Page 1

28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 174 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / H ·Ú·Ï›· Ù˘ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰n B·Ú‚ÈÙÛÈÒÙn, ÛÂÏ. 16 / £ÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 20


2 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

28 πÔ˘Ó›Ô˘ - 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: °›·ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

Œ

10 TÔ ·ÔÏ›ıˆÌ· ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ - AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

12 TÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ 13 Tango for two TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

¶ÚÔ˜ ÔÈ· «ÂÓÔÔ›ËÛË» ¿ÂÈ Ë E˘ÚÒË; TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

14 T· Ì·ÌfiıÚÂÊÙ· 16 Save the beach T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

14 I Δ∞ ª∞ª√£ƒ∂ºΔ∞

∞fi ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ TÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰Ë B·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË

18 H A˘Ï‹ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ... Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘ T˘ ™ÔÊ›·˜ T˙ԇ̷

20 £ÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ºˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË, ·ÓÔȯÙfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

26 KÔ˘›˙ K·È ÙÒÚ· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ T˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘

32 ÕÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁfiÓÈÌË Far away, so close TÔ˘ N›ÎÔ˘ BÏ·ÓÙ‹

18 I ∏ ∞À§∏ Δø¡ £∞Àª∞Δø¡

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 09 √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 11 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 12 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 13 Spin Doctor 24 ¶Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·: T˘ M¿Úˆ˜ KÔ˘Ú‹ 28 Skateboarding: ΔÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 34 2310: ΔÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 38 Taste police: Δ˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 50 G&l: TÔ˘ §‡Ô K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 54 ¡¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 56 μÈ‚Ï›Ô: T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË

35 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

58 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 60 T¤¯ÓË: TÔ˘ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ M·Ú›ÓÔ˘ 61 ¢›ÛÎÔÈ: ΔÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

62 £¤·ÙÚÔ: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 63 Fitness - Health - Beauty: TˆÓ M·Ú›·˜ KÔÎΛÓË Î·È B›Î˘˜ ™˘ÌȷοÎË 64 Elements of style: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 66 Sport-manifesto: ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË §Â¿ÓË

56 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ Underworld ÛÙÔ M¿ÓÙÈÛÔÓ ™¤ÓÙÂÚ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‚Ú¿‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. TÚÂȘ ÒÚ˜ Ú¿ÛÈÓ· ÙÚÈۉȿÛٷٷ ϤÈ˙ÂÚ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. M¤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ó· ¿ÏÏÔÓÙ·È Ì·˙› Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ‹¯Ô. TÒÚ· Ë ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ site ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì·‡ÚË. H Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰È·ÎfiËΠÏfiÁˆ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. MÔÏfiÙÔÊ, ¤ÙÚ˜ Î·È Î·Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŒÓ· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ÂÓfi˜ ÁÎÚÔ˘ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ T˙¿ÓÂÈÔ, ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘. A˘Ù‹ Ë ıÏ›„Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ·, ··Ú·Ù‹ÚËÙË, ·Û¯ÔÏ›·ÛÙË. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÛÔ ıÏÈ‚ÂÚfi, fiÛÔ ·¿ÓıÚˆÔ, fiÛÔ ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ Â›Ó·È Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂȘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ô˘ ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¯·Ú›˙ÂÈ Û˘ÁΛÓËÛË Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ §·˘Ú›Ô˘, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó Û ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜, Û˘ÌÏÔΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, Ù˘ÊÏ‹ ‚›·. Ÿ¯È ÙfiÛÔ Ù˘ÊÏ‹. ™Â ÌÈ· ·Ú¤· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜, Ù˙·Ì·Ù˙‹‰Â˜, ÊÚÈÎÈ¿ ÎÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜. A˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. MÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ, ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ·ÏÈÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ, ÁÈ· ÓÔÓÔ‡˜ Î·È ÛÙË̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·.

69 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 70 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

H ‚›· Â›Ó·È Ôχ ‚ÔÏÈ΋ ˘fiıÂÛË. ™˘ÌʤÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ¿ÓÙ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È. H ‚›· Á›ÓÂÙ·È ı¤·Ì·, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fi‰ÔÛË, ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÙ·È ÔÏÈÙÈο. H ‚›· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË, ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙË ÏÔÁÈ΋. H ‚›· ÊÔÚ¿ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ù·Ì¤Ï˜, ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È «ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË» ‹ Â›Ó·È «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋», ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·. XÙ˘¿ÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Û¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ATM. K·Ù·ÔÏÂÌ¿ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. H ‚›· ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô˘ÙÔÈÒÓ, ÚÈÓ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ‰ËÏ·‰‹, η٤ÏËÁ ¿ÓÙ· ÛÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË, ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. H ‚›· Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ŸÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ· Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚ÔÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ηٷÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÂÙ‹˜ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, Û˘ÓÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÂÓ›ÔÙ ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Î·Ó¤Ó· 15¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË Ë ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ Ì ӤԢ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜. ŸÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ONE, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ· Ì·˜ Ì¿˜ ›·Ó, ‰ÂÓ Ûٷ̷ٿ٠È· ·˘Ùfi ÙÔ ·ÛÙ›Ô; ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÊfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο ηÊÂÓ›·, Ù· ÁÎÏÔÌ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘˙ËÙ¿Ó Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ËıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ô ÛÎÔfi˜ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· ̤۷ ‹ Ù· ̤۷ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi;». TË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ, ‹Ù·Ó ı¤Ì· ÌËÓÒÓ. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠¿ÏÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ¤ÚÁÔ. ºÔÈÙËÙ¤˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÌ·‰Èο, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. TÂÎÌ‹ÚÈ· ÂÓÔ¯‹˜ Â›Ó·È È· Ù· Ú¿ÛÈÓ· all star, οÔÈÔÈ ÚÔÊ˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· οӷ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·ıˆÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· Í·Ó·Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·‰ÈηÛÙÔ‡Ó. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÎÚ¿ÓË Î·È ·Û›‰Â˜, Ϙ Î·È Â›Ó·È Ë §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Û˘ÌÏÔΤ˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ οı ̤ڷ, Ï·ÛÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÔÛÊ·ÈÚ›‰È·. ¶ÚÔÊ·Ó¤˜ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÔÚÁ‹, ‚ÂÓ٤ٷ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙËÓ ·ÎÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ «ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÈÙfiÚˆÓ» ·ıˆÒÓÂÈ Ù· ÎÚ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‚È·ÈÔÚ·ÁÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜, Ù· ÙÈ̈Ú› ÚÔ¿ÁÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó‰¤ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛ٤˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ›‰Â fiÏË EÏÏ¿‰· Û ‚›ÓÙÂÔ, Ì ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ıˆÒÛÂÈ Ì¤Ûˆ ıˆÚÈÒÓ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ fiψÓ, ηÙËÁÔÚ› ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ˘Ôı¿ÏÔ˘Ó ÙË ‚›·, Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ·‰È·ÓfiËÙÔ. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Î·ıÂÛÙÒ˜, Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿. T· ¿ÏÏ· fiÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ¿ÓÙ· ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. MÈ· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ Ì ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÙ‹ÓÂÈ „‡ÙÈΘ ı·̷ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ˘ÏÈο ÙˆÓ Û¤‚ÂÓÙȘ. Ÿˆ˜ Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ. MfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·È¯Ó›‰È. H ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚›· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È „¢‰Â›ÁÚ·ÊË, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘, Ô‰ËÁ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∞ 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

BATPAXOTAKOYNA K·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ!!! ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û·˜ Ù‡¯Ô˜ 173, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 10, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË ÏÂ˙¿ÓÙ· «B·ÙÚ·¯ÔÙ¿ÎÔ˘Ó·» Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ e-mail Û·˜. Œ„·Í· on line ÙË Ì¤Ú· “High Tide Heels”, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋη οÔÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ online shop. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ÚÔ‚Ò Û ·ÁÔÚ¿; E›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· οӈ Û fiϘ ÙȘ ηΤ˜ ÎÔÓÙ¤˜ ı›˜ ÌÔ˘... E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜. -AÏÂÍ›· K. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂÌ›˜ „¿Í·Ì ÛÙÔ internet ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋηÌ ٛÔÙ·. TË ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÔÈ ı›˜!!! TE§EYTAIA ANA°Nø™H AÁ·ËÙ¤ Î. °ÂˆÚÁÂϤ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· A.V. ‹Ù·Ó οı ¶¤ÌÙË Ë ·ÊÔÚÌ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÌÔ˘ Ì ÌÈ· Ê·Ó·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Î·È ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ¿ Û·˜, ÙËÓ Î· §¤Ï· (EϤÓË). K¿ı ¶¤ÌÙË Úˆ›, ¤‚ÚÈÛη ÙËÓ Athens Voice ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈÎfi ηʤ, Û¯ÔÏÈ¿˙·Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË (Û·Ó›ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ – Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ì Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜), Ù· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ ÎˆÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ¢Ô‡Î· Î.Ï. M¿˙Â˘Â Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÎÈ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. TËÓ ¶¤ÌÙË, 14 IÔ˘Ó›Ô˘, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ◊Ù·Ó ‚È·ÛÙÈ΋, ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘, ÙÔÓ ÕÓˆ BfiÏÔ. TË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ·Ó·‚¿Ï·Ì ÁÈ· ÙËÓ TÚ›ÙË. TÔ Úˆ› Ù˘ 20‹˜ IÔ˘Ó›Ô˘, ¤Ê˘Á ͷÊÓÈο ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ™·˜ Áڿʈ ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛˆ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ (Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ A.V.) ·fi ÙÔ E§E¶A¶, ÙÔ ™ÒÌ· EÏÏËÓ›‰ˆÓ O‰ËÁÒÓ, ÙÔÓ OÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Aı‹Ó·˜, ÙÔÓ OÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ EÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ °˘-

COMIC

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1944. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ A¶£ Î·È ‹Ú Ù˘¯›Ô AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ 1968. AÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ E.U.P. ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ‹Ú Ù˘¯›Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ 1972. EÚÁ¿ÛÙËΠ۠·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ˆ˜ ÙÔ 1975. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ANTI» (1975) Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÒÙ· ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi «BHMA», Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ «Iˆ¿ÓÓÔ˘» (1976). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ Û·ÙÈÚÈÎfi «¶ÔÓÙ›ÎÈ» ¤Î·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÈÎ «√ TÚ›ÙÔ˜ ¢ÚfiÌÔ˜» (1982). ¢Ô‡Ï„ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ «¶ÚÒÙË» Î·È «K˘ÚȷοÙÈÎË EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·», Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ٷ ÂÚÈÔ‰Èο «T·¯˘‰ÚfiÌÔ˜» Î·È «™¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜», Ì ÎfiÌÈΘ fiˆ˜ «TÔ ı·‡Ì·», «O ∂˘Úˆ·›Ô˜» Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ·. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Âͤ‰ˆÛ ÔÏÏ¿ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÛΛÙÛ· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ 1990 ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ŒıÓÔ˜» Î·È ÛÙËÓ Athens Voice. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ AÁÚÔÙÈ΋˜, fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË Î· §¤Ï· MȯÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙË ˙ˆ‹. -AÈÌÈÏ›· ™ÙÚÔ˘Ì›ÓË ANOMOIOMOPºIE™ AÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜... AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË, ¤ÛÙˆ ηÙfiÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, ÌÂϤÙ˘. Y‹Ú¯·Ó Ù· N¶I¢, N¶¢¢, ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi N¶I¢, N¶¢¢ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. O ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔÓ O§¶, Ô˘ ·fi N¶¢¢ ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Û AE, Á›ÓÂÙ·È Â› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ (11% ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È 6% Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ıËÙ›·˜). E› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û fiÏ· Ù· N¶¢¢ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (Ê˘ÛÈο Â› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË). ™Ù· N¶I¢ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜

Δ√À §∂∞¡¢ƒ√À

(20% ÛÙË ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È 6% ÛÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË) Á›ÓÂÙ·È fï˜ Â› ÙˆÓ ÌÂÈÎÙÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. K·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. -Mȯ·‹Ï §È·ÎfiÁÎÔÓ·˜ K·Ù¿Ï·‚˜; OXI;;; Δƒ√¶√π AÁ·ËÙ¤ Û˘Ó¿‰ÂÏÊ Î. K˘Ú›ÙÛË, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Û¯fiÏÈfi Û·˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 11 «B›‚· §· EÓfiÙËÙ· NÙ §Ôı ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔı». M ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù·. §¤ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙË Û. 14 Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «T˙ȯ¿ÓÙ» ÁÈ· ÙÔ Art Athina, ‰È·ÊˆÓÒ Î¿ıÂÙ·. B¤‚·È·, ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÏË ÙË Û·‚Ô‡Ú· Ô˘ ÎÈÓ›ٷÈ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ YÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Î. ™ÙÂÊ·Ó‹ ı· ¤ÚÂ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ·ÔÛ˘Úı›, fi¯È ÏfiÁˆ Â͇‚ÚÈÛ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜. AÓ ı˜ Ó· ÛÙËÏÈÙ‡ÛÂȘ ÙËÓ ·ÙÚȉÔηËÏ›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ ÎÈ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔÈ ÙÚfiÔÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·fi ÙÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ·˘Ó·ÓÈ˙fiÌÂÓ· ·È‰Ô›· Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔÓ EıÓÈÎfi ⁄ÌÓÔ. MÂ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ -£. N. ZÔ‡ÌÔ˜, ‚. ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ In Press & In Sports

O ηÏfi˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜...

¢π√ƒ£ø™∏ ™ÙÔ ·ÊȤڈ̿ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË (Ù.

∫À∫§√º√ƒ∏™∂ ∞¶√ Δ∏ ™À§§√°∏ ∂¡¡∂∞ «∏ Ãøª∞Δ∂ƒ∏ Δ√À §∂∞¡¢ƒ√À», ¶√À ¢∏ª√™π∂ÀΔ∏∫∂ ™Δ√ «9» Δ√ 2001. √π ∏ƒø∂™ §∂¡∂ Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ª∂ Δ√ √¡√ª∞ Δ√À™, Ãøƒπ™ ∞π¢ø, ª∂ ∞ƒ∫∂Δ∏ ¢√™∏ ∂πƒø¡∂π∞™. 4 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

172, ÛÂÏ. 24) ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙÈ Ë ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ HOLIDAY INN Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. øÛÙfiÛÔ... Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ú 25 Î·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210. 7278.000.

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, Iˆ¿ÓÓ· K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ˜ BÏ·ÓÙ‹˜, ™ÔÊ›· T˙ԇ̷ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: ∞ÓÙˆÓ›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú·‰‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: ∑·¯·Ú›·˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

VAN TRI LE

√Ãπ, Δπ¶√Δ∞, √ÀΔ∂ ¡∂Àƒ∞ ∂Ãø √ÀΔ∂ «μƒ∞∑ø ∞¶√ £Àª√», ∞¶§ø™ ∫∞¡∂π ∑∂™Δ∏. ¢∂¡ ∂π¡∞π ∫∞À™ø¡∞™, ∫∞§∂, ∞¶§∏ ∑∂™Δ∏ ∂π¡∞π. Kπ ∞¡ ∫∞£√ª∞™Δ∞¡ ™∂ ¶∞ƒ∞§π∞ Δøƒ∞, √ÀΔ∂ ¶√À £∞ ª∞™ Ã∞§∞°∂...

EN BPA™Mø ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ıfiÌ·ÛÙ Û ·Ú·Ï›·, ηıfiÏÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi Ì·˜ Â›Ó·È Û ÁÚ·Ê›· Ì ÂÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÛÛ¿ÙÔÈ, ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Û›ÙÈ· ¯ˆÚ›˜ ÂÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ Î·È È‰ÚÒÓÔ˘Ì ˘¤ÚÔ¯·, ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ÔÓÔ. Œ¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÚÈÓ ÙËÓ ÂʇÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ı˘Ì¿Ì·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ȉڈ̤Ó˜ Ì·Û¯¿Ï˜ Î·È Ì·ÓÙ›ÏÈ· Ó· ÛÎÔ˘›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤Ùˆfi ÙÔ˘˜. £˘Ì¿Ì·È ·ÚÁÔ‡˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ Ó· ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó ˘¤ÚÔ¯· ÙË ˙¤ÛÙË Î·È ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÛÙȘ Ï·Ù›˜ fiÙ·Ó ¤ÂÊÙ ϛÁÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·... T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ fi,ÙÈ ı˘Ì¿Ì·È ¯·›ÚÔÌ·È, Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ·Ó ¤ÁÚ·„· ‹‰Ë ÁÈ· Ù· E˘Î¿Ï˘Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Í·Ó·‹Á·Ì ÚfiÛÊ·Ù· (ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ! AÏËıÈÓfi! M ٷ ϤÈ· ÙÔ˘, Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ Á‡ÛË, ÎÔÌϤ!) ÙÔ ÛËÌÂÈÒÓˆ anyway: Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ ÁÈ· ˙ÂÛÙ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È·, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰ÚÔÛÈ¿, ÔÈ

A

6 ATHENS VOICE 28 I√À¡π√À - 4 I√À§π√À 2007

ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜ (20 ¢ÚÒ Ì·Í), Ù· ¯fiÚÙ· ηÏÔ‚Ú·Ṳ̂ӷ Î·È Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·, Ôχ ÊÚ¤Ûη. M·˜ ‹Á ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô T¿ÛÔ˜ MÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ¤ÎÙÔÙ ËÁ·›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË K·ÏοÓË Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔblogger ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ï¿ÓË. TÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ηÏÔη›ÚÈ, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓËÛÈÒÙÈÎË, Ë Î˘Ú›· Ô˘ ÙÔ «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË. N· ¿ÙÂ. ◊ Ó· ÌËÓ ¿ÙÂ, fiˆ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙÂ, ·ÏÒ˜... Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· ÙÔ 10 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ‰‹ıÂÓ. ŒÁÈÓ· Û·Ê‹˜, ÓÔÌ›˙ˆ. MÂÙ¿, ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ ‚È·˙fiÌÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ Î·È Â›¯· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ì‹Î· ÛÙÔ Hondos Center (¿ÏÈ!) Î·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙË Sisley ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌÔ˘ οÓÂÈ «ÂÚÈÔ›ËÛË». EÂȉ‹ ‚È·˙fiÌÔ˘Ó fiˆ˜ ›·, ÎÈ ÂÂȉ‹ ›¯· Û·ÛÙ› ¿Ú· Ôχ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌÔ˘ Ì η̛· ¶·Ó·Á›·, Ϥˆ «‰Â ‚·ÚȤ۷È, ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ Â›Ó·È Ë “ÂÚÈÔ›ËÛË”». ™Â ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ·¿Óˆ fiÚÔ-

ÊÔ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ·Ú·‚¿Ó, ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó peeling, ÛÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ì¿Ûη, Îڤ̘, Ì·ÓÙ˙Ô‡ÓÈ·, Î·È ‚Á·›ÓÂȘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÊÚ¿· ηÓÔÓÈ΋. ™˘Ó¤Ú¯ÂÛ·È, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Í·ψً ηڤÎÏ· ÙfiÛË ÒÚ· Ì ÎÏÂÈÛÙfi ÎÈÓËÙfi Î·È Ì ÌÈ· ÓfiÛÙÈÌË ÎÔ¤Ï· Ó· Û ¯·˚‰ÔÏÔÁ¿ÂÈ ÂÓÒ ÂÍËÁ› ÙÈ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔÓ „ÈÏÔ·›ÚÓÂȘ. AÈÛı¿ÓÂÛ·È Í·Ó¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ (Ï›ÁÔ ÎÚÂÌ҉˘, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÍÂÈ). ŸÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ÏËÚÒÓÂȘ Ô‡Ù ¤¯ÂȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ηÏÏ˘ÓÙÈο, ·Ó Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ ÌÂÈ ÛÙÔ ÙÚÈ¿ÎÈ «ÎÔÈÙ¿˙ˆ ηÏÏÔÓ‹ ÌÔ˘ ÙÒÚ·». E›Û˘, ¤¯ÂȘ ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ ÂÈÙ·Á‹ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì M¶OKOY ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂȘ ¯Ù˘Ëı› ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ fiÙÈ ÂÈÓ¿ÂÈ ·È‰› ÛÔ˘/Ì¿Ó· ÛÔ˘/οÙÈ ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÔ˘, Î·È ı¤ÏÂȘ ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿ Ó· Ê·˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÂÈÙfiÔ˘, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÂÓ‰ÔÊϤ‚È·... ÕÏÏÔ: ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ¯·ÚÈو̤ÓÔ pet shop ÛÙ· °Ï˘Î¿ NÂÚ¿ Î·È ‹Á· Ó· ÙÔ ‰ˆ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηÙÔÈΛ‰ÈÔ – Û· Ó· ı˘Ì¿Ì·È οÔÙ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ Ô˘ οÔÈÔ˜ ÙÔ ‹È ηٷϿıÔ˜ (Ôχ ÓÙ›ÚÏ·) Î·È fi¯È, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ˆ ÈÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ÓÙÈÚÈÓÙ¿Ô˘· Â›Ó·È Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜. EÓÒ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·... οˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì¤Óˆ Û Û›ÙÈ· ÁÂÌ¿Ù· ·È‰È¿, ¿ÓÙÚ˜, ÎfiÛÌÔ Ô˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÛËΈ̤ÓÔ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜, ÔfiÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÔ˘ ¤ÏÂÈÂ. XÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ «ı· Ê·˜ οÙÈ;», ÙÔ «ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÚˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·, ˙·ÊÚ·ÎÈ·Ṳ̂ÓÔ;», ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ì· Ô‡ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘;» Î·È «¿Û ÌÂ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤·, Â›Ì·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÁÒ» Î·È Ù¤ÙÔÈ·. M ¤Ó· ÛÎ˘Ï› ‹ Á·Ù› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi, Â›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì·ÏÒÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ ÛÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ôχ ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ ÌÂ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˘˜ ÛÊ¿˙ÂÛ·È ·Ó·Ê·Ó‰fiÓ, ÂȉÈο ·Ó οÓÂÈ ˙¤ÛÙË Î·È Ù· Ó‡̷ٷ ‚Ú¿˙Ô˘Ó Î·È... °·ÌÒÙÔ. A˘Ùfi ÙÔ Â›¯· ÛÎÂÊÙ› ÁÈ· ÊÈÓ¿ÏÂ, Ò˜ ÌÔ˘ ÚԤ΢„ ‰Ò; N·È, ÔΤÈ, ·˜ Û˘Ó¯›Ûˆ Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ·: ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ù˘ Â͈ÙÈ΋˜ ™·¯¿Ú·˜ ‹Á·Ì ÁÈ· ηʤ ÛÙÔ Sogno di Pralina ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ¶ÔÏÏ¿ ·ÁˆÙ¿, ¯˘ÌÔ› ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔÈ, Ù¤ÏÂȘ ÌËÏfiÈÙ˜, campari Ì ÔÚÙÔοÏÈ, ÊÚ·Ô˘ÙÛÈÓÔÊÚÂÓÙÔÂȉ‹ ÔÙ‹ÚÈ·, ÎÔÂÏȤ˜ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Ì ÛÂÍ-·›Ï... ˆÚ·›·. H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ì·˜ È· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 8-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÎÔηψ̤ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÙ›˙ÂȘ ÙË ÁË Ì ȉÚÒÙ·. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ Ù· Ó‡ڷ ÛÔ˘ Ôχ cool. ¢ÂÓ ‚Ú¿˙ÂȘ ηıfiÏÔ˘. M¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹... ∞ T· E˘Î¿Ï˘Ù·, ¶È›ÓÔ˘ 8, §·ÁÔÓ‹ÛÈ, 22910-26430 Pet Life, K·ÙÔÈΛ‰È·-ηÏψÈÛÌfi˜-ʇϷÍË-·ÍÂÛÔ˘¿Ú, §. §·˘Ú›Ô˘ 25, K¿ÓÙ˙·, °Ï˘Î¿ NÂÚ¿, 210 3511.673 Sogno di Pralina, B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.279


28 I√À¡π√À - 4 I√À§π√À ATHENS VOICE 7


ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞ ◊Úı·Ó ÛÙÔ mail Ì·˜

M¶√ª¶ √ ª∞™Δ√ƒ∞™ ¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ¤ÌÂÓ ¿ÓÂÚÁÔ˜;

¶ÈӷΛ‰· ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Patong ÙÔ˘ ¶Ô˘Î¤, ÛÙËÓ T·˚Ï¿Ó‰Ë

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ‹Ù·Ó ›‰Ô˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡;

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ¤ÈÓ Ì›Ú˜;

MÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘

MfiÌÈÚ·˜

¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô MÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ·Ó ÙÔÓ ·Ù‹ÛÂÈ Óٷϛη;

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ÊÔ‡ÛΈÓ ϿÛÙȯ·;

(°È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ

Vetex

TÚfiÌÔÌ

ÔÈ ¢‹ÌÔÈ §·Á·Ó¿,

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ M¿ÛÙÔÚ·, ·Ó οÓÈ˙ ¤Ó·Ó Ì¿ÊÔ;

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ‹Ù·Ó ·fi Û›‰ÂÚÔ Î·È Ù· ¤Û·Á fiÏ·;

ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÎÈ Â‰Ò

MÔÌ

º·ÏËڷΛԢ

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ‹Ù·Ó ÈÂÚ¤·˜;

MÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔ˘Ú·˜

MÔÌ Ô ¿ÛÙÔÚ·˜

TÚfiÌÔÎÔ

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ÚÔοÓÈ˙ ‰¤ÓÙÚ·;

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó οÓÈ˙ ¶O§§√À™ Ì¿ÊÔ˘˜;

¶Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÓ MÔÌ ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·, ·Ó ‹Ù·Ó gay Ì ͷÓıfi Ì·ÏÏ›;

MÔÌ Ô Î¿ÛÙÔÚ·˜

MÔÌ M¿ÚÏÂï

M›ÌÈ MÔÌ ●

INFO-DIET

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: * Kfiڷη! E›Û·È Û·Ó›‰·, Ú ÌÔ‡¯Ï····!! (;) (12¯ÚÔÓÔ ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÎÂÙ)

‹ XÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘;)

* AÓ ÌÔÚ›˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ ·‡ÚÈÔ, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ. (;)

* I don’t like old people. We have so many in Florida.

* ¶Ô˘Ï› Ô˘ Û·ÚÙ·Ú¿ÂÈ, Ù· ¿ÓÙ· ηÙÔ˘Ú¿ÂÈ.

(ÙÚÈ·ÓÙ¿Ú˘)

(Ô Tom, ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·)

* YfiÁÂÈÔ˜ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ Ù›ÔÙ·.

* K·È Á˘Ú›˙ˆ Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ: ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÁÒ, ›̷ÛÙ ÂÌ›˜.

* E̤ӷ ÚÂ, ÛÙÔ˘˜ Chumbawamba ¤ÛηÛ ÙÔ‡‚ÏÔ ‰›Ï· ÌÔ˘.

(οÓÔÓÙ·˜ ·¤Ú· Ì ÙË ÊÔ‡ÛÙ· Ù˘...)

(ÛÙ· TÚ›· °Ô˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ·)

* °¿ÌËÛ¤ ÙÔÓ ÌˆÚ¤ ÙÔÓ KÔÎÙÒ, ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È. (‰›Ï· ÛÙ· TÚ›· °Ô˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ·)

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

* TÔ ‚Á·ÏÙ‹ÚÈ Ô‡ ›ӷÈ;

(Ì¿¯ÈÌË Ê·Ó)

* EÁÒ ı· Â›Ì·È Ô ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ë OÚıԇϷ. (ÂÙÒÓ 6, ·È‰fiÙÔÔ˜)

(ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹...)

- °. ¡∂¡∂™

ÈÎÂ›Ô ΔÔ Á˘Ó· fi ÂÚÈÔ‰ÈÎ s Voice Ùn˜ ∞then

ƒ∞! √ƒ∂π Tø KYK§√º

(+)

(–)

KPATH™E THN HMEPOMHNIA O Ï·Ó‹Ù˘ ÕÚ˘ ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi ·˘Ùfi ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. £· Ê·Ó› ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÛÔ Ë ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ. K·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Ë 27Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ı· ¤ÚıÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË 55 ÂÎ. ¯ÏÌ. ·fi ÙË ÁË. N· ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·. £· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ë ÁË Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ·. H ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÕÚ˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ı· Â›Ó·È ÙÔ 2287. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÛ‡ ı· Ï›ÂȘ... (ΔÚ¤¯ˆ ·fi ÙÒÚ· Ó· ÎÏ›ۈ ı¤ÛË ‰›Ï·

E§§HNIKO KA§OKAIPI H ˙¤ÛÙË ÙÔ˘; M·˜ ͤηÓÂ. O ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ˘; M·˜ ÙÛÔ˘ÚÔ‡ÊÏÈÛ ÙÔ Ì˘·Ïfi. O ·¤Ú·˜ ÙÔ˘; M·˜ ͤڷÓ ÙË ÁÏÒÛÛ·. TÔ ÂÁηٷÏ›ˆ ·Ë‰È·Ṳ̂ÓË ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. K·È ÌËÓ ·ÎÔ‡Ûˆ ÁÈ· Ì·Úȉ¿ÎÈ Î·È ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙÔ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, ı·... ÍÂÚ¿Ûˆ!

ÛÙÔÓ °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË)

FREE ATHENS

* TÔ ™¿‚‚·ÚÔ 30/6 multi-artistic party Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ dogmaRT Û ̛· ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ‹‰Ë ¤ÎıÂÛË 26 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ì ı¤Ì· “Destination”. ™ÙÔ Cantina Social ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÛÙȘ 22.00.

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * K¿ı Ӈ¯Ù· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÁÔÚ¿ Ù˘ K˘„¤Ï˘. £Â·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ™¯Â‰›·. T›ÙÏÔ˜ «ŒÎıÂÛË - ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ (ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ›‰È·)» (ΛÌÂÓ· °ÔÚÁ›·, MÚÂ¯Ù Î·È ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ). ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˙‡ÙËÎÂ. M¤¯ÚÈ 1/7, ÛÙȘ 21.00, Î·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ‰ˆÚ¿Ó. * TÔ Mamaca’s Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ù· ¿ÚÙÈ «Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô» (·ÏÏ¿ ÔÙfi ÏËÚÒÓÂȘ). ™‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË 28/6, Ô dj Pascal «Û ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ glam ¿ÚÙÈ Ì soul, funk Î·È disco». ™ÙȘ 23.00 (Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ô Î·‡ÛˆÓ·˜).

Δ∂ÀÃ√™ π√À¡π√À

‰ÈÎfi ΔÔ ÂÚÈÔ ns Voice e th ∞ ˜ Ùn ›ÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û

* ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿„ÂÈ ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÙÔ “Memento” ÙÔ˘ Christopher Nolan; K·È ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ. ÕÏÏË Ì›·, ÏÔÈfiÓ. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ È· ıÚ›ÏÂÚ-Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘-Ù·ÙÔ˘¿˙, TÂÙ¿ÚÙË 4/7, ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ù˘ Fnac ÛÙȘ 18.00. * AÚÁÂÓÙ›ÓÈη tangos ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜, ·fi ÙÔ ÎÔ˘˚ÓÙ¤ÙÔ TANGartO ÛÙȘ 4/7, ÛÙȘ 21.00 Î·È ÙÛ¿Ì·. £¤ÏÂÈ ¿ıÔ˜, ÊÏÔÁÂÚfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Î·È Î·Ó¤Ó· AÔ˘Ù¿Ó ÁÈ·Ù› ‚Á¿˙ÂÈ ÎÔ˘ÓÔ˘¿ÎÈ ÙÔ Ú¤Ì·. ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

KYK§√º√ƒ∂π ¶∞¡Δ√À Δøƒ∞

™E EI¢A - ™E B§E¶ø - £A ™E ¢ø! ŸÏ· Ù· «Û ›‰·» Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÂΛ Ô˘ ¤ÚÂÂ. ™·˜ ›‰·Ì ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi skateboarding. EfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Bazaar ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Bacaro. KÈ ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ-¤ÎÏËÍË ÚÈÓ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÛ¯Ҙ. KÚ¿Ù· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·Á˘Ú›Ûˆ. MAX YOUR VOICE TÈ Kodo ÌÔ˘ ϤÙÂ Î·È Ì·Ï·Î›Â˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 15˘ IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ ÛÙÔ ÈÔ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ¯¿ÂÓÈÓÁÎ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ı· ·›ÍÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÎÔÓÛÂÚÙ¿ÎÈ (Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 2.000), ·ÏÏ¿ ı· ¿ÚÂȘ ʇÁÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙfi! Œ¯ÂȘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ www.maxyourvoice.gr H ATAKA «¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ›Ù· ÔÏ¿ÎÂÚË Î·È Ô Û·ÏÔ˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û·ÏÔ˜» (·fi ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ÛÙ· N¤·)

8 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

Δ∂ÀÃ√™ π√À¡π√À

¢E§EA™TIKH ¶PO™ºOPA ¶·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› Ô˘ ı· ÊÈÏÔÙÈÌËı› ÔÙ¤ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ú¤ÛÙ· ·fi 3 ¢ÚÒ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î¿ÌÚÈÔ Ù·Í›, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘. MAPI§ENA ¶ANA°IøTO¶OY§OY ™E TRANCE «TÔ Ó˘ÊÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô TÛ¤ÏÈÔ˜ Î·È Â›Ó·È work in progress» TETPA°øNA KAP¶OYZIA OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ZÂÓÙÛÔ‡È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ I·ˆÓ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ›ÛÔ˘Ó. ™˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌ¿, ÂȉÈο Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó Ù· ÛηÌfi ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. ™AX§AMAPIT™E™ TÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙÔ ÔÎÙÒ; - M·, ‚¿Ï·ÌÂ Î·È ˙ˆÓԇϷ;! TÈ Ï¤ÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÛÙÔ Áȷο; - A˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË Ì Ó›ÁÂÈ. ME 45 BA£MOY™ Y¶O ™KIA ...ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË; ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ 5 ÏÂÙÒÓ ÛÙ· Ú¤ÛÙ· ·fi Ù· ‰Èfi‰È· Ù˘ AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡)

NTOY(™) A¶O ¶ANTOY

2

§ÔÁÈο, Ë N›ÎË X›ÏÙÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ

Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ X›ÏÙÔÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ Lagonissi Resort;

1

Ó· ÌËÓ ·Ó¿‚ˆ ÙÔ air condition ÙȘ ÌfiÓ˜ ̤Ú˜ Ô˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ; ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ηٷÓfiËÛË Î·È Ó· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂȘ. N· οÓÂȘ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·˜ Î·È Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. EÓÒ ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓÔÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Ú‡̷ ÛÔ˘ ÙÔ Îfi‚Ô˘Ó, ÂÛ‡, ÙÒÚ· Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ú‡̷ ÂÓÒ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó (Î·È Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ıÒ· Ì·Ù¿ÎÈ· fiÏÔ ·Ú¿ÎÏËÛË), ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Á¯ÒÚÂÛË Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Á¿Ë Î·È Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi. EÂȉ‹ ‚¤‚·È· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÙ·›ӈÛË, ηÏÂ›Û·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ̤۷ Û 45 ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÂÏÛ›Ô˘ Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ÛÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· 14 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂȘ ÙÔ air condition –Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ (ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜)– ÛÙÔÓ KˆÙÛfi‚ÔÏÔ.

3

E›Ó·È ÛˆÛÙfi Ô HÏ›·˜ æÈÓ¿Î˘

Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‚Ú·‚›· MAD Ì ÂÚԇη Û ۯ‹Ì· ¤Ô˘˜

M· Ë ÎÔ¤Ï· ϤÁÂÙ·È N›ÎË, fi¯È Athens. ¢ËÏ·‰‹, ·fi ÙË ¢EH ÌÔ˘ ϤÓÂ

4

Sorry, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù·

«Û˘ÁÎÈÓËÙÈο-ÁÚ¿ÌÌ·Ù·-ÙˆÓ-·ÏÒÓ·ÓıÚÒˆÓ», Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÛÙ· ηӿÏÈ· ÌfiÏȘ Ì·ı‡ÙËÎÂ Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË; TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ: E›Ó·È Ë ÂÎÔÌ‹ «Œ¯ÂȘ ÁÚ¿ÌÌ·». EÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ë ÂÎÔÌ‹ «Œ¯ÂȘ ÁÚ¿ÌÌ·» ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; Ÿ¯È, ‚¤‚·È·! Afi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÎÏ·›ÓÂ. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ. AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «·ÏÔ›» ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔÈ, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ Ó· ›¯·Ó ÔÓËÚfi ΛÓËÙÚÔ Î·È Ó· ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó Û οÙÈ ¿ÏÏÔ. AÏÏ¿ Ô ·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ıÒÔ˜, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. °È’ ·˘Ùfi ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ·Ïfi ·ÓÙ›Ù˘Ô ·fi ÙÔ ·Ïfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙ· ηӿÏÈ·, Ì‹ˆ˜ Î·È Ù· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘.

Ô˘ ÂÎÛÂÚÌ·ÙÒÓÂÈ Î·È fiÏÔÈ Ó· ÁÂÏ¿ÓÂ; ŸÛÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô «ÂÍÔÏÈÛÌfi» Î·È fiÏÔÈ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. H ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ô æÈÓ¿Î˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂ-Ê·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÂÍ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì «·Ú·¯Ù¤˜», ·ÏÏ¿ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÁÎÂ-Ê·ÏÏÈÎfi ÛÂÍ Ô‰ËÁ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÎÛÂÚÌ¿ÙˆÛË.

5

EÁÒ ‹Á· ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÂÂȉ‹ Ô

«˘‰Ú·ÚÁ˘ÚÔÛ·Ó‚·›ÓÂÈ», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰· Ô˘ıÂÓ¿ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÒÏÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Star Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜. OÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ Star Channel Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈΤ˜, fiˆ˜ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ Coca Cola Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ Ì¿ıÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ¯ÒÚ·, Ôχ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, fiÔ˘ ÁÈ· Ó· ·˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. MfiÏȘ ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂȘ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ. K¿ÙÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ ı· ÛÔ˘

ϤÂÈ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. K·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÏÈÔ„˘¯›ÛÂȘ. MÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ηÎÔ˘¯›Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı›˜ ÁÈ·Ù› ÂΛ Ì·˙‡ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÒÏÔÈ Ô˘ ı·‡Ì·Û˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÈÙÈ‚›˙Ô˘Ó Í¤ÓÔÈ·ÛÙÔÈ. °È·Ù› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Á·‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÈ.

6

O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ò˜

ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌËÓ È‰ÚÒÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ Ì ٤ÙÔÈÔ Î·‡ÛˆÓ·; I‰ÚÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ù· ȉڈ̤ӷ Ô˘Î¿ÌÈÛ· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘, ÁÈ·Ù› ηٿ ηÓfiÓ· ÔÈ ÏÂΤ‰Â˜ ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÂÓfi˜ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Ì ÚÔÁÔ‡ÏÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ «È‰ÚÒÓÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. OfiÙÂ, Ó· ÙÔ ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ Ô £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛËÌ¿‰È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·.

7

°È·Ù› fiÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì ڈÙÔ‡Ó

«Ô‡ ı· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜»; °È· Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Û·È ÂΛ Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ÓÂ Î·È ÂΛÓÔÈ. ∞

TÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÈ fi¯È; £Â˜ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘, Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ; E‰Ò ›۷È. ™ÙÔ MAX YOUR SELF blog Ù˘ ATHENS VOICE (blogs.athensvoice.gr/maxyourself). ŒÓ· blog Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÛÙ‹ÏË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ A.V., ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Max Î·È Zero. AÓ ı˜, ·Ó‚¿˙ÂȘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÙÂȘ ¯ÚÒÌ·. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÛ·È, ÎÂÚ‰›˙ÂȘ: PEPSI MAX ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 10 Ù˘¯ÂÚÔ› ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 20 ÎÈ‚ÒÙÈ· PEPSI MAX (ı· Û·˜ Ù· ʤÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Û·˜). OÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ blog summer-united ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘! °Ú¿„ fiÛ· ı˜, ¤ÙÛÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ.

1. T· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·ÓÙËÏȷο (.¯. ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ì 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÈÒ‰ÈÔ – ÎÈ fï˜ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÊÔÚ¤ıËΠ‹, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ·Ï›ÊıËΠÔχ)... phantom

1.MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ù· ÚÔ‡¯·-ۯ‰fiÓ‰ÂÓ-ÊÔÚ¿ˆ-Ù›ÔÙ·. E›Ó·È Ôχ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ·fi Ù· Ô˘Ïfi‚ÂÚ Î·È Ù· ÌÔ˘Ê¿Ó... nastazia

2.™ÙÂÓ·¯ˆÚ‹ıËη Ô˘ ¤ı·ÓÂ Ô NÙ¿ÌÏÓÙÔÚ Î·È Ô

2.OÈ ·fiÌÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Û ̤ÚË Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ï›ÁÔÈ.

™Â›ÚÈÔ˜. M·, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂοÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î·. ºÙ¿ÓÂÈ È·... Ÿ¯È ¿ÏÏÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ Harry Potter... nastazia

NÈÒıÂȘ ˆ˜ fiÏo˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ... phantom

3.T· «„ÒÓÈ·»... swift 4.¢ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ‚Ú›ÛΈ fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È ÛÎÔ˘›‰È·. A·Ú¿‰ÂÎÙÔ!... michos

3.OÈ ÛÂÈÚ¤˜ “24” & “Heroes”... swift 4.M’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ METPO!!! ecmec

5. M’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Û’ ·Á·Ò Ì ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÏÏ· Ì 2 ÏÏ... Î·È Ì 3, ˆÚ·›· ı· ‹Ù·Ó... rolling soul

5.¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ÛÙËÏÈÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù· ͇ÓÔ˘ÌÂ... rolling soul

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 9


MICHAEL HAHN, A¶√ Δ√ μπμ§π√ «200 μEST ILLUSTRATORS», E∫¢. LURZERãS ARCHIVE

¶√§πΔπ∫∏

AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·

T√ ∞¶√§π£øª∞ ∂¡√™ ™Δƒ∞Δ∏°√À TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H 10 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

«TÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÓ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÚÈÓ ÙÔÓ ·Ú¯›ÛÂȘ. AÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›˜.» ™Ô˘Ó TÛÔ˘

«Œ¯Ô˘Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ 1915. TÔ 1922 ÔϤÌËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜. KÔ‡Ú‰ÔÈ, §·˙Ô› Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿Ù˘¯ÔÈ. O‡ÙÂ

ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ K‡ÚÔ˘ ÔϤÌËÛ·Ó. OÈ ·Û¿‰Â˜ Î·È Ë Âϛ٠·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ı·ÏˆÚ‹ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ¶¿Ó 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙÂ. TÔ ·È¯Óȉ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘. TÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÔ‚¿Ú„·Ó. OÈ ·Û¿‰Â˜, ·Ó ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ì›· ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·». TÔ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· ‹ Î·È ‰˘ÙÈÎfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. TÔ Ó· ·ÎÔ‡˜ Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ·fi ¤Ó·Ó TÔ‡ÚÎÔ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô˘ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÈ¿ÙÈ΢ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «XÔ˘ÚȤٻ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜: «™˘Ó˘ÔÏÔÁ›Û·Ì ٷ ¿ÓÙ·. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· Ú›Ûη». H ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 1 opinion maker Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜, ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÂΉfiÙË Î. NÙÔ¿Ó, ÂȯÂÈÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ηٷÓÔÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ÔÏÂÌÈο ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ-·Û¿‰ˆÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÁÈ· Ô‰˘ÓËÚ¿ Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. AÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È ˆ˜ Ë TÔ˘ÚΛ· ı· ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı› Û ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. OÈ «ÎÚ·ÙÈÎÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ» Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÔϤıÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÌÔӈ̤ÓË TÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ηٿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙˆÓ ·Û¿‰ˆÓ. T· Ù·ÓΘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ fiψÓ. O fiÏÂÌÔ˜ Û·Ó ÚÔÔÙÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fiÏ˘ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ. O ÛÙfi¯Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ‰È¿ ˘Úfi˜ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ EÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. OÈ ·Û¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÈÙÂÏ›ˆÓ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ KÔ‡Ú‰ÔÈ ÛÙÔ IÚ¿Î ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ‰Ô̤˜, Ù·ÎÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ÂÈÌÂÏËÙ›·, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï. OÈ ·Û¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·˘Ùfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜. TÔ ÛÎËÓÈÎfi ı˘Ì›˙ÂÈ Ï›ÁÔ «A˘Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡». M›· ÌÂıÔ‰È΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ «μ·ı¤ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» Î·È EÚÓÙÔÁ¿Ó, fiÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ «Ó‡¯Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿Ïψӻ. ÕÏÏÔÙ Ì ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ NÙÈÁÈ·ÚÌ·Î›Ú. ÕÏÏÔÙ Ì ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜. ÕÏÏÔÙ Ì ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ TÔ˘ÚΛ·, fi-


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·. ¶›Ûˆ ·fi fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ PKK. M›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Ù˘ ‰È¿ıÂÛË. AÓÙÈı¤Ùˆ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘, ÙÔ˘ OÙÛ·Ï¿Ó, ÔÈ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ ÙÔ PKK ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi °EE£A. TÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ ·Û¿‰ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ IÚ¿Î ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ KÔ‡Ú‰Ô˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ «·È‰È¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ï·Ô‡». ŸÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ TÔ‡ÚÎÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ. KÔ‡Ú‰ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‹ Ì·¯ËÙ¤˜ ‹ Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÌÂıԉ‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ «B·ı¤ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘; «H TÔ˘ÚΛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ οı·ÚÛË. MÈ· οı·ÚÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÎÂÌ·ÏÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. O ÎfiÌÔ˜ ¤Êı·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ. TÔ Ú¿ÁÌ· ¤¯ÂÈ Û·›ÛÂÈ ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È». T· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ «B·ı¤ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» ‹ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹ EÚÓÙÔÁ¿Ó. E›Ó·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. O TÛÂÓÁΛ˙ AÎÙ¿Ú ÚÔηÏ›, ·Ó Î·È Í¤ÚÂÈ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. •¤ÚÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔfiÙ·ÌÔÈ, ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‚·ÙÚ¿¯È·. OÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ‰ÂÍÈ¿˜, ıÚËÛÎfiÏËÙ˘, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ Ù˘ ˘ÈÔıÂÙ› ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË Â˘Î·ÈÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ EÚÓÙÔÁ¿Ó. H ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ¤ˆ˜ Î·È ÂÓ›ÔÙ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÓ‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÛÌfi ˆ˜ fiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ‰ÂηÂٛ˜ ÚÈÓ «¤ÂÈÛ» ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ÙȘ H¶A ÁÈ· ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ fiÚ·Ì·. ŒÓ· fiÚ·Ì· Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. EÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›. OÈÎÔ‰fiÌÔÈ Â›Ó·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÛÒÌ·. ™ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È Ì›· ·ÍÈfiÈÛÙË ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË. M›· ¤ÛÙˆ ·ÏÔ˚ο ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÙÚ›ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ ı· ÚÔÛÔÌÔ›·˙ Û ̛· ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÚfiÙ·ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·-

ÛË ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ϤÔÓ ·ÓÒ‰˘Ó˜-soft Î·È ¿Ú· ·Î›Ó‰˘Ó˜ ÂΉԯ¤˜. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 7% ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Î·È Ë ı·̷ÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¿ÏÏˆÓ 100 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ·ÚfiÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Ì›· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù¿ÍË, ÂΛÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘. A˘Ù‹ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·¤ÎÙËÛ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. A˘Ù‹ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ӷÈ

‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ EÚÓÙÔÁ¿Ó, Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹ ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘. TÔ˘ TÔ˘ÚÁÎÔ‡Ù O˙¿Ï. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «·ÙÌÔÌ˯·Ó‹» ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ IÛÏ¿Ì. A˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ì ÙÔ IÚ¿Ó, ÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹ ÙË PˆÛ›·. A˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ «Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÛˆÔ» ÙÔ˘ EÚÓÙÔÁ¿Ó, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú· ÙˆÓ ·Û¿‰ˆÓ. H «Â˘Úˆ·˚ÎfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË, ¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÌÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ M·˙ÈÓfi. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô EÚÓÙÔÁ¿Ó ÂÈÎÚ·Ù› ˆ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ì fiÚ·Ì·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ıÂÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ΢Úȷگ› ȉÂÔÏÔÁÈο ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. E›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ,

Ô˘ ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙÔÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó. TÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈο ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË. TÔ Ó· Â›Û·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ·ÔÙÂÏ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. OÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ʈӤ˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÛÌÔ‡ ÎÈ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ ϤÔÓ ÎÚ·˘Á·Ï¤ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ «B·ı¤ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜». TÔ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·ÚıÚÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÌ·ÏÈÛÙ¤˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Â›Ó·È ·fi ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜. H TÔ˘ÚΛ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi «Î¿ı·ÚÛË», ηٿ ÙÔÓ TÛÂÓÁΛ˙ AÎÙ¿Ú, fï˜ ·˘Ù‹ Ë Î¿ı·ÚÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·, ‚›·ÈË Î·È ·ÈÌ·ÙËÚ‹. H TÔ˘ÚΛ· ÂÈÛ‹Ïı ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ H¶A, Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ BÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ PˆÛ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Î·È Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. H TÔ˘ÚΛ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÛÙ› ÙË Û‡ÓıÏÈ„Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÙ› Ì ٷ ‰Èο Ù˘ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ÚÎÈÛÌfi Ù˘, ÙË ÌË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘, ÙÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô Ê·ÛÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚·ı¤ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘. H ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ù˘, ÛÙÔ IÚ¿Î, ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ÙËÓ AÚ·‚›·, ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. M›· Ï·˚΋ Ú‹ÛË ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ «fiÙ·Ó Ô £Âfi˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‚¿˙ÂÈ Ù· Á¤ÏÈ·». A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. ∞

¶ÂÚÓ¿Ì ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ™ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ· ˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ, ηٷÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÂÎfiÚ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÙÂÓ‹ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì ÎÒÏÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙÚȘ Û ¤Í·„Ë Ó· ÙÛ·Ï·‚Ô˘Ù¿Ó ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·. T· ̤ÙÚ· ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi 1/1/2008 Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. AÓ·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÚÔÛ›˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ˘ Ì ÏÔÁÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÛÈÙ‹ ÔÈÓ‹ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ˘. ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ¢EH ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì ۿÏÈÔ Î·È ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÍÂÌ·ÙÈ¿ÛÙÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ AÏ‚·Ó›·, ÂÓÒ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜ Ú‡̷ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ·fi ÙËÓ K›Ó·. H ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ˙¤ÛÙË ÚÔοÏÂÛÂ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. TÔ fi˙ÔÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ fiÚÈÔ Ï‹„˘ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÏËÛ›·Û ÙÔ fiÚÈÔ ·ÓÈÎÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶EXø¢E ÚÔ˜ ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈÎÒ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘. K·ÙfiÈÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ fï˜, Ù· Â›‰· ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ ¤ÂÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·. AÎfiÌ· ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ, ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û Ԣ˙ÂÚ› ÙÔ˘ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÏfiÁˆ ˙¤ÛÙ˘. ●

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 11


TÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH MÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ N¢. TÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÔÈ... ÁÈ¿ÊΘ Î·È ÔÈ ·ÓÔȯ٤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. KÈ ·˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ B·ÁÁ¤Ï˘ MÂ˚Ì·Ú¿Î˘, fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008. M· ›̷ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›; ŸÙ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÔÚÁÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, ı· οÙÛÔ˘Ó Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·; ™ÙË N¢ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «¯Ú›ÛÌ·». TÔ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÔÎ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·fi οÔÈ· ıÂÛÌÈ΋ ·Ú¯‹; TfiÙ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. TÔ ˙fiÚÈ ÙÔ ÙÚ·‚¿Ó fï˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ο-

ÔÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¯Ú›ÛÌ·, ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ı· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÙÛ¿Ì· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È. OÈ... ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù˘¯ÂÚÔ›, ¿ÓÙˆ˜, ‹‰Ë Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ. °È·

«·›ÍÂÈ» ÛÙËÓ A’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Afi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ô ¢. KÔ‡‚ÂÏ·˜, ÁÈÔ˜ Â›Û˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË. «™Î·Ï›˙ÔÓÙ·˜» Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì «ÛfiÈ», ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÛÙËÓ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· ÙÔÓ ™. §È‚·Ófi, ÁÈÔ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‹ ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ÛÙË ºıÈÒÙȉ·, ÁÈÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. AÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ N›ÎÔ˘ °ÎÂÏÂÛÙ¿ıË ÛÙË ºˆÎ›‰· Î·È Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ – Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÔÈ... ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÚfiÏ·‚·Ó Î·È «¿ÙËÛ·Ó fi‰È», Ô˘ ϤÓÂ, ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÚÈÓ Î·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÛfiÈ. K·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ – ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ô AÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô KˆÛÙ‹˜ X·Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ô °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ηÌ¿ÓȘ ÙÔ˘˜ Û MÂÛÛËÓ›·, Aı‹Ó·, §¿ÚÈÛ·. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· – ÙÒÚ· Ô˘ ÎÏËÚÒÓÂÈ; ●

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Î. ŸÏÁ· KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ÎfiÚË ÙÔ˘ Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ N¢ °È¿ÓÓË KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ P¤ı˘ÌÓÔ, Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È, ‹Ú ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi- ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. O Î. AÚÁ. NÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ οÓÂÈ ÚÂÎfiÚ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙË B’ Aı‹Ó·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·fi ηÈÚfi. E›¯Â ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË º. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙËÓ ˘ÂÚÓÔÌ·Ú¯›· AıËÓÒÓ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ı· ›¯Â ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. AÓ¿ÏÔÁÔ ÔÎ ‹ÚÂ Î·È Ë Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹, Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙËÓ A’Aı‹Ó·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ ıËÙ›· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ, fiÔ˘ ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ÚÒÙË Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. BÔÚÂÈfiÙÂÚ·, Ù· ¯Ú›ÛÌ·Ù· ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó, ÂȉÈο ÁÈ· ÁfiÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ £. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ –Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ AÙÙÈ΋˜–, ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ A. T˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ı·

TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

BOB CARLOS CLARKE

ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤‚ÏÂ· ÛÙËÓ Oۿη Ù˘ I·ˆÓ›·˜ Ù· ÚÒÙ· ÎÈÓËÙ¿ Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜, οÁ¯·˙· ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÊÙˆ¯ÒÓ, Ô˘ ı· ÓfiÌÈ˙·Ó ˆ˜ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ıÏȘ ÔÈÔÙÈο ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ. O KÔ˘ÚÔÛ¿‚· ̤۷ ÌÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë M·Ú›· AÓÙÔ˘·Ó¤Ù· Ì·ÛÔ˘ÏÔ‡Û ÙÔ ·ÓÙÂÛ¿ÓÈ Ù˘. AÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, Ë ÌÈÎÚ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· CMOS ÙÛÈ¿ÎÈ· Î·È Á¤ÌÈÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘˜, ·„‹ÊÈÛ ÙÔ˘˜ ηÁ¯·ÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘. H ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤ÁÈÓ ÎÙ‹Ì· Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ¿Û¯ÂÙÔ˘, ÙÔ˘ ÈÔ ÏÔ‡ÌÂÓ ÎÚ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ÂΉ˘ÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÙ·Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÕÌÔ˘ °ÎÚ¿ÈÌ ¤¯ÂÈ ÌÈ· „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹, fiÙ·Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-

H ÌÈÎÚ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ CMOS Î·È ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘, ÙÔ Ù˙›ÓÈ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ, fiÙ·Ó Ù· ˘ÚÔ‚fiÏ· fiÏ· ÂΉËÌÔÎÚ¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Î·È Ù· ͢fiÏ˘Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ N·ÔϤÔÓÙ· Û¿ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô ÕÎÔ˘ ·Ú·ÔÓÈfiÙ·Ó Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ϤÍÂȘ. TÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ϤÂÈ ÙÔ 12 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

1984. KÈ fï˜, Â¿Ó ‚¿˙·Ù ÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ¤Ó· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú·, ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚ ¤Ó· ηÎÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙË ÊıËÓÈ¿ÚÈÎË Î¿ÌÂÚ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡. KÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÌÈÌËÙÈÛÌfi (ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂ Î·È Ì¿ıËÛË), Û‡ÓÙÔÌ· ‰Âο‰Â˜

‚›ÓÙÂÔ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. OÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ‚ÔËıÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÛÙȘ οÌÂÚ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È Ô Î¿ı blogger ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙ· 15 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘. TÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. •¤ÚÂÙÂ, Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÏ›Ù. AÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ıÂÔÎÚ·Ù›·, ·Ó·Ú¯›· Î.Ï. K·È ηıÒ˜ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ Ù·ÍÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (fiÙ·Ó ÎϤ‚ÂȘ ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Â›Û·È ÙÛÔÁÏ¿ÓÈ, fiÙ·Ó ÎϤ‚ÂȘ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Â›Û·È ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜), ÔÓÙ¿Úˆ ˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı·

‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ì·˙¢Ù› fiÏË ·˘Ù‹ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. KÈ ¤ÙÛÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. £· ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙËÓ Âϛ٠‹ Ù· ÂÓÙÂÙ·Ï̤ӷ fiÚÁ·Ó¿ Ù˘. £¤ÏÂÙ ·ԉ›ÍÂȘ; T· fiÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂΉËÌÔÎÚ¿ÙÈÛ·Ó ÙË ‚›·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË. H ÌË ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·Ê›· ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. £¤ÏÂÙ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ù˙›ÓÈ; K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ù˘¯·›· ‹ ÌË, οÔÈ· ‚›ÓÙÂÔ ı· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·Ô‰Âȯı› ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚›ÓÙÂÔ ‹Ù·Ó Ï·ÛÙ¿. TfiÙ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔÎ ˆ˜ ÌfiÓÔ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÂȉÈΤ˜ οÌÂÚ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηÎÔÛ˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ú·¯·Ú·¯ı›. EÓÒ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Watermarked HD Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ı· Â›Ó·È «·‰È¿‚ÏËÙÔ». K·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ «ÓfiÌÈ̈ӻ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘. Y.°. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ™Â fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÛÙÔ Ì¿¯·ÏÔ ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ. MËÓ ·Ó‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Î·È ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ η̛· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. H IP Û·˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ Â¿Óˆ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∞


¶√§πΔπ∫∏

SPIN DOCTOR

TANGO FOR TWO ¶ÚÔ˜ ÔÈ· «ÂÓÔÔ›ËÛË» ¿ÂÈ Ë E˘ÚÒË; TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ¿ı ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È – ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ·Ú·‹Ù·Ó ıÚ›ÏÂÚ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ 27 ÛÙȘ BڢͤϘ. AÈÙ›·, Ë ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÕÁÎÂÏ·˜ M¤ÚÎÂÏ Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Óı‹Î˘. Aȯ̋ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘, ÙÔ «·Ì›ÌËÙÔ» ÔψÓÈÎfi ËÁÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, Ô˘ ÙÂÏÈο ˘Ô¯ÒÚËÛ ٷ ¯·Ú¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ – Î·È ÙÂÏÈο ‚Á‹Î ¯·Ì¤ÓÔ (Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·) ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘.

