ·ÊÔ‡ Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ · ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Á˘ Ó·ÈΛԘ ÔÚÁ·ÓÈÛ Ìfi˜ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ô‡Ù ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·‡Û Ë ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ Ô‡Ù ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌ ÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó ÂÈÒÓ ÙÔ˘.

∏ ¶ƒ√Δ∞™∏ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ N· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «KÚÔ˘·˙Ȥڷ ı· Û ¿ˆ, ÁÈ·Ù› Û ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È Î·È Û ·Á·¿ˆ». MÂÙ¿ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ ‚·Ï›ÙÛ· Î·È Ó· ‚¿ÏÂȘ ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ù˘ Superfast Ferries, 5-7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· reiki Î·È ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ı· ’¯ÂȘ ı¤· ÙÔ ™ÈÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi §ÔÚ¤ÙÔ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÓÙˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ Tango ÛÙȘ 12-14 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (·Ó Ì ‰È·‚¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ˆ˜ ·Ó Ù˘ οÓÂÙ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÒÚÔ ı· Û·˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ¤ÂÈÙ· Û·Ó Ó· ›ÛÙÂ Ô EÚÌ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË). ¶ÚÔ˜ ú 179 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8919.131 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

OHHH, WHAM BAM THANK YOU MA'AM! ideo Killed The Radio Star ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó οÔÙ ÔÈ Buggles. ¢›ÎÈÔ Â›¯·Ó. TÒÚ· ÔÈ Buggles ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ fï˜ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ Î·È Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜. TÔ ı¤·Ì· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ·. °È·Ù› Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÁÎÚ›ÓÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Û˘ÁÓÒÌË ·ÏÏ¿ Â›Ó·È sex ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷÚÎÙÈο. I know he does all that he can/ Wham Bam, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÛÙÔ Party girl ÔÈ U2, ‹ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù Ohhh, Wham Bam Thank You Ma’am!, Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô David Bowie ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ Suffragette City.

V

fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÙÔ ‰Â›ÙÂ, ·È‰È¿, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ. T· ·ÁÁÏÈο, Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È ÏÔÈ¿ ÚfiÙ˘· Â›Ó·È Î·Ï¿, Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚ο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜. A˜ ¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ IÙ·Ï›·, ¯ÒÚ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Ì·˜. A˘ÙÔ› ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Ù· ÛÙÚÈÌÒÍÔ˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô. ¢ÂÓ Ù· ¿Ó ̿ÏÈÛÙ· ηıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·. H ÁÎÚ›ÓÈ· Î·È Ë ÌÈ˙¤ÚÈ·, Ô˘ ηÓ›˜ ¿Ï-

A

ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙȘ Â͢ÌÓ› Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ (porca miseria), οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ı¤·Ì·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜. È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È ¿ÎÚˆ˜... ÂÏÏËÓÈο. TÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ Î·È, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ̤۷ ÛÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ·. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÎÚ›ÓÈ·Í·Ó Ô˘ ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ Á¤ÌÈÛÂ, Ô˘ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ Ô T˙›ÁÎÂÚ ÙÔ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÈÓ›, Ô˘ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ‡˜ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙË Ó›ÎË, Ô˘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‹Ù·Ó... ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Î·È Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‡Ô˘Ï· Î·È ˘fiÁÂÈ·. ™ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ÁÎÚ›ÓÈ·Í·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, ÁÈ· ÙÔÓ §ÂÌÔÓ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ, ÁÈ· ÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜ Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ T¿ÎË ı· ÙÔÏÌÔ‡Û –‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ... ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ KÔ‚¿Û‚ÈÙ˜... ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ı· ÙÔÏÌÔ‡Û–, Ô Î·ı¤Ó·˜, ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ

O

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ›¯Â οÙÈ Ó· ÂÈ. ÙËÓ AEK –ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· Â›Û·È AEK– Ë ÁÎÚ›ÓÈ· ›¯Â ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. KÏ¿„· ÁÈ· ÙÔÓ MÔÚ¤ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ È¿ÓÂÈ Ì ÙÛ··Ú› Ô‡Ù ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ Û Á˘¿Ï·, ÁÈ· ÙÔÓ XÈÒÙË Ô˘ ¯¿ıËΠ¿‰ÔÍ·, ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Û·Ó ÁÎfiÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi one night stand, ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË Û·Î·ÙÂ̤ÓË Ô˘ ÙfiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ›¯Â Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· Î·È ·˘Ù‹ ¤‚Á·Ï ÙË ™Â‚›ÏÏË.

Ï· ¤¯Ô˘Ó ÌÂډ¢Ù› ÁÏ˘Î¿ Û ¤Ó· ÁÎÚ›˙Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÎÔ‡ÚÔ˘. H ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ó· ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÙ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο, Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚ·Ì·. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ¿ÍÈÔ Ó· ‚Ú·‚¢ı› Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Έ̈‰›· ÈηӋ Ó· Û¿ÛÂÈ Ù·Ì›· ‰ÈÂıÓÒ˜. ŸÔÈÔ Ì·˜ οÙÛÂÈ, ΤډԘ ı· ›ӷÈ....

Ÿ

ÙÔÓ ¶AOK ¯ÚˆÛÙ¿Ó Û fiÛÔ˘˜... ÂÚ·Ù¿ÓÂ Î·È ÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÛ¤˜ Â›Ó·È Ì·ÏˆÌ¤Ó˜ Ì ÙËÓ ÎˆÏfiÙÛÂË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÏ¿‚·Ó ÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ıˆÚ›ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi˜ ÁÈ· ÙËÓ AEK. KÔÈÙ¿˙ÂÈ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Ô˘ ÌfiÏȘ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛËÎÒÓÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ˙¤ÛÙ·Ì·, Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ HÚ·ÎÏ‹ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔÓ ¤È·Û ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ BÚ‡˙· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. M¿ÏÏÔÓ ÚˆÙÔ‡Û ÙÔÓ Z‹ÛË ·Ó ·˘Ùfi˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ EÔ˘Û¤ÌÈÔ ‹ ·Ó Ô M·‡ÚÔ˜ ¶¿ÓıËÚ·˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ •·ÓıÈÒÙË ¿ÛÔ.

ÙÔÓ APH ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¤Î·ÙÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Î·È Ì ÌÈ· ·ÛÙÚ·È·›· ΛÓËÛË, Û·Ó Û ¤ÚÁÔ Î·Ú¿ÙÂ, ÔÈ Î›ÙÚÈÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó·Ó ¶Ú›ÁÎÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ ÎÈ ¤Ó· B¿ÙÚ·¯Ô ÁÈ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. O NÙÔ‡Û·Ó M¿ÁÈ‚ÈÙ˜ ÊfiÚÂÛÂ Î·È ¿ÏÈ Î›ÙÚÈÓË ÊfiÚÌ· (ÙÔ ¤¯ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È), ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó· οıÂÙ·È Ë ÌÈÛ‹ Âͤ‰Ú· Î·È ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌÔÈ ºÚfiÁÎÈ Ó· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘.

