Page 1

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 164

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

K¿ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi EÚÌÔ‡ TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 18

H ÎËÏ›‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÁˆÓ›· TÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÛÂÏ. 13 / KARAGÖZ PERDESI (Ô ÌÂÚÓÙ¤˜ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë) TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 14


2 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

19 - 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ƒÂÓ¿ÙÔ Δ¿Ù·˜

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

12 H ÎËÏ›‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ 13 ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÁˆÓ›· 14 KARAGÖZ PERDESI

08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

TÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

11 TÔ ·ıËÓ·˚Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 13 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË

(Ô ÌÂÚÓÙ¤˜ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë) TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

16 °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ NÔ 4 18 K¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi EÚÌÔ‡ 22 H Aı‹Ó· ÙÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ KÔÚÙÒ 24 TÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™¯ÔÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· T¤¯Ó˘ Ù˘ Unilever ÛÙËÓ Tate T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

14 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 17 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 23 ªÔ˘ÛÈ΋: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

18 I ∫∞Δπ ™Àªμ∞π¡∂π ™Δ∏¡ √¢√ ∂ƒª√À

26 Δ¤¯ÓË: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 27 ªÔ˘ÛÈ΋: ΔÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

28 Elements of style: Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

31 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

∂È̤ÏÂÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

T· fiÓÂÈÚ· Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË

29 Jet set: ÌÂ ÁÂÈ· Ù· 320!

51 Athens Choices ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË 22 I ∏ ∞£∏¡∞ Δ√À ∞À°√À™Δ√À ∫√ƒΔø

30 2310: ΔÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 34 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Δ˘ NÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 52 ™ÈÓÂÌ¿: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ 54 μÈ‚Ï›Ô: T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË 57 Fitness - Health - Beauty: ΔÔ˘ §Â˘ı¤ÚË ¶Ï·Î›‰· 58 Skateboarding: ΔÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 3


EDITO

°ƒ∞ªª∞Δ∞

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

æAXNø NA BPø TON EAYTO MOY °ÂÓÓ‹ıËη ÛÙȘ 16 IÔ˘Ï›Ô˘ 1964 Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· –Á‡Úˆ ÛÙȘ ‰¤Î· ÙÔ ‚Ú¿‰˘– Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·. EÈϤÔÓ, ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·.

Ù·Ó Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÂÁÒ ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Â‰Ò Ì¤Û· ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Â› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ·›ÚÓÔ˘Ì οÌÔÛ· ı˘ÌˆÌ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¿Óˆ οو ÂÚȯfiÌÂÓÔ: TÈ ˙fiÚÈ ÙÚ·‚¿˜, Ú ʛÏÂ, ÌÈ· ¯·Ú¿ Â›Ó·È Ë EÏÏ·‰›ÙÛ· Ì·˜ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ, Ó· ·˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ·ÏÏÔ‡. M¿ÏÏÔÓ ı· ’¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ, ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿Ó ηӤӷ ˙fiÚÈ. KÈ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙˆÓ media ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ï¿ Û¯‹Ì·Ù·, Ô Ï·fi˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ, Ë ·¿ÓıÚˆË ÂÍÔ˘Û›·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·. ¢ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· Ë E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì·˜ ÂȉÔÙ› ÁÈ· Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ÔÛ¿. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ù· ÌÈÛ¿ Ù· ‰›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó, ˘Ô‚Ú‡¯È· Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ‚fî˜, ¿ÏÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂȉÔÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ fiÛÔ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ì·˜. H ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ı·Úfi ¯Ú‹Ì· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. H ˘„ËÏ‹ ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˙ÂÛÙfi Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì·, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. ŸÛÔ ÈÔ ˘„ËÏ‹ ›ӷÈ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·¯¤ÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. K·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Ù˘ E˘ÚÒ˘. ŒÂÈÙ·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10-15 ¯ÚfiÓÈ·, ›¯·Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÊÙËÓfi, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ. OÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Í¤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÛÙË Eurobank Î·È ÛÙËÓ IÓÙÚ·ÎfiÌ, Û ̷˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÊÙËÓfi ˘ËÚÂÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ŸÛÔ ÙÔ „¿¯ÓÔ˘ÌÂ, ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÈ· ¯·Ú¿ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ıˆÚÔ‡Ó Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ; ¢ÂÓ ÙÚ·‚¿Ó ηӤӷ ˙fiÚÈ; TfiÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È fiÏÔÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙfiÛÔ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔÈ;

Ÿ

TÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ·, ϤÁÂÙ·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜, ‰ËÌfiÛÈ· ÊÙÒ¯ÂÈ·. K·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ù· ‚ϤÔ˘Ì οı ̤ڷ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. T· ÏÔ›· ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ë ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ. ŸÛÔÈ Ê‡Á·Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜, ¤Î·Ó·Ó ¶¿Û¯· ÛÙÔÓ M·ÏÏÈ·Îfi, 12 ÒÚ˜ Ó· ¿Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. T· ¤ÚÁ· οÓÔ˘Ó ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó, ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÂÙÚfi οı 4 ¯ÚfiÓÈ·. H ·È‰Â›· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜. K·È Ë ˘Á›· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÌfiÓÔ Ô˘ Â›Û˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. TÚ¤ÌÔ˘Ó ÌËÓ ¿ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·, ÏÔ‡ÛÈÔÈ ‹ ÊÙˆ¯Ô›, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ÙÔ EKAB ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· οÓÂÈ, ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. £· „¿¯ÓÔ˘Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ÂÊËÌÂÚ‡ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ·ÂÚÁ›, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Ú¿ÓÙ˙Ô ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ. K¿ÔÙ ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜, ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‚Ô˘Ó¿ Û οı ÁˆÓ›·. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÔı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ Ó· ÙÔ ·ÚοÚÔ˘Ó, οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ˜ οı ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ. K¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÒÚ· Ó· ¿ÓÂ Î·È Ì›· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ·’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ë fiÏË Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ Û ¤ÎÚ˘ıÌË Ê¿ÛË, ÊڷηÚÈṲ̂ÓË, Û ·ÛÊ˘Í›·. H¯ÔÚ‡·ÓÛË. XˆÚ›˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. XˆÚ›˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ηı›ÛÔ˘Ó, Ó· ¿Ó ‚fiÏÙ·. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ηʤ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·›ÁÔÓÙ·È Ù· ‰¿ÛË, η›ÁÔÓÙ·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ·fi ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ·ÂÈÏ› ÙȘ fiÏÂȘ. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙË Ï¿ÛË. H ȉÈÔηÙÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Ù˘ E˘ÚÒ˘, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙÔÈΛ·, Ù· ÂÍÔ¯Èο, ÙÔ ›‰ÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÔÚÈÔıÂÙË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰fiÌËÛ˘, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯Ù›ÛÂÈ fiÔ˘ ı¤ÏÂÈ. MÂÙ¿ ‚ϤÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘ Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈÛÂ. ÕÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁ›. A˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Ó· ÙÔ ‚ϤÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ∏ ‰ÈÛÎÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ì ٤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÚfïÓ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ÙÚ‡˜, Û·Ṳ̂ÓÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, οı ¯ÚfiÓÔ ·ÏÏ¿˙ÂȘ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú. ¶ÏËÚÒÓÂȘ. ¶ÏËÚÒÓÂȘ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ·Î·Ù·ÓfiËÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË. ¶ÏËÚÒÓÂȘ Ù·Í›. ¶ÏËÚÒÓÂȘ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·. ¶ÏËÚÒÓÂȘ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. TÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰Â˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â·ÚΛ, Â›Ó·È ˘ËÚÂÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂˆÓ‡ÌˆÓ. OÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙ·, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÛÙ›·. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù›ÔÙ·, ÔÈ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜. M ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ. AÎfiÌ· ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ‚fiÏ„·Ó, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿Ó ηӤӷ ˙fiÚÈ, ‚ϤÔ˘Ó ·ÔÚË̤ÓÔÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, fiÏÔ Î·È ÈÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓË, ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÙÂÛÈÓfi Â›‰Ô, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏËÛÙÚÈÎfi˜ ÌÈÎÚÔηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÈ Â͢ÓfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, οÙÈ Ï¿ıÔ˜ οÓÔ˘ÌÂ Î·È fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, ÙfiÛÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ·. TÈ ˙fiÚÈ ÙÚ·‚¿˜, Ú ʛÏÂ;

4 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

MHN ¶I™TEYEI™ ™TI™ Y¶O™XE™EI™ ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ editorial ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ 161 Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ Î. ¶·ÚÔ‡ÙÔÁÏÔ˘ (ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ È·ÙÚÈ΋˜) ¤ÓȈ۷ Ó· Ì Ó›ÁÂÈ Ô ı˘Ìfi˜. E›Ì·È 33 ÂÙÒÓ, ˙ˆ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È ÂÁÒ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘

Σ ΤΕΥΧΟΙΟΥ Λ Ι ΑΠΡ ικείο Το γυνα ό ικ δ ιο ρ e πε ens Voic τnς Αth

Φ KYKΛΟ

ΟΡΕΙ

(Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ô, Ì ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, H/Y), ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Ï›Ô˘Ì ÙË ÌÈÛ‹ ̤ڷ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÔÓ 6 ÌËÓÒÓ ÁÈÔ Ì·˜, ˙ԇ̠۠ÌÈ· ¿ıÏÈ· fiÏË, Ì ¿ıÏȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, Ë ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ; °È·Ù› ÌÈ· ·Ó‹ıÈÎË Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ·; E›Ó·È ηÈÚfi˜, ÈÛÙ‡ˆ, Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiÛ· Ì·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó! -M·ÓÙ˙¿Ó·˜ Z‹Û˘ H A§§H A¶OæH AÁ·ËÙ¤ Î. K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿, ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ Ô˘ οÓÂÙ ÁÈ· Ù· gay Î·È gay friendly ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. T˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Â›Ì·È Î·È ÂÁÒ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜... §ÔÈfiÓ, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· gay ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηıfiÌ·ÛÙ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Û ‰ÈÏ¿

O§OI E¢ø £A ZH™OYME AÁ·ËÙÔ› ÌÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Û·˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ! EÛ›˜ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙ fiÏË ÙËÓ ÒÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â‰Ò. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ Î˘Ú›· ¶·Ó·ÁȈٿÎË, Ë ›‰È· ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. EÔ̤ӈ˜, fiÛÔ Í¤ÓË ÓÈÒıÂÈ Â‰Ò ÙfiÛÔ Í¤ÓË ı· ÓÈÒıÂÈ ÎÈ ÂΛ. T¤ÏÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Athens Voice Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘, ‰ÂÓ ı· ’ÚÂ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘; -EϤÓË P. Y.°. ŸÛÔ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ Î·È ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Ϥˆ Ó· ÙÔ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó. AYTO°Nø™IA A Ú °È·ÓÓÔ‡ÏË, ÌÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·! ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ˙¿ÈÓÁÎ, ¤Ù˘¯Â Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ M·Ùı·›Ô˘! √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì·˜ ÂͤÏËÍÂ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™·ÚÌ¤Ï ÁÈ· ÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·, «ÂÌ›˜ ÛÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó¿Ì ÙÔÓ ÎÒÏÔ Ì·˜!». ™Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÓËÛÈÒÙÈη, Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‹Ù·Ó: «ª· ÁÈ·Ù› Ô M·Ùı·›Ô˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË ‰›ÛÎÔ»! ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿... -X¿Î· KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

TÔ Â›Â‰Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‚Ô˘‚‹˜ ÔÚÁ‹˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó‚·›ÓÂÈ. H ÔÚÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ·, Ù· ÛÊÈÁ̤ӷ ÚfiÛˆ·. ¶ÚfiÛÂÍ ¿ÏÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚Ú›˙ÔÓÙ·È. ŸÙ·Ó ‚Á‹Î ÙÔ «™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ», Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ 4 ÙÔ›¯Ô˘˜, Ï›ÁÔÈ ÚfiÛÂÍ·Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. º¤ÙÔ˜ ÙÔ «M ÙËÓ æ˘¯‹ ÛÙÔ ™ÙfiÌ·», ÙÔ Â›‰·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. T· ›‰È· ¤ÏÂÁÂ, ÌfiÓÔ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, Ë ˘ÛÙÂÚ›·, ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, Ë ÔÚÁ‹, Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÔÈΛ·, Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ‰›Ï· ÛÔ˘, Â›Ó·È Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, ÂÛ‡. £¤ÏÂȘ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì ‹Úˆ· ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë; A˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ ÔÓÂÈÚ¢fiÛÔ˘Ó·; A˘Ù‹ Ë «EÏÏ·‰›ÙÛ·» Û’ ·Ú¤ÛÂÈ; MË ÌÔ˘ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂȘ, ÏÔÈfiÓ, ÙÈ ˙fiÚÈ ÙÚ·‚¿˜, Ú ʛÏÂ. ∞

-K·ÙÂÚ›Ó· XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 697 2300751

ÛÙ·Û›‰È· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ·‰È¿ÎÚÈÙ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ó· Ì·˜ ·Á¯ÒÓÔ˘Ó. E›Û˘ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘‹Ú¯·Ó gay ÎÚÂÔˆÏ›· Î·È Ì·Ó¿‚Èη, gay ÎÂÚΛ‰Â˜ ÛÙ· Á‹‰·, gay friendly ٷ̛˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È gay ψÊÔÚ›·, gay ÙÚ¤Ó· Î·È gay friendly ÏÔ›·... O ÌfiÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÌÈ· gay Ó¤· «M·ÎÚfiÓËÛÔ» Ô˘ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Ì·˜... ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ. -§Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ô‡Ô˘Ï˘


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

6 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ º¤ÙÔ˜, ÁÈ· Ù· ‚Ú·‚›· E.B.°.E. 2007 (EÏÏËÓÈο BÚ·‚›· °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ Î·È EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘) Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «N¤ÔÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›», ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ Â͈ʇÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Athens Voice, Ì ı¤Ì· «¶fiÏË». H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 10 ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜, Â¤ÏÂÍ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ PÂÓ¿ÙÔ T¿Ù·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ì·˜. O PÂÓ¿ÙÔ T¿Ù·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1981 ÛÙÔ KË·Úfi Ù˘ XÂÈÌ¿ÚÚ·˜. MÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û EÌÔÚ›· Î·È ¢È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ TEI AıËÓÒÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. E›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “theAdesigners” Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ video art Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜... TÔ AIDS/HIV ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯¿Ûˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘... TÔ AIDS/HIV ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯¿Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘... TÔ AIDS/HIV ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯¿Ûˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘...». «M·Ú›·, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ Ϙ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÎ¤È ¤¯Ô˘Ó ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜.... ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÓfi˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ıÂÔ‡... fiÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹... N· ·Ï‡ÂȘ fiˆ˜ ·Ï‡ˆ ÎÈ ÂÁÒ, Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˜ „ËÏ¿, fiˆ˜ ÎÔÈÙÒ „ËÏ¿ ÎÈ ÂÁÒ... M ÙÈÌ‹, ™.K.» ™‡ÌʈÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ì·˜: ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È, ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó. E›Ó·È ηÎfi Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ùfi; ÿÛˆ˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó¤˜, Ó· Â›Ó·È Ë ··Ú¯‹ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. °È· ̤ӷ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ· Ó· ·Ôηχ„ˆ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ú·ÊˆÓ›·˜, Î·È Î·Ù¤ÏËÍ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘: ªÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÚÔıÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ –Ô˘ ›¯·Ó ÌÔÏ˘Óı› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜–, Ï‹ÊıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ AIDS ˆ˜ ηıÔÏÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. AÓÙ› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô, ÙÔ Û˘ÛÎfiÙÈÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. XÚÂÈ¿ÛÙËΠ̛· ÌfiÓÔ ‰ÈÂıÓ‹˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ ·ÎfiÌ·, ÙÔ 1987, ÁÈ· Ó· ·ÓÈÎÔ‚ÏËı› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ÂÚˆÙÈο Ì¿¯ÈÌÔ˜ ·Ó‰ÚÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘. O Êfi‚Ô˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙÚ·˜ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ÔÚÔıÂÙÈÎfi˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ, Ô‡Ù ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·. MfiÓÔ ÂÁÒ ÙÔ ÚfiÛÂÍ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ¤˙ËÛ· ·Ú·¿Óˆ ·fi fiÛÔ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó. AÏÏ¿ ¿ÏÈ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙÔ ‰Â¯Ù›. M ηÙËÁfiÚËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ fiÙÈ ‹ıÂÏ· Ó· ¿Úˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÔ˘. OfiÙÂ Û˘Ó¯›˙ˆ... °Ú¿ÊÂÙ ¿ÏÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛȈÔ‡Ó. A˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ô‡Ù Û Â̤ӷ, ·ÚÈ B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Áοۈ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó.

™ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË X·Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈ΋ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, ˙‹ÙËÛ· Ó· ÌÔ˘ οÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·. K·È ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ AIDS Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÚÚÒÛÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ™·Ó ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¤¯ˆ ‚ÚÂı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·ÊfiÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚΋ ıÂÚ·›·, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ › fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2.000 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏË Ï‡ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â, ÂÈ̤ӈ fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ Ì·˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. K˘Ú›ˆ˜, ‰ÂÓ ‰›Óˆ È·ÙÚÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, Ô‡Ù ¤¯ˆ ÂÈ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÙ ٷ ¯¿È· Û·˜. ¶ÚÔÙ›ӈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÙÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. Ÿ,ÙÈ Ì·ı·›Óˆ, ı· ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ – ¤¯ˆ Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ÓÔ‹ÌˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜, Û˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ·: ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È È· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K·È ı· ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÒ Ì οı ¢ηÈÚ›·. ™·Ó Â›ÛËÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û·˜ ηÏÒ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı›Ù ÛÙÔ Ï¿È ÌÔ˘. EÎÙfi˜ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·. -M·›ÚË ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ http://www.hivwave.gr

K˘Ú›· ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, EÈÙÚ¤„ÂÙ¤ ÌÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ ˆ˜ ·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Û·˜ «A¿ÓÙËÛ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ», ÛÙÔ AKATA§§H§O ÛËÌ›ˆÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ A.V. 5-11 AÚÈÏ›Ô˘ 2007, Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, 10 AÚÈÏ›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î¿ÙÈ, Ô‡Ù ÂÁÒ ‚‚·›ˆ˜. ™ÙËÓ «·¿ÓÙËÛ‹» Û·˜, ·Ú¯›˙ÂÙ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, ™Ù·‡ÚÔ˜ KԇϷ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓ· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §Â˘ı¤Ú˘ ¶Ï·Î›‰·˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘°ÎÔÓ˙¿Ï˜, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ÃÚ‡Û· ¶˘ÚÔÌ¿ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, ∞ÓÙˆÓ›· ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú·‰‹ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

¶EPI AIDS AÁ·ËÙ¤ Î. B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÂ, AӷʤÚÂÛÙ Û ̤ӷ Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ȉ¤· fiÙÈ ·ÏÒ˜ ÌÂٷʤڈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË 2.500 ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ «Î·Ù·Û΢‹» ÙÔ˘ AIDS. H ‰È΋ ÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂٷʤڈ ÙËÓ Â›‰ËÛË, Î·È ·˘Ùfi ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ‹‰Ë ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ΢ڛԢ T¿ÛÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «TÔ ¶ÚÒÙÔ £¤Ì·», ÙËÓ K˘Úȷ΋ 1 AÚÈÏ›Ô˘ 2007. TfiÛÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, fiÛÔ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «TÔ ¶ÚÒÙÔ £¤Ì·», ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘. §ÔÈfiÓ, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ë ›‰È· ·¿ÓÙËÛË. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οӈ Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ò˜ ÚԤ΢„ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· AIDS ÙÔ 1984 Î·È Ò˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊ˘ÏÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ˆ ·˘Ùfi, ·Ó·Ê¤Úˆ ¿ÓÙ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿ˆ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÙ ̷˙› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔ˘ ›Ù Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÌÔ˘ ‰È·ÊˆÓ›ÙÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ MÂϤÙ˘ Î·È AÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ AIDS Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ, ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È Û ̤ӷ ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 Î·È ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ: «AÁ·ËÙÔ› ·ÚÈÔÈ, E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÚˆÙȤ̷È: ∂›‰·Ù ÙÈ Áڿʈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘; ™ÙÔ site ÌÔ˘, ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·, ηٷÁÁ¤Ïψ ÙȘ «ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜» ·fi„ÂȘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ˆ˜ «Nfiı· ÂÈÛÙ‹ÌË». MÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÈ Â›· Û ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ (http://www.hivwave.gr/pages/aidsday06.ht ml), ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· Û¿˜ Û˘ÁηٷϤÁˆ. £¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛˆ Ì ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜; EÊfiÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛًηÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ –ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Û·˜– ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ: ¶Ò˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ‹ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜; M ÙÈÌ‹, M·Ú›· ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘». K·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¿ÓÙËÛË Ó· ÂÚÈÏ¿‚ˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÂÚ› ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‚Á¿˙ˆ, ·ÓÙÈÁڿʈ ·fi «TÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ AIDS», ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2007, ÛÂÏ. 51: «T¤ÙÔÈ· ÎfiÏ· ‹Ù·Ó ·Û‡ÏÏËÙ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â Ê·Ó› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·ÚÎÔÌ·Ó›˜. A˘ÙÔ› Ê˘ÛÈο ÂÍ·ÎÔÓÙ›ÛÙËηÓ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÛÙÔ ˘Ú ÙÔ ÂÍÒÙÂÚÔÓ: «¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹Ûˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘... ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· ‰ˆ „ËÏ¿ Î·È Ó· ˆ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÌÔ˘... ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ› ηÓ›˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Áڿʈ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹Ûˆ οÔÈÔ˘˜... N·

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


fiÙÈ «ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË 2.500 ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ». K·Ï¿ οÓÂÙÂ, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ŸÏÔÈ Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜... YÔÛÙËÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ «Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈΛӉ˘ÓË». E›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Û·˜, ÙÔ˘˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ, £fi‰ˆÚÔ KÔÚ‰fiÛË, ™¿ÎË KÔÓÙfi Î·È N›ÎÔ ™›„· ÙÔ˘ «§·˚ÎÔ‡», fiÛÔ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ ÙˆÓ MÔÓ¿‰ˆÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÔıÂÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙÂ Î·È ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË fiÛˆÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘Ó(;) ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ. B‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÙË Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ‰fiÙË Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿. K·È fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Ê¿Ú̷η Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÙÔÍÈο. K˘Ú›· ¶··ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘. X·›ÚÂÛÙ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û·˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ Û ı¤Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈο Î·È ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈο Û fiÛÔ˘˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÌÂÓ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÔÏÏ¿ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ӥ˜ ÌËÙ¤Ú˜, ‰·ÛοÏÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÌfiÓÔ˘˜, ·È‰È¿ ۯ‰fiÓ, Ô˘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ «ÛΤ„ÂȘ» Û·˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ (Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜), Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ·’ ÙÔÓ Èfi hiv, ΢ڛˆ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÚËÌ¿‰· ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ·ÂÏÈÛÙÈο ÌÈÎÚfi Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi (ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô), Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ ÙÔ aids ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, Ô ˘·ÚÎÙfi˜ ·˘Ùfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ê¿ÚÛ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ˘·ÚÎÙfi ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. (T· ¿ÏÏ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·). ™ÙË ˙ˆ‹ ·˘Ù‹ Î·È Û ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·, fiÏÔÈ, K˘Ú›· ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ·Ôڛ˜. K·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ. K·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜. MÔ˘ οÓÂÈ fï˜ ·ÏÁÂÈÓ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË Ë Ô›ËÛË Î·È Ë ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ «ÂÓË̤ڈÛ˘», ÙfiÛÔ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ˘, ÙfiÛÔ ‰È·ÛÙÚÔÊÈ΋˜, ÙfiÛÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜. Œ¯ˆ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ «¤ÚÁÔ˘» Û·˜ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. K¿Óˆ ÏÔÈfiÓ ¤ÎÎÏËÛË

ÛÙËÓ fiÔÈ· Û˘Ó›‰ËÛ‹ Û·˜ Ó· ‰Â¯ı› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È Ó· Ï˘Ëı› ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜, ÙÔ˘˜ ηÎÔÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ÂÛ¿˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜, Î·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· (Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÍÈο) Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÙË Û˘ÌfiÓÈ· Û·˜. §˘Ëı›Ù ÙÔ˘˜. EÎÙÈÌÒ È‰È·›ÙÂÚ· fiÙÈ ‚ڋηÙ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¿ıËÛ‹ Û·˜, ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ›ÛÙ ηϿ, Ô˘ ‚ڋηÙ ÁÎfiÌÂÓÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·ÙÂ, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. EÛ›˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ‰ËÏÒÓÂÙ fiÙÈ ·›ÚÓÂÙ ٷ Ê¿Ú̷ο Û·˜. K·Ù·ÓÔ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È ÛÙÔ Ï¿È Û·˜ Î·È fiÙÈ ı· Ì ‚Ú›Ù ·ÓÙÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. Ÿˆ˜ ηٷÓÔ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÒ ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·. ¢ÂÓ Â›Ì·È «Â›ÛËÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜». ™·˜ ηÏÒ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ηٷÓÔ›Ù fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·ıÒˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ «¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· (EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ aids,13-1-2007) ·fi„ÂȘ Û·˜», ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜.

N∞π ◊ OÃπ;

ŸÏ˜ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÎÔ‡ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·fi Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿Û¯ÂÙÔ˘˜, ÙÔ ÚËÙÔÚÈÎfi ·fiÊıÂÁÌ·: H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜. K·Ï¿, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Ù· «fiÚÁ·Ó· Ù˘ Ù¿Í˘» ÙÔ˘˜ ͢ÏÔÎÔ¿ÓÂ, ÙÔ˘˜ Û¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ·, ÙÔ˘˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Ì ٷ ηÓÔÁfiÓ· Î·È ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôϛ٘; ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ; ¢ÂÓ ÙÚÒÓ „ˆÌ›, ‰ÂÓ ÙÚÒÓ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, ‰ÂÓ ›ÓÔ˘Ó Î·Ê¤, ‰ÂÓ ÊÔÚ¿Ó ·Ô‡ÙÛÈ·, ÌÏÔ˘Ù˙›Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο, Ù· ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó; A˘Ù¿ ‰ÂÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È; OfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ; ◊ Ì‹ˆ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ¿ÌÂÛÔ˘˜ Ô‡Ù ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜; K·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜, Î·È Ù· ȉÂÒ‰Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘Û›·; ¢ÂÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ –ÁÈ·Ù› Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÁ·Û›· ›ӷȖ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; -I.K. 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

LAST NIGHT PARTIES

¶ƒ√™¶∞£ø ¡∞ •∂ºÀ°ø ∞¶√ Δ∏ ª√¡√Δ√¡π∞ Δ√À «∂¡∞ μƒ∞¢À, ¶∏°∞...». Eπ¡∞π μƒ∞¢π∞ ¶√À ¶∞ø ∫∞¶√À ∫π ∞§§∞ ¶√À ª∂¡ø ™¶πΔπ, °ƒ∞º√¡Δ∞™ ø™ Δ√ ¶ƒøπ. A¶§ø™ ™Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ√ EXCITING ∂π¡∞π √Δ𠪶∞π¡√À¡ ∫√À¡√À¶π∞ ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª√À, √¶√Δ∂ ∞™ ª∂π¡√Àª∂ ™Δπ™ ∂•√¢√À™.

ENA BPA¢Y. KI ENA ¢EYTEPO. ¿Ô˘ ‰È¿‚·Û· fiÙÈ ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ì·˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 14 ˆ˜ Ù· 22 Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·: Ÿ,ÙÈ ·Îԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·Îԇ̠ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· – ·ÏÏ¿ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÙÈ Ûȯ·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ͤÚÔ˘ÌÂ. AÓ ÙÔ Î·ÏÔÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜, ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÓÙÔ˘‚ÚÔ˘Ù˙¿˜: ™Ù· 14 ¿ÎÔ˘Á· AÚϤٷ, º›ÏÈÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, KfiÎÔÙ·, Partridge Family, Osmonds Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ÂÂȉ‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ nerdy Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. ™Ù· 16 ¿ÎÔ˘Á· Jethro Tull, Pink Floyd, Jesus Christ Super Star, ·ÏÏ¿ Ù· ¿ÎÔ˘Á· ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ‹Ù·Ó Ì·ÓÈ·Îfi, ‹ÍÂÚ ӷ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÛfiÏÔ ÙÔ˘ Palmer Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ¿Óˆ ·’ ÙÔÓ ·Ê·Ïfi ÙÔ˘ (“air guitar”). ø˜ Ù· 22 ›¯· οÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÙÔ˘ÚÓ¤ X·Ù˙ˉ¿ÎÈ-£Ô‰ˆÚ¿ÎË-™·‚‚fiÔ˘ÏÔ, Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Ramones, Stranglers, T-Rex, Clash, Velvet, Lou Reed, Animals, ¿Ú·Ù·-Ì¿Ú·Ù· ‰ËÏ·‰‹. TÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÌÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ïfi. ¢È·-

8 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ÌÔÚÊÒıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· Û ÂÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·fi ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤·È˙·Ó ÓÙڷ̘ (ÙÔ˘ ÎÒÏÔ˘, ÌÈÏ¿ÌÂ) Î·È ÎÈı¿Ú·-ÌÂ-·Ê·Ïfi-ÙÔ˘˜. ŒÊ·Á· ÛÙË Ì¿· Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ˆÓ ԢΠ¤ÛÙÈÓ ·ÚÈıÌfi˜, ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿ÓÙ˜ ̤¯ÚÈ grass roots, country, whatever, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÓÔ‡Û· ˘¤ÚÔ¯·. MÂÙ¿ Ù· 40 ÌfiÓÔÓ ¤Ê˘Á· ·fi Û˘Ó·˘Ï›· ϤÁÔÓÙ·˜ «IËÛÔ‡˜ XÚÈÛÙfi˜!» Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿ıÏÈ·. AÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ηӤӷ˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˜ È· ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ «ÙÔ ÛfiÏÔ ÙÔ˘ Palmer». K·È οˆ˜ Û· Ó· ‚·ÚÈfiÌ·ÓÂ. K¿ˆ˜ Û·Ó Ó· ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ˘˜ Queen Û cd-player ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶‹Á· Ó· ‰ˆ ÙÔ˘˜ Dread Astaire ÛÙÔ Bios ¿ÓÙˆ˜, ÂÂȉ‹ Û˘Ì·ıÒ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·ı¿ÓÔ (ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜). Œ¯ÂÈ Ôχ ηϋ ʈӋ, ÔÈ Dread Astaire ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‹¯Ô Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ramones/Stranglers/Velvet, Ù· ˯›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ˆÚ·›Ô ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi ̤۷ ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ‹¯Ô˘˜, ˘‹Ú¯Â ÌÈ· garage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ·, Î·È Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ÌÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÒÚ· «·Ó ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘ÌÂ

·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· Û ¯ˆÚ›Ûˆ Ì ÙÚfiÔ ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi». AÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‚Ú·‰È¿: ΔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿Ú·Á˜ ÔÈ Dread Astaire ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎ·Ó ÔÈΛÔÈ; MÂÙ¿ Ì‹Î· ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ¤„·Í· ÎÚÈÙÈΤ˜ (ÙÚÒÓ ı¿„ÈÌÔ), ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·fi ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. EÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ Â›· fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ Rolling Stones, ı· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ ÎÚÈÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ÌÔÙ›‚· ÙÔ˘˜ ÒÚ˜-ÒÚ˜ Â›Ó·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·... ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ó ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó, Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÈÙÛÈÚÈο‰ˆÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ. E›Û˘, ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. TÔ Bios Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„Ë: ÂΛ ̤۷ ¤ÓȈ۷ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÌÔ˘ – Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¤ÓȈ۷ ÓÙÂÚ¤ÎÈ. §ÂϤη. ¶ÚÒÙÔ ÌfiÈ. °È·Ù›; EÂȉ‹ fiÏÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ıÏËÙÈο, ‹ ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‚Ú·‰È¿ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ; M˘ÛÙ‹ÚÈÔ. O ¯ÒÚÔ˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ Ì›Ú·, ȉÚÒÙ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ¿ÚˆÌ· ÔÚÌÔÓÒÓ, Ô˘ ··ÓÙ¿˜ Û ̤ÚË Ì ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓË ÈÙÛÈÚÈο‰·. AÏÏ¿ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ Û·Ó Ì·Á·˙›, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, Ì ÙÔ «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi» ˘fiÁÂÈÔ, Ì ‰È¿¯˘ÙË ÙË ¯·Ï·Ú‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ¤¯ÂȘ fiÙ·Ó Â›Û·È 14-22 Î·È ·ÎfiÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÛÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·... °ÂÓÈο ¤Ú·Û· Ù¤ÏÂÈ·. MÂÙ¿ ‹Á· Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (!) Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë M·ÚȤϷ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ÛÙÔ M·ÚÁÎÒ M·Ú, Ì ı¤Ì· «ÌÈÎÚfi Ì·Ú» Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 Ì.Ì. Ì 4 ÙÔ Úˆ›! H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ M·ÚȤϷ˜, ˘¤Úԯ˜ ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜, Ï¿‰È· Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ˘ÏÈο, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ì·Ú. ŒÓ· ÌÈÎÚfi Ì·Ú, fiˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜, Î·È ÔÏϤ˜ Ó‡¯Ù˜ Ì ÔÏÏ¿ ÔÙ¿... ·Ó ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Û Ì·Ú, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÚÓÔ‡Û· Ó· ÙÛÂοڈ ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ. AÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘Ó·Ê¤˜. M ¤È·Û ·˘Ùfi Ô˘ Ì È¿ÓÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, «Ó· ›¯· ÏÂÊÙ¿ Ó· ·ÁfiÚ·˙· ¤ÚÁ· Ì ̷ӛ·». EÏ›˙ˆ Ó· È¿ÛÂÈ Ë ›‰È· ÚÂÌÔ‡Ú· Î·È ¿ÏÏÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏÂÊÙ¿. MÂÙ¿ Á‡ÚÈÛ· Û›ÙÈ Î·È ÎÔÈÌ‹ıËη. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi fiÙÂ-fiÙÂ, ÎÈ ¤¯ÂÈ Ͽη. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· η٤‚Ëη ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ ¤Ó· Ù·Ì›Ô, ‰ÂÓ ÙÔ ÚfiÏ·‚· (‡ÎÔÏ·!) Î·È ‹Á· ÛÙÔ «™ÔÎÔÏ¿Ù·» Û ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÁˆÓÈÔ-ÛÙÔ¿ Ù˘ EÚÌÔ‡. ◊È· ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ì ۷ÓÙÈÁ‡, ÙÚ›ÌÌ·Ù· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÓÔËı› ηӤӷ˜ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· ·fi ¿Óˆ. ◊Ù·Ó ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. ◊ ·ÔÏ¿Î˘„Ë, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Õ‚ÂÚÂÏ NÙ¿ÏÙÔÓ, Ô˘ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î·Ó channeling ̤۷ ÌÔ˘ Î·È ¤ÙÚˆÁ fiϘ ÙȘ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÓÔ ÎÂÛ¤. AÌ›ÁÎÔ. °ÂÓÈο, ‰ËÏ·‰‹. K·Ï¿ ‹Ù·ÓÂ. A perfect day, fiˆ˜ ı· ’ÏÂÁÂ Ô Lou Reed, ÎÈ ·Ó ˘‹Ú¯Â ̤ڷ 48 ˆÚÒÓ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÏÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Úfi¯ÂÈÚÔ. ∞ Bios Basement, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 M·ÚÁÎÒ M·Ú, T. B¿ÛÛÔ˘ 6, 694 5773847 ™ÔÎÔÏ¿Ù· 56, EÚÌÔ‡ 56, 210 3229.919


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 9


NOPBH°OI ™THN A£HNA!

Mπ∫ƒO N√ƒμ∏°π∫O §∂•π∫O * K·ÏË̤ڷ / ηÏËÛ¤Ú· = God dag / God ettermiddag (ÁÎÔ˘Ù¿ÁÎ / ÁÎÔ˘ ¤ÙÂÌÈÙÙ·ÁÎ) * °ÂÈ· ÛÔ˘, M·Ú›· = Star til, Maria (ÛÙÔÚ ÙÈÏ M·Ú›·) * º›ÏÂ, ¤¯ÂȘ ¤Ó· ¢ÚÒ; = Kis, har du en euro? (ÎÈȘ, ¯·Ú ÓÙÔ˘ ÂÓ ÂÔ‡ÚÔ;) * ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÓÔÚ‚ËÁÈο = Jeg prater ikke norsk (ÁÈ¿È Ú¿ÙÂÚ ›Î ÓÔÚÛÎ) * MËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· T˘ÊÏ‹ = Blind Morhval (ÌÏÈÓ ÌÔ‡Ú‚·Ï) * AfiÙ˘ÁÌ· MÂÚ˙¤ÚÎ = Apoptygma Berzerk (Ë Ì¿ÓÙ·) * H Ì¿ÓÙ· Á·Ì¿ÂÈ = Dritt bra band (ÓÙÚÈÙ ÌÚ· Ì·ÓÙ) * °ÎÔı¿‰Â˜ = Goter (ÁÎÔ‡ÙÂÚ) * EÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ = Gresk mote uke (ÁÎÚ¤ÛÎ ÌÔ‡Ù ԇÎÂ) * E›Û·È Ôχ Í·ÓıÈ¿ = Du er veldie blond (ÓÙÔ˘  ‚¤ÏÓÙÈ ÌÏÔÓ) * E›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊË = Du er veldie pen (ÓÙÔ˘  ‚¤ÏÓÙÈ ¤·Ó) * E›Û·È Ôχ ‚Ͽη˜ = Din dust (ÓÙÈÓ ÓÙÔ˘ÛÙ)

* AÓÙËÏÈ·Îfi = Solkrem (ÛÔ˘Ï ÎÚÂÌ)

* ZfiÚÈη „·Á̤ӷ Ù·ÈÓÈ¿ÎÈ· – ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ °Î·›ÙÂ. ™‹ÌÂÚ· 19/4, ÛÙȘ 20.30, «T· fiÓÂÈÚ· Ù˘ N¿ÔÏ˘», ÌÈÎÚfi ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ Anna Bucchetti, Ì ı¤Ì· Ù‡¯Ë, Ù˙fiÁÔ, ·ÚÈıÌÔ‡˜. KÏËÚÒÓÂÈ. * OÈ Î·Ú·‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Apoptygma Bergerk ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó cd Î·È ÌÈÏ¿Ó ̷˙› ÛÔ˘ (ÓÔÚ‚ËÁÔ-ÂÏÏËÓÈο, ‚Ï. ‰ÈÏ·Ófi ÏÂÍÈÎfi) ÛÙË Fnac, ÛÙȘ 20/4, 19.00. K·È ÌÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÏÔÈ ÛÙÔ Booze, ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÁÈ· ¤Í·ÏÏÔ ¿ÚÙÈ. M·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Magenta, Maika Î·È Kain. ŸÏ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È fiÏ· Ù˙¿Ì·! * «Afi„ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ì» – ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÏÔ ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ. £Â¿ÙÚÔ˘ M. MÂÚÎÔ‡ÚË (ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, 210 9760.505). ™ÙȘ 21, 22, 28 Î·È 29/4 Î·È ¿ÂÈ Î·È M¿ÈÔ. AÏ¿, ˆÚ·›· Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. * A¯¯... ¶·ÚÈÛ¿ÎÈ! H MÂϛӷ T·Ó¿ÁÚË ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ La Fontaine, ÙÔ˘ Aragon Î.¿. TÚ›ÙË 24/4 ÛÙȘ 21.00 Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Auditorium ÙÔ˘ IFA. * TÔ ÈÔ original Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ MÔÏȤÚÔ, ·fi ÙȘ K˘Ú›Â˜ Ù˘ OÌ¿‰·˜ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ °·ÏÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ (K·Ú‡ÙÛË 8). AÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi MÔÏȤÚÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ M·Ú›· °Ô˘Û¤ÙË (ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë K·ÙÂÚ›Ó· BÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˘). TÂÙ¿ÚÙË 25/4, ÛÙȘ 20.00. T˙¿Ì· (·ÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ÎfiÛÌÈÔÈ). * ¶¿Ú ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ì¤ÙÚ·: K¿ı ÚÒÙË K˘Úȷ΋ ÁÈ· AÚ›ÏÈÔ, M¿ÈÔ, IÔ‡ÓÈÔ Î·È OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÙÔ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô (¶·ÙËÛ›ˆÓ 44) ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. N· ÙÔ ‰Â›ÙÂ, Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ. ¶Â›Ù ̷˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens) ●

H URBAN §∂•∏ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢√™ EÍÌÔÍÈÎfi˜: A˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·Ó›· Ì ÙÔ xbox, Ô˘ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙÔ xbox.

ATHENS VOICES ¢¤Î· ·Ù¿Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÛÙÔ Kannabishop:

* °Ú›Ë ÙˆÓ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ = Kylling feber (ί›ÏÈÓÈΠʤ‚ÂÚ) * KÔ˘ÓÔ‡È Ù›ÁÚ˘ = Tiger myge (Ù›ÁÎÂÚ ÌÔ˘ÁÎ) * •·‰¤ÚÊË ı‡Ì·ÙÔ˜ = Offerets sosken barn (fiÊÂÚÂÙ˜ Û¤ÛÎÂÓ Ì·ÚÓ) * K·Ì¤Ó· BÔ‡ÚÏ· = Harry Landsby (¯¿ÚÈ Ï¿ÓÛÈ) * M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη = Prat frekt til meg (Ú·Ù ÊÚÂÎÙ ÙÈÏ Ì¤È)

™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Û·˜! K·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Ì·Á·˙› Û·˜ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÁˆÓ›·, ÒÛÙ ӷ ¤ÚÂ ӷ ÛÙÚ›‚ÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ. T· ηϿ Ô‡ Ù· ¤¯ÂȘ, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ; (¶ÂÏ¿Ù˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú)

* AÓ·¿ÓÙËÙË ÎÏ‹ÛË = Tapt annrop (Ù·Ù ·ÓÚÔ‡) * Z‹Û ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÔ˘ = Lev din myte (Ï‚ ÓÙÈÓ Ì›ÈÙ·) * £¤ÏÂȘ ηÌÈ¿ Ì›Ú·; = Vil du ha en ol? (‚ÈÏ ÓÙÔ˘ ¯· ¤ÓÂÏ;) * •›‰È· = Ildvann (ÈÏ‚¿Ó) * ¶ÔÏÙfi˜ ·fi ʇÏÏ· ÂÏÈ¿˜ = Oliven tre blad pate (fiÏÈ‚ÂÓ ÙÚ ÌÏ· ·Ù¤Â) * ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰· = Olje utslipp (fiÏÈ ԢÙÛÏ›) * Œ¯ÂÈ ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜ = Pass opp brannmanet (·˜ fiÔ ÌÚ¿ÓÌ¿ÓÂÙ) * EÛ›˜ ¤¯ÂÙ IKEA; = Har dere IKEA? (¯·Ú ÓÙ¤Ú ÈΤ·;) * H ʤٷ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ = Feta ost er gresk (ʤٷ ÔÛÙ ÂÚ ÁÎÚÂÛÎ) * E›‰Â˜ ÙÔ˘˜ «300»; = Har du sett filmen “300”? (¯·Ú ÓÙÔ˘ ÛÂÙ Ê›ÏÌÂÓ ÙÚ ¯Ô‡ÓÙÚÂ;) ● (E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔ˘ Norway in Athens Festival, M¿ÓÔ AÓ‰ÚÈÒÙË, ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘) 10 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

(¤ÊÙ·Û ÛÙÔ mail Ì·˜)

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

* ¶·›˙ÂÈ Î¿Ó· ¿ÚÙÈ; = Hvor er festen? (‚Ô‡Ú ʤÛÙÂÓ?) * MËÓ Í¯¿ÛÂȘ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ = Ikke glem hatten din (›Î ÁÎÏÂÌ ¯·ÙÂÓÙ›Ó)

ºTIA•E MOY TH MEPA

FREE ATHENS

- ºÔ‡ÓÙ· ¤¯ÂȘ; - Ÿ¯È!!! - K·È ÙÈ ÙÔ ¿ÓÔÈ͘ ÙÔ Ì·Á·˙›, ÚÂ;

AÓ ÛÙÚ›„ˆ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ, ı· ÙËÓ ·ÎÔ‡Ûˆ;

«æËÛÙ·ÚÈ¿ Ë ·Ï˘ÛÔ‰Â̤ÓË» (art installation ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·)

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

(-)

E¶EI°ON H °Ú·ÌÌ·Ù›· K·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÔÈ È›Ï˜ «P¤ÌÔÓÙ ™ÂÌ›Ú» Î·È «™Ô‡‰ÂÚ ¶Ô‡È °ÎÔÌfiÙÔ».

Y¶OYP°O™ NAYTI§IA™ «M Îfi‚ÂÙ ÁÈ· ºÈÏÈÈÓ¤˙· Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ;»

DOORS OPEN STIS EXI “Dear friends, summer is coming and the summer clubs-bars are opening slowly slowly...”

(ÛÙÔÓ Alter)

XPI™TO¢OY§O™ K·È Ò˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÒÚ· Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘; M Ù˙ÂÙ-ÛÎÈ;

(·fi ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÚ¤ÓÙÈ ÎÏ·Ì)

™TH ™O§øNO™ «K·Ù¤‚·Û ÙÔ ÎÔ˘Ïfi ÛÔ˘ Ó· ÂÚ¿Ûˆ»

™¶YPO™ KAPATZAºEPH™ «ŸÔ˘ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ Â›Ì·È. MÔ˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Â˘ÚÒ Î·È ÌÈÏ¿ˆ».

