Page 1

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 182 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS oy Destern s Ath

ens H 1st Ath Î·È 2007 Biennial S VOICE Ë ATHEN ˙Ô˘Ó ¤Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙ ! Û¤ ÙÔ KÚ¿ÙË

Megacity voice

N¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24

H ʤٷ ÛÙÔ 2 ‹ÁÂ; M·Á¤ÚÈη ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.20

MÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

— AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

̤ÚÔ˜ 3Ô, ÛÂÏ. 30


2 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


20 - 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

12 The collapse

08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

H ·‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¶A™OK TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

13 H Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ¿Ú¯ÈÛÂ

11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

N¤ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

13 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË

14 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ· (;)

14 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 17 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡

EÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ «·Ì¤ÚÈÌÓË» „‹ÊÔ... TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

15 K˘‚¤ÚÓËÛË K·ÙÂÓ¿ÙÛÈÔ 16 MÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 20 H ʤٷ ÛÙÔ 2, ‹ÁÂ;

66 Taste police: T˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 68 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 78 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

24 I MEGACITY VOICE

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

79 Δ¤¯ÓË: T˘ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 80 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 82 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

83 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 84 BÈ‚Ï›Ô: TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

M·Á¤ÚÈη ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

24

62

Megacity voice

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

30

∞ÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË πππ

TˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ∂ϛӷ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

32 I ª∞°∂ƒπ∫∞ ™∂ ™Δ√∂™

86 ∂lements of style: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 87 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 88 Fitness - Health - Beauty: TÔ˘ ∞ϤÍË °·ÁÏ›· 90 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 93 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 94 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚ›ÂÚÁ˜, ÛȈËϤ˜ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÙfiÛÔ Ôχ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ K˘Úȷ΋˜. §›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¶A™OK. ŒÌÔÈ·˙·Ó Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Î·È ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ·Ôχو˜ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ˜ ·˘Ùfi, Ï›ÁÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÓÂÏ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ı· ηٷϿ‚·ÈÓ˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. H N¢ Ó›ÎËÛÂ, ÙÔ ¶A™OK ¤¯·ÛÂ, Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ͤڷÌ ‹‰Ë. H N¢ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‡ıÚ·˘ÛÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· 152 ‰ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. H N¢, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. K·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. H ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, Â›Ó·È Î·È “power game” Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ë N¢ ÓÈÎÔ‡Û fiÏË ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. EÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿‰ÔÍÔ. H N¢ ›¯Â ·ÒÏÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 3,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË, Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÒÏÂȘ ›¯Â ÙÔ ¶A™OK, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ. ™ÙȘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈο ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ʷÓÂÚfi fiÙÈ Ù· η‡ÛÈÌ· Ù˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÙÔ˘ K. ™ËÌ›ÙË Â›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ı· ÚfiÙÂÈÓ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ χÛÂȘ. Œ‰ˆÛ fï˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¶A™OK. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹, ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ·fi ÙÔ ’81 Î·È ÙÔ ’96, Ë AÏÏ·Á‹ ¤¯ÂÈ ÈÛÙˆı› Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˆ˜ ÚÔÊ›Ï, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂΉԯ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¶A™OK, ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÂΛÓÔ «°ÈÒÚÁÔ ¿ÏϷͤ Ù· fiÏ·», ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó¿ıÂÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÈ· ¿ÏÏË «ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·» ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. OÈ ÛÊ˘ÁÌÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. H ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ʈÙȤ˜. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ù˘ οÏ˘, Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· ¤ıÂÛ·Ó Ù· ÚÔÊ·Ó‹, Î·È ÌfiÓ· Ô˘ ›¯·Ó È·, ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·, «Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌ·», ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. K·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK › Ôχ ·Ï¿ fiÙÈ «ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ÎÈ ·fi Ì·˜». T· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ 2004. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÚÒÙÔ Â›¯Â ÌÈ· ÂÏ›‰·, Ô‡ ͤÚÂȘ, ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›ÏËÌÌ· ‹Ù·Ó ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÙÔ «˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·» ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÏ›‰·.

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ TÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1982. ™Ô‡‰·Û ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÒÚ· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ E.M.¶., ¿Óˆ ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÎfiÌÈΘ ÁÈ· ÙÔ «9» Ù˘ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ (re/stor.diaries) Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Giganto (Common Comics). E›Û˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù online ÛÙÔ ekatoenteka.deviantart.com. ™ÙÔÓ ÂχıÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ì¤Ú·, ÎÈ ¤ÙÛÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷϋÁÂÈ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡

OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r

DESTROY ATHENS H 1st Athens Biennial 2007 Î·È Ë ATHENS VOICE ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ! 16Û¤ÏÈ‰Ô ¤ÓıÂÙÔ ÙÔ

¤ ËÛ Ù ¿ KÚ

AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

4 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ¡·Ù¿Û· ∫¿Ô˘, ªÈÛ¤Ï º¿È˜, ∂‡Ë §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •·Óı¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜, Innochka Lisovaja

°Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r

º˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ÙÔ Î‡Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ

ÛÙ·‰È·Î¿. E›Ó·È È· ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, „ËÊ›˙ÂÈ Ì „‹ÊÔ˘˜ «Ù·ÎÙÈ΋˜», Â›Ó·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·, ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. M¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ·Ó ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‹ Â›Ó·È Û˘Á΢ÚÈ·Îfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. MÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Û˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹˜ ÙÔ˘. O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·Ó fi¯È ÁÈ· Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤Ì·ÙÔ˜» Î·È ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ù· «‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙ·» ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ë Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Â˘Û‚›˜ fiıÔ˘˜ ·Ú¿ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. AÓ ·ıÚÔ›ÛÂȘ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¢HKKI, ‚Á¿˙ÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ 2 ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. AÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ §AO™, ÙÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ N¢-¶A™OK Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2004, ‚Á¿˙ÂȘ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ N¢. Ÿˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ, ı· ‚ÁÔ˘Ó ¿ÏÈ fiÏ· Ù· Ï¿ıÔ˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. OÈ ÂÚÌËÓ›˜ ı· Â›Ó·È Ù¯ÓÈΤ˜, Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È fi¯È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ıˆڛ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È È· ¿Ú· Ôχ Ú¢ÛÙ¿, fiÙÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏËÏÔÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜. H ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ¶A™OK. ∞

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‹ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ· ηÈ, ·’ fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ì·ÎÚÈÓ‹ ‹ÂÈÚÔ. «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ ÛÙË Ê‡ÛË» Î·È Ì·˜ ›·Ó „¤Ì·Ù· ˆ˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹. K·È Â›Ó·È „¢‰·›ÛıËÛË Ó· ıˆÚԇ̠ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏfi Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ì ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·È‰› Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔ›ÙËÛ·Ó Û ηÏfi Û¯ÔÏ›Ô. MÔÚԇ̠ӷ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÒÛÔ˘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÎÔ˘›‰È· Ì·˜. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. H ·ÙÔÌÈ΋ χÛË Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë.

™I°OYPIE™ MËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ... ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ÙȘ «ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ» ‰È·ÊfiÚˆÓ «¿Û¯ÂÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ» ηıÒ˜ Î·È ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‚Ϥˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ÂÈ Û Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ·. Œ¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ fiÏÔÈ Ó· «Ê¿Ó» ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ϙ Î·È Ì¤Û· Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· η٤ÛÙÚÂ„Â Î·È ¤Ê·Á ÙÔ ¶A™OK. E›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÔ˜ ¿Ó·„ ÙȘ ʈÙȤ˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â οÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÚÁÈÛÙ› Ô ÎfiÛÌÔ˜. ™˘Ó¯›ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ó· „ËÊ›˙ÂÙ ¶A™OK (Î·È Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ Ó· ϤÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΈÏfi·È‰· Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜), Ì ¤Ó·Ó ¶Úfi‰ÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ fi,ÙÈ ÂÚÒÙËÛË Î·È Ó· ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. KÚ›ÛË Ìˉ¤Ó. °È·Ù› ÙÒÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó –·˜ ԇ̖ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·. -M·Ú›Ó· BÂÓ¿Ú‰Ô˘ OÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ÔÈÔ˜ ¿Ó·„ ÙȘ ʈÙȤ˜; ¢ËÏ·‰‹ ÔÈÔ˜; I¢EE™ ™ÙȘ 9/9/07 Î·È ÒÚ· ÂÓÓÈ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‚Ú¤ıËη ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË, «K·ÂÙ¿Ó Mȯ¿Ï˘». ™Â ÌÈ· ÂÍ·›ÛÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ¤ÏÂÁ·, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏÔ. OÈ ÂÚÌËÓ›˜ ¿ÚÈÛÙ˜. ŒÙÛÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ı¤ÏËÛ· Ó· ˆ Î·È ÂÁÒ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ N›ÎÔ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘, ̤۷ ÌÔ˘ οÙÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ. O ·ÏÌfi˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ë Î·Ú‰È¿ ˙·Ï›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÚԯȿ. E›Ó·È Û·Ó Ó· ·È‰Â‡ÂÛ·È ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂȘ οÙÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Î·È ÛÙ· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ fiÏ· ηٷÁ‹˜. °ÂÌ›˙ÂȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ¤ÁÓÔȘ. K¿ı ÙÔ˘ ϤÍË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·fiÛÙ·ÁÌ· ÔÏÏÒÓ ÛΤ„ˆÓ, οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Û·Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ Î·È Î¿ı ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô fiÌÔÈ· Ì ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. AÏfi¯ÂÚÔ˜ ¿ÓÙ·, ‰›ÓÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. TË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ! -°È¿ÓÓ˘ TfiÏÈÔ˜

ÂÌ›˜ ÔÈ «·ÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘», Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›Û·Ì ӷ Á¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ˆ˜ οÔÈÔ˜ οÓÂÈ ˙·‚ÔÏȤ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ¿ÎÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ٛÔÙ· Ó· §Y™EI™ ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì H ›‰ËÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛË Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, Ù· Ì·˜. K·È ÂÓÒ ·ÎÚ·›· ÎÏÈÌ·Â›Ô ÔÈ Ì¿¯Â˜ Ì·›ÙÔÏÔÁÈο Ê·ÈΔÔ Á˘Ó·ÈÎÈÎfi ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÊÙËÓfiÌÂÓ·, ÔÈ ‰ÈÔ‰ ÈÔ Ú  ns Voice Ófi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë Í›Ó˜ ÛÙ· ÎÚ¤·Ùn˜ ∞the π Tøƒ∞! ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ù·, Ù· Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·∂ ƒ √ º √ KYK§ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈη ÛÙ· Ï·¯·ÓÈο Î·È Ûfi‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÍfiÙ· ÊÚÔ‡Ù·, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ Î·ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô Î·È ÛÔıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ‚·Úfi ·’ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ÙÔ ÌÂÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ΢ÎÏÔÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ . KÈ ÂÌ›˜ ÔÈ «·ÏÔ› Ôϛ٘», fiˆ˜ Ì·˜ ·ÔηÏÔ‡Ó Ù· ÊÔÚ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ MME Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·Û΋ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ÂÌ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ‚ϤÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ·Î˘ÚÒ- ’70 fiÏÔÈ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ ‰È·ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ. I‰È·›ÙÂÚ· ̤ÚÈÛÌ·, ÂÚÈÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ηÈ

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√À ™∂¶Δ∂ª

6 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

-IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ¶·Ó¤ÙÛÔ˘

ÙÔ˘˜ Ì·¯ÙÛ¤‰Â˜ ÙÔ˘˜. EÂÓ‰‡Û·Ó Û ηı·Ú¿ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, Î·È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›Û·Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Á˘, ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ·¤Ú· Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. OÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ «ÂÚË̛٘» ‚Ú‹Î·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÌËÙ¤˜ Î·È Ë ›ÂÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Û Ú¿ÛÈÓ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ì ٤ÙÔÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘, ÒÛÙ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ ÚÔ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙ÔÓÂÙÒÓ ÛÙÈÏ ‚›Ï·˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ Î·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ. H ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. H ȉ¤· fiÙÈ ÚÔÛٷهԢÌ ÌfiÓÔ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ì·˜ –¿Ú· Ô ·¤Ú·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û οÔÈÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜– ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ͤÊÚÂÓË ÎÔ‡ÚÛ· ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ¿Ú· Î·È Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ „ËÏÔ› ÊÚ¿¯Ù˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÔÙ¤ ·fi ÙÔÓ Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·¤Ú· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË ˘Ô-

π∫∞ƒπ∞™ ™À¡∂Ã∂π∞ ∫∞π Δ∂§√™ ∫· ¶·Ó·ÁȈٿÎË, ‰È·‚¿˙ˆ ÙË ÛÙ‹ÏË Û·˜ INFO-DIET ÛÙËÓ Athens Voice Ù·ÎÙÈο Î·È ÙË ‚Ú›ÛΈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È Ì ‡ÛÙÔ¯Ë ÎÚÈÙÈ΋. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 180, fï˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛ· οÙÈ Ô˘ Ì ÂÓfi¯ÏËÛÂ Î·È ÙÔ ıÂÒÚËÛ· ¿‰ÈÎÔ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· (-) ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ Î·È Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙËÓ Iηڛ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û·Ï¿Ù·˜ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. K·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰˘ÛÊËÌ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓËÛ›, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ηٿÁÔÌ·È. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ı¤Û·ÙÂ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÙ fiÙÈ Û ·˘Ù¿ Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛÔÛÙfi Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. £· ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ›¯·ÙÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙ· (+) Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Û·˜ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ù˘ Iηڛ·˜ ‹ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ηٷϷ‚·›ÓÂÙ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·‰›Îˆ˜ ÌÈ· ¿Û¯ËÌË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›. EÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ ı˘Ì¿ÛÙ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ Â›Ó·È Ù· ú 9 Ô˘ ‰ÒÛ·Ù ÁÈ· Ì›· Û·Ï¿Ù·... -AÓ·ÛÙ¿Û˘ KÔÎÔ˘ÁÈ¿ÓÓ˘

¢ÂÓ ı· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·Ó ‰ÂÓ ÙË ıˆÚÔ‡Û·Ì ÙÔ ÈÔ «Ê¢Á¿ÙÔ» ÓËÛ› Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÂÏ›·. ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· οÔÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÂΛ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙÂ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·... πηÚÈ¿ ÌÔ˘, πηÚÈ¿ ÌÔ˘, Ë ·Ó·Ú¯È΋ ηډȿ ÌÔ˘. 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

...◊ ∂™Δø, ªπ∫ƒ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏: ∞∫√ª∞ ∫∞§√∫∞πƒ∞∫π ∂π¡∞π, ∞¶§ø™ ª∂ƒπ∫√π ∂Ã√Àª∂ °Àƒπ™∂π ∞¶√ ¢π∞∫√¶∂™. M∂ƒπ∫√π ¢∂¡ ¶∏°∞¡∂ ∫∞£√§√À ¢π∞∫√¶∂™. K∞π ª∂ƒπ∫√π ∂Δ√πª∞∑√¡Δ∞π ¡∞ Δ∏¡ ∫∞¡√À¡ Δøƒ∞, ª∂ ∂§∞ºƒ∞ ¶∏¢∏ª∞Δ∞∫π∞...

KA§ø™ OPI™E™, EPøTA ÂÚ¿Û·Ì ¤Ó· ‚Ú¿‰È Ì ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ M·ÙÛԇη: ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ M·Ú›·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. E›Ó·È ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô ÎÔ˘ÎÏ¿Ú˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜, ¤Í˘Ó˜ – ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ Ͽη Ì·˙› ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘. E›Ó·È Û·Ó ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ (Ë M‹ÙÛÈ ÛÎÔ‡Ú·, Ë M·Ú›· Í·ÓıÈ¿) Î·È Í·ÊÓÈ¿˙ÂÛ·È fiÙ·Ó ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ .¯. ‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÈÏ¿ÓÂ. M· Â›Ó·È ·‰ÂÚʤ˜ ÙÂÏÈο (¤Ï·!). ¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· οӈ «ÎÔÛÌÈ΋ ÛÙ‹ÏË», Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ‹‰Ë ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì·˙› – Ú¿ÁÌ· Û¿ÓÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ: Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ¿·Í Ì ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi Î·È ÌÂÙ¿ ¯·Ï¿ÂÈ Ë Ì·ÁÈÔÓ¤˙·, ‹ ÛÊ¿˙ÂÛÙ ‹... ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Í·Ó·‰Â›ÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÚÌÈÓ·. TÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. M·ı·›ÓÂȘ Ù· ÛÙÚ·‚¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÂÚÓ¿˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

8 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

Ù˘ ÁÔËÙ›·˜ ÙÔ˘, οÓÂÈ Ù· ›‰È· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì ۤӷ... Û·Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ô˘ ‹Á·Ù ̷˙› ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi Âη٤ڈıÂÓ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜, ÎÈ ·ÓÙ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂Ó˜, ›ÛÙ ÛηṲ̂Ó˜ Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. TÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ¤ ·˘Ùfi. AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÙÛ·ÓÙÈ˙fiÌÔ˘Ó Ì·˙› Ù˘, ›¯Â ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Ì ÙÔ˘Ì¿ÚÂÈ, Ôχ ÁÏ˘Îfi. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÛ·ÓÙÈ˙fiÌÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·ÔıËÎ¤Í ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·ÌÂÏ›ÙÛ· «‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, Ô˘ÛÙ, ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ. ¶ÔÙ¤ f. E›Û˘, ÙË ı·˘Ì¿˙ˆ – Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÙÂÏÈο Ó· ·Á·¿˜ οÔÈÔÓ: ·Ó ÙÔ Î·ÏÔÛÎÂÊÙ›ÙÂ, ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿ÌÂ. E; K·È ·Á·¿Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ; EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ¿Ì ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÛÊ·¯Ùԇ̠ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÛÔ˘¿Ú, ÔfiÙ ̷˜ ·›ÚÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· ηٷ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·˘Á¿ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ì¤-

¯ÚÈ Ó· ’Úıԇ̠ÛÙ· ›Û· Ì·˜... Ì· Ô‡ ‹ÌÔ˘Ó; OΤÈ. AÏÏ¿˙Ô˘Ì ÓÙÈ ÁÈ· ÓÙÈ ı¤Ì·. EÓ· ‚Ú¿‰È Ì ˙¤ÛÙË „¿¯Ó·Ì οÔ˘ Ó· Ê¿ÌÂ Î·È Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙÔ Athinais Hotel. TÔ Athinais Â›Ó·È ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‡ÊÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· È¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘ ·’ ¤Íˆ ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì·›ÓÂȘ ̤۷ ÛÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙÚÔÌÂÚ¿ Â˘Úˆ·˚ο Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÛ·È. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Û·ÓÛ¤Ú Á˘¿ÏÈÓÔ, Î·È Î¿ˆ˜ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú (‰ÂÓ Â›Ó·È), ›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ó· ·Ó‚·›Óˆ ˆ˜ ÙÔ 10Ô fiÚÔÊÔ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÚÈÎÙ‹ ΛÓËÛË ÛÙË B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÈ-ıÚÔ˘ ·Û·ÓÛ¤Ú ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹, ÔfiÙ Ù˙›ÊÔ˜. K·ı›Û·Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÁÈ· Ó· Ó›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ Ì·˜ Î·È Ê¿Á·Ì ˘¤ÚÔ¯· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜: ¤¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· Û ÛӷΘ, ‰ÚÔÛÈ¿, ¤Ó· ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ËÛ˘¯›·... T¤ÏÂÈÔ, ÂȉÈο ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂȘ ¤ÓÙ ̷Ϸ˘ ÂÓÒ ÙÚˆ˜. K¿ÙÈ ÂÏ·ÊÚ‡ ·˜ Ô‡ÌÂ, ηÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌ·... ÕÏÏÔ ‚Ú¿‰È ‹Á·Ì ÛÙÔ China’s food and fantasy, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡. TÔ China’s ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÎÈÓ¤˙Èη, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·, Ï·Ì¿ÎÈ·, ÎÔÚ‰ÂÏ¿ÎÈ· Î·È Ì·ÌÔ˘‰¿ÎÈ·, Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ¿È· ¶ÂΛÓÔ˘, ÙÂÚÈÁÈ¿ÎÈ, Ú‡˙È· ˆÓ ԢΠ¤ÛÙÈÓ ·ÚÈıÌfi˜, ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì 20-25 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤¯ÂÈ ÌÔ˘Ê¤. AÎfiÌ· ‰ÂÓ Ì‹Î· ÛÙË ÏÔÁÈ΋ «ÙÚÒˆ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ», Â›Ì·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ «¿ˆ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË Á˘Ú›Ûˆ ÔÙ¤»... ·ÏÏ¿ that’s life. MÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·›ÓÂÈ ·Á¿ÏÈ·-·Á¿ÏÈ· ÊıÈÓfiˆÚÔ. XÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹Ûˆ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ·. TÔ ÛÔÎ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‹Ù·Ó Ë ¶Ú¿ÛÈÓË T¤ÓÙ· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi: Ì· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ › ηӤӷ˜ fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛÂ; AÓ‚‹Î·Ì ¤Ó· ¶O§Y ˙ÂÛÙfi ‚Ú¿‰È Ì Ôٷۛ˜ ·ÁˆÌ¤Ó˘ Ì›Ú·˜ Î·È ÊÚȯÙÔ-ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÂÊÙ‰·Î›Ô˘ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó (fiˆ˜ ¿ÛÙÚÔ BËıÏÂ¤Ì ·ÏÏ¿ Ì ۷ڿÓÙ· ‚·ıÌÔ‡˜), ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ‚ڋηÌ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ¶Ú¿ÛÈÓË T¤ÓÙ· ηٿÎÏÂÈÛÙË. M·˜ ¤È·Û ÓÔÛÙ·ÏÁ›· (¯ÚfiÔÔÔÓÈ· ›¯·Ì ӷ ¿ÌÂ! M¿ÏÏÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤ÎÏÂÈÛÂ), Î·È Ï›ÁÔ Ù· Ó‡ڷ Ì·˜, Ô˘ ÙÚ·‚˯ًηÌ ˆ˜ ÂΛ ̘ ÙË ˙¤ÛÙË Ù˙¿Ì· Î·È ‚ÂÚÂÛ¤... M· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Á·˙›. ¶Úfi¯ÂÈÚÔ, ¯·Ï·Úfi, Ì ı¤· fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó·... °È·Ù› ¤ÎÏÂÈÛ ¿Ú·Á˜; X·˙¤„·Ì ϛÁÔ ÙË ı¤· Î·È Ù· ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Ô˘ AKOMA ¯·ÌÔ˘Ú‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ·Ó¿ÏÔÁ· ‰Èο Ì·˜ ÙÛÈÏÈÌÔ˘Ú‰›ÛÌ·Ù·, ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó. Night over. EÓÒ ÙËÓ ¿ÏÏË Ó‡¯Ù·, ÂΛÓË Ì ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ M·ÙÛԇη, ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› ÍÂÌÂÚ‰¤„·ÌÂ... ∞ Athinais Hotel, B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 99, 210 6431.133 China’s food and fantasy, ™˘ÁÁÚÔ‡ 207, 210 9345.137, 9345.271


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


ºTIA•E MOY TH MEPA

TI ¶OY§IETAI ¶EPI™™OTEPO ™TO ¶ø§HTHPIO TOY APXAIO§O°IKOY MOY™EIOY; * Δ˘ E§INA™ ANA°Nø™TO¶OY§OY

A¡∞£∏ª∞Δπ∫√ ∂π¢ø§π√ ¶∂ƒπ™Δ∂-

™√Àμ∂ƒ-¶∞∑§ ª∂ £∂ª∞ Δ√ ¢π™∫√

ƒπ√À (3Ô˜ ·È. .X.) ú 30

Δ∏™ º∞π™Δ√À ∞¶√ ∞¡∞∫À∫§øª∂¡√ ∞§√Àªπ¡π√ ú 85

O ¶∏§π¡√™ ¢π™∫√™ Δ∏™ º∞π™Δ√À

K√™ª∏ª∞Δ∞ ∞¶√ ¶∏§√, ª∂ £∂ª∞

°À¡∞π∫∂π√ ∫À∫§∞¢π∫√ ∂π¢ø§π√

(ÂÚ›Ô˘ 1.700 .X.) ú 50

∞¶√ ∞°°∂π√°ƒ∞ºπ∂™ ú 71-162

(2.200 - 2.000 .X.) ú 85

∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ÛÔÎÔÏ·ÙÔ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ‚¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË: (ª·Ï¿Î·, ¿Ú ÌÈ· Lacta Î·È ¯¤Û’ ÙËÓ.)

* TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

INFO-DIET

FREE ATHENS

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

freestyle ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÛÂÙ Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÈÂȘ, ÙË ‚Á¿˙ÂȘ Ù˙¿Ì·. ™ÙÔ Soul Stereo ÛÙȘ 22/9.

* ¢ˆÚÂ¿Ó ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Atelier ™‡ÚÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË (™Ô˘¤ÌÛÙÂÚ 5·). ™ÙȘ 17.00.

* MÂÛËÌÂÚÈ·Ófi live ÙÔ˘ very elegant °ÈÒÚÁË XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔ forum Ù˘ FNAC. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ «MËÓ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÔÙ¤» ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9 ÛÙȘ 14.00, ‰ˆÚ¿Ó.

* ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ·!! ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô ·ÏÒ˜; T¤ÏÂÈÔ! ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ. T›ÙÏÔ˜: Community dance. XÔÚÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 50 ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi 2 ̤¯ÚÈ 92 ÂÙÒÓ. ™¿‚‚·ÙÔ 22/9 ÛÙȘ 21.00.

* T¤ÛÛÂÚȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓȘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË The Black Eyed Ù˘ Betty Shamieh, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë OÌ¿‰· ¢˘ÙÈο Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· OÛ›·˜ •¤Ó˘ (M¿ÓÙÚ· MÏfiÎÔ˘ KÔÎÎÈÓÈ¿˜). TË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/9 ÛÙȘ 20.30.

* Saturday night party ·fi ÙÔÓ KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ. AÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ NeaTPermaiK Î·È Blue Lagoon ÛÂ

¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ bar Hoxton, ÛÙÔ °Î¿˙È, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: * ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ë Û‡ÌÚ·ÍË ™ÎÔÙ›·˜-§È‚¿ÓÔ˘ ÛÙË Eurovision; Sarbelle and Sebastian. (ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ indie ·ÁfiÚÈ)

* E›Ó·È Ôχ ÎÚ¿ÍÈÌÔ Ó· ÊÈÏÈ¤Û·È ÛÙËÓ IÂÚ¿ O‰fi;

* H Ì·‡ÚË, Û·Ó ÙÔÓ ¿ÛÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ „˘¯‹ ÌÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË. * - Ÿ¯È Ô Bon Jovi, Ô ¿ÏÏÔ˜. - O Axl;

(·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ gay)

* E›Ì·È Û·Ó ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÙÔ “High Fidelity”, Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ¶fiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ; (ÎÔ¤Ï· Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ)

* TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ˆ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜; (·ˢ‰ÈṲ̂ÓÔ˜)

* 6 Ì‹Ó˜ ÎÈ ·ÎfiÌ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿Ûˆ. N· ÙÔ˘ ÙÔ ˆ;

- BA™IA TZANAKAPH

...Î·È ·ÏÏÔ‡:

* M ÙÔ Ô˘ ÛοÓ ٷ ‰˘Ó·ÌÈÙ¿ÎÈ· ̷Ͽη, ÌÔ˘ ͢Ó¿Ó ٷ ÌÈÎÚ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· Ù· ËÚÂÌ‹Ûˆ. (Ì·Ì¿˜ Û Ì·Ì¿, ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ)

10 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007

* T˙¿Ì· ¤ÁÏÂÈÊ·... (ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· 565 A’ AıËÓÒÓ. OÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó È· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ...)

- °IANNH™ NENE™

OI E¶I§O°E™ TH™ EB¢OMA¢A™ ¶A™OK Lacrima Burana

Δ∂ÀÃ√™ μƒπ√À ™∂¶Δ∂ªÂ›Ô

N¢ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ Destroy Athens (ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ MÈÂÓ¿ÏÂ)

ΔÔ Á˘Ó·ÈÎÈÎfi ÂÚÈÔ‰ ens Voice Ùn˜ ∞th

EYA°°E§O™ BENIZE§O™ «N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜»

! ∂π Tøƒ∞ ƒ √ º √ § KYK

(ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ )

°IøP°O™ ¶A¶AN¢PEOY BÁ‹Î ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ MÚÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ «O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ»

°IANNAKOY - ¶ETPA§IA T· “Top Girls” ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ AÏÎÌ‹ÓË Kø™TA™ KAPAMAN§H™ Live your myth in Greece

E§ENA KOYNTOYPA «K¿Ó’ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Ó· ÌÈÏ¿ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿, ÈÔ ¯·ÌËÏ¿» (·fi ·ÏÈfi ÛԢͤ Ù˘ ÕÓÙ˙˘˜ ™·Ì›Ô˘)

EPT TË ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¯ÔÚÙ¿Û·Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ! (ÛÙ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÌÚ¤ÈÎ)

A§EKA ¶A¶APH°A ™¿ÂÈ Ù· Ù·Ì›· ÙÔ «¶Ô›ÌÓÈÔ» ÙÔ˘ B¿È K¤Ô˘ÓÁÎ

TO KANA§I TH™ BOY§H™ TË ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÙ¤‰È‰Â Ì·Ï¤ÙÔ!

°PH°OPH™ æAPIANO™ K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «£· Á›Óˆ ÓÙÈ˙¤˙» ÙÔ˘ ™¿ÎË ™Âڤʷ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ MÂÙ·›¯ÌÈÔ

XABAH 5-0 ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜, OÚÊ·Ófi˜...

°IøP°O™ KAPATZAºEPH™ TÔ “Planet Terror” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Odeon ™TE§IO™ ¶A¶A£EME§H™ «flÚÈÌÔ˜ ·ÚÈÔ˜, OÍÊfiډ˘, 2 Ù˘¯›·, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÔËÙ›·˜ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38»

MIAMI VICE «AÁ·ËÙ¤ ÌÔ˘ KÒÛÙ·, ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÏ˘Î˘Ù¿ÙË ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ì·ÎÚ¿Ó ÛˆÌ·ÙÈÎÒ˜ ·ÏÏ¿ ÂÁÁ‡˜ ÛÔ˘ ηٿ Ó‡̷, ÛÔ˘ ÛÊ›ÁÁˆ ıÂÚÌ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ·Ê‹Óˆ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ Ù· ÔÏÔοډȷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘. H EÎÎÏËÛ›·, Ô˘ ÙË Û¤‚ÂÛ·È Î·È ÙËÓ ·Á·¿˜, ˆ˜ ÊÈÏfiÛÙÔÚÁË Ì¿Ó· Û ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Î·È Û ÙÈÌ¿...»

(·fi ÌÈÎÚ‹ ·ÁÁÂÏ›·)

(·˜ ÌË Û˘Ó¯›Ûˆ...)

(·˜ ÌË Û˘Ó¯›Ûˆ...)


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ fiÚÔ˘ «Ê·Ï¿ÎÚ·», ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘ «Î·Ú¿ÊÏ·»)

1

AÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÁοÏÔ, ÛÙÔ ¶A™OK ‹ıÂÏ·Ó fiÏÔÈ Ì ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÁÈ·Ù› η٤‚ËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ °ÈˆÚÁ¿ÎË; °È· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οÔÈÔ˜ ̤ÓÂÈ Û ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Á¿ÌÔ Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ ŸÓÙÚÂ˚ X¤ÌÔÚÓ (ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ), ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‹ıÂÏ ӷ ΢ÏÈ¤Ù·È ÛÙ· ȉڈ̤ӷ ÛÂÓÙfiÓÈ· ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ¶¿ÌÂÏ· ÕÓÙÂÚÛÔÓ (ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ). £ÂˆÚËÙÈο, Ë ÚÒÙË, Ì ٷ ÎÔÌ„¿ ÚÔ‡¯· Ù˘, Ù· ›ÛÈ· Tod’s Ù˘ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘, Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ÛÂ Û˘Óԉ‡ÂÈ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Ekali Club. MÈÏ¿ÂÈ ¯·ÌËÏfiʈӷ Î·È ÛˆÛÙ¿, ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË, ͤÚÂÈ Ò˜ ÙÚÒÁÔÓÙ·È Ù· Û·ÏÈÁοÚÈ· Î·È ı· Û ‚Á¿ÏÂÈ ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ. OÈ ¿ÏϘ ÎÔÛÌÈΤ˜ Î˘Ú›Â˜ ı· ÙË Û˘Ì·ı‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜. ŸÌˆ˜ Ë ·ÁÓ‹ Ù·ÍÈÙ˙›‰ÈÎË „˘¯‹ ÙÔ˘ ¶A™OK ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·. E·Ó·ÛÙ¿ÙËÛÂ. K·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. ŒÏ˘Û ÏÔÈfiÓ ÙË ÁÚ·‚¿Ù·, ¤Ù·Í ÙÔ Û·Î¿ÎÈ, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È

¤Ê˘Á ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÎÏÔ˘‚› Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ Á¿ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÚˆÙ·, ÁÈ· Ó· ÏÔ‡ÛÂÈ Ì Á·Ú›Ê·Ï· ÙÔ Ï·˚Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ extensions ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ Fahrenait Î·È Ó· Í·ÔÛÙ¿ÛÂÈ Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ «¯·Ú·‰ÚÈÎfi» ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Ù˘, Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘. °È· Ó· ˙‹ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ıÔ˜. A˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ™·Ó ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¢Ô‡Î·˜ ÙÔ˘ O˘›ÓÛ‰ÔÚ, ·ÁÓfiËÛ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È Ù· «Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘», ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ «ËÌ›·ÈÌË» ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜ ‹ıÂÏÂ. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ¶A™OK, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο, ÊÒÓ·Í ηٿÌÔ˘ÙÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·: «E, Ó·È ÏÔÈfiÓ! ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ. AÁ·Ò ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ı· ÙÔÓ ¿Úˆ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˙ˆ ¿ÏÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·. K·Ù·‰ÈοÛÙ Ì ·Ó Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·!». °È·Ù› Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ ÙË ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û·Ó ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (Ù‡Ô˘ «Â‰Ò ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‚ÂÛ‰¿ÎÈ»). MÔÚ› Ó· ÌË ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÌ„fi MacBook Pro Ù˘ Apple, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ¯˘‰·›Ô PC. MÔ-

Ú› Ó· ÙÚÒÂÈ Ù· Û·ÏÈÁοÚÈ· Ì ÂÎΈʷÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ˘Ê˯ÙÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È Ó· ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ ÙȘ Û·ÏÔÌÚÈ˙fiϘ. MÔÚ› Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÙÛ›¯Ï· ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ ÁÈ· ‡ÓÔ, Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÔ˘‚ÏÔ¿Ô˘ÙÛ· Î·È Ó· ‚¿ÊÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙÔ Í·Óıfi ÙÔ˘ ·ÏÌ›ÓÔ˘. MÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹, Ó· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤Ó·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. AÏÏ¿ οÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì·˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÂÏÈο;

2

°È·Ù› ʈӿ˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙ· ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ ÛÂÈÚÒÓ Ô˘ ‚Ϥˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; °È·Ù› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÁÈ· ηÙÔ‡ÚËÌ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌË ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ ˘fiıÂÛË.

3

M ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì‹Î ÛÙË BÔ˘Ï‹ Ô KÒÛÙ·˜ K·˙¿ÎÔ˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ·’ ¤Íˆ Ô KÒÛÙ·˜ K·ÚÚ¿˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›Ԣ;

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Ï·fi˜ ‹ıÂÏ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ÕÛ Ô˘ fiÙ·Ó Â›Û·È ÁÓˆÛÙfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È Ì·›ÓÂȘ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·›˙ÂȘ È· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÔfiÙ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Ó· Â›Û·È È· ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙfi ÚfiÛˆÔ. O KÒÛÙ·˜ K·ÚÚ¿˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›Ԣ, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ·˜, ›¯·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û ۛÚÈ·Ï Ôχ ηÈÚfi Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ͤ¯·ÛÂ. EÓÒ Ô AÌ˘Ú¿˜ ¤·È˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔÓ Â›¯Â ÊÚ¤ÛÎÔ.

4

MfiÏȘ ÌÔ˘ ‹Úı ¤Ó· sms Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Â›Ó·È «TÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘». N· ÙÔ ‰È·‰ÒÛˆ; Ÿ¯È! ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ Ì fiÔÈÔ fiÓÔÌ· ÂÈı˘Ì›, fiˆ˜ Ë ŒÊË ™·ÚÚ‹ (ÚÒËÓ T·ÚÈÓ›‰Ô˘), Ë ¢¤ÛÔÈÓ· B·Ó‰‹ (ÚÒËÓ M·Ï¤·) Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ P¤ÌÔ˜ (ÚÒËÓ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜). EΛÓÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Â¤ÏÂÍ ÙÔ «BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÒÛÙÂ, fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. Ÿˆ˜ Ô JFK Î·È Ô ™·ÚÏ NÙ °ÎÔÏ. ∞

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÁ¿-

ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈÔ ÛÙȘ ·ÓËÊfiÚ˜. OÈ «Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ» ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÔÙ¤ ˆ˜ ÙÔ ¶A™OK ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·ˆÏ¤ÛÂÈ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ¢ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ Î·È Ù˘ N¢ ÛÙË B’ AıËÓÒÓ, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. H ηٷÈÁ›‰· ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. AÓ·fiÊ¢ÎÙ· ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘˜ ¤ÓÈÍÂ.

Ϙ ‹ÙÙ˜, ·ÚΛ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›Û¯˘Û ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÚÒÙÔ. OÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ó‰Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘, ·Ú-

O ¯ÚËÛÌfi˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜

Λ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÚÒÙÔ Ô‡Ù ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. EΛÓÔ ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ô‰fi AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, fiÙ·Ó ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Û ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶A™OK ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ˘¤ÈÙ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰Ë-

THE COLLAPSE TÔ˘ Nπ∫√À °∂øƒ°π∞¢∏ ÁÔ‡Û ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ô‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ËÙÙËı› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK. H ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ «¢·¯Ù˘ÏȉÈÔ‡» ‰ÂÓ ·Ú¤ÂÌ Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¶A™OK. AÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ¶A™OK ÙÔÓ ÂÓۈ̿وÛÂ. O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈ΋. AÓÙ›ıÂÙ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË ÙÔ˘˜, ·˘Ù‹Ó Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ʛψÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÙÒÓ. O °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ù’ ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘

H ÂÈÙ·Á‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÂÓٷοı·Ú·. «°ÈÒÚÁÔ, ¿ÏϷͤ Ù· fiÏ·». O °ÈÒÚÁÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤Û·Û ·˘Á¿ Î·È ‰ÂÓ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ ηÙÂÛÙË̤ӷ. ¢ÈÔ›ÎËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ˘Ô›ÙÔÓÙ·˜ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÛ ÙÔ «¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÙÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË «ÎÔÏÏËÙÒÓ», ·Ó¿ÁÔÓÙ·˜ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ı· ‹Ù·Ó ÔÌÔÙÚ¿Â˙ÔÈ Û ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÓÔ. AÌÂÚÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ «ÌÈÎÚ‹ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ» ÛÙÔ K·ÛÙÚ›. K·Ù¿È·Ó, ·Ó ÙÔ ·12 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¶∞™√∫. ∞¤ÚÚÈ„·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ÙË ¯Â›Ú· ÊÈÏ›·˜ ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ AÏ·‚¿ÓÔ˘, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ù· ‰¿ÛË. ¢ÂÓ Î·Ù·ÓfiËÛ·Ó ÔÙ¤ Ò˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË Â·Ó‹Ïı ‚·ıÌÈ·›· ÛÙȘ «‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜» ÌÂٷ͇ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿˜. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ™ÙÔίfiÏÌ˘, BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹. A‰›¯ıË ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. H «·Ú¤· ÙÔ˘ K·ÛÙÚ›Ô˘» ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÓÂÙfiÙÂÚ· ·Ó ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ N¤·˜ AÁÁÏ›·˜, fiÔ˘ ÂӉ‰˘Ì¤ÓË Ì ÛÎÔÙ˙¤˙ÈÎÔ ÙÔ˘›ÓÙ Î·È ÙÈÚ¿ÓÙ˜ ı· ·Ó·ÌÂÈÁÓ˘fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ °¤ÈÏ ‹ ÙÔ X¿Ú‚·ÚÓÙ. ™ÙÔ MÔ˘ÚÓ¿˙È Î·È ÙÔÓ E‡ÔÛÌÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Û·ÚˆÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. X·Ì¤ÓÔÈ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË

MÂÙ¿ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Ë «Âϛ٠ÙÔ˘ ¶A™OK» ‰‹ÏˆÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÂÙÚ¿Ë, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ˘¤ÁÚ·Ê ÙÔ ‚·ıÌÈ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘. M›· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÂϯÒÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· T‡Ô˘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ Ë «ÎÔÏfiÓÈ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘» ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿.

Afi ÙfiÙ η٤ÛÙË Û·Ê¤˜ ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÔÙÂ Î·È ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó, Ô B·ÁÁ¤Ï˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÈηӋ˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ MME, ı· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û ÙÔ «Îϛ̷ ÙˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘». ∫·Ó›˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ›¯Â Ù¤ÙÔÈÔ Â‡ÚÔ˜. H ¢ڇÙËÙ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ˆ˜ ¿ÎÔÌ„· ÂÛ¢Ṳ̂ÓË Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Ì¤Ûˆ Z·›Ԣ. øÛÙfiÛÔ, Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK. °ÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ Ù· MME ı· ·ÁοÏÈ·˙·Ó ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË, fiˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÂÓ·ÁηÏÈÛı› ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. T· Ï¿ıË ÙÔ˘ ÎÔÁÎÏ·‚›Ô˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÊÂÍ‹˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. H ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Î·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¤ÌÏÂÍ ÌÂٷ͇ ºÒÊ˘, ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÎÔÏÂÁÈfi·È‰Â˜ ÙÔ˘ K·ÛÙÚ›Ô˘. TÔ Ó· η‚·Ï¿ ¤Ó·˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ. TÔ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÚıÔÂÙ·ÏÈ¿ ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÔÙ¤ ˆ˜ ÙÔ ‰›ÙÚÔ¯Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù·¯‡ÙËÙ·

O °ÈÒÚÁÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤Û·Û ·˘Á¿ Î·È ‰ÂÓ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ ηÙÂÛÙË̤ӷ. ¢ÈÔ›ÎËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ˘Ô›ÙÔÓÙ·˜ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÊ¿ÏÌ·Ù·.

TÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿıÏȄ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·Î·Ù›¯Â. «ŒÓ·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈ·ıËÙÈÎÔ‡». A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ think tank ÙÔ˘ K·ÛÙÚ›Ô˘, Ì ̛· ÂÈÚfiÛıÂÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ê¤ÏÂÈ·˜. «¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜», ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È ÔÏÈÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜. MfiÓÔÓ Ô˘, fiˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK ‚Ú‹Î·Ó «Û˘Ì·ıËÙÈÎfi» ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË, Î·È Ù· MME ¤ÛÙÂÚÍ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· «Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·» ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, Î·È Ô B·ÁÁ¤Ï˘ ¤Û¢Û ӷ ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË Î·È Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Â˘Ê˘Ò˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ «·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË» ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È «·˘ÙÔÁÓˆÛ›·» ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ. K·È Ë ÌÂÓ «·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË» ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ «ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË», ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ «·˘ÙÔÁÓˆÛ›·» ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË «Ô‡ ·˜, Ú K·Ú·Ì‹ÙÚÔ;». T· MME, ‚‚·›ˆ˜, Ì ÂȉÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÔÙ‡ˆÛË Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙÔ Ó· ÈÂÛı› Û ·Ô¯ÒÚËÛË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ Ì·ÓÙ¤„ÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË, Ó· ηӷΤ„ÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ “killer” Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ó· Û˘ÓÙÚȂ›, ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ··ÈÙ‹ÛÂÈ; ™ÙÔ K·ÛÙÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÁÈ¿ÊΘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· BfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·, Ì· Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·˚΋, ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‹Ù·Ó ηıÔÏÈÎfi. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ô ™ËÌ›Ù˘ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. ÕÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÓ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÊÚÔÛ‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙÚÔÊ‹ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. H Ì›· „ËÏ‹ ·ÏÏ¿ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Î·È Ë ¿ÏÏË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÎÏËÚ‹ ·ÏÏ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙÂÚË. ∞


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

H ª∞Ã∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√À ª√§π™ (•∞¡)∞ƒÃπ™∂! TÔ˘ EÀΔÀÃ∏ ¶∞§§∏∫∞ƒ∏ Ô›Ù· Ò˜ Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ˙ˆ‹... °È· ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë Ó›ÎË ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 152, ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ‚¿Ï Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2004, ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÁÚ›ÊÔ Ò˜ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· χÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Ì ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ıËÙ›·˜ Ù˘.

ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘. O K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰ÂÓ ı· ¤‚ÏÂ Ì ¿Û¯ËÌÔ Ì¿ÙÈ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ –‰Â‡ÙÂÚÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ MËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË;– ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ X·Ù˙ˉ¿ÎË Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ NÙfiÚ· Î·È ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ. TÔ «Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ» °. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ·ÔÚÔ‡Ó. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜

ı·ÓfiÓ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜– Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ˝ÛٷٷÈ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ Î·Ù·Ï‡ÙË. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¿Í˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ô £. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ –·Ó Î·È ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘... «ÂÈ-

TÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›·. ™ÙË PËÁ›ÏÏ˘, ·ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ¿ÓÙÂÍÂ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. MÂÙÔÓȤڷ˜ ÁÈ· ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, KψÙÛÔÌÔ˘Ú¤·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔ-

AÓ ‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË –·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË– ı· Â›Ó·È ¤ˆ˜ Î·È ·ÊfiÚËÙ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· Á‡ÛË ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ «ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ». °È·Ù›, ·˜ ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙÂ, Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË ‰ÂÓ ·¿ÏÂÈ„Â ÙÔ˘˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ô‡Ù ‰È¤ÁÚ·„ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ·ÚÎÂÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ‰fiıËΠ̤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ A’ Aı‹Ó·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÙ·È ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ·È¯Ó›‰È ‰È·‰Ô¯‹˜ – fiÔÙÂ Î·È ·Ó ÚÔ·„ÂÈ. H NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¿Ù˘Ô «ÓÙ¤ÚÌÈ» Ù˘ ÚˆÙÈ¿˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 6.000. TÚ›ÙÔ˜ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘. N· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¿Ú·Á ·˘Ùfi ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋; ◊ Ì‹ˆ˜ Ô ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· «·›ÍÂÈ» ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜ – Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ–, fiÔÙ ÚÔ·„Ô˘Ó; §¤ÌÂ, ÙÒÚ·... H ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ì¤ÓË ÛÙËÓ A’ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë Ì¤¯ÚÈ ¯Ù˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂϤÁË. XÚˆ̤ÓË Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ë Î. M·ÚȤٷ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ «ÙÈ̈ڋıËλ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ Û˘Á¯ÒÚÂÛ·Ó ÙË ÌË ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ IÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ¿ÌÔÈÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ™T ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. H... «·Á›· ÙÚÈ¿‰·» Ù˘ B’ AıËÓÒÓ ÁÈ· ÙË N¢ Ì¿˜ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì˘ÛÙÈο. OÈ B·ÁÁ¤Ï˘ MÂ˚Ì·Ú¿Î˘, K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ Î·È °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ οÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· «ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» ÛÙ·˘ÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. O B. MÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙËÓ «ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·» – ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó

ÕÓÙÂ Í·Ó¿ Ì·Ó¿

Û›·˜ T¿Íˆ˜, MÈ˙¤ÚÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ KÔÈÓˆÓÈ΋˜ AÛÊ¿ÏÈÛ˘, ™Ùڈ̷ÙÛ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ YÁ›·˜ Î·È ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. AÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ N¢, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÓ‡ÛıË ÙÔ 2004 Ô °. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Û Û‹Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ. ™ÙÔ ¶A™OK ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜, ηıÒ˜ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÁÈ· Ï¿ıÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÚfiıÂÛË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ·›¯Ù˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. EӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ Î·È ™·Ô˘‰¿Ú·‚˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ A¯·ÚÓ·˚ÎÔ‡, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Î. KÔ˘Ó·Ï¿Î˘. IÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË BÔ˘Ï‹ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ë AÚÈÛÙÂÚ¿. O ™YPIZA ı· ÂÎÚÔÛˆËı›

ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, ›‰Â ÙȘ «ÌÂÙÔ¯¤˜» ÙÔ˘ ÛÙË B’ AıËÓÒÓ Ó· ηÙڷ΢ÏÔ‡Ó – ÂÍÂϤÁË ÌfiÏȘ 13Ô˜. O «ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜» ÙÔÓ ‹ÚÂ Î·È ÙÔÓ Û‹ÎˆÛÂ! ™ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ B’ AıËÓÒÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ N¢ §Â˘Ù¤Ú˘ Z·ÁÔÚ›Ù˘ – ÂÎϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. K·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ –ÙÔ˘ È-

H Ì¿¯Ë Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë «Ì·Ì‹» Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙË N¢, fiÔÙ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ ÚÔ·„ÂÈ

ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹˜» ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜– ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯·›ÚÂÈ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™Â ÚfiÏÔ ÎÏÂȉ› – ˆ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜– ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÓÔÌfi K·Ú‰›ÙÛ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜. EΛ, fiÔ˘ Ë Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ··ÈÙ› fi¯È ÌfiÓÔ ˘ÁÌ‹ ·ÏÏ¿ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ... AÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘ η٤ÁÚ·„Â Ë N¢ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙfiÙ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó·. H Ì¿¯Ë Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë «Ì·Ì‹» Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙË N¢, fiÔÙ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ ÚÔ·„ÂÈ. ™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ –Ô˘ οÔÈÔÈ ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ 2009, ‰ËÏ·‰‹ Ì·˙› Ì ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜– ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ (Èı·ÓÔ‡) Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘... ∞

·fi ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· OÈÎÔÏÔÁÔÌ·Ô˚ÎÒÓ Ì ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÓÂÔÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÚÔο‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ KKE ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi Ì·˙ÒÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÊÚÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ ™YPIZA ÛÙË BÔ˘Ï‹. ¶·ÚÔ˘Û›· ÛÙË Ó¤· BÔ˘Ï‹ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ô §AO™ ÙÔ˘ Î. °. K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. °È· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ·fi ÙÔÓ M˘ÛÙÚ¿ Û ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Ì ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ IÔ‡‰·. ●

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ· (;) EÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ «·Ì¤ÚÈÌÓË» „‹ÊÔ... TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÔÈÔ˜ › fiÙÈ Ô Ï·fi˜ „ËÊ›˙ÂÈ «ÛÔÊ¿»; KÈ ·Ó ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·˜ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ê¿ÓËΠӷ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ: TÈÌÒÚËÛ ÙÔ «Û‡ÛÙËÌ·» – ·ÏÏ¿ fi¯È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ÙÔÓ ÂÍ·ÁÚ›ˆÛ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· Î·Ô‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˙Ò· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ.

EÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ì «·Ì˘¯¤˜»

ŸÔÈÔ˜ ›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ٷ exit-polls, ›¯Â ÌÈ· ηı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ·: 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ Ë N¢. O ŒÏÏËÓ·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ14 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

Û·Ó ÙÔÓ «¤ÓÔ¯Ô ÓÔÈÎÔ·ÚË», Ô˘ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ì·Ó¿‚Ë Ô˘ ÙÔ˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Û¿È· ÊÚÔ‡Ù·, η٤‚ËΠ¤Í·ÏÏÔ˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ¯·ÛÙÔ‡ÎÈÛ ÙÔÓ... Ì·Î¿ÏË, Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔÓ Â›¯Â ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ Â›Û˘. ¶¤Ù·ÍÂ Î·È ÌÈ· ‚ÚÈÛÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ì·Ó¿‚ÈÎÔ (Îfi‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi ÙÔ 45% ÛÙÔ 42%), ·ÏÏ¿ ͤÛ·Û ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Ì·Î¿ÏË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ «·Ó·Î·›ÓÈÛË»... ™¯Â‰fiÓ Î·Ó›˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷ‰›ÎË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ – ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÊı› ˘’ fi„ÈÓ fiÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ı· ‹Ù·Ó Ë «·ÔÛÙÚÔÊ‹» ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ «ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ» „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¶A™OK ÁÈ· «·Ó·ÎÚÈ‚‹» ÁοÏÔ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ·ÏËıÔÊ·Ó›˜. MfiÓÔ Ô˘ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ (ÙÔ˘ 2004) Ù˘ N¢ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ·ÔÛÙÚÔÊ‹: §›ÁÔ-Ôχ, fiÛÔ˘˜ ¤¯·ÛÂ Ë N¢ ·fi ÙÔ ¶A™OK, ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ‹ÚÂ. OÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™YPIZA Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ §AO™ – ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ·Ú¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. H ·Ô¯‹, Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú‹ Ù¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËΠ·Ú¿ Ï›Á˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ – ·fi 25% ÛÙÔ 28% ÂÚ›Ô˘. ™Ù· exit-poll Ù˘ Rass ÁÈ· ÙËÓ EPT, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, Û ÔÛÔÛÙfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1% – ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ͯӿÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ (Î·È fiÛÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ «ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘»). H ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë N¢ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· – ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚfi «ıÚ›ÏÂÚ» Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, Ô˘ fï˜ Ù¤ÏÂȈÛ ۇÓÙÔÌ·, ηıÒ˜ ÙÔ «ÔÏ˘fiıËÙÔ» 42% Î·È ÔÈ 152 ¤‰Ú˜ ηٷÎÙ‹ıËηÓ. ŒÙÛÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË (·Ó Î·È «ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈṲ̂ÓË») ¤Ú·Û «·‚Úfi¯ÔȘ ÔÛ›» fiÏ· Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ «ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi» ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·, Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÙÔ 55% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È «ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜» ÚÔ¤Ï¢Û˘.


™ÔÎ ÛÙÔ ¶A™OK

TÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜

„‹ÊÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰ÈÔÁÎÒıËÎÂ.

AÓ Î·È ·ÚÔÌÔ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ 2,5%), ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ¶A™OK ›¯·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ «·Ó›Î·ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË» ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· – ÎÈ ·Ó fi¯È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ, Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ù˘ N¢. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¶A™OK ·fi ÙÔ 40,55% ÙÔ˘ 2004 (Î·È Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ N¢) ¤ÂÛ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1977.

H „‹ÊÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ¶A™OK, ›¯Â Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ: ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ê¿ÓËΠӷ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ «·ÊÔÛ›ˆÛË» Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·

O «·˘ÙÈÛÌfi˜» Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ fiÙÈ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ – ·Ó ‰ÂÓ «ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ» ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Ë ‰ÂÍÈ¿, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÙË ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙÔ Ó· «·ÏȇÛÂÈ» ÂÏ·Ù›· ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı› ÛıÂÓ·ÚfiÙÂÚ· Ì ·Ó¿ÏÁËÙ˜ ·ÔÊ¿-

E›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 27% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ ™YPIZA Î·È ÙÔ 15% ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÔ KKE, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ exit-poll Ù˘ Rass, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶A™OK (ÙÔ 2004).

K˘‚¤ÚÓËÛË K·ÙÂÓ¿ÙÛÈÔ TÔ˘ Nπ∫√À °∂øƒ°π∞¢∏ TÔ Ó¤Ô ÚÔÊ›Ï Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ò˜ ı· Â·Ó··ÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÌÔÏÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘. M Ӥ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹.

TËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ·fi„ÂȘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· «ÊfiÚ·» ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‹Ù·Ó ‰‡Ô: ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜, ¤ÊÙ·ÈÁÂ Ë «Î·¯ÂÎÙÈ΋, ÁÂÌ¿ÙË Ï¿ıË ËÁÂÛ›·» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛÂ Î·È «‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο», ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Û ٛÔÙ· – ·ÏÏ¿ Ô˘ «ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ». °È· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ˜», ·ÏÏ¿ «ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì ‹ıÔ˜, Ì·ÎÚ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÛÙƠ̂˜». AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Â›Ó·È «Ù· ‚·Ú›‰È·, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¶A™OK Ô˘ ·ˆıÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Û·ÌÔÙ¿ÚËÛ·Ó». °È· ¿ÏÏÔ˘˜ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ «‹ÈÔ˜» Î·È ÙÔ ¶A™OK fi¯È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ «˘ÈÔı¤ÙËÛ ··Ú¿‰ÂÎÙ· ˘„ËÏÔ‡˜, ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜» – ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ·Ù› «‰ÂÓ Ù· ¿ÏÏ·Í fiÏ·», fiˆ˜ ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó ÔÏÏÔ›, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·.

B·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÔÏÏÒÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Êı·ÚÔ‡Ó. ¢Â‡ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ·ÔÔÌ‹ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ «ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó» ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, M·ÛÈ¿ÎÔ˜ Î·È ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ¢ÈÂÛÒıË Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ, ·ÏÏ¿ Û ı¤ÛË ÙÛÈÎfi ÛÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÚÂȘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.

OÈ Î·ÎÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, Ë ˘ÂÚÙ›ÌËÛË ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ‹ fi¯È «ÛˆÙ‹ÚˆÓ», Ù· ·‰È¿ÊÔÚ· ˆ˜ ηο „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (ÔÈ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ «ÚÔ‰ÚÈÎÔ›» ¿ÓÙˆ˜, MÂÁÏ›Ù˘, K·ÚÙ¿Ï˘ Î.Ï., ÂȉÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ) Î·È Ë ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ «¯ˆÚ›˜ ‚¿ÚÔ˜» ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK. EӉ¯Ô̤ӈ˜, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯ÒÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Óˆı› ÚÈ˙Èο ÛÙ· ÚfiÛˆ· – ·ÎfiÌ· ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ· ۇ̂ÔÏ·, ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ηÓ›˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¿Ô„Ë, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜, fiˆ˜ Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ (ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, BÂÚÂÏ‹˜ Î·È KÔ˘ÏÔ‡Ú˘), ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· «‚·Ú›‰È·»;

T¤Ù·ÚÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ‹ÈˆÓ ı¤ÛˆÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È KÒÛÙ·˜ X·Ù˙ˉ¿Î˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·Ó·‚·ıÌÈÛı›˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜.

TÔ ÙÚ›ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο fiÛÙ· ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÂʉÚÂÈÒÓ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓ Â›‰ÂÈ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ŒÙÛÈ Ô KÈÏÙ›‰Ë˜ ·fi ÙÔ KÈÏΛ˜, Î·È ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ ÛÙȘ ÊȤÛÙ˜ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ÛÙÔÓ °Ú¿ÌÌÔ Î·È ÙÔ B›ÙÛÈ, ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘ æˆÌÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ K·Ì̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘.

Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· οı ÏÔÁ‹˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. TÔ 5% ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ «ıËÚÈ҉˜» 8% ÙÔ˘ KKE (¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ –Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ– ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ 1996, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚ›ÙÔ «·›ÎÙË» ÙÔ ¢HKKI) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë

∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯ÒÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Óˆı› ÚÈ˙Èο ÛÙ· ÚfiÛˆ· – ·ÎfiÌ· ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ· ۇ̂ÔÏ·, ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋

ÛÂȘ. ™· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó Ë ¯ÒÚ· (‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜) ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ ÓÂÔ-ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi ‹, .¯., ÙË ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·. H ¢ı‡ÓË Ù˘, ÙÒÚ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο, Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ó· ȤÛÂÈ ÚÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, «ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·. °È·Ù› ÌÔÚ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ (ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ‹ fi¯È – Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ) Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ K˘Úȷ΋˜, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Í·Ó¿ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË – Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó (Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Î·ı¤Ó·) ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ K·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ (N¢, KKE, §AO™) ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁÔ‡Ó... ∞

°È· η„fiÓÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ E˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ Î·È ÁÈ· ÛÈÁÔ„‹ÛÈÌÔ ‚·‰›˙ÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÚÒËÓ Ó·‡·Ú¯Ô˜, Ô XËÓÔÊÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ô ¶Ôχ‰ˆÚ·˜. MfiÓÔÓ Ô˘ Ë K·Ù¯¿ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔϤÁÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ °EE£A. ¢È·ÛÒıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ô ¤Û¯·ÙÔ˜ Ù˘ B’ AıËÓÒÓ, Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ÏfiÁˆ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË. ●

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

* £· ÂÈÌ›ӈ: ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ‚È·Û‡ÓË Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. EÂȉ‹ Ù· ΢‚ÂÚÓÒÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ¢ÏfiÁˆ˜, ÙË ÊıÔÚ¿, Û·Ó›ˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÙÚ·Âٛ˜. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ –¤ÛÙˆ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜– ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ì˯·Ó›· Î·È ¯¿Ô˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË: ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ οı ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ÂӉȷ̤ۈ˜ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· η›ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· (fiˆ˜ .¯. ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ «Ï·˚Îfi» Û¯ÔÏ›Ô). ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ˜ ÒÛÙ ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Ó· «Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӻ. (¶ÔÈˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ;;;)

¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. * TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·: Ó· ÚÔÙÚ¤ÂȘ ˘¿ÎÔ˘Ô˘˜ Ôϛ٘ Û ·˘ÙÔÎÙÔÓÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ Ó· «Ì ·ÎÔ‡ÂÈ». E›Ì·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡, ‰ÂÓ ËÁÔ‡Ì·È Î¿ÔÈ·˜ ·›ÚÂÛ˘ Î·È ‰ÂÓ «ÚÔÙÚ¤ˆ» Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Ì ÌÈÌËı›. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· fi,ÙÈ Áڿʈ ‰È·ÙËÚÒ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜.

* °È’ ·˘Ùfi, ÚÔ¯ı¤˜ οıÈÛ· Î·È ¤ÁÚ·„· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Liberation”. ™Â ÚÂÔÚÙ¿˙ οÔÈ·˜ ΢ڛ·˜ M·Ú›·˜ M·Ï·Á¿Ú‰Ë Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ «Ô Ù¤* H ‰ÂÍÈ¿ Â›Ó·È ·‰È·Ï›Ùˆ˜ ‰ÂÍÈ¿: ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ‡ ÔÔ›Ô˘ ËÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô˜ Î·È ¿Î·ÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ (·ÓȧÔÓ‰›ÓÔ, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛfiÓ 250.000 ¢ÚÒ»Ø ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ÔÈ ˘ÚfiÏË„Èfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜...). ŸÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë N¤· ¢ËÎÙÔÈ Â›Ó·È «¯ÔÓÙÚÔ› ÌÔ˘Ûٷηϋ‰Â˜». ™Ô‚·ÚÔÏÔÁÒ: Ë Î. M·Ï·Á¿Ú‰Ë ·ÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ· Ï·ÓÒÓÙ·È: Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ӷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °ÎχÍÌÔ˘ÚÁÎ ˆÛ¿Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ô˘ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ Î·È Î·Ù·ÙÚÂÁ̤ÓÔ Ê‡fiˆ˜ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È Ï·Ú¯Ô Ì·Ó·Ó›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. E›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ·ÓȉÈÔÙÂM·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘ (·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙËÓ ÏÒ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ù·ÈÓ›· «Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ» Ì ÙÔÓ ÛÙÈÁ̤˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë “Liberation” §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· Î·È ‰ÈÂÚˆÙÒ·ÁÓÔ› fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Ì·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÈÏfiÙÈÌÔ...) ·›˙ÂÈ ·Ôχو˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÚfiÏÔ ÛÙËÓ T˘ ™øΔ∏™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À EÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ * ™ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ÌÔ˘ inbox, ·Ó¿ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÂÛ· ÛÙ· junk ÌËӇ̷ٷ –ÂÎÙÒÛÂȘ Û «ÚÔÏfiÁÈ· Ú¤ÏÈΘ», ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓfiËÙË ·Ó fi¯È ‡ÔÙË. ŸÛÔ ÁÈ· ÁÈ· «ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ¤Ô˘˜» (!), ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÎÔÌ›Ó˜ (!!) Î·È Â͈ÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Ûٷηϋ‰Â˜, Ë Î˘Ú›· M·Ï·Á¿Ú‰Ë ı· ¤ÚÂ ›Ûˆ˜ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ù·Í›‰È· – ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÓ ø‚¤ÚÓË Î·È ÛÙÔÓ IÔ‡Ú· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È °¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÔÓÙÚÔ‡˜ ˙ÔÌ·È ˆ˜ «ÔÏÈÙÈο ·Ó‡ı˘ÓË»: Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ “Athens ÌÔ˘Ûٷηϋ‰Â˜Ø ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ. ÿÛˆ˜ Voice” ˘·ÈÓ›¯ıËη fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌÓ· Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ «ÚÂÔÚÙ¿˙» ÁÈ· ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ô¯‹. A·ÓÙÒ ÙÔ ÂÍ‹˜: ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ÎÔ¿ÙȘ ʈÙȤ˜, ¿ÏÏÔ «ÚÂÔÚÙ¿˙»: «M·Ú›· K¿ÏÏ·˜: Ë ·Ú·ÌÂÏË̤ÓË ÛÙË ¯Ò‰È ·fi Úfi‚·Ù·Ø Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. Ú· Ù˘». E, fi¯È ‰·! A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È fiÙÈ, ·ÚfiOÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛfiÔ˘ Î·È Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È, Ô‡Ù ÏÔ Ô˘ ›̷ÛÙ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÎfiÏÔ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ· ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘. –Ë fiÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ì·˜ ˙‹ÙËÌ· ·È¯Ì‹˜– ÔÏÏÔ› ŒÏÏËŒÚÂ ӷ ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÔÚÁ·ÓˆÓ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ·fi ÙÔ ıÔ‡Ó: ÙfiÛÔ ÙÔ ¶A™OK, fiÛÔ Î·È Ô ™YPIZA (Ô ÔÔ›Ô˜, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÈÛÔÚÚfi1970 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·Ø ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó Ë Î˘Ú›· M·Ï·Á¿Ú‰Ë ÏËÚÒÓÂÙ·È ËÛÂ) Î·È ÙÔ KKE ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ËÁÂÛÈÒÓØ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÛˆ·, ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙË “Liberation” ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÚÈÛÈÓ‹˜ fiηÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¶A™OK ÂÚ·˜. EÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, fiÙ·Ó Ë Á·ÏÏÈ΋ ·Ï·˙ÔÓ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi °¿Ï·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ηÌÈ¿ ÂÏ›‰· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÂÏÔ˘˜ Ì Á·ÏÏÈο ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·. EÍ¿ÏÏÔ˘, fiÔÈÔ˜ ÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ›, ÓÔÌ›˙ˆ, ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ì·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô. K˘ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÙËÓ Í¤ÚÂÈ. ‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶A™OK, ™YPIZA Î·È KKE: ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. AÏÏ¿ fi¯È Ì ٷ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¶A™OK: ·Ó * K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÛÙË °·ÏÏ›·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· „ÈÏ¿, Ùfi‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË “Monde” Ù˘ 15˘ ™ÂÛÔ ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù‡Ô. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Â‰Ò ÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈØ Ô Î·Îfi‚Ô˘ÏÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ËÁ¤ÙË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Ú¿ÁÎÌÈ. ∞ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ ÈÂÚÔ΋ڢη. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·Ú¤-

MÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

16 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

M∂ Δ√ ∫∞§0 Δπ™ ¡∞º£∞§π¡∂™ TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

ˆÓԇϷ ÌÔ˘, ‹Úı˜, „‹ÊÈÛ˜; ™’ ¤ÊÂÚÂ Ô ™Ù¿ÈÓ, Û ¤‰ÈˆÍÂ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘; ºˆÓԇϷ ÌÔ˘, Â›Û·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶·ÛfiÎ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÈ˙·; ºˆÓԇϷ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ·¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ «ŒÏÏË M¿Ú·, ̛Ϸ ‚Ú ÎÔ˘Ì¿Ú·»; TÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ·ÎÂÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ fiÛÔ ÎÚ¿ÙËÛÂ; MÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·; ¶¿Ó fiÏ· ÛÙÔÓ ·Á‡ÚÈÛÙÔ. E›· Û ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ ı· ’¯Ô˘Ó fiÏ· ͯ·ÛÙ› ÎÈ ¤ÂÛ· ¤Íˆ. ŸÏ· Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·.

º

Ô˘ ͤڷÙÂ, ͯ¿ÛÙ ÙÔ! A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÙ··ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ŒÊ˘. ŸÏ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ Î·È ·‰È¿ÊÔÚ·, ÎÈ Ë ŒÊË ·˘Ùfi Ô˘ ı· ϤÁ·Ì «Ë ÌÂÁ¿ÏË KÔ˘Ì¿Ú·», ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ù˘, ı¿ ÎÈ ·‰È¿ÊÔÚË ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘, «ÁÂÈ· ÛÔ˘ Í·‰¤ÚÊ’, Ó· ˙‹Û’ Ë £ÂÛÛ·Ï›·»! ™Â ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÎÂÈ Î¿ËÎ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÎÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ͤڷÛÂ Ô ÏÂΤ˜ ÌÈ·˜ ‚·ı‡Ù·Ù˘ ¿Ë¯Ë˜ ˘ÔÙ·Á‹˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›·, ÙËÓ Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ Î·È ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·, Ë ÌÂÁ·Ï‡-

H ¶√§πΔπ∫∏ ™Δ√ π¡Δ∂ƒ¡∂Δ ÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· «ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó» Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (email, SMS, youtube). E›Ó·È ÌÂÓ ÊıËÓfi˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜, ÂȉÈο Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ 15 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› fi-

¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó¤·. E›Ó·È fiÏ· ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÎÈ ÂÁÒ Î¿Óˆ ÂÈıÂÒÚËÛË ÁÈ· Ó· Ù· Îڿ͈ Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ó· ¤ÛÂÈ Î·Ïfi Î·È Ôχ Á¤ÏÈÔ. MÈ· ·ÓÒÓ˘ÌË Ï‡Ë Î·È ÌÈ· ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â; ¢È¿¯˘Ù· ÛÙË ¯ÒÚ·... MÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì·‡ÚË Û˘ÓÓÂÊÈ¿, οÙÈ ËÏ›ıÈÔÈ Ô˘ ·ÎfiÌ· ÎÔÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚËÌ·‰ÔηӿϘ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤Ú·Ù· Ù‡Ô˘ «„ÒÓÈÛ· N¤· KËÊÈÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ΋Ô ¯ˆÚ›˜ ı¤·». M¿ÏÏÔÓ Ì ı¤· Ù· ‚Ú·ÎÈ¿ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜. ¶Ô˘ ̤ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ıÂ›Ô Ù˘. K·Ï¿, ÙÈ ı›Ԙ Ù˘! °ÎfiÌÂÓfi˜ Ù˘ ›ӷÈ! N·È ηϿ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÎfiÌÂÓfi˜ Ù˘! ™Î¿ÛÙ ‚ÚÂ, Î·È ı›Ԙ Ù˘ Î·È ÁÎfiÌÂÓfi˜ Ù˘ Î·È ·˘Ù‹... μÔ˘ÏÁ¿Ú· ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ·ÙÙÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·... KÔÈÙÒ, Í·Ó·ÎÔÈÙÒ Ó· ¿Úˆ ÎÔ˘Ú¿ÁÈ·, Î·È Ì·... ‰Â Û Îfi‚ˆ...

æ‹ÊÈÛ· ÎÈ ÂÁÒ Î·È Â›‰· Î·È ŒÊË £Ò‰Ë Ï¿È‚ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ˆÙËÚ›ÙÛ·˜, ̘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ Ì ·Ù¤ÓÙ· Ï·ÛÙÈÎfi ÙÚ·Â˙ÔοÚÂÎÏÔ, Ô˘ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÓÙfiÈÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÓÙfiÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿Ú¯ÔÓÙ· Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ, Ó·È, ÙÔ «ÁÈ· Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ·»

ŒÓ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎÔ‡ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ/··ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ Youtube Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ŒÊ˘ ™·ÚÚ‹ ˘¤Ú Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ §AO™. TÔ Ó· Â›Û·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ÌÂÈ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÛÙÂϤ¯Ë, Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ¤Í˘ÓË Î›ÓËÛË Î·ÚȤڷ˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ ÎÈ ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· ¯·‚·Ï¤ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ «ÛÙ·˘ÚÒÛÙ ÌÂ, ÛÙ·˘ÚÒÛÙ Ì» ÛÙÔ Youtube ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÈÊÔ›ÙËÛË ·fi Ù· Ô‡Êo, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔ΢ÌÌ¿ÙˆÓ. A˘Ù¿ Ù· Ϥˆ Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ Ë Î. ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘, Ô˘ ‹ÁÂ Î·È Û˘ÓˆÛÙ›ÛÙËΠ̠ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û·Ó ÙÔ ¶A™OK. K·È ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÔÔ˘Ï›ÛÙÈÎÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÙÔ Ó· ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÂÛ·È Û ¿ÂÈ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó· ·ÎΛ˙ÂÛ·È. TÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Î. ™·ÌÔ˝Ï˘, ÂÍ›ÛÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ §AO™. O Î. ™·ÌÔ˝Ï˘ ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙȘ ¤Ó‰Ô͘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ 1999 Î·È Û·Ê¤Ûٷٷ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ fiÓÔÌ·. O ›‰ÈÔ˜ ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î. ™·ÚÚ‹, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· blog Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· (http://niksamo.blogspot.com), ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÙËÚ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘.

TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏÔ˘Ê¿˙ˆ ÛÙËÓ Úfi‚· Í·Ó·¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Î·È Î·Ù‚·›Óˆ ÁÈ· ηʤ ÛÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. BÚ›ÛΈ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË ºÚfiÛˆ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ÊÏÂÙ˙¿ÓÈ: «ÕÚ¯ÔÓÙ·˜ ›۷È, ·ÍÈÔÚÂ‹˜! H ηډȿ ÛÔ˘ ÈÎÚ¿ıËÎÂ, ÙÔ ÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô Ì·Ú¿ıËλ. TË ÚˆÙ¿ˆ ¿Û¯ÂÙ·: «∞fi Ô‡ ›۷È, ¤¯ÂȘ ·È‰È¿, ÂÁÁfiÓÈ·;»... ªÔ˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏÔ! MÔ˘ Ù· ‹Ú ٷ ÂηÙfi Â˘Ú¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·Ì·Ú›Ûˆ, ¯·Ï¿ÏÈ Ù˘. E›Ó·È ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Ô˘ ÙÚÒÓ οÙÈ ÙÂÚ·ÙÈΤ˜ „·ÚÔ‡ÎϘ... ηϤ, ÙÈ ÙÚÒÓÂ, ¯·Ú¯·Ú›Â˜; KÔ‡ÊÈ· Ë ÒÚ·, Ó·, Ì ÙÔ‡Ù· Î·È Ì ْ ¿ÏÏ· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ fiÚÂÍË Ó· ˆ fiÙÈ Á‡ÚÈÛ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÙËÓ Ͽη, ÙȘ ÌÈÚ›Ì˜, Ù· Á¤ÏÈ·, ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ηÊڛϘ, Ì ÙÔÓ §ÂÈ‚·‰¿ ÛÙÔÓ K›ÛÛ·‚Ô, ·····¿, ÁÚ¿„·ÌÂ! ◊Úı·Ó ÔÈ ÊˆÙȤ˜, Ù· ÙËϤʈӷ, «Â›ÛÙ ηϿ;», «¤ÊÙ·Û Û ۷˜;». «Ÿ¯È, ·Ú·Ï›ÁÔ. K¿ËÎ·Ó ÔÈ... ‰›Ï·!» K·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ ÔÈ Î·Ó¿Ï˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. TÔ ÎÚ·ÙÒ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ’ ʛÏË ·ÛÔÎÙ˙Ô‡, Û٤ϯԘ, ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ: «™Ù·Ì¿ÙË, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ··ÍÈ› ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜». ¢fiÍ· Ùˆ ıÂÒ! §¤Ù ӷ ’¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ ·ÏÒ˜ Ù· ’¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÈÚfi, ‰ÈfiÙÈ Î·›ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÒÙ·ÙÔÓ;

ÓÙÂÚÓÂÙ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ (Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ HTTP, email, flash video Î·È interactivity).

ÙÂÚË ‹ÙÙ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋. ¢ÂÓ ·’ Ó· Á·ÌËıÔ‡Ó ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ·ÂÈϤ˜, Ë ·Û‡‰ÔÙË ‚›· ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÔ-ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ, Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜, ¿Ì· ‹ÌÔ˘Ó ÛÔ‚·Úfi˜ ηӷϿگ˘, ı· ÙÔ˘˜ ›¯· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ·Ó¿ÎÚÈ‚· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·. ŸÏÔÈ Ì·˜, ̤۷ Ì·˜, ͤÚÔ˘Ì ÔÈÔÈ ‚¿Ï·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿È·... ÎÈ Ô ı˘Ìfi˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È. ¢ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ¤‚Á·Ï·Ó ÔÈ Î¿Ï˜, ·’ Ù· Û›ÙÈ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ˙ËÌÈ¿! «K·ÓfiÓÈÛ ÂÛ‡ ÙÈ ı· οÓÂȘ ÎÈ ¿Û’ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· η›ÁÔÓÙ·È». TËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ›̷ÛÙ ıÂÔ› Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ›‰È· ·Á¤ÏË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ ÛÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ù‡ÊψÛ ÙÔ Á¤ÚÔ ÙÔ˘ MˆÚÈ¿ ÛÙÔ ¶·Ï·Ì‹‰È. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏ· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·. M ÙÔ Î·Ïfi ÙȘ Ó·Êı·Ï›Ó˜, ·Á¿Ë ÌÔ˘. ºÈÏ›, ÛÙ·Ì ∞

ÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ›ӷÈ; M¤Û· ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔ˘ ‹Úı ¤Ó· email ·fi ÙÔÓ Î. NԇϷ, ˘Ô„‹ÊÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ N¢ ÛÙË B’ AıËÓÒÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÂÁÒ „ËÊ›˙ˆ ÛÙËÓ A’ ∞ıËÓÒÓ, ̤۷ ÛÙÔ site (www.noulaslaw.gr) Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤ÂÌÂ, ›¯Â ÌÈ· „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ÎfiÌÌ· ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη ÂÁÒ ÙÔ site (Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ Î·˙Ô‡Ú·) ‹Ù·Ó: N¢ 244 (20,91 %), ¶A™OK 480 (41,13 %), KKE 31 (2,66 %), ™YNA™¶I™MO™ 201 (17,22 %), §AO™ 205 (17,57 %). ™‡ÓÔÏÔ „‹ÊˆÓ: 1.167. TÈ Ì·˜ ϤÓ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·; ¶ˆ˜ 850 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ͽη ÛÙÔÓ Î. NԇϷ Ì ¤Ó·Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ˆ˜ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‚˘ı›ÛÙËΠ·‡Ù·Ó‰ÚË. E‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. NԇϷ ̤ۈ ›-

K·È ·˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎÔ‡ Ê¿Ô˘Ï Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô È· fiÏ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ¶A™OK. K·ıÒ˜ Ë ‹ÙÙ· Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ ÔÚÊ·Ófi, ÓÈÒıˆ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘ÛÙÔÏ‹ Ó· Ù· ¯ÒÛˆ. AÏÏ¿ ÙËÓ È‰¤· ÙËÓ Â›¯· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÓÈÒıˆ ˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÈÎÙˆÓ Î·È ·‚¤‚·ÈˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ¢ÈfiÙÈ ·fi ÙË Ì›· ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·ÓÔȯÙÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÎÒ‰Èη, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ· OYºO Ì Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ‡ÊÔ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ì ·ÛÙÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ì 2,4 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ·, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊıËÓfi ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â‰Ò Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ·. E›Û˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ VOIP, Ô˘ Ê˘ÛÈο ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏ›ٷÈ. KÈ ¤ÙÛÈ Ì¤ÓÂȘ Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ÊÔ‚¿Û·È ˆ˜ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·, οÔÈÔ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ÂÈ, ˆÚ·›· Ù· ·È¯Óȉ¿ÎÈ· Û·˜, ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔϤ„Ô˘Ì οÔÈÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ECDL (ÌÏÈ·¯), ÁÈ’ ·˘Ùfi ·˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì Microsoft (ÌÏÈ·¯, ÌÏÈ·¯) Ì ÙËÓ ÔÔ›· οÓÔ˘Ì Ì›˙Ó˜ ÙfiÛ· Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. K·È Ë ÔÓ›ڈ͋ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ηÈÓÔÙÔÌ›·, ·ÓÔȯٿ ÚfiÙ˘· Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÂϤ¯Ë ı· ÛοÛÂÈ Û·Ó Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη. ∞ 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


«√¢√™ ™Δ∞¢π√À, ∫Àƒπ∞∫∏», ∂ƒ°√ Δ√À ∞§∂•∏ μ∂ƒ√À∫∞ ∞¶√ Δ√¡ ∫∞Δ∞§√°√ Δ∏™ ∂∫£∂™∏™: “IN ARTE VERITAS”

¶√§∏

HMEPA XøPI™ AYTOKINHTO ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ˙ÂÈ, η٤‚· Ó· ¿Ì Â˙Ô›... T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ʤÙÔ˜, fiÏÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ͤ¯·Û·Ó ÙËÓ H̤ڷ XˆÚ›˜ A˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ E‚‰ÔÌ¿‰·˜ KÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2007, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ –Ì¿ÓÙ„Â!– ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. EÓÒ ÂÛ‡ „‹ÊÈ˙˜ (‹ ·ÏÒ˜ ÎÔÈÌfiÛÔ˘Ó), ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 133 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.324 fiÏÂȘ Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË ÁÈfiÚÙ·˙·Ó. K·È ÂÓÒ ÂÛ‡ ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÎÔÈÌ¿Û·È Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÌÂÙÚ¿Ó ·ÎfiÌ· ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ·˘ÙÔ› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó. M ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· ÙÔ «¢ÚfiÌÔÈ ·ÓÔȯÙÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ», ηٿÊÂÚ ӷ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ K›Ó·. ÕÛ¯ÂÙÔ ·Ó ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ Î·È Ù˘ XÚÈÛÙ›Ó·˜... ÕÓıÚˆÔÈ ¿Óˆ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·

H 21Ë M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚ڋΠ·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ, ÛÙȘ ›‰È˜ ηڤÎϘ Ô˘ Í·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ÌÔ˘ Ù· ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó fiÏ·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ΛÓË18 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

M¶E™

KAI ¢E™ Û·Ó ÚÔ˜ ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙ Ù˘ ÂÚÈÔ* www.streetpa nthers.gr ¶ÚÈÓ Î¿ Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì›· ·Ú¤ ¯‹˜, fiÔ˘ Ë XÚÈÛÙ›Ó· ›¯Â ·ÚοÚÂÈ – ÎÚ¿Ù· · £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒ Ó ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË. T‡ˆÛ ÙÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔ Áηڿ˙, ÁÈ·Ù› ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ÓÈʤÛÙÔ Î·È 24 0.000 ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Î·È ·fi fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÚˆÓ›·˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ÙfiÙ οı ·Ú¿ ÓÔÌÔ˜ ·Úη‰fiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Á¿È‰·ÚÔ. §›Á· ‚‹Ì·Ù· ·Ú·¤Ú·, ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ * ww ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Ï w.podilates.gr ¢ËÏÒÓÔ˘Ó «·ÓÔȯ٠‹ Û˘Ó¤˘ÛË Ô‰ËÏ·ÙÒÓ Î·È Ô‰ËÏ·ÙÈÛÛÒ Î¿ıÂÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÙÔ Ù˙È Ù¤ Á› Ó». AÓ ÔÓÂÈ ÛÔ‚·Úfi ‰›ÎÙ ˘Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰Ú ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÌˆÓ ı· ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿ ˜. ¶ÔÚ›˜ Î·È ÂÎ ‰È·Ê˘Á‹˜. ◊ Ó· η٤‚ÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›·. Ó· ÛÙÚÈ̈¯Ù›˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. TÂÏÈ* www.pezh.gr Afi ÙÔ 2002 ¤¯ ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ Î¿ ˘‹Ú¯Â Î·È ÙÚ›ÙÔ˜... O T¿ÛÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰È Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Â˙ÒÓ. OÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ Î·fi Î·È Ì ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂÈ ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ ·ÚparkourÈÎfi ¿ÏÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÚÈÛÌ· ¤Î·Ó·Ó ıÚ·‡ÛË. ¶ÔÏÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ŒÓ·˜ ‰·ÈÌÔÓÈϤ ˜ ÂÎ ‰Ë ÏÒ Û Ș η È Ṳ̂ÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Ô‰ËÁ› ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ. Á›ÙÔÓ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÒ Û ϛÁË ÒÚ· ηٷÊı¿ÓÂÈ Î·È ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ TÌ‹Ì·. EΛ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (‰Ú¿ÛÙ˘ Î·È Ô‰ËÁfi˜), Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚÂȘ, Ì ÙË XÚÈÛÙ›Ó· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Û ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË. «¶·Ú¤Î·Ì„· ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯Â ÊÙÈ·¯Ù› ÁÈ· ̤ӷ. £· ¤Î·Ó· ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó ‹Ù·Ó Û·ÎԇϘ ÛÎÔ˘È-

‰ÈÒÓ ‹ ¤Ó· „˘Á›Ի ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô T¿ÛÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô˘‰Â›˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ. O˘‰Â›˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ T¿ÛÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ fi¯È ‰›Ï· ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÍÈ. O˘‰Â›˜ ¤„·Í ÁÈ·Ù› ¤Ó· ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Ù˙È ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. H ‰›ÎË ÁÈ· ÙË Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ «ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÚÔÛˆÈο ‹ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ·Ù› Û˘Ó¤‚Ë, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÍÂΛÓËÌ·». «¢ÂÓ Î·Ù‚‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ô‡Ù ›̷ÛÙ ٛÔÙ· ÁÚ·ÊÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·» Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó, «·ÓÙ›ıÂÙ· Ô‰ËÁÔ‡ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÏÒ˜ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ». K·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ; TÔ ¿ÚıÚÔ 48 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ KOK ϤÂÈ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ· «ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›» Î·È «·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Â˙ÒÓ», Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ¶·Ú·¿Óˆ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34, ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ – ¿Û Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ï¿ÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ». æÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÌÔ˘ ÂȘ... ™›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ù¿ Ì·˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. TÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ·; ¶Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ; ◊ ÂÂȉ‹ ·ÏÒ˜ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿. °È·Ù› ÙÂÏÈο Ë XÚÈÛÙ›Ó· Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ parking Î·È ÙÒÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ T¿ÛÔ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È fi,ÙÈ ‰ÈÂΉÈΛ Ô Ô‰ËÁfi˜. EÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ô˘ ·Ú·ÓfiÌËÛÂ, ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ԇÙ parking Ô‡ÙÂ Î·Ó ÚfiÛÙÈÌÔ. K·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ... ∞ 10 API£MOI 01. 10% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ fi‰È·. 02. 25.000 ÎÏ‹ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎfiËÎ·Ó ¤ÚÛÈ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÙÚfi. 03. 1 ÛÙ· 3 ÙÚÔ¯·›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ı‡Ì·Ù· Â˙Ô‡˜. 04. 15,4 ÏÂÙ¿ Â˙ÔÔÚ›·˜ ηχÙÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· 20-34 ÂÙÒÓ. 05. 20% fiÛˆÓ ÂÚ·ÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÙÚfi ‰È·Ó‡Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi

500 ̤ÙÚ·. 06. 55 ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜. 07. 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Â›Ó·È fiÛÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 20 ÏÂÙ¿ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. 08. 7,5 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 100 ÂÎ. ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â˙ÔfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ E.E. 09. 8,3% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¯ÒÚÔ ÁÈ· Â˙Ô‡˜. 10. 2.600 Ú¿Ì˜ ÁÈ· Ù· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· ·Ó·‹ÚˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜. ●


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


¶√§∏

H ʤٷ

ÛÙÔ 2 ‹ÁÂ; A˘ıÂÓÙÈο Ì·Á¤ÚÈη Û ˘fiÁÂÈ· Î·È ÛÙÔ¤˜ Ì ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÂÏ·Ù›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·. º¿Á·ÌÂ Î·È ‹È·Ì ÛÙ· ηχÙÂÚ·. T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∞¡Δ∞∑∏™

H ˘fiÁÂÈ· B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘

20 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

™Ù· ‚¿ıË Ù˘ ÛÙÔ¿˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 6, Ô Î. KÒÛÙ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ Î·Ê¤-Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1975. M·Á¤ÚÈÎÔ Û·Ó ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ TÛ·ÚÔ‡¯Ë, Ì ·Ú¯·›· ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· Î·È Ï¿Ê˘Ú· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi: ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ «A‰ÂÏÊfiÙ˘ K·ÊÂˆÏÒÓ» Î·È ÌÔ˘ÛÂȷο ÙÚ·ÓÙ˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ· ÛÙ· Ú¿ÊÈ·. OÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û¯ÔÏ‹˜. B¤ÚÔÈ AıËÓ·›ÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Â‰Ò Á‡Úˆ Î·È «ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›» ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÂÓÈÎÒ˜. TÔ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Î·È Ô Î. KÒÛÙ·˜ ¢ı‡˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜: «°È· Ó· ÂÍËÁÔ‡ÌÂı·. E‰Ò Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Îڤ̘ Î·È Ì·ÁÈÔÓ¤˙˜. Œ¯ÂÈ „·ÚÈο, ̷ηÚfiÓÈ· Ì ÎÈÌ¿, ¯ÔÈÚÈÓfi Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË... OÈ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Î·È ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ·Ù¿Ù˜ Ú·ÁÔ‡. AÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·». K·Ï¿ ÙȘ ‚Ϥˆ ÂÁÒ ÙȘ ÊÚ¤ÛΘ ÈÂÚȤ˜ Î·È ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Ó· ÁÓ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ 70s „˘Á›Ԣ. K·È ·Ó·ÚˆÙȤ̷È: ¶Ò˜ Ó· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘; «E›Ì·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÔ 1977, Ô˘ ‹Úı· ·fi Ù· TڛηϷ ÛÙË Aı‹Ó·. H B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ù›ÔÙ·. ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÌfiÓÔ Â›¯Â ¤Ó· Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. K·È ¤Ó· ηÊÂÓÂ›Ô ÛÙÔ 11. Afi Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÓˆÛÙÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô Z·Ì¤Ù·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù·. M·ÁÂÈÚ‡ˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Î·È Î¿ÔÙÂ-οÔÙ Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘. ™Â 3 ¯ÚfiÓÈ· ·›ÚÓˆ Û‡ÓÙ·ÍË». ÕÌ· ı˜, ·›ÚÓÂȘ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û ·Î¤ÙÔ, ÂÓÒ Ô Î. KÒÛÙ·˜ ϤÂÈ ˆ˜: «AÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÌÔÚÒ Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿Úˆ ÙÚ·¤˙È Ì ʷÁËÙfi ̤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· 20 ¿ÙÔÌ·». ÕÏÏË Á˘Ó·›Î· ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ˆÚ·›Ô ʇÏÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ: «°˘Ó·›Î· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ fiÌÔÚÊ· Î·È ˆÚ·›·. AÏÏÈÒ˜ ÙÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂȘ;» ϤÂÈ Î‡ÚÈÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·Â˙¿-


◊Úı˜ Û ÁÈ¿Êη ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ. O §¤ˆÓ A˘‰‹˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ôχ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ Ô °ÂÚ·Ì¿Ó˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ù·ÎÙÈÎfi˜. TÒÚ· ÂÚÓ¿ÓÂ Û˘¯Ó¿ οÙÈ ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ Î·È Û·ÓÈfiÏÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ El Pais 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


¶√§∏

ÎÈ. M ÙȘ «·ÓÙÚÈΤ˜» ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ηÙ¢ı‡ÓÔÌ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 17. £· ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ÁÚ·Ê›· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ·Ó ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï¢ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ¤Ó· ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·È È‰ÈfiÙ˘Ô Î·ÊÂ-Ì·ÁÂÈÚ›Ô. E‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋: ‰È·ÓÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È snack. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô HÏ›·˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ı›·˜ ÙÔ˘ –·ı¿Ó·ÙË –∂ÏÏËÓ›‰· Ì·Á›ÚÈÛÛ·– ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ· Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· «ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· Ù˘ ı›·˜», ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú·. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜. M·˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ô Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·. M¤¯ÚÈ ÙÔ KÔψӿÎÈ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ʷÁËÙfi» ηٷϋÁÂÈØ Î·È ÙÔÓ ÈÛÙ‡ˆ, ÁÈ·Ù›, fiÛË ÒÚ· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÌÂ, Ù· ÙÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏÂÙfi Ó· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛοϘ. ™ÙȘ ™ÙÔ¤˜ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë

™ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÔ¿˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÎÔ˘‚Ô‡ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ı˘ÚˆÚÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ŒÓ· Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ˘ÂÚ¿ÚÈıÌ· ÁÚ·Ê›·. °ÏÈÛÙÚ¿ˆ ̤۷ ·fi ÊÈÛηÚÈṲ̂ӷ ÙÚ·¤˙È· Î·È ·Ï·‚ˆÌ¤Ó· ÁηÚÛfiÓÈ·, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: «¶Ô‡ ı· ‚Úˆ ÙÔÓ Î. ™‡ÚÔ;» «ΔÈ ÙÔÓ ı¤ÏÂÙÂ;» ÚˆÙ¿ÂÈ ¤Ó·˜... ·¯ÓÈÛÙfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¿Óˆ ·fi ηÙÛ·ÚfiϘ Î·È ÙËÁ¿ÓÈ·, «Ó· ¿ÚÂÙ ‹ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ;». A˘Ùfi˜ ›ӷÈ! O ·ÚÈÔ˜ ·¯ÓÈÛÙfi˜. MÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌÚÈ¿Ì Î·È ·ÁˆÌ¤ÓË Ì›Ú·, ÂÓÒ ¤Ó· ÁηÚÛfiÓÈ Ì ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂχıÂÚÔ ÙÚ·¤˙È, ·Ú¤· Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ. O ™‡ÚÔ˜ οıÂÙ·È Ì·˙› Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÏÂÙfi: «H ʤٷ ÛÙÔ 2 ‹ÁÂ;». ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi: Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÔ‡ ϤÂÈ: «ŒÚ¯ÔÌ·È Â‰Ò ‰˘ÔÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú·». H ÈÛÙ‹ ÂÏ·Ù›· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfi„·Ú· Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο Ê·ÁËÙ¿. °›‰· ‚Ú·ÛÙ‹ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÁÂÌÈÛÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. «E›Ì·ÛÙ ̷Á¤ÚÈÎÔ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿‰È, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ „ˆÌ› Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘Ú›. TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ŸÛÔ ÏËÚÒÓÂȘ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, ÙfiÛÔ Ó· ÏËÚÒÓÂȘ Î·È ÍÂ̤ı˘ÛÙÔ˜». ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÔÊ·Û›˙ˆ Ó· ÙÚ˘ÒÛˆ ÛÙË ÛÙÔ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. O‡Ù Ô˘ ÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Á›Óˆ ̤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ú¤·˜, ·˘ıÂÓÙÈο ÌÔ¤Ì ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ. TÔ ·Ó‡ÔÙÔ Ô˘˙ÂÚ›-΢ÏÈÎÂ›Ô «K·ÊÂÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô TÔ 14» ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 30 ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ì ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Îϛ̷: «E‰Ò Â›Ó·È ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ı·›ÓÂȘ ÔÏÏ¿». 22 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

O Î. KÒÛÙ·˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi B·ÏˆÚ›ÙÔ˘ 6

ʛ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ OÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1910 Î·È ÙÔ˘ «K·ÊÂÓ›Ԣ N¤ÔÓ» ÙÔ 1920. T· ÛÙ¤ÎÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·

¶OY - ¶OIO™ ¶O™O: 1. «KÔ˜ KÒÛÙ·˜» (ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ «AÏ T˙·˙›Ú·»), B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 6. AÓÔȯÙfi: 8.30 - 22.00. 2. «HÏ›·˜», B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 17 (˘fiÁÂÈÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜), 210 3629.589. K·Ê¤‰Â˜ 8.30 - 12.00 Î·È 12.00-16.00 ÎÔ˘˙›Ó·. 3. √ÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô «KÔ˘ÙÚÔ˘Ì¿˜ ™‡ÚÔ˜», X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 5, 210 3303.890. Afi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 18.00. 4. «K·ÊÂÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô TÔ 14», X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 14, 210 3610.004. AÓÔȯÙfi 7.00 20.00. 5. OÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›Ô-ڷο‰ÈÎÔ «H KÚ‹ÙË», ™ÙÔ¿ BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ (Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜), 210 3826.998. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.30 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

6. O˘˙ÂÚ›-K·ÊÂÓ¤˜, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 11, 210 3825.961. AÓÔȯÙfi 11.00 - 23.00. ™˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ·: 7. Cafe-΢ÏÈÎÂ›Ô “Factotum”, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, 210 3632.939. K·Ê¤‰Â˜ ·fi „·Á̤Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜, Ê˘ÛÈÎÔ› ¯˘ÌÔ› Î·È snack Ì ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ˘ÏÈÎÒÓ. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ÊÔ‚ÂÚ¤˜, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. 8. Cafe-΢ÏÈÎÂ›Ô «¿Ú·... ˙ˆ», X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÎÔ‡Ë 16, 210 3621.978. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È ÙfiÛÙ, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘˜. 9. K·ÊÂÓ›Ô-Ô˘˙ÂÚ› «O AÓ‰Ú¤·˜», £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 18, 210 3821.522. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1960 Ì ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ●

H ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔ¤Ì «∫·ÊÂÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô TÔ 14» Û ¿ÏÏË ÌÈ· ÛÙÔ¿ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë

O Î. ™‡ÚÔ˜ Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ, ÛÙÔ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ «·Ó‡ÔÙË» ÛÙÔ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5 Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë

K·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÈ ÂÓÓÔ› ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ıˆڛ˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Ù· Ï·ÙÈÓÈο Ó· «Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È» ·fi ÙËÓ K‡ÌË Î·È ÙÔÓ °ÚËÁfiÚÈÔ ÙÔÓ ¶¤ÌÙÔ ·fi ÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó·. ™ÙȘ 18.00 Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÏËı·ÚÁÈÎfi˜ ÙËÓ ·Ó¤ÓÙ·¯ÙË ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ Î·È ÂÁÒ Ù· ο‰Ú· Ì ʈÙÔÁÚ·-

H ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙË ™ÙÔ¿ ÛÙË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 11 ‚Á‹Î ÙÔ 1938. TÔ Ì·Á·˙› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1940 Û·Ó Î·ÊÂÓ›Ô. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 13 ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «O˘˙ÂÚ›-K·ÊÂÓ¤˜» Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛË °ÎÈԇϷ. «¶ÈÔ Ôχ ‰Ô˘Ï‡ˆ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È ·fi ÎÚ¤·Ù·: „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ·, ÙËÁ·ÓÈ¿... º˘ÛÈο, ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë specialité ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ “·ÛÙfi ¯ÔÈÚÈÓfi”, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ È¿ÙÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘» (Ô Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ¶‡ÏÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘). «◊Úı˜ Û ÁÈ¿Êη ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ» Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ «ÍÂÓ¿ÁËÛË» ÂÏ¿Ù˘ ·fi ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È: «O §¤ˆÓ A˘‰‹˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ôχ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ Ô °ÂÚ·Ì¿Ó˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ù·ÎÙÈÎfi˜. TÒÚ· ÂÚÓ¿ÓÂ Û˘¯Ó¿ οÙÈ ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ Î·È Û·ÓÈfiÏÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ El Pais, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ AÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ •¤ÓÔ˘ T‡Ô˘, ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›·˜». O Î. T¿Î˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›Ԣ-ڷο‰ÈÎÔ˘ «H KÚ‹ÙË», ÛÙË ™ÙÔ¿ BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÂÏ·Ù›· Ó· Âȉ›ÍÂÈ: «OÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏ· Ù· Ê¿ÛÌ·Ù·. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ –·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ÛÙÔ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙÔ˘˜–, ËıÔÔÈÔ›, fiˆ˜ ·˜ Ô‡ÌÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹ Ë K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË». TÔ ı¤Ì· KÚ‹ÙË ·›˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. T¿ÎË, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™ËÙ›·: «ŒÊ˘Á· fï˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÌÈÎÚfi˜. ¶·ÓÙÚ‡ÙËη ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù·, Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó· KÚËÙÈÎÈ¿. TËÓ ‹Ú· 16ÌÈÛË ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏˆÛ·. º‡Á·Ì ÁÈ· °ÂÚÌ·Ó›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. °˘Ú›Û·ÌÂ, ·ÁfiÚ·Û· ÙÔ Ì·Á·˙›, ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿ ¯ÒÚÔ˜ ÙfiÙÂ, Î·È ÙÔ ÍÂΛÓËÛ· Û·Ó Î·ÊÂÓ›Ô. MÂÁ¿ÏˆÓÂ Ë ÂÏ·Ù›·, ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó “‚¿ÏÂ Î·È Ê·ÁËÙ¿” Î·È ¤ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÚÔÛı¤Ùˆ È¿Ù· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘». H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÎÚËÙÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·: ·Ù¿Ù˜ ÔÊÙ¤˜ („ËÙ¤˜),·Ì·Ó›ÙÔ˘˜ (Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·), ÛÊ·ÎÈ·Ó¤˜ ›Ù˜, ·¿ÎÈ (¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ Î·ÓÈÛÙfi), ÎÚËÙÈÎfi ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ... TÂÏÈο ÛÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜, Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó. TËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. H ٷڛʷ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÎÚ·Û› (Ì›Ú· Î.Ô.Î) Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 8 ˆ˜ 15 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘: Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ˆÏËÙ¤˜... H ÂfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÔÈ «ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ». OÈ ÌÔ¤Ì, ÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (ÚÔÛÔ¯‹ – fi¯È fiÏÔÈ, ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ). KÔÓÙÔÏÔÁ›˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó Îڤ̘ Î·È Û¿ÏÙÛ˜ Ô‡Ù ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


Δ∞™∂π™

Mega

city Voice

MÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ. TȘ Á‡ÛÂȘ, ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜, Ù· ÚÔ‡¯·, Ù· ÎÙ›ÚÈ·, ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙÔ design. MÂÚÈο ·fi fiÛ· ·›˙Ô˘Ó Î¿Ô˘ ÂΛ ¤Íˆ, οÓÔ˘Ó ÛԢͤ ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÔÏÈÔÚ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯È. H Athens Voice ‰È·ÎÙÈÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ. T Ô ˘

™ Δ ∂ º ∞ ¡ √ À

T ™ π Δ ™ √ ¶ √ À § √ À

Paper design: OÈÎÔÏÔÁÈÎfi deco chic 24 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007


PfiÙÂÚÓÙ·Ì: H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ı˜, ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007 ATHENS VOICE 25


Δ∞™∂π™

N¤· YfiÚÎË:

Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë ·Ë‰›·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿Ú·ÛÙ˜.