Ô‡ Î·È Ò˜ Ô APH™ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ˘„ËÏfi ηۤ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ›· MÔ˘ÚÔ˘˙›Î·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ··ÓÙËı› Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi

74 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ IÛ·ÓÔ› Ô˘ ÌÂÙ¿ B·˝ˆÓ Î·È KÏ¿‰ˆÓ ·Ê‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ KÏ¿Óı˘ BÈÎÂÏ›‰Ë˜ Û·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÒÚ· ÙÚÒÓ ÙÔ ÎÚ¿ÍÈÌÔ Ù˘ ·ÚÎÔ‡‰·˜ Î·È ·È¯Ì¤˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó „ÈÏÔ··ÙÂÒÓ˜. Ï· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ Ô A¯ÈÏϤ·˜ M¤Ô˜ Î·È Ó· Ì·˜ ‰ÈËÁËı› Ì ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ˚Ófi ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÙÔÓ M¿Î·ÚÔ, ÙÔ˘˜ ÊÔ˘ÛΈÙÔ‡˜, ÙÔÓ BÏ¿¯Ô, ÙË ‰›ÌÂÙÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. M¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ÈÛÙ‡ԢÌ Ì ı¤ÚÌË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÙ›, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë °Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ·’ fiÔ˘ ‰Ú·¤Ù¢Û Ì ‚¿Úη... ∞

Ÿ

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ §Ô‡·-§Ô‡· Â›Ó·È ÌÂÎÚ‹˜, Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜, Â›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ˜. TȘ Ó‡¯Ù˜ Ù· ›ÓÂÈ Î·È Ù· Û¿ÂÈ. ™ÈÁ¿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó; £· ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. AÏÏ¿ ÂΛ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ. ™Î¤ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. A˘Ù¿ Ù· Ï›Á· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó fiÙ·Ó Ô ·›ÎÙ˘ ·fi ÙÔ ∫ÔÓÁÎfi Ì¿˜ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÚÂÌÈ¤Ú §ÈÁÎ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÎÔÛÌÔÍ·ÎÔ˘ÛÙ‹ ™Ô‡ÂÚ §›Áη!! ŒÊÙ·Ó·Ó fï˜ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ‡Ì˜, ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ô §Ô‡·-§Ô‡· ÌÂÙ¿ ·fi οı ÁÎÔÏ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ. ¶·ÈÎÙ·Ú¿˜ Ô ÌÂÎÚ‹˜, ·ÈÎÙ·Ú¿˜ Ô fiÙ˘. ™Â ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Â›Ì·ÛÙÂ. T· Â·ÈÓÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §Ô‡·-§Ô‡· ÚÈÓ ·˘Ùfi˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈ˙·Ó.

O

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¿ÚÁËÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·. T·Í›‰Â„ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, Â¤ÛÙÚ„Â, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ, Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ, ͯ¿ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË. E˘Ù˘¯Ò˜, ÁÈ·Ù› ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Û·Ó ÙÔÓ B·ÁÁÂÏ‹ ÙÔ˘ ¶AOK Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÛÙÔ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÊÙˆ¯fi ÔÈÔÙÈο ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ Ì·˜. O ™¿ÓÙÔ˜, Ô˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ‡˜ „¿¯ÓÂÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ „‡ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· ¿¯˘Ú·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. H ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ B·ÁÁÂÏ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ·Óı›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÔ˘Ù˜. TÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ë EıÓÈ΋... ●

À


Ì¿ÙÈ· Î·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ‡ÊÔ˜! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. AÓ Î·Ù¿Ï·‚˜, ÛٛϠ‰Ò.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

§OYTPAKI 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, η٤‚·ÈÓ˜ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÌÈ· Ê›ÏË! ™Ù›Ï ‰Ò... A°KI™TPI - ¶EIPAIA™ 29/7. ™Ù›Ï ÛÙÔ Apos_Santorini@yahoo.gr PE£YMNO - N. ™MYPNH ™ÙÔ Î·Ú¿‚È ÁÈ· P¤ı˘ÌÓÔ. MÂÙ¿ Ó·˘ËÁÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ N. ™Ì‡ÚÓË. MÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. ™Ù›Ï ‰Ò! ™KO¶E§O™ K·ÏÔη›ÚÈ 2005. ™Â Á‡ÙËη ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ê˘Á· PÔ˘Ì·Ó›·. Aͤ¯·ÛÙË ·Ó¿ÌÓËÛË. ™Ù¿ıË, ¿Ú Ì ÛÙÔ 694 5454600. N·Ù¿Û·, greecfemale@hotmail.com MIKPO§IMANO •·ÓıÈ¿ ÌÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿, ÙÚÂÏ¿ıËη fiÙ·Ó Û ›‰·! £¤Ïˆ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ fiÓÂÈÚÔ! 694 8681762 BOCCA ™¿‚‚·ÙÔ 8/9, ηʤ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, ÊÔ‡ÍÈ· ÊÚ¿ÓÙ˙· Î·È Ú¿ÛÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï·. £· Û ͷӷ‰Ò; POQUITO O. ¢ÂÛÔÈÓ›˜, ηÏËÓ‡¯Ù· Û·˜! O. ¶fiÙ ı· Ì ͷӷηÏËÓ˘¯Ù‹ÛÂȘ; ™Ù›Ï ‰Ò, renezar@yahoo.gr ™YNTA°MA EYA°°E§I™MO™ MÂÙÚfi, 18/9, 22.30. Aͤ¯·ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ·Ê¤ÏÂȘ, ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ô‰ÈÔ‡. EÁÒ Ù˙ÈÓ, ۷Λ‰ÈÔ, ‚Ï·Î҉˘ ÛȈ‹. TËϤʈÓÔ. DA CAPO MÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÊÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÂÛ‡ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. E›Û·È „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ, ¿Ú ÙËÏ. 697 6082300 220 13/9, ‚Ú·‰¿ÎÈ. æËÏfi˜ Ì ÌÏ ÌÏÔ‡˙·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. K·Ù¤‚ËΘ 3Ë IÏÈÛÛ›ˆÓ. E›¯Â˜ ˘¤ÚÔ¯· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Ì¿ÙÈ·. ºÔÚÔ‡Û· ÊÔ‡ÛÙ· & ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ

fiÚÙ·. ™Ù›Ï ‰Ò. ºI§O™OºIKH K˘ÏÈΛÔ, TÂÙ¿ÚÙË 19/9, 2 Ì.Ì. ¶‹Ú˜ ηʤ ÎÈ ¤Î·ÙÛ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ. ŒÎ·ÙÛ· ‰›Ï· ÛÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. EÛ‡ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ. K¿ÓÈ˙˜ ÛÙÚÈÊÙfi ÎÈ ¿ÎÔ˘Á˜ MP3. 697 4427966 JASMINE 18/9, 4-5, ÊÔÚÔ‡Û˜ ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î›ÙÚÈÓÔ ‹ ÔÚÙÔηϛ. KÔ›Ù·˙· Â›ÌÔÓ· ηıÒ˜ ¤Ê¢Á·, Á‡ÚÈÛ· ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì ÎÔ›Ù·˙˜. ºÔÚÔ‡Û· ηʤ. 693 6767667 ¶A°KPATI Œ¯ÂȘ ˘¤Úԯ˜ ÌÔ‡ÎϘ, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. ™Â ‚Ϥˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ™Ù›Ï ÛÙÔ 694 3870861 KHºI™IA ™ÈÓ¤ Ÿ·ÛȘ, «O ·ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ». •·Óı¤ Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ηÓÙ›Ó·, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ì ı˘Ì¿Û·È, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â‰Ò, ÁÈ·Ù› fi¯È ÎÈ ÂÁÒ; ¶Ô˘¿ Ì ÎfiÙÛÔ Î·È ÌÚÔÓ˙¤ ‰¤ÚÌ·. M Îԛٷ͘. 697 7248011 STARBUCKS OMONOIA 14-7, 20.40. ™·ÁËÓ¢ÙÈ΋ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓË ÛÙË ÁˆÓ›· Î·È ‰È¿‚·˙˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÂÁÒ „ËÏfi˜. §¿ıÔ˜ Ô˘ ‰Â ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·. MA°KAZE 18/9, 20.30. K·ıfiÛÔ˘Ó ¤Íˆ, Ì ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙·, ‚ÂÚÌÔ‡‰·, ÂÚ›Ô˘ 23, Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÔ˘. K¿ıÈÛ· Ì ʛÏÔ, ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, I like u. electronicaguy20@hotmail. com ™YNTA°MA MÂÙÚfi, 18/9, 22.30. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ‚ϷΈ‰Ò˜ ‰Â Ì›ÏËÛ·. K·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, ·Ê¤ÏÂȘ, ·Í¤¯·ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. EÁÒ Ù˙ÈÓ, Ì·‡ÚÔ t-shirt, ™·Î.

