Page 1

24 - 30 ª∞´√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 169

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

KÔ˘›˙: º›ÏÂ, ˇÏ¤ÂȘ Ì¿Ï·; TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 36

√È Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ

ÙÔ˘ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ KÔÏÏËÙÒÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14 /// O N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Tn˜ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›Ïn, ÛÂÏ. 22


2 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

24 - 30 ª·˝Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ∫·ÙÂÚ›Ó· μ¿ÁÈ·

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

ÌÈÎÚ‹ M¿ÓÙÏÈÓ, 4 ¯ÚÔÓÒÓ ∞ÁÁÏȉԇϷ, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌˆÚfi. •·ÓıԇϷ, ·›˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê·Îfi ÁÂÏ·ÛÙ‹ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆÓ Û οı Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜. EÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. OÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÎÚ·Ù¿Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ·Ófi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË M¿ÓÙÏÈÓ. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ ·È‰› Ù˘. OÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ∞ÁÁÏ›‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·. H ··ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤Ó· ‰Ú¿Ì·. H ÌÈÓÙȷ΋ Âȯ›ÚËÛË, fï˜, Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi «ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·È‰ÈÒÓ» Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜. ◊‰Ë ÔÈ ÚÔÊ·Ó›˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ™˘Û΢¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. EÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ, ·È‰ÔÊÈÏ›·; Y¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË. ŒÓ· ÌÈÎÚÔÙÛ› ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÌˆÚfi Û·˜ ı· Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. OÈ ÚÒÙÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. E‰Ò, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙ· ηӿÏÈ· ÂȉÈÎÔ›, ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚, ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‹‰Ë Û ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· – ¤Ó· pet ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ ·È‰›; °ÔÓ›˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË, ¯ˆÚ›˜ ÛΤ„Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ·Ó Â›Ó·È Ó· Â›Ì·È ‹Û˘¯Ô˜, ÁÈ·Ù› fi¯È. °È·Ù› fi¯È; EÓÈÛ¯˘ÙÈο ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ̈ڿ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜ Ì·˜. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ·ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ¤ÙÛÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó· ¯·ıÔ‡Ó. TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. °È·Ù› fi¯È Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì·˜; A˘Ù¤˜ ÎÈ ·Ó ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. OÈÎÂÈÔıÂÏ‹.

E›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÛÔ ¤ÙÔÈÌË Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·Ê¤ÏÂÈ· Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÔÚ fiˆ˜ Ë ˙ˆ‹, Û ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË Ì¤Ûˆ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. KÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÛÔ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ó· ‰ÒÛÂÈ fiÓÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û «AÂÈϤ˜». H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ MÂÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÚ·ÁÈο. AÏ›ÌÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¿Ù˘¯Ô˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ ‰Ú¿Ì· ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÁÒ Áڿʈ „˘¯Ú¿ ϤÍÂȘ. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÒÚ·. OÈ ·È‰fiÊÈÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÒÚ· ·’ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÚÈÓ 10-20 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÂȉ‹ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÊÔ‚›Â˜, ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ˘ÛÙÂڛ˜, Ù· ¿Á¯Ë ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÌÈÓÙÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. O ˘ÚËÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ Ù˘ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÏÈÒÛÔ˘Ó Û 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. H ÓfiÛÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ SARS, Ë ÛÔÁÁ҉˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÔ¿ıÂÈ·, Ë ÓfiÛÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ, Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, Ô Èfi˜ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜, Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙȘ ÎÂÚ·›Â˜, Ù· ·̷ٷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ. O M¿ÈÎÏ KÚ¿ÈÙÔÓ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «KÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘». H ·Ó¿ÁÎË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ ÂÈı‹ÓÈÔÈ, ÓÔÌÔÙ·Á›˜. O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Êfi‚Ô. TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ù· ‰˘ÙÈο ÎÚ¿ÙË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ˘Á›·, ·Ó¤ÛÂȘ. A‡ÍËÛË 50% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜. H ˙ˆ‹ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË fi¯È Ì ÙË ˙ˆ‹ ÚÈÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙË ˙ˆ‹ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÙÔ ’70, ÙÔ ’80. KÈ fï˜, fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·ÂÏÈÛÙÈο. TÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ, ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. MÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË, ‚Á·Ï̤ÓË ·fi ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ·. T· M¤Û· EÓË̤ڈÛ˘ ‰ÂÓ Ô˘Ï¿Ó È· ÂÓË̤ڈÛË, Ô‡ÙÂ Î·Ó ı¤·Ì·. Œ¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÍ¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜, ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ „˘¯ÒÓ. ¶Ô˘Ï¿Ó ÙȘ ˘¤Úٷ٘ ·Í›Â˜, Ù· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ: Êfi‚Ô Î·È ÂÏ›‰·. ™Ù’ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ Êfi‚Ô˘, Ì›· ÂÏ›‰·˜. H ÛˆÛÙfiÙÂÚË Û˘ÓÙ·Á‹. ™Â οı ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÌ·Á̤ÓË Ì·˜ ˙ˆ‹, ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÊÚ·ÂÏÈ¿. £· ’ıÂÏ· ̤¯ÚÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ó· ’¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÙÔ ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰¿ÎÈ Ì ٷ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯ÓȉȿÚÈη Ì¿ÙÈ·. ¢ÂÓ ÙÔÓ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÒ Ó· ÓÈÒÛˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ fï˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. E›Ó·È ¿ÏÏÔ Ë Ì›·, ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÈ ¿ÏÏÔ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷÛ΢‹˜ «AÂÈÏÒÓ». AÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÙÔ Ó¤Ô reality, ›·Ó, Ë «·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ M¿ÓÙÏÈÓ», ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ٷ ·ÏÈ¿. H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ì ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ì¤Ó· ÙÛÈ¿ÎÈ·. H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì Êfi‚Ô. AÓ ÙÔ ı˘Ì¿Û·È ·˘Ùfi, ÙfiÙ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· Â¿Óˆ ÛÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋. ŸÔÙ ¿ˆ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÌÔ˘ ÁÂÏ¿ˆ, ÛÙ· ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ·. ™ÙË ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. P ̿ӷ, ÙË ÚˆÙ¿ˆ, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Û·È; °ÂÏ¿ÂÈ, ÙÈ Ó· ÊÔ‚ËıÒ, ÌÔ˘ ϤÂÈ, Û’ fiÛÔ˘˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¿Û¯ËÌ·. ∞ 4 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

£∂ª∞Δ∞

14 H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ KÔÏÏËÙÒÓ 16 TÚÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜, ÔÈ ÂÍ‹˜... ÙÚÈ¿ÓÙ· 18 H ‰ÈËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶A™OK 20 Vita moderna: Le freak, c’est chic 22 O N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. 24 Afi ÙÔÓ MÂÙ˙› ÛÙÔÓ M·˙Ò 28 AÓ·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÙ‡ˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

TÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘

TÔ˘ £¿ÓÔ˘ K¿·

T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË

28 I ∞¡∞°¡øƒπ™∏ ¶ƒ√ΔÀ¶ø¡

TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË

OÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

32 Ÿ,ÙÈ ¿ÚÂȘ, ÌÈÛfi ¢ÚÒ! H A.V. ÓÙ‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·˙·Ú› ÓÙÈ ÛÂÓ NÈÎÔÏ¿ TÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ¶ÈÙÔ˘Ú¿

34 XÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 36 KÔ˘›˙: º›ÏÂ, ‚ϤÂȘ Ì¿Ï·; TÔ˘ AϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ 34 I Ã∂πªø¡∞™ ™Δ∏ ™∫π∞£√

™Δ∏§∂™ 06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 10 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 12 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 16 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 18 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 20 Spin Doctor AηٿÏÏËÏÔ: TÔ˘ °ÚËÁfiÚË ¡ B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘ 37 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 46 Taste police: Δ˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 50 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; T˘ ZÈ˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 56 £¤·ÙÚÔ: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 60 ¡¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ 63 ªÔ˘ÛÈ΋: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

41 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

64 μÈ‚Ï›Ô: T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË 65 T¤¯ÓË: TÔ˘ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ M·Ú›ÓÔ˘ 66 ¢›ÛÎÔÈ: ΔÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 61 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

68 Sport Ì·ÓÈʤÛÙÔ: ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË §Â¿ÓË 70 Elements of style: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 72 Fitness - Health - Beauty: TˆÓ M·Ú›·˜ KÔÎΛÓË Î·È B›Î˘˜ ™˘ÌȷοÎË 74 Skateboarding: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 77 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 78 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

H TPIºY§§APA ¶OTE ¢EN ™TAMATA / NA ME ¶OPøNEI, NA ME A¶O°EIøNEI E›Ì·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ A.V. Î·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‚ÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÙË ‰È·‚¿Ûˆ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ‡ÏË. A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, fï˜, (Ù. 167) ÙÔ edito ÙÔ˘ Î. º. °ÂˆÚÁÂϤ Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢Û Ï‹Úˆ˜. 1) H ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·Ó¿ÍÈ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (‚Ï. A.V.), η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù›ÙÏÔ. ŸÌˆ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁÂϤ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÈÎÚfi¯ÔÏ· Û¯fiÏÈ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ¢ÂÓ ‰È¿‚·Û· ηӤӷ ıÂÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ, ηӤӷ ÌÚ¿‚Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡, ηӤӷ ·ÊȤڈ̷, fiÏ· ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο Î·È ¿Û¯ËÌ·. 2) ŒÁÈÓ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤‰ˆÛ ‚ÚÔÓÙÂÚfi «·ÚÒÓ» (·ÚfiÏÔ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ) ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. AÓÙ› Ó· ÂÈ‚Ú·‚¢Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ù· ·ÚÓËÙÈο ÎÈ ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· οÙÛÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ (ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ οıÔÓÙ·È ¿ÓÙ· fiÚıÈÔÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, οı ‚‰ÔÌ¿‰· Û οı ·È¯Ó›‰È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹ ·Ïfi) Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, ‹ Ô˘ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ·›¯ÙË Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Î·È ÂÚÈÛÙÈÎfi˜. 3) M·Î¿ÚÈ Ù· ÌÈÛ¿ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·’ fiÛ· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÏÔ˘Î¿ Ó· ÁÚ·ÊfiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. M¿ÏÏÔÓ, Ê·›ÓÂÙ·È, οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ A.V., ·ÏÏ¿ ÛÙË Moscow Voice ‹... ÙËÓ Peiraeus Voice. 4) T· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ô·‰fi Ô˘ οÔÈÔÈ ¤ÌÌÈÛıÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ·Ó (Î·È Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ¢ÏÔÁ›Â˜) ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ù˘¯‹ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈο. ∫ڛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ÿÛˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙË M·‰Ú›ÙË, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ Ó· ÛÙ·ı› ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘. -°ÈÒÚÁÔ˜ B.

•EXA™E™ KATI! E›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Îڛ̷ Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ η˜ T˙·Ó·Î¿ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ H™A¶ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ KAT ηÙ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË TÛ·ÚÔ‡¯Ë, Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi. E›Ó·È Ôχ ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ı·ÊÙ› ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜.

ATHENS VOICES... AÁ·ËÙ‹ A.V. MfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· Î·È «Â˘¯·ÚÈÛÙÒ» ¤¯ˆ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Û·˜. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ·Ó¿Û·. °È’ ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÛ‡ ı· «·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ» ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â 6 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë K·ÙÂÚ›Ó· B¿ÁÈ·. ™Ô‡‰·Û K·Ï¤˜ T¤¯Ó˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ KÂÓÙ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. Œ¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ˆ˜ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ Û Ù˙ÈÓ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (Harvey Nichols, §ÔÓ‰›ÓÔ, ¶ÈÂÚȤ˜, Mommy, ŸÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜, ÿ‰Ú˘Ì· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘, ¢E™TE Î.¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ §·˚΋˜ TÚ¿Â˙·˜ ÛÙ· ÂÈηÛÙÈο project ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ §È‚¿ÓË. £¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÊfiÚ̘ (ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙÔÌ·) ̤۷ ·fi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜: ™Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÛËÌ· Î·È Ï·ÌÂÚ¿ ÂÁη›ÓÈ· Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Sir Nickolas Egon, ‰‡Ô «Î·ıÒ˜ Ú¤ÂÈ» Î˘Ú›Â˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÒÚ· ÔÏÏ‹ ÌÚÔÛÙ¿ Û 2 ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜. EÁÒ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÒ Î·È ÏËÛÈ¿˙ˆ ÈÔ Ôχ. AÎÔ‡ˆ: «¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ (Ô ›Ó·Î·˜) Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÈÔ Ôχ Ì ÙÔ... Û·ÏfiÓÈ ÌÔ˘;». «N·È, Ó·È» ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË. EÂÌ‚·›Óˆ ÁÂÏ·ÛÙ¿ Î·È ‰›¯ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ÂÈÚˆÓ›·: «N· ’ÍÂÚÂ Ô Sir Egon fiÛÔ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ı· ’Ù·Ó Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜». H ÂÚ‹Ê·ÓË ·ÁÔÚ¿ÛÙÚÈ· ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛËÌ·‰¿ÎÈ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ›Ó·Î˜ Ô˘ ›¯·Ó Ù›ÙÏÔ «§¿ÚÈÛ· ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜» Î·È ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚ‹Ê·ÓË AÚÁÔÏÈ΋ AÎÚfiÔÏË, Î·È ·ÏÒ˜ ‹ıÂÏ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ Ê›Ï˘ Ù˘. T˘ ¢¯‹ıËη «Ì ÁÂÈ·» (10.000 ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿!) Î·È ÙfiÏÌËÛ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·Ù‹ÚËÛË: «Œ¯ÂÙ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹;». «B¤‚·È·, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·’ ÙË... §¿ÚÈÛ·». •·Ó¿ ÂÁÒ: «Afi ÙÔ ÕÚÁÔ˜;» £˘ÌˆÌ¤ÓË ÂΛÓË: «Afi ÔÈÔ ÕÚÁÔ˜, ηϤ; Afi ÙË §¿ÚÈÛ·, Û·˜ Ϥˆ». T˘ ÂÍ‹ÁËÛ· ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ï¤ÍË «§¿ÚÈÛ·» Î·È ÙËÓ ¿ÊËÛ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ¤ÓÙÚÔÌË, «ÙÒÚ· ÙÈ ı· ˆ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘;». -A. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

ME™A ™THN ¶O§H O ÁÓˆÛÙfi˜-¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ ÙÔ˘ Ê·Ó·ÚÈÔ‡ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘. KÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÂÈÏËÙÈο ¤Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÏËÛ›·˙ ÚÔ˜ ÙÔ –Û¯ÂÙÈο ‚ÚfiÌÈÎÔ– ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘. TÔ˘ ¤ÁÓ„· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔʇÁˆ, Ì· ÂΛÓÔ˜, ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ, ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ Ì ‰È¿Ï·ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜. M· fiÛË ÒÚ· ·ÚÁ› Ó’ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ; TÔÓ ·ÁÚÈÔÎÔ›Ù·Í· Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ʇÁÂÈ. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ¤¯·Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.

TÔ Ú¿ÛÈÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿„ÂÈ ·ÎfiÌË. TfiÙ ÙÔÓ ‚Ϥˆ Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÏÈοÚÈ Ì ̷‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ Î·È Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ. E›¯Â ·ÎfiÌË ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿Ï·ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. NÙÚ¿Ëη. K¿Óˆ Û·Ó ˘ÛÙÂÚÈ΋ ÁÈ· ¤Ó· Ù˙¿ÌÈ ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó fiÙ·Ó Ô‰ËÁÒ ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ë ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ‹ ÁÈ·Ù› οÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ··Ú·›ÙËÙÔÈ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ; -ÕÓÓ· •˘‰È¿

ARBEIT MACHT FREI... H ÚfiÛÊ·ÙË ·ÂÚÁ›· –Ì ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ‰Âο‰ˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Ù‹ÛˆӖ ÂͤıÂÛ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. K·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÛ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ¯¿ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Û ÌÈ· ̤ڷ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Û °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ ı’ ·ÔʤÚÂÈ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›· ÂÚ› Ù· 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. TÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÏ‹ÊıË ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ ·ÚÁ›·˜ ı’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ì‹Ó˜ Ô B·˘·Úfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÈÌË΢Óı› Ë ÂÚÁ¿ÛÈÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ... ‰È·ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. MÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›̷ÛÙ Ôχ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜. -°ÂÒÚÁÈÔ˜ TÚ·ÓÙ·Ï›‰Ë˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜ Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: ∞ÓÙˆÓ›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú·‰‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: ∑·¯·Ú›·˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

-B·ÛÈÏÈ΋ T˙Ô‡ÙË

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 7


M Û˘Ï È· ¤Î‰ÔÛËÏÂÎÙÈ΋ T MÈ· ÂÊË ¤¯Ó˘ Ì Â Ú›‰· Ô˘ Ê ¤Ó·˜ ˙وȿ¯ÓÂÈ ÁÚ¿Ê MÈ· ÂÊË Ô˜ ¤ÚÁÔ Ù¤Ì¯ÂÚ›‰·Ó˘

TËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË: voice

ATHENS

+ART√¶√π∂I√¡ °È· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿, Ì·˙› Ì ÙËÓ ATHENS VOICE ı· ‚Ú›Ù ¿ÏÏË Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ T¤¯ÓË, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ T¿ÛÔ˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ATHENS VOICE

> FREE PRESS - FREE ART < 8 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 9


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

PHILLIP TOLEDANO

TπΔ§√™ ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫∏™ Δ∞π¡π∞™ Δ√À CHUCK NORRIS, √¶ø™ £∞ £Àª√À¡Δ∞π π™ø™ ∫∞π ∞§§∞ ¡√Àª∂ƒ∞... O CHUCK NORRIS ∂Ã∂π °π¡∂π ™Δ∞ƒ ™Δ√ ¢π∞¢π∫ΔÀ√, ∫∞π ¶√§À Ã∞πƒ√ª∞π – Δøƒ∞ ¶∂ƒπª∂¡ø ¡∞ (•∞¡∞)°π¡√À¡ ™Δ∞ƒ ∫∞π √π T™πΔ™√-ºƒ∞¡∫√ ª∂ Δ∏¡ π¢π∞ ª∂£√¢√.

GOOD GUYS WEAR BLACK Ë Ìfi‰· ÙËÓ ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔ Rhode Island ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔ “Chuck Norris Facts”, Ô˘ ¤¯ÂÈ È· 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÙ˜ – Ù· «ÚËÙ¿» ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û e-mails Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ·fi Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘, ¿ÏÏÔÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÍÂÎڤ̷ÛÙ· («O Chuck Norris ϤÂÈ Ó· ÙÚÒÙ ÙÔ ÚˆÈÓfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ÌË Û·˜ Û¿ÛÂÈ Ù· ÌÔ‡ÙÚ·»: ÛfiÚÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ηÌÈ¿ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, ÙȘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ fiϘ). K¿ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ 2-3 ÚËÙ¿ Î·È ÙÔ ¤„·Í· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. TÂÏÈο ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÌË Á›ÓÂȘ ÔÙ¤ mainstream, ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÂȘ ÌÈ· ̤ڷ cult figure ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ. O Chuck Norris, ÏÔÈfiÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ηڿÙ (¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜!), ·ÚfiÏÔ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ηÌÈ¿ 50·ÚÈ¿ Ù·Èӛ˜ ‰Ú¿Û˘... ¤ÁÈÓ ÛÙ·Ú ÛÙ· 67 ÙÔ˘, ̤۷

Δ

10 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. OÈ Ù·Èӛ˜ Â›Ó·È ·ÏÔ˚Τ˜, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙȘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÛÈÓÂÊ›Ï, ˆÛÙfiÛÔ ·È˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70-’80 Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Ì ÙڤϷ: ¿ÓÙ· Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈ¿, ¿ÓÙ· οÔÈÔÈ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È Ô Chuck Norris ÂÙÈ¤Ù·È ›Ûˆ ·fi Ì›· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÙÔÛÙȤڷ ÁÈ· Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ. ¶¿ÓÙ· Â›Ó·È ËıÈÎfi˜, Ù›ÌÈÔ˜, ·Î¤Ú·ÈÔ˜ Î·È ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ (ı˘Ì¿Ì·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· fiÔ˘ ¤·È˙ ÙÔÓ Î·Îfi ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂΛ ·ÎfiÌ·, ÙÔÓ Û˘Ì·ıÔ‡Û˜ – ‹Ù·Ó ηÏÔ-ηÎfi˜ ‹ ¤ÛÙˆ ηÎÔ˘Ï›ÓÔ˜...). E›Ó·È ȉ·ÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· fiÙ·Ó Â›Û·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, ηÎԉȿıÂÙÔ˜, ¤¯ÂȘ ÌfiÏȘ ‚Á¿ÏÂÈ ‰fiÓÙÈ, ¤¯ÂȘ ÛÊ·¯Ù› Ì ÁÎfiÌÂÓÔ ‹ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Û’ ·Á·¿ÂÈ. ŸÏ’ ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÂȉ‹ ¤Ú·Û· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· «Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚÔ‡», Ì ÂÓ¤ÛÂȘ, ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, Ú¿ÌÌ·Ù·,

·˘Û›ÔÓ· Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌ·˙‡ÂÙ·È. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ô˘ ¢EN ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ (¤ÚÁ· T¤¯Ó˘, ÓÙÂ̤Î) Î·È ¢EN ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÊÚÈÎÙ¿ ÌÈ˙Ô‡ ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ οÓÂÈ ÙÔ 99% ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ϤÂÈ ·ÓÒ̷Ϙ ·Ù¿Î˜ fiˆ˜ «‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·» Î·È «‰ÂÓ ı· ÔÓ¤ÛÂȘ ηıfiÏÔ˘». K·È ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ˘ ˆ «·Ó ÔÓ¤Ûˆ, Ô TÛ·Î NfiÚÚȘ ı· ’ÚıÂÈ Ó· ÛÔ˘ Û¿ÛÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·». MÂÙ¿ ÓÔ›ÎÈ·Û· fiÏ· Ù· “Missing in action 1-3” Î·È Ù· ›‰· ÌÔÓÔÎÔ·ÓÈ¿ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¤Ïıˆ, ·ÏÏ¿ Ë ˙ËÌÈ¿ ›¯Â Á›ÓÂÈ. E› ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÙÚÒˆ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, Ê¿‚·-ÓÈ·ÓÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ̷Ϸο Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· Ù· 90ÛÙ¿ ÌÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·. ¢ÂÓ ‹Á· Ó· Ê¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ (Ì ÙÈ ‰fiÓÙÈ·;), ·Ó Î·È ·ÁfiÚ·Û· Ù¤ÏÂÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ì·ÚÌÂÏ¿‰· ·fi ÙÔ Lena’s biosnacks biomarket, Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ ÎÔÏÏË̤ÓÔ Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÛÔ˘ÎÓȉfiÈÙ· Ô˘, fï˜, ÔÈÔ˜ ı· ÙË Ì·ÛÔ‡ÛÂ; Ÿ¯È ÂÁÒ. M·ÚÌÂÏ¿‰· Î·È Ôχ ÌÔ˘ ¤ÊÙÂÈ (fiÏÔ ÙÔ ‚¿˙Ô). K·ÓÔÓÈο ÛÙÔ Lena’s ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ Ù· ¿ÓÙ·, Â›Ó·È fiÏ· ÓfiÛÙÈÌ·, ˘ÁÈÂÈÓ¿, ‚ÈÔÏÔÁÈο, ·ÁÓ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯· – Û ÂÔ¯¤˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û·ÁÔÓÈÒÓ, Ù· Ù۷Λ˙ˆ. E›Û˘ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Î·È Û·Ó Î·Ê¤-ÛÓ·ÎÌ·Ú, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ‹ ÓÙ·Ô‡ÓÈ·ÛÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ì ÒÚ˜-ÒÚ˜ Ì ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ ˘ÁÈÂÈÓfi. AÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ. K·È Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· (Û ˘ÁÈÂÈÓfi). T· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Â›Ó·È Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi „ˆÌ›, ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ï‡ÚÈ... ÔΤÈ, ÙÔ È¿Û·Ù ÙÔ ı¤Ì·. Œ¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÓÈÒıˆ Ï·ÁÓ›· ÁÈ· ÌÈ· Ù˘ÚfiÈÙ·, È·. ¶‹Á· Â›Û˘ Û AÌÂÚÈοÓÈÎË AÁÔÚ¿ Ô˘ ÌÔ˘ Û‡ÛÙËÛ·Ó Ê›Ï˜ „˘¯ÔÔÓÈ¿Ú˜, ÂÂȉ‹ ÌÂ Ï˘‹ıËÎ·Ó Ô˘ ‰ÂÓ Ì·Û¿ˆ. °ÂÓÈο fiÙ·Ó Â›Ì·È Î·ÏÂṲ̂ÓË Û ηӤӷ ¯¿È ¿ÚÙÈ ‹ event, fiÔ˘ fiϘ ı· ÊÔÚ¿Ó Galliano, D-squared Î·È Cavalli, ÛËÎÒÓˆ Ê·ÓÙÂ˙› Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi AÌÂÚÈοÓÈΘ AÁÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· Ù· ÊÔÚ¤Ûˆ, Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ¯¿È Ú¿ÁÌ· Î·È Ó· οӈ ÊÈÁÔ˘Ú·ÛÈfiÓ... ·ÏÏ¿ ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ËÁ·›Óˆ ηıfiÏÔ˘, ‚·ÚÈ¤Ì·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Î¿ıÔÌ·È Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· ‰ˆ TÛ·Î NfiÚȘ. H Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË AÌÂÚÈοÓÈÎË, ¿ÓÙˆ˜, ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·fi ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ì Ô‡ÏȘ ̤¯ÚÈ ˆÚ·Èfiٷٷ t-shirts Ì ·ÌÂÚÈοÓÈη ÛÏfiÁηÓ. E›Û˘, Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ‚ÔËı¿Ó ӷ ‚ÚÂȘ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ï¿ıÈ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ, οو ·fi ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Bruce Lee Ì ÙÔÓ Chuck Norris, ÙÔ “Way of the Dragon” (1972), Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘. O Bruce Lee ‰¤ÚÓÂÈ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ÙÔÓ Chuck Norris, ·ÏÏ¿ fi¯È «Ì·Ì Î·È Î¿Ùˆ». TÔ Í‡ÏÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÒÚ·, Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÛÙË̤ÓÔ, ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯ÔÈ... Î·È Ì ÙÔÓ Bruce Lee ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠۠ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÁfiÚ·Û· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙË Ê¿ÙÛ· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈοÓÈÎË Î·È fiÔ˘ Ó· ’Ó·È Í¯ӿˆ ÙÔÓ ÔÓfi‰ÔÓÙÔ. MÏÔ˘˙¿ÎÈ Chuck Norris, Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ fiÙ ı· ÛοÛÂÈ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ... ∞ AÌÂÚÈοÓÈÎË AÁÔÚ¿, AıËÓ¿˜ 30, 210 3217.876 Lena’s Biosnacks Biomarket, Lena’s catering, N›Î˘ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3241.360 ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, The Mall Athens, 210 6100.265-6


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 11


¢IA¢H§ø™H

OI AN£Pø¶OI ME TA ¶§AKAT

(‹ ∏ Aı‹Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ John Lennon) ¶fiÛË ·‹¯ËÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ 27 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, fiÛÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÛfiÓ· ÙÔ˘ Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏË ÂÈÚËÓÈÛÙ‹, Ì ÙÔ Ï·ÌÚfi fab four ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙËÓ (·ÓÙÈ·ıËÙÈ΋) ÌÔÚÊ‹ Ù˘ °ÈfiÎÔ ŸÓÔ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·, Ó· οÓÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙȘ 70s ·ÓÙÈÔÏÂÌÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ Î·È Ù· ‰È¿ÛËÌ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î·È ÙÔ˘ MfiÓÙÚ·Ï, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔ˘ 2007; TÔ “The Us Vs John Lennon”, ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ N٤ȂÈÓÙ §ÈÊ Î·È T˙ÔÓ ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ, Ô˘ ı· ·›˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙ‹ «ÂÚÈ¤ÙÂÈ·» ÙÔ˘ ÚÒËÓ Beatle Ì ÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ·ÂÏ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Î·ÈÚÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚Á¿ÏÂÙ visa ÁÈ· οÔÈÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ÛÙË «¯ÒÚ· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ» ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÚÂۂ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ (Ë AÌÂÚÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÌÏÂÁ̤ÓË Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ, Ë °ÈfiÎÔ ŸÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fiÙÈ Ù· fiÛ· Ô §¤ÓÔÓ Ú¤Û‚Â˘Â ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈο, Ô˘ÙÔÈο Î·È ¿ÍÈ· Ó· Ù· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È, ÙfiÛÔ ÙfiÙ fiÛÔ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ “Give Peace a Chance” ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿Ó¢ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙÔ “Power to the People” ı· ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÈ, fiÙ·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÂÚ¿ÛÂȘ ÌÈ· ÒÚ· ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘, ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË 67 ·ÓıÚÒˆÓ... - °. KPA™™AKO¶OY§O™

H URBAN §∂•∏ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢√™ MÏÔÁÎԉȿÚÚÔÈ· TÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ¤Ó· blog ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó’ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÌÈ· ηٷ¯ÒÚÈÛË, fi¯È ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. -°. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™

INFO-DIET

T· 5 best sellers Û 5 ·ıËÓ·˚ο ÌÔ˘Û›·

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

M¶ENAKH ¶EIPAIø™

°OY§AN¢PH ºY™IKH™ BÚ·¯ÈfiÏÈ, ¯ÂÈÚÔ- I™TOPIA™

KYK§A¢IKH™ TEXNH™

HPAK§EI¢øN

¶§ANHTAPIO

Cart-postale Ì T¯ÓËÙ‹ Ì˘ÚÌËÁÎÔʈÏÈ¿ Cart-postale Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô›ËÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú- ¶ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ ÂȉÒÏÈÔ Á˘Ó·È- M.C. Escher “Day & Night” Á›· Ù˘ ÕÓÓ·˜ È¿ÙÔ Ì ıÂÌ·ÙÈ- Λ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË Îfi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È -¢. TPIANTAºY§§OY

FREE ATHENS T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * T˙¿Ì· Matisse! Live ·fi„Â, 24/5, ÛÙÔ launch party ÙÔ˘ mixtape.gr, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Soul. MÔ˘ÛÈΤ˜ Û¤ÛÈ·Ï ·fi ÙÔÓ dj Blend Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ mixtape. * Overdose ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. Ash in Art. 10 Ù·ÈÓÈ¿ÎÈ· (ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¢. §˘ÎÈ·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘). K˘Úȷ΋ 27/5, Ë ‰›ˆÚË ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ «ÕÏÌ· EȘ MÈÎÚÔ‡ M‹ÎÔ˘˜», ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ÂΛ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. MÂډ‡ÙËη, ·ÏÏ¿ ı· ¿ˆ. ™ÙȘ 22.00. * AÓÈ„¿ÎÈ ÌÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/5 ÛÙȘ 12.30 ı· Û ¿ˆ ÛÙË Fnac (the Mall), fiÔ˘ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ù· «T·Í›‰È· ÙÔ˘ °ÎÈÔ‡ÏÈ‚ÂÚ» ÂÓÒ ÂÁÒ ı· „ˆÓ›˙ˆ ‚È‚Ï›·, cd, ÎÈÓËÙ¿ Î·È Î¿ÌÂÚ˜, ÂÓÙ¿ÍÂÈ;

12 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

* AÓÔȯً ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «M›· EÓÔ¯ÏËÙÈ΋ AÏ‹ıÂÈ·» Ì ÙÔÓ ·Ú·Ï›ÁÔ ¶Úfi‰ÚÔ Al Gore, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Davis Guggenheim. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 30/5 ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ KËÊÈÛÈ¿ Cinemax 3 Class, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ KËÊÈÛÈ¿˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ECOWEEK. * AÓ ı˜ Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÈ· „˘¯‹, ÙËÓ ËÁ·›ÓÂȘ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ̷˙› ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο ÙÔ˘ Agustin Garcia Calvo (‰È·‚¿˙ÂÈ Ô Rafael Herrera Montero). ™ÙÔ Abanico, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 12, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ BÔ˘Ï‹. TÂÙ. 30/5, 20.30. * TÂÏÂÈÒÓÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ÈÛ·ÓÈο Î·È ÙÚ¤¯ÂȘ Ê˘Û¤ÎÈ ÛÙË PˆÌ·˚΋ AÁÔÚ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ô ¯·Ìfi˜, Ó· ‰ÂȘ free ÙÔÓ Mȯ¿ÏË ¢¤ÏÙ· Û Ӥ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙËÓ TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. T¤ÏÂÈÔÔÔÔ! ¶Â›Ù ̷˜ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

MYTH ME MYTH O Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÊÈÏ¿˜! Y¶EN£YMI™H MË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ Athens Voice. £· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, Î·È ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ¢EN ı· ·Ó·Ù˘ˆı›. (§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙË ÛÂÏ. 8. TËÓ ¤¯ÂȘ ÂÚ¿ÛÂÈ, Í·Ó·Á‡ÚÓ· ›Ûˆ!) O °KOP BINTA§ °IA TON M¶OY™ «¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ͤÚÂÈ Ù›ÔÙÂ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÚÁÂÈ·. TÔÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ; A˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙfiÌ·, Ù· ηٿÏËÎÙ· Ì¿ÙÈ·... OÈ Ê‹Ì˜ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ï¤Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ›ÓÂÈ. M·Î¿ÚÈ, ÌÔÚ› ¤ÙÛÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ÓfiËÌ·...» ™ÙÔ˘˜ º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï T¿È̘ (·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙˆÓ N¤ˆÓ, Ù· «¶ÚfiÛˆ·», ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘) KY¶PO™ ¢È·ı¤ÙÂÈ ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù· Ì ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜: “NOT smoking can harm the economy of your government”. ¢HMHTPH™ KO§IA¢HMA™ T· ‡Á ̷˜ ÛÙÔÓ art director ÙÔ˘ SOUL Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô “Designers United”, Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ EB°E (‚Ú·‚›· ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘) ·ÔÛÒÓÙ·˜ 4 ‚Ú·‚›· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ ME°A EB°E.

(-)

KATA TøN AMB§ø™EøN O ÂÈı·Ó¿ÙÈÔ˜ ÚfiÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. E§§HNIKH TI -BI X·ÌËÏfi IQ, ÂÏ·ÊÚ‡ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ, ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. TÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ T.V. ··ÈÙ› ı˘Û›Â˜. ™OYPEA§I™TIKO A§TEP O K·Ù¤Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ «¢ˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· ’Ì·È Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÛÔ˘» Î·È ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÁÚ¿ÊÂÈ «¶ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ù· η˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ N›ÎÔ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘». ¶POTEINOMENO™ ™TIXO™ KATH°OPIA JE T’ AIME «Afi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ù˘ B·‚¤Ï ¤Ê˘Á· Ó‡¯Ù· Ì ÙÔ KTE§ EÛ‡ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ì ΤڷÛ˜ ÏÈÎ¤Ú ª· Â̤ӷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÎÔÌÚÂÛ¤Ú» MIKPH A°°E§IA KÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ôı¤Ì·Ù·. MfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Sea Diamond, ·ÚÈÔ˜ §Ô‡Ë˜) ●


Oπ ∞¶∞¡ΔH™∂π™ Δ√À FORREST GUMP TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ËÏÂÎÙڛΠ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó˘¯ÔÎfiÙ˜ Ô‰ÈÒÓ) ZARA-KATPANEMIA

1

AÊÔ‡ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÊÈÏÔ‰Ô-

Í› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ™·ÚÎÔ˙›, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ËÁ·›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‚fiÏÙ˜ Ì ı·Ï·ÌËÁÔ‡˜ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›;

K¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. K·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ı·Ï·ÌËÁÒÓ Ô˘ Ù˘ ·Í›˙Ô˘Ó. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÛÙË °·ÏÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ùڷη‰fiÚÔÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜. E›Ó·È ηÓÔÓÈÎÔ› ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ô‡Ù ·Ú·Î·Ï¿Ó ӷ ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ʤÛÈ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙÔ Ì›ÚÈ-Ì›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ηı·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌϤÍÂÈ, ËÁ·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÊÔ˘ÛΈٿÎÈ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó «N·Ù¿ÛÛ·», fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ (.¯. «¿Ú’ ÙË ‚·ÚÎԇϷ Ì·˜, ¿Ú’ ÙÔ ÁÂÚ¿ÓÈ Ì·˜, ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˙ˆ‹»).

2

°È·Ù› fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÏÂ˘Î¿ ‰fiÓÙÈ·;

°È· Ó· ‚ϤÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·ÊÔ‡ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó ·ÚÁ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. TÔ Ï¢Îfi-ʈÛÊÔÚÈ˙¤ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ Êˆ˜, ÔfiÙÂ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ê·Îfi ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó ·’ ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfiÌ·, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¿ Û‹Ì·Ù· ÌÔÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ.

‚·ÙÔ Ï·ÌÔÁÈÎfi» – ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·ı¤ÙÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· Û οÙÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ. °È· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ηχÙÂÚ·, ÛΤ„Ô˘ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. MfiÏȘ ηÙÔÚıÒÛÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂȘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ı· ÙË ‰È¿‚·˙Â Ô °ÚËÁfiÚ˘ AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÊ‹‚ˆÓ, ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÁÚ¿„ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 19 ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË.

3

4

¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜

Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹

E›‰· ÙË B¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ

·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘;

˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ì·‡ÚË. E›Ó·È ȉ¤· ÌÔ˘;

E›Ó·È ·Ïfi: ÎÏ›ÓÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ fiˆ˜ ı· ¤Î·ÓÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘. MÂÙ¿, ·›ÚÓÂȘ ÙÔ ÁÚ·Ùfi Ì ÙËÓ «·ÚÓ·Ô˘ÙÔÁϛϷ» Î·È ÙÔ ÂÌ‚·Ù›˙ÂȘ Û ÈÛ¯˘Úfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ EÊ‹‚ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ÌÂÙÚ¿˜ Ù· «Ú¤ÂÈ» Î·È ÚÔÛı¤ÙÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¿ÏÏ· ÙfiÛ·. H ϤÍË «Ú¤ÂÈ» Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ϙ Ù›ÔÙ·. Œ¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÛˆË. AÓ‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ «·Ú·ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ» (·fi ÙÔ «·Ú·ÚÈ¿» Î·È ÙÔ «Ú‹Ì·») Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ «·ÌÂÙ¿-

M¿ÏÏÔÓ ¿Ú·Í ϛÁÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ «ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘». A˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, «ÎÔÈÙ¿Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·Ù¿Ì·Ù· Î·È ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯˘ „ËÏ¿». AÏÒ˜ Ë B¿Ûˆ ÌÈÏ¿ÂÈ ÈÔ ·ÚÁ¿ ·’ fiÛÔ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̤ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÚÈ‚·ÏÓÙÈ΋ ·fi¯ÚˆÛË ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·. ŒÙÛÈ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙȘ Û·ÎԇϘ οو ·fi Ù· Ì¿ÙÈ·, ÁÈ·Ù› Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ¶ÚÒÙÔÓ ‰ÈfiÙÈ ‚Ï¿ÙÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰ÈfiÙÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ·, fiÛÔ

ÎÈ ·Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î¿ÔÈ· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ì Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘.

5

Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÙ›· Ô˘

οÓÂÈ Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ó· ¯¤˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·;

Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙˆÓ E˘˙ÒÓˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ıÔÚ˘‚҉˜ ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ÙÛ·ÚÔ˘¯ÈÒÓ ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ.

6

™Â ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Ë Ùԇʷ Ô˘ ÊÔÚ¿-

ÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Ô ™¿Î˘ ÛÙÔ “Alter Ego”;

H ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ÎÔÌ̈ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «300»! EÂȉ‹ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ 300 ÎÈ ¤Î·Ó ٤ÙÔÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Î·È Ô ™¿Î˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘ 300 Ú¿ÁÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·Ú·¤ÌÂÈ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ· ÛÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·. ŸÌˆ˜, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ 300 ̤ÏË ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋. TÔ˘ ÎfiÏÏËÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· ÙÚ¤Û· Ì 300 ÙÚ›¯Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ, ÒÛÙ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔÓ ·ÂÈÏ› οÔÈÔ˜ Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ M¿Ë ÙÔ˘ ’68 Ô fiÚÔ˜ «KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ» ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ «·ÚÁÎfi» ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·Ó·ÛÙÂÓ¿Í·Ì Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÙÔ ÛÙȯ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚fiÔ˘ÏÔ˘ «TˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ·Ú¤Â˜» ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Û·Ó ‹¯Ô˜, ·Ó·ÛÙÂÓ¿Í·ÌÂ Û˘Áηٷ‚·ÙÈο ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û ̛· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. TÂÏÈο, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ê·È‰ÚÒÓ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂˆÓ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ «KÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ» Î·È ÂÓ·Ôı¤Û·Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. KÚ·Ù‹Û·Ì ·fi ÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ™·‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔÓ fiÚÔ «·Ú¤Â˜». EÓÒÛ·Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÚÊ·Ó¤˜ ϤÍÂȘ Î·È Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Ë ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ı·‡Ì·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ›. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ΢‚ÂÚÓ¿ Ô ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ», Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û·Ó ÔÏÈÙÈ΋ ̤‰Ô˘Û· Î·È ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÓÂÈ Ì ÙȘ Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¤˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ Ù˘ fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. OÈ «KÔÏÏËÙÔ›» Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜-΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÛʷϛۈÓ, ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜-ËÌÈÎÚ·ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÓÙfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. Afi ÙÔ˘˜ «KÔÏÏËÙÔ‡˜» ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ··ÏÏ·Á¤˜. «KÔÏÏËÙÔ›» ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, «KÔÏÏËÙÔ›» ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, «KÔÏÏËÙÔ›» ÛÙ· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. TÔ Û·Ú¿ÎÈ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ MME. OÈ «KÔÏÏËÙÔ›» Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÂϯÒÓ. MÈ· ‰È·ÎÔ14 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Û·ÚÈ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. M¤Û· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜-ÂΉfiÙ˜, Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ‚fiÏ¢Â. M ÂÌÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ◊Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÏÏ·¯ı› Û «·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË». T· ‰È·ÎfiÛÈ· ¿ÙÔÌ·, ÌÔÚ› Î·È ÙÚÈ·ÎfiÛÈ·, ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Ù˘ «EÓۈ̷و̤Ó˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÂͤÏÈÍË, ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ MME. AÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜, Ë ÂÓۈ̷و̤ÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ «K‡ÎÏÔ ÙˆÓ OÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ KÔÏÏËÙÒÓ» (KOK ÁÈ· Û˘ÓÙÔÌ›·). El coprador (ÔÈ ÌÂÙ·Ú¿Ù˜)

OÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ Î‡Îψ̷. KÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔÈ ‹ Î·È ·Ï¿ ÌÂÙ·Ú¿Ù˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÚıÂ Ë E˘ÚÒË Î·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘. OÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Û¿ÛıËÎ·Ó ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ». A˘ÙÔ› ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙË ÚÔ‹ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÛ¤˘ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ. OÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó «KÔÏÏËÙÔ‡˜» ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ì›‚Ô˘Ó «KÔÏÏËÙÔ‡˜» ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. OÈ «KÔÏÏËÙÔ›» ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ¯ÚÒÌ· Ô‡ÙÂ Î·È ÔÛÌ‹. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‡ÙÂ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·. Y‹Ú¯·Ó Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ «KÔÏÏËÙÔ›» ÍÂı¿ÚÚ„·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó, ‰ÂÈÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈ΋. Ÿ¯È, ‚¤‚·È·, ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. TÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ; ¶·Ú‹Á·Ó ·Ï¿ ÔÏÈÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋. MÈ· Ì ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÈ· Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ·. MÈ· Ì ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ÌÈ· Ì ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. MÈ· Ì ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· Î·È ÌÈ· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜. MÈ· Ì ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÈ· Ì ٷ ÎÚ·ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ËÁÂÙÈ-

ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË «‰ÈÎÒÓ» Ì·˜ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. H EÏÏ¿‰· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠے ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ, fiÔ˘ ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜ Î·È Î·ı¤Ùˆ˜ ηٷÙÌ‹ıËΠ۠«Ê¤Ô˘‰· ÙˆÓ ÎÔÏÏËÙÒÓ». ™‡ÓÙÔÌ· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú·‰fiıËÎÂ. KÚ·ÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÈ·, ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. KÚ·ÙÈο ··Á·Ï¿ÎÈ· ·fi ÙË ÌÈ·, ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› „ÈÙÙ·ÎÔ› ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. M ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ϤÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ KKE Î·È ÙËÓ ·fi‚ÏËÙË ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÊÚ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÌÏÔÎ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Û˘Ó˘fiÁÚ·„ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙˆÓ «∫ÔÏÏËÙÒÓ». KÔÏÏËÙÔ› ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙ· Û›ÚÈ·Ï, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙ· ‚Ú·‚›·, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙȘ ªË K˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ OÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ÎÔÏÏËÙÔ› ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. E›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ò˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ», Ô K. MËÙÛÔÙ¿Î˘, ‰ÂÓ ı¤ÛÈÛ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Â› ÙˆÓ «∫ÔÏÏËÙÒÓ». ¶Èı·Ó‹ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜; M· «ÎˆÏfiÛËÌÔ», ‚‚·›ˆ˜. ™ÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜

Afi ÙÔ «M·ÏÙ¿˙·Ú» Î·È ÙÔ «º›ÏÈÔÓ» ˆ˜ ÙË «P¿Ùη» Î·È ·fi ÙË «BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË» ˆ˜ ÙÔ «NÙ· K¿Ô» Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈο ‚Ú·¯‡˜, Ù· ‰Â ÚfiÛˆ· ̤¯ÚȘ ·ÔÁÓÒÛˆ˜ ÔÈΛ·. ™ÙȘ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ ÌÔÈ¿-

™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ê·È‰ÚÒÓ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂˆÓ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ «KÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ»... KÚ·Ù‹Û·Ì ·fi ÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ™·‚fiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔÓ fiÚÔ ·Ú¤Â˜. EÓÒÛ·Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÚÊ·Ó¤˜ ϤÍÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Ë ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ»

H ÌÔÈÚ·›· «¶°¢M»

TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÓÔÓÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ¤ÛηÛ ̇ÙË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. OÈ «KÔÏÏËÙÔ›» ÂÊÂ‡Ú·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Û «M·Î‰ÔÓ›·», ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·È¯Ù› ÛÙȘ ÔıfiÓ˜, ·ÏÏ¿ Ó· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ¤Ó· ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. TÔ ·ÚfiÓ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ fi¯È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (™ÎfiÈ·-M·Î‰ÔÓ›·), ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·Î˘‚‡̷ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ÙÔ 4Ô K¶™, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Û·ÚˆÙÈ΋ ·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË ÛÙ· MME, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ °È¿ÓÓ·˜ AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶°¢M, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ «KÔÏÏËÙÔ›» ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó «ÎÔÏÏËÙÈÏ›ÎÈ·», Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÚÈ΋ ·ÔÛÙÚ·Ù›· «ÎÔÏÏËÙËÚÈÒÓ» ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹. º·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ÙË B¿Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Èԇʷ Î·È ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË. ¢È·Ï¤ÁÂÙÂ Î·È ·›ÚÓÂÙÂ. §·ÏÈÒÙË ‹ §Ô‡ÏË, Ì ‰ÒÚÔ (Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜) ÙÔ new surreal fashion show “the great Tsipras age”; ∞

ª∞∫∂Δ∞ Δ√À RÜDI WYLER °π∞ Δ∏¡ ∫∞ª¶∞¡π∞ Δ∏™ SÜDDENUTSCHE ZEITUNG

H K√π¡ø¡π∞ Δø¡ K√§§∏Δø¡

˙Ô˘Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. OÈ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜ Â›Ó·È ›‰È˜. TÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÛÈو̤ÓÔ. OÈ Ì·ÙȤ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ «KÔÏÏËÙÒÓ» ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ «ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ». OÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ï¿ ·Ó·ÏÒÛÈÌÔÈ, ›Ù ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È AÎÚfiÔÏȘ, NÔÚı ÕÛÂÙ ‹ ¶ÚÈÓȈٿ΢ ‹ ¶··Ì·Úο΢, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ‹ KÔ˘Ú‹˜, E˘Á¤ÓÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‹ ¶·Ó¿ÁÔ˜ AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿¯Ù·˜ ‹ AÓıfiÔ˘ÏÔ˜. A˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È «ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ». M ‚¿ÛË ·˘Ùfi ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ë ÔÌ¿‰· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ «‰Ô˘ÏÂÈ¿˜». «TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ» Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi. OÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ fi¯È, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ηԇÓ. TÔ «Î¿„ÈÌÔ» ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. TÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ TEA¢Y, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ. H ÊÔ‡Ûη ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. OÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. H ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ A¯ÂÏÒÔ˘ ˘‹ÚÍ ˆ˜ ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ™Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·ÚÂÈÛÊÚ¤Ô˘Ó Î·È ˘ÔÛÂÓ¿ÚÈ·. A˜ Ô‡ÌÂ, ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (Ë ‰›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË) Î·È Ë ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi «KÔÏÏËÙÔ‡˜» Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Â›Ó·È ˘ÔÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÁÈ·Ù› Ù· ÔÛ¿ (ÌÂÚÈο ‰È˜ ‰Ú·¯Ì¤˜) ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¿. K·ÓÔÓÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ «Î·ÚÙ¤Ï ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜» ‹ ÙÔ «Î·ÚÙ¤Ï Ù˘ Ì›Ú·˜», ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ «Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿».


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

TÚÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜, ÔÈ ÂÍ‹˜... ÙÚÈ¿ÓÙ· TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

ËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ̤ÓÙÈÔ˘Ì Î·È ÔÈ ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ˜ ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Ì ÙËÓ ÂÏ·Ù›· Ô˘ ˙ËÙ› ·ÎÚÈ‚‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ „‡¯ˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï‡ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ Ôϛ٘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. «™ÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿», ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÌËÚÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘, ÂÓfi˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ù˘ ¢EH, ÌÈ·˜ ‚‚·›ˆÛ˘ ·fi ÙÔ IKA. ŸÏ· ·˘Ù¿ ˘‹Ú¯·Ó Û ¤Ó·Ó οÔÈÔ «X¿ÚÙË Ù˘ K·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜» Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ Î˘‚ÂÚÓfiÓ ÎfiÌÌ· Î·È ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ‰Ú¿Ì· Ì ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹: ÙËÓ «Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜». ™‹ÌÂÚ·, ·Ó ı˘Ì›ÛÂȘ Û οÔÈÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi «Â·Ó›‰Ú˘ÛË», ÙÔ Èı·-

T

16 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› «ÙÈ ÂÓÓÔ› Ô ÔÈËÙ‹˜»... T· ¯ÚfiÓÈ· ·ÏËÛ·Ó, Ë «X¿ÚÙ·» ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·. K¿ÔÙ ÏÂÈ¿‰· ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ı·‡Ì· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. M ÙÚÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ Ôχ, ¤ÏÂÁ·Ó, ı· ‰ÈÂÎÂڷȈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÔÏ›ÙË ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·. M¿Ù·ÈÔ˜ ÎfiÔ˜. OÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÚÔÓfiÌÈÔ ÏÂÈ¿‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ Î·È ˘·ÏϋψÓ, Û ‚·ıÌfi Ô˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ N¢, M. Œ‚ÂÚÙ, η٤ıÂÙ ÂÚÒÙËÛË ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ Ì ı¤Ì· «ÙÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚ›ÊËÌË ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ». §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ «‰È’ ˘fiıÂÛ›Ó Û·˜» ÛÙȘ... ÙÚÈ¿ÓÙ·.