M‹ÏÔ Î·Ó›˜; ● H ÿÓÁÎÚÈÓÙ ™›ÛÈ, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘

MÈÏ¿ÓÔ: This is England ● K·Ù¿ ÙÔ ÛÂÍÈÚÈÎfi to be or not to be, ÌÈ·

“Interview”, ¤¯ÚÈÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÌÈ· EÏÏËÓ›‰· ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘. KfiÚË ÙÔ˘ T˙ÔÓ K·Û·‚¤ÙË Î·È Ù˘ T˙›Ó· PfiÔ˘Ï·ÓÙ˜, Ë Zfi K·Û·‚¤ÙȘ ÂÎÚÔÛˆ› ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¤Ó· ÛÙÈÏ Ô˘ ¿ÓÙ· ÁÔ‹Ù¢Â. E˘Úˆ·˚ο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÔÓ›‰È· Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎË tough guy ÌÂÓÙ·ÏÈÙ¤. ™Â ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ Ù˘ ‹ÚÂ Ô °Ô˘¤˜ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, Ë ZfiÂ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, fiˆ˜ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. AÔÙ˘¯›· Ì ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘˜ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ M‹ÏÔ. ● ™ÙÔ KfiÓÈ ÕÈÏ·ÓÙ, Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ PÔÌ¤Ú-

Ù· M¤ÈÏÈ, ÚÒËÓ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ XÂÏ ÙˆÓ Television, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ΤډÈÛ ÙÔ Ï·¯Â›Ô. TÔ “Punk”, ¤Ó· ÊÙËÓfi Ê·Ó˙›Ó Ì ·ÈÛıËÙÈ΋ ʈÙÔÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô˘ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙˆÓ 70s ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘, ·Ó·ÁÓˆ-

Alexander –Daft Punk future boys– McQueen

ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜, ı· ‚Ú›Ù ٷ „¢‰ÒÓ˘Ì· Panda Bear, Geologist, Deacon Î·È Avey Tare. NÙ‡ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÁÈÁ¿ÓÙȘ ÙÔ‡ÚÙ˜ Î·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓ· Î·È ÂÎΈʷÓÙÈο Ùۿη ·›ÎÔ ÌÈÚÌÈÏ›ÎÔ live ÂÓÒÈÔÓ ·ÔÛ‚ÔÏˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÓÙfiȈÓ, Ô˘ ÛÔοÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤·Ì· Î·È ·ÏÒ˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó.

Ú›˙ÂÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û·Ó B›‚ÏÔ˜ ÙÔ˘ trash gang ÛÙÈÏ Î·È ÎÔÈ¿ÚÂÙ·È ·fi οı ۈÛÙfi art director. ™ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ϤÔÓ Ù‡¯Ô˜ Ì ٛÙÏÔ “Mutant Monster Beach Party”, ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ·fi ÚÂ˙fiÓÈ·, bikers, loosers Î·È ÏÔÈ¿ ηٷοıÈ· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. H NÙ¤ÌÈ X¿ÚÈ, Ô T˙fiÈ P·ÌfiÓ, Ô T˙ÔÓ K¤ÈÏ, Ô ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ Î·È ÏÔÈÔ› ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ no wave ›¯·Ó Ô˙¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. H ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ “Punk” Î·È Ë ÊˆÙÔÚÔÌ·ÓÙ˙¤ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë Ó¤· Ù¿ÛË ÛÙ· «ÚÔ¯Ò» ÂÚÈÔ‰Èο. Ÿˆ˜ ÔÈ Animal Collective Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ‹¯Ô˜.

▲ B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ, “Eastern Promises”: ÕÁÚȘ Ó‡¯Ù˜ Û MfiÛ¯· Î·È §ÔÓ‰›ÓÔ ▼ MÂÍÈÎfi: ¶ÚÒÙ· ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ. TÔ SOUL ‹Ù·Ó ÂΛ.

● K·È ÌÂÙ¿ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ›ÙÛ·. Ÿ¯È ·fi ÙË ‰È¿ÛËÌË ÈÙÛ·Ú›· ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ NÈÎ AÁÁÂÏ›˜, Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÁÎÔ˘Ṳ́ ¤ÓÙÈÙÔÚ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÔıÂÒÛÂÈ Ù· slices ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘ “Laheys”. AÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚË, ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë Ë fiÏË ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ ÙË Á‡ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÚÔ‡ÛÙ·, „Ë̤ÓË Û ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ ·fi ͇Ϸ N¿ÔÏ˘ Î·È Ì ˘ÏÈο fiˆ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÌÔÙ۷ڤϷ ·fi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‚Ô˘‚¿ÏÈ ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË ÌÂ Ù˘ÚÈ¿ Ù˘ MfiÓÙÂÓ· Î·È ÙÛ›ÏÈ. ● K·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ‡ÓÔ Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ º›ÏÈ

PÔı. H ¤Ó·ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ alter ego ÙÔ˘, N¤Èı·Ó ZÔ‡ÎÂÚÌ·Ó, ϤÓ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ NfiÌÂÏ. ™Ù· 71 ÙÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ‚˘˙·ÚÔ‡˜ ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô PÔı Î·È Ô ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ·ÓfiËÙ· ÚÔÎÏËÙÈÎÔ›.

● M ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ê·Ó ÙË ™ÔÊ›· KfiÔÏ·

26 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007

NÙÔ˘ÌÚfi‚ÓÈÎ: H̤Ú˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ● ¶ÚÈÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¿Ú·˙·Ó

ÎfiÙÂÚ·, Ù˙ÂÙ Û¤ÙÂÚ˜, Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ Ô˘ ÙÔ ‹ıÂÏ MfiÓÙ K¿ÚÏÔ Ù˘ A‰ÚÈ·ÙÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ·, ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÈ‚›ÛÙ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. TÔ Libertas Film Festival Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Í·Ó·¤‚·Ï ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ÙÚÈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ë M›· ¶ÂΛӷ. M·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘: ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›. MÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. º¤ÚÙÂ, ÍÂÊÔÚÙÒÛÙÂ, ‰Â›ÍÙÂ, ʇÁ·ÙÂ! º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Libertas ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ T·˚ϿӉ˘. Y¿Ú¯ÂÈ Ô °Ô‡ÓÙÈ X¿ÚÏÂÛÔÓ, Ô ŸÔ˘ÂÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ Î·È Ô M¿ÈÎÏ O¯fi‚ÂÓ, ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ «K·fiÙ», ·ÊÔ‡ ·fi Â‰Ò ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÁÈ· XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. MÈÎÚ‹ fiÏË, ÌÂÁ¿Ï˜ ȉ¤Â˜. ¢ÔΛ̷Û ÂΛ, ·Ó Ë ¢Ú¿Ì· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÔ‡ Ô˘Ó fi¯È.

PfiÙÂÚÓÙ·Ì:

● ¶ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË fï˜ Ô˘-

Dutch is cool, cool is Dutch ● E‰Ò ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ Ë fiÏË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ

Ï¿ÂÈ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË “Bodies”. AÊÔ‡ ÛfiηÚ ÙËÓ E˘ÚÒË, ÙÒÚ·, ÛÙÔ Newport Exhibition Center, Ù· ÙÒÌ·Ù· ¯Ù˘Ô‡Ó Î·È ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. ¢È¿Ê·Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ, ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë Ì˘ÔÛÎÂÏÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó sold out ÙÚfiÌÔ

ÛÙÔ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ۯ‰fiÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ·ÏÏ¿ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ¢›Ï· Û fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÚıÒıËÎÂ, ‰ÂÈÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÂÔ¯‹˜, ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·ÙÒ-

Î·È ÙÔÓ K·ÂÙ¿ÓÔ BÂÏfiÛÔ, Ë freak-folk ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ –«ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ¤Ó·˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ó· ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÈ·˜ ˘Ú·Ì›‰·˜», ¤ÁÚ·„ ÙÔ “New York”– ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ϤÔÓ ·ÓÙÔ‡. TÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ì¿ÛΘ, Ô˘ ÌÔӛ̈˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ·

Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ corporate boy look ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô›ÎˆÓ Ô˘ Ú¿‚Ô˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÙ·ÈÚÂÈ¿ÓıÚˆÔ: ÎÔ˘Ì› or not ÎÔ˘Ì›. ◊ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜, ¿ÂÈ, Û¿Ï„·Ó Î·È ÔÈ MÈÏ·Ó¤˙ÔÈ. H Ù¿ÛË Â›Ó·È «ÓÙ‡ÛÔ˘ ÂÁÁϤ˙Ô˘Ú·˜ ı˜ ‰Â ı˜, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ Ô‡Ù ÂÓÙ‡ˆÛË ı· οÓÂȘ Ô‡Ù deal ı· ÎÏ›ÛÂȘ». ŒÙÛÈ ·fi ·ÏÂÔ˘‰Ô΢ÓËÁfi˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ™¤ÚÁÔ˘ÓÙ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ηÌÈÏfi, „·Ú¿˜ ÛÙ· Highlands ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ ÌfiÙ˜ ‹ ηÚfi Û·Ó ÙÔ˘ K¿ÚÔÏÔ˘, ÙÔ ÂÁÁϤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ Ù· ·›ÚÓÂÈ fiÏ· Û‚¿ÚÓ·. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ÙÈ Î·Úfi Û·Ó ÙÔ˘ ÛÂÚ ÿ·Ó M·Î¤ÏÂÓ ‹ ÙÔ˘ PÔÓÙ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ. ¶ÂÚÓ¿ÓÂ Î·È Ù· ÎÏ·ÛÈο ϤÔÓ working class η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ÊÔÚÂ̤ӷ „ÈÏÔ·Ï‹ÙÈη, fiˆ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶ÈÙ NÙfi¯ÂÚÙÈ, ÌfiÓÔ fï˜ fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì double breasted ‹ pins stripe ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ·. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ mountain look, Ù›Áη ÛÙ· Ì¿ÏÏÈÓ· Ô˘Ïfi‚ÂÚ, Ì ۋ̷ ·ÚÎÔ‡‰Â˜ ‹ ʇÏÏ· ÛË̇‰·˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· X¿ÚÈ. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ grunge ÙÔ˘ T˙Ô˘ÓÙ §Ô Ì ÁÚ·‚¿Ù· ÊÔÚÂ̤ÓË ¿Óˆ ·fi t-shirt. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ navy look, ÔfiÙ ¿ÚÙ ÙÔ ¯·Ì¿ÚÈ: ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÛÙÈÏ Ê¤ÙÔ˜ ı· ÊÔÚÂı› Ôχ, ·ÏÏ¿ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹. ÕÓÙÂ, ÏfiÚ‰Â, ηϿ ΤډË.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007 ATHENS VOICE 27


Δ∞™∂π™

ÓÂÈ, Ù· brit boys ÚÔ˘ÌÒıËÎ·Ó ¿Û¯ËÌ·. K·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ Â›Û΄Ë, Ë ˘ÂÚÌÔÓ٤Ϸ ZÈ˙¤Ï ÙÔ ‰‹ÏˆÛ ÍÂοı·Ú·: «BÚÂÙ·ÓÔ› ¿ÓÙÚ˜; ŸÏÔÈ Ì·Ï¿Î˜».

ÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi ÚÔÂÎÙ¿ıËΠÛÙȘ ÙÚÂϤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ Kԇϯ··˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ PfiÙÂÚÓÙ·Ì Â›Ó·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ E˘ÚÒ˘. AÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ OÏÏ·Ó‰Ô› ۯ‰ȷÛÙ¤˜, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ haute couture ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Antoine Peters Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÁ›ˆÛÂ. M·ıËÙ‹˜ ÙˆÓ Viktor & Rolph, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ Ù¿ÛË double ballooning. PÔ‡¯· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· Û ϿÛÙȯÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÓÙÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó ·fi ‰‡Ô. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ˘ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÏfiÁˆ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ poster boy.

● AÎfiÌ· ıÚËÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Arena”

ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ cool Britania ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô NÙ›Ï·Ó T˙fiÔ˘Ó˜ Î·È ÙÔ “GQ” ÙÔ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ● K·˘Ùfi K¿ÌÓÙÂÓ Î·È tip ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚ÚÂ-

TfiÎÈÔ:

ıÔ‡Ó ÂΛ: §¤ÁÂÙ·È “Proud”, Â›Ó·È Ì·Ú, ÁηÏÂÚ›, live¿‰ÈÎÔ, ÙÛ·Á¿‰ÈÎÔ Î·È grande hype. E‰Ò ¤Î·Ó·Ó Úfi‚˜ ÔÈ Clash ÎÈ Â‰Ò ı· Í·Ó··›ÍÔ˘Ó ÔÈ Libertines ·Ó Ô NÙfi¯ÂÚÙÈ Îfi„ÂÈ ÙȘ ÓÙÚfiÁΘ.

KÔÚ›ÙÛÈ·, Ô Masanobu Ando! ● Ÿ,ÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ¤ÚÛÈ Ì ÙÔÓ TfiÙÛÈη ÛÙËÓ

MfiÛ¯·: TÔ Ì·‡ÚÔ ÎÔÚ¿ÎÈ ● OÈ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ Ê˘Ï·Î¤˜, ÔÈ ÈÔ ÙÚÂϷ̤-

EÏÏ¿‰·, Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ TfiÎÈÔ, ÌfiÓÔ Ô˘ Ë ·‡Ú· ÙÔ˘ Masanobu Ando Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. HıÔÔÈfi˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË ·Ì·ÚÙ›·˜ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· icons Ù˘ Ë ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË teenage ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. TÔÓ ÂÚˆÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ “Battle Royale”, ÙÔÓ Ï¿ÙÚ„·Ó ÛÙÔ “Kids Return”. √ Martin Margiela Î·È Ô Alexander MacQueen ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜. KÈ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ fi¯È.

ÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Jailhouserock ‚›·˜ Î·È ·›Ì·ÙÔ˜. ™Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù· Ù·ÙÔ‡ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·. «M·‡ÚÔ ÎÔÚ¿ÎÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· Ì ¿ÚÂȘ». M ۋ̷ ÙÔ ÎÔÚ¿ÎÈ Î·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·˘Ùfi ÙÔ tag, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ù·ÙÔ‡ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ηڇ‰È·. M ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ PÒÛÔ˘˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ ‹ hitmen ‹ ·ÈÌÔÛÙ·Á›˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ·Ϥ˜ urban legend ‰È·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ʋ̘ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ϤÔÓ ÁÈ· οÔȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿È Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KÚfiÓÂÓÌÂÚÁÎ “Eastern Promises” Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Russian tough guy. §¤Ó ˆ˜ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ Î·˘Á¿ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ı· Û˘˙ËÙËı› fiÛÔ Ù›ÔÙ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Ô MfiÚÙÂÓÛÂÓ ¤˙ËÛ ÛÙË MfiÛ¯·, Î·Ù¿Ï˘Û ÛÂ Ê˘Ï·Î‹, Î·È ‰È¿‚·Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ pulp Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ú¿ÙÛ·.

§ÔÓ‰›ÓÔ: Here comes the rain again ● Metal blues, ¯·˚Ì·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÊÂٷ̛Ә.

°È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ “Motherboard”, ÔÈ Led Zeppelin Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È. T· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿Ú·ÛÙ·, Ù· seventies ‰ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ó ÔÙ¤. ● O‡ÙÂ Î·È Ù· sixties. O ¶ÔÏ °Ô˘¤ÏÂÚ ·Ú·Ô-

Ó¤ıËΠfiÙÈ Î·ÌÈ¿ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Ú¿‚ÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ù· ·Ú¯¤Ù˘· ¿ÛÚ· Ô˘Î¿ÌÈÛ· ÙˆÓ mods ÙÔ˘ swinging London, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ë Ê›ÚÌ· Ben Sherman ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ӷ Ù· Ú¿„ÂÈ ·˘Ùfi˜. ● H Siouxsie ·Ú¿ÙËÛ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‚ËÁΛ· Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Londinium Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ, ¯·Ú¿ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÁÎÔı¿‰Â˜ Ô˘ ¢ηÈÚ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÍÂÌ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Angel. ● ™Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ ÈÔ ÙÚÈ·ÚÈÛÙfi ‰ÈÛοÎÈ, Ù˘ M.I.A., ‚·Ú¿ÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ì ¯È ¯Ô, ·-

B·ÓÎÔ‡‚ÂÚ: Lost ● ™ÙËÓ Ô‰fi KfiÚ‰Ô‚· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÙÂÏȤ Angela Grossmann: Back to dark

ÓÙ˙¿ÌÈ Î·È ÂϤÎÙÚÔ Ê·ÓÎ. TÔ guerrilla girl ·fi ÙË ™ÚÈ §¿Óη ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÔÎfiÚÈÙÛ·.

future Ô‰ÔÓÙfi·ÛÙ˜ ‰ÂÓ ı· ¯·Ú›˙Ô˘Ó Ï‡ηÓÛË, ·ÏÏ¿ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi. EÍ Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÓÙÂÊÈϤ ¤ÛÎ·Û·Ó Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›Â˜ ÌÏÂ Î·È Ú¿ÛÈÓ˜. T· Á˘·ÏÈ¿ ηχÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÌÈÛfi ÎÂÊ¿ÏÈ, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎfiÁψÛÛÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ οÓÂÈ Ë ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Daft Punk.

● O Û˘ÁÁڷʤ·˜ X¿ÚÈ KÔ‡Ó˙ÚÔ˘ (ÛÙË «MÂÙ¿‰ÔÛË» –ÂΉ.¶·Ù¿ÎË– ı· ηٷϿ‚ÂȘ fiÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ IÓ‰Ô‡˜ ÏËÚÔÊÔÚÈοÚÈÔ˘˜ Î·È ·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜) ‰È·Ï·Ï› ˆ˜ Ë fiÏË ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· seventies. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ IPA, ·ÏÏ¿ ηڷ‰ÔΛ Û˘Ó¯Ҙ Îϛ̷ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜. ● O Alexander MacQueen Ï¿ÓÛ·Ú ÙÔ ·ÁfiÚÈ

ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ηٿ ÙÔ Ì¤Á· Ì¿ÁÈÛÙÚÔ ÔÈ 28 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007

Siouxsie: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. Mo’ better gothic blues.

● O ¶›ÙÂÚ ™¿‚ÈÏ, Ì˘ıÈÎfi˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Ù˘ Factory Rec, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ °È·Ì·ÌfiÙÔ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ Ì ΛÙÚÈÓ˜ Î·È Ì·‡Ú˜ Ú›Á˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÚÚÔ‹ ·fi ÙËÓ AEK ·ÏÏ¿ ·fi Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ “Hacienda”, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ 25Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ï¢ÎÔ› ÎÒÏÔÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¯fiÚ„·Ó. MfiÓÔ Ô˘ fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›-

Ù˘ Angela Grossmann. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÔÈ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ó· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ÛÙ¤ÓÛÈÏ Û ÙÔ›¯Ô. NÔ˘¿Ú ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·Ó‰ÚÒÓ, ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ bohemian ¯›ÈÛÛ˜ Ì ‚ϤÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ºÈÁÔ‡Ú˜ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜, ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Ì ÛÙ·¯ÙÈ¿ ‹ Ì·‡Ú· ¯ÚÒÌ·Ù·, Î·È Ô‡ Î·È Ô‡ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Âٷ̤ÓÔ ¿ÙÛ·Ï· ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÚ‡·ÙÔ‡ÓÂÏ, fiÔ˘ fï˜ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÂȘ ÁÈ·Ù› ÂΛ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚¿˙ÂȘ ÛÙÔ›¯ËÌ· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈο. EÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÔ B·ÓÎÔ‡‚ÂÚ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ÊÈÏfiÙ¯Ó˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ¶ÔÈÔ˜ › fiÙÈ Ô K·Ó·‰¿˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ͢ÏÔÎfiÔ˘˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¤ÊÈÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜; K¿ÔÈ· ‰¿ÛË Â›Ó·È ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ·fi οÔÈ· ¿ÏÏ·. ∞


OÎ, ÙÔ È¿Û·Ì ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ.

E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Á‡ÚÈÛ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜... T· Ì·ÁÈfi Î·È Ù· ·ÚÂfi Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜, ÙȘ Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ ÙȘ ٛӷ͘ ·fi ÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È fi,ÙÈ ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ ·Ú¿ÙËÛ˜ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿. MË ÌÔ˘ ÂȘ, fï˜, fiÙÈ ¿ÊËÛ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÙÔ ·ÔÛÌËÙÈÎfi ÛÔ˘! °È·Ù› ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ì¿ÏÏÔÓ Ï¿ıÔ˜ ÛÔ˘ Ù· ›·ÓÂ... O ȉÚÒÙ·˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ˙¤ÛÙË, ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Î·È ·Ú¯Èο Â›Ó·È ¿ÔÛÌÔ˜. H ηÎÔÛÌ›· Ô˘ Û ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‚·ÎÙËÚ›‰È· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ô È‰ÚÒÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÔ˘. T· ·ÔÛÌËÙÈο Rexona Women, ¤¯o˘Ó ÊÙÈ·¯Ù› ÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂȘ ÙË ÁÔËÙ›· ÛÔ˘ οı ̤ڷ, οı ÛÙÈÁÌ‹. Spray Î·È roll on, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÔ˘, Ô˘ ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì ̛· ΛÓËÛË ÙÚÂȘ ӛΘ: ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔÛÌ›·, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ȉÚÒÙ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÎÙËÚ›‰È· Ô˘ Û ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó. ¢È¿ÏÂÍ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ÛÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ·fiÏ·˘Û ٷ ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› fiÔ˘ ·˜.

R Ûˇ e ‹Û x ÂÙ o ËÓ n η a

TÔ Rexona ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· Û ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÙ¤!

ÎÔ ÛÌ ›· !

¶¤Ó

ÂÈ ÙÔ Ú¿Á Ô. ·  Ú Ô˘ 1 ϛ٠ËÙ· ¿ Â›Ó·È fi Ù Ë Ù · Ù fi Û Û Ó Ë Ô ıËÌÂÚÈ Ù ‹  Ô Ì¤Û · · ·˜ ✓ H Ì·˜ Î Ë ‰ ˘ Ó a ÛÒÌ· ¤ Á È Û Ù Ú·. ˜ ÔÛfiÙËÙÙËÓ n o Ù fi › Ì Rex™ˇ‹Û ✓ H ÓÂÈ Ù· 10 Ï Û˘ÓÔÏÈÎÚ‹›ÓÂÙ·È · ÎÎ Ù˘ · Ù¿ Û Ì › Ê T Ô 1 % Ù· Ì·˜  ¯¿Ï˘. Ô Î · ✓ Û ˜ Ò · Î Â Ú ÔÚ› ˘ ȉ ˘ Ì ÙËÓ Ú Ô Ê › Ó Â È ˜ ÙÔ ÂÚÈÔ¯‹ Ù ÏË · 

ÙÂ ·ı Ó· Ì ÁÈ·

˘ ‹Ù . ¯ Ô È Ï· Â Ú Â‡ÎÔ Ó¿ÂÈ  È È · ÂÎ ËÓ Û Ù Ì›˙ÂÙ Ù· Í ˜ Ù · · ‰ÚÒ ›·˜. È Ò Ù Ó ÂÍ Â È ‰ Ú ˜ ‰Â ÙÔ˘ ÂÊË‚ · O ÏË › ˜ ✓ Û¯¿ ÔÛÌ ÙË · Ì· ηΠÚfiÓÈ ∏ ·¯ ✓ fiÙ ·

ADVERTORIAL «A.V.»

Û›ÙÈ ÚÈÔ ✓ ™ÙÔ ˘ÌÓ·ÛÙ‹ Á a Ô n Ù Rexo›ÂÈ ✓ ™™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÌ ✓ ·Ï ÂÎ‰Ú Áη٠ÔÙ¤ ™ÙËÓ Û  ›ÓËÙÔ Ó ✓ Î Â ˘ÙÔ -¢ · · Ó Ô · Ù È ™ ËÁ ✓ Ș Â Ì¤Ú ¶¤ÓÙ ÔÏ·‚·›Ó Ú

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√Y 2007 ATHENS VOICE 29


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

∫ø™Δ∞™ ∞ª√πƒπ¢∏™

(̤ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ)

H

∑ ø ∏

™ Δ √ ¡

μ √ ƒ ƒ∞

∞ ¶ √

Δ √

A

ø ™

Δ √

ø

¶¤Ú·Û˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! A˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ì fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ηψ‰Èˆı›˜ Ì ÙÔ groove Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Â¿ÍÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ηÚÓÙ¿ÛË. H A.V. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ μÔÚÚ¿ ·fi ÙÔ ∞ ˆ˜ ÙÔ ø.

30 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∞£∞¡∞™π∞¢∏


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


KENTPA •ENøN °§ø™™øN °. A¶O™TO§OY

VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

A°°§IKA / °A§§IKA / ITA§IKA / I™¶ANIKA ❱ 2-3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Î¿ı ÁÏÒÛÛ·˜! ❱ 60% ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜

Specialists in IELTS AND TOEFL I¢IAITEPA MA£HMATA ™E ¶PO™ITE™ TIME™ ME°A§E™ AI£OY™E™ - TMHMATA MEXPI 8 MA£HTE™

❱ OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜

§Eøº. ™Y°°POY 25, A£HNA - ºI•, TH§: 210 9233.092-3, www.europelearn.gr

A

¶£: AÎÚˆÓ‡ÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ «AÏ¿ÓÈ· ¶ÂÚ¿Û·Ù £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË». 70 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ϤÔÓ ÂÓÂÚÁÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, 42 ÙÌ‹Ì·Ù·, ¤Ó· campus-˙ˆÓÙ·Ófi ·ÙÙ·ÚÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. O Ì·Í¤˜ ¤¯ÂÈ ·’ fiÏ·: Ï·Ù›· XËÌ›Ԣ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÙÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ ÁÈ· BMX ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÚÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, new age Ó˘ÊÔ¿˙·ÚÔ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ Louis Vuitton ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË N.O.¶.E. ™Ù· ÁÚ·Û›‰È· Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙˆÓ Î·Úfi ‚ÂÚÌÔ‡‰ˆÓ Ì ÍÂÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ӷ ·ÎfiÚÓÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜, ÙÂÓÂΉ¤ÓÈ· ÌÈÚfiÓÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô Û·ÏÔ ¶¿ÚË, Ô˘ ‰¿ÁΈÛ οÔÙ ÌÈ· EϤÓË. ºÔÈÙËÙÈ΋ Ï¤Û¯Ë ÁÈ· „¿ÚÈ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ì˘ˆÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ê˘ÓÙ¿ÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÔÏÂÁÈ¿Ï·. ™Ù· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ηÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÂÈ Ë I·ÙÚÈ΋ Ì ÚÂÎfiÚ Î·Ùfi¯ˆÓ IX, Ô Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÚÈÁÎÈÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ì Û٤Θ, Î·È ÔÈ Û¯ÔϤ˜ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Î·È KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ó ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÏÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢E£ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 10 ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ¶ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ΢ÚÈϤ ϤۯË.

μ

AP¢APH™: A¤Ú·˜ Î·È ÂÚÈÔ¯‹. E‰Ò ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ China Town, Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ù˙¿ÎÂÙ, ÔÈÎÈÏ›· Doc Marteens Î·È t-shirt Ì ÙË Ê¿ÙÛ· ÙÔ˘ Kurt, ÙÔ˘ B·Û›ÏË Î·È ÙÔ˘ ™¿ÎË. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ Ù¤¯Ó˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÈÓ¤ «§·˚ÎfiÓ», ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ̤ڷ ·›˙ÔÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ underground ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, fiˆ˜ «O M·Ó¿Ó·˜ T˙Ô».

°

™¯ÔÏ‹ ∞ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ÃÔÚÔ‡ Î·È Δ¯ÓÒÓ 24-28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ¢ˆÚÂ¿Ó ·ÓÔȯٿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠AÃπ§§∂ø™ 53, ª∂Δƒ√ ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√, 210 6534.222, 6932130805, 6948273399 32 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

¢

ANEIKA: ŸÙ·Ó ÙÔ ATM Û ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ·Ó¤Ó‰ÔÙÔÈ ÁÈ· ··ÓˆÙ¤˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· Ú·‚·Û¿ÎÈ· ÙˆÓ ¢EKO Û ÛÙÚÈÌÒÍÔ˘Ó Ì·˙› Ì ٷ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ê›ÏÔ˘˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ê˘Ï¤˜ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. ™ÙȘ ÈÔ ÛÂÛËÌ·Ṳ̂Ó˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ«ÈÛÙÔÏ¿‰ˆÓ», Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ù‡Ô˘ «fiÙ·Ó ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ô ı›Ԙ ÌÔ˘, ı· ÍÂÏ·ÛÒÛˆ», ηıÒ˜ Ë ÈÔ Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ó· ÚÂÊ¿ÚÂȘ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 30 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. YÔÛËÌ›ˆÛË: ™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ë Ï¤ÍË «‰·ÓÂÈο» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÂÓÒ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ·fiÚÈÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Û ÚÔ‡¯· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜.

K¢POME™: ∏ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹. K¿ı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. AÓ ·›˙ÂÈ ‰›ψ̷ ÛÙËÓ ·Ú¤· Î·È ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ·Ì¿ÍÈ, ÓÔ›ÎÈ·Û ¤Ó· Ì 40 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÙË Ì¤Ú·. ™˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Î·È ›Ûˆ οıÈÛÌ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚ÂÓ˙›Ó˜. AÏÏÈÒ˜, ¿Ú KTE§ ‹ ÙÚ¤ÓÔ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë. ºıÈÓfiˆÚÔ Û XÔÏÔÌÒÓÙ·, ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔ˘Ó·Ú¿‰Â˜ Ù˘ K·ÛÙÔÚÈ¿˜, ÛÙÔ K·˚Ì¿Î TÛ·Ï¿Ó Î·È ÙË ºÏÒÚÈÓ· ÁÈ· ¯ÈfiÓÈ·, ÁÈ· ÁϤÓÙÈ ÛÙÔ Í·ÓıÈÒÙÈÎÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ. AÁ·ËÛÈ¿Ú· Ë ¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ Î·È Ù· ÔÚÂÛ›‚È· ÙÔ›· Ù˘ OÚÂÛÙÈ¿‰·˜, η˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, Ì ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ A¶£ ÛÙÔ ¶ÔÛ›‰È.

EY•I¢O™: O˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â˙fi‰ÚÔÌÔ-ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. TÔ Urban Â›Ó·È Ì·Ú Ì ·ÈÛıËÙÈ΋ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·Û¿ÂÈ Ó· Û ÌÚÈ˙ÒÛÂÈ, Û Spirto Î·È Pastaflora Darling ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ̤۷ ·fi

ENIKE™ ™YNE§EY™EI™: ŸÚÁ·ÓÔıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÂÊÂÍ‹˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ¢A¶-N¢ºK, ¶A™¶, ¶K™ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜ ÚÔ-

ۂϤÔÓÙ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·ÛË, Î·È ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË. Afi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ı· ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ fi‰È ÛÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ı· Á›ÓÂȘ ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ Ôχ¯ÚˆÌˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÂÓÂÚÁ¿, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰Èο ÛÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

ÎÔ‡˜ Ì ÙÛ¿È Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ ‹ frangelico Ì Sprite, ÛÙÔ Local fiÏË Ë fiÏË ÌÈ· ·Ú¤·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÚÙÔˆÏÂ›Ô Mama’s Baking, fiÔ˘ ÔÈ ˙ÂÛÙ¤˜ ·¯ÓÈÛÙ¤˜ ÚˆÈÓ¤˜ Ù˘ÚfiÈÙ˜ ı· ÛÔ˘ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÛÔ˘. To «¢È·ÙËÚËÙ¤Ô» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ, ÛÙËÓ IÎÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ «¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ÛÙÔÓ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ» Ó· Û ÎÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ê¤‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. 24 ÒÚ˜ ÙË Ì¤Ú· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ „˘¯¤˜ ÂÚÈÏ·ÓÒÓÙ·È Û ÙÔ‡Ù· Ù· ηٷÙfiÈ·.

34 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

EPMA´KO™: ¶Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ, ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û ʿÛË Ù˙fiÎÈÓÁÎ, ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜. AÈÒÓÈÔÈ fiÚÎÔÈ ‰›ÌËÓ˘ ·Á¿˘, emo ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· Ì ηٷıÏÈÙÈο i-pod, ÛΤÈÙÂÚ Ô˘ Û¿Ó ÁfiÓ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· οو, ÎÔÏÏËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏÏËÙÔ›, ÔÈ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·. ¶ÏˆÙ¿ Ì·Ú¿ÎÈ· Ú›¯ÓÔ˘Ó ¿Á΢Ú˜ οı ‚Ú¿‰˘, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÔ Î·Ì¤ÓÔ˘ after¿‰ÈÎÔ˘, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÔÎÙÒ ÙÔ Úˆ› ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ù˘ B¤Ú·˜ §¿ÌÚÔ˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÂÈÚ·Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÙÔ rock ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ «M·ÚÌ·Ú¤Ï·». ¶ÔÏÏÔ› £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÙÔ ·Á·¿Ó ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜, fiˆ˜ Áfi˜, ·ÓÙfiÊϘ Î·È ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ·fi „ËÙfi ηϷÌfiÎÈ. H ı¿Ï·ÛÛ·, ¿Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ΤÊÈ·, ÛÔ˘ Û¿ÂÈ ÙË Ì‡ÙË.

π

NTEPNETA¢IKA: P/C ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË, ÙÔ Mac Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ ı· ÙËÓ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· net café ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ N·˘·Ú›ÓÔ˘, ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÔ˘. ¢Âο‰Â˜ Ù›ÙÏÔÈ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· clan ¯ÚËÛÙÒÓ, ηÏfi ÍË̤ڈ̷ Ì ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ó

APPY HOUR: TÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Art House ÛÙË BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ Ì ·ÏÙ¤ÚÓ·ÙÈ‚ ÌÔ‡Ú˜, arty ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓ·Ú¿‰ÈÎÔ Goldfish), ÙÔ brit pop Face Bar Ì ٷ Erasmus ¿ÚÙÈ Î·È ¤Ó· 100% Barcelona pop attitude (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË MËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘), Ô «£ÂÚÌ·˚Îfi˜», ÙÔ Elvis Î·È ÙÔ Jazzanova ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ N›Î˘, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ì¿¯ÈÌˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ΢ÚÈÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Û ÔÙ‹ÚÈ·, ‹¯Ô˘˜ Î·È ÊÈÏÈ¿. °È· ÛÎÏËÚ¿ ̤ٷÏÏ· Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ÁfiÙıÔ˘˜ ÙÔ Eightball ÛÙ· §·‰¿‰Èη Î·È ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÔ Zenit ÛÙË B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ. ¶·Ú¿ÛËÌÔ dj set ÛÙÔ Residents. TÔ ·È¯Ó›‰È ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰Ò, ÔfiÙ ӷ Â›Û·È ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙˆÓ ·ÁˆÁÚ¿ÊËÙˆÓ Û˘ÌÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÔ˘.

£


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

ı˜ Ó· Ê·˜ Ù· level fiˆ˜ ÔÈ ÙÂỨ٘ Ù· „›¯Ô˘Ï· ‹ Ó· ·ÛÂÏÁ‹ÛÂȘ „ËÊȷο ÛÙËÓ Angelina25 ˆ˜ Stud. ™ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÙÔ Â›˜;

ۋψÛË Û ÂÚÛfiÓ˜ Ù˘ TV100, ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ MÈÓ·ÚÂÓÙ˙‹ Î·È ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈÔ ÙÚÂÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ZÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜.

¡

OYP¢O™: ÿÛÔÓ «·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜». ŒÙÛÈ ı· Û ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ οÓÂȘ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ.

IMANI: O¯˘Úfi ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Î·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜. ™ÙÔ Kitchen bar ÎÏ›ÓÂȘ ÁÈ¿ÈÎÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙË ÏÂÁ¿ÌÂÓË, Kissfish Î·È Sold Out ‚·Ú¿Ó ÙÚÂÓÙÔ˘ÚÈ¿ ÛÙÔ „·¯Ófi, ÎÔÚ›ÙÛÈ· οÓÔ˘Ó ·Ì¿Ó Ì ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ì·Ú Limani. º¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ AÔı‹ÎË °’ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ë ÚÒÙË MÈÂÓ¿Ï Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «EÙÂÚÔÙÔ›Â˜», ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ, ¤Ú·Û¤ ÙÔ ÛÙȘ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÔ˘ ·fi ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂÙ¿.

OIKI: Afi Ù· Ù¤ÏË A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË, ÙÔ Û·Ê¿ÚÈ ÛÙ¤Á˘ ηϿ ÎÚ·Ù›. ™ËÌ›ˆÛ ÊÔÈÙËÙÔÁÂÈÙÔÓȤ˜. OÈ 40 EÎÎÏËÛȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËÚÂÌ›·, ·ÏÏ¿ ·ÓËÊfiÚ·. ™ÙËÓ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ¤¯ÂȘ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ fi‰È Î·È ÙÔ Á›ÙÔÓ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘. §ÂˆÊfiÚÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ¢ÂÏÊÒÓ ÙÚˆ˜ ΛÓËÛË. ™ÙËÓ TÔ‡Ì· ‚Ú›ÛÎÂȘ ηÏԉȷÙËÚË̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÂÈÓÔ·ı›˜ ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈΤʷÏÔ˘. AÓ ¤¯ÂȘ ‰˘Ó·Ùfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ÂÈϤÍÂȘ Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙ· ÛÙ· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏ›ÙÈη ‹ ÙËÓ K·Ï·Ì·ÚÈ¿. §fiÁˆ ·fiÛÙ·Û˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ÈÔ ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ó Â›Û·È ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÛÙ· ATEI£, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

ª

§

¶INø M¶AºOY™ KAI M¶AIZø M¶PO: TÔ ÛԢͤ ÙˆÓ Locomondo Û ‰È·Û΢‹ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙËÓ Ì·ÔÎÙÛ›‰ÈÎË ÙÔÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ı· οÙÛˆ ̤۷». TÔ ÛÎfiو̷ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ¢Ù› Î·È ·fi ‰·ÓÂÈΤ˜ PS ÎÔÓÛfiϘ, Ì ÎfiÓÙÚ˜ Û Pro Evolution ‹ Grand Tourismo. TÚÔÔÔÈË̤ÓË ÂΉԯ‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‚Ú·‰È¿˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ-

36 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ANA KAI •ANA: £· ‰ÒÛÂȘ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ K·Ì¿Ú· Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ı· ·ÎÔ‡˜ Republic 100.3 ·Ó „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ı· Ê·˜ ÛÙÚÈ̈͛‰È ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. K·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ‰È·ÓÔÌ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÌÂϤÙË ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ÏȈ̤Ó˜ ÛfiϘ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ fiÏ˘, ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο, ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ù˘ MËÙÚÔfiψ˜, ÙÚ¯·ÏËÙfi ÛÙ· ·ÚfiÛÌÂÓ· ÚˆÙÔ-

‚Úfi¯È·. £· ¯ÔÚ¤„ÂȘ. £· ÁÂÏ¿ÛÂȘ. £· ÎÏ¿„ÂȘ. £· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ˘Ô‚Ú‡¯È·, ˘Ô‚Ú‡¯È·, ˘Ô‚Ú‡¯È·. ¶¿ÓÙ· Ì Jack: ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Û ¯·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÛÙÚÒÓÂȘ ÛÙÔÌ¿¯È. £· Á˘ÚÓ¿˜ Û›ÙÈ ¯·Ú¿Ì·Ù·. ¶›ÛÙ„¤ ÙÔ, Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹ ı· ÛÔ˘ Ì¿ıÂÈ ÙËÓ fiÏË.

MOPºE™: TÔ ·ÓıÔÏfiÁÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ¿ÂÈÚ· ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·... H Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·Ó¿ Û¯ÔÏ‹ ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙË, ·ÊÔ‡ Ù· fiÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ٷ Ù·ÌÔ‡.

TYXIO: H ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËΘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ú¯Èο, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŸÛÔ ÙÔ ·Ê‹ÓÂȘ, ı· Û ·Ê‹ÓÂÈ. OÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ΢ÓËÁ¿Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚ¿ (=5,14) Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚È‚¿˙ÂÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Û ηχÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. M¿ı ·fi ÓˆÚ›˜ Ù· Îfi˙È· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÔ˘ Î·È Ù· ηıËÁËÙÈο ¯Ô‡ÁÈ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜.

ƒ

OTONTA: ¶ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÔÈ Ô‰Ô› AÚÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È MÂÏÂÓ›ÎÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ʈÙÔÙ˘¿‰Èη ÙÚÈÒÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Î·È ÊÙËÓ¿ ÊÔÈÙËÙÈο ηʤ Ì ÏÂÈ„¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·. ™Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ ÙÔ Ù·‚ÂÚ-

Ó¿ÎÈ «K·Ì¿Ú˜», Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢E¶ (‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi) ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ·˙¿ÚÈ Ì ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›·, ÚÔ‡¯· Ì ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È ÎÈÓ¤˙Èη ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

IN¢O™: T· TEI £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™›Ó‰Ô˘, 17 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË. §ÂˆÊÔÚÂ›Ô 52, ÚˆÈÓ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ó‡¯Ù˜, ÎÈ ¤Ó· ΢ÏÈÎÂ›Ô –meeting spot fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ– Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ ·fi Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ·ÁÔ˘ÚÔ͢ÓË̤Ó˜ Ê¿ÙÛ˜.

Δ

ABEPNEIA: °˘ÚÔ›ÓÔÈ, ÛÔ˘‚Ï·ÎfiÌÔ˘ÙÚ·, ·ÚÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÛÂÙ¿ÚÈˆÓ ·ÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÕıˆÓÔ˜ Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÈÚÔ‡ÓÈ· Ì ÚÂÌ¤ÙÈη ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË. KÚ¿¯Ù˜-Ù۷οÏÈ· Û ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó Ó· ÂÓ‰ÒÛÂȘ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË ™‚ÒÏÔ˘ Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Ù·‚ÂÚÓ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ™Ù· K¿ÛÙÚ· ¤¯ÂȘ ÙË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘, Ì·˙› Ì ηÏÔ„Ë̤Ó˜ ÌÚÈ˙fiϘ.

À

¢PO°EIO™: H Û˘Ó·˘Ïȷ΋ ÎÈ‚ˆÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ê·Á›ˆÓ, ÁÈ·


ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‹¯Ô, Ì·˙› Ì ÙÔ •˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ M‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Principal, ·Ó ÛÎÂÊÙ›˜ ˆ˜ Ë fiÏË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔÎÚ·Ù›ٷÈ. EΛ fiÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Û·Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘˜, Ï·Ú‡ÁÁÈ· ÊÒÓ·Í·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì·˜. ◊ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂȘ respect ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘, ÂȉÈο ÁÈ· ʤÙÔ˜, ı· Â›Ó·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘. M¤ÙÚ·: Monsieur Minimal, Five Star Hotel, Motherfunkers, Dread Astaire, Mary’s Flower Superhead, ÿÓÊÔ, Lovelab, „¿ÍÂ, ¿ÎÔ˘, Ì¿ıÂ Î·È Ù›Ì· ÙÔ˘˜.

ÙÔ ÌˆÚfi Ó· ·›˙ÂÈ. TÔ ·›ÙËÌ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ, «Á‡ÚÓ· ›Ûˆ ·’ ÙËÓ Aı‹Ó·, Ó· Û ‰Ô‡Ì ¶¤Á΢ Z‹Ó·», ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ™Â٤̂ÚË. T· Galla, «M·ÌÔ‡ÓÈ·», «Pfi‰ÔÓ» Î·È «MÔ‡Û˜» ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Boom, «¶ÔÏÈÙ›·», Fix Î·È «¶‡ÏË AÍÈÔ‡» ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ Âȉ›Î¢Û˘. ¶Ù˘¯È·Î‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë Û «Z˘Áfi», «Z·˝Ú·» Î·È «ºÏfiÁ˜». TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈΤÌÚÈÙÈ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °È·ÛÂÌ‹, Ô˘ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Î·È «ÁÈ· Û¤Ó· ı· Âı¿ÓÂÈ».

º

æ

Ã

ø

PA¶E¢API™MO™: H ·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ·! TȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‰‡ÛÎÔÏ· «Î·Ï‹» ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· Â›ÏÂÎÙ· ÊÚ·‰¿‰Èη Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ™Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ΢ÏÈΛ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ·›˙Ô˘Ó ·fi ú 0,80 ¤ˆ˜ Î·È 1,20 Î·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÔÈ ‰È¿ÎÔÓÔÈ ÙÔ˘ B·ÎÒÓ‰ÈÔ˘ –ÂÊ¢ڤÙË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ˘ ̤Ϸӷ ˙ˆÌÔ‡– Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi 300. This is Frappa. øMA: K¿ı ‚Ú¿‰˘! ZÔ‡ÎÈ·, ˘ÎÓfi ÛÎÔÙ¿‰È, ÛÈÓ·Ó¿È ÁÈ¿‚ÚÔ˘Ì, ÂÛ‡ ÁÂÓÓ‹ıËΘ ÙÚÂÏfi˜, ·Ï‹Ù˘ Î·È ™·ÏÔÓÈÎÈfi˜. ¶ÔÏÏÔ› ÚˆÙÔÂÙ›˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò Ì ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ºˆÙÈ¿‰Ë. ¶›ÛÙ˜ ÁÈ· „‹ÛÙ˜, Á·Ú‰¤ÓÈ· ˙·¯·Ú¤ÓÈ·, Ϸ̤ ÔϤ, ηÏfi ÙÚ·¤˙È Î·È

A•OY: °È· Ó· ‚ÚÂȘ Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Bustart ÛÙË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿, Û¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙ· Seven Film Gallery ÛÙË ™‚ÒÏÔ˘ Î·È AZA ÛÙËÓ ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡, underground ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ «§ˆÙfi» ÛÙË ™ÎÚ· Î·È ÙÔ Noise Ù˘ M·ÚÁ·Ú›ÙË, Û˘ÏÏÂÎÙÈο Ù‡¯Ë ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ‚ÈÓ›ÏÈ· ÛÙÔ «¶¿ÚÂ-‰ÒÛ» ÛÙÔ N·˘·Ú›ÓÔ.

PAIA XPONIA: K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ı· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ÛÔ˘ Ï›Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù·, ¿ÏϘ ı· ÓÈÒıÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÂÌ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ Ù· ›‰Â˜ Î·È Ù· Á‡ÙËΘ fiÏ·. E˘Ù˘¯Ò˜, ı· ‰È·„‡‰ÂÛ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. KÈ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ οÔ˘ Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ï¿ıÔ˜ ·¿ÓÙËÛË. BÚ›ÛÎÂÛ·È ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. K·ÚÓÙ¿ÛË, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ∞

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

M¶OYºE¢O™A§OTPA¶EZAPIA (OÈÎÔÓÔÌÈο & ÂÚÁÔÓÔÌÈο ¤ÈÏ·)

Kipseli nt living ÏÂTÔ stude Î·È Â›‚ ÙË ¤ Ï Ì A ÎÙÔÓÈ΋  ›Ô M R Â Ê ÈÙ ¯ · Ú Ú · Á (Ë 20 ·fi ÙÔ fi È   · ›Ó Á io d È 19 stu „Ë ¤¯Â ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÚÌÔÓ›·Ì‚¿ÓÂÈ ·›ÓÂÙ·È ts) ÂÚÈÏ Û˘ Î˘Ì ›· ÈÎ Ô architec Ó Â ˙ÂÙ·È È‰·ÓÈο Ì Ù ‹ Ì Ù· ÙÈ Â H Ì Ù.Ì. ¿ÏÔÁ· ̤¯ÚÈ 50 Ì‹Ó·, ·Ó ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ‰È·¿ÓÔÙÔ ‚ Ì Ò · Ú ÈÏ ˘ Ú Â Â 00 Ô – Û˘Ì Ê Ò 300 Ì 6 Ó Ô Â Ú , fi ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. fi Ó ÈÎ ¿ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚ ÙÚ·ÁˆÓÈÎ ÓÂÚfi, ÙÔ Ô˘Ó. ¯ ÙÔ Ú , EÂȉ‹ Ë Ë ¿ Û  Ó ˘ · Ó ÚÌ ¿Ó˜ ‰Â ÓÙ·È Ë ı¤ Ï ˘ Ó Ù ‹ Ú È· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â˜ ‰·  Ù Û ÈÔ Ë Â Ú Á ¯ Î Ô ÈÓ fi Ô˜ Ì ÛÙÔ ˘fi ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˜ ¯ÒÚ ˘Ó fï˜ Ò˜ ÎÈ ¤Ó Y¿Ú¯Ô ı · Î , È· Ú ‹ Ù . · ˆ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ì Ó Á ÈÛ Ì¤Ú ÛÙ 13427 οı ‰È· , 697 76 1 ÁÚ·Ê›· Â1 locker ÁÈ· .9 5 2 10 68 ¶ÏËÚ.: 2 Ô‡ÏÔ˘ Ù·ÈÚ›·˜, ‡ÏÔÁ· Ë  Ô ÈÚ Â Ê Î· Z·

A

ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ªÈ· “sexy” ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ K˘„¤ÏË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ Â›ψÛ˘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, ‚·ÚÂÙfi feng sui Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘, ¿Ó·Ú¯Ô Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ.