¶ETPA§øNA EÎÏÔÁ¤˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ÂÛ‡ ÛÙÔ 794, ÂÁÒ ÛÙÔ 795. ◊Úı· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û¿ Û·˜, Ì›ÏËÛ· Ï›ÁÔ Î·È ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÚÈÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

¢ANAO™ 23/9. MÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, Û ͷӷ›‰·, ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì ÙÔ Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ™ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. MÈÏÔ‡Û˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. ™Ù›Ï ‰Ò. VERSUS ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. ºÔÚÔ‡Û˜ οÚÈ ¯·Î›. ™Ô˘ ˙‹ÙËÛ· ÊÈÏÙÚ¿ÎÈ. ™Â ¤¯·Û·. £· Û ͷӷ‰Ò; Tokyolover4@hotmail.com

XA§AN¢PI ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Armadillo. K·ÛÙ·Ófi Ì·ÏÏ› ηڤ Î·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ê·ÙÛԇϷ. ºÔÚÔ‡Û· ÌÔ‚ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. lezedancer@yahoo.gr

MOMMY AÚÁ‡ÚË, ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÛÙÂÓ·¯ˆÚԇ̠ηӤӷ! EÛ‡ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ηÌÈ¿; N·È, ı· ’Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË! 698 1371410

¶ETPA§øNA “Chez Lucien”, 17/9, ÙÔ ÈÔ Ì·ÁÈÎfi Î·È Î·ıËψÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· Ô˘ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. Hairless Î·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜. M‹Î· η ‚Á‹Î· ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ˆ.

POKO A POKO TÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì’ ÂÛ¿˜ ÂΛ, Ú ·È‰È¿; N›ÎÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·! K¿Ó οÙÈ! TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË! K¿ÓÙ οӷ ‚‹Ì·! M.

TPENO 17/9, 16.20. KfiÎÎÈÓË ÌÔ‡ÎÏ·, ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ‡ÛÙÔ, Û ÎÔÈÙ¿ˆ Â›ÌÔÓ· ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ηÏfi ÁÔ‡ÛÙÔ. TÚÔÌÂÚ¿ ıËÏ˘Î‹, ÂÍ·›ÛÈ· ʈӋ. TÂÏÈο ÌÔ˘ ÁÂÏ¿˜ ·ÏÏ¿ ¢ı‡˜ ·Ô‰Ú¿˜. NA ÂÚÈ̤ӈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ Ó· ÛÙ›ψ ‰Ò; Gia_mpralo@freemail.gr ¶§. K§AY£MøNO™ ™Ù¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ 057, 16.10. MÔ˘ Ï›ÂȘ, T˙ÔÚÙ˙ԇϷ, ̛Ϸ ÌÔ˘. §.B., ÙËÏ. 694 9216680 MAD §˘‰›·, Û ÚˆÙÔ›‰· ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi Î·È ·ÎfiÌ· Â›Ì·È Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Â›Û·È ›‰È·, fiˆ˜ ÙfiÙÂ. °.Z.¶.º EN ¢E§ºOI™ TÒÚ· Ô ÚˆÈÓfi˜ ÌÔ˘ ηʤ˜ ¤ÁÈÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˜ ¯¿ÚË Û ۤӷ... KPE¶EPI ILVA °Î¿˙È, Â›Û·È ÛÔÎÔÏ¿Ù· + disaronno ÌÌÌ!! M·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ› Ì ¤¯ÂȘ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ!!! M’ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÙÚ·¤˙È. £¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ οӈ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ... ÕÓÓ· OAKA K˘Úȷ΋, 23/9, Û ÛÙ·ÓÙ Ì ÚÔ‡¯· Ù˘ AEK. MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ï›ÁÔ ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜, ÎÔ‡ÎÏÔ˜! H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÙË ÊÚ¿ÓÙ˙·, 698 1585291 ¶EIPAIA™ HÏÂÎÙÚÈÎfi˜, 23/9, 8.30. K·Ù¤‚ËΘ ¶ÂÙڿψӷ. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó! ¶Ú¿ÛÈÓ·

™INEMA A¶O§§øN 22/9. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘.K·ıfiÌÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÔ˘ ηٿ Ù·˜ ÁÚ·Ê¿˜. ™Ù›Ï ‰Ò. ¢IONY™IOY APEO¶A°ITOY 23 /9 ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ¢·Ú‰·ÓÔ‡. MÔ˘ ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¯¿ÚÈÛ˜ ÛÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘. ™Ô˘ ¤ÏÂÁ· ÁÈ· ÙËÓ «KÔ˘˙›Ó· Ù˘ M·Ê›·˜». Œ¯ˆ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó· ÛÔ˘ ˆ... £¤ÏÂȘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ; ¶ÂÚÈ̤ӈ: typos90@yahoo.com A°. ¶APA™KEYH TÚ›ÙË, 11, ÛÙÔ T˙¿ÌÔ, ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. E›Û·È Ë EϤÓË ¢. (·Ó ›‰· ÛˆÛÙ¿). E›Û·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. Sms 693 8362650 °§YºA¢A - ™YNTA°MA TÚ·Ì. ™¿‚‚·ÙÔ 8-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. EÌ›˜ 4 ÎÔ¤Ï˜. EÛ‡ ÎÔ‡ÎÏÔ˜ Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, ‹Úı˜ Î·È Î¿ıÈÛ˜ ‰›Ï·. §¤Á·Ì οÙÈ ‚ϷΛ˜ ÁÈ· ÁοÏÔ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ X›Ô˘. °ÂÏÔ‡Û˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. K·Ù‚‹Î·Ì ºÈÍ. A¿ÓÙ· ‰Ò. THNO™ ¶·Ú·Ï›· Porto... ›¯Â Ôχ ·¤Ú· Î·È Ì›Ï·Á· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi... ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·... ·Ó ı˜, ÁÚ¿„Â. AEPO¢POMIO 19/9. Afi MfiÓ·¯Ô ̤۷ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi. MfiÏȘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿Û·ÌÂ, ÊÙ¿Û·ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜. £¤-

ψ Ó· Û ‰ˆ. Joriko2@lykos.com AI°A§Eø Everest. ™Ù·Ì¿ÙËÛ· Ì ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ Î·È ‹Ú· A.V. EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ¯ˆÌ¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ Á˘·ÏÈ¿. ¶ÂÚ›ÂÚÁË. KHºI™IA™ KfiÎÎÈÓÔ˜ ™Î·Ú·‚·›Ô˜, 17/9 ‚Ú¿‰˘, ÂÚÈ̤ӷÌ ·Ú¤· ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÁÈ· KËÊÈÛ›·˜, Û ›‰· Í·ÊÓÈο Î·È ÙÚÂÏ¿ıËη, ¤Ê˘Á˜ ÁÈ· K·Ù¯¿ÎË, ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi ÚfiÛˆÔ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â›, ·Ó ı˜ Ó· οÓÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÛÔ˘, ı· ÂÚÈ̤ӈ Ó· Û ·ÎÔ‡Ûˆ. 694 9447766