TÔ... ¤Ô˜ Ù˘ «Â·Ó›‰Ú˘Û˘» fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ‰Ò. ™ÙË ¢EH, Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÌÂÙÚËÙ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÌÂÙÚËÙ‹ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û ¿ÏÏÔ –·˜ ԇ̠۠·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ– Ë ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ¯·ÚÙÔ‡Ú·, ‰È·ÚΛ ÂÈÂÈÎÒ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜! ™ÙÔÓ OTE Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ’60, fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÚ›ÌÂÓ˜ Ì‹Ó˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÂȘ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ·... ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘. ™ÙÔ IKA Ë Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ οÔ˘ ÛÙÔ 2000. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú¯Â›·, ÔfiÙ ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· ˘fiıÂÛË ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ –¤ÓÛËÌ·, ¯Ú¤Ë– Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ «EÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹». ¶ÚÔ˜ ‰fiÍ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ «ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘», Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ IKA Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Û¯¤‰È· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂȘ ÌÂ... ηÚÌfiÓ! ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ ¤Ù·˙ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ fiÙÈ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. AӤΉÔÙÔ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. TÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙËı› ÁÈ· ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ 50 ËÌÂÚÒÓ, ÙfiÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. A˘Ù¿ ϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. °È·Ù› ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· οÔÈÔ˜ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. KÈ ·Ó ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ, ÙfiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô... ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. YÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË. M¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ· ‹Ù·Ó ¤ÚÛÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘˜... ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. OÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ó¤· ·Î¤Ù· ̤ÙÚˆÓ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, Ô˘ ·ÏÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›ÛÙڈ̷ ÁÈ· Ó· ηχÙÔÓÙ·È –Î·È Ó· ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È– Ù· ·ÏÈ¿. Ÿˆ˜ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔÁÈ¿˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ·. ¶Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó, ÛοÓ ÎÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·›ÊÓ˘ Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· – «Á·ÚÓÈÚÈṲ̂ӷ» Ì ÙÚÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜. EÎÙfi˜ ·Ó ÔÈ ÌÔÁÈ·Ù˙‹‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· ·Ú¿ fi‰·˜. ●


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 17


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

DOWN UNDER

Always

ready

E›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ øηӛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ. O Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÈÛΤÊıËΠÚÒÙ· ÙË N¤· ZËÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ ı·‡Ì·Û ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ Î·È ‰ÔΛ̷Û ÙÔÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ηÁÎÔ˘ÚÔÁ·ÌfiÚ˘Ó¯Ô, ÊÔÏȉˆÙfi ÔÚÓÈıÔÌ·ÏÈ¿ÁÁÔ˘Ú· Î·È Ì·ÚÛÈÔÊfiÚÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. K·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¯ÔÚfi ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ «H ÛÎÔ‡Ó· ÌÔ˘ Ë M·ÔÚ› Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi Ûηڛ» Î·È Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÊÈÏÔÊÚÔÛ‡Ó˘ ÙÔ‡˜ ¤‰ÂÈÍ ٷ Ù¤ÙÔÈ· ÙÔ˘, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘›ÛÎÈ. AÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¤‚Ë PHILLIP TOLEDANO, VOICE-X

ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ N¤·˜ NfiÙÈ·˜ O˘·Ï›·˜, Ù˘ N¤·˜ ÕÓˆ ™ÎÔÙ›·˜, Ù˘ N¤·˜ KÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ BÔÚ›Ԣ IÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È ÙÔ˘ N¤Ô˘ K¿Ùˆ EÏ›˙·ÌÂı KÔ˘ÈÓÔÊ›ÁÁÏ·ÓÙ. ™ÙË MÂÏ‚Ô‡ÚÓË, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙË N¤· ÕÓˆ BԇϷ Î·È ÛÙË ÕÓˆ N¤· ™Ì‡ÚÓË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô XYTA Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÔıÂÙËı› ÛÙÔ ·Ï·Èfi

H ‰ÈËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶A™OK TÔ˘ AN¢PEA ¶A¶A¢O¶OY§OY

A‚ÔÚ›ÁÈÓÔ, Â¿Ó Û˘ÁηٷÙÂı› ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ N¤·˜ EÈÎÚ·Ù›·˜. OÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÚ›ÎÂÙ Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÏÈÙ›·˜, Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÔÈ Ú·Á‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜, ÏfiÚ‰Ô˜ MÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ, ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ Í‡ÏÈÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ. OÈ ÂÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ıÂÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÔ‡˜ ÍËÚ·Û›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. K·Ù¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË fiÔ˘, ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‡ÌÓˆÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÛÈÁηÔ˘ÚÈ·ÓÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‡ÌʈÓÔ ÌË ÂÈı¤Ûˆ˜ Î·È Û˘Ìʈӛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ô‰¿ÁÚ·˜. ●

18 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

È· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰ÈËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶A™OK ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ TAE KBO NTO ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ. MÈ· ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ù›ÙÏÔ «¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶A™OK». ◊Ù·Ó, ›Ûˆ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK fiÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ‹ıËÎ·Ó (ηıfiÏÔ˘) οÏ˜. EӉ¯Ô̤ӈ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ›¯Â Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ (‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi) ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. AÏÒ˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 6.000 Û‡Ó‰ÚÔÈ (fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ex officio) ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÌfiʈӷ (!) ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶A™OK. M ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÂÈÙÂÏÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK, ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ (M. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿.), fiϘ ÔÈ ÚÔÛ˘Ó‰ÚȷΤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ó ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô K›ÌˆÓ·˜ KÔ˘ÏÔ‡Ú˘, ·Ó ı· ÛÙ·Ï› ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔÓ °È¿ÓÓÔ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ·Ó ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ TÛÔ‚fiÏ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (.¯. Ô N›ÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜). TÂÏÈÎÒ˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔÓ Ô K›ÌˆÓ·˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛÂ. K·È ›·Ì ‰ÈËÌÂÚ›‰·, ‰ÈfiÙÈ Û ٛÔÙ· Ù· fiÛ· ‰ÈËÌ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙·Ó Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶A™OK. O‡Ù ÏÈÛÙÔÌ·¯›Â˜ Ô‡Ù ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô‡Ù ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô‡Ù ÎfiÓÙÚ˜ Ô‡ÙÂ Û˘Óı‹Ì·Ù·. MÂÙ¿ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ °A¶, ™ËÌ›ÙË, •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¯·ÔÙÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ÎÈ ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ· ·fi ÙȘ 11 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘˜. £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·:

M

·fi Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤ˆ˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË. M¤¯ÚÈ Î·È ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó. M¿ÏÈÛÙ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ÔÈ 11 ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ OÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. K·È Ë ·›ıÔ˘Û· Ù˘ OÏÔ̤ÏÂÈ·˜; ™Â ·˘Ù‹Ó fiÔÈÔ Û٤ϯԘ ‹ ·Ïfi˜ Û‡Ó‰ÚÔ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ, ¤Î·Ó ÔÌÈÏ›·. AÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ; K·ÌÈ¿ 300·ÚÈ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ (Ì¿ÏÏÔÓ) ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÙÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó. E›Ó·È ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ·ÏÒ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ϤÍÂˆÓ (.¯. AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜. ÕÚ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ϤÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Û‡Ó‰ÚÔ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÔÓfiÌ·ÙÈ AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì·... ™ËÌ›ÙË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÂÂȉ‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ’96 ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÏÂÁ› (ηÈ) Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK, ı· ·Ú·ÈÙËı› ·fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. O ›‰ÈÔ˜ Û‡Ó‰ÚÔ˜ Â›ÏËÍ ÙÔÓ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË ÂÂȉ‹ ÂÎϤ¯ÙËΠÚˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ (Ì¿ÏÏÔÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ fiÙÈ Û ¤Ó· ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È fi¯È Ë BÔ˘Ï‹). ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Û‡Ó‰ÚÔ˜, Ô °. K·ÛÙÚÈÓ¿Î˘, ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· Ó· ÂÈ ÎÚËÙÈΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Ù· Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿.

TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi H ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÂȂ‚·›ˆÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÚ› «ÒÚ·˜ ¶A™OK». EÓÒ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ˆ˜ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 11.30, Ô N›ÎÔ˜ Aı·Ó·Û¿Î˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· ÛÙË 1.15. AÊÔ‡ › ÔÏ›Á· «·ÛÔÎÈο», ¤‰ˆÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÚÔÙÔ‡ ηı›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ‰È¿ ¯ÂÈÚ·„›·˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿, ÂÓÒ ·Û¿ÛÙËΠ(ÌfiÓÔ) ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· K‡ÚÎÔ Î·È ÙÔÓ KÒÛÙ· §·ÏÈÒÙË. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·fi ÙȘ 11 .Ì., Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ, Ì·ÈÓfiÙ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ηڤÎÏ·˜. ¶ÔÈÔ˜ ı· οÙÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿, ‰›Ï· Û ÔÈÔÓ, fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ... ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÒÙÔÓ: O˘‰Â›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ‹ıÂÏ ӷ οıÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ Î. §È¿ÓË, ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÁÂÈ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì·˙› Ù˘. TËÓ «Ï‹ÚˆÛ» Ô Î·ÎÔÌÔ›Ú˘ Ô Õ΢. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰Â‡ÙÂÚÔÓ: O Î. ™ËÌ›Ù˘ ¤ÚÂ ӷ οıÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Î. §·ÏÈÒÙË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯ÂÈÚ·„›·. EÓÙ¤ÏÂÈ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ô‡Ù ̷ÙÈ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÚ›ÙÔÓ: Y‹Ú¯·Ó ηڤÎϘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ, .¯. N›ÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ TÛÔ‚fiÏ·˜. E, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηڤÎϘ, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙȘ ηٷϿ‚Ô˘Ó. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ٤ٷÚÙÔÓ: M ·ÁˆÓ›· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÂϤ¯Ë, ȉ›ˆ˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ¤„·¯Ó·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηڤÎϘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÈÚ¿˜. M¿Ù·È·... ŒÍ˘ÓË ‹Ù·Ó Ë È‰¤· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, Ó· οıÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ ̤ÏË Ù˘ NÂÔÏ·›·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊË Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÊfiÓÙÔ Ó¤· Î·È ˆÚ·›· ÚfiÛˆ·. M¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÛÙË̤ÓÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, Ô˘ ÔÈ ÓÂÔÏ·›ÔÈ ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ sms ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶A™OK ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË «ı¤ÛË ÙÔ˘˜» ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô °A¶ ı· ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. øÛÙfiÛÔ, Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·˘Ùfi ›¯Â ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. K·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ NÂÔÏ·›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ŒÏÏ˘ NÙÂÓÙȉ¿ÎË Î·È N¿ÓÙÈ·˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ –·ÌÊfiÙÂÚ˜ ı· ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜– ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ NÂÔÏ·›·˜ N›ÎÔ˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, ›¯·Ó ηı›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· (ÙËÏÂÔÙÈο) Ï¿Ó· Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. °È· ÙÔÓ ÌÂÓ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Â›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ (fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ì›Ï·ÁÂ Ô °A¶) ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË, ÁÈ· ÙË ‰Â NÙÂÓÙȉ¿ÎË Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘ÓÂÓÓÔËı› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ì ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¶A™OK! TÈ ¤ÌÂÈÓ AÓ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ (M¿ÚÙÈÔ˜ 2005) ¤ÌÂÈÓÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ ¤ÏËÍ ÙÔ ·Ú¯ËÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘, Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤ÌÂÈÓ Ô... ‹¯Ô˜ ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È, Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È Î·È Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛË. EÍ Ô˘ Î·È Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· «ÂÁÒ», ÂÍ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌÈϛ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. A˘Ùfi (Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜) ‹ıÂÏ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô °A¶. N· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï. K·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¤Ù˘¯Â. ∞


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 19


SPIN DOCTOR

VITA MODERNA TÔ˘ £ANOY KA¶¶A (vitamoderna@ gmail.com)

 ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ ¶A™OK ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ô °È¿ÓÓÔ˜. OÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ °A¶, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ÙË X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë. §¤Ó fiÙÈ ÙÔÓ ¤ÛˆÛ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô §·ÏÈÒÙ˘, Ô˘ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓÔ˘ ı· ˙ËÌ›ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÔ ¶A™OK Û ·˘Ù‹Ó ÙË Ê¿ÛË, Ô˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¯Ù›˙ÂÈ ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï AÓ fï˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÁÁ˘ËıÒ Ù›ÔÙÂ... O K›ÌˆÓ ÙÒÚ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ¤Î·Ó «Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ì·ÁÎȤ˜» ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ· Î·È ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. AÓ Îfi„ÂÈ Î·È Ù· «ÂÚ› Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK», ı· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ϤÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B¤‚·È·, ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙÂ. °È¿ÓÓÔ˜, K›ÌˆÓ Î·È ÔÈ ‰¤Î· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¶¿¯Ù·-¶fiÚÙÔ K·ÚÚ¿˜ ı· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ H ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÂÈÏËÌ̤ÓË ™ÙÔ KÔÚ·ÎÔ¯ÒÚÈ ‹Ù·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô KÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘. M PÔ˙¿ÎË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. AÎÔ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ fiÏË Ë EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. EΉfiÙ˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È Ê˘ÛÈο Ô °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Ô ™ËÌ›Ù˘ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

Le freak, c’est chic ¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ Je t’aime, Ô˘ ηıËÏÒÓÂÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. K·È Ì ʛÏÔ˘˜ fiÙ·Ó Ù· ϤÌÂ, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÚ·Ùfi‰·. TÔ ÚÒÙÔ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Ù· ÂÍ‹˜: ™’ ¤Ó·Ó ˆÎ·Ófi ·ÓÔËÛ›·˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚ϷΛ· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ. M’ ¤Ó· Á¤ÏÈÔ ı· Û·˜ ı¿„Ô˘ÌÂ. TÔ ¿ÏÏÔ Ï¤ÂÈ: ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛԢͤ ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘Ô‰‡ÂÛ·È ÙÔ cult, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ mainstream. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÎÙÈÓ¿ÍÂȘ Ù˘ ÙËÏÂı¤·Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ·Ó·ÙÚȯ›Ï·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÛÙÔ Ú‡̷. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓ›˜ Ì ¤ÓÙ·ÛË, ·Ó·ÊˆÓÒÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ «‚ÚÂ, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ» ‹ «¶Ô‡ ¿ÌÂ, ʛϠÌÔ˘». ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ¿ÌÂ. E›Ì·ÛÙ ·ÏÒ˜ ηıËψ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÈ‚›. H ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Big brother ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÚ¤ÛÎÈ· ˘fiıÂÛË (·Ó Î·È Ë ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘· ·Ú·‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓË ÁÈ· Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ). AÚÁfiÙÂÚ· Ù· fear factor ¤·ÈÍ·Ó Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Â͈ÊÚÂÓÈÎÔ‡ (ı· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Ò˜ ÙÚÒÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ·, ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ·Ó ı· ÍÂÚ¿ÛÂȘ). H ÙËÏÂfiÚ·ÛË –Âȉ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ·‰È¿ÊÔÚÔ– ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÔοÚÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ. E›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·˘Ù¿.

K

‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο! TÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈ, ·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·, Ô ¶··Ì·Úο΢ Ù˘ North Asset, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤ÛÙËÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ TEA¢Y. OÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ ϤÓ fiÙÈ Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤¯ÂÈ ·ÎÏfiÓËÙ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÛÙ‹ıËΠ۠Ï‹ÚË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ... ηۤÙ˜. O˘¿Ô˘! ¶ÚԂϤˆ ÌÂÁ¿Ï· ÁϤÓÙÈ·! ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È «Ȥ˙ÂÈ» ÙÔÓ ¶··Ì·ÚοÎË Ì οÙÈ ·ÏÈ¿ ÎfiÏ· TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô ¶··Ì·Úο΢ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ù۷ΈÙfi˜ ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· «Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜». K·È Ó· Ù· ¯¿ÛÂÈ fiÏ·! H JP Morgan, Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÌÔ˘ ϤÓÂ, Ó· ·ÔχÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. P.S. °ÈÒÚÁÔ, ÂÛ¤Ó· ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô °A¶, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÔÈ E§¢EAPXE™ ÙÔ˘ ’99 Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ù˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Â¤-

H AÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ· ·›˙ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì ٷ ËıÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Û˘ÌfiÓÔÈ·˜. BϤÔÓÙ·˜ ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÈÛfiÙÚÂÏË, Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Á˘ÌÓ‹, ı¤ÏÂȘ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷ٤„ÂȘ. (H ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È ÚfiÛÊ·ÙË, ÛÙËÓ Ô‰fi AıËÓ¿˜, Ì ÙÔ˘˜ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ Ó· Â¢ÊËÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÁοÚÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ¤ÚÌË Á˘Ó·›Î·). H ¶¿ÓÈ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ÚÈ¿ÏÈÙÈ Ô˘ ‚Ô‡ÏÈ·˙·Ó ÛÙÔ ‰¿ÎÚ˘, ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ¯·Úˆ‹˜ ·ÔÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·Û¿Ï¢ÛË Ì fiÚÔ˘˜ Ì·‡Ú˘ Έ̈‰›·˜. N· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ Û·Ó ·Ê¤„ËÌ· Â› ÙÔ˘ ηӷ¤ˆ˜, ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ ·fi ¤Ó· ›‰Ô˜ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú ÌÂÈÔÓÂÍ›·˜ Ô˘, ʈÙÈ˙fiÌÂÓË, ·›ÚÓÂÈ ‰‹ıÂÓ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ Ù˘ – Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÔÓ, ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È. Afi Ù· ηӿÙÈ· Î·È Ù· Û˘ÓÔÈΤÛÈ· ˆ˜ Ù· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· Î·È ÙȘ ·¸ӛ˜, ηٿÊÂÚÂ, Ì fi¯ËÌ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Â˘Ê˘¤˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ù˘, Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙË ÛȈËÚ‹ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·‰˘Ó·Ì›· ÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ¿‚·ÙÔØ ›ıÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ Î·È Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ (fiʈӷ, ¢ÚÒÔ˘Ï· Î.Ï.) ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ȤÚÂÈ· ÙˆÓ freak. M ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹, ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ¤·ıÏ· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ¯·ÚÔη̤ÓÔ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· ˙ˆ‹˜ on camera.

ÛÙÚ„·Ó ˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· Ó· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›·; AÓ Ó·È, Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ Í¤ÚÂÈ... ●

20 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

AÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÏÈ¿ Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ Ù· Ù·Ì›·. ¶·Ú¿ ÙȘ ηڷÌÔ‡˙˜ Î·È Ù· ÎÔÚ‰ÂÏ¿ÎÈ·, ÙÔ ı¤·Ì· ·Ú¤ÌÂÓ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‹Ù·Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ

ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. TÔ ÎÔÈÓfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÌÊÈı˘Ì›·. XÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÙÔ˘ K·Ú‚¤Ï· (·’ fi,ÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È), ÒÛÙÂ Ô ÊÂÏÈÓÈÎfi˜ ı›·ÛÔ˜ Ó· ÛÙËı› ·ÔıˆÙÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ›ÛÙ·˜. H Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÂÍÙÚ·‚·ÁοÓÙ˙·˜ Â›Ó·È ·Ï‹: OÈ ÚÒËÓ ·fiÎÏËÚÔÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ – ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ηÓÔÓÈο Î·È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Ô˘ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·-ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Û ηÏfi ‹¯Ô Î·È ÛÙȯ¿ÎÈ· Ô˘ ÂÓÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, Ì ۤÍÈ Ì·Ï¤Ù· Î·È Îϛ̷ ¤Íˆ ηډȿ, Ë ÔÌ¿‰· Je t’aime ·Ú·Û··Û ÙÔ Ó¤Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛԢͤ. B·˜ ‚·˜ ‚·˜ – ‹Úı ÎÈ Ô ·Ú¿˜. TÔ ·ÏÈfi Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠›ÛÙ· Î·È Ë AÓÓ›Ù· ¿ÏÏ·Í ηÙËÁÔÚ›·: ¢ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰È·Û‡ÚÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· Ô˘ ÂÈÛÎÔ› ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· fiÏ˘ Ù˘ Á˘ ÙÔ˘˜ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˘˜.

KÈÓ‰˘Ó‡ˆ Ê˘ÛÈο Ó· ηÙËÁÔÚËıÒ ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔÊ¿ÓÂÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Je t’aime ÎÚ›ÓÂÈ, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™˘ÌʈÓÒ. H ÏÂÁfiÌÂÓË ÛÔ‚·Ú‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. OÈ jungle Âȉ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÙËÏ„˘¯ÔÏfiÁÔÈ, Ù· „¢ÙÔÛ›ÚÈ·Ï Î·È Ù· ÚÈ¿ÏÈÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ÔÏÙfi˜ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÂχıÂÚ· ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ. M ηٷÚÁË̤ӷ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ trash Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ˙ÒÓ˘, Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ÎÚÈÙÈ΋. ÿÛˆ˜ ÌfiÓÔ Ó· ı˘Ì›˙·Ì ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ –Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂϤËÙÔ˘ fun–, fiÙÈ Ë Â˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ··Ú·›ÙËÙ· ÙÔÓ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi (·ÎfiÌ· Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ – ÙÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ;) ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ô‡Ù ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ·˘ÙfiÓ ÌÔÚ›, Ô‡Ù ÁÓÒÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ. K¿ÙÈ ÎÏÔÙÛ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· ̤۷ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ÂÎÙ›Ó·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ ÙˆÓ «ÙËÏÂ-ÙÂÚ¿ÙˆÓ» Û ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. AÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› Ù›ÔÙ· ÙÂÚ·Ù҉˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÛÎÏËÚfi ʈ˜ Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· (οÓ ÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ͤÚÂȘ, οÓ ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÔ˘) ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰ÈΛ. AÓ·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ ϤÔÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÙÈ; ¶·ÚfiÙÈ Ë Î·ÙÂÛÙË̤ÓË ›ÛÙ· Ì ٷ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ AÓÓ›Ù·˜, Ë ·ıˆfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi Ì·˜ ¤Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ê’ fiÙÔ˘ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜, fiÚÈÛ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. KÔ›Ù·ÍÂ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ڛ͠ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ / ŸÏ· Ù· ÈÛÔ¤‰ˆÛÂ Ë Ï·˚ÎÔ˘ÚÈ¿ / KÔ›Ù·ÍÂ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ڛ͠ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ / ŸÏÔÈ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Ì˜ ÛÙË Ï·ÌÔÁÈ¿, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ë Î˘Ú›· EÏÈÛ¿‚ÂÙ, ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Je t’aime. ¶ÔÈÔ˜ ·Úˆ‰Â› ÔÈÔÓ, ÙÚ¤¯· Á‡Ú¢Â. AÊÔ‡ fiÏ· Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È, Ë ÙÈ‚› Î·È Ë ˙ˆ‹, Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë Î·ÚÈηÙÔ‡Ú· Ù˘, Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó. ∞

TÔ˘ °PH°OPH N BA§§IANATOY

AKATA§§H§O K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ M¤ÙÙ˘˜ (B·Î·Ï›‰Ô˘), Ì ٛÙÏÔ «M¤ÙÙ˘, Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘», ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ T˘ˆı‹Ùˆ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú‰·Ófi˜. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤Î·Ó ¿Ù·ÁÔ ÚÈÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚¤‚·È· ··ÁÔÚ‡ıËÎÂ. H Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ Í·Ó¿ÁÚ·„Â, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÓÓÔ›, Î·È ÁÈ·Ù› Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙfiÏÌË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·. TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó¤Î‰ÔÙË ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Jean Genet ÚÔ˜ ÙËÓ M¤ÙÙ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ dvd ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·‡Ú·Î·. H ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ÙÚ·‚ÂÛÙ›, ÌÈ·˜ ÂΉȉfiÌÂÓ˘ ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÈÛıËÙÈÎfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È fiÓÔ˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô «M¤ÙÙ˘» Â›Ó·È Ë ÎÚ·˘Á‹ ÂÓfi˜ ÙÚ·‚ÂÛÙ›, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ. ŒÓ· ·È‰› ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È Ôχ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ Ô Á˘·Ïfi˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚fi˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÚ·‚¿. H M¤ÙÙ˘ ı¤ÏËÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, fiˆ˜ ‹ıÂÏ ·˘Ù‹, Î·È fi¯È fiˆ˜ Ù˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. EÎ·È‰Â‡ÙËΠÛÙÔÓ ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ¤Ó· ·Î·Ù·fiÓËÙÔ ›ÛÌ·. ¶Â›ÛÌ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. TË ‰È΋ Ù˘.

¢Ô‡Ï„ ÛÎÏËÚ¿, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛÂ, ‚·Û·Ó›ÛÙËΠ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ¢ÈÂΉ›ÎËÛÂ Î·È Î¤Ú‰ÈÛÂ. ™Â οÔȘ ·fi ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. BÔ‹ıËÛ ÙÔ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ô‰‡Ó˜ ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡. TÔ ı¤·ÙÚÔ «§Ô˘˙ÈÙ¿ÓÈ·» Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Ë M¤ÙÙ˘ ‰È¿‚·Û ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ fiˆ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. T›ÔÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂΛӢ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ‰Ô‡Ï„ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‹ÍÂÚÂ. E¤ÏÂÍ ӷ ˘ÔÛÙ› ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ʇÏÔ˘ Î·È ‚¤‚·È· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÏÏ·Í ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. AÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÍÂÁÚ¿„ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Î·È Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ·›Û٢٘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ. K¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÂ, fï˜, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ ÂÈÎfiÓ· fiÛˆÓ «Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È», ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ôχ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ „˘¯‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ηٿϷ‚ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ¯¿ÓÂȘ ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙȘ ÊÔÚ¿˜ Î·È Ó· η̷ÚÒÓÂȘ. ●


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 21


¢π∞¢ƒ√ª∂™

Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ê¤, Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ó AÎÚfiÔÏË, KÂÚ·ÌÂÈÎfi, ·fi ÙÔ °Î¿˙È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ A›ÁÈÓ·;

fi ÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ô N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘, Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ËÏÈÎȷο ηÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¢È¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û·Ú·ÁÌfi ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ Ù˘ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜. ™ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Î·È ÙË ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ·Ó fiÛ· ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ ˆ˜ ÙÒÚ· ·Í›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ. TÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ £¤ÌÂÏË Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙȘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜. M·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ó· ˙ÂȘ ̤۷ ÛÙË ‚Ô˘‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. N· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙÔ Ú‡̷. H A.V. Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ ŒÏÏËÓ· Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 500.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘.

BϤˆ ı·̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 15ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ 15ÂÙ›·˜ Ô˘ ÂÁÒ ‰È·ÌfiÚʈ۷ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘, ÙÔ ’60 -’70. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ‡ ÙfiÙ Ì ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· – ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ·ÚÓËÙÈο. Œ¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰ÂÍÈÔ› - ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ÏÔ‡ÛÈÔÈ - ÊÙˆ¯Ô›. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ì fiÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ –·ÓÒÙÂÚË Â‡ÔÚË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Î·È ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋– ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì fiÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡˜, ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜. ™Â ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù·. MÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ «ÂÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜» ·fi οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË. H ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÒ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Û Â›Â‰Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋, ÎÈ ·˘Ùfi Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

Œ¯ˆ ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ Î·È ÂÁÒ ‰‡Ô ˙ˆ¤˜Ø fi¯È fiÙÈ ÙȘ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙȘ ˙ˆ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜. H ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂΉԯ‹ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˙ˆÒÓ, ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ ‰‡Ô ˙ˆ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËϘ, ¤ÙÚ¯·Ó, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢ÂÓ Â›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÔÙ¤ ˆ˜ ı· Á›Óˆ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ‹Úı ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Á‡Úˆ ÛÙ· 50 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙ· ‚¤‚·È· ›¯· ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÛˆÈ΋, ȉȷ›ÙÂÚË ˙ˆ‹, ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢· fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÔÚ›·.

O Û˘ÁÁڷʤ·˜ N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞.V.

∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ√ ™∏ª∂ƒ∞ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H °È· ‰ÂηÂٛ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë «¿ÏÏË» ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ‹Ù·Ó Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. AÏÒ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÎÚ›ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ. ◊Ù·Ó Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. TÔ 1981 Ì ‚ڋΠÛÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ YÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙȘ BڢͤÏϘ, Ì ÌÈ· ı¤ÛË Î·È ¤Ó· ÌÈÛıfi ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ. ŸÙ·Ó Ì οÏÂÛÂ Ô KÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘, ·Ú·ÈÙ‹ıËη Î·È ‹Á· ÛÙËÓ Ï. B¿ı˘ ÛÙÔ Y. °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. H ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÁηٷÏ›„ˆ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯· Î·È Ó· ı˘ÛÈ¿Ûˆ Ù· ÙfiÙ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÔ˘, ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÎÏÔ˘‚› fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙȘ BڢͤÏϘ, ıˆڋıËΠ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Â͈ÊÚÂÓÈ΋. TÔ fiÙÈ Ú›Ûηڷ Ó· Ìˆ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤ÊÂÚÓÂ, ıˆڋıËΠ·ÙfiËÌ·. AÏÏ¿ ›ÛÙ¢· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÍÂΛÓËÛ· ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ ™ËÌ›ÙË. O ‹Úˆ¿˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹Úˆ·˜ ÂÍ¿ÚÛˆÓ, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ. ŸÏË Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÛˆÛÙÚÂÊÔ‡˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÎÚ·›Ô˘. ŸÌˆ˜ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ: Â22 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ – ͤÚÂÙ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ÛÙ· 54 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜; AÓ·ÙÚ¤ÂÈ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ◊ıÂÏ· Ó· ÊÙȿ͈ ¤Ó·Ó ‹Úˆ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ›ÛÙ¢ ÌÈ· ˙ˆ‹, Ó· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘. ™ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· ¶ÔÏ›ÙË ¤·È˙ ¿ÓÙ· ÚfiÏÔ Ë Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù·Ï·ÓÙ‡ÙËη Ôχ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ŸÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê· ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙ·Ó· ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ÕÏÏ·ÍÂ Ë ·›ÛıËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ŒÓȈ۷ fiÙÈ ÙÒÚ· ͤڈ Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È ·˘Ùfi Ì Êfi‚ÈÛÂ. ºÔ‚‹ıËη fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¤¯È˙· ¤ÙÛÈ ı· ‰È·ÌfiÚʈӷ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. AÏÏ¿ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. KÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ¿ÏÈ ı· ¤ÁÚ·Ê·, ı· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·. AÊÂÙËÚ›· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Ò˜ Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂȘ... TÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, fï˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‹Úˆ·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂΛ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ. O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˆ˜ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘, ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·Ù¤Ú· ÌÂ

fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌÈ·˜ ·ÛÙ‹˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. AÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÌËÙ¤Ú· ‹Ù·Ó ÎÔ˘ÎÔ˘¤ «‰˘Ó·Ùfi ÛÙË ‚Ô˘Ï‹ Î·È ÛÙÔ Ï·fi» Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Â›Û˘ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÊÔ˘Ï. Œ˙ËÛ· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ Ù· ΛÓËÙÚ·, ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘. °ÂÓÓ‹ıËη ÛÙË N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· Î·È ÂΛ ¤ÌÂÈÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. K·ÙfiÈÓ ‹Á·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ê˘Á· ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤˙ËÛ· ÛÙȘ BڢͤÏϘ, ¯¿ıËÎ·Ó Ù· ›¯ÓË ÌÔ˘... H ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, fï˜, Â›Ó·È ÂΛ. ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È Ë ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ N¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. E›Ó·È ·ÊÈÏfiÍÂÓË fiÏË Ë Aı‹Ó·. ™ÙË ™fiψÓÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ Ô ‹Úˆ¿˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ. AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ‚fiÏÙ· Ó· ·Ó·Û¿ÓÂȘ. H ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ‚fiÏÙ· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ °Î¿˙È. Y¿Ú¯Ô˘Ó ˆÚ·›ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ Î·È ÛÙËÓ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ·Á·Ò Ù· ÌÔ˘Û›· Ù˘, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô IÛÏ·ÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ Ô‰fi Aۈ̿وÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ ·›ÛÙ¢-

AÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ı· ‰ÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂÓËÓÙ¿ÚˉˆÓ Û ¯›ÏȘ ‰˘Ô ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙ· 50, Â›Ó·È Ò˜ ı· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜. £· ʇÁÂȘ Ì ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó‹, ı· Û·ÏÙ¿ÚÂȘ Î·È ı· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë O˘ÎÚ·Ó‹ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ı· ÌÂȘ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó›¯Ó¢Û˘ Î·È „·Í›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘; TÈ ¤Î·Ó˜ ‹ ÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó˜, Ò˜ ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó Â›Â‰Ô Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ; Y‹ÚÍ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ Î·È Ù·‡ÙÈÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ ËÏÈÎȷ΋˜ ‰È·ÛÙڈ̿وÛ˘ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜, Î·È ÙË ÊıÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. TÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Â›Ó·È «ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ¿Ù Û ¤Ó· ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ “ÛÔ˘Ù” ¤ÁÈÓ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ». °È· Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂȘ fiÙÈ ı· Ù· ·Ó·ÛÙÚ¤„ˆ fiÏ· Î·È ı· ÊÙȿ͈ οÙÈ ¿ÏÏÔ. ¡· ÌËÓ Â›Ó·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌfiÓÔ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷ͛ˆÛË Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °‡Úˆ ÛÔ˘ ‚ϤÂȘ ÌÈ· ‰È¿¯˘ÙË ÔÚÁ‹. H ÈÎÚ›· fï˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ò˜ ÂÛ‡ ÛÙ¤ÎÂÛ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ˙ˆ‹. ™·Ó ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ‹ ̤۷ ·fi ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡; §Â˜, ÂÁÒ ı· οӈ ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÁÂÌ›˙ÂÈ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÎÂÚ‰›Ûˆ ¯Ú‹Ì·Ù·; ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ÔÈËÙ¤˜, Ô Mȯ¿Ï˘ K·ÙÛ·Úfi˜, ¤ÏÂÁ «·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù». EÁÒ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ÛÙ¤ÏÓˆ ıÂÙÈο: ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›ÙÂ

TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ £¤ÌÂÏË, MÈ· ˙ˆ‹ ‰˘Ô ˙ˆ¤˜, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜ (ÛÂÏ. 432, ú 18 ) ∞


live t-shirts*! ΤΟ SHOP ΚΛΕΙΝΕΙ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

Ελάτε να μας ευχηθείτε & να σας ζωγραφίσουμε το t-shirt σας!

Το Shop έχει τα γενέθλιά του και σας προσκαλεί να τα γιορτάσετε μαζί του με έναν πολύ ιδιαίτερο και εικαστικό τρόπο. Δύο από τους πιο μοντέρνους Έλληνες street artists, ο Billy Γρυπάρης και οVee, που η δουλειά τους αντλεί έμπνευση από την πόλη και τους ανθρώπους της, θα δημιουργήσουν –αποκλειστικά για εσάς– prints μοναδικά και συλλεκτικά, μπροστά στα μάτια σας, πάνω σε t-shirts. Το Σάββατο 2 Ιουνίου, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 μ.μ., στο χώρο του καταστήματος (Ερμού 112Α), 60 τυχεροί από εσάς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το δικό τους συλλεκτικό tshirt (προσφορά του SHOP) ζωγραφισμένο εκείνη τη στιγμή από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, που θα παραβρίσκονται στο κατάστημα για τέσσερις ώρες. Έχετε τη δυνατότητα όμως να φέρετε και το δικό σας t-shirt για να σας το ζωγραφίσουν.

Κρατήστε την ημερομηνία, ελάτε να μας ευχηθείτε και να σας ζωγραφίσουμε το μπλουζάκι σας.

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 23


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

√È ÛÙ·Ú Î·È ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜

A¶O Δ√¡ MEΔ∑π ™Δ√¡ M∞∑ø ·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, ¯¿ıËη ̘ ÛÙȘ ¿ÏϘ ʈÓԇϘ Î·È Û’ ¤¯·Û·. °È·Ù› ‰ÂÓ ÛÔ˘ ’¯ˆ ÂÈ fiÙÈ ÂÁÒ ·ÎÔ‡ˆ ʈÓԇϘ, Û·Ó ÙË Z·Ó ÓÙ’ AÚÎ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ¢ڤˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ò Û·Ó ÙȘ Ì¿ÁÈÛÛ˜ «ÛÙËÓ ˘Ú¿, ÛÙËÓ ˘Ú¿!». KÚ·Ù¿ˆ Ù· Ì˘ÛÙÈο ·’ ÙȘ ʈÓԇϘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÌÔ˘ ·ÎÏÔ. ŒÙÛÈ, ÚÔ¯ı¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÏÏËÏÔ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ¤¯ÂÈ ÊÚÈοÚÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ „ˆÓ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Îfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ› Î·È ÛÙ· ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚÈη ÛÙ¤ÎÈ·, Ì·˜ Î·È ÂÙ‡¯ÂÈ Ù¿ÚÁÎÂÙ ÁÎÚÔ˘ ‡ηÈÚÔ! T¿ÚÁÎÂÙ ÁÎÚÔ˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi-ÛÙfi¯Ô˜. AÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÈÓfi-ÛÙfi¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù· ¤Ù·Ï·, Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ‰ˆ ÌÈ· ·fi ÎÂÈ – Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡! ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ı· ÁÈÓfiÛ·ÓÙ ·ÛÙÈ΋ Ìfi‰· ÔÈ T¿ÈÁÎÂÚ §›ÏȘ, ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë EÏÏ¿‰· Ì·˜; §ÔÈfiÓ, Â̤ӷ ·˘Ùfi˜ Ô «ÎÔÏÔÎÔÙÚˆÓÈÛÌfi˜» ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ›, ÛÔ˘ ϤÂÈ: «¢ÂÓ ·’ Ó· ‚Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ηٷگ‹Ó ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÌÈ· ‚Ï¿¯· ›̷È, ÎÈ ÂÂȉ‹ ¯Ù‡ËÛÂ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ οÙÈ Ì›˙˜ Â› ÚÒÙÔ˘ ¶·ÛfiÎ, ÊÙÈ¿Í·Ì ¤Ó· ÙÚ›·ÙÔ, ÂÌ Ò˜; EÂȉ‹ „ÒÓÈÛ· ¤Ó· ηӷ‰¿ÎÈ ·’ ÙÔ IÓÙ¤ÚÓÈ, ÛÎfiÙˆÛ· ÙË ‚Ï¿¯· ̤۷ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È; Ÿ¯È, Â›Ì·È Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô T¿ÈÁÎÂÚ §›ÏȘ Ô˘ ÙÛÈÚ›˙ÂÈ Î·È Ì ÊÙ‡ÓÂÈ, ηϿ ÌÔ˘ οÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ηٷϿ‚ˆ ÎÈ ÂÁÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ˆ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ· Î·È ı· οӈ οÙÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÏϿ͈. M ηٿϷ‚˜;».

JAN HRONSKY

TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

K

A’ ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÈÙÛÈÚÈηڛ· Ô˘ „¿¯ÓÂÙ·È ÙÚ¤¯ÂÈ ·Ôχو˜ ÂÓ‹ÌÂÚË –fiÔ˘ Ú¤ÂÈ– Î·È ¤¯ÂÈ ÁÈ· ·ÙÚ›‰· È· ÙÔ ÊÚÈ Ú˜ – ¿ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓØ ÂΛÓÔ Ô˘ Ùڤ̈, Ì‹ˆ˜ Û ϛÁÔ ÙË ‚Ϥˆ Î·È Ì ÙË «ºˆÓ‹ ÙÔ˘ K˘Ú›Ô˘». °È·Ù› ÙÔ Ï¤ˆ; °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ô ŒÚˆ˜, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÎÔÌÔÛÎÔ›ÓÈ· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ï‹„ÂȘ, Ô˘ ηϿ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¿ ·ÏÏ¿ fi¯È ˆ˜ ˘ÔηٿÛٷٷ, ˆ˜ ˘ÁÈ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ›ÛÙ˘. T¤ÙÔÈÔ˜ ·¯Ù·ÚÌ¿˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÈÒÓ ÁÈ· Ó’ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ˘ÁÈ‹˜ ÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ –·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜– ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Ì·Ù·Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰Èfi ÛÔ˘, ʈÓԇϷ... ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÛοÂÈ Ù›ÔÙ· ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÍÂÎÔ˘ÓËıÔ‡ÌÂ. AÏÏ¿ Ó·, ÂΛ Ô˘ Ϥˆ ·˘Ù¿, ÛοÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË MÂÙ˙ÈÎÒÊ! MÈ· ÂΉÔÛ¿Ú· ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÙÈÌ¿ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ·ıfiÚ˘‚· Î·È ÛÂÌÓ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›24 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. EÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‡¯·, ̤۷, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ËıÔÔÈÔ›, ÌÂÙ¿ÍÈ·, ·ÁȤÙ˜, ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·, ÌfiÙ˜, ÛÈÚÔ‡ÓÈ·, ‰·Ó٤Ϙ, ‚¿Ù˜, ηÛÎfiÏ, ÊÙÂÚ¿ Î·È Ô‡Ô˘Ï·. ŸÏ· Ì·˙›, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·, ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, Έ̈‰›Â˜, ‰Ú¿Ì·Ù·, ÂıÓÈο, ÎÚ·ÙÈο, ȉȈÙÈο, Ì·Ï¤Ù·, È‚¤ÓÙ˜... ¤ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓfiÛÙÈÌÔ X¿ÚÔ Ì·˜, ·fi ÙȘ ¢Ô˘Ï¿Ú˜... TÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· ‰˘Ó·Ù¿ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ EıÓÈÎfi, ÎÔÏÏ‹Û·ÌÂ, Ì›ӷÌ ˙ÂÛÙÔ›, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÙÂÏÔ‡˜, Ì’ ¤Ó· ÎÔ˘ÚÂÏ¿ÎÈ Î¿ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÛÔ˘, Ô˘ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¤·ÚÛË, ÙË ¯·˙‹ ¯Ï›‰· Î·È ÙË Ì·Ï·Î›·... ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÌ·ÚfiÎ. O °È¿ÓÓ˘ ı· ’ÚıÂÈ ·ıfiÚ˘‚· ÛÙȘ Úfi‚˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÛοÛÂÈ Ì ٷ Û¯¤‰È·, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¿ÛÙÔÓ ӷ οÓÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‰‹ıÂÓ Û˘Ó¯¤˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ «¿Û ÌÂ, Â›Ì·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜», ÎÏ·ÛÈ΋ ·Ù¿Î· ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·ÓÔ‡˜... Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Á¤ÏÈÔ! K·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ ·˘ÛÙËÚfi˜, Î·È ÌÂÙ¿ ı· ’ÚıÂÈ ÎÏÂÊÙ¿ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó fiÏ·, ı· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ, ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ÊÔÚ¿ÓÂ, Ó· ’Ó·È fiÏÔÈ ¿ÓÂÙÔÈ, ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ı· ‰ÈÒÍÂÈ Î¿ÙÈ, ı˘Ì¿Ì·È ¤‚·Ï ÛÙËÓ O˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘ οÙÈ ÎfiÎÎÈÓ· ÛÔÛfiÓÈ· ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÔÈ Áfi‚˜ Ù˘ – ÌÂÁ¿ÏË Ͽη! ¶·ÏÈ¿˜ ÎÔ‹˜ ÓfiÌÈÛÌ· Ô °È¿ÓÓ˘, Ì ηٷÓfiËÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ê¢Á¿ÙÔ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â͈ÙÂÚÈο, ·Ú’ fiÏ·

·˘Ù¿ ÙfiÛÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ηʉ¿ÎÈ, ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂȘ οÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. AÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ŒÚ¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì·˜, ÙÔ˘ ¶¿ÙÛ·, ÙÔ˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi ÛÎËÓÔı¤Ù˜... Ϥˆ ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È ÎÔ˘Ó¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ... Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ «¿ÎÔ˘Á·Ó» ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÌÔÚ› Î·È Ó· ‰Ô‡Ï¢·Ó ηχÙÂÚ·... ÚÔÛı¤Ùˆ, Â‰Ò ÁÈ· Ì·˜, ʈÓԇϘ ÌÔ˘. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ˜ ÎÈ ÂÛ‡! ¶¿ÚÙ ÙÔ, ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÙ ÙÔ, ˙‹ÛÙ ÙÔ. MÈÏ¿ÂÈ. £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. N· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙfiÌÔÈ Î·È Û ‰ÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, Ó· ’Ó·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٷ È ÛÈ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÂÂÂ; KÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ Ï·fi, ‚Ú ·ÁfiÚÈ· ÌÔ˘, ÌËÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙË ‚·ÚÈ¿, ÌÂÙÚ MÂÙ˙›, ÚˆÙÔÔÚ‹ÛÙÂ Î·È ‚Á¿ÏÙÂ Î·È Û ‰ÈÛΤÙ˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ Û·˜, Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ ÊÔÈÙËÙ·ÚÈfi! TÔ ‚Ú·‰˘ ‹Á·Ì M·˙ˆ(Ó·ÎË)... Ó·È, ÁÈ·Ù›;

«'E¯ˆ Ó· Û·˜ ηٷÁÁ›ψ fiÙÈ ¿Ì· ‚ϤÂȘ ¿ÓıÚˆÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ, Ì ÊÚ¿Áη, Ì·ÎÔ‡ÚÈ Î·È Î·Ï¿ ·fi ÂÔ›ıËÛË, Ô˘ ¿ÂÈ Î·È ÙÚÒÂÈ ÌÈ·-‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÛÙË N›Î·È·, ÌËÓ ÙÔÓ ÊÔ‚Ëı›˜, Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÎfi˜, ı· ÙÔ ¿ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È»

¶Ô‡ ‹ıÂϘ Ó· Û ¿ˆ; ¶¿ÏÈ M¤Á·ÚÔ; §ÔÈfiÓ Ô M·˙Ò Â›Ó·È ı¤Ì·. °È’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›·, ¤¯ÂÈ ÛÙÈÏ! TÔÏÌËÚ‹ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·. AÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ, Ì ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÙÔ˘, ÎÔ˘Ï, ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÏËıÈÓ¿, Â›Ó·È Â˘ÁÂÓ‹˜ Î·È ·ÏËÙ¿ÎÈ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÔıÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙË Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ, ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi, ÙÔ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ, ÁÈ·Ù› Ô M·˙Ò Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌÔ Ï·˚Îfi ·ÁfiÚÈ, Î·È ÙËÓ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙË N›Î·È¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤Ê·ÁÂ Ô AÚÌ¿Ó˘ Î·È Ë ‰fiÓ· K¿Ú·Ó·. KÔ‡ÎÏÔ˜, Ù¤ÏÂÈ· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ‚Ú¿¯Ó·, ȉȷ›ÙÂÚË ¿ÚıÚˆÛË, fi¯È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÊˆÓ‹, ı· ÙÔÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ ηχÙÂÚ· Î·È Ë Î·‡ÛË Ó· Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ì·ÁÈÔÓ¤˙˜ Î·È ÙȘ ʈÓËÙÈηÙ˙Ô‡‰Â˜... «Œ¯ÂÈ ÌÈ· „ËϤÁΈ fï˜ ÌÂ Ï˘Ë̤ÓÔ ‚ϤÌÌ· ·fi ÊÙÈ¿ÍË, fi¯È ·fi ÂÔ›ıËÛË, Ô˘ ÙË Ï¿ÙÚ„·»... ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›, Ë T¿ÌÙ·, Ò˜ Ù· οÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿; TÈ M·ÓÙfiÓ· BÚÈÏ‹ÛÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ‡ÙÔ; KÈ ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È fiÌÔÚÊË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó ηϋ «ÛÙ· ͤӷ» Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÛÈÌ¿ÂÈ... ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜, ÊÚÂÛη‰Ô‡Ú˜, fiÏË Ë Áο̷, ·fi ‚Ô˘ Ô˘ «‚fiÚÂÔ ÔÚÔ¿ÛÙÈÔ» ̤¯ÚÈ KÔÚ˘‰·ÏÏfi Î·È ™·Ï·Ì›Ó· ›‰·... MÈ· ÊÔÚ¿ Ì ڈً۷Ó οÙÈ «ÛÔ‚·ÚÔ›» ÁÈ·Ù› ‹Ú· ÙÔÓ M·˙Ò Ó· ÂÈ ÙÔ «•ËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÏÈ» ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·... «°È·Ù› Â›Ó·È ÌÔ‡ÚË ÎÈ ·ÏËÙ¿ÎÈ» Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ı¤Ì·. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì ڈٿÁ·ÓÂ, ÙÒÚ· Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ›ÛÙ·... E›Û˘ ¤¯ˆ Ó· Û·˜ ηٷÁÁ›ψ fiÙÈ ¿Ì· ‚ϤÂȘ ¿ÓıÚˆÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ, Ì ÊÚ¿Áη, Ì·ÎÔ‡ÚÈ Î·È Î·Ï¿ ·fi ÂÔ›ıËÛË, Ô˘ ¿ÂÈ Î·È ÙÚÒÂÈ ÌÈ·-‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÛÙË N›Î·È·, ÌËÓ ÙÔÓ ÊÔ‚Ëı›˜, Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÎfi˜, ı· ÙÔ ¿ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È. Œ¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÂÙ‹ ÙˆÓ ÛÙ·Ú. A˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi. K·È ÛÙÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ Ù˘ ÂÏÂÂÈÓ‹˜ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, οÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ‰È·-ÊÔ-ÚÂ-ÙÈ-Îfi ·›˙ÂÈ ¿ÓÂÙ· ·ÓÙÔ‡, ·fi «¿È ÁÔ˘›Ï Û·Ú‚¿È‚» ̤¯ÚÈ «Û’ ¤¯ˆ οÓÂÈ £Âfi». M fiÏË ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È Û·Ó ¿ÙÛ·ÏË ÎˆÌÈ΋ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·, ¤Íˆ ·’ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ·›¯ÙË, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· «ÁÔ˘ÛÙ¿Ú·Ì»... ¶ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈ¿ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÔ‡‰È· Û·˜, ʈÓԇϘ ÌÔ˘. ™Ù·Ì Y.°. 1 MËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ÎÔÛÌ¿Ú· ÙÔ˘, ‰È¤ÎÚÈÓ· Î·È Î·Ù·ıÏ›„ÂȘ. Y.°. 2 Ÿ¯È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ›‰·, ÛÙÔ˘ MÂÙ˙ÈÎÒÊ, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ... Y.°. 3 AÓ... ÔÈ Î·Ù·ıϤ MÂÙ˙› ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ηӿ M·˙Ò ·ÂÓÔ¯ÔÔÈË̤ӷ, ı· ’ÚıÔ˘Ó Ó· ÈÛÈÒÛÔ˘ÓÂ! K·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ. Y.°. 4 K·Ï‹ ‚Ú·‰È¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È Ì ηӤӷ ηÏfi Á·Ì‹ÛÈ. Y.°. 5 ™Ù· ηχÙÂÚ· Û›ÙÈ· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi. Y.°. 6 XÚˆÛÙ¿ˆ ÛÙÔÓ MÂÙ˙› ¤Ó·Ó M·˙Ò Î·È Ó· ÙÔ˘ ¿Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÒÚÔ, Ó·È; ∞


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 25


™Î›ÙÛÔ 1 ¶¿ÓÙ· Ó· ÎϤ‚ÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘˜, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜. AÓ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÎÚ˘Ê¿ ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘˜. E›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ı‡Ì·Ù·. KϤ„ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Û ÚÔÊÙ¿ÛÔ˘Ó, Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi.

™Î›ÙÛÔ 2

1

2

TA ™KIT™A TOY MARTYN JACQUES O ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Δiger Lillies (·fi 1/6 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·) ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ A.V. 4 ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜

AÓ ı˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÔÙ¤ ÌË ‰ÂÛÌ¢Ù›˜, ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜ Î·È ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜. MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂȘ, Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÏËÛÙ¤„ÂȘ. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜ Î·È ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È „‡ÙÈÎÔ, Ó· Â›Û·È Î·Ïfi˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È, ÔÙ¤, Ì· ÔÙ¤, Ì· ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘. OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÎÏ¿„Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ¿ÎÔ˘ Â̤ӷ Ô˘ ÛÔ˘ Ϥˆ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. °È’ ·˘Ùfi ÔÙ¤, Ì· ÔÙ¤, Ì· ÔÙ¤, ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘.

™Î›ÙÛÔ 3 AÓ ÛÙÔ Áηڿ˙ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ‚ÚÂȘ, ¿Ú’ ÙÔ Ì·˙› ÛÔ˘ Û οÔÈÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ˙ÒˆÓ Î·È Ô˘ÏÈÒÓ, ڛ͠·fi ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û·Ú·ÎÙÈ΋ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÙÔ ı¤·Ì· ı· ÛÔ˘ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË.

™Î›ÙÛÔ 4

3 26 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

4

AÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ıÏÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi˜, ÌÔÚ›˜ ¿ÓÙ· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÌÈ· Á¿Ù· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·Ï‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÛÊ¿ÍÂȘ. EÂȉ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¤˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÎÔÓ›ÛÂȘ Ù· ‰ÔÏÔÊÔÓÈο ÛÔ˘ ¤ÓÛÙÈÎÙ·, Ô˘ ÂχıÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯˘ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÔ˘, fiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· Ù˘ Á¿Ù·˜, Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂȘ Îfi„ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi, ÛÙ·ı›˜ Î·È ·ÙÂÓ›ÛÂȘ ¯·Èڤηη Î·È Ë‰ÔÓÈο. ●


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 27


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

K∞§√∫∞πƒπ ’07

AÓ·ÁÓÒÚÈÛË

ÚÔÙ‡ˆÓ

H Athens Voice ÛηӿÚÂÈ ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡: Ìfi‰·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÎÔÈÓˆÓ›·, ÎÏ¿ÌÈÓÁÎ, ȉ¤Â˜, ÏÂÊÙ¿, Ù·Í›‰È·, ÚfiÛˆ·, design, ÚfiÙ˘·. H ΢ÓËÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¿Ú¯ÈÛÂ. Cool hunters Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›ÙÂ.

2007, PERRY ELLIS LICENCING INC. ALL RIGHTS RESERVED

TÔ˘ ™TEºANOY T™IT™O¶OY§OY

28 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 29


K∞§√∫∞πƒπ ’07

AÌÔ‡ NÙ·Ì›. H Ó¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. O ºÚ·ÓÎ °Î¤ÚÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô °ÎÔ‡ÁÎÂÓ¯·˚Ì, Ë Z¿¯· X·ÓÙ›ÓÙ ÎÈ Ô T·ÓÙ¿Ô ÕÓÙÔ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÙÚ˘Ô‡Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ NÙÔ˘Ì¿È, Ô˘ Â¤Ó‰˘Û Û ıËÚÈÒ‰ÂȘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Î·È ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ÍÂÓԉԯ›· ‹ ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ÛÈÓȤ ˘ÔÁÚ·Ê‹, ÙÔ AÌÔ‡ NÙ·Ì› ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û starchitects. T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, ÁÂÚ¿, Ù· EÌÈÚ¿Ù· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿.

