Page 1

12 - 18 π√À§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 176

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

¶fiÏË ıÏÈÌ Ì¤Ó ¯ˆÚ›˜ Ë ‰¤ÓÙÚ · ¯ˆÚ›˜ Ú¿ÛÈ ÓÔ

BÚÔÓÙ¿ÂÈ Ô K›ÛÛ·‚Ô˜, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Ë °ÎÈfiÓ· TÔ˘ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿În, ÛÂÏ. 20 / T· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‰˘ÛÙÔ›·˜ Tn˜ ™. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22 / H fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È Tn˜ M. §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 26


2 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007


12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 3


ADVERTORIAL «A.V.»

BACHELOR PARTY BY CUTTY SARK ™∂ π™Δπ√¶§√´∫√... ¶ƒ√™√Ã∏ ™Δ√À™ «§∞£ƒ∂¶πμ∞Δ∂™»!!! 4 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007


M¤ÙÚ· ÙÔ final countdown Ù˘ ÂÚÁ¤ÓÈ΢ ˙ˆ‹˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi “I do”, Î·È ˘Ô‰¤ÍÔ˘ ÙË Ó¤· ˙ˆ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú¿‰˘.

T· ηχÙÂÚ· ‚Ú¿‰È· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË Á‡ÛË Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Ô˘›ÛÎÈ. ™ÙȘ fiÌÔÚʘ ‹ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· Cutty Sark ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ú¤Ô˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. H ÊÈÏ›· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. TÔ Bachelor ¿ÚÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏË Ë ·Ú¤· – ÌÂÚÈÎÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Á¿ÌÔ. °È· Ó· ‰ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¤· ·ÓÂÍ›ÙËϘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÙÔ Cutty Sark ÚˆÙÔÔÚ› Î·È ı¤ÏÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ www.bachelorparties.gr Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ۤӷ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ bachelor party ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘. ™Î¤„Ô˘. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘ ÚÈÓ ÊÔÚ¤ÛÂȘ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·’ Ù· ηÚÙÂÏ¿ÎÈ· ‰Â›ÓÔ˘ Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÌÔ˘ÓȤÚ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‚Ú¿‰˘. ¢ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂȘ fï˜ ÛÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÈÎfiÓ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÚÈ‚¤ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÛÁÔ˘ÚfiÌ·ÏÏ· ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÂΉÚÔ̤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿. AÓ ‰ÂÓ ˙‹ÛÂȘ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ –ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÎÚ˘Ê¿ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ Î·È ÂÛ‡ Ù· ‚ÚÂȘ fiÏ· ¤ÙÔÈÌ·–, ÙÔ ÈÔ ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ÌÂȘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ site Ùo˘ Cutty Sark: www.bachelorparties.gr. M ¤Ó· ÎÏÈÎ ı· ¤¯ÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜: ·fi ¤Ó· ·Ïfi ‚Ú¿‰˘ Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ·Í¤¯·ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ı· ÍÂÛ·ÏÒÛÂÈ fiÏË Ë ·ÁÔÚÔ·Ú¤·. TÔ Ô‡ ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Û¤Ó· Î·È Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı¤ÏÂȘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. TÔ site Â›Ó·È ¤Ó·˜ «ıËÛ·˘Úfi˜» Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÚÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì tips ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ë «Ì¤ÏÏÔ˘Û·». EÛ‡ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ·Ï¿ Â›Ó·È ÔÈÔ˘˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ηϤÛÂȘ Î·È fiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ù˘¯ÂÚ¤˜ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Cutty Sark ÂÚ› bachelor. O £Ô‰ˆÚ‹˜ AÊÂÓÙ¿Î˘ (Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡) Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÙÔ “Romeo” ÎÈ ÂΛ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÎfiÏ·Û˘ Î·È Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù·˘ÙfiÛË̘. H KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· B·˚ÔÔ‡ÏÔ˘ (Ê›ÏË Ù˘ Ó‡Ê˘) Î·È Ô ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ºÈÏÈ·›Ô˜ (ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡) ·Ó‹Î·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ÛÙÔ «£¿Ï·ÛÛ·». ™Â ‰ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È·. «BÁ·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ... Ë ·‡Ú· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Á‡Úˆ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋... Á¤ÏÈ·, ¯·Ú¿, Â˘Ù˘¯›·... K·ıÒ˜ ÙÔ ÁϤÓÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ì·˜ Cutty Sark Malt...» ı˘Ì¿Ù·È Ë ÚÒÙË. «TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ‚¿˙ÂȘ Ì·˙› ÔÎÙÒ ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘›ÛÎÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿;» ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. O XÚ›ÛÙÔ˜ B·‚¿ÙÛ˘ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ‰ÈËÁËı›. MÈ· «ÂÈÚ·ÙÈ΋» ÂÚÈ‹ÁËÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘ Cutty Sark ÛÙÔÓ AÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎfi, Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ◊Ù·Ó ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜, Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ οˆ˜ ¤ÙÛÈ: «H ÒÚ· Â›Ó·È 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌfiÏȘ Ì‹Î· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ˜... H ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ party ‹Ù·Ó “Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜” Î·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ó‡¯Ù˜». K·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ÕÏÏË ÂÈÏÔÁ‹: Ë ÛÔ˘›Ù·. M·˙‡ÂÛÙ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ù˘ «·ÏÈÔ·Ú¤·˜» Û ÛÔ˘›Ù· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. EΛ ÌÔÚ›˜ Ó· ηϤÛÂȘ Ôχ ÎfiÛÌÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ dj, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘Ê¤ Î·È ¿ÊıÔÓÔ Ô˘›ÛÎÈ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ extreme sports ¿ÚÙÈ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÔ˘ ˙ˆ‹ Ì ‚Ô˘ÙÈ¿ ·fi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì bungy bachelor party ÛÙ· X·ÓÈ¿ ‹ skydiving bachelor ÛÙË ™fiÊÈ· – ÙÔ Ù·Í›‰È, Ë ·Ú·Ï·‚‹ Û·˜ Î·È Ë ‰È·ÌÔÓ‹, fiÏ· ηÓÔÓÈṲ̂ӷ. K·È ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Ì ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙfiÛ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ÌÂÙ¿ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ¤Ó·Ó ¤ÁÁ·ÌÔ ‚›Ô ÁÈ· Ó· ¯ˆÓ¤„ÂȘ. M˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ bachelors Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ ÁÈ· fiÏ·: www.bachelor-parties.gr

H ¢π∞£∂™∏ £∞ ∂π¡∞π ¶∞¡Δ∞ ∞¡∂μ∞™ª∂¡∏...

...∫∞π ∏ ∫∞μ∞ ™À¡∂Ã∂π∞ °∂ª∞Δ∏ ª∂ CUTTY SARK 15 YEARS OLD & CUTTY SARK MALT

H §πª√À∑π¡∞ Δ√À CUTTY SARK ºΔ∞¡∂π ™Δ∏¡ øƒ∞ Δ∏™. ∂Δ√πª√π °π∞ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏... ∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó·

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 5


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

12 - 18 πÔ˘Ï›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: £·Ó¿Û˘ ™Ù·˘Ú¿Î˘

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ Â›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛȈËÏ¿ Î·È Ï›ÁÔ ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó È· ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÌÏÔοÚÂÈ, ÔÈ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ÔχÙÈ̘. ∞ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ô Î·ÈÚfi˜ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ·ÏÏ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ÿÛ· ›Û·, Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ηٷÓÙ¿ÂÈ ¿ÏÏÔıÈ, ·˘Ù¿ÚÂÛÎÔ˜ ηıËÛ˘¯·ÛÌfi˜. √ ËÚˆÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, Ô˘ ϤÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· fi¯È Î·È ¿ÓÙ· οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÙ·›Ó –fi¯È ÂÌ›˜–, ÔÈ Î·ÎÔ›. ∞fi ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë, ·fi ȉ¤Â˜, ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. Δ· «ÊÙ¿ÓÂÈ È·», Ù· «‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ» Ù· ¤¯Ô˘Ì ‡ÎÔÏ·, ÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, fï˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ï¤ÌÂ. ∂›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

°È· Ó· ¤¯ˆ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ¿ÓÔÈÍ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÂÏ›ˆÓ ÙÔ Û˘Ó¤-

‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÎʈÓÔ‡Û ¤Ó·Ó, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙÔ ÏfiÁÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ï›ÁÔ ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛٷοÙÔ Ú˘ıÌfi, ÙȘ Ú˘ıÌÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ÙÔ Û˘Ó¯‹, ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓ¿ ÏfiÁÔ. ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ Û˘Ì·Á‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÚˆÁ̤˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔ¯¤˜, ̤۷ ÛÙËÓ ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÙÈÎfi˜. ŒÓ· ÎÏÂÈÛÙfi Û‡Ì·Ó. «£· Ô‰ËÁ‹Ûˆ Ì ÛÙÈ‚·Úfi ¯¤ÚÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·». ŒÍˆ Ë fiÏË ıÚËÓÔ‡Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ‰¿ÛÔ˜, ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·. ŒÎÏÂÈÛ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ fiÚÙ·, η٤‚Ëη ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‹Ù·Ó ‹Û˘¯Ë. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Á· ʈӤ˜, ÛΤÊÙËη, πÔ‡ÏÈÔ˜ Ì η‡ÛˆÓ·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. ∫·ıÒ˜ ÏËÛ›·˙· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ ·Ú¿ÍÂÓÔ „›ı˘ÚÔ. ŒÓ·Ó „›ı˘ÚÔ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌÏÔÎ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜, ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Ófi, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· fiÛÔ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, Ô˘ Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÓÙÔ˘ÓÙԇΘ, Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ì›· Ë ÓÙÔ˘ÓÙԇη, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÌ›˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÛȈËÏfi˜. Èڛ˜ ÙÔ ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ·ÏÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ¯·ÌËÏfiʈÓË ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ „›ı˘ÚÔ˘. ¢È¿ÏÂÍ·Ó ÌÈ· ∫˘Úȷ΋, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÌÈ· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ, ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, ÚÒÙ· ÂÛ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ, Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂȘ οÙÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

£∂ª∞Δ∞

14 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ 18 M˘ÛÙÈο (Î·È „¤Ì·Ù·) TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

20

BÚÔÓÙ¿ÂÈ Ô K›ÛÛ·ˇÔ˜, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Ë °ÎÈfiÓ· TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË

22 T· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‰˘ÛÙÔ›·˜ 26 H fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È 28 London Calling 30 K¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

TÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ X·Û·Ó¿ÎÔ˘

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

32 H ÈÔ ˆÚ·›· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 34 ¢È·‰ÚÔÌ‹: ¢. ª·ÚˆÓ›Ù˘ 36 H N›Û˘ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

Δ˘ M·Ú›·˜ §·˚Ó¿

T˘ EϤÓ˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË 32 I ™Δ√ §πª∞¡π

™Δ∏§∂™

ªÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛȈËÏÔ› ¤Íˆ ·’ ÙË μÔ˘Ï‹, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ

Ì ¤Ó· sms, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì e-mail. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ª∞Δ Ì ÁÎÏÔÌ, Ô‡Ù ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ì ÌÔÏfiÙÔÊ. ◊ÍÂÚ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·È¯Ù› ·fi ηӤӷÓ. ◊Ù·Ó ÌÈ· „Èı˘ÚÈÛÙ‹ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‚›·. ΔË ‚›· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, ÙÔ˘ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘, ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜. ∫·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó fï˜, ›Ûˆ˜, fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‚›· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÙÔ ·ÏÈfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ, ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜, ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË, ÚÔÙÈÌ¿Ó ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ô‰·, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÔıfiÓ˘, ∫˘Úȷ΋ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ó· Â›Û·È ÂΛ. ÿÛˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ô Techi Ï›Á˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÌÈ· «·˘ıfiÚÌËÙË» ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ «Ó¤Ô», Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÚÔ-‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤Ô ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ì¤ÓË ¶¿ÚÓËı·. √‡Ù ηÓ, fiÛÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi, Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒˆÓ ·’ fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·’ fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ËÏÈ˘, ̤ۈ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ̤ÛÔ˘, ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË ‰È·‰‹ÏˆÛË, ‹Ù·Ó Ô „›ı˘ÚÔ˜. ◊Ù·Ó Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∫·ıÒ˜ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ Î¿Ùˆ ·’ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ·Ì›ÏËÙÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÏÂȉ·Ì·ÚˆÌ¤ÓË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÛȈ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÏÒÛÛ·. Èڛ˜ ÔÏϤ˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ·, Ì ÙË ÛȈËÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ‰‹ÏˆÓ·Ó ·ÏÒ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ΔË ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ì·˙›, ÂΛ. ∏ ÛȈ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, ‹Ù·Ó ÂÎΈʷÓÙÈ΋. ∞ 6 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

28 I LONDON CALLING

T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

39 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

08 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 10 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 12 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 14 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 16 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 18 Spin Doctor 24 ¶Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·: T˘ M¿Úˆ˜ KÔ˘Ú‹ 37 Your Voice ∞fi ÙÔ˘˜ bloggers Ù˘ A.V. 38 2310... TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 42 Taste police: T˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 43 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 54 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 55 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘: Δ˘ N·Ù¿Û·˜ TÚÈ‚È˙¿ 56 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 57 T¤¯ÓË: 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ Q & A: TˆÓ •¤ÓÈ·˜ K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘, Poka-Yio, A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ZÂÓ¿ÎÔ˘ 58 BÈ‚Ï›Ô: TˆÓ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ 60 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 52 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘ 63 Fitness - Health - Beauty: TˆÓ M·Ú›·˜ KÔÎΛÓË Î·È B›Î˘˜ ™˘ÌȷοÎË 64 Elements of style: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 66 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 69 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 70 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ


12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 7


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

™TA ¶O™A B-52s A¶O°EIøNE™AI; ¶·ÓÈÎÔ‚¿Ï, Ì Ú›˙ˆÛ˜. ¢È¿‚·Û· ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 174 ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Chemical Brothers Î·È Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ʇÁˆ ÁÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ. ™ÙȘ 9 ™Â٤̂ÚË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÌÔ˘ Î·È Ï¤ˆ Ó· Ù· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Trafalgar. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÏÔ ÎÔ˘Êfi Ì ÙËÓ Athens: H Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÌÔ˘, ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Ù˘ ›¯· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ Phuket. XÙ˜, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ Â›‰· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË Û ۷˜ Î·È ı˘Ì‹ıËη ÙË Ê¿ÛË. E›Ó·È ¤Ó· Ô‰ÈÎfi Û‹Ì· Ì ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË drunken people crossing. A˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙËÓ Patong, Û ¤Ó· ˘·›ıÚÈÔ Ì·Ú ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. YÔı¤Ùˆ fiÙÈ ÙÔ ‚¿Ï·Ó ÂΛ ÁÈ· ¯·‚·Ï¤. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó ‚ÚÂı›˜ ÔÙ¤ ÂΛ Î·È ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ÔÙfi, ı· ¿ıÂȘ Ͽη, ÁÈ·Ù› ÔÈ T·˚Ï·Ó‰Ô› ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙfi Ì ÙË ÌÂ˙Ô‡Ú· (Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ôχ ÌÈÎÚ‹) Î·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ï›ÁÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÙËÚ¿ÎÈ·. ◊Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ ·Á·ıÔ‡Ï˘ AÛÈ¿Ù˘ Ì¿ÚÌ·Ó, Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ϤÁ·Ì ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ÙÔ˘ οӷÌ Ͽη. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÈÛfi Ì·Ú Ó· ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· Á¤ÏÈ·, fiÙ·Ó Ì·˜ ¤‚ÏÂ ӷ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì Ͽη Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÌÂÚÈο B-52 ·ÎfiÌ·. øÚ·›· ‹Ù·Ó, ÂÌ›˜ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·ıˆfiÙËÙ· ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ EÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜. Œ¯ÂÈ Î·È Ù· ηϿ Ù˘ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. K·ÏË̤ڷ. -§¿ÛηÚ˘ E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. E˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜ Î·È ¿ÏϘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi fiÔ˘ ‹Á·ÙÂ. ™Y™THMENO H T¤¯ÓË ÁÈ· ÙËÓ T¤¯ÓË. AηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οو ÙˆÓ 18 ¯ÚÔÓÒÓ. O ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË. AÁ·ËÙ¤ ºˆÙÔÏÂϤ/

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ £·Ó¿Û˘ ™Ù·˘Ú¿Î˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË ÙÔ 1973. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ MÂϤÙ˘ ÎÈ EÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ (EMEº). Afi ÙÔ 1992 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠Ú·ÎÙÔÚ›· ʈÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ASSOCIATED PRESS. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û ÂÚÈÔ‰Èο ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘ Î·È ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ T‡Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ 2000 ÎÈ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷ Ì ٛÙÏÔ «EÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜». Œ¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› Ì ÙÔ A' BÚ·‚Â›Ô AıÏËÙÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ 1999, ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ FUJI Film HELLAS, Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ 1999, ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ AıÏËÙÈÎÔ‡ T‡Ô˘, Î·È Ì ÙÔ A' BÚ·‚Â›Ô T·ÍȉȈÙÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2001, ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ FUJI Film HELLAS, Ì ÙÔ project ÙÔ˘ «H Aı‹Ó· ·fi „ËÏ¿», Ì ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. H ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Ì·˜, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ‰Âο‰Â˜ ·ÎfiÌ· ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «£Â·ı‹Ó·È», Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ¶OTAMO™. (http://www.tstavrakis.com) DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

T˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜ ÌÚÔÛÙ¿ÚË/ ¶Ô˘ ··ÓÙ¿˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·/ M ÛΤÚÙÛÔ Î·È Ì ¯¿ÚË. ⁄ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ŸÛÔ ÈÔ ÛÙ· ¿ÎÚ· ¿ÙÂ, ÙfiÛÔ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÌÓ¢ÛË. E›ÛÙ ÙÔ °ÈÓÁÎ Î·È Â›Ì·È ÙÔ °È·ÓÁÎ. °ÈÓÁÎ-°È·ÓÁÎ, °ÈÓÁÎ-°È·ÓÁÎ. E›ÛÙ ˆÚ·›ÔÈ. £· Ù· ԇ̠ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿... -B·Û›Ï˘ KfiÎÎÔ˜

M ÂÚˆÙ‡ÙËΠ‹ Ì ·ÂÈÏ›;

1,95!

8 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

™OMON °ATOY§E™ ™THN KHºI™IA™ E›· Ó· ÍÂÌÔ˘‰È¿Ûˆ Î·È Ó· ͯ·ÛÙÒ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ‹Û˘¯Ô ‰ÚfiÌÔ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. ŒÙÛÈ, ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÛÎÔ‡ۈ Ï›ÁÔ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú¯ÔÓÙÈο. T· ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÙÈÛÙÈο ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿„ÔÁÔ˘˜ ΋Ô˘˜. ¶ÚÔÛ¤¯ˆ ÙË Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ÎÔ˘ÚÌ·ÚÈÛÙ‹ ÛοϷ Î·È ÙÔ Ô‰fiÌ·ÎÙÚÔ (·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ Ï¿Û˜) ÛÙË ÛȉÂÚfiÊÚ·¯ÙË Â›ÛÔ‰Ô. £·˘Ì¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÙË ÚÔ˙ ¤ÙÚ·, Ù· ÂÏÒÚÈ· Èı¿ÚÈ· Ì ÙȘ ÔÚÙ·Óۛ˜. ¶›Ûˆ ·fi ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ê˘ÏψÛÈ¿ ÎÈÛÛÔ‡, ‰È·ÎÚ›Óˆ ÌÈ· ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙË ºÈÏÈÈÓ¤˙·, Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Ì ÔÙ‹ÚÈ·. ™ÔÌfiÓ Á·ÙԇϘ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘Ó Â‰Ò ÎÈ ÂÎÂÈ. KÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û¤ÚÓˆ Â›Ùˉ˜ ÙȘ Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ·ÙËÌÂÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÌÂÏÈ¿˜... ™ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹ Ô˘ ΢Úȷگ›, οÔÈÔ˜ ÂÍ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. O‡Ù ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηÌÈ¿ ÎÚ·˘Á‹ ‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û .¯. Ë ºÈÏÈÈÓ¤˙· Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË Á¿Ù·. AÏ¿ ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ, ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ Ù˙¿ÌÈ, ‰ÂÓ ı· ‰ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ‚Á‹ÎÂ... -N·Ù·Ï›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, N·Ù¿Û· TÚÈ‚È˙¿, M·Ú›· §·˚Ó¿, ¶¤ÙÚÔ˜ ÷۷ӿÎÔ˜, ∂ϤÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: ∞ÓÙˆÓ›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú·‰‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

ANE•H°HTO ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·Ú. 174 Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó-·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÌÔ˘, ·Ó·ÏÔÁ›ÛÙËη fiÛÔ ·Ú¿ÍÂÓ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ¶ANINH T™ANTA «¢POMOY» ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È ·ÓÙÈATHENS VOICE - ¶A¶A™øTHPIOY ‰Úԇ̠۠ÁÓˆÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ô ‹ € Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚÒ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ηÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ¤Ó· ·˘Ó·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ·È‰Ô›Ô, ·fi ¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ media (ÙfiÛ· ʇÏÏ· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏËı› ¯¿ÚË Û’ ·˘Ùfi), fiˆ˜ Â›Û˘ ηÎfiÁÔ˘ÛÙË Ë ·ÚÔÈÌ›· «...Î·È ÙÔ Ì...›

¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È» (Ô˘ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÙË Ï¤ÓÂ, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¤˜...). K·‡ÛˆÓ·˜ ·ÓÙÔ‡! §›ÁË ‰ÚÔÛÈ¿, ‚Ú ·È‰È¿... -E˘ı‡ÌÈÔ˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 9


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

ÒÚ· ÌfiÏȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ ÙÔ «ÁÈ· Ì·Ó¿ÎÈ» οÓÂÈ ˆÚ·›· ڛ̷ Ì ÙÔ «ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË»... ÂÌÌÌ, Ó·È, Ë Û¿¯Ï· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÈÏÙ ÏfiÁˆ ˙¤ÛÙ˘, ˙‹ÏÂÈ·˜ (Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¿ÓÈ· ÎÈ ÂÁÒ Û¿Ô˘Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ) Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ «Î·ÏÔηÈÚ›·Û˘». EÓÓÔÒ ·˘Ùfi Ô˘ Û ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, fiÙ·Ó ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÎÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ÓËÛÈ¿... ·Ú·Ï›Â˜... ÌÔ¯›ÙÔ˜ Û ·ÊËÚË̤ӷ beach bars... Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÌÈΛÓÈ... ÙÔ fiÏÔ ·Î¤ÙÔ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ¿ÂÈ Ì ÙÔ «Î·ÏÔη›ÚÈ» ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È... OÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ ¿Ó ÛÙÔ Yabanaki, Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi genial fiÓÔÌ·, ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· Û ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ «Î·ÏÔηÈÚ›·ÛË»: ˆÚ·›· ·Ú·Ï›·, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÔÚ ·ÙÂÏ›ˆÙ·, 16¯ÚÔÓ· ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ· Ô˘ Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó, ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¿ÌÌÔ, Í·ÏÒÛÙÚ˜, Ù· ¿ÓÙ·. E›Ó·È ϤÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô, ¿ÓÂ Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ÂΛ Ì ÙȘ ÒÚ˜ (OI KOYºA§E™!), ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ¿„ÔÁÔ, ÂÚÓ¿Ó ηٷÏËÎÙÈο – ÂȉÈο ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ù· 16¯ÚÔÓ· ¿Ó ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÂÂȉ‹ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË, Î·È ¿ÏψÛÙ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· È›ÓÈ ÌÈ· ̤ڷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡; T›ÔÙ·. Y‹ÚÍ·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ È›ÓÈ·, ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ôχ ηϿ Ò˜ Â›Ó·È Ó· Û ··Û¯ÔÏ› ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÙÈ Ì·ÁÈfi ı· ÊÔÚ¤ÛÂȘ ÎÈ ·Ó ÛÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ·ÓÙÈËÏÈ·Îfi Ì Á‡ÛË ÎÔÎÔÊÔ›ÓÈη. °È· Ó· ÙÔ ı¤Ûˆ ·Ï¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î·ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›·. T·Ï·ÈˆÚ›· Â›Ó·È Ó· ÂÚÓ¿˜ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ì ʛÏÔ˘˜, Ó· ›ÓÂȘ, Ó· ηÓ›˙ÂȘ Î·È Ó· ÙÚˆ˜ ̤۷ ÛÙË ˙¤ÛÙË, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ 3 ÙÔ Úˆ› ÎÈ ·ÓÙ› Ó· ʇÁÂȘ Ì ÌÈ· ·Ó¿Ù·ÛË (fiˆ˜ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿˜ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ì ʛÏÔ˘˜), Ó· ʇÁÂȘ Ì ¤Ó· „˘¯ÔϿΈ̷. °È·Ù›; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù›, ›Ûˆ˜ Ó· ÊÙ·›Ó ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ì·˜ ‹ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹ Ô KÚfiÓÔ˜ ‹ Ë ˙¤ÛÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌË ‰¤ÓÂÈ Î·Ï¿ Ë

PHILLIP TOLEDANO

M∂ Δ√YΔ∞ ∫∞π ª∂ ∫∂π¡∞, ∂Ãø ∫∞¡∂π ª√¡√¡ ∂¡∞ ª¶∞¡π√ º∂Δ√™ – ∂¡ø √π ºπ§√π ª√À •∂™∫π∑√¡Δ∞π ™Δ√ £∞§∞™™π√ ™∫π, ∏§π√£∂ƒ∞¶∂π∞ ∫∞π ∞§§∞ ™¶√ƒ. ¢∂¡ £∞ ª∂π¡∂π ∂Δ™π Δ√ ∑∏Δ∏ª∞, μ∂μ∞π∞. £∞ Δ√ ™ø™√Àª∂ ª∂ ∫∞¶√π√¡ Δƒ√¶√...

Δ

10 ATHENS VOICE 12 - 18 I√À§π√À 2007

°IA M¶ANAKI...

·Ú¤·. ™˘˙ËÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û·Ó Ó· ̤ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ «˙¤ÛÙ·Ì·»: Ò˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂȘ ηÈÚfi Ó· ‰ÂȘ, Î·È ÌÂÙ¿ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÂÚÓ¿˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›·; ŒÙÛÈ, ÌfiÓÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ì ÛÙËÓ Ô˘Û›·. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÙÂ, Â›Ó·È fiˆ˜ fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· Ó· ÛÔ˘ ÂÈ, ÙÂÏÈο. AÏÒ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ìԇډ˜ ‹Ù·Ó, ·Ó·Î·ÙÂ̤Ó˜ Û ¯·ÚÙÈ¿ ‰Â̤ӷ Û ÙfiÌÔ, Ù˙¿Ì· ‰¤ÓÙÚ· (Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯·ÚÙÔÔÏÙfi˜). TÔ ÂÙ¿˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È Î¿ıÂÛ·È Ï›ÁÔ Î·ÌÔ˘ÚÈ·ÛÙ¿. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÈÛÈÒÛÂȘ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘. £¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ Ì ÙÔ ·ÏÈÔ‚È‚Ï›Ô, ‹ ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙȘ ·Ú¤Â˜, ηْ Â¤ÎÙ·ÛÈÓ. KÚ‡‚Ô˘Ì ÏfiÁÈ·; ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ; K·È ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÂٷ͇ ʛψÓ; K·Ï¿, Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤ – ÎÚ·Ù¿Ó ̤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ ÎÔ·Ó‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ. IÛÈÒÓˆ Ï¿ÙË ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ÍÂÌÂډ‡ԢÌ ÏÔÈfiÓ. ¶‹Ú·Ì ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÙÔ‡ÚÙ· ÌÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ Mon Quartier, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ù˘ BԇϷ˜ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤Î·Ó ˙¤ÛÙË, Ë ÙÔ‡ÚÙ· ‹Ù·Ó ıÂ˚΋: fi¯È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ô‡Ù ÈÎÚ‹, Ì ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË Á‡ÛË Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο. TËÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ AÓÙ·›Ô ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘ÚÈ·Ófi˜, Î·È ÙËÓ Ù۷Λ۷Ì ¿Ú·˘Ù·. O AÓÙ·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· οو ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ˆÚ·›· ‰ÚÔÛÈ¿, οˆ˜ Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ÓËÛ› ‰ËÏ·‰‹. •·Ó·Áڿʈ ÁÈ· Ù· ›‰È· ̤ÚË, ÂÂȉ‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ: Ô AÙÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÂΛ Û ‰ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· (Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Î¿Óˆ channeling ÙÔÓ Z¿¯Ô X·Ù˙ËÊˆÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·›ÛÙ¢ÙÔ): Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿Ó˘ Ì ÙËÓ KÔÚ·Ï›· K·Ú¿ÓÙË Î·È ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÂÂÏ¿Û˘, Ë EϤÓË KfiÎηÏË Ì ÙË B›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ (ÎÔ‡ÎÏ·! KÔ‹Î·ÌÂ), Ë NÙfiÚ· B˘˙Ô‚›ÙÔ˘, Ô °È¿ÓÓ˘ K·ÎϤ·˜, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙË P¿È· MÔ˘˙ÂÓ›‰Ô˘, ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ™Ù¿ÌÔ ™¤ÌÛË, Â›Û˘ Ë ı¿ §›ÙÛ· ¢È·Ì¿ÓÙË, ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı˘Ì¿Ì·È ÂÂȉ‹ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚·Ú¤ıËη Ó· ÚˆÙ¿ˆ «Ì· ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜;» Î·È Â›· «¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ È·, ·˜ Ȉ ÙÔ ÎÚ·Û¿ÎÈ ÌÔ˘ ÚÈÓ ˙ÂÛÙ·ı›!» Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó·. M ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ... ∞ Yabanaki, www.yabanaki.gr, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414 Mon Quartier, B·ÛÈϤˆ˜ ¶·‡ÏÔ˘ 63, BԇϷ, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ AÙÙÈÎfi˜ Greek house, °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 7, AÎÚfiÔÏË, 210 9215.256 AÓÙ·›Ô˜, ¢ÚÔÛ›ÓË 7, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6755.493


12 - 18 I√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 11


ªπ∫ƒ∏ ∞°°∂§π∞

H ÌÈÎÚ‹ TÂÚ¤˙· H TÂÚ¤˙·, Á¿Ù· K˘Ú›ÙÛË-£ÂÈÔÔ‡ÏÔ˘, ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·È‰¿ÎÈ·, ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ‹ıÔ˘˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜, ‹Û˘¯· Û·Ó ÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌ·, ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Windows / Linux, ‰È··È‰·ÁˆÁË̤ӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ - ÏÂÓÈÓÈÛÌÔ‡, Ì ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ôχ ηÏfi ÁÔ‡ÛÙÔ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. T· ÂÓ ÏfiÁˆ Á·ÙÈ¿ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), °¿Ù·1, °¿Ù· 2 (ÎÔÚ›ÙÛÈ·) Î·È °¿ÙÔ˜ 1 (·ÁfiÚÈ), ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ˘ÈÔıÂÛ›·, ‰ÈfiÙÈ „˘¯ÔÏ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ™Î‡ÏÔ (‰ÂÓ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È).

R SUMME 7 ’0 E GUID

176ÙÔ Î·ÛÂÏÏÔ›‰Î·Â˜›ÚÈ ŸÏÔ

ƒ∞! √ƒ∂π Tø KYK§√º

H ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÎ. 697 7975812, Î. °ÈÒÚÁÔ˜

INFO-DIET

BLACK LIST T· 5 cd Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ·fi ˘·›ıÚÈÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

¶EPIOXH

MÂÙÚfi KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡

EÍ¿Ú¯ÂÈ·

¶·ÁÎÚ¿ÙÈ

¶ø§HTH™

Alastair, 28 ÂÙÒÓ, NÈÁËÚ›·

(¢ÂÓ Ì·˜ ›Â)

(¢ÂÓ Ì·˜ ›Â)

1

ŒÓ· - ¶¤Á΢ Z‹Ó·

ŒÓ· - ¶¤Á΢ Z‹Ó·

ŒÓ· - ¶¤Á΢ Z‹Ó·

2

AÁ¿ËÛ¤ ÌÂ - T¿ÌÙ·

Good girl gone bad - Rihanna

E›Ì·È ·ÎfiÌË ÂχıÂÚÔ˜ - £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘

3

E›Ì·È ·ÎfiÌË ÂχıÂÚÔ˜ - £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘

¶ÈÔ Ôχ (single) - Mȯ¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘

Life in cartoon motion - Mika

4

T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Je t’aime - K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ OÌ¿‰· Je t’aime

¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· Ú›ÁÎÈ˜ - Onirama

AÁ¿ËÛ¤ ÌÂ - T¿ÌÙ·

5

¶ÈÔ Ôχ (single) - Mȯ¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘

Best of - AÓÙÒÓ˘ P¤ÌÔ˜

T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Je t’aime - K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ OÌ¿‰· Je t’aime

K·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ¶¤Á΢ Z‹Ó·

-¶API™ BPETTAKO™

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: * «§Ô˘ÙÚfi Ì¿ÓÈÔ Û‹ÌÂÚ·. TÚÂȘ ÂÙÛ¤Ù Ì¿ÓÈÔ ‰¤Î· ¢ÚÒ. ¶·Ù¿ÎÈ· Ì¿ÓÈÔ ÙÚ›·, ‰¤Î· ¢ÚÒ». NÙ¿ÙÛÔ˘Ó, ÌÂÛË̤ÚÈ, X·˘Ù›·

* «•¤ÚÂȘ fiÛ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ * «...Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ, Û Galleries Lafayette ‹Ú· Î·È ÙÔ Û‹ÎˆÛ ¿ÏÏÔ˜. ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ Ù˘;» K·È ÙÔ˘ Ϥˆ, Ï¿ıÔ˜ ‹Ú˜». * «K¿ÙÈ ‚ÚÔÌ¿ÂÈ Â‰Ò ¤Ú·».

ŒÍ·ÏÏË

°ÎÔÌÂÓÈÎfi. All time classic.

™ÙË ™ÎÔ˘Ê¿

* «T· ϷοÎÈ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‰ÂÓ Ì ·ÊÔÚÔ‡Ó». T-shirt ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ

* «...Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ * «N· ‰ÂȘ Ô˘ ¤Î¿‰ÚÔ ‹Ù·Ó Ì›· Ó˘¯ÙÂÚ›‰· ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¯ÔÚfi ·˘Ù‹». ÛÊËӈ̤ÓË Î·È Ì·˜ ÎÔ›Ù·˙Â...»

¶··ÁÈÒÙÈÛÛ· ÁÈ· ÙË Lila Downs

* «ŒÎ·Ó· Î·È Û ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Î·Ó· Î·È Û ÈÛ›Ó·».

* «H ‚·Ó›ÏÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï˘ÙÂÚ¤„ÂÈ Ôχ ÙÂÏÂ˘Ù·›·».

KÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ›, Û ÛηψÛȤ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜

N‡¯Ù·, ¤Íˆ ·fi ÂÚ›ÙÂÚÔ, Ì ¤Ó·Ó ‡Ú·˘ÏÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

TI ¶AIPNEI O AN£Pø¶O™; «H ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙË ·fi‰ÂÈÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜, Ë ÁˆÁÚ·Ê›·. H ÂıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ı¤ÏÂÈ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡, ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‚Ô‰ÈÔ‡, ÙËÓ ·Ó·fiÏËÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ·Íȷ΋˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ˘ Ô˘ Ì·˜ ¤Î·ÓÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ì·˜, ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·fiÏËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ·Ú‹Á·ÁÂ Î·È ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜» (B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜) XPY™O™ ™KOYºO™ 1 «NÂÚÔÌ›ÊÙÂη Ì ‚·ÙÈÎÈÒÙÈη ÎÚÂÌ̇‰È·, ·ÓÙÚÂ̤ӷ Ì ÙÛÈ˜ ·fi ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÌÚÈ˙ÔÏ¿ÎÈ· Ì ̷ÚÌÂÏ¿‰· ÛÎfiÚ‰Ô˘» (·fi ηٿÏÔÁÔ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·) XPY™O™ ™KOYºO™ 2 «ºÈϤٷ Ì·ÚÌÔ˘ÓÈÔ‡ Ì ÙÚ›ÌÌ· Ô˘Ú¿˜ ÌfiÛ¯Ô˘» (‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂı›˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ٤ÙÔÈÔ È¿ÙÔ, ¤ÙÛÈ;) MH XEIPOTEPA MÔÚ› Ó· η٤‚·Û ÚÔÏ¿ Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÊÚfiÓÙÈÛ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÚÔ˘ÊÈ¿ÓÔ. (ηÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘)

EYA°°E§I™MO™ TËÏÂʈÓ›˜ Ù¤ÏÔ˜ IÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ù¤ÏÔ˜ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. (fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ 28Ô ·Óٿ̷̈ ÙˆÓ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ÂÙ·¯Ù›˜) ASHES TO ASHES 1.375.000 ¤Ï·Ù· Î·È ‡η οËηÓ. K¿ı ¤Ï·ÙÔ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 10-15 Ì. ŒÓ· ¤Ï·ÙÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 10 Ì. Û 50 ¯ÚfiÓÈ·. °¤ÚÈÎÔ ¤Ï·ÙÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ 200 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 27 Ì., ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ fiÚıÈÔ ¿ÏÏ· 50 ¯ÚfiÓÈ·! (ıÏÈ‚ÂÚÔ› Úfi¯ÂÈÚÔÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ›...) OI AKYPø™EI™ TøN HMEPøN ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ B-52s, ÙˆÓ Saint Etienne Î·È ÙˆÓ Groove Armada, ·Î˘ÚÒıËÎÂ Î·È Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÎË ¶¿ÓÔ˘. (ÏfiÁˆ ‰È·ÊˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ !!!) TO JE T’ AIME TH™ EB¢OMA¢A™ «AÓ ‰ÂÓ ¤ÚıÂȘ Û ÌÈ· ÒÚ·, ı· Ì ʿÂÈ Ë Î·ÙËÊfiÚ·» TO BIB§IO «A˘Ùfi˜ ı· ¤Ê¢ÁÂ. A˘Ù‹ ı· ¤ÌÂÓ ÂΛ. M·›ÚË Z‹ÎÔ˘. “H ÚfiÛÙ˘¯Ë”» (·fi ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Alter) ●

Gothic stories, 1 .Ì., ÛÙËÓ YÌËÙÙÔ‡

* - “Deep Forest” - “Gump” £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ojos de Brujo

«DEDICATED 1997-2007» Damian Argi

MO§I™ KYK§OºOPH™E ΔÔ ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi skate

- °. ¡∂¡∂™

12 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

(–)

™E O§A TA BIB§IO¶ø§EIA ∂ΉfiÛÂȘ Athens Voice Books


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂Δ-1 ÛÙË ÌÓ‹ÌË 1 Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙËÓ ∂Δ-3 ÛÙËÓ 3 Î.Ô.Î.) ªπ™, Ã∞μ °π√À ™π¡ ¢π ∞∫ƒ√¶√§π™;

1

∂›Ì·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜! ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË, Ô˘ Â›Ó·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ô ºˆÙÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ 7¿‰·˜ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÚÒÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ ™ÈÓÈÎfi Δ›¯Ô˜; ªÔÚ› ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ó· ÂËÚ¿ÛÙËηÓ, ÂÂȉ‹, ·Ó Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÚÔ˚fiÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ı·‡Ì·. ∂ÓÒ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ‚Á·›ÓÂÈ Â›Û˘ Î·È Û ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ (Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙË Ï˜ «ı·‡Ì·»), Û ڿÏÈ (ηϿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı·‡Ì· ı· ‹Ù·Ó ·Ó ‰ÂÓ Û‹ÎˆÓ·Ó ÛÎfiÓË) Î·È Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô‡˙Ô˘ (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ «ı·‡Ì·» Á‡ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Á›ÓÂÛ·È ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È Ù›ÔÙ·).

2

ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· Û ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Intertoto. ΔÈ Â›Ó·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi; ™‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË, ·fi ÙÔ «Inter» Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ «International» (‰ËÏ·‰‹ «‰ÈÂıÓ¤˜») Î·È ÙÔÓ «ΔÔÙfi» Ô˘ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ‹Úˆ·˜ ·fi Ù· ·Ó¤Î‰ÔÙ·.

3

∂›‰· ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ ηÓ›˙ÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ

Î·È Í·ÊÓÈο ‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Î·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ·ÊÔ‡ ¿Ó·„ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ Í·Ó·ÛËΈı› ÔÙ¤! ∂ÁÒ ¿ÏÈ, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· οӈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·. ªÔ˘ ϤÓ „¤Ì·Ù· ÏÔÈfiÓ; √fiÙ Ù˙¿Ì· ÊÔ‚¿Ì·È; ªÔÚÒ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú¯›Ûˆ Î·È ÙËÓ ËÚˆ›ÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›Óˆ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÔÙ¿ÎÈ·; √ Ù‡Ô˜ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· ͷӷοÓÂÈ ÛÂÍ, fi¯È ÁÈ·Ù› ηÓ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ Ù·Û¿ÎÈ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÓÙ·È Ôχ fiÙ·Ó ÛÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÛÙ¿¯Ù˜ ÛÙ· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, fiÙ·Ó ı· ‚ÁÂÈ ÙÂÏÈο ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ Ë ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ʤÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÚÙ·Ù›Ê ÛÙË ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋ ¯ÒÚ· ·fi Ù· Ó‡ڷ Ù˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·.

4

¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô˘ Ô «ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘»¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË Î·È ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ; ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙË Ì¤Ú·, Ô˘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È «ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË».

5

¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Ó· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó;

°È·Ù› fi¯È; ΔfiÛ· ÏÂÊÙ¿ ‰›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, Ô˘ οËÎÂ. ¶Èı·Ófiٷٷ ¿Ì· ‰Ô˘Ó Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÊڈ̤ӷ, Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì·.

6

∂È̤ӈ! ø˜ fiÙ ı· ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ·Óı¤ÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ó· Ì·˜ ÔÏÂÌ¿ÓÂ, ηٷ„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ È· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÙÚ¿Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi «·Î¤ÙÔ». √È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÚÈԉ›· Ì ٷ ÌÓËÌ›· ÙÔ˘˜, Ù· ¤‚·˙·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Û ÂÎÔÌ¤˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ 12¿ÚÈ. ∂ÓÒ ÂÌ›˜ ÛÙ›ϷÌ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·Ï¤ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘ ÙË ÛÎËÓÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·. ºÙ·›Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙˆÓ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÏÏËÏÔ„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ¿ÏÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ʤÙÔ˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ‹Ú ηχÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÕÓÓ· μ›ÛÛË ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο.

7

ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. •¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·ÁÁÏÈο;

ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ «¡fiÌÔ˜ Î·È Δ¿ÍË», ͤÚÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ı· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó. ∞ÏÒ˜ ı· ÙÛÂοÚÔ˘Ó ·Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ «Ï·ÌÔÁ¤» ‡ÊÔ˜, ÔfiÙ ı· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ú·ÔÈÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ù¿ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡Ó ‰›ˆÍË.

8

ΔÂÏÈο ÙÔ «7» ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÔ‡ÚÈÎÔ, ·Ó ÎÚ›Óˆ ·fi ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ª·ÚÈϤӷ˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙȘ 7/7/07. ∂;

°È·Ù›; ∫·È Ë ÃÈÔÓ¿ÙË 7 ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ›¯Â ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó¿ÓÔ˘˜), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰· Ó· ÙÔ ıˆÚ› ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿!

9

Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· fiÙÈ ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ «£· ’ÚıÂȘ Û·Ó ∞ÛÙÚ·‹», ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú̷ڈ̤ÓÔ μ·ÛÈÏÈ¿; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «·ÛÙÚ·‹˜», ‰ÈfiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ∫¿ÌÔ, ı· ı˘Ì›˙ÂÈ Û˘ÓÂÈÚÌÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ÙÔÓ «∞ÛÙÚ·fiÁÈ·ÓÓÔ», Î·È ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜.

10

ΔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÂÏÈο ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· «£¤ÏÍË»; ŸÙÈ ı· ‚·ÚÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘.

TÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÈ fi¯È; £Â˜ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘, Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ; E‰Ò ›۷È. ™ÙÔ MAX YOUR SELF blog Ù˘ ATHENS VOICE (blogs.athensvoice.gr/maxyourself). ŒÓ· blog Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÛÙ‹ÏË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ A.V., ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Max Î·È Zero. AÓ ı˜, ·Ó‚¿˙ÂȘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÙÂȘ ¯ÚÒÌ·. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÛ·È, ÎÂÚ‰›˙ÂȘ: PEPSI MAX ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 10 Ù˘¯ÂÚÔ› ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 20 ÎÈ‚ÒÙÈ· PEPSI MAX (ı· Û·˜ Ù· ʤÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Û·˜). OÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ blog summer-united ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘! °Ú¿„ fiÛ· ı˜, ¤ÙÛÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ.

1. H Û·Ú‰ÂÏÔÔ›ËÛË ÛÙ· M¤Û· M·˙È΋˜ T·Ï·ÈˆÚ›·˜!... CiemnaDusza

2. MÔ˘ ÙË ‰›ÓÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤Óˆ ÌfiÓË ÌÔ˘ Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË... ‹ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ... ‹ ÛÙË ™‡ÚÔ... ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË... ‹ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·... ‹ ÛÙȘ BڢͤÏϘ... ‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË... Ô˘Ê!... missing page

3. T· ¢È¿Ê·Ó· KÚ›Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ «A˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó·» Î·È ÙȘ «M¤Ú˜ AÚÁ›·˜» (Gagarin Open Air Festival)... swift

4.

T· ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÚ·Û¿ÎÈ· (E§EO™ ¶IA!)... CiemnaDusza

1.

TÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì·˜ ı˘Ì‹ıËÎÂ... awake?

2. OÈ Last Drive fiÙ·Ó ¤·ÈÍ·Ó ÙË «MÈÛÈÚÏÔ‡» (Gagarin Open Air Festival)... swift 3. H Ellen De Generes! (Rulezzzzz!):-)~~ ... CiemnaDusza 4. T· piercing!... OranGeLo 5. O ·›ÛÙÂ˘Ù· Ù¤ÏÂÈÔ˜ ‹¯Ô˜, fiÙ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ‹Ù·Ó Ô AÁÁÂϿη˜ (Gagarin Open Air Festival)... swift

5. TÔ fiÙÈ Î¿„·Ó ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·... awake?

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 13


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

¶A™OK Î·È Ó· ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ˆÚÒÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·Ó·‰¿ÛˆÛË

H ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ TÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÌËÓ‡-

Think

ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙÔ ÙÂÏÂÊÂÚ›Î Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ η˙›ÓÔ˘ ÚÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û Ù¯ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ Ú¿ÓÙ˙·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË, ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤-

green

¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ‹‰Ë ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÎÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÔÈ-

VOICE-X

ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶¿ÚÓËı·˜ «Ô AÓ˘fiÌÔÓÔ˜», Î. NÔ›ÎÔ ¶Â‰ÔÊ¿ÁÔ. EӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË Â›¯·Ì Â›Û˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ «ÕÁÈÔ˜ K·ÛÌ¿˜ Ô ºÂȉˆÏfi˜ A.E.», Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ¤ÎÙ·ÛË 5.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·È‰ÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÂÊÙ¿ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, Ì Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ,

T√ Ã√¡π∫O ªπ∞™ ∞ÀΔ√∫Δ√¡π∞™

Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÈÛ›Ó· ÔÏ˘ÌÈ·-

TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H

ÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. TÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ï·Ó ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· Ë BÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÛÙË N¤· IˆÓ›·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 20.000 Ù.Ì., ÎÏÂÈÛÙfi ÈÂÚfi Ó·fi 20.000 ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi Ó·fi ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢’ K¶™. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ «º·Ù·Ô‡Ï·˜», Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Ì›· „ËÊȷ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ‰‡Ô „ËÊȷο ÎÔÌÔ‰›Ó·, ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È ÌÈÓÂÏ›ÎÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË Î·È ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ™¶A Î·È Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¿ÔÚÔ˘˜, Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ Ì ÙÔ IKA. ●

A

·›ÏËÛ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ EÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÓÔı›·˜ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ AÁÁÏÈÎÒÓ. MÔÚ› Ë Î·ӛϷ ·fi ÙËÓ ¶¿ÚÓËı· Ó· ÛÈÁÔη›ÂÈ Ù· ÛˆıÈο ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. MÔÚ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· MME Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙË ‰È·ÏÔ΋. MÔÚ› Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ oÌÔÏfiÁˆÓ ÂÍfiÊı·ÏÌË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌ›Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ˘ÂÍ·ÈÚÂı› ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·. ¶·Ú¿ Ù· Î·Ù·Ï˘ÙÈο «ÌÔÚ›», ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ÛοӉ·Ï·, ÙÔ ¶A™OK Î·È ÚÔÛˆÈο Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ oÌÔÏfiÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ·Ï¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÙ›· ˘fiıÂÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. K·È Â¿Ó Ô N›ÎÔ˜ Aı·Ó·Û¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘

14 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·›ÛÙ¢Ù˘ Ú˯fiÙËÙ·˜ ÊȤÛÙ· Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ Î·È «™˘Ó¤‰ÚÈÔ», Î·È ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·˘Ù·¿Ù˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘. EÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Á‡ÚÔ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÓÙ·‚·Ù˙‹‰Â˜. MÔÚ› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ –Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «AÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜»– Ó· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ¯ÚÔÓÈο ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηٿ 7%. MÔÚ› Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ‰‡Ô ¤ÓÙÈÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰· Ó·

¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ¤Ï·‚ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ı¤ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶A™OK, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙoÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ¢Ô‡Î· Î·È KÔ˘Ú‹. TÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Êı·Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ΤډÈÛ ӛÎË ÙÚ·Ó‹. O °ÈÒÚÁÔ˜ ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. «K·È ·Ó ·‡ÚÈÔ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ôηχ„ÂȘ Î·È ÁÈ· Ì·˜;» ÛΤÊıËÎ·Ó ÔÈ ¤ÌÂÈÚ˜ ·ÏÂÔ‡‰Â˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. ™ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÓˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶A™OK, ¤ÂÛ ‚·ÚÈ¿ ηٿıÏÈ„Ë. AÎfiÌË Î·È Ô ϤÔÓ ‚Ú·‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ¶··ÎˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ·È¯Óȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó §·ÏÈÒÙË. °È· Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. H ηٷÁÁÂÏ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Â› ˆÚÔÌÈÛı›ˆ ··Û¯fiÏËÛË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶A™OK. ¢ËÏ·‰‹ Ë Ú¿ÛÈÓË Ï·ÌÔÁÈ¿ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠÛÙËÓ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ú¿Ù˘Ë ˆÚÔÌ›ÛıÈ· ··Û¯fiÏËÛË ËÌÂÙ¤Ú·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ AÚÛ¤ÓË. K·È ·Ú¿ÓÔÌË Ó· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ··Û¯fiÏËÛË, ÙÈ Û¯¤ÛË ÔÛÔÙÈ΋ ‹ ÔÈÔÙÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ, ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ, ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ EÍÂÙ¿ÛˆÓ; AÓ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘» ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘, ÙfiÙÂ Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. EÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶A™OK ηٿÊÂÚ ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯·Ó ¯·Ì¤ÓË ÂÍ ·Ú¯‹˜. O N›ÎÔ˜ Aı·Ó·Û¿Î˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ÌËÓ ·ÔÂÌÊı› Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. O §·ÏÈÒÙ˘ ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙÔ˜. O E˘ı˘Ì›Ô˘, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÌÈÏÔ‡Û Ì «Î·Û¤Ù·». OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ¿Ù˙˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰ËÏÒÛÂȘ. O ÌfiÓÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘: Ô B·ÁÁ¤Ï˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. M ٤ÙÔÈ· ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚË ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·


12 - 18 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 15


 TÔ‡ÚÌÔ Â›Ó·È Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ HÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ¢ËÌ‹ÙÚË °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ. O °ÈÒÚÁÔ˜ Ù· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ ÌÔ˘Û¿ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ (Î·È ÚÒËÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ‡ AÚÛ¤ÓË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÕÎË), ÂÂȉ‹ ˙‹ÙËÛ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶A™OK °È¿ÓÓË ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë KÔÚ˘Ê·›Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶A™OK ı‡ÌÈ˙ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ 2004, ÙfiÙ Ô˘ Ô ™YN ÙÔÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ... ÍÂÓԉԯ›· ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ K·˚¿Ê·. ¢ËÏ·‰‹ ÙfiÙ ÂÌ›˜ –› ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ– ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘; ŒÏ· ÓÙ  Aı·Ó·Û¿Î˘, °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, E˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È §·ÏÈÒÙ˘ ı· ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¶A™OK K·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó... ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· °È’ ·˘Ùfi fiÛÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ¤Ê˘Á·Ó Î·È ›Ûˆ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó... °È· ÔÈoÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÈÙ¢Ù› Ì ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ Ï›ÛÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™¢OE ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi; TËÓ Â›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ô PÂÁÎÔ‡˙·˜ Î·È ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ K·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Ô Î˘ÓËÁfi˜ ÙËÓ ÌÂοÙÛ· OÈ «˘ËÚÂۛ˜» ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ï¤Ó ÌÂÙ¿, ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚ·‚‹, fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó NÙfiÚ· Î·È A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ¿Ù˘Ë Ì¿¯Ë ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜ OÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ ϤÓ fiÙÈ Ë NÙfiÚ· ΤډÈÛ ÛÙ· ÛËÌ›· EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ fiÙ·Ó ı· ʇÁÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ K·Ù¿ıÏÈ„Ë ¤ÂÛ ÛÙÔ ¶A™OK ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÔÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. K¿ÔÈÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ·. A˘Ùfi Ê˘ÛÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ë Â›‰ÂÈÍË ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ê·Á ¤Ó· ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °A¶ K·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È, Ê˘ÛÈο, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË AÎÔ‡ˆ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙÂ, οÔȘ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÚ·Ù›˜ TÔ˘ ÛÙÈÏ «‰È¢ÎfiÏ˘Ó¤ ÌÂ Î·È ÌË ‚¿˙ÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı›˜ Û ÂÈÙÚÔ‹ ÛÔÊÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·ÚÎÔ‡‰·˜ TÒÚ· ·Ó ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Ú¿ÍË, Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· §¤Ó fiÙÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › Û ‰Â›ÓÔ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ TÔ ›‰ÈÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ YÔ„‹ÊÈ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ AÏÂÍ›· ÛÙËÓ A’ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. AÓ ÂÎÏÂÁ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ë AÏÂÍ›·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Œ‚ÂÚÙ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÛÙË ‚Ô˘Ï‹. TÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¢Ô‡Î·, Á·ÌÚfi ÙÔ˘ M›ÏÙÔ˘, Î·È ÙËÓ AÏÂÍ›·. ●