(ÁÈ·ÁÈ¿ Û Ó·Úfi Ì ·Ó·ÛËΈ̤ÓÔ ¯¤ÚÈ)

P›Á·ÓË ¤¯ÂÙÂ; A˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÎfi, ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰›, ı· ÈÂÈ ÙËÓ Ì›Ú·, ı· ÂıÈÛÙ› Î·È ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯¿È (;) Ù˘ οÓÓ·‚˘. •¤ÚÂÙ ηӤӷ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ô˘ Ó· Ô˘ÏȤٷÈ;

PÂ, ·›˙ÂÈ K·Ï·Ì¿Ù·; ™·˜ ‡¯ÔÌ·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÊÔ‡ÓÙ˜! (Kannabishop Aı‹Ó·˜, X.TÚÈÎÔ‡Ë 24, 210 3614.111, www.cannabisinathens.com)

Y3 T· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ·Ó‰ÚÈο ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·. £· „¿ÍÂȘ Ôχ ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ. «¶APA¢O™IAKON» Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È Ô TÂÚÎÂÓÏ‹˜ ÛÙ· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·, Â›Ó·È ÙÔ «¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎfiÓ» ÛÙ· ·ÏÌ˘Ú¿. Z·Ï›˙ÂÛ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Û ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜ Î·È ÌÔ˘Á¿ÙÛ˜ Ì ÎÈÌ¿! T· Ú¤ÛÙ· ÌÔ˘. T· ‚Ϥˆ! (ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)

A§AT™I A˘ıÂÓÙÈ΋ ηÛÙÂÏÈ·Ó‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ù¤ÏÂÈ· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓË (fiÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·fi X·ÓÈ¿ ͤÚÂÈ ÙÈ ÂÛÙ› K·ÛÙ¤ÏÈ). AηÚÈ·›Ô Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ.

MIXA§H™ XATZH°IANNH™ «TÛ¤ˆÛ ٷ 450 Î·È Ì·˜ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙȘ 4.00;» (ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ÌÈÎÚ‹ M. ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË)

ºANH ¶A§I KAI ¶A§I KAI ¶A§I ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı›, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙ·ı›, ηٿ Û‡ÌÙˆÛË ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È ¤Ó· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ. (ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ·Ï‹ıÂÈ· ̤۷ Û ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ÙÛ¿ÓÙ·, Â;)

MH¢ENIKH ANOXH ŸÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. K·È ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÛÔ˘ÁÈ¿ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÂȘ. EÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È (΢ڛˆ˜!) ÎÏ›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·.

(ÛÙË BÚ·Û›‰·, ›Ûˆ ·fi ÙÔ X›ÏÙÔÓ)

TH§EO¶TIKO™ ¢IA§O°O™ ¶·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô: ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹Ûˆ. AÓ›Ù·: M ÙÈ; ¶·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰Ô: ¶‹Ú· 120 ·ÛÈÚ›Ó˜ Î·È 2 ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ·ÓÙÈ‚›ˆÛË.

O¢O™ T™AKA§øº ™ABBATO ME™HMEPI OÈ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÊÔÚ¿Ó ÌÔηۛÓÈ· animal prints!!! °PAæE 100 ºOPE™ TH ºPA™H “Too big. Too famous. Too boring!” (̤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ ÂÌ‰ÒÛÂȘ) ●


OI ™YMBOY§E™ TOY FORREST GUMP TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com (M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÈÙ‹ÚˆÓ Ì¿ÓÈÔ˘ Û ۯ‹Ì· ·¯Ë‚¿‰·˜)

MAPø§YTPOºOBIA ¶E™ MOY, °IATPE... ...ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È ÙfiÛÔ Ôχ ÙË M¿Úˆ §‡ÙÚ·; K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙË ‚Ϥˆ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì Ï·ÎÒÛÂÈ. -A˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÚ›ÙˆÛË «M·ÚˆÏ˘ÙÚÔÊÔ‚›·˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÔ‚›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠۯÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù·, ÔfiÙ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. EÈο˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈο ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ì ÂÛ¤Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È fiÛÔÈ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› Ì·ÎÚfiÓ ÛÙË ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï (Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «™ÂÁÎÔÏÂÓÔÊÔ‚›·»). AÓ ÚÔÛ¤ÍÂȘ, ÙfiÛÔ Ë M¿Úˆ §‡ÙÚ· fiÛÔ Î·È Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ·! T· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ·fiÙoÌÔ U-turn οÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô, ·ÊÔ‡ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘Ê¤ÚÔ˘ÛÛ· ÁÎÚ›ÓÈ·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ °·ÏÏ›‰Â˜ οı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. M¤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜

¿ÓÙˆ˜ Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ıÂÚ·›·, ı· ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· Ó· ·ÔʇÁÂȘ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Á˘Ú›ÛÂÈ Û οÙÈ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi. ...ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Á· ÛÙÔ˘˜ XÚ˘ÛÔ‡˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˘˜, Ù· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ AıËÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, Î·È ÂΛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ Ì¿˜ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó Î·Ï·Ì¿ÚÈ Â¿Óˆ Û ÛÙÚÒÛË ·fi ÁÎÔ˘Ṳ́ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ·Û·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ¿¯ÙË! EÁÒ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÓÙÚ¿Ëη Ó· ÌË Ì Ô‡Ó ¿ÍÂÛÙÔ Î·È ÙÔ ¤Ê·Á·. £· ¿ıˆ οÙÈ; -MËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜. ™Î¤„Ô˘ fiÙÈ Â›Ó·È Û· Ó· ¤Ê·Á˜ Ì·˙› ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ η̤Ó˜ ÊÚ˘Á·ÓȤ˜. TÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi. XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ· ηÓÙ‹ÏÈ·, ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ºÒÛÎÔÏÔ˘ («fi¯È ¿ÏÏÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ»), ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÛÙÂÓ¿ÚÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ıÂÈ Î·Ó›˜ Ù›ÔÙ· ηÎfi. E›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ô chef Ô˘ ÙÔ ÂÙԛ̷Û ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ Û·˜ οÓÂÈ Î·Îfi. M¿ÏÏÔÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ó· ·ÔıÂÒÓÂÈ Ù· ÛÂ-

ÓÈ¿Ó ÊÈϤٷ Î·È Ù· ÛÔ‡ÛÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, ηÏÔ‡-ηÎÔ‡, ÁÈ· Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ÌËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ̤ÚË Ì ¤ÓÙÔÓË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 7-8 ̤Ú˜. MÔÚ› Ù· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÛÔ˘ Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÔ˘ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ηԇÚ˜ Î·È ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ ηÓÔ‡ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·.

ıÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Internet Î·È ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ŸÌˆ˜ Ë ON Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËı›˜ ·fi ·˘Ùfi Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Í·Ó¿ ÙȘ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· computers Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Â›Ó·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ Î·È ·ÔÍÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

...Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë ON, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÌÔ˘ οÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ internet, Ì ÁÚ¿ÊÂÈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÌÔ˘. TÈ Ó· οӈ;

... ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ: «E›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ»;

-N· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÙËÏÂʈÓ›˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Î·È Ó· Û οÓÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛˆÛÙfi Ó· ÂÁηٷÏ›ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔÓ ÈÛÙfi OTE, ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ÛÔ˘ Ù¿˙ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ¿ÁÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÁ·Ï›·. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙ ʿÂÈ „ˆÌ›, ·Ï¿ÙÈ Î·È ˘ÂÚ¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˙›. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÈۋ̈˜ «¤ÙÔ˜ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜». ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ó· Â-

-ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ʈӿÍÂÈ: «Ÿ·! ™ÂÈÛÌfi˜!». E›Û˘, ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÂÈÛÌÔÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÙÒÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÙÔ AÁÚ›ÓÈÔ, ÙfiÙ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ Â›Ó·È Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó fiÔÈÔÓ ·Ú··Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔ‡ÓËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ë ÁË, ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÔ˘ Î·È ·Ù‹ÛÂȘ ηٿ Ï¿ıÔ˜ Û ηӤӷ ‚ÔÛÎÔÙfiÈ Ô͇ı˘ÌÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Û ٛÔÙ· Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ú·Ì›Ó· ÙÔ˘ Î·È Ó· Û ΢ÓËÁ¿ÂÈ fiˆ˜ Ô ŒÏÌÂÚ º·ÓÙ ÙÔÓ M·ÁΘ M¿ÓÈ. ∞

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Û˘-

Á¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ «È‰ÈˆÙ›·».

ÛÙËÌ·ÙÈο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔH ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ

ÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. AÁÓÔԇ̠ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÎËÏ›‰·, ηı˘ÛÙÂÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· (¤ÛÙˆ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ) Î·È ·Ó·ÏˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÂ

Today is the tomorrow they promised you yesterday -Victor Burgin

οı «ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋» ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· «Ì·ÏÒÛÔ˘Ì» ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·...

MR TOLEDANO, VOICE-X

ŒÏ· fï˜ Ô˘ Ë ÎËÏ›‰· (fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·) «ÂΉÈΛٷȻ – ÎÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏˆÌ¤ÓË» ÛÙ· 120 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜, ·˘Ù‹ fiÏÔ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘... flÛÔ˘ ÌÈ· ̤ڷ, ı· «ÛοÛÂÈ» fiÏË Ì·˙› – ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ (·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·) ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. H ˘ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ (Ì ÛÙfi¯Ô, fiÚ·Ì· Î·È «Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi») ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ «·Û·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜» Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ·ÓÙÔ‡ – fiÛÔ Î·È ‰È¿Ê·ÓË. H «˙ÂÌ·ÙÈṲ̂ÓË» ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ K·Ú·Ì·ÓÏ‹

H ÎËÏ›‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· («¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·»), Ë ·Ï·˙ÔÓ›· AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÛοӉ·ÏÔ «˘„ËÏ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜» (Ì‹ˆ˜ Ë «·Ú¤·» ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ;), ÔÈ ÚÔÓÔÌȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· (ÁÈ· ÂÈÛÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÔ NAT Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È «ÈÂÚ¤˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜» ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ!), Ë Û·Û̈‰È΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ (Ì ÌfiÏÈΘ ‰fiÛÂȘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ) – fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙ· «Ì·ÏÒÓÂÈ», ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. TÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔ˘ «ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘»

TÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô fï˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ «Ì·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ˘ÚÈÛÌÔ‡» («£·, ı·, ı· ı· Û·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛˆÌÂÓ») Â›Ó·È Ë ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ë ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ –Ù· ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙ· ¿ÓÂÏ, Ë ‰È·Ú΋˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË «Û‡ÁÎÚÈÛË» Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· «Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡» ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈ12 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ÛÌÒÓ– Ϙ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÂÓ ¤ÙÂÈ 2007, Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·. «£· ¤ÚÂ ӷ ¿Ù ӷ ÎÚ˘ÊÙ›Ù» ÍÂÛÙfiÌÈÛ Ì ıÚ¿ÛÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ «ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÚÔ˜ ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi» ˘Ô˘ÚÁfi˜. øÚ·›· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·... H N¢ ‹Úı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÛÙfi¯Ô, ηϿ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÚËÙÔÚ›· Ù˘: N· ÌÔÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ™ËÌ›ÙË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË «ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·», Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ «·Ê·Ó›˜» ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË «‰È›ۉ˘ÛË» ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. TÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘» ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·Ô‰fiÌËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ¿ÓÙ˜ (ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î.Ï.) Î·È ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ «Û˘ÓÙ‹ÚËÛË» Î·È «ÚfiÔ‰Ô˜». O ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ «¤ÓÙÔÓÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙» –‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÚÈÓ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ë M·ÎÚfiÓËÛÔ˜ «ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ AÏ‚·ÓÒÓ», ·Ï-

Ï¿ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ «·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÚÈÛÙÂˆÓ‡ÌÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜», Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· «‰È·ÚÚ¤ÂÈ» Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË– ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜:  ŸÔÙ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÎÚÈÙÈ΋, ··ÓÙԇ̠fiÙÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ «ÙËÓ fi͢ÓÛË Î·È ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi» Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜», ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› «·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜». MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜, Ì ÙÔÓ «Â·Ú¯ÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi» – ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì «ËıÈÎfi ÛÙfi¯Ô».  K·ÏÏÈÂÚÁԇ̠ٯÓˤÓÙˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ «fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈο – ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ ËıÈο». ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· «Ì¿Ûη» Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ «È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜» ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ‚Ú‹Î·Ó ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Í·ÏÏË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ¤Î·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· «ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ÔÚ›· «·Ô˚‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛ˘», Ô˘ Ô‰ËÁ› ·Ú-

TËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰‡Ô Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ¤Ú¢Ó˜. H ÚÒÙË ÂÎÔÚ¢fiÙ·Ó ·fi ÙË «ºÈÏÂχıÂÚË ™˘ÌÌ·¯›·», ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ A§KO Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· 25% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÂۂ‡ÂÈ Ï‹„Ë ÚÈ˙ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ «˘¤Ú ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡». K¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ô Ï‹Ú˘ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Î·È Ë ·ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ (Ì·Ï·ÎÒÓ) Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔԉ¢ÙÈο, ÂÓÒ ¿ÏÏ·, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¢EKO Î·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÂÚ›ı·Ï„˘, ÚfiÓÔÈ·˜ ÎÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ·Û·Ê‹ (fiÛË Ì›ˆÛË Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜;) ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ·. H ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÔÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·, «ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Ù·¯‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ 1996-2005, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â·Ó‹Ïı ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 1988 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔ˘ 19%». ™ËÌ·Û›· Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ «fiÙÈ Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó· ·Ì›‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ì ÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ fiÚÈÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜» Î·È «fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚›·Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜». OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ «·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘» Î·È ÛÙÔÓ «Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi», Û·Ó›ˆ˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÂÓ‰ÂϯҘ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· – fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ «·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜», ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. «H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ» ÔÌÔÏÔÁ› ÁÓˆÛÙfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. «OÈ Ó¤ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ ÚÈ¿ÏÈÙÈ (ʇÁÂ Û˘, ¤Ï· Û˘) ÎÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ÛÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ». AÓ ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ –Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘– ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Â›Ó·È ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙÔ «ÔÏÈÙÈÎfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙», ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙË ‰È¿¯˘ÙË ˘ÔÎÚÈÛ›·. ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ – Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘. ∞


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ù·Ì›ˆÓ ηÈ... ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ

¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÁˆÓ›· TÔ˘ NIKOY ¶A¶A¢HMHTPIOY «IÂÚ¤˜» ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒÔ˘Ï· ̤ۈ «·Î¤ÙˆÓ» Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˘¤Ú «·Á›ˆÓ» ÛÎÔÒÓ, Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 99 ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (·fi ·˘Ù¤˜ Ì ٷ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈο ÊÈÚÌ¿ÓÈ·): H ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ’¯ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ, ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘. N· ’Ù·Ó fï˜ ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿... K·ıÒ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Â›Ó·È TO ı¤Ì· (·fi ¿Ô„Ë ÂÈÙÒÛÂˆÓ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘), ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÎÈ Â‰Ò ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔfi Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ™¿‚‚· TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë Ó· Ê·Ó› ηÏfi˜ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ EÎÎÏËÛ›·. (¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘ÌÂ Ù˘¯·›· «ÛÙ·˘Úfi» ‰›Ï· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ÂıÓÔ·Ù¤ÚˆÓ Ì·˜... EÈϤÔÓ, Ô «™¿‚‚·˜» Á·ÏÔ˘¯‹ıËΠ·Ú¿ ÙË EÎÎÏËÛ›·). TÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ·Ïfi Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ: ¶ÔÏÏ¿ Ù·Ì›· Ì·˙› ı· ÂÓÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ˘fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô Ù›ÙÏÔ «T·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Y·Ïϋψӻ. E‰Ò Â›Ó·È fï˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù·... ·ÓÔÚıfi‰ÔÍ·. M¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ TAKE, Î·È Ó˘Ó T·Ì›Ԣ ¶ÚÔÓÔ›·˜ OÚıÔ‰fiÍÔ˘ EÊËÌÂÚÈ·ÎÔ‡ KÏ‹ÚÔ˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ (Î·È ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÛÔ... ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ Â›Ó·È), ·Ó Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÓÈ·›Ô, ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ì›Ô. K·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ; ¢ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ó Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ·˘Ù‹ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ 10.000 ·¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î. XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ... TÂÏÈÎfi˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ Â›Ó·È –ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;– ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ... B‚·›ˆ˜, Ë AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹ ¤Û¢Û ӷ ÚÔÙ¿ÍÂÈ ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜ fiÙÈ «ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÎÎÏËÛ›ˆÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ KÏËÚÈÎÒÓ Î·È fi¯È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜». TÔ Âȯ›ÚËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÏÔÁÈÎÔÊ·Ó¤˜, Ó· ı¤ÏÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛı› Ë EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜. øÛÙfiÛÔ! ¶ÚÒÙÔÓ: Δ· 14 ·˘Ù¿ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ ˆ˜ «Úԛη» ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ıÂÙÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ™ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, «Â, Î·È ÙÈ ÙÛ·ÎÒÓÂÛı ÙÒÚ· ÁÈ· 14 ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ·», ȉԇ ÌÂÚÈο ·’ ·˘Ù¿: ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §Ô˘Ì·‰È¿Ú˘, ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ (Ù˘ Ï·Ù›·˜ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜) – ÔÈ «ÎÚ¿¯Ù˜», Ì ηÏfi, Ì· ¿Ú· Ôχ ηÏfi ·ÁοÚÈ. ΔÚ›ÙÔÓ: AÓ Î·È ÙÒÚ· ·ÎfiÌË ÔÈ «¯ÚÈÛÙÔ-‰Ô˘ÏÈÎfiÙÂÚÔÈ» ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛı› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·›¯ÙËΠ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ¤Ó· «ÊÈϤÙÔ», ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÓfiËÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ «AÎÚˆÙ‹ÚÈ», ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÎÔÚ‚·Ó¿ ÂÚ› Ù· 25.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÓÔ›ÎÈ. ¶Ò˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÙÒÚ· ÎÈ ·˘Ùfi Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·; M·, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÙÔ «·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ» ÙÔ˘ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·¸‰Ú›Ô˘ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ KÔÛÌ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ‰·¿Ó·È˜ ÙÔ˘ T·Ì›Ԣ, ¿Ú· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. I‰Ô‡, ÏÔÈfiÓ, Ï‹Ú˘ Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È ÙˆÓ Â-

ÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ: AÁ›· B·Ú‚¿Ú· æ˘¯ÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ‰‡Ô ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û º¿ÏËÚÔ Î·È æ˘¯ÈÎfi. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ K˘„¤Ï˘. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §Ô˘Ì·‰È¿Ú˘. ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ, Ï·Ù›·˜ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. ÕÁÈÔÈ IÛ›‰ˆÚÔÈ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. KÔ›ÌËÛË £ÂÔÙfiÎÔ˘ Pfî˘ (ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «ÙÚ›ÁˆÓÔ»). AÁ›· K˘Úȷ΋, Ô‰Ô‡ AıËÓ¿˜. T·Íȿگ˜ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜. ¶·Ó·Á›· EÏÂÔ‡Û· K·ÏÏÈı¤·˜, ÌÂÙ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ PËÁ›ÏÏ˘, ÌÂÙ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Û˘. KÔ›ÌËÛË

AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·¿‰ˆÓ, ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜. TÔ ı¤Ì· ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÙfiÙ Y. EÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ fï˜ ¤È·Û ‰Ú¿ÛË Ô «ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˜» (¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜), Ô˘ ›¯Â ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÙȘ Á·Ï¿˙Ș „‹ÊÔ˘˜, ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ì ÔÏ›ÁÔÓ ÏÈ‚¿ÓÈ, Î·È ˙‹ÙËÛÂ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÈÛÌ·.

¢Ô˘•Ô˘¢Ô˘A, Ú ʛÏ M Ì·Ú¿˙ ÌÂÙ··Û¯·ÏÈÓÒÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ A.V. Ë ÂÙ·ÈÚ›· «™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· MÈÓÒÙ·˘ÚÔ˜ K·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋», Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ ¶A™OK ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙȘ 2,39 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙȘ 2,30, ÔfiÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ‰›·ÈÙ·, ۈ̷ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Î·È È·Ì·ÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ BÂÏÁ›Ô˘, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ™·ÚÌ¤Ï Î·È ÙÚ›ÙË ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. K·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ K·Ó·‰¿ Î·È Ù˘ TÛÈÌÂÓÙÔÎÔÓ›·˜ EÚ˙ÂÁÔ‚›Ó˘, Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ «K·Ú·ÎÔ˘ÙÛ·ÎÏ¿Ú·˜ 2», Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ AÓˆÓ‡ÌˆÓ AÛÙ¤ÁˆÓ Î·È Ô X·Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ. H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔÓ ™¿‚‚· KˆÊ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÂÓÒ ÂȉÈο ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ N¢ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÛÙÔÓ Â‚Ú·ÈÔÌ·ÛfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ AÂω¤ A¯Â‹.

£ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ AÌ·ÏÈ¿‰·, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. AÁ›· B·Ú‚¿Ú·, ÛÙË X·ÏΛ‰·. T¤ÏÔ˜ ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜ K·Ï·Ì·Î›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ («AÎÚˆÙ‹ÚÈ») Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÍÈ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. (AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢EH ÛÙËÓ Ô‰fi X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË ‹ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «HÓ›Ô¯Ô˜» ÛÙËÓ ›‰È· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ T·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ – ·˘Ù¿, ‚ϤÂÙÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·» ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙÔ˘ T·Ì›Ԣ). H ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ Ó·ÒÓ, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙ· T¶OEKE Î·È ÙÒÚ· ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË «ÔÓÂ̤ÓË» ÈÛÙÔÚ›·. ◊Ù·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙfiÙ Ô˘ Ë EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ˙Ô‡Û ٷ ‚·‚˘ÏÔ-ÁÈÔÛ·ÎÔ-ÛοӉ·Ï¿ Ù˘, fiÙ·Ó «¤ÛηÛ» Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ PËÁ›ÏÏ˘. TfiÙ Ô˘ Ô XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜, fiÓÙ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ (·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡) T·Ì›Ԣ, ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ¿ÚÙË Ù˘

E‰Ò, ÔÔ›· ¤ÎÏËÍȘ, Ë Â›ÛËÌË EÎÎÏËÛ›· ‚Á·›ÓÂÈ «Ï¿‰È» ÎÈ fiÏ· ηϿ, fiÏ· ˆÚ·›·! (™˘Ìو̷ÙÈÎÒ˜, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÈÛÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÙÒÚ· Ô ™¿‚‚·˜ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ...) O «ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˜» ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ, . E˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ KÔÏÏ¿˜, ·ÂÈÏ› ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ T·Ì›Ԣ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 25.000 (!) ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·, Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ· Î·È ‰È·ÏÂÏ˘Ì¤Ó˜ MÔÓ¤˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Î·È ˆ˜ ȉ¤· ÚÔηÏ› ˙¿ÏË ÛÙËÓ AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ, ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È OÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È KÔÈÓˆÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ôı› Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ «ÙÚ›ÁˆÓÔ» Y. OÈÎÔÓÔÌ›·˜ - Y. A·Û¯fiÏËÛ˘ - KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ –fi¯È Î·È ÙfiÛÔ «¿ÁÈ·˜»...– ‰È¿Ù·Í˘. ∞

™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔÓ ıˆÚ›Ù ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ηÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ Sea Diamond, ÚÒÙÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ Sea Diamond, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ‡·Ú¯Ô Î·È ÙÚ›ÙÔ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿Ó AÓ‰Ú¤· Z¤Ô. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë M·Ú›Î· MÂÙÔÓÙ¤ÊË, Ô ··-™‚ÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ O‰ÂηÙÔÛ¤ÎÙÔ˜ Î·È Ë ™›Ú· °Á··ÚÙÂÚÌËÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ¿ÚÂÙ ÔÙ¤ Û‡ÓÙ·ÍË», 75% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ··ÓÙ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ‰ÂÓ ··ÓÙÒ, 20% ··ÓÙ¿ ¿ÓÙ Á·Ì›‰È· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÓÙ Á·Ì›‰È·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 15% Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÏÂÚÁÈ΋ ÚÈÓ›Ùȉ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. H ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÙËÏÂʈÓÈο ÙË MÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ Î·È MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜, Î·È Û ‰Â›ÁÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔ M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÂÓfi˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘, ‰‡Ô ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ·ÈÔ‡ 50 ΢‚ÈÎÒÓ. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «¢È·ÛÙÚÔÊ‹» ÙÔ˘ MÔ‡Áη TÛ¿ÓÂÏ Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙË §›ÙÛ· °È·ÁÎÔ‡ÛË, ÙÔÓ I¿ÛˆÓ· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È ÙË §¿Û˘, ÂÓÒ Ì sms ·ÚÂÓ¤‚Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ●

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

KARAGÖZ PERDESI (O ÌÂÚÓÙ¤˜ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë) TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë Î˘Ú›· NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ. ÕÚ· οÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ. X·ÌÔÁÂÏÔ‡Û fiÙ·Ó, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ E˘¿ÁÁÂÏÔ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, Û¯ÔÏ›·˙·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ηٷ‰Â›ÎӢ ·ÒÏÂȘ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ Î·È Ô Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¿Ú· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È È‰È·˙fiÓÙˆ˜ ÛÔ‚·Úfi. X·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ Î·È fiÙ·Ó Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔÓ Î. E˘ı˘Ì›Ô˘, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ‰ÂÓ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û ηıfiÏÔ˘, ÔfiÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔχÏÔΘ. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ «ºÈÏÈÈÓ¤˙·˜»

EÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛÙÔÚ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ MËÙÛÔÙ¿ÎË ¯·ÌÔÁÂÏ¿, ÙfiÙ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‹, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, οÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›. 14 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

O Î. M·ÓfiÏ˘ KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÂÓ ¯·ÌÔÁÂÏ¿. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰È·ÏËÎÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ «Û˘ÓˆÛÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜» ÛÙ· ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú·. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ N·˘ÙÈÏ›·˜ ÚÒÙÔ˜ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ «K·Ú·ÁÎÈfi˙˘» ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ AÚ·‚›·, ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ Û ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ «¯·˙Ô‚ÈfiÏ˘» ‹ «¿Û¯ÂÙÔ˜» ‹ ·ÎfiÌË Î·È «„ÈÏÔ¯ÔÓÙÚÔ··ÙÂÒÓ·˜». O Î. KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Curriculum Vitae Â›Ó·È Ï‹Ú˜ ËÚˆÈÎÒÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ «X¿Û·Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· stop» ‹ «T· ÏÔ›· Ù˘ ÔÚÁ‹˜» ‹, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, «¢ËÌËÙÚԇϷ ÌÔ˘, ÁÂÈ· ÛÔ˘», ˆ‰‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·Ì¿ÎÔ˘ÏÔ –Ô˘ ·Ú¤· Ì ÙË «PÔÌ›ÏÓÙ·» ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÛÙ›ÊË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô–, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ N·˘ÙÈÏ›·˜, ÏÔÈfiÓ, ¤ÁÈÓ ¤Í·ÏÏÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙËÏÂ-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛ «ºÈÏÈÈÓ¤˙·» – fiÚÔ Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ «K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë», ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ˆ˜ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ˆ˜ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi –ÂÍ HÚ·ÎÏ›Ԣ ÔÚÌÒÌÂÓÔ– Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ X·Ù˙Ë·‚¿ÙË. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ «™ÈÔÚ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘»

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› ÛÙÔÓ Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ¿ÚÙÈ ·Êȯı¤ÓÙ· ÂÍ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜, fiÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÚÈÛÙ· ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜, ÂÓÙÚ‡ÊËÛ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ K·ÁÎÔ˘Úfi Î·È ÛÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ·. O Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. MËÙÛÔÙ¿ÎË, Â›Ó·È ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ‰fiÁÌ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ London School Of Economics, «¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó’ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙ», ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ› ÙË Ó‹ÛÛ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ OÌÔÏfiÁˆÓ. §¤ÁÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÙȘ, Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜, ÙÔÏÌ¿ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Â˘ÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘ «TÛ¿ÚÔ˘»Ø fi¯È Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÛÙÔÓ Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ·ÏÏ¿ Ù˘ «¶·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜». TÔ ÚfiÛˆÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ٛÙÏÔ Â˘ÁÂÓ›·˜ (fiˆ˜ B·ÚÒÓÔ˜, KfiÌ˘ Î.Ï.), ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Î·È ÔÂÚ¤Ù· Ì ٛÙÏÔ «H ∞Ú·Á‹ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ» Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÂÓfi˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¶ÔÓÙ›Ô˘ ÂÎ KÈÏΛ˜, ÔÓfiÌ·ÙÈ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜. N¿ÙÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

O KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È Úˆı˘Ô˘Ú-


SPIN DOCTOR

º∏ª∂™ Áfi˜. ŸÔÈÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·Û¯ËÌÔÓ› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. K·Ï¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÍ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜ ÌÂٷ͇ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ËÁ¿˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‰È·ÈÛو̤Ó˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. O KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «¤ÎÏ„·Ó ÙÔ Ù·Ì›Ô, Ì¿ÚÌ·», ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ 96% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. TÔ ˘fiÏÔÈÔ 4% ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Î˘‚¤ÚÓËÛË. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «Á›Ó·Ì ÚÂ˙›ÏÈ ‰ÈÂıÓÒ˜» ‹ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ú‹ÛË «‹Ú·Ì ÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ·» ‹ Î·È ÙÔ ¿ÛÌ· «¤Û·Û·Ó Ù· ÊÚ¤Ó·», ›Ù ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ Ó·˘·Á›Ô˘ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ¤ÛÙËÛ οÔÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶A™OK, ›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· Ì ÓÂÎÚÔ‡˜, ˘fiıÂÛË Ô˘, ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ¤ÛÙËÛÂ Ë Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ›Ù ÏfiÁˆ οÔÈ·˜ ΢ڛ·˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ –ÔÈ Ê‹Ì˜ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜–, ›Ù ÏfiÁˆ οÔÈÔ˘ «M¿ÈÚÔÓ» ‹ «B‡ÚˆÓ·», Ô˘ ¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «‰ËÌÔÛÎfiÔ˜». §¤ÁÂÙ·È ˆ˜ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Ï¤ÍË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿, ÛËÎÒÓÂÙ·È fiÚıÈÔ˜ Î·È ¯Ù˘¿ ·Ï·Ì¿ÎÈ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹. £· ›Ù «¿‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘» Î·È ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÊÂÚ’ ÂÈ›Ó, Û ̛· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ 73% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ϷÌÔÁÈ¿ Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô KÒÛÙ·˜ Â›Ó·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Î¿ÏÏÈÛÙÔ˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ Î·È ÚÒÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ηÈ, ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ·, Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜; E›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜ Ì ÙÔÓ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÔ‡Ó. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎfiˆÓ Ì ÙÔ KKE. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÎÔ‡ÂÈ, Ô˘‰Â›˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· 8, ¿ÓÙ 7%. OÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ Ù˘ EÛÂÚ›·˜ ÛΛ˙Ô˘Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜. A˜ Ô‡ÌÂ, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ù›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÌÂÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ Î·È Ò˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÌÂÙÚ¿ ˆÛ¿Ó Ó· ›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜; AÓ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ;

TÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi. ™ÙËÓ Ú¿ÍË, Ë Î·Ï‹ ·˘Ù‹ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›· «·Ó·ÁˆÁ‹» Î·È ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔÈ ÛΛ˙Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜. M ·˘Ù¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ·, Ë Î˘Ú›· º¿ÓË ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó –ϤÓ ÔÈ Î·Î¤˜ ÁÏÒÛÛ˜– Ï¿Ù˜ ÛÙËÓ AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹, Ë ÔÔ›· Â¤ÏÂÍ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1,2 Âη-

Ù·È. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ˆ˜ «ÔÏÈÙÈ΋ ‰˘ÛÏÂÍ›·» – ÙËÓ Â›¯·Ó, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ô M·ÎÈ·‚¤ÏÈ Î·È Ô ‚·ÚÒÓÔ˜ M˘Ó¯¿Ô˘˙ÂÓ. K·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ıÂÚ·‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÚΛ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÌËÓ Â·ÓÂÎÏÂÁ›. AÚÎÂÙ¿ ÁÂÏ¿Û·ÌÂ

O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜

ŒÓ·˜ ·ÓÂϤËÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Á·Ï¿˙Ș ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ “Sea Diamond” ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. O §Ô‡Ë˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 2000 Ì ÙË Ì›·, ·ÏÏ¿ ¤Ú˘ÛÈ ¿ÏÏ·Í ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ‹Á ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. TÒÚ· ϤÓ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ù· MME Ì ٷ «¿Ï˘Ù·» ÙÔ˘ mister LÔuis. AÎÔ‡ˆ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔÓ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ÏÔÌ›ÛÙ˜. O Tempora o mores, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô B‡ÚˆÓ. ¶ÔÈÔ Âͤ¯ÔÓ Ì¤ÏÔ˜ «Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘» ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶A™OK, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙË Û¤ÓÙÚ·; K·È ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ; I‰ÈˆÙÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ȉڇÛÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹. ø¯! ¶ÔÈÔ˜ ÁÈÔ˜ (ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘) ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÁfiÚ·Û ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·; ŒÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ¤Ó· ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. E›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ·, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ Aı‹Ó·˜, ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 15 ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. MÔ˘ ϤÓ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·Ì¿, Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. AÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ·ÔÎÙ¿ Û˘ÓÙfï˜ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Á·Ï¿˙È· ηÊÂÙ¤ÚÈ· JK, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ™ˆÙ‹ÚË T˙ԇ̷, ÓÔ›ÎÈ·Û ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û café-restaurant. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ·: ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ Ï¤Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. O ™ÒÙÔ˜ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙË B’ Aı‹Ó·˜ Ì ÙË N¢, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘, M·ÓfiÏË KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Û ˘„ËÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ı¤ÛË, ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. AÚ¯¤˜ M·˝Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¶A™OK fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË Ê¤ÚÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ›Ûˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ. O‡Ù °È¿ÓÓÔ Ô‡Ù K›ÌˆÓ· Ô‡ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ˘fiıÂÛ˘ ¶¿¯Ù·-¶fiÚÙÔ K·ÚÚ¿˜.

ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. H ΢ڛ· ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ηϋ Á˘Ó·›Î·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ó· ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÌÔ˘Ú‰Ô˘ÎÏÒÓÂÙ·È, ¤ÊÙÂÈ ¯¿Ìˆ, ÌÂډ‡ÂÙ·È, ÎÏ›ÓÂÈ ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, Í·Ó·ÌÂډ‡ÂÙ·È Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó¯›˙Â-

O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÔÎÙÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÈÒÓ˜. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ KÔÏÏËÙ‹ÚÈ, Ê·ÙÛԇϷ ÂÚ›ÂÚÁË, ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋, ·Ú¿¯ÙÚ·˜.

Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÔÎÙÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÈÒÓ˜. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ KÔÏÏËÙ‹ÚÈ, Ê·ÙÛԇϷ ÂÚ›ÂÚÁË, ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋, ·Ú¿¯ÙÚ·˜. O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È „ÈÏÔ¯ÔÓÙÚÔÏ·ÌfiÁÈÔ, Û˘Ì·ıËÙÈο ·Ó›Î·ÓÔ˜, ·ÊÔÏÈÛÙÈο ηٷÊÂÚÙ˙‹˜, Ô˘, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ X·Ù˙Ë·‚¿ÙË Î·È ÙÔÓ M¿ÚÌ· °ÈÒÚÁÔ Û ÚfiÏÔ ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔ˘, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¯·Ï¿Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÁÂÓÈο Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ™›ÁÔ˘Ú· οÙÈ Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ, ·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÙ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈ· ‰fiÛË M·ÓÙ¿Ì ™Ô˘ÛÔ‡, ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. H Ê¿ÚÛ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ·›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›Ó·È ÈÛfi·ÏÔÈ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ∞

H ·ÙÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔ˘˝˙ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ: «TÈ ÎÔÈÓfi Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë, ÙÔÓ ™ËÌ·ÈÔÊÔÚ›‰Ë Î·È ÙÔÓ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÌfiÏÔÁ·;». «H ¯Ô‡ÓÙ·!» O TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. O KÒÛÙ·˜ ™ËÌ·ÈÔÊÔÚ›‰Ë˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ AÁ¿ÈÔ˘, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ N¢, ‹Ù·Ó Ô Â› ¯Ô‡ÓÙ·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È Ô ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. K·Ïfi! E˘Ù˘¯Â›ÙÂ!, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ÕÏ΢ ™Ù¤·˜, Ô Û˘¯ˆÚÂ̤ÓÔ˜ ÎÔÓÊÂÚ·ÛȤ Ù˘ ÔÂÚÂÙÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜... ●

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 15


È· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ·fi ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Marianne” ‰ËÌÔ- «¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜;». ◊‰Ë Ë Ï¤ÍË «ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÛȇÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÚÂÏ·›- ÚÔ» Î·È «·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·» ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, ÙÔ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ì ·˘ÙfiØ ˆÛÙfiÛÔ ı· ··ÓÙÔ‡ÓÂÈ: ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ηı·Ú‹˜ Û·Ó ¿Ú·ÁÂ: OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜; «OÈ ¿ıÏÈÔÈ» ÙÔ˘ O˘ÁÎfi; «O °·Ùfi·Ú‰Ô˜» ÙÔ˘ §·ÙڤϷ˜. MÂÚÈÎÔ› Â›Ó·È ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ›, ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û¯È˙ÔÂȉ‹ ‹ «ÔÚȷ΋» ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÌÂÓÙÔ‡˙·; ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™Ô‡ÌÂÚÙ, ÙÔ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÎÚ›ÛÂȘ Ì˘ıÔÌ·Ó›·˜, Û·‰ÔÌ·˙Ô- ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜; O «M·ÎÌ¤ı» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ; OÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ BÂÏ¿ÛÎÂı; ¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÂÈÍÈÔÌ·Ó›·˜. TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈ- TÔ «¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ» ÙÔ˘ ¶ÔÏ B·ÏÂÚ‡; H ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ X¿ÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·›Óˆ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· οӈ ÎÈ ˙ÂÓÌÂÚÁÎ; ÕÚ·Á „˘¯·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÙÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ÂÁÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÌË Ì ηٷڷÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙËÏÂÔ- Î·È Ë N¤· YfiÚÎË Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; M‹ˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ AÛÙÂÚ›Í; ◊ Ë NÙ›ÛÓ¸ϷÓÙ; ◊ Ù· ÎÈÓËÙÈΤ˜ ηÊÂÙ˙Ô‡‰Â˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜. EÍ¿ÏÏÔ˘, ¿ÊËÛ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯· ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ïfi- Ù¿ ÙËϤʈӷ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹; ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˙ÒÔ ÛÙË Ê‡ÛË Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ı¤ÙÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÌ ٷ ¿ÏÏ· ˙Ò·: Ó· Ù· ΢ÓËÁ¿ÂÈ, Ó· Ù· ÛÊ¿˙ÂÈ, Ó· Ù· ÍÂÎÔÈÏÈ¿˙ÂÈ, Ó· Ù· ÛÔ˘‚Ï›˙ÂÈ, Ó· ‰Ô- ο ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜Ø ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È ËÌÈ-·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ. KÔÈÓˆÓÈÎfi ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. O NÈÎÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ÍÂÚÔ„Ë̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛ˜... £˘Ì¿Ì·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì ٛÙÏÔ «¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‹ÏÈÔ˜» (1973), ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ ºÏ¤ÛÂÚ Ê·ÓÙ·- Ï¿ ™·ÚÎÔ˙‡, οÓÔÓÙ·˜ Â›‰ÂÈÍË ÚÔԉ¢ÙÈÛÌÔ‡, ¤Ù·Í ¤Ó· ·ÎfiÌË Î·‰ÚfiÓÈ: «ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Á·˙fiÙ·Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È fiÌ›·, ÙËÓ ÎÏÂÈÙÔÚȉÂÎÙÔÌ‹, ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÙË ‚›·, fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÙÒÌ·Ù·. Y‹Ú¯Â ÏÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙË °·Ï‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ و̿وÓ. ¶ÔÏÏÔ› Ï›·». ™ˆÛÙ¿, Ôχ ÛˆÛÙ¿Ø ¿Ú· Ôχ ÛˆÛÙ¿: ÌÔÓ¿¯· Ô˘ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ «¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ ‹ÏÈÔ˘» ¤ÁÈÓ·Ó Ê˘ÙÔÊ¿ÁÔÈ. øÛÙfi«fiÛÔÈ» Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ, ÔÈ Ê˘ÙÔÊ¿ÁÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ô Î. ™·ÚÎÔ˙‡. OÈ ÕÚ·‚˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ A˘ÙÔ› Ô˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Ó ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ. Û·Ó ÙÔÓ T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ· ÛÙÔ «¶˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô»Ø Úfi™˘¯Ó¿, fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ï·˚ÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ fiˆ˜ ÙÔ M¤È PÈÙ˙ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙ Ì ÙËÓ ÈӷΛ‰· «KATEæY°MENA» ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ı·ً˜ MÚÔ‡ÎÏ˘Ó, fi¯È ÁÈ· Ú·ÛÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ Û ¤ÎıÂÛË ÊÚÈηÏÂÔًوÓ: ÓÂÎÚ¿ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· ˙Ò· ›Ûˆ ·fi ‚ÈÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÂÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ‰ÂοÙÚ›ÓÂ˜Ø ÎÔÙfiÔ˘Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÂÓÙÔÛı›ˆÓ Ì ڷ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛηÚÒÓÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÎÏÂÈÙÔÚ›‰· Ù˘. K·Ïfi ÂȉÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜, ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Â›Ó·È –ÓÔÌ›˙ˆ– ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì Û ¯ÔÈÚÈÓ¿, ¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ·, Ì¤ÈÎÔÓ, ˯ً Î.Ï., Á·ÏÔԇϘ Ô˘ ¤·È¯Ì‹ Ù· «Â‡ıÚ·˘ÛÙ·» ·ÚÈÛÈÓ¿ ÚÔ¿ÛÙÈ·, Ó· Ù· ÂÈÛÎÂÊÙ›. K·È Ó· ¯Ô˘Ó ÎÔ› Û ʤÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÂÌËÓ ÍÂÛÙÔÌ›˙ÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ. ÏÈ¿˜ Î·È ÈÂÚÈÔ‡, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ‰È·T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY §fiÁˆ Ù˘ ̤ı˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒ‰Èηۛ·˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ Îϛ̷η˜. AÔÚÒ Ò˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ „˘¯Úfi ·˘Ùfi ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «O Û¯È˙ÔÊÚÂÓ‹˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ Á‡ÚÔ, fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Áοʘ (Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· η‰ÚfiÓÈ·), ÂÓÒ Ù· Ï‹ıË ˙ËÙˆÎÚ·˘Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ», «H Ó‡¯Ù· Ì ÙȘ Ì¿ÛΘ», «A›Ì· Î·È ¿ÌÌÔ˜», «™¿Úη Î·È ·›Ì·», «™Ê·- Á¿˙Ô˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ (ÛËÌÂÈÒÓˆ Â‰Ò fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÁÂ›Ô NÔ5» Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù·. EÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒ- ÊÈÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÁÁÚ·Ê›˜). Afi ÙËÓ ÙÔ͛ӈÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÒ˙ÂÙ·È –›Ûˆ˜– Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ, ·Ó fi¯È Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÎÚÂÔÊ·Á›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ OÏȂȤ MÂ˙·ÓÛfi, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÏ›‰· Ó· ÂÎÏÂÁ›, Ê·›ÓÂÙ·È ·Ïfi˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜. £· Â·Ó·Ï¿‚ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ‹ ÓÂÎÚÒÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ʇÛ˘. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚÔ‰ڛ· Z·Ó-M·Ú› Ô˘ Ϥˆ Û˘¯Ó¿: Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘. ÿÛˆ˜ Â›Ì·È ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤§Â ¶ÂÓ –Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ̤¯ÚÈ ÓË: ‚Ú›ÛΈ ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û˘Ì·ıËÙÈ΋ (ÂΛÓË Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È «·ÚÈÛÙÂÚfiÙÂÚ·» ÙÒÚ· ıÏÈ‚ÂÚ‹˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜– ˙ËÙ› ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜. B·Û·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ı·- ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜), ¿Ú· ‚Ú›ÛΈ Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÙË °·ÏÏ›·. ™¯ÂÙÈο. ¶·Ú¿ ÙÔ˘˜ Ó¿ÙˆÛË. Splatter. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÓÔÛÔ‡ÓÙ˜ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ·Ú¿ ÙË Ê·Ó·ÙÈṲ̂ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, ·Ú¯ÂÙ˘Èο ˙ËÙ‹Ì·Ù·: «ÂÈ‚›ˆÛË», «ÂÚÁ·Û›·», «Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜ Ù˘ ÙڤϷ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛˆÚ›· ÙˆÓ „ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤Í·ÏÏ˘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜», «·ÛÊ¿ÏÂÈ·», «ÈÛfiÙËÙ·», «ÂıÓÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·»: ÂÚ› ·È‰Â›·˜ ·- ‰ËÌ·ÁˆÁ›·˜, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È –Ì ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÛÈÙ·– Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ AÚϤ٠§·ÁÎÈÁȤ, ÙÔ˘ OÏȂȤ Îԇ̠ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ÎÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙËØ ÔÈ ˘ÔÊ‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏfiÙÂ- MÂ˙·ÓÛfi... AÏÏ¿, fiÓÙˆ˜, ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È, Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯ÓÔÈØ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ ı· ··ÓÙÔ‡ÛÂ Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï, Ô Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˜. KÈ ÂÁÒ ·ÎÔ‡ˆ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÎÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –Ô˘ ‰ÂÓ Â›ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÂ˚ÚÔ‡, Ô ™·ÚÔÎÔ˙‡, Ô §Â ¶ÂÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Ë AÚϤ٠§·ÁÎÈÁȤ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Ó·È Î·È ÙfiÛÔ «¿ÎÚ·»– ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ Ú¿ÂÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÔÔÈÔÓÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ˘ÔÊ‹ÊÈÔ˜ ZÔ˙¤ MÔ‚¤ ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‡Û·Ó: ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ. ∞

M

°ƒAªª∞ ∞¶O Δ√ ¶∞ƒI™π

«ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Á·Ì›·, ÙËÓ ÎÏÂÈÙÔÚȉÂÎÙÔÌ‹, ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÙË ‚›·, fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙË °·ÏÏ›·». - NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡

16 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

TAKASHI HOMMA

NÔ 4


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

Δ√ £∂ª∞ ª∂ Δπ™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™ °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ¤¯ˆ ÙÚÂÏ·ı›. M¤Û· ÛÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ¯fiÚÙ·Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ· Ó· ÎÏ›ӈ ÙÔ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ¶¿Ó ÁÈ· ÊÔ‡ÓÙÔ Ù· Ì·Á·˙È¿ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ‹ Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. M·˜ ϤÙ ӷ ›̷ÛÙ ÔÏÈÁ·ÚΛ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜. KÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÚ›Û˘ ·ÓÈÎÔ‡. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â¿Ó ·Óԛ͈ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì οÔÈÔÓ „˘¯›·ÙÚÔ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ı· οÓÔ˘Ì ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. °È· ·Ú¯‹ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ¤Ó· ∑¿Ó·Í, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË. KÏ›ÛÙ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Í·Ó·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ. MÚ··¿‚Ô. E›‰·Ù ˆ˜ fiÏ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ –·ÎfiÌ· Î·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹– Â›Ó·È ·ÚÔ‰Èο; A˜ ÙÔ È¿ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ÕÓÔÈÍ· ÎÈ ÂÁÒ Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ›. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ·Ó «ÚÔÛÊÔÚ¿». AÏ¿ ÎfiÙÛ·Ú·Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ٷ 7 megapixel Î·È ·fi ‰›Ï· ÌÈ· ÙÈÌ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 150-180 ¢ÚÒ Î·È ‰ÒÚÔ ÌÈ· ÌÓ‹ÌË 512 ‹ ¤Ó· Á›Á·. ◊ ÂÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· Â›Â‰Ë ÔıfiÓË 22 ÈÓÙÛÒÓ Î·È ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜

¢ÚÒ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ·.