K

ÛË fiÛË Î·È Ë BÚÂÙ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ¶ÚÔ¤‚·Ï·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ô‰ÂηٛÛÂÈ ÔÈ Ó·˙› ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ı· ›¯·Ó ÙÒÚ· (ÂÓ ¤ÙÂÈ 2007) ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÏËı˘ÛÌfi!!! TÂÏÈÎÒ˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ «·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘˜», ·fi ÙÔ 2009 ÛÙÔ 2017. MÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó «ÁÚ·ÊÈÎÔ›», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÂÌfi‰È·. H «·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚΋» TÛÂ-

 AÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤-

M¤Û· Û’ ¤Ó· Ì‹Ó· ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ – ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¿ÚÂÈ «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹» ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ï·fi ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ϛÁÔ˘˜ (15) ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ (·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· 16 ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜), Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·»: ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ (Ô˘ ‰ÈÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ (·ÏÏ¿ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜!) MÂÚÓ¿Ú KÔ˘ÛÓ¤Ú, Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· Î·È ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ Î·È ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ KÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘! E›Û˘ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÚÂȘ ÁfiÓÔ˘˜ ¤Á¯ÚˆÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÛÙ· ÀÊ˘Ô˘ÚÁ›· AÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È OÈÎÈÛÙÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ – ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ η-

ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ô ™ËÌ›Ù˘ Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK. O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹. E›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ™ËÌ›Ù˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ 

™ÙÔ

¶A™OK ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ „¿¯ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Î‡ÚÈÔ John, Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘, ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î·È ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜  MÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘  A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È NÙfiÚ· Î·È ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Î·È ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË

™ÙËÓ Ô˘Û›·, ‹Ù·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÌÈ· E˘ÚÒË Ô˘ ·Ú··›ÂÈ – Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. M ÁÂÓÈ΋ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÌÈÛÈfiÓ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷, ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· (;!) ÙÔ˘ M·Úfi˙Ô, Ë ŒÓˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ¿Ù¯ÓÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ Â˘ÚˆÛ˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ«ÌÂÙ¿ ‚·˝ˆÓ Î·È ÎÏ¿‰ˆÓ» ·fi °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È OÏÏ·Ó‰Ô‡˜) Î·È Ù˘ ‚È·ÛÙÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ – Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ (ηٿ P¿ÌÛÊÂÏÓÙ) «N¤·˜ E˘ÚÒ˘», ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi «ÊÔ‚ÈΤ˜» ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÚÔۉ‰Â̤Ó˜ ÛÙÔ ¿ÚÌ· Ù˘ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. KÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘ Ë ¶Ôψӛ·, Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ‰‡Ô (fiÌÔÈÔ˘˜ Û·Ó ÛÙ·ÁfiÓ·) ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ‰È‰‡ÌÔ˘˜ – Ô ¤Ó·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙÔ‡Ó «Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜». §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ η٤Ϸ‚Â Î·È ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ηڤÎÏ·. K·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¿ÏÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¶ÔψÓÔ‡˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· Ó· οÓÔ˘Ó «‰‹ÏˆÛË» fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó «Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›» Ì ÙÔ ÊÈÏÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ °È·ÚÔ˘˙¤ÏÛÎÈ Î·È ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘!!! ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› K·ÙÛ›ÓÛÎÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ «‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡», ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ (ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ΢ڛˆ˜) Û˘Ì›ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi °ÂÚÌ·Ó›· Î·È PˆÛ›· – ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ۯ‰fiÓ ‰‡Ó·ÌË „‹ÊÔ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆ-

ÛÊ·Á‹ ÛÙËÓ A’ Aı‹Ó·˜. T· ‰‡Ô Á·Ï·˙ÈÔÚ¿ÛÈÓ· ˙¢Á¿ÚÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. °È· ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ, ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÓ ÂÏ·ÊÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ NÙfiÚ·, ·ÏÏ¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ M‹ÙÛÔ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ. °È· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ϤÓ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ô KˆÛÙ¿Î˘ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿  AÎÔ‡ˆ fiÙÈ Ë ı˘Á·Ù¤Ú· Î·È ¤ÙÂÚÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ –ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ™›‰ÂÚË– ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÈÛı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙË Á·Ï¿˙È· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÒÚ· ηٷϷ‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘ Ù· ϤÂÈ «ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ·»  ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚÈԉ›· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ EÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡, ÔÏÏÔ› ·ÏÔ› Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶A™OK ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ «·Ó ›¯Â˜ ‰ÈÒÍÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Î·È ÌÂÚÈο ·ÎfiÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡ ¶A™OK, ÙÒÚ· ı· ‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ¤ÓÙÂ

¯›· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ηıfiÏÔ˘ «Ó¤· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË», Ë OÏÏ·Ó‰›· (ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «fi¯È») ‹ıÂÏ ¿ÏÏÔ «ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·» Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ÙËÓ «ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ», ÂÓÒ Ô TfiÓÈ MÏÂÚ ·Ô¯ÒÚËÛ ·ÓËÁ˘ÚÈο, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ fi,ÙÈ ˙ËÙÔ‡ÛÂ: N· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «˘Ô˘ÚÁfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ» ·ÏÏ¿ «‡·ÙÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù·», Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·fi ÙË «X¿ÚÙ· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وӻ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‚¤ÙÔ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ó· ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Ë ÎÔÌÈÛÈfiÓ. YÔ¯ÒÚËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ™·ÚÎÔ˙›, Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ «ÂχıÂÚÔ Î·È ·Ófiı¢ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi». O «ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜» ™·ÚÎÔ˙›

O «ÚˆÙ¿Ú˘» Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Á‡ÚÈÛ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ – fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÂÓ¿ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

Ó›˜ Û˘Ì‚ÔÏÈο ·fi ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. H «·Ó¤ÍÔ‰Ë ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË» Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӻ (Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË) ‚˘ı›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙÔ Û·Ú·ÛÛfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, Ô˘ –ÂÓÒ ‰ÂÓ Ù· ‹Á ¿Û¯ËÌ· ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜– ˙ÂÈ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ «·ÓÔ›ÎÂÈÔ˘» ÔÏÈÙÈÎÔ-ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰È·˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ™ÂÁÎÔÏÂÓ PÔ˘·ÁÈ¿Ï Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ OÏ¿ÓÙ. ÕÏÏË ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÌË Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ «·Û˘Ì‚È‚¿ÛÙˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜» ʤÚÓÂÈ ÔϤıÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

ÌÔÓ¿‰Â˜». ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó È‰¤Â˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ӤԢ˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜  ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ IÔ˘Ó›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ÁϤÓÙÈ·  MÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ÓÙ·Ú·‚¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ £Ë‚ÒÓ IÂÚÒÓ˘ÌÔ  ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·  ŒÓ·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤Ê·Á ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Û Û›ÙÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ £‹‚·˜ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ IÂÚÒÓ˘ÌÔ  K·È ÂÂȉ‹ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı˘Ì‹ıËη ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ÙÔÓ TÛÔ˘Î¿ÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ’97 ¤‰ˆÛ ̿¯Ë Ì·˙› Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Û¯·Ï›‰Ë

M ÙÔ‡Ù· Î·È Ì Î›ӷ, Ë E˘ÚÒË ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÌÈ· ŒÓˆÛË «ÔÏÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ», ¯ˆÚ›˜ ۇ̂ÔÏ· Î·È ‡ÌÓÔ, Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ «ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. flÛÔ˘ ÔÈ Ï·Ô› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÔÙÈ΋, ̤۷ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜... ∞

ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈÎfi ıÚfiÓÔ. ŒÌ·ı· ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÒÚ· ˆ˜ Û٤ϯԘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ –ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ– ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ●

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 13


ªÔÚ›˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÛ·È Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ fi¯È ηٿ Ù˘ «·ÙÚ›‰·˜»: Ë ·ÙÚ›‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, fiˆ˜ Ë M¿Ó·, fiˆ˜ Ë ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÔÈ IÂÚ¤˜ AÁÂÏ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ‹ÚˆÂ˜...

❞ 14 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007


T· Ì·ÌfiıÚÂÊÙ· E›Ó·È Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ηı‹ÏˆÛË ÛÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ·; T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY

Afi ÙfiÙ Ô˘ ÂΉfiıËΠ¤Ó· ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÁÚ¿„·ÌÂ Ô HÏ›·˜ Iˆ·Î›ÌÔÁÏÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ Ô˘ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ·’ ¤Íˆ: MI™O™. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ì ÙÔ ¿-

ÓËÚ‹˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜, ¿Û¯È˙·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ó· Â›Û·È T˙·Ì·˚ηÓfi˜. ™ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ T˙·Ì¿Èη Î·È ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÙÚ›‰· (ÙËÓ AÊÚÈ΋), ηıÒ˜ Î·È Ë Ï·ÙÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ X·˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ (ÚÒËÓ ·ÈÌÔÛÙ·Á‹ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ AÈıÈÔ›·˜), ÁÈ· ÙÔÓ IËÛÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ ıÂfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ıÂ˚ÛÙÈÎÔ‡, ·ÓÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÛÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ “black is beautiful” Î·È ÙÔ˘ «ÁÈ· fiÏ·

E˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ‰È·Ó‡Ô˘Ì Â-

ÙËÌ· ÂÓfi˜ Ï‹ÎÙÚÔ˘ Ù· e-mails ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓԉȷ-

‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔÓ Î·Ì·ÚÒÓÂÈ.

Ú›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÏ¤ÌˆÓ –Ô˘, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ fi͢ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ– ÙÔ ·›ÛıËÌ· «·Á¿˘» ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·›ÛıËÌ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· fi,ÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. TÔ ÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÂÍ·ÚٿٷÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·fi Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ۋÌÂÚ· Ó· ıˆÚԇ̠«·ÙÚ›‰·» ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË

O ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ù·ÂÈÓˆÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. «°È· ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·», ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ BÚÂÙ·ÓÔ›Ø «°È· ÙÔÓ £Âfi Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·» ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, Û ÔÈΛϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡-·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡, ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ «£Âfi» Ì ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹ ۇ̂ÔÏ· –fiˆ˜ ÙÔ ÛÊ˘ÚÔ‰Ú¤·ÓÔ– ‹ Ì ÙÔÓ „¢ÙÔ-‰ÈÂıÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·, ¯˘‰·›· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÛ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËΘ (‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÁÂÛ·È), Ó· ÂÈı˘Ì›˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù˘ ‚¿Û˘ (.¯. ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ‚·Ú‚·ÚÈÛÌÔ‡) ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÛ·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÓÔËÙ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. O ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜: Ë «·ÙÚ›‰·» ıˆÚÂ›Ù·È ËıÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜, ÔÓÙfiÙËÙ· ¿Óˆ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. 6. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÙË. KÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈÙ›ı›˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‰›ÓÂȘ ¤Ó· ¯·Û·È ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. TÔ ÙÚ·Ì Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ηٿ Ù˘ «·ÙÚ›‰·˜»: Ë ·ÙÚ›‰· ‚Ú›7. TÔ ÙÚ·Ì ¯ˆÚ¿ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜, Â›Ó·È ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, fiˆ˜ Ë ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Â͢ËÚÂÙ› Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ M¿Ó·, fiˆ˜ Ë ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÔÈ IÂÚ¤˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ AÁÂÏ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ‹ÚˆÂ˜, fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. TÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›Ô«¤‰ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ù· ·fi Ù· ÙÚ›·. Ì¿¯Ë˜». H ı˘Û›· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·ÙÚȈÙÈ΋ Ú¿ÍË.

KOæE TO AYTOKINHTO, ¶APE TO TPAM & ¢HMIOYP°H™E!

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ÛÙË Ï‹ıË. øÛÙfiÛÔ, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ·Ó·ÚˆÙȤ̷È: Ò˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó; 濯ÓÂȘ Ó· ·ÚοÚÂȘ ÛÙÔ AÏÏ¿, ·˜ ÌËÓ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙËÓ „˘¯ÔΤÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·... K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔÓ Ù·Ï·›ˆÚÔ Â·˘Ùfi ÏÔÁ›· ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘, Ì ÙÔ Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ‚Ú›ÛÔ˘ Ó· οÓÂÈ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË Û ÌÈ· ÛÎÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ηı˘‚Ú›ÛÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ‡¯ÂÛ·È Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ÔÚΛ˙ÂÛ·È ˆ˜ ı· Ûٷȉ¤Â˜ ÙÔ˘. A˜ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÂÓÙÔȯ›˙ÂÛ·È ÛÙȘ 4 Ï·Ì·Ú›Ó˜. Ïfi: Ô HÏ›·˜ Iˆ·Î›ÌÔÁÏÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ A˘Ù‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ›̷ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. AÓ Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÚ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È·, ·Ó «ÂÈÓfiËÛË» ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Î·È ÙËÓ ·˘Ù·ı˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÛÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ video art Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ‰ÒÚ·, ¿Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÈÔ «ÎÔÌ̤ÓÔ» ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ¿ÙË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. K¿ı ¿ÏÏÔ Ì¿ÏÈM˜ ÛÙÔ site www.KopseToAutokinito.gr, ¿Ú ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙ·: ›̷ÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ˘fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì fi¯ËÌ· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·Û›·. TÔ ÙÚ·Ì Î·È Ë Ê·¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ, ·Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÓÙ·Û›·, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ÙÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈۋ̤۷ ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÛÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó (Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜), ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÈÛ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜» ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ «ÌÈ- ÊÙ·›Ó ٷ ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú· Î·È Ë ·ÔÈÎÈÔÎÚÔ‡˜» Û·Ó ÂÌ¿˜), Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ì- ÎÚ·Ù›·». ¶·ÚfiÌÔÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ‚·›ÓÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Û˘¯Ó¿, Ë ŒÏÏËÓ˜: ¯·Ì¤Ó˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Î·È ‰fi͘, ÂηÓÙ›ıÂÛË ÛÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi ÂÎʤÚÂÙ·È ÈÔ ÎÏËÛ›·, «Â›Ì·ÛÙ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ!» Î·È «ÁÈ· ÂÈıÂÙÈο ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ: fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·». ¶ÔÈ· «fiÏ·», «TÔ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ; K·È ÁÈ·Ù› ·ÛÔ˘ Ì ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÊÔ‡ «ÊÙ·›ÂÈ», ‰È·ÙÂÏԇ̠·ÁÎÈÛÙڈ̤ÓÔÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ ¤Ô˜ ÛÔ˘» ÛÙȘ ÔıˆÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ; A¿ÓÙËÛË: ϤÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ MÈÏ M¤ÈÂÚ. «ŸÔÈÔ˜ Â- ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â˘ÚˆÏÈÁÔ‡ÚÈ· Û·Ó Î¿ÙÈ ȉ›‰ÂÙ·È Û ٤ÙÔȘ ÎfiÓÙÚ˜, ¤¯ÂÈ Èı·Ófi- ¿ÏÏÔ˘˜! M¿ÏÈÛÙ·. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ù·Ù· Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜». OˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Â˘ÚˆÏÈÁÔ‡ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «°È· ÙË ÛËÌ·›· Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜» ÚÈ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜ Ù‡Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ÏÂÙÔ- “Made in Jamaica”: fiÔ˘ Ú·ÛÙ·Ê¿ÚÈ·Ó˜, ̤ÚÂȘ. ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ-ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ, fiÔ˘ gangsta-hiphop, ·ÙÚȈÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈο ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÎ˘Ï¿‰Èη. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Á·¶·Ú¿ ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜, ı· ÂÈÌ›ӈ: Ô ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÁÂÓÈ΋ Ô‡Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÔÈ T˙·Ì·˚ηÓÔ› ϤÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êfi‚Ô, ¿ÁÓÔÈ·, ηıÒ˜ ÙËÓ T˙·Ì¿Èη, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÎ·È Û‡ÌÏÂÁÌ· ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜/ηوÙÂÚfi- ‰›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÎϤ‚Ô˘Ó, Ó· ÙË ÌÔχÓÔ˘Ó Î·È ÙËÙ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÕÏÏÔ˘. ™ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÚÔı‡Ìˆ˜ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ “Made in Jamaica” Ô˘ ›‰· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜, Ô˘ ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙Ô˘Ó. ÔÈ T˙·Ì·˚ηÓÔ›, ̤۷ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ Ô‰˘-

7 KA§OI §O°OI °IA NA ¶POTIMH™EI™ TO TPAM 1. O «EÊÈ¿ÏÙ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ... ·ÚοÚÈÛÌ·» ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ. TÔ ÙÚ·Ì Û ·Ê‹ÓÂÈ ÂΛ Ô˘ ı˜. 2. M ÙÔ ÙÚ·Ì ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ‚fiÏÙ·. 3. ¢ÂÓ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ·Ó ı· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÔ˘. TÔ ÙÚ·Ì ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÔÙ¤. 4. ºÙ¿ÓÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ...·ÚÙÈÌÂÏ‹˜, fi,ÙÈ ÒÚ· Î·È Ó· ’¯ÂÈ Û¯ÔÏ¿ÛÂÈ Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË (ÙÔ ÙÚ·Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 24 ÒÚ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È 19 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜). 5. H ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÙÚ·Ì

ÌÈÛ‹ AÏ‚·Ó›· (Ì‹ˆ˜ fiÏË;) Î·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜. ◊, ·Ó ‚·‰›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙË NfiÙÈ· IÙ·Ï›·. TȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. K·È Ô‡Ùˆ ηı’ ÂÍ‹˜. AÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi –Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ H¶A ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ı¤ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜– ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË (Û˘¯Ó¿ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈ΋) ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜. O ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ (fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î.Ù.Ï.) ÚÔηÏ› ÙÔÓ «Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·Ó ËÚˆÈÛÌfi», ÙË ‚›· Î·È ÙË Ì·˙È΋ ·ԂϿΈÛË, ÌÈ· ·È‰·ÚÈÒ‰Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. TÔ Î¿ı «¤ıÓÔ˜» ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ K›ÏÈÓÁÎ, ÙÔÓ

O ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ·¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ‚ϷΛ· Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·: ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ıˆڛ˜ ÂÚ› «·›Ì·ÙÔ˜», Ê˘Ï‹˜ («ÂÏÏËÓÈÎfi ·›Ì·», «ÈӉȿÓÈÎÔ ·›Ì·» Î.Ï.: ÛÙÔ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ fiÏ· Ù· ·›Ì·Ù· Â›Ó·È ›‰È·Ø ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·) Î·È «ÂıÓÈ΋˜» ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·˜. O Â›ÛËÌÔ˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÛ›ÚÎÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, Ï¿‚·Ú·, ÊÏ¿ÌÔ˘Ú·, ÂıÓÈο ÌÓËÌ›· (ÚÔ¯ı¤˜, ¤ÂÛ· ̇ÙË Ì ̇ÙË Ì ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ NÙ °ÎÔÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ ¤Ú· Â› ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯· ÚÔÛ¤ÍÂÈ: ÂÚȤÚÁˆ˜, Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠÊÙ˘ÛÙfi˜ Ô X›ÙÏÂÚ), ÂıÓÈΤ˜ ÂÔÚÙ¤˜, ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ù·Ú·Ù·Ù˙Ô‡Ì, fiˆ˜, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÁÈ· «ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·». H ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ˆ˜ ı¤·Ì· ‹ Ò˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó. ◊, ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ò˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙË MËÙ¤Ú· ¶·ÙÚ›‰·, ηıËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì·ÌfiıÚÂÊÙÔ˘. ∞ 28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 15


¶Ï·˙ BԇϷ˜, ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «£Â·ı‹Ó·È» ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ™Ù·˘Ú¿ÎË, ÂΉ. ¶ÔÙ·Ìfi˜

16 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007


Save the beach AıËÓ·˚΋ ·Ú·Ï›· - ·fi ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ TÔ˘ MI§TIA¢H BAPBIT™IøTH*

O

È AıËÓ·›ÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ·fiÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ·Ú·Ï›·. A˘Ùfi

ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÙ›

ºˆÙfi: £∞¡∞™∏™ ™Δ∞Àƒ∞∫∏™

ÙÔ˘ AÏ›ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ó¤· Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ MÈÙ˜ BfiÏÂ˚. ¢›Ï· ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚ›˙Ô˘Ó Ù· OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ MÔÛ¯¿ÙÔ˘. EÈϤÔÓ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ Î·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘

Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ·fi Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·, ·Ú¿ÓÔ̘ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÍÂÁÚ¿„Ô˘Ì ‹ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ò˜ ı· ÙËÓ Â͈ڷ˝ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯً Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. H ·Ú·Ï›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. OÈ ‰‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Û ¿ÏÏ· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È Û ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ô‡Ù ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó Ë EÙ·ÈÚ›· TÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ AÎÈÓ‹ÙˆÓ (ETA), Ù· OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· AE, Ë KÙËÌ·ÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· AıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜, ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi N·˘ÙÈÎfi, Ë EÎÎÏËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, Ë AÛÙ‹Ú A•E, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜, Î·È ‚¤‚·È· Ë NÔÌ·Ú¯›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ŸÏÔÈ ‰Â ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ϤÁÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û ȉÈÒÙ˜, .¯. Ì·Ú›Ó˜, ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ÂÓÔ›ÎÈ·. TÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÚÈÊÚ¿ÍÂÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û ·Ú¿‚·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓfïÓ, ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi. TÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ Û ÊÈ¿ÛÎÔ, ·ÊÔ‡ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‰‡Ô ΤÓÙÚ· Î·È ÌfiÓÔ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛÔÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ú‡·ÓÛË Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. H ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·Ú›ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. H ·ÎÙ‹ EOT B’ BԇϷ˜, ·ÚfiÙÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈË̤ÓË, Â›Ó·È Û ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. H ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜

KÔÛÌ¿, Î·È fiÏÔ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ó˘Ó «MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘». OÈ ‰Â ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓË fiÏË. EÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·fi Ì¿˙· ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ TPAM ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. T¤ÏÔ˜, ˆÚ·›Â˜ ȉ¤Â˜ fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. OÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, fiˆ˜ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÏÔ›Û‚Ô˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ï‡ÛË. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, ¤Ó· fiÚ·Ì·, ¤Ó·˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜. H χÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ¯¿Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙfi¯Ô˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ô Î·ı¤Ó·˜

Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ Î·È Ô Î·ıÔÏÈÎfi˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Î·È ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Î·È fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·È ı· ÂȂϤÂÈ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤ÙˆÔ. M ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤ˆ˜ ÙË BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ·Ú·Ï›·. H ÂÙ·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ô ˘ÂÚÙÔÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘fiÁÂÈˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. H ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ·ÊÔ‡ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ fiÏ· fiÛ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ·fi ÙȘ Ì·Ú›Ó˜ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ETA ·fi ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â·ÓÂÂÓ‰‡ÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÓÙÔ˘˜, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î.Ï.), ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·‰È·ÌfiÚÊˆÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™Â ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù· Î¤Ú‰Ë ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡, Ô˘ ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. H ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. N· ‰Ô‡Ó ÙËÓ Aı‹Ó· Ó· ·ÔÎÙ¿ Ì›· PȂȤڷ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ * O M.μ. Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ B’ AıËÓÒÓ Ì ÙË ¡.¢.

Y¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·Ú·Ïȷ΋ Ù˘ Aı‹Ó·˜; KÚ¿ÙÔ˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ú˘ı̛ۈÓ.

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 17


™Â ÌÈ· ÂȉÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.

18 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007


H AY§H H ÈÔ Ì·ÁÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘ TøN £AYMATøN T˘ ™OºIA™ TZOYMA

T

ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚԂϤÔÓÙ·È: ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÒÚÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ¯ÒÚÔÈ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ˯Ôı‹Î˘, Ù·ÈÓÈÔı‹Î˘, ηıÒ˜ Î·È ˆÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Î˘ÏÈΛÔ.

Ô «ı·‡Ì·» Ô˘ ‹Ù·Ó Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤‚Ë, Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ı· ·ÏÏ¿-

ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ηډȿ Ù˘ fiÏ˘. O Ïfi-

™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·›ÛıËÛË «˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜»: Ô ¯ÒÚÔ˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ù˘ «ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜» Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ «A˘Ï‹˜ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ». O ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ BÚ˘Û·Î›Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ˘·›ıÚÈˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, Ï·˚ÎÒÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î.Ï., ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÁÂÈÙÓ›·Û˘ Ì ÙË ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ AÙÙ¿ÏÔ˘ Î·È Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÌÓËÌ›·.

ÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ «A˘Ï‹ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ», ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ. ™ÙËÓ «A˘Ï‹ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ» ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÌfiÓÈÌ· ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘, Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 16 ÎÙÈÚ›ˆÓ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi. M ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÕÚˆ˜, A‰ÚÈ·ÓÔ‡, BÚ˘ÛÛ·Î›Ô˘ Î·È KÏ¿‰Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 4.000 ÙÂÙÚ. Ì., ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·˘Ùfi Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. ¢È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÛÙÂÚÔڈ̷˚ÎÔ‡ Ù›¯Ô˘˜, ηٿÏÔÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ó·Ô› ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ £ˆÌ¿ Î·È ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ EÏÈÛÛ·›Ô˘, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ XˆÌ·ÙÈ·ÓÔ‡ §ÔÁÔı¤ÙË Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÂoÓÔÌ·˙fiÌÂÓË «A˘Ï‹ ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ», ¤Ó·˜ ı‡Ï·Î·˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘ (ME§T), ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ȉڇıËΠÙÔ 1918 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ °. ¢ÚÔÛ›ÓË Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ °. KÔ˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 25.000 ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÔχÙÈÌ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. TÔ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÁÚ·Ì-

Ì·, Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË AÓ·ÛًψÛ˘ NÂoÙ¤ÚˆÓ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓˆÓ MÓËÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘, η٤ÏËÍ Û ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. OÈ Ó¤Â˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈο ·ÚÔ˘ÛÈ·Ṳ̂Ó˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ›¯ÓË ÌÈ·˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË, ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·, ıÚËÛΛ· - Ï·ÙÚ›·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fi¯È ˆ˜ „˘¯Ú¤˜ «ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜» ¤ÓÓÔȘ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÛÙ¤Á·ÛË - ÙÚÔÊ‹ ÂÓ‰˘Ì·Û›·, Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ı· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· 1.500 ÙÂÙÚ. Ì. ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ. ™Â ÌÈ· ÂȉÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÙȘ ·Ó·ÛÙËψÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙȘ ··È-

H ÌfiÓÈÌË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÛÎÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔχÌÔÚÊ˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ̤۷ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙ¤Á·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·fiÏ˘Ù· Û˘Ì‚·ÙÒÓ Ì ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ϤÁÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ME§T –ÙÔ T˙·Ì› T˙ÈÛ‰·Ú¿ÎË, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÙÔ §Ô˘ÙÚfi ÙˆÓ A¤ÚˉˆÓ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·Ófi˜ 22, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·– ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÂÙÚ¿Ù˘¯Ô ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÙ›ÚÈ·ÌÓËÌ›· ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

* BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ˘ Y¶¶O ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ÕÚˆ˜, KÏ¿‰Ô˘ Î·È BÚ˘ÛÛ·Î›Ô˘ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘. * O ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 IÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ô AÓ¿‰Ô¯Ô˜. * ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ MÂϤÙ˘ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÛÙ·ÙÈ΋, H/M): 700.000 ¢ÚÒ, ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ °’ K¶™. ∞

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 19


E›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ˘fiÏÂÈÌÌ· ÂÓfi˜ ˘ÂÚÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. TÔ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿. TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr ºˆÙfi: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

20 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

È ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ Á˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÙÔ˘˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ‰È¿‰ÔÛË ·Ú¯Èο Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (ÙÔ ’70), Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ (ÙÔ ’80), Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ Ù·ÈÓ›·˜. TÔ ÓÙÈ‚ÈÓÙ›, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·. (T· ÔÏ˘ÛÈÓÂÌ¿, Ô˘ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ Ù· ÔÏ˘ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ, ·ÓÙ¤ÛÙÚ„·Ó οˆ˜ ÙËÓ Ù¿ÛË, ÂÂȉ‹ Í·Ó¿-

O

‚Á·Ï·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ¤ÓÂÛË ˙ˆ‹˜ Û’ ¤Ó· ıÂÛÌfi Ô˘ ¤ı·ÈÓÂ). ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÙˆÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. £· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚ·, ·Ó Ô §·ÏÈÒÙ˘ ÙÔ 1997 –Î·È Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘– ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ‰È·ÙËÚËÙ¤· ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó, fiÛ· ·›˙Ô˘Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘. ◊Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ. M¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ıÂÚÈÓ¿ (Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿) Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó ·fi


¤ÏÏÂÈ„Ë ı·ÙÒÓ. EÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÈÓÂÌ¿-ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ÎËÚ˘¯Ù› ‰È·ÙËÚËÙ¤·, ·ÏÏ¿ ηӤӷ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ·Ï¿ ı· ÌÂÈ Ì¤Û· («AÙÙÈÎfiÓ» ÛÙËÓ K˘„¤ÏË, «P¿ÓÈ·» ÛÙ· £˘Ì·Ú¿ÎÈ·, «MÔÓ PÂfi» ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ NÈÎfiÏ·Ô, «AÙÂÓ¤» ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·˜, «MÚfiÓÙÁÔ˘ÂË» ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ - AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ Î.Ï. °È· ÙÔ «A-B» ı· ‰Â›Ù Û ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÙ‹ÏË). OÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ·ÁÈfiÎÏËÌ· Î·È ÙÔ ¯·Ï›ÎÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi Ô˘Ú·Ófi, Ë ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÔÈ ·ÎfiÌ· ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔÈ, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‡۷Ó ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ – ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· ÙÒÚ· Ó· ÎÏ·›Ó ˘ÔÎÚÈÙÈο. O‡ÙÂ Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ fiÙÈ Ù· ıÂÚÈÓ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈ΋ ȉÈÔÌÔÚÊ›· ·ÔÙÂÏ› Î·Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜: ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ÙËÓ IÙ·Ï›·, ÙËÓ A›Á˘ÙÔ, ÙȘ H¶A – ›Ûˆ˜ Î·È ·ÏÏÔ‡. §›Á· ıÂÚÈÓ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ‰‹ÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Û˘ Ê˘ÙÔ˙ˆÒÓÙ·˜. K·Ï‡ÙÂÚ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ Ô

ÎfiÛÌÔ˜ οÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Â‡ÎÔÏ· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.

Î·È ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ›Ûˆ˜ οÙÈ Ï¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. I‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ:

AÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜, ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ (·ÓÙÈÁڿʈ ·fi ÙÔ ˘fi ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ «T· ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. Afi ÙÔ KÈÓËÌ·ÙÔʈÙfiÁÚ·ÊÔÓ (1896) ÛÙÔÓ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ (2007). ¶ÚÔÛˆÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô». E‡ÎÔÏ· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Ô‡Ù ¤Ó· Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÎÈ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ‰È·ÙËÚËÙ¤·, ›ӷÈ

AÂÏÏÒ, KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜. E›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜

ıÂÚÈÓfi ·fi ÙÔ 1939, ÙÔ 1962-63 ¯Ù›ÛÙËΠˆ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi/ıÂÚÈÓfi Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÏ˘ÛÈÓÂÌ¿ Ì ¤ÍÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜. TÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ıÂÚÈÓfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, ¤Ó· οˆ˜ ÎÚ‡Ô ÛÈÓÂÌ¿, Ì ٷÈӛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. AıËÓ·›·, KÔψӿÎÈ. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1979, Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÂÔ¯‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. ¶·Ú¿ ÙË ‚·‚Ô‡Ú· ·fi ÙË ™Â˘Û›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ▲

ºøTEINH ¢E™MH, ANOIXTO™ OYPANO™ T· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó·

∞π°§∏ ∑∞¶¶∂π√À: ™π¡∂ª∞ ª∂ ∑∞∫∂Δ√À§∞, ¶π∞™∂ ∫∞π ªπ∞ ª¶πƒ∞. π™ø™ Δ√ ¶π√ °¡ø™Δ√ ™π¡∂ª∞ Δ∏™ ∞£∏¡∞™, §π°√ ª∂Δ∞ Δ√ º∞°∏Δ√, §π°√ ¶ƒπ¡ Δ√ LALLABAI.

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 21


¶√§∏

Δ√ «∞-μ» Δ∏™ √¢√À £∂√Δ√∫√¶√À§√À ™Δ∞ ¶∞Δ∏™π∞

ˆ˜ ›Ûˆ˜ ı· ›‰·ÙÂ, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ AÚ›ÏË ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÚÒÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ fiÏ˘, Ô «Z¤Ê˘ÚÔ˜» ÛÙ· ¶ÂÙڿψӷ. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ›‰Â fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¿ÓÔÈÍË ‹Ù·Ó ‹È· Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÍ ӈڛÙÂÚ· ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. AÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÓÔÈÍË Ì ¯ÈfiÓÈ·, ı· ÙÔ ¿ÓÔÈÁ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ, ·˜ Ô‡ÌÂ. §ÔÁÈÎfi. H ȉȈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ø˜ Â‰Ò Î·Ï¿, Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜.

Ÿ

TÔ «A-B» fï˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍÂ. TÔ «A-B» Â›Ó·È ¤Ó· ·ÏÈfi, ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÂÈÛÙfi ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙ· ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, Ô˘ ÛÒıËΠ̠¯›ÏÈ· ˙fiÚÈ· ÂÂȉ‹ ÙÔ ™Â٤̂ÚË ÙÔ˘ 2005 ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 1.675.000 ¢ÚÒ. TÔ ·ÁfiÚ·Û ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ıÂÚÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙÚ›ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙË «™Ù¤ÏÏ·» ÛÙËÓ K˘„¤ÏË Î·È ÙÔÓ «OÚʤ·» ÛÙË °Ô‡‚·. E, ·ÎfiÌ· ÙÔ Î¿ÓÂÈ.

«ZEºYPO™» Î·È «A-B»

TÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ·Ó‡ÎÔÏÔ, ÛÙÔȯÂÈ҉˜. Ÿ¯È fï˜ ·Ó ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. ¶¤Ú·Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 2005, Ù›ÔÙ·, ηӤӷ ¤ÚÁÔ. ¶¤Ú·Û ÙÔ 2006, ¿ÏÈ Ù›ÔÙ·. •ÂΛÓËÛÂ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ 2007, ·ÎfiÌ· ÈÔ Ù›ÔÙ·. AÓ ÙÔÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ È‰ÈÒÙ˘, ı· ÙÔÓ Â›¯Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙfiÙÂ, ı· ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2005. K·È Ê˘ÛÈο ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ÙÔ˘ 2006 Î·È ÙÔ˘ 2007. ŸÌˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Íԉ‡ÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ ÏÂÊÙ¿. •Ô‰Â‡ÂÈ ‰Èο Ì·˜. KÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓ›ٷÈ.

◊ ÙÈ ı· ÂÈ ¢ËÌfiÛÈÔ – ÛÙ· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿

¢ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿Ïψ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜: Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, Ë È¿ÙÛ· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ, Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ù˘ NÙfiÚ·˜ (ÙfiÙÂ) Î·È ÙÔ˘ K·ÎÏ·Ì¿ÓË (Û‹ÌÂÚ·), Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ù¿‰Â ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Û ¿‰ÂÈ·, ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÙÔ Ê·Í Ô˘ ¯¿Ï·ÛÂ, Ë ÎfiÓÙÚ· Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (ÙÔ 6Ô), Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏψÓ, Ô °Î¤Î·˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍÂ Ô ¤Í˘ÓÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ô Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û›ÚÈ·Ï Î›ÏÂÚ ÙÔ˘ BÈÚÙ˙›ÓÈ· TÂÎ. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. AÏÏ¿ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ «A-B» Ì ÙÔÓ «Z¤Ê˘ÚÔ» Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Û˘ÓÂȉËÙÔ‡˜ ‹ fi¯È ÂıÓÔÌÔÏÛ‚›ÎÔ˘˜.

22 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

E¶I TOY ¶IE™THPIOY O IÔ‡ÓÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô (ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ – ۯ‰fiÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ) ÛÈÓÂÌ¿ «AB», Ì· Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈο, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ÎÔ˘ÙÛ¿ ÛÙÚ·‚¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. EÓÓÔÒ Ê˘ÛÈο ÙË «™Ù¤ÏÏ·» Î·È ÙÔÓ «OÚʤ·». ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌË. ¶fiÙ ÛÎÔ‡ÂÈ Ô Â˘ÎÏ‹˜ ‰‹Ì·Ú¯fi˜ Ì·˜ Ó· Ù’ ·ÓÔ›ÍÂÈ; TÔÓ OÎÙÒ‚ÚË;

¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÔÚı¿‰ÈÎÔ, ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ – ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô. A›ÁÏË, Z¿ÂÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1928 (!) Û’ ¤Ó·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙfiÔ ·ıËÓ·˚΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. T·Èӛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Î·ÈÚ˜. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô, ÂÓÓÔ›ٷÈ. AÏÊ·‚›Ï, ¶·Ó·ı‹Ó·È·. EÍ·›ÚÂÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ì ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹, ÒÛÙ ӷ ·›˙ÂÈ ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ. E›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ «ºÏÒÚ·» (1967), ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ “Play Boy” Î·È Î·Ù¤ÏËÍ “AÏÊ·‚›Ï” ÙÔ 1986. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ. K·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ù·Èӛ˜ Ù¤¯Ó˘. AÌfiÚÂ, ¶ÔχÁˆÓÔ. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1961. ˆ˜ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ıÂÚÈÓfi˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ™‹ÌÂÚ· οو ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘», ÂÓÒ Ô ıÂÚÈÓfi˜ Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜, ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ Û ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. AÙÙÈÎfiÓ ÕÏÛÔ˜, AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Û ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. T·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. AÊÚÔ‰›ÙË, °Î¿˙È. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1961 Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÁÈ· ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÛÈÓÂÌ¿ B’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (ÂÏÏ›„ÂÈ °’). ŒÎÏÂÈÛÂ, ÂÁηٷÏ›ÊÙËΠÁÈ· ηÈÚfi, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ, Í·Ó·¯Ù›ÛËΠÂÍ·Ú¯‹˜ Ì ϷÌÚ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ 2000 Î·È ¤·ÈÍ ˆ˜ ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. ŒÎÏÂÈÛ ¿ÏÈ Î·È Í·Ó¿ÓÔÈÍ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. BÔÍ, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ™ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ A’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ (!) ÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ «AÙÏ·ÓÙ›˜», Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤·ÈÍÂ Î·È (‚Ô˘‚¤˜) Ù·Èӛ˜, ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ «MÔÓ ™ÈÓ¤» (1934). TÔ BÔÍ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1938 ÛÙËÓ ÔÏ˘ÁˆÓÈ΋ Î·È ÎÚ‡· Ù·Ú¿ÙÛ· ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ηʤ. E›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›¯·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÏ· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ì¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ηڷÁÎÈfi˙Ë Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. ÕÓÔÈÍ ÙÔ 1991, Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È ·›˙ÂÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÌÈ·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ, Ì ۈϋÓ˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ̤۷ ·fi ÙÔ ‰¿‰fi ÙÔ˘, fiˆ˜ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ¶Ô¿È. EÎÚ¿Ó, ¶·Ó·ı‹Ó·È·. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1969 ˆ˜ Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÔÈÔÙÈÎfi˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›ÛÔ‰Ô Û ʿÏÙÛÔ ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ÙÔ ÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ôχ Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. EÏÏËÓ›˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ. TÂÚ¿ÛÙÈÔ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ıÂÚÈÓfi, Ì ÔÏÏ‹ ¿ÓÂÛË, fiÌÔÚÊÔ ÂÍÒÛÙË Î·È Î¿ÌÔÛ˜ Á¿Ù˜. ¶‹Ú ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ıÚ˘ÏÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ (1945-1976), ·›˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1960 Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ‚·ÛÈο ÔÈÔÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. TÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηٿÛÙËÌ·-ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ. Z¤Ê˘ÚÔ˜, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1945 ˆ˜ Ï·˚Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ B’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (ÂÏÏ›„ÂÈ °’ ÎÈ ·˘Ùfi˜), ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘ – οˆ˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÊÔ‡ Ë ‚·ÛÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÔÌ›Ó˜ Î·È Î·ÚÔ‡ÏÈ· Ù·ÈÓÈÒÓ. H ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ, Ô˘ ÙÔ ‹Ú·Ó ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜ Ù˘ AÚ¯·›·˜ AÁÔÚ¿˜ (1938).