16 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

¶√§πΔπ∫∏ ▲

SPIN DOCTOR

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÏÏ·Á‹˜ (Î·È Ù˘ Ïԇʷ˜)

O £Âfi‰ˆÚÔ˜ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙˆÓ MME ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. OÈ ÚÒËÓ Â¯ıÚÔ› ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜. O Î. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ‚‚·›ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ AÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ Î·È ı· ÔÏÈÙ¢ı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ EÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡Ù ÂÎÏÔÁÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢. O Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· MME ÂÈÙÚ¤ÂÈ fï˜ ÛÙÔÓ Î. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·Û˘Ï›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. A˘Ù‹ Ë Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ «·ÔÏÈÙÈ΋» ·ÏÏ¿ ÂÍfi¯ˆ˜ ÂÈÙ˘¯‹˜

To 7Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-

Ú›·. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ì·˜ ¿ÁÁÈÍ ÍÒÊ·ÏÙÛ·. ÕÏÏÔÈ ÙÔ ‹Ú·Ì ›‰ËÛË ·fi ÙËÓ ÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, Ì ÙÔÓ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ ‚‹Ì·, Ì ÊfiÓÙÔ ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓ˜, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ (¶·Ú·Û΢‹) Î·È Ì›· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ (K˘Úȷ΋) ηÈ... Ù¤ÏÔ˜. TÈ ı· ϤÁ·Ù ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ... ÚÔ·ÙÔÚÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·; TÂÏÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ; AÌ ‰Â! KÚ¿ÙËÛ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. YÔ˘ÚÁÔ› Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ì·‰Ô‡Ó ÙË Ì·ÚÁ·Ú›Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Î·È fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙËÓ... οÏË. I‰Ô‡ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Mȯ¿ÏË §È¿Ë, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜: «O˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·». ¢È·Ï¤ÁÂÙÂ Î·È ·›ÚÓÂÙÂ! M‹ˆ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ (Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‹Ú·Ì ›‰ËÛË); ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ·ÎÔ‡Û·Ì ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ –Û ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ!– ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜: ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÂȉÈο ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÁÈ· Ù· ÌË ÎÚ·ÙÈο AEI, Â›Ï˘ÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ÙËÏÂÁÚ·ÊÈο, ¯ˆÚ›˜... ÚfiÁÚ·ÌÌ·. TÈ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ù· Ì·ÁÈο ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ οÔÈÔ˘ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹; K¿ı ۇÓ‰ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙË-

(ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ) ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ Ú¿ÙÛ·˜ ÙˆÓ apolitiques mediatiques, fiÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ¿ÚıÚˆÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ·ÚΛ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÛÙÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË «¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘» Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ MME, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ «„ÈÏÔ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÒÓ», ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. TÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ηӿÏÈ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚ¯ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ «ı‡Ì·», ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ‹Ù·Ó Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «·ÚˆÓ˘¯›‰·». T· ηӿÏÈ· Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· «·›ÍÔ˘Ó» ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÓÔı›·˜ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ EÍÂÙ¿ÛÂȘ. O Î. KÔÏÈÔÎÒÛÙ·˜ ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË «¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘» Î·È Ù˘ Â› ˆÚÔÌÈÛı›ˆ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·Ó›˜ ÂÈÛ·Á-

M˘ÛÙÈο (Î·È „¤Ì·Ù·) ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢ TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 20 ÁÚ·Ù¤˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘, ‹ 40, Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡Ó‰ÚÔ˜. E›¯·Ì 350 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· 150 ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÂÛÙ¤˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ Ï›ÛÙ˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ «¯·ÚÙ¿ÎÈ» ·ÔÎÙ¿ ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ¤Ï· Ó· ‰ÂȘ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. EÍ Ô˘ Î·È Ô Û‡Ó‰ÚÔ˜ M·Ó. AÁÁ¤Ï·Î·˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ «ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÏË, ÏËÓ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Ù¿ÍË, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò Î·È Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi»... °È·Ù› ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÊ·Á‹ ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ù˘ N¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜; M˘ÛÙ‹ÚÈÔ! °È·Ù› ·fi Ù· 620 ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ N¢, ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÔÈ 150, ÔÛÔÛÙfi 25%. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÍ ÔÊ›ÙÛÈÔ, Ô˘ ϤÓÂ, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÓÔ̿گ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ «·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÂÈ ·Ú¯ËÁfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ë ÂÎÏÔÁ‹

ÁÂχ˜ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ıË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Ì›˙ÔÓ· ηٷÁÁÂÏ›· ÂÚ› ÂӉ¯Ô̤Ó˘ «ÎÔÌ›Ó·˜» ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ, Ô˘, ·Ó ÂȂ‚·Èˆı›, ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·‰È¿‚ÏËÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. TÔ ¶A™OK ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘, fiÔ˘ Ì›· ϤÍË –Ë «AÏÏ·Á‹»– ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ú¿ ÙË ‰È·ÈÛو̤ÓË ÙfiÙ ¯ıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. MfiÓÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ë Ï¤ÍË «AÏÏ·Á‹» ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿, Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È Ôχ ηϿ ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÊÂÏ‹˜ Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ ۯ‰fiÓ ¯Ï¢·ÛÙÈο ÂÈ˙ËÙ› ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË, fi¯È ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ıˆÚ› fiÙÈ «ÚÔ‚ÔοÚÂÈ» ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞

ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ, fiÛÔ ·Ó ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· ËÁÂÛ›·˜». ÕÚ·, ÚÔ˜ ÙÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ô Û·Ú·ÁÌfi˜; ¶Ò˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌËÓ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ËÁÂÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÛÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ; OÈ... ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ; M ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÔÚÁ‹! ¢ËÏ·‰‹, οÔÈÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û ¤Ó·Ó ÎÚ·ÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ù· ¤‰ÈÓ fiÏ·, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·È ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹, ÒÛÙ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó·... Â͢ËÚÂÙ› ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜. TËÓ ÚfiÙ·ÛË ¤Î·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °. M·ÓÒÏ˘, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÌ·Ú¿˙ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. «H ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ‰È·Ù¿Ú·Í ÙȘ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. M·ÓÒÏ˘. A˜ ÚfiÛ¯Â... TÂÏÈο, Ë N¢ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ì ¤Ó· Ï·ÊfiÓ 25%. M·, ÙÂÏÈο, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠٛÔÙ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ; EÈÒıËÎ·Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜, Ô˘ ÙȘ ¤Ê·Á ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. AÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. O Aı. KÔ˘ÏÔ˘Ì‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ù· ¢ËÌfiÛÈ· ŒÚÁ·. H ·Ù¤ÓÙ· «Y¶EXø¢E» –Ù· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›· Û ¤Ó·– Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ÔϤıÚÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. O ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ N. K·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ › fiÙÈ «ϤÔÓ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ¢ËÌÂÚÔ‡Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋». TÈ ¤ÌÂÈÓ fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜; O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘ B. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È «Û¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ», ·ÏÏ¿ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÌÈÏ›·˜! NÔÎ ¿Ô˘Ù, Ù¤ÏÔ˜. ∞


12 - 18 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr) EÌ›˜ ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË „¢‰·›ÛıËÛË. ¶ˆ˜ fi,ÙÈ ¤ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Â›Ó·È ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È ˆ˜ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤۷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ. K·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ó·Áη›Â˜ Ô‡Ù ÈηӤ˜. TËÓ K˘Úȷ΋ 8 IÔ˘Ó›Ô˘ οÔȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ¤Ó· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÔÈÎfi‰· ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ‰¿ÛÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÁ·Óˆı› ·fi οÔÈÔÓ ÊÔÚ¤· ‹ οÔÈ· ¤ÓˆÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ̤ۈ sms, email Î·È blog. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÙËÓ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, Ô˘ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. H ·ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ¿ÏψÛÙÂ, ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ 18 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

OÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ·˘ÙÔÓfiËÙË, ÎÈ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘. Afi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì¿˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. TfiÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ›ÂÛË ÁÈ· ÔÌÔʈӛ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚Ú›Ù οÔÈÔÓ Ó· ÂÚ›˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. E‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20 Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ Ì ÛÙÔÏ‹ Ô‡Ú· Î·È ÁÚ·‚¿Ù˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙÈÎfi Û‡ÓıËÌ· «Ù· ÂÏ¿ÊÈ· ¯¤˙Ô˘Ó Ôχ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË». TÔ ıÂÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. K·ıÒ˜ Û fiÏÔÓ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ‚ϤÔ˘Ì ٷ MME Ó· ÍÂÊÙ›˙Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÏ›Ù, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ̤۷ Û¯ÂÙÈο ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. T· blogs Ô˘ Â›Ó·È MME, Î·È Ù· ÈÔ ÚÔÛˆÈο sms Î·È email.

¢‡ÛÎÔÏ· ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi MME ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 6.000 ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·fiÁÂ˘Ì· K˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó ÌÔ›Ú·˙ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (ηٷ·ÙË̤ӷ ‹ ÌË). AÏÏ¿ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·˘ıfiÚÌËÙ· Ì Ôχ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚfiÔ, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ·ÏÈfi˜, ۯ‰fiÓ Í¯·Ṳ̂ÓÔ˜. EΛ, ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ¤ÓȈı˜ ˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ¤Ó· ‰ÈÎÚ¿ÓÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ ¤Ó· ÛÙ¿¯˘ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, Î·È ÊÒÓ·˙˜ ÛÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ „ËÏÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜. ŒÓȈı˜ ˆ˜ ¤·ÈÚÓ˜ ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. O ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜, Ë ·Ô˘Û›· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ Â˘Ú‡ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘Ì·ı‹, ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¯·›· Î·È ·ÓÔ‡ÛÈ·. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ Âϛ٠ϛÁÔ Û·Ó ·Ó·Áη›Ô ηÎfi, fiˆ˜ ÌÈ· Â¤Ï·ÛË ·ÎÚ›‰ˆÓ. ºÒÓ·˙·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Ï›ÓÙÛ·Ú·Ó Î·È Î¿Ó· ‰˘Ô ¿Ù˘¯Ô˘˜ ‚·ÚfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÁÈ·Ù› ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. A˘Ù‹ ÙËÓ ›‰È· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ

ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó fiÏÔ ÙÔ 18Ô-19Ô ·ÈÒÓ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÙfiÙ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. H ÈÛÙÔÚÈ΋ ηٿÏËÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ Ôχ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì ÏÂÓÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎfiÌÌ·, Ì ÙÔ˘˜ «Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Â·Ó·Ûٿ٘». M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰‡ÛË. ¶Ô˘ Ê˘ÛÈο Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ‹ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ Ù¿Í˘ ÙˆÓ «Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ», ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË «ÂÈΛӉ˘ÓË» ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘, ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜. KÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜. K·È ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ë Ó¤· ·ÁÔÚ¿ (forum), ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· Ù˘ ·Ì‹¯·Ó· Ì ·ÏȤ˜ χÛÂȘ. M·Î¿ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ. M¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ: K·ÏÒ˜ ÔÚ›Û·Ù ÛÙË Ó¤· ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·. ∞


12 - 18 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 19


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

BÚÔÓÙ¿ÂÈ Ô K›ÛÛ·ˇÔ˜, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Ë °ÎÈfiÓ· TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH K·ÏËÛ¤Ú·, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, ̤ӈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙˆÓ MÔ‡ÙˆÓ, „ËÏ¿ ÛÙÔÓ K›ÛÛ·‚Ô, fiÔ˘ ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ÙÔ Ô‰¿ÚÈ ÌÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÁÈ·Ù› ÛÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á¿Ì· Ù·! «T· ‚Ô˘Ó¿ Ì ÙȘ ¯ˆÚ›ÛÙÚ˜ Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË Û΢ˆÚ›· ÌÈ·˜ ·fiÛ‚ÂÛ˘» ϤÂÈ Ë NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «¶˘ÚfiÛ‚ÂÛË», Î·È Ï¤Á·Ó ÙfiÙ ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘, ¿Ó‰Ú˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜, fiÙÈ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ›, ÁÈ· Ó· ’ÚıÂÈ ÙÒÚ· Ë ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›¯Ô Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ¿¯Ù˘ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÛȈ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ¯ÒÚ· ÔÏfiÎÏËÚË Ó· ’Ó·È ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈο ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Ù˘. ŸÏÔ˘˜ Ì·˜, ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÓÙÈ·Ï›Ù¢ÛË (¿Û’ ÙÔ Ì ¿ÏÊ·), „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜, Ì·˜ ‚¿ÚÂÛÂ Ô ÂÓ‹ÓÙ· ‚·ıÌfi˜ Î·È Â›‰·Ì ÙËÓ ¶¿ÚÓËı· Ó· η›ÁÂÙ·È Û·Ó ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ MÔÌ °Ô˘›ÏÛÔÓ. E›‰· Ù· Ï¿Ó· ÛÙËÓ ÙÈ‚›, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, Î·È ‰ÂÓ ı· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó· ÂÏ¿ÊÈ. K·ÁÎÂψ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ «§·˚Îfi», Ì ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÙÚÈÁ‡Úˆ, ÂÁÒ Ì ÙË Ïԛ̈ÍË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Î·È Ì ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜, Ì ٷ Ó‡ڷ Ù· ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÁÈ· fiÏ·. K·È Ô ı˘Ìfi˜ Û οÓÂÈ Ì·Ï¿Î·. K·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfi! A˜ Ô‡ÌÂ, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ E˘ı˘Ì›Ô˘ ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚıËÎÂ Û·Ó Î·Ó›‚·ÏÔ˜, ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Úfi˜, › «ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó» ·ÓıÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ì ̤ÙÚÔ ÛÙ· ÙÛÈÁÎÏ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÈÔ˘ÛοÛÙÂÚ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È MÈϤӷ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, ηÎÔÓÙ˘Ì¤Ó˜ Î·È Î·ÏÔ¯ÙÂÓÈṲ̂Ó˜, ÂÌ·›ÓÔÓÙÔ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ «‰È·Ê·Ó›˜» Î·È Î·Ï¿ ÙÔ˘ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ó· Ì·˜ Ô˘Ó, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, ·˘Ù¿ Ù· ÎÏ·ÛÈο, ¿Ì· Ù· οÓÂÈ Ì¿¯·ÏÔ Ô ¤Ó·˜, ÙÈ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÙÛ·ÌÔ˘Ó¿ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÔ˘Ú‰ÔÏÔÁ›·˜, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ AÏÂοڷ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚›Ô˘ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙË ‰ˆ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÙÔ ÙÛÈÙ¿ÙÔ, ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ˆ. (H AϤη ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ.) A˘Ùfi Ô˘ ηٷϷ‚·›Óˆ, Î·È ı· ÙÔ Í·Ó·ÁÚ¿„ˆ ÁÈ· Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÂÏ¿Ùو̷ Ó· ͯӿÂÈ ÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Î·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÊÙ·ÈÍÂ, ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ «ÛËÌ›ÙÂÈÔ», Ô˘ ÙÔ˘ Ô‡ÏËÛ fiÛÔ fiÛÔ Û›ÙÈ·, ÙÔ˘ ÍÂηٛÓÈ·Û ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ·fi ÁÈ·ÁȤ˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜, Ô˘ ÌÂÚÈο ÌÂÚÈο Ù· ¯ÔÓÙÚÔ‹ÚÂ Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ – ÂΛ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÁÂÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiÊ˘ÛË, fiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó «‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¶·Ûfiλ. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô °ÈˆÚÁ¿Î˘ «Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÓÂÈ», fiˆ˜ ·ÎÔ‡ˆ ·fi ÊÈÏÔ·ÛfiÎÔ˘˜ ÎÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÓÂÈ, Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ Â‡ÎÔÏÔ˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ Ô¯ÂÙfi Ù˘ ·¿Ù˘ Î·È Ù˘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˘ Ì¿Û·˜, fiˆ˜, Â‰Ò Ô˘ Ù· 20 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

NATURE MORTE, MASTERPIECE, ∞¶√ Δ∏¡ PARNITHA GALLERY

ϤÌÂ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ Â‡ÎÔÏÔ˜ ÎÈ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· «ÔÈ ÂÓ Ù¿ÍÂÈ» ‹ «ÔÈ ÓÙ ÏÔ˜ Ì¿Û·˜», ¿Ú· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. Zԇ̠۠ÌÈ· ¯ÒÚ· «‰ÒÚÔ ıÂÔ‡ Ì Ôχ ¯¿ÏÈ· ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ·», fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, fiÔ˘ ÌfiÓÔ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ı· ›¯Â ηχ„ÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı¤ÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Á‡Úˆ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ı· ’¯Â ÛËÎÒÛÂÈ Ôχ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÚÚ¤ÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘... ŸÔÔ¯È, ÙÔ‡ÚÏ· Ë ÙÈ‚› ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È Ù· Ô˘›ÛÎÈ· ·fi ÙȘ ÂÊÙ¿, ÌË ÛÔ˘ ˆ ·fi ÙÔ Úˆ›, ·Ú·¯ÙÔ› fiÏÔÈ, Ô AÏ‚·Ófi˜ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· – Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ù· „ˆÓ›ÛÂÈ Û ϛÁÔ Ô Ì·Ï¿Î·˜ Ô AÏ‚·Ófi˜ Î·È ı· ’Û·È Û˘ Ô Ì·Ï¿Î·˜... ™Â ηӤӷ ·Ú¯·›Ô Ì·˜ ‰›Ï· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÎÈ ¤Ó·˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ οӷ ÂÁÁϤ˙ÈÎÔ, ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙÈÎfi, Î·È ·Ú·Î·ÏÒ Ôχ Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ı·ÙÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÂÓÈΤ˜ Ô˘ ηıȤڈÛ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï; ¢ÂÓ Â›‰· ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜!!!

ÕÈÓÙ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ ÓÙfiÚÔ, ·È‰È¿, «ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ì», Ô˘ ¿Ì· Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ, ̤ÏÏÔÓÙ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ï›ÂȘ ·fi Ô˘ıÂÓ¿: ÁÂÓÈΤ˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ·ÏÏÈÒ˜ «‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰Ô˘Ï›ÙÛ·, ¿ÈÓÙ ¿Á·ÈÓ ӷ οÌÂȘ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ, fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜». º¤ÙÔ˜, ·’ fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ, ı· η› ÙÔ ·ÒÙ·ÙÔÓ ÛËÌ›ÔÓ ÛÔ˘, ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ı·Ï·ÛÛfi‚Ú¯ÙË, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÈο ÎÈ fiϘ ÔÈ ÊˆÏ›ÙÛ˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¤ˆ˜ Ôχ ¯ÂṲ̂Ó˜. KÈ ÂÛ‡, ʈÓԇϷ ÌÔ˘ ηϋ, ÌË ÌÔ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙËÓ ¿ÓÂÙË Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÔ˘ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È Ù· ÙÚ›· HÚÒ‰ÂÈ·, fiÙÈ Î·ı¿-

«T· ‚Ô˘Ó¿ Ì ÙȘ ¯ˆÚ›ÛÙÚ˜ Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË Û΢ˆÚ›· ÌÈ·˜ ·fiÛ‚ÂÛ˘» ϤÂÈ Ë NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «¶˘ÚfiÛ‚ÂÛË», Î·È Ï¤Á·Ó ÙfiÙ ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘, ¿Ó‰Ú˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜, fiÙÈ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ›, ÁÈ· Ó· ’ÚıÂÈ ÙÒÚ· Ë ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›¯Ô

ÚÈÛ˜, ¤‚ÚÂÍ ÙË ÛÙ¿¯ÙË Ù˘ Ë ¶¿ÚÓËı·, Ô KÔ‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ˆ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ AÛÙÚ·fiÁÈ·ÓÓÔ, ¤Ó· ÁÎÚÈ˙¿ÎÈ ‚Ϥˆ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ÔÈ ÙÚ·ÓÙ›ÛÈÔÓ·Ï ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Ê¿Á·Ó ÙÔÓ §·˙·Ú›‰Ë, ÙÈ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÙÂ, ·È‰È¿, ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ KOBENT °KAPNTEN Î·È ÙÔÓ Âٿ٠ÛÙÔ Ï¿ÎÎÔ Ì ٷ Ê›‰È·; ¢ÂÓ ·’ Ó· Ì·˙¤„·Ì ˘ÔÁÚ·Ê¿˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚·ÛÙ‹ÍÔ˘ÌÂ, fi¯È! NÈοÂÈ «Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜», fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙȘ ÎÔ˘Ï¤˜ ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜, ÙȘ ¯ÔÚˆ‰¤˜-Ô‡˜ Ô˘ Û¤ÚÓÔÓÙ·È, ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÌÔÓÈÌÔıÂÛ›Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡ Â›Ó·È Ô‡Ù ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ÛÔÏ Ô‡Ù ÙÔ˘ ÓÙÔ, ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ˆ... ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÙÛÂÈ Û·Ó ÙȘ ̇Á˜ Û ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, Ì¿ÓÙ˜, ¯ÔÚˆ‰›Â˜, Ì·Ï¤Ù· (ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ÌÈÏ¿ÌÂ), Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. TÔ˘˜ Ϙ ÁÈ· Úfi‚· Î·È Û ÎÔÈÙ¿Ó Ì ̛ÛÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ ·fi ¿ÏϘ ‰˘Ô ÙÚÂȘ ¿ÎÚ˜ ÎÈ ¿Ì· οÓÂȘ ÔÓÙÈÛÈfiÓ, ¯·Ï¿˜ ÙËÓ È¿ÙÛ·... ¶ÔÈÔ˜ ı· Ù· ÂÈÚ¿ÍÂÈ ·˘Ù¿ –Á·ÌÒ Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ηÏÔη›ÚÈ· ÌÔ˘– Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÂÏÈο. ºˆÓ¿¯Ù ¤Ó·Ó ηÌÈο˙È I¿ˆÓ· ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÙË ÚËÌ¿‰· ÙËÓ ÔÓÙÈÛÈfiÓ, ÎÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó, Ó· ¿Ó ·ÏÏÔ‡, ‰ÂÓ Í¤Úˆ, ÛÙ· ÌÔ˘Ú‰ÂÏÔÌ·Ú¿ÎÈ· –·fi £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ¿Óˆ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿– Ó· ·›˙Ô˘Ó Ï¿È‚, Ô˘ ÎÈ ÂΛ ÙÔ ÓÙÔ ¿ÏÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï·Ï¿˜ ·ÏÏÈÒ˜, Ë ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË PÔ˘Ì¿Ó· Ô˘Ù¿Ó· ı· ÂÈ ÛÙ’ ·ÊÂÓÙÈÎfi –Ô˘ Â›Ó·È Ù¤ˆ˜ Ì¿ÙÛÔ˜ Ó˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜– Ó· Û ‰ÈÒÍÂÈ, Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÓÙÔ... E›· ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ MÔ‡ÙÔ Ó· ’ÚıÂÈ Ó· ÌÔ˘ ÛÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ KÔÚˆ› ‰˘Ô ͇ÏÈÓ· ηχ‚È·, Ó· ÌÔÚÒ Ó· Ù· ο„ˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ı· Ù· ¿Úˆ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÂÓÙÂÏÒ˜. E›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ¶¿ÚÓËı· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜, Ó· Ê¿Ì ÙË ÊÚ›ÎË Î·ÓÔÓÈο. M¿È Ì¿È ™Ù·Ì

Y.°. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ §·˙·ÚÈÛÙ¤˜. Y.°. 2 O M·Î(‰fiÓ·˜) Â›Ó·È ÈÏÔÙ¿Ú·! M ‹Á Ì ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ T·ÙfiÈ-™·ÏfiÓÈη, Û·Ó Ô‡Ô˘ÏÔ! Y.°. 3 ŸÛÔÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ï¿È 26/6 Ì 2/7, ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘, fiÏ· Ù· ηϿ. Y.°. 4 XÙ˜ ›‰· ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ™·Ì (™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘) Ì ÙÔÓ §¿ÓÙÛÈ· Î·È ÙÔÓ KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ (Ú¤ÛÙ· Ô Ù‡Ô˜) Â‰Ò ÛÙÔÓ K›ÛÛ·‚Ô, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ AÈÁ·›Ô Î·È Ù· ʈٿÎÈ· Ù˘ ™·ÏfiÓÈη... Î·È Ô ™·Ì ‹Ù·Ó ¤ÊË‚Ô˜ ÎÈ ÂÚˆÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ EºEE. Y.°. 5 N· ÌÔ˘ ηÓ›˜ ÁÏ˘Îfi ηÚÔ‡˙È «·ÁˆÌ¤ÓÔ»... ÊÈÏ›. ∞


12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 21


¶√§∏

22 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007


EÂȉ‹ ›̷ÛÙ «·ÙÚÈÒÙ˜», ÂȉÔı‹Î·Ì Û ¤Í·ÏÏË ÔÈÎÔ‰ÔÔ›ËÛË Î·È ÔÚÌ‹Û·Ì Ì ¿ıÔ˜ ÛÙËÓ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË». XÒÚÈ· ÔÈ ÂÌÚËÛÌÔ› Î·È «ÔÈ ÛÙÚ·‚¤˜» ·fi ·ÚÔÛÂÍ›·, ·Ó·ÏÁËÛ›·, ηıÒ˜ ÎÈ ·fi ‚·ıÈ¿, ·ÚÔṲ̂ÙÚËÙË ¿ÁÓÔÈ·.

T· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‰˘ÛÙÔ›·˜ T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY - ºˆÙfi: £∞¡∞™∏™ ™Δ∞Àƒ∞∫∏™ ‹ˆ˜ ›̷ÛÙ ¤ıÓÔ˜ ˘ÚÔÌ·ÓÒÓ; M‹ˆ˜ fiÙ·Ó Ô M·Í ºÚȘ ¤ÁÚ·Ê ÙÔ ¤ÚÁÔ «O Î. M›ÓÙÂÚÌ·Ó Î·È ÔÈ ÂÌÚËÛÙ¤˜» ›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi Ì·˜; EÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ, ÙÔÓ ÙfiÛÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ, Ë ÊˆÙÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜; M‹ˆ˜ Ô ÕÌÓÂÚ ™ÓfiÔ˘˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ· ÙÔ˘ ΢Ú-X¿ÚȘ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì ºfiÎÓÂÚ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ›̷ÛÙ ·ÏÒ˜ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ì‹ˆ˜ ·ÏÒ˜ ‰È·ÙÂÏԇ̠ٷϷ›ˆÚÔÈ; ¶·Ú·‰¤¯ÔÌ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ʈÙȤ˜ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È ‰È·Ù¿Ú·Í·Ó (·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·) ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÊˆÙÈ¿ ·fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ù˘ ¢Ú¤Û‰Ë˜ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ Î·È ¯·ı› ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘) ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û·Ó ¤Ó· ÊÈÏÌ «ÚÔÛ¯Ҙ» ·fi ÙËÓ KfiÏ·ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢Ú¤Û‰Ë Í·Ó·ÎÙ›ÛÙËΠ۠¯ÚfiÓÔ Ìˉ¤ÓØ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯· –Î·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi– ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ë fiÏË ·Ó·Á¤ÚıËΠ̤۷ Û ¿Úη. ™‡ÓÙÔÌ·, ÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ Êˆ˜, Ô Î·Ófi˜ Î·È Ù· ÂÚ›È· ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ˆ‹: ÙÔ 63% Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¢Ú¤Û‰Ë˜ ‹Ù·Ó –Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ– Ú¿ÛÈÓÔ. H Aı‹Ó·, Û˘ÌÔϛ٘, ‰ÂÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠfiˆ˜ Ë ¢Ú¤Û‰Ë. ¢ÂÓ ÈÛÔ‰ÒıËΠfiˆ˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. H Aı‹Ó· ·˘ÙÔηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ. H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› ÌfiÓÔÓ Ì ÂΛÓË Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¢·ÈÛıËÛ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ¢·ÈÛıËÛ›· ÁÂÓÈο: ÎÚ¿ÙÔ˜-Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜Ø ÎÚ¿ÙÔ˜-ÂÎÛηʤ·˜Ø ÎÚ¿ÙÔ˜-ηÙ‰·ÊÈÛÙ‹˜. Demolition man. K·È ÎÚ¿ÙÔ˜-ÂÌÚËÛÙ‹˜: fi,ÙÈ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÙfïÓ, ÙÔ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ì fiÏÔÈ. H EÏÏ¿‰· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙ· «‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·» ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔÙÔ‡ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ (fiÛÔ ˆÚ›Ì·ÛÂ) Î·È ·Ó·‰Âȯı›, ÂÚȤÚÁˆ˜, Û «ÂıÓ¿Ú¯Ë»Ø ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜, ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈοÓÙ˘ Ì ·Ù›ı·Û· ÊÚ‡‰È· Î·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È ·Ú·Ïϋψ˜, Ë ¯ÒÚ· ˘¤ÛÙË ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ: ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó fiˆ˜ ÔÈ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ shanty-townsØ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÔÈÎÈÏ›· Ï›ÓıˆÓ Î·È Î˘Ì·ÙÔÂȉÒÓ Ï·Ì·ÚÈÓÒÓ Î·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÈÎÚÔ-Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙˆÓ ÔÚÂÛ›‚ȈÓ, ÙˆÓ Î·Ì›ÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ. T· ÔÙ¿ÌÈ· Ì·˙ÒıËηÓ, Ù· ‰¿ÛË ·Ô„ÈÏÒıËηÓ: ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÙÔ‡ ¤ÛÂÈ Ë fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹, ÚÔÙÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡Ó ˘ÚËÓÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. Y¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi fiÛ˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·: ÛÙÔ MÂÍÈÎfi ÔÏfiÎÏËÚ· ‰¿ÛË Î¿ËÎ·Ó Â›Ùˉ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁËØ ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ T˙¿Ô˘˜ ÎfiËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Í˘Ï›· ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 17Ô Î·È 18Ô ·ÈÒÓ· (Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·Ê‡ÙÚˆÛ·Ó ¤ÎÙÔÙÂ)Ø ¿ÏψÛÙÂ, Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÚÎÈÓÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÏ›‰· ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜: ·fi ÙÔ 1963 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Á˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ηÙÚ·Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ηٷʤڷÌ ӷ ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· fiÚıÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ. EÂȉ‹ ›̷ÛÙ «·ÙÚÈÒÙ˜», fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì (Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÛ·ÌÔ˘Î¿), ÂȉÔı‹Î·Ì Û ¤Í·ÏÏË ÔÈÎÔ‰ÔÔ›ËÛË Î·È ÔÚÌ‹Û·Ì Ì ¿ıÔ˜ ÛÙËÓ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›Ë-

M

ÛË». XÒÚÈ· ÔÈ ÂÌÚËÛÌÔ› Î·È «ÔÈ ÛÙÚ·‚¤˜» ·fi ·ÚÔÛÂÍ›·, ·Ó·ÏÁËÛ›·, ηıÒ˜ ÎÈ ·fi ‚·ıÈ¿, ·ÚÔṲ̂ÙÚËÙË ¿ÁÓÔÈ·. ŒÙÛÈ ÊÙ¿Û·Ì ӷ ˙ԇ̠̤۷ ÛÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ·: ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ, ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÓÂÊÔÛÎÂ‹ Ô˘Ú·Ófi Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô˘‰fiψ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË «ÓÂÔÙÂÚÈÎfiÙËÙ·», ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. H ÌfiÏ˘ÓÛË Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ë ÔÔ›·, Û˘ÌÔϛ٘, ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÌÔÛÔ˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙfiÙÂØ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ. EÌ›˜ fi¯È: ¯ˆÚ›˜ Î·Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÌÂÙ·-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰˘ÛÙÔ›·. EÍ¿ÏÏÔ˘, fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· Á¤ÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù· ¯Ù¤ÓÈ·: ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘, ·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÈÛً̘ (ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Î‹ˆÓ), ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÚ¿Ì·Ù·: ‹‰Ë ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô EÌÂÓ›˙ÂÚ X¿Ô˘·ÚÓÙ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙËÓ Garden CityØ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÈÒÓ·. TÈ Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ ÏÔÈfiÓ; H ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·! H ˘ÏÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·Ø Ë Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ –Ë ÎÏÔÙÛÔ·ÙÈÓ¿‰·– ·fi ÙËÓ ·Û˘Ó¿ÚÙËÙË ‡·ÈıÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Û˘Ó¿ÚÙËÙË fiÏË – Î·È Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ÎÔÚfiȉ„ ÙÔ˘˜ «‚Ï¿¯Ô˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜» (ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÁÂÓÈο) οÓÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ÔÓfiÌ·Ù· (fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Û ÔÓfiÌ·Ù·, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÌÏÂÁ̤ÓË), ·ÏÏ¿ Ù· ̤ÏË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ï¿ıÔ˜ ¿ÙÔÌ·. E›Û˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ Î·È ıÂÛÌÔ› Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Î·Ó›˜. EÎÙfi˜ ·fi ¯ÒÚ· ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, ˘ÚÔÌ·Ó›·˜ Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜, Ì·˜ Ï›ÂÈ Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·Ø ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ë ·ÓıÚÒÈÓË Î·ÏÔÛ‡ÓË: ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. AÚ·‰È¿˙Ô˘Ó ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈÛÔ‡Ó fiˆ˜ ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Û·Ù·ÏÔ‡Ó ÙȘ Ì›˙ÂÚ˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ‰›Ï· ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Î·˘Ù‹ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÂÈÚÔÛÙË̤ÓÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. OÈ Ôϛ٘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó, ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó, η›ÁÔÓÙ·È: ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ «ÎÚ¿ÙÔ˜»Ø ÊٷȘ ÂÛ‡. K·Ù·Ï‹Áˆ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ë ‰‡ÛÌÔÚÊË ‰fiÌËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (Ë Aı‹Ó· ‚·Á‰·ÙÔÔÈ›ٷÈ, Ë ‡·ÈıÚÔ˜ Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÎÂη˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË)Ø ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ı· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÂÈÊı› Û ¯ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (AÈıÈÔ›·, NÈÁËÚ›·, IÓ‰ÔÓËÛ›·) Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛË˜Ø ÙÚ›ÙÔÓ, Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, Ë ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ‚ÈÔ-ÔÈÎÈÏ›·˜, Ë ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ë ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Û¯‹ÌÈ· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ηÈ, ηْ Â¤ÎÙ·ÛË, ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, Û˘ÌÔϛ٘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· –·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿– Ë ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÙËÁÔÚÔ‡Û ÙË ÌË-ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÈfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ·‡ÏÈ˙ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ‰ÈfiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «NÂÔÏ·›· §·ÌÚ¿ÎË» ʇÙ¢ ‰¤ÓÙÚ·. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë NÂÔÏ·›· §·ÌÚ¿ÎË ‹Ù·Ó ÂΛӷ Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ∞

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 23


¶PA™INH

K APTA

AıËÓ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: © M∞ƒø K√Àƒ∏

27¯ÚÔÓË I‚¿Ó· NÙfiÌÚÈÙ˜ ·fi ÙÔ KfiÛÔ‚Ô Î·È Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ T˙Ô‡ÚÔ NÙÚÏÈÙ˜ ·fi ÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÙÚ›¯ÚÔÓË ÎfiÚË, ÙËÓ T¿Ú·. N¤· ·È‰È¿, ·ÁÁÂÏÈο fiÌÔÚÊ·! ™·Ó Ó· Ì‹Î· Û Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÌÔÓ٤ψÓ. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ΢Úȷگ› ÙÔ ÔÚÙÔηϛ. TÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙ¤˜ ÌÔÓ·¯Ô› ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ «‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ٛÔÙ ¿ÏÏÔ. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·˜ Á·Ï‹ÓË. TËÓ Â˘Ù˘¯›·». M¤ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ. AÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘ T˙Ô‡ÚÔ. O T˙Ô‡ÚÔ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜, Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜, Î·È ·ÎfiÌË Ô ÈÔ ÛÂÛÈ·Ï›ÛÙ·˜ ÛÙÔ «ÛÙÔ‡ÎÔ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ». B›Ï˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÁÚ·Ê›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì·Ú ÎÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÂÒÓ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙ¢Ù›. T· ·ÔÁ‡̷ٷ Ë I‚¿Ó·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ÛÙ· fi‰È·, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ì·ÛÙÔ˘Ó¿ÎÈ Ù˘ Î·È ÂÚ·Ù¿ Ì ÙËÓ ÎÔÚԇϷ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. O T˙Ô‡ÚÔ Î·È Ë I‚¿Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÒ‰˘Ó˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ.

H

¶fiÏÂÌÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜. EÌʇÏÈÔ˜! H fiÌÔÚÊË fiÏË Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Ë I‚¿Ó·, ÙÔ OÚ¿¯Ô‚·Ù˜, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ KfiÛÔ‚Ô, οËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·. «º‡Á·Ì ÌfiÓÔ Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ NATO, ÙÔ 2000» Ì·˜ ϤÂÈ. O ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ›¯Â ·ÌÂÏÒÓ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÓÔÔÈ›Ô. ŸÏ· Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙË Ú·Î‹ Ì·˜. ¢È·ÙËÚÔ‡Û ÎÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ 700 Ù.Ì. ˆ˜ Ì·Ú·ÁÎfi˜. ¢È·ÎfiÛÌËÛ ÎÈ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ͇ÏÈÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘. H ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÌÔ‰ÈÛÙÚÈ΋. MÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙ· Ô‡Ô˘Ï·. ¶¿Ó fiÏ·... «ŒÊ˘Á· Ì ¤Ó· ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ Ì·˜, Ì ÙËÓ 80¯ÚÔÓË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Î˘ÔÊÔÚÔ‡Û· Ó‡ÊË ÌÔ˘ ÁÈ· BÂÏÈÁÚ¿‰È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙˆÓ HÓˆÌ¤ÓˆÓ EıÓÒÓ. TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‹Úı·Ó ¤Ó·˜ ¤Ó·˜ Î·È Ë ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ԇÙ Ú‡̷. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. EÏȤ˜ Ú¿ÛÈÓ˜. Afi ÙËÓ EÏÏ¿‰·!» H ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ËÚˆ›‰· Ì·˜ ÍÂÛ¿ ÛÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜. T· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ·. «AÓ ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÒÚ· ÛÙËÓ fiÏË ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›·, ı· ¤Ûˆ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜, ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ™¤Ú‚·» Ì·˜ ϤÂÈ. ºÔÚ¿ Ù· ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ËÚˆ›‰ˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ™Î¿ÚÏÂÙ √’X¿Ú· ÛÙÔ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜». AÛ˘Ó›‰ËÙ·, Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· Ù˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ù· Ú¿‚ÂÈ ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ù· ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. XˆÚ›˜ ·24 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

ÙÚfiÓ. XˆÚ›˜ ÛÔ˘‰¤˜. MfiÓÔ Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘. «ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ú· ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘» Ì·˜ ϤÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ £Âfi Î·È ÓËÛÙ‡ÂÈ. «H ˘Á›· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË. KÈ Ë Ù‡¯Ë... N·, ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˘ÁÈ‹˜ Î·È Ì ‹Ú·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ¤ÍÈ Ï¿ıÔ˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ! E›Ì·È fï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ·Á¿Ë, Ù· ηٷʤÚÓˆ» ϤÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «™ÙÔ OÚ¿¯Ô‚·Ù˜ ›¯· ÌÈ· ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ô˘ ηٿ Û‡ÌÙˆÛË ‹Ù·Ó ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È. EΛ, ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ T˙Ô‡ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ Ú¿„ˆ ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ Û ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ìfi‰·˜. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙ· 23 ÎÈ ÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó Û ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÂ›Ô Ì ¤Ó·Ó Ôχ ¯·ÌËÏfi ÌÈÛıfi. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 ̤Ú˜ Ì ˙‹ÙËÛ Û Á¿ÌÔ. TÔ˘ ›· fiÙÈ ·Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘, ı· ·ÚÓËıÒ ÎÈ ÂÁÒ. TfiÙÂ, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘, ۯ‰›·˙ ӷ Ì ÎϤ„ÂÈ!» TÔ ÁÈÓ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ó, ÌÂÙÔ˘ÛȈ̤ӷ Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ. O T˙Ô‡ÚÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È, fiÔ˘ ÛÔ‡‰·Û Û Ù¯ÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹. «¶ÚˆÙÔ‹Úı· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ 1998 Î·È ‰Ô‡Ï„· ÌÔÁÈ·Ù˙‹˜. ŒÓ·˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì ̇ËÛ ÛÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜. A˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ÊÙȿ͈ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘». «¢È·‚¿˙ÂÈ» Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ B·ÁÎ °ÎÔÁÎ Î·È ÙÔ˘ NÙ·Ï› ÎÈ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È. T· ˘ÏÈο ÙÔ˘ Ù· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È fiÏ· ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·. «O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È. N· fï˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó, ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜. °ÓÒÚÈÛ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘!» Ì·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È Î·È Ï¿ÌÂÈ. ¢¿ÎÚ˘· ¯·Ú¿˜, χ˘, fiÓÔ˘, Û˘ÁΛÓËÛ˘, Â˘Ù˘¯›·˜. K·È Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Ì¿ÙÈ·... MfiÓÔ Ë T¿Ú· ¯·ÌÔÁÂÏ¿, οÓÔÓÙ·˜ ÛΤÚÙÛ· ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ÛÙÔ Ê·Îfi ÌÔ˘. TÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ Ó· ·›˙Ô˘Ó. H I‚¿Ó· ÌÈÏ¿ Û·Ó ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜. £¤ÏÂÈ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. «◊ÌÔ˘Ó 5 ÌËÓÒÓ ¤ÁÎ˘Ô˜, fiÙ·Ó Ê‡Á·Ì ÁÈ· IÙ·Ï›·. M·˜ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Î·È Ì‹Î·Ì ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·fi fiÔ˘ Û·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û ÁÎÚÔ˘ ‹Ú·Ì ÙÔ ‚·fiÚÈ ÁÈ· AÓÎfiÓ·. M›ӷÌ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÌÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ MÈÏ¿ÓÔ. E˘Ù˘¯Ò˜ ‚Á¿Ï·Ì ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÂÍ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÏfiÁˆ ·ËÛ˘ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙË Ïԯ›·. XˆÚ›˜ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜. O T˙Ô‡ÚÔ ‰Ô‡Ï¢ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿, Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ʇϷη˜. AÓ٤ͷÌ 8 Ì‹Ó˜. O T˙Ô‡ÚÔ ¤Ê˘Á ÚÒÙÔ˜ ÁÈ· Aı‹Ó·, Ì¿˙„ ¯Ú‹Ì·Ù· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙËÓ T¿Ú· ̈Úfi. TÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Â›Ó·È ÙÔ “™’ ·Á·¿ˆ ·ÎfiÌ·” ÙÔ˘ B·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ϤÍË ÂÏÏËÓÈο, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÓȈ۷ Û·Ó Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ·. AÎÔ‡ˆ MËÙÚÔ¿ÓÔ, ¶¿ÚÈÔ, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È Ôχ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÌfiÓÔ ÙË ‚‚·›ˆÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ¿Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰Ô‡Ó ÙȘ Ê·Ì›ÏȘ ÙÔ˘˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Î·Î‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ T˙Ô‡ÚÔ ¤ı·Ó ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÊfiÙÔ˘ ›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ Ô T˙Ô‡ÚÔ ·fi ÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È. ¢ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· Í·Ó·¿ÂÈ. Œ‰ÂÈÍ ·ÓÙÔ‡ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ·ԉ›ÎÓ˘·Ó ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ˘Ô˘ÚÁ›·, Û ÚÂۂ›˜. ΔÔ˘ ›·Ó “ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂȘ”. £¤ÏÔ˘Ì ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Î¿ı 5 ¯ÚfiÓÈ·, fi¯È οı ¯ÚfiÓÔ» › ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞

OÈ ™¤Ú‚ÔÈ T˙Ô‡ÚÔ NÙÚÏÈÙ˜, I‚¿Ó· NÙfiÌÚÈÙ˜, T¿Ú·


«O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È. N· fï˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó, ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜. °ÓÒÚÈÛ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘!»

12 - 18 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 25


H ¶√§∏ ¶√Δ∂ ¢∂¡ ∫√πª∞Δ∞π ŸÙ·Ó Ë fiÏË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÔÈÌ¿Ù·È... οÔÈÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Í‡ÓÈÔÈ. K·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ̤ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡. K·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ·˘ÙÔ› ÎÈ ÂÛ‡, Ú¤ÂÈ Î¿ˆ˜ Ó· ‚ÔÏ¢Ù›ÙÂ. N· Ê¿ÙÂ, Ó· È›ÙÂ, Ó· ÓÙ˘ı›ÙÂ, Ó· ·ıÏËı›ÙÂ, Ó· ÁÈ·ÙÚ¢Ù›ÙÂ, Ó· Ûˆı›ÙÂ. K·È ÌÂÙ¿, Ì ÙËÓ ·˘Á‹ Ó·... ÎÔÈÌËı›ÙÂ. °È· ‰Â˜ Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË ‚Ú›ÙÂ. T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

KYK§OºOPø: OÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ· ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ψÊÔÚ›·: X92 KËÊÈÛÈ¿ - ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. X93 ™Ù·ıÌfi˜ YÂÚ. §ÂˆÊ. KËÊÈÛÔ‡ ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ YÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ KËÊÈÛÔ‡ Î·È §ÈÔÛ›ˆÓ. X94 ™Ù·ıÌfi˜ EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ - ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙÚfi «EıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·». X95 ™‡ÓÙ·ÁÌ· - ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ÌÂ-

ÙÚfi – Û˘¯Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù·).

X96 ¶ÂÈÚ·È¿˜ - ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ψÊfiÚÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 1 ÙÔ˘ H™A¶ – Û˘¯Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù·). X97 ™Ù·ıÌfi˜ ¢¿ÊÓ˘ - ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ Express: ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Ù˘ ¢¿ÊÓ˘. °È· ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÁÚ·Ì̤˜: 500 ¶EIPAIA™ - KHºI™IA X14 ™YNTA°MA - KHºI™IA 040 ¶EIPAIA™ - ™YNTA°MA 11 ANø ¶ATH™IA - ¶A°KPATI - NEA E§BETIA 790 °§YºA¢A - ¶EPI™TEPI T1 ™YNTA°MA - NEO ºA§HPO T2 ™YNTA°MA - °§YºA¢A T3 NEO ºA§HPO - °§YºA¢A

E¶EI°OMAI ™Ô˘ ÛΛÛÙËΠͷÊÓÈο ÙÔ Î·ÏÛfiÓ, ÛÔ˘ ڛͷÓ ÔÙfi ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Bulgari, ÛÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ ÎÈ ¤¯·Û˜ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ. AÓ ‚È¿˙ÂÛ·È Ôχ, ÂÙ¿ÍÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â› 24 ÒÚ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·: Duty Free & Travel Value Shops (·ÚÒÌ·Ù·, ηÏÏ˘ÓÙÈο, ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ηÓ¿), FolliFollie, Bulgari, Korres, Presspoint (ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, „ÈÏÈο, ‚È‚Ï›·), °ÂÚÌ·Ófi˜, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, Accessorize, Bijoux Terner, Flower’s Club K·È ·ÊÔ‡ ‹Á˜ ̤¯ÚÈ ÂΛ, Ì¿ı fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ¤Ó· ηÙÈÙ›˜ ÛÙÔÓ °ÚËÁfiÚË, ÙÔ Food Village, ÙÔ Blues Islands ‹ ÙÔ Flight Time café. T· ˘fiÏÔÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ê¤ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ οÔ˘ ÛÙȘ 5-6 ÙÔ Úˆ› Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

™EPºAPø MÔÚ›˜ Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÂȘ fiÏË Ì¤Ú· Î·È fiÏË Ó‡¯Ù· Û fiÏ· Ù· ηʤ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ E Global, Bites & Bytes, InSpot Î·È GNet. £· Ù· ‚ÚÂȘ: E Global: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 41, IÏ›ÛÈ·, 210 7244.100/ K·Ú·ÔÏ‹ 1, ¢¿ÊÓË, 210 9763.696/ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 67, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.722/ T·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4955.225/ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 78, 210 2230.001/ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 144, 210 6421.149/ M. AÛ›·˜ 60, °Ô˘‰‹, 210 7752.352/ AÓ·ÙÔÏ‹˜ 9-11, N¤· IˆÓ›·, 210 2775.610, ·ÏÏ¿ Î·È M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÙڿψӷ, MÂÏ›ÛÛÈ·, K·ÏÏÈı¤· Î.Ï.

Bites & Bytes: Aη‰ËÌ›·˜ 78, 210 3813.830, AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 40, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6019.345/ §·Ô‰›Î˘ 3638, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.670/ XÚÂ̈ӛ‰Ô˘ 27-33, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7569.225/ ¶. K˘ÚÈ·ÎÔ‡ 9, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8051.708/ K·ÓÈηڤ·˜ 19, ¶Ï¿Î·, 210 3253.142, ·ÏÏ¿ Î·È Û K·ÏÏÈı¤·, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶ÂÈÚ·È¿, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, HÏÈÔ‡ÔÏË Î·È N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·.

InSpot: AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, 210 6081.142/ K·Ú‡ÛÙÔ˘ 5 Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6924.525/ ™fiψÓÔ˜ 105, 210 3800.588/ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2237.755/ AÛ·Û›·˜ 5 Î·È YÌËÙÙÔ‡ 108-110 A’, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7010.534, ·ÏÏ¿ Î·È KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È X·Ï¿Ó‰ÚÈ.

Gnet: ¶·¿ÁÔ˘ 96 & KÏ¿‰Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7484.890/ ¶·Ó·Á‹ T۷ω¿ÚË 3 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6146.686/ TÂÓ¤‰Ô˘ 61, K˘„¤ÏË, 210 8624.383, ·ÏÏ¿ Î·È K·ÏÏÈı¤· Î·È A¯·ÚÓÒÓ.

¶AIZø O Ù˙fiÁÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Û‡ÓÔÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ·fi ˆÚ¿ÚÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Regency Casino Mont Parnes Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ı· ÏËÚÒÛÂȘ ú 6 (Ì·˙› Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙfi). K¿ı ̤ڷ ÛÙȘ 14.30 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ô‡ÏÌ·Ó ·fi ÙË B·Û. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô˘ Û ¿ÂÈ Ù˙¿Ì· ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ. 210 2421.234

B§E¶ø ™Â fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· SEVEN VIDEO NET ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ DVD ¯¿ÚË ÛÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 122, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9320.314 / EÚ·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜ 30, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7512.240 / ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË 190, N›Î·È·, 210 4940.084 / ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 26 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

8, 210 6459.897 / A¯·ÚÓÒÓ 157, 210 8668.911 / A¯·ÚÓÒÓ 335, 210 2116.836 / §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8104.998-9 / §ÂˆÊfiÚÔ˜ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 97-99, 210 2137.864 / AÁ›Ô˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 28, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9848.680 / M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 46, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9402.033 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 38-40, N¤· X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2584.648 AÓ ¿ÏÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂȘ Ù·Èӛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ηÙËÁÔڛ˜ fiˆ˜ «¶ÔÚÓfi EÔ¯‹˜», «M ÛÂÓ¿ÚÈÔ», «MÂÁ¿ÏÔÈ £Ú‡ÏÔÈ» Î·È ¿ÏϘ, ÙfiÙ ÛٛϠÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÛÔ˘ ÛÙÔ orders@dvdsex.gr Î·È Û 1 Ì 2 ÂÚÁ¿ÛÈ̘, ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÙË «‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›·» ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘. ŸÏÔ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ÙȘ –hot– ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ÙȘ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ www.dvd-sex.gr

¶ETAø Z‹Û ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘, ‰Â˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÈÔ ÚÈ‚¤ Ù‹ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ı· Û ÂÙ¿ÍÂÈ fiÔ˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ Û ϛÁË ÌfiÓÔ ÒÚ·, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘, Ô˘ ÂÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ̤¯ÚÈ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È fi,ÙÈ ÒÚ· ÛÔ˘ οÓÂÈ Î¤ÊÈ. AÓ ı˜ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· Ù·Í›‰È ·ÛÙÚ·‹ ̤¯ÚÈ ÙË M‡ÎÔÓÔ, ı· ÛÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ú 2.500 ·Ó ÂÈϤÍÂȘ ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ú 4.000 ·Ó ÂÈϤÍÂȘ ÙÔ Ù˙ÂÙ Î·È ú 2.000 ·Ó ÂÈÌ›ÓÂȘ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏÈÎÔÊfiÚÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ Interjet (http://www.interjet.gr), ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ 212 2123.500 Î·È °Ú·ÊÂ›Ô AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ 210 3530.132

¶EINAø TÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiÙ·Ó ÌÂı¿ÓÂ, Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ô˘Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÁÈ· Ó· Ê¿Ó ¤Ó· Ú¿ÁÌ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ‚ÚfiÌÈÎÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛË. ¶ÚÈÓ ÙÔ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ, ÙÛ›Ì· ¤Ó· ·’ fiÏ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·, fiÏË Ó‡¯Ù·, οı Ӈ¯Ù·. §¤ÓÔÚÌ·Ó – ÚÈÓ ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË / ™Ù·ıÌfi˜ §·Ú›Û˘ / ¶Ï·Ù›· M·‚›ÏË / Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ – ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ X›ÏÙÔÓ / ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ – ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ / °¤Ú·Î·˜ – ÌÂÙ¿ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ / B’ E›ÛÔ‰Ô HÏÈÔ˘fiψ˜, ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ·fi BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

EÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚ÚfiÌÈη, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ó‡¯Ù·: KÔÙÔÔ˘Ï¿‰Â˜ 1: ¶·Ó·Á‹ T۷ω¿ÚË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ / KÔÙÔÔ˘Ï¿‰Â˜ 2: ¶ÂÙÚÔ˘fiψ˜ ¯·ÌËÏ¿, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË / B˘˙·ÓÙÈÓfi: ¶ÂÙÚÔ˘fiψ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ / Tres Jolie: ÕÁÈÔ˜ IÂÚfiıÂÔ˜, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ / ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿): O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌÂ, ‰›Ï· ÛÙËÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ / Ever Green: KÔÚ·‹ 4, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ / A˘ÙfiʈÚÔ: §ÂˆÊfiÚÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ / ™ÈÙÈÎfi Œ‰ÂÛÌ·: °ÚËÁÔÚ›Ô˘ A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ Î·È O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ / Tsak: AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ / ™¿‚‚·˜ (ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ): ¶Ï·Ù›· MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ / Etoil (ÎÚÂÂÚ›): §ÂˆÊfiÚÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ NÈÚ‚¿Ó· / 24ˆÚÔ: AÚ¯‹ ™˘ÁÁÚÔ‡ / ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ (ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ): ¶Ï·Ù›· K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË / KÔ˘ÏÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ: AÁ›·˜ £¤ÎÏ·˜ Î·È K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

AÓ Û È¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ 5 ÙÔ ¯¿Ú·Ì· χÛÛ· ÁÈ· ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ÛÔ˘ ¤¯ˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÙ¤ Î·È ·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· Joe Weider:

K·È, Ê˘ÛÈο, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı›˜, ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Everest, ·ÊÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙ· 40 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ Û fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÛÂ: KËÊÈÛÈ¿, M·ÚÔ‡ÛÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, XÔÏ·ÚÁfi, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, OÌfiÓÔÈ·, BÈÎÙfiÚÈ·, AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ù‹ÛÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, KÔψӿÎÈ, ¶Ï·Ù›· M·‚›ÏË, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ), °Ï˘Ê¿‰·, ¢¿ÊÓË, K·ÏÏÈı¤·, MÔÛ¯¿ÙÔ.