·¤Ó·ÓÙÈ... Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Î·È Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜, Ì·ÎÚ‡ Ì·‡ÚÔ Ì·ÏÏ› Ì ˘¤Úԯ˜ Ê·‚ÔÚ›Ù˜, Ì·‡ÚÔ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ... PE£YMNO ŒÓ· fiÓÔÌ· ÌfiÓÔ... ¶ÈÂÚ‹˜! H ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ı˘Ì›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·; £· Û·˜ ‰Ô‡Ì ¿Ú·ÁÂ; AÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V., ÁÚ¿„ ‰Ò! METPO ºI• TÂÙ¿ÚÙË Úˆ› ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· οÁÎÂÏ· ÁÈ· Ó· Ìԇ̠̤۷, ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁοÎÈ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ, Í·Óıfi˜, ÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÏÔÁÔ IKEA, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛٛϠÌÔ˘, www.vag_gogh@yahoo.gr

BARAODA ™Â ϤÓ M·Ú›·, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Y. TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û ›‰· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ÛÙÔ Baraoda. EÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÛÙÔ 693 7293969. ¶·‡ÏÔ˜ A™TY¶A§AIA AÓ¿ÏË„Ë, XÒÚ·. MÈÏ‹Û·Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Û˘Óԉ¢fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô, ͤÚÂȘ ÔÈÔ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù›Ï sms 697 2500804 A§IMO™ 20/9 ·Ú·Ïȷ΋. EÁÒ Û Ù˙È Ì ‰˘Ô ʛϘ, ÂÛ‡ Û X5 Ì ʛÏÔ, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ì ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; INTPI°KA K·ıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. ◊ÛÔ˘Ó Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ˜, οÓÈÛ· ¿ÂÈÚ·, ·Á¯ˆÌ¤ÓË Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ Û ÎÔ›Ù·˙·, fiÙ·Ó Â›˜ Î·È fiÏ· Ù· ˘¤ÚÔ¯·, Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘... °KAZI °È·ÙÚ¤, ‚·Ú¤ıËη Ó· Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ Î·Ê¤ ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. I·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ! ™Î¤„Ô˘ Î·È ˜ ÌÔ˘ Â‰Ò ‹ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô‡ Î·È fiÙÂ. £· Â›Ì·È ÂΛ. (mail?). ¶. HELL’S KITCHEN Saw u wit ur tan glowing like hell. I’ll be there if u tell me so. 694 5474302, Thursday 6 p.m. EPY£PO™ ¶·‡ÏÔ ·fi ÙÔÓ EÚ˘ıÚfi, 12/9 (›¯Â˜ ÙËÓ Í·‰¤ÏÊË ÛÔ˘ ÂΛ), ·Ó ı˜ Í·Ó·ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ. ŒÎ·Ó· Ï¿ıÔ˜. ÕÚ˘, 697 8961144 °OY¢I AÓ·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ I·ÙÚÈ΋˜, Û ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ È· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ! MÔ˘ ’¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi! ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ! ¶ÂÚÈ̤ӈ Ì‹Ó˘Ì·! AÓÓԇϷ, 694 9516968 BIKTøPIA 13/9 ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi, ‹Ì·ÛÙ·Ó

Ï¿! M·˙›!

Ì¿ıˆ. 1471 Ÿ¯È.

K·Ó·Ï¿ÎÈ, ÁÈ·Ù› ÎÚ·Ù¿˜ ÙÔ ·È‰› Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘;! H Ù˙›‚· Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘! Iˆ¿ÓÓ·, ‚Ú˜ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ̤ӷ!

AÊÈÂڈ̤ÓÔ: « ŸÏ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û¤Ó·, ·fi„Â, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ë Î·Ú‰È¿ ¿ÏÈ ÁÈ· Û¤Ó· Í·ÁÚ˘Ó¿ Î·È Ì ڈٿ ÁÈ· Û¤Ó·». EÛ‡ ͤÚÂȘ. K¿ÓÈÁÁÔ˜

Iˆ¿ÓÓ· K., ÛÙ·¯ÙÔÔ‡Ù· ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÙËÓ Ù˙›‚· ÛÔ˘! °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË ÙÔ Î·Ó·Ï¿ÎÈ ı· Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘; ¶. AÊÚÔ‰›ÙË, Û˘ÁÁÓÒÌË. AÓ ı¤ÏÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Û ÏËÁÒÛˆ. AÓ ÎÈ ÂÛ‡ Ì ÚfiÛ‚·Ï˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. Y¿Ú¯ÂÈ ÎÈ Ô ¢È·. O‡Ù ·¤Ú·˜, Ô‡Ù ¿ÚˆÌ·. TÔ ÓÂÚfi ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ÌÂ

¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È È· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘, ı˘Ì¿Ì·È fï˜ ÂÛ¤Ó·... AÓËÛ˘¯Ò. E›Û·È ηϿ; Neverending summer night! 22/9. KÔ˘Ì› EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 2, Ï. K‡ÚÔ˘, ÕÓˆ IÏ›ÛÈ·. Eϛӷ, ¿Ú Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËϤʈÓÔ. ¶·‡ÏÔ˜, 697 9942839 MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÙÈ Á‡ÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Â›ÏÈ· ÛÔ˘, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ £Èı›; ™Â ı¤Ïˆ! ¶ÔÔÔχ fï˜.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

E›Û·È Ë ÈÔ ˆÚ·›· ı¤· ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. XˆÚ›˜ ÂÚ›Û΄Ë, ¯ˆÚ›˜ χË, ¯ˆÚ›˜ ·È‰Ò, ÌÂÁ¿Ï· ÎÈ ˘„ËÏ¿ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ ¤¯ÙÈÛ·Ó Ù›¯Ë. O ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi˜ K·‚¿Ê˘ NÙfiÓ·ÏÓÙ, ·Ó ÛÔ˘ ’¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÚ¿ÌÌ· Â›Ó·È „¤Ì·! AÏ¿ ‹ÌÔ˘Ó ÙÚÂÏ‹! KÈ fi¯È Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ – ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·! °È· fiÔÈÔÓ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Â›Ì·È ÏËÚˆÙÈÎÈ¿, ‰ÂÓ Â›Ì·È! AÏ¿ ›¯· „˘¯ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÎÈ ¤ÏÂÁ· ·Ú¿ÏÔÁ· Ú¿ÁÌ·Ù·! M·Ú›· ¢ËÌ‹ÙÚË, TÚ›ÙË ‰›Óˆ Ì¿ıËÌ·, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠TÚ›ÙË! ™Â Û˘Ì·ıÒ, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ˆ Ì·˙› ÛÔ˘ ÏfiÁˆ ËıÈ΋˜!