Ì 300 ¢ÚÒ Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘. TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎfiÏÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÈÌÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ù· 7 megapixel ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ó· ÎfiÛÙÈ˙·Ó 280 ¢ÚÒ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο, ·ÏÏ¿ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÔ˘ÚÓÈ¿, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, Ó· ÎfiÛÙÈÛ ÌfiÏȘ 130 ¢ÚÒ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÙȘ ηÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÈ·-‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÙÈ̤˜. TÒÚ· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙȘ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó ˆ˜ ¿‰ËϘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. E›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ͤÚÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÈ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÚÔ˚fiÓ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘. K·È Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ËÚÂÌ›·. TÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì 2-3 ÒÚ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ Ó· οÙÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ì ÙË Ó¤· ÙÈÌ‹ ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. MÂÙ¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÁÈÔ site Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È skroutz.gr (Ô ·ÏÏ¿¯ Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ì¤Ú˜ Î·È Ó· Îfi‚ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ÙÔ „¿¯ÓÔ˘ÌÂ. ¶Èı·Ófi Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ Ë «ÚÔÛÊÔÚ¿» ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ó·

ÌËÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ë ÈÔ ÊıËÓ‹ ÙÈÌ‹. ¶Èı·Ófi Â›Û˘ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ Ë Ó¤· ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ. K·È ÙfiÙ ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ. TÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ Ì·˜ ÙÔ impulse buying. A˘Ù‹ Ë ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÛȯϛÙÛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. MfiÓÔ Ô˘ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ÊÔÚËÙfi Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1.000

£· ÌÔ˘ ›Ù ÙfiÙÂ, ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ÚÔÛÊÔÚ¤˜; º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ï›Á· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÎÚ¿¯Ù˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ϛÁÔ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ, Î·È Û¿ÓÈ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ÊıËÓ¿ ·fi 25-30%. E¿Ó ÏÔÈfiÓ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÛÙÔ skroutz.gr Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÙÈÌ‹, ÙfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· ¿ÚÂÙ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ Ì·Á·˙› Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. PˆÙ‹ÛÙÂ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Û ÔÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¿. TÒÚ· Â¿Ó Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› Î·È ¤¯ÂÙ fiÚÂÍË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙËı›Ù ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 20 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ. K·È ÁÈ· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÈϤÍÙ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. º˘ÛÈο ¿ÓÙ· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiıÂÌ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ·fiıÂÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ›·ÌÂ, Â›Ó·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏfiÁˆ ÛÙÔÎ.

Y.°. ¶ÚÔ˜ ·ıÂÚ¿¢ÙÔ˘˜: ¢‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÊıËÓ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. OÈ LCD ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ 22 ÈÓÙÛÒÓ Î·È ÔÈ (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ (11-13›ÓÙÛ˜) ÔıfiÓ˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ· ·ÎÚÈ‚Ô› ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi. ●

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§∏

K¿ÙÈ

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ

ÛÙËÓ Ô‰fi

EÚÌÔ‡ (·fi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ £ËÛ›Ô) K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔ: °IANNH™ KøN™TANTINI¢H™

Y

¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ıˆڛ· Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ KÔψӿÎÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ·ÁÔÚ¿ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· Ì·Ú Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿-

˙ÂÈ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. AÓ Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ EÚÌÔ‡ ÌÂٷ͇ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ Î·È £ËÛ›Ԣ ı· ‰ÈηȈıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ù· ‚Ú¿‰È· Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·˘Ùfi. Real politik. TÈ ¤Î·Ó ÙfiÛÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ›‰È· ȉ¤· Î·È Ó· Â-

ÔÈ΋ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ EÚÌÔ‡; «K˘Ú›ˆ˜ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·» ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘„ËÏ¿, ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· «ÏÔÁÈο» (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1/5 Î·È ÙÔ˘ 1/3 ÂÎÂ›ÓˆÓ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ EÚÌÔ‡). «¶‹Ú·Ì ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ‰Ò, ÚÈÓ ÛÙÚÒÛÂÈ ÂÌÔÚÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹» ϤÓ «·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â›. H Â¿Óˆ EÚÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÈÔ mainstream. E‰Ò ı· η٤‚ÂÈ Ë Ìfi‰· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™Â 2 ˆ˜ 5 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· Â›Ó·È ·ÁÓÒÚÈÛÙË». «E‰Ò Â›Ó·È ÙÔ Soho Ù˘ Aı‹Ó·˜». ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı¤-

ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ «Soho» Î·È fi¯È ÂΛ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È (ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ fiÛÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ «Â‡ÛËÌÔ»). øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· «‡ÊÔ˜ Soho». ¢ËÏ·‰‹, ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÂÊË‚ÈÎfi «ÛÙfiÌÊÔ» Î·È ÙËÓ Â˘‰È¿ıÂÙË «¤ÌÊ·ÛË» ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi, ηıËÌÂÚÈÓfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË, «Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÛÙÂÁ·Ó¿ ÙÔ˘ mainstream ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. A˘Ùfi Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ urban street wear ‹ street fashion style: ÙÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ street fashion straight from London». K¿ˆ˜ ÍÂÚfiÏ·˜. TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ «ÛÙÚÈÙÁÔ˘ÂÚ¿» ÂÏ¿ÙË Â›Ó·È fiÙÈ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ

18 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ìfi‰Â˜. O ηٷӷψً˜ Â‰Ò Â›Ó·È „·Á̤ÓÔ˜ ‹ ÈηÓfi˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¿Ô„Ë ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. BϤÂȘ ÂΛӷ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘-


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 19


¶√§∏

ÒÚ· ÙÔ˘). OÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Û˘ÏϤÎÙ˜ ÙÔ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ (ηıfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁ‹). ŒÓ· super cult Allien ÙÔ˘˜ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. E›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û¿ÓȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÏȤ˜ Ù·Èӛ˜-Ê¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ cult ÛÈÓÂÌ¿.

HAPPY SHAPPING

RED LIGHT DISTRICT (·Ú. 109) Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÙÔ ÛÎÂÊًηÌ ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. M·˜ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙÂÓfi Î·È „ËÏfi, Î·È Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì·Á·˙È¿ ÚÔ‡¯ˆÓ ÂΛ». æ·Á̤ÓÔ ÚÔ‡¯Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ·fi ÙÔ mainstream. TÔ ÎÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÚÔ‡¯· Î·È Ì ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ “Bread and Butter”, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË streetwear (·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰È¿ÎÚÈÛË, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜). ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›‰Ë Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ oh! My Ark, Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿, Î·È Ù· ‚ÂÏÁÈο Who’s that girl «Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ıÚ·‡ÛË». H Û˘Û΢·Û›· ‰ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ funky ÎÔ˘Ù› ›ÙÛ·˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰ˆÚ¿ÎÈ· Î·È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·.

«T CARNABY ST. (·Ú. 99) ÓÔÌ·Û›·-ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ street wear. «OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ʤÚÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È street artists ‹ ÁÎÚ·ÊÈÙ¿‰Â˜» ϤÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. TÔ Carnaby st. ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ËÏÈ˘ 13-28 (fiÛÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÓÔ‡ÌÂÚ· ›Ûˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ), «ÌÔÚ› Ô ¤ÊË‚Ô˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù˙ÈÓ Ì 50-60 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ Û¤ÛÈ·Ï Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ÁÈ· Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹ ÛÙÔ Ì·Ú Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ. º¤ÚÓÔ˘Ì ۯ¤‰È· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎfiÛÙÔ˜». ¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ Ê›Ú̘: fly53, Fenchurch, supremebeing, Emily the strange.

PRIME TIMERS - RINGSPUN (·Ú. 99) ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÙÈÓ¤ÈÙ˙ÂÚ, ·Ó Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. T· Ù˙ÈÓ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ È¿ÙÔ Î·È «ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È» Ì ÏÔ‡ÛÈ· Áο̷ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÈÏ, Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË skate fashion ̤¯ÚÈ ÙÔ trendy ‚Ú·‰ÈÓfi. BÚ›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ¿·ÓÙ· Ù˘ Ringspun, ÌÈ·˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ –Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi Manchester– Ô˘ «Î·ıÚÂÊÙ›˙ÂÈ» ÙȘ ‚·ıȤ˜ ÚÔÎ Ú›˙˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÎ Î·È cult ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÙÔÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Vans Î·È All Star (.¯. ÔÏfiÎÏËÚË Ë –ÊÔ‚ÂÚ‹– Áο̷ ·fi «ÛÙ·Ú¿ÎÈ·» Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô John Varvatos, Ì ٷ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÎÔÚ‰fiÓÈ·, ÙȘ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ÙÚ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ó ٷ ÎÔÚ‰fiÓÈ· Î·È Ù· «ÂÙÚÔÏ˘Ì¤Ó·» ηÏÔηÈÚÈÓ¿-Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ·). H Soho ·‡Ú· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ó¤ÔÓ ÊÒÙ· Î·È ÊˆÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Ù˘ ÚfiÛԄ˘.

H

TRACK SEVEN (·Ú. 82) Ô Ê˘ÛÈÎfi Áη˙fiÓ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂȘ ‰È·ÌÈ¿˜ fiÙÈ Ù· t-shirt Ô˘ ˆÏÔ‡Ó Â›Ó·È «·ψ̤ӷ» Ì ̷ÓÙ·Ï¿ÎÈ· Û ۯÔÈÓ›. TÔ Track seven Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·È‰› ÂÓfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ «Û¯‹Ì·ÙÔ˜», Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·fi ¿Óˆ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÌÈ· ϤÍË, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÚ·ÊÂ›Ô Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔÓÙ¿˙ (.¯. Û ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·˜ Ë Ê¿ÙÛ· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ‹, Û ‚›ÓÙÂÔ, Ô ÂÏ¿Ù˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÙ¿ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· – ·˘Ùfi ÂȉÈο ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜). «ŸÏÔÈ ·Ú·ÍÂÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ» ϤÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË «ÌfiÓÔ ·Ú·È¿ Î·È Ô‡, ·ÎÔ‡˜ ηÌÈ¿ ‚ϷΛ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: “ÙÈ Â›Ó·È Â‰Ò, ÛÙ¿ÓË;” ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ». H ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË: t-shirts ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÛÙ¿Ì˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡. ™’ fiÏ· Ù· t-shirts Ì·›ÓÂÈ Ê˘Ï·¯Ùfi. «°È· Ó· ÌËÓ Ù· Ì·ÙÈ¿ÛÔ˘Ó ‹ ˆ˜ ·ÓÙÈÎÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·;» ÚˆÙÒ. «¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜» ··ÓÙÔ‡Ó. «K¿ÓÂÈ ÎÔ˘Ï¤Ú ÏÔοÏ. AÏÏ¿ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ – fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ, ÙÔ ‚Á¿˙ÂÈ».

Δ

TONI&GUY (·Ú. 118) Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ϤÂÈ fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ Soho ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ salon ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ Toni&Guy, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÌÒÓ˘ÌË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰·, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ glam ˘ÔηٿÛÙËÌ· Î·È ÛÙË Wardour Street ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. M ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ϤÔÓ ÌÂÙÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·Ï˘Û›‰· TONI&GUY ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁÎfiÛÌÈ· superbrand Î·È Ì ÙȘ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ –Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜– ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÔ˘ Î·È ‚·ÊÒÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ìfi‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ fashionistas. TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ EÚÌÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¿ÓÂÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. E˘Ú‡¯ˆÚÔ, „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, Ì fabulous ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ʈ˜, ÙÔ ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ ÔÈÎÂ›Ô ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ cool Î·È hip ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÔÙ¤ Ó· ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ Ï·ÎÒÓÂÈ). º˘ÛÈο, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ «·’ ÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË», Ô˘ ÚÒÙË ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë Ì·Ì¿ ÂÙ·ÈÚ›·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ë Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ TONI&GUY. ™ÙÔÓ fiÚÔÊÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ salon ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ TONI&GUY Academy, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË Ê‹ÌË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ ‰ÈÂıÓÒ˜.

UNDRESS and disobedience (·Ú. 104)  fiÏÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì·Á·˙› ¿ÓÔÈÍÂ Â‰Ò Î·È fi¯È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, fiÔ˘ ı· ¤ÌÔÈ·˙ ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ «Ê˘ÛÈÎfi» ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. O british ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ (·Ú·¤ÌÂÈ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Dita Von Teeze). ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÏÌËÚ¿ ÂÛÒÚÔ˘¯·, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ¿Ú· ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ Î·È ÂÚȤÚÁÂÈ· (Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÎÈfiÏ·˜). KÔÚÛ¤‰Â˜ Jeanette, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ë M·ÓÙfiÓ·, ·ÌÈÁȤ ÂÛÒÚÔ˘¯· Maila, Ô˘ Â›Ó·È Û¤ÍÈ (̤¯ÚÈ Î·È kinky), Î·È Ì·˙›: ηÏÏ˘ÓÙÈο, ·ÚÒÌ·Ù·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ‰ÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· Ì·Û¿˙ Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· («Î·È for your pleasure, Û fiÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘»).

ACROBAT (·Ú. 104, ÁˆÓ›· Ì K·Ú·˚ÛοÎË 1) Ô ÁÓˆÛÙfi ηٿÛÙËÌ·, Ô˘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ˘‹ÚÍ «ÔÚfiÛËÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÔ˘Ê¿», ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È 4 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, ÔfiÙ ‰Ú¤ÂÈ ÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ÙÔ˘ «ÚÒÙÔ˘ ̤ÙÔÈÎÔ˘». TÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ó·ÓÈÎfi (¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ ËÏÈ˘) Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ۷ʤ˜: casual ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ÊÔÚÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ô˘ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Á›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÌÂÚfi ÁÈ· ÈÔ ·ÌÈÁȤ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ŸÏ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (·Ó‰ÚÈο... ¿·Ï·). ¶ÚˆÙfiÙ˘· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ·fi ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÊÔڤ̷ٷ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

Δ

SHOP (·Ú. 112A) ‰Ò ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ prét-à-porter ·ÍÈÒÛˆÓ. EÎÙÔ͇ÂÙ·È fï˜ Î·È Ô ÂÏ¿Ù˘, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi «Û‡Ì·Ó»: ÙÔ concept store ÛÙËÓ ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÁÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ηÏÏ˘ÓÙÈο, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ·È¯Ó›‰È·, ‚È‚Ï›·, ηʤ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÏ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ӷ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÍÂοı·ÚË Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙÔ˘˜: ÙÔ Ó¤Ô urban trendy chic. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· «˘ÔÁÚ·ÊÒÓ» ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ: Miss Sixty, Energie, Custo Barcelona, Pepe Jeans, Rare, Nolita, Michiko Koshino. E›Û˘, ÏÂÎÙ¿ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ (Ô˘ Â›Ó·È darling ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ). TÔ Ó·ÓÈÎfi fashion crowd, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È hip, ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·fi ηÈÚfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ – Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ·ÔηχÙÂÈ fiÛÔ ¯·›ÚÂÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹.

SUBLIME (·Ú. 112-114) Ô ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Ìfi‰·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ: ¯ÈfiÓÈ, skate, ÛÂÚÊ. ¶ÔÏÏ¿ funky ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ηٿÏÏËÏ· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÛÔÚ. H ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ sportwear ‰ÂÓ Î·ÂÏÒÓÂÈ ÙË street wear. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·. 18 Ôχ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì¿ÚΘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Volcom, Burton, Analog, Stussy, Plan B Î·È Dragon). A˘ÙÔ› Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ skate (Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ) ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂΛ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ hardware Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ηıfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛΤÈÙÂÚ Î·È Ù· Ù˘¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿ÚÙÈ. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Red Bull Î·È fiÔÈÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Ì Polaroid, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÊȤڈÛË Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ●

Δ

DUB (·Ú. 101) Ô Ì·Á·˙› Â‰Ò ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰Ò, ‹ ÂÚÓ¿Ì ·Ï¿ ÁÈ· Ó· ÈÔ‡ÌÂ Â‰Ò ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì›Ú·» ϤÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. «Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Â˘ÙÚ¿ÂÏ·. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ¤Ó· Ù˙¿ÓÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎϤ‚ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ Á˘·Ï›˙ÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ, ÂÌ›˜ ÙÔ˘ ϤÌ “ͤÚÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘”, ÂΛÓÔ˜ ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì». H ËÏÈÎȷ΋ Áο̷ Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ (·fi 15 ̤¯ÚÈ 45 ÂÙÒÓ), ·ÏÏ¿ Ù· ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈο, ηıÒ˜ Û¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ large («ˆÛÙfiÛÔ, ›̷ÛÙ ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯Ùԇ̠·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÔ‡ÌÂÚ·»).

«T

20 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

CLIPART (·Ú. 100) Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÎfiÌÈΘ, dvd Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ú·ÊÂÚÓ¿ÏÈ·, Û˘ÏÏÂÎÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ (.¯. ÙÚÈÏ‹ ÚÔÙÔÌ‹ Ì ÙȘ Ӈʘ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·, Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔ‡ÎϘ Freddy Krueger, Ù· ¿·ÓÙ· Ù˘ Corpse Bride, memorabilia Curt Cobain, Queen, Darth Vader Î.Ï.). E›Û˘, ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚÔ‰ÒÚ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÚ·Ê›Ԣ (¯¿ÚË ÛÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›· χÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÛÙËÓ

EÚÌÔ‡ 118, ∞ı‹Ó·, 210 3233.868, 210 3233.878


¿ÎÈ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË Ìfi‰·. EΛÓÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ‡¯ˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË Ó¤· Ìfi‰· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜. «A˘ÙÔ› Â›Ó·È ‹‰Ë ‰һ. ™Â Û¯¤ÛË Ì’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ „ˆÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â¿Óˆ EÚÌÔ‡ (ÌÂٷ͇ K·ÓÈηڤ·˜ Î·È ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜), Â›Ó·È ÈÔ ÌÈÎÚÔ› Û ËÏÈΛ·, ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‚·Ï¿ÓÙÈÔ Î·È „ˆÓ›˙Ô˘Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. EÈϤÔÓ, «ÂΛ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂȘ Î·È ÙË Ì·Ì¿ Ó· „ˆÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÂÓÒ Â‰Ò ÙÔ ·È‰› ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘».

¤Ó· ÎÏÈΠηχÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜» ϤÓ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ οو EÚÌÔ‡, «Ï›ÁÔ ÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔÈ, Ï›ÁÔ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔÈ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, Ì ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ò˜ ÙÔ˘˜ ʤÚÂÙ·È ÙÔ Ì·Á·˙›. Œ¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› ÙÔ “„·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ” Ô˘ ϤÌ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ HÊ·›ÛÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ “æÈÙ... Ê›ÏÂ, ¤Ï· ̤۷! ŒÏ·... ÛÔ˘ ’¯ˆ Û¤ÓÈÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ”. EÈϤÔÓ, „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÈ fi¯È fi,ÙÈ ÊÔÚ¿ÂÈ Ë Ì¿˙·».

æ·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌÂÓ. H ·-

¶Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ «¤ÔÈÎÔÈ»-¤-

Ú·‰ÔÛȷ΋ (οˆ˜ ÈÔ «·Ô‡·») ·ÍÈfiÙÈÌË ÂÏ·Ù›· Ù˘ Ô‰Ô‡ HÊ·›ÛÙÔ˘ ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ‰ÂÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÚÔ˜ ÙËÓ EÚÌÔ‡, Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. «OÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›ӷÈ

ÌÔÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù¤ÏÂȘ. «¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ¿Ú· Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο Î·È ¯·›ÚÔ-

ÓÙ·È Ì ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ». AÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌË ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÂÁοډȷ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜; H ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‹ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÎËÚ˘¯ı› ‰È·ÙËÚËÙ¤·, Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ «·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÓÙÔ˘Ï¿·», fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ¿ÏÏ·. M¿ÏÏÔÓ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ Ì ·ÎfiÌ· Ï·Ù‡ÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó: «ı¤Ïˆ ÙfiÛ· ÁÈ· ·¤Ú·, ÎÈ ¤¯ˆ ʇÁÂÈ ·fi ‰ˆ». Houston we got a problem. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙË Ú·Á‰·›· ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Û ÂÌÔÚÈ΋ ˙ÒÓË ÚÒÙ˘ ٿ͈˜, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù·ÊÚÔÓÂ̤ÓË. «Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ‰Â˜ Ô˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Ì·Á·-

˙ÈÔ‡, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰Â›Ù ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡» ϤÓ ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ Acrobat. «¢ÂÓ Ì·˜ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜» ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ù· ÊÒÙ·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ (·Ó ηÈ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙ· Ì›ÔÓ), ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÛÙÚ·‚fi (¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÏ›ÛË ·Ï¿ ¶›˙·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÈΛӉ˘ÓË) ÎÈ ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓÔ‡Ó ÙfiÛÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· (ÂÓÒ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ·¿ÙËÙË ÎÔÚÊ‹ Ù˘ K˘„¤Ï˘). «Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ËıÂÏË̤ÓË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ» ϤÓ ÔÈ ÈÔ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ. ∞

ª√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π

∂ÚÌÔ‡ 100, 210 3222.574 ∂•∞ƒÃ∂π∞

ªfiÙ·ÛË 6, 210 3804.927 Ã∞§∞¡¢ƒπ

∫ÔψÎÔÙÚÒÓË 15∞, 210 6844.579 £∂™™∞§√¡π∫∏

°Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21, Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘, 2310 242.026

ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ̷˜ ÛÙÔ www.clipart.gr 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 21


¢π∞¢ƒ√ª∏

°πøƒ°√™ ª∞Àƒ√¶√À§√™

DÔctor Jekyll & Mister Hyde. ¶ÚÔ‚ÔοÙÔ-

Ú·˜. ™ÙÈÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. EÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó‹˜. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë 13 ‚È‚Ï›·, 5 ·È‰Èο, ¤Ó· ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ. Œ¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÕÓÙ·˚Î Î·È AÔÏÈÓ¤Ú, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ «TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback Mountain» Ù˘ ÕÓÓ˘ ¶ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ «O ‰ÈÏfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ KÚÈÛÙ›Ó ºÔϘ» ÙÔ˘ M¤ÓÙ˙·ÌÈÓ MÏ·Î („¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ T˙ÔÓ M¿Ó‚ÈÏ). °ÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó·. M ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ (Î·È ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi) Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ «O ‰·ÈÌÔÓÈÛÙ‹˜», ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó¢ڤÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë neo-noir ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘.

√ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫ÔÚÙÒ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ∞ı‹Ó·

Δ√ ¡∏™π Δø¡ ∂•∞ƒÃ∂πø¡ ∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™

E›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ οˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÚ›ÛÂȘ ˆ˜ “‰È΋ ÛÔ˘” ÌÈ· fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÁÂÓÓËı›. Afi ÙÔÓ ¤ÌÊ˘ÙÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙȉȷÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜: Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ÙÔ˘ Â·Ú¯ÈˆÙÈÛÌÔ‡ (id est, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÛˆÓ ıÏÈ‚ÂÚÒÓ BÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÙÒÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÌÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Aı‹Ó· ËÁ‹ ‰ÂÈÓÒÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙË B·‚˘ÏÒÓ· Ù˘ AÔÎ¿Ï˘„˘), ›ÙÂ Ë ·Â›˙ˆË ¢ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛfi‚ÈÔ˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·, ÙÔ˘ Ì·Á¢ÙÈο ¯·Ì¤ÓÔ˘ Î·È ı·ÌˆÌ¤ÓÔ˘ ·fi Ù· Ï·ÌÂÚ¿ ÊÒÙ· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ MËÙÚfiÔÏ˘ – ÙÔÔıÂÙÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›·. B‚·›ˆ˜, ÂÂȉ‹ ÎÈ ÂÁÒ ˘Ôʤڈ ·fi ‡ÏÔÁ˜ Â·Ú¯ÈˆÙÈΤ˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ, Ë Aı‹Ó· ÌÔ˘ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ, Ì ٷ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ ‹ ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÚÔ¿ÛÙÈ¿ ÙÔ˘. K¿ı ¿ÏÏÔ: ηٷϷ̂¿ÓÔÌ·È ·fi ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚ›ÎË fiÔÙ ‚Á·›Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˘, Ì ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó Ë KËÊÈÛ›·˜, Ë ™˘ÁÁÚÔ‡, Ë MÂÛÔÁ›ˆÓ, Ù· æ˘¯Èο Î·È Ë ºÈÏÔı¤Ë – ÛÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÌÔ˘ ‚Ϥˆ ˆ˜ ‚·‰›˙ˆ ·ÂÏ-

22 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ÈÛÙÈο ¯·Ì¤ÓÔ˜ Û ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ N¤· ™Ì‡ÚÓË ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ T˙ÔÓ K¿ÚÂÓÙÂÚ. H ‰È΋ ÌÔ˘ Aı‹Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂχıÂÚ· ·ÔηÏÒ ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. M›· ÏÂÚ‹ ÎԢΛ‰· fiÏ˘ ̘ ÛÙËÓ fiÏË, ÚËÌ·Á̤ÓË ·fi ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Û¯‹ÌÈ· Î·È „˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈ΋ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Ì ıˆÚ·Î›˙ÂÈ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ù· ÁÓÒÚÈÌ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·, ÔÈ ÚfiÛ¯·ÚÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Î·È Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο Ì·Á·˙¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ™¿ÓÈ· –Î·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ·Úfiı˘Ì·– ÂͤگÔÌ·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÁˆÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤¯ˆ ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ˙ˆÙÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ. MÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÌÂÙÚfi, Ù·Í›, ÙÚfiÏÂ˚, ÙÚ·Ì, Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ¤ÓÓÔȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÎÈ Â¯ıÚÈΤ˜. M ٷ Ô‰·Ú¿ÎÈ·. TÛÔ‡ÎÔ˘-ÙÛÔ‡ÎÔ˘. ¶·ÓÙÔ‡. M ÙËÓ ·ÓÙfiÊÏ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ٷ ÛÔÚÙ¤Í ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. M ÈÙ˙¿Ì˜ Î·È ·ÏÙfi, Û·Ï‚¿ÚÈ Î·È ·Ì¿ÓÈÎÔ, ·¯Ù¤ÓÈÛÙÔ˜ ‹ ÙÛÈÌÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ‹ ÍÂÓ˘¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ ˙·‚ϷΈ̤ÓÔ˜ ·fi ·ÈÌ·ÙËÚ¿ hangover – ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÔÙ¤ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Û ÛÙÚ·‚ÔÎÔÈÙ¿, fiˆ˜ ÎÈ ·Ó ›۷È. Zˆ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÓfiÌ·Ù· ÙfiˆÓ Î·È Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÔ˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÈ·˜ fi„ÈÌ· ·Ô¯ÙËı›۷˜, ·ÏÏ¿ ad infinitum ÂÂÎÙÂÈ-

ÓfiÌÂÓ˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜, fiÔ˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯Ô‡ÁÈ· ÌÔ˘ Î·È fiÏÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÌÔ˘ Ù· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë: TÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ (fiÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Î·Ó›˙ˆ ‰‡Ô Ì ÙÚ›· Marlboro Lights Ì·Ï·Îfi ÙË Ì¤Ú·, fiÙÈ ÍÂ̤ӈ ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi Á¿Ï· ‚·ÔÚ¤ –light ÎÈ ·˘Ùfi– ÎÈ ÂÓ›ÔÙ ·fi Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ· –Â›Ì·È ·ÈÛ¯Úfi˜ hausherr– Î·È ÎˆÏfi¯·ÚÙÔ), ÙÔ «°Â˘ÛÙÈÎfiÓ» Î·È Ô «°ÚËÁfiÚ˘», Ô˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ΤÊÈ· ÌÔ˘, ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ÛÎÂÌ¤ ÌÔ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ·Ù·Èfi˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ, ÙÔ video club APOS ÛÙË ™‡ÚÔ˘ TÚÈÎÔ‡Ë, fiÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ıÚ›ÏÂÚ ÙÚ›Ù˘ ‰È·ÏÔÁ‹˜, ÁÈ· Ù·Èӛ˜ Ì ÙËÓ T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙ Î·È ÙËÓ TfiÚÈ ™¤ÏÈÓÁÎ, Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Ë ˘fiÏÔÈË ÂÏ·Ù›· ·ÔʇÁÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ˆ˜ ÛÎÔ˘›‰È –ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· KÈÌ KÈ NÙԢΠηÈ

MÈ· ÏÂÚ‹ ÎԢΛ‰· fiÏ˘

̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Ì ıˆÚ·Î›˙ÂÈ...

Ú¿ÙÙÔ˘Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜–, ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ™ÔψÌÔ‡, fiÔ˘ Ì ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ηٷÓfiËÛË ˆ˜ ÙÔÓ ˘Ô¯ÔÓ‰ÚÈ·Îfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ô˘ Û‡‰ÂÈ ·Ó·Ì·ÏÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ó· ÚÔÌËı¢Ù› fiÔÈ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Ô˘Û›· ‚¿ÏÂÈ Ô ÓÔ˘˜: ·fi ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·˘Û›ÔÓ·, ̤¯ÚÈ ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Î·È ·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈο-Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÙÈο, ÁÈ· ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜, Ô Barbiere di Trikoupi, Ô ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˜ ·ÚÈÔ˜ M¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ ·’ ÙË Ì¿· ÌÔ˘ –Â›Ì·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Ì ٷ Í˘Ú¿ÊÈ·, Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ÎÔ˘Ú¢ÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜– ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÚÔÛËÓ‹˜ ÎÈ Ô͢‰ÂÚ΋˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÔÙ¤: ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ¤Ì·ı Ò˜ Ó· Í·Ó·‰È·‚¿˙ˆ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÓ ºfiÔ˘Ï˜, ÙËÓ ÕÈÚȘ M¤ÚÓÙÔ¯ Î·È ÙÔÓ M¿ÚÈÔ B¿ÚÁη˜ °ÈfiÛ·, ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ sanctum sanctorum, ÙÔ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ Wunderbar Ù˘ Ï·Ù›·˜, fiÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ MÂÁ¿ÏÔ ŒÚˆÙ· Ù˘ Zˆ‹˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÚÓÒ Û¯Â‰fiÓ fiÛ˜ ÒÚ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÌÔ˘, ›ÓÔÓÙ·˜ Ù˙ÈÓ ÙfiÓÈÎ (Ù· ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È¿ Ì·Á›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· Ù· ·Ú·ÁÁ›ψ, ÎÈ Â›Ó·È –ca va sans dire– ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì Tanqueray, ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙÔ˜ 47%, ÁÈ· ÁÂÚÔ‡˜ χÙ˜). ¶¤Ú·Ó fï˜ ·fi ÙÔ ·Ú·¯¿È‰ÂÌ· Ô˘ ˆ˜ Ù˘ÈÎfi ÌÔÓ·¯Ô·›‰È ·Ô˙ËÙÒ, ¤Ú· ·’ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Â›Ó·È Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓ‡¯ÙË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È ·ÛÙÔ˘ÚÌ·‰fiÈÙ˜ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Î·fiÙ˜ Î·È ÎÚ¤˜, fiÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÛ·È ·fi fiÔÈ·˜ ÏÔÁ‹˜ ›ӷ, Ë Ï·Ù›· Î·È Ù· ¤ÚÈÍ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ù˘ ·Ó·‰›‰Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ¿ÚˆÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜, Ô˘ ÙÚ¿‚·ÁÂ Î·È ı· ÙÚ·‚¿ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ √ «¢∞πª√¡π™Δ∏™» Δ√À ϤÔÓ Î·Ù·ÙÚÂÁ̤∞. ∫√ƒΔø ∫À∫§√º√ƒ∂π ÓÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∞¶√ Δπ™ ∂∫¢√™∂π™ Ì·˜: ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ∫∞™Δ∞¡πøΔ∏, ™∂§. 336, ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘, ú 15,68 ÙÔ˘˜ ·Ú›Â˜, Ô˘ ÌÔ˘ Û·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÂΛ, Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÈÔ ¿Óˆ, ÙÔ˘˜ ‚·Ú¤ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜: ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔ‰¿ÎÚ˘ÙÔ˘˜ ÂÛÙ¤Ù, ÙÔ˘˜ „ˆÌfiÏ˘ÛÛ˜ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÙÔ˘˜ ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¿Û˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÎÓËÚ›·˜. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÊÚfi ÙÔ˘ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù·Î¿ıÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¿ÛÙˆ˜ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙÔÓ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ ·˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÔȯً ·ÁηÏÈ¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó (‹ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó) ̘ ÛÙË ¯Ï·ÏÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÛÔÓ¿Ù˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉȿÚÈÎˆÓ ÙÔÓ Â·¯ı‹ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ dolce far niente ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi fiÛÔ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· – Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ηӤӷ Ó· Û·˜ ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.

K

·Îfi ·È‰› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.


¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

™ÙÔ TÔÚ›ÓÔ, ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·, Ô Bue, ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Larsen, ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ Fabrizio Î·È ÙÔ ÁÎÚÔ˘, Ù· ·Î¤Ù· Ì ˘ÁÚfi ¯ÒÌ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙÔÓ AÌÂÚÈοÓÔ ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘˜, Ù· Ù·Í›‰È· Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜, ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ Ù˘ M¿ÁÈ·, ·fi ÙÔ “Space 1999”, ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ·„¤ÓÙÈ. AÎÔ‡Á·Ì ÙÔÓ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ‹¯Ô fiÏ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ì¿ÓÙ·, ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ «Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì˘·ÏÔ‡» ÙˆÓ Larsen, Ì ÙÔ Ï˘Ë̤ÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ™ÙÔ TÔÚ›ÓÔ, Ù· ‚Ú¿‰È·, ‰È·Ï‡Ô˘Ó ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Û·Ó Âٷ̤ӷ ¯¿È· ·Á¿˘. ™ÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÒÚ·, Á¤ÌÈÛ·Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ì ÙÔÓ Fabrizio Modonese Palumbo ( r ) Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ fiÛÙÂÚ, Ì ÚÔ˙ ÛÙÚ¿Ϙ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ZÂÈ ÙË ÚÔ˙ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜ ÙÔ˘. £· ·›ÍÂÈ X·Ì¤ÓÔ˜-™ÙÔ-£˘Ì¿ÚÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜, Î·È ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ٷ ÁÈ·Ù› Î·È Ù· ‰ÈfiÙÈ. - ¶Ò˜ Â›Ó·È Ô Bue; - NÂ˘ÚˆÙÈÎfi˜. EÛ‡ Ò˜ ›۷È; - KÈ ÂÁÒ ÌÈ· ¯·Ú¿, Ú º·ÌÚ›ÙÛÈÔ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Aı‹Ó· ÁÈ· Û¤Ó· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤·È͘ ‰Ò; - M›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛfiÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ô˘ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. - ∫·È, Ò˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿; - ¢ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤·. M·Î¿ÚÈ Ó· ›¯· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· οӈ ηÌÈ¿ Úfi‚· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ˆ ÔÏÏ¿ projects Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. K·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ‰È·ÎÔ¤˜: Ó· ¿ˆ ‚fiÚÂÈ· Î·È Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ. - OÎ. K·È thyme; TÈ Â›Ó·È ÙÔ «ı˘Ì¿ÚÈ» ÁÈ· Û¤Ó·; - To ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ÙÔ ‚¿˙ˆ ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÌÔ˘. - TۤηÚ˜ ÙȘ Ì¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi “Lost-inThyme”; Œ¯ÂȘ οÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ Ó· οÓÂȘ; - (¶·Ú·Û΢‹ 27/4) - Simon Finn (UK): øÚ·›Ô˜ Ù‡Ô˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÈÎÙ·Ú¿˜ ÛÙÔ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô. Joolie Wood (UK): Wild. Maja Elliott (SWE): ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯¿Ô˜. Defile Des Ames (GR): ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ͤڈ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·›˙Ô˘Ó backing band ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Matt Howden, ¿Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔ›. Sketches for... (GR): ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ͤڈ ηıfiÏÔ˘. (™¿‚‚·ÙÔ 28/4) - Baby Dee (US) Ì·˙› Ì ÙÔÓ John Contreras: H Baby Dee Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ¤˜ ÌÔ˘ ʛϘ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ ˙ˆ‹ Û˘Óı¤ÙȘ Î·È ◊Úˆ¿˜ ÌÔ˘. Baby Dee is just Baby Dee Î·È Ô John Â›Ó·È Áχη˜. ŸÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó Ì·˙› οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ηډȤ˜ Ó· ÏÈÒÓÔ˘Ó. Julia Kent (US): E›Ó·È Ôχ ηϋ ÌÔ˘ Ê›ÏË, Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ·›˙Ô˘Ì ̷˙› ÛÙÔ˘˜ Larsen Î·È ÛÙÔ˘˜ Blind Cave Salamander. ∂ÈϤÔÓ, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ôχ Ó· ›ÓÂÈ

THINK

PINK

Beauchamp. MÈ· Ôχ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË, ı· ¤ÏÂÁ·! A˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ì live Û·Ó ÙÚ›Ô. H¯ÔÁÚ·Ê‹Û·Ì ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ÙÒÚ·, Û‡ÓÙÔÌ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜! Fabrizio Modonese Palumbo (r) (IT): A¯... ™¯Â‰fiÓ Û·Ú·ÓÙ¿Ú˘... Burgundy Grapes (GR): °ÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ·fi ÙÔ˘˜

FABRIZIO, I SEE PINK

ÁÎÚ¿˜. K·È Â›Ó·È ÔÔÔÔχ fiÌÔÚÊË. MfiÓÔ Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯ˆ Ó· ˆ ÁÈ· ÙËÓ Julia. Ernesto Tomasini (IT): A voice in drag Ì Ôχ ˆÚ·›Ô Ì·ÎÚ‡ ÁÔ‡ÓÈÓÔ ·ÏÙfi. Othon Mataragas (UK): E›Ó·È ÙfiÛÔ Ó¤Ô˜, ÙfiÛÔ fucking young, Î·È ÙÔ˘ ¿Ó Ôχ Ù· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó·. (K˘Úȷ΋ 29/4) - Little Annie Anxiety Bandez (US) Ì·˙› Ì ÙÔÓ Paul Wallfisch: H Annie Â›Ó·È Ì›· NÙ›‚· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿... E›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓË ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜. O Paul Â›Ó·È Ôχ Las Vegas Ù‡Ô˜. B¤‚·È· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. Blind Cave Salamander (IT): A˘ÙÔ› ›̷ÛÙ ÂÁÒ, Ë Julia Î·È Ô ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ Paul

B.G. ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Úı· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ˆÚ·›· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó¤Í˘ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ôχ ÓÂ˘Ì·Ù҉˘ Î·È ˙ÂÛÙfi˜ ÁÈ· ·Ú¤·. TÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ ı· ·Ó¤‚ˆ ÎÈ ÂÁÒ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹. - I’m blue. K¿Ó Ì ÚÔ˙. ¶·Ú·Î·ÏÒ. - ™fiÚÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. AÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›. EÁÒ ·˘Ùfi οӈ. - ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÚÔ˙ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ›‰Â˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; - º›ÏÂ, ÛfiÚÈ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˆ – Ë fiÏË Û·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÏÈ. - TÈ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔ˙;

( y.nenes@yahoo.com)

- TÔ ÚÔ˙ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¯¿Ô˜. - K·È ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; - TÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. - ¶Ô‡ Â›Û·È ÙÒÚ·; - ™›ÙÈ. MfiÏȘ Á‡ÚÈÛ· ·fi Úfi‚· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛfiÔ˘ ÙˆÓ Larsen, Ì ÙËÓ Julia Î·È ÙÔÓ Johann Johannsson. Œ¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ ÙÚ›· Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Â›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. O Û˘ÁοÙÔÈÎfi˜ ÌÔ˘, Ô Á¿ÙÔ˜, Â›Ó·È ÛÙÔ Á·ÙÔ-ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÔÓ¿ÂÈ, ÓÈÒıÂÈ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜, Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜. MÔ˘ Ï›ÂÈ Ôχ, Â›Ì·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜, ı¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. OÈ Á¿Ù˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù· ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˜, Ù¤ÏÂÈÔ˜ Á¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. - ¢¤Î· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Á·¿˜ Û‹ÌÂÚ·: - ¢ÂÓ ·Á·¿ˆ Ù›ÔÙ· Û‹ÌÂÚ·. MÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Larsen Î·È ÙÔ fiÙÈ ¤¯ˆ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, ÙËÓ Julia Î·È ÙÔÓ Johann. £¤Ïˆ ›Ûˆ ÙË Á¿Ù· ÌÔ˘! - TÈ Â›Ó·È ÔÈ Larsen ÁÈ· Û¤Ó·; - ŒÚÁÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ì›· Ôχ ηϋ Ì¿ÓÙ·. - TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· Ó· ‰·ÎÚ‡ÛÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ: - ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ¤ÎÏ·„· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ low-quality video ÙˆÓ Slowdive ÛÙÔ youtube. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ì·È Î·È ¿ÏÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÎÏ¿„ˆ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ (ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô;) ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Johnny Cash. K·È ¿ÓÙ· Ì οÓÂÈ Ó· ‰·ÎÚ‡˙ˆ ÙÔ “Ne me quitte pas” ÙÔ˘ Jacques Brel Î·È ÙÔ “Afraid” Ù˘ Nico. - TÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ...; - ¢ÂÓ ı· οӈ ¿ÏÏ· Ù·ÙÔ˘¿˙ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô fiÓÔ˜ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ. O fiÓÔ˜ Ì ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÓÈ΋ۈ ÙËÓ «·ÚÚÒÛÙÈ·», ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÌË ÓÈÒıˆ fiÓÔ – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÁÒ. O fiÓÔ˜ Û ÙÚÒÂÈ. AÓ Î·È, ÁÈ· Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ¤Ó· tattoo Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ·Ú¿ÍÂÓ· ˙Ò· Ô˘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘. - YÔÛ¯¤ÛÔ˘ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· ¤ÚıÂÙ ӷ ·›ÍÂÙ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙÔ˘˜ Larsen ηÈ/‹ ÙÔÓ Johann Johannson. - A, ͤÚÂȘ ›̷ÛÙ Ôχ ΢ÓÈÎÔ› Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì·˜. ¶¿Ì ÔÔ˘‰‹ÔÙ (ۯ‰fiÓ) Ì·˜ ʈӿÍÔ˘Ó, ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ ÊÚ¿Áη. ∞ INFO: To 3‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ folk Î·È ˘¤ÚÔ¯ˆÓ, ·Ú¿ÍÂÓˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ “Lost in Thyme” Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 27, 28 Î·È 29/4 ÛÙÔ ™›ÙÈ T¤¯Ó˘ «ŒÎ‚·ÛȘ», ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: St.Shepherd Î·È MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ, 210 9245.644 *www.smallmusic theatre.gr/lostinthyme *www.myspace.com/ Fabriziomodonesepalumbo

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 23


T· fiÓÂÈÚ· Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· TÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘, 28 M·ÚÙ›Ô˘, Ô Ï·Ó‹Ù˘ Tate Â›Ó·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜. ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ËÏÈΛ·˜ ·fi 8 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È, ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·, Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÓÔ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó mail. H ÕÓÓ· AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë B¤ÚÚ· XÚ‡ÛË ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ «M˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë EÈÛΤÙË» ÙÔ˘˜. TÔ ÎÔ˘ÎÏfiÛÈÙÔ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔϤ· Ù˘ ÁηÏÂÚ›. Ÿ¯È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÁηÏÂÚ›, ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ù˘ Tate Modern ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. M·ı‹ÙÚȘ Ù˘ E' ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ MˆÚ·˝ÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ E˘Ù‡¯ÈÔ ¶·ÙÛÔ˘Ú¿ÎË, Ô˘ ÙȘ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. «TÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯ˆÚÈÛÙfi˜» ÌÔ˘ ϤÓ ÛÙ· ÂÙ·¯Ù¿, ÁÈ·Ù› ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ Ù˘ Tate. A˘Ùfi Ô˘ ÙȘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Turbine Hall Ù˘ Tate Modern, Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Carsten Höller Ì ٛÙÏÔ “Test Site”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÈÁ¿ÓÙȘ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜, Ô˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ» ηÙڷ΢ÏÒÓÙ·˜ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Unilever Series, ÌÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚËÁ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Turbine Hall. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™¯ÔÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· T¤¯Ó˘ Ù˘ Unilever, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· 6Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ·È‰È¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi ‹ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi «ŸÓÂÈÚ· Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Höller. O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ› Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ‚ϤÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Tate! «A˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜» ϤÂÈ Ô Î. °ÚËÁfiÚ˘ AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È MME Ù˘ Unilever EÏÏ¿‰Ô˜. «¢›ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ù¤¯Ó˘, Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó». °È· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿. º¤ÙÔ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ›¯Â ÙÔ 24 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

¶∞¡ø, Δ√ ∂ƒ°√ “TEST SITE” Δ√À CARSTEN HÖLLER. ∫∞Δø, √ «ªÀ™Δπƒπø¢∏™ ∂¶π™∫∂¶Δ∏™» Δø¡ ∞. A¡∞™Δ∞™√¶√À§√À ∫∞π B. XƒÀ™∏

MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜ T¤¯Ó˘ (M.E.¶.T.). «A¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ̷˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ – 16 Û˘ÓÔÏÈο» ÂÍËÁ› Ë E‡· ™Ù·Ì¿ÙË, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· ÙÔ˘ M.∂.¶.T. «Ã·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ›‰È· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë Tate». T· ÓÔ‡ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο: ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80.000 ·È‰È¿ ·fi 37 ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ∞’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 75 ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο Û¯ÔÏ›·, Û˘ÓÔÏÈο 3.500 ·È‰È¿, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤ÚÁ·. «H B¤ÚÚ· Î·È Ë ÕÓÓ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜» ϤÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·ÙÛÔ˘Ú¿Î˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÂ Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Tate Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ·È‰È¿. «Œ‰ÂÈÍ·Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÎÏ›ÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÎÔÏ¿˙ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·fi ÂÈı˘Ì›· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ¢Ô‡Ï„·Ó ÌfiÓ˜ ÎÈ ÂÁÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘˜». ¶·Ú·ÙËÚÒ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, οÔÈÔÈ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÂıÓÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜. A˘ÙÔ› ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. A˘Ùfi Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó «·È¯Ó›‰È» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠«‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·». º·ÓÙ·Û›· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ·-

Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ™ÙȘ ÂÚ›Ù¯Ó˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ٷ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ˘ÏÈο ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· οı Ϸԇ ÎÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘˜. E›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‰È¢ڇÓÂÈ Ù· fiÚÈ·, Ô˘ Û ¿ÂÈ Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ «›ÛÙ˜». T· ·È‰È¿ fï˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂΛ... - A. M¶πƒª¶I§∏ πnfo: ∏ ¤ÎıÂÛË ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (̤¯ÚÈ 21/4). ™ÙȘ 23/5 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ¤ÚÁ· ·’ fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· M.E.¶.T. T· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ 210 8172.100. ¶ÏËÚ.: www.unilever.co.uk/uisap Î·È www.childrensartmuseum.gr ∞


£∂-soul-√¡π∫∏!