TA ¶AI¢IA TH™ ¢I¶§ANH™ ¶OPTA™ K·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·. OÈ ÂÛٛ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ë Â‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÛÙ¤Á˘ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ 12 ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó „¿ÍÂÈ ÛÙËÓ K˘„¤ÏË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô Î·ÓfiÓ·˜ Â›Ó·È Û›ÙÈ· «ÙÚ‡˜», ¯ÙÈṲ̂ӷ ÚÔ XÚÈÛÙÔ‡ Î·È Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ú 400. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· ÚfiÙ·ÛË-ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ô‰fi K·ÛÙÂÏÔÚ›˙Ô˘ 4, ÛÙËÓ K˘„¤ÏË, Ê·›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ fiÌÔÚʘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. O Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Ù˘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È minimal. AÓ‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi concept Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “student living”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ¤ÙÔÈ̘ ηÙÔÈ˘ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. O Õ΢ AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Èı‡ÓˆÓ ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ϤÂÈ: «H ÏÔÁÈ΋ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÛοÊÔ˘˜. AÍÈÔÔÈ‹Û·Ì οı ÛÈı·Ì‹ ¯ÒÚÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¢ÂÏÈÍ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· “η‚·Ù˙ˆÙ‹” ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÁˆÓ›· Ô˘ ¤ÌÂÓ ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙË. AÓ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ οÙÈ ¯·Ï¿ÛÂÈ, ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ı· χÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ˆÚ¿ӻ. AÓ‚·›ÓÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ 6 ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙ¿ÌÂ

Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó·. MÈÎÚÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, Ú¿ÛÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÙÔÏÌËÚÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÓۈ̷و̤ӷ «Ì¿ÙÈ·» ÎÔ˘˙›Ó·˜ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ¿ÁÎÔ˘˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·, ÛÔÊ¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ Ì¿ÓÈ·. AÛ·ÓÛ¤Ú, ¢ڇ¯ˆÚ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÛÙfiÚÈ· ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ οı Â·Ê‹˜ Ì ÙÔÓ ÚˆÈÓfi ‹ÏÈÔ (ÊÔÈÙËÙ¤˜ ›̷ÛÙÂ). H Â›ψÛË Î·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ï˘Ì¤Ó· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓÔÈΛԢ. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ¤ÈÏ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ikea Î·È ÔÈ ÎÔ˘˙›Ó˜ ·fi ÙË Neoset. O «ÙÛ·¯›ÓÈÎÔ˜» ۯ‰ȷÛÌfi˜

‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ studio ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. AÚÔÛ‰fiÎËÙ· ˘„ÒÌ·Ù·, ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÁˆÓȤ˜, «ÔÓËÚ¤˜» ÛÙÚÔʤ˜ Î·È «ÂÏÈÁÌÔ›» ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ-¯ÒÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ÚÔηÏ› Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂȘ ¿Óˆ ÙÔ˘ fiÏË ÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÛÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ. Œ‚ÏÂ· Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ˆ˜ Â‰Ò ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Â›Ó·È Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ù· «ºÈÏ·Ú¿ÎÈ·» ‹ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “Reality Bites”. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ¤Í˘ÓÔ project Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ). ¶›Ûˆ ÛÙË... sexy ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ê‹ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·Ó ÂÛÙ¤Ù ÌfiÓÈÌÔ Î¿ÙÔÈÎÔ ÚÂÙÈÚ¤. H ı¤· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ §˘Î·‚ËÙÙfi, ÎÂÚ·›Â˜... Ì ÙÔ ÎÈÏfi, ÔÚ›˙ÔÓÙ· Û ‚¿ıÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÏË ÙËÓ fiÏË Û ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi –Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi– Ï¿ÓÔ. I‰·ÓÈ΋ ÁÈ· sexy ÊÈÏÈ¿ Û ÌÈ· sexy ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ó¤ˆÓ.

TÔ ÛÈÙÔÎ·Ï˘‚¿ÎÈ ¤ı·ÓÂ

ZHTø TO ™¶ITO-¶A§ATAKI! T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À 38 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

H ÌÔ˘Ê‰ÔÛ·ÏÔÙÚ·Â˙·Ú›· Â›Ó·È Ë È‰¤· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiÙ·Ó ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Â›ψÛË. H ϤÍË Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÒÚÔ˘ (·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ, Ò˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤ÈÏÔ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô;) Î·È ÔÏ˘-ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· (ÙÔ Û›ÙÈ, ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÚıÒ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 607 ÙÚ·¤˙È·, ¤Ó·, ¿ÓÙ ‰‡Ô, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ). TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ, Â›Ó·È Ë ÌfiÓÈÌË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜. ™ˆÙ‹ÚȘ, Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ȉ¤Â˜ ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÈÏ· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ Neoset Î·È Entos By Sato. H Neoset ÂÁηÈÓ›·Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Kraft, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ¤ÈÏ·. H ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË, ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË 4U ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÛÙÚÒÌ·, ÎÔÌÔ‰›ÓÔ, ηӷ¤-ÎÚ‚¿ÙÈ, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ H/Y Ì ηڤÎÏ· Î·È Û˘ÚÙ·ÚȤڷ Ì ú 999. ªÂ 3-12 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ, Û ·ÁÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 400, ‹ 13-48 ¤ÓÙÔΘ Ì ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜, Û˘ÌʤÚÔ˘Ó. TÔ «fiÏ·-ÛÂ-¤Ó·» ·Î¤ÙÔ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· Entos By Sato ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ËÌ›‰ÈÏÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ˙ˆËÚ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ (ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˙ˆËÚfi), ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Î¿ıÈÛÌ·. KÔÛÙ›˙ÂÈ ú 499 ÎÈ ·Ó ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ, ÙÛÈÌ¿˜ ‰ˆÚ¿ÎÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ηӷ¤-ÎÚ‚¿ÙÈ “Contino” (Û 7 ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˙ˆËÚfiÙËÙ·), ·Í›·˜ ú 299. NEOSET: www.neoset.gr, 210 6601.100 ENTOS BY SATO: X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. KËÊÈÛÈ¿˜ 250, 210 6721.900 / Aı‹Ó·, Aη‰ËÌ›·˜ 11, 210 36363.938

ºOITHTIKO FENG SUI 1. B¿Ï’ ÙÔ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ –Î·È ·˜ È¿ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ–, ‚¿Ï’ ÙÔ ÏÔÍ¿, ÂÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù¿ÚÁËÛ¤ ÙÔ, ÌË ‚¿ÏÂȘ fï˜ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÎÔÏÏËÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¶ÈÔ 19Ô˜ ·ÒÓ·˜, «ÌÔÓ·¯fi˜ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘» Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. 2. K·È ÙÈ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÂÛ¤Ó· Ë ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ; H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÛ‡ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ. ™Â ·Ï˘Û›‰Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Carrefour, Alex Pak, Praktiker, Pallet Stores, ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÚÈÛ¯·ÚÈو̤ӷ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ú 1. 3. ŒÈÏ·-ÓÙÈ‚·ÓÔηۤϘ, ·Ï·ÈÔÏÈıÈΤ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔ-Ì·ÚfiΠηӷ¤‰Â˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ Ì·˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÛ‡. ¶Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ, Ì ÚÔ‰¿ÎÈ, ¢¤ÏÈÎÙÔ, ÂÏ·ÊÚ‡, ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Â›Ó·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂȘ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ stock ηٿÛÙËÌ· Ù˘ Neoset. K·Ó·¤‰Â˜ Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó È·, ¤ÈÏ· ·ÏÈ¿˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ˆÏÔ‡ÓÙ·È 40-50% ÊıËÓfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹. K·È vintage Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi! §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 137 (ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡), 210 2581.994-5 ∞


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

π¢πøΔπ∫∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ Ã∏™Δπ∫√™ √¢∏°√™ Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

ENGLISH ITALIANO ESPANOL DEUTSCH FRANCAIS A¶OK§EI™TIKA °IA ENH§IKOY™ LOWER & PROFICIENCY ™˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÈÙ˘¯›· ¶I™TO¶OIHMENO E•ETA™TIKO KENTPO

PROGRESS ÁÈ· ∞™∂¶ CORE, EXPERT Y¶OTPOºIE™, EK¶Tø™EI™, ¢EYTEPH EYKAIPIA

TZøPTZ 26, ¶§. KANI°°O™, 210 3304.535, WWW.TZANETOS.EU

TA ™EMINAPIA T√À º£π¡√¶øƒ√À ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MIKPO ¶O§YTEXNEIO ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. TÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ: EÓ¿ÚÍÂȘ ·fi 11/9. TÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚË̤ӈÓ: EÈÏÔÁ‹ Ì interview. TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ 24/9 Î·È 1/10 ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û ‰˘Ô ·ÓÔȯ٤˜ Ó‡¯Ù˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ M.¶. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3243.306 Î·È 210 3252.998

KINHMATO°PAºO™ - £EATPO

EIKA™TIKA - æHºIAKE™ TEXNE™

● E§§∏¡√∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ∂¡ø™∏, M·ÛÛ·Ï›·˜

22, 210 3680.900 E‰Ò Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· ÍÂÓfiÁψÛÛÔ˘˜. AÎfiÌ· ı· ‚ÚÂȘ Î·È ·Ú·‚Èο, ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο, ÔψÓÈο Î·È ÎÈÓÂ˙Èο. Œ¯ÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Michigan (ECCE, ECPE), ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ALCE, TOEFL IBT, TOEIC, GRE, GMAT Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ E¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ EÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, Y¶E¶£, fiˆ˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÚfiÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Î·È ¤ÓÙ˘Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· H/Y, ÂÓÒ ı· ¿ÚÂȘ ̤ÚÔ˜ Î·È Û ÂȉÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ÂΉÚÔ̤˜ Î.¿.). H ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ● K√§∂°π√ A£∏¡ø¡ (K¿ÓÙ˙· AÙÙÈ΋˜), K√§∂°π√ æÀÃπ∫√À (™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· 15, ¶ .æ˘¯ÈÎfi), 210 6748.153, 6748.160, www.haef.gr N¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· EÈÌfiÚʈÛ˘ EÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙÔ KÔϤÁÈÔ AıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ KÔϤÁÈÔ æ˘¯ÈÎÔ‡, Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ ÁÈ· ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÛ·ÓÈο, ÙÔ˘ÚÎÈο, ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ¤˙Èη. T· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ KÔÏÂÁ›Ô˘ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ parking. ● K∂¡Δƒ∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡ ∫∞𠶧∏ƒ√º√-

ƒπ∫∏™ EÀƒø¢π∞™Δ∞™∏ K¤ÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜: X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 9 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÌÂÙÚfi OÌfiÓÔÈ· ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3844.888 (•¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜), X·ÏÎÔ-

ÎÔÓ‰‡ÏË 5, ¶Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3301.110 (•¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜), X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 9 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 3303.032 (¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋) / ¢˘ÙÈο ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·: IÂÚ¿ O‰fi˜ 197, ÌÂÙÚfi AÈÁ¿Ïˆ (ÏËÛ›ÔÓ TEI Aı‹Ó·˜), 210 5901.888 / BÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·: ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 14 & M¤ÙˆÓÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜, ÌÂÙÚfi EıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, 210 6521.200, MÂÛÔÁ›ˆÓ 427, ¤Ó·ÓÙÈ Ï. AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 210 6510.100 M 18.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ù· ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ K¤ÓÙÚ· T·¯‡ÚÚ˘ıÌ˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ EÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û ·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ECDL ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Proficiency, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 5 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Ú˜ ÙÔ Lower, ÁÈ·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î· Penny Krikos, ˘‡ı˘ÓË ™Ô˘‰ÒÓ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, «Ë E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ». AÓ ¿ÏÈ ı˜ Ó· Á›ÓÂȘ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ÙË ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ECDL CORE 7 ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË KÚÈÌÈÙ˙¿, «o ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˆÚÒÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· 7 ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (Word, Excel Î.¿.) Â›Ó·È 90, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Î·È ÙÂÛÙ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘, Ô˘ Ë E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚ¿ӻ. ● K∂¡Δƒ∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡ °π∞ ∂¡∏§π∫∂™ °.

A¶√™Δ√§√À §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 25, Aı‹Ó· - ºÈÍ, 210 9233.092-3 Afi Ù· Ï›Á· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó˘Ó ‹ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜, Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ CELTA/DELTA ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ (ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ψ̷ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ·ÏÏfiÁψÛÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜). M ٷ ÂÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘

TMHMATA: ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - °Ï˘ÙÈ΋˜ - EÏ¢ı¤ÚÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ KfiÌÈÎ - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ - KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ - M¿Ûη˜ Î·È KÔ‡ÎÏ·˜ - IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ Video Art - Sound Design - æËÊȷ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜

TH§EOPA™H - PA¢IOºøNO - MEDIA TMHMATA: ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ™ÔÙ - ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜ - KÂÈÌÂÓÔÁÚ·Ê›·˜ AÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ - ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ - ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ → TMHMATA K§A™IKH™ KAI ™Y°XPONH™ MOY™IKH™ → BYZANTINH™ KAI ¶APA¢O™IAKH™ → ANøTEPA £EøPHTIKA → MOY™IKH TEXNO§O°IA → Δƒ∞°√À¢π ™À°Ãƒ√¡√ - ∫§∞™™π∫√

§O°OTEXNIA TMHMATA: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ - M˘ıÔÏ·Û›·˜ - ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ - ¶Ô›ËÛ˘ - ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ - ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜

¶APA§§H§A Δª∏ª∞Δ∞ ºˆÓËÙÈ΋˜ - XÔÚÔΛÓËÛ˘ - AÊ‹ÁËÛ˘ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ - Dream Workshop - Juggling - °ÈfiÁη - T¿È TÛÈ

EK¢POME™ ME E¶IMOPºøTIKO XAPAKTHPA ™E¶TEMBPIO™: T‹ÓÔ˜ Ì A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋ °Ú·Ê‹ OKTøBPIO™: AÁΛÛÙÚÈ A›ÁÈÓ·˜ Ì Juggling - °ÈfiÁη - T¿È TÛÈ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È ¢EKEMBPIO™: M¤Ï·Ó·˜ ¢Ú˘Ìfi˜ Ì ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ ENHMEPø£EITE: www.mikropolytexneio.gr 40 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

™ÈÒ‚· - Manning O.E.

M οı Ӥ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ̤¯ÚÈ 31\12\07 Û ÎÈı¿Ú·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ‚ÈÔÏ›, ËÏ. ÎÈı¿Ú· Î·È Ì¿ÛÔ, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‰ÒÚÔ.

§Â ÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ º∂ƒƒø¡ 15, ∞£∏¡∞, 4√˜ ŸÚÔÊÔ˜ Fa x - Tel: 210 8228796 ¢È‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ: ∂. ∫. ™πøμ∞

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 36, N. æ˘¯ÈÎfi, T.K. 11525, ÙËÏ. 210 671.0355 www.myspace.com/panarmonioodeio E-mail: panarmonio@hotmail.com ÛÙ¿ÛË metro K·Ù¯¿ÎË

TMHMATA: ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ - EÈÎÔÓÔÏË„›·˜ - ™ÂÓ·Ú›Ô˘ - IÛÙÔÚ›·˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - AÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È AÓ¿Ï˘Û˘ ºÈÏÌ - MÔÓÙ¿˙ MÔ˘ÛÈ΋˜ EÈ̤ÏÂÈ·˜ Î·È E¤Ó‰˘Û˘ - ÀÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ HıÔÔÈÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ º·Îfi. YÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· Pocket Theatre - XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ - ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ - ºˆÙÈÛÌÒÓ £Â¿ÙÚÔ˘ - M·ÎÈÁÈ¿˙

•∂¡∂™ °§ø™™∂™


¡π∫√™ ∫∂™™∞¡§∏™ «¶ƒ√Δ∞™∏ °π∞ ªπ∞ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§À¶Δπ∫∏» 1964. ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ π¢πøΔπ∫∏ ™À§§√°∏. ºøΔ√: μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™


1Ë ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ 2007

DESTROY ATHENS ∂È̤ÏÂÈ·: •¤ÓÈ· ∫·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘, Poka-Yio, ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ∑ÂÓ¿ÎÔ˜

∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ Δø¡ HOBBYPOPMUSEUM ™Δ∏¡ ª¶π∂¡∞§∂ Δ∏™ ∞£∏¡∞™. ºøΔŸ: CHARLIE MAKOS

∏ ¤ÎıÂÛË Destroy Athens (∫·Ù·ÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ∞ı‹Ó·) ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. H ÈÛÙÔÚ›· ÚԤ΢„ ·fi ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÌÂÈÚÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË. ∂Ì›˜, Ô Î·ı¤Ó·˜, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î¿ı ‰Ú¿Û˘ Î·È Î¿ıÂ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¯Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ – ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘fiıÂÛË: ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘, fï˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Ì ˘ÏÈÎfi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∫·È Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ó‰ÂÛ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ·›ÛıËÛ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ·ÏÏ¿, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙË ÓÈÒıÂÈ, ÙË ˙ÂÈ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹Ó, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ·ԉ¯Ù› ÔÙ¤. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ›̷ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷ÛÙÂ, ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ӷ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷ÛÙÂ. Àfi οÔȘ Û˘Óı‹Î˜, ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È ÂÚ›ÏÔΘ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ˘ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηı’ fiÏ· ÔÌÔÔ‡ÛÈÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ –‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ηӤӷ ‰È¯·ÛÌfi– Â¤Ú¯ÂÙ·È Ú‹ÍË. ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ë Ú‹ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ ·ÓٛʷÛ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û‹˜ Ì·˜. ∂›Ù ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ù fi¯È, Ë Ú‹ÍË Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈο ÂΛ, ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘: οı ÛÙÈÁÌ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌËÓ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ηٷχÛÔ˘Ì οı ۇӉÂÛË Î·È Î¿ı ۯ¤ÛË.

¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ, ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·ÌÂ, Ó· ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘ ηÓ›˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙË ‰ÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰È·ÙڤͷÌ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ¿‰È·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÊÙÈ¿Í·Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ, ÙȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ˆ˜ ·fiÂÈÚ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÓÓ¿‚Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ȉÂÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ⁄ÛÙÂÚ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi οÓÓ·‚Ô, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÊÔÚÌÒÓ Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÏÂÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì·˜. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ì ٛÙÏÔ ¶ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ· (·ıËÙÈ΋;) ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ô‰‹ÁËÛ Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô. ™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÁÚ¿„·ÌÂ: Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÏÔ‹ÁËÛ˘ ‹ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ˘Í›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÚË̤ÓÔ˘˜ ı·٤˜ ÌÈ·˜ ¤ÎıÂÛË˜Ø ı· ı¤Ï·ÌÂ Ë ¤ÎıÂÛË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË – ÂΛ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Ù· Ù¤Ú·Ù·. ªÂ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ, ÏÔÈfiÓ, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ôı¤ÛÔ˘Ì οو ·˘Ù¿ Ô˘ ‹‰Ë Ì·˜ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÍÂÊÔÚÙˆıԇ̠οı ÂÓÔ¯È΋ Ù¿ÛË Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ì ‰›Ô ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Û ȉ¤Â˜, οı ˘ÔÓÓÔÔ‡ÌÂÓË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ‹ Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·, ηıÂÙ› Ô˘ ı· ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÌÈ· ÂÍÈÛÙfiÚËÛË, Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÍ·Ó¿Áη˙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÓÔ ÊˆÓ‹˜, Ô˘ ı· ÌÂÙÚ›·˙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ʈӿÍÔ˘Ì ‹ Ó· „Èı˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ø˜ ÙfiÔ fiÔ˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÂÈϤͷÌ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ›Ûˆ˜ οˆ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÂÊfiÛÔÓ Â‰Ò ˙Ô‡ÌÂ. ŸÌˆ˜ ›̷ÛÙ ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë Ù˘¯ÂÚÔ›, ÂÂȉ‹ Ë ∞ı‹Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚfiÛÊÔÚÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ Â› Ì·ÎÚfiÓ, ÁÈ· fiÛÔÓ Î·ÈÚfi ‰ËÏ·‰‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó, ÔÓÔÌ¿Û·Ì ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô, ÙËÓ ·›ÛıËÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÙÂÚÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÎÚ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÏ‹Û·Ì ÈÔ ¿Óˆ. ÿÛˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË – Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Ë ƒÒÌË ‹ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë §Ô‡È‚ÈÏ, ÙÔ ¡·˚ÚfiÌÈ, ÙÔ ¶ÂÛ¿‚·Ú ‹ Ô μfi-


ÏÔ˜. ∫¿ı ÙfiÔ˜, οı ·›ÛıËÛË ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·˜, οı ηٷ‚ÔÏ‹, οı ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, οı ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ·ÙÔÌÈ΋ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¢¿ÏˆÙË ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∞ÏÏ¿, ‚ϤÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ ÙË ÛÎËÓ‹ fiÔ˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È, Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› Î·È ÙÔÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ –Î·È Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi– ‚·ıÌfi ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÈÛÙÔÚ›·˜: ·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÙ˘ÏÈÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÔÚ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ¤‚Ú¯Â, fï˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·: Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi, fiÏ· fï˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. £· ÌÔÚÔ‡Û ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÏÏÔ‡ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, fï˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ. ¢ÂÓ ı· Îo›·˙ ‚¤‚·È· ηÓ›˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË –Î·È ·ÏÏÔ‡– ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ. ∞Ó·ÚˆÙËı‹Î·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·Ó Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Û‹ Ù˘ –ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÏÔÓ Úfi¯ÂÈÚ·, ÔÏÈÙÈ΋– ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÌËÓ ·Ú·‰Â¯Ù› ηÓ›˜ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Î·Ù¿Ï˘Û˘ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, Ó· ÚÔÛÔÈËı› fiÙÈ Ú‹ÍË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ· ÙË ‰È·Ï·Ï›, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÚ˘ÒÛÂÈ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ Ï›ÁË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÌÈ· ·›ÛıËÛË fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Ú‹ÍË, fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ˘ÔΛÌÂÓÔ, Û ¤Ó·Ó ‰˘ÓËÙÈÎfi «Î¿ÔÈÔÓ». ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ÙÈ ÎÈ ·Ó fiÏ· ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ; ΔÈ ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›, Ó· ηٷχÛÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó·; ŒÙÛÈ, ·˜ ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙ· Ù¤Ú·Ù·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ¤ÍÈ ÎÂÊ¿Ï·È·. H ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÌÂÙ·ÙÒÛˆÓ,

fiÔ˘ ÂÓÒ ÌÈ· ı¤ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ›Ù ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ οÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ù ηٷχÂÙ·È. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈ΋ ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓË, ÒÛÙÂ, ·fi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο. ∏ ¤ÎıÂÛË Destroy Athens Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‰ÔÌË̤ÓË Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ˆ˜ ÈÛÙÔÚ›·. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÚfiÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì –fiÓÙ·˜ ϤÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜– fiÛÔ ·Ú¿ÍÂÓË Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ¤Íˆ Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ú‹ÍÂˆÓ Î·È ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ Ì·˜ ‚Ú›ıÂÈ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ‚›·È˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰È·Ú΋ ·ÁÚÈfiÙËÙ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, fiÏ· ÙÔ‡Ù· ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ·Ê‡ÛÈÎÔ˘, ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÔÁÔ˘ ‹ ·ÏÒ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜: ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, Û ›ÛÌ· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Â›ÌÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οı ڋÍË, οı ‚›· Î·È Î¿ı ·‰È¤ÍÔ‰Ô ˆ˜ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘Ê›ÛٷٷÈ, ˆ˜ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó, ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „‡‰Ô˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË Destroy Athens ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË. ¢ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô‡Ù ӷ ‰È‰¿ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ‹ ÛÙË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, η›ÚÈÔ, ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi ‹ Ó¤Ô, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˘¤Ú ÌÈ·˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ‹ ηٿ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÒÚ· ‹ Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ø˜ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ÃÀ∑ (∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘)

∞¶√æ∏ Δ∏™ ∂∫£∂™∏™. ¢π∞∫ƒπ¡√¡Δ∞π Δ√ ∂ƒ°√ Δ√À MARC BIJL “FUNDAMENTS OF CULTURE: THE PENTAGRAM (¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ THE BREEDER)) ∫∞π Δø¡ THE ERASERS. ºøΔŸ: CHARLIE MAKOS

¶PøTH HMEPA ...ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ η΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÚÔÊ‹Ù˜...


FOLKERT DE JONG «μ§∂¶∂π √ ∞¡£ƒø¶√™, Δ√ ª∞£∏ª∞ ™∫√¶√μ√§∏™» 2007 (§∂¶Δ√ª∂ƒ∂π∞) ºøΔ√: ∞ƒÃ∂π√ ª¶π∂¡∞§∂ Δ∏™ ∞£∏¡∞™


™Δ∂§π√™ º∞´Δ∞∫∏™ «√ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ¶π¡∂π Δ√ ∫ø¡π√» 2007 (§∂¶Δ√ª∂ƒ∂π∞) ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ THE BREEDER. ºøΔ√: ∞ƒÃ∂π√ ª¶π∂¡∞§∂ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

¢EYTEPH HMEPA

°È·Ù› ›· „¤Ì·Ù· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯· Í·Ó¿ÚıÂÈ Â‰Ò Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ù›ÔÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜;


MARK MANDERS «ª∏Ã∞¡∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∏ ∂Δ™π ø™Δ∂ ¡∞ ¶∞ƒ∂Ã∂π ∂¶πª√¡∏ ∞¶√À™π∞ (™∂ ™ªπ∫ƒÀ¡™∏ ∫∞Δ∞ 88%)» 2002. ºøΔ√: μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™ (¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ TANYA BONAKDAR ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ∫∞π °∫∞§∂ƒπ ZENO X)


TPITH HMEPA M·Ì¿, Ì·Ì¿, Ì¿ÛÙ·Ú‰Â, ÍÂÌ¤Ú‰Â„· È·.


ASSUME VIVID ASTRO FOCUS “∞ VERY ANXIOUS FEELING” 2007. ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ∫∞π ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ ∫∞Δ∞ Δ∏¡ PERFORMANCE ™Δ∞ ∂°∫∞π¡π∞ Δ√À DESTROY ATHENS. ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ PERES PROJECTS. ºøΔ√: μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™, CHARLIE MAKOS, STUDIO ƒ√À¶π¡∞™

TETAPTH HMEPA

°È·Ù› ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜; E... §ÔÈfiÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·... ÂÂÂ...


PERFORMANCE Δ√À TERENCE KOH ™Δ∞ ∂°∫∞π¡π∞ Δ√À DESTROY ATHENS. ºøΔŸ: STUDIO ƒ√À¶π¡∞™


¶EM¶TH HMEPA ...Ë ·Ó·Ù›Ó·ÍË Î·È Ù¤ÏÂÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎÒ˜ Ó›ÍÂÈ...


TERENCE KOH “THE CAMEL WAS GOD THE CAMEL WAS SHOT” 2007. ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ PERES PROJECTS. ºøΔ√ μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™


AIDAS BAREIKIS “EASY TIMES” 2007. ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ LEO KOENING ∫∞π °∫∞§∂ƒπ ∂§∂¡∏ ∫√ƒø¡∞π√À ºøΔ√: ∞ƒÃ∂π√ ª¶π∂¡∞§∂ Δ∏™ ∞£∏¡∞™


TEMPORARY SERVICES AND ANGELO,«Δ√ ∫∂§π Δ√À ANGELO» ºøΔ√: μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™

PETER DREHER «ª∂ƒ∞ ª∂ Δ∏ ª∂ƒ∞ ªπ∞ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ∏ª∂ƒ∞» 1974. ºøΔ√: μ∞™π§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™


EKTH HMEPA AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

Û¯ÔÏ‹˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ȉ¤· ·fi ·ÁÁÏÈο, ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ LÔwer Û 4 ÙÚ›ÌËÓ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ì¤Û· Û 3 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ Proficiency. AÓ ‰ÂÓ ÂÙ‡¯ÂȘ ÛÔ‡ οÓÂÈ ‰ÒÚÔ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ. MÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›˜ ÁÈ· IELTS Î·È TOEFL ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ù· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Cambridge ESOL Business English Certificates. E›Û˘ Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÈÛ·ÓÈο ηÈ, ·Ó ı˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ● I™¶ANIKO ™¶OY¢A™THPIO ™fiψÓÔ˜ 34, Aı‹Ó·, 210 3608.055 M ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÚÔˆı› ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. Œ¯ÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· °ÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰· (Inicial - Intermedio - Superior Perfeccionamiento), ÂÓÒ Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· DELE. £· ‚ÚÂȘ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· IÛ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (IÛÙÔÚ›·˜, T¤¯Ó˘ Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜). EӉȷʤÚÔÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...

● K∂¡Δƒ√ IΔ∞§π∫ø¡ - I™¶∞¡π∫ø¡ K.

M∏Δƒ√¶√À§√™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ & OÌ‹ÚÔ˘ 15, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6859.898 EÎÙfi˜ ·fi ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÁÏÒÛÛ· Û ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂȘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÔ. AÓ ¿ÏÈ ÚÔÙÈÌ¿˜, ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Á΢ڷ ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ IÛ·Ó›·˜, fiÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1 ˆ˜ 4 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Û ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ηıËÁËÙ‹. EÈϤÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó ı˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ.

● •ENE™ °§ø™™E™ KA¶A ºÂÚÚÒÓ 15, 210 8228.796 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1987. Afi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2007 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ πqmscert Ù˘ M. BÚÂÙ·Ó›·˜). T· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ N¤Ô E˘Úˆ·ïÎfi ™‡ÛÙËÌ· EÎ·›‰Â˘Û˘

Î·È Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. EÈϤÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· TOEFL, IELTS, TOEIC, ÎÚ·ÙÈο ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜, fiˆ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. H Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ¿ÚÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Û›ÁÔ˘ÚË ÂÈÙ˘¯›·.

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

● EL MUNDO K¤ÓÙÚÔ IÛ·ÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜

°ÏÒÛÛ·˜ §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9 (ÌÂÙÚfi AÎÚfiÔÏË), 210 9246.901 M IÛ·ÓÔ‡˜ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ı· Ì¿ıÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÛ·ÓÈο Î·È ÔÚÙÔÁ·ÏÈο, Î·È Î·Ù·Ï·ÓÈο, ‚¿ÛÎÈη Î·È Á·ÏÈÎÈ·Ó¿. Œ¯ÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ (ÂÏÏËÓÈο - ÈÛ·ÓÈο - ÂÏÏËÓÈο), ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ‰ÈÏÒÌ·Ù· DELE (Inicial, Intermedio, Superior) Î·È PLE, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÈÛ·ÓfiÊˆÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·È‰È¿, Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÈÛ·ÓÈο ̤۷ ·fi ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™Ù· Û˘Ó ‚¿ÏÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ● ºPONTI™THPIO LINGUA FRANCA TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 22, N¤Ô æ˘¯ÈÎfi, 210 6756.602 / ¢¿ÊÓ˘ 57 & MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.450, 210 8028.750 K·È ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË Microsoft Î·È ECDL). £· ‚ÚÂȘ ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÈÛ·ÓÈο, ÚˆÛÈο, ÚÔ˘Ì¿ÓÈη, ÙÔ‡ÚÎÈη, ÔψÓÈο, È·ˆÓÈο, ÎÈÓ¤˙Èη Î·È ÂÏÏËÓÈο Î·È ı· Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÁÏÈ΋, Á·ÏÏÈ΋, ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È ÈÛ·ÓÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›·. I‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÁÈ· Ù· TOEIC, TOEFL, IELTS, G-MAT Î·È GRE, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜. ● K∂¡Δƒ√ Pø™π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√À

MIR T˙ˆÚÙ˙ 26, ¶Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3819.310 TÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ “MIR” ·fi ÙÔ 2005 ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞ÎfiÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÙÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ΔR∫ , ‰ˆÚÂ¿Ó Â·Ó·ÏËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ΔR∫ , ÚˆÛÈο ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (business course), ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȉÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ÛÙË PˆÛ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ PˆÛ›·˜. T· certificats Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù˘¯›· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù‡Ô˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË PˆÛ›· Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÚ›ÙË & ¶¤ÌÙË: 9.30-14.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00-12.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿: 17.00-21.00.

58 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

● •ENE™ °§ø™™E™ •YNH 800 11 92 92 92, Aı‹Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 29, 210 5279.500 & 5221.275 / ¶ÂÈÚ·È¿˜, º›ÏˆÓÔ˜ 39, 210 4120.313 & 4120.318 / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, EÁÓ·Ù›·˜ 116, 2310 225.717 M ¿Óˆ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ. °È· ·ÁÁÏÈο [ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ (Elementary, Intermediate, Pre FCE, FCE, Proficiency) & ·È‰Èο (Junior A+B, Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Pre FCE, FCE & Proficiency), ÙÂÛÙ ·ÁÁÏÈÎÒÓ (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, TOEIC)], ÁÈ· ÎÈÓ¤˙Èη, È·ˆÓÈο, ·Ú·‚Èο, ÈÛ·ÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÛԢˉÈο, ÚˆÛÈο, ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο, ÚÔ˘Ì·ÓÈο, ÙÔ‡ÚÎÈη Î·È ÂÏÏËÓÈο. Œ¯ÂÈ Â˘¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ (“Tailor - Made Programs”), Ù˘¯›Ô È·ˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ I·ˆÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ K›Ó·, native speaker ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο, Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Basico Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ● TZANETO™ •ENE™ °§ø™™E™ T˙ˆÚÙ˙ 26, ¶Ï. K¿-

ÓÈÁÁÔ˜, 210 3304.535 TÔ ÊfiÚÙ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. Œ¯ÂÈ ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. E›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Cambridge, ·ÏÏ¿ Î·È ECDL. £· ‚ÚÂȘ ¢¤ÏÈÎÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Proficiency Î·È Lower, ÂÓÒ Û 1 ¯ÚfiÓÔ ÛÔ‡ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂȘ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi CELI III ‹ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi Intermedio. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ECDL Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· NET I (PROGRESS - A™E¶) Û 6 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, II (CORE), III (EXPERT, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Proficiency Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜). K·È ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÛÔ˘‰ÒÓ, ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÚÔÛÈÙ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·. ● CHRISTIE YÌËÙÙÔ‡ 118 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·ÁÎÚ¿-

ÙÈ, 210 7014.545, 693 2709135 AÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÛ·ÓÈο, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈη Î·È ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. E‰Ò ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ “Super Learning” (Ô˘ ‹Úı ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·), Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ηٿ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÔÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ŒÙÛÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. TÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÏ·ÛÙÈÎfi, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ (·fi 2 ¤ˆ˜ 5 ¿ÙÔÌ·), ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËϛΈÓ. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. T¤ÏÔ˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÊÔ›ÙËÛ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. ● ROUSSEAU STUDIES CENTER ¶·ÙËÛ›ˆÓ 236,

11256, Aı‹Ó· (3Ô˜ fiÚ.), 210 8654.316, 210 8643.779 Œ¯ÂÈ 20ÂÙ‹ ›ڷ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì group ‹ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· (·fi 1 ˆ˜ 7 ¿ÙÔÌ·) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ̠ͯˆÚÈÛÙfi ˘ÏÈÎfi ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÁÈ· οı ËÏÈΛ·. H ‡ÏË ÂÈϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ÂÎÌ¿ıËÛ˘, ÂÓÒ Î¿ı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ·›ÚÓÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. Œ¯ÂÈ Î·È multimedia (Û ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÎÙfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜) ÁÈ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡-

● PERUGIA K¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ T›Ó· ZˆÁÔÔ‡ÏÔ˘ §fiÓÙÔ˘ 8 & ™fiψÓÔ˜ 116, 210 3803.193, 210 3816.559 Afi ÙÔ 1982 ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο (CELI, CILS, K.¶.°, Diploma).TÒÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ì ÈÛ·ÓÈο (DELE inicial - basico - superior) Î·È ÙÔ˘ÚÎÈο (Tomer: temel - orta - yuksek) Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÕÁ΢ڷ˜. M¤Û· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ηϿ ¤¯ÂÈ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. EÈϤÔÓ ı· ‚ÚÂȘ ıÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ı· ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù·Í›‰È· Û IÙ·Ï›· - IÛ·Ó›·. OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο AEI (ÚÔÙ˘¯È·Î¿-ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿), fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ IÙ·ÏÈ΋ - IÛ·ÓÈ΋ ºÈÏÔÏÔ-

Á›· Aı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ 3 ÁψÛÛÒÓ.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


VOICE > ∂∫¶∞π¢∂À™∏ #3

TMHMATA

¶AI¢IKA - ENH§IKøN A°°§IKA °EPMANIKA I™¶ANIKA POYMANIKA ¶O§øNIKA IA¶øNIKA KINEZIKA

°A§§IKA ITA§IKA Pø™IKA BOY§°APIKA APABIKA TOYPKIKA E§§HNIKA ÁÈ· •ENOY™

ª∞£∏ª∞Δ∞ À¶√§√°π™Δø¡

Ï˘ ‹ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ οı ÁÏÒÛÛ·˜. ● AL ANDAR - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÁÏÒÛÛ· §·ÙÈÓÈ΋˜

AÌÂÚÈ΋˜ Î·È K·Ú·˚‚È΋˜ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 170 A, 210 6454047.048 I‰Ú‡ıËΠÙÔ 1978. E‰Ò Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· οı Â›‰Ô, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ DELE. ∞ÎfiÌ·, ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Afi ÙÔ NԤ̂ÚË ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ANTONIO CORNEJO POLAR Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î.¿., ÂÓÒ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ë Ù·ÈÓÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ● KENTPA °EPMANIKH™ °§ø™™A™ «™¶.

¶I™TO¶OIH™H ÁÈ· ÙÔ ¢HMO™IO

¢AºNH™ 57 & ME°. A§E•AN¢POY, MAPOY™I, 210 8028.450, 210 8028.750 TPIANTAºY§§I¢H 22, NEO æYXIKO, 210 6756.602, FAX 210 6756.603 www.linguafranca.edu.gr, info@linguafranca.edu.gr

KOYKI¢H™ & ™YNEP°ATE™» Aη‰ËÌ›·˜ 52, Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ÛÙÔÓ KÔÚ˘‰·ÏÏfi, 210 3603.029 ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ŒÌÂÈÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Goethe. Œ¯ÂÈ ‚ÔÏÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ·Ï¿ Î·È Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ· ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÂÎÙfi˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Û ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓ˜ ¯ÒÚ˜. ● √ª∏ƒ√™ - ŸÌÈÏÔ˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ & T¯ÓÔÏÔÁ›·˜ A' ÎÙ›ÚÈÔ, BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 3, ¶Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, B' ÎÙ›ÚÈÔ, KÏÂÈÛfi‚˘ 6, ¶Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3806.166, 210 3304.661 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 50 Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & N¤ˆÓ T¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ EȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ & MÂÙ·ÊÔÚÒÓ, EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ & MME, Î.¿. ø˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ IEK ı· ¿ÚÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ψ̷, ÂÓÒ ˆ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ı· Â›Û·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ University of Huddersfield. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Aegean-Omiros College Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· BTEC/EDEXCEL, University of Huddersfield Î·È VGU/European University.

● I¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¶√À™∫π¡ AıËÓÒÓ ºÂȉ›Ô˘ 18, 210 3302.051, 210 3824.741 I‰Ú‡ıËΠÙÔ 1945, ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ PˆÛÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ «A. ™. ¶Ô‡ÛÎÈÓ». Œ¯ÂÈ ‚Ú·‚¢ı› ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ΔÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ «EÏÏËÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘». OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÚˆÛÈο Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ BÔ˘Ï‹. TÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰ÈÂÚÌËÓ›·˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ. EÈϤÔÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 6 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÛÙ· ÚˆÛÈο Ì ‰ÈÏÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ A™E¶. ● E∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™ √ªπ§√™ °ƒ∞æ∞ - K¤ÓÙÚ· E˘Úˆ·˚ÎÒÓ °ÏˆÛÛÒÓ, ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 83 & ºÈÏÔÏ¿Ô˘ , ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7521.767, 210 7512.820 Afi ÙÔ 1984 Ô EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ °Ú¿„· ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· 5 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο) Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. T· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ηÈÓÔÙfiÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÏËÚ.: www.grapsa.edu.gr ● GOETHE - INSTITUT ATHEN OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210

3661.000 I‰Ú‡ıËΠÙÔ 1952. TÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô redaktion D. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Deutsche Welle ۯ‰›·Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ H/Y ·fi Ù· ‚È‚Ï›·. H ÂÎÌ¿ıËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· cd-rom Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Û 12 Û˘Ó¤¯ÂȘ, fiÔ˘ 2 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Û fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. EÈϤÔÓ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Goethe Institut ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ χÓÂÈ ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘˜. TÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ («MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·/ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜»), ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ (Ù· ÔÔ›· ÂȂϤÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘) Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û 4 Ê¿ÛÂȘ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ.●

IEK ¢E§TA Aı‹Ó·: PÂı‡ÌÓÔ˘ 3, 210 8225.983 / £ÂÛ/Ó›ÎË: EÚÌÔ‡ 45, 2310 226.328 http://www.delta-iek.gr EÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ K·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ì ٷ¯‡ÚÚ˘ıÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 70 ˆÚÒÓ, Ì Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÚÔÛÔÌÔȈ̤ÓË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi European Computer Driving License (ECDL). O ÊÔÚ¤·˜ ECDL E§§A™ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ OEEK, ÂÓÒ ÔÈ ™¯ÔϤ˜ ¢E§TA ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ EÍÂÙ·ÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Ù˘ ECDL E§§A™. TÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. 60 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


OMI§O™ EK¶AI¢EY™H™ KAI TEXNO§O°IA™ OMHPO™ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ŸÌËÚÔ˜, ·ÚÈÔ ¡›ÎÔ ª·ÎÚ˘Ï›‰Ë TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ùo IEK OMHPO™ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘; Afi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Ô OMHPO™ Â¤Ó‰˘Û ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·: M ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, Ù¤ÏÂÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·ÚȤڷ˜ ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹. M ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ Ù˘¯›· Ó· Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈο Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ϥ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ. ™Â ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¤˜; TÔ IEK OMHPO™ ÚÔÛʤÚÂÈ ϤÔÓ 50 ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & N¤ˆÓ T¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Sound - Music & Cinema, Art & Design, Mfi‰·˜, OÌÔÚÊÈ¿˜ & YÁ›·˜, TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ & MÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ - KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ E·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ & MME, ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Î.¿.

K¿ı ¯ÚfiÓÔ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤Á· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ¶Ò˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ IEK OMHPO™ ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË; H ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô OMHPO™ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (΢ڛˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜). °È· οı ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô OMHPO™ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Â›ÛËÌÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ŒÙÛÈ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÈÔ «ÊÚ¤ÛÎÈ·» Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ̤ۈ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. Ÿ,ÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û AEI Î·È TEI, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ OMHPO. ¶ÔȘ ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ IEK; TÔ AEGEAN - OMIROS COLLEGE, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ OMI§OY EK¶AI¢EY™H™ KAI TEXNO§O°IA™ OMHPO™, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ηٷ-

ÍȈ̤ӷ Â˘Úˆ·˚ο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. X¿ÚË ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘, Ô OMHPO™ ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙÔÓ BÚÂÙ·ÓÈÎfi ºÔÚ¤· E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ BTEC/EDEXCEL Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ BTEC APPROVED CENTRE, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Higher National Diploma (HND), Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·¢ı›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Bachelor. MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ HUDDERSFIELD Ù˘ M. BÚÂÙ·Ó›·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜

ÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Bachelor Î·È Master Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. EÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ OMIROS STUDIES, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: IT Academy (™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y Î·È Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ)/ BUSINESS Academy (™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· EȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ)/ SOUND-MUSIC & CINEMA Academy (™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· T¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ◊¯Ô˘) /ART & DESIGN Academy (™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ EÛ. XÒÚˆÓ)/ BEAUTY & HEALTH Academy (™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· OÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È YÁ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiˆ˜ L’ ORÉAL, WELLA, YVESROCHER, KRYOLAN Î.¿). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙËÓ «OMHPO™ ¶§HPOºOPIKH». H ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ CENTRA, SABA, IBM Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ì ·ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË e-learning Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. M ¿ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Ì·˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Î·È ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ PROMETRIC (ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Cisco, Microsoft, Oracle Î.¿.) Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ KEYCERT. ●

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


∞£∏¡∞

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 182 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

HXOI ™TH ™KIA TøN BPAXøN

4 Î·È 1 (ÌÔ˘ÛÈÎÔ›) ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· (Í·Ó·)‚ÚÂı›˜ ÛÙȘ °ÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ BÚ¿¯ˆÓ

24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ∏ ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË ÎÏ›ÓÂÈ ÙË ıÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÂÚÈԉ›· «K·ÏÔη›ÚÈ 2007 Ì ÙËÓ NÙ¿Ì· KÔ‡·» ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏ˘¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ʈÙÂÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË. M·˙› Ù˘ Ë EϤÓË TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú·‰‹ÌÔ˜ Î·È support ·fi ÙËÓ Katrin The Thrill ÙˆÓ Garbo, Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ Coca Cola Soundwave. (ú 20)

Z·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. (ú 15)

29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: O °È¿ÓÓ˘ AÁÁÂϿη˜ Î·È ÔÈ EÈÛΤÙ˜ ÙËÓ ·ÎÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ¿Óˆ. K·Ïfi ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙȘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜. (ú 20 )

1Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘: AÊȤڈ̷ ÛÙÔ «ÁÏÂÓÙ˙¤» §Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ΔÔ MÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ NÙ·Ï¿Ú·, °Ï˘ÎÂÚ›·, KÒÛÙ· M·Î‰fiÓ·, ÎȘ Û ‰È‡ı˘ÓÛË §Ô˘Î¿ K·Ú˘ÙÈÓÔ‡, Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ MÂϛӷ AÛÏ·Ó›‰Ô˘ Î·È ŸÓ·Ú. (ú 30 - 20) ÙÔ˘˜ M¿ÚÈÔ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î·È ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ «PˆÌ·˚΋˜ AÁÔÚ¿˜» ÙÔ˘ INFO: £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ, 210 7626.438, 210 7626.738. ÛÔ˘‰·›Ô˘ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË. (ú 25) ŒÓ·ÚÍË 21.00 (ÛÙȘ 28/9, 19.30). ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis,

¡π∫√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÙÔÓ N›ÎÔ ¶ÔÚ- 210 3830.404, Salina, YÌÌËÙÔ‡ 125, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, I-ticket.gr. ÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˆÚ·›· ·Ú¤·. Œ¯Ô˘Ì ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È Î·È Ï¤ÌÂ: O‰˘ÛÛ¤· TۿηÏÔ, B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÎÒÛÙ·, ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ B‡ÚˆÓ·, 210 7647.970 -°ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ N›ÎÔ ZÈÒÁ·Ï·, M·ÓÒÏË º¿ÌÂÏÏÔ, ™Ù¿ıË ¢ÚÔÁÒÛË Î·È

62 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


ÂÈÏÔÁ¤˜ ∂ƒ°√ Δ∏™ ∞ºƒ√¢πΔ∏™ πø∞¡¡√À ™Δ√ MOMMY

Δ∂á∏ PNUT ◊ ·ÏÏÈÒ˜ Greg Pnut Galinsky. O ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ¤Ó· Live Painting Show, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Master. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ Vans, ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ù· ›¯ÓË ·’ fiÏ· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ skateboarding, ÙÔ surfing, ÙË funk, ÙËÓ punk rock ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È Ù· ·ÓÙÚ‡ÂÈ Ì ÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜. MÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙÔÓ Pnut Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ live ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™ÙÚ·ÙËÁfi˜, HÊ·›ÛÙÔ˘ 14, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÛÙȘ 15.00, ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

14Ô˜ MHNA™ ºøTO°PAºIA™ O ÊÂÙÈÓfi˜ Ì‹Ó·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘˜ Û ͤÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙfiÔ˘˜ Î·È ÚfiÛˆ· «AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». H ¤ÎıÂÛË ·ÏÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÁηÏÂÚ›, ÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ AÂÚÔÏÈ̤ӷ AıËÓÒÓ Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ «N¤Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜». °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì˜ ÛÙÔ www.hcp.gr

¶EPI¶ETEIA ™TO ¢IA™THMA A˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì·˙› ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û¯Â‰›·Û·Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ̤¯ÚÈ ÂΛ. MÔÚ›˜ Ó· Ù· ˙‹ÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ٷ fi‰È· ηÚʈ̤ӷ ÛÙË ÁË, Ì ÙȘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Û ʤÚÓÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Û‡Ì·Ó. ™ÙÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ. Afi 9.00 ˆ˜ 21.00, ̤¯ÚÈ 22/9.

™Y°XPONA A™TIKA BIøMATA TÚÂȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Û ̛· ¤ÎıÂÛË ÙËÓ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÙË monster art Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ outsider art, Ì ÎÔÈÓfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË. AÓ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ, ‹Á·ÈÓ ӷ ‰ÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ M·˘ÚfiÁÈ·ÓÓË Î·È ÙÔ˘ B·Û›ÏË MfiÙÔ˘Ï·, fiˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÂÈηÛÙÈο ̤۷. Mommy, ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682. M¤¯ÚÈ 21/10.