Ben Sherman. T· ¿ÛÚ· ԢηÌÈÛ¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏ·ÚÈÛÙfi Áȷο Î·È Ù· ηÚfi Ô˘ÏÔ‚ÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙÈÏ ÙˆÓ mods ÙÔ˘ swingin’ London ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ brit pop. Afi ÙÔ˘˜ Kinks ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ Oasis Î·È ÙÔÓ ¶ÈÙ NÙfi¯ÂÚÙÈ, fiÏÔÈ Â›¯·Ó ·fi ¤Ó·. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·˘ÛÙËÚ¿ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÙÈÏ, ÙÒÚ· ηٷÎÙ¿ Î·È ÙËÓ AÌÂÚÈ΋. ™Â ηٿÛÙËÌ· 5.300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ì ÛÏfiÁÎ·Ó “it’s cool to be British”, Ù· AÌÂÚÈηӿÎÈ· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ look ÙÔ˘ Union Jack ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ™fi¯Ô Û ¶ÈηÓÙ›ÏÈ. KˆÛÙ¤ÙÛÔ, ÁÂÚ¿, Ë ‰‡ÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿! °‡ÚÓ· ›Ûˆ, ·ÏȤ ÎfiÛÌÂ! TfiÛË ÔÏÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙfiÛË ÔÏÏ‹ designÈ¿, ÙfiÛË ÔÏÏ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ì˯·Ó¤˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓËÙ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÔfiÙ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘ÎÒÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·. OÈ Ó¤ÔÈ ÊÂÙȯÈÛÙ¤˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÏÈfi ‰È¤Ú„ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÂÙ¿¯ÙËΠÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎÙÔÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ design. OÈ ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó¤˜ Olivetti 55, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Spektrum, Ô˘ ÊfiÚÙˆÓ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ηۤٷ, Ù· Èο Dual Ì ÈÌ¿ÓÙ· Ô˘ ÛÎfiÙˆÓÂ, Ù· walkman Ù˘ Sony Í·Ó·Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· Î·È ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ eBay ¤Ó· οÚÔ ÏÂÊÙ¿. £˘Ì¿ÛÙ ٷ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Pony; Pony, ÁÂÚ¿, Ù’ ·Í›˙ÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿!

¢·Ó›·. ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ‰›ÁψÛÛÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ VS. MÂÁ¿ÏÔ ÊÔÚÌ¿ ÎÈ 100% conceptual, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û οı Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ‹¯ÔÈ, ÚÔ‡¯·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜, ÏÔÁÔÙ¯ӛ˜, ȉ¤Â˜, design Î·È ÛÈÓÂÌ¿. Cowboy look VS Prada minimal, Klaxons VS Automatic, B›ÓÙÂÚÌÂÚÁÎ VS ™fiÏÔÓÙ˙. Œ¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ 4 Ù‡¯Ë Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰›ÁψÛÛÔ Á·ÏÏÈÎfi WAD (We Are Different) ηٷÎÙ¿ ÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙˆÓ «„·Á̤ÓÈ·Ó˜». SOUL, ÁÂÚ¿, Ë E˘ÚÒË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

Experimental heroes. H ÙÚÈϤٷ ÙˆÓ graphic designers Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Why Not Associate ÁÓˆÚ›ÛÙËΠٷ ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ı·ÙÛÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ Royal School Of Arts, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ 30 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Ì ·Ê›Û˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏ˘ÂıÓÈο ÚfiÙ˙ÂÎÙ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ. T· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÎÈ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi case study: ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁΤʷÏÔÈ-˘ÂډȢı˘ÓÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë Î·ÊÂÙȤڷ ÎÈ Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜, ȉ·ÓÈο ̤۷ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Poordesigners, ÁÂÚ¿, Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

Z·Ì¿Ó ÊÔ˘. TÔ life motto Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ NEET (Not currently engaged in Employment, Education or Training). OÈ Ó¤ÔÈ ÙÂÌ¤Ïˉ˜ Â›Ó·È Â‰Ò! MÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ¿ÏÏ· ÛÙ¿‰È· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· Á˘ÚÔʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ. EÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈۋ̈˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘. AfiÛÙÔÏ TfiÙÛÈη, ÁÂÚ¿, ÙÔ Ó¤Ô Û›ÚÈ·Ï Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿! Horrors (The). M¤¯ÚÈ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 ¤Î·Ó·Ó Úfi‚˜ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ Old Street. ™‹ÌÂÚ·, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÚÈ΋ Vogue. °ÎfiıÈÎ ÏÈfiÛ·Úη Û·˚ÎÔÌ›ÏÈ· Ô˘ ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ˘¤Ú‚·Ú· ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÙfiÓÔ Ï·Î Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙÔ˘˜. ◊¯Ô˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ hype Ô˘ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ì·˘ÚÔÊÔÚÂ̤ÓÔ DIY ÛÙÈÏ, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜, ¿Ì· „·ÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ÛÙÈÏ›ÛÙ·, ı· Û ϷÙÚ¤„ÂÈ Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋. KÔÚÁÈ·Ï¿, ÁÂÚ¿, ÙÔ i-D Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿! £¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ K·ÌfiÙ˙Ë. ™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Tuol Sleng Ù˘ ¶ÓÔÌ ¶ÂÓ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ XÌÂÚ ÙÔ˘ ¶ÔÏ ¶ÔÙ ¿ÊËÛ·Ó ÎfiηϷ Î·È „˘¯‹. A˘Ùfi Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó ÙfiÔ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤ÁÈÓ ӤԘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÌÔ˘Û›Ô, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÌÈ·˜ Êڛ΢ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·È tshirt. ¶ÔÏ ¶ÔÙ, ÁÂÚ¿, Ô M¿Ô Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

ÓˆÓ›·˜. P‚¤Îη K·Ì¯‹, ÁÂÚ¿, Ô E˘ÊÚ¿Ù˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

K·ÏÎÔ‡Ù· chic diet. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ Ì „˘¯ˆÙÈÎÔ‡˜ vegans Ó· Ì·ÛÔ˘ÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ¯fiÚÙ· Î·È Ó· ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ. TÔ Ó¤Ô ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ¯ÈÙ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ÚÔۋψÛË ÛÙȘ ¤ıÓÈÎ vegetarian ÎÔ˘˙›Ó˜, fiˆ˜ Ë ÈÓ‰È΋ Î·È Ë ÎÈÓ¤˙ÈÎË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙ½Ó˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜ Î·È Á‡Û˘. B¤Ê· AÏÂÍÈ¿‰Ô˘, ÁÂÚ¿, ÛÙÔÓ °¿ÁÁË ÁÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿!

§ÂÊÙ¿. «MË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 30» ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ Silicon Valley. H Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÔÊ›· Ú›¯ÓÂÈ ËÏÈÎÈ·Îfi ÌÏÔΤ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉ¤· ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û·ÚÙ·ÚÈÛÙfi ÂÁΤʷÏÔ ÈÙÛÈÚÈο. ™Ù· 26 ÙÔ Ì˘·Ïfi ¯Ù˘¿ÂÈ ÈÎ, ϤÓ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘˜ ÂÊ¢ڤÙ˜ ÙˆÓ Google, Yahoo, Apple, YouTube, MySpace. KfiÎηÏË, ÁÂÚ¿, „¿Í ٷ ÌÈÎÚ¿!

Manga style. TÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ “looking animated” Â›Ó·È ÂʇÚÂÛË Ù˘ ÕÓ·ÌÂÏ TfiÚÌ·Ó. H fashion director ÙÔ˘ Interview ‚·Ú¤ıËΠӷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ú Û ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ M¤ÙÈ ¶¤ÈÙ˙, M¤ÚÈÏÈÓ ‹ °ÎÚ¤Ù· °Î¿ÚÌÔ Î·È ¤Ú·Û ÁÚ·ÌÌ‹: ÛÙËÓ I·ˆÓ›·, ·‰ÂÏʤ˜ ÌÔ˘, ÛÙËÓ I·ˆÓ›·. K¿Ù·ÛÚ· ÚÔÛˆ¿ÎÈ· Ì ÚÔ˙ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÛÙ· ˙˘ÁˆÌ·ÙÈο Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÙÔÙÛ›ÓÔÚ·. ºÚ¤ÓÙÈ K·ÏÔÌÚ¿ÙÛÂ, ÁÂÚ¿, ÙÔ TfiÎÈÔ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿. NÙÔ˘ ·fi ·ÓÙÔ‡! H Taschen ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË B·Ó¤Û· NÙÂÏ P›Ô, ÙËÓ ÔÚÓÔÛÙ·ÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÔÚÓÔÛÙ¿Ú, ÙËÓ TÛԇϷ Ì ÙÔ Ù·˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô, fiˆ˜ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ›‰È· οÔÙÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ˘ ·Ó·‚¿ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÓÔÛÙ¿Ú Û ·fiÛ˘ÚÛË Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. T· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ¤Ó· ÎÔ˘fiÓÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î¿Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÛ¿È Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË B·Ó¤Û·. °ÎÔ˘ÛÁÎÔ‡ÓË, ÁÂÚ¿, Ë Taschen Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

In Tate we trust. H Ó¤· Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ÁηÏÂÚ› Tate ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ZÈÁÎÔ˘Ú¿Ù. OÈ Ó·Ô› ÙˆÓ B·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ ‰¿ÓÂÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘˜ ÛÙË B·‚˘ÏÒÓ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ Wallpaper ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÌÂÛÔÔÙ·Ìȷ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÎÈ ÂÈÎÔÈ-

•·Ó·˙ÂÛٷ̤ÓÔ Í·Óıfi. X¿ÚË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· Ù˘ ÌÔ‡Û·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ™¿Ú· ¶fiÏÂ˚, “Away from her”, Ô Ï·Ó‹Ù˘ Í·Ó·˙› ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ T˙Ô‡ÏÈ KÚ›ÛÙÈ. ¢ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· Ë Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «ÎÚ›ÛÙÈ·Ó˜» ˆÚ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ DNA Ù˘

Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ Ù˘ M¤ÚÈÏÈÓ Î·È Ù˘ M·ÚÓÙfi, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ™·ÚÙÚ Î·È M¤ÚÓ·ÓÙ P¿ÛÂÏ. N›ÙÛ· M·ÚÔ‡‰·, ÁÂÚ¿, Ô P¤ÓÔ˜ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ Û ·Ó·˙ËÙ¿!

ŸÏ· ¤Íˆ! H Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È Â‰Ò, Â›Ó·È Û¤ÍÈ, ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜. M ΤÓÙÚÔ ÙË BËÚ˘Ùfi, ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Î·È ·ÓÔȯً ·Ó¤Î·ıÂÓ Û ÔÙȉ‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ AÚ¿‚ˆÓ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÔ˘ÚÓÈ¿ ÂȉÒÏˆÓ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÛԉ›·˜. OÈ Ô ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú Nancy Ajram Î·È Haifa Wehbe Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ͤ۷Ϸ Î·È ÓÙÂη·ÚÈṲ̂Ó˜, Û·Ó ÙËÓ K¿ÈÏÈ ‹ ÙËÓ MÈÁÈÔÓÛ¤, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ú·‚fiʈÓÔ˘˜ ÙÈÓ¤ÈÙ˙ÂÚ, οÓÔ˘Ó ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ì¿ÁÔ˘ ™·˝ÓÙ EÏ M·ÚÔ‡Î, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û 40 ·Ú·‚fiʈӷ ÌÔ˘ÛÈο ηӿÏÈ·. KÔ˘Ú‹, ÁÂÚ¿, ÙÔ Arabian Mad Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

¶ÔÓÙÈÎfi˜. ◊Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ graffiti ıÚ‡ÏÔ˘ Banksy. O ›‰ÈÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙ¤ÓÛÈÏ Ì·¯ËÙ‹˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙËÓ ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ, ÙÔÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹, ÙÔ Ì¤ÓÙÔÚ· MÏÂÎ §Â P·Ù. T· ÔÓÙ›ÎÈ·-ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÙÔ˘ ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ‡ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÔοÓÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. ™‹ÌÂÚ·, Ô §Â P·Ù Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ·fi ÌÔ˘Û›· Î·È ÁηÏÂÚ›. Bill °Ú‡·ÚË, ÁÂÚ¿, ÙÔ MÂÓ¿ÎÂÈÔ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

P·ÊÙ¿‰Èη. MÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÙÚÂÓÙÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ labels ÌÔÚ› Ó· Û ʤÚÂÈ Û ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿ÎÚÔ˘ÛË. O K¿Ï‚ÈÓ KÏ¿ÈÓ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ Ù· Ù˙ÈÓ ÙÔ˘ Ì ·ÌÊ›Ê˘Ï· ·È‰È¿ Ô˘ ÎÔÈ¿ÚÔ˘Ó fi˙· Î·È ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô ÙÔ˘ T˙Ô NÙ·ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ Î·È Ù˘ MÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜ ·fi ÙË «°·Ï¿˙È· §›ÌÓË». H ηÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ Dolce & Gabbanna ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «Electroclash ÏÂÛ‚›Â˜ Û ÓÙÔÌÈÓ·ÙÚ›Í ·Ú·Ï‹ÚËÌ· Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È ·fi Á˘ÌÓfi ÁÎ¤È ÛÎÏ¿‚Ô». O ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¶¤ÚÈ ŒÏȘ ÚÔÙÈÌ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Ó· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÎfiÌÈΘ ÛÙÚÈ ·ÓıÚÒˆÓ –Ú¤ÏÈΘ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ XfiÎÓÂ˚– ‰›Ï· Û ÈÛ›Ó˜ Î·È ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ. H Louis Vuitton ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ Û T˙¤ÈÓ ŸÛÙÈÓ, Ë Donna Karan ÙȘ ı¤ÏÂÈ fiϘ ¯·Ì¤Ó˜ ÛÙË ™·¯¿Ú· Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚ¤ÓÙÔ˘Ú· ÕÁÁÏÔ ·ÛıÂÓ‹ Î·È Ô T˙fiÓ·ı·Ó P¿È˜ M¤ÁÈÂÚ, Ô˘ ÙËÓ „˘ÏÏÈ¿ÛÙËΠfiÙÈ Ë Ìfi‰· ¤¯ÂÈ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Hugo, Á›ÓÂÙ·È Î·È ·ÁfiÚÈ ÙÔ˘ Versace. °ÂˆÚÁÔ‡ÏË, ÁÂÚ¿, Ô Armani Û ÎÔÈÙ¿!


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

·ÏÏ¿ ·˘ÛÙËÚ¿ Ì ۷ÁÈÔÓ¿Ú·, ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °Èfi˙È ÂÓÓÔ›ٷÈ! KÔÙ¤ÓÙÔ, ÁÂÚ¿, ÙÔ K-3 Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

ºÚ¿Ô˘ Lene Lovich. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ‹Ù·Ó ·˙Ï ·fi ·ÓÎ, ÓÙ›ÛÎÔ Î·È Ê·ÓÎ. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÙÔ˘˜ ÙÔ “My lucky number one” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚˆÙÔfiÚÔÈ, fiˆ˜ Ù· ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ· Î·È ÔÈ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ› Ù˘, Ô˘ ÚÔ¸‹ÚÍ·Ó Ù˘ MÈÔÚÁÎ. EÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ ·Î¤ÙÔ Lene Lovich ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Ì ÛÙÈÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜ ·fi ÙÔ V Magazine, Ô˘ ÂÚÓ¿ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹. KÚ›ÛÙÈ ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÂÚ¿, Ë ‰Èη›ˆÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

X›È ·Ú·ÓٿȘ. TÔ M·Ù·‚ÂÓ¤ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηٷ˘ÏÈÛÌfi˜, Ì›ÍË ÙÂÓÂΉԇÔÏ˘ Î·È «ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È», ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ IÛ·Ó›·˜, ÙËÓ °Î·Ï›ıÈ·. TÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·Ì ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ ¯›ˉˆÓ American Rainbow Family Of Living Light. M¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ï·ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ¿ˉ˜ Î·È ÚÒËÓ Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔÈ workaholics ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ Ê›Ú̘, Ó· Û˘Ó·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Rainbow People Î·È Ó· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ó ˙ˆ‹ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÂÚÁ‹ ¯›È ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ E˘ÚÒ˘ ·ÚÈıÌ› Û‹ÌÂÚ· 70 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ʈ˜, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÁÈ· Ù· Ï¿ÙÔ ÙÔ˘˜. M¿Ù·Ï·, ÁÂÚ¿, ÙÔ comeback Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿! 2007, PERRY ELLIS LICENCING INC. ALL RIGHTS RESERVED

æ‹ÛÈÌÔ. O ‹ÏÈÔ˜ Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜ η›ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÂÚ¿ Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÿÌÈ˙· ‹ Ù˘ °Îfi·. OÈ „·Á̤ÓÔÈ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ˘Í›‰· ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ ÓËÛ› Ô˘, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤‚Á·˙ ÌfiÓÔ ÂÏȤ˜ Î·È Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜, ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ‚Á¿˙ÂÈ ÎÏ·Ì ¯ÈÙ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÁÂÓȤ˜ Ó¤ˆÓ «Î·Ì¤ÓˆÓ». ¶·ÓÙ›ÁÈ·, ÁÂÚ¿, Ë ™·Ú‰ËÓ›· Café Del Mar ˙ËÙ¿!

øÚ·›· ÌÔ˘ ΢ڛ·. H EÌ·ÓÔ˘™›ÓÙÈ ™¤ÚÌ·Ó. ŸÛÔÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ T¤ÏÂÚ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ηÌ¿ÓȘ ÙÔ˘ Marc Jacobs Ì ٷ ÊÚÈηÚÈṲ̂ӷ ¤ÁÎÏÂÈÛÙ· ÛÈÓȤ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û ηÎÔÛÔ‚·ÓÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÎÏÔ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. M¤¯ÚÈ Ô˘ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «‰·ÓÂÈÎfi» Î·È «ÛËΈ̤ÓÔ», ·ÏÏ¿ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ™›ÓÙÈ ™¤ÚÌ·Ó. H Ó¤· Ù¿ÛË Ô˘ Û˘ÁÎÂÚÓ¿ ‚›· Î·È ·-

Ú·ÎÌ‹ Ì ΢ÚÈϤ ·Ó¿ÎÚÈ‚· labels ·ÔÙ›ÓÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰È‰¿Í·Û·. P‹ÁÂ Î·È BÚÂÙÙ¤, ÁÂÚ¿, Ë Louis Vuitton Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿!

TÚÂÏÔηÌ¤ÚÔ. KÔÚÌ› Êȉ›ÛÈÔ, ÛÎÔÙÂÈÓfi ‚ϤÌÌ·, Ó‡¯È· Ô˘ Á‰¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÈÛÙÔ ‹ ÙÔÓ Ú‹¯ÙË Ô˘ ı· ÙȘ ˙·Ï›ÛÂÈ, Ù·ÙÔ˘¿˙ Ì ÛËÌ·Û›·, ÏÈÔÓÙ·Ú›ÛÈ· ηډȿ, ÂÈÚÚ¤ÂÈ· ÛÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·fi ÙÔ˘ KÈı P›ÙÛ·ÚÓÙ˜, Ù˙·˙ÔÈÓÂÏȤ˜, ¯·˚Ì·ÏÈ¿, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜, voodoo girl. TÔ ÛÙÈÏ Ù˘ Amy Winehouse ÎÔÈ¿ÚÂ-

Ù·È ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹ ÙȘ Ì·Óٿ̘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ: ÙÛ·ÌԢηÏÂ̤ÓÔ, ÎÔÊÙfi, ηÏÔηÈÚÈÓfiÙ·ÙÔ. £ÂÔ‰ÔÛ›· TÛ¿ÙÛÔ˘, ÁÂÚ¿, Ë N¤· OÚÏ¿ÓË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿.

Y-3. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ï·ÁˆÓÈÎfi ‹ ÌÔÓÙ¤ÏÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Ï›·Ú Ù˙ÂÙ. H Ì·˘Úfi¯ÚˆÌË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ °È·Ì·ÌfiÙÔ ·Ú·¤ÌÂÈ Û look Ó›Ó˙· ·ÎÚÔ‚¿ÙË Ô˘ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ Û ۇÚÌ·Ù· Î·È ÙÔ›¯Ô˘˜. T· ·È‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË Ï¿ÙÚ„·Ó ‹‰Ë. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ‰ÂÓ ÊÔÚÈ¤Ù·È Ì ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÓ›ÎÂÚ˜,

¤Ï ™ÂÓȤ, Ô˘ ÙË Ï¿ÙÚ„˜ ÛÙÔ “Frantic”, fiˆ˜ Î·È Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘ PfiÌ·Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÛÙË Á‡Ú· Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ Ì¿ÓÙ· Ultra Orange. TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Sing Sing” η›ÁÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Û iPods Î·È Ë ™ÂÓȤ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ·fiÏ˘ÙË ÚÔÎ Á·ÙԇϷ. O §Ô˘ PÈÓÙ ÙËÓ ÚÔÛοÏÂÛ Û §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È TfiÎÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ì·˙› fiÏÔ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰›ÛÎÔ “Berlin”, Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. B·Ï¤ÚÈ· XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, ÁÂÚ¿, ÙÔ ÚÔÎ ›Ûˆ Û ˙ËÙ¿! ∞ 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 31


¶√§∏

32 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


√,Δπ ¶∞ƒ∂π™, ªπ™√ ∂Àƒø... H A.V. ÓÙ‡ÓÂÙ·È È ÛÙÔ ·˙¿Ú

· ¶·Ù‹ÛÈ·, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. KÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ HÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, οı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

T

EΛ, ̤۷ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·˙¿ÚÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·Ú·-·ÁÔÚ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ó· ͇ÓÔ˘Ó ·ÔÚË̤ÓÔÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÂȘ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, fï˜, Ó· ηÙ‚·›ÓÂȘ ÙË Mȯ·‹Ï Bfi‰· ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, ÛˆÚÔ‡˜ ÚÔ‡¯ˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó «fi,ÙÈ ¿ÚÂȘ, ÌÈÛfi ¢ÚÒ». ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ı· ‰ÂȘ ˆ˜ ÔÈ ÛˆÚÔ› ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÚÔ‡¯· ·Í›·˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi ÌÈÛfi ¢ÚÒ. K·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿.

TÔ˘ ¢IOMH¢H ¶ITOYPA ºˆÙfi: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

T· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ùڛ΢ÎÏ· Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û·Ê‹: ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ Â›Ó·È «Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜» Ú·ÎÔÛ˘ÏϤÎÙ˜. OÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Í›· ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. K·È ¿Ï`È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹.

º˘ÛÈο Ë ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ‰Â˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÚÔ‡¯· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·, ̤¯ÚÈ... Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fi,ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ ÔÙ¤ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. BÈ‚Ï›·, fiˆ˜ K·ÈÓ¤˜ ¢È·ı‹Î˜, ÎÔÓÙfi¯ÔÓÙÚÔÈ ¶ÔÈÓÈÎÔ› KÒ‰ÈΘ ‹ ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈο ‚›ÂÚ, οı Èı·ÓÔ‡ ›‰Ô˘˜ ÌÈÌÂÏfi, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÚÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó¤˜, ·Ô‡ÙÛÈ· (ÚÔÛÔ¯‹: ‰ÂÓ Â›· ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ô‡ÙÛÈ·), ʈÙÔÁڷʛ˜, Ì·¯·ÈÚÔ‹ÚÔ˘Ó·, ·È‰ÈΤ˜ ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÚÔÌÔÙ¿ÎÈ·, ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤Ó· ÁÔ˘fiÎÌ·Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ÙÂÙÚ¿‰È· ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÂΛ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ‡¯·, ‰Â˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈο. ∏ ÊÔ‡ÛÙ· ÙËÓ ÔÔ›· οÔÈ· ·fi ÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ, ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ Û¤ÍÈ ÊÔÚÂ̤ÓË ·fi ÌÈ· ÈÙÛÈڛη AÏ‚·Ó›‰· Ô˘ ›¯Â Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÒÚ· ÙË ¯·›ÚÂÙ·È. Œ¯ˆ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ۷οÎÈ· Î·È Ù˙¿ÎÂÙ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ, ÚÔ‡¯· Ù· ÔÔ›· Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ χÛÈÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ì˘‰Ú‹ ÛÎÔ˘ȉ›Ï· Ô˘ ·¤ÓÂ·Ó ·Ú¯Èο. N·È, ÛÎÔ˘ȉ›Ï·. EÂȉ‹ ÙÔ ÍÂηı·Ú›˙ˆ: ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ¢·›ÛıËÙ˜ ̇Ù˜. ∞Ó ı˜ ·fi‰ÂÈÍË ¤Ï· ηٿ ÙȘ ¤ÓÙÂ, Ô˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ˜ ʇÁÔ˘Ó ·Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ÎÈ· fiÛ·

‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó, ÔfiÙ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ „·¯Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛˆÚÔ‡˜ – ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ ÌÈÛfi ¢ÚÒ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙·ÓÂ. TÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÛÔÚ¿ ÎÈ ·fi Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ: ™Ï¿‚ÔÈ, ÕÚ·‚˜ Î·È AÛÈ¿Ù˜, ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÓˆÛÙÔ› ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔÈ Ù˘ TV, ı¤˜ Ì·‡Ú˜, EÏÏËÓ›‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ù·ÍÈ΋ ÂÓÔ¯‹ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÓÙ·Ú·‚ÂÚÈÙ˙‹‰Â˜ Î·È ÏÔÈÔ› ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÙÛÂοÚÔ˘Ó ÚÔ‡¯· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·È‰¿ÎÈ· Ô˘ ‚Ô˘›˙Ô˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ. H AÓ·ÛÙ·Û›·, 39 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÙÚÈ·. EÏÏËÓ›‰· Ë ›‰È·, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÍËÁ› ˆ˜ ۯ‰fiÓ fi,ÙÈ ÊÔÚ¿ÂÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ‰Ò, Ì· ı˘Ì¿Ù·È ˆ˜, Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙÂӤ̷ÙÔ˜, ›¯Â η٤‚ÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÚÔ‡¯· Ù˘. «E›Ó·È Ôχ ˙fiÚÈη Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘˜». K·ıÒ˜ ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ. ŒÓ· ÈÎÚfi¯ÔÏÔ Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË Î·È ÌÈ· ÓËÛ›‰· ÌÂÙ·-ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. E›Ó·È ÙÔ Mall ÙˆÓ (Ôχ) ÊÙˆ¯ÒÓ, Ë ÏÔ‡ÌÂÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË Ì·ÚÎÂÙ›ÛÙÈÎË ÏÔÁÈ΋. ∞ 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 33


∞°√¡∏ °ƒ∞ªª∏ °√¡πª∏

XEIMøNA ™TH ™KIA£O TÔ˘ A§E•H ™TAMATH - ºˆÙfi: ªÀƒΔø ∞¶√™Δ√§π¢√À ÚÈÓ ¿ˆ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜, Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ÍÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› ‹Ù·Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔ Ì¤Á· η̿ÚÈ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ «KÔ˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜», ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ·Ú·Ï›· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. EΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ‰ÂÓ Â›¯· ȉ¤· ‹Ù·Ó ÙÔ Ò˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù‡¯ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÒ Î¿ÔÈÔ ÓËÛ› ÂÎÙfi˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ¿ÓÔÈ͢). ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÊÏ¿ÈÓÁÎ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ‹Ù·Ó ¤Ó· ÓËÛ¿ÎÈ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜, ·ÏÈfi˜ ÚÔο˜, Ô˘ Ù·Íȉ‡·Ì ̷˙›, ÌÔ˘ ’Â: «E‰Ò ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ’Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ M·Î K¿ÚÙÓÂ˚», Î·È ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÔÈ MÈÙϘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ TÛÔ˘ÁÎÚÈ¿ –¤ÙÛÈ Ï¤Ó ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ– ·ÏÏ¿ οÔ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó·˘¿ÁËÛÂ. º˘ÛÈο Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ı· ’¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi Ù¤ÙÔÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÌÈ· ÎÈ fiˆ˜ ı· ‰È·›ÛÙˆÓ· ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó η٤‚Ëη ÛÙËÓ fiÏË, ¤Ó·Ó ÔÈÎÈÛÌfi Ì ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο, Ì ٷ Û›ÙÈ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÈÎÚÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, ηٿϷ‚· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓËÛ› ›¯Â ÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ù· Ûηı¿ÚÈ· ÚÈÓ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·. E›Ó·È Ë ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË ·¯Ï‹ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Ù· ¿ÛÚ· Û›ÙÈ· Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛÎÂ¤˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÏfiÊÔ, Ô ·-

34 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÓÔȯÙfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙËÓ ÍÂÚ‹, ·ÓÂÌÔ‰·Ṳ́ÓË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¯ÏÔÂÚ‹ ÁÔËÙ›·, Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË ·ÁηÏÈ¿, Ϙ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi οÔÈ· ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Û‹Ú·ÁÁ·. H ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· Ì¿ÓÈ· Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤Ú·Û· ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ŒÓ· ÓËÛ› fiˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ˙ˆ¤˜. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ Ù˘ Ì·Ó‰‡·, fï˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÔηχÙÂÙ·È Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÚˆÙÂ˚Îfi ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì˘Ú›ˆÓ, fiÙ·Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó «Í·Óı¿ ·È‰È¿ Ù˘ IÓÁÎÏÂÙ¤Ú·˜» Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì˘ÛÙÒÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ÁËÁÂÓÒÓ. K·Ù¤Ï˘Û· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ™·Ó P¤ÌÔ, ¤Ó· ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÂÍ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÌÈ· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ۯ‰fiÓ ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ ٷÈӛ˜ ÙÔ˘ B¤ÓÙÂÚ˜. “Billion Dollar Hotel” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ·ÏÏ¿ ‰È¤ıÂÙ ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ·›ÁÏË ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. TË Ì¤Ú· Á‡ÚÈ˙· Ù· ÛÙÂÓ¿ ÛÔοÎÈ· Ì ÙȘ ·Û‚ÂÛو̤Ó˜ ϿΘ, Ô˘ Ì ¤‚Á·˙·Ó Û Ï·ÙÒÌ·Ù· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. OÈ ÓËÛÈÒÙ˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο, ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÈ

ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. OÈ ¿ÓÙÚ˜ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜ ‚ÈÓÙÂÔÁΤÈÌ! B¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÌfiÓË fi„Ë Ù˘ Ì·ıËÙÈÒÛ·˜ ÓÂÔÏ·›·˜ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡. ŒÙ˘¯Â Ó· ‚ÚÂıÒ ‰‡Ô ·ÔÁ‡̷ٷ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¯¿ÚËη ÙÔ Î¤ÊÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ fiÍ˘Ó·Ó ÙÔ ÓÔ˘. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘ ÁÂ˘Ì¿ÙÈ˙· ÛÙÔÓ Ôχ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «MÂÏÙ¤ÌÈ», fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Ï¿ÛÌ·. EÓÙ‡ˆÛË ÌÔ˘ ¤Î·Ó ˆ˜ ÔÈ ı·ÌÒÓ˜, ·ÓÙ› Ó· ’Ó·È ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÔÏÙfi ÙÔ˘ «ÎÔ˘ÙÈÔ‡», ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ «NÙÈÛÎfi‚ÂÚÈ ÙÛ¿ÓÂÏ» ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÂÎÏËÎÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù·, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î¿ı ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·... EΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ fï˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÔ˘ ÛÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ™ÎÈ¿ıÔ ‹Ù·Ó Ë Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÛÙË MÔÓ‹ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ¶ÓÈÁ̤ÓË ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÛÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ §Â¯Ô˘ÓÈÔ‡, οو ·fi ÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙËÓ K·Ú·ÊÏ˘Ù˙·Ó¿Î·, Ë MÔÓ‹ Ù˘ B·ÁÁÂÏ›ÛÙÚ·˜ –fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜– Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÂÚ‚·ÙÈ΋ fi·ÛË. KÙ›ÛÙËΠÙÔ 1794 ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÌÔÓ·¯ÒÓ

ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ «KÔÏÏ˘‚¿‰ˆÓ». E‰Ò, ÙÔ 1807, ۯ‰ȿÛÙËÎÂ, ˘Ê¿ÓıËÎÂ, ¢ÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È ˘„ÒıËÎÂ Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ì ÙÔ Ï¢Îfi ÛÙ·˘Úfi ÛÙË Ì¤ÛË Û Á·Ï¿˙ÈÔ ÊfiÓÙÔ. ™ÙË ªÔÓ‹ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ ÂÎÏËÎÙÈο ÂÎı¤Ì·Ù·, ·ÙÚÈ·Ú¯Èο ÌÔÏ˘‚‰fi‚Ô˘Ï·, ÛÈÁ›ÏÏÈ· Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ¤ÓÙ˘· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ 17Ô˘, ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ AÁ. NÈÎfi‰ËÌÔ˘ ÙÔ˘ AÁÈÔÚ›ÙÔ˘, ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ K·˝ÚË Î·È ¿ÏψÓ. H MÔÓ‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂٷ͇ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚfiÙ˘Ô˘ ·ÌÂÏÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ «·Ï˘È·ÎÔ‡ Ô›ÓÔ˘», Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ l50 ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ. TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ IÂÚÔÌfiÓ·¯Ô AχÈÔ, ٤ٷÚÙÔ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ MÔÓ‹˜. O ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÚ·Û› ˆ˜ ‹Ù·Ó «Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó’ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ Ù·˜ χ·˜, ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È Ù· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘». MÈ· Î·È ‰ÂÓ ›Óˆ ·ÏÎÔfiÏ, ‚·Û›˙ÔÌ·È ÛÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Ô˘ Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ‰›ÎÈÔ Â›¯Â Ô «ÊÙˆ¯Ô‡Ï˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡»! KÏ›ӈ Ì ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ¤ı·ÓÂ Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. ŸÌÔÚÊ· ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ, οı ÁˆÓÈ¿ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ¢·ÈÌÔÓÈÎfi˜, ·ÁÁÂÏÈÎfi˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜. MÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÎÚ·˜ ÙÂÛÙ, ¤Ê˘Á· ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙËÓ ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ¯·ÚÒ, οو ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ϤÔÓ, fiÛ· Ì·ÁÈο ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

ZOPA: ¢∞¡∂I™Δ∂ Δ√ ™À¡A¡£ƒø¶√ TÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÁÔÚ¿. M·˙› Ì ÙÔ Â˘ÚÒ, ¤¯ÂÈ ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙÔ arbitrage (‰È·ÊÔÚ¿) ÙÈÌÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¶ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô˘Ï¿ÂÈ Î¿ı ÚÔ˚fiÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Û οı ·ÁÔÚ¿, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜. A˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÙÔ Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÎÚ›ÓȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÏÈ·ÓÔˆÏËÙÒÓ. A˘Ù‹ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿, ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂχıÂÚÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. M¤Û· ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ, Ë Zopa ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ p2p (person to person), fiÔ˘ ÙÔ ÂÌÔÚ¢fiÌÂÓÔ ·Á·ıfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰·Ó›ÛÂÈ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ spread (‰È·ÊÔÚ¿) ÌÂٷ͇ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. H Zopa ˘fiÛ¯ÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ fiˆ˜ οÓÂÈ Î¿ı ÙÚ¿Â˙·, ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÛ›˜ ÂÂÓ‰‡ÂÙ Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ, Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ΢ÓËÁ¿ ÙÔ˘˜ ηÎÔÏËÚˆÙ¤˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. E›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ù˘ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚ›· Ú›ÛÎÔ˘ (Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, Ê˘ÛÈο). ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô; ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ¿Â˙˜. MÔÚ› Ë Zopa ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ebay ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ; ¶Ôχ Èı·Ófi. AÏÏ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Zopa ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ Î·È ·Á·ıfi fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÚÒÙË ¿Ô„Ë. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÌÔÚ› Ë Zopa Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌË Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ™ÙÔÓ ·ÏÈfi ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· Ó· ‰·Ó›ÛÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù· Û οÔÈÔÓ ¤ÚÂ ӷ ÛÔ˘ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ú·ÎÙÈο. A˘Ùfi ÙÔ ÛÙڛ̈ÁÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰¿ÓÂÈ˙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ‹ıÂÏ ›Ûˆ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÊȯ٤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈfi ÛÔ˘ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ‰¿ÓÂÈ·, Ù· οÓÔ˘Ó

¤Ó· ·ÎÂÙ¿ÎÈ Î·È Ù· Ô˘Ï¿Ó Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. A˘Ùfi ÙÔ ÎÔÏ¿ÎÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÌڤϷ ÙˆÓ structured finance ηÈ, Ó·È, Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ «‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·». TÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿˜ ÂÛ‡ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· A, Ë ÙÚ¿Â˙· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ˆÏ‹ÛÂÈ Û οÔÈÔÓ B. ŒÙÛÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ›Ûˆ, ηıÒ˜ Ù· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ B. TÔ Ú›ÛÎÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È Ô B, ·ÏÏ¿ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ›Ûڷ͢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ A (‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·) Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. A˘Ùfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfi, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ηٿϷ‚·Ó ˆ˜ ηıÒ˜ ÙÔ Ú›ÛÎÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÛÙȘ ›‰È˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. K·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ÎÔ‡ÚÛ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È Ô B, ›ÙÂ Â›Ó·È Hedge Fund ›Ù ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·Ì›Ô, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ premium Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈϤÔÓ Ú›ÛÎÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. TÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Ë Zopa. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ Û οÔÈÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Û οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜), ÎÈ ·˘Ù‹ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. E›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÓÔÌ· Ë Zopa ı· ÂÈı˘Ì› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. AÏÏ¿ ηıÒ˜ Ù· ‰·ÓÂÈṲ̂ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Zopa, ÙÔ Î›ÓËÙÚfi Ù˘ Ó· Â›Ó·È Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. EÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· Û·˜ ›ۈ ÁÈ· ÙȘ ·Á·ı¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. AÏÏ¿ ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÔÚÚ˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÔÏϤ˜ «Â˘Î·Èڛ˜». H ȉ¤· ÙÔ˘ p2p ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ·Â˙›Ù˜, Ô‡Ù ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ù· Ú›Ûη ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÛ·Ï·‚Ô˘ÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î¤Ú‰Ë, Ì ÙÔ ıÂfiÚ·ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ (Î·È ÁÓÒÛˆÓ). K·È ·˘Ùfi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ fiÎÂÚ, fiÙ·Ó Î¿ÙÛÂȘ Û’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·È ‰ÂÓ ‚ÚÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚfiȉÔ, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· Â›Û·È ÂÛ‡. ● 24 - 30 MA´OY 2007 ATHENS VOICE 35


QUIZ H ÛÂ˙fiÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ¤Ì·ı˜ Ù›ÔÙ·;

ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ ηڷÊÏÔ¯·›Ù˘ Ì ÙËÓ Í·ÓıÈ¿ ·ÓÙ·‡ÁÂÈ· ‰È¤Ï˘Û ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÁÎÔÏfiÛÙ Î·È ‚Á‹Î ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ «ÌÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη» Ì ÙËÓ Mfi¯Ô˘Ì. ¶ÔÈÔ˜ ÚfiÏ·‚Â Î·È ÙÔÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ; A) H ·Ï‚·ÓÈ΋ ºÏ·ÌÔ˘ÚÙ¿ÚÈ B) H ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎË IÓ‚ÂÚÓ¤˜ °) H ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ M¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ

ºI§E, B§E¶EI™ M¶A§A; TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À 1. •ÂΛÓËÌ·-Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÁÈ· Ó¤Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÓÂÈÚ·, ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË Î·¯˘Ô„›·. T·ÌÂ›Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη; A) ¶¤ÙÚÔ˜ KfiÎηÏ˘ B) B·Û›Ï˘ °Î·ÁοÙÛ˘ °) °È¿ÓÓ˘ «T˙›ÁÎÂÚ» B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘

17. «EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘» (ÂΉ. O•Y), ÙÔ ·fiÏ˘Ù· Â›Î·ÈÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο Á‹‰· ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ¤Ó·Ó ÚÒËÓ «ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ» Ù˘ TÛ¤ÏÛÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ... A) ÿÚ‚ÈÓ O˘¤Ï˜ B) T˙ÔÓ KÈÓÁÎ °) NÈÎ XfiÚÓÌÈ

2. O Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ZÔÛ¤ ¶ÂÛ¤ÈÚÔ, ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ UEFA Ì ÙË ™fiÚÙÈÁÎ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ÙÔ 2005. Afi Ô‡ fï˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ÂÙÚÔ‰fiÏ·Ú·... A) ™¿Ï· M·Ï¤ÎÔ˘Ì - K·Ù¿Ú B) AÏ º·Ï¿ÊÂÏ - A›Á˘ÙÔ˜ °) AÏ ™·Ì¿Ì - Hӈ̤ӷ AÚ·‚Èο EÌÈÚ¿Ù· 3. •·ÓıÈ¿ ·ÙË̤ÏËÙË ÎÔÙÛ›‰·, ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ Mfiη T˙Ô‡ÓÈÔÚ˜, curator ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ÁÈ· Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô °ÎÈÁȤÚÌÔ ŸÁÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ÕÚË, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘... A) §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ B) OºH °) AÙÚfiÌËÙÔ˘ 4. OÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔÓ ÊÒÓ·˙·Ó «ÏÔÁÈÛÙ¿ÎÔ» ÏfiÁˆ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. OÈ «ÂÓˆÛ›Ù˜» ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙ·Ó ÁÈ·Ù› ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ 11¿‰· Î·È „‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. O NÙ¤Ì˘ ÙÔÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ (ηÈ) Û Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹. Afi ÔÈ· ÔÌ¿‰· ‹Úı ÛÙËÓ AEK Ô «¢ÔÓ» §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ™¤Ú· ºÂÚ¤Ú; A) Afi ÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ· B) Afi ÙËÓ KfiÚ‰Ô‚· °) Afi ÙËÓ M¤ÙȘ 5. O N¤ÚÈ K·ÛÙ›ÁÈÔ, ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ÂÎÛÙ·Û›·Û ÙÔ˘˜ Á·‡ÚÔ˘˜, η‚Ô‡Ú‰ÈÛ ÙËÓ E¶O ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ «ŒÏÏËÓ·» ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂıÓÈ΋ MÂÍÈÎÔ‡. H ÛÎÔ‡ÊÈ· ÙÔ˘, fï˜, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹... A) T˘ O˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ B) T˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ °) T˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜ 6. «™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiϘ ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÎÚ·Ù¿-

18. MÔÓ·¯È΋ ÂÛÙ›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. E›Ó·È Ô... A) AÛÙ¤Ú·˜ 2004 B) EıÓÈÎfi˜ AÛÙ¤Ú·˜ °) EÚ˘ıÚfi˜ AÛÙ¤Ú·˜ Ó ̤¯ÚÈ Ó· ÛÊ˘Úȯı› ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÓÙÈ». ¶ÔÈÔ˜ η٤¯ÂÈ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÊÚ¿Û˘-Û‡ÓԄ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; A) £ˆÌ¿˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ B) ™ˆÎÚ¿Ù˘ KfiÎηÏ˘ °) B›ÎÙˆÚ·˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 7. K·ÏÂ›Ù·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÚfiÌÔ˘ η٤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· fiÛÙÔ Ô˘ ÙÔÓ ‚¿˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜; A) O K‡ÚÔ˜ B·ÛÛ¿Ú·˜ B) O °ÈÒÚÁÔ˜ æ˘¯ÔÌ¿Ó˘ °) O M¿Î˘ °ÂÚÌ·Ó¿ÎÔ˜ 8. ¢‡Ô ÊÈÏfiÙÈ̘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ¤Ó· ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô ÁÎÔÏ. O ™¿ÓÙÔÚ TfiÚÁÎÂÏ ÙÔ˘ ¶AOK Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ÏÙ ·ÓÙÈÛÎfiÚÂÚ. ¶ÔÈ· ÔÌ¿‰· ʤÚÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·; A) H ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ B) O OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ TÔ‡Ì· °) O ¿ÛÔÓ‰Ô˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ ÕÚ˘ 9. O T˙›ÁÎÂÚ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ÎÏÂȉȿ Ù˘ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ¶AO. ™Â ÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ·›ÍÂÈ Ì¿Ï· Ô Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡, °È¿ÛÌÈÎÔ B¤ÏÈÙ˜;

36 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

A) AfiÏÏˆÓ AıËÓÒÓ B) OºH °) HÚ·ÎÏ‹˜ 10. EÎÔÌ‹-ÊÂÙ›¯ Ù˘ Ó¤·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ KÒÛÙ·˜ B·˚Ì¿Î˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ TÛ·Ô‡Û˘ οı ̤ڷ 22.00 - 00.00 ÛÙÔÓ Supersport FM. O Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘; A) Breakfast Club B) Fight Club °) Members Club 11. IÛÙÔÚÈ΋ ¤‰Ú· Ù˘ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˘ «‚˘ÛÛÈÓ› ı‡ÂÏÏ·˜» §¿ÚÈÛ·˜ Ì ϷÙÈÓÔÁÂÓ‹ ÚԤϢÛË ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· οıÂÙ·È «ÛÔ‡˙· Ù’ ·ÏÔÁ¿ÎÈ»... A) AÏ¿ÌÚ· B) AÏη˙¿Ú °) ™·ÁÚ¿‰· NÙ º·Ì›ÁÈ· 12. ™˘Á¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ·Ó Û·˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÒ, ·ÏÏ¿ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ë AEK ÚˆÙ¿ıÏËÌ·; A) 13, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó ÙÔÓ M¿Á‚ÈÙ˜ NÙÔ‡Û·Ó Î·È fi¯È «‚¿ÙÚ·¯Ô» B) 8, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì ÎfiÔ˘Ù˜ ÙÔÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ «NÙÔ˘-NÙÔ˘», NÙÔ˘Ì›ÙÚÔ˘ NÙÔ˘ÌÈÙÚ›Ô˘ °) 3, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔ‡· Ù˘ AEK ‹Ù·Ó Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·fi ÙÔÓ fiÛÈÔ NÙ¤ÌË NÈÎÔÏ·˝‰Ë, ÚfiÛ¯ˆÌÂÓ!

13. Afi ÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ N¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·È Î·Ù‚¿˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ «ÈÛÙÔÚÈÎfi» ÎÈ ∂˘Úˆ·›Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ê¤-˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô... A) “Pop Up”, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È B) “Coffee Avenue”, Ì ÊÚ·¤ Û ÔÙ‹ÚÈ-ÎÔ˘‚¿ °) «O °ÈÒÚÁÔ˜», ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¶Ï·Ù·È›˜ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ÂÓ‰Âο‰Â˜ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ 14. EÏÏ›„ÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ fiˆ˜ ¿ÓÙ· «¤Íˆ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ·» οı ̤ڷ ÛÙÔÓ «º›Ï·ıÏÔ». ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Û·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘... A) «O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÂ›Ô ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψӻ B) «K·ÊÂÓÂ›Ô ÙˆÓ ºÈÏ¿ıψӻ °) «™ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ χÎÔ˘» 15. M¤Û· ÛÙÔÓ ÔÏÙfi ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ¯Ô˘ÏÈÁÎ¿ÓˆÓ - ȉȈÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ºENTA°IN ‰›ÓÔ˘Ó È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜... A) AÙÚfiÌËÙÔ˘ B) AÈÁ¿Ïˆ °) IˆÓÈÎÔ‡ 16. º¿Ó˘ °Î¤Î·˜, Ë cult

19. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «¢ÔÌ¿˙Ô˜ cafe», ÎÏ·ÛÈÎfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi ÛÙ¤ÎÈ fiÔ˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙȘ ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡»; A) ™ÙËÓ Ï·Ù›· OÌÔÓÔ›·˜ B) ™ÙËÓ Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜ °) ™ÙËÓ Ï·Ù›· B¿ıË 20. O £Ô‰ˆÚ‹˜ Z·ÁÔÚ¿Î˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ «Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜». ™Â 12 ¯ÚfiÓÈ· fiÛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘; A) 120 B) 101 °) 69 21. ŒÚ¯ÂÙ·È Ì ÊfiÚ· ·fi ÙË B’ EıÓÈ΋ Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ófi‰Ô˘˜ Î·È Ôχ ¯Ú‹Ì·, ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙÔÓ NÙÔ‡Û·Ó M¿Á‚ÈÙ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ... A) AÛÙ¤Ú· TÚ›ÔÏ˘ B) ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· °) HÏ˘ÛÈ·Îfi ™ø™TE™ A¶ANTH™EI™: 1)A, 2)°, 3)°, 4)°, 5)A, 6)°, 7)B, 8)B, 9)B, 10)B, 11)B, 12)A, 13)°, 14)B, 15)A, 16)°, 17)B, 18)A, 19)B, 20)A, 21)A

∏ ∞¡∞¡∂øª∂¡∏ ∂£¡π∫∏... ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏™

¶√ƒπ™ª∞ ∞M¶A§O™ (0-7 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ). TfiÚÁÎÂÏ - ¶ÂÛ¤ÈÚÔ - æ˘¯ÔÌ¿Ó˘, ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; ™È¯·›ÓÂÛ·È ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙˆÓ «·ÌfiÚÊˆÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÔÁڿʈӻ, Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ÛÔ˘ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÌÔÚ¢ı› Ì ÙËÓ Ô·‰È΋ „‡¯ˆÛË, ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÁηÏÂÚ› Î·È fi¯È Û Ú¿ÛÈÓÔ ÊfiÓÙÔ. TÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ì·Ó¿Ï, ÌÚÔ˘Ù¿Ï Î·È ÛÔ˘ ÚÔηÏ› ·ÓÈÎÔ‚¿Ï... XOM¶I™TA™ (8-14 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ). T· ·ıÏËÙÈο Â›Ó·È Ìfi‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· Ï·ÙÚ‡ÂȘ ÙÔÓ ultra pop °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ ¯·‚·Ï¤ ÙÔ˘ Fight Club, Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿˜ Û ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì¿Ï· ÎÈ ÂıÓÈÎÈÛÌfi, Ó· ·ÔÛÙËı›˙ÂȘ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÙÔ˘ º¿ÓË °Î¤Î· ÛÙËÓ MÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη. AÏÏ¿, ÌÂٷ͇ Ì·˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÎÏfiÙÛËÛ˜ ÙÔ ÙfiÈ ÈÙÛÈÚÈο˜ Î·È fiÛÔ Ó· ’Ó·È ÚÔÙÈÌ¿˜ ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ΢ÚȷοÙÈÎÔ Î·Ê¤ ·fi ÙÔ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙÔ «EÏ ¶¿ÛÔ». KO§§HMENO™ (15 - «¿ÚÈÛÙ·» 21 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ). TÔ Úˆ›, ÚÈÓ ·˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÙÛÂοÚÂȘ Ù· ·ıÏËÙÈο ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÛÙÔ sport24.gr. ™ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜, Û˘Óԉ›· ÊÚ·¤, ‰È·‚¿˙ÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ «¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹». K¿ÓÂȘ ÛÙÔÓ ¢ÔÌ¿˙Ô Î·È ÙÔÓ «°ÈÒÚÁÔ» ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙, ÂÓÒ ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ Û ͤÚÔ˘Ó Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÁÈ·Ù› «‰È·‚¿˙ÂȘ» ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÎÈ ·fi ÙÔÓ £ˆÌ·˝‰Ë Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ›˜ ÙÔÓ ™ˆÙËÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÁÓÒÛˆÓ. ŸÌˆ˜, Ê›ÏÂ, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ¿˜ Î·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·Ó ʤÚıËΠۈÛÙ¿ Ô KfiÎηÏ˘ ÛÙÔÓ «P›ÌÔ»... ∞


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 37


¶√§∏

T˘ BA§Y™ BA´MAKH

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ opening ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ. K·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â¤Ó‰˘Û˘ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚ› 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ life style Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ gadgets: ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ‚È‚Ï›· Î·È Ù·ÈÁÒÓ. OÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁ̤ӛ˜. £· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ó˜, Ì ÔÏfiۈ̷ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Î·È Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, Ù· ÍÂÓfiÁψۉȷÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Î·È ·Ú·ÛÙ¿Û· Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÈΘ, ÙÔ design Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙ‰˜ Ì ÂÛÛÔ‡˜, ÊÔ˘ÚÔ‡ÛÈ· Î·È ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù·. ÎÙÔÓÈ΋. £· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ οÔÈ·, ȉȷ›Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û‚·ÛÙ› ÙÂÚÔ˘ ÛÙÈÏ Î·È ‡ÊÔ˘˜ events, Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó fifiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ ÙÔ Ï˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÎÙ›ÚÈÔ ÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·fi ÙÔ Y¶¶O. ™Ùfi™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηʤ ¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ 40 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, fiÔ˘ ı· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÈÂÈ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÌÈ· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Public ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·Ê¤ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ Δ‡Ô, ÂÓÒ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·ÊÔÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ê¤ Ú¿˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. 100 Ù.Ì., Ô˘ ı· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ÛÓ·Î: Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ¯ÒÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹, ÒÛÙ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÏÂÈÌÔÚ› ÂΛ Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ‹ Ó· ÙÔ˘ÚÁÈο, ÂÓÒ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› ·fiÏ˘Ù· Î·È ı· ·Ó·‰Âȯı›. EÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒINFO: ÙËÌ· Public, Ô˘ · Î·Ù¿Û TÔ ÔÏ˘ ÛÂÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ Â›Ó·È ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ¤ÙÛÈ ÚÔ˘˜ οı ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏfiÛˆÌÔ˘˜ ‹ Á , ˘Ú 07 ı· ÏÂÈÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 20 ·È Î ›Ô ÒÛÙ ӷ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÌ·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˘˜ ȈÓÈÎÔ‡˜ ΛÔÓ˜ Î·È ÙÔ Á‡˜ Ù· · ˘ ›‰ Â Û Ï ˘ ÙÔ Ù Ù˘ ·Ï ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Á› ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· „ÈÓÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙˆÓ ÔÚÔÊÒÓ, ÂÓÒ ‰È·ÙËı· Â›Ó·È Ï¤ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˜ ÙËÓ Ô‚ Τ fiˆ˜ Ú ˜ 8-10.000 ÂÈÛ ÛÙ‹Ì·Ù· ¯·˙‡ÂȘ. ∞ Ú‹ıËÎÂ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ Ù· · ÙÔ Î Û ÔÏ˘ Úˆ

GOING PUBLIC AÓ·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ̋Ó˜ ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·ÌÏfi ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ¶¿ÏÏË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·’ fiÔ˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. TÔ Ì¿ı·ÌÂ! •ÂÓ·ÁËı‹Î·Ì ÚÒÙÔÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 1911, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÔ›ÁÂÈ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public. MÂÛË̤ÚÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‚Ô˘›˙ÂÈ Î·È ·Ó·‰Â‡ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ˙¤ÛÙË. ™ÙË ÁˆÓ›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ ÂÚÓ¿ˆ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ, ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ¿Óˆ Û ۈϋÓ˜, ÙÛÈ̤ÓÙ· Î·È Ì¿˙· (ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ϤÔÓ, Ì·Ì¿˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜, ‚ϤÂÙÂ...). ¶›Ûˆ ·fi Ù· Ù·ÌÏfi Î·È Ù· ·Ófi, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜, ÙÔ opening ÚԂϤÂÙ·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙÔ... ηÌÔ˘ÊÏ¿˙, ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ¶¿ÏÏË ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ·Ó‚·›Óˆ, ¿ÓÙ· Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜. Ÿˆ˜ ı· Ì¿ıˆ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÚÈ·

38 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ηıÒ˜ ÂΛ ›¯·Ó ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· Î·È Ì·Á·˙È¿. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Â›¯Â ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ Z·‚ÔÚ›ÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· Î·È ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. KÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1911 ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ MÂÙ·Í¿, Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ‡ÛÙÂÚÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÙÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È È‰ÈfiÌÔÚʘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÒÛÙ˜ ÙÔ˘ – Ô˘ ı· ÌÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ, ı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ fiÙÈ ·fi ÂΛ ¤¯Ô˘Ó ÂÎʈÓËı› ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯Ë-

Á‡ Ë ÙÔÓ ‡Ô ·ÎfiÌ ÏÔ, ·fi ›ÎË, Ë̤ڷ! ¢ ‡Ó ‹‰Ë ÛÙÔÓ Bfi £ÂÛ/Ó ÙË Ô Û Á È Ú ˘ η Ô 06, ÏÂÈÙ 05, Ì ÈÔ ÙÔ˘ 20 ¢ÂÎ¤Ì‚Ú NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 20 fi 1.200 · Ó ÙÔ Óˆ fi ¿   · Ó ÈÌfiÙËÙ· ÂÈÛ΄ 00 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË .0 ·. ȯ Î·È 2 ÙÔ ›Û ÓÙ Ë̤ڷ, ·


∫∞¶√À ¶∏°∞ ∫∞Δπ ∂π¢∞

H T. T™∞¡∞∫§I¢√À ∫∞π √ M. ¢E§Δ∞ ™Δ∏ Pøª∞´∫H A°√ƒA H E. P∂ª¶√YΔ™π∫∞ ∫∞π ∏ E. ¶∞™¶∞§A ™Δ√ ¢∏ª. £E∞Δƒ√ ¶∂πƒ∞πA

¶ÚÒÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ AÙÙÈ΋˜

¶O§H ¢IKH MA™... T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

...ŸÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È. T· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙڷοÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ÁˆÓ›Â˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. «MÂ

Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, Û·˜ ¿ÙËÛ·» - «ø, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÌfiÏȘ ʇÁ·ÌÂ, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ Û·˜» .... Ÿˆ˜ ¯Ù˜, Ô˘ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ¢. AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÍÂÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÁÎÔÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ˙ÔÁÎÏ¤Ú Ù˘ Magic Happens Pro ·Ó‚Ôη٤‚·ÈÓ·Ó Ì ÊfiÚ· ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· AÙÙÈ΋˜.

