Page 1

14 - 20 π√À¡π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 172

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

y t i c e h t n i r e m m Su

‹Ó·/ ÈÛ›Ó˜ ı A ‹ Ó È Â˜ ηÈÚ ›ÏË Ô Ó·˘Ï› Ï ˘ Û · MÈÚÌ / ‹ Î Î È  Ï Ó Ì Â Á · ˜ ÛÛÙÙËÈ·ÙfiÚÈ· / ÎÏ EÈ̤ÏÂÈ·: AÁ È Â Û Ò È È‚·Ú·Ï›Â˜ /   · Ó · ˜ ÁȺÂÛÙÈ‚¿Ï /   ¤ ‰ È 0 9

Sex & politics Tn˜ EϤÓn˜ TÛÂÚ¤˙ÔÏÂ, ÛÂÏ. 14 / ™ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / πnner-City Blues Tn˜ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


2 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


14 - 20 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: Danijel Zezelj

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

10 ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·; TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

14 ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜

09 ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 12 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ JACK VETTRIANO, SWEET BIRD OF YOUTH (STUDY) / AFFAIRS OF THE HEART 2001-2004, ∂∫¢. PAVILION

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

16

OÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

18 Summer in the city 90 ȉ¤Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Aı‹Ó· EÈ̤ÏÂÈ·: AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ª. §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ¢. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, °. ¡¤ÓÂ, μ. Δ˙·Ó·Î¿ÚË, ª. ªËÏ¿ÙÔ˘, ∂. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ¶·Ó·ÁȈٿÎË, ¡. ∫¿Ô˘

86

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: It’s a comic summer TˆÓ ¢. AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘, °. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, E. BÏ·ÛÙÔ‡ Î·È °. ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 18 I SUMMER IN THE CITY

14 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 54 Elements of style: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 56 2310: Afi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 94 μÈ‚Ï›Ô: T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË 98 Fitness - Health - Beauty: TˆÓ M·Ú›·˜ KÔÎΛÓË Î·È B›Î˘˜ ™˘ÌȷοÎË 100 ¡¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 106 Sport Ì·ÓÈʤÛÙÔ: ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË §Â¿ÓË

109 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 110 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

K∞§√∫∞Iƒπ ™Δ∏¡ ¶O§∏

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

MÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌ· (ÁÈ· ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 30 ‚·ıÌÔ‡˜)

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘

ñ MÂÚÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚʘ, Ô˘ fiÔÈÔ˜ ÙȘ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÓÈÒıÂÈ fiÓÔ. ñ OÈ Á˘Ó·›Î˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÛÂÍ. ñ H ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÂÈ‚›ˆÛ˘, fiÙ·Ó Â›Û·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, Â›Ó·È Ó·

ÙÔ ÎÚ‡‚ÂȘ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Á·¿˜. (¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂȘ η̛· Á˘Ó·›Î·.) ñ ŒÚˆÙ·˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó Í¯ӿ˜ fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘. ñ MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì·˜ Ï¿ıÔ˘Ó, Ó· Ì·˜ ˙˘ÌÒÓÔ˘Ó, Ó· Ì·˜ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È. ñ OÈ ¿ÓÙÚ˜ οÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜. K·È ˙Ô‡Ó ̒ ·˘Ù¤˜. ñ ™Â οÔÈÔ˘˜ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ, ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·. ÕÏÏÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ñ H ÔÏÏ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ηٷÓÙ¿ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋. ñ AÁ·¿Ì ÈÔ Ôχ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ñ OÈ Á˘Ó·›Î˜ ͤÚÔ˘Ó ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È fiÏÔ. M ·Ê¤ÏÂÈ·, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˜, Ê˘ÛÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÒÌÔ ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÙÈÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÙȤÓ, Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Ó ·ÊËÚË̤ӷ ÙÔ ÎÈÏÔÙ¿ÎÈ, Ó· Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔ Ù˙ÈÓ. ñ E›· Ú·ÁÌ·ÙÈο «Ì ·Ê¤ÏÂÈ·»; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘Ó·›Î· ·ÊÂÏ‹˜. ñ OÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘˜ Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. (¢ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È, Â›Ó·È ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi ÂÏ¿Ùو̷.) ñ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. E›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì·˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ñ ŸÛÔÈ ·Á·¿˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÁË, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ›. ñ K·È ηϿ ı· οÓÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Á·¿˜ fiÛÔ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ. ñ OÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο fiÓÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ¶ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ӷ. AÏÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. ™ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì’ ¤Ó· ‚ÔÁÎËÙfi. OÈ Á˘Ó·›Î˜, ÌfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û·, ÚˆÙ¿ÓÂ: £¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜; ñ MÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Î¿ı ‰Â›ÁÌ· ηÏÔÛ‡Ó˘ ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›·. K·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·ÎÙÈο, οı ¤Ó‰ÂÈÍË ·‰˘Ó·Ì›·˜ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â›ıÂÛË. ñ MÂÚÈÎÔ› ¿ÓÙÚ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ̛ÛÔ˜. °È·Ù› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó· ÙȘ ¤¯Ô˘Ó. ñ AÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ñ ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÓÔÂÚÒ˜ ¿ÈÛÙÔÈ. ñ ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ·ÏËıÈÓ¿ Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Â›Û·È ÌfiÓÔ˜. ñ MÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÈÏ¿ÓÂ, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û‡ÓÙÚÔÊÔ.

ñ K¿ı ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÔÓ¿ÂÈ. K·È ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Á¿Ë fiˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

4 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰›·ÛÂ Ô Danijel Zezelj. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1966 ÛÙÔ Z¿ÁÎÚÂÌ Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÎfiÌÈΘ ÙÔ 1986, ˆ˜ ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜. TÔ 1993 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÈÎ-Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Il Ritmo Del Cuore. Afi Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, Î·È ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Blues, ÙÔ Pagliacci, Î·È ÙÔ Nei Tuoi Occhi – ÌÈ· ÔÏÂÌÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ. TÔ 1995 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ™È¿ÙÏ ÛÙȘ H¶A – ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙ· New York Times Book Review Î·È ÛÙÔ Harper’s Magazine Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ıÚ˘ÏÈΤ˜ Vertigo, Marvel. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÛÂÈÚ¤˜ ÙÔ˘: Weird War Tales, Gangland, Heart Throbs, Strange Adventures, Flinch, Corinthian - Death In Venice, Desolation Jones Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ Loveless Î·È El Diablo. M ¿ÓÙ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Î˘ÓÈ΋ ‹ ‰ËÎÙÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÌË ÛÂÓ·ÚÈÔÁڿʈÓ. Afi ÙÔ 1997 ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ٷ multimedia, ηıÒ˜ Î·È Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û AÌÂÚÈ΋ Î·È E˘ÚÒË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Jessica Lurie Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Greiner & Kropilak. TÔ 2001 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Z¿ÁÎÚÂÌ, ȉڇÔÓÙ·˜ ÂΛ ÙÔ Petikat (www.dzezelj.com). O Danijel Zezelj Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ 12Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫fiÌÈÎ Ù˘ B·‚¤Ï ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, ÛÙÔ °Î¿˙È. EΛ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÌÈ· performance ÙÔ˘ Zezelj Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ Jessica Lurie.

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, EÏ¿ÓÓ· μÏ·ÛÙÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: ∞ÓÙˆÓ›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú·‰‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: ∑·¯·Ú›·˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

Oπ BLOGGERS Δ∏™ ATHENS VOICE 400 blogs ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ site Ù˘ A.V. M˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, οÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘. £· Û ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ οı ̤ڷ. www.·thensvoice. gr

ATHENS

voice

ñ ŸÙ·Ó ›̷ÛÙ ӤÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·Ê‹ Ì ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. MÂÙ¿ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ñ K¿ı ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ·fiÚÚÈ„Ë. ñ ŸÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÂΛÓÔ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ÔʤÚÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË. K·È ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜. ñ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÙËÓfi ÛÂÍ. ¶¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ¿ ÙÔ˘. ñ A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÔÙ¤ Ï¿ıË, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤ οÙÈ Ô˘ Ó’ ·Í›˙ÂÈ. ñ ™ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. XˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È. ñ OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ì·˜ ·Á·¿Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÔÙ¤. ñ ÕÏÏÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ¤Ì·ı·Ó Ó· ·Á·Ô‡Ó, ¿ÏÏÔÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó. ÕÏÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·Ù¤Ú·. K¿ÔȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ¿ıÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙȘ οÓÔ˘Ó Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ·fi Êfi‚Ô. A˘Ù¤˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Û’ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·. ñ ¶ÔÙ¤ ÏÂÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·! ñ TÔ ·Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ. ñ ¶ÔÙ¤ οÙÈ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ñ H ηډȿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ñ AÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «ÁÈ· ¿ÓÙ·» ÛÙË ˙ˆ‹. MfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. ∞

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

NIKOLA AMBREL

E¡∞™ ºπ§√™ ª√À ¶∞∂π ™À¡∂Ã∂π∞ ™∂ ™Δƒπ¶ΔπΔ∑∞¢π∫√, ∫∞π √Δ∞¡ ∞º∏°∂πΔ∞π Δπ™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À, ∑∏§∂Àø ¶√À ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∞¡Δπ™Δ√πÃ√ Δ™πƒ∫√ ∫∞π °π∞ °À¡∞π∫∂π∞ ¶∂§∞Δ∂π∞. M∞, ¢∂¡ ∂π¡∞π ¡Δƒ√¶∏;

OI A¢IKIE™ TH™ ZøH™ Ê›ÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ ¿ÂÈ ÛÙȘ «MÔ‡Û˜» ÛÙÔ MÔÛ¯¿ÙÔ, ÏËÚÒÓÂÈ 12 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÌÈ· Í‚ڿΈÙË Î˘Ú›·, ¿ÏÏ· 50 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÚÈ‚¤ ¿ÏÏË Í‚ڿΈÙË (Ϥˆ Ó· Îfi„Ô˘Ì ÙÔ «Î˘Ú›·» ‰Ò) Î·È 24 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÛÊËÓ¿ÎÈ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë EϤÓË ·fi ÙË ™È‚ËÚ›·, Ô˘ οıÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ì·Ú. K¿ıÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ˆ˜ ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔÓ ·Á·¿ÓÂ, ÂÂȉ‹ Íԉ‡ÂÈ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ Ì ٿÛÈ· ÛÙ· ‚˘˙È¿ ÙÔ˘˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ˘¤ÚÔ¯· Î·È Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜ ÌÂÓ, ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ‰Â. K·È Ϥˆ: ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜; K¿Ô˘ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ì·˜ Í‚ڿΈÙÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ì ÊÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi ÙÔ˘˜; N· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Î·È Ó· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙÔÂȉ›˜ ÙÔ˘˜; MËÚÈ·›Ô˘˜; ¢ÈΤʷÏÔ˘˜; BڷΛ ÙÔ˘˜; ÕÏÏ· Ù˘¯fiÓ ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜; E;

O

6 ATHENS VOICE 14 - 20 I√À¡π√À 2007

E›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ì Ôχ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·, Ô˘ ¤ÎÙÔÙ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, ÌÈ· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÎÏÂÈÛÂ. §fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÏ·Ù›·˜: ‰ÂÓ ËÁ·›Ó·Ì ÂÌ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ (·Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi Ì·˜, ËÁ·›Ó·Ì – ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜). £˘Ì¿Ì·È ÈÎڷ̤ÓÔ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ· Ó· ÌÔ˘ ÂÍËÁ› fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÛ›ÙÛȉԘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜. OÈ ¿ÓÙÚ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó – Ó· ÎÂÚÓ¿Ó ٷ ÔÙ¿ ¤ÓÈÁÔ˘Â˚, ÔfiÙÂ Ë È‰¤· fiÙÈ ‰›ÓÔ˘Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú¤· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiˆ˜ ÙË Á¤ÓÓËÛÂ Ë Ì¿Ó· Ù˘... ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ‰‡ÛÎÔÏË È‰¤·. ÿÛ·-›Û·, ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋. I‰¤·. TfiÛÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋, Ô˘ ηӤӷ ÛÙÚÈÙÈÙ˙¿‰ÈÎÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÔÙ¤ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë (·Ó‰ÚÈ΋˜) ÂÏ·Ù›·˜...

¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó ‚Ú›ÛηÌ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÍ ›ÛÔ˘ ηϋ ȉ¤· Ó· ·ÓÔ›Á·Ì ۋÌÂÚ· ¤Ó· ·Ó‰ÚÈÎfi ÛÙÚÈÙÈÙ˙¿‰ÈÎÔ; £· ‹Ù·Ó open minded, Î·È ÁÈ· ·‰ÂÚʤ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜... ¯ÌÌÌ... ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. OΤÈ. MÂÙ¿ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó È· ‰ÂÓ ı· Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ‰ˆ ¿ÓÙÚ· Á˘ÌÓfi Ô‡ÙÂ Î·Ó ÓÔÛÔÎfiÌÔ (·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì 70 ¯ÚfiÓÈ·), ı· ’¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ì ·Ó‰ÚÈο ÛÙÚÈÙ˙ÈÙ˙¿‰Èη, Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ı˘ÌËı›ÙÂ. ÕÏÏË Ù¤ÏÂÈ· ȉ¤·, ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È ‚Ú¤ıËΠʛÏÔ˜-Ê›ÏÔ˘-fi¯È-‰ÂÛÌfi˜, Ó· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ: ÙÔ˘ÚÓ¤ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì Ô‰‹Ï·Ù·! M ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜! (K·Ï¿, ÂÌ›˜ ÙÔ Ï¤Á·Ì ÁÈ· Á˘ÌÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È Ë ›‰È·). TÔ Acropolis Bicycle ÏÔÈfiÓ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Ô‰‹Ï·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ «ÙÔ˘ÚÓ¤ Ù˘ Aı‹Ó·˜» Ì ԉËÁfi-Ô‰ËÏ¿ÙË, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜. H ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ̤۷ ·fi ÙËÓ ¶Ó‡Î· Î·È ˆ˜ ÙËÓ EÚÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ. EÔ̤ӈ˜ ¿Ì· Ô‰ËÁ›Ù ·Ì¿ÍÈ Î·È ‚ϤÂÙ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÔÌ¿‰Â˜ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ, ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ù¿ÙÂ, Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› Ì·˜. MÈ· «ÙÔ˘ÚÓ¤» Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ¢ÚÒ, Î·È Ë ÂÓÔÈΛ·ÛË Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË) Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ ÙË Ì¤Ú·, Ì ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· ¤ÍÙÚ· ̤Ú˜. EÂȉ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È Â›‰Ô, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ·ıÏËÙ·Ú¿˜ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÙË ‚fiÏÙ· – ÎÈ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ·Ó ¤¯ÂȘ ·È‰› Ô˘ ·ÎfiÌ· ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ (οو ÙˆÓ 15), Ó· ÙÔ ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ‚fiÏÙ·... ·ÓÙ› Ó· ÙÔ ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙ· ÛÙÚÈÙÈÙ˙¿‰Èη, ‰ËÏ·‰‹. ÕÏÏÔ, ÙÈ; MÈ· K˘Úȷ΋ ‹Á·Ì ÛÙÔÓ AÛÙ¤Ú·: ˘¤ÚÔ¯·, ·ÎfiÌ· Ì ·‰ÈfiÚ·ÙË Û‚ÂÓٛϷ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ›. N·È, ÂÂȉ‹ «·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ», fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ¿„ÔÁ·. TÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÏÔ‡ÛÈÔ club sandwich. T· ÁηÚÛfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ÈÛ›Ó·, Ì¿ÏÏÔÓ «ÙÔ˘ AÚ›ˆÓ·», Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷο ηÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ ·È‰È¿, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‡¯·. O ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ N›ÎÔ˜ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ηÓ›˙ÂÈ Ô‡ÚÔ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¤· ÙÔ˘. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊıËÓfi, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·Í›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜. H ÙÔÔıÂÛ›· ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÌfiÓÔÓ ·Í›˙ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù˘, ·Ó ÙÔ Î·ÏÔÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜. ¢È·¯¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·¤Ú· «Î·Ï‹˜ ˙ˆ‹˜» Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ fi¯È «ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Û·˜» ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. H ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. T· ·È‰È¿ ÛÔ˘ Í·ÊÓÈο ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÓÂ, ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó wakeboard (40 ¢ÚÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‚fiÏÙ·) Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. AÏÏ¿ Â›Û·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ – ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È Î¿ı ̤ڷ... ÂÓÒ Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ ¿ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÛÙÔ ÛÙÚÈÙÈÙ˙¿‰ÈÎÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ÏÂÊÙ¿, ηٷϿ‚·ÙÂ; ∞ «MÔ‡Û˜», §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 30, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9413.079-89 Acropolis Bicycle Rental, AÚÈÛÙ›‰Ô˘ 10-12, 210 3245.793, 694 4306130 AÛÙ¤Ú·˜, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8902.000


14 - 20 I√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 7


AEGEAN:

TMHMA A¶O§E™£ENTøN* TÈ Í¯ӿÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ̤۷ ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ Aegean;

Xƒ√¡π∞ ¶√§§∞, ∫Àƒπ∂ M∞¡√, ∞¶√ ∫∂π ¶∞¡ø... TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

20

Discman / ªp3 / π-pod / GameBoy / Bluetooth

21

K·¤Ï· / °¿ÓÙÈ·

¢

˘Ô ÏÔÁ¿ÎÈ· ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Û ϛÁÔ ı· ¯Ù˘-

‹ÛÂÈ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ Ì ÙÔ Ù·Í›, ÂÙ¿ÁÔÌ·È ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ·›Íˆ ÛÙË Û˘Ó·˘-

22

OÌڤϘ

Ï›· Ù˘ M›Ï‚·, Î·È ‰ÂÓ ı· ’¯ˆ Ì˘·Ïfi Ó· ÛÔ˘ Áڿʈ ·fi ¿Óˆ.

23

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ / ∫¿ÌÂÚ˜

24 31

Souvenirs / AÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi Duty Free

¢˘Ô ÏÔÁ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ M¿ÓÔ §Ô˝˙Ô, Ô˘ ÙÔÓ ÙÈÌ¿ Ë X·ÚԇϷ ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È Ô˘ ¤Ê˘Á ӈڛ˜, ÂÓÒ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‹Ú˜ Ô˘ ı’ ·Ó¿„Ô˘Ó, ÁÈ· ÙË M˘ÚÛ›ÓË Ô˘ ı· ÎÏ·›ÂÈ, ÁÈ· ÙË M·ÓÔ˘¤ÏÏ·, ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ M˘ÚÛ›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ. ¢˘Ô ÏÔÁ¿ÎÈ· ÁÈ· Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Î¿ÓÈÛÙ·, ÙȘ ‚fiÏÙ˜

KÔÛÌ‹Ì·Ù·

INFO-DIET

44 48

KÏÂȉȿ

BÈ‚Ï›·

A£§HTIKE™ - ™TPATIøTIKE™ ¢PA™THPIOTHTE™ §E™XH™ KATA¢POMEøN & IEPO§OXITøN * 23, 24/6, ¶¿ÚÓ˘: ¢È‹ÌÂÚÔ˜ ÔÚÂÈÓ‹ ÔÚ›· 70 ¯ÏÌ. (¢ÔÎÈÌ·Û›· ÂÈϤÎÙˆÓ)

72

X·ÚÙÈ¿ / T·˘ÙfiÙËÙ˜ / ¶ÔÚÙÔÊfiÏÈ·

* 7/7, ¢. AÙÙÈ΋: £·Ï·ÛÛ›· ÂÎ·›‰Â˘ÛȘ * 21/7, N. AÚÛ›˜: AÌÊ›‚ÈÔ˜ ¿ÛÎËÛȘ

72

KÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ

* 16/9, K·Ó‰‹ÏÈ: ÕÛÎËÛȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ * 30/9, ¶¿ÚÓ˘: EÓ¤‰Ú˜, ·Ú·ÏÏ·Á‹ * 14/10, K·Ó‰‹ÏÈ: ¢È¤Ï¢ÛȘ ÔÚÈ˙ÔÓÙ›·˜, ηٷÚÚȯ‹ÛÂȘ

92

PÔ‡¯· / ¶·Ô‡ÙÛÈ· (¶Ô‡ ¿ÙÂ, Ì·ÓÙ¿Ì, ¯ˆÚ›˜ ·Ô‡ÙÛÈ·;;;)

* 27/10, ¶¿ÚÓ˘: AıÏËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛȘ, ‰ÚfiÌÔ˜ 10 ¯ÏÌ. * 11/11, ¶¿ÚÓ˘: ¢È›ۉ˘ÛȘ - ÎÚÔ‡ÛȘ - ‰È·Ê˘Á‹

120

Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË, fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙfiÛÔ Î·È ÌÈÏ¿Ó ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó... TÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÌÈ· EÏÏ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· È· ·fi ÂΛÓË Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ô˘ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹Ù·Ó ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ·ÏËıÈÓÔ› ÎÈ fi¯È ÌfiÌÔÏ· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Ó·È, Ô˘ ¤ÂÊÙ ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÚ¤¯ÙÂ

fiÏÔÈ, Î·È ÙÚ¤¯·ÓÂ, ÙÚ¤¯·ÌÂ, ¤ÙÚ¯˜ Î·È Û˘... Ô˘ Ù· Ï·Ú‡ÁÁÈ· ·ÚıÚÒÓ·ÓÂ, Ô˘ ·›˙·Ó Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·, Î·È ÙÒÚ· fiÏÔÈ ÛÙ· ¿ÓÂÏ Ì ÙȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, fiÏÔÈ Ô˘ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó, ÎÈ Ë M˘ÚÛ›ÓË ÛÙË Ì¤ÛË Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ̤ÈÏ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. MÈ· ¯·Ú¿ Î·È ÌÈ· ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ¤¯ˆ, Ô˘ ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÛÂ̤ÛÈ Ë M˘ÚÛ›ÓË «‚·Ú¤ıËη fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÛ‡ ÔÈ· ̤ڷ ı· ’ÚıÂȘ;». TËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ù˘ Ϥˆ Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È, ηχÙÂÚ· Ó· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜. ™Î¤ÊÙÔÌ·È, ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ô˘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â›¯· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ Iı¿Î˘ Î·È ÙÔ˘ ›· «¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙ˆ» Î·È ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ÎÔÏÏËÙ¿ÚÈ· Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È Ï¤Ì ٷ ̇ÚÈ· fiÛ·, Ò˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ Ë ˙ˆ‹, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, ÎÈ fiÏ· Ù· ηÓÔÓ›˙ÂÈ ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜, «Û „¿¯Óˆ ÛÙ· Ï·ÌÚ¿ ÛÊ·Á›· ÙˆÓ ‰Úfïӻ, ·˘Ùfi ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «Î·ÂÙ¿ÓÈÔ, ¯ÚfiÓÈ· ͤÚÂȘ ˆ˜ ÔÓ¿ˆ, Ì· ‰ÂÓ ¿ÓÔÈ͘ ·ÓÈ¿»... XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, ·ÚÈ M¿ÓÔ, ·fi ÎÂÈ ¿Óˆ, Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‹Ú˜ ÂÌ›˜ Û·Ó ÎÂÚÈ¿ ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Ì·˜. ºÈÏÈ¿, ™Ù·Ì. ∞

°˘·ÏÈ¿ ÔÚ¿Ûˆ˜ Î·È ËÏ›Ô˘

* 25/11, K·Ó‰‹ÏÈ: K·Ù·ÚÚȯ‹ÛÂȘ - ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ * 9/12, ı· ÔÚÈÛı›: EÎηı¿ÚÈÛȘ ÔÈΛ·˜

152

YfiÏÔÈ· ‰È¿ÊÔÚ· (Ê¿Ú̷η, ˙ÒÓ˜, ÂÚÁ·Ï›·, cd, ·È¯Ó›‰È·, ·È‰¿ÎÈ· Î.Ï.) * TÔ 50% ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Aegean Á·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

-MYP™INH §IONAPAKH 8 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

* 6/1/ 2008, ı· ÔÚÈÛı›: K·Ù¿‰˘ÛȘ (T· ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «T· N¤· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ K·Ù·‰ÚÔ̤ˆÓ»)

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+) PAºA NA¢A§ ŸÏ· Ù· ¿ÏÂÛÂ Ë Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ڷΤٷ. °È· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ PÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜... Î·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜! LOOK - HOME - SOUL H Ù˘¯ÂÚ‹ ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ٷ ÙÚ›· ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ Athens Voice. K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó fiÏ· Ì·˙›. LOOK Î·È HOME ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ· stands Î·È SOUL ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·. WWW.ATHENSVOICE.GR N¤Ô, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ÈÔ ¯ÚËÛÙÈÎfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ site Ù˘ A.V. M Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ (·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ P.M. Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂȘ), ‚ÈÓÙ¿ÎÈ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜, ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ô‰ËÁfi, Î·È “your voice”, Ë ‰È΋ ÛÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÛÔ˘. MIA ¶POTA™H MË ¯¿ÛÂÙ ٷ ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Emotion Pictures ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: TËÓ «AÓ¿‰˘ÛË» ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16/6 ÛÙȘ 17.00 (‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 67’) Î·È ÙËÓ «¶ÚÈÁΛÈÛÛ· XÚÈÛÙ›Ó·» ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18/6 ÛÙȘ 11.20 (‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 66’). £ÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ÈÛÙÔڛ˜ ·È‰ÈÒÓ ÂÓfi˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ £ÂÔ‡. MIKPH A°°E§IA ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ó‰ÚÈÎfi Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ ¯ÂÈÚfi˜, ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ. AÓ·ÌÓËÛÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ AÏ‚·Ó›·˜. £· ÎÚ·ÙËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. MfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÚÈÔ˜ AÏ›·˜.

(-) GLAMOUR ¢IAPPH•EI™ ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÙÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÙÒÚ· ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË. ™Î¤„Ô˘ Î·È Ó· ÌË Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó! ¶API™ XI§TON TÈ ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó, ÙÔ Î·ÎfiÌÔÈÚÔ... ZETTA MAKPH H ÁψÛÛÔÎÔ¿Ó· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ¿ÓÂÏ. NIKHTA™ KAK§AMANH™ ™TH ™TAH TÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó Ù˘ ÏÈ‚·ÓÔÏÔÁ›·˜. O ™TIXO™ TH™ EB¢OMA¢A™ «T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Ì˜ ÛÙÔ Û·ÏfiÓ / Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË» (º¿Â ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ˘˜, K·Ú‚¤Ï·)

¢EN •EXNø ZÒÓË-ÎÚ¿ÓÔ˜ (ú 350) XÚ‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ (ú 100) Y¤Ú‚·ÛË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ¤ˆ˜ 20 ¯ÏÌ./ÒÚ· (ú 40) (ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ KOK ·fi 2/6) E°KEºA§IKA «AÂÚˆÙÔÙÚfiËÛÂ Ô MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΛӷ» (ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ Alpha)

«¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ» (ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ ANT1) ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚ›„ÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜)

OXI ™TO KPANO™ - NAI ™THN ¶EPIKEºA§AIA

1

AÓ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙfi˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ «‚ÂÛ·¿ÎÈ» ÙÔ˘, ¿Ú· ‰ÂÓ ı· ¤‚ÏÂ ηÓ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÚ¿ÓÔ˜, ¿Ú· ı· ›¯Â ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›·˜;

N·È. H ÓÈ΋ÙÚÈ· Ù˘ Eurovision Ô˘ ηıfiÙ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÒÓ˘ÌË, ÔfiÙ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÚ¿ÓÔ˜: T· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘. AÓÙ›ıÂÙ·, Ô NÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ˆ˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ô‡ÙÂ Ô M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÂÓÒ Ì¿ÏÈÛÙ· οÓÂÈ ÛÔ‡˙˜ Ì ÙÔÓ BÔ˘ÎÂÊ¿Ï·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¿Á·ÏÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ô‡ÙÂ Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿Ì· ·ÙÈΈıÔ‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· Ù· Í·Ó·ÂÙ‡¯ÂÈ. £· ÌÔ-

ÚÔ‡Û ‚¤‚·È· Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÂÓÒ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Ì ÙÔ «‚ÂÛ·¿ÎÈ», ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› ÛÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·. K·È ÂÂȉ‹, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ™¿ÚÙË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ NÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ı· ÚԤ΢Ù ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì· ·Ó ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ «ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔ». M›· χÛË, ‚¤‚·È·, Ô˘ Î·È ÓÔÌÔÙ·Á‹ ı· ÙÔÓ ¤Î·Ó (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ, ‚¤‚·È·) Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÎÚ˘‚ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ı· ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: N· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Â¿Óˆ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. M¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÓË Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «Î·ÎÔ‡ÚÁ· ÎÔÈÓˆÓ›·», fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÈ ‚fiÏÙ· οÔÈÔÓ ËÌÈcelebrity Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «Á‡ÊÙÈÎÔ ÛÎÂÚ¿ÓÈ», Î·È fiÙ·Ó ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜ Ì ‰È¿ÛÂÈÛË».

2

°È·Ù› ¤ÚÂ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ

M·Î‰ÔÓÈÎfi, ÂȉÈο Ì ÙÔÓ N›ÎÔÏ·˜ MÂÚÓ˜;

¢ÈfiÙÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÙÔ «MÂÚÓ˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ «K·›ÂÈ» Î·È ·˘Ùfi ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰Èψ̷ٛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·.

3

OÈ ¶Ú˘Ù¿ÓÂȘ Ù˘ ¶·ÓÙ›Ԣ

ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ηٷ¯Ú¿ÛÙËÎ·Ó 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‹ ÂÂȉ‹ Ù· ¤Î·Ó·Ó

‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ٛÔÙ·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Û ϛÁÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ, Ë Û¯ÔÏ‹ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ηٷϿ‚·ÈÓ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿;

4

K·Ï¿, ·fi fiÏ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Â¿Óˆ Ù˘ Ë

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙË Ì‡ÙË Ù˘ ‚ڋΠӷ

Ferrari Î·È jacuzzi;

‰ÈÔÚıÒÛÂÈ;

H Ferrari Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ô¯˘Úfi. AÓ ¤ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ οı ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚË, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ηӤӷ Û‡ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜! ÕÏψÛÙÂ, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ·ÏÈ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ NÙÂÛ‚fi Î·È Û·Ó‰¿ÏÈ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÌÂډ‡ԢÌ Ì fiÛÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÔÌ‹ıÂȘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. OfiÙÂ, ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜. K·È Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÛÎÏËÚ¿. ¢ÈfiÙÈ ·Ó Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÈ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÌÈ· ÎÔÌ›Ó·. AÓ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ‰˘Ô-ÙÚ›· ¤ÚÁ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηÓ›˜

ÕÌ· ¤¯ÂȘ Ù· ηӿÏÈ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â› Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ Ì ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ¶¤ÁÎÈ Z‹Ó· Î·È fi¯È Ì·˙› ÛÔ˘, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û È¿ÛÂÈ ·ÓÈÎfi˜. K·È fiˆ˜ οı ¿ÓıÚˆÔ˜, ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ù˘ È¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ›‰Â ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘: ÙË Ì‡ÙË Ù˘.

5

E›Ì·È ÛˆÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ηÈ

XÚÈÛÙÈ·Ófi˜. ŒÙÛÈ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ϥˆ ÂÎÎÏËÛ›·, οӈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘. ŸÌˆ˜ ̤ӈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· οӈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. A˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‰ÂÍ› ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ Ó· Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. TÈ Ó· οӈ;

A›ÙËÛË ÁÈ· ·Ó·ËÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË.

TÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÈ fi¯È; £Â˜ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘, Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ; E‰Ò ›۷È. ™ÙÔ MAX YOUR SELF blog Ù˘ ATHENS VOICE (blogs.athensvoice.gr/maxyourself). ŒÓ· blog Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÛÙ‹ÏË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ A.V., ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Max Î·È Zero. AÓ ı˜, ·Ó‚¿˙ÂȘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÙÂȘ ¯ÚÒÌ·. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÛ·È, ÎÂÚ‰›˙ÂȘ: PEPSI MAX ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 10 Ù˘¯ÂÚÔ› ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 20 ÎÈ‚ÒÙÈ· PEPSI MAX (ı· Û·˜ Ù· ʤÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Û·˜). OÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔ blog summer-united ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘! °Ú¿„ fiÛ· ı˜, ¤ÙÛÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ.

ZERO

MAX

1. H ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜. Afi ÙȘ Â› ¯Ú‹Ì·ÛÈ ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ÛÙËÓ Î·ÌÚÈÔϤ (ÌË) ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ô˘ Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ÛÙÔ ‚Ï·¯ÔÌ·ÚfiÎ...

1. ™˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ – ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ. AÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÒÚÈÌÔÈ fiˆ˜ ÔÈ Beastie Boys, ·ˆıË̤ӷ fiˆ˜ ÔÈ Underworld, Í·ÊÓÈÎÔ› ¤ÚˆÙ˜ fiˆ˜ Ô Beirut Î·È «ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÙÒÚ·» fiˆ˜ Synch Festival.

2. O ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi˜ Ì ٷ οÁÎÂÏ· Î·È ÙȘ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·Ï›Â˜.

2. O §˘Î·‚ËÙÙfi˜. °È· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜

3. OÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÙÒÓ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË

Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÂÚ›·ÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÌ˘·ÏÈÛÙÈ΋ ı¤· Î·È ÌfiÓÔ.

Ú·ÁÌ·ÙÈο ˙ˆÓÙ·Ó‹, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì›Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ú 6.

4. AÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ηӤӷ ÔÙfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ú 10 Û ¤Ó· bar Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Û·Ó ·Ûو̤ÓË Û·Ú‰¤Ï·, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

5. TÔ ÛÎÔ˘ȉ·ÚÈfi, Ô˘ ÂÊÔÚÌ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ÎÚ˘Ê¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ.

3. ºÂÛÙÈ‚¿Ï BABE§, ÔÈ Ê˘Ï¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È Ì ÊfiÓÙÔ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ‚ÈÓȤÙ˜. Afi 14 ¤ˆ˜ 17/6 ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ °Î¿˙È. 4. OÈ Ù˘¯·›Â˜ ‚fiÏÙ˜. flÚ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ÙÔ «ÊÔÚو̤ÓÔ» ¯ÂÈÌÒÓ·: ‰‹ÌÔ˘˜, ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÛÙÔ¤˜. H fiÏË Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ. 5. Schoolwave – Â›Ó·È ‰ÂηÔÎÙ¿Úˉ˜ Î·È Û·˜ ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· Ù‡Ì·Ó·. ∞fi 23 ˆ˜ 25/6 ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË.

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 9


¶√§πΔπ∫∏

ÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜) ÔÈÓ¤˜ ÏËÁÒÓÔ˘Ó ‚·ı‡Ù·Ù· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

K·È Í·ÊÓÈο ͤÛ·Û fiÏÂÌÔ˜. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜

Bonne

·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ

KÈ ·Ó οÔÈÔÈ ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi (οو ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ô˘ ÚÔηÏ› Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÂÌÓÂfiÌÂÓÔÈ ·ÌÂÙÚÔÂÒ˜ ·fi ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô ™·ÚÎÔ˙›) Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó «Î·ı·Úfi ‰ÂÍÈfi ÏfiÁÔ»; ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙‡ÂÈ ˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ¢ÈfiÙÈ Ù· Á·ÏÏÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ KKE ηٿ ÙˆÓ «Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶A™OK Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ §AO™»...

Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ N¢ Î·È ¶A™OK ‹ KKE Î·È ™YN. H ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ §AO™ ı¤ÙÂÈ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. «AÚfi‚ÏÂÙÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ», Ô ÚˆÙÔ-ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Ô ÈÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘

KKE ηٿ ¶A™OK

ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ – Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ ·ÎfiÌ· ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. O §AO™ Ù˘ N¢

TÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ N¢, Ô˘ Ï·ÁÈÔÎÔÂ›Ù·È (fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜) ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙÔÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ «·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi ÓÔÈÎÔ΢ڷ›Ô», ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚËÙÔÚÈ΋ – ÂÓÒ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ fi,ÙÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ «ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ, ÌÂÙÚÈÔ·ı‹, ÎÂÓÙÚÒÔ ‹

VOICE-X

nuit

™À¡∂ƒ°∞™I∞ ◊ ∞ÀΔ√¢À¡∞ªI∞; M‡ıÔÈ Î·È ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·‚Á¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÚÒËÓ „ËÊÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK, Ô˘ «ÁÔËÙ‡ÙËλ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ 2004. T· ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿: AÓ Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ (Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ «Ì·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ» μÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÙÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘) ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 3% Î·È ÌÂÈ ÛÙË BÔ˘Ï‹, Ë ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË N¢ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹. K·È ı· ¯¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰È·ÎÔÛ·ÚÈ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „‹ÊÔ˘˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯Ó‹ (‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘) ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ÁÈ·Ù› Ë ÂÓÙ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ BÔ˘Ï‹ ı· ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Û ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. K·È ÌÂÙ¿ ÙÈ; H «ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·» ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ηڷ‰ÔΛ – ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÔÈ «Î·¿ÎÈ» Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. M ÔÈÔÓ fï˜; M ÙÔÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË (ÔÔ›· ¤ÎÙˆÛȘ) ‹ Ì‹ˆ˜ Ì ÙÔ ¶A™OK, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡», · Ï· ÁÂÚÌ·ÓÈο, Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜; K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹... ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë N¢ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù· «›ÙÌÔ˘Ï» æˆÌÈ¿‰Ë Î·È ¶··ıÂÌÂÏ‹, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ §AO™ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: E›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙË Ï·˚ÎÈÛÙÈ΋ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ‰›Ï· ÛÔ˘ ‹ ̤۷ ÛÔ˘; TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ §Â¤Ó ÊÔ‚›10 ATHENS VOICE 14 - 20 IOY¡π√À 2007

˙ÂÈ (ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·fi 2% ÍÂΛÓËÛÂ) Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· („ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› «Î·Ú·Ù˙·ÊÂÚÈÎÔ›» (ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÈÔ ÛÔ‚·ÚÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·›ÓÂÛı·È), ηıÒ˜ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÔÙ¤ Ó· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ÌÂÙÚÈÔ·ı¤˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô «ÎÂÓÙÚÒÔ˜» „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ı¤ÏÂÈ ¤ÚÁ· Î·È ÚfiÔ‰Ô. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ (Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ «ı·») Ù· ÂÁÁ˘¿Ù·È, ÂÓÒ ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Â›Ó·È Ë «Û˘ÓÙ‹ÚËÛË». ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ fï˜ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÔÏÏ¿. H ÔÈÎÔÓÔÌ›· «·ÓÔÚıÒıËλ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ (Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1995-2005 ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ¿Ó Ë ÈÔ ·ÓıËÚ‹, Ì·˜ ‹Úı ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË), Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ «ÈÔ Î·ÎÔ‹ıË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË» Î·È ÁÈ· «Î·Ó·Î¿ÚË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜» ·ÓÙ› Ó· ··ÓÙ¿ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· – Î·È Ù· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ï›Á· Î·È ÌÈÎÚ¿, ηıÒ˜ Ô ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ôχ ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËı› «ÎÔÚ‰¤Ï˜» Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. AÎfiÌ· Î·È Û ıÂÛÌÈÎfi-·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Â›‰Ô, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚfi, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· «Û¤ÚÓÔÓÙ·È». H ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹-

ıËΠÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ì›·˜ ÒÚ·˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÔÚ·Ùfi, ÔÈ fiÔȘ ¿ÏϘ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ»-·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËηÓ. O BÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ÙÔ˘ OTE, ·ÊÔ‡ ·¤Ù˘¯Â Ó· «Ô˘Ï‹ÛÂÈ», ‰ÈÒÎÂÙ·È Î·È ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ÛÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÙË-

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¶A™OK (·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙË ¯ÒÚ·) ¢ÓÔÂ›Ù·È ÂÎÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ §AO™ – ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‚‚·›ˆ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ·Ê·ÈÚ› „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙË N¢. øÛÙfiÛÔ, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ KKE ÂȯÂÈÚ› «Ì’ ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ ‰˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·»: AÚ¯Èο, ÛÙÔ Ó· ÌË «‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÔÈÔÙÈο» Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ N¢ Î·È §AO™ Â›Ó·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›·. K¿ı «È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹» ÙÔ˘ ¶A™OK ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ N¢ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi – Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ôχ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙÔ «ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÎfiÌÌ·», Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È «ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ», ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ì ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ «·ıˆÒÓÂÙ·È» ÂÌ̤ۈ˜ Ë N¢... H ηÙËÁÔÚ›· ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ı›, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÂÓÒ ·fi Ù· ηӿÏÈ· ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηÙËÁÔÚËı› ˆ˜ ¿ÎÚÈÙ· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi (Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ¶A™OK), Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ §AO™. KÈ ÂΛ ·ÎfiÌ· fï˜, ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ «Î·Ú·ÁÎÈÔ˙›ÛÙÈÎÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú·, Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Â͢-

...fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ (Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ «Î·ÂÏÒÌ·ÙÔ˜») ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·... ÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· Î·È Ë ¯ÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ ‹‰Ë ÚfiÛÙÈÌÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ‚·Ú‡, Î·È ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ·fi ÂΉÈÎËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È. O ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ KfiÚÈÓıÔ, ÂÓÒ ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ̤ۈ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ «ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·ÛÙÂÈ¢fiÌ·ÛÙÂ, Â‰Ò Ì·›ÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜» – ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÈ ·ÎÚ·›Â˜ (‹ ÌË Â-

ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «·ÁοıÈ» ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ) ˆ˜ ‚·ÚÂÙ¿, ·Úˆ¯Ë̤ӷ Î·È Ì «ÂÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜» – Ô˘ «Î·Ù·‚˘ı›˙Ô˘Ó» ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË. TÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ «ÂÌÚËÛÙÈÎfi» ÏfiÁÔ Ù˘ §È¿Ó·˜ K·Ó¤ÏÏË, ‰ÂÓ ·ÚΛ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ – ÂÓÒ ¿ÏϘ “lifestyle” ÂÓ¤ÛÂȘ, Ù‡Ô˘ °ÎϤÙÛÔ˜, ‰ÂÓ Â˘‰ÔΛÌËÛ·Ó. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔ KKE ÊÔ‚¿Ù·È Ôχ ÂÚÈÛ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

ÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ „‹ÊˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ §AO™. K·ıÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙÂÚ›ٷÈ, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ –Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· «‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÂÈ» ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜– ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ (¤Ú·Ó ÙˆÓ «Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ» ÓÂÔÏ·›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÂÌÓÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹) „ËÊ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· Ì›ÁÌ· Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ˘, ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÏ›ÙÈÎÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈıˆÚ›Ô˘, ΛÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë «Ì·‡ÚË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË» ÛÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË °·ÏÏ›·: Ë «Ì·˙È΋ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË», ‰ËÏ·‰‹, ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ §Â¤Ó. T· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· (·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜) ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË «‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·» ÙÔ‡ «fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È», ÙËÓ «ÔÚıÔ‰ÔÍ›·» (ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÌË), ÙË «Û˘ÓÙ‹ÚËÛË», ÂÓ›ÔÙ ‰Â Î·È ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ì ÙÔÓ «˘ÂÚÂıÓÈÎÈÛÌfi» Î·È ÙÔÓ ·ÔÌÔÓˆÙÈÛÌfi – ÂÓÒ Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÏȇÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ·ÓÙÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ «·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·12 ATHENS VOICE 14 - 20 IOY¡π√À 2007

ÛÙÈÎfi» ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙË ıÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ 17N! H ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ, ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÊ·›Ú·˜, Ô˘‰fiψ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ KKE ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ – ·Ú¿ Î·È Ù· ÂÓȯڿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¿ ‚¤ÏË ÁÈ· ÙÔÓ «¿ÁÈÔ» ¯ıÚfi Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È (Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·) Ë ‰ÂÍÈ¿... H «ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË» ÙÔ˘ ™YN

«ÕÌ· Â›Û·È ÚÒËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ –Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó¤Ô˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜– Â›Û·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·» › Ì ÂÚÈÛÛfi Û‡ÌÏÂÁÌ· Ë AϤη ¶··Ú‹Á·, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ AϤÍË TÛ›Ú·. T· ›‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ·‰¤¯ıË ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ·Ó¤Ï·‚ ÌÂÙ¿ ¯·Ú¿˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È «ÂÈÛ¤‚·Ï» ÛÙËÓ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÙÂÓfi, Ó·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ô, Ì ÛÎÔfi Ó· «Û¯Â‰È¿ÛÂÈ» Ù· ¿ÓÙ·.

AÓ ÙÔ ¶A™OK Â¤ÏÂÍÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ KKE, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ «Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û·˜, ·ÏÏ¿ ¿„Ù ӷ ·ÔÙÂϛ٠ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi „¿ÏÙË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜» (Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ·Ó·¿ÓÙËÙË), ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ˜ Ù· «¿ÌÂÛ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿» ÙÔ˘. H ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë «¯ËÌ›·» ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-AÏ·‚¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ – Î·È ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó «Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó», Û ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ, «ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·» –·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Âη٤ڈıÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔ‚›Â˜ Î·È Û˘ÌϤÁÌ·Ù· (ÔÈ «·Ó‰ÚÂ˚ÎÔ›» ·fi ÙÔ «‚ÚfiÌÈÎÔ ’89» Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ «Û˘Ó·ÛÈƯ̂٘» Ô˘ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ «Î·¤ÏˆÌ·» ·fi ÙÔ ¶A™OK Î·È fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ «·˘ÙÔÌfiÏËÛ·Ó» Û ·˘Ùfi)– ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ·„ÈÌ·¯›Â˜. ™ÙËÓ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ë Ù¿ÛË fiÛˆÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙÔ ¶A™OK Î·È ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ – ÌÂÙ¿ Ù· «ıÚ›ÏÂÚ» ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÂϯÒÓ, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ «¿‰ÂÈ·ÛÌ·» ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ·fi ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌ·Ú¯›·.

TÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ (Ô˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‰¤¯ıËΠÛÊÔ‰Ú¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÁÈ· «˘fiı·Ï„Ë ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ» ·fi ÙË N¢ – Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË BÔ˘Ï‹, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ ÙÂÙÚ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋) ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌË «Û˘ÌÈÂÛÙ›». K·È, ΢ڛˆ˜, ·Ó Ë «ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛ‹» ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ «‚ÈÒÛÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·», ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î¿ÏË ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢ÈfiÙÈ fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ (Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ «Î·ÂÏÒÌ·ÙÔ˜») ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· – ˆÛ¿Ó Ó· ‹Ù·Ó ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‹ ˘ÔÙ›ÌËÛË, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È. AÓ fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÔÎÏ›ԢÓ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù›, Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙÂÚÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ (fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋), Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ô‰ËÁ› Û ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘; ∞


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 13


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

E›Ûı ¯·ÌÂÚ›˜, ¯·Ì·›Ù˘ÔÈ, Ê·˘ÏÂ›Ê·˘ÏÔÈ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÚÈfiϘ AÓ¤‚ËÎ·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û „ËÊȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 360.000 IÓ‰È¿ÓˆÓ ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ, Ì ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ B·‚˘ÏÒÓ·˜. O Î. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÊÙËÓfi ·È¯Ó›‰È ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ·fi ÙÔ ‰ÂηÂÓÙ¿ÎÈÏÔ ÚÔÊfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô „¿ÚÂ„Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË P·Ê‹Ó·. TËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Î. N·Ù¿ÛÛ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ηډȿ˜ Û ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ N¤·˜ M¿ÎÚ˘, Ì ÌfiÓ· ÂÊfi‰È· ÙÔ ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ ÁÈ· Ù· ÊÚ‡‰È· –‰ÒÚÔ ÙÔ˘ Âıӿگ˖ ÎÈ ¤Ó· Ó˘¯ÔÎfiÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› Ù˘. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì‹Î Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ EıÓÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔοÏÂÛ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηӷοÚË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, ÎÂÊÙ¤ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ‚Ô˘Ù˘ÚÔÌÂÌ¤ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ù¿Í˘. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ONNE¢ Ì ı¤Ì· «EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈ E˘Î·Èڛ˜ ¶ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË», ÂÂÙ¤ıË ÛÊÔ‰Ú¿ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Xı˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ ÔÈ Ì›˙˜ Î·È Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜. TÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· Ù· 65 ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó 70 Û‡Ó‰ÚÔÈ Ì ̤ÙÚÔ ÙÔ °ÈÔ‡ÚÈÌÔÚ Ì›ÔÓ ‰‡Ô, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ Â› 0,16, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÂÓÓ¤· ηٷ٤ıËÎ·Ó Û ΢Úȷ΋ ÔÊÛfiÚ Ì „‡ÙÈÎÔ fiÓÔÌ·. M¤Û· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·˘Ù‹, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §AO™ Î. K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ¶··ıÂÌÂÏ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÓÙfi˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÂÈÌÂÏÒ˜ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfiÊÚÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. O Î. ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ·Î·ÚÈ·›·, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ˆ‰ÂηıÂ˚ÛÌfi, ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Œ„ÈÏÔÓ» Î·È ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÂıÓÈο ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ Î·È Ù· ‚·ÊÙ›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔʛψÓ. Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î· ¶··Ú‹Á· ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ‰ÂηӛÎÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ô Î. AÏ·‚¿ÓÔ˜ ·‹ÁÁÂÈÏ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ X·Ï›Ï °ÎÈÌÚ¿Ó Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ‰ÂÚ‚›ÛˉˆÓ, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ‹ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷. ●

14 ATHENS VOICE 14 - 20 IOY¡π√À 2007

¶PO™OXH ™TOY™ æAPONTOYºEKA¢E™! TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

È ¤¯Ô˘Ì οı ηÏÔη›ÚÈ ÛÙȘ Ï·˙; OÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜, Ì·Ú¿ÎÈ Î·È ÊÚ·fiÁ·ÏÔ. ÕÓÙÂ Î·È Ô˘˙¿ÎÈ Ì ÌÂ˙¤. A˘Ù¿; Ÿ¯È ‚¤‚·È·! º¤ÙÔ˜ Ë «ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤» ı· ›ӷÈ... ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙ›Ô, ÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û ÛÔ‚·Ú¿ ÔÌ¿‰· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™Ô˘ ϤÓÂ, ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÌ›˜ ı· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ηٷηÏfiηÈÚÔ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‹ Ù˘ ¤ÚËÌ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢; MËÓ ¤¯ÂÙ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. º¤ÙÔ˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ· ‹ ÛÙ· Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ·, ÂΛ Ô˘ ÛοÂÈ ÙÔ Î‡Ì·, ı· «ÊÔÚÂı›» Ôχ. £· ·Ó·ÚˆÙËı›Ù ‚‚·›ˆ˜ «Î·È Ô‡ ͤÚÂȘ ÂÛ‡, ·ÚÈÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ™Â٤̂ÚÈÔ; MÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·». K·Ïfi – ÎÈ Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ V-PRC, Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. MfiÏȘ ÙÔ 26% › fiÙÈ ı· ¿Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ οÔ˘ ÌÂٷ͇ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ fï˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ; M· Ê˘ÛÈο Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ οı ÙfiÛÔ Ì·˜ ϤÂÈ «ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜» Î·È ÔÈ ÌÈÛÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› –ÂÍ·ÈÚÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓÂÚ¢ÓËÙÒÓ– ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚËÛÌfi. ™ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ¶˘ı›·, ‚ϤÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Û¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯ÔÚfi –¿Û¯ÂÙÔ ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÛÔ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ– ÎÈ fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. H ÂÎÛÙÚ·Ù›·-¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ϤÁÂÙ·È «ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈ· Ù˘ N¢». E›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ, ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Î·È ÛÙȘ 6 Ì 8 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. K¿ı Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ̇‰ÚÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ù˘ N¢. TÔÓ ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È. ™Ô˘ ϤÓÂ, «Ô Úfi‰ÚÔ˜ οÓÂÈ ÂÚÈԉ›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ı· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Ì·˜;». T· ‚ϤÂÈ ·˘Ù¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÂÚÈԉ‡ÂÈ Î¿ı K˘Úȷ΋ οÔ˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ˙ËÙ› ÂÎÏÔÁ¤˜ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·. ™‡ÛÙËÌ· man to man ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿Ï-

T

ψÛÙ ¤ÊÂÛË ÛÙ· ÛÔÚ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ÈÚÔ˘¤Ù˜. TÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Â›‰ËÛË Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÂÓÈ·ÂÙ·È. MÈÎÚÔ› ·ÏÏ¿ ·ÙÚfiÌËÙÔÈ, ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È fiÏÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ. KKE ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, §AO™ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹, KKE ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¶∞™OK Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ «Û›ڷ» Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ·, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔηÏ› ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «ÔÏÈÙÈÎfi ηӷοÚË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘»! O‡Ù ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù Ô‡Ù ˘ÚηÁȤ˜ Ô‡Ù ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ‚·ıÌÒÓ KÂÏÛ›Ô˘ ı· ÊÔ‚Ëıԇ̠ʤÙÔ˜ – ¿ÏψÛÙ ›̷ÛÙ Ϸfi˜

H ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¤Ú·Ó

O ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÕÓıÈÌÔ˜ ÂÙ¤ÏÂÛÂ, Ì ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÔÏÔÓ˘¯Ù›·, ÒÛÙÂ Ô £Âfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ™ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ·˘Ù‹ ¯ÒÚ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ È· ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Ó ·¿‰Â˜ Î·È Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi fï˜ ÙÔ ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù› Î·È ÙÔ ¶A™OK Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó. ŒÙÛÈ, ›‰·Ì ӷ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë Aı‹Ó· ·Ê›Û˜ Ì ÙÔÓ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÌÚfi˜ ÁÈ· Ó¤· N›ÎË. ¶·ÚÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ Ï¤Ó Ì ÙÚfiÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Î·È Î·ÏÔ‡Ó Ù· Ó‡̷ٷ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜. K·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ 1007 Ì.X. H ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EPT η٤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «¶·ÚfiÓ» ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¢‡Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Î·È 500 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. AÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ÔÈÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ηٿ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. H ÂÊËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ·ÔηχÙÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù· fiÛ· ·›ı·Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÏψÛÙ ¤Î·ÓÂ Î·È Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. TfiÙ ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È Ë N¢ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙ ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜. TÒÚ· ‹Úı·Ó ÔÈ ·ÁˆÁ¤˜. TÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÎÔ-

¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·... AÏÏ¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi η‡ÛˆÓ·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ì Ì ٛÔÙ· Ô‡Ù ÛÙÔ Super Paradise Ù˘ M˘ÎfiÓÔ˘, ϤÓ οÔÈÔÈ... TËÓ ›‰È· ÒÚ·, ‚‚·›ˆ˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ M¿ÈÔ ‰ÂÓ ¿Ó ηϿ, ÂÓÒ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· ÛÙÔ 10%, ·fi ÙÔ 7,4% Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È (ÚÔÂÎÏÔÁÈο). M·, ÙÈ Ï¤ˆ ÙÒÚ·; A˘Ù¿ Â›Ó·È ·Óı˘ÔÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ fiÔÈ·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘... ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; M¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ IÔ˘Ï›Ô˘ ı· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜. MÂÙ¿ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤ÚÁÔ ÛÙȘ Ï·˙ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜, ÂΛ Ô˘ ı· ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ, Ì·˘ÚÈṲ̂ӈÓ, ËÏÈÔÎ·Ì¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı· Ï·ÙÛÔ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ú˯¿ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ‚˘ıÔ‡˜ Ì·˜. N· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿‰˘ÛË, ÌËÓ ¤ÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ‹ Ú¿ÛÈÓÔ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο... ∞

fi˜ Â›Ó·È Ë ÂÍfiÓÙˆÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·fi ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. E›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ·Á·Ë̤ÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÕÓÓ· ¢ÚÔ‡˙·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÎÈ ·˘Ù‹ ηٷı¤ÛÂÈ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜» Î·È ÙÔ˘ «EχıÂÚÔ˘ T‡Ô˘». ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ô Á.Á. ·ÚÈÔ˜ KÔ˘Ú‹˜ ¿Ú¯ÈÛ ٷ ÂÍÒ‰Èη ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. H N¢ ¿ÓÙ· ›¯Â ÌÈ· Ù¿ÛË Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì¤Ûˆ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. £· ’ÚÂ fï˜ Ë ˙ˆ‹ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ÛÔÊ‹. °È·Ù›, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ù· ‰Èο Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÒÚ· Ô˘ ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜...