HϤÎÙÚ·, ÕÁÈÔ˜ §Ô˘Î¿˜. ¶ÚˆÙfi·ÈÍ ÙÔ 1940 Î·È ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÛÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ §Ô˘Î¿. TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˜, Ì ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó· ıˆÚ›· Î·È Î·Ù·ÚÁË̤ÓÔ ÂÍÒÛÙË. º˘ÙÔ˙ˆÂ›. £ËÛ›ÔÓ, £ËÛ›Ô. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1938 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜, ¢ÓÔË̤ÓÔ˜ Ôχ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ηϤ˜ Ù·Èӛ˜. §ÈÏ¿, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1967. MÈÎÚfi˜, Ú¿ÛÈÓÔ˜ Î·È ÎÔÌ„fi˜, ·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ıÂÚÈÓfi ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·›˙ÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË Î·Ï¤˜ Ù·Èӛ˜. Ÿ·ÛȘ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ. AÚ¯Èο Û˘ÓÔÈÎȷ΋ Ì¿ÓÙÚ· fiÔ˘ ¤·È˙·Ó ηڷÁÎÈfi˙Ë Ô M¿ÓıÔ˜ Î·È Ô KÂÚ·Ì›‰·˜, ¤ÁÈÓ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ 1961. E›Û˘ ÌÈÎÚfi, Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÎÔÌ„fi, ·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. OÚʤ·˜, °Ô‡‚·. ™ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›¯·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ù· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ «AÛÙ¤ÚÈ·» (1959) Î·È «OÚʇ˜» (1973) ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ §Â˘Ù¤ÚË ™ÎÏ¿‚Ô˘. O ¢‹ÌÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, ÁÎÚ¤ÌÈÛ ÙÔÓ ·ÏÈfi «OÚʤ·» (!) Î·È ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ‡ÙÔÓ Â‰Ò (2001), ¤Ó· ÎÚ‡Ô ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘, ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ¶·Ï¿˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1925 (!) Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈÔ, ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi οو Î·È ıÂÚÈÓfi˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ÙÔ fiÏÔÓ Î·È ‰›¯ˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ò˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ¶·›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηϤ˜ Ù·Èӛ˜. ¶·Ó·ı‹Ó·È·, ¶·Ó·ı‹Ó·È·. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20 (!), ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ Ê˘ÛÈο, ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÌÂٷ͇ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË - X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. Œ‰ˆÛ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË. T·Èӛ˜ Ù¤¯Ó˘. PȂȤڷ, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ·›˙ÂÈ ÙÔ 1969 ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Ï·˚Îfi ÛÈÓÂÌ¿. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘, ¢ÓÔË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ. ™Ù¤ÏÏ·, K˘„¤ÏË. E›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi «¶ÈÁοϻ (1969-1990), Ô˘ ÙÔ ‹ÚÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔ Í·Ó¿ÓÔÈÍ ÂȘ ·Ó¿ÌÓËÛÈÓ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Ô˘ ˘Ô‰˘fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· Ë MÂÚÎÔ‡ÚË. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1992, Ê˘ÙÔ˙ˆÒÓÙ·˜. ™ÈÓ¤ ¶·Ú›, ¶Ï¿Î·. •ÂΛÓËÛ ˆ˜ ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ 1938 Î·È ÙÔ 1960 ¯Ù›ÛÙËΠˆ˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ıÂÚÈÓfi˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. AÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÁÈÓ Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, ÂÓÒ Ë Ù·Ú¿ÙÛ· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤·. M¤ÛÔ Â›Â‰Ô Ù·ÈÓÈÒÓ. TÚÈ·ÓfiÓ, AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘. TÔ ÚÒÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹, ÒÛÙ ӷ ·›˙ÂÈ ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1961, Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È Ì ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. æ˘ÚÚ‹, KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤·ÙÚ· Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì·Á·˙È¿. TÔ ÚÒÙÔ Ï˘fiÌÂÓÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. K·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÈÓ¤ Ù¤¯Ó˘. ∞


28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 23


¶PA™INH

K APTA

XfiÏÁÎÂÚ PÈ‚¤Ú·, PfiÛ· PÔ̤ÚÔ, B·ÏÂÓÙ›Ó, º·ÌÈfiÏ·, ºÈÔڤϷ

Ï·ÙÈÓÔ ·ÌÂÚÈηÓÔ›

AıËÓ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜:© M∞ƒø K√Àƒ∏

T

ÔÓ 39¯ÚÔÓÔ XfiÏÁÎÂÚ Î·È ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ PfiÛ· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ÙÔ›· ¿Óˆ Û ÙÚ›· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Á˘·Ï›. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ. BÁ¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜. MÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Á·ıÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· – ÔÈ ÛÎÏËÚÔ›! O XfiÏÁÎÂÚ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ EÎÔ˘·‰fiÚ ÚÈÓ ·fi 13 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ÈӤϷ Î·È Ù· Ù˙·Ì¿ÎÈ· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÙË §›Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó· ÊÙˆ¯fi Á˘ÌÓ·ÛÈÔÎfiÚÈÙÛÔ, ÙË PfiÛ·, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ, fiÙ·Ó ÚˆÙÔ‚Á‹Î ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ηʤ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Ï˘fiÙ·Ó. «ZˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó «‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·». MfiÓÔ Ô˘ Ô XfiÏÎÁÂÚ ¤‚Á·˙ ÙfiÙ 20 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙË Ì¤Ú·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÔ‡! H PfiÛ· Â›Ó·È ÔÚÊ·Ó‹ ·fi ÌËÙ¤Ú·. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ¢ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿. °ÓÒÚÈÛ ÙÔÓ XfiÏÎÁÂÚ ÁÈ·Ù› ¤„·¯Ó ‰˘Ô ÎÔÚÓ›˙˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˘! TÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ PfiÛ·˜ fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ XfiÏÁÎÂÚ Â›Ó·È –ÙÈ ¿ÏÏÔ;– Ë ÌË Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ·fi ÎÔÓÙ¿. MÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ ¿ÓÙ· Ì·˙› Ù˘. TÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙË §›Ì· ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜. O˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, BÔÏÈ‚›·, XÈÏ‹. A˘ÛÙÚ›·, °·ÏÏ›·, IÛ·Ó›·, IÙ·Ï›·. O 15¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜, Ô B·ÏÂÓÙ›Ó, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË M·Ú ÓÙÂÏ ¶Ï¿Ù· Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ë 10¯ÚÔÓË º·ÌÈfiÏ· ÛÙË PÒÌË ÎÈ Ë 5¯ÚÔÓË ºÈÔڤϷ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ʈÙÂÈÓfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡, ÙÚÒÓ ÁÈ· ÚˆÈÓfi ·‚ÔοÓÙÔ ·ÏÂÈÌ̤ÓÔ Û „ˆÌ› Î·È ¿Ó ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Û¯ÔÏÂÈfi. O XfiÏÁÎÂÚ Î·È Ë PfiÛ· ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ EÎÔ˘·‰fiÚ. O ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÎfiÌË Ù·Íȉ‡ÂÈ: NfiÙÈ· AÊÚÈ΋, OÏÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·. 濯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È Â‰Ò ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î¿ˆ˜. ∞ 24 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007


√ 15¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜, Ô B·ÏÂÓÙ›Ó, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË M·Ú ÓÙÂÏ ¶Ï¿Ù· Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, Ë 10¯ÚÔÓË º·ÌÈfiÏ· ÛÙË PÒÌË ÎÈ Ë 5¯ÚÔÓË ºÈÔڤϷ ÛÙËÓ Aı‹Ó·

28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 25


QUIZ

∫∞π Δøƒ∞... ¢π∞§∂πªª∞ °π∞ ¢IAºHMI™EI™ H A.V. ÙÛÂοÚÂÈ ÙË... ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÛÔ˘ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· T˘ IøANNA™ KANE§§O¶OY§OY 1. ¶ÔÈÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ οÓÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡;

B. ™¿Î˘ PÔ˘‚¿˜ °. ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜

A. ¶¤ÙÚÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜ B. AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ °. ™¿Î˘ MÔ˘Ï¿˜

14. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙÔ Knorr Vie;

A. °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘Ï›ÓÔ˜ B. AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘ °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •¤ÓÔ˜

2. ¶fiÛ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÎÚo›ÛÔ˘, Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ Ù˙fiÎÂÚ;

15. ™Â ÔÈÔ ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ë Cosmote;

A. 7 B. 8 °. 9

A. Taxi girl B. N·È ‹ Ô˘; °. Super Deal

3. ™Â ÔÈÔ Û›ÚÈ·Ï ·›˙ÂÈ Ô ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ηʤ §Ô˘Ì›‰Ë;

16. H ·Ù¿Î· «Î·È ÙÔ ÌÈΛÓÈ Ù¤ÏÂÈÔ, ÎÔÚ›ÙÛÈ·», ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÔÈÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ;

A. TÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ B. ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ °. AÓ Ì’ ·Á·¿˜

A. Bodyline B. ¶Ú›ÓÔ˘ °. Laserline Clinics

4. ¶ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Ramones ÓÙ‡ÓÂÈ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ “Go” Ù˘ EıÓÈ΋˜;

17. ¶ÔÈÔ˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ Ì·˜ ϤÂÈ «˙‹Û ÙË ÛÙÈÁÌ‹» ÛÙÔ ÛÔÙ Ù˘ Vodafone;

A. The KKK took my baby away B. Blitzkrieg Bop °. I wanna be sedated

A. º¿Ó˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ B. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ °. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘

5. ¶ÔÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô «∂, ηÈ; EÁÒ ·fi ·˘Ùfi ηÏÒ Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘!»;

18. ™ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Heineken, fiÔ˘ fiÏ· ·ÏÏ¿-

A. 694 4543543 B. 694 4326326 °. 694 4184184

˙Ô˘Ó, Ô Ù‡Ô˜ Ì·›ÓÂÈ Û ٷ͛ ·ÏÏ¿ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi:

A. ¿Ì·Í· B. ¿ÏÔÁÔ °. ÙÚ¤ÓÔ 19. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ë ÚÒËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Jose Cuervo;

A. ™Ô‡˙È B. §Ô‡ÛÈ °. K¤ÏÈ 20. ™Â ÔÈ· Ô‰fi Î·È ·ÚÈıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ë ›ÙÛ· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Amstel;

A. AÓ¿Ê˘ 6 B. AÓ¿Ê˘ 9 °. AÓ¿Ê˘ 69 21. ™ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ATE AÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Super Autoplan, ÙÈ Ì¿Úη Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ;

A. ªini cooper B. Vw golf °. Opel astra

A¶ANTH™EI™: 1-A, 2-°, 3-B, 4-B, 5-°, 6-A, 7-A, 8-B, 9-°, 10-°, 11-A, 12-°, 13-B, 14B, 15-°, 16-°, 17-°, 18-A, 19-B, 20-A, 21-B

ª¿ı ÙÒÚ· fiÛÔ Û¯ÂÙÈÎfi˜ Â›Û·È Ì ÙÔ ı¤Ì·: 6. Afi fiÛ˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· Cream Cracker ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘;

A. 1.296 B. 1.692 °. 1.269 7. ¶ÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÒÌ·ÙÔ˜ “The One” Ù˘ Dolce & Gabbana;

‰›‰˘Ì· ËıÔÔÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi;

°. ÎfiÎÎÈÓÔ

A. ¢‹ÌËÙÚ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ - £Ô‰ˆÚ‹˜ AıÂÚ›‰Ë˜ B. K·ÙÂÚ›Ó· §¤¯Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ KÈÌÔ‡Ï˘ °. Õ‚· °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶¤ÙÚÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜

10. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ·Ú ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ L’Oréal;

A. ZÈ˙¤Ï B. N·fiÌÈ K¿ÌÂÏ °. E‡· XÂÚÙ˙›ÎÔ‚·

9. TÈ ¯ÚÒÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Ë ÎÔ¤Ï· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ HÔndos Center;

8. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ

A. ÊÔ‡ÍÈ· B. Ìo‚

26 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

A. ¶ÂÓ¤ÏÔ KÚÔ˘˙ B. T˙¤ÈÓ ºfiÓÙ· °. ¶¿ÚȘ X›ÏÙÔÓ 11. ¶ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ï› ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Mars;

A. Blue Monday (New Order) B. Common People (Pulp)

°. Photografic (Depeche Mode)

√ JEAN-PAUL GOUDE, A¶√ Δ√À™ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√À™

12. ¶ÔÈ· ‰ËÌËÙÚȷο ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ °È¿ÓÓ˘ M¤˙Ô˜;

A. Coco cops B. Fitness °. All Bran 13. ¶ÔÈÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ O¶A¶ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·;

A. Mȯ¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘

¢π∞º∏ªπ™Δ∂™, ª∂ Δ∏ ª√À™∞ Δ√À, LA∂TITIA CASTA (“SO FAR SO

AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 0 ¤ˆ˜ 8 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

E›ÛÙ ¿Û¯ÂÙÔÈ Î·È, ÁÈ· ÙÈ̈ڛ·, ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‚ϤÂÙ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. MÂÙ¿ ͷӷοÓÙ ÙÔ ÎÔ˘›˙ ÎÈ ·Ó Û·˜ Ê·Ó› Î·È ¿ÏÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÙÈ Ó· ˆ; TÛ¿Ì· Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢Úo˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ Íԉ‡ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ.

GOUDE”, THAMES & HUDSON, 2005)

AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 9 ¤ˆ˜ 17 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

EÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· οÓÂÙ ̛· ·ÎfiÌ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ηٷٷÁ›Ù ‹ ÛÙÔ˘˜ ·fi ¿Óˆ ‹ ÛÙÔ˘˜ ·fi οو. AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 18 ¤ˆ˜ 21 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

Afi Ô‡ ‰È¤ÚÚ¢Û fiÙÈ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÎÔ˘›˙ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜; T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ∞


28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 27


O BILLY- EKºøNHTH™ ™TO £øPHKTO TOY RED BULL

B. APAMBO°§OY ME º√¡Δ√ TO NEO MONTE§O Δ∏™ ADIDAS

NIKO™ MO§OXTO™ ™E DUBLE FLIP 28 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

H øPA ¶OY O§OI ¶EPIMENAME: H øPA ¶OY TA ¢øPA KANOYN ¶TH™EI™ ¶ANø A¶O TA KEºA§IA MA™!

√§∞ ∂π¡∞π ∂Δ√πª∞ °π∞ Δ∏¡ À¶√¢√Ã∏ Δø¡ RIDERS

AND THE WINNERS... ™THN A°KA§IA TOY GOT 2B BY SCHWARZKOPF

DAMIAN ARGI & ¶. μ√Àªμ∞∫∏™

°IANNH™ MHTPO¶OY§O™ HEELFLIP


MO§I™ ™E OPH KYK§Oº Ô˘Ì

°’ ¶ANE§§HNIO™ ¢IA°øNI™MO™ SKATEBOARDING TH™ A.V.

™·Ó›‰ˆÛ¤ ÙÔ!

Ô ¿ÏÌ ΔÔ ÚÒÙ ÓÈÎfi skate ÏË ÁÈ· ÙÔ ÂÏ TA

™E O§A §EIA ø BIB§IO¶

TÔ˘ BILLY °PY¶APH TÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ skaters Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ı·̷ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ù‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ 40 ‚·ıÌÔ‡˜ ˘fi ÛÎÈ¿! M ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÛÎÂÊًηÌ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì Á‡Úˆ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ Î·È Â›‰·Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ skaters Ó· «˙ÂÛÙ·›ÓÔÓÙ·È» οو ·fi ÙÔ ˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ù˘ AıËÓ¿˜, ÂÁηٷÏ›„·Ì ÙËÓ È‰¤·. TÔ ÌfiÓÔ Ì·˜ ̤ÏËÌ· ÂΛӘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ù· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·Ï¿ Î·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚ¿. H Red Bull ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÏ ÔÌڤϘ Ù˘ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ riders Î·È Ó· ·ÚοÚÂÈ Û ÂÈÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ Ì·‡ÚÔ ıˆÚËÎÙfi-ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, Ô˘ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ Ì·˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Afi ‰›Ï· Î·È ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ got 2b by Schwarzkopf, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ‰ÚÔÛÈ¿ Ì ¤Ó· styling ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÛηÏ! ¶ÈÔ ÎÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ A.V. Ì ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÒÙ· ·ÓÙ›Ù˘· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Damian Argi, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. T· ˘fiÏÔÈ· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. YfiÏÔÈ· Û‹Ì·ÈÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÓÂÚÒÓ Î·È Ù¯ÓËÙ‹˜ ‰ÚÔÛÈ¿˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÙÈ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ Ôχ¯ÚˆÌˆÓ Î·È 100% Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÓÂÚÔ›ÛÙÔψÓ! °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ Ë Athens Voice ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi È· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ street skateboarding contest, Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ YÂÚÓÔÌ·Ú¯›·˜ AıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚ› οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘) Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ (got 2b by Schwarzkopf, Adidas, Red Bull), ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (thespot.gr, Flipside magazine Î·È Mad tv) Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ skate. TÔ ÊÂÙÈÓfi event ›¯Â ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi concept ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. M·˙› Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤Î·ÓÂ Î·È ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ì·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Damian Argi “Dedicated 19972007” (ÂΉ. Athens Voice books), Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ skateboarding ÛÎËÓ‹˜. ŸÏ· ›¯·Ó ÛÙËı› Î·È ÔÈ skaters ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ·fi οı ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. T· ÎfiÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ Î¿ı ·Ó·‚¿ÙË ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ jump Ì curb, Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ fiψÓ. OÈ Î¿ÌÂÚ·ÌÂÓ ··ı·Ó¿ÙÈ˙·Ó ÙȘ Ê¿ÛÂȘ,

OI NIKHTE™ TøN BEST TRICKS KÒÛÙ·˜ TÚÈÌfiÓÈ·˜ O KÒÛÙ·˜ Â›Ó·È 17 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ 4,5 ¯ÚfiÓÈ· skate. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÚÈÛË. Œ¯ÂÈ ÛfiÓÛÔÚ˜ ÙËÓ Adio Footwear. O KÒÛÙ·˜, Ì ¤Ó· Ôχ ηÏfi fakie fronside big spin ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ Ù¿ÊÔ, ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ best trick. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ: «MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›ÚÓˆ ̤ÚÔ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È street skate Î·È ÙÔ ·Á·Ò Ôχ». B·Û›Ï˘ K·Ï·Ì·Ú›‰Ë˜ O B·Û›Ï˘ Â›Ó·È 21 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ skate 5 ¯ÚfiÓÈ·. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÚÈÛË. Œ¯ÂÈ ÛfiÓÛÔÚ˜ ÙËÓ NikesB, ÙËÓ Billabond Î·È ÙË

Ù· ‚·ÚÈ¿ beat ·fi ÙÔ ‚·Ó¿ÎÈ Ù˘ Red bull Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Best trick contest. O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. E›¯·Ó ÂÈÏÂÁ› Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ, ÔÈ skaters ‰È¿ÏÂÁ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó (̤۷ Û 30 ÏÂÙ¿) ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÏÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈı› ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô best trick. MÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· 4 ‹ Î·È Û fiÏ·. OÓfiÌ·Ù· Ê·‚ÔÚ›, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ·, ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÊÙ·Û ٷ 65 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÔÏÈο. TÔ ÚÒÙÔ best trick Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ì·˜ event ‹Ù·Ó ÙÔ drop ·fi

Î · È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. KfiÏ· fiˆ˜ ÙÔ switch heelflip ÙÔ˘ Sammy, ÙÔ nollie tre ÙÔ˘ £ÂÔ¯¿ÚË, ÙÔ fakie bigspin flip ÙÔ˘ HÏ›·, ÙÔ switch bigspin heel ÙÔ˘ BÏ¿ÛÛË, Ù· Ôχ ¿ÓÂÙ· nollie bigspin, nollie 360 pop shovit ÙÔ˘ M¿ÚÈÔ˘, Ù· ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏ¿ double flip Î·È tre ÙÔ˘ K·Ï·Ì·Ú›‰Ë, Î·È Ù· ÙÚÂÏ¿ ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿ÎË fiˆ˜ ÙÔ bs 180 backfootflip Î·È ÙÔ big spin casperflip ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ. O ‹ÏÈÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ best trick ÛÙÔ double set ›¯Â ¿ÚÂÈ ÛÂÈÚ¿ Ì 18 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù·, Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· οÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϿ 360 flips Î·È pop shovit. E›‰·Ì ¤Ó· Ôχ ÛÙÈÏ¿ÙÔ switch heel ·fi ÙÔÓ Sammy, ¤Ó· double flip ÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ TÚ›ÌÔ, backfoot flip Î·È casper flip ·fi ÙÔÓ NÈÎÔÏ¿ÎË, ÙÔ „ËÏfi hardflip ÙÔ˘ K·ÏÎÔ‡ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ bs bigspin ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘. AfiÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌ· 13 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ì·˜ event ÁÈ· ÙÔ 4Ô (Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô) best trick, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ bank Ì curb. AÓ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ‹Ù·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ riders, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· grinds Î·È slides ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì·. O B·Û›Ï˘ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ¿ÓÂÛË Î·È ›ڷ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٤ÏÂÈ· noseblunt slide Î·È flip B/S five-0, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù· pop shovit nosegrind ÙÔ˘ °ÎÂÎfiÔ˘ÏÔ˘. EÓÙ˘ˆÛ›·Û fï˜ ÙÔ grind back foot flip out Î·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ flip crooks ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿ÎË (Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û fiÏ· Ù· best trick). MÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÎfiÏÔ˘, ¿Ú¯È˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ, ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ (οو ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜) Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ¤Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 20. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË, Ù· ÎfiÏ· ¤ÂÊÙ·Ó ‚ÚÔ¯‹ Î·È Î·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ™ÙÔ drop Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ best trick ͯÒÚÈÛ ÙÔ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο UNSEEN fiˆ˜: fingerflip, nollie Ôχ ηÏfi fakie fronside big spin ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ KÒÛÙ· TÚÈÌfiÓÈ·, ÛÙÔÓ back heel, fronsite shovit tail grap, nollie flip, nollie double flip, fakie Ù¿ÊÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Í¯ÒÚÈÛ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ 360 flip ÙÔ˘ fronside big spin Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. TÔ ÚÒÙÔ best trick ¿ÚB·Û›ÏË K·Ï·Ì·Ú›‰Ë, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ double set ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ¯ÈÛ Ôχ ‰˘Ó·ÌÈο, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ø™H ANAKOIN 0/6, ÙÔ Ú·ÓÙ¶¿ÓÔ˘ Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ bs bigspin Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ·ÙÔ 3 TÔ ™¿‚‚ skaters ·Ó·ÓÂÒ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ bank Ì curb, Ô N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ Ì ÙÔ ¿TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ best trick ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ì 13 Ó Î›Ó Ùˆ ‚Ô‡ fiψ atepark Ù˘ X·Ï „ÔÁÔ flip crooks ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. E‰Ò Ù· ÎfiÏ· ›¯·Ó ·ÚÎÂÙfi ‡„Ô˜ Ô k Ù Â Ôs ÓÂÙ·È ÛÙ olcom contest Ì ˙› K·È ÔÈ 4 ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ú 400 Ô · V Ô M Ù . ‰·˜ ÁÈ· d In The Parks” ˆÓ il ηı¤Ó·˜, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Athens Voice, ηıÒ˜ Î·È · Á W “ Ú · ÈÔ ‰ fiÓÔÌ Von Zipper. O B·Û›Ï˘ Ì ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ 360 flip ·Ó·- ‰Â›¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÓÈÛÌfi ÔÈ ÎÈÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ÙÔ ‰È·Áˆ ¯ÔÓÙ·È Ì¿ÚÌÂ Â Ì ‰Â›¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ best trick. ¢‹ÏˆÛ best trick. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È È· ÂÎ ˘fiÛ §›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤˜ Ì·˜ , ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÂ Ì ÎÙ‹fiÙÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ı· ÙÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÁÈ· «·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ¿ Ú· Ù · Ô ¯  Ô˘, ÂÙÈÎÔ‡ Ú Ô ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·Ê Ó·... «ÊÙȿ͈ Ù· ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· ÌÔ˘!». ¢‹ÏˆÛ ·ÎfiÌ· contest ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ È· . ‰ te ska ‰ÚÔÌ‹ χ Ôχ fiÙÈ «ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÏ˘ ‰ÈÔÚ- ¶Â‰›ÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ». ÚÈÛÙÒ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó (›Ù ¤Ï·Ú· Ì Ô ere! Cu th Á·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ‚·Ó ̤ÚÔ˜ ›Ù fi¯È ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi), ÛÙËÓ Athens Voice, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ skate». N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ O N›Ô˘ Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ event οı ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙËÓ YÂÚÓÔÌ·Ú¯›· ÎÔ˜ Â›Ó·È 16 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ AıËÓÒÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ £¿ÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˘ O £¿ÓÔ˜ Â›Ó·È 17 skate 6 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› Ì·˜, ÙËÓ got 2b by Schwarzkopf, Adidas Î·È Red Bull, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ skate 5 ¯ÚfiÓÈ·. Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Û ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ E›¯Â ¿ÚÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÒÚ· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÂΛ ¿ÓÂÙË Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. ™ÙÔ˘˜ ÛË ÛÙÔÓ «2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÎ·È ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘. Œ¯ÂÈ ÛfiÓÛÔÚ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ thespot.gr, ÙÔ Flipside magazine Î·È ÛÙÔ ÓÈÛÌfi Skateboarding in Athens» ÙË Vans, ÙË Lillypute, ÙË New Era, ÙËÓ Billabong Mad tv, Ô˘ Î¿Ï˘„ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· skateshops Revolt Î·È Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰È·ÁˆÎ·È ÙË Von Zipper. O N›ÎÔ˜, Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi flip Sublime, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ù· Û·Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜. ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹. Œ¯ÂÈ ÛfiÓcrooks ÛÙÔ bank Ì curb, ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÔÚ˜ ÙËÓ Nine Eleven, ÙËÓ Autobahn wheels, ÙËÓ Carhartt, ÙËÓ Plan-B Î·È ÙËÓ DC shoes. O £¿ÓÔ˜, Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô bs bigspin ÛÙÔ double set, ·Ó·-

ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ best trick. ¢‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: «¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ street event Î·È ÂÚÓ¿Ì fiÏÔÈ Ù¤ÏÂÈ·». ●

TÔ ¿ÚÙÈ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Bios, ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Damian Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ. £· Ù· ԇ̠ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘! Skateboarding is life! ∞ 28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 29


H A.V. ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ›

MIKPE™ A°°E§IE™

ÌÔ˘Î¿Ï˜ ηÓÔ‡, ÙÈÌ‹ 80 ¢ÚÒ. TÒÚ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ٷ Ì·Ù Î·È Ù· ηÓÔÁfiÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· club; TÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ! ¶ÔÈÔ˜ Ù· ÛÔÓÛÔÚ¿ÚÂÈ;

¢EPMA ÏÂÔ¿Ú‰·Ï˘, ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ, ÙÈÌ‹ 650 ¢ÚÒ. TÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ; ¢ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ë ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘; ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ Â›¯Â;

KEPATA ÂÏ·ÊÈÔ‡, 6 ÂÙÒÓ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηڛ·˜. AÓ ¤¯ÂÙ ηӤӷ Ê›ÏÔ ÎÂÚ·Ù¿ Î·È „¿¯ÓÂÙ ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ›ÙÂ... H ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÓÙ˘ı›Ù B›ÎÈÓÁÎ ÔϤ̷گԘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË...

T˘ MAPIA™ £EIO¶OY§OY

AB°A ÛÙÚÔ˘ıÔοÌËÏÔ˘, ÁÂÌ¿Ù· Î·È ÎÂÓ¿, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. AÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔÓ KÈÓÁÎ KÔÓÁÎ ÁÈ· ÚˆÈÓfi Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ÔÌÂÏÂÙ›ÙÛ·, Ù· ÁÂÌ¿Ù· ·˘Á¿ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ. T· ÎÂÓ¿ ÙÔÓ ‚¿˙ÂÙ ӷ Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̘ ÛÙ· fi‰È· Û·˜. A°IOY BEPNAP¢OY ıËÏ˘Îfi, 3,5 ÌËÓÒÓ, Ì ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÙÛÈ, ÙÈÌ‹ 480 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¤‚Á·Ï Ì ̤ÛÔÓ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ·È‰Â˘fiÌ·ÛÙ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ. APNIA ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ÌÈÁ¿‰Â˜, ·ÚÛÂÓÈο, 4-5 ÌËÓÒÓ, ·fi Ì¿Ó˜ XÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Frieschland, ηıÒ˜ Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ·ÚÛÂÓÈο Frieschland ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. OÚ›ÛÙÂ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ E˘Úˆ·›ÔÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È Ì·˜ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÁÎfiÌÂÓ˜!

ENY¢PEIO ηڷÓÙ›Ó·, ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜, ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ „¿ÚÈ·. ÕÏÏ· „¿ÚÈ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ÛÙ· bar ÎÈ ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηڷÓÙ›Ó·. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹, ¿‰ÈÎË. E•E¢PA ψً, ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÛηϿÎÈ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. MÈ· Âͤ‰Ú· ψً ÁÈ· ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó. £· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ô˘ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÏÔ‡ÎÈ. KA¶NO°ONO ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· club Î·È 2

K§OYBI ·ÛÊ·Ï›·˜ Ï·ÛÙÈÎfi, ÁÈ· Û΢ÏÈ¿ NÔ 8, Á›Á·˜, ÙÈÌ‹ 220 ¢ÚÒ Î·È ÎÏÔ˘‚› Á›Á·˜, ͇ÏÈÓÔ, 50 ¢ÚÒ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û΢ÏÈ¿ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 8; ¶¿ÓÂ Û·Ó Ù· ̷ηÚfiÓÈ·; ◊ ·Ó¿Ô‰·; ¶OY§IA ‚·Ï۷̤̈ӷ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. °È·Ù›; §IONTAPI ·ÚÛÂÓÈÎfi ‚·Ï۷̤̈ÓÔ, 1,30 x 0,70 Ì. °È·Ù›; B·Ï۷̤̈ÓÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ Î˘ÓËÁÔ› ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, ÌfiÓÔ Û ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. M¶OYM¶OYNIEPE™ (100) Á¿ÌÔ˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 1 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙË. ¶¤Û·Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ¤Íˆ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÏÂṲ̂ӈÓ, Â; TI°PH™ ‚·Ï۷̤̈ÓË, ÎÂÊ¿ÏÈ, ·fi NfiÙÈÔ AÊÚÈ΋, ˆÏÂ›Ù·È 4.500 ¢ÚÒ. KÈ ·fi fiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù›ÁÚÂȘ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋; ¶ˆÏÂ›Ù·È ‚·Ï۷̤̈ÓÔ˜ ΢ÓËÁfi˜, ÎÂÊ¿ÏÈ, „‡Ù˘ Î·È ·ÌfiÚʈÙÔ˜. M¶POYTZO™ 65 ÎÈÏ¿, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 40 ÎÈÏ¿, Û›‰ÂÚÔ 500 ÎÈÏ¿, ¯·ÏÎfi˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 300 ¢ÚÒ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ·Ï·È¿ ÂÚÈÔ‰Èο. ¶fiÛ· ÂÚÈÔ‰Èο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈË Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹; TÈ Â›Ó·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ, 500 ÎÈÏ¿ Û›‰ÂÚÔ ‹ 500 ÎÈÏ¿ ·Ï·È¿ ÂÚÈÔ‰Èο; ¶O§Y£PONA ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ· Ì·Û¿˙

¶OPTA Î·È ÌÔÙ¤Ú ·fi ı¿Ï·ÌÔ „˘Á›Ô, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. MfiÓÔ Ë fiÚÙ· Î·È ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ˆÏÔ‡ÓÙ·È; TÔ ˘fiÏÔÈÔ „˘ÁÂ›Ô ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ‹ ‚·ÊfiÌ·ÛÙ ¿ÛÚÔÈ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ·Î›ÓËÙÔÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ ÛΤ„ÂȘ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· È¿ÛÂÈ; ¶POBO§EI™ ÁÈ· Á‹‰·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. MËÓ Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÔÚÙ·Ù›Ê ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÁÈ· fiÏ·. B¿˙ÂÙÂ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÏ¿ÛÙÚ· Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ Î·È Î¿ÓÂÙ ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ™¶ITI Û·ÏÔ˘, ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ˆÏ›ٷÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ù‹ÛÈ·. MÌ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ù· ¶·Ù‹ÛÈ· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Û΢ÏfiÛÈÙ·. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË Ù· ÔÈÎfi‰· ÁÈ· Û·ÏÔ˘˜ ÛÙÔ N¤Ô KfiÛÌÔ, ÙÒÚ· Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Í›Â˜. ™¶ITIA Û·ÏÔ˘ Ï˘fiÌÂÓ·, 2 ÌÈÎÚ¿ Î·È 2 ÌÂÁ¿Ï·, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. A˘Ù¿ ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÂÍÔ¯Èο ·Ó ¤¯ÂȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ Û΢ÏÈ¿, ÂȉÈο ·Ó Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Úԛη ÙÔ˘˜. ™Y™THMA ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÙÈÌ‹ 130 ¢ÚÒ. N· ˘Ôı¤Ûˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÂÁÓfi ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ·. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ÌËÓ Î·Ó›˙ÂÙ ‚ÚfiÌÈη ÙÛÈÁ¿Ú·. BÏ¿ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ÌÈÛ‹ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿. ™ºENTONE™ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ. TȘ ·›ÚÓˆ fiϘ, ·ÚΛ Ó· ÌÔ˘ ›ÙÂ

ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ‚·ÏÛ¿ÌˆÛ·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Î·È ÙËÓ Ù›ÁÚË. NYºIKO 1,70 Ì. Î·È ¿Óˆ, ÙÈÌ‹ 200 ¢ÚÒ. 1,70Ì. Î·È ¿Óˆ; °È· Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi; Afi ÎÂÈ „ˆÓ›˙ÂÈ Ô Dennis Rodman; NYºIKO ÌÔ‡ÛÙÔ Î·È ÊÔ‡ÛÙ·, 3 Ì. Ô˘Ú¿, 2 ·Ú·Ó˘Ê¿ÎÈ·, ¤ÏÔ, ÂÛ¿Ú·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 700 ¢ÚÒ. TÚ›· ̤ÙÚ· Ô˘Ú¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Î‹, ı· ÌÔÈ¿˙ÂÙ ÏÈÁ¿ÎÈ Ì ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ Ͽη. TÒÚ· Ù· ·Ú·Ó˘Ê¿ÎÈ· Ù· ηË̤ӷ Ù· ÚÒÙËÛ ηÓ›˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÔ‡Ó; ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î‡Îψ̷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·Ú·Ó˘Ê·Î›ˆÓ. ™TO§H ·˘ıÂÓÙÈ΋ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ’04, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÌÏÔ‡˙·, ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ, η¤ÏÔ, ıÂÚÌfi˜, ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô Î·È Î·ÚÊ›ÙÛ˜, ÙÈÌ‹ 1.500 ¢ÚÒ. TÔ ÛÂÙ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÂıÂÏÔÓÙ‹. Ÿ,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË Ï¤Û¯Ë ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ºOPMA ÔÏfiÛˆÌË, ÁÈ· Taek Wodo, ÊÔÚÂ̤ÓË 1 ÊÔÚ¿, Ì ¿ÛÚË ˙ÒÓË, ηϋ ÙÈÌ‹. AÌ ÚÒÙ· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ·Ó ÙÔ ÛËÎÒÓÔ˘Ì ÙÔ Taek Wodo Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ì ÎÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÏ‹. KE§EM¶IE™ (2) ¯ÔÚÔ‡ oriental, ‰È·Ê·Ó›˜, ¯Ú˘Û‹ ÎψÛÙ‹, ÙÈÌ‹ 70 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙË, ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¯ÔÚÔ‡ Î·È Î·Û¤Ù˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¯ÔÚÔ‡. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË Ì’ ·˘Ù¿ ÎÈ ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Taek Wodo ÁÈ’ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÔÈ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ›. MA´MOY¢AKI M·ÚÌÔ˙¤Ù, 2 ÂÙÒÓ, ıËÏ˘Îfi, Ì ¯·ÚÙÈ¿, ˆÏÂ›Ù·È 2.200 ¢ÚÒ. N· Ù· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ٷ Ì·˚ÌÔ˘‰¿ÎÈ· M·ÚÌÔ˙¤Ù, ÁÈ·Ù› ÎϤ‚Ô˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ÂȉÈο ÛÙËÓ ڤʷ. ∞

VIVIER CAMILLE, ∞¶√ Δ√¡ ∫∞Δ∞§√°√ Δ∏™ kARTell, ∂∫¢. SKIRA

¢E•AMENE™ Ï·‰ÈÔ‡ (6) ÛȉÂÚ¤ÓȘ, ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·Ì̘, 70 ÙfiÓˆÓ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. T¤ÚÌ· Ù· ·ÙÂÏ›ˆÙ· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Î·È ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· Ì ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ı›· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ó· ’Ó·È Î·Ï¿ Ë Á˘Ó·›Î·. MÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. K·Ù·Û΢¿˙ÂÙÂ Î·È ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Ï·‰ÈÔ‡ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Ì ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜, ÍÂÌÂډ‡ÂÙ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÚÔ˘Û›· Î·È Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.

ENY¢PEIO ¤ÈÏÔ bar ÁˆÓ›·, 1,8 x 1,1 x 1,1 Ì. ‡„Ô˜ x 0,35 Ì. Ï¿ÙÔ˜, Ï‹Ú˜, fiÏ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ˆÏ›ٷÈ. TÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô bar; EÓ˘‰ÚÂ›Ô fiÔ˘ Ù· „¿ÚÈ· ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ Î·È Î·ÏÔÂÚÓ¿ÓÂ;

ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. E, ‚¤‚·È· Â›Ó·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ì ÙfiÛ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙! EÌ›˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ!

30 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007


28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 31


°√¡πª∏ ∞°√¡∏ °ƒ∞ªª∏

Afi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È· Ì SMS

FAR AWAY, SO CLOSE TÔ˘ NIKOY B§ANTH - ºˆÙfi: μπΔ√ƒπ∞ ∫øΔ™∞§√À

¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÚË Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ¿ÏÏ·Ø ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·Ê›·Ø Ô‡ÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ¶.¯. ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ· ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ·fi ÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È È· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÎÈ ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ·Ó Î·È ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·’ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÙËÓ ÂÈÛΤÊÙËη οÔÙÂ. ŒÊÙ·Ó Ô˘ ›¯· Ì›· ÚfiÊ·ÛË, ¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ¿ˆ. H ·ÈÙÈÔÎÚ·Ù›· ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ó Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘.

À

ŒÙÛÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÔ˘Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙËÓ ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹. TfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿. M¤Û· ·fi ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, ¤Î·Ó· update ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ‰¤¯ÙËη ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·-ÚfiÛÎÏËÛË Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÓËÛ› ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ۯÔÏ›· Ù˘ ¿ÁÔÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ‰¤¯ÙËη ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi. E›¯· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ Ó· ¿ˆ. E›¯· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜

32 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

ı· ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Û ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ, ·Ú¤· Ì ÂÓ‹ÓÙ· ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Î¿Ï˘„Ë ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. AÔχو˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. °È· Ó· ÂÍÈψıÒ, ¤ÛÙÂÈÏ· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· SMS ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÓËÛ›.

Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ “T¤ÛÛÂÚȘ TÔ›¯Ô˘˜”; £· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ. ™Â ÊÈÏÒ, Â›Û·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Û·Ó Ì¤ÏÈ.» «™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. H ÔÌ¿‰· Ì·˜, Û˘Ó ÌÂÚÈο ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ‰‡Ô ‰·ÛοϘ, ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¢‡ÛÎÔÏÔÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›, Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘”. MÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· NE§E...!»

Î·Ó ÙÔ ’50. T· ·È‰È¿ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο (!). X¿ÚËÎ·Ó Ôχ Ô˘ ‹Úı·ÌÂ. NfiÌÈ˙· ı· ‚·ÚÈfiÌÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ. TÔ˘˜ ‚¿Ï·Ì ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ì¿ÛΘ, ‰‡Ô ÎÔÂÏȤ˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·‡ÚÈÔ ı· ÙÔ˘˜ ·›ÍÔ˘Ó ı·ÙÚÈÎfi Î·È ¤Ó·˜ ÎÏfiÔ˘Ó...»

«K·Ï¿, ¿Û’ ÙÔ, ı· ÛÔ˘ ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ù· ϤÌ ÌÂÙ¿.»

«™fiÚÈ, ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó. ¶‹Á·Ì Û Ԣ˙ÂÚ›, Ù· ‹È· Î·È ÍÂÚ¿ıËη ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ! TÔ ‰¿ÁΈ۷, ̷Ͽη! ¶Úˆ› Úˆ› ¤Î·Ó· ·Û΋ÛÂȘ ÁÈfiÁη Û Ͽو̷ Ì ı¤· ÙÔ AÈÁ·›Ô. °·ÌÒ! ™ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û›ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηÙÛÈοÎÈ-ηÙÔÈΛ‰ÈÔ! M¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔ ÛÊ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ¶¿Û¯·! ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Û¯ÂÙÈÎfi MMS.»

«N·È, ͇ÓËÛ·. ™ÙȘ 4.00 ʇÁÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi, Ô Î·ÈÚfi˜ ηÏfi˜, Ù· ϤÌÂ...»

«¶‹Á·Ì ¿ÏÈ ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ›. TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÔÈÎÙfi Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›! O Ù·‚ÂÚÓÈ¿Ú˘ Ù‡ÊÏ·, ¤ÏÂÁ ·›Û٢٘ ̷Ϸ˘. °·ÌÒ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ!»

SMS «M·Ï¿Î·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Ù¤ÙÔÈÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ! ŒÓ· ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ Â›Ó·È fiÏÔ ÎÈ fiÏÔ, ·Ó Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. KÈ Ô ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡. °·ÌÒ!» «M¤Û· ·fi Ù·Í› Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË XÒÚ·. ¶ÂÚÓ¿Ì ·fi ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· Á˘. TÔ AÈÁ·›Ô Âη٤ڈıÂÓ. °·ÌÒ!» «™fiÚÈ, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ· ÈÔ ÚÈÓ. øÚ·›Ô ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. K·ÏÔÚÈÊ¤Ú ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. AÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ. TË Á·Ì‹Û·ÌÂ. H ·Ú¤· Á·ÌÒ. ¶¿Ì ÙÒÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÁÈ· Ì¿ıËÌ· ÛÙ· ·È‰È¿, Ù· ϤÌ ÌÂÙ¿». «øÚ·›Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ô˘ ¯Ù›ÛÙË-

«¶¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. H ı¤· ÂÎÏËÎÙÈ΋. ŒÛÙÂÈÏ· ʈÙfi. TÔ AÈÁ·›Ô ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. Afi οو ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÌÊÈı·ÙÚÈο Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜. K¿Ù·ÛÚ· Û›ÙÈ·. A¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ. AÈÔÏÈ΋ ÁË. ™·Ó ηÚÙ- ÔÛÙ¿Ï. EχÙ˘» «¶¿ˆ Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ̤ÏÈ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·Ïfi ‰Ò, ·Ó Î·È Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ › ˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ. §Â˜ ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È· Ó· ÂÓÓÔ› Ô X·-

«ÕÎÔ˘ Ê¿ÛË. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙ¢Ù› Ì›· ·fi ÙȘ ÎÔÂÏȤ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. MÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ OY°K. T˘ οӷÓ ‰ÒÚÔ ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ÚÈ¿, „ˆÌÈ¿ Î.Ï. Î·È ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ÓÂ Û·Ó ı¿! EÈÓfiËÛ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڛ˜: ÂÚ› ¯·Ì¤Ó˘ ÎfiÚ˘, ·ÓıÚˆÔı˘Û›·˜, K¿ÚÂÓÙÂÚ Î.Ï. ¶Ôχ Á¤ÏÈÔ!» «¶ÚÔÛÁÂȈı‹Î·ÌÂ, ı· ÛÔ˘ Ù· ˆ ·fi ÎÔÓÙ¿.» «™Ù¤Ê·ÓÂ, Û ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· fiÏ·. ¶¤Ú·Û· ηϿ, Û˘Ì¿ıËÛ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ. N›ÎÔ˜» ∞


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

MÈ· ÂÏÏËÓÔ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·, Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Î·È ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ô º›ÏÈÔ˜ Mendes §¿˙·Ú˘

£∂π∞ Δπªøƒπ∞ TÔ˘ °IøP°OY KYPIT™H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ Ì ‰‡Ô fi„ÂȘ: Afi ÙË Ì›·, Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ ˆ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÁÓÒÛ˘-ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÚfiÛ‰ÂÛË Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ë Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Ì¤Û· Û’ ·˘Ù‹Ó. MÈ· ÚfiÛ‰ÂÛË ‰È·Ú΋˜, fiˆ˜ ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· multimedia performance Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ ¿˘ÏÔ ¯ÒÚÔ ˆ˜ ÙfiÔ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ Î‡‚Ô fiÔ˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È Ô performer Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ 3D ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜.

H

O ̇ıÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ˜. ¶·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î›ÌÂÓ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·: (Ô ¢. N. M·ÚˆÓ›Ù˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ HÛ›Ô‰Ô, Ô Oskar Werner ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ °Î·›ÙÂ, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ X¤ÏÓÙÂÚÏÈÓ, ÙÔ˘ Byron Î·È ÙÔ˘ Rene Char), ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˙ˆÁÚ·ÊÈο

∞ P I V I T A

¤ÚÁ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (Durer, Rubens, Girodet, Turner, Bocklin, Gustave Moreau, Georg Grosz). ŒÙÛÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ì ¤ÎÎÂÓÙÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. O ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È Ô ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. O ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È Ë ÎÏÔ‹ Ù˘ ʈÙÈ¿˜, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙË Ê‡ÛË. O ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È Ë ı›· ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë «ÂÓÂÚÁfi˜ ·Ì·ÚÙ›·» (N›ÙÛÂ) ˆ˜ ·ÚÈ· ÚÔÌËıÂ˚΋ ·ÚÂÙ‹, Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ fï˜ ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú· Î·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. TÔ‡Ù˜ ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Ù˘ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹-

ÛÂȘ, Ù· fiÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. TËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜, Û˘Ó¤ıÂÛ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ze Luiz Rinaldi.

T¤ÏÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·, ÁÈ· Ó· ÛÙËı› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ¤Ê·Á ٷ Û˘ÎÒÙÈ·. ∞ 28, 29/6 ÛÙȘ 10.00 Ì.Ì., ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. www. prometheus.gr

¶ ƒ √ Δ ∂ I ¡ ∂ π

Express ·Ó·Ó¤ˆÛË & ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ◊

ÚıÂ! ¢È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È fiÏ· ·Ú¯›-

ÂÓÒ Ô ¯˘Ìfi˜ ·fi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Î·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. T· Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ¯·ÌÔÌËÏÈÔ‡ Î·È Î·Ï¤ÓÙÔ˘Ï·˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜.

˙Ô˘Ó TøPA. ŒÍÔ‰ÔÈ, ‚fiÏÙ˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù·-

Í›‰È· Î·È ÂÚÈÔ›ËÛË. MfiÓÔ Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ¤¯Ô˘Ó ¿Ï-

* H ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ

Ϙ ·Ó¿ÁΘ. T· ‚¿˙ÂȘ οو Î·È ‚ϤÂȘ ˆ˜

·fi 22 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·.

¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË.

❦ «ºÀ™π∫∏ ∞¡∞¡∂ø™∏» ªÀ∞§√À:TÔ Ì˘·Ïfi ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ¯ÔÚfi, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹, Ù·Í›‰È·...

ADVERTORIAL «A.V.»

¶Â˜ ÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. H Apivita ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· Û ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊË Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Û ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ. ❦ ºÀ™π∫H A¡∞¡Eø™∏ ¶ƒ√™ø¶√À: °È· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È Ù· Ù¯ÓËÙ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο. OÈ Ó¤Â˜ Ì¿ÛΘ Apivita express ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ë Ú·ÎÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ ÌÔÓÔ‰fiÛÂˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. T· ‰Ú·ÛÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Âί˘ÏÈÛÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Î·ÚÔÙ¤ÓÈÔ ·fi ÙÔ Î·ÚfiÙÔ, ÙÔ Ï˘ÎÔ¤ÓÈÔ ·fi ÙËÓ ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÔÈ ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÛٷʇÏÈ, ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ (‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÈÏÈÎfiÓ˜ Î·È parabens).

❦ Kˆ˜:T· fiÌÔÚÊ· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿: ÙÔ K¿ÛÙÚÔ Ù˘ AÓÙÈÌ¿¯ÂÈ·˜ ÁÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Î·È ÙÔ M·ÛÙȯ¿ÚÈ, ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. Highlight ·ÍÈÔı¤·ÙÔ, Ô Î‹Ô˜ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¿ÓıÈÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÌÂ Ê˘Ù¿ Î·È ‚fiÙ·Ó· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘, Ë Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È È·ÙÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› ·fi ÙÔÓ IÔÎÚ¿ÙË. ❦ AÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ Ì¿Ûη Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, ú 3,30 M¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ Ì ÓÙÔÌ¿Ù· ÁÈ· ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. H ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Âί˘Ï›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ÛÂ Ï˘ÎÔ¤ÓÈÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È È‰·ÓÈο Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ï¿‰È ÂÏÈ¿˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË

ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Î·È ÙËÓ ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚Èٷ̛Ә, Ë Ì¿Ûη ·˘Ù‹ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ› ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙË Ï·ÌÂÚ‹. ❦ M¿Ûη ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÚÔ˙ ¿ÚÁÈÏÔ, ú 2,80 I‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÍËÚ¤˜ ÎÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÂȉÂÚÌ›‰Â˜, ηı·Ú›˙ÂÈ ··Ï¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÚÔ˙ ¿ÚÁÈÏÔ,

❦ OÈ ÈÔ ıËÏ˘Î¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜: °˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· ÙȘ ¯·˙¤„Ô˘Ì ·Ó·˙ˆÔÁÔÓË̤Ó˜, ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ì ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ ¯·Ú¿˜! Lila Downs: 3/7 - KËÔı¿ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘ /º·˚ÚÔ‡˙: 7/ 7 - ø‰Â›Ô HÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘ AÙÙÈÎÔ‡ / Tori Amos: 18/7: AÁÔÚ¿ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 33


£∂-soul-√¡π∫∏!

15Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

™∞ª√£ƒA∫∏: ∏ ¢À¡∞ΔOΔ∏Δ∞ ∂¡O™ ¡∏™π√Y ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) O Ê¿ÚÔ˜, Ô ÊÏÔ›Û‚Ô˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÓÙ¿Ì· Ì ٷ ÙÚ¤Ó·, ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ, ÔÈ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ë Ê¢Á·Ï¤· ·›ÛıËÛË Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, Ë ·Ô‚›‚·ÛË ÛÙÔ NfiÓ· M·›ÚË Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË. A˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ 15Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ıÂÛÌfi È· ÁÈ· ÙÔÓ T‡Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›. °È· ̤ӷ, ‹Ù·Ó οˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜. ◊Ù·Ó ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Û οÔÈ· ·È‰Èο ηÏÔη›ÚÈ· ÛÙÔ K·Ï·Ì¿ÎÈ Î·È ÙË XÈÏ‹, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÕÏÂÍ, fiˆ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÙfiÙÂ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÈÓ Á›ÓÂÈ EıÓÈÎfi˜ Î·È Ô NÙ¤Ì˘ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ AEK, ‹Ù·Ó ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·Î›‰Ë ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‚fiÏÂ˚, Ë Z·Ú›ÊÂÈÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ Aη‰ËÌ›·, Ô˘ Ô ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ ΋Ô˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Ê¿ÓÙ·˙ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Û·Ó ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ BfiÚÓÂÔ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ¤„·¯Ó· Ó· ‚Úˆ ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô EÏ‚ÂÙÈÎfiÓ, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ Í·Ó¿ ÙÔÓ AÁÎÏÈ¿, ÙÔÓ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈοÓÙË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜, Ó· ‚Úˆ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ Ì ̛· ‰Ú·¯Ì‹ ·ÁfiÚ·˙· KÚ¿ÓÔ˜, ¢Ú¿ÛË Î·È M¿¯Ë Î·È ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓ¤ AϤͷӉÚÔ˜, fiÔ˘ ›‰· ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, «H Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ K‚¿È». ¶¿Óˆ ÛÙÔ NfiÓ· M·›ÚË ·Ú·ÙËÚÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ Ô˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ¿‰ÂÈ·, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ·, AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘Ôϛ٘ ·ÛÙÔ›, Ì˯·Ófi‚ÈÔÈ Ì ÊÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÎÚ¿ÓË, ÊÚ›ÎÔ˘Ï˜ Ì ٷÙÔ˘¿˙ Î·È Û·Ï‚¿ÚÈ·, Ô˘ Ϙ Î·È ÙÔ ’‚·Ï·Ó ÁÈ· T·˚Ï¿Ó‰Ë Î·È °Îfi· ·ÓÙ› ÁÈ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË. K·ıÒ˜ ÙÔ Ê¤ÚÈ, ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ K·Ì·ÚÈÒÙÈÛÛ·˜, ϤÂÈ ‰›Ï· ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿ÏÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÓËÛ›, ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú¿¯È· Î·È ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙÔ˘˜ ¤ÏÈΘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Ô˘ ›Ù·ÓÙ·È ‰›Ï· Ì·˜. ¶È¿Óˆ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ›Ûˆ˜ οÙÈ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘, Ô˘ ÙË ı¤ÏÂÈ ¤Ó·Ó Â›ÁÂÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. T· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÊfiÚÙ ÌÔ˘. O‡Ù ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. TÈ Î¿ÓÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜, fiÙ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ· ÁÈ· Ù· free press Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Athens Voice ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË •·Óı¿ÎË (EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·); AÁ¯ÒÓÂÛ·È. ™ÙÂÚÂÔÙ˘ÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÈο Î·È Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ù· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó, Ë ·‡Ú· Î·È Ë ÁÓÒÛË Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó, ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ B·Û›Ï˘ K¿ÚÁ·˜ Î·È M·Ú›· TÔÏÔ‡‰Ë ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô T‡Ô˘ Ù˘ NÔÌ·Ú¯›·˜ Œ‚ÚÔ˘, ·ÂÈΛÓËÙ˜ „˘¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙ·ÓÙ¤„Ô˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÓÙÈ·Îfi ÏÂÊÔ‡ÛÈ Ô˘ ¤Î·Ó ·fi‚·ÛË ÛÙÔ ÓËÛ›. ÕÏϘ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ·ÁˆÁfi AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏËMÔ˘ÚÁο˜, Ù· ‰ÒÚ· ÛÙÔÓ T‡Ô, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÎÔÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È BÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·, ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Á¯ÒÓÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. TÈ Ó· ˆ ÁÈ· ÙË Voice; TÈ Á˘Ú‡ˆ ÂÁÒ Â‰Ò Û ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ T‡Ô˘; X∞πƒ∂Δ∞ ª∞™ Δ√¡ ¶§∞Δ∞¡√ M¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô K¿‚ÂÈÚÔ˜, ÛÙ· £¤ÚÌ·. A¤Ó·ÓÙÈ ¤Ó· ηÊÂÓÂ›Ô Ì Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ‰ÚÔÛÈ¿ ÈÏÈÁ34 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

̤ÓÔ Û·Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û ‚·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ™‡ÓıËÌ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÁÚÈÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÈÓÙÈ·Îfi ÙÔ›Ô. ™‡ÓıËÌ· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi, ‰ÔÓÎȯˆÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÛ·ÌԢηÏÂ̤ÓÔ. Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì·˜ ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ: Ë Ì¿¯Ë Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜». ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· K‹ÔÈ, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙË ı·ÏˆÚ‹ Ù˘ ‚ÔÙ۷ϤÓÈ·˜ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ η˘ÙÔ‡ ·¤Ú·, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË. ¢È·ÎÙÈÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¶·¯È¿ ÕÌÌÔ, ·Ú·Ï›· ıÔÚ˘‚Ò‰Ë Î·È Ù˘Èο ÌÈÙÛÌ·ÚÈ΋. ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ OÚÂÛÙÈ¿‰·, ·ÁfiÚÈ· ·fi ÙÔ ÓËÛ›, fiÏÔÈ Ì·˙›, fiÏÔÈ Í·ÏÒÛÙÚ·, fiÏÔÈ Ï¿ÙÈÓ Î·È Ù¤ÎÓÔ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙÔ˘˜ K¿Ùˆ K·Ú˘ÒÙ˜, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û·Ṳ́ÓÔ˘˜ Ì Ï·Ù¿ÓÈ·, ÂÏȤ˜ Î·È Î·Ú˘‰È¤˜, Û ·Ú·Ï›Â˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ‚fiÙÛ·ÏÔ Î·È ÎÚ˘Ê¿ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ·. H ÈӷΛ‰· ÁÚ¿ÊÂÈ: ¶ÚÔ˜ AÓÂÌfiÂÛÛ·. T·‚¤ÚÓ· ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·Ṳ́ÓË ÔÚÙ·Óۛ˜ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi ÓÙfiÈÔ Ô‡˙Ô, ¯Ù·fi‰È Î·È Áη˙fi˙˜ EÛ¤ÚÈ·Ø ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. TÔ ÛΤÊÙÔÌ·È, fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ ˆ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘, Ô˘ ›¯· Ó· Ì¿ıˆ Ó¤· ÙÔ˘ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙ·ÈÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ Û οÔÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·È‰Èο ηÏÔη›ÚÈ·, fiÙ·Ó ÚËÌ¿˙·Ì ٷ ·ÁˆÙ¿ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ M˘Úˆ‰¿ÙÔ ÛÙËÓ •¿ÓıË. O KÒÛÙ·˜ E˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ™·ÌÔıڷΛÙÈÛÛ·, ¤Î·Ó ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· AÓÂÌfiÂÛÛ·, ·˘Ùfi Ô˘ ‹ÍÂÚ ·fi ÌÈÎÚfi˜: ÁϤÓÙÈ, Ê·ÁËÙfi, ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ‹ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÎÚ·ÙÈο, ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ÛÙȘ 3 Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ·›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ÙÔ «TÈÎ Ù·Î Ù›ÎÈ Ù›ÎÈ Ù·Î ÙÚÂÏfi Ô˘Ï› ÌÔ˘» Î·È ÔÈ ·Ú¤Â˜ Ù· Û¿ÓÂ. H M·Ú›· TÔÏÔ‡‰Ë, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ú¤ÂÈ ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ¿ÛÚ· ÏÈÓ¿. E¡ Δ√ÀΔø Nπ∫∏

ÁÈÒ‰Ô˘˜ ‰ÚÔÛÈ¿˜ Î·È ‡„Ô˘˜. ™Ù· ˯›· M¿ÓÔ˘ TÛ¿Ô Î·È ÛÙ· È·Ù¿ÎÈ· Û‡ÎÔ Î·È ‚‡ÛÛÈÓÔ. X·ÚÔ‡ÌÂÓË kinder ¤ÎÏËÍË: Ô KÔ˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, Ô °È·ÁÎÈfi˙˘, Ô Z·Ê›Ú˘ Î·È Ô TÛ·Ô˘Û›‰Ë˜, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô-

ÚÂÈÔÂÏÏ·‰›ÙÈÎÔ˘ T‡Ô˘, ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ÙÚ·¤˙È. K·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· M·Î‰ÔÓ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÎÚ‹˜ Î·È Ë XÚÈÛÙ›Ó· X·ÏÂÏ›‰Ô˘, Ô Õ΢ ™·ÎÈÛÏfiÁÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ, οÔÈÔÈ ·fi ÙËÓ ET3. °˘Ú›˙ˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û¯Â‰fiÓ ¯·Ú¿Ì·Ù· ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù›, ·ÓÙ› Ó· Áڿʈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÌÔ˘, ··ÁÁ¤Ïψ X¿ÓÙÂÚ TfiÌÛÔÓ ·fi ÙÔ «MÂı˘Ṳ̂ÓÔ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ». TfiÛÔ Ôχ ÚÔ‡ÌÈ! K∞μ∂πƒπ∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞

¶§∞Δ∞¡ ◊ ∂¶π Δ∞™!