TÔ crash test Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ “15-15, Surprise Yourself in Athens”, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ fiÏË ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. K·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ. M ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË «TÔ AÈÁ·›Ô Ù˘ AÙÙÈ΋˜» Ó· Ì·˜ ÚÔηÏ› 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ì ·fi Ù· ›‰È· ÛËÌ›· (ÂÚ›ÊÚ·ÍË Z·›ԢB·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È ÂÚ›ÊÚ·ÍË §È̤ӷ ¶ÂÈÚ·È¿) ÙËÓ «¿ÏÏË» AÙÙÈ΋, Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô. T· group Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· (Human Touch, Happy Dog Project, KÚÔ˘ÛÙÔÌ¿ÓÈ·, Drumvoice Î.Ï.) ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÛÙÈο ÙÔ›·, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, ¶Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, £ËÛÂ›Ô (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi), ¶. º¿ÏËÚÔ ÛÙÔÓ ºÏÔ›Û‚Ô, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·-

Ù· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤·: Trantalidis Global Vision feat. Nick Lyras, Yannis Papanastasiou Î·È Afi‰Ú·ÛË. OÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÛÙȘ 19.00 Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ video ·fi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Athens Video Art Festival ÛÙȘ 21.30. OÈ ÊÚ¤ÛΘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “Food Culture” Î·È ı¤Ì· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ TÚ›ÙË 29/5, 19.00-21.00 Î·È ÛÙȘ 30/5 ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÒÚ·. TËÓ ›‰È· Ôχ «ÏÔ‡ÛÈ·» Û ÂΉËÏÒÛÂȘ TÚ›ÙË, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ live ÙˆÓ Nukleus (ÚˆÙÔÔÚȷ΋ nu jazz) ÛÙË ™ÎÔ˘Ê¿, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁ. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, ÛÙȘ 19.00. TËÓ ÂÔ̤ÓË TÂÙ¿ÚÙË 30/5 ÛÙȘ 21.00, ÂÚÈ̤ӈ-ÂȘ-Ô˘Ì Ò˜ Î·È Ò˜ ÙË Û˘Ó·˘Ïȷ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Mȯ¿ÏË ¢. Î·È T¿ÓÈ·˜ TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ÛÙË PˆÌ·˚΋ AÁÔÚ¿. º·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ô›ËÛË; T¤ÏÂÈÔ! T· ˆÚ·›· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ event. TËÓ ¶¤ÌÙË 31/5 Ë E˘·Óı›· PÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È Ë ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙȘ 21.00. OÈ Magic Happens Pro ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Û·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi, Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ÂΛ, ·fiÁÂ˘Ì· ‹ Úˆ›. NÔÌ›˙ˆ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ –Û›ÁÔ˘Ú·– ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ K˘Úȷ΋˜ 27/5 ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi EıÓÈÎfi K‹Ô, ÛÙȘ 11.00. E›·ÌÂ. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ›ӷÈ... Ì’ ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ ‰˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·. T· ͷӷϤÌ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. * TÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ www.athensattica.gr ∞ 24 - 30 MA´OY 2007 ATHENS VOICE 39


LOOKmag ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ

ντύνει στολίζει σχολιάζει

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΔΕΣ/ΩΡΑ 1. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ‚Ô˘Ó·Ï¿ÎÈ· ·fi ¯ÒÌ· 500 2. ΔÚ¤ÍÈÌÔ Á‡Úˆ Á‡Úˆ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ 350 3. æ¿ÍÈÌÔ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ̤۷ Û ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÈ 300 4. ¶·Ú¿ÙÔÏÌÔ˜ Ù˙fiÁÔ˜ 250 5. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¿ıÔ˘˜ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÍÂÊٛϷ 225 6. ºÏÈ¿ÚÈÛÌ· (¯¿ÛÈÌÔ „˘¯Ú·ÈÌ›·˜) 225 7. ΔfiÏÌË ÛÙË Ï‹„Ë ÛÔ‚·Ú‹˜ ·fiÊ·Û˘ 200 8. ™ÈÓÈ¿ÚÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ (Ù˙¿Ì· ÎfiÔ˜) 175 9. ¶ÚfiÎÏËÛË Ì·ÏÏÈÔÙÚ·‚‹ÁÌ·ÙÔ˜ Û ·Ú¤·, Ì ÛÔÚ¿ „¢‰ÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ 150 10. ÃÙ‡ËÌ· ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Û ÙÔ›¯Ô (headbanging) 150 11. ™Î·Úʿψ̷ ÙÔ›¯Ô˘ 150 12. ∂Í¿ÛÎËÛË ÌÓ‹Ì˘ 125 13. •ÂÚÔΤʷÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ 100 14. ∫ˆÏÔ‚¿ÚÂÌ·, ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ 100

AYTO TO MHNA: Η δίαιτα του δημόσιου εξευτελισμού και άλλες...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΔΕΣ/ΩΡΑ 15. ∂ÈfiÏ·È· ηٿÏËÍË ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· 100 16. ªÈÛfiÏÔÁ· 75 17. Δ¤Óو̷ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ›Ûˆ, Ì Û¿ÛÈÌÔ Ì¤Û˘ (ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ) 75 18. ΔÚ¿‚ËÁÌ· Ì·ÏÏÈÒÓ 75 19. ™ÙÚÔÊ‹ ·ÚÂÈ¿˜ (ÌÂÙ¿ ·fi ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ) 75 20. æ¿ÚÂÌ· ÎÔÏÈ̤ÓÙˆÓ 50 21. ∫¿Úʈ̷ Úfiη˜ 50 22. ƒ›ÍÈÌÔ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û ÙÚ·‡Ì· 50 23. ŒÓ‰ÂÈÍË Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡Ó˘ 50 24. ™‡ÚÛÈÌÔ ·fi ηӷ¤ Û ηӷ¤ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Û·˜) 50-300 25. ¶¤Ù·ÁÌ· η˘Ù‹˜ ·Ù¿Ù·˜ Û ‰ÈÏ·Ófi Û·˜ 25 26. ¢ËÌfiÛÈ· ¤·ÚÛË, ÊÈÁÔ‡Ú· Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ 25 27. πÛÔÚÚÔ›· ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ 23 28. Δ·ÎÙÔÔ›ËÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÂ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̤ڷ˜ 12

* Τα στοιχεία είναι επίσημες μετρήσεις του Βιομηχανικού Ινστιτούτου του Κολόμπο, στο Οχάιο της Αμερικής, και δημοσιεύονται στο βιβλίο “The Book of Lists” των David Wallechinsky & Amy Wallace, εκδ. Canongate

K Y K ΛΟ Φ Ο Ρ Ε Ι Π Α Ν ΤΟΥ Τ Ω ΡΑ ! Το

40 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

γ υ ν α ι κ ε ί ο

π ε ρ ι ο δ ι κ ό

τ n ς

Α t h e n s

V o i c e


∞£∏¡∞

24 - 30 MA´OY 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 169 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

Cashback

Tπ ∫√πΔA™; TÈ ı· ÎÔ›Ù·˙˜, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ; ¶Èı·Ófiٷٷ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ™ÔÓ ŒÏȘ, ÎÈ ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›·. AÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÙ ÈÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ÂÚÈÔ‰Èο, ÁÈ· Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ìfi‰·˜ Î·È ‰È·Û‹ÌˆÓ ÛÙË BÚÂÙ·Ó›·. AÓ ‚ϤÂÙ mad tv, ı· ¤¯ÂÙ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· credits ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ video clip. AÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ı· ¤¯ÂÙ ˙ËϤ„ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔÙ ÙÔ˘. AÓ Â›ÛÙ ÛÈÓÂÊ›Ï, ı· ı˘Ì¿ÛÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· ŸÛÎ·Ú ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó ÙÔ “Cashback”, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ηÙfiÚıˆÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·fi Ù· ÊÈÏÌ¿ÎÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· η٤‚·ÛÌ· ÛÙÔ itunes, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ ÙËÓ È‰¤· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘, ¤Ó· Ó·Úfi Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙ· Sainsburys Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‡·ÚÍË. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿... - °. KPA™™AKO¶OY§O™ Info: H Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31/5.

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 41


ÂÈÏÔÁ¤˜ TA™O™ BPETTO™

Δ∂á∏ TA™O™ BPETTO™ AÁfiÚÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙˆÓ ÛÙÚÈÙÈÙ˙¿‰ÈÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏ·Ì˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ strip show ÙÔ˘˜. H ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û ̛· Ï‹ÚË ¤ÎıÂÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ BÚÂÙÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú¢ӷ˜. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔıfiÓ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÂÈ live strip show ÛÙÔ Club Tessera, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 117, °Î¿˙È, 210 3423.198. ™ÙȘ 31/5, 23.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 42 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

VIDEODANCE TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ̤۷ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi. ¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Panorama” ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ZimmerFrei ÛÙȘ 25/5, 23.00, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ 3D Videodance “Downlove” ÙˆÓ E. §·Ûηڛ‰Ë Î·È M. ™. HÏÈ¿ÎË, Ì ÙÔ˘˜ A. ™ÂÚ‚ÂÙ¿ÏË Î·È §. ™·Îο Î·È Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B. ÛÙȘ 24/5, 21.00. KÈÓ/ÊÔ˜ ÕÛÙÚÔÓ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 37. M¤¯ÚÈ 25/5.

¶PO™OXH, ZøA! ¢ÂηÂÓÓÈ¿ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì· Ù· ˙Ò· Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. H ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË WWF EÏÏ¿˜ Î·È ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ K. B·Ï·ˆÚ›ÙË, Z. °·ÌÈÂÚ¿ÎË, A. BÂÚ‚¤ÙË, X. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜, Î.¿. Cats and marbles, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942. EÁη›ÓÈ·: 24/5, ÛÙȘ 19.30. M¤¯ÚÈ 30/6.

EK£E™H GRAFFITI ŒÚÁ· Ó¤ˆÓ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ó¤ˆÓ, AP™I™. T· graffiti ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ú¯Èο ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó Â› ÙfiÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 25/5, 21.00, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ˘˜ Lolek

Î·È Mary and the Boy. AÓÔȯً AÁÔÚ¿ Ù˘ K˘„¤Ï˘, º. N¤ÁÚË 42, K·ı. 18.30-22.00. M¤¯ÚÈ 28/5.

JAZZ BY GUY LE QUERREC O ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ οÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ jazz. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ –ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ·, ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÛÙȘ Úfi‚˜ Î·È Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜– ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù˙·˙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ·Á·Ë̤ӷ. TËÓ ¤ÎıÂÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Apeiron Photos Î·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë Super Premium Vodka Level. T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548. EÁη›ÓÈ·: 24/5, 21.00. M¤¯ÚÈ 10/6.


O JEAN COCTEAU KAI H E§§A¢A ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ÔÈËÙ‹, Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. H ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ Cocteau ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Pablo Picasso, ÙÔÓ Paul Nadar, ÙÔÓ Man Ray Î.¿. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘, 210 3453.113. M¤¯ÚÈ 29/7.

VALIA & NIKIFOROS H ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ “Peace of mind” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ character design and art project Ì·˙›. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ·, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ù· animation Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ¤Ó· ·ıÒÔ Î·È ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì¤ÛˆÓ Î·È Ù¤¯Ó˘. A™TPO§ABO™ artlife, HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200. M¤¯ÚÈ 12/6.

BPABEIO ¢E™TE 2007 AÔÓ¤ÌÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· Ó¤Ô ŒÏÏËÓ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. º¤ÙÔ˜ ÔÈ 6 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ §. AÏ·‚¿ÓÔ˘, N. AÚ‚·Ó›ÙË, °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, E. K·ÌÌ¿, ™. º·ÙÔ‡ÚÔ˘, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. H ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙȘ 25/5, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ı· ÙÔÓ Ì¿ıÂȘ ÛÙȘ 24/9. H ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÏÔÁ‹˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ N. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, K. BÂÏÒÓË, X. ¢·˘›‰, ¢. Z¢ÎÈÏ‹, E. K·Ú·Ì¿ Î·È M. ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·. ¢E™TE, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490. EÁη›ÓÈ·: 24/5, 20.00. M¤¯ÚÈ 3/11.

°IA THN KY¶PO ¢Âη٤ÛÛÂÚȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È K‡ÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ K‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ‰Ú¿ÛÂȘ, video-ÚÔ‚ÔϤ˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÙÔ›¯È˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÁÏ˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô ™. Z¤Ú‚·˜, Ô ¶. ™È¿ÁÎÚ˘, Ô °. K·˙¿˙˘, Ô ™. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î.¿. ™›ÙÈ Ù˘ K‡-

¶A°KO™MIA HMEPA E•AºANI™MENøN ¶AI¢IøN M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÙÔ «X·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ashley & Holmes Athens Î·È ÙË Le Spot Productions ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì›· ÂΉ‹ÏˆÛË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Amber Alert, ÙÔ EıÓÈÎfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ¿ÏϘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 5.000 ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· «ÌË Ì ÏËÛÌfiÓÂÈ» Î·È ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ì 5.000 Ì·ÏfiÓÈ·. ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÛÙȘ 25/5, 11.00.

¢IAKO¶E™ KAI E£E§ONTI™MO™ M¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Â›Û·È 18-25 ¯ÚÔÓÒÓ, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÔÒÓ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· EÏÏËÓÈο T·¯˘‰ÚÔÌ›· Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. A˘Ù¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ηχ„Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ (A¯·ÚÓÒÓ 417), ÛÙ›ÏÂ Ê·Í (210 2599.405, 210 2599.435) ‹ mail ÛÙÔ diakopes2007@neagenia.gr. M¤¯ÚÈ 25/5.

μπμ§π√ ¢HMIOYP°IKH °PAºH Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ë EÓˆÙÈ΋ ¶ÔÚ›· ™˘ÁÁڷʤˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ N›ÎÔ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË. ™Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ› ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔÓ K‹Ô ÙˆÓ MÔ˘ÛÒÓ Î·È ÛÙËÓ KÈÓ¤Ù·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜, ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10/6 ÛÙÔ 210 3800.913. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë E.¶.O.™ ÛÙÔÓ N. K·˙·ÓÙ˙¿ÎË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. Koyote Collectiva Club, E˘Ù˘¯›·˜ 12-14. ™ÙȘ 30/5, 20.30.

T∂ΔÕƒΔ∏ 30/5, 20.00 ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢. TÛ¿ÙÛÔ Ë ÙÚÈÏÔÁ›· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ÂÈη-

ÛÙÈÎÔ‡ Vassiliki Ì ٛÙÏÔ «¶ÂÚ› ¶ÔÏÏÒÓ»: «¶ÂÚ› ¤ÚˆÙÔ˜ /ÂÚ› ·Á¿˘», «¶ÂÚ› ·ÓÙÔ¯‹˜», «¶ÂÚ› ™Ù·˘ÚÔ‡» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË). H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ AıËÓ·˝˜,

T∂ΔÕƒΔ∏ 30/5, 12.00. TÔ ‚È‚Ï›Ô «H T¤¯ÓË Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ» (ÂΉ. AI°OKEPø™) ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, T˙ÂÚÂÌ¿È KfiÌÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ AÓÙÒÓ˘ KfiÎÎÈÓÔ˜ Î·È Mȯ·‹Ï M·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, Ë ËıÔÔÈfi˜ ¢‹ÌËÙÚ· X·ÙÔ‡Ë Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ M·ÚÈÙ›Ó· ¶¿ÛÛ·ÚË. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ì ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Û¯ÔÏÒÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & KÔÚ·‹

¶√§∏ H ¶O§H MOY ME ¶O¢H§ATO 8 ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û 13 fiÏÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÛÔ˘, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙË ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤۷ ·fi ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. TÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ £ËÛ›Ô, ÛÙÔ ·ÁοÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ H™A¶, Î·È ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋, 10.00-15.00. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿Ú ÙËϤʈÓÔ ÙËÓ ·ÓÔȯً °Ú·ÌÌ‹ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 801 11 91.900 ‹ Ì˜ ÛÙÔ www.poli-podilato.gr

™À∑∏Δ∏™∏-¢π∞§∂•∏ ¢PA™H KAI ¶O§H TÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÈηÛÙÈÎÔ› Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË: Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÛÙÈο ÎÂÓ¿ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. A˘Ùfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÊ‹ÌÂÚ˘ ηÙÔ›ÎËÛ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ fiÏË Î·È Û¯ÂÙÈο Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ AÛÙÈÎfi KÂÓfi, OÌ¿‰· 49, Locus Athens, ¢›ÎÙ˘Ô NÔÌ·‰È΋ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Reconstruction, KÂÓfi ¢›ÎÙ˘Ô, ÔÈ Î·ÏÏÈ-

Ù¤¯Ó˜ Z. •·ÁÔÚ¿Ù˘, °. ™·ÁÚ‹ Î.¿. TË Û˘˙‹ÙËÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Akto, KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 5230.130. ™ÙȘ 29/5, 17.00 - 21.00.

ª√À™π∫∏ PLAY IT AGAIN, THIN LIZZY 21 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜, Phil Lynott, Ù· ·ÁfiÚÈ· ·fi ÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· ¤ÁÈÓ·Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ hard rock ÁÎÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ. O ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ S. Gorham Ì·˙› Ì ÙÔÓ J. Sykes (ÎÈı¿Ú·ÊˆÓ‹), ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ T. Aldridge Î·È ÙÔÓ Ì·Û›ÛÙ· M. Mendoza ı· ͷӷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Ù· ÚÈÊ ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiˆ˜ Ù· “Boys are back in Town”, “Don’t Believe a Word”, “Emerald”, “Jailbreak”, Ì·˙› Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ “Whiskey in the Jar”. H Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘˜ (2004) Ì ÙÔ˘˜ Deep Purple Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¤ÚÛÈ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÓ¤ ÛÙË M. BÚÂÙ·Ó›· – Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 20 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Phil Lynott. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi MÂÙÚfi/H™A¶ AÙÙÈ΋, 210 8596.700. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticketshop 210 2005.050, Ticket House 210 3608.366, Ticket Point 210 3840.020, Metropolis 210 3808.549, www.ticketshop.gr. ™ÙȘ 30/5. K·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (Y‰ÚfiÁÂÈÔ˜, §. 26˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 33) ÛÙȘ 31/5.

A¶OXAIPETI™THPIO ¶APTI TOY RODEO Rock’n’roll ‰È‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜. K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi adieu, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜, §¿Î˘ ¶··‰ÔÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ Î·È ZˆÚ˙ ¶ÈÏ·Ï›, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÕÛÛÔÈ ÙÔ˘ K·Ú¿ÙÂ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ K˘ÚÈ¿ÎÔ ¢·Ú›‚·, N›ÎÔ EÊÂÓÙ¿ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÔχÙÈÌÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. Rodeo, X¤˘‰ÂÓ 34, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ™ÙȘ 25 & 26/5.

COCA - COLA SOUNDWAVE ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· live οو ·fi ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Coca Cola. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 43

ÚÔ˘, HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3641.217. M¤¯ÚÈ 25/5.

∫√π¡ø¡π∞


ÂÈÏÔÁ¤˜

O JEAN COCTEAU KAI H E§§A¢A

∂§∂À£∂ƒ√π ¶√§π√ƒ∫∏ª∂¡√π, ºøΔ√: ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√™

A™Δƒ√§∞μ√™

Ã∞ƒΔπ¡∂™ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ 2007

™À¡ ∫∞Δπ: ∏ ™Ã∂™∏ ™∞™ ¶ƒ√ø£∂πΔ∞π

ÙÈÌË̤ÓË Û·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎË Y‰ÚfiÁÂÈÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ Come Home (·fi ™¤ÚÚ˜, ÌÂٷ͇ rock Î·È funk), ÔÈ Five Star Hotel (ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ M¤ÚÌÈÁ¯·Ì Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘... ÂÏÏËÓÈ΋˜ Britpop) Î·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Soundwave, Jenix, Â›Û˘ Û pop ‡ÊÔ˜. Y„ËÏÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ Bmovies, Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ú·‰È¿. Y‰ÚÔÁÂÈÔ˜ Club, 26˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 33, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 516.515, ¶¤ÌÙË 24/5, 21.30, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

£∂∞Δƒ√ ROBERT WILSON ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ 4 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. H ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË “In the Blink of the Eye - H ŒÎÛÙ·ÛË Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜” ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÛÔ‡ÊÈ ‰·ÛοÏÔ˘ T˙ÂÏ·ÏÔ˘ÓÙ›Ó PÔ˘Ì› Î·È ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ‰ÂÚ‚›Ûˉ˜, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. TË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘44 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ TÔ‡ÚÎÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ KÔ˘ÓÙÛ› EÚÁÎÔ˘Ó¤Ú. ¶·ÏÏ¿˜, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5,

ÎË Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ °Î·ÌÚȤϷ NfiÈÌ·Ó Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™È¿ÊÎÔ˘. PˆÌ·˚΋ AÁÔÚ¿, A¤ÚË-

Citylink, 210 3213.100. Afi 28 ˆ˜ 31/5.

‰Â˜, ¶Ï¿Î·, 210 3466.410. ™ÙȘ 26/5, 21.30, ú 25.

H ™XE™H ™A™ ¶POø£EITAI ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ¿ÌÂÛË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ Î·È ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. AÓ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «™˘Ó οÙÈ» Ì ӤԢ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ‰È·Û΢‹ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. TÔ Î›ÌÂÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Z·Ê›Ú˘ B¿Ï‚˘ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô AϤͷӉÚÔ˜ P·ÁÎÔ‡Û˘ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ X·˚οÏ˘. M¤ÏÈ, ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210

H ¶INAKO£HKH TøN H§I£IøN - PRAKSIS H Praksis Â›Ó·È ÌÈ· MKO Ô˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰‡Ô ÔÏ˘˚·ÙÚ›· Ù˘ Û Aı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘ÏÔÔÈ› ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È È·ÙÚÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. H ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «E› ™ÎËÓ‹˜» Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ EϤÓ˘ NÈÎÔϤÙÙÔ˘. ™ÙȘ 29 Î·È 31/5 ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ TÛÈÊfiÚÔ˘ «H ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙˆÓ ËÏÈı›ˆÓ» Î·È ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. H ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ fiÛÔ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÎÈ Â˘ÁÂÓÈ΋... ¶Ô-

Ì ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· 210 5205.200 Î·È info@praksis.gr)

º∂™Δπμ∞§

8223.160. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 18.00 & 21.30.

E§EY£EPOI ¶O§IOPKHMENOI Work in progress ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ T۷ΛÚË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “Omicron 2” ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ AÁÔÚ¿˜. TÔ ÛÎËÓÈÎfi-ÁÏ˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· B·ÚÒÙÛÔ˘, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· AÓ‰ÚÈÙÛ¿-

Ï˘¯ÒÚÔ˜ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘, TÈÌÔÎÚ¤ÔÓÙÔ˜ 6A, ÕÁ. ™ÒÛÙ˘, TÚ›ÙË 29 & ¶¤ÌÙË 31/5, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (ÌfiÓÔ

™INEMA, £EATPO, PA¢IOºøNO AοıÂÎÙÔ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï-ÁÈÁ¿ÓÙÈ·˜-ÙÛ¤˘ ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔFilmcenter (24-30/5). ™¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ J. L. Godard Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ (‚Ï. ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ·Ú·Î¿Ùˆ). TȘ ›‰È˜ ̤Ú˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ECM (Edition of Contemporary Music), Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi 7 ÛËÌ›· ·ÙÔÌÈ΋˜ ·ÎÚfi·Û˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı· ÛÙËı› ÛÙÔ Bios, ÙËÓ ¶¤Ì. 31/5 Î·È ÙËÓ ¶·Ú. 1/6. OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 20ÏÂÙ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

10 ¶PA°MATA

(¶OY M¶OPEI NA MHN •EPEI™)

°IA TOY™ OMD TÔ˘ °. ¢HMHTPAKO¶OY§OY Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ ÙˆÓ ÂÚÙ˙È·ÓÒÓ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ (¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË, ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, M›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ Î.¿.). ŸÏ· ·˘Ù¿ ·fi ÙȘ 19.00 ˆ˜ ÙȘ 3.00. MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, 210 3243.306, 210 3252.998, www.mikropolytexneio.gr

XAPTINE™ ™YNANTH™EI™ 2007/ OBJECTIF BANDE DESINÉE 2007 ¢ÚÔÛÂÚ‹ Î·È Ó·ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 5 ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘. E‰Ò ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÎfiÌÈΘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi N¤ˆÓ T·Ï¤ÓÙˆÓ Î·È N¤ˆÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ «9» Ù˘ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ AKTO), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï comics Ù˘ AÓÁÎÔ˘Ï¤Ì. M¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘, 10.00-20.00, ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AıËÓÒÓ, ™›Ó· 31, 210 3398.647. Afi 2 ˆ˜ 15 IÔ˘Ï›Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ MÂÁ¿ÏÔ AÚÛÂÓ¿ÏÈ ÛÙ· X·ÓÈ¿.

48 HOUR PARTY PEOPLE TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «K·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. K·È ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘ ·›˙ÂÈ ¿ÚÙÈ ·ÓÙÔ‡, ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ (Firewakeup, Monika,

Abbie Gale, ÔÌ¿‰· ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ B·Û. B·ÛÈÏ¿ÙÔ˘, ‰È¿ÊÔÚ· ÊÔÈÙËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÈ· ¤ÎÏËÍË ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú·), ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ (·ÔÓÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ P¤ÓÔ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë), ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ trivial, ÎfiÌÈΘ, ·˙¿ÚÈ ¿¯ÚËÛÙˆÓ-¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. AÓ ÚÔÏ¿‚ÂȘ Î·È Ù· ‰ÂȘ fiÏ·, Â›Û·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜... ºÈ-

1. K·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï (‚Ï. Î·È Beatles, Teardrop Explodes, Echo & The Bunnymen, Frankie Goes To Hollywood, The La’s, Half Man Half Biscuit, The Boo Radleys, The Lightning Seeds Î·È The Coral).

2. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™ÂÙ. ’81 ˆ˜ ºÂ‚Ú. ’82 ›¯·Ó 5 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· tÔp hits ÛÙË BÚÂÙ·Ó›·, ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘.

ÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ - ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7277.828, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.tokaleidoskopio.gr

3. H ÚÒÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Orchestral Manoeuvres In The Dark ¤ÁÈÓ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ’78 ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·˝‚¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ §È‚ÂÚÔ˘Ï, Eric’s Club.

Ã√ƒ√™

4. OÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ Andy

¢E™¶OINI™ TZOY§IA TË ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ËÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘, Ô Ô˘ÚÈÙ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·¯ˆÚ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ÍÂÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. TÔ ÁÓˆÛÙfi ı·ÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «§˘‰›· §›ıÔ˜», Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ MÂÚÙÛ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ÿÚȉ· K˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô NÈÎfiÏ·˜ M·ÎÚ‹˜ Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· MÈÛȯÚfiÓË. PÔ¤˜, I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312. M¤¯ÚÈ 26/5.

McCluskey Î·È Paul Humphreys ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ OMD ‹Ù·Ó ÔÈ Kraftwerk, Neu, David Bowie, Velvet Underground, Roxy Music.

5. T· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈ VCLXI (·fi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ Radioactivity ÙˆÓ Kraftwerk), Equinox, Pegasus Î·È The Id.

6. TÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ single “Electricity”, Ì ÙÔ “Almost” ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ¯¿ÚË ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ Tony Wilson, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÛ›ÌËÛ ÁÈ· ÙË Factory Records, ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ Joy Division. 7. H ¿ÌÂÛË ÂÌÔÚÈ΋ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ Î·È ÌÂψ‰›·˜ ÙÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË Virgin, ̤ۈ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ Din Disc ÙÔ ’79.

8. AÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ M. Cooper (Ï‹ÎÙÚ·, Û·ÍfiʈÓÔ) Î·È Malcolm Holmes (ÓÙڷ̘). 9. TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ 7’’ Electricity ۯ‰›·ÛÂ Ô P. Saville (Ì·˙› ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ “The Energy Suite”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ E˘ÚÒ˘ ÙÔ 2008).

10. √È OMD ı· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó, Û ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ì ÔÏÏ¿ extras, bonus ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÈ ¤Ó· live DVD, ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Architecture and Morality”. *OÈ OMD ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘. INFO: £EATPO §YKABHTTOY. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, ú 40 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point (210 3840.020), Village Cinemas, www.i-ticket.gr (801 11 60.000) Î·È www.villagecinemas.gr (210 8108.080 Î·È 801 10 09.191)

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 45


TASTE POLICE

°∂À™∏

∫∞π ª∂ Δƒ√ª∂ƒ√ ∏§π√μ∞™π§∂ª∞ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ.úú ú M A°√ƒ∞

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

GALAXY BAR: ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V. A§AT™I

TÔ ’¯Ô˘Ì ¤ıÈÌÔ, Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ú¤· ÙˆÓ ÊÈÏÂÓ¿‰ˆÓ (ϤÁ ̷˜ ÛÔ˘ÚÙԇΘ) Ó· οÓÔ˘Ì «Â›ÛËÌÔ» Î·È «ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi» opening „ËÏ¿ ÛÙÔ 13Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Hilton Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÛÙÔ Galaxy Bar. ŒÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ̤۷ M¿Ë, Ì ‰È¿ıÂÛË ·Ó‚·Ṳ̂ÓË Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÂÓÙÚÈṲ̂ÓÔ (›¯·Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜), Ì Á¤ÏÈ· Î·È ¯·Ú¤˜ ‰È·Û¯›Û·Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ lobby, ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Ì’ ¤Ó· ÈÏÈÁÁÈ҉˜ ÊÊÊ· Ì·˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ ÛÙÔ «Ì·ÏÎfiÓÈ». TÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂȘ ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÓÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ú. KÔÌ„Ô› Î·È ÎÔÌ„¤˜ Ì ÔÙ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ʈӤ˜ Î·È „›ı˘ÚÔÈ Î·È ÓÙÏÈÓ-ÓÙÏÔÓ ·fi ÔÙ‹ÚÈ·, AÎÚfiÔÏË ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÊÂÙԇϷ ÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ «›Ó·Î·». Magnifique! ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ʤÙÔ˜ ÙÔ highlight Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ. ™ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ Ì›ÓÈÌ·Ï ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì‹Î·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÈÓÂÏȤ˜. M·ÚfiÎ ÂÌÚÈ̤ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Û ˙ÂÛÙ¿, ÊÏÔÁ¿Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙȘ ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û˜. °Ï˘Ù¿ ‰¤ÓÙÚ·-¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Û ¯ÚÒÌ· ÌÏÂ Î·È ¯Ú˘Ûfi ÛÙ‹ıËÎ·Ó Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›·. §Ô˘ÏÔ‡‰È· Ï‚¿ÓÙ·˜ Ì‹Î·Ó ÛÙ· ·ÚÙ¤ÚÈ·, ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈη ʈÙÈÛÙÈο Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÊˆÙÈÛÌfi ÛÙfiÏÈÛ·Ó Ù· ÙÚ·¤˙È·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Afi ÎÏ·ÛÈο kir royal Î·È mojito ̤¯ÚÈ Ù· ÚˆÙfiÙ˘· espresso martini Î·È “Athens by night” – ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· exclusive ÔÙÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÊ‹Û·Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ù· Galaxy bites, ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ finger foods Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ù· ÔÙ¿, Î·È Î¿ÙÛ·Ì ÛÙÔ –ÈÔ Â˘¿ÂÚÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È– ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. O ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÂÚ¿Û·Ì Û ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ «ÌÂ˙¤‰Â˜», fiˆ˜ „ËÙfi Ê·ÁÎÚ› Ì ʿ‚·, È¿ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ (¯Ù¤ÓÈ·, ·ÛÙ·Îfi˜ Ì ˙·ÊÔÚ¿, Á·Ú›‰Â˜ Ì ÏÂÌÔÓfi¯ÔÚÙÔ, ÛÈÙÈÎfi˜ Ù·Ú·Ì¿˜ Ì ¯·‚È¿ÚÈ beluga Î.Ï.), ·›Í·Ì ϛÁÔ Ì ٷ Í˘Ï¿ÎÈ· Î·È ÙȘ «ÌÔ˘ÎȤ˜» ÙÔ˘ sushi. ™Ù· ΢ڛˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÌÂÓÔ‡, „‹ÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ Û η˘Ù¤˜ ¤ÙÚ˜ ·fi Ï¿‚· ¯·ÏÔ‡ÌÈ Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÈÙԇϘ, Á·Ú›‰Â˜ king, ÊÚ¤ÛÎÔ ÛÔÏÔÌfi, ‚Ô‰ÈÓfi ÊÈϤÙÔ kobe Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ·. ŸÏ· Ù· È¿Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Û˘Óԉ¢ÙÈο ÂÈÏÔÁ‹˜ . ¶·Ù¿Ù· „ËÙ‹ Ì Îڤ̷ Ù˘ÚÈÒÓ, ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù·, ¯fiÚÙ· Ì ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù ÛÎfiÚ‰Ô˘, ·ÓÙ˙¿ÚÈ· Ì ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿, „ËÙ¿ Ï·¯·ÓÈο Ì ·ÚÌÂ˙¿Ó·. øÚ·›Â˜ (ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ Galaxy ÛÔ˘ Ê˘Û¿ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ı˜), ¯ÔÚٿ٘, ‡ı˘Ì˜ ·fi ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÚÈÓ Î·È ·fi ÎÚ·ÛÈ¿ ÌÂÙ¿, ·ÊÂı‹Î·Ì Û ı¤·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÎÔ˘˜-ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ôχ Ôχ ·ÚÁ¿ ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿. ¶ÚÔ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Ó· ˆ Â‰Ò ˆ˜ οı ̋ӷ guest djs ·’ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·Á¢ÙÈΤ˜ Ó‡¯Ù˜, ÔÈ TÚ›Ù˜ ÛÙÔ Galaxy Bar-Roof ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚˆÌ· tango Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi, ˆ˜, Ù¤ÏÔ˜, ÙȘ ̤Ú˜ Ì ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· events (ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‹Ù·Ó fiϘ sold out). Galaxy Roof: B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46 (ÍÂÓ. Hilton), ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 210 7281.403 46 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ✱ ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• A.V. AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë,

KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

μR∞SSERIE VALAORITOU

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V.

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™

BYZANTINO

KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. ú ª

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

∞ƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú B∞Δƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú ✱ μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfi˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

✱ BUTCHER SHOP ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440

AÏfi˜, ÏÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯·Û¿ÈÎÔ. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ¿Êı·ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú ú ✱ CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ happenings, ÛÙ· Ï·Ùfi ÁÓˆÛÙÔ› dj’s Û Ӥ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ™˘¯Ó¿ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ live jazz. ú

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744

M¤Û· Û ÌÈ· «ÛËÏÈ¿», ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi fiÓ˘¯·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Í‡ÏÔ, ı· Ï·ÈÛȈı›˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ bon viveur Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Á¢Ù›˜ È¿Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı· ÈÂȘ Û¿ÓÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÔ˘. úú

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

DAKOS

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3604.020

FISHBAR

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÚfiÙ·ÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ Creta Farm. ¶ÔÏÏ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ›Ù˜, ÓfiÛÙÈÌ· ΢ڛˆ˜ È¿Ù·, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙËÓ ·ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ̷ηÚÔÓ¿‰·. K·È Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú ª

ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

✱ DANESI COFFEE HOUSE

FRAME

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª EL DUENDE

CALVI

K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• ✱ E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË. úú ª FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• GODZILLA SUSHI BAR P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, Ï. AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.086

¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ TfiÎ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. KÔ˘˙›Ó· Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ È·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ·ÎfiÌË. ú ✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ZÂÛÙfi˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË.

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

EN£YMION

HELL’S KITCHEN

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

KÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜, Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ΋Ô ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÎÚ¤· Ì ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ·ÁˆÙfi.ú

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú

CIPOLLINO

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

£∞§∞ΔΔ∞

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V. CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

BRACHERA

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ú ª

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202

CRAFT

•Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, Û art-deco ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. Easy-listening ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË 1 .Ì. Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋. K·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘

3644.689

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V.

✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ I£AKH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210

E¶TA £A§A™™E™

IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V. ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282


OÈ ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ˜ ÎÚ¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. Y¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÛÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹. úK™∫ KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú ªπ SUENO M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ·Á·Ë̤ÓÔ πÛ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.°È· Ù¿·˜, Û·ÓÁÎÚ›· Î·È ÊÏÔÁÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ı¤· ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË fiÏË. úú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú•

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

M¶∂ƒ¢∂ª∞

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ú ª M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú∫ª ✱ N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091

◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÔ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÓÙ· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ Î·È ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο. Y¤ÚÔ¯· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/ K M NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716900

ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ.¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ 3fiÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20%. ÕÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ roof garden Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M ✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO

¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. øÚ·›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi, ‡ÁÂÛÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú •

PAS∞JI

RATKA

City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting point Ù˘ fiÏ˘. úú•

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú •

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú

POSTINO (IL)

PIZZA HUT 80111 70.000

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Ù¿ÚÙ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ó¤Ï·. ú15-25.ú

ªπ∞ μ√§Δ∞ ™Δ∞ FLOCAFE Δ˘ E§π¡∞™ A¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À

™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. úúú ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • A.V. TGI FRIDAY’S

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛ-

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

M ÙËÓ ·Ú¤· ›¯·Ì ηÈÚfi Ó· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙›. K¿ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ’¯Â ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ˆ˜ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙ· Flocafé, ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÊÙÔ˘Ó ‚ÚÔ¯‹, ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ· ηÈ... voilà. K·ı›Û·Ì ÛÙÔÓ ·Ó··˘ÙÈÎfi ηӷ¤ Î·È ·Ú·ÁÁ›ϷÌ fiϘ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ Á‡ÛÂȘ Û Floshakes Î·È ·ÁˆÙ¿. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì Ùo Biscolato, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Á‡ÛË ·ԉ›¯ıËΠ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË (ÙÔ ÌÈÛÎfiÙÔ ÊÙ·›ÂÈ). AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Sorbet K·ÚÔ‡˙È, Ì ÙËÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÊÚÔ˘Ù¤ÓÈ· Á‡ÛË ÙÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ÍÂÙڤϷÓÂ. ™’ ÂΛÓË ÙË Ê¿ÛË, οÔÈÔ˜ › ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì οÔÈ· fiÚÈ·, Ó· Í·Ó·Ú¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú· ›Ûˆ˜, ¿ÏÏ· fiÏÔÈ ·ÁÓfiËÛ·Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË. M¿ÏÈÛÙ·, Ô «·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ fiÏÔ˜» ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘ Ê›ÏÔ˘ › ˆ˜ ÙÒÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿˙·ÌÂ Î·È ÙȘ ·ÁˆÙÔÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ô «·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ fiÏÔ˜» ·Ó·ÊÒÓËÛÂ, Jesus!). ∞˘ıÂÓÙÈ΋

Û˘ÓÙ·Á‹ Floca Ì Ӥ˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ creamy caramel, sorbet ηÚÔ‡˙È, parfait Îڤ̷ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fï˜ ¤ÎÏ„ ÙÔ Triple Explosion creamy caramel, ÏÔ‡ÛÈ· Îڤ̷, ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÁÏ˘ÎÈ¿ Ûˆ˜ ηڷ̤Ϸ˜ Î·È Û·ÓÙÈÁ›. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ Á¢ÛÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÔÚÙ·›Ó·ÌÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó·.ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›̷ÛÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ó· ϤÂÈ: TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, ·È‰È¿. A’ fiÛÔ Í¤Úˆ, Ù· Flocafé ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ·’ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 47


°∂À™∏ μfiÚÂÈ· A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª ARTIGIANO (L’)

∏ƒπ¢∞¡√À 26, π§π™π∞ (NEAR THE HOLIDAY INN) Δ∏§.: 210 7242002

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ¤ÎÈ ∫·ÏÔÊ·Á¿‰ˆÓ

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. MEAT SQUARE

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 3632.780

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

ART DECO

K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

K64

∞¶§∞

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫

Afi ÙÔ Úˆ˝ Ì ηʤ Û¿ÓÙÔ˘˚Ù˜ & ÔÏfiÊÚÂÛη ÁÏ˘Î¿ ·Ú·Û΢‹˜ Ì·˜

Ú›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B. ¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 100 , 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ ÙËÏ.: 210 29.24.458 www.ilefkes.com

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640 / X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898 / KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588 / EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔ-

48 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

✱ ¶E¶¶∞™ ™Δ∞ª∞Δ∞ ¶Ï·Ù›· ™Ù·Ì¿Ù·˜, 210 6218.104

N¤Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ country style Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ì ͇Ϸ, ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜. EÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜! K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ú

Τ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K • CAFE TABAC

¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. úú A.V. SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª

§ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. The Margi), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜. úúú °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

SESTO SENZO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú

M∂NDOZA

SQUARE SUSHI

£∞§∞™™π¡√™

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

Stake house Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ O AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· B.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ¢ÔÎÈÌ¿Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ "·ÏȈ̤ÓÔ" Scottish Black Angus Beef Î·È ÙÔ Kobe Wagyu beef ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™-KMúú

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery η catering. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È cateringúú

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 / X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.620

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª

AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¿ÚˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÚ¤·˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· empanadas Î·È ÙÔ La Tienda’s special veal.

X√çπ¢∞∫π

✱ LA PECHE-FISH

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

✱ LA TIENDA - PARILLA ARGENTINA

WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

RESTAURANT

M·Á¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (tuna sashimi salad Î·È „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ. LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832

¶∞§π∞ A°√ƒ∞

¡fiÙÈ·

KÚ¤· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÓÂÙÔ, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙË 1.00 .Ì., ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30 .Ì

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

ANTøNH™

§øΔ√º∞°√π

AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

EÌÂÈÚ›· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ÌÂÛÔÁÂÈ·-

™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú™∫

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª A.V. ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·-

MA´™TPA§I


ª¶√À∫π∂™ Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú ✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ ✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.-™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª ✱ ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜

dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫ TONY BONANNO ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫ VIETNAM N. M¿ÎÚË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395 - 92390 / ¶. º¿ÏËÚÔ, A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417, 210 9853.619

A‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙˆÓ Golden Phoenix, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ΋Ô Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. úú VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú ✱ AKANTHUS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9680.800

EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. ALLEGRIA BARREST

HOTEL HELMOS KALAVRITA ™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ò˜ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ. M›Ó 1-3 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Helmos ÛÙ· K·Ï¿‚Ú˘Ù· (2 ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·) Î·È Ì¿ı ٷ Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÔÈÓÔÏfiÁÔ-ÔÈÓÔÔÈfi Õ. PÔ‡‚·ÏË (È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ OINOºOPO™) ı· Ì¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘, ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Á¢ÛÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. AÎÔÏÔ˘ı› ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ K·Ï¿‚Ú˘Ù·-A›ÁÈÔ Î·È ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ OINOºOPOY. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 250 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì·˙› Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ (‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÚˆÈÓfi Î·È ‰Â›ÓÔ Ì ÎÚ·Û› ÁÈ· ‰‡Ô ‚Ú¿‰È· – ¶·Ú./™¿‚.), ÙËÓ Â›Û΄Ë, ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÒÚÔ-¤ÎÏËÍË! T· ÎÚ·ÛÈ¿ Â›Ó·È ÙˆÓ ÔÈÓÔÔÈ›ˆÓ OÈÓÔÊfiÚÔ˜, ΔÂÙÚ¿Ì˘ıÔ˜, ¶·Ú·ÚÔ‡Û˘ Î·È KÙ‹Ì· MÂÚÎÔ‡ÚË. ¶ÏËÚ.: M. KÔ˘Ó¤Ï˘ 693 7248777, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: ∫. TÛ¿ÊÔ˘ Î·È Î. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ 26920 29222, Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 1, K·Ï¿‚Ú˘Ù·, info@hotelhelmos.gr

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V. BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ chacha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿-

MCDONALD’S: TÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ McDonald’s ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Afi 18/5, Ì 1 ÌfiÏȘ ¢ÚÒ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· 10 ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡, fiˆ˜: Cheeseburger, Hamburger, McToast, Chicken McNuggets (4 ÙÂÌ·¯›ˆÓ), ™˘Óԉ¢ÙÈ΋ Û·Ï¿Ù·, 2 ·Ó·„˘ÎÙÈο 250ml, Lipton Ice Tea 400ml, 2 ·ÁˆÙ¿ ¯ˆÓ¿ÎÈ, EȉfiÚÈÔ °È·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Ì ÊÚÔ‡Ù· ‹ Milkshake 400ml. K·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È!

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 49


¶√À Δƒøª∂

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú

GINGER

BALTHAZAR

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÊÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, pasta Î·È ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. AÎfiÌË, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úúM•

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ ΔÒÚ· Î·È Ì ·ÓÔȯÙfi ÙÔÓ ˆÚ·ÈÔ ÙÔ˘ ΋Ô. úú A.V. BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

La pêche μÚ·‰È¤˜ Âȉ˘ÏÏȷΤ˜ ™ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ Cote d’ azure, ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ La pêche, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ „¿ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. TÔ Ó¤Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ÛÙÔ deck Ù˘ ÁÂÌ¿Ù˘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÈÛ›Ó·˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ «·‰ÂÏÊfi» La Tienda, ·˘Ùfi Ì ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi˜, Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-must ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. EÛÙ¤Ù ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ηٿÏ¢Î˘ ÊÈÓ¤ÙÛ·˜. ™Â ·fiÏ˘ÙÔ Ï¢Îfi Î·È Ë art de la table. H ÌÔ˘ÛÈ΋ lounge Î·È mainstream Û ٷÍȉ‡ÂÈ. Chef Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Z·Ó Y‚ K·Ú·ÙÔÓ›, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ Î·È ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÓÒ ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ menu Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ Ì ÙËÓ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹. Sushi, maki, nigiri Î·È sashimi «·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È» Ù· „¿ÚÈ· Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ï¿Ù˜ multi ethnic Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ: La pêche (ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Û¯¿Ú·˜ Ì vinegrait ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ˘), Û·Ï¿Ù· Ì ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Á·‡ÚÔ˘, ÂÏȤ˜ K·Ï·ÌÒÓ, ÏÈ·ÛÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜, Û·Ï¿Ù· ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì lemongrass Î·È lime. T· ÔÚÂÎÙÈο Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û ·Ϥ˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ: ¯·‚È¿ÚÈ Ocietra, ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô, ÁfiÓÔÈ ¯Ù·Ô‰ÈÒÓ Ì balsamico Î·È Ú›Á·ÓË, ηڷ‚ȉfi„ȯ· ÙËÁ·ÓËÙ‹ Û ʇÏÏÔ Ì·Ó¿Ó·˜ Ì wasabi, Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ Ì ÔÏfiÊÚÂÛη ̇‰È·, ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·, ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ Û ÎÚÔ‡ÛÙ· ·Ï·ÙÈÔ‡ ‹ ÛÙË Û¯¿Ú·. ∫·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙÔ˘ K·Ú·ÙÔÓ›, fiˆ˜: Á·Ú›‰Â˜ Mr. Kai style Ì wasabi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ mango, ·ÛÙ·Îfi˜ Ì ÊÚ¤Ûη Ï·˙¿ÓÈ·, Û·Ó¿ÎÈ Î·È ÛÔ˜ ÔÏ·ÓÙ¤˙ Ì ϿÈÌ, ÚÈ˙fiÙÔ Ì ̷‡ÚË ÙÚԇʷ. ¶Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ë ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. T· ÁÏ˘Î¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÊÈÙÂÚfiÏ, ÌÈÏʤÈÁ ‚·Ó›ÏÈ·, ÙÚÈÏÔÁ›· crème brûllée, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ôχ ηÏÒÓ ÂȉfiÚÈˆÓ Ô›ÓˆÓ (ÙÔ La Pêche ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚· Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÙÈΤÙ˜). E˘Ù˘¯Â›˜ Î·È Î·ÏÔÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË, Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È –Ó·È– ·ÓÙ¤¯Ô˘ÌÂ! O M·˙ˆÓ¿Î˘ Ì ÙËÓ T¿ÌÙ· Ì¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰›Ï·, ÛÙÔ £¿Ï·ÛÛ·! La pêche: §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.260, ¤ˆ˜ 1.30 .Ì., K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. 50 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

BIG APPLE

JACKSON HALL

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

✱ BO §ÂˆÊ. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645

AÙ¤ÏÂȈÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜, ˘¤ÚÔ¯· cocktails Î·È ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi. BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª KITCHEN BAR

DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ∞ÊıÔÓÈ¿ÙË.∞ÓÔȯً Î·È Ë Ù·Ú¿ÙÛ·. úú

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜) 210 3369.300, 693 2575119 & 694 5993103 , (réservé) & réservé discount on line

K·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ Aı‹Ó·˜. KÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, ·fi ÙÔ ÌÂÙÚ §. ™·¯ÙÔ‡ÚË. Fun& Groove dj set ·fi ÙÔÓ °. MÒÌÔ. Free parking. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. úúª • MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª A.V.

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª

GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • A.V.

70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V. TERRA PETRA

LALLABAI

M∂§π GALAXY μ∞R

ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. T· ™¿‚‚·Ù· ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ‰‡Ô djs Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÓÔ‡ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú • A.V.

PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7217.127

TÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ cult Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘. Glam chic ¯ÒÚÔ˜ Ì ÂÏ¿Ù˜

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4117.227

M ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È Û Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË –¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È «„·Á̤ÓË» latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. MÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi.ú ✱ VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ II, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 210 3422.886.

TÔ ·ÏÈfi AÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ. 2 stages, cocktail bar ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·È restaurant ÛÙÔÓ Î‹Ô. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÂÏÈ¿. Resident dj Gigli & special guests. º. Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V. Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C

✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∂¡ ∂§§∞¢π

M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË, 210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34,

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BRAZILIAN B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845

¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ̷ϷΤ˜ ÎÔ˘‚ÂÚÙԇϘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. DASEIN COFFEE ART & SPIRITS ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ.

Y¢POY™™A

EN ¢E§ºOI™

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. A.V.