H ηÎÈ¿ Ë ÒÚ· °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ٿ͈˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÔÏ›ÙË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÛ·ÎÒıËΠÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ... O ‰Ú¿ÛÙ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ, Ê˘ÛÈο, fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚfiÙËÛÂ Ù˘¯·›·. Ÿ,ÙÈ ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ È· ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ «Ù˘¯·›Â˜ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ» ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ó· Ì·˜ ÂÚÓ¿Ù ÁÈ· ËÏ›ıÈÔ˘˜, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ¿ÏÏË Ù¯ÓÈ΋ ·ÈÙ›·, ¤Ó·Ó fiÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜;

Sex and Politics O ¶·Ó›Î·˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹. TËÓ K˘Úȷ΋ Ì·˜ › fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¤ÚˆÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó ӷ Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·’ ¤Íˆ; -M¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏ «H Ó‡¯Ù· ¤ÊÙÂÈ, ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ‰ˆ, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ·ÏÏÔ‡, ·fi ¿ÏÏË Ó‡¯Ù·»

™ËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· THE TOASTERS, PARIS, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «STENCIL GRAFFITI», ∂∫¢. ΔHAMES & HUDSON

T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY

ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›· –Ô˘ ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËηÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, ·fi ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜– ÂÍÂϤÁËÛ·Ó 105 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 472 ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ë Û·ÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈË Î·È ·Ôχو˜ Û·ÚˆÙÈ΋. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ –ÙÔ˘ UMP– Î·È ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘, ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È Î·ÌÈ¿ ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ: Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Ë Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô‰ËÁ› Û «ÚˆÌ·˚΋» ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· –fiÔ˘ Ô ™·ÚÎÔ˙‡ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ K·›Û·Ú– ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÔ˜. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÔ Ù˘ ı¤Û˘ «ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿» ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÎ·Ú·ı˘ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. M·˙› Ì ÙËÓ ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿: Ë Î¿ÔÙ «·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË» ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Z·Ó-M·Ú› §Â¤Ó ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¤‰Ú· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ.

NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡ ·ÔÚÚfiÊËÛ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ MÂÙÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ KÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·. OÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ (·ÌÂÏË٤˜) ‰˘Ó¿ÌÂȘ. OÌÔ›ˆ˜ Î·È Ë ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·– Ô˘, fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÈ·˜ Î·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, fiÙ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È «‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜»)Ø ÛÙȘ ›Û˜ ¢ηÈÚ›Â˜Ø ÛÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ˘Á›·Ø ÛÙËÓ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·Ø ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi-Ï·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜. E›Û˘, ıˆÚËÙÈο, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Â˘Ù˘¯›·˜: ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÛÙË °·ÏÏ›· Â›Ó·È ·fiÚÈÛÙ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜Ø ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ «·ÚÈÛÙÂÚ‹» ı¤ÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·. K·È ηıÒ˜ Ô ÓÈÁ̤ÓÔ˜ È¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï ·Ó·˙ËÙ› ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÂ˚ÚÔ‡, ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯·Ì¤ÓÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÌÈÎÚ¤˜, Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ 5-6% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ.

16 ATHENS VOICE 14 - 20 IOY¡π√À 2007

·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ E˘ÚÒË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Î·È Â·Ó·Ûٿ٘: ˆ˜ ¿ÙÔÌ·, fi¯È ˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜. TÔ ‚·ÛÈÎfi «·ÚÈÛÙÂÚfi» ÎfiÌÌ· ˘‹ÚÍ ÛÙ·ÏÈÓÈÎfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÔ‚ÈÂÙfiÊÈÏÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·Ó·›Û¯˘ÓÙ· ·ÙÚȈÙÈÎfi: ÙÔ KKE, fiˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÔ˘ÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÔÌÔÓˆÙÈÎfi (fi¯È ‰ÈÂıÓÈÛÙÈÎfi) Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi (fi¯È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi). AÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ (ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ê·Á ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ê›‰È: ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÙÔ Ì·‡ÚÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ) ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¤Ó·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ·ÏÈfiÙÂÚ· ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi, Â·Ú¯ÈˆÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ÎÔϷ·ÂÈ ·Ó·›Û¯˘ÓÙ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «Ï·fi». OÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ KKE ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··ÏÏ·Á› ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ ηÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛËØ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜. EÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯¿ÚË.

Δ

· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·, Ë ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ (1968-1988), ·Ó·‰ÈÏÒıËΠÛÙÔ ‰‡ÛÙÚÔÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â˘Úˆ·˚΋ ‰‡Ó·Ì˘. ™ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË «EÚÁ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜» Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ AÚϤ٠§·ÁÎÈÁȤ, ÙÔ KK Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË M·Ú›-ZÔÚ˙ M˘Ê¤, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ «¿ÎÚ·˜» (fi¯È Î·È ÙfiÛÔ...) ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ OÏȂȤ MÂ˙·ÓÛÓfi Ô˘ ·¤Û·Û 4% ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜– ·ÔÙÂÏ› È·, Î·È ›-

Ûˆ˜ ÔÚÈÛÙÈο, ÌÈ· Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÌÂÈÔ„ËÊ›·. ™ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ë «·ÚÈÛÙÂÚ¿» Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·Úfiı˘Ì˜ „‹ÊÔ˘˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› Ë ‰ÂÍÈ¿. H ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·¯·ÈÙ›˙ÂÙ·È: Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. È’ ·˘Ùfi ÔÈ «ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜» ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ÎÂÓÙÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ (Û ¯˘‰·›· ÌÔÚÊ‹), ÛÙË °·ÏÏ›· Ù›ıÂÙ·È ·ÏÒ˜ ˙‹ÙËÌ· «‡ÊÔ˘˜» Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜: Ô NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜, ÂÓÒ Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï (‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·) ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜: ÙÔ ¶A™OK ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË ·’ fi,ÙÈ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. K·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ï›ÂÈ ÙfiÛÔ Ë Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ AÚϤ٠§·ÁÎÈÁȤ, fiÛÔ Î·È Ë «ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË» Î. M˘Ê¤ (Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ «ËÁ¤Ù˜»-ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ Â˘ÚˆÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜) Î·È Ô Ó·ÓÈÎfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ OÏȂȤ MÂÛ·ÓÛfi.

°

˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÓÂÊÂψ‰Ò˜, «¿ÎÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿» Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›· –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi ÂÂȉ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ·ÏȤ˜ ËÁÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù· Ì˘ÛÙÈο Î·È ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ ÙÔ˘˜. OÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ËÁÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔ› ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂ-

ÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘¯Ó¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·ÌÈ¿ ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi ÙÔÓ M¿Ë ÙÔ˘ ’68 Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹ ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. AÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ «EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ AÁÒÓ·» ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· «·Ó‡„ˆÛ˘ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡» –ÙÔ ÔÔ›Ô ËıÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â›ÌÔÓÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi– ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ϥ˜ ı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. H ÔÚÔÏÔÁ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ («·Û›‰·», «Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıԇ̻, «Ì¤ÙˆÔ», «ÂÈÙÂÏ›Ի Î.Ï.), ·ÏÏ¿ Ë ÔÌÈÏ›· Ù˘ §·ÁÎÈÁȤ ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ͇ÏÈÓË: Ì›ÏËÛ ¯ˆÚ›˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi ÁÈ· fiÛ· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÏ›ÙË. °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÛÙ¤Á˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· (Ô ™·ÚÎÔ˙‡ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰ÒÚ· 12 ‰È˜ ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÈÛÔ‰Ë̷ٛ˜) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ «ÔÏÏ·Ï‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿». TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ÙÔÈÎfi Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË: ·ÓÙ› Ó· ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ –Ú¿ÁÌ· ·Ú¿ÏÔÁÔ– ·˜ Û˘ÌÊÈÏȈıԇ̠̠ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó Ù· ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·: ÛÙË °·ÏÏ›· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÈ˙Ô‡Ó ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿ÏÏÔØ Ô ‰Â ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÂ˚ÚÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔ‹ıËΠӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ. (ÕÏÏÔ ÙÈ ¤Ú·Í·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘.) T· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ӷ, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÎÔÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ. AÓ ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Û‚‹ÛÂÈ.

Ò˜ ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó fi¯È ÛÙÚÔÊ‹ ÂÈÙfiÔ˘ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË °·ÏÏ›· (Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·) ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ: ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ «EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ AÁÒÓ·», ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë T¤Ù·ÚÙË ¢ÈÂıÓ‹˜Ø ÌÈ· ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ›Ø ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë AÚϤ٠§·ÁÎÈÁȤ ›¯Â Û˘Ó¿¯ÈØ Î¿ı ÙfiÛÔ ¤‚Á·˙ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÔ‡Û ÙË Ì‡ÙË ÙË˜Ø ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ٷÁÈÂÚ¿ÎÈ, fiˆ˜ Ë Î˘Ú›· PÔ˘·ÁÈ¿Ï. K·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘, fiÛÔÈ ·Ù˘¯Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Ô·‰Ô›», ‹Ù·Ó ÂÚÁ¿Ù˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘fi ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ·Ø ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÔÈ ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ› °¿ÏÏÔÈ. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ «¿ÎÚ·˜» ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ·ÏÈfi ÎÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù· (Ë «¿ÎÚ·» ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ)Ø Â›Û˘, ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ‹ıÔ˜. K¿ÙÈ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, οÙÈ Ô˘ Ï›ÂÈ ÁÂÓÈο. OÈ °¿ÏÏÔÈ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‹ıÔ˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔηχÙÂÈ Î·È Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¤Í·ÏÏË ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™·ÚÎÔ˙‡: Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ –‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜– ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·ÚfiÛÂÎÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙË Û¿ÛÔ˘Ó. ∞


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 17


∂È̤ÏÂÈ·: ∞°°∂§π∫∏ ª¶πƒª¶π§∏

SEA SEX AND SUN T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

01

18 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.676

02

YABANAKI ¶ÏËÚÒÓÂȘ 5,5 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 6,5 ¢ÚÒ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÈ ¤¯ÂȘ Ù˙¿Ì· Í·ÏÒÛÙÚ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È 4 ¢ÚÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ‰Â›ÍÂȘ ÙÔ ¿ÛÔ ÛÔ˘, Ë ÙÈÌ‹ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· 3,5 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÂÓÒ ÙÔ parking Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ›‰È˜ ̤Ú˜. TÔ Yaouzaki ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÓÔ‡ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘ Î·È È¿Ù· Ì ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎÔ˘ÏÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÌ¿‰Ô˜» Î·È «™Â ÏÏϤˆ». TÔ Yafagaki ¿ÏÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó··˘ÙÈΤ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ÔÈÎÈÏ›· Ê·ÁË-

ÙÒÓ. TÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ï¤ÁÂÙ·È BeachMe Î·È ‚·Ú¿ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ¶·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ afros Pool Bar ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÛÙȘ ηٿϢΘ ηÌ¿Ó˜ Ú›¯ÓÂȘ Î·È Ì›· siesta ¿Ì· ‰ÂȘ Ù· ÛÎÔ‡Ú·. EΛ ı· ÓÈÒÛÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÙË ¯Ï›‰· ÛÙÔ ÂÙÛ› ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ηÌ¿Ó˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÓÙÔ˘˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È DVD player! ÕÓ Â›Û·È ÛÙ· ¿Óˆ ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Áο̷˜ ÂÈÏÔÁÒÓ water sports fiˆ˜ Banana, Tubes, Fly Fish, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÚˆÙfiÁÔÓ· fiˆ˜ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ ÙÔ Î·Ófi. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· water ski ‹ wind surf, Ô˘ Ê˘ÛÈο Ù· ÏËÚÒÓÂȘ ÂÈϤÔÓ. AÓÔ›ÁÂÈ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È ÎÏ›ÓÂÈ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌË Û È¿ÛÂÈ ·ÓÈÎfi˜, ÛÔ˘ ϤÌ fiÙÈ ÂΛ ı· ‚ÚÂȘ È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË Î·È Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜. AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8972414, www.yabanaki.gr

03

KAPABI ¢›Ï· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi M·Ú·ıÒÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔ-

ÁÚ·Ê›· Ù˘ M˘ÎfiÓÔ˘, fiÔ˘ οı ̤ڷ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜. 30 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 100 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì·, parking 1.500 ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. OÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Á·Ï¿˙Ș ÛËÌ·›Â˜, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô. TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÙÔ beach bar Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Â͈ÙÈο, Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ı¤· ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ¢ÚÔÛ›˙ÂÛ·È Ì ¯˘ÌÔ‡˜, ÁÚ·Ó›Ù˜, ·ÁˆÙ¿ Î·È Ì›Ú˜, Î·È ¿Ì· Û Îfi„ÂÈ Ë ÏfiÚ‰·, ¯Ù˘¿˜ Î·È Î·ÌÈ¿ Û·Ï·Ù›ÙÛ· ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ. ÕÌ· ¿ÏÈ Û È¿ÛÂÈ Ë Ï‡ÛÛ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ beach volley, beach tennis, beach soccer Û ÊÔ‚ÂÚ¿ Á‹‰· Ì ¿ÌÌÔ. EΛ ¿ÏψÛÙ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı› ‰È¿ÊÔÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. E›Û˘ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· AıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· ˙ËχԢÓ. AÓ Â›Û·È ·Ú¯¿ÚÈÔ˜ ‹ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ windsurfing, water ski Î·È wakeboard, ı· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛfi ÛÔ˘. AÓ ¿ÏÈ ‰ÂÓ Â›Û·È ÁÈ· Ó· ·›ÍÂȘ ·ÏÏ¿ ÙË ‚Ú›ÛÎÂȘ Ó· ¯·˙‡ÂȘ, fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È

A™TEPIA °§YºA¢A™ IÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·Ï›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘. °È· Ó· ÌÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÂȘ 6 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 10 ¢ÚÒ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛfi Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. AÓ Â›Û·È ‰ËÌfiÙ˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÙË ‚Á¿˙ÂȘ ηı·Ú‹ Ì ÌfiÏȘ 3 ¢ÚÒ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Â›Û·È ¿·Í Î·È ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ fiÚÙ·, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù˙¿Ì· ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Í·ÏÒÛÙÚ·/ÔÌڤϷ/ηڤÎÏ·. H ·Ú·Ï›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Îfi‚ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· – ·Ó Â›Û·È Ì¤Û·, ‰ÂÓ Û ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó. °È· Ó· ·ÚοÚÂȘ, ÏËÚÒÓÂȘ 3 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 5 ¢ÚÒ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÂÓÒ ·Ó Â›Û·È Ì˯·Ó¿ÎÈ·˜, ηı·Ú›˙ÂȘ Ì ‰‡Ô ¢ÚÒ. AÓ ÂÈÓ¿ÛÂȘ, ÂÙ¿ÁÂÛ·È ÛÙÔ trendy Akanthus, ·Ó ‰È„¿ÛÂȘ ÛÙÔ Balux Î·È ÁÂÓÈ-

ο ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. Afi ÛÔÚ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·È ÔÏÏ¿, ¤Ó· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ fï˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÁηڷÓÙ› ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ Ì ÙȘ ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ. ™ÙÔ Balux ·›˙ÂÈ Î·È ÊÔ‚ÂÚ‹ ÈÛ›Ó· ÛÙÔ Balux Seaside Escape Club ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. §Â˘Îfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ Ì ͇ÏÈÓ· sunbeds ÂÚÈÌÂÙÚÈο Î·È ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜.


ºøΔ√: £∞¡∞™∏™ ™ΔÀ∞Àƒ∞∫∏™ (·fi ÙÔ 13Ô Ì‹Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜)

90 ȉ¤Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó·

14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 19


04 T¿ÎË, ÙÈ ı· ÂÈ °A§AZIE™ ¶APA§IE™; OÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙË «°·Ï¿˙È· ÛËÌ·›·» ÁÈ· ÙÔ 2007 ›ӷÈ:

* ¢‹ÌÔ˜ M·Ú·ıÒÓ·: ™¯ÈÓÈ¿˜ / K·Ú¿‚È * ¢‹ÌÔ˜ N¤·˜ M¿ÎÚ˘: MÚÂÍ›˙· * ¢‹ÌÔ˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘: A˘Ï¿ÎÈ * ¢‹ÌÔ˜ §·˘ÚˆÙÈ΋˜: ¶Ô‡ÓÙ· Z¤˙· * KÔÈÓfiÙËÙ· AÓ·‚‡ÛÛÔ˘: M·‡ÚÔ §Èı¿ÚÈ * ¢‹ÌÔ˜ B¿Ú˘: B¿ÚÎÈ˙· * ¢‹ÌÔ˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘: AÛÙ¤Ú·˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ * ¢‹ÌÔ˜ BԇϷ˜: BԇϷ A’ * ¢‹ÌÔ˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘: Œ‰ÂÌ * ¢‹ÌÔ˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜: Z¤Ê˘ÚÔ˜ -MYP™INH §IONAPAKH

ÂΛ ÔÏÏ¿ ·ıÏËÙÈο events. º¤ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ‰ÂȘ ÂΛ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Windsurfing Formula, ·ÁÒÓ˜ Wakeboard, M·Ú·ıÒÓÈÔÈ AÂÚfiÌÈÎ, ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Beach Soccer, Beach Volley Î·È Beach Δennis, ÌÂÚÈο ·fi ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο events Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ K·Ú¿‚È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ. §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 55950, www.karavi.gr

Ó¿˜ ·fi ÙÔ Fisheye, ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi beach bar fiÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÙË B¿ÚÎÈ˙·! EΛ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÛÔ‡ÂÚ ·ÚÙ¿ÎÈ· Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ¤Ó· ÁÎÚÔ˘¿ÎÈ ÁÈ· Ôχ ¯ÔÚfi. TȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·›˙ÂÈ ÚÒÙÔ Summer Beach Festival Î·È ÁÂÓÈο „¿Í ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ·Ù› ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿.

05

AÏ΢ÔÓ›‰ˆÓ, BԇϷ, 210 8959.632, www.thalassea.gr

AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8970.068

20 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

06

¶APA§IE™ ™TA NOTIA

E¶ITE§OY™! E§EY£EPH EI™O¢O™ 50 ¯ÏÌ. ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂȘ. E›‰Â˜ Ô‡ ÊÙ¿Û·ÌÂ; N· Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ï›ÁÔ.T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÊԇϷڤ ÙÔ Î·È ÌË Á˘Ú›ÛÂȘ ›Ûˆ.

T˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

08

¶·Ú·Ï›· ™·ÚˆÓ›‰·˜ Down town Î·È ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ‰‡Ô ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ (Î·È ˘fiÁÂÈ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ì ı¤·). BfiÏÙ· ÛÙ· ‚Ú·¯Ò‰Ë ÌÔÓÔ·Ù¿ÎÈ· ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ˆÚ·›Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi „ËÏ¿.

09

Eden Beach ™ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋, ÌÂÙ¿ ÙË ™·ÚˆÓ›‰· (·Ó ¤Ú¯ÂÛ·È ·fi Aı‹Ó·). TËÓ Â›ÛÔ‰fi ÛÔ˘ οÓÂȘ ·fi ÙË ‰È¿‚·ÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. TÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ٷ Ì·ÌÔ˘‰¤ÓÈ· ηӷ‰¿ÎÈ· (!) Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÌÔÓÔ·Ù¿ÎÈ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ·. TÔ Á‹Â‰Ô beach volley, ·Ó ˙ÂÛÙ·ı› Ôχ Ë ¿ÌÌÔ˜,

THALASSEA ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÂΉԯ‹ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ BԇϷ˜, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙË ¯·Ú›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ 5 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 6 ¢ÚÒ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÙȘ ·ÚÁ›Â˜. M ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ fï˜ ¤¯ÂȘ Ù˙¿Ì· parking, ÔÌڤϷ Î·È Í·ÏÒÛÙÚ·, Î·È ÁÂÓÈο Â›Û·È ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ı·ÌÒÓ·˜, ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ÌÈ· οÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ 20 ÂÈÛΤ„ˆÓ. §¤ÁÂÙ·È Monday to Friday Swim Card, ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 50 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. TÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ Ï·˙ Â›Ó·È «¶·Ú·ÏÈ¿ÛÙ» Î·È ÂÌ¿˜ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. AÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï›ıÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯ÓȉȿÚÈη, fiˆ˜ Ù· Á‹‰· beach volley Î.Ï.

DO IT OÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú·Ï›· 7 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ó· ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ ¿ÌÌÔ. ¢ÂÓ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÏËÚÒÓÂȘ 5,5 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 6,5 ¢ÚÒ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Û˘Ó ¿ÏÏ· 5 ¢ÚÒ ÛÙÔ parking. TÔ Î·Ïfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿Û·È Â›Ó·È fiÙÈ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, Ù· 5 ·˘Ù¿ ¢ÚÒ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘ ı· οÓÂȘ. AÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó·Ó ηʤ ‹ ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 5 ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂȘ Ù›ÔÙ·. T· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. M·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÚÈÓ ‚Ú·¯Â›˜ ÛÙ· Ú˯¿ ÓÂÚ¿, ÏËÚÒÓÂȘ ¿ÏÏ· 10 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌڤϷ Î·È ‰‡Ô Í·ÏÒÛÙÚ˜. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Ô˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿Ó ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Â›Ù Ì οÔÈ· ÎÏ·Ì Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ›Ù Ì ·ÁˆÌ¤Ó˜ Ì›Ú˜, ηʤ‰Â˜ Î·È ·ÁˆÙ¿. T· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ beach service Î·È ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ beach bar fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ηı›ÛÂȘ Î·È Ó· ¯·˙‡ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË ÛÎÈ¿. T¤ÏÔ˜, Ì¿ı fiÙÈ ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÏËıÈÓfi Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜. º˘ÛÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘.

AÏ΢ÔÓ›‰ˆÓ, 210 8959.632, www.apollonies.gr

A¶O§§øNIE™ AKTE™ 50 ̤ÙÚ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÛÔ. AÓ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÍÂÎÔÏÏ¿˜ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ˆÚÂ¿Ó parking. OÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Á·Ï¿˙Ș ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ Î·È ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û ÛÒÛÔ˘Ó Î·È fiÏ· ÁÂÓÈο ı· ¿Ó ηϿ. °È· Ó· ÌÂȘ ÏËÚÒÓÂȘ 4 ¢ÚÒ, ·Ó Â›Û·È ·È‰› ·fi 6 ̤¯ÚÈ 12 ÏËÚÒÓÂȘ 1,5 ¢ÚÒ Î·È ·Ó Â›Û·È ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ÌÈ· ·fi Ù· ›‰È·. AÚ¯¤˜ IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Foot Volley, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÚ›Ô Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ıÏËÙÈο events Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ¤¯Â ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ Î·È ¤ÚÓ· Ô‡ Î·È Ô‡ ·fi ÙÔ site Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂȘ ÂΛ Î·È ÂÈÓ¿ÛÂȘ ¿ÏÈ, ÂÚ-

07


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 21


¤¯ÂÈ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·‚Ú¤¯ÂÈ (ÎÈ ÂÛ¤Ó· Ì·˙›).

10

™Î·Ï¿ÎÈ· A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÁÈ· ÈÔ privé ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M ÛηϿÎÈ· ̤¯ÚÈ Î¿Ùˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔfiÙ „¿Í ÁÈ· parking ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

11

¶·Ú·Ï›· M·‡ÚÔ §Èı¿ÚÈ H ÂfiÌÂÓË Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. M ‰‡Ô Ì·Ú¿ÎÈ· Û ¯·‚·Ó¤˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı˜ Ó· ÂÓԯϋÛÂȘ fiÛÔ˘˜ Ù· ÂÚÓ¿Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ by the sea, ı˜;

12

ÕÁ. NÈÎfiÏ·Ô˜ AÓ·‚‡ÛÛÔ˘ BÔ˘ÙȤ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ï›· ‰›Ï· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «◊ÏÈÔ˜». M Á‹Â‰Ô beach volley. ¢›Ï·, ÙÔ Ôχ ·Á·Ë̤ÓÔ cool Ì·Ú¿ÎÈ Bolivar Ì „¿ıÈÓ˜ ÔÌڤϘ

Î·È Í‡ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. EΛ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓÔ› ¯ÔÚÔ› (Shakira, shakira).

13

¶·Ú·Ï›· AÓ·‚‡ÛÛÔ˘ TÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· (Ù· ’·ÌÂ, fï˜, E™Y ¢EN £A ¶A™!). ™ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ serf club Î·È ÙÔ café KÔ‡ÚÔ˜. ŸÏË Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¤ÚÊÂÚ Â‰Ò ÙË ‚Á¿˙ÂÈ. H ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ú˯‹, ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ı· ‚ÚÂȘ Î·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Plaza Resort. MÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ Î·È Ô‰‹Ï·ÙÔ jet ski Î.¿.

14

¶·Ú·Ï›· ¶. ºˆÎ·›·˜ AÚ¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Plaza. M ‡η, ·ÁοÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ·, Ô˘ Ë ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· ÂΉÚÔÌÈο ψÊÔÚ›·. OÈÎÔÁÂÓÂȷο Î·È Ôχ ¯·Ï·Ú¿··... ¢›Ï·, ÔÏϤ˜ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÓ¿ÛÂȘ. ∞ §IMNO£EPA¶EIE™

15

°È· Ó· ·ÏÒÛÂȘ ÔÌڤϷ Î·È ÏÔÈ¿ Ì·Áο˙È· ı·Ï¿ÛÛ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ 7 ¢ÚÒ. OÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘, Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó ÚÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÕÚ· Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ù˙ÂÚÙ˙ÂϤ, Î·È ÔÈ Ú·Î¤Ù˜ Ù·Ú¿˙Ô˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ʇÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· fun Ù˘ Ï›ÌÓ˘. -¢.T.

¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋ TÔ ’60 Î·È ÙÔ ’70, ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÔ› AıËÓ·›ÔÈ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈÔÈ star ¯¿˙¢·Ó ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔÈ΋ PȂȤڷ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÏÔη›ÚÈ·, fï˜, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì·˙› Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËηÓ. ¢‡Ô ¿ÓÙˆ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÓÂ... Ù· Ú¤ÛÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ΢ÚȷοÙÈÎÔ Ì¿ÓÈÔ Â›Ó·È Ë K·ÎÈ¿ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ™¤ÛÈ.

T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

16

∫·ÎÈ¿ £¿Ï·ÛÛ· ºı¿ÓÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·›ÚÓÂȘ ÙË MÂÛÔÁ›ˆÓ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÂΛ ÛÙÚ›‚ÂȘ ‰ÂÍÈ¿, ÛÙË §ÂˆÊ. §·˘Ú›Ô˘. ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ KÂÚ·Ù¤·˜ ‚ϤÂȘ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ˘ ÙËÓ ÈӷΛ‰·: ¢·ÛηÏÂÈfi - K·ÎÈ¿ £¿Ï·ÛÛ·. H ·Ú·Ï›· ¤¯ÂÈ ¿ÌÌÔ Î·È Î·ı·Ú¿ ÓÂÚ¿ Î·È Û ÎÔÓÙÈÓ‹ Ù˘ ·fiÛÙ·ÛË: Ù·‚¤ÚÓ·, café, ‰ˆÚÂ¿Ó parking, ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÁË‰¿ÎÈ· basket.

18

17

™¤ÛÈ ∞ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi. EΛ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂȘ ¢ı›· ÛÙË M·Ú·ıÒÓÔ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‰È¯¿Ï· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ: P·Ê‹Ó· (‰ÂÍÈ¿) Î·È N. M¿ÎÚË/M·Ú·ıÒÓ·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿, Î·È Â‰Ò ÛÙÚ›‚ÂȘ). ¶ÂÚÓ¿˜ ÙË N¤· M¿ÎÚË, ÊÙ¿ÓÂȘ M·Ú·ıÒÓ·, ‚ϤÂȘ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÕÓˆ ™Ô‡ÏÈ, Î·È È¿ÓÂȘ fiÏË ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·: ™Ô‡ÏÈ, °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, ™¤ÛÈ. AÙÔ‡ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ë Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ KfiÏÏÈ· Ì „¿ÚÈ Ù˘ ÒÚ·˜ (Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÒÚ·˜).

KEP¢I™E ENA ºOY™KøTO

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ‰ÒÚÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi Ì Ì˯·Ó‹ Î·È GPS ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜. °È· 30 ̤Ú˜ ı· ¯·Ú›˙ÂÈ ÎÈ ·fi ¤Ó·, ÔfiÙ ·Ó ı˜ Ó· Û ‰ÂȘ ηÂÙ¿ÓÈÔ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô... out of the blue, ÛٛϠÎÂÓfi sms ÛÙÔ 4530 ·fi ÎÈÓËÙfi Cosmote. H ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· °ÂÚÌ·Ófi˜ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢Ù›˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÈ· οÚÙ· Sim What’s Up. N· ÛÔ˘ ˆ ÂÁÒ ÌÂÙ¿ ÔÈÔ˜ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ «™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË N¿ÍÔ, ÙÔÓ ·¤Ú· ÌÔ˘ ı· ·ÏϿ͈». ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 8001140000 Î·È www.e-germanos.gr - A.B.

22 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 23


25

º∂™Δπμ∞§ ∞£∏¡ø¡ ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. H °ÂÚÌ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›·, ÙÔ B¤ÏÁÈÔ Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. MÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ı›·ÛÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û¯fiÏÈ·, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·Ì˯·Ó›· ÎÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. M·˙› ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıԇ̠·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. K·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ¢È¿‚·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 92. -¢.∞.

26 HILTON ATHENS

μÔ˘ÙȤ˜ T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH ¶ÈÛ›Ó˜ Ì ı¤· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›˜ ·fi ÙËÓ fiÏË, ¯ˆÚ›˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ¿ÌÌÔ Î·È ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ›ÛÈÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋» ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

19

SEMIRAMIS ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÈÔ pop ¯ÒÚÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÂȘ ‹‰Ë ·fi Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ì·ÏÎÔÓ¿ÎÈ·. TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë –ÂÍ›ÛÔ˘ pop– ÈÛ›Ó·. AÓ fï˜ ı˜ Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÂȘ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÙË ¯·˙‡ÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ club. KÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ı· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Î·È ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.400, www.semiramisathens.com

20

HILTON ATHENS ¶ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÌÂÙ¿ η›ÁÂÛ·È. BÁ¿˙ÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙË ‚Ô˘ÙÈ¿ Î·È ¯·˙‡ÂȘ ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, ÊÈÏÔÛÔÊ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‡·Ú͢, ¯Ù˘¿˜ ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÌÂÙ¿ Í·Ó¿ ̤۷. K·È fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÏÒ˜ Ì ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 15 ¢ÚÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È 45 ¢ÚÒ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. AÓ ÓÈÁ›˜, ÌË Ì·Û¿˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘, ÂÓÒ ·Ó Û˘Óԉ‡ÂȘ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ, ÙÔ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ·È‰È΋ ÈÛ›Ó·. AÓ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı˜ ‹ÏÈÔ, ·›˙ÂÈ Î·È Ë ÎÏÂÈÛÙ‹ ÛÙÔ Sport Academy Club. B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

21

HOLIDAY INN MÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ ¿ÏϘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ ·ÔÙÂÏ› Âȯ›ÚËÌ·. º˘ÛÈο Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ 24 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

Ó· ηٷӷÏÒÛÂȘ ÙÔ Î·ÙÈÙ›˜ ÛÔ˘ (Î·È Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· Û ¯·Ï¿ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ οÙÈ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ηϷ̿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. æËÏ¿, ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ (roof garden). Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 50, 210 6689.000, www.hiathens.com

22

¶ENTE§IKON °Î·˙fiÓ Î·È Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ·Ó··˘ÙÈΤ˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È ·ÓÔȯ٤˜ ÔÌڤϘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Â›˜. ¢ÂÓ Ì·›ÓÂȘ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ club, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÏËÚÒÓÂȘ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ 600 ¢ÚÒ Î·ÓÔÓÈο, Û˘Ó 100 ¢ÚÒ ÂÁÁÚ·Ê‹, Î·È ÂˆÊÂÏÂ›Û·È Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650, www.hotelpentelikon.gr

23

THE MARGI ™Ô‡ÂÚ ÈÛ›Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂȘ 25 ¢ÚÒ Î·È Í·Ï¿ÚÂȘ ÛÙ· day-beds Î·È ÛÙ· „¿ıÈÓ· ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙË ‰ÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. TÔ ·Ì¿ÍÈ ÙÔ ¤¯ÂȘ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ parking ‰ˆÚ¿Ó. MfiÏȘ ÂÈÓ¿ÛÂȘ ‹ ‰È„¿ÛÂȘ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Malabar. MÂÍÈοÓÈΘ Á‡ÛÂȘ Ì tapas, bouritos Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Û ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Mediterranean chic. √ chef •ÂÓÔÊÒÓ ¶ÔχÌÂÚÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ˘. §ËÙÔ‡˜ 11, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210

EJEKT FESTIVAL - Beastie Boys / Underworld / Madness ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›· Î·È ‰ÈËÁÒÓÙ·˜ Ù· Ó· ÎϷȘ... ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È fiÏ· Ì·˙› ı· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó fiÛ· ˙‹Û·Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 40¿Úˉ˜ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰‡ÛË ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÓÂÔ-ÚÂÙÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÏ˘ÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˘ ÙڤϷ˜. (16/6, °‹Â‰Ô Baseball ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi) -M.M.

27

DEE DEE BRIDGEWATER M ÙËÓ ·‡Ú· ÌÈ·˜ ÓÙ›‚·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡, ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓË ·fi ‰fiÍ· Î·È ÙÈ̤˜, Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Ù˙·˙›ÛÙ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙȘ Ú›˙˜ Ù˘. (25/7, §˘Î·‚ËÙÙfi˜) -M.M.

28

SYNCH FESTIVAL Fischerspooner / Front 242 / !!! / Mim / Bonobo / Alex Hacke / Dread Astaire / Biomass / Blend Sextet Î.¿. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ··Ï‡ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˙ԇ̠ÛÙËÓ IÛ·Ó›·. T· ÁÎÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÒÚ·, Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÈÚ·Ì·ÙÈ-

32

΋, Ë ÚÔÔÙÈ΋ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋», Ù· ÂÏÏËÓÈο ÁÎÚÔ˘ ‰È·ÏÂÁ̤ӷ ¤Ó·-¤Ó·. H ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ·fi ÙÔ §·‡ÚÈÔ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÈÔ Â‡ÎÔÏË, Ë ÛΤË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÂÛË Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. TÔ ÈÔ ÙÒÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÔÏÌËÚ‹ ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ §Ô‡ÎÔ. (22, 23, 24/7, T¯ÓfiÔÏË) -M.M.

29

TERRAVIBE FESTIVAL Smashing Pumpkins / Manic Street Preachers / Kasabian. MÔÚ› Ë ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›· ÙÔ˘ Î·È Ô ·‡ıÌÂÓÔ˜ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, Ô Billy Corgan Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ‡ÚË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË, ¿Û Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜. H Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Smashing Pumpkins ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. OÈ Kasabian Â›Ó·È ÙÒÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Manic Street Preachers, Ô˘ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó È· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, Â! ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ... £· ¿Ì ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ì›Ú˜. (29/8, M·Ï·Î¿Û·) -M.M.

30

¶EP¶ATAME ¶EPHºANOI ™ËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÛÔ˘: ™¿‚‚·ÙÔ 23 IÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. K·È ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ. ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ - Athens Pride 2007 Site: www.athenspride.eu -°.∞.

31

XOPO™ ME PARTY AÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Ïfi. °È· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˙› Ì ¿ÏϘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚfi, hip hop Î·È dance fashion show Ì ı·ÙÚÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡, T¯ÓfiÔÏȘ, 1-14/7. -°.∞.

¢HMOTIKA KO§YMBHTHPIA

MÔÚ› Ô ‰‹Ì·Ú¯fi˜ Ì·˜ Ó· ÌË Á¤ÌÈÛ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ï·Ù›˜ Ì ¿ÌÌÔ, fiˆ˜ οÓÂÈ Ô ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Paris plage, ¤¯ÂÈ fï˜ ÁÈ· Ì·˜ ÙÚ›· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. K·È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÂÍ¿ÛÎËÛË ÚÈÓ ‚Áԇ̠ÛÙ· ‚·ıÈ¿, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· Ï·ÙÛÔ˘Ú›ÛÂȘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜.

8929.000, www.themargi.gr

24

SOFITEL CAPSIS HOTEL RHODES AÓ Â›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ›Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿, ÛÔ˘ ¤¯ˆ Ó¤·. ¶ÂÙ¿ÍÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ Î·È „¿Í ÙÔ Capsis. MfiÏȘ 5 ÏÂÙ¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ¶·ÏÈ¿ ¶fiÏË Ù˘ Pfi‰Ô˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ fi¯È Ì›· ·ÏÏ¿ ÙÚÂȘ ÈÛ›Ó˜ Ó· ¤¯ÂȘ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. Extra bonus: Ì›· Ï›ÌÓË Ì ·ÏËıÈÓ¤˜ ¿Ș, Ô˘ Û ԉËÁ› ·fi ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. IÍÈ¿, Pfi‰Ô˜, 22410

25015, www.capsis.com

TÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜: I·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ·ıÔÏfiÁÔ ‹ ηډÈÔÏfiÁÔ fiÙÈ Â›Û·È ˘ÁÈ‹˜ Î·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· ¿ıÏËÛË / I·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Û¯ÂȘ ·fi ‰ÂÚÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· / ¢‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙË ÊˆÙÔÙ˘›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÛÔ˘ (·Ó Â›Û·È ·ÏÏÔ‰·fi˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÔ˘). TÈ ÏËÚÒÓÂȘ: 36 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ‹, ·Ó ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿, ‰›ÓÂȘ 24 ¢ÚÒ Î·È ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· 15 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ¶Ô‡ ı· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂȘ: §Â¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È IÊÈÁÂÓ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5153.725 KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 33 ̤ÙÚ·. øÚ¿ÚÈÔ: K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 8.00-19.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-17.00 Î·È K˘Úȷ΋ 9.00-14.00 / ¶·ÛÛÒ‚ 10, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2287.506 KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 25 ̤ÙÚ·. øÚ¿ÚÈÔ: K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 8.00-18.30, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-17.00, K˘Úȷ΋ 9.00-14.00 / °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, °Ô˘‰‹, 210 7771.990 AÓÔȯً ÈÛ›Ó· 50 ̤ÙÚ·. øÚ¿ÚÈÔ: K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 8.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-17.00, K˘Úȷ΋ 9.00-14.00 -M.§.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 25


33 ºA°HTA T™E¶H™ 8 ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ ÛӷΘ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·:

1. OÈ ·ÛÙ›ÏȘ Fruit Breezers Ù˘ HALLS ¢ÚÔÛÂÚfi, ÂÏ·ÊÚ‡ ο„ÈÌÔ ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ˘ ‹, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Îڤ̷˜ ÊÚ¿Ô˘Ï·, Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜-‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ.

3. OÈ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Ù˘ MARS K·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û·ÎԇϷ funsize, ÁÈ· Ó· È¿ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È Î·Ó¤Ó· Snickers.

2. TÔ ·ÁˆÙfi Maxibon Ù˘ NESTLÉ KÈÙÚÈÓˆ‹, Ì˘Úˆ‰¿ÙË ‚·Ó›ÏÈ· ÏÔ˘Ṳ̂ÓË Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· ηÈ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿˜, fi¯È Í˘Ï¿ÎÈ – ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÙÚ˘ÊÂÚfi, ¯ÔÓÙÚÔ˘Ïfi ÌÈÛÎfiÙÔ.

7. T· ·Ù·Ù¿ÎÈ· Landchips ÙÔ˘ IKEA K·ı·ÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Û ۷ÎÔ˘Ï¿Ú· ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ηٷʇÁÈÔ˘. M ··Ï‹ sour cream, ·ÚfiÔÙÔ size, ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÛÎÏËÚ¿.

5. T· «™ÈÙÈο» Mediterraneas ÙÛÈ˜ Ù˘ LAY’s ¶·Ù·Ù¿ÎÈ ÛΤÙÔ, ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ ÊÔ˘Ï Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ôχ ·Ï¿ÙÈ, Î·È Ì ٷ ıÚ‡ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ù· ÙÚÒÌ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙË Û·ÎԇϷ Û ÛÙÈÏ «Ô ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜».

4. To cream crisp Ù˘ Haagen-Dazs AıÒ· Ï¢΋ Îڤ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ·›ÍÂÈ Û ٛÔÙ· Î·È ÚfiÛÙ˘¯Ë, ·Ì·Úوϋ ηڷ̤Ϸ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ‚ÔÁο˜, ÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ̤۷ Û ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ʇÏÏ· ÁÎÔÊÚ¤Ù·˜...

6. OÈ ÙÛ›¯Ï˜ Xylitol Ì Á‡ÛË Î·Ó¤Ï·, Ù˘ MIRADENT Afi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô (ÈÔ „·ÚˆÙÈÎfi). ºÚ¤ÛÎÔ, η˘Ùfi ¿ÚˆÌ· ηӤϷ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ‡ ÌÔ‡‰È·ÛÌ· ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, Ù‡Ô˘ ͢ÏÔη˝Ó˘, Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ÊÈÏ‹ÛÂȘ.

8. T· ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ· PAPILO Ì Á‡ÛË macchiato Ù˘ FERRO TÚ·Á·Ó¿ ÛÙÈΘ, ̤ÁÂıÔ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì Îڤ̷ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÏÂÎÈ·Ṳ̂ÓË Ì ̛· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·ÁfiÓ· Á¿Ï· (Ì¿ÏÏÔÓ).

OIKONOMIKH BO§TA KAI A°OPE™

34

£Â˜ Ó· ‚ÔÏÙ¿ÚÂȘ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú·. N· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ϛÁ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ·˘Ù¿ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ Î·ÙÈÙ›˜ ÛÔ˘, Ó· ÌÂډ¢Ù›˜ Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ ÛÔ˘Ï¿ÙÛÔ Ì snack ‹ ÔÙ¿ÎÈ. H «AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ Land» Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘. YÊ¿ÛÌ·Ù·, ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ‚Ú·ÎÈ¿, ηϿıÈ·, Ì·ÏfiÓÈ·, ÚÈfiÓÈ·, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜ Ì ̤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ú 15. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¯·ÚÈÙˆÌÂÓÈ¿ ‹ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·. °ÓˆÚ›˙ÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ¿Û Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Î·È ¤Ó· Ì›ÓÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÈÙ˜. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: K·Ù¿ÛÙËÌ· Bozikis (AÁ. M¿ÚÎÔ˘ 15, 210 3250.375). K·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ¤‰ÈÏ· Ì ÙÔ ÎÈÏfi, ·fi ú 10 (ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ Û·Ó Ì˘ÁÔÛÎÔÙÒÛÙÚ˜.) TÂÏÂÈÒÓÂȘ Ì ÔÙfi ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË AÈfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÛÙÔ

26 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

-°.¡. -™.¶.

M·Áη˙¤ ( AÈfiÏÔ˘ 33, 210 3243.740), ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î¤Ú‰ÈÛ Ӥ˜ Î·È Ì¤Û˜ ËÏÈ˘, ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ù˘¿ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ „¿¯ÓÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎÒ˜. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÎÚ‡· È¿Ù·. -¢.Δ.

ANTAPTIKE™ A°OPE™...

35

E›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û‡ÓÂÚÁ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. ™Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 18 (699 2026735) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ì Ӥ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ‚È‚Ï›·, ÍÂÓfiÁψÛÛ· ÎÈ ÂÏÏËÓÈο. ™¿ÓȘ ÂΉfiÛÂȘ, cd, lp, ‰ÈÛοÎÈ·-‰È·Ì¿ÓÙÈ·, ¤ÊÙÂȘ ¿Óˆ Û Best of ÙˆÓ Roxette Î·È ÙÔ ÏËÚÒÓÂȘ ÌfiÓÔ ú 2. ¢ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂΉfiÛÂȘ, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ label, ¯ÒÚÔ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. K¿ıÂÛ·È ÛÙÔÓ Î·Ó·¤, ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ˙ËÙ¿˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Â ·Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÎÈfiÏ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ ÛÔ˘ ÂÚ¿ÙËÌ·, fiˆ˜ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ EÏÈ¿Ú «ŸÙ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈ΋, Ô ¿ÓÙÚ·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi˜». -¢.T.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 27


SKATE BOARDING

IN ATHENS 3 ŒÂÂÂÂÚ¯ÂÙ·È! °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Athens Voice ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi Ù˘ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ (οو ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜) Ì ÙÔ˘˜ skaters fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. TÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 IÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ (Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ YÂÚÓÔÌ·Ú¯›·˜ AıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) ÙÔÓ 3Ô ¶ANE§§HNIO ¢IA°øNI™MO “Skateboarding in Athens 3”, Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· η› ÙÔ Û·Óȉ¿ÎÈ! °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 6 ÒÚ˜ ı· ‰Â›Ù ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ riders Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· Ì ٷ skate ÙÔ˘˜, Ó· οÓÔ˘Ó Ù· Â͈ÊÚÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÎfiÏ· Î·È Ó· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ú¤· Ì fiÏË ÙËÓ ·ıËÓ·ï΋ ÓÂÔÏ·›·, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ‰ÒÚ·, Ì ‚Ú·‚›·, Ì ÔÏϤ˜ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ Û·Ó ı·٤˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÈÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Î·È ı·̷ÙÈÎfi ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘, Á‡Úˆ ÛÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ. H ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈxÙ‹ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜! -¢.T.

36

∞ºπ∂ƒøª∂¡√ ∂•∞πƒ∂Δπ∫∞ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ 3Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi skateboarding, ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ A.V. Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ¿ÊıÔÓ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ skate. E›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ŒÏÏËÓ˜ skaters ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Î·È ÙÔ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ skateboarding, Damian Argi. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Dedicated 1997-2007”, ¤Î‰ÔÛË Ù˘ A.V. books, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Î·È ÙfiÔÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË skateboarding ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. TÔ ‚È‚Ï›Ô Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ 22/6 ÛÙÔÓ 3Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi skate. £· ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ Â›Û˘ Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Î·È Ù· skate shops Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. “Dedicated 1997-2007”, ÂΉfiÛÂȘ A.V. books, ÛÂÏ. 98, ú 15

28 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 29


37

38 °PAMMH 400 K¿Ó ÙÔÓ KÈÓ¤˙Ô Î·È Á‡ÚÓ· ÙËÓ Aı‹Ó· ̠ψÊÔÚÂ›Ô °È· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, οı ̤ڷ, ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÛÔ˘. B¿Ï ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÔ˘ Ì˯·Ó‹, ‰È¿ÏÂÍ ·Ú¤· Î·È Ì˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ψÊÔÚ›· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 400. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ «AÍÈÔı¤·Ù· ÔÏfiÙ˘ Aı‹Ó·˜» Ô˘ Û ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÙË ‰ÂȘ fi● ¢ÚÔÌ ı INFO: ‡ÓÙ·È Î¿ ÈÔ ÁÌ·ÙÔÔ ÚÈ ÙȘ 21.00, · ˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â˜ ÔÙ¤. TȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ ¤¯ÂȘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÚ  : È· Á 0 ̤¯ È·fi ÙȘ 7.3 Û¤ÍÂÈ ‹‰Ë, ·ÊÔ‡ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó „ËϤ˜ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ̤۷ ̤ڷ · ·. ● ¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ ‹Ú Ò EÈÛÈÙ ‹ ● ÈÛ . Ì ¿ Ù¿ Ó  · ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ‰›Ï· ÛÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜. ™Â οı ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ï 80 Ì 90 · ÙÔ ·ÁÔÚ¿‰ÚÔÌ‹˜: ÔÚ›˜ Ó Ï¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔ‰fi˜ Ô˘ Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ (M . 5 ÚÈÔ: ú ËÌ·, ·Ï ÂÚÈfiÚÈ· ÛÙÔ fi¯ · ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ Û οı ÛÙ¿ÛË Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÁÈ· ÛÂȘ Ì¤Û 24ˆÚÔ Î·È ÁÈ·  fiÏ· Ù· ÙÔ ˜ ÁÈ· fiÏÔ fi ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Û Ï›ÁÔ ÓÈÒıÂȘ KÈÓ¤˙Ô˜. (ø, ÌÈÔ‡ÙÈÊÔ˘Ï! KÏÈÎ!) Ì ÂÙ·ÊÔÚ¿

ÛÙÔ ·ÚÈı ̤۷ Ì·˙È΋˜ Ì ÂÚÈÛÛfi ‰ËÌfiÛÈ· ˜ fiÏ˘). ● °È· 85 ‹ 1 ÂÓÙfi˜ ÙË ÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔ ÙÂÚ·: ÙË ÙÔ oasa.gr Ì˜ Û

™TA™EI™: * AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô * OÌfiÓÔÈ· * æ˘ÚÚ‹ * KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ * £ËÛÂ›Ô * MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ * B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ AÁÔÚ¿ * ¶Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ * ™‡ÓÙ·ÁÌ· * MÔ˘ÛÂ›Ô * MÂÓ¿ÎË * EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË * AÌÂÏfiÎËÔÈ * EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË * ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ * ¶Ï¿Î· * AÎÚfiÔÏË * N·fi˜ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ * BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ * ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ * OÌfiÓÔÈ· * AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô * Ftaschamen Fraulein, katevite bitte! ¢IA¢POMH: B·Û. HÚ·ÎÏ›Ԣ > ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ > ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ > EÚÌÔ‡ > AıËÓ¿˜ > ™Ù·‰›Ô˘ > ŸıˆÓÔ˜ > §ÂˆÊ. B·Û. ™ÔÊ›·˜ > §ÂˆÊ. B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ > §ÂˆÊ. B·Û. AÌ·Ï›·˜ > PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÏÈ > §ÂˆÊ. AÓ‰Ú¤· ™˘ÁÁÚÔ‡ > §ÂˆÊ. B·Û. AÌ·Ï›·˜ > ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ > B·Û. HÚ·ÎÏ›Ԣ -MYP™INH §IONAPAKH

SUMMER CITY BEAT Club ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ™ËÌ›ˆÛ Ô‡ ı· ‰ÂȘ ÎfiÛÌÔ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

ÙÔÓ DJ Viton Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È guests ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ Club 22 ÙÔ Caminito, carribean grooves, latin ÎÈ Âȉ›ÍÂȘ capoeira (§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, ºÏÔ›Û‚Ô˜). ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ Vinilio Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ disco meets «·¿ÎÈ·» ÎfiÓÛÂÙ ÛÙÔ Riba’s ÛÙË B¿ÚÎÈ˙·.Δ√ SOUNDTRACK Δ√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À

TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY Villa Mercedes ÙÔ˘ B·Û›ÏË TÛÈÏȯڋÛÙÔ˘, Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›·. §Â˜ Ô «TÛ›ÏÈ» Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Ù¿ÛË; Mainstream Û˘ÓÙ·Á‹ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ Û ÛÔÎÔÏ·Ù› ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. (AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Î·È T˙·Ê¤ÚË 11, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886)

On The Road, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ fiÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ. M resident ÙoÓ Lefty Î·È Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ô˘ ·ÚÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ dance. (AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1,

¶¿Ì ÚÔ˜ ·Ú·Ï›·: Babae Ì ٷ ͇ÏÈÓ· ÓÙÂÎ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ı¿Ï·ÛÛ·. K¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ô N›ÎÔ˜ BÔ˘ÚÏÈÒÙ˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û¤ÍÈ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÔÈ Onirama ·›˙Ô˘Ó live. (§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, 210 8941.620)

Envy Mediterraneo §›ÁÔ mainstream, Ï›ÁÔ r’n’b, ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Â›Ó·È Ë ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ·Ú·Ïȷ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ (¶Ï·˙ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿, 210 9852.994-5)

Z¿ÂÈÔ, 210 3478.716,

EΛ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ ÕÌÌÔ˜ (210 8942.788) ÛÙÔ ∫·Ú¿‚È Ì ›ÛÙ· Ì K·ÚÚ¿ - MÂÚÎÔ‡ÚË - XÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È club. To Mao Summer (¢È·‰fi¯Ô˘

210 3467.206).

¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210

Vitrine ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙËÓ Aı‹Ó·. K˘ÚÈϤ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ ËÌÈ΢ÎÏÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È r’n’b ÛÙ· dexx, ÂÏ·ÊÚÒ˜ posh ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

8944.048), ÙÔ Shisha Summer Club (™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, 210 4834.190) Î·È ÙÔ Galea

(M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109)

30 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

(¶Ï·˙ BԇϷ˜ - EÈÚËÓÈÎfi˜, 210 8944.990). T· dance ÚÔÛ¯‹-

Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÎÚ·Ù¿Ó ÔÈ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ Dekko (¶Ï·˙ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿, 210 3630.145) ÌÂ

Downtown: O Sasha ÛÙÔ Luv ÛÙȘ 22/6 (EÚÌÔ‡ & AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1). ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Dave Tarrida Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ K‡‚Ô (EÚÌÔ‡ & £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159). TÚ›Ù˜ -™¿‚‚·Ù· Ô

°ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘ ÛÙËÓ Inoteka (¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446). ΔÔ Soul ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ «ÙÚoÈοÏÈ·» ·˘Ï‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ DJ Mehdi ÛÙȘ 5/7 (E˘Ú˘›‰Ô˘ 65, 210 3310.907). ™ÙËÓ A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Ô‡Ì ˯ËÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË Î¿ÔÈ·˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ¶Ï·ÛÙÂÏ›ÓË Î·È M·‡ÚË °¿Ù·. TÔ ÕÛÙÚÔÓ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §·˙·Ú›‰Ë (T¿ÎË 3). ™ÙÔ Yoga Bala Ù· ¿ÚÙÈ ÙˆÓ Outro (P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7). ™ÙÔ Cariocas ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ™¯›ÓÔ˘ ÛÙÔ AÏÂÔ¯ÒÚÈ Ô Joe Clausell (24/6) Î·È ÔÈ Quentin Harris, Timmy Regisford, Dj Spinna, CJ Jeff Î·È Locomondo (live) ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K·Ï¤˜ ‚Ô˘ÙȤ˜... ∞

39

AÓ·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ ‹¯Ô Ó¤ˆÓ cool ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ New Young Pony Club, Ô˘ ıÂÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ single Ice Cream, ·fi ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Fantastic Playroom. ºÚÂÛη‰Ô‡Ú·, ϤÌÂ. ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ ËÏÈÔη̤ÓÔ ‡ÊÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ (Ì ÂÁÁ‡ËÛË ·Ó‚·Ṳ̂Ó˘ ‰È¿ıÂÛ˘) ÙȘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÙˆÓ: ñ Lucky Soul: The Great Unwanted ñ Mark Ronson: Version ñ Super Cool - California Soul Vol.II @ Ubiquity ñ Speedometer: Four Flights Up ñ Nostalgia 77: Everything Under The Sun ñ !!!: Must Be the Moon ñ The Sea and Cake: Everybody ñ Charlotte Hatherley: The Deep Blue ñ DJ Kicks: Mixed By Hot Chip -°.¢.

41

ALLOU FUN PARK

40

ºfiÚ· ÙÔ Ì·ÁÈfi ÛÔ˘ ·fi ̤۷ ÁÈ·Ù› Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‚Ú¤ÍÈÌÔ, ·ÏÏ¿ don’t worry ¤¯ÂÈ ÂȉÈο ÛÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈ·. NÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜, ÙÚÔ¯fi˜, ÙÚÂÓ¿ÎÈ· ÙÚÂÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÂÈÚ·ÙÈÎfi ηڿ‚È, shock tower ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ (·fiÙÔÌË Î·Ù·‚‡ıÈÛË ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜), ÌÔ˘ÁÂÏÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ «ÛÊ˘Ú›» Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ʤÚÓÂÈ «Ù· ¿Óˆ οو» (Ù· ‚ϤÂȘ fiÏ·, ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÛÔ˘ Ϥˆ), 5X5 Î·È Ôχ ÍÂÊ¿Óو̷ ·fi ÓˆÚ›˜, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. M¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ Ôχ ·È¯Ó›‰È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË. A! K·È ˆÚ·›· ˙·¯·ÚˆÙ¿ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÂÚ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. AÓ ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·. -E.A.

Allou Fun Park, K·Ó·ÈÙÛÂÚ‹ 5, AÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË (ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË Î·È KËÊÈÛÔ‡), 210 4256.990

MAX YOUR VOICE

H Pepsi Max ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi happening ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË» ÙËÓ K˘Úȷ΋ 15 IÔ˘Ï›Ô˘. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ KÒÛÙ·˜ ™ËÌ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Û ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È DJ G. Pal. M¿ı Ò˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ÛÙÔ www.maxyourvoice.gr. ¢È¿‰ˆÛ¤ ÙÔ! -E.A.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 31


42

∞¡∞∑∏Δø¡Δ∞™ μπ¡π§π∞

43

B˘ı›ÛÔ˘ ÛÙÔ Bazaar BÈÓÈÏ›ˆÓ ÙÔ˘ Forum Ù˘ FNAC. Afi 18 ̤¯ÚÈ 23 IÔ˘Ó›Ô˘ Ù· 33¿ÚÈ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯¤ÚÈ·. æ¿Í ٷ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÛÔ˘, ·ÁfiÚ·Û ¢ηÈڛ˜, οÓ ‰ÒÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ʤÚÂȘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ‚ÈÓ›ÏÈ· Î·È Ó· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û Mp3. A, Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi ÛÎÔfi: Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ Action Aid. ŸÏË Ë̤ڷ ÛÙË «Á·ÏÏÈ΋ ·ÚÔÈΛ·» Ù˘ FNAC ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ.

K. BHTA

44

Mix’n’match ÛÙËÓ Ô‰fi BÔ˘Ù¿‰ˆÓ Δ˘ BA™π∞™ T∑∞¡∞∫Aƒ∏ K·È ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Èηӿ Ó· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÂÍË È¿Ù·, ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÙÔ °Î¿˙È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉ·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÔÈ·fi ÙȘ ÈÔ hot ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, fi- Ô˘‰‹ÔÙ date ÊÈÏÔ‰ÔÍ›˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÔ› ¯ˆÚ¿Ó (·ÏÙÂÚÓ·ÙÈ‚¿- ÚÔÌ·ÓÙÈο. ŒÓÙÔÓÔ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ˘˜ ¤Íˆ ‰Â˜, ÛÎ˘Ï¿‰Â˜, gay, ΢ÚÈϤ‰Â˜, intellectual ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Î‹Ô˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù‡ÔÈ), οı ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÔÎÙ¿- ·Ú½ÛÙÈΘ ÛÙÈÁ̤˜. ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· Î·È Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Î¿ı ÛÙ¤· ¿ÊÈÍË ÛÙË BÔ˘Ù¿Pasta 8, 210 INFO: 5 Ófi ·˘Ù‹˜ Ù˘ mix’n’match ‰ˆÓ ÙÔ Café del Sol, ÌÂ Ó ˆ ‰ : BÔ˘Ù¿ LaVista ʤ-ÌÈÛÙÚfi ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¿ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜ Û fi,ÙÈ Á‡ÛË ı¤· 2K 8, 3462.09 8: BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 4 ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÂȘ, 8 Û·Ï¿Ù˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ 4 Ó ˆ l: ‰ o S BÔ˘Ù¿ afé del 3.729 C ˘Ù¿BÔ˘Ù¿‰Â˜, ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔ Á¤ÎfiÛÌÔ Î·È ¿ÏÏ· snacks. 1 Ô 4 B 3 : 0 n 1 2 oxto ·ÙÚÔ ˆÓ 44 H ÓÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÚȺÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÌÔÚBÔ˘Ù¿‰ 0 3413.395 £¤ 0 21 ‰ˆÓ 42, Ô˘Ù¿‰ˆÓ 34, 21 ‰ˆÓ ÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÎÈ ¤Ó· ΢ÚÙfi B Ù¿ ™¯Â‰›·: Gazarte: BÔ˘ MÔ›8 Û˘¯Ó¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÈÂÂÓ˘‰ÚÂ›Ô Ì Ôχ¯ÚˆÌ· 3477.44 0 3460.342 45 Ô˘ 1 ¯ 32-34, 2 Ù¿‰ˆÓ Î·È I¿Î Ú›˜ Î·È È¤ÚÂȘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô „¿ÚÈ· ÁÈ· „˘¯Â‰ÂÏÈÎÔ‡˜ ˘ Ú˜: BÔ 0 3472.729 ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ 18, 21 ÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú¯·›Ô ‰‹ÌÔ Ô˘ ‚ÚÈÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. º·ÁËÙfi all day ÛÎfiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ KËÊÈÛfi Î·È ÛÙÔ long ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢›˘ÏÔ, Ë BÔ˘Ù¿‰ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·- ÍÂÓ‡¯ÙÈ ı·ÌÒÓ˜. ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ «ÈÂÚfi» ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ηıÒ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Á›ÓÂÙ·È ·È ÂÓÒ ÛÙÔ Hoxton ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ «ÚÔÛ·ÓËÌ·» Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‚Ú¿‰˘ Ì ʷÁËÙfi Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÍËÌÂÚÒÌ·- Jarvis Cocker, ÙÔÓ Alexander McQueen Ù· Ì ÔÙ¿ Î·È ·ÙÂÓ›ÛÂȘ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. Î·È ÙÔÓ Gael Garcia Bernal, ÙÔ Hoxton ÛÙÔ °Î¿˙È ·ÓÙ··ÓÙ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘- Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È lifestyle Δ‡Ô˘ fiψ˜, ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ ‚Ú›- Î·È all star djs. πndustrial ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ ÛÎÂÙ·È ÙÔ Pasta La Vista, ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜, alternative Î·È ÌË Îfiοı pasta friend Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÌÔ˜ Ô˘ ¯·˙‡ÂÈ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎÙÔ˘ Î·È Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤ÛÂȘ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜) Î·È boozing Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹- ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ djs, fiˆ˜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ TÛ¿‚·ÏÔ˘ (ÂȉÈ΋ ÛÂÈ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 13.00. ÌÓ›· ÁÈ· Ù· 80s ÎÔÏÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÚÒÂÈ, Î¿Ô ¯·Ï·Úfi Î·È ‹ÚÂÌÔ Î·Ê¤-ÌÈÛÙÚfi ı ¶¤ÌÙË), ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË (¶·Ú·Û΢‹) BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, Ì ÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ 40s Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢Ô‡Î· (™¿‚‚·ÙÔ). ™Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ ÛÔÚÌ¤ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Î·È Ù· Û˘Ó ÙÔ ·›ıÚÈÔ.

¡

A

Δ

32 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ™¯Â‰›·, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÔÈΛϘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿. EÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ (·Ï·ÈfiÙÂÚË) «™˘Á¯ÒÚÂÛË» Ù˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘.

ŒÓ· tribute album ÁÈ· ÙÔÓ K. B‹Ù·. TÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ Ì˘·Ïfi ÂÓ¤Ó¢ÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ urban ÂÌÌÔÓ¤˜ Î·È Ù· ÌÂÙÚÔÓÔÌÈο beats ÙÔ˘˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜ Ô˘ Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ Stereo Nova, ÂÍ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï ·fi ¤Ó·Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ. Afi ÙÔ «™Ù¤ÚÂÔ Nfi‚·» ÙÔ˘ ’92 ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÊÂÙÈÓfi «2» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô K. B‹Ù· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ electronica, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ Û one-way ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù·: «H ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘», «¢ˆ˜ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË Á‡ÛË», «X·˙fi ·È‰›», Ì·˙› Ì rarities Î·È ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ («TÔ ÛÎ˘Ï›», “Train”) Ó· ‰È·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜, electronica, post-rock ÂÎÙÂϤÛÂȘ ·fi 12 Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ·Á·Ô‡Ó. O K. B‹Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÔÚ¯ËÛÙÚÈÎfi “Like a Rainbow”, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰Ò. M ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙË Multitrab Productions Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ, Î·È ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ Athens Voice, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙË Sony/BMG Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Multitrab Productions Î·È ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. -°πøƒ°√™ ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™

È· οÙÈ ÈÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ (fiÙ ı· ηٷÚÁËı› ·˘Ùfi˜ Ô fiÚÔ˜;) ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Gazarte, live ÛÎËÓ‹ Ì ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· (ʤÙÔ˜ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, •˘‰¿Î˘-AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, ÙÔ ÙÚ›Ô ¶·Û·Ï¿-K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜-PÂÌÔ‡ÙÛÈη, XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘-M¿Ì·ÏË). øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·ÌÊÈı·ÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. Bar-restaurant ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·È Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ, Ì ٷڿÙÛ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.

°

È· ÚÔÎ Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ· Î·È chillout out οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi, ¤ÚÓ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙȘ 45 MÔ›Ú˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi New Order Î·È Smiths Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Û Lenny Kravitz Î·È Avril Lavigne. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÛÙÔ industrial ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ T¯ÓfiÔÏ˘. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ÙˆÓ Dear Dark Star. ∞

°

45

THE MOVEMENT SESSIONS - A TRIBUTE TO K. BHTA H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· ( 10 ) CD Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ “MOVEMENT SESSIONS” ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Sony/BMG. AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

H I™TOPIA TøN ¢HMøN

¢‡Ô ‰‹ÌÔÈ Ì ÚfiÛˆÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ì ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. OÈ ¢‹ÌÔÈ KËÊÈÛÈ¿˜ Î·È A¯·ÚÓÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ô Î·ı¤Ó·˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜: §ÂˆÊ. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ 76, MÂÓ›‰È, ¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ A¯·ÚÓÒÓ, 210 2466.122, & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿ 30 & K·ÛÛ·‚¤ÙË, KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.560. N· ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô. -¢.T.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 33


ª∞ƒø ∫√Àƒ∏

THIS IS ACROPOLIS etc ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ϤÔÓ fiÙ ı· Û·˜ ¿Ó Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË! K¿Ó’ ÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘! ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÚÂ Î·È Ï›ÁË Î·Ï‹ ‚Ô‹ıÂÈ·: H Aı‹Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ (Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ) ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÓ·Á‹ÛÂˆÓ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡˜ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΢ÎÏÔÊÔÚ› οı 3ÌËÓÔ Î·È ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. °È· ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ: ¶fiÙÂ;

TÈ ı· ‰Ô‡ÌÂ;

¶ÔÈo˜ ı· ÌÂ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ;

™¿‚.16/6

* EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË * O‰fi˜ AÈfiÏÔ˘

M·ÚȤÙÙ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50) ™Ù¤ÏÏ· °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ AÁ. EÈÚ‹Ó˘)

K˘Ú. 17/6

* NfiÙÈ· KÏÈÙ‡˜ AÎÚÔfiψ˜

NÈÎÔϤٷ ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Â›

* ¶Ó‡Î·: §fiÊÔ˜ N˘ÌÊÒÓ, §fiÊÔ˜ MÔ˘ÛÒÓ, ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ * MÔ˘ÛÂ›Ô IÛÏ·ÌÈ΋˜ T¤¯Ó˘

K·ÛÛ¿Ó‰Ú· ¶ÔÚÈÒÙË (ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §Ô˘Ì·Ú‰È¿Ú˘,

46

OI ™TA£MOI KAI TA ¶ANEPIA

47

™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› MÂÙÚfi, ¿Ú· Ó¤ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÙÔ›·. MÈ· ÂχıÂÚË Ì¤Ú·, ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. N· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹ (3), ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Ò˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, EÏ·ÈÒÓ· Î·È AÈÁ¿Ïˆ. EÈÛÙÚ¤ÊÂȘ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·›ÚÓÂȘ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË (2) ÁÈ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. BÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ¤ÍÔ‰Ô «BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË». X·˙‡ÂȘ ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ٷ ·Ó¤ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜. TÛ¿ÓÙ˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, cd, οÏÙÛ˜, fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È, Î·È ÂÚ·Ù¿˜ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ ¤Ó· fi‰È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÎÔÛÌ›· (Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ). EÈÛÙÚ¤ÊÂȘ OÌfiÓÔÈ· Î·È ÂÚÓ¿˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 1 ÙÔ˘ H™A¶, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ÌÈÛ‹ ÛÈı·Ì‹ ÂχıÂÚË ·fi Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ó¤ÚÈ·. √È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜. AÓ ı˜, ÂÈÛΤÙÂÛ·È Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô «HÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ™È‰ËÚfi‰ÚÔ̈ӻ (¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 9.00-14.00 Î·È 17.0020.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ‰ˆÚ¿Ó), Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ˘· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. -¢.T.

Ù˘ ¢. AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘) ºÈÏÔ¿Ô˘)

AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ KÔÛÎÈÓ¿˜ (›ÛÔ‰Ô˜ AÁ›ˆÓ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜)

* H Aı‹Ó· ·fi ÙÔ 19Ô ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·

°È¿ÓÓ· ¢Ô˘Ú¿ÌÂË (›ÛÔ‰Ô˜ Y. E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â› Ù˘ B·Û. ™ÔÊ›·˜)

™¿‚. 23/6

* EıÓÈ΋ °Ï˘ÙÔı‹ÎË

X¿ÚȘ BÂÏ·¯Ô˘Ù¿ÎÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ °Ô˘‰‹ Â› Ù˘ §. K·Ù¯¿ÎË ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘)

°ÂˆÚÁ›· TfiÁη (›ÛÔ‰Ô˜ Â› Ù˘ B·Û. ™ÔÊ›·˜)

* EıÓÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™˘ÏÏÔÁ‹ KÂÚ·ÌÈ΋˜ * MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ XÒÚÔ˜ EÏÂ˘Û›Ó·˜ * MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘ Î·È PˆÌ·˚΋ AÁÔÚ¿ * ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË

NÈÎÔϤٷ ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ MÔ˘Û›Ԣ, ¶·ÙËÛ›ˆÓ) °ÂˆÚÁ›· TfiÁη (›ÛÔ‰Ô˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, IÂÚ¿˜ AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ KÔÛÎÈÓ¿˜ (›ÛÔ‰Ô˜ MÔ˘Û›Ԣ T˙·Ì›, Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ)

M·ÚȤÙÙ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘) A, Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ: OÈ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È K˘Úȷ΋˜.

34 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

∂ƒÃ∂Δ∞π Δ√ §√Àμƒ√

O‰Ô‡ 1 & °ÎÈfiη, Ï. EÏÂ˘Û›Ó·˜)

-M.§.

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

K˘Ú. 24/6

* Z¿ÂÈÔ Î·È EıÓÈÎfi˜ K‹Ô˜

48

O ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. MfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ÁχÙË ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ, Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Â‰Ò Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÁÏ˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó, ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. Afi IÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ EıÓÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.717 -°.∞.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 35


49

OI ™YNAY§IE™ TOY KA§OKAIPIOY

50

¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 22 IÔ˘Ó›Ô˘

H ™KHNH TH™ ATHENS VOICE ™TH °IOPTH TH™ MOY™IKH™! ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Û·Ó Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·; K¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ̤ڷ ¤¯Ô˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. AÓ ÙÔ Í¤¯·Û˜, Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÚ›ÛË, ·Ó fi¯È ı· Û ‰ˆ ÂΛ. ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 22 IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·Ù¿ÎÈ... H °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË Ì ‹¯Ô˘˜ οı ›‰Ô˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡. ™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÛÙËÓ KÔÙ˙È¿, ÛÙË M·‚›ÏË, ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·... £· Â›Ó·È ÂΛ ÔÈ Wanna Be James, ÔÈ My Wet Calvin, ÔÈ MËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· T˘ÊÏ‹, Ô N›ÎÔ˜ X·Ï‚·Ù˙‹˜, ÔÈ Polaroid,ÔÈ KfiÚ ⁄‰ÚÔ, ÔÈ Matisse (ʈÙfi) Î·È ÔÈ Marsheaux. K·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›! Look for us, ı· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ ÂΛ! 36 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

°ÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Ì ‹¯Ô˘˜, Ù· ı¤·ÙÚ·, Ù· ÛÙ¿‰È· Î·È ÙȘ Ï·Ù›˜ Ì ÎfiÛÌÔ Î·È groovy, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ͤӷ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÌÚÔÛÙ¿ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∞.V. ÙۤηÚÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

ñ Ejekt Festival - Beastie Boys / Underworld / Madness - 16/6 - °‹Â‰Ô Baseball ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ñ Scorpions / Joe Cocker / Juliette & the Liks 18/6 - K·Ú·˚ÛοÎË ñ Laurie Anderson - 19/6 - HÚÒ‰ÂÈÔ ñ Alice Cooper - 21/6 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Jethro Tull - 22/6 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ (23/6 HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 25/6 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 26/6 §¿ÚÈÛ·) ñ Evanescence - 23/6 - K·Ú·˚ÛοÎË ñ Dolores O’Riordan - 23/6 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Ayo - 26/6 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Buena Vista Social Club - 28/6 - £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ (25/6 HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 27/6 ¶¿ÙÚ·, 29/6 ¶Ú¤‚Â˙·) ñ CocoRosie - 29/6 - £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ (+ Mary and the Boy) ñ Rockwave Festival - Robert Plant / Europe (Î·È ¿ÏÏÔÈ) - 29/6. Heaven and Hell / Dream Theatre (Î.¿.)- 1/7. Metallica / Mastodon (Î·È ¿ÏÏÔÈ) - 3/7 - M·Ï·Î¿Û· ñ George Clinton & P-Funk All Stars - 30/6 - £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ñ Groove Armada - 2/7 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Lila Downs - £¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘ (2/7 ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·) ñ Fairuz - 5/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ ñ Ojos de Brujo - 5/7 - £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ (+ Pallyria + A¯. ¶ÂÚÛ›‰Ë˜) ñ Gagarin Open Air Festival - Iggy Pop + Stooges / Mudhoney / Mark Lanegan - 5/7. °. AÁÁÂϿη˜ + EÈÛΤÙ˜ / Last Drive / ¢È¿Ê·Ó· KÚ›Ó· / ¶. ¶·˘Ï›‰Ë˜ + B-Movies / Lost Bodies - 6/7. Paradise Lost / Type O Negative / Rotting Christ - 8/7. Kaiser Chiefs / Long Blondes / Good Shoes - 9/7. Calexico / Beirut / Sophie Solomon / A Hawk and a Hawksaw - 10/7 (Á‹Â‰Ô Baseball), Joe Satriani Î.¿. - 11/7. - EÏÏËÓÈÎfi ñ Saint Etienne - 6/7 - £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ñ Cesaria Evora - 8/7 - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜ ñ Elvis Costello & Allen Toussaint - 10/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ ñ Snoop Dogg - 10/7 - EÏÏËÓÈÎfi, Á‹Â‰Ô Baseball ñ B-52s - 17/7 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Roots + dj Shadow - 17/7 - ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ñ Fly Beeyond Festival - Avril Lavigne / Rasmus 17/7. James / Air / Tori Amos - 18/7. Pink / Sugababes - 19/7 - OÏ˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ (ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜) ñ Synch Festival - Fischerspooner / Front 242 / !!! / Mim / Bonobo / Alex Hacke / Dread Astaire / Biomass / Blend Sextet / Î.¿. - 22, 23, 24/7 - T¯ÓfiÔÏË ñ Blues Brothers Band - 25/7 - °‹Â‰Ô Softball ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ñ Dee Dee Bridgewater - 25/7 - §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ñ Norah Jones + M. Ward - 25/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ ñ George Michael - 26/7 - O.A.K.A. ñ Terravibe Festival - Smashing Pumpkins / Manic Street Preachers / Kasabian - 29/8 - M·Ï·Î¿Û·. ∞


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 37


38 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


51 T· ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ Athens Voice A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Athens Voice ÛÙË ÛÎËÓ‹. TÔ LOOKmag Î·È ÙÔ HOMEmag ı· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ· stands ‰ˆÚÂ¿Ó (free press) Î·È ÙÔ SOUL ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· fiÏ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. E›Ó·È fiÌÔÚÊ·, Â›Ó·È ¤Í˘Ó·, ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Í¤ÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ηÏÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· „¿ÍÂÙÂ;

14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 39


12o ºÂÛÙÈ‚¿Ï BABE§ ÛÙÔ °Î¿˙È

∞ÛÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ

TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

ÊÙ·Û ͷӿ Ë ÒÚ·. §›ÁÔ ÈÔ ÓˆÚ›˜, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚË. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎfiÌÈΘ Ù˘ B·‚¤Ï ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. °È· ‰ˆ‰¤Î·ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔ Û˘Ó‹ıË ÙfiÔ ÙÔ˘ «Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜», ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ °Î¿˙È. ŒÓ· event Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÌÈ· Û‡Ó·ÍË ÙˆÓ Ì˘ËÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. EÎÙfi˜ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ZÔÓÎ! H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È

Œ

·ÚÓËÙÈ΋. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ù· ÎfiÌÈΘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿, Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (remember Gorillaz?), ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Ï¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ËÁ·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ «T¯ÓfiÔÏ˘». N· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì›Ú·˜, Ó· ‰È·Û·Ï‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Ù¿ÍË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ (·fi Û‹ÌÂÚ·, 14, ̤¯ÚÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 17 IÔ˘Ó›Ô˘) ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. º¤ÙÔ˜ Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. T· ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë strips ‰ÂÓ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ

ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. AÏÏ¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ˘ ÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë fiÏË. O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È «AÛÙÈÎÔ› M‡ıÔÈ». ÿÛˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ·ÚÈÔ È¿ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Philip Druillet. M ٷ ÚˆÙfiÙ˘· «ÂÈÚËÓ¢ÙÈο» ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· design, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜ «O ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÕÛÙÚˆÓ». E›Û˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Ferenc Pinter, ÙÔÓ O‡ÁÁÚÔ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Â͈ʇÏÏˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ù· Û ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÕÏÏË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÎÔÌ›ÛÙ˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ urban legends concept Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «‰ÈÎÔ‡ Ì·˜» ºÒÙË ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë, ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË, ÙÔ˘ Soloup Î.¿. E›Û˘, ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Erer, Akgun Î.¿., ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÛ·Ófi Raul, ÙÔÓ πÙ·Ïfi Paolo Cossi Î·È ÙÔÓ Â›Û˘ πÙ·Ïfi Paper Resistance. °ÎÚ·Ê›ÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Carpe Diem, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔϤ˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, live. ™ËÌ›ˆÛÂ: 14/6 Te Mire Dhe Te Keqinj, 15/6 Radical Gee, Happy Dog Project, 16/6 Zebra Tracks, Dread Astaire Î·È 17/6 Under V Covers, Down & Out.

Danijel Zezelj Last but not least, Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Ô KÚÔ¿Ù˘ Danijel Zezelj, Ì ÙË ÛÔ˘‰·›· ηÚȤڷ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë performance Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ Jessica Lurie, ÛÙȘ 14 Î·È 15/6. K·È › ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ A.V. °È· ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·Ú¤· Ì ÙËÓ Jessica Lurie... TÔ “Dedicated to Chaos” Â›Ó·È ÌÈ· multimedia performance, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ live ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. H ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰ÈÙÙfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. MÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È Û slow motion ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. EÁÒ Û¯Â‰È¿˙ˆ Î·È Ë Jessica, Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·›˙ÂÈ Û·ÍfiʈÓÔ Î·È ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿. O ™‡ÚÔ˜ MÔÛ¯Ô‡Ù˘ Î·È Ô AfiÛÙÔÏÔ˜ K·ÏÙÛ¿˜ ı· Ì·˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Û ÓÙڷ̘ Î·È Ì¿ÛÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·... ™›ÁÔ˘Ú· Ô Munoz, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙ·˜. AÎfiÌ· ÔÈ Breccia, Topi, Andrea Pazienza, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·Ó·Î¿Ï˘„· Î·È ÙÔÓ Raul. EÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ¤Ì·ı· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙, ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÂΛ. E›Û˘ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. BϤˆ ÙÔ ÛÙÈÏ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÊÂÙËÚ›·˜. ™Ô‡‰·Û· ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ Z¿ÁÎÚÂÌ. ŒÊ˘Á· ·fi ÙË ¯ÒÚ· fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ 1991. Œ˙ËÛ· ·fi ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÙÔ ™È¿ÙÏ, Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ Ì·˙› Ì ÙËÓ Jessica ÛÙÔ MÚÔ‡ÎÏÈÓ. O fiÏÂÌÔ˜ Ì ÛËÌ¿‰Â„Â, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ˙ÒÔ. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ıÂ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ¿ÌÌÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÛ·È Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿˜. K¿ı ̛· ̤ڷ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. °È· ÙÔ post-grunge ™È¿ÙÏ... TÔ grunge Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· media Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ¢ÂÓ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ™ÙË ÌÂÛÔ‰˘ÙÈ΋ AÌÂÚÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ‰˘Ó·Ùfi ηʤ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂȘ ͇ÓÈÔ˜. O Cobain ˙Ô‡Û Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ™È¿ÙÏ, fiÔ˘ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹Ù·Ó ÊıËÓfi Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ¯ÚfiÓÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛÂ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ grunge, ·ÏÏ¿ Ë Microsoft. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·Ó¿-

12o INFO: BE§ A§ BA

ºE™TIB » °Î¿˙È, ÔÏË «T¯Ófi - K˘Úȷ΋ 17 4 1 ÙË  Ì ¶¤ ÂÈÙÔ˘Ú, ÒÚ˜ Ï 18.00IÔ˘Ó›Ô˘ Ú. · Ì.-¶ Á›·˜: ¶¤ ‚.-K˘Ú. 11.00¿ ™ 4.00, 24.00, 18.00-2 15.00 & Ë Â›ÛÔ‰Ô˜. Ú ÂχıÂ

PAPER RESISTANCE

40 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


ÎÚÈ‚Ë Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ grunge. °È· ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘... ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÛÈÌÈÛÙ‹˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÈÛÙ‡ˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÈ¿, Ë ÂÏ›‰· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚ›ٷÈ. AÓ ıˆÚԇ̠ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙfiÙ ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˙ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÚÔ˙, ¤¯ÂÈ ·˘Ù·¿Ù˜. ◊ ÙÚÒÂÈ ÔÏÏ‹ ˙¿¯·ÚË. °È· ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘... AÓ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙȘ Áڿʈ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘, ‰Ô‡Ï„· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ DC Vertigo Î·È ÙË Marvel. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô Brian Azzarello, ÛÔ˘‰·›Ô˜ «·Ú·Ì˘ı¿˜» Î·È Ì¿ÛÙÂÚ ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ. °È· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÌÈÎ... °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ H¶A Ù· ÎfiÌÈΘ ‹Ù·Ó ›Ù ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηڤ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ›Ù ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ·È‰ÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜

ÙÔ˘ NÙ›ÛÓÂ˚. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È fi¯È Ù¤¯ÓË. H ηٿÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·Í ÛÙ· 60s Ì ٷ ÚÒÙ· ÎfiÌÈΘ ÁÈ· ÛÂÍ Î·È ÔÏÈÙÈ΋. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ù· graphic novels ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ “Maus” ÙÔ˘ Art Spiegelman. ™ÙËÓ E˘ÚÒË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· οˆ˜ ÈÔ ¤Í˘Ó·, ÂÎÊÚ·ÛÙÈο, ˙ˆÓÙ·Ó¿. MÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤ÚˆÙ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋, ·Á¿Ë Î·È ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ οı ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘. °È· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ ËÚÒˆÓ Î·È Ù˘ ÎfiÌÈÎ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÛÙÔ Ô ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘... OÈ ˘Âڋڈ˜ Â›Ó·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂʇÚÂÛË. ŒÓ·˜ ·È‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‚ϤÂȘ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘Ì‚fiψÓ. E›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi, fiÙ·Ó ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÔÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ ˘Âڋڈ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. AÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÌÈΘ, Ù·Èӛ˜, ‚È‚Ï›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. EÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰ÂȘ. TÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ Ô˘Ï¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¤Ó·Ù˘ Ù¤¯Ó˘... TÔ fiÚ·Ì¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈο ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi. K·È ·Ïfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ οÓÂÈ Î·Ï¿ ÎfiÌÈΘ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Ô˘ Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ, Ù· ÎfiÌÈΘ ı· ̤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿. ∞

52

PHILIP DRUILLET

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 41


53

MY WET CALVIN

A

TÔ free

TÔ ÊÂÙÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22/6. K·Ù¿ ÙȘ 6.00-6.30 Â›Ó·È Î·Ï¿; £· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ ÔÈ: Polaroid, MËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· T˘ÊÏ‹, KfiÚ ⁄‰ÚÔ, My Wet Calvin, N›ÎÔ˜ X·Ï‚·Ù˙‹˜, Marsheaux Î·È Matisse. (TËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û·˜ ԇ̠ÂÚÈÛ-

H °IOPTH TH™ MOY™IKH™ 21, 22, 23 IÔ˘Ó›Ô˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Î·È Ï·Ù›˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜

fi ÙfiÙ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë Athens Voice, ·Ó·Ï¿‚·Ì ӷ ÛÙ‹ÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÛÎËÓ‹, Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. Free is beautiful...

42 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ MAKH MH§ATOY

ÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ A.V.) H °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ÙÔ downtown ·ÔÎÙ¿ÂÈ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚ·Ù¿Ó ÛÙËÓ fiÏË. A’ fiϘ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÌfiÓÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ Ì·˜ ‰È¿ıÂÛË, Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, Ó· Â›Ó·È Ì·˙› Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. MÔÓ¿¯· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ͯ˘ı› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ó·

ÛÙËı› ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Î·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ù˘¯·›· ·fi ÌÈ· ·Ú¤·. MÔÓ¿¯· ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˙·Ì¿ÚÔ˘Ó... ™‡ÓÙ·ÁÌ·, KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, KÔÙ˙È¿, T¯ÓfiÔÏȘ, EıÓÈÎfi˜ K‹Ô˜, ÙÔ meeting point Ù˘ A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘, °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. E›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÔÏfiÎÏËÚË Î·È Â›Ó·È free. ¶·›˙Ô˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‰Âο‰Â˜ ÂÏÏËÓÈο ÁÎÚÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Í¤ÓÔÈ (·fi ʤÙÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ), οı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, BfiÏÔ˜, °È·ÓÓÈÙÛ¿, Iˆ¿ÓÓÈÓ·, K·Ú‰›ÙÛ·, K·ÙÂÚ›ÓË, §·Ì›·, §È‚·‰ÂÈ¿, ¶Ú¤‚Â˙·). ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜) ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ Raining Pleasure, ÔÈ Mikro Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Soundwave Ù˘ Coca-Cola: Cyanna, Wanna Be James, Katrin the Trill (Garbo), Gad, Liarbirds, Common Sense, A Dog Named Rodriguez, Christabel Etheriel, Goya’s Dream, Madame, Ion, An Orange End, Workaholics, Demerit. Ÿ,ÙÈ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Â›Ó·È Ì›· ·ÎfiÌË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Î¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙËı›ÙÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜: Us3, Transglobal Underground, Nostalgia 77, Blend sextet, Locomodo, Pfi‰Â˜, N›ÎÔ ¶·ÙÚÂÏ¿ÎË, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì TÛÔÙÛÒÓË Î·È ‰Âο‰Â˜ ·ÎfiÌË ÁÎÚÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. (ŸÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ: www.musicday.gr)


54

NOSTALGIA 77

OCTET ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °IøP°O ¢HMHTPAKO¶OY§O

B·ÛÈο Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÎÚÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Nostalgia 77 Â›Ó·È ¤Ó· ÛfiÏÔ project, fiÔ˘ Áڿʈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ó fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TÔ Octet Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiÔ˘ fiÏÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙȘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ.

M

TÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜; MÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·fi Ù· “Sevens & Eights” Î·È “The Impossible Equation”; ¢È·Û΢¤˜; £· ·›˙Ô˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏ· Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì... “Sevens Î·È Eights”, “Borderlands” Î·È “Everything under the sun” – Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ Â›Û˘!

¶fiÛÔ Û·˜ ÂËÚ¤·ÛÂ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ Sun Ra, Î·È ÁÈ·Ù›; O Sun Ra Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹, ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÁοÏÈ·Û ÙËÓ ·Û¿ÊÂÈ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ.

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÔÈ· Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ free downloading, Ù· mp3, ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ CD Î·È ÙÔ Ó¤Ô (ÂχıÂÚÔ) ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·ÎÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈ΋; NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ fiÏË Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ʛÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì·˜. E›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢Ùԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ô ÎfiÛÌÔ˜Ø Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ CD, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ downloads.

›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Î·È ÔÈ NÔstalgia 77 Octet, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ NÔstalgia 77 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô jazz Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ben Lamdin – ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·Û΢‹ Ô˘ ¤Î·Ó ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ NÔstalgia 77 ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Seven Nation Army” ÙˆÓ White Stripes. ¢Â˜ ÙÈ Â› ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Fnac.

°È·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔ 77; H ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ï‹ – ÁÂÓÓ‹ıËη ÙÔ 1977! ¶fiÛÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô Robert Luis Î·È Ë ·Ú¤· Ù˘ Tru Thoughts; M·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô Ì·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·-

Ì·Ù¿ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. £¤Ïˆ fiÏ· Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì·˜ Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ‹¯Ô, Î·È Ë Tru Thoughts Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ cool Û ·˘Ùfi. ™Â ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Ë jazz Î·È Ë electronica; TÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË nu-jazz ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË; £ÂˆÚÒ ÙË nu-jazz ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ÚÔηÏ› Û‡Á¯˘ÛË. EÓÓÔÒ ˆ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È electronica ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì οÔÈ· jazzy ÂÈÚÚÔ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ ·˘Ù‹ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi ¯ÔÚfi˜ ‹ electronica Î·È 10 ÙÔȘ ÂηÙfi jazz. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ هÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Î·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ jazz. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ó¤·

ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓË Examples of Twelves, Ì ¤Ó· fusion ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌo‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÛÌÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ; H ÎÔÛÌÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› – ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ. E¿Ó Â›Û·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΘ fiÙ·Ó ÎÔ›Ù·Á˜ ÌÈÎÚfi˜ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·. K˘ÎÏÔÊÔÚ‹Û·Ù ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Nostalgia 77 “Everything Under The Sun”. ¶fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ· 2 Û¯‹Ì·Ù·;

TÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›ÙÂ; AÁ¿Ë, ˙ˆ‹ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 43


55

KATA™TA™H ZEN To Sky Bar ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ St. George Lycabettus Î·È ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ... ηÏÔηÈÚÈÓfi ÂÍ‹˜, οı 12 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ZeNights Party. XÔÚfi˜, ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. flÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Anti-stress parties: 22.00, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 7290.111-9 -¢.T.

ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú· (ı¤· - ı¤ÛË - service). * Mayo (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066)

EÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤·... ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË. ™›ÁÔ˘ÚË ÂÈÏÔÁ‹. * K‡‚Ô˜ (EÚÌÔ‡ Î·È £ËÛÂ›Ô 7, 210 3243.159)

M·Ú¿ÎÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È funky Û ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ, Ì ٷڷÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÂÈ AÎÚfiÔÏË. TË ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. * M¤ÏÈ (EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 756.000) Bar-restaurant ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Û ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜. ™ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ¿ ÙÔ˘, ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Û ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· Î·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ȉ¤· §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, ıÚÔÓÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜... Ó˘¯ÙÔÊ¿ÁÔ˘˜ Û ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

59 T·Ú¿ÙÛ˜ MÔ˘Û›ˆÓ * MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË IÛÏ·ÌÈ΋˜ T¤¯Ó˘ (AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘ 12, 210 3671.030)

OI TAPAT™OBIOI Δ˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

§›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ÙÔ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ café. £¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ Î·È Ôχ ·ÏËıÈÓ‹, ·fi ÙȘ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È Ù· ÈÔ ÌÔÓ·¯Èο ÛËÌ›·. * MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ (N. ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321) OÈ

ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó. °È· ÙÔ ·ψÙfi ÙÔ˘ ·›ıÚÈÔ, ÙÔ Â·ÚΤ˜ menu Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹.

* MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË (KÙ‹ÚÈÔ O‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜,

56

Party ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÔ˘

¶¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ™OY (‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂȘ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, whateva). ¶·›ÚÓÂȘ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Ù˘ Ͽη˜ Î·È Ê·ÓÙ·˙ÈÒÓÂÛ·È ˆ˜ Â›Û·È ÛÙÔ NÙÔ˘Ì¿È. M ı¤· ÙȘ ÎÂÚ·›Â˜; TȘ ÎÂÚ·›Â˜. MÂÙ·-ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ı· ÙÔ ÂȘ Î·È Û’ ¤ÂÈÛ˜. ™ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· οÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, ·fi ·ÛÙÈ΋ ËÏÈÔıÂÚ·›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ party, mini Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ... H §Y¶HTEPH Δ√À PARTY T· Ì·ÏÏÈ¿: ¯Ù¤ÓÈÛÌ·/ÎÔ‡ÚÂÌ· ÛÙÔ Û˘ÓÔÈ-

ÎÈ·Îfi ÎÔÌً̈ÚÈÔ: ú 10-15. ™ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ›˜ ÙË Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚ›· ·ÏÏ¿ ÙÔ cult. ™Â Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË Ì ̷ÏÏ› New Kids on the Block; T· ÔÙ¿: ·Ó·„˘ÎÙÈο: ú 28-30/Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔÈ ¯˘ÌÔ›: ú 4/Ì›Ú˜ (Ï›ÁÔ ·’ fiϘ ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÙˆÓ 4 ‹ ÙˆÓ 6): ú 17/·ÏÎÔÔÏÔ‡¯·: ú 50. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂȘ Î·È Ù· ÚÂÊÂÓ¤ (ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ·, Â;). T· snack (·Ù·Ù¿ÎÈ·-ÍËÚÔ› ηÚÔ›): ú 10. ¶ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘Ì¤Ó˜ Pizza (ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ 3): ú 30. T· ·Ú·ÊÂÚÓ¿ÏÈ· (ηϷ̿ÎÈ·, Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ· Î.Ï.): ú 5. T· Ì·ÏfiÓÈ·: Δ· Ì·ÏfiÓÈ· ·fi ‹ÏÈÔÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ¯·Úˆ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ¿ÎÚˆ˜ ¯·Úˆ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¶¤ÓÙ ٤ÙÔÈ· Ó· ¿ÚÂȘ, ı· ÛÔ˘ ¤ÚıÔ˘Ó ú 10. 44 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

EȉÈο Âʤ: AÓ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂȘ fiÚÂÍË

Î·È ÁÈ· ÂȉÈο Âʤ, ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ù· ÔÔ›·, ·Ó Â›Ó·È Â‰¿ÊÔ˘˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. T· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó Û›ı˜ (‡„Ô˜ 3 Ì. Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1’) ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ú 80. T· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ηÓfiÓÈ· ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó glitter-ÎÔÌÊÂÙ› ú 20. O dj: ¢ÂÓ ı· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ. ¶·Ú·Î·Ï¿˜ ÙÔÓ ÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ Ù˘ ·Ú¤·˜. ¶ÔÙ›˙ÂȘ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Û·Ó ÂÚÁ¿ÙË ÛÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘. TÂÏÈ΋ Ï˘ËÙÂÚ‹: ú 270 ÂÚ›Ô˘. AÓ ·‰È·ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ì·ÏfiÓÈ· Î·È ÂȉÈο Âʤ, ÁÏÈÙÒÓÂȘ Ù· 100 ¢ÚÒÔ˘Ï·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ. (* TÈ̤˜ ·fi ÚÂÔÚÙ¿˙ ·ÁÔÚ¿˜ Û super market. M·ÏfiÓÈ· - ‚ÂÁÁ·ÏÈο - ÂȉÈο Âʤ - ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ: Seven Stars, N·˘Ï›Ô˘ 49, Aı‹Ó·, 210 5151.155)

57 T·Ú¿ÙÛ˜ •ÂÓԉԯ›ˆÓ

ÎÏ·›ÂÈ – ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È ÛÙ¤ÎÈ (ÁÈ· ÌÈ· special ‚Ú·‰È¿ ÙÔ ı˜). * St. George Lycabettus (210 7290.711 & 718,

210 3453.111) K·Ê¤˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ, Ì ı¤· ÙˆÓ Á‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ¯¿˙ÂÌ· ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ – ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË.

KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, §˘Î·‚ËÙÙfi˜) ™ÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘

ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› roof garden Î·È ÈÛ›Ó·. °ÂÓÈÎÒ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Sensia spa & Gym studio ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı˜. ™¯Â‰fiÓ Î·ÓÔÓÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ‰ËÏ·‰‹.

ÔÏ˘Î·Ù·60 T·Ú¿ÙÛ˜ ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÏ˘¯ÒÚˆÓ

* Fresh Hotel - Air Lounge: (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 26,

Ù˙È¿, 210 3743.000) ÕÏÏË ÌÈ· ı¤·-Ì˘ÛÙÈÎfi (Â-

210 5248.513-7) ¶ÈÛ›Ó·, bar Î·È a la carte Â-

ÎÙfi˜ ·Ó Â›Û·È fun ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜). K·Ê¤˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·È Û ·›ıÚÈÔ. H Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤· Â›Ó·È Û¿ÓÈ· Î·È ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë – ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ô˘ Ó· ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë Ô‰fi AıËÓ¿˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›·.

ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ ·fi ÙÔÓ 9Ô fiÚÔÊÔ Î·ÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË.

58 T·Ú¿ÙÛ˜ Bar

* Notos Galleries Home (KÚ·Ù›ÓÔ˘ 5, Ï. KÔ-

* Hondos Center (¶Ï. OÌfiÓÔÈ·˜ 1, 210 H ı¤· ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë Ù˘ fiÏ˘ ÁÂÌ¿ÙË ·fi neon, ÊÔ˘Á¿Ú· ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ¤ÚË̘ ·Ï¿Ó˜. ∞fi ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ¿ÏÈ, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓ¤˜. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÂÈϤÍÂȘ Û ٷڿÙÛ·, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ.

5282.800) •Â¿ÙˆÛ˜ ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋, ¤ı·Ó˜

ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ. K·Ê¤˜ Î·È snack Ù˘ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ÛÙÔ 10Ô (!) fiÚÔÊÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·Ú¿ÙÛ·, ·ÏÏ¿ Ë ı¤· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Â›Ó·È Û· Ó· ‚ϤÂȘ ÙËÓ fiÏË ·fi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË (ÛÙÔ ÂÚ›Ô˘). * MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7, £Ë-

* ÕÔÏȘ (§fiÊÔ˜ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, 210 5060.620)

Û›Ô, 210 3252.998, 210 3243.306) AÓ Â›Û·È Ì·ıË-

* Hilton - Galaxy Bar (B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210

Café, Bar Î·È Restaurant Û ÙÚ›· Â›‰·.

7281.402) ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋

ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ë AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘, gourmet ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ¯Ïȉ‹, cocktails ÔÏÏÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ... AÓ „¿¯ÓÂȘ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ Û ı¤·, ÂÁÒ ¤ÊÙˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·.

* Terra Petra (£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, 210 5060.694-5)

* MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›· - GB Roof Garden

* °Î·˙¿ÎÈ (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901)

(¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, 210 3330.000) Bar-Restaurant

OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÊÏÂÚÙ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ¿Óˆ Â›Â‰Ô fiÏ· ›ӷÈ

Ù‹˜ ‰Ò, ͤÚÂȘ ηϿ ˆ˜ fiÙ·Ó Î·ÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë Ù¿ÍË ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Ù· ÈÔ ·ÔÏ·ÓËÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÔÏfiÁ˘Ú·. AÎÚfiÔÏË, £ËÛ›Ô, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Í‚ڿ˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, fiÛÔÈ ¿ÓÂ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Î·È ÁÈ· Ù· bar Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ °Î¿˙È. ™Î¤ÙË ˙·Ï¿‰·. Y.°. K·È Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ Â›Û·È, ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ party ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚ-‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ì¤ÓÂȘ ·’ ¤Íˆ. ∞

ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ, ı¤· ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÔ‡, ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ô˘

Afi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ· ηʤ-ÔÙfiÊ·ÁËÙfi, ¿ÏÈ Û ÙÚ›· Â›‰·. EȉÈο ÙÔ bar, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Û ÙÚ·‚¿ÂÈ ·’ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·.


61 ºÙËÓfi Î·È Î·Ïfi Ê·˝

H «°øNIA» TH™ °IANNA™ ™TON KOYBAPA TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A ekthesi@yahoo.gr AÊ‹ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· must, ÙËÓ Î˘Ú›Ï·, ÙÔ life style Î·È ·Ú·‰Â¯Ù›Ù ÙÔ: Y¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÈÓ¿ÙÂ, Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ̛·. ◊ ¤¯ÂÙ ÏÂÊÙ¿, Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ¿ÏÈ Î·È ¿ÏÈ Î·È Í·Ó¿ Ù· ›‰È· Ì·Á·˙È¿ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë ÁÎÏ·ÌÔ˘ÚÈ¿, fiÔ˘ ̤ÓÂȘ ÓËÛÙÈÎfi˜, ¯¿ÓÂȘ Ù· ˆÚ·›· ÛÔ˘ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ‚Ú›˙ÂȘ. O‡Ù ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ‹ Ù· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

ÌÈÛıˆÙfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó’ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ Î·È Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ù· ηٿÊÂÚÂ Â‰Ò Î·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ °È¿ÓÓ·˜ ‹ ¿ÏϘ. TÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ‹ıËΠοÔÈÔ˜ ÚfiÁÔÓÔ˜ °ÎÏÈ¿Ù˘, ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ’21. TÔ ·Ú¿ÛËÌÔ, ·ÏȈ̤ÓÔ Î·È Î¿ˆ˜ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ, Â›Ó·È Î·ÚÊÈÙۈ̤ÓÔ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.

H °È¿ÓÓ· Â›Ó·È ÛÔ‡ÂÚ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·: ·›ÚÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, Îfi‚ÂÈ ÎÚ¤·˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ¿Ì· Ï¿¯ÂÈ. H °È¿ÓÓ· Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ‚Ô˘Ó›ÛÈ· ¯fiÚÙ·, ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜ ÂÔ¯‹˜, ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÊÚÂÛÎÔÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ ·Ù¿Ù˜ (·ÏËıÈÓ¤˜), ÙÚÔÌÂÚ‹ ʤٷ (˘ÔÏÔ™·˜ ηٷϷ‚·›Óˆ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· Û·˜ ο- Á›ÛÙ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ê¤Ù· Û ÌÂÚ›‰Â˜ ‰ÈÏ¿Óˆ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË, Ô˘ ÛȘ ‹ ÙÚÈÏ¿ÛȘ ·fi ΛӘ Ô˘ ͤÚÂÙÂ), Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÊÙËÓfi Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi, best ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ Î·È ÛËΈٷÚÈ¿ ÙËÁ·value for money, Ô˘ ı· ϤÁ·ÓÂ Î·È ÔÈ Û˘- ÓËÙ‹ ‹ „ËÙ‹ (Ì¿ÏÈÛÙ·, „ËÙ‹). Afi ·ÚÈÔ È¿ÙÔ, ‰È·Ï¤ÁÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÚÓ¿ÎÈ, ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙˆÓ ÛÙËÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ˙˘ÁÔ‡ÚÈ Î·È ÚÔ‚·Ù›Ó· (¯ÔÓÙÚfi) AÓ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ú›ÍÂÙ ӷ* T·‚¤Ú , KÔ˘Ì ÙÔ ÎÈÏfi, ÌÚÈ˙fiϘ fiÏˆÓ Î¿Ó· mail ÂȉÔÎÈÌ·Û›·˜, INFO: » ˆÓÈ¿ . È¿ «H ° ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ηÙfiÙ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ ·ÚÁfiÙ„ËÛÙ·Ú ˜, 693 4894118 ·ÙÙÈ΋ ‚·Ú¿˜ A ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ M fiıÒ˜ Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎϤÊÙÈÎÔ Ú· Ì ¿ÏÏ· Ì·Á·˙È¿ ·Ó¿ ˜, Î ‰fi ·Ú AÙÙÈ΋ Ô Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ M ›· ‰È΋˜ Ù˘ ÂÈÓfiËÛ˘. A ÏÔÁˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. ı . ˘ Ô Â Ï Â ˘ Ì Ô fi ÓÔ˘ ÚÎ , È¿ ¯ÈÏÈfiÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ÏÔ · Ô §·˘Ú›Ô˘. 2-3 ÚÔ˜ Ú fi ÛË Ê ˆ ˆ Ú Â ‡ Ï Ù· ÙË O KÔ˘‚·Ú¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· È·Û U turn ÂÙ¿, Ë ‰ ÌÂÙÚ· Ì ‰ÂÍÈ¿. º·Ó¿ÚÈ, ›Ô˘, ·Ú‚·ÓÈÙÔ¯ÒÚÈ Ôχ ÎÔ¿ Ú · · § ‚ ˘ Ô ˘Ú KÔ §ÂˆÊfiÚ 0 ÓÙ¿ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ. ¿Óˆ ÛÙË Ô˘‚·Ú¿˜ ÛÙ· 50 ¯ˆÚÈfi K EÂȉ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙË̤ÙÚ·.