Clash live on the boat: MÈ· ÚÔÎ ÈÛÙÔÚ›· ·¿Ù˘

O T∑√ ™ΔƒAª∂ƒ ™Δ√¡ £∂ƒª∞´∫O ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

TÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ Ù· ÌÏÔ˘˙

¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘, Ô M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «101 ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·». MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔÓ «I·Ófi» Ù˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÛÙÔ “Three Wishes” (Ôχ Áο˙È!), ·Ú¤· Ì ÙÔÓ M¿ÎË Î·È ÙÔÓ blogger indictos.wordpress.com ‹Á·Ì ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÂÛÚ¤ÛÔ ÛÙÔ “Sports Café” Ù˘ K·Ï·Ôı¿ÎË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ °È¿ÓÓË NÙÚÂÓÔÁÈ¿ÓÓË, ÎÈı·Ú›ÛÙ· οÔÙ ÛÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ Yeah! Î·È Anti-troppau Council, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. KfiÏÏËÛ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ AıËÓ·›ÔÈ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó 2-2. ™ÙÔ “Sports Café” ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈ fi¯È ÛÙË ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‹ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, fiˆ˜ οÔÈÔÈ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ı˘ÌËı‹Î·Ì οÔÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο live Ô˘ ›‰·Ì ‹ ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÓÓÔ›ٷÈ. OÈ AıËÓ·›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Triffids, ·ÚıÂÓÈ¿ ÛÙÔ «Pfi‰ÔÓ», ÁÈ· T˙fiÓÈ PfiÙÂÓ Î·È ÙÚÂÏ¿ ÌÔ˘ÎÂÙÈ¿ÛÌ·Ù· Â› PIL ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ ¤Î·Ó ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ· ÊÏ·˜ Ì·Î, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÈÚÌfi, Ì ÌÔÓ·‰Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ›Ù οÔȘ feel good ÛÙÈÁ̤˜ ›Ù «ÛÎËÓ¤˜ ÚÔλ, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ·ÏÈ¿ Ù· ÌÔ˘Ó›‰È· Î·È Ù· Ï·ÎÒÌ·Ù·. EÌ›˜ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ÌÏÔÎ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÓı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù· ÚÒÙ· live ÙˆÓ Villa 21 Î·È Yellow Yell ÛÙÔ “Berlin”, ÙȘ TÚ‡˜

wave ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. OÈ Ù˘¯ÂÚÔ› 500 ı· Í·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È Ë Ì¿ÓÙ· ı· ¤·È˙ live Ì ÙÛ›Ù· ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ë ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ÔÈ Clash ı· ¤·È˙·Ó on the boat: ÁÈ· Ó· Ù· Û¿ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô.

ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ó· Û·ÔÚÙ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Wipers ÛÙËÓ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÓÙ›ÛÎÔ “Container” Î·È ÙÔ live ÙˆÓ Clash ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TÔ ‰›‰˘ÌÔ MËÏ¿ÙÔ˜-NÙÚÂÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ì ÌÓ‹ÌË ÂϤʷÓÙ· ÂÓÓÔ›ٷÈ, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ Ì·˜, Î·È Î·Ï¿ ¤Î·ÓÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Clash ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË! ŒÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ indictos.wordpress.com ÙÔ˘˜ T™IΔ™√, ‰ÈËÁËı‹Î·Ì ÙÔ live Ì·˚ÌÔ‡, Δ√ §πªA¡π Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÎ Û˘º∂Y°∂π! Ó·˘ÏÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ·¿ÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ! TÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ê˘Á‹˜ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Â›‰ËÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙfiÌ· ÛÙfiÌ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Clash ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ fiÏË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Û ηڿ‚È. ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤ÛÎ·Û·Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ê›Û˜ Ô˘ ÚÔ·Á¿Ó‰È˙·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÚfi-

Ì·˘ÚÔ ÎÔÏ¿˙ ÂÓfi˜ ηڷ‚ÈÔ‡ Ì ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ “London Calling” Î·È ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó “Clash - live on the boat”. TÔ 1987, ·Ó Î·È ÌfiÓÔ Ì ÂÈÚ·ÙÈο Ú·‰Èfiʈӷ, ¯ˆÚ›˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Ó¤Ô ÛÔ˘Ï¿ÙÛ·Ú Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÊ·Á‹, ÁÈ·Ù› ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ÙÔ live Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÌÂÚ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ı· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÌfiÓÔ 500 Ù˘¯ÂÚÔ›. T· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó Û ¿ÁÎÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙËı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÎfiÛÙÈ˙·Ó 2.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ (Û·Ó Î·ÙÔ¯Èο ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi;) Î·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ·. MfiÓÔ ÂÁÒ ‹Ú· ¤ÓÙÂ, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘. PˆÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ «Ù·Ì›Ԣ» ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ı· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ “Romance”, Ì˘ıÈÎfi ÙfiÙ ÚÔÎ Ì·Ú Î·È ¿ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÎ Î·È ÙÔ˘ new

TËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ live ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ “Romance”, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ú¿‚È. H ÛˆÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó «ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Û·Ó Ì·Ï¿Î˜», ÂÊfiÛÔÓ ·fi ÌÈ· ÒÚ· Î·È ÌÂÙ¿ fi,ÙÈ ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ϥ·Ì ӷ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ ·ÔıÂÒÓ·Ì Ì ÙËÓ È·¯‹ «Â, Â, ¤Ú¯ÔÓÙ·È». TÔ “Romance” ÍÂÔ‡ÏËÛ fiϘ ÙȘ οÛ˜ Ì ÙȘ Ì›Ú˜, ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó ÙÒÚ· ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·ÓÎ ŒÏÌÂÚ Î·È ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ¶È›ÙÛ· Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ “London’s Burning”, ˘‹Ú¯Â ¤Í·„Ë, ̤Á· ¿ıÔ˜ Î·È Ì¤Á· Ï‹ıÔ˜. ¢‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ –˘ÔÙ›ıÂÙ·È– ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·fiÏÔ˘ Î·È Ì ٷ Ó‡ڷ ÙÛ›Ù· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ʋ̘ («Ì·Ï¿Î˜ ÙËÓ ·Ù‹Û·ÌÂ, Ì·˜ ÙË Ê¤ÚÌ·Ú·Ó, Ì·˜ ÙËÓ ¤·ÈÍ·Ó, ¯ÈÔ˘ ¯ÈÔ˘, ·‚·‚¿» Î·È fiÏ· fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ··ÙË̤ÓÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙ› ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜. K¿ÔÈÔÈ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ “Romance” ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ˆ˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ÎfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì›Ú˜ ÙÔ˘˜. O ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ •ÈÊÈÏ›ÓÔ˜, ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ free press «EÍÒÛÙ˘», ı˘Ì¿Ù·È ·ÎfiÌ· (Î·È ÎÏ·›ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘) ‰˘Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ì·ÏÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ÎÔÏÏÔ‡Û·Ó ·Ê›Û˜ “Clash on the boat” Ì ·ÙÚ¿ÓÙ·¯ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÛÙÈÏ Ì·Ù›ÚˉˆÓ ˘ÂÚÏ·ÌfiÁȈÓ. TÔ live, fiˆ˜ ηٷϿ‚·ÙÂ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤. TÔ ÏÔ›Ô ‰ÂÓ Û¿Ï·ÚÂ, ÔÈ Clash ‰ÂÓ ‹Úı·Ó, Ù¤ÏÔ˜. A˘Ù‹ fï˜ Ô˘ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ ‹Ù·Ó Ë ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, ·Ï‹ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ˆ˜ Ô˘ÏÔ‡Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶·ÓÏ·ÌÔÁÈ·Îfi˜ E¶E, Î·È ÎÈÓ‰‡Ó„ Ì ÏÈÓÙÛ¿ÚÈÛÌ· fiÙ·Ó Í·Ó·ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ fiÏË. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Clash live on the boat Ô˘ ‰ÈËÁËı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ MËÏ¿ÙÔ Î·È NÙÚÂÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ·ÎfiÌ· οÔȘ ·Ú¤Â˜ ÙË Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Clash ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û Ì·Ú. ŒÁÈÓ ϤÔÓ ·ÛÙÈÎfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ Ì ÙȘ ··ÙˆÓȤ˜ ÙÔ˘ M·Î§¿ÚÂÓ Î·È Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Sex Pistols. K·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤Ì·ı ÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Ì·ÏÏÈ¿‰Â˜, Ô˘ Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ fï˜ Ô˘ Ì·˜ Ì¿ÛËÛ·Ó ¿ÓÂÙ· ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÎÔ·Ó‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ P›Ô, fiˆ˜ Ô PfiÓÈ MÈÁΘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏËÛÙ›· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘. AÏÏËÏԇȷ. M¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ú·Ì˘ıÈ¿ÛÂȘ ÎfiÛÌÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô «Ù· ·È‰È¿, Ù· ·È‰È¿, Ù· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Ù· ηϿ», fiˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÈÓÔ‡Û˘, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ·fiÏ·˘Û· live ÙÔ ’92, Áο‚·Í Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÛÙË £‹‚·, fiÙ·Ó ‹Úı ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ¿ÏÏÔ Ú¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ‰È¤‰È‰Â ˆ˜ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi. ∞ 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 25


Δ∂á∏

H MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È Â‰Ò. H A.V., Ô˘ Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ È‰¤·

DESTROY ATHENS TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H Ï· ÍÂΛÓËÛ·Ó Û·Ó “˘fiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜”... ŒÓ· “ÙÈ ÎÈ ·Ó...”» ϤÂÈ Ë •¤ÓÈ· K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢E™TE, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË PokaYio Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi Ù¤¯Ó˘ A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ ZÂÓ¿ÎÔ (ÙÔ˘ B‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ B‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ K˘Úȷ΋˜) ›¯·Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÚÒÙ˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. «TÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌfiÓÔÈ Ì·˜, ¤Ó· ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÂÓÂÚÁ›... ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ÁÈ·Ù› ı· ˯‹ÛÂÈ ˆ˜ ÎÏÈÛ¤, Î·È fiÏË Ë È‰¤· Ù˘ MÈÂÓ¿Ï ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. £· Ì›ӈ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË: ¢ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·». H ϤÍË ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ. «H MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘. YfiÛ¯ÂÙ·È Ù·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜. K·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Ô ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·’ ÙÔ fiÙÈ Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ BÔ˘Ï‹˜, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ì ٛÙÏÔ «¶ÚÔÛ¢¯‹ ÁÈ· (¶·ıËÙÈ΋;) AÓÙ›ÛÙ·ÛË», Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ °Î¿˙È, ÌÂٷ͇ 10/9 Î·È 18/11 2007. øÛÙfiÛÔ, Ë MÈÂÓ¿Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î‡ÎψÓ. «E›Ó·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ fiÏË Î·È Ë fiÏË ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹. ¢ÂÓ ı·

«Ÿ

26 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

¤¯ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô‡Ù ı· ıˆÚËÙÈÎÔÏÔÁÔ‡ÌÂ. £· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Ì ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ı· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÎÚ˘ÙÈο, ·Î·Ù·ÓfiËÙ· ¤ÚÁ·, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì·ıËÙ›·, ·ÏÏ¿ ¤ÚÁ· ·ÈÛı·ÓÙÈο. ŸÏÔ ·˘Ùfi Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÊÔṲ́˜ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ – Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·Ï¤ÍÂȘ» ϤÂÈ Ô A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ηÓ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ÂÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· «˙‹ÛÔ˘Ó» ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿» Ù˘, ·ÏÏ¿ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ›ÙÂ Â›Ó·È Ë fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Â›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘˜ ‰Ò. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë Â›ıÂÛË ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. «H Aı‹Ó· Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÓÙÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ı·‡Ì· ¤Ú·Ó οı ÎÚÈÙÈ΋˜, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÒÙ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, Î·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÚÔ˜ ‰È·ÎÔ¤˜». TÔ Â›·Ó Ôχ ˆÚ·›· ÔÈ TIMES Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜: «∏ Aı‹Ó· Â›Ó·È History and Holidays». ŸÙ·Ó Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÂÚÂÔÙ˘Èο, Ú¤ÂÈ ÎÈ ÂÛ‡, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô. «ŸÔÙ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·ÔÔÈÂ›Û·È Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÛ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜. E›Û·È οÙÈ ¿ÏÏÔ. KÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·» ÂÍËÁ› Ô A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜. «H ÁÎÚ›˙· fiÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÎÚ›˙·˜ ˙ÒÓ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜

Ó· ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›˜ ‡ÎÔÏ·, Ô‡Ù ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Poka-Yio. «OÈ ÂÎı¤ÛÂȘ, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ì›· ‰È·‰‹ÏˆÛË. O ÚfiÏÔ˜ ÌÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ͢Ó¿ÂÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜» ϤÓÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ. H ¤ÎıÂÛË “Destroy Athens”, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë Athens Voice (Û ÂÈ̤ÏÂÈ· K·Ï·ÎÙÛfiÁÏÔ˘, Poka-Yio, ZÂÓ¿ÎÔ˘) ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë È‰¤· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË Ì›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. O ¯ÒÚÔ˜ ı· «ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›» ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ) ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· IÙ·ÏÒÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Gruppo A 12 (ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ KˆÓ/ÔÏ˘). £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 70 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ (Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘). £· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË.

TË Ì›· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô Tom Morton, ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘, Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Frieze Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Cubic ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ٛÙÏÔ “How to endure” Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘. H ‰Â‡ÙÂÚË Ï¤ÁÂÙ·È “Young Athenians” Î·È ÙËÓ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô Neil Mullholland, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ K·ÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ. B·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ˆ˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Aı‹Ó· ÙÔ˘ BÔÚÚ¿» (Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÎÈÙ˜ Ú¤ÏÈη˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜). O °ÂÚÌ·Ófi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Florian Wust ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ‚›ÓÙÂÔ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜. TÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ MÈÂÓ¿ÏÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ÊÔÚ›˜ (.¯. ÌÔ˘Û›·) ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÒÙ˜ (ͤÓ˜ ÁηÏÂÚ› Ì ÌfiÓÈÌ· ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó·) ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Èο ÙÔ˘˜ «‰ÚÒÌÂÓ·». ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂΛӘ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ §˘ÒÓ. B·ÊÙ›ÛÙËΠ“Tres Bienn”. TÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿∏ •. K∞§¶∞∫Δ™√°§√À ÓÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚfiÙ˙ÂÎÙ, ÊÈÏÔÍÂӛ˜ ª∂ Δ√¡ POKA-YIO ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î.¿. TÔ ÛÙÔ›¯Ë∫∞π Δ√¡ ∞. Z∂¡∞∫√ Ì· Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÎÈÓËı› ‡ÎÔÏ· Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÎı¤ÛÂȘ. H ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “Tres Bienn” ı· Á›ÓÂÈ Ì ¿ÚÙÈ Û ‚·ÔÚ¤ÙÙÔ ÛÙË BÂÓÂÙ›·, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÂΛ MÈÂÓ¿ÏÂ, ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ. Afi ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «·. ·ıËÓ·˚΋ ÂÈıÂÒÚËÛË Ù¤¯Ó˘» ‹‰Ë ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ EÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∞


H Patti Smith ϤÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

WHEN I WAS YOUNG TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr) ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ Rock and Roll Hall of Fame Î·È ÙÒÚ· ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ‰È·Û΢¤˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. H Patti Smith ÁÂÚÓ¿ÂÈ ˆÚ·›·. K¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË rock ’n’ roll, ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·È‰È¿ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Fred “Sonic” Smith (MC5), Ô˘ ‰ÂÓ ˙ÂÈ È·. √È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÌÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ rock Û‡ÚıËÎ·Ó ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ÔÈ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙËÓ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ punk ‚ڋΠÙËÓ È¤ÚÂÈ¿ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤ punk. £Â·ÙÚÈο (Ì ÙÔÓ Sam Shepard), ÔÈ‹Ì·Ù· (ÌfiÓË Î·È Ì ÙÔÓ Tom Verlaine), ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Û ÌÔ˘ÛÈο ¤ÓÙ˘· Î·È ·ÙfiÊÈÔ rock ’n’ roll.

μÚ¤ıËΠӷ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ rock ·¤‰ˆÛ·Ó ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. TÒÚ·, Ë Patti Smith ‰È¿ÏÂÍ 12 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ù· ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ, ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÒÓ Ù˘.

Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ. ∂›Ó·È ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿, Ì ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ Neil. GIMME SHELTER - The Rolling Stones ◊Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ì ÙÔÓ Tom Verlaine ÁÈ· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ “White Rabbit” Î·È ÂÚÈ̤ӷÌ ÙÔÓ Flea, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈԉ›· Ì ÙÔ˘˜ Red Hot Chili Peppers. ◊Úı Û ¤Ó· day off ÙÔ˘, ÎÈ Ô Flea ›Â: «¶¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ·». TÔ “Gimmie Shelter” ÙÔ Í¤Ú·Ì fiÏÔÈ. TÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ, ¤ÓȈ۷ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿Ï·‚· Î·È ¿ÏÈ fiÛÔ Î·Ïfi˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ô Mick Jagger. M·˙› Ì ÙÔÓ Keith Richard ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ rock ’n’ roll. WITHIN YOU WITHOUT YOU - The Beatles

◊ıÂÏ· Ó· ·›Íˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, ÙÒÚ· fï˜ ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ÌÔÚÒ. O Kaye, o Dee Daugherty, o Shanahan ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹Û·Ì ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙ· Electric Lady Studios, ÂΛ Ô˘ ›¯· ÚˆÙԉ› ÙÔÓ Hendrix, ÙÔ 1970. ◊Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È ÓÙÚÔ·Ïfi˜, Ì ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ.

¶¿ÓÙ· ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ George Harrison. Ÿˆ˜ ÎÈ Ô Brian Jones, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì·˜ Û‡ÛÙËÛ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡Ì·Ó, Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. A˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ “Sergeant Pepper’s...” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Dharma, ÛÙÔ fiÙÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ...

EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD

WHITE RABBIT - Jefferson Airplane

- Tears for Fears

K¿ı Úˆ›, Ú›¯Óˆ οÙÈ ¿Óˆ ÌÔ˘ Î·È Û¤ÚÓÔÌ·È ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ηʤ. T¤ÙÔÈ· ÒÚ· Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ, ¤¯ÂÈ «ÎÔ˘Ê‹» ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Î·Ïfi ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ. K¿ıÔÌ·È Î·È ÌÔ˘Ù˙Ô˘ÚÒÓˆ ¯·ÚÙÈ¿ ‹ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÈ ¤¯ˆ Ó· οӈ. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ̤ڷ, ¿ÎÔ˘Û· Í·ÊÓÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. √È ÛÙ›¯ÔÈ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Ì ¿ÁÁÈÍ·Ó.

ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ó¤· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ –Ë Tina Turner, Ë Darlene Love, Ë Joan Baez, Ë Martha Reeves, Ë Cher, Ë Janis Joplin–, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ Grace Slick, fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÔ “White Rabbit”, ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰È΋. ◊ıÂÏ· Ó· ‰Â›Íˆ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ rock ’n’ roll.

HELPLESS - Neil Young

CHANGING OF THE GUARDS - Bob Dylan

TÔ 1996 ÂÌÊ·ÓÈÛًηÌ ÛÙÔ Bridge Benefit Concert, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô Neil Young, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·›Í·Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÙÔ “Helpless”. ◊Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο... O Lenny ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·, Ô Tony ÛÙ· ΛÌÔÚÓÙ˜, Ô Jay Dee ÛÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Î·È Ô Barre, Ô˘

ŸÙ·Ó ¿ÊËÛ· ÙË N¤· YfiÚÎË ÙÔ 1978, ÙÔ “Street Legal” ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Bob Dylan Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ Û›ÙÈ, ÛÙÔ NÙÈÙÚfiÈÙ. ™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Changing Of The Guards” ‰¿ÎÚ˘˙· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ ÌÔ˘ ÚÔηÏÔ‡-

ARE YOU EXPERIENCED? - Jimi Hendrix

Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ™·Ó ÙÔÓ Picasso, o Bob Dylan Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. A˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÎfiÌË Ì οÓÂÈ Ó· ÎÏ·›ˆ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù›. THE BOY IN THE BUBBLE - Paul Simon TÔ ÚˆÙÔ¿ÎÔ˘Û· fiÙ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ Fred “Sonic” Smith ¤ÊÂÚ Û›ÙÈ ÙÔ “Graceland”. ΔfiÙ ÂÙÔÈÌ¿˙·Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÌÔ˘ “Dream of Life”... MÈ· ̤ڷ, ÛÙÔ Î·Ê¤, ‹Úı ¤Ó·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. TÔÓ ÚÒÙËÛ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ dulcimer (Û.Û. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ). ŒÙÛÈ ÚԤ΢„Â Ë ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÁÓˆÚ›ÛÙËη Ì ÙÔÓ Rich Robinson (Black Crowes), Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. SOUL KITCHEN - The Doors E›‰· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ... ◊Ù·Ó, ϤÂÈ, ¤Ó· ‰È·‚ÔÏÈÎfi Ó‡̷ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Î·È ÌÔ˘ „Èı‡ÚÈ˙Â: «¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÙÔ “Soul Kitchen”». TÚfiÌ·Í· Î·È ‚Á‹Î· ¤Íˆ. TfiÙ ‹ÚıÂ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi, ·’ fiÔ˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ “Soul Kitchen”. E›Ì·È οˆ˜ ÚÔÏËÙÈ΋, ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ˆ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ŸÙ·Ó ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊÔ‡Û· ›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ·Ó ÎÏ›ۈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Ù· Í·Ó·Óԛ͈, ı· ‚ÚÂıÒ Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·... SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Nirvana AÚ¯Èο ›¯· ÛÎÔfi Ó· οӈ ÙÔ “Heart-Shaped Box”,

·ÏÏ¿ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÙ˙ÂϘ, Ô˘ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ “Like Teen Spirit” Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· ‰˘Ó·Ù¿. AÈÛı¿ÓıËη ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Kurt Cobain ÁÈ· ÙÔÓ Leadbelly Î·È ÙÔÓ Roscoe Holcomb ÎÈ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Ì¿ÓÙ˙Ô˘ ÛÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ ·›˙ÂÈ Ô Sam Shepard Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Walker. MIDNIGHT RIDER - Allman Brothers ◊ıÂÏ· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ. TÔ˘˜ ÚˆÙÔÛ˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙÔ 1970. ΔÔ˘˜ ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó Ù· ΛÌÂÓ¿ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ lobby ÙÔ˘ Chelsea Hotel, ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÊÚÈÎÈ¿. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ï¿, ¯ˆÚ›˜ ÊÙÈ·Û›‰È·, ÂχıÂÚ·, Û·Ó Ó· η‚·Ï¿˜ ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜, Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· ÂÈ˙‹ÛÂȘ. PASTIME PARADISE - Stevie Wonder TÔÓ ÚˆÙÔ›‰· ÙÔ 1963, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Ben E. King Î·È ÙÔÓ Smokey Robinson, Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Motown ÛÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ê¤, ‹Úı ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. BÁ‹Î· ¤Íˆ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ. °È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ÌÔ˘ ‹Úı ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ô Luis Resto, Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ “Gone Again”. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ· Û›ÙÈ, ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ‹Ù·Ó Ô Luis. ◊Ù·Ó ÛËÌ·‰È·Îfi... ∞

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 27


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

OÈ ·ÁÔÚ¤˜ „¿¯ÓÔÓÙ·È

°YPø - °YPø O§A

“WORKING CLASS GIRL” E›Ó·È Ë Î¿ı ·ÂÈΛÓËÙË Î·È ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ¿ Ù˘ (We are the robots, ·ÏÏ¿ Ô‡ ›۷È, ÚÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ·;). TÔ “working class girl” Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ìfi‰·˜ ÛÙÔ Occhi Concept Store, fiÔ˘ ÔÈ Blanket Lo Î·È Iˆ¿ÓÓ· ZÈΛÙË ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ÚÔ‡¯· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ· ·fi ÙËÓ... 800 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. M¤¯ÚÈ ÙȘ 28/4. ™·ÚÚ‹ 35, æ˘ÚÚ‹, 210 3213.298

NAK

BODYTALK

KOPPE™

æËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ¤‰ÈÏ· Kalliste

Δ· Ó¤· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη Û‡ÓÔÏ·

¢ÚÔÛÈÛÙÈÎfi after sun ÚÔÛÒÔ˘-ÛÒÌ·ÙÔ˜ ú 13,20

E¶I... TA¶HTO™ T∞¶∏Δ√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ K∞£∞ƒπ™ª√™ ∫∞π ºÀ§∞•∏ ™∂:

CATALOGUE

TISSOT

BSB

¢ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÎÔÏȤ ú 105

K¿Û· ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÛÙ· 100 Ì.

™‡ÓÔÏÔ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· collection

● X·ÏÈ¿ ● MÔΤÙ˜ ● ºÏÔοÙ˜ ● KÔ˘‚¤ÚÙ˜ ● ¶·ÏÒÌ·Ù· M ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ú 4.40 ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ & ·fi ú 80 Ù· Û·ÏfiÓÈ·.

E¶π Δ√¶√À ∫∞£∞ƒπ™ª√™ ● ™·ÏÔÓÈÒÓ ● ªÔÎÂÙÒÓ

EȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· & ÊÚÔÓÙ›‰· Û ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¯·ÏÈ¿ EÈÛ΢¤˜ ¯·ÏÈÒÓ - ÌÔÎÂÙÒÓ (Ú¤ÏÈ· - ÎÚfiÛÛÈ·)

‹ÌÂÚ· ÂÚÈʤÚıËη Û·Ó ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·Ù¿Ú· Â› ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤ÚÈÍ Ù˘ AÈfiÏÔ˘, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‚·Ê‹ ÚÔ‡¯ˆÓ Ϙ ÎÈ ¤„·¯Ó· ÁÈ· ÙÔ ÕÁÈÔ ¢ÈÛÎÔfiÙËÚÔ. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚ڋη ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔ˘. TÔÓ A‰·ÌfiÔ˘ÏÔ KˆÓ/ÓÔ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ì «XÚÒÌ·Ù· YÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ & A˘ÁÒÓ, AÓÈϛӘ NÂÚÔ‡-OÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜». MÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‚·Ê‹˜ (Ì ¤È·Û ‹‰Ë ËÌÈÎÚ·Ó›·), Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó: «K·Ï‹ EÈÙ˘¯›·» (Ô‡Ù ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ...). TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Û·Ó ÙÔ ÂÓÙÂÏ‚¿È˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ: E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 22, EÓÙfi˜ ™ÙÔ¿˜, 210

ºÀ§∞•∏ ™Â ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ Î·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤ӷ Û ڿÊÈ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˙¤ÛÙË Î·È ˘ÁÚ·Û›·.

¶∞ƒ∞¢√™∏ - ¶∞ƒ∞§∞μ∏ ¢øƒ∂∞¡ ™∂ √§∏ Δ∏¡ ∞ΔΔπ∫∏

Bodytalk S.S. ’07 H «Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿» Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ collection Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜. AıÏËÙÈ΋, casual Î·È sexy ÛÙ· ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ›·. B·Ì‚¿ÎÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ χÎÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Î·È ‚·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓÈṲ̂ӷ (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ t-shirt Â›Ó·È ÔÔÔÔχ ÎfiÎÎÈÓÔ). £· ‚ÚÂȘ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ıËÏ˘Î¿, fiˆ˜ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·‡ÚÔ bolero ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·‡ÚÔ Î·È «·Ì›ÏÈÎÙÔ» ÌÈΛÓÈ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿ ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ· Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÎԇϷ Î·È Ù· ¿ÊıÔÓ· ÛÔÚÙ Î·È ÊfiÚ̘ Ù‡Ô˘: ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û Ï›ÛÙ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ۯ‰›ˆÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· ·Ó‰ÚÈο Ë ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ·Ú·Ï‹ÛÈ· Î·È ÂΛ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· t-shirt Ì ÙȘ ÛÙ¿Ì˜ (Body Talks to Everybody). *KÂÓÙÚÈ΋ ¢È¿ıÂÛË: Bodytalk, §ÂˆÊfiÚÔ˜ EÈÚ‹Ó˘ 36, T·‡ÚÔ˜, 210 3417.705-7 NAK ¶ÔÈ· ·ÚÓÂ›Ù·È ·Ô‡ÙÛÈ·, ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Û ÙÈ̤˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËϤ˜; H ·Ú·¿Óˆ Û˘Óı‹ÎË Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ· NAK Î·È ÂΛ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ʤÚÔ˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ·fi Ô›ÎÔ˘˜ fiˆ˜: Versace, Rodo, Costume National, Diego Dolcini, Thierry Rabotin, Bally. The Mall Athens, 210 619.601-3-4

¶∞¡. ¶∞¡∞°√¶√À§√™

ÕıˆÓ· 13 & ∂ÁÓ·ÙÈ·˜, ∞. §ÈfiÛÈ·, ¢ÚÔÛÔ‡ÔÏË 210 2483.338, 210 5908.871

∂π™∞°√Àª∂ ƒ√ÀÃ∞ ∞¶√ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∞£∏¡∞™ 30, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ.: 210 3217876 28 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

3229.286. °È· ÚÔ‡¯· 2,5 kg ‰›ÓÂȘ ú 11,90.

EK£E™EI™ - NEA - ¶PO™ºOPE™: O ηı›˜ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ gamers ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ˘ pc. ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜: Ë Ó¤· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ubisoft “Teenage Mutant Ninja Turtles”, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡-

ıËÛ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ì ٷ ¯ÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ·. Afi ÙËÓ Diaktis A.E. Î·È ·fi ú 50-60, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ı· ÙÔ ·›ÍÂÙÂ. M¤¯ÚÈ 21/4 ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ – ¤ˆ˜ Î·È 50% Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ›‰Ë, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Marks & Spencer. ¶POTA™EI™: EÎÙfi˜ ·fi ˘ÁÈÂÈÓfi ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Â›Ó·È Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi. A˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ KÔÚÚ¤ Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ¤Ó· cooling gel Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· Ì¿Ú·ıÔ˘ Î·È epilobium anguistifolium. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎÔ˘Ì, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ï‹ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ● ŒÓ·˜ ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ Î·È ¤Ó· Ê›‰È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰‡Ô ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, Ôχ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÏȤ Î·È Ì·˙› Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· Ù‡¯Ë˜. MÈ· ȉ¤· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Reality Studio Î·È ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. ™Ù¤ÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï·ÈÌfi Û·Ó ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Î·È Ó· Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ Catalogue, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 24, KÔψӿÎÈ, 210 360.806 ● ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· collection Ù˘ BSB ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔ 70s Ú‡̷, ÂÓÒ ·Ú·‰›‰ÂÈ Î·È ‰‡Ô Ì·‡Ú·-ÌÈÎÚ¿ ÊÔڤ̷ٷ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó·, ·˘Ùfi Ì ٷ ‚ÈÓ›Ï ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È ·Ï¿ ˘¤ÚÔ¯Ô. 210 2889.900, www.bsbfashion.com ● H ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·Û΢‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Tissot Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚ˘ ÛÙ· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. TÔ 1940 ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÚÔÏfiÈ, ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ıˆÚo‡ÓÙ·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÈÚ¿ Quadrato (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Î·È Î·ı·Úfi design). ∞fi ÙË Swatch Greece, 210 9565.656 ∞


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛοÊË Ù˘ Aegean Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ·...

ª∂ °∂πA Δ∞ 320! ¢‡Ô Ó¤·. ŒÓ· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Í¤ÚÂȘ Î·È ¤Ó· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÁÓÔ›˜. ÕÏÊ·: H Aegean ‹Ú ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÂÚÔÏ¿Ó·. K·È ·˘Ùfi ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ‚Ô‡ÈÍÂ Ô ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÔ‡Ó fiÓÔÌ· – ¿Û Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ‚·ÊÙ›ÛÈ· ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜. B‹Ù·: TÔ ÚÒÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Airbus320 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ¤ÊÂÚ· ÂÁÒ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô ÈÏfiÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÁÒ Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ ÈÔ ›Ûˆ ‹ÌÔ˘Ó...

T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÍÚ¤˜ Ù·Í›‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, ¤Ê˘Á· Ì·˙› Ì ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Î·Ó¿ÏÈ·, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË Á·ÏÏÈ΋ Toulouse. KÚ‡Ô Â‰Ò, ˙¤ÛÙË ÂΛ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. EΛ ¤Ì·ı· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ Aegean. ŸÙÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1988 –¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÁÓˆÚÈÛÙԇ̖ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û Ù‹ÛÂȘ VIP. º˘ÛÈο, ÌfiÏȘ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Â›ÛËÌ· –ÙÔ 1999– ÍÂÎÈÓ¿Ó ηÓÔÓÈο ÔÈ Ù‹ÛÂȘ, Î·È Î·¿ÎÈ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ Air Greece, ÁÈ· Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ì ÙËÓ Cronus. K·È ‚¤‚·È· ¤Ì·ı· fiÙÈ Ë Aegean ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ηıȤڈÛ Business Class ·ÏÏ¿ Î·È catering ÁÈ· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ¯Ï›‰Â˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ì¿ÛËÛÂ Î·È ¯ÒıËΠÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ ÛÙȘ 100.000 ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ online. ÕÛ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ÈÔ Ù¤ÏÂȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ – ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‹ÍÂÚ·. ŸÌˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤Ì·ı·, ›‰· ÎÈfiÏ·˜. E›‰· ÙÔ A320 Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë Aegean (ÙÚ›· ¯Ù‡ËÛ ·Ú·Î·ÏÒ!) Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡. M ·˘Ùfi Á˘Ú›Û·ÌÂ, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ fi¯È ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ Air Bus Delivery Center – ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÙÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ Ù˘ Air Bus. TÔ A320 ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î¿ˆ˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÌ·È. XÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ù‡Ô˘ sidestick, ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì winglets, „ËÊÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Fly By Wire Î·È ¿ÏÏ·... ÍÂÓfiÁψÛÛ·. EÎÙfi˜ ·fi Ù· 3 ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÛ›ÌËÛÂ Ë Aegean ʤÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏ· 10 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ¿ÏÏ·, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÙË Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ù˘ ·fi Ù· 10,4 ¤ÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÚÛÈ, ÛÙ· 2,5 ÙÔ 2010. ™ÙË ‚fiÏÙ· Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Air Bus (ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ Û·Ó ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ) fiÏÔÈ Ì·Û‹Û·Ì Ì ÙÔ A380. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë Aegean ‹ ¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· (·˘Ùfi ·ÚÁ› Ì¿ÏÏÔÓ ·ÎfiÌ·), ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ›ӷÈ... ÂÎΈʷÓÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ! TÔ Â›‰·Ì Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ Â›‰·Ì ̤¯ÚÈ Î·È Ó· ÂÙ¿ÂÈ – ·fi οو ‚¤‚·È·. OÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ı· ÛÔ˘ ˆ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÛÂ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÔ˘Ó, ¿Ì· ÙÔ ‰ÂȘ fï˜ ı· ¿ıÂȘ Ͽη. 24 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜ Ë Î·Ì›Ó·, 2 ÔÈ fiÚÔÊÔÈ, 80 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ ÊÙÂÚfi, 560 ÙfiÓÔÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ, 300 ÙfiÓÔÈ ÙÔ Î·ı·Úfi ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˜, 3,3 Ï›ÙÚ· ‚ÂÓ˙›ÓË ·Ó¿ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi ÂÈ‚¿ÙË, 320 ÂÎ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ Ò˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰›Ï· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ·ÚΛ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÊÙÂÚfi ÙÔ˘ ˙˘Á›˙ÂÈ 80 ÙfiÓÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 320 Ô˘ Ì Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ. K·Ù¿Ï·‚˜ ÙÒÚ·; ∞ 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 29


QUIZ ¶fiÛ˜ ·Ù¿Î˜ ͤÚÂÙÂ;

B. §¿ÌÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ °. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜

¶A§IO™ E§§HNIKO™ KINHMATO°PAºO™ T˘ IøANNA™ KANE§§O¶OY§OY

17. ¶ÔÈÔÈ ËıÔÔÈÔ› ˘Ô‰‡ÔÓÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ P¤Ó·˜ BÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙË «X·ÚÙÔ·›¯ÙÚ·»; A. NÙ›ÓÔ˜ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È M¿Úˆ KÔÓÙÔ‡ B. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È ™Ô‡ÏË ™·Ì¿¯ °. KÒÛÙ·˜ BÔ˘ÙÛ¿˜ Î·È XÏfiË §È¿ÛÎÔ˘

1. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù·Èӛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ º›ÓÔ˜ ºÈÏÌ; A. «TÈ ÙÚÈ¿ÓÙ·, ÙÈ Û·Ú¿ÓÙ·, ÙÈ ÂÓ‹ÓÙ·» B. «H ηÊÂÙ˙Ô‡» °. «O Áfi˘»

ºøΔ√: °. ∞ƒμ∞¡πΔ∏™, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ Δ√À ª. ¢∂§∞¶√ƒΔ∞ «Δ√ ªπ√À∑π∫∞§ Δ√À ∂§§. ∫π¡/º√À», ∂∫¢. √ƒº∂∞™

2. ¶Ô‡ ¿ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ë BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË Î·È Ô ¶··Ìȯ·‹Ï ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «H ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ÎÈ Ô ·Ï‹Ù˘»; A. ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· B. ÛÙËÓ AÓÙ›·ÚÔ °. ÛÙËÓ HÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· 3. ™Â ÔÈ· Ù·ÈÓ›· Ô NÙ›ÓÔ˜ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ì˘Â›Ù·È ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô «ÛÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜»; A. «O Â͢Ó¿ÎÈ·˜» B. «O „‡Ù˘» °. «O ·ÙÛ›‰·˜» 4. °È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÔÈ·˜ ËıÔÔÈÔ‡ Ô KÒÛÙ·˜ BÔ˘ÙÛ¿˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «°·ÌÚfi˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ»; A. M¿Úˆ˜ KÔÓÙÔ‡ B. NfiÚ·˜ B·ÏÛ¿ÌË °. Zˆ‹˜ §¿ÛηÚË 5. ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «°ÔÚÁfiÓ˜ Î·È Ì¿ÁΘ»; A. M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿ÎȘ B. °ÈÒÚÁÔ˜ K·ÙÛ·Úfi˜ °. M›Ì˘ ¶Ï¤ÛÛ·˜ 6. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «H Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·»; A. AÓÙÒÓ˘ KÔÎÔ‚›ÎÔ˜ B. AÓÙÒÓ˘ KÔÎÔÚ›ÎÔ˜ °. AÓÙÒÓ˘ ºÈÊÈÚ›ÎÔ˜ 7. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ŒÓ· ¤Í˘ÓÔ ¤Í˘ÓÔ ÌÔ‡ÙÚÔ»; A. AϤÎÔ˜ T˙·ÓÂÙ¿ÎÔ˜ B. B·Û›Ï˘ A˘ÏˆÓ›Ù˘ °. N›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ 8. ¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ô Û·ÏÔ˜ Ù˘ AÏ›Î˘ BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «TÔ ‰fiψ̷»; A. M¿Ì˘ 30 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

B. MÔ‡ÌÈ °. M¿ÚÌÈ 9. «K·-Ù›Ó·! ™·Ï·Ì¿ÎÈ!». ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë K·Ù›Ó· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô KÒÛÙ·˜ BÔ˘ÙÛ¿˜ ¤ÏÂÁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ù¿Î·; A. Zˆ‹ §¿ÛηÚË B. ŒÏÛ· P›˙Ô˘ °. K·ÙÂÚ›Ó· °Ô˘Ï¿ÎË 10. TÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô OÚ¤ÛÙ˘ M·ÎÚ‹˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Í‡ÏÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ»; A. Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ B. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ °. ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ 11. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë˜; A. «H ¯·ÚÙÔ·›¯ÙÚ·» B. «ºˆÓ¿˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘» °. «H ÛˆÊÂÚ›Ó·» 12. ™Â ÔÈÔ ÓËÛ› ¤¯ÂÈ Á˘ÚÈ-

ÛÙ› Ë Ù·ÈÓ›· «M·ÓٷϤӷ»; A. ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ B. ÛÙËÓ AÓÙ›·ÚÔ °. ÛÙË N¿ÍÔ

Ú·ÓÙ¿Ú·» B. «T˙¤ÓË T˙¤ÓË» °. «™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÛˆÊÂÚ›Ó˜»

13. «B¿˙ˆ Ù· Û›ÚÙ·, ‚¿˙ÂȘ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·;». ™Â ÔÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ù¿Î·; A. NÙ›ÓÔ HÏÈfiÔ˘ÏÔ B. KÒÛÙ· BÔ˘ÙÛ¿ °. KÒÛÙ· X·Ù˙˯ڋÛÙÔ

16. ¶ÔÈÔ˜ › ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ·Ù¿Î· «XÔ‡ÊÙˆÛ’ ÙË!»; A. KÒÛÙ·˜ BÔ˘ÙÛ¿˜

14. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙËÓ ·Ù¿Î· Ù˘ P¤Ó·˜ BÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «H ı›· ÌÔ˘ Ë ¯›ÈÛÛ·»: «∂ÁÒ Ù·Íȉ‡ˆ Ôχ! IÙ·Ï›·, EÏ‚ÂÙ›·, O ˘ÁÁ·Ú›·, ...». A. ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú›· B. A˘ÛÙÚ·Ï›· °. T·˙Ì·Ó›· 15. ™Â ÔÈ· Ù·ÈÓ›· Ô AÓ‰Ú¤·˜ M¿ÚÎÔ˘Ï˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó N›ÎÔ˜ M·ÓÙ¿˜; A. «MÈ· ÙÚÂÏ‹ ÙÚÂÏ‹ Û·-

18. TÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ», ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›; A. Ô‡ ‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ B. ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜ °. ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ 19. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË B¤ÁÁÔ˘ ˆ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·; A. 000 B. 010 °. 007 20. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ù¿Î˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ BÔ˘ÙÛ¿˜; A. «TÔ ·Ó Â›Ó·È Ó· ÙÚÔ˘ÒÛÂȘ» B. «Œ¯ˆ Î·È ÎfiÙÂÚÔ, ¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ·;» °. «¶ÔÚÙÔηϿ‰· ı¤ÙÂ; Afi ÔÚÙÔοÏÈ·;» A¶∞¡ΔH™∂π™: 1-A, 2-°, 3-°, 4-B, 5-°, 6-A, 7-°, 8-B, 9- B, 10-A, 11-°, 12-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-°, 17-°, 18-B, 19-A, 20-°

AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 0 ¤ˆ˜ 6 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¢ÂÓ ‚ϤÂÙ ηıfiÏÔ˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ◊ ›ÛÙ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÌ‰ÒÛÂÙ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. AÊÔ‡ fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· ÙȘ ÙÈÌÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜. AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 7 ¤ˆ˜ 14 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÎÔÈÌȤÛÙ Ì ̛· ·fi ·˘Ù¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· È¿ÓÂÙ ÌÈÛ¿. OÈ ·Ù¿Î˜ fï˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó. EÍ¿ÏÏÔ˘, ·˘Ù¤˜ fiÏÔÈ ÙȘ ͤÚÔ˘Ó. AÓ ¤¯ÂÙ ·fi 15 ¤ˆ˜ 20 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ °ÓˆÚ›˙ÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ŸÙ·Ó οÔÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰›ÓÂÈ ‰ÒÚÔ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜, ÙÚ¤¯ÂÙ ӷ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ. H Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∞


∞£∏¡∞

19 - 25 ∞¶ƒπ§IOY 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 164 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

3 Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍ¿ÁÂÈ Ë NÔÚ‚ËÁ›·: „¿ÚÈ, ÂÙڤϷÈÔ Î·È Apoptygma Berzerk. TÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi (ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘) fiÓÔÌ· Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ Ï¿ÓÛ·Ú·Ó ÙÔ ˘‚Ú›‰ÈÔ ÙÔ˘ EBM (electronic body music) ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂΉԯ‹ Ù˘ electro-pop Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Ì·˙› Ì ÛÙÔȯ›· ·fi industrial Î·È ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Depeche Mode, Front 242 Î·È New Order. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÔÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Stephan Groth, Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· «ÚÔ» ¤¯·Û ÙÔ “goth”. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Gagarin, ÁÎÂÏ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙË Ó¢ÚÒ‰Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·È¯ÓȉȿÚÈÎË ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Stephan. M ÚfiÛÊ·Ù˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì “You And Me Against the World” Î·È “Sonic Diary”, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi indie rock Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ 4AD ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‹‰Ë ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈfi ÙÔ˘˜ – ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ È‰ÈfiÙÚÔ˜ ‰È·Û΢¤˜ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Velvet Underground, Kim Wild, House of Love, Cure, Metallica, Keane, U2, Marilyn Manson. M·˙›: - √È Magenta, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÒÙË ÌÔ‡ÚË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Vilde Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ôχ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “All Over”, Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠÁÈ· ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Sprite Zero. - √È Maika, Ì ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·-͈ÙÈÎfi Aria Î·È ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏ¿˙ ·fi ÌÂÁ¿ÊˆÓ·, ÙËϤʈӷ, ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Suzanne Vega, Judas Priest Î·È Shakira, 3 ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· s. - ∫·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Kain, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÒËÓ Ì¤ÏË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Nemesis, Purple Overdose Î·È Enema, Ì ÛÙÔȯ›· ·fi hard rock, gothic Î·È progressive rock. M˜ ÛÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi Îϛ̷ Î·È ‰Â˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ, ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë M2 ÛÙÔ Fuzz. -°. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

NORWAY

IN ATHENS

FESTIVAL

INFO: FUZZ, BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, Aı‹Ó·, 210 9224.641. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40 ·Ó¿ Ë̤ڷ. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: Metropolis - 210 3808.549,Ticket House - ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42 - 210 3608.366, FNAC 210 6305.555, www.ticketpro.gr . ™ÙȘ 21 & 22 AÚÈÏ›Ô˘. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Apoptygma Berzerk Î·È ÔÈ Maika Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ 22/4 ÔÈ Apoptygma Berzerk, ÔÈ Magenta Î·È ÔÈ Kain.