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

CAFÉS/BARS ª·ÛÛ·Ï›·˜ 16, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3600.683

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4,

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

CIRCUS

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

Xƒ∏™Δ√™

BAIRES

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ABRIDOR

A¶OæH (ME)

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r ’n’ b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

PAKO™Y§§EKTE™

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª

º∞¡∞ƒπ

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™

✱ AMELIE CAFÉ §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081

ÕÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ all time classic ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÙÔ˘Ï ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

¶ENTE§E£EN

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. A.V.

∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿. ÷ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÙÛ˜, ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, Ôχ ʈ˜ ÙÒÚ· Ô˘ ηÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ. ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷ÛÂ


·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. M∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33, Ï. ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

¶·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÒ ›ÓÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ.

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live. PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

Ô‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. μAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. μARTESERA

TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

ºI§ION

μπ√S

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú.

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.††

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

Ã∞ƒΔ∂™

μ√√∑∂ COOPERATIVA

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

∂™Δπ∞Δ√ƒπ√ μ·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ ∞Á. ™ÒÛ Ù˘, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 9316941

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V. ™YN A£∏¡∞

ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ Î·È Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!). ™˘¯Ó˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜”.

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔ-

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶Â-

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 51


>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

MARC ROMBOY •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ On The Road, Ì ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙È΢ Systematic Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi. ¶ÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó 15 ¯ÚfiÓÈ· Û labels fiˆ˜ Ë Alphabet City Î·È Ë Terminal M, ÒÛÔ˘ Ì‹Î ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ electro house ÙÔ 2004. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Systamatic ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Get Physical, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË Ì›ÍË ÙÔ˘ ˉÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Chicago house Î·È ÙÔ˘ electro ÙˆÓ 80s. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË undergound ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Romboy ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· mix cds Ù˘ È¿ÙÛ·˜. ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ), 210 3478.716, ¶¤ÌÙË 24/5, ú 15.

BRAZILIAN COFFEE STORES Βαλαωρίτου 10,Αθήνα,Τηλ.:210 3622.845,Fax:210 3622.847

BLEND LIVE TÔ ·ÎÚÈ‚fi ¯·ÚÌ¿ÓÈ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô “Misplaced” Â› «K‡‚Ô˘» ÛÎËÓ‹˜. O Blend (aka °ÈÒÚÁÔ˜ M·ÓÙ¿˜) ·fi Ù· dexx ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· funk/reggae/dub „ËÊȉˆÙfi, o dj Palov ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘, Ë Sugahspank! Î·È Ô Jeff “Rocklip” Gonzalez ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ʈÓËÙÈο. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ÙÔ ·ÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ‹ ̤ÓÂȘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ; KYBO™ EÚÌÔ‡ & £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159, ¶·Ú·Û΢‹ 25/5, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. CHEVY & LEMOS O Chevy Â›Ó·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂÏ¿Ù˘ ÙˆÓ Outro, fiÙ Ì ÙÔ digital funk Ù˘ urban disco Î·È fiÙ Ì minimal ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ house Î·È ÙÔ techno, fiÔ˘ ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙÔ ˘ÏÈÎfi. O Lemos (Balkon, Pins) ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÂÈ Ì live techno PA. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Espeekay ÏÔ˘¿ÚÂÈ Î·È Ô mc Yinka ÚÈÌ¿ÚÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù· dexx ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Black Athena Ì «Ì·‡Ú·» οı ·fi¯ÚˆÛ˘. YOGA BALA P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335, ¶¤ÌÙË 24, ¶·Ú·Û΢‹ 25, ™¿‚‚·ÙÔ 26/5, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. DJ RUSH & MISA SALACOVA TÂÏÂ˘Ù·›Ô Blend ¿ÚÙÈ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÓ DJ Rush Î·È ÙË Misa Salacova. O ÚÒÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ Chicago, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ house. AÓÙ›ıÂÙ· ÂËÚ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Detroit, ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ Û ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ Îϛ̷Θ Î·È ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÂÈ ÙÔ techno ÁÏ˘Îfi. °È· ÙËÓ TÛ¤¯·, Ï›ÁÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ï›ÁÔ DJ, Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÈÏ¿ÂÈ ÌfiÓË Ù˘. T· ‚ÈÓ›ÏÈ· ÏÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ù· dexx Á›ÓÔÓÙ·È ·Û·Ú¤Ï·... LUV ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 26/5 (·ÓÔ›ÁÂÈ Ô Mikee). BATCAVE/ ADERLASS ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ Underworld Á›ÓÂÙ·È «Ó˘¯ÙÂÚȉÔÛËÏÈ¿» Ì 15 Ù˙fiÎÂ˚˜ Û ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· dark wave - gothic - ’80s electro & new wave Î·È ÙÔ ™¿‚·ÙÔ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ Aderlass. EÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ PVC - leather ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ (¿ÚÙÈ ·Êȯı›˜ ·fi show ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË) Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ M·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÏfi vol.5, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi Combichrist ̤¯ÚÈ Infected Mushroom, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ club... UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ¶·Ú·Û΢‹ 25/5, 23.30 -07.00, ú 10 & ™¿‚‚·ÙÔ 26/5, 00.00, ú 8.

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

HANDLE ATHENS WITH CARE TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ Ù˘ Ì·ÁÈ¿ÙÈ΢ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ eX-istenz events. A‡ÚÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Electronic Soundscapes ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Arash Atman, hardcore dub ·fi Echo Blaster Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο grooves ·fi Harmonez. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ ÙÔ live ÙˆÓ Creative Fantasy, Û‡ÓıÈ·-ʈÓËÙÈο Î·È ÛfiÔ˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓ. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Apostole K Î·È A-Dust Û progressive ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â› ÈηÚÈÒÙÈÎÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜... LOUD MANSION, EÚÌÔ‡ 116, ¶·Ú·Û΢‹ 25 - ™¿‚‚·ÙÔ 26/5, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. A COMMON PEOPLE NIGHT N·È, ηϿ ÙÔ ¤È·Û˜ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ. O Jarvis Cocker ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Intro. Afi Ù· ¿ÁÚÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ Pulp Î·È Ù˘ “Cool Britannia” ÛÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹. O ™‡ÚÔ˜ TÚÔ‡Û·˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ K. ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο 90s Î·È ¯·Ú›˙Ô˘Ó albums ÙÔ˘ Jarvis Û οÔÈÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. INTRO (COFFEE) BAR KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 30 & MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442, ¶¤ÌÙË 24/5, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ™¶YPO™ ¶A°IATAKH™ MfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ “Under The Milky Way” (Sony BMG), Ì ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Î·È ÛÙȘ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙÔÓ Best Radio 92.6. ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜ ı· ÎÈÓËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ Lallabai, Ô˘ ÊfiÚÂÛ ٷ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘. MÈ· ̤ڷ ÚÈÓ, Û ÈÔ latin ‡ÊÔ˜, Ë °ÈÒÙ· KÔÙÛ¤Ù· ·fi ÙÔ Kosmos Radio. LALLABAI A›ÁÏË Z·›Ԣ, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜, 210 3369.340, TÚ›ÙË 29 - TÂÙ¿ÚÙË 30/5, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

52 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÙÚÔ˘Ï¿ÎË.

MARABOU

CLOSER

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ - °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË - μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MG’S ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿-

ENZZO DE CUBA

‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ª¶ƒπ∫π

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-techno-electrodownbeat ·ÏÏ¿ Î·È newretro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9222.224

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

∞Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ÂÛÈÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ‰‡Ô stages Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ John Greek Î·È ÙÔ Caminito

TπΔ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ̈۷˚η;fiˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÛË, ‘80s ÂÓ›ÔÙ trashy soundtrack. ∞ÓÔÈÎÙfi 19.00-04.00. ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ...

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ 330, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 5244.661

™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Club 22 ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7/6 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ªÈ · ¤ÓÂÛË §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛÙÔȯ¤ÈÔ Ù˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ. Live - dj/ vj sets Î·È ÁÈ·Ù› fi„È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË 5, ∫¤ÓÙÚÔ,

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

¡¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË È¿ÙÛ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ acid jazz Î·È ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ÂÈÚ·Á̤ÓÔ hip hop, indie ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì breaks. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up.A.V.

CLUBS

POP

C∞ªπ¡πΔ√

USE BAR

✱ BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. CLUB 22

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

PICA PICA

BOOM-BOOM

THE SEVEN JOCKERS

PETROGAZ KINKY

Tango Î·È ÙÔ˘ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ˘ Bocca Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ‘80s ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο.

MÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ͇ÏÈÓ· decks, Ù· ηχÙÂÚ· ·ıËÓ·˚ο cocktails Î·È Ù· ÈÔ mainstream ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫¿ı TÂÙ¿ÚÙË “The game” Ì ÙÔÓ N. BÔ˘ÚÏÈÒÙË. ∫¿ı K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Onirama live.

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045-6993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. DEKKO ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi. 210 3630.145

∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫¿ı ∫˘Ú. Ô dj Viton ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‘Playground On The Beach’ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ dance ÛÎËÓ‹. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15 EL BARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ( Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú. live Î·È ¶¤Ì. ‘Ì·‡Ú˜’ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

BA¡∞¡∞ ª√√¡ μ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

ENVY MEDITERRANEO ¶Ï·˙ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994-5

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

∞ÂÈı·Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÏÔηÈÚÈÓfi fiÛÙÔ. ÷Ϸڿ ÔÙ¿, Îϛ̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜, beat ÌÂٷ͇ bar & club, fiÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ fiÙ downbeat.

SANTA BOTELLA

BOCCA

GALEA

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ Ï·˙ ∂√Δ μԇϷ˜ (∂ÈÚËÓÈÎfi˜), 210 8944.990

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

∞fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÓ·ÈÎfi ÎfiÓÛÂÙ Ì mainstream ÍÂΛÓËÌ· ÎÈ ÂÏÏËÓÈο fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿. ΔȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ r’n’b.

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 53


ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË. Residents, ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·‰‹Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÎÏ‹˜. ∂ÈÛ. ú 12, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

9681.056

KALUA

VITRINE

∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÔ˘‰·›· ı¤· Û ∞ÎÚfiÔÏË. §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ıËÓ·›Î¤˜ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.

LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. LOUD MANSION ∂ÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹

¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· events Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ eXistenz. ∞fi electro techno ̤¯ÚÈ cinematic ambient ‚Ú·‰È¤˜.

¶π™Δ∂™ AMMO™ ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë M·Ú›Ó· (K·Ú¿‚È), 210 8942.788

B. K·ÚÚ¿˜, EÈÚ. MÂÚÎÔ‡ÚË Î·È °. XÚ‹ÛÙÔ˘. BIO-BIO ¶. P¿ÏÏË 18, 210 3476.316

M·Ù. °È·ÓÓÔ‡Ï˘, §. B·˙·›Ô˜, I. KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, ™. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¢. °ÈÒÙ˘, T. Mȯ·Ï¿.

∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

°EºYPA

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9409.221-3

M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È E˘‰ÔΛ·. CAN CAN

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MAO SUMMER ¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘. ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

Club restaurant οو ·fi ÙÔÓ ·ÙÙÈÎfi Ô˘Ú·Ófi Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÊÈ ·ÚÁ¿. ∫¿ı ¶¤Ì. Ô Sparky T. Ì hip hop. ∂ÈÛ. ú 10, ¶·Ú. & ™¿‚‚, ú 15

¶. P¿ÏÏË 62 & KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321

ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜, ™Ù¤ÏÏ· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560

£¤ÏÍË, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ï›‰Ë˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú15.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú130 Î·È ú140(ÎÔÌϤ) FRANGELICO §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.630, 210 9843.250

AÓ. ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È °. °È·ÓÓÈ¿˜. ºÈ¿ÏË ú140 & 160.

PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

°. M·˙ˆÓ¿Î˘, T¿ÌÙ·, º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. M¿ÍÈÌÔ˜ οı TÂÙ¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ºÈ¿ÏË ú 160. MOY™E™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2

CLUB

X. AÎÚÈÙ›‰Ë˜, N. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °. PÂÓÈÒÙ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 150 (ÎÔÌϤ).

Afi ÙȘ 3 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô open space ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. MÔ˘ÛÈ΋ oriental, mainstream, house Î·È ÂÏÏËÓÈο. Belly Î·È freestyle dancers, special events Î·È happenings. ✱ ON THE ROAD AÚ‰ËÙÙÔ‡ 1, Z¿ÂÈÔ (¤Ó·ÓÙÈ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘), 210 3478.716, 3467.206, 3452.502, http://www.stavlos.gr

H ÈÔ hot ·˘Ï‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì mainstream ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È minimal ÛÎËÓÈÎfi. Djs Lefty, K. Marousopoylos. Guest dj D. Papaspyropoulos. Afi ÙȘ 22.00. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘ VINILIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210

54 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

∫ø™Δ∞™ ∞¡ΔÀ¶∞™

¶¤ÌÙË 24 TROUBLE AÌÂÚÈοÓÈÎÔ doom metal ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ Ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. Support ·fi ÙÔ˘˜ Infidel, Violet Vortex. GAGARIN, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi MÂÙÚfi /H™A¶ «AÙÙÈ΋». 210 8547.600-1. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 28, ú 33 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, 210 3608.366, Ticket Point, 210 3840.020, Texas Club, Sirens, Eat Metal. AKH™ ¶EP¢IKH™ & H ºOY™TA TH™ PEBEKKA™ NÙÚ¿ÌÂÚ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ™˘ÚȉԇϷ, MÔ˘ÛÈΤ˜ T·ÍÈ·Ú¯›Â˜, ¶·‡ÏÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË N¤· YfiÚÎË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ۯ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Missing Page, Impatients, Annabouboula Î.¿. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «TÔ ºÚfiÓÈÌÔ ¶·È‰›», Ì·˙› Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Velvet Underground. øÚ·›· ·Ú¤·. MIKPO MOY™IKO £EATPO ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8. A¶EY£EIA™ ™YN¢E™H Electro-dub Î·È Ó¤Ô ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Alcalica. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, ¤Ó·ÚÍË 23.45. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶·Ú·Û΢‹ 25

£A§A™™A

✱ SHISHA SUMMER §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ (™.E.º), ÚÒËÓ Bebek, 210 4834.190

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians.

LUV

MAD CLUB

>>

¢π∞™∫∂¢∞™∏

KOA H KÚ·ÙÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ Mڷ̘, NÙ‚fiÚ·Î Î·È ŒÏÁÎ·Ú Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ Opus Femina Î·È ÙÔ˘ Heinrich Schiff ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ. ME°APO MOY™IKH™ A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú 18, ú 15, ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.)

™¿‚‚·ÙÔ 26

¶APA§IA LIVE

™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

SUICIDAL TENDENCIES California uber alles. OÈ Ù‡ÔÈ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ·›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ funk metal Î·È hardcore punk. AÚ¯ËÁfi˜ Ô Mike Muir (ÁÓˆÛÙfi˜ ÎÈ ˆ˜ “Cyco Miko”), ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ˘‚Ú›‰ÈÔ ÙÔ˘ skate punk Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÎÏ‹Ú˘Ó·Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘˜ Ì metal. YÏÈÎfi ·fi ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜: Controlled by Hatred/Feel Like Shit... Deja Vu Î·È Lights... Camera...Revolution! GARARIN ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi MÂÙÚfi/H™A¶ «AÙÙÈ΋». 210 8547.600-1. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 28. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, 210 3608.366, TICKET HOUSE @ PMW, 210 3803.030 Î·È www.ticketpro.gr 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ. ∫·È ¶·Ú·Û΢‹ 25 M·˝Ô˘, ÛÙËÓ Y‰ÚfiÁÂÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

M·Ú›Ó˘, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘, £ÂÔ‰fiÛË, ∞Úο˜.¶ÔÙfi ÛÙÔ bar ú12, ÊÈ·ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú120 Î·È ú130 (ÎÔÌϤ). ●

MUSE FESTIVAL O È·Ó›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ T¿Î˘ º·Ú·˙‹˜ ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ÌÔ˘ÛÈ-

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980, 210 9811.105

∂Ï.K·ÚÔ˘Û¿ÎË, °. KÒÛÙÔÁÏÔ˘, K. A¤ÚÁË, Ÿ. ¶·ÓÙÂÏ‹. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 & 140. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033-35 N. B¤ÚÙ˘, °Ú. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Î·È EÏ. ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘.¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2 ¿ÙÔÌ· ú 80, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 & 180 (ÎÔÌϤ).ΔÂÙ,-∫˘Ú. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345, 210 8941.893

¢ÈÔÓ‡Û˘ M·ÎÚ‹˜, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, N›ÎÔ˜ A¤ÚÁ˘, KÒÛÙ·˜ M·ÚÙ¿Î˘. SKYLADIKO VIP

΋˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, Û ÌÈ· Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. MARTHA MORELEON & “LOS DEL SUR” §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· MAKAPI Z. ¶ËÁ‹˜ 125, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458.958. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13. BA™I§H™ M¶AM¶OYNH™ M ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ «¶·Ú¿ÍÂÓ· Ô˘ÏÈ¿ ‰ÂÓ ÂÙ¿Ó», ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·Ì¿ÙË MÂÛË̤ÚË Î·È °È¿ÓÓË ZÔ˘Á·Ó¤ÏË Î·È ‹¯Ô Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÎ Ì ÙÔ electro. ™TON AEPA ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

K˘Úȷ΋ 27 A¶EPANTH A°KA§IA MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ M·Ú Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ K·ÙÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ·Ú¯·›· ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ HÏ›· ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. MIKPO MOY™IKO £EATPO

ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

ΔÚ›ÙË 29 æAPANTøNH™ O ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ Ù˘ χڷ˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ X·Ú¿Ï·ÌÔ˘ •˘ÏÔ‡ÚË ÛÙÔ Ô‡ÙÈ, ÙÔ˘ NÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, N›Î˘ •˘ÏÔ‡ÚË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. XI§IE™ KAI ¢YO NYXTE™ K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹ (·fi EÚÌÔ‡ 104), 210 3317.293. EÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 18. K·È ÛÙȘ 30/5.

ΔÂÙ¿ÚÙË 30 «TO §EøºOPEIO TH™ ™TI°MH™» ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ KÒÛÙ· AÓÙ‡· Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «TÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜» (Protasis). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ʈÓËÙÈο ·fi ÙȘ N›Ó· §ÔÙÛ¿ÚË, AÓ‰ÚÈ¿Ó· M¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÙ· N¤Áη. XE¢PA EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101, ¤Ó·ÚÍË 22.30, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. FRAN MOLINA FLAMENCO JAZZ QUARTET O πÛ·Ófi˜ ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Î·È Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘, ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Miles Davis, Paco de Lucia, Armando Manzanero Î·È Johnny Mercer, Î·È ÙÔ ÊϷ̤ÓÎÔ ‚Á·›ÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ì ÙËÓ Ù˙·˙. M·˙› ÙÔ˘ Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÊϷ̤ÓÎÔ B·Ó¤Û· PÔ‡ÌÈÔ. KENTPO TEXNøN ™TO ACS, °·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂϤ˘ıÂÚË. OLD HOUSE PLAYGROUND Garage Î·È blues ·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·. AFTER DARK ŒÓ·ÚÍË 23.00 E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. ●


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™

7Ô EYPø¶A´KO ºE™TIBA§ TZAZ H MÔ˘ÛÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. MÔ˘ÛÈο Âӈ̤ÓË. 14 ¯ÒÚ˜-̤ÏË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¶ÚÂۂ›˜ Î·È Ù· MÔÚʈÙÈο IÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi 3 Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30/5 ·fi ÙËÓ Big Band ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ MÔ˘Û›Ô˘ Î·È Ù˘ M·Ú›˙·˜ NÂÈ¿‰· Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ jazz Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ı· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ 22.00 ÔÈ Jef Neve Trio, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ B¤ÏÁÔ˘ È·Ó›ÛÙ· Jef Neve Ì ÙÔÓ ÎÔÓÙÚ·Ì·Û›ÛÙ· Piet Verbist Î·È ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Teun Verbruggen Î·È ÛÙȘ 23.00 Ô N›ÎÔ˜ K·ËÏ›‰Ë˜ Î·È ÔÈ Jazz Utopia ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Arothymian” Î·È jazz standards. T¯ÓfiÔÏȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. Afi ÙȘ 30 M·˝Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3 IÔ˘Ó›Ô˘.

A£∏¡∞´¢∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 °È· ÙÚÂȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò”, Ì ٷ Ó¤· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰È·. ™ÙȘ 22, 23 & 24/5. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ jazz Î·È latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 20.30.

GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ∞ÙÙÈ΋, 210 8617.360 24/5: Trouble. 25/5:Talisman Î·È Pretty Maids. 26/5: Suicidal Tendencies. 30/5:Thin Lizzy. 1/6: OMD

A§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 24/5: °È¿ÓÓ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜ 25/5: ª·Ú›· §Ô‡Î·. 26/5:Haig Yazdjian. 27/5: ΔÔ ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. 28&29/5: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÙÂ¿ÓÔ˜ Î·È ÙÔ ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÈÛı‹ÛˆÓ. 30/5: Human Touch

LAZY CLUB §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú·.24/5: Delivers of Rock Ì hard rock. 25/5: Joker Ì rock ·fi Ù· eighties. 26/5: Plus 9 Ì ÎÏ·ÛÈÎfi rock. 27/5:4 Wheel Drive Ì blues Î·È rock

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 27/5: Innerwish, Dream Weaver Î·È Verdict Denied

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 24/5: Tourbus. 25/5: Tsopana Rave . 26/5: Locomondo. 27/5: K¿ÙÈ ∂ÏÏËÓ˜. 30/5: √ld House Playground. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. TÂÙ.-¶¤Ì.∫˘Ú. 23.00.

CV (CABAR∂T VOLTAIRE) ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó-

μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. 24/5: ∞΢ ¶ÂÚ‰›Î˘ Î·È Ë ºÔ‡ÛÙ· Ù˘ ƒÂ‚¤Îη˜. 25/5: Fun Dra Car. 26/5: Holympus Grail, Reverse Mouth, Two Headed Dog 27/5: ∞¤Ú·ÓÙË ∞ÁηÏÈ¿

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights. 24/5: ∏ip Hop Fest. 25/5: Vavouras Ì ÚÔÎ Î·È ÌÏÔ˘˙. 26/5: μlues Bug Ì soul, funk Î·È disco.

JEF NEVE TRIO

M¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏, Δ√ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 24/5: ÃÚ. ∫Ú·‚‚·Ú›Ù˘. 25&26/5: μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜. 27/5: Deux Pieces. 28/5: √Ì¿‰· À„ËÏÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘. 29/5: “...∫·È Ë ‚¿Úη Á¤ÚÓÂÈ.”

RODEO LIVE X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702 24/5: Punk-Rock Fest. Ì ÙÔ˘˜ ¶Ï¤ÁÌ·, πndigo Î.·. (20.00/ú6)26&26/5: AÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÚÙÈ Ì ¢ËÌ. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ, §¿ÎË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, °È¿ÓÓË °ÈÔηڛÓË & ∑ˆÚ˙ ¶ÈÏ·Ï› (22.00/ú 15) 27/5: Midnight Toys, The Stepfathers, Thriler. (21.00/ú 6)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 25/5: Small Blues Trap, Congo Square Î·È Boris Voutsinos (23.00/ú 10) 26/5: μ·Û›Ï˘ ª·ÌÔ‡Ó˘ (23.00/ú 12)

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 55


>> *¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ ANEMO™ AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027 X·Ú¿ M·¯·Ú›Ô˘. °Ï˘ÙÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈ΋. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ “EcoFestival”. Œˆ˜ 9/6.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ROMILOS GALLERY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 21, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3453.118 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÚÙ¤Ú˘. “Low resolution”. ø˜ 27/5. THANASSIS FRISSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 °È¿ÁÎÔ˜ Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÚ‰¿Î˘. ºˆ-

A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994

ÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·Ú·Ï›Â˜, Ì Polaroid. ø˜ 23/6.

B¿Ó· KˆÛÙ·ÁÈfiÏ· - KˆÛÙ‹˜ ™Ù·Ê˘Ï¿Î˘. «ÕÓıÚˆ-

VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 Diann Bauer. “On a scale of 1:1”. EÁηٿÛÙ·ÛË Ì ۯ¤‰È·. ø˜ 23/6.

ÔÈ Ù˘ EÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì·˜». ¢Ú¿ÛË - video ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Afi 25/5 ˆ˜ 23/6. ARTOWER AGORA De Natura East - West.

√Ì·‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ı¤Ì· ÙË Ê‡ÛË. Œˆ˜ 9/6. A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 Valia & Nikiforos. “Peace of mind”. ŒÎıÂÛË character design. °È¿ÓÓ˘ ™›Ó˘. “Absent Body”. Œˆ˜ 12/6. BERNIER-ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Haluk Akakce Art Nouveau ΤÏÙÈÎË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÎfiÌÈΘ. Afi 24/5 ˆ˜ 10/7. * E31 E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 210 3210.881 Chris Wilder.“Confessions of a crap artist part 2”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙, stickers, ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Œˆ˜ 30/6.

WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.426 ÕÓÓ· °ÚËÁfiÚ·. «ÕÓ‰ÚÔ˜, ÙÔ›· ÌÓ‹Ì˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

∞§§√π Ãøƒ√π * AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ «¢ÔÎÈ̤˜ VI - ¢È¿ÏÔÁÔÈ IV» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÈÚ·Ì·ÙÈ-

ÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ· ·fi Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. (M·Ï·ÙÛÔ‡,§È¿ÏÈÔ˜, BÔ˘Ó¿ÙÛÔ˘,NÙ¤Í˘). Œˆ˜ 31/5. BABE§ Z. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M˘ÏˆÓ¿˜. “The Last Drive: images and reality”. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜. Œˆ˜ 24/5.

* ZOYM¶OY§AKH Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278

BOY§H TøN E§§HNøN MËÙÚÔfiψ˜ 1 Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3709.081

The Workshop - locus Athens. T· ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ

«M·Ú›· K¿ÏÏ·˜, 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿». E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· “The Workshop”, Ô˘ oÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë locus Athens Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ AÏÂ͛Ԣ, M¿ÚÎÔ˘, M·ÛÛ¿ÓÔ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, æ˘¯Ô‡ÏË. Œˆ˜ 2/6. ZOYM¶OY§AKH Graphics & Editions KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3634.454

* CATS AND MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 ¶ÚÔÛÔ¯‹, ˙Ò·!. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ K. B·Ï·ˆÚ›ÙË, Z. °·ÌÈÂÚ¿ÎË, A. BÂÚ‚¤ÙË, X. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜, Î.¿. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË WWF EÏÏ¿˜. EÁη›ÓÈ·: 24/5, 19.30. Œˆ˜ 30/6.

3619.682 Dreamideamachine.off. K.

BÂÏÒÓ˘, M. BÏ¿¯Ô˘, ¶. K·ÛÈÌ¿ÙË Î.¿. *NAY¶H°OE¶I™KEYA™T IKH ZøNH ¶EPAMATO™ 697 4479736 «ZÒÓË ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜: ÕÓıÚˆÔÈ, ¯ÚÒÌ· Î·È Û›‰ÂÚÔ».

™ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. Afi 25/5 ˆ˜ 3/6. * OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25,A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159 M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ÙÔÓ K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841 Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·-

ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang. Œˆ˜15/9. * ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650 «°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· - TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜

ÁχÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ™KIPøNEIO KENTPO KHºI™IA™ - ¶APKO ™Y°XPONH™ °§Y¶TIKH™ “Picnic”. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙, „ËÊȉˆÙ¿, ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ( £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, M·Ú·‚ÂÏ¿ÎË, MÔÏÈÂÚ¿ÎË, ¶·ÓÔÓ›‰Ô˘). ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «Aı‹Ó· K·ı·Ú‹», ÁÈ· ÙÔ Ecofestival. Œˆ˜ 5/6.

ÓÈ·: 24/5, 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. Œˆ˜10/6. æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900 Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋,

ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. I·Îˆ‚›‰Ë˜, B·Î·Ïfi Î.¿.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 °. KÔϤʷ˜ (1927-1986). «O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡». Œˆ˜16/6. * E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜

(¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 Aı‹Ó· 1938) Œˆ˜ 30/6. * E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857 ¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940.

ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, §‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30. * HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 “Adolf Luther”. MÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi °ÂÚÌ·Ófi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. Œˆ˜ 9/9. I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. Œˆ˜ 3/7. MOY™EIO KO™MHMATO™ §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 AÊÚÔ‰›ÙË §›ÙË. «°Ï˘Ù¿ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È·». Œˆ˜ 27/5.

™ÔÊ›· K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘.

“Animal planet”. N·˝Ê ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 26/5. GAZON ROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Ryan Mclaughlin. “The Old Curl”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/6. * I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Dark victory”. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· (Bevilacqua, Brambilla, Campbell Lang, Liden, Lowman, Young, Threeasfour). EÈ̤ÏÂÈ· ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘. M¤¯ÚÈ 30/6.

E§EY£EPH ∂KºPA™H ™ÙÂÓÒÓ ¶fiÚÙ·˜ 14-18, 210 7234.018 3,14 §ÂÌ¤ÛË 3 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9217.588 Ecoart.gr’07 TÔ K¤ÓÙÚÔ T¤¯Ó˘ Î·È OÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ «MfiÏ˘ÓÛË». E§§HNIKO™ KO™MO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 2540.000

KA§ºA°IAN X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿. æËÊȷο ‰È·‰Ú·-

E‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ ™·Î·ÁÈ¿Ó.

ÛÙÈο ÂÎı¤Ì·Ù·, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ.

«O˘ÙÔ›Â˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 26/5. P 37 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4818.386 “Small is beautiful”. OÌ·‰È΋ ÌÈÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ (AÚÊ·Ú¿˜, Bȉ¿ÏË Î.¿.) ø˜ 26/5. PRO ART K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3847.967 “Something to declare”.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ (A‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘). Œˆ˜ 8/6. * QBOX GALLERY AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 211 1199.991 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏËıÂÈÓfi˜. «TÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ ÌÔ˘». Œˆ˜16/6.

56 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

EIKA™TIKO™ KYK§O™ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 121, 210 3300.136 ∞. A¤ÚÁ˘ «MÂÙ·‚¿ÛÂȘ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Œˆ˜ 26/5.

*E§§HNOAMEPIKANIK H ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 “Guerilla Girls”. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. Œˆ˜ 31/7. * KY§IN¢POMY§OI ™APANTO¶OY§OY X. ™Ì‡ÚÓ˘ & KÂÓÙ·‡ÚÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 693 8373881 AıËÓ¿ X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË.

«¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ‹¯Ô˘». EÁηٿÛÙ·ÛË. ™ÙȘ 25-27/5 event Ì performances, 21.00. Œˆ˜ 30/5. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, 210

* ™Y§§O°H AI£OY™A TEXNH™ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3240.046 ŒÎıÂÛË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ & 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, ¢È·Ì·-

ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ’07. TEXNO¶O§I™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, 210 3453.548, °Î¿˙È. * NÈÎfiÏ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘. “Malinconia”. Œˆ˜ 27/5. * Jazz by Guy Le Querrec. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· - ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ jazz ·fi ÙËÓ Apeiron Photos. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 7Ô˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Jazz. EÁη›-

MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 ÕÏ΢ ¶ÈÂÚÚ¿ÎÔ˜. «O ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋. Œˆ˜ 27/5. O Jean Cocteau Î·È Ë EÏÏ¿‰·. Œˆ˜ 29/7. AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.

«ŒÓ· ·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡Ì·Ó». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋.Œˆ˜ 29/7. TÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. OÈ ·¤Ú·ÓÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ MVRDV. EÓÓ¤· ‚·ÛÈο ¤Ú-

Á· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙˆÓ MVRDV ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1997-2002. Afi 25/5 ˆ˜ 29/7 *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 Î·È ÛÙÔ A›ıÚÈÔ KÙËÚ›Ô˘ O‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ KÒÛÙ·˜ B·ÚÒÙÛÔ˜. «M¤ÏÏÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ». M¤¯ÚÈ 3/6. ●

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜˙. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 29/ 5 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 30/5. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 29/5 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.00

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975, £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 16.5020.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: Alter Ego 18.15-20.30-22.45 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·) A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.30-21.50 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.10/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 23.20/ Spiderman 3 18.00-20.40

A£HNAIA-Refresh Cinemas X¿ÚËÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 £EPINO™: ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 20.40-23.00

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

AMOPE ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.40-23.40, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ B‡ÚˆÓ·, 210 7661.166 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.00-22.20

A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 10 2712.640 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.30-22.00

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.4023.00 ™¿‚.-¢Â˘Ù. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 2: Alter Ego 19.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. Î·È 17.00 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.10

A™TEPIA

A£HNAION CINEPOLIS

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á-

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.4023.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 2: Alter Ego 21.10-23.10 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)/ Spiderman 3 18.30 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.4022.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.40

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 18.00-20.30-22.50

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.3019.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.30-23.00

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.40-22.05 £EPINO Spiderman 3 21.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 £EPINO X·Ì¤ÓË ÏˆÊfiÚÔ˜ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.4523.00/ N¢ÚÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜

KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.30-22.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.20

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) Inland Empire 19.00-22.15

̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ 18.20-20.30-22.40

ATTIKON A§™O™Refresh Cinemas AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜, 210 6997.755 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

AºPO¢ITH Refresh Cinemas AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.4022.10/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.15-22.40/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™¿‚.-K˘Ú. 17.00 A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.50

BO• £EPINO Half Nelson 21.00-23.00

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.40-21.00-00.20, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.00-14.2017.40-21.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.5022.10-01.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.10-15.30-18.50-22.1001.30 A›ıÔ˘Û· 3: Alter Ego ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 17.30-19.50, TÚ.TÂÙ. 17.30-19.50-22.2000.40/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 22.10/ Norbit ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.50-15.10 A›ıÔ˘Û· 4: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.5021.10-23.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.50-14.10-16.30-18.5021.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.1-13.3015.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 20.30-22.50-01.20, ™¿‚.¢Â˘Ù. 18.10-20.30-22.5001.20 A›ıÔ˘Û· 6: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.00-21.50-00.40, ™¿‚.¢Â˘Ù. 13.20-16.10-19.0021.50-00.40 A›ıÔ˘Û· 7: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. 19.10-01.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.10-14.3016.50-19.10-01.00, TÚ.TÂÙ. 19.10-21.40-00.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.30 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.1021.30-00.50, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.30-14.50-18.10-21.3000.50 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.4023.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 13.0016.20-19.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.0020.20-23.40, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 13.40-17.00-20.20-23.40

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.-¶·Ú. 13.1015.10-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.10-13.1015.10-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¢Â˘Ù. 11.00-13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÚ.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 19.1021.10-23.10-01.10, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-21.00-23.0001.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 14.20-17.40-21.0000.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.0014.20-17.40-21.00-00.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.50-17.2020.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 3: Spiderman 3 ¶¤Ì.-K˘Ú. 13.20-16.1019.00-21.50-00.40, ¢Â˘Ù. 11.50-14.40-17.30-20.2023.10, TÚ.-TÂÙ. 14.4017.30-20.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 14.50-18.10-21.3001.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.3014.50-18.10-21.30-01.00, ¢Â˘Ù. 11.00-14.20-17.5021.20-00.50, TÚ.-TÂÙ. 14.20-17.50-21.20-00.50 A›ıÔ˘Û· 5: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ. 13.30-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.10-13.3015.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÂÙ. 12.5015.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Spiderman 3 TÂÙ. 17.30/ Alter Ego ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.20-20.40-23.00-01.20,

¢Â˘Ù.-TÚ. 18.10-20.3022.50-01.10, TÂÙ. 20.3022.50 A›ıÔ˘Û· 6: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.1016.30-18.50-21.10-23.40, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.50-14.1016.30-18.50-21.10-23.40 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.K˘Ú. 13.30-17.00-20.2000.10, ¢Â˘Ù. 11.40-15.1018.40-22.30, TÚ.-TÂÙ. 15.10-18.40-22.30 A›ıÔ˘Û· 8: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.1017.30-19.50-22.10-00.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.50-15.1017.30-19.50-22.10-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.40-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.2014.40-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Alter Ego 19.20-21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.14.30-16.40, ™¿‚.K˘Ú. 12.30-14.30-16.40/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.4022.00-01.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.20-16.50-20.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú .15.30-19.00-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-15.3019.00-22.30, ¢Â˘Ù. 11.3014.50-18.20-21.50-01.20, TÚ.-TÂÙ. 14.50-18.2021.50-01.20 A›ıÔ˘Û· 12: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 16.20-19.50-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. 12.50-16.2019.50-23.20, ¢Â˘Ù. 12.3016.00-19.30-23.00, TÚ.TÂÙ. 16.00-19.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 19.00-22.30, ™¿‚.K˘Ú. 15.30-19.00-22.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-21.50 A›ıÔ˘Û· 14: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 19.50-23.20, ™¿‚.K˘Ú. 16.20-19.50-23.20, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-23.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.0022.30, K˘Ú. 15.45-19.0022.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.™¿‚. & TÚ.-TÂÙ. 20.3000.00, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 17.0020.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 00.45/ Alter Ego 13.0015.30-17.45-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.1517.30-21.00-00.30, ™¿‚.¢Â˘Ù. 11.00-14.15-17.3021.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.30-14.3016.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 18.4520.45-22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 13.3016.00-18.15-20.45-23.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.15-13.3016.00-18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 13.4517.00-20.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜

PfiÌÈÓÛÔÓ 14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 16.15-19.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.4519.00-22.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.30-15.45-19.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.4518.00-21.45-01.00, ™¿‚.¢Â˘Ù. 11.30-14.45-18.0021.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. 14.30-16.4519.15-01.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.15-14.30-16.45-19.1501.00, TÚ.-TÂÙ. 14.3016.45-19.15-21.45-00.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.45 A›ıÔ˘Û· 12: Spiderman 3 13.00-15.45-18.30-21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 13.1516.30-20.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 14: Norbit ¶¤Ì.¶·Ú. 13.30-15.45-18.00, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.15-13.3015.45-18.00, TÚ.-TÂÙ. 13.30-15.45-18.00-20.1522.45-00.45/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¢Â˘Ù. 20.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 15: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.45-15.0017.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Spiderman 3 19.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 16: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.00-17.45-20.30-23.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.00-15.0017.45-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 17: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.0016.30-18.45-21.15-23.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.45-14.0016.30-18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 18: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.0017.15-19.30-22.00-00.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.45-15.0017.15-19.30-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 19: Norbit ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ 15.0017.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.4515.00-17.15/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¢Â˘Ù 22.00/ Alter Ego ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 19.45-01.30, TÚ.TÂÙ. 19.45-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 20: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.0018.30-22.00-01.15, ™¿‚.¢Â˘Ù. 11.45-15.00-18.3022.00-01.15

17.00, TÚ.-TÂÙ. 17.0019.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 16.1519.30-22.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 13.00-16.15-19.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.0021.15-00.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 14.45-18.00-21.15-00.30

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.3018.00-21.30-01.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. 15.30-18.3001.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.4515.30-18.30-01.15, TÚ.-TÂÙ. 15.30-18.30-21.15-00.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.30 A›ıÔ˘Û· 3: Alter Ego ¶¤Ì. & TÚ.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45-21.00-23.15, ¶·Ú. 14.15-16.30-18.4521.00-23.15-01.30, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-14.15-16.3018.45-21.00-23.15-01.30, ¢Â˘Ù. 12.00-14.15-16.3018.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 13.00-15.1517.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Alter Ego 19.45-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. 13.45-16.3019.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 11.0013.45-16.30-19.30, TÚ.-TÂÙ. 13.45-16.30-19.30-22.3001.15/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 22.45 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 15.4519.15-22.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.15-15.45-19.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 13.1516.45-20.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.™¿‚. 19.30-23.00, K˘Ú. 16.00-19.30-23.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.™¿‚. 19.30-23.00, K˘Ú. 16.00-19.30-23.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-22.30

°A§A•IA™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, VILLAGE COOL RENTIS £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. 22.00-00.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 19.45-22.0000.15, TÚ.-TÂÙ. 20.1522.30-01.00/ Norbit ¶¤Ì.-¶·Ú. 17.30-19.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.45-15.1517.30, TÚ.-TÂÙ. 17.30 A›ıÔ˘Û· 2: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 16.00-19.00-21.45-00.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 13.15-16.0019.00-21.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. 22.45, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 19.30-22.45/ Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. 17.45-20.15, ™¿‚.-¢Â˘Ù. 12.15-14.30-

AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ 20.15-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30-22.30 £EPINO T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 21.00-23.00

CINE CITY KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.0021.15

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: Inland Empire 19.00-22.20

A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ 18.00-20.15-22.40

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 Half Nelson 22.30/ §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏ˘ 20.15/ A˙Ô‡ Î·È AÛÌ¿Ú 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) EKPAN OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.3023.00

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 AÌÂÚÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ 18.10-20.20-22.30

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ì ΋Ô, 210 6464.009 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

22.00 4 Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜/ AÊȤڈ̷ TÛ¤¯ˆÊ. ¶·Ú. 18.00 OÈ ÙÚÂȘ ·‰ÂÚʤ˜, 20.00 T· Ì˯·ÓÈο È¿Ó·, 22.00 O ı›Ԙ B¿ÓÈ·/ AÊȤڈ̷ ™·›ÍËÚ. ™¿‚. 16.00 B·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ, 18.00 ÕÌÏÂÙ, 20.00, 22.00 M¿Î‚Âı, 00.00 Oı¤ÏÏÔ˜/ AÊȤڈ̷ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎfi £¤·ÙÚÔ. K˘Ú. 16.00 TÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, 18.00 ¢ÂÛÔÈÓ›˜ T˙Ô‡ÏÈ·, 20.00 M¤Ú˜ ÔÚÁ‹˜, 22.00 º¿ÓÓ˘ Î·È AϤͷӉÚÔ˜/ AÊȤڈ̷ PÒÛÈÎÔ £Â¿ÙÚÔ. ¢Â˘Ù. 18.00 B¿ÛÛ··, 20.00 TÔ ·ÏÙfi, 22.00 O M·ÁÈ·ÎfiÊÛÎÈ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ/ £¤·ÙÚÔ ¢ÚfiÌÔ˘. TÚ. 18.00 O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ Ì·ÛÎÒÓ, 20.00 M¿ÈM¿È MÚ·˙›Ï, 22.00 TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÎϤÊÙË/ AÊȤڈ̷ ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ - Ì¿ÁÔÈ Ù˘ ÔıfiÓ˘. TÂÙ. 18.00 1789 - °·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, 20.00 NÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, 22.00 H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ Û·ÏÙÈÌ¿ÁΈÓ

NANA Cinemax EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 18.10-20.20-22.30

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.00-21.20

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· 21.00-23.00

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.20

π§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 Mala Noche 19.45-21.3023.15 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ·fi‰Ú·Û˘ 18.30-20.30-22.30

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.1520.45 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.0022.30/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 17.00

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 Alter Ego ¶¤Ì.-TÚ. 18.00-20.15-22.30 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ·Ï¿)/ MÈ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· TÂÙ. 19.00

§I§A N¿ÍÔ˘ 115 ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 ™ÈÓ¤ T¤¯Ó˘ (ANAKAINI™MENO™ ) £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.50

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 2Ô Pocket Theatre Festival (& Pocket Arts) Festival TÚ›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Z·Ó-§˘Î °ÎÔÓÙ·Ú. ¶¤Ì. 18.00 O ÌÈÎÚfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, 20.00 H ™·ÚÏfiÙ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ / O ÛÒ˙ˆÓ ·˘ÙÒ Ûˆı‹Ùˆ,

§. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.0023.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.1521.45 A›ıÔ˘Û· 3: Alter Ego 18.00-20.10-22.20 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 00.20 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.30-21.00 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.1522.45/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 17.40 A›ıÔ˘Û· 6: E›Ì·È Ë ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· 21.30-23.40/ Spiderman 3 18.45/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ™¿‚.-K˘Ú. 16.45

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.45

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 20.30-22.40 ¶·Ú.K˘Ú. Î·È 18.20 ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: ¢ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÁÈ· ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ηډȤ˜ 20.1522.40, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.45 A›ıÔ˘Û· 2: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.20-22.15 A›ıÔ˘Û· 3: T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 20.3022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 18.30

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 19.0021.30/ ÕÁÁÂÏÔÈ ÂÍÔÏÔıÚÂ˘Ù¤˜ 23.50/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.-K˘Ú. 12.1014.50-16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¢ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÁÈ· ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ηډȤ˜ 18.3020.50/ Daisy 23.10 A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.2014.30-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ 21.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ 19.00-21.20-23.40, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 18.10-20.20-

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 57


22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 6: Alter Ego 17.00-19.30-21.50-00.10 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·) A›ıÔ˘Û· 7: T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 18.3020.30-22.30-00.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 16.20-19.4023.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.40-22.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-15.20 A›ıÔ˘Û· 10: Spiderman 3 18.20-21.10-00.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 12.30-15.30 A›ıÔ˘Û· 11: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.20-20.4000.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 14.00 A›ıÔ˘Û· 12: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.50-22.40

£EPINO Spiderman 3 TÂÙ. 21.00

22.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3015.50-19.10-22.30

™INE ¶API - Refresh Cinemas

STER CINEMAS EÌ.

¶Ï¿Î·, 210 3222.071 £EPINO: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

™INE º§OI™BO™ EæA £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.30, K˘Ú. Î·È 16.00

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.15-22.30

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.20-22.15 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ 18.15-20.30-22.40

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 2: T·Í›‰È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 18.3020.30-22.30-00.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 3: Alter Ego 17.10-19.30-21.50-00.10 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.-K˘Ú. 15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔÈ 19.00-21.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.10/ Daisy 23.40 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 16.2019.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.20-20.4000.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.40/ Spiderman 3 17.50-00.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.20-14.30-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¢ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÁÈ· ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ηډȤ˜ 21.00/ TÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ 23.20 A›ıÔ˘Û· 9: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 20.20-22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.4022.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.0015.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Cinema Park. ™¿‚. 11.00 “Human experience”

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.13022 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.10-22.10

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 18.2020.40-23.00

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714, TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ·fi‰Ú·Û˘ 21.00-23.00

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856,

>>

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £EPINO™ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.0022.15

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.10-13.1515.20-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 20.00/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 22.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.5020.10-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-16.50-20.10-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: Spiderman 3 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.40-21.20, ™¿‚.K˘Ú. 11.30-16.00-18.4021.20/ Alter Ego 23.50 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.2019.40-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-16.20-19.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40-21.00, ¶·Ú. 17.40-21.00-00.20, ™¿‚. 11.00-14.20-17.4021.00-00.20, K˘Ú. 11.0014.20-17.40-21.00 A›ıÔ˘Û· 6: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.40-14.4017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Alter Ego 19.00-21.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 7: Alter Ego ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.5020.00-22.15, ¶·Ú. 17.5020.00-22.15-00.30, ™¿‚. 13.10-15.30-17.50-20.0022.15-00.30, K˘Ú. 13.1015.30-17.50-20.00-22.15 A›ıÔ˘Û· 8: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.30-21.40, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-15.10-17.2019.30-21.40/ Spiderman 3 23.40 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1021.30, ™¿‚.-K˘Ú. 14.5018.10-21.30 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.10-

58 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40-21.00, ¶·Ú. 17.40-21.00-00.20, ™¿‚. 11.00-14.20-17.4021.00-00.20, K˘Ú. 11.0014.20-17.40-21.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.2019.40-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-16.20-19.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: Alter Ego ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.10-22.20, ¶·Ú. 18.0020.10-22.20-00.30, ™¿‚. 11.15-13.30-15.40-18.0020.10-22.20-00.30 K˘Ú11.15-13.30-15.4018.00-20.10-22.20 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1022.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3015.50-19.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.4022.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.0015.20-18.40-22.00 A›ıÔ˘Û· 6: Alter Ego ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.5019.00-21.20, ™¿‚.-K˘Ú. 12.20-14.40-16.50-19.0021.20/ Spiderman 3 23.30 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ˆÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ 16.40/ Spiderman 3 18.3021.10-00.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 12.10-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.4522.20 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.45

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 H̤Ú˜ AÏ‚·ÓfiʈÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶¤Ì. 19.00 TÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢, 20.00 KÔÎÙ¤ÈÏ , 21.00 O ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ÓÔÓfi˜ ¶·Ú. 18.00 EÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ¤ÓÙÂÓ, 18.30 H Ó‡ÊË Î·È Ë ÔÏÈÔÚΛ·, 20.00 Off, 20.30 H Á¤Ê˘Ú·, 20.40 H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 20.50 TÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, 21.15 T· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ™¿‚. 18.00 O ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ηÈÚfi˜, 18.15 ™˘Ó‹ıÂÈ·, 18.20 KfiÏ·ÛË, 20.30 T›Ú·Ó· ÒÚ·Ó Ìˉ¤Ó, 22.15 AÁ·ËÙ¤ ¯ıÚ¤ - K˘Ú. 18.00 ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ, 19.30 XÈÔÓÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô, 20.00 H ˘Í›‰·, 21.00 O Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎÔ, 22.40 KfiÎÎÈÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ì·‡Ú· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ¢Â˘Ù. 18.00 MÈÚÔ˘¿ÊÛÈÌ, 21.00 ŸÌËÚÔ˜ - TÚ. 18.45 O ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙˆÓ ÛÎÔÚÈÒÓ, 18.55 KfiÛÔ‚Ô, 19.15 Master class-O AÏ‚·ÓÈÎfi˜ ÎÈÓ/ÊÔ˜ , ¯Ù˜, Û‹ÌÂÚ·, ·˘ÚÈÔ, 21.00 O KÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, 22.30 °Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ - TÂÙ. 18.00 Les Fauves, 18.10 H ϛڷ, 19.00 N‡¯Ù· ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, 20.30 TÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘.