Ú‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·, ÌÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÂΛ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ fiˆ˜ ÙÔ «K·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜» Î·È ¿ÏϘ. EÁÒ, Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÌÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ, οӈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ¶·Ù‹ÛÈ·-KÔ˘‚·Ú¿˜ Û ÌÈÛ‹ ÒÚ·, Ê˘ÛÈο ̤ۈ AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡. H «°ˆÓÈ¿» Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Û·ÔÙ·‚¤ÚÓ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·˘Ùfi, ¯·Û·ÔÙ·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û·Ó›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ’ ·Ú‚·ÓÈÙÔ¯ÒÚÈ· Ù˘ AÙÙÈ΋˜. E›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁˆÓȷ΋ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. TÔ Ì·Á·˙› Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi, ·Ïfi, Î·È Ôχ ηı·Úfi, Ì Ù˙¿ÎÈ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÓÙfiÈ· ÎÔ¤Ï·, Ë °È¿ÓÓ· °ÎÏÈ¿ÙË. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ›ÛÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·

62

H °È¿ÓÓ· ‰ÂÓ ÎϤ‚ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ˙‡ÁÈ, ·Óˆ‚¿˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·. AÓ ÛÂ Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÁÏ˘Î¿, ·ÁˆÙfi (Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ Ù˘) ‹ ÊÚÔ‡Ù· – Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜. KÚ·Û› ¯‡Ì· ηÏfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÌÊȷψ̤ӷ Î·È Ì›Ú˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÛÙ¤ÚÂÔ, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ù‡¯ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Ï·Ófi‰ÈÔÈ, ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ ‚·ÛÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁϤÓÙÈ· ÙÚÈÎÔ‡‚ÂÚÙ·. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÔfiÙÂ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÚ·¤˙È. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜, fiÛÔ Î·È Ó· Ê¿Ì ‹ ÈÔ‡ÌÂ, 12-18 ú ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÁÒ ¿ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ηÈ, ÂÂȉ‹ ͤڈ Ó· ÙÚÒˆ, ·›ÚÓˆ ‚·ÛÈο ÚÔ‚·Ù›Ó·. K·È ÂÓÓÔ›ٷÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë °È¿ÓÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰¤· fiÙÈ ı· ÙËÓ Î¿Óˆ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â‰Ò, ÛÙËÓ Athens Voice. ŸÛÔÈ ¿ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Î·È Ù˘ ›Ù ·fi Ô‡ ÙÔ Ì¿ı·ÙÂ, ·Ú·Î·ÏÒ ÛËÌÂÈÒÛÙ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∞

KA§OKAIPINO º§EPT & KA§OKAIPINO ™HMEIO TH™ ¶O§H™ 2007... ¶·ÓËÁ˘ÚÈο ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ë T¯ÓfiÔÏȘ ÛÙÔ °Î¿˙È. E›Ó·È ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· Ô˘, Ô‡ Ì·˜ ¯¿ÓÂȘ, Ô‡ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ, fiÏÔ ÂΛ ›̷ÛÙÂ. MÈ· ÙÔ ·˙¿ÚÈ ‰›ÛΈÓ, ÌÈ· ÙÔ Air Guitar Festival, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï tattoo, ÙÔ Athens Video Art, ÙÔ Jazz... TÂÏÈο, ÂΛ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï, Ë °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ Synch Festival Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ÚÔ·„ÂÈ. ŸÏÔ˜ Ô Ó¤Ô˜-ÊÚ¤ÛÎÔ˜-ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È. KÔÓÙÔÏÔÁ›˜: ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ- ÛÈÁÔ˘Ú¿ÎÈ. -¢.Δ. 14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 45


64 TO BAZAAR TøN E§§HNøN ™XE¢IA™TøN

63

¶¿Ú ̷˙› ÛÔ˘ ʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô cd ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË «¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò», ÙÔ ÈÔ soundrack ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

H T™ANTA TOY KA§OKAIPIOY

65

K·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·Ú¤· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, Á›ÓÂÙ·È; (fi¯È ˜ ÌÔ˘ fiÙ ¿ÏÏÔÙ ı· ‚ÚÂȘ ¯ÚfiÓÔ) ™Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÌÈ· ÏËıÒÚ· Ó¤ˆÓ Î·È ·ÏÈÒÓ Ù›ÙψÓ, Î·È ÛÂ... ηÓÔÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜. EΛ ı· ‚ÚÂȘ Î·È ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Athens Voice-¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘. ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È «·È‰›» Ì·˜, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ŒÍˆ ·fi ÙË NÔÌÈ΋ ÎÔ¤Ï˜ ÛÙÔÈ‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÓÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ۋ̷ ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, Ë shopper bag Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË ÏÈ¿˙ÂÙ·È Û Ôχ‚Ô˘Ô café Ù˘ Ï·Ù›·˜. H ÙÈÌ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ú 1, 95 Î·È ÙË ‚Ú›ÛÎÂȘ Û fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. K˘Úȷ΋ Úˆ›, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «¶fiÛÔ ¯ÚÔÓÒÓ ı· ‹ÛÔ˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜ fiÛÔ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Û·È;» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙÛ¤Ù·, ıÂÚÌfi˜ Î·È ÌÈ· ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË fiÚÂÍË ÁÈ· ı¿Ï·ÛÛ·. -¢.T.

46 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ bazaar Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ Mfi‰·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ “3rd ATHENS COLLECTIONS BAZAAR”, ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 27 Î·È ¶¤ÌÙË 28 IÔ˘Ó›Ô˘ 2007 ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ BACARO (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1), Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ DAFHNE VALENTE, CHRISTOS MAILIS, DIMITRIS DASSIOS, ERIFILLI COUTURE, KATHY HENDELS, KATERINALEXANDRAKI, ATELIER LOUKIA, MARIA MASTORI, SMARAGDI, ANGELOS BRATIS, KONSTANTINOS, ANDRIA, VASSILIS ZOYLIAS OLD, FRIDA KARADIMA Î.¿. ™Ùo Bazaar ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË, Ó· ț٠ٷ ÔÙ¿ Û·˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ATHENS VOICE. H ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Athens Fashion Productions (Antonis Kioukas) ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. M¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ AÛÙ¤ÁˆÓ. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛ, ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

T√ ∞¡ø¡Àª√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ™Δ∏¡ √¢√ X. Tƒπ∫√À¶∏

66

◊ ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ‹ Ì·˜ οÓÂÈ Ͽη. •ÂΛÓËÛ Ì ÙÚÂȘ ÌÏÔ‡˙˜ Û ÌÈ· ÎÈÓËÙ‹ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ· Î·È ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ηڤÎÏ· ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. TÒÚ· ¤‚·Ï ڿÊÈ·, ·Ú·¿Óˆ ηڤÎϘ, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·Ï·‚fi, minion ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ·. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ, Ô˘Ï¿ÂÈ: ‚Ú·ÎÈ¿, cd, ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·, ηϷ̿ÎÈ·, Ì·Ófi, Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ÈӤϷ, ÎψÛÙ¤˜ Ú·„›Ì·ÙÔ˜ (·Ó ·‡ÚÈÔ Ô˘Ï¿ÂÈ Î·È ıÂÚÌÔۛʈÓ˜, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ οÓÂÈ Î·Ì›· ÂÓÙ‡ˆÛË) Î·È ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ηڤÎÏ· Ô˘ οıÂÙ·È, Î·È Ì fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ú 1-10. K·È ÌfiÓÔ ·fi ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ °·Ï¿ÙË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ™ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 28 Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. -¢.T.


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 47


H A.V. ϤڈÛ ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ì Ù˙·Ù˙›ÎÈ, Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ٷ ηχÙÂÚ· ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη ÛÙËÓ fiÏË

ŒÓ· Ì ·’ fiÏ· TˆÓ MAPIA™ KOKKINH, BIKY™ ™YMIAKAKH - ºˆÙfi: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

48 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


AÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ η„Ô˘ÚÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·, ı· Â›Ó·È ·fi derti fm, ÎÈ ·Ó Ë Ô˘Ú¿ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÛÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, ÌË Ì·Û¿˜

67

M‹ÙÛÔ˜ BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿, ¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Î·È Î·Ù·ÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Í›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Â˚ÓÈÚÏ› Ù˘. ™’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ¿ÓÙ· ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÌË, ÛÙ¿ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ù· ‰È¿ÛËÌ· ηϷ̿ÎÈ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. O «M‹ÙÛÔ˜» ‰ÂÓ ÙÛÈÁÎÔ˘Ó‡ÂÙ·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙË Ú›Á·ÓË, ÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ï¿ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. AÓ Ì¤ÓÂȘ ·fi EοÏË Ì¤¯ÚÈ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ÛÙ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·È Û›ÙÈ. (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ÚÔÛÈ¿˜-

™Ù·Ì¿Ù·˜ 4, 210 8131.683)

74

K¿‚‚Ô˘Ú·˜ ™Ô˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ-Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó, ÌÂÙ¿ ·fi 40 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. AÓ ¤¯ÂȘ ‚ÁÂÈ EÍ¿Ú¯ÂÈ· Î·È Ë ›ӷ Û ıÂÚ›˙ÂÈ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ÙÔ ÓfiÛÙÈÌÔ –ÙfiÛÔ ÛÙË Á‡ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹– ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÙÔ˘. AÓ Â›ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, ÂÈϤÍÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á‡̷ٷ. O ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Á‡̷ ÛÙËÓ Ì¿Ú·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÁÂÈÙÔÓ¿ÎÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ delivery. (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 64, 210

3837.981, 210 3838.010)

68

B·ÚηÚÒÙ·˜ «ŸÔ˘ ı¤ÏÂȘ ÙÚ¿‚· ÚÒÙ·, ÁÈ· ÎÂÌ¿ ÛÙÔ˘ B·ÚηÚÒÙ·» ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÛÏfiÁÎ·Ó ÙÔ˘, ÎÈ ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÌ¿˜, ı· ÛÔ˘ ԇ̠fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÎÂÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÏ· ÙÔ˘. AÓ Î¿ÙÛÂȘ ÂΛ, ‰ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙÔ «ÌÂÍÈοÓÈÎÔ È¿ÙÔ». AÓ ¿ÏÈ ÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· Ì›ÓÂȘ ̤۷, ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ı· ÛÙ· ʤÚÂÈ. (¢·‚¿ÎË

6, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.210)

69

Posto M¤Û· ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi, Ë Ì‡ÙË ÛÔ˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ. ¢Â›Í’ Ù˘ Ù˘ÊÏ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Î·È Ùڤ͠ӷ ¿ÚÂȘ ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Á‡ÚÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ „‹ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÈÂÚÈ¿, Î·È ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ. TÚ·¤˙È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· οÙÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Íˆ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ οÏÏÈÛÙ· Ó· Ù· ¿ÚÂȘ Ì·˙›, ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂȘ Ó· ÛÙ· ʤÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ›. (EÚÌÔ‡ Î·È B·Û. ™ÔÊ›·˜ 59,

210 6144.448-9)

70

§¿‰È Î·È P›Á·ÓË MÔÚ› Ó· ‚ÔÏÙ¿ÚÂȘ ÛÙÔ Mall Î·È Ó· ÂÈÓ¿ÛÂȘ – ·Ó¤‚· ÙfiÙ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ. AÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ η„Ô˘ÚÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·, ı· Â›Ó·È ·fi derti fm, ÎÈ ·Ó Ë Ô˘Ú¿ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÛÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ, ÌË Ì·Û¿˜Ø Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿„ ۂ‹ÛÂ. ¢ÔΛ̷Û ¤Ó· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ì ΛÙÚÈÓË ›Ù· ·fi ηϷÌfiÎÈ, ‹ Û „ˆÌ¿ÎÈ, Î·È Û˘Ófi‰Â„¤ ÙÔ Ì „ËÙ‹ ·Ù¿Ù· Ì ÛÔ˜ ʤٷ˜. (A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, The Mall Athens, 210

6300.370)

71

Salaamalecum AÓ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Î·È Ô‰ËÁ›˜ ÛÙËÓ K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÛÙÚ›„ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ BÂÓ¤ÙË Î·È ı· ÙÔ ‰ÂȘ. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› Â›Ó·È ÔÈ ›Ù˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ì ‰ÈÏfi ÎÚ¤·˜ ̤۷. AÓ Î¿ÙÛÂȘ ÂΛ ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Á‡̷, ÍÂΛӷ Ì ÙË Û·Ï¿Ù· ÙÔ˘ K·›Û·Ú·. £· Ì·˜ ı˘ÌËı›˜. (PÔ‡ÌÂÏ˘ 19, N. IˆÓ›·-AÏÛÔ‡ÔÏË, 210 2795.095)

72

°È·ÓÓÈÒÙÈÎÔ AÓ ¿ÚÂȘ ÙËÓ K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ‡ÎÔÏ· ·fi Ù· ÛÙ·Ì·ÙË̤ӷ Ì ·Ï¿ÚÌ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· K¤ÓÂÓÙÈ, ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ ÒÚ˜. ™Ù¤ÎÈ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙÔ ÍË̤ڈ̷ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Ì ٷ¯‡Ù·ÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΛ ÂÏ¿Ù˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. (AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 95, 210 6899.509)

75

NÙÂÚÏ›ÛÈÔ˘˜ M ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «fiÏ· ηϷ̿ÎÈ·» η٤‚ËΠ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘: ÌË ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÙ¤ Á‡ÚÔ. T· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚·ÊÙÈṲ̂ӷ. Z‹ÙËÛ ÙÔ «ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ» Ì ÌÚÈfi˜, ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Â›Û·È ÛÙÔ Îϛ̷, ‹ ÙÔ “lifestyle” Ì ̷‡ÚË ›Ù·, ·Ó ÌÂÙÚ¿˜ ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜. K·Ù¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi Úfiı˘ÌÔ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ. MËÓ ÙÔ ¿ÚÂȘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, οıÈÛ ÛÙ· ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Íˆ. (TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, 210 3630.284)

76

¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ô˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ Ô‰fi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ AÈÁ¿Ïˆ. MÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙË £Ë‚ÒÓ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ‹ ¤Ó· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi delivery ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ AÁ. B·Ú‚¿Ú·. °È· fiÛÔ˘˜ ¤Ó· Ù˘ÏȯÙfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜. XÔÈÚÈÓfi ‹ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ‹ ÌÈÊÙ¤ÎÈ, fiˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ÂÌÈÛÙ¤„Ô˘ ÙËÓ ›ӷ ÛÔ˘ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÌÂÚ·ÎÏ‹ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙‹. (£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 17, 210 5697.860)

77

Z¿¯Ô˜ grill KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ, ÂȉÈο ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ¿ Ù· Ì¿ÓÈ·. MÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· super ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ, Ì ·ÓÔȯً –ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·– ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. MËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙË «Z¿¯Ô˜ ÛÔ˜». AÓ Ì¤ÓÂȘ Û ¤Ó· ·fi Ù· 3B (BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-B¿ÚÎÈ˙·-BԇϷ), ÛÙ· ʤÚÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ fiÚÙ·. (EÚÌÔ‡ 1, 210 8960.352)

78

æ‹ÓÂÛÙÂ; BÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ù· ÎÏ·Ì, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ¿ÂÈ Úˆ›. EÎÙfi˜ ·fi Ù· large Ù˘Ïȯٿ ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì›· x-large ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂÚ›‰Â˜. AÓÙ› ÁÈ· οÙÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Û¿Û ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· Ì ̛· ÊÂÁÁ·ÚfiÈÙ· ‹ οÔÈÔ ·fi Ù· wrappers Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ›Ù· tortilla. AÓ ‡ÛÙÂÚ· ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚÔ, ¤ÚÓ· ÎÈ ·’ ÙËÓ ÎÚÂÂÚ›-·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·. (AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó-

‰Ô‡ÚÔ˘ 26-28, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ 210 4102.333)

79

AÚ¿¯ˆ‚· ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂȘ ‰‡Ô ÒÚ˜ ‰ÚfiÌÔ, ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌfiÏȘ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ì ٷ fi‰È·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÈÙfiÁ˘ÚÔ, ·Í›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÊÚ¤ÛÎȘ ÙÔ˘ ·Ù¿Ù˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ·Ú·¯ˆ‚›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· – ÎÈ ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̘ ÛÙ· ·Ô˘ÙÛ¿‰Èη Ù˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜.

K·Ï·Ì¿ÎÈ KÔψӿÎÈ Õڈ̷ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. E›Ó·È ÌÈÎÚfi, fiÌÔÚÊÔ, Ì ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜ Ì ÊÒÙ·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. T· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Â›Ó·È fiÌÔÚÊ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â˘ÁÂÓÈο. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·Ï·Ì¿ÎÈ ¯ÔÈÚÈÓfi Î·È ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ¤¯ÂÈ ÊÚ¤ÛÎȘ ·Ù¿Ù˜, ÌÈÊÙÂοÎÈ·, Ì·ÛÙ¤ÏÔ X›Ô˘, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÁÏ˘Îfi Ë̤ڷ˜ .¯. ηڢ‰fiÈÙ· Ì ٤ÏÂÈÔ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ Î·È delivery. AÓÔȯÙfi ·fi 1.00 .Ì. ˆ˜ 1.00 Ì.Ì. (¶. Iˆ·ÎÂ›Ì & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘

(£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 12, 210 3841.812)

32, 210 7218.800)

73

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 49


80

83

«H ÂÔ¯‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ˆ ›ӷÈ

ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. TÔ ÌfiÓÔ ¿Û¯ËÌÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.» - ·fi Ì·ıËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË

Ï‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·. ¶ÂÚ›‚ÔÏÔ˜ Ì ÂÏȤ˜ Î·È ·Î·Î›Â˜ (ÙÛÈÌÈ¤Û·È ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ), ÙÈ̤˜ Ó· ‚Á¿˙ÂȘ Ù· ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜. (£fiÏÔ˘ Î·È ¶·Ófi˜ 19A, 210 3215.654)

ª∞ƒø ∫√Àƒ∏

™ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ KÂÚ·ÌÂÈÎfi. TÔ Alier Man (™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322) ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi. §›ÁÔ ÙÔ Û›ÙÈ, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÓËÛ›, Ï›ÁÔ Ë funky ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È Ù· ÍÂοı·Ú· ÔÙ¿, et voila! ºÙÈ¿¯ÙËÎÂ Ë ˆÚ·›· ηٿÛÙ·ÛË. øÚ·ÈfiÙ·ÙË Î·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ È· Â›Ó·È Ë... ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ NËÈ·ÁˆÁ›Ԣ (EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534).

¶¿Ú ¿Ú N· ˆ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙‹˜; §ÔÈfiÓ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙‹˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· – ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·Ó‚·›ÓÂȘ ·fi οو ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÚÔ˜ ¤ÍÔ‰Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ûη˜ ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜; °È’ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜. B¤‚·È·, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÈ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÛÔ‡

·Ú¤ÛÂÈ. E̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·’ ¤Íˆ ÙÚ·Á·Ófi ÎÈ ·fi ̤۷ ·ÊÚ¿ÙÔ.

·Í›·, ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÂȘ;

MÂÙ¿ (ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ ‹ Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ηϿ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Ù· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· ÏÂÍÔ‡‰Â˜ – Ô˘ ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó), ÂfiÌÂÓÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙‹˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ XfiÓÙÔ˘. KÏ·ÛÈ΋

AÓ fï˜ ‚ÚÂı›˜ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË NÔÌ·Ú¯›·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ‚ϤÂȘ ÙÔÓ alternative super ÚÔ¯fi ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙‹ Ì ٷ – ÌÂٷ͇ ¿ÏψӖ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· Ì ÙË ÛÙ·Ê›‰·. ™ÈˆËÏ‹ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹

°È· Ì›Ú˜ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜

81

E›Ó·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û fiÏ· Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ·ÙÙÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·. E›Û˘ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ‚fiÏÙ· Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠ÙË °A¢A Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌԢΤÙÔ Ì ÙȘ ÌÈڷڛ˜. ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· „¿¯ÓÂȘ, ͤÚÂȘ ˆ˜ ÛÙËÓ Craft ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›Ú· Û ÙÚÒÂÈ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÙË Á‡ÛË Ù˘. ⁄ÛÙÂÚ·, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ «Ôχ¯ÚˆÌË» Ï·Ù›· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. æËÏ¿ ‰¤ÓÙÚ·, ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍÔ¯‹˜. ™ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ tapas Î·È ¿Óˆ ·fi 50 Ì›Ú˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ÛÙË M˘ıˆ‰›· ηʤ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÔÙ¿. ™Ù· Aplebebee’s Ë ÌÚÈ˙fiÏ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Î·Ï‹ Ì›Ú·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙ· T.G.I. Friday’s, Ô˘ Ë ÌÂÍÈοÓÈÎË ÙÔÚÙ›ÁÈ· ›ӷÈ...

50 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

ÎfiÏ·ÛË. ™ÙÔ Allegria Barrest ı· ¤¯ÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔ˘ÛÈÎԇϷ, happy hours Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙËÓ AÁÔÚ¿, ¿ÏÈ, ı· ¯·˙¤„ÂȘ ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ Î·È ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙËÓ fiÚÂÍË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, Î·È ÛÙÔ TËÓÈ·Îfi, ÙÔ ÌÂ˙Ô‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ Ì Ôχ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Ï›Á· ÏÂÊÙ¿, ÙËÓ ÈÔ ÊÙËÓ‹ Ì›Ú· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ (ú 3 ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ!). AÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «Î·Îfi ·È‰›» ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. TÔ bar Bat City ·›˙ÂÈ Ù· ÚÔÎ Î·È Ù· ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÌÔ˘ÛÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÂÎı¤ÙÂÈ ‚ϤÌÌ·Ù· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ψÊfiÚÔ. T¤ÏÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, Ì ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. EΛ Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÈÎ-ÓÈÎ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂΛ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙÚÂȘ Ó·ÓÈÎÔ› ¤ÚˆÙ˜ –ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ– ÙË Ì¤Ú·. M›Ú˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÎÈ ¤Ê˘Á˜. -¢.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

ÙÔ Î¤ÚÌ· Ì ÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ, Î·È Î·ıÒ˜ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÛΤÊÙÂÛ·È... ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ì›ӈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Â‰Ò – Ô ÚˆÈÓfi˜ ‹ÏÈÔ˜ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. T· ÌÈÛÔÎÏ›ÓÂȘ Î·È ÂÚ·Ù¿˜ ËÌ›Ù˘ÊÏÔ˜, Ì·ÛÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÎÈ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ ¤ÛÂȘ ¿Óˆ Û ηÌÈ¿ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ· Î·È ÚÔηϤÛÂȘ ηڷÌfiÏ·... ÌÌÌ... -N∞Δ∞™™∞ K∞¶¶√À

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™˘Ì·ıËÙÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô IÔfiÙ·ÌÔ (¢ÂÏÊÒÓ 3B, KÔψӿÎÈ) Î·È ÛÙÔ «ÊÚ¤ÛÎÔ» K‹Ô (EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï MÂÓ¿ÎË 87, EÍ¿Ú¯ÂÈ·). ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Bacaro (™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882) ÙÔ ·›ıÚÈÔ Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfiÙ·ÙÔ Î·È Ì ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ: ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÁηÏÂÚ›, ÂÚÈÔÈË̤ӷ cocktail. E‰Ò ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ ¿ÓÙ· ÊÔ˘Ï·ÚÈÛÙfi ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ Bartesera (KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805). T¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ æ˘ÚÚ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë... ‰Â‰Ô̤ÓË È· ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Soul (E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907) Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· «·’ fiÏ· ¤¯ÂÈ... Ë ·˘Ï‹» ·ÎÂÙ¿ÎÈ ÌÂ: Ú·ÛÈÓ¿‰·, ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ (Ì·˙› Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi), ÚÔÛÂÁ̤ӷ cocktail, dj sets ·fi Ù· ˆÚ·›· ·ÁfiÚÈ· Ù˘ Klik Records ηÈ... ¿ÓÙ· ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∏ A›ÁÏË Z·›Ԣ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜, 210 3369.300) Ì ÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Û‡ÛÛˆÌË ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÎÔÛÌÈÎfiÙËÙ·.

™ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ

82

AÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ı¤· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ï›ÁË ¿Ï·, Ó· ‰ÚÔÛ›ÛÙÔ˘ÌÂ. Y¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Aı‹Ó·. TËÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ̤۷ Û ΋Ô˘˜, Û ·˘Ï¤˜, Û ·›ıÚÈ·, Û ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ (ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·)... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ·˘Ï‹ Ê¢Á¿ÙË... Î·È «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋», Ë È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ AÓˆÙ¿Ù˘ ™¯Ô-

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· B.¶. H ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË Â›Ó·È ÙÔ bar ¶Ï¤ÂÈ-Play ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (A. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, 210 6083.988). ¶·Ó˙Ô˘ÚÏÈÛÌfi˜ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ bar ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ A. B·ÛÌÔ˘Ï¿ÎË). Rock Î·È pop ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Î·È ÔχÊÏÂÚÙ. §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÌÈÚ·Ú›· Octoberfest (AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, 210 6082.999), ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÓÙfiÈÙÛ·Ï·ÓÙ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁ›· (ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ) Î·È Ì›Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. -¢.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À


TI NA §ETE ™TOY™ TOYPI™TE™

86

T· „¤Ì·Ù· Ù˘ Aı‹Ó·˜

ÛÙËÓ fiÏË, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ·–, ÂÓÒ ÛÙË N¤· M¿ÎÚË –ηϿ, ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯ÂȘ ‰›Ï· ÛÔ˘– ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ stop ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË A˘Ï‹ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË. -¡.°.

¶IA™E TO ºE°°API

* OÈ Â‡˙ˆÓ˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜ Î·È Ú¤ÂÈ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ó· ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ¯ˆÚÈ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. * OÈ Â‡˙ˆÓ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ÛÙÚ·Ùfi‰· Ó›ÓÙ˙·. * H AÎÚfiÔÏË Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ Ì ڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ‰›Ô. * O §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ·ÏÈ¿ ›¯Â ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Î·È ÂÏ¿ÊÈ·. * ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ηÈÚfi, ·fi ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ A›ÁÈÓ·. * TÔ 2002 Ë Aı‹Ó· ›¯Â ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. * T· ÌÔ‡Ú· Î·È Ù· ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÚȤ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ÔÎ Ó· Ù· Ê·˜. * ¶¤ÚÛÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ›¯Â ‰‡Ô ̤ÙÚ· ¯ÈfiÓÈ. * OÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì¤ÏÈÛÛ˜ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ̤ÏÈ AÙÙÈ΋˜. * TÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÊÚÔ‰ÈÛȷΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. * ™ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙËÓ HÏÈÔ‡ÔÏË ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·È Û¯Â‰›·˙·Ó Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó «ÙÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ú›ÛÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜»... * OÈ AÊ›‰Ó˜ AÙÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi Silicon Valley. -°.¡.

86

Œ¯ÂÈ Î·È Ë Aı‹Ó· „˘¯‹, ÌÈ· „˘¯‹ Ô˘ ÏÈÁÒÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ˘„ÒÓÂÙ·È Ï·ÌÂÚfi, ·fiÎÔÛÌÔ, ÂÚˆÙÈÎfi. ™˘Ó‰‡·Û ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ì ·ÁˆÌ¤ÓË Û·ÁÎÚ›· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Meson el Mirador, Ì ٿ·˜ Î·È flamenco ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Mi Sueno, Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙËÓ Brachera, Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ ÛÙÔ Kyoto, Ì ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ ¶ÈÏ ¶Ô˘Ï, Ì ÌÔ˘Ê¤ ÛÙÔ Socrates ÙÔ˘ Divani Hotel, Ì ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙÔ Galaxy Bar ÙÔ˘ X›ÏÙÔÓ, Ì gourmet „·ÚÔÊ·Á›· ÛÙÔ B·ÚÔ‡ÏÎÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¶·Ú¤·. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂȘ. -¡.°.

ANOIXTA °π∞ ™∂¡∞

87

™ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ¤¯ÂȘ Ì›ÓÂÈ ÂÛ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Á·Ë̤ӷ ÛÙ¤ÎÈ·. E›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·ÚÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· Ô˘˙ÂÚ› Î·È Ù· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ –ÛÙÔ XÔ¯Ïȉ¿ÎÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜–, Ù· ηʤ-resto ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÔÈ ‰ÚÔÛÂÚÔ› ΋ÔÈ ÙÔ˘ Robin’s Hood Î·È ÙÔ˘ Dish, ÔÈ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂Ó˜ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Dirty Ginger Î·È ÙÔ˘ Almaz ÛÙÔ °Î¿˙È, Ë fi·ÛË ÙÔ˘ Piu Verde ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÕÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘, Ë ÎÚËÙÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ K·ÙÛÔ‡ÚÌÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ù· ÁϤÓÙÈ· ÙˆÓ Fishbar (KÔψӿÎÈ Î·È °Ï˘Ê¿‰·) Î·È Ë ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÛÙȘ EÙ¿ £¿Ï·ÛÛ˜ (KÔψӿÎÈ), Ô ÂÚˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Ù·ÁÎfi ÙÔ˘ Baccarat ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. -¡.°.

NEW COFFEE SOCIETY KONTINE™ EK¢POME™

85

M ÙËÓ ·Ú¤· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ¿Ù· Áο˙È ÁÈ· ÂΉÚÔ̤˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ‚Ú·‰È¿˜ ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÍÔ¯¤˜. M ÙÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ ı· Â›Û·È ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· –‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· οı ٤ٷÚÙÔ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù·–, Ì ‰˘Ô ÙÛÈÁ¿Ú· ‰ÚfiÌÔ ı· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (οÓ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ PÈÁ¿ÓÈ Î·È ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ÙÔ˘˜ ÊÔ›ÓÈΘ Î·È Ù· ·Ì¤ÏÈ· ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi), ÛÙË X·ÏΛ‰· ı· Â›Û·È Û ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÁÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚Ô˘ÙÈ¿ Î·È ÁÈ· οÔÈÔ Î·Ïfi Ô˘˙ÂÚ› ‡ÛÙÂÚ· –Ô Tsaf ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ·Ó Î·È Ì¤Û·

89

88

TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ê›ÍÂȘ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Ú·ÛÙÒÓË. ¢˘ÙÈο, ÙÔ MÂÚÌ‹ÁÎÈ (™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006). MÈÎÚfi (·fi ÂΛ ÙÔ fiÓÔÌ·), ˙ÂÛÙfi, Ì ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔ freddo ÛÙÔ caldo Î·È ¯˘ÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÊÚÔ˘ÙfiÎÚÂ̘». ™ÙÔ ÓÔ. 10 Ù˘ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Brazilian ÙˆÓ ¤Ó‰ÔÍˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. ¢ÈÒÚÔÊÔ, ÎÔÌ„fi, Ì ÙËÓ ·‡Ú· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, ηʤ‰Â˜-ÔÙ¿-Ì›Ú˜ ÎÈ ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ Way Out (Z. ¶ËÁ‹˜ 5, 210 3844.471) Â›Ó·È Ë Ó¤· ȉ¤· ÁÈ· downtown jazz. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ·Ú¯›˙ÂÈ Ù· Ó¢ÛÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. -¶.ª.

H ZøH ¶OY THN EZH™A ... TE§IKA

H ŒÈÌÈ M¿ÏÈÓ˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÙ·È. M¿¯ÂÙ·È. Œ¯·Û ٷ fi‰È· Ù˘, ·fi ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È Î¿Ùˆ, Û ËÏÈΛ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÔÛÙÂ˚΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ΤډÈÛ ÙË ˙ˆ‹. AÓ·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÓÙÂÊÈϤ ÙÔ˘ AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ M·Î KÔ˘›Ó, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Á˘Ó·›Î·-ÙÛ›Ù· ÛÙÔ Cremaster 3 ÙÔ˘ ΢ڛԢ «MÁÈÔÚλ M¿ıÈÔ˘ M¿ÚÓÈ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÔÏ˘Ìȷο ÚÂÎfiÚ. 16-18 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ 1Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·ËÚ›·. H M¿ÏÈÓ˜ ı· ÙÚ¤ÍÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ Î·È ı· ÙÈÌËı› ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ. K·È ÌÂÙ¿ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜... -¶.ª. 14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 51


æYÃ∞πª√™ √¢∏°O™ ∂¶πμIø™∏™ ÁÈ· ¤Ó· η˘Ùfi ηÏÔη›ÚÈ!

H ºˆÓ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜! ª·˙› Ù˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó 50 ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ËıÔÔÈÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, djs, Î·È ÙËÓ ÍÂÓ·ÁÔ‡Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÓËÛ› EÈÏÂÁ̤ӷ ̤ÚË Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û Aı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¡ËÛÈ¿ - ¶·Ú·Ï›Â˜ AÙÙÈ΋˜ - §ÈÌ¿ÓÈ ¶ÂÈÚ·È¿ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

90 ŒÚ¯ÂÙ·È! 52 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

160 ÛÂÏ., ‰ÈÏfi ÙÈÚ¿ ˙

JACK VETTRIANO, AN UNINVITED GUEST / AFFAIRS OF THE HEART 2001-2004, ∂∫¢. PAVILION

K·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·


14 - 20 π√À¡π√Y 2007 ATHENS VOICE 53


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

BA§E MOY I¢EE™!

FA

BRAUN

WILKINSON

SCHWARZKOPF-RILKEN

Shower gel Î·È deodorant Ì ¿ÚˆÌ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, ÛÂÈÚ¿ Natural and Pure, ú 2,47 & 3,30 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

•˘ÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Silk’epil X’elle 5285, Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙, ú 115

Gel Ì ‚ÈÙ·Ì›ÓË E Î·È ÂÓ˘‰·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ú 4,99

B·Ê‹ Ô˘ «ÎÏÂȉÒÓÂÈ» ÙÔ ¯ÚÒÌ·, Û 60 ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ú 8,20

AZAX PROFESSIONAL

COMPEED

ME°A A.E.

DR SCHOLL

K·ı·ÚÈÛÙÈÎfi˜ ·ÊÚfi˜ ÁÈ· Á˘¿ÏÈÓ˜ & ·ÓÔÍ›‰ˆÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Û ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ, ú 2,99

¶·Ù¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÌ· Style Sos, Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ú 6,90

M·ÓÙ›ÏÈ· Pom Pon Exfoliating Wipes, Ì ¢ÂÚÁÂÙÈο Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ÁÏ˘ÎfiÚÈ˙·˜ Î·È Ï¢ÎÔ‡ ÙÛ·ÁÈÔ‡, ú 3,62

AÊÚfi˜ Ô‰ÈÒÓ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÍËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ú 7,40

¢øƒ√ 5 T-SHIRTS ª∂ Δ∏¡ π¢∂∞ ™√À! TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Inky ¯·Ú›˙ÂÈ Û 5 (¤ÓÙÂ) ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ·fi ¤Ó· t-shirt Ì ۯ¤‰ÈÔ Î·È logo Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜.

EYPHKA

ORGANICS

DUO

30 Ù·ÌϤÙ˜ Ì ÂÓÂÚÁfi Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÚÔÊÒÓ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ú 9,50

AÓÙËÏȷ΋ Îڤ̷ Ì·ÏÏÈÒÓ Sun Intense Ì ʛÏÙÚÔ UV, ÛÂ Û˘Û΢·Û›· «ÌÈÌÂÚfi», ú 2,46

Pure Lubricant Gel, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ȉ·ÓÈο Ì ٷ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο, ú 4,20

TȘ ÙÚ›¯Â˜ Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï·, Ù· Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ Ù· ı¤ÏÔ˘Ó ϤÔÓ Ô‡Ù ٷ ıËÏ˘Î¿ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ÛÙ‹ÏË Î·Ïψ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ù˘!

Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ■ M ÛÎËÓ‹ Î·È sleeping bag ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ: NÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô shower gel Ù˘ Fa, Ì ¿ÚˆÌ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ˘ÁÈÂÈÓÔ‡ ·ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ·ÔÛÌËÙÈÎfi Ì ¿ÚˆÌ· ÔÚÙÔοÏÈ Î·È Î›ÙÚÔ, ·fi ÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿. ■ H ˙ˆ‹ –ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ– Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È: ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÙÔ˘Û›ÙÛ·˜ Ì ÙÔÓ ·ÊÚfi Ô‰ÈÒÓ Dr Scholl. XˆÚ›˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈο Î·È Ì ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤ˆ˜ Î·È 18 ÒÚ˜. ■ M¿ÓÈÔ - ·Á·ԇϷ ÌÔ˘: flÚ· ÁÈ· ·ÔÙÚ›¯ˆÛË. •˘ÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Wilkinson Intuition, Ì ÙÚÈÏ‹ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÏÂ›‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó: ·ÏfiË, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·Î¿Ô Î·È ‚ÈÙ·Ì›ÓË E.

■ M¿ÓÈÔ For ever and ever: ¢Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ·

■ ŒÓ·ÚÍË ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: T· ÌÈÎÚfi‚È· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ... ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Û¯ÔÏ›·. TÔ Azax Professional ÁÈ· Á˘¿ÏÈÓ˜ Î·È inox ÂÈÊ¿ÓÂȘ «ÛÙ¤ÏÓÂÈ» ÙÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙ›ÁÌ·Ù·. ■ A˜ Ú›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· Ù·ÌϤٷ Claro 7 in multi 1Ù˘ E‡ÚËη ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. EÙ¿ ηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ̛· Ù·ÌϤٷ, Î·È ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 54 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

·ÔÙÚ›¯ˆÛË. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ Sikl’epil X’elle Ù˘ Braun, ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 5285, Ô˘ ·Ó ›ӷÈ... ‰˘Ó·-Tom, ¤¯ÂÈ ÂȉÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜ ÙÚ›¯Â˜ Î·È ÛÙ· ÈÔ... ‰‡Û‚·Ù· ÛËÌ›·. ■ M¿ÓÈÔ - Ó¤Ô Û›ÙÈ ÌÔ˘: EfiÌÂÓÔ ı¤Ì· Ù· Ì·ÏÏÈ¿. IÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚·Ê‹ Rilken Silken Color, Ô˘ ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙËÓ ÙÚ›¯·. ■ ™ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ì›ˆÙÔ Î¤ÊÈ: EÓ˘‰¿ÙˆÛË Ì·ÏÏÈÒÓ Ì ÙÔ conditioner Î·È Û·ÌÔ˘¿Ó Sun Intense Ù˘ Organics, Ì ¿ÚˆÌ· ηڇ‰·˜ Î·È ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ˘. ■ M¿ÓÈÔ - Ù›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜: AÔϤÈÛË ÚÔÛÒÔ˘ Ì ٷ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ· Pom Pon Exfoliating Wipes, Ô˘

ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛˆ ı¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ÙÔ‡ÚÙ·. M ‚ÂÚ›ÎÔη. ◊ Î·È ÛΤÙË...

AÓ ı˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘, ÛٛϠ۠SMS: AVRA ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/ 6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Inky: MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 18 & K·Ó¿ÚË, ¢¿ÊÓË (ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ·ıÌfi MÂÙÚfi), 210 9769.121 K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÎÚ¿ ·ÙÙ·Ú·. ■ ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ - ‚Á·›Óˆ ÁÈ· ‚fiÏÙ·. ™ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ı˘Ì¿Ì·È ˆ˜ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÂÚ·Ù¿ˆ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. T· ·Ù¿ÎÈ· Style Sos Ù˘ Compeed ·fi ‰È¿Ê·ÓË ÛÈÏÈÎfiÓË, ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Î¿ı ‚‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì·Û·˙¿ÎÈ. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·. ■ EÈÛÙÚÔÊ‹, Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì Ì ·Ú¤· ÙÔ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓË̤ÓÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ! TÔ ÏÈ·ÓÙÈÎfi Ù˘ Duo Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi Û‡ÓÂÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Î·È ÌÈ· ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜ ÁÈ· fiÛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÍËÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ. ∞ Afi ÙËÓ Ù·ÈÓ›·: «AÁ¿· ÌÂ, ·Ó ÙÔÏÌ¿˜»


Head office: H§IOY¶O§H, T.K. 16342, 210 9938.570

¶Ï.

EıÓÈ΋˜

AÓÙ›ÛÙ·Û˘

8-10,

A°.¶APA™KEYH, AI°A§Eø, ANOI•H, °§YºA¢A, E§§HNIKO, H§IOY¶O§H, KA§§I£EA, KEPAT™INI, KOƒπ¡£√™, KOPø¶I, MENI¢I, NEA ™MYPNH, ¶A°KPATI, ¶EPI™TEPI, XA§AN¢PI, æYXIKO, XIO™, ™∂ƒƒ∂™, ™∞ª√™

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 55


£∂-soul-√¡π∫∏!

«M˜ ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ» (¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜)

K∞ƒΔ ¶√™ΔA§ DE SALONIQUE ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) M fiÛË ¯·Ú¿ Ì¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ «T¿ÛÔ»! ¶ÏÔ›ÔÓ ‚ÚÔÌÔ·ˆıËÙÈÎfiÓ Î·È Â› Ù˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ Ì›¯Ï·˜ ÂÍÔÏÔıÚ¢ÙÈÎfiÓ, fiˆ˜ ı· ÙÔ ÂÚȤÁÚ·ÊÂ Î·È Ô Ì·Î·Ú›Ù˘ Ô MÔÛÙ. ŸÌˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·, ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈÔÓ Î·ÈÚfi ı· Â›Ó·È Ú˘·Ú¿, ÁÂÌ¿Ù· ‚ÈÙ·ÌÈÓÔ‡¯Ô ‚Ô˘ÚÎÔÏ·ÁÎÙfiÓ. K·È ÌËÓ Ù›ÔÙ· ·‰·Â›˜ ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÌÏ ÛËÌ·›Â˜ Ô˘ Î˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÂÚ‹Ê·Ó· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ N›Î˘ Î·È Ú›ÍÔ˘Ó ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÁÈ·Ù› ı· ÂÎÏ·ÁÔ‡Ó ÔÈÎÙÚ¿ Î·È ANDREI FILIPPOV, ¶ƒπO¡π, 2006 (ºøΔ√ª√¡ΔA∑)

ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfiÓ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ¿ÏÈ ˆ˜ ˙fiÌÈ ÙÔ˘ PÔ̤ÚÔ. °È· Ó· ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ: OÈ ÌÏ ÛËÌ·›Â˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ 1˘ MÈÂÓ¿Ï ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô˘¯› ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡. K¿ÙÈ ¿ÏÏ· ‚Ú¿‰È· ¿ÏÈ Ë fiÏË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ «M›ÌÈλ, ÂΛӢ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ٷ ıËÚÈÒ‰Ë ¤ÓÙÔÌ·, Ô˘ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó ÛÎÔfi Ó· ηٷÛ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶¿Û˘ ʇÛˆ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô˘ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ηÙÛ·Ú›‰Â˜ Í·ÌÔÏÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‚ÔÚ‚ÔÚÒ‰Ë ¤Áηٷ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi ÛÙ· ·Ó¤ÌÂÏ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ¤Ó· Ì·ÏÈÌÔ‡ Ì ·Ó·Ó¿, Î·È Í·ÊÓÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ M›ÌÈ PfiÙ˙ÂÚ˜. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ·Ó‚ÚfiÌÈÎË. AÎfiÌ· Î·È Ë ÁÔÚÁfiÓ· ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ MÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘ Èı·Ófiٷٷ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯Ù› Û ¤Ó· ‰˘Û҉˜ Î·È ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚÊÔ ÕÏÈÂÓ. H ı¿Ï·ÛÛ· ÍÂÚÓ¿ÂÈ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘˜, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ηٿ ‰Âο‰Â˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‚fiÏÙ· οı TÂÙ¿ÚÙË,

56 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

Ô˘ ·ÚοÚÂÈ ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Î·È ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÛÙ¿ÛË ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ˘˜ ··ı·Ó·Ù›˙Ô˘Ó Û·ÛÙÈṲ̂ÓÔÈ. H ·fi‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ T˙Ô˘Ú¿ÛÈÎ ¶·ÚÎ Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. H X·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ȉ·ÓÈο ηٷʇÁÈ·, ÛÙËÓ fiÏË Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ghostbusters. MfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Í·Ó·¯Ù˘¿ÂÈ Ë Ì¤Ú· Ù˘ Ì·ÚÌfiÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÂȘ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰‡ÛÙ˘¯ˆÓ ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶ÔÙ›‰·È·˜, ÛÙÔÓ TÛ¿ÓÙ·ÏË, ÛÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· ÙÔ˘ MÂÛËÌÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ K·Ú‰›· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·›ˆÚÔ˘ MÈÏ M¿ÚÂ˚ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ù·ÈÓ›·˜. T· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· Ó¢ÚÔÙÛ·Ù·ÏÈ·ÛÙÈο ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘ P¿‰ÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔÓ ÚˆÈÓfi ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. AÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Ô ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÎÈ fi¯È ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‹ Ô §˘Î MÂÛfiÓ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ˘¤ÚÁÂÈÔ˘˜ Ô˘ÙÔÈ-

ÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔ «¶¤ÌÙÔ ÛÙÔȯ›Ի, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË X·ÏÎȉÈ΋ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ¿ÓÙ· Ì ¤Ó·Ó °ÔÏÁÔı¿ ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ŒÓ·˜ ÚÔÊ‹Ù˘, Ì· ÙÈ ÚÔÊ‹Ù˘», Ô˘ fiˆ˜ ÂÓı˘Ì‹ÛÙ ›¯Â ÁÈ· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙÔ ¿ÛÌ· “Always look on the bright side of life”. EÂȉ‹ Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ Û·˜ ÛÙÔÓ μÔÚÚ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ¤Ó· Û·˜ ϤÂÈ: MfiÓË Ï‡ÛË Ô ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË, Ô˘ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi È‰Ú˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÙÂϤÛıË ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì οı ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È ¿ÏÈ Ô MÔÛÙ, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰· ÁÈ· ηχÙÂÚÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ˜ X·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÔÚÎÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÎÔ‡ÓËÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ οı K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› “Everybody hurts” ÙˆÓ REM. £˘Ì¿ÛÙ ÙÔÓ M¿ÈÎÏ ™Ù¿È; ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ›‰Â ηÈ

·fiÂȉÂ, ÙËÓ „ÒÓÈÛ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. MfiÓÔ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÈÒ‚ÂÈ· ˘ÔÌÔÓ‹ ÌÔÚ›˜ È· Ó· ˘ÔÌ›ÓÂȘ Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. K·È ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Û·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û ٷÈӛ˜ Ô˘ ¤·„·Ó Ó· ÏÔ˘Ê¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Î·È Ù· ηڤ ÙÔ˘˜ ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. A˘Ùfi ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó, fiÙ·Ó ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ MÈÂÓ¿ÏÂ, ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË AÔı‹Î˜ B’ Î·È °’ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¶¤ÌÙË Î·È Â›¯Â ˙¤ÛÙË, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌ· Ô Ì¤ÛÔ˜ ı·ÌÒÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ˆ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÊÚ·¤, ›Ûˆ˜, ›Ûˆ˜, ›Ûˆ˜, fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÎfiÛÌÔ. M ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ºÔ˘ÎÒ ÙÔ 1967, ÙȘ «EÙÂÚÔÙÔ›Â˜», ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÏÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË 2047, ÙÂÓÂΉԇÔÏË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. AÓÙ›Ô BÂÚÔÏ›ÓÔ, Ì ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ, ÙËÓ E‡· MÚ¿Ô˘Ó Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì Û΢ÏÈ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ. H Û˘Ì‚›ˆÛË ÂÓÙ‡ıÂÓ Î·È ÂΛıÂÓ ÙˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ·fi ÙÔ ŸÏÛÙÂÚ Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË Ù˘ K‡ÚÔ˘, Ó·ÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηıÒ˜ οÓÔ˘Ó ÙڤϘ ÂÓ ÒÚ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ M·Ú·Î¤˜, K¿ÈÚÔ city jungle, Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÙÔ˘ AÓÙÚ¤È ºÈÏ›ÔÊ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Âʤ ¤Ó· ÚÈfiÓÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯ÈṲ̂ÓÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÎfiÛÌÔ˘. H Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ËÛ˘¯›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ Î·È Ô˘ ‰È·ÎÔÙfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÔ˘ÚÁÔ˘ÚËÙfi ÙˆÓ ÛÏ¿ÈÓÙ, ÙÔ˘ ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ· ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ù· ¤ÚÁ·, ·˘Ùfi˜ Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ÛȈ‹˜, ‰ËÏ·‰‹, ‹Ù·Ó fi,ÙÈ Â›¯· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛˆ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÓÙˆ˜ Û·Ó Û ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÈ fi¯È ‹Úˆ·˜ Û ÂÏÏËÓÔ‚·ÏηÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Ô˘ Û˘ÓˆÌÔÙ› ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ Ù˘ MÈÂÓ¿ÏÂ, Ë fiÏË ¤‚Ú·˙ ηٷÛÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Û¯¤‰È· ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙfiÓ. •ÂÊ˘ÛÔ‡ÛÂ Î·È ·ÓÔÈÁfiÎÏÂÈÓ ¿Óˆ οو Û·Ó ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÙˆÓ White Stripes. TÈ ·Ú¿ÓÔÈ·! ∞


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 57


¶√À Δƒøª∂

√¢∏°√™ °∂À™∏ ¢›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· ‹ οو ·fi ÙËÓ

ÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¶Ôχ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª ∫• A.V.

A™Δ√Iμ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

MÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú ú

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz. úú •

AªA§£∂π∞

ASSAI

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

μÚ˘¿ÍȉԘ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ALTRO ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª •

GALAXY- HILTON

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails, ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. úú • ª

∂§∞πø¡

B∞Δƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú BITTER-SWEET

¤ÚÁÎÔÏ·; ™Â ·˘Ï‹, ÛÙËÓ Ï·Ù›·,

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, ™ÙÔ¿ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, 210 3211.530

∞fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙfi «·’ fiÏ·». ¢ËÏ·‰‹ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ì¿˜, Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, fiÏ· Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫·È delivery Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÁÚ·Ê›·. ú ª

Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ‹ „ËÏ¿ ÛÙÔ roof garden; KÚ¤·˜ ‹ „¿ÚÈ; «°Â˘ÛÈÁÓÒ-

EÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™¤Ú‚Ș Úfiı˘ÌÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È fiÂÚ˜. K·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. ú •

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 7 £∞§∞™™∂™

ª∞π™Δƒ∞§π

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

ÛÙ˘», Ïȯԇ‰Ë˜, ÎÔÛÌÈÎfi˜ ‹ ·Ï¿ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Ë

BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

Aı‹Ó· ͤÚÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÂÈı˘MILOS

FISHBAR

ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ, ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

̛˜, ·Á·¿ ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ -

BRACHERA

Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ı· Û˘ÌʈӋÛÂȘ,

◊ÚÂÌË Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8Ì.Ì

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202

BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜! * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ

A§AT™I

APPLEBEE'S

AVALON

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª

KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661

ALIERMAN ABREUVOIR

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ ∞’ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘.úú ú M A°√ƒ∞

∂È̤ÏÂÈ·: ∞. ª¶πƒª¶π§∏

58 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V.

∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. úª

BARAONDA

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úú

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú ✱ BUTCHER SHOP ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440

AÏfi˜, ÏÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯·Û¿ÈÎÔ. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ¿Êı·ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú ú

BARBARA’S FOOD COMPANY EÌ. MÂÓ¿ÎË 63-65, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.004

°IANTAH

TÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÂ Ó¤Ô fiÛÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· ̤۷ Û ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. úª

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

B∞ƒ√À§∫√ AƒÃ√¡Δπ∫√

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

ALMAZ

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª •

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔ-

BYZANTINO

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª• °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

BARBY EAT BARBY Q KÂÏ¤Ô˘ 1 & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 210 3466.800

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª

∫›ÌÂÓ·: ¡. °∂øƒ°∂§∂

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 59


°∂À™∏

¶√À Δƒøª∂

CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜.ú ✱ CAPITAL §. KËÊÈÛ›·˜ 118, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6980.456

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ, ˆÚ·›· È¿Ù·. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜, Ôχ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÛÙ¿ÛË.ú

ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ̷ηÚÔÓ¿‰·. K·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú ª ✱ DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú

ΔÚÈÙÔϤÌÔ˘ 4 6& ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 210 3423809ÚÈ.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 CIBUS

B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, ÌfiÏȘ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 8 ÙÚ·¤˙È·, ¿Ú· οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• ✱ E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Î·È sushi. ∫ÔÛÌÈΤ˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô‡Ó fiÏÔÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). ªËÓ Í¯ӿ˜ Ù· after office parties, ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜. úúú • ª

E¢ø¢∏

DIRTY GINGER

CAPPUCCINO ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

ÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. K·È Ì·Ú, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú ª

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™

∂§π∞

TROPICAL TREASURES ™Â ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÚÔÈÎÒÓ Á‡ÛÂˆÓ K·Ú·˚‚È΋˜ Ì¿˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ù· T.G.I. FRIDAY’S. ¶¿ÚÙ ¤Ó· Bacardi Mojito Madness ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, «ÊÔÚ¤ÛÙ» ÙÚÔÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ı’ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Ì fiϘ Û·˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ.