KÂÓÙÚÈο ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 3389.115

APPø™TAINø

°È· fiÏ· Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ: ÂÁÁÚ·Ê‹ ú 30 Î·È ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ú 250, Ô˘ ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô Û fiÏ· Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Joe Weider. M ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ¤¯ÂȘ ‰Èη›ˆÌ· ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÔÌ·‰Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û¿Ô˘Ó·˜.

M ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ 1016 ¤¯ÂȘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ. ŒÓ·˜ ηْ Ô›ÎÔÓ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ı· ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ú 65 ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ú 75 Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ·Ó ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂȘ ·fi

°YMNAZOMAI

ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ı· ÛÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ú 85. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ú 70 ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ú 80 Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ú 90 ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÒÚ˜. K·È ¿Ì· ‚·ÚÈ¤Û·È Ó· ÎÔ˘‚·ÏÈ¤Û·È ·ÏÏÔ‡ Î·È ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ʤÚÓÔ˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ˘ÂÚ˯ÔÁÚ¿ÊËÌ·, ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÚıÔÛÎfiËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: http://www.sosiatroi.gr

BIAZOMAI ŸÙ·Ó fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó... ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ Ú·‰ÈÔÙ·Í›! ŸÏ˜ ÙȘ ÒÚ˜, Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, Ì ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ, ¿ÓÙ· (¯ÌÌ...) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Û ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÔ˘. A£HNA: 801 11 31203 / AKPO¶O§H: 210 8695.000 / A™TEPA™: 210 6144.000 / KO™MO™: 1300 / ENOTHTA: 801 11 51000 / A§ºA KO™MO™: 18300 / EPMH™: 801 11 63000 / E§§A™: 210 6457.000, 6451.911, 9961.420 / EYPø¶H: 210 5023.583, 5023.787, 5020.357 / ¶AP£ENøN: 210 5323.300, 5229.691 / ¶POO¢O™: 210 3451.200 / ¶PøTO¶OPIA: 210 2919.016, 2921.910, 2221.623

¶ANIKOBA§§OMAI ŒÊÚ·ÍÂ Ë ·Ô¯¤Ù¢ÛË; KÏÂȉÒıËΘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ; KfiÏÏËÛÂ Ë Áηڷ˙fiÔÚÙ·; X¿Ï·Û·Ó Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈο; T¯ÓÈÎÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ,ı· Û ÛÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹! ATHENS TECHNICAL SERVICE (˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, „˘ÎÙÈÎÔ› Î.Ï.) 800 11 07000 / QUICK & FRESH (ηı·ÚÈÛÌfi˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î.Ï.) 210 5054.090 / A°°E§H™ IøANNH™ & ™IA, BԇϷ (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Áηڷ˙fiÔÚÙ˜) 210 8994.442-3 / API™TEI¢H™ MANO™, AÌÂÏfiÎËÔÈ (˘‰Ú·˘ÏÈο, ·ÔÊÚ¿ÍÂȘ Î.Ï.) 210 6980.489 / A™¶I¢A K§EI¢OTEXNIKH, B‡ÚˆÓ·˜ (¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Î.Ï.) 210 7662.222 / MASTERKEY, N¤· ™Ì‡ÚÓË (KÏÂȉ·ÚȤ˜ Î.Ï.) 210 9766.666 / B§AXO™ IøANNH™, B‡ÚˆÓ·˜ (·ÔÊÚ¿ÍÂȘ, ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂȘ Î.Ï.) 210 7522.298 / TA§AMA°KA™ ™¶YPO™ - HÏÈÔ‡ÔÏË (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜, Áηڷ˙fiÔÚÙ˜ Î.Ï.) 210 90141.414, 210 70141.414 ∞


•EMENø

°E

∞¶√ Δ∞ μπμ§π∞: “∞LL AMERICAN ADS 40s & 50s”, ∂∫¢. TASCHEN

NIKA XÚ‹ÛÈÌ· Î·È ·¯Ú ›·ÛÙ· ÙË ÁÈ· ÙȘ Ò Ï¤ÊˆÓ· Ú˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÎÔÈÌ Ô AME™H ‡ ÓÙ·È. BOH

£EIA: 16 ¶YPO™B 6 / O™E: E™TIKH: 1110 / 199 / AM EºHMEP E™H ¢PA EYONTE ™H: 100 ™ °IATPOI: ¢H§HTH 105 / KE PIA™EøN NTPO : 1 7 7 / EºHM NO™OKO EPEYON MEIA KA TA I K § IN IK AME™H E™ IKA: 1 E¶EMBA 06 / ™H §IME A™TYNO NIKH™ MIA™: 10 8 / A™TY TMHMA NOMIKA TA: 1033 / ¢A™IKH Y¶HPE™ / °PAMM IA: 191 H ZøH™ - SOS: 1 75

ŸÙ·Ó ̤ÓÂȘ ·fi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ ÙË ÁÔ‡Ó· ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙËÓ Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ Ë BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÚ·‚˯Ù›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ‚Ô˘ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú Ô˘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Î·È Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙË ÁÔ‡Ó·. ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ & H›ÚÔ˘ ñ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 172, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ú›Û˘ ñ E˘. ™ˆÙËÚ›Ô˘ & ™IA: ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË & £Ë‚ÒÓ 115, ÕÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘ / A¯ÈÏϤˆ˜ 29 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, ¶Ï·Ù›· MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ñ ™ˆÙËÚ›Ô˘ - PÂÓÙÔ‡Ì˘: §ÂˆÊfiÚÔ˜ AıËÓÒÓ 306, X·˚‰¿ÚÈ AÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ÙË ÁÔ‡Ó·, ı· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÙËϤʈӷ: O‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ· E§¶A 10400 O‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Express Service 1154 O‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Hellas Service 1057 O‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›· Interamerican 1168 12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 27


∫∞¶√À ¶∏°∞ ∫∞Δπ ∂π¢∞

TÔ˘ ¶ETPOY XA™ANAKOY

K

·ıÒ˜ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Oxford Street Î·È ·ÎÔ‡ˆ

Ù· Ù‡Ì·Ó· ÙÔ˘ parade Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fiÛÔ Ù· ‰‡Ô ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ West End, Ô˘ ›¯Â ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌfiÏȘ ‚Ú¿‰˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË LGBT ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. H ·¿ÓÙËÛË, fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜, Â›Ó·È «Î·ıfiÏÔ˘». °È· οÔÈÔÓ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‹Úı ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ Û¯ÂÙÈο ÂÚȯ·Ú·ÎˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÔÎ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘. ™ÙÚ·Ùfi˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ó·˘ÙÈÎfi, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Village People – Â›Ó·È ÔÈ Â›ÛË̘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÛÌÒÓ. MÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· club Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· – Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. OÈ Kings Cross Steelers, ÌÈ· ÔÌ¿‰· rugby. OÈ Dykes Dynamo, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚. H Unison, οÙÈ Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë °™EE. H ÂıÓÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰·ÛοψÓ. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Shell. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È Ù· ψÊÔÚ›· (“Always Out And In Service”). H ¤ÓˆÛË ÙˆÓ gay & lesbian ÁÈ·ÙÚÒÓ. H ¤ÓˆÛË ÙˆÓ gay & lesbian K·ıÔÏÈÎÒÓ. H Imaan, Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ (“Here Queer And No Beer”). H Metropolitan Community Church, ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (“God Isn’t Homophobic”). Ÿ¯È, ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ÙÈ Ï˜ ÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÙÚ¤ÈÙ. TfiÛÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÁÎÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Á‡Úˆ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó

ÌÈ· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›· – ·ÏÏ¿ Û ÚÔ˙ ·fi¯ÚˆÛË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi statement. K·È ÌÂÙ¿, ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ó·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÈÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÂÈÂÈÎÒ˜ ÔÈÎÙÚ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·È‰Â›·, Ô˘ ·Ú·‰fi͈˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ AÌÓËÛÙ›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ·Úˆ‰›· Ù˘ Eurovision ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ E˘ÚÒ˘, fiÔ˘ Ë ÔÌÔÊÔ‚›· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηıÂÛÙÒ˜. K¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÔÏÏ¿Ó ÌÈÎÚ¿ stickers ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. TÔ Ì‹Ó˘Ì· ·Ïfi: Love is a human right. TÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ LGBT ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·ÓÔȯÙfi, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· ˙ˆ‹˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¢È·‚¿˙ˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ 14¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÛÙËÓ KÔÏÔÌ‚›·. TËÓ ÍÂÁ‡ÌÓˆÛ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙË ‚›·Û·Ó ÔÌ·‰Èο, ÙËÓ ·ÎÚˆÙËÚ›·Û·Ó ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙË ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ·Ó. TÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ Ù˘; ◊Ù·Ó ÏÂÛ‚›·... E˘Ù˘¯Ò˜, Â‰Ò ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó’ ·Ó‹ÎÂÈ

Û ¿ÏÏÔÓ ·ÈÒÓ· – ÁÈ·Ù›, Ê˘ÛÈο, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ ¿ÚÙÈ: ÁËڷȤ˜ Î˘Ú›Â˜ ÛÙ· ÌÔ‚, ÎÔÛÙÔ˘Ì¿ÙÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ, drag queens ÓÙ˘Ì¤Ó˜ BÚ·˙ÈÏÈ¿Ó˜ Î·È ËÌ›Á˘ÌÓ· ·ÁfiÚÈ· Ì ڈ̷˚Τ˜ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›Â˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ latin Ú˘ıÌÒÓ, ÂÓÒ ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Regent Street, ÌÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· 15-20 ·ÓıÚÒˆÓ οÓÂÈ ÌÈ· ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ·ÓÙȉȷ‰‹ÏˆÛË. K¿ÔÈÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ϸο٠Ì ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ «£·-¤ÛÂÈ-ʈÙÈ¿-Ó·-Û·˜-ο„ÂÈ», ÂÓÒ ¤Ó·˜ Û΢ıÚˆfi˜ ¿ÛÙÔÚ·˜ Ì ‚ÚÔÓÙÒ‰Ë ÊˆÓ‹ ηÏ› Ù· ÚÔ˙ Úfi‚·Ù· Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ Û¿Úη˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÏÏ¢ÎÔ Ô›ÌÓÈÔ. AÎÔ‡ˆ ¤Ó·Ó Ù‡Ô ‰›Ï· ÌÔ˘ Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂÈ: “Fucking freak!”. Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ, Ê˘ÛÈο: À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÈÔ ·ÓÒÌ·ÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ·Ì·ÚÙ›·; ™ÙËÓ Trafalgar Square Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙË ϤÔÓ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÔ Pride ·fi ÙÔ 1972, fiÙ·Ó Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈıˆÚȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜,

Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ·ÏÒ˜ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÓÔÌÈο Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Pride London Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹ 600.000 ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ¯ÔÚËÁÔ‡˜ fiˆ˜ Ë Ford, Ë Lloyds Î·È Ë British Airways, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ¤Ó· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô parade Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÎËÓ¤˜, fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ performers Î·È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TÔ fiÛÔ mainstream Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ Pride Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÔÌÈÏËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ken Livingston, ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘ – Ô “Red Ken”, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. K·ıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·, οӈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ÛÙËÓ Trafalgar. E‰Ò ‚ϤÂȘ ÍÂοı·Ú· fiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi ÓfiÌÈÛÌ· Â›Ó·È Ë pink pound – ÂȉÈο fiÙ·Ó Íԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÛΤÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Jason Pollock, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Pride, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË H LLOYDS ¢π∞¡∂ª∂π ∂¡∞ ÙÔ˘ 2006 ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ºÀ§§∞¢π√ °π∞ Δ∞ ∫∞Δ∞¡∞fiÏË 1 ‰ÈÛÂηÙÔ̧øΔπ∫∞ ¢π∫∞πøª∞Δ∞ Δø¡ ̇ÚÈÔ Ï›Ú˜ Û 15 GAY. T√ ∂•øºÀ§§√ Δ√À ∂π- ̤Ú˜. K¿Óˆ ÌÈ· ¡∞π ªπ∞ ƒ√∑ §πƒ∞, ª∂ Δ∏¡ ‚fiÏÙ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· E§π™∞μ∂Δ ¡∞ ª∞™ stages. TÔ Î˘Ú›ˆ˜ ∫√πΔ∞∑∂π ∫∞ª∞ƒøΔ∏ ∫∞Δø ¿ÚÙÈ Â›Ó·È ÛÙË Soho ∞¶√ ªπ∞ ¡Δπ™∫√ª¶∞§∞. Square Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌÈϛ˜ Ô‡Ù performances, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰˘Ó·Ù‹ techno, Ôχ ·ÏÎÔfiÏ ÎÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ˆÚ·›·. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi event, ˘·›ıÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ͤÊÚÂÓÔ ¿ÚÙÈ – ÙÔ Pride London Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿. AÏÏ¿, ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Ì·˙ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ fiÏ˘, Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÏÒ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÙË ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ. MÈ·˜ fiÏ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. ∞

¶ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi event, ͤÊÚÂÓÔ ¿ÚÙÈ – ÙÔ Pride London Â›Ó·È ·’ fiÏ·. H A.V. ‚Ú¤ıËΠÂΛ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ.

LONDON 28 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007


...ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÔÎ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘. ™ÙÚ·Ùfi˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ó·˘ÙÈÎfi, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋.

HARRI PECCINOTTI

CALLING 12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶§ANHTH™ A£HNA

∫∞Δπ ™Àªμ∞π¡∂π ™Δ∏¡...

¶Ï·Ù›·

∫·Ú‡ÙÛË TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

A

fi ÙȘ ÚÒÙ˜ È¿ÙÛ˜ «¯·Ï·Ú‹ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ» - «ÔÙfi ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» - «Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ¤Ó·

Ì·Ú¿ÎÈ» Ô˘ Û‹Ì·Ó·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÈÏ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙ· Ì·Ú. ™ÙÈÁÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·‡Ú· Ù˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ §·‰¿. M ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌ„¿ ÔÙ¿‰Èη, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ˆÚ¿ÚÈ·, Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ «·ÏÎÔÔÏÈΤ˜» Ù¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘.

30 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ concepts ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ AÓ‚·›ÓÂȘ ÙË ™Ù·‰›Ô˘, ÛÙÚ›‚ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘ οÔÙ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÔÙ¿‰ÈÎÔ Î·È ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘, Ì ˘¤ÚÔ¯Ô ·›ıÚÈÔ Î·È ÓÔÚÌ¿Ï ÙÈÛ ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô˘ÌȤ Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜, ̤˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ·›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ¤¯ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ηÏfi ÙÔ ÚÒÙÔ – ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ ÙÔ ÚÒËÓ headquarter ÙÔ˘ ¢O§. OÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ™ÙÔ¿ EÛÙ›·˜, Ô˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ. §›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ÚÔ˜ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ T·¯˘Ê·ÁÂ›Ô Ù˘Ï›ÁÂÈ Ù· ηηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ï·È¿˜ BÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂχÙÂÚ· ¿ÛËÌ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘. ¢ÔÎÈÌ¿Û ʷϿÊÂÏ Ì ÈοÓÙÈÎË ˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜, Û ÚÂÙÚfi fiÚÔ˘˜, £¤·ÙÚÔ MÔ˘ÛÔ‡ÚË (ÂÈÌ·ÁÈÔÓ¤˙· ÎÈ ·fiÏ·˘Û ÙÔ ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Ì·Ì¿-ÎfiÚË Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ºÈÏÈ›‰Ë Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ «M·Î·ÏfiÁ·¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÛ›ÎÓ·. ™ÙÚÔÊ‹ 90Æ, ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ ÙÔ»). B¿ÏÂ Î·È Ï›ÁÔ ·fi ÙËÓ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ™ÙÔ ¤Ó· ÛΤUse bar (K·Ú‡ÙÛË 5) Â›Ó·È new entry Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. øÚ·›Â˜ ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, Ì¿ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ì ÙÔ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ Hobit, Ì ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi acid jazz Û reggae, hip hop Î·È breaks, fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ȉÈÔÎÙ‹ÙË XÚ‹ÛÙÔ Ó· Îfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÌÈ· ȯ·Ï·Ú¤˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϘ Ù· ΢ÚȷοÙÈη Ú¿ı˘‰¤· ÈÔ uplifting Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË È¿ÙÛ·. ¢ËÏ·‰‹, ‚¿˙Ô˘Ó Î·È Î·ÌÈ¿ OÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ™ÙÔ¿ EÛÙ›·˜, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ì· ‚Ú¿‰È·. T· Pairi Daeza (¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233) Î·È ¶Ú›˙· (XÚ. §·‰¿ Madonna ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 80›Ï˜. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ï·È¿˜ BÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· 1, 210 3244.101) ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÙÔ¿˜, Ù· „ËÏ¿ ÛηÌfi ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÙÚ·ÁÔ˘ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. TÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂȉÈṲ̂ÓÔ˘ Toy (K·Ú‡ÙÛË 10, 210 3311.555) ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ MÔ˘ÛÔ‡ÚË... ÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ all-day ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó¿Ó ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi. A̤ÙÚËÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏÔÁÈ΋ Ì ηʤ‰Â˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ‚¿ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ˆ˜ ÛÎËÓÈÎfi οÔÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ¿ÏÙÔ˘ «Ì·‡ÚË». TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ì ÛÈÙÈ΋ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ηÙ‚¿˙ÂÈ Ï˜ ÙfiÛ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ê¿ÓÂÈ ¯·ÌËÏfiʈÓ˜ ›ÓÙÚÈÁΘ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ÛÙÔÓ ÕÚË, Ô˘ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ easy listening ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· ηχÙÂÚ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο 90s. MfiÓÔ˘˜, Î·È fi¯È Ù˘¯·›· ÙÂÚÔ˜ ÙËÓ jazz Î·È Ù· «Ì·‡Ú·», ÌÈ· ȉ¤· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ۯ¤ÛË ÏÂ˘Ù·›Ô, ÙÔ Seven Jokers (BÔ˘Ï‹˜ 7, 210 3219.225). AÓ‹ÎÂÈ, ÁˆÁÚ·ÊÈÌ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ «·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ fiÏ˘», ·ÚÎÂÙÔ› ËıÔÔÈÔ› Î·È Ê˘ÛÈο ΋ ·‰Â›·, ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ after Ù˘ fiÏ˘. T· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ AÓı›ÌÔ˘ °·˙‹ ÙÔ Kashmere ÂÈ̤·È‰È¿ ·fi ÙÔ MÚ›ÎÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· ÌÔ¤ÌÈÎÔ È‰È·›ÙÂÓÂÈ ÌÔÓ·¯Èο Ì jazz, blues Î·È soul. ™ÙË ÁˆÓ›· Ì KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÛÙÔ ÚÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ fiÙ·Ó Ù· ¿ÏÏ· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó. EÎÙfi˜ ·Ó ͤÚÂȘ ÔÏÓÔ‡ÌÂÚÔ 6, ÙÔ X-Eat (210 3210.445) ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È Ï¿ ÛËÌ›· Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ¶fiË AÛÙÂÚÈ¿‰Ë οÔÈÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÓÙ‡ÓÂÈ ÌÂ Û˘¯Ó¿ live ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÛÙÔ Ï·Ù‡ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ™¯Â‰fiÓ ·ÍË̤ڈ̷. ™˘Ó, ‚¤‚·È·, Ù· ÛÈÙÈο È¿Ù· Î·È Ù· ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈ¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ Bartesera (KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, 210 Ṳ̂ӷ ÔÙ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜... ∞ 3229.805) ÔÏÂÌ¿ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÂÈÌÒÓ˜. Afi Ù· ÈÔ


12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 31


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

∏ ˆÚ ÈÔ ‚fi ·›· ÏÙ· ÛÙÔ ™π¢∏ ƒ√¢ƒ ÏÈÌ √ªπ∫ ¿ √™ ™ Ó Δ∞£ª È √™ ¶ ∂π

ú0 ÛÙÔ ,80: Ù Ó fi ÓÔ  ¶ÂÈÚ· ÛÔ ÎÔ Û È Ô Â›Ó· ˘ ¤¯Â ¿. ∫· Ù›˙ÂÈ Ó È · È È Â ˜ ÂÈ Ó· ʇ Ó· ΠΛ Ô ÊÙ¿Û ‚È‚ ¿Ó Ș Ì Á ˘ Â Ó È˜ Á ·ÛÙ ÌÈ· È· ‚ Ș Ì ٠ÔÌ›˙ÂÈ Â ÙÔ ÙÚ Â›˜  Ï Ô ˜ ¤ Û fi ‹ ¶Ú ÒÙË Ú Ë ˜ ‚  ÏÔ› ÏÙ· ÛÙ Ô˘ ı fiÙÈ ÙÔ ÓÔ · Ì Ë Ô Ù˘ ÂÈÎfi fi Ï Ù fiÓ¶ η٠, Ù ˘ · ›ӷ Ì Â Ó ¤ÚÁ ӷ, ·˘ Ì fi Ó Ô ÏÈο Û ÂÈÚ·˚Π‚›˜ È· Ô Ù ‹  Ùfi È ÙÔ ÂÓ ÛÙ· ˜ Û Î ¿ ˜ Â˙Ô ‹ ÙÔ˘ Ì ¤ Û · ˘ ÚÔ ‹ Ó· Û Ô (Û Î ı Á Ï Û Á·˙ ˘ÏÔ˘ (· ·ÚÎˆÌ ÛÙ· Ìfi Ì  ˜ Î · ¤Ê˘Ú· ¯ÂÙÈÎ Ù Ô Û Ù ‡ÙÂÈ Ô̤ ¿) Ó ˜,  Ï ·ıÌ Ù¤ÏË ÙÔ Ï È · Ó ÓˆÓ Ï¿ η ¤ÓÔ fiÚ ÓÙ· Ô˘ Ì ¤Ô˘ 5 Ì. ÂÏÎ fi. ÈÌ¿ ÙÔ˘ Í ·Ì· È ·Ú ÛÙÔ È ˘ ¤ · ∏ Ó Ô ÚÁÔ ÛÙ‹ È. • 20 ˙› ‰ ÓÙÚ ¯ Ù˜ ÒÓ fiÙËÛ‹ Ó ∏™∞ ÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ª Ì · ÚËÛÙÈÎ 06, ¤¯Â ÂΛÓË Ú Â ˜ Û ÌÂ Î˘Ï ˘ ·ÓÒ ·Îfi È · Ì·Ù ¶), ÙÔ˘ Èfi‹Û ÙÈÎfi ˘Ó‰ È ¿Ó ÛÂ Ó ÔÛ Ï Ì · Ï Ë Ô ¤ Ì·Ù ÂÊËÌ È¤˜ ÛÙÔ ÙÔ 199 Ô ÔÔ› · ÚÒ Ë ºˆÙ˘ ÙËÙ· ( ΢¤˜, Ì·Û›· ÈÁÌ· 4 · ÏÂÈÙÔ Â È Ù Ô Ô · Â Ë 5 ∞ª Ï Ù˘ ÎÂÓ ˜ Ú 0 Ì. Ù· ¿ Ó ÂÚ ˘ Ì ÌÒÓ Ô˘  ›‰ˆÓ ¤˜, ʈ , ¿Ú¯ Ó·È ÙÚÈÎ ÁÈ· ∫) ÙÔÌ Î·È ÚÁ› ÈÛ ÂÙ¿ Ù Â È Î Ù ÓÔ ‚ ·fi ÙÔ ÚÈÁÚ¿ Î·È ¤Ó ÙÔÁÚ·  ӷ Û Ë Û˘ÚËı ‰È·›Ù ‹˜ ψ ·È ÙÔ˘ · ÌÂ Ì Ô˘˜ Ù· ‡„Ô˜ Ê · Ê Â Ú Í Â Û Ë Ì ·ÁfiÓÈ 1869 Ì Ô˘Ó ÙË ÛˆÚfi ›Â˜, · ˘ÁÎÂ( ›˜ ˆ · ÛËÌ ÊfiÚÔ˘ ˜ ÏÔÈ Ȉ̤ÓË È‰ÈÒÙ Ô ¤ ·ÓÙ Ô‡˜ Ú›Ô ˜ ∞ Î Î È Î ¶ÂÚ · Ù Ô ‰ fi Ô˘ 190 ¯ÚÈ Û‹ Ó ÈÛÙÔ ·ÎfiÌ· ÎfiÌÈÎ ‰ · Ó ÚÈÛ Ù Ú Ù Ì 4 ÛfiÙ Ô˜ ÎÈÓ Ù¿ ÙÔ˘ ‹. ∂ȉ ‹˜ ªÈ ‰È·‚¿ Ë¿  › Ë ·Ù ÂÚ ,¯ Îı Û ∂›Ó Ì·ÙÔ ÂÚ Ù ËÙ · ˜ ·Ó¿ ÈÎ ˜ η Ë ˜ Î È Â ÂÈÚÈÛÙ ·: ÙÔ  ˆÓ ÁÚ ¤·È · ÒÚ· · ·fi È΋˜ · ηÏÔÎ ¿ ·Ó  Ô‡ÏË, ˜ · ‹ Ú Í  È Î Ì Ú Ò Â · ¶ ·Ó¤ fi È 2 · ) ‰È Ï › ÚÈ· Ì· ÔÈ ·Ú·Ï Ú Ù ‹ Ì · È· Ì˯ ÙÔ Í‡Ï ·Û¯ .500.0 ¯Ì‹˜ Á ÈÚÈÓÔ ËÚÔÊ Î Œ › ·  · È Ù Ô ‡ · È· Ù· · 00 ›˙Ô˘ ˆÓ Ó ¿Á ÈÙ ˜ ˜.   fi ‹Ì·Ù· Ó ÙË ¿ÙÔÌ ÙÔ ÏÈÌ Ì‹Ó ·Ú Ș ÙÛ¿ ͤӈ ÎÔÈ Ì ‰ÚÔ ÈÙ·, › Ù · (· ˜ Ó ÂÁ ¿ÓÈ · Ó Ó · ÌˆÓ Ó·È Ù Ù ÙÚ· ˜-Ì Ì ٠· ) Ï Î¿Ú ΔÔ ˙¿ÏË ¿Ó ÙÔ Ì Ì ·  ÎÔ˘Ï ·˚ ÛÈ· ÏÈÒ˜ 2 ÂÎ Î ˆ ™∞™ .800 ψ ÚÒ Ï›ÛÈÌ ÈÓËÙÈÎfi ÌÔ‡,  Ï·ÛÙÈÎ Ô‡ÚÈ· ·fi ·  fi - ∂ ∏ ™ Ô ˘ Û Â › Ô Ê Ô Ô ¿ Î 2 « fiÚÔ ˙ÔÁ ÙË ÂÈÎfi Ù˘ ‚ ÙËÙ·˜ Î ˘ ‰ËÌ ÎÔÛÌ ·È Ù· ÙËÓ 3.000 . 0 0 0 · ∏ ™ ∞ ¶ ∏ Ï Â Î Ù . ¤Ê˘ fiÏÙ ÈÔ˘ ‹Ì· Ó·. »,  · ÓÙÈÎ ÚÈÎÒ ÈÛÙÔ ‚È‚Ï È  ·˜ Û ÚÁÔ Ì· Ú·˜ ∫·Ù Ù· Ô ÔÏ˘ ÌÔ˘  › Û ‡ , Ù ÛÂ›Ô Ú›· ÙÔ˘ ·, ¤ÓÙ˘ ›ÌÂÓ· ˘ ÂÚÈ Ó ™È‰ËÚ Ì· ·Ó Ú‡ ÂΛ  ¢ı‡Ó ÈÁÌ·Ù ¯ÚˆÌ› Ó ÌÈ· Ï·Ì Î·È fi· ÂÏÏ ÂÁÎ ›˙ · Ô Û Ï Ì Î·  ‚ Ë ·ÈÓÈ Î·È ÎfiÓÈ Ì ÓË Î· ˘ ‰ËÌ ·È ÛÙÔ ÂÙ·È · ˜. ¿ÛÙ ÓÈÎÔ‡ È ÊˆÙ ÚÈÛÛfi ¿ÓÂÈ È  · Ú Ô Â Ù fi ÙË Á · ¤ ˘ ÔÁÚ Ù ËΠÛȉ Ó· ÏÔ ‚ Ô Ú ÙËÚ ·Ê Ù Â Ú · ËÚ ÛÙÔ Â›˜ ÓÙ‡ ‚ϤÌÌ ÈÔ‡. ™Ù ÁÂ›Ù·È ˜ Ù˘ Ó È Ù¤ÏÔ fi‰ÚÔ ›Â˜ Ì ¤ӷ Ù·  ËÌ ¤Î ˜ ÌÈ · ›Û Û Ï ¿ · ˜ ÙÔ ÌÔ˘.  ¤ È ÎÙ›Ú Ó· η Ô›· Ô Á‡Ú· · ¢ı ·È ÛÙÔ ÓÔÈÁ˘ 20 ΔÔ È fi › È ˘ Ì 05 Î ÎÔ · ¿Û¯Ë «‚·ÚÈ¿ ËÁ· ÏÔ ÙÔ · ÛÙÔ ∞ ÈÎÚfi ·È ÏÈÌ È ¤˜ Û Ì·, » Ó È . Ô Á·›Ô ¿Ó ÷ ¤Ú ÙÔ ¶ Î Ô ÂÈÚ· ˘, η٠·È ÓÔÛ ˙‡ÂȘ ¯ÔÓÙ·È È. ¶·Ú ·.¶ È¿˜- ·ÛÙÚ Ù·ÏÁ ÈÔ Â› ÎÙ›ÚÈ Ò πη Ú›· ÓÂȘ Ù ˜ ÙȘ  ·-ÌÓËÌ Ï˘… ÂÚ È˜  - ¢∏ ¤Ó· ÙÛ ÊÂÙÂÈÓ ÛÈÓ¤˜ ‰ ›·, ÈÁ¿Ú ¤˜, È·ª∏ ο Δƒ∞ Ô Δƒπ ‰ÚfiÌÔ ÓÂȘ ∞¡ . Δ∞

ƒ∞π∞

ºÀ§ §√À

INFO

·È ·ÛÂ›Ô Â›Ó *ΔÔ ÌÔ˘ ·Ú·-¶ Â˘Ù¤Ú· ÓÔȯÙfi ¢ 0 Î·È :0 4 -1 0 :0 Û΢‹ 9 È Ë Â›0:00 η 17:00-2 ˆÚÂ¿Ó ‰ È · ›Ó  ÛÔ‰Ô˜

32 ATHENS VOICE 12 - 18 I√À§π√À 2007


12 - 18 I√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 33


¢π∞¢ƒ√ª∏

¿ÏÊ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ηı’ Ô‰fiÓ ÙÔ ¿ÏÊ· Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‚‹Ù·. EÔ̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿‰ÚÔÌË ÂȉÚÔÌ‹.

MÈ· ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË M·ÚˆÓ›ÙË Ì ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· M·Ú›· §·˚Ó¿

H ∞£ø√THTA ¢∂¡ ∫ƒ∞Δ∏™∂ ¶√§À

TÔ “ÌÂÙ¿” Â‰Ò Ì ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ 21˘ AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967 ¤ˆ˜ ÙËÓ 21Ë AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2007. A¯·Ó¤˜ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ·, Ô˘ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È. ™’ ·˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ “ÌÂÙ¿” ·Ó‹Îˆ ÙÒÚ·, Ô˘ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Î·È Ï›ÁÔ Ôχ Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ¤Ó· fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘, ηÓÔÓÈÎÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Ôχ ÌÂÙ¿ “ÌÂÙ¿”. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ “M·‡Ú˘ °·Ï‹Ó˘”, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÛΤÙÔ Ó¤ÙÔ “ÙÒÚ·”, Ì¿ÏÏÔÓ ¿‰ÂÈÔ ·fi ¯ÚfiÓÔ, ¤Ó· ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ Î·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ “ÙÒÚ·” ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ÂÓfi˜ ÎÂÏÈÔ‡. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ “ÌÂÙ¿”, ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÙÚË̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë “M·‡ÚË °·Ï‹ÓË” ‹ÌÔ˘Ó Û·Ú¿ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. TÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ‚È‚Ï›Ô Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›, ·ÎÔ˘ÌÒ È· ÛÙ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ô¯ÙÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¢›‰·Í· ¿ÏÏ· ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÁÚ·„· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›·. ŒÁÈÓ· ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËη. Œ˙ËÛ·. AÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÁÚ·ÌÌ‹ ·’ ·˘Ù‹Ó fiÔ˘ ›¯Â Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈØ ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Áڿʈ ΛÌÂÓ· ÁÈ· ¿ÏÏ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ˆØ Î·È ÁÈ· Ó· ԇ̠ÎÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi, Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÙÒÚ· ·ÊÔ‡, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜, ÍÂΛÓËÛ·, ·Ó¿ıÂÌ¿ Ì ÛÙ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ô¯ÙÒ ÌÔ˘, Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ IÏÈ¿‰·˜. MÔÏÔÓfiÙÈ Ë “M·‡ÚË °·Ï‹ÓË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË

34 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ηٿÛÙ·ÛË (‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜, Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘ EATE™A), ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÎÈ ÂÁÒ ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û¿Ìˆ˜ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔ˘Ê‹ÍÂÈ Î·È Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÔÛÙ¿ÍÂÈ. A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi; μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi; ™Î¤ÙÔ Ó¤ÙÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ; ∞Ó·ÌÓËÛÈÔÏÔÁÈÎfi; ∞Ó·‰ÚÔÌÈÎfi; AÓ Ú¤ÂÈ ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó’ ··ÓÙ‹Ûˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙfiÙÂ Î·È ÂΛ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, Ì’ ¤Ó· ÌÔχ‚È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û Ù۷ϷΈ̤Ó˜ ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰›Ï· ÙÔ˘, Ô‡Ù ‚È‚Ï›· Ô‡Ù ÙÚ·¤˙È Ô‡Ù ηÓÔÓÈÎfi ¯·ÚÙ›. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿Óˆ Û’ ¤Ó·Ó Ù˘ÊÏfi ÙÔ›¯Ô. TÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ÙÔ 1973. AӷʤÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÔÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΛÌÂÓÔ fiÔ˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, fiÛÔ ÁÈ· ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÊ¿·Í. ™›ÁÔ˘Ú· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó, Û·Ú¿ÓÙ· ‹, ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ·, ÙÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÚȷΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. TÔ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÈÔ ÔÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯· ˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜, Î·È ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó Ì˜ ÛÙ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¤Û·Û ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÌÔ˘ Î·È Ì ‹Á·Ó ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. AÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó¿ÏÔÁÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. K·Ù·Ï‹Áˆ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÂÏ›˙ˆ Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiÙÈ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ “M·‡Ú˘ °·Ï‹Ó˘” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙÔ Î›-

ÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ·Ôχو˜ ·ıÒÔ Î›ÌÂÓÔ. A˘Ù‹ Ë ·ıˆfiÙËÙ· fï˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ. £¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ·ÂÏÈÛ›· ·ÏÏ¿, ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ì·˜, Ì·˜ ÂÊÔ‰›·˙·Ó Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ù· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. TÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈο ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â, fiˆ˜ ÙËÓ Â›¯·Ì ʷÓÙ·ÛÙ›, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ Ê¿ÓËΠӷ ÌË ı¤ÏÂÈ ‹ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ˙‡ÌˆÛ˘. EÓÓÔÒ ‚¤‚·È· ÙÔ KKE ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ıfiψÛ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. AÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ “M·‡Ú˘ °·Ï‹Ó˘”, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÚÔÛˆÈο, ‹ Î·È Ù· ȉȈÙÈο, ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ: Ϙ Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ù·˘ÙÈÛÌ¤Ó·Ø ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÂÚˆÙÈÎÔ› ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÎÙfiÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. °È· ̤ӷ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ηÓÔÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·˜ ԇ̠·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿ÏÊ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚‹Ù·. M¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚‹Ù· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢. N. M·ÚˆÓ›ÙË «M·‡ÚË °·Ï‹ÓË. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿», Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ N·Ó¿˜ μ¤ÙÙ·, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «TÔ PÔ‰·ÎÈfi», ÛÂÏ. 51, ú 12,54

ÿÛˆ˜ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ™¿Ìˆ˜ Ô ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ù˘ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Î·È ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ʈ˜, Ì·˙› fï˜ Î·È Ì ÙȘ ÛÎȤ˜ ÙÔ˘, ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ¿ÓÂÙ·. OÈ ÛÎȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, Î·È ÙȘ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÂÏ›˙ˆ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ‰Ô˘Ï‡ˆ ·fi ÙȘ Ô¯ÙÒ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˆ˜ ÙȘ Ô¯ÙÒ. MÂÚÔο̷ÙÔ, ÂÔ̤ӈ˜, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÒ ÏÈÁ¿ÎÈ Î·È ÙÔ Î·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜. °ÂÓÓ‹ıËη ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¤˙ËÛ· ÂΛ ¤ˆ˜ ÙÔ 2001. EΛ ¤Ú·Û· Ù· ÚÔÛ¯ÔÏÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ù· Û¯ÔÏÈο ÌÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ‰ËÌÔÙÈÎfi, Ù· Á˘ÌÓ·Ûȷο ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, È‰Ú˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô, Ì ·Ú¿‰ÔÛË ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜. EΛ ÊÔ›ÙËÛ· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÔÓÔÌ¿Ûˆ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô: ÙÔÓ I. £. K·ÎÚȉ‹ Î·È ÙÔÓ §›ÓÔ ¶ÔÏ›ÙË. EΛ ‰›‰·Í· ˆ˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ˘ÊËÁËÙ‹˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ì ¤Ù·Í ¤Íˆ Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. EΛ ‰ÈÔÚ›ÛÙËη Í·Ó¿, ηÙfiÈÓ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÌÔ˘ Û ٷÎÙÈÎfi ηıËÁËÙ‹. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ οÔÈÔ˜ ÂÊÙ¿ ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ –·fi Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÊÙ¿ ¤ˆ˜ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·– ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·Ó¤ÛÙÈÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. EÓÙ¤ÏÂÈ, Ë “M·‡ÚË °·Ï‹ÓË” ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÂÏ›‰·˜ ‹ Î·È ·Ê¤ÏÂÈ·˜. ™·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚÔ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Û‹ÌÂÚ· È· ·ÔÏÂÛı¤ÓÙ·. °È· Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÔ˘Ì fï˜ Î·È Ì ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÌÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. ¶ÚÔÛˆÈο Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ÙËÓ ÔÔ›· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó fï˜ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÁfiÓÈÌÔ. £· ʤڈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜: TÔ K¤ÓÙÚÔ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (ȉڇıËΠÙÔ 1994, ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË £ÂÛ/Ó›ÎË Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ· Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘). Afi ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ÔχÙÈ̘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ͯˆÚ›˙ˆ Â‰Ò ‰‡Ô: 1) TË ‰›ÁψÛÛË (ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο) ¤Î‰ÔÛË “IÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”. 2) TÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ Û ÙfiÌÔ ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ Î·È ϤÔÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, “IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÔÁ‰fiÓÙ· ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi οı ¿Ô„Ë. H ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ K¤ÈÌÚÈÙ˙.

H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡ ÙÔ fi¯ËÌ· ·ÔÛ˘Úı› ÔÚÈÛÙÈο. ∞


12 - 18 πOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 35


°√¡πª∏ ∞°√¡∏ °ƒ∞ªª∏

ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ. K¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Î¿Ï˘ÙÔ˘˜, Û˘ÓÙËÚ›, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ¤Ó· ΢ÏÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·fi ÙËÓ Kˆ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·‰È·ÓfiËÙÔ ÛÂÏËÓÈ·Îfi ÙÔ›Ô Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. AÓ·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ Î·È ıÂÈ¿ÊÈ ·ÓÙÔ‡. EÌÔÚÂÈfi˜ K·Ù›Ó· X·˙fiÁÏÔ˘: M ‚ϤÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ Á·Ï‹ÓË, Ë K·Ù›Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ, οı ηÏÔη›ÚÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ¶¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi EÌÔÚÂÈfi, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ M·ÏÎfiÓÈ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ. EÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú·. H K·Ù›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ Ì ·Ì‡Á‰·Ï·. °˘·Ï› NÈÎfiÏ·˜ K·Ì·ÚÈÒÙ˘: ™ÈˆËÏ‹ ‰‡Ó·ÌË, Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó. EÚÁ¿Ù˘ ÛÙÔ Ï·ÙÔÌÂ›Ô ÂÏ·ÊÚfiÂÙÚ·˜ ÙÔ˘ °˘·ÏÈÔ‡, ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË N›Û˘ÚÔ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÁÏ˘Ùfi ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ NÈÎfiÏ· ¤ı·Ó ÚÈÓ ÁÂÓÓËı› ·˘Ùfi˜, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÁηÛÙڈ̤ÓË. E›Ó·È Ô BÂÓÈ·Ì›Ó ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ÂÊÙ¿ ·‰¤ÚÊÈ·. ™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ ÓËÛ›. ™¤‚ÂÙ·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÙ·Ó ÙÔ˘ Ϙ fiÙÈ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ·ÔÚ›. AÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙ›·. A¯ı¿ÓÂÙ·È Ó· ͷӷϤÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı›. H ÛȈ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÛÙÔÏ‹ Î·È ÛÔÊ›· Ì·˙›. ŸÙ·Ó ÈÂÈ ÔÏϤ˜ Ì›Ú˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ÏÛ·ÌÔ Ù˘ ı˘ÌˆÌ¤Ó˘ ÙÔ˘ „˘¯‹˜.

H N›Û˘ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·

¶∂ƒπH°∏™∏ ™∂ ∞¡£ƒø¶π¡∞ Δ√¶π∞ T˘ E§ENH™ A§E•AN¢PAKH* - ºˆÙfi: BπΔ√ƒπ∞ ∫øΔ™∞§√À HÏÈÎȈ̤ÓË AÓÙÚ›ÎÔ˜ K·˙¿ÓÙ˘: ·ÏÈfi˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜. °‡ÚÈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË N›Û˘ÚÔ Î·È ¿ÓÔÈÍ ηÊÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ «HÏÈÎȈ̤ÓË», ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÎÏÂÈÛÙ‹ Ï·Ù›· ÛÙÔ M·Ó‰Ú¿ÎÈ, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. TÔ «B¿Ú‰· ™ÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·» Â›Ó·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ. OÈ ı·ÌÒÓ˜ Â›Ó·È NÈÛ‡ÚÈÔÈ Î·È ÌË, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È «¶·¯Âȷ̛٘», ‰ËÏ·‰‹ ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜ Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ·Ú·Ï›·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¶·¯ÂÈ¿ ÕÌÌÔ˜. ŸÙ·Ó Ô AÓÙÚ›ÎÔ˜ ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Ú‹˙ÂÙ·È, ÙÔ ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ú¤ÎÏ· Î·È ·‡ÂÈ Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ. ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜. E›Ó·È ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜, ·ÁÓfi˜ Î·È Ô ÈÔ ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜. MÂٷ͇ ¶È·Ô˘ÏÈÔ‡ Î·È §Â˘Î·ÓÙÈÔ‡ AÁÁ¤ÏÈη KÔÓÙÔ‚ÂÚÔ‡: °ÂÚfiÓÙÈÛÛ·. ¶Ï¤ÎÂÈ Ì ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ ÏÂÙfiٷ٘ ‰·Ó٤Ϙ, ÂÓÒ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·ÏȤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙË N›Û˘ÚÔ, Ì ÎϤÊÙ˜, ÂÈÚ·Ù¤˜ Î·È ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. M¤ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. T¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹

36 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

Ù˘ ›‰Â ÙÔ Î‡Ì· ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘. §·Áο‰È ÕÓÓ· K·Ì·Ó‹: Ó¤· Á˘Ó·›Î·, ˙ÂÈ ÛÙÔ §·Áο‰È, ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ «ÚÈÌ›‰È» ÛÙÔ M·Ó‰Ú¿ÎÈ. E› ¯ÚfiÓÈ· ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Â›Ó·È ÙÒÚ· ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. AÓ‹Û˘¯Ô Ó‡̷, ‚·ıÈ¿, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË, Óȯً ʈӋ. AÁ·¿ÂÈ ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ K¿ÙÂÚÔ˜, ÛÙȘ ™ÈÒÓ˜, ÛÙÔÓ AÚÌ¿... K¿ÛÙÚÔ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜: TÔ ÔÏ˘·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Î·È ·Ï·ÈÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, «‰È·‰‹Ì·Ù·», ÎψÛÙ¤˜, ‚ÂÏfiÓ˜, ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ·, ÚÔ‡¯·, ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛÙ¿ ÛÂÚ‚›ÙÛÈ· Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÎÈÓ¤˙Èη ıÂÚÌfi˜. O °ÈÒÚÁÔ˜, ʇϷη˜ ·Ú¯·ÈÔًوÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÁÚ˘Ó· ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô K¿ÛÙÚÔ, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ M·Ó‰Ú¿ÎÈ.

æËÊȉˆÙ¿ NÙ›ÓÔ˜ ¶··‰¤ÏÈ·˜: AÏËıÈÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ºÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Ì·Á¢ÙÈο „ËÊȉˆÙ¿ ‰¿‰·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÈÒÓˆÓ. B·ı‡˜ Î·È Î˘ÓÈÎfi˜, ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È ‰ÔÍ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™ËÏÈ·Ó‹, ÙËÓ ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, «ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÂΛ ̤۷, ȉ¤· ‰ÂÓ ¤¯ˆ!».

O AÓÙÚ›ÎÔ˜, Ô˘ ·Á·¿ÂÈ Ôχ ÙÔÓ NÈÎfiÏ·, Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ: TÔ NÈÎÔÏ¿ÎÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi, ÙÔ MÈÎÚÔÓÈÎÔÏ¿ÎÈ, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ›ÂÓ ÎÂÚ·Ù¿ Î·È ÙÔ ‚Â˙‡ÚË Ô‡ÛÙË. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û·Ó Ù’ ¿ÎÔ˘Û Ôχ ÙÔ˘ ‚·Ú˘Ê¿ÓË. B¿ÏÂÈ ÓÙÈÏ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔÓ NÈÎÔÏ‹ Ó· È¿ÛÂÈ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÈÏÔ‹ıËÎÂ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÈÏÔ¿Ù·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚Ï·¯fiÔ˘ÏÔ ÂÈÏÔ‹ıËÓ ÎÈ Â›Â: «EÁÒ Â›Ì·È ¿ÍÈÔ˜ Î·È ÙÚ·Ófi˜ ÙÔÓ NÈÎÔÏ‹ Ó· È¿Ûˆ, Ì· ı¤Ïˆ ¯›ÏÈÔ˘˜ ·fi ÌÚÔ˜ Î·È ¯›ÏÈÔ˘˜ ·fi ›Ûˆ Î·È ¯›ÏÈÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È ¯›ÏÈÔ˘˜ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË». ¶‹Á·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ‚ڋηÓ ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË Î·È ÎÔÈÌ¿ÙÔÓ. ◊Ù·Ó Á˘ÌÓfi˜, ͢fiÏ˘ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ̷ڷ̤ÓÔ˜. E‚¿Ï·Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙËÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ̇ÏÔ˘ ÙÔ ÏÈı¿ÚÈ Â‰¤Û·Ó ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ‰›Ϙ ÙÔ ·Ï˘Û›‰È. E‰¤Û·Ó ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ‰›Ϙ ÙÔ ÌÚÈÛ›ÌÈ.

NÈÎÂÈ¿ EÈÚ‹ÓË K·ÚÔ‡ÙÛÔ˘: H «K·ÚÔ‡ÙÛ·ÈÓ·» ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ù·Í› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. IÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¶·Ó·ıËÓ·˚οڷ ‚·Ì̤ÓË, ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·. T· NÈÎÂÈ¿, ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi Ù˘, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÂÙÔʈÏÈ¿ ÛÙÔ Ì·ÎÚ˘ÓfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ NÈÛ‡ÚÔ˘. ¢È·Û¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ù·Í› Ù˘ ÙÔ ÓËÛ›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ϤÂÈ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ÙÔ›Ô Î·È Ë ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

(NÈÎÔÏ‹˜): E‹Á Ӓ ·ÔÎÔÚ‰ÈÛÙ› ÎÈ ¤Ê˘Á ÙÔ ÏÈı¿ÚÈ. E‹Á ӷ ‰ÚÂÓÙ·ÓÈÛÙ› ÎÈ ¤Ê˘Á ÙÔ ÌÚÈÛ›ÌÈ. ™Â ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ̤ÛËÓ ¤ÂÛÂ Î·È ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘ Â‹ÚÂ. TÔ˘˜ Ì›ÏÈÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜ ¤ÎÔ„Â, ÙÔ˘˜ Ì›ÏÈÔ˘˜ ‰˘Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. MfiÓÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Ì›ӷÓÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÓÙÚȈ̤ÓÔÈ. Kfi‚ÂÈ ÌÈ·ÓÔ‡ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ Î·È Ù’ ·ÏÏÔ˘ÓÔ‡ Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù’ ·ÏÏÔ˘ÓÔ‡ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎÒÓÔ˘˜. (NÈÎÔÏ‹˜): «°È· ¤ÛÙÔÓ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ‰›ÏÔÂ˙‚¤ÁÎË ·Ó ¤¯ÂÈ ÎÈ ·ÏÏ· Úfi‚·Ù· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú‡ÂÈ!». ∞

HÊ·›ÛÙÂÈÔ ™È‰ÂÚ‹˜ KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘: O Í·Óıfi˜ ʇϷη˜ ÙÔ˘

*∏ ∂ϤÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË Â›Ó·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ («ª›· ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi», «¡ÔÛÙ·ÏÁfi˜» Î.¿.)


YOUR VOICE

E›Ó·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙ‹ÏË Ù˘ www.athensvoice.gr OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ site ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÚıÚ·. K¿ÔÈ· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·.

AÓ ¤ÁÚ·Ê· ÛÙËÓ ATHENS VOICE... ΔÔ˘ ECMEC

B·ÛÈο fiÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ

ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ÁÚ¿„ˆ οÙÈ ÛÙÔ Your voice. £· ‰ËÌÔÛÈ¢ı›, ı· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜; •¤ÚÂÙÂ, ÙȘ ·Ϥ˜ ·Ôڛ˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜. K¿ıÔÌ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏÔÈfiÓ Î·È ¯·˙‡ˆ ÙÔ site, Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÁÚ¿„ˆ.