™¿‚‚·ÙÔ 23 IÔ˘Ó›Ô˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô A›ÔÏÔ˜, 9 ÙÔ Úˆ›. ¶›ÛÙ¢· ˆ˜ ÌfiÓÔ Ù˙¿ÓÎÈ ÙÔ˘ T‡Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÓÂÏ ÁÈ· Ù· free press. M¤¯ÚÈ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û·. O ™fiÌÔÏÔ˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ N›ÎÔ˜ KÈ¿Ô˜ Ì ÛÈ¤Ï ԢηÌÈÛ¿ÎÈ Î·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi η¤ÏÔ ¶·Ó¿Ì·, Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÚÂfiÚÙÂÚ AÓ‰Ú¤·˜ MfiÌ˘, Ô ¶ÚÔ‚‹˜ ÙÔ˘ EχıÂÚÔ˘ T‡Ô˘, Ë ™‡ÏÏ· AÏÂ͛Ԣ ÙˆÓ N¤ˆÓ, Ô ¢ÂÏÏ·ÙfiÏ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈÎÈÔ‡, «ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘», ϤÂÈ Ô •·Óı¿Î˘, ··ÁÁ¤Ïψ Ì ÊfiÚ·: «™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Athens Voice, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “Ë Ì¿¯Ë Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” Â›Ó·È ¯Ù˘Ë-

™ÙȘ 4 ÙÔ Úˆ› ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙ· £¤ÚÌ·. K¿Ô˘ ÛÙȘ 5.30 ¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¤· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ! TÔ Ë¯Â›Ô ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ “Sultans Of Swing” ÙˆÓ Dire Straits. K¿ÔÈÔÈ ÙÔ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û·Ì·ÓÈο. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ ‚fiÌ‚Ô ÙÔ˘˜. Morning glory! H ™·ÌÔıÚ¿ÎË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. AÎfiÌ· Î·È Ë Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ËÌÂÚ‡ÂÈ, ͯӿÂÈ ‰È·ÏÔΤ˜ Î·È deadlines Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÙÔÓ ·Û‡ÛÙÔÏÔ ¯·‚·Ï¤. TÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÓËÛ› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÔÓ˘Ûȷο ÎÈ Â˘‰·ÈÌÔÓÈο. K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 4, ÙÔ NfiÓ· M·›ÚË ·Ó·¯ˆÚ› ›Ûˆ ÁÈ· AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. E›Ì·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·, Ï·Ù·ÓfiÊ˘ÏÏ·, „ËÙ¿ ηÙÛÈοÎÈ· ÛÙË Á¿ÛÙÚ·, ¿ÛÚ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ T‡Ô, ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË B¿ıÚ· ÙÔ˘ ºÔÓÈ¿. TÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰›Ô Ô˘ ϤÁÂÙ·È ™·ÌÔıÚ¿ÎË ÌfiÚÂÛÂ Î·È Ù· ·ÔÁ›ˆÛ fiÏ·. AÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÓËÛ›, ÙfiÙ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ù· Ú·‰Èfiʈӷ Î·È ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ı· ¤·È˙·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÏÏÈÒ˜. ¶ÈÔ ÔÓÂÈÚÈο, ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓ·, ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi, Ì˘ÛÙËÚȷο, Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο, ·ÔÁÂȈ̤ӷ. ™·ÌÔıÚ¿ÎË, I’ll be back, KÒÛÙ· E˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘, Ù·‚¤ÚÓ· AÓÂÌfiÂÛÛ·, B·Û›ÏË K¿ÚÁ· Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘, Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ Ô˘ ¿ÊËÛ· ›Ûˆ, ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË, Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ıÂ›Ô Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ΢ڛ·˜ Zˆ‹˜ TËÁ·ÓÔ‡ÚÈ·, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ K·Ì·ÚÈÒÙÈÛÛ·˜ Ì·˜ Ù·Í›‰Â„ ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∞


∞£∏¡∞

28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 174 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

Game on. ¶·›ÎÙ˘-Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ. ¢È·‰ÚÔÌ‹ οı ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È fiÏÔ˜ Ô „ËÊÈ·Îfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ë ÈÂÚ‹ fiÏË Ù˘ Walhalla. TËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ Â›‰·Ì ¤ÚÛÈ Î·È Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ. TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ video-game, Ô˘ Û ‚˘ı›˙ÂÈ Û ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙfiÛÔ ÂÈηÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. “Virtual reality”. H performer ·›˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔıfiÓË Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÚÓ¿Ó „ËÊȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÛÙÈο ÙÔ›·, ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È live performances ·fi ™fiÊÈ· Î·È ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. A¤Ó·ÓÙÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi laptops ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì·˙› Ì ٷ ÊÒÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ÓÈÒıÂȘ Î·È ÂÛ‡ ηψ‰ÈˆÌ¤ÓÔ˜Ø Î·È fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «¯¿ÓÂÛ·È», ÙfiÛÔ ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÛΤÊÙÂÛ·È. A˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È performance Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ amorphy.org, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ T˙¤Ó˘ AÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ A˜ MÔ˘Ï¿ÁÈÂÊ. H Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ù˘ T˙¤Ó˘ AÚÁ˘Ú›Ô˘, Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ video Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ TÛÈÓÈ‚›‰Ë, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ °·Û·Ú¿ÙÔ˘ Î·È Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ™¿ÎË MÈÚÌ›ÏË. TÔÓ ÂÈÎÔÓÈÎfi ‹Úˆ· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë EỨڷ °ÎfiÚÔ. -°ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

SEE YOU IN WALHALLA

ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ 2007, «™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260 (XÒÚÔ˜ ¢), T·‡ÚÔ˜. ™ÙȘ 2 & 3/7, 21.00, ú 25, 15.

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 35


ÂÈÏÔÁ¤˜ √ Ã√ƒ√™ Δø¡ ¢∂ƒμπ™π¢ø¡ ™Δ√ 21Ô º∂™Δπμ∞§ Yª∏ΔΔ√À

˙·ÚÈÛÙÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 29/6. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40 & ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: i-ticket.gr, ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 801 11 60.000, www.ticketnet.gr, ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Metropolis.

ROCKWAVE FEST ¶ÈÔ ÚÔÎ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ™Â ¤Ó· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Terra Vibe, ʤÙÔ˜ Ì hard rock, progressive rock Î·È metal. ™ÙȘ 29/6 Ô Robert Plant, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Led Zeppelin ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ The Strange Sensation ı· ·›ÍÂÈ Ó¤· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈο ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. TËÓ ›‰È· ̤ڷ Ô Chris Cornell (Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Soundgarden) Î·È ÔÈ Europe. 1/7 Heaven and Hell Ì Dio, Dream Theater, Iced Earth, Anathema Î·È Kinetic. ™ÙȘ 3/7 ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÔÈ Metallica. M·˙› fiϘ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È Ë Î·Ú·-·ÁˆÌ¤ÓË Jose Cuervo, Ô˘ ÙË ‚Ϥˆ Ó· ·›ÚÓÂÈ ¿ÓÂÙ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ rock ÙÂΛϷ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Terra Vibe, M·Ï·Î¿Û·. E›ÛÔ‰Ô˜: 29/6 - 1 /7: ú 80, 70, 50. 3/7: ú 100, 80, 60. EÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰ÈË̤ÚÔ˘ (1/7 - 3/7): ú 99 / ÙÚÈË̤ÚÔ˘: ú 135. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, PMW, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 66, 210 3803.030 Î·È §. KËÊÈÛ›·˜ 73 (Cosmopolis) 210 6197.690, www.ticketpro.gr

Δ∂á∏ AFRICAN ROUTES: AºPIKANIKE™ ¢IA¢POME™ ™THN A£HNA •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ «KÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜». •Â¯‡ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ fi,ÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. OÈ 50 ηχÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ ™¯ÔÏ‹˜ XˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ¿ÚÂÈ ˆ˜ ¤·ıÏÔ Ì›· ˘ÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· Ù· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· PÈ‚¤ÏÏË. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30/6. Info: 210 3303.385 Î·È www.cosmosofculture.org

TO ¶EINA™MENO KIBøTIO E¿Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ·ÎfiÌ·, ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ. H ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ MVRDV ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138, 210 3453.113. M¤¯ÚÈ 25/7.

£∂∞Δƒ√ KOYAPTETO ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ̇ıÔ. O Robert Wilson Û ÙÚÈÏfi ÚfiÏÔ –ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, ʈÙÈÛÙ‹– ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Heiner Muller Û ‰‡Ô ÂÍ›ÛÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜: ÙËÓ Isabelle Huppert ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Ì·ÚÎËÛ›·˜ ÓÙ MÂÚÙ¤ÈÁ Î·È ÙÔÓ Ariel Garcia Valdes ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ B·ÏÌfiÓ. EıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461. ™ÙȘ 2 - 4 & 6 - 8/7, 21.00, ú 70, 50, 40, 20, 15.

ANTI°ONH AÓ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚˜ ¤ÚÛÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ, ÛÔ˘ Í·Ó·‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË BÔÁÈ·Ù˙‹, ·ÊÔ‡ Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈ36 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

ο ÙËÓ E›‰·˘ÚÔ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. TÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË Î·È ‰›Ï· Ù˘ ÔÈ §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜, N›ÎÔ˜ KÔ˘Ú‹˜, E‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ◊ÌÂÏÏÔ˜. TË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô N›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù· ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ë ÌfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Peter Brooke XÏfiË OÌÔϤÓÛÎÈ. AÚ¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Eȉ·‡ÚÔ˘, AÚÁÔÏ›‰·. ™ÙȘ 29 & 30/6, 21.00, ú 50, 40, 30, 15, 10.

º∂™Δπμ∞§ O XOPO™ TøN ¢EPBI™H¢øN KÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÊÈÎˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢ÂÚ‚›ÛˉˆÓ Â›Ó·È Ë ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ AÁ·Ë̤ÓÔ (£Âfi) Î·È ÙÔ ™ÂÌ¿. μ·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Â›Ó·È Ô ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚfi˜. 20 ̤ÏË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ‰ÂÚ‚›ÛÈÎÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ M‚Ï‚› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Ì›· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 21Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÌËÙÙÔ‡ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 800 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ T˙ÂÏ·Ï·ÓÙ›Ó PÔ‡ÌÈ. A·ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ: ™ˆÙ‹Ú˘ X·Ù˙¿Î˘. £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË», B‡ÚˆÓ·˜, 210 7662.066. ™ÙȘ 3 & 4/7, 21.00, ú 25, 20

APXI¶E§A°O™ 2007 ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ N¿ÍÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 7Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. ΔÔ ÓËÛ› ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ë P. ¶·ÙÂÚ¿ÎË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë “Insenso”, Ë «T˙ÂÏÛƠ̂ӷ» Ì ÙËÓ Ÿ. §·˙·Ú›‰Ô˘, ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ N. K·˙·Ù˙¿ÎË Ì ÙË M. º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È ÙËÓ A. ¶·˝˙Ë, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙË ™. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ÙË ™. °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, ÙÔ Û˘-

ÁÎÚfiÙËÌ· Carousel Î·È Ì›· ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ¶‡ÚÁÔ˜ M·˙·›Ô˘, ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ N¿ÍÔ˘, ·fi 6/7 ˆ˜ 2/9.

Ã√ƒ√™ SACRED MONSTERS ¢‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ÌÂٷ͇ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘. E˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂȘ ÙË Sylvie Guillem Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Akram Khan. TË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Akram Khan Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô Philip Sheppard. HÚÒ‰ÂÈÔ, 29 & 30/6, 21.30, ú 100, 80, 40, 25.

ª√À™π∫∏ OMAR FARUK TEKBILEK & HIS ENSEMBLE Afi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. O ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ó¤È Á·ÏÔ˘¯‹ıËΠ̠ÙÔ arabesque Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÙÔ‡ÚÎÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. BÚ·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ “Best Artist of the Turkish Music Award 2003” ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ÁÈ· ÙË ÊÈÏÂÈÚËÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ KËÔı¤·ÙÚÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Î·È ı· ·›ÍÂÈ Ó¤È, Ì·ÁÏ·Ì¿, ˙Ô˘ÚÓ¿ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ °È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ Happy Dog Project (·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Hammond-›ÛÙ˜) Î·È ÙÔ˘˜ Temel Savas Ozkok (ηÓÔÓ¿ÎÈ), Ariel Mann (ÎÈı¿Ú˜), River Guerguerion (ÎÚÔ˘ÛÙ¿), Murat Tekbilek (ÎÚÔ˘ÛÙ¿). KËÔı¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘, 28/6. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 45 A ‰È¿˙ˆÌ· & ú 35 B ‰È¿˙ˆÌ·. MÔÓ‹ §·-

ºI§I¶¶O™ ¶§IAT™IKA™ ¢È‹ÌÂÚÔ sold-out. MËÓ ÙÔ „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· 29 & 30/6. EÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù¤ÏÔ˜. Œ¯ÂÈ fï˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ, ÙËÓ 1/7. ™ÙÔ 1Ô Ì¤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ OÚ¯‹ÛÙÚ· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ EPT Î·È ÛÙÔ 2Ô Ì ٷ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «ŸÌÓÈ·» Î·È Ì ÙÔ˘˜ B. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ¢. TÛ·ÎÓ‹, B. K·˙Ô‡ÏË, E˘ÛÙ·ı›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú¿ÂÚ MC Yinka. £EATPO §YKABHTTOY. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: Virgin Megastores, Fnac (The Mall), T·ÌÂ›Ô ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, Metropolis. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ì ÈÛÙˆÙÈ΋: 210 6465.000 Î·È www.arctos.gr. ™ÙȘ 29, 30/6 Î·È 1/7.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB Y¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ Buena Vista. A, Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ A‚¿Ó·. K·È fi¯È ÁÈ· Ô‡Ú·. A˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ô Ry Cooder, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, Î·È Ô B¤ÓÙÂÚ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. TÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Rhythms del Mundo, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Coldplay, U2, Arctic Monkeys, Faithless. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ı· Ì·˜ ¤ÚıÔ˘Ó 4 ·fi Ù· ‚·ÛÈο ̤ÏË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÈÛÓÔ‹ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜. Cuba Libre! £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ YÌËÙÙÔ‡ «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË». (ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÌËÙÙÔ‡). ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢‹ÌÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ (210 7623.857) I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917), www.i-ticket.gr. TËÏÂʈÓÈο Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 801 11 60.000, 210 6786.000. ™ÙȘ 28/6.

∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ FANZINE THE STREETS ATHENS TÔ blog Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜. £˘Ì›˙ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î›ÌÂÓ· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜. K·Ù¤‚·ÛÂ Î·È ÙÔ Ê·Ó˙›Ó ÛÙÔ Adobe Reader ηÈ


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

ÁÚ¿„Â Î·È ÂÛ‡ ÛÙÔ blog ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ‰›Î˘ÎÏÔ. ™ÙÔ Ê·Ó˙›Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. TÔ concept Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ë Zˆ‹ X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË. M˜ ÛÙÔ www.thestreetsathens.com

∂Δ√πª∞™√À °π∞... GAGARIN OPEN AIR FESTIVAL OÈ 6 ̤Ú˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÔ˘ ÎfiÛÌÔ. E›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·. O ÓÙÔ‡Ú·ÛÂÏ Iggy Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Stooges (5/7), ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ «1969», fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÔÈ Kaiser Chiefs ÁÈ·Ù› 2 ̤Ú˜ ÛÙÔ Gagarin ¤ÁÈÓ ¯·Ìfi˜, ÔÈ Last Drive (6/7) ÁÈ·Ù› 3 ̤Ú˜ ÛÙÔ Gagarin ¤ÁÈÓ ÙÔ ·Ó›ˆÙÔ, ÔÈ Mudhoney (5/7) ·fi ÙÔ ™È¿ÙÏ, Ôχ ÚÈÓ ÙÔ grunge Ì ÙÔÓ ‡ÌÓÔ “Touch Me I’m Sick”, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ Ô˘ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û Ì ٷ ‚·ÏοÓÈ· Beirut (10/7), ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ÓÂÔÛÛÔ› The Long Blondes (9/7), ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó next big thing, Ë ÎÚ˘Ê‹ ‰‡Ó·ÌË A Hawk and a Hacksaw, Ì ÙȘ ÁÏ˘Î¤˜ ÎÈı¿Ú˜ ÙˆÓ Calexico (10/7) – ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi ÙȘ 5 ˆ˜ ÙȘ 11 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ °‹Â‰Ô ÙÔ˘ Baseball, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi. ¶ÚÔÒÏËÛË:

Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, 210 3840.020), Ùo ‚È‚ÏÈÔˆÏ›o I·Ófi˜, Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ Village Cinemas, ÙÔ www.villagecinemas.gr (210 8108.080 & 801 10 09.191) Î·È ÙÔ ÙÔ www.i-ticket.gr (801 11 60.000)

BARCELONA IN ATHENS 2007 X·Ìfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ojos de Brujo ʤÙÔ˜. K·ÚÊ› ·fi ÙË B·ÚÎÂÏÒÓË Ì ÙÔ ÂÈÚ·Á̤ÓÔ ÊϷ̤ÓÎÔ ÙÔ˘˜. K¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ Gotan, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÙڤϷ Î·È ÛÎÚ·Ù˜. T· «M¿ÙÈ· ÙÔ˘ M¿ÁÔ˘» ÎÔÈÙÔ‡Ó ¿ÏψÛÙ ·ÓÙÔ‡. ™ÙÔ funk, ÙË rock, ÙÔ hip-hop, ÙË rumba catalana. K·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÙÛÈÁÁ·ÓÔ¿ÓÎÈÛÛ·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Marina Abad ÎÔÈÙ¿ ηÙ¢ı›·Ó ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË. M·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ DJ Imam Baildi, NfiÙÈÔ˜ ◊¯Ô˜ Î·È Palyrria. OÈ Ojos de Brujo, Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ Ì¿ÓÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÊϷ̤ÓÎÔ, ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Barcelona in Athens ’07. £EATPO BPAXøN «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË». E›ÛÔ‰Ô˜: ú 25 (ÚÔÒÏËÛË), ú 30 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢‹ÌÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ (210 7623.857), Metropolis, i-ticket: HÏÂÎÙÚÔÓÈο: www.i-ticket.gr. TËÏÂʈÓÈο Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 801 11 60.000, 210 6786.000, I·Ófi˜ (™Ù·‰›Ô˘ 24), Music Corner Odeon Kosmopolis - Odeon Starcity, Yourspace (AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 36B, X·Ï¿Ó‰ÚÈ). ™ÙȘ 5/7. ∞

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 37


TASTE POLICE

°∂À™∏

Ãøª∞Δ∞, ∞ƒøª∞Δ∞ ∫∞π ¶√§À ∫∞§∂™ ª√À™π∫∂™ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

DIRTY GINGER ¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

MÈÎÚfi, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi, ÓÈÁ̤ÓÔ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰Èο Î·È ÙȘ ÌÔ˘Î·Ì‚›ÏȘ, Ì’ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ «‚·ÛÈÏÈÎfi» ÊÔ›ÓÈη ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘, Ì ÁÏÔÌ¿ÎÈ· Î·È ÊˆÙ¿ÎÈ· ÌÏÂÁ̤ӷ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔÎÏ¿‰Â˜, Ì’ ¤Ó· ·ÏÈfi ËÁ¿‰È (!), Ì ¯ÙÈÛÙ¿ ηӷ‰¿ÎÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, ÙÔ Dirty Ginger Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ÛËÌ›· οı Ô˘ È¿ÓÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ºÙÈ·Á̤ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ «Ú·¯¿ÙÈ» Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Û˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÛı¤ÛÂÈ fï˜ Î·È ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È Ôχ Ôχ ÁÏÂÓÙ˙¤‰ÈÎË ‰È¿ıÂÛË. •ÂÎÈÓ¿ˆ ·fi Ù· ¯ÙÈÛÙ¿ ηӷ‰¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂΛ ı· οÙÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÙÚ·¤˙È Ì¤Û· ‹ ¿Ì· ı˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ÛÙË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔ Mamaca’s Î·È ÙÔ °Î·˙¿ÎÈ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÂډ‡ÂÙ·È ÁÏ˘Î¿, Ë ÂÚ·Ù˙¿‰· ı˘Ì›˙ÂÈ ÓËÛ›. £· ÂÚ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı˘Óı›˜ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ‹ Û οÔÈÔ ÙÚ·¤˙È Ê·ÁËÙÔ‡ οو ·fi ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜, Ô˘ Ó·È! ÙËÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ÛοÂÈ Ô Ù˙›Ù˙Èη˜ ‰˘Ô ̤ÙÚ· ·Ú·¤Ú·. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ –¿ÏÏÔ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Dirty Ginger– fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ...ÎÂÊÈÒÓ. O dj ÛÂÚÊ¿ÚÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜, ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ¯ÔÚ¢ÙÈο, ÂÚˆÙÈο, ÓÔÛÙ·ÏÁÈο, disco, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Î¿ÓÂÈ Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÈÍ·Ú›ÛÌ·Ù·, ÂӉȿÌÂÛ· ı· ¤ÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÏÏËÓÈο. ™ÙÔ Dirty Ginger ÁÈ· Ó· Ìԇ̠–Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·– ÛÙÔ „ËÙfi, ı· Ê·˜ ·Ï¿ Î·È Â‡ÎÔÏ·, Ôχ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ Â›Û˘. M ۷ϿÙ˜ ÙÚÔÌÂÚ¤˜, «‰È΋» ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ·ÓÙÚ¿ÎÏ·, ÙËÓ Î¿·ÚË Î·È ÙȘ ÓÙÔÌ·ÙԇϘ, Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ʤÙÔ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ, ÙË Úfiη, ÙÔ Ù˘Ú› ηٛÎÈ, Ù· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹˜ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È ÙË ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù. £· ÂÚ¿ÛÂȘ Û ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÔÚÂÎÙÈο, ˆÚ·Èfiٷٷ ÌÔ˘ÚÂοÎÈ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Ì ¯Ô‡ÌÔ˘˜ Î·È ·Ì‡Á‰·Ï·, ÓÙÔÌ·ÙÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, spring rolls, samozas (ÈÓ‰Èο ÈÙ¿ÎÈ·), ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ì ›Ù·-Á‡ÚÔ all time classic, ÁÎÈÔ˘˙ÏÂ̤‰Â˜ (ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ›Ù˜), ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜. ™Ù· ΢ڛˆ˜ hamburger New York, ÊÈϤÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛΤÙË Û¯¿Ú·˜ ‹ Ì È¤ÚÈ· ‰È¿ÊÔÚ·, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì ÛÔ˜ ÔÚÙÔοÏÈ Î·È ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, spear ribs ·ÚÓ›ÛÈ·, ·ÓÛ¤Ù· Ì ηڷÌÂψ̤ӷ Ì‹Ï· Î·È Ì¤ÏÈ, Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ô˘, ÙÈ Ó· ÛÙ· Ϥˆ, ¿Ì· Â›Û·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡, Â‰Ò ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÛÙ· forte ÙÔ˘. (KÈ ¿Ì· ‰ÂÓ Â›Û·È, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Green burger ·fi Ï·¯·ÓÈο). A˘Ù¿, ÁÈ· ÌÈ· Ï‹ÚË Î·È ·fiÏ˘Ù· Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ·Ó ı˜ fï˜ ÌÔÚ›˜ Ó· È›˜ ÙÔ ˆÚ·›Ô ÛÔ˘ ÔÙfi ‹ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙÔ Ì·Ú (‹ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ¯ÙÈÛÙ¿ ηӷ‰¿ÎÈ·) Î·È Ó· ÙÛÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÚ·ÛÌÒÓ – finger foods (ÛÔ˘Û·Ì¤ÓȘ Ù˘ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜, ÏԢηÓÈοÎÈ·, spring rolls Î.Ï.), Ó· ·ÊÂı›˜ ÛÙÔ ¯¿˙È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ó· ÓÈÒÛÂȘ ¯‡Ì· ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ¯ÔÓÙÚ¤˜ ÙȘ ˙¤ÛÙ˜, Ë Aı‹Ó·, ÙÔ °Î¿˙È Î·È ÙÔ Dirty Ginger ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Â›Û·È ‰È·ÎÔ¤˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÓËÛ›. Dirty ginger: TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 210 3423.809. AÓÔȯÙfi ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, οı ̤ڷ, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÛÙȘ 2, ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜. 38 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

✱ E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

BRASSERIE VALAORITOU

E§AIøN

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 A§AT™I

ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.ú

fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

MA™A

✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚfiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

MEAT ME HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú ILVA

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO

™ÙÈÏ¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12-18.00. ú

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

EN£YMION

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V.

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 (delivery)

CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ΋Ô.¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú

CIBUS

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

OÈ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ˜ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. Y¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÛÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹. úK™∫ ✱ KAMA SUPA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562

KANE§§A

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

CIPOLLINO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª •

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

B∞ƒ√À§∫√

DANESI COFFEE HOUSE

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich,

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª CRAFT

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V.

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • FISHBAR

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘.

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ηÈ

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú •

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.3021.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

MOMMY

I£AKH

E¶TA £A§A™™E™

ME£À™Δ∞¡∂™

✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

APPLEBEE'S

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

(•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

N¤Ô Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡

EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ.ú ª §∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ✱ LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3253.276

H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ¿ÓÔÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· ·fi M·Ú·Î¤˜. ¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª ✱ N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜


Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210-6130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú15-25.ú TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¢ڇ¯ˆÚË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

μfiÚÂÈ· A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

PIZZA HUT

ART DECO

80111 70.000

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V. ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V. SESTO SENZO

K64 K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª X√çπ¢∞∫π

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

POSTINO (IL)

ARTIGIANO (L’)

OCTOBERFEST

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

¡fiÙÈ·

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙ·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi,ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ, ηϋ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. úú •

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿-

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

∞£∏ƒπ

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

Oπ¡√¶∞£∂π∞

ANTøNH™

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Àfi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË, ÛÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù·, ÊÚ¤Ûη

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫

28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 39


°∂À™∏ (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. „¿ÚÈ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K • ✱ °A§AZIA XYTPA (•ÂÓ. Astir Palace), AfiÏψÓÔ˜ 40, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8901.556

O ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú ✱ °EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

¡Â·ÓÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. ú °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M DEKKO SUMMER ¶Ï·˙ AÁ. KÔÛÌ¿, 210 3630.145

ŒÍ˘ÓË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ˘ÏÈο Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ú ú

✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú ✱ LA TIENDA PARILLA ARGENTINA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜.ªÂÁ ¿ÏË ·˘Ï‹. ú ª

ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

FRAGMA

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

✱ LA PECHE-FISH RESTAURANT

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

ORO TORO

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal.

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

LE PIERROT

✱ ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì §øTOºA°OI KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù·

MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú ✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·-

40 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

∂∫Δ√™ ∞£∏¡∞™

VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

BROWN’S

™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8925.000

¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Casino), §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 66744

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

EN AI£PIA

M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì·˙› ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ, ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È Ù¿·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·fi Ù· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ» ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. úú

BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

JACKSON HALL

ISLAND 27 ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ-

¶·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Û ΋Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. KÚ·Û› NÂ̤·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢È·ÓÔÌ‹ (ÛÙÔ˘˜...ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜) ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ Úˆ›. ú

BAR RESTAURANTS (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

AÚ¯ÔÓÙÈÎfi Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

∂GOMIO

✱ AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜.

∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

BACARO

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

PI°ANI

X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

∏∞RD ROCK CAFÉ

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú

§›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

SUZANNA

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • A.V.

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

BALTHAZAR

AETHRION

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ.

cha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú

FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

GALAXY μ∞R

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ cha-

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤-

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

ÁÏ˘Î¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍÙÚ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì „¿ıÈÓ· ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ·, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ Î·È Ë̛ʈ˜ ‰›Ï· ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª ¶ENTE§E£EN ¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË, 210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª •

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

™∂™√À§∞™

MALABAR (•ÂÓ. The Margi),

VILLAGE ALL DAY BAR

§ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

ªediterranean chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ethnic, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ Resident Dj Andrea. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ chef •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¶ÔχÌÂÚÔ. K·È tapas Î·È sushi Î·È Buritos Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Mexican sauce Î·È ÎÂÌ·ÔÈÙ¿ÎÈ· Ì ٷÌÔ˘Ï¤ Î·È ÔÏϤ˜

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

✱ VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

°§YKY™(√)

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925


ª¶√À∫π∂™

Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

EN AI£PIA °È· ˆÚ·›Ô ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ¤ıÓÈÎ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. I‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘, Ô ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘. EӉȷʤÚÔÓ. BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, ¶Ï·Ù›· N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, 210 2582.751

BA™I§AINA™ ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ, ·fi„ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘, ı· Á¢Ù›˜ 8 È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ AÏ. K·Ú‰¿ÛË (Aı‹ÚÈ) Î·È ÙÔ ÛÂÊ ÙÔ˘ B·Û›Ï·ÈÓ· °. M˘ÛÙÚ›‰Ë, Ì·˙› Ì ˆÚ·›Ô ÎÚ·Û› K·ÙÒÁÈ-™ÙÚÔÊÈÏÈ¿. TËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Ù· È¿Ù· Â›Ó·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ (Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ), ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› Ï¢Îfi (Ó¤· ÛÔ‰ÂÈ¿) AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘. M ÙÔ ÛÂÊ ÙÔ˘ B·§øTOºA°OI MÂÙ¿ ÙËÓ 1/7 ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ·- ۛϷÈÓ· ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ô ÛÂÊ ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˜ (OilÓ·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ˆÚ·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘Ú- resto). AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72& BÈوϛˆÓ 189 (›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi BÈوϛˆÓ), 210 4612.457 ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

CAFE DEL SOL ™·Ï¿Ù˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Û ÈÔ funky CIPOLLINO ™Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È versions, ·ÏÏ¿ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ waffles Ì ·ÁˆÙfi ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì 2 ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÊÚÔ‡Ù·. TÔ ¤¯Ô˘Ó „¿ÍÂÈ... BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È menu, ÁÈ· 2 ‹ 4 ¿ÙÔÌ·. Ÿ,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· Ê¿Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ̤۷ ÛÙȘ ˙¤ÛÙ˜ ‹ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô. TÔ ÚÒÙÔ (ú 40) Ì ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ÚÈÒÓ, ›ÙÛ· Cipollino, ÈÙ·ÏÈ΋ bruschetta, verde mediteraneo Û·Ï¿Ù· Î·È Ï¢Îfi ÎÚ·Û›(ÊÈ¿ÏË), ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (ú 50) Ì ÚÔÏ¿ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜, carpaccio ÌfiÛ¯Ô˘, ÈÙ·ÏÈ΋ bruschetta, Û·Ï¿Ù· al pinolo, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο fagiolini roka mozzarella Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÚ·Û›. MÈ·Ì ÌÈ·Ì... T· menu ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.30 ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, Aı‹Ó·, 210 3632.780 T™IPI°O øÚ·›· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ·˘Ï›ÙÛ·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·›ıÔ˘MA™TIXA XIOY... H £EPA¶EYTIKH TËÓ TÚ›ÙË Û· Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ŸÏ· Ù· È¿Ù·, ÔÈ Û·Ï¿Ù˜, ÔÈ 12 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Saint George Lycabettus ·Ù¿Ù˜ Â›Ó·È ÊÚ¤Ûη, Ù˘ ÒÚ·˜. T· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Ë Ì·ÛÙ›¯· X›Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘. AÓ·ÎÔÈÓÒıË- ÙÔ˘ ¤Ó· ÎÈ ¤Ó·, ʤٷ „ËÙ‹ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·, ¯·ÏÔ‡Î·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·Ô- ÌÈ Ì Ì¤ÈÎÔÓ (ÌÌÌ...), ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ ÛÙË Û¯¿‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÓÔÛÙÈÌÈ¿ Ù˘ Î·È ÙË ıÂÚ·- Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ ¢ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú¿ÛË. TËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë 16.00, TÚ›ÙË -¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ŒÓˆÛË M·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ X›Ô˘ ÎÈ Ô OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™·‚/ÎÔ. TË ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi. I¿Î¯Ô˘ 30, ¶ÚÔÒıËÛ˘ EÍ·ÁˆÁÒÓ. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ͤÚÂȘ... °Î¿˙È, 210 3477.067

∞ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È Ê·ÁËÙfi ·’ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

NEW L IVA ARR

¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË ú 19 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÒ˜ ∫˘Úȷ΋ ú 22 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·È‰È¿ ·fi 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ú 10 ● ∫˘Úȷ΋: buffet 44 Akti Moutsopoulou Str, 18536 Passalimani Piraeus Tel.: 210 - 4288215 Fax.: 210 - 4288218 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 41


¢π∞™∫∂¢∞™∏ °Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú

ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

PAKO™Y§§EKTE™

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

CAFE VOULIS

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª

CARIOCAS ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY ID: º¤ÙÔ˜, ÎÏ›ÓÂÈ ÌÈ· 10ÂÙ›· ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÎÔÏ›ÛÎÔ ÙÔ˘ ™¯Ô›ÓÔ˘. Afi ÙÔ 1997 Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ dance ¤ÎÚË͢, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007, Ô˘ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈο. TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ. M ˘ÔÙÔÓÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ·fi Aı‹Ó·, Î·È Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰È·‰Ô¯Èο ÚÔ˜ N¤· ¶¤Ú·ÌÔ ÎÈ AÏÂÔ¯ÒÚÈ. EΛ ÛÙÚ›„ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌËÓ ÌÂډ¢Ù›˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ æ¿ı·. O ÛÙÂÓfi˜ ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ™¯Ô›ÓÔ. KÈ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‹‰Ë ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô ‹ÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û·, Ù· ˯›· ÎÂϷˉ¿ÓÂ Î·È Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÚÔ‡¯· ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È. M·ÁÈfi Î·È house... FACES: ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ· Ô‡ÙÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÎfiÓÛÂÙ ÙÔ˘ beach bar ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. AÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›, Ì ÙË ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ˘˜ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ¯·Ï·Ú¿ water sports Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÚÂÍ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. B¤‚·È·, ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·ÓÈÎfi˜. H ÂıÓÈ΋ ÙˆÓ clubbers (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙËÓ KÔÚÈÓı›·, ÌÔ˘ÁÂÏÒÓÂÙ·È ·Û‡ÛÙÔÏ·, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÛÊËÓ¿ÎÈ· Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÓËÊ¿ÏÈÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. HIGHLIGHTS: ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ house, ÙÔ DJ line-up ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi EÏÏ¿‰· ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™ËÌ›ˆÛ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂȘ ¿‰ÂÈ·: 1/7 DJ Spinna (ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·È ÚÔ˜ soul & hip hop), 8/7 - CJ Jeff (ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ), 15/7 - Sunshine Pedro & Christo Z (ÈÔ housey ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È), 22/7 - Quentin Harris (·fi ÙÔ Detroit Ì ·Á¿Ë), 29/7 - Timmy Regisford (Û˘¯Ófi˜ ÂÈÛΤÙ˘ Î·È ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ù˘ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙È΢ ÛÎËÓ‹˜), 5/8 - Locomondo live (·ÏÏ·Á‹ ‡ÊÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ reggae... Î·È ·›˙ˆ pro). CARIOCAS ¶·Ú·Ï›· ™¯Ô›ÓÔ˘ KÔÚÈÓı›·˜, 27440 57179 (¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ www.cariocas.gr)

42 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V. ✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX CAFE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÔÈÎÈÏ›· ηʤ, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Â͈ÙÈο cocktails Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ menu ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÌÂ

BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. DASEIN COFFEE ART & SPIRITS ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies.

JANETTO’S

PAKOME§O

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

JOKE CAFE

™KOYºAKI

√Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V. STAVLOS CAFE

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. ✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô café. ºÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜.

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

TOY CAFE

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. √∫π√ MUSIC CAFE

∏§π√¶√Δ∏™

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live.

TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V. WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

CLOSER ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.

ªÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ hype °Î¿˙È, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÎ ÎfiÓÛÂÙ. ∫¿ı ∫˘Ú. ·›˙ÂÈ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

∞™Δƒ√¡

°KAZAKI

Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤȘ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ...

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

DR. FEELGOOD

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6.

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall.

μAROUGE

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›.

™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

ENZZO DE CUBA μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË. CANTINA SOCIAL

ºI§ION

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜.


°∂À™∏ £∏ƒπ√ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú. FLOWER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∫∏¶√™ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MG’S ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

A§E•AN¢PA

NIXON

∏ Ì›Ú· ÛÙ· forte Ù˘

∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶§∞™Δ∂§π¡∏

KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï·

¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica

H ÌÈÚ·Ú›· AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ Ù˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ Á‡Û˘. TÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔÛ¤¯ÂȘ Â›Ó·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ٷ ˆÚ·›· ÎÂÚ¿ÎÈ· (Ôχ ÚÔÌ·ÓÙÈο), ÛÙÔ ·ÚοÎÈ Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÙÔ‡‚Ï· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÙÔ bar Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Ì ٷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·fi Ì›Ú˜ (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÂÍ· Î·È ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ FIX) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ͯӿ˜ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. H ÌÈÚ·Ú›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì›Ú·˜, ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì 2 Í·ÓıȤ˜ Î·È ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Ì ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë Á‡ÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˆÚ·›Ô Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ··Ï‹˜ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TȘ Û˘Óԉ‡۷Ì Ì ¯·ÏÔ‡ÌÈ „ËÙfi Ì ΢Úȷ΋ ›Ù· (ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ÌÂÍÈοÓÈÎË ÙÔÚÙ›ÁÈ·), ÓfiÛÙÈÌË Û·Ï¿Ù· §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ì fiÏ· Ù· Ï·¯·ÓÈο, ¯·ÏÔ‡ÌÈ Î·È ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù ·fi ο·ÚË Î·È ‰˘fiÛÌÔ. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ì ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎË ÛÔ˜, ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, ηÚfiÙÔ Î·È ÌÚfiÎÔÏÔ, ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÔÈ ¤Ó˜ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·, ÎÔÏÔ·ıÈ Î·È ÛÔ˜ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, Î·È Ôχ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ÙËÁ·ÓËÙfi Ú‡˙È ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁˆÓ – Ì fi,ÙÈ Ï·¯·ÓÈÎfi ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤, ‚ڋηÌÂ Î·È ·˚‰¿ÎÈ· Ì ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, mixed grill (Ì fiÏ· Ù· ›‰Ë ÎÚ¤·ÙÔ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔψÌfi ʤٷ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ì ÛÔ˜ ·fi ÌÔÛ¯ÔϤÌÔÓÔ Î·È Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÌÈ· ηϋ ȉ¤· Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂȘ ÔÈÎÈϛ˜ (beer snacks) fiˆ˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ·˘Ù‹ Ì ٷ 6 ÁÂÚÌ·ÓÈο ÏÔ˘Î¿ÓÈη (ÈÂÚ¿ÙÔ, Ì ڛÁ·ÓË Î·È ¯ˆÚ›˜, Ï¢Îfi Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ì ¿ÚÈη) ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ (ÎÚÔΤÙ˜ Ù˘ÚÈÔ‡, ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ·ÓÛ¤Ù· ¯ÔÈÚÈÓ‹, ηÓÈÛÙfi ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Î·È ·Ù¿Ù˜ ÌÚ·ÙηÚÙfiÊÂÏ). °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÏ˘Î¿, ÂÌ›˜ ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ‚¿ÊÏ· Ì ·ÁˆÙfi Î·È ·Ó·ÎfiÙ· ‚·Ó›ÏÈ·˜ Ì ̤ÏÈ Î·È Ôχ ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙËı‹Î·ÌÂ. TÔ service ‹Ù·Ó Ôχ ÊÈÏÈÎfi, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ (Î·È ÛÙ· ÔÙ¿), ÂÓÒ ¯¿ÚË ÛÙÔ ‰ˆÚÂ¿Ó parking ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚËı‹Î·Ì ηıfiÏÔ˘. ™ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ı· ÂÚ¿ÛÂȘ Û›ÁÔ˘Ú· ηϿ Î·È ı· Í·Ó·¿˜. Ÿˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ¿ÏψÛÙÂ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi. - Eϛӷ AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ¿ÚÎÔ ¶·Ó·ı‹Ó·È·. ¢ˆÚÂ¿Ó parking (§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), 210 6450.345, 210 6457 360

Afi ÙÔ Úˆ˝ Ì ηʤ Û¿ÓÙÔ˘˚Ù˜ & ÔÏfiÊÚÂÛη ÁÏ˘Î¿ ·Ú·Û΢‹˜ Ì·˜ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 3632.780

™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ΔËÏ.: 210-5772006 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 43


>>

ÛÎÂ̤ÓÔ fiÓÂÈÚÔ. T· fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ· ›ӷÈ... √ÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏ·. E›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ fiÙ·Ó... ∂›Ì·È Û rollerblades. ¶ÔÈÔÓ ·Á·Ô‡Ó ÔÈ CocoRosie; M·Ì¿, Antony, Kembra. How soon is now? Never. OÈ Rainbowarriors ›ӷÈ... ÕÁÈÔÈ ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï. MÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. H Sierra ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Ù˘ ·fi ÙË Á¤ÓÓ·. M ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·; E›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi. ŒÓ·˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ ÛÙ›¯Ô˜... ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ. (now is the time of the assassins) Œ¯ÂȘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ I·ˆÓ›·; Ÿ¯È. “Love for Sale” ‹ “Not for Sale”; Love not for sale anymore. Z›Ù ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Groove Armada, B 52s, George Michael, Norah Jones, George Clinton, Robert Plant, CocoRosie, !!!, Mum etc. ¶Ô‡ ¿ÙÂ; George Michael, ª·Î¿ÚÈ Ó· ‹Ù·Ó M. Jackson. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Û Ì·ÓȤڷ ›ӷÈ... Gay OÈ CocoRosie Ûȯ·›ÓÔÓÙ·È... TËÓ TV. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜... XÔÚ‡ԢÌÂ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ; H Ù·ÈÓ›· “Bachelor Party”. (EÓÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Neal Israel Ì ÙÔÓ Tom Hanks. M¿ÏÏÔÓ.) H ˙ˆ‹ Û ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ... TÂÚ¿ÛÙÈ·. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó... TÛÈÔ˘¿Ô˘· Î·È ÙÛ¿È.

∂NA §EKTIKO ¶AIXNI¢I ™YNEIPMøN ME TI™ COCOROSIE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ÙڤϷ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÈÚˆÓ›· Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›·. §ÂÎÙÈÎÔ› ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ› ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Û‡ÌÙˆÛË ˘„ËÏ‹˜ Î·È Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. OÈ ·‰ÂÏʤ˜ Bianca and Sierra Casady Â›Ó·È ÂÚÈÙˆÛ¿Ú˜. H Ì›· ÙËÓ ¤Î·Ó ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÁÈ· ÙË MÔÓÌ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ ŸÂÚ·˜, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ¤ÌÂÈÓ (ÁÈ· Ï›ÁÔ) Î·È Ï·ÎÒıËΠÛÙÔÓ Saussure. ™ÙȘ 29/6 ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ٛÙÏÔ “The Adventures Of Ghosthorse And Stillborn” Î·È Â͈ÙÈο ÊÚÔ‡Ù· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ·˘Ù› ¤¯ÂÈ ·Ó·Ì›ÍÂÈ ÙËÓ indie rock Ì ÙÔ hip hop Î·È ÙË folk Ì ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔ˘ÙÈ¿. ¢ËÏ·‰‹ ÙȘ ÌӋ̘ ÙÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. øÚ·›·. ¶¿ÏÈ ı· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ «‚ÚÔÌÈ¿Ú˜»...

INFO: £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, (ÚÔÒÏËÛË), 35 (Ù·Ì›Ô) °È·Ù› ¤¯ÂÙ ÂÌÌÔÓ‹ Ì ٷ ˙Ò·; E›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÏ˘- ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓӷο Î·È Û¤ÍÈ. M·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ 3, ÙËÏ. 210 3840.020) / www.i-ticket.gr Vinyl ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜, Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ı- Microstore (¢È‰fiÙÔ˘ 34, 210 3614.544. ™ÙȘ 29/6. Ìfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÍËÌÂڈ̤ÓÔ Î·È Î·Ù·ÈÂṲ̂- ● T·ÈÚÈ·ÛÙfi support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Mary ÓÔ. ¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÓÙÚÔ‹. and the Boy Ì ÙÛÈÚ›‰·, È¿ÓÔ, ÚÈfiÓÈ Û ÛoÏ H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi... ŒÓ· ÌÔ˘- Ì›˙ÔÓ·.

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

OUTRO SUMMER CLOSING EVENTS OÈ XÚÈÛÙ›Ó˜ ÙÔ Ï‹ÁÔ˘Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ™Â٤̂ÚË. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Espeekay Î·È Mc Yinka Û ¤Ó· ·ÎfiÌË “Listen Up”, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÎÔÏÂÎÙ›‚· Cast_A_Blast ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ dj DRM ·fi ÙË ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎË Bastard Jazz Î·È ÙÔÓ ‚¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ Blend, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÔÌ¿‰· Black Athena ¤¯ÂÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Benji B, ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ M. BÚÂÙ·Ó›·˜, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

CARL COX OÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÙÙ¤˜. BÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÈÛÔÚÚÔ› ÛÔ˘‰·›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û techno Î·È house Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜. Afi ÙfiÙ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠ·›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÚ›· turntables. K·È ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÂÛÙÂ, Â›Ó·È BÚÂÙ·Ófi˜. LUV, ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ¶·Ú·Û΢‹ 29/6. ADAM BEYER OÈ ™Ô˘Ë‰Ô› ¿Ó ηϿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ indie Î·È ÙÔ dance ‰›Ô. O Adam Beyer Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Û˘. ¶ÈÙÛÈÚÈο˜ ¿ÎÔ˘Á Kiss Î·È hard rock, ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤È·Û ÙÔ italodisco Î·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ techno. ¶fiÙ ·›˙ÔÓÙ·˜ ‚·Ú‡ loop techno, fiÙ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÚ›· ¿ÏÌÔ˘Ì, fiÙ ÚÂÌÈÍ¿ÚÔÓÙ·˜ pop groups, ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. DEKKO, ¶Ï·˙ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿ - EÏÏËÓÈÎfi, K˘Úȷ΋ 1/7, ·fi ÙȘ 17.00 Î·È ÌÂÙ¿. LITTLE LOUIE VEGA ™˘¯Ófi˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜. Afi ÙË N¤· YfiÚÎË Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ̇ıÔ ÙˆÓ Masters At Work Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ groove ÙÔ˘ ÛÙ· dexx ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ B·Û›ÏË TÛÈÏȯڋÛÙÔ˘ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ “Beachball”. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, funky house Î·È Ù· Û·Ífiʈӷ trademark... VILLA MERCEDES, AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚË 11, °Î¿˙È ·fi §. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, K˘Úȷ΋ 1/7. ELECTRICITY O CJ Jeff ηıȤڈÛ ٷ “Electricity” Â‰Ò Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ıËÓ·˚ο clubs Î·È ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ sexy dance ‚Ú·‰È¤˜. TÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ Ammos, ¿ÓÙ· ¶¤ÌÙË Î·È Ì ٷ ηχÙÂÚ· ·fi electro & tech house. AMMOS BEACH CLUB , ¶·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘, ¶¤ÌÙË 28/6.

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. THE SEVEN JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6. ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ‘80 s ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ trash ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù·. ∫˘Ú. ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ...

ÚÈÔ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. °È· ÔÙfi, ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, installations & video. AÏÏ¿ Î·È Ì ÈÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ ı¤·ÙÚÔ Î‹Ô˘, unplugged live, bar theatre. TÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ °Î¿˙È Â›Ó·È ¤Ó·˜ smart ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÏfiÁˆ ÛÙ·ıÌÔ‡ °Î¿˙È. M¤¯ÚÈ ÙȘ 31/7, ÂÎÙfi˜ ·fi ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ «¶§H™ION + A¶ENANTI», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-23.00. E˘·ÙÚ›‰ˆÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510, ·ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿.

44 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi Ì·Á·˙› Ì ‰˘Ô ¯ÒÚÔ˘˜, club Î·È prive. Mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈο ·fi Ù· ˯›·, open air resto ... ✱ BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

MÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ͇ÏÈÓ· decks, Ù· ηχÙÂÚ· ·ıËÓ·˚ο cocktails Î·È Ù· ÈÔ mainstream ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. Afi 2/5 Î·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË “The game” Ì ÙÔÓ N›ÎÔ Nivo BÔ˘ÚÏÈÒÙË. Afi 6/5, οı K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Onirama live. BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat. BOCCA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Tango Î·È ÙÔ˘ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ˘ Bocca Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ‘80s ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. CLUB 22 §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9222.224

∞Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ÂÛÈÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ‰‡Ô stages Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ John Greek Î·È ÙÔ Caminito

USE BAR ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

C∞ªπ¡πΔ√

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 5244.661

YELLOW SUBMARINE O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ.

™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Club 22 ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7/6 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ªÈ · ¤ÓÂÛË §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛÙÔȯ¤ÈÔ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ. Live - dj/ vj sets Î·È ÁÈ·Ù› fi„È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE

YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

 ŒÓ· ·ÏÈfi ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ‹-

§. ÷ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘, øÚˆfi˜, 22950 31832

ΔπΔ

NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

KEVIN YOST K·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¯·Ï·ÚÔ‡ deep house ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. O ·ÚÈÔ˜ Yost Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ fiÏË, ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ beats, Ô˘ ¿ÏψÛÙ ÂÚÓ¿Ó ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi. BABAE, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 88, AÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620, K˘Úȷ΋ 1/7, ú 20, ·fi ÙȘ 21.00.

CLUBS ATLANTIS

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. DEKKO ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi.


>>

210 3630.145

∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫¿ı ∫˘Ú. Ô dj Viton ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‘Playground On The Beach’ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ dance ÛÎËÓ‹. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

ƒ√¢∂™

Club restaurant οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÊÈ ·ÚÁ¿. ∫¿ı ¶¤Ì. Ô Sparky T. Ì hip hop. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

∞fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÓ·ÈÎfi ÎfiÓÛÂÙ Ì mainstream ÍÂΛÓËÌ· ÎÈ ÂÏÏËÓÈο fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿. ΔȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ r’n’b.

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

¶¤ÌÙË 28 OMAR FARUK TEKBILEK & HIS ENSEMBLE BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ KH¶O£EATPO ¶A¶A°OY

REINA SUMMER

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË. Residents, ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·‰‹Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÎÏ‹˜. ∂ÈÛ. ú 12, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ... LALLABAI FUN & FOOD BAR A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 6932 575119 & 694 5993103, reserve & reserve discount on line.

¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, 210 9851.152

ªÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎfiÓÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÚ. Candy Bar night, ΔÂÙ. dance Ì Mikele, ¶¤Ì. R’n’B ✱ SHISHA SUMMER

CLUB §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ (™.E.º), ÚÒËÓ Bebek, 210 4834.190

Afi ÙȘ 3 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô open space ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔ˘ÛÈ΋ oriental, mainstream, house Î·È ÂÏÏËÓÈο. Belly Î·È freestyle dancers, special events Î·È happenings. ✱ ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3467.206, 3452.502, http://www.stavlos.gr

K¿ı ‚Ú¿‰˘ Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun & Groove d j set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. .úúM•

H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. Djs Lefty, K. Marousopoylos. Guest dj D. Papaspyropoulos. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

LATIN HOUSE

UNDERWORLD

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul.

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘

LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

VINILIO

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno.

μ¿ÚÎÈ˙· (ÚÒËÓ Riba’s), 210 9655.555

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians.

MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹-

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994-5

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ Ï·˙ ∂√Δ μԇϷ˜ (∂ÈÚËÓÈÎfi˜), 210 8944.990

Ø

MAO SUMMER

ENVY MEDITERRANEO

GALEA

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

VITRINE ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·-

¶·Ú·Û΢‹ 29 TA ¶PO™ø¶A TOY EPøTA O M›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ Î·È Ë ¶¤ÌË ZÔ‡ÓË, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Û˘Óı¤Ù˜, fiˆ˜ ÔÈ Kurt Weil, Nino Rota, Pink Floyd ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ TÛÈÙÛ¿ÓË, K·Ï‰¿Ú·, §Ô˝˙Ô Î·È KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ¢HMOTIKO £EATPO ¶A¶A°OY. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 15. ™ÙȘ 29/6. ¶ÚÔÒÏËÛË ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶·¿ÁÔ˘ (AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ 90), K·Ù¿ÛÙËÌ· ¢·Ó·fi˜ (MÂÛÔÁ›ˆÓ 230) Î·È K·Ù¿ÛÙËÌ· VidaVida (KËÊÈÛ›·˜ 109).

TERRY OLDFIELD & SORAYA SARASWATI ¢‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·fi ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÊÏ¿Ô˘ÙÔ˘, ÁÎÔÓÁÎ, Ù·ÌÔ‡Ú·, ·ÚÌfiÓÈÔ˘, ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÓÙÈÓÙ˙ÂÚÈÓÙÔ‡, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ °ÈfiÁη ™·Ù˘·Ó¿ÓÙ·ÛÚ·Ì. ¶O§YXøPO™ MABRIDA STUDIO, KÙ‹Ì· Mabrida, ¶·È·-

Ó›·, 210 6620.805. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

K˘Úȷ΋ 11 UPLIFT MOFO PARTY BAND H Ì¿ÓÙ· Ô˘ ¤Î·Ó ·›ÛıËÛË ÛÙÔ Gagarin Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Red Hot Chili Peppers. ™ÙË ÊˆÓ‹ Ô ¶¿ÓÔ˜ MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, ÎÈı¿Ú˜ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜ (Deus X Machina), ÓÙڷ̘ Ô Mȯ¿Ï˘ K·ËÏ›‰Ë˜, Ì¿ÛÔ Ô KˆÛÙ‹˜ B‹¯Ô˜. EÏ›˙ˆ Ó· ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ οÏÙÛ˜. £EATPO PEMATIA™ XA§AN¢PIOY.

BATTLE OF THE BANDS H ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Loud Sound Ì ٷ ÁÎÚÔ˘ Insidead / System Decay / Shadowblind / Mothers of Destruction / Action S T / Blackout / X-Ray ÛÙÔ An Club Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·fi Ù· 40 Ó¤· ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ rock/metal ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó. ŒÓ·ÚÍË 19.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 13.

¢Â˘Ù¤Ú· 2 GROOVE ARMADA BÏ. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Live

PO¢E™ M ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, Silent Disco, Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ·fi Ù· ›‰È·. O hip hop ‹¯Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÚÔÎ Î·È ÙË funk, Û·ÌÏ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ “Get That Beat” ÙˆÓ Sharp Ties ̤¯ÚÈ ÙÔ “Let The Sunshine In”, ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙË M¿Úı· K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ intro ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ì ··ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ™ÂʤÚË. ÕÎÔ˘Û¤ ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ. £EATPO PEMATIA™ XA§AN¢PIOY.

ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

Artificial intelligence. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ Groove Armada, Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·›ı·ÓÔ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ club Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó: Captain Sensual at the Helm of the Groove Armada. TÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Tom Findlay (οÔÙ ¤Î·Ó PR ÁÈ· ÙË Nike) Î·È Andy Cato (Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ jazz) “Soundboy Rock”, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ site, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ pixel art ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ eboy, ıÂÚ›˙Ô˘Ó. AÓ ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ “I See You Babe”, ÙÔ˘˜ ·‰ÈΛ˜. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÙȘ chill-out ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ôχ ÈÔ Â‡ÛÙÚÔʘ dance ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ single “Get Down” – Î·È ÌÈÏ¿Ì ‹‰Ë ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.-°.¢ £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, §˘Î·‚ËÙÙfi˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 42. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Ticket House, Ticket Point, ACS, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, www.i-ticket.gr Î·È www.ticketquest.gr. ™ÙȘ 2/7.

AFTER DARK

∫∏¶√£∂∞Δƒ√ ¶∞¶∞°√À

¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 29/6: Δhe Uside Down Band Ì soul-funkrock . 30/6: AÏ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ¡ËÂÓı›˜ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi rock. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00.

¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.700-4 28/6: Omar Faruk Tekbilek & his Ensemble. 29/6: ¶¤Ì˘ ∑Ô‡ÓË Î·È ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜. 3/7: Lila Downs

£EATPO §YKABHTTOY

ΔÚ›ÙË 3 LILA DOWNS BÏ. ÛÂÏ. KH¶O£EATPO ¶A¶A°OY

™¿‚‚·ÙÔ 30

GROOVE ARMADA

ΔÂÙ¿ÚÙË 4 MAPIO™ ºPA°KOY§H™ M ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 70 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ §fiÚη, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ŒÚˆÙ·˜» Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ¢ËÌ‹ÙÚË M·Ú·Ì‹ Î·È Û ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË TÚÈ‚È˙¿. M·˙› ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ KÏËÚÔÓfiÌÔ˜, Ù· ¶·Ï·ÈÓ¿ ™ÂʤÚÈ· Ì ÙËÓ EÈÚ‹ÓË ¢ÂÚ¤ÌÂË, Ë EϤÓË ¶¤Ù· Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÚÚ‹˜. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ «ANA™A». £EATPO TOY §YKABHTTOY. E›ÛÔ‰Ô˜ ú

25. ¶ÚÔÒÏËÛË T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, Virgin Megastores, Fnac-The Mall. ●

LAZY CLUB

ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ jazz Î·È latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 20.30.

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú·. 28/6: EıÓÈÎfi ø‰Â›Ô ÃÔÏ·ÚÁÔ‡. 29/6: Pandora’s Box. 30/6: Sorrowful Winds Î·È πvory Tower. 4/7: EıÓÈÎfi ø‰Â›Ô ÃÔÏ·ÚÁÔ‡

£∂∞Δƒ√ Bƒ∞Ãø¡

MIKE’S IRISH BAR

μ‡ÚˆÓ·˜ 28/6: Buena Vista Social Club 30/6: George Clinton 5/7: Ojos de Brujo

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. 28/6: ¡ew Generation Fest. 29/6: Antiviosis Ì rock. 23/6: Funkey Ì funky, disco Î·È r&b.

CV (CABAR∂T VOLTAIRE)

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7227.233 28/6: ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË 29 & 30/6 Î·È 1/7 Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜

£∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ ¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5012.402 2/7: ªÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÿÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ¶ÚÔ. www.iticket.gr, Metropolis, 801 11 60000

™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ closing party ÛÙȘ 30/6 Ì DJ set ·fi ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ. ŒÓ·ÚÍË 23.59. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 45


ºøTO: ™TAYPO™ AN¢PIøTH™

‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.

¶π™Δ∂™ AMMO™ ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788

B. K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘. ∞™Δ∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558

∞ÓÙ‡·˜ Î·È ¶¿ÔÏ· Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ›ÛÙ·. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú160 Î·È ú180(ÎÔÌϤ) BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316

M·Ù. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3

M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560

O George Clinton ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· OÈ INFO:

«AÈÛı‹ÛÂȘ Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ» οı ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Island...

BLUE ILLUSIONS E›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙË Ì›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù˘ÈÎfi goin’ out ÛÙÔ Island. ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Ô ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˜ η‡ÛˆÓ·˜ Ô˘ ·Ú·ıÂÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. K·È Ë ·Ú·Ï›· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÊ·Ó‹˜ χÛË. M ٷ ηϿ Î·È Ù· ηο Ù˘. M ÙËÓ ¿ÊÙ·ÛÙË fi˙· Î·È ÙȘ Ê·ÓÊ¿Ú˜ ÂÚ› «·ıËÓ·˚΋˜ PȂȤڷ˜», ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ‰ÚÔÛÂÚ¿ open air Ì·Á·˙È¿, ÛÙË̤ӷ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·. E›Ó·È 1.00, ÏÔÈfiÓ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ‚ÂÚÌÔ‡‰Â˜ Î·È ¤‰ÈÏ·, ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È· ·fi ÙÔ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· Î·È Ù· Ó¤· Ù·ÙÔ˘¿˙ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÎÔÏÂÍÈfiÓ. ¶›ÓÂÈ Ôχ¯ÚˆÌ· ÔÙ¿, ÙÛÈÌ¿ÂÈ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Ù· –¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÙÔ Ì¿ÙÈ– È¿Ù· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙȘ mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ DJ. §›ÁÔ house, Ï›ÁÔ Mika Î·È ÙÔ latin ÌÔ˘. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Âͤ‰Ú· Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ·¤˙È·, ¤Ó·˜ ÎÔÏ›ÛÎÔ˜, Ô˘ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜, Â›Ó·È ·Ù¿Ú·¯Ô˜, Ï¿‰È, ۯ‰fiÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚Ô˘ÙÈ¿. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ club, ̤۷ ·fi Ù· Ì·ÚÔÎÈÓÔ‡ Ù‡Ô˘ ·¤ÚÈÓ· ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ· ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù·, ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·Ú. T· Bombay Sapphire ·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ›ÛÙ·. •·ÊÓÈο, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‡ÊÔ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï¢ÎÔÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ù‡ÔÈ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ catwalk. ¢‡Ô ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Ì›ÓÈ ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜ Î·È ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÌÔ‚ ¤ÎÊ˘Ï˜ ÂÚԇΘ. ŒÓ· lounge, ˘fiÁÂÈ· Û¤ÍÈ Î·È ˘¤ÚÁÂÈ· Café Del Mar ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û˘46 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

ÔÂÓ·ÏÏ¿ÛÛ ances ı· ·. perform ‚‰ÔÌ¿‰ ¿ ·Ó ¿ Ô¯ÈÎ ÓÙ·È ‰È·‰ painting” dy is my “Your bo “Flying Images” ● /8) e doll” (19/7, 23 s and on 9) ● “Guy eon/lighted (26/7, 6/ ) ● “N /8 30 8, ey, (28/6, 2/ /9) ● “H ) ›/7, 9/8, 13 lines” (5 16/8, 20/9 7, 2/ (1 r” ηÈÚÈbartende Ô Î·ÏÔ ÔÈ fiÏ ˘ Ó·È ÙÔ Ú·ÌÌ·. Ófi ÚfiÁ

Óԉ‡ÂÈ. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. AÚÁ¤˜, ÚÔÌÔÙÈΤ˜, ÂÚÈÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ʤÚÓÂÈ Î¿ÙÈ Û Kraftwerk, ·˜ Ô‡ÌÂ. TÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔıfiÓË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. °È·Ù› Ù· ·ÁfiÚÈ· «‰Â›¯ÓÔ˘Ó» ¿Óˆ ÙÔ˘˜ video art clips Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ÛÙÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·. TÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì οÙÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì·. MÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ÏÂÙ¿, Ë ÙÂÙÚ¿‰· ÙfiÛÔ ÛȈËÏ¿ fiÛÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. K·È fiÏÔÈ Î¿ˆ˜ ·ÔÚË̤ÓÔÈ, Á˘ÚÓ¿Ó Ï¢Úfi Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÓfiÚÌ·. TÔ “Blue Illusions” ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Flying Images”. OÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Bombay Sapphhire Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ıËÓ·˚ο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. TÔ “Blue Illusions” Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô project. K¿ı ¶¤ÌÙË, ·fi ÙȘ 14 IÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Island ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi performances. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· concept Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÚηÓÙˆÓ¿ÙÔ˜ Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÈÂÚÁÈ¿. TË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Blend (οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·›ÚÓÂȘ ‰ˆÚ¿ÎÈ ÙÔ CD Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡), ÂÓÒ ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË M¿Úı· KÏԢΛӷ. E›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ ›ڷ̷, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ı· ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË, ÛÙÔ Island, Ë ·Ú·Ïȷ΋ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‡ÊÔ˜, ¤ÚÓ· ÌÈ· ‚fiÏÙ·... -¶. ª∂¡∂°√™

HE’S GOT THE FUNK ΔÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

£¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) FRANGELICO §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160. £A§A™™A

F is for funk. Funk is for George Clinton. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ George (Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔÓ Bill) Clinton, Ó· ÌÈÏ¿˜ ηχÙÂÚ·. °È·Ù› ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ˘‹ÚÍÂ Ô Sly Stone, o Sun Ra, o Hendrix Î·È Ô James Brown, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ηı·˘Ù‹. TÔ˘ funk. °È·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ԇÙ Public Enemy Ô‡Ù Prince Ô‡Ù Red Hot Chili Peppers Ô‡Ù Beastie Boys, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë. TÂÚ¿ÛÙÈÔ˜. O ÂÁΤʷÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ ÙˆÓ Parliament/Funkadelic (Ì ̤ÏË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ Bootsy Collins Î·È Maceo Parker) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 22 IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ’40 ÛÙËÓ Kannapolis. •ÂΛÓËÛ ÙÔ˘˜ Parliaments ÙÔ 1955, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ú›Ԣ. H¯ÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ Parliament fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Funkadelic, ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ R&B Ì ÔÏÏ‹ Î·È ·ÏËıÈÓ‹ soul, Î·È ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙȘ ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Hendrix, ÙÔ ÔχÏÔÎÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Zappa, Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Sly Stone. NÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Polygram ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Capitol Ì ÙÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· P. Funk All-Stars, Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ Paisley Park ÙÔ˘ Prince. TÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó fï˜ fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ô˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ funk ÙÚfiÔ ÙȘ ڛ̘ Ù˘ Ú· Î·È ÙÔ˘ hip-hop. MÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÙÚ›ˆÚË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M·˙› ÙÔ˘ ÔÈ P-Funk All Stars, ¤Ó· 20ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·ÊÚÔÏÈÛÙÈο ÔÚÁÈÒ‰Ë ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ funk. K·ÓfiÓÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÛÔ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ Î·È ÌËÓ ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙÔ ’·. ŸÚÁÈÔ. INFO: £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ YÌËÙÙÔ‡ - B‡ÚˆÓ· «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË». OÈ fiÚÙ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 20.00. ŒÓ·ÚÍË 9.00 Ì.Ì. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, 40 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË ÛÙÔ www.i-ticket.gr (801 11 60.000, 210 6786.000), Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020). H ÚÔÒÏËÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ú 30 (ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ),ú 35 (ÚÔÒÏËÛË), ú 40 (Ù·Ì›Ô). ¢‹ÌÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ (210 7623.857), ™Ù·‰›Ô˘ 24 (210 3217.917). ™ÙȘ 30/6, www.festival-ymittou.gr

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

°. M·˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. £∂∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úˆ §‡ÙÚ·, ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔfiÔ˘ÏÔ˜ οو ·fi Ù· ÛÙ¤ÚÈ·. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180, ¶ÔÙfi ú15, ¶¤Ì.-∫˘Ú ¶APA§IA LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105

∂Ï.K·ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033-35 N. B¤ÚÙ˘, °Ú. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È EÏ. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘.¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2 ¿ÙÔÌ· ú 80, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ).ΔÂÙ.-∫˘Ú. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345, 210 8941.893

¢ÈÔÓ‡Û˘ M·ÎÚ‹˜, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, N›ÎÔ˜ A¤ÚÁ˘, KÒÛÙ·˜ M·ÚÙ¿Î˘. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

M·Ú›Ó˘, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘, £ÂÔ‰fiÛË, ∞Úο˜.¶ÔÙfi ÛÙÔ bar ú12, ÊÈ·ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú120 Î·È ú130 (ÎÔÌϤ). ●


DON’ T MISS ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

TËÓ Í¤ÚÂȘ ·’ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Frida”. ◊Ù·Ó ˘Ô„‹- ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Minnesota Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Û·ÍÔʈӛÛÙ· ÊÈ· ÁÈ· ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ Paul Cohen, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ‚¤Ú˜ Î·È Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ. OÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Burn it Blue”. ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Mercedes EÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÙËÓ Í¤ÚÂȘ ·fi ÚÈÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Sosa Î·È ÙËÓ Ella Fitzgerald, ÙÔÓ Fela Kuti Î·È ÙÔÓ fiÙÈ Ô ‰¤ÎÙ˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Kosmos Bob Dylan, ÙÔÓ Joao Gilberto Î·È ÙÔÓ Manu Chau. Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÛÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë E˘ÚÒË. H Ù‡ÈÛÛ· Â›Ó·È ÎfiÚË ÌÈ·˜ ªÂÍÈοӷ˜ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¿ÙÚ·˜, AÚ¯·›Ô ø‰Â›Ô ¶¿ÙÚ·˜ . ™ÙȘ 2/7. KËÔı¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ(ªixteca) ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ η- ‰Ô˜ ú 30, 35 (Ù·Ì›Ô). MfiÓÔ Î·ıÈṲ̂ÓÔÈ. ¶ÚÔÒÏËÛË: ıËÁËÙ‹ ·fi ÙË ™ÎÔÙ›·. MÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ Tlaxiaco Metropolis, I·Ófi˜, KËÔı¤·ÙÚÔ ¶··ÁÔ˘, i-ticket Î·È ÛÙË MÈÓ¿ÔÏË. ™Ô‡‰·Û ʈӋ Î·È ·ÓıÚˆ- (801-11-60.000). ™ÙȘ 3/7.

28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 47


>> A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638 O ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: M. K·Ï·ÓÙ˙‹˜. ™ÎËÓ.: °. °È¿ÓÓÔ˘, K. M·Ú·ÌÔ‡ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: E. M¤Ë, M. ¶··Ûȉ¤ÚË, ™. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.K˘Ú. 21.15. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) ºE™TIBA§ «∞¢EIO™ XøPO™»

EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. H Ì¿ÓÙ·. TÔ˘ KÒÛÙ· ¢ÚÈÌ˘Ï‹. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶Â›Ú·Ì·». ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÚÈÌ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔϤÙÛÔ˘, ¶. M·Ú›ÓÔ˜, E. HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘.M¤¯ÚÈ 28/6. OÈ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Ô˘... T˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·Ê¤. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «TÂÏÒÓÈ·». ™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ· K·Ê¤, ¢¤ÛÔÈÓ· M·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. §·¿Ù·. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, A. ºÚ¿ÁÎÔ˘, E. MËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ 1/7. BADMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 Lord of the dance. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Ì ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ IÚÏ·Ó‰Ô‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. XÔÚÔÁÚ.: M. Flatley. ™ÙȘ 21.00, ú 75, 60, 55, 40, 25, 20. Info ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: www.ticketnet.gr, 210 8840.600. M¤¯ÚÈ 28/6.

BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 H ·˘Ï‹ ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ. ™¿ÙÈÚ· Ù˘ ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: B. TÚ›ÌË. MÔ˘Û.: T. KÂÙÛÂÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, T. ÕÓÙÔÓ˘, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™¿‚., K˘Ú. 18.45, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 16. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240944 ¶ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ - ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·. XÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿-

ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™˘Ó + ÂÚÁ·Û›·». ™ÎËÓÔı. - ¯ÔÚÔÁÚ.: A. MÔ˘Ú›ÙË, N. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÚÌ›ÚË, ™. M¿ÓÙË, N. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, A. MÔ˘Ú›ÙË. Live ÌÔ˘Û.: §. X·‚Ô˘ÙÛ¿˜, A. M›ÁÁÔ˘. ™ÙȘ 28/6, 22.30. ¢øPA ™TPATOY ™¯ÔÏ›Ԣ 8, ¶Ï¿Î· AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: §. ™ÎÈÈÙ¿ÚË. KÔÛÙ.: £. B. Aldredge. ¶·›˙ÂÈ: °. ™È̈ӛ‰Ë˜. KÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È ÌÔ˘Û.: C. Heilman. K·ıËÌ. ÛÙ· ·ÁÁÏÈο 20.30 Î·È 22.30, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο TÚ. 20.30, ú 10, 12, 15. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË A˘Á. £EATPO BPAXøN «ME§INA MEPKOYPH», B‡ÚˆÓ·˜, 210 7662.066 ºE™TIBA§ YMHTTOY

ºE™TIBA§ A£HNøN £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. Afi ÙË «£Â·ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹» Î·È ÙÔ ¢H.¶E.£E. KÔ˙¿Ó˘. MÂÙ·ÊÚ.: K.X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: A. M·¯·ÈÚÈ·Ó¿ÎË. MÔ˘Û.: B. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, I. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜. ™ÙȘ 2/7, 21.00, ú 20, 15.

£∂∞Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∞¡Δø¡∏ ∞¡Δø¡π√À ¡¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï.∫ÔÏÈ¿ÙÛÔ˘-∫˘„¤ÏË, 210 2236.890 °˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. T˘ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶·ÁÒÓË. MÔ˘Û.: ¶. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Œ. M·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. °ÂˆÚÁ›·, A. ¶··ÛÙ¿ıË. TÂÙ.-K˘Ú.: 21.00, ú 20, 15 £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÂÚ›ÔÏÔ˜». K›ÌÂÓÔ: ¢. °ÎÂÓÂÚ¿Ï˘. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. £EATPO TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004 Ancient pathos. ™‡Óı. ÎÂÈÌ. - ÛÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: M. ¶·Ó¿ÁÔ˘ MÔ˘Û.: K. X·ÚÈÙ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: V. Harris, Õ. OÏ˘Ì›Ô˘. K¿ı K˘Ú. 20.30.

O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ¢ÂÚ‚›ÛˉˆÓ.

T¿ÁÌ· ÙˆÓ M‚Ï‚›. A·ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 800 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ T˙ÂÏ·Ï·ÓÙ›Ó PÔ‡ÌÈ: ™ˆÙ‹Ú˘ X·Ù˙¿Î˘. ™ÙȘ 3 & 4/7, 21.00, ú 25, 20.

KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510 EÎÛηʋ ÎÂÓÔ‡. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Kinky”. ™‡Óı. ÎÂÈÌ.ÛÎËÓÔı.: I. PẨȿÎË. MÔ˘Û.: Mȯ¿Ï˘ ¢. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: I. PẨȿÎË, §. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, Ÿ. M·Ó¤Ù·. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 20.30, ú15, 10. M¤¯ÚÈ 28/6. KøMA™TE™ P. ¶·ÏÏ·Ì‹‰Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3234012. H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ M·Ú¿.

TÔ˘ ¶¤ÙÂÚ B¿È˜. Afi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ «KˆÌ·ÛÙ¤˜». ™ÎËÓÔı.: °. ™˘Ó·˝‰Ë˜. KÔÛÙ.: Ÿ. HÛ·˝·. M¤¯ÚÈ 1/7, 20.00, ú 8.

£∂∞Δƒ√ ∞ª√ƒ∂ “¶ƒπ¡ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™Δ∞™∏” Ù˘ B›‚È·Ó πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·: §ÂˆÓ›‰·˜ §Ô˚˙›‰Ë˜

√ª ∞ ¢ ∞ ƒ√À™: ∂˘‰ÔÍ›· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ∫ÔÚ›Ó· ÃÚ˘Û¿È‰Ô˘, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫fiÎÎÔÚË, μ›‚È·Ó πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ˘Û¿ÓıË °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 5,6,7,8 / 7 / 2007 ‘øÚ·: 21:15

£∂∞Δƒ√ “∞ª√ƒ∂”, ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ΔËÏ.: 210.64.68.009 48 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 War. Afi ÙË Hellenic Dance Company Î·È ÙËÓ KÚ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ XÔÚÔ‡. EÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ Û ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ M. Graham, P. Rioult, J. Vardimon, H. Sechter Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “RootlessRoot” ÙˆÓ §. K·ÂÙ·Ó¤· Î·È J. Frucek. M¤¯ÚÈ 29/6, 21.00, ú 25, 15, 10. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8223.160 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë.

™ÎËÓÔı.-‰È·Û΢‹: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. °·ÏÈÒÓË. MÔ˘Û.: A. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. X·˚οÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ¶. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, M. K·„‹. TÚ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.18.00, ú 18, 12. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.113 Prometheus. Multimedia ·rt performance. EÏÏËÓÔ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·, Ì ۯÂÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ HÛ›Ô‰Ô˘, °Î·›ÙÂ, AÈÛ¯‡ÏÔ˘, X¤ÏÓÙÂÚÏÈÓ, Byron, Rene Char. ™ÎËÓÔı. ÂÚÌËÓ›·: º›ÏÈÔ˜ Mendes §¿˙·Ú˘. MÔ˘Û.: Ze Luiz Rinaldi. ™ÙȘ 28 & 29/6, 22.00, ú 5.. ●

T·ÌÂ›Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 3221.459 Î·È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ on-line www.greekfestival.gr ‹ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. APXAIO £EATPO E¶I¢AYPOY, AÚÁÔÏ›‰· AÓÙÈÁfiÓË. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. MÂÙ¿ÊÚ.: N. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ. - ÎÔÛÙ.: X. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, N. KÔ˘Ú‹˜, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜. ™ÙȘ 29 & 30/6, 21.00, ú 50, 40, 30, 15, 10. E£NIKH §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 KÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ. TÔ˘ Heiner Muller. ™ÎËÓÔı. - ÛÎËÓÔÁÚ. - ʈÙÈÛÌ.: Robert Wilson. MÔ˘Û.: Michael Galasso. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Isabelle Huppert, Ariel Garcia Valdes. ™ÙȘ 2 - 4 & 6 - 8/7, 21.00, ú 70, 50, 40, 20, 15. HPø¢EIO Sacred monsters. ¶·Ú¿-

ÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. XÔÚÔÁÚ. - ηÏÏ/ÓÈ΋ ‰È‡ı˘Ó.: A. Khan. MÔ˘Û.: P. Sheppard. ™ÎËÓ.: S. Hariu. KÔÛÙ.: K. Ito. XÔÚ‡ԢÓ: S. Guillem, A. Khan. ™ÙȘ 29 & 30/6, 21.30, ú 100, 80, 40, 25. ¶EIPAIø™ 260, T·‡ÚÔ˜ T˙ÂÏÛƠ̂ӷ. T˘ Pierrette Dupoyet. £¤·ÙÚÔ Û ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. K·Ù·Û΢‹ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ˘-ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ™. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. ¶·›˙Ô˘Ó: Ÿ. §·˙·Ú›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ TÛԇϷÚ˘. AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ - 3/7, ¶¿ÚÎÔ KÔψÓÔ‡. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. I‚¿ÓÔÊ. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Volksbuhne. ™ÎËÓÔı.: NÙÈÌ›ÙÂÚ °ÎfiÙÛÂÊ. ™ÎËÓ.: K. Brack. KÔÛÙ.: K. Lea Tag. EÚÌËÓ‡ԢÓ: S. Blomberg, S. Finzi, A. Zilcher, H. Arnst. XÒÚÔ˜ H, ÛÙȘ 28/6, 21.00, ú 25, 15. TO ™XO§EION ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 52, MÔÛ¯¿ÙÔ

>>

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

M¤¯ÚÈ 14/7.

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 Su-Mei Tse. M ̛· ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ, ÁÏ˘Ùfi Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ë AÁÁÏÔÎÈÓ¤˙· ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÌӋ̘, ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ̤۷ ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜. M¤¯ÚÈ 14/7 Î·È 6-22/9. ART PLUS ™ÔψÌÔ‡ 1 & KËÊÈÛ›·˜ 242, æ˘¯ÈÎfi, 210 6756.156 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔÚÔ‚¤Û˘.

«ZˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ». M¤¯ÚÈ 29/6. ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›·, 210 3246.100 “De Natura: East-West”.

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: M. AÚÊ·Ú¿˜, §. Bȉ¿Ï˧·ÌÚÈÓ¿ÎÔ˘, °. °Ô˘Ú˙‹˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/6. BERNIER-ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Haluk Akakce. T· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ¿ÓÙÚÂÌ· Ù˘ Art Nouveau, Ù˘ ΤÏÙÈ΢ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. M¤¯ÚÈ 10/7. * CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517 «BÈÔÌÔÚʤ˜ 2» ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯·ÚÙ› Î·È ‡Ê·ÛÌ·, Ù˘ÒÌ·Ù·, ÚÔ‚ÔϤ˜, ηٷÛ΢¤˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È performance ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ÎÔÈÓfi ı¤Ì· ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ A˘ÛÙÚ›·: K. AÁÁÂÏ›ÔÁÏÔ˘, A. BÔÏ·Ó¿Î˘, G. Bohm, N. Gansterer, C. Rupp, Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/6. * E31 E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 210 3210.881 Chris Wilder.“Confessions of a crap artist part 2”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙, stickers Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 30/6. EP™H KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7293.307

THE BREEDER E˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 Matt Connors. “Pre-echo”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.426 ÕÓÓ· °ÚËÁfiÚ·. «ÕÓ‰ÚÔ˜, ÙÔ›· ÌÓ‹Ì˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

∞§§√π Ãøƒ√π * A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 3436, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 «O Giorgio de Chirico Î·È Ë EÏÏ¿‰·. T·Í›‰È ̤۷ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË». TÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¤Ú-

Á· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰·. M¤¯ÚÈ 30/6. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 “Omio”. T¤ÛÛÂÚ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ 10o ¯ÏÌ AıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ KÚ·Ó·Ô‡ ÛÙËÓ Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜, ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ™¯ÈÛÙÔ‡ - ™Î·Ú·Ì·Áο Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÌÔÓ¿‰· EÏ‚›Ó. Afi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ 30/6. * BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 “Carte Blanche VI - Le Soudage”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋,

ÁÏ˘ÙÈ΋, installation, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, video art, Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, performances, ÌÔ˘ÛÈ΋, live ·fi ÙÔ˘˜ Mecano (Polak Dirk - Bolten Tejo) Î·È ÔÌÈϛ˜ - ‰È·Ï¤ÍÂȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¢. °ÎÈÓÔÛ¿Ù˘, ¢. K·‚‚·ı¿˜, °. °˘·Ú¿Î˘, K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, E. T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, J. Islas, T. Bolten, M. Jonville, Î.¿. M¤¯ÚÈ 31/7. BOY§H TøN E§§HNøN MËÙÚÔfiψ˜ 1 Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3709.081 «M·Ú›· K¿ÏÏ·˜, 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿». ºˆÙÔÁڷʛ˜, ‚›ÓÙÂÔ,

ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜, ‰›ÛÎÔÈ Î·È ‚È‚Ï›·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. E›Û. ÂχıÂÚË. °A§§IKO IN™TITOYTO ™›Ó· 31, 210 3398.600 ™Ù¤ÏÈÔ˜ KÔ˘ÓÈ¿Ú˘. EÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ʇϷη˜ ÛÙÔ Î¿-

ÛÙÚÔ Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ·fi ÌÈÎÚfi˜. TË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË «N·˝Ê ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË». M¤¯ÚÈ 12/7. * CATS AND MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 ¶ÚÔÛÔ¯‹, ˙Ò·!. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ K. B·Ï·ˆÚ›ÙË, Z. °·ÌÈÂÚ¿ÎË, A. BÂÚ‚¤ÙË, X. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜, Î.¿. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË WWF EÏÏ¿˜. M¤¯ÚÈ 30/6. * ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007». T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. M¤¯ÚÈ 3/11. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô AÊ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ K‡ÚÈÔ˘ AÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡/E›ÛÔ‰Ô˜ 1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ¿ıÔ˜.

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ “planespotters”. M¤¯ÚÈ 28/9.

IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24 «K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ̈۷˚Îfi». O

N›ÎÔ˜ KÈÔ˘ÚÙÛ‹˜ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ K·Û·ÚÙ˙È¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌˆÛ·˚ο ¤ÚÁ· Û ÔÈÎÈÏ›· ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. M¤¯ÚÈ 30/6. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ME°APO EÀNAP¢OY AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿‰ÚÔ˘, 210 3234.267 M·ÓfiÏ˘ °È·ÓÓ·‰¿Î˘.

«°Âˆ-Áڷʛ˜ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ». X·Ú·ÎÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 9/9. METPO ™YNTA°MATO™ «EÓÙfi˜ ÂÛÙ›·˜». ŒÎıÂÛË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 2/7. * OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25,A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

¶A§AIO¶ø§EIO MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, 210 3607.230 §›˙Ë K·ÏÏÈÁ¿. «KÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜». ™¯¤‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË IÔ˘Ï›Ô˘. ¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159 M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

E§EY£EPH ∂KºPA™H ™ÙÂÓÒÓ ¶fiÚÙ·˜ 14-18, 210 7234.018 3,14 §ÂÌ¤ÛË 3 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9217.588 Ecoart.gr’07 TÔ K¤ÓÙÚÔ T¤¯Ó˘ Î·È OÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ «MfiÏ˘ÓÛË». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: M. B·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, K. °·˙ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, X. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, A. K·‚‚·ı¿, Î.¿. *E§§HNOAMEPIKANπ∫ H ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 “Guerilla Girls”. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Â›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ 31/7. HILTON B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 30 210 7281.230 Rini Dado. ŒÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙÔ lobby ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. M¤¯ÚÈ 12/7.

TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔÓ K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841 Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·ÊȤ-

ڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang Ì ¤ÚÁ· ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ ηÏÏÈÙ¤¯ÓˆÓ Ì video, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÂÈÎÙ¿ ̤۷ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 15/9. * ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650 «°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· - TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁχÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ

N›ÎÔ˜ AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

XÔÚÈÎfiÙËÙ· - ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ Áڷʤ˜. AÓ·-

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6.

ÁÓÒÛÂȘ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙÚÈ·ÓÙ·ÔÎÙÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, M. §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, £. AÌ·˙‹˜, M. ¶¿ÛÛ·ÚË, Œ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ™ÙȘ 1, 2 & 3/7, 20.00 & 22.00, ú 20, 15, 10, 5.

ZOYM¶OY§AKH, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 EÓ ¶Ïˆ. H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ù˘ ÁηÏÂÚ› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘: ¢. A˚‰›Ó˘, °. A‰·Ì¿Î˘, °. A˘Á¤ÚÔ˜, O. Aubry, °. KfiÙÙ˘, X. §¿ÌÂÚÙ, ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘, M. ºÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 7/7.

O§YM¶IAKO K§EI™TO °YMNA™THPIO ºA§HPOY ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘ OÈ EÊ‹ÌÂÚÔÈ. Afi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Ù˘ AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛΛÓ. ™ÎËÓÔı.: A. Mnouchkine. MÔ˘Û.: Jean-Jacques Lemetre. ™ÙȘ 29/6 21.00, 30/6 & 1/7 20.00, ú 35, 20, 25, 15.

GAZON ROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Ryan Mclaughlin. “The Old Curl”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6.

ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 Limb’s Theorem. AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ William Forsythe. Afi ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Ù˘ ŸÂÚ·˜ Ù˘ §˘fiÓ. XÔÚÔÁÚ.-ÎÔÛÙ.: William Forsythe. MÔ˘Û.: T. Willems. ™ÎËÓ.: M. Simon, W. Forsythe. A›ıÔ˘Û· AÏÂÍ¿Ó‰Ú· TÚÈ¿ÓÙË, ÛÙȘ 28/6, 21.00, ú 60, 40, 30, 20, 10.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

* I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Dark victory”. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ stars ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ glamorous ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Bevilacqua, Brambilla, Campbell Lang, Liden, Lowman, Young, Threeasfour. EÈ̤ÏÂÈ· ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘. M¤¯ÚÈ 30/6. * THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3215.469 Amy Adler. “The Lesson”. AÛÚfiÌ·˘Ú· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.

“MAX YOUR VOICE” TËÓ K˘Úȷ΋ 15 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ «ME§INA MEPKOYPH» Ë Pepsi Max ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ happening ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™Â ¤Ó· event Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ı·٤˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ◊ Ô˘ ·Ó ı¤ÏÂÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ȉÈfiÙËÙ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È. OÈ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ı· οıÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· ‹ fi¯È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. £· ·›ÍÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰˘Ó·Ù¿ (̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜) Ù· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ fiÚÁ·Ó· Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ¿Óˆ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ K. ™ËÌ¿ÙÔ˘. °È· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙÔ peak Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘, Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·›ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ live Â› ÛÎËÓ‹˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È dj G.Pal. MfiÓÔ ÌË ¯¿ÓÂȘ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ı· ÙËÚËı› ·fiÏ˘ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ ·›ÚÓÂȘ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Û·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ·˘Ù‹ ‚Ú·‰È¿. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 150 (ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ·) ı¤ÛÂȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‘MAX YOUR VOICE’ Ù˘ 15˘ IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ “ME§INA MEPKOYPH”. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Â›Û·È ·ÚÒÓ ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


DON’T MISS ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, ™¿Ù· Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. «MÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ &

Á˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÚÁ· ·fi ͇ÏÔ ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û plexiglass. M¤¯ÚÈ 1/11. * ™Y§§O°H AI£OY™A TEXNH™ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3240.046 ŒÎıÂÛË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ & 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ MÔ˘˙È¿-

ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ. TEXNO¶O§I™ ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 210 3235.353 «O ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¯ÔÚÔ‡». ºˆÙÔÁÚ·-

ʛ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ¯ÔÚÔ‡ Ù˘ KÔψӛ·˜ “SK Stiftung Kultur”. Afi 1 ˆ˜ 15/7. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900 Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋

Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: I·Îˆ‚›‰Ë˜, X·Ù˙‹˜, B·Î·Ïfi, BÈÙÛÒÚ˘ Î.¿.

ª√À™∂π∞ * E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜ (¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 - Aı‹Ó· 1938) AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁχÙË ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 117 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6,50, 3. M¤¯ÚÈ 30/6. * E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857 ¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940.

ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, TÈÛfi, NÙÂÓ›, P¿ÏÏË, P›˙Ô˘, §‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Adolf Luther. MÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi °ÂÚÌ·Ófi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ʈÙÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 9/9. I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜ ·fi

ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 194548. ¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË Ì ηÏÏÈ-

Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ŒÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi £¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. M¤¯ÚÈ 18/11. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘ - B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1 “Her(his)tory - H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘”. OÌ·-

‰È΋ ¤ÎıÂÛË video-art Ì ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ̤۷ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Aernout Mik, Bruce Nauman, Gary Hill, Doug Aitken, Annika Larsson, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜, M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜, Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/9. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 Andre Kertesz. «K·ıÚ¤ÊÙ˘ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5, 2,50. ¢Â˘Ù., TÂÙ., ¶·Ú. 10.00-16.00. ¶¤Ì. 10.00-20.00. ™¿‚. 10.00-15.00. M¤¯ÚÈ 18/8. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 O Jean Cocteau Î·È Ë EÏÏ¿‰·. H ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Cocteau, Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘: P. Picasso, P. Nadar, M. Ray Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/7. AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.

«ŒÓ· ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡Ì·Ó». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ۯ¤‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ÎÔÏÏ¿˙, ̷ΤÙ˜ ÛÎËÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ-·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 29/7. TÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. OÈ ·¤Ú·ÓÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ MVRDV. EÓÓ¤· ‚·ÛÈο ¤Ú-

Á· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙˆÓ MVRDV ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-2002, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. M¤¯ÚÈ 29/7 «OÈ Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt». MÈ· ÛÂÈÚ¿

ۯ‰›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÙÔ˘ EÏ‚ÂÙÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. TË Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Mario Botta. M¤¯ÚÈ 27/7.

¢HMHTPA °A§ANH ¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤¯ÂȘ Ó· ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ¢‹ÌËÙÚ·; ¶Ôχ. ◊Úı ̿ÏÏÔÓ Ë ÒÚ· ÎÈ ¤¯ÂȘ ¤Ó· οÚÔ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. N¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ «NÙ¿Ì· KÔ‡·», Ô˘ ÌfiÏȘ ‚Á‹Î ‚fiÏÙ· ÛÙ· ‰ÈÛÎÔˆÏ›·, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë §›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. AÎfiÌË, ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÈ ¤Ó·˜ Ôχ ÂȉÈÎfi˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜. O πÙ·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Vinicio Capossela (οÙÈ Û·Ó ÙÔÓ Tom Waits ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Captain Beefheart), Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ «KfiÎÎÈÓÔ ÙÚ¤ÓÔ» Î·È ÙÔ «¶¿ÂÈ ¶¿ÂÈ». ŒÓ·˜ ÓÂÔ-beat ÂÚÊfiÚÌÂÚ, Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÏ˘Î¿‰· Ù˘ pop. M·˙› Ù˘ Ô Ó·Úfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú·‰‹ÌÔ˜ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ «ºˆ˜ Î·È BÁ·›Óˆ», Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙÔ˘˜ «™Â ı¤Ïˆ ‰һ. £EATPO §YKABHTTOY, §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, ¤Ó·ÚÍË 21.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ™ÙȘ 28/6. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ¢ÈÛÎÔˆÏ›· METROPOLIS.

“On Geekdom-Artists from the former USSR”.

T¤¯ÓË ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ, Ì ηÏÏÈÙ¯Ӥ˜ ·fi ÙË PˆÛ›· Î·È ÙȘ B·ÏÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. EÈÌÂÏËÙ‹˜: Viktor Misiano. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Art Athina. M¤¯ÚÈ 29/7. «O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘». H ¤Î-

ıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. M¤¯ÚÈ 29/7 *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 Î·È ÛÙÔ A›ıÚÈÔ «NfiÌÈÛÌ· EÏÏËÓÈÎfiÓ». H ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank. M›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.000 ·Ú¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .X. ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3ÔÓ ·ÈÒÓ· Ì.X. M¤¯ÚÈ 26/8.●

E§ENA AKY§A ™ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë Ó¤· ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ı¤ÙÂÈ Ì ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰‡Ô ʇϷ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó. Œ¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È «·›˙ÂÈ» Ì fiÏ· Ù· ‰ÈÔÏÈο ۇ̂ÔÏ·: ·ÁfiÚÈ-ÎÔÚ›ÙÛÈ, ·ÚÓËÙÈÎfiıÂÙÈÎfi Î.¿. TË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË «KÔÈÓfi˜ TfiÔ˜ III, Urban Legends (AÛÙÈÎÔ› M‡ıÔÈ)», fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ™‡ÚÔ˜ BÂÚ‡ÎÈÔ˜, AÓ‰Ú¤·˜ BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ Z·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, X¿Ú˘ KÔÓÙÔÛʇÚ˘, ÕÚ˘ M·Ú·ÌÔ‡Ù˘ Î.¿. £¤·ÙÚÔ E› KÔψÓÒ, N·˘Ï›Ô˘ 12, ·Ú¯¤˜ §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5138.067. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. M¤¯ÚÈ 2/7. 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 49


>> ( * * 1/2 ) BOBBY TÔ˘ EÌ›ÏÈÔ EÛÙ¤‚Â˙, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì M¤ÈÛÈ, ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, KÚ›ÛÙÈ·Ó ™Ï¤ÈÙÂÚ, ºÚ¤ÓÙÈ PÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, §fiÚÂÓ˜ º›ÛÌÂÚÓ, NÙ¤ÌÈ MÔ‡Ú, M¿ÚÙÈÓ ™ÈÓ, ŒÏÂÓ X·ÓÙ, §›ÓÙÛÂ˚ §fi·Ó, EÏ¿È˙· °Ô˘ÓÙ, X¿ÚÈ MÂÏ·ÊfiÓÙ H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ PfiÌÂÚÙ K¤ÓÂÓÙÈ ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, ȉˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ambassador ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. MÂÛÙfi ‰Ú¿Ì· Ì ı·˘Ì¿ÛÈÔ Î·ÛÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓÔÙÔ›Â˜ Î·È ÚԂϤ„È̘ ÛÙÈÁ̤˜.

∂¡∞ ¡∏™π ™Δ√¡ √Àƒ∞¡√ TÔ˘ §YO KA§OBYPNA H °∫∂´ ∑ø∏ ™Δ∏¡ A£∏¡∞ ∂Ã∂π ∞¡∂μ∞™ª∂¡√ ∂¶π¶∂¢√. T√™√ ∞¡∂μ∞™ª∂¡√, ¶√À ∂ºΔ∞™∂ ™Δ∏¡ Δ∞ƒ∞Δ™∞. AÓ ˘‹Ú¯Â ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÎÚ›ÓÈ·˜, ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›˙·Ì ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. «TÈ Î¿ÓÂȘ;» ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, «Ûοˆ, Âı·›Óˆ» ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ. MÔÚÔ‡Ó fiÛÔÈ ÛοÓÂ-Âı·›ÓÔ˘Ó Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯· Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó; EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ·˜ ·Ó¤‚Ô˘Ó Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ(fiÙÂÚ)˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Kazarma Summer, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÚÔÛÈ¿, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ·Ì›ÌËÙ· ÌÔ¯›ÙÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË, Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. K¿ı K˘Úȷ΋ Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Kazarma Summer ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì ÙË ™ÔÊ›· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ N›ÎÔ ¶·Ú‰·Ï¿ÎË ÛÂ Ï·Ô˘ÓÙ˙Ȥ˜, ¯·Ù˙ȉ·ÎÈο Ù·ÍȉȿÚÈη Î·È ··Ï¿ ÌÔ˘ÛÈο ¯·ÏÈ¿, ÁÈ· Ó· Í·ÏÒÓÂȘ Î·È Ó· ÚÂÌ‚¿˙ÂȘ ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂȘ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ ‹ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘. Afi A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‰Â, ηÓÔÓ›˙ÂÙ·È Ó’ ·ÏÒÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘Á¿‰· ÙÔ˘ ÎÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ crooner Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, Ô °ÈÒÚÁ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ʈӋ ¤¯ÂÈ Î·È ÛÎÈÛÙÈ΋ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ÕÊËÛ· ÙÔÓ Mȯ¿ÏË Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÙÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ù· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ· ͤÚÔ˘Ó, ¿ÊËÛ· ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi Ó· ʇÁÂÈ Ì’ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ AÌÂÚÈηÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¢ڇ¯ˆÚÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ÎÈ ÂÁÒ ·Ê¤ıËη ÛÙÔ Agua de Beber Î·È ÙÔ Amado Mio, ÂÓÒ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ (‰ÂÍÈ¿ ·’ ÙËÓ ÓÙÈ‚·ÓÔηۤϷ) ÌÔ‡¯ÏÈ·˙Â Ë ÛΤ„Ë fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙfiÛË ˙¤ÛÙË ›Ûˆ˜ Ó· ¤Úȯӷ ÌÈ· Û·ÏÛÈ¿. «M·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÓÙÂÎfiÚ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ˆÚ·›·, ··Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ôχ ηÏfi ۤڂȘ» ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó Ù· ÈÙÛÔ˘Ó¿ÎÈ· ÛÙ· 2,1 ‰Â‡ÙÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·È. M ϿÙÈÓ, ¤ıÓÈÎ, Ù˙·˙, ÌfiÛ· Ófi‚· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰fiÛÂȘ Ô Î·È ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ÙÔ Kazarma Summer οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ı· ·ψı›Ù ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô ¢Â˘Ù¤Ú˜, TÚ›Ù˜ Î·È TÂ-

50 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

Ù¿ÚÙÂ˜Ø ÙȘ ¿ÏϘ ̤Ú˜ Ì 8 ¢ÚÒ ·›ÚÓÂÙ ÔÙfi, ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È Ì¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ı¤· ÙÛÔ˘. °È· ı¤· ÙÚ·‚‹ÍÙ ηٿ Arroyo, Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ï¢ÎË, ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÌÂډ¢ÙÈ΋ ÛοϷ ÙÔ˘, Ô˘ Û ‚Á¿˙ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÌÈ· AÎÚfiÔÏË Ó· ÙËÓ ÈÂȘ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ (ÂÁÒ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ Ù˙ÈÓ ·ÓÙ› ÁÈ· AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÔ˘;). MfiÓÔ Ô˘ ÂΛ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ Û·Ê›˜ lesbian ÂÌÌÔÓ¤˜: fiÛÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi ¯ˆÚ¿Ó ٷ ·˘ÙÈ¿ Û·˜; K¿ÓÙ ÙÔ ÙÂÛÙ ÛÙÔ Arroyo. EÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ¿ÏÏ˘ Ù¤¯Ó˘ Û¿˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÙÈο, ηıÒ˜ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÂÙ ÙȘ darling ÛοϘ. ™Â ¤ıÓÈÎ ÙfiÓÔ˘˜ ¿ÏÏÂÙ·È Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Micraasia, Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÔÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. Œ¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô N›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ, ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ Ì·Ú¿ÎÈ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ Mayo ÌÈÓÈÌ·Ï›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÛÔ‡ÂÚ ı¤· Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ Ì ÁÎ¤È Û ÈÛfiÔÛ˜ ‰ÔÛÔÏÔÁ›Â˜. Gay, Lesbian & Str8 Summer Camp £¤ÏÂÈ Ô IÓÙÈ¿Ó· T˙fiÔ˘Ó˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· Û·˜ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Ô‡ Ó· ÙÔÓ Í·ÌÔÏ‹ÛÂÙÂ; ™ÙËÓ ÚÒÙË g&l&str8 ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ηٷÛ΋ӈÛË (ÛÙËÓ O›ÙË, 29 IÔ˘Ï›Ô˘-3 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘), ı· ·›ÍÂÙÂ, ı· ·Ó·ÚÚȯËı›ÙÂ, ı· οÓÂÙ Ì¿ÓÈÔ Û ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ·ÏÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, ı· Ì·˙¤„ÂÙ ÏÂÏÔ‡‰È·, ı· ‰Â›Ù Û¿ÓȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ (ÁÈ· ̤ӷ fiϘ ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Â›Ó·È Û¿ÓȘ), ı· οÓÂÙ mountainbike Î·È flying fox, ı· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÙ ÛËÏȤ˜, Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ‚Ô˘Ófi. ◊ ı· ·Ú¿ÍÂÙ Ì ÊÚ·‰Ȥ˜ ‹ ÔÙ¿ÎÈ, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ù¿‚ÏÈ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓÔÂÚ¿ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓÙÚfiÛÈÙÔ, Ô˘ ÙÔ ¤¯ˆ ·ˆıË̤ÓÔ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ NÙ›ÛÓ¸. ¶ÏËÚ.: www.gaycamp.com / 694 4937520, ¶¤ÙÚÔ˜.

A£HNAIA - Refresh Cinemas, AKTH - Refresh Cinemas, A§™O™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KOPA§I Cinemax, MAP°APITA CINEMA, M¶OM¶ONIEPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ¶A§§HNH, ™INE º§OI™BO™ - EæA, ºI§O£EH, æYPPH

( * * * ) ¶√§Y ™∫§∏ƒO™ °π∞ ¡∞ ¶∂£∞¡∂π 4.0 (LIVE FREE OR DIE HARD) TÔ˘ §Â˜ °Ô˘¿È˙Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ, M¿ÁÎÈ KÈÔ˘, T˙¿ÛÙÈÓ §ÔÓÁÎ, T˙¤ÊÚÈ P¿ÈÙ, M¤ÚÈ EÏ›˙·ÌÂı °Ô˘›ÓÛÙÂÓÙ. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ T˙ÔÓ M·Î§¤ÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·fi ÌÈ· ·‰›ÛÙ·ÎÙË ÔÌ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î¿ı ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. T· Û˘Ó‹ıË ˘ÏÈο ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ blockbuster Â›Ó·È fiÏ· ‰Ò, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fï˜ ÎϤ‚ÂÈ Ô ¿ÓÙ· Û ÊfiÚÌ· °Ô˘›ÏȘ/M·Î§¤ÈÓ. AE§§ø Cinemax, AI°§H, A§OMA, AMAPY§§I™ DASH, APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™, AT§ANTI™, ATTIKON A§™O™ Refresh Cinemas, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, °A§A•IA™, °§YºA¢A, §AOYPA, ODEON ABANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, OPºEA™, ™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, X§OHDAIKIN

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

£H™EION, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™

( * )H M∞¡∞ ∂Ã∂π ¶∞¡Δ∞ ¢π∫π√ (BECAUSE I SAID SO) TÔ˘ M¿ÈÎÏ §¤Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ NÙ·È¿Ó K›ÙÔÓ, M¿ÓÙÈ MÔ˘Ú, °Î¿ÌÚÈÂÏ M·¯Ù, TÔÌ Œ‚ÂÚÂÙ ™ÎÔÙ, §ÔÚ›Ó °ÎڤȷÌ, ¶¿ÈÂÚ ¶ÂÚ¿ÌÔ, ™Ù›‚ÂÓ KfiÏÈÓ˜ YÛÙÂÚÈ΋ ÌËÙ¤Ú· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Á·ÌÚfi ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. TÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ «Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ù·ÈÓ›·˜» Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘. AÔʇÁÂÙ ¿ÛË ı˘Û›· ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Á˘Ó·›Î· (‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙfiÙÂ...). STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * ) Mπª∑À(THE LAST MIMZY) ΔÔ˘ MÔÌ ™¿È Ì ÙÔ˘˜ KÚȘ O’NÈÏ, PÈ¿ÓÔÓ §È PÈÓ, T˙ÔÏ› P›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, T›ÌÔıÈ X¿ÙÔÓ, P¤ÈÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ. ¢˘Ô ·‰¤ÏÊÈ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ·Ú¿ÍÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ¶·È‰È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì new age ·fiË¯Ô˘˜, ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ì‹Ó˘Ì·, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ÏÈÁ¿ÎÈ ÈÔ ·ÏÔ˚΋ ·’ fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

¶∂ƒπª∂¡√¡Δ∞™ ™Δ∏ N∂∞ Y√ƒ∫∏ (NEW YORK WAITING) TÔ˘ °Èfi·ÎÈÌ X¤ÓÙÂÓ Ì ÙÔ˘˜ KÚȘ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, ÕÓÈ °Ô˘ÓÙ˜, K·ÙÚ›Ó· N¤ÏÛÔÓ, NÙÔÓ °Ô˘›ÏÓÙÌ·Ó. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Empire State BuildingØ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ fï˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÈ· Â›Û˘ ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‹ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. EKPAN, ZEºYPO™

( * * 1/2 ) M∏¡ Δ√ ¶∂π™ ™∂ K∞¡∂¡∞¡(NE LE DIS A PERSONNE) TÔ˘ °ÎÈÁÈfiÌ K·Ó¤ Ì ÙÔ˘˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ KÏÈ˙¤, AÓÙÚ¤ NÙÈÛÔÏȤ, M·Ú›-ZÔ˙¤ KÚÔ˙¤, KÚ›ÛÙÈÓ ™ÎÔÙ TfiÌ·˜, N·Ù·Ï› M¤È, M·Ú›Ó· X·ÓÙ˜, Z·Ó PÔÛÊfiÚ, °ÎÈÁÈfiÌ K·Ó¤. O¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ó‹. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‡ÔÙÔ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘. TÂٷ̤ÓÔ, ·Ó Î·È Ï›ÁÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi, ıÚ›ÏÂÚ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ X¿ÚÏ·Ó KfiÌÂÓ. AE§§ø

( * * * * ) ™∞¶√À¡√¶∂ƒ∞ T˘ ¶ÂÚӛϠº›ÛÂÚ KÚ›ÛÙÂÓÛÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ TÚ›Ó NÙ›Ú¯ÔÏÌ, N٤ȂÈÓÙ NÙ¤ÓÎÈÎ, ºÚ·ÓÎ T›ÂÏ, EÏÛ¤ÌÂı ™Ù¤ÂÓÙÔÊÙ, KÚ›ÛÙÈ·Ó T¿ÊÓÙÚÔ˘. H ·Ú¿ÍÂÓË Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î· Î·È ÙËÓ ÙÚ·‚ÂÛÙ› Ô˘ ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ οو ÔÚfiÊÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi.