¢øƒ√ Δ∞•π¢π ™Δ√ √™§√

H M Squared Î·È Ë SAS Scandinavian Airlines, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ “NORWAY IN ATHENS FESTIVAL”, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· A£HNA - O™§O - A£HNA, ÁÈ· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2007. AÓ ı˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVXY, ÎÂÓfi, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ÎÂÓfi, ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 24/4 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂȉÔÔÈËı› Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 31


ÂÈÏÔÁ¤˜

BERLINALE

GOING YOUTH FESTIVAL

CALLAS

STELARC

∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ √¡∂πƒ√

Δ∂á∏ CHEAP ART ¶¿ÂÈ Â͈ÙÂÚÈÎfi. OÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·˙› Ì ÙË ºÈfiÓ· MÔ˘˙·Î›ÙË, οÓÔ˘Ó ÙËÓ cheap art ‰ÈÂıÓ‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË BȤÓÓË Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ArtmArt Ì·˙› Ì 200 ͤÓÔ˘˜ Î·È 70 ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·: ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫uenstlerhaus, A˘ÛÙÚ›·, ·fi 15/4 ˆ˜ 1/5.

ATHENS VIDEO ART FESTIVAL 07 EÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. AÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi 41 ¯ÒÚ˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÛËÌˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈο ¤ÚÁ· video-art Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÎÔÓÙ¿. ™ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ (27-29/4). 13Ë BIENNALE NEøN ¢HMIOYP°øN °›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÛÔ˘. TÔ ı¤Ì· 32 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ʤÙÔ˜ Â›Ó·È «H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜: ηÈÚfi˜» Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÂÈηÛÙÈο, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi, ÌÔ˘ÛÈ΋, Ìfi‰·, ÁÚ·ÊÈÛÙÈο Î.¿. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ·›ÙËÛË, Ì˜ ÛÙÔ www.neagenia.gr. MÂÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÛÙ›ÏÂȘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/4. H TEXNH ™TA XPONIA TøN AN£Pø¶OºY§AKøN M ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ 21Ë AÚÈÏ›Ô˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ’67-’74, ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Ù·Èӛ˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. Afi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, 24-28/4, ηıËÌÂÚ. 9.00-13.00 & 17.00-15.00, K˘Ú. 9.00-13.00. ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, B. ™ÔÊ›·˜, 210 7232.603

£∂∞Δƒ√ H§EKTPA TÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ O‡ÁÎÔ ÊÔÓ XfiÊÌ·ÓÛÙ·Ï ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ

ATHENS FESTIVAL

∏§∂∫Δƒ∞

Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ K‡ÎÏÔ˘, ÛÙȘ 20, 21, 22, 23, 24 & 25 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ A›ıÔ˘Û· N›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £ˆÌ¿ MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ë ÕÓÓ· M¿Û¯· (HϤÎÙÚ·), Ë AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË (KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·), Ë M·Ú›· ™ÎÔ˘Ï¿ (XÚ˘ÛfiıÂÌȘ), Ô AÚÁ‡Ú˘ •¿Ê˘ (OÚ¤ÛÙ˘) Î·È Ô °ÚËÁfiÚ˘ °·Ï¿Ù˘ (A›ÁÈÛıÔ˜). H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È Ù˘ KÔÚ·Ï›·˜ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘, ÂÓÒ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. OÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô KÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ™ÂÏ·ÌÛ‹˜, ÂÓÒ ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë M¿Úı· KÏԢΛӷ.

ÌÔ˜/Ë. Info & ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ E› KÔψÓÒ,

£EATPIKOI MONO§O°OI ™Î¤ÊÙÂÛ·È Ó· ‰ÒÛÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÂȘ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ‹ „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ; MÔÚ›˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÔ˘ Ì ÙË ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· EϤÓË ™ÎfiÙË, ÁÈ· Ó· Â›Û·È ÈÔ ¤ÙÔÈ-

™ONATA TOY KPO´T™EP M¤Û· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ë ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ MÂÙfi‚ÂÓ Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ TÔÏÛÙfiÈ. TÔ ÁÓˆÛÙfi ¤ÚÁÔ, Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ ˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰Ô˘Ï›·˜, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë

N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.047. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16/7, οı ¢Â˘Ù. 18.00-21.00, ú 130 ÙÔ Ì‹Ó·.

GOING YOUTH FESTIVAL 07 TÔ ÚÒÙÔ youth festival. TÔ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· «¢È·‰ÚÔ̤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡», ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. K·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ӤԢ˜ ÂÓÓÔԇ̠Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤Ô˘˜. MÔ˘ÛÈÎÔ›, ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ì ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¯ÔÚÔ‡ Ì Â›ÏÔÁÔ ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›·. PÔ¤˜, I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312. Afi 23 ˆ˜ 30/4, 18.00-00.00, ú 10, 15, 20.


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·, ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ M¿Á‰· M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ È·Ó›ÛÙÚÈ· N·Ù·Ï›· Mȯ·ËÏ›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÏÔÓ›ÛÙ· °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹. £¤·ÙÚÔ Pierce ÛÙÔ AÌÂÚÈοÓÈÎÔ KÔÏϤÁÈÔ EÏÏ¿‰Ô˜, °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800. ™ÙȘ 20/4, 20.30, ú 15, 10.

ª√À™π∫∏ THE CALLAS ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ “DIY or DIE” (ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Out Of Tune!) ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ ÕÚË Î·È §¿ÎË IˆÓ¿. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó, ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ Velvet Studio. §ÔÁÈο, ı· ÙËÚËı› ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙˆÓ live ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ «Î¿Ó’ ÙÔ ÎÈ ÂÛ‡» punk Ì ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÎÔ˘‰Ô˘Ó›ÛÙÚ˜, ÛÙÔϤ˜ Superman, ·Î·Ù¿ÏËÙ· ʈÓËÙÈο Ô˘ ·ÌÔÏ¿Ó ÂÈÙË‰Â˘Ì¤Ó· “fuck”, “yeah” Î.Ï. ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi T.S. Eliot, James Ellroy Î.¿. O ‰›ÛÎÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û 23 ÏÂÙ¿, ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÛÙËı› ¿ÚÙÈ. The Velvet studio, MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 17, Aı‹Ó·, ™¿‚‚·ÙÔ 21/4, ÛÙȘ 20.00.

Ã√ƒ√™ AMEPIKANIKO ONEIPO £Ú·‡ÛÌ·Ù· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÌÊ›ÛËÌË Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘. ¶Ò˜ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ fiÓÂÈÚÔ», Ë ¿ÁÚÈ· ‰‡ÛË Ì ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘; TÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ P‹ÁÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ì ٛÙÏÔ “A little piece peace of America”, Ë Zˆ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙÔ “Limen” Î·È Ô ºÒÙ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ “Lonely Room”. §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461. ™ÙȘ 22, 24, 25, 26, 28, 29/4 & 2, 3, 4, 5, 6/5, ú 45, 35, 30, 25, 20, 15.

™π¡∂ª∞ BERLINALE IN ATHENS Avant-garde ·¤Ú·˜ ·fi ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 40 Ù·Èӛ˜ ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, gay, lesbian Î·È transgender Ù·Èӛ˜. ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿, ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘, Ó·ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿, ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Arthur Penn Î.¿. K·È Ê˘ÛÈο ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ¿ÚÙÈ. ÕÛÙ˘, KÔÚ·‹ 4, 210 3214.775, ¢·Ó·fi˜ 1 & 2, KËÊÈÛ›·˜ 109, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6922.655, Mikrokosmos Prince, ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305. Afi 19 ˆ˜ 26/4,ú 6 ηÈú 60 ÁÈ· 20 ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘.

MIA ¶OPNO°PAºIKH ™XE™H ŸÙ·Ó ›¯Â ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ›¯Â ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ηڤÎϘ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. Afi ÛÔÎ ‹ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi; •·Ó·‰¤˜ ÙÔ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÙÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÊÔÚÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ËÛ˘¯¿ÛÂÈ. ¶·›˙Ô˘Ó Ô ™ÂÚ˙› §Ô¤˙ Î·È Ë N·Ù·Ï› M¿È, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚÂÓÙÂڛΠºÔÓÙ¤Ó. H Ù·ÈÓ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·ÓÙÈÂÌÔÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. Fnac, The Mall 210 9856.323. ™ÙȘ 25/4, 19.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

º∂™Δπμ∞§ PRESENT ART FESTIVAL/ HIP HOP ¢Â‡ÙÂÚË K˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ £‡Ú·˜ T¤¯Ó˘. TËÓ ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ, ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Ì scratches, ڛ̘, break dance Î·È graffiti. N·È, ı· Â›Ó·È Ì¤Ú· hip hop. M live ·fi ÙÔ˘˜ TÚÂȘ E˘¯¤˜, Stoixima, ™ÎȤ˜, Incognia, Jerome, OÚıÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Frurio Crew Î·È ÙÔ project listen up! (Espeekay & MC Yinka). AÎfiÌ·, ı· ·›ÍÔ˘Ó dj sets ·fi The Boy, Wester, Sparky T, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› skate Î·È BMX, video animation Î·È ¿ÏÏ· ‰ÚÒÌÂÓ·, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ event. Luv, Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, æ˘ÚÚ‹, K˘Úȷ΋ 22/4, ·fi ÙȘ 19.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 14, 10 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi).

A¶O THN E¶I™THMONIKH ºANTA™IA ™THN ¶PA°MATIKOTHTA ¢È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË Ì ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ Â·ÓÂÍ¤Ù·Û·Ó Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. O ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜, ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Stelarc (™Ù¤ÏÈÔ˜ AÚη‰›Ô˘) Â›Ó·È performer Ô˘ Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ È·ÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔ internet, ÚÔÌÔÙÈ΋, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÙÈο ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. O Bruce Sterling Â›Ó·È ËÁÂÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÔ¿ÓÎ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ EFF, Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹. O ÚÒÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ 26/4 (19.00-21.00), Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÏÂÍË ÛÙȘ 25/4 (ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·). £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â›Û˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), KÔψӿÎÈ, TÂÙ¿ÚÙË 25 Î·È ¶¤ÌÙË 26/4 ·fi ÙȘ 19.00, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

¢π∞°ø¡π™ª√™ RBMA TÈ Â›Ó·È; MÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· Ë Red Bull ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜. ™Ùfi¯Ô˜; H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™˘Óı¤Ù˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ›, djs, Mcs, ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ·Ú·ÁˆÁÔ› ·’ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ (workshop) Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó, Ó’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜, cd, demos, ÂÌÂÈڛ˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¶Ô‡ ı· Á›ÓÂÈ; ™ÙÔ TÔÚfiÓÙÔ ÙÔ˘ K·Ó·‰¿. ¶fiÙÂ; ™Â ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·fi 23/9 ˆ˜ 5/10 Î·È ·fi 14/10 ˆ˜ 26/10. ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂȘ ·›ÙËÛË ÛÙÔ web site ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.redbullmusicacademy.com. ™Ù¤ÏÓÂȘ Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙË ÊfiÚÌ· Ì ٷ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ì·˙› Ì ¤Ó· demo ‹ ÌÈ· ‰È΋ ÛÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘, ÛÙË MÔ˘ÛÈ΋ Aη‰ËÌ›· Ù˘ Red Bull ˆ˜ ÙȘ 4/5 2007. M¤¯ÚÈ ÙȘ 6/7 ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› Ì e-mail, ·Ó Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ∞ 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 33


°∂À™∏

¶√À Δƒøª∂

FISHBAR, ∂¡∞™ ∞∫√ª∞ §√°√™ ¡∞ º∞™ æ∞ƒπ

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

μAƒ∫∞ °π∞§√√√O K·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È (Ï·, Ï·, Ï·) Î·È Ë ÛÙ‹ÏË

ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘. AÊ‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙÔ ÊÂ-

ÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÏËÛÙÂÚ›Ó˘, ‚¿˙ÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· „·Ú¿ÎÈ

ÓfiÛÙÈÌÔ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ: FISHBAR: T·Í›‰È ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ, Ì ÙÚfiÔ ··Ú¿ÌÈÏÏ· ÂÏÏËÓÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹, Î·È ¿ÎÚ·ÙË „·ÚÔÎ·Ù¿Ó˘ÍË (¿ÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯·, ÚÈ˙fiÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜ ÌÂÁ¿Ï·), Î·È Ò· ΤÊÈ· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÁϤÓÙÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ™ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Î·È Ì¤Û· Û ÓÙÂÎfiÚ ÂÍfi¯ˆ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓfi. MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ¶∞¶∞¢A∫∏™: H AÚÁ˘ÚÒ Ë ı·Ï·ÛÛÔÏ¿ÁÓ·. H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·Á›ÚÈÛÛ· ı· Û ٷ˝ÛÂÈ Ì ÎÔÌ„¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ÛÙ· ÚÒÙ· (¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Ì ÙÛÈ˜ ·Ù¿Ù·˜, Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù· Ì Ú‚›ıÈ·, Á·Ú›‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ·fi ·˘Á¿ ηڷ‚›‰·˜, Û·Ï·ÙÔ‡ÚÈ·), ı· Û ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÔÏfiÊÚÂÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ú·‚›‰Â˜ ‹ Á·Ú›‰Â˜ „Ë̤Ó˜ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÛÙË Û¯¿Ú·. Afi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·È Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÛÙȘ Ïȷο‰Â˜ Ù˘ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘. BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 47 & ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 £∞§∞ΔΔ∞: MÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ ÁÂÌ¿ÙË Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ·Ïfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» ÔÏ›ÙÈÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. øÚ·›· ÚÒÙ· (Î·È fi¯È Ù· Û˘Ó‹ıË), Ôχ ηϿ „·Á̤ÓÔ Î·È „Ë̤ÓÔ „¿ÚÈ. B›ÙˆÓÔ˜ 5 (·fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 105), °Î¿˙È, 210 3464.204 34 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

æ∞ƒπ™Δ√¡: MÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÓËÛ›. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ¯Ù¤ÓÈ·, ̇‰È· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·, Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ (ÌË ÚˆÙ¿˜, ¿Ú’ ÙÔ), ·¯ÈÓÔ‡˜ ÊÚÂÛÎfiÙ·ÙÔ˘˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Û¯¿Ú·˜ ‹ ̠ΛÓË ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Û˘Ó Á·Ú›‰Â˜, Û˘Ó Î·Ú·‚›‰Â˜, Ô˘ ÛÙÔ ÌÂψ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ì¿ÎÈ ı· ‚Ô˘Ù‹ÍÂȘ fiÏÔ ÛÔ˘ ÙÔ Î·Ú‚¤ÏÈ. K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2850.746 CELLIER ZEA: ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ôχ Ôχ ˆÚ·›· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ. K¿ÙÛ Â¿Óˆ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· ·fiÏ·˘Û ÓfiÛÙÈÌË ·Ó·Óˆ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ („·ÚÔ)ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ ÔÔ›ÔÓ: ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Ì ̷Ù˙Ô˘Ú¿Ó·, ηϷ̷ڿÎÈ ÛˆÙ¤ Ì ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, baby ÛÔ˘È¿ Ì Û·Ó¿ÎÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÊ˘Ú›‰·˜ ÌÂ Ì˘ÚÒÓÈ·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜, „ÒÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ο‚· Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ÛÔ˘. AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, 210 4181.049 E¶Δ∞ £∞§∞™™∂™: Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û Ï›ÛÙ˜ fiÛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ (ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ¯‡ÏÈ ™ÂÓ Z¿Î). K·È ı· „·ÚÔÊ¿˜ ηϿ, Î·È ı· ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹ÛÂȘ ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο. OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 £∞§∞™™π¡√™: °È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ, Ì ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È Ù›ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ „·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. MÂ˙¤‰Â˜, ·ÛÙ¿, ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ (ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË), ÊÚ¤Ûη ηÏԉȷÏÂÁ̤ӷ „¿ÚÈ·. HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 B∞™π§∞π¡∞™: M fiÓÔÌ· ‚·Ú‡, ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ Î·È ¿ÎÚ˜ ÛÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·¯Ù‡ËÙË Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù· Î·È Ì·˙› ÔÏÏ¿ ÚˆÙfiÙ˘·

È¿Ù· „·ÚÈÎÒÓ. ™˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Û¤Ú‚È˜ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÙÈ̤˜ –ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·– ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜. ŸÔ˘ Ó· ’Ó·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ë fiÌÔÚÊË Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘. AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 SARDELLES: AÏfi, ÌÈÎÚfi, «Â‡ÎÔÏÔ», Ì ۋ̷ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ù˘. £· Ê·˜ ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚÒÙ·, ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÊÙËÓ¿ „¿ÚÈ· (Á·‡ÚÔ˜, Û·Ú‰¤Ï˜, ÁfiÓÔ˜ ηϷ̷ÚÈÔ‡) ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050 M¶√À°π∞ª¶∂™: ™ÙËÓ AÌÊÈı¤·, Ì ·Ú¿‰ÔÛË ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Î·Ïfi „¿ÚÈ. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÙfiÓÙ˜, „˘ÁÂ›Ô Ì „·ÚÔ‡ÎϘ Û ÎÔÈÓ‹ ı¤·. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË ÛÔ‡·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Á‡Úˆ ÛÔ˘ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9419.082 MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™: TÔ „·ÚÔÊ·ÁÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ Apollo Divani Palace ÛÙÔ K·‚Ô‡ÚÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Ó· Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ··Ï¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÁÓÒÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. ŸÏ· ÙÔ˘ Ù· È¿Ù·, ·fi Ù· ÚÒÙ· ̤¯ÚÈ Ù· ΢ڛˆ˜ (ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· ÛÙË Û¯¿Ú·), ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & HÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.256 MILOS:TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È «·ÌÈÁȤ» ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘. E‰Ò ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηÏfi „¿ÚÈ, ÊÂṲ́ÓÔ ·fi Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ „·ÚfiÙÔÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. øÚ·›· ÚÒÙ·, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û¿ÓȘ Î·È ˘ÏÈο ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ (Ï¿‰È·, ¯fiÚÙ·, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·Ï¿ÙÈ· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ). B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46 (•ÂÓ. Hilton), 210 7244.400 K√Àƒ™∞ƒ√™: Afi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙ· B. ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·, Ì ۿϷ classic ÚÔ˘ÛٛΠ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. K·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ·, Á·Ú›‰Â˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Û¯¿Ú· Ì ÊÚÂÛÎfiٷٷ ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·. §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 2, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8136.158 ¶π¶∂ƒπ∞: TÔ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡. ™˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ôχ ηϋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌ·. K·È ˆÚ·›Â˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔÈ ·¯ÈÓÔ› Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. A. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 M∂∑∂: N·ÓÈÎfi, ÎÂÊ¿ÙÔ, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ÊÚÂÛο‰· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘. T· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ fiÏ·: ÓÙÂÎfiÚ ÊˆÙÂÈÓfi Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓfi, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¿ÂÈÚÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜. AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825 DELFINO: æ·ÚÔÊ·Á›· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. K·È ·ÎfiÌË, ˆÚ·›Ô fiÛÙÔ Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì spring rolls „·ÚÈÔ‡ Ì ÈοÓÙÈÎË Û¿ÏÙÛ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì Ϸ˘Ú¿ÎÈ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Û ̷ÚÈÓ¿‰· ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÚÈ˙fiÙÔ Ì Á·Ú›‰Â˜, Ôχ ηϋ ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·, „¿ÚÈ „Ë̤ÓÔ Û ÎÚÔ‡ÛÙ· ·Ï·ÙÈÔ‡. AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4120.388 SEA SATIN: ¶·ÏÈfi, ÁÓˆÛÙfi Î·È ¿ÓÙ· ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ. £· ÙÔ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÛÌÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô, Á‡Úˆ ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÂÒÓ˘ÌÔÈ, stars Î·È ÔÏϤ˜ Á˘Ó·ÈÎÔ·Ú¤Â˜. MÂÙ¿ ÙÔ (ˆÚ·›Ô ¿ÓÙ·) „¿ÚÈ ı· ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÓ„˘. ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3619.646

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª A.V. AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™

∫¤ÓÙÚÔ

KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ.úúú M

∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. ú ª

A°√ƒ∞

AƒÃ√¡Δπ∫√

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A.V.

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • A™Δ√Iμ∏

A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz. úú • AVALON

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ✱ ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

B∞Δƒ∞Ã√™

ALMAZ

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• A.V.

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú

AªA§£∂π∞

μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48

TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›·

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ ✱ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfi˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡,


X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

CIAO BISTROT

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

BRASSERIE VALAORITOU

CIBUS

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

BYZANTINO

CIL∂¡Δπ√

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

M ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ. úú ∫

✱ BUTCHER SHOP ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440

CIPOLLINO

AÏfi˜, ÏÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯·Û¿ÈÎÔ. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ¿Êı·ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú ú

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

°IANTAH

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • A.V.

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.ú ª ✱ CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ happenings, ÛÙ· Ï·Ùfi ÁÓˆÛÙÔ› dj’s Û Ӥ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ™˘¯Ó¿ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ live jazz. ú CALVI X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744

M¤Û· Û ÌÈ· «ÛËÏÈ¿», ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi fiÓ˘¯·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Í‡ÏÔ, ı· Ï·ÈÛȈı›˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ bon viveur Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Á¢Ù›˜ È¿Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı· ÈÂȘ Û¿ÓÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÔ˘. úú CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Î·È sushi. ∫ÔÛÌÈΤ˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô‡Ó fiÏÔÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). ªËÓ Í¯ӿ˜ Ù· after office parties, ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜. úúú • ª

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ú ª CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

Τ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú•

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú ✱ DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú ✱ ¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

™ÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª ✱ EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈ-

£∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

EN£YMION AÁ. §·‡Ú·˜ 56, A. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 KÚ¤˜ Î·È ¿ÏÈ ÎÚ¤˜. AÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. PÔÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· «Ì‡ıÔ˘˜», fiˆ˜ Ô §¿Î˘ ¶·¿˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ.ú E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª A.V.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

✱ ILVA °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

T·Í›‰È Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ì ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ÊÏ·Ì¤. AÎfiÌË, ˘¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Á‡ÛˆÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜. K·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫™∫

E¶TA £A§A™™E™

KA§§I™TH

OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫

✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ I£AKH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ™∞ƒƒ∏ 6976 314101

μ·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ ∞Á. ™Ò Û Ù˘, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 9316941

FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫∞Δ™√Àƒª¶√™

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú •

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ú ª

GODZILLA SUSHI BAR P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, Ï. AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.086

¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ TfiÎ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. KÔ˘˙›Ó· Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ È·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ·ÎfiÌË. ú ✱ H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777

MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª HYTRA N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ A. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ, ʤÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜. °Â‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, Alain Parodi. úúú

∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ı· Á¢Ù›˜ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M • MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª

HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free

ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 35


°∂À™∏ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª OLIVE GARDEN

MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20% Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ·fi ÙȘ 12.30 Ì ÌÂÓÔ‡ ·fi ú 14. ÕÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ roof garden. ¶/™ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M ✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MI SUENO Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

Δapas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (È¿ÙÔ-ÛԢͤ). úú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• ª√√I

æ∞ƒ√º∞°π∞ ª∂™∏ª∂ƒπ μƒ∞¢À

∞ı‹Ó·: √Ì‹ÚÔ˘ 11 & μËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3624.825 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 3, 2310 233 173

KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M ✱ OYZOY ME§A£PON ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716

TÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª • PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú∫ª NOODLE BAR

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª ✱ O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿-

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ✱ ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. øÚ·›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú ✱ PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting point Ù˘ fiÏ˘. úú•

RESTO ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

48 THE RESTAURANT

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M •

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ✱ ¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V. POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú • RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ «ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ» ÙÔ Ì·Ú. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ªÂÓÔ‡ ú 48 Ì ÎÚ·Û›.úúú ª SEA SATIN ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

✱ T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515

™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

μfiÚÂÈ· A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

STARS

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ª

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

ARTIGIANO (L’) ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • A.V. ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. úúú

ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú

THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔ-

DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ùo jazz ÓÙÔ˘¤ÙÔ Street Beat ÓÙ‡ÓÂÈ Ì ۷ÍfiʈÓÔ Î·È Ì¿ÛÔ ÙȘ Ê·ÓÎ Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ TfiÏË. Múúª DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

ÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

XPY™A

H ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ «Sea Satin». ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ™¿‚., K˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú

TGI FRIDAY’S RED INDIAN

ÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Ù¿ÚÙ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ó¤Ï·. ú15-25.ú

PALMIE BISTRO

™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

✱ NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

36 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

PASTERIA (LA)

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

M¶∂ƒ¢∂ª∞

™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú

∞∫ΔH ¢∏§∞μEƒ∏ & ºπ§I¶¶√À 23 ªπ∫ƒ√§Iª∞¡√, ¶∂πƒ∞πA™, Δ∏§./FAX: 210 4179.825

ORIENTAL

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Bee Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÛÔ‡ÂÚ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ú •

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152

SEAFOOD BAR RESTAURANT

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª

(•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú

ªÈ·Ô‡ÏË 6 & £¤ÌȉԘ, 210 3212.624

✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

FENICE (LA) ™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÈÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú K64 K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª • MEAT SQUARE

BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏ-

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈ-


ª¶√À∫π∂™ Δ˘ ∂§π¡∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À ÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª ✱ SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª SIRKECI

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª A.V. P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË).úúª ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú

¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. úú ∫ • SQUARE SUSHI ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery η catering. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È cateringúú STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª ✱ THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TH§∂ª∞Ã√™

¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ PRIAMO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099

H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. úú A.V.

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ ✱ TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB) ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·-

«°∂À™∂π™ E§§∞¢√™» MISKO £¤ÏÂȘ ¤Ó· Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; E›Ó·È ·Ïfi. ¢ÔΛ̷Û ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ (K·Ì·ÓԇϘ, ™·ÏÈÁοÚÈ·, §ÂÈÚÈ¿, ¶ÏÂÍÔ‡‰Â˜, ¶·ÛÙÈÙÛ¿‰·, M·ÙÛ¿Ù·, ºˆÏȤ˜, M·Î·ÚÔ‡ÓÈ·, X˘ÏÔ›ÙÙ˜ Î·È X˘ÏÔÈÙÙ¿ÎÈ) Ù˘ Misko, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ªÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ Ë K¤Ú΢ڷ, Ë ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ˜, Ë X¿ÏÎË, ÙÔ M¤ÙÛÔ‚Ô.

«T∞ ∞μ°∞» ª¿ı ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ù¤ÏÂÈ· ÔÌÂϤٷ.ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ chef ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, o Michel Roux, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Â‰Ò Î·È 21 ¯ÚfiÓÈ· –Ì 3 ·ÛÙ¤ÚÈ· Michelin– ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈfi ÙÔ˘, the Waterside Inn ÛÙÔ Bray, ¤ÁÚ·„ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ·›ı·Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·‚Áfi. M¿ı ÁÈ· Ù· «ÛÎÚ·ÌÏ»,ÙȘ ÎÚ¤˜ Î·È Ù· ÛÔ˘ÊϤ Î·È Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ·. ™ÙȘ 3-4 M·˝Ô˘, Ô chef ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó·. «T· ·‚Á¿», ∂ΉfiÛÂȘ Les Monde, les livres du Toyrisme, ÛÂÏ. 304, ÙÈÌ‹ ú 23 «Oπ¡√ª∞°∂πƒ∂ª∞Δ∞» H ÚÒÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ N›Î˘ MËÙ·Ú¤· (EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·) ΤډÈÛ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “Best Book on Cooking with Wine” (K·Ï‡ÙÂÚÔ BÈ‚Ï›Ô M·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ì KÚ·Û›) ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‚Ú·‚›· ‚È‚Ï›ˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ “Gourmand World Cookbook Awards 2006”, Ù· ŸÛÎ·Ú ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ Á‡Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. T· «OÈÓÔÌ·ÁÂÈڤ̷ٷ» ÂÂϤÁËÛ·Ó ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ηχÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ –ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 24.000 Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ù›ÙψӖ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‚È‚Ï›Ô-Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ì ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 80 Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ÎÚ·Û›, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÏËıÒÚ· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘.

M∞°¡∏Δ√ª∞°∂πƒπ∫∂™ MÈ· ¤Í˘ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë È‰¤· ÁÈ· ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ... fiÚÙ· ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ Û·˜! Afi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›·: A˘Á¿, EȉfiÚÈ·, OÚÂÎÙÈο, ¶ÈοÓÙÈη º·ÁËÙ¿, ¶›ÙÛ·, ™·Ï¿Ù˜, T˘ÚÈ¿, ºÚÔ‡Ù·. A˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ „¿¯ÓÂÛÙ (ÛÂÏ. 40, ÙÈÌ‹ ú 3,30).

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 37


°∂À™∏

Café

∫·ı·Ú‹ Á‡ÛË - Ï·ÌÂÚfi ÎÚ·Û› ∞Á.¶·Ú·Û΢‹˜ 79 152 34 ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ.: 210 6850686, 210 6855375 e-mail: oinopathia@gmail.com

ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Sale & Pepe». ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

¡fiÙÈ·

I™TIO¶§O´KO™

∞£∏ƒπ

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫

§øΔ√º∞°√π

ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

EÌÂÈÚ›· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K • ✱ CELLIER ZEA AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049

ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • ✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú

38 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

BACARO

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª ✱ ™EPA§IA B·˜. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, AÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941

™’ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V. ✱ BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ chacha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú BALTHAZAR

T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

MEZZA LUNA

TINELLO (πL)

BAR GURU BAR

OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

TONY BONANNO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

ª¶√À°π∞ª¶∂™

º√π¡π∫∂™

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫

VI¡CENZO MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

BAR - RESTAURANTS AETHRION

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

§·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

°È· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú •

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi

A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

ORO TORO

NEST

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • A.V.

£∞§∞™™π¡√™

GENOVESE

ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫

¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.úª∫

OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ,

ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·-

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM ✱ ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÙˆÓ B.¶. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÈÔ ·ÚÁ¿ ÂÏÏËÓÈο. ú • A.V.

Ì·ÓÔ, 210 4220.138

MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª A.V. M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª

FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • A.V.

ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7217.127

TÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ cult Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘. Glam chic ¯ÒÚÔ˜ Ì ÂÏ¿Ù˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. T· ™¿‚‚·Ù· ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ‰‡Ô djs Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÓÔ‡ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú • A.V. ✱ 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

∏∞RD ROCK CAFÉ BAYOU §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V.

✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ & ¶¤Ú‰Èη 2, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

KALIHORON

¢‡Ô ¯ÒÚÔÈ, ÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, multi ethnic ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ πÛ·Ó›·˜, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì·Ú Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi Ù˙·˙ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1 .Ì. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

LALLABAI LOUNGE DIVINE

K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

§. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿. ∫Ô˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Free parking.ú úª •

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ∞ÊıÔÓÈ¿ÙË. úú ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, MÈÎÚÔÏ›-

STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM A.V. SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú VIVA ZAPATA AÏ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 61, K·ÛÙ¤ÏÏ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4117.227

M ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È Û Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË –¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂ


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È «„·Á̤ÓË» latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. MÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi.ú

E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M

VILLAGE ALL DAY BAR

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ A∫∞¡£√À™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 255, 210 9400.345

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club-Ù·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ÙÒÚ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË. ∫¿ı ∫˘Ú. live ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K A.V. B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫

KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú

K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM ¶ENTE§E£EN ¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË,

√ A. PÂ¿Ó˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ∂. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi).

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ¶·˚‰¿ÎÈ· ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÌÂÎÚ‹‰ˆÓ. C K POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

°ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™IMO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¶·¿ÁÔ˘ 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.471

ºÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ÔÈÎÈÏ›· „ËÙÒÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù.-TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ™Y§ºIO T¿ÎË 24 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.028

Afi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔÌ·Ó›·, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÎÙÈ΋ Û ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜, ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. C TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

∂¡ ∂§§∞¢π

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K Xƒ∏™Δ√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M. M˘ÏˆÓ¿, ¡. ΔfiÁη ¶¤Ì.K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 110 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8821905

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª

ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ·ÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ÁÈ· ÔÙfi-Ê·ÁËÙfi. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜, ΔÂÙ.-¶¤Ì. «√È Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È» Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ú.™¿‚. N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ∫˘Ú. ∫. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

¶A§IA A£HNA

ª¶√∂ªπ™™∞

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

ª·ÎÚ‹ 2, ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 3843.836

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ٿ ÙÔ 1983. ∞ÓÔȯÙfi ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢. §ÂÌ¤Û˘, ª. §‡ÙÚ·, ¢. μ¤Ù·˜, ∫. Δ¿ÛÈÔ˜. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95, ÎÚ·Û› ú 32, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ.

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C

¶∂ƒπμ√§π Δ’√Àƒ∞¡√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19. ¶Ï¿Î·, 210 3235.517

ª. ΔÛ¤ÚÙÔ˜ Ì Ã. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È μ. ∑‹ÏÔ˘, ¡Ù. ∫Ô˘ÚÔ‡ÛË Î·È ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÚ·Û› ·fi ú 40, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100-115. ΔÂÙ.-™¿‚. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

TZENH

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á. °ÂÚ·ÛÎÏ‹, °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª. ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë. ¶ÔÙfi: ú 7, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 85, Î·È ÎÚ·Û› ·fi ú 30.

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

™TOA TøN A£ANATøN

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160

¢IA¢POME™

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú

º∞¡∞ƒπ

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·ÏÂÎÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. TËÓ K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú

•Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 35, MÂÙ˜, 210 7522.396, 210 3232.482

¶EZOY§A™

A™TPOºE°°IA

°§YKY™(√)

¶§ATANIA (TA)

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞

✱ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

£ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220

¶A§HA TABEPNA (H)

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ˘ 1925 Î·È ·Ú¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ¯‡Ì· ‚·ÚÂÏ›ÛÈÔ ÎÚ·Û›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

¶EPI OY™IA™

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

¶EIPATH™ K∞¡∞ƒπ∞

210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·.

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

ª. ªÂÍ·ÓÙˆÓ¿Î˘, ÷ÚԇϷ, ª. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, £. ∑ÂÚÏÂÓÙ¤˜, ∂. μfiÚÔ˘, ¢. ΔÛ·Ô˘Û¿Î˘ Î·È ∏. ª·ÎÚ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ۈÛÙÔ‡˜ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÔÏfiÊÚÂÛη ·Ó›ÓÈ, ÁÓ‹ÛȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜. ¢˘Ó·Ù‹ ο‚· Î·È ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·Ó·¿ÓÙ¯· ¿ÚÙÈ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. CIRCUS ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, Retro, Swing Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ̷ϷΤ˜ ÎÔ˘‚ÂÚÙԇϘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. °È· ÈÔ prive, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ·Ù¿ÚÈ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ DASEIN COFFEE ART & SPIRITS ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies.

XAPAMA ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë §. ¢È·Ì¿ÓÙË.

CAFÉS/BARS

∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘.

BAIRES

INTRO

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CAFE VOULIS BÔ˘Ï‹˜ 17 & EÚÌÔ‡, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3234.333

ΔÔ fiÓÔÌ· ·fi ·ÏÈfi ‰›ÛÎÔ ÙˆÓ Pulp Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ alt pop-rock ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ - Ì·Ú Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ΔÚÔ‡Û· Ô˘ ¿È˙ÂÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹. JANETTO’S

come as you are

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘-

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 39


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. A.V. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.†† JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. KAºE∫√ÀΔπ

ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. M∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33, Ï. ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

¶·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÒ ›ÓÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00 M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

√∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

™YN A£∏¡∞

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live.

MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

40 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë.

PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

BARS

TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210 3211883 / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ 210 7212322 / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜. ALLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electropop ÙˆÓ 80s. A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6.

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ.

TOY CAFE

μAROUGE

∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

ROSEBUD

TRIBECA

μARTESERA

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. A.V.

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

SINE QUA NON MOOI

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V.

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V.

Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!).

A§E•AN¢PA STAVLOS CAFE

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. A.V.

AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜.

M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

™KOYºAKI

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·-

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›.

ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

μπ√S

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.†

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

Ã∞ƒΔ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778

μ√√∑∂ COOPERATIVA

ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ, Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·-

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944


Ø Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31

BOX

FLORAL LIBERAL

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3300.938

ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ¿Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) ,210 3227.733

BUZZ

GIMMICK

πÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559

TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3819.615

¡¤Ô Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ °Î¿˙È Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÔÈ inox ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂ÏÏËÓÈο οı ¶¤ÌÙË, r’n’b ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜, dj Pascal Ì house Ù· ™¿‚‚·Ù·, ÎÔ˘‚·Ó¤˙Èη live οı ∫˘Úȷ΋.

∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx, ÛÈÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi punk ̤¯ÚÈ electro breaks Î·È ‚¤‚·È· drum’n’bass. ΔÔ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘.

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ - °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË - μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜

GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‘Ì·‡ÚË’, ηٿ ‚¿ÛË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ‘50s ÓÙÂÎfi. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

£∏ƒπ√

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

°KAZAKI

FLOWER

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 2, Ï. ª·‚›ÏË. 210 6432.111

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

∞ÌÂٷΛÓËÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ‘‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜’ Ï·Ù›·˜. ™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔο‰Â˜ Î·È ÊıËÓ¤˜ Ì‡Ú˜.

DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events.

Gagarin §ÈÔÛ›ˆÓ 205, (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi/∏™∞¶ ∞ÙÙÈ΋), 210 8547.600. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 33 (Ù·Ì›Ô). ú 30 ¶ÚÔÒÏËÛË: Δicket Point, Aη‰ËÌ›·˜ Î·È °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020, www.i-ticket.gr (801 11 60000). ™ÙȘ 21/4.

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜.

ΔÔ ÚÒËÓ 1-22 Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ rock, ¿ÓÙ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘. H ÎÔÓÛfiÏ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ.

CLOSER

√ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ. ∫·Ï¿ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ˜. ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Sivert Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Exiles” Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‚·ıÈ¿ ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ folk-blues ÂÈÚÚÔ¤˜. Support ·fi ÙÔ˘˜ Fade Out Ì ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi indie-rock.

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

√Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‘ÔÙ¿‰ÈÎÔ’. μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

SIVERT ∏√À∂ª (MADRUGADA) & Δ∏∂ VOLUNTEERS

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. A.V. FANTASEED

BRAFF

Ø

ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿...

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË.

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. π¶¶√¶√Δ∞ª√™ ¢ÂÏÊÒÓ 3μ, ∫ÔψӿÎÈ

ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰Ò, ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘.

CIRCUS ID: H N·˘·Ú›ÓÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ›Ô-ÎÏÂȉ› ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÁˆÁÚ·Ê›·. AÔÙÂÏ› ÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹» Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ (‹ ¯ˆÚ›˙ÂÈ) Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Ì ÙÔ KÔψӿÎÈ. EΛ Ô˘ ·ÏÈ¿ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Î·ÏÙ ·Ú·ÎÌÈ·Îfi ηʤ-Ì·Ú Eagle, ÙÚ›· ·È‰È¿ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ÚÈ˙È΋ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË. O KÒÛÙ·˜, Ô ÕÚ˘ Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ (ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ͤÚÂȘ Î·È ·fi ÙÔ Rosebud) ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· Ì·Á·˙› Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ŒÓ· «ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜» Î·È Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤ÓÙÈ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎË ·‡Ú· Î·È ı¤ÏÂÈ, fiˆ˜ ϤÓÂ, Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯‡Ì· ÂÍ·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. N· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ Ô-ÎÔÚÓ Ì˯·Ó‹. FACES: AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. Allday cocktail bar, ‰ËÏ·‰‹ ηʤ‰Â˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÁÏ˘Î¿, Ôχ¯ÚˆÌ· ÔÙ¿ Î·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘. E·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ οÓÔ˘Ó lunch break ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜ (fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ì ÛÔÏÔÌfi Î·È ÛÔ˜ ·¯Ï¿‰È), ·Ú¤Â˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì ÚÂÙÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÛÙÔȯ›·, fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ô Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ˜ ÂϤʷÓÙ·˜ Î·È Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÛηÌfi. TÛÈÌÒÓÙ·˜ ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ Î·È ÌÔÙ۷ڤϷ ‹ ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ «¤Ó˜ ·‚ÔοÓÙÔ» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÈÙ ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ οو ·fi ¯·ÌËÏfi ʈÙÈÛÌfi. TÔ Circus, ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Á›ÓÂÙ·È ÛÙ¤ÎÈ, ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·. OÈ DJs Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· Ï·Ùfi ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi Starsailor ̯ÚÈ Manu Chao, ÎÈ ·fi ‹ÈÔ latin ̤¯ÚÈ swing. HIGHLIGHTS: ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ‰›Ï· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘. TÔ˘ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ ÏÔÊÙ Î·È Â›Ó·È Ê¿ÛË «Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘», fiˆ˜ ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·È ‰›Î·È· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘. M ÙÔ ˙ÂÛÙfi ʈ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ó· Û ʈٛ˙ÂÈ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË. E›Û˘, Ù· cocktails, ÙۤηÚ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ÂΉԯ¤˜ fiˆ˜ ÙÔ mojito ·Ó·Ó¿ ‹ ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, ·fiÏ·˘Û ¤Ó· “Bellini” Ì prosecco, ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÔ˘ ÙÔ happy hour ηıËÌÂÚÈÓ¿ 19.00-21.00.