ÁÓˆÛÙ¿, ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·, ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÏÏ·, fiÙÈ ‚¿Ï·Ì ϛÁË, fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·Ú·¿Óˆ, ¿ÓÙ ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÍÂÎÔÏÏÔ‡Û Ì ٛÔÙ·. ¶¿Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ú 5 ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ, Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿Ûˆ... Ô˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ „ÈÏ¿, 50¿ÚÈÎÔ; M ÛÎÔÙÒÓÂÙÂ, ÌÔ˘ ϤÂÈ. TÈ Ó· οӈ, ÙÔ˘ Ϥˆ, ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÙÔÓ Î·ÏËÌÂÚ›˙ˆ Î·È Ê‡ÁÂÈ. ™Î¤ÊÙÔÌ·È, ı· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ site, ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· οı ̤ڷ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔȘ Û‡ÓÙÔ̘, ¢ÁÂÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. K·È ·Ú¯›˙ˆ Ó· Áڿʈ... M¤¯ÚÈ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÛÔ˘ Í·Ó¿ ÛÙËÓ fiÚÙ·, ›¯Â ‚ÚÂÈ Ú¤ÛÙ·. MÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ·fi‰ÂÈÍË ÙÚ˘Ë̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, Ì ¤ÛÙÂÈÏ ηÓÔÓÈο... E›Ó·È οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ˙Ô‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙fiÚÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰È¤ÍÔ‰·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ, οı ̤ڷ. M¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË Ì·˜ ¤ÙÛÈ, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋, Ô˘ ·Ï¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹ Ë Ê‡ÛË Ì·˜ ¯¿ÓÂÙ·È, ‰È·‚ÚÒÓÂÙ·È, Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÔÈ Â˘¤Í·ÙÔÈ, Ô˘ ÎÔÚÓ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ˘Ô„›· fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ı· ·Ó¿„ÂÈ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô˘ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÙÔÓ ‚Ú›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÌË ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô... £· ‹ıÂÏ· Ó· ›¯· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ó· ÙË ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ... ÔfiÙ ı· ‚¿Ïˆ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÈfiÙÂÚË ·fi ÙÔ blog, ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· fiÏÔ ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÎÔÚ‰¤Ï˜ Ù˘. K·È ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÏÔÈfiÓ –οˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÓÂ;– Î·È Â›¯· Ó· ÁÚ¿„ˆ οÙÈ, ı· ¤ÁÚ·Ê· ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÌÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. °È· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘, Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿ÚÈÎË ‰È¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

¡¤n·sv!oice.gr

he www.at 0 ̤ÏË

6.00 blogs 480

BϤˆ ¤Ó· ·È‰› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·, ¤Ó· οˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ·È‰›, Ô˘ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û·, ÙÒÚ· 5 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ. M ÌÂÁ¿ÏË Â˘Á¤ÓÂÈ·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, οÔÈÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÌÔ˘ ϤÂÈ «Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹Ûˆ ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿». ¢ÈÛÙ¿˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Ó·È, Ó· Ì ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ı· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ηÏfi. BÁ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÎfiÏÏ· Ô˘ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÙÒÚ· Ï·ÓÛ¿ÚÂÙ·È Ï¤ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙȘ ¿ÏϘ ÙȘ ÌfiÓÈ̘ ÎfiÏϘ ÛÙÈÁÌ‹˜. KÔÏÏ¿ÂÈ ÌÈ· ψڛ‰· ·fi ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙȘ 2 ¿ÎÚ˜ Ù˘, Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ «Ó·, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ, Ó· ‰Â›Ù», ÙÚ·‚¿ˆ ÎÈ ÂÁÒ Î·È ÍÂÎÔÏÏ¿ÂÈ... (Î·È fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÁηÓÙ¤Ì˘!!!). •¤ÚÂÙÂ, ÌÂÙ¿ Ù·

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 37


£∂-soul-√¡π∫∏!

K¿„˜ ÛÙËÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋

X∂§ø¡√¡π¡∑A∫π∞! ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) TÔ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Î¿ıÂÎÙÔ˜ ˆ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ıÒÎÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ˘ 2010, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜. M ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ Ó· οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙ· ÙÚ›· fi‰È· Î·È Ì 150.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ fiÏË Ô˘ ·ÊÚ›˙ÂÈ Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Ë X·ÏÎȉÈ΋ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›ÙÈÎÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. H «XÂÏÒÓ·» Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÙ˜ Ì·Ú Ê˘ÙÂ̤ÓÔ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. MÔÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ì ÙËÓ «¶·Ú·Ï›·» ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ, ÙÔ˘ NÙÈ K¿ÚÈÔ Î·È ÙˆÓ Orbital. °È· Ó· ÙË ‚ÚÂȘ, ı· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÔÛÔ¯‹: ı· ÛÙÚ›„ÂȘ ÁÈ· ™¿ÓË, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı· Îfi„ÂȘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ K·ÛÛ·Ó‰Ú›·. £· ‰È·Û¯›ÛÂȘ ¤Ó· ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ۯ‰fiÓ ·ÎÔ‡˜ Ù· ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ· Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È Ì˘Ú›˙ÂȘ ÙÔ ÚÂÙÛ›ÓÈ. H ÂÚÈÔ¯‹ ϤÁÂÙ·È K‡„·, Ì·›ÓÂȘ ÛÙË ¯ˆÌ¿ÙÈÓË ·Ú¿Î·Ì„Ë Î·È ÙÚ·‚¿˜ ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙ‹. T· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË «XÂÏÒÓ·» ͯÂÈÌÒÓÈ·˙·Ó ÛÙÔ “The Face Bar” Ù˘ BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡, ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÛÙÈÏ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÈÙ˜ Ì·Ú, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ Ú·ÎÂÙfiη‚ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÈÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÏÈÌÓԇϷ. OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ Â›Ó·È „˘ÏÏÈ·Ṳ̂Ó˜, Ô‡Ù ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ Ï¿ÙÈÓ ‹ ÁÎfi·, ¿ÏÏË ÌÈ· ÏËÁ‹ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·Ó¿ ÙË X·ÏÎȉÈ΋ ÌÈÙ˜ Ì·Ú, Ô‡Ù „¢ÙÔÏ·Ô˘ÓÙ˙Ȥ˜ ‹ ÂÏÏËÓÈο ÌÈÙ¿ÎÈ·. ™ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ SOUL, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË K˘Úȷ΋, ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ê·ÓÎ ÙˆÓ Stylistics ‹Úı η¿ÎÈ Ì ÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ‹¯Ô ÙÔ˘ Cayetano Soundsystem. ŸÔ˘ Cayetano, Ô Î·Ù¿ ÎfiÛÌÔÓ °ÈÒÚÁÔ˜ MÚ·Ù¿Ó˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Sala Sonora Records Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ “Focused”, Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı· ·È¯Ù› ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi Synch. M·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ηÏÔη›ÚÈ ÛÙË «XÂÏÒÓ·», ·ÊÔ‡ ÚԂϤÔÓÙ·È Â›Û˘ live ·fi ÙÔ˘˜ Mothefunkers, Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÎÚÔ‡‚·Ú ÛÙÔ “Malt’n’Jazz” ηÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ô˘˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· Á¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔÌ·ÙÔ¯˘ÌÔ‡ ÛÔ‡·˜ Campell ‹ ÙÔÌ·Ù¿ÎÈ K‡ÎÓÔ˜ ηχÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· Û·ÔÚÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi Â‰Ò Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·‡Ú·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «MÂÙfi¯È», Ù·‚¤ÚÓ· ‰È¿ÛËÌË ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÙÛÈ Ù˘. ™Ù¤ÎÈ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙˆÓ Î·ÏÔÊ·Á¿‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Û ٛÔÙ· ÛÙȘ 2 Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ì·ÓÙÚ› Î·È Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÓË! ¶›Ûˆ ÛÙËÓ fiÏË Ù· ·fiÎÈ· ‰›ÓÔ˘Ó respect 38 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

EUROPEAN SOULS! K·È ÙÔ European Design Award 2007 ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ SOUL! ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! TÔ ÈÔ urban ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÎfiÛÌÔ, ÙÒÚ· Î·È Ì ÙË ÛÙ¿Ì·-‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÈÔ intelligence designed Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ European Design Awards, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÛÂοÚÂÙ ÛÙÔ site www.ed-awards.com/ ‹ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. K·ÏÔη›ÚÈ 2007: ÙÔ SOUL Â›Ó·È Â‰Ò, ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÚfi·ÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi. ZÓÙÚÔ!

ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Z·ÁÔÚ¿ÎË, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÌÈ· ‰È·ÎÔÛ¿Ú· ÙÔ ÙÚ‡ÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶AOK. §›ÁÔ Î·È Ô OÚÊ·Ófi˜, Ô˘ ¤Ù·Í ӷ ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÌÂÚÈο ¯Ú¤Ë Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË °Ô‡ÌÂÓÔ˘, Ï›-

ÁÔ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ η΋˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜, ÎÈ ÔÚ›ÛÙ ٷ ·ıÏËÙÈο ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, fiˆ˜ Ôχ

ÛˆÛÙ¿ ‰È¤‚ÏÂ„Â Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ §Â¿Ó˘, fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô TfiÓÈ K¿Ï‚Ô, Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ › fi¯È ÛÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÕÚË. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ojos De Brujo Ì ٷ ı¤ÏÁËÙÚ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË XÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÙˆÓ ÓÙ·ÏÁη‰È¿ÚÈÎˆÓ ÛԢͤ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢; °È· HÚ·ÎÏ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó¤·, ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓıËÌ· «™·ÓÔ˘‰¿ÎË, ÙÔÓ ÌÔ‡ÏÔ», Ô˘ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÔ˘Á·ÙÛ·Ù˙‹‰ÈΈÓ. ŒÓ· ıÂÚÌfiÏËÎÙÔ ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ÂÈ Ë fiÏË, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÓٿϘ Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋ Û·Ó ˙fiÌÈ ÙÔ˘ PÔ̤ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˘˜ cult viewers Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ TV M·Î‰ÔÓ›· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ «X·ÚÙ Î·È X·ÚÙ». PfiÌÂÚÙ B¿ÁÎÓÂÚ, ™Ù¤Ê·ÓÈ ¶¿Ô˘ÂÚ˜, Ô ˘ËÚ¤Ù˘ M·Í Î·È ÂÍȯӛ·ÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ™¿ÓÙ· MfiÓÈη ˆ˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹ M¿Ô˘È Ù˘ X·‚¿Ë˜. M·Î¿ÚÈ Ó· ›¯· ¤Ó·Ó ηÏfi ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ XÚÈÛÙ›Ó·˜ K·Ó·Ù¿ÎË ÛÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ˙ÒÓË Ù˘ ‰ËÌ·Ú¯ÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ TV100. A‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÎÏÂÁ› ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Ù˘ ηÚȤڷ, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·, „¢ÙÔÙÛ·¯ÈÓȤ˜, ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› fiˆ˜ ÙÔ «™ÂÓÙfiÓÈ» ÙÔ˘ KfiÙÛÈÚ·, Î·È ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ K·Ó·Ù¿ÎË ÌfiÓÔ Ù· Ù›˙ÂÚ ÙÔ˘ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ, ‰È·Óı›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ Â͢Ó¿‰Â˜. N· ÁÚ¿„Ô˘Ì fï˜ Î·È Î¿ÙÈ Î·Ïfi: H ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ù˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈ· Û ÊÔڤ̷ٷ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË Ìfi‰·, ·ÊÔ‡ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÊfiÚÙ Ù˘. I‰ÚˆÌ¤ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÈÓ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù Û Œ‚ÚÔ Î·È PÔ‰fiË, Â·ÏËı‡ÔÓÙ·˜ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ Âʤ Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜, Ô˘ ÙÈÓ¿˙ÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ N¤Ô ¢Âϯ›, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙË N¤· YfiÚÎË. XˆÚ›˜ ¿ÏϘ Âȉ‹ÛÂȘ, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÌÔ›Ú·˙Â Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ‹ Ù· ηڷʿÎÈ· Ì ԇ˙Ô, fiˆ˜ ¤Î·Ó ¤ÚÛÈ, ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ¶ÔÙ›‰·È·. ¶Ò˜ Ó· ‹Ú ¿Ú·ÁÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ, ‰‹Ì·Ú¯Ô 2010 Ì.X.; ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÂÈÙÂı›, ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· ı· ÛηÚÊÈÛÙ›, ÒÛÙ ÔÈ ‰‡Ô X·˚Ï¿ÓÙÂÚ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È; ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ›ӷÈ: ¶¿Ì «MÔ‡ÛÔ˘Ï·» ‹ «ÕÓÂÌÔ»; K·È ÛÙ· ‰‡Ô Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË, ·Ó Î·È Ô «ÕÓÂÌÔ˜» ÏfiÁˆ dj °ÈÒÚÁÔ˘ TÂÚÙÈÏ›ÓË Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘. K·Ï·Ì›ÙÛÈ ‹ AÚÌÂÓÈÛÙ‹; K·È ÛÙ· ‰‡Ô, Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË, ÁÈ·Ù› Ì ٤ÙÔÈ· ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙȤ۷È: “Tiffany’s ‹ Svarowski;”. A˘Ù¿ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘, fiˆ˜ ηٷϿ‚·ÙÂ, Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù‹˜ οÓÂÈ Î·Ïfi Î·È ÙË ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ! ∞


∞£∏¡∞

12 - 18 π√À§π√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 176 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

MAX YOUR VOICE XÙ‡· ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·›Í ‰˘Ó·Ù¿... TËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌËÓ Î·ÓÔÓ›ÛÂȘ Ù›ÔÙ·. Œ¯ÂȘ live. Ÿ¯È Ó· ·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ·›ÍÂȘ. MËÓ ·Á¯ÒÓÂÛ·È, ‰ÂÓ ı· Â›Û·È ÌfiÓÔ˜. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ «ME§INA MEPKOYPH» ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÛÔ˘. M ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙfi Û·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ happening Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. XˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ‰È¿ıÂÛË Ó· ·›ÍÂȘ ‰˘Ó·Ù¿, Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜ Ù· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ¿Óˆ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÎÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. AÚ¯Èο ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ¿ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ peak Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘, ı· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›˜ Ì ÙÔÓ G. Pal, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È DJ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ live Â› ÛÎËÓ‹˜. MfiÓÔ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜... fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜. ¢‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ www.maxyourvoice.gr ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ı¤ÛË (ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ı· ÙËÚËı› ·fiÏ˘ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜) ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·Ó fi¯È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. INFO: £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH, B‡ÚˆÓ·˜, K˘Úȷ΋ 15/7

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 39


ÂÈÏÔÁ¤˜ DANCE FASHION SHOW, πø∞¡¡∞ Δ™∞ª∏

º∂™Δπμ∞§ ∞£∏¡ø¡ FRANK CASTORF EÍ›ÛÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ˆ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÎÎÂÓÙÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È decadent ÛÎËÓÔıÂۛ˜ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ŒÚ¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÂÏ›Ó «BÔÚÚ¿˜» Î·È ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ B' ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, T·‡ÚÔ˜. 14 ˆ˜ 16/7, 21.00, ú 25, 15.

TO ¶E¶PøMENO TOY ¶PI°Kπ¶A RAMA AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Í·Ó·‰Â› Ì·ÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ı¤·ÙÚÔ, ¢ηÈÚ›· ÙÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ “Semara ulangun” Î·È ÙÔ ÈÓ‰ÈÎfi ¤Ô˜ «P·Ì·ÁÈ¿Ó·». ÃÔÚfi˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ì ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û·ÓÛÎÚÈÙÈο, Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì·ÏÈÓ¤˙Èη Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ· Ù˘ I¿‚·˜, Ô˘ ÂÛ‡ ı· Ù· ‰È·‚¿˙ÂȘ Û ˘¤ÚÙÈÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. HÚÒ‰ÂÈÔ, ÛÙȘ 14 & 15/7, 21.00, ú 60, 40, 30, 20, 15.

24 E§§HNIKOI XOPOI ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË º›ÏÈÔ TÛ·Ï·¯Ô‡ÚË, Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙȘ ÔÌÒÓ˘Ì˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ·. H ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «21 ÂÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË (opus 57)» Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË MÂÓ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ·. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. ™ÙȘ 17/7, 21.00, ú 50, 30, 20, 15, 10.

Δ∂á∏ TRUE ROMANCE “An Invitation by Irini Miga, Alexandros Tzannis, Jannis Varelas”: N¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÔÈÎÈÏ›· ¤ÚÁˆÓ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. (M. Bofiliou, N. Ceccaldi, H. Epaminonda, A. Frost, B. Georgoussi Î.¿.) The Breeder, E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, æ˘ÚÚ‹. M¤¯ÚÈ 4/8.

Ã√ƒ√™ DANCE FASHION SHOW MË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ closing party ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡. ™ÙÔ dance show, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ, Ë ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ Iˆ¿ÓÓ· TÛ¿ÌË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘, Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ı·ÙÚÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548. ™ÙȘ 14/7, 23.00.

13Ô ¢IE£NE™ ºE™TIBA§ KA§AMATA™ ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °ÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, fiˆ˜ ÔÈ Ohad Naharin, Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui, Koen Augustijnen ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ºÒÙË NÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÔÌ¿‰· X-it) Î·È Ù˘ §›ÓÙ·˜ K·ÂÙ·Ó¤· Ì ÙÔÓ Jozef Frucek (Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ RootlessRoot), ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. www.kalamatadancefestival.gr. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 27210 99026 & 99028. Afi 13 ˆ˜ 22/7. 40 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

ª√À™π∫∏ «™KIEPAT™A TOUR ’07» - 15 XPONIA ACTIVE MEMBER O B.D. Foxmoor (ÛÙ›¯ÔÈ, ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÊˆÓ‹) Î·È Ë Sadahzinia (ÛÙ›¯ÔÈ, ʈӋ) Û ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ 12Ô Î·È ÙÚÈÏfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «™ÎÈÂÚ¿ÙÛ·». £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ (ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÌËÙ-

ÓÔ‡Ó ·fi ÙË ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Terra Vibe, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. YÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ M¿Ï·Ì·, «Õ‰ÂÈÔ ¢ˆÌ¿ÙÈÔ», ÛÙË §‡Ú·, ÙÔ Ï¿È‚ ¿ÏÌÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, Ì AÏÂ͛Ԣ, M¿Ï·Ì·, Iˆ·ÓÓ›‰Ë, Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë «AÓÂÌԉ›ÎÙ˘» Î·È «OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹».

ı¤Ì· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï PÂÌ·ÙÈ¿˜. ™ÙȘ 12/7 ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÔÌÈϛ˜, ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, Î·È ÛÙȘ 13 & 14/7 ÙÔ «K·ÂÙ¿Ó Mȯ¿Ï˘» ·fi ÙÔ ¢H¶E£E KÚ‹Ù˘, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË BfiÁÏË. £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜,

ÙÔ‡), §ÂˆÊ. 203 (·fi Aη‰ËÌ›·˜), ÛÙ¿ÛË N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ™ÙȘ 16/7.

TERRA VIBE PARK, M·Ï·Î¿Û·. OÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 17.30. ¶ÚÔÒÏËÛË ú 20, ÊÔÈÙ. ú 15. ™ÙȘ 16/7.

¶√§∏

ZUCCHERO °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1955 ÛÙÔ Roncocesi, Ô Adelmo Fornaciari, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ¤Ó· οÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÔÁÂȈÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ “Baila Morena” ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Zu&Co.” ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘ “Fly”, Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ôχ Don Was. £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ YÌËÙÙÔ‡ B‡-

7 XPONIA ENZZO... De Cuba, Ê˘ÛÈο. TÔ Ï¿ÙÈÓ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ ϤÂÈ Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ. K·È ϤÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Î·È ÙÔÓ Miguel Enriquez, ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ mega-hit “Abre Que Voy”, Û salsa Ú˘ıÌÔ‡˜. AÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·. M·˙› ÙÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È Ô Manolo Vega, Ì 8ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∫Ô˘‚·ÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. K·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. MÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ì live show ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Á¿ËÛ·Ó ÙÔ Enzzo. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. OfiÙÂ, ηÓfiÓÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÛÔ˘. Enzzo de Cuba, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70,

ÚˆÓ· «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË». ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô YÌËÙÙÔ‡ 210 7623.857, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô I·Ófi˜, 210 3217.917, Metropolis, i-ticket.gr, www.i-ticket.gr, ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· 801 11 60000. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 45. ™ÙȘ 18/7. K·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ °Ë˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ 17/7.

MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 5782.610, 694 8584541

∞ºπ∂ƒøª∞ ™øKPATH™ MA§AMA™ - A§KINOO™ IøANNI¢H™ •ÂÎÈÓÔ‡Ó Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚÈԉ›·. K·È ÂÚ-

∞ P I V I T A

NIKO™ KAZANTZAKH™ ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÌÂ

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, X·Ï¿Ó‰ÚÈ. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 21.00.

™I°A MH MEINOYME ME™A ¶¿Ú ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÛÔ˘ Î·È Î¿Ó ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜-ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘, ·Ú¤· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. £· Í·Ó·‰Â›˜ ÙËÓ Aı‹Ó· Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ, ı· ¤¯ÂȘ ·Ú¿ÏÏËÏË ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·È ı· Û˘ÏϤÍÂÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ù˘¯·›Â˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. AÓ ‚ÚÂı›˜ «ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ», ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Î·È ÓËÛÈ¿. EÓËÌÂÚÒÛÔ˘ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔ www.poli-podilato.gr

3Ô AºPIKANIKO ¶ANOPAMA ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÊÚÔ-ηڷ˚‚È΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ·ÊÚÈοÓÈη ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù·. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋

ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ¶¿ÚÎÔ ™¯ÔÏ‹˜ XˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜, §. MÂÛÔÁ›ˆÓ (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi: K·Ù¯¿ÎË). ™ÙȘ 21.00 (ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 19.00), ú 5. ™ÙȘ 14 & 15/7.

™π¡∂ª∞ 2 KøMø¢IE™ ¶·ÏȤ˜ ηϤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Ù·Èӛ˜. TÔ «AÚÛÂÓÈÎfi Î·È ·ÏÈ¿ ‰·Ó٤Ϸ» ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ K¿Ú·, Ì ‰‡Ô ÙÚÂϤ˜ «·‰ÂÏʤ˜» Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ K¿ÚÈ °ÎÚ·ÓÙ, P¤ÈÌÔÓÙ M¿ÛÂ˚ Î·È ¶ÚÈۛϷ §¤ÈÓ ÛÙȘ 12/7, Î·È ÛÙȘ 18/7 «H ÁηÚÛÔÓȤڷ», Ì ÙÔ˘˜ T˙·Î §¤ÌÔÓ Î·È ™›ÚÏÂ˚ M·Î§¤ÈÓ, ÙÔ «·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ» Ô˘ ΤډÈÛ ¤ÓÙ fiÛηÚ. ™ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ Fnac, The Mall, 210 9856.323. ™ÙȘ 18.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó.

¶§ATºOPMA BINTEO 7 AÓ ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ̤ÚÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘. AÚΛ Ó· ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Ì›· Ù·ÈÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂȘ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì ‚›ÓÙÂÔ ‹ οÔÈÔ Ó¤Ô Ì¤ÛÔ, Î·È Ë Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7-12/12. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ì˜ ÛÙÔ www.platformavideo.eu. ∞

¶ ƒ √ Δ ∂ I ¡ ∂ π

º˘ÛÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ & ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

T

Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ¤ÊÙ·Û ۯ‰fiÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿. E›‰Â˜;

ÛË ÎÈ ÂԇψÛË Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, ¯¿ÚË ÛÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ (·Ì·ÌÂÏ›‰·, ηϤÓÙÔ˘Ï· Î·È ‚·ÏÛ·Ìfi¯ÔÚÙÔ) ÎÈ ÂÓÂÚÁÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ˘„ËÏ‹˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˘ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜.

¶fiÛÔ ··Ï¿ «ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ» Ô ¯ÚfiÓÔ˜ οو ·fi

ÙÔÓ ‹ÏÈÔ; TËÓ ›‰È· fï˜ ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ··Ï¿ Î·È Ú¿ı˘Ì·, Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, Ì ¤Ó· «·¤-

❦ Propoline EÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈ΋ §ÔÛÈfiÓ Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ú 7,80 EÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈ΋ ÏÔÛÈfiÓ, Ì ‰Ú¿ÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·. KÚ·Ù¿ Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ÙȘ ÛÎÓ›˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÂÓÙfïÓ, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ˆÚÒÓ. KÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·‚Ï·‚‹˜. E›Ó·È ȉ·ÓÈ΋ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÚˆÌ·.

ÚÈÓÔ» cd ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË, οو ·fi ÌÈ· ÔÌڤϷ ı·Ï¿ÛÛ˘ Ì ‚ϤÌÌ· ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÏÔÈfiÓ, οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. TÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. Ÿˆ˜ οı ¿ÏÏË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓfi¯ÏËÛË. TÛÈÌ‹Ì·Ù· ·fi ¤ÓÙÔÌ· Î·È ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜ ÎÈ ÂÁη‡Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. H Apivita ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ

ADVERTORIAL «A.V.»

·Èı¤ÚÈˆÓ ÂÏ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Âί˘ÏÈÛÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰¿ ÙÔ˘.

¶PO™TA™IA A¶O TOY™ EPE£I™MOY™ TH™ E¶I¢EPMI¢A™: ❦ Propoline First-Aid Balsam ú 6,50 OÈ ‰ÂÚÌ·ÙÈΤ˜ ·Ì˘¯¤˜, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÏËÁ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÂÁη‡Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓfi¯ÏËÛË. TÔ First-Aid Balsam ηٷÔÏÂÌ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ÊÏÔÁÒÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿Ï·-

¶PO™TA™IA A¶O TOY™ EPE£I™MOY™ TOY MYA§OY MÔ˘ÛÈ΋, ‚È‚Ï›· Î·È Ù·Í›‰È·, Ì ˘„ËÏfi Spf: ❦ N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜, Ù˘ §¤Ó·˜ KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜. ¢ÈËÁ‹Ì·Ù·-«ÎÔÌ‹Ù˜» ·fi ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠʤÙÔ˜ ˆ˜ ηχÙÂÚË ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË, ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¢È·‚¿˙ˆ». OÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ‚ÈÒÛÂȘ Â›Ó·È Ë ÛÔÊfiÙÂÚË Î·È ˘ÁȤÛÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ·fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó ı· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÛÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÙÔ ¯¿˙È. ŒÓ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¯¿˙È Ì ÓfiËÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηχÙÂÚÔ. ❦ The movement Sessions - A tribute to K. B‹Ù·,

Sony/ BMG, ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Athens Voice MÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘ÊÂÚÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ì 12 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰ÔṲ̂ӷ ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÙ·ÈÚ›· Multitrab Productions Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ❦ T·Í›‰È ÛÙËÓ KÚ‹ÙË – ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙÔ SixSenses Spa ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Porto Elounda. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο Spa, Ë ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘Á›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË. ¶¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ù· Apivita Spa. H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (̤ÏÈ, ÚfiÔÏË, ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÔÏÙfi˜) Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ 100% Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Èı¤ÚÈˆÓ ÂÏ·›ˆÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘, Ì ÙÈÙÏÔ‰ÔÙË̤ӷ Ê˘ÙÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰·. OÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ù· ÚfiÙ˘· ·fi ÙË ÛÔÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ «ÊfiÓÙÔ» ÛÙËÓ KÚ‹ÙË, Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏϤ˜ Ù˘ ¯¿Ú˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘.

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 41


TASTE POLICE

°∂À™∏

§Àƒ∂™, ¡Δ∞∫√π ∫∞π øƒ∞π∂™ ¶∞ƒ∂∂™... * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

ª√¡∞™Δ∏ƒπ SUMMER √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ÙÔ ÁÏÂÓÙ¿ÓÂ

MÔ˘ οÓÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›˜ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿ Û Â·Ú¯›· Î·È ·Ó ÂÈÓ¿ÛÂȘ ı· ‚ÚÂȘ ¿ÓÙ· οÙÈ ·ÓÔȯÙfi (Î·È Î·ıÈÛÙfi) Ó· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ (ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÛÙË X·ÏΛ‰·). ™ÙËÓ Aı‹Ó·, ·Ó ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ, ÂÚ›Ô˘ ¤¯·Û˜! ¶ÚÔ¯Ù¤˜, ʇÁÔÓÙ·˜ Ôχ ·ÚÁ¿ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· Ê¿Ì ηٷϋͷÌ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. £˘Ì‹ıËη ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ (‰›Ï· ÛÙÔ X›ÏÙÔÓ ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎfi ÙÔ˘), Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù¤‚ÂÈ °Ï˘Ê¿‰·. BڠϘ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ̒ ÂÏ›‰·, ·ÓÙ› Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠ıÂÔÓ‹ÛÙÈÎÔÈ, Ó· Ì·˜ ÚÔ·„ÂÈ Î¿Ó· Á·ÌÔ›Ï·ÊÔ; MË ÛÙ· ÔÏ˘Ï¤ˆ, ÊÙ¿Û·Ì – Ë ÒÚ· È· 1.20. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ ÎÒψÛÂ, ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ˘„ËÏÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ÙÔ˘˜ «·ÌÈÁȤ» ÔÚÙȤÚˉ˜ Ì ٷ ÏÈÓ¿ ÌÂ˙ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÙȘ ÂÎΈʷÓÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. M ı¿ÚÚÔ˜... Ûο۷Ì ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·! T¤ÏÂÈ·! TÔ Monastiri Summer Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Ì·Á·˙›, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· –Ì¿ÏÈÛÙ·–, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ ¯‡Ì· ÙÔ˘, ÌÈ· Âͤ‰Ú· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ·ÓÔȯ٤˜ ÔÚÔʤ˜ Î·È ·ÓÈ¿ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÔÏÔ‡ıÂ, Ì ¿ÂÈÚ· ÙÚ·¤˙È·, Ì ›ÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. AÓÔ›ÁÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ¤ÓÙ¯ӷ Î·È Ï·˚ο, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÎÚËÙÈο «¤ÓıÂÙ·» Î·È ÙÔ «ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ» ÙÔ Ú¿ÁÌ·, fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ X·Ù˙¿Î˘ Ì ÙË Ï‡Ú· Î·È ÙȘ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ – «ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È XÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Â›Ì·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˘». °›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜ οı ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ live, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ TÚ›ÙË, Ô˘ ‹Á·ÌÂ, ÁÈfiÚÙ·˙ ÂΛ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘ Ë £¤ÏÍË (Ó· Ì¿ıÂȘ, ÂÁÒ Ô˘ ÚÒÙËÛ· Ì ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ï›ÁÔ Û·Ó AÚÂÈ·Ó‹), ÔfiÙ ‹Ù·Ó ٛÁη Î·È Ì ÔÏÏ¿ ΤÊÈ·. TÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Summer – Î·È Â‰Ò Â›Ó·È Ë ¤ÎÏËÍË– ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÎÚËÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi! º¿Á·ÌÂ Î·È Á·ÌÔ›Ï·ÊÔ - ‚fiÌ‚· ıÂ˚΋, Ì ˙˘ÁÔ‡ÚÈ ·fi ÙÔ ÓËÛ›, Î·È ÓÙ¿ÎÔ˘˜ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ (Ô ÓÙ¿ÎÔ˜, Ó· ͤÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È «·Ïfi˜», ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘, ÎÈ ·˘ÙÔ› Â‰Ò Â›Ó·È KÚËÙÈÎÔ› Î·È ÙÔÓ ÙÚÒÓ ·fi ÁÂÓÓËÛÈÌÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó «Ù¿¯· ÌÔ˘»), Ù˘ÚÈ¿ ˘¤ÚÔ¯· (Ï·Ùfi ÁÈ· 5 ¿ÓÙÚ˜ KÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜), ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ÙÛÈηϿÙ˜ (¯ÚfiÓÈ· ›¯· Ó· Ê¿ˆ), ·¿ÎÈ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÔÊÙfi, ÎfiÎÎÔÚ· Ì ¯˘ÏÔ›ÙÙ˜, ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ·. K·ıÈṲ̂ÓÔÈ Û’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÌÈ· ÙËÓ ›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ –·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÎÔ‡ÎϘ Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· ÙÈÚ·ÓÙ¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÙÚ˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔÈ, ·ÔÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙˘ÁÔ‡ÚÈ Î·È Î·Ù‚¿˙ÔÓÙ·˜ ڷΤ˜ ÙË Ì›· ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË–, ÙÔ Ï·ÙÚ¤„·Ì Ô˘ Ϙ ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, Ì¿ı·Ì ˆ˜ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÙÈ Î·È Ô ÓÙfiÚÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜, ˆ˜ ÙÔ ¶™K ¤ÊÙÂÈ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÔfiÏÂÌÔ˜ (Î·È ÛÙÔ›‚˜ È¿Ù·), ˆ˜ ÔÈ KÚËÙÈÎÔ› Û‡ÓÙÂÎÓÔÈ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ οÓÔ˘Ó ÂΛ Ù· ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ÛÔ˘ ‰›Óˆ Î·È È‰¤· ·Ó ı˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ happy birthday ÛÙ· ÎÚËÙÈο. º‡Á·Ì 3.30 ÙÔ Úˆ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô X·Ù˙¿Î˘ ¤‰ÈÓ ڤÛÙ· – ÛÙ›¯ÔÈ Î·È Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ Ô˘ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÛÔ˘ ÌÂٷʤڈ, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfiÛÔÎ ÁÈ· Ù· fiÛ· ˆÚ·›· ›‰·ÌÂ-·ÎÔ‡Û·ÌÂ-Ê¿Á·ÌÂ, ú 25 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ!!! E·¤, ÎÔ˘Ì¿ÚÂ, Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ, ı· ÙË ‚Á¿Ïˆ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Summer °’ M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜ (K·Ú¿‚È), 693 6556554, 210 7237.700 42 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

«ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

DANESI COFFEE HOUSE

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

H BOYP§IøTINA

Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.ú

B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545

¢Aº¡∏

MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ˘¤Úԯ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ (ÛÌ˘ÚÓ¤Èη ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ·, Á›Á·ÓÙ˜ Ì ·ÛÙÔ˘ÚÌ¿, ÔÏ›ÙÈη ÁÏ˘Î¿ Î.¿.), Û ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

✱ E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

BRASSERIE VALAORITOU

E§AIøN

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery)

ALMAZ

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

BYZANTINO

™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

EN£YMION

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V. APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V. AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª •

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘.

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

HELL’S KITCHEN

MEAT ME

KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

(•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

OÈ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ˜ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. Y¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÛÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹. úK™∫ ✱ KAMA SUPA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

KANE§§A

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

I£AKH

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

CIPOLLINO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ.ú ª

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V.

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú •

✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡

E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

N¤Ô Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

CIAO BISTROT

MA™A

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚfiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ΋Ô.¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú

B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

GINGER

ÛË ¿ÓÔÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· ·fi M·Ú·Î¤˜. ¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.3021.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M ✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• M¶∂ƒ¢∂ª∞

§∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª

FISHBAR ✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

✱ LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3253.276

✱ N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›·

H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ·-

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ


ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210-6130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú

6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V. POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi,ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ, ηϋ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. úú •

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú15-25.ú TAMAM

PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210

H KÚ‹ÙË ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·... øÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜-™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿. TGI FRIDAY’S

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937

80111 70.000

RESTO

✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

TA ¶§ATANIA

PIZZA HUT

¶∞ƒ∂∞

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú

BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

Ùfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

μfiÚÂÈ·

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

A¡∂Δ√¡

∂¡√Δ∂CA

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ART DECO

K64

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¢ڇ¯ˆÚË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

ARTIGIANO (L’) ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁË-

MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ.

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 43


Ô˘ÚÏȈٛӷ B Ë

¶√À Δƒøª∂

MÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Î. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜. °È· ÂȉfiÚÈÔ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛÈÙÈο ÏÈΤÚ.

°∂À™∏ §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

AÓÔȯٿ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¢Â˘Ù¤Ú· KÏÂÈÛÙ¿ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr

Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

¢¿ÊÓË

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·›ڷ¯ÙË

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

T· ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ̤ÚË fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ï·Ù›· MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘. MÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË Ó·ÓÈ΋ Ï·Ôı¿Ï·ÛÛ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ‰Âο‰Â˜ Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· Ó· ÈÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ Ù˘ ¤Íˆ, Ó· Ê¿ÂÈ, Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÍÂÛοÛÂÈ. KÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë «¢¿ÊÓË» Ù· ÙÚ·¤˙È· Ù˘. TÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ· Ì ÊÚÔ‡Ù·, ηڤÎϘ ·ÓÔȯÙÔÁ¿Ï·˙˜ ηÊÂÓ›Ԣ Î·È Á‡Úˆ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ì ˆÚ·›· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ·, ÂÏȤ˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ‰¿ÊÓ˜ AfiÏψӷ. H «¢¿ÊÓË» ‰Ú¤ÂÈ ‰¿ÊÓ˜ ˆ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÂÚ›Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙË chef-ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· AÚÈÛÙ¤· BÏ¿¯Ô˘ Î·È ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ¶. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ. O ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ «·›ڷ¯ÙË» ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ôχ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ÓË. T· ÔÚÂÎÙÈο Â›Ó·È ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÔÏÏÔ› ÎÂÊÙ¤‰Â˜ (ÎÔÏÔ΢ıÔ-ÓÙÔÌ·ÙÔ-Ù˘ÚÔ), ÌÔ˘Ú¤ÎÈ· Ì οı Èı·Ó‹ Á¤ÌÈÛË, Û·Á·Ó¿ÎÈ· ÌÂ Ù˘ÚÈ¿ ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· (ηÓÈÛÙfi MÂÙÛfi‚Ô˘, X›Ô˘, M˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯·ÏÔ‡ÌÈ), Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, Ï·¯·ÓÈο „ËÙ¿ Î·È ÙËÁ·ÓËÙ¿, ˆÚ·Èfiٷ٘ ·Ù¿Ù˜ Û ÂΉԯ¤˜ ‰È¿ÊÔÚ˜. T· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· ηχÙÔ˘Ó ÎÚ·ÙÔÊ¿ÁÔ˘˜ Î·È „·ÚÔÊ¿ÁÔ˘˜. KÂÌ¿, ÌÚÈ˙fiϘ, ·˚‰¿ÎÈ·, ·ÓÙÛ¤Ù· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘, Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜, ̇‰È·, Á·Ú›‰Â˜, ηڷ‚›‰Â˜, ¯Ù·fi‰È· Û version Ô˘ ¯Ù˘¿Ó tilt Á‡Û˘. ªÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÌÂ˙ÂÎÏ›ÎÈ· Û ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÙ ÙÔ ÎÚ·Û› Û·˜ (ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯‡Ì·) ‹ ÙÔ Ô‡˙Ô Û·˜. £· ‚Ú›Ù ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÓÙȷο ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜. E›Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ê¿Ù ÁÓ‹ÛÈÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÁÏ˘Î¿, ı· ‚Ú›Ù ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ı˘Ì·Ú›ÛÈÔ Ì¤ÏÈ, ΤÈÎ ·ÊÚ¿ÙÔ Ì ‚¿ÛË ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ·Ó·ÎfiÙ· Ì ÛÔ˜ ·fi ÂÏÏËÓÈο ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. ŸÏ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¢ÊÔÚ›·˜, Ì ÁÂÏ·ÛÙ¿ Î·È Ï›·Ó Â͢ËÚÂÙÈο ·È‰È¿ Ó· Û·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó.

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V. ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

44 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

¡fiÙÈ· ∞£∏ƒπ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

Àfi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË, ÛÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù·, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K • ✱ °A§AZIA XYTPA (•ÂÓ. Astir Palace), AfiÏψÓÔ˜ 40, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8901.556

O ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú

¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V. SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

✱ °EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

¡Â·ÓÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. ú °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M ✱ CANTO Canto, §·Ô‰›Î˘ & ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.330

N¤Ô all day bar-restaurant ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓÙ˙‹. I‰È·›ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì Ì·Ú Û ۯ‹Ì· È¿ÓÔ˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi (Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù˘ Û¯¿Ú·˜, light menu, ¿ÛÙ·, ÂȉfiÚÈ·) Î·È ÔÙfi (¿Óˆ ·fi 70 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡). K·È delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ. DEKKO SUMMER

✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ZINC M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ 2), ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ K·Û٤Ϸ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·-ÓÙÂÎ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “Pier One”. Œˆ˜ 2 .Ì.ú ú ú ✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú ✱ LA TIENDA PARILLA ARGENTINA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal. ✱ LA PECHE-FISH

RESTAURANT §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ. LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì §øTOºA°OI KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú

¶Ï·˙ AÁ. KÔÛÌ¿, 210 3630.145

SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª X√çπ¢∞∫π

¢AºNH: MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ), 210 5773.721. AÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙË 1.00 .Ì. KÚ·Ù‹ÛÂȘ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ˜. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË ú 18-22.

KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ·

ŒÍ˘ÓË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ˘ÏÈο Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ú ú ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫

✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜.ªÂÁ ¿ÏË ·˘Ï‹. ú ª ✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘,

K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª ✱ ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡∞™ FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú PI°ANI ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Casino), §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 66744

¶·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Û ΋Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. KÚ·Û› NÂ̤·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢È·ÓÔÌ‹ (ÛÙÔ˘˜...ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜) ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›. ú

BAR RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú


ª¶√À∫π∂™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

ALERIA ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Ì·˙› ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÙÔ ∂§∞π∞ ÕÓÔÈÍ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ·˘Ï‹, ʈÙÈṲ̂ÓË Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¿ ʈٿÎÈ·, Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı·ÙÚÈ΋. ªÂ «Â¤Ó‰˘ÛË» ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. ∞fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ˘ È¿Ù· Ë ÁÂÌÈÛÙ‹ ÌÔÙ۷ڤϷ, Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú· Î·È ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù· Û ÎÚÔ‡ÛÙ· Ì·‡Ú˘ Ì›Ú·˜, ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ Ì ÙȘ Á·Ú›‰Â˜, ÙÔ Ú¿ÛÔ Î·È ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ∫Ô˙¿Ó˘, Î·È Ô ¯·Ï‚¿˜, ÁÂÌÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ Î·È ÁÏ˘Îfi-ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi 21.00 ̤¯ÚÈ 01.30. ∞ÓÔȯÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ™¿‚‚·ÙÔ. ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633

ª∂∑∂ √ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ¯·Ï·Úfi˜ Î·È ÔÏfiÏ¢ÎÔ˜, Ì Á·Ï¿˙Ș ÈÓÂÏȤ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎË ·˘Ï‹ Ì ÌÈ· ȉ¤· ·fi… ª·˚¿ÌÈ. ¶ÔÏÏÔ› ÚˆÙfiÙ˘ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, (Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂Ó˜ ηڷ‚›‰Â˜, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜, ÓfiÛÙÈÌ· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÚÈ˙fiÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, „ËÙfi ÙfiÓÔ), Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ·Ú·‰ÔÛȷο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù· Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÌÂ˙‰ÔˆÏ›·. ™Ù· Û˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ê·ÁËÙfi, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ÓËÛ›, ÔÈ ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ (ú 20-25 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ). ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

∂¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ∞fi ÙȘ ÈÔ Ó·ÓÈΤ˜ Î·È ÓfiÛÙÈ̘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ù˘ ÛÙË «ÁÂÈÙÔÓÈ¿» Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· (fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ «·ÚÓ¿ÎÈ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘»), Ô˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË, Î·È ˆÚ·›Ô ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ Î·Ï¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ù˘ Ï›ÛÙ·. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ∞ÓÔȯٿ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ (·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ™Ù·ıÔΈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘) Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·Á·Ë̤ÓË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™Â Ôχ ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο Û›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ··Ï¤˜ Î·È Ì ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ fiÏˆÓ Ì·˜, ÙÔÓ Ã·Ù˙ˉ¿ÎË. ¶Ôχ ˆÚ·›· Î·È Ë ‚fiÏÙ· ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÛÙ· ·Û›ÁÓˆÛÙ· «ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο» ÛηϿÎÈ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙˆÓ £ÂÒÓ. ∂Ú¯ı¤ˆ˜ 16 & ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘, ¶Ï¿Î·, 210 3250.353

∫√§¶√ BAR ™ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÛÙË ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ, ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ı· ·˜ ÛÙÔ ∫fiÏÔ bar. μ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˙ ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÁÈ· Í¿Ϙ ¤Íˆ ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· Â˙Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ οو ·fi ÙȘ ¤ÚÁÎÔϘ Ì ÙȘ ÌÔ˘Î·Ì‚›ÏȘ, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ espresso, ‰ÚÔÛÂÚ¿ smoothies, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· frozen cocktails, ΢ÎÏ·‰›ÙÈη ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÔÙ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ˆÚ·›· ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Ì ı¤· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‹ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÙÔ bar ÙÔ˘. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ. ÃÒÚ· ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÔ˘, www.kolpobar.gr

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, °Î¿˙È, ΔËÏ.: 210 3477048

NEW L IVA ARR

∫ƒ∏Δπ∫∏ ∫√À∑π¡∞ ª·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi °Ó‹ÛÈ· ∫ÚËÙÈο ÚÔÈfiÓÙ· ∞ÓÔȯٿ fiÏË Ì¤Ú· ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋

BUDWEISER BUDVAR ∂›Ó·È Ë ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ÙÛ¤¯ÈÎË Ì›Ú· Û ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ë ‰È·ÛËÌfiÙÂÚË lager ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ¯Ú˘ÛÔΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË Ù˘, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË Ì·¯·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Ì›Ú·˜, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ¯ÒÚ˜ Û 5 Ë›ÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È Â‰Ò Î·È 112 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Budvar (Budejovice) Ì 700 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì›Ú·˜. ∞fi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ï˘Î›ÛÎÔ˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‚‡ÓË. ∂›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ lager Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Û 90 Ë̤Ú˜. ∫·È ·ÎfiÌË.. Ë ÊÚ¿ÛË Beer from Budweiss ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: Concepts, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 16, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4100.011

¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË ú 19 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÒ˜ ∫˘Úȷ΋ ú 22 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·È‰È¿ ·fi 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ú 10 ● ∫˘Úȷ΋: buffet 44 Akti Moutsopoulou Str, 18536 Passalimani Piraeus Tel.: 210 - 4288215 Fax.: 210 - 4288218

μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ.∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, ΔËÏ.: 210 6928937 12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 45


GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

>>

Ø

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ✱ AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

TORI AMOS

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • A.V. ∏∞RD ROCK CAFÉ

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

SOUL STEREO ID: H E˘Ú˘›‰Ô˘ Â›Ó·È Aı‹Ó·. K·Ú‰È¿. ¶ÈÔ downtown ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. TÔ Úˆ› Ì ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÈÓËı›. EÍ·ÁÚȈ̤Ó˜ ÎfiÚÓ˜, ·Î·Ù¿ÏËÙ˜ ʈӤ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ηٷÁˆÁ‹˜, Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi Ì·¯¿ÚÈ· Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο. TÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ·Ì·Úوϋ, ‡ÔÙË, ÔÈ Ì·˘ÚԇϘ οÓÔ˘Ó È¿ÙÛ· Ì Û·ÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓË Ï·ÁÓ›·. ™Â ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊfi Ù˘, Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ì·Á·˙› Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Zoo Î·È Deluxe. O‡Ù Ì·Ú Ô‡Ù ÎÏ·Ì ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÚÂÛÙÔÚ¿Ó – Ï›ÁÔ ·fi ηıÂÙ› Û ¤Ó·Ó ¤Í˘ÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, Ô˘ ‰Ô‡Ï„ ÂÍ ·Ú¯‹˜. M ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ¤Ó· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÈ ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi, fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·˘Ï‹ ÙÔ˘... FACES: MÈ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÈÎ K·Ú·˚‚È΋˜, οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi. M ÙÔ Ï¢Îfi Ó· ΢Úȷگ› ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔ›ÓÈΘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó exotica ÙfiÓÔ. ¶ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÓÔÌ‹ ÚfiÏˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÚÛÂÓÈο Î·È ıËÏ˘Î¿ (ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi οı Á˘Ó·›Î· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÚÈÁΛÈÛÛ·), ¿ÓÙÔÙ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ‰È·Ï¤ÁÂȘ È¿Ù· ·fi ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ (‰È΋ ÙÔ˘ ·Ù¤ÓÙ·, Ô˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ηıÈÂÚÒıËÎÂ). ¶·›˙Ô˘Ó Î·È Ù·˚Ï·Ó‰¤˙Èη, ·›˙ÂÈ Î·È finger food Î·È ‚¤‚·È· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Û·Ï¿Ù˜. °È· ·ÏÈÔ‡˜ –‹ÚÂÌÔ˘˜ È·– clubbers, mediaÎÔ˘˜ οı ·fi¯ÚˆÛ˘, ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ó ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜» Ù˘ ΢ÚÈϤ ÂÍfi‰Ô˘. HIGHLIGHTS: OÈ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ club ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÈ DJs Ù˘ Klik ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ Kompakt, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ·›˙Ô˘Ó live – ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ô Ì¿ÓÙ˜ ̤¯ÚÈ mod ·Ó·‚ÈÒÛÂȘ. K·È ÔÈ residents, fiˆ˜ .¯. Ô ŸıˆÓ·˜ OÚÊ·Ófi˜ οı ¶¤ÌÙË, ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi groove Û ΛÓËÛË.

SOUL STEREO E˘Ú˘›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

46 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

¶¤ÌÙË 12 Ã∏™Δ√™ £∏μ∞π√™ √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ™˘Ó‹ıˆÓ ÀfiÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘ oÈ £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Emilia Ottaviano Î·È ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ Ì¿ÓÙ·. £∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ ŒÓ·ÚÍË: 21.00 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÀÌËÙÙÔ‡, π·Ófi˜, Metropolis, Δ˙›Ó·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 57, 210 3251.271, i-ticket.gr, ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 801 11 60000

™¿‚‚·ÙÔ 14 2Ô º∂™Δπμ∞§ ∞ºƒ√∫∞ƒ∞´μπ∫∏™ ª√À™π∫∏™ °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜, ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ One Drop, Quilombo, Street Buzz (ÛÙȘ 14/7) Î·È Anna Mystic, Direct Connection, Anasa (ÛÙȘ 15/7). ∞ÎfiÌË ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ «African Routes: ∞ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·», Ì·˙¿Ú ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·È‰È¿. ¢∏ª√Δπ∫√ ¶∞ƒ∫√ ™Ã√§∏™ Ãøƒ√ºÀ§∞∫∏™ §. ªÂÛÔÁ›-

ˆÓ, ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ∫·Ù¯¿ÎË ŒÓ·ÚÍË 21.00 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5, ÛÙȘ 14 Î·È 15/7. ¶ÏËÚ.: ∫ÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, 210 3303.385 DUSTBOWL ∞˘ıÂÓÙÈÎfi Hillbilly/Rockabilly ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Tennessee, Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Ù· fifties. ª˜ Î·È ¿ÎÔ˘: www.myspace.com/thedu stbowl AFTER DARK

ŒÓ·ÚÍË 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, 210 3621.601 ªπÃ∞§∏™ Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∏™ Sold out, ϤÌÂ, ‚Ϥ 17/7. £∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™

ΔÚ›ÙË 17 ∫ƒ∞Δπ∫∏ √ƒÃ∏™Δƒ∞ ∞£∏¡ø¡ μÏ. ∂ÈÏÔÁ¤˜ ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡

FLY BEEYOND FESTIVAL: AVRIL LAVIGNE & THE RASMUS, ‚Ï. ÛÂÏ. 62 √§Àª¶π∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ Δ√À √∞∫∞, ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 60 - ÌÔÓÔ‹-

ÌÂÚÔ, ú 90 - ‰È‹ÌÂÚÔ, ú 110 ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ¶ÚÔÒÏËÛË: Village Cinemas, 801 10 09191 ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Î·È 210 8108.080 ·fi ÎÈÓËÙfi, www.villagecinemas.gr, Metropolis, ticketnet.gr, Ticketnet, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 46, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 11526, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ù·Ì›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ μadminton, ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰› ªπÃ∞§∏™ Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∏™ ∫·È Ó¤· ̤ڷ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê·Ó. ¶·›˙ÂÈ ·ÓÙÔ‡. ∫·È ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÙÔ «¶ÈÔ Ôχ» Î·È ÙË ‰È·Û΢‹ ÙÔ‡ “Tonight”, ¯ÒÚÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÚÈÏ¿ Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «º›ÏÔÈ Î·È ∂¯ıÚÔ›» Î·È ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. £∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ 210 5065.456. ¶ÚÔÒÏËÛË: ªetropolis 210 3303.831-2, ªust 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ & ∂. ∞ÓÙ›ÛÙ·Ûˆ˜ 87, 210 5065.116-7

ΔÂÙ¿ÚÙË 18

K˘Úȷ΋ 15

FLY BEEYOND FESTIVAL: JAMES & AIR & TORI AMOS ‚Ï. 17/7

2Ô º∂™Δπμ∞§ ∞ºƒ√∫∞ƒ∞´μπ∫∏™ ª√À™π∫∏™ μÏ. 14/7

√§Àª¶π∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ Δ√À √∞∫∞

¢∏ª√Δπ∫√ ¶∞ƒ∫√ ™Ã√§∏™ Ãøƒ√ºÀ§∞∫∏™

¢Â˘Ù¤Ú· 16 ACTIVE MEMBER μÏ. ∂ÈÏÔÁ¤˜ £∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡

™ø∫ƒ∞Δ∏™ ª∞§∞ª∞™ ∞§∫π¡√√™ πø∞¡¡π¢∏™ μÏ. ∂ÈÏÔÁ¤˜ TERRA VIBE PARK

∞ƒ∂Δ∏ ∫∂Δπª∂ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ §∞§∂∑∞™ ¡¤Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∞ΔΔπ∫√ ∞§™√™

ª∂§π¡∞ Δ∞¡∞°ƒ∏: ∂¡¡∂∞ ª∂ ∂¡Δ∂∫∞: °∞§§π∫∞ ∂ÓÙ·Á̤ÓË ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: ◊¯ÔÈ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Û Á·ÏÏfiʈӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜, ÛÙÈÏ Î·È ÂÔ¯ÒÓ, ·fi ÙÔÓ Padre Martini ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Pink Martini. Δ√ ™Ã√§∂π√¡ ÃÒÚÔ˜ ∞, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 52, ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ú 10 (ÌÂȈ̤ÓÔ). ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 3272.000 Î·È www.greekfestival.gr ZUCCHERO BÏ. ∂ÈÏÔÁ¤˜ £∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ ●

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ chacha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V. BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

AÚ¯ÔÓÙÈÎfi Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M ISLAND 27 ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8925.000

M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì·˙› ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ, ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È Ù¿·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·fi Ù· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ» ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. úú JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª • MALABAR (•ÂÓ. The Margi), §ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

ªediterranean chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ethnic, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ Resident Dj Andrea. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ chef •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¶ÔχÌÂÚÔ. K·È tapas Î·È sushi Î·È Buritos Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Mexican sauce Î·È ÎÂÌ·ÔÈÙ¿ÎÈ· Ì ٷÌÔ˘Ï¤ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÏ˘Î¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍÙÚ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì „¿ıÈÓ· ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ·, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ Î·È Ë̛ʈ˜ ‰›Ï· ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú

GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ

PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿

‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª

ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. SARDELLES

70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ ✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

VILLAGE ALL DAY BAR

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

PAKO™Y§§EKTE™

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú ✱ VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª ¶ENTE§E£EN ¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË, 210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘,

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘-


ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX CAFE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÔÈÎÈÏ›· ηʤ, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Â͈ÙÈο cocktails Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ menu ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails. CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ.