Cinemax 5+1, AMIKO, APKA¢IA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢E•AMENH FRAME, E§§HNI™ Cinemax,

( * * * ) K√ƒIΔ™π °π∞ ™¶IΔπ TÔ˘ ¶ÈÂÚ ™·Ï‚·ÓÙÔÚ›, Ì ÙÔ˘˜ OÓÙÚ¤ TÔÙÔ‡, °Î·ÓÙ EÏ̷Ϥ¯, ª·Ú› KÚÈÛÙ›Ó AÓÙ¿Ì, B¤ÚÓÔÓ NÙfiÌÙÛÂÊ, Z·Î ™ÈÂÛ¤Ú.

AºPO¢ITH Refresh Cinemas, TPIANON

ŸÌÔÚÊË Ó·ڋ Ô˘ ˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÙˆÓ ÁËÚ·ÈÒÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ Ù˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È... ηٿ Ï¿ıÔ˜ ¿ÊÚ·ÁÎÔ ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ʤÚÓÔ˘Ó ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. §·ÌÂÚ‹ ÎÔÌÂÓÙ› Ì ΢ÓÈ΋ ηډȿ Î·È Ï·ÌÂÚfi ηÛÙ. A§E• - CINEMA, A§IKH, AMYNTA™, ¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA, ZEA, MAIAMI-WIND, PIBIEPA, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * 1/2 ) A¶O¢∂π•∏ ∂¡√ÃH™ TÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ XfiÌÏÈÙ, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÙÔÓÈ XfiÎÈÓ˜, P¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, N٤ȂÈÓÙ ™ÙÚ¿ıÂÚÓ, Pfi˙·ÌÔ˘ÓÙ ¶¿ÈÎ, ŒÌÂı NÙ¿‚ÈÓÙ˙. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ··Ù¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÛÙÚÒÛÂÈ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ê˘Á‹˜. N·Úfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ê˘Ï·Î‹. H ›ÓÙÚÈÁη ˘ÎÓÒÓÂÈ. OÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A§E•AN¢PA -Refresh cinemas, AMOPE-INDEZIT, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§. KA™TA§IA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ¶A§A™, ™INE °A§AT™I, ™INE ¶API - Refresh Cinemas, ™INE ™E§HNH, TPIANONCinemax, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON STARCITY

( * * ) ™¶πΔπ ª∂ ∫∞¡√¡∂™ TÔ˘ ºÚ·ÓÎ M¿ÚÛ·Ï, Ì ÙÔ˘˜ §›ÓÙÛÂ˚ §fi·Ó, T˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·, ºÂÏ›ÛÈÙÈ X¿ÊÌ·Ó, NÙ¤ÚÌÔÙ M·ÏÚfiÓÈ. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ó·ڋ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· ‰È‰·¯ı› ÌÂÚÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜, Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ÙȘ ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ʤÚÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ¶ÚԂϤ„ÈÌÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‰Ú¿Ì· Ì fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ΈÌÈΤ˜ ÓfiÙ˜. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ODEON STARCITY

Ú‡ÂÙ·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, fiÏ· fï˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó Ô Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÁÎ˘Ô ÙËÓ Â›Û˘ ÙÚfiÊÈÌÔ Ê›ÏË ÙÔ˘. §I§A, ¶ANA£HNAIA ( * 1/2 ) FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER TÔ˘ TÈÌ ™ÙfiÚÈ Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·Ó °ÎÚ›ÊÈı, T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, KÚȘ Œ‚·Ó˜, M¿ÈÎÏ TÛ›ÎÏȘ, NÙ·ÁÎ T˙fiÔ˘Ó˜, T˙Ô‡ÏÈ·Ó M·ÎM¿¯ÔÓ. OÈ 4 º·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Silver Surfer, ÙÔÓ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÎÔÛÌÈ΋ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÈ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE COOL TYMVOS, °A§A•IA™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™I™™Y - Candia Strom, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS

( * * ) H ™Àªª√ƒπ∞ Δø¡ ¢∂∫∞Δƒπø¡ (OCEANS THIRTEEN) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚, MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·, NÙÔÓ TÛ›ÓÙÏ, ÕÏ ¶·ÙÛ›ÓÔ, ŒÏÂÓ M¿ÚÎÈÓ, ™ÎÔÙ K¿·Ó, K¤ÈÛÈ ÕÊÏÂÎ, ŒÏÈÔÙ °ÎÔ˘ÏÓÙ. O NÙ¿ÓÈ ŸÛÈ·Ó Î·È Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ §·˜ B¤Áη˜ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·˙›ÓÔ. A£HNA - PISCINES IDEALES. A£HNAIA, A£HNAION Cinepolis, ANOI•I™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO, º§EPY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON STARCITY

Oπ ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ K∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À TÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NÙÂ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ, OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, T˙¤ÊÚÈ P·˜, TÛfiÔ˘ °ÈÔ˘Ó º·Ù. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ME§INA ¢HM. KIN/ºO™, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™

( * * ) °¡øƒπ™Δ∂ Δ√À™ P√ª¶π¡™√¡ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù˘ Disney. VILLAGE 20

( * * ) 1/2 T∞ ¶∞¶√YΔ™π∞ Δ√À ¡∂∫ƒ√À(DEAD MAN’S SHOES) TÔ˘ ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÓÙÈ KfiÓÛÈÓÙ¿ÈÓ, °Î¿ÚÈ ™ÙÚÂÙ˜, TfiÌÈ K¤ÌÂÏ, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ °Ô‡ÏÊÂÓÙÂÓ. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÎÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘.

CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

¢IANA, MIKPOKO™MO™ - PRINCE

( * * * * ) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™

( * * * ) ™∫√Àƒ√ª¶§∂™Ã∂¢√¡ª∞Àƒ√(AZULO SCUROCASINEGRO) TÔ˘ NÙ·ÓÈ¤Ï ™¿ÓÙÛÂı AÚ‚¿ÏÔ Ì ÙÔ˘˜ KÈÌ °ÎÔ˘ÙȤÚÂı, M¿ÚÙ· EÙÔ‡Ú·, AÓÙfiÓÈÔ ÓÙ Ϸ TfiÚÂ, X¤ÎÙÔÚ KÔÏÔ̤, P·Ô‡Ï AÚ‚¿ÏÔ. ¡Â·Úfi˜ ı˘ÚˆÚfi˜ ÔÓÂÈ-

( * * * ) Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏ.NÙ·¿Ó. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: KÔÙÈÁÈ¿Ú, °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ™ÂÓȤ, NÙÂ·ÚÓÙȤ.

KAI™APIANH™, PIA, ™INE æYXIKO Classic. ●


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.4523.15 A›ıÔ˘Û· 1: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.30/ M›Ì˙˘ 20.20-22.20 A›ıÔ˘Û· 3: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.2022.00/ M›Ì˙˘ 17.20

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50 KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 £EPINO™ Bobby 20.4023.00

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 18.00-20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: Apocalypto 22.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.00

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.20

AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.00-23.10/ ¢Â˘Ù. M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.30

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.05

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 £EPINO O ÔÏ›Ù˘ K¤ÈÓ 21.00-23.00

AMOPE-INDEZIT ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.00

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £EPINO KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.00-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 20.50-23.15/ ¢Â˘Ù. KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.00-23.00

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ B‡ÚˆÓ·, 210 7661.166 £EPINO MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 21.00-23.15

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4,

MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) 7X2=14 ·Ú·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ¶¤Ì. 18.30-22.30 ¶fiÏÔÎ, Ô ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜, 20.30 K·Ù·Ú·Ì¤ÓË Û¯¤ÛË/ ¶·Ú. 18.30-22.30 H ˘fiÛ¯ÂÛË, 20.30 OÓÂÈÚÂ̤ÓË ·fi‰Ú·ÛË/ ™¿‚. 18.30-22.30 T¤ÏÂÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜, 20.30 ŒÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ZÂÏ¿ÚÈ/ K˘Ú. 18.30-22.30 AÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, 20.30 MÔÈÚ·›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜/ ¢Â˘Ù. 18.30-22.30 OÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ, 20.30 Animal factory/ TÚ. 18.30-22.30 Family viewing, 20.30 TÔ ıÂÒÚËÌ·/ TÂÙ. 18.3022.30 ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹, 20.30 No man’s land

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.0022.30 A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00-21.00-23.00

ATTIKON A§™O™ Refresh Cinemas AÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.5023.10

AºPO¢ITH Refresh Cinemas AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 ™·Ô˘ÓfiÂÚ· 21.00-23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 18.40 A›ıÔ˘Û· 2: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.40-22.40/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ™¿‚.-K˘Ú. 18.40 A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.00-23.10

BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 £EPINO O Ù¤ÏÂÈÔ˜ Á¿ÌÔ˜ 21.00-23.00

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 18.3021.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 18.15-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 8: Bobby 18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: Fantastic four: Rise of the silver surfer 17.45-20.00/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 10: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.4500.15/ M›Ì˙˘ 17.15-19.45

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-21.30, ™¿‚.K˘Ú. 16.30-19.00-21.30/ KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 00.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 11.1514.00-16.45-19.30-22.1501.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.4519.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. &

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.4522.30-01.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 17.15-19.45-01.15/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶·Ú.-K˘Ú. 22.15/ Alter ego ™¿‚.-K˘Ú. 15.00 A›ıÔ˘Û· 4: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 18.45-20.4522.45-00.45, ™¿‚.K˘Ú.:16.45-18.45-20.4522.45-00.45, TÂÙ. 17.0022.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 5: Bobby ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.3020.00-22.30-01.00, ™¿‚. 16.00-22.30-01.00, K˘Ú. 15.00-17.30-20.00-22.3001.00 A›ıÔ˘Û· 6: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 18.30-21.1500.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0021.00-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 15.00-18.00-21.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45-19.4521.45-23.45, ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-17.45-19.45-21.4523.45 A›ıÔ˘Û· 9: M›Ì˙˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 12.3014.30-16.30-18.30-20.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.30-18.3020.30/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 10: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1520.45-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.45-18.15-20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.00/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.1523.15 A›ıÔ˘Û· 12: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-22.0000.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.3019.15-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 13: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.15-23.15, K˘Ú. 17.30-20.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 14: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 19.15-22.00. K˘Ú. 16.30-19.15-22.00/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ TÚ . 23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.45, K˘Ú. 17.15-20.0022.45 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0021.45, K˘Ú. 16.15-19.0021.45 A›ıÔ˘Û· 3: M›Ì˙˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1520.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.1518.15-20.30/ KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.4520.30-23.15, ™¿‚.-K˘Ú. 15.00-17.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 5: Spiderman 3 17.00/ Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.45-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.15, ™¿‚.-K˘Ú. 16.45-19.15/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.4500.15 A›ıÔ˘Û· 7: Alter Ego ¶¤-

Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.15-21.30-23.45, ¶·Ú. 17.15-19.30, ™¿‚. 15.0017.15-19.30, K˘Ú. 15.0017.15-19.30-00.30/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶·Ú.-™¿‚. 21.45-00.30, K˘Ú. 21.45 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.00-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 17.1520.00-22.45-01.30 A›ıÔ˘Û· 10 : H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.3020.15-22.45-01.15, ™¿‚.K˘Ú. 15.00-17.30-20.1522.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.1521.15-23.15-01.15, ™¿‚.K˘Ú. 15.00-17.00-19.1521.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.4523.00-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 15.45-18.15-20.45-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 13: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-17.45/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 19.4522.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 14: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.3021.00-23.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 15: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.3000.00, ™¿‚.-K˘Ú. 19.0021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 16: Bobby ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4521.15-23.45, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 17: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.45, ™¿‚.-K˘Ú. 15.45-18.1520.45/ Bordertown 23.30 A›ıÔ˘Û· 18: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.3022.15-01.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.45-19.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 19: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.4521.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 20: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-20.3022.30-00.45, ™¿‚.-K˘Ú. 16.30-18.30-20.30-22.4500.45

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK), 210 4278.600 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.0021.00-23.00-01.00, ™¿‚.K˘Ú. 15.00-17.00-19.0021.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.15-18.30/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 22.00-00.30

28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 51


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

A›ıÔ˘Û· 3 : M›Ì˙˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1520.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.0018.15-20.30/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 4: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.1522.30-00.45, ™¿‚.-K˘Ú. 15.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4521.30-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.45-21.30-00.15

Ó·ı‹Ó·È·), 210 6461.895 ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ì ΋Ô, 210 6464.009 MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 20.50-23.05 ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË 21.0023.00

H§EKTPA VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: M›Ì˙˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1520.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.1514.15-16.15-18.15-20.15/ Fantastic four: Rise of the silver surfer 22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: Bobby ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.30-22.00-00.45, ™¿‚.K˘Ú. 11.45-14.30-17.0019.30-22.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.3023.00-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45-18.1520.30-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.1513.45-16.15-18.45/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0021.30-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-19.00-21.30-00.15/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™¿‚.-K˘Ú. 12.45 A›ıÔ˘Û· 7: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-21.00-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-15.00-18.0021.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.00-22.45, ™¿‚.K˘Ú. 17.30-20.00-22.45 A›ıÔ˘Û· 9: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.1522.00

°A§A•IA™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.50-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 20.40-22.50 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.50-23.10

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 20.50-23.10

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 T· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 22.30/ H ¿ÁÓˆÛÙË 20.40

EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ (™Ù¿ÛË ¶·-

¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, AÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 £EPINO™ O Ù¤ÏÂÈÔ˜ Á¿ÌÔ˜ 21.10-23.10/ ¢Â˘Ù. H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.10

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 20.50-23.10

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.40-23.05

§I§A N¿ÍÔ˘ 115 ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 ™ÈÓ¤ T¤¯Ó˘ (ANAKAINI™MENO™ ) ™ÎÔ‡ÚÔ MÏ ™¯Â‰fiÓ M·‡ÚÔ/ ¢Â˘Ù. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 20.50-23.00

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 T· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.45-22.30/ The bubble 18.30, ¶·Ú.-™¿‚. Î·È 00.05

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.15-21.45 A›ıÔ˘Û· 2: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 18.45-20.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: M›Ì˙˘ 18.3020.20-22.20 A›ıÔ˘Û· 4: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 19.00-21.15-23.30

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 £EPINO MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 20.45-23.00/ ¢Â˘Ù. O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 20.50-23.00

Ó˜ 18.40-21.10-23.30/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.3022.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.50 A›ıÔ˘Û· 9: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 18.50-21.30-00.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.10 A›ıÔ˘Û· 10: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 19.00-21.4000.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 11: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 17.50-20.30-23.10 A›ıÔ˘Û· 12: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 18.40, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.20

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer 17.00-19.00-21.00/ ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 19.40-21.5000.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.20/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 22.50/ A˙Ô‡ Î·È AÛÌ¿Ú 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 18.50-21.30-00.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.10 A›ıÔ˘Û· 6: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 17.5020.30-23.10 A›ıÔ˘Û· 7: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 19.00-21.4000.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 8: M›Ì˙˘ 16.5019.10-21.15/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 23.20 A›ıÔ˘Û· 9: Bobby 18.3021.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 17.30/ ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.30-22.10/ Cinema Park ™¿‚.-K˘Ú. 11.00 “Human experience”

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.05-23.15

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 ™ÎÔ‡ÚÔ MÏ ™¯Â‰fiÓ M·‡ÚÔ 21.00-23.00

ODEON ABANA § .KË-

PIBIEPA

ÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.4023.10

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™

§. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.20/ KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 22.50/ A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ™¿‚.K˘Ú. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00-21.00-23.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: Bobby 18.3021.20-23.40/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: M›Ì˙˘ 18.1020.20-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 5: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 18.00-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 19.40-21.5000.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 17.30 A›ıÔ˘Û· 7: ™›ÙÈ Ì ηÓfi-

52 ATHENS VOICE 28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007

£EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856, £EPINO EÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ/¢Â˘Ù. EÈΛӉ˘ÓË ÔÌÔÚÊÈ¿ 21.00-23.00

™INE ¶API - Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.10

™INE º§OI™BO™ - EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 Bobby 21.00-23.15

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £EPINO™ KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ·

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

Û›ÙÈ 21.00-23.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: M›Ì˙˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3020.40, ™¿‚.-K˘Ú. 16.3018.30-20.40/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.2021.00-23.40, ¢Â˘Ù. 21.0023.40/ Fantastic four: Rise of the silver surfer ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.10/ Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.20-23.00/ ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 18.00 A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.40, ¶·Ú. 19.00-21.40-00.20, ™¿‚. 16.20-19.00-21.40-00.20, K˘Ú. 16.20-19.00-21.40 A›ıÔ˘Û· 6: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.50-22.00-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 17.50-19.50-22.0000.00 A›ıÔ˘Û· 7: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ 21.10-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.4022.20, ™¿‚.-K˘Ú. 17.0019.40-22.20 A›ıÔ˘Û· 9: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 21.20, ¶·Ú.-™¿‚. 21.20-00.10 A›ıÔ˘Û· 10: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-22.45, ™¿‚.-K˘Ú. 17.20-20.0022.45

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.50-21.2023.50, ™¿‚.-K˘Ú. 16.1018.50-21.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 2: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 18.45-21.10-23.30/ Fantastic four: Rise of the silver surfer ™¿‚.K˘Ú. 16.50 A›ıÔ˘Û· 3: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.0020.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-20.5023.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.2018.40-20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.10-21.40, ¶·Ú. 19.10-21.40-00.10, ™¿‚. 16.40-19.10-21.40-00.10, K˘Ú. 16.40-16.10-21.40 A›ıÔ˘Û· 6: Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.30/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 22.20/ ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 18.10 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 22.40/ M›Ì˙˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.30-20.40, ™¿‚.-K˘Ú. 16.30-18.30-20.40 A›ıÔ˘Û· 8: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.40

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 19.2022.00

A›ıÔ˘Û· 3: ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.4523.00

AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.50-23.10

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜

AMAPY§§I™

21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ™·Ô˘ÓfiÂÚ· 21.0023.00/ H ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AIDS 19.30

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.10

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™

AMIKO Eȉ·‡ÚÔ˘ &

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 21.00-23.15

AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 MËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó 20.50-23.05

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3,

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N.

K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.15

HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.10

æYPPH

A™TEPI ( ¶PøHN I§ION ) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔ-

¢HM. KIN/ºO™ XO§AP°OY Babel 21.00-23.30/ ™¿‚. 300 21.00-23.20/ ¢Â˘Ù. Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.0023.00/ TÂÙ. flÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ 21.00-23.00

KA™TA§IA

™·ÚÚ‹ 40, 210 3247.234 £EPINO Bobby 20.5023.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO Bobby 20.5023.00

APTEMI™ ¢HM.KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.50-23.10

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892 MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 21.0023.15/ ¶·Ú. 300 21.0023.15/ ¢Â˘Ù. Half Nelson 21.00-23.00/ TÂÙ. O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Battle in Heaven 23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 300 ( EÁ¯ÚˆÌÔ ) 21.0023.15/ ¢Â˘Ù. H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 21.10-23.10

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

A£HNAIA H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.05

ÎÙ‹ÙÔ˘, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 £EPINO Spiderman 3 21.30

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÙÈ Ì ηÓfiÓ˜ 21.00-23.15

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜/ ¢Â˘Ù. 300 21.00-23.15

¢HM. KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏË-

KOPA§I Cinemax AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 Bobby 20.50-23.05

M¿ÙÈ, 22940 79290 KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.00

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™

Ó˘, 210 8961.337 £EPINO Bobby 20.50-23.10

§ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.15

25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.00/ ¶·Ú. Alter Ego 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. The prestige 21.0023.00/ TÂÙ. O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.00-23.00

A§E•AN¢PA Refresh cinemas

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18,

HÚÒˆÓ ¶ÔÏ/Ó›Ԣ, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 21.0023.00/ ¢Â˘Ù. Casino Royale 20.50-23.10

A§IKH ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645 - 210 2234.130 ANAKAINI™MENO™ KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 20.5023.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.35/ ¢Â˘Ù. Happy feet 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 23.00 Ì ˘fiÙ.

§ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤· M¿ÎÚË, 22940 91811 Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.1523.15/ ¢Â˘Ù. OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

TPIANON-Cinemax Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.5523.05/ TÂÙ. °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 23.00

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 £EPINO Bobby 21.0023.10

ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 Bordertown 20.55-23.10/ ¢Â˘Ù T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 20.50-23.10/ TÂÙ. °‡ÚÓ· ›Ûˆ 20.50-23.10

MAP°APITA CINEMA ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 21 06014.284 £EPINO Bobby 20.5023.00

MAPIANA ¶·Ú. Apocalypto 21.0023.15/ K˘Ú. °‡ÚÓ· ›Ûˆ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 21.00-23.00/ TÂÙ. Babel 21.00-23.00

OPºEA™

50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 £EPINO O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.0023.15/ ¶·Ú. TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 21.30/ ¢Â˘Ù. O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.15/ TÚ. ™ÂÚ¿Á‚Ô, Û’ ·Á·Ò 21.00-23.00/ TÂÙ. O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ 21.00-23.00

™I™™Y - Candia Strom

º§øPI¢A MAIAMI-WIND

¢HM. KIN/ºO™ H§/¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘

AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤-

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103,

¶·Ú·Ï›·, 210 5548.887 O Ó·Úfi˜ ÕÓÙÂÚÛÂÓ/ ¶·Ú. Paris, je t’aime/ ¢Â˘Ù. ŒÓ·˜ AÌÂÚÈοÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜/ TÂÙ. A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 21.15

M¶OM¶ONIEPA Refresh Cinemas

§ÂˆÊ.™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 The holiday/ ¢Â˘Ù. O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.00-23.15

A§E• - CINEMA

KINHMATO°PAºIKH §E™XH E§EY™INA™

ÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 The holiday/ ¶·Ú. O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜/ ¢Â˘Ù. M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜/ TÂÙ. Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.00

§·‡ÚÈÔ, 697 2071629 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 21.00-23.00/ ¶·Ú. §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏÈ 21.0023.00/ ¢Â˘Ù. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÎÙË-21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 23.00 /TÂÙ. O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.00-23.10

AI°§H

XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï .AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 £EPINO Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 20.50-23.00

KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.30/ ¢Â˘Ù. H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 21.00-23.00

KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 £EPINO Bobby 20.5023.00

§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 21.0023.20

X§OH-DAIKIN K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.5023.20

øPø¶O™ øÚˆfi˜, 22950 38979 Alter Ego 21.00-23.15

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 Î·È KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), 300 23.00/ ¶·Ú. 300 21.00-23.10/ ¢Â˘Ù. Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.00-23.25/ TÂÙ. A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 23.00

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ/ ¢Â˘Ù. H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.10

ZEA

PIA

ME§INA ¢HM. KIN/ºO™

M¿ÙÈ, 22940 34778 B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 21.0023.10/ ¢Â˘Ù. O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 21.00-23.30

™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9922.098 £EPINO KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 20.50-23.10

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡, 210 6048.365 £EPINO ¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ 4.0 20.50-23.10

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 Bobby 20.50-23.05

™INE ¶ANOPAMA ¢HMOTIKO™ KIN/ME§I™™IøN AÁ. EÈÚ‹Ó˘ 2B (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), 210 8044.824 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.15/ ¶·Ú. OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30/ ¢Â˘Ù. Happy feet 21.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÂÙ. Lucky you 21.15

™INE æYXIKO Classic

¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 KÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· Û›ÙÈ 20.1022.20

™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15/ ¶·Ú. Alter Ego 21.00-23.00

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™ B‡ÚˆÓÔ˜ Î·È XÈÏ‹˜, AÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 Happy feet 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-23.00 Ì ˘fiÙ./ ¶·Ú. 300 21.00-23.15/ TÂÙ. ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) -22.40 Ì ˘fiÙ.

™INE NIKAIA ¢HM. KIN/ºO™ Scoop 21.00-23.00/ ¶·Ú. MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.00-23.35

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘/ ¢Â˘Ù. XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 21.30

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011Afi‰ÂÈÍË ÂÓÔ¯‹˜ 21.00-23.15 ●


28 IOYNIOY - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 53


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

◊ ÁÈ·Ù› Ô ·ÏÈfi˜ ›Ӓ ·ÏÏÈÒ˜...

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¤Ú·˜ Ì ÙÚfiÔ ÈÛÙ¢Ùfi ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË, fï˜ ·Ú·‰fi͈˜ (;) Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó fi¯È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, ÙfiÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï‹ fiÛÔ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ. T· «¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ», ¿ÏψÛÙÂ, ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ Â͢Ó¿‰· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ·ÏËıÈÓ¿ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜

Ófi˜ fiÙÈ ÛÙ·... ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ ÁÂÚ¿Ì·Ù· ηÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ Ì›· ·fi Ù· ›‰È·, ·ÓÙ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi, ‚ÔËı¿ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙÔ «Á·ÌÒÙÔ» ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ·ÏËıÈÓ¿. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È Ô MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ «ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·» Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ˘¤Ú ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·ÓÙÈËÚˆÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ «ÙÚÔÌ·ÎÚ¿Ù˜» ·ÏÏ¿ ȉÈÔÊ˘Â›˜ hackers Ô˘ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó „¿ÚÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi ÙÔ˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÔÙ¤. A˘Ùfi Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ı· ¤ÌÔÈ·˙ ÏÔÈfiÓ Û·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÙÂÛ·‚·ÓÙ¿˙ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, Ô ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛÂÈ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ηٷϋÁÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ Bruno Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ «ÙÔ ¤¯ÂÈ» ·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÈ Ôχ ηϿ Î·È Ò˜ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. KÈ ·Ó Ù· fiÛ· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó È‰È·ÈÙ¤Ú· ·fi Ù· fiÛ· ıÔÚ˘‚Ò‰Ë Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·Ì›‚ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ (ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ΢ÓËÁËÙ¿, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›, ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηٷ‰ÈÒÍÂȘ Óٷϛη˜ ·fi ÔÏÂÌÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ), ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi Âʤ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â‰Ò Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘. N·È, Ô §Â˜ °Ô˘¿È˙Ì·Ó ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ú˘ıÌfi η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ blockbuster, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÈ fiÛ˜ ·Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·-ÈÛÙ¢Ùfi Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘Âڈڛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔ Ô ÎÔÚÓ ÛÔ˘, fï˜ Ë Ô˘Û›· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ Î·Ú·‚ÔÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË Ì·ÁÎÈ¿ ÙÔ˘ °Ô˘›ÏȘ, ÙȘ ·ÛÙ›˜ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘ M·Î§¤ÈÓ Î·È ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ‡ Ó· ‚ϤÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯·Û ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ... ∞

WHO THE FUCK IS JACKSON POLLOCK? (T∑∞∫™√¡ ¶√§§√∫: ¶√¡∏ƒ√ ¶π¡∂§√) MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ÌÔÚ›˜ fï˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤Ó·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ T˙¿ÎÛÔÓ ¶fiÏÔÎ Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ì ÊÙËÓ¤˜ ·ÓٛΘ Î·È ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·; H T¤ÚÈ XfiÚÙÔÓ, ÌÈ· 74¯ÚÔÓË ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·fi ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÚÔÛ·ı› Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ ·›ı·ÓÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ÛÓÔÌÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÛÔοÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ Ó· ·ÁfiÚ·Û ¤Ó·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎfi ›Ó·Î· ÁÈ· ¤ÓÙ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ú¿ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¶fiÏÔÎ ‚Ú¤ıËΠ۠·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. TÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ X¿ÚÈ MfiÔ˘˙˜ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÍÂÓË ·˘Ù‹ ËÚˆ›‰· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ô MfiÔ˘˙˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Û ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜ Î·È ÌË... (Audiovisual)

THE HISTORY BOYS MÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, ÙÔ “The History Boys” ÙÔ˘ ÕÏ·Ó M¤ÓÂÙ, ¤ÌÔÈ·˙ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. Yfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ N›ÎÔÏ·˜ X¿ÈÙÓÂÚ, ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ڷ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Î·ÚȤڷ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÈÛÙ‹ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÙfiÛÔ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, fiÛÔ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÈÓfi. KÈ ·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÔÚÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ OÍÊfiÚ‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÍÂÛ¿ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÓԯϛ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ˆ˜ ÙÔ ÎfiηÏÔ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ó‡̷ Î·È ÌÂÚÈο ›Ûˆ˜ ÏÈÁ¿ÎÈ ÚÔÊ·Ó‹ «Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜», Ô˘ fï˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÛÌfi ‹ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù·ÈÓÈÒÓ fiˆ˜ Ô «K‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ». (ODEON)

STRANGER THAN FICTION (¶π√ ¶∞ƒ∞•∂¡√ ∫π A¶√ ¶∞ƒ∞•∂¡√) AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ. MÈ· ¿ÏÏË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÊfiÚÔ˘˜. °È· ÙÔÓ X¿ÚÔÏÓÙ KÚÈÎ, ÙÔÓ ‹Úˆ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ M·ÚÎ ºfiÚÛÙÂÚ, ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ë Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙË Á·Ï‹ÓÈ· ËÚÂÌ›· Ù˘ ‚·ÚÂÙ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ fiÙ·Ó Ô X¿ÚÔÏÓÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· ʈӋ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, Ù· fiÛ· ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ıˆÚÔ‡Û ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ΔÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ºfiÚÛÙÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «ÂÈۋ̈˜» ˆ˜ Έ̈‰›·, fï˜, ·Ú¿ ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌfiÏÈÎË ›ÎÚ· Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·’ fiÛÔ ‰Âο‰Â˜ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¿ ‰Ú¿Ì·Ù·, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ı·˘Ì¿ÛȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ °Ô˘›Ï º¤ÚÂÏ) ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. (Audiovisual) ●

Holding Out for a Hero TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ‰Ú¿Û˘ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÈÚˆÓ›·˜ Î·È ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌÔ‡. AÎfiÌË Î·È Û Ó·ڋ ËÏÈΛ·, Ô T˙ÔÓ M·Î§¤ÈÓ ‹ÍÂÚ ˆ˜ Ù· fiÛ· ÔÈ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Ó· Ú¿ÍÂÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, Î·È ÙÔ ÁÂÁÔ-

¶√§À ™∫§∏ƒ√™ °π∞ ¡∞ ¶∂£∞¡∂π 4.0 *** Live Free or Die Hard ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Â˜ °Ô˘¿È˙Ì·Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, T›ÌÔıÈ ŸÏÈÊ·ÓÙ, T˙¿ÛÙÈÓ §ÔÓÁÎ, M¿ÁÎÈ KÈÔ˘, ∫¤‚ÈÓ ™ÌÈı

MÂÙ¿ ·fi 19 ¯ÚfiÓÈ·... ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ‰‡Ô ۯ‰fiÓ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË Nakatomi, ı· ›ÛÙ¢ ηÓ›˜ ˆ˜ Ô ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ T˙ÔÓ M·Î§¤ÈÓ ı· ›¯Â, ·Ó fi¯È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÂı› Û ÌÈ· ÈÔ ¯·Ï·Ú‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ı¤ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ··ÈÙÔ‡Û ӷ ÛÒÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ‹/Î·È ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ô MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ù· ¤ÓÛËÌ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ˆ˜ action hero Î·È ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ı· ‰ÔΛ̷˙ ӷ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘Ó٠›¯Â ‹‰Ë Êı¿ÛÂÈ. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ÙÔ franchise ÙÔ˘ “Die Hard” ¤‰ÂȯÓ ӷ ›¯Â ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘, ηıÒ˜ 12 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ M·Î§¤ÈÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹ÏÈη˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ı·ً ÙˆÓ multiplex, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ÁÂÓÓËı› fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ٷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. N·È, Ë È‰¤· ˆ˜ Ô MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ ÂȘ

√ ª. °√Àπ§π™ ™∂ ¢ƒ∞™∏

DVD THE FOUNTAIN (H ¶∏°∏ Δ∏™ ∑ø∏™) EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤Ô˜, ÌÂÏfi‰Ú·Ì·, new age ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô; K·Ó›˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ô˘Û›· ÙÔ˘ “Fountain”, Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ AÚÔÓfiÊÛÎÈ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ‰È¿Ï·Ù· Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÊÈÁ̤ÓË. H ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ «¶ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜» ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Û·Ú·ÍÈοډȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ıÏÈÌ̤ÓË ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. O AÚÔÓfiÊÛÎÈ Ï¿ıÂÈ ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ Ù˘¯ÒÛÂȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡Ì·Ó Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ Ó· ‰È¯¿ÛÂÈ, fiˆ˜ οı ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ôχو˜ Î·Ó¤Ó·Ó Î·ÓfiÓ·. Aӷηχ„Ù ÙÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ·, ·ÎfiÌË ·Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÔıfiÓË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. (ODEON) 54 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

BOBBY** ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂȘ ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ıÂÏÍ ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ·fi ÙÔÓ °Ô˘Ó٠̤¯ÚÈ ÙË ™ÙfiÔ˘Ó, ·fi ÙÔÓ MÂÏ·ÊfiÓÙ ̤¯ÚÈ ÙË §fi·Ó, Î·È ·fi ÙÔÓ XfiÎÈÓ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ M¤ÈÛÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ EÌ›ÏÈÔ EÛÙ¤‚Â˙, Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ ˙ˆ‹ ̤ڷ ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ PfiÌÂÚÙ K¤ÓÂÓÙÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ÊÈÏÌ, ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ȉ·ÏÈÛÙ‹˜ – Â›Ó·È Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô EÛÙ¤‚Â˙ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ. Ÿ¯È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚‹Ì· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙË ÌÔÈÚ·›· ̤ڷ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ambassador, fiÔ˘ ı· ¿ÊËÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹. M¤Û· ·fi Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˙ˆÒÓ, Ô EÛÙ¤‚Â˙ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Ï¿Ì„Ô˘Ó, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Á¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, Î·È ÔÏÏ¿ ·’ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘˜.

M∏¡ Δ√ ¶∂π™ ™∂ ∫∞¡∂¡∞¡ ** (NE LE DIS A PERSONNE) TÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ °ÎÈÁÈfiÌ K·Ó¤ –ı· ÙÔÓ ı˘Ì¿ÛÙ ˆ˜ ËıÔÔÈfi ÛÙÔ «AÁ¿· Ì ·Ó ÙÔÏÌ¿˜», ÎÚ·Ù¿ ÎÈ Â‰Ò ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚfiÏÔ –, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ best seller ÙÔ˘ X¿ÚÏ·Ó KfiÌÂÓ. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·È‰È¿ÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ 8 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ mail Ô˘ ÙÔÓ ›ıÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ó‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ó¤ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ÊfiÓÔ Ù˘ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÛÙÔ ÊÈÏÌ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ó·Úfi˜ K·Ó¤ η٤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È Í¤ÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. TÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi, Ù· ÛÙÔȯ›· ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ̷ÂÛÙÚ›·, ÙÔ Û·Û¤Ó˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ, ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ, ÔÈ ÙÚ‡˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ‚È·ÛÙÈο Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÊÈÏÌ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿.

¶∂ƒπª∂¡√¡Δ∞™ ™Δ∏ N∂∞ Y√ƒ∫∏ (NEW YORK WAITING) ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÌÈ·˜ ¯·Ì¤Ó˘ ·Á¿˘ ‹ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÓÂȘ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È; A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ °Èfi·ÎÈÌ X¤ÓÙÂÓ, fiÔ˘ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ ÎÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ Ù˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Empire State Building. ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È, fï˜, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË. Œ¯ÂÈ ÌfiÏȘ ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ. KÈ ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú¯Èο ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·Ù˘¯Â›˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ·fi ÌÈ· Ú·ÁÈṲ̂ÓË Î·Ú‰È¿, οÙÈ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· Ó· ·Ó·ÚˆÙËı›, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ Â·Ó¤ÓˆÛ˘ ‹ ·Ó ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó· ·Á·‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿.

H ª∞¡∞ ∂Ã∂π ¶∞¡Δ∞ ¢π∫π√* (BECAUSE I SAID SO) AÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ «Á˘Ó·ÈΛ· Ù·ÈÓ›·», ÙÔ «H Ì¿Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ» ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ §¤Ì·Ó ı· ΤډÈ˙ ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ı¤ÛË. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Á·ÌÚfi ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ Ù˘, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË «¯·ÚÈو̤Ó˜» Áοʘ, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ̷Á·˙È¿ Ì ·Ô‡ÙÛÈ·, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÛÙ›·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ “Sex and the City”, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ «ÙÛԇϷ» K¿ÚÈ MÚ¿ÓÙÛÔÔ˘. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÊfiÚËÙ· ·ÓfiËÙË ÎˆÌˆ‰›· Ô˘ ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙËÓ NÙ·˚¿Ó K›ÙÔÓ, Î·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÚÒÂÈ ·fi ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ·. E˘Ù˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜... Mπª∑À ** (THE LAST MIMZY) “I believe that children is the future” ›¯Â ÂÈ Ë °. XÈÔ‡ÛÙÔÓ, ÙÔ ÎËÚ‹ÙÙÂÈ Â‰Ò ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ MfiÌ ™¿ÈÂ. ¢˘Ô ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÛÒ˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¿ÓÈÓÔ˘ ÎÔ˘ÓÂÏÈÔ‡ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· «‚Ô‹ıÂÈ·». ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·Î·Ù·ÓfiËÙ·, ÛÙÔ “Mimzy” ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ· –ÈÔ new age Î·È ·È‰ÈÎfi ·’ fiÛÔ ı· ı¤Ï·Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. T· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Û·˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ● 28 π√À¡π√Y - 4 π√À§π√Y 2007 ATHENS VOICE 55


Athens choices

SHORT LIST

BIB§IO

Editing: GEORGIA SKAMAGA

∏ μÈÎÙfiÚÈ· ÛÛÏÔ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. ÁÈ· ÙÔ ¡ËÛ›

¶∂ƒ∏º∞¡π∞ ∫∞𠶃√∫∞Δ∞§∏æ∏ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H T√ N∏™π Ù˘ Victoria Hislop, ÂΉ. ¢ÈfiÙÚ·, ÛÂÏ. 504, ú 17,00

ARCHIPELAGOS, SIFNOS

ART Liza Kalligas puts her “swimmers” on display at Martino’s Antique store. A series of sketches, aquarelles, engravings and photographs: all drawing their inspiration from the beaches of Aghios Nikolaos in Spetses. Although the “swimmers” have been exhibited in galleries all the way from England to Alexandria and from Thessaloniki to Athens, this is the first time they find their place away from the white, faceless rooms of museums and galleries, to be surrounded by an array of magnificent objects such as those found in Martino’s Store; a place where time seems to have stood still and is almost palpable and where Kalliga’s swimmers may engage in dialogue with the enchanting remnants of the past. 24, Pindarou str., 210 3609.449

DANCE The Museum of Cycladic Art, in collaboration with the Hellenic Festival, organizes a dance performance to be held this Friday, 29/06. Celebrated ballet dancer Sylvie Guillem, the muse of some of the most significant contemporary choreographers, combines her ballet skills with the mystic, seductive power of the moves of indie kathak dancer Akram Khan. Together, they will present a new dancing project, titled “Sacred Monsters”. Part of the money raised during Friday's premiere will support the goals of the Museum. The performance is to be repeated on Saturday 30/6. At the Odeon of Herod Atticus, for info and tickets call: 210 3272.000 (Offices of the Hellenic Festival), or 210 7294.220 (The Museum of Cycladic Art)

MUSIC Their world tour is a celebration of their 10year presence on the international music scene as worthy and well-respected representatives of contemporary electronica. Their Greek fans have long 56 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

been waiting for this moment. Groove Armada come to Greece for the first time with a unique audio-visual live performance at Lycabettus Theater on Monday 2/07. Not to be missed! Tickets at: Metropolis, Ticket Point, Ticket House, Eleftheroudakis Bookstores and at www.i-ticket.gr, www.ticketquest.gr (organized by Vertigo Productions, 210 9624.894)

FOR THE WEEKENDS AND NOT ONLY... AN “ARCHIPELAGO” IN SIFNOS The blinding white of traditional Cycladic architecture, the paved courtyards and gardens bursting with colour, the scenic paths and pottery workshops –the island is famous for its tradition in pottery– the ancient sites and the sandy beaches and, last but not least, a delicious cuisine are only some of the attractions of this beautiful island. The sheltered cove of Vathi, at the south-west, home to one of the island's oldest pottery centers, is a place where lilies literally grow on the sand, and where are to be found some of the island’s most celebrated taverns, an uncontested lure for visitors. It is there that “Archipelagos” is also to be found; a small studio-apartment complex recently created, with a breathtaking view of the cove below. The impeccable aesthetics, subtle taste and attention to the minutest of details that characterizes Haris and Anna, its young owners, is evident in every corner of these hospitable studio apartments that seem perfectly modern, yet in tune with their surrounding environment and the island’s long tradition. What more can you ask for when the sea is at your feet and the pleasure of a getaway complete with small luxuries such as air-conditioning, TV, mini hi-fi and a fully equipped kitchen (with a fridge, microwave and oven), not to mention the anatomical mattresses and pillows! (Archipelagos will begin operating in early July. For reservations and more info, call at 22840 71120, 6972 2870898 or contact: archipelagos@yahoo.gr. www.archipelagosifnos.gr) ∞

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·, Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·; KÈ fï˜, Ó·È, ÙÔ NËÛ› ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· Á›ÓÂÈ best seller: ·‚¿ÛÙ·ÎÙ· Ì˘ÛÙÈο, ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, ηٷ‰ÈηṲ̂Ó˜ ˙ˆ¤˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, ¿ıË, Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ KÚ‹Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ™ÎËÓÈÎfi Ë ÚÒËÓ ·ÔÈΛ· ÏÂÚÒÓ, Ë ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË Û‹ÌÂÚ· ™ÈÓ·ÏfiÁη. KÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ì ÙÔ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi, ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›˜ ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Aids, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Âı·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ϤÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ OÚÁ¿ÓˆÛ˘ YÁ›·˜, 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È 560.000 Âı·›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÔÈ˘ ÏÂÚÒÓ Û·Ó ÙË ™ÈÓ·ÏfiÁη ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ IÓ‰›·, ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì Î·È ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. H ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ BÈÎÙfiÚÈ· X›ÛÏÔ –Ô˘ ·¤Û·Û ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ K·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ™˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÙÔ 2007– ‚Ú¤ıËΠÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ A.V. TÈ Û·˜ ¤Î·Ó ӷ ÂӉȷÊÂÚı›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜; Afi ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη ÙÔ ÓËÛ›, ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ‹ıÂÏ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ¤ı·Ó·Ó ÂΛ. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù›ÔÙ· ‹ ·ÎfiÌ· ÙÔ˘˜ ·ˆı› ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ∂̤ӷ ÌÂ Û˘ÓÂ‹Ú ·Ì¤Ûˆ˜, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÙfiÔ˜, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜. E›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ ÓËÛ›. º·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Û·˜ fiÙÈ ÔÈ «ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ» ÛÙË ™ÈÓ·ÏfiÁη ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ÙfiÛÔ ÊÚÈÎÙ¿, ÂȉÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÓÔËÙÈÎfi «·È¯Ó›‰È»; H Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È Ó· ‚Á¿˙ÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ. ™ÙË ™ÈÓ·ÏfiÁη ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ·ÚÚÒÛÙÈ·, ˙Ô‡Û·Ó Î·ÓÔÓÈΤ˜ ˙ˆ¤˜ Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜Ø ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·Ó, ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó ·È‰È¿... ◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ Ì ¤Î·Ó ӷ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ ·˘Ùfi. ¢È¿‚·Û· Û ¤Ó·Ó ÂÁÁϤ˙ÈÎÔ Ô‰ËÁfi fiÙÈ Âͤ‰È‰·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û·ÙÈÚÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÛΤÊÙËη fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ·Ó ›¯·Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ı· ›¯·Ó Î·È Î·ÓÔÓÈΤ˜ ˙ˆ¤˜, ‰ÂÓ ı· ˙Ô‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÊÚÈÎÙ¿, fi¯È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó¯Ҙ. K¿ÔÈÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ›¯·Ó ·ԉ¯Ù› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·È ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Î·È ı· ÚÔ-

∏ ™À°°ƒ∞º∂∞™ ª∂ Δ√¡ ∫. ª∞¡√§∏ º√À¡Δ√À§∞∫∏, ∞¶√ Δ√À™ Δ∂§∂ÀΔ∞π√À™ ¶√À ∂¶§∏•∂ ∏ ∞™£∂¡∂π∞ Δ√À Ã∞¡™∂¡

Û·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹Ó. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË; OÈ KÚËÙÈÎÔ› Ì ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ·Á¿Ë. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, οÔÈ· ΢ڛ· ÌÔ‡ ¯¿ÚÈÛ ¤Ó· Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ì Û¿ÓÈ· ‚fiÙ·Ó· Ô˘ ›¯Â Ì·˙¤„ÂÈ Ë ›‰È·. H ΛÓËÛË ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. O ÎfiÛÌÔ˜ ·ÁοÏÈ·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. MÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ¤‰ˆÛ· ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ¶Ò˜ ηٿÊÂÚ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÂÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤Ó·˜ ÓÙfiÈÔ˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ È·. H ÔÙÈ΋ ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ù›ÔÙ· ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋. E›Ì·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Áڿʈ Ù·ÍȉȈÙÈο ‚È‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ·, Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚÒ Ú¿ÁÌ·Ù·. °È· ÙË ™ÈÓ·ÏfiÁη ÂȉÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ͤӷ ‚È‚Ï›·, fï˜ ‹ıÂÏ· Ó· Ì¿ıˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶‹Á· Û ÔÏÏ¿ ÌÔ˘Û›· ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. EΛ Ì·ı·›ÓÂȘ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. IÛÔÚÚÔ›˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ fiˆ˜ Ë IÛÙÔÚ›·; E›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡, ·fi ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. OÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ŸÙ·Ó fï˜ ÁÚ¿ÊÂȘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Â›Û·È ÌfiÓÔ˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÛ·È. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÌfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. ¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ¤ÁÈÓ ·-


̤ۈ˜ best seller; AÈÛı¿ÓÔÌ·È Ôχ Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ ‚ڋη ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. AÈÛı¿ÓÔÌ·È Ù˘¯ÂÚ‹ ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ˆÚ·›· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ÙfiÛÔ Ôχ fiˆ˜ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›¯· ÛÎÂÊÙ› ÚÈÓ ÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï·. H ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ, ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, fiˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·! TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘-

Ó·È, ÎÔϷ·ÔÌ·È Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË. N· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË; Y¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ Ù·ÈÓ›· – ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î·Ï¿, ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ. ¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ ÛÎÔÙÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Û·˜... N·È, ÛÎÔÙÒÓˆ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÌÔ˘! A˘Ù‹ fï˜ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜. EΛ fiÏÔÈ ¤ı·ÈÓ·Ó. °È· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ‹ÚˆÂ˜ ÙÒÚ· ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ, ·ÏÏ¿ οÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÂÓÒ ¤ÁÚ·Ê· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. MÈ· Ê›ÏË ¤ı·Ó ·fi ηÚΛÓÔ fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê· ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÙ ٷ ÌÂÙ¤ÊÂÚ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÏÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ì ‹Û˘¯·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. Œ¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ηÚΛÓÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÚȤÁÚ·Ê· Û·Ó ‹Û˘¯Ô ı¿Ó·ÙÔ. TÔ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Û¿˜ ÂӉȤÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô AÓÙÒÓ˘, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ AÓÙ›ÛÙ·ÛË. H ˙‹ÏÈ· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ·ÓÙ›˙ËÏÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.

¢ √ ™∏

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ « ϤÂÈ ».

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¶Ô‡ ı· οÓÂÙ ‰È·ÎÔ¤˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; A˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ IÔ˘Ï›Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·˜ Û›ÙÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÁ. NÈÎfiÏ·Ô. TÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ Û›ÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ù· ÓÔÌÈο Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο... AÏÒ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ›·Ì ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÚˆÙ¿Ì «ÁÈ·Ù›»! ∞

EÍ·Ûʷϛ۷Ì 5 ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «TÔ ÓËÛ›» Ù˘ Victoria Hislop. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 3 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ¢ÈfiÙÚ·, ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 27, 210 3805.228

¢øƒ√ μπμ§π∞

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; Œ¯ˆ ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ë KÚ‹ÙË Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ̤ÚÔ˜. TË Ï·ÙÚ‡ˆ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ˙ÂÛÙÔ›, ÊÈÏÈÎÔ›, ÙÔ ÙÔ›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ˘¤Úԯ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ.

TÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Û·Ó ÙÔ Ó¤Ô «M·ÓÙÔÏ›ÓÔ ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡ KÔÚ¤ÏÈ». ™·˜ ÎÔϷ·ÂÈ Ô ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜; TÔ «M·ÓÙÔÏ›ÓÔ ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡ KÔÚ¤ÏÈ» ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ EÁÁϤ˙Ô˘˜ «TÔ BȂϛԻ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. AÏÏ¿ Ô Louis de Bernieres Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÏfiÁÈÔ˜ ·fi Â̤ӷ. AÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ 15 ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ 85 ÂÙÒÓ. AÏÏ¿,

¡

Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÛÔ˘; ¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ best seller. N· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë... ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô; (Á¤ÏÈ·). °È· ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÓÔÌ›˙ˆ ‹Ù·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË Ï¤Ú·, ÌÈ· ·ÚÚÒÛÙÈ· Ô˘ ıÂÚ·‡ÂÙ·È È·. ŸÛ· Áڿʈ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ÚÒÙËÛ· ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÙËÓ ÏÔ΋ ‹ ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤Ì·ı·Ó οÙÈ ÁÈ· ÙË Ï¤Ú·. TÔ fiÙÈ ¿ÚÂÛ ÙfiÛÔ Â‰Ò ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fï˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ (Mȯ¿Ï˘ ¢ÂϤÁÎÔ˜), Ô˘ ¤Î·Ó Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Œ¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·ı·›Óˆ ÂÏÏËÓÈο ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¿ÁÁÈÍ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏÈÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÛÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÏfi, Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi. AÏÏ¿, ¿ÏÈ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÈÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜.

°È· ·ÈÒÓ˜ ÔÈ ÏÂÚÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·fi‚ÏËÙÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Ì ÙÚfiÌÔ. E›‰·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÌÔ Î·È ÚÔηٿÏË„Ë Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ Aids. TÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔÈÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; ™›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂı› οÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ï¤Ú· ‹ ÙÔ Aids, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÚÔηٿÏË„Ë. TÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È Ó· ÌË ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ, Ó· ÌËÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔÈ. H ϤÚ· Â›Ó·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÚÂÍËÁË̤ÓË ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. E›Ó·È fï˜ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋˜ fi„˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜. A˘Ùfi ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ·‰ÈΛ·. °È· ·ÈÒÓ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿Ú· ·’ ÙÔÓ ıÂfi, fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È «·Î¿ı·ÚÙÔÈ». ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ NÔÚ‚ËÁfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÂÏÈο ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿڷ ·’ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜! ™ÙËÓ AÊÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ IÓ‰›· Ô˘ ¤¯ˆ Ù·Íȉ¤„ÂÈ, ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÒÍÂÈ ·’ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜. K·È ›̷ÛÙ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·!

ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ÓÈfiÙ˘

∏ ÊÈÏ›· Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Û ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ Î·È ·Ú¯¤ÁÔÓË ÌÔÚÊ‹. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÓËÌÔÓÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì·Á›·˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ª¿Ë.

∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ ™.π. ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√™ ∞.∂. ™Ù·‰›Ô˘ 5 ÙËÏ.: 210 3231525, 210 3225011

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 57


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

CHEMICAL REACTION ™·Ó MÂÁ¿ÏÔ ¶¿ÚÙÈ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ● ŒÓ·˜ ÌÈÎÚÔ·ÓÈÎfi˜ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

“We Are The Night” ÙˆÓ Chemical Brothers. TÂÓÙÒÓˆ ÙËÓ Ï¿ÙË ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÓÔ‹ ¤¯ˆ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· ÌÔ˘, ·Ó Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÈΠοو ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ÌÔ˘ Ì¿ÙÈ ÂÓÒ, Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ flip-back, ÙÛÂοڈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ. «E›Ì·ÛÙÂ Ë Ó‡¯Ù·». «O˘Ï¤˜ ·fi ÙË Ì¿¯Ë». «M›· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· Û˘˙‹ÙËÛË». E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi – Î·È ¿ÏÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ·fi„ ÙË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›· + „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· --> ·˘Ùfi ÙÔ ıËÚÈ҉˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ì¤Ú‰ÂÌ·. ● OÈ Chemical Brothers, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ™ÎfiÓË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ ÛÙ· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ӷ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜: BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ (ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠ۠˘fiÁÂÈÔ, ·ÏÈfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ fiÏ˘) Ì ‹¯Ô˘˜ ·fi ÛÂÈÚ‹Ó˜ (ÙfiÛÔ Ôχ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ¯¿ÓÙÈη ·fi Ì›· ¿Ô„Ë). AÂÚÔÏ¿Ó· (·ÔÁ›ˆÛË, ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, breath control, ‚Ô˘ËÙfi ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿). O «·˘ÙÈÛÌfi˜» ÌÈ·˜ Ù‹Û˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯¿Ô˜, ÙÔ ¯¿ÛÈÌÔ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ·Ó·Ì̤-

ÓÔ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ led ÎÔÓÙÚfiÏ ¿ÓÂÏ. MÂÙˆÚÈÛÌfi˜. H Hacienda ÛÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. XËÌÈο. Electronica. K·È ¤Ó· ÂÏÒÚÈÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ big-beat-rock’n roll, ·˘Ùfi Ô˘ ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ‰›‰·ÍÂ Ô Justin Robertson / Lionrock (ȉȷ›ÙÂÚÔ, ÌÂÚ·ÎÏ›‰ÈÎÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ Ì raga-

skank ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘) – Î·È Ô Fatboy Slim ÙÔÓ/ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ÈÚÔ˘¤Ù˜ Î·È ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ‡˜, Û·Ó ¿„ÔÁÔ˜ professional ÔÏ˘Ù¯ӛÙ˘. ● H deConstruction Â›Ó·È Ë ÂÙÈΤٷ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Chemicals Ì ÙÔ˘˜ Lionrock Î·È ÙÔ “City Delirious” ÙÔ˘ ’98 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ rock’n roll fiÏ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‚¿ÛË ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙˆÓ Chemical Brothers. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ̛· Ì·‡ÚË ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÙÚ‡·, design Ó·ÚÎÔ-¤ÌÓ¢Û˘. ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ ÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ §¿Ì‰· Î·È ‚Á¿˙ˆ ÙÔ “City Delirious”, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ, ηÎÔÌÔ›ÚÈÎÔ, Ì ÌÈÛÔÛ·Ṳ̂ÓÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›, ·ÈÁ̤ÓÔ Î·È ÏÂÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó‡¯Ù˜. OÈ ¯·Ú·ÎȤ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·fi ÙÚÂȘ ¯·Ì¤Ó˜ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È. B¿Ï’ ÙÔ Â‰Ò, ¿Óˆ ¿Óˆ Ó· ÙÔ ‚Ϥˆ, ı· ÙÔ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ôχ. ● ŒÓ·˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ÁÈ·Ù› ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Chemical Brothers, ÌÔ˘ › «°È·Ù› ‰ÂÓ Ì οÓÔ˘Ó Ó· Ï˘¿Ì·È». NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó Ì›· ηϋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “We Are The Night”. ™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi «Î·Ù·ÎÔ‡ÙÂÏ·» big ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÚ¤¯ÂȘ Ì ÙÔ ÊÚÂÓ‹ÚË Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ fun, Â¿Óˆ Û ÙÚÂÓ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÚԯȷÛÙ› (‡Ú·˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ), ÂÓÒ ·fi ›Ûˆ Ì›· ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÓÙ›ÛÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ù· humanoids ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ fiÍÈÓ˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi. M¤Û· ÛÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ·, ·ÏÏÔȈ̤Ó˜ ʈӤ˜ ·fi ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·ÔÁÂÈÒÛˆÓ, Ô‰ËÁ›Â˜, ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ¤Ó·Ú͢ ÁÈ· ÏÈÙ·Ó›˜ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ Kraftwerk Û «‚Ï·Î҉˜», ·È‰ÈÎfi, ·ÔÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ house beat (¿ÎÔ˘ ÙÔ “Das Spiegel”). TÚÂÏ¿ ÚÔÌÔÙÈο fiÚÁ·Ó· ÌÂÙÚÔÓÔÌË̤ӷ Û ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ηı·Ú¿ pop, ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ı˘Ì›˙ÂÈ funk ÙˆÓ 80s, ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘˜ Tangerine Dream Û ÙÛȯÏfiÊÔ˘Ûη Strawberry Dream Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ big, BIG bubble Î·È Ó· ÛοÛÂÈ. ● ™ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È ÔÈ Ôχ «ÙÒ-

58 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

Ú·» Klaxons (Ôχ ηÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·), Ô §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˜ funkster Ali Love ÛÙÔ ‹‰Ë ÎÔÏÏË̤ÓÔ ¯ÈÙ “Do it again” (‹, ·ÏÏÈÒ˜, Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ “Babel” Û ÌÈÔ‡˙ÈηÏ), Ô Fatlip (·fi ÙÔ˘˜ Pharcyde) Û ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ-·Ú¿ÏÔÁÔ hip-hop Ì ı¤Ì· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ÛÔψÌÔ‡ (¯· ¯· ¯· ¯·, ¿ÂÈ, ÙÔ ¤Î·„·!). KÈ ·ÎfiÌ· Ô ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ·˜ ʈӋ˜, ÓÂÔ-ÊÔÏÎ Willy Mason ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ÏÈ lounge “Battle scars” Î·È Ô Tim Mason, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Midlake, Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ÊÈÓ¿Ï – ÙÔ “The pills won’t help you now”, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ Ó‡¯Ù˜, ÛÙ· ·ÙÒÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. TÔ Ì‹Ó˘Ì· ÌËÓ ÙÔ „¿¯ÓÂÙÂ, ·Ê¤ÏÂȘ – fï˜ Ë low-fi ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙˆÓ Flaming Lips ·fi ¿Óˆ Ó· ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·ÂÈÏËÙÈο ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙȘ ¯¿˜, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ì›· ‡ıÚ·˘ÛÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ Ô ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ÊÔ˘Ï, ηÏÔηÈÚÈÓfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· (Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÛÂÍ ÛÙ· ‚Ú·¯¿ÎÈ·). ● E‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Chemicals, ·ÓÒÓ˘Ì·, Ì ٛÙÏÔ “Electronic Battle Weapon 8 & 9”, Û Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÎÏ·Ì˜ Ù˘ AÁÁÏ›·˜. OÈ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ feedback. TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È Ì›· Û›ÁÔ˘ÚË, ›Ûˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, ÚfiÙ·ÛË Î·ÏÔ‡, «ÔÁÎÒ‰Ô˘˜ fun». OÈ Chemical ∏ √ª√¡√π∞ ª∂ Brothers ηٷʤÚÓÔ˘Ó ·¶ƒ∞™π¡√ (™Ã∂¢π√ Δ∏™ √ª∞¢∞™ «ªπª¡∂ƒª√À ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi – Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ˘¤ÚÔ¯Ë, ÂÓٷοı·2»), ∫∞π √π ¡∂√π ÚË, ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓË Û·Ó CHEMICAL BROTHERS ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ·Ú·›ÛıËÛË ·Á¿˘, ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ›¯ÓÔ˜ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓ·˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘˜. ● TÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 9˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛfiÔ˘ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· 9.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Trafalgar ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÔÈ Chemical Brothers ı· οÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· fusion «fiÏ˘», Ì ÙÔ˘˜ United Visual Artists (ÁÓˆÛÙ‹ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË ÔÌ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ/ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì hardware Î·È software ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈο, ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ installations ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ U2, ÙÔ˘˜ Massive Attack Î·È ÙÔ˘˜ Pet Shop Boys). M¤Û· Û ¤Ó· hyper-‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÔÈ Chemical Brothers ı· «ÌÔ˘Ó» ̤۷ Û ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi-ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË ·fi ÊÒÙ·, LED, Î·È „¢‰Ô-ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ ¯ËÌ›·. ● Œ‚ÏÂ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ı¤Ì· «¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·», Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Home, Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó· ÙÔ fiÛÔ «·ÓÙ›‰Ú·ÛË» ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ë Ï·Ù›·. M ‰È¿Ê·Ó· ˘ÏÈο Î·È ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fi¯È ¤Ó· «‰¿ÛÔ˜-ÛÙËÓ-ηډȿ-Ù˘-Aı‹Ó·˜» Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ÊÙËÓ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û ̛· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÌËÓ›· ÎÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ϤÌ «Ï·Ù›·»: ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ● ◊ Î·È «‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎfiÛÌÔ» ÁÈ· Ó· ÙÔ ˆ fiˆ˜ ı· ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó Ù· A‰¤ÚÊÈ· Ì·˜, ÔÈ XËÌÈÎÔ›. ∞


A¤Ú·˜... ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ï¿Ì„Ë˜

WIND

H TIM, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔÓ OÌ›ÏÔ Weather Investments, ·fi ÙȘ 5 IÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÁÈÓ WIND Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈӛ· Î·È Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi internet. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Weather Investments Î. Naguip Sawiris Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ WIND Hellas Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ KÔÌÈÓ¿Î˘ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, enfant gate, ÙËÓ TÚ›ÙË 5 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ AıËÓÒÓ AÚ¤Ó·. ¶·ÚÔ˘-

ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ôχ ηÏÔ› ™Ì·Ú¿Á‰· K·Ú‡‰Ë Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ô˘Ù˙›‰Ë˜. H ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ hot ·fi ÔÙ¤ Û live performance, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ 12 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ù˘. TÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Î·È ÙÔ “My Number One” Û ÂȉÈ΋ ÁÈ· ÙÔ event version, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó ÎÔÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË –Î·È ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›– ÔÈ N·Ù¿ÛÛ· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ M·˙ˆÓ¿Î˘, ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘. KÈ ¿ÏÏÔ... TÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î·È ÔÈ K¤ÏÏ˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ M·ÎÚ‹˜ ηÈ

KÒÛÙ·˜ M·ÚÙ¿Î˘. O ºˆÎ¿˜ E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ Î·È ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· modern dance happening Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ÙÔ˘ÚÌ›Ó˜ ·¤Ú·. K·È glamourous ·ÚÔ˘Û›Â˜. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ M. NÙÂÓ›ÛË, ¶. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, M. ¶ÈÂÚ›‰Ô˘, Î·È Ô H. æÈÓ¿Î˘ Ì ÙËÓ T˙. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘, Î·È Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Weather Investments, Naguip Sawiris. H ‚Ú·‰È¿ Ù· ›¯Â fiÏ·... fiˆ˜ Î·È Ë WIND, Ô˘ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ·. ●

28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 59


TEXNH

¢Ú¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ

OMIO ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ XPI™TOºOPO MAPINO TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ OMIO; ¢ÒÛÙ ÌÔ˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶fiÙ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û·˜; H ϤÍË OMIO ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË fiÌÔÈÔ. OÈ OMIO ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÂÈÚÒıËΠÙÔ 2002, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. E›¯·Ù ηٿ ÓÔ˘ οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰Ú¿Û˘; ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û·˜; OÈ «ÙÔ̤˜» Î·È Ù· «ÎÔ„›Ì·Ù·» ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Û·˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ Gordon Matta-Clark, ÂÓÒ ÔÈ Âȯڈ̷ÙÈÛÌÔ› Û·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· site-specific ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Daniel Buren. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰Ú¿Û˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â, Ë ·Ú¯‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̤ۈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. H Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ OMIO ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Daniel Buren Î·È ÛÙÔÓ Gordon Matta-Clark. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Buren Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ «ÔÙÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡», ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ (·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ). OÈ OMIO ·Ú¿-

ÁÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÔÙÈο ÎÏÂȉȿ, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó. TÔ ÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ô‰ÔÌ› ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· «Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘» Ì ·˘Ù‹. A˘Ùfi˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÙÔ̤˜ Î·È Ù· ÎÔ„›Ì·Ù· ÙÔ˘ Gordon Matta-Clark, Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â›‰· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó Ì›· ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ OMIO ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÙÔ graffiti, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ‰ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ë Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·, Ë Û˘Ó¯‹˜ ¤Ú¢ӷ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î.¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ; ø˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÔÌ¿‰· anarchitecture, Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ÛÎÔfi οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

OI ¶∞ƒ∂ªμ∞™∂π™ Δø¡ OMIO A¶√Δ∂§√À¡ ª∂ƒ√™ Δ∏™ ¶√§∏™

ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. OÈ anarchitecture ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÎÂÓ¿ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÎÔ„›Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ̤ÚË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ù˘¯ı›, «·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Ó· ‰¤ÛÂȘ Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÛÔ˘». ™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÔÈ «·Ú¿ÓÔ̘» ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡; E¿Ó ˆ˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙfiÙ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ٛÙÏÔ˘˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ OMIO Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÊ‹ÌÂÚË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ‰ÔÌ‹. ™ËÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ OMIO ¤¯ÂÈ Ë ·fiÎÙËÛË ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÂοÛÙÔÙ ۇÛÙËÌ· Î·È fi¯È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙÂÏÈο ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È. H Aı‹Ó· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Û·˜ – οÙÈ Ô˘ ÚÔÛˆÈο ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁfiÓÈÌÔ. ¶Ò˜ ¤ÁÈÓ fï˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÛÙÈ¿Û·Ù ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ; TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ̛· ‰ÈÔÏÈ΋ Û¯¤ÛË. XˆÚ›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î¤ÓÙÚÔ˘ (‚Ï. ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Û·Ó ˘Ú‹Ó·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ-·ÚÙËÚÈÒÓ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏ˘Â›‰Ԙ Î·È Û‡ÓıÂÙ· ‰ÔÌË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. KÈÓÔ‡60 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

ÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜. H ÔÏÏ·Ï‹ ¤ÎıÂÛË ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÚfiÎÏËÛË. ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÛÙÂ; AÓ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ OMIO Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÓÔȯٿ ÛÙÔ ı·ً. AÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È «·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È» ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘Ùfi˜ «‰È·‚¿˙ÂÈ» ÙËÓ fiÏË, ›ÙÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ›Ù ·Û˘Ó·›ÛıËÙ·. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜; ™Ùfi¯Ô˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. H ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ OMIO ÚÔÛ‰Ôο Ó· ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ, Â·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ, ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ‰È·Îfi„ÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. H fiÏË Î›ÓËÛË Ù›ÓÂÈ Û ̛· Û˘Ó¯‹ ¤Ú¢ӷ. «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊÔÚÌÒÓ, Â›Ó·È ÂʇÚÂÛË Ó¤ˆÓ ÓfïÓ, ηÓfiÓˆÓ Â› Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘». ∞ OÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ «10 ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜», «KÚ·Ó·Ô‡ ¶Ï·Ù›· EÏ¢ıÂÚ›·˜», «§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™¯ÈÛÙÔ‡-™Î·Ú·Ì·Áο», «EÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÌÔÓ¿‰· EÏ‚›Ó» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Bios (Aı‹Ó·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84) ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28/6. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30/6. flÚ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘: 17.00-2.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.omio.org


¢π™∫√π * ** *** **** *****

¢È·Û΢¤˜, Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

SUMMER SOUNDS TÔ˘ MAKH MH§ATOY

THE PUPPINI SISTERS - Betcha

VON SUDENFED - Tromatic Reflexxions (Domino) ****

MÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÛÔ˘‰·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. O Mark E. Smith (Fall) Î·È ÔÈ Mouse of Mars Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙÔ˘ punk Î·È ÙÔ˘ electro, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi, ‚›·ÈÔ, ıÔÚ˘‚҉˜, ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ ‰ÂÓ Û’ ·Ê‹ÓÂÈ Û ËÛ˘¯›·. O

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘, ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÌËÓ ·ÎÔ˘ÛÙ› Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, Ô˘ ÙÔ ·Ô‰ÔÌ› Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ. ÿÛˆ˜ Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙË ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ Ù˘. PAT METHENY / BRAD MEHLDAU - Metheny, Mehldau (Warner) ***

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· Â‰Ò Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. MfiÓÔ Î·Ï¿ ·ÈÍ›-

ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, ˘‹ÚÍ «ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜» Ì ÙÔ˘˜ Wiseguys Î·È ÙÔ˘˜ Bronx Bogs, ¤Î·Ó remix Û ÛÔ˘‰·›· ÁÎÚÔ˘ (Primal Scream, St. Etienne, Jungle brothers, 1200 Techniques...), ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‚Ú·‚›· Î·È ·Ô‰Ô¯‹. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ·. KÈ Â‰Ò Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi funky/jazz/soul Î·È old school hip hop. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ì¿ÛÙÔÚ·˜. GROOVE ARMADA

Bottom Dollar (Verve) **

- Soundboy Rock (Sony/BMG) ****

TÔ ÚÂÙÚfi Â›Ó·È È· Ì›· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ·Ú¿ÁÂÈ Î¿ı هÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙ·, ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ̤¯ÚÈ „˘Á›· ÎÈ ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ÚÔ‡¯·. ŸÏ· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó. E‰Ò ¤¯Ô˘Ì ٷ girls group Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘, οÙÈ Û·Ó Adrews Sisters. M›· πÙ·Ï›‰· Î·È ‰‡Ô ∞ÁÁÏ›‰Â˜ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ·’ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙÔ˘ ÊÈÏÌ «TÔ ÙÚ›Ô Ù˘ MÂÏ‚›Ï», ‰È·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·˙Ô¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ‡ÊÔ˜ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Kate Bush, ÙˆÓ Smiths, ÙÔ˘ Irving Berlin, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “I Will Survive”. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ·ÍÈÔÚÂ¤˜, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÎÈ fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ringtone, ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ì·Ú Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Û ۛÚÈ·Ï.

T˘¯ÂÚÔ› ›̷ÛÙ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì (2/7) Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÚÊÂÍÈÔÓ›ÛÙ˜ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì ȉ·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ô. Electronica, hip hop, dub, old school, reggae, rock, dance ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Â‰Ò Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÔıfiÓË, fiÏ· fï˜ ÊÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙË «Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ηıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡», Ô˘ Ù· οÓÂÈ Î¿ˆ˜ ¿„˘¯·. ¶ÔÏÏÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ (Mutya Buena, Tony Allen, Richard Archer, Angie Stone, Alan Donohue, Simon Lord...), ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· 80s, ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ô Timo Mass.

OI VA VOI

DINOSAUR JR. -

- Oi Va Voi (V2) **

Beyond (Pias) ****

H ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ «Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ˘» ÁÎÚÔ˘ ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË... MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ K.T. Tunstall Î·È Ù˘ Sophie Solomon, ¤Ú·Û·Ó ·fi «¯›ÏÈ· ·̷ٷ», ‚Ú‹Î·Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ Alice Mclaughlin (Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Bjork) Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿... ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ÁÎÚÔ˘ Ô˘ Ù· ‰˘Ô ·ÛÙ¤ÚÈ· ¤Ê˘Á·Ó ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. O ‰›ÛÎÔ˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ô˘ıÂÓ¿: Ï›ÁË ÈÛÚ·ËÏ›ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË, Ï›ÁË MÂÛfiÁÂÈÔ˜ Î·È AÚ·‚›·, ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô, ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, ¯È ¯Ô ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÚÔۤͷÌ ÚÈÓ ·fi 4-5 ¯ÚfiÓÈ·.

MÈ· Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ¿ÛÎÔË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÌÈ· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜» Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 20-25 ¯ÚfiÓˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· all star band, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ Pavement, ÔÈ Sonic Youth, ÔÈ Giant Sand, ÔÈ Nirvana... ™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ progressive ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÎÈ Â‰Ò, Ô J. Mascis ·›˙ÂÈ ÈÔ Ôχ ÎÈı¿Ú· ·’ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚԇ̠ÁÈ·Ù› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ), ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ Í·Ó·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔοÚÔ˘Ó Í·Ó¿, ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¯·Ò‰Â˜, ıÔÚ˘‚҉˜, ÌÂψ‰ÈÎfi riff ‰È·ÚΛ·˜, Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ϤÁ·Ì «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÔλ ÎÈ ·˘Ùfi ›¯Â ÓfiËÌ·, ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÚÔ¸¤ıÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜.

WHITE STRIPES - Icky Thump (XL) ***

O Jack White οÓÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·: «IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔλ Î·È ·›ÚÓÂÈ A+. ŸÏË Ë Ì˘ıÔÏÔÁ›· οÓÂÈ Â‰Ò ·Ú¤Ï·ÛË, ·fi ÙÔ˘˜ Led Zeppelin ˆ˜ ÙÔÓ Rod Stewart ÎÈ ·fi ÙÔ progressive ˆ˜ Ù· blues, ÙȘ slide ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ Cream ‹ ÙÔ˘˜ Rolling Stones (·Û·ÏÈṲ̂ÓË ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì Á‡ÛË ÛÂÚÂÓ¿Ù·˜ Î·È Ì·ÚÈ¿ÙÛÈ). K¿ÙÈ Û·Ó ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Ì ٷ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. MfiÓÔ Ô˘ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ù· ÎÏÈÛ¤ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ͤ¯·Û ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜. Y¤ÚÔ¯· ÚÔ‡¯·, ·ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓfi˜... TÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ¿ÎÔ˘Û˜ ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ÊÔÈÙËÙ‹, ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÈÏ. M‹ˆ˜ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· Ï›ÁË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, Jack;

Smith ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Û·Ó Ì¿ÁÔ˜ Û ÙÂÏÂÙ‹ voodoo, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Â›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎÔ›, ÙÔ krautrock ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ù· blues Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. T›ÔÙ· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò... BJORK - Volta (One Little Indian) **

ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ÎÔÌÈ¿˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ. K¿ÙÈ Û·Ó ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ËÌÈÙÂÏ›˜. ¶·Û·Ï›ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘, ʈÓËÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔ Medula, ¤Ó· ÛˆÚfi ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·ÏÏ¿... (fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ë ·ÚÔÈÌ›·) «Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù· ‚¿˙ˆ, Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù· ‚Á¿˙ˆ, ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¤ÚÌ· Î·È „ˆÊ¿ÓÂ;». H Bjork ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ

Ì·Ù·, ¤Ó· ıÚ˘ÏÈÎfi ÎÈı·Ú›ÛÙ· Ù˘ new age jazz ÎÈ ¤Ó· ÓÂfiÙÂÚÔ È·Ó›ÛÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηÏfi˜ Ì·ıËÙ‹˜. ŸÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘· ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ·ÍÈÔÚÂ¤˜ Ù˙·˙ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi fusion, ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ E˘ÚÒ˘, Ù˘ ΤÏÙÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜. T˘ÈÎfi, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡˜, ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÁÓÒÚÈÛ ·ÚÎÂÙ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ÒÛÙ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÏÌÔ˘Ì. T˙·˙ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù˙·˙. REGAL - Loopdreams (Unique) ***

¶·Ï·›Ì·¯Ô˜ È· Ô Regal, ¤ÊÂÚ ÙÔ ·˘ÛÙڷϤ˙ÈÎÔ ¯È-¯Ô

PAULA FRAZER and TARNATION - Now It’s Time (HitchHyke) ***

Õ‰ÈÎË Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ˙ˆ‹...T¤ÙÔÈ· ʈӿڷ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. M ÙÔ˘˜ Tarnation ¤Î·Ó οÔÈ· «ÂÈÙ˘¯›·» ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÛÙË ÛfiÏÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜ (Î·È ·‰›Îˆ˜) Î·È Ó· Ô˘ ÙÒÚ· Í·Ó·ÎÔÙÛ¿ÚÂÈ ÙÔ Tarnation ‰›Ï· ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì·˜ ηÈ... ºˆÓ‹ Ì·ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜, οÓÙÚÈ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ›, ·Èı¤ÚÈ· ÂÚÌËÓ›· ÎÈ ¤Ó·˜ «Ï˘ÁÌfi˜» Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ crooner ·ÏÈ¿˜ ÂÔ¯‹˜. MÔ˘ ʤÚÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ Annie Haslam (ÙˆÓ Renessance). ∞ 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 61


£∂∞Δƒ√

O ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ¿Ó ªÓÔ˘ÛÎ›Ó ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ

T∞ ™¶IΔπ∞ ™Δπ™ ¶√§∂π™ T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY OI EºHMEPOI ™ÎËÓ¤˜ ÂÓfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔÈΛԢ ÎfiÛÌÔ˘ KÏÂÈÛÙfi OÏ˘ÌÈ·Îfi º·Ï‹ÚÔ˘ 28/6 A ̤ÚÔ˜, 29/6 B ̤ÚÔ˜, 30/6 Î·È 1/7 A Î·È B ̤ÚÔ˜

§ÔÈfiÓ, ‚ڋΘ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂϘ ÛÙË ˙ˆ‹; K·È ÙÈ ‹ıÂϘ; N· ÂȘ οÔÈÔÓ, ·Á·Ë̤ÓÂ, Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ·Á·Ëı› ¿Óˆ ÛÙË ÁË, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô P¤ÈÌÔÓÙ K¿Ú‚ÂÚ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛÎ›Ó «OÈ ÂÊ‹ÌÂÚÔÈ». T›ÔÙ· ‰È‰·ÎÙÈÎfi, Ù›ÔÙ· ÔÌ҉˜, Ù›ÔÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ. MfiÓÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È, ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ̤۷ Û ÎÔ˘˙›Ó˜, Û·ÏfiÓÈ·, È·ÙÚ›·, ·È‰Èο ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. OÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ϤÍÂȘ Î·È ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÚÓ¿Ó ··Ú·Ù‹-

62 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

ÚËÙ˜, ¯ˆÓÂ̤Ó˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ¶fiÚÙ˜ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Î·È ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·. ™Â 29 ÛÎËÓ¤˜, Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ·Ó·ÔÏÔ‡Ó, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È Î˘ÏÔ‡Ó, ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ, Û˘Ó¯Ҙ, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È, ·Ó·Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Â› ÂÙ¿ ÒÚ˜. H ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· Ú˘ıÌfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. A˘Ùfi˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜, 70 ËıÔÔÈÔ› ·fi 22 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜, Ì ÌfiÙÔ «fiÏÔÈ ÁÈ· fiÏ·», ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ∏ ∞ƒπ∞¡ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ª¡√À™∫π¡ £∞ ʤÚÓÂÈ ÛÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘∂π¡∞π ∫∞π ¶∞§π Ó¯Ҙ Î·È Â›ÌÔÓ· Ù· Ì™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ Á¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ·Ó·Ï¿ıÔÓÙ·È ¯ÒÚÔÈ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Ê·ÓÙ·Û›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È. «º·ÓÙ·ÛًηÌ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜» ϤÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ NÙÔ‡ÙÛÈÔ MÂÏÔ‡Ù˙È B·ÓÔ˘ÙÛ›ÓÈ «fiÙ·Ó Ì·˙‡·Ì Âٷ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ŒÙÛÈ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·fi ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Âٷ̤ӷ, ¤ÙÛÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ Ï¿ıÔ˘Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜ ¤Ì·ÈÓÂ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘». «™ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ» ϤÂÈ Ë AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛÎ›Ó «ÙÔ 90% ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰›Ï· Ì·˜ ‹ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ». OÈ «∂Ê‹ÌÂÚÔÈ» ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô «Û˘ÏÏÔÁ¤˜». ◊ ·ÏÏÈÒ˜ Û ‰‡Ô ̤ÚË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¿ÍÔÓ·, οÙÈ Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ›Ûˆ˜ ‚·ÚÂÙfi Î·È ÌÔÓfiÙÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ˙ˆ‹, ̤۷ ·fi ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ, Ì·˜ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ Î·È Ì·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ. MÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ, Ó· ·Ì·Ï¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· „¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘. ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÈ ı· οÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; ŒÓ· ÚÂ˙¿ÎÈ ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ·Ô‡ Î·È Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜. E›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ. ¶·È‰ÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ Ô˘ ·‡ÚÈÔ ı· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó, ÌÈ· ˙ˆ‹ ÊÙÈ·Á̤ÓË ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‚›·, ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·‡ÛÂȘ Î·È ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ϤÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ. OÈ «EÊ‹ÌÂÚÔÈ» Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.

TA ¶APA™KHNIA H K·ÚÙÔ˘ÛÂÚ›, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ MÓÔ˘ÛÎ›Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› fiÏÔ ÛÙÔ KÏÂÈÛÙfi OÏ˘ÌÈ·Îfi º·Ï‹ÚÔ˘. H Ù¤ÓÙ·, Ù· ηı›ÛÌ·Ù·, Ù· ÌÂٷ͈ٿ ·ÓÈ¿. OÈ ı·٤˜ οıÔÓÙ·È Û ͇ÏÈÓ· ıˆÚ›· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, Û·Ó Â‰ÒÏÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ÛÎËÓÈο, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ·fi ËıÔÔÈÔ‡˜, Â›Ó·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ÛÙË ‰Ú¿ÛË. TÔÓ ·Û‡ÏÏËÙÔ Ú˘ıÌfi ‰›ÓÂÈ Ô Z·Ó Z·Î §Â̤ÙÚ, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘, ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ·‡ÛˆÓ. EÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· Â›Â‰Ô „ËÏ¿, ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜, ·›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ˯ËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÙˆÓ Villa Lobos ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi “Donna Donna” Ù˘ T˙Ô¿Ó M·¤˙. M ¤Ó· ˆÚÈ·›Ô ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È ‰˘Ô ‰ÂοÏÂÙ·, Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÎÙÒ ÒÚ˜. ™Ù· ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·, ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ηÚfiÙÛÈ· Ì ÓÂÚfi Î·È ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ 13 ·È‰È¿, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿, ·È‰È¿ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ ıÈ¿ÛÔ˘. H ›‰È· Ë AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛÎ›Ó ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È „ËÏ¿ Ó· η٤‚Ô˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ηı›ÛÌ·Ù·! H ÚÒÙË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·’ Î·È ‚’ ̤ÚÔ˜, ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙȘ 4.15 ÙÔ Úˆ›. TÂÙÚ·ÎfiÛÈÔÈ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› ı·٤˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó fiÚıÈÔÈ Â› ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹. EfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Â›Ó·È Ë A‚ÈÓÈfiÓ. AÎÔÏÔ˘ı› Ë §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋. O ı›·ÛÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∞


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ΔˆÓ M∞ƒπ∞™ ∫√∫∫π¡∏ - μπ∫À™ ™Àªπ∞∫∞∫∏

BODYWORKS

ÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙÚÂÏfi ¿ÚÙÈ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. £· ÛÔ˘ ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. AÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ô ηÓÔÓÈο Á‡̷ٷ, ‰ÔΛ̷Û ‰‡Ô ÌÔÏ Kellogg’s Special K Î·È Ì˜ ̘ ÛÙÔ ÌÈΛÓÈ ÛÔ˘ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ŒÏ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ Ù˘ Kellogg’s, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Yabanaki ÛÙË B¿ÚÎÈ˙·, Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ AÎÙ‹ ◊ÏÈÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ. AÓ Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ˆÚ¿ÎÈ ÛÙȘ ÎÏËÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û οı ¿ÚÙÈ. ™Ù· decks ı· Â›Ó·È ÙÔ Nitro Radio.

√ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞.V. ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿

KANE KATI °IA TO ™øMA ™OY K·‡ÛˆÓ·˜ ›ӷÈ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. M¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ̤ÓÂȘ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷, Ì ÙÔ air condition ÛÙÔ ÊÔ˘Ï. ¢Â˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÛ›ÛÂȘ ÏÈÁ¿ÎÈ ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ÛÔ˘ ÎÔÚÌ›, ÁÈ· Ó· ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú›ÍÂȘ ÎÈ ¿ÏÏÔÓ È‰ÚÒÙ·, Ó· ÙÔ ÂÚÈÔÈËı›˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ÙÔ ·˜ Î·È Î·Ì›· ‚fiÏÙ·. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ Ú›ÍÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ, Ò˜ ı· ηٷϿ‚ÂȘ ηÏÔη›ÚÈ;

∫√ƒªπ °ƒ∞ªª∏ BODYWORKS ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ·Ïfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù›Áη ÛÙÔ˘˜ ȉڈ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· «ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó». AÓÙ›ıÂÙ· ÛΤ„Ô˘ ¤Ó· ‹ÚÂÌÔ, ʈÙÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ì˘Ëı›˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‹È·˜ ¿ÛÎËÛ˘. £· Á˘ÌÓ·ÛÙ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ toning tables ‹ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙfiÓˆÛ˘, ı· ¤¯ÂȘ fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¿Ï· ȉÚÒÙ·! A˘Ùfi ÙÔ concept ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û Á˘Ó·›Î˜ ·fi Ù· 25 ̤¯ÚÈ Ù· 60, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. EÎÙfi˜ ·fi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ fï˜, ÙÔ Bodyworks ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Î·È ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·˘Ù¿. 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 4 & EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 17, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6849.093 QUICK SPA TÔ Quick Spa ¿ÓÔÈÍ ÚfiÛÊ·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÈÔ ÊÈÏfiÍÂÓË ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜, AÈfiÏÔ˘ 50-52 & MÈÏÙÈ¿‰Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÈ Â˘ÂÍ›·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ K·Ú‰È·Î›‰Ô˘-KÔ‡ÓÔ˘·, Ë ÔÔ›· Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ›ڷ Ù˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó ÔÏ˘¯ÒÚÔ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ˘„ËÏ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. M›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÒÚ·, ÂÎÙÒÛÂȘ, ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÒÓ Ì·˜! TËÏ. ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ: 210 3255.545, www.quickspa.gr

SUMMER EVENTS «K∞§√∫∞Iƒπ ª∂ M¶π∫I¡π», ∞¶O Δ∞ KELLOGG’S SPECIAL K A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È Ì ̛· Úfi-

TOUR £∂Δπ∫H™ E¡∂ƒ°∂π∞™ ŸÔ˘ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‚¿Ï Amita Motion. ŸÔ˘ tour, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, happenings Î·È ‰ÒÚ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ Ù˘ KÚ‹Ù˘, ÛÙȘ 3/7, 18/7 Î·È 29/8 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. OÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙË 2Ë H̤ڷ £ÂÙÈ΋˜ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜. M¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ sms, Ì ¤·ıÏÔ ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· Î·È ‰Â›ÓÔ Û trendy ÛÙ¤ÎÈ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ tour (E˘Ú˘‰›ÎË, KÔÚÁÈ·Ï¿˜, ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î.¿.). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì˜ ÛÙÔ www.thetikienergeia.gr

¶ƒ√™ø¶√ Ãøƒπ™ ƒÀΔπ¢∂™ NUTRIMETICS ŸÏ˜ ·ı·›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÔÎ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ Ú˘Ù›‰Â˜. Œ¯ÂȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂȘ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ Û˘Ó¯Ҙ ÓÂfiÙÂÚË; A˘Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ Ôχ ‡ÎÔÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÛÈÌ·. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ultra Care Ù˘ Nutrimetics. ¢ÔΛ̷Û ÙÒÚ· Ùo microdermabrasion kit, Ô˘ ·Ê·ÈÚ› Ù· ÓÂÎÚ¿ ·ÙÙ·Ú· Î·È Û‚‹ÓÂÈ Ù· ¿¯·Ú· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·Ï·ÛÙÈ΋ Îڤ̷ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ¤ ÙÔ Û·Ó ıÂÚ·›· 8 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· Ì·˜ ı˘ÌËı›˜. K·È ÌËÓ ÙÔ ÊÔ‚Ëı›˜, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ fiÏ· Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο Ù˘ Nutrimetics Â›Ó·È ˘Ô·ÏÏÂÚÁÈÎfi Î·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÎfi. T· ηÏÏ˘ÓÙÈο Nutrimetics ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ Nutrimetics. 210 6004.018 K√ƒƒ∂™ ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÔÙ¤ fiÙÈ ‰‡Ô ÙfiÛÔ Ê˘ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ Ë ÂÏÈ¿ Î·È Ë Û›Î·ÏË ı· ¤Î·Ó·Ó ı·‡Ì·Ù·; M ÙË ÛÂÈÚ¿ «EÏÈ¿ & ™›Î·ÏË» ÙÔ˘ KÔÚÚ¤, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂȘ. OÈ ‰‡Ô Îڤ̘ Ù˘, Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÒÚÈ̘ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘Ó Ê˘ÛÈο. O Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÂÏÈ¿ ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷΤ˜ Î·È Î·Ù·Ú·¸ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Ô Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ۛηÏË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘. H Ó›ÎË Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË! H Ì¿¯Ë ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÛÂ Ú˘Ù›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. £· ÙȘ ‚ÚÂȘ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. K·Ù¿ÛÙËÌ· KÔÚÚ¤: EÚ·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜ & I‚‡ÎÔ˘ 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.774 ∞ 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À ATHENS VOICE 63


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

BA§E MOY I¢EE™!

R O C K E T

INSIGHT

HUGO

T-shirt ú 34

M˜ ÛÙÔ www.hugourbanrules.gr Î·È Î¿Ó upload ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘

D O G

ªfiÏȘ ‹Úı·Ó ·fi AÌÂÚÈ΋ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÙÛ·¯›ÓÈΘ, design¿Ù˜ Î·È ÔÏ˘¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ì·Ï·Ú›Ó˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó (·fi ú 40). AÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜: Free Maverick, 210 3807.836

MEB°A§ Δ· ‰ÒÚ· Ù˘ Frutomania

K-SWISS ¡¤· sneaker ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ski

PALMOLIVE

SCHOLL

KÚÂÌÔÛ¿Ô˘ÓÔ Ì Âί‡ÏÈÛÌ· lime, ú 1,65 Ù· 300ml

TÛfiηÚÔ Ì Ù˙ÈÓ Î·È glitter ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ

M·ÓȤڷ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Seaside, Ì ÂȉÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÒıËÛ˘ ÓÂÚÔ‡

¶·ÁÔ΢„¤Ï˜ 2 Û 1 ÁÈ· 240 ·Á¿ÎÈ· ú 1,34

EÚˆÙ‡ÙËη Ì ¿ıÔ˜. °È· ¿ÓÙ·. TÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. £¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ Ë ÙÔÛԉԇϷ, Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛˆ Û ÌÈ· ʤٷ ÙÔ˘ Î·È Ó· Á˘Ú›˙ˆ Û·Ó ‰ÂÚ‚›Û˘ Û ·ÈÒÓȘ ÙÚԯȤ˜ ‰ÚÔÛÈ¿˜. £· ‚Áˆ ¤Íˆ. N· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó. ¶ÔÏÏÔ‡˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰È΋ ÌÔ˘ AÓÂÌÈÛÙËÚÔ‡ÔÏË. K·ı’ Ô‰fiÓ ı· ڛ͈ ¤Ó· (ȉڈ̤ÓÔ) ‚ϤʷÚÔ Î·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ.

■ TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Â›Ó·È Ï›ÁÔ˜ ¿ÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ¿Ï· ÌÔ˘. OÈ ·ÁÔ΢„¤Ï˜ 2 Û 1 Ù˘ Sanitas ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ¤Ó· ·fiÙÔÌÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ· (Ë ÂȉÈÎfiÙ˘ ÌÔ˘!), ÂÓÒ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Û ۷ÎԇϘ Ì ·Á¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù· ‚Á¿˙ˆ ¤Ó·-¤Ó·. ■ K¿ÙÛ ӷ χӈ Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÌÔ˘. §›ÁÔ ˘ÁÚfi ÎÚÂÌÔÛ¿Ô˘ÓÔ Palmolive «Bodyogurt ºÚÂÛο‰· & EÓ˘‰¿ÙˆÛË» Ì ÚˆÙ½Ó˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·fi bamboo Î·È ylang-ylang ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ■ MˆÚ¤, οÙÛ ӷ Ê¿ˆ Î·È Î¿ÙÈ ÌËÓ Ù·‚ÏÈ·ÛÙÒ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË. AÓÔ›Áˆ ¤Ó· ÂȉfiÚÈÔ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Frutomania Ù˘ M‚Á¿Ï. M 6 ·ÏÔ˘ÌÈÓfiÊ˘ÏÏ·

·fi ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ı· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÚÈÓÔ «ÙÚÂÏÔÙÛÂ¿ÎÈ», ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÔ‡. ■ TÔ ·È‰› Ó· ÌËÓ ÙÔ ÓÙ‡Ûˆ; ¶Ò˜ ı· ÌÂ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ, Á˘ÌÓfi; TÔ˘ ‰È·Ï¤Áˆ οÙÈ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ Mini Raxevsky: Ó·˘ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÂÈÚ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ, ηÚfi ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ... (2105787.852-4, www.info@mini-raxevsky.gr) ■ Õڈ̷; MfiÏȘ ı˘Ì‹ıËη ˆ˜ Ë Hugo „¿¯ÓÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ηÌ¿ÓȘ Ù˘ Hugo. BÚÂ, Ϙ; ■ º¤ÚÂ Î·È ÙÔ Ù˘›ÛÙÈÎÔ t-shirt Ì ÙË ÛÙ¿Ì· Insight. AÓ ÂÙ‡¯ˆ ˆÚ·›Ô ·ÓÙÚ¿ÎÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ, Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤Ïˆ. KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË:

Alpha Triad, 210 2589.308 ■ ¶·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ê‡Á·ÌÂ. N· ÊÔÚ¤Ûˆ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ Scholl, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È Ì fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÔÏ›‰È· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈ¤Ù·È ÙÔ ÛÙÈÏ; (™ÙÔ Shop) ■ ◊ Ì‹ˆ˜ Ó· ‚¿Ïˆ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· K Swiss, Ô˘ ÚˆÙÔ΢ÎÏfiÊÚËÛ·Ó ÙÔ 1966 Î·È Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ sport chic Î·È ÙÔ˘ street style; ■ ÕÓÙ ·fi ‰ˆ. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ‚¿Ïˆ. M ٤ÙÔÈ· ˙¤ÛÙË, Û›ÙÈ, ·ÁηϛÙÛ· Ì ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. ŸÙ·Ó Í·Ó·‚ÁÒ, Ó· ı˘ÌËıÒ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ·fi ÙÔ Cosmodata (™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 27‚, 210 3815.931) ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ cdÔı‹Î˜ ÙˆÓ 40 ı¤ÛÂˆÓ Ì ú 2,50 Î·È 10 cd ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹! ∞

■ ¶ÚÈÓ ‚Áˆ, Ú›¯ÓoÌ·È ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÚ·ÛÙ‹: ÙËÓ Ì·ÓȤڷ. H Seaside Ù˘ Teuco Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÓȤڷ Ì ۇÛÙËÌ· Â›ψÛ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÛÔ¯¤˜ ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂȉÒÓ (‹Úı· ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ Î·È ‚Á·›Óˆ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ).

TEUCO

SANITAS

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: OÈ Á˘Ó·›Î˜ ›̷ÛÙÂ Û·Ó Ù· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂıԇ̠۠η˘Ùfi ÓÂÚfi. - E. PÔ‡Û‚ÂÏÙ 64 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007


Toi&moi SHOPPING IN STYLE ¡¤Â˜ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡

T

Ô ÈÔ fashionable ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÂ

¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Toi&moi ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ –¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ Ì ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ interior design ¯Ò-

ÚÔ˘˜– ÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÚÔ‡¯ˆÓ Toi&moi, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ shopping ÙfiÛÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ô˘ Ì·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¿ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ Toi&moi, Ù˘ Ì¿Úη˜ Ì ÙÔ ÈÔ ÈÛÙfi Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë mix & match ÂÈÏÔÁ‹, ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ fashion ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ, fiÏË Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Toi&moi. AÏ¿ ˘¤ÚÔ¯·. EfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÈÔ elegant ۯ‰›ˆÓ – Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜. O 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÎËÓÈÎfi, ¿Ô„Ë Î·È ÊˆÙÈÛÌfi. E‰Ò ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ casual Î·È young. °È· fiÏÔ˘˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ù· Toi&Moi. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ‰Èο ÌÔ˘ Î·È Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ‰Èο ÌÔ˘!

-E. A.

EÚÌÔ‡ 75, 210 3212.611, www.toi-moi.com 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 65


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

A¶O Δ√¡ A¡¢ƒE∞... ™Δ√¡ TO¡π KA§μ√ ˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Athens Voice, ˘ԉ¯ı›Ù ÙÔÓ TfiÓÈ K¿Ï‚Ô. TÔÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ TfiÓÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ TfiÓÈ MÔÓÙ¿Ó·, ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ KÔ˘‚·ÓÈ΋˜ M·Ê›·˜, Ô˘ ÙÔ ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹ıËÎÂ Ô MÚ¿È·Ó NÙ ¶¿ÏÌ· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÎÔÏÔÛÛfi Ì ٛÙÏÔ «O ™ËÌ·‰Â̤ÓÔ˜». A˘ÙfiÓ Ô˘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ·ÔηÏÔ‡Ó “Scarface”.

·ÈÎÙ·Ú¿˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È IÛ·Ófi˜ ÎÈ ¤·È˙ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ· B, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û M·ÚÙÛÂÏfiÓ· A Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ NÙÈ‚È˙ÈfiÓ –ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙ‹, ·˘Ù‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ Î·È ·Á·‹Û·Ì–, M·ÚÙÛÂÏfiÓ· B, M·ÚÙÛÂÏfiÓ· C , D ηÈ

Ù¤ÏÔ˜ E, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. TfiÓÈ K¿Ï‚Ô ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË Ê·Ó¤Ï· Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ APH. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ ÁËÙÂ˘Ù‹ Ù˘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ı¿˜ TfiÓÈ. ŸÛÔÈ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÔÌ‹ «M¿ÏÏÈÓË E·Ó¿ÛÙ·ÛË-M·Ì Î·È Î¿Ùˆ», οı ÌÂÛË̤ÚÈ 3-5 ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÔÚ fm, ‹ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË SPORTDAY ÙË ÛÙ‹ÏË ÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «MÈÎÚfi˜ BÔ‡‰·˜», ·˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì ÂËÚ¤·Û·Ó ‚·ı‡Ù·Ù· ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ, ηٿ ‰È·‚ÔÏÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. H ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô APH™ Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô ÕÚ˘ BÂÏÔ˘¯ÈÒÙ˘!!

ÎÙfi˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô K¿Ï‚Ô ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·›ÎÙË Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi T‡Ô, fiÙ·Ó ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ

Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. E› ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «¶ÚÔÙ›ÌËÛ· ÙÔÓ APH ·fi ÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·!!». ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÓfiÌÈÛ· fiÙÈ ¿ÎÔ˘Á· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. XÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ›ÛÙ¢· fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÁÒ –Ì ÙËÓ ÙڤϷ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·– ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÚÔ‚Ò Û ·Ó¿ÏÔÁË ‰‹ÏˆÛË. AÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜, Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô TfiÓÈ K¿Ï‚Ô. O Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÓÙÚÈÏ¿ÚÂÈ Ì¤Û· Û ÙËÏÂʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, fiˆ˜ οÔÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ X·Ù˙Ë·Ó·Á‹˜, Ô˘ ÓÙÚÈÏ¿ÚÂÈ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ̤۷ Û ÛÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ, ̤۷ Û ‚¿Úη!! ŸÔ˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜, ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È Ô K¿Ï‚Ô. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ, ‰Â›Ù Ì ٷ ›‰È· Û·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù· highlights ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ IÛ·ÓÔ‡ ˙ÔÁÎÏ¤Ú ÛÙÔ youtube, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÙÔÓ ÌÈÌËı›ÙÂ, ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ‚ÚÔ˘Ó ‰Èψ̤ÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô.

ÙËÓ IÛ·Ó›· ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «Ó¤Ô KÚÈÛÙÈ¿ÓÔ PÔÓ¿ÏÓÙÔ», ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ K·Ù·ÏÔÓ›·˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ º¿ÌÚÂÁη˜ Ù˘ P¿Ï. OÈ M·‰ÚÈϤÓÔÈ, Ë ¿ÙÈÌË ·˘Ù‹ Ú¿ÙÛ·, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ú¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ‹Ú ڤʷ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ APH. K·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› AÚÈ·Ófi˜ «ÁÂÓÓÈ¤Û·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÛ·È». K·È Ô K¿Ï‚Ô, fiÛÔ Î·È ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› AÚÈ·Ófi˜. ŸÔ˘ Î·È ·Ó ‰È·Ì¤ÓÂÙ ÏÔÈfiÓ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÙÚ¤ÍÂÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ «KÏ. BÈÎÂÏ›‰Ë˜», ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô K¿Ï‚Ô ı· ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË Î›ÙÚÈÓË Ê·Ó¤Ï·.

Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο, ¤¯Ô˘Ì ÌÈÎÚ‹ ÚfiÔ‰Ô. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÿÏÈ· ÿ‚ÈÙ˜ Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ Î·È Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ‚ڋΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÎfiÔ, ı¤ÏÂÈ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÏfiÁηÓ. O ÿÏÈ· ÛÙÚÒıËΠÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÚÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·. O ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÍÂÌ¿ÚηÚ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È Ô AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ NÔ‡ÓȘ, Ù˘ AÚÁÂÓÙ›Ó· T˙Ô‡ÓÈÔÚ˜. T˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Î·È ·˘Ùfi˜, ÌfiÏȘ 23 ¯ÚÔÓÒÓ, Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿.

¿ÏÏÔ˜ Ô˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ, fiÙ·Ó ı· ‰È·‚¿˙ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÔÌ· ÁÓˆÛÙfi. O ‰ÈÂıÓ‹˜ AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, Ì ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ NÙÈ‚È˙ÈfiÓ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ™·Ú·ÁfiÛ· (΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ì·˙› Ù˘ ÙÔ 2003

66 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙË PÂ¿Ï M·‰Ú›Ù˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ AÙϤÙÈÎÔ M·‰Ú›Ù˘. MÈÎÚfi ¤Ú·ÛÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ K·ÌÈÔÓ¿ÙÔ. °È· Ï›ÁÔ ¤·ÈÍ ÛÙËÓ ¶¿ÚÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ AÚÁÂÓÙÈÓÔ› Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·È Û·Ó ıÂÔ›. ™ÙË N¿ÔÏË!!! K·È ÌfiÓÔ fiÙÈ Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ 13 ÊÔÚ¤˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ KfiÛÌÔ˘ «MÈ·ÓÎÔÙÛÂϤÛÙ», Ì¿ÏÏÔÓ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙ· ıÂÙÈο ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. O ÙÚ›ÙÔ˜ fï˜ AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô ÿ‚ÈÙ˜ ›ӷÈ... Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. OÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù˘ NÙÂÔÚÙ›‚Ô º¿ÌÈÔ KÔÏÔÙÛ›ÓÈ. MÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·›ÛıËÛË Î·È ı· χÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÔÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. K·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ Í·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÚÈ‚¿, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó –Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó– Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔÓ KÔÏÔÙÛ›ÓÈ. MÈÏ¿Ì ÁÈ· 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· ÁÈ· Ì›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ·ÁÒıËÎ·Ó ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ú·‰ÈÔ·Ú‚˘ÏÈÛÙ¤˜ Ó· ‰È·‰›‰Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¶›ÓÈ °Î¤ÚÛÔÓ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÏÂ‡ÎˆÓ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÊÙ·Ó·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô IÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ηٿÊÂÚÓ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. OÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó, ·Ó Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ. O «¶›Ó¯·» ı· οıÂÙ·È Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡.