CIRCUS N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, Aı‹Ó·, 210 3615.255

A£∏¡∞´™

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ٛÙÏÔ «¢Ô˘Ï¿Ú˜». ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, 15 (ÊÔÈÙ.)

μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. 19/4: Later Life 20/4: Sigmatropic & Absent Without Leave 21/4: Goya’s Dream & ªind Waltz. 22/4: Coffeeend & RainteaR

A§∞μ∞™Δƒ√¡

MIKE’S IRISH BAR

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 19/4: TËϤ̷¯Ô˜ ªÔ‡Û·˜ 20/4: °ÂˆÚÁ›· μÂÏË‚·Û¿ÎË 21/4: §È˙. ∫·ÏË̤ÚË - ∞ÓÙ. ∞¤ÚÁ˘ - ∫. ¶·˘Ï›‰Ë˜ 22/4: ∂χıÂÚÔ - ∞ÔÌÔӈ̤ÓÔ 23/4: ∏apopsis-°ÈÒÙ. ∫ÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ 24/4: Dasho Kurti 25/4: Human Touch

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ.: karaoke nights

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 19/4: Samavayo, Bull Doza & HeadQuake (21.00/ú 10)

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ì Ӥ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. 19/4: ªËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· Δ˘ÊÏ‹ 20/4: Locomondo 21/4: ÀfiÁÂÈ· ƒÂ‡Ì·Ù· 22/4: Valise. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. TÂÙ. - ¶¤Ì.- ∫˘Ú. 23.00

C∞ªπ¡πΔ√ LIVE ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 & 210 5244.671 ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÛÎËÓ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌÔ˘ÛÈο events ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ jazz, ÙÔ˘ latin,·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ tango.19/4: Live ·fi ÙÔ˘˜ Miranda Verouli’s Quintet Ì jazz standarts (23.30) 20/4: Live ·fi ÙÔ˘˜ Mal de Luna Ì latin(23.45) 21/4: Anaconda Ì latin groove (23.45) 22/4: Brasilian Night Ì capoeira Î·È dance show ·fi ÙËÓ Cristiane Cabral Î·È ÙÔ˘˜ Baracubacu 24/4: Carousel (22.00)

CV (CABAR∂T VOLTAIRE) ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ jazz Î·È latin ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 20.30. 20/4: √ne Note Stand. 22/4 Manocuba live 24/4: Δanto Mar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙË ÌÂÛfiÁÂÈÔ. 25/4:CharÔda Fusion Ì ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12.

¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444 °È· 2 ‰È‹ÌÂÚ· 20 & 21/4 Î·È 27 & 28/4 Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ŒÓ· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ » Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ μ·Û. ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Î·È ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ΔۿηÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11.

GAGARI¡ §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋, 210 8547.600 19/4: Max Richter 20/4: Saxon & Masterplan

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∫¿ı ¶·Ú. - ™¿‚. - ∫˘Ú. Ô ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Úȷ΋ 21.30.

HALF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 Œˆ˜ 19/4 Ô πÙ·Ïfi˜ Vinicio Capossela. ∞fi 20-26/4 Ë ∂sma Redzepova Ì ‚·ÏηÓÈ΋ ÂıÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Úȷ΋: 20.30.

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 19&20/4: Δhe Earthbound

LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ¤Í. 12, ∞Ù. √‰Ô‡, 210 6895.535 Live Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ roc Î·È jazz Ì¿ÓÙ˜. 19/4: Delivers of Rock Ì hard-rock. 20/4: ™ÔÊ›· ƒ¿ÙË & the Almost Funk Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. 21/4: Vicky B. & the Plastic People Ì funk . 22/4: Blue Rocks Ì blues. ∂ÈÛ. ú 5. ¢Â˘Ù. Jam nights Ì ·ÓÔȯÙfi ¿ÏÎÔ. ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. rock d.j set.

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ë ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ (¤Ó·ÚÍË 21.30). 20 & 21 ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï. ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

¶∞§§∞™ Citylink, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 3213100 19/4: Stanley Clarke. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ú 40, ú 60, ú 80. ¶ÚÔÒÏËÛË: CityLink, Fnac (The Mall), 211 1086.050, www.ticketshop.gr

RODEO LIVE X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702 20 & 21-27 & 28/4: Socrates Drunk the Conium Ì ÎÏ. ÚÔÎ. •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› guests ÔÈ Electric Dimention (20/4)Î·È Δrap (21/4) (22.00/ú 12). 22/4: Δrigger, System Decay Î·È Ice In Eyes Ì metal Î·È industrial (20.00/ú 8 Ì Ì›Ú·).

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘. 20 & 21/4: XÂÈÌÂÚÈÓÔ› ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ (23.00/ú 15)

™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, Ï. ∫·Ú·ÈÛοÎË, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 °È· 2 ‰È‹ÌÂÚ· 20 & 21/4 Î·È 27 & 28/4 Ë ∞ÚϤٷ Û ¤Ó· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (22.30/ú 15)

Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº - ª√À™π∫√ μ∞°√¡π ª¤Û· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ƒÔ˘Ê, Â› Ù˘ ∫ˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ & °¤Ê. ÷ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜, 210 5298.922 & 693 7604988 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë» Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ §‡Á·ÚË, Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ μ·Û›ÏË °ÈÛ‰¿ÎË Î·È ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· 5ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∞fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ ŸÚÈÂÓÙ ∂ÍÚ¤˜.

UPSTAGE GIALINO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ∫¿ı ¶¤Ì. ÚÔÎ Îϛ̷ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›˜, ¶·Ú. ·fi ÙÔ˘˜ Marsh Î·È Î¿ı ™¿‚. ·fi ÙÔ˘˜ °¤ÓÓÂÛȘ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ∫¿ı ∫˘Ú. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Dirty Granny Tales” Ì noir ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 38.40.965 20/4:Up the Hammers Fest (19.30/ú10) Î·È ∞CT-1 Lord Nobunaga’s Awakening (ÂÏÏËÓÈ΋ S/M ı·ÙÚ. ·Ú¿ÛÙ·ÛË). 22/4: Air Guital Fest (20.30/ ú 10)

Ã-∂¢ƒ∞ LIVE ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 °È· 2 ‰È‹ÌÂÚ· 20-21 & 27-28/4 Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ∞fi„ ı· ‰È·Úڋ͈ ÙË ÛÂÏ‹ÓË . ŒÓ·ÚÍË 21.00.

LIVE MUSIC CLUB FUZZ §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802 & 210 9224.641 ¶ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi club Ì live ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi 15ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì sets ·fi djs. K¿ı ¶·Ú. guest dj. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13, 2Ô ÔÙfi ú 9, ÊÈ¿ÏË ú 80-100. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÓˆÛ˘ ·fi 20.30 ̤¯ÚÈ 23.30. ™ÙȘ 21/4 Norway In Athens.

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 41


SOUNDTRACK ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

MAX RICHTER ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ maximum ◊ÚÂÌË ‰‡Ó·ÌË. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈӋ. ¢Â›¯ÓÂÈ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. O °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Max Richter Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ A.V. ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÙË ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË. OÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Â›Ó·È Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛˆÓ. “Memoryhouse” ÙÔ˘ 2002, “Blue Notebooks” Ùo˘ 2004 Î·È “Songs from Before” ÙÔ˘ 2006, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Robert Wyatt, Ô˘ ‰È¿‚·Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Murakami. ¶Ò˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·; AÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÌÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È fi,ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÂӉȷʤÚÂÈ. °Ú¿Êˆ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. K·È ‰È·ÚÎÒ˜. OÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯Â›Ô. £· ‹ıÂϘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Û·Ó ÛÎËÓÔı¤Ù˘; Ÿ¯È, ·ÏÏ¿ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ì·È ›Ûˆ ·fi ÌÈ· οÌÂÚ·. °È·Ù› ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹¯Ô; ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡, Ì ÁÎÚÔ˘ Û·Ó ÙÔ˘˜ Kraftwerk ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. A˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڇÓÂÙ·È. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È fiÙÈ ÛÙË BȤÓÓË ÙÔ 1910 Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi (°¤ÏÈ·). ¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ pastiche ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Â›‰Ë ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹; ¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂȘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ŸÏ· È· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹. K¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÎÏËÛË. O ™ÙÚ·‚›ÛÓÎÈ Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÈÔ ·Á¯ˆÙÈÎfi ·fi ÌÈ· Ï¢΋ ÛÂÏ›‰·. ŸÙ·Ó ÙÂıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Ì ϛÁ· ÛÙÔȯ›·, Ì ÌÈÎÚ‹ ·Ï¤Ù·. K·È Ì ηı·ÚfiÙËÙ·, ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË. AÔ˙ËÙÒ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÓÙ·ÛË Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙfiÓÔ. E›Ó·È Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÛÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Ì›ÓÈÌ·Ï, fiÏ· Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ˙ÂÓ; Ÿ¯È. TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ¯¿Ô˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì›ÓÈÌ·Ï. ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜. A˘Ùfi Ô˘ Ì ÂÌÓ¤ÂÈ Â›Ó·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Zԇ̠۠ÔχÏÔÎÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈο ηÈÚÔ‡˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. M ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ. ¶Ò˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Ò˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· ·ÔηχÙÂÙ·È. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Wyatt; Y¤ÚÔ¯Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ¶Ôχ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. AfiÏ·˘Û· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ηÈ, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Ì ÁÔ‹Ù¢ÛÂ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ setlist ÛÙÔ Gagarin; £· ·›Íˆ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ “Blue Notebooks” Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Songs from Before”, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ “Memoryhouse” Î·È ÙÔ “Art of Mirror” (ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Jarman). ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÎÔ‡˜ Û·Ó ¤ÊË‚Ô˜ ÙfiÛÔ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋; AÚÎÂÙ¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÂӉȤÊÂÚ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë, fiˆ˜ punk, electro, new wave. ¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ÙË ÛȈ‹; ŸÙ·Ó Û˘Óı¤Ùˆ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ÛȈ‹. K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÁÈ·Ù› Ë ÛȈ‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋. K·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙË ÓÈ΋ÛÂȘ.

INFO: Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 27. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point, Aη‰ËÌ›·˜ Î·È °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020, www.i-ticket.gr, 801 11 60.000. 19/4. Support oÈ Your Hand in Mine. 42 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

>>

Ø

(museweek@athensvoice.gr)

¶¤ÌÙË 19

™·‚‚¿ÙÔ 21

“GIG-I£AKH” Spoken word ÂΉԯ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «Iı¿ÎË», ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÌÂ Ê˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ X. K·„Ô‡ÏË, T. MÔ‡Û·, ¢. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, T. M¿ÚÌ· Î·È K. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

MUSE FESTIVAL TAKH™ ¶ATEPE§H™ QUINTET ™˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ T¿ÎË ¶·ÙÂÚ¤ÏË Ì ÛÙÔȯ›· ·fi Jazz Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Muse Fest. IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

MHTEPA ºA§AINA TYº§H Electrified show ·fi ÙÔ ‰È·‚ÚˆÙÈÎfi ·ÊÏ·ÛÌfi ÙÔ˘ ΋ÙÔ˘˜, Ì support ·fi ÙÔ˘˜ indie rockers4 Litres. AFTER DARK ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. A§ABA™TPON ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 MIRANDA VEROULI’s QUINTET TÔ Û¯‹Ì· Ù˘ MÈÚ¿ÓÙ·˜ BÂÚÔ‡ÏË, Û mainstream jazz ‰È·‰ÚÔ̤˜. CAMINITO ŒÓ·ÚÍË 23.30. TH§EMAXO™ MOY™A™ MÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ «K˘ÎÓÔÛÙ¿Ï·ÁÌ·» ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ankh. A§ABA™TPON ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÔÈÙ. 7,5. SAMAVAYO Afi ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Ì stoner rock. K·È Ì·˙› ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Bull Doza. •ÂΛÓËÌ· ÔÈ Taste of Grief Î·È HeadQuake. CLUB AN ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

¶·Ú·Û΢‹ 20 ESMA H ™ÎÔÈ·Ó‹ gipsy queen Esma Redzepova Ì ethnic Î·È world ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ˆ˜ Î·È 26/4. TÛÈÁÁ¿ÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÛÙÔȯ›· ÈÓ‰È΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. HALF NOTE ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: A ˙ÒÓË ú 40, ÊÔÈÙ. ú 30, B ˙ÒÓË ú 35, ÊÔÈÙ. ú 30, ° ˙ÒÓË ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. Bar ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. MIXA§H™ NIKO§OY¢H™ 2 ‰È‹ÌÂÚ·, Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «Afi„ ı· ‰È·Úڋ͈ ÙË ÛÂÏ‹ÓË» Û 12 ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ N. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ‰È·Û΢¤˜ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÚÔÎ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. M·˙› ÙÔ˘ Ë T¿ÓÈ· NÈÎÔÏÔ‡‰Ë. XE¢PA LIVE ŒÓ·ÚÍË 21.00. ™ÙȘ 20-21 & 27-28 AÚÈÏ›Ô˘. «ENA BHMA ¶IO KONTA» °È· 2 ‰È‹ÌÂÚ·, 20 Î·È 21/4 & 27 Î·È 28/4, Ô N. ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, ÌÂ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì, Ó¤· Ì¿ÓÙ· Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ B. K·Ú·ÎÒÛÙ· Î·È O. TۿηÏÔ˘. ¢I¶§A ™TO ¶OTAMI ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11. SIGMATROPIC & ABSENT WITHOUT LEAVE Indietronica Î·È ambient ˯fi¯ÚˆÌ· ·fi ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “Dark Outside” ÛÙË Hitch Hyke – Î·È Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “Random Walk”. •ÂΛÓËÌ· Ì avant rock ·fi ÙÔ˘˜ Absent Without Leave. MIKPO MOY™IKO £EATPO ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›-

ÛÔ‰Ô˜ ú 10. °EøP°IA BE§HBA™AKH KÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ KÚ‹Ù˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ™ÎÔÚ‰·ÏÔ‡, •˘ÏÔ‡ÚË, £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °. K·˙·ÓÙ˙‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Loreena Mc Kennit, Ì·˙› Î·È Ì Ӥ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ A. ™Ì˘ÚÓ¿ÎË. A§ABA™TPON ŒÓ·ÚÍË 23.15. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 7,5.

SAXON & MASTERPLAN H Ì¤Ù·Ï Ì¿ÓÙ· ·fi ÙÔ Yorkshire Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È anthems fiˆ˜ Ù· “Wheels Of Steel”, “747” (Strangers In The Night) Î·È “Denim And Leather”. GAGARIN ŒÓ·ÚÍË 19.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020), Ticket House (¶·Ó/Ì›Ô˘ 42, 210 3608.366), Ticket House@PMW (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÁˆÓ›·, 210 3803.030), www.i-ticket.gr (801 11 60000), www.ticketpro.gr ANACONDA 8ÌÂϤ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi fiÏË ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛ·ÓfiʈÓË K·Ú·˚‚È΋. CAMINITO ŒÓ·ÚÍË 23.45. T™O¶ANA RAVE M·˙› Ì ÙËÓ KÔÚÓËÏ›· Î·È Û›· ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎÔ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì «T™O¶ANA RAVE 3» ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Live Records. PLANET MUSIC §ÂˆÊfiÚÔ˜ AÚ‰ËÙÙÔ‡ 44, MÂÙ˜ 210 9237.109

∫˘Úȷ΋ 22 «™E ME§§ONTA XPONO» H OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ XÚˆÌ¿ÙˆÓ Û ‰È‡ı˘ÓÛË M. §ÔÁÈ¿‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Handel, X·Ù˙ËÌȯÂÏ¿ÎË Î·È Koshkin, Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ Œ. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. MOY™∂π√ M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138, & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘. ŒÓ·ÚÍË. 20.30. E›Û. ú 20, ºÔÈÙ. ú 10.

¢Â˘Ù¤Ú· 23

¢π∞™∫∂¢∞™∏ INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential music ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË.

∫∏¶√™

ONE HAPPY CLOUD

∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·.

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

§Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡

LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. A.V.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5.

MAYO RISING STARS H ÛÔÚ¿ÓÔ ™. ÕÓÙÂÚÛÔÓ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È Ô È·Ó›ÛÙ·˜ °. ÕÛÙÈ Û ÎÏ·ÛÈο ÙˆÓ MfiÙÛ·ÚÙ, ™ÙÚ¿Ô˘˜, ™Ù¤Ó·Ì·Ú, ¶¤ÙÂÚÛÔÓ-M¤ÚÁÎÂÚ Î·È ™Ô‡Ì·Ó. ME°APO MOY™IKH™, AI£. ¢. MHTPO¶OY§O™. EÓ·ÚÍË 20.30.

ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ATHENS MUSIC FORUM To ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ MAD Î·È Archangel Music ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. O head Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Sony › fiÙÈ ÙÔ CD ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂȉÈÎÔ› ; EÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, mp3, downloading, ringtones, Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ¶O§ITI™TIKO KENTPO «¢A´™» MÂÛÔÁ›ˆÓ 151, ¶·-

Ú¿‰. AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÛÙȘ 24 & 25/4. M˜ Î·È ‰Â˜: www.athensmusicforum.gr. MARTHA MORELEON H MÂÍÈοӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Û ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Luis Carrera Zapata Î·È Alejandro Diaz. ATELIER ™¶Àƒ√À B∞™π§∂π√À. °Ô˘¤ÌÛÙÂÚ 5·, AÎÚfi-

ÔÏË, Aı‹Ó· METPO AÎÚfiÔÏË / H™A¶, £ËÛ›Ô, 210 9231.502. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. ●

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÛÔ‡ÂÚ reggae parties ÙˆÓ THC Soundsystem Î·È Û˘¯Ó¿ live ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. SWITCH BAR ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Aı‹Ó·, 210 3314.330-1

K¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, ÛÓ·Î, ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È video art. TÔ ‚Ú¿‰˘ groovy ‰È¿ıÂÛË ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs Ì ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ pop, rock ·ÏÏ¿ Î·È jazz, funk Î·È soul ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. THE SEVEN JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. TπΔ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ̈۷˚η;fiˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÛË, ‘80s ÂÓ›ÔÙ trashy soundtrack. ∞ÓÔÈÎÙfi 19.00-04.00. ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ... YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

¶ø§∂πΔ∞π MARABOU

SPIRIT BAR ªÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433

PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. A.V.

MG’S

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up.™Ù· dexx ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Klinik, Fish Himself. Kreon, Cast A Blast Collective, George Apergis, dj Gus Î·È guests ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. A.V.

™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰È-

PICA PICA

ÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

CLUBS

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

B∂μ∂∫

POP ª√SHI MOSHI

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡.

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . A.V. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıȤڈ۷Ó

§. ∂ıÓ¿Ú¯Ô˘ ª·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

™Â ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™∂º Ì ÙÔÓ ª. ΔÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ stylish house οı ¶¤Ì., ÂÓÒ Î¿ı ∫˘Ú. ÔÈ Datribes οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¤ÍÈ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì r’n’b, reggaeton Î·È hip hop. BONDAGE

REI MOMO ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524

¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ.

§Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310

M kinky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ spot Ù˘ §Â‚¤ÓÙË. Sexy ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÓÙÂÎfiÚ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ house.

SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE


Ø ¢π∞°ø¡π™ª√™ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3231.315

ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi team ÙÔ˘ Galea ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫·ı¤ ΔÚ.“Touch me Tease me” r’n’b & hip hop ¿ÚÙÈ. CANDY BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6937 396616, 210 3317.105

™ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ʤÙÔ˜ Û glitter ÛÎËÓÈÎfi. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 697 333372

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club ¤ÎÏÂÈÛ ٷ 22 ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ. Resident Ô dj Kimon, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ, ÔÈ ıÚ˘ÏÈΤ˜ kitschrella ‚Ú·‰È¤˜, Î·È Ôχ disco. ∂ÈÛ.ú 12-15, ÊÈ¿ÏË ú 95. DARK SUN

ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ Athenee. LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. LOUD MANSION ∂ÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹

¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· events Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ eX-istenz. ∞fi electro - techno ̤¯ÚÈ cinematic ambient ‚Ú·‰È¤˜. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno. MAD CLUB

AIR GUITAR GREECE 2007

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

T˘ E§INA™ ANA°Nø™TO¶OY§OY

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. EL BARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ( Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú. live Î·È ¶¤Ì. ‘Ì·‡Ú˜’ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∂NVY

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ª∞√ ¶Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ & AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.646

TÔ ‰›‰˘ÌÔ KˆÓÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È M·ÏÏÈ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ “Essential” Ì hip hop Î·È r’n’b. E›Û. ú 10-15, ÊÈ¿ÏË ú100-120. MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», ·ÓÈÎfi˜ ¶·Ú.™¿‚., beats ÓˆÚ›˜ - ÂÏÏËÓÈο ·ÚÁfiÙÂÚ·.

¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Ù˘ fiÏ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› οı ™¿‚. ÙÔ˘˜ Spirit of Love Î·È ÙȘ ¶·Ú. Ù· Motelization parties.

FETISCH

PALENQUE CLUB

∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.801-2

º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

ŒÓ· club in a club ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Envy (·ÏÈfi Bedroom), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË dance. Residents ÔÈ dj Viton Î·È Mr. Statik. ¶ÔÏÏÔ› ÊÚ¤ÛÎÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi.

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801-3

PLUS X ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

GUZEL KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

¶ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜, upper class ÎfiÛÌÔ˜, ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ fiÏÔÈ ¿Óˆ Û Ì¿Ú˜ Î·È ÙÚ·¤˙È·, resident dj ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜. ∫¿ı ∫˘Ú. £¤Ì˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜.

™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Passa ¿ÓÔÈÍ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ. ∫Ô˘‚·ÙÛ¤·. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο underground. ∫¿ı ¶¤Ì. “Electricity” Ì ÙÔÓ CJ Jeff, ¶·Ú. Ô ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘, ΔÂÙ. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜ UNDERWORLD

KALUA ∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘, ηı ΔÂÙ. Klinik & guests.

KING STEREO

VINILIO

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, reserve: 699 3174141

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.056

TÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (¶¤Ì.-™¿‚.) Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ electro-tech house ÛÎËÓ‹˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. K¿ı K˘Úȷ΋ R’n’B.

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE

KRUNTZ ∫·ÏÈÚÚfi˘ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9232.648

Mainstream club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi beat ÎÈ ¤‰Ú· ÙˆÓ Magna ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ‘Bootycall’ οı ΔÂÙ¿ÚÙË.

√ ηχÙÂÚÔ˜ “air guitar” player

™˘ÁÁÚÔ‡ 58 (ÚÒËÓ Mezzo), 210 9242.444

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ (ÂÏÏËÓÈο, disco, tango Î.Ï.). ●

TÈ Â›Ó·È ÙÔ Air Guitar; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·›ÍÈÌÔ ÎÈı¿Ú·˜, ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ¤Ó·. K¿ı air guitar player ηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· Û 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È Û 2 Á‡ÚÔ˘˜, Ó· «Ì·Á¤„ÂÈ» Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ 7 ÎÚÈÙ¤˜ . £· ÂÈϤÍÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔÓ «·¤Ú·», ÙȘ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. √È 10 ηχÙÂÚÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ 2Ô Á‡ÚÔ. Œ·ıÏÔ; H Ê‹ÌË Î·È Ë ‰fiÍ·, Ê˘ÛÈο! AÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÎÈı¿Ú· Ù‡Ô˘ FLYING V, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Iron Maiden (‰ÒÚÔ ÙÔ˘ RED 96,3) Î·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Air Guitar 2007, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ 5-7/9, ÛÙËÓ fiÏË Oulu, fiˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 12 ¯ÚfiÓÈ·. O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛËÚÔfiÓËÛË Ô˘ ı· ÚÔËÁËı› ÛÙÔ Camp. OÈ Î·ÓfiÓ˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÏÔ›... 1. Œ¯ÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ 60" ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. 2. H ÎÈı¿Ú· Â›Ó·È ·fiÚ·ÙË, ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· «ÂʇÚÂȘ» οÙÈ ¿ÏÏÔ. 3. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ı· ¤¯ÂȘ 60" ÂÓfi˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜. 4. Air Roadies ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 60". ¶ÂÙ¿ÏÈ·, ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜, backing groups ÔÚ·Ù¿ ‹ Air Bands, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿. 5. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ dress code. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Air guitar ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜; ¡· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÚ‹ÓË. Special guests; EÌÊ¿ÓÈÛË ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Koolians, dj set ·fi ÙÔÓ Johnnie ¢È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜ Û ¤Ó· ÔÏÔÓ‡¯ÙÈÔ Air Guitar Party... ¶ÂÚ› ÂÈηÛÙÈÎÒÓ: ¢¤Î· ÌÔÓ·‰Èο t-shirts ı· ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ 10 ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› air guitarists ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. T· t-shirts ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë P. M·ÏÙ·Ù˙‹. TËÓ ·Ê›Û· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô Tomek Î·È ÙȘ ¤Ó˜ Ë K. °ÂˆÚÁÔ˘‰¿ÎË (Sugarline Prod.). ¶Ô‡-fiÙÂ; K˘Ú. 22/4 ÛÙÔ Club Underworld, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù·. ∞fi ÙȘ 20.30, ›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. Supporters: The Lab, Venediktos Stollas Media XÔÚËÁÔ›: Athens Voice, RED 96,3, Be Exposed, Mixtape.gr, Burn Out.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.myspace.com/airguitar greece, air_guitar_greece@yahoo.com

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 43


∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™

* SWITCH ON ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1 Comics on - illustration.

A. ANTONOPOULOU. ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 «H ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÙÔ›Ô. M¤¯ÚÈ 5/5. E§§HNOAMEPIKANIKH ∂Nø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 Made in U.S.A. AÓÙÈΛÌÂÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ design ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ C. Î·È R. Eames, H. Bertoia, H. Dreyfus Î.¿. M¤¯ÚÈ 5/5. E 31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33, 210 3210.881 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÚËÛÙ›‰Ë˜.

“The Great Preparation”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 25/4. GAZON ROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 EϤÓË K¿ÌÌ·. «KÈ fiÙ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¿ÁÔ˘Ú˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ ı· ’¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 20/4, 20.00. M¤¯ÚÈ 19/5. * ZOYM¶OY§AKH Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 °È¿ÓÓ˘ æ˘¯Ô·›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ô›ËÛË Ù˘ KÈ΋˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿. °ÈÒÚÁÔ˜ A˘Á¤ÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 19/4, 20.00. M¤¯ÚÈ 12/5. * I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 “Dark victory”. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ‰È¿ÛËÌÔÈ stars ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ glamorous ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Bevilacqua, Brambilla, Campbell Lang, Liden, Lowman, Young. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ (19/4, 19.30) ı· Á›ÓÂÈ fashion performance ·fi ÙËÓ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ìfi‰·˜ Threeasfour. EÈ̤ÏÂÈ· ¢. AÓÙˆÓ›ÙÛ˘. M¤¯ÚÈ 30/6. KA§ºA°IAN X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 E‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ ™·Î·ÁÈ¿Ó. «O˘ÙÔ›Â˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ. ¶37, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4818.386 George Negroponte. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 21/4. QBOX GALLERY AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 211 1199.991 ¶·‡ÏÔ˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

«¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ٷ ¯¤ÚÈ·». EÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 21/4

>>

>> *¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì comics, illustration Î·È 3D animation ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ K. K·ÚÙÂÏÈ¿, ¶. ZÂÚ‚Ô‡, Crankbot, Î.¿. M¤¯ÚÈ 20/5. * ™¶ITI TH™ KY¶POY HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 10, £ËÛ›Ô, 210 3641.217 ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘. TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (20/4).

A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿. H ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì-

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. AÛÚfiÌ·˘Ú˜

‚¿ÓÂÈ „ËÊȷο ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ÂÎı¤Ì·Ù·, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ̷ΤÙ˜, ΛÌÂÓ·, ¯¿ÚÙ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ¤ÁÁÚ·Ê·, ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘.

ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ «EÓÓ¤·». M¤¯ÚÈ 22/4. ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4 , æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 “Big city life”. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 28/4.

ZA¶¶EIO ME°APO 210 3223.509 Michael Franke. «AÓ·‰˘Ô-

Á· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰·. M¤¯ÚÈ 30/6. * AÏ·Ì¿Ó·˜ 10, 111 46, °·Ï¿ÙÛÈ, 210 2916.795 «¶ÏËÛ›ÔÓ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - ‚›ÓÙÂÔ -ʈÙÔÁÚ·Ê›· - ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙË °ÂÈÙÔÓÈ¿, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: A. BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜, §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, º. KÔ˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘, Î.¿. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì perfomances, ÚÔ‚ÔϘ, live ÌÔ˘ÛÈ΋, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î.¿. EÁη›ÓÈ·: 20/4, 20.00. M¤¯ÚÈ 5/5. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.00-22.30.

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁχÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

A§E•H™ KYPIT™O¶OY§O™ OÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. T· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÔÚʤ˜ ·fi ÙË §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ A¯·ÚÓ›˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ê¿ÚÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ԣ. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ MIET Î·È ÙÒÚ· ı· Ù· ‰ÂȘ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Astra, K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 8, AÎÚfiÔÏË, 210 9220.236. M·˙› ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÙÔ Ï‡Έ̷ «ŒÚˆ˜ ‚·Ú‡˜», Ì ÂÚˆÙÈο ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. Afi ÙȘ 25/4 ˆ˜ ÙȘ 19/5. BABE§, Z. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ 1, 210 3825.430 KÔÛÌ¿˜ §ÈÏÈο΢. “Il Coglione ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈӔ. EÈηÛÙÈÎfi ÎfiÌÈÎ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Coglione, ‹Úˆ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜. M¤¯ÚÈ 3/5. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 Design fest 07. KÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÚÔ‡¯· ·fi Ó¤Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Û ‰‡Ô ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 22/4. * BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/ψ˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637 “Sunshine and the lion”. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛË ı· ‰Ô‡Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È video, Û ¤Ó· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ‰È‹ÌÂÚÔ Ô˘ ı· ‰È·ÚΛ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 21 & 22/4. * CITY LINK ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ›ÏÈÔ˘, ™Ù·‰›Ô˘ 4 «ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·-

ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Wildlife Magazine ÙÔ˘ BBC Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. OÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ Î·È ˙ÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Afi ÙȘ 23/4 ˆ˜ ÙȘ 13/5. E§§HNIKO™ KO™MO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 2540.000

44 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang Ì ¤ÚÁ· ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ ηÏÏÈÙ¤¯ÓˆÓ Ì video, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÂÈÎÙ¿ ̤۷ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 15/9.

«°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· - TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜

∞§§√π Ãøƒ√π

«O Giorgio de Chirico Î·È Ë EÏÏ¿‰·. T·Í›‰È ̤۷ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË». TÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¤Ú-

Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·ÊȤ-

* ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650

* XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Yves Oppenheim. AÊ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·Ù¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. Rhona Bitner. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. M¤¯ÚÈ 18/5.

* A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 3436, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841

¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 Mȯ¿Ï˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. AÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.M¤¯ÚÈ 29/4.

VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 Janice Kerbel. TÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ· Î·È Û¯¤‰È· Ì ÁÚ·ÊÈÛÙÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 12/5

* A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ T˙ÂϤ˘. «EÛˆÙÂÚÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 28/4.

ÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔÓ K›ÌˆÓ· AÍ·fiÔ˘ÏÔ.

̤ÓË». EÏ·ÈÔÁڷʛ˜ Û ÌÔ˘Û·Ì¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ï·ÙÚ›·˜ Î·È Ù· ÈÂÚ¿ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘. EÁη›ÓÈ·: 25/4, 20.00. M¤¯ÚÈ 22/5. KAZU CAFE M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, 210 3602.242 ŒÎıÂÛË ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. «Y‰¿ÙÈÓË Û˘Ó‡·ÚÍË». LUV EÚÌÔ‡ Î·È Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1 Present art. ¶ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÎı¤ÛÂȘ videoart Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ı¿ÙÚÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ «£‡Ú· T¤¯Ó˘» ÛÙÔ 210 3314.422. ™ÙȘ 22/4. ME°APO EÀNAP¢OY ÙÔ˘ MIET, AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20. Robert A. McCabe. «TÚÂȘ ̤Ú˜ ÛÙËÓ A‚¿Ó·». 86 ¤Á¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ï·fi Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi˜ Î·È ÊÈÏÈÎfi˜, ·Ú¿ ÙȘ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÙˆÓ H¶A Î·È ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ K¿ÛÙÚÔ. M¤¯ÚÈ 13/5. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, 210 3619.682 Dreamideamachine.off. K. BÂÏÒÓ˘, M. BÏ¿¯Ô˘, ¶. K·ÛÈÌ¿ÙË, Î.¿.

* OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159 M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ʈÙÔ-

¶PE™BEIA TH™ °A§§IA™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ 7, 210 3391.000 ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù·Èӛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 8Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

MˆÚ›˜ °Î·Ó‹˜. «¢È·¯ˆÚÈ-

ÛÌÔ›». ¢¤Î· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Ì›· ̷Τٷ. M¤¯ÚÈ 8/7 * E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜ (¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 - Aı‹Ó· 1938) AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁχÙË ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 117 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6,50, 3. M¤¯ÚÈ 30/6. * E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857 ¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940.

ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, TÈÛfi, NÙÂÓ›, P¿ÏÏË, P›˙Ô˘, §‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30. I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7. * ª√À™∂π√ HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘,

SPILIOTI PROJECTS (Bacaro) ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388 IÛÌ‹ÓË MÔÓ¿ÙÛÔ˘. «¶·È¯Ó›‰È· ÛÎÈ¿˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 18/5. * STUDIOS MABRIDA ¶·È·Ó›·, 210 6620.805 AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ· ·ÓÔȯÙfi ‰›-

ÎÙ˘Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì 99 ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: K·ÏÊfiÁÏÔ˘ K·ÙÂÚ›Ó·, AÁÁ¤ÏÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢·Ú·Ì¿Ú·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/4. * ™Y§§O°H AI£OY™A TEXNH™ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3240.046 ŒÎıÂÛË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ & 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ

MÔ˘˙È¿ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ IÔ‡ÏÈÔ ’07. TATATA ART CAFE HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 30, £ËÛ›Ô, 210 3420.700 «ºˆ˜». TÚÂȘ Ó¤ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙË PÔ˘Ì·Ó›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. M¤¯ÚÈ 24/4.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 °È¿ÓÓ˘ KÔϤʷ˜ (19271986). «O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡». ª¤¯ÚÈ 16/6. EBPA´KO MOY™EIO E§§A¢O™ N›Î˘ 39, 210 3225.582

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

«¢Ô̤˜ & KÒ‰ÈΘ». ¶›Ó·Î˜, ‰È¿ÊÔÚ· «·ÓÙÈΛÌÂÓ·» (objets) Î·È ÎÈÓËÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ 29/4. MOY™EIO KO™MHMATO™ §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 AÊÚÔ‰›ÙË §›ÙË. «°Ï˘Ù¿ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È·». M¤¯ÚÈ 27/5. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «XÚ···Ù˜! Mfi‰· ·fi ¯·ÚÙ›». MÂϤÙË Ù˘ ¯Ú‹Û˘

ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ ª¤¯ÚÈ 29/4 B¿ÛÔ˜ K··Óٿ˘. AÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁχÙË. M¤¯ÚÈ 6/5. Alvaro Siza. ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, Ì ۯ¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÚÔÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Âη¤ÍÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. M¤¯ÚÈ 13/5. ÕÏ΢ ¶ÈÂÚÚ¿ÎÔ˜. «O ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ Ì ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, Û¯¤‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ Î·È gouaches ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. M¤¯ÚÈ 27/5. §Â˘Ù¤Ú˘ PfiÚÚÔ˜ (19391967). AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ Ì ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ·ÛÙ¤Ï, ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Î·È Û¯¤‰È·. M¤¯ÚÈ 6/5. *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 Î·È ÛÙÔ AI£PIO KTHPIOY O¢OY ¶EIPAIø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 KÒÛÙ·˜ B·ÚÒÙÛÔ˜. «M¤ÏÏÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ». °Ï˘ÙÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÈÎÈÒÓ, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·. M¤¯ÚÈ 3/6. MOY™EIO NE√TEPH™ KEPAMEIKH™ MÂÏȉÒÓË 46, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3318.491 Fernando Serrano Villegas. «Zˆ‹ Î·È ı¿Ó·-

ÙÔ˜: TÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/4. ●

OLIVER KOLETZKI/ SUPERPITCHER/ T.S.O.L. BIRTHDAY OÈ ¶¤ÌÙ˜ ÙÔ˘ Motel Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏË ÊfiÚÌ· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ Gregory. MÂÙ¿ ÙÔÓ Stephan Bodzin Î·È ÚÈÓ ÙÔÓ Oliver Huntemann ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Oliver Koletzki, °ÂÚÌ·Ófi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈ¿Ú˘ Ì ÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ÙÔ˘ “Der Muckenschwarm”, ηχÙÂÚÔ˘ techno ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2005, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚›‚ÏÔ Groove. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ Motelization ÊÈÏÔÍÂÓ› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ ÙÔÓ Superpitcher Ù˘ Kompakt, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÏϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηχÙÂÚ· dance tracks Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ Spirit Of Love ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤‚‰ÔÌ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Martinez Bros Î·È ÙÔÓ Dennis Ferrer. ¶Ôχ new york house ‰ËÏ·‰‹... MOTEL P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ¶¤ÌÙË 19/4 - ¶·Ú·Û΢‹ 20/4 - ™¿‚‚·ÙÔ 21/4, ú 20. MR. STATIK WITH LIBERTO & LOSTRA TÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ Ù˙fiÎÂ˚˜ Û techno meeting ÛÙÔ Fetisch. O resident Mr. Statik ηÏ› ÙÔÓ Lostra ÙˆÓ Novox Î·È ÙÔÓ Liberto Ù˘ Klik Î·È ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚ÈÓ›ÏÈ·. K·È fiÏÔÈ ·fi οو ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È... FETISCH ¶Ï. AÁ›·˜ EÏÂÔ‡Û˘ 3, Monastiraki Center, ¶·Ú·Û΢‹ 20/4, ú 15, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Viton, Chevy & Gus. ELEKTRIK PUSSY H ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ event Ù˘. ¶¿ÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ breaks, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ, ۯ‰fiÓ AıËÓ·›Ô È·, BÚÂÙ·Ófi Ricochet Î·È ÙÔ˘˜ Espeekay Î·È Satori Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¿ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, ‰È·‰Ô¯Èο ÁÈ· dubby breaks / electro breaks / ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ jungle Î·È ÙÔ Í¤ÊÚÂÓÔ drum’n’bass ÙˆÓ 90s. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ÚÒÛÈÎË ÓÙ›ÛÎÔ, Ô˘ ı· ηٷϋÍÂÈ clubbing inside joke ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· «Îfi‚ÂÈ» ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ fiÚÙ·. METEORIT BÔ˘Ï‹˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ú·Û΢‹ 20/4, 23.00, ú 7. SANDER KLEINENBERG K·ÈÚfi ›¯Â Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ‡ÙÔ˜ ‰Ò. K¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷٿÍÂȘ ÙÔÓ OÏÏ·Ó‰fi ˆ˜ ÛÙÈÏ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ progressive, ¤Î·Ó fiÓÔÌ· Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ “Nu Breed”, ÍÂÛÙÚ¿ÙÈÛ ÚÔ˜ ÈÔ trancey ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì pop remixes .¯. ÛÙÔÓ Justin Timberlake. TÒÚ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈο Ì›ÏÈ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¤Ú. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ ÊÒÓ·˙·Ó «ÙÔ ·È‰› Ì ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο». LUV ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ¶·Ú·Û΢‹ 20/4. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 25/4, Â›Û˘ ÛÙÔ LUV, ÔÈ KLINIK ·›˙Ô˘Ó Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Red Bull X-Fighters, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Mat Rebeaud, ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙÔ motocross. DARK DRUMMERZ •ÂΛÓËÌ· Ì Anna Mystic ÎÈ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ dub reggae ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ì dubstep ·fi ÙÔÓ DJ Pinch (Tectonic), ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ȉ›ˆÌ· Ô˘ ¯·Ï¿ÂÈ ÎfiÛÌÔ ÛÙË BÚÂÙ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ Ì˘Úˆ‰È¿ ‰Ò. K·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì Dark Drummerz on dexx Î·È ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚfi MC Justyce ÙˆÓ Metalheadz Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ڛ̘ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó. øÚ·›· ‚Ú·‰È¿... BAR GURU UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530, ™¿‚‚·ÙÔ 21/4, 23.00, ú 12. ACHILLES & TOLIS Q ¢‡Ô Ó¤· ·È‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙˆÓ DJs, ÛÙ· Ï·Ùfi ÙÔ˘ KYBOY, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ù· ¿Óˆ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·ÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ. K¿Ùˆ, Ô Achilles Î·È Ô Tolis Q ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ¯ÔÚ¢ÙÈο tech Î·È electro house ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Ù·Ú¿ÙÛ· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ·ÛÙÈ΋ ı¤·. KYBO™ EÚÌÔ‡ & £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159, ™¿‚‚·ÙÔ 21/4, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.


>> A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¢Ô˘Ï¿Ú˜. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™›ڷ ™›ڷ». I‰¤·-‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ: E. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, I. BÈ‚ÈÏ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. YÔÎÚÈÙÈ΋: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· «™›ڷ ™›ڷ». ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, 10. TÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜.

TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: §. §È¿‚·˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: T. XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, M. KfiÌË-¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. TÂÙ.& K˘Ú.19.00, ¶¤Ì.- ™¿‚. 21.00.,ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 29/4. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, 210 3625.119 Art. T˘ °È·Ư̂ӷ˜ PÂ˙¿. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. K·ÎÚ›‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, K. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.30, ¶¤Ì.™¿‚. 21.30. ú 23, 17, 15. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001 One man show-cabaret show. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi show

ÙÔ˘ KÒÛÙ· Z·¯·Ú¿ÎË, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·Ú.&™¿‚., 22.30. M›Ï· ÌÔ˘ ÁÈ· ÊfiÓÔ. Δ˘ Jan Devlin. MÂÙ¿ÊÚ.: Õ. IÔÚ‰·Ó›‰Ô˘, ÛÎËÓÔı.: Õ. K˘Ú›ÌË, ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: I. ™Ù·˘Ú›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ™ÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, °. X·Ù˙Ë·Û¯¿ÏË. ª¤¯ÚÈ 30/4 (ÂÎÙfi˜ 23/4), 21.30, ú 10. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·-ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. MÔ˘Û.: AÊÚ. M¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, XÚ. M¿Óٷη˜. ™¿‚.& K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 40, 30, 25, 18. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 ŒÓ·˜ M¿Î‚Âı. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÚˆÙÔÔÚ›·». MÂÙ¿ÊÚ.: °. XÂÈ̈ӿ˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·‚‹˜. XÔÚÔÁÚ.: M. AÁÁ¤ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. BÔÏ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, A. ¢·‚‹˜, A. M¤ÙÙ·, °. M˘ÙÈÏËÓfi˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 16, 10. Õ§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17, 210 5220.100 E›Ì·È ¿Û¯ËÌË. TˆÓ ™¤ÚÙ˙È MÂÏÌ¤Ï Î·È ZfiÚÓÙÈ ™¿ÓÙÛÂ˙. MÂÙ¿ÊÚ.: K. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. BÚÂÙÙÔ‡. XÔÚÔÁÚ.: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘, M. TÛÈÌ¿, X. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 20,15. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÂÌȤڷ: 19/4. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 O ÔÚÊ·Ófi˜ ÙÔ˘ Z¿Ô. TÔ˘ ZÈ ZÔ˘Ó ZÈ·ÓÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.‰È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶··ÁˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. §Ô‡Ï˘, A. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 22, 16.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ÕÁÚÈÔÈ - O ¿ÓÙÚ·˜ Ì ٷ ıÏÈÌ̤ӷ Ì¿ÙÈ·. TÔ˘ XÂÓÙÏ

KÏ¿Ô˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: E. §˘Á›˙Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. •¿Ê˘, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, £. ™·Ì·Ú¿˜, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, ™. ¶·Ùۛη˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 22, 16, 12. M¤¯ÚÈ 13/5. AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. Z·Ì¿Ó˘. MÔ˘Û.: ™Ù. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. °Ô˘ÏÈÒÙË, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘, XÚ. M·Ï¿Î˘. K˘Ú. 19.30, TÂÙ.-™¿‚. 21.30,ú 22, 18, 15. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7707.227 ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·. To˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, E. KÔÙ·Ó›‰Ë. TÂÙ.& K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 22, 16, 14. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ & °Î‡˙Ë 70, 210 6445.749 MÏ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. TÔ˘ M¿ÓÔ˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘. M‹ˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Mڷ̘; T˘ M¿Úˆ ¢Ô‡Î·. ÕÏÙÈÓ. TÔ˘ M¤ÓË KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. NÙÔ‡ÙÛË. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, TÂÙ. & K˘Ú. 22.00, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 30/4 ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. TÔ˘ °È¿ÓÓË PÔ‡ÛÔ˘. ™ÎËÓÔı.: M. Z¿˚ÌÂÏ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. MÔ˘Û.: A. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, I. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, °. ¶··‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ª¤¯ÚÈ 30/4 A¶§O £EATPO X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 EÙ¿ ÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙ‡·˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. MÔ˘Û.: E. K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, Õ. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, T. KÔ˘Ï›Â‚·. TÂÙ.& K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22,18, 16. ™ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ Î¿ÌˆÓ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ. TÔ˘ MÂÚÓ¿Ú

M·Ú› KÔÏÙ¤˜. MÂÙ¿ÊÚ.: ¢. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: £. °Ï˘Ó¿ÙÛ˘. ™ÎËÓ.: AÁÁ. Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. MÔ˘Û.: S. Overdrive. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. PÔΛ‰Ë˜, AÓÙ. IÔÚ‰¿ÓÔ˘. ¶¤Ì. & ™¿‚. 18.15, TÚ.-K˘Ú. 21.15, ú 15. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) EÁÒ ÂÈÌ› K‡ÚÈÔ˜ Ô £Âfi˜ ÛÔ˘, fiÛÙȘ ÂÍ‹Á·ÁfiÓ Û ÂÎ Á˘ AÈÁ‡ÙÔ˘... ™ÎËÓÔı. B.