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V.

EVERGREEN

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

TOY CAFE

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

TRIBECA

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V.

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

√∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

PAKOME§O

ºI§ION

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. KEY BAR ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

✱ TRAMEZZINI CAFE

JIMMY’S COFFEE SHOP

™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. MÔÓ·‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ...

WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

DASEIN COFFEE ART & SPIRITS

EN ¢E§ºOI™

✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

Ú·˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù.

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live.

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈkey ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ.

Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet.

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ΔËÏ.: 210-5772006

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤-

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ... ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. μAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 47


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›.

Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

μARTESERA

ENZZO DE CUBA

decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ.

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

KINKY

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V.

μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

Δ∏∂ ROOTS - DJ SHADOW ™ÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Lollapalooza, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Snow Patrol Î·È Interpol. Hip-hop Ì¿ÓÙ· ·fi ÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ¯¿ÚË ÛÙȘ jazz ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ Ù˘. MÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔÏÂÎÙ›‚· –Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È MC Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È– Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ηÚȤڷ ÙÔ 1987. TÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Ù· ÔÏ˘·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ ¿ÏÌÔ˘Ì “Do You Want More” (1995), ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÔ‡ÂÚ “Thing Fall Apart” (1999) Î·È Ù· “The Tipping Point” (2004), “Phrenology” (2002), ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Game Theory” Î·È ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ “Rising Down”. H ÓÔÙfiÚÈÔ˘˜ Ê‹ÌË ÙˆÓ Í¤ÊÚÂÓˆÓ Ï¿È‚ ÙÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ·, Î·È ‰›Î·È· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. M·˙› Ô ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Ô‡ÌÂÚ ¿Ï˜ DJ Shadow, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiÛÔ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ’90, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “The Outsider” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌÔ. I‰·ÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Blend Sextet, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ôχ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˘ Blend, Î·È ·fi ÙȘ Pfi‰Â˜, Ì ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ “Silent Disco”. øÚ·›·. ™ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ¶ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Baseball, EÏÏËÓÈÎfi, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘. °È· Ù˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯ÒÚÔ˘, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÛÙÔ 210 9625.105. ŒÓ·ÚÍË 18.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.i-ticket.gr. ™ÙȘ 17/7. -°.¢.

AFTER DARK

LAZY CLUB

¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 13/7: Rock IV Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ. 14/7: Δhe Dustbowl Ì hillbilly Î·È rockabilly. ŒÓ·ÚÍË 24.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú·. 12/7: ¡ostos Ì south. rock . 13/7: Backtrackin’ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. 14/7: Delivers of Rock Ì hard rock.

¢∏ª√Δπ∫√ ¶∞ƒ∫√ ™Ã√§∏™ Ãøƒ√ºÀ§∞∫∏™

MIKE’S IRISH BAR

ªÂÛÔÁ›ˆÓ. ™Ù¿ÛË ÌÂÙÚfi ∫·Ù¯¿ÎË 14 & 15/7: 2Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ÊÚÔ-∫·Ú·˚‚È΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. 14/7: √ne Drop - Quilombo Street Buzz.14/7: Anna Mystic - Direct Connection - Anasa. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›Û.ú 5

£∂∞Δƒ√ Bƒ∞Ãø¡ ª∂§π¡∞ ª∂ƒ∫√Àƒ∏ μ‡ÚˆÓ·˜ 12/7: XÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. 16/7: ™ÎÈÂÚ¿ÙÛ· Δour ’07 - 15 ÃÚfiÓÈ· Active Member. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. 18/7: Zucchero. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 45. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, i-ticket.gr, 801 11 60000, π·Ófi˜, ¢‹ÌÔ˜ ÀÌËÙÙÔ‡, 210 7623.857

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights

O§Àª¶π∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ Δ√À √∞∫∞ ∫·ÏÔÁÚ¤˙· 17-18-19/7: FLY BEEYOND FESTIVAL. 17/7: Avril Lavigne - The Rasmus. 18/7:James Air - Tori Amos. 19/7: Pink - Sugarbabes

TERRA VIBE PARK M·Ï·Î¿Û· 16/7: ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜ Î·È ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ÊÔÈÙ.:ú 15

Δ√ ™Ã√§∂π√¡ £∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ ¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5012.402 16 & 17/7: Mȯ¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ¶ÚÔ.: www.i-ticket.gr, Metropolis, 801 11 60000

ÃÒÚÔ˜ ∞, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 52 18/7: ªÂϛӷ Δ·Ó¿ÁÚË - EÓÓ¤· Ì ¤ÓÙÂη: °·ÏÏÈο. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ÊÔÈÙ.: ú 10

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË. CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 697 6722675 X·ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú· Ì Ï‹ıÔ˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ, events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £∏ƒπ√ ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È

FLOWER

ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ hype °Î¿˙È, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÎ ÎfiÓÛÂÙ. ∫¿ı ∫˘Ú. ·›˙ÂÈ Ô °. º·Î›ÓÔ˜

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall.

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∫∏¶√™ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

LOOP

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

MARABOU

¶ø§∂πΔ∞π

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MAYO

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

PETROGAZ

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

CLOSER

EARTH BAR

48 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

FANTASEED

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

MG’S

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

PICA PICA

ª¶ƒπ∫π

POP

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. THE SEVEN JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after


Ù˘ fiÏ˘.

CLUB 22

ΔπΔ

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9222.224

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6. ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ‘80 s ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ trash ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù·. ∫˘Ú. ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ... USE BAR ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks. YELLOW SUBMARINE NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

∞Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ÂÛÈÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ‰‡Ô stages Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ John Greek Î·È ÙÔ Caminito C∞ªπ¡πΔ√ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 5244.661

™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Club 22 ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7/6 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ªÈ · ¤ÓÂÛË §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛÙÔȯ¤ÈÔ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ. Live - dj/ vj sets Î·È ÁÈ·Ù› fi„È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·.

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS ATLANTIS §. ÷ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘, øÚˆfi˜, 22950 31832

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi Ì·Á·˙› Ì ‰˘Ô ¯ÒÚÔ˘˜, club Î·È prive. Mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈο ·fi Ù· ˯›·, open air resto ... ✱ BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

MÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ͇ÏÈÓ· decks, Ù· ηχÙÂÚ· ·ıËÓ·˚ο cocktails Î·È Ù· ÈÔ mainstream ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. Afi 2/5 Î·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË “The game” Ì ÙÔÓ N›ÎÔ Nivo BÔ˘ÚÏÈÒÙË. Afi 6/5, οı K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Onirama live. BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. BOCCA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Tango Î·È ÙÔ˘ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ˘ Bocca Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ‘80s ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

MAO SUMMER

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. DEKKO ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi. 210 3630.145

∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫¿ı ∫˘Ú. Ô dj Viton ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‘Playground On The Beach’ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ dance ÛÎËÓ‹. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 ENVY MEDITERRANEO ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994-5

∞fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÓ·ÈÎfi ÎfiÓÛÂÙ Ì mainstream ÍÂΛÓËÌ· ÎÈ ÂÏÏËÓÈο fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿. ΔȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ r’n’b. GALEA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ Ï·˙ ∂√Δ μԇϷ˜ (∂ÈÚËÓÈÎfi˜), 210 8944.990

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË. Residents, ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·‰‹Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÎÏ‹˜. ∂ÈÛ. ú 12, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line.

K¿ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM• LATIN HOUSE

Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.

¶π™Δ∂™ AMMO™

DARK SUN

WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

Club restaurant οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÊÈ ·ÚÁ¿. ∫¿ı ¶¤Ì. Ô Sparky T. Ì hip hop. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. REINA SUMMER ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, 210 9851.152

ªÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎfiÓÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÚ. Candy Bar night, ΔÂÙ. dance Ì Mikele, ¶¤Ì. R’n’B ✱ SHISHA SUMMER CLUB §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ (™.E.º), ÚÒËÓ Bebek, 210 4834.190

Afi ÙȘ 3 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô open space ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔ˘ÛÈ΋ oriental, mainstream, house Î·È ÂÏÏËÓÈο. Belly Î·È freestyle dancers, special events Î·È happenings. ✱ ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3467.206, 3452.502, http://www.stavlos.gr

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788

B. K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘. ∞™Δ∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558

∞ÓÙ‡·˜ Î·È ¶¿ÔÏ· Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ›ÛÙ·. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú160 Î·È ú180(ÎÔÌϤ) BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316

M·Ù. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3

M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560

£¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) FRANGELICO §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160. £A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

°. M·˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. £∂∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úˆ §‡ÙÚ·, ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔfiÔ˘ÏÔ˜ οو ·fi Ù· ÛÙ¤ÚÈ·. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180, ¶ÔÙfi ú15, ¶¤Ì.-∫˘Ú

H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. Djs Lefty, K. Marousopoylos. Guest dj D. Papaspyropoulos. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

¶APA§IA LIVE

UNDERWORLD

VINILIO

POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033-35 N. B¤ÚÙ˘, °Ú. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È EÏ. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘.¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2 ¿ÙÔÌ· ú 80, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ).ΔÂÙ.-∫˘Ú.

μ¿ÚÎÈ˙· (ÚÒËÓ Riba’s), 210 9655.555

ROMEO

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105

∂Ï.K·ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140.

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians.

EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345, 210 8941.893

VITRINE

SKYLADIKO VIP

ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ.

M·Ú›Ó˘, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘, £ÂÔ‰fiÛË, ∞Úο˜.¶ÔÙfi ÛÙÔ bar ú12, ÊÈ·ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú120 Î·È ú130 (ÎÔÌϤ). ●

¢ÈÔÓ‡Û˘ M·ÎÚ‹˜, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, N›ÎÔ˜ A¤ÚÁ˘, KÒÛÙ·˜ M·ÚÙ¿Î˘.

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 49


DANILO VIGORITO N·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎÔ techno here you go! K¿ÔÙ ̷˙› Ì ÙÔÓ Marco Carola ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙·Ó Ì ÙfiÓÔ˘˜ Ì¿ÛÔ˘ Ù· Â˘Úˆ·˚ο dexx (·›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ «ÔÏÏÔ›» ¤ÏÂÁ·Ó ÚÈfiÓÈ·). TÒÚ· ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ËÚ¤ÌËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ minimal. °È· ÙÔÓ Danilo, label owner ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ Orion Music, IO minimal muzik Î.Ï., ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙÔ KINGDOM CLUB, 30fi ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, ¶·Ú·Û΢‹ 13/7, ·fi ÙȘ 12.30 (·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Nick- H Î·È dj:LiK). NOVOX Ok, ÙÔ Loop Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚ÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ù· ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰· Ì ÙÔ˘˜ Novox Ì·˜ ‹Á·Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÙfiËÙ· Î·È ·‰È·¯ÒÚËÙ· Î·È Ì ÙË ˙¤ÛÙË. O Lostra Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ·›˙Ô˘Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰›Ô ÙÔ˘ techno, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜, ÂÓÒ Ô cool M·ÓÒÏ˘ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÈ. LOOP BAR, ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, ™¿‚‚·ÙÔ 14/7. DEEP IMPACT - GEORGE APERGIS O «‰ÈÎfi˜ Ì·˜» °ÈÒÚÁÔ˜ A¤ÚÁ˘ οı ¶¤ÌÙË ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ K‡‚Ô˘ Ì ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·fi Detroit techno Û electro house, Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Û ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙Èη anthems. TÚ›Ù˜ Î·È ™¿‚‚·Ù· “Influential muzik” ÛÙËÓ Inoteka. KYBO™ , EÚÌÔ‡ & £ËÛ›Ԣ, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ¶¤ÌÙË 12/7, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. CAMINITO ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ grupo Baracubaku ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ capoeira Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ M·ÎÚ‹˜ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ù· dj/vj sets. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ·‰›·È·˜ «ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜» ÙÔ˘ club Ó· ʤÚÂÈ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ·¤Ú· Î·È ·ÓÂÌÂÏÈ¿ K·Ú·˚‚È΋˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. CAMINITO, §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¶¤ÌÙË 12/7. CHRISTO Z & SUNSHINE PEDRO Afi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ beach bar ÛÙÔ ™¯Ô›ÓÔ Ì·›ÓÂÈ Û house Ú˘ıÌÔ‡˜, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰¤Î·Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. O ÈÔ ÈÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ DJ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ô Christo Z, Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È ÛÙ· dexx Ì ÙÔ «Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ» Sunshine Pedro. K·ÏÔηÈÚÈÓ¿ beats, ËÌ›Á˘ÌÓÔÈ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Î·È ÓÙÂÏÈÚÈ·Îfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. Not bad at all! CARIOCAS, ¶·Ú·Ï›· ™¯Ô›ÓÔ˘ KÔÚÈÓı›·˜, 27440 57179 (¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ www.cariocas.gr), K˘Úȷ΋ 15/7, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. KENNY CARPENTER BÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ Studio 54 Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¡À ÛÎËÓ‹˜, ¤Ú·Û ‡ÎÔÏ· ·fi ÙËÓ disco ÛÙÔ garage Î·È ÙÔ house. EÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ó·È Ï›ÁÔ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÈÏ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ soulful ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ¯·Ú¿. ∂ȉÈο ·fi ¤Ó·Ó Ì¿ÛÙÂÚ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔ... BABAE, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 88, AÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620, K˘Úȷ΋ 15/7, ·fi ÙȘ 21.00, ú 20.

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ ANTIKEIMENA ¶O£OY ¶ÚˆÙÔÁ¤ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹. ¢ÈÔÓ‡Û˘ •¤ÓÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 20/7. * THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3215.469 Amy Adler. “The Lesson”. AÛÚfiÌ·˘Ú· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 14/7. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 “True Romance”. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ M. Bofiliou, N. Ceccaldi, H. Epaminonda, A. Frost, B. Georgoussi Î.¿. M¤¯ÚÈ 4/8.

∞§§√π Ãøƒ√π BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, Aı‹Ó·, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, m: ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3229.805 Ida Larsen. «™ÙÔÓ K‹Ô». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·-video-ηٷÛ΢‹. M¤¯ÚÈ 15/9. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007».

T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. M¤¯ÚÈ 3/11. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô AÊ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ K‡ÚÈÔ˘ AÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡/E›ÛÔ‰Ô˜ 1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ¿ıÔ˜.

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ “planespotters”. M¤¯ÚÈ 28/9. E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ Atelier 66 - ™Ô˘˙¿Ó· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÓوӷο΢.

ŒÚÁ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰‡Ô ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ E. ™ÎԇʷÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ M·ÚÎ °Î·ÛÙ›Ó. M¤¯ÚÈ 13/7. *E§§HNOAMEPIKANπ∫ H ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 Guerilla Girls. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. M¤¯ÚÈ 31/7. HILTON B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 30 210 7281.230 Rini Dado. ŒÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙÔ lobby ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. M¤¯ÚÈ 12/7. IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24 AÓÓ›Ù· NÔ˘Ú‹. «¶·ÏÌfi˜ ·¤Ó·˜». EÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ·fi ·ÎÚ˘ÏÈÎfi, ‡Ê·ÛÌ· Î·È ¿ÛÙ·. M¤¯ÚÈ 10/9. ME°APO EÀNAP¢OY AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿‰ÚÔ˘, 210 3234.267 M·ÓfiÏ˘ °È·ÓÓ·‰¿Î˘.

«°Âˆ-Áڷʛ˜ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ». X·Ú·ÎÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 9/9.

Afi ÙÔ Úˆ˝ Ì ηʤ Û¿ÓÙÔ˘˚Ù˜ & ÔÏfiÊÚÂÛη ÁÏ˘Î¿ ·Ú·Û΢‹˜ Ì·˜ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 3632.780 50 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841 Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·ÊȤ-

ڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang Ì ¤ÚÁ· ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ ηÏÏÈÙ¤¯ÓˆÓ Ì video, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÂÈÎÙ¿ ̤۷ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 15/9.

¶O§ITI™TIKO KENTPO «§EøNI¢A™ KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 25, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜. ™·Ú¿ÓÙ˘ K·Ú¿‚Ô˘˙˘.

«◊¯ÔÈ Ù˘ ÛȈ‹˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/9. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, ™¿Ù· Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. «MÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ &

Á˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÚÁ· ·fi ͇ÏÔ ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û plexiglass. M¤¯ÚÈ 1/11. SPILIOTI PROJECTS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388 “B’n’alle”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, videoart, blogart, performance, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: N›ÎÔ˜ ¶·ÙÚÂÏ¿Î˘, M·Ú›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· KÔÏÏ¿ÚÔ˘, N›ÎÔ˜ B·Ó‰ÒÚÔ˜, K·ÙÂÚ›Ó· Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, X¿Ú˘ KÔÓÙÔÛʇÚ˘. ™¶ITI TH™ KY¶POY HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ ŒÎıÂÛË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜. H 25¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Eȉ·‡ÚÔ˘. M¤¯ÚÈ 30/7. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ

MÔ˘˙È¿ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ 31/7. TEXNO¶O§I™ ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 210 3235.353 «O ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¯ÔÚÔ‡». ºˆÙÔÁÚ·-

ʛ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. M¤¯ÚÈ 15/7.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO «AÛ΋ÛÂȘ ȉÈÔÚÚ˘ıÌ›·˜».

M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 27Ë MÈÂÓ¿Ï ÙÔ˘ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Ô B·ÁÁ¤Ï˘ BÏ¿¯Ô˘ Î·È Ô Z¿ÊÔ˜ •·ÁÔÚ¿Ú˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 20/8. «O ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË MËÙڿη». ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 19/9. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Adolf Luther. MÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi °ÂÚÌ·Ófi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ʈÙÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 9/9. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜ ·fi

ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 194548. M¤¯ÚÈ 18/11. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘ - B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1 / NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 “Her(his)tory - H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘”. OÌ·-

‰È΋ ¤ÎıÂÛË video-art Ì ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Aernout Mik, Bruce Nauman, Gary Hill, Doug Aitken, Annika Larsson, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜, M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜, Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/9.

Andre Kertesz. «K·ıÚ¤-

ÊÙ˘ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5, 2,50. M¤¯ÚÈ 18/8. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 O Jean Cocteau Î·È Ë EÏÏ¿‰·. H ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Cocteau, Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘: P. Picasso, P. Nadar, M. Ray Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/7. AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.

«ŒÓ· ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡Ì·Ó». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ۯ¤‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ÎÔÏÏ¿˙, ̷ΤÙ˜ ÛÎËÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ-·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 29/7. TÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. OÈ ·¤Ú·ÓÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ MVRDV. EÓÓ¤· ‚·ÛÈο ¤ÚÁ·

ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙˆÓ MVRDV ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-2002, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. M¤¯ÚÈ 29/7 «OÈ Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt». MÈ· ÛÂÈÚ¿

ۯ‰›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÙÔ˘ EÏ‚ÂÙÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. TË Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Mario Botta. M¤¯ÚÈ 27/7. “On Geekdom-Artists from the former USSR”.

T¤¯ÓË ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ, Ì ηÏÏÈÙ¯Ӥ˜ ·fi ÙË PˆÛ›· Î·È ÙȘ B·ÏÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. EÈÌÂÏËÙ‹˜: Viktor Misiano. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Art Athina. M¤¯ÚÈ 29/7. «O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘».

H ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. M¤¯ÚÈ 29/7 *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 Î·È ÛÙÔ A›ıÚÈÔ «NfiÌÈÛÌ· EÏÏËÓÈÎfiÓ». H ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank. M›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.000 ·Ú¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .X. ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3ÔÓ ·ÈÒÓ· Ì.X. M¤¯ÚÈ 26/8.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ ARTFORUM SANI GALLERY £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 317327, www.sanifestival.gr ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, ¤ÎıÂÛË Û 3 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ (ÔÚÙÚ¤Ù·, ¤ÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ›·). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.004.00. M¤¯ÚÈ 17/7. MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ EÙ·‡ÚÁÈÔ, °ÈÂÓÙ› KÔ˘Ï¤, 2310 240002 «¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò (O ¯·Ì¤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÈ Ô ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜)». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ¶PøHN ™TPATO¶E¢O KO¢PA (KÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ KÔÈÙÒÓˆÓ), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “CHEAPART ’07”. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 85 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. M¤¯ÚÈ 25/7. ●

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 NÔ˘ ¢Ô˘... Ë ¿Û¯ËÌË. EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ N. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, °. °·Ï›ÙË. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: Z. I·Îˆ‚›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. æ¿ÏÙ˘, K. TۿΈӷ˜, ™. Z·ÓÓ›ÓÔ˘, X. æ¿ÏÙË. TÂÙ.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.00 & 22.00, K˘Ú. 21.00,ú 23, 16, 18. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 H ·˘Ï‹ ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ. ™¿ÙÈÚ· Ù˘ ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: B. TÚ›ÌË. MÔ˘Û.: T. KÂÙÛÂÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, T. ÕÓÙÔÓ˘, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™¿‚., K˘Ú. 18.45, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 16. ¢IE£NE™ ºE™TIBA§ ¶ETPA™ £EATPO ¶ETPA™ NÙ·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5012.402

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ÛÙ.: K. °·ÏÈÒÓË. MÔ˘Û.: A. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. X·˚οÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ¶. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, M. K·„‹. TÚ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.18.00, ú 18, 12. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 ÕÌÏÂÙ Ô B’. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. ™ÎËÓÔı.: B. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏÏȤ˜. XÔÚÔÁÚ.:Z. KÈÏ›ÓË. MÔ˘Û.: N. ¶·Ô˘ÙÛ¿˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ™ÙËÓ K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, EÍ¿Ú¯ÂÈ· TÔ ·›Ì· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ.

TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «Ÿ¯È ·›˙Ô˘Ì». ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. MÔ˘Û.: K. ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. £ÏÈ‚¤ÚË, A. §ÂÌÔÓ‹, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘, °. TÛ·ÁηڿÎË. TÚ. - ™·‚. 21.00, ú 18, 12. M¤¯ÚÈ 10/8. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË: 210 8068.552 & 697 8014815.

O ÍÂÂṲ̂ÓÔ˜ ‰ÂÚ‚›Û˘.

M ‹ÚˆÂ˜ ·fi ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔÓ Oȉ›Ô‰· Î·È ÙÔÓ °È·ÓÓÔ‡ÏË X·ÏÂ¿. K›ÌÂÓÔ - ÛÎËÓÔı.: £. °ÎfiÓ˘. ™ÎËÓ.: X. MÔÎfiÚÔ˜. KÔÛÙ.: Õ. M¤ÓÙ˘. MÔ˘Û.: N. •˘‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, °. MˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘, °. °¿ÏÏÔ˜. Afi ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÙÔ ¢H.¶E.£E. AÁÚÈÓ›Ô˘. ™ÙȘ 18 & 19/7, 21.30. ¢E§ºINAPIO N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 299 1/2 ÁÂÏÒÓ Ï·‚¤. TÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. KÔÛÙ.: ¢. £ÂÔ¯¿ÚË. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÚ.-K˘Ú. 21.15, ú 17, 22, 17. ¢øPA ™TPATOY ™¯ÔÏ›Ԣ 8, ¶Ï¿Î· AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: §. ™ÎÈÈÙ¿ÚË. KÔÛÙ.: £. B. Aldredge. ¶·›˙ÂÈ: °. ™È̈ӛ‰Ë˜. KÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È ÌÔ˘Û.: C. Heilman. K·ıËÌ. ÛÙ· ·ÁÁÏÈο 20.30 Î·È 22.30, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο TÚ. 20.30, ú 10, 12, 15. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË A˘Á. £∂∞Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∞¡Δø¡∏ ∞¡Δø¡π√À ¡¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.∫ÔÏÈ¿ÙÛÔ˘-∫˘„¤ÏË, 210 2236.890 °˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. T˘ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. °ÂˆÚÁ›·, A. ¶··ÛÙ¿ıË. TÂÙ.-K˘Ú.: 21.00, ú 20, 15 £EATPO TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004 Ancient pathos. ™‡Óı. ÎÂÈÌ. - ÛÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: M. ¶·Ó¿ÁÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: V. Harris, Õ. OÏ˘Ì›Ô˘, £. AÓıfiÔ˘ÏÔ˜. K¿ı K˘Ú. 20.30. £EATPO TøN A§§A°øN 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19A 210 5246.833 3Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £Â·ÙÚÈÎÒÓ MÂıfi‰ˆÓ. E·Á-

ÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó 22 ËıÔÔÈÔ›, ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. KfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ú 250. ª¤¯ÚÈ15/7. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8223.160 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë.

™ÎËÓÔı.-‰È·Û΢‹: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔ-

ºE™TIBA§ PEMATIA™ EYPI¶I¢EIO £EATPO PEMATIA™, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, X·Ï¿Ó‰ÚÈ TÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ N›ÎÔ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË. °È· Ù· 50

¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ™ÙȘ 12 - 14/7. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 21.00.

ºE™TIBA§ A£HNøN T·ÌÂ›Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 3221.459 HPø¢EIO TÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎË· Rama. M·ÏÈÓ¤˙È-

ÎÔ ı¤·ÙÚÔ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Semara ulangun”. ™ÙȘ 14 & 15/7, 21.00, ú 60, 40, 30, 20, 15. ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333

>>

LOCOMONDO TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, “Me Wanna Dance”, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚ› reggae ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÔ dub Û˘Ó·ÓÙ¿ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ‹ Ù· ÓËÛÈÒÙÈη. K·È Ù· live ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÍÂÛËΈÙÈο, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘... ATLANTIS, ¶·Ú·Ï›· X·ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘, øÚˆfi˜, 22950 36535, ¶·Ú·Û΢‹ 13/7.

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

>>

TERRY FRANCIS K·ÏÒ˜ ÙÔÓ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ¿ÚÁËÛÂ! TȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ U-Matic ‹Ù·Ó resident, ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î¿ˆ˜ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Î¿ˆ˜ Î·È ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘. T¤ÚÌ· ÙÔ ÛÎÏËÚfi, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ loop, techno. TÒÚ· ·›˙ÂÈ ÈÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È Û¤ÍÈ, ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ tech house, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ DJ ÙÔ˘ Fabric Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. M·˙› ÙÔ˘ Ô Mikee ÛÙÔ... DEKKO, ¶Ï·˙ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿ - EÏÏËÓÈÎfi, K˘Úȷ΋ 15/7, ·fi ÙȘ 17.00 Î·È ÌÂÙ¿.

>>

>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

( * ) TRANSFORMERS TÔ˘ M¿ÈÎÏ M¤È, Ì ÙÔ˘˜ ™¿È· §· M·Ê, T·˚Ú¤˜ °Î›ÌÛÔÓ, T˙Ô˜ NÙȯ·Ì¤Ï, ÕÓÙÔÓÈ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, M¤ÁÎ·Ó ºÔÍ, T˙ÔÓ TÔÚÙÔ‡ÚÔ, °ÈÔÓ BfiÈÙ. MÈ· ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi Â͈Á‹ÈÓ· ÚÔÌfiÙ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û fiÔÈ· Ì˯·Ó‹ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó, οÓÔ˘Ó ÙË ÁË ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. £ÔÚ˘‚҉˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÔÏÏ¿ ÂȉÈο Âʤ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ... ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. A∂§§ø Cinemax 5+1. A£∏¡∞π√¡ Cinepolis, A§∂• – CINEMA, A§™√™, AªÀ¡Δ∞™, A¡√π•∏ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ 2+1, B∞ƒ∫π∑∞, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™. STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, ∑∂∞, ¡∞¡∞ Cinemax, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, √DEON STARCITY, ™π¡∂ ∞ƒ°Àƒ√À¶√§π™, ™π™™À Candia Strom, ™¶√ƒΔπ°∫ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™, Δƒπ∞ ∞™Δ∂ƒπ∞, Δƒπ∞¡√¡-Cinemax ( * * 1/2) O K√§§∏ΔO™ ª√À (MON MEILLEUR AMI) TÔ˘ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ, NÙ¿ÓÈ MÔ˘Ó, ZÔ˘Ï› °Î·ÁȤ, Z˘Ï› NÙÈÚ¿Ó. ŒÓ·˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ·ÓÙÈΤÚ, Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ Ù·ÍÈÙ˙‹. °Ï˘ÎÂÈ¿, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ ÈÎÚ‹ Έ̈‰›·, ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙ· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ. A£∏¡∞π∞ Refresh Cinemas, ™π¡∂ æÀÃπ∫√ Classic, æÀƒƒ∏

TÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡.

Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Trafic de styles”. £¤·ÙÚÔ ÁÈ· ·È‰È¿. K·Ï/¯ÓÈ΋ ‰È‡ı. - ¯ÔÚÔÁÚ.: S. Lefrancois. EÚÌËÓ‡ԢÓ: P. Almeida, A. Aoudia, O. Mathieu, Y. Bernard. A›ıÔ˘Û· N›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜, ÛÙȘ 14 & 15/7, 12.00 & 18.00, ú 15, 7.

¶EIPAIø™ 260, T·‡ÚÔ˜ Heterotopia. Afi ÙËÓ“The Forsythe Company”. XÚÔÁÚ.: William Forsythe. MÔ˘Û.: T. Willems. KÔÛÙ.: Dorothee Merg. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Y. Ando, E. Balfe, F. Caroti, D. Caspersen. XÒÚÔ˜ ¢, ÛÙȘ 12 - 14/7, 21.00, ú 25, 15. Nord. TÔ˘ Celine. Afi ÙÔ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ı¤·ÙÚÔ Volksbuhne Am RosaLuxemburg-Platz. ™ÎËÓÔı.: Frank Castorf. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: B. Neumann. EÚÌËÓ‡ԢÓ: A. Burger, M. Hosemann, I. Kastrinidis. XÒÚÔ˜ H, ÛÙȘ 14 - 16/7, 21.00, ú 25, 15.

( * 1/2 ) Eªª√¡∏ (PREMONITION) TÔ˘ M¤Ó·Ó °È¿Ô, Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÓÙÚ· MÔ‡ÏÔÎ, T˙Ô‡ÏÈ·Ó M·ÎM¿¯ÔÓ, N›· §ÔÓÁÎ, K¤ÈÙ N¤ÏÈÁηÓ, ¶›ÙÂÚ ™ÙÔÚÌ¿ÚÂ. ™‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· Ù˘. MÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Memento Ì ÌÈ· ȉ¤· ·fi «ŒÎÙË A›ÛıËÛË», ·ÏÏ¿ Û light ÂΉԯ‹. A∂§§ø Cinemax 5+1, A£∏¡∞π√¡ Cinepolis, A∫Δ∏ - Refresh Cinemas, A§π∫∏, Aªπ∫√, Aƒ∫∞¢π∞, Aºƒ√¢πΔ∏ Refresh Cinemas, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL ª∞ƒπ∂§, ∂§§∏¡π™ Cinemax, ∫√ƒ∞§π Cinemax, √DEON K√SMOPOLIS, √DEON STARCITY, ™π¡∂ °∞§∞Δ™π, ™π¡∂ ¶∞ƒπ - Refresh Cinemas, ™π¡∂ º§√π™μ√™ – ∂æ∞, Δƒπ∞ ∞™Δ∂ƒπ∞, ºπ§π¶ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™, ºπ§√£∂∏, ç√∏DAIKIN, VILLAGE

TO ™XO§EION ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 52, MÔÛ¯¿ÙÔ AfiÎÔÔ˜. TÔ˘ MÂÚÁ·‰‹. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «XÒÚÔ˜». ™ÎËÓÔı. - ÂÈÌ. ΛÓËÛ˘: ™. K·Î¿Ï·˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: °. K·ÙÚ·Ó›ÙÛ·˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ¢. KÔ‡˙·, Œ. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. XÒÚÔ˜ B, ÛÙȘ 13-15/7, 21.00, ú 20, 10. ●

( * ) 88 §∂¶Δ∞ (88 MINUTES) TÔ˘ T˙ÔÓ Õ‚ÓÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, AÏ›ÛÈ· °Ô˘›Ù, ŒÈÌÈ MÚ¤ÓÂÌ·Ó, §›ÏÈ ™ÔÌȤÛÎÈ, NÙ¤ÌÔÚ· K¿Ú· O‡ÓÁÎÂÚ. K·ıËÁËÙ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ FBI Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ 88 ÏÂÙ¿ Ó·

MIKPO £EATPO APXAIA™ E¶I¢AYPOY ¶·Ï·È¿ E›‰·˘ÚÔ˜, AÚÁÔÏ›‰·. T˙ÂÏÛƠ̂ӷ. T˘ Dupoyet. ™ÎËÓÔı.: μ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: ∫. μ‹Ù·. ∂ÚÌËÓ‡ÂÈ Ë √. §·˙·Ú›‰Ô˘. ™ÙȘ 14/7, 21.30. E›Û. ÂχıÂÚË.


ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À ˙‹ÛÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ 88 ÏÂÙ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÔÈÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Î·È 88 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ó· ‚·ÚÂıÔ‡ÌÂ. A∂§§ø Cinemax 5+1, Aπ°§∏, Aª∞ƒÀ§§π™ – DASH, AƒΔ∂ªπ™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™, AΔΔπ∫√¡ ∞§™√™ Refresh Cinemas, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °∞§∞•π∞™, °§Àº∞¢∞, §∞√Àƒ∞, √DEON AB∞¡∞, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, √DEON STARCITY, √ƒº∂∞™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ( * ) T√ KΔ∏¡√™ (LA BETE) TÔ˘ B·Ï¤ÚÈ·Ó MfiÚÔ‚˙ÈÎ, Ì ÙÔ˘˜ ™›Ú· §¤ÈÓ, §›˙ÌÂı X¿ÌÂÏ, EÏ›˙·ÌÂı K·˙¿, ¶ÈÂÚ MÂÓÂÓÙ¤ÙÈ, °ÎÈ ΔÚÂ˙¿Ó. MÈ· AÌÂÚÈηӛ‰· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ· Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ÛÙË °·ÏÏÈ· Î·È ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÔÚ¤ÍÂˆÓ ÂÓfi˜ ÎÙ‹ÓÔ˘˜, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¤·˘Ï˘. KÙËÓÔ‚·Û›Â˜, ÛÂÍ Î·È ¿ÏϘ «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜» ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓË «ÚˆÙÔÔÚ›·» Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. B√•, ∑∂ºÀƒ√™ ( * * ) FAMILY HERO LE HEROS (DE LA FAMILLE) TÔ˘ TÈÂÚ› KÏÈÊ¿, Ì ÙÔ˘˜ ZÂÚ¿Ú §·Ó‚¿Ó, K·ÙÚ›Ó NÙÂÓ¤‚, EÌ·ÓÔ˘¤Ï M¿Ú, M›Ô˘-M›Ô˘, KÏÔÓÙ MÚ·Û¤Ú, ZÈÏ §ÂÏÔ‡˜. O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·Ì·Ú¤ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË N›Î·È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ. EӉȷʤÚÔÓ Û ¤Ó· Û˘Ì·ı¤˜, ·Ó Î·È ‰›¯ˆ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ‰Ú¿Ì·. ¢∂•∞ª∂¡∏ – FRAME, £∏™∂π√¡ ( * *1/2) MR. BROOKS TÔ˘ MÚÔ˘˜ A. Œ‚·Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ K¤‚ÈÓ KfiÛÙÓÂÚ, NÙ¤ÌÈ MÔ˘Ú, NÙ¤ÈÓ KÔ˘Î, °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ. ¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹Ó. OÈ ÙÚÂȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î. MÚÔ˘Î˜ ÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·’ fiÛ· ÂÚ›ÌÂÓÂ, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘. EӉȷʤÚÔ˘Û· ȉ¤· ÁÈ· ıÚ›ÏÂÚ, Ô˘ fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÙÚ·Î˘Ï¿ ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô K¤‚ÈÓ KfiÛÙÓÂÚ. Aπ°§∏, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ∫∞™Δ∞§π∞, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ CINEMA, ª¶√ª¶√¡π∂ƒ∞, A£∏¡∞π√¡ Cinepolis, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, √DEON STARCITY

( * 1/2 ) NEXT TÔ˘ §È T·Ì·¯fiÚÈ Ì ÙÔ˘˜ N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙, T˙Ô‡ÏÈ·Ó MÔ˘Ú, T˙¤ÛÈη M›ÂÏ, TfiÌ·˜ KÚ¤ÙÛÌ·Ó, ¶›ÙÂÚ ºÔÏÎ. M¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ‚ϤÂÈ ‰˘Ô ÏÂÙ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‚ÔËı¿ ÙÔ FBI Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·. T˘È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ηÎfi ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙. VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ™π¡∂ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞, ∫∞™Δ∞§π∞, A∂§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, STER CINEMAS, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, √DEON STARCITY ( * * ) HOSTEL: H ™À¡∂Ã∂π∞ Δ∏™ ¶∞ƒ∞¡√π∞™ HOSTEL: PART II TÔ˘ EÏ¿È PÔı Ì ÙÔ˘˜ §ÔÚ›Ó T˙¤ÚÌ·Ó, PfiÙ˙ÂÚ M·ÚÙ, X¤‰ÂÚ M·Ù·Ú¿Ù˙Ô, MÈ˙Ô‡ º›ÏÈ˜, P›ÙÛ·ÚÓÙ MÔ‡ÚÙ˙È, B¤Ú· T˙ÔÚÓÙ¿Ó·. MÈ· ·Ú¤· AÌÂÚÈηӛ‰ˆÓ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÂÓfi˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ó·ڋ Û¿Úη ÚÔ˜ ‚·Û·ÓÈÛÌfi Î·È ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Û ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›·. ™˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË, Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ EÏ¿È PÔı. A∂§§ø Cinemax 5+1, A£∏¡∞π√¡ Cinepolis, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, ¡∞¡∞ Cinemax, VILLAGE 20 CINEMAS PAR∫, √DEON STARCITY, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ∂¡∞™ Δ∂Δƒ∞¶√¢√™ ¶Àƒ√™μ∂™Δ∏™ FIREHOUSE DOG ŒÓ·˜ ηÏÔÌ·ıË̤ÓÔ˜ Û·ÏÔ˜ ηٷϋÁÂÈ Û ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, fiÔ˘ ‚ÔËı¿ ¤Ó· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Ó· ‰Âı› Ì ÙÔÓ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÌÚËÛÙ‹. TÔ˘ TÔÓÙ XfiÏ·ÓÙ Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˜ X¿ÙÛÂÚÛÔÓ, MÚÔ˘˜ °ÎÚ›ÓÁÔ˘ÓÙ, NÙ·˜ M›¯ÔÎ. √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, √DEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK ( * *1/2 ) H ¶√§π¡ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ Pauline a la plage TÔ˘ EڛΠPÔÌ¤Ú Ì ÙÔ˘˜ AÌ¿ÓÙ· §·ÓÁÎϤ, AÚ¤Ï NÙÔÌ¿Ï, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ºÂÔÓÙfiÚ AÙΛÓ. ¢˘Ô ÂÍ·‰¤Ïʘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. O ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ËıÈ΋, ̤۷ ·fi ÌÈ· ¯·ÚÈو̤ÓË, Έ̈‰›·. ∏§∂∫Δƒ∞, ƒπμπ∂ƒ∞

M¤ÈÛÈ, ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, KÚ›ÛÙÈ·Ó ™Ï¤ÈÙÂÚ, ºÚ¤ÓÙÈ PÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, §fiÚÂÓ˜ º›ÛÌÂÚÓ, NÙ¤ÌÈ MÔ‡Ú, M¿ÚÙÈÓ ™ÈÓ, ŒÏÂÓ X·ÓÙ, §›ÓÙÛÂ˚ §fi·Ó, EÏ¿È˙· °Ô˘ÓÙ, X¿ÚÈ MÂÏ·ÊfiÓÙ H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ PfiÌÂÚÙ K¤ÓÂÓÙÈ, ȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ambassador ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. MÂÛÙfi ‰Ú¿Ì· Ì ı·˘Ì¿ÛÈÔ Î·ÛÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓÔÙÔ›Â˜. A§∂∫∞ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ¢. ∑ø°ƒ∞º√À. ( * * * ) ¶√§Y ™∫§∏ƒO™ °π∞ ¡∞ ¶∂£∞¡∂π 4.0 (LIVE FREE OR DIE HARD) TÔ˘ §Â˜ °Ô˘¿È˙Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ, M¿ÁÎÈ KÈÔ˘, T˙¿ÛÙÈÓ §ÔÓÁÎ, T˙¤ÊÚÈ P¿ÈÙ, M¤ÚÈ EÏ›˙·ÌÂı °Ô˘›ÓÛÙÂÓÙ. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ T˙ÔÓ M·Î§¤ÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·fi ÌÈ· ·‰›ÛÙ·ÎÙË ÔÌ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î¿ı ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. T· Û˘Ó‹ıË ˘ÏÈο ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ blockbuster Â›Ó·È fiÏ· ‰Ò, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fï˜ ÎϤ‚ÂÈ Ô ¿ÓÙ· Û ÊfiÚÌ· °Ô˘›ÏȘ/M·Î§¤ÈÓ. A∂§§ø Cinemax 5+1, B∞ƒ∫π∑∞, STER CINEMAS ∞°. ∂§∂À£∂ƒπ√™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, °∞§∞•π∞™, °§Àº∞¢∞, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, √DEON STARCITY, øƒø¶√™, STER CINEMAS ( * * 1/2 ) A¶O¢∂π•∏ ∂¡√ÃH™ TÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ XfiÌÏÈÙ, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, P¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿ıÂÚÓ, Pfi˙·ÌÔ˘ÓÙ ¶¿ÈÎ, ŒÌÂı NÙ¿‚ÈÓÙ˙. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ··Ù¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÛÙÚÒÛÂÈ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ê˘Á‹˜. N·Úfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ê˘Ï·Î‹. H ›ÓÙÚÈÁη ˘ÎÓÒÓÂÈ. OÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. A£∏¡∞π∞, A§∂•∞¡¢ƒ∞ -Refresh cinemas, A§√ª∞, A¡√π•π™, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ "ªπª∏™ ºøΔ√¶√À§√™", ¢π√¡À™π∞, §π§∞, ª¶√ª¶√¡π∂ƒ∞, ¶∞§∞™, ƒπ∞, ™π¡∂ °∂ƒ∞∫∞™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ( * 1/2 ) FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER TÔ˘ TÈÌ ™ÙfiÚÈ Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·Ó °ÎÚ›ÊÈı, T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, KÚȘ Œ‚·Ó˜, M¿ÈÎÏ TÛ›ÎÏȘ, NÙ·ÁÎ T˙fiÔ˘Ó˜, T˙Ô‡ÏÈ·Ó

M·ÎM¿¯ÔÓ. OÈ 4 º·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Silver Surfer, ÙÔÓ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÎÔÛÌÈ΋ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÈ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ™π¡∂ ™∂§∏¡∏, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™ ( * * ) H ™Àªª√ƒπ∞ Δø¡ ¢∂∫∞Δƒπø¡ (OCEANS THIRTEEN) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚, MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·, NÙÔÓ TÛ›ÓÙÏ, ÕÏ ¶·ÙÛ›ÓÔ, ŒÏÂÓ M¿ÚÎÈÓ, ™ÎÔÙ K¿·Ó, K¤ÈÛÈ ÕÊÏÂÎ, ŒÏÈÔÙ °ÎÔ˘ÏÓÙ. O NÙ¿ÓÈ ŸÛÈ·Ó Î·È Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ §·˜ B¤Áη˜ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·˙›ÓÔ. A£∏¡∞ - PISCINES IDEALES, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ª∂§π¡∞ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™, √¡∂πƒ√ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™, º§øƒπ¢∞, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI Oπ ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ K∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À TÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NÙÂ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ, OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, T˙¤ÊÚÈ P·˜, TÛfiÔ˘ °ÈÔ˘Ó º·Ù. A™Δƒ√¡, STER CINEMAS ∞°. ∂§∂À£∂ƒπ√™, STER CINEMAS, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ¡∞¡∞ Cinemax ( * * ) °¡øƒπ™Δ∂ Δ√À™ P√ª¶π¡™√¡ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù˘ Disney. A∂§§ø, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ( * * 1/2 ) SHERRYBABY T˘ §fiÚÈ KfiÏÈÂÚ Ì ÙÔ˘˜ M¿ÁÎÈ T˙›ÏÂÓ¯·Ï, MÚ·ÓÙ °Ô˘›ÏÈ·Ì X¤ÓÎÂ, NÙ¿ÓÈ TÚ¤¯Ô, T˙È·ÓοÚÏÔ EÛÔ˙›ÙÔ, P¿È·Ó ™›ÌÎÈÓ˜, ™·Ì MfiÙÔ̘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ‚ÁÂÈ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹, Ë ™¤ÚÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰Âı› Ì ÙËÓ ÈÙÛÈڛη ÎfiÚË Ù˘, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ηٿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘. A›ÛıËÛË Ù˘ÈÎÔ‡ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿, Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ T˙›ÏÂÓ¯·Ï. ∂∫ƒ∞¡ (* * * *) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ∫∂ƒ∞Δ∂∞™, ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ™π¡∂ ™Ã√§∂π√, √A™π™, ™π¡∂ ¶∞§§∏¡∏, ™π¡∂ ¶∂ƒ∞ª∞ ¢∏ª/∫√™ ∫π¡/º√™, ™π¡∂ ™∂§∏¡∏ ●

88% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÈÓÂÌ¿.

ATHENS

voice

( * * ) Nø∂ °π∞ ªπ∞ μ¢√ª∞¢∞ Evan Almighty TÔ˘ TfiÌ ™¿ÓÙÈ·Î Ì ÙÔ˘˜ ™ÙÈ‚ K·Ú¤Ï, MfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, §fiÚÈÓ °ÎڤȷÌ, T˙ÔÓ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, °Ô˘¿ÓÙ· ™¿ÈΘ. H ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ¿ÂÈ Î·Ù¿ ‰È·fiÏÔ˘, fiÙ·Ó Ô £Âfi˜ ÙÔ‡ ·Ó·ı¤ÙÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ˆ˜ Ó¤Ô˜ NÒ ÌÈ· ÎÈ‚ˆÙfi. AÛÙ›· ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÎˆÌˆ‰›·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ù˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÏ¿ÈÛÙÈÎ ·fi fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ.

A∂§§ø Cinemax 5+1, A£∏¡∞π√¡ Cinepolis, STER CINEMAS ∞°.∂§∂À£∂ƒπ√™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¡∞¡∞ Cinemax, √DEON K√SMOPOLIS ª∞ƒ√À™π, √DEON STARCITY, B∞ƒ∫π∑∞

™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

( * * 1/2 ) BOBBY TÔ˘ EÌ›ÏÈÔ EÛÙ¤‚Â˙, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 51


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210

ATTIKON A§™O™ Refresh Cinemas AÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 21.0023.10

8259.975, £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 20.5023.10 ∞›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 23.30/ 88 ÏÂÙ¿ 17.20/ Next 19.30-21.30 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 17.00-19.0021.00/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 23.00 ∞›ıÔ˘Û· 3: Transformers 17.20-20.00-22.40 ∞›ıÔ˘Û· 4: ∂ÌÌÔÓ‹ 18.1020.30-22.50

AºPO¢ITH Refresh Cinemas

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50 KÔψ-

BO•

Ó¿ÎÈ, 210 7215.717 £∂ƒπ¡√™ √ ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ 20.50-23.00

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 17.50-20.20-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∂ÌÌÔÓ‹ 18.4020.40-22.40 ∞›ıÔ˘Û· 3: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 18.50-20.5022.50 ∞›ıÔ˘Û· 4: Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 23.10/ Mr. Brooks 18.3020.50

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 21.0023.15

AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 Babel 21.30/ ¢Â˘Ù. ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.4523.15

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 £∂ƒπ¡√ Bobby 20.5023.05

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 £∂ƒπ¡√ √ ÔÏ›Ù˘ ∫¤ËÓ 21.00-23.00

AMOPE-INDEZIT ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 £∂ƒπ¡√ ∫ÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.00

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £∂ƒπ¡√ Transformers ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ.21.15 ¶·Ú.-™¿‚. 20.50-23.15

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 20.00-22.50

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ B‡ÚˆÓ·, 210 7661.166 £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.10

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) ΔÔ ÌˆÚfi Ù˘ ƒfi˙Ì·Ú˘ 18.30-22.30, ∏ ™ÔÊ›· ÙˆÓ ÎÚÔÎÔ‰Â›ÏˆÓ 20.30/ ¢Â˘Ù. ÷̤ÓË ÏˆÊfiÚÔ˜18.3022.30, ™¿ÏÔ - 120 ̤Ú˜ ÛÙ· ™fi‰ÔÌ· 20.30

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.05

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 19.30-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.5023.00/ ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 19.15 ∞›ıÔ˘Û· 3 £∂ƒπ¡√: Transformers 21.00

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 £∂ƒπ¡√ ΔÔ ÎÙ‹ÓÔ˜ 21.0023.00

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 ∞›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.3022.15-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 3: ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.15/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 21.45-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 8: ∂ÌÌÔÓ‹ 18.0020.15-22.30-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 9: Transformers 18.15-21.15-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 10: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 17.00-19.0021.00-23.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 17.00-20.00-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: Transformers 18.00-21.00-00.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-∫˘Ú.15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 3: Mr. Brooks ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ.18.45, ™¿‚.-∫˘Ú.16.1518.45/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 21.15-23.15-01.15 ∞›ıÔ˘Û· 4: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.18.15-20.3022.45-01.15, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.45-18.15-20.30-22.4501.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: 88 ÏÂÙ¿ 17.00-19.15-21.30-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 6: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.15-00.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.30-20.15-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 7: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.3021.00-23.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.00-18.30-21.00-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 8: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 12.45-15.0017.15-19.30-21.45, ™¿‚.∫˘Ú. 15.00-17.15-19.3021.45/ Next 00.15 ∞›ıÔ˘Û· 9: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.45-19.30/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 22.15-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 10: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.45-20.30-23.15, ™¿‚.∫˘Ú. 15.00-17.45-20.3023.15 ∞›ıÔ˘Û· 11: Transformers ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.0016.00-19.00-22.00-01.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.00-19.0022.00-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 12: ∂ÌÌÔÓ‹ 17.30-20.00-22.30-00.45/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË

52 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

™¿‚.-∫˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 13: Transformers 19.0022.00 ∞›ıÔ˘Û· 14: ∂ÌÌÔÓ‹ 20.00-22.30

Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.30-17.4520.00-22.15-00.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS

P¿ÏÏË (™ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK), 210 4278.600 £∂ƒπ¡√ Transformers 21.45

£Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 ∞›ıÔ˘Û· 1: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.00-22.30, ∫˘Ú. 17.1520.00-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.19.00-21.30, ¶·Ú.-™¿‚. 19.00-21.3023.45, ∫˘Ú. 16.30-19.0021.30 ∞›ıÔ˘Û· 3; Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.30-20.30-22.30-00.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.30-18.3020.30-22.30-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 4: Transformers ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.30-22.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.30-19.30-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.1522.00-00.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.15-19.15-22.00-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 6: Transformers 17.15-20.15-23.15 ∞›ıÔ˘Û· 7: ∂ÌÌÔÓ‹ 18.3020.45-23.00-01.15/ ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ™¿‚.-∫˘Ú. 16.00 ∞›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-∫˘Ú. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ∂ÌÌÔÓ‹ 19.0021.30-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 9: 88 ÏÂÙ¿ 17.15-20.00-22.30-00.45/ ÃÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.∫˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 10: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.15-20.1522.15-00.15, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.15-18.15-20.15-22.1500.15 ∞›ıÔ˘Û· 11: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.15-21.00-23.45, ™¿‚.∫˘Ú. 15.15-18.15-21.0023.45 ∞›ıÔ˘Û· 12: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.15-19.1521.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.1517.15-19.15-21.30/ Mr. Brooks 23.30 ∞›ıÔ˘Û· 13: Transformers ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.0021.00-00.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.00-18.00-21.00-00.00. ∞›ıÔ˘Û· 14: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.15-20.45-23.15-01.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.00-18.1520.45-23.15-01.30 ∞›ıÔ˘Û· 15: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 17.00-19.0021.00-23.00-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 16: Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.00-19.15-21.15-23.1501.15, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.0017.00-19.15-21.15-23.1501.15 ∞›ıÔ˘Û· 17: ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.3022.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.4519.30-22.00/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 00.30 ∞›ıÔ˘Û· 18: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.15-21.30-23.45, ™¿‚.∫˘Ú. 16.45-19.15-21.3023.45 ∞›ıÔ˘Û· 19: Next ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.0018.45-20.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.00-17.00-18.45-20.45/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 22.45-01.15 ∞›ıÔ˘Û· 20: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤-

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶.