º

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ÿ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘. TÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍÂ, ı· ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¿ÛÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ colpo grosso o ÿÏÈ·... °È’ ·˘Ùfi, ÌËÓ ÂÎÏ·Á›Ù ·Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ‰Â›Ù ӷ ηٷÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô NÙȤÁÎÔ ¶Ï·Û¤ÓÙÂ, Ô AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù˘ £¤ÏÙ·, ‹ Ô IÛ·Ófi˜ P·Ô‡Ï MÚ¿‚Ô Ù˘ PÂ¿Ï M·‰Ú›Ù˘. M¤¯ÚÈ Î·È Ô ™ÔÚ›Ó, fi¯È Ô M·Ù¤È, ·ÏÏ¿ Ô XÔ˘¿Ó ¶¿ÌÏÔ Ô AÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·fi ÙÔ AÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Â›Ó·È ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÿÏÈ· ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ı› ÛÙ· ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η. K·È ÙfiÙ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ì.


ÌÚÔÛÙ¿. ºÔÚÔ‡Û· ÔÚÙÔηϛ! ¶·Ú·Ù·¯ı‹Î·Ù ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›·. M ¤Î·„˜ ÂÛ‡ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. 697 9688348, B·Û›Ï˘

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

INTEP™ITI ÕÚÙÂÌË ·fi §·Û›ıÈ! 25/5 °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ. NÙÚ¿Ëη Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ÙËϤʈÓÔ. M·Î¿ÚÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ! £. 697 1617737 §. MAPA£øNO™ ¶A§§HNH 14/6/07 ΛÙÚÈÓÔ punto. ™Â ¯·ÈÚ¤ÙËÛ· Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΘ. ¶¿Ú ÙËÏ. 693 4769405, greg INTEPKONTINENTA§ E›Û·È ‰fiÎÈÌÔ˜ & Ú‡ıÌÈ˙˜ ÂΛ ·’ ¤Íˆ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ÙËÓ TÚ›ÙË 12/6, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. £· Û ͷӷ‰Ò; ÕÚ˘, 697 8961144 E§EY£EPOY¢AKH™ ¶AN/MIOU ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Î·Ê¤. X·ÌÔÁÂÏ¿˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ! ™Â ı¤Ïˆ Ôχ. ¢. æ¿Í Ì ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜. H§EKTPIKO™ ™Â ›‰· ¶¤ÌÙË Úˆ› 14/6/07. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì Á˘·ÏÈ¿ Î·È ÊÔÚÔ‡Û˜ ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ Î·È Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·. 698 1657873 TOP’S, ¶§.KO§øNAKIOY 14/6 ›‰· ÙËÓ A.V. ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËη. ™Â ›‰· Î·È ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ì ٷÎÔ‡ÓÈ Î·È Ù·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ. øÚ·›Ô˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜!! AMMOS 8/6. XfiÚÂ˘Â˜ ‰›Ï· ÌÔ˘... ™Â ϤÓ ŒÚÈη... MÔ˘ ¤‰ˆÛ˜... ONAP K˘ÎÏÔÊÔÚ›˜ ¿ÓÙ· Ì ÌÈ· Ôχ „ËÏ‹ Í·ÓıÈ¿. M ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ÙÔ Ò˜ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˜. E›Û·È ÎÔ˘ÎÏ›. ¶Ôχ Ù˘¿ÎÈ. N· ›ÛÙ ηϿ ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô.

ıfi˜ Ì ̷ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›. EÁÒ Ù˙ÈÓ Î·È ÔÚÙÔηϛ ÙÔ, ÛÁÔ˘Úfi Ì·ÏÏ›. P·ÓÙ‚ԇ ¢Â˘Ù¤Ú· 18/6, K·Ê¤ 24E. SKA CUBANO H ÌÏ ÌÏÔ‡˙· ·ÎfiÌ· ı¤ÏÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ fiÛÔ Â›Û·È! neomanix@hotmail.com IKEA RESTAURANT 12/6 ÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ¯ËÌ›·, ÂÚ›Ô˘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶¿Ú ÌÂ. 694 6821653 ANA°Nø™THPIO 2 OP. K·ıfiÛÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ·fi ÙÔ ÁÎÈÛ¤ ÁˆÓ›· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È ‰È¿‚·˙˜ ÓÔÌÈο. E›¯Â˜ ·ÓÔȯٿ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. X¿ıËΘ Î·È ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·. A˘Ùfi Ô˘ ηıfiÙ·Ó ‰È·ÁÒÓÈ¿ ÛÔ˘. 694 8181410 XA§AN¢PI. ™T. ABEPøº 11/6 ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÌfiÓË ÛÔ˘. E›Û·È ı¿. M¤ÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‰ÂÓ Û ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â›! H§EKTPIKO™ M‹Î˜ ÛÙ· K. ¶·Ù‹ÛÈ·, ·fiÁÂ˘Ì· ¶·Ú·Û΢‹˜ 8/6, Ú¿ÛÈÓÔ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÁÏ˘Îfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ·ÁfiÚÈ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÛÙÈÁÌÈ·›·. ¶·Ú¿ÍÂÓÔ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ Û ÛΤÊÙÔÌ·È. ANA°Nø™THPIO I¶¶OKPATOY™ MÈÏ¿˜, ÁÂÏ¿˜ Ôχ! ™Ô˘ ›· ÛÛÛÙ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ʈÙÈ¿! M’ ¿Ó·„˜ ηÓÔÓÈο! mandragÔras86@yahÔÔ.gr XPI™TINA MÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ‹Úı˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ˆ, Ó· Û ÎÂÚ¿Ûˆ ¤Ó·Ó ηʤ; Afi ηÊÂÙȤڷ, fi¯È ·fi Û¤ÈÎÂÚ, ͤÚÂȘ ÂÛ‡!

TPENO °È· ÙÔ ıËÏ˘ÚÂ¤˜ ·ÁfiÚÈ Ô˘ ηıfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ Î·È Ì›Ï·Á ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. 694 6374219

SODADE 11/6 XÚ‹ÛÙÔ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

META•OYP°EIO ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Á‡ÚÈÛ˜ Ó· Ì ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÌÔ˘;! ¢ÂÓ Ï¤ˆ, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó· ÎÈ ÂÁÒ! 694 7544675

METPO ME°APO TÚ›ÙË 12/6, ˆÏËÙ. I·ÙÚ. M˯·Ó., ̤ÓÂȘ ™¿Ù·;;; AÌÂÏ. ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÌÈÏ¿Á·ÌÂ. K·Ù¤‚Ëη ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ‰ÂÓ Û˘ÛÙËı‹Î·ÌÂ. £· Û ͷӷ‰Ò; ΔËÏ. ÌÔ˘, 693 6152037

™E EI¢A 21 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. Afi ÙfiÙ ‰ÂÓ ‹Ú· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘. ™’ ·Á·Ò. M¤ÓË AM¶E§OKH¶OI ¶ÂÈÚ·Ù›Ó· ÌÔ˘, ÂÁÒ ÔÏfiÎÏËÚË ÙÚÈ‹ÚË ‚¿ÊÙÈÛ· ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ·Í›˙ˆ Ô‡Ù ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÚÔ‡ÌÈ; ALLOU FUN PARK ¶·Ú·Û΢‹ 8/6 ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜. •·Ó-

¶ANINA ™Â ›‰·, ÙÔ Í¤ÚÂȘ, ı· Û ͷӷ‰Ò ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ó Â›Û·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. jusqu’ici tout va bien. babis@hotmail.com. MAKPO¶OY§O XÔÚ¤„·Ì ·Ú¤· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9/6. ŒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ Ï¤Á·Ó ™¿ÎË. £· Û·˜ Í·Ó·‰Ô‡ÌÂ;; OÈ ‰‡Ô ∫ÚËÙÈΤ˜... kiki1982@in.gr

JOLIE-æYPPH ™Â ›‰· K˘Úȷ΋ 10/6, 5.30 ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ◊ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ʛϘ ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÛٛϠÌÔ˘ 697 6163115 PLATEIA MHTROPOLEWS Se eida me ipod kapws xamenos, distakses, de ftaiw eipes, kontostathhkes me sako sthn plath. aupio ekei. thn idia wpa. stis 6. TPAM ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 9/6. K¿ıÈÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, ÌÈÏÔ‡Û˜ ¢ÁÂÓÈο Ì ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ ÂÚ› ¶ÂÈÚ·È¿. M ΤډÈÛ˜. 693 7076791 A£HNA O·ÓÙÔ‡, Â›Û·È Á‡Úˆ ÛÙ· 40, fiÌÔÚÊË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ıËÏ˘Î‹, ‡ıÚ·˘ÛÙË! M‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ; ™Ù›Ï ÛÙÔ mt_14@freemail.gr ELVIS Duleveis sto thermaiko. se koitaw me koitas mhpws m’ agapas? °KPI SMART IBZ O‰ËÁÔ‡Û· ‰›Ï· ÛÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·! ÕÏÈÌÔ˜. ¶·Ú·Ïȷ΋ ™˘ÁÁÚÔ‡! ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË EÁÒ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ! £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘!!! a3ternus@yahoo.com METPO ATTIKH ¢Â˘Ù¤Ú· ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÔ‚ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ì·‡Ú· ·Ô‡ÙÛÈ· puma. ™Ù›ÏÂ Â‰Ò tolis1984@.hotmail.com FLOCAFE °Ï˘Îfi ̈Úfi, Û ϛÁÔ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÌÔ˘ ı· Î˘Ï¿ÂÈ Î·Ê¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛÔ˘! TÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ È· ÁÈ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ·; 694 7775632, º. °A§AT™I ¶Ô‡ ı· Û ͷӷ‚Úԇ̠ӷ ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ; ◊Ù·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ÕÓÙ˙ÂÏ·, ¿Ú ̷˜. 693 4107773 ¶OTHPI 20/6 ıÂ˚Îfi ÎÔÚÌ›. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È Ì ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ‰Ò. ANA°Nø™THPIO 2. OP. ŸÌÔÚÊË Í·ÓıԇϷ, οıÂÛ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ›ÛÈÔ ıÚ·Ó›Ô ÌÂÙ¿ Ù· ÂÈÎÏÈÓ‹, ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ‰È·‚¿˙ÂȘ ÓÔÌÈο. £·˘Ì·ÛÙ‹˜ ·. E•APXEIA ™Â οÙÈ ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 21/6, 2.00 .Ì., ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú· Ì¿ÏÏÔÓ. ¶ÂÚÓÔ‡Û· Ì ʛÏÔ ÌÔ˘. EÚˆÙ‡ÙËη. nikos_tsipouras@yahoo.gr

TPAM ¶PO™ ™YNTA°MA •Ë̤ڈ̷ ™·‚‚¿ÙÔ˘! ◊ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË Î·È Î·Ù‚‹Î·Ì ›‰È· ÛÙ¿ÛË. KÔÈÙÔ‡Û˜, fiÌÔÚÊÂ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ·Ó ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ... £· ÌÔ˘ ÂȘ; EYA°°E§I™MO™ 31/5 ηÙ‚‹Î·Ì ̷˙›! ◊Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙› ‰‡Ô ÛÙ¿ÛÂȘ... KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ·ÏÏ¿... ΢ÚÈϤ ÓÙ˘Ì¤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘! £· Û ͷӷÂÙ‡¯ˆ; ¶¿ÓÔ˜! 693 8114344 BOY§IA°MENH EÛ‡ Ì ÌÈ· slk. M ¤Ó· Ê›ÏÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. °È¿ÓÓË Û ϤÓÂ. EÁÒ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ driver. ™Ù›Ï ÛÙÔ 694 3199362 KHºI™IA™ ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ, ÁÏ˘ÎȤ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿. 693 6457240 A°IA MAPINA ¶EIPAIA™ 20/6, 12.30, ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÛ‡ Á˘·ÏÈ¿ Rayban, ÌÏ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÚ¿ÙËÛ˜ fiÚÙ· Ó· ‚Áˆ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÓÙÚÂfiÌÔ˘Ó. ™Ù›Ï ‰Ò. °§YºA¢A ¶ÔÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ηʤ Ì·˙› ÌÔ˘; ™Ù›ÏÂ: Antonis21ath@in.gr. E›Ì·È 23, ·‰‡Ó·ÙÔ˜, 1,80, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘, Z˘Áfi˜. SODADE ºÒÊË, Û ›‰· Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ηÈÓÈÔ‡ÚÁÈ· cd, Î·È Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó! BOY§IA°MENH EÛ‡ Ì slk. °È¿ÓÓË Û ϤÓÂ. ¶ÈӷΛ‰· YHH... οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. EÁÒ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ driver. ªail: drivermargi@hotmail.com VIVA MARE TÂÙ¿ÚÙË 28/6 ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, ÂÛ‡ Ôχ „ËÏ‹ Ì ̷‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·, Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ Ì ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ·Ú¤·. atcs_ltd@hotmail.com H§EKTPIKO™ EIPHNH K. ¶ATH™IA E›Ì·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ M¿ÌË. ¢ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÛÔ˘ ‹Ú· ÙÔ Ì˘·Ïfi. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 4565817 KO§øNAKI AÎfiÌ· Û „¿¯Óˆ, ı¿ Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·, ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ fiÙ·Ó Ì ¿ÁÁÈ͘ ¤ÌÂÈÓÂ... 694 4212680 KTEO XO§AP°OY 20/6. K·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË Ì ÎÔÙÛ›‰·. ◊ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÔ˘. MÈÏ‹Û·Ì ϛÁÔ. EÁÒ Ï¢Îfi Renault, ÂÛ‡ ÎfiÎÎÈÓÔ Honda. £· Û ͷӷ‰Ò; ™Ù›Ï ‰Ò. nikospap23@yahoo.gr MINI SIZE ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜. Œ¯ÂȘ ˆÚ·›Ô ÎÔÚÌ›. £· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ. KÒÛÙ·˜

A°øNE™ TENNI™ A°. ANAP°YPOI §›Ó·, ÌÈÏ‹Û·Ì ÙËÓ K˘Úȷ΋ 3/6. EÓÒ ÌÈÏÔ‡Û·Ì ¤‰ÈˆÍ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿¯ÓË ·fi ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ Í·Ó¿. 697 6728773

MY£O™ 15/6 Í·ÓıÈ¿ Ì ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ·, ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· Ì ÙÔÓ ¤Ó· ÒÌÔ ¤Íˆ. ºÔÚÔ‡Û· Û¯ÈṲ̂ÓÔ Ù˙ÈÓ, ÁÎÚÈ ·Ì¿ÓÈÎÔ. E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË... M¿Ì˘ 694 8179011

TITANIA 21/6 ÂÚÓÔ‡Û· Ì ʛÏÔ ·fi

MA°KAZE 20/6 ‚Ú¿‰˘, Ì·˙› ÛÙÔ wc, ‰ÂÓ Â›-

¯· ¯¿ÚÙË, Û ÎÔ›Ù·Í·, Á¤Ï·Û˜! EÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á˜... ¶fiÙ ı· Û ‰ˆ; P·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ Ë ·ÁÁÂÏ›·, ÛÙÔ Magaze. ¢... MA°KAZE 20/6 ‚Ú¿‰˘, Ì·˙› ÛÙÔ wc, ‰ÂÓ Â›¯· ¯¿ÚÙË, Û ÎÔ›Ù·Í·, Á¤Ï·Û˜! EÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á˜... A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò ‹ ÛÙÔ Magaze. TËÓ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘! O MONO™ ¶Ô˘ Ì ›‰Â ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚÂϷ̤ÓÔ˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜ Ô˘ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ›Â: KÔÚÌ› ηÏfi, ÌÔ‡ÚË ÁÈ· ¯... FLOCAFE-KA§§I£EA™ 21/6 ‚Ϥ·Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·! £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ! 697 3855838 BA™I§O¶OY§O™ Zø°PAºOY ¢Â˘Ù¤Ú· 18/6, 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂΛ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¯·Î› ‚ÂÚÌÔ‡‰· + ¿ÛÚË Ê·Ó¤Ï· Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÚ¿ÓÔ˜... EÁÒ Ì ÎfiÙÛÔ Î·È ‚ÈÔÏÂÙ› ÌÏÔ‡˙·... NOIZ ™Â ›‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ¤·È˙˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÈÏ ÛÔ˘. RIBAS BPAXO™ TÂÙ¿ÚÙË 20 ÈÔ˘Ó›Ô˘, ÂÛ‡ Ì ÙÔ ÌÏ ̷ÁÈfi. NÙÚ¿Ëη Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. M’ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ¤ÚÛÈ. AÓ Î·Ù¿Ï·‚˜... 693 8553397 MAPAM¶OY A, Ú EÏÂÓ›ÙÛ·, ‹Á˜ ÛÙÔ K·˙›ÓÔ Î·È Û ¯¿Û·ÌÂ. M·, Ó· ÌË Û ÂÙ‡¯ˆ Ô˘ıÂÓ¿; ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î¿ÔÙÂ... BEASTIE BOYS TÂÏÈο ÏÈÔı‡ÌËÛ˜; xamilipiesi@yahoo.gr VOGUE MYWPIAS ªayro+kokkina. ∞nhkoyn mallon se koritsi. Δa vrhka 18/6 sto party sto votaniko. Δa afhsa sto Yesterday’s bread, Kallidromioy 87. Phgaine na ta pareis gia na vlepeis!! REPLAY ™THN EPMOY °È· ÙËÓ ¶fiË ·fi K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÂΛ. O M›ÏÙÔ˜ ›̷È. ™ÙÔ˘˜ ™ÎfiÚÈÔÓ˜ ¤¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Î¿ÚÙ· ÌÔ˘. EÏ›˙ˆ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÌÔ˘. AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÌÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ. ™Ù›Ï ÌÔ˘ ÛÙÔ 697 4465514. M·Î¿ÚÈ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ÌËÓ. ¶ÂÚÈ̤ӈ! ME°APO! EÂȉ‹ Â›Û·È ·ÂÚÈÎfi, ¯¿ıËΘ 5 Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·! ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ! £· Û ‰Ô‡Ì Ì AÏÎ. Î·È ™ˆÎÚ. º¤ÙÔ˜; TÂÎÓ¿ÎÈ ¤ÁÈÓ˜! MÚ¿‚Ô. ¶¿Ú ÌÂ! AÏÂÍ¿Ó‰Ú·. •¤ÚÂȘ ÂÛ‡. HXO§H¶TH ™.M. ™Â ›‰·Ì ¿ÏÈ Ì AÏΛÓÔÔ ·Ú¤· Î·È Ôχ ¯·Ú‹Î·ÌÂ! A‰˘Ó¿ÙÈÛ˜ Î·È Á›ÓÂÛ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÂÎÓfi! AÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ ÙËÏ. K¿ÙÈ·. H§EKTPIKO™ K˘Úȷ΋ 17/6. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ¤ÓÔ. M‹Î˜ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Î·È ‚Á‹Î˜ ÕÁ. NÈÎÔÏ·Ô. M·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ¿ÛÚË ÊÔ‡ÛÙ·, ·ÓÙ·‡ÁÂȘ.

EÁÒ Ì ‚·Ï›ÙÛ˜, οıÈÛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘. oygk@yahoo.com M¶§E KAºE K·ıfiÛÔ˘Ó· ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ Ôχ Û¤ÍÈ ÓÙ˘Ì¤ÓË, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. M¿Î˘, 693 4859334 H§EKTPIKO™ ¶·Ú·Û΢‹, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÁÒ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¯·ÚÙfiÓÈ Ì ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÂÛ‡ ¤Î·Ó˜ Ù· Ì·ÁÈο ÛÔ˘. §‡Û ٷ Ì¿ÁÈ· ÛÙÔ 693 8905051 BYPøNA™ 114 T¤ÏÂÈ· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. X·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ. ¶ÔÙ·Ì›ÛÈ· ı¿. 697 6256782 ™YNAY§IA PLACEBO BÚ·¯¿ÎÈ·. ™Ô˘ ¿Ó·„· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. AÓ Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ı· ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂȘ ÛÙÔ panosnyc@gmail.com LA PASTERIA, VILLAGE PARK E›Û·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ... sirinaf@hotmail.com VIVE MAR 18/6 ◊ÌÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘... ◊ÛÔ˘Ó Ô ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ì ÙÔ burberry... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ ¤¯·Û·... irini_fem@yahoo.gr PLACEBO MÂÙ¿ ·fi 9 ¯ÚfiÓÈ· Û ͷӷ›‰·! ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÚıÚÒÛˆ ϤÍË. TÔ Ó·È ÛÔ˘ ˯› ·ÎfiÌ· ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘. §ÂˆÓ›‰·˜, 694 3867788 VIVE MAR 18/6 ◊ÌÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘ Î·È ‹ÛÔ˘Ó Ô ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ì·˜... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ ¤¯·Û·... irini_fem@yahoo.gr FACTORY OUTLET ¶EIPAIø™ ™¿‚. 26/5, ‹ÛÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ Î·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï·. ™Â ›‰· ÚÒÙ· ÛÙ· everest, ‹È·Ì ̷˙› ÓÂÚfi. ºÔÚÔ‡Û· Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! E›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜. £Ô‰ˆÚ‹˜. 694 4081046 IZAM¶E§A ™Â ηٿÈÂ Ë ·Ú¤Ó· ÙˆÓ Placebo. £· Û ͷӷ‰Ò; °È· Ï›ÁÔ ‰ÈÏ·Ófi˜ ÛÔ˘, fra@mailbox.gr BAPKIZA - A°. ¢HMHTPIO™ 18/6, ψÊÔÚÂ›Ô 171, Ú ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÚÔÛ‚ÏËı‹Î·ÙÂ;;; ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û˜ ηıfiÏÔ˘ ··Ú·Ù‹ÚËÙË... EÁÒ ÊÔÚÔ‡Û· η¤ÏÔ... ™Ù›Ï ‰Ò. MY£O™, A°. £øMA™ ™Â ͷӷ›‰· 15/6. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓ·. ◊ÌÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û· ·Ì¿ÓÈÎÔ, Û¯ÈṲ̂ÓÔ Ù˙ÈÓ. ¶¿ÁˆÛ·, Ì Ȥ۷ÓÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·. M¿Ì˘ 694 8179011 H§EKTPIKO™ A°. E§EY£EPIO™ ™¿‚‚·ÙÔ 16/6, 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Kԛٷ͘ Â›ÌÔÓ·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ Î·È ¤Ê˘Á˜ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. 693 9240280 ¢ANAH K. ¶ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. el_rey@mail.gr

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

•¤ÚÂȘ fiÛÔ Û ÛΤÊÙÔÌ·È; •¤ÚÂȘ; ª· Ò˜ ÍÍͤÂÚÂȘ... MfiÓÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÏË; AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÔ¤Ï· ÛÙ· 30, ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ... 694 5709518 TÔ˘ ·ÁfiÚ·Û· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. E¤Ó‰˘Û·. ¢ÂÓ Ù· ·ÚÓ‹ıËÎÂ. TÔÓ ÚÔ›ÎÈÛ·. TÔÓ ÂÙԛ̷۷, ÙÔÓ ¯¿ÚÈÛ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË, ÙË °È¿ÓÓ·. E›Ì·È ËÏ›ıÈ·! °È· ̤ӷ ı· ˙‹Ûˆ, ‰Âv ı· Ï˘Á›Ûˆ, ı· ‚Úˆ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÓÈÒÛˆ ηϿ... £· ۠ͯ¿Ûˆ!... AÓ Â›Ì·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÙfiÛÔ ·fiÌ·ÎÚÔ˜; MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·Óˆıԇ̠fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¤· ÁÈ· Placebo Î·È Ó· ÛοÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›. ŸÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ. eristiki@gmail.com §›Ó·, ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÔ˘ fiÓÔÌ· Â›Ó·È §›Ó· ÙˆÓ ÁÈ·ÛÂÌÈÒÓ ‹ ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ; ¢‹ÌËÙÚ· K¿Ó ӷ Û ·ÓÙ·ÌÒÛˆ οÔÙÂ, Ê¿ÛÌ· ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ ÌÔ˘, ÎÈ ÂÁÒ. §›Ó· ÁÈ· Û¤Ó· ÌfiÓÔ. ¢‹ÌËÙÚ· ™ÙË M·Ú›Ó· Z¤·˜, ›Ûˆ ·fi ÙÔ basket οÔÙ οӷÌ fiÓÂÈÚ· ·ÁηÏÈ¿ ÂΛ... ÙÒÚ· Ë ÈÔ ÂÈÚˆÓÈ΋ ÛȈ‹ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û 4 ÛÙÂÓ¿. Aaashat! Vlaka... Poso lathos to pame.. Shout.. Tha se malwsw! ŒÎÙÈ˙· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. EÛ‡; ÕıÏÈ· Ë ·Á¿Ë Ô˘ ÌÂÙÚȤٷÈ! ™’ ·Á·Ò ·ÎfiÌ·. 694 8257008 ¶¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ southside festival ‹ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹Ûˆ ÙË ¯ÒÚ· ÌfiÓË; hairandskin_sd@yahoo.gr EÁÒ! EÁÒ ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·Á·¿ˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿! EÛ‡;; K¿ÔÈ· ÎÔÓÙÚfiÏ, Ì¿ı ӷ ÂÎÙÈÌ¿˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ¤¯·Û˜! •¤ÚÂȘ ÂÛ‡... For those who understand i extend my hand antigoka@in.gr ¶ÚÔ˜ ÂÛ¤Ó·: ÂÁÒ ı· ÛÔ˘ ˆ. ◊Ù·Ó „ËÏfi˜ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. EÛ‡ ı· ÌÔ˘ ÂȘ ÁÈ·Ù› ÚˆÙ¿˜; K¿ÙÈ· 2 Ì‹Ó˜ ÌÈÏ¿Ì Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ÎÏ·›ˆ. ™ˆÛÙfi Ô˘ Áڿʈ; ÿÛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ͤÚÂÈ... K¿ÓÈÁÁÔ˜

Afi Ì·ÎÚÈ¿. K¿ÔÙ ¤Ó· ηÙÛ›ÎÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ì˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ÛηÓÙ˙Ô¯ÔÈÚ¿ÎÈ. AÎfiÌ· Ì·ÙÒÓÂÈ Ë Ì‡ÙË ÌÔ˘. O ̤Á·˜ Ï¢Îfi˜, Ô AÏÊÂÈfi˜. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ÔÙ·Ìfi˜, Ó· ‰È·ÚÚ¤ÂȘ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ÔÙ·Ìfi˜; °È· ÌÈ· AÚ¤ıÔ˘Û·, ÌÈ· AÚÂÙÔ‡Û·. A˘Ù‹Ó Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ̤۷ ÛÔ˘... A˘Ù‹Ó Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÔ˘. MÈ· ÎÚ‹ÓË, ÌÈ· ËÁ‹. EÛ‡ Î·È Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ Âӈ̤ÓÔÈ. BڋΘ ÙÔ ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ô˘ ›¯· ¯¿ÛÂÈ... AÓ ‰ÂÓ ¿Ó fiÏ· ηϿ Î·È Ê‡Áˆ ÙÔ ™Â٤̂ÚË, ı· „¿ÍÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ...; M ¯·Ï¿ÂÈ ı·ً˜ ÛÙ· online·È¯Óȉ¿ÎÈ·! TÔ ’·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ̤ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ; N·È ‹ delete? H Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ̤ӷ Î·È ÂÛ¤Ó·, Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÛÛ˜ Î Ûı ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘. EÛ‡ Ì ÙËÓ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÊÔ‡ÛÙ·... Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó; TÚ›· ٤ٷÚÙ· ¤Ê·Á· Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÛÙ· 3 ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ·. Call me. 694 8179011, BJ_Kaisher@hotmail.com ¡ice... ̈Úfi ÌÔ˘... very nice... ™’ ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù› ÙfiÛÔ, Ô˘ Û˘Ì¿ıËÛ· Î·È ÙÔ ·ÏÏ‹ıˆÚÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÛÔ˘...! E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ P·Ê·‹Ï, Mȯ·‹Ï, °·‚ÚÈ‹Ï. 16 gbyes yr very low aftoektimisi gave us pain. Use my advice find yr self. Forget me please. Loved u 2 anyway. Be strong. Its ok. °È· Ó· Û ÓÈÒıˆ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηÓfiÓÈÛ ӷ Á›ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ô ·¤Ú·˜ (ÔÌÔ›ˆÌ· ÌÂÏÙÂÌÈÔ‡, A... ÌÔ˘) Ô˘ ı· Û ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ì·Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ô˘ ı· ÌÔ˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ¶ÚÈÓ ·fi 11 Ì‹Ó˜ Ì ÚÒÙËÛ˜ ·Ó ı¤Ïˆ, ·Ó ÌÔÚÒ Î·È ·¿ÓÙËÛ· Ó·È. ¶Ò˜ ¤Ó· Ù·ÍÈ‰È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘! NÙ›Ó·, Û ‹Ú· ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È Û ¤ÊÙÈ·Í· ÔÙ¿ÌÈ... °È· ¤·ıÏfi ÌÔ˘ ¤Ó· ÌfiÓÔ ˙ËÙÒ: ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘. °È· ÙË ÌfiÓË Û·Ó ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ. 693 4743357 K¿ÔÙ ›˜ ˆ˜ ›¯· οÙÈ ·fi ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ... fi¯È, ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ̤ӷ... Œ¯ÂÈ Â̤ӷ, ÂÛ‡ Ì ԉ‹ÁËÛ˜ ˆ˜ ÂΛ, fiÙ·Ó Ì ·ÚÓ‹ıËΘ... Destra P XÚ‹ÛÙÔ, ÂÁÒ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÒ, ·ÏÏ¿ ı· ·ÓÙÚ¢ÙÒ Î·È ı· οӈ Î·È ·È‰È¿! K·È ·Ó Í·Ó·ÛÙ›ÏÂȘ mnm ı· Û ηٷÁÁ›ψ Î·È ı· Û ¢ÓÔ˘¯›Ûˆ. ÕÓÙ ӷ Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙÂ. ¢‹ÌËÙÚ·

28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 67


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¢È·ÎÔ¤˜ - EÛˆÙÂÚÈ΋ AÓ·Ó¤ˆÛË - ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÏÏ·ÁÒÓ (18-24 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË, ·È¯Ó›‰È, ¯ÔÚfi, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÂÎÙfiÓˆÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. E·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¯·Ú¿˜. °ÓˆÚÈ̛˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 9882.086 35¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏfi˜ Ì ˆÚ·›Ô Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ ÛÒÌ·, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 2.000, 4¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, §˘Î›Ԣ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 33¯ÚÔÓË ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, „ËÏ‹, Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È Ì ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÒÌ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÚÂÙÈÚ¤, Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ Kˆ Î·È Ù˙È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 37¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜ Ì ÌÏ ̿ÙÈ·, ·›ÛÙÂ˘Ù· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È fiÌÔÚÊÔ˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 1.800 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 T· ÁÚ·Ê›· ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «¶¿·˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ 50%, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Û fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ 50-70 Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì ÛÎÔfi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Î˘Ú›Â˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Á¿ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr EÒÓ˘ÌË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ 35¯ÚÔÓË, 1,75 Í·ÓıÈ¿, Ì ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·Ú¯¤˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· °Ï˘Ê¿‰·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 3.500, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ 55¯ÚÔÓÔ˜, 1.87, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 15.000, ‚›Ï·, ÛοÊÔ˜, ·Î›ÓËÙÔ °ÂÓ‡Ë, 2 I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì 2 master, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ì¿ÍÈ, „ËÏfi˜, 1.85, ÏÂÙfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr

¶Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË 37¯ÚÔÓË ÁÈ·ÙÚfi˜ ·fi ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 2 Û›ÙÈ·, ·Ì¿ÍÈ, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 43 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ·ıÏËÙÈÎfi. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr Aͤ¯·ÛÙË BÚ·‰È¿ °ÓˆÚÈÌ›·˜ Û ·Ú·ÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ì·Á¢ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ELITE CLUB, TÂÙ¿ÚÙË 11/7/2007. ¢ËÏÒÛÙ ÂÁη›Úˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÁÓˆÚÈÛÙ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ·Ú¤· ÙÔ˘ Elite. 210 8940.128 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite, °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.0014.00 Speed Flirt! °Ú‹ÁÔÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚÈÌ›·˜! •ÂÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Û·˜, ¤Ú¯ÂÛÙ ÌfiÓÔÈ Î·È Ê‡ÁÂÙ Ì ·Ú¤· ȉ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. 7 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 7 ¿ÓÙÚ˜ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ 7 ÏÂÙ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ìfi‰· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛfi. TÔÏÌ‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜!! ¶ÔÙfi ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ 210 8940.128, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 £ÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Î¿ıÂÛÙ ӷ ‚ϤÂÙ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó... fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ Á›ÓÂÙ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ ·›ÎÙ˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÈÎÏÔԉȿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·ıËÙÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿. ELITE, °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 AÓ Â›ÛÙ ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 50 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ, ¤ÓÙÈÌÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ› Î·È Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÌÂ Î˘Ú›Â˜ ·ÓÙ¿ÍȤ˜ Û·˜, οӷÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜! ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î˘Ú›Â˜ 40-55 ÂÙÒÓ, Ô˘ ı· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜. °Ú·ÊÂ›Ô ELITE, 210 8985.671

TÔ ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù· ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¤Ù·Í οÔÈÔ˜ «ÊÈÏfi˙ˆÔ˜». H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™£IE Ô˘ Ù· ‚ڋΠ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ù¤ÛÛÂÚ· Û΢ÏÈ¿ Î·È 8 Á¿Ù˜. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È, Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘, ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ (ÛÙÔ 210 7488.566). 68 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ ·fi 20-35 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘, ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙÂ

ÙȘ Ù‡¯Â˜ Û·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ELITE, °Ï˘Ê¿‰·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, 210 8985.671 AÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοӷ ·fi T¤Í·˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓˆÓ ÂȉÒÓ, 40¿Ú·, ¿Ó¢ Ù¤ÎÓˆÓ, ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ÂΉÚÔ̤˜ - Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘. ¢ÂÎÙfi˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: katanomi@otenet.gr A‚¿ÛÙ·¯Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯Ú¤Ë; ÕÌÂÛ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 580 - ú 960) / Ï‹Ú˘ (ú 1.340 - ú 1.920) ··Û¯fiÏËÛË. ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (12 ÁÚ·Ì̤˜),www. extraeisodima.gr E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ MG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘)

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Zԇ̛̠۠· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ – ‹ fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙÂ... ÓÈÒıÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÌfiÓÔÈ! H ϤÍË «Û¯¤ÛË» ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Â›‰Ô˜ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË... Û·Ó ÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ¿ÓÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘! A˘Ùfi Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È... ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È... ÔÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘˜, ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˘˜ Î.Ï. Î.Ï. ŸÙ·Ó Ù· ÌÂډ‡ÂȘ, Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ·... BÔ˘Ú‰¤ÏÔ! ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÂÌ¿ÏÈ Ù˘ º. N¤ÁÚË Ó· ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÙËÓ EοÏË...! E›Ó·È Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓÂ, ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Ì ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜! TÔ ÊÔ‚ÂÚfi... ̤۷ Ì·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ˙¢Á¿ÚÈ... ¤Íˆ Ì·˜, ηٷϋÁÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·! EÛ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ··ÓÙ¿˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÂÏfi 2007, ÂÌ›˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ˙¢Á·ÚÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ¿ÙÔÌÔ Î·È ¿ÏÈ... ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ «·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘»... -HÚ·ÎÏ‹˜

MËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÙÂ. ZÂÛÙ·›ÓÔÌ·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. Y.°. 1 KÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ˘Ï·Ì¿Ú· Ì ÙÔ Ù¿¯·ÌÔ˘ ÛÔ˘ÏÔ‡ˆÌ· ÙˆÓ «‚ÚÒÌÈΈӻ Ϥ͈Ó. EÎÙfi˜ ·Ó ›Ûı οو ·fi 17. Y.°. 2 AÎÔ‡˜ ÂΛ «‚Ô˘Ú‰¤ÏÔ»... TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ÙÔ Ï¤Á·Ù «ÔÚÓ›Ի. Edw Dana Internacional h Bazelos me ftera... Grafw giati xanagyrhsa sth gh kai h aporria moy den brhke lysh, telika o ponos ksexnietai, xanetai?... giati ayth th fora lew na balw batraxopedila kai na kanw to xrysopsaro... sth gyala soy panta, h se periptwsh pou den xwresw (me basanizoyn kati perita kila ton teleytaio kairo), na balw th gyala sto kefali mpas kai 3exasw... Ti les Myrto, swthria yparxei gia th periptwsh moy? -zoro

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Ÿ¯È. ™ˆÙËÚ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ηӤӷÓ. ™Â Ï›ÁÔ ı· Âı¿ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ·fi ÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÎfiηϿ Ì·˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ó· Í·ÛÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÂϤËÙÔ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ º·Ú O˘¤ÛÙ. •¤ÚÂȘ οÙÈ; ™Â ‚·Ú¤ıËη. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂȘ. M·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÔ˘ ˘ÚÔÏ‹Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ... E›Û·È ÚԂϤ„ÈÌÔ˜. °˘ÚÓ¿˜ Û· ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÚˆ˜ ¤ÙÔÈÌ·. TÚ¤¯ÂȘ Û ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. KÔÈÙ¿˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜. X·˙‡ÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‚˘˙È¿, ÎÒÏÔ˘˜, ·Ú¯›‰È·, ÌÈÎÚ¿ ·ÁÔÚ¿ÎÈ·. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ; MÚ¿‚Ô. ŸÏ· Ù¤ÏÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. K·È; KÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. AÊÔ‡ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ηϿ ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ Ó· ’ÛÔ˘Ó ÌÈ· οÚÁÈ· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿, Ô˘ ̷ϷΛ˙ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÛ·È, Â; ¢ÂÓ ÌÈÏ¿˜. ™ÎÔ˘›˙ÂȘ ÙÔÓ ÎÒÏÔ ÛÔ˘ Ì ٷ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ· Ô˘ ¿Ú·Í˜. ™Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο È¿Ù· Û ‚Ϥˆ. N· ÍÂÎÔÈÏÈ¿˙ÂȘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙȘ Ï¿Û˜ ÙˆÓ „˘Á›ˆÓ, Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ Ó· ‚Ô˘Ù¿˜. ¶ÂÙڤϷÈÔ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÛÔ˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó. KÈ ·ÎfiÌ· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ. ¶ÚfiÛ¯ ÌË ‚¿ÏÂȘ ÙÔ Ô˘Ï› ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ¿ıÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. B¿Ú· Î·È Î·ÌÈ¿ Ì·-

ϷΛ·. MËÓ „¿¯ÓÂȘ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. •ÂÊٛϷ, ͇Ó·... ™Ù·Ì¿Ù· Ó· η˘ÏÒÓÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÓ·ÙÈÓ¿ÍÔ˘... Y.°. ¶ÈÁÎÔ˘›ÓÂ, Ùڤ͠ӷ Ûˆı›˜. OÈ ¿ÁÔÈ ¤ÏȈ۷Ó.

™’ ·Á·Ò ÎÈ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· Ì ·˜ ÛÙÔ ÙÚÂÏ¿‰ÈÎÔ. Y.°. ÕÛ¯ÂÙÔ. ¶Ô‡ ¤¯ÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ô˘Ï› Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË; Geia Myrto, Edo kai ena xrono spoudazo Ollandia kai einai ola tosa eleuthera, mporeis na kaneis ta panta kai ego den kano tipota! Mipos eimai arosti, mipos den pao kala? Mou tin peftoun kai den antapokrinome! Kai eno eimai str8, i toulaxiston etsi nomiza, arxizei kai mou aresei mia fili mou! Kai den exo kamia oreksi na kano tipota alla apo tin alli den mporo na stamatiso na ti skeftomai diaforetika! Yparxei kana farmako gia na gino kala? I me exei epireasei o aeras tis ollandias? To thema einai oti den xairomai tipota, oute na bgo thelo oute tipota, kai sunexeia prospatho na mi fainetai, etsi kai allios ti mou ftaiei i kopela i kaimeni? Kai ennoitai den thelo na to mathei, den thelo na xalaso mia filia apo malakies! Esu pou ola ta ksereis kai ola ta manteueis, pes kamia sumbouli kai sose me, giati pragmatika exo mpleksei ta mpoutia mou!!!! Se polu apelpismeni katastasi ! S.O.S. -Dimitra

¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ˆ. ÿÛˆ˜ Ô ¯·ÛÈÛÔ·¤Ú·˜ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ Ó· Ì‹Î ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·’ ÙȘ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ Î·È Ó· ͇ÓËÛ ÙËÓ øÚ·›·-KÔÈ̤̈ÓË-¿ÏÏË-ÏÂ˘Ú¿ Û·˜. K¿ÓÙ ÙÂÛÙ. ¶¿ÚÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. AÓ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ‹Û·ÛÙ·Ó Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓË. AÓ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, ›Ûı οˆ˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏË. Y.°. 1 TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‹ fiÙÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ; Y.°. 2 ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, „˘¯Ú·ÈÌ›·. H „˘¯Ú·ÈÌ›· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ¯ÒÚÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ. O ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÓÂÛË. K·È Ë ¿ÓÂÛË, ÂÏ¢ıÂÚ›·. M˘ÚÙÒ, A˚ Á- - - --- (Ó·È, ÔÈ ·‡Ï˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜!). K·È ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙÚÔ‹ ÌËÓ ÙËÓ ¿ÚÂȘ ÁÈ· ‚ÚÈÛÈ¿. E˘¯‹ ›ӷÈ. TfiÛ· ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Î·È ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ÛÔ‡ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿˜ Ì ¤Ó· «· ·Ú¿Ù· Ì·˜». E, ÏÔÈfiÓ, ‹ ÙÔ ·›˙ÂȘ ηÎÈ¿ ‹ Â›Û·È ·Ì¿ÌËÙË. P.S. ÙˆÓ monitor (ÛÈÁ¿ ÌËÓ ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ· ÍÂοÚʈ̷). -MÂӤϷԘ

A ·Ú¿Ù· Ì·˜, MÂӤϷÂ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007 ATHENS VOICE 69


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

∫∞ƒ∫π¡∂ ™Î¤ÊÙÂÛ·È; ¶fiÙ ÙÔ ¤·ı˜; Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¶Ôχ Ï›ÁÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·‹ÙÙËÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ KÚÈÔ‡. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÔ˘, fi,ÙÈ Êfi‚ÔÈ ‹ ¿Á¯Ë ÎÈ ·Ó Û ηٷÎχ˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ·‡ÂȘ Â͈ÙÂÚÈο Ó· Â›Û·È ¿ÓÙ· Ô ı·ÚڷϤԘ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. H ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ¿ ÛÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ͽ̄˘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›˜ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ. H ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ›Ûˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô. E›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·ÚȤڷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. O ¢›·˜ ÛÙÔÓ 9Ô Û˘ÓËÁÔÚ› ˘¤Ú ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Û˘. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ T·‡ÚÔÈ ÚÔÙÈÌ¿Ó ӷ ¿Ó ÁÈ· shopping ·Ú¿ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ËıÈ΋, Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÓfiËÙË. M ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ¯¿ÚÙË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. A̤ÙÚËÙÔÈ T·‡ÚÔÈ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ IÚ¿Î, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚ¿Ó ÁÔ‡Ó˜. E¿Ó Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ¶ÔÛÂȉÒÓ· - KÚfiÓÔ˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ. AÊÔ‡ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯¿ÏÈ· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÁÈ·Ù› Ó· ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È; ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Â›Û·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ͤÚÂȘ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ÌÔ›Ú· Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÂÈ – ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ AÌ·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ Ê¿Ï·ÈÓ˜. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) IÂÚ·Ú¯›Â˜, ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ÛÔ‚·ÚÔÊ¿ÓÂÈ·, „‡ÙÈÎË Â˘Á¤ÓÂÈ·. ŸÏÔÈ Ù· Ûȯ·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ù· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ηϿ, Ë ·Ó·Ú¯›· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ¿ÙÂÁÎÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÙÚfiÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÚfiÛˆ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ – fiÛÔ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ·fi ¿Óˆ Ì·˜ ÙË MËÙ¤Ú·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌ·ÛÙ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÚfiÛˆ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. O ÕÚ˘ Û ı¤ÛË ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ –ηٿ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ú¯Èο– Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÙ¿ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡Á¯˘ÛË Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. AÓÙÈÌÂÙÒÈÛ¤ Ù˜. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) M ÙÔÓ X›ڈӷ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· οÓÂȘ Ú¿ÍË Î¿ı ÛÔ˘ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ, Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÂÈı˘Ì›·, ·ÚfiÚÌËÛË ‹ Ù¿ÛË. O Ô˘Ú·Ófi˜ ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ. E¿Ó ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ K·ÚΛÓÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ¢¯‹ Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ô ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. AÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌË È‰¤· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì ӇÌʘ Î·È Û¿Ù˘ÚÔ˘˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ. A˘Ù‹ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ì·ÓÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ·. E›Ó·È ΢ڛˆ˜ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ¯‡Ì· ÛÙÔ Î‡Ì·. Y.°. K·È Ô‡ ’Û·È... H ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÛÙȘ 30 ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Û ·˘ÙfiÓ/Ù‹Ó Ô˘ Ï‹ÁˆÛ˜, ÙÔ˘/Ù˘ ‰›ÓÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·ԉ¯ı›. EÓÙ¿ÍÂÈ; 70 ATHENS VOICE 28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) AÓ ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÍ¿„ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰È·Û·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi status quo ÂÓÒ ‰ÈÂΉÈΛ˜ ÌÈ· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ó·, ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. TÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÚfiÛηÈÚˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ ·Ú¯›ÛÂÈ. KÈ ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‚È¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛ‹ ÙÔ˘, Ë AÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û·Ó ·Û›‰·. N·È, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Ê‹ÌË, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ı·

∫∞π Δ√

Ú¤˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰Â›¯ÓÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹ ¯·Ì¤ÓÔ˜, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Û·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·˘Á‹˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂȘ Ù›ÔÙ· Ó· ¤¯ÂȘ οÔÈÔÓ ‰›Ï· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ fiÙ·Ó ÛÙÚ·‚Ô·Ù¿˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÂÓÒ Â›Û·È Ê·Ó·ÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÔ¯¤˜ –fiˆ˜ ÙÒÚ·– Ô˘ Û È¿ÓÂÈ ÌÈ· Ì·Ó›· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÒÚ· ÁÈ’ ·˘Ù¤˜, ÂÂȉ‹ Â›Û·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜/Ë Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Î·È fiÙÈ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙȘ ›‰È˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·, ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÏËÚfiÙËÙ·. AÓ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙ¿ÛË

™∞™ ∫∞§√À¡ ™Δ√

3rd ATHENS COLLECTIONS

bazaar 27/6 & 28/6

T· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªfi‰·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Û ÂȉÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ (̤¯ÚÈ Î·È -50%)

Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ Ô ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) B‚·›ˆ˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ ÙÒÚ· Ô˘ Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Ó· ÂˆÊÂÏËı›˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡, οÔÈÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ ‹ ÂÓfi˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‰Â¯ı›˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: 1) N· Â›Ó·È Û·Ê‹˜, Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË 2) N· ÌËÓ Â›Ó·È ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·ÙË Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È 3) N· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÔ˘ Ô‡Ù ӷ ˘ÔÓÔ› fiÙÈ Î¿ÓÂȘ οÙÈ Ï¿ıÔ˜. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Â›Û·È ‹‰Ë Ôχ ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Û new age ·ÂÚÔÏÔÁ›Â˜. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ Î·È Ì·ı·›ÓÂȘ, Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÛÔ˘ –ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔ-

To bazaar ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ bazaar Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ Mfi‰·˜ Î·È Ë ATHENS FASHION PRODUCTIONS (Antonis Kioukas) ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ATHENS VOICE Î·È ÙÔ LOOKmag ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ “3rd ATHENS COLLECTIONS BAZAAR”, ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 27 Î·È ¶¤ÌÙË 28 IÔ˘Ó›Ô˘ 2007 (·fi ÙȘ 12.00 ˆ˜ ÙȘ 20.00) ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ BACARO (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ) Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªfi‰·˜. ™Ùo Bazaar ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË, Ó· ț٠ٷ ÔÙ¿ Û·˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ AÛÙ¤ÁˆÓ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛ.

H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ TRAMEZZINI CAFE

Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÁÁ‡ÙËÙ¿˜ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÎψÙÛ¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÏËÁˆı›˜. ¶fiÙ ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ fiÏ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ... £Â¤ ÌÔ˘, ¤¯ÂȘ ͯ¿ÛÂÈ Î·È ÙË Ï¤ÍË; ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) E›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ Ó¢ÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ EÛ‡ ¤Ú¯ÂÛ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÕÏÏÔ˘˜ – ÙÔ˘˜ ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘˜. K·Ïfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ K·ÎÒÓ; ¶Â˜ ÙÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ, ·Ó Û ‚ÔχÂÈ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÛÔ˘ ı· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÛÔ˘ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Û¤Ó·. A˘Ùfi ¿Ú·Á Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰ÂȘ ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ‹ ÚÔÙÈÌ¿˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÚË Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô; ¶Â-

Ú›ÌÂÓÂ: ¶ÚÈÓ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, ÛΤ„Ô˘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. K·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘, fiˆ˜ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜, Í·ÊÓÈο ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï¿ıÔ˜ ÔÙÈ΋ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÈÛˆÁ˘Ú›˙ÂÈ. K¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ۤӷ. A˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ô˘ ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ Û ÔÚı‹ ÔÚ›·, ÂÛ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. A˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÓÂȘ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ¢ËÏ·‰‹, ·ÓÙ› Ó· ۯ‰ȿ˙ÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Í·Ó·˙›˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÔ˘. ÕÚ· οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÛÔ˘ ËÏÈΛ·, ÎÔ›Ù·Í ӷ ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ¿ÎÚË Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. A, ÎÈ ÂÂȉ‹ Ô ÕÚ˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÛÒÌ·/˘Á›·/ÂÚÁ·Û›·, ÊÚfiÓÙÈÛ ÒÛÙÂ Ë ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÂÚÁ·ÛÈÔıÂÚ·›· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· Ó· ͯ¿ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÛÒÌ· Robocop. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) H ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ (30/6 ÛÙȘ 8Æ 25' ÙÔ˘ AÈÁfiÎÂÚÔ˘) ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÙ·Ó Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ï˜ ÙfiÛÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â¤ÙÚÂ˜ ÔÙ¤ Û ηӤӷ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓ Ó· Ù· ÂÎÛÙÔÌ›ÛÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô/Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜/Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ ‚Ô˘‚Ô‡ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂΛ ¤Íˆ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÛÔ˘ –΢ڛˆ˜ ·Ó ¤¯ÂȘ ˆÚÔÛÎfiÔ AÈÁfiÎÂÚˆ– Î·È Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌ· Ó· οÓÂȘ ÔÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. EÛ‡ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„ÂȘ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ· –Û ÔÚı‹ ÔÚ›·– ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ˙ÂȘ Ì ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ¢ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙÔ˘˜/ÙȘ ÔÔ›Ô˘˜/˜ ÎÔÈÌ¿Û·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı¤ÏÔ˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË. ¶¤ÊÙÂȘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ¤Ó·Ó ÂÚ·ÛÙ‹ ‹ Ì›· Âڈ̤ÓË Î·È Í˘Ó¿˜ Ì οÔÈÔÓ/· Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÂχıÂÚ˜ ¶¤ÌÙ˜ ÁÈ· Á¿ÌÔ – ‹ Ì‹ˆ˜ Â›Û·È ÂÛ‡ ·˘Ùfi˜/‹ Ô˘ Ôı› ‰È·Î·Ò˜ ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘; ¶¿ÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·›˙ÂȘ ÛÙÔ Á‹‰fi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› Ô˘ Û ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·›˙ÂȘ –΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο– Ì·˙› ÙÔ˘˜. AÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÙˆÓ «ÔÓ›ڈӻ ÛÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ·, ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜/¤˜ ˘Ô„‹ÊȘ – if you dare... πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) £Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹; TËÓ ¤¯ÂȘ. £¤ÏÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; BÁ˜ Î·È „¿Í ÙÔ˘˜. £Â˜ Ó· ʇÁÂȘ Ù·Í›‰È Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ‰È·ÎÔ¤˜; ¶‹Á·ÈÓÂ. £Â˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ, Ó· ‰ÂȘ ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ, Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ, Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÌÈ· ÂÚÁ·Û›·, Ó· Ù۷Έı›˜ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘, Ó· ÙËÓ ÂȘ ÛÙÔ Á›ÙÔÓ·, Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ, Ó· ‚ÁÂȘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ¿ÓÂÏ Î·È Ó· ηχÙÂȘ Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; MÔÚ›˜. MÔÚ›˜ Ó· Á˘Ú›˙ÂȘ Û·Ó Û‚Ô‡Ú· ¿Óˆ οو ÙËÓ Aı‹Ó·, Û·Ó ÙÈÓ¤ÈÙ˙ÂÚ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÊË‚ÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ fiÙ·Ó Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


28 π√À¡π√À - 4 IOY§π√À 2007 ATHENS VOICE 71


Athens Voice 174  

Athens Voice 174

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you