Ã√ƒ√™ AYTO ¶OY °¢EPNEI TO TZAMI A¶O TH ME™A ¶§EYPA M›· solo performance ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ K·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ performer. A˘Ùfi ÙÔ work-inprogress ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ù˘ ÛÙÔ solo dance Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ™ÙȘ 26 & 27/9, 21.30. ∂›Ûo‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 64 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ KINHMATO°PAºO™ O °È¿ÓÓ˘ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ» Î·È «H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·», ‰›ÓÂÈ Ù· 12 ‚‹Ì·Ù· ηٷÛ΢‹˜ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ (ÌÈÎÚÔ‡ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Kinky Kong, A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ·fi 4/10 ˆ˜ 20/12, ú 300, 210 3210.510

£EATPO E¿Ó Â›Û·È Ó¤Ô˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂȘ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÛÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·, ÙÔ «£¤·ÙÚÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘» ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÚ›ÌËÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ı¤Ì· Ù· «XÔÚÈο». T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ theatredomatiou@yahoo.com ‹ Ó· ¿ÚÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 3424.745. Afi 25/9.

μπμ§π√ ºI§O™Oºø APA Y¶APXø ¶Ô‡ Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂȘ Î·È Ù· Ì·Ú; TÔ ‚È‚Ï›Ô «H ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË» ÙÔ˘ ¢Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ AÎÚ›‚Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ EϤÓË ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ Î·È Ô „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ X¿Ú˘ MˆÚ›Î˘. FNAC, The Mall 210 9856.323. ™ÙȘ 20/9, 19.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

Δ∞•π¢π KPOYAZIEPA £A ™E ¶Aø M›ÓÈ-ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ̷ı‹Ì·Ù· ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·. £· οÓÂȘ ÙÔ Ù·Íȉ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÂÓÒ Ô ÔÈÓÔÏfiÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì¿ıÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁ›˜, ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÂȘ Î·È Ì ÙÈ ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂȘ. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·˜, ı· ÂÈÛÎÂÊı›˜ ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ M¿ÚÈ Î·È ı· ÂÚÈÏ·ÓËı›˜ ÛÙÔ AÏÌÂÚÔÌ¤ÏÏÔ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ٷ Superfast Ferries ÛÙÔ 210 8919.131 ‹ Ì˜ ÛÙÔ www.superfast.com. Afi 21 ˆ˜ 23/9, ú 179 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

CLUBBING KiLLER 45 PARTY ŒÓ· (very special) Killer 45 ·fi ÙÔÓ dj Lo-Fi Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜ guests (Alex K., dj Universal, Paranormale,

Junglet, Phonic Loop) Î·È rock’n’roll, funk, soul ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi singles 7 ÈÓÙÛÒÓ. MÔ˘ÛÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ ËÌ›ˆÚÔ, Ì ÙÂÓو̤ÓÔ Ó‡ÚÔ Î·È ˘ÂÚ˯ËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË. PAIRIDAEZA, ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233, ¤Ó·ÚÍË 23.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (fiˆ˜ Ë ˙ˆ‹). ™ÙȘ 20/9.

ª√À™π∫∏ PE™ITA§ TOY §EøNI¢A KABAKOY ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÚÂÛÈÙ¿Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. ™ÔÓ¿Ù˜ ÙˆÓ Mڷ̘ Î·È MÂÙfi‚ÂÓ Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ È·Ó›ÛÙ· EÓÚ›ÎÔ ¶¿ÙÛÂ. T· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ HÏ›·˜, MÂÛÛËÓ›·˜ Î·È E˘‚Ô›·˜. A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 115 21 Aı‹Ó·, 210 7282.333, 210 7282.000, ¤Ó·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 50. ™ÙȘ 24/9.

XEIMEPINOI KO§YMBHTE™ ÕÏÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı˜. N· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÚÒÙÔ˜ Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ë XÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °Ï˘ÎÒÓ NÂÚÒÓ, Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ °È¿ÓÓË BÚ˘˙¿ÎË, Ë XÔÚˆ‰›· ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ º›ÏˆÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £¿ÛÈÔ ÈÂÚÔ„¿ÏÙË º›ÏÈÔ ¶··ÊÈÏ›Ô˘ Î·È Ë M¿Úı· M·˘ÚÔÂȉ‹. OÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ·˘Ù¤˜, Ì ÙËÓ EÏ¢ıÂÚ›· AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤· Ì·›ÓÂÈ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ P¤ÏÏÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘» - AÓ·‰Ô¯‹ ·fiÚˆÓ Î·È ÔÚÊ·ÓÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘. £EATPO BPAXøN «ME§INA MEPKOYPH» ¶ÏËÚ.: 210 7609.340, 210 7609.359, ¤Ó·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, Ó·ÓÈÎfi ú 15. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Salina YÌËÙÙÔ‡ 125, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, i-ticket.gr, 801 11 60000, www.ticketservises.gr, 210 7234.567. ™ÙȘ 23/9.

HMEPA £ETIKH™ ENEP°EIA™ 2007 H ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ think positive ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Amita Motion Tour £ÂÙÈ΋˜ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó. ¶ÔÏÏ¿ happenings, ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ·È¯Ó›‰È· (¤Ó·ÚÍË: 16.00) Î·È 5ˆÚË Û˘Ó·˘Ï›· ÌÂ: E˘Ú˘‰›ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÚÁÈ·Ï¿, N›ÎÔ M›¯· feat. £ËÚ›Ô Î·È T·Ú·Í›·, °ÚËÁfiÚË ¶ÂÙÚ¿ÎÔ, ™ÔÊ›· ™ÙÚ·Ù‹, ¢fiÌÓ· KÔ˘ÓÙÔ‡ÚË, 3 E˘¯¤˜ Î·È The Main Event, Î·È guest stars ÙËÓ T¿ÌÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Sunrise Avenue. ª˜ Î·È ‰Â˜: www.thetikienergeia.gr °‹Â‰Ô TAE KWON DO, º¿ÏËÚÔ, ¤Ó·ÚÍË 16.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 23/9.

¢øƒ√ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ °IA TOY™ XEIMEPINOY™ KO§YMBHTE™ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) ÌÔÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ¿ÓÙ· ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ XÂÈÌÂÚÈÓÒÓ KÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ, ÛÙȘ 23/9 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÛÙÔÓ B‡ÚˆÓ·. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

DR. OCTAGON O Kool Keith Â›Ó·È cool. TÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ NÂÔ¸ÔÚΤ˙ˆÓ Ultramagnetic MCs ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙȘ ÊÔÓÈΤ˜ ڛ̘ ·fi ÙÔ “Return of Dr. Octagon”, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Guru, DJ Shadow, Prodigy, Mike Patton, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙÔÓ dj Î·È ·Ú·ÁˆÁfi Kut Master Kurt Î·È ÙÔÓ Motion Man. AÓ¿ÏÔÁÔ support Ì turntablism ·fi ÙÔ˘˜ Stinky Breath. AN club live, ™ÔψÌÔ‡ 13-15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ¤Ó·ÚÍË 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ™ÙȘ 22/9.

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


TASTE POLICE

°∂À™∏

∞¶§√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡-øƒ∞π∂™ °∂À™∂π™ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú H BOYP§IøTINA

A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 6977 210501

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

PAKAKI:

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÌÈÎÚfi, ÎÚËÙÈÎfi °Ï˘Îfi˜ ™Â٤̂Ú˘, Ë ‰È¿ıÂÛË ·ÎfiÌ· ¯·Ï·Ú‹, ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ηÏÔη›ÚÈ ÎÈ ÂÁÒ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÌÈÎÚ¿, «·ıfiÚ˘‚·» Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ù· grande openings Ù˘ ÛÂ˙fiÓ (ÂÚ›ÌÂÓ¤ Ù· ηٿ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË). TÔ P·Î¿ÎÈ, Ô˘ Ϙ, ÌfiÏȘ ¤ÛηÛ ·’ ÙÔ ·˘Áfi Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ï›Á· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ·ÏÒÓÂÈ fï˜ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÂÓfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ Ï·Ù›·˜ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó Ó·ڿ ·È‰È¿ –Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ (È·) Ô M¿ÚÈÔ˜– Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ÂÙÚ·, Ì¿ÁÂÈÚ·˜ Ô ÊÔ‚ÂÚfi˜ M·ÓÒÏ˘ (PˆÌ·Ó¿Î˘) Ì fi„Ë, ηډȿ Î·È ÚÔÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ì ÙË Ì›· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. M·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ˆÚ·›·, Ôχ ˆÚ·›·, Î·È ·˘ıÂÓÙÈο. Afi ÙfiÙ Ô˘ ÚˆÙÔ‹Á· (ÚÈÓ Î¿Ó· ‰˘fi ‚‰ÔÌ¿‰Â˜) ÙÔ ¤¯ˆ ‹‰Ë ÂÈÛÎÂÊÙ› 3-4 ÊÔÚ¤˜, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘, Ë Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Î·Ï¤˜ ÙÔ˘ ÙÈ̤˜, Ë ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ¤Î·Ó·Ó ı·ÌÒÓ·. ™ÙÔ P·Î¿ÎÈ ı· Û ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ڷΤ˜ Û ˆÚ·›· ÎÂÚ·ÌÈο ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ÂÓÒ ÌÔÏ Ì ÂÏȤ˜ Î·È „ˆÌ› ˙˘ÌˆÙfi ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ «Î·ÏÒ˜ ‹Úı˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÏ˘ ÙÛÈ KÚ‹Ù˘ Ù· ηϿ: ÓÙ¿ÎÔ˜, ¯Ô¯ÏÈÔ› ÌÔ˘ÌÔ˘ÚÈÛÙÔ›, ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈο), Ù˘ÚÈ¿ ÁÚ·‚ȤÚ˜ Î·È Ì˘˙‹ıÚ˜, ·Ù¿Ù˜ ÙÛÈηϿÙ˜ (ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì·Ì¿˜ KÚËÙÈÎÈ¿˜), Ûٿη ÛΤÙË ‹ Ì ·‚Á¿, ·¿ÎÈ , ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÈÂÚȤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÁÂÌÈÛÙ¤˜ ÌÂ Ù˘Ú›, ηÏÙÛÔ‡ÓÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ¯fiÚÙ· KÚ‹Ù˘ ‹ Ì˘˙‹ıÚ· ·fi Ù· ŸÚË. K·È Û·Ï¿Ù˜ ‰È¿ÊÔÚ˜, fiˆ˜ Ë «P·Î¿ÎÈ» Ì ÛÙ·ÌÓ·ÁοıÈ, ÓÙÔÌ¿Ù·, ·ÁÁÔ‡ÚÈ, ·ÍÈÌ·‰¿ÎÈ· Î·È Í˘ÓÔÌ˘˙‹ıÚ·, Ë ·ÓÙ˙·ÚÔÛ·Ï¿Ù·, Ë ¿ÏÏË ÙÔ˘ «£ÂÚÈÛÙ‹» – Ô˘ ÙË Û˘ÛÙ‹Óˆ Û’ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· Û˘Ó‹ıË Ì ·Ù¿Ù· Î·È ·‚Á¿ ‚Ú·ÛÙ¿, ÛÙ·ÊȉÂÏȤ˜, ο·ÚË, ·ÛÎÔÚ‰Ô˘Ï¿ÎÔ˘˜ (‚ÔÏ‚Ô› ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÒÓ), ÁÏ˘ÛÙÚ›‰·. A˘Ù¿ ÁÈ· ·Ú¯‹ ‹ ¿Ì· ı¤ÏÂȘ Ó· ÎÈÓËı›˜ Û ÌÂ˙¤‰Â˜. °È·Ù› ÌÂÙ¿, ÛÙ· ΢ڛˆ˜, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ‚·ÚÈ¿ ˘ÚÔ‚ÔÏÈο. TÔ ÔÔ›ÔÓ Ê›Ï ÌÔ˘, ÈÏ¿ÊÈ! T˘ K·Ï·ÓÔ¯·Ú›ÎÏÂÈ·˜ ÙÔ Ï¤ÓÂ Â‰Ò Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·. ZÔ˘ÌÂÚfi, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ, ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ, Ì ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ˙˘ÁÔ‡ÚÈ ÎÚËÙÈÎfi. E›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ È¿ÙÔ, ·˘Ùfi ‰ÔΛ̷۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ·fi ÙfiÙ ¿ˆ Î·È Í·Ó·¿ˆ. Œ¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÎfiÎÔÚ· ÎÚ·Û¿ÙÔ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜, Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÈ ·˘Ùfi, ÎÔ˘Ó¤ÏÈ (ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜) ÛÙÈÊ¿‰Ô, ·ÚÓ› ÔÊÙfi ÛÙȘ ÎÏËÌ·Ùfi‚ÂÚÁ˜, Û˘ÎˆÙ¿ÎÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ Û‚ËṲ̂ӷ Ì ÎÚ·Û› (Ô˘ ÂÛ‡ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ÙÛÈηϿÙ˜ Ô˘ ϤÁ·ÌÂ Î·È ı· Ì ı˘ÌËı›˜), ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÚ¤·Ù· Û¯¿Ú·˜. ™Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ¤¯ÂÈ Ï›Á˜ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÎÚËÙÈΤ˜, ÚÔ¯Ù¤˜ ‹È·Ì Syrah ÙÔ˘ ¢Ô˘ÏÔ˘Ê¿ÎË, ¤Ó· ÎÚ·Û› ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Î·Ïfi, ú 16 ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ. K·È ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ú·Î¤˜, ÊÂṲ́Ó˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ ÓËÛ›. E›Ó·È ˆÚ·›· ÛÙÔ P·Î¿ÎÈ, ÌÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ Ù·‚¤ÚÓ· ÎÚËÙÈ΋, Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË Î·È Î¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÂÙ˘¯·›Óˆ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ó¤· ·È‰È¿ Î·È fiÌÔÚʘ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ Ì ڷΤ˜ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏ·, ·ÎÔ‡Ó χÚ˜ –Î·È ·˘Ùfi Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ, ÛÙÔ P·Î¿ÎÈ ·›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÎÚËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋–, ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ï›Áo “alter”, Ó· ·˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ı· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. N· ͤÚÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ οı ̤ڷ, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÌÂÛË̤ÚÈ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, 1.30 ÙÔ Úˆ›, ÙÈ̤˜ ÂÚ›Ô˘ ú 20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. P·Î¿ÎÈ: MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 2-4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7237.457 66 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V. APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V. AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘.

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ˘¤Úԯ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ,¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú-ÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.ú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª ✱ E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. E§AIøN

BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery)

™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V. ✱ CRUDO

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

MILOS

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

MINI SIZE

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

KAT™APO§A

MOMMY

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª •

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú•

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

N√™ΔπªIA

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ.ú ª

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú

O£øNO™ 10 §∂Y∫∂™

OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

EL BANDONEON

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

LOVE + LIFE

PALMIE BISTRO

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3253.276

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210-6130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª EN£YMION AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ΋Ô.¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

CIPOLLINO

MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.3021.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ¿ÓÔÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· ·fi M·Ú·Î¤˜. ¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MA™A EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚfiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

MESON EL MIRADOR

FISHBAR

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘-

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË...

PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


Ô˘ÚÏȈٛӷ B Ë

¶√À Δƒøª∂

MÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜. °È· ÂȉfiÚÈÔ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛÈÙÈο ÏÈΤÚ.

°∂À™∏ 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

AÓÔȯٿ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¢Â˘Ù¤Ú· KÏÂÈÛÙ¿ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

PIZZA HUT

ILVA ∫Ú¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙËÓ IÂÚ¿ Ô‰fi ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ ÛÙ· Û›‰ÂÚ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘. M ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, Î·È ÙËÓ Ôχ ˆÚ·›· ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÙÔ ı¤Ì· ı˘Ì›˙ÂÈ ÓËÛ›. H Ilva ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ „¿ÍÂÙÂ, Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Û·˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¶/™ ˆ˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ΔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· special ÎÚ¤· ‹ ‚¿ÊÏ·, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ηٷÈ› Ù· ͇‰È· ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘; K·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÎÚ¤˜, ÂÓÓÔԇ̠ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÚ¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜, Ô˘ ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ. ª¤Û· ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÏËı› Ô ∏Ï›·˜ Î·È Ë B·ÛÈÏÈ΋, ı· ‚Ú›Ù ÂÎÙfi˜ ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚ›ÂÚÁ˜. Ÿˆ˜ ÁÏ˘ÎfiÍÈÓ˜, Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿,·Ï¿ ÌÔ˘ÚÁÎÈÓÈfiÓ, ·Ï¿ ÛÙÚÔÁÁ·ÓfiÊ, ·Ï¿ ÙÛ›ÏÈ ÎÔÓ Î¿ÚÓÂ. ™Ù· ÛԢͤ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÚ¤· Ilva (Ì‹Ï·, ÎÔÓÈ¿Î, ηӤϷ, ηڇ‰È·, ÊÏ·Ì¤ Î·È ‰›Ï· ·ÁˆÙfi – ÛÏÈÔ˘Ú!). ™ÙËÓ Ilva, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ó· Ì˘Ëı›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜, ‰ËÏ. ÛÔÊÚ›ÙÔ Î·È Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· ÙÔ˘ „·Ú¿ ·Ï¿ Corfu, Ô˘ ı· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÙ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ÎÂÚ΢ڷ˚ÎÔ‡˜ Ô›ÓÔ˘˜. KÈ ·Ó Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙÔÔÈÎÈϛ˜ ‹ ÔÈ Î·È „·ÚÔÔÈÎÈϛ˜. H Ilva ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯·ÚÈو̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, fï˜ Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ó· ¯·Ú›Ù ÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï›ÙÛ· Ì ÙÔ ¯·ÏÈοÎÈ Î·È Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· Ï·ÌÈfiÓÈ· fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ô Î·ÈÚfi˜. ∂›Ó·È ·ÓÔȯً οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Â›Ó·È ·ÓÔȯً Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ILVA: °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 Delivery: www.ilva-krepa.gr

68 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

80111 70.000

POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú15-25.ú

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡fiÙÈ·

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫

μ∞™π§∞π¡∞™

MEATING T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¢ڇ¯ˆÚË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ✱ æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596

ªÈÎÚfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ÓfiÛÙÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û „¿ÚÈ (Î·È ·¯ÈÓÔ› ) Î·È ÎÚ¤·˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ø˜ ÙË 1 .Ì. ú M

μfiÚÂÈ· ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V.

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

TA ¶§ATANIA

K64

X√çπ¢∞∫π

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

H KÚ‹ÙË ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿.

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

TGI FRIDAY’S

MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿,

SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K • BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9888.988, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006

TÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· ¤Ó· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi burger Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ, 180 ÁÚ. ÙÚ·Á·Ófi Ì¤ÈÎÔÓ, ÏȈ̤ÓÔ Ù˘Ú› cheddar Î·È ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ӷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ۠ϢÎfi ÎÚ·Û›, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Ì ·Ù¿Ù˜ Village Style Î·È home made sauce; TÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! °EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

¡Â·ÓÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. ú ✱ CAYENNE AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 83, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4291.130

Bar-restaurant Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÎÚ·ÛÈÒÓ, cocktails, ˆÚ·›· pasta Î.¿. Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢.¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜) 210 9824620, 210 8983092, 693 6657025

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620


ª¶√À∫π∂™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal. LA PECHE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ. LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

KAT™APO§A •·Ó¿ÓÔÈÍÂ Ë ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ٷ ˆÚ·›· ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ (fiˆ˜ ¯ÔÈÚÈÓfi Ú·ÛÔÛ¤ÏÈÓÔ ‹ Ì ÈÂÚȤ˜) Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡. ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜.ªÂÁ ¿ÏË ·˘Ï‹. ú ª MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MOLLY MALONE’S IRISH PUB °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247

¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, Ê·ÁËÙfi (›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi irish stew ÛÙËÓ Aı‹Ó·). ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

CAKE °È· ·¯ÓÈÛÙ¿, ÊÚ¤Ûη, ÛÈÙÈο cheesecakes, brownies, chocolate fudges, banana, lemon, orange, carrot cakes, super ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ cupcakes (οÓÔ˘Ó ıÚ·‡ÛË ÛÙ· party), quiches ÁÈ· ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi, ηʤ MOCCA Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο Lorina. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ¤¯ÂÈ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ·ÏÌ˘Ú¤˜ ›Ù˜ Î·È ¤Ó·Ó ÎÔ˘ÎÏ›ÛÙÈÎÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙÚ·¤˙È· ̤۷ Î·È ¤Íˆ, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. H Û˘Û΢·Û›· ‰ÒÚÔ˘ ÙˆÓ cakes Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÎÔ˘ÙÈ¿. ¢ÈÏ‹ ¯·Ú¿. §. KËÊÈÛ›·˜ 180, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6712.253 / HÚÔ‰fiÙÔ˘ 13, KÔψӿÎÈ, 210 7212.253

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

AMADA CAFE Art deco ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂηÂÙ›·˜ ’20, Ì ÎÔÌ„¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÂ›‰Ԣ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. XÂÈÚÔÔ›ËÙ· burgers ÌÂ Ù˘Ú› fontina, Pizza Napolitana Û ͢ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ, ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÈÎÚ¤˜ foccacia (ˆÚ·›· Ë ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· Ì mascarpone) Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Amada Mocha ηʤ˜. I‰·ÓÈÎfi meeting point ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. T· (Â›ÛËÌ·) ÂÁη›ÓÈ· ÛÙȘ 20/9. B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, 210 7244.500

H BOYP§IøTINA ™ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ï·Ù›· Ë Î· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ›Ù˜, Ù˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÌÔ˘Ú ·Û¤, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚ¤·˜, ÛÔ˘Ù˙Ô‡ÎÈ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÊÈχÂÈ ÁÏ˘Îfi Î·È ÛÈÙÈÎfi ÏÈΤÚ. TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÌӋ̘ Î·È Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓÔ. E›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Î·È Ù· ™·‚/η. B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545

E§AIA μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ƒÔ˘Ê Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂΛ Ô˘ ·ÏÈ¿ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ·Ôı‹ÎË. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ΋, ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ηϿ, ·fi Ù˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ· Î·È ÓfiÛÙÈ̘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÈÌ¿Ì Ì¤¯ÚÈ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Î·È ˆÚ·Èfiٷٷ ÎÚ¤·Ù· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ¿ÓÂÙÔ˜, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÙÚ·¤˙È·, ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¿ÙˆÌ· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ Ò¯Ú·˜. ¶Ôχ ˆÚ·›· Â›Ó·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ (·ÓÔ›ÁÂÈ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘, ‚Ú ·‰ÂÚʤ). øÚ·›· Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ ·ÚοÎÈ, ÙËÓ ·ÁÚÈÂÏÈ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ· ‰›Ï·. M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Villa Mercedes).

TA KIOY¶IA TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Ë Guardian η٤ٷÍ ÛÙ· 10 ηχÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÂıÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ÂÏÏËÓÈο Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ „‹ÓÔÓÙ·È Û ÎÈÔ‡È· ÛÙÔÓ Í˘ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË KÔ˘ÌÈ¿‰Ë. Afi ÙȘ 12 Ì.Ì. ˆ˜ ÙË 1 .Ì. ú 50 (¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›) Î·È a la carte ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È AÓ·‹ÚˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ 22, 210 7400.150

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


>>

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) Leaf Blade. AN CLUB ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

DR. OCTAGON

¢Â˘Ù¤Ú· 24 PE™ITA§ TOY §EøNI¢A KABAKOY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™

«K∞§√∫∞Iƒπ 2007 ª∂ Δ∏¡ NΔAª∞ K√Y¶∞» BÏ. ÛÂÏ. 62 £EATPO

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

BAR RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

BPAXøN

¶¤ÌÙË 20 KπLLER 45 PARTY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ PAIRIDAEZA «TA TPA°OY¢IA TOY AI°AIOY» M ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ù˘ ™·‚›Ó·˜ °È·ÓÓ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ B·Û›ÏË °ÈÛ‰¿ÎË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ Xڈ̿وÓ, Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô M›ÏÙÔ˜ §ÔÁÈ¿‰Ë˜. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¶ÚÔÒÏËÛË Ù·Ì›· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138.

¶·Ú·Û΢‹ 21 VICIOUS RUMORS & AGENT STEEL Heavy Metal double bill ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ì ÙÔÓ power metal ‹¯Ô ÙˆÓ Vicious Rumors Î·È ÙÔ˘˜ K·ÏÈÊÔÚÓ¤˙Ô˘˜ Agent Steel Ì thrash. Support ·fi ÙÔ˘˜ B¤ÏÁÔ˘˜ After All. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965. ŒÓ·ÚÍË 19.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, Texas Club, Sirens, Eat Metal Records.

™¿‚‚·ÙÔ 22 DR. OCTAGON BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ CLUB AN MANø§H™ PA™OY§H™

32 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿, Ì ÛËÌ·‰È·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, fiˆ˜ Ë «EΉ›ÎËÛË Ù˘ Á˘ÊÙÈ¿˜». 40 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ °ÈÔÚÙ‹ MÂÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ KÂÚ·Ù¤·˜. M˜ Î·È ‰Â˜: www.keratea.gr μ’ ¢HMOTIKO ™XO§EIO KEPATEA™ ŒÓ·ÚÍË 20.30.

∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∫˘Úȷ΋ 23 HMEPA £ETIKH™ ENEP°EIA™ 2007 BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ °H¶E¢O TAE KWON DO

XEIMEPINOI KO§YMBHTE™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ £EATPO BPAXøN «ME§INA MEPKOYPH»

T™AK M¶AM EÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ì ‰È·Û΢¤˜ ·fi ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ Î·È K·ÙÛÈÌ›¯· ̤¯ÚÈ Dylan Î·È Guns ’n’ Roses. BATCITY §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ANTIMATTER TÔ b/w ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÙÔ˘ Ì·Û›ÛÙ· ÙˆÓ Anathema, Duncan Patterson, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙÔ˘ ÎÈı·Ú›ÛÙ· Michael Moss Î·È ÙÔ˘ Â›Û˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Anathena, Danny Cavanagh. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· 3 ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Î·È special guest Ô

¢øƒ√ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÙÚ›· (3) ÌÔÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Dr Octagon ÛÙȘ 22/9 ÛÙÔ CLUB AN.

OCEAN ELZY Afi Ù· ÌÂÁ·Ï· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. •ÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÌÈÙÏÈ΋ ÚÔÎ ·Ú¿‰ÔÛË, ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó, ̤۷ ·fi ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˙˘ÌÒÛÂȘ, Û ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ȉȷ›ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. £EATPO §YKABHTTOY

ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ÚÔÒÏËÛË Virgin Megastores. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 6465.000 «™E¶TEMBPIO™, MHNA™ °§YKO™» ME THN AP§ETA K¿ÙÈ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ. I‰·ÓÈ΋ ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ó›‰ÂË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì Ì·Ï¿ÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎÏ·˜ ™ÂÚÎ. AY§H TOY MOY™EIOY E§§HNIKøN §A´KøN OP°ANøN ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ 1-3,

¶Ï¿Î·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 2029.737. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ºI§AN£Pø¶IKH ™YNAY§IA ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ §·˘Ú¤ÓÙË M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™¿ÎË MÔ˘Ï¿, AÓÙ. MÈÙ˙¤ÏÔ, ¢ËÌ. ™Ù·Úfi‚·, EÏ. ZÔ˘Á·Ó¤ÏË ÎÈ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ «NO™H§EIA», ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜. £EATPO ¶ETPA™ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. MOY™IKO ™YNO§O MANO™ XATZI¢AKI™ BÏ. ÛÂÏ. £EATPO BPAXøN

AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

JAZZ UTOPIA Jazz ‹¯Ô˜ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ - Û·ÍfiʈÓÔ, Sami Amiri - È¿ÓÔ, ¶¤ÙÚÔ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË - Ì¿ÛÔ, N›ÎÔ˘ K·ÈÏ›‰Ë - Ù‡Ì·Ó·.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

A§ABA™TPON

E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ●

✱ AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜.

cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM

ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

FRIDAY’S BAR & CAFÉ

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V.

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V. BACARO

BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V. BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

∏∞RD ROCK CAFÉ

VILLAGE ALL DAY BAR

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

CAFÉ BAR

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú VILLA MERCEDES

JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª •

BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

AÚ¯ÔÓÙÈÎfi Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·-

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

LALLABAI

70 BAR

∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

§›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô-·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, Ì ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ºˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ. º·ÁËÙfi ·fi ÙË Ì·Ì¿ K·ÏÏÈfiË (ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î.¿.). ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. Afi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

EN AI£PIA

∂GOMIO

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 9 (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙ. Û¯ÔÏ›Ԣ), 22970 26504

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

GALAXY μ∞R

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

I¶¶OKAM¶O™

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘, Ì Ôχ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §Ô˘ÎÔ‡ÏÏÂÈ· ÚˆÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ Ê·ÁËÙ¿.

M¶AM¶H™ AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 7, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜, 22970 23594, 694 4140586

ANASSA §ÈÌ¿ÓÈ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 22970 53530

™ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 20 Ì. ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÚÈÂ›Â‰Ô café-lounge bar Ì Áη˙fiÓ. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο, Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ӷ ÎÚ·ÙÈο. ¢˘Ó·Ù¿ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· beats. CAFÉ BAR B∞ƒΔA¡ ¶. HÚÂÈÒÙË 16, 694 0700407

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›ÔÈ jazz, funk, soul, rock Î·È disco ‹¯ÔÈ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

CAFÉ BEACH CLUBS AI°INHTI™™A

∂∫Δ√™ ∞£∏¡∞™ FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú

¶·Ú·Ï›· AÈÁËÓ›ÙÈÛÛ·, 22970 61082

BÔ˘ÙȤ˜ Î·È ¯ÔÚfi˜ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ A›ÁÈÓ·. Café-barclub-Ù·‚¤ÚÓ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ mojito, burgers Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·fi ÙËÓ Î· T˙¤ÓË. AÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ı¤·. Δ· ηÏÔη›ÚÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ› ·ÓÔȯً ¤ÎıÂÛË Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

PI°ANI ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Casino), §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 66744

INN ON THE BEACH

¶·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Û ΋Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. KÚ·Û› NÂ̤·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢È·ÓÔÌ‹ (ÛÙÔ˘˜...ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜) ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›. ú

Café beach club ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ¢ڇ¯ˆÚË Í‡ÏÈÓË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. BÚ·‰ÈÓ¤˜ mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›.

∞π°π¡∞ E™TIATOPIA AY§H ¶. HÚÂÈÒÙË 17, 22970 26438

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-bar ÛÙ· ÛÙÂÓ¿-

¶·Ú·Ï›· A›ÁÈÓ·˜, 22970 25116

CLUB E§§HNIKON AÎÙ‹ T. X·Ù˙‹ 10, 693 7509047

TÔ NÔ1 ·Ú·ÏÈ·Îfi club Ì mainstream ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÁÈ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ¯ÔÚfi. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ.6/8 ÛÙȘ 22:00 beach party ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Aqua Loca TÂÙ¿ÚÙ˜ Greek Nights.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

70 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ ✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ. ú ™∫ª PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·


°π√ƒΔ∏ ª¶πƒ∞™ Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

BALUX CAFE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÔÈÎÈÏ›· ηʤ, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Â͈ÙÈο cocktails Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ menu ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V.

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

JIMMY’S COFFEE SHOP

✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È

JOKE CAFE

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

√Ì‹ÚÔ˘ 13, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

CIRCUS

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

KEY BAR

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ.

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

EN ¢E§ºOI™

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì. A.V.† LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

EVERGREEN

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

M∞°∫∞∑∂

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË

AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘,

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

OCTOBERFEST TøPA! 8Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ 22/9 - 7/10 TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Octoberfest ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2000 ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÙÔ 2003 Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. E›Ó·È ÙÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì›Ú·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1815 ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ¿Óˆ ·fi 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜. E‰Ò, Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó 64 ÂÙÈΤÙ˜ ·fi Í·Óı¤˜, Ì·‡Ú˜, ÎfiÎÎÈÓ˜, ÊÚÔ˘ÙÒ‰ÂȘ, ÍËÚ¤˜, ÂÏ·ÊÚȤ˜, ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Â˜ Ì›Ú˜, 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÒÓ˘Ì· draughts, 7 ‰È¿ÛËÌ· beer cocktails, Ì›Ú· Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, gluhwein (˙ÂÛÙfi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÚ·Û›) Î·È 10 ÂÏÏËÓÈο ÂÒÓ˘Ì· ÎÚ·ÛÈ¿... ¢È¿ÏÂÍ fi,ÙÈ ÔÙ‹ÚÈ ÚÔÙÈÌ¿˜ – ·fi ÌÈÛÔ‡ Ï›ÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 3ÏÈÙÚÔ, Á˘¿ÏÈÓÔ, ‹ÏÈÓÔ, ÌfiÙ·, ηӿٷ ‹ ۈϋӷ (3 ‹ 5 Ï›ÙÚˆÓ)– ·ÏÏÈÒ˜ ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ “flamingo”... ¶Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó, 65 È¿Ù· (ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ÏÔ˘Î¿ÓÈΈÓ, ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, 7 ‚·˘·ÚÈο È¿Ù·, 12 È¿Ù· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ¿È· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È È¿Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜). TËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ÁÏ˘Î¿ – mousse ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡, ·Ó·ÎfiÙ· Î·È kaiserschmarrn (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÁÏ˘Îfi Ì ÙËÁ·Ó›Ù˜ Î·È Ô˘Ú¤ Ì‹ÏÔ˘) Î.¿. T¤ÏÔ˜, Â‰Ò ı· Û˘ÏϤÍÂȘ Î·È ·˘ıÂÓÙÈο ‚·˘·Ú¤˙Èη ÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ Zoller & Born, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ı· ¿ÚÂȘ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Down in one, ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡, ÛÙȘ 23-25-27-30/9, 2/10 Î·È 4/10 (Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹). A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ·fi ÙȘ 6 ˆ˜ ÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·fi ÙȘ 7 ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›Ú· ·fi Ù· 10 ‚·Ú¤ÏÈ· . AÓ ı˜ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, ÛٛϠٷ ÛÙÔȯ›· ÛÔ˘ ÛÙÔ agiaparaskevi@octoberfest.gr Î·È pireas@octoberfest.gr AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, 210 6082.999 (12.00 - 2.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿) / ¶ÂÈÚ·È¿˜, AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, 210 4281.110 (10.00 - 20.00, ÂÎÙfi˜ ™/K Î·È delivery)

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


>>

Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

MINUS SHOWCASE RICHIE HAWTIN, TROY PIERCE, GAISER (live) •ÂÎÈÓ¿Ì Ôχ ηϿ. M showcase Ù˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ Minus Î·È ÌÈ· ÙÚÈ¿‰· ʈÙÈ¿, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË Û ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi beat. O Richie Hawtin ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ label ÙÔ 1998 ÎÈ ¤Î·Ó minimal ˆ˜ Plastikman ۯ‰fiÓ ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÚÈÓ Ô fiTROY PIERCE ÚÔ˜ Á›ÓÂÈ Î·Ú·Ì¤Ï·, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ dance, Ï›ÁÔ ›ÛÙ· Ï›ÁÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ. ¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÚˆÙÔÔÚȷο projects, fiˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “DE9 Transitions”, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÁÂÚ¿ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ Detroit. M·˙›, ‰‡Ô «·È‰È¿ GAISER ÙÔ˘»: o Troy Pierce – ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ techno Ù˘ “motorcity”, ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È DJ Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ì ÙÚ·¯‡ ıfiÚ˘‚Ô Ù· clubs Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. KÈ Ô Jon Gaiser, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Ï›ÌÓ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Detroit, ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·È‰Â›· ÙÔ˘, Ù· ¤Û·Û Ì ÙÔ punk Î·È ÙÒÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ˘ÁÚÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘˜. Õ¯·ÛÙÔ event ·fi ÙÔ˘˜ BLEND, Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Mikee ÛÙÔ... FUZZ §. RICHIE HAWTIN

PATTI SMITH & HER BAND Smells Like Smith Spirit

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641, ™¿‚‚·ÙÔ 22/9, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 35.

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ‚ϷΛ˜ Î·È ·Ó‹Û˘¯Â˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Twelve”. ¢ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· ·Ó¿Û· Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÁÈ· οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ì ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘/Ù˘ ‰È·Û΢¤˜. °È·Ù› Ì·˙› Î·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Î·È ÂχıÂÚ· Ì˘·Ï¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÎ. TÂÏ›·. H ȤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÎ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ·›Ì· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË (Û˘ÓÂ‹) ÛÙ¿ÛË Ù˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ. M ÙÔ ·˘Ù› Ù˘ ÛÙȘ ÚÔΠηډȤ˜ ÙˆÓ Hendrix Î·È Dylan Î·È ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Tom Verlaine Î·È Joey Ramone, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. M·ı‹Ì·Ù· (ÚÔÎ) ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì big cheel ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏË ı· Û οÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ. - °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™

MOTEL OPENING AÚ¯‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ MOTEL, Ô˘ ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ (·Ó ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηÙËÊÔÚ›ÛÂÈ ÚÔ˜ °Î¿˙È). ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô DJ T (aka Thomas Koch) οÓÂÈ Ô‰·ÚÈÎfi Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο Î·È ·Á·Ë̤ӷ electro house anthems Ù˘ ηÙÂÛÙË̤Ó˘ È· Get Physical. TÔÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÁÁ‡ËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜. A‡ÚÈÔ ÚÒÙÔ D.I.R.T.Y. Ì ÙÔ˘˜ DJ Girl,ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ Klinik Î·È Î·ÏÂṲ̂ÓË ÙË ªÔÛ¯Ô‚›ÙÈÛÛ· Xenia Beliayeva (Datapunk) Û live, Ôχ electro ‰ËÏ·‰‹. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÏ·ÛÈο “The Spirit Of Love” Ì DimPap. MOTEL P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970,

£¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡: ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, ú 40 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House ¶·ÓÂ.42, 210 3608.366, PMW ¶·ÓÂ. 66, 210 3803.030 Î·È §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 73 (Cosmopolis), 210 6197.690, www.ticketpro.gr. ™ÙȘ 22/9. K·È ÛÙȘ 23/9 ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ I. BÂÏÏ›‰Ë˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. A§∞μ∞™Δƒ√¡

LAZY CLUB

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 20/9: Pulse. 11/9: One Note Stand. 22/9: AÎÚÔ‚¿Ù˜ Ì. 23/9: πnrovenus. 24/9: Michael Watts. 25/9: Honey Workstation. 26/9: Jazz Utopia. EÈÛÔ‰Ô˜ ú 8.

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο groups.

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 22/9: Dr Octagon. (21.30/ú 20). 23/9: Antimatter.(20.30/ú 20).

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 21/9: Workaholics Ì alt. rock. 22/9: Anaconda Ì afrobeat. ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6 Î·È ú 7.

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. Happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 20.00 22.00. 20/9: Vavouras Cadillacs Ì rock’n roll. 21/9: Rages Ì ÎÏ. ÚÔÎ. 22/9: “°È· ÙËÓ ŸÏÁ·” Ì ÙÔ˘˜ ∞ntiviosis, ªotherfunkers, Funkey.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À CLUB

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. 23/9: ΔÛ·Î ª·Ì Ì ÂÏÏ. Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔ˘ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÔÈ White Noise ·fi 25/9 οı ΔÚ. Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË.

∞¶∂¡∞¡Δπ μ˘ÚÒÓ·˜, 210 7609.340 20fi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·. 23/9: ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜. 24/9: ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Î·È guests. 26/9: Mo˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ. ŒÓ·ÚÍË: 21.00

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §˘Î·‚ËÙÙfi˜ 24/9: Ocean Elzy ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì ÚÔÎ. (21.00/ú 30).

72 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ 20-22/9, ›ÛÔ‰Ô˜ú 20.

OUTRO TËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ «·ÊÂÓÙÈÎfi» Chevy Î·È Ô Alexees ÛÙÔ ÚÒÙÔ session Ù˘ Urban Disco ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ù· ÁÓˆÛÙ¿: ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi funk, disco re-edits, ÂÈÚ·Á̤ÓË soul Î·È ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ Basic Groove (Everlast & Who Am I) Û˘Ó·ÓÙ¿Ó Û ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‚Ú·‰È¿ ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ-talk of the town Imam Baildi Î·È ÙÔÓ MC The Kidd. °È· ÙÔ ÙÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ... YOGA BALA P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-

210 3243.740

3467.206

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet.

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

TPA§A§A

H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Dj. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ... MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V.

EVERLAST

7, 210 3311.335, ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 20-21/9, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. KIMON

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

WATERLOO TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·È‰› ÙÔ˘ Kitschy Kimon Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Lust For Past ϤÁÂÙ·È “Waterloo”. ŒÓ· ¿ÚÙÈ ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ Kitscherella Ì 80›Ï˜, disco, «fiÛÔ ÈÔ ÎÔ˘Ïfi, ÙfiÛÔ ÈÔ Î·Ïfi» ÓÙ‡ÛÈÌÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘. CLUB

™KOYºAKI

DISCO §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, ¶·Ú·Û΢‹ 21/9, ÛÙȘ 23.00.

STAVLOS CAFE

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V. WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

BARS

μÚ·‰È¤˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi 21/9 οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965 21/9: Vicious Rumors Î·È Agent Steel Ì metal (19.30/ú 25). 22/9: ™˘Ó·˘Ï›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔ·ı›˜ Ì ÙÔ˘˜ Sorrowful Winds, Web, Inactive Messiah, Need, Remember Lizzy Î·È Convixion (19.00/ú 10).

CRUISER ºıÈÓÔˆÚÈÓfi opening ÁÈ· ÙÔ bar ÛÙË Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ ºÏÔ›Û‚Ô˘, Ì ÙËÓ Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚· Î·È ÙË mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ηÏÔηÈÚÈÓfi ÛÎËÓÈÎfi, ÛοÊË, ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi –·ÎfiÌ·– ·ÂÚ¿ÎÈ. £· Ê·˜ ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, ÌÔÚ›˜ ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· ·˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÈÂȘ ÌÈ· Moet Ì ¤Ó· Ô‡ÚÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̇ıÔ ÛÔ˘. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÍÂÎÈÓ¿Ó ٷ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘... CRUISER M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, KÙ›ÚÈÔ 6, 210 9821.494

CLUB 22 KÈ Â‰Ò ·Ú·ÛÎÂ˘È¿ÙÈÎÔ ÍÂΛÓËÌ· Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙ· dexx οı ¶·Ú·Û΢‹, Ì ÙÔÓ DJ Kimon Ó· ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ resident Ù· ™¿‚‚·Ù·. K·È Ê˘ÛÈο ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈο Î·È ıÂÌ·ÙÈο parties (R’n’B, Hip hop, 80s, Kitscherella), stand up comedy, karaoke. ™ÙÔ ÙÈÌË̤ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘... CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.244, ¶·Ú·Û΢‹ 21/9.

·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ... μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ï¢ÎfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ... A.V. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. CLOSER ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È

ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ hype °Î¿˙È, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÎ ÎfiÓÛÂÙ. ∫¿ı ∫˘Ú. ·›˙ÂÈ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE

A§Ã∏ªπ™Δ∏™

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó·

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

μ∞ΔCITY

£∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡

DJ T

¢π∞™∫∂¢∞™∏

¢øPO CD

DEVENDRA BANHART “SMOKEY ROLLS DOWN THUNDER CANYON” H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ¤ÓÙ (5) ÎfiȘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ DEVENDRA BANHART “Smokey Rolls Down Thunder Canyon” (XL Recordings). AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675


X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú· Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. FLOWER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ. YOGA BALA

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

WUNDERBAR ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V. PICA PICA

KINKY

YELLOW SUBMARINE NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

✱ BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

MÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ͇ÏÈÓ· decks, Ù· ηχÙÂÚ· ·ıËÓ·˚ο cocktails Î·È Ù· ÈÔ mainstream ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

DARK SUN

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s.

ª¤ÓÂÈ æ˘ÚÚ‹ ̤¯ÚÈ Ó· η٤‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È ÍÂÎÈÓ¿ 20/9. ∫¿ı ¶¤Ì. guests. ¶·Ú. Ù· D.I.R.T.Y. ¿ÚÙÈ Ì electro Î·È ™¿‚‚. The Spirit Of Love Ì DimPap.

www.ontheroadstavlos.gr H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘, Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. TÚ›ÙË hip hop by Noiz, TÂÙ¿ÚÙË dj George Fil, ¶¤ÌÙË Nick Dales. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. ✱ SHISHA SUMMER CLUB §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ (™.E.º), ÚÒËÓ Bebek, 210 4834.190

MÔ˘ÛÈ΋ oriental, mainstream, house Î·È ÂÏÏËÓÈο. Belly Î·È freestyle dancers, special events Î·È happenings. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VINILIO μ¿ÚÎÈ˙· (ÚÒËÓ Riba’s), 210 9655.555

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE

ENVY USE BAR

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

PALENQUE CLUB

SANTA BOTELLA

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

MOTEL

Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3452.502,

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

THE SEVEN JOCKERS

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

CLUB 22

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

K¿ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM•

✱ ON THE ROAD SUMMER CLUB

MG’S

ª¶ƒπ∫π

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line.

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat.

¡¤Ô Ì·Á·˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

LALLABAI FUN & FOOD BAR

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

Lounge all - day cafe, ηÚfi˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ Caprice Î·È Babylon. ∂˘Úˆ·˚΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÛÙ· ˯›·. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ R’n’B ‚Ú·‰È¤˜ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ‘Not Whiskey Only Rakomelo’¿ÚÙÈ.

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

CLUBS

ÀÌËÙÙÔ‡ 101- 103, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

MAD CLUB

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494

MARABOU

KALUA

ΔÔ ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ . A.V.

CRUISER QUINTA

΢. R’n’B οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı., ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ú 15

¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

∞Á›·˜ ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks.

º¤ÙÔ˜ ¿È˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì¿˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿-

ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9242.444

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·. ●

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 A˘Ùfi, Ô˘ Á‰¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ·fi ÙË Ì¤Û· ÏÂ˘Ú¿. Solo

performance Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. Afi ÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ AdLib. ™ÙȘ 26 & 27/9, ÛÙȘ 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¢E§ºINAPIO N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 299 1/2 ÁÂÏÒÓ Ï·‚¤. TÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. KÔÛÙ.: ¢. £ÂÔ¯¿ÚË. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÚ.-K˘Ú. 21.15, ú 17, 22, 17. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.047 TÔ ·È‰›, ̤۷ ÌÔ˘. KÂÈÌ.ÛÎËÓÔı.: ™. K·Î·‚Ô‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, M. M·Ú¯¿ÈÓÂ, B. K·ÙÛ¿˘. ™ÙȘ 22.00, ú 10. ª¤¯ÚÈ 25/9. ºOYA°IE. £EATPO BPAXøN «ME§INA MEPKOYPH» T¤ÚÌ· T·Ù·Ô˘ÏÒÓ, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7623.857 ™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ / Crossroad.

XÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ British Council, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ· Î·È ÙÔ K¤ÓÙÚÔ NÙ¿ÓηÓ. ™‡ÏÏË„Ë - ¯ÔÚÔÁÚ. - ÛÎËÓÔı.: L. Silvestrini. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÈÌ.: M. HÏÈ¿Î˘. XÔÚÂ‡Ô˘Ó - ÂÚÌËÓ‡ԢÓ: ÌË Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ / οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ· ·fi 2 ˆ˜ 80 ÂÙÒÓ. ™ÙȘ 22/9, 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë.

Afi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· «™˘Ó οÙÈ». ™ÎËÓÔı.-‰È·ÛÎ.: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. °·ÏÈÒÓË. MÔ˘Û.: A. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. X·˚οÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ¶. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, M. K·„‹, M. M·ÁÁ›Ó·. ¶ÂÌ.-K˘Ú.: 21.30, ú 20, 15. Afi 20/9 ˆ˜ 14/10. KA§§I¢POMIOY 68, EÍ¿Ú¯ÂÈ·

Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË: 210 8068.552 & 697 8014815. TÂÙ. - K˘Ú.: 21.00, ú 18, 12. ª¤¯ÚÈ 28/10. ºE™TIBA§ ¶A¶A°OY KH¶O£EATPO ¶A¶A°OY KÔÚ˘ÙÛ¿˜ 6, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6520.412 T· ÛÎÔ˘›‰È·. TÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË. Afi ÙÔ ¢H¶E£E B¤ÚÔÈ·˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ™ÎËÓ.: AÓÙ. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: I. ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. KÔ˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, Œ. KÚ›Ù·, °. ™ÙfiÏÏ·˜. ™ÙȘ 24/9, 21.00, ú 15, 10. KPATHPA™ AÁ. ŸÚÔ˘˜ 5, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 697 2574254 ¶·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. H Ô-

Ì¿‰· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ «A‰Ú¿ÛÙÂÈ·». ™‡ÏÏË„Ë - ¯ÔÚÔÁÚ.: M. æˆÌ·Ù¿ÎË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì A. PˆÛÛÔÔ‡ÏÔ˘, B. X·Ù˙‹, ™. X·Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ. ¶·Ú.- ™¿‚.: 21.00, K˘Ú.: 20.00. ™ÙȘ 21 - 23/9. ME°APO MOY™IKH™ AI£PIO TøN MOY™øN 210 7282.333 ™ÂÏÂÛÙ›Ó·. TÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ

NÙ Pfi¯·˜. ™ÎËÓÔı.: B. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ.: A. ¢ËÌËÙÚԇη - B. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. MÔ˘Û.: £. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜. ™ÎËÓ.: N. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·ÏËÓ¤·, K. °¿Î˘, Õ. KÔ˘ÙÛ·ÊÙ›ÎË, M. Z·¯·Ú¿ÎÔ˜. ™ÙȘ 20 & 21/9, 21.00, ú 35, 25, 15. META§§OYP°EIO ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 127, °Î¿˙È ¶ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ - ‡ÌÓÔ˜ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·. XÔÚÔı·ÙÚÈ΋

·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Û˘Ó + ÂÚÁ·Û›·». ™ÎËÓÔı. - ¯ÔÚÔÁÚ.: A. MÔ˘Ú›ÙË, N. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. EÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË: MÔ˘Ú›ÙË. B›ÓÙÂÔ: ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, MÔ˘Ú›ÙË. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: M›ÁÁÔ˘, KÔÚÔÓÙ˙‹˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M¿ÓÙË, K·ÚÌ›ÚË, ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, MÔ˘Ú›ÙË. ™ÙȘ 21 - 24 & 27 - 30/9, 21.30, ú 20, 15.