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 ∞›ıÔ˘Û· 1: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.45-20.0022.15, ™¿‚.-∫˘Ú. 15.3017.45-20.00-22.15/ Next 00.30 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 17.3020.15/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 23.00-01.00/ ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ™¿‚.∫˘Ú.15.00 ∞›ıÔ˘Û· 3 : √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.00/ ∂ÌÌÔÓ‹ 20.45-22.4500.45/ Fantastic four: Rise of the silver surfer ™¿‚.-∫˘Ú.15.00 ∞›ıÔ˘Û· 4: Transformers ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.15-21.15-00.15, ™¿‚.∫˘Ú. 15.15-18.15-21.1500.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: ∏ Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 17.00/ 88 ÏÂÙ¿ 19.15-21.30-23.45

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr ∞›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.1522.40 £∂ƒπ¡√: 88 ÏÂÙ¿ 20.5023.10 ¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 Family hero ¶¤Ì.-∫˘Ú. & ΔÚ.-ΔÂÙ. 20.50-23.00/ ¢Â˘Ù. 21.00 ™Ô‡· ¿È·˜

¢IONY™IA £∂ƒπ¡√ ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ (™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·), 210 6461.895 Sherrybaby 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ì ΋Ô, 210 6464.009 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00 ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £∂ƒπ¡√ ΔÔ ÎÙ‹ÓÔ˜ 21.0023.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, AÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 £∂ƒπ¡√™ ∏ ¶ˆÏ›Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 21.05-23.05

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 Family hero 20.50-23.05

§AOYPA VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 18.00-21.00-00.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-∫˘Ú. 11.15-13.3015.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 2: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.30-20.00-22.15-00.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 12.45-15.0017.30-20.00-22.15-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 3: ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 20.15-01.15, ™¿‚.∫˘Ú.14.45-20.15-01.15/ ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ-¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.17.15-22.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 12.15-17.1522.45 ∞›ıÔ˘Û· 4: Mr. Brooks ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.45-20.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 12.45-15.15-17.45-20.30/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 23.00-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.1522.00-00.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 13.15-16.15-19.15-22.0000.45 ∞›ıÔ˘Û· 6: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.30-19.3021.30-23.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 11.30-13.30-15.30-17.3019.30-21.30-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 7: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 189.4521.15-23.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.30-18.45-21.15-23.45/ ª›Ì˙È ™¿‚.-∫˘Ú. 12.3014.30 ∞›ıÔ˘Û· 8: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.3022.45, ∫˘Ú. 18.15-20.3022.45 ∞›ıÔ˘Û· 9: Transformers 20.00-23.30

°A§A•IA™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 ∞›ıÔ˘Û· 1: 88 ÏÂÙ¿ 20.30-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.0022.30

NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 20.4523.00

§I§A N¿ÍÔ˘ 115 ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 ™ÈÓ¤ T¤¯Ó˘ (ANAKAINI™MENO™ ) ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜/ ¢Â˘Ù. ªÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 20.50-23.00

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 Shortbus 20.30/ ¶·Ú. ∫¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· 20.30, ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 22.30, Δ·ÍȉȿÚÈη Û‡ÓÓÂÊ· 00.15/ ™¿‚. The bubble 20.30, ™˘Ó‹ıÂȘ ÂÚ·ÛÙ¤˜ 22.30/ ∫˘Ú. ™·Ô˘ÓfiÂÚ· 20.30, ∂χıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË 22.30/ ¢Â˘Ù. The bubble 20.30, ™·Ô˘ÓfiÂÚ· 22.30

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 ∞›ıÔ˘Û· 1: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 18.40-20.4022.45 ∞›ıÔ˘Û· 2: Transformers 17.50-20.45/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 23.40 ∞›ıÔ˘Û· 3: Transformers 19.15-22.20/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 17.30 ∞›ıÔ˘Û· 4: √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.1521.45

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 £∂ƒπ¡√ √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.50-23.15/ ¢Â˘Ù. ™ÎÔ˘ÚÔªÏ™¯Â‰ÔÓª·˘ÚÔ 20.50-23.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 20.4523.00 ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 ∞›ıÔ˘Û· 1: Hostel - ∏ Û˘-

Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 20.20-22.30-00.40/ ∞˙Ô‡Ú Î·È ∞ÛÌ¿Ú 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.3022.10, ™¿‚.-∫˘Ú. Î·È 16.50 ∞›ıÔ˘Û· 3: ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ 19.00/ Mr. Brooks 21.2023.50 ∞›ıÔ˘Û· 4: ∏ Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÚ·Ì›ı· 17.50/ Next 20.10-22.20-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 5: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 17.00-19.1021.10-23.20 ∞›ıÔ˘Û· 6: ∂ÌÌÔÓ‹ 17.4019.40-22.00-00.20 ∞›ıÔ˘Û· 7: Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 19.30-21.30-23.40/ Fantastic four: Rise of the silver surfer 17.30 ∞›ıÔ˘Û· 8: Transformers 17.10-20.00-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 9: Transformers ¶¤Ì.-ΔÚ. 18.00-21.0000.00, ΔÂÙ. 21.00-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 10: 88 ÏÂÙ¿ 17.00-19.20-21.40-00.10 ∞›ıÔ˘Û· 11: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 18.10-20.4023.10, ΔÚ.-ΔÂÙ. 18.10-23.10 ∞›ıÔ˘Û· 12: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 18.20-20.50-23.30

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 18.00-21.00-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ™¿‚.ΔÂÙ. 17.30-20.10-22.50 ∞›ıÔ˘Û· 4: ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ 17.50/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 20.20-22.30-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 5: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 17.00-19.0021.10-23.20 ∞›ıÔ˘Û· 6: 88 ÏÂÙ¿ 18.20-20.40-23.10/ ∞˙Ô‡Ú Î·È ∞ÛÌ¿Ú ™¿‚.∫˘Ú.16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∞›ıÔ˘Û· 7: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú.19.20-21.40, ™¿‚.-ΔÂÙ.17.00-19.2021.40-00.10/ Next ¶¤Ì.¶·Ú. 17.10/ Mr. Brooks ¶¤Ì.-¶·Ú. 00.10 ∞›ıÔ˘Û· 8: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú.17.30-20.10-22.50/ Mr. Brooks ™¿‚.-ΔÂÙ. 21.20-23.50/ Next ™¿‚.ΔÂÙ. 17.10-19.10 ∞›ıÔ˘Û· 9: ∂ÌÌÔÓ‹ 17.4019.40-22.00-00.20 ∞›ıÔ˘Û· 10: Transformers 17.1020.00-23.00

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £∂ƒπ¡√ ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.15

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 ∫ÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.00-23.00

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 ∏ ¶ˆÏ›Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 21.00-23.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856, £∂ƒπ¡√ ÷̤ӷ fiÓÂÈÚ·/ ™¿‚. Norbit/ ¢Â˘Ù. Straight story 21.0023.00

™INE ¶API - Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.10

™INE º§OI™BO™

- EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £∂ƒπ¡√™ Transformers 21.15 ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers 20.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 ∞›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.2023.00/ √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™¿‚.-∫˘Ú. 17.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.4021.45-23.50, ™¿‚.-∫˘Ú. 17.40-19.40-21.45-23.50 ∞›ıÔ˘Û· 3: Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.1520.15-22.15, ¶·Ú. 18.1520.15-22.15-00.15, ™¿‚. 16.15-18.15-20.15-22.1500.15, ∫˘Ú. 16.15-18.1520.15-22.15 ∞›ıÔ˘Û· 4: Transformers 18.00-21.00-00.00/ Fantastic four: Rise of the silver surfer ™¿‚.∫˘Ú. 16.00 ∞›ıÔ˘Û· 5: Transformers ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.30-22.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.30-19.30-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 6: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.45-22.45, ™¿‚.-∫˘Ú. 18.45-20.4522.45 ∞›ıÔ˘Û· 7: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.20-21.30-23.40, ™¿‚.∫˘Ú. 17.10-19.20-21.3023.40 ∞›ıÔ˘Û· 8: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.00/ Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ 21.15/ Next 23.15 ∞›ıÔ˘Û· 9: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.00, ™¿‚.∫˘Ú. 18.00-20.00/ Transformers 22.00 ∞›ıÔ˘Û· 10: Transformers ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.3023.30, ™¿‚.-∫˘Ú. 17.3020.30-23.30

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 ∞›ıÔ˘Û· 1: Transformers ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.00-23.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 17.00-20.00-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· 21.20-23.20/ Transformers 18.30 ∞›ıÔ˘Û· 3: ¡Ò ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.00-20.0522.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.0018.00-20.05-22.00/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 00.00 ∞›ıÔ˘Û· 4: 88 ÏÂÙ¿ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.50-21.10-23.30, ™¿‚.∫˘Ú. 16.30-18.50-21.1023.30 ∞›ıÔ˘Û· 5: ∂ÌÌÔÓ‹ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 19.4021.40-23.40, ™¿‚.-∫˘Ú. 17.40-19.40-21.40-23.40 ∞›ıÔ˘Û· 6: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.15, ™¿‚.-∫˘Ú. 16.1518.15/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.1022.40 ∞›ıÔ˘Û· 7: Hostel - ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 22.20, ¶·Ú.-™¿‚. 22.20-00.15/ Next 20.20/ √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™¿‚.∫˘Ú. 17.10 ∞›ıÔ˘Û· 8: Transformers 21.00-23.50

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 ∞›ıÔ˘Û· 2: Transformers 20.15-22.45 ∞›ıÔ˘Û· 3: ∂ÌÌÔÓ‹ 20.4523.00

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ì¤Ú· 21.0023.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 √ Ù¤ÏÂÈÔ˜ Á¿ÌÔ˜ 21.0023.00/ ¢Â˘Ù. ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 21.00-23.15

æYPPH ™·ÚÚ‹ 40, 210 3247.234 £∂ƒπ¡√ √ ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £∂ƒπ¡√ Transformers 20.50-23.10 APTEMI™ ¢HM.KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 88 ÏÂÙ¿ 20.50-23.00

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892 ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· 21.00-23.00/ ¶·Ú. √ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.00-23.15/ ¢Â˘Ù. Babel 21.00-23.30/ ΔÂÙ. ∞˙Ô‡Ú Î·È ∞ÛÌ¿Ú 21.00, ∏ ¿ÁÓˆÛÙË 23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 ∏ Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 21.10-23.10/ ¢Â˘Ù. Casino Royale 21.00-23.30/ ΔÂÙ. °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓÛÔÓ 21.10-23.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 £∂ƒπ¡√ ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

A£HNAIA ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.0023.15

AI°§H §ÂˆÊ.™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 Mr. Brooks 21.00-23.15

AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.10

A§E• - CINEMA §ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 Transformers 21.00-23.50

A§E•AN¢PA Refresh cinemas HÚÒˆÓ ¶ÔÏ/Ó›Ԣ, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 £∂ƒπ¡√ ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

A§IKH ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645 - 210 2234.130 ANAKAINI™MENO™ ∂ÌÌÔÓ‹ 20.50-23.00

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103,


§À∫∞μ∏ΔΔO™ SURVIVOR’S GUIDE AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.5023.00

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 21.0023.00

AMIKO Eȉ·‡ÚÔ˘ & AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.5023.10 A™TEPI ( ¶PøHN I§ION ) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 £∂ƒπ¡√ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ∞ÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 23.00

A™TPON √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 ∞›ıÔ˘Û· 1: ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: Transformers 21.00-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 3: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.30

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 ªÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 21.00/ ¶·Ú. Casino Royale ¶·Ú.-™¿‚. 21.0023.20, ∫˘Ú. 21.00/ ¢Â˘Ù. √ ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ΔÂÙ. 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 21.00

¢HM. KIN/ºO™ H§/¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 £∂ƒπ¡√ ∏ ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 21.00-23.00/ ¶·Ú. 300 ( ∂Á¯ÚˆÌÔ ) 21.00-23.10/ ¢Â˘Ù. ª˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 21.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ΔÚ. 21.0023.00/ ΔÂÙ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô Δ˙›Ì· 21.00-23.20

§AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™ §·‡ÚÈÔ, 697 2071629 ∏ Ì·‡ÚË ÓÙ¿ÏÈ· 21.0023.10/ ¶·Ú. ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.0023.25/ ¢Â˘Ù. √ ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô Δ˙›Ì· 23.00/ ΔÂÙ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô Δ˙›Ì· 21.00-23.30 ¢HM. KIN/ºO™ MIMH™ ºøTO¶OY§O™ £∂ƒπ¡√ ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 21.00/ Casino Royale 22.40 ¢HM. KIN/ºO™ ™INE º§YA 1 - ¢HMHTPH™ ¶A¶AMIXAH§ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ Î·È N›Î˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6847.943 ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ/ ¢Â˘Ù. Déjà vu 4 Ë̤Ú˜, 6 ÒÚ˜ ›Ûˆ 21.15 ¢HM. KIN/ºO™ ™INE º§YA 2 - ™øTHPH™ MOY™TAKA™ HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 8030.654 Déjà vu 4 Ë̤Ú˜, 6 ÒÚ˜ ›Ûˆ/ ¢Â˘Ù. ª·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.00-23.00 ¢HM. KIN/ºO™ KEPATEA™ μ·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 21.0023.10/ ¶·Ú. Spider - man 3 21.30/ ¢Â˘Ù. √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.20/ ΔÂÙ. 300 20.50-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ 25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £∂ƒπ¡√ ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ·/ ¶·Ú. Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ·/ ¢Â˘Ù.Babel/ ΔÂÙ. √ ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 Next 20.50-23.00

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.00-23.30/ ¢Â˘Ù. §·›‰Ë ΔÛ¿ÙÂÚÏÈ 21.00-23.30/ ΔÂÙ. √ πÙ·Ïfi˜ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ XO§AP°OY

DVD

™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9922.098 £∂ƒπ¡√ Transformers 20.50-23.20

KA™TA§IA XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï .AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 £∂ƒπ¡√ Next/ ¢Â˘Ù. Mr. Brooks 20.50-23.00

KINHMATO°PAºIKH §E™XH E§EY™INA™ ¶·Ú·Ï›·, 210 5548.887 √ πÙ·Ïfi˜/ ¶·Ú. ªÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ/ ¢Â˘Ù. μ·ÏÔ/ ΔÂÙ. ΔÔ ¯Ú‹Ì· Ù˘ ÔÚÁ‹˜ 21.15

KOPA§I Cinemax AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

MAIAMI-WIND M¿ÙÈ, 22940 79290 ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ·/ ¢Â˘Ù. √ Mr. Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 21.00-23.00/ ¶·Ú. 19.30 ª·ÚÈÔÓ¤Ù˜

MAP°APITA CINEMA ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 21 06014.284 £∂ƒπ¡√ Mr. Brooks 20.50-23.00

MAPIANA ÃÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 23.00/ ¶·Ú. ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ/ ¢Â˘Ù. √È ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜/ ΔÂÙ. ΔÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ: ∏ ·ÏÏfiÎÔÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ¡Ù·˚¿Ó ∞ÚÌÔ˘˜

M¶OM¶ONIEPA Refresh Cinemas KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 £∂ƒπ¡√ Mr. Brooks/ ¢Â˘Ù. ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡, 210 6048.365 £∂ƒπ¡√ ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.45-23.10/ ¢Â˘Ù. μ·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 20.50-23.05

™INE ¶ANOPAMA ¢HMOTIKO™ KIN/ME§I™™IøN AÁ. EÈÚ‹Ó˘ 2B (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), 210 8044.824 ΔÔ ¿ÚˆÌ·: ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 21.15/ ¶·Ú. ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶·Ú.™¿‚.21.00-23.45, ∫˘Ú. 21.30/ ¢Â˘Ù. ∏ ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 21.15/ ΔÂÙ. ªÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 21.15

§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £∂ƒπ¡√ 88 ÏÂÙ¿ 20.5023.10

B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜/ ¢Â˘Ù. √ ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.00-23.10

PIA M¿ÙÈ, 22940 34778 √ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 21.00-23.10/ ¶·Ú. Babel 21.00-23.15/ ¢Â˘Ù. Eragon 21.00-23.10/ ΔÂÙ. ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 21.00-23.10

øPø¶O™ øÚˆfi˜, 22950 38979 ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.00-23.15

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 Î·È KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 21.00, §·›‰Ë ΔÛ¿ÙÂÚÏÈ 23.00/ ¶·Ú. Little miss sunshine 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· 21.0023.00/ ΔÂÙ. √ ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· 23.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 Transformers 19.4022.15

ME§INA ¢HM. KIN/ºO™ ™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ/ ¶·Ú. ∞fi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.10

™INE æYXIKO Classic

ONEIPO ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 √ ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ 21.0023.00

¡¿ÍÔ˘ 34, ∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ ƒ¤ÓÙ˘, 6994 610814 £∂ƒπ¡√ ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.15

™I™™Y - Candia Strom

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™

§ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤· M¿ÎÚË, 22940 91811 Transformers 20.5023.15

TPIANON-Cinemax Transformers 20.4523.15/ ΔÂÙ. ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Transformers 23.00

ºI§O£EH OPºEA™

PIA ¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7,

300 21.00-23.20/ ¢Â˘Ù. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηÓ-

¢HM. KIN/ºO™

‰¿ÏÔ˘/ ™¿‚. ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ/ ¢Â˘Ù. ¶ÈÔ ·Ú·ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ/ ΔÂÙ. μ·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 21.00-23.00

¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.00-23.00

º§øPI¢A ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 ∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.10/ ¶·Ú. ∫ÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.10/ ¢Â˘Ù. ∑ˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.5023.10/ ΔÂÙ. ÷̤ӷ fiÓÂÈÚ· 20.50-23.10

X§OH-DAIKIN K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £∂ƒπ¡√ ∂ÌÌÔÓ‹ 21.0023.05

B‡ÚˆÓÔ˜ Î·È XÈÏ‹˜, AÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 º¿ÚÌ· Story 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-22.45 Ì ˘fiÙ./ ¶·Ú. Babel 21.00/ ΔÂÙ. ∞˘ÙÔΛÓËÙ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)22.45 Ì ˘fiÙ.

™INE NIKAIA ¢HM. KIN/ºO™ √ ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.00-23.15/ ¢Â˘Ù. Little miss sunshine 21.00-23.00

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ·/ ¢Â˘Ù. √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.30

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.0023.15/ ¢Â˘Ù. √È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.30 ●

T˘ NATA™™A™ KA¶¶OY

Ì›·, ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË – ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿) ηڷ‰ÔΛ Ô Ó¿ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ¢·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Î·È ÂÔ˘‰ÂÓ› ·ÏÂÔ˘‰ÂÓ› ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ¤Íˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. O Ù‡Ô˜ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ ‰›¯ˆ˜ ·‡ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ Ì·Û¿ÂÈ ÙË ÁÂÓÂÈ¿‰· ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÔÏ¿ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÒÊÂϘ. O Ù‡Ô˜ Â›Ó·È BPAXO™ (the rock). 5. MËÓ Î¿ıÂÛÙ ÔÙ¤ ÛÙ· ÚÒÙ· ηı›ÛÌ·Ù· ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¤ÎÏËÍË Ô˘ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· (fi¯È, ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÙÂ), Î·È Â˘Ï·‚Èο ÂÚÈ̤ÓÂÙ Ӓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·, ÌËÓ ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ó· ¿Ù ԇÙ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. £· ’ÚıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ NÔ 1 Î·È ı· οÙÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ŸÚıÈ·. 6. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û›ڷ ·ÓÂÁΤʷψÓ, Ô˘ Ì ÂÚ›ÛÛÂÈ· ¯·Ú¿ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜, Î·È Ì ÙË ‚›· ¿ÂÈ Ó· οÙÛÂÈ. £˘ÌËı›Ù ÙÔ Ó¿ÓÔ. N· ’ÛÙ ‚Ú¿¯ÔÈ (¿ÏψÛÙ ÌÔÚ›Ù ¿ÓÙ· Ó· ›Ù fiÙÈ Ô Ê›ÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘·Ï¤Ù· ‹ ÁÈ· Ì›Ú· ‹ ·Ï¿ Ó· ‚¿ÏÂÙ ٷ ÎÏ¿Ì·Ù·. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô È¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ ·‰‡Ó·ÌÔ Ê‡ÏÔ). 7. X·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. E, Ú ·È‰È¿, Ì ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›Ù ÙÒÚ·. TÈ Â›ÛÙÂ, Ù›ÔÙ· ÚˆÙ¿Úˉ˜; 8. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÙ fiÙ·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È «Ù˙ԢΠÌÔÍ» Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. AÏÏÈÒ˜, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ ¤ÛÂÙ ·ıÒ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚÂÏ‹˜ Ô˘ ʈӿ˙ÂÈ «TO¡ BO™¶OPO - TO¡ BO™¶OPO» ̘ ÛÙÔ ·˘Ù› Û·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ÙÔÓ ÁÎfiÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ (ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·). º›ÏÔÈ ÌÔ˘, ηϋ Û·˜ ÂÈÙ˘¯›·!

AÓ‚‹Î·Ì ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÁÈ· ™ˆÎÚ¿ÙË-AÏΛÓÔÔ. ºÔ‚ÂÚfi ‰›‰˘ÌÔ. K·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛ· fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯· ¿ÚÂÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·fi ·‡ÚÈÔ ‰›·ÈÙ·, Ù¤ÚÌ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Î·È ·ÏÎÔfiÏ ÌfiÓÔ Ù· Û/Î). AÏÏÔ·Ṳ́ÓË ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· fiÛÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÌÔÚÔ‡Û· ÙÔÓ ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ‹, Ì ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÙËÓ Ì›Ú· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ù· ·Ù·Ù¿ÎÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È·. KÔÈÓˆÓÒ Û ۷˜, Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ˆ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ÌÌÌ... ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÍÂÌÂı‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ·...). 1. ¶¿Ù ӈڛ˜. EÎÙfi˜ ·Ó ›ÛÙ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ê·Ó ÎÈ ·ÓÙ¤¯ÂÙ ÙÔ fiÚıÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÔfiÙ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi NÔ 1. ENA§§AKTIKO NÔ 1: ¶¿Ù fi,ÙÈ ÒÚ· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙÂ. 2. AÓ ¿Ù ӈڛ˜ Î·È Â›ÛÙ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÚÔÛ¤ÍÙ ÁÈ·Ù› Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ٿ͈˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Û ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (Û ¯·Ï¿··ÂÈ;) N·È, ÌÔÚ› Î·È Ó· Û ¯·Ï¿ÂÈ, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·›˙ÂÈ Ó· οÓÂȘ Î·È ‰‡Ô ÒÚ˜ Ó· η٤‚ÂȘ ÛËÌÂȈÙfiÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ (·, Ú ™ˆÎÚ¿ÙË) ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ «ª¤ÚÌËÁη». 3. ¶OTE Ì· ¶OTE ÌËÓ ·›ÚÓÂÙ Ì›Ú˜ ·’ ¤Íˆ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û’ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ‚¿ÏÂȘ ̤۷. MÔÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· οÙÛÂȘ Ó· ÙȘ ηÙ‚¿ÛÂȘ fiϘ ÚÈÓ (·ÊÔ‡ ÙȘ Ï‹ÚˆÛ·) Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Á›ÓÂȘ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ó· ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ٷ 20 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. 4. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ·‡Ï· ÎÔÚfiÛ΢ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ӈڛ˜ Ó· È¿ÛÂÙ ı¤ÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹, Û·˜ ‹Ú ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ó· ÙÔÓ Ì·˙¤„ÂÙ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ı˘ÌËı›ÙÂ: ¶APTE MAZI KAI TO ¢IKO ™A™ EI™ITHPIO. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô (·fi ÙË Y.°. ™ˆÎÚ¿ÙË, ˙ԇ̠ÁÈ· Ó· Û’ ·ÎÔ‡ÌÂ.

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

GOODBYE BAFANA ∂ÓÒ ıˆÚËÙÈο fiÏ· ı· ¤ÚÂ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘, οÙÈ ÙÂÏÈο ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿ ÛÙÔ “Goodbye Bafana” ÙÔ˘ M›Ï ŸÁÎÔ˘ÛÙ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ video club ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÂÛÌÔʇϷη, ÙÔ˘ N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, Î·È Ë Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜, Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÏËıÈÓ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, Î·È ÙÔ Î·ÛÙ ÙˆÓ T˙fi˙ÂÊ º¿ÈÓ˜, NÙÈ¿Ó KÚÔ‡ÁÎÂÚ Î·È NÙ¤ÓȘ X¤ÈÛÌÂÚÙ, ·fi ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ¤ˆ˜ ۯ‰fiÓ ‰È¿ÛËÌÔ, ÙÔ ÊÈÏÌ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ÙÔ ÂÎÙfiÍ¢ Û οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· Ù˘È΋ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·. AÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, Û·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ηÏfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔ air condition ÛÙÔ ÊÔ˘Ï, ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ... AUDIOVISUAL

SMOKIN’ ACES (∞™™√™ ™Δ√ M∞¡π∫π) OÈ ÛÊ·›Ú˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Û·Ó ÙÔ ¯·Ï¿˙È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· ı¤·ÛË ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ó Ë Ë¯ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ, ‰˘Ó·ÌÒÛÙ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ‚˘ıÈÛÙ›Ù ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÓÔ¯‹ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‚›·È˜ Î·È ·ÛÙ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. A˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔηÎÔÔÈÔ‡ M¿ÓÙÈ “Aces” ÿÛÚ·ÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηٷ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ FBI ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ M·Ê›·˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·! TÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ʤÚÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·fi ÙÔ FBI, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ MÂÓ ÕÊÏÂΠ̤¯ÚÈ ÙËÓ AÏ›ÛÈ· KȘ, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Î·Ó·¤ Û·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ «¯·‚·Ï¤» Ô˘ ›‰·ÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi...

FUCK (FUCK: ∂¡∞ NΔ√∫√Àª∂¡Δ√ Xøƒπ™ §√°√∫ƒπ™π∞) TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ϤÍË Ó· ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿; A˘Ùfi ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ϥ͢ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÓÂÓه͈Ó, ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ clips. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·fi ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ηÚÙÔ˘Ó›ÛÙ· MÈÏ ¶Ï›ÌÙÔÓ. MÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ϥ͢. KˆÌÈÎÔ›, ËıÔÔÈÔ› Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ˘ÂÚ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. AÎfiÌË Î·È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ͽη, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏ·‚‹, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÔÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. (ART FREE)

DAISY MÔÚ› ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ §¿Ô˘ (Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙˆÓ “Infernal Affairs”) Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ Interpol ÎÈ ¤Ó·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜, fï˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ¤Ó· ÌÂÏfi‰Ú·Ì· Î·È ÌÈ· ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∫·Ù·Ï‡Ù˘ ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚˆÙ· Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÔÈÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÓÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÚ› ÙÔ˘ ·Ô‡ Ù˘. KÈ ·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÕÚÏÂÎÈÓ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· –fiÙ·Ó Û ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ Ë ËÚˆ›‰· ¯¿ÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘– ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ·ÏÈfi ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò Â›Ó·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÁÈ·Ù› Ô §¿Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ò˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ÛÂÓ·Úȷ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¯·˙‡ÂȘ. (ODEON) 12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 53


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

Δ∞ ƒ√ª¶√Δ ª∂Δ∞ª√ƒºø¡√¡Δ∞π

O ∫√§§∏Δ√™ ª√À ** (MON MEILLEUR AMI) ΔÔ ÏÂÙfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÚÔÊ·Ó‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Û ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÎÚ‹ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÍÈ·Á¿ËÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿. O NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ·ÓÙÈΤÚ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ ÁÈ· Ó· Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ. ΔÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ Ù·ÍÈÙ˙‹, Ô˘ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. A˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˜.

K¿ÔÈÔ˜ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘

√™√ À¶∞ƒÃ∂π ¶√¶ ∫√ƒ¡... TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

TRANSFORMERS * ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M¿ÈÎÏ M¤È ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ˘Ó: ™¿È· §·M·Ê, M¤ÁÎ·Ó ºÔÍ, T˙Ô˜ NÙȯ·Ì¤Ï, T·ïÚ¤˜ °Î›ÌÛÔÓ, T˙ÔÓ TÔÚÙÔ‡ÚÔ, °ÈÔÓ BfiÈÙ

TÔ “Transformers” ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ M¿ÎÏ M¤È –ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ 4˘ IÔ˘Ï›Ô˘– Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË «ÛÎÔÙÂÈÓ‹» ÏÂ˘Ú¿, fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ auteur, fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ blockbuster Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì·˙› ÙÔ˘. BϤÂÙÂ, ηıÒ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, ÙÔ «NËÛ›», ›ÎÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Û·Ó ÙË ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ (Ô˘ ·›˙ÂÈ Û ÊÈÏÌ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ), ·ÎfiÌË Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÙfiÛÔ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· fiÛÔ Î¿ÔȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÌÈ· ÏÔ΋ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, ¤ÌÔÈ·˙ ˆ˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ô M¤È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·Ó fi¯È ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·È¯ÓȉÈÒÓ –ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ– Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÚÔÌfiÙ; K·ıÒ˜ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· AÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ·ÙÙ·Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÂfi ÛÙȘ 54 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

Û˘Ó¿„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ “Transformers” Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó. ªÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ, ÌÈ· Û˘ÚÚ·Ê‹ ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿Û˘ ÚÔÔÚÈṲ̂Ó˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ (“wow”, “cool”) ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘˜. KÈ ·Ó ηÓ›˜ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙ· 140 ÏÂÙ¿ Ô˘ ‰È·ÚΛ Ë Ù·ÈÓ›·, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ‰Ú¿ÛË ÙÚ¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¤Íˆ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·fi ÙÔ K·Ù¿Ú ÛÙËÓ Î·ÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ÓË ÚÔ·ÛÙȷ΋ AÌÂÚÈ΋, Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ‰Âο‰Â˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛ·... ÚÔÌfiÙ, fiÏ· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: OÈ Î·ÎÔ› Transformers ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ÁË Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. OÈ Î·ÏÔ› Transformers Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÈÏ‹. £fiÚ˘‚Ô˜, ÂÎÚ‹ÍÂȘ, Ì¿¯Â˜, ËıÈÎÔÏ·ÛÙÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, Â͈ÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, Ï›ÁÔ ·fi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‰fiÛË ·fi all American values Î·È È‰Ô‡: MÈ· ·ÎfiÌË ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÓfiËÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ franchise Â›Ó·È ‹‰Ë ‰Ò. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· AÌÂÚÈηÓÔ› (Î·È ˘Ôı¤Ùˆ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜) ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2. E‰Ò Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÙÔ marketing Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘Ó٠ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÈÔ ÎÂÓfi ÚÔ˚fiÓ. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È fï˜ ÁÈ·Ù› Ë ÂÏ·ÊÚÈ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ¤ÛÙˆ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi; MÈ· fi¯È ÙfiÛÔ ÚԂϤ„ÈÌË ÈÛÙÔÚ›·, ÌÂÚÈÎÔ‡˜ fi¯È ÙfiÛÔ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÌÈ· ‰˘Ô ¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜. MÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˘ Ê·Û·Ú›·˜, ÙfiÓÔ˘˜ Ù۷ϷΈ̤Ó˘ Ï·Ì·Ú›Ó·˜ ÎÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Û ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, Î·È fiÙ·Ó fiÏÔ ÙÔ Ô ÎÔÚÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÔÈ Transformers ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó χÛÂÈ ·ÎfiÌË Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Â›Ì·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ı· Û˘ÌʈӋÛÂÙ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ... ∞

FAMILY HERO ** (LE HEROS DE LA FAMILLE) O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·Ì·Ú¤ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË N›Î·È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ôı·ÓfiÓÙ· °Î·ÌÚÈ¤Ï (‹ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù °Î·ÌÚȤϷ), ı· ÍÂÙ˘ÏȯıÔ‡Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ‰È·ı‹Î˘ ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÁÓÒÚÈÌˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. H ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ËıÔÔÈÒÓ (K·ÙÚ›Ó NÙÂÓ¤‚, ZÂÚ¿Ú §·Ó‚¿Ó, EÌ·ÓÔ˘¤Ï M¿Ú) ‰›ÓÂÈ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ TÈÂÚ› KÏÈÊ¿, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÌÔÙ›‚·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. 88 §∂¶Δ∞ * (88 MINUTES) AÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙÔÓ ‹Úˆ· ÌÈ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ‰Ú¿Û˘, ‹ ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ ¿Ó‰Ú·, Ô ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ¿ÚÂȘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ‹ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË, ÚÔ˘ÙÈÓÈ¿ÚÈÎË, ÁÂÌ¿ÙË ·Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ T˙ÔÓ Õ‚ÓÂÙ, Ô ¶·ÙÛ›ÓÔ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ FBI, Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ¤Ó· serial killer. TËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘, fï˜, ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘ÔÈ ÊfiÓÔÈ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ı· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‹Úˆ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ 88 ÏÂÙ¿ ˙ˆ‹˜. 88 ÏÂÙ¿ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÈÒÓ·˜, ηıÒ˜ Ë ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ‚·ÚÂÙ‹, Ë ÎÔڇʈÛË ¯ˆÚ›˜ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ·ÛÈÊ·Ó‹˜. Eªª√¡∏ * (PREMONITION) AÓ ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÛˆÓ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› Ë ™¿ÓÙÚ· MÔ‡ÏÔÎ ¤ÁÈÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, Â‰Ò ÔÈ ·Ôڛ˜ Û·˜ ı· Ï˘ıÔ‡Ó. K¿ı ÌËÙ¤Ú·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· Ù˘ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÙfiÛÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi fiÛÔ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ™¿ÓÙÚ·. M¿ÏÏÔÓ fï˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ «EÌÌÔÓ‹», fiÔ˘ ˙ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ – ÌÚÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi Î·È ›Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ, fiÙ·Ó ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ùfi ÙÔ “Memento light”, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ‰›¯ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi M¤Ó·Ó °È¿Ô, ·Áȉ‡ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ·Èı·ÓfiÙËÙ˜, ‡ÎÔϘ χÛÂȘ ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. A PERFECT DAY ** MÈ· ̤ڷ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ BËÚ˘Ùfi ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ Ë Ù·ÈÓ›· Ù˘ T˙Ô¿Ó· X·Ù˙ËıˆÌ¿ Î·È ÙÔ˘ K·Ï›Ï T˙ÔÚ¤ÈÙ˙Â, Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, 17 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. TË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÚÒˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ – ÌÈ· Ù˘È΋ Ú¿ÍË, Ô˘ fï˜ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÙË Ì›· ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·Ú¯‹. TÔ ı¤Ì· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, fï˜ ÔÈ ‰‡Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ¤Ó· ÊÈÏÌ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ ·ÏÏ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙÂÁÓfi. T√ ∫Δ∏¡√™ * (LA BETE) H «Ì˘ıÈ΋» ·˘Ù‹ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ B·Ï¤ÚÈ·Ó MfiÚÔ‚˙ÈÎ, ·fi ÙÔ 1975, ı· ͢Ó‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Î·È Ô˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘, fiÊÂÈÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, Û‹ÌÂÚ·, ·˘Ù‹ Ë ÙÔÏÌËÚ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÌϤÎÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË Î·È ‚·ÚÂÙ‹. ●


º∂™Δπμ∞§

√ ƒ∂¡√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™ ™Δ√ §.A.

ºøΔ√: Ã. ¶√Δ™π√™

ÛÌÈÔ ı¤Ì·» ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (“My Child Mothers of War”, 2006), ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÙÔ IÚ¿Î.

X·Û¿ÈÎÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ

Opa! T˘ NATA™A™ TPIBIZA Ô ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ 14 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Fine Arts Theatre ÙÔ˘ Beverly Hills. TÔ 4‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ Û˘Ó‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ë ŒÚÛË ¢¿ÓÔÈ Î·È Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ηٿÚÁËÛ ٷ ÁˆÁÚ·ÊÈο Û‡ÓÔÚ· ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (EÏÏ¿‰·, K‡ÚÔ, H¶A, AÁÁÏ›· Î·È A˘ÛÙÚ·Ï›·) Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó networking ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ. OÈ Û˘ÓÔÏÈο 24 Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, ۯ‰fiÓ fiϘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ/Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜, Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, fiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó. M ¤ÓÙÔÓ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÈ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ı¤Ì·Ù·, ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ·ÏȤ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ·ÙÚ›‰Â˜ (“Marseilles - A Greek Profile”, 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Marco Gastine), ÂıÓÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ (“Akamas”, Panikos Chrysanthou, ÁÈ· ÙÔ˘˜ EÏÏËÓÔ·ÚÈÔ˘˜ Î·È TÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˘˜), ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·ÏȤ˜ ÁÂÓȤ˜ (“The Guardian’s son”, 2006, Vasilis Raisis Î·È Dimitris Koutsiabakos), Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (“Pink”, AϤͷӉÚÔ˜ BÔ‡ÏÁ·Ú˘), ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Î·È ÙÔ «Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi» ·˘Ùfi ÛÔ˘, Ô˘ ÚÔηÏ› ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ («TÔ ™›ÙÈ Ì ÙȘ EÏȤ˜», ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, £Ô‡ÏË ¢ÔÛ›Ô˘). M›· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ Ù·Èӛ˜ Ì «·ÁÎfi-

T

E›Û˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë Paramount ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, «H ηډȿ ÙÔ˘ ÎÙ‹ÓÔ˘˜» ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË P¤ÓÔ˘ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë. «TÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÙË Á¿Ù· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ô P¤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹. «£¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÎÔÈÓfi». ™ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙË ·›ıÔ˘Û· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. TÔ «·ÚÒÓ» ¤‰ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. O ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ŸÛÎ·Ú ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Alexander Payne ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Û·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ÂÓÒ Ô Jim Giannopoulos (CEO + Chairman, 20th Century Fox) ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ «Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ “H K·Ú‰È¿ ÙÔ˘ KÙ‹ÓÔ˘˜”, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·!». TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¿ÓÔÈÍ Ì ÙÔ ÊÈÏÌ “Opa!” (Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· Christina Concetta Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô Udayan Prasad) ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “Sugartown: The Bridegrooms” ÙÔ˘ K›ÌˆÓ· T۷ΛÚË. TÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, Ô˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ¯·Û¿ÈÎÔ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú·‚›ˆÓ OÚʤ·˜. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ “Akamas” ÙÔ˘ Panikos Chrysanthous (ηχÙÂÚÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ) Î·È “Who’s on first” Ù˘ Valerie Kontakos (ηχÙÂÚÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú). H OÏ˘Ì›· ¢Ô˘Î¿ÎË ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ MÂÁο΢ ˆ˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ HollywÔod Foreign Press Association. TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÎÔÈÓÔ‡ ΤډÈÛ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ Stefan Haupt “A song for Argyris” Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô AϤͷӉÚÔ˜ BÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ “Pink”. TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ΤډÈÛ ÙÔ “Mines” ÙÔ˘ Christos Nikoleris. ¶·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰È¿ÛË̘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ Alexander Payne Î·È MÂϛӷ K·Ó·Î·Ú›‰Ë. H Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Billy Zane, Nia Vardalos, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ º·›‰ˆÓ ¶··Ìȯ·‹Ï (“Walk The Line”, “Sideways”), Jim Gianopoulos Î·È Sid Ganis (HBO), Ë casting director Vallorie Massalas (“Indiana Johnes”, “Godfather” Î.¿.). ∞ 12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 55


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ Î·ÙËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ M¤ÍÈÎÔ. «A‡ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÚ‚›Ûˉ˜;» A‡ÚÈÔ. ● A‡ÚÈÔ, 4 IÔ˘Ï›Ô˘, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ÙÚÔ-

™E EI¢A ¶ANTOY Lila Downs, ¢ÂÚ‚›Ûˉ˜ Î·È Ojos de Brujo

ºøΔ√: °. NENE™

● 3 IÔ˘Ï›Ô˘. 濯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ KË-

Ôı¤·ÙÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÏÈÒÛÂÈ. AÓ·Ó¤Ô˘Ì ˙ÂÛÙfi, ˘ÁÚfi ·¤Ú·, Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· A (ÚfiÏ˘ÛË). E‰Ò ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ô AÓÙÚ¤·˜; E‰Ò. E‰Ò ‰ÂÓ ‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ Ë ÌÈÎÚ‹; Ÿ¯È, ÈÔ ¤Ú·. E‰Ò ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó· KËÔı¤·ÙÚÔ AÏ›ÎË BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË; E‰Ò. E‰Ò ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ; E‰Ò. ● E‰Ò, Â›Ó·È Ì›· ¢ÁÂÓÈ΋ Ô˘Ú¿ ·fi ºÚ›ÓÙ˜ K¿ÏÔ

Î·È Ù· ÛfiÁÈ· ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÎÔÌ„¿ ÛÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ì ÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ȤÛÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. M ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·¤Ú· ÙÔ‡ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂηÙÔÛÙÔ‡ ηÏÒÓ ÙÚfiˆÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô ¤Ó·˜ Ê·Ó Ù‹˜ Lila Downs ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Y¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ·, ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘ ›‰Â οÔ˘ ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ·. æ˘¯ÚԇϷ. £ÂÚÈÓfi. T·ÈÓ›· Ù˘ Nora Ephron. NÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ “Frida” ·fi ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÓÙÈ‚ÈÓÙ¿‰ÈÎÔ. M ‰È·ÎÚÈÙÈο ÚÔÛÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌË-ÌÔ˘-¿ÙÔ˘, ¯ÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ petites ηıËÁ‹ÙÚȘ ¯ÔÚÔ‡, Â͈ÙÈο ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ Û ‚fiÚÂÈÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ, ʛϘ ‰˘Ô-‰˘Ô. K·È ̤۷ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ crowd - ̯ÈοÓÔ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍÂ Ë ÌÔ›Ú· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈËÙ¤˜, Û·Ì¿ÓÔÈ, ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜, ·ÚÎÂÙ¿ Ì·Î¿ÚÓÙÈ-¿ÁÔ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÁÎfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ IÛ·Ó›· (Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ ηϿ, ·˘ÙÔ› ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ï¿ÙÈÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ). ŒÓ· ˆÚ·›Ô, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi, ηÏÔηÈÚÈÓfi sold-out. ● MÈÎÚfi Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ – ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Á›ÚÂÈ Û·Ó ÔˆÚÔÊfiÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ È‰ÚˆÌ¤Ó· ÁÏ˘Î¿ ÊÚÔ‡Ù·, ÙÔ ÙÈÁηÚÈṲ̂ÓÔ ··ÁÈÒÙÈÎÔ ÎË¿ÎÈ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ÙÛÈ̤ÓÙ· ÙÔ˘ ÙË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ Lila, ∞ÌÂÚÈηÓÔÌÂÍÈοӷ Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û·Ì¿Ó·˜ ÁÂÌ¿Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ÎfiÌÔ˘˜, ÏÂÎÙ¤˜ ÎÔÙÛ›‰Â˜ Î·È ÎÔÚ‰¤Ï˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙË ÁË, ÙÚÂÏ‹ Ôχ¯ÚˆÌË ÙÛÈΛٷ, πÓ‰‹ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·, πӉȿӷ ™ÈÔ˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÓÙ›‚· Û ÔÙ¿‰ÈÎÔ... ¯Ì, ›Ûˆ˜ Ù˘ AÏÊ¿Ì·. ◊ ÙÔ˘ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ. ◊ Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘. «A˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ·ÎÔ‡Á·Ì ÛÙË §Â˘Î¿‰· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;» A˘Ù‹. «KÔ˘Ó¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Û·Ó ÙË M·ÚÈӤϷ».

56 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ÌÂÚfi ¿ıÔ˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË, Ò˜ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ì 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó· §˘Î·‚ËÙÙfi, ÛÙÔ˘˜ B-52s. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÛÔ˘ Ê›ÏË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤÚÂÈ ·fi ÙÔ Love Shack ÙÔ˘ ’89, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘ Ê›ÏË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤÚÂÈ ·fi ÙÔ ’79, ÂÂȉ‹ ÎÔ˘ÙÚÔ˘‚¿ÏÈ·Û Ì ٷ ϤÍÈÁÎÏ·˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ Mad ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Planet Claire, Î·È ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÔ˘ Ê›ÏÔ, Ô˘ ¤„·¯Ó ÙÔ Hallucinating Pluto ÙÔ˘ ’98 – Î·È ÙÔ ‚ڋΠʤÙÔ˜. ¶Ò˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ì·˙¤„ÂȘ; ¶Ô‡ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚοÚÂȘ; ¶fiÛ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂȘ; AÔÊ·Û›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰Â Á·ÌȤٷÈ; - ı· ÙÔ˘˜ ‚Úԇ̠fiÏÔ˘˜ ÂΛ ¿Óˆ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. To ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. TÔ Ù¿Ì· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋˜ pop. MÈÛfi ÏÂÙfi, ÙËϤʈÓÔ.

A¶O LIVE ™E LIVE

● E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Downs, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi

Ï¿ÙÈÓ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ıˆÚÒÓÙ·˜ ‡„Ô˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ›˜: «Ó· ’Ì·È». H ȉ¤· Ù˘ ÓÙ›‚·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡, Û fiÏË ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. Afi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ô˘, ÚÔÛÂÎÙÈο, ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ¤Ó· mellow Ú˘ıÌfi. Œ¯ÂÈ ¯ÔÚ¢ÙÈο ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ˘ÚÂÙÈο ÛfiÏÔ ÁÂÌ¿Ù· „˘¯Â‰ÂÏÈο Ï·¯Ô‡ÚÈ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ›Ûˆ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂӉȿÌÂÛ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Ì ¤Ó·-‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· Ûˆ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ʈӋ Ù˘. Afi ÙË Ì·˙È΋ Cucaracha Î·È ÙÔ Quisas ̤¯ÚÈ Ù· ˘¤ÚÔ¯· rancheros ÙÔ˘ Jimenez ÎÈ ·fi ÂΛ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË «°˘Ó·›Î· Ô˘ KÏ·›ÂÈ» Î·È ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Paloma Negra Ù˘ Chavela Vargas Î·È «ÂÚÌËÓ›˜ Ì·Ú» Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙË ÃÈÏÈ·Ó‹ Violeta Parra. H Lila Downs, Ôχ ÛˆÛÙ¿ οÓÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ ÂÚÈʤÚÂÈ Ì›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÌÂÚÈηÓÔ-ÌÂÍÈοÓÈÎË Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ persona sola Ù˘ ÓÙ›‚·˜ Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋, spicy ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÂÌ¿ÙË Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ● ŸÏÔÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÔÚ‡ԢÓ, ÂÓÒ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Á‡Úˆ „‹ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ™ÙÂÁÓÒÓÔ˘Ì Ì η˘Ùfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ·¤Ú· ¿Óˆ ÛÙË Ì˯·Ó‹, Ϙ

● 4 IÔ˘Ï›Ô˘ - 5 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿. ◊Ù·Ó Ô M¿ÚÎÔ˜. PˆÙÔ‡Û ÙÈ ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ B-52s. ● 4 IÔ˘Ï›Ô˘ - 5 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿. ¶·Ú·Û˘Úı‹Î·Ì Ì ÙË

Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙÒÚ· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ˘˜ BÚ¿¯Ô˘˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢ÂÚ‚›Ûˉ˜, ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. M¤Û·, ¿Óˆ Û ÌÈ· Û·Ó›‰· ÁÈ· ı¤ÛË, Ù›Áη ÙÔ BÚ¿¯ˆÓ, Ì·ÏÒÓÔ˘Ó Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο Î·È ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È ‰˘Ô Î˘Ú›Â˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ fiÏˆÓ Ì·˜ (ı›˜) – ÔÈ· ı· οÙÛÂÈ Ì ·ÎÔ˘ÌÈÛÙ‹ÚÈ Î·È ÔÈ· ‰ÂÓ Ù˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÒÓÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘. T· ÔÈ‹Ì·Ù· ·Á¿˘ Î·È ÂÚȉ›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ T˙ÂÏ·Ï·ÓÙ›Ó PÔ˘Ì› Ï·ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Û ÌÈ· ˘Ô‚ÏËÙÈ΋, ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ··ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË. M ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÙÂÏÈο, Á·ÓÙ˙ÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛηÚÊ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi – ı›˜, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·È‰¿ÎÈ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ‰›ÊˆÓÔ˘˜ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. EÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÏÔÈ ÛȈÔ‡Ó. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ̤ÓÔ˘Ó ¿Ï·ÏÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÁÓÒÚÈÌË ·ÏÏ¿ ¿ÁÓˆÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ÙÔ˘˜ ͢Ó¿ Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ì¿ÓÙÚ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ M·‚Ï‚› ÛÙÔ ÎÔ›ÏÔÓ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. M ¯·ÌËψ̤ÓÔ ‚ϤÌÌ·, ÏÈÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, οو ·fi «ÌÔ-

Ó·ÛÙÈÎfi» ΛÙÚÈÓÔ Êˆ˜ ÁÏfiÌÔ˘, Û˘Ó·Í¿ÚÔ˘Ó Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡, ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ, ÛÙÔ ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ÛÙ·Ú‰› Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi. ™Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ, ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ BÚ·¯fi‚ÈÔÈ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÁÈ· ÓÂÚ¿ Î·È Ô-ÎÔÚÓ ·ÏÏ¿, ÙÔ ‚ϤÂȘ, οÙÈ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ● «M·Ì¿, fiÙ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏfiÁÂÚÔÈ Ì ٷ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ·;» ● ™Â 15 ÏÂÙ¿, ÎÈ ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ Î·Ó›˜ ·fi

ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚȉ›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. MÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÌ¿, fï˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. «¶¿ÌÂ, ÙÔ Â›‰·ÌÂ, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó». Z·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ¯ÒÚÔ ¿Óˆ ÛÙË Û·Ó›‰·, Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ï¿ıÔ˜. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ «Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ›ÛÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÊÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ‰ÂÚ‚›ÛË» (§›Ó· ÌÔ˘), ÎÈ fiÙÈ ¤ÊÙ·Ó ÌÈ· ·ÊÚÈṲ̂ÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·Á¿Ë ÛÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi ‚Ú¿¯Ô – ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ· ‚¤‚·È·. EÎÙfi˜ ·fi Ì›· ÌÈÎÚ‹, ˆÚÈ·›· ÛȈ‹, fiÙ·Ó Ì›ӷÓ ӷ ÎÔÈÙ¿ÓÂ, ¤ÓÔ¯ÔÈ Î·È ·ıÒÔÈ, ÙȘ ‰›Ó˜ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ● 5 IÔ˘Ï›Ô˘. ™ÎÔÚ›Û·ÌÂ. ÕÏÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ·

ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ K··‰ÔΛ·˜ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Û ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ™Ô‡ÊÈ. ÕÏÏÔ˜ ‹Á ÛÙÔÓ Iggy Pop Ì ÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤ÂÛ ÍÂÚfi˜, ·Ó¿ÛÎÂÏ·, ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔ TÔÁÈÔÙfiÌÈ. TËÏÂʈÓԇ̠ÛÙËÓ E., ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. T˘ ϤÌ fiÙÈ ¤È·Û ʈÙÈ¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ TøPA AME™ø™. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ Ojos de Brujo, ›‰È· ı¤ÛË Ô˘ ηıfiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ¯Ù˜. EΛ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ Ì·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ K·Ù·Ï·ÓfiÊÈÏÔ˘˜ Ù˘ È¿ÙÛ·˜, fiÏÔ ÙÔ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÎfiÌÂÓÔ IÛ·Ófi – ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È fiÛÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Ë Aı‹Ó·. KÈ ÂÓÒ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (·Ú¿ Ù· ÎÔ˘Ú·ÛÙÈο Dj-mix ·Ú¯ÔÓÙÔÚÂÌ¤ÙÈÎˆÓ Ì fi,ÙÈ beat ›¯Â ̤۷ ÙÔ sampler), ÌfiÏȘ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ Ojos Î·È ÎfiÚˆÛ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi hyper-ÊϷ̤ÓÎÔ «ÙÔ˘ M¿ÁÔ˘», ÙfiÙ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ú¿ÁÈÛÂ Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ÙˆÓ BÚ¿¯ˆÓ Î·È ÓÈÒÛ·Ì ÙË Ì¤ıÂÍË Ô˘ ·ÏÒ˜ „˘¯·ÓÂÌÈÛًηÌ ¯Ù˜. ● 10 IÔ˘Ï›Ô˘. ªfiÏȘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ

μ52s.


TEXNH K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Ù˘ 1˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜, Poka-Yio, •¤ÓÈ· K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘ Î·È A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜

Q&A

¶fiÛÔ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ë MÈÂÓ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·; ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο ̤۷ Û ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. H Aı‹Ó· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛÎËÓ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ –Ôχ Ó¤ˆÓ, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜– ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Ӥ˜ ÁηÏÂÚ›, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜, Ó¤Ô˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î.Ï. H MÈÂÓ¿Ï ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË, ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. °È·Ù› Â›Ó·È Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘; £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÙ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÙÂ.

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞: ∂À°∂¡π∫∏ ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∏ °∫∞§∂ƒπ THE BREEDER, A£∏¡∞

M ÔȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÚÔÛηϛ٠ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ù˘ Aı‹Ó·˜; ™·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÙÂ Î·È ÙȘ «·fiÎÚ˘Ê˜» Ï¢ڤ˜ Ù˘ fiÏ˘; TÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÛÙÂÚÂÔÙ˘ÈÎÒÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙȘ «¿ÁÓˆÛÙ˜» Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ „‡¯ˆÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ù˘ Ìfi‰·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ·, Ë ¤ÎıÂÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ì ٷ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ.

™Δ∂§π√™ º∞´ΔA∫∏™, «K√ƒIΔ™π», 2007, M∂π∫ΔH Δ∂áπ∫H ™∂ ∫∞ªμ∞. £∞ ™Àªª∂Δ∞™Ã∂π ™Δ∏¡ 1Ë M¶π∂¡∞§∂ Δ∏™ A£∏¡∞™ “DESTROY ATHENS” ª∂ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ∂ƒ°√, ¶√À £∞ ºΔπ∞•∂π ª∂™∞ ™Δ√ Ãøƒ√ Δ∏™ ∂∫£∂™∏™.

E›Ì·È ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. MÔÚÒ Ó· Ï¿‚ˆ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ MÈÂÓ¿ÏÂ; Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ ÂÈÏÔÁ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ªÈÂÓ¿ÏÂ. O ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË», fiÔ˘ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË Î·È ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó. O ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ·¢ı›·˜ ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. H 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·¢ı‡ÓÂÈ «·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË» Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙ›ÏÂÈ ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ MÈÂÓ¿ÏÂ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÚÔÛÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ● * H 1Ë MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ 2007 “Destroy Athens” ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 18 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.athensbiennial.org * °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ¿ Û·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ Ù˘ 1˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ 2007, ÁÚ¿„Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: press@athensbiennial.org

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 57


BIB§IO √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¡›ÎÔ˜ μÏ·ÓÙ‹˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ ª·Ú›· §ÂοÎË «ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È» ̤۷ ÛÙÔ ª·ÁÈÎfi ∫Ô˘Ù›. ∏ A.V. ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ…

BOOKNOTES

Δ√ ª∞°π∫√ μπμ§π√ Δ˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ ª. μ∞§∞™√¶√À§√™

¶Ò˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ; ∞ÓԛͷÌ ÙÔ ª·ÁÈÎfi ∫Ô˘Ù› ·fi ·-

Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ, Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì Û ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ªÂ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ȉÂÔÏÔÁ›·, ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË - ηıÔÏÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÁÈ· Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ¿ÓıÚˆÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏ· ·˘Ù¿, Ì ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ fiÏÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË.