CHEZ LUCIEN

M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·. ú ª

CIAO BISTROT

EN£YMION

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS

ORO TORO

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ I£AKH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

CIPOLLINO

X·Ï·ÚÒÛÙÂ, Ì›Ù Û ηÏÔηÈÚÈÓfi mood Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ «TÚÔÈÎÔ‡˜ £ËÛ·˘ÚÔ‡˜» ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ T.G.I. FRIDAY’S. AÊÔ‡ ‰ÚÔÛÈÛÙ›Ù Ì ̛· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Bacardi Mojito Madness, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Á‡̷ Û·˜ Ì ÙËÓ Tropical Chicken Salad, ÛÙ‹ıÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ Û Ì›ÁÌ· ηڇ‰·˜ Î·È Ì·Ó¿Ó·˜ Î·È „Ë̤ÓÔ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ™ÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Ì Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù·, Balsamic Vinaigrette Dressing, ÊÚ¤Ûη ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÔÓÈÔ‡ Î·È ·Ó·Ó¿, ·ÚÌÂ˙¿Ó· Î·È ÁÏ·Û·ÚÈṲ̂ӷ ηڇ‰È·. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË Î‡Ì· Á¢ÛÙÈ΋˜ ‰ÚÔÛÈ¿˜, Ì Coconut Chicken Strips, ÙÚ·Á·Ó¤˜ ψڛ‰Â˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·Ó·ÚÈṲ̂Ó˜ Û Ì›ÁÌ· ηڇ‰·˜ Î·È Ì·Ó¿Ó·˜ ‹ Ì Chicken Calypso, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÛÙ‹ıË ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ӷ Û ÛÔ˜ ·fi ÚÔ‡ÌÈ Î·È „Ë̤ӷ ÛÙË Û¯¿Ú·. ™ÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Ì ڇ˙È K·Ú·˚‚È΋˜ Î·È „Ë̤Ó˜ ʤÙ˜ ·Ó·Ó¿. º˘ÛÈο fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· «ÍÂʇÁÔ˘Ó» ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Á‡ÛË ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Caribbean Steak, ¿·¯Ô ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜ „Ë̤ÓÔ ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Ì ÛÔ˜ ·fi ÚÔ‡ÌÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ú‡˙È K·Ú·˚‚È΋˜ Î·È Á·ÚÓ›ÚÂÙ·È ·fi „Ë̤ÓË Ê¤Ù· ·Ó·Ó¿. K·È Ê˘ÛÈο Ù· T.G.I. FRIDAY’S ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· «Í¯¿ÛÔ˘Ó» ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ Fajitas. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Island Combo Fajitas, Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi ÛÙ‹ıÔ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜ „Ë̤ÓÔ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÁÏ·Û·ÚÈṲ̂ӷ Ì ÛÔ˜ ·fi ÚÔ‡ÌÈ. £· Ù· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ̤۷ ·fi η˘Ùfi Ì·ÓÙÂ̤ÓÈÔ Û·Ԙ, ¿Óˆ Û ¤Ó· «Ì·Ï·Îfi» ÛÙÚÒÌ· ·fi ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È Ú¿ÛÈÓ˜ ÈÂÚȤ˜, Ì ڇ˙È Î·È Û¿ÏÙÛ· K·Ú·˚‚È΋˜, Ì¿ÓÁÎÔ Î·È ˙ÂÛÙ¤˜ ›Ù˜ ·fi ·Ï‡ÚÈ. H ‚Ú·‰È¿ ÎÏ›ÓÂÈ È‰·ÓÈο Ì ÙÔ Tropical Coco Ice Cream, Á¢ÛÙÈÎfi ·ÁˆÙfi ηڇ‰· Ì ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Î·Ú‡‰·, ̤۷ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜ ηڇ‰·˜, ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔÈÎÔ‡˜ ÊÔ›ÓÈΘ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜.

60 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

IL POSTINO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

CODICE BLUE E¶TA £A§A™™E™

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

£·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

CLAVDIOS μ½ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V. ✱ CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj.ú DAKOS

FAR EAST ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˘˜ (ÊÔ›ÓÈη˜, ÔÏÏ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·) Î·È ÁÏÂÓÙ˙¤‰ÈÎÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °π· ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ‹ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi.ΔÚÔÌÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΤÊÈ·. ú

∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª FISHBAR

¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME

DO¡NA LUNA T˙ÈÚ·›ˆÓ 13 Î·È Aı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘, 210 9217.691

All time classic ¯ÒÚÔ˜, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜, ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 10.00 ú

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË.¶Ôχ ˆÚ·›· “‚ÂÚ¿ÓÙ·”ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ. úú ª FREUD ORIENTAL

TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3604.020

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÚfiÙ·ÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ Creta Farm. ¶ÔÏÏ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ›Ù˜, ÓfiÛÙÈÌ· ΢ڛˆ˜ È¿Ù·, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ ·-

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

ECLIPSE

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

AψÂ΋˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3641.545

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢-

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ urban chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔ-

ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ηٿ ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡... °È·Ù› Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi Ù· T.G.I. FRIDAY’S .

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ.ú ª

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ΋Ô.¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú


¶ÔÈÔ: Fishbar ¶Ô‡; ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2,

ÙËÏ.: 210 9680.100 - 210 9680.505 T·˘ÙfiÙËÙ·: ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ party-restaurant ÌÂ

Á‡ÛË ·Ï̇ڷ˜. TÔ Fishbar Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ϤÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Á‡ÛˆÓ, Ì ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì¿Ú· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. XÒÚÔ˜: H ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘. ™ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ deck Ì ÎÔ˘·ÛÙ¤˜ Û ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Ûηڛ ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ˘ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ˘. I‰·ÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÙÛÂȘ ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È... ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. M ÙÔ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ›˜ ·fi ÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÛÙ¤ÁË, Ë ÔÔ›· ΢Úȷگ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ Ì·Ú Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó·. H Ï¢΋ ·›ıÔ˘Û· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·ÓıڷΛ ͇ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ·, ÙÔ˘˜ art ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Û’ ÂΛӷ Ù· ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ¿ η˝ÎÈ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì fi¯È Û ̷Á¢ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÈÔ ·ÏÈ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

¶Â›Ó·Û˜; £·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ Û ÔÏϤ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. K·È ·ÎfiÌ· fiÛÙڷη, ˙˘Ì·ÚÈο, ÚÈ˙fiÙÈ Î·È ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·. A˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤ÓÔ „ˆÌ› Î·È ÔÈ ›Ù˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Fishbar. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÏÔÁ‹ Û ÁÏ˘Î¿, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ô˘Ù›Áη Î·È ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ̤¯ÚÈ ÌÂψ̤ÓË ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. TÈ ı· ÈÂȘ; O ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÙÒÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ԇ˙·, ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÔÙ¿, Û·Ì¿ÓȘ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈϘ. MÔ˘ÛÈ΋: K˘Ú›ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤ÓÙ¯ӷ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿Óˆ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. AÓÔȯٿ: TÔ Fishbar Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı Ë̤ڷ – ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜– ·fi ÙË 1.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ó· Û·˜ ˘ԉ¯Ù›, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‡˙Ô-‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ʛÏÔ˘˜, ›Ù ÁÈ· Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜, ›Ù ˆ˜ ÚfiÙ·ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. TÈ̤˜: ú 30-35 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ.: 210 9680.100 - 210 9680.505 14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 61


¶√À Δƒøª∂

Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• FURIN KAZAN AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170

«°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi», ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

TÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. MÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú.,™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. M ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

3478.282

OÈ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ˜ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. Y¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÛÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹. úK™∫ ✱ KAMA SUPA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562

N¤Ô Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ

KPE¶E™ TOY KO™MOY ¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KOYTI (TO) A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª

μ∞™π§∞π¡∞™

KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ı· Á¢Ù›˜ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M •

GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï.ª·‚›ÏË, 210 6451169

All day, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÚˆÈÓ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì club sandwich, fingerfood Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ.

KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ.Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

GODZILLA SUSHI BAR P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, Ï. AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.086

Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª

DISH

§BYB

¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ TfiÎ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. KÔ˘˙›Ó· Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ È·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ·ÎfiÌË. ú

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ LE SOUK

GRAND BALCON

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

•ÂÓ/¯Â›Ô St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. úª

70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

OIL RESTO

§∂Y∫∂™ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100, 210 2924.458

GB CORNER

MÂÓÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. Y¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·¯˘ÚÒÓ·. K¿ÙÛ ̤۷ ‹ ¤Íˆ. °›ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

•ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ı·̷ÙÈÎfi roof garden. úúú ∫ ª ✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

§√∫∞¡Δπ∂ƒ∞ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª ROBIN’S HOOD

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ôχ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ· ·fi M·Ú·Î¤˜. ¶ÏËıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ Î·È «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 8673.722, 8665.618

™·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·, ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. BÔ˘Ú ÁÈ· ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛË ‰˘fiÛÌÔ˘. ¶·Ú.- ™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÂÚÁ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

HELL’S KITCHEN

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· Ì·Ì·‰›ÛÈ· È¿Ù·. ú •

KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË.ªÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ ÁÂÌ¿ÙË Ì ÎÈÛÛÔ‡˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

62 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™ ∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

∫Ï·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi. Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú • M∞π Δ∞π

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ.ú ª KOYKOYMAB§O™-KITPINO ¶O¢H§ATO

MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 116, °Î¿˙È, 210 3465.830

ª∞¡∏-ª∞¡∏

™ÙË ÏÔ‡ÌÂÓ-ÛÈÎ IÂÚ¿ O‰fi Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ú ú

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

K∞º∂¡∂π√

ILVA

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210

✱ LOVE + LIFE ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276

º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

MA™A EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177


™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚfiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900

ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%.Roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª •

¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ›Ù˜, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ‹ÚÂÌÔ Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • M¶AKA§IKO

MILOS

™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

ΔÚԇʘ, ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M ✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MI SUENO M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ·Á·Ë̤ÓÔ πÛ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.°È· Ù¿·˜, Û·ÓÁÎÚ›· Î·È ÊÏÔÁÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ı¤· ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË fiÏË. úú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú•

M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿.∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.øÚ·›· ·˘Ï‹. úú∫ª NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152

™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú ✱ N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M

MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

NΔ∂ƒ§π™π√À™

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úM•

TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

MO¡√¶ø§π√ ∞£∏¡ø¡

§Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310

πÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & ∫ÂÈÚÈ·‰ÒÓ, ∫. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

O£øNO™ 10

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂ

OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

MEZZO ART

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 63


¶√À Δƒøª∂

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª

μ∞ƒ√À§∫√

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

OLIVE GARDEN (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

√ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ.úúú • ª

Û›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

Ã√çπ¢∞∫π

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

ORIENTAL

PIATTO

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

§·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ.ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ú

√À∑∞¢π∫√ (Δ√)

PICA PICA

∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂÌÔ‡, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7295.484

AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663 EAST PEARL

∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∫ÔψӷÎÈÒÙ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ª

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ú • ™ ∫ ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES

OYZOY ME§A£PON

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres.Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ∞ı‹Ó·. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

TÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª • ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

PIZZA HUT

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô bar-ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000

PAK INDIAN

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫

LE PIERROT

POSTINO (IL) ¶A§IA A£HNA

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30, Ì ·¤Ú· ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ԇ˙Ô Î·È ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. ZˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.Roof garden. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi, ‡ÁÂÛÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú •

¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

PRUNIER

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú

O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ÔÈfiÙËÙ·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. .TÂÙ.-™¿‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úª PALMIE BISTRO

CHI NON VA AL MARE PUO VENIRE A MANGIARE

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210-6130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210-6300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3 & ™ÎÔ˘Ê¿, 210 3641.414

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

64 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting point Ù˘ fiÏ˘. ú ú • ✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙË-

¶ƒÀΔ∞¡∂π√ MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4 / ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160

∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026


™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

Û›·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SOCRATES (ÍÂÓ. Divani Palace Akropolis), ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÏ·ÛÈ΋, ÌÔ˘Ê¤˜ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú ™¶ITAKIA ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323

✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Ù¿ÚÙ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ó¤Ï·. ú15-25.ú

¶Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ Î·È Ì·˙› ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.øÚ·›Ô˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜. úúú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30 (ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘), 210 6455.156

T·Ú¿ÙÛ· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. °Â‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ (ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿ Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. ú THE SUSHI BAR

SALO√N

STARS

AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

•‡ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. ŒÌÊ·ÛË Û È¿Ù· 70s (ÛÓ›ÙÛÂÏ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·Ï¿ ÎÚÂÌ).øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ΋Ԣ˜ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ.∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ª

¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú™∫ TGI FRIDAY’S

48 THE RESTAURANT

™TOA

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ «ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ» ÙÔ Ì·Ú. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ªÂÓÔ‡ ú 48 Ì ÎÚ·Û›.úúú ª ™∫√Àºπ∞™

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.™‹ÌÂÚ· 14/06 ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙ˘, dj Ô °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜, ¤Ó‰˘Ì· ·Ú·Ï›·˜ ú • A.V.

MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜.™ÙÔ ƒÔ˘Ê Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÂÎÎÏË-

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 65


¶√À Δƒøª∂

TPENO ™TO POYº

ª∂§π

™Ù·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓ/fiψ˜), 210 5298.922/693 7604988

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜-ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÏ·‡ÛˆÓ, Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ë ËıÔÔÈfi˜ T·ÙÈ¿Ó· §‡Á·ÚË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔ Wagon bar ÁÈ· ÔÙfi ÌfiÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, οı TÂÙ¿ÚÙË ÁÓˆÛÙÔ› djs, οı ™¿‚‚·ÙÔ Ô Hackney Slim Û ڢıÌÔ‡˜ jazz. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. T™IPI°O

Ô˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ANTONIO NONNO ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057

™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫ ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102 MESON EL MIRADOR

I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¢ڇ¯ˆÚË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. NfiÛÙÈÌ· ÚˆÙfiÙ˘· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ¶Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘.ªÂÁ¿ÏË ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

ºπ§π¶¶√À

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

ARTIGIANO (L’) XPY™A ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515

A LIER MAN

™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK VARVAKIOS

§øΔ√º∞°√π

ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú

¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú •

AQUA AZZURA X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο. ú∫

æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞) √Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫

BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777

¶·ÏÈfi ·ıËÓ·˝Îfi Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

μfiÚÂÈ· ✱ AFAMIA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 150, BÚÈÏÏ‹ÛÈ·, 210 8035.759

§È‚·Ó¤˙ÈÎÔ, Ì·˙› Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÏ›ÙÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ALTEZZO KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565

MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª∫

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ∫ BLOCK HOUSE

ANEMA E CORE

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Pulcinella. ú ª ™∫ A¡∂Δ√¡

A§ªÀƒ∞

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

BLUE PINE

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈ-

T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋

∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 3813.803-4, www.elaion-estiatorio.com 66 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


ΔÔ IL POSTINO  · Ú Ô ˘ Û È ¿ ˙ Â È . . .

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, °Î¿˙È, ΔËÏ.: 210 3477048

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 67


¶√À Δƒøª∂

ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú

∞¡∂Δ√¡

8101.875

∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

°A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

FENICE (LA)

°∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

GALLO NERO (IL)

™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÈÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú

§ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘.À¤ÚÔ¯ÔÛ Î‹Ô˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

∂¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588

CARTE BLANCHE KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. Lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, happening, guest dj.Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ú ª ™∫

ƒπ°∞¡I

HOOTERS EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191

™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ó‰È¿ÛËÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. úª

DA LU ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.988

ªÂ ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ı· Á¢Ù›˜ ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

IãÀ∂™ DA LUZ

E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ùo jazz ÓÙÔ˘¤ÙÔ Street Beat ÓÙ‡ÓÂÈ Ì ۷ÍfiʈÓÔ Î·È Ì¿ÛÔ ÙȘ Ê·ÓÎ Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ TfiÏË. Múúª

RESTO

K64 K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

DISH

KARAVI

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜.¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Sofitel Athens Airport” ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú

ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ ∂¡√Δ∂CA

68 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

DIVINE

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

§. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ roof garden Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Î·È ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·. ¶È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜, ÁÏ˘Î¿ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜ ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

21

E™Δπ∞Δ√ƒπ√ 102

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 &

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210

K∞™Δ∂§√ƒπ∑√ ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª K∏¶√™ Δ∏™ ∂¢∂ª KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580

∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ.ΔÚ.-™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫ Kƒ∏™™∞ °∏


AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

MEATING

̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª •

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

§π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘.ªÈÎÚ‹ ¯·ÚÈو̤ÓË ·˘Ï‹ ú ª LOCAL XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡, all time classic Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú • MAMMA MIA

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜. úª A.V. P∞NDELI

M∂NDOZA

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË).úúª

Stake house Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ O AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· B.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ¢ÔÎÈÌ¿Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ "·ÏȈ̤ÓÔ" Scottish Black Angus Beef Î·È ÙÔ Kobe Wagyu beef ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™-KMúú

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806

¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿. ú∫ª

MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 345

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

MEAT SQUARE

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú

✱ ¶E¶¶∞™ ™Δ∞ª∞Δ∞ ¶Ï·Ù›· ™Ù·Ì¿Ù·˜, 210 6218.104

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

THE NEW GENERATION OF GREEK CUISINE

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ- ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ™ÙÚ. §¤Îη 19, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 80 66 700

¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ)

N¤Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ country style Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ì ͇Ϸ, ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜. EÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜! K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. -

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 69


¶√À Δƒøª∂

6729.114

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ.ΔÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ ”·˘Ï‹” ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery η catering. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È cateringúú

PRIAMO

ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÔ‡ÛÈ. Delivery. úú ª SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099

SPUNTINO

H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

TERRACE (LA)

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650

QUILLS

K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040

ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª THE SMALL ITALY

™Â ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ª

AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª

RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú

TH§∂ª∞Ã√™ ROBIN’S HOOD

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

GINGER ∞ll day ·ÔÏ·‡ÛÂȘ...Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, Ì ηʤ, ÁÏ˘Îfi, ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi, fingerfood Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ ÎÚ·ÛÈ¿.

Δ√ ™∏ª∂π√

Δ∏™ ¶√§∏™.

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘.∫‹Ô˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤˚Ï. úú A.V.

CAMA SUPA

✱ TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB) ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680

RUBY TUESDAY EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.180 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park), 210 4256.458 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.910

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú •

ª∂∑∂

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ¶Ï. ª·‚›ÏË ÙËÏ.: 210 6451169

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú TIKE

SALUMAIO DI ATENE

NEW L IVA ARR

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

SANTA PASTA

TUTTI A TAVOLA

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 / ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ μÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. úª•

STEFANIDIS FINEST FOODS ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.191

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úú ª

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion.ΔÚ·¤˙È· ÛÙËÓ ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. úúú ª

NÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜ ̤۷ Û ·ÏÈfi Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. K·È ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ. °Â‡ÛÂȘ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Î·È Ì ÙÌ‹Ì· delicatessen ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ gourmet ηÏÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úú

SESTO SENZO

STRADA (LA)

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

X√çπ¢∞∫π

SUMO SUMO

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

VARDIS ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.144

SQUARE SUSHI

˘Û˘ ˘ ·fiÏ· Ë Ù¤¯ÓË Ù Ô‡ Ê·ÁËÙÔ‡! Ï ... ÙÔ˘ η ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË ú 19 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÒ˜ ∫˘Úȷ΋ ú 22 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶·È‰È¿ ·fi 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ú 10 ● ∫˘Úȷ΋: buffet 44 Akti Moutsopoulou Str, 18536 Passalimani Piraeus Tel.: 210 - 4288215 Fax.: 210 - 4288218

70 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187 & ∞ÏÒ˘, ∞ı‹Ó·, Δ.∫. 118 53 ΔËÏ.: 210 34.23.562

MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤-


ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹. ú ª ™ ∫

ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M

ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª •

μ∞™π§∞π¡∞™ Xƒøª∞Δ∞ μÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

✱ °A§AZIA XYTPA (•ÂÓ. Astir Palace), AfiÏψÓÔ˜ 40, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8901.556

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ.øÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÓÈÁ̤ÓË ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K •

O ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. úú

BOHEME (LA) §ËÙÔ‡˜ 14, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 9670.196

¡fiÙÈ·

§›ÁÔ ÎÚ·Û›, Ï›ÁÔ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÔ˘. úú

AL CIELO

BOUILLABAISE

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 14, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.680

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

πÙ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ȉ¤Â˜. úú ª • AL DENTE £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 19, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9810.093

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, Ì ·ÙÔ‡ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úª∫ ∞£∏ƒπ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ AMALOUR ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 45 & ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9337.710

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ˘¤ÚÔ¯Ô ·ÚÙ ÓÙÂÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ’30. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, οو ÙÔ Ì·Ú Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È live ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ Û˘ÁazÎÚfiÙËÌ·. ∫‹Ô˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úK

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. ∫‹Ô˜. úú K M BUSSOLA (LA) B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 3, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.605-396

ΔÔ Í¤ÚÂȘ ·fi ÌÈÎÚfi˜, Â‰Ò ¤Ì·ı˜ ÙËÓ Î·ÏÙÛfiÓÂ, ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ϤÌ ÙÒÚ·... T˘ÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi. úú ª

✱ °EIA MA™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.260

N¤Ô Î·È Ó·ÓÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. XÒÚÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÏÈ¿ Ó·˘ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. O‡˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ú·Î¤˜ Ì·˙› Ì ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ (ηϷ̿ÚÈ Û·Á·Ó¿ÎÈ) Î·È ˆÚ·›· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. YÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ·fi °Ï˘Ê¿‰· ̤¯ÚÈ AÎÚfiÔÏË. Afi 13.OO ˆ˜ 1.OO. °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M DA BRUNO

CADKO

AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. úM

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú

DEKKO SUMMER CAFE TABAC

¶Ï·˙ AÁ. KÔÛÌ¿, 210 3630.145

§ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. The Margi), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

ŒÍ˘ÓË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ˘ÏÈο Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ú ú

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜. úúú

DELFINO ANTøNH™

CAFE ZOE

AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

™˘ÁÁÚÔ‡ 89-93 (ÍÂÓÔ‰. Intercontinental), 210 9206.655

Àfi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË, ÛÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù·, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫

¶È¿Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚÈÔ›ËÛË, ¯ÒÚÔ˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜. TÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ô‡˙ˆÓ.úúú ª

¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 74, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9401.401

¶Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. •Â¯ˆÚÈÛÙ¿ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ (ÂÏÏËÓÈÎfi „¿ÚÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚÈ˙fiÙ·. Parking ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

CASA DI PASTA AÀ°√§∂ª√¡√

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4120.388

AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫•ª

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª

✱ CELLIER ZEA AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049

ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª

BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘,

∂PICURE MÂÙ·Í¿ 16, μԇϷ, 210 8953.544/ ∞ÈÔÏ›·˜ 12, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8078095/ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 17, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8961237

Steaks, burgers Î·È ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ Ûˆ˜ ÚÔÎÊfiÚ. ™ÙË μԇϷ Ë Ì¿Ú· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿ Î·È cocktails ˘fi ÂÏÏË-

34 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘-

COOK EAT

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 71


¶√À Δƒøª∂

ÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú ™∫ ✱ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215

N¤Ô Ì far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· (Seven Colour Beef Fillet) Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú

ÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÓÙÂÎfiÚ, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. úú ✱ LA TIENDA - PARILLA

ARGENTINA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal.

✱ MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006

H ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô café. ºÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.-™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

Δ∞•π¢π∞

M¶∂´Δ ∫∞ƒπª ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.721

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ̤۷ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì·ÚÔÎÈÓfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ∏ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ finger food. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫

£∞§∞™™π¡√™ MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘.¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256 ∂§∞πA

£EA £A§A™™A

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª

NEST §·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035

GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Sale & Pepe». ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ GOLDEN PHOENIX

✱ LA PECHE-FISH RESTAURANT §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ú ú

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ.

JIMMY AND THE FISH

LE PIERROT

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889

§øTOºA°OI I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·ÎÚÈ‚fi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›·. úúú ª • ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

£¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

DIRTY GINGER BAR & RESTAURANT ∏ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ∫ƒ∂∞Δ√º∞°π∞ Δ∏™ ¶√§∏™ DIRTY FOOD - DIRTY DRINKS

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª KOÃY§IA 40fi ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘ (Grand Resort Lagonissi), 22910 76000 EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÛÔ‡ÛÈ. úúú

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

KOSEBASI ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7‚ & §·˙·Ú¿ÎË 45, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170

72 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª PASTA RAGUSA

MA´™TPA§I

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • ✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜.ªÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ú ª MEZZA LUNA πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437

IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ... ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290

TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª ¶§√À™ ¶√¢∏§∞Δ√À ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª ✱ ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

Afi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂÚ¯fiÌÂÓÔ, Ì ÌÔ-

OIL RESTO

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi menu (Ì·ÚÔ˘ÏÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ÏËÁÔ‡ÚÈ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Bloody Mary Î.¿.) ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Û glamorous ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÌ‡Ï˜, ·È¯ÓȉȿÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ-Û·Ë. ú™∫

OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

Δƒπ¶Δ√§∂ª√À 46 & ¶∂ƒ™∂º√¡∏™ - °∫∞∑π, Δ∏§.: 210 3423809

°È· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú•


°∂À™∏

TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤ÊÙ·Û ·fi ÙË B·ÚÎÂÏÒÓË...

A§E•AN¢PA EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ˆÚ·›Ô˜ Î·È ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÏÔ Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ·. TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô (ÛÙÔ ·ÚοÎÈ Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) Î·È Â›Ó·È ·Ïfi, ÏÈÙfi, ʈÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ·˘Ï‹. TÔ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· Â›Ó·È ·Á·Ë̤ÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù›, ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. K·È ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙfiÛ· ηϿ, οÙÛ·Ì ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ó·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ·fi ÎÔÓÙ¿. ¶‹Ú·Ì ÓfiÛÙÈÌË ÎÔÏÔ΢ıfiÈÙ· Î·È ·ÓÙ˙¿ÚÈ· „ËÙ¿ Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È Ê¤Ù· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÈÂÚÈ¿. MÈ· Ê›ÏË ‰È¿ÏÂÍ ¯ÔÚÙfiÛÔ˘· Ì ̷ڷıfiÚÈ˙· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›, Ô˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¿Úˆ ÎÈ ÂÁÒ. ŒÚÂ ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ˆ˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË Î·È ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÎÚ·ÙËıԇ̠ϛÁÔ, ·ÏÏ¿ Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜... M·˜ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Î·È „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì „ËÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎÔ (ÊÈϤÙÔ, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È Á·ÏÔԇϷ, 3 Û 1), ·ÏÏ¿ Î·È Ï·˘Ú¿ÎÈ Ì ̷ڷıfiÚÈ˙· Î·È Ô‡˙Ô, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì fiÏÔÈ ÎÚ¤·˜. º¿Á·ÌÂ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ˙ÂÛÙfi „ˆÌ¿ÎÈ ˙˘ÌˆÙfi. M›ӷÌ fiÏÔÈ ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ Î·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. K·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜, Ë ·Ú¤· ÌÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ··ÈÙËÙÈΤ˜. M·ı·›Óˆ, ·ÎfiÌ·, ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÔÏÔÌfi Î·È ÙÛÈÔ‡Ú·, Ô˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û grill ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÏ· ÂÔ¯‹˜, ÊÚ¤Ûη, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Ó·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ¶‹Ú·ÌÂ Î·È ÂȉfiÚÈÔ, ηڢ‰fiÈÙ· (ÚÔÛˆÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·) Ì ·ÁˆÙfi ηÈÌ¿ÎÈ Î·È ÌÔ˘˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Ì ÁÏ˘Îfi ‚‡ÛÛÈÓÔ. Y¤ÚÔ¯·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Û¤Ú‚È˜, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfiÙ·ÙÔ. ŸÏ· ηϿ ÎÈ fiÏ· ˆÚ·›· ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ fiÛ· ͤڷÌ ÁÈ’ ·˘Ùfi. N· -Eϛӷ AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·˜, ı· Ì ı˘ÌËı›˜... A§E•AN¢PA ZˆÓ·Ú¿ 21, ¶¿ÚÎÔ ¶·Ó·ı‹Ó·È·, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874, ÎfiÛÙÔ˜ ú 20/ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›·, ηʤ-Ì·Ú, ÈÛ·ÓÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ÛÙ· AB B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: A&A OÈÓÔ¯ÒÚÔ˜, 210 4220.149,

www.allaboutwine.gr 14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 73


¶√À Δƒøª∂

SPAGHETTERIA (LA) AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476

ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi», Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª •

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÚÒÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

TARTUFO (AL)

∂∫Δ√™ ∞£∏¡∞™

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 38, K·Ï·Ì¿ÎÈ-ÕÏÈÌÔ˜, 210 9826.560, 9839.745

FRAGMA

πÙ·ÏÈÎfi Ì ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ›ڷ. ú ª

§›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

A¶OæH (ME)

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ ™Ã∞ƒ∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8962.432

™‡Á¯ÚÔÓË Ù·‚¤ÚÓ· Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Û Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ú ∫

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C

PI°ANI ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Casino), §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 66744

ARGENTINA

¶·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜ (ÊÚ¤ÛÎȘ ηڷ‚›‰Â˜ Ì ٷÏȷ٤Ϙ ·fi ÌÂÏ¿ÓÈ ÛÔ˘È¿˜ Ì ۿÏÙÛ·

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

A™XHMO¶A¶O IÒÓˆÓ 61, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 2103463.282

T∞ª∞ª

™Â Îϛ̷ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ı‡ÌËÛ˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ K˘Ú. ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫

AY§H (H) ✱ TA•I¢IA K‡ÚÔ˘ Î·È ¢·Ó·ÒÓ, Ï·Ù›· MÂÊfiÓ, AÌÊÈı¤·, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9402.084

ŸÏË Ì¤Ú· ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Û¯¿Ú·, „ËÙ¿, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î.¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘. K·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

SEAFOOD BAR RESTAURANT ∞∫ΔH ¢∏§∞μEƒ∏ & ºπ§I¶¶√À 23 ªπ∫ƒ√§Iª∞¡√, ¶∂πƒ∞πA™, Δ∏§./FAX: 210 4179.825

CAFE + RESTAURANT + BAR ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. ∫Ï·ıÌÒÓÔ˜, 210 3253.276

A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813 ª∞™∞

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20.

TARTARE

AY§H TOY ANTøNH

¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.320

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V.

TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

B§A™™H™ LOVE N LIFE

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™Δ√

TONY BONANNO

ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫

BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.C M

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª

°EITONIA

∂¡£Àªπ√¡

Tƒ∂Ã∞¡Δ∏ƒπ∞

YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

º√π¡π∫∂™

ª∂™√°∂πø¡ 356, ∞°.¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Δ∏§: 210 6511354 - 6932 426338

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ TÚ›ÙË. C K

AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú™¿‚. & K˘Ú. úú VIETNAM N. M¿ÎÚË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395 92390 / ¶. º¿ÏËÚÔ, A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417, 210 9853.619

A‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙˆÓ Golden Phoenix, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ΋Ô Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. úú

°ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

ÓÙÔÌ¿Ù·˜ Î·È pesto) Û ΋Ô Ì ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. KÚ·Û› NÂ̤·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢È·ÓÔÌ‹ (ÛÙÔ˘˜...ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜) ÌÂÙ¿ ÙȘ 12. ú

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

VI¡CENZO ∞¢π∂•√¢√

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

º·›‰Ú·˜ 3 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3462.723

∞fi ÙË ™›ÊÓÔ Ì ÛÈÊÓ¤ÈΘ Î·È ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤, Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· (ηÏÒÓ) ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÙÛÈÎÔ˘‰È¤˜. ú

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª • º§√π™μ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ

74 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

°IANNO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 70, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4614.355

H ηڷ‚ȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰·! K·È ÙÔ Ì·Á·˙› ʈÙÂÈÓfi Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K °§YºA¢IøTI™™A

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

VIVE MAR

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

∞§§√Δπ¡∂™ ª√À ∂¶√Ã∂™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.291

N¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙÔ «™ÙÔ˘ KÔÚÚ¤». H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÂÓÒ Ë ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÎÔÌ·Ó›· ÂÈ̤ÓÂÈ ÚÂÌ¤ÙÈη. ú

M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M CAPTAIN AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858

∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·,


210 3227.971

K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

O TE§H™

E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M

∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

¢IA™HMO™

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926.C

NA´A¢E™

KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

•AN£I¶¶H

K§HMATAPIA (H)

AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 14 & ÕÁÚ·˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.514, 6946 111363

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887

°ÈÚÏ¿ÓÙ˜ ·fi ¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M 24øPO (TO)

K∞ƒ∞μπΔ∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000ıÂÚÌ›‰Â˜-Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C E§§∏¡ø¡ ¶∂§∞°√™ AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 15, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8649.930

E˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ʷӷÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ÕÊıÔÓÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ôχ ηÏfi ÙËÁ¿ÓÈ, ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·. ú ∫ ª E§§O¶IA AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 84, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6813.787

«£˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi EÏÏ¿‰·» Ì οı ›‰Ô˘˜ „ËÙ¿ (ÌÚÈ˙fiϘ, ÌÈÊÙ¤ÎÈ·) Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi. K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. C

¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ÂıÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò. H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

AÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «•·Óı›Ë». EÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‰ÈÂıÓ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì οÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· „ËÙ¿. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. C OINO£HPA

KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M KÀƒ∞-¡Δπ¡∞

E¡ §∂À∫ø

¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.574 / §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 373 & YÌËÙÙÔ‡ 4, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9422.902

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú

H ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ Ù˘. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ôχ ˆÚ·›·, ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·È ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªC

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

EPMEION

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª

¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 15, ¶Ï¿Î·, 210 3246.725

§√Àπ∑π¢∏™

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶A§HA TABEPNA (H) M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 35, MÂÙ˜, 210 7522.396, 210 3232.482

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ˘ 1925 Î·È ·Ú¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ¯‡Ì· ‚·ÚÂÏ›ÛÈÔ ÎÚ·Û›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ¶A¶OYT™H™ M. MfiÙÛ·ÚË 1, 210 8043.244 / M. MfiÙÛ·ÚË 8, 210 8040.772, ÕÓˆ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·

AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¶¶™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

ZEYKIN

M∞¡ø§∏™

K·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ηÏÔ„Ë̤ӷ ÎÚ·ÙÈο Î·È ·¯Ù‡ËÙ˜ ·Ù¿Ù˜. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú K

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

¶APO™TIA

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úª™∫ GASTON §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900

°·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. £ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ. ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C

HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Z·Ì¿ÓÔ˘ 2 & £ËÛ¤ˆ˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.650

MAYPOMATH™

M ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı· Û·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù·‚¤ÚÓ· Û ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ÓËÛ›. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

¶EZOY§A™

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶/™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

MIKPH BOY§H

¶EIPATH™

¶Ï. B·ÚÓ¿‚· 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7565.523

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 209 ÙÔ˘ O.A.™.A. ÛÙË ÛÙ¿ÛË B·ÚÓ¿‚· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË «MÈÎÚ‹ BÔ˘Ï‹». £· Û ÌÂı‡ÛÔ˘Ó Ù· fiÌÔÚÊ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È ÓËÛÈÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·¯Ù‡ËÙÔ ÎÚ·Û›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM

MONI¶¶O ¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

¶·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ Ì ͷÎÔ˘ÛÙfi ÙÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÂÌ¿. T· ¶™∫ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C

...Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ÚÔÛÈ¿

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú

¶ENTE§E£EN ¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË, 210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·.

...ÛÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û·˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ..

¶EPI OY™IA™ M¶A´PAKTAPH™

K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞

ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi·ÛË...

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

K∞¡∞ƒπ∞

M¶PIZO§AKIA

•Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, ΔËÏ.: 2107236177, www.masa.gr (¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿)

¶§ATANIA (TA) MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈ-

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C

£ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 75


¶√À Δƒøª∂

Ù‡ÏÈÁÌ·. ¶·˚‰¿ÎÈ· ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÌÂÎÚ‹‰ˆÓ. C K

√À∑√ª∂∑∂¢∂™

POZA§IA

Afi ÙÔ Úˆ˝ Ì ηʤ Û¿ÓÙÔ˘˚Ù˜ & ÔÏfiÊÚÂÛη ÁÏ˘Î¿ ·Ú·Û΢‹˜ Ì·˜ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 3632.780

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

°ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

SARDELLES

°§YKY™(√)

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ¶A§AI ¶OTE

™∂™√À§∞™

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

∂¡ ∂§§∞¢π

PAKO™Y§§EKTE™

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ ∫·ÏÔÊ·Á¿‰ˆÓ

✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MOY¢IANO

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™IMO™

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª

AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¶·¿ÁÔ˘ 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.471

ºÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ÔÈÎÈÏ›· „ËÙÒÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù.-TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

CIPOLLINO

°ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C ™Δ√ ª∂´¡Δ∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚ¿Ó. C K M •

™ª∞ƒ∞°¢∞ ¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª

TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C

™TEKI TOY H§IA (TO)

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100 , 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ ÙËÏ.: 210 29.24.458 www.ilefkes.com

EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 5, £ËÛ›Ô, 210 3458.052

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ·˚‰¿ÎÈ· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

§∂À∫∂™

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

™Y§ºIO

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K

T¿ÎË 24 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.028

Afi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔÌ·Ó›·, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÎÙÈ΋ Û ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜, ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. C

T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

ILVA

¶˘ı¤Ô˘ 34 & °ÂˆÌ¤ÙÚÔ˘ 1, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9232.384

NËÛÈÒÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÊÚ¤ÛÎˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. úª∫

¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎÔ› ΢ڛˆ˜ Î·È ÔÏ›ÙÈÎÔÈ, ÊÙËÓfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ηϋ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ. ™Ù¤ÎÈ ÙÔ˘ ™YMOºE, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÓ›ÔÙ ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆËÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C K M

º∞¡∞ƒπ

T™I¶OYPA¢IKO (Δ√)

¶Ï. AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ 7-9, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.533

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K

¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2515.895

∂¶π Tø... §∞´∫øΔ∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

ºI§ETAKIA ¢AºNH™

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· È¿Ù· ΢ڛˆ˜ „ËÙ¿ Î·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÌÂ˙¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ·ÎÏ‹) Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÎÏÂÎÙ¿ ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi dj. ú∫ª •

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

ZEI¢øPON (TO)

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

Xƒ∏™Δ√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ۈ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M KPA™O¶OY§∂IO TOY KOKOPA K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.565 - 051

¶·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎfiÎÔÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M

øƒ∞π∞ ªÀΔπ§∏¡∏ (∏)

MANIA

¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. ú M

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫

ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ù˘ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·, ‰‡Ô ÏÔ‡ÛȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÂ˙¤‰ˆÓ (ı·Ï·ÛÛÈÓ¿-ÎÚ·ÙÈο), ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ T˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÁÓ‹ÛȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÙÛÈÔ˘ÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù.-ΔÚ. C K M T™I¶OYPA¢IKO TH™ KA§§I£EA™ (TO) IÊÈÁÂÓ›·˜ 92 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9569.492

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, „ËÙ¿ Î·È „·ÚÈο, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¤· Ì ÁÓ‹ÛÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¶¤Ì.-™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ. MÂÓÔ‡ ú 11. Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

76 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú TPIKYK§O

Tƒ∞Δ∞ (√ ™Δ∂§π√™)

°∞ƒ°∏ΔΔπø¡ 24, °∫∞∑π, 210 3478.282

TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 77


√¢∏°√™ ¡ÀÃΔ∞

Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. £¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜.

JACKSON HALL

‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

MECCA

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª VILLA MERSEDES

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª MONA™THPI SUMMER 3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 7237.700, 693 6556554

BARSRESTAURANTS

BAR GURU BAR

TÔ ÎÂÊ¿ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·Ï‹ ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁϤÓÙÈ· Î·È Ï‡Ú˜. ú

AETHRION

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

M¶A§KONI

Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

✱ AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

BAYOU

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. AKPøTHPI B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147

¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ¶ÔÏÏ¿ ¿ÚÙÈ, ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ “Sunday party” Ì ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È ÙË N·Ù·Ï›· °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÛÙ· deck. ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V. APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ)

ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ.ú

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838 SOUL

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª

JACKSON

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM PULSAR

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ¿ÚÎÔ ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6450.345, 210 6457.360

ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3313.151

X·Ï·Úfi ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì›Ú·. K·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ.

KITCHEN BAR

TGI FRIDAYS

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫·È ·˘Ï‹. ú

ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª BIG APPLE SOUTH §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·ÈÙ›ÓË 3, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9485.190

✱ BO §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645

AÙ¤ÏÂȈÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜, ˘¤ÚÔ¯· cocktails Î·È ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi.

Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • A.V.

KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

BACARO

DATE

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

GOLD CAFÉ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

LALLABAI

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜.ú

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. BACCARAT DINNER DANSANT

∂GOMIO

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

∏∞RD ROCK CAFÉ

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ cha-cha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 2 & ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 8011.817

ISLAND 27 ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ-

BALTHAZAR

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú

M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì·˙› ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ, ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, Î·È Ù¿·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·fi Ù· «ÔˆÛ‰‹ÔÙ» ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. úú

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹-

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

ENVY CAFÉ

FIGUEIRA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453

Y¤ÚÔ¯Ô, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÙË Û˘ÎÈ¿

ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª PUTUMAYO WORLD CAFE

BIG APPLE

TÔ ÁÓˆÛÙfi bar-café-resto Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. AϤ˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú•

OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

BEER RESTAURANT A§E•AN¢PA

BROWN’S ARROYO HIP

78 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª A.V. M∂§π

KALIHORON

TERRA PETRA

∫›ÌÂÓ·: °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™, ¶. ª∂¡∂°√™ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

˙·, 210 8925.000

∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.534

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú A.V.

PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÃÒÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª •

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

MALABAR (•ÂÓ. The Margi), §ËÙÔ‡˜ 11,

STAVLOS

BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™ÙÔ lounge bar ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi Ì mediterranean chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ethnic, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ Resident Dj Andrea. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ chef •ÂÓÔÊÒÓÙ· ¶ÔχÌÂÚÔ. K·È tapas Î·È sushi Î·È Buritos Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Mexican sauce Î·È ÎÂÌ·ÔÈÙ¿ÎÈ· Ì ٷÌÔ˘Ï¤ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÏ˘Î¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍÙÚ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì „¿ıÈÓ· ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ·, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ Î·È Ë̛ʈ˜ ‰›Ï· ÛÙË

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜


Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469

ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi ¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. úª•

ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú ✱ VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100. Ã-∂∞Δ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú

CAFÉS - BARS

BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BALUX CAFE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÔÈÎÈÏ›· ηʤ, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Â͈ÙÈο cocktails Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ menu ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BAR 24 ÀÌËÙÙÔ‡ 79-81, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7510.813

∫·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÔÚ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔıfiÓ˜. ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ¯·Ï·Úfi Îϛ̷ Ì ¡À Ó·ÊÔÚ¤˜.

ABRIDOR ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683

BAT CITY

∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, Ôχ ʈ˜ ÙÒÚ· Ô˘ ηÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ.

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

ALU CAFE

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4117.227

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È «„·Á̤ÓË» latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. MÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi.ú VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

KÔ˘˙›Ó·: °Ó‹ÛÈ· ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ‰ÂηÙÚ›· ÎÏ·ÛÈο ·ÌÂÚÈοÓÈη burgers, ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚÈ˙fiÙÈ, ÎÔÙfiÔ˘Ï·, ÊÈϤٷ Î·È ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηÏÔÊ·Á¿‰Â˜ Jackson Hall steak. °È· ÁÏ˘Îfi, ÂÈϤÍÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÏ·ÛÈ΋ ÌËÏfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi, Û ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡ ‹ Û ÛÔ˘ÊϤ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È american brownie. MËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Jackson Hall.

BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

MÔ˘ÛÈ΋:™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¯·Ï·Ú‹ jazzblues fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ, mainstream Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. H ÂÓË̤ڈÛË Û Ӥ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹.

μUENOS AIRES CAF∂ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿Ó-

Crowd:

TÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿Ï˘ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ™˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Û ‰ÈÏ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· BfiÚÂÈÔÈ Î·È NfiÙÈÔÈ, ¤Ú· Î·È ‰Òı ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÁÈ¿ˉ˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ηϋ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘.

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·-

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V.

Id: Coffee-bar-restaurant. ™ÙÔÓ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™ÙËÓ Ô‰fi MËÏÈÒÓË, ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Û ÙÚ›· Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ê¤, Ê·ÁËÙfi Î·È cosi ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. EӉȿÌÂÛ·, ÙÔ Fishbar ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘.

Deco: ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ‰›ÌÂÙÚÔ˜ ͇ÏÈÓÔ˜ πӉȿÓÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛˆÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ͇ÏÔ˘, Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È ÙÔ‡‚ÏˆÓ ˘„Èη̛ÓÔ˘. A˘ıÂÓÙÈο ·ÌÂÚÈοÓÈη memorabilia ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Fashion TV.

Highlight: ¶ÚfiÛ¯ ӷ ÌËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ! •ÂÎÈÓ¿˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ηʤ Î·È ¯˘ÌÔ‡˜, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‹ ÊÈÏÈÎfi Á‡̷, ÎÈ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÂȘ Â›Â‰Ô ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂȘ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ!

Tip: AÓÔȯٿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ fiÛÔ ·ÓÙ¤¯ÂÙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ΔÈ̤˜: ú 25-30 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098, 210 3616.546

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 79


¶√À ¶INOYME

ıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤.

APPLBEES

✱ CAFE DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È

INTRO

N¤Ô, ‰›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

ΔÔ fiÓÔÌ· ·fi ·ÏÈfi ‰›ÛÎÔ ÙˆÓ Pulp Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ alt pop-rock ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ Ì·Ú Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ΔÚÔ‡Û· Ô˘ ¿È˙ÂÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫..

CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô - ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

WAY OUT

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica.

JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V.

CAFEPOLIS ¶·ÛÛÒ‚ 11, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2236.405

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ¿ÓÂÙÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ¯˘ÌÔ‡˜, ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛӷΘ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜. Freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜

JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333

BRAZILIAN

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜.

CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

BRAZILIAN COFFEE STORES Βαλαωρίτου 10,Αθήνα,Τηλ.:210 3622.845,Fax:210 3622.847

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ̷ϷΤ˜ ÎÔ˘‚ÂÚÙԇϘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ.

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

SALERO

KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

KAZU

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, ‘ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi’, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Û¤ÛÈ·Ï ÌԢΛÙÛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì‡Ú˜ Î·È ÔÙ¿ÎÈ·.

DASEIN COFFEE ART & SPIRITS

ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, ΤÓÙÚÔ, 210 3602.242

ROSEBUD

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ.

K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

DECO CAFE LA SOIREE DE VOTANIQUE

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor.

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 DEL SOL

E§AIA - CAFE BISTROT

ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.∞ÓÔȯÙfi ÌÂÙ¿ ÙȘ 17:00 οı ̤ڷ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ.

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi popfunky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘.

EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

GRAIN

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks.K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet.

√Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

MG’S

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ

80 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

M∞°∫∞∑∂ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies.

AÈfiÏÔ˘ 33, ¶Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00

∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

M√ªπ


ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜.

ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

¶§∂∂π -PLAY CAFE

SINE QUA NON

AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

MOOI

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. PAKOME§O

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜.

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

™KOYºAKI

MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

POP UP

STAVLOS CAFE

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú.

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

SUITA

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ.

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 81


¶√À ¶INOYME

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

aiolou 33 105 51 athina 210 324 3740 www.magaze.gr magaze@ath.forthnet.gr

MAGAZE

¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31

GALLERY CAFE

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿... BOX

TOY CAFE

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË.

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

CANTINA SOCIAL §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 6-6, æ˘ÚÚ‹ BAT CITY

WAY OUT ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜, cocktail Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ÈÎfi Brown cafe Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋.

CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô indie hip bar (̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ‰ËÏÒÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙¤˘ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

CIRCUS

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË - μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE

Ã∞ƒΔ∂™

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ Î·È Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!). ™˘¯Ó˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜”.

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

BARS

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

A§E•AN¢PA

DR. FEELGOOD

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

ª∂ƒª∏°∫π

™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ΔËÏ.: 210-5772006

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall.

ALLEY CAT

EARTH BAR

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electro-pop ÙˆÓ 80s.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6.

A§Ã∏ªπ™Δ∏™

s u m m e r 82 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

come as you are

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

μAROUGE

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô Î·È Ù· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ.

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›.

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V.

ARGO-MYKONO™

μARTESERA

FANTASEED

∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ∞™Δƒ√¡ Δ¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹

in the city

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi( Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÛÙ¤ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌÂϤÈÙ·È Ù· events. ¶ÔÏϤ˜ Ì‡Ú˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ... ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı Â-

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË

ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FLORAL LIBERAL £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3300.938

ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ¿Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) ,210 3227.733

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË


Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

Ṳ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

GINGERALE

MG’S

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

POP

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi.

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

GROUP THERAPY ª√SHI MOSHI

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿.

£∏ƒπ√ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

ª¶ƒπ∫π

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. π¶¶√¶√Δ∞ª√™ ¢ÂÏÊÒÓ 3μ, ∫ÔψӿÎÈ

ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰Ò, ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V.

¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. SPIRIT BAR ªÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433

NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

SWITCH BAR

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·.

™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Aı‹Ó·, 210 3314.330-1

K¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÛÓ·Î, ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È video art. TÔ ‚Ú¿‰˘ groovy ‰È¿ıÂÛË ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs Ì ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ pop, rock ·ÏÏ¿ Î·È jazz, funk Î·È soul ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s- 80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

THE SEVEN JOCKERS

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

§Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. ΔπΔ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6. ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ210 3232.515

«¶» E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. KINKY

¶§∞™Δ∂§π¡∏

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

REI MOMO

ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÛÔ‡ÂÚ reggae parties ÙˆÓ THC Soundsystem Î·È Û˘¯Ó¿ live ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜.

¶ÔÙfi, ·È¯Ó›‰È, ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ. Afi ¶¤ÌÙË 31/5 ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. (ÂÁη›ÓÈ·) ¤ˆ˜ 31/7 (TÚ.-K˘Ú. 19.00-23.00) ‰Â˜ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË «ÏËÛ›ÔÓ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ» (video art Î.¿.). K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

∫∏¶√™

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

FLOWER

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô.

KYBO™

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

¶ø§∂πΔ∞π

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

PETROGAZ

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

MAYO

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

PICA PICA

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈ-

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ‘80 s ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ trash ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù·. ∫˘Ú. ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ... USE BAR ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks. YELLOW SUBMARINE NËϤˆ˜ 5, £ËÛ›Ô, 693 2131991

O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ T¿ÛÔ˜ K·Ú·Ù˙‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û rock, soul Î·È blues ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi Ù· 60s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÔÙ¿ ÙˆÓ Elvis Presley, Janis Joplin, Frank Sinatra Î·È ¿ÏψÓ. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS ATLANTIS §. ÷ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘, øÚˆfi˜, 22950 31832 ▲

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi Ì·Á·˙› Ì ‰˘Ô ¯ÒÚÔ˘˜, club Î·È prive. Mainstream

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 83


¶√À ¶INOYME

ÎÈ ÂÏÏËÓÈο ·fi Ù· ˯›·, open air resto ...

PETROGAZ

✱ BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

MÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ͇ÏÈÓ· decks, Ù· ηχÙÂÚ· ·ıËÓ·˚ο cocktails Î·È Ù· ÈÔ mainstream ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. Afi 2/5 Î·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË “The game” Ì ÙÔÓ N›ÎÔ Nivo BÔ˘ÚÏÈÒÙË. Afi 6/5, οı K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Onirama live.

GALEA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ Ï·˙ ∂√Δ μԇϷ˜ (∂ÈÚËÓÈÎfi˜), 210 8944.990

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË. Residents, ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·‰‹Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÎÏ‹˜. ∂ÈÛ. ú 12, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

BA¡∞¡∞ ª√√¡

H ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‹˙ÂȘ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›Ï· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ. TÔ ªarabou ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÙÈ¿¯ÙËÎÂ. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Î¤ÊÈ Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. °È’ ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ djs Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. Funky, soul, jazz Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ÎÔ‡ÓËÌ·, reggae Î·È ·ÊÚÈοÓÈη Ù‡Ì·Ó·, fiÏ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ World Music, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ Marabou. O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ‚·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù·... fi¯È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Â͈ÙÈο ̤ÚË Ù˘ fiÏ˘. TÔ ÎÔÈÓfi „·Á̤ÓÔ, ΢ڛˆ˜ 20 something, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ.

CARIOCAS

μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

KALUA

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat.

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

LATIN HOUSE BOCCA

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul.

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Tango Î·È ÙÔ˘ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ˘ Bocca Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ‘80s ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο.

LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, YELLOW SUBMARINE

BOOM-BOOM

ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. N· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Î·ı·Ú‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. H ͇ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ù· jazz, soul Î·È funk ·-

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

CLUB 22 §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9222.224

∞Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ÂÛÈÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ‰‡Ô stages Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ John Greek Î·È ÙÔ Caminito

MAO SUMMER ∞§Ã∏ªπ™Δ∏™

™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Club 22 ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7/6 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ªÈ · ¤ÓÂÛË §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛÙÔȯ¤ÈÔ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ. Live - dj/ vj sets Î·È ÁÈ·Ù› fi„È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·.

PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867

∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫¿ı ∫˘Ú. Ô dj Viton ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‘Playground On The Beach’ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ dance ÛÎËÓ‹. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

REINA SUMMER

EL BARRIO

ΔÔ Ó¤Ô fantasy club Ù˘ fiÏ˘, ¤Ó· «ÂÚˆÙÈÎfi ÙÛ›ÚÎÔ» Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù· Û¤ÍÈ ÛfiÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

·Ú·Ù‹ÚËÙÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘.

DEKKO

ENVY MEDITERRANEO

¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi. 210 3630.145

¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994-5

ÚÔÎ, ÙËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ó. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Ì·Ú ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·-

¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

Club restaurant οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÊÈ ·ÚÁ¿. ∫¿ı ¶¤Ì. Ô Sparky T. Ì hip hop. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

C∞ªπ¡πΔ√

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s.

ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno.

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 5244.661

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜

∞fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÓ·ÈÎfi ÎfiÓÛÂÙ Ì mainstream ÍÂΛÓËÌ· ÎÈ ÂÏÏËÓÈο fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿. ΔȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ r’n’b.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ( Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú. live Î·È ¶¤Ì. ‘Ì·‡Ú˜’ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, 210 9851.152

ªÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎfiÓÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÚ. Candy Bar night, ΔÂÙ. dance Ì Mikele, ¶¤Ì. R’n’B ✱ SADIST §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, ºÈÍ, 210 9316.417

✱ SHISHA SUMMER CLUB §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ (™.E.º), ÚÒËÓ Bebek, 210 4834.190

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454 84 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007


Afi ÙȘ 3 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô open space ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔ˘ÛÈ΋ oriental, mainstream, house Î·È ÂÏÏËÓÈο. Belly Î·È freestyle dancers, special events Î·È happenings.

14&15/6: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ª¿ÓÔ §Ô›˙Ô Ì ÙËÓ Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ. 17/6: KÚ·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. 19/6: Laurie Anderson. ∂Ó·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Â80 ¤60, ¤40, ¤30, ¤20

✱ ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3467.206, 3452.502, http://www.stavlos.gr

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7227233 14/6: Placebo. ∂›ÛÔ‰Ô  45. ¶ÚÔÒÏËÛË www.ticketpro.gr,

H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. Djs Lefty, K. Marousopoylos. Guest dj D. Papaspyropoulos. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

Tickethouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608366

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VINILIO

£∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ ¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5012402 16/6: 1Ô ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢˘ÙÈ΋˜ ∞£‹Ó·˜20/6:15 ÃÚfiÓÈ· ∞ctive Member ŒÓ·ÚÍË: 21:00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 15, Â18 (Ù·Ì›Ô). ¶ÏËÚ. 2104022413 Î·È www.lowbap.com

XÚ‹ÛÙÔ˘. ∞™Δ∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.558

∞ÓÙ‡·˜ Î·È ¶¿ÔÏ· Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ›ÛÙ·. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú160 Î·È ú180(ÎÔÌϤ) BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316

M·Ù. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿. °EºYPA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3

M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN ¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321

LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· 14/6:Bad Medicine. Live Rockwave Party. 15/6: Sorrowful Winds Ì hard rock. 16/6: Funktion Ì funk. 17/6: Simos and the Blues Ì blues.

CARAMELA

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE

MIKE’S IRISH BAR

FRANGELICO

ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.

¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. 14/6: Upside Down Ì rock. 15/6: ∫Ù‹ÚÈÔ 2 Ì soul Î·È funk. 16/6: Funkey Ì funky disco.

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

μ¿ÚÎÈ˙· (ÚÒËÓ Riba’s), 210 9655.555

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™

M¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏, Δ√ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460

14/6: Pandora’s Box Ì rock. 15/6: °ÓˆÛÙÔ›-ÕÁÓˆÛÙÔÈ. 16/6: Shaft Ì funk. 17/6: ™Ù’ ŸÓÂÈÚÔ Ì rock 13/6: ŒÚÈÛÌ· ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. TÂÙ.-¶¤Ì.- ∫˘Ú. 23.00. CV (CABAR∂T VOLTAIRE) ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ jazz Î·È latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 20.30.

14/6: °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú¤ÏÏ˘- ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÛÙÚÔ¤ÚÚÔ˜. 15/6:E Ù‹ÛÈÔ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÚÙÈ.

¶ÚÒËÓ μ¿ÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

16/6: μeastie Boys- Madness Underworld. Support ·fi Ded City Jets Î·È Absent Mindead. ∂›ÛÔ‰Ô˜  60,  70 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË ªetropolis, Tickethouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608366 Î·È www.i-ticket.gr £∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ «ª∂§π¡∞ ª∂ƒ∫√Àƒ∏» B‡ÚˆÓ·˜, 210 7662.066

21o ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÀÌËÙÙÔ‡: 18/6: Mȯ¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ¶ÚÔÒÏËÛË ªetropolis, ¢‹ÌÔ˜ ÀÌËÙÙÔ‡. £∂∞Δƒ√ ∏ƒø¢√À ∞ΔΔπ∫√À ∞ÎÚfiÔÏË

£¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ)

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160. £A§A™™A §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

°. M·˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. £∂∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

°∏¶∂¢√ BASEBALL

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560

∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199

15/6: ∞byssfall-Dragstar-Heavy Dirt-Perfume. 16/6: Bad LuckG.T.P-K˘ÓËÁÔ› √Ó›ڈÓ-∂¯ ∞p Do 17/6: EÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘.

¶π™Δ∂™ & ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞

¡›ÎÔ˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úˆ §‡ÙÚ·, ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔfiÔ˘ÏÔ˜ οو ·fi Ù· ÛÙ¤ÚÈ·. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180, ¶ÔÙfi ú15, ¶¤Ì.-∫˘Ú ¶APA§IA LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105

∂Ï.K·ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033-35 N. B¤ÚÙ˘, °Ú. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È EÏ. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘.¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2 ¿ÙÔÌ· ú 80, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ).ΔÂÙ.-∫˘Ú. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345, 210 8941.893

¢ÈÔÓ‡Û˘ M·ÎÚ‹˜, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, N›ÎÔ˜ A¤ÚÁ˘, KÒÛÙ·˜ M·ÚÙ¿Î˘. SKYLADIKO VIP

AMMO™

™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788

M·Ú›Ó˘, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘, £ÂÔ‰fiÛË, ∞Úο˜.¶ÔÙfi ÛÙÔ bar ú12, ÊÈ·ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú120 Î·È ú130 (ÎÔÌϤ). ●

B. K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °.

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 85


IT’S A COMIC SUMMER

H fiÏË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÎfiÌÈΘ (BABE§ ÛÙÔ °Î¿˙È, UNREAL ÛÙÔ Bios), ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ (ÔÈ Beastie Boys ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ A.V. Î·È Ë Losel Yauch, ÎfiÚË ÙÔ˘ ªCA, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· Ì·˜), Ì ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ì ‰˘Ó·Ù¿ beats. ∏ Aı‹Ó· ı· Â›Ó·È ÈÔ Ôχ¯ÚˆÌË ·fi ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¢È¿‚·Û ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ·ÛÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜.

∂È̤ÏÂÈ·: ∞°°∂§π∫∏ ª¶πƒª¶π§∏ K›ÌÂÓ·: ¶. ª∂¡∂°√™ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™ °. ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ¢. ∞¡∞°¡ø™Δ√À ∂§. μ§∞™Δ√À °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√™ 86 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007


❮❮ BEASTIE BOYS •¤ÚÂȘ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ͽη; ŸÛÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÙfiÛÔ ÈÔ ÛÂÌÓÔ› ÎÈ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› ›ӷÈ. K·È fiÛÔ ÈÔ ÓÂÔÛÛÔ› ›ӷÈ, ÙfiÛÔ ÈÔ ·Ï·˙fiÓ˜. TÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È, ÂΛÓË Ë „ˆÓ¿Ú· ·fi ¤Ó· ÁÎÚÔ˘¿ÎÈ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó Stellastarr*. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔ˘ÛÈοÚ˜ fiˆ˜ ÔÈ Patti Smith, Robert Wyatt, Thurston Moore, RZA, Nancy Sinatra Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï›Ô. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô Adam. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ó· Â›Û·È ÛÙÔ˘˜ Beasties. O Adam Horovitz Â›Ó·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈÔ Baseball (16/6), ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Athens Voice, Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ “Sabotage”! ¶Ò˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ ÙÔ Î¿ı ۷˜ ‚‹Ì· ÛÙȘ 3 ·˘Ù¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ù˘ urban ˙ˆ‹˜ Û·˜; M¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ¢ÂÓ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙfiÛÔ Î·Ï¿. H ¤ÌÓ¢ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ·fi ·ÏÈÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ·Á·‹Û·Ì ‹ ·Á·¿Ì ͷӿ, ·fi ÙËÓ fiÏË, ·fi ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Afi ηıÂÙ› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜ οı ÊÔÚ¿. £· ·›ÍÂÙ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì›· ÌfiÏȘ ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ Sonar Festival, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ ÔÚ¯ËÛÙÚÈÎfi ÛfiÔ˘. TÈ ı· ‰Ô‡Ì ‰Ò; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È fiÏÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ·fi ÛÎËÓ‹, Ì Ӥ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛfiÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ͷӷ·›ÍÂÈ ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, ÔfiÙ ı¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiÔÙ ı· οÓÔ˘Ì ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÛfiÔ˘. £· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·. TÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ Beasties; MÂÁ·ÏÒÛ·Ì ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ punk-rock. K·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘. OfiÙ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì·˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋. O ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì’ ÂΛÓÔÓ ÙˆÓ Ramones. 3 ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô Û·˜ ›ӷÈ: ηÈÓÔÙÔÌ›·, ·Úˆ‰›·, ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚÈÎfiÙËÙ·. A˘Ùfi ‰ÂÓ

οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜; (°¤ÏÈ·) MÈÛÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ punk-rock. H ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·; OÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Â‰Ò Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. TÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, fiˆ˜ ÙÔ internet. E›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ. ™Â ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ Û ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Û ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚÔ ÛÂÍ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ‹ Ò˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· online... TÔtally wired. TÔ Â›·Ó ÔÈ Fall.

TÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Beasties ¿ÙÚˆÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û·˜ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ϥ͢ “ill” (¿ÚÚˆÛÙÔ˜); E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Ó· οӈ. K·È Â›Ó·È fun. K·È ÌÔÚÒ Ó· Ù·Íȉ‡ˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Û ̤ÚË fiˆ˜ Ë EÏÏ¿‰·, Ó· ̤ӈ Û ˆÚ·›· ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ó· ÙÚÒˆ ˆÚ·›Ô Ê·ÁËÙfi. E›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÊÔ‚¿Û·È; ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¿ÁÔ˜. ™ÙÔ ÔÙfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ó· ‚·‰›˙ˆ Û ·ÁˆÌ¤Ó˜ Ï›ÌÓ˜. E›Ì·È Î·È Ï›ÁÔ Ó¢ÚÈÎfi˜ fiÙ·Ó Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÏÔÁ·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Û΢ÏÈ¿ Î·È ÔÈ Á¿Ù˜, fï˜.

TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓ›˜ Û‹ÌÂÚ·; AÓ ı˜ ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·¿ÓÙËÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ªÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·. K·È ÛÙÔ IÚ¿Î .¯. ÔÏÂÌ¿Ì ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ™ÈÁ¿ ÌË ‰›ÓÂÈ ‰Âοڷ Ô MÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ IÚ¿Î.

ŸÙ·Ó Â›Û·È ÛÙË ÛÎËÓ‹; MÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÔÈ ¯›ˉ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜, Ì ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·È Ù· ÂÙ¿ÓÂ. √fiÙ ÌÔ˘ ÙË Û¿Ó ÔÈ ¯›ˉ˜ Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. ŸÌˆ˜, ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ÙËÓ ¤Û·Á·Ó ÔÈ ¯›ˉ˜.

¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜; ™·Ó ÙË Û¯¤ÛË ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜. AÓ ‰Ú·˜ ÔÏÈÙÈο ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÔ˘;

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ ÙˆÓ Beasties; Œ¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi fiÙÈ Î¿ı ̷˜ ·fiÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ fiÏˆÓ Ì·˜. -°. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™

UNREAL ❯❯

E›Ó·È ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÈÎfiÓ·˜. K·È ÛÙÔ Bios ·›˙ÂÈ ÔÏ˘ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È dj sets, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡. Afi Ù· ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊ· ÙÂÚ·Ù¿ÎÈ· ÙˆÓ Busy Bee, ÛÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Yupyland Ù˘ M¤Ó˘ T˙‹Ì·. Afi ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi ÙˆÓ μÂÚÔÏÈÓ¤˙ˆÓ Pictoplasma, ÛÙ· manga ÙÔ˘ Masamune Shirow (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.00). ªÂ ηÏÙ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ fans ÙˆÓ “Star Wars” ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “Fake Wars” (ÌË ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎË trash ÂΉԯ‹ 14-15/6, 21.30). ™ÎÈ·ÁÚ·Ê› ÔÚÙÚ¤Ù· ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ McCay, McLaren Î·È Fischinger (14-16/6, 19.30), Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Êˆ˜ Û ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û·Ó ÙÔÓ ·Ó·ÌÔÚʈً ÙˆÓ video clips Michel Gondry, ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÊËÙ›˜ ÙÔ˘ Mamoru Oshi “Ghost in the cell 1&2” (16-17/6, 21.30). ªÂ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ (14-18/6, 1.00) Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÏÏfiÎÔÙ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·Ú·Î›ÚÈ ‹ oÈ Ì˯·Ófi‚Ș ·Úı¤Ó˜. AÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ú‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÊÈÏÌ, 70s ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·fi ÙË «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ËÏ›Ô˘», ÂÓÒ ÙÔ j-music.gr ÓÙ‡ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ (1820/6, 21.30). £· ·›ÍÔ˘Ó Â›Û˘ Î·È ‰‡Ô special DJ sets, ÛÙȘ 15/6 ·fi ÙÔ˘˜ designers B·Û›ÏË M·ÚÌ·Ù¿ÎË Î·È N›ÎÔ K·ÙÚÈ‚¿ÓÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‚Ú·‰È¿, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Beastie Boys ı· ÚÈÌ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÂϤËÙ· ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi, ÔÈ Beastie’n’the Boy ı· ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ bar ÙÔ˘ Bios. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335, 14-20/6, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. -¶. M∂¡∂°√™

14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 87


TEXNH

AI£OY™A TEXNH™

«™˘ÏÏÔÁ‹» °. PÔ˙¿Î˘ §. K·ÙÛÔ‡ÊÚË Ô.Â. AÁÔÚ·È - ¶ˆÏ‹ÛÂȘ EÎÙÈÌ‹ÛÂȘ - ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ŒÚÁˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È •¤ÓˆÓ ZˆÁڿʈÓ

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994

¢Â˘Ù. - TÂÙ.:10.00 - 15.00 TÚ.-¶ÂÌ.-¶·Ú.:10.00-17.00

B¿Ó· KˆÛÙ·ÁÈfiÏ· - KˆÛÙ‹˜ ™Ù·Ê˘Ï¿Î˘. «ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ EÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘

Ì·˜». ¢Ú¿ÛË - video ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. M¤¯ÚÈ 23/6.

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘ ( 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ),10551 Aı‹Ó· 210 3240.046, 3247.379, 3248.579

voice

ATHENS Δ∂á∏ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ:

210 3617.530

ART PLUS ™ÔψÌÔ‡ 1 & KËÊÈÛ›·˜ 242, æ˘¯ÈÎfi, 210 6756.156 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔÚÔ‚¤Û˘. «ZˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ». M¤¯ÚÈ 29/6.

BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 “Carte Blanche VI - Le Soudage”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, installation, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, video art, Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜, performances, ÌÔ˘ÛÈ΋, live ·fi ÙÔ˘˜ Mecano (Polak Dirk - Bolten Tejo) Î·È ÔÌÈϛ˜ - ‰È·Ï¤ÍÂȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¢. °ÎÈÓÔÛ¿Ù˘, ¢. K·‚‚·ı¿˜, °. °˘·Ú¿Î˘, K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, E. T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, J. Islas, T. Bolten, M. Jonville, Î.¿. ™ÙȘ 14/6 - 31/7.

e-mail: old_town-gallery@hotmail.com

* CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517 «BÈÔÌÔÚʤ˜ 2» ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯·ÚÙ› Î·È ‡Ê·ÛÌ·, Ù˘ÒÌ·Ù·, ÚÔ‚ÔϤ˜, ηٷÛ΢¤˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È performance ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ÎÔÈÓfi ı¤Ì· ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ A˘ÛÙÚ›·: K. AÁÁÂÏ›ÔÁÏÔ˘, A. BÔÏ·Ó¿Î˘, G. Bohm, N. Gansterer, C. Rupp, Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/6.

“¶ƒπ¡ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™Δ∞™∏” Ù˘ B›‚È·Ó πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·: §ÂˆÓ›‰·˜ §Ô˚˙›‰Ë˜

√ª ∞ ¢ ∞ ƒ√À™: ∂˘‰ÔÍ›· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ∫ÔÚ›Ó· ÃÚ˘Û¿È‰Ô˘, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∫fiÎÎÔÚË, μ›‚È·Ó πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ˘Û¿ÓıË °ÂˆÚÁ·ÓÙ›‰Ô˘ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 5,6,7,8 / 7 / 2007 ‘øÚ·: 21:15

TA ™EMINAPIA T√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. E›Û˘ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÔÎÙ·‹ÌÂÚ· Ù·Í›‰È· ÂÈÌÔÚʈÙÈο Î·È „˘¯·ÁˆÁÈο ÛÙË §Â˘Î¿‰· (28/7-5/8) Î·È ÛÙËÓ AÈÔÏ›· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜ (18-26/8). TËÓ ∫˘Úȷ΋ 17/6 Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7 ÛÙÔ £ËÛ›Ô, Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Û ·˘Ù¿.

ATE§IE §O°OTEXNIA™ ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ - M˘ıÔÏ·Û›· ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ (™ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË §Â˘Î¿‰·) ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ™ÈÓÂÌ¿ Î·È T.V. ●AÈÛıËÙÈ΋ - AÓ¿Ï˘ÛË ºÈÏÌ

(™ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ªÈÎrokosmos)

ATE§IE EIKONA™ & HXOY ● æËÊȷ΋ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· (™ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞ÈÔÏ›· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜) ● MÔÓÙ¿˙ ● ¶·Ú·ÁˆÁ‹ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜ (OÚÁ¿ÓˆÛË Play List) ● °Ï˘ÙÈ΋ - X·Ú·ÎÙÈ΋ - K·Ù·Û΢¤˜ ● KfiÛÌËÌ· ● IÛÙÔÚ›· T¤¯Ó˘ (™ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞ÈÔÏ›· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜)

POCKET THEATRE STUDIO ● B·ÛÈΤ˜ AÚ¯¤˜ YÔÎÚÈÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘

(™TO £EATPO ALTERA PARS)

● Yoga - Tai Chi (™ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË §Â˘Î¿‰·)

£∂∞Δƒ√ “∞ª√ƒ∂”,

88 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

* ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 «BÚ·‚Â›Ô ¢E™TE 2007». T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. M¤¯ÚÈ 3/11. * E31 E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 210 3210.881 Chris Wilder.“Confessions of a crap artist part 2”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙, stickers Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 30/6. EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 AϤͷӉÚÔ˜ Pfaff. “To be or not to be”. ™¯¤‰È·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ηٷÛ΢¤˜ Î·È video. M¤¯ÚÈ 16/6.

TËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210 3243.306 - 210 3252.998 HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ www.mikropolytexneio.gr

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞ - ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏ OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ Giuseppe Brugioni, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ P›˙Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÁÔ˘ÚÔ‡. EÁη›ÓÈ· 14/6, 22.00. M¤¯ÚÈ 14/9. A LIER MAN (bar-restaurant) ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3426.322

HILTON B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 30 210 7281.230 Rini Dado. ŒÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙÔ lobby ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. Afi 20/6 ˆ˜ 12/7. * I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Dark victory”. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ stars ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ glamorous ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Bevilacqua, Brambilla, Campbell Lang, Liden, Lowman, Young, Threeasfour. EÈ̤ÏÂÈ· ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘. M¤¯ÚÈ 30/6. MANIFACTURA ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 29, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3811.470 «EÓÒÛÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, batic, ηٷÛ΢¤˜ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ, ʈÙÔÁڷʛ˜, Î.¿. ·fi 14 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. EÁη›ÓÈ· 14/6, 19.00. M¤¯ÚÈ 21/6. ¶. E˘·ÚÙȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 «¶ÏËÛ›ÔÓ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ». OÌ·‰È΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ A. BÔ‡ÛÔ˘Ú·, º. KÔ˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘, X. KÔ˘ÊfiÔ˘ÏÔ, K. M·Ú·ÌÔ‡ÙË, ¶. M¿ÙÛÈ·ÚË Î.¿. M¤¯ÚÈ 31/7. * QBOX GALLERY AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 211 1199.991 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏËıÂÈÓfi˜. «TÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ ÌÔ˘». In situ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 16/6. TEXNO¶O§I™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È

ATE§IE KINHMATO°PAºOY

ATE§IE EIKA™TIKøN ART IS ART

¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ΔËÏ.: 210.64.68.009

O N›ÎÔ˜ KÈÔ˘ÚÙÛ‹˜ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ K·Û·ÚÙ˙È¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌˆÛ·˚ο ¤ÚÁ· Û ÔÈÎÈÏ›· ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. M¤¯ÚÈ 30/6. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24

BERNIER-ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Haluk Akakce. T· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ¿ÓÙÚÂÌ· Ù˘ Art Nouveau, Ù˘ ΤÏÙÈ΢ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. M¤¯ÚÈ 10/7.

μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25∞ ∫ÔψӿÎÈ, ΔËÏ.: 210 3626.968

£∂∞Δƒ√ ∞ª√ƒ∂

K∞§§πΔ∂áπ∫√ ªø™∞´∫√

ZOYM¶OY§AKH, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 EÓ ¶Ïˆ. H ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ù˘ ÁηÏÂÚ› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘: ¢. A˚‰›Ó˘, °. A‰·Ì¿Î˘, °. A˘Á¤ÚÔ˜, O. Aubry, °. KfiÙÙ˘, X. §¿ÌÂÚÙ, ¢. ™ÙÚ¿ÙÔ˘, M. ºÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. EÁη›ÓÈ·: 14/6, 20.00. M¤¯ÚÈ 7/7. GALERIE 3 ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3608.984 ÕÚȘ ™ÙÔ˝‰Ë˜. “Artist or Alchemist?”. AÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ô ¿ÁÎÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 16/6. GAZON ROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Ryan Mclaughlin. “The Old Curl”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6.

¶·ÁÎfiÛÌÈ· H̤ڷ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ.

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ê›Û·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ì ¤ÚÁ· ÚÔÛʇÁˆÓ. T· ÂÁη›ÓÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ·fi ÚfiÛÊ˘Á˜ (19/6, 19.00) Î·È ÛÙȘ 20/6 (19.00) ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÁÏ˘ÙÔηٷÛ΢‹˜ «ºÙÈ¿Í ÙÔÓ KfiÛÌÔ ÛÔ˘», ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Baris. Afi 19 ˆ˜ 22/6. THANASSIS FRISSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 °È¿ÁÎÔ˜ Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÚ‰¿Î˘. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·Ú·-

ϛ˜, ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ Ì Polaroid, ÏÔ˘Ṳ̂Ó˜ ÛÙÔ Êˆ˜, ۯ‰fiÓ «Î·Ì¤Ó˜», ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· «·fiÎÔÛÌ·» ÙÔ›·. M¤¯ÚÈ 23/6. * THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, ™‡-

ÓÙ·ÁÌ·, 210 3215.469 Amy Adler. “The Lesson”. AÛÚfiÌ·˘Ú· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 14/7. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 Matt Connors. “Pre-echo”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6. XøPO™ TEXNH™ 24 ™Â˘Û›Ô˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 7217.897 Solveigh Kaehler. “Myths”. ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. T˘ÒÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ̷‡Ú· ο‰Ú·-ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û 12 Û‡ÓÔÏ·. 12 ̇ıÔÈ, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ Ì ۈÙËÚ›· ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. M¤¯ÚÈ 20/6. VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 Diann Bauer. “On a scale of 1:1”. EÁηٿÛÙ·ÛË Ì ۯ¤‰È· ·fi ÌÂÏ¿ÓÈ, ·ÎÚ˘ÏÈÎfi, ÌÔχ‚È Û ڢ˙fi¯·ÚÙÔ Î·È ¯·ÚÙ› ȯÓÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 23/6. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.426 ÕÓÓ· °ÚËÁfiÚ·. «ÕÓ‰ÚÔ˜, ÙÔ›· ÌÓ‹Ì˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

∞§§√π Ãøƒ√π * A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 «O Giorgio de Chirico Î·È Ë EÏÏ¿‰·. T·Í›‰È ̤۷ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË». TÚÈ¿ÓÙ·

¤ÓÙ ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰·. M¤¯ÚÈ 30/6. * BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ¶¤Ú· ·fi Ù· KfiÌÈΘ. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÎı¤ÛÂȘ, Dj sets Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ, ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. Afi 14 ˆ˜ 20/6. BOY§H TøN E§§HNøN MËÙÚÔfiψ˜ 1 Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3709.081 «M·Ú›· K¿ÏÏ·˜, 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿». ºˆÙÔÁڷʛ˜, ‚›ÓÙÂÔ, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜, ‰›ÛÎÔÈ Î·È ‚È‚Ï›·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ŒÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ 19 Ô˘, 20 Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ı· ·Á·‹ÛÂÙ Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙÂ.

A.¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 “Su-Mei Tse”. M ̛· ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ‚›ÓÙÂÔ, ÁÏ˘Ùfi Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ë AÁÁÏÔÎÈÓ¤˙· ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÌӋ̘, ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ̤۷ ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜. M¤¯ÚÈ 14/7 Î·È 6-22/9.


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 89


* °A§§IKO IN™TITOYTO ™›Ó· 31 “Façade en fête - ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛfi„ÂȘ”. ¢‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔȯÔÁÚ·-

«MHΔ™√™ KÀ∫§Aªπ¡√™ √§∞ M∂™∞» Δ√À SOLOUP

ʛ˜: Ì›· ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Lazoo Î·È ÙÔÓ Kongo Û ̛· ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Woozy Î·È Kidd96 Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Carpe Diem ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi (M˘ÎËÓÒÓ 11 Î·È M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘). “Art crime 2”. ŒÎıÂÛË Ì skateboards ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ AϤÍË ºÏˆÚ¿ÎË. M¤¯ÚÈ 22/6. “Street talking”. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ì graffiti ÙÔ˘ A. M·Ï¿ÙÛ·. M¤¯ÚÈ 22/6.

¶·È‰› ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ù˘ «B·‚¤Ï», Ô M‹ÙÛÔ˜ K˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ˜, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ ÙÔ˘ Soloup, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Û ̛· ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÈÛÙÔÚ›·. H Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ 12Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ KæM. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 16/6, 20.00. T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548

* CATS AND MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 ¶ÚÔÛÔ¯‹, ˙Ò·!. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ K. B·Ï·ˆÚ›ÙË, Z. °·ÌÈÂÚ¿ÎË, A. BÂÚ‚¤ÙË, X. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜, Î.¿. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË WWF EÏÏ¿˜. M¤¯ÚÈ 30/6.

OÈ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ¿ıÔ˜. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο

ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ “planespotters”. M¤¯ÚÈ 28/9. E§EY£EPH ∂KºPA™H ™ÙÂÓÒÓ ¶fiÚÙ·˜ 14-18, 210 7234.018 3,14 §ÂÌ¤ÛË 3 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9217.588 Ecoart.gr’07 TÔ K¤ÓÙÚÔ T¤¯Ó˘ Î·È OÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ «MfiÏ˘ÓÛË». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: M. B·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, K. °·˙ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, X. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, A. K·‚‚·ı¿, Î.¿. E§§HNIKO™ KO™MO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 2540.000 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿. H ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ „ËÊȷο ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ÂÎı¤Ì·Ù·, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ̷ΤÙ˜, ΛÌÂÓ·, ¯¿ÚÙ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ¤ÁÁÚ·Ê·, ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. *E§§HNOAMEPIKANπ∫H ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 “Guerilla Girls”. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Â›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ 31/7. ME°APO EÀNAP¢OY AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿‰ÚÔ˘, 210 3234.267 M·ÓfiÏ˘ °È·ÓÓ·‰¿Î˘. «°Âˆ-Áڷʛ˜ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ». X·Ú·ÎÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 9/9. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, 210 3619.682 Dreamideamachine.off. K. BÂÏÒÓ˘, M. BÏ¿¯Ô˘, ¶. K·ÛÈÌ¿ÙË Î.¿. * OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25,A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159 M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔÓ K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841 Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·-

ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang Ì ¤ÚÁ· ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ ηÏÏÈÙ¤¯ÓˆÓ Ì video, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÂÈÎÙ¿ ̤۷ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 15/9. * ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650 «°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁχÙ˘ ο-

ı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ-

90 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

Ï·ÌÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. M¤¯ÚÈ 18/11.

* ™Y§§O°H AI£OY™A TEXNH™ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3240.046

* MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘ - B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1

ŒÎıÂÛË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ & 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

“Her(his)tory - H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘”. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË video-

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ

MÔ˘˙È¿ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ. æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900 Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: I·Îˆ‚›‰Ë˜, X·Ù˙‹˜, B·Î·Ïfi, BÈÙÛÒÚ˘ Î.¿.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 °È¿ÓÓ˘ KÔϤʷ˜ (1927-1986). «O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡». ª¤¯ÚÈ 16/6. * E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜ (¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 - Aı‹Ó· 1938) AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁχÙË ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 117 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6,50, 3. M¤¯ÚÈ 30/6. * E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857 ¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940. ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, TÈÛfi, NÙÂÓ›, P¿ÏÏË, P›˙Ô˘, §‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30.

art Ì ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ̤۷ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Aernout Mik, Bruce Nauman, Gary Hill, Doug Aitken, Annika Larsson, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶Ï¤ÛÛ·˜, M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜, Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/9. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, 210 7228.321-3 Andre Kertesz. «K·ıÚ¤ÊÙ˘ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5, 2,50. ¢Â˘Ù., TÂÙ., ¶·Ú. 10.00-16.00. ¶¤Ì. 10.00-20.00. ™¿‚. 10.00-15.00. Afi 14/6 ˆ˜ 18/8. MOY™EIO M¶ENAKH - ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 O Jean Cocteau Î·È Ë EÏÏ¿‰·. H ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Cocteau, Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘: P. Picasso, P. Nadar, M. Ray Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/7. AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘. «ŒÓ· ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡Ì·Ó». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ۯ¤‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ÎÔÏÏ¿˙, ̷ΤÙ˜ ÛÎËÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ-·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 29/7. TÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. OÈ ·¤Ú·ÓÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ MVRDV. EÓÓ¤· ‚·ÛÈο ¤Ú-

Á· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙˆÓ MVRDV ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-2002, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. M¤¯ÚÈ 29/7 «OÈ Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt».

* HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 “Adolf Luther”. MÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi °ÂÚÌ·Ófi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ʈÙÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 9/9.

MÈ· ÛÂÈÚ¿ ۯ‰›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÙÔ˘ EÏ‚ÂÙÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. TË Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Mario Botta. M¤¯ÚÈ 27/7.

I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH - OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878

ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ, Ì ηÏÏÈÙ¯Ӥ˜ ·fi ÙË PˆÛ›· Î·È ÙȘ B·ÏÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. EÈÌÂÏËÙ‹˜: Viktor Misiano. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Art Athina. M¤¯ÚÈ 29/7.

«H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔ-

ÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7. * MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 Afi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ZˆÁÚ·ÊȤ˜

·fi ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 1945-48. ¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ŒÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ K·ÙÔ¯‹, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÛÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi £¿-

“On Geekdom-Artists from the former USSR”. T¤¯ÓË ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜

«O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘». H ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘-

ÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. M¤¯ÚÈ 29/7 *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 Î·È ÛÙÔ A›ıÚÈÔ «NfiÌÈÛÌ· EÏÏËÓÈÎfiÓ». H ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank. M›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.000 ·Ú¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .X. ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3ÔÓ ·ÈÒÓ· Ì.X. EÁη›ÓÈ· 6/6. M¤¯ÚÈ 26/8.●

¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô AÊ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ K‡ÚÈÔ˘ AÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡/E›ÛÔ‰Ô˜ 1.


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 91


£∂∞Δƒ√

Ù·Ó ÚÈÓ 120 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÁ·ÙÒÓ ¤ÊÙÈ·Í ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ §·Ô‡ (Volksbuhne), ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÙËÓÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ı¿ÙÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙÈο ıˆÚ›·, ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌ· ı¤·ÙÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. £¤·ÙÚÔ ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÒÙÔ ¤‰ÂÈÍ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Û ÂÍÒÛÙ˜, ÊÔ˘·ÁȤ, ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. BÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È, ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÛÙËÓ Ï·Ù›· Pfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ AÓ·ÙÔÏÈÎÔ‡ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. Afi ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë E˘ÚÒË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÁÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, ÙÔÓ M¿ÓÊÚÂÓÙ K¿ÚÁÎÂ, ÙÔÓ M·Ù›·˜ §¿ÁίÔÊ, ÙÔÓ X¿ÈÓÂÚ M‡ÏÏÂÚ. K·È fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ºÚ·ÓÎ K¿ÛÙÔÚÊ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜. KÏ·ÛÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË. A˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ £¤·ÙÚÔ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ ÙÔ˘:

Ÿ

YæH§OI E¶I™KE¶TE™ ™THN ¶O§H Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√À

ʤ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·¯Ú›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¿ÓÂÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ÁÂÌ¿ÙË ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘, ‰ÔÛ›ÏÔÁÔ˘˜ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡, ηÈÓÔÙfiÌÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛËÌ›ÙË, Ê·Û›ÛÙ· Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ·-

ÙË ™ÈÏ‚› °ÎÈÏ¤Ì ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ›. H ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù‹ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ì ÙÔÓ ÕÎÚ·Ì K·Ó, ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚÔÌÂÚ¿ ·È‰È¿ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÈÓ‰ÈÎfi ¯ÔÚfi Î·Ù¿Î Î·È ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚfi. “Sacred Monsters” Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË, ̤۷ ·fi ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ. (HÚÒ‰ÂÈÔ, 29-30 IÔ˘Ó›Ô˘)

ie Fruchtfliege (ÊÚÔ˘ÙfiÌ˘Á·) Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ EÏ‚ÂÙÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË KÚÈÛÙfiÊ M·ÚÙ¿ÏÂÚ. ™Â ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Á¿˘ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÚȘ. AÓ·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, 21-22-23 IÔ˘Ó›Ô˘)

O

92 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

¤ÚÛÈ Ù· ηڷ‚¿ÓÈ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ¤ÛÙËÛ Â› ÛÎËÓ‹˜ Ë AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛΛÓ, ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜, Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ı·٤˜ ÛÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÚÂۂ‡ÂÈ. º¤ÙÔ˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛˆÈ΋. OÈ «EÊ‹ÌÂÚÔÈ», Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ MÓÔ˘ÛΛÓ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ·˘Ù‹ Û ‰˘Ô ̤ÚË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ Ì›ÙÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙȘ ·fiÎÚ˘Ê˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Û ÛÙÈÁ̤˜ ·Ô˘Û›·˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ËÚÒˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. AÏËıÈÓÔ› Î·È ÔÓÂÈÚÈÎÔ› ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤ÚˆÙ˜, Ú‹ÍÂȘ Î·È ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‚›ˆÌ· Û ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi. H MÓÔ˘ÛÎ›Ó ˘ÌÓ› ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË Î·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. (OÏ˘ÌÈ·Îfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·Ï‹ÚÔ˘, 22 ¤ˆ˜ 24 IÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 1 IÔ˘Ï›Ô˘)

D

‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ NÙÈÌ›ÙÚÈ °ÎfiÙÛÂÊ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔÓ «I‚¿ÓÔÊ» ÙÔ˘ TÛ¤¯ÔÊ. H ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Û ¤Ó·Ó ¿‰ÂÈÔ ÛÎËÓÈο ¯ÒÚÔ Î·È Ì ·ÚfiÓÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ «ÊÙˆ¯Ô‡ ı¿ÙÚÔ˘», ·ÔηχÙÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘ TÛ¤¯ÔÊ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û·ÚηÛÌfi ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi ÙÔ˘ PÒÛÔ˘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·Í›·, Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÙÛ›ÚÎÔ Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ¤Ó· ¤ÏÔ ÔÌ›¯Ï˘. (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, 27-28/ πÔ˘Ó›Ô˘)

O˘›ÏÛÔÓ. (£¤·ÙÚÔ OχÌÈ·, 2, 3, 4, 6, 7, 8 IÔ˘Ï›Ô˘)

Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ O˘›ÏÈ·Ì ºÔÚÛ¿Èı. H “Heterotopia”, ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 2006 ·fi ÙË Ó·ڋ ÔÌ¿‰· ÙÔ‡ The Forsyth Company, Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi fi¯ËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ¤·ÈÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ì ÙȘ ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤Íˆ ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘Û›·. MÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÌÈ· Ì›ÍË ÙˆÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ì ΛÓËÛË, ‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙË ‰Ú¿ÛË. (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, 12,13,14 IÔ˘Ï›Ô˘)

Œ A∫ƒ∞ª K∞¡, ™π§μπ °∫π§∂ª “SACRED MONSTERS”

‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Volksbuhne ºÚ·ÓÎ K¿ÛÙÔÚÊ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂÚÓÙÈÓ·Ó ™ÂÏ›Ó, “Norde” (BfiÚÂÈ·). E›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô Û˘ÁÁÚ·-

O

ӷ̤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, 14,15,16 IÔ˘Ï›Ô˘) È ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì·ÁÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ MÔÌ O˘›ÏÛÔÓ, ̤۷ Û ϛÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ÂÈηÛÙÈο ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ «¢ÂÚ‚›Ûˉ˜». A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Í·Ó·‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ «KÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ» ÙÔ˘ X¿ÈÓÂÚ M‡ÏÏÂÚ, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ §·ÎÏfi Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 25 ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ‰˘Ô ÚfiÛˆ· Â› ÛÎËÓ‹˜. TËÓ I˙·Ì¤Ï I¤Ú Î·È ÙÔÓ AÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· B·ÏÓÙ¤˙ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ M·ÚÎËÛ›·˜ ÓÙ MÂÚÙ¤ÈÁ Î·È ÙÔ˘ B·ÏÌfiÓ. ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ÂÍfiÓÙˆÛË, Ì¿¯Ë ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ‡ ÂÓfi˜ ʇÏÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì fiÏ· ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË, Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. H ÂÈηÛÙÈ΋ ÊfiÚÌ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘

ÙÔÓ ›‰ÈÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi M·Ï¤ÙÔ Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ºÔÚÛ¿Èı, “Impressing the Czar”, ÌÈ· ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, Û·Ó ÙÚ›Ú·ÎÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ-ÔÙ·Ìfi˜. AÔ‰ÔÌ› ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ͢ÛÌÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÌÊ›‚ÔÏË ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Â˘Ê˘‹˜, ÏËıˆÚÈ΋ Î·È ÂÈÚˆÓÈ΋, ¤ÚÁÔ ÁÈ· 45 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘. (M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, 9 Î·È 10 IÔ˘Ï›Ô˘) ●


A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638 K¿ÈÓ. TÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ M¿ÈÚÔÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: XÚÈÛÙ›Ó·˜ M¿ÌÔ˘-¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: ™Ì·Ú¿Á‰·˜ X·Ù˙ˉ¿ÎË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢ËÌ‹ÙÚË Z¤Ú‚·. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚ‚·Ó›ÙË, º. °·‚Ú¿˜, A. KÔ˘ÙÛÈ·ÓÔ‡ÏË. M¤¯ÚÈ 15/6. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi - ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) ºE™TIBA§ «∞¢EIO™ XøPO™» Neon. TÔ˘ AÓÙÒÓË TÛÈÔÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘.

Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «TÛÔ‡ÎÔ˘-ÙÛÔ‡ÎÔ˘». ™ÎËÓÔı.: A. TÛÈÔÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: ¢. HÛ·˝·. KÔÛÙ.: M. ¢È·ÎÔ·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ - ¢. HÛ·˝·. MÔ˘Û. & ÌÔ˘Û. ÂÈÌ.: K. AÓÙˆÓ›Ô˘, ¶. ¶·˘Ï›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, I. K·Ï¤Û˘, °. KÔ˘ÛÎÔ˘Ï‹˜, M. BÚfiÓÙË. M¤¯ÚÈ 17/6. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. APXAIO§O°IKO™ XøPO™ TH™ PøMA´KH™ A°OPA™ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M Î›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ù˘ «ŒÓˆÛ˘ º›ÏˆÓ AÎÚÔfiψ˜» Ì ı¤Ì· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË (J. Goethe, K. ¶·Ï·Ì¿, °. ™ÂʤÚË, Le Corbusier, J. Cocteau, V. Woolf, Î.¿.). EÚÌËÓ›·: A. K·ÁÈ·ÏfiÁÏÔ˘. ¶È¿ÓÔ: º. MfiÚÙ˙Ô˜. KÈı¿Ú·: M. ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜. ™ÙȘ 18/6, 21.00, ú 25. πnfo: 210 9240.011 A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ) 210 9236.992 Kalado. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÕÛÎËÛË». M ÙÔÓ Sai Kijima. ™ÙȘ 3 & 4/6, 21.30. B˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜. TÔ˘ TÛ¤¯ÔÊ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. M·ıÈÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿ÎË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: B. §ÂÔÓÙ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, E. KÔ˘‚·Î¿, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-K˘Ú.

21.00, ú 20, 14. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 H ·˘Ï‹ ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ. ™¿ÙÈÚ· Ù˘ ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: B. TÚ›ÌË. MÔ˘Û.: T. KÂÙÛÂÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, T. ÕÓÙÔÓ˘, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™¿‚., K˘Ú. 18.45, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 16. £EATPIKH ™KHNH ANTøNH ANTøNIOY N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï. KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ K˘„¤ÏË, 210 2236.890 °˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. T˘ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶·ÁÒÓË. MÔ˘Û.: ¶. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Œ. M·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. °ÂˆÚÁ›·, A. ¶··ÛÙ¿ıË. TÂÙ.-K˘Ú.: 21.00, ú 20, 15 £EATPO TH™ HMEPA™: °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6929.090 O ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë ÎfiÚË. TÔ˘ Ariel Dorfman. Afi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ı›·ÛÔ “One year lease”. ™ÎËÓÔı.: I. ¢‹ÌÔ˘. ™ÎËÓ.: J. Hunting. KÔÛÙ.: V. Tzykun. ¶·›˙Ô˘Ó: N. Flint, J. Kane, S. Melone. ™ÙȘ 20 - 24/6, 21.00. ú 20, 15. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÂÚ›ÔÏÔ˜». K›ÌÂÓÔ: ¢. °ÎÂÓÂÚ¿Ï˘. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: £. XÚ˘ÛÈÎfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.510 EÎÛηʋ ÎÂÓÔ‡. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Kinky”. ™‡Óı. ÎÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: I. PẨȿÎË. MÔ˘Û.: Mȯ¿Ï˘ ¢. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: I. PẨȿÎË, §. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶·›-

˙Ô˘Ó: °. BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, Ÿ. M·Ó¤Ù·. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 20.30, ú15, 10. M¤¯ÚÈ 28/6. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8223.160 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z·Ê›ÚË B¿Ï‚Ë. ™ÎËÓÔı.-‰È·Û΢‹: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. °·ÏÈÒÓË. MÔ˘Û.: A. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. X·˚οÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, ¶. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, M. K·„‹. TÚ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.18.00, ú 18, 12. POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 Life letters vol.2. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “ªoving contact”. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: ¶. M·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. BÂϤÓÙ˙·˜, ¶. M·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™. P¿‰Ë˜. ™ÙȘ 15, 16 & 17/6, 21.30, ú 12. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 X·‚È¿ÚÈ Ì ΤÈÎ. TÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ M¤ÏÊÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: Õ. MÂÚÎ. ™ÎËÓÔı.: E. ™ÎfiÙË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. ¶·¿˜. MÔ˘Û.: N. TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KfiÏÏÈ·, K. K·˙·Ó¿˜. BÚ·‰: TÂÙ.- K˘Ú. 21.30, ú 18, 15. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004 O ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘ ‚ÔÛÎÔԇϷ˜.

Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «OÈ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜». ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÚfiÌ·˜, °. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, X. ¶··‰¿ÎË. ¶·Ú.-™¿‚.: 23.00 K˘Ú.TÂÙ.: 22.00, ú 15, 10. TRECK 7 ART SPACE ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ & AÌÊÈfiψ˜ 1, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 211 1000.777 N¤Î˘È·. H ÂÓ‰¤Î·ÙË Ú·„ˆ‰›· Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ O‰‡ÛÛÂÈ·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: ¢. M·ÚˆÓ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: º. ¶··‰fi‰ËÌ·. EÚÌËÓ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋: º. ¶··‰fi‰ËÌ·, M. AÊÔÏÔÁÈ¿Ó, N. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ºÒÙ·: º. KÔ˘ÙÛ·ÊÙ‹˜. M¤¯ÚÈ 20/6, 22.00. ●

£∂∞Δƒ√

14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 93


μπμ§π√

KANø TI¶OTA T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ O °Àƒπ™ª√™ Δ√À Δ∞•π¢∂ÀΔ∏ ÙÔ˘ T˙·Î K¤ÚÔ˘·Î, ÂΉ. AfiÂÈÚ·, ÛÂÏ. 254, ú 16

TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1956 Ô T˙·Î K¤ÚÔ˘·Î ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¿ÓıÚˆÔ, ̤۷ Û ·fiÏ˘ÙË Á·Ï‹ÓË Î·È ÌÔÓ·ÍÈ¿. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹‰ËÍ ے ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ¤ÓÔ ·fi ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ‹ÚÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ AÚ¯·›Ô MÂÍÈÎfi. NÔ›ÎÈ·Û ¤Ó· ·ÏÈfiÛÈÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡, fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÂÚÁÈ·Ó›˙ÂÈ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ºÙˆ¯fi˜, ÊÔÚÔ‡Û ÚÔ‡¯· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ·ÏÏfiÎÔÙ· Û˘ÌÚ¿ÁηϷ Î·È Ù·Í›‰Â˘Â ·fi ̤ÚÔ˜ Û ̤ÚÔ˜, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ οÓÂÈ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË. MÈ· ·fi ÙȘ Âڈ̤Ó˜ ÙÔ˘, Ë T˙fiȘ T˙¤ÓÛÂÓ, ı˘Ì¿Ù·È: «ZÔ‡ÛÂ Û·Ó ·Ï‹Ù˘... ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, 34 ÂÙÒÓ ÙfiÙÂ. ŸÌˆ˜ ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ˜. •¤Úˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó!». EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂΉÔı› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô˘ ı· ¿ÏÏ·˙ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋. TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ‹ÚıÂ Ô °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, fiÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ’57, ¤Ê˘Á ÁÈ·

BOOKNOTES ● Δ∞∫∏™

™¶∂Δ™πøΔ∏™ OÈ ÂΉfiÛÂȘ ÕÁÚ· Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô §ÂÌfiÓÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ T¿ÎË ™ÂÙÛÈÒÙË «TÚȷӉڛ˜ Î·È ™›·», ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 20/6 ÛÙȘ 20.45. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ AıËÓÒÓ M·Ú›Î· £ˆÌ·‰¿ÎË Î·È Ô T¿ÛÔ˜ °Ô˘‰¤Ï˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙÔ fiÌÔÚÊÔ Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 22, £ËÛ›Ô, 210 3451.910 ● KA§OKAIPI

TøN ENH§IKøN ¶APAMY£IøN ™ÙË ÛÂÈÚ¿ «MÈÎÚ‹ ˘Í›‰·» ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 11 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ¶·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÈÁ̤˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙ· Â94 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

ÙËÓ T·ÁÁ¤ÚË, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ O˘›ÏÈ·Ì M¿ÚÔÔ˘˙, ÙÔÓ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ KfiÚÛÔ, ÙÔÓ ¶ÔÏ MfiÔ˘Ï˜. «H T·ÁÁ¤ÚË Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ù· fiÓÂÈÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È» ¤ÁÚ·ÊÂ Ô M¿ÚÔÔ˘˙ ÛÙÔÓ °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ (Letters to Allen Ginsberg, 19531957). ŒÌÂÈÓ ̷˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ «°˘ÌÓfi Á‡̷», Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ô M¿ÚÔÔ˘˙. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Á ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 1957, ÈÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi˜ Î·È Î·Ù·‚‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÔÙ¤. H Ù·Ô˚ÛÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ «Î¿Óˆ Ù›ÔÙ·», Ë Í¤ÊÚÂÓË ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÙÂÏ›ˆÙ· ËÁ·ÈӤϷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ «°˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ T·ÍÈ‰Â˘Ù‹», ‚È‚Ï›Ô-ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÙË ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1956 ¤ˆ˜ ÙÔ 1960. E›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «OÈ ÕÁÁÂÏÔÈ Ù˘ ÂÚËÌÈ¿˜» Î·È ÁÚ¿ÊÙËΠÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ·ÏÏ¿ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1965. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· Ù· ΛÌÂÓ· ·fi Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ: «¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ Û fiÏÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Ì ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ôχ ÂÚ›ÂÚÁ· – ‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· οӈ ÙË

Áη›ÓÈ· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜: «T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÏ·›ÓÂ.... Î·È ÙÔ Ï¤Ó» Ù˘ T˙·ÎÏ›Ó O˘›ÏÛÔÓ. TÚÂȘ ʛϘ Ô˘ ¯‡ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ‰¿ÎÚ˘· Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË Î.Ô.Î., ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÂÌ›˜). °È· Ù· ·ÁfiÚÈ·, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: «KÈ ¿ÏÏ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ···!» ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ KÔÙÚ¤Ï MfiȘ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜. ¢ËÏ·‰‹, ‚È‚Ï›· Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜. ● •ENH §O°OTEXNIA - E§§HNE™ ™Y°°PAºEI™ M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ «10 ¯ÚfiÓÈ· •¤Ó˘ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Û 100 ‚È‚Ï›·» ·fi ÙË Fnac, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ Forum, Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜, ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15/6 ÛÙȘ 19.00 Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¶·‡ÏÔ˜ M¿ÙÂÛȘ, ºˆÙÂÈÓ‹ TÛ·Ï›ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÕÚ˘ M·Ú·ÁÎfiÔ˘-

‰È΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹. ◊ÌÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜!» ÁÚ¿ÊÂÈ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ, ¢·›ÛıËÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·È ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. TÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1957, fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ “On The Road”, Ô K¤ÚÔ˘·Î ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·. ¢È¿‚·Û Ì ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ˘˜ Times Ó· ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «leader Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘» Î·È Â›‰Â ÙÔ “On the Road” Ó· Á›ÓÂÙ·È best seller ̤۷ Û’ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘. H ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ ÛfiηÚÂ. AÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó, fiÙÈ ÙÔÓ ·ÚÂÚÌ‹Ó¢·Ó. AÓÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û·Ó ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙÔ ¤‚ÏÂ·Ó Û·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. TÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ beat Î·È ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ¯›Ș, ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Û·Ó ÚÔÎ ÛÙ·Ú, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó, Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. H Ê‹ÌË ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤Î·ÓÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. EΛÓÔ˜ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ˘ Î·È ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤·ÈÚÓ·Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ›ÓÂÈ Ôχ, ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Í·ÊÓÈ΋ ˘ÛÙÂÚ›·. ºÙˆ¯fi˜, ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÙ‹˜ ΢ÓËÁÔ‡Û ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ Î·È ÛÙÔ ZÂÓ ÌÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜, ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘ ÌÈÙ ÁÂÓÈ¿˜. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1969, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 47 ¯ÚÔÓÒÓ. ŒÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ Ê˘Á‹˜, Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘, Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù˘ ÂÚËÌÈ¿˜. ∞

ÏÔ˜ (Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M¤ÓÂÁÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16/6 ÛÙȘ 14.00 ÙÔ˘˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ §¤Ó· ¢È‚¿ÓË, B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, AϤ͢ ™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È XÚ‹ÛÙÔ˜ XˆÌÂÓ›‰Ë˜ (Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë MÈΤÏÏ· X·ÚÙÔ˘Ï¿ÚË). ● ANATHENA - TEXNH A¶O TA Y¶O°EIA PETIPE TH™ A£HNA™ M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¤Î‰ÔÛË, ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ Î·È Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 27/6 ÛÙȘ 19.00 ÙËÓ underground ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ Lo-Fi Î·È DJ Bwana ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 Î·È KÔÚ·‹). ● £EPINA ¶AI¢IKA EP°A™THPIA TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô HÚ·ÎÏÂȉÒÓ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ «¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ıÂÚÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·È‰È¿ 5-8 ÂÙÒÓ Ì ٛÙÏÔ «¶·›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ». H ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 6 ‰›ˆÚ· Û 2 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ

·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· (·fi 26/6 ¤ˆ˜ 12/7), ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ηٷÛ΢¤˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÈÎfiÓ·, ÎÔÏÏ¿˙ Î.Ï. H ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ 210 3461.981 ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 9.00-17.00 ‹ ÛÙÔ enomikou@artinvest.gr ● TO NH™I ¶ÚÒÙË

·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ Victoria Hislop, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¢ÈfiÙÚ· Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÎÈfiÏ·˜ ÛÙËÓ 5Ë ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘ ™ÈÓ·ÏfiÁη˜ ˆ˜ MÓËÌ›Ԣ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ KÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ UNESCO. ™¿‚‚·ÙÔ 16/6 ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Blue Palace, ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·. TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜. ●

ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 95


μπμ§π√

E§¡Δ√ƒ∞¡Δ√ Δ√À §√ƒ∞¡ °∫√¡Δ∂, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 232, ú 14

¡ ∂ ∞ ∂ ∫ ¢ √ ™∏

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ « ϤÂÈ ».

ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ÓÈfiÙ˘

TÔ «EÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ» Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ ÙÔ Û˘Ìϋڈ̷ ÙˆÓ ¿ÂÈÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÌÔÓfiÛÙËÏ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÎÙÂÓÒÓ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂΛӘ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ٷ ÊÔ‚ÈṲ̂ӷ Ì¿ÙÈ· Ô˘ Û·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿. O ηı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ÌÈ· ˙ˆ‹, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÁÈ· ÌÈ· ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜. °È· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ·ÙÚ›‰· ı· ÙÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›. °È· οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·¤Ï·ÛË, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î¿Ô˘ ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Û ¤Ó· ·Ó‹ÏÈ·ÁÔ ·Ì¿ÚÈ ÏÔ›Ô˘ ‹ Û ÌÈ· ÛÙÚÈ̈Á̤ÓË Î·ÚfiÙÛ· ÊÔÚÙËÁÔ‡, Ôχ ÚÈÓ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ôχ ÚÈÓ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. A˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙ›ÓÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎfi EÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ Î·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. E§§∏¡π∫∞ ∂°∫§∏ª∞Δ∞ - ¢∂∫∞ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫∂™ π™Δ√ƒπ∂™ ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 390, ú 20,90

¢È·‚¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ·ÚΛ Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Ë Î·Ï‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ¢¤Î· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, K·ÎÔ‡ÚË, M¿ÚηÚ˘, M·ÚÙÈÓ›‰Ë˜, ¢·Ó¤ÏÏË, ºÈÏ›Ô˘, MÚ¿ÌÔ˜, M·Ì·Ïԇη˜, ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜), ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÓÔ›ÎÂÈÔÈ Ì ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. M ÙË ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ¿Ú· Î·È ¤Ó· ÓÂÎÚfi. ™Â Ï›Á˜

∏ ÊÈÏ›· Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Û ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ Î·È ·Ú¯¤ÁÔÓË ÌÔÚÊ‹. ÷ڷÎÙ‹Ú˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÓËÌÔÓÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì·Á›·˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ª¿Ë.

∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ ™.π. ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√™ ∞.∂. ™Ù·‰›Ô˘ 5 ÙËÏ.: 210 3231525, 210 3225011

96 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

ÛÂÏ›‰Â˜, Ì ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜: Ì ۷Û¤Ó˜ Î·È ÙÔÈÎfi ¯ÚÒÌ·. O ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÌÈÁÒ˜ «ÂÏÏËÓÈο» ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. •Â¯¿ÛÙ ÙȘ «ÓÔ˘¿Ú» ÈÛÙÔڛ˜, Ù· ·ÈÌ·ÙÔ΢ÏÈṲ̂ӷ ı‡Ì·Ù· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ, ÙÔ˘˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· χÛÔ˘Ó ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó ÁÎÔÏÔ˘¿˙. £‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙ› Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ‹ıË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ZÔ˘Ó Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË Û ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â›Ó·È ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. AÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚÔ·ÁˆÁÔ› Î·È ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. A˘ÙÔ› ¿ÏÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ËÚˆÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÓfiÚ ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ¿Ú· Î·È ÌÈ·˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÔÌÔÁÂÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È ¯ÒÚ˜ –Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÔÈÓfi˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ–, Â›Ó·È Ù· ΛÓËÙÚ·. £‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ΛÓËÙÚ· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÏËÚÔÓÔÌÈο, ÚÔÛˆÈο Î·È ËıÈο. H ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÁψÙÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÔ›Ô ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·ÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ӷ Î·È ˆÌ¿, fiÛÔ ˆÌfi Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ·. EÈϤÔÓ, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ‰¤Î· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. - E§EANNA B§A™TOY

¢øƒ√ 5 μπμ§π∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «EÏÏËÓÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·» ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/6 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ KA™TANIøTH (™fiψÓÔ˜ 131) ·fi TÂÙ¿ÚÙË 20/6 ÎÈ ¤ÂÈÙ·. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 97


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ΔˆÓ M∞ƒπ∞™ ∫√∫∫π¡∏ - μπ∫À™ ™Àªπ∞∫∞∫∏

√ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞.V. ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿

Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙. ¶¿Ú ÌÈ· ȉ¤· ÚÈÓ ·˜ Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿.

KANE KATI °IA TO ™øMA ™OY

LIP GLOSS ª∂ E§∞π√ ∞¶O ∫∂ƒA™π KOPPE™ TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «·È‰›» Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ KÔÚÚ¤˜ XÚÒÌ· ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Á‡ÛË, ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ·ÏÒÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Ï·ÌÂÚfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ï·È· ·fi ÎÂÚ¿ÛÈ, ‚‡ÛÛÈÓÔ Î·È jojoba, Ô˘ ÂÓ˘‰·ÙÒÓÔ˘Ó Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÔ˘Ó Ù· ¯Â›ÏË Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÈÏÈÎfiÓ˜ Î·È ·Ú¿ÁˆÁ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ™Ù· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Û 10 ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. K·Ù¿ÛÙËÌ· KÔÚÚ¤: EÚ·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜ & I‚‡ÎÔ˘ 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.774

∂¡∂ƒ°∂π∞ B∞™π§π∫O™ ¶√§Δ√™ GELEE ROYALE BIO AÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÒÌ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌfiÏȘ ‚ڋΘ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ χÛË. O ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÔÏÙfi˜ Gelée Royale Bio Â›Ó·È ¤Ó· super ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Ì fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. E›Ó·È ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·È‰È¿ Î·È ·ıÏËÙ¤˜. ÕÛ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ·Ó ˘ÔʤÚÂȘ ·fi ·¸ӛ˜, ‹ ·Ó ¤¯ÂȘ οÔÈÔ «ı¤Ì·» Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‹ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÔ˘ ˘Á›·. ΔÔ ‚ڋηÌ ÛÙÔÓ «BÈÔÏÔÁÈÎfi K‡ÎÏÔ», ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Î·È Û ʷÚ̷Λ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ WELEDA ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·: A°°E§IKA E§OBAPH & ™IA O.E., 2310 856.233 AMITA MOTION ENERGY BARS H Á‡ÛË Ô˘ ¤¯ÂȘ

98 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ›ÓÂȘ, ÙÒÚ· Î·È Û ¤Ó· ÁÏ˘Îfi Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi ÛÓ·Î. AÓ ˙ËÙ¿˜ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·fiÏ·˘Û˘ ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤¯ÂȘ Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÔ˘, ڛ̛͠· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚ·Á·Ó¤˜ Ì¿Ú˜ ÌÈÛÎfiÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÛÔ˘. H Ó¤· ÂΉԯ‹ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì 9 ÊÚÔ‡Ù· ÎÈ 7 ‚Èٷ̛Ә, Â›Ó·È Ë ÈÔ Á¢ÛÙÈ΋ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ χÛË. £· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙ· supermarket, Û ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 6, Î·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Û ÌÔÓ‹ Û˘Û΢·Û›·. XÀªO™ ∏μ∏ ENERGY 7 ŒÙÛÈ ·Ï¿, 7 ‚Èٷ̛Ә ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÙ·Ó ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È; N·È, Ô ◊‚Ë energy 7 Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜, ÂÚȤ¯ÂÈ 8 ÊÚÔ‡Ù· ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË ‹ Û˘ÓÙËÚËÙÈο, Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. Œ¯ÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›· Ì η¿ÎÈ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÔ˘ÏÈ¿. TÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ·ÓÙÔ‡.

ª∞∫π°π∞∑ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Û·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÂȘ Û’ ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ. EȉÈο ÙÒÚ·, Ô˘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÂΛ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜

MA™∫∞ƒ∞ RESPECTISSIME DENSIFIEUR LA ROCHE-POSAY AÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚¿ÊÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÓÈÒıÂȘ ÙÛÔ‡ÍÈÌÔ Î·È Ê·ÁÔ‡Ú·, ‰ÂÓ Â›Û·È Ë ÌfiÓË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë La Roche-Posay ʤÚÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ì¿Ûηڷ Ô˘, fiˆ˜ fiÏ· Ù· Respectissime, ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î¿ı ·ÏÏÂÚÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∂›Ó·È ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜ ‹ Ì¿ÙÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¢·›ÛıËÙ·. TÒÚ·, Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓËÙÔ‡ ‰·ÎÚ˘˚ÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡, ͯӿ˜ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·, Û ̷‡ÚÔ, ηʤ ‹ ÌÏÂ.

∞¶√¢ƒ∞™∂π™ ¢π∞∫√¶∂™ ∫∞π ∞™∫∏™∏ ™Δ∏¡ Aª√ƒ°√ ™Ô˘ Ï›ÂÈ ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ; ™Â fiÏÔ˘˜ Ì·˜. MË Ûη˜! TÒÚ· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÛÈfiÓ «A¤Ú·ÓÙÔ °·Ï¿˙ÈÔ», ÛÙËÓ AÈÁÈ¿ÏË AÌÔÚÁÔ‡, ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ¤ˆ˜ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/6, Û ̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË. ∂Λ ı· Ì¿ıÂȘ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Thai Box ·fi ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ General Tienchai’s Muai Thai Academy. TÔ ·Î¤ÙÔ (ú 280 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ‰›ÎÏÈÓÔ Ì ÚˆÈÓfi, ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Muai Thai Î·È ÔÌ·‰Èο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜. 693 9075229 - 694 2617357 - 697 2507593, www.thebigblue.gr

EVENTS 5√ º∂™Δπμ∞§ Oª√ƒºπ∞™ ¶Ô‡; ™ÙÔ club MAO (¢. ¶·‡ÏÔ˘ 25, ¤Ó·ÓÙÈ ·Ú·Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜). ¶fiÙÂ; 18/6, ÛÙȘ 20.30. ¶ÔÈÔ˜; OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ •˘Ó‹. TÈ; K¿ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÁÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔ hair styling, make up, body painting Î·È styling. °È·Ù›; °È· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Î·Ï¿! AÊÔ‡ ı· ¤¯ÂȘ ¯·˙¤„ÂÈ Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ı· ‰ÂȘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô. TÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ; ∞


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 99


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

AÓ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜

Oπ ∑ø∂™ Δø¡ ∞§§ø¡ TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

ıÈṲ̂ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, fï˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÈÔ ÁÓÒÚÈÌ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ‚fiÏÙ·. E‰Ò, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‹Úˆ·, Ô ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ IÛÚ·¤Ï, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ AÓÙfiÓÈÔ, Ô˘ Â-

ÚˆÙ‡ÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙËÓ ¶¿Ô˘Ï·, ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Ù¤Ú˘Á· Ì ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜, Ë N·Ù¿ÏÈ·, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎψÙÛÈ¿ ÛÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ – Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÔ ÚԂϤ„ÈÌË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. H N·Ù¿ÏÈ· ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Í·Ó·È¿ÛÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ÊÔ‚ÈṲ̂Ó˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Xfiگ ӷ ‚ÚÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ, Ô AÓÙfiÓÈÔ ı· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶¿Ô˘Ï· ¤ÁÎ˘Ô fiÙ·Ó Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·È‰È¿, Ô IÛÚ·¤Ï ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó· Ì·Û¤Ú, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘. N·È, ÔÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÏfi, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÛÙ›˜ ·˘Ù¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó «Ù˘Èο ÈÛ·ÓÈΤ˜», Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂Ó˜ Û ÌÈ· ‰fiÛË ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÛÔÙ·ÚÈṲ̂Ó˜ Ì ȉ¤· È‚ËÚÈÎÔ‡ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, fï˜ Ô AÚ‚¿ÏÔ Ì¿˜ ÙȘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ·fiÏ˘Ù· ÂÏ΢ÛÙÈο. OÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ηÚÈηÙÔ‡Ú·˜ ‹ ÙÔ˘ ÎÏÈÛ¤, Ë Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ ·‰È¿ÎÚÈÙÔ˘ ÂÈÛ‚ÔϤ·. ™ÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜, ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ, ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ Î·È ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. KÈ ·Ó ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ï›ÂÈ Ë Ì·ÁÈ΋ ÂΛÓË ÓÔ‹ Ô˘ ı· ÙÔ ¤ÛÙÂÏÓ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¿Óˆ, ÙÔ ÊÈÏÌ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ «Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜» Ì ٷ fiÓÂÈÚ·, Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ¯·Ú¿˙ÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‰ÚfiÌÔ... ∞

A£ø∂™ ∫∞π ∂¡√Ã∂™* ¢‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÌÈ·˜ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚› Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÛÎÔ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Î·È Ù˘¯·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. TÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ¶·ÙڛΠ°ÎÚ·ÓÂÚ¤ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌÂÓ Û ¤Ó· ÛÂÓ·ÚÈ·Îfi ۯ‰›·ÛÌ· ÙÔ˘ MÔÚ›˜ ¶È·Ï¿, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈfi ÙÔ˘ fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ȉ¤·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi.

FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER* M ÙË Ê·È¿ Ô˘Û›· fiÏˆÓ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ sequel ÙˆÓ 4 º·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ Ó· Íԉ‡ÙËΠÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ ÙÔ˘ Silver Surfer, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò ÙÔÓ «Î·Îfi» (‹ ¤ÛÙˆ ÙÔÓ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ ÙÔ˘), ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤ÌÂÈÓ ηÓ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, Ô˘ ·Ú¿ÌÂÈÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙ· Â›‰· Ù˘ ·ÏÔ˚΋˜ Ô Û·¯Ï·Ì¿Ú·˜. OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ ¯¿ÚÙÈÓÔÈ Î·È ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ, ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ, Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÚÔÂÊË‚ÈÎfi, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·È‰·ÚÈ҉˜. §›ÁË ÂÈÚˆÓ›· ‹ ÌÈ· ȉ¤· ·fi camp ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Û ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ÓÔ¯Ë ·fiÏ·˘ÛË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô TÈÌ ™ÙfiÚÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÌÈ· ¿Ó¢ÚË Î·È Î·ıfiÏÔ˘ «Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋» Ù·ÈÓ›·...

™π∞ª∞π∂™* T· „˘¯ÔÏÔÁÈο ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó NÙ ¶¿ÏÌ·, fiˆ˜ ÙÔ “Sisters”, ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ, fï˜, ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi Â‰Ò ÙÔ ÚÈ̤ÈÎ ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎÏ·˜ M·Î, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·Ó ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. OÈ «™È·Ì·›Â˜» ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì ÙË ‚·ÚÂÌ¿Ú·, ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙË ÌÔ˘ÓÙ¿‰· Î·È ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ì ÙÔ ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Û·Ó ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓË ÙÔ‡ÚÙ· ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈΤ˜ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. Kڛ̷.

T√ ºπ¢π ** °·ÏÏÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÙË ÊfiÚÌ·, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ EڛΠM·ÚÌȤ ·›˙ÂÈ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ. O ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë Ó¤ÌÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÚÒËÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó‰ÚÈ΋ «OϤıÚÈ· ™¯¤ÛË», ‰›¯ˆ˜ ÙÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Î·È ÙÔ ÛÂÍ ÛÙÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË, ·ÏÏ¿ Ì ÌfiÏÈÎË ·ÁˆÓ›· ÎÈ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ӷ over the top ∫·Îfi, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ KÏÔ‚›˜ KÔÚÓÈÁÈ¿Î.

‰‹ ¤Ó· ÊÈÏÌ Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Î·È ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ XfiÚ¯Â, ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ı˘ÚˆÚfi˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ô ÙÒÚ· ηıËψ̤ÓÔ˜ Û ·Ó·ËÚÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ Û·Ó ¤Ó· Û˘ÓË-

™∫√Yƒ√ª¶§∂™Ã∂¢O¡ª∞Yƒ√ *** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: NÙ¿ÓÈÂÏ ™¿ÓÙÛÂı AÚ‚¿ÏÔ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: KÈÌ °ÎÔ˘ÙȤÚÂı, M¿ÚÙ· EÙÔ‡Ú·, AÓÙfiÓÈÔ ÓÙ Ϸ TfiÚÂ, X¤ÎÙÔÚ KÔÏÔ̤, P·Ô‡Ï AÚ‚¿ÏÔ

Afi ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂΛӘ ̤Ú˜ Ô˘ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ (Î·È Û˘¯Ó¿ ·Ó›ÂÚ˜) Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ¤‰ÂȯÓ ӷ ͢Ó¿, fi¯È Ì ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙ¿ ·ÏÏ¿ Ì ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜. M¤Û· Û ›ÎÔÛÈ Î·È Î¿ÙÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·, ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂȘ, Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Ù·ÈÓ›· ÂÓfi˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ IÛ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛÂı AÚ‚¿ÏÔ, ÌÔÚ› Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿Ù· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚÒÓ Û·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiÙ·Ó Ë ÔÚ›· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Filmcenter, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ·fi Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ M·‰Ú›Ù˘... ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÈÓÂÌ¿

™Ã∂¢√¡ ª∞Àƒ√...

ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È «‰›Î·È˜» ‹ ıÂÌÈÙ¤˜, fï˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. ¢ÈfiÙÈ, ·Ó Ô AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Ó·˜ Û¿ÓÈÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È Ô «§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó·» ÌÈ· ȉÈÔÊ˘‹˜ ÂÍ·›ÚÂÛË, ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÛÙfi, ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ ‰Ú¿Ì·, Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË, Ï›ÁÔ Ôχ ‰ËÏ·-

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

T∞ ¶∞¶√ÀΔ™π∞ Δ√À ¡∂∫ƒ√À** AÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì¿˙„·Ó Ï›ÁË ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ 2004, Ô˘ ÊÔÚ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ô ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ù·Èӛ˜, Ù· «¶·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎψÙÛ¿Ó Ì ‰‡Ó·ÌË. H ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ fiÏË ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÍ˘Ê·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ·fi fiÛÔ˘˜ ηÎÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÂÏ·ÊÚ¿ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi, ‰ÂÓ Íԉ‡ÂÙ·È Û ÊÈÔÚÈÙÔ‡Ú˜, ·ÏÏ¿ ÛοÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ ÁÚÔıÈ¿˜. M ÙË ‚›· Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÙÈ KfiÓÛÈÓÙ¿ÈÓ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· Ï¿Ó· Ì ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÔÚÁ‹, Ô M¤ÓÙÔÔ˘˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÌ ÂΉ›ÎËÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘. AÓÙ›ıÂÙ·, Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ «ÛˆÛÙfi» ‰ÚfiÌÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·ÏÏ¿ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÔÎ. 100 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

BORDERTOWN * ¶Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂȘ Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙË Ï¿Ì„Ë ÌÈ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿; ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ N¿‚·, Ë ·¿ÓÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È «fi¯È Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ». H T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÍÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ AÌÂÚÈηӛ‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÁÂÌ¿Ù˘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔ̈ۛ· ÛȈ‹˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÊÈÏÌ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ·ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ë ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·, ÔÈ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜, ÔÈ Â‡ÎÔϘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È Ë Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ §fiÂ˙ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ... ·ÓÙ·‡ÁÂȘ Û·Ô˘ÓfiÂÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˘ ηÏÔÁ˘ÚÈṲ̂Ó˘ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›·˜.


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 101


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ AMOPE

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer 18.30-20.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.0021.30 A›ıÔ˘Û· 3: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.1520.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.3022.00/ A˘ÙÔΛÓËÙ·, 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.45-23.00

A£HNAION NESCAFE B·ÛÈÏÈÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 124, AÌÂÏÔÎËÔÈ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.30/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.4020.00-22.10, ¢Â˘Ù. ÌfiÓÔ 17.40

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50 KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 £EPINO™ Bordertown 20.45-23.00

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.3022.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 17.10 A›ıÔ˘Û· 3: Half Nelson 18.20-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.0021.00

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.3022.30, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.30-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00

¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.10

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £EPINO OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.45-23.10

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 21.20-23.15/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 17.30-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ B‡ÚˆÓ·, 210 7661.166 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.10

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.30-20.00-22.30

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) T·ÈÓÈfiÚ·Ì· (ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18.30-20.30-22.30) ¶¤Ì. O ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘, H Ù·Ú·Á̤ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú O˘¿ÈÏÓÙ/ ¶·Ú. MfiÓÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ, A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, Old Boy /™¿‚. X·Ì¤Ó˜ ·Á¿˜, Velvet goldmine, H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ÓÙfiÂÚÌ·Ó/ K˘Ú. Senso, H ¤ÎÏÂÈ„Ë, O ÎϤ„·˜ ÙÔ˘ ÎϤ„·ÓÙÔ˜/ ¢Â˘Ù. Salo - 120 ̤Ú˜ ÛÙ· ™fi‰ÔÌ·, M·Ù·ÓÙfiÚ, O η˘Á·Ù˙‹˜/ TÚ. OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÁÈÔÚÙ‹, TÔ ÁÏ˘Îfi Âڈ̤ÓÔ, H ÏÔϛٷ/ TÂÙ. O ηԢÌfiÈ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘, ¢Â ÊÈÏÒ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÊ˂›·˜

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 18.3020.30-22.30

ATTIKON A§™O™ Refresh Cinemas AÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.10

AºPO¢ITH Refresh Cinemas AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

BAPKIZA AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 Alter Ego 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 21.00/ M·‡ÚË ÓÙ¿ÏÈ· 22.30

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 £EPINO TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ 21.00-23.00

£¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00/ Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00 A›ıÔ˘Û· 2: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 20.40-22.45/ O mr Bean ·ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ™¿‚.-K˘Ú. 19.00 A›ıÔ˘Û· 3: £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.50-22.40

BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 £EPINO Cashback 21.00-23.00

VILLAGE 10

CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.3020.00-22.30-01.00/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚.-K˘Ú. 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1521.45-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 16.45-19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.15-22.15-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 16.15-18.1520.15-22.15-00.15 A›ıÔ˘Û· 4: Spiderman 3 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.45-22.45, ¶·Ú. 19.30, ™¿‚. 16.30-19.30, K˘Ú. 16.30-19.30-00.30/ Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶·Ú. - ™¿‚. 22.15-00.15, K˘Ú. 22.15 A›ıÔ˘Û· 5: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Ê›‰È 19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: ™È·Ì·›Â˜ 18.45-20.45-22.45-00.45/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.4523.15/ Happy feet 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.4521.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3021.00-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0023.00-01.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-18.00-23.00-01.30/ Alter ego 20.30

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.1017.30/ ™È·Ì·›Â˜ 19.5021.50-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3021.10-23.50, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.30-21.10-23.50 A›ıÔ˘Û· 3: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.0019.30-22.10-00.50/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50-20.10-22.20-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.10-17.5020.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.30-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-18.00-20.30-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ Ê›‰È 19.1021.40-00.10/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.0023.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.1018.40-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.4023.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.2019.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: Bordertown ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.20-22.50-01.20,

™¿‚.-K˘Ú. 15.40-18.0020.20-22.50-01.20 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.2022.00, ™¿‚.-K˘Ú. 15.0018.20-22.00 A›ıÔ˘Û· 11: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.2020.00-22.40-01.10/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚.-K˘Ú. 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 12: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4021.30-00.20, ™¿‚.-K˘Ú. 15.50-18.40-21.30-00.20 A›ıÔ˘Û· 13: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.40, K˘Ú. 17.20-20.0022.40 A›ıÔ˘Û· 14: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.30, ¶·Ú. - ™¿‚. 18.40-21.3000.20 K˘Ú:15.50-18.4021.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. ™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.40, K˘Ú. 17.20-20.0022.40 A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.50, ¶·Ú. - ™¿‚. 19.00-21.50-00.10, K˘Ú. 16.20-19.00-21.50 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ê›‰È ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.10-20.5023.30, ™¿‚.-K˘Ú. 15.3018.10-20.50-23.30, ¶¤Ì. 13.00-15.30-18.10-20.5023.30 A›ıÔ˘Û· 4: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & ™¿‚.-K˘Ú. 15.20-18.0020.40-23.20, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.00-20.40-23.20 A›ıÔ˘Û· 5: Bordertown ¶¤Ì. 14.50-17.10-19.3021.50-00.10, ¶·Ú.-TÂÙ. 17.10-19.30-21.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 6: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. 14.10-16.50-19.30-22.1000.50, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.10-00.50, ™¿‚.K˘Ú. 16.50-19.30-22.1000.50 A›ıÔ˘Û· 7: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì. 13.00-15.0017.00-19.00-21.50-00.10, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.00-21.50-00.10, ™¿‚. 15.00-17.00-19.00-21.5000.10, K˘Ú. 16.20-19.0021.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶Â¤Ì. 14.30-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. 19.00-21.4000.20, ¶·Ú.-TÂÙ. 19.1021.50-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. 14.40-17.20-20.00-22.4001.20, ¶·Ú.-TÂÙ. 17.2020.00-22.40-01.20 A›ıÔ˘Û· 10: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & ™¿‚.-K˘Ú. 15.00-17.4020.20-23.00, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.40-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 11: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì. 14.40-16.4019.20-21.20-23.40, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.20-21.2023.40, ™¿‚.-K˘Ú. 16.4019.20-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 12: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì. 13.00-16.30-19.50-23.10,

¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.5023.10, ™¿‚.-K˘Ú. 16.3019.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.5021.10-00.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì. 13.30-15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 14: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì. & ™¿‚.-K˘Ú. 15.20-18.4022.00-01.20, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.40-22.00-01.20 A›ıÔ˘Û· 15: Norbit ¶¤Ì. 14.10-16.10-18.20, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20, ™¿‚.K˘Ú. 16.10-18.20/ Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.2022.20-00.40 A›ıÔ˘Û· 16: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. 13.20-16.00-18.40-21.20, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4021.20, ™¿‚.-K˘Ú. 16.0018.40-21.20/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 00.00 A›ıÔ˘Û· 17: ™È·Ì·›Â˜ ¶¤Ì. 14.50-16.50-18.5020.50-22.50-01.00, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.50-20.5022.50-01.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.50-18.50-20.50-22.50 A›ıÔ˘Û· 18: Alter Ego ¶¤Ì. & ™¿‚.-K˘Ú. 15.5018.10-20.30-22.50-01.10, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1020.30-22.50-01.10 A›ıÔ˘Û· 19: Spiderman 3 ¶¤Ì. & ™¿‚.-K˘Ú.. 15.4018.50, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.50/ Alter ego 21.3023.50 A›ıÔ˘Û· 20: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.2021.00-23.40/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì. 14.0016.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK), 210 4278.600 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.3020.00-22.30-01.00, ™¿‚.K˘Ú.:15.00-17.30-20.0022.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00, ™¿‚.-K˘Ú. 15.4518.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 3 : Bordertown 17.00-19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.1521.15-23.15-01.15, ™¿‚.K˘Ú. 15.15-17.15-19.1521.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0021.30-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.30-19.00-21.30-00.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.4014.50-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.40-22.10-00.40 A›ıÔ˘Û· 2: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.

19.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.0016.00-19.00/ Alter ego 21.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ê›‰È 17.3020.00-22.40-01.00/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚.-K˘Ú. 11.2013.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.5021.20-00.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 11.40-14.1016.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0020.20-23.40, ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-17.00-20.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.1020.40-23.10, ™¿‚.-K˘Ú. 13.10-15.40-18.10-20.4023.10, ¢Â˘Ù. 17.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 7: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.00-23.30, ™¿‚.K˘Ú. 11.50-14.20-16.4018.40-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.10-22.50, ¶·Ú. - ™¿‚. 19.00-21.4000.20, K˘Ú. 17.30-20.1022.50 A›ıÔ˘Û· 9: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.50-23.30, ¶·Ú. 20.00-22.40, ™¿‚. 17.30-20.00-22.40, K˘Ú. 18.00-20.40-23.30

°A§A•IA™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic four: Rise of the silver surfer 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 20.20/ Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfadacinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 20.3022.30 £EPINO: Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: X·Ì¤Ó· fiÓÂÈÚ· 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 18.00-20.15-22.40 ¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 AıÒ˜ Î·È ¤Óԯ˜ 21.0023.00

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO ™ÎÔ‡ÚÔ MÏ ™¯Â‰fiÓ M·‡ÚÔ 21.0023.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, AÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 £EPINO™ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 21.10-23.00, ¢Â˘Ù. Babel 20.45-23.15

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 Bordertown 20.50-23.05

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.0021.30/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 17.20 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.45/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.15-22.45

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.50-23.00

§I§A N¿ÍÔ˘ 115 ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 ™ÈÓ¤ T¤¯Ó˘ (ANAKAINI™MENO™ ) Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.40-23.00 MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 The bubble 18.30-20.3022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.30/ TÚ.-TÂÙ. 00.30 H ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AIDS

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 20.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Spiderman 3 22.15/ Happy feet 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.4521.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.1522.45/ Alter ego 20.40 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.1521.45 A›ıÔ˘Û· 5: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.3020.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.0023.30/ A˘ÙÔΛÓËÙ· 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

OA™I™ ¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 Cashback 18.50/ TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 20.40/ AÌÂÚÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ 22.20

¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 £EPINO §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏÈ 20.50-23.00/ ¢Â˘Ù. ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 20.50-23.00

EKPAN

ODEON ABANA § .KË-

ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ (™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·), 210 6461.895 T· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00-23.00

ÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax KË-

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

ÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ì ΋Ô, 210 6464.009 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.45-23.05

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.3020.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.30-21.30

§. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.3019.40-23.00/ A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ™¿‚.-K˘Ú. 12.4015.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Cashback 19.10-21.20-23.40/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 12.20-14.30-

16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ™È·Ì·›Â˜ 18.10-20.20-22.20-00.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.10 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Ê›‰È 19.1021.40-00.20/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.20-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.2020.40/ O ηχÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÌÔ˘ 00.00 A›ıÔ˘Û· 6: Fantastic four: Rise of the silver surfer 18.30-20.30-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 7: Bordertown 18.40-21.10-23.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 8: Fantastic four: Rise of the silver surfer 17.00-19.00-21.0023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00-15.00 A›ıÔ˘Û· 9: Fantastic four: Rise of the silver surfer 18.00-20.00-22.0000.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-14.00-16.00 A›ıÔ˘Û· 10: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.50-20.5022.50, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.50, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.10-16.40/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶·Ú.-K˘Ú. 20.5023.20 A›ıÔ˘Û· 11: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.2020.50-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30-16.00 A›ıÔ˘Û· 12: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 18.1020.10-22.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.10-16.10/ TÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ 00.10

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.4023.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 3: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· 17.1019.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10/ TÔ Ê›‰È 21.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.2020.40/ O ηχÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÌÔ˘ 00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Fantastic four: Rise of the silver surfer 17.00-19.00-21.1023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 6: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.2020.50-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30-16.00 A›ıÔ˘Û· 7: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.50-20.5022.50, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.50, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.2016.20/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶·Ú.-K˘Ú. 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 8: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 17.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™È·Ì·›Â˜ 20.2022.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 9: Bordertown 19.10-21.30-23.50/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 12.20-14.4016.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: Fantastic four: Rise of the silver surfer 18.00-20.00-22.0000.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-14.00-16.00/ Cinema Park ™¿‚.-K˘Ú. 11.00 “Human experience”

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 18.10-20.35-23.00

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714, X·Ì¤Ó· fiÓÂÈÚ· 20.50-23.00 ▲

102 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 103


Δ∞π¡π∂™

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 ™ÎÔ‡ÚÔ MÏ ™¯Â‰fiÓ M·‡ÚÔ 20.50-23.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856, £EPINO O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜/ ¢Â˘Ù. OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 21.00-23.00

™INE ¶API - Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

™INE º§OI™BO™ - EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.15

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.40-23.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 18.20

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.30, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £EPINO™ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.4522.15

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.3023.45/ Alter Ego ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20, ™¿‚.-K˘Ú. 16.10-18.20 A›ıÔ˘Û· 2: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3021.00-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.0021.45 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Ê›‰È ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.40-22.00, ¶·Ú. 19.40-22.00-00.20, ™¿‚. 17.00-19.40-22.0000.20, K˘Ú. 17.00-19.4022.00 A›ıÔ˘Û· 5: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.15-22.15, ¶·Ú. 18.15-20.15-22.15-00.10, ™¿‚. 16.15-18.15-20.1522.15-00.10, K˘Ú. 16.1518.15-20.15-22.15 A›ıÔ˘Û· 6: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1021.10, ™¿‚.-K˘Ú. 17.1019.10-21.10/ Spiderman 3 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.30, ™¿‚.-K˘Ú. 17.3020.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.3022.45/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú.17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.0021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: Fantastic

four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.20-21.2023.15, ™¿‚.-K˘Ú. 17.2019.20-21.20-23.15

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 21.00, ¶·Ú. ™¿‚. 21.00-00.15/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™¿‚.-K˘Ú.:17.40 A›ıÔ˘Û· 2:H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 19.2022.40/ Alter ego ™¿‚.K˘Ú. 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: Fantastic four: Rise of the silver surfer ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. 16.00-18.0020.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı· ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.40, ™¿‚.-K˘Ú. 17.30-19.40/ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.40 A›ıÔ˘Û· 5: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.0523.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 17.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.0022.20 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 23.00/ Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.20, ™¿‚.K˘Ú. 17.20-20.20 A›ıÔ˘Û· 8: Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.20-23.20

OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15/ ¢Â˘Ù. HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 21.00-23.00/ TÂÙ. Happy feet 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - 23.00 (Ì ˘fiÙ.)

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 Spiderman 3 21.00

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 £EPINO 300 21.00-23.00

AI°§H §ÂˆÊ.™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 Bordertown 21.00-23.00

AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.45-23.00

A§E• - CINEMA §ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 21.00-23.50

A§E•AN¢PA Refresh cinemas HÚÒˆÓ ¶ÔÏ/Ó›Ԣ, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

A§IKH ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645 - 210 2234.130 ANAKAINI™MENO™ H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 2: Fantastic four: Rise of the silver surfer 20.30-22.30, ¶·Ú.K˘Ú. Î·È 18.30 A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.45-23.00

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 The bubble 20.45-23.00/ TÚ.-TÂÙ. 19.20 H ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AIDS

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.0023.00

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.45-23.00/ ¢Â˘Ù. Alter Ego 21.00-23.00 ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.30-22.50, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 18.15

æYPPH ™·ÚÚ‹ 40, 210 3247.234 £EPINO T· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00-23.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

APTEMI™ ¢HM.KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892

104 ATHENS VOICE 14 - 20 IOYNIOY 2007

50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 £EPINO Uranya 21.0023.00/ ¶·Ú. flÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ 21.00-23.00/ ™¿‚. Eduart 21.00-23.00/ K˘Ú. ¶·Ú¤Â˜ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. A˘ÙÔΛÓËÙ· 21.15/ TÚ. O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ 21.00-23.00/ TÂÙ. ÕÙÚˆÙÔ˜ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™ §·‡ÚÈÔ, 697 2071629 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 21.0023.00/ ¶·Ú.-K˘Ú. MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. TÔ ÙÂÚ·ÙfiÛÈÙÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 23.00/ TÂÙ. O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.00-23.15

25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £EPINO TÔ ÙÂÚ·ÙfiÛÈÙÔ 21.00 O ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ 23.00/ ¶·Ú.-K˘Ú. O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. Happy feet 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), Inland Empire 23.00/ TÚ. Inland Empire 21.00/ TÂÙ. Spiderman 3 21.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ ÌÈÓÈÌfiÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 ™¿‚.- K˘Ú. The prestige 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù. Paris, je t’aime 21.00-23.15/ TÂÙ. TÔ ·È‰› Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÔ‡‰· 21.00-22.40

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.10

XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï .AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 £EPINO Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 21.15

AMIKO Eȉ·‡ÚÔ˘ &

KOPA§I Cinemax

AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 300 20.50-23.00/ ¢Â˘Ù. B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 20.5023.00

A™TEPI ( ¶PøHN I§ION ) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜/ ¢Â˘Ù. Norbit 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.0023.10

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.15

¢HM. KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 Music and lyrics 21.00/ ¶·Ú. 300 21.00-23.15/ ¢Â˘Ù. Spiderman 3 21.0023.20/ TÂÙ. OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡, 210 6048.365 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.00

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.05

™INE æYXIKO Classic KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 21.30/ ¢Â˘Ù. Water 21.30

™I™™Y - Candia Strom §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤· M¿ÎÚË, 22940 91811 300 21.00-23.15/ ¢Â˘Ù. Ghost rider 21.00-23.15

ºI§O£EH ¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™

KA™TA§IA AMAPY§§I™

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 Bordertown 21.00-23.10

¢HM. KIN/ºO™ H§/¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘

¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 £EPINO Bordertown 21.00-23.00

º§øPI¢A ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 ¶·Ú.-K˘Ú. Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.50-23.10/ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 21.15

X§OH-DAIKIN K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.25

øPø¶O™ øÚˆfi˜, 22950 38979 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 21.00-23.15

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 Î·È KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 Happy feet 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Alter ego 23.00/ ¶·Ú.-K˘Ú. Alter Ego 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù.-TÚ. O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 21.00-23.15/ TÂÙ. N· Ì ÚÔÛ¤¯ÂȘ, MÔÚÓÙ¤ÏÔ 21.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 Miss Potter 20.10-22.30

MAIAMI-WIND M¿ÙÈ, 22940 79290 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

MAP°APITA CINEMA ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 21 06014.284 £EPINO Bordertown 20.50-23.00

M¶OM¶ONIEPA Refresh Cinemas KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 £EPINO Bordertown 20.50-23.00

OPºEA™ §ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £EPINO Fantastic four: Rise of the silver surfer 21.00-23.10

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 Babel 20.45-23.15/ ¢Â˘Ù. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 20.50-23.00

™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9922.098 £EPINO H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 20.50-23.00

ME§INA ¢HM. KIN/ºO™ ™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¶·Ú.-K˘Ú. Norbit/ ¢Â˘Ù.-TÚ. OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜/ TÂÙ. MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 21.00-23.00

™INE NIKAIA ¢HM. KIN/ºO™ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.00-23.00/ ¢Â˘Ù. X¿ÚÙÈÓ· ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ· 21.0023.00/ TÚ. •‡ÏÈÓË Î¿ÌÂÚ· 21.00, O AÏÛ›ÓÔ Î·È Ô ÎfiÓ‰ÔÚ·˜ 23.00/ TÂÙ. T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.00-23.00

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 300/ ¢Â˘Ù. Happy feet 21.15

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 300 21.00-23.00

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ 17.30-20.00-22.30 ●

T∞ ¶∞¶√YΔ™π∞ Δ√À ¡∂∫ƒ√À** 1/2 (DEAD MAN’S SHOES) TÔ˘ ™¤ÈÓ M¤ÓÙÔÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÓÙÈ KfiÓÛÈÓÙ¿ÈÓ, °Î¿ÚÈ ™ÙÚÂÙ˜, TfiÌÈ K¤ÌÂÏ, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ °Ô‡ÏÊÂÓÙÂÓ. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÎÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. EKPAN, øPø¶O™ ™∫√Àƒ√ª¶§∂™Ã∂¢√¡ª∞Àƒ√*** (AZULOSCUROCASINE GRO) TÔ˘ NÙ·ÓÈ¤Ï ™¿ÓÙÛÂı AÚ‚¿ÏÔ Ì ÙÔ˘˜ KÈÌ °ÎÔ˘ÙȤÚÂı, M¿ÚÙ· EÙÔ‡Ú·, AÓÙfiÓÈÔ ÓÙ Ϸ TfiÚÂ, X¤ÎÙÔÚ KÔÏÔ̤, P·Ô‡Ï AÚ‚¿ÏÔ. ¡Â·Úfi˜ ı˘ÚˆÚfi˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, fiÏ· fï˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó Ô Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÁÎ˘Ô ÙËÓ Â›Û˘ ÙÚfiÊÈÌÔ Ê›ÏË ÙÔ˘. ZEºYPO™, PIBIEPA BORDERTOWN*1/2 TÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ N¿‚· Ì ÙÔ˘˜ T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙, AÓÙfiÓÈÔ M·ÓÙ¤Ú·˜, M¿ÁÈ· Z·¿Ù·, ™fiÓÈ· MÚ¿Áη, M¿ÚÙÈÓ ™ÈÓ. AÌÂÚÈηӛ‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ Û ÌÈ· fiÏË ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡. A£HNAIA - Refresh Cinemas, AI°§H, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, £H™EION, MAP°APITA CINEMA, M¶OM¶ONIEPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ºI§O£EH, º§EPY

T√ ºπ¢π ** (LE SERPENT) TÔ˘ EڛΠM·ÚÌȤ Ì ÙÔ˘˜ I‚¿Ó AÙ¿Ï, KÏÔ‚›˜ KÔÚÓÈÁÈ¿Î, ¶ÈÂÚ PÈÛ¿Ú, ŸÏÁ· KÈÚÈϤÓÎÔ. ¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ı‡Ì· Ù˘ ÂΉÈÎËÙÈ΋˜ Ì·Ó›·˜ ÚÒËÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, ODEON STARCITY

A£ø∂™ ∫π ∂¡√Ã∂™* 1/2 (MEURTRIERES) TÔ˘ ¶·ÙڛΠ°ÎÚ·ÓÂÚ¤ Ì ÙÔ˘˜ ™ÂÏ›Ó ™·Ï¤Ù, X¿ÓÙ KfiÓÙ˙È·, T˙È¿ÓÈ T˙È·ÚÓÙÈÓ¤ÏÈ, AÓ·˝˜ ÓÙ KÔ˘ÚÛfiÓ. ∏ ÔÚ›· ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·fi ÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈ΋ °·ÏÏ›·. ¢E•AMENH - FRAME FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER * 1/2 TÔ˘ TÈÌ ™ÙfiÚÈ Ì ÙÔ˘˜ °Èfi·Ó °ÎÚ›ÊÈı, T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, KÚȘ Œ‚·Ó˜, M¿ÈÎÏ TÛ›ÎÏȘ, NÙ·ÁÎ T˙fiÔ˘Ó˜, T˙Ô‡ÏÈ·Ó M·ÎM¿¯ÔÓ. OÈ 4 º·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Silver Surfer, ÙÔÓ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÎÔÛÌÈ΋ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÈ› ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. AE§§ø Cinemax 5+1, AI°§H, A§OMA, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, °A§A•IA™, °§YºA¢A, §AOYPA, ODEON ABANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, OPºEA™, ™INE °EPAKA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

™π∞ª∞π∂™* (SISTERS) TÔ˘ NÙ¿ÁÎÏ·˜ M·Î Ì ÙÔ˘˜ §Ô˘ NÙÔ˘·ÁÈfiÓ, ™Ù›‚ÂÓ P›·, ∫Ïfi ™Â‚ÈÓ›, °Ô˘›-

ÏÈ·Ì M. N٤ȂȘ. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÊfiÓÔ˘ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY

( * * ) H ™Àªª√ƒπ∞ Δø¡ ¢∂∫∞Δƒπø¡ (OCEANS THIRTEEN) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚, MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·, NÙÔÓ TÛ›ÓÙÏ, ÕÏ ¶·ÙÛ›ÓÔ, ŒÏÂÓ M¿ÚÎÈÓ, ™ÎÔÙ K¿·Ó, K¤ÈÛÈ ÕÊÏÂÎ, ŒÏÈÔÙ °ÎÔ˘ÏÓÙ. O NÙ¿ÓÈ ŸÛÈ·Ó Î·È Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ §·˜ B¤Áη˜ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·˙›ÓÔ. APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AKTH - Refresh Cinemas, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A§E•AN¢PA - Refresh cinemas, A§IKH, A§™O™, AMAPY§§I™ - DASH, AMIKO, AMOPE, APKA¢IA, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ATTIKON A§™O™ - Refresh Cinemas, AºPO¢ITH Refresh Cinemas, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, E§§HNI™ Cinemax, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, KOPA§I Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶A§A™, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE ¶A§§HNH, ™INE ¶API - Refresh Cinemas, ™INE º§OI™BO™ - EæA, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™I™™Y - Candia Strom, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, TPIANON, X§OH-DAIKIN, æYPPH, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * * ) THE BUBBLE TÔ˘ ŒÈÙ·Ó ºÔÍ Ì ÙÔ˘˜ O¯¿ÓÙ KfiÏÂÚ, °ÈÔ˘Û¤Ê ™‚¿ÈÓÙ, NÙ·ÓȤϷ B›ÚÙÛÂÚ, ÕÏÔÓ ºÚ›ÓÙÌ·Ó, Z›ÔÓ M·ÚÔ‡¯, ZÔ¯¿Ú §›Ì· O ¤ÚˆÙ·˜ ÂÓfi˜ IÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi TÂÏ A‚›‚ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÎÂÙfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ «Â¯ıÚÔ‡».

MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, MAIAMI-WIND, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶EPAN ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * ) ALTER EGO TÔ˘ NÈÎfiÏ· ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÎË PÔ˘‚¿, NÙÔÚ¤ÙÙ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢·Ó¿Ë ™ÎÈ¿‰Ë, KˆÛÙ‹ K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿ÎË, AϤͷӉÚÔ §ÔÁÔı¤ÙË, ¢ËÌ‹ÙÚË KÔ˘ÚÔ‡Ì·ÏË, §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË. AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, NANA Cinemax, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS

( * * 1/2 ) SPIDERMAN 3 TÔ˘ ™·Ì P¿ÈÌÈ Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈ M·ÁÎÔ˘¿È·Ú, K›ÚÛÙÂÓ NÙ·ÓÛÙ, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, TfiÌ·˜ X¤ÈÓÙÂÓ TÛÂÚÙ˜, TfiÊÂÚ °ÎڤȘ, MڿȘ NÙ¿Ï·˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ, Pfi˙Ì·ÚÈ X¿ÚȘ, T˙¤È K¤È ™›ÌÔÓ˜. AE§§ø, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(* * * *) H E¶OXH TøN ¶A°ETøNøN 2: H A¶OæY•H (ICE AGE: THE MELTDOWN) ÙÔ˘ K¿ÚÏÔ˜ ™·ÏÓÙ¿ÓÈ·.Yfi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓfi˜ ηٷÎÏ˘ÛÌÔ‡ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› animated ‹ÚˆÂ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. AE§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA

( * * * ) 300 ÙÔ˘ Z·Î ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ, §¤Ó· X¤ÓÙÂ˚. OÈ 300 ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ۠ÎfiÌÈÎ Ô ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ. A£HNA PISCINES IDEALES, ANOI•I™, ™INE ¶EPAMA ¢HM/KO™ KIN/ºO™, ™INE ™E§HNH, ™OºIA

ºI§I¶ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

( * * 1/2 ) H °∂ºÀƒ∞ °π∞ Δ∏¡ Δ∂ƒ∞ª¶π£π∞ TÔ˘ °Î¿ÌÔÚ TÛÔ‡Ô Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÓ X¿ÙÛÂÚÛÔÓ, AÓ· ™ÔÊ›· PfiÌ, PfiÌÂÚÙ ¶¿ÙÚÈÎ, ZÔ‡È NÙÂÛ·Ó¤Ï. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÏÏ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ¿Û¯ËÌ·. AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * ) CASHBACK TÔ˘ ™ÔÓ ŒÏȘ, Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÓ M›ÁÎÂÚÛÙ·Ê, EÌ›ÏÈ· ºÔÍ, ™ÔÓ ÿ‚·Ó˜, MÈÛ¤Ï P¿È·Ó, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ °ÎÔ‡ÓÙÁÔ˘ÈÓ, MÈÛ¤Ï NÙ›ÍÔÓ. E›‰ÔÍÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ Û ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. BO•, ¢IANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

Oπ ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ K∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À TÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NÙÂ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ, OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, T˙¤ÊÚÈ P·˜, TÛfiÔ˘ °ÈÔ˘Ó º·Ù. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPI, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS

( * * ) °¡øƒπ™Δ∂ Δ√À™ P√ª¶π¡™√¡ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù˘ Disney. ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS

( * * * ) Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏ.NÙ·¿Ó. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: KÔÙÈÁÈ¿Ú, °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ™ÂÓȤ, NÙÂ·ÚÓÙȤ. KA™TA§IA, §I§A, °A§A•IA™

( * * * * ) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. AI°§H, AMYNTA™, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, º§øPI¢A

HAPPY FEET ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™, NANA Cinemax, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

O MR BEAN ¶AEI ¢IAKO¶E™ A§E• - CINEMA, VILLAGE COOL TYMVOS, H§EKTPA, ™INE ¢AºNH, BAPKIZA ●


14 - 20 IOYNIOY 2007 ATHENS VOICE 105


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH info@athensvoice.gr

JUMP MOTHERFUCKERS, JUMP  ϛÁÔ, Ô˘ ÔÈ ˙¤ÛÙ˜ ı· ÛÊ›ÍÔ˘Ó, ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Û·ÏÙ¿ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ôχ. Œ¯Ô˘ÌÂ, ‚ϤÂÙÂ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÈ·... ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¢È·Ó‡Ô˘Ì ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û·ÏÙ¿ÚÔ˘Ì ԢÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÙÔÓ T·Ú˙¿Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ¤˜ Ì·˜. AÓ ¿ÏÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ï·ÎÒÛÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰È·ÏÔÁ‹˜, ÙfiÙ ÂÁÁ˘ÒÌ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ì Ì ٛÔÙ· ÙÔ Û¿ÏÙÔ Ù˘ ˘ÛÙÂÚ›·˜, ÛÙÔ ÎÂÓfi.

È· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ı· Û·ÏÙ¿ÚÂÙ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Ì·˙› ÌÔ˘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÊÔ‡ ›¯·Ù ÙËÓ Ù‡¯Ë

°

Ó· ÙË ÁÏÈÙÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜, ‹ ·Ï¿ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Û¿ÏÙ· Î·È Ù· ÚÂÛ¿ÏÙ·, ÁÈ·Ù› ›ÛÙ ˉ˯ÙÔ‡Ïˉ˜, Û‹ÌÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÙÔÓ B·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ E›‰Ô˘˜. TÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Û¿ÏÙÔ ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜. A˘ÙfiÓ Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Û·ÏÙ¿ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ OAKA. K˘Ú›Â˜, ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, ·ÚÈÔÈ Î·È ÏÔÈÔ› ·ÌÊ›, ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó·... ˉËÌ·Ù¿ÎÈ Ô ıÚ‡ÏÔ˜ JIMMY JUMP!!! ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ˉ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ¤ÓÂη ÙÂÏÈÎÔ‡, Î·È ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi «ÎÔÌÌ¿ÙÈ» Ù˘ “Sportday”, Ô ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ B·Û›Ï˘ ™·ÌÚ¿ÎÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Â, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. °È· fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ó· ÙË ‰È·‚¿ÛÂÙ –·Ó Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ– Û·˜ ‰›Óˆ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. ˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì·ı‹˜ K·Ù·Ï·Ófi˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Û¿ÏÙÔ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ 2002, ÛÙÔ Ì·Ù˜ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·-AÏ·-

‚¤˜. ◊Ù·Ó ÙfiÙ Ô˘ Ô AÏÌÂÏ¿Ú‰Ô Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ K·Ì NÔ˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ AÏ·‚¤˜, Î·È ÌԇηÚ ̤۷ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·›ÎÙ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ú¿ÍË Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È¿ÛËÌ· ÌԢηڛÛÌ·Ù· Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô T˙ÈÌ¿Ú·˜ ·ÙÔ‡Û Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ◊Ù·Ó Â‰Ò Î·È ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ ÙÔ 2004. MfiÏȘ ›¯Â Û·ÏÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ ÁÈ· Ì·˜ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Euro Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ıÂÛÌfi ‰ÂÓ ÙÔ Âȯ›ÚËÛ ÙÂÏÈο. º›ÏÔÈ ÙÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ·Ó Û¿ÏÙ·Ú ÛÙÔ˘˜ AÁÒÓ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓÙÈ·ı‹˜. K·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

¢

¤‚·È· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ KÂÓÙ¤ÚË Î·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Û Ï‹ÚË ÍÂÛËΈÌfi, ÛΤÊÙËΠÔχ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· Û·ÏÙ¿ÚÂÈ Ì¤Û· Ì ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. AÏÏ¿ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËΠÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ó¤‚·Ï ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

μ

ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ‹Á Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ‰È·›ÛÙ¢ÛË!!! H ÂÚ›ÊËÌË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô!!! K·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÔ‡ ϤÓ ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÎÚ˘Ê¤˜ οÌÂÚ˜ ÎÈ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. «M›· ¯fiÚÙ·» Ù· ¤Î·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô K·Ù·Ï·Ófi˜ T˙ÈÌ¿Ú·˜.

Δ

 fiÏ· Ù· ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÌÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÙÔ˘ Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. T· ›‰È· ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÚÂ˙ÈχÔÓÙ·˜ ¶Ôχ‰ˆÚ· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ ¯Ù‡ËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜.

˘Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ӷ ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë! (M ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜!!!) ¶¤Ú·Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û·Ó ·fiÚ·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ηÈ, 30 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘.