ÏËÌ̇ÚÈÛÂ, ̠ͯ›ÏÈÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÏËÛ ̷ÎÚÈ¿ Î·È Ì’ ¿ÊËÛ ӷ Ó›ÁÔÌ·È, ·Ï¿, ·Ϥ ·Ï‹ÙË! AÏ‹ıÂÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ¯˘ÌÒ‰ÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi 20-50 ¯Ú.; °È· ¤Ó· ÓfiÛÙÈÌÔ 35¿ÚË Ô˘ ÙȘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ; Sms ÛÙÔ 694 1452138 H Ì·Á›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ ̤۷ ÛÔ˘! AÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi˜. AÏ‹Ù˘! TÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿; N· ¿ˆ ÛÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ EÚ˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡; BÔ‹ıÂÈ·, ¤¯·Û· ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ „¿¯Óˆ;; IηӋ Ì’ ¤¯ˆ... ÙÂÏÈο! EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó˜, A...ÌÔ˘, Ì ¤Î·Ó˜ Ó· ‚Á¿Ïˆ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Î·È Ó· ‚¿Ïˆ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ·! AÓ·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ Pumpkins. M‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔ˘˜ Muse; EÁÒ ı· Â›Ì·È ÂΛ, fiÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ. Plug in baby. AÏÙÚÔ˘ÈÛÙ‹˜

ŒÍ˘ÓÔ˘˜ Î·È ÌÔ¤Ì; TÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂȘ, ·ÊÔ‡ ı˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi. ŸÏÔÈ Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó Í·Ó·˙ËÙÔ‡Ó, ›ÛÙ„¤ ÌÂ. Np-14@hotmail.com

£Ô‰ˆÚ‹, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Í„˘¯¿˜ ·fi ÙÔ Û·ı› ÌÔ˘. ™Â ÎÔÈÙÒ. EÏ.

™‡ÚÔ˜+º¿Ó˘ 17/9/06 17/9/07. ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ·Á·ԇϷ ÌÔ˘! 1 ¯ÚfiÓÔ Ì·˙› Â›ÛËÌ·! H ÚÒÙË Ì·˜ Â¤ÙÂÈÔ˜! XÚfiÓÈ· Ì·˜ ÔÏ-

™Ô‚·Ú¤˜; °‡Úˆ ÌÔ˘; Ÿ¯È ÓÙ·ÏÈΤÚˉ˜ ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ó· ı¿‚ÂÈ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÁÔËÙ›·; A˘Ùfi ‡¯ÔÌ·È. ™Â ÔÈ· ·¢ı‡Óˆ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË; £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó·

K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ‚Ϥˆ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ʇÁÂȘ, ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ‚¿ÊÂÈ Ù· ¿ÓÙ·... M¿ÚÈÔ˜ ™Â ·Á·Ò ·ÎfiÌ·, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÙÛÔ˘ÙÛÔ˘Ú‰È¿, ̷οÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ͯ¿Ûˆ! ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ŸÙ·Ó ·Á·¿˜, ·Á·¿˜. ¶ÛÈÙ... ∂Û‡ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ ÛÔ‚·Ú‹ Ϙ... ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÔ‚·Ú‹, ¤¯ˆ ÂÏ›‰Â˜; EÁÒ ¿ÏÈ Ï˘¿Ì·È ÁÈ·Ù› Ì ÙË ÛȈ‹ ÛÔ˘ ¿ÊËÛ˜ ÎÂÓfi ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ·˙Ï. «ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙›». You do something to me, something deep inside. Hanging on a wire for a love I’ll never find. A, Ú §¿ÌÚÔ! Fou, XÚ‹ÛÙÔ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Úı˜, ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ¤ÁÈÓ˜. £· Í·Ó·ÂÚ¿Ûˆ Ó· Û ‰ˆ, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘... A¯! M·Ú›· B. AÓ Î·È ‰ÒÛ·Ì ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÛ‡ Ì’ ¤‰ÈˆÍ˜! ¶., ͤÚÂȘ ÂÛ‡. ™Â ›‰· Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˙fiÎÂÈ. ¢‹ÏˆÛ˜ fiÙÈ Â›Û·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˜. E›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁË ·Ó Â›Û·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi˜ ‹ ·Ó ‚·ÚȤ۷È. 20/9, 18.00, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Û˜ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÈÛÌ¿ ÛÔ˘, ÁÔ‹ÙÂ˘Â˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È Ì·Á‡ÙËη, Í·ÓıԇϷ. ¶Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. EÚÌÔ‡, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Û ÂÍ-˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÂÁÒ, Ó· ÂÈϤÍÂȘ Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ÙÚ·¤˙È·. £. ...

27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EÏÏËÓÔÁ·ÏÏ›‰· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ 34¯ÚÔÓË, ·Ó¤ÌÔÚÊË, 1.72, Í·ÓıÈ¿ Ì ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, οÙÔ¯Ô˜ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶·Ú›ÛÈ, ηٷı¤ÛÂȘ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 3.500, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, Ì ÛÔ‚·Úfi Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 N·˘ËÁfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ 46¯ÚÔÓÔ˜, 2 master, 1.85, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ȉÈfiÎÙËÙË ÂÙ·ÈÚ›·, 2ÒÚÔÊÔ μfiÚÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 20.000, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. A‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Û٤ϯԘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, 1,80, ÏÂÙfi˜, Ó·ÓÈÎfi˜, ú 2.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 4 Û›ÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi Û ÓËÛ›, ·Ì¿ÍÈ, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· ÛÔÚ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË Î·È Î·Ïfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı· ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜, ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· - E˘ÚÒË AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 AÓ Â›ÛÙ ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 50-65 ÂÙÒÓ, ¤ÓÙÈÌÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ› Î·È Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÌÂ Î˘Ú›Â˜ ·ÓÙ¿ÍȤ˜ Û·˜, οӷÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜! ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î˘Ú›Â˜ ·fi 40 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ ,Ô˘ ı· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜. °Ú·ÊÂ›Ô Elite, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

Elite. °ÓˆÚÈÌ›· - ™˘Ì‚›ˆÛË - °¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 Elite Club. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÙÒÚ· Ó· Á›ÓÂȘ Î·È ÂÛ‡ ̤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ¶¿ÚÙÈ, ÂΉÚÔ̤˜, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, Speed Flert! °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË 30¯ÚÔÓË, ÌÔÓ·¯ÔÎfiÚË ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, „ËÏ‹, 1.75, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ú 1.200 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì ·Á¿Ë ÛÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, „ËÏfi, Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ‹ıÔ˜. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ 45¯ÚÔÓË, ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, οÙÔ¯Ô˜ 3 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ ¤ˆ˜ 57 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, È·ÙÚfi˜, ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 32¯ÚÔÓË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÂÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿ Î·È ·ÏËıÈÓ‹ ηÏÏÔÓ‹, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ EοÏË Ì ÈÛ›Ó· Î·È ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿Ï· ·Î›ÓËÙ·, Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 42¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, „ËÏfi˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 16.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂχıÂÚË ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓË (‰ÂÎÙfi Î·È ¤Ó· ·È‰›), ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 36¯ÚÔÓË ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ·ÏËıÈÓ‹ ÎÔ‡ÎÏ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 7.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤Ó· ÔÏ˘-

76 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÙÂϤ˜ ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 AÚÔÎ¿Ï˘ÙË ÂÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ 30¿Ú· ·fi §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ¤ÌÔÚÔ˜, ÁÂÏ·ÛÙ‹ Ì ٷÌÂڷ̤ÓÙÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ, ˙ÂÛÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘, ¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘. ¢ÂÎÙfi˜ Â·Ú¯›·. P·ÓÙ‚ԇ ·˘ıËÌÂÚfiÓ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8055.934