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18,

ºOIBO™

X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 £EPINO Spiderman 3 21.30

¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 Alter Ego 19.00-21.0023.00 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

KA™TA§IA XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï .AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.50

KOPA§I Cinemax

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ

AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ ¶·Ú.K˘Ú. 20.45-23.00/ T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.50-23.00

AE§§ø

MAP°APITA CINEMA

P·Ê‹Ó·, 22940 23420 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 21 06014.284 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

AI°§H §ÂˆÊ.™·ÚˆÓ›‰·˜ 2830, 22910 54941 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00 AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 £EPINO Alter Ego 20.5023.00 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ·Ï·)

A§E• - CINEMA §ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

A§E•AN¢PA Refresh cinemas £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

A§IKH ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645 - 210 2234.130 ANAKAINI™MENO™ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.50 A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 £EPINO Alter Ego 21.0023.00 (Ì·˙› Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ¿Ï·)

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.40-23.40, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15

AMIKO £EPINO Alter Ego 21.0023.00 (Ì·˙› Î·È Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ¶ÈÏ·Ï·)

ANOI•H ¢HM. KIN/ºO™ AÁ. ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰·ÚÈ, 210 5813.470 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.00-22.30, ™¿‚.-¢Â˘Ù. Î·È 15.30

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.30-21.30

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 19.00-22.20, K˘Ú. Î·È 15.40

™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9922.098 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡, 210 6048.365 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.10

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 - 210 6666.284 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15 ™INE æYXIKO Classic KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

™I™™Y - Candia Strom §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤· M¿ÎÚË, 22940 91811 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.20

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 £EPINO AÌÂÚÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ 21.00-23.00

X§OH K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00 øPø¶O™ øÚˆfi˜, 22950 38979 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.30-23.30

¶ÂÈÚ·È¿ ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 2 £EPINO: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.00 A›ıÔ˘Û· 3 £EPINO: Alter Ego 21.00-23.00

º§EPY

VILLAGE COOL MAPIE§

£ËÛ¤ˆ˜ - ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.15

4521.388 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.40-22.20

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 £EPINO OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 21.30

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.5022.20, ™¿‚.-¢Â˘Ù. Î·È 15.30 ●

( * * 1/2 ) H Aª∂ƒπ∫H ∂¡∞¡ΔI√¡ Δ√À T∑√¡ §E¡√¡ TˆÓ N٤ȂÈÓÙ §ÈÊ, T˙ÔÓ ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ. ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. E§§H, ºI§O£EH ( * * 1/2 ) T∞•I¢π ™Δ∏¡ A∫ƒ∏ Δ∏ ™ ¡ÀÃΔ∞™ TÔ˘ ŒÚÈÎ ÿÛÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ™ÎÔÙ °ÎÏÂÓ, MÚ¤ÓÙ·Ó ºÚ¤È˙ÂÚ, MÔ˜ NÙÂÊ, K·Ù·Ï›Ó· ™·ÓÙ›ÓÔ MÔÚ¤ÓÔ, AÏ›˜ MÚ¿Áη. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, ‰‡Ô ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÌÈ· ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. AT§ANTI™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À TÔ˘ ÿÚ‚ÈÓ °Ô˘›ÓÎÏÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ T˙¿ÎÛÔÓ, T˙¤ÛÈη M›ÂÏ, KÚÈÛÙ›Ó· P›ÙÛÈ, K¤ÚÙȘ “50 Cent” T˙¿ÎÛÔÓ. H ÂÒ‰˘ÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· 4 ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. AT§ANTI™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * * ) INLAND EMPIRE TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ §ÈÓÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ §fiÚ· NÙÂÚÓ, T˙¤ÚÂÌÈ ÕÈÚÔÓ˜, T˙¿ÛÙÈÓ £ÂÚÔ‡, °ÎڤȘ Z·ÌÚ›ÛÎÈ, T˙Ô‡ÏÈ· ŸÚÌÔÓÙ, X¿ÚÈ NÙÈÓ ™Ù¿ÓÙÔÓ. H ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ËıÔÔÈÔ‡ ηٷÚÚ¤ÂÈ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÚÈ̤ÈÎ ÂÓfi˜ ηٷڷ̤ÓÔ˘ ÔψӤ˙ÈÎÔ˘ ÊÈÏÌ. A™TY - Cinema, ¢ANAO™

Oπ ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ K∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À TÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NÙÂ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ, OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, T˙¤ÊÚÈ P·˜, TÛfiÔ˘ °ÈÔ˘Ó º·Ù. APOLLON CINEMAX class, AE§§ø, AE§§ø Cinemax 5+1, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION - NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A§E• - CINEMA, A§E•AN¢PA -Refresh cinemas, A§IKH, A§™O™, AMAPY§§I™, AMOPE, AMYNTA™, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, APKA¢IA, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, A™TEPIA, ATTIKON A§™O™ - Refresh Cinemas, AºPO¢ITH Refresh Cinemas, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, ¢E•AMENH - FRAME, E§§HNI™ Cinemax, ETOYA§-A§E•AN¢PA, £H™EION, KA™TA§IA, KHºI™IA Cinemax, §I§A, MAP°APITA CINEMA, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, O™KAP, PIBIEPA, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE °EPAKA™ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™INE ¶A§§HNH, ™INE ¶API - Refresh Cinemas, ™INE ™E§HNH, ™INE º§OI™BO™ - EæA, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INE æYXIKO Classic, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™I™™Y - Candia Strom, ™OºIA. ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, º§EPY, X§OH, øPø¶O™

( * * ) DAISY TÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ §¿Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ T˙Ô˘Ó T˙ÈÁÈÔ‡Ó, T˙Ô˘ÓÁÎ O˘ÛÔ‡ÓÁÎ, §È ™Ô‡ÓÁÎÂ, N٤ȂÈÓÙ ™È·ÓÁÎ. KÔÚ¿Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Î·È Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ Interpol Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ™Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÌϤÎÂÙ·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ô. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( *1/2 ) T√ √Δ√™Δ√¶ Δ√À Δƒ√ª√À (THE HITCHER) TÔ˘ N٤Ȃ M¤ÁÈÂÚ˜, Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÓ MÈÓ, ™ÔÊ›· MÔ˘˜, Z¿Î·ÚÈ N¿ÈÙÔÓ, N›Ï M·ÎNÙfiÓÔÔ˘, K¿ÈÏ N٤ȂȘ. N·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ ·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ „˘¯Ô·ı‹ ÔÙÔÛÙfiÂÚ. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON STARCITY

( * * ) Oπ ™∏ª∞¢∂ª∂¡√π (HOME OF THE BRAVE)

( * *) ALTER EGO TÔ˘ NÈÎfiÏ· ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÎË PÔ˘‚¿, NÙÔÚ¤ÙÙ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢·Ó¿Ë ™ÎÈ¿‰Ë, KˆÛÙ‹ K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿ÎË, AϤͷӉÚÔ §ÔÁÔı¤ÙË, ¢ËÌ‹ÙÚË KÔ˘ÚÔ‡Ì·ÏË, §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË. N·Úfi˜ ÛÙ·Ú ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÚȤڷ˜, ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ·fi Ù· Ó·ÚΈÙÈο. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AKTH - Refresh Cinemas, A§OMA, AMIKO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL TYMVOS, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ºOIBO™

¢√§√º√¡√π °π∞ ª√¡∞Ãπ∫∂™ ∫∞ƒ¢π∂™. TÔ˘ TÔÓÙ PfiÌÈÓÛÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, ™¿ÏÌ· X¿ÁÈÂÎ, T˙¤È̘ °Î·ÓÙÔÏÊ›ÓÈ, T˙¿ÚÂÓÙ §›ÙÔ, §fiÚ· NÙÂÚÓ, ™ÎÔÙ K¿·Ó. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ’40 ¡Ô˘¿Ú ·ÈÛıËÙÈ΋, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

(* * 1/2) SPIDERMAN 3 TÔ˘ ™·Ì P¿ÈÌÈ Ì ÙÔ˘˜ TfiÌÈ M·ÁÎÔ˘¿È·Ú, K›ÚÛÙÂÓ NÙ·ÓÛÙ, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, TfiÌ·˜ X¤ÈÓÙÂÓ TÛÂÚÙ˜, TfiÊÂÚ °ÎڤȘ, MڿȘ NÙ¿Ï·˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ, Pfi˙Ì·ÚÈ X¿ÚȘ, T˙¤È K¤È ™›ÌÔÓ˜. Spiderman ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ sandman, ÙÔ˘ X¿ÚÈ ŸÛÌÔÚÓ ÎÈ Â͈Á‹ÈÓÔ˘ Û˘Ì‚ÈˆÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û¿Úη Î·È Î·Î¿ ÛÙÔ «·ÚÓËÙÈÎfi» ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘-·Ú¿¯ÓË Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Venom. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE KATEPINA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ¢AºNH, NANA Cinemax, STER CINEMAS

( * * * * ) T√ ¡∂∫ƒO ∫√ƒIΔ™π T˘ K¿ÚÂÓ MfiÓÎÚÈÊ Ì ÙÔ˘˜ TfiÓÈ KÔϤÙ, PfiÔ˘˙ MÂÚÓ, M¤ÚÈ MÂı XÂÚÙ, M¿ÚÛÈ· °Î¤È X¿ÚÓÙÂÓ, MÚ›Ù·ÓÈ Ì¤ÚÊÈ, ¶¿ÈÂÚ §fiÚÈ, T˙ÈÔ‚¿ÓÈ PÈÌ›˙È, T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, M¤ÚÈ ™ÙÈÓÌ¤ÚÁÎÂÓ. ™ÔÓ‰˘ÏˆÙfi ‰Ú¿Ì·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Á˘Ó·È-

ÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¤ÌÌÂÛË ‹ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ ·fi ¤Ó· serial killer. ODEON O¶EPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * ) NORBIT TÔ˘ MÚ¿È·Ó PfiÌÈÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ ŒÓÙÈ M¤ÚÊÈ, T¿ÓÙÈ NÈÔ‡ÙÔÓ, KÈÔ‡Ì· °ÎÔ‡ÓÙÈÓ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. XÔÓÙÚ‹ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, «¯ÔÓÙÚfi» ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

( * * * ) ¶ƒ√™ø¶π∫√I ºOμ√π ™∂ ¢∏ªO™π√À ™ ÃVƒ√À™ (COUERS) TÔ˘ AÏ¤Ó PÂÓ¤ Ì ÙÔ˘˜ §fiÚ· MÔÚ¿ÓÙÂ, §·Ì¤Ú O˘ÈÏÛfiÓ, ¶ÈÂÚ AÚÓÙÈÙ›, I˙·Ì¤Ï K·Ú¤, AÓÙÚ¤ NÙÈÛÔÏ›Â, ™·Ì›Ó A˙ÂÌ¿. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙȘ ˙ˆ¤˜ ¤ÍÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÒ ¤Íˆ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ. A£HNAIA Refresh Cinemas, ¢ANAO™

( * * ) °¡øƒπ™Δ∂ Δ√À™ P√ª¶π¡™√¡ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù˘ Disney. BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS

( * * * * ) HALF NELSON ÙÔ˘ P. ºÏÂÎ Ì ÙÔ˘˜ P. °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, ™. E˜, ÕÓÙÔÓÈ M.T˙ÂÊ §›Ì·, N. KfiÚÌÂÙ. ŒÓ·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÌÈ· 13 ¯ÚÔÓË Ì·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ MÚÔ‡ÎÏÈÓ. BO•, ¢IANA ( * * * ) A∑√Àƒ ∫∞π A™ª∞ƒ (AZUR ET ASMAR) ÙÔ˘ MÈÛ¤Ï OÛÂÏfi. TÔ ·È‰› °¿ÏÏÔ˘ ¢ÁÂÓ‹ Î·È Ù˘ ª·ÚÔÎÈÓ‹˜ ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì·˙›, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·È Í·Ó¿ ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ Ì·ÁÈ΋˜ ÓÂڿȉ·˜. ¢IANA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

T∞ X∂§ø¡√¡π¡Δ∑∞∫π∞ (TMNT) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ MÔ˘ÓÚfi. EÎÌÔÓÙÂÚÈÓÈṲ̂ÓË ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÏÒÓˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * ) Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏ.NÙ·¿Ó. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: KÔÙÈÁÈ¿Ú, °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ™ÂÓȤ, NÙÂ·ÚÓÙȤ. A£HNA´™, ZEA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™

( * * * * ) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. A£HNAION Cinepolis, AI°§H, BAPKIZA, EKPAN

( * 1/2 ) O MR BEAN ¶A∂π ¢π∞∫√¶E™ ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ M¤ÓÙÂÏ·Î, Ì ÙÔ˘˜ PfiÔ˘·Ó ÕÙÎÈÓÛÔÓ, M·Í M¿ÏÓÙÚÈ, °Ô˘›ÏÂÌ NÙ·Êfi. O Mr Bean Î·È ÔÈ (‚·ÚÂÙ¤˜) Áοʘ ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, NANA Cinemax, KHºI™IA Cinemax 3 ●


>> A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 NÔ˘ ¢Ô˘... Ë ¿Û¯ËÌË. EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, °·Ï›ÙË. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: æ¿ÏÙ˘, TۿΈӷ˜, Z·ÓÓ›ÓÔ˘, æ¿ÏÙË. TÂÙ.-¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.00 & 22.00, K˘Ú. 21.00, ú 23, 16, 18. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3464.638 O ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.: M. K·Ï·ÓÙ˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M¤Ë, ¶··Ûȉ¤ÚË, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. ∞§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17, 210 5220.100 E›Ì·È ¿Û¯ËÌË. TˆÓ ™¤ÚÙ˙È MÂÏÌ¤Ï Î·È ZfiÚÓÙÈ ™¿ÓÙÛÂ˙. MÂÙ¿ÊÚ.: K. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. XÔÚÔÁÚ.: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘, M. TÛÈÌ¿, X. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 20, 15. Œˆ˜ 27/5. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 H BÔÛÎÔԇϷ. AÓÒÓ˘ÌÔ˘. √Ì¿‰· «K·ÓÈÁÎÔ‡ÓÙ·». ™ÎËÓÔı.: °. §ÂÔÓÙ¿Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ô˘, ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜, M·ÁηӿÚË. ¢Â˘Ù. 21.15, TÂÙ. & ™¿‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. ú12, 25 ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¢ÔÎÈ̤˜. Œˆ˜ 30/5. KfiÎÎÈÓË ÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·. H ÔÌ¿‰· “Vasistas”. MÂÙ¿ÊÚ.: §. BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. XÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: XÈÒÙË, Carbajal, Labed, ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, . K˘Ú. & ¢Â˘Ù.: 19.00, TÚ. - ™¿‚. 21.15. ú 12, 25 ÁÈ· ÙȘ ¢ÔÎÈ̤˜. Œˆ˜ 31/5. AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ T.°ÎÔÙȤ. MÂÙ¿ÊÚ.: °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘ÏÈÒÙË, ¢·Ú‰·Á¿Ó˘, M·Ï¿Î˘. K˘Ú. 19.30, TÂÙ.-™¿‚. 21.30,ú 22, 18, 15. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70, °Î‡˙Ë, 210 6445.749 Oȉ›Ô˘˜ 2+2. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ «Oȉ›Ô˘˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜» ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: ¢. B¤ÚÁ·‰Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜,K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¿ÌÔ˜, T˙·ÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘. ™¿‚.¢Â˘Ù., ú 15, 10. Œˆ˜ 28/5. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) O˘ ÎϤ„ÂȘ. ™ÎËÓÔı.: £. AÌ·˙‹˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: O. ™È‰ÂÚ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z·ÌÂÙ¿Î˘, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, ¶. §¿ÚÎÔ˘. O˘ ÌÔȯ‡ÛÂȘ. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: O. ™È‰ÂÚ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: KÔ˘Ó¤Ï·˜, §‡ÎÔ˜, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘. ∂ˆ˜10/6. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684/5ŸÏ· fiÛ· ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ; ™ÎËÓÔı.-

Û‡Óı.: ŸÏÁ· ¶Ô˙¤ÏË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. ¢¿‚·Ú˘. MÔ˘Û.: ¢. ºÚÈÙ˙·Ï¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜, °. §Ô‡Î·, K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ÿ. ¶Ô˙¤ÏË. ™ÙȘ 21.30, ú 18, 12. M¤¯ÚÈ 31/5. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 H ·˘Ï‹ ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ. ™¿ÙÈÚ· Ù˘ ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: B. TÚ›ÌË. MÔ˘Û.: T. KÂÙÛÂÏ›‰Ë˜.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, T. ÕÓÙÔÓ˘, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™¿‚., K˘Ú. 18.45, TÂÙ.K˘Ú. 21.30, ú 20, 16. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Less. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛËperformance ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «33». I‰¤·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÂÎÙ¤ÏÂÛË: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 10. M¤¯ÚÈ 29/5. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 ¢È·‰ÚÔ̤˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «PÔ˘-IÚ·». XÔÚÔÁÚ.ÛÎËÓÔı.: N. Z¿Ú·. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: Œ. ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘. K·ıËÌÂÚ. 21.30, ú 12. M¤¯ÚÈ 25/5. ŸÏ· Ù· ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ fiÏ˘ ‹ Ô Á¤ÚÔ˜ Î·È Ë ÊˆÙÔÙ˘›·. ™ÎËÓÔı.: OÌ¿‰·

Simon Sayz. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. ¢¿ÏÏ·, M. KfiÚË, M. MÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: §. AÏÙÈ·ÚÌ¿ÎË, °. BÔ˘‚¿Î˘, §. ¢¿ÏÏ·. ™ÙȘ 26-2730-31/5, 22.00, ú 8. CINE ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 H ÌËÙ¤Ú· ÛȈ‹ - The electronic cabaret. ŒÓ·

Û‡Á¯ÚÔÓÔ cabaret live. ™ÎËÓÔı.: §. M·Ù‹˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú˘ˆÙ¿Î˘. TÚ·ÁÔ˘‰.: £. §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜. ¶›Ó·Î˜: Ÿ. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜,K·Ú·¯¿ÏÈÔ˘, K·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙȘ 21.00 ú 20, 15. Afi 31/5 ˆ˜ 4/6. ¢H§O™ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 11, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.562 KfiÎÎÈÓ˜ Á˘Ó·›Î˜. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. MÔ˘Û. Û˘Óı.: M. XÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: M. K·Û¿ÔÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. X·ÙÔ‡Ë, E. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Z. ™·ÓÙ¿. ¶·Ú.- ¢Â˘Ù. 21.30, ™¿‚. & K˘Ú.19.30, ú 15, 10. Œˆ˜ 2/6. E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜ (°¤Ê˘Ú· §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «N¿Ì·». ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ™ÎËÓ.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘. ¶·Ú.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 20, 15. Œˆ˜ 27/5. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H AÁ›· Iˆ¿ÓÓ· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ. MÚ¯Ù. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ-

΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ «‰ÚYÔ˜ TÔ¶ÔÈ». Info: 694 8600946. ™ÙȘ 21.00. Œˆ˜ 27/5. HPø¢EIO 210 3232.771, 210 3235.582 K¿ÚÌÂÓ. TÔ˘ ZÔÚ˙ MÈ˙¤. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ - ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. MÔ˘Û. ‰È‡ı.: §. K·Ú˘ÙÈÓfi˜. ™ÎËÓÔı.: ™. ¶›ÌÏÔÙ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜: Õ. °Ô˘›Î˜ - A. KfiÏÏÈÓ˜. XÔÚÔÁÚ.: A. KfiÏÏÈÓ˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: N. °ÎڤȂ˜, B. M·˚Ê¿ÙÔ‚·, P. KÚfiϸ, M. °Ô˘¤ÓÙ §Ë. ™ÙȘ 1, 2, 3, 5/6, 21.00, ú 100, 90, 75, 60, 50, 25. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: (¶·Ó/Ì›Ô˘ 39), 210 3272.000 £∂∞Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ∞¡Δø¡∏ ∞¡Δø¡π√À ¡¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï. ∫ÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ - ∫˘„¤ÏË, 210 2236.890 °˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. T˘ AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶·ÁÒÓË. MÔ˘Û.: ¶. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Œ. M·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. °ÂˆÚÁ›·, A. ¶··ÛÙ¿ıË. TÂÙ.-K˘Ú.: 21.00, ú 20, 15

£EATPO TEXNH™ YfiÁÂÈÔ - ¶Â˙Ì·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706

Ô˘ÏÔ, M. K·Ú·Ì¿ÙÛË. ™ÙȘ 24/5, 20.00, ú 10.

H Á˘Ó·›Î· Ù˘ Z¿Î˘ıÔ˜.

¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 N·ÔÏÂfiÓÙÈ·. TÔ˘ A. ™Ù¿ÈÎÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù¿ÈÎÔ˜. ™ÎËÓ.: I. ™Ù·˘Ú›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: B·ÎÔ‡Û˘, Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, °È·ÓÓÔ‡ÏË. TÚ.-K˘Ú.: 21.15, ú 20, 10. Œˆ˜ 30/5.

TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. Afi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi º˘ÙÒÚÈÔ A›ÁÈÓ·˜. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: N. K·Ï·Ìfi. ™ÙȘ 22 & 23/5, 21.15. £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, 210 3231.591 O I¿Îˆ‚Ô˜ Î·È Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÙÔ˘. To˘ M›Ï·Ó KÔ‡ÓÙÂÚ·.

Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «E.M.¶.». ™ÙȘ 21.00, ú 3. Œˆ˜ 26/5. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· I. TˆÓ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘- ºÈÏ›ÓË. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, °¿Î˘. TÂÙ.- ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. Œˆ˜ 27/5. TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÂÚ›ÔÏÔ˜». K›ÌÂÓÔ: ¢. °ÎÂÓÂÚ¿Ï˘. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. Blasted. T˘ ™¿Ú·˜ K¤ÈÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: £¤·ÙÚÔ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ: Õ. MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, ¶. MÔ˘˙Ô‡ÚË, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30 & K˘Ú. 19.00, ú 17, 12. Œˆ˜ 27/5. TÚÂȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·’ ÙÔ K·Ù¿Ú. TÔ˘ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘.

™ÎËÓÔı.: M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, MÔ˘Û.: ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÂÓÙÔ‡Ú·, £ˆÌÔÔ‡ÏÔ˘, X·Ù˙ËΈÛÙ·ÓÙ‹. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.15, K˘Ú. 22.30, ú Cows. T˘ M·Ú›·˜ TÚ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: H ÔÌ¿‰· Dead Kadinsky. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. ™ˆÙËÚ›Ô˘. XÔÚÔÁÚ.: K. ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. ºÏ¤ÛÛ·, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, N. AÓ·ÓÈ¿‰Ë. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 21.00, ú 15, 10. TÚÂȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·’ ÙÔ K·Ù¿Ú. TÔ˘ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘.

™ÎËÓÔı.: M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È·: °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: BÂÓÙÔ‡Ú·, £ˆÌÔÔ‡ÏÔ˘, KÔÙÚÒÓË. K˘Ú. 22.30 & ¢Â˘Ù.TÚ. 21.15, ú 12. Œˆ˜ 27/5. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87, 210 8223.160 H Û¯¤ÛË Û·˜... ÚÔˆı›ٷÈ. TÔ˘ Z. B¿Ï‚Ë. ™ÎË-

ÓÔı.-‰È·Û΢‹: K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, K·ÏÔʈÏÈ¿˜, K·„‹. TÚ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.18.00, ú 18, 12. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 TÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÔ˘ ı¤·ÙÚÔ.

T˘ ÕÓÓ·˜ B·ÁÂÓ¿. ™ÎËÓ.: S. Trifonov Ganev. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: §. KËϷˉfiÓ˘. TÂÙ. & K˘Ú.19.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ú 20, 15. Œˆ˜ 27/5. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘, 210 3453.113 AÓıÚÒÈÓ˜ ʈӤ˜. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Cocteau. ™ÎËÓÔı.: ™. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. ºˆÙ.: E. NÙÂÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: ZÔ‡ÓË, ¶··Î·ÏÈ¿Ù˘. 29, 30/5 & 5, 6/6, 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶APAMY£IA™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ 693 9154858 ÕÚıÚÔ 1350 A.K. Î·È ÂfiÌÂÓ·... M ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·

ÙˆÓ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ, §fiÚη, TÛ¤¯ÔÊ, ¢‹ÌÔ˘ Î.¿. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «M‡Á· ̘ ÛÙÔ Á¿Ï·». ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓÔÁÚ.: Ë ÔÌ¿‰·. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. B·ÛÈÏ·ÓÙˆÓ¿ÎË, X. £ÂÔ¯·Úfi-

™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ), 210 9229.579 H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË. TÔ˘ K¿Êη. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «AÎÙ›˜ ·ÂÏ›Ô˘». ™ÎËÓÔı.-‰Ú·Ì/ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ.: N. ™·Î·Ï›‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹: ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘ - B. ¢¤ÌÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. BÂÏÈÛÛ¿Ú˘, £. AÌÔÈÚ›‰Ô˘, °. KÔÏÔ‚fi˜. TÂÙ.-¢Â˘Ù. 21.15. Œˆ˜ 3/6. ™TOYNTIO KOITøNE™ ÚÒËÓ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Kfi‰Ú·, 699 3572312 Scabrio 2. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «O Ì·‡ÚÔ˜ Ú›ÁÎÈ·˜» ÙÔ˘ K. ™. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: ¢. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B¿Úη˜, B·ÛÈÏÔÔ‡ÏÔ˘. «K¿Ï˘, Ë KˆÏÂ-ÍÈÔÓ¤Ú» Ù˘ MÂÚÎÂÓ›‰Ô˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Angelus novus”. ™ÎËÓÔı.: Œ. ¢ÚfiÛÔ˘. ™ÎËÓ.: °. ¶ÚÒÈÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. M¿Ï·Ì·˜, M. T·Ú·ÙfiÚË, T. TÛÔ˘Î¿Ï˘. Afi 23/5 ˆ˜ 3/6 (ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù.), 21.30. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656.004 H ˙‹ÏÈ· Û ÙÚ›· Ê·Í. T˘ EÛÙ¤Ú BÈÏ¿Ú. ™ÎËÓÔı.: ¢. AÚ¿ÔÁÏÔ˘. ™ÎËÓ.: A. AÚÛ¤ÓË. KÔÛÙ.: M. KÔÓÙÔ‰‹Ì·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §È‚·ÓÔ‡, K. §¤¯Ô˘, M. ¶·ÓÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.& ¢Â˘Ù. 20.30 TÂÙ.19.00, ú 20. ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ Extra Long [X.L]. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 6Ô˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÚÔ‡. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶¤ÚÛ·˜ ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘. XÔÚÔÁÚ.: ¶. ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™. º¿ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. §··Ù¿. EÚÌËÓ‡ԢÓ: K. ™ÎÈ·‰¿, ™. K·ÙÛ·ÚÔ‡, °. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ™ÙȘ 27, 28/5, 20.30, 29, 30/5, 22.00, ú 15, 10. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 X·‚È¿ÚÈ Ì ΤÈÎ. TÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ M¤ÏÊÈ. ™ÎËÓÔı.: E. ™ÎfiÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. KfiÏÏÈ·, K. K·˙·Ó¿˜. BÚ·‰: TÂÙ.K˘Ú. 21.30, ú 18, 15. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ. O ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘ ‚ÔÛÎÔԇϷ˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰·

«OÈ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜». ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: KÚfiÌ·˜, M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, ¶··‰¿ÎË. ¶·Ú.-™¿‚‚.: 23.00 K˘Ú.TÂÙ.: 22.00, ú 15, 10. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 The black eyed. T˘ Betty Shamieh. ™ÎËÓÔı.: T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: KÔ˘ÙÛ·ÊÙ›ÎË, M˘ÚÈ·ÁÎÔ‡, E. ™Ù·Ù‹ÚË, ºfiÚو̷. TÂÙ.K˘Ú. 21.00, ú 17, 12. Œˆ˜ 17/6. XYTHPIO IÂÚ. O‰fi˜ 44, 210 3412.313 Lifestyle. Tango-modern fusion. ÃÔÚÔÁÚ.: X. M¤ÛÎÔ˘. KÔÛÙ.: A. BÔÏ·Ó¿Î˘. XÔÚ‡ԢÓ: D. Palmieri, º·ÓÔ‡, KÂÊÛÂÚ›‰Ë˜, MÂϤÁÚË. Œˆ˜ 2/6. ●

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 59


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

◊ Ò˜ Ë Ô Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û¯Â‰fiÓ... ÌÔÏfiÙÔÊ

˘„ÒÓÂÈ ÙË ÁÚÔıÈ¿ ¿‰ÔÓÙ·˜ “Power to the people”. H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ §¤ÓÔÓ ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ °ÈfiÎÔ ŸÓÔ –fiˆ˜ ˘ÔÓÔ› ÙÔ ¤¯ÔÓ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú–, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ §¤ÓÔÓ «ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘», fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏÌ. BϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Beatles ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û‡ÓÙÔÌ·. ŸÙ·Ó Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰¿ Ù˘ ÛÙËÓ

AÌÂÚÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ T˙ÔÓ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Beatles ·Ú¿ ÛÙÔÓ XÚÈÛÙfi, Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ı· Â·ÓÔÚıÒÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. MÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, fï˜ ‰ÂÓ ˘·Ó·¯ˆÚ›, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¿Ô„Ë Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Beatles Ó· Û˘ÓÔÊÚ˘ÒÓÔÓÙ·È ¿‚ÔÏ· ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÌË ˙ËÙ¿ ÙË Û˘ÁÓÒÌË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ë Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ AÌÂÚÈ΋. KÈ ·Ó Ë Û›ı· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ˘‹Ú¯Â ̤۷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ı· Â›Ó·È Ë ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î·È Ô ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ô˘ ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÂÈ Ú·ÁÌ·-

ÙÈο ʈÙÈ¿. H ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÎÏÔ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ¿ÓıËÚ˜, Ë ·¤¯ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ BÈÂÙÓ¿Ì ı· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Á¿˘, ı· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÛÙË ÊˆÓ‹ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û οÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ. TÔ 1971 ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ T˙ÔÓ ™ÈÓÎϤÚ, ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ‹ Ô˘ Ì‹Î ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÙ·Ó Ô‡ÏËÛ ‰˘Ô joints Û ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Î·È ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ H¶A. £· ‚ÚÂı› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, ı· ÎËÚ˘¯ı› ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ Î·È ı· ÙÔ˘ ‰Ôı› ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1972 Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. AÓÙ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ô §¤ÓÔÓ, ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· Û˘ÓÔ̈ۛ· Î·È ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·, ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë °ÈfiÎÔ ŸÓÔ ı· ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ™ÔÓ. N·È, ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ §ÈÊ Î·È ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ §¤ÓÔÓ Î·È ÙˆÓ Beatles, ·ÏÏ¿ Ô˘ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÛΤ„Ë Û¯ÂÙÈο Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Î·ÈÚ· ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ·Ù˘¯¤˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Û οÙÈ ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ «ÔÌÈÏÔ‡Û˜ ÎÂʷϤ˜» Ì Ï¿Ó· ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ô˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ VH1, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ (ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜) ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∞

FIRST SNOW (H øƒ∞ ¶ƒπ¡ Δ∏ ¢À™∏) MϤÎÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÓÔ˘¿Ú ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú·, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ M¿ÚÎ º¤ÚÁÎÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ DVD. O °Î¿È ¶ÈÚ˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ¿ÓÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ΢‚ÂÚÓÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÂÌÌÔÓ‹: •¤ÚÂÈ Ò˜ Î·È fiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ. KÈ ·Ó ÙÔ ÊÈÏÌ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÚ›ÏÂÚ ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiˆ˜ ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ıÓËÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î·ı¤Ó·˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›. (AUDIOVISUAL)

¶∂£∞π¡√¡Δ∞™ ™Δ∏¡ A£∏¡∞ K·È Í·ÊÓÈο, fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó... O AÓ‰Ú¤·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·Ó›·ÙË ·Ûı¤ÓÂÈ·. TÔ˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ› Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. K·È fiÏ· ·˘Ù¿ Â› ÙÚ›·, ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· – ÙfiÛÔ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Âڈ̤Ó˜ ÙÔ˘. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎÏÈÛ¤ Î·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÌÂÏfi, fï˜ Ë ı·˘Ì¿ÛÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ë ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ Î·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜... ηÓÙ¿‰Â˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÔÙ¤ ·˘Ù‹ Ë fiÏË, ‹ Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹... (ODEON)

SOMERSAULT (M∏ ªπ§∞™ °π’ ∞°∞¶∏) EÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ K·ÓÒÓ, fiÔ˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ “Somersault” Ù˘ K¤È˜ ™fiÚÙÏ·ÓÙ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋... ÎÔÏÔÙÔ‡Ì· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ÊfiÚ· ÙÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ›· ΢ڛˆ˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ì ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÁÔËÙ›· ·fi ÙË ™fiÚÙÏ·ÓÙ (ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ T˙¤ÈÓ K¿ÌÈÔÓ) ÎÈ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È Ì ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ٷϤÓÙÔ˘ ·fi ÙË Ó·ڋ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ÕÌÈ KfiÚÓȘ. (AUDIOVISUAL)

SHUT UP AND SING TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY H Aª∂ƒπ∫∏ ∂¡∞¡Δπ√¡ Δ√À T∑√¡ §∂¡√¡ ** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N٤ȂÈÓÙ §ÈÊ, T˙ÔÓ ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ

TÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ Dixie Chicks,«™Î¿ÛÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰·» –Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ «·Ù˘¯‹» ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë ·fi ÛÎËÓ‹˜– Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÙ¤. AÓ ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ «H AÌÂÚÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ», ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÙfiÛÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ· fiÛÔ ÙÔ Ê˘ÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È Ë Ì·ÚÌÂÏ¿‰· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó Û ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÙÚÒÁÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÚÒËÓ Beatle T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ̤۷ Û ϛÁ· ÌfiÓÔ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰ˆÏÔ Û οÙÈ Û·Ó ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ¯ıÚfi ÙˆÓ H¶A ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ N٤ȂÈÓÙ §ÈÊ Î·È T˙ÔÓ ™¿ÈÓÊÂÏÓÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ FBI ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ §¤ÓÔÓ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ·ÂÏ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÂΛ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÍ›ÛÔ˘, ·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂӉȷʤÚÔÓ: TÔ Ò˜ ¤Ó·˜ ·ÓÒ‰˘ÓÔ˜ Ô ÛÙ·Ú Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û “I wanna hold your hand” ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜, ¤ÊÙ·Û ӷ

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

O JOHN KAI H YOKO

DVD AN INCONVENIENT TRUTH (Mπ∞ Aμ√§∏ ∞§H£∂π∞) ÿÛˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜, fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ N٤ȂȘ °ÎÔ‡ÁÎÂÓ¯¿ÈÌ, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÊÈÏÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ÂÓfi˜ «Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜» ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ AÏ °ÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ȉˆı› ·fi οı ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ ı·ً. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ˘·ÚÎÙfi Î·È ‹‰Ë ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó· οÏÂÛÌ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ Ô˘ οÓÂÈ ·Ôχو˜ ۷ʤ˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ AÏ °ÎÔÚ, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË °Ë. (ODEON) 60 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


¶PEMIEPE™

Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

THIN LIZZY

T∞•I¢π ™Δ∏¡ A∫ƒ∏ Δ∏™ ¡ÀÃΔ∞™ ** ™ÙÈÏÈ˙·ÚÈṲ̂ÓÔ, «‚ÚfiÌÈÎÔ» Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ŒÚÈÎ ÿÛÔÓ, Ô˘ ›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ “Manito”, Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›· Ù·ÈÓ›·. ¢ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÂÓfi˜ auter, ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÌÈ·˜ b-movie ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷڷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, Î·È Ó· ·Ó˘„ˆı› Û οÙÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. H ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÂÎ·ÙÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ∞ÌÂÚÈοӈÓ, ÂÓfi˜ ·Ù¤Ú· ÎÈ ÂÓfi˜ ÁÈÔ˘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ÎÏ·Ì (Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·) ÛÙÔ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, Î·È ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌË ·Ó¿ÁÓˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. §¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ï¿ıÔ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ï¿ıÔ˜ η˘Á¿‰Â˜, Ï¿ıÔ˜ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ηٿ‚·Û˘ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÎfiÏ·ÛË Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÍË̤ڈ̷ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ۯ‰fiÓ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ™ÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È È‰ÚˆÌ¤ÓË, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë, Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙË ÁÓÒÚÈÌË Ê‡ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ Û ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔÈ, ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Û¯ËÌ·ÙÈÎÔ›. O T˙ÔÓ °ÎÏÂÓ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È Ô MÚ¤ÓÙ·Ó ºÚ¤È˙ÂÚ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘, Ë K·Ù·Ï›Ó· ™·ÓÙ›ÓÔ MÔÚ¤ÓÔ Û’ ·˘ÙfiÓ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È Ë AÏ›˜ MÚ¿Áη ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô MÔ˜ NÙÂÊ Ô˘ ÎϤ‚ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. O ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ Ú¿ÂÚ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¡ÈÁËÚÈ·Ófi Ï·Ù˙¤ÚË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙË ‰ÔÛÔÏË„›· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ –ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿– Î·È Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Ô˘Û›· Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·Ø ·˘Ùfi˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ, Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛÔÚÚÔ›·˜. Oπ ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ K∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À EÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ˆ˜ Â›Ì·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ ·fi ÙÔ “ethnic meets trendy” styling ÙÔ˘ T˙fiÓÈ NÙÂ Î·È ÙȘ «o M¿ÛÙÂÚ K›ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ K›ı P›ÙÛ·ÚÓÙ˜» ÌÔ‡Ù˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·fi ¯·ÚÈو̤ÓË ¤ˆ˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ. K·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÂȉÈο Âʤ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο, Ë ‰Ú¿ÛË ÌÔ‡ ¤ÌÔÈ·˙ ¿ÓÙ· ¿Î·ÓË, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û·¯Ïfi Î·È Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·È‰·ÚÈ҉˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ K›Ú· N¿ÈÙÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, ·˜ ÌË ÌÈÏ‹Ûˆ – ·Ó Ú¤ÂÈ Ë ÛÂÏ›-

‰· Ó· ÎÚ·ÙËı› Û ÎfiÛÌÈ· Â›‰·. £ÂˆÚÒ ÙÔ franchise ÙˆÓ «¶ÂÈÚ·ÙÒÓ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜» ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Í‰ȿÓÙÚÔ· ÎfiÏ· Ô˘ ÛΤÊıËΠÔÙ¤ ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÁÈ· Ó’ ·Ú¿ÍÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ rollercoaster ride ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È Ì ÌÈ· Â›Ê·ÛË cool ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfiÙËÙ·˜. E›Ó·È Â˘Ù‡¯ËÌ· ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ Ë ÈÔ ‚·ıÈ¿ ·›ÛıËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ì ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, Û·˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ӷ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÙÂ. ¢ÂÓ ¤ÁÚ·„· ϤÍË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·;

FOR THE CITY A panel discussion, organized by Eleni Tzirtzilakis, architect and tutor at AKTO Art & Design School, in association with the school’s Academic Administration, is to be held at the AKTO amphitheater. The discussion centers on the role of architects and artists from all fields of art in undertaking initiatives and engaging in activity that aims to improve the face of the city of Athens, thus also having a beneficial impact on urban life itself. With the participation of individual artists and groups already active in this field, such as Locus Athens, Group 49, Astiko Keno, MK Parasites and more. On 29/05, 17:00-21:00, 3 Kranaou St., Koumoundourou Square, 210 5230.130

FESTIVAL The District of Attica organizes for the first time a series of art events to be held at various areas around Attica –the port of Piraeus, the beaches of Glyfada, Voula, and Paleo Faliro, the buildings of the National Library and the Former Parliament, Zappeion and Sounio, Plaka and Syntagma, the Eleftherios Venizelos National Airport and the National Archaeological Museum– in the context of the Athens-Attica 2007 project for the promotion of tourism. “15-15 Surprise Yourself in Athens” aspires to offer the citizens of Attica entertaining getaways from the daily routine, catering to all tastes and ages. The project features among others, live alternative pop, ethnic, funk, reggae, jazz and blues, classical and folk music concerts, as well as art shows and street performances. Events run until 15/06; for more info and the complete program go to: www.athensattica.gr

MUSIC One of the most celebrated hard-rock bands of the 70s are coming to Greece for the first time. Twentyone years after the death of frontman Phil Lynott, Ireland's Legendary “Thin Lizzy” intends to stir memories and feelings bound with that explosive yet melodic sound that ushered them into the pantheon of rock. “Emerald”, “Jailbreak”, “Boys are back in town”, “Don’t believe a word”: songs that were meant to last forever. The group’s lineup includes two of its original members, while two more have joined them following their reunion in 1999. You can see them play on 30/05, at Gagarin, at

Guggenheim “An Inconvenient Truth”, featuring Al Gore in the leading role. For those of you who have not had the chance to see Guggenheim’s exceptional work –dealing with the issue of the rise of global temperature and resulting catastrophic climatic change– this is a great opportunity. Entrance is free. 16 Drossini St., Kifissia, 210 6231.601 ● This Sunday, 27/05, Ash in Art invites you to a short film screening featuring old and recent works, starting at 21.30. Many of the film-makers whose work will be featured will also be present at the event, which offers an opportunity for the audience and artists to engage in constructive dialogue. Entrance is free. Ash In Art, 11 Karea St., Mets ● “Abanico”, Center for Spanish, Portuguese and Catalan Languages, presents a screening of the film “Principio y Fin”, a family drama directed by Arturo Ripstein. The screening is part of an event featuring exceptional samples of Mexican film-making based on and interpreting the work of Egyptian writer and Nobel laureate Naguib Mahfouz. The film is in Spanish and entrance is free. The event includes a commentary by Diana Bobollou. Abanico, 12

Kolokotroni St., Athens, at 20:00 ● In the context of “Next and Across”, a project

exploring notions such as those of the community and the neighborhood, of the home and of personal identity through painting, photography, video art, performance, film and music, the Miden Festival searches through its archives and, together with Gioula Papadopoulou, presents a video art screening program, titled “Stories Next Door”. This Wednesday, 25/05, at 20:00, at 10 Alamanas St., Galatsi

HIGH-TECH CINEMA

● On Wednesday 30/05, at 19.00, Cinemax 3Class

Village Roadshow once again leads the field in cutting-edge entertainment, introducing Real D technology. Now you have one more good reason to visit the Village Cinemas at Rendi and Faliro, where theaters exclusively employ the Real D system of digital projection. In other words, projection is marked by the highest resolution possible, while the image is no longer subject to the wear and tear of film and its quality remains absolutely flawless throughout all projections. Furthermore, this new technology allows for an easier and faster distribution of films around the world, while is offers additional possibilities such as 3D and interactive projections and many more.

presents the Oscar winning documentary of Davis

Look into the future of film at the Village Cinemas!

21:00. 105 Liosion St., tickets available at Ticketshop (210 2005.050), Metropolis, TicketHouse (210 3608.366) and Ticket Point (210 3840.020)

FILMS AND MORE...

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 61


62 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007


¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

● ™ÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ ¶ÚÒÙˆÓ BoËıÂÈÒÓ: H ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎË ÂÙÈΤٷ Fania ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì›· ÛÂÈÚ¿ remastered Â·ÓÂΉfiÛÂˆÓ ·fi ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙ· ıÚ˘ÏÈο ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ· Ì ÙÔ˘˜ latin ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘, Ô˘ ÛÔ˘ ¯Ù˘¿Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊϤ‚·. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ, Î·È ¤Ó· Ì˘: ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÏÈÒÓÂÈ ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÔ˘ ÛÙ‹ÏË Î·È ÙËÓ Í·Ó·ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ congas ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. H ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÁÈÁ¿ÓÙˆÛ ̤۷ ÛÙ· 60s ÙËÓ ÔÚÙÔÚÈοÓÈÎË salsa ÛÙË N¤· YfiÚÎË Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜, ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi, ÛÙÈÏ¿ÙÔ, ÎÔÊÙÂÚfi boogaloo, ˘‹ÚÍ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ë Celia Cruz, Ô Larry Harlow, Ô Bobby Valentin, Ô Ruben Blades Î.¿. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô Ray Barretto, ¶ÔÚÙÔÚÈοÓÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÂȉ‹ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ Dizzie Gillespie Ó· ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ∫Ô˘‚·Ófi Chano Pozo ÛÙ· congas – Î·È Ù›ÔÙ· Í·Ó¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ. O Barretto Ì¿˜ ¤Î·Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯¿Ú˜, ¤ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Charanga Moderna Î·È ¤‚Á·Ï ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ KfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ “El Watusi”. ¶‹Ú ÙË salsa ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ù˘ ·ÏÂÁÎÚ›· Î·È ÙË ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ Û¤ÈÎÂÚ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¿Ú¯È˙ È· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο: Ë ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÙÔ˘ MÚÔÓÍ ¤ÌÏÂÍ Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¶ÔÚÙÔÚÈÎ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¤‰ˆÛ ӤԢ˜ ‹¯Ô˘˜, Ê·ÁˆÌ¤Ó· Û‡Ìʈӷ Î·È ÊÚ¤Ûη ʈӋÂÓÙ·, Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó fiÌÔÚÊ· ¿Óˆ ÛÙËÓ jazz ÙÔ˘ X¿ÚÏÂÌ. H ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·¤ÎÙËÛÂ Ó¤Ô ‹¯Ô, ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë N. YfiÚÎË ¿Ú¯È˙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÏ˘Î¿ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˘˜ nuyoricans. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1975 ¤·ÈÍ ıÂ˚ο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô Ù‡Ô˜, ÙÚÂÏ¿ soul Ì Ó¢ÛÙ¿ Î·È Ù‡Ì·Ó·, rock’n’roll Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í ٷ ÊÒÙ· Î·È Ù· ¤Î·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ mods, Û‡ÓÙÔÌ· ·È¯ÓȉȿÚÈη ÎÂÊ¿Ù· Û¤ÍÈ Ê·ÓÎ Î·È ¿ÏÏ· ÔÁÎÒ‰Ë, ÁÂÌ¿Ù· ÈÂÚfi, ‚·ı‡ Ì¿ÛÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ʈӋ £ÂÔ‡ Ó· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘, ÙÚÂÏ¿ È·Ó¿ÎÈ· Î·È ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÎÏ·-ÎÏ·-Ó· ÛÙÚÒÓÂÈ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÛˆÛÙ¿, fiˆ˜ ÙÔ “Tin Tin Deo”. To “Latin Soul Man” Â›Ó·È Ë Ó¤· ·ÓıÔÏÔÁ›· Ì remasters Ù˘ Fania records, Î·È Ù· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· fiÏ·: ·fi ÙÔ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi, Ù˙Â˚ÌÛÌÔÓÙÈÎfi “Senor 007” ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ, Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ “Power” ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ fi‰È. TÔ ¤Ó·, Ì¿ÏÈÛÙ·. ● TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙÔ˘˜ Pink Martini; ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ͇ÓËÛ ̤۷ Ì·˜ Î·È ÎÔÏÏ‹Û·Ì Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ˘ÍÔ‡ÚÈÔ˘˜ ÙÛ·ÙÛ·-ÙÛ· Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿„ÔÁ· ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Martini Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ cd (“Hey Eugene!”) Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙË Î·È fi¯È ÙËÓ

PLAY, RAY T· congas ÙÔ˘ Ray Barretto

Ó¤·˜ ·ıËÓ·˚΋˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜. AÎfiÌ· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ›ӷÈ, fï˜, ÎÈ ·˘Ù¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. TÔ ÁÎÚÈ Á›ÓÂÙ·È pink Î·È Ë ÂÏÈ¿ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ martini. ● H Dolores O’Riordan Â›Ó·È ÌÈ· ıÏÈÌ̤ÓË Á˘Ó·›Î·. ™Â ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÛÎÔÙÂÈÓfi ‚ϤÌÌ· Î·È Ù· ¯Â›ÏË Ù˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· οو, Û ÌÈ· ıÂÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. MÔÈ¿˙ÂÈ fiÏ· Ó· Ù˘ ÊÙ·›Ó («ÌÂÁ¿-

DOLORES O’RIORDAN. A°XO™.

Ì¿ÙÛÂÏÔÚ ·ÌÂÚÈηӛϷ Ô˘ ı· ¤‚Á·˙·Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁÔÈ loungers ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘ ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜ – ÙÔ˘ ÌfiÓÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ˆ˜ «¯Ïȉ¿ÙÔ»; (EÎÙfi˜ ÙˆÓ penthouses, ‚¤‚·È·). £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ·ÈÒÓÈ· ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜ ÂÂȉ‹ ‰È·Û··Û·Ó Ù· «¶·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿» ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ cd Î·È ÙÔ ·ÔÁ›ˆÛ·Ó Ù· ÚÔ-ÔÏ˘Ìȷο Ú·‰Èfiʈӷ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Ú·ı˘Ì›· Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ Û·ÊÒ˜ «ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi» ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙˆÓ Martini – οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÏ›˙ÂÈ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο, fi,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌÂ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯‡Ì· ÛÙÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Ì·˜ 4ever. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Â›Ó·È, fï˜, Ô ˘fiÁÂÈÔ˜ Û˘ÓÂÈÚÌfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·›ıÔ˘Û˜, Ù· ˘ÂÚ-ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ù˘

ψ۷ Û ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· K·ıÔÏÈÎÒÓ, Â›Ì·È ·ÎfiÌ· K·ıÔÏÈ΋ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ËÁ·›Óˆ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·»). ŸÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Û È· Ó· ÙÔ ··ÈÙ‹ÛÂÈ, ÂΛÓË ‹Ù·Ó Ô˘ ˙‹ÙËÛ Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÛÏËÊı› – Î·È ·fi The Cranberry Saw Us, Ó· Á›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ The Cranberries. ŸÓÔÌ· ·Ïfi, ÛÔ‚·Úfi, ۷ʤ˜. K·È Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ˆ Îȯ. XÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ¿ Ù˘ Î·È Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·, ÁÈ· Ó· ͯ‡ÓÂÙ·È ÂΛÓË Ë ÙfiÛÔ-90s ‰È·ÂÚ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ʈӋ, Ô ‰È·˘Á‹˜ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ Î·È, Ì¿ÏÏÔÓ, ÂΛÓË Ó· ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘. ÕÏÏÔ ¤Ó· ∫·ıÔÏÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ «Ì ‚·Ú‡ ÈÛÙÔÚÈÎfi». E‡ÎÔÏÔ.

( y.nenes@yahoo.com)

● ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì “Are You Listening?”, Ì 12 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÏ· ‰Èο Ù˘ Î·È ‹¯Ô ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ U2, Avril Lavigne Î·È ÙÔ˘˜ Aerosmith, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ (Sanctuary) ‹Ù·Ó, ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÔÈ Evanescence. E, ‚¤‚·È·. TÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ʈӋ˜ Ù˘, Ì·˙› Ì ÙË ÌÔÓ·ÛÙÈ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘, Â›Ó·È Ôχ ‚ÔÏÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó Ì Ùo pop/goth ̤ٷÏÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ MTV, fi,ÙÈ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ r’n’b ÚÈÓ 4 ¯ÚfiÓÈ·: Mfi‰·. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó ·Ú·‚Ϥ„ÂȘ οˆ˜ ÙȘ ·ÏÔ˚Τ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÙËÓ easy-kit ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘˜ (Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi fï˜;) Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÊÔÏÎ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ·˘ÏÔ‡˜ Î·È «ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο» ÈÚÏ·Ó‰¤˙Èη ˯ËÙÈο ÎÏÈÛ¤, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛȘ, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ú˘ıÌÈο Û¯¤‰È· (·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Therapy?, Graham Hopkins), ÌÈ· ¯·Ú¿ ÁÈ· ÛÙ¿‰È· Î·È highlands ‰ËÏ·‰‹, ÙÒÚ· Ô˘ Ë Dolores ‚Á‹ÎÂ Î·È Û ÂÚÈԉ›·. ● Therapy. A˘Ù‹ ı· ‹ıÂÏ ӷ ‹Ù·Ó Ë ÛˆÛÙ‹ ϤÍË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. •¤ÚÂȘ Ò˜ ¿ÂÈ: ¢È·ÛËÌfiÙËÙ· --> ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ --> Ó¢ÚÈÎfi˜ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ --> ÌËÙÚfiÙËÙ· --> Ê¿ÚÌ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ --> ‚›Ï· ÛÙËÓ IÛ·Ó›·--> ¤¯·Û ÙËÓ ÂıÂÚ¿ Ù˘ ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡. MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó·, η̤ÓÔ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ¿ÏÌÔ˘Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ gothic οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÏÏ¿, ηٿ ‚¿ıÔ˜, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ pop ¢·›ÛıËÙˆÓ ™ÎÔÙÂÈÓÈ·Ṳ̂ӈÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·‡ÚÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÛfiÎÈÓ ÊÔ‡ÍÈ·. H Dolores Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô – ·Ù¿ÂÈ Ù· ÛˆÛÙ¿ ÎÔ˘ÌÈ¿ (̤¯ÚÈ ‚›ÓÙÂÔÎÏ› ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· Á‡ÚÈÛÂ), ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙËÓ ›‰È· Ù˘ ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Á›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚÔη̤̈ÓÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, ÓÂ˘ÚˆÙÈÎfi yodeling. ∞ INFO: H Dolores O’Riordan ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (MÔÓ‹ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ) ÙËÓ ¶¤ÌÙË 21/6 Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· (§˘Î·‚ËÙÙfi˜) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23/6.

¢øƒ√ 4CD H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ·ÓÙ›Ù˘· ·fi ÙÔ cd Ù˘ DOLORES O’RIORDAN “Are You Listening?” (Sanctuary). AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ̠SMS ÛÙÔ 4525: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 29/5 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

24 - 30 MA´OY 2007 ATHENS VOICE 63


BIB§IO ∂ƒ°√ Δ√À ¢. ƒ√∫√À ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «H XƒÀ™∏ ∂¶√Ã∏» ∂∫¢. ∫√ƒª√ƒ∞¡√™

™‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ¿ÚˆÌ· ·ÏÈÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

°π∞ μπμ§π√§AΔƒ∂™ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H «H X∞ª∂¡∏ μπμ§π√£∏∫∏ Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À M√™Δƒ∞» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË M·Ì·Ïԇη, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 306, ú 16

O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·Ì·Ïԇη˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. H ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «EÏÏËÓÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·» (Û ÂÈ̤ÏÂÈ· AÓÙ·›Ô˘ XÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë) ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘ ‰›Ï· Û ·˘Ù¿ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ (AÔÛÙÔÏ›‰Ë, K·ÎÔ‡ÚË, M·ÚÙÈÓ›‰Ë, ºÈÏ›Ô˘, M¿ÚηÚË Î.¿.). ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙË «X·Ì¤ÓË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ MfiÛÙÚ·», ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·fi ÔÙ¤, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì¿˜ ‚˘ı›˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û‡Ì·Ó ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. AÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ˘·ÚÎÙfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ MfiÛÙÚ·˜. ¶·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ Î·È ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË O˘ÁÁÚÔ‚Ï·¯›·˜ IÁÓ·Ù›Ô˘, ¤˙ËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1800. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË, Á‡ÚÈ˙ fiÏË ÙËÓ ÙfiÙ E˘ÚÒË Ì·˙› Ì ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˙‡ÔÓÙ·˜ Û¿ÓÈ· ‚È‚Ï›·. M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ¤ÌÔÚÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û¿ÓÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ –Û‡Ìʈӷ Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 12.000 ÙfiÌÔ˘˜– ·fi ÔχÙÈÌ· ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›·, Û¿ÓÈÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. TË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹, ‰È¿ÛËÌË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘, Ô MfiÛÙÚ·˜ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· ÙË ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ·ÔÎÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÔχÙÈÌË ·˘Ù‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‰ÂÓ ‰È·ÛÒıËÎÂ. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ô˘Ï‹ıËΠÛÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜, ·ÏÏ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Ô‡Ù ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ‚È‚Ï›· ÂÚÈ›¯Â, ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· 64 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈfiÛËÌfi ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Î·È ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ BÚÂÙ·ÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô. M ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÍÂ‰È¿Ï˘ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô M·Ì·Ïԇη˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ÛÎËÓÈÎfi ÙË PÒÌË, ·ÙÚ›‰· Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ŒÓ·˜ ·Ó¿ËÚÔ˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÎÈ ¤Ó·˜ EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ıËÛ·˘Úfi, Ù· ¯·Ì¤Ó· Û¿ÓÈ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ MfiÛÙÚ·. AÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ, Û˘ÌÌÔڛ˜, ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ·È‰ÂÚ·ÛÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˙ÔÊÂÚfi ÛÎËÓÈÎfi Û’ ·˘Ùfi ÙÔ «‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈÎfi» ıÚ›ÏÂÚ, ÔÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ¿ÚˆÌ· ·Ï·ÈÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. M ÏÈÁfiÙÂÚË ‚›· ·’ fiÛË Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ (ÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡» Î·È ÙËÓ «A·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË») ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Ó·Ù‹ ÏÔ΋, Ô M·Ì·Ïԇη˜ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ·ÓÔȯٿ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... «A∫√ƒ¡Δ∂√¡, μπ√§π ∫∞π ºÀ™∞ƒª√¡π∫∞» ÙÔ˘ B·Û›ÏË TÛÈÚ¿ÎË, ÂΉfiÛÂȘ KæM, ÛÂÏ.142

O N›ÎÔ˜, Ë IÚ›Ó· Î·È Ô A˚ÓÙ›Ó ·›˙Ô˘Ó, ·È‰È¿ ÛÙÔ TÚÈÂıÓ¤˜, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη. MÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÏ·Ó¤˜, ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ıÔÏ‹, ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÌÂÚ‰Â̤ÓË ˙ˆ‹, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜. OÈ ¤ÚˆÙ˜, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Ë ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜, ÔÈ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ¿ÓÙ· ·ÚÔ‡Û· Î·È ¿ÓÙ· Ú¢ÛÙ‹. O B·Û›Ï˘ TÛÈÚ¿Î˘ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ٛÙÏÔ «AÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη». OÈ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ

ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚËÙ¿, Ù· Û‡ÓÔÚ· Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ӷ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, fï˜ fiÏ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿, fiÏ· Ù· ͤÚÂȘ, ‰Ò, ‰›Ï·, ·Ó·ÙÔÏÈο, ‚fiÚÂÈ·, Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘ ÌϤÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, Ó’ ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ IÚ›Ó· Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ‚·ÏÛ¿ÎÈ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÁÂÌ¿ÙÔ ¤ÚˆÙ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋. «H XƒÀ™∏ ∂¶√Ã∏ ∫∞π Δ∞ Δ√¶π∞ ∫∂¡√Δ∞ºπ∞ Δ√À I§∞¡ M∞¡√À∞à ª∂ ª∂§π ¶√À ™Δ∞∑∂π ∞¶√ Δ∞ ¢∂¡Δƒ∞ ∫∞π ∞°ƒπ∞ ºƒ√ÀΔ∞» ÂΉfiÛÂȘ KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜, ÛÂÏ. 136, ú 24

TÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ì ·fi ÙȘ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÎı¤ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ «KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˘», Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· 50 Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ – ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ ÎfiÌÈΘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ IÏ¿Ó M·ÓÔ˘¿¯, ‰›ÓÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÙÈ΋ ÛÙË Ì¿Ù·ÈË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ·fi οı ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË. «O I∏™√À™ ∞¶√ Δ∏ N∞∑∞ƒ∂Δ» ÙÔ˘ ¿· BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˘ XVI, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜

°Ú·Ì̤ÓÔ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ¿·˜, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ IËÛÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ «ÈÛÙÔÚÈÎfi» IËÛÔ‡, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24/5, 7.30, ÛÙËÓ A›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 22 & OÌ‹ÚÔ˘.