¢È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi; °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È fi¯È ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. ΔÔ ÂÚÌËÓ‡ԢÌÂ Û·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ˆ˜ fiÏÔ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ.

¶ÔÈÔ ÎÂÓfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛٠ӷ ηχ„ÂÙÂ;

ΔÔ ª·ÁÈÎfi ∫Ô˘Ù› ‰ÂÓ È‰Ú‡ıËΠÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎÂÓfi ÛÙË ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ 9.000 Ù›ÙÏˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜. √‡Ù ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ú·ÁΈӛÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ Â˘ÒÏËÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ Ó¤ˆÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì ÙȘ ÂΉÔÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜; ª¤Ûˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›-

ËÛ˘: ·ÈÛıËÙÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·, ÌÈÎÚfi ‡ÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÈ Â›Û˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÚfiÔ˘ ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. √È ÚÒÙÔÈ Û·˜ Ù›ÙÏÔÈ; ∂›Ó·È ‰‡Ô ‚È‚Ï›·-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ›Ûˆ˜ «Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË». ΔÔ ÚÒÙÔ, «∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ» Ù˘ ª·Ú›·˜ §ÂοÎË, Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÎfiÏ·Û˘. ŒÓ· ‰ÔΛÌÈÔ ÈÛÙÔÚ›·˜

58 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; £· ÂΉÔıÔ‡Ó Î·È Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È Â›‰Ô˘˜, Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ›‰È˜ ȉ¤Â˜ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ì·˜: ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Î·È Î›ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ, Ô˘ ‰È·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

¡¤ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó Û ÂÛ¿˜; Œ¯Ô˘ÌÂ

Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ‚Ȉ̷ÙÈο, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÊÔÚ¿ ¢ڇÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÎÔÈÓfi. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, «∞, fiˆ˜ ∞ÌÂÚÈ΋» Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÌÈ· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË «Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË», ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë Û¯¤ÛË Ì‡ıÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È ÂÊÈ¿ÏÙË.

οÓÂÈ ¤Ó· ¢ڇ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ª·ÁÈÎfi ∫Ô˘Ù› – ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ̷˜, ‰¤ÎÙ˜ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÔÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘ÌÂ, Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÛÈÙ·. ∂Èı˘Ìԇ̠ÙÔ ª·ÁÈÎfi ∫Ô˘Ù› Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÌÈ· new age ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ó¤ˆÓ Û ËÏÈΛ· Î·È È‰¤Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· modus vivendi Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ‚·ıÌˉfiÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÔχÏÔÎÔ˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜… ∞

● 21Ë ∂∫£∂™∏ μπμ§π√À ™Δ√¡ ¶∂πƒ∞π∞ ™˘Ó¯›˙Â-

Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÎÈ ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00, ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ● Δ· 25 ηχÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 25 ÂÙÒÓ… Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ Waterstone ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ‰È¯ÔÁӈ̛· ÌÂٷ͇ ˆÏËÙÒÓ ÎÈ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ΔÔ ÎÔÈÓfi „‹ÊÈÛ ÙÔÓ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Ù˘ Δ˙. ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó «ΔÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» ÙÔ˘ º›ÏÈ ¶Ô‡ÏÌ·Ó. ™Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜. ● www.lifestylebooks.gr… «ÊÚ¤ÛÎÔ» ÎÈ Â˘¤ÏÈ-

ÎÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ù·ÈÓÈÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, videogames Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÒÚˆÓ. ªÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ e-shop, ‡¯ÚËÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÎÙÏ.

MOODY PRESS To Moody Radio ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÂÚÙ˙È·Ó¿, Ì‹ÎÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ free press, ̤ۈ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ª·ÚÙ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ˜. ªÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ‡ÊÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ÁÓÒÚÈÌ· ‰¿ÊË Ù˘ world music, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ jazz/funk/soul. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ Dee Dee Bridgewater Î·È ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· «·ÛÚfiÌ·˘Ú· ¯ÚfiÓÈ·» ÙÔ˘ R&B. ª·˙› Ì ÌÔ˘ÛÈο Ó¤·, ÛًϘ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ‚È‚Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈΤ˜. ● -¶. ª∂¡∂°√™

¢øƒ√ μπμ§π∞

¢øƒ√ μπμ§π∞

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ «NA¢A» ÙÔ˘ Z·Ó - ¶·ÙڛΠM·ÓÛ¤Ù (E§§HNIKA °PAMMATA). AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ E§§HNIKA °PAMMATA, °. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 6, Aı‹Ó·.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ «BPøMIKH TPI§O°IA TH™ ABANA™» ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ XÔ˘¿Ó °ÎÔ˘ÙȤÚ˜ ( METAIXMIO). AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOO, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ METAIXMIO, IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 9.00-17.00,™¿‚. 9.00-15.00.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


ª¤ÚË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÚÈÓ Âı¿ÓÂȘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì¤Ûˆ ∞ÈÁ·›Ô˘

Δ∞•π¢∂À√¡Δ∞™ … ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À «GOING BACK TO CONSTANTINOPLE: ISTANBUL, A CITY OF ABSENCES» ∞lexandros Massavetas, ÂΉ. Athens News, ÛÂÏ. 298, ú 20

√ Ù›ÙÏÔ˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ‰ÈÏ‹ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¶fiÏ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÒÓ Ù˘. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÛÛ·‚¤Ù·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù·ÍȉȈÙÈο ΛÌÂÓ·. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘, ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜», ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ οÙÔÈÎÔ˘ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ fiÏ˘. ªÂ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ì·˙› Ì ÙȘ ϤÍÂȘ, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì ٷ ·ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ Î·È ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘… «™∏ª∞¢π∞ Δ√À ∞π°∞π√À» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶›ÙÙ·, ÂΉ. ¶ÔÙ·Ìfi˜, ÛÂÏ. 303, ú 60

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶›ÙÙ·˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Î¿ÚÙ˜ Ô˘ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘». ΔÔ Ï‡Έ̷ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Ï‡ÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÌÌÔÓÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎÔ ÙÔ›Ô Ì ÙȘ ÍÂÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÓ‰Âϯԇ˜ ¤Ú¢ӷ˜, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ˆ˜ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï ·Ù¤ÓÙ·, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÓÙfiȈÓ, ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù·ÚÛ·Ó¿‰Â˜, ̇ÏÔ˘˜ Î·È Î·ÊÂÓ›·, Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·fi Ì·ÁÂÈÚ›·. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜, Ï‹Ú˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ÂÌÂÈÚÈÒÓ. «1.000 ª∂ƒ∏ ¶√À ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ¢∂π™ ¶ƒπ¡ ¶∂£∞¡∂π™» Ù˘ ¶·ÙÚ›ÛÈ· ™Ô˘ÏÙ˙, ÂΉ. ªÏÂ, ÛÂÏ. 910, ú 26,10

ÕÓÔÈÍÂ Ù˘¯·›· ÌÈ· ÛÂÏ›‰·: 132, «Δ· ‰¤Î· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡», ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ÙË

¢øƒ√ μπμ§π∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ «1000 MEPH ¶OY ¶PE¶EI NA ¢EI™ ¶PIN ¶E£ANEI™» Ù˘ Patricia Scultz (M¶§E). AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ A.V., X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, 210 3617.360 K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÒÙË ÎÈ fi¯È ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ·. ∂fiÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·: 501, «∏Ê·›ÛÙÂÈÔ Taal – ªÈ· Ï›ÌÓË Ì¤Û· Û ËÊ·›ÛÙÂÈÔ, ̤۷ Û ϛÌÓË, ̤۷ Û ÓËÛ›» ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. ÕÏÏË ÌÈ· ·fiÂÈÚ·: 739, “Stowe Mountain Resort”, ÛÙÔ μÂÚÌfiÓÙ ÙˆÓ ∏¶∞, «ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÏfiÊÔÈ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. And so goes on… ¤Ó·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ì Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÚË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÛÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. «∫·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÚÈÓ Âı¿ÓÂȘ», fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¶·ÙÚ›ÛÈ· ™Ô˘ÏÙ˙, ÊËÌÈṲ̂ÓË Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË.

¢π∞¡√√Àª∂¡√π ¶∞ƒ∞μ∞Δ∂™ «¶∞ƒ∞μ∞™∏», ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÃÚËÛÙ¿ÎË, ÂΉ. Δ˘ÊÏfiÌ˘Á·, ÛÂÏ. 128, ú 9,40

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂϤÙË ¿Óˆ ÛÙÔÓ fiÚÔ «·Ú¿‚·ÛË». √ §. ÃÚËÛÙ¿Î˘ η٤ÁÚ·„ ‰Âο‰Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ù¤˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÛˆÙÂÚÈο ΛÓËÙÚ· ‹ ÏÔÈ¿ Ù¯ӿÛÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÈÚÂı› Ë Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÙÂÏÈο ·ıÂÙ› ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‹ ÙÂÏÈο ÙËÓ Â͢ËÚÂÙ› ¤ÛÙˆ ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ; ªÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ·fiÚÈÛÙÔ ˆ˜ Û‡ÏÏË„Ë, ·ÏÏ¿ Ù· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚¿˙Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙÔÓ ‚ÔËı¿Ó ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¿Ô„Ë. «∂§§∏¡π∫√Δ∏Δ∞ ∫∞π “¢π∞¡√∏™∏”» ÙˆÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË - °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁË, ÂΉ. π·Ófi˜, ú 8, ÛÂÏ. 112

ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·È¯ÌËÚ¿, «·ÚfiÛÌÂÓ·» Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ΛÌÂÓ·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ÓfiËÛË. π‰ˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Ì ÚÔÎÏËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÓˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜. ∫›ÌÂÓ· Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù·ÚÚ›ÙÔ˘Ó Ì‡ıÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ËÏ›· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Û˘ÏÏ‹„ˆÓ. √È Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘˜: «°È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜», «√ „‡ÙÈÎÔ˜ Ì·Ó‰‡·˜ Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜», «√È ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜» Î·È «§fiÁÔ˜ ÂÚ› Û˘ÁηٷÓ¢ÛÈÊ¿ÁˆÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ. ◊ Ò˜ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‰È·ÓfiËÛË ¤ÁÈÓ “ÔÚÁ·ÓÈÎfi˜ ÓÔ̤·˜” ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜». ∞ 12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 59


KA¶√À ¶H°∞ ∫AΔπ ∂I¢∞

O A·Ϸ˜ K·Ú·˙‹Û˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ «BÚ¤¯ÂÈ», ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V.

¢IA¢POMH ™TH ¢IAºOPETIKOTHTA M È· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋

H ·Ú¿ÛÙ·ÛË «BÚ¤¯ÂÈ» ÙÔ˘ A·ÏÏ· K·Ú·˙‹ÛË –Ô˘ ·›¯ÙËΠÛÙÔ «™¯ÔÏ›Ի ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ– ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ B›ÏÈ·˜ X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ¤Ó·˜ Ï¢Îfi˜ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· Ê˘Ï‹ ÎÏÂÈÛÙ‹, ÌÈ· Ê˘Ï‹ IӉȿӈÓ, Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÚÔηÏ› ÙÚÈÁÌÔ‡˜, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. H ηٷÛ΋ӈÛË ÙÔ˘ A·ÏÏ· K·Ú·˙‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ͢Ó¿ÂÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ·˘Ù¤˜. AӷηÏ› ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË, ̤۷ ·fi ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ

Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ. ŒÓ·˜ ÛÙ›¯Ô˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ «Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È ÛÙËÓ „ˆÌȤڷ» ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70. O ͤÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· Ì ‚ÚÈÛȤ˜, ÊÔÚ¿Ó ÊÙÂÚ¿ πÓ‰È¿ÓˆÓ Î·È ˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ, Â›Ó·È Ô AÌÂÚÈοÓÔ˜, Î·È ·ÚΛ Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. H ·Ú¿‰ÔÛË Û ÌÈ· ¯ÒÚ·, ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Â͈ÙÈΤ˜, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ó·ÚΈÙÈο, Î·È ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ Ì›ÙÓÈÎ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ¿Ó¢ fiÚˆÓ. O ͤÓÔ˜ Â›Ó·È Ô Blaine Raininger, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙËÓ

EVIE FILAKTOU

T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ «Â͈ÙÈÎfi˜», Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, ̤۷ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘. ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ï›Á· ÏÂÙ¿ Î·È ·ÓÂ·›ÛıËÙ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÔÙ¤. TÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Á›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ❝ ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η, Û ÌÈ· ÛÙ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì ÂӉȷʤÚÂÈ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Ï¢ÎÒÓ-πӉȿӈÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ È· ÊÈÍÈfiÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ôχ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· Î·È ÂÓfi˜ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ‡. TËÓ ÈÔ ·ÓÂ·›ÛıËÙË, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ηıÔÚÈÛÙÈ΋. K·È ·Ó ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÁÈ· Ï¢ÎÔ‡˜ Î·È πӉȿÓÔ˘˜, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ›˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ fiÏ˘. Œ„·Í· ÏÔÈfiÓ Ó· ‚Úˆ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÂÁÒ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 ˆ˜ ·È‰› Î·È ˆ˜ ¤ÊË‚Ô˜, ÂÍÔÚΛ˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁÔÏÔÁ›·. TÈ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë EÏÏ¿‰·; MÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÙÚÈ·Ú¯È΋, ‚·ıÈ¿ ÎÏÂÈÛÙ‹, ‚·ıÈ¿ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, Ô˘ ÙÔ Í¤ÓÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚Îfi, ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜. O M¿Ë˜ ÙÔ˘ ’68, ÙÔ °Ô‡ÓÙÛÙÔÎ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈ‚ÈÂÙÓ¿Ì. EÌ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙȘ ‚ÈÒÓ·Ì ̤۷ ·fi ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÂÈÎfiÓ˜, fï˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÙÚÈ·Ú¯›·, ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ, ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ‰ÂÓ ÙË ˙‹Û·Ì ÔÙ¤. KÈ ·Ó η̈ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ΢ÙÙ·ÚÈο ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÏÒ˜ ηÚˆı‹Î·Ì οÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÈÛıËÙÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο, ·fi ‰¿ÓÂȘ “Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ”, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ì ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi Ù˘ ·-

60 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Û¯‹Ì·, Ô˘ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÔηÏÂ›Ù·È ·fi ‰ÂÍÈÔ‡˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ “¯ıÚfi˜”. H ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı¤Ïˆ ÂÁÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜, Ô ∞Ï‚·Ófi˜, Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜, Ô ‰˘ÙÈÎfi˜, Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÏÂÈÛÙ‹, ËÌÈ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË fiˆ˜ Â›Ó·È Ë EÏÏ¿‰·. MÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ “ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó”, fiˆ˜ Û ÌÈ· Ê˘Ï‹ πӉȿӈÓ, fiˆ˜ Û ÌÈ· ηٷÛ΋ӈÛË Ù˘ XAN ÙÔ˘ ’60. KÈ ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ë fiÏË, Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ·Ù¿Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÂÏÂÙfi Î·È ÙËÓ ›‰È· ‰ÔÌ‹. K·È ÌÈÏ¿Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÌÈÏ¿Ì Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚ· Û‹ÌÂÚ· –ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ıÂÔ˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Û ÌÈ· ·‰È·ÓfiËÙ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ’85–, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙË ¯Ô‡ÓÙ· Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÓÔȯً, ÈÔ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Â˘·›ÛıËÙË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ·ÙÚ¿ÓÙ·¯ÙË ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù· Ù·ÓΘ ·ÏÏ¿ Ë Î˘Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ Ù˘. K·È ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙËÓ ÎÚ›Ó·Ì ÔÏÈÙÈο, ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÚ›Ó·Ì ÚÔÛˆÈο, ‰ËÏ·‰‹, Ì ¤Ó· ‚·ı‡Ù·ÙÔ ÙÚfiÔ, ·ÈÛıËÙÈο. M ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ó· οӈ ı¤·ÙÚÔ. N· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜, fiˆ˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙȘ ·ÎÔ‡ÌÂ, fi¯È Û·Ó ·Ó¿ÌÓËÛË, ·ÏÏ¿ Û·Ó ÛËÌÂÚÈÓfi ‚›ˆÌ·. °È· ̤ӷ, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, fiÛÔ ÈÔ Ôχ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ̤ӷ, ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ Â›Ì·È “fiÏÔÈ”, ÂÓÒ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›Ì·È ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›Ì·È Î·È fiÏÔÈ. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÂΛ ÁÈ· ηӤӷÓ. K·È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ˆ ÚÔÛˆÈο, Ú¤ÂÈ Ó· Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÚÔÛˆÈο. TÔ ÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· „¢ÙÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. AÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÛ¤Ó·, ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ . ∞


STEP INTO BLUE TÔ Z¿ÂÈÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÓÙ‡ıËΠÛÙ· ÌÏÂ, ¯¿ÚË ÛÙÔ Bombay Sapphire. TÔ ÂÚÈÛÙ‡ÏÈfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠¤Ó· ¯ÒÚÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÚÒÌ·Ù·, ‹¯Ô˘˜ Î·È Ì˘Úˆ‰È¤˜. TÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ Bombay Sapphire, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ events ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·Ú·Ïȷο clubs, ¿ÏÏ·Í ÛÙ¤ÎÈ·. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Ì·˜ οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ, ÁÈ· ÌÈ· special ‚Ú·‰È¿. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ˜ fiÙÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ı· ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ. TÔ concept ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‹Ù·Ó ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ›Ûˆ ÛÔ˘ ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Bombay Sapphire. ŒÓ·˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Î·È Ì·‡ÚÔ˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 19 ̤ÙÚˆÓ Û ηψÛfiÚÈ˙Â Î·È Ë ˙ÂÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ̤۷, Û ¤‚·˙·Ó ÛÙÔ Îϛ̷.

ŸÏ· ¿ÏÏ·˙·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È¤Û¯È˙˜ ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ·fi ηÓÔ‡˜, ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi installation Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Í·Ó·‰Â› fiÌÔÈÔ. T·ÍȉȿÚÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ï¢ÎÔ‡ Î·È ÌÏÂ Î·È ·ÓÙÔ‡ Á‡Úˆ Ó· ·›˙ÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ Bombay Sapphire. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fiψÓ, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Î·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì·Ú, ·fi fiÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Î·È ÙÂÏ›ˆÓ·Ó fiÏ·. TÚÈÁ‡Úˆ Ï¢ÎÔ› ΢ÎÏÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó Ì·˘ÚÈṲ̂Ó˜ fiÌÔÚʘ Î·È fiÌÔÚÊÔ˘˜ Ì ʈÙÂÈÓ¿ ÚÔ‡¯· Î·È ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌ· Ô˘Î¿ÌÈÛ·. ŸÏÔÈ ÌÂ

Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. TËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ fiÏ˘ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋˜ ÂÈ̤ÏÂÈ·˜ ›¯Â Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ K·ÎϤ·˜ Î·È ÛÙ· ÓÙÂÎ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘. OÈ ÎÔÏfiÓ˜ ÙÔ˘ Z·›Ԣ ·¤ÎÙËÛ·Ó Í·ÊÓÈο ¤Ó· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È fiÏÔ ÙÔ A›ıÚÈÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ›¯Â ‚ÁÂÈ ·fi ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ fiÓÂÈÚÔ. ¶¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜, Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÊ·›Ú· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 6 ̤ÙÚˆÓ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ·ÈˆÚÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜, personal, ·È¯ÓȉȿÚÈ΢ ÛÂÏ‹Ó˘. EÈÎfiÓ˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÓÙÔ‡, ¤Ó·

ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÓ˘‰Ú›Ô, fiÔ˘ Ù· video art ÌÂډ‡ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È Ë Ó‡¯Ù· ¯fiÚ¢ Û ڢıÌÔ‡˜ Bombay Sapphire. TËÓ fiÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· TNT: °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ÕÓÙ˙È K·ÚÙÛ¿ÙÔ˘ (Executive producers), KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÈÂÚÈ¿˜ (Producer), °È¿ÓÓ˘ K·ÎϤ·˜ (Director), ¶¿Ú˘ AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Light designer), MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ M·ÎÚ‹˜ (Art director), °ÚËÁfiÚ˘ ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘ Î·È ÕÓÓ· AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ (Music directors). ●

12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 61


ª√À™π∫∏

H ÒÚ· ÙˆÓ teenagers

* ** *** **** *****

AVRIL LAVIGNE

FLY BEEyond TÔ˘ MAKH MH§ATOY ¤ÙÔÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ. XÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·fi ÙÔ ’82-’83 Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· «ÙÈ̈ڛ·». T· live ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. KÈ fï˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ rock’n’roll, ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù‹˜ (ÂοÛÙÔÙÂ) Ó·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ Û ‰Âο‰Â˜ ÁÎÚÔ˘, ıÂÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· 45¿ÚÈ· (·Ú¯·›Ô˜ ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ downloading), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ù¿ÛÂȘ. ŒÓ·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ (ÌÔ˘ÛÈ΋, ‹ÚˆÂ˜, ÚÔ‡¯·, ÁÏÒÛÛ·, ÎÒ‰ÈΘ, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿), ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ï¤Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó, ·ÚfiÙÈ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ fï˜ ÙË ‚ϤÔ˘Ó, ÙË ˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÚˆÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ teenagers. H ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Harry Potter, ÙÔ˘ Second Life, ÙˆÓ Video Games, ÙÔ˘ skateboarding, ÙÔ˘ ipod, ÙÔ˘ heavy metal, ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÙˆÓ SMS Î·È Ù˘ web camera ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ‰Èη›ˆ˜... O Ì·Ì¿˜ Î·È Ë Ì·Ì¿ fiÏÔ Î·È Î¿Ô˘ ı· ‹Á·Ó (Scorpions, Laurie Anderson,

T

Elvis Costello, Robert Plant, Lila Downs, Jethro Tull, Ojos de Brujo...), ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ. H ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ Fly Beeyond ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Î·È ÛÙË Ì¤ÛË... ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È (ηÈ) ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. N·È, ·È‰› ÌÔ˘, ÂΛ ı· ¿ˆ ÎÈ ÂÁÒ...

❯❯ 1 7 / 7 - A V R I L L A V I G N E - T H E R A S M U S SUAVE GAP, DEAR DARKSTAR TÒÚ· Â›Ó·È È· ÌÈ· vegeterian ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÂÙÒÓ 23, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ, ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ teen-girl Ì punk ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÁÔÚÔÎoÚÈÙÛ›ÛÙÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. MÂÙ¿ ·fi 3 ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó fiÏ· ÛÙÔ NÔ1, Î·È 25 (!!!) ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÂÏ·ÊÚÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ pop-rock, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔ ÈÔ rrriot girl ÙˆÓ teenagers. OÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ù˘ K·Ó·‰Ô› Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ «ÎϤ„ÂÈ» ȉ¤Â˜ ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. E‰Ò ηٷÊı¿ÓÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “The Best Damn Thing”, Ô˘ Ù˘ ÚfiÛÊÂÚ ̛· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. OÈ Rasmus ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿Ó ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜ fï˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜, ηıÒ˜ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ goth. Œ¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÌÔ˘Ì, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË ÊÈÓÏ·Ó‰È΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ heavy metal, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌË. TË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Suave Gap Î·È Dear Darkstar.

❯❯

18/7 - JAMES - AIR - TORI AMOS - MATISSE MÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ηÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ Ô, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ˆÚ·›· ·˘Ùfi Ô˘ ı· ϤÁ·ÌÂ(;)

LOST BODIES -ŸÛ̈ÛË (www.lostbodies.gr) ***

O £¿ÓÔ˜, Ô AÓÙÒÓ˘ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. TÔ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ È· “spoken world” Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Â‰Ò ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ë¯ËÙÈΤ˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ ÁÈ· Ó· Û ÌϤÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi: John Sahl, M›ÏÙÔ ™·¯ÙÔ‡ÚË, ÕÚË AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Pascal Quignard, Celina Lage, T¿ÛÔ º·ÏËÚ¤·. ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ cd Î·È Ì‹Î· ÛÙÔ ÙÚÈ Ù˘ Ô›ËÛ˘. 62 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

mainstream alternative. B¤‚·È· ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ mainstream, Â‰Ò fï˜ ˙ԇ̠۠ÂȉÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ James, ÔÈ Air Î·È Ë Tori Amos Â›Ó·È ·ÎfiÌË alternative. OÈ James ·ÎfiÌË ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿Í·Ì ϛÁÔ ÚÈÓ ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È ÙÒÚ·, Ô˘ Â·Ó·Û˘Ó‰¤ıËηÓ, Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ (;). °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˘‹ÚÍ·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈο ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋˜ pop Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90. ÕÏψÛÙÂ, ÙfiÙ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¢ڇÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· (·ÚfiÙÈ Â›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 1981), ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ «Ó¤·˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ», Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ÔÚ›· 10 ‰›ÛÎˆÓ Î·È Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÈÒÓ·. K·È Ó· Ô˘ ÙÒÚ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÈ ·˘ÙÔ›, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ. (MfiÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Â·Ó·Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÔÈ Jesus and Mary Chain, ÔÈ Kula Shaker, ÔÈ Devo, Libertines, Suede, ÔÈ Spice Girls...) OÈ Air ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯·Ï·Úfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡Ì·Ó ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÓÒ Ë Tori Amos ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÂÊfi‰ÈÔ ÙȘ 5 Ӥ˜ ÂÚÛfiÓ˜ Ù˘, Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ “American Doll Posse”, Î·È ÙËÓ ÈÔ ÂÓ‹ÏÈÎË ÂΉԯ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. TË ‚Ú·‰È¿ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Matisse, ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÎfiÌË Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì.

❯❯

19/7 - PINK - SUGABABES - ONIRAMA, AMMOS H ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ r’n’b Î·È Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ pop, Ì ٷ poster-girls Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏ¿ ÙÚÂϤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÛÙ· ÂÊË‚Èο ÂÚÈÔ‰Èο. H Pink (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ¯ÚfiÓÈ· «ÎÔ˘›» ÛÙȘ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜, ˆ˜ ÈÙÛÈڛη Ô˘ ¤Î·Ó ‰Â‡ÙÂÚ˜ ʈӤ˜) ÍÂΛÓËÛ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ 2000 Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÁÈÓ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ‰Â, Ù˘ ¤‰ˆÛ ÁÂÚ‹ ÒıËÛË ÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. OÈ Sugababes, ̤¯ÚÈ Î·È ·Ï·›Ì·¯Â˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ÂȘ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ 1988, ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ‚Ú·‚›· Î·È Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔ Glastonbury (Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ; ¶Ò˜ ı· ÙÔ ’‚ÏÂ˜ Ó· ¤·È˙Â Ë ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘ ÛÙÔ Rockwave;). OÈ Onirama Î·È ÔÈ Ammos ‰›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi touch Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚Ú·‰È¿.

INFO: μÏ. ª√À™π∫∏ agenda , ÛÂÏ. 44

PO¢E™ - Silent Disco (Archangel) *** ™˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔÈ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›... E›Ó·È È· Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· fiÚıÈÔ, οÓÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ lifestyle, ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎfi ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Ì’ ¤Ó·Ó ‹¯Ô Ô˘ Â›Ó·È rock’n’roll Ì hip-hop ·ÓÙ›ÏË„Ë. H ¢ÎÔÏ›· ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Û ‡ÎÔϘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ χÛÂȘ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· (fiˆ˜ ¤Î·Ó ·ÏÈ¿ ÎÈ Ô ¶·ÓÔ‡Û˘), Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ●


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ΔˆÓ M∞ƒπ∞™ ∫√∫∫π¡∏ - μπ∫À™ ™Àªπ∞∫∞∫∏

‚ÁÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Club Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿». MÈÏ‹Û·Ì fï˜ Î·È Ì ÙËÓ ÕÓÓ·, Ô˘ fiÙ·Ó ·ÈÛı¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ ·Ú¤Â˜ Ù˘ ›¯·Ó ÎÔÚÂÛÙ›, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙÔ Club N¤ˆÓ. M οÔÈ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ÌfiÏȘ fï˜ ›‰Â fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÚÂԇϷ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÛÔ‚·Ú¿ ¿ÙÔÌ·, ·ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ıËΠÏ‹Úˆ˜. EÌ¿˜, ¿ÓÙˆ˜, Ì·˜ ¤ÂÈÛ·Ó! ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· Á›Óˆ ̤ÏÔ˜; ™˘ÌÏËÚÒÓÂȘ ·Ú¯Èο ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÂȘ ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÂÛÙ, ÁÈ· Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊËı› ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘. B·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ıÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ¢ÁÂÓÈÎfi˜ Î·È Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜, Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ˙ˆ‹. N· Â›Û·È ÁÂÓÈο ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÌË ‚ϤÂȘ ÙË ˙ˆ‹ Û·Ó ı·ً˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÙÔ ÙÔ‡ Club. T· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·. AÓ ÛÔ˘ Ï›ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ù¿ ‹ Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ, ÌËÓ ÌÂȘ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ. ∞ π¡FO: EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club Î·È Club N¤ˆÓ (www.epikinoniaclub.gr) * KÔ˘ÎÏÔ˘Ù˙¿ 5, ÂÚÈÔ¯‹ Caravel, 210 7223.125-127 * EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ City Plaza, §ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9603.914

EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club

M√¡√™ ¢∂¡ ™∏ª∞π¡∂π LOSER H ÕÓÓ· ʇÁÂÈ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. TËÓ Ù˘¯ÂÚ‹! O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ ÙË Ì¤Ú·, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ. ¶›ÎÚ·! H K·ÙÂÚ›Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÓÙ˘ı› Ó˘ÊԇϷ! ¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹... KÈ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. K·Ù·Ú·Ì¤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ! H ·Ú¤· ‰È·Ï‡ıËÎÂ. H ˙ˆ‹ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. K·È ·˘Ùfi Ì·˜ ÙÔ ‰›‰·Í ÚÒÙË Ë Ê›ÏË Ì·˜ TfiÓÈ· °ÂڷοÚË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club, Ù˘ ÚÒÙ˘ §¤Û¯Ë˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. M¿ÏÈÛÙ·, Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë TfiÓÈ· ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Club N¤ˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ. EΛ Ó· ¿ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Ê·Óԇ̠·ÂÏÈṲ̂Ó˜; M·, ÙÔ Ó· Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È Î·È loser. ¶fiÛÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›·, ηÚȤڷ, ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ¤Ó· ÔÙfi; H ÂÈÙ˘¯›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂȘ Î·È ·Ú¤·, ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¿Ú· ÌÔÓ·ÍÈ¿. A˘Ùfi ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Ë TfiÓÈ· Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˜. ™Â ¤Ó· ˆÚ·›Ô Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ¯ÒÚÔ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· (ÁÈ· Ì›· ̤ڷ ¯¿Û·ÌÂ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Í˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜), Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ÙfiÛÔ ¿ÓÂÙ·, Ϙ Î·È ÂÈÛΤÙÂÛ·È Û›ÙÈ, ‹È·Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ÔÚÙÔοÏÈ Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ̷˙› Ù˘ ¯·Ï·Ú¿

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Ÿˆ˜ ı˘Ì¿Ù·È Ë ›‰È·, Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 2001 ‹Ù·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌfiÓË ¯ˆÚ›˜ ·ÎÏÔ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ˆÚÈÛÌfi Ô˘ Ù˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ Ôχ. TfiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ Ù˘ ‹ÚıÂ Ë ÙÚÂÏ‹, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ȉ¤· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· Club ¯ˆÚÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿ ̤ÏË. ÕÙÔÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË ·Ú¤·, Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ̷˙› ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÁÈ· ÔÙfi, ÁÈ· ¯ÔÚfi, ¤‚ÏÂ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÙȘ Û˘˙ËÙÔ‡ÛÂ, Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ˆÚ·›· ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ◊Ù·Ó ÙfiÛË Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Club, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î¿ÔÈÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. ™·Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ, 52 ÂÙÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÈ „¤Ì·Ù· fiÙÈ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ·ÓÙÚ¢Ù›, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ÙÔÓ ‰Â¯ÙÔ‡Ó. Y‹Ú¯·Ó fï˜ Î·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Club , ·ÏÏ¿ ‰›ÛÙ·˙·Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¤ÂÊÙ οˆ˜ ‚·ÚÈ¿ Ë ÛÙ¿Ì· ÙÔ˘ «¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˘». ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› ¯Ù‡ËÛ·Ó ¤Ó· ηÌ·Ó¿ÎÈ ÛÙËÓ TfiÓÈ·, Ô˘ ›‰Â fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· fiÚÈ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. K·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Club, Ô˘ ·ÊÔ‡ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ ̤ÏË ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 2.500 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË, 330 ·fi Ù· ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ 22-35, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Club N¤ˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Club ̤۷ ÛÙÔ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club. K·È Ù· ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ï‹Ú˜ Úfi-

ÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÈ ¿ÓÙ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. EÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙÔ ¯·‚·Ï¤, ·Ó ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ÂÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ ÙÔ‡ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club, ΢ڛ· M. §·ÛÈıȈٿÎË. Afi fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÂÏÈο ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¤˜ ÊÈϛ˜, ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ۯ¤ÛÂȘ Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ... MËÓ ¿ÂÈ fï˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Û ηӤӷ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ¤ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ¤Íˆ. EÌ›˜ ÛÔ˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Club Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÓ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ ÙȘ οÓÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. ™· Ó· Û ۇÛÙËÓ οÔÈÔ˜ ÎÔÈÓfi˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Û’ ¤Ó· ¿ÚÙÈ. TfiÛÔ ·Ï¿! K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ, ÙÔ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club ¤¯ÂÈ ¯Ù›ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ Ê‹ÌË, Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÛÙfiÌ·Ù· ÈηÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Û ·˘ÙÈ¿ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ë TfiÓÈ·, ÙÔ Club ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. «Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯Â›˜. K·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ fi,ÙÈ ÊÔ‚¿Û·È ÈÔ Ôχ, ·˘Ùfi ·ı·›ÓÂȘ», Ì·˜ ¤ÏÂÁ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ‹Ù·Ó Ë M·›ÚË, ÚfiÛÊ·ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Club N¤ˆÓ. MÈÏÔ‡Û·Ó Û·Ó Î·Ï¤˜ ʛϘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë M·›ÚË ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ì·˙› Ì·˜. H ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· Ì¿˜ ı‡ÌÈÛ ٷ ‰Èο Ì·˜: ÙÚÂÏfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚÈÛÌfi˜, ηıfiÏÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ Club, ÙÔ ¤ÚÈÍ ¤Íˆ Î·È Ôχ ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ. Ÿˆ˜ Ì·˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ó· ¤¯ˆ 12 - 18 IOY§π√À ATHENS VOICE 63


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

BA§E MOY I¢EE™!

DELIGHT OF LIGHT

VANS

™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· «Eڈ·ÚÔÔ˜» ·fi ¤ÙÚ˜ swarovski Î·È ·Û‹ÌÈ 925, ú 25

™˘ÏÏÂÎÙÈο sneaker The Simpsons, Û ·Ó·ÌÔÓ‹

πNTERSYS A.E.

NEW ERA FITS

Blu-ray player Pioneer BDP-LX70 Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜

K·¤ÏÔ limited edition ú 15

°NøPI™E THN E¶I¢EPMI¢A ™OY

A R T

O N

A

C O N V E R S E

A L L

S T A R

™ÙÔ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi Ì·˜ site www.athensvoice.gr ÌÔÚ›˜ Ó· „ËÊ›ÛÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· 5 ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ Converse ºıÈÓfiˆÚÔ/XÂÈÌÒÓ·˜ ’07 Î·È –Ôχ Èı·ÓfiÓ– Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ All Star. K·È ÔÈ 5 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˘¤ÚÔ¯·!

AÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ: Sugar Babes Creamy Praline Ù˘ Sephora (ú 10,30 Ù· 600 ml, Ô˘ ı· Û οÓÔ˘Ó ÙÔ‡ÚÙ· Ì Ô‰·Ú¿ÎÈ·). AÁfiÚÈ: ¶·Ú·Ï›· X·ÏÈÎÈ¿‰· ÛÙÔ AÁΛÛÙÚÈ (Ì¿ÓÈÔ Ì·˙› Ì ٷ ÈÔ ˆÚ·›· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘). AÓ·ÌÔÓ‹ 1: ºÂÛÙÈ‚¿Ï AÊÚÔ-K·Ú·˚‚È΋˜ MÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙȘ 14 & 15/7 ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ™¯ÔÏ‹˜ XˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi K·Ù¯¿ÎË, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 5). AÓ·ÌÔÓ‹ 2: ÕÛÙ· Ï· ‚›ÛÙ·, ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· fiÏË. ■ M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ The Simpsons, Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Stash Ù˘ ¿ÓÙ· ÛÙÈÏ¿Ù˘ Vans ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· sneaker. ÕÏÏÔ ·ÚfiÌÔÈfi ÙÔ˘ Û ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ìfi‰· ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ›. AÏÒ˜. K. ¢È¿ıÂÛË: Master S.A., 210 9967.777

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 62 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À§π√À 2007

■ ™ÙÔ parking ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ¢·Ú‚›Ú· ÛÙË ¢·ÊÓÔ-

Ì‹ÏË 1·, ÙÔ χÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ú 12. I‰·ÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÁÈ· fiÙ·Ó „¿¯ÓÂȘ Ô‡ Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ fi¯ËÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. T¤ÚÌ· ™›Ó·, 210 3636.569 & 697 9957819 ■ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË 1: K·¤Ï· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ New Era Fits. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, my man, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1930 ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. M ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔ baseball, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ hip-hop, ÙÔ skate Î·È ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ ʇÏÔ˘. ∞ÓÙÚÈÎfi Îfi„ÈÌÔ Î·È sexy ÛÙÈÏ. K. ¢È¿ıÂÛË: Glou, 210 4805.330 ■ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË 2: ™Ù· Delight of Light ‚Ú›-

CUBE Marvel Heroes Deluxe Tabletop Pinball Machine ú 150

ÛÎÂȘ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì ¤ÙÚ˜ swarovski Û «˙ˆÓÙ·Ó¿» ¯ÚÒÌ·Ù·. K¿ı ÎfiÛÌËÌ· ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi Ú›˙˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 9612.877 ■ ™ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ê·ÓÙ·Û›·˜ Cube, ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È·. ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ camping: Pinball Ì ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ Marvel, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÛÎÔÚ, Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÒÙ· Î·È super ˯ËÙÈο Âʤ. Aη‰ËÌ›·˜ & EÌ. MÂÓ¿ÎË 32, 210 3827.910 ■ Blu-ray player, Pioneer BDP-LX70. ™Â ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο: ÙÔ ÎÔÌ„fi Ì˯¿ÓËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ DVD Î·È CD player. AÎfiÌ·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ˘ÏÈÎfi ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ – fiˆ˜ ·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ·¢ı›·˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Afi ÙËÓ Intersys A.E. ∞

AÓ ı˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂȘ Ù· ̤ÙÚ· ÛÔ˘. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë EÏÏËÓÈ΋ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ Î·È AÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ٷ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Vichy, ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÚÔÛÙ·Û›· οو ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. º¤ÙÔ˜ Î·È ˘fi ÙËÓ AÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ YÁ›·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «°ÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘» Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ΤÓÙÚˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· (ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜), ÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ 1.500 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË 15.000 Ì·ıËÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘: www.epidermida.gr ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘Á›· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. K·È Í·Ó¿: ¶¿Ú ٷ ̤ÙÚ· ÛÔ˘!

T· ηÏÔη›ÚÈ· ·ÓÂÌÔ‰¤ÚÓÔÌ·È Ì·ÎÚÈ¿, Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ‰ÂÓ Ì¤Óˆ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ô˘ıÂÓ¿.

- Moonpools and Caterpillars


3o ATHENS COLLECTIONS BAZAAR

Ô

æÒÓÈ· Ì 41 C ¶¤ÌÙË ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. T· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÏËÚÔ‡Ó ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ η‡ÛˆÓ· Î·È Ë fiÏË ÎÈÓÂ›Ù·È Û ڢıÌÔ‡˜ ÓÙ¿Ï· ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘. E›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ÂÈۋ̈˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓË. MfiÏȘ Ô˘ ηٷʤÚÓÂȘ Ó· Û˘Úı›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·›ıÚÈÔ-fi·ÛË ÙÔ˘ Baccaro, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ˆ˜ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÛÔ˘ ÚÔ‡¯· ·fi ÙȘ Âȉ›ÍÂȘ Ìfi‰·˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜. £ÂÚÌÔÏËÍ›· ‰·ÁΈÙfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ›۷È. K·Ù‚¿˙ÂȘ ÚÔ‡¯· ·fi ÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Î·È Û·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ οÓÂȘ ÙÛÈÙ-ÙÛ·Ù Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ÙÚ˘ÒÓÂȘ ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ıÚ¿ÛÔ˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ sur mesure ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ™ÙÔ 3rd Athens Collections Bazaar, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Baccaro, ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ¤„·¯Ó˜. °È· Ó· ·Á΢ÚÒÓÂÛ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ º¿ÛÈÔÓ °Ô˘›Î, Ó· ÛËÎÒÓÂȘ Ì ‡ÊÔ˜ Ó Î·Ú‰ÈÓ·Ï›ˆÓ ÙÔ ‰ÂÍÈfi ÛÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î·È Ó· „Èı˘Ú›˙ÂȘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο: «A˘Ùfi! A˘Ùfi ı· ÙÔ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·˙¿ÚÈ», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÛËÌ·Û›·, ÓÙ¿ÚÏÈÓÁÎ. EÓÙˆÌÂٷ͇, ‰‡Ô ËÌÈÓ·ÚΈ̤Ó˜ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË Û·Ú·ÓÙ¿Ú˜ ÛÙÚÔ-‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Celia D, Chara Lebessi, Parthenis Î·È Veloudakis, Î·È fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÊˆÓÔ‡Ó: «Œ¯ÂÈ Î·È §Ô˘Î›·; Œ¯ÂÈ Î·È §Ô˘Î›·;». O ·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ÌÂ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, Ë ™Ù·‰›Ô˘ ı· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ÎÈ ÂÁÒ Ó·˘·Áfi˜ ÛÙËÓ fiÏË. øÚ·›Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· οÓÂȘ Ù· „ÒÓÈ· ÛÔ˘. - MATINA KOY™I¢H ¶∏ƒ∞¡ ª∂ƒ√™ √π ™Ã∂¢π∞™Δ∂™

Y.°. Œ‚·Ï· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÈ· ÌÚÔÎ¿Ú ÊÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘Ï›· Ù˘ §ÂÌ¤ÛË, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·, ú 140. ÿÛˆ˜ ¿ˆ Ó· ÙËÓ ··Á¿Áˆ ·fi ÙÔ ·ÙÂÏȤ. M ٷ ÏÂ˘Î¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ı· Â›Ó·È ÙÚ ÙÚ ÌÂÏ. ●

DAPHNE VALENTE, CHRISTOS COSTARELLOS, CHRISTOS MAILLIS, DIMITRIS DASSIOS, ERIFILLI COUTURE, KATERINALEXANDRAKI, KATHY HEYNDELS, ATELIER LOUKIA, MARIA MASTORI, SMARAGDI, CHARA LEBESSI, KONSTANTINOS, ANDRIA, VASSILIS ZOULIAS OLD ATHENS, MI-RO, KATERINA KAROUSSOU, FRIDA KARADIMA, ORSALIA PARTHENIS, VELOUDAKIS, FILEP MOTWARY

E¡∞ μƒ∞μ∂I√ °π∞ Δ∏¡ EæA

O

È TÚÂȘ ¢ÚÔÛÔʇϷΘ, Ô ¶fiÚÙÔ˜, Ô M‹ÏÔ˜ Î·È Ô BÂÚ›ÎÔÎÔ˜, ΤډÈÛ·Ó

ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ OIKO¶O§I™ 2006. K·È Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜, Ê˘ÛÈο, ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ë ›‰È· Ë EæA, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· οı ÛÙÈÁÌ‹. ŸÓÙ·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ AÓ¿ÎÙËÛ˘-Aӷ·ÎψÛ˘, Ë EæA ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·, ·fi Á˘·Ï› Î·È ¯·ÚÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÂÓÒ ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ù˘ ¢ÚÔÛÔʇϷΘ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ʇÛ˘. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ 1924, fiÙ·Ó ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› KÔÛÌ·‰fiÔ˘ÏÔÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÌÊȿψÛ˘ ÛÙËÓ AÁÚÈ¿, Ë EæA ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ηıÈÂÚˆı› ÛÙȘ ηډȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ·... „˘Á›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ◊‰Ë ÙÔ 1934, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÏÂÌÔÓ¿‰· ΤډÈÛ ÙÔ «XÚ˘ÛÔ‡Ó BÚ·‚›Ô

√ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ªπ§∏™, ¢π∂À£À¡Δ∏™ MARKETING, ª∂ Δπ™ ¢∏ªπ√Àƒ°π∂™ Δ√À ∂∫¶∞π¢∂À∂π Δ∞ ¶∞π¢π∞ ™Δ∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏

¶ÔÈfiÙËÙ·˜» ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯Ù‡·Á ÚÂÎfiÚ, Ì 16.000 ÊȿϘ ÙËÓ ÒÚ·. Afi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯·ı› Ô‡Ù ÛÙ·ÏÈ¿ Ë ·Á·Ë̤ÓË Á‡ÛË Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ

Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÂÌÔÓ¿‰·, Î·È Ûfi‰·, ÔÚÙÔηϿ‰·, lemon cola, ÙfiÓÈÎ, ÙÛ¿È Ì ÏÂÌfiÓÈ ‹ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, ÙËÓ Ï‹ÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ¯˘ÌÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ‚˘ÛÛÈÓ¿‰·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‚‡ÙËΠ̿ÏÈÛÙ· Î·È Ì ‰‡Ô Â·›ÓÔ˘˜ ÛÙ· ∞ÛÙ¤ÚÈ· ™˘Û΢·Û›·˜ 2004. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Á‡ÛÂȘ, ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ TÚÂȘ ¢ÚÔÛÔʇϷΘ: ¶fiÚÙÔ, M‹ÏÔ Î·È BÂÚ›ÎÔÎÔ. TÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ EæA ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ BÚ·‚›ˆÓ OÈÎfiÔÏȘ 2006. ∞ 12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 65


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

™Δ∏¡ À°∂πA ™∞™ ∫∞π ∞™¶ƒ√... M∞Δ√!

ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ¤·È˙ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ (ÎÚ˘Êfi˜ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ) Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·. TÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· 17 ÁÎÔÏ, ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ KÔÚ›ÓıÈ·˜, ‰›Ï· ÛÙÔÓ M·ÛÂÚ¿ÓÔ, ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙÚ·‚ÈfiÙ·Ó Ï›ÁÔ ‰ÂÍÈ¿, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯·Ê.

È Ô·‰Ô› Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ηı·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi «M» ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÓËÛÈÔ‡ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰˘ÛÎfiÏ¢ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜. ◊ıÂÏ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó, Ó· ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜, Ó· οÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ.

ÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ M·ÛÂÚ¿ÓÔ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓËÛ›, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ÌfiÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚·‰›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÌfiÓË Ù˘, ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ô M¿ÙÔ˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê. Afi ·ÓÙÔ¯‹ ÛÎ˘Ï›, ‰ÂÍÈÔfi‰·ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÔÓÙÚfiÏ. §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÂÈ Î·È ™¤Ú‚Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, Â›Ó·È Â›‰Ë Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi!!!

ª

ÂÏÈο, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ó, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ fiÓÔÌ·-Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ‹Ù·Ó Ô B·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ M¿Ó·Ù˙ÂÚ, Ô Ôχ˜ ·ÚÈÔ˜ ¶›ÓÈ Z¿¯·‚È, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û·˜ ¤ÁÚ·Ê· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ A.V. °È’ ·˘Ùfi, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÓÂÙ ηӤӷ Ù‡¯Ô˜, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÛÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ.

Δ

¶›ÓÈ Z¿¯Ô‚È, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ·. A˘Ùfi˜ Ô ¿ÛÔÓ‰Ô˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ· MfiÙÔ˘!!! A˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·˙·ÚÈÔ‡, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘. AÏÏ¿ Ô KÒÛÙ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. MÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ fiÙÈ Ë ÂΉ›ÎËÛË Â›Ó·È ¤Ó· È¿ÙÔ Ô˘ ÙÚÒÁÂÙ·È ÎÚ‡Ô. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÂϤʷÓÙ· Î·È ÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Ù˘ Á¿Ù·˜, Ô MfiÙÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ¿ÓÙ· ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜.

O

È· Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ Z¿¯·‚È, ‰ÂÓ ÛΛ˙ÂÈ ÂÓı‡ÌÈ· Î·È ‰ÒÚ·, fiˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ô ÛԢ͉ȿÚ˘ §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ٷ „ËÏ¿ Ú‚¤Ú, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ OÎο, ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÓÔ‹Ì· ÛÙ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‰ÔοÚÈ·, Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. TÔ Ù¤ÏÂÈÔ

°

Ã∞ƒπ§∞√™ ƒ∞¶Δ∏™, ∂Δø¡ 10, ∞¶√ Δπ™ ™À§§√°∂™ Δ√À ª√À™∂π√À ∂§§∏¡π∫∏™ ¶∞π¢π∫∏™ Δ∂á∏™

¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. AÏ‹ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ KÒÛÙ· MfiÙÔ; ÂʇÁ·Ì fï˜. T· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ MfiÙÔ˘ Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ·. A˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ M·ÚÛ¤ÏÔ M¿ÙÔ˜.

ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ Û˘ÛÙËı›Ù ̷˙› ÙÔ˘. Afi ÌÈÎÚfi˜ ÛÙ· ‚¿Û·Ó·, Ô M¿ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÎÏÔÙÛ¿ÂÈ ÙÔ ÙfiÈ ·fi ÈÙÛÈÚ›ÎÈ. °Ú‹ÁÔÚ· ͯÒÚÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Ȉ‚ËÏ·›Ô, ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ 2001, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ™ÂÏÂÛ¿Ô ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ. ™Â ËÏÈΛ· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙ· ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÌfiÏȘ 18 ¯ÚÔÓÒÓ, ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ AÓ·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ HÏ›Ô˘.

ÙËÓ I·ˆÓ›· ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ ÙËÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë AˆÓ›·, ¤·ÈÍ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. TËÓ FC TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ O˝Ù· TÚ›ÓÈÙ·. ™ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ηڿÙÂ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÂÈ ÂΛ Ô ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ „‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ MULTIRAMA ¤¯ÂÈ ·’ fiÏ·, Ô ÌÈÎÚfi˜ M¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó οÙÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. AÏ¿ ÂͤÙÈÛ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ˘.

ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ A̤ÚÈη §·Ù›Ó·, ÛÙË ™¿Ô K·ÂÙ¿ÓÔ Î·Ù·Ú¯‹Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ KÔÚ›ÓıÈ·˜, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁηı›‰Ú˘Û –Î·È Û˘-

66 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ÂÚfi ¿ÙËÌ·, fi‰È· Ô˘ ·Ù¿Ó ÁÂÚ¿ ÛÙË ÁË Û·Ó Ï·Ù¿ÓÈ·, Ë ÎÔ„È¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ ¯·Ê ·Ú¿ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ. ÿÛˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. •·ÓıÔ‡Ï˘ Â›Ó·È Î·È fi¯È ÛÎÔ‡ÚÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· Ï·Ófi‰ÈÔ Î·ÚÔ˘˙¿ ÛÙÔÓ øÚˆfi!!! ∞

°

ÓÂÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ– Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ™fiÎÚ·Ù˜. K·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ KfiÎηÏË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ.

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ÙËÓ KÔÚ›ÓıÈ·˜, ÏÔÈfiÓ, Ô M¿ÙÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ͯˆÚ›˙ÂÈ, Ó· ·ÔÎÙ¿ ˆÚÈÌfiÙËÙ·. TfiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ ÙÔÓ ¤‚·Ï ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ë MSI, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤¯ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ T¤‚˜, ÙÔ˘ M·ÛÂÚ¿ÓÔ, ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô N¤ÚÈ. H ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔÓ ‹Á ÛÙËÓ TÈÌ¿Ô, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ 2005, ÂÎÙfi˜ ·fi ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ™›ÓÙÏÂÚ, ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ MÚ·˙ÈÏÂÚ¿Ô.

¿ÔÈÔÈ Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ losers, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ‰ÂÓ ı· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. A˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ÙÔ‡˜ ‰È·„‡‰ÂÈ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. A˜ ‚ÁÂÈ ÙÒÚ· οÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜, Ó· ÂÈ fiÙÈ Ô K·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. MfiÓÔ ÌËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ΈÏÔÙÔ‡Ì˜ Î·È Ï¤Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ¤Ê˘ÁÂ.

ÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ÏÔÁÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi E˘ÚÒË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. K·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ë ÈÛ·ÓÈ΋ M¤ÙȘ, Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ MÂÓʛη Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ M›ÓÙÏÂÛÌÚÔ. TÂÏÈο, Ô M¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ·›ÍÂÈ Û ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¿Ú¯È˙ ·fi «M» Î·È Ë ÌÔ›Ú·, Ô˘ Û¿ÓÈ· οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜, ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π

ª

·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·›ÎÙË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙËÓ Ì¿Ï·. TË ‰›ÓÂÈ Ì ÙË Ì›·, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ Î·Ù¿¯ÚËÛË Î·ÙÔ¯‹˜. KÏ·ÛÈÎfi Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ¯·Ê. K·Ù·›ÓÂÈ Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, fiˆ˜ Ë Ì˯·Ó‹ ÂÓfi˜ Ù˙È Û ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¿¯·ÚÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎfiÊÙË. •¤ÚÂÈ Ôχ ηϿ Ò˜ ı· ¿ÂÈ Ë Ì¿Ï· ÌÚÔÛÙ¿, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΤÓÙÚÔ Î·È Â›ıÂÛË.