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Ï·Ù›· ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘), 40 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ï‹Ú˜ Ì¿ÓÈÔ, ¯ˆÏ. 210 7241.484, 210 7219.424 Bilingual Greek-English speaker, university student or graduate in maths, physics, e.t.c., from 15:3021:00, Monday - Friday, to assist with homework and keep occupied by conversing in English, 3 children aged 7, 19 and 13 in Holargos area, salary negotiable. Tel.: 694 4293755 Experienced TEFL qualified native speaker with university degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 ¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz Ï‹ÎÙÚˆÓ) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Î·È master ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. MÔÓÙ¤ÚÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. BfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: ·fi BÚÈÏÏ‹ÛÈ·, KËÊÈÛÈ¿ ¤ˆ˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜. NfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: HÏÈÔ‡ÔÏË, ÕÏÈÌÔ˜ & °Ï˘Ê¿‰·. 697 4018760 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 EȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1. B·Û. ¤ÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - Windows - Word Excel 62 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2. Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.e-kep.gr

EÚÁ·Û›· Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ·È¯Ó›‰È. ¢È·ÛΤ‰·ÛË, ¯ÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, party, ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ, animation... AÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÈϤÔÓ ·Á·¿Ù ٷ ·È‰È¿, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙË multishow MÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ı·̿وÓ. 210 9756.208 £EATPIKH OMA¢A «PO¢A» H ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «PO¢A» Ì 15ÂÙ‹ Û˘ÓÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· Û ˘„ËÏfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘. A¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÒÚÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ·. www.rodatheatre.gr, 693 2203962, NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛÈÔ˘ÌÏÂÎÙÛ‹˜. AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011, ÂÛˆÙ.: 256 ™¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜, Ó¤Ô˘˜, ¯ÂÈÚԉȷÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÛÔ‚·ÚÔ›, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, ÛˆÛÙfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÏËڈ̋. 210 3811.332, ÎÔ˜ B·Û›Ï˘ AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: katanomi@otenet.gr

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ MG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / ∏§π√À¶√§∏: ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ BigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ º›Ïٷ٠Âfi-ÏËÎÙ (Ù‡¯Ô˜ 182), ÌË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Û·È Î·È ÌËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È! M›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÎÈfiÏ·˜). T¤ÚÌ· ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ Û Û›ÙÈ·, ÍÂÓԉԯ›· ‹ ÏÔÈÔ‡˜ Á·ÌÈÛÙÚÒÓ˜. ¶¿Ú’ ÙËÓ ·fi ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Î·È ‚Ô˘Ú ÁÈ· ÙÔ KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ - ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ¶Ï·ÎÂÓÙ›· - AÈÁ¿Ïˆ. T· Ô˘ÏÈ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·! Y.°. MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ; ◊Ù·Ó ÙÔ 1Ô Ô˘ ÛΤÊÙËη fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. -£¿ÓÔ˜

§¿ıÔ˜. O ·ÂÙfi˜ Âı·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ù· Ô˘ÏÈ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. Y.°. TÈ Â›Ó·È ÙÔ KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ - ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ¶Ï·ÎÂÓÙ›· - AÈÁ¿Ïˆ;

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ Û¯¤ÛË ¤ÌÏÂη Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜, Ô˘ ·Ó Î·È ¤Ê¢Á·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì ӷ ÂÔ˘ÏÒÓˆ ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÌÔ˘, ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ È‰·ÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒıˆ «ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË». E‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Î¿ÙÈ Â›Ì·È Ì ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· (15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì ¤Ó· 12¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ·fi ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ), Ô ÔÔ›Ô˜ –ˆ, ÙÈ ¤ÎÏËÍË!– Ì ı¤ÏÂÈ. M ·Á·¿ÂÈ, ÌÂ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ, Â›Ó·È ·ÚÒÓ. TÒÚ· Â›Ì·È ÂÁÒ Ë ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹! ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıˆ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË Î·È ‹ÚÂÌË. AÛÊ·Ï‹˜. ŸÌˆ˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ «·Ú·Î¿Ùˆ» (‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ, Á¿ÌÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿), ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ì·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·Ó Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ ΢‹Ì·Ù· ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ ÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÂÏÈο Ó· ÌË «‰ÂÛÌ¢ÙÒ». ºÔ‚¿Ì·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜ Ì·˜ (·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙÔ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Úfi‚ÏËÌ· – Â›Ó·È ÌÔ¤Ì Ù‡Ô˜, Ôχ Û˘Ì‚·Ùfi˜ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ, Ì ΤÊÈ ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), ÙË Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ (Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Î·È Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘) Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ô˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÛËÌ·Û›·˜. T· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ·Á·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: øÚÈÌ¿˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÌ·È; H ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·; N· ‚Ô˘Ïȿ͈ ¿ÏÈ ÛÙË ÁÓÒÚÈÌË ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ù˘ ÁÎÚ›ÓÈ·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂÈ Î·È ÔÙ¤;), Ô˘ ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ, ‹ Ó· ÛËΈıÒ Î·È Ì ·›ÛıËÌ· Ó·˘Ù›·˜ Ó· ÔÚ¢ÙÒ ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË; -M.

“Meglio un giorno da leone che una vita da topo”. Y.°. MÔ˘ ÙÔ Â›·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶¿ÂÈ Ó· ÂÈ: «K·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈ· ÏÈÔÓÙ·Ú›ÛÈ· ̤ڷ, ·Ú¿ ÌÈ· ÔÓÙÈΛÛÈ· ˙ˆ‹». ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë ÏÈÔÓÙ·Ú›ÛÈ· ̤ڷ Û·˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ›Ù «Ó·È» Û fi,ÙÈ Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÙ ‹ÚÂÌË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜. H Dana International grafei apo Madrith, brisketai kapou sto kentro metamfiesmenh

se gyala (xrysopsaroy), me to sako ths gemato synerga pou tha thn kanoyn na katakthsei to sympan... oxi shmera omws, kapoia allh stigmh. Pros to paron, leei na petaxei apla sto planhtiko systhma kai na bgalei to alexiptwto ths kapoy panw apo to kentro ths Athinas gia na anoixei to prwto bar “monaxikwn, epidoxwn erastwn”... -to Coyote Ugly. Ti les?