¢øƒ√ μπμ§π∞ H X∞ª∂¡∏ μπμ§π√£∏∫∏ Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À M√™Δƒ∞ ÙÔ˘ ¢. M·Ì·Ïԇη (K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘) H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOO, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 29/5 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


Δ∂á∏ ¢. ∫∞ƒ∞¡Δπ¡√¶√À§√™

°. Δ∑∞μ∂§§∞™

Afi ÙÔ º¿ÏËÚÔ ˆ˜ ÙËÓ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ·

∞ÀΔ√∂∫£∂™∏ TÔ˘ XPI™TOºOPOY MAPINOY “DAMIEN HIRST” ¶ÚˆÙ¤ˆ˜ 44, ¶. º¿ÏËÚÔ, hirst_damienhirst@yahoo.com. M¤¯ÚÈ 4/6.

TÔ 2003, Û’ ¤Ó· Ô͢‰ÂÚΤ˜ ΛÌÂÓÔ-ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Martin Kippenberger (1953-1997), Ë Lucy McKenzie ›¯Â ÂÈ Î¿ÙÈ Ôχ ÛˆÛÙfi: «™ËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ʤÚÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÂΛ Ô˘ ı˜ ÂÛ‡ Ó· ›۷È, ·Ú¿ Ó· ˘Ô·ÙÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘». ŸÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ™ÎÔÙÛ¤˙·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. AÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ú‹ÍÂȘ Î·È ÚˆÙÔÔڛ˜, Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÔÓÙ·È ÛÙ’ ·˘Á¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó οˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜, Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÈ„ÔΛӉ˘Ó·. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÏÔÈfiÓ, Û·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÌfiÓÔ, Ë ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË “Damien Hirst”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ·È‰È¿ (¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ‰Ú¤·˜ K·Û¿˘, KÒÛÙ·˜ PÔ˘ÛÛ¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ T˙·‚¤ÏÏ·˜) Û’ ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ, ·›ÚÓÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ù· ‡ÛËÌ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô È·Û¿ÚÈÎÔ˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¿ÓÙ· Ì ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó, ÚÔηÏ› Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÓ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ·Ó –Ô Ì‡ıÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ηÈ

‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜–, ÚÔÛˆÈο fï˜ Ì ˆı› Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›·, Ϙ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ “Damien Hirst” Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٿڷ Î·È Â˘¯‹. M‹ˆ˜ Ó· ’Ó·È ¤Ó· ÂÈÚˆÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ N¤ˆÓ BÚÂÙ·ÓÒÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (YBAs) ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË; M‹ˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë EÏÏ¿‰·; ◊ Ì‹ˆ˜ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ·Úˆ‰Ô‡Ó ÙÔ ÛÙ·ÚÈÏ›ÎÈ, ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ì ٷ Ì›ÓÙÈ·, ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÈÙ˘¯›·, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ô Damien Hirst; ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ «·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ» Î·È fiÙÈ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ·Ï¿ «ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó», ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ «¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·˘ÙÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·», ·fi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÁÒ Î·È Ë ¿ÓˆıÂÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. BϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ deja vu: Ù· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Û·Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ (ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ) ·fi ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ – οÙÈ Û·Ó ·ÂÈοÛÌ·Ù· ‹ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜. M ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‰ËÏ·‰‹, ËıÂÏË̤ӷ ‹ fi¯È, Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ ÁÏ˘Ù¿ Î·È ÂÈÙÔ›¯È˜ ÁÎÚ·ÊÈ-

ÙÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ) Â›Ó·È ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. BϤÔÓÙ·˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ K·Ú·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ –ÌÈ· ·fi ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘–, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ۷ÁËÓ¢ÙÈ΋ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· ÙÔ Ô›ÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ Ù˘ ºfiÚÌÔ˘Ï· 1, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ٷ ÌÔÓÔı¤ÛÈ· ·fi ·ÁˆÌ¤ÓË ‚·˙ÂÏ›ÓË ÙÔ˘ Mathew Barney.

¶¤Ú· ·’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÔÍÔ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi, Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÈÛıËÙfi˜ Î·È ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Damien Hirst Â›Ó·È Ë ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ·. KÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ·ÚÓËÙÈο. Œ¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ cult Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «ºÂÚÓÙ˘ÙÔ‡Úλ ÙÔ˘ B›ÙÔÏÓÙ °ÎfiÌÚÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ Â›‰ÔÍÔ˘ ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ·È‰› ·fi ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛË fï˜ ÂÓfi˜ ÂÓ‹ÏÈη, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ °ÎfiÌÚÔ‚ÈÙ˜, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· «·È‰·ÚÔ‡‰È·» ÙÔ˘ Damien Hirst ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·Ï¿ Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ (¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶›ÌÎÔ, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ «ÎÔÏ·Ú·ÎÔÔ›ËÛ˘», ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ‹ ÙÔÓ ÎÚÈÙÈÎfi Ù¤¯Ó˘). TÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÈÛÙ‡ˆ, Â›Ó·È fiÙÈ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÓÒÚÈÌË ÛÙ¿ÛË, ¤Ó· ͤÓÔ ÚÔÛˆ›Ô, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È ÌÔÚÊÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·. B¤‚·È·, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋, fiˆ˜ ı· ’ÏÂÁÂ Î·È Ë ·Á·ËÙ‹ Lucy, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘ÔÛοÙÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÓÔËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Martin Kippenberger ·Ú¿ Ì ÙÔÓ Hirst. M‹ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ¤ÎıÂÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·; ∞

AI£OY™A TEXNH™

«™˘ÏÏÔÁ‹» °. PÔ˙¿Î˘ §. K·ÙÛÔ‡ÊÚË Ô.Â. AÁÔÚ·È - ¶ˆÏ‹ÛÂȘ EÎÙÈÌ‹ÛÂȘ - ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ŒÚÁˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È •¤ÓˆÓ ZˆÁÚ¿ÊˆÓ ¢Â˘Ù. - TÂÙ.:10.00 - 15.00 TÚ.-¶ÂÌ.-¶·Ú.:10.00-17.00 §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘ ( 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ),10551 Aı‹Ó· 210 3240.046, 3247.379, 3248.579 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 65


MOY™IKH

* ** *** **** *****

K¿ÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤...

FUNKY DAYS

(AND PSYCHEDELIC TRIP) TÔ˘ MAKH MH§ATOY

Sly, ÔÈ Isley Brothers, o James Brown, ÔÈ Parliament Î·È ÔÈ Funkadelic ÙÔ˘ George Clinton. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ì ÙÔ rock ’n’ roll, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙË ÛÎÈ¿ fiÛ· ¤Î·ÓÂ Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÔÍÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙË (Ï¢΋) „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·, ͯÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ psychedelic funk. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ funk ¤Ú·Û –̤ۈ

“Now don’t be surprised if Ali is in the White House / Reverend Ike, Secretary of the Treasure / Richard Pryor, Minister of Education/Stevie Wonder, Secretary of Fine Arts / and Miss Aretha Franklin, the First Lady...” ŸÙ·Ó Ô George Clinton «‰ÈfiÚÈ˙» ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ “Chocolate City”, ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ «Á‡„Ô» ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ Last Poets ÛËÌ›ˆÓ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì: “If You ’re White, This Record Will Scare The Shit Out Of You. If You ’re Black, This Record Will Scare The Nigger Out Of You”, ÂÌ›˜ ‚Ϥ·Ì ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŸÙ·Ó ÙÔ funk Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ psychedelic rock, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ڤʷ, fiÙ·Ó Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ AÊÚÔ·ÌÂÚÈοӈÓ, ÂÌ›˜ ·ÎÔ‡Á·Ì ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜. X¿Û·Ì ÔÏÏ¿ ÂÂÈÛfi‰È·... ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹¯Ô ÙÔ˘ funk, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤‚·˙ ʈÙÈ¿ ÛÙ· Ì·‡Ú· ÎÔÚÌÈ¿ Î·È Í˘ÓÔ‡Û ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ. H Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ù‡¯ËÛ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë Â˘ÙÂÏ‹˜ ÂΉԯ‹ Ù˘. ΔfiÙÂ, ÙÔ ’67-’74, Ù· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ·ÁˆÌ¤Ó· ·fi ÙË ¯Ô‡ÓÙ·, Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ·ÎfiÌË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È (Îڛ̷ Ô˘ ·fi ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› (;) ŒÏÏËÓ˜ –΢ڛˆ˜ Ó¤ÔÈ– ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¯Ô˘ÓÙ·›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·). MÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ «¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ» Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ rock, Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ, ÎÈ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÌ·¯›Â˜ ÚÔο‰ˆÓ-ηÚÂÎÏ¿‰ˆÓ, ›¯·Ì ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ disco (Ô˘ ·fi ÛfiÓÙ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È Î¿ÙÈ ·fi funk, fiˆ˜ ÙÔÓ James Brown). TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi funk ‰ÂÓ ÙÔ ˙‹Û·Ì ÔÙ¤ ÎÈ fi,ÙÈ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ·fi Sly and the Family Stone, James Brown, George Clinton, ‹Ù·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÂÈÙ˘¯›·Ø Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ Ù· Û˘Ófi‰Â˘Â,

SLY STONE

fï˜, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÔÙ¤ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜. TÈ Îڛ̷... TfiÙ ‚¤‚·È· ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÚÂÎÏ¿‰ˆÓ ÎÈ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ «Ù·ÏÈÌ¿Ó», ·Ó fï˜ ›¯· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿Ó· ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ funk, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ rock Î·È ÙËÓ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·, ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ›¯· Ûˆı› ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë fï˜... ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ӈ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ funk, ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ’67-’74 Î·È Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÙËÓ Ô˘Û›· fiÛˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Last Poets, o

samples– ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙÔ ¯È¯Ô. M¤¯ÚÈ ÙÔ ’67-’68, Ë soul ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ 3ÏÂÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ. TÔ Ó‡̷ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÔÈ Ó·ÓÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÎÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ rock Û ·˘Ù¿ Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ··Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚËÊ¿ÓÈ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜, Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 3ÏÂÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. H «Ì·‡ÚË ÛÔÎÔÏ¿Ù·» ¤ÁÈÓ η˘Ù‹ Ï¿‚· Î·È Ù· Ô˘Ú-

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ÏÈ·¯Ù¿ ͇ÓËÛ·Ó ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹. T· ÁÏ˘ÎÂÚ¿ ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ soul Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÒÚ· Ûٷοٷ funk, ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·fiÏ˘Ù·, ÔÚÁÈṲ̂ӷ Î·È ‰˘Ó·Ù¿. TÔ Ì¿ÛÔ ‚·Ú¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, Ë ÛȈËÚ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ê˘Ï‹˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‹¯Ô˘: “Say It Loud, I’m Black and I’m Proud” (James Brown), “When The Revolution Comes” (Last Poets), “Respect Yourself” (Staple Singers), “Papa Was a Rolling Stone” (Temptations), “Wake Up Everybody” (Harold Melvin) Î·È ‰Âο‰Â˜ ·ÎfiÌË. TÔ ÔÙ¿ÌÈ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ Î·È Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. O Marvin Gaye Î·È Ô Isaac Hayes ÙÔÏÌÔ‡Ó –ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿– consept albums, Ô Jimi Hendrix, o Sly Stone Î·È Ô George Clinton Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ funk Ì ÙËÓ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· Î·È Ì ÙÔ Û‡Ì·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ. O °·Ï·Í›·˜ ‰ÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Ì¿ÛÔ˘ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. K·È Ó· Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ‰˘Ô ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì οÙÈ ·’ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÙÂ, Ó· È¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ funk Ì ÙÔ hip hop Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋. O ̤Á·˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ funk „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·˜ George Clinton –Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›· ÙˆÓ P-Funk All Stars– ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙȘ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “old school”. MÔÚ› Ó· Â›Ó·È È· 67 ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ «Ê‡ÁÂÈ» ·fi ÙfiÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÎÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. KÈ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ (Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜) Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÎÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Sly Stone Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·‰¤ÚÊÈ·, Í·‰¤ÚÊÈ·, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ. ™Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Jimi Hendrix Î·È ÙÔ˘˜ Greatful Dead, ÙÔÓ Muddy Waters Î·È ÙÔÓ James Brown, ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Haight-Ashbury Î·È ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Miles Davis. ŒÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ Û‡Ì·Ó –¿ÁÓˆÛÙÔ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜– ¤ÙÔÈÌÔ Î·È Úfiı˘ÌÔ ÁÈ· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì: “A Whole New Thing” (1967), “Dance to the Music” (1968), “Life” (1968), “Stand!” (1970), “There’s A Riot Goin’ On” (1971), “Fresh” (1973) Î·È “Small Talk” (1974) Î·È Û fiÏ· (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô) ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ıËÛ·˘ÚÔ› Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÚ¢ÓËı› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. E˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·‰ÈΛ· 40 ¯ÚfiÓˆÓ, Ì ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ Û’ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ıËÛ·˘Úfi Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› fiÛÔ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ÿÛˆ˜, ·Ó ÙË ÚÔÎ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ ¤ÁÚ·Ê·Ó Ì·‡ÚÔÈ... ∞

¢π™∫√π THE VIEW

NOISETTES

- Hats off to the buskers (Sony/BMG) **

- What’s the Time Mr. Wolf? (Universal) ****

H ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·fi ·ÚÁ›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜. TÒÚ· Ô˘ Ë ˙‹ÙËÛË Ï¤ÂÈ: «ÚÔλ, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ê·ÛfiÓ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚ›. E‰Ò ¤¯Ô˘Ì 20¿Úˉ˜ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˘˜ Ô˘ ÚÔοÚÔ˘Ó, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜: ÔÚÁÈṲ̂ӷ, ·‰¤ÍÈ·, Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó›‰ËÛË, Ì Ó·ÓÈ΋ ÔÚÌ‹ Î·È ÙÚ›· ·ÎfiÚÓÙ·. 66 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ŒÓ· ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿... TÔ ÙÚ›Ô ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Ì ÙÛ·ÌÔ˘Î¿. H front woman ¤¯ÂÈ Ì·‡ÚÔ ‰¤ÚÌ·, ·›˙ÂÈ ÚÔÎ ÎÈı¿Ú·, ·Á·¿ÂÈ ÙÔÓ Jimi Hendrix, ÙËÓ Billie Holliday Î·È ÙËÓ P.J. Harvey, ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ Â›Ó·È Shingai Shoniwa Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· punk, rock, blues, soul, gospel, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì groovy ‰È¿ıÂÛË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ٷ ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ÙË ‚Ϥˆ Ì ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ. ●


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 67


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH Info@athensvoice.gr, gfotis@hotmail.com

LIVE YOUR MYTH

IN GREECE ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Ì‹Î·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ÁÏÈÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜. £· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜. AӷʤÚÔÌ·È ‚¤‚·È· Û fiÛÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ì˘·Ïfi Î·È ÁÓÒÛË. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ηٿ ‰È·‚ÔÏÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

Δ

ÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, Â‰Ò ı· ¤ÚıÔ˘Ó. E‰Ò, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘˜. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ¯·ıÔ‡Ó ÛÙË Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·›ÚÔ˘. £· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ηÌÈ¿ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ηÌÈ¿ P¿Ï, Û ٛÔÙ· TÛ¤ÏÛÈ, M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Î·È §›‚ÂÚÔ˘Ï. TÈ Ó· οÓÂȘ... AӤηıÂÓ Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜.

Ÿ

 ¤Ó· fiÏÂ Û·Ó Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô˜, fiˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û οÔÙÂ Ô §Ô‡ÙÛÈÔ NÙ¿Ï· –ÎÚ·˘Á‹ Ô˘ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÏfiÁˆ ºÂÚ¤Ú–, Ë AEK ÔÚÌ¿ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ Û·Ó... Ù·‡ÚÔ˜ Û ˘·ÏÔˆÏ›Ô. Ÿˆ˜ ‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË ÌfiÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆo. T·˘ÙÔÚÔÛˆ›·!! H ŒÓˆÛË, ÏÔÈfiÓ, ¤ÎÏÂÈÛ ‹‰Ë ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ K·Ó·‰fi ̤ÛÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˘, T·Ì·ÓÙ·Ó› EÓÛ·Ï›‚· (·Ï¿ T·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜), ·Ú¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Î·Ó ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ M·ÓÙԇη, Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤·È˙ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ Û·Ó ‰·ÓÂÈÎfi˜, ·fi ÙËÓ MÂÓʛη. K·È ‚¤‚·È·, ÌËÓ Í¯ӿÙ ÙÔÓ AÚÔ˘·Ì·Ú¤Ó·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ‚¿ÚÂÈ Ù· ΛÙÚÈÓ·.

ª

Ô Î˘Ó‹ÁÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. O ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ B·Ú¤Ï· Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÍÙÚ¤Ì Ù˘ EıÓÈ΋˜ EÏ›‰ˆÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. M¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¶¿Ô˘ÏÔ M·ÚÌfi˙·, Ô˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó Ô ZÔ‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶¿Ô˘ÏÔ KfiÛÙ· ÙÔ˘ ÕÚË, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÔÌ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ˆ Ó· ÙÔ È¿Û·Ù ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ...

Δ

B·Ú¤Ï·, ÁÈ· Ó· ͤÚÂÙ ‰˘Ô-ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ ‚ÚÂı›Ù Û ηӤӷ ¿ÚÙÈ Î·È Û·˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙÈ Ó· ›ÙÂ, ʤÙÔ˜ ·›˙ÂÈ ÛÙË BÈÙfiÚÈ· ™ÂÙÔ‡Ì·Ï ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË ™fiÚÙÈÓÁÎ. Œ¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û 29 Ì·Ù˜, Û fiÏ· ‚·ÛÈÎfi˜, ÎÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ 2 ÁÎÔÏ. O ·›ÎÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ AEK, ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ›Ù Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, οÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË M·ÓÙԇη Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ. N’ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ Ô B·Ú¤Ï· ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ MÂÛ›Ó·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· –Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ¤ÂÛ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·– ‰ÂÓ ÙÔ˘ ηÏÔÊ·›ÓÂÙ·È.

ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ B·Ú¤Ï·, Ô §ÔÚ¤ÓÛÔ ™¤Ú· ºÂÚ¤Ú, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ AEK, ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ MÚÔ‡ÓÔ Õς˜, ZÂÚ¿ÏÓÙÔ. AÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜, 27 ÂÙÒÓ, ·›˙ÂÈ ÛÙfiÂÚ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¶¿ÛÔ˜ ºÂÚ¤ÈÚ·. TÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiˆ˜ Ô B›ÎÙÔÚ Z·¿Ù· – η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ MÂÍÈηÓfi Â·Ó·ÛÙ¿ÛÙË Z·¿Ù·, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Â›Ó·È ¿ÔÏÔ˜ Î·È ·›˙ÂÈ Ì¿Ï· ÛÙË P›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. E›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ, ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È 28 ¯ÚfiÓˆÓ.

Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ºÂÚ¤Ú Â›Ó·È Ô §ÈÔÓ¤Ï NÔ‡ÓȘ, ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÌfiÏȘ 23 ÂÙÒÓ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ AÚ¯ÂÓÙ›ÓÔ˜ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. O ÈÙÛÈÚÈο˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ E˘ÚÒË ÌÂÚÈ¿, Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î¿ı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ. ™ÙËÓ Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 200 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Ë AEK ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ŒÓÙÛÔÓ P¿ÌÔ˜ ™›Ï‚·. EÌ›˜ ı· ÙÔÓ Ï¤Ì ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· P¿ÌÔ˜, ÁÈ· Ó· ηٷϷ‚·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ. O ‰ÂÍÈfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙÔ˘ ºÂÚ¤Ú Î·È ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ì ÙÔÓ PÈ‚¿ÓÙÔ, ¤Ú· ÙÔ˘ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ. K·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈ΢ MfiÙ˙È M›ÚÈÌ, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô P›ÌÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô P¿ÌÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ¤Î·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

Œ

·Ï¿, fiÏÔ˘˜ Ë AEK ı· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ; OÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó; AÓ ÙÔ «ÔÈ ¿ÏÏÔÈ» ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ OÏ˘ÌÈ·Îfi¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: «¶Ôχ ηϿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·».

ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ NÙÔ‡ÓÙÔ˘, §Ô‚, Z PÔÌ¤ÚÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û (ZÂ)... ÕÓÙ˙· (Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ), Û ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, Û AψÓ‡ÙË Î·È ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÛÂ... TÔ˘ÓÙÛ¿È Î·È ÕÏÓÙÔ NÙÔ‡ÛÂÚ. MfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÚÒÙÔÈ, «ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜», ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· OÏ˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ

68 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ٷ ·ÏÏÔ‰·¿. ÔÚ› Ô ÕÏÓÙÔ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ì·ı ÔÙ¤ ÙÔ˘. O ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ §· KÔÚÔ‡ÓÈ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. K¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ TÔ˘ÓÙÛ¿È, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÂÚ›ÌÂÓÂ, Î·È ÙÒÚ· ÁÈ· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë ı’ ·Ó·ÁηÛÙ›, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ I‚ËÚÈ΋ XÂÚÛfiÓËÛÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÂΛ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ. A˜ ÚfiÛ¯Â...

ª

ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈÔÈ ı· ʇÁÔ˘Ó. ¶Ò˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈÔÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó; Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÔ˘Ù˜ ZÔ˙¤ ¶ÂÛ¤ÈÚÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. M·˙› ÙÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ·ÈÎÙÒÓ. M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÓÔÌ·. AÏÏ¿ Ô ¶ÂÛ¤ÈÚÔ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ZÔ˙¤ Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·‰¿ÍÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ù‡ÔÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÈ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Ÿ,ÙÈ Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞

PA¢π√ ∞ƒμI§∞ OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ TÔ˘ÓÙÛ¿È. O Úfi‰ÚÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ TÔ˘ÓÙÛ¿È Î·È ÏËÚÒÓÂÈ fiÛÔ Î·È fiÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. KÔ˘Ú·ÛًηÌ ӷ ÙÔ ·ÎÔ‡ÌÂ, Ó· ÙÔ Í·Ó·ÎÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› Ó· ·ÎÔ‡Ó ٷ ›‰È· Î·È Ù· ›‰È· ÁÈ· οı ÂÈΛÌÂÓË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹Ûˆ fiÙÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ó· ı¤ÏÂÈ... ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂÂÈÛfi‰È·. TÔ «ı¤Ïˆ» ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙÚËÙ¿, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ...

O

PA¢π√ §√À™ΔƒI¡π ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ʤÙÔ˜ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·. AÎfiÌË ÏËÚÒÓÂÈ –·fi οı ¿Ô„Ë– Ë ¶AE Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·. AÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÔÌ¿‰· ·fi οÙÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi. OÈ ·›ÎÙ˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÛ¤ÈÚÔ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó. A˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ.

NEO ¶EPIO¢IKO TÔ ∞thletics Â›Ó·È ÌËÓÈ·›Ô Î·È Ë ‡ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. AıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤·, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ™ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ §Â˘ı¤ÚË ¶Ï·Î›‰· Ó· ÙÔ Î·ıÔ‰ËÁ›.


£∂∞Δƒ√ «∂πª∞π ∞™Ã∏ª∏»

ªÈ· Â˘Ê˘‹˜ ¿Û¯ËÌË, ÌÈ· ÂÙ·›Ú·-‚·Ì›Ú Î·È ÌÈ· ηٷÈÂṲ̂ÓË

°ENOY™ £H§YKOY T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

COWS ™ÎËÓÔı.: M·Ú›· TÚ·ÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ºÏ¤ÛÛ·, T. P¿ÏÏË, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, N. AÓ·ÓÈ¿‰Ë Î.¿. £EATPO TOY NEOY KO™MOY - ¢øMA AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 Î·È £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900

ŒÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. H ËÚˆ›‰· Ù˘ M·Ú›·˜ TÚ·ÓÔ‡ ÂÈı˘Ì› Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ «ÂÍfi‰Ô˘» ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ. £¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÁÂÏ¿‰·. K·ıfiÏÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ Ë ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·˘Ù‹ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÔÈ· ›ӷÈ, Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë. H K¿ÓÙ˘, Ë ËÚˆ›‰· Ì·˜, ı· ‚ÚÂı› Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ, Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È fiÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ÕÚ·Á Ì ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ Ù˘ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi Ù· ‚·ÚÂÙ¿ ÚfiÙ˘· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù˘ ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜; ∏ ÔÌ¿‰· Dead Kadinsky ÛÎËÓÔıÂÙ› ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛË ÎˆÌˆ‰›·. EIMAI A™XHMH ™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛÈÌ¿, M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘, XÚ. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, M. §Ô˘Î¿ÎË, AÓ·Ù. Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ £EATPO A§MA AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17 Î·È AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5220.100

«E›Ì·È ¿Û¯ËÌË!» A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. H ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ Ù˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‚ϤÂÈ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈο ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘. °Ú·Ì̤ÓÔ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ™¤ÚÙ˙È MÂÏÌ¤Ï Î·È ZfiÚÓÙÈ ™¿ÓÙÛÂ˙ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÌÈ·

«EPøTEYMENH NEKPH»

ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ «¿Û¯Ë̘» ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛԢͤ ÙËÏÂı¤·Û˘. H πÛ·Ó›‰· ËÚˆ›‰· ÙÔ˘˜, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ·ÈÌÔ‚fiÚ· ·fi ÙË ÌÔ‰¿ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋, ÈÔ ËÙÙË̤ÓË ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Á‡Úˆ Ù˘ fi,ÙÈ ˆÚ·›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ, Î·È Ó¿ÙËÓ, Ì›· Û›ÚÈ·Ï Î›ÏÂÚ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÈÚˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘˜ ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ-ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÂÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. K·È ̤۷ ·fi ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. H ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÓ·ÛÙ·Û¿ÎË ÌϤÎÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û ¤Ó· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ. H M·Ú›· TÛÈÌ¿ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·È Ô M¿ÍÈÌÔ˜ MÔ˘ÌÔ‡Ú˘ ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ËıÔÔÈÔ› Û ¤Ó· ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È 23 ÚfiÏÔ˘˜. EPøTEYMENH NEKPH ™ÎËÓÔı.: K·ÙÂÚ›Ó· E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘ AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, 210 3233.644

M¤Û· ÛÙÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ, ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÎËÓ‹, ÙËÓ «E›ÛÔ‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘», Ë K·ÙÂÚ›Ó· E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÂÙÂÚfiÎÏËÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, Û·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi ‚ÂÛÙÈ¿ÚÈÔ ‹ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. OÈ 4 ËıÔÔÈÔ› Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Û ¤Ó· ı¤·Ì· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛËÏ·ÈÒ‰Ë ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ, Ì·˜ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ °ÎÔÙȤ «H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹». ŒÚÁÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÂÙ·›Ú·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÓfi ¤ÚˆÙ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ ·fi ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Û ¤Ó· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÂÚˆÙÈÎfi fiÚÁÈÔ. EÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ˆ˜ ‚·Ì›Ú ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ Ù˘, ¤Ó· ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ÈÂÚ¤·. O ¤ÚˆÙ·˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÁÓfi Ó¤Ô. H ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷϤÓÙÔ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, fï˜ ‰ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· Ù˘ ·ÂÈÚ›·˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. TÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÈÛÔ, Û οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Î·È Êχ·ÚÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÔÏÌËÚ‹ ·fiÂÈÚ· ÛÎËÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌË ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞ 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 69


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

BA§E MOY I¢EE™!

L Y N N E ΔÔ www.lynneblog.com Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú·

ETA PRECIOUS JEWELRY

H&M

∞fi ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ŒÙ·˜ ¶·Á›‰· - ™·Ì·Ú¿

E˘Ú‡¯ˆÚË ÙÛ¿ÓÙ· ú 39,90

DAINESE

MERC

KÚ¿ÓÔ˜ Stream Tourer ú 169

T-shirt ú 34

NECTARIO

H TEXNH TOY MAKI°IAZ

BOARDSPORTS. LTD

∫È fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÊfiÚÂÌ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹, ú 10!

M¿ı ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ K˘ÚÈ·ÎÔ‡, ú 32

™·ÁÈÔÓ¿Ú˜ Etnies ú 24,50

¤ÚÂȘ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì (·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÓÙÔ˘Ï¿·); £· ˘„ÒÛÔ˘Ì ·Ú¿ÛÙËÌ· Î·È Ì˘ÙԇϷ, ı· „ÂηÛÙԇ̠̠ÙÔ eau de toilette «™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ & A˘ÙÔÂÔ›ıËÛË» Î·È ı· «ËÁ·›ÓÔ˘Ì» Ù· ¿ÁÓˆÛÙ· ÚÔ‡¯· Ì·˜ Û· Ó· Ì·˜ Ù· ’¯ÂÈ Ú¿„ÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ë ›‰È· Ë Coco Chanel. Ÿ¯È, Ô˘ ı· ΈÏÒÛÔ˘ÌÂ.

ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘;» ‹ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi «H ¯˘ÏfiÈÙ· Â›Ó·È ¤Ó· È¿ÙÔ Ô˘ ÙÚÒÁÂÙ·È Î·˘Ùfi... (Î·È ÁÎÔ˘Ṳ́)». M˜-ÁÚ¿„Â-ͤÛ·ÛÂ-‚Á˜! ■ O Boardsports Ltd. Â›Ó·È fiÌÈÏÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ «Ì·ÊÈfi˙ÈΘ» ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ‡¯ˆÓ (Volcom, Carhartt, Etnies Î.Ï.) Ì ¿Ô„Ë Ô˘ Ù· ’οÓÂÈ fiÏ· Ï›Ì·. ™·Ó Ó· ϤÌÂ: Œ„·¯Ó· ÙÔ Ù˘›ÛÙÈÎÔ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, top-¿ÎÈ, ‚ÂÚÌÔ‡‰·, slip, t-shirt, Û·ÁÈÔÓ¿Ú· (Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ··ÈÙ› ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) Î·È ÙÔ ‚ڋη. ¢˘Ó·Ùfi Î·È ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ. (KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: 210 9859.685) ■ ¶¿Ì ÙÒÚ· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ï›Ì· Ù˘ Merc. PÔ‡¯· ÙˆÓ Mods, Ô˘ ÛÙȘ ›Ó˜ ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î·È ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÎÚ·‰·ÛÌÔ› Ù‡Ô˘ “Kaiser

■ AÓ Â›Û·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fashionista Ì ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÛÙÔ Ó¤Ô blog Ù˘ Lynne, www.lynneblog.com, ‰›ÓÂȘ Î·È ·›ÚÓÂȘ Ó¤· ÁÈ· fiÏ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰È·‚¿˙ÂȘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ¿ÚıÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û «Î·›Ó», fiˆ˜ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ «E›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ Champions League ·ÈÙ›·

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 70 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Chiefs”. K·¤Ï·, ÙÈÚ¿ÓÙ˜, ÏÔÈ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, Ô˘ ¤ÚÛÈ Ù· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ˆ˜ top ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ÎÔ˜ Î·È Ë Î· Madonna. (KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: Guebla Trade, 210 9340.883) ■ IÙ·ÏÈΤ˜ Ê›Ú̘ ¿Óˆ Û Á˘Ó·ÈΛ· ÚÔ‡¯· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ú 5 Î·È ú 10 (Ù›ÔÙ· ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi). ™ÙÔ Nectario, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5 Ù˘ «‹Û˘¯Ë˜» ¢·ÊÓÔÌ‹ÏË (Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ™›Ó·). ■ ™ÙÔ ÛÙË̤ÓÔ Û·Ó ı·ÙÚ¿ÎÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ K˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ì·ı·›ÓÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È Ó˘ÊÈÎfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙, Ù¯ÓÈΤ˜ Ó˘¯ÈÒÓ, ÔÓ˘¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. AÓ ‰ÂÓ ı˜ Ó· Ù· Ì¿ıÂȘ, ˙ËÙ¿˜ Ó·

ÛÙ· ÂÍ·Û΋ÛÔ˘Ó ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘. (210 8814.259 & 694 4388449) ■ E›ÛËÌÔ˜ Ì·ÎÈÁÈ¤Ú ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï K·ÓÒÓ Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·, Ë L’ Oréal Paris ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ site www.lorealcannes.com. ŸÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÚÒÌÂÓ·, videos Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (¤¯ÂÙÂ Î·È ˙Ô˘Ì› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÌÂÙ¿). ■ £¤ÏÂÈ ÙÔ ·ÓÙÚ¿ÎÈ Ó·’ Ó·È ˆÚ·›Ô ÛÙË Ì˯·Ó‹; ∞˜ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ Stream Tourer Ù˘ Dainese. ¢ÈÏfi ˙ÂÚÛ¤È ϤÁÌ· ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ô ·¤Ú·˜ ÂχıÂÚ· Î·È ÂȉÈÎÔ› ÂÍ·ÂÚÈÛÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ Ì¤ÌÂÏË. (μike Accessories: 210 9220.152 & 210 8254.080) ∞

¶Ôχ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ÊÈÏ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¤ÏÔ˘Û· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘

- M¤ÙÈ N٤ȂȘ


·Ó› ÌÂ ·Ó› ¶ANINH T™ANTA «¢POMOY»

ATHENS VOICE - ¶A¶A™øTHPIOY

MO§I™ KYK§OºOPH™E!

H ÙÈÌ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ € 1,95!

È». ÔÏË, «·ÏËÙ¿Î °Ú‹ÁÔÚË, ‡Î

XˆÚ¿ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÌfiÏȘ ·ÁfiÚ ·Û˜ Î·È ÙËÓ Athens Voice ÛÔ˘. ·ÓÙÈΛÌÂÓ· T· ÌÈÎÚ¿ ·Á·Ë̤ӷ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ÛÙËÓ fiÏË.

◊ Î·È ÙÔ Ì·ÁÈfi ÛÔ˘, ÌÈ· ÂÙÛ¤Ù· ÎÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ˜. Ë Î·È Ì ‚¿ıÔ Ó ¤ Ì ˆ ÈÙ Ú · ¯ , E›Ó·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ (‰È¿‚·Û˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·;)

To ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ illy °Ú˘¿ÚË ÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ B

AÛÙ›·, Úfi¯ÂÈÚË Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋. TË ÊÔÚ¿˜, ÙË ÏÂÚÒÓÂȘ, ÙËÓ ϤÓÂȘ, ÙËÓ Í·Ó·ÊÔÚ¿˜.

TË ¯·Ú›˙ÂȘ Î·È ·›ÚÓÂȘ ¿ÏÏË.

H ¿ÓÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Athens Voice - ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Û fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. 24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 71


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ΔˆÓ M∞ƒπ∞™ ∫√∫∫π¡∏ - μπ∫À™ ™Àªπ∞∫∞∫∏

√ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞.V. ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿

ÛÔ˘. TÔÔı¤ÙËÛ¤ Ù· ÛÙËÓ ·ÙÔ‡Û· Î·È ¿ÊËÛ¤ Ù· Ó· οÓÔ˘Ó ı·‡Ì·Ù·. T· ‚Ú›ÛÎÂȘ Û ʷÚ̷Λ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Î·È Ó· Ù· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ù· ÂÈÛ¿ÁÂÈ. Hellenize, ™Ô˘Ë‰›·˜ 68 KÔψӿÎÈ, 210 7219.320

KANE KATI °IA ™∂¡∞

XÀª√™ AMITA O ÚÒÙÔ˜ Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯˘Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Afi ÙÔ 1983 Ô˘ ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ, ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·. ™¯Â‰fiÓ 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ «Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯˘ÌÔ‡» Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ì·˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ·ÔÙÔ͛ӈÛË. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «˙‹Û» Û ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÓÈÒÛÂȘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ó· ˙‹ÛÂȘ ÂÌÂÈڛ˜ ·Í¤¯·ÛÙ·, ·Ó¤ÌÂÏ·, ·˘ıfiÚÌËÙ·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο, Ì· ΢ڛˆ˜ ·ÏËıÈÓ¿. ¢È¿ÏÂÍ ÏÔÈfiÓ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ Á‡ÛÂȘ Î·È Ș οı ÛÙ·ÁfiÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘.

∞¡Δ∏§π∞∫∞ ¶ƒ√™ø¶√À-™øª∞Δ√™ MÔÚ› Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Ì·˜ Ù· ¯¿Ï·Û οˆ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Â›ÛËÌ· ‰Ò. °È’ ·˘Ùfi, ›Ù ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ›Ù ·Ï¿ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÌË ‚ÁÂȘ ÔÙ¤ ¤Íˆ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙËÏÈ·Îfi, ÁÈ·Ù› Ô ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È Î·˘Ùfi˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È. APIVITA MÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Ê˘ÛÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. T· ·ÓÙËÏȷο PROPOLINE ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο Ê›ÏÙÚ· Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÊıÔÚ¤˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ (UVA/UVB), ‰Ú·ÛÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο (sunactyl) ηٿ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È antiaging complex, Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ APIVITA ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ÊˆÙÔÁ‹Ú·ÓÛË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÛÔ˘. ¢È¿ÏÂÍ ÙËÓ ·ÓÙËÏȷ΋ Îڤ̷ ÚÔÛÒÔ˘ SPF 30 Ì Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È, ·Ó ¤¯ÂȘ ÏÈ·Ú‹ ‹ ÌÂÈÎÙ‹ ÂȉÂÚÌ›‰·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ê·Ó ÙˆÓ ÛÔÚ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ ·ÓÙËÏȷ΋ Îڤ̷ SPF 30 Ì ηڇ‰· Û ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÒÌ·. E›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó paraben. £· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. K·Ù¿ÛÙËÌ· APIVITA: ™fiψÓÔ˜ 26, KÔψӿÎÈ, 210 3640.560

LA ROCHE - POSAY E›Ó·È Ë ·ÓÙËÏȷ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (3Ô Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË), ¤¯ÂÈ ·Ó·-

ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (7 ‚Ú·‚›· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË) Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜. X¿ÚË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ mexoryl(r)SX Î·È mexoryl(r)XL, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ANTHELIOS ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·ÎÙÈÓÒÓ UVB-UVA, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. E›Ó·È fiÏ· ˘Ô·ÏÏÂÚÁÈο Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ È·Ì·ÙÈÎfi ÓÂÚfi Ù˘ La Roche-Posay. ¢È¿ÏÂÍ ÙÔ ANTHELIOS XL Lait Veloute(SPF 50+), Ô˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ٿÛÂȘ ÍËÚfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ 40% ÂÈϤÔÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜. Õψۤ ÙÔ Û ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÒÌ· Î·È ı· ·ÔÚÚÔÊËı› ÛÙÔ ÏÂÙfi. T· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙ·

ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ (UVA/UVB/IR), ÂÓÒ Ì ÙȘ ‚Èٷ̛Ә, ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ Î·È Ù· ·ÌÈÓÔͤ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. °È· Ù¤ÏÂÈÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ï¿‰È ÛÒÌ·ÙÔ˜-ÚÔÛÒÔ˘ ηڢ‰È¿ Î·È Î·Ú‡‰·, Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÂ Ê˘ÙÈο ¤Ï·È· ÁÈ· ‚·ı‡ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· Ô˘ ‰È·ÚΛ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÛÔ˘ ̷Ϸ΋ Î·È ÂÏ·ÛÙÈ΋. T· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. K·Ù¿ÛÙËÌ· KÔÚÚ¤: EÚ·ÙÔÛı¤-

Ê·Ú̷Λ·.

E¶π£∂ª∞Δ∞ CHI FOOT PATCHES ∫∞π BIOHEEL FOOT PATCHES B·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó’ ·Ô‚¿ÏÂȘ ÙȘ ÙÔ͛Ә ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙ›˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÂȉÈο ·˘Ù¿ ÂÈı¤Ì·Ù· ‚ÂÏÙÈÒÓÂȘ ·ÎfiÌ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜

KOPPE™ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÔ˘, Ô KÔÚÚ¤˜ Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ·ÓÙËÏȷο. °È· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÛÒÔ˘, ‰ÔΛ̷Û ÙËÓ ·ÓÙËÏȷ΋ Îڤ̷ ηÚÔ‡˙È SPF 30, Ô˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ʈÙÔ¢·›ÛıËÙ˜ ÂȉÂÚÌ›‰Â˜. ™Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi fiÏÔ

E¡Eƒ°∂π∞ ¶√À ™∂ ∞¶√°∂πø¡∂π T˘ E§INA™ ANA°Nø™TO¶OY§OY ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ͢Ó‹ÛÂȘ ÙÔ Úˆ› ÎÈ ¤ÙÚ¯˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ ÙÔ ÚˆÈÓfi meeting; ◊Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ·Û‹ÎˆÙÔ; XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÈϤÔÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘, Ó· ·Ô‰›‰ÂȘ ÛÙÔ maximum ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÛ·È ÛÙȘ ··ÈÙËÙÈΤ˜, ·Á¯Ò‰ÂȘ Î·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·‚Ú¿˙Ô˘Û˜ Ù·ÌϤÙ˜ Wellwoman (ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·, Ì Guarana, L-Carnitine, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, ‚Èٷ̛Ә B, C & ȯÓÔÛÙÔȯ›·) Î·È Wellman Fizz (ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÌÂ Û˘Ó¤Ó˙˘ÌÔ Q10, Ginseng, L-Tyrosine, L-Carnitine, ‚Èٷ̛Ә & ȯÓÔÛÙÔȯ›·), Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÊËÌ· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Wellman Fizz: TÔ Û˘Ó¤Ó˙˘ÌÔ Q10 Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi οı ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ 72 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. TÔ ÛÈ‚ËÚÈ·Ófi Ginseng (‚fiÙ·ÓÔ) ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÈ-ÛÙÚ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¢ÂÍ›·˜, ÂÓÒ Ë Ù˘ÚÔÛ›ÓË (·ÌÈÓÔ͇) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰fiÌËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. K·È ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Wellwoman Fizz: TÔ Guarana (‚fiÙ·ÓÔ) ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ó¤Ó˙˘ÌÔ Q10, ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û οı ·ÙÙ·ÚÔ, Ë Î·ÚÓÈÙ›ÓË (·ÌÈÓÔ͇) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË Ì˘˚΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓÒ ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÔÈ ‚Èٷ̛Ә B ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈfi‰ˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ÛÙÚ˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. £· ‚ÚÂȘ Î·È Wellwoman tablets – ÙÔ ¤Í˘ÓÔ Û˘Ìϋڈ̷ ÁÈ· οı ۇÁ¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·

ÓÔ˘˜ & I‚‡ÎÔ˘ 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.774

∞¶√Δ√•π¡ø™∏

¶∂ƒπ¶√π∏™∏ ™øª∞Δ√™ §∞¢π ™∏ªÀ¢∞™ WELEDA TÔ Ï¿‰È ÛË̇‰·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ï›·ÓÛË Î·È Û‡ÛÊÈÍË Û 4 ÌfiÓÔ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚԉȿıÂÛË Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ŒÓ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Ê˘ÛÈÎfi ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi, Ô˘, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘, ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈ-

°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, Ó· ÓÈÒıÂȘ ÁÂÌ¿ÙË ˘Á›·, ¢ÂÍ›·, Ó· ¤¯ÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘ÁÈ‹ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ‰¤ÚÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘. K¿ı ٷÌϤٷ ÂÚȤ¯ÂÈ 24 ÌÈÎÚÔıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ Ï¿‰È Ó˘¯ÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô˘, ‚Èٷ̛Ә B & E, Ì›ÁÌ· ηÚÂÙÔÓÔÂȉÒÓ Î·È ‚ÈÔÊÏ·‚ÔÓÔÂȉ‹ ΛÙÚÔ˘. K·È Wellman tablets ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÛ¤Ó· Ô˘ ˙ÂȘ ¤ÓÙÔÓ·, Ì 29 ‚ÈÔ‰Ú·ÛÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ ‚Èٷ̛Ә & ̤ٷÏÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡ÌÏÂÁÌ· ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ B ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηډȿ˜, ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ì˘ÒÓ, „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Î·È Û˘Ó¤Ó˙˘ÌÔ Q10 Ì ÛÈ‚ËÚÈ·Ófi Ginseng, Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. XˆÚ›˜ Ù¯ÓËÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· & Û˘ÓÙËÚËÙÈο, ÁÏÔ˘Ù¤ÓË, Ì·ÁÈ¿, Ï·ÎÙfi˙Ë & ¿Ì˘ÏÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: EÙ·ÈÚ›· PANAX (·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Vitabiotics ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·), 210 9941.451, fax: 210 9916.815


Τ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. K¿ı ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Î·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·fi ʇÏÏ· ÛË̇‰·˜, ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ, ʇÙÚ˜ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Ì ‚ÈÙ·Ì›ÓË E, ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· ‚ÂÚ›ÎÔÎÔ˘, jojoba Î·È Ê˘ÙÈο ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÁÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù Î·È Î˘·ÚÈÛÛÈÔ‡. TÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ Û ʷÚ̷Λ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ Ô «BÈÔÏÔÁÈÎfi˜ K‡ÎÏÔ˜». AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ WELEDA ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·: A°°E§IKA E§OBAPH & ™IA O.E., 2310 856.233

Aºƒ√§√ÀΔƒ√ & Aºƒ√¡Δ√À™ PALMOLIVE THERMAL SPA STEAM E›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Thermal Spa, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÛÔ˘ Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÂÓfi˜ ¯·Ì¿Ì. X¿ÚË ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¿Ï·Ù· ·fi È·Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÎÈ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ·fi ÔÚÙÔοÏÈ Î·È ‡ÎÔ, Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË Î¿ı·ÚÛ˘ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¯·Ì¿Ì. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ¤ ÙÔ ÁÈ· Ó’ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¿Ú ̷˙› ÛÔ˘ ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ̤ڷ˜. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÙÔ spa ·¤¯ÂÈ fiÛÔ ÙÔ super market. ∞

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 73


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

™ÙË Saluga ÁÈ· ÙÔ contest

“LORD OF THE LINE”

ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË (Ì fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ·Í›·) Ô N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜, ¤Ó· Ó¤Ô Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿. TÔ event ‹Ù·Ó ÛÔ‡ÂÚ Ì Ôχ skateboarding, ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Matix, Crimson skateboards,

ŒÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ Ï·˙ AÚÂÙÛÔ‡˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ “Lord of the line” skate contest, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Micro x treme Ì·˙› Ì ÙË Matix clothing. Skaters ·fi οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ıËÓ·˚Τ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. TÔ practice ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÓˆÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙¤ÛÙË Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÔ˘ ÚÔ˘ÊÔ‡Û·Ó fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ skaters ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ¢‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 31 ¿ÙÔÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂÓÙ¿‰Â˜ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ line Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. ¶‹Ú ϛÁË ÒÚ· ‚¤‚·È· ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙfi˜ ÙÔ Îϛ̷ ¿ÏÏ·ÍÂ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ. O ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ¤‚Á·Ï 10 ÓÈÎËÙ¤˜. TÔ Â›Â‰Ô Û οı line ·Ó¤‚·ÈÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙfiÛÔ Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ. TÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË Â›¯Â ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ˙ÂϤ Ô˘ ÚԇʷÁ ÙÔ pop, fï˜ ηÓ›˜ skater ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Î·È Ù· ÎfiÏ·

E ™ ø T E P I K A

N E A

◗◗ TÔ skateboarding team Ù˘ New Era ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ,

‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ÏË. TÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ MÂÛ·ÚfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Sammy Goulud Î·È ÙÔÓ N›ÎÔ MÔÏÔ¯Ùfi. ◗◗ ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· Ó¤·, Ú Á·ÌÒÙÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

E • ø T E P I K A

N E A

O Terell Robinson Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·›Ì· ÛÙËÓ Darkstar skateboards.

◗◗

√ °πøΔ∏™ ∫√ÀƒΔ∑√°§√À ™∂ ∂¡∞ MELLON GRAP

ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿. EȉÈο Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·˜ N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜, Ô˘ Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ line ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ›¯Â Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O super ÙÂÏÈÎfi˜ ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÚÈ¿‰·: TËÓ 3Ë ı¤ÛË ¿Ú·ÍÂ Ô Mȯ¿Ï˘ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÙË 2Ë Ô Giorgio Z¿‚Ô˜ ηÈ

Dvs shoes ηıÒ˜ Î·È 300 ¢ÚÔ˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·. E›¯·Ì ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¿Ì Û event ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Saluga Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·ÓÙÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ skateboarding Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡! ∞

◗◗ O Daewon Song, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜-Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ team Ù˘ Mobb grip tape.

AÓÙ›ıÂÙ·, Ô Chet Childress ·Ô¯ÒÚËÛÂ ·fi ÙËÓ Sessions clothing.

◗◗

◗◗ O Alex Olson Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ rider Ù˘ Quiksilver clothing. ●

H KAM¶ANIA TH™ ™EZON

Oπ∫√§√°π∫∏ ·ttr@ttivo

 ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô M¿ÈÔ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ¿ÓÔÈÍË, ı˘Ì›˙ÂÈ Ì¤Û· IÔ˘Ï›-

Ô˘ ÛÙË ™·¯¿Ú·, Ë ·ttr@ttivo ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ı¤ÛË ÛÙÔ Î·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·.

¢ËÏ·‰‹. ¶ÚÒÙ· ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ Î·›ÚÈÔ Ù›ÙÏÔ «¶¿Ú ı¤ÛË, ÛÒÛ ÙÔ Îϛ̷» (Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ÙˆÓ 300. ◊ T·Ó ‹ E› T·˜). ⁄ÛÙÂÚ· ‰È·Ï¤ÁÂÈ ¤Ó· ‰ÚÔÛÂÚfi, ηÏÔηÈÚÈÓfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙÔ ÓÙ‡ÓÂÈ Ì ٷ ‰ÚÔÛÂÚ¿ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÚÔ‡¯· Ù˘ collection Î·È Ì¤Û· ·fi ηÏÔÛÙË̤Ó˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì¿˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË. T· ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ϤÓ ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ïfi: «º‡Ù„ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ», «¶ÚÔÒıËÛ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË» Î·È «ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÓ·Ï74 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ºÀΔ∂æ∂ ∂¡∞ ¢∂¡Δƒ√

∫∞¡∂ ∞¡∞∫À∫§ø™∏

Ã∏™πª√¶√π∏™∂ Δ√ ¶√¢∏§∞Δ√

Ï·ÎÙÈο ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÛÔ˘». KÈÓ‹ÛÂȘ ‡ÎÔϘ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜. AÏÏÈÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙËÓ fiÏË ¿Óˆ ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ·ÓÙÏ›˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜ Ù·

ÛÎÔ˘›‰È· ÛÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ. M‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Ó· Ú›¯ÓÂȘ ¤Ó· ÛfiÚÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ϤÂȘ Ó· „ËÏÒÓÂÈ Û ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ; ÿÛˆ˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù· ’¯Ô˘Ì ÂÈ ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜, Í·-

Ó¿ Î·È Í·Ó¿ Ë ›‰È· ηۤٷ. N·È, ¿ÏÏ· ¤Ï· Ô˘ fi,ÙÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó, ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. OfiÙÂ, Ó·È. H ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ ·ttr@ttivo ÌÈÏ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi Ú¿ÁÌ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹. ●


ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· °Ï˘Ê¿‰·, Û ı˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ·. 697 6178333 A™OEE 9/5 ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ EAAK›ÙÈÛ· Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·, Ì·˜ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿, fiÙ ı· ÌÔ˘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ Ì·ÚÍÈÛÌfi; O ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓ›· (‰ÂÍÈ¿)...