AÚ‰›ÙÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋ K. BfiÌ‚ÔÏÔ˘, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· A. MÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη, P. YÊ·ÓÙ›‰Ô˘, ¶·›˙Ô˘Ó: H. KÔ˘Ó¤Ï·˜, M. ¶·Ú·Û‡ÚË, N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. O˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ. K›ÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı. §. M·Ï¤ÓË, ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ. A. MÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη, P. YÊ·ÓÙ›‰Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °. PÔ‰ÔÛı¤ÓÔ˘˜,¶·›˙Ô˘Ó: ¶. §¿ÚÎÔ˘, ™. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·. ΔÂÙ. & ∫˘Ú. 22.00, ¶·Ú. & ™·‚. 23.00, ú 10. ª¤¯ÚÈ 29/4 O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. A' ̤ÚÔ˜ «H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜», B' ̤ÚÔ˜ «O ÊÙˆ¯fi˜ ÈfiÙ˘».MÂÙ¿ÊÚ.: A. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. §È‚·ıÈÓfi˜.

¢È·ÛÎ.-‰Ú·Ì/΋ ÂÂÍ.: ™. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: EÏ. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: £. AÌ·˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú¤Ô˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘, ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜, ¢. KÔ‡ÚÙË, N. K·Ú‰ÒÓ˘. A MEPO™: TÚ. 20.30, ¶·Ú. 18.30. B MEPO™ TÂÙ.18.30, ¶¤Ì. 20.30. EÓ·ÏÏ¿Í: ™¿‚. 18.30. K·È Ù· ‰‡Ô: K˘Ú. 14.30 & 18.00. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684 Barcode... maybe not. XÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Thearto”. XÔÚÔÁÚ.-ÂÚÌËÓ›·: N. ¶··Ìȯ·‹Ï, º. §Ô‡‚·ÚË. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·-video art: ¶. TfiÚ˘. ¶·Ú.-™¿‚.-K˘Ú. M¤¯ÚÈ 29/4. BADMINTON OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· °Ô˘‰‹. Jesus Christ Superstar.

PÔÎ fiÂÚ· ÙÔ˘ Andrew Lloyd Webber. ™ÎËÓÔı.: P. Warwick Griffin. ™Ù›¯ÔÈ: T. Rice. ¶·›˙Ô˘Ó: Cito, R. Finlayson, G. Shmukler. ¢Â˘Ù.-TÂÙ.-¶¤Ì.-¶·Ú.: 21.00, ™¿‚. & K˘Ú.: 18.00 & 22.00, ú 44, 55, 57, 68, 28,15, 78, 67, 65, 54, 38, 25. Info-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 8840.600. ¶ÚÔÒÏËÛË: Virgin Megastores. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 NÙ·. TÔ˘ XÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘, ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, ú 20, 17. M¤¯ÚÈ 29/4. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 H ·˘Ï‹ ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ. ™¿ÙÈÚ· Ù˘ ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.: K. PˆÌÔ‡Û˘. KÔÛÙ.: B. TÚ›ÌË. MÔ˘Û.: T. KÂÙÛÂÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏ. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, T. ÕÓÙÔÓ˘, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™¿‚., K˘Ú. 18.45, TÂÙ.K˘Ú. 21.30, ú 20, 16. BIKTøPIA - ºOYA°IE M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125 X·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·.

TÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: ¶. °ÂˆÚÁÔÎÒÛÙ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. NÙ¤ÏÏ·˜. ™¿‚.-¢Â˘Ù. 21.15. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Joy division. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “blitz”. ™ÎËÓÔı.- ΛÌÂÓ·: blitz. ¢Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍ.: blitz, N. ºÏ¤ÛÛ·˜ Î·È M. M·Ì·Ú¤ÏË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. B·Ï·‹˜, K. Z·Ú·ÊˆÓ›ÙÔ˘, A. ¶·Ô‡ÏÈ·, X. ¶·ÛÛ·Ï‹˜. ¶·Ú.-TÚ. 21.30, ú 20, 15. BIB§IO¶ø§EIO £EME§IO ™fiψÓÔ˜ 84, 210 3608.180 ¶Â˜ ÊÙÔ˘ Î·È ‚Á·›Óˆ... ÎÈ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ Ï¤Áˆ. ¢È‹-

ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·fi ÙË ™¿Û· BÔ‡ÏÁ·ÚË, Ì›· ÊÔÚ¿ οı ̋ӷ. A˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· «T· ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ Á˘». ™ÙȘ 23/4, 18.00. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 ¶ÂÚÌ·ÁηӿÙ. ™ÎËÓÔı.: M. ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™Ù›¯ÔÈÌÔ˘Û.: ™. KÔÏfi˙Ô˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: §. ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, º. BÔ˘ÏÈÒÙË, N. °È·Óӛη˜. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 20.30.

M¤¯ÚÈ 14/5. Gig-Iı¿ÎË. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË-Û˘-

Ó·˘Ï›·. O ı·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó·˘Ï›·. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Ú·Î¿ÓÙ˙·. MÔ˘Û.: T. MÔ‡Û·˜, ¢. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, T. M¿ÚÌ·˜. Projection: K. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë X. K·„Ô‡ÏË. ™ÙȘ 20 & 21/4, 22.30. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·. AÈıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. MÔ˘Û.: ¢.TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, Δ˙. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ô˘. TÂÙ. 19.20 ™¿‚. & K˘Ú. 18.20, TÂÙ.- K˘Ú. 21.20, ú 23, 20, 18, 15. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ªÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, §. ™·Îο, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 23, 20, 17. M¤¯ÚÈ 29/4. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 M¿Ó· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. TÔ˘ MÚ¯Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. M¿ÚηÚ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. KÔÛÙ.: P. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·Ï¿ÎÔ˘, K. T¿Î·ÏÔ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, I. IˆÛËÊ›‰Ë˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.- ™¿‚. 21.00, ú 20, 10. ª¤¯ÚÈ 20/5 E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879. K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢Âη‚¿ÏÏ·. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, 17, 14. ª¤¯ÚÈ 29/4 E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜ (°¤Ê˘Ú· §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 TÔ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÌÈÛfi. TÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙˆÓ MÈÛ¤Ï ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·È ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ™ÙÚfiÂÏ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· N¿Ì·. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: Õ. MÂÚÎ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, Õ. MÂÚÎ. ¶·Ú.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 18, 13,5, 12. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «N¿Ì·». ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ™ÎËÓ.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.10, ú 20, 15. GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600-1 Star Trip. T˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “Yllana”. M·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÁÏÒÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ ϤÍÂȘ, Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Afi 24 ˆ˜ 27/4, ÛÙȘ 22.00, ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020) Î·È www.iticket.gr (801 11 60000) HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 45


19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. £EATPO PIERCE ™TO AMEPIKANIKO KO§§E°IO E§§A¢O™ °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800 ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ KÚfiÈÙÛÂÚ. MÔ˘ÛÈÎfi-ı·ÙÚÈÎfi ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË «™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ KÚfiÈÙÛÂÚ» ÙÔ˘ MÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÙÔ˘ TÔÏÛÙfiÈ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: °. ¢ÂÚÌÂÙ˙‹˜, N. Mȯ·ËÏ›‰Ô˘, M. M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙȘ 20/4, 20.30, ú 15, 10. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYNÀ¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ T˙. KfiÓÚ·ÓÙ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¢È·ÛÎ.: I. KÏÂÊÙfiÁÈ·ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÚÙ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™¿‚. 18.15, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00, ú 20, 15, 10 (TÂÙ.-¶·Ú. ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25). H Έ̈‰›· ÙˆÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi

ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÂÙ¿ÂÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, A. £ÂÔ‰fiÙÔ˘, T. AÏ·Ù˙¿˜. K¿ı ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN - ºƒÀ¡πÃ√À ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·. 210 3222.464 T· ·ÓÙÚÔÏÔÁ‹Ì·Ù·. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. K·Ú·Ù˙¿˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™. M¿ÈÓ·˜. ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ™¿‚. 18.15, ú 20, 15. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 AÁ·Ë̤ÓË ÌÔ˘ Helene... B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ P¿ÈÓÂÚ M·Ú›· P›ÏΠ«Afi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡». Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÛˆÙÂÚÈο ÙÔ›·»: A. AÓ·ÔÏ˘Ù¿ÓÔ˘, E. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °Î. TÚ¿Ûη. ™ÙȘ 19 Î·È 20/4, 21.15. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ó‡̷ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. T˘ N·Ù·Ï›·˜ AÓÙ‡-

·-K·ÙÛÔ‡. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÓ ÛÔ˘‰‹». ™ÎËÓÔı.: N. AÓÙ‡·-K·ÙÛÔ‡. ™ÎËÓÔÁÚ.: ¢. Z·ÊÂÈÚ›Ô˘. MÔ˘Û.: M. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. BÏ¿¯Ô˘, K. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, M. KÔ˘ÏÔ‡ÚË. ™ÙȘ 2527/4. ∫·È ÛÙÔ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ (¶·Ú·Ì˘ıÈ¿˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) ÛÙȘ 28-29/4 & 3-6/5 £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. To˘ §Ô‡-

η˜ M·›ÚÊÔ˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. K›ÓËÛË: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÛÙ·, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 20, 15. TÂÙ.-¶¤Ì. ú 15, 12. £Ô‰ˆÚ‹˜ ÂÙÒÓ 33̯. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ £. M·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È °. ZÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, ú 15, 12. ∫·ıfiÏÔ˘ ηϿ. T˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ·. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. ¶ÂÙÚ¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: ™. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. EÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. ¶·¿, Ÿ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, °. °¿ÏÏÔ˜.TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 15, 12

>>

£∂∞Δƒ√ (οı TÂÙ.& ¶¤Ì.). MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· I. TˆÓ

B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È M·Ú›·˜ ºÈÏ›ÓË. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ™ÎËÓÈο-KÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, K. °¿Î˘. TÂÙ.- ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. TÚ›¯· ÛÙË ÛÔ‡·. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÂÚ›ÔÏÔ˜». K›ÌÂÓÔ: ¢. °ÎÂÓÂÚ¿Ï˘. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÚÔ˘¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: £. XÚ˘ÛÈÎfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MËÏ›ÙÛË, ™. TÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ¶ÚÂÌȤڷ: 23/4. I§I™IA - μ√§∞¡∞∫∏™ ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: T. M·ÓÙ‹˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: °. K˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, N. ™ÈÓ¤ÏÏÈ. KÔÛÙ.: Œ. °È·Ó›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, A. TfiÙÛÈη˜. TÂÙ.™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 21, ú 16.ª¤¯ÚÈ 22/4 I§I™IA - NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 Funny. T˘ Isobel Lennart. MÈÔ‡˙ÈηÏ. ¢È·Û.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, K. °ÈÔ˘Ï¿ÎË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, ú 24, 20, 16. KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 M¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. T˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. MÂÙ·ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 24, 20, 17. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. TˆÓ AϤ-

Í·Ó‰ÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘Ú‹, A. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, A. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™¿‚. & K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ú 25, 22, 16. §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 O IÌÚÂÛ¿ÚÈÔ˜. ΔÔ˘ MfiÙÛ·ÚÙ. H ˘ËÚ¤ÙÚÈ· Î˘Ú¿. ΔÔ˘ ¶ÂÚÁÎÔϤ˙È. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŸÂÚ· ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ AıËÓÒÓ Ù˘ M¿Úˆ˜ NÈοÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ê˘ÙÒÚÈÔ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙȘ 25, 26, 27, 28, 29/4, ú 60, 35, 25, 10. AÌÂÚÈοÓÈÎÔ fiÓÂÈÚÔ. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Ì ÙÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·. ΔˆÓ ¯ÔÚÔÁڿʈÓ: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ P‹ÁÔ˜, Zˆ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ºÒÙË NÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: K. ¶fiÚÙÂÚ, T˙. K·˜, ™Ù. P¤ÈÙ˜, ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. M·Î §¤ÏÏ·Ó. EÚÌËÓ‡ԢÓ: E. IÛ··Î›‰Ô˘, ™Ù. K·ÌÔ˘Ú¿ÎË, B. KÔÚÎÔ‡ÏÔ˘, X. M·ÎÚ›‰Ô˘, M. K·Ú·‚·Û›ÏË, M. ™ÙÂÚÁÈ·ÓÔ‡, Î.¿. ™ÙȘ 22, 24, 25, 26, 28, 29/4 & 2, 3, 4, 5, 6/5, ú 45, 35, 30, 25, 20, 15. O N›ÍÔÓ ÛÙËÓ K›Ó·. ™‡Á¯ÚÔÓË fiÂÚ· Î·È ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô ¯ÔÚÔ‡. TÔ˘ T˙ÔÓ ÕÓٷ̘. MÔ˘Û. ‰È‡ı˘ÓÛË: NÙ. ¶¿ÚÚ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ™¤ÏÏ·Ú˜. XÔÚÔÁÚ.: M. MfiÚÚȘ. ™ÎËÓÈο: A. §fiÌÂÏ. KÔÛÙ.: N. P·Ì›ÎÔ‚·. EÚÌËÓ‡ԢÓ: T˙.

46 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

O˘˝ÏÏȷ̘, T˙. M·ÓٷϤӷ, T˙. K¤ÏÏ˘, ™. X¿ÚÈÛÛÔÓ, Î.¿. ™ÙȘ 20, 22, 25, 28/4, ú 90, 60, 45, 28, 15. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ

ÕÏÌ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: T˙¤ÓË K·Ú¤˙Ë-™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, °. NÈÓÈfi˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, °. KËϷˉfiÓË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 18 , 25, 15. ª¤¯ÚÈ 29/4 K·ÏÈÊfiÚÓÈ· NÙÚ›ÌÈÓ. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: M. KÔÓÔÌ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ™. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, A. KÔÎfiÛË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 29/4 ªπ∫ƒ√ ¶∞§§∞™ ∞ÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. To˘ £Ô‰ˆÚ‹

AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. MOY™EIO M¶ENAKH, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 ¶Â›Ú·Ì· ¤Ó·. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ M‹‰ÂÈ·˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Medea electronique”. MÔ˘Û.: M. M·ÓÔ˘Û¿Î˘. Video art animation: °. §fiÏ˘, K. KÔÚ·‹. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.-art work: X. §¿ÛηÚ˘. Light design: ™. MÈÚÌ›Ï˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: E. KÔ˘ÙÛÔ˘Ì‹, §. ™›Ì·, T. TÔÚÓ·Ì¤Ó Î.¿. ™ÙȘ 21/4, 20.30, ú 10. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË 210 8838.727 Liebestod. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ PˆÌ·›Ô Î·È ÙËÓ IÔ˘ÏȤٷ. ¢Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û‡Óı.: ÔÌ¿‰· «O¶ERA». ™ÎËÓÔı.: £.AÌ·˙‹˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: £. AÌ·˙‹˜, «Á‡Úˆ-Á‡Úˆ». ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢·ÏÈ¿ÓË, ¢. ™·Úȉ¿ÎË, K. KÔÚˆÓ·›Ô˜, N. KԄȉ¿˜. TÂÙ.-™¿‚.: 21.00, K˘Ú.: 20.00, ú 22, 18, 15. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Y. M·Ó¤, °. TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, T. X·ÏÎÈ¿˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.15. ú 17, 19, 23. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 ¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË. ™ÎËÓÔı.: C.Grauzinis. MÔ˘Û.: Martynas Bialobzeskis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, E. K¯·ÁÈ¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú.18.00, ú 18, 15, 13. T›ÔÙ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ MÔÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ºÈÏÈÔ˘ÔÏ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: Œ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. MÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. KÔ˘Ú‹˜, M. ZÔÚÌ¿, I. ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë˜. K˘Ú.-TÂÙ. 21.30, ú15, 13.

POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312 Madama Butterfly. TÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ. MÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÂÚ·˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «KÒ‰Èη˜». ™ÎËÓÔı.‰È·ÛÎ.: ¶. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. A‰¿Ì. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: º. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. T˙·‚Ô‡ÏË, °. º›ÏÈ·˜, M. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ™¿‚.&TÂÙ. 21.00, ú 20, 15. Going youth festival 07. N¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. Afi 23 - 30/4, 18.0000.00, ú 10, 15, 20. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10, K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.579 4.48 „‡¯ˆÛË. T˘ ™¿Ú· K¤ËÓ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÚÌÈÙ¿˙». MÂÙ¿ÊÚ.: N. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘. EÈÌ.- ÌÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: ¢. M›ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÔ˘‹. MÔ˘Û.: N. AÓ‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ¢. M›ÙÔ˜. ¶ÚÂÌȤڷ: 24/4. ¢Â˘Ù. & TÚ. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8254.600 2Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ó¤ˆÓ ı·ÙÚ›ÓˆÓ. N¤Â˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿-

‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. TÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «M·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ». M¤¯ÚÈ 21/4, 18.30, ú 15. TPENO ™TO POYº KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡-Á¤Ê˘Ú·˜ X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜), 210 5298.922 ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë. MÔ˘ÛÈÎfi ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ A. ¢ËÌËÙÚԇη˜. K·ÏÏÈÙ¯Ó. ÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.-ÂÓÔÚ¯.: Õ. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ºˆÙ.: ™. MÈÚÌ›Ï˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. °ÈÛ‰¿Î˘, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘. TÂÙ.-™·‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 27, 16, 50, 28 . ª¤¯ÚÈ 13/5 ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı. T. §‡Á·ÚË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ. N. §ÂÏÔ‡‰·. MÔ˘Û.: M. I. AÏÂÍÈ¿‰Ë˜. EÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, ¶. ™·¯ÂΛ‰Ë˜, M. AÌÔÚÁÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-™¿‚. 21.00 K˘Ú.20.00, ú 24, 16. M¤¯ÚÈ 13/5. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 The black eyed. T˘ Betty Shamieh. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. ¢¿‚·Ú˘. ™¯Â‰. ʈÙÈÛÌÒÓ: ™. MÈÚÌ›Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. KÔ˘ÙÛ·ÊÙ›ÎË, K. M˘ÚÈ·ÁÎÔ‡, E. ™Ù·Ù‹ÚË, ™. ºfiÚو̷. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÂÌȤڷ: 25/4. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 17, 12. M¤¯ÚÈ 17/6. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20 & 16, 210 8673.945 (EıÓÈÎfi-N¤· ™ÎËÓ‹) K·ÏÈÁԇϷ˜. TÔ˘ AÏÌ¤Ú K·Ì‡. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. ¶·ÓÙ·˙‹. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÏ›Ó˘, E. KÔ‡ÛÙ·, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. TÚ. & TÂÙ. 21.00, ™¿‚.& K˘Ú. 18.00, ú 18, 10. M¤¯ÚÈ 29/4. ¶Ôχ ηÎfi Î·È Ù›ÔÙ·.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.ΛÓËÛË-ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: K. P‹ÁÔ˜. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, A. K·ÏÙÛ›ÎË, ¢. M·ÙÛԇη Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. M¤¯ÚÈ 29/4. ●

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

ΔÈ ·›˙ÂÙ·È ( *** ) SUNSHINE TÔ˘ NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ Ì ÙÔ˘˜ K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, KÚȘ Œ‚·Ó˜, MÈÛ¤Ï °È¤Ô, PfiÔ˘˙ MÂÚÓ, KÏÈÊ K¤ÚÙȘ, XÈÚÈÔÁÈÔ‡ÎÈ ™·Ó¿ÓÙ·, M¤ÓÂÓÙÈÎÙ °Ô˘fiÓÁÎ. MÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ¤Ó· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚fiÌ‚· Ô˘ ı· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙÔ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ. O NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ, ÌÂÙ¿ ÙÔ «28 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿», ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›·. AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( *** ) ¶ƒ√™ø¶π∫√I ºOμ√π ™∂ ¢∏ªO™π√À ™ ÃVƒ√À™ (COUERS) TÔ˘ AÏ¤Ó PÂÓ¤ Ì ÙÔ˘˜ §fiÚ· MÔÚ¿ÓÙÂ, §·Ì¤Ú O˘ÈÏÛfiÓ, ¶ÈÂÚ AÚÓÙÈÙ›, I˙·Ì¤Ï K·Ú¤, AÓÙÚ¤ NÙÈÛÔÏ›Â, ™·Ì›Ó A˙ÂÌ¿. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙȘ ˙ˆ¤˜ ¤ÍÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ¤Íˆ Û˘Ó¯Ҙ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ. §ÂÙ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ηÏÏÈÁÚ·Ê›· Ì ı·ÙÚÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ·fi ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. E§§H ( * )1/2 Oπ Ã∞ƒ§∂∞¢∂™ (WILD HOGS) TÔ˘ °Ô˘fiÏÙ M¤ÎÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ TÈÌ ÕÏÂÓ, T˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, M¿ÚÙÈÓ §fiÚÂÓ˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì M¤ÈÛÈ, P¤È §ÈfiÙ·, M·Ú›˙· TÔ̤È. MÈ· ·Ú¤· ÌÂÛ‹ÏÈÎˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÂÌÌËÓfi·˘Û˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋. XÈÔ‡ÌÔÚ Á˘ÌÓ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ¯ÔÓÙÚ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ‚Á¿˙Ô˘Ó Á¤ÏÈÔ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) Oπ ¢∂∫∞ ¶§∏°∂™ ( THE REAPING) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ XfiÎÓȘ, Ì ÙÔ˘˜ X›Ï·ÚÈ ™Ô˘¿ÓÎ, N٤ȂÈÓÙ MfiÚÈÛ¤È, ÿÓÙÚȘ ŒÏÌ·, ™Ù›‚ÂÓ P›·. MÈ· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈο ÙËÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰¤Î· ÏËÁÒÓ ÙÔ˘ º·Ú·Ò Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. EÓÙ˘ˆÛȷο ÂȉÈο Âʤ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ. AE§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, A™TPON, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS,

T√ ªÀ™Δπ∫√ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ√À ∫√™ª√À (VALLEY OF FLOWERS) TÔ˘ ¶·Ó N·Ï›Ó, Ì ÙÔ˘˜ MÈÏ¤Ó T˙·Ì·ÓfiÈ, N·ÛÈÚÔ‡ÓÙÈÓ ™·¯, MÈÏ›ÓÙ ™ÔÌ¿Ó. O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ «™·ÌÛ¿Ú·» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙ· IÌ·Ï¿È·, ·ÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. £¤·Ì·, ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÌÈ· ȉ¤· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ˘, Ó· ÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ı·٤˜ Ù˘ ‰‡Û˘ ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. TPIANON

(* *) §∞£√™ ¶π™Δ∏ (MAUVAIS FOI) TÔ˘ PÔÛÓÙ› ZÂÌ, Ì ÙÔ˘˜ PÔ˙ÓÙ› ZÂÌ, ™ÂÛ›Ï ÓÙ ºÚ·Ó˜, ¶·ÛÎ¿Ï EÏÌ¤, Z·Ó ¶ÈÂÚ K·Û¤Ï. H KÏ¿Ú·, ‚ڷ˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÎÈ Ô IÛÌ·‹Ï, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜, Â›Ó·È Ì·˙› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË fiÙ·Ó Ë KÏ¿Ú· Ì›ÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô˜. MÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë; A˘Ù‹ Ë Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ϤÂÈ fi¯È. INTEA§, ¶§AZA ( * ) H ∞¶√¶§∞¡∏™∏ ∂¡√™ •∂¡√À (PERFECT STRANGERS) TÔ˘ T˙¤È̘ ºfiÏÂ˚, Ì ÙÔ˘˜ X¿ÏÈ M¤ÚÈ, MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, T˙ÈÔ‚¿ÓÈ PÈÌ›˙È, P›ÙÛ·ÚÓÙ ¶fiÚÙÓÔÔ˘, °Î¿ÚÈ NÙÔ˘ÚÓÙ¿Ó. ºÈÏfi‰ÔÍË Î›ÙÚÈÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÌÈ·˜ Ê›Ï˘ Ù˘ Â›Ó·È Ô ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔ chat room. AÏÔ˚Îfi ıÚ›ÏÂÚ, fiÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ÊÈÓ¿Ï ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‚·ÚÂÙ¤˜. APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, KA™TE§§A, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, A£HNAION Cinepolis, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

¶∂ƒ∞ ∞¶√ Δ∏ §πª¡∏ TÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ™Ù·ÛÈÓÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË M·ÓÙ˙ÒÚÔ, ÕÓ· NÙÈÌÈÙڛ‚ÈÙ˜, AÓ·ÛÙ·Û›· ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ‹ÛÙÔ K·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô. O £¿ÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù˘ H›ÚÔ˘, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ «fiÚÙ·» ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙË Ï›ÌÓË, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ ÔÈ ÓÂڿȉ˜ Î·È Ù· ͈ÙÈο ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ·ÎfiÌË. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ZINA

PAGRATI, NANA Cinemax, AE§§ø Cinemax 5+1, CINE CITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(* * *) 1/2 T√ μ∞ªª∂¡√ ¶∂¶§√ ÙÔ˘ T. K¿Ú·Ó, Ì ÙÔ˘˜ Œ. NfiÚÙÔÓ, N. °Ô˘fiÙ˜, §. ™Ú¿ÈÌÂÚ, T. T˙fiÔ˘Ó˜, Õ. °Ô˘fiÓÁÎ, N. PÈÁÎ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™fiÌÂÚÛÂÙ MÔÌ. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’20, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ ·Á¿Ë ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÂȉËÌ›·˜ ¯ÔϤڷ˜ ÛÙËÓ K›Ó·. ATTIKON- CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, ATTA§O™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, STER CINEMAS

(* *) 1/2 O °π√™ Δ√À ºÀ§∞∫∞ ÙÔ˘ ¢. KÔ˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ A. TfiÙÛÈη, N. AÁÁÂÏ‹, ¢. T˙Ô˘Ì¿ÎË, E. BÂÚÁ¤ÙË, °. ™¿ÓÈ·. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ, ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÂÚË̤̈ÓÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ʇϷη, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘. H ÚÒÙË (‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË) ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KÔ˘ÙÛÈ·Ì·ÛÈ¿ÎÔ˘. ¶TI ¶A§AI

( * ) 1/2 Aπª∞ ∫∞π ™√∫√§∞Δ∞ Ù˘ K. ºÔÓ °Î·ÚÓȤ, Ì ÙÔ˘˜ Õ. MÚÔ‡ÎÓÂÚ, XÈÔ˘ NÙ¿ÓÛÈ, O. M·ÚÙ›ÓÂ˙, K. P›ÂÌ·Ó, M. NÙÈÎ. KÈ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› Ï˘Î¿ÓıÚˆÔÈ. MÈ· Ó·ڋ Ï˘Î¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È¯¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙÈÏ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ Ì ÔÏ›ÁË ·fi ÙÚfiÌÔ. CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY

( * * ) T∞ º∞¡ΔA™ª∞Δ∞ Δ√À °∫O°π∞ ÙÔ˘ M›ÏÔ˜ ºfiÚÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ X·‚Ȥ M¿Ú‰ÂÌ, N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó, ™Ù¤Ï·Ó ™Î¿ÚÛηÚÓÙ, P¿ÓÙÈ KÔ˘¤ÈÓÙ, XÔÛ¤ §Ô˘›˜ °ÎfiÌÂı, MÏ¿Óη ¶ÔÚÙ›ÁÈÔ. H ÌÔ›Ú· Ù˘ Ó·ڋ˜ ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ °ÎfiÁÈ· Î·È ¤ÓÔ˜ ÈÂÚÔÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È, Ì ÙÚ·ÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÛÙËÓ IÛ·Ó›· ÙˆÓ Ó·ÔÏÂfiÓÙÂÈˆÓ ÔϤ̈Ó, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÏËÓ ·‰È¿ÊÔÚË Ù·ÈÓ›·. ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY

(* * *) 1/2 O ∂∫Δ∂§∂™ΔH™ ÙÔ˘ A. ºÔ˘ÎÔ˘¿, Ì ÙÔ˘˜ M. °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, N. °ÎÏfi‚ÂÚ, H. KÔÙ¤·, M. ¶¤ÓÈ·, K. M¿Ú·. ŒÓ·˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË «Û‡ÓÙ·ÍË» ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ı‡Ì· Û ÌÈ· Û˘ÓÔ̈ۛ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ.

( * )1/2 O MR BEAN ¶A∂π ¢π∞∫√¶E™ ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ M¤ÓÙÂÏ·Î, Ì ÙÔ˘˜ PfiÔ˘·Ó ÕÙÎÈÓÛÔÓ, M·Í M¿ÏÓÙÚÈ, ŒÌ· ÓÙ KÔÓ, °Ô˘›ÏÂÌ NÙ·Êfi, Z·Ó PÔÛÊfiÚ. O Mr Bean ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓfiÙÈ· °·ÏÏ›· Î·È ÔÈ (‚·ÚÂÙ¤˜) Áοʘ ÙÔ˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. AE§§ø Cinemax 5+1,

BAPKIZA, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS

A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, A™TPON, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°.

E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ZEA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

( * * ) °¡øƒπ™Δ∂ Δ√À™ P√ª¶π¡™√¡ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. º·Û·ÚÈfi˙Èη ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ù˘ Disney, fiÔ˘ ¤Ó·˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ÂÊ¢ڤÙ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, BAPKIZA, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA, CINE CITY

( * * * * ) HALF NELSON ÙÔ˘ P. ºÏÂÎ Ì ÙÔ˘˜ P. °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, ™. E˜, ÕÓÙÔÓÈ M.T˙ÂÊ §›Ì·, N. KfiÚÌÂÙ. ŒÓ·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ IÛÙÔÚ›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÌÈ· 13 ¯ÚÔÓË Ì·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ MÚÔ‡ÎÏÈÓ. EÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ¯·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ Û ÌÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. ºI§I¶, AN¢OPA, ¢IANA (* * *) A∑√Àƒ ∫∞π A™ª∞ƒ (AZUR ET ASMAR) ÙÔ˘ MÈÛ¤Ï OÛÂÏfi. TÔ ·È‰› ÂÓfi˜ °¿ÏÏÔ˘ ¢ÁÂÓ‹ Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ª·ÚÔÎÈÓ‹˜ ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì·˙›, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·È Í·Ó¿ ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ Ì·ÁÈ΋˜ ÓÂڿȉ·˜. ¶·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ «KÈÚ›ÎÔ˘». STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ATTA§O™, ™OºIA, A£HNAION Cinepolis

( * ) THE NUMBER 23 ÙÔ˘ T˙Ô¤Ï ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ. M ÙÔ˘˜ T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚, B›ÚÙ˙›ÓÈ· M¿ÓÙÛÂÓ, NÙ¿ÓÈ XÈÔ‡ÛÙÔÓ. ŸÙ·Ó ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 23, ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ ηÙÚ·Î˘Ï¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ·. M·˙› ÙÔ˘ ηÙÚ·Î˘Ï¿ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· Û ·Èı·ÓfiÙËÙ˜. STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

T∞ X∂§ø¡√¡π¡Δ∑∞∫π∞ (TMNT) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ MÔ˘ÓÚfi. EÎÌÔÓÙÂÚÈÓÈṲ̂ÓË ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÏÒÓˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Û ‚ÂÚÛÈfiÓ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÛΛÙÛ· ·fi ÙÔÓ «A›ı·ÓÔ˘˜» Ù˘ Pixar. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, AT§ANTI™, °§YºA¢A, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(* * *) Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞-


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 47


º∂™Δπμ∞§

Δ∞π¡π∂™

¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏȂȤ NÙ·¿Ó. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: M·ÚÈfiÓ KÔÙÈÁÈ¿Ú, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

2o ºE™TIBA§ E¶I™THMONIKøN TAINIøN/ ISFF ¢ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·ÈÛÙ›· ÁÔÓȉȷο; °È·Ù› ÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› οÓÔ˘Ó Ù·ÙÔ˘¿˙ ÛÙ· ԇϷ; MÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜; ¶‹ÁÂ Ë AÏ›ÎË ÛÙË XÒÚ· ÙˆÓ K·ÙÛ·Ú›‰ˆÓ; ZÔ˘Ó ‚·ÎÙËÚ›‰È· ÛÙÔ˘˜ 68ÆC; E›¯Â Ô MÂÙfi‚ÂÓ Û‡ÊÈÏË; E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·ÁÓÔԇ̠ÙÔ 96% ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙfi˜ Ì·˜; MÂÚÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·-ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ 2Ô International Science Film Festival, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ CAID (Centre for Applied Industrial Design) ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ŒÓˆÛË. •ÂΛÓËÛ 17/4 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ K˘Úȷ΋ 22/4. MË Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ‚·ÚÂÙ¿ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·ÏÏ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. «H EÈÛÙ‹ÌË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ T¤¯ÓË», fiˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÏfiÁÎ·Ó ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. OÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¤„·Í·Ó ·fi ÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË Î·È ÙË N¤· ZËÏ·Ó‰›· ̤¯ÚÈ ÙË XÈÏ‹ Î·È ÙËÓ I·ˆÓ›·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û 18 ¯ÒÚ˜, ›‰·Ó 80 Ù·Èӛ˜ ·fi 17 ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›·. ¢È¿ÏÂÍ·Ó 36 Ù·Èӛ˜ Î·È ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÙȘ 7 ηχÙÂÚ˜. H ·ÔÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi 9ÌÂÏ‹ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜. INFO: AMºI£EATPO E§§HNOAMEPIKANIKH™ ENø™H™, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 7251.893, ¤ˆ˜ 22/4, ¤Ó·ÚÍË ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÛÙȘ 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.caid.gr/isffa

( * * * *) H ¶H°H TH™ ZøH™ (THE FOUNTAIN) ÙÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ AÚÔÓfiÊÛÎÈ. M ÙÔ˘˜: XÈÔ˘ T˙¿ÎÌ·Ó, P¤ÈÙÛÂÏ B¿È˜. ºÈÏfi‰ÔÍË ·ÏÏËÁÔÚ›· ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ı·Ó¿ÙÔ˘, ¤ÚˆÙ· Î·È ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ÙÚ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· Û‡Ì·ÓÙ· ˙ˆ‹˜. H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÚÔÓfiÊÛÎÈ («P¤Î‚ÈÂÌ ÁÈ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ») A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, O™KAP, A™TEPIA

(* * *) 300 ÙÔ˘ Z·Î ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ, §¤Ó· X¤ÓÙÂ˚. OÈ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ۠ÎfiÌÈÎ Ô ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û·Ó ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. A£HNA´™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, TITANIA Cinemax, ETOYA§A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(* * *) O KA£O¢H°HTH™ (THE GOOD SHEPHERD) ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ. M ÙÔ˘˜: M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ H¶A, ̤۷ ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂÓfi˜ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˘ Ù˘ CIA. YÂÚÊÈÏfi‰ÔÍÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ NÙ N›ÚÔ. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, O™KAP

(* * * *) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. A™TY - Cinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ¶§AZA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TITANIA Cinemax

(* * *) H æYXH ™TO ™TOMA ÙÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. M ÙÔ˘˜: EÚÚ›ÎÔ §›ÙÛË, B·ÁÁ¤ÏË MÔ˘Ú›ÎË. ŒÓ·˜ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Ú˘ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ·ÊfiÚËÙ˘ ÏÂÎÙÈ΋˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜. H ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Û ÌÈ· ÊÈÏÌÈ΋ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚·. ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO Filmcenter ●

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙ/fiψ˜

∞ı‹Ó·˜

117, 210 6998.631-210 6980.796 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 17.45/ Half Nelson 19.20-21.10-23.00

AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 O ¿ÚÙÔ˜ ËÌÒÓ Ô ÂÈÔ‡ÛÈÔ˜ 23.00/ ºÏ¿Ó‰Ú· 19.00-21.00

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›-

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 17.00-19.10-21.2023.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 19.00-21.10-23.20/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 16.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ K˘Ú. 14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 16.0018.20-20.40-23.00, K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 4: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 16.3018.30-20.30-22.30, K˘Ú. Î·È 12.30-14.30 A›ıÔ˘Û· 5: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 17.40-20.15-22.45/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

Ô˘ 19, 210 3236.811 H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.00-20.20-22.40

A™TEPA™ ¢HM.KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 210 2712.640 OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 18.1020.20-22.30/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.30-20.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.30/ H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 22.30

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 19.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 17.00/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 21.00-23.00

A™TY - Cinema

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 300 18.30-20.30-22.30

KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.10/ Berninale in Athens. ¶¤Ì. 20.30 El Custodio, 22.30 Surveillance - ¶·Ú. 20.00 Ping Pong, 22.00 The Tracey fragments - ™¿‚. 20.00 When a man falls in the forest, 22.00 Shelter - K˘Ú. 20.00 Anna, 22.00 Interview ¢Â˘Ù. 20.00 Alice’s house, 22.00 Happy desert - TÚ. 20.00 Dasepo naughty girls, 22.00 Bordertown - TÂÙ. 20.00 A friend of mine, 22.00 Spider lilies

AI°§H

AT§ANTI™

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 18.50-20.50-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 19.1521.00-22.40/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶·Ú.K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

§ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.20-20.0022.40 A›ıÔ˘Û· 2: Sunshine 18.40-20.50-23.00/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ.

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.10-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 18.30-20.30-22.30

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.10-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 18.30-20.30-22.30

A£HNA´™

BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.2020.40-23.00

3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.0020.50-22.35

ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-

3228.821 - 210 3252.817 B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 17.3020.00-22.30

79, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.00-19.40-22.30

AºAIA Newstar Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 O IÙ·Ïfi˜ 21.00-23.00/ Buzz 18.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 18.30-20.45-23.00

ATHENS

voice

88% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÈÓÂÌ¿.

™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.4020.45-22.50/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20.30-22.45/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.50, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.00 VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: O mr Bean

48 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.1519.15-21.15-23.15-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15-17.15-19.15-21.1523.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.15-20.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.15-16.15-18.1520.15/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.45-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 17.45-20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.30-22.45-01.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.3015.45-18.00-20.30-22.4501.00 A›ıÔ˘Û· 5: 300 ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.0021.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.30-16.00-21.00/ The number 23-18.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 6: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.0022.30-01.00, ™¿‚.-K˘Ú. 17.30-20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 7: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Sunshine 19.3021.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-15.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.30-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.45-19.00-21.3023.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.0014.30-16.45-19.00-21.3023.45

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.00-17.00-19.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00-19.00/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 13.00-15.15-17.30-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.30-17.30-19.30-21.3023.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30-19.3021.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.1515.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 20.15-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4515.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.),


™¿‚.-K˘Ú. 11.45-13.4515.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 19.45-22.15/ A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· 00.45 A›ıÔ˘Û· 7: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.30-21.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 9: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4516.45-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.45-14.4516.45-18.45/ Sunshine 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 10: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.00-18.00-20.00-22.0000.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00-20.0022.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 11: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.1513.15-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The number 23- 20.0000.45/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 17.15-22.15 A›ıÔ˘Û· 12: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.15-18.3020.45-23.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15-18.3020.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 13: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 22.15, ¶·Ú.-™¿‚. 22.15-00.30, K˘Ú. 20.00-22.15/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ ¶¤Ì.™¿‚.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45, K˘Ú. 17.15 A›ıÔ˘Û· 14: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-™¿‚.& ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.15, K˘Ú. 18.30-20.45-23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶¤Ì.™¿‚.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.30, K˘Ú. 18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ ¶¤Ì.™¿‚.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 0.30-23.00, K˘Ú. 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: 300 13.1515.45-18.15-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-

16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú.12.00-14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.00-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.15-19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 6: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.30-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.3016.30-18.45/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 7: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.15-17.30-19.45-22.0000.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.15-17.30-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.3015.45-18.00/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 20.30-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4516.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.45-14.45-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 10: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.1515.30-17.45-20.00-22.1500.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 11: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.00-18.15-20.30-22.4501.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.3013.45-16.00-18.15-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 12: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Sunshine 18.1520.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.15-18.3020.45-23.00-01.15, ™¿‚.K˘Ú. 11.45-14.00-16.1518.30-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 14: O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.45-19.1521.45-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.15-16.45-19.1521.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 15: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45-21.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-14.15-16.3018.45-21.00/ The number 23 23.15-01.30

A›ıÔ˘Û· 16: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Sunshine 19.1521.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 17: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.-¶·Ú.& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The number 23 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 18: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00-19.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00-19.15/ A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· 21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 19: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00-21.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.00-16.00-21.00/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 13.30-18.3023.30 A›ıÔ˘Û· 20: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 13.0015.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.45-22.1500.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-15.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 19.45-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 16.0023.30/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.3021.00/ 300 18.30 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.15-21.30-23.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00-19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 4: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.0020.00-22.00-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.00-20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.15-15.45-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 20.30-22.45-01.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-

15.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.3015.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.30-18.30-20.30-22.4501.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30-18.30-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.45-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 23.15/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.15-20.45 A›ıÔ˘Û· 4: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.1515.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Sunshine 19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 5: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4515.45-17.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-13.45-15.45-17.45/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20.0022.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 13.00-15.15-17.30-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 7: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú.12.00-14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 20.1522.30 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ ¶¤Ì.-™¿‚.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.30, K˘Ú. 18.30-21.00-23.30

°A§A•IA™ A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.30-20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sunshine 18.10-20.20-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.50-22.30/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 18.05 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Sunshine 18.40-20.50-23.00

CINE CITY KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.3020.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 19.0021.00/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 23.00

A›ıÔ˘Û· 3: A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· 21.00-23.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 18.30-20.45-22.45

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.30-20.45-23.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: Berlinale in Athens. ¶¤Ì. 20.00 Interview, 23.00 Wolfsbergen - ¶·Ú. 19.00 Doll, 21.00 Grand Hotel, 23.00 Bonnie and Clyde - ™¿‚. 11.30 Silly's sweet summer, 17.30 T·Èӛ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 3+, 19.00 Alice’s house, 21.00 Bordertown, 23.00 The bubble - K˘Ú. 11.30 Silly’s sweet summer, 17.30 T·Èӛ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 6+, 19.00 Emma’s bliss, 21.00 Tracey fragments, 23.00 El Custodie - ¢Â˘Ù. 19.00 Substirute, 21.00 A friend of mine 23.00 Shelter - TÚ. 19.00 How to cook your life, 21.00 When a man falls, in the forest, 23.00 Blind flight TÂÙ. 19.00 Gucha, 21.00 Happy desert, 23.00 Ping A›ıÔ˘Û· 2: Berlinale in Athens. ¶¤Ì. 20.30 Saratan 22.30 Doll - ¶·Ú. 18.30 Gucha, 20.30 Madeinusa, 22.30 The miracle worker - ™¿‚. 11.30 T·Èӛ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 6+ 18.30 Night moves, 20.30 Blind flight, 22.30 Paradise view - K˘Ú. 11.30 T·Èӛ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 3+, 18.30 How to cook your life, 20.30 One who set for the Wim Wenders’ early years, 22.30 Goodmorning, Mr Grothe - ¢Â˘Ù. 20.30 Surveillance, 22.30 Celebration - TÚ. 18.30 Black gold, 20.30 Elvis Pelvis, 22.30 Fucking different New York - TÂÙ. 18.30 All in this sea, 20.30 Surveillance, 22.30 Here's looking at you boy.