§¤ˆ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ٷ greeklish, ÁÈ·Ù› Û¿ÓÈ· Ù· ‰È·‚¿˙ˆ. ¢ÂÓ ı· ¿ıˆ ηٷÚÚ¿¯ÙË ÚÈÓ ÙËÓ ÒÚ· ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ÂÛ›˜ ‚·ÚȤÛÙ ӷ ·Ù‹ÛÂÙ ‰˘Ô ÎÔ˘ÌÈ¿. A˘Ùfi˜, 26, AıËÓ·›Ô˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ οÔ˘ ÛÙË B. EÏÏ¿‰·. EΛÓÔ˜, 34, ª·Î‰fiÓ·˜, ÏÔ¯·Áfi˜, 270 ¯ÏÌ. Ì·ÎÚÈ¿. OÈ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο, ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. 15 IÔ˘Ï›Ô˘ 2007. ¶·Ú·Ï›·. KÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È. ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó. MÈÏ¿ÓÂ. K·È οˆ˜ ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÏ·. M ¤Ó· ÊÈÏ›. M ¤Ó· «ÁÚ‹ÁÔÚÔ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·. 2 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿. E›Ó·È ÙÚÂϷ̤ÓÔÈ. ¢È·Ó‡Ô˘Ó Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì οı ¢ηÈÚ›·. M οı ̤ÛÔ. ¢ÂÓ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ·. §¤Ó „¤Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ. ¶ÔÏÏ¿. AÏÏ¿ Ú¤ÂÈ. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚ÂÈ... OÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÔÏϤ˜. OÈ ·Ó·‚ÔϤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K·È ·˘Ùfi ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË Ï·¯Ù¿Ú·, ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹. «¶Ú¤ÂÈ Ó· Û ‰ˆ», «¶·Ú¿Ù· Ù· fiÏ· Î·È ¤Ï· Û ̤ӷ». TfiÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜, Ù· ·fiÌÂÚ· ̤ÚË, ÔÈ fiÏÂȘ, ÙÔ Û›ÙÈ EΛÓÔ˘. TÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈfi ÙÔ˘˜. EΛ Ô˘ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ·˘ÙÔ›. 2 Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 1. ŒÓ· ‰›ÔÏÔ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi Ô˘ ·„ËÊ¿ Ù· ¿ÓÙ·. K·Ó¤Ó· Ù·ÌÔ‡. E›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› Û fiÏ·. OÈ ÔÚÁ·ÛÌÔ› ··ÓˆÙÔ›. K·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÊÈÏ›, ÙÔ ¯¿‰È, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ë ·ÁηÏÈ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ôχ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ï¿ Û·ÚÎÈÎfi. EÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó fiÏË ÙË B. EÏÏ¿‰·. EΛÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ Ù· ‰Â›ÍÂÈ fiÏ·. BÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó. MÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ºÔÚ¿ÓÂ Ô ¤Ó·˜ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ¶Ò˜ ÙÔ˘ ¿ÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ... OÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. MÈÏ¿ÓÂ. °ÂÏ¿ÓÂ. ¢·ÎÚ‡˙Ô˘Ó. ZËχԢÓ. ¶Ôχ. °ÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÈÔ Ôχ A˘Ùfi˜. E›Ó·È Ó¤Ô˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘, ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜, ¤Ó·˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ·fi ϤÍÂȘ, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. EΛÓÔ˜; ºÔ‚¿Ù·È. TÈ; TÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÚÈÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÔȯÙ› Û οÔÈÔÓ ÙfiÛÔ Ôχ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÓÈÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ. «TÈ ı· ¤Î·Ó˜ ÁÈ· ̤ӷ;» «M ڈٿ˜ ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ. T· ¿ÓÙ·». AÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ÏÂÙfi Ô˘ Â›Ó·È Ì·˙›, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. K·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ¤ÚıÂÈ Ô ºÏ‚¿Ú˘. A˘Ùfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Aı‹Ó·. EΛÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ. ¶Ò˜ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ; O ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. BÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. AÁ·ÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ... TÈ ı· οÓÔ˘Ó;

O ¤Ó·˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. O ¿ÏÏÔ˜, ı· Á›ÓÂÈ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ı· ‹ÍÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹Ì·. Y.°. ¶Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÙ ¤ÙÛÈ; MfiÏȘ Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

ZÀ°E Frankly, my dear, don’t give (him/er) a damn. Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) O ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ı· ·Ó·ÌԯχÛÂÈ fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ÚÂÏıfiÓ – Û›ÙÈ, ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ηÈ, ηْ Â¤ÎÙ·ÛËÓ, fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. TÔ ‰›ÔÏÔ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·/ηÚȤڷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁfiÚ‰ÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ‰Ú¿ÛË –˘fiıÂÛË Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓË–, Ô ÕÚ˘ Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ› „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ó· Û ٷڷÎÔ˘Ó¿ÂÈ. E›Ù ·Ó·˙ËÙ¿˜ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ›Ù ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ·È‰›, ·˘Ù‹ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Û ԉËÁ› ηÙ¢ı›·Ó Û ÌÈ· ÓËȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÁÂÌ¿ÙË ›ÛÌ·, Êfi‚Ô, ··›ÙËÛË, ·ÚfiÚÌËÛË, ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÔËÙ›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ. Please, ·fiÊ˘Á ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ¿Ó˜.

Ë ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û ڛ¯ÓÂÈ. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ... ÔÈ ·ÏÈÔ› ¤ÚˆÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜, ÔÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ¯›Ì·ÈÚ˜ Î·È Ë ·ÂÏÈÛ›· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Úfi‰· ÎfiÏÏËÛ ÛÙË Ï¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÔÙ¤. M ÙÔÓ ÕÚË Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÔχÌËÓË ÎÈ ÂÒ‰˘ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊı›˜ fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ıÚȷ̂‡ÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÏÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ıÚȷ̂‡ÂÈ fiÙ·Ó Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ÂÍÔÚÁ›˙ÂÛ·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û Ï‹ÁˆÛ·Ó Î·È fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ıÚȷ̂‡ÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ people are strange. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·Ú’ fiÏ· Ù· ‚ÔÁÎËÙ¿, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜, Ù· ·Ú¿ÔÓ·

¤Ú¯ÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÛÔ˘ – ·fi ÙȘ 29/9 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ M¿ÈÔ Ì ‰È·ÎÔ‹ ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∫È ·˘Ùfi, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·ˆıËÙÈÎfi, ÛËÌ·›ÓÂÈ ¶O§EMO. H Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Á›ÓÂÙ·È Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ, fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, Ù· fiÏ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›·. Afi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ: ◊ οıÔÌ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Â›Ì·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌË ‰ÒÛˆ ·ÁΈÓÈ¿ Û οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ÎÈ ·Ó Â›Ì·È ÛÙÂÏ·¯¿Ú· ·Ó‚·›Óˆ ÎÈ ¤Ó· fiÚÔÊÔ, ‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÌ·È Î·È Ê‡Áˆ ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÏÈÙ›˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ì·›ÓÂȘ Û ÌÈ· ·Á¯ˆÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Î·È Ì ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙ· Ï¿ıË. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÓÙÈ·ı›˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÛÚÔ ‹ Ì·‡ÚÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ.