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ *A.ANTONOPOULOU.A RT AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 “Recall Athens”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. °. °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜, ¶. KÔÎÎÈÓÈ¿˜, N. M¿ÚÎÔ˘. ø˜ 13/10. A-¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ™ÙË‚ °È·Ó¿ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. AÛÚfiÌ·˘Ú· Û¯¤‰È· Û ¯·ÚÙ›. ø˜ 20/10. ART-ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081 HÏ›·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ÁÂÚfiÓÙˆÓ & ÁÂÚÔÓÙÈÛÛÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘. OÌÈϛ˜, ÚÔ‚ÔϤ˜. ø˜ 2/11. * BERNIER/ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935-7 Group Show. Akakce, Beshty, Garcia-Alix, Shaw, Kelley, Vallance, N·˘Ú›‰Ë˜, Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˜. ø˜ 25/10. °KA§EPI TH™ EP™H™ KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231

TÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· TÔ˘ M·Ï˙¿Î. Afi ÙËÓ

ÔÌ¿‰· “Altra terra”. ™‡ÏÏË„Ë - ÛÎËÓÔı.: °. X·Ù˙¿Î˘. ™ÎËÓÔÁÚ.: ¢. X·Ù˙¿ÎË. MÔ˘Û.: Neon. Live DJ: Elmyr. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘,MÂÓ¿Î˘, K·ÙÚ›ÙÛ˘. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. & ¶·Ú.-K˘Ú.: 20.00 & 21.30, ú 22, 15. ø˜ 30/9. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 ÕÌÏÂÙ Ô B’. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. ™ÎËÓÔı.: B. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏÏȤ˜. XÔÚÔÁÚ.:Z. KÈÏ›ÓË. MÔ˘Û.: N. ¶·Ô˘ÙÛ¿˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ●

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 25/ 9 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 26/9. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 26/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

74 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 8/9 - 6/10. ™ÙÔ REMAP (KM) Uwe Henneken & Stefan Rinck, “Vicerunt, viderunt, venerunt”(1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ AÚÁÎÈ¿Ó·˜

(2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ø˜ 6/10. VAMIALI’S GALLERY ™¿ÌÔ˘ 1 (ÌÂÙÚfi MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô), 210 5228.968 Ruby Osorio. “Upon This Waking Edge...”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/10.

∞§§√π Ãøƒ√π * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007».

T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. ø˜ 3/11. “Fractured figure”. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Basquiat, Bock, Fischer, Jeff Koons, Paul McCarthy, Tim Noble & Sue Webster, Kiki Smith Î.¿. ø˜ 23/3.

14Ô˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì‹Ó·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. “Voyage in Greece”. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

Nelly’s, B. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, K. M·Ï¿Ê·˜, ¢. TÏÔ‡·˜ Î.¿. ø˜ 2/10.

OÈ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ¿ıÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁ-

ZOYM¶OY§AKH Thission Lofts ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 123 “Places in ZONE D”. ™. ¶ÂÙÚ›‰Ë, ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘, E. TÛ·ÓٛϷ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Û¯¤‰È· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ø˜ 6/10. I§EANA TOYNTA PROJECT SPACE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 6439.466 “Clash-Ified”. ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), T. Schulz (ÙÔȯÔÁڷʛ˜). *KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 ÕÓÓ· M·Ú›· T۷οÏË.

* KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Emergency Room”, ÂÈηÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· T. Geoffroy - Colonel, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (A. Hilde, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, X. AÔÛÙÔÏ¿Î˘ Î.¿.). O Ï·Ó‹Ù˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË, ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ø˜ 6/10. LORAINI ALIMANTIRI GAZONROUGE KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 51, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5248.077 AÓ·ÛÙ·Û›· ¢Ô‡Î·. AÓÙÈΛÌÂÓ·. ø˜ 6/10. PEBEKKA KAMXH, I¿ÛˆÓÔ˜ 47, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5233.049 Clare Woods. TÔ›·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Remap[KM], Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 20/10. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ AÁÔÚ¿, 211 1199.991 “The oldest song we know”. Megan Î·È Murray

McMillan. EÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ø˜ 10/11. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 Stef Driesen. “Rock Face”.

ÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/9. ¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN «ME§INA», HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150 Marlene Tseng Yu. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 23/9. ¶O§ITI™TIKO KENTPO «§EøNI¢A™ KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 25, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜ ™·Ú¿ÓÙ˘ K·Ú¿‚Ô˘˙˘.

¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô AÊ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ K‡ÚÈÔ˘ AÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡/ E›ÛÔ‰Ô˜ 1.

«™·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ». ø˜ 3/11. ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000

TÔ ·›Ì· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ.

TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «Ÿ¯È ·›˙Ô˘Ì». ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. K›ÓËÛË: E. AÏÂ͛Ԣ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. MÔ˘Û.: K. ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. £ÏÈ‚¤ÚË, A. §ÂÌÔÓ‹, °. TÛ·ÁηڿÎË, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. A·-

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

ΔˆÓ °. ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À & ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

ÌÈfiÙ˘· Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ “planespotters”. ø˜ 28/9. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 «K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ IÛÙÔڛ˜ T¤¯Ó˘». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È video art. ø˜ 6/10. GOETHE-INSTITUT ATHEN OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 W. Dorpfeld. ¶·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AıËÓÒÓ. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ «HÌÂÚÒÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡». ø˜ 24/9. * KEPAMEIKO™ META•OYP°EIO Remap KM. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Biennale Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. KÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· A˘‰‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔÈ: I¿ÛÔÓÔ˜, §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó graffiti artists, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÁηÏÂÚ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È video-artists. Info ÛÙÔ site www.remapKM.com Î·È ÛÙÔ blog: remapkm.blogspot.com. ø˜ 24/11. KO™MO-¶O§ITI™MO™ A. MÂÙ·Í¿ 20 & EÌ. MÂÓ¿ÎË, 210 3303.385 “Atropa Vanitas”. H Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË. A. °ÂÁÈÛÈ¿Ó, M. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, °. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ø˜ 27/9. ME°APO O§¶ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 10, ¶ÂÈÚ·È¿˜ “Disco Coppertone”. H ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. N. AÏÂ͛Ԣ, C. Caycedo, M. Garcia Torres, I. Kiaer, A. Mir, O. Nicolai, X. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ø˜ 12/10. ¶NEYMATIKO KENTPO Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 «º˘ÛÈΤ˜ AÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ».

K·ÏÏÈÚÚfiË XÔ˘ÛÈ·‰¿. Zˆ-

«◊¯ÔÈ Ù˘ ÛȈ‹˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/9. * ¶O§YXøPO™ 417, KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ & M˘ÏϤÚÔ˘ 22 “Where is the art?”. EΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ “Destroy Athens” ø˜ 13/9. M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 7: Y·›ıÚÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. XÔÚËÁfi˜ ATHENS VOICE. ø˜ 23/9. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, ™¿Ù· Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. «MÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ &

Á˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÚÁ· ·fi ͇ÏÔ Û plexiglass. ø˜ 1/11. * TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, 210 3467.322 “Destroy Athens”. 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. (‚Ï. ¤ÓıÂÙÔ ÛÂÏ. 41). ø˜ 18/11. TEXNOXøPO™ - ∂Nø™H E§§HNøN XAPAKTøN §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, AÎÚfiÔÏË, 210 9228.370 °. K·„ȉ¿Î˘. «OÍÂȉÒÛÂȘ». X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 6/10. WANNAJOB, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 697 7301524, 694 5551362 “Backrounds”. T· ÙÔ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ø˜ 18/11.

ª√À™∂π∞ E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.724 ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘. 80 ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ŒÊË‚Ô˜ ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ· Î·È Ô Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˜ ŒÚˆÙ·˜ ÙˆÓ £ÂÛÈÒÓ. MÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ø˜ 31/10. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Francesco Scavullo. ¶ÔÚÙÚ·›Ù· ‰È·Û‹ÌˆÓ. Dr. Kokichi Sugihara,

«¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÊÈÎÙfi ÙˆÓ “AÓ¤ÊÈÎÙˆÓ KfiÛ̈Ӕ ÙÔ˘ Escher». ¢È¿ÏÂÍË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ M. C. Esher. 21/9. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô‰Ô‡ BÔ˘Ï‹˜, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜

·fi ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 1945-48. ¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ŒÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi £¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ø˜ 18/11. *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 NÙ›ÎÔ˜ B˘˙¿ÓÙÈÔ˜. «™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ (Û¯¤‰È·, ÌÔÚʤ˜). ø˜ 5/10. ●

>>

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 NÔ˘ ¢Ô˘... Ë ¿Û¯ËÌË. EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ N. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: Z. I·Îˆ‚›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. æ¿ÏÙ˘, K. TۿΈӷ˜, ™. Z·ÓÓ›ÓÔ˘, X. æ¿ÏÙË. TÂÙ.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.00 & 22.00, K˘Ú. 21.00,ú 23, 16, 18.

>>

>>

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

( * * ) H Eπ™μ√§H (THE INVASION) TÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ (‚Ï. ÛÂÏ.79). AE§§ø Cinemax 5+1, A™TPON, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ¶API - Refresh Cinemas, ™INE º§OI™BO™ - EæA, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, X§OHDAIKIN, A£HNAION Cinepolis, NANA Cinemax, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( * * ) EƒøΔ∂ÀªE¡∏ T∑Eπ¡ (BECOMING JANE) TÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó T˙¿ÚÔÓÙ (‚Ï. ÛÂÏ.79)A§E•AN¢PANESCAFE, AT§ANTI™, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( * ) O K∞π¡√Yƒπ√™ Δ∏™ M∞ª∞™ ª√À (I COULD NEVER BE YOUR WOMAN) T˘ ŒÈÌÈ X¤ÎÂÚÏÈÓÁÎ (‚Ï. ÛÂÏ.79). AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) ¶∞¡¢øƒ∞ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ù·ÌÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ (‚Ï. ÛÂÏ.79). ¢E•AMENH FRAME, ¶§AZA, TPIANON

( * * ) YEAR OF THE DOG TÔ˘ M¿ÈÎ °Ô˘¿ÈÙ(‚Ï. ÛÂÏ.79) A™TEPIA, INTEA§ ( * * * ) T√ ¢π∞º∞¡√ ¢∂ƒª∞ (REFLECTING SKIN) TÔ˘ º›ÏÈ P›ÓÙÏÂ˚ (‚Ï. ÛÂÏ.79). A§ºABI§-BAR CINEMA, A™TY - Cinema

TO ¶√πª¡π√ (THE FLOCK) TÔ˘ B¿È K¤Ô˘ÓÁÎ §¿Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ P›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜, A‚Ú›Ï §·‚›Ó, ∂ÓÙ ÕÎÂÚÌ·Ó μÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Î·È Ë ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. AI°§H, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A§™O™, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, CINE CITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NIPBANA Cinemax, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, NANA Cinemax, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, §I§A

( * ) ∂¡∞™ ∞°¡ø™Δ√™ A¡∞ª∂™∞ M∞™ (BUTTERFLY ON A WHEEL) TÔ˘ M¿ÈÎ M¿ÚÎÂÚ Ì ÙÔ˘˜ ¶ÈÚ˜ MÚfiÛÓ·Ó, M·Ú›· M¤ÏÔ, T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ.H Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‹Û˘¯Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜ ··Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 20 CINEMAS

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS

( * * ) ¢À√ M∂ƒ∂™ ™Δ√ ¶∞ƒπ™π (2 DAYS IN PARIS) T˘ ZÈÏ› NÙÂÏ› Ì ÙÔ˘˜ Z. NÙÂÏ› ÕÓÙ·Ì °ÎfiÏÙÌÂÚÁÎ, NÙ¿ÓÈÂÏ MÚÔ˘Ï, M·Ú› ¶ÈÁȤ, AÏÌ¤Ú NÙÂÏ›. K¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ì¤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. E§§H, A£HNAION Cinepolis, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ¶§AZA, ¶TI ¶A§AI

( * * * ) THE SIMPSONS: H Δ∞π¡I∞ THE SIMPSONS MOVIE ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™›Ï‚ÂÚÌ·Ó. ªÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÂÍÈÛÙÔÚ› Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ M·Ù °ÎÚ¤ÈÓÈÓÁÎ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· «ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘». AÔÏ·˘ÛÙÈ΋. A£HNAION Cinepolis, A§E•AN¢PA -Refresh cinemas, AMYNTA™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, AT§ANTI™, ATTIKON A§™O™ - Refresh Cinemas, BAPKIZA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

(* ) HANIBAL - H AƒÃ∏ HANNIBAL RISISNG TÔ˘ ¶›ÙÂÚ °Ô˘¤ÌÂÚ Ì ÙÔ˘˜ °Î. O˘ÁȤÏ, °Î. §È, PȘ 'IÊ·Ó˜, K¤‚ÈÓ M·ÎKÈÓÙ. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔÓ X¿ÓÈÌ·Ï §¤ÎÙÂÚ Û ‰È¿ÛËÌÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ηӛ‚·ÏÔ. ∞Ó¤ÌÓ¢ÛÙÔ. ™INE °A§AT™I, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

( * * * ) 1408 TÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÊÛÙÚÔÌ Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÓ KÈÔ‡˙·Î, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ T˙¿ÎÛÔÓ, M¤ÚÈ M·ÎKfiÚÌ·Î ™˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ¤Ó· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Û·Ù·ÓÈÎfi. ∞ÏËıÈÓ¿ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ KÈÓÁÎ. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON MA°IA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON STARCITY

( * * ) O X∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π Δ√ T∞°ª∞ Δ√À º√π¡π∫∞ HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX √ X¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ BfiÏÓÙÂÌÔÚÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοϷ˜. Ÿ¯È οÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNA - PISCINES IDEALES, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH, ETOYA§A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA(§‡ÎÂÈÔ), NANA Cinemax

( * * * * * ) ZODIAC TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ º›ÓÙÛÂÚ Ì ÙÔ˘˜ T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, M·ÚÎ P¿Ê·ÏÔ, ÕÓÙÔÓÈ ŒÓÙÔ˘·ÚÙ˜. ™Ô˘‰·›· Ù·ÈÓ›· ˘·ÚÍȷ΋˜ ·ÁˆÓ›·˜. AABOPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, MIKPOKO™MO™ - PRINCE, O™KAP, ¶A§A™, TPIA A™TEPIA, ETOYA§-

A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax 3, A£HNAION, NANA Cinemax, ETOYA§A§E•AN¢PA, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

( * * * ) PLANET TERROR TÔ˘ PfiÌÂÚÙ PÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Ì ÙÔ˘˜ PfiÔ˘˙ M·Î°ÎfiÔ˘·Ó, ºÚ¤ÓÙÈ PÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, T˙Ô˜ MÚfiÏÈÓ, M¿ÈÎÏ MÈÓ, MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, N·‚›Ó ÕÓÙÚÈÔ˘˜. «¶¿ÂÈ ·Î¤ÙÔ» Ì ÙÔ “Death Proof” ÙÔ˘ KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ. °§YºA¢A, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * * * ) O ºπ§√™ ª√À ∫π ∂°ø (WITHNAIL AND I) TÔ˘ MÚÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ Ì ÙÔ˘˜ P›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÚ·ÓÙ, ¶ÔÏ M·Î°Î·Ó, P›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÚ›ÊÈı˜, P·ÏÊ MÚ¿Ô˘Ó, M¿ÈÎÏ ŒÏÊÈÎ AÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Έ̈‰›·, Ë ·fiÏ˘Ù· cult ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·. EKPAN, PIBIEPA, ¢IANA ( * ) ™ƒ∂∫ √ ΔƒπΔ√™ (SHREK THE THIRD) TˆÓ KÚȘ M›ÏÂÚ Î·È P·Ì¿Ó XÔ‡È. ∫ÈÓÔ˘Ì¤Ó· Û¯¤‰È·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÚˆÙfiÙ˘Ë. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§E• CINEMA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, ZEA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™INE °A§AT™I, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, A™TEPIA, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ™INE ¶API Refresh Cinemas, ™OºIA

( * * * * ) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ. ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. A£HNAIA - Refresh Cinemas, AKTH - Refresh Cinemas, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ NO™TA§°IA, £H™EION, ™OºIA, NIPBANA Cinemax, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ “MIMH™ ºøTO¶OY§O™”, ¶ANA£HNAIA, M¶OM¶ONIEPA

( * ) A§∂•I™º∞πƒ√π NΔ∂ΔE∫Δπμ 3 (RUSH HOUR 3) TÔ˘ MÚÂÙ P¿ÙÓÂÚ Ì ÙÔ˘˜ KÚȘ T¿ÎÂÚ, T˙¿ÎÈ TÛ·Ó, M·Í ºÔÓ ™›ÓÙÔÊ, I‚fiÓ AÙ¿Ï.£ÂˆÚËÙÈο ·ÛÙ›· Î·È ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘, ΢ڛˆ˜ ‚·ÚÂÙ‹. A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ™E§HNH, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ME§INA ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

( * * * * ) DEATH PROOF TÔ˘ KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ KÂÚÙ P¿ÛÂÏ, PÔ˙¿ÚÈÔ NÙfiÛÔÓ, B·Ó¤Û· ºÂÚÏ›ÙÔ, T˙fiÚÓÙ·Ó §·ÓÙ, PfiÔ˘˙ M·ÁÎfiÔ˘·Ó, ™›ÓÙÓÂ˚ ¶Ô˘·ÙȤ, ZfiÈ MÂÏ. ¶ÚÒËÓ ÛÙ¿ÓÙÌ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ Á˘Ó·›Î˜. £· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ·Ú¤· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋. ¶ANA£HNAIA, £H™EION ●


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜

¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 19.45-21.2023.00 Ì ˘fiÙ.

AABOPA Δ¤ÚÌ· πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423271, Zodiac 20.15-23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, £EPINO EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 16.30-18.30-20.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.30-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 21.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 18.4520.45-22.45/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 4: EÈÛ‚ÔÏ‹ 16.1018.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00 A›ıÔ˘Û· 5: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 16.45/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 19.00-21.10-23.20

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50 KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.15-23.00 A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.10-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 18.4020.40-22.40/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 17.30/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 20.40/ Zodiac 23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.10-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 20.50-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 18.30-20.30-22.30/ EÈÛ‚ÔÏ ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 A›ıÔ˘Û· 1: ŒÓÔ¯Ô Ì˘ÛÙÈÎfi 21.00-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ô›ÌÓÈÔ 20.45-22.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.00 Ì ˘fiÙ.

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 TÔ Ô›ÌÓÈÔ 20.30-22.30

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832666 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.0020.15-22.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ‰¤ÚÌ· 19.0021.05-23.10

AMYNTA™

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙo˘fiψ˜ 117, 210 6998.631 ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› 18.45/ H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó‡¯Ù· 20.45-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Ô›ÌÓÈÔ 20.45-22.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00-19.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 17.15-19.15/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.0023.00

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208521 H ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ 18.40-20.40-22.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON Δ¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.00-21.0023.00

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ‰¤ÚÌ· 18.1520.20-22.30

™¿‚‚. 18.00 T· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, 20.20 EÛ›˜ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, 22.30 Joe Strummer: The future is unwritten/ K˘Ú. 17.00 O Ô›ÎÙÔ˜ Î·È Ë ıÏ›„Ë / ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·, 22.00 O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ/ ¢Â˘Ù. 18.00 TÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, 20.30 ¶Ï·Ó‹Ù˘ ÁË, 23.00-M·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ/ TÚ. 18.00 - A·ÙËÏ¿ fiÓÂÈÚ·, 20.00 - §fiÏ· MfiÓÙ˜, 22.30 Paranoid Park/ TÂÙ. 18.00 Norman Mc Laren retrospective, 20.00 Waitress, 22.30 ¶·Ú·ÓÔ˚΋ ·Á¿Ë

AºPO¢ITH Refresh Cinemas AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 £EPINO Inland Empire 21.15

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: MËÓ ÙÔ ÂȘ Û ηӤӷ 20.40-22.40/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 19.20-21.00-22.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.45 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: 88 ÏÂÙ¿ 20.40-22.40

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 20.3022.30 Ì ˘fiÙ.

CINE CITY ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 20.4522.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ô›ÌÓÈÔ 18.15-20.30-22.45

ATTIKON A§™O™ Refresh Cinemas

CINERAMA

AÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755 £EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.00-23.00 Ì ˘fiÙ.

AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.0020.15-22.30

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 18.20 ŸÌÔÚÊÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, 20.20 ÕÓÈ §fiÌÔ‚ÈÙ˜: Zˆ‹ ̤۷ ·fi ÙÔÓ Ê·Îfi, 22.30 N˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÚ¤ÓÔ/ ¶·Ú. 18.15 ™ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Ù˘ PÔ‡Ì·, 20.30 O ÓÔÓfi˜ Ù˘ ÓÙ›ÛÎÔ, 22.30 TÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ™ÔÏ¿Ó˙;, 00.30 T· χÙÚ· ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘/ ™¿‚‚. 16.00 EȉÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, 18.15 ŒÚˆÙ·˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·, 20.30 Un gros quartier pourri / K·Ù¿ Ù·˜ ÁÚ·Ê¿˜, 23.00 ø, ÙÈ ‚ÚÒÌÈÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, 01.00 TÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÏÔ˘‚›/ K˘Ú. 18.00 O ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ŒÏ‚Ș, 20.00 100% Ì·ÏÏ›, 22.30 Oogruk ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÙڤϷÈÔ/ ¢Â˘Ù. 17.30 º¤Ù· ˙ˆ‹˜ / MÂÙ¿ ÙË ÛȈ‹, 20.00 H Ì˘ÛÙÈ΋ AÌÂÚÈ΋, 22.30 TÔ „ˆÓÈÛÙ‹ÚÈ/ TÚ. 17.30 Aı‹Ó· / ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ï·Ó‹ÙË / AÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ ¤Ù·Ï· / H ·¤Ú·ÓÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ZÔ¯¿Ú·, 20.30 ZOO, 22.45 ™¿Û’ Ù·/ TÂÙ. 18.30 AÓ›Ù· Ô’ NÙ¤È: Ë ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Ù˙·˙ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜, 20.30 Love story

ATTIKON cinema ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228821 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 18.00 AÁ·Ë̤ÓË, 20.00 Garage, 22.00 £¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÂÛÙÔ˘˜/ ¶·Ú. 18.00 H‰ÔÓ‹, 20.15 O P·Ù·Ùԇ˘, 23.00 IÛÙÔڛ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ/

76 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-17.15-20.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-14.15-17.1520.15/ ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 23.15 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.15-21.15-23.1501.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.15-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)- 19.1521.15-23.15-01.15 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 4: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.4518.00-20.15-22.30-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 5: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-15.15-18.15/ Zodiac 21.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.15-20.4523.30 A›ıÔ˘Û· 7: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤-

Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30-18.45-21.0023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.15-16.30-18.45-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 8: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.00-23.0001.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.00-23.00-01.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 9: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.00-20.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00-18.0020.00 Ì ˘fiÙ./ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 10: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.45-19.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.15-19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 12: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00-18.00/ Zodiac ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 13: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.15-19.30-21.45 A›ıÔ˘Û· 14: Zodiac ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.15-23.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.18.4521.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.20.00-22.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.45-20.00-22.15 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.15-21.15-23.1501.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.15-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.1521.15-23.15-01.15 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-17.00-19.3022.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.15-17.00-19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.4523.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 8: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30

A›ıÔ˘Û· 9: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45-21.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30-18.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 10: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.00-18.15-20.30-22.4501.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.45-16.00-18.15-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 13.0015.15-17.30-19.45-22.0000.15 A›ıÔ˘Û· 12: TÔ Ô›ÌÓÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.00-18.15-20.3022.45-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.45-16.00-18.1520.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 13: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.45-19.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.45-19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ Ô›ÌÓÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.15-19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 15: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-17.45-20.4523.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.11.4514.45-17.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 16: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.45-18.45-21.4500.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4515.45-18.45-21.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 17: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.30-18.3020.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-14.30-16.3018.30-20.30 Ì ˘fiÙ./ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 18: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Hannibal - H ·Ú¯‹ 20.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 19: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.30-21.3023.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.3021.30-23.30 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 20: Zodiac ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.45-21.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-14.3017.45-21.00-00.15

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-14.45-16.45 Ì ˘fiÙ./ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 19.00-21.0023.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 2: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-16.00-18.45/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-18.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-18.30 Ì ˘fiÙ./ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.15-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.1515.15-17.15-19.15/ Zodiac 21.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.15-16.1518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.15-22.15-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.15-22.1500.15

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: EÈÛ‚ÔÏ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 13.00-16.00-19.00/ Zodiac 21.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)18.30-20.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-18.3020.30 Ì ˘fiÙ./ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.00-21.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.0015.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)19.00-21.15 Ì ˘fiÙ./ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 23.15 A›ıÔ˘Û· 5: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.45-18.00-20.30-22.4501.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.30-15.45-18.00-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 19.3021.30-00.00, TÚ. 22.4500.45 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 20.45-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.K˘Ú.18.15 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 9: Zodiac 18.4522.15

·Ï·ÈÛÙ¤˜, 22.30 X·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹, 00.30 OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ̤ڷ˜/ ™¿‚‚. 17.30 T˘ÊÏfi˜, 20.00 OÈ Ë‰ÔÓÔ‚Ï„›Â˜, 23.00 H ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ, 00.45 ™Ô‡˜ ÙÛԇϘ/ K˘Ú. 17.30 MÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ A’, 20.15 The band’s visit, 22.30 OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ӈÓ, ¢Â˘Ù. 18.00 M¤‰Ô˘Û·, 20.00 EÍÈϤˆÛË, 22.45 XXY/ TÚ. 18.00 Tekon Kinkurito, 20.30 H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ¿Ù·ÎÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, 22.30 ™·ÛÙ¿ ·ÁÁÏÈο/ TÂÙ. 18.00 TÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÈ·˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘, 20.15 X›ÏÈ· Ì›ÏÈ· ¤ÚˆÙ·, 23.00 The age of ignorance. A›ıÔ˘Û· 2: 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ - «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 18.30 O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù›ÁÚË, 20.30 OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ӈÓ, 23.00 ™Ê·Á‹/ ¶·Ú. 18.30 Garage, 20.30 TÔ ÓÂÎÚfi ·È‰›, 23.00 T· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜/ ™¿‚‚. 17.30 MÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ A’, 20.15 £¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÂÛÙÔ˘˜, 22.45 EȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘/ K˘Ú. 18.00 X·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹, 20.00 EȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘, 22.45 H‰ÔÓ‹/ ¢Â˘Ù. 18.30 ¢Ú. ¶ÏÔÓÎ, 20.15 AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË, 23.15 H ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ/ TÚ. 18.15 XXY, 20.15 M·ÎÚÈÓÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ, 23.00 M¤‰Ô˘Û·/ TÂÙ. 18.15 IÛÙÔڛ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ, 20.30 A·ÙËÏ¿ fiÓÂÈÚ·, 22.30 AÂÙfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·Ú¯·Ú›·.

A›ıÔ˘Û· 1: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 20.00/ Zodiac 22.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ô›ÌÓÈÔ 23.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 18.30/ Zodiac 20.15

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO A˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË 21.0023.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, AÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 £EPINO™ Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì.K˘Ú.20.40-23.00/ O ηٿÛÎÔÔ˜ Ì ٷ 7 ÚfiÛˆ· ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.00

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú.20.3023.00/ Deathproof ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.00

I§ION ΔÚÔ›·˜& ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810602 EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 18.40-20.40-22.40

KHºI™IA Cinemax §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 18.3020.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ô›ÌÓÈÔ 17.30/ Zodiac 19.30-22.30

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, 210 6231601 EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.30-20.3022.30

§AOYPA ¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 £EPINO ¶·Ó‰ÒÚ· 21.0023.00

NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.50-23.00

§I§A ¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 K‹ÔÈ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ 18.15-20.25/ O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ 22.30

N¿ÍÔ˘ 115 ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 ™ÈÓ¤ T¤¯Ó˘ (ANAKAINI™MENO™ ) £EPINO HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ¶¤Ì. 20.40-22.50/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ ¶·Ú.-TÂÙ. 20.40-22.50

¢IONY™IA §.™˘ÁÁÚÔ‡ 286, 210 9515514 £EPINO ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215305 Zodiac 17.30-20.15-23.05

NIPBANA Cinemax °A§A•IA™

EKPAN

∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 20.4022.30 Ì ˘fiÙ.

ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ (™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·), 210 6461.895 £EPINO O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜ 21.00-23.00

OA™I™ E§§H ∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632789 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 18.00-20.10-22.20

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ¶¤Ú· ·fi ÙË Ï›ÌÓË 19.50-21.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.40-20.50-23.00/ Planet terror 21.20-23.10

E§§HNI™ Cinemax

°§YºA¢A

¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 210 7215.944 EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 19.5022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.15

£EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.00-22.40 Ì ˘fiÙ.

KËÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ì ΋Ô, 210 6464.009 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-K˘Ú.20.4023.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

EM¶A™™Y FILMNET ODEON

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: 13o ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ - «N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜». ¶¤Ì. 18.00 AÂÙfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·Ú¯·Ú›·, 20.00 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ, 22.30 H Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÎÙ‹ÓÔ˘˜, 00.15 H Á˘Ó·›Î· Ï˘Î¿ÓıÚˆÔ˜/ ¶·Ú. 18.00 ¢Ú. ¶ÏÔÓÎ, 20.00 OÈ

§.∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469398 TÔ Ô›ÌÓÈÔ 18.30-23.00/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.40

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.00-21.0023.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00-15.25 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 £EPINO Babel ¶¤Ì.K˘Ú. 20.45-23.00/ YÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 £EPINO EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 20.40-23.00

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 20.10-22.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.00 Ì ˘fiÙ. A›ıÔ˘Û· 2: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 19.50-22.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.15 A›ıÔ˘Û· 3: 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 20.30-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.10

ETOYA§A§E•AN¢PA

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306

§. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000


A›ıÔ˘Û· 1: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 18.30-21.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-15.40/ Hannibal - Ë ·Ú¯‹ 23.50 A›ıÔ˘Û· 2: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.1021.10-23.10 Ì ˘fiÙ. ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 18.1020.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-19.3021.30-23.40 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.3015.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 19.50-21.50 Ì ˘fiÙ./ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.K˘Ú.16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Planet terror 00.00 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.0014.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.10-00.30 A›ıÔ˘Û· 7: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 18.4020.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.20-14.30-16.30 A›ıÔ˘Û· 8: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 18.20-20.2022.20-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 9: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.3015.50 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 11: EÈÛ‚ÔÏ‹ 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 12: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-TÚ.18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.1014.10-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 1408 ¶¤Ì.-TÚ. 20.4022.50, TÂÙ. 21.00-23.15

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: EÈÛ‚ÔÏ‹ 17.45-19.45-21.45-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.45, K˘Ú. Î·È 13.45 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.0014.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)21.00 Ì ˘fiÙ., K˘Ú Î·È 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 22.50 A›ıÔ˘Û· 4: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 16.40-21.3023.30, K˘Ú. Î·È 12.4014.40/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 18.40 A›ıÔ˘Û· 5: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 17.10/ Zodiac 20.10-23.10 A›ıÔ˘Û· 6: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 16.3018.30-20.30-22.30, K˘Ú. Î·È 12.30-14.30

19.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.40/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.2000.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.3015.50 A›ıÔ˘Û· 7: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ 18.4020.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30-16.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.12.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 19.1021.10-23.10/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›·17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.10-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 20.2022.10 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.10-14.1016.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Planet Terror 00.00 A›ıÔ˘Û· 10: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.20-23.40 Ì ˘fiÙ./ Cinema Park. T·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, ∫.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234130 Zodiac 19.20-22.20

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EPINO Half Nelson 20.30-22.45 XEIMEPINO Zodiac 19.30-22.30

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 £EPINO Death Proof ¶¤Ì.-K˘Ú.20.50-23.00/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.30-23.00

¶§AZA §.∫ËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921667 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Ó‰ÒÚ· 18.30-20.30-22.30

¶TI ¶A§AI 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 18.30-20.30-22.30

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 £EPINO O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ 20.45-23.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ ∞ÏÛÔ˜ μ›ÎÔ˘, 210 2138119 £EPINO ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Hannibal - H ·Ú¯‹ ¶¤Ì.-K˘Ú. 23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

™INE ¶API - Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £EPINO EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.1523.10/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 19.45 Ì ˘fiÙ.

NIPBANA Cinemax TÔ Ô›ÌÓÈÔ 18.30-23.00/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.40

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: EÈÛ‚ÔÏ‹ 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 2: AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 (¤Á¯ÚˆÌÔ) 18.20-20.30-22.30-00.20 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.50-19.50-21.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 Ì ˘fiÙ./ 1408 23.50 A›ıÔ˘Û· 4: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη

™INE º§OI™BO™ EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 £EPINO EÈÛ‚ÔÏ‹ 20.30-22.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.00-21.0023.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ

22.30/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 20.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.00-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.15-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 21.3023.40 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 21.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 3: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 17.0020.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0014.15-17.00-20.00/ Hannibal - H ·Ú¯‹ 22.30 A›ıÔ˘Û· 4: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚. 11.1513.15-15.15-17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. 13.15-15.1517.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 19.10-21.1023.10, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.1023.10 A›ıÔ˘Û· 5: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 16.2018.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 14.30-16.20-18.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÚ.-TÂÙ. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.40/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 22.45 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 1408 20.00/ Zodiac 22.00 A›ıÔ˘Û· 7: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.K˘Ú. 13.00-15.00-17.0019.00 Ì ˘fiÙ./ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 21.00/ Hannibal - H ·Ú¯‹ 23.00 A›ıÔ˘Û· 9: EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.15-21.40-23.50/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.45-16.30 A›ıÔ˘Û· 10: EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.40, ™¿‚‚. 14.4517.10-19.30-21.50-00.10, K˘Ú. 14.45-17.10-19.3021.50, ¶·Ú. 19.30-21.5000.10

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.40-13.4015.40-17.40-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ô›ÌÓÈÔ 21.45/ EÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ 23.50 A›ıÔ˘Û· 2: O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 17.00-19.00-21.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.0017.00-19.00-21.00-23.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: The

Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.20-13.20-15.2017.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 19.10-21.10-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.50-16.30/ EÈÛ‚ÔÏ‹ 19.20-21.30-23.40 A›ıÔ˘Û· 5: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.0016.00-18.00-20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zodiac 22.00 A›ıÔ˘Û· 6: The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.40-18.40 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.40-14.4016.40-18.40 Ì ˘fiÙ./ Zodiac 20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 7: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-21.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-15.10-18.20-21.20/ Hannibal - H ·Ú¯‹ 00.00 A›ıÔ˘Û· 8: ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 20.20 Ì ˘fiÙ./ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.00-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: Zodiac 22.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 17.0019.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-21.15 Ì ˘fiÙ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ¶·Ó‰ÒÚ· 19.00-21.0023.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™

ÏˆÓ 20.30-22.50

A§E• - CINEMA §ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 £EPINO ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 20.30-22.30 Ì ˘fiÙ., ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.30 Ì ˘fiÙ., K˘Ú 20.30 Ì ˘fiÙ./ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ K˘Ú. 22.30, ·fi ¢Â˘Ù. 21.00

A§E•AN¢PA Refresh cinemas HÚÒˆÓ ¶ÔÏ/Ó›Ԣ, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 £EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.00-23.00 Ì ˘fiÙ.

AMIKO Eȉ·‡ÚÔ˘ & AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 £EPINO KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.00-23.00

¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§/¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 £EPINO O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30-22.30/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¢Â˘Ù. 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ê›‰È ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘ TÚ. 20.3022.30/ TÔ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ TÂÙ. 20.30-22.40

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™» ∞.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198890 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30/ Little miss sunshine ¶¤Ì.-

K˘Ú.23.00/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¢Â˘Ù.-TÂÙ.20.30/ 13 T˙·Ì¤ÙÈ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NO™TA§°IA ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773731 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.5023.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ¶ETPOY¶O§H™ 25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £EPINO 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 £EPINO H Û˘ÓˆÌÔÛ›· ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

22.30/ Garfield 2 ¶·Ú.K˘Ú. 20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15/ °‡ÚÓ· ›Ûˆ ¢Â˘Ù.TÚ. 20.15/ H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ TÂÙ. 20.15

·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ)

øPø¶O™

ƒ·Ê‹Ó·, 22940 25439 O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη 20.30

X§OH-DAIKIN K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £EPINO EÈÛ‚ÔÏ‹ 21.0023.00

øÚˆfi˜, 22950 38979 £EPINO 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00-23.15/ Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.15

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 £EPINO 300 ¶¤Ì. 20.3022.40/ YÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30-22.30/ The prestige ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.30-22.40/ Music & lyrics TÂÙ. 20.3022.30

¶ÂÈÚ·È¿

™INE AP°YPOY¶O§I™

ME§INA ¢HM. KIN/ºO™

K‡ÚÔ˘ 68, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9922.098 £EPINO M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 20.30-23.00

™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 £EPINO Spider - man 3 ¶¤Ì. 20.30-23.00/ AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 ¶·Ú.-TÂÙ. 20.50-23.00

M¶OM¶ONIEPA KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 £EPINO ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-22.45/ TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.45-22.45/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ TÂÙ. 20.30-22.45

™INE ¶A§§HNH

ODEON MA°IA ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 1408 20.15-22.30

KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 £EPINO ™ÎËÓ¤˜ ·Ô ÂÓ· Á¿ÌÔ ¶¤Ì.-K˘Ú.20.45/ N¢ÚÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-22.45

OPºEA™

ºI§O£EH

§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £EPINO T· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· ¶¤Ì. 20.15-

¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 £EPINO X·Ì¤Ó· fiÓÂÈÚ· ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30-22.45,

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 £EPINO M ÙËÓ ÚÒÙË 21.10-23.10, ·fi ¢Â˘Ù 21.10/ Happy feet 19.30

™INE æYXIKO Classic

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521388 ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ 18.0020.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-22.20 Ì ˘fiÙ.

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™ B‡ÚˆÓÔ˜ Î·È XÈÏ‹˜, AÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 £EPINO OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì. 20.30-22.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ·fi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 £EPINO AÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔÈ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ 3 21.00-23.00

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225653 EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.00-20.1022.20 ●

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 £EPINO ¶ÂÚÈ̤ӈ οÔÈÔÓ 20.30-22.30

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 £EPINO AÏÂÍ¿Ó‰Ú· 21.00-23.00

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711105 EÈÛ‚ÔÏ‹ 18.40-20.4022.40

æYPPH ™·ÚÚ‹ 40, 210 3247.234 £EPINO ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Ì·ÛÙ ̷˙› ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO TÔ Ô›ÌÓÈÔ 21.00-23.00

APTEMI™ ¢HM.KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 £EPINO The Simpsons: H Ù·ÈÓ›· 21.00-23.00 Ì ˘fiÙ.

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 £EPINO O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.00-22.30, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿Ï-

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


Δ∞π¡π∂™

* ** *** **** *****

13Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜

1. TÔ Â›ÛËÌÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. EÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ó¤ˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË Ó· ›ӷÈ... ÓfiÛÙÈÌË fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ. 2. ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÏÂÛ‚›Â˜ ηÏfiÁÚȘ, ·ÈÌÔÛÙ·Á›˜ ηÓÈ‚¿ÏÔ˘˜ ηÈ... «™Ô‡ÂÚ TÛԇϘ»; ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ¤ÓÔ¯Ô ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ “Grindhouse”.

3. ¶¿ÚÙÈ, ¿ÚÙÈ ¿ÚÙÈ. BÚ›Ù ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Soul ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓ KfiÚÌÈÓ Control ÛÙÔ AÙÙÈÎfiÓ, ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. O ¶›ÙÂÚ XÔ˘Î ÙˆÓ Joy Division Î·È ÙˆÓ New Order ı· οÓÂÈ ÙÔÓ DJ. 4. TÔ “The Atonement” ÙÔ˘ T˙Ô P¿ÈÙ ‹ ÙÔ “I’m Not There” ÙÔ˘ TÔÓÙ X¤ÈÓ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·fi ÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙÚÈ̈¯Ù›Ù ÁÈ· Ó· Ù· ‰Â›ÙÂ. 5. KÚ˘Ê‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ AfiÏψӷ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙȘ 22.20. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›Ù ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ Â›‰·ÙÂ. 6. ™ÎËÓÔı¤Ù˜ fiˆ˜ Ô °. NÔ‡ÛÈ·˜, X. ¢‹Ì·˜, Ë K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ KÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¶·Ú·Û΢‹ 28/9 ÛÙÔÓ AfiÏψӷ. 7. °ÓˆÚ›ÛÙ ‹ ı˘ÌËı›Ù ÙÔÓ È‰ÈÔÊ˘‹ M·Í OʛϘ, ̤۷ ·fi ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. 8. Aӷηχ„Ù ÙË N›Ó· M¤ÓΘ, ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËı› Û ‰Âο‰Â˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÌÔ˘Û›· ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. 9. TÔ “ZÔÔ” ÙÔ˘ PfiÌÈÓÛÔÓ NÙ‚fiÚ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÁÈ· ÙÔ (ÌfiÓÔ) ıˆÚËÙÈο ÛηӉ·ÏÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÎÙËÓÔ‚·Û›·˜. 10. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· Á›ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Sigur Ros, ÙÔ Thrash Metal ‹ ÙËÓ AÓ›Ù· √’ NÙ¤È. 11. ™Î¿ÛÙ ÙÔ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ KÚÈÛÙ›Ó B·ÛfiÓ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27/9 ÛÙȘ 14.00, ÛÙÔÓ I·Ófi. 12. OÈ Ï¤ÍÂȘ «Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ™·ÙÁÈ·˙›Ù P¤È» ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· MÔ˘ÓÙ·ÓÙ¤Ì NÙ·ÛÁÎÔ‡Ù· Û·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó; °ÓˆÚ›ÛÙ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· Û·˜ Ì·Á¤„ÂÈ. 13. ™ÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó sos. AÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙÂ, ÂÙ¿ÍÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ‰Â›Ù ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛÁÂȈı›. K·Ïfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï... ∞

ÛË), ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÒ‰˘ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÂÈÚ‹ÓˆÓ – fiˆ˜ Ë ‰fiÍ·, ÙÔ ¯Ú‹Ì· ‹ Ë ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹ ηÚȤڷ. E›Ó·È ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ, ηıÒ˜ fiÙ·Ó Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÊÈÏÌ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Warner μros Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ. OÈ ·‰ÂÏÊÔ› °Ô˘·ÙÛfiÊÛÎÈ (·Ó Î·È È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Î·È Ë ·‰ÂÏÊ‹ °Ô˘·ÙÛfiÊÛÎÈ, ηıÒ˜ Ô §¿ÚÈ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘) ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ë Warner ›¯Â ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ› Û·Ó ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÚÔۤϷ‚·Ó ÙÔÓ T˙¤È̘ M·ÎTÈÁÎ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “V for Vendetta” ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎ-

ÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈϤÔÓ ÛÎËÓ¤˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÚ›·... ÙÚfiÌÔ˘, Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ «¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ», fï˜ ·Ú·‰fi͈˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·ÓÒÓ ¢Ú. ºÚ¿ÓÎÂÓÛÙ¿ÈÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË fiÛÔ ÙÂÚ·Ù҉˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ˜. N·È, Ë NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ ÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·Í›Â˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· «·ÏÏ·Á̤ÓÔ˘˜» ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘, Î·È Ô NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â‰Ò ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘... «ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÙÔ˘ T˙¤È̘ MÔÓÙ». EÓÙÔ‡ÙÔȘ, οو ·fi Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹˜ Ͽη˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ ÂÓfi˜ ÊÈÏÌ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·Ó¤ÏÈÛÙ· ΢ÓÈÎfi Î·È ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜, Ù· ΢ÓËÁËÙ¿ Î·È Ù· ÂȉÈο Âʤ, ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ ÙÂÏÈο ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÙËÓ ¤¯ıÚ·, ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ, Ô˘ ÙfiÛÔ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Èı·Ófiٷٷ ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi οı ÓÔ‹ÌÔÓ· ı·ً Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·: ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜, ÙfiÙ fi¯È, ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ûˆı›... ●

NYÃΔ∂™ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞™: ¢∂¡ ∂π¡∞π £∂™ª√™, ∂π¡∞π ∂£π™ª√™... TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY Œ¯ÔÓÙ·˜ ˙‹ÛÂÈ ÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ fi¯È ·Ï¿ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ÚÈÓ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË «ÁÓˆÚÈÌ›·», ÙÔ ÚÒÈÌÔ ÊÏÂÚÙ, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙË «Û‡ÏÏË„‹» ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì‹ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ™ÈÓÂÌ¿, ÔÊ›ψ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì·Ì¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÁÈ· ˘ÈÔıÂÛ›·. EÓÙÔ‡ÙÔȘ Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ «Â›ÛËÌ·» ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜, οı ™Â٤̂ÚË ı· ÂÚ›ÌÂÓ· Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‚˘ıÈÛÙÒ fi¯È ·Ï¿ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ù·ÈÓÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. °È· ‰¤Î· ̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Ù˘ KËÊÈÛ›·˜, ÛÙ· Ì·Ú fiÔ˘ ›ÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù·Èӛ˜, ÛÙȘ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ÛÈÓÂÊ›Ï ÓËÛÈ¿ KÔÚ·‹-¶·ÓfiÚÌÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ¯·ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ «Î·ÓÔÓÈ΋ ˙ˆ‹». E‰Ò Î·È 13 ¯ÚfiÓÈ· ÁÓÒÚÈÌ· ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜, ÛÙȘ ‰ÈÏ·Ó¤˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì «ÁÂÈ·», ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù· ›‰È· ÊÈÏÌ, ÌÂı¿Ì ÛÙ· ›‰È· ¿ÚÙÈ. ¢›¯ˆ˜ ηÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. MÔÚ› «Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™ÈÓÂÌ¿» Ô˘ ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÌÔÚ› ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯Èο ÂÏ·ÊÚÒ˜ «ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋» ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi˜ ϤÔÓ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜, fï˜ ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ –·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ– ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ‹ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ôχ ·Ï¿ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌË ÎÈ-

¢øPO ¶PO™K§H™EI™ °IA «NYXTE™ ¶PEMIEPA™» H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ¤ÓÙ (5) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù·Èӛ˜ ·fi ÙȘ «N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜». (1) “Joe Strummer: The Future Is Unwritten”, ™¿‚‚·ÙÔ 22/9, 22.30, ATTIKON (™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821), (2) “XXY”, ¢Â˘Ù¤Ú· 24/9, 22.45, ¢ANAO™ 1 (§. KËÊÈÛ›·˜ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655), (3) “Lola Montes”, TÚ›ÙË 25/9, 20.00, ATTIKON, (4) “Sigur Ros - Heima”, ™¿‚‚·ÙÔ 29/9, 21.15, A¶O§§øN (™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811), (5) “Teeth”, ™¿‚‚·ÙÔ 29/9, 00.45, ¢ANAO™ 1 AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· (ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù·Èӛ˜), ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVCINE, ÎÂÓfi, 1, 2 ‹ 3, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVCINE, ÎÂÓfi, 4 ‹ 5, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁڿʈÓ. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

78 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

8 MILES HIGH

ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. E›Ó·È ·ÏÌfi˜, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î›ÓËÌ·, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ¯Ù˘¿ ‰˘Ó·Ù¿. ◊ ηχÙÂÚ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï °ÈÒÚÁÔ˜ T˙ÈÒÙ˙ÈÔ˜, ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, «‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜, Â›Ó·È ÂıÈÛÌfi˜»...

13 «™∫√¡A∫π∞» °π∞ 13 NÀÃΔ∂™

AÌÂÚÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Â͈Á‹ÈÓˆÓ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ

π™Δ√ƒπ∂™ Δƒ√ª√À... H Eπ™μ√§∏ (THE INVASION)** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ŸÏÈ‚ÂÚ X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó, NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ, T˙¤ÚÂÌÈ NfiÚı·Ì, T˙¿ÎÛÔÓ MÔÓÙ, T˙. P¿ÈÙ

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÈ̤ÈÎ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ NÙÔÓ ™›ÁÎÂÏ “Invasion of the Body Snatchers”, fiÔ˘ ¤Ó·˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˜ Èfi˜ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ì ÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ «Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘» ‹ «ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘». M ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÊÚ¿ÛË Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ È· Î·È Ô ŸÏÈ‚ÂÚ X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ ÙËÓ «EÈÛ‚ÔÏ‹», ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÂÓfi˜ ÔχÊÂÚÓÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ٷϤÓÙÔ˘ (Ô X›ÚÛÌÈÁÎÂÏ Â›¯Â ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ «¶ÙÒÛ˘» ÚÈÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹... ÙÒ-

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

Δ∂á∏

TO Eƒ°√ Δ√À ™√ƒΔ Δ√ª¶π ™Δ√¡ ∫∂ƒ∞ª∂π∫√

YEAR OF THE DOG ** EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ̷ÙÈ¿ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ô M¿ÈÎ °Ô˘¿È٠οÓÂÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ï¿ ÂÏ·ÊÚÔ·ÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó «Î·ÓÔÓÈÎfi». H ËÚˆ›‰· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·Á·¿ «˘ÂÚ‚ÔÏÈο» ÙÔ ÌÈÎÚfi Ù˘ ÌÈÁÎÏ Î·È Ó· Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ ı· «¤ÚÂ» fiÙ·Ó ·˘Ùfi Âı·›ÓÂÈ. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘; M ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ï›ÁÔ Î˘ÓÈÛÌfi, Ô °Ô˘¿ÈÙ ÛÙ‹ÓÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·-˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ÛÙËÓ «·Ú·ÍÂÓÈ¿» Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘, ·Ó Î·È ÏÂÙÒÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿Óˆ οو ÎÈ ·fi ÌÈ· ‚fiÏÙ· Û ÚÒÛÈη ‚Ô˘Ó¿.

¶∞¡¢øƒ∞** MÈ· EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Î·È ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙË ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋ EÏÏ¿‰· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ù·ÌÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ –ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ·–, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î·È ÙÔ (ÔÏÈÙÈÎfi) ıÚ›ÏÂÚ. Õ„ÔÁË ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ù˘¯ÂÚ‹ Û ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÙÔ ÙÚ›Ô ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘, fï˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ (ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜, ¤ÛÙˆ) ËıÔÁÚ·Ê›·˜.