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

ME°APO MOY™IKH™ ºÔÚ¿˜ ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ¤¯ÂȘ ÌÔ‡ÛÈ, ·›‰·ÚÂ, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. I.I. METPO ◊Ì·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÁÒ „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ıËÏ˘ÚÂ¤˜ ·‰‡Ó·ÙÔ ·ÁfiÚÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 19. 693 4203170 ¶APO™ ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ‹ÛÔ˘Ó Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ Î·È ‹Á·Ù ÛÙÔÓ «¶ÂÈÚ·Ù‹», ‹ÛÔ˘Ó Ôχ ÁÏ˘Îfi˜. atma@hotmail.com ¶ENTE§H ∂ÁÒ Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÛٛϠ‰Ò. ™YNAY§IA VODAFON ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÌÔ˘ ’˜ fiÙÈ ı· ¿ÚÂȘ, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ, Ì‹ˆ˜ ÙÔ ’¯·Û˜; 694 7677806 M¿ÓÔ˜ O¶øPO¶ø§EIO ™Â ›‰· Î·È ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·¯Ï¿‰Ô Î·È ÌÈÛ‹. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÔˆÚÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘. ™TH MHXANH ∂¿Óˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜! N· ÁÂÏ¿˜ Î·È Ó· ÁÂÏ¿Ó fiÏ· Á‡Úˆ ÌÔ˘, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ £ÈıÈ ÌÔ˘... Ôχ fï˜ H§/KO™ ¶PO™ ¶EIPAIA ‹Î˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ÂÛ‡ ÙÛ¿ÓÙ· Nike Î·È ·ÊÔÏÈÛÙÈο ηٷÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÂÁÒ Ì ÙËÓ ÎÔÏÏËÙ‹ ÌÔ˘, Ì›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ˜, ¿ı·Ì Ͽη! Please ÛٛϠ‰Ò! °KAZAKI 5/05, fiÛÔ fiÌÔÚÊÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ï¿ÛÌ·, fiÙ·Ó ·Ï¿ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ... ÊÈÏÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿! APPLEBEE’S MAPOY™I Thanks for being with me, Pumpkin! OINOXOO™ ŒÌ·ı· Û ϤÓ T¿ÓÈ·! M·‡Ú· ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÔÚÌ›, Û ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿, N›ÎÔ˜... KHºI™IA √‰ËÁ¤ Ì ÙÔ ·ÛËÌ› Golf, ‰ÒÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·! (Î·È Ô‰ËÁÒ Î·È ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÒ). ÕÓÓ· COVENT GARDENS ◊ÌÔ˘Ó ÂΛ ¤ÓȈı· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÔ˘, ̇ÚÈ˙· ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÛÔ˘ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·, ͈ÙÈÎfi. Next time!! T™IK§HTHPA ¶ÔÚÙÔηϛ Punto, ¯¿ÚÙÈÓË Î·Ú‰È¿, ·Ó ı˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛٛϠ‰Ò, ›̷ÛÙ Á›ÙÔÓ˜...

BACCARAT ™Â ϤÓ AÓÓԇϷ, Â›Û·È Í·ÓıÈ¿ Î·È ¯·ÚÈو̤ÓË, Â›Û·È ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ fiˆ˜ ¯ÔÚ‡ÂȘ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂȘ... Â›Û·È ı¿... EºOPIA ¢’ A£HNA™ ¶·Ú·Û΢‹ 4/05 ηٿ ÙȘ 1 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ, ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙› ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Î·È Ì ÚÒÙËÛ˜ οÙÈ, ÌÔ˘ ’ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·! mail gatosf4@yahoo.gr TPIA °OYPOYNAKIA °ÓˆÚÈÛًηÌ ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·... ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì·˙›, KÒÛÙ·˜+EϤÓË AROYO ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¯Èο Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔ Aroyo. ¢ÂÓ ‹Úı· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, fi¯È ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÎÔÂÏÈ¿ ÌÔ˘, Î·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·... ÌË ÊÔ‚¿Û·È. °È· ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· 697 7771990 KAºE™ AÓ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ô Î·Ê¤˜ ÌÔ˘, Û ÂÚÈ̤ӈ Ó· Í·Ó¿ÚıÂȘ. XA§AN¢PI 3/05, ηٿ ÙȘ 22.00, η٤‚Ëη ÛÙ¿ÛË X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™˘Ó¤¯ÈÛ˜ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, ‰È¿‚·˙· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÁÚ¿„ ÛÙË ÛÙ‹ÏË ·Ó ı¤ÏÂȘ... H§EKTPIKO™ 8.30 Úˆ› ÂÚ›Ô˘, £ËÛ›Ô, ÚÒÙÔ ‚·ÁfiÓÈ, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·, ÌÔ˘Ê¿Ó ·Ì¿ÓÈÎÔ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÙfiÛÔ Ôχ Ó˘ÛÙ¿˙ÂȘ Ù· ÚˆÈÓ¿; ROCK-IM-PARK ¢ÂÓ Â›‰· ηӤӷÓ, ·Ó ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·˜ ÛÙ›ÏÂÈ. MËÓ ¿ˆ ÌfiÓÔ˜... jimnikiforos@yahoo.gr KINDERGARDEN AψӛˆÓ §¤Û‚Ô˘, X. TÚÈÎÔ‡Ë ÛÙÔ Melina’s 8-1, ¿ÓÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, Ô ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ Ì ÙÔ Ù·Í›, 693 4719109 ¶ATH™IøN •ËÌÂÚÒÌ·Ù· TÂÙ¿ÚÙ˘, 1.30, ÂÁÒ Û ٷ͛, ÂÛ›˜ 2 ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ Û I.X., ÌÈÏ‹Û·Ì 2 ÊÔÚ¤˜, ÛÙÚ›„·Ù ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘Ó¤¯ÈÛ· ¶·ÙËÛ›ˆÓ. JE T’ AIME 16/5 ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «™ÂÍ Á·Ú‰Ô‡Ì· Î·È ÓÙÔÓ¤Ú», ·Ó¤‚ËΘ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ vas... Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη, ·Ï¿... ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂȘ...! 694 8230279 ∂BEPE™T Zø°PAºOY ™Â ›‰·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ·Ú·ÏÏ·Á‹

ÊÔ‡ÛÙ·, Û ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·, ÛʇÚÈÍ·, Á‡ÚÈÛ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. M¿Ì˘, 694 8179011 ¶EPI™TEPI I‰ÈˆÙÈÎfi, οı ̤ڷ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÔÙ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿, οÓ οÙÈ, °È¿ÓÓË! AKPATA ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ·, ÛÙÔ ÔÙ·Ì¿ÎÈ, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›·, N›ÎÔ.

800 ¶·Ú·Û΢‹ 4/5 ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ¶ÂÈÚ·È¿, ‹Ú·Ì ̷˙› ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È Î¿ıÈÛ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·... ı· Û ͷӷ‰Ò; KEPAT™INI 14/5, 19¯ÚÔÓ sk8Ù· Ì ٷ vlc clothes + zero sk8 + ÊÚ·Ù˙ԇϷ, Â›Û·È Áχη˜, ÊfiÚ·Á· vans¿ÎÈ· Î·È ÌÔ‚-ÁÎÚÈ t-shirt, Ì ÚÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, 697 9283714 KAºE SOCIETY K·ÙÂÚ›Ó·, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ, 694 5756792 ºANAPI EYE§¶I¢øN TËÓ TÚ›ÙË 8/5, 12.00, ÛÙ¿ıËΘ Ì ÙË varadero ÛÔ˘ ÂΛ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ˘¤ÚÔ¯· Ì·‡Ú· ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, Â›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜! N›Ó·, 697 9997325 ™Y°°POY ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚ· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, Í·Óıfi˜ Ì ÊfiÚÌ·, ÂÚÓÔ‡Û˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÁÒ Ì ̷‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛٛϠsms. AϤͷӉÚÔ˜, 694 2830416 T™OYPEKAKI MOY... ΔÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÂΛ... οı ÏÂÙfi... ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿... Û’ ·Á·Ò... SODADE ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ ‰Â›ÍÂȘ Ù· ˘fiÏÔÈ· tattoo ÛÔ˘; ™Â ϤÓ HÏ›·... Ú¤ÂÈ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ! ¶¤ÙÚÔ˜ METPO AM¶/KH¶øN K˘Úȷ΋ 13/5 ÊfiÚ·Á˜ ‚ÂÚÌÔ‡‰· ¯·Î›, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ÎÚ¿Ù·Á˜ Û¿ÎÔ, ÊfiÚ·Á· Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È ÌÔ˘ ¿Ó·„˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜. 693 2950192 NO™TO™ X.T. - 7 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, Û ›‰· ÂΛ Î·È Ì ̿Á„˜! Afi ÙfiÙ ‚·‰›˙Ô˘Ì ̷˙› Û ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Í·ÓıÈ¿ ı·ÓıÚÒÈÓ‹ ÌÔ˘ ‡·ÚÍË... Û’ ·Á·Ò! ME™O°EIøN §›ÁÔ ÚÈÓ ÙË MÂÛÔÁ›ˆÓ 13/5, ı¤ÏÂȘ Ó· Í·Ó·Ù۷Έıԇ̠ÛÙË °ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘;

BAPKIZA 13/5, AÓÙÚ¤· Ì ÙÔ ¿Ù˘¯Ô, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ Ê›ÏÔ, ÌÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿˜ Ï›ÁÔ Î·Ófi, ÔÏÏ¿ ÊÈÏÙÚ¿ÎÈ· Î·È fiÛ˜ Ì·ÙȤ˜ ı¤ÏÂȘ ·ÎfiÌ·... KAKIA ™KA§A K˘Úȷ΋ 13/5 ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Aı‹Ó·, Ô‰ËÁÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Fabia APK42..., ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ Corsa. AÔ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ ÛÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó·, Â›Û·È ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘! corsaki@gmail.com BAREFOOT CONTESSA KËÊÈÛÈ¿, ¶·Ú·Û΢‹ 11/5 ÂÍËÁÔ‡Û˜ ÛÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÊÔÚ¿˜ ÊÔڤ̷ٷ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô‡Ù ÊÔڤ̷ٷ ÊÔÚ¿ˆ Ô‡Ù Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ËÁ·›Óˆ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ·˘Ùfi ÛΤÊÙÔÌ·È. jbdb107@yahoo.co.uk ºI•-™KPA 550 19/4, ÂÛ‡ ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿, Á·Ï¿˙È· ÙÛ¿ÓÙ·, ·Ó¤‚ËΘ ºÈÍ, η٤‚Ëη ™ÎÚ¿, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ¤‚Á·Ï˜ A.V., Ì‹Î ¤Ó·˜ Ì ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÛÙ›ÏÂ. kapoiosakoma@yahoo.gr IAKXOY 14/5 ‚Á‹Î˜ ·fi 45 MÔ›Ú˜, ÌÂÏ·¯Ú. Ì ˙·Î¤Ù·, Ù˙ÈÓ, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ Î·È ÎÔÙÛȉ¿ÎÈ, Û ÊÒÓ·Í· ¤ÚˆÙ· Î·È ÚÒÙËÛ· Ò˜ Û ϤÓÂ, Ò˜ ı· Û ͷӷ‰Ò; ™Ù›ÏÂ... 694 7596951 DEREE ™Ù·Ú¤ÓÈ· ÌÔ˘, Ù· ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ fiÏ· Û ۤӷ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ù· ‰›ÓÂȘ;

LAST DRIVE ¶·Ú·Û΢‹, ™ÔÊ›· Ì ÙÔ vox Â›Ì·È Ô AϤͷӉÚÔ˜, ›· fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛ·Ì email ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÏÓ· Ó¤· ÁÈ· Ù· live Ì·˜, Ì· ¤Ê˘Á· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·. door7@in.gr ME°A§O ¶EYKO º·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ÁÏ˘Îfi, Á·Ï¿˙È· ÌÏÔ‡˙·, Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, Ô Î·Ê¤˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈÔ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ÂÛ‡. Zø°PAºOY 608 ∞fiÁÂ˘Ì· 13/5, ÂÛ‡, ÎÔ‡ÎÏ Ú·ÛÈÓÔÌ¿ÙË, ‹ÌÔ˘Ó ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÚÔ˙, ËÁ·›Ó·Ù M¤Ï·ıÚÔÓ, ‹Úı·Ù MÈϤÓÈÔ˘Ì, ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ! sophier@mail.gr IOS BAYWATCH ¶¤Ú˘ÛÈ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙÚÈ· ÛÙÔ M˘ÏÔÔÙ¿, Ë M·Ú›· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Î·È ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ‚¤ÏÁÈη ÌÈÛÎfiÙ· ı¤ÏÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Â›. atcs_ltd@hotmail.com CHILL ™Â ›‰· ÛÙË ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ÙÚÂÏfi ̈Úfi Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, 13/5 ÛÙȘ 8, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. √ ˆÚ·›Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Î·Ú¿ÊÏ·, 694 6704752 °YNAIKE™ ™·˜ ‚Ϥˆ οı ̤ڷ Á‡Úˆ ÌÔ˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ˙‹ÛÂÈ, ÛÙ›ÏÙ ÌÔ˘ ÌÈ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Û·˜, kostav@pathfinder.gr MIKPE MOY ¶PI°KI¶A ∂›Û·È Ô ÈÔ Î·Ú·ÌÂϤÓÈÔ˜ Ì¤Ì˘ Ô˘ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ... ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì·˙› Î·È Û ϷÙÚ‡ˆ ·ÎfiÌË!! O T˙ÒÚÙ˙˘ ÛÔ˘

MO°§H™ VIVE MARE °È· ÔÙ¿ÎÈ ·‡ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙȘ ÔÎÙÒ; £· Â›Ì·È ÛÙÔ Ì·Ú...

VIVE MAR ™¿‚‚·ÙÔ 12/5, ÂÛ‡ Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÂÁÒ Í·ÓıÈ¿, ¤ÌÂÈÓ˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹Á· ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È Ì ÂÚ›ÌÂÓ˜...

NOMIKH TÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘, ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, ÊÔÚ¿˜ Á˘·ÏÈ¿, Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÎÈ˙˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·... ΔÔ ·È‰› Ì ٷ ı·Ï·ÛÛ›...!

¢.O.Y. ¢’ 3/5 ÌÂÛË̤ÚÈ KB™, ÂÛ‡ ÎÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÊÚ·Á›˙·Ù ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ıÂÒÚËÛË, ÛÎÔ‡Ú· ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ È·Ṳ̂ӷ, ÚÔ˙ ԢηÌÈÛ¿ÎÈ. le_revenant@otenet.gr

ABRIDOR M·ÛÛ·Ï›·˜, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿ „ËÏ‹, ÂÁÒ Î·ÛÙ·Ófi˜ Ì ·ÓÔȯٿ Ì¿ÙÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜...

A. TMHMA N. ™MYPNH™ 12/5 ÛÙÔ, ÌÔ˘ ¤‚Á·Ï˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ì ϤÓ M·Ú›Ó·! Email me: cherry_slurpee@hotmail.com

METPO A°. ¢HMHTPIOY TÚ›ÙË 14/5 ÊÔÚÔ‡Û˜ t-shirt “caution: zero to horny in 2,5 beers”, ‚ÂÚÌÔ‡‰·, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜, Â›Û·È ÛÙÔ °EE£A, unforgettable... boogierp@yahoo.gr °YPO™ A£HNA™ ◊ÛÔ˘Ó ÂΛ, rayban, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ, ¤ÎԄ˜ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ÁÎÚ›ÓÈ·˙˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿Ûˆ Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ·. KԢη

A£HNA £¤Ïˆ ÎÔ‡ÚÂÌ·. O ‰›‰˘ÌÔ˜

608

¶. PA§§H - ¶EIPAIø™ √‰ËÁÔ‡Û·Ì ÎÔÓÙ¿, ¶¤ÌÙË 10/5, 15.20, ÂÛ‡ ̠ϢÎfi Punto, Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ·Ó Ì ÚfiÛÂ͘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò.

14/5 ÊÔÚÔ‡Û˜ Á·Ï¿˙ÈÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ›¯Â˜ ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·, ηÙ‚‹Î·Ì A™OEE ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ·Ó ı˜, ÛٛϠÌÔ˘. baktoblak@gmail.com

METPO ∞°. ¢HMHTPIO™ æËÏfi˜ Ì ¯·Î› ËÌ›·ÏÙÔ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο, Ì ÚÒÙËÛ˜ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ

Ú˘... ÛٛϠ‰Ò. 697 8540496

™YNTA°MA ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, Í·ÓıԇϷ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË 30¿Ú·, Ô „ËÏfi˜ 22¿-

æYXH MOY 29/3/07, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ηÈÚfi Ì·˙› ·ÏÏ¿ Â›Û·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›! KfiÏ·ÛË ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. WEIDER ¢AºNH ¶·Ú·Û΢‹ 12 M¿Ë, 11 ‚Ú¿‰˘, ÎÔÏ¿Ó Ì·‡ÚÔ, Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ ‚ÂÚ·Ì¿Ó! B¤Û·, Ì·ÏÏ¿ÎÈ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ, Û‚‹Óˆ, ¯¿ÓÔÌ·È! Darling come with me ÁÈ· Ó· ÙË ‚ÚÂȘ! gamidi@freemail.gr METPO XA§AN¢PIOY ∂›Ì·È ÙÔ ·È‰› Ì ÙÔ ·ÏÈfi BMW Ô˘ ¤Ú·Û˜ ÁÈ· Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ·Ú·¿Óˆ! KÂÚÓ¿ˆ ηʤ! ™Ù›Ï sms! 697 2296146, NÈ΋ٷ˜ FEVER TÂÙ¿ÚÙË 2/5 ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Úfi‚· ÁÈ· Ù· ηÏÏÈÛÙ›·... Â›Û·È ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˘,

Â›Ì·È ÙÔ ·È‰› Ì ÙË ÁÎÚÈ Î·È ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙· Ô˘ Û ÎÔÈÙÔ‡Û ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È. B·Û›Ï˘ T™I¶OYPA H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘, fiÙ·Ó ÊÔÚÙÒÓÂȘ ÙÛ›Ô˘Ú· ‚Á·›Óˆ ¤Íˆ Î·È Î·Ï¿ ÁÈ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÌfiÓÔ Î·ÏË̤ڷ ı· ϤÌÂ, ‚Ú ™Ù¤ÏÈÔ; B. ... £A§A™™A ™¿‚‚·ÙÔ 5/5 ·ÚÁ¿, ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÂΛ, ÙÂÏÈο ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ‹ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ô˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. H§/KO™ MAPOY™I - K. ¶ATH™IA ¶·Ú·Û΢‹ 11/5, 5.30 ·fiÁÂ˘Ì·, this is for you babe: Ë ÛÎÈÛÙ‹ ÛÔ˘ Ì·‡ÚË ÊÔ‡ÛÙ·, ı¤, ÌÔ˘ ÙڤϷÓ «Ù· ÁÔ‡ÛÙ·», ı¤Ïˆ ¿ÏÈ Ó· Û ‰ˆ Î·È Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ, ÌfiÓË È· ‰Ò, ÔÙ¤ Ó· ÌË Û ·Ê‹Ûˆ. °È· ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË: ºÔ›‚Ô˜ AÓ˘fiÌÔÓÔ˜ A¶ANEMIA ™Ô˘ Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. relent379@hotmail.com GALAXY ¶·Ú·Û΢‹ 11/5 ¤·È˙˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΛ, Í·ÓıÈ¿, ¿ÛÚÔ Û·Î¿ÎÈ, ¤Ê¢Á· Î·È ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·, Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ı›Û·Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘! ™Ù.

608 10/5 Á‡Úˆ ÛÙȘ 10, ›·Ì ηÏËÓ‡¯Ù·, ı· Ê·Ó›˜ ·ÚÎÂÙ¿ ı·ÚڷϤ· ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂȘ; baballoo11@yahoo.gr TEATRO ◊ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·, ¤ÊÙÈ·¯Ó˜ cocktails Î·È Ì ¤ÊÙÈ·¯Ó˜... N›ÎÔ, ¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ, M·Ú›Ó·! ¶§A™TE§INH TÂÙ¿ÚÙË, Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ· ÎÔ‡ÎÏ· dj ¤·È˙˜ ·›ÛÙÂ˘Ù·, ‹Ù·Ó ¿ÚÙÈ ‹ ·›˙ÂȘ οı TÂÙ¿ÚÙË; YfiÛ¯ÔÌ·È Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ! ¶A¶A™øTHPIOY ¶¤ÌÙË 10/5, after Starbucks Ì ‚Ô‹ıËÛ˜ Ó· ‚Úˆ free press, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ÌÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·! ™Ù›Ï ‰Ò... ¢IO™KOYPOI 10/5. K·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ ÌˆÚfi, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛϘ, ˙‹ÙËÛ· ÙËÓ Athens, ÌÔ˘ ÙËÓ ¤‰ˆÛ˜, ‹ıÂÏ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ÎfiÏÏËÛ·, οÓ οÙÈ. ANA°Nø™THPIO 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 11/05, ÂÛ‡ NÔÌÈ΋, ηÛÙ·Ó‹, ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ï·‰› ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ, Ê·Ú‰‡ ˙·¯·Ú› ‚Ú·¯ÈfiÏÈ Î·È ÌÂ˙ ÙÛ¿ÓÙ·, ‰È¿‚·˙˜ A.V. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 6375471 METPO ATTIKH 10/5, Ì’ ¿ÚÂÛÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ η٤‚·ÈÓ˜ Ù· ÛηÏÈ¿, Ì‹Î·Ì AÙÙÈ΋, ÂÛ‡ ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ· ÚÔ‡¯·, Ê·Ú‰‡ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÂÁÒ ÛÙ· Ì·‡Ú· Î·È ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿... Ì Îԛٷ͘ fiÙ·Ó ‚Á‹Î˜... ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÛٛϠ‰Ò. METPO ™YNTA°MA ¶¤ÌÙË 10/5 ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Á˘·ÏÈ¿ Î·È ÎfiÎÎÈÓ· ηÏÙÛ¿ÎÈ·, ηıÒ˜ ¤Ê¢Á ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ (;) kidxxo@gmail.com

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... E͈ÙÂÚÈÎfi 26.5 °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

°ˆÁÔ˘Ï›ÓÈ ÌÔ˘, Â›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È ÛÔ˘ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ı· ͷӷοÓÔ˘Ì ¤ÚˆÙ· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜; TÔ Ì˯·ÓfiÁ·Ùfi ÛÔ˘ £· Ì ‚ÚÂȘ ϤÔÓ ¤Ú· ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ͈ÙÈÎfi, ¤Íˆ ·fi Ù· ÓÔ‹Ì·Ù·... Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¿ÓÔÌ· Ù˘ ʇÛˆ˜ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·! AÏ‹Ù˘ EÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· οӈ ·ÎÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ù¤ÚÌÔÓ˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ÛÔ˘, ¯·ÌÔÁÂÏÒ... ÎÏ›ӈ Ù· Ì¿ÙÈ·... ηÈ... ı· ˆ... ·ÓÙ›Ô! AÏ‹Ù˘ 13 M·˝Ô˘! £· ÎÏ›ӷÌ 3 ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙›... ÌÔ˘ Ï›ÂȘ ÙÚÂÏ¿, Ì· ‰ÂÓ Ì’ ·Á¿ËÛ˜ ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó. AÓ ‹Ú˜ A.V. Î·È Ì ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÒÚ·, ›Ûˆ˜ οÙÈ ¤Ì·ı˜ ÙÂÏÈο... M·Ú›·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÂ Û˘Óԉ‡ÂÈ, Â›Û˘, ÛÙÔ˘˜ Placebo. ¶¿Ì ̷˙›; Zˆ‹, 18 ¯ÚÔÓÒÓ, ͤÚÂȘ fiÛÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ; ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ÁË: ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Û¤Ó·; AÓ Ó·È, ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÛÔ˘! AÏ¿ ̛Ϸ ÌÔ˘! ™. ™Â ÔÈ· ¯ÒÚ· ÎÚ‡‚ÂÛ·È ÙÒÚ·, ¿Ú·ÁÂ; ™Â ÂÚÈ̤ӈ... ¤¯ˆ Î·È ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ fï˜ ÙÒÚ·... TÔ Î·ıÚ¤ÊÙÈÛÌ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘ ÛÙ· ÌÏ ̿ÙÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ô˘ ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ... MÈÎÚfi ÌÔ˘ ˙Ô˘˙Ô˘Ó¿ÎÈ, Û’ ·Á·Ò Ôχ. TÔ ˙Ô‡‰È ÛÔ˘ ŸÏÔÈ ÔÈ ¿Û¯ËÌÔÈ, ¿ÙÈÌÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, ‰Ò! ÕÌÂÛË ·Ú·Ï·‚‹ ·Î¤ÙˆÓ! OÈ ÊÏÒÚÔÈ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚ›Ó˜ ·˜ ¿Ó Û ÁÚ. Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. M., Ë ·ÎÂÙÔ·Ú·Ï‹ÙÚÈ· KfiÏÏËÛ·! K·È... ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡, ›˜... ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÂÎÏ‹ÛÛÂȘ...! ¶ÔÈÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÔÈÔÓ; ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È... Ôχ... ¤Ó· ÛÔ˘ ÛËÌ¿‰È ÌfiÓÔ... M. NÙ·...Ô˘ÎÔ ÌÔ˘, ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›Â˜ Ó· ͤÚÂȘ... AÎfiÌ· Î·È ·Ó ʇÁÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ı· ’Û·È ¿ÓÙ· ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘, ı· ’Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· Ì·˙›... ...Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, ÁÈ·Ù› ı· ’Ó·È Ë „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, Ô˘ ı· Û’ ·ÎÔÏÔ˘ı›... ‹Úˆ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÌÔ˘. T·Ú¿¯ÙËη Î·È ¤ÁÈÓ˜ ÛÎÏËÚfi˜, ·ԉ›ÍÂȘ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Û ÛÊȯٿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙ›˜, ˜ ÌÔ˘ Ô‡ Î·È fiÙÂ.

¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ «Û’ ¤¯ˆ οÓÂÈ ¿ÏÔÁÔ», ‹ ·Ï¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È Ù· fi‰È· ÌÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÔ˘ «ÙÛ¿ÎÈ˙·Ó» ÙËÓ Ï¿ÙË; M‹ˆ˜ Û Ë...Í·, NÈÎÔÏ¿ÎË; °È·Ù› Ó· Û ‰ˆ ¿ÏÈ, Ú £ÈıÈ; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ οÓÂÈ Ͽη; ¶¿Ó 3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û ı¤Ïˆ Í·Ó¿! E›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜; OÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÏ·ÓȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÌÈ· ¯·Ú¿ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο, ‰ÂÓ Ï¤ˆ, ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙÔ ¯¿‰È ÛÔ˘, A... ÌÔ˘. O ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Ù˘ ÙÚÔÌ¤Ù·˜ ÛÙÔÓ ¿‰ÂÈÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ EÚÌÔ‡ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Û ÚÔÛηÏ›, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ‹Úı˜, ͈ÙÈÎfi. TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ı· ›۷È; AÏ‹Ù˘ T· ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·’ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÎÈ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÛ‡, Îfi„ ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·! ¶fiÙ ı· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ·ԉ›͈ ˆ˜ «ÙÔ ’ÎÔ„· ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·»; ÿÛˆ˜ ÔÙ¤. E›Ó·È Èı·Ófi. K·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ Î·È Ù· ¿ÏÏ·..., Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË. ™Î¤ÊÙÂÛ·È ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ...; AÊÚÔ‰›ÙË ÌÔ˘, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÚÔηÏ› ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÔËۛ˜. ™’ ·Á·Ò Ôχ. KÈ ÂÁÒ... ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Û·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·’ Ù· Ì·‡Ú· ÙÔ˘ Á˘·ÏÈ¿ ‚Ϥˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ô˘ η›ÓÂ Û·Ó Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ «ÙÔ ’ÎÔ„· ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·» Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓˆÌÔÙ‹ÛÂÈ... ÙÔ Û‡Ì·Ó... ÁÈ· Ó· ¿Ì ‚fiÏÙ·. ¢‡ÛÎÔÏÔ, Â...; MËÓ Í·Ó··ÓÈÎÔ‚ÏËı›˜. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ. MÔ‡ÌË, ı· Ì ·ÓÙÚ¢Ù›˜;;... Û’ ·Á·¿ˆ, ̈ÚÔ‡ÏÈ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÙÒÚ·, ÙÔ ÚÈÓ, ÙÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ¿ÓÙ·. H Ì·˚ÌÔ‡ ÛÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹... ÁÈ· fiÛÔ Ó· ÂÚÈ̤ӈ; ◊ fi¯È; £¤Ïˆ ·ÎfiÌ·... M. ¶fiÙ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ ÛÔ˘ ·’ fiϘ ÙȘ ‚ϷΛ˜ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ̷˙›; T· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ·Ï¿... ...NÈÒıˆ οˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ· Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›, ÌÂÙ¿ ÙÔ sodade! °È· ÙÔ ÍˆÙÈÎfi, «fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ı· ¯·ıÔ‡Ó... ̘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ... Û·Ó ‰¿ÎÚ˘·... ÛÙË ‚ÚÔ¯‹!... ÒÚ· Ó· ʇÁˆ!!!». AÏ‹Ù˘ TÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· Â›Ó·È ÎÔÏÔ·ı˜, ÛÙȘ 8/11 –Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜– Ù· ÛÌ‹ÓË ı· ÙȘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË, Û ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â‰¿ÊÔ˘˜ ·¤ÚÔ˜.

24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 75


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ABILITY. KÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘. ™ˆÛÙfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¯Â̇ıÂÈ·, ¿ÂÈÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. EÓÒÓÔ˘Ì ˙ˆ¤˜. ™fiψÓÔ˜ & §fiÓÙÔ˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 3826.947, www.erksoft.gr/ability A˘ıËÌÂÚfiÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ ·fi Aı‹Ó·, Â·Ú¯›·, AÌÂÚÈ΋, E˘ÚÒË. EÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢ÂÎÙ‹ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00, www.pappas.gr I‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÒÓ˘Ì˘ Âȯ›ÚËÛ˘ 33¯ÚÔÓË, Ôχ fiÌÔÚÊË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÏÂÙ‹, Ì ‹ıÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ȉÈfiÎÙËÙË Âȯ›ÚËÛË, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 6.000, I.X., ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÛÔ‚·Úfi, Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤Í˘ÓÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘, ‚›Ï·, ÎfiÙÂÚÔ, ÛÔÚ

I.X., ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 15.000, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ EÏ‚ÂÙ›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, Ì ·Ú¯¤˜, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812 E͈ÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ 43¯ÚÔÓË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ·fi ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÂχıÂÚË, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û Aı‹Ó· Î·È Â·Ú¯›·, „ËÏ‹ 1.74, ÏÂÙ‹, Ì ·Á¿Ë ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr EÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 35¯ÚÔÓË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ú 2.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 3 ·Î›ÓËÙ·, ·Ì¿ÍÈ, Ì ·Á¿Ë ÛÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

●™Â ›‰·

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

Speed Flirt! °Ú‹ÁÔÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚÈÌ›·˜! •ÂÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Û·˜, ¤Ú¯ÂÛÙ ÌfiÓÔÈ Î·È Ê‡ÁÂÙ Ì ·Ú¤· ȉ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. 7 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 7 ¿ÓÙÚ˜ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ 10 ÏÂÙ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ìfi‰· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛfi. TÔÏÌ‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜. ¶ÔÙfi ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹! ELITE, 210 8940.128, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘, ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Û·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ELITE, °Ï˘Ê¿‰·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00, 210 8985.671 35¯ÚÔÓË OÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ „ËÏ‹, Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ٤ÏÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 6.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ K·ÛÙÚ› Î·È ‰ÈÒÚÔÊÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË M‹ÏÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÛÔ‚·Úfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ Ì ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô «æY§§A», 210 6120.611 53¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 8.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿, ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ™Î‡ÚÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ ΢ڛ·˜ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌ˘, ÙÚ˘ÊÂÚ‹˜, ¢ÁÂÓÈ΋˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. ¢ÂÎÙfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ·È‰›. °Ú·ÊÂ›Ô «æY§§A», 210 6120.611 32¯ÚÔÓË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘, ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÌÔÚÊË Î·È Ï·ÌÂÚ‹, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 7.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‰‡Ô ÚÂÙÈÚ¤ 5¿ÚÈ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ÌÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶Â‡ÎË Î·È È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô «æY§§A», 210 6120.611 AÂÚ¿ÙË 29¯ÚÔÓË Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· PˆÛ›‰· ·fi ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ¯¤Ì˘ıÔ˘ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘ ΢ڛԢ ·fi BfiÏÔ - §¿ÚÈÛ· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∂™ EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ôχ ¿ÓÂÙÔ Î·È fiÌÔÚ-

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ voice

ATHENS 76 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

Elite °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00

ÊÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. K·Ï¤ÛÙÂ: 694 4051944 §˘Î·‚ËÙÙfi˜, M. E˘ÁÂÓÈÎÔ‡ 12, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 20 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 230. 210 6441.863, 697 7690698 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 50, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63 Ù.Ì., 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 400, 210 6441.863, 697 7690698

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; AÁÁÏÈÎÒÓ, ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: katanomi@otenet.gr

A‚¿ÛÙ·¯Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯Ú¤Ë; ÕÌÂÛ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú 580 - ú 960) / Ï‹Ú˘ (ú 1.340 - ú 1.920) ··Û¯fiÏËÛË. ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (12 ÁÚ·Ì̤˜), www.extra-eisodima.gr

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ñ ™Ù·ıÌfi˜ ∏™∞¶: ¶ÂÈÚ·È¿˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË)

¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC )

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4

X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ·. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÙÔÓ ‹Ú· ÙËϤʈÓÔ. MÔ˘ › «¶¿Ú Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì». TÔÓ ‹Ú· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›. MÔ˘ › «M¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ı· ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ». A·ڈ۷ fiÏ· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·. TÔ˘ Í·Ó·ÙËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙË 1. MÔ˘ › «TÒÚ· ÎÏ›ӈ ÙÔ Ì·Á·˙› ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È». E›Ó·È 7 Î·È ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ӈ... A˘Ùfi˜ ¤ÊÙ·ÈÁ ÁÈ· fiÏ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÎÔÚfiȉ„Â. MÈ· ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÌÔ˘ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ Î·È ÙÔÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı ÔÙ¤. M ÂÎÙ›ÌËÛË, ºˆÙÂÈÓ‹

¶ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ. °È· ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÌÔ˘ ÛÙfiÚÈ Î·È ÙÔÓ ·Ú·ı˘Ú¿, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Á ÁÈ· Ì›Ú˜ Ì ÙÔÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¿ Û·˜. AÁ·Ë̤ÓË ÌÔ˘ M˘ÚÙÒ, À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ... ÙÈ Î¿ÓÂȘ fiÙ·Ó Ô «¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘» Â›Ó·È ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡; TfiÛÔ, Ì· ÙfiÛÔ, ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ fun ÙÔ˘ ¿ÁÚÈÔ˘ ·¯·Ï›ÓˆÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ÛÂÍ;; N· ÌËÓ ÙÔÓ ‚·ÚÂıÒ (!) ϤÂÈ... Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ;; ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÙ›· ·˘Ùfi ÁÈ· ·ÈÛÙ›· ·ÏÏ¿... Ó· ÙÚÂÏ·ıÒ;;; μÁ¿˙ÂȘ ÓfiËÌ·; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÎfiÌÂÓ· Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÁΤÈ, ÙÈ Â›Ó·È fï˜;;;

NÙÚÔ·Ïfi˜. MÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜. §›ÁÔ ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ˜. K·È ÙfiÛÔ, Ì· ÙfiÛÔ, ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜. Y.°. ™ÙË ı¤ÛË Û·˜, ı· ¿Ú¯È˙· ÚÒÙË. ¶È¿ÓÂÈ. OÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› Ì·˜ ÂÓ‰fiÙÂÚÔÈ ÂÈÚ·ÛÌ·ÙÈÛÌÔ› Ì 25 ˆ˜ ÙÒÚ· «Âԉ›ÁÌ·Ù·» (‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ Ê˘Ï‹˜, ËÏÈΛ·˜, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î.Ï.) Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ: 1) ÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ «ÙÔ Î·Ù¤¯Ô˘Ó» ηχÙÂÚ·, ÂȉÈο ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ 2) ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ «ÙË ‚ϤÔ˘Ó» ·fi Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ú· ˆ˜ ÔÈ mister world Á·ÌÈ¿‰È˜ of the planet, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô‡Ù ÚÔÛfiÓÙ· ԇ٠ٯÓÈ΋ 3) blacks do it better-ÈÛ¯‡ÂÈ! 4) §Â›ÂÈ «Ë ηٿÏÏËÏË ·È‰Â›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿» ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹‰ËÌ·, ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ‰Â ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· Û οı ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·. (À’ fi„ÈÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡) -∏ «·ÏÏÔ-·Ṳ́ÓË»

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

BÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·ÎÔÒÓ. Y.°. ¶¿ÓÙ· ›ÛÙ¢· fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÚÔ˘Ù¿Ï Ì ÙÔ Î·Ïfi ÛÂÍ. K·È ›¯· ‰›ÎÈÔ, ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, BÚ›ÛÎÔÌ·È Û ÌÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÍÂʇÁˆ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÛÔ˘. E‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÁÓÒÚÈÛ· ¤Ó·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿Ó‰Ú·. H «ÁÓˆÚÈÌ›·» ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ¢ÂÓ

¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙËı› ·ÎfiÌË ·fi ÎÔÓÙ¿ ÏfiÁˆ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. A˘Ùfi˜ K‡ÚÔ ÎÈ ÂÁÒ Â‰Ò, ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÈÏ‹Û·Ì fï˜ ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̤ۈ MSN. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È 28 ÎÈ ÂÁÒ 21. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÁÒ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ı¤Ïˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹ ÙË «ÁÓˆÚÈÌ›·». A˘Ùfi˜ fï˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı¤ÏÂÈ. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· Ô‡ ÙÔ ‚ϤÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ηϋ ÊÈÏ›·. TfiÙ ÁÈ·Ù› Ì ‹Ú ·˘Ùfi˜ ÙËϤʈÓÔ ·fi ÙËÓ K‡ÚÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ ‰Ò, ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯Ҙ ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Ì ‚ϤÂÈ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ˆ˜ Ì ÊÈÏ¿ ÁÈ· ÒÚ˜ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Î·È ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ôχ Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ; (ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ı· ¤ÚıÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Aı‹Ó·). TÈ; ŒÓ· one-night-stand ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ; M· ÁÈ·Ù› Ó· ÌÂÈ Û ÙfiÛÔ ÎfiÔ ÂȉÈο ÁÈ· ̤ӷ; Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì·˜. MÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚¿Ïψ ÎÈ ÂÁÒ Ï›ÁÔ. •¤Úˆ ˆ˜ ÛÙȘ ËÏÈ˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ı¤ÏÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. A˘Ùfi˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÛÔ˘‰¿˙ˆ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ, ¤¯ˆ ÌÂډ¢Ù›. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· ÙÔÓ ÛΤÊÙÔÌ·È. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÊÏÂÚÙ¿Úˆ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. N· ÂÚÈ̤ӈ ·˘ÙfiÓ; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ Î·ı·Ú¿. MÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, Û ·Ú·Î·ÏÒ. -L

§¤ˆ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ϛÁÔ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ – ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê·ÊÔ‡Ù˘ ‹ ÙÛÈÁÎÔ‡Ó˘ ‹ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ N¢. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÙ Ì fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÙÂ. T· «Ú¤ÂÈ» ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, TÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì·Ó¿Ï ÏËÓ ÊϤÁÔÓ: °Ô˘ÛÙ¿Úˆ ÁÎ¤È ÎÔÏÏËÙfi Ô˘ Ì ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È ·ıÒ· (ÛÙÈÏ, ·Ó ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÁÎ¤È ı· ÛÙËÓ ¤ÂÊÙ· ·ÏÏ¿ Â›Ì·È Ô ...). N· ÙÔ˘ ÔÚ͈̋ Ó· ÙÔ˘ ‰Â›Íˆ ÙÈ ¯¿ÓÂÈ; AÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì Ûηٿ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÎÔÏÏËÙfi˜, ÙÔ Î¿ı·ÚÌ·. MË ÌÔ˘ ÂȘ Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿Ûˆ Î·È Ó· ÛÒÛˆ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÊÈÏ›· Ì·˜, ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ˙ˆ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ Â›Ó·È. ºÈÏÈ¿ ÔÏÏ¿ -T· ⁄ÛÙÂÚ· TÔ˘ KfiÛÌÔ˘

AÓ ˙›Ù ¤Ó· ‰Ú¿Ì·, ÔÚÌ‹ÍÙ ÙÔ˘. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ Ûηٿ, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÙ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Y.°. AÓ ÂÏ›˙ÂÙ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÂÏ›˙ˆ Ó· ͤÚÂÙÂ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙÔÓ TÔÙfi. H ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÌÔ˘ ·ÛΛ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ fiÚÂÍË Ó· ÙË ı¤Ïˆ, ·ÏÏ¿ ÙÈ Î¿ÓÂȘ fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ (Î·È ÙÔ‡ ÎÒÏÔ˘ Ù˘ ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·Ó¤Ó·˜ ¯·˙fi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜) Ì ÙfiÛË Ï·ÙÚ›·. ¶Ò˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÔ˘ Î·È Û ԉËÁ› Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÂÍÈψı›˜; -EÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ‹ Ì‹ˆ˜ fi¯È

¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ÌÔ˘ ÎÒÏÔ Ì ÁˆÓ›Â˜. TÔÓ PfiÌÔÎÔ ÂÚˆÙÂ˘Ù‹Î·ÙÂ; ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 24 - 30 MA´OY 2007 ATHENS VOICE 77


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

¢π¢Àª∂ ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ó· Íԉ‡ÂȘ ÏÈÁfiÙÂÚ· Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÁÂȘ ÌfiÓÔ˜/Ë ÛÔ˘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂȘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Û·È KÚÈfi˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ Ï‹ıÔ˜. £· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ›¯Â˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ï¿È ÛÔ˘ Û οı ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Ô˘Û›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ÕÚ·, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È Ì ̷ÍÈÏ¿ÚÈ ¤Ó· ‰˘Ô ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ‹ οÔÈÔ Ôχ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È Ó· ηψÛÔÚ›ÛÂȘ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜ – ›Ù Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ù Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi. º˘ÛÈο ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ̇ÙË ‹ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈÛÙ›˜, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. A˘Ùfi Ô˘ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Â›Û·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ŸÙ·Ó οıÂÛ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ‹ fiÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ë ˙ˆ‹ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÌÂÁ¿ÏË. ™ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜, Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ôχ˘˘ ÌÈÎÚ‹ Î·È fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛ·È ·fi ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ¿ıÔ˜ ÛÔ˘ ÙÒÚ·, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ·ÚÁfiÙÂÚ· – ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·’ fiÛÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. ™›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‹ οÔÈ· ‰fiÛË Ó· ÏËÚÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ NfiËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. K¿ÙÈ Ô˘ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È Ô˘ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰Ôı›˜ Û ·˘Ùfi. AÓ·Î¿Ï˘„ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ̤ÚÔ˜, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÂΛ Î·È Î·Ó›˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û ÏËÁÒÛÂÈ, Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Â›Ó·È ÂΛ.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ) ¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ¿ÓÙ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ, fï˜, Ó· Â›Û·È ÂΛ. ¶ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ›۷È. £¤ÏÂȘ Ó· ›۷È. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο Ë Â˘¯‹ ÛÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi „ËÏ¿ ÎÈ ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô, ÓÈÒıÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿‚ÔÏ·. °›ÓÂÛ·È Ó¢ÚÈÎfi˜/‹, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÓÔ¯¤˜ ‹ Êfi‚Ô fiÙÈ ı· Ì›ÓÂȘ ÌfiÓÔ˜/Ë, fiÙÈ ı· ·ÔÍÂÓˆı›˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. Ÿ¯È, Z˘Á¤ ÌÔ˘, Ù›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ˙ÂÓ›ı ÛÔ˘. E›Ó·È ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi Ó· Â›Û·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÈ· ÛÙȘ ÙfiÛ˜, ¿Ú· ·›Í ÙÔ ÚfiÏÔ. ∫·È Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÈ· Ôχ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ·˘Ùfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÌÔÈÚ·›Ô˜.

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÔÈ Î·˘Á¿‰Â˜ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂȘ Ì ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ Û’ ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÁÎÏÈÓ-ÁÎÏ·Ó Û οı ¢¯‹ Î·È Ì·˙› Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜ ·ÈÒÓÈ·˜ ›ÛÙ˘; ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô ÙÔ Úˆ› Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ·ÚÌÔÓÈο Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ project; ◊ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ ‚fiÏÙ· Ì ʛÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ‰ÂȘ ηÈÚfi Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ οı ÏÂÙfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜; N·È, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ 7Ô Ô›ÎÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. AÊÔ‡ ¤¯ÂȘ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÁÂȘ Û ڷÓÙ‚ԇ Ì ·˘ÙfiÓ/‹Ó Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÛ·È. AÓ Â›Û·È Û ۯ¤ÛË, Â›Ó·È ÂÔ¯‹ ·Ó·Îˆ¯‹˜. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Y.°. ™·Ó AÈÁfiÎÂÚˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ «·ÏÏ¿», fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «·ÏÏ¿» ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) MÔÚ› Û·Ó T·‡ÚÔ˜ Ó· ·ÓÙ¤¯ÂȘ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ 48 ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÛ·È ıÂÙÈο Û ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÛ·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, ¤ÓÔ¯Ô˜ ‹ fiÙ·Ó Ì·›ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Í·ÊÓÈο fiÏÔÈ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ӷ ÌÈÏ¿ÓÂ Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Í·Ó·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· „Èı˘Ú›˙Ô˘Ó ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÛÂ; A˘Ù‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ı· ÙËÓ ˘ÔÌ›ÓÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 25/6. TÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË –·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·– fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·›˙ÂÈ Ì ٷ Ó‡ڷ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ¿„ÔÁË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÛÔ˘ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÌÂȯı›˜ Û ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿, ʋ̘ Î·È ‰È·‰fiÛÂȘ. H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÈ· Û¤Ó· ı¤ÛË, ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó –fiˆ˜ ¤Ó·Ó ηʤ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÛ·ÎÒÓÂÛÙÂ, ¤Ó· È¿ÙÔ Ì οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ôχ Îڤ̷– Î·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏË. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ŸÙ·Ó ηÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÌÈ· ȉ¤· Î·È ·˘Ù‹ Ë È‰¤· ÂÈ̤ÓÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÔÁË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ ‹ Û fiÔÈÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘. EÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ·ÓÔËÛ›· ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë Â͢Ó¿‰· ÙÔ‡ ·‡ÚÈÔ, fiˆ˜ ÌÔÚ› ‚‚·›ˆ˜ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ – Ë Â˘Ê˘˝· ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÓÔËÛ›· ÙÔ‡ ·‡ÚÈÔ. M ÙËÓ KÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÛÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο οÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ¿˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ Î·È Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÚˆÙÔÙ˘‹ÛÂȘ. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·. A˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ›Ûˆ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Á‡̷. H ¢ËÌÂÚ›· fï˜ ‰ÂÓ ÍÂˉ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ›ӷ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ Ì ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÓÙÔ¯‹, fiÚ·Ì· Î·È Ú›ÛÎÔ ı· ηٷʤÚÂȘ Ó· οÓÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fi,ÙÈ ÂÈı˘Ì›˜. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ‹ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ K·ÚΛÓÔ˘˜. AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ¤ÓÙÔÓ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‰È·Ù·Ú·Á̤ӷ ·ÊÂÓÙÈο Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Íˆ ·fi Û¤Ó· –Ô˘ Û Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ‰È·ÎÚÈı›˜– ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. MËÓ È‰ÚÒÓÂȘ. T· ¤¯ÂȘ ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Î·È Û ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜, fiÙ·Ó Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Ì ÛÂÍ, ‰Ú¿Ì· Î·È Ë¯ËÚ¤˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Û ÁÔÙıÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. E›Ó·È ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ, Ó· ÛÙ·ı›˜ fiÚıÈÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó babysitting ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ¢ı‡ÓË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, ı· ÊÙ¿ÛÂȘ Ôχ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ οÔÈÔÓ ÛÙÔ ÁÔÓÈfi Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ. 78 ATHENS VOICE 24 - 30 ª∞´√À 2007

ÛÎËÓ‹ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿„ÂȘ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÛÔ˘, ·Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ «AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ», ·Ó ı· Û˘Óı¤ÛÂȘ ¤Ó· ÔÚ·ÙfiÚÈÔ, ·Ó ı· ‰ÈËÁÂ›Û·È ¤Í˘Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙ· ‹ ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ¤ÛÂȘ Û ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Ì οÔÈÔÓ/· Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·ÛËΈı›˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ‰È¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÙÒÚ· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™‡Ì·Ó ÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂȘ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· – ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ. B‚·›ˆ˜ Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÈı˘ÌËÙ‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Û ·Ú·Î·ÏÒ ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Â‰Ò ÛÙË ÁË ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁηÏȤ˜, ÙȘ ·Á¿˜ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ÌfiÓÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜;

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) AÓ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÒ‰˘Ó· fiÙÈ Â›Ó·È Î·Îfi ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ó· ¯Ù›˙ÂȘ ·Ï¿ÙÈ·, ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘˜ Ô˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ÌÈ· ·ÓÔȯً ÏËÁ‹ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ, ‹ Û οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ·Ó‹ÎÂȘ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô EÈÎÔÈÓˆÓ›·-™¯¤‰È·-P·ÓÙ‚ԇ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜ Û ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ¤Ú· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÏÈÛ¤ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ Ì·˜, ‹ ÙˆÓ Â‡ÎÔψÓ, ·‰È¿ÊÔÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi Ó‡ÚÔ. ŸÙ·Ó fï˜ Û·˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·ÏËıÈÓ¿ ÁÈ· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ E·Ê‹, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. KÈ fiÙ·Ó Ï¤Ì ·ÓÔȯً ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÓÔԇ̷̠˙› Ì ÙÔ ·ÓÔȯÙfi Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ ·ÓÔȯً ηډȿ. Ÿ¯È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ϤÍÂȘ. Y.°. ŸÛ· ÁÏ˘Î¿ Î·È Ó· Ê·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘.

°ÈÓfiÌ·ÛÙÂ Ô Â·˘Ùfi˜ Ì·˜ fiÙ·Ó Ù·˘ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ʈ˜. TÈ Û οÓÂÈ Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›˜ ÏÔÈfiÓ; ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) XÚ‹Ì· Î·È ™ÂÍ, ϤÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. K¿ÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΘ ÁÈ· Ó· Ù· ˘Âڂ›˜. N·È, Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂȘ ›Ûˆ˜ οÓÂȘ ÙÔ ¿ÏÌ· ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÛÙÔ Ó‡̷, fï˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÔÈ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜, ÙÔ «fiÛ·;», ÙÔ «ÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È ÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘» – ı· ›۷È, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ·Á›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. K·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ʋ̘ fiÙÈ ÛÂÍ Î·È ¶·Úı¤ÓÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‰ÔÍÔ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, fiˆ˜ οı ¿ÏÏÔ ˙Ò‰ÈÔ, ·ÚΛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ betadine. ÕÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ï‹ÚˆÛ ÙȘ οÚÙ˜ ÛÔ˘, ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ·Á¯ÒÓÂÛ·È ÁÈ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ÌË Á›ÓÂÛ·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ οÙÈ Ô˘ Ó’ ·Í›˙ÂÈ Î·È Î¿Ó ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·.

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) H ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÙÒÚ·. ¶‹Á·ÈÓ οÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜, ̇ÚÈÛ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, οıÈÛ ے ¤Ó·Ó ΋Ô, ÎÔχÌËÛ Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, Ê›ÏËÛ οÔÈÔÓ/· ¿ÁÁÂÏÔ Ô˘ ˙ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ Î·È ÙȘ ıÏ›„ÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÔÚ‡ÂȘ cheek to cheek Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂȘ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ –‰ÈÒÍ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛΤ„Ë–, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘, Ó· ηı·Ú›ÛÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂȘ Ì ¤ÌÓ¢ÛË. H Û˘Ó¯‹˜ ¤ÓÙ·ÛË ÌÔÚ› ÁÈ· Ï›ÁÔ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ¿˜ Ì ¢ÓÔ˚Îfi ·¤Ú·. K·È fiÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ T·‡ÚÔ, ÙfiÙ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·, fiˆ˜ ¿ÓÙ·.

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) TÔ KÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ –·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘– ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÓfiËÙÔ ÂÁˆÈÛÌfi Î·È Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. (AÎfiÌ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ¿ÚÂÈ, ı· ÛÔ˘ Ù· ÙÚ·ÓÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ›‰È· Î·È ··Ú¿ÏÏ·¯Ù·). A˘Ù‹ Ë Û·ÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˜/Ë Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ˜ ·’ fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. AÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÔ‡ÎÏ·, Ô˘ οÔÈÔ˜ Ù˘ ÎÈÓ› Ù· Ó‹Ì·Ù·. TÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ, Ì ÙËÓ O˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ ‹ ÛÙÔÓ 7Ô ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯ÂȘ ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Î·È ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÛÔ˘. K·Ù¿ Ù’ ¿ÏÏ·, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 5Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·. ◊, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ôχ ı· ’ıÂϘ Ó· Á›ÓÂÈ. ∞

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ KÚÈfi Û ˆı‹ÛÂÈ Ó’ ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙË

✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


24 - 30 ª∞´√À 2007 ATHENS VOICE 79


Profile for Athens Voice

Athens Voice 169  

Athens Voice 169

Athens Voice 169  

Athens Voice 169