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ŸÛÔ Ô KÚfiÓÔ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ NfiÙÈÔ ¢ÂÛÌfi ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ÛÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜, οÔȘ ÂÎÏ¿Ì„ÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈΤ˜. AÓ ‰ÂÓ ÂÁÎψ‚›ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Û ·ÏÈ¿ ·ÙÚfiÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÚ·‡Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÛÔ˘ ËÏÈΛ· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜ Î·È ÛοÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û·Ó ÊÔ˘ÛοϘ. MÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ï‹Úˆ˜. £· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÁÓÒÛË, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÚÔ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 M·˝Ô˘ (ÂÎÙfi˜ ·fi I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô˘ ı· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜), ı· ÔÏÈÔÚΛ ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ – ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙ ·Û˘Ó›‰ËÙ· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‹ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ì·˜, Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) MÂÚÈÎÔ› ËÏ›ıÈÔÈ Á˘ÚÓ¿Ó ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯· ¿Óˆ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÁÂÏÔÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ìfi‰·. E›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È Ô T·‡ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÚÔÛˆ›. E›Û·È οÔÈÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔ, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Ì·Á›· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜ ÛÔ˘ – ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜. MfiÓÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÁÈ·Ù› ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌË Û ·Ê‹ÛÂÈ ÏÂÙfi Û ËÛ˘¯›·.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) MÌÌÌ... ¤Ó· ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ... Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË... Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ (‹ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ-ÂÚ·ÛÙ‹ ‹ ÂÚ·ÛÙ‹-Ê›ÏÔ)... Ì ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ ÂȉfiÚÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Î·È ı· Û ·Ó·ÎÔ‡ÊÈ˙·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. M ÙÔÓ ÕÚË Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ Â› Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ –ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘– ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. AÚΛ Ó· ÌË ¯·ı›˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ı¤·, fiˆ˜ ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· οÓÂȘ. °È· Ó· ›̷ÛÙ fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎÚȂ›˜, ·˘Ù‹ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ – ·ÊÔ‡ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Ô˘Ï›·, ÙÔ ÛÒÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÎÙÈÊȤ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. T· ÎÔÌ̤ӷ ÏÈ·Ú¿, ÔÈ ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ‰›·ÈÙ˜, Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ù· ÙÛÂÎ ·, ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ Û fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹ ‰ÂÓ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿‰ÈÎÔ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÎÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ AÈÁfiÎÂÚˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·ÓÙ¤ÍÂÈ.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ¶Ú¤ÂÈ Ó· ȤÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ˘Âڂ› ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·Û‹ ÛÔ˘ –Ô˘ ›ӷÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ë ÂÌÏÔ΋ ÛÔ˘ Û ¯·Ì¤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÁˆÓ›· ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂȘ Ù· ·Û˘ÌÌ¿˙Â˘Ù·–, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ BfiÚÂÈÔ ¢ÂÛÌfi ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Ì ›ÛÈ· ÙËÓ Ï¿ÙË, ¤Íˆ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Û ¢¯·ÚÈÛÙ› Ó· ÙÚ·‚È¤Û·È Û ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÚÒËÓ, Ô NfiÙÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û ڛÍÔ˘Ó ›Ûˆ Û ۷Ô˘ÓfiÂÚ˜ ÙÔ˘ 1930, ÁÂÌ¿Ù˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. AÓ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚·ÚÂÙ‹ ÚÔÔÙÈ΋ ‰ÂÓ Û ›ıÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂȘ, ÙfiÙ ӷ Û ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ÌËÓ ÙË ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ì ¿ÏÏÔ Âȯ›ÚËÌ· – Â›Ó·È Ôχ ÓÙÂÌÔÓÙ¤. A, Î·È Ì ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ë Ï¤ÍË XP∏MA, Û fiϘ ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ, ı· ÛÔ˘ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Û·Ó ÙÛ›¯Ï·. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) Warning: ÕÚ˘ ·fi 29/9 ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ. O ÕÚ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· ˆ˜ «Î·ÎÔ-ÔÈfi˜» Ï·Ó‹Ù˘ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ˆ˜ Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ ˙ˆ‰È·ÎÔ‡. °È·Ù›; °È·Ù› Â‰Ò Ô ÕÚ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÎÈ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Û·Ù·ÏȤٷÈ, ‰È·¯¤ÂÙ·È, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙfi¯Ô. ÕÚ· ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, „˘¯Ú·ÈÌ›·, ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË, ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÛΤ„Ë, Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. E¿Ó ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÁˆÌ¤ÓË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ – Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ó· ·Á·¿˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÏËÁÒÓÂÛ·È. ŸÌˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË Ê‡ÛË ÛÔ˘, fiÛÔ Î˘ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÛ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. M ÙÔÓ ÕÚË ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÛÔ˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Â› Ì‹Ó˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û‡Ì·Ó ͤÚÂÈ fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ‹ ÒÚ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· ÂȘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· OXI.

Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË fiÙÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó Û ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È –̤ۈ ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘– ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ·fi fi,ÙÈ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ IÒ‚, ͤÚÂȘ fiÙÈ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Â˘ÏÔÁ›·. M ÙÔÓ ÕÚË Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Â› Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÌË ˙ÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ¤Ó· ‰·ÎÚ‡‚Ú¯ÙÔ ÚÔÊ›Ï, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ï·ÓÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Â›Ó·È ·Ï·˙ÔÓÈÎfi˜. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ, Ù· fiÓÂÈÚ·, ÔÈ ÊÈϛ˜, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜, ·fi ηڷÌfiÏ· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Ôχ ÓÙÂÏÈοÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÌË Û¿ÛÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù¿˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ô˘ Ô KÈÓÁ KÔÓÁÎ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË º¤È P¤È. K·È MH¡ ͯӿ˜ fiÙÈ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi ÛÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô KÚfiÓÔ˜ Û ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ X›ڈӷ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤ ÔÈ ›‰È˜. A˘Ù‹

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ˙ÂȘ ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ‹ ·Ó·ÌԯχÂȘ ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ·Á¿˘, ·Ó ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ·˘Ù› ÛÔ˘ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔÓ ÕÚË Ó·

78 ATHENS VOICE 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

ÛÔ˘ ÛÙÔÓ fiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË – ·Ó Î·È Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì. ∫È ÂÂȉ‹ ÛÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ô ÕÚ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÒÛÙÂ Ë ‚Ô˘ÙÈ¿ Ô˘ ı· οÓÂȘ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. M ÙÔÓ ¢›· Ó· ÛÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ 2Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘ Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ NfiÙÈÔ ¢ÂÛÌfi, ı· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÛÔ ¿Î·ÚÔ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¯Ù˘¿˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. AÔÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚ÏËı›˜, Ì ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰È·Ï¤ÍÂÈ, Ó· ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ı¤ÏÂȘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ηٷÁÚ·Ê›˜ Û·Ó KATI. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ı· ·Ó·ÁηÛÙ›˜ Ó· ¤ÚıÂȘ Û Â·Ê‹, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂȉÔÎÈÌ·Û›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ûȯ·›ÓÂÛ·È.

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÎÔÏÏ¿Ó Û ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ÌÓËÛÈη˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· KÔÚÏÂfiÓ Ì ÙȘ ‚ÂÓ٤٘. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔχÌËÓ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È Ó· ¤ÚıÂȘ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ¶Ô‡ ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜; ¶ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı· ¿ÚÂȘ; M ÙÈ ÂÊfi‰È· ı· ·˜ ¿Ú· οو; ¶fiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÛÂȘ; XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ, ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, fi,ÙÈ Â˘Ê˘˝· ‰È·ı¤ÙÂȘ, fiÏÔ ÛÔ˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi. ∫·È Â¤ÙÚ„ ÛÙË ÛΤ„Ë ÛÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó, ·ÓÙ› Ó· ÛΤÙÂÛ·È Ò˜ ı· Á›ÓÂȘ ·ÚÂÛÙfi˜ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ‹ Ó· ͇ÓÂȘ ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÛÔ˘. AÓ·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ “Shit Happens”, Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ÛÙ· Ù›ÛÂÚÙ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÛÎÏËÚÒÓ ·ÓÙÚÒÓ. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) EÂȉ‹ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ –ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜–, Ë ·ÓÔ¯‹

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ Ô˘ fiÙ·Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ›ٷÈ, ‹ fiÔÙ ÙÔ˘ ·Ú·‰›ÓÂÛ·È, Û ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Íˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÂÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È. °È· οÔÈÔ˘˜ ·‰ÈfiÚıˆÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜, ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÎÔfiÏ ‹ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. T· ηϿ Ó¤· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÕÚ˘ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ (29/9), EÚÌ‹˜ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi (27/9) Î·È Ê˘ÛÈο ¢›·˜ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË. TÔ Û˘Ì·ÓÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Á·Ï‹ÓË ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·Ó ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È, ÊfiÚ· ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂȘ Û ¤Ó· ÛÎÔfi, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·Ó ÛÔ˘ Ï›ÂÈ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·Ó ÙËÓ ·Í›˙ÂȘ. X·ÌÔÁ¤Ï·, ÓÙÂ. E›Û·È Û ηٿÛÙ·ÛË ¯¿ÚÈÙÔ˜, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â‡ÓÔÈ·. Y.°. AÓ Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ, Ô˘ οÓÂÈ ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ, may the force be with you... ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


Athens Voice 183  

Athens Voice 183

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you