¢

ÏÏ·Í ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÛÙȘ VIP ı¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÎÈÓÂ›Û·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. OÈ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ¿‰ÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı¤ÛË. ™ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ fï˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘‹Ú¯·Ó Û‡ÚÌ·Ù·, Ú¿-

Õ

106 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

Ì· Ô˘ ÙÔÓ ÂÌfi‰È˙ ӷ Û·ÏÙ¿ÚÂÈ. MÂٷʤÚıËΠ¤ÙÛÈ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Ô Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. EΛ fï˜ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ‰ÂÓ ÙÔ˘ ʤÚıËÎ·Ó Î·Ï¿, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÎÔ‚Â ÙË ı¤·. ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÏÔÈfiÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ¿ÏÈ ı¤ÛË, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ M›Ï·Ó. M¤ÙÚËÛ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ stewards Î·È ÙÔ˘ Ê¿ÓËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ›. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÁÂÈÒıËÎÂ. TÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ, ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô. ¶‹Á ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, P¤ÈÓ·, Ô˘ ¤·È˙ οÔÙ ÛÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ï·ÓÈÎfi η¤ÏÔ “barretina”.

ÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‹Á·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, ÙÔÓ Î¤Ú·Û·Ó Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ì›Ú˜, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÓÈÒÛÂÈ Û·Ó vip ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. TÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Euro, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ Ìԇη ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. OÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤‚Á·Ï·Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‹Ù·Ó fiÏÔÈ Ôχ ÊÈÏÈÎÔ›. KÔÈÌ‹ıËΠ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙÔÓ ·ıÒˆÛÂ.

ª

·ÏÙ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓˆı›ÙÂ. AÓ ı¤ÏÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜ Ó· ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙfiÙ Ì›Ù ÛÙÔ www.jimmyjump.com Î·È ·ÁÔÚ¿ÛÙ ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙÔ˘. ∞

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔÓ Jimmy Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Euro, ÙfiÙ Ô˘ ¤Ù·Í ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ M¿ÚÙÛ· ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ malaka, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏ›, ÚÔ‰fiÙË-º›ÁÎÔ. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Î·È ÁÈ·Ù› Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¤ÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ›, ÂÂȉ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó P¿Ï. ™˘Ì·ı› fï˜ ÙËÓ AEK Î·È ÙÔÓ APH. §·ÙÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÊÔ˘ÚÓÈ¿, ͯˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °Î¿ÏË, ÙÔÓ °È·ÓÓ¿ÎË Î·È ÙÔÓ º·ÛԇϷ.

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ ÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô Jimmy Jump ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· οÓÂÈ Ì ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚·ıÈ¿ Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ Î·È Ô‡Ù Ô˘ η›ÁÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ·fi Ù· Û¿ÏÙ· ÙÔ˘. T· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ Ù· ‚Á¿˙ÂÈ Û·Ó ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È ˆÏËÙ‹˜ ‚È‚Ï›ˆÓ. TÔ È‰·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Û¿ÏÙÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. £¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ fiÛηÚ. The winner is... Jimmy Jump!!!

Ÿ


ÌÔ˘ÛÈ΋ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÎÈ ¤ÈÓ˜ Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ™ÙȘ 26/5 ¤ÏÂÈ˜... ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, ÙÚÂÏfi ·ÁfiÚÈ! P·ÓÙ‚ԇ 1/6.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

APPLEBEE’S MONA™THPAKI ¢ÒÚ·, Â›Û·È ı¿. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. •¤ÚÂȘ... KˆÛÙ‹˜ SUPER PARADISE 8/5, ·Ú¤· 5 ·ÁÔÚÈÒÓ! K·ÛÙ·Ófi˜ Ì ÁÎÚÈ Î·¤ÏÔ, ÚÔ˙ shirt, ηÚfi ‚ÂÚÌÔ‡‰·! &19/5! H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ô˘ Û οÚʈÓÂ!! cÔÔlgiÔta@yahÔÔ.gr SPOR FM ™Â ϤÓ KˆÛÙ¿ÎË, ÊÔÚ¿˜ ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ 3/4, ·ÎÔ‡˜ fiÏË Ì¤Ú· spor fm ·fi ÙÔ hands free Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ·˘Ù›. M·Ù›Ó·! CLUB API™TOºANH™ ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏÔ‡˙· Pearl jam, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Î·È Ì ÎÔ›Ù·˙˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, 697 4023634 MEP™ENTE™ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó Û ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ê›Ï˘, ÂÛ‡ ÛÙ· Ì·‡Ú·, ÂÁÒ ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ™Â ÎÔ›Ù·˙·, ‰ÂÓ ‹Úı·, ÌÂÙ¿ÓȈ۷, ÛٛϠ‰Ò. £E§ø AÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙË Û·Ú·ÓÙ¿Ú· ÓÙ·ÚÓÙ¿Ó·. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Â·Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛˆ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ï˘ÛÛ¿Ú˜ Î·È Ó· Ì ¤¯ÂȘ ÌfiÓÔ ÂÛ‡; PASS PAR TOUT SKOUFA kyriaki vradi. Kathosoun ekso, goiteftikos me mavro polo. Ela ksana! ME§A£PON 3/5 ÁÏ˘ÎÈ¿, ηÛÙ·ÓԇϷ, ¤·È˙˜ Ù¿‚ÏÈ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ‚ϤÌÌ·Ù·, Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ. £· Û ÂÚÈ̤ӈ ¶·Ú·Û΢‹ 1/6. VILLA NEFELI Milisame ki efyges me ti mercedes sou zyy... Pote tha se ksanadw? ANDROS Forouses laxani pytzama kai kitrina kaltsakia. Ebgaines apo to gynaikwnith. Oi kampanes xtypousan gia sena. Rantebou sthn omixlh. Oxi.

Áڷʛۈ ÂÁÒ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿. Ksirap@netsurfer.gr VIVE MAR EΛ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ™¿‚‚·ÙÔ ·ÚÁ¿ ‚Ú¿‰˘, 26/5, ›˜ Û ϤÓ ŒÏÂÓ· (ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÚÈÁ¤ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ, fiÌÔÚÊË, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔÏÌËÚ‹!), ÂÁÒ ¿ÛÚÔ t-shirt, ÛÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ A.V.! 694 7324402

ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›, ÌÂ˙ „·Ú¿‰ÈÎÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÌÂ˙ ¤‰ÈÏ·, Î·È ÙÛ¿ÓÙ·, Ú¿ÛÈÓÔ ÙÈÚ·ÓÙ¤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, η٤‚ËΘ £ËÛ›Ô. £· Û ‚Úˆ; 697 4427966

§EøºOPEIO X14 •ËÌÂÚÒÌ·Ù· K˘Úȷ΋˜ 27/5. X·Ì‹ÏˆÛ· ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ·. Œ¯·Û·; ¶Ô‡ ı· Û ͷӷ‚ÚÒ, ÔÌÔÚÊԇϷ;

¶APA§IAKH KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ Ì·˜. ™Ù›Ï ‰Ò, ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·.

§. A§E•AN¢PA™KHºI™IA™ 25/5. ™Â ›‰· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì ̷‡ÚÔ Ù˙È¿ÎÈ, Ì·‡ÚÔ Á˘·Ï›, ¿ÎÔ˘Á˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ˆÚ·›Ô Ù˘¿ÎÈ, KËÊÈÛÈ¿ ¯ˆÚÈÛًηÌÂ. EÛ‡ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, ÂÁÒ KËÊÈÛÈ¿. kleÔcherry@yahÔÔ.gr

536 ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÛÈ¤Ï ÌÏÔ‡˙·, ›¯Â˜ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ‚ϤÌÌ·! K·Ù¤‚Ëη P¤·. 693 7937698 ÕÏÂÍ, Û ÛΤÊÙÔÌ·È! KA¶OIA ...¶Ô‡ ı· ‚Úˆ È· οÔÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚ› ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ó· ·Á·¿... AIGINA 27/5 kafe aiakeion. Forouses mov mplouzaki polo. Mou xamogelases eno milouses sto kinito. Xero mono oti se lene ∂lena kai eisai diafimistria. Mixalis SPIRIT-æYPPH 26/5 MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ı¿, ›ÛÈÔ Ì·ÏÏ›, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÙÈÚ·ÓÙ¿ÎÈ ·fi ¿Óˆ, ÂÁÒ ÚÔ˙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó... ·Ó ηٿϷ‚˜, 694 7165411 §EøºOPEIO 220 E›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜, „ËÏfi˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfi˜, Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, η٤‚Ëη 5Ë ÛÙ¿ÛË. TË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË. ™¿Ë˜. olaitipotamazisou@yahoo.gr MYKONO™ 17-21/5 fiÔ˘ Î·È Ó· ‹Á·ÈÓ· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, cosmoboy... ¶fiÛÔ Áχη˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ›۷È; 694 9529429 ANABPYTA °TX2 £Â¿ ·fi ÂΛ, ÌÔ˘ Ï›ÂÈ Ô ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÔ˘ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È, M. °KAZI ™¿‚. 26/5 (ÛÈÙ¿ÎÈ·;) EÛ‡ ηıÈṲ̂ÓË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο Ì 2 ʛϘ, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ Â˙fi˜, ÂÚÈ̤ӈ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘. antonis_now@yahoo.co.uk

MIKPO§IMANO ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó. EÁÒ ¤ÈÓ· ™ÌÈÚÓfiÊ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

¶ENTE§H ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÂÛ‡ Â›Û·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ì „¿¯ÓÂÈ, ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂÏ›˙ˆ, ÁÈ·Ù› ÎÈ ÂÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ÙË ‚Úˆ. divÔl@netsurfer.gr

H§EKTPIKO™ ATTIKH K˘Úȷ΋ 27 M¿Ë, 22.30. M‹Î·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ, ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚ˘ÛÙ¿ fiÚıÈÔÈ ÛÙËÓ fiÚÙ·. EÛ‡ ηÛÙ·Ó‹, Ì·-

K.U.B.E. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™¿‚‚·ÙÔ 26/5 Á¿ÌÔ˜, ÂÛ‡ Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÁÒ Ô Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜. £¤Ïˆ Ó· Û ʈÙÔ-

MAZø 25/5. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·. ºÔÚÔ‡Û· ÚÔ˙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. E›¯Â˜ Ù¤ÏÂÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. Kڛ̷, ¤Ê˘Á˜ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. °Ú¿„ ‰Ò. ¶§. XA§AN¢PIOY ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË, ‹ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 30, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÁÂÌ¿ÙË Î·Ì‡Ï˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ! 694 5709518 JOE WEIDER §. KÔÚ·‹. E›¯Â˜ ‡„Ô˜, ÛÒÌ·, ˆÚ·›· Á˘·ÏÈ¿, ÁÎÚÈ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ, ÌÏ ÊfiÚÌ·. OÈ Ì·ÙȤ˜ Ì·˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜... ÓÔÌ›˙ˆ. AÓ ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, «Ì›Ï·» ÌÔ˘.

APPLEBEE’S KO™MO¶O§I™ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. TÔ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÎÈ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ ‚Ú·¯ÈÔÏ¿ÎÈ Ì ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ... KTE§ ATTIKH™, ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ 4. A›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ì›ӷÌ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜, ‰È¿‚·˙˜ A.V., ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·». M‹Î· ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ‹Ú˜ ÙÔ Û¿ÎÔ ÎÈ ¤Ê˘Á˜. METPO A°. ¢HMHTPIOY ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜. E›¯·Ì 1 ÛÙÈÁÌ‹ ̤۷ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. æËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¯·Î› ÌÈÏÈÙ¤Ú Ù˙¿ÎÂÙ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ¢ÁÂÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, ÁÏ˘Î¿ Ì¿ÙÈ·. ŒÍˆ Ì ÚÒÙËÛ˜ ·fi Ô‡ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· °Ï˘Ê¿‰·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 697 6178333 KPANO™ KfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ‚ϤÌÌ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ Ì ·›ÚÓÂȘ ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÛÔ˘; wchick82@hotmail.com °Eø¶√NIKO KÒÛÙ·, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ ÏÔ›Ô. ¶Ò˜ ¤Ú·Û˜ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ; 699 2038661 AKA¢HMIA™ 25/5, 14.00, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, Ù˙ÈÓ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο. M‹Î˜ ÛÙÔ 221. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜! ar_ath@yahoo.gr ESCAPE ™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ·. N· ͤÚÂȘ fiÛ· ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi. K·È Ó· ͤÚÂȘ ÌfiÓÔ! METPO ATTIKH™ 10/5. EÛ‡ Ì ÙËÓ ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿, ÛٛϠ‰Ò. 694 7662805

ME™O°EIøN ™fiÚÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û ÎÔ›Ù·Í· ÎÈ ÂÁÒ, ÎÔ‡ÎÏ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷. ™Ù›Ï ‰Ò.

•ENIA E›Ì·È Ë •¤ÓÈ·. ŸÔÈÔ˜ Ì ¤„·¯ÓÂ, Ì ‚ڋΠ̠ٷ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. 699 3231247

METPO ¶ANE¶I™THMIO 25/5, Úˆ› 8.00. Y¤ÚÔ¯· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó Î·È ÔÚÙÔηϛ ۷οÎÈ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, Ì‹Î· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÛÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜. fsl@in.gr

DA CAPPO O˘Ú¿. EÛ‡ ÌÚÔÛÙ¿, ˘¤ÚÔ¯· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, ÂÁÒ ›Ûˆ ¯ˆÚ›˜ Ì·ÏÏÈ¿. A! ¶‹Ú˜ ÊÚ¤ÓÙÔ.

H§/KO™ AÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ, Ó·È, fiÓÙˆ˜ Ó˘ÛÙ¿˙ˆ Ôχ Ù· ÚˆÈÓ¿. NOMIKH AÓ·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi 11/5 ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈοÚÈÔ˜ Ì ÁÏ·Úfi ‚ϤÌÌ·. EÌÊ·Ó›ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ı· ηϤۈ ÙË NÈÎÔÏÔ‡ÏË. CENTRAL KAºE MHTPO¶O§H E›Û·È ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÁηÚÛfiÓ, ·fiÁÂ˘Ì·, ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ı·ÌÒÓ·˜ ÁÈ· Û¤Ó·! X·ÌÔÁ¤Ï· ÌÔ˘ Ï›ÁÔ, ¯¿ÓÔÌ·È. N›ÎÔ˜, 699 5320617 M¶APOYTA¢IKO ÕÁÁÂϤ ÌÔ˘, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›Ì·ÛÙ ̷˙›, Û ·Á·¿ˆ ÙfiÛÔ Ôχ! £· Ì ·ÓÙÚ¢Ù›˜; TÔ ÎÔ˘ÓÂÏ¿ÎÈ ÛÔ˘ PAKOME§OH§IOY¶O§H ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô 12/5 ¤·È˙˜

ELEVEN M ¤Ú·Û˜ ÁÈ· ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ Î·È ÌÔ˘ ›˜ Ó· ÛÔ˘ ʤڈ ˘Ô‚Ú‡¯È·. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. ™Ù›Ï ‰Ò. SKORPIOS ™ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÔÓ·ÍÈ¿. KÒÛÙ·˜, 699 8305830 BIG ¶·Ú·Û΢‹11/5. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ D, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. EÁÒ, fiÏÔ ÌÏÂ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. alternate27@hÔtmail.cÔm GALEA B·Ï¤ÚÈ·, Ì‹ˆ˜; EÛ‡ Ì·‡ÚÔ ›ÛÈÔ Ì·ÏÏ› ̠ϢÎfi ÂÍÒÏ·ÙÔ Î·È ˘¤Úԯ˜ Áfi‚˜, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘. M ÎÔÈÙ¿˙·Ù ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙԇ̠fi¯È Ì ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ì ¤ÚÁ·. ™Ù›Ï 693 6367478, AϤ͢ ¶∞¡¢øƒ∞, ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ «T√ B∏ª∞». E›Û·È Ë ı¿ Ù˘ Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡-

ÏÔ˘. MfiÓÔ ÂÛ‡ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ Î·È ÙË ÌÂÛÙfiÙËÙ·. TÔ „ËÏfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ÓÙ·ÚÓÙ·Ó¿ÎÈ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÙÚfiÌ·ÍÂ Ë «‰ˆÚÈÎfiÙËÙ·». ¢ÈÎfi˜ ÛÔ˘, Ì ηÏfi ÛÎÔfi ¿ÓÙ·, °ÚËÁfiÚ˘

H&M TOY AVENUE 4/6 ·fiÁÂ˘Ì·, „ÒÓÈ˙˜ ÂΛ, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì ÎÔ›Ù·˙˜, Í·ÓıÈ¿ ÛÙ· Ì·‡Ú·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘, ÛٛϠÛÙÔ koniordos7@gmail.com

¶ANE¶I™THMIOY ™¿‚‚·ÙÔ 9/6 ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ, fiÌÔÚÊÔ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ Û·ÏÔ, Ô˘ „ÒÓÈ˙˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ, Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È Ó· Á›Óˆ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˜ ÁÈ· ¯¿ÚË ÛÔ˘. fatcat@freemail.gr

KENTPO º›Ïٷ٠(ͤÚÂȘ ÂÛ‡), Û ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ·ÎfiÌ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ, ı· Ù· ԇ̠οÔÙÂ Î·È ·fi ÎÔÓÙ¿. N· ÚÔÛ¤¯ÂȘ.

MA°KAZE E›Û·È Ô ™Ù·Ì¿Ù˘, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÚÈÓ Î·ÈÚfi Û ¤Ó· live ÛÙÔÓ I·Ófi, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 10/6 Û ͷӷ›‰· ÛÙÔ M·Áη˙¤. M‹ˆ˜ Ó· ›Ó·Ì ¤Ó·Ó ηʤ; Momix81@yahoo.gr TPENO ΔÔ ıËÏ˘ÚÂ¤˜ ·ÁfiÚÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, Ô˘ ̛ϷÁ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. E. T™ME¢E ∂›Û·È ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ, ÁÏ˘Îfi, ¢ÁÂÓÈÎfi, ÂÚÁ·ÙÈÎfi, Â͢ËÚÂÙÈÎfi Î·È Ì ٷ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ì¿ÙÈ·, Ï¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. EÈÏÈÎÚÈÓ¿ ˘ÔÎÏ›ÓÔÌ·È. EYXH K¿Ó ӷ Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ οÔÙÂ. 1 IÔ˘Ó›Ô˘ ‚Ú¿‰˘. ¢‹ÌËÙÚ· MAYPO MATIZ ¶·Ú·Ïȷ΋ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÚÔ˜ B¿ÚË, ÂÛ‡ Ì ʛÏË ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. decirico@hotmail.com AB KO§IAT™OY Δ·Ì›·˜, οÔÈÔ˜ ÛÙËÓ Â›Â Î·È ÂÁÒ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ‡·ÚÍË, ı¤Ïˆ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘. 694 8811097. ™‹ÌÂÚ· Ì ͷӷÎԛٷ͘ Î·È Ù· ’¯·Û·. ¶PO™ KATIA ◊Ù·Ó „ËÏfi˜ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ; ¶ATH™IøN ™T. KA§§IºPONA 8 IÔ˘Ó›Ô˘ ·fiÁÂ˘Ì·, Û ÎÔ›Ù·Í· Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜! ◊ÛÔ˘Ó ÂÎı·Ì‚ˆÙÈ΋! ¶¿Ú ‰Ò, 694 4982577 IA™øN G4E ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿, Ó· ’¯ÂȘ ηӤӷ ÎÈ ·˜ ÌË Û ›‰Â ηÓ›˜ ÎÈ ·˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÂ›Û·È ÌfiÓÔ ÛÔ˘. ºI§O™OºIKH 7/6 ¶A™¶›ÙÈÛÛ· Ì ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚË ·ÓÙÂÏfiÓ· Î·È Î·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ, fiÏÔ ÙÔ ÃËÌÈÎfi ÁÈ· Û¤Ó·. ATTIKH O¢O™ ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô 7 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË TÂÙ¿ÚÙË, Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· ÙËÓ ÌÏ ÛÔ˘ BMW! AÓ Â›Û·È ÁÈ· ¿ÏÏË ¤ÍÔ‰Ô, ¿Ú ÌÂ! 694 4251376 KAT 1/6 EÓÒ Ù· vibes ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·Ó, ÂÁÒ ¤Î·Ó· ÙÔÓ ·Ó‹ÍÂÚÔ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ÛÂ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ, ·›Û٢٠‰È·ÛÒÛÙË ÙÔ˘ EKAB. 699 8726769 METPO ¶AN/MIO ¶·Ú·Û΢‹ 8/6 ÛÙȘ 4, Ì‹Î·Ì ̷˙›, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Ù˙ÈÓ, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÂÁÒ Ù˙ÈÓ Î·È ÚÔ˙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, Û ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿ baby! 693 1630925

£EATH™ 2/6... ÌÈ· ·ÎfiÌË Â·Ê‹ ·ÎÚÔ‚·Ù› Û ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ›, ¯¤ÚÈ· Ì ·ÁˆÓ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ¤Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. METPO ATTIKH 10/5 ›¯Â˜ ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿ Î·È ¤ÛÙÂÈϘ ÛÙËÓ A.V., ÛٛϠ‰Ò, ÎÈÓËÙfi 694 7662805 METPO ŸÌÔÚÊ Ì˯·ÓÔ‰ËÁ¤, ̷οÚÈ Ó· Û ͷӷÂÙ‡¯ˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 2, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ÛÙȘ 7/6, ·Ó ÙÔ ‰ÂȘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘. 694 2657195 MH¶ø™; M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙÔ EÏÏ¿ÎÈ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÂÁÒ Â›Ì·È Î·Ï¿, ı˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ; BPY•E§E™ 5/6 so close no matter how far. ™Â ı¤Ïˆ Ôχ, ÂÛ¤Ó· Ì ٷ Ì¿ÙÈ· AÈÁ·›Ô, Ó· ÁÂÏ¿Ì ·ÁηÏÈ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. °A§AT™I BE´KOY °È· ı˘Ì‹ÛÔ˘, ÔÈ «ÈÔ ÁÏ˘Î¤˜ Ì¤Ì˜». 697 1616012, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ METPO °IA AI°A§Eø EϤÓË! EΛ 8/6, ÂÛ‡ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· AÁÁÏÈ΋˜, ÂÁÒ ÊÔÈÙËÙ‹˜ XËÌ. M˯·ÓÈÎÒÓ, ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË! NÙÚ¿Ëη Î·È ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘. bkerest@gmail.com H§/KO™ - K. ¶ATH™IA TÂÙ¿ÚÙË 6/6 ηÙ‚‹Î·Ì ̷˙›, ¤Ì·ı˜ ÙÂÏÈο Ó· οÓÂȘ Ô¯Ù¿ÚÈ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹; AÓ Â›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È ÙÔ ‰ÂȘ... 693 8456418 BODY FUEL ™Â ϤÓ N›ÎÔ, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÂΛ... Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜! ™Â ¯¿Û·ÌÂ... ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ... NET KAºE ™fiψÓÔ˜, Â›Û·È ·ÁÁÂÏÔ‡‰È, Â›Û·È ÁÏ˘ÎÈ¿, ÛÔ˘ ¯·Ú›˙ˆ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÎÈ fiÏÔÈ Û ʈӿ˙Ô˘Ó ÁÈ·ÁÈ¿, Ì· ÙÔ Â›ıÂÙfi ÛÔ˘ Â›Ó·È K·˝Ï·. GALEA ◊ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, B·Ï¤ÚÈ·, Ì‹ˆ˜; M·‡ÚÔ ›ÛÈÔ Ì·ÏÏ› ̠ϢÎfi ÛÔÚÙ˜ Î·È ÂÍÒÏ·ÙÔ, Ì ÎÔÈÙ¿˙·ÙÂ Î·È Û·˜ ¤¯·Û·, ÛÙ›ÏÙ 693 6367478, AϤ͢ •ENIA! 濯ӈ ÙÚfiÔ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ! AÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ùfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ Â›Ì·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÔ˘...ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ Û¤ÍÈ ÓÔÛÔÎfiÌ·! ¶OTO¶ø§EION ◊ÛÔ˘Ó Ì 4 ʛϘ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, Ô ·¤Ó·ÓÙÈ Ì ÙË ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙·. 694 2629845 °KAZAKI 1/6 ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙÔ˘˜ OMD. ™Â ϤÓ K·ÙÂÚ›Ó·... ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò!! A. ...

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

™Ô˘ ’· fiÙÈ ‹ıÂÏ· Ó· Û ¿Úˆ ÙËϤʈÓÔ Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·. ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ, ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÈ Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ̷˙›. E›Û·È ÌÈ· ËÏÈ·¯Ù›‰· Ô˘ ηÚÊÒıËΠ̤۷ ÌÔ˘... Cabo Verde ◊Úı˜ Ó· Ê·˜ ÌÈ· Û·Ï¿Ù· Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ ÙÒÚ·. EÛ‡;!

ÁÔ‡‰È, ‰È¿ÏÂÍ ÙÔ “The lady is a tramp”... Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÔ˘... ÊÈÏ¿ÎÈ·. K·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ÎÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ï¿ÛÌ· ÌÔ˘! Crash test ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ˘fiÁÚ·„˜ Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÙÚfiÔ. E›· ÎÈ ÂÁÒ... §Â˜; AÓ Â›Û·È ÂÛ‡ Ë ÓÙ·ÚÓÙ¿Ó· 40¿Ú·, ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‰Ò: 693660Z ™‹ÌÂÚ· ı· Ì¿ıÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ZÔ˘˙Ô˘Ì·Ï›ÙÛ· ÌÔ˘, fiÙÈ Â›Û·È fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ¤¯ˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È fiÙÈ Û ·Á·¿ˆ Ôχ Ôχ Ôχ!!! A-E (27/12/2001)

™Â Û¤Ó· ÈÛÙ‡ˆ... ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·Ï¿... E›Û·È Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ÌÔ˘... ™’ ·Á·Ò, ÕÚË!

E‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·, ‰ÂÓ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ, ÚÈÁÎÈ¤Û· ÌÔ˘... E›Ì·È ‰›Ï· ÛÔ˘ Û·Ó ·Ó·Û·›ÓÂȘ... M›Ï· ÌÔ˘, £Èı› ÌÔ˘!

27/5. Œ¯ˆ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘, ÙÔ ÚÔÏfiÈ, Ù· ÌÔχ‚È·, ÙÔ ÛÙ·˘Úfi, ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ, ÙȘ ı‡ÌÈÛ¤˜ ÛÔ˘, fi¯È ÂÛ¤Ó· È·. O ·ÎÏÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ. A˘Ùfi ‰ÂÓ ‹ıÂϘ; MÂÛȤ ¶È

45ø ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ Îfi‚ˆ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, Zˆ‹, °È¿ÓÓË, AÏÙÚÔ˘ÈÛÙ‹, ÛÙ›ÏÙ ÌÔ˘ ÌËÓ. 697 9233347

§. ÕÚ·Á ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈϘ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË A.V.; N· Â›Ó·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÚÈÛÙÈ΋; A‰È·ÊÔÚ›˜; M‹ˆ˜ ‹Úı ϤÔÓ ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜»;... ¢. ™Â ›‰· Í·Ó¿ ÛÙÔ videodance festival. ¶¿ÁˆÛ·. O‡Ù ʛÏÔ˜ Ô‡Ù ¯ıÚfi˜, ¤ÙÚ·. ™Â ϤÓ XÚ. Œ¯ÂȘ ÌÔ‡ÛÈ, ›ÓÂȘ ÊÚ¤ÓÙÔ Î·È Â›Û·È ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi Ï¿ÛÌ· ÛÙÔ «80». TÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÛÔ˘ ˆ; 694 6948772 EÛ‡ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ οÔÈÔÓ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÌÈ· ÓÙ·ÚÓÙ¿Ó· Û·Ú·ÓÙ¿Ú·, Û „¿¯Óˆ, „·¯Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜. Sms ¿Û Ì ÛÙÔ 694 6733460 £· ÙËÏÂʈӋۈ, ηٿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿, ÌÂÙ¿ ÙȘ 8/6. ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÂÏÈο. N· Ì ÂÚÈ̤ÓÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È Û·Ê‹˜. M·Ú›· Î·È Zˆ‹, ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ÎÈ ÂÁÒ Placebo Î·È Evanescense. £· Ì ¿ÚÂÙ ̷˙›; 699 2350288, M·ÚÈ¿Ó· ™Ù¤Ú„·... fï˜ ‰ÂÓ ·Ê‹Óˆ ÙËÓ ÙڤϷ ·˘Ù‹... ÁÈ· Û¤Ó·... ÌfiÓÔ! Hsoun ekei? 19/5... Ponaei ligo... Mpires katw ap thn akropolh, sagapw akoma! X. £·Ó¿ÛË, ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ·Ù¿˜, not ready, ͢ڛÛÔ˘ Î·È ‰ÒÛ ÌÔ˘ Ï›ÁË ÛËÌ·Û›·. H ÌÈÎÚ‹ CONN-XOY§A AÁÔÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, Ì ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È; °È· ¿ÓÙ·... H Í·ÓıԇϷ ÛÔ˘... ™’ ·Á·Ò. AÁ¿Ë ÌÔ˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ ÙÚ·-

ŸÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û·, fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ÊÈÏ›, ÙfiÛÔ Û ›¯· ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘, ηډȿ ÌÔ˘, ÙfiÛÔ Ì ›¯Â˜ ÎÈ ÂÛ‡... M›Ï· ÌÔ˘, £Èı› ÌÔ˘. 24/5, Pizza Hut A. ¶·Ú·Û΢‹˜, „ËÏfi˜, ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ Û ϤÓ ¶. ™Â ÂÚˆÙ‡ÙËη! 7/6/O6 - 7/6/O7 ÔÈ ıÚ˘ÏÈÎÔ› «·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È» ÎÏ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì·˙›! M·Î¿ÚÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·... M·Î¿ÚÈ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÛ·È Ó· Ì ‰ÂȘ, Ó· Û ¯·ÚÒ ÏÈÁ¿ÎÈ... EÛ‡ Â›Û·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÁÒ Û ı¤Ïˆ. Keep in touch. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ·Ê‹ÛÂȘ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ì Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÓÔÌ·, Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜, ÂÓÒ Ì ·ÓÙÚÈÎfi, Ù˙›ÊÔ˜! ŸÓÙˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ; ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 7886904 MÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· Ù·Í›‰È· Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. E¿Ó ¤¯ÂȘ Ù· ›‰È· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, οÏÂÛ¤ ÌÂ: 694 7886904, °ÚËÁfiÚ˘ ŒÎÙÈ˙· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. EÛ‡; ÕıÏÈ· Ë ·Á¿Ë Ô˘ ÌÂÙÚȤٷÈ! ™’ ·Á·Ò ·ÎfiÌ·. 694 8257008 AÁÏ·˝· ·fi ¶¿ÙÚ·, ÙÔ ÛÙÚÈÓÁÎ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ, fi¯È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÙÔ ‰Â›¯ÓÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οıÂÛ·È! §›Ó·, §›Ó·, ÌË Ï˘¿Û·È, §›Ó·, §›Ó·, ÌË ÊÔ‚¿Û·È, §›Ó·, §›Ó· ηډÂÚ›Ó·, ı· Û ‰ˆ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó·. ¢ËÌ.

14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 107


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... 35¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜ Ì ·ıÏËÙÈÎfi ÛÒÌ·, Ì ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ K·ÛÙÚ› Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 7.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 6 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ¢ÁÂÓÈ΋, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 28¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÎÔ‡ÎÏ·, Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÒÌ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È 5¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û˘Ó ¤Ó· ÙÚÈ¿ÚÈ ÛÙËÓ ¶Â‡ÎË, Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 59¯ÚÔÓÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ 3 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ıÏËÙÈο ›‰Ë, ¿ÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È 2 ÌÂÁ¿Ï· ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æY§§A», 210 6120.611 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ·

̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite. °ÓˆÚÈÌ›·™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 Speed Flirt! °Ú‹ÁÔÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚÈÌ›·˜! •ÂÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Û·˜, ¤Ú¯ÂÛÙ ÌfiÓÔÈ Î·È Ê‡ÁÂÙ Ì ·Ú¤· ȉ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. 7 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 7 ¿ÓÙÚ˜ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ 7 ÏÂÙ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ìfi‰· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛfi. TÔÏÌ‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜!! ¶ÔÙfi ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ 210 8940.128, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 £ÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Î¿ıÂÛÙ ӷ ‚ϤÂÙ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó... fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ Á›ÓÂÙ ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ ·›ÎÙ˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÈÎÏÔԉȿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·ıËÙÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿. ELITE. °ÓˆÚÈÌ›·™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671 ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·Ó¤ÌÔÚÊË 26¯ÚÔÓË, 1.73, ÏÂÙ‹, ÌÔ-

●™Â ›‰·

Ó·¯ÔÎfiÚË Î·ıËÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 3ÒÚÔÊÔ, I.X., ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÛÔ‚·Úfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· 36¯ÚÔÓË ÂÒÓ˘Ì˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, 1.70, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·È‰Â›·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 12.000, ·Î›ÓËÙ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‚›Ï· ·Ú·Ïȷ΋, 2 ÂÍÔ¯Èο, I.X., ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ‹ıÔ˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÊÔÚÈ·Îfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Û›ÙÈ, ·Ì¿ÍÈ, Ì ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È· Î·È ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÚfiÛ¯·ÚÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚË, ÁÏ˘ÎÈ¿, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr T· °Ú·Ê›· ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «¶¿·˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ 50%, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ËÏÈΛ·˜ 50-70 Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì ÛÎÔfi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Î˘Ú›Â˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Á¿ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr Aηٷ̿¯ËÙË ÎÔÌÌÒÙÚÈ·, 29¯ÚÔÓË Î·ÏÏÔÓ‹, 1.75 ‡„Ô˜, οÙÔÈÎÔ˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÂÎÏÂÎÙÈ΋, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÂÌfiÚÔ˘, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ŒÚ¢ӷ˜ AÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· Ì ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·Ê›Ԣ. 210 6925.011, ÂÛˆÙ.: 201

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ voice

ATHENS

108 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

§˘Î·‚ËÙÙfi˜, M. E˘ÁÂÓÈÎÔ‡ 12, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 20 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 230. 210 6441.863, 697 7690698

ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 50, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63 Ù.Ì., 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 400, 210 6441.863, 697 7690698

ZËÙÂ›Ù·È ˆÏËÙ‹˜/ˆÏ‹ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Minas ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿. ÕÙ·ÈÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. °ÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y. HÏÈΛ· 25-35. A·Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ fax: 210 6233.578, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 6233.577

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: katanomi@otenet.gr

A‚¿ÛÙ·¯Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯Ú¤Ë; ÕÌÂÛ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 580 - ú 960) / Ï‹Ú˘ (ú 1.340 - ú 1.920) ··Û¯fiÏËÛË. ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (12 ÁÚ·Ì̤˜), www.billionzires-club.biz

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ MG’s cafe: º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË)

¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 8082 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC )

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4

X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘)

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ M˘ÚÙÒ, ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ; EΛ Ô˘, ÏfiÁˆ ÎÔ‡Ú·Û˘ –‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È‹ÌÂÚÔ ÍÂÓ‡¯ÙÈ–, ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÛÙÔ ÙÛ·Î Â›Ì·È Ó· ¿Úˆ ¤Ó·Ó ˘Ó¿ÎÔ ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ (ÛÙËÓ K¿ÚÌÂÓ), Ó· ÛÔ˘ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ «¯ÔÚ¢ÙÈÎfi» Ì ÙÔÓ Õ‰ˆÓË, ÙÔÓ AfiÏψӷ –fiˆ˜ ı¤ÏÂȘ ˜ ÙÔÓ– ÎÈ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÈ· ÚÔ·ÈÒÓÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ·‡Ú· Ó· ÌÂ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ! A˘Ùfi ‹Ù·Ó! Δ· ͤ¯·Û· fiÏ·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó fiÙ ı· Í·Ó¿‚Á·ÈÓÂ Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜! ™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿. ¶fiÙ ÚÒÙÔ˜ ‰ÂÍÈ¿, fiÙ ٤ٷÚÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ! O ÌfiÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·ÓÙÈ·ı‹ÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔ¤Ï· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯fiÚ¢ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘! ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‹Ú· ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÁÈ·Ù›, ·ÓÙ› Ó· ‚ÁÂÈ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜, ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›Ûˆ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û –ÛÈÁ¿ Ù’ ·˘Á¿– ÙËÓ ÚÈÌ·ÓÙfiÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÏÈÌÔÎÔÓÙfiÚÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ M·È΋Ó˜ ÙˆÓ T¯ÓÒÓ ¶¿ÁηÏÔ Î·È BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË!! K·È ÁÈ· Ó· ÌË Ì·ÎÚËÁÔÚÒ, ·¢ı‡Óˆ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ ¯ÔÚÂ˘Ù‹ ÌÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ flomonteria@yahoo.gr, ÚÈÓ ·Ú·Ù‹Ûˆ ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Î·È ¿ˆ Ó· ÁÚ·ÊÙÒ ÛÙËÓ K.™.O.T.!!!!

¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÈ ¤ÁÚ·ÊÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇˆ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ·Ù› Ï·ÙÚ‡ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ «Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·», «ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜», «ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi» Î·È «¯¿ÏÈ·». Y.°. 1 TÔ ÔÔ›Ô «¯¿ÏÈ·» ·Ú·¤ÌÂÈ Û ٛÙÏÔ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. Y.°. 2 O ÔÔ›Ô˜ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤‚Á·ÏÂ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜. K·È Ì·˜ ·ÔÙ¤ÏÂȈÛÂ. Y.°. 3 «ŒÍˆ» - ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜. Respect.

EÈÙ¤ÏÔ˘˜. I‰Ô‡ Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜: «∏ Ù¤¯ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ‹ Ë Ù¤¯ÓË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi;»

°È·Ù› Á·ÌÒ ÙËÓ ÙڤϷ ÌÔ˘ ¤ÊÙˆ ¿Óˆ Û fiÏ· Ù· Ì·Ï·ÎÈṲ̂ӷ;... ¶·˜ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· sex Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÔ‡ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË Ì‡ÙË... AӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ 19-25. MÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·! (¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ ·¿ÓÙËÛË, M˘ÚÙÒ... ÙËÓ ÙÛ·ÓٛϷ ÌÔ˘ Ϥˆ) -∏ Ì·Ï·ÎÔÌ·ÁÓ‹Ù˘

Y.°. °È· ÙÔ Ï·fi, ÁÈ· ÙÔ Ï·fi.

ÕÓÙÂ, ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ!

M˘ÚÙÒ, £¤Ïˆ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ÙÔ ÂÍ‹˜: •ÂÓÂÚÒÓˆ. •ÂÓÂÚÒÓˆ ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi. º·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ËÏÈ˘ Î·È ÂıÓfiÙËÙ˜. KÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi: «M·, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË;». K·È ÙÂÏÈο ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Î·È Ó· Û ıˆÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋. K·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó. P ʛÏÂ, ‚¿Ï ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÌÔ˘. You happy, me happy... -ºÚ.

YÔÌÔÓ‹. ™Â Ï›ÁÔ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· Î·È ı· ÔÚÌ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·fi 25 Î·È ¿Óˆ. EΛ fiÔ˘ ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜...

Ÿ¯È ÈÛ›Ó·, Ô‡Ù ÓÈÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ –ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÂÏÈÛÙÈο ÍÂÓ¤ÚˆÙÔÈ– Â›Ó·È Î·È dangerous. Y.°. ™ÙË ™·¯¿Ú·. N· ÎÔÚ·ÎÈ¿ÛÔ˘ÓÂ. O˘ÛÙ!

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Î·È ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‚·ÚÂÙ‹. KÈ fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı›˜ ÌfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·ÚÂÙfi... °È’ ·˘Ùfi, ʛϠYÔ, Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤‚Ï·„Â Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ô‡Ù ηÓ›˜ ¤ı·Ó ÔÙ¤ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘... ¢ÂÓ Ï¤ˆ, ·Ó ‰ÂÓ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ηϿ Î·È ÈÛÙ¤„Ù Ì ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹‰Ë ›̷ÛÙ ÔÏÏÔ›. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù‡ÔÈ Û·Ó ÎÈ ÂÛ¤Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù‡Ô˘˜ Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ XA§IA! ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·›˙ÂÙ Ì ÙȘ ηډȤ˜... ÔÓ¿ÓÂ, Î·È Ôχ Ì¿ÏÈÛÙ·... V.

AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, £· ‹ıÂÏ· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ 167, ÙÔÓ ·Á·ËÙfi «§ÂˆÓ›‰·». OÎ ‰ÂÓ Ï¤ˆ, ηϿ οÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·È‰È¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ԇÙÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Ô‡ÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηٷÎÚÈÙ¤·. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È fï˜ οÔÈÔÈ Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó, ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ... ÙfiÙ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È; TÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÔÓȉȷÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi... •‡Ó·, ʛϠÌÔ˘, Î·È Ï‡Û ٷ Û‡Ó‰ÚÔÌ· Ô˘ Û ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÔ˘ ÎÔÏÏ¿Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi... H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Â͛ۈÛË, ÙË ˙ˆ‹ ÙË ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜,

Y.°. TÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· Â›Ó·È «¶Ô‡ ·˜, Ú K·Ú·Ì‹ÙÚÔ;» AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û fiÔÈÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ·Ó ‚ÚÂı›˜, Û ¯Ù˘¿ÂÈ ÌÈ· Ì˘Úˆ‰È¿ Û¤ÚÌ·ÙÔ˜! MÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¯ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È fiÛÊÚËÛË, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ë ·Á·Ë̤ÓË essence ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì·ÎÚ‡Ê˘ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ê˘ÛÈο, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÁˆfiÓÔÈ – ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ·˘ı·›ÚÂÙË ÔÓÔÌ·Û›· ¯˘Û›Â˜, ¿Ú· ¯˘Ûfi‰ÂÓÙÚ·. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ì˘Úˆ‰È¿, Û ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È ÛÙ· Ì·Ú Ù˘ A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ‚ϤÔ˘Ó Û ΋Ô Ô˘ ‚Ú›ıÂÈ ·fi ¯˘Ûfi‰ÂÓÙÚ·! K·È ¿ÓÙ ӷ Â›Û·È ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜, ¿ÂÈ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È, Ó· Â›Û·È fï˜ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜... Ò˜ ÙËÓ ·Ï‡ÂȘ; °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÈÙԇ̷ÛÙ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: 1. N· ÂÈÛËÁËı›˜ ÛÙÔ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ NÈΛٷ Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË, Î·È 2. AÓ ÔÙ¤ Ì¿ıÂȘ Ò˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ, Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ. ºÈÏÈ¿. -Cindy-Mike

MÔ˘ÚÈ¿. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 109


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

¢π¢Àª∂ N·È ı· ÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ›˜ Ÿ¯È Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹ Â·Ó·ÎÙ¿˜ οÔÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ¿ÙÔ˘˜, ‹ fiÙÈ ·Ó˘ÔÌÔÓ›˜ Ó· η٤‚ÂȘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ, ‹ fiÙÈ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ›˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ ·ԂϤÔÓÙ·˜ Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. TÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈο, Â›Û·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜/Ë ·fi fi,ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó ÚÈÓ ÌÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘. E¿Ó Ù· ı·Ï·ÛÛÒÛÂȘ ÙÒÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ‹ ÛÙÔ ˆÚÔÛÎfiÈfi ÛÔ˘. E‰Ò ÌÈ· ·Ú¤ÓıÂÛË: MÔÚ› Ó· Â›Û·È Ù¤ÏÂÈÔ˜/· Û fi,ÙÈ Î¿ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ Ë ·ÚÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· 100% ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È fiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚·Û›˙ÂÛ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÛÔ˘ ·Ú¿ ÛÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÛÔ˘. M ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË KÚfiÓÔ˘- ¶ÔÛÂȉÒÓ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·: fiÛÔ Ôχ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. (O EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi 16/6 ˆ˜ 10/7 – ‰ËÏ·‰‹, ÊÚ¤ÓÔ).

ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ, Ì‹ˆ˜ ı· ’ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ›Ù ӷ ¿„Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰·ÁοÓ˜ ÙÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ οÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ;». KÈ ¤Ó·˜ K·ÚΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «MÔÚÒ Ó· ·Ó٤͈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Á‡ÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÈÁÎ, ·ÚΛ Ó· ͤڈ fiÙÈ Ô ÕÏÏÔ˜ Ì ·Á·¿ÂÈ». (O EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi 16/6 ˆ˜ 10/7 – ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ó·‚ÔϤ˜, ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ EÚÌ‹ Â›Ó·È Â‰Ò). §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) £· Ú¤ÂÈ Ó· Û ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ, fiÙ·Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È Û ÎfiÛÌÔ ÔÏÏÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙Ô˘Ó «Ê·›ÓÂÛ·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ ÛÔ˘». º˘ÛÈο Î·È fiÙ·Ó ¤Ó·˜ §¤ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ·, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÙÔ˘, Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜. AÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ˘Ô̤-

ÂӉȷʤÚÂÛ·È – οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ fiÙ·Ó Íԉ‡ÂÛ·È Ì ÙÔ Ó· ‚Ú›˙ÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰fiÓÙÈ· ÛÔ˘, ‹ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈοÚÂȘ ·Ì›ÏÈÎÙ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ‹ Ó· ÙÔÓ›˙ÂȘ Î·È Ù· ηϿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) º˘ÛÈο Î·È Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi, fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Ó ӷ Û ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î¿ı ηٿÛÙ·ÛË. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Û ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ͷÊÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ‹ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂÔ¯¤˜, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ·›ÍÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ Î·È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ŒÓ·˜ ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙˆÓ K·ÚÎ›ÓˆÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ϤÂÈ Û ÌÈ· ·Ú¤·: «E›Ó·È ÙÚÔÌÂÚfi. NÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÛÙÔÓ fiÓÔ. ŸÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ˜ fiˆ˜ ·˘ÙÔ›. §Â˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤Ú˜ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ¯·Ì¤ÓÔÈ, ·Û‹Ì·ÓÙÔÈ, ¿Û¯ËÌÔÈ, ·Ó·ÏÒÛÈÌÔÈ... §Â˜ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·Îԇ̠ÊÚÈÎÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· οı ÙfiÛÔ, Ô˘ Ì·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi. §Â˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ Í˘Ó¿Ì ¤Ó· Úˆ› Î·È ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ٛÔÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔ›... AÓÙ› ÏÔÈfiÓ ÂÛ›˜ ÔÈ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·˚‰Â‡Â110 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶ÔÏÏÔ› TÔÍfiÙ˜ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Ô ¢›·˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ, ÙÂÏÈο, Ôχ ηÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·. º˘ÛÈο ·˘ÙÔ› ÔÈ TÔÍfiÙ˜, Û·Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢›·, ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÙÔ˘˜ ı· ÎÔÏ˘Ì¿Ó Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Â˘Ù˘¯›·˜ ÂÓÒ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ı· ‚Ú¤¯ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¢ηÈڛ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ô Z¢˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. A˜ ÙÔ Í·Ó·ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ:«E›Ì·È Ô ıÂfi˜ Ù˘ E¤ÎÙ·Û˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È ‰ÈÂ˘Ú‡Óˆ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. AÓÔ›Áˆ ÙË ¯·Ú·Ì¿‰·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙËÓ fiÚÙ·. ¢›Óˆ ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ¶·Ú¤¯ˆ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô˜. H ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰›Óˆ Â›Ó·È ÛÙÈÁÌÈ·›·, ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ôχ, ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı·̷ÙÈ΋. ŸÌˆ˜ Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ̤Ú˜ ÌÔ˘». Carpe, ÏÔÈfiÓ, the f* diem. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ¶ÔÛÂȉÒÓ·-KÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÔ˘ Â˘ÚˆÛÙ›·˜, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, ÙˆÓ Ó¢ÚÒÛˆÓ, ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ‰ÈËÁÂ›Û·È ÈÛÙÔڛ˜ Ì ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜, ‹ Ì›· ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛΤÙÂÛ·È Î·È Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiϘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔϤıÚÈ· ¤Î‚·ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘. EÓÙ¿ÍÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ KÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Ì·ÓÙÈ΋ Ù¿ÍË O§OI, sooner or later, ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ·Ú·Î·ÏÒ ¤¯Â ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢›· ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ – ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ £Âfi, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ „˘¯·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È Ù· ËÚÂÌÈÛÙÈο. (O EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi 16/6 ˆ˜ 10/7 – fi¯È ÏÔÈfiÓ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ).

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) H ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ οÙÈ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›· Î·È Â¿Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ʇÁÂȘ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË ˙ˆ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓfiËÙÔ˜ ·fi fi,ÙÈ ‹Úı˜. «N· ·ÔÙ‡¯ÂȘ. N· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Í·Ó¿. N· ·ÔÙ‡¯ÂȘ Í·Ó¿. N· ·ÔÙ‡¯ÂȘ ηχÙÂÚ·». ŸÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë ·ÔÙ˘¯›· Î·È Ë ÈÎÚ‹ Á‡ÛË ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂȘ, ÙfiÙÂ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Â›Ó·È Ú·Á‰·›·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯¿Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÂÙÛ¤Ù˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó Ó· οÓÂȘ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· Û ·Á·¿Ó fiÛÔ ÂÛ‡ ·Ï‡ÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜. M ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË KÚfiÓÔ˘-¶ÔÛÂȉÒÓ· ̛Ӡ̷ÎÚÈ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì›· fiÚÓË ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ¢›‰˘ÌÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ı· ‰È·Ï˘ı› –‹ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ·›ÎÙË– fiÙ·Ó ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚfiÛˆÔ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. A˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ì· η̛· ËıÈ΋ ¯ÚÔÈ¿, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¢›‰˘ÌÔ Ë ÛÙÂÓ‹ Î·È ‰È·Ú΋˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ôχ – ·Ó Ô ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ¯›ÏÈ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ºÔ˘Ì·ÓÙÛÔ‡. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 11Ô, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË KÚfiÓÔ˘- ¶ÔÛÂȉÒÓ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·ÓÔȯٿ ¤¯ÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È fiÛÔ ÈÔ Ôχ Â›Û·È Î·Ïˆ‰ÈˆÌ¤ÓÔ˜ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‚Á¿ÏÂȘ. (O EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi 16/6 ˆ˜ 10/7 – ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔ˘).

ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· η›˜.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi fiÙ·Ó ÛÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Â›Û·È ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È ˘ÁÈ‹˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÈϤÔÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘; ŸÙ·Ó Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÔ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 1.000 ‚·ıÌÔ‡˜ Kelvin Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ϤÂȘ ›Ûˆ ·fi fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÈÚˆÓ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂Ó˜ Ù¿¯· ÌÔ˘ Û ¢ÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Û ԉËÁÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ mute. M ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ¶ÔÛÂȉÒÓ·-KÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ Ì ٷ ·ÊÂÓÙÈο ÛÔ˘, ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂȘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ï¤„ÂȘ Î·È Ó· ÓÙÈÏ¿ÚÂȘ Ì οı Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ™·Ó οÔÈÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÛÔ˘ ÙÔ ·›Ì·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÌËı›˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜. ÓÂȘ Ì ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ¶ÔÛÂȉÒÓ·- KÚfiÓÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ¤·ÈÓÔÈ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎÔ›, ·ÏÏ¿, ·Ó ˙Ô‡Û·Ì Û ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ì›‚Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ı· ’ÚÂ ӷ Û ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ fiÏ˘. TÔ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛËΈı›˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È Ó· ¯ÙÂÓ›ÛÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, Ì ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Á·¿˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi ¤ˆ˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) N·È, ¤¯ÂȘ ‚·ÚÂı› Ó· ΢ÓËÁ¿˜ Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙfiÍ·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û οÓÔ˘Ó ÈÎÚfi¯ÔÏÔ Î·È Î˘ÓÈÎfi. AÓÙ›ıÂÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·˜ ηϿ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ ÓÈÒıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜/Ë, fiÙ·Ó ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

·fi ÙÔ fiÛÔ Û ÂÍ·ÁÚÈÒÓÂÈ, ÂÛ‡ ͤÚÂȘ Ó· Û¤‚ÂÛ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË Î·È ‰ÂÓ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÁÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂȘ. M ÙÔ˘˜ Z˘ÁÔ‡˜, Ë ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ›‰È·: ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·; (O EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi 16/6 ˆ˜ 10/7 ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ – ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÔ˘ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ·Ï·ÏÔ‡Ì). ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 4Ô Î·È 10Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È/ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È/ ‰È·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÛÎËÓ‹ Î·È Ì ϛÁË Î·Ï‹ (‹ η΋;) Ù‡¯Ë Ó· ‚ÁÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ó·, Ì ÙȘ ›ÓÙÚÈÁΘ Î·È Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÔÛ˘Úı›˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, οÙÈ Û ÙÚ·‚¿ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Û·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙÔ Êˆ˜. It’s ok. ŸÛÔ ‰ÂÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) E¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÏ›‰·, ˙‹Ù· ηÙ¢ı›·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ŸÙ·Ó Ô EÚÌ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, fiÙ·Ó Ô O˘Ú·Ófi˜ ʤÚÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Û ϛÁÔ, ÎÈ ÂÓÒ Ô BfiÚÂÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÛÔ˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÚÔÙÔ‡ ÂȘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ NAI ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Ì ÙȘ ηډȤ˜ Î·È ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜. K·È οÙÈ ¿ÏÏÔ: £· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂȘ ÌÈ· Û¯¤ÛË ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ Ó· ÌÂȘ Û ÌÈ· ¿ÏÏË, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (‹ Ô˘ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ÌÂ) ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Î·È Î¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÍÂÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


14 - 20 π√À¡π√À 2007 ATHENS VOICE 111


Athens Voice 172  

Athens Voice 172

Athens Voice 172  

Athens Voice 172