T√ ¢π∞º∞¡√ ¢∂ƒª∞ (THE REFLECTING SKIN) *** °˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1991, ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ º›ÏÈ P›ÓÙÏÂ˚ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ¤ÌÓ¢ÛË. H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù˘ ‹Úˆ· ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È Ë ÌfiÓÈÌË ·›ÛıËÛË ·ÂÈÏ‹˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˘ –Ô˘ ÂÙ¿ Û·Ó ÎÔÚ¿ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘– ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi Ù· ˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜.

EƒøΔ∂Àª∂¡∏ T∑∂´¡ (BECOMING JANE)** £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘Ô›‰Ô˜: ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ÛÙ˘ÏÔ‚·ÙÒÓ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∂‰Ò, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ (ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ) ™¤ÍÈÚ, Ë T˙¤ÈÓ ŸÛÙÈÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·Ú¿ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ T˙Ô‡ÏÈ·Ó T˙¿ÚÔÓÙ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ·Ó·ÓˆÙÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ‡ «¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë», ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı› ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ù˘ Ó·ڋ˜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ Ì ¤Ó·Ó ·Ù›ı·ÛÔ πÚÏ·Ó‰fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‹Úˆ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. Õ„ÔÁÔ Û ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÚÔÊÔÚ¤˜, Âȉ˘ÏÏȷο ÙÔ›·, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ (·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ë AÓ X¿ı·ÁÔ˘¤È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ) Î·È Î·ÏÔ‚·Ï̤ӷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÎÔÌÂÓÙ› ·Ú¿ ˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Î·È Û˘¯Ó¿ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» ·’ fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ. H ÛÎËÓ‹ fiÔ˘ Ô Î. ŸÛÙÈÓ ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÌ·ÙÈο ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿Ù·ÈÚË Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÙfiÙÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ı· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ı·ÚÚ·Ï¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ¿ÓÙÚ· ·ÌÊ›‚ÔÏË...

AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘

WHERE IS THE ART? T˘ °πøΔ∞™ Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

GREEKS O F THE

OPEN SPACES 2007 WEEK

EÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù · ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜:

 Yorgos Stathop oulos (Assistant location manager ÛÙËÓ «E ÈÛ‚ÔÏ‹»)  Co sm as A. De m et rio u (S et de si gn er ÛÙËÓ «EÈÛ‚ÔÏ‹»)  Peter Polycarpo u (ËıÔÔÈfi˜ ÛÙ Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ 2nd Produc er, «O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘»)

™Â ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ÛËÌ›·, ÂΛ Ô˘ ÂÚ·Ù¿˜ ı· ‰ÂȘ Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ¿Óˆ Û ÎÙ›ÚÈ·, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÛÙÔ¤˜, ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘. E›Ù ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÂȘ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ›Ù ÙÔ˘˜ Ú›ÍÂȘ ·Ï¿ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿, Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ – public art. TÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˘Ùfi ›ڷ̷ ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó 40 ÂÚ›Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜,

Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÁηÏÂÚ› Î·È ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ‰È¿‰Ú·Û˘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. H ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜: ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‹ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ – OÌfiÓÔÈ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, K˘„¤ÏË, æ˘ÚÚ‹ Î.¿. MÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ «¶» ÛÙÔ °Î¿˙È, Î·È ·fi ÂΛ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ MÈÂÓ¿Ï ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ «417» ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÊԉȷÛÙ›˜ Ì ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ (ú 5) ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÏÏ¿˜ ÙËÓ Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Û οı ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÂÈÛΤÙÂÛ·È. H ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ MÈÂÓ¿ÏÂ Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÂȘ Î·È ÛÙË ‚fiÏÙ· Ù˘ Remap KM. ™ËÌ›ˆÛ ӷ ÚÔÛ¤ÍÂȘ: ● TÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ M·Ú¤ÓÁÎÔ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ ÛÙËÓ AÈfiÏÔ˘ 68. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Scripta volant, verba manent”. ● TËÓ ˘·›ıÚÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. TÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “architectones 02” ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓÔȯً ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ fiÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ı¤ÏÂȘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ● TȘ ʈÙÔÁڷʛ˜-·Ê›Û˜ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ºÈÏÈ›‰Ë ÛÙÔ °Î¿˙È. ● TÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÔÚÙ TfiÌÈ ÛÙËÓ I¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi. ● TËÓ fiÚÙ·-¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™·‡Ú·» ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. TÔ “Open Spaces” ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 23/9 Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ‰‡Ô ̤Ú˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ReMap KM ÛÙËÓ I¿ÛÔÓÔ˜ (24-25/9). Info: www.myspace.com/whereistheart ●

 Maria Bacaouna (M ¤Ï Ô˜ ÙÔ ˘ Ca te rin g team ÛÙÔ «EÚˆÙ ˘Ì¤ÓË T˙¤ÈÓ»)

O K∞π¡√Àƒπ√™ Δ∏™ M∞ª∞™ ª√À (I COULD NEVER BE YOUR WOMAN) * Œ¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÔÈ Û·Ú·ÓÙ¿Ú˜ ÛÙ· ÙÂÎÓ¿; N· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË Ë (Ô £Âfi˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ) ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ù˘ ŒÈÌÈ X¤ÎÂÚÏÈÓÁÎ, Ô˘ ˘ÚÔ‚ÔÏ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘Ô„›· ‰ÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ fi‰È, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û·Ú·ÓÙ¿Ú·˜ ÙËÓ ÎÔ˘ÎÏ¿Ú· MÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ οı ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿ÓÙÚ· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ËÏ›ıÈÔ˜ ‹ loser. M ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ·ÁˆÌ¤ÓË ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÎfiÌË, ÙÔ ÊÈÏÌ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤ÛÂÈ ÌfiÓÔ Û Á˘Ó·›Î˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· «ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·», Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ï¿ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηÏfi ÏfiÁÔ. ● 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

H ™OBAPOTHTA E¶I™TPEºEI ● K·Ù·Ú¯¿˜ ı· ηÙ‚¿Ûˆ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Ì¿ÓÈÔ˘ Ì ÙȘ ·ÚÎÔ‡‰Â˜. AÚÎÂÙ¿ Ì ÙËÓ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·. K·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÒÚÈÌË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ı· ÌÈÏ¿ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¢ÂÓ ı· ÌÈÏ¿ˆ Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿. £· ·ÏϿ͈ ringtone Î·È wallpaper Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡, ‰ÂÓ Í¤Úˆ – ÎÔÈÌ¿Ì·È fiÙ·Ó Í˘ÓËÙËÚ›˙ÂÈ. ºˆÙ¿ÎÈ·, ηڷ̤Ϙ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù¤ÚÌ·. MÈ· Ï¿Ì·, ÌÈ· Á‡ÛË, ηı·ÚÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, timing. £· ı˘Ì¿Ì·È Ô˘ ËÁ·›Óˆ. £· ı˘Ì¿Ì·È Ó· ÛÙÚ›‚ˆ. £· ÛΤÊÙÔÌ·È ÚÈÓ ÁÚ¿„ˆ. £· ÎÚ·Ù¿ˆ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ı· ËÁ·›Óˆ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜, ı· ı˘Ì¿Ì·È Ó· ı˘ÌÒÓˆ Î·È ÁÈ·Ù›. £· Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ fiÏË ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Dylan. £· Ì·ÏÒÛˆ Ì ÙË º., Ô˘ ÙÔ ·Ó·‚¿Ïψ ·fi ÙÔ ’98. £· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Î·È ı· ÙË ÛËÎÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. £· Í·Ó·‚¿Ïˆ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· Í·Ó·Ê¿ˆ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9, ‚›· 12. £· οӈ info-diet. £· ÂÙ¿ˆ Ù· ¿¯ÚËÛÙ· Î·È ı· ·ÊÔÌÔÈÒÓˆ Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ·. ● ◊ Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È. £· Ù· Âٿ͈ fiÏ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ. T· ¿ÓÙ·. ŸÏ· ¿ÛÚ·. «O‡Ï· Ù¿ÈÓÙÈ-Ô˘». £· Í·Ó·ÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. K¿ÔÈÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Î¿Ô˘ Ì‹Î ϿıÔ˜, ı· ÙÔ ‚Úˆ Î·È ı· ÙÔ Í·Ó·ÌÔÓÙ¿Úˆ. ● TfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÊÔÚÙÒÛ·Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ˘ÛÙÂÚÈΤ˜

80 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜ ÂÓÔ¯¤˜, ¯¿ÚÈÓ «ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ». £ÂˆÚ‹Û·Ì ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ͽη ηıÂÛÙÒ˜ ÎÈ ÂÁηٷÛÙ‹Û·Ì ËÌ›ÙÚÂÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ı›·ÛÔ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Ô˘ ͤ‚Ú·˙Â Ô ÙfiÔ˜ ÛÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ·fi ÙËÓ ·ıÒ· ÙÔ˘˜ ÊÙ‹ÓÈ·, ÛÙ· ‚Ï·¯ÔÛÈÓȤ Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ˘fiÏ˄˘ Ϸοڷ˜. EÌ›˜ ηÓÈ‚·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔÈ, „ÈÏÔÊÔÚو̤ÓÔÈ Î·È ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙·Ó. Afi ÙÔÓ §Â¿ fiÙ·Ó, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ï·¯·Ó› ۷οÎÈ·, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÔÓ ¶··Á¿ÏÔ Î·È ÊڿηÚÂ Ë ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ·fi ·ÁÁÂÏÔÛÎÔÓÈṲ̂ӷ „¢ÙÔÂÚʤÎÙÔ, ̤¯ÚÈ Ù· ÚÔ¯ÙÂÛÈÓ¿ «™Ù·˘ÚÒÛÙ Ì» Î·È Ù· ¿ÓÂÏ. E›¯·Ì ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ fiÙÈ ¤ÂÛ ÙÔ T›¯Ô˜, Ú›¯Ó·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ fi,ÙÈ ‚Ú›ÛηÌÂ, „¿¯Ó·Ì ·ÓÙÈ-‹ÚˆÂ˜, ‚ڋηÌ ÛÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÍ·ÚÙËı‹Î·Ì ·fi ·˘Ù‹Ó. E›¯·Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÏÏÔıÈ: ı¤Ï·Ì fiÏ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó· ¿Ó ÈÔ Î¿Ùˆ, ÈÔ ‚·ıÈ¿ – ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÎÈ ÂÌ›˜ Ì·˙›, ÔÈ ·ÏÈÔˉÔÓÈÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. AÏÏ¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ú ʛÏÂ, Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. (¯ÈÎ) ● TÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ; E›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ¿ÙËÛÂ, ÎÈ ·ÎfiÌ·. ● ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË Ô‡Ï·, οˆ˜

DEVENDRA BANHART. YOUR OWN PERSONAL JESUS.

ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·Ó·ÛÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓË Ì›· N¤· °ÂÓÈ΋ K·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ºÔ‚ÈÛÙÈ΋. A˘ÛÙËÚ‹. Back to the roots. TÚ¤¯Ô˘Ì ›Ûˆ ÛÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ Ó· ÍÔÚÎÈÛÙ› ÙÔ Î·Îfi, οÓÔ˘Ì delete ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·Ó Ó· ÙÈÓ¿˙Ô˘Ì ·fi ¿Óˆ Ì·˜ Ì·ÌÔ‡ÓÈ·, Ì·ÌÔ‡ÓÈ·, ·ÓÙÔ‡ Ì·ÌÔ‡ÓÈ·, ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘! ™·Ó ÏÔ‚ÔÙÔÌ‹. ● K·È, ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÂÚÓ¿Ì ÌÂÙ¿ ¤Ó· format Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·ÌfiÏ˘ÓÙ· ·Ú¯Â›·: ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Á·ÌËÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û›ÍÙȘ! ● A˘Ùfi˜ Ô ÙÚÂÏÔ-¯›È, Ô Devendra Banhart, Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˘‚Ú›‰ÈÔ Ù˘ «ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙȘ Ú›˙˜». ŒÓ·˜ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘, Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÛÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi˜ IËÛÔ‡˜. ŒÓ·˜ camp ¿ÛÙÂÁÔ˜ Ô˘ ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡Û ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙËÏÂʈÓÈο, Û ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓËÙ¤˜ ʛψÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û N¤· YfiÚÎË Î·È BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. ŒÓ· Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô, ·Ì·ÚÙˆÏfi ̈Úfi Ì ٷ ·ÎΛÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Marc Bolan, Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Lou Reed, ÙÔ Ì¿ÛÔ ÙˆÓ Sly and The Family Stone, ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Billie Holliday Î·È ÙÔ˘ Nick Drake. ™ÙȘ 24 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Smokey Rolls Down Thunder Canyon” (XL). øÚ·›·, ›·ÌÂ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì¿ÓÙÚ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ, Ô Devendra Ì¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÌÂ. E›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô˙¿ÚÂÈ. K¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ Ì ٷ ˘ÁÚ¿, ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ· ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™·Ó Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜. ™ÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Û·Ó ÈÓ‰fi˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡, ¤Ó· ÊÚÈηÚÈṲ̂ÓÔ, ÚÔÊËÙÈÎfi folk rock Ú¿ÁÌ· Ì ̷ÏÏÈ¿ Î·È Ú›ÌÂÏ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÏfiÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. E›Ó·È ÙÚÂÏfi. TfiÛÔ ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜, ÙfiÛÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÈ·˜ ÌÔÓ·¯È΋˜ ʈӋ˜ Î·È ÌÈ·˜ ÙÚÂÏ‹˜, ÌÂÁ¿Ï˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ. O Devendra ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ rock’n’roll. ● Œ¯ÂÈ ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi, Û·Ó Ó· ÚÔÛËÏ˘Ù›˙ÂÈ. B·Ù›˙ÂÈ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙ· ¿ÁÈ· ‡‰·Ù· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. TÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠ۠¤Ó· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÙo Topanga Canyon Ù˘ Santa Monica. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ Neil Young. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÎfiÌ· ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ fiÙÈÛ·Ó – Joni Mitchell, Taj Mahal, Mick Fleetwood, ÔÈ Doors. O Devendra, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ folk Î·È Ë¯ÔÁÚ·Ê› ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÚÔÎ «ÏÂÍÈÎfi». OÈ ·ÏÈÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ¯›È΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÚÓ¿Ó Û ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô, Û ¤Ó· ÌÂı˘ÛÙÈÎfi blend. TÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Seahorse”, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ cd. ŒÓ· ÂÈÎfi Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ̈۷˚Îfi ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “Golden Brown” ÙˆÓ Stranglers ̤¯ÚÈ ÙȘ ‰È·ÛÙËÌÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜ ÙÔ˘ Steve Hillage ÙˆÓ Gong, ·fi ÙÔÓ ·Á·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ “Thick as a Brick” ÙˆÓ Jethro Tull ̤¯ÚÈ ÙË ÛÎÈÂÚ‹, ˘ÁÚ‹ folk ÙˆÓ Fairport Convention. AÚ¯›˙ÂÈ Û·Ó Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙÔÓ David Crosby Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û ̛· Ù¤ÏÂÈ· ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋ ηÏÏÈÁÚ·Ê›· Û·Ó Ó· ·ÎÔ‡˜ Doors. ● ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi tropicalia Ì ‹¯Ô˘˜ ·fi charang (fiˆ˜ ÛÙÔ “Samba Vexillographica” – ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ respect ÙÔ˘ Banhart Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Caetano Veloso), ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈΘ ÂÈÚˆÓ›˜ doo-wop (“Shabop Shalom” Ì·˙› Ì ÙÔÓ Nick Valensi ÙˆÓ Strokes), ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˜ ÚÔÎ ‹¯Ô˜ (Ì ÙÔ˘˜ Los Hermanos ·fi ÙÔ P›Ô ÓÙ T˙·Ó¤ÈÚÔ, ÛÙÔ “Rosa”), ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ¤Á¯ÔÚ‰· ·fi ÙË BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· fiˆ˜ ÙÔ cuatro (ÛÙÔ “Cristobal” Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ cd, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Gael Garcia Bernal, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÎfi, ÚÔÎ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) Î·È ¤Ó· ÂıÈÛÙÈÎfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi ÈÛ·ÓÈΤ˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜, ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜, Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘ Ô˘ ÎÚÔÙ·Ï›˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÛfi¯·, Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ϤÍÂȘ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÂÓfi˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ı·ÙÚ›ÓÔ˘. §›ÁÔ conga, ÌÈ· ȉ¤· reaggae Î·È Ë ÁÏ˘ÎÈ¿, ‰ËÏËÙËÚÈ҉˘ fi˙· ÙÔ˘ D.B. Û·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ‰È·Û΢¤˜ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ, Ì ۷ÁÈÔÓ¿Ú˜ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ● £¤Ïˆ Ó· ˆ, Ó·È, Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ› Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ì·˜ ÂÏ›‰·. ∞

AYTH THN A EB¢OMA¢ ∞° ∞¶ ∂™

˜ – ÙÔ Î· χ Ù ÚÔ ÂÈ ·›Ó Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ì‚ Ë k ÙÔ˘ “Persepolis”  Afi ÙÔ soundtrac Û·ÁΤÙÈ-ÁÔ˘¤i Û Chiara Mastroiann the Û΢‹ ÙÔ˘ “Eye of ÛÙÂÚÓ-̤¯ÈÎ·Ó ‰È· tiger”. ٷʇÁÈÔ ÛÙÔÓ AfiÏ  AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi η /9, ÙÔ ÊÈÏÌ ÁÈ· ÙË 26 ψӷ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË Ô Anita O’Day. ŒÍˆ ˙ˆ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·È... fiÏÂÌÔ˜ ı· Ì·›ÓÂ

 N‡ ¯Ù ˜ ¶Ú ÂÌ È¤ Ú· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË.


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 81


ª√À™π∫∏

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

Comicopera: H Ô fiÂÚ· Ù˘ ˙ˆ‹˜

ROBERT WYATT: Mπ∞ ∫∞§∞ ∫ƒÀªª∂¡∏ ª∂°∞§√ºÀ´∞ ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÚÈÓ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ¤ÁÚ·„· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ı· Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ “Comicopera” ÙÔ˘ Robert Wyatt: «...K·È ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ‰›ÛÎÔ, ¤ÙÛÈ ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌË Ê‡Áˆ ηıfiÏÔ˘ Î·È Ó· οÙÛˆ Ó· ÂÚÈ̤ӈ». E˘Ù˘¯Ò˜ Ô Wyatt ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ôχ ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ê¿ÓËη ·Ú·‰fiÈÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ¿ÓËÛ· ÙÂÏÈο. MÂ Û˘Á¯ÒÚÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È «...ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜...». ¶ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Á˘Ú›Ûˆ ÁÈ· Ó· Ì ˘ԉ¯Ù› Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙ· ¿ÛÚ· ÙÔ˘ Ì·ÏÏÈ¿, Ô˘ÏÈ¿ Ó· ÂÙ¿Ó ·fi ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÎË ÁÂÓÈ¿‰· ÙÔ˘, ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ӷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “Rock Bottom”, ¤Ó· ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ, ˙ˆÓÙ·Ófi, ÏÈÙfi, Â˘Ê˘¤˜ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ¤Ó· ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ –Ì ·‰ÈfiÚ·ÙÔ ÙÚfiÔ– ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ Ô „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi post-rock, ÙËÓ orchestral pop, ÙËÓ

jazz, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· Ì·˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. O Robert Wyatt ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Â˘Ê˘Ò˜ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·, Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ˜ (·Ú’ fiÙÈ Â›Ó·È È· 63 ¯ÚÔÓÒÓ) ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Œ¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÛÔ˘‰·›· ¿ÏÌÔ˘Ì. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜, Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜, Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ù· ·ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÙÔ Ì˘·Ïfi ʇÁÂÈ, ÔÈ ÎÏÂȉÒÛÂȘ ‰ÂÓ ‚·ÛÙ¿ÓÂ, ÙÔ Û‡Ì·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ÌÈÎÚ¤˜ ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ Â˘Ê˘˝·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Î·È Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·›ÛÙ¢ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î¿ı ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ÌÏÔ˘˙, Û ¤Ó· ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ·, Û’ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÊ¿ÍÂÈ. TÔ “Comicopera” (Ô ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‰›-

ÛÎÔ˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·) Â›Ó·È ·’ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË, Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›Óˆ ηχÙÂÚ· ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ Ë Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ì˘·Ïfi, fiÛË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ Î·È Ë ›ÛÙË. AÓ fiÏ· ›¯·Ó ÂÍÂÏȯı› «Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο», ÔÈ Soft Machine ı· ›¯·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi ÙÚÈ ÙˆÓ Pink Floyd Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ·‚·ÁηÚÓÙ›ÛÙÈÎË ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË, Î·È Ô Robert Wyatt ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙÔ˘ «¤ÓÙ¯ÓÔ˘» ÚÔÎ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ Ù˙·˙. AÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó «Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο», ÔÈ Soft Machine ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ô Wyatt ‚Ô‡ÙËÍ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Û ¤Ó· „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi ¿ÚÙÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ó·ÚΈÙÈο. ¶·Ú·‰fi͈˜ ‰ÂÓ ¤Ù·ÍÂ, fiˆ˜ ÔÓÂÈÚ‡ÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÎÈ ·fi ÙfiÙ οıÂÙ·È Û ·Ó·ËÚÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ·. AÎÚÈ‚ÔıÒÚËÙÔ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û Ôχ ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô Scott Walker, Ì ‚·ÛÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô Tom Waits, ·ÔÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈ-

ÎÔ‡ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ (Brian Eno, Bjork, David Gilmour, Ivor Cutler, Henry Cow, Ryuichi Sakamoto), Ô Robert Wyatt ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. ™ÙË ‰ÂÎÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, Ë ÔÔ›· «ÂȉÈ·ÙËλ ÛÙËÓ «Â·Ó¤ÓÙ·ÍË» ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ô Robert Wyatt ¤ÁÈÓ cult symbol ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ¤„·¯Ó ӷ ‚ÚÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ÛÈ҉˜ ̤۷ ÛÙ· Ì¿˙· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘. ÕÏÌÔ˘Ì fiˆ˜ Ù· “Dondestan” (1991), “Mid-Eighties” (1993), “Shleep” (1997), “Cuckooland” (2003) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ô ıËÛ·˘ÚÔ‡, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔÈ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ù· M¤Û· Â›Ó·È ·Ó›Î·Ó· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ·ÓÙȉËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ. K·Îfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜... O Robert Wyatt Â›Ó·È Â‰Ò Ì ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÎÈ fiÛÔÈ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰Ú¿ÌÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·˜ ·ÊÂıÔ‡Ó ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ: Ì ÔÏϤ˜, ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù’ ȉ›·Ó ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ. §›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ∞

¢π™∫√π ULTRA ORANGE & EMMANUELLE

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

- Ultra Orange & Emmanuelle (Sony/BMG) **

- Baby 81 (Island) **

N¤· Ï·›Ï·· ÂÓ fi„ÂÈ... OÈ ËıÔÔÈÔ› Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ... E‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÎÏÈÛ¤: OÈ Ultra Orange ÚÔοÚÔ˘Ó ·Ï¿ Á·ÏÏÈο Î·È Ë Emmanuelle Seigner ÂÚÌËÓ‡ÂÈ «·ÈÛıËÛȷο».

£· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ suport... K·Ï‡ÙÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Led Zeppelin - U2, ·›˙Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ “It’s only rock’n’roll but I like it» ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÚÎÂÙfi.

LIARS - Liars (Mute) ****

ŒÓ·˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ progressive ıÔÚ‡‚Ô˘ Ì ¿Ô„Ë Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÛÙ¤ÚÂÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi rock’n’roll, punk Î·È industrial, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Sonic Youth Ì ÙÔ˘˜ Hawkind. 82 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

DECLAN O’ROURKE - Since Kyabran (V2) *** TÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›· ·Ï·È¿˜ ÎÔ‹˜ Ì ηϤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË. ºÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ηÏfi Ì¿ÛÙÔÚ· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ●


£∂∞Δƒ√

ºøΔ√: ¢. ∫∞ƒ¶∂Δ∏™

√ ™Δ. ª∞Δ∑øƒ√™ ™Δ√ «¡∂ƒ√ °¡øƒπ∑∂π», ™Δ√ BIOS

¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ

™TOIXHMATA T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

TO NEPO °NøPIZEI ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË TÛÂÎÔ‡Ú· ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ù·ÏÂÈÊfi˜ EÚÌËÓ‡ÂÈ: ™Ù¿ı˘ M·Ù˙ÒÚÔ˜ Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Avant-premiere Ù˘ ATHENS VOICE: 18/10 ¶ÚÂÌȤڷ: 19/10

TÔ ·ÁfiÚÈ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÓÙÚ·˜. O ¿ÓÙÚ·˜ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ £Âfi. K·È Ô £Âfi˜ ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı›. H ·Ó·˙‹ÙËÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Á›ÓÂÙ·È ‚¿Û·ÓÔ, ÙÔ ‚¿Û·ÓÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÚ›· Î·È Ë ·ÔÚ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· A¤Ú·ÓÙË EÚËÌÈ΋ °ÓÒÛË. ¶·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·, ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ˘ÁÚfi, ÙÔ NÂÚfi. K·È fiˆ˜ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·, Ë MËÙ¤Ú·-M‹ÙÚ·, Ô ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È ¤Ó·˜ º‡Ï·Î·˜-¿ÁÁÂÏÔ˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹. H ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹. OÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï‡ÙÚˆÛË. ™ÙÔ blog tonerognorizei, ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ·fi ÙÔ ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¢ËÌ‹ÙÚË TÛÂÎÔ‡Ú·, ¤Ó· ·Ê‹ÁËÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. AÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ˂›·, ·Ó·Î·Ï› Ù· ‚·ÛÈο ÛÙ¿‰È· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıfiÚÈÛ·Ó, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÌfiÚʈ۷Ó.O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ù·ÏÂÈÊfi˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ ¤ÚËÌÔ, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙË Ï‡ÙÚˆÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ™Ù¿ı˘ M·Ù˙ÒÚÔ˜.

NORDOST ÙÔ˘ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™ÔÊ›· ™Â˚ÚÏ‹ £¤·ÙÚÔ T¤¯Ó˘ - YfiÁÂÈÔ, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÂÌȤڷ ÛÙ· Ù¤ÏË OÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002, 42 TÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ NÙÔ˘ÌÚfi‚η ÛÙË MfiÛ¯· ηÈ

Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ TÛÂÙÛÂÓ›·, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˆ˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ 850 ¿ÙÔÌ·. H ÔÌËÚ›· ÎÚ¿ÙËÛ 57 ÒÚ˜ Î·È ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 170 ·ÓıÚÒÔ˘˜. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â¤˙ËÛ·Ó, Ë TÛÂÙÛ¤Ó· ZÔ‡Ú·, ¯‹Ú· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ TÛÂÙÛ¤ÓˆÓ M·Ú¿ÁÂÊÎ¿È Î·È ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ë §ÂÙÔÓ‹ T·Ì¿Ú·, ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ·Ó‹ÏÈÎË ÎfiÚË Ù˘, Î·È Ë PˆÛ›‰· ŸÏÁ·, fiÌËÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Â›Ó·È ÔÈ ËÚˆ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ TfiÚÛÙÂÓ MÔ˘¯ÛÙ¿ÈÓÂÚ, “Nordost”, Ô˘ ·Ó·Ï¿ıÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂΛӢ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ̤۷ ·fi ÙÚÂȘ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ù· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. H M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ë AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ™ÔÊ›· ™Â˚ÚÏ‹ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ YfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ T¤¯Ó˘ ÛÙ· Ù¤ÏË OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Û ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ, ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÈ¿ Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. «£¤Ïˆ ÔÈ ı·٤˜ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó ı¤·ÙÚÔ» ϤÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, «Î·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ê‹ÁËÌ· Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÌË ı·ÙÚÔÔÈË̤ÓÔ. KÚ·ÙÒ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ïfi ÙÚfiÔ, Ì ٷ ÊÒÙ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ·Ó·Ì̤ӷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Û·Ó ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÌË ı¿ÙÚÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ê‹ Ì·˜ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. K·ıÒ˜ ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÌË ı¿ÙÚÔ˘ Û ÌÈ· ¢ı›· Û¯¤ÛË, Ô˘ Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·›˙ÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ». ™ÙÔ “Nordost” ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË PˆÛ›·, Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ¤Ó· ˙ÔÊÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÌËÚ›·˜, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙȘ ›‰È˜ ·ÁˆÓ›Â˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ● 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 83


BIB§IO

Δπ ¡∂∞; TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À «E¶∂™Δƒ∂º∂ - H ∑ø∏ ª√À»

OÈ ÂΉfiÛÂȘ IANO™ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ NfiÓÈη˜ °·ÏËÓ¤· ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Î›ÌÂÓ·. M ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÈÛÙÔڛ˜, ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ΢ڛ·˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Û·Ó›‰È. AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ N›ÎÔ KÔ‡ÚÎÔ˘ÏÔ, Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ K·ÙÚ¿ÎË Ì ÙÔÓ AϤÎÔ AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË, Ë Û¯¤ÛË K·Ú¤˙Ë - BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, Ë ÛÎÈ¿ ÎÔÏÔÛÛÒÓ fiˆ˜ Ô K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó Î·È Ô M›ÓÔ˜ BÔÏ·Ó¿Î˘, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ¿ÓÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·˜. «E•∂ƒ∂À¡ø¡Δ∞™ Δ∏¡ E§§∞¢∞: ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ 1898 -1913»

OÈ ÂΉfiÛÂȘ O§KO™ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÙ‹ Hubert Pernot, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ NÂ-

84 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓ˘. KÈ ÂΉ›‰Ô˘Ó ¤Ó· Ϥ˘ÎˆÌ· - Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. 300 ηڤ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ›Ô ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ B·ÏηÓÈÎÒÓ ¶ÔϤ̈Ó. «O KO™MO™ ™E API£MOY™», ÂΉ. ECONOMIA PUBLISHING, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË EϤÓË X·Ù˙ˉËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘, ÛÂÏ. 260, ú 18

Ok, ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ Ë Z˘Ú›¯Ë Î·È Ë °ÂÓÂ‡Ë Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ÙÔ M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ TÛ·ÓÙ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÈÔ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «fiÛ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ AÈıÈÔ›·;», ı· ‹ÍÂÚ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ 1; O ÎfiÛÌÔ˜ Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Economist, Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û‹ÌÂÚ·. ¢Â›ÎÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ „ËÏfiÙÂÚˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚˆÓ fiψÓ. NÔ‡ÌÂÚ· ·ÓÙÔ‡ Û ηٷٿÍÂȘ, ÙfiÛÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ı¤Ì·Ù· Î·È ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï 65 ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ¢-

Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. EKEBI - «Eƒ°∞™Δ∏ƒπ Δ√À μπμ§π√À»

TÔ «EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘» ·fi ÙÔ EKEBI Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ 21/9 Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ™ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ E˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘ (Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·), T·ÙÈ¿Ó· A‚¤ÚˆÊ (ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·), ™ˆÙ‹Ú˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ PˆÌ·Ófi˜ (‰È‹ÁËÌ·), X¿Ú˘ BÏ·‚È·Ófi˜ Î·È E˘Ú˘›‰Ë˜ °·Ú·ÓÙÔ‡‰Ë˜ (Ô›ËÛË), XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÒÙ˘ (·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô), AÓ‰Ú¤·˜ ™Ù¿ÈÎÔ˜ (ı·ÙÚÈ΋ ÁÚ·Ê‹), ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ™ÙÚ·Ù‹ X·‚È·Ú¿, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ “Writing the Novel” ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi 8/10 ¤ˆ˜ 14/12. ™EMINAPIA ¶O§YXøPOY METAIXMIO

«¶·È˙ˆ-Áڷʛ˜: °Ú¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ·È‰È¿» Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ MÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ K·ÏÏÈfi˘ K‡Ú‰Ë (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ)Î·È Ù˘ EϤÓ˘ ™‚ÔÚÒÓÔ˘ (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ) Î·È ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ̤۷ ·fi Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. T· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ MÂÙ·›¯ÌÈÔ, IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.580, Ù· ™¿‚‚·Ù· 10 Î·È 24/11, ·fi ÙȘ 11.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.30, Ì ·È‰È¿ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ●


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 85


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (nini.tsa@hotmail.com)

BA§E MOY I¢EE™! 12/5/1971. H ÚÔÎ ıÂfiÙËÙ· Mick Jagger Î·È Ë ·˘Ù‹˜ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ· Â͈ÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Bianca Perez ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. O ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο Û·ÏÂ̤ÓÔ˜ Á·ÌÚfi˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È... sneakers.

ÈÛfi ·ÈÒÓ· ›Ûˆ, Ù· ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· ı· Â›Ó·È ·’ Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˙È΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. OÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË: ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÙÈ¯Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. TÔ 1930 ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÚÓ¿Ó Û ʿÛË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ηٷ͛ˆÛ˘ ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙÈÏÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ·. MÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ù· ÊÔÚ¿ÂÈ Ô James Dean Û˘Óԉ›· ÂÓfi˜ Ï¢ÎÔ‡ t-shirt Î·È ¯·˙‡ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. Afi ÙÔ 1950 Î·È ÌÂÙ¿ Ù· snakers ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. OÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ «ÈÔ „ËÏ¿ - ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿» Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÏ˘Ìȷο ȉÂÒ‰Ë. §›ÁÔ ÈÔ ‰›Ï·, Ë Ìfi‰· «·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ» Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ·˘Ù¿.

M

TÚ·ÓÙ·¯Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙË Ìfi‰· Â›Ó·È Ù· K-Swiss. T· ÚÒÙ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1966 ·fi ‰‡Ô ·‰ÂÚÊÔ‡˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÎÈ¤Ú ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙˆÓ ÕÏˆÓ, Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ California Î·È Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÂÓ›ÛÙ˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ì ÙȘ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ski, Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓ٤Ϸ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ú·ÊÈÓ¿ÚÂÙ·È Ì ÙȘ Ú›Á˜, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô ۇ̂ÔÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ «ÓÙ‡ÛÂÈ» ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜: fiÚÓ˜ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·, Ó·‡Ù˜, ηٿ‰ÈÎÔ˘˜, ·ıÏËÙ¤˜, ÁÂψÙÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘... ™Ù· KSwiss ÔÈ Ú›Á˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÛÈΠۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ street Î·È urban ÛÙÈÏ. Ÿˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·›ÛıËÛË, Ù· K-Swiss ‚Ú‹Î·Ó ‰È¿ÛËÌ· ÚfiÛˆ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· «Î·ÏÈÊÔÚÓ¤˙Èη», ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Fergie ÙˆÓ Black Eyed Peas Î·È Ô celebrity free-runner Sebastian Foucan ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ James Bond. TË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¿ÎÚˆ˜ ıËÏ˘Î‹ ÙÂÓ›ÛÙÚÈ· Anna Kournikova, Ë ÔÔ›· Ù· ÊÔÚ¿ÂÈ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ó· (Í·Ó¿) ¯·˙¤„ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜.

H ¢√•∞ TøN SNEAKERS

K-SWISS ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞Δø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ ™Δ∞ K-SWISS Δ∏™ °À¡∞π∫∂π∞™ ™∂πƒ∞™, ú 80-110

T√ CLASSIC ORIGINAL ™∂ TOP QUALITY §∂À∫O ¢Eƒª∞ ª∂ ∞°∫ƒAº∂™ ú 80

KÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË: £. E. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ABEE, 22950 22625, www.kswiss.com ∞

BIC

H&M

°∂ƒª∞¡√™

CAMPER

■ VERY BIC CHOICE Œ¯ÂȘ ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ. M¤¯ÚÈ ÙȘ 22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ “Very BiC Choice”. TÚÂȘ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ quiz Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.verybicchoice.com «ÎÏËÚÒÓÔ˘Ó» ‰ÒÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi dvd players, MP3s ̤¯ÚÈ t-shirt Î.¿ (ÛÙÈÏfi ·fi ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿, ·fi ú 0,40 ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ).

ÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù˘ collection. E‰Ò, ÎÏ·ÛÈÎfi jean ú 39,90 Î·È Î·Úfi ÊfiÚÂÌ· ·fi ú 24,90.

■ ¡∂∞ TWINS ™Δ∏¡ CAMPER °fi‚· Ù‡Ô˘ «ÎÔÓÙfi» ÌÔÙ¿ÎÈ Î·È ·Û‹ÌÈ. OÈ ıÂ̤ÏȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ (·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Twins, ú 130).

Tornate. ŒÙÛÈ, ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Dior, Moschino, Chanel, Valentino Î·È ¿Ú· ÔÏÏÒÓ ·ÎfiÌ· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ú 50 ˆ˜ ú 300 ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30/9. °·ÏÏÈο Î·È Û˘ÏÏÂÎÙÈο ·ÌÂÚÈοÓÈη ÚÔ‡¯·, vintage ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·Ô‡ÙÛÈ·, ˙ÒÓ˜, ̤¯ÚÈ Î·È Â›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ ·fi ú 10 ˆ˜ ú 50 Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· Ì·˜.

■ ¡E∞ ∂¶√ÃH °π∞ Δ∏¡ H&M ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔ Û¯Â‰È·-

■ NE∞ Δ∂á√§√°I∞ ™Δ√¡ °∂ƒª∞¡O ºÔÚËÙ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ „ËÊȷ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. H Ó¤· ÎÔÓÛfiÏ· PSP Slim & Lite ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË 64 MB, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, ÌÂȈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Video Out, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·È¯ÓȉÈÒÓ... (™Â ¤Ó· ·fi Ù· 400 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜).

H EYKAIPIA TH™ EB¢OMA¢A™ K¿ÔÙÂ Ô £Âfi˜ ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ Î·È Ù· ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ¤Ú·Û ϛÁÔ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤Â˜ collection, οÔȘ ·ÏȤ˜, ·Ó¤·Ê· ‰˘Ó·Ù¤˜, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ bazaar ÙÔ˘ Le Streghe Son

X¿ÚËÙÔ˜ 9, KÔψӿÎÈ, 210 7212.581. H̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú·-TÂÙ¿ÚÙË-™¿‚‚·ÙÔ: 10.3017.00, TÚ›ÙË-¶¤ÌÙË-K˘Úȷ΋:10.30-21.00. ∞

H A T A K A T H ™ E B ¢ O M A ¢ A ™ : H Ìfi‰· Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‰›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë Á‡ÌÓÈ· ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÔÙ¤ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. - K. T˙ԇ̷˜, ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ EÓ §Â˘ÎÒ 86 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007


SKATEBOARDING IN ATHENS TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

MYSTERY

BLACK AND WHITE Ô Ó¤Ô ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ Mystery Skateboards Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ӷÌ ¤ÛηÛ ̇ÙË. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘, “Black and White”, Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÔ Û ̷‡ÚÔ Î·È ¿ÛÚÔ, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù·. TÔ ÌÔÓÙ¿˙ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ·Ïfi, ¯ˆÚ›˜ Âʤ Î·È ÛÎËÓ¤˜ Hollywood ÒÛÙ ӷ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ‚ϤÂȘ Ù·ÈÓ›·, Î·È –fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì– ÙÔ ·Ïfi ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ. N· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÎ Ì ¿Ú· Ôχ ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. TÔ ‚›ÓÙÂÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi part ·fi ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Ryan Bobier. O Ryan, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË ¿Óˆ ÛÙÔ skate ÙÔ˘, οÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi street, Ù¤ÏÂÈ· front blunt, huntrails, ÌÂÁ¿Ï· flips Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÊfiÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Jimmy Carlin Ì ·ÚÎÂÙ¿ lines, Ù¯ÓÈο, ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÎfiÏˆÓ, Ù¤ÏÂÈ· nollie, 360 flips, Î·È ¿„ÔÁo double flip. TÔ ÂfiÌÂÓÔ part ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ¿ÙÔÌ·, ÙÔÓ Dennis Durrant, Adrian Lopez Î·È Windsor James. M·˙› ›¯·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Û ÊÔ˘Ï part ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ

T

Ù˘ Circa. ™ÙÔ Ó¤Ô ‚›ÓÙÂÔ ÂȉÈο Ô Windsor ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÚÂÏ¿ Nosebluny slides Î·È nollie f/s crooks. AÎÔÏÔ˘ı› Ô Gilbert Crockett, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›·: All around skate Ì Ôχ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·, flip b/s lips, flip b/s smiths Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· nollie. O ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ Ryan Smith οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Í·Ó¿ Ì ¤Ó· ÈÔ ¯·Ï·Úfi part ·’ fi,ÙÈ ÂÚÈ̤ӷÌÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·. TÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô part ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Lindsey Robertson, Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÊˆÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÂ˜Ø ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ·fi Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· b/s heel flips, Caballerials, 180 heel flips Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ (O.D.B.). TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô part ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ «Î¿ÙÂÓ» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ÛÙÈÏ¿ÙÔ Dan Murphy, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ú¤· Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Dan Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· Ì¿ÙÈ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û ›ÛÌ· fiÏˆÓ (Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ!), ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜. TÔ Ó¤Ô “Black and White” Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÈÓÙÂÔı‹ÎË Î¿ı ηÏÔ‡ skater. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞

¢øPO DVD H A.V. Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “Black Sheep” ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó (1) Ù˘¯ÂÚfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ DVD “Black & White” Ù˘ Mystery Skateboards. AÓ ÙÔ ı˜, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVXY, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

E™øTEPIKA NEA ❯❯ O Giorgio Z¿‚Ô˜ ¿ÊËÛÂ ÙËÓ Element

Skateboards ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Plan-b Skateboards. ❯❯ ¢‡Ô Ó¤Ô˘˜ riders ·¤ÎÙËÛ ÙÔ Pro-Rad ÁÈ· ÙË

Venture truck company. TÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi £ˆÌ¿ KÔÏÔ‡ÛË Î·È ÙÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· ÙË ÛÙ‹ÏË! M ÁÂÈ· Ì·˜. ● 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 87


FOOD HEALTH

O ¶¤ÙÚÔ˜ T·Ô‡Î˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ XËÌÈÎÔ‡˜ M˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ EM¶, ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ A.V. ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË

∂§∏•∂ ã∂™, ¡∞ Δ√ º∞ø; ΔÔ˘ ∞§∂•∏ °∞°§π∞ ( fiasko@otenet.gr) ’ ¤Ó· Ì·Ú, οÔÈÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ¤Ó·

ͤÓÔ ÛÒÌ· ÛÙË ÁÔ˘ÏÈ¿ ·fi ÙÔ Ô-

Ùfi ÙÔ˘ Î·È ‚ϤÂÈ ÌÈ· ̇Á· ÛÙÔÓ «·ÊÚfi». ºˆÓ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁηÚÛfiÓ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÙfi ›Ûˆ. O ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ï¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘: «ŸÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î‡ÚÈÂ, ÙËÓ ¤‚Á·Ï·...». ÕÓıÚˆÔÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Û·Ó ÙÔ ÁηÚÛfiÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û·Ó›˙Ô˘Ó fiÙ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È «¯ÔÓÙÚ¿». ™Â ÔχÏÔΘ ÎÈfiÏ·˜ ‰È·-

88 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

‰Èηۛ˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› «·ÓıÚÒÈÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜» Î·È ¤ÙÛÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· οÔÈÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ. H ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, οÔÈÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ì ÙË «‚ÚÒÛË» Î·È ÙËÓ «fiÛË» Ì·˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ‹ ÌÈ· on (ÎÚ˘Ê‹) camera ·ÔÎ¿Ï˘„Ë –fiÙÈ ÛÙ· Ù˘ÚÔÎÔÌ›· ‹˙Ô˘Ó ÙË Ì˘˙‹ıÚ· Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Á˘ÌÓ¿–, ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜ ÂÓÙ›ÓÂÈ. TÔ E˘Úˆ·˚Îfi EÚ¢ÓËÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· SMAS ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· ηٷÚ·¸ÓÙÈ΋ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ˘ÛÙÂÚ›·˜ Ì·˜ ‰Ú¿ÛË Î·È ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. TÔ SMAS Â›Ó·È ¤Ó· project Ù˘ E.E. – Û’ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ XËÌ›·˜ Î·È T¯ÓÔÏÔÁ›·˜ TÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ EM¶ Î·È ÙÔ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ·fi ÙËÓ IÚÏ·Ó‰›·, ÙË M. BÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·. AÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ XÚÔÓÔıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·ÎÔ› ¢Â›ÎÙ˜ (TTI=Time Temperature Indicators), Ô˘ Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «¤Í˘Ó˜» ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ „˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È Ù· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÎÚ¤·Ù· Î·È „¿ÚÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ™Â οı ÎÚ›ÎÔ Ù˘ «„˘ÎÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜», Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0 ¤ˆ˜ 4ÆC. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiÔ˘ Ë Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜, Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ «ÛÙ¿ÛÂȘ» ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ «„˘ÎÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜», Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ 6ÆC, ÂÓÒ Û ÔÈÎȷο „˘Á›· ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 10ÆC – ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «·ÚfiÛ¯ÙÔÈ» fiψÓ, ÂÌ›˜, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜... MÔ˘ Ù· ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ T·Ô‡Î˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ XËÌÈÎÔ‡˜ M˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ EM¶ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ SMAS (http://smas.chemeng.ntua.gr). «O ÃÚÔÓÔıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·Îfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÛˆÛÙ‹˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ – ·fi Ú¿ÛÈÓÔ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÊÚ¤ÛÎÔ, ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· ¤ÓÙÔÓ· ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, fiÙ·Ó È· ÙÔ ÙÚfiÊÈÌÔ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ». O ηıËÁËÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ TTI ¢Â›-

ÎÙË ˆ˜ ¤Ó·Ó ·ÏÔÔÈË̤ÓÔ «Î·Ù·Áڷʤ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜», οÙÈ Û·Ó ¯ËÌÈÎfi ÙÛÈ¿ÎÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¤Ó˙˘ÌÔ ÎÈ ¤Ó· ˘fiÛÙڈ̷. TË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘, Ì’ ¤Ó· ÎÏÈÎ ÛÙË ˙ÂÏ·Ù›Ó·, ÙÔ ¤Ó˙˘ÌÔ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ Î·È ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÍÂÎÈÓ¿. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÙÔ ¤Ó˙˘ÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ –ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fï˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ ‹ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ‰Â›ÎÙ˜ Û ÌÔÚÊ‹ «ÂÙÈΤٷ˜», Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ οı „˘Á̤ÓÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘– Î·È Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÌÈ· «Â‡ÎÔÏË» ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. «E›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘» ϤÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ – «Ô˘ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ¤Ó‰ÂÈÍË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÚı‹˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·fiÚÚÈ„Ë Î·ÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘È΋˜ Ï‹Í˘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ η΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÙÚfiÊÈÌ· ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÚÈÓ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó¿ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜». TÔÓ ÚˆÙÒ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì οÔÙ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘˜ TTI ¢Â›ÎÙ˜ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ «·Ú·‰ÔÛȷ΋˜» ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·Ó¿ÏˆÛ˘ (ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÓÔÌÔıÂÙ‹ıËΠÙÔ 1978). °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ – ÔÈ ÃÚÔÓÔıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·ÎÔ› ¢Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·Ó¿ÏˆÛ˘, Û·Ó «˙ˆÓÙ·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘». °È· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ project, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜. «EÏ›˙ˆ ˆ˜ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ TTI ı· ¤¯Ô˘Ó

Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì·˜. OÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ TTI ÛÙËÓ Ú¿ÍË. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ „˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÎÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ıÂÙÈΤ˜. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ – Ë ·ÚÂfiÌÂÓË, ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ú 0,05 - 0,15) Î·È Ë ÚÔÛ¯ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, Ë «ÂÎ·›‰Â˘ÛË» ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ «ÌÈÎÚÒÓ» ‹ «ÌÂÁ¿ÏˆÓ» ÂÌfiÚˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı›. ŸÙ·Ó ÛÙȘ H¶A ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÈÏÔÙÈο ÙÔ˘˜ TTI ¢Â›ÎÙ˜ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘ ηÙ„˘Á̤ÓÔ˘ ÛÔÏÔÌÔ‡, Û ÔÏϤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‰Â›ÎÙË, Ôχ ·Ï¿ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ ÙË ˙ÂÏ·Ù›Ó·. ºÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, fiÙ·Ó ı· ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔ‰›˙ÂÈ. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ «›ڷ̷», Ú¤ÂÈ Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·ÏȤ˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÊÔ‚›Â˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ fiˆ˜, «·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙÔ Á¿Ï· Ì ÙËÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, ÂÓÒ ı· ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÛˆ ·‡ÚÈÔ». AÏÏÈÒ˜ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ XYTA ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜ ÙfiÓÔ˘˜ ηÏÒÓ, ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. T· ϤÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ – Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¿ÏÈ ÛˆÛÙfi˜. O ηχÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ› Ó· Ì·˜ ‚‚·ÈÒÛÂÈ, ı· Ì·˜ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ Í·Ó¿. EÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î·È ‰È·ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘... ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ – ÂÓÒ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ôχ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ. ¶Ú¿ÛÈÓÔ «ÂÚÓ¿˜», ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ «ÊÚ¤ÓÔ». ∞

KIP™OI - º§EBITH™ - EYPYA°°IE™ I·ÙÚÈ΋ ıÂÚ·›· ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ÎÈÚÛÒÓ: ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯ÔÓÙÚÔ‡˜ Û·Ó Ê›‰È· ¤ˆ˜ ÙȘ ÈÔ ÏÂÙ¤˜ ÙÚȯÔÂȉ›˜ ¢ڢ·ÁÁ›Â˜, ‰›¯ˆ˜ Ô˘Ï¤˜ Ô‡Ù ÛËÌ¿‰È·, Ì ÙÔÈΤ˜ ·ÓÒ‰ÈÓ˜ ÂÓ¤ÛÂȘ Î·È ‚ÂÏfiÓ˜ ÎÔ˘ÓÔ‡È ÌÈ·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. AfiÏ˘ÙË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. TÔ ‰¤ÚÌ· ̤ÓÂÈ ÂÓٷοı·ÚÔ fiˆ˜ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡. AÁÁÂÈÔÏÔÁÈÎfi ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎfi Î·È £ÂÚ·¢ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ “LA FORMA”. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 291, Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙÔ 210 8226.186 Î·È 697 9863078


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 89


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

O §∞O™ ¶∞™Δ∂§π £∂§∂π ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ ›Ûˆ. Ÿ¯È Û·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÙ¤ ÌÚÔÛÙ¿. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÌÈÏ¿ˆ. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ‰È·‚¿˙ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌfiÓÔ Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÚÒÙË, ÎÈ ·˘Ù‹ ÏÂÈ„‹, ·ÊÔ‡ Ë AEK ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Û·Ó Ù· ̈ڿ, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, Î·È ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÙÔÓ ÚÒÙÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙË §¿ÙÛÈÔ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÍ·¯ı› ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô.