Ã

Ôχ Èı·ÓfiÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô N¤ÚÈ K·ÛÙ›ÁÈÔ Ó· ÌË ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂډ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â›Ó·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô N¤ÚÈ, Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ. ™ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ı· οÓÔ˘Ó Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. M¤¯ÚÈ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘. TÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ N¤ÚÈ Ï‹ÁÂÈ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÏÏË Â›ÛËÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÔÌ¿‰·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ™·¯Ù¿Ú, ‡„Ô˘˜ 8,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙË Û˘˙ËÙ¿ÓÂ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. AÓ ÚÔ·„ÂÈ fï˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Ô ·›ÎÙ˘. M ٷ ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘.


Ú›ÌÂÓ˜ ʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 8Ë, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È Û ÎÔÈÙÔ‡Û·, ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ! sophier@mail.gr

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

§YKABHTTO™ ∫Ô˘ÎÏ›ÙÛ· Ì ÙË superman ÌÏÔ‡˙·, Ì ̿Á„·Ó Ù· ¿ÓÙ· ¿Óˆ ÛÔ˘, Ë Î›ÓËÛ‹ ÛÔ˘, ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ë ÊˆÓ‹ ÛÔ˘, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔÓ, ›¯· Ù˙›‚˜. H§EKTPIKO™, ATTIKH KÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· ·Ï¿ÓÈÛÛ·, Û ›‰· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ÌÏÔ‡˙· ÛÔ‡ÂÚÌ·Ó Î·È Â›¯Â˜ ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ‚ϤÌÌ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤, ‹ÛÔ˘Ó ·Ï¿ ˘¤ÚÔ¯Ë. SODADE KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÂ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· ÎÚ‡‚ÔÌ·È, ÛÙ¤ÏÓˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Û ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ. A¶O XA´¢API M·Ú›· oriental, ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò ¿ÏÈ, ·Ó ı˜. 697 1616012 Nic Galatsi BIKENTIA MOY ÃÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ÔÏÏ¿ ̈Úfi ÌÔ˘, Û’ ·Á·¿ˆ fiÛÔ Ù›ÔÙ·, Ô ˙Ô˘˙Ô‡ÓÔ-¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÔ˘ METPO ¢Â˘Ù¤Ú· 25/6, 8 Î·È Î¿ÙÈ. M‹Î· ™˘ÁÁÚÔ‡-ºÈÍ, η٤‚ËΘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·! ŒÛÙÚȄ˜ Î·È Ì Îԛٷ͘ Û·Ó «ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡!». TËϤʈÓfi ÌÔ˘ 694 8005675! KARAVEL ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ ÚÔ˜ K¿Ú·‚ÂÏ, Ï›ÁÔ ‹ıÂÏ· Ó· Û ·Ù‹Ûˆ... ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ, ÊÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿, ı· Û ͷӷ‰Ò; mple_focus@hotmail.com °KOYPOY ™Â ›‰· ÂΛ Î·È ÊÔÚÔ‡Û˜ ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ·, Û ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ £·Ï¿ÌÈ! gurina2007@hotmail.com AKPøTHPI 23 IÔ˘Ó›Ô˘, Í·ÓıÈ¿ Ì ÚÈÁ¤ ÊfiÚÂÌ·, ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ· (ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÔ˘), Û ¿ÊËÛ· Ó· ʇÁÂȘ, Ï¿ıÔ˜ ÌÔ˘, ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·; bechetxx@yahoo.gr METPO KATEXAKH ¶Úˆ› 8 Ë ÒÚ·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ·Ó¤ÌÔÚÊË, ¿Ì ̷˙› ÌÂÙÚfi K·Ù¯¿ÎË, Ì·˙› Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ‰Ò... VILLA MERCEDES 24/6, Â›Û·È Í·Óıfi˜, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·, ‰›Ï· ÛÔ˘ ÌÈ· ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÁÒ ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Û ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÂΛ. ™TH ™KHNH TH™ A.V. ™Â ϤÓ °ÂˆÚÁ›· Î·È ÛÙȘ 22/6 ÌÂ

ÚÒÙËÛ˜ ÔÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÈÓ ÙȘ Marsheaux. ™ˆÙ‹Ú˘, 694 6368036 XI§IA¢OY - KAM¶IN°K 23-24/6 Û ϤÓ ™Ù¤ÏÈÔ Î·È Ì ‚Ô‹ıËÛ˜ Ó· ÍÂÛÙ‹Ûˆ ÙË ÛÎËÓ‹! XËÌÈΤ-Ì˯·ÓÈΤ Ì ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ˜ fiÙ·Ó ¤Ê˘Á˜, ·ÏÏ¿ ͤ¯·Û· Ó· Û’ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ! M¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ÊÙ·›ÂÈ! AÓ ı˜, ÛٛϠÛÙÔ 697 1770452! A. 11888 ™Â ¿ÎÔ˘Û· ÛÙȘ 22/6! M¿ÓÙ„· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘. M·Ú›·. MÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Ù· ÙËϤʈӷ ·fi 20 ÍÂÓԉԯ›·! ™Ô˘ ‰›Óˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘: 697 8949211 EYA°°E§I™MO™ 22/6/2007, ÂÚ›Ô˘ 2.30. ¶‹Ú˜ ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· ÕÓˆ IÏ›ÛÈ·, M·Ú›· Û ϤÓÂ, ¿ÛÚ· ÊÔÚÔ‡Û˜, ÛٛϠ‰Ò.

CLUB NEUF ™XOINIA ™¿‚‚·ÙÔ 23/6, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ù¤ÏÂÈÔ ÛÒÌ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Î·È ÌÔ‚ Ì·ÁÈfi, ‹ÛÔ˘Ó Ì 3 ʛϘ, ÂÁÒ ¿ÛÚÔ Ì·ÁÈfi Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, Â›Û·È ·›ÛÙ¢ÙË, Û „¿¯Óˆ. 697 4231624 BOOZE 23/6 ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ›˜ fiÙÈ Â›¯Â Û·Ô‡ÓÈ ·ÏÏ¿ fi¯È ÓÂÚfi, Ù¤ÏÂÈÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, Ù¤ÏÂÈ· Ì¿ÙÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ë ÎÔ¤Ï· Ì ٷ Ì·‡Ú· Ô˘ Ì›ÏËÛ˜, ·Ó ı˜ ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò ‹ ı· Û ‰ˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. ™YNAY§IA DOLORES ◊ÛÔ˘Ó Ì 3 ʛϘ ÌÚÔÛÙ¿ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ÁÈ· Dolores... °IOPTH TH™ MOY™IKH™ 22/6, „ËϤ 45¿ÚË, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ ÛÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Ì ʛÏË, Û’ ¤‚ÏÂ· ·fi Ï·Ù›· Û Ï·Ù›·, ÛٛϠmail ÛÙÔ musicday@in.gr METPO ™YNTA°MA 24/6, ÚÔ˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÙÛ¿ÓÙ· pink panther, ÂÁÒ ÚÈÁ¤ Ú¿ÛÈÓÔ¿ÛÚÔ t-shirt, η٤‚Ëη AÌÂÏfiÎËÔ˘˜, ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÛٛϠ694 7555888

AEGEAN XANIA-A£HNA 24/6 ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù‹ÛË, ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ.

¶APA§IA - AY§AKI ™¿‚‚·ÙÔ 16/6 ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Ì ʛÏÔ, ÂÁÒ Ì ·Ú¤·, Ì·˜ ˙‹ÙËÛ˜ ÙȘ ڷΤÙ˜, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜ Î·È Û ÎÔÈÙÔ‡Û· ÎÈ ÂÁÒ Û˘Ó¤¯ÂÈ·...! ™Â ÂÚˆÙ‡ÙËη...! ™Ù›Ï ÛÙÔ okaliteros1@yahoo.gr

°IøP°AKH KOKKINOTPIXH ™Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ·ÎfiÌË ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ηϋ Ë ·Ú·Ï›· ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ηχÙÂÚÔ˜, ‚Ú˜ ÌÂ Î·È ÎÂÚÓ¿ˆ ÂÁÒ ÙÔ Ì‹ÏÔ...

™K§ABENITH™ H§IOY¶O§H ™¿‚‚·ÙÔ 23, Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Ï¿ÈÙ. ◊ÛÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘, ÌÈÏ‹Û·Ì ϛÁÔ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù›Ï ‰Ò.

BLUE STAR PAROS 15/6, ™fiÓÈ·; K·Ù¤‚ËΘ N¿ÍÔ, ηıfiÛÔ˘Ó ›Ûˆ ηٿÛÙڈ̷ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì·Ú, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÙË sportday οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, please ÙËÏ. 697 4654856

«¶E£AINø ™AN XøPA» ZËÙÒ ÎÔ˘ÎÏ¿Ú· 35-45 ı·ÙÚfiÊÈÏË, ÁÈ· ·Ú¤· ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡, 30 ‹ 31 IÔ˘Ï›Ô˘. poulou70@yahoo.gr

Y¶¶O ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¶¤ÌÙË 21/6 ÌÂÛË̤ÚÈ, 20¯ÚÔÓË Î·ÛÙ·Ó‹ ÎÔ‡ÎÏ·, ÛÁÔ˘Ú¿ ÊÔ˘Óوٿ Ì·ÏÏÈ¿, ̷οÚÈ Ó· Û ‚Úˆ... politismos@otenet.gr EºH ™APPH ¶¤Ú·Û˜ Ì ÔÚÙÔηϛ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰Â›ÏÈ·Û· ÁÈ·Ù› ÊÔ‚‹ıËη ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ KOK, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. AÓÙÚ¤·˜, 697 4551227 ¶APTI TEI A£HNA™ ™Â ϤÓ N¿Ù·ÏÈ, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ÛÙ· TEI ¶ÂÈÚ·È¿... TPAM ™TO TPOKANTEPO K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, Â›Û·È Ë ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Ì ٷ ÔÚÙÔηϛ, ÎÚ·Ù‹ıËΘ ·fi ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË Î·Ù¤‚ËΘ, ÛٛϠ697 8080416

ISLAND ™Â ϤÓ °È¿ÓÓË, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏÔ‡ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ı· ¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·. MO BETTER ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ΢ڛˆ˜ ¶¤ÌÙ˜, ¤¯ÂȘ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Û ‚Ϥˆ Î·È ºÈÏÔÛÔÊÈ΋, ÓÔÌ›˙ˆ Û ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË (;;), Â›Û·È ıÂfi˜! E›Û·È ÌfiÓÔ˜; SMART ™Y°°POY! ™’ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì ÙÔ ·Ì¿ÍÈ Î·È ÛÔ˘ ÊÒÓ·Í· ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V.! ¶fiÙ ı· Í·Ó·‰Ò ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, ÔÌÔÚÊԇϷ; ™Ù›Ï sms 694 98600066! STARBUCKS ¶AN/MIO 23/6, ‰È¿‚·˙˜ Ì ÙȘ ʛϘ ÛÔ˘, Ï·¯·Ó› ·Ì¿ÓÈÎÔ, ÂÁÒ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Ì ʛÏÔ, ·Ó ı˜ ÛٛϠ694 2628650 Zø°PAºOY MILLENIOUM BP 22/6, ÎÔ‡ÎÏ Ú·ÛÈÓÔÌ¿ÙË, Â-

TPAM ¶PO™ ™YNTA°MA ¶·Ú·Û΢‹ 19.10, ÊfiÚ·Á˜ ÌÏÔ‡˙· Ì ÎÈÙÚÈÓfi·ÛÚ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Ú›Á˜, Ú¿ÛÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË Á˘·ÏÈ¿, ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÛÙ· fi‰È· 694 3186154 SIEMPRE K·ÛÙ·ÓfiÍ·Óı Ì Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, „¿¯Óˆ ÁÈ· ·ÓÙÚÈ΋ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ‰ÒÛ ÛÙÔȯ›·... ¶ANOPMOY ™Â ϤÓ M·Ù›Ó·, Â›Ì·È Ô KˆÛÙ¿Î˘ Ô˘ ›‰Â˜ ÂΛ, ·¿ÓÙËÛ¤ ÌÔ˘ ‰Ò, Á˘Ó·Èοڷ! panoskraps@yahoo.com A¶O£HKH °Ï˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ §›ÏË, ‚ÏÂfiÌ·ÛÙ ÂΛ οı TÚ›ÙË, ¤¯ˆ ¿ıÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÙË ÛÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ¿Úˆ ¿ÁÚÈ·. SOUL 15/6, Ì‹Î·ÌÂ Î·È ‚Á‹Î·Ì ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜, ÊÔÚÔ‡Û· ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÓÈÎÔ, fiÙ·Ó Û ›‰· ı˘Ì‹ıËη ÙÔ Zoo... deliciousdemon@hotmail.com MIKPO KAºE ™Â ›‰· ÛÙËÓ Ì¿Ú·, ›¯Â˜ È¿ÛÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ Ì¿ÚÌ·Ó, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Û ڈÙÒ, ÎÔ›Ù· Î·È Î¿Ùˆ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. XHMEIO ÕÓÓ·, Û ›‰· ÂΛ, M¤Á· B·Û›ÏÂÈÔ & Rosebad, Û’ ·Á·Ò, Û ÔıÒ, ›‰· ¶fiË, NÈÎÔÏ›ÙÛ·, º·›‰Ú·, ÙËϤʈÓÔ ÎÈÓËÙfi, ¿Ì ÁÈ· ηʤ; M ϷÙÚ›·, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Û ϷÙÚ‡ˆ, ·Á¿Ë ÌÔ˘ ◊ÏÈÂ. MYKONO™ °KA§EPAKI ™ÔÊ¿ÎÈ, Â›Û·È ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ Ì¿ÚÌÂÓ ›‰ÈÔÈ... ÂÚÈ̤ӈ Ó· Í·Ó¿ÚıÂȘ, Í·ÓıԇϷ. º›ÏÈÔ˜ J. WEIDER ŒÎ·Ó˜ Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ‰ÂÓ ‚ڋη ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÛÙÔ ˆ, ‰ÂÓ Â›˜ ÔÙ¤ ÌÈ· ηÏË̤ڷ... KEK ™Â ›‰· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, BÁ¤ÓÈ· ’Û˘ ›۷È; MˆÚ’ ÁÈ· ‰Â˜... KOMHTH™ ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÔÌ‹Ù˘, ÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔ˘ ÎϤ„ÂÈ ÙË Ï¿Ì„Ë; ºI§O™OºIKH AÚ¯·›· ÈÛÙÔÚ›· 2, ÂÛ‡ Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜, ÂÁÒ Î¿ÔÈ· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ‚·Ú¤ıËΠӷ Ù· ϤÙ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·. babykitty21@gmail.com JACKSON HALL 14/6, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ¤ÈÓ˜ Stolichnaya ÏÂÌfiÓÈ, ÛÔ˘ ›· ‰ÂÓ ı· Û ÂÎı¤Ûˆ, Û ÂÚÈ̤ӈ. A¶O TO °A§AT™I NÈÓ¿ÎÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ›̷È, Ì ÙÔ Atos, ·Ó ÌÔÚ›˜ ¿Ú Ì ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘, ı· ¯·ÚÒ Ôχ. TËϤʈÓÔ 693 2694692 A¶ANEMIA ◊Ù·Ó ¶·Ú·Û΢‹, Ì›ÏËÛ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘, ʇÁÔÓÙ·˜ ÛÔ˘ ’· fiÙÈ Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÂÏ›˙ˆ ÙÒÚ· Ó·

ηٿϷ‚˜. NISSOS - MYKONOS Sms ÁÈ· ÙË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Û˘ÓÔ‰fi: ÌfiÓÔ ÂÛ‡ Ì ٷÍȉ‡ÂȘ È·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û ›‰· Û·Ï¿Úˆ οı ̤ڷ Ì ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘! 697 8703431 K. You are my beautiful girl. What in the world could ever come. B. FACTORY AEPO¢POMIO 7/7. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, Û ›‰· ÛÙÔ bar. O „ËÏfi˜, 697 8540496 ™XOINIA™ M·Ú·˝ÙË °È¿ÓÓË, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ¤Ï· Ó· ÌÔ˘ ‰ÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔ Û‡Ì·Ó ÌÔ˘.

Ï¿ÓÂÈ Â̤ӷ Î·È fiÏ· Ù· TEI! ™Â ı¤ÏÔ˘Ì ÙÚÂÏ¿! °§EIºI-TZOYPA Afi ÙË ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜, Â›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ. ¶¿ÚÂ, 694 6480602 NEW DELI °§YºA¢A TÚ›ÙË 3/6 Á‡Úˆ ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ – ‹Úı˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ê¢Á·... ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘... ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ... £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! ™TA™H ¶ANE¶I™THMIO ºfiÚ·Á˜ Ú¿ÛÈÓË ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÁÎÚÈ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. ◊ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. 6 IÔ˘Ï›Ô˘. ¶¿Ú ÌÂ. 694 4344690

608 EKTH Zø°PAºOY K¿ı ̤ڷ ÂÊÙ¿ Î·È Î¿ÙÈ, Û ÎÔÈÙÒ Â›ÌÔÓ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿ˜, ÌfiÓÔ ÎÔÈÙ¿˜! °Ï˘ÎÈ¿ Í·ÓıÈ¿, ÂÚÈ̤ӈ!

ZA¶¶EIO TÂÙ¿ÚÙË 5/7 ‹ÛÔ˘Ó· Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Î·È ÁÂÏÔ‡Û·ÙÂ. ™Â ÚÒÙËÛ· Ì ‡ÊÔ˜ ·Ó ÁÂÏ¿˜ Ì Â̤ӷ. ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ fiÛÔ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷. christoph_69@yahoo.com

TA•I¢I M¶AP ™Â ›‰·, AϤͷӉÚÂ, ÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÙÔÓ ™·ÚÌ¤Ï. T¤ÏÂÈ· Ì·ÏÏÈ¿, ·›ÛÙÂ˘Ù· Ì¿ÙÈ·! ¶fiÙ ı· Á›ÓÂȘ straight; ŒÏÂÓ·

BOOZE-INO ÕÚÁËÛ˜ Ï›ÁÔ, ÛٛϠemail Ó· ÛÔ˘ ˆ ·Ó ¿ÍÈ˙Â. T· ˘fiÏÔÈ· ·fi ÎÔÓÙ¿. rapture6@hotmail.com

M·ÎÔ˘ÚfiÁ·Ù·, Ì’ ¤Î·Ó˜ ¿ÏÔÁÔ, ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÎ˘Ï›ÛÈÔ ·ÓÙ› Ó· „·ÚÒÓÔ˘ÌÂ. sexyodontiatros@hotmail.com

ŒÏÂÁ˜... οÔÙ «ÙÔ ı¤Ïˆ ÙÔ ÂÈı˘ÌÒ, ÙÔ ÂÈ˙ËÙÒ, ÙÔ Â‡¯ÔÌ·È,ÙÔ ÂÏ›˙ˆ, ÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È, ÙÔ ÂȉÈÒΈ, ÙÔ Ó· Ì’ ·Á·¿˜ ÙÂÏÈο» ›¯· ‰›ÎÈÔ fiÙ·Ó Û ¤ÏÂÁ· ηډȿ ÌÔ˘ «Û¯Â‰fiÓ Ù¤ÏÂÈÔ ¿Ó‰Ú·»... ‹ÛÔ˘Ó Ôχ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Â›Û·È ·ÏËıÈÓfi˜!! Kڛ̷ Ô˘ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ ϛÁÔ...

ŒÓ· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ Í¤Úˆ Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ «ÍÍͤÂÚÂȘ» Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ! ¢ÒÛ ÌÔ˘ οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÔ˘ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ÙÒ!

A¯, ·˘Ùfi ÙÔ ¯fiÌÈ ÛÔ˘ Ì ْ ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ·, ÙÚÂÏÔÌ˘ÎÔÓÈ¿ÙË! N· ’ÍÂÚ· Ô‡ ·˜ Î·È ÔÈÔ˜ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ! K·Ï¤˜ Ù‹ÛÂȘ! O ¶.

T·˘Ú¿ÎÈ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜... fiÙ ı· ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÔ˘ÌÂ...; 694 8618867

T¿ÓÈ·, Ôχ ı· ‹ıÂÏ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù·Í›‰È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤·! B.

174: ‰ÂÓ Â›Û·È Ë ÌfiÓË! ¶ÚÔ›ÎÈÛ· ÎÈ ÂÁÒ ÙÔÓ XÚËÛÙ¿ÎË, Â¤Ó‰˘Û·, ‰ÂÓ Ù’ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. K·È ÌÂÙ¿ ¯¿ıËÎÂ. O ...Û˘

¶ÚÔ˜ Destra: A... ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÔ˘ÓÙfi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜... ¿ÓÙÂ, ηÏÔ‡˜ ÊÚ·¤‰Â˜ Ó· ’¯Ô˘ÌÂ! °È· Ù· 33ÎÔÛÙ¿ ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘ ¢¯‹ıËη Ó· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘, ·Ó Â›Û·È (ÛÙÚ¤ÈÙ) ¿ÓÙÚ·˜ 30-37 ηÈ... ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÂÈÚÔ, ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ 697 7270273 ¢ÂÓ ÙÔ ‚ڋη ÙÔ ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ, ı·

TPO§E´ KA™TE§A™ °P. 20 7/7, ·fiÁÂ˘Ì·. EÛ‡ Ô‰ËÁfi˜, ÂÁÒ Ì·ÎÚ‡ Í·Óıfi Ì·ÏÏ› Î·È Ì·‡ÚÔ Î·¤ÏÔ... kinky_cine@yahoo.gr NO™/MEIO ™øTHPIA ™ÈÓÂÊ›Ï ÁÈ·ÙÚ¤, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Û ÌÈ· ¿Û¯ËÌË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ™Ù·‡ÚÔ, Â¿Ó Â›Û˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘... ACANTHUS¶APA§IAKH 7/7 ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ÚÒÙËÛ· Ò˜ ı· ¿ˆ ÛÙÔ Babae, Î·È ÌÔ˘ ›˜ Ì ÊÔ˘ÛΈÙfi, ·Ó Î·È Î˘ÓÈÎfi˜, Â›Û·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜. 693 7961968, ÕÓÓ· M∞À√ 6/7, bartender Ì ÙÔ bracelet ·fi LA, Â›Ó·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ô˘ ÙÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ¤ÙÛÈ ·ÂÈΛÓËÙ· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ! T· ı¤Ïˆ! ¶¿ÚÂ. METPO ¶PO™ AEPO¢POMIO 6/7, 7.00 Ì.Ì. EÛ‡ ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ÌÏÔ‡˙·, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Á˘·ÏÈ¿ + Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·. ™Â ›‰·, οıÈÛ· Ï›ÁÔ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘... NAYT. OMI§O™ BAPH™ BOY§/NH™ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Û ϤÓÂ, Ì¿ÏÏÔÓ, KÒÛÙ· Î·È Â›Û·È Ê¿ÙÛ·. ™Ù›Ï ÛÙÔ ÛˆÛÙfi email. donmt@freemail.gr ºE™TIBA§ KA§EI¢O™KO¶IOY E›‰· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ٷÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, ¤¯ÂȘ ÊÚ¿ÓÙ˙· Î·È sex appeal, ı· ÂÚÈ̤ӈ... Placebo 14/6. ™Ô˘ ˙‹ÙËÛ· ÙÔ ÙËÏ. ÛÔ˘, ›˜ fi¯È. K˘Ú›· «M», ı· ’Ì·È Closer ÙËÓ K˘Úȷ΋. ŒÏ· Ó· Ì ‚ÚÂȘ... ¶EIPAIø™ 260 ZËÙÒ ÎÔ˘ÎÏ¿Ú· 35-45 ı·ÙÚfiÊÈÏË ÁÈ· ·Ú¤· ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶Âı·›Óˆ Û· ¯ÒÚ·», 30 ‹ 31 IÔ˘Ï›Ô˘. ™Ù›ÏÂ: poulou70@yahoo.gr ISELCO MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ı¿ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÙ‹ıÔ˜, Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ‰›Ï· ÛÙ· TEI AıËÓÒÓ, Ì ¤¯ÂȘ ÙÚÂ-

Ÿ¯È. Photo. Gr - MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜. TÔ ÁÓˆÛÙfi Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ... ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ì’ ¢·ÈÛıËÛ›· ÓÙ·ÏÈÎȤÚË Î·È ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· ‚·ÛÙ¿˙Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË «Î·Ï·›ÛıËÙÔ˘ ÛΛÙÛÔ˘» Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Î·È Ù· ‰˘Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ºÈÏ¿ÎÈ·, ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¢ÂÓ Ì ϤÓ ԇÙÂ Â›Ì·È Ì·¯··ÌÂÎ! •¤¯·Û˜; EÍ¿Ú¯ÂÈ·. A˘Ù¿ Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Ì¿ÙÈ· ‰ÂÓ Ì·˜ ›˜ ÔÙ¤ ÙÈ „¿¯ÓÔ˘Ó, ¢¤ÛÔÈÓ·... Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ 11 ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏ¿ ı· ÛÙ›ψ ÙÔ 12Ô... ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ‚ÚÂı›˜ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ô˘ ηıfiÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘...

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

Lord of the dance, 25 IÔ˘Ó›Ô˘, ˙ÒÓË A, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È! 697 7331156 Dear ¢., fiÙ·Ó ·Á·¿˜ ·ÏËıÈÓ¿, ‰ÂÓ ‚¿˙ÂȘ fiÚÔ˘˜. E›Û˘, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ͯӿ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Á¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘! ŒÚ¯ÂÛ·È Ì ÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ·Á¿Ë & Ì οÓÂȘ Ó· ÓÈÒıˆ ÙÚ·ÁÈο... Ó·, fiÙ·Ó ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ¤¯ÂȘ ʇÁÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ¤¯ÂȘ ʇÁÂÈ... ʇÁÂ... ʇÁÂ! £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ÚÔ˜ Elvis, Â›Ì·È ÂÁÒ Ô˘ Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ, ̛Ϸ ÌÔ˘, Û ·Á·¿ˆ. XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÁÂÌ¿Ù· Â˘Ù˘¯›·! ºÈÏÈ¿. V! Bucsbunny ÌÔ˘, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÎÈ ·ÎfiÌË Â›Û·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ! TÔ ·ÁfiÚÈ ÛÔ˘ 11/6/06 ÎÏ›۷Ì ̷˙› ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ... Â›Û·È fi,ÙÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›... ÂÚˆÙÔ¯Ù˘Ë̤ÓÔ Â›Ì·È, ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÌÔ˘! MfiÓÔ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ó· ¯·˙‡ˆ... Ù· Ì¿ÙÈ· Â›Ó·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ‡ÚÈÓ· Î·È ı¤ÏÂÈ „˘¯‹ Ó· Ù· ‰È·‚›˜... Â›Ì·È ‰È΋ ÛÔ˘... Û ϷÙÚ‡ˆ... AAKKHT ™ÙËÓ «ËÏ›ıÈ·» ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜

ÛÔ˘ ÊÙȿ͈ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ™ÙË M¿ÏÙ·. £· ›̷ÛÙ ̷˙›... ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ï‹Ù˜, Ú ÁÂÏÔ›Â; TÚ¿‚· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤! ºÏÔ‡ÊÏË! OÈ Ì¤Ú˜ ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ÔÙ¤, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÔÙ¤ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·, ¿Ú·Á ı· ¿Úˆ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÌÔ˘, ·›‰·ÚÂ; AÛ‹Ì·ÓÙË! ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜ 30 or 30+ absolutely singles Ó· ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó A.V.; (a blind girl) 16 from 16 I gave honor not love. Respected u more than u yourself, tried 2 give confidence almost got sick, few understand, I am v well, tnx 4 sharing. G luck

ÕÓÓ· Î·È XÚÈÛÙ›Ó·, ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÌÔ˘ M·ÓÒÏË, ̈ÚÔ˘‰¿ÎÈ· ÎÔÈÏÔ˘‰¿ÎÈ·, ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘ pampers Û·˜ Ó·ÓÔ‡ÚÈ˙·, Û·˜ ¤¯ˆ ¤ÁÓÔÈ·, Û·˜ ÛΤÊÙÔÌ·È Ì ϷÙÚ›·. N›ÎÔ˜ AÓ ¤ÛÙÂÈϘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÍÂΛӷÁ Ì ÙÔ «Ê¿ÙÛ· ÌÔ˘», Â›Û·È Ô ºÈÏÈ.(;) Î·È ÙÔ ’ÛÙÂÈϘ ÁÈ· ̤ӷ ÙË B., ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ· ÁÈ· Û¤Ó·... AÎfiÌ· Â›Ì·È KfiÚÈÓıÔ. AÎfiÌ· ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜, ·ÎfiÌ· Û ·Á·¿ˆ, ·ÎfiÌ· ·˘Ùfi ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË, ·ÎfiÌ· ÙÔ ˙Ò‰ÈÔ ÙÔ˘ KÚÈÔ‡... ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û·! ¶È˜ ÌÈ· ڷ΋ ÁÈ· ̤ӷ, ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ÎÔ˘ÚÂÏ¿ÎÈ ÛÔ˘ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ı· ·ÈˆÚÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ AÈÁ·›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ϤÂȘ ·fi ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‹ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È, ·... ÌÔ˘ °È¿ÓÓË, Ô N›ÎÔ˜ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Û Âı‡ÌËÛÂ. K¿ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿˜...

E›‰Â˜, Ì¤ÌË; ¶¿ÏÈ ‚ڋη ÙÚfiÔ Ó· ÛÔ˘ ˆ Û’ ·Á·Ò... ÙËÓ È›Ï· ÌËÓ Í¯ӿ˜... Û ϷÙÚ‡ˆ.

E˘¯‹, Ï¿ıÔ˜, Ù·Í›‰È ‹ ÂÊÈ¿ÏÙ˘; A¿ÓÙËÛË Û ÚÔÛ¢¯‹ ‹ÛÔ˘Ó·, £ÈıÈ ÌÔ˘, ÎÈ ·˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÍÂıˆÚÈ¿ÛÂȘ! MÔ˘ Ï›ÂȘ... ™.

16 tnx. Admit yr low confidence. Not yr fault. Find it thru only the good I said. I no specialist. I cried 7 mo. Enough. Don’t wait 4 me. Reality

AÁ·ËÙ‹ ÌfiÓË Û·Ó ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ, Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ÌfiÓÔ˜ Û·Ó ÌÔÚÌfiÓÔ˜!! X· ¯· ¯·... Î·È ¤¯ˆ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. °Ú¿„ ÌÔ˘: manolis2004@in.gr

ŒÏÂÁ˜ «‰ÂÓ ı· Â›Ó·È fiÓÂÈÚÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÓÂÈÚÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ fiÓÂÈÚÔ, Û’ ·Á·¿ˆ».

™·Ó ÙfiÙ Ô˘ Ì·˜ ÙÚfiÌ·˙ ÙÔ ‹Û˘¯Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ, Û·Ó ÙfiÙ Ô˘ Ì·ÙÒÓ·Ì ̷˙›, ÌfiÓÔÈ Û ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ, Ï¢Îfi Ï·Ó‹ÙË, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û¯È˙ÔÊÚÂÓ›˜...

K·Ï‹ ÛÔ˘ ̤ڷ, ÙÚÈÌËÓfiÏ· ÌÔ˘ Û˘Ó ¤Ó·, ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÔÏÏ¿, ·Á¿Ë ÌÔ˘, Û ϷÙÚ‡ˆ. ŒÛÙˆ ÎÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÔÏÏ¿, 15/10/06, ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· ’Û·È ¿ÓÙ· ηϿ ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÂÛ·È Ù· ‰È‰˘Ì¿ÎÈ· ÛÔ˘. •¤Úˆ fiÙÈ Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜! £¤Ïˆ Ó· ’Û·È! ¶Ú¤ÂÈ...

K·ıfiÏÔ˘ ÚfiÌ·... ·Ï¿ ‰Â›¯Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÓÈÒıÂȘ... ͇Ó·, £ÈıÈ Ù’! ÕÓÙÂ, Ú ·È‰È¿... N¤ÓÈ· º·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ·fi X›Ô, ı· ·ÔÏ˘ı›˜ ÔÙ¤; O ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜ Ù˘ 94E E™™O Ô˘ Û’ ·Á·¿ÂÈ 693 6367830

12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 67


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310 °π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 £ÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Î¿ıÂÛÙ ӷ ‚ϤÂÙ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó... fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ Á›ÓÂÙ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ ·›ÎÙ˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÈÎÏÔԉȿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·ıËÙÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿. ELITE. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 36¯ÚÔÓÔ˜ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, 1,85 ‡„Ô˜, οÙÔÈÎÔ˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· EÏÏ¿‰·-AÌÂÚÈ΋, ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ̤¯ÚÈ 35 ÂÙÒÓ, ηÏÔÛ˘Ó¿ÙË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. ELITE. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 47¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Â-

Ù˘¯Ë̤ÓË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‡„Ô˜ 1.73, 65 ÎÈÏ¿, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì Ôχ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, οÙÔÈÎÔ˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ¤ˆ˜ 57 ÂÙÒÓ. ELITE. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ ·fi 20 ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, Ù· ÁÚ·Ê›· Elite Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ 50% ÌfiÓÔ ÁÈ· IÔ‡ÏÈÔ Î·È A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. °È·Ù› ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÌfiÓ˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛfi. ELITE. °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 OÁÎÔÏfiÁÔ˜ 56¯ÚÔÓÔ˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 10.000, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 2 I.X., ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË Ì ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶¿ÌÏÔ˘ÙË Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· Ìfi‰·˜ 40¯ÚÔÓË, 1.70, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÌÔÚʈ̤ÓË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 5.000, ·Î›ÓËÙ·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·,

●™Â ›‰·

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ voice

ATHENS

68 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 39¯ÚÔÓË, ÂχıÂÚË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È· Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr XËÌÈÎfi˜-Ì˯·ÓÈÎfi˜ 34¯ÚÔÓÔ˜, ·fi ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· ÛÔÚ Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚË, ÌÔÚʈ̤ÓË, Ì ηÏfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr T· ÁÚ·Ê›· ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «¶¿·˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ 50%, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ 50-70, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì ÛÎÔfi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Î˘Ú›Â˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Á¿ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr 30¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ, Í·ÓıÈ¿, ¿Ú· Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 35¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 5¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È Ù˙È, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤Í˘ÓË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 36¯ÚÔÓË ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, fiÌÔÚÊË, ÏÂÙ‹, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÂÙÈÚ¤ Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ,

ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, ¤ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 Aηٷ̿¯ËÙË PÔ‰›ÙÈÛÛ·, 24¯ÚÔÓË, ηÏÏÔÓ‹, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· TEI, 1.72 ‡„Ô˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· È·ÙÚÔ‡ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘ - ÂÊÔÏÈÛÙ‹ - ηٷÛ΢·ÛÙ‹ - ÌÂÁ·ÏÔÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ·fi Pfi‰ÔAı‹Ó· ¤ˆ˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì.

ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 693 6918778 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ), www.extra-eisodima.gr

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ MG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ M˘ÚÙÒˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ °È·Ù›; °È·Ù› Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ì·È ¿ÏÏË ÌÈ· ηÎÔÌÔ›Ú· Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘, ·ÏÏ¿, Û ·Ú·Î·ÏÒ, ˜ ÌÔ˘ ·Ó ¤¯ˆ ¿‰ÈÎÔ. ¶·›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Ì ¤Ó·Ó Ù‡Ô, ÌÈÏ¿Ì ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ‚Á·›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ËÌ›·, Ê·ÓÂÚ‹ ¤ÏÍË Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È... Ù›ÔÙ·! TI¶OTA! √‡Ù ÌÈ· ΛÓËÛË, ¤Ó· ÊÈÏ› – οı ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÔ˜... Ù›ÔÙ·! ΔÈ Ó· ηӈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ‰˘Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó (¿Û¯ÂÈ ·Ô cryptorchidism, ·Ó ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÙÈ ÂÓÓÔÒ) Î·È Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ¤ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; ¶ÂÚÈ̤ӈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ – ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ (ı¿!) ÌÔ‡ ϤÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚¿Ïˆ οو Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹Ûˆ ÂÁÒ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Î·È ·Ó ηӈ ÂÁÒ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ͤڈ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¯¿Ûˆ οı ÂӉȷʤÚÔÓ... ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Y.°. ¶·Ó·ÁȈٿÎË, ‚Ú˜ Ù· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜!

BÚ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù· ’¯ÂÙ Îfi„ÂÈ ÂÛ›˜; Y.°. 1 Ok, ›̷ÛÙ ۤÍÈ, ·ÛÙ›˜, ηٷÏËÎÙÈΤ˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂȘ – Ù· ’¯Ô˘Ì fiÏ· Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘ÌÂ. BÚ Ì·˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ٛÔÙ· ·Ú·¿Óˆ; Y.°. 2 ÕÌ· Â›Ó·È Ó· ¯¿ÛÂÙ οı ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÂȉ‹ οӷÙ ÂÛ›˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙ ÌÔ˘ ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ŒÏÂÔ˜! TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ·fi ¿Ó‰Ú· ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË Ì·Ï·ÎÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó: «E›Ì·È ̷Ͽη˜, ÁÈ·Ù› Ô Ì·Ï¿Î·˜ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔ˜»! K·È fi¯È ·fi οÔÈÔÓ Ù˘¯·›Ô, fi¯È ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ·Ï¿ Û ÊÙ‡ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı˘Ì¿Û·È Û·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÙËΘ, ·Á¿ËÛ˜ Î·È Ì›ÛËÛ˜, Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û fiÏ· ·˘Ù¿... Î·È Ô˘ ÙÂÏÈο ¿ÊËÛ˜ ›Ûˆ. A˘ÙfiÓ Ô˘ ı˜ Ó· ı˘Ì¿Û·È ÁÏ˘Î¿ Î·È ›Ûˆ˜ ı˜ Î·È ÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯÙ›˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿... ·ÏÏ¿ fiÔÔÔÔÔÔÔÔ¯È!! ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÎÂÚ¿ÙˆÛ˜, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Ï‹ÁˆÛ˜, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ʤÚıËΘ Ô˘Ù·Ó›ÛÙÈη, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ô Ì·Ï¿Î·˜ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔ˜. º˘Ï·¯Ù›Ù ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› ¤Ó· ¤Ì·ı· ·fi ÙË ˙ˆ‹: fi,ÙÈ Î·È Ó· Â›Ó·È o ¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ̷Ͽη˜ ı· ‚ÁÂÈ. E›Ó·È Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ!! ÕÈ ÛȯٛÚ. -A.A.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

«O ̷Ͽη˜ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔ˜». Afi Ù· ÈÔ ÛÔÊ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. O ˘ÂÚ-·ÛÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «Á·ÌfiıÚÂÊÙ·» (·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ì·ÌfiıÚÂÊÙ·) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜. ŸÏ· Ù· ˆÚ·›· ·È‰È¿ ÛÔ‡ Ô˘Ï¿Ó ¤ÚˆÙ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÛÂÍ. ŸÏ· Ù· ηϿ ·È‰È¿ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌ· Î·È ÛÔ˘ Ô˘Ï¿Ó ÛÂÍ ÁÈ· Ó· Ù· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. O ÚÒËÓ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ·Ï¿ ÙÈ Î¿ÓÂÈ, Û ·ÔʇÁÂÈ, ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ÎÈ ÂÛ‡ ÍÂÓÂÚÒÓÂȘ ¤Ó· ÛηÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ˜. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È ·ÈÒÓÈÔ ·ˆıË̤ÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘ ÁÈ· Ù· ÙÔ˘-

Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ οÙÈ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È Ò˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ·Ó ›¯Â˜ ÙÂÏÈο ÂÈ Ó·È ÛÙÔÓ BÈΤÓÙÈÔ (‹ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ‹ AÁËۛϷÔ), Ô ÔÔ›Ô˜ Û ϿÙÚÂ˘Â Î·È ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó fiÙÈ ı· Û οÓÂÈ ‚·Û›ÏÈÛÛ·. K·È Ù· Á·ÌfiıÚÂÊÙ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù’ ·Ó¯Ù›˜, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ó· οÓÂȘ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·˜ ÁÈ· ΛÓÔÓ ÙÔÓ Î·Ê¤ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ·, ÁÈ·Ù›; M· Ê˘ÛÈο, ÂÂȉ‹ fiÔ˘ ÛÙ·ı›˜ ÎÈ fiÔ˘ ‚ÚÂı›˜, it’s raining Á·ÌfiıÚÂÊÙ·, ·ÏÏËÏԇȷ... ¢ÒÛÙ ¤Ó· ·Û‡ÛÙÔÏÔ break, ÁÈ· Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ Ù·Ï·ÈˆÚԇ̠·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‚Ϥˆ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ì ÔÌ·‰ÈÎÒ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÚÏ¿‰ÈÎÔ, ÚÈÓ ¿ˆ ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ Ù·Í›‰È ÛÙË N¤· YfiÚÎË... -Mafioza

A¯, ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô TÚˆÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. N· Á›ÓÔ˘Ì ʛÏÔÈ, Ó· Ê¿Ì ηÌÈ¿ ηڷ‚›‰·, Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¯¤‰È·. Y.°. ...ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÊıÈÓfiˆÚÔ. °ÂÈ· ÛÔ˘, M˘ÚÙÒ! M’ ·Ú¤ÛÂÈ (me gusta) Ë ™·ÊÒ Î·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÎfiÚ˜. ¶¿ÓÙ· ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ¤Ó· ‰¤Ô˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÔ¤Ï˜. ŸÌˆ˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÓÒÚÈÛ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ›¯Â ÂÚ›Ô˘ ÙȘ ›‰È˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì ÙË Dimitra. OfiÙÂ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜, ›Ûˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈο, fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÔÚÒ, ÓÔÌ›˙ˆ, Ó· ˘Ôı¤Ûˆ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÙÈ Ë Ê›ÏË Ì·˜ Ë Dimitra ·Ï¿ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· Ê¿ÛË ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ÿÛˆ˜ Ó· οËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÂΉȋÁËÙÔ Ù˘¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Û·Ó Ï·ÛÙÈ΋ ÎÔ‡ÎÏ·. AÓ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Î·È ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔÓ, ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ „ÈÏÔ̤ÙÚÈÔ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı· Ù˘ ÍÂÌϤÍÂÈ Ù· ÌÔ‡ÙÈ·. AÚΛ Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «Î·Ù·ÓfiËÛË» Î·È «ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·»! §¤Á Ì IÛÌ·‹Ï...

K·È ÙÈ Û·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÂÛ¿˜; AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ¤Úıˆ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó·Ó «ÔÌÔÈÔ·ı‹»... ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘ ÛÙÔ Ù. 171, Ô MÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÚˆÙ·˜ ÛÔ˘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Ì 25 ¯ÚfiÓÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘. A˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ‚ÈÒÓˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË. º¤Ú ̷˜ Û ·Ú·Î·ÏÒ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ì·˜ Î·È ‚Á¿ÏÔ˘Ì ηÌÈ¿ ¿ÎÚË. •¤Úˆ, ͤڈ, Ë «ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋» ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Û ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ – ÙÔ Ôχ Ôχ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û οӷ «ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜» ÌÂı‡ÛÈ ÌÂٷ͇ ÁÂÚÔÓÙÔÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘... TÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘... ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó ·Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Úfi‚ÏËÌ·... ÏËÓ ÙÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÌÔ˘... -™.¶.

MÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ù ӷ ÌËÓ ÙÔ ‰ËÌÔÛȇۈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ›¯· Ó· ÚÔÛʤڈ. I‰Ô‡, ÏÔÈfiÓ, Î·È Î·Ï¿ ÍÂÌÂÚ‰¤Ì·Ù·. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 12 - 18 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 69


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

∫∞ƒ∫π¡∂ AÁ¿·, ÌË Û˘ÛÛˆÚ‡ÂȘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) Ok, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÔÙ Û ÂÓıÔ˘Û›·˙ ÎÈ ¤‚ÚÈÛΘ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋, ÙÒÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÁÂÏÔ›·, ¿‰ÂÈ·, ··›ÛÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· –Ô˘ ÎÈ ·˘Ù¿ ÛÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘– Î·È Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. M Ï·ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ 2Ô, 5Ô, 6Ô, 9Ô Î·È 12Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘, ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È ¤ÓÙÔÓÔ: N· ‰È·Ê˘Ï¿Íˆ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ÛÙ¿ÙÔ˘˜, ‹ Ó· Ù· ‚ÚÔÓً͈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ ÁÈ· οÙÈ Ó¤Ô; N· ‚¿Ïˆ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó, ‹ Ó’ ·Óԛ͈ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ, ÏËÓ, fï˜, ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ; EÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÁÂÚfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ÔÍÂÓˆı› ·fi οı ۇÌÌ·¯Ô, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ £A Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.

οÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ/Ë Î¿ı ÏÂÙfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ˘ÂÚ¿Óˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ Û Á˘ÌÓ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘. M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÈÁÔÛÊ˘Ú›˙ÂȘ ÙÔ “Anything Goes” Î·È Ó· ·ÔηχÙÂȘ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ‹ Ó· ·ÓÔ›ÁÂȘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÛÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ·fi ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· ϤÁÔÓÙ·˜ “cheese” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂȘ Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ ÙËÓ È‰ÈÔÊ˘˝· ÛÔ˘. K·È ÌËÓ Í¯ӿ˜: When blue, wear red. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙË Ceres (¢‹ÌËÙÚ·) Î·È ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘,

¯¿ÚÙË, ÙfiÙÂ Â›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ Z˘ÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È freelance, ÔfiÙ ÌËÓ ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÓÈÒıÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Â›Ó·È ÂÔ¯‹ Ó· ‰ÂȘ Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ò˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·, Ò˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘, ÁÈ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÛÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÂȘ. H ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fï˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿, Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 11Ô, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÔ˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÛ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı›˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û ÙÔ˘Ì¿ÚÔ˘Ó

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó Ë ˙ˆ‹ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ Î·È Ó· Û ÍÂÌ˘·Ï›ÛÂÈ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂȘ Ù· Ì˘·Ï¿ ÛÔ˘. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ôχ Ó· ÛÔ˘ ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ͯӿ˜ ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹, ‹ fiÙÈ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô fiÙ·Ó ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËϤ˜ Ù‹ÛÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ÂÚÁ·ÛÈÔıÂÚ·›· Â›Ó·È Ë Û›ÁÔ˘ÚË ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ·. AÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÛÔ˘ ÙÒÚ·. K·È ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı, ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÛ·È ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ Ì ÎÔÊÙÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Â˘Ê˘Â›˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÛ·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¤·˜, ·ÏÏ¿ ı˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Úˆ› Ú¤ÂÈ Ó· ÛËΈı›˜ ÓˆÚ›˜. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) X·Ï¿ÚˆÛÂ Î·È ·fiÏ·˘Û ̤¯ÚÈ ÙȘ 27/7, Ô˘ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌË, ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Í¤ÓÔÈ·ÛÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. AÓÙ›ıÂÙ· ·’ fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È, ÔÈ AÈÁfiÎÂÚÔÈ ·Á·¿ÓÂ Î·È Ù· ¿ÚÙÈ Î·È Ó· ÙÔ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÌÈ· ÛÙȘ ÙfiÛ˜ – ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. ŒÙÛÈ, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ –·fi 14/7– ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ, Û ˙ˆËÚ‡ԢÓ, ÛÔ˘ ÎÔÏÏ¿Ó ¤Ó· Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÔ˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. ™·Ó Ó· οÓÂȘ ·fi„˘ÍË ÛÙÔ Î¤ÊÈ ÛÔ˘, Ô ¿ÁÔ˜ ÏÈÒÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏ› Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹ ηӤӷ ˙ˆÙÈÎfi ÛÔ˘ fiÚÁ·ÓÔ, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ .¯. ÕÚ· ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÔ fiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ‰ÒÛ’ Ù˘ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·, οÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ô˘ Ó· Û ÁÂÌ›˙ÂÈ – ›Ù ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È Ù·Í›‰È, ›Ù ϤÁÂÙ·È ÂÚˆÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì οÔÈÔ/· Ô˘ Èı·ÓfiÓ Î·È Ó· ÌËÓ Í·Ó·‰Â›˜, ›Ù ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÙȘ memoirs ÛÔ˘. DO SOMETHING!

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) MfiÓÔ ¤Ó·˜ T·‡ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜, Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿. K·È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ˙Ô‡ÁÎÏ·, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ˙Ô‡ÁÎÏ·. M ÙÔÓ ÕÚË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ÛÔ˘ ¶·Úı¤ÓÔ, ‰È·ı¤ÙÂȘ ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙ ӷ ÁÎÚÂÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ¯Ù›ÛÂȘ ÌÈ· fiÏË Û ÙÚÂȘ ̤Ú˜, Î·È ÙfiÛË ÁÔËÙ›· ÒÛÙ ӷ Û·ÁËÓ‡ÛÂȘ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂȘ Û ·ÎÙ›Ó· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ¿ÓÂÙ· ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ÛÂÍ·›Ï ÛÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ·ÊÂı›˜ ÛÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ì ۤӷ, Ô˘ ı· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÔ˘. ™Â Û¤Ó·, Ê˘ÛÈο, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. Œ¯ÂÈ Ͽη Ô T·‡ÚÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ·ÏÂÔ‡.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ X›ڈӷ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ 8Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ›Ûˆ˜ ·Ó·Û¿ÓÂȘ ·Ó Ì¿ıÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ۇÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛÔ˘ ÛËÏÈ¿. EÓÒ Ô X›ڈӷ˜ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜, Ë AÊÚÔ‰›ÙË Û ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ. ÕÎÔ˘ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi Ô˘ ÂÚÓ¿˜ ÂÛ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÂÏ¿Ó Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÒÚ·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ›˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘˜. A, Î·È ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÒÓÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ fiÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÛÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ Ë ÙÛ¤Ë ÛÔ˘. K·Ù·ÓÔËÙfi;

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) £· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· Û ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ casual Ù‡Ô. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÛ·È Î¿ı ÙfiÛÔ Ì control freaks, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙËÓ ÂÁÁ˘Ëı›˜ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û¯¤ÛÂȘ –fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜–, Ô˘ Û ‚ÔËı¿Ó ӷ ηÙÂ˘Ó¿ÛÂȘ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ó· Â›Û·È Ì ¤Ó· ÌfiÓÔÓ ¿ÙÔÌÔ. √ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹˜ Juno (◊Ú·) Û οÓÂÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÎÙËÙÈÎfi, ¿ÓÙˆ˜, Î·È Â›Ó·È ·Û·Ê¤˜ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ‹ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹: H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÛÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ off. °È·Ù› ¿Ú·Á ÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· Û·¯Ï·Ì·Ú›˙ÂȘ ·ÓÙ› Ó· ÌÈÏ¿˜; K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ·Ó‹ıÈÎÔ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜. E¿Ó ˙ÂȘ ÛÙÔÓ ¢˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÛÔ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ÙË Û¯¤ÛË. K·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ Â›Ó·È ı¤Ì·, Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ˘ÁȤ˜ ΢ӋÁÈ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÚÚˆÛÙË̤ÓË ÂÌÌÔÓ‹. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë „‡¯ˆÛË Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ›ӷ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÛÔ˘. A, Î·È Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË –14/7– ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Í·Ó·‰Â›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿˜ ‹ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ¿ÓÂÙ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹, ΢ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ – ÌfiÓÔ;

Ë ·Û˘Ó›‰ËÙË ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË, Ô˘ Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜/Ë ‹ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÛ·È, ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ÁÔÓÈfi˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ –·fi 14/7– Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ, ÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Á›ÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ ÁÈ· ÛÙÂÓ¤˜-ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ‹‰Ë ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ 12Ô. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÔȯÙfi˜, Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Â˘¿ÏˆÙÔ˜, ¿Ú· Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ηı¤Ó· – ·fi ÙÔ ÛÙÂÚË̤ÓÔ Ó¿ÚÎÈÛÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿˜ Î·È ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ¿ÓÙ· ı· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁηÏȤ˜. Y.°. E¿Ó ÔÈ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÓÈÛfiÚÚÔÔÈ Û ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·˘Ùfi, ÙÈ ¿ÏÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ;

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) M· Ó·È... ‚‚·›ˆ˜... Û›ÁÔ˘Ú·... º˘ÛÈο Î·È Ô KÚfiÓÔ˜ Û ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÂ

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¤ÓÙÔÓÔ KÚfiÓÔ ÛÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÔ˘

70 ATHENS VOICE 12 - 18 IOY§π√À 2007

ÍÂȘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʈٷÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. AÏ‹ıÂÈ·.

ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Û Ì ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi ‚ϤÌÌ· fiˆ˜ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Û ηÚÙÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ NÙ›ÛÓÂï. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÕÚ˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Û¤Ó· ˙Ò‰ÈÔ, ÙÔÓ T·‡ÚÔ, ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ¤ÊÙÂȘ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Á·¿˜ –‹ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È– Î·È fiÙÈ Í·ÊÓÈο ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ˘. £˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ̤¯ÚÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÏfi˜ ™·Ì·Ú›Ù˘ Ó· Û ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ‡· ÛÔ˘ Î·È ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÛÔ˘, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. M ÙÔÓ X›ڈӷ, ÂÈϤÔÓ, ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, Â›Ó·È ·Û˘˙ËÙËÙ› „˘¯ÔÏÔÁÈο ÂÒ‰˘Ó˜ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÚÔÊfiÚ· ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÂÈÙ‡-

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô BfiÚÂÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶Âڈ̤ÓÔ ÛÔ‡ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ – ›Ù ̤ۈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ›Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. H ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ, Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋. AÎfiÌ· Î·È ÌÈ· Ê¢Á·Ï¤· Ì·ÙÈ¿ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ·fi οÔÈÔÓ/· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÏÔÓ Û ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜. N·È... Â›Û·È ¿ÓÙ· ¤Ó· ÂÈı˘ÌËÙfi ÂÚˆÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ¿Óˆ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ·Á¿Ë, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·. AÓÙÈΛÌÂÓÔ; ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


12 - 18 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 71


Athens Voice 176  

Athens Voice 176