¢

ÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ô ™Â٤̂Ú˘ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌfiÏȘ Ô˘ ηٷʤڷÌ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ, ÎÈ ·˘Ù‹ fi¯È fiÏÔÈ Ì·˙›, ÁÈ· Ó· ÎψÙÛ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙfiÈ. K·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰È„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. £· ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ Â›¯·ÌÂ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο.

˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì fï˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. EΛ Ô˘ fiÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·˘Ï·›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂΛ Ô˘ Ù· ·›Ì·Ù· ›¯·Ó ·Ó¿„ÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ, ‹ÚıÂ Ë ÊˆÙÈ¿ Ó· Ù·... Û‚‹ÛÂÈ! H ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÈÚ·›·, ÏfiÁˆ ÂıÓÈÎÔ‡ ¤ÓıÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·. KÈ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ. AÔÏ·‡Û·Ì ÙË ÏÂÈ„‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÁ¤ÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. EÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜.

Ô‡ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ Ì›· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂıÓÈ΋ ·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·. Afi ÙË Ì›· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÔ. K·È Ì·˙› Ì fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·Î¤ÙÔ Á›ÓÂÙ·È Ï‹Ú˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ù˘ EıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ IÛ·Ó›·˜.

·È‰È¿, ÂÁÒ Â‰Ò, ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿, ·Ú¯›˙ˆ Ó· ÌÂډ‡ÔÌ·È. ™·Ó Ó· Ì ϿΈÛÂ Ô T¿ÈÛÔÓ ÛÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈ ¤¯·Û· ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Afi ÙË Ì›· ¤‚ÏÂ· ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓ P¯¿ÁÎÂÏ ÛÙÔ ŸÛÏÔ, ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜, Ó· Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÏfi. °È·Ù›, ÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔοÚÈ ÔÈ NÔÚ‚ËÁÔ›, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ›ӷÈ, ·Ó fi¯È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û‡ÓËı˜, Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. AÏÏ¿, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ· Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ì ÙË ÌÈÛ‹ ·Óı˘Ô¢ηÈÚ›· Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·, fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔ.

ÈÏ¿Ì ÙÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Î·È, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘, ÙÔ Î·Ù·-

ª

90 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

ʤÚÓÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ. MÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÚÂfi Ù˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î·Ï¿ ·˘Ùfi, ı· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó¯‹ °ÈÔ‡ÚÔ Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜! °È·Ù›, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ˆ, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‚·Ï˜ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÙÛ¿ÌÈÎÔ Î·È ÙÔ ·ÛÙ¤ÏÈ! fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤‚ÏÂ· ÙÔÓ °È·ÓÓ¿ÎË, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· η٤‚ÂÈ Ì ÙÔ ¶A™OK, Ó· ÚÔÔÓ› ÌÈ· EıÓÈ΋ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¿Óˆ-οو, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÙËÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ˘ÂÚÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. EÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜, Ë ÔÌ¿‰· ¤ÁÈÓ ̷ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë EOK (EÏÏËÓÈ΋ OÌÔÛÔÓ‰›· K·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘) ·‰›¯ıË ·Ì·Úوϋ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙ› Ó· ΢ÓËÁ¿Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ó· ΢ÓËÁ¿Ó ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. EÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ EOK. K·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÔÌÈÏÔ‡Ó.

Â·‡ÚÈÔ ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ‚ڋΠӷ ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ Ë EıÓÈ΋ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÚ›ÛË ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙÔ ¶A™OK. ◊‰Ë οÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ °È·ÓÓ¿ÎË ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÔfiÙ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÔÛÔÓÔ‡ˆ ·˘ÙfiÓ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ «ÂıÓÈ΋˜ ‚¿Û˘», fiˆ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ıÂÛ ·˘ÙfiÓ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ¶A™OK, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘. B¤‚·È·, ηÏfi Â›Ó·È Ó· Ì·˜ Ô‡Ó οÔÈÔÈ ÁÈ·Ù› Ë Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›·. K·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi, Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ٤ٷÚÙË, ¿ÏÈ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÔÈÔ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ì›· ·¿ÓÙËÛË „‡¯Ú·ÈÌË, ¯ˆÚ›˜ Ó·È ÌÂÓ ·ÏÏ¿. ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ÔÏÏÔ› ϤÓ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, Ë ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. H ηٿÎÙËÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ı¤Û˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú¤· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ fiÔȘ ÙÚÈ‚¤˜ Ô˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π È· οÔÈÔ˘˜, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘ÚÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÙ˘¯›·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿Ì ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ. TÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ·Ïfi. TÔ 2005, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÙÔ 2006 ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ʤÙÔ˜ ٤ٷÚÙÔÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË (ÌfiÓÔ Ë IÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›·) Î·È ÚÈÓ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ 2003 ‹Ì·ÛÙ·Ó 5ÔÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi, ÙÔ 2001 9ÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ 1999 16ÔÈ. Afi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔ˘ 2002 ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙·ÌÂ. B¿ÏÙ ٷ οو, Î·È „‡¯Ú·ÈÌ· ÛÎÂÊÙ›Ù ·Ó ›̷ÛÙ Û ηÏfi ‹ ηÎfi ‰ÚfiÌÔ.

°


Ô˘ ÛÔ˘ ‚ڋη ÔÙÔÛÙfi, KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ·fi KfiÚÈÓıÔ. ¢È·ÎÚÈÙÈο (!) XÚ‹ÛÙÔ˜ (foramorgos@gmail.com)

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

§IMANAKIA 12/8. EÁÒ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÁÈfi Ì 1 Ê›ÏÔ, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ, Ì ·ÛËÌ› ÎÔÚfiÓ·. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÎÈ Ô‡Ù fiÙ·Ó ¤Ê¢Á˜ Ì ÙÔ ·¿ÎÈ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·. XA§AN¢PI The Place, ™¿‚‚·ÙÔ 8/9 ÌÂÛË̤ÚÈ, ‹ÛÔ˘Ó Ì 3 ʛϘ ÛÔ˘, Í·ÓıԇϷ Ì ٷ ıÂ˚ο ÌÏ ̿ÙÈ·. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì fiÙ·Ó ¤Ê¢Á·. EÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò. Ôdokk1801@yahÔo.com RESIDENTS °È¿ÓÓË, ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜. EÏ›˙ˆ Ó· ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌË ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘. MABI§H BÚ¿‰˘, 12/9, Á‡Úˆ ÛÙȘ 23.15, ¤Ó· Ì›ÓÈ (ZHY-) ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· M·‚›ÏË. BÁ·›ÓÔ˘Ó 2 ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·’ ·˘Ù¤˜ Ë Ô‰ËÁfi˜ ›¯Â ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ. el_rey@mail.gr ¶OPO™ 12/9, ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙˆÓ 3, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ¶fiÚÔ. K·ıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘ Î·È Û ÚÒÙËÛ· ·Ó ı˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜. gregÔ_1986@yahoo.gr A°. ¶APA™KEYH North. §Â˘Ù¤Ú˘, M·Ú›·, Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Û ›‰·, ¤·ı·... HILTON 4/9. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚ·, ÛÔ˘ ·¿ÓÙËÛ· Û οÙÈ Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. 693 7013588 E§§HNIKO ™ÙË ™¶OA, Û ›‰· Î·È ¯¿˙„·. K¿Ó·Ì ÌfiÓÔ 1 ÒÚ· Ì¿ıËÌ· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ Ï¤ˆ... AÓ ı˘ÌËı›˜, ÁÚ¿„ ‰Ò. P.S. Õ„ÔÁÔ Î·È ÙÔ Ù˙È, ÛÔ˘ ¿ÂÈ!!! N. KO™MO™ MÂÙÚfi, K˘Úȷ΋ 9/9, 19.00, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ÂÛ‡ Ù˙ÈÓ, Á·Ï¿˙ÈÔ polo, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· (super...), ÙÚ‡·. EÁÒ Î·Ù¤‚Ëη ™‡ÓÙ·ÁÌ·.

TPAM OÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û’ ¤Ó· ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÛÙÔ ÙÚ·Ì, ÙÔ ‚Ú¿‰˘. MÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·; A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· η٤‚ˆ Ì·˙› ÛÔ˘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·! VERDE 9/9, ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘. MÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ Eric. £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò! Plz, ÁÚ¿„ ‰Ò: g9charles@yahoo.gr ANTI¶APO™ MÂÙ¿ ÙÔ «ÂÚˆÙÈÎfi» οÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙÔ Laluma, Û ÂÚ›ÌÂÓ·. ¢ÂÓ ‹Úı˜ ÔÙ¤... ™Â ¤„·Í· Î·È ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓËÛ›. §Â˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ Î·È ÛÙË §˘Îfi‚Ú˘ÛË; ¶EPI¶TEPO 28/9. ∞ÏÂÔ˘‰›ÙÛ·, ‹Ș fiÏÔ ÙÔ Ó¤ÎÙ·Ú ÌÔ˘, Í·Ó¿ÓıÈÛ· Î·È Û ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. 694 8811721 S-CAPE ™¿‚‚·ÙÔ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÚÈÁ¤ Ô˘Ïfi‚ÂÚ, ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÛÙÚ·Û¿ÎÈ ÛÙÔ ·˘Ù›, Û ÎÔÈÙÔ‡Û·. PÒÙËÛ· ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó·! ™Â ›¯· ‰ÂÈ Î·È M·Áη˙¤. M’ ·Ú¤ÛÂȘ. 693 8673526 A7 TÂÙ¿ÚÙË, 5/9, 20.30. M·‡ÚÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÙfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. K¿ÙÈ ¤„·¯Ó˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. K·Ù¤‚ËΘ IKA Î·È Î·ÙËÊfiÚÈÛ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÂÓfi. ¶·Ó¤Í˘Ó· Ì¿ÙÈ·! etsi_nte@hotmail.com ET™I KI A§§Iø™ ™ÙËÓ Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙȘ 31/8, ÙÔ ‚Ú¿‰˘. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ Î·È Û ÛΤÊÙÔÌ·È. ™Ù›Ï ÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·, 693 9259923

™Ù›ÏÂ Â‰Ò ·Ó ÙÔ ‰ÂȘ. ºI§O§O°IKO A£HNA™ K·Î¤, ·ÏÏ¿ ÎÔ‡ÎÏÂ, ÂÈÙËÚËÙ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, Ì ٷ Û¤ÍÈ Î¿ÚÈ ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, ‰ÒÛ ÌÔ˘ ÏÈÁ¿ÎÈ ÛËÌ·Û›·! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÒ! B·Û›Ï˘ Y¶E¶£ æËÏÂ, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ ÙÔÓ Î·Ê¤, ·Ó ·ÚÁ‹ÛÂȘ ı· Û ÎÂÚ¿Ûˆ ÂÁÒ. £H™EIO ™ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË. ŒÚÂ ӷ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. EÛ‡ Ì Á·Ï¿˙È· ÂÛ¿Ú·. EÁÒ Ì Ù˙ÈÓ ÌÔ˘Ê¿Ó. AÓ ı¤ÏÂȘ, ÛÙ›ÏÂ. HPø¢EIO ™˘Ó·˘Ï›· NÙ·Ï¿Ú·! ÕÊËÛ· ÙÔ ÙËÏ. ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ÛÔ˘! ¢ÂÓ ‹Ú˜! ¢ÂÓ Ì’ ·Ó·˙‹ÙËÛ˜! N· ’Û·È Î·Ï¿! øÚ·›· ‚Ú·‰È¿, ˆÚ·›Ô˜ ‹¯Ô˜, ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ·. N¿ÁÈ· METPO ™E¶O§IA 6/9, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ Ù˙ÈÓ ÊfiÚÂÌ· Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ A.V. Œ¯ÂȘ ¤Ó· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ. A¿ÓÙËÛ ‰Ò, 699 3800215 HPø¢EIO 4/9. ◊ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ¿ÛÚÔ Áȷο, ÊÔÚÔ‡Û· ÎÈ ÂÁÒ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ÛÙËÓ Ô˘Ú¿. george21grg@hotmail.com BLUE STAR PAROS KÔÈÌfiÛÔ˘Ó Î·È Û ͇ÓËÛ· fiÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì ¶ÂÈÚ·È¿! £˘Ì¿Û·È;! A£HNA ™Â ›‰· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ı¤Ïˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿. EÏ›˙ˆ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ Ó· Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ. £· Û ‰ˆ (ÂÏ›˙ˆ) οو. EÏ. KEºA§ONIA-A£HNA KTE§, 17/8. EÛ‡ ηıfiÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘, ÂÁÒ Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ ÈÔ ›Ûˆ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ; AÓ Ó·È, ÛٛϠllixÔuri_2007@yahoo.gr

™TAYPO™ TOY NOTOY H¯ÔÏ‹ÙË, Á‡ÚÈÛ˜; £· Â›Û·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ Ì ™.M; AÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ ÙËÏ. °È·Ù› ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ¯¿ıËΘ; ÕÓÓ· 3Ô §YKEIO BYPøNA 16/9, ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, Á˘·Ï¿ÎÈ·, Û ϤÓ XÚ‹ÛÙÔ. E›Û·È ÌÈ· Áχη! E›Û·È Î·È ÂχıÂÚÔ˜;

ÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ¤ÁÚ·Ê 05, ÂÛ‡ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ¶¿Ú ÙËÏ. 697 6082300 ON THE ROAD 14/9. ™˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ‰›Ï· ÛÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, Û ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ. X·ÈÚÂÙËı‹Î·ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò ÙȘ Ì·Ù¿Ú˜ ÛÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘. lezedancer@yahoo.gr BARAODA ™Â ϤÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Â›Û·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜, Û ›‰· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. 697 6915427

§IMANI 17/9. KÔÓÙ¤„·Ì ӷ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡ÌÂ, ÂÌ›˜ Ì Ì˯·Ó‹, ÂÛ›˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. TÔ ‹Ú·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ N. º¿ÏËÚÔ Û¯Â‰fiÓ! ¶fiÙ ı· Û·˜ Í·Ó·‰Ô‡ÌÂ; 697 4316396, Alex

¢HMOTIKO £EATPO ¶EIPAIA E›Ì·È Ë ™Ù¤ÏÏ· Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ, Ô˘ 15/9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 7.15, Ì ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û˜ ̤¯ÚÈ ÂΛ. TÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ Â›Ó·È 697 7515535

§API™A-A£HNA 16/7. KTE§. EÛ‡ ÚÔ˙ Ì ÙË ‰›‰˘ÌË ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘. EÁÒ ÁÎÚÈ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·. KÔÈÙÔ‡Û˜ ¤ÓÙÔÓ·. AÓ ı¤ÏÂȘ, ·¿ÓÙËÛ ‰Ò.

™TY§ KAºE ™Â ›‰· Î·È ÙÚÂÏ¿ıËη, ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ fiÚÙ·, ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ™Â ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿. B·ÁÁ...

MALL 12/9. K·Ù‚·›Óˆ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜, ÂÛ‡ Ì ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ·Ó‚·›ÓÂȘ. ¶¤ÊÙˆ ¿Óˆ Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ηÚfiÙÛÈ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. fishtutor7@yahoo.gr

KATø ¢IO™KOYPOI ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ηı›Û·Ì ‰›Ï· Û·˜ Î·È Û·˜ ˙‹ÙËÛ· ÂÊËÌÂÚ›‰·. 697 8030266

METPO ATTIKH 11/9, 24.00. EÛ‡ Á·Ï·Ó¤˜ Ì·Ù¿Ú˜, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·. EÁÒ Ì·‡Ú·. K·ıfiÌÔ˘Ó, ÛÙÂÎfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÈÓËÙfi. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. K·Ù¤‚ËΘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·! Avmetro11attiki@yahoo.gr !ZO 16/9 ηڷfiÎÂ, ›˜ ÙÔ “Dee laih lah”. ¶·Ó¤ÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ·, Ôχ ηÏfi˜, ›· ÙÔ... AÎfiÌ· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. BIG APPLE ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜. T· ›·Ì fiÏ· Ì ٷ Ì¿ÙÈ·. £· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 7089719, Mȯ¿Ï˘ æYXIKO ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 15/9. ¶‹Á·ÈÓ· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á¿ÌÔ, ÂÛ‡ Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÔ˘. MÔ˘ ›˜ «Î·È ÛÙ· ‰Èο ÛÔ˘»! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÛٛϠ‰Ò!

Zø°PAºOY ™Ô˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ, ‚Ú¿‰˘, 12/7. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ. ™Ù›Ï ÛÙÔ 694 4081046

CAYO LARGO ™Â ›‰· Î·È Û’ ¤¯·Û·, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‚ÚÒ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, BÈÔϤٷ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. B·Û›Ï˘ a_re_cay

TAOPMINA MÂı˘ÛÙÈο rum e pera ÛÙ· Ôχ¯ÚˆÌ· ‚fiÙÛ·Ï·. £¤Ïˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ... cosmos@yahoo.com

ISLAND ™¿‚‚·ÙÔ. M ÎÔ›Ù·˙˜, ı¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·.

BAYOKO ™ÙËÓ AÌÔÚÁfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘,

¶§. KO§øNAKIOY BÚ·‰¿ÎÈ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÊÔ-

A°KI™TPI-¶EIPAIA™ 29/7, ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÏÏ¿... ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÁ¿; §EYKA¢A - KA£I™MA Œ‰ˆÛ˜ ÛÙËÓ Í·‰¤ÏÊË ÌÔ˘ ÙÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ Î·È Û ͷӷ›‰· ÛÙË ‚¿Úη Ô˘ Ì·˜ Á‡ÚÈÛ ·’ ÙÔ˘˜ EÁÎÚÂÌÓÔ‡˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÏÏ¿ ‰›ÛÙ·Û·, ›¯Â˜ ·Ú¤· Î·È ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ÙË Z¤Ù·. AÓ ı˘ÌËı›˜, ÛٛϠ‰Ò. √ „ËÏfi˜ BIENNAL °Ï˘ÎÔ‡ÏË Ì ÙËÓ ·Ê¿Ó·, ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂȘ οÙÈ ·ÏÏ¿ fi¯È ¶··Î·ÏÈ¿ÙË, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. KÒÛÙ·˜, 694 6666948 Y¶APXEI... ...οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘, Ì ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ˆ˜ Á˘Ó·›Î·. 697 5995184 SINE QUA NON EÚÌ‹ ·fi Sine Qua Non, ¿Ú·Á ÛÙË ˙ˆ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ; AÓ Ó·È, ÛٛϠ‰Ò: what_are_the_odds@msn. com KHºI™O™ - A£HNA °., ÂÛ‡ fiÏÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. E›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë ÙÚ›ÙË;

¶§. °KAZI ™Â ‚Ϥˆ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ›Óˆ ηʤ. EÏ›˙ˆ Ó· ÌËÓ ¿ıˆ «Ú˜/È·» ÁÈ·ÙÚ¤ ̤¯ÚÈ –Î·È ÁÈ·– Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ. £· ÂÚÈ̤ӈ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿... MONA™THPAKI ◊ £H™EIO E›Û·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹ ÎÔ¤Ï·, Ì‹Î˜ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ‹ £ËÛÂ›Ô ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi. M ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ·. ¢E§ºINI °IA ™¶ET™E™ 6/9 Ù·Í›‰Â˘Â˜ ™¤ÙÛ˜, ÂÁÒ ⁄‰Ú·. K·ıfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ. ™Â ϤÓ EÏ¿ÓÓ· Î·È Ì¤ÓÂȘ ÂÚÈÔ¯‹ Hilton. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿Í·Ì ÙËϤʈӷ. AÓ ı˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ÛٛϠÛÙÔ 697 3643594 META•OYP°EIO MÂÙÚfi, η٤‚ËΘ ¶¤ÌÙË 13/9. •·ÓıÈ¿, ΛÙÚÈÓ˜ Áfi‚˜, Ù·Á¤Ú. EÁÒ ‰›Ï· ÛÔ˘ ·fi ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·. ¶¿ÚÂ, 694 3212469 £O§O™ ¶È¿Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· η̤ӷ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·, 697 4176358 EYE§¶I¢øN ŸÌÔÚÊË Î·È Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË, Ô ˆÚ·›Ô˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ Û ÎÔ›Ù·ÍÂ. EÏ›˙ˆ Ó· Ì ›‰Â˜, ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÎÏÔÁÒÓ. 694 6375471 SODADE ™Ù¤ÏÈÔ, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΘ. EÏ›˙ˆ Ó· ÌË ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜, ÁÈ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. AÓÙÒÓ˘ EPY£PO™ TÂÙ¿ÚÙË 12/9, 10 .Ì., ÂÚ·Ù‹Û·Ì ÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ Î·È Ì‹Î·Ì ÛÙÔÓ EÚ˘ıÚfi. E›Û·È ηÛÙ·Ófi˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÂ˙, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·. £· Û ͷӷ‰Ò; ÕÚ˘, 697 8961144 EN A£HNAI™ B·Û›ÏË ·fi AÙÙÈ΋, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë... ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V. ... ·Ó ›ӷÈ, ÛٛϠ‰Ò, B. TE§IKA ...ÙÔ fiÙÂ, Ô‡ Î·È ÁÈ·Ù› ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜. 693 7655333

BEPO¶OY§O™ MIXA§AKO¶OY§OY EÏ›˙ˆ Ó· ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ÌÔ˘, ÌfiÓÔ ÂÛ‡, 697 3261726 M¶OYPNAZI - KO§A™H ◊ÛÔ˘Ó Ì¿ÚÌ·Ó Î·È ÛÔ˘ ›· ÙÔ ¯¤ÚÈ, Â›Û·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, ¶·Ó·ÁÈÒÙË, 697 9203755 APPLEBEE’S KO™MO¶O§I™ M ϤÓ ºÒÙË, Û ϤÓ AϤÎÔ, ÎÚ·ÙÒ ÌÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·, ÎÚ·Ù¿˜ ÌÈ· ηډȿ! KÔ˘˙›Ó·.

704 K›ÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙· ÂÁÒ, Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó Î·È Î›ÙÚÈÓÔ ·Ì¿ÓÈÎÔ ÂÛ‡. K·Ù¤‚ËΘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË ¶·¿ÁÔ˘, ÂÁÒ Û˘Ó¤¯ÈÛ·. ¶Â˜ ÌÔ˘, Ô‡ ı· Û ‚Úˆ, Í·Óı¤ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ; ME§I™™I ™Â ›‰·, ÊÔÚÔ‡Û˜ Burberry ÌÈΛÓÈ Î·È Ì ÙڤϷÓ˜! ¶Ò˜ Ó· Û ÏËÛÈ¿Ûˆ Ì ÙfiÛÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘; £·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜ BALTHASAR Davidoff – ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó, Û˘ÁÁÓÒÌË, Ì ¤Ù˘¯Â˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙË ÁÚ›Ë..:)

„˘¯‹... TÒÚ· Ù· ¤¯ÂȘ fiÏ· ÌÚÔÛÙ¿. AÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÛÙ· Û·Ó›‰È·, ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, ·˜ Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ Î¿ÏË. K·Ïfi ‚fiÏÈ, babes. KÔÓÙ‡ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÈ ·ÎfiÌË Û’ ·Á·Ò, °ÈÒÚÁË. TÈ Î·È Ì ÔÈÔÓ Ó· ·Ï¤„ˆ Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ; M ÔÈÔÓ; ™’ ·Á·¿ˆ. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Ϙ, ÂÁÒ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· fiÙÈ ÛÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ, fiˆ˜ Î·È Û ̤ӷ, ¿ÏψÛÙÂ. A˜ fi„ÂÙ·È Ô ‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, A...ÌÔ˘ IÔ˘Ï›· ·fi Question, ÌËÓ ÌÔ˘ ÎÏ›ÓÂȘ ¤ÙÛÈ ÙËÓ fiÚÙ·... K·Ï¿-ηϿ ‰ÂÓ Ì ÁÓÒÚÈÛ˜. ÕÁÁÂÏÔ˜ NO mOn seri, nO. ÕÏÏÔ ‰Ú¿Ì· Ó· ÌË ˙‹ÛÂȘ, ÊÙ¿ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤˙ËÛ˜. AÓ fï˜ ‰ÂȘ ÙÔ Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ K·ÓÙ·Ú¤ «ıÂfiÁ˘ÌÓÔ», ˜ ÙÔ˘ ı· ÎÚ˘ÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ıÂfi Ô‡Ù ı›Ô. Mo Better Ramones forever ¢¤ÛÔÈÓ·! E›Û·È ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Ï¿ÛÌ· ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·! «...M fiÓÙ·Ú˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

™ÙÔ M·Áη˙¤, Ì·˘ÚÈṲ̂ÓË, ÔÚÁÈṲ̂ÓË Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë. ¢ÂÓ ·›˙ÂÛ·È, AÚÈÛÙ¤·! °È· (blind girl) TX-176. Y¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜ absolutely singles. Crusader, 694 4811302 EÛ‡ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÛ·È ÛÙËÓ A... Î·È ı˜ Ó· Ì ÛÎÔÙÒÛÂȘ, ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Û ÂÙ‡¯ˆ NÔÌÈ΋... M·ÓÙ‡ˆ, Â›Û·È ÂÛ‡ ™. ¢ÂÓ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ Ô˘ ¯¿Ï·ÛÂ Ë Ê¿ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. KÒÛÙ·, ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ˙ˆ‹ ÂΛ Ô˘ ·˜, ÁÂÌ¿ÙË ·’ fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÔ˘, Ù· Ì¿ÙÈ·, ÙËÓ

‹Á˜ ¿ÛÔ... Û ¤Ó· ηڤ Ù˘ÊÏÒÓ»... E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÈÛ›˜ fiÔÈÔÓ ·Á·¿˜... Â, ηډԇϷ ÌÔ˘;.. Yay!! AÎfiÌ· Ï›ÂȘ ¤Ì·ı·. °È’ ·˘Ùfi ¤¯ˆ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜ ·ÎfiÌË. K·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÛÔ˘ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È. M·ÓˆÏ¿ÎË ÌÔ˘, Â›Û·È ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ Û·Ó ÙÔÓ TÂÓ TÂÓ. AÓ˘ÔÌÔÓÒ Ó· ‚ÚÂıԇ̷̠˙› ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô. øÚ·›Â 35¿ÚË Ì¿ÚÌ·Ó ÛÙÔ MÈÁηÚÔ‡Ó, ÂÛ‡ ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÎÔÈÙ¿ˆ ÂÛ¤Ó·. °È·ÓÓ¿ÎË, Â›Û·È Áχη˜. AÊÚ·ÙÔ‡ÏÈ, ÁÂÌ·ÙÔ‡ÏÈ, ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ! MË ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Û·È Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ŒÙÛÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ! ŒÙÛÈ Û ı¤Ïˆ! 693 121659, «£Â›Ô˜ M·¯!»

20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 91


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... 63¯ÚÔÓÔ˜ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Ì ‚›Ï· ÛÙËÓ EοÏË, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û EÏÏ¿‰· Î·È AÌÂÚÈ΋, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 12.000, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ȉÈfiÎÙËÙÔ ÛοÊÔ˜), ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 56 ÂÙÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 29¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÚ·¤˙˘, „ËÏ‹, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÚÂÙÈÚ¤ 5¿ÚÈ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 34¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿, ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È Ì·Á·˙È¿, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¢ÁÂÓÈ΋, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 EÒÓ˘ÌË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ 25¯ÚÔÓË, ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, 1,70, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊË, Ì ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ Î·È ·Ïfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, οÙÔ¯Ô˜ 3 ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 25.000, ·Î›ÓËÙ·, ‚›Ï·, 2 I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, ¤Í˘ÓÔ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 N·˘ËÁfi˜ - ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ 46¯ÚÔÓÔ˜, 2 master, 1.85, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ȉÈfiÎÙËÙË ÂÙ·ÈÚ›·, 2ÒÚÔÊÔ ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 20.000, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. A‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 N·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 35¯ÚÔÓË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, 1.75, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ú 1.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ, ·Ì¿ÍÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ¤Í˘ÓË, ÚfiÛ¯·ÚË, Ì ·Á¿Ë ÛÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, „ËÏfi, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr

AÓı˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ 32¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ú 1.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·Ì¿ÍÈ Î·È ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ηÛÙ·Ófi˜ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, „ËÏ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr KÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· 30¯ÚÔÓË, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, ÁfiÓÔ˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÚÈÔ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ, ‰ÂÎÙfi˜ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜, ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· E˘ÚÒË - AÌÂÚÈ΋. §Ô‡Ë˜, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘, ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˜, Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Û·˜. °Ú. Elite, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite. °ÓˆÚÈÌ›· - ™˘Ì‚›ˆÛË - °¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 Elite Club. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÙÒÚ· Ó· Á›ÓÂȘ Î·È ÂÛ‡ ̤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ¶¿ÚÙÈ, ÂΉÚÔ̤˜, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, Speed Flirt! °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. TËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671

92 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

Afi M·ÚÔ‡ÛÈ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοӷ 40¿Ú·, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ΢ڛ· ÌÔÓ·¯È΋, Ì I.X., ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ, ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÊÈÏ›· - Û˘Ì‚›ˆÛË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘ ΢ڛԢ BfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8069.930

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ Bilingual Greek-English ∂™ speaker, University student or graduate in maths, physics, e.t.c., from 15:3021:00, Monday - Friday, to assist with homework and keep occupied by conversing in English, 3 children aged 7, 19 and 13 in Holargos area, salary negotiable. Tel.: 694 4293755 Experienced TEFL qualified native speaker with University degree and other teaching qualifications, available for English classes. Tel.: 694 5825349 ALFA ROMEO 33 SportWagon, 4X4 Station Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi, 1.400 cc, ÌÔÓÙ. 11/93, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ÌÔÓfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ, 1Ô ¯¤ÚÈ, ηı·Úfi, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ‚È‚Ï›Ô service Ì fiÏÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘, ÙÈÌ‹ 1.750 ¢ÚÒ ÏfiÁˆ ·Ó¿Á΢. (π‰ÈÒÙ˘) 697 7690698 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 EȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1. B·Û. ¤ÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - Windows - Word Excel 62 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2. Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.ekep.gr ¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz Ï‹ÎÙÚˆÓ) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Î·È master ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. MÔÓÙ¤ÚÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. BfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: ·fi BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, KËÊÈÛÈ¿ ¤ˆ˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜. NfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·: HÏÈÔ‡ÔÏË, ÕÏÈÌÔ˜ & °Ï˘Ê¿‰·. 697 4018760 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

£EATPIKH OMA¢A «PO¢A» H ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «PO¢A» Ì 15ÂÙ‹ Û˘ÓÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· Û ˘„ËÏfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘. A¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÒÚÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ·. www.rodatheatre.gr, 693 2203962, NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛÈÔ˘ÌÏÂÎÙÛ‹˜. AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011, ÂÛˆÙ.: 256 A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680 - ú 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - ú 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi. ¶ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr ™¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜, Ó¤Ô˘˜, ¯ÂÈÚԉȷÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÛÔ‚·ÚÔ›, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, ÛˆÛÙfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÏËڈ̋. 210 3811.332, ÎÔ˜ B·Û›Ï˘. AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: katanomi@otenet.gr

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ MG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ BigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

Ù˘ Í·‰¤ÚÊ˘, Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ‰ÈfiÙÈ ÍÂÚ¿ıËΠÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ› ÙÔ –ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÎÔ‡ÎÏ·– ΛÌÂÓfi Û·˜. Y.°. MÈ· ¯·Ú¿ Ù· ϤÙÂ. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÛÙ· Ì·Ú Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÚÂÙÚfi, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ;

M˘ÚÙÒ, ¯ÒÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ı¤Ïˆ ›Ûˆ. TÈ Î¿ÓÔ˘Ó ے ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ; B·ÛÈο, ·˘Ùfi˜ Ì ¯ÒÚÈÛ ÎÈ ÂÁÒ ·ÎÔ‡ˆ ÔÏËÌÂÚ›˜ ÎÈ ÔÏÔÓ˘¯Ù›˜ ÙÔ «¶¿ÙˆÌ·» Ù˘ TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Î·È ÎÏ·›ˆ... K·È ÌË ÌÔ˘ ÂȘ Ó· ‚Úˆ ¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› fiÔÈÔÓ Î·È Ó· ÎÔÈٿ͈ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‚Ϥˆ ·˘ÙfiÓ. KÏ·„. -™ÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ Y.°. OÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È Ì·Ï¿Î˜, ı· Á›Óˆ ÏÂÛ‚›·.

™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙÈ ‰ËÏÒÛÂȘ οÓÂÙÂ. K¿ÔÙ ›· «ı· Á›Óˆ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜» Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. 1 EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰Â ı· Û·˜ ˆ Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÔËÛ›·. AÓ ‚Ú›Ù ¿ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ·, ı· ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ – Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÔ‡ÂÚ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ. Y.°. 2 ...MÂÙ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ÛÔ˘ ·˘Ùfi ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ô «ÛÔ‡ÂÚ Ù‡Ô˜, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Ô ÁÈ· ¿ÓÙ·» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û οÔÈÔÓ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÛÔ‡ÂÚ, fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ¿ÓÙ·. AÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ «fi¯È Î·È ÙfiÛÔ» Á›ÓÂÙ·È «Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘» Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ‡ÂÚ ·’ fiÏ·. Y.°. 3 ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û¿˜ ¯ÒÚÈÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ‰ÂÓ Â›·Ù οÙÈ Î·Îfi ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ Á˘Ú›ÛÂÈ – Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜. EÂȉ‹ ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ fiÏÔ Î·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ì Î.Ï., ı¤Ïˆ Ó· ÙȘ ÚˆÙ‹Ûˆ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ¯·Ï·Ú¤˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ Ô˘¿Ô˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹. ¶‹Á·ÈÓÂ, ·Á·ËÙ‹ ÌÔ˘, Ó· ÙËÓ ¤ÛÂȘ ÂÛ‡ ÛÙÔ ÏÂÁ¿ÌÂÓÔ, ¿Ì· ÛÔ˘ ‚·ÛÙ¿ÂÈ! °È·Ù› ¿Ì· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÛÙÚ·‚‹ Î·È Ê¿ÙÂ, M˘ÚÙÒ, η̛· ¯˘ÏfiÈÙ·, ı· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ·Ó›Î·ÓÔ Ì¤¯ÚÈ ·‰ÂÚÊ‹! ¶ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÒ˜ Ó· ÌË ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·ÊÂÓÙÈ¿ Û·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ! ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÊÏÂÚÙ¿Úˆ Ì ¿ÁÓˆÛÙË. AÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Û‹ÌÂÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ôχ ‚·Ú‡ ÂfiÓÈ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· fiÚÂÍË, ȉ›ˆ˜ Û’ ¤Ó· ÎÏ·Û¿ÙÔ ÎÏ·Ì, Ó· ¿ˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙËÓ Î¿ıÂ Ù˘¯·›·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı’ ·Ô‰Âȯı› ·ÎfiÌ· ÌÈ· ·Ûو̤ÓË ·ÙÛ·‚Ô‡Ú· (‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ fiÛÔ Ôχ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;!), Ô˘ ÏfiÁˆ οÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Û·Ó ÙÔ Í˘Ï¿ÁÁÔ˘ÚÔ Î·È Ô‡ÙÂ Î·Ó Î·Ù·‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ, ¿Ì· Ù˘ ·¢ı‡ÓÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¿Úˆ! Afi ÙÔ Ó· ÊÏÂÚÙ¿Úˆ Ì οı ηڢ‰È¿˜ ηڇ‰È Î·È Ó· ·Ó¯ÙÒ Ó· ÌÔ˘ ÊÂÚı› Û·Ó ÛÎÔ˘›‰È ÂÂȉ‹ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ MÔÓ·Îfi (ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·fi ¯ˆÚÈfi), ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÌÈ· ηϋ Ê›ÏË Ù˘ Í·‰¤ÚÊ˘ ÌÔ˘, ÂÏÂÁ̤ÓË Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ Ù˘ ‚·Ú˘ÂÔÓ›·Û˘, Ù˘ ËÏÈıÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ „ˆÓ›·Û˘. -™ÂͶ˘Ú

EÛ¿˜ ¿ÏÈ Û·˜ ‡¯ÔÌ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ê›ÏË

°ÂÈ· ÛÔ˘ M˘ÚÙÒ, ÁÂÈ· Î·È Û fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ ÙÔ˘˜/ÙȘ AıËÓ·›Ô˘˜/AıËÓ·›Â˜! AÓ Î·È ÌË AıËÓ·›·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘ Î·È ÙË ‰È·‚¿˙ˆ, internetiη! K·Ù¤‚Ëη ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ Î·È ˆ˜ turist in Athens, ı¤Ïˆ ·Ï¿ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÚ¤¯ÂÙÂ Î·È Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÂÙ ‹, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÊÙ¿ÓÂÙÂ, Ó· Û·˜ ̤ÓÂÈ Ë ÙÚ¯¿Ï·, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë biennale Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· «¯ÚÔÓÈ¿» (ÌÔ˘ ’ÌÂÈÓ ·fi ÌÈÎÚ‹, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ), «Í˘Ó¿Ì» ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ÔÏÏ¿ ηϿ Î·È ˆÚ·›· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó!!! ∏appy new Year!!! -sesame

...K·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, «ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¯¿È, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». Y.°. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë N¢ Í·Ó·‚Á‹ÎÂ, Ë EıÓÈ΋ ¤¯·Û ·’ ÙËÓ IÛ·Ó›· Î·È Ô MfiÌÔ˜ ¤·ı ˆÙ›Ùȉ·. Yeia sou Murto, eimai i Rena apo Parisi kai exo mia simantiki erotisi: Aksizoun ta one night stands? To sex ektos sxesis kai ektos prooptikis sxesis. Auto pou me endiaferei einai an mia gunaika mporei na apolausei to sex xoris tin erotiki intimacy pou prosferei ena eroteumeno zeugari. Vevaia tha mou peis oti eksartatai apo to atomo, alla tha ithela ti diki sou gnomi, Murto mou.

•¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ˆ Í·Ó·› ·ÏÏ¿ ÔÎ, ı· Ìˆ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ۈ ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÌÔ˘: «ŸÙ·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· οÓÂÈ ÛÂÍ, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÎÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ÙËÓ ˆı› ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË». Y.°. 1 K¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ì·Ï·Î›Â˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÒÚ˜ ÒÚ˜. Y.°. 2 ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚ›. ÕÌ· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ÌÔÚ›˜. M˘ÚÙÒ, ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Ô˘Ï› ÌÔ˘. ™ËÎÒÓÂÙ·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÒÚ˜ (ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÛÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ Î·È ÁÂÓÈο fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÎÒÏÔÈ) Î·È ¤ÊÙÂÈ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÛËΈı› (fiÙ·Ó Ë ÁÎfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÛÂÍ). TÒÚ·, ı· ÌÔ˘ ÂȘ fiÙÈ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ È· ÙËÓ ÁÎfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¿Úˆ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. E›Ó·È Î·È Î·Ï‹ ÎÔ¤Ï·, Ú Á·ÌÒÙÔ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛˆ Ô‡Ù ̷˙› Ù˘ Ô‡Ù Ì ηÌÈ¿ ¿ÏÏË, fiÙ·Ó Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¤Ô˜ ÌÔ˘.

™·˜ ÓÈÒıˆ ‚·ıÈ¿. O‡Ù ÎÈ ÂÁÒ ÌÔÚÒ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛˆ fiÙ·Ó Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÔ˘. Y.°. 1 ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜. Y.°. 2 TÚ›ÙË 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ALPHA, «Y¤ÚÔ¯· ¶Ï¿ÛÌ·Ù·», ÒÚ· 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞Ú¯›˙Ô˘ÌÂ! ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 93


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

¶∞ƒ£∂¡∂ MËÓ Î¿ÓÂȘ fiÏÂÌÔ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÌËÓ Î¿ÓÂȘ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ ¤Íˆ ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· Î·È Ó· ·Ó·Ó¤ÂȘ ηı·Úfi ·¤Ú·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹; H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Û ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊÒÓ, Ó· ·Ó·Î·Ùˆı›˜ Ì ÙȘ ·Ú¤Â˜, Ó· ÁÂÏ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ‰Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. MÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÂÚˆÙÈÎfi˜/‹, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜/‹, ¿ÓÂÙÔ˜/Ë. O KÚfiÓÔ˜, Ô˘ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ‡ ÛÙÚ¿ÁÁÈÍ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ 5Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ›Ûˆ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·. TÔ Î·Ïfi Ì ÙÔ˘˜ KÚÈÔ‡˜, ÙÔ Î·Ïfi Ì ۤӷ, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÂÍËÌÂÚˆı›˜ Ï‹Úˆ˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÂȘ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÚÈ·Ú›ÛÈ· ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ͯӿ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ÍÂÂÚÓ¿˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÚÂÏıfiÓ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ı¤ÏÂȘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÁÈ· Û¤Ó·.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) M ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È ÙÔÓ X›ڈӷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÔÏÏÔ› §¤ÔÓÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·ԂϿΈÛ˘, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ıÏȄ˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿Óˆ Û ¤Ó· Úfi˙ Û‡ÓÓÂÊÔ. °È· fiÏÔ˘˜ fï˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó Û ÌÈ· ·ÓٛʷÛË. TÔ ¤Ó· ÏÂÙfi –¯¿ÚË ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË– ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ٷ ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ “I feel pretty/ Oh, so pretty/I feel pretty and witty and bright!” Î·È ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ η› Ôχ ÚfiÛÊ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹

οÓÂÈ Ó· ÌË ÛÔ˘ ·Ú·‰›ÓÂÙ·È – ‹ Ó· Û ·ÔÚÚ›ÙÂÈ. H ÚÒÙË ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈ΋, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›˜; ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E›Ù Ë

ηÚȤڷ ÛÔ˘ ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È Â›Ù ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û· (Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Z˘ÁÔ‡˜ ÙÒÚ·), ÛΤ„Ô˘ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ £A ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ Ó· ˙ÂȘ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ‚ÈÒÓÂȘ ÙÒÚ·. N· ÌÔÚÔ‡Û˜, ϤÂÈ, Ó· ʇÁÂȘ Û ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ‹ Ó· ¤Î·Ó˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ó· ‚ÚÈÛÎfiÛÔ˘Ó Î¿Ô˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÔÍÈÓˆÓfiÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ı· ¯·Ï¿ÚˆÓ˜ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) MfiÓÔ ÔÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ› ÛÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô„È·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ Î·È Û ·ÂÏ›˙Ô˘Ó. ÕÓÙÚ·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·, ‚Á¿˙ÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ·ÚÛÂÓÈ΋˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë fi˙· Ô˘ Û ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ÎÚ·ÙÈ¤Û·È fiÚıÈÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÁÎÚ›˙ˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ. M ÙÔÓ ÕÚË ÁÈ· οÌÔÛ˜ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·: fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜, fi,ÙÈ Î·È ·Ó οÓÂȘ, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ó· ͯÓÈ¤Û·È ·fi ÙÔ TÚ·‡Ì·. E˘Ù˘¯Ò˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· οıÂÛ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ͤÚÔÓÙ·˜ Ô‡ ËÁ·›ÓÂȘ. 94 ATHENS VOICE 20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) KÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·; T·Íȉ‡ÂȘ; ÿÛˆ˜ ·Ó·˙ËÙ¿˜ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ù·Íȉ‡ÂȘ, Û›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜ –Ú·ÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο– οÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÔÙ¤ ÚÈÓ. MÂÚÈÎÔ› ·ÏÈfiÊÈÏÔÈ ı· Ô‡Ó fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÚfiÛˆ·, fiÓÂÈÚ· Î·È Ó¤Â˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ ÎfiÏ·, Ô˘ ¤ÁÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË, Ó· ÙÚ·›˜ ÛÂ Ê˘Á‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË. ¶Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÛÔ˘ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¢›· Î·È ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Î·È fiÙÈ ÌfiÏȘ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ı· Í·Ó·Á›ÓÂȘ ÊÚfiÓÈÌÔ˜. A˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÙÔ ¯¿„Ô˘Ó. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘)

¢Ô˘Ï‡ÂȘ ¿Ú· Ôχ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·; A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ÚÂÙfi Ô›ÎÔ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Î·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ‡˜ AÈÁfiÎÂÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ÂÚˆÙ¢ıÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ Ôχ Ó¤ÔÈ ‹ ÔÈ Ôχ ËÏ›ıÈÔÈ. A, ηÈ, ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÌË ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ï·ÓËÙÔÂȉ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ –Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜– Û ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ·. ¢ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿, ·ÊÔ‡ Ô ¢›·˜ ÛÙÔ 12fi ÛÔ˘ Û ÚÔÛٷهÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ fiÙÈ, ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÁË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÛËÌ·Û›· ÌÂÚÈο ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) AÓ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ηχÙÂÚ·, ‰ÂÓ Â›Û·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ T·‡ÚÔ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. E›Ù ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ›ÙÂ Â›Û·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔηگ·Ú›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ Ì ÙÚ¿Â˙˜. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘Ì‚Â› Û ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ·Î¿Ï˘Ù· Ù· ÓÒÙ· ÛÔ˘ – Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛ· Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÎfiÏ· ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÚ‡˜, ‹ fiÛÔ ¤¯ÂȘ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÛÔ˘ ‚È‚Ï›·, ‹ fiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜/Ë Â›Û·È, ηıÒ˜, fiÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ë ÂÈÎfiÓ· Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ηı·ÚfiÙÂÚË Î·È ÈÔ Ï·ÌÂÚ‹. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ŸÙ·Ó Ô TÔÍfiÙ˘ –Ô˘ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎfiÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÕÏÏÔ˘˜– Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi Ï·Ó‹ÙË fiˆ˜ Ô ¢›·˜, ÙfiÙ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ‡ Ô˘ıÂÓ¿, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÛÔ˘, ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ. º˘ÛÈο Î·È Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·Ù· fiÙ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚·Ïو̤ÓË ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ¢È‰‡ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÛÎfiÂÏÔ˜, Î·È ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛ˜ ı·˘Ì¿ÛȘ ¢ηÈڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛˆÈ΋˜ ÛÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÁηٿÏÂȄ˘, Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿Ó ӷ ‰Ôı›˜ „˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ.

id, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË. ŸÌˆ˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ¤¯ÂȘ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÊÈÏfiÛÔÊÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ ͤÚÂÈ fiÛÔ ÁÂÏÔ›· „¢‰·›ÛıËÛË Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›·.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘)

K¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÛÙÔ¯Ô, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ó· ÙË ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂȘ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ‹ Ó· ÙË ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. TÔ Ó· ÂÙ¿˜ ¯ÚÒÌ· Û ¤Ó·Ó η̂¿, ÙÔ Ó· ÙÚ›‚ÂȘ ÙÔ ÓÈÙ‹Ú· ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÔÚÛÂÏ¿ÓË ‹ ÙÔ Ó· ¯Ù˘¿˜ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ˆ‰ÂοˆÚ· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ ·Ó –Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘– ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ̛· Û¯¤ÛË Ô˘ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ¤ÓÙ·Û‹ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹Ó Ù˘ ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ NÙ¿ÁÎÏ·˜ ÛÙÔ «B·ÛÈÎfi ŒÓÛÙÈÎÙÔ», Ò˜ ÛÎÔ‡ÂȘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙË ˙ˆÙÈ΋ ÔÚÌ‹ ÛÔ˘; MËÓ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. Û¯¤ÛË Î·È fiÙÈ, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÌÈ· ηϋ ˘Á›· Î·È ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÁÏ˘Î¿ ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ¤Ó· ÊÈÏ› Ô˘ ͯÓÈ¤Ù·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ¯Â›ÏË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) H ·ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ «‰˘Ûη̄›·˜» –‰È¿‚·Û ÙË Ï¤ÍË ˆ˜ ÌÂÙˆÓ˘Ì›·– ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ NfiÙÈÔ˘ ¢ÂÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È –¯¿ÚË ÛÙÔÓ ¢›·– Û· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ˜, ‹ ÁÈ·Ù› Ù· ’¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û οÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÛÔ˘ (‰È¿‚·˙ ÂÏ¿Ùو̷), Ô˘ ÂÓÒ Û ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂȘ οÔÈÔÓ/· (‹ οÙÈ), fiÙ·Ó È· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ, ÙËÓ ¤¯ÂȘ, ‹ ÙÔ ¤¯ÂȘ, ÙÔÓ

ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‹ıË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔ 12Ô, ı¤ÏÂȘ Ó· ʇÁÂȘ Ì·ÎÚÈ¿, ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. TÈ Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘... ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ¢ÂÓ

¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ò˜ Î·È ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ì¤Û· ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›·. EÓÙ¿ÍÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ì ٷ ÔÔ›· οı ÙfiÛÔ ·Ï‡ÂȘ, fï˜, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂΛ ¤Íˆ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó, Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ‹ Ù˘ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹˜ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘. °È· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ϛÁÔ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛΤ„Ë: Ë Ì›· ʈӋ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È¿ÏÔÁfi ÛÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ, ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ, ·Ó‰ÚfiÁ˘ÓÔ

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) E¿Ó ›۷È

Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ ‹ Û ¤Ó· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Ù· ÔÙ‹ÚÈ· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È fiÏÔÈ ÁÂÏ¿ÓÂ Î·È ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ÌËÓ ÂÎÏ‹ÛÛÂÛ·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜. E›Û·È Ôχ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜/Ë ÁÈ· Ó· ¯·Ú›˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ù· ¯ÔÙ ÓÙÔÁΘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÎÚ·Û›. °È· ηϋ ÛÔ˘ Ù‡¯Ë, fï˜, Ë AÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ô ¢›·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û ‚ÔËı¿Ó ӷ Û˘Ó¤ÏıÂȘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 4fi ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 7Ô, Û·Ó ÙË ÓÔÛÔÎfiÌ· Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÛË Ó· ÛËΈı› ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ŸÌˆ˜, Â›Û·È ÙfiÛÔ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜/Ë Ì ÙÔ Ó· ÍÂÌÂډ‡ÂȘ ÙÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜/Ë ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ͉ȷχÓÂȘ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Î·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÔÈÔ˜ Û ‚ÔËı¿ÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Îڛ̷. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


Athens Voice 182  

Athens Voice 182