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 17.15-19.20/ Half Nelson 21.00-22.45

E§§H

Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¶¤Ì.-TÚ. 17.30-20.00-22.30, TÂÙ. 20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.30-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30

ETOYA§ OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 19.0021.00-23.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.00-21.00-23.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 20.20-22.45/ 300 18.10

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36 £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £EPINO : ™Î˘Ï›ÛÈ· ˙ˆ‹ ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ H M·Ú›· ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

π§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.40-20.20-23.00 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 §¿ıÔ˜ ›ÛÙË 18.30-20.3022.30

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË - K·Ï˘„Ô‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950-210 9510.909 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.05-22.40

Wenders’ early years, 23.00 Here's looking at yoy, boy, 00.45 Fay Grim - ™¿‚. 19.00 Black gold, 21.00 Chrigu, 23.00 Goodmorning Mr Grothe, 00.45 Fay Grim K˘Ú. 19.00 Silly’s sweet summer, 21.00 Bonnie and Clyde, 23.00 Dasepo naughty girls - ¢Â˘Ù. 19.00 A perfect day, 21.00 Saratan, 23.00 Spider lilies - TÚ. 19.00 The miracle worker, 21.00 Madeinusa, 23.00 Wolfsbergen - TÂÙ. 19.00 Night moves, 21.00 Substitute, 23.00 Men in the nude.

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.00-20.00-22.0000.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.0014.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 16.3018.30-20.30-22.30, K˘Ú. Î·È 12.30-14.30 A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 4: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.2020.40-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00, K˘Ú. Î·È 13.40 A›ıÔ˘Û· 5: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 16.15-18.45, K˘Ú. Î·È 13.45/ OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 21.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 23.50/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 21.30/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 19.30/ OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 17.20 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 13.00

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.2020.30-22.50/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.40

NIPBANA Cinemax

KHºI™IA Cinemax 3

NIXON

¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 17.3020.00-22.30

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61B, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.077 KÈÓ¤ÙÙ· 20.30 ÌfiÓÔ TÚ. & ¶·Ú.

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡

ODEON ABANA

106, 210 9215.305 Berninale in Athens. ¶¤Ì. 19.00 Elvis Pelvis, 21.00 Celebration, 23.00 Fucking different New York - ¶·Ú. 19.00 All in this sea, 21.00 Wim

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 17.40-20.50-23.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ™¿‚.-K˘Ú. 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

§ .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.30-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I

A›ıÔ˘Û· 1: Sunshine 18.00-20.20-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 19.30-22.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 3: T· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· 17.1519.45-22.15

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.50-21.20-23.50/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.K˘Ú. 12.00-13.50-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¢Â˘Ù. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30-15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 20.3023.30/ H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ TÂÙ. 16.4019.00-21.30-00.00/ OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ TÚ. 17.4019.50-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: ¶¤Ú· ·fi ÙË Ï›ÌÓË 17.10-19.10-21.1023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 4: T· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· 19.3022.00-00.20/ A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-14.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: Sunshine 18.40-21.00-23.20, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 13.10-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.20-20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 7: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-14.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 19.10-21.4000.20 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.20-20.20-22.3000.40, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 9: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 16.40-19.00-21.30-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 14.00/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ TÂÙ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù.&TÂÙ. 17.40-19.50-22.20-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.20-15.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ TÚ. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ TÚ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 11: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.1020.00-22.10-00.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 12.10-14.1016.10 A›ıÔ˘Û· 12: A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· 19.20-21.30-23.40/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

Δ∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡ °π∞ ∞ÀΔ∏¡ Δ∏¡ ∂μ¢√ª∞¢∞...

Sunshine ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ ªfi˚Ï Ì ÙÔ˘˜ ™›ÏÈ·Ó ª¤ÚÊÈ, ªÈÛ¤Ï °¤Ô Î·È ∫ÚȘ Œ‚·Ó˜ 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 49


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜, Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 24/ 4 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 25 /4. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 24/4 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: Sunshine 17.50-20.15-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: T· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· 17.1019.45-22.15

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.1020.10-22.10-00.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 14.10-16.10 A›ıÔ˘Û· 2: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.20-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 19.10-21.40-00.20 A›ıÔ˘Û· 3: ¶¤Ú· ·fi ÙË Ï›ÌÓË 17.10-19.10-21.1023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 19 A›ıÔ˘Û· 4: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 18.00-20.50/ A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· 23.40 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ 17.50-20.00-22.20-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 A›ıÔ˘Û· 6: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 16.4019.00-21.30-00.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 7: Sunshine 18.40-21.00-23.30/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 18.50-21.20-23.50/ A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ™¿‚.K˘Ú. 12.10-14.20-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: T· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· 19.4022.00-00.30/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-14.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 20.20-22.30-00.40/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú. Î·È 13.30-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Cinema Park. ™¿‚.K˘Ú. 11.00 «H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·»

ODEON ZINA

DVD

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 ¶¤Ú· ·fi ÙË Ï›ÌÓË 18.1020.20-22.30

A›ıÔ˘Û· 1: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.00-21.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.0019.00-21.00/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 22.40 A›ıÔ˘Û· 2: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.20-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.00-20.00-22.0000.00 A›ıÔ˘Û· 3: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì.-

¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.4020.20-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.45-17.40-20.20-23.00/ 300 ™¿‚.-K˘Ú. 15.30 A›ıÔ˘Û· 4: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.3018.50-21.10-23.30, ™¿‚.K˘Ú. 11.30-14.10-16.3018.50-21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.15-20.15-22.20, ¶·Ú. 16.15-18.15-20.15-22.2000.20, ™¿‚. 12.00-14.1516.15-18.15-20.15-22.2000.20, K˘Ú. 12.00-16.15-

18.15-20.15-22.20 A›ıÔ˘Û· 6: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 14.00-16.20-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 20.40-23.10 A›ıÔ˘Û· 7: A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· ¶¤Ì.-¶·Ú.&TÚ.-TÂÙ. 17.10, ™¿‚.-K˘Ú. 13.1015.10-17.10/ Sunshine ¶¤Ì.-K˘Ú.&TÚ.-TÂÙ. 19.15-21.30-23.50, ¢Â˘Ù. 21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶·Ú.-™¿‚.

17.30-19.50-22.10-00.30, ¶¤Ì.&K˘Ú.&TÚ.-TÂÙ. 17.30-19.50-22.10, ¢Â˘Ù. 19.50-22.10/ XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ™¿‚.-K˘Ú. 13.4515.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-15.15-17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.40-21.40-23.40 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.20-21.20-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. 13.20-15.20-

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.13022 H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.2020.20/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 22.15

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 19.00-21.00-23.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: §¿ıÔ˜ ›ÛÙË 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.30-20.05-22.40 ¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24 (MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291.800 O ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ʇϷη 18.15-20.20-22.40

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.30/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 20.30-23.00

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.30-20.30-22.30/ A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ¿Ú ¶¤Ì.K˘Ú. 16.45 Ì ˘fiÙ.

17.20-19.20-21.20-23.20

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20-19.20-21.20-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. 11.20-13.2015.20-17.20-19.20-21.2023.20 A›ıÔ˘Û· 2: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 19.40-21.40-23.40 A›ıÔ˘Û· 3: H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.5019.10-21.30-23.50, ™¿‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.5019.10-21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 4: XÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.20-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.20-14.2016.20-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Sunshine ¶¤Ì.&K˘Ú.TÂÙ. 20.10-22.20, ¶·Ú.™¿‚. 20.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.0018.00-20.00-22.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.00-20.00-22.00/ The number 23 00.00 A›ıÔ˘Û· 6: A›Ì· & ÛÔÎÔÏ¿Ù· ¶¤Ì.-¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00, ™¿‚. 11.00-13.0015.00-17.00, K˘Ú. 11.0013.00/ O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 19.00-21.00/ B·Ì̤ÓÔ ¤ÏÔ 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶¤Ì.¶·Ú.&¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1018.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.10-14.10-16.10-18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20.15-22.40

ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Stanley Brakhage/ K˘Ú. 16.00 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Geral Pape

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 Half Nelson 18.30-20.3022.30/ §fiÁÔÈ Î·È ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ¶·Ú.-™¿‚. 00.30/ K˘Ú. 16.00 TÔ ·È‰› Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÔ‡‰· ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.3020.40-22.50

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N.MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N. M¿ÎÚË, 22940 58981 O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ¶¤Ì.&¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-22.15/ TÂÙ. 21.15 O M·Ï˙¿Î Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ KÈÓ¤˙· Ú¿ÊÙÚ·

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 19.00-21.30

¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XO§AP°OY H ¿ÁÓˆÛÙË ¶·Ú. 20.30, ™¿‚.-K˘Ú. 20.00-22.15

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 17.50-20.10-22.30 PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439/26281 TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 20.30

TITANIA Cinemax

¶ÂÈÚ·È¿

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 20.00-22.40/ 300 17.30

¢HM. PENTH ONEIPO - Filmcenter H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· 22.15/ Red road 20.00

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.45-20.45-22.45/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ ¶·Ú.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.2020.20-22.30

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.15-19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.0020.00-22.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 O mr Bean ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 18.10-20.2022.30 KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44 - B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 H ·ÔÏ¿ÓËÛË ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘ 18.00-20.15-22.30

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 18.30-20.4523.00/ ™¿‚. 16.00 ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹-

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ 18.0020.10-22.20 ●

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

THE DEPARTED (O ¶§∏ƒ√º√ƒπ√¢OΔ∏™) H ηχÙÂÚË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÚ›· ‰‡Ô «¯·ÊȤ‰ˆÓ», ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ –Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ·ÚÂÈÛÊÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì·ÊÈfi˙ˆÓ– ÎÈ ÂÓfi˜ «Î·ÎÔ‡» – Ô Ì·ÊÈfi˙Ô˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È ı· ÙÔÓ ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ. O ™ÎÔÚÛ¤˙ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·ÂÛÙÚ›·, Ô M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ Î·È Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈ K¿ÚÈÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ô T˙¿Î N›ÎÔÏÛÔÓ ÎÚ·Ù¿ fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ¿ÛÛÔ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘. (AUDIOVISUAL)

50 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

FAST FOOD NATION B·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ non fiction ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ŒÚÈÎ ™ÏfiÛÂÚ, Ô P›ÙÛ·ÚÓÙ §›ÓÎϤÈÙÂÚ ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‚ÚfiÌÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÚÔÛfi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ fast food Î·È Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘, ·Ú·‰fi͈˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. EÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜, Ô §›ÓÎϤÈÙÂÚ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÔÔÈ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ηÛÙ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. (ODEON)

THE AURA (H ∞Yƒ∞) H «∞‡Ú·» Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË º¿ÌÈ·Ó MÈÂÏ›ÓÛÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ¤ÚÛÈ Û ËÏÈΛ· 47 ÂÙÒÓ ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È ·Ó¤Í˘Ó˜ «9 B·Û›ÏÈÛÛ˜», Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó Û·Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ AÌÂÚÈ΋˜, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ù‹ Â‰Ò Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Ù·ÚÈ¯Â˘Ù‹ Ô˘ ÌϤÎÂÙ·È ·ıÂÏ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘fiÎÔÛÌÔ, ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· ÙÔ›· Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜, ı·˘Ì¿ÛȘ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÓÔ˘¿Ú ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ video club. (AUDIOVISUAL)

IDIOCRACY O M¿ÈÎ T˙·Ù˙ Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÊ˘‹˜ ÓÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ϤÔÓ cult Ù·ÈÓ›· “Office Space” (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο «™ÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ), Ô˘ ÂÚ›ÂÁÚ·Ê Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙÔ “πdiocracy” Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiÔ˘ ̤ۈ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ϤÔÓ ËÏ›ıÈÔÈ. H ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ §Ô˘Î °Ô˘›ÏÛÔÓ, ÙÔ˘ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˘ (·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ôχ) ·ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ Á˘. AÎÔÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÊÈÏÌ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ “Office Space”, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ T˙·Ù˙ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ·È¯ÌËÚfi, fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·›ˆÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ Û·˜ fiÙ·Ó fiÏÔÈ Á‡Úˆ Û·˜ Û¿˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È... ËÏ›ıÈÔÈ. (ODEON)


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

WILD LIFE EXHIBITION

FOR POETRY Ianos Bookstores pays tribute to Spanish and Greek poetry of the 50s. Cervantes Institute and Poema e-magazine organize a roundtable discussion of poetry: with the participation of poets, translators, professors of Spanish literature, actors, and the sound of a guitar. Discussion will be held in Spanish and will be translated at the same time in Greek. Free entrance. 24 Stadiou str., 210 3217.929, on 23/04 at 19:30.

MUSIC

ART ● “Wild Life Photographer”, an international

photography contest, is one of the most important and longest standing institutions of its kind, organized by BBC’s Wildlife Magazine and The Natural History Museum of London. It now “travels” to Athens for the first time. The exhibition is presented in 45 countries around the world and features photographs selected out of a total of 18.000 participations of professional and non-professional photographers from all around the globe. From 23/04 until 13/05 the center of the city of Athens becomes a large deep ocean, a jungle, a tropical forest and rediscovers through breathtaking photos in light-boxes, art’s commitment to a fragile and irreplaceable world. The Greek exhibition is organized by Polaris Publications with the kind support of Piraeus Bank. At CityLink, Stoa Spyromiliou, 4

● She is the Balkans’ most melancholic, sensual, seductive voice. She sings the “soul of the gypsies” carrying wherever she goes the very spirit of traditional gypsy music of former Yugoslavia. Her name is a legend of the ethnic and world music scene and her commitment to her work has been priceless for developments in the field of international folk music. Half Note Jazz Club proudly presents Esma. From 20/04 until 26/04, her performance is definitely not to be missed! Half Note Jazz Club, 210 9213.360,

at 22:30 (Sunday 20:30) ●Celebrated representatives of electronica,

the Norwegian Apoptygma Berzerk will perform live at Fuzz on 21 and 22/04. What is more, their fans will have the unique opportunity to meet them in person at the Forum of Fnac Bookstores. Stephan L. Groth, Geir Bratland, Fredrik Brarud and Angel will sign their latest CD “Sonic Diary” this Friday 20/04 at 19:00. Hurry up! (tickets for the live also available at Fnac). Fnac (The Mall Athens, 35 Andrea Papandreou str., Marousi)

BOOK LAUNCH

on display at Zoumboulakis Galleries. The artist combines the two dimensions of painting with the three dimensions of installation and by use of brass and plexiglas creates his own natural world. Avgeros composes a new visual reality which reveals hidden associations between what we see and what already exists within ourselves. From 19/04 until 12/05. Zoumboulakis

On Wednesday 25/04 at 19:00 at “To Spiti”, Sofka Zinovieff, author of renowned “Eurydice Street” celebrates the launch of her new book “Red Princess: A Revolutionary Life”, a stunning account of the life of her grandmother Sofka Dolgorouky, an exiled Russian princess; of a life of love, passion, boldness and adventure (she eventually turns to communism and works for the French Resistance). The event will be presented by British Ambassador Simon Gass and genuine Russian vodka Stolichnaya will flow in the crystals all through the night. To Spiti, Kladou & 13

Galleries, 20 Kolonaki Square, 210 3608.278

Vrysakiou str., Stoa Attalou, Plaka, 210 3311.200

Stadiou str., free entrance. ● New work by artist Yiorgos Avgeros is now

●Helen Kamma investigates the relationship

between the structure of built space and the way human desire and behavior is shaped. In her recent work “Once Past the Years of Green Emotion”, a mishmash of spaces, a persistent collage of elements of architectural design and structures balance between abstraction and representation, while all potential narratives are constantly undermined and subverted. At GazonRouge, 15

SHOOTING...IN THE CITY

Victor Hugo str., 210 5248.077, 20/04 - 19/05

Dimitra at 694 7531953 or Elli at 694 7837648

For the needs of a short film created by a young artists’ group, DGM Films, the city of Thessaloniki becomes a set and male actors of 20-35 years of age as well as women actresses of 20-30 are invited to the audition that will take place on 21 and 22/04 at the Fleming Theater (15, Mishari str.). For more info call ∞

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 51


Δ∞π¡π∂™

* ** *** **** *****

HÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·

LET THE SUNSHINE IN TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY SUNSHINE *** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, KÚȘ Œ‚·Ó˜, MÈÛ¤Ï °È¤Ô, XÈÚÔÁÈÔ‡ÎÈ ™·Ó¿ÓÙ·

O NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ù·Á̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· ۯ‰fiÓ ‰ÔÓÎȯˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· «ÔÙ·ÒÓ» ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó. ¶ÚÒÙ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‹Ù·Ó Ù· zombie movies Ì ÙÔ «28 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿», ÂÓÒ ÙÒÚ· Ì ÙÔ “Sunshine” ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·Ú¤· Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚fiÌ‚· ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÓË„Ë ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÔ‡, Ô˘ ·ÚÁÔÂı·›ÓÂÈ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙË ÁË Û ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÎÚ‡‚ÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙË ÛÎÈ¿ ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ·ÂÈÏ‹˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈÔÊ˘‹ ȉ¤·, Ô MfiÈÏ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙ· ÎÏÈÛ¤ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ù·Èӛ˜, fiÔ˘ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ “Armageddon” ‹ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· ÙÔ˘ «¶˘Ú‹Ó·». ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ËıÂÏË̤ӷ ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi cast ÛÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈfi ÙÔ˘, ÙÔÓ

KI§IAN MEPºI

ÿηÚÔ II, ÙÔ “Sunshine” ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fï˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌË ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› Û ·˘Ùfi Î·È ÙË ‰ÂÈÏ›· ‹ ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. KÈ ·Ó Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Â›Ù Ì ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Â›Ù Ì ÙË ı·̷ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÌÈ· pop ۯ‰fiÓ ÂÊË‚È΋ ÓÔÔÙÚÔ›·, Â‰Ò Ù›ÔÙ· ·fi Ù·

·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ·Ú¯Èο. TÔ Îϛ̷ ı˘Ì›˙ÂÈ Ùo «2001 - O‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜», ÙÔ “Alien”, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ “Solaris”, ηıÒ˜ Â‰Ò ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ fiÛÔ Î·È ˘·ÚÍÈ·Îfi. O ÕÏÂÍ °Î¿ÚÏ·ÓÙ, Û˘¯Ó¿ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ MfiÈÏ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÂÌÔÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂ Â˘Ê˘‹ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ηÈ

Óˆ ·fi ÙÔ Ô‡ ‰È·‚ÈÒÓÔ˘Ó, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈÔÈ Â›Ó·È. ™˘¯Ó¿ Ë Î¿ÌÂÚ· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi „ËÏ¿, οÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ϸ‚‡ÚÈÓıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì ¯¿ÌÛÙÂÚ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· Û ¤Ó· ÎÏÔ˘‚›. H Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ PÂÓ¤, fiÔ˘ ¤ÍÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È fi¯È ·fi ÌÈ· ÏÔ΋, ·ÏÏ¿ ·fi ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· Û ٤ÙÔȘ ÏÂÙ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ·ÏÏ¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. M ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ó· ·ÎÚÔ‚·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Î·È ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, Ë Ù·ÈÓ›· ·Ó·‰›‰ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÌÈ· ÁÔËÙ›· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÂÓfi˜ ÊÔÚÂ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‡¯Ô˘. OÈ ‹Úˆ¤˜ Ù˘ Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ, Êı·Ṳ́ÓÔÈ, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÙÂÏ›˜, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ, ·‰‡Ó·ÌÔÈ, ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙfiÛÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜...

§∞£√™ ¶π™Δ∏** TÔ «Ë ·Á¿Ë ˘ÂÚˉ¿ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·» Â›Ó·È ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÏÔ˚΋ ÛΤ„Ë, fiˆ˜ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Ì·˜ ‰›‰·ÍÂ Ô PˆÌ·›Ô˜ Î·È Ë IÔ˘ÏȤٷ, fï˜ ÛÙËÓ «§¿ıÔ˜ ›ÛÙË» ÙÔ˘ PÔÛÓÙ› ZÂÌ, ÙÔ happy end ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ¿ÙÛ·ÏÔ Ô‡Ù Êı·Ṳ́ÓÔ. H Û¯¤ÛË ÌÈ·˜ ‚ڷ›·˜ (™ÂÛ›Ï ÓÙ ºÚ·Ó˜) Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ (PÔÛÓÙ› ZÂÌ) ÂÚÓ¿ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô fiÙ·Ó ÂΛÓË ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. MÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚›ˆÛ˘, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, fï˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ˜, Ù· Ê˘ÏÂÙÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È Ë ÛÙÂÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó. √ ZÂÌ ÚÔÙÈÌ¿ ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÁÔ˘ÓÙÈ·ÏÂÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΈÌÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. MÈ· ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÎÈ ¤Ó· ÈÔ ÛÊȯÙfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÈÏÌ Û οÙÈ ÈÔ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ, ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, Â›Ó·È ÌÈ· ¯·ÚÈو̤ÓË Î·È Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¤Í˘Ó˜ ÛΤ„ÂȘ, Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚È΋ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ coolness ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ MfiÈÏ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Û οÙÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ï¿Ó· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔÔÚÈṲ̂ӷ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÏ·ÛÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË. O ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ʈÙÔÁÂÓ‹˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÎÈ Â‰Ò ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤. AÓ fï˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿„ÔÁÔ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ô˘ ›‰·ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ fiÙ·Ó Ë «‰Ú¿ÛË» ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔ˜. ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ÁË Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÿηÚÔ I, ¤Ó· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Ô˘ ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Î·È Ô˘ fiÏÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. H ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ ÎψÙÛÈ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÚÔÛÙ¿, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ı· ÛÚÒÍÂÈ Î·È ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Û ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·‰ÈΛ. N·È, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ÌÈ· χÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ·’ fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ, fï˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ. MÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓ˘, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ Î·È ·Ôχو˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜. ∞

¶PEMIEPE™

¶ƒ√™ø¶π∫√π º√μ√π ™∂ ¢∏ª√™π√À™ Ãøƒ√À™ *** AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ï¿ÓÔ, fiÔ˘ Ë Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ AÏ¤Ó PÂÓ¤ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·fi „ËÏ¿ (Û·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡) ÙÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘, Ë ˘fiÏÔÈË Ù·ÈÓ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ËıÂÏË̤ӷ Ì ı·ÙÚÈο ÛÎËÓÈο. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ÕÏ·Ó ÕÈÎÌÔÚÓ –οÙÈ Ô˘ Ô PÂÓ¤ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÎÚ‡„ÂÈ–, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È Ù· Ì·Ú fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘. AÔÙÂÏÔ‡Ó Î¿ÙÈ Û·Ó ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ÓÂÎÚ‹ ʇÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ „˘¯‹˜. TÔ È‰·ÓÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ‰›¯ˆ˜ ÂÈÙ˘¯›· Ë Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜, ÙÔ ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ Ì·Ú fiÔ˘ ›ÓÂÈ Ô ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ù˘, ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ fiÔ˘ ηÙÔÈΛ Ô Ì¿ÚÌ·Ó Ô˘ ÙÔÓ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿52 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

Oπ ¢∂∫∞ ¶§∏°∂™ ** OÈ ‰¤Î· ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ º·Ú·Ò ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û ·˘Ùfi ÙÔ ıÚËÛΛ·-ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ-ÂÈÛÙ‹Ì˘ ıÚ›ÏÂÚ, fï˜ Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÏËÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔʤÚÂÈ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ XfiÎÈÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÏÈÛ¤ ÎÈ Â˘ÎÔϛ˜. °È· fiϘ ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ·ÎÚ›‰Â˜ Ô˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‚·ÙÚ¿¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ fiÏ˘ ÙÔ˘ X¤È‚ÂÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÚÒËÓ ¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È Ó˘Ó ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ X›Ï·ÚÈ ™Ô˘fiÓÎ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÔÁÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÛÂÓ·Úȷ΋ ¢ÎÔÏ›· Î·È Ì›· ÚÔο٠·Ó·ÙÚÔ‹. OÈ ÓÙfiÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηο Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÊÙ·›ÂÈ ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ·fi ÙÔ Û·Ù·Ó¿, fï˜ Ë X›Ï·ÚÈ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ‚‚·›ˆ˜ ı· ÙË ‰È·„‡ÛÂÈ.


¶PEMIEPE™

∞°°∂§√π ∂•√§√£ƒ∂ÀΔ∂™ * * H ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Z·Ó KÏÔÓÙ MÚÈÛfi, “Choses Secretes”, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Á˘Ó·ÈΛ·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘, ÏÔ‡ÛÈ· Û ÙÛÈٿٷ Î·È soft core ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Û ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÔËÛ›·˜ Î·È ÂÓıÔ˘Û›·Û ԢΠÔÏ›ÁÔ˘˜ ÛÙË °·ÏÏ›· –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ– ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ÚËÙfi ÂÚ› «‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙ›ӻ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ·. H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘, ÔfiÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ·fi Á˘ÌÓfi, Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÏÂۂȷΤ˜ ÂÚÈÙ‡ÍÂȘ, ÂÚˆÙÈο ÙÚ›Ô, Î·È fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙËÓ... „˘¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›·. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë soft core ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È Ì ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, fiÙÈ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Û οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ë Ù·ÈÓ›· ηٷʤÚÓÂÈ Î·Ù¿ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ˉÔÓÔ‚ÏÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂȉÈο fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ηٿ ÙÈ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰È·Ê·Ó› ÛÙÔÓ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ) ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ ÔÈ «ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜» Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÙ‡ÍÂȘ.

H ∞¶√¶§∞¡∏™∏ ∂¡√™ •∂¡√À* À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „·¯Ófi ÛÙËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· X¿ÏÈ M¤ÚÈ ·’ fi,ÙÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, οÙÈ Ô˘ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÌÈ· Î·È Íԉ‡ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ «¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·˜» Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘. O ˘fiÏÔÈÔ˜ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˘ ıÚ›ÏÂÚ, Ô˘ ˘Ê·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ì˘ÛÙÈο, sexual politics Î·È ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ù· chatrooms Â›Ó·È Ë ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ. B‚·›ˆ˜, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· laptop ÎÈ ¤Ó·Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ Ê›ÏÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‚¿ÏÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ‹, ‰Ò, ÙÔ Á˘Ó·Èο ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹... H ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, X¿ÏÈ M¤ÚÈ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë ¯ËÌ›· Ù˘ Ì ÙÔÓ MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ Ìˉ·ÌÈÓ‹ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ԣ.

T√ ªÀ™Δπ∫√ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ√À ∫√™ª√À MÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹... ÛÙ· „ËÏfiÙÂÚ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ IÌ·Ï·˝ˆÓ, Ô ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ Jalan ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË Ushna. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·. TÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Î·È ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È Ó· ÌË ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÙ¤, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. O ¶·Ó N¿ÏÈÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ «™·ÌÛ¿Ú·», ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍË ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹. Oπ Ã∞ƒ§∂∞¢∂™ * ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Óı› Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË, ·Ó ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ·Ì˘‰Ú‹ Û¯¤ÛË Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ı· ‹Ù·Ó ÓÔÌ›˙ˆ ηχÙÂÚ· Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ˆ˜ ÂΛ. O T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ·, Ô °Ô˘›ÏÈ·Ì M¤ÈÛÈ, Ô TÈÌ ÕÏÂÓ Î·È Ô M¿ÚÙÈÓ §fiÚÂÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÚÏ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ·Ó Î·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘˜ (“Wild hogs”) Â›Ó·È «AÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó·». H ¤ÌÊ·ÛË Â‰Ò Â›Ó·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi. H Έ̈‰›· ÙÔ˘ °Ô˘fiÏÙÂÚ M¤ÎÂÚ, ‚ϤÂÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÌÔÛ· ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ӷ ·ÛÙ›· Î·È ϿΘ Á˘ÌÓ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ú’ fiÏÔ ÙÔ ·È‰·ÚÈ҉˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙË Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ·ÓÔËÛ›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÁÂÏ¿˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó fi¯È ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ·Ù¿Î˜ ‹ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘Ù· ·ÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ·fi physical ÁηÁÎ Î·È Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË Û·¯Ï·Ì¿Ú·.

¶∂ƒ∞ ∞¶√ Δ∏ §πª¡∏ ¶ÂÂÈڷ̤ÓÔ˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙ·˜, Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ™Ù·ÛÈÓfi˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. O ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘, οÙÔÈÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù˘ H›ÚÔ˘, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Á˘Ó·›Î·, ·fi ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÓÂڿȉ˜ Î·È ÍˆÙÈο . 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 53


BIB§IO

¡Â·ÓÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ٷ fiÚÈ·

ª∂ √π∫√°∂¡∂π∞ T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H

X-∞πª∞Δ√™ Ù˘ Z¤Ê˘ KfiÏÈ·, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜, ÛÂÏ. 259

B¿˙ÂȘ ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È, ¤Ó· ÛÙÈÎ Û·ÓÙ·Ïfi͢ÏÔ Ó· η›ÂÈ Î·È chill out ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË. ™ÙÚ›‚ÂȘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. Œ¯ÂȘ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÔ «X-·›Ì·ÙÔ˜» Ù˘ Z¤Ê˘ KfiÏÈ·, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ §¿ÚÈ KÏ·ÚÎ, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë «·Ó·Ú¯È΋» ËÚˆ›‰· Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ËıÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. H O‡Ì·-T˙Ô, ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ (Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙËÓ IÓ‰›· ̤ÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô˜ ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‰Â›), fiÌÔÚÊË (ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÁÂÚ¿ ·‰È¿ÊÔÚË), part time ÌÔÓÙ¤ÏÔ (ı· «·Ô‚ÏËı›» ·fi ÙÔ Î‡Îψ̷ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘), ·ÓÔÚÂÍÈ΋. MÈ· ÌÈÎÚ‹ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Â›‚Ï„Ë. H ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ë ÌfiÓË X-·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ù˘, «ÙÚÂÏ‹ ÎÈ ·‰¤ÛÔÙË», „ˆÓÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ‚Ô˘‰ÈÛÌfi, ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ Ê˘Á‹˜ (Ë ÌËÙÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÌÈÛ›). O ·ÙÚÈfi˜ Ù˘ Ì¿ÙÛÔ˜, ‚È·ÛÙ‹˜ Ù˘. KÈ Ô §Ô˘ÎÔ˘Ì¿ÎÔ˜ Ù˘, Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜, ÁΤÈ, Ê›ÏÔ˜, Û·Ó ·‰ÂÏÊfi˜. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜: ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÓËÏÈÎÈÒÓÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÙÔ ÛÎÏËÚfi, ΢ÓÈÎfi, ‚›·ÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈΈÓ. Ÿˆ˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó

¢øƒ√ μπμ§π∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «X-A›Ì·ÙÔ˜» Ù˘ Z¤Ê˘ KfiÏÏÈ· (ÂÎ-

54 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·fi ÛfiÓÙ· ÛÙËÓ ÈÔ ¯Ïȉ¿ÙË ‚›Ï· Ù˘ M˘ÎfiÓÔ˘, fiÏ· ÏËڈ̤ӷ. TÈ ÛfiÈ ¤ÚÁÔ ·›˙ÂÙ·È ÛÙË M‡ÎÔÓÔ; MÔÓ٤Ϸ Ô˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÛfiÓÙ˜, ¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÎÏfiÛÈ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, VIP ·Ú·ÎÌ‹, ÌÔÓ٤Ϸ, ÎfiÙÂÚ·, ÓÙÚ·ÁΘ, Ô ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, ·‰È¤Íԉ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ŒÓ· ÓÔÛËÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·¤¯ıÂÈ¿ Ù˘. H Z¤ÊË KfiÏÈ· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ٷ fiÚÈ·, Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¤¯ÂÈ Ó‡ÚÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ Ù˘. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. Y·ÚÍȷο ·ÂÏÈṲ̂ÓË, Ì ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο, ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘, Ë ¤ÊË‚Ë ËÚˆ›‰· Ù˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÈ· «Î·ÓÔÓÈ΋» ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. O ¤ÚˆÙ·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, Ë ÊÈÏ›· ÛËÌ·Û›·, fï˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ. £· Ú¤ÂÈ ‹ Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ‹ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÌfiÓË Ì ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ¤˜ Ù˘, ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˘, ÙÔ Êfi‚Ô, ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. OÈ ‰‡Ô X-·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌËÙ¤Ú· Î·È ÎfiÚË, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË Ï‡ÙÚˆÛË. H ÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. OÈ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. M ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì¿˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘˜, ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÙÔ˘ „˘¯ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÎÏÈÛ¤, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ «ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ» ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÊfiÓÙÔ ÌÈ· life style ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ fï˜ Ô‰ËÁ› Ù· ̤ÏË Ù˘ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ∞ H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Z. KfiÏÈ· Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 19/4, ÛÙȘ 19.00. E˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙË ÛÙÔ¿, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.644-6

Δπ ¡∂∞;

EK¢∏§ø™∂π™ M∞Ã∂™ ¶√À ∞§§∞•∞¡ Δ∏¡ I™Δ√ƒπ∞ ÙÔ˘ G. Regan, K·ÛÙ·Ï›·

EȉÈÎfi˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô T˙¤ÊÚ˘ P‹ÁÎ·Ó Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙȘ 50 ÈÔ ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Ì¿¯Â˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ÿÚÙ˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÛÙ· °·˘Á¿ÌËÏ·, ÛÙÔ B·ÙÂÚÏfi Î·È ÙÔ ™Ù¿ÏÈÓÁÎÚ·ÓÙ, ÂÓÒ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ù· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜.

E§∂À£∂ƒ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ N¤Ô˜ K‡ÎÏÔ˜ 5 Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·fi 7/5 ¤ˆ˜ 11/6. ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó KÔÛÌÔÁÔÓ›·, º˘ÛÈ΋ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, £¤·ÙÚÔ, B˘˙·ÓÙÈÓ‹ T¤¯ÓË Î·È ŸÂÚ· (¢. N·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜, N. Z›·˜ Î·È K. K·Î·‚ÂÏ¿Î˘). ¢ËÏÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 27/4, ÂÁÁڷʤ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ª·ı‹Ì·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË 17.00-18.30 & 19.30-21.00 Î·È ¶¤ÌÙË 17.00-18.30. ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· - ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ , 210 3253.989, ÏËÚ. http://www.stoabibliou.gr/ep2

μƒ∞μ∂π∞ ¢π∞μ∞∑ø ™ÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË Ë ·ÔÓÔÌ‹, 25/4. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· Ó¤·.●

¢øƒ√ μπμ§π∞ TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ T. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘ «TÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘» (ÂΉ. øKEANI¢A) ηٷÈ¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ M‹ÏÔ˘, ÈÛÔÚÚÔÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ. MÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ù˘, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Ó¤·˜ EÏÏ¿‰·˜.

‰fiÛÂȘ KE¢PO™). AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 24/4 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «TÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘». AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOO, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 24/4 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

°IANNH™ KONTO™ OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË BfiÚÂÈ· KÔÚ¤· Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· Ï¢ÎÒÌ·Ù· «A-Ôڛ˜» Î·È «BfiÚÂÈ· KÔÚ¤·: KfiÎÎÈÓË O˘ÙÔ›·» (K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘). H ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ M. AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, K. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë Î·È ™. ¢·Ó¤˙Ë. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ™ÙȘ 19/4, 20.00. Nπ∫√™ ¢∞μμ∂Δ∞™ °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «§Â˘Î‹ ÂÙÛ¤Ù· ÛÙÔ ÚÈÓÁλ (K¤‰ÚÔ˜) ÌÈÏ¿Ó ÔÈ K. MÔ˘ÚÛÂÏ¿˜, T. ¢ËÌËÙÚÔ‡ÏÈ·, N. M·Ú·ÓÙ˙›‰Ë˜. ¢È·‚¿˙ÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ N. AÚ‚·Ó›Ù˘. ™ÙȘ 20/4, 20.00. I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24. §πΔ™∞ ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À - Pπ∑√À ∏ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ¢¤ÛÔÈÓ· KÔÏÏÈÓÈ¿ÙË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· «T· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Ì·˜» Î·È «√ ÛÎ˘Ï¿ÎÔ˜ & Ë ÌȘ ÂÈÛÌ·Ù¿Ú·» (æ˘¯ÔÁÈfi˜) Î·È ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì ·È¯Ó›‰È·. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4 ÛÙȘ12.00 Ì.Ì. ŒÎÊÚ·ÛË, °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 81, ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·, 210 9603.817

Nπ∫√™ £∂ª∂§∏™ £· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «MÈ· ˙ˆ‹, ‰‡Ô ˙ˆ¤˜» (K¤‰ÚÔ˜) ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 26/4, ÛÙȘ 19.30. BÈ‚ÏÈfiÛËÌÔ, °. ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7470.050

ºYTEYOYME... BIB§IO¢ENTPA ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ H̤ڷ˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘, Ù· ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ı·ÙÚÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Î.Ï. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ «MÂϛӷ», HÚ·ÎÏÂȉÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150. EÁη›ÓÈ·: 19/4, 13.00. M¤¯ÚÈ 22/4. ●


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 55


£∂∞Δƒ√

√ £Ú¿ÛÔ˜ ∫·ÌÈÓ¿Î˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞.V. ÁÈ· ÙÔ 2Ô PÔcket Thetre & Pocket Arts Festival

º∂™Δπμ∞§ ∫√π¡√À TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H °È· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «ÙÛ¤˘» Ì ı¤·ÙÚÔ, ÊÈÏÌ, ·Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È video ·fi 4/5 ¤ˆ˜ 4/7/2007. «E›Ó·È ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË» ϤÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ £Ú¿ÛÔ˜ K·ÌÈÓ¿Î˘ «·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È fi¯È ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›». ¶ÔÈÔ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó; TÔ ªÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÓÊ¿˜. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó. H ¤ÓÓÔÈ· “pocket” ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi, ÙËÓ Ô˘Û›·. A˘Ùfi Ô˘, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤۷, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· – ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ. TÔ fiÙÈ Î¿ÙÈ «¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë» ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ. AÓÙ›ıÂÙ·, ÂΛ ÎÚ·Ù¿ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ fi,ÙÈ Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ. T· ÈÔ ‰Èο Ì·˜ Ú¿ÁÌ·Ù·. £ÂÏ‹Û·Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔfiÙ ÚԤ΢„Â Ô ÂÈÓÔË̤ÓÔ˜ fiÚÔ˜ Pocket Arts. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË; º¤ÙÔ˜, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÓÔȯÙfi. A˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. AÏÒÓÂÙ·È Û 2 Ì‹Ó˜ Î·È Û 5 ¯ÒÚÔ˘˜: ÛÙÔ BIOS, ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ MICROCOSMOS, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Altera Pars, ÛÙË FNAC Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ Î·È Ù˘ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› fiÏÔ ÛÙÔ BIOS. EΛ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ pocket theatre. T· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ηÙËÁÔڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (15, 35, 55 Î·È 56 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

55+ ÏÂÙÒÓ). M¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ AÚÈÏ›Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (‹ Î·È ÚfiÛˆ· ÁÈ· ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜). TÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ pocket theatre ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Altera Pars, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ·Ú·ÁˆÁ¤˜: ÙÔÓ «BÚÂÙ·ÓÈÎfi» ÙÔ˘ P·Î›Ó· Î·È Ù· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «¢È¿ÏÔÁÔ˜» Î·È «∫ÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤ÙÚÔ˘ N¿ÎÔ˘. TÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·Ú¤Ï·ÛË ÌÔÓÔÏfiÁˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ì ٛÙÏÔ «°˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÔÊ›·˜ ™Â˚ÚÏ‹ Î·È ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ M·Ú›·˜ AÏ‚·ÓÔ‡, ÙË «§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶Ô˘Ï‹ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, fiÛ· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ M·Ú›·˜-§Ô˘›˙·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ù˘ AÓÓ›Ù·˜ K·ÁοÏÔ˘. ™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÈ¿‰Â˜ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ·ÊËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÔ˘Ó ·Ú·Ì‡ıÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, οÙÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ happening ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. TÔ ¤¯Ô˘Ì ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ “impro stories” Î·È ı· ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· „ËÊ›˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹. £· ÚÔ·„Ô˘Ó 3 ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ¤·ıÏÔ ı· Â›Ó·È ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ T˙È· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂΛ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ™ÙÔÓ MICROCOSMO ¤¯Ô˘Ì ηÓÔÓ›ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Î·È ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÎÔÓÙ¿Ú, ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “πnto great Silence” Î·È Ë ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °Î·˜ ‚·Ó ™·ÓÙ “Malla Noche”. ™ÙË FNAC Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÚÔ‚ÔϤ˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ, Û˘Ó·˘Ï›·, ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï; N· ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ™·Ó ¤Ó· ηÏfi fiÓÂÈÚÔ. N· ÌËÓ ¤¯ˆ Ó· Îfi„ˆ Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ùfi. ∞


FITNESS / HEALTH / BEAUTY

ŸÏ· Ù· ‚fiÙ·Ó· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʇÛ˘ Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË

M¶∞Ã∞ƒπ∞ K›ÌÂÓÔ - ʈÙÔÁÚ·Ê›·: §EY£EPH™ ¶§AKI¢A™  ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi B·ÙÈÎÈÒÙÔ˘, Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶·ÓٷϤˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ‚fiÙ·Ó· Î·È Ù· Ì·¯·ÚÈο. K·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Ù· Ê˘Ù¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ Î·È Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Ì·¯¿ÚÈ·, Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ù˘ Á˘ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜.

T· ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ Ì·˜, Â›Ó·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. T· Ì˘Úˆ‰Èο Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙË MÈÎÚ¿ AÛ›· ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÛÂÊ ÛÙ· ÁÎÔ˘Ṳ́ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘. ∞̤ۈ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ıÔ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ï·ÙÚ‡ÂÈ fiÛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘. A˘Ùfi ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. N· ·Á·Ô‡Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. MfiÓÔ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÍÂÏȯı›

Û ¿ıÔ˜ Î·È ‰›„· ÁÈ· ‰È·Ú΋ Ì¿ıËÛË. «ŸÛÔ ·Ó·Î¿Ï˘Ù· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Á‡ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Ì‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. °È· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÚÔÊ‹ Ì ÙȘ ¿ÂÈÚ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì-

‚¿ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·». EÍËÁ› ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, fiÛ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ô ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ˜, Ô ÎÚfiÎÔ˜ Î·È Ô ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ˜, Î·È ÂΛӷ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÙÔ È¤ÚÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· –ÚÔ˙¤, Ï¢Îfi, Ú¿ÛÈÓÔ, Ì·‡ÚÔ–, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. E›Û˘ Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ÙÚÈÌ̤ӷ Î·È ¿ÙÚÈÊÙ·, Û fiÛ· Â›Ó·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙȘ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜, fiˆ˜ ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ, Ë Ú›Á·ÓË, Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ Î·È Ë Ì¤ÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Ó‹ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ¿ÏϘ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, fiˆ˜ Ô Î¤‰ÚÔ˜, ÙÔ ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ, Ô ÛfiÚÔ˜ ··ÚÔ‡Ó·˜ Î·È ÙÔ Î¿ÚÈ. Afi ÙÔ 1990 ÙÔ «EÏÏËÓÈÎfiÓ» Â͢ËÚÂÙ› ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÔÛÙÈÌ¢ÙÔ‡Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fiÏ·˘ÛË ÛÙË Á‡ÛË ÙÔ˘˜ ‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ÎÚ‡ˆÌ·. «Œ¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈο ÚÔÊ‹Ì·Ù· Î·È Ê˘Ù¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi Ù· MME ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Á‡Úˆ ·fi ‚fiÙ·Ó·. M·˜ ˙ËÙ¿Ó ÌÂ-

ÏÈÛÛfi¯ÔÚÙÔ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ˆ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi». ¶ÚÔÛ·ı› Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ Î·È Ì·˜ ÂÍËÁ› ˆ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰·, ÌÈ· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ‚Úԇ̠۠·ÊıÔÓ›·, ·Ó Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «Ë Ú›˙· Ù˙›ÓÛÂÓÁÎ, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÓˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛ¿ÍÈ· Û Â›‰Ú·ÛË ·ÈˆÓ›·, Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌ› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ô ŸÏ˘ÌÔ˜ ‹ Ë ºÏÒÚÈÓ·». OÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ·ÚÒÌ·Ù· Î·È Á‡ÛÂȘ, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ: «Δ· Ì·¯·ÚÈο ÂÓÒÓÔ˘Ó Ï·Ô‡˜ Ì ÎÔÈÓ¤˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, fï˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔÂχۈ˜». Afi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ˆ˜ «·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ÛÎfi¢·Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο ÁÈ· οÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Ì·¯·ÚÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿». K·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «O ÎfiÛÌÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÂχıÂÚË ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ˘ÏÈο, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘». ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Û·ÏÈṲ̂ӷ Ì ڛ˙· ˙ÈÁΛ‚ÂÚ˘ (ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ!), ÏÈÓ·ÚfiÛÔÚÔ Î·È ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÛ› Û·˜.... ∞

¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜. ∂Ï¿Ù ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¯ÒÚÔ Â˘ÂÍ›·˜, ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘, ÔÌÔÚÊÈ¿˜ & ·ÓÙÈÁ‹Ú·ÓÛ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ, ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË. Δ ∏ ∂ O

F

F

E X C L U S I V E I

C

I

A

L

L

Y

S P E E D C

E

R

T

I

W E L L N E S S F

I

E

D

B

S P O T

Y

Iηڛ·˜ 4, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, Δ.∫. 121 32 ● ΔËÏ./Fax: 210 57 77.442 ● info@power3centerperisteri.com ● www.power3centerperisteri.com 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 57


FREE RUNNING

SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

O I T N E ON P T E , º ™ M E REE .V. A F T A ™ N N A ™ T H , M I § ø §§HN , HTA H E G E § O T N I I I TH PR I™A OIN NN H ™ Y P Y K I N A E A I H S E RU E I ™ A I T K A FRE N A ¶O OE ø™ EπN A A T A ™ T ¶ ø ™ ™ , O ¶ ME TO T O Y ! ™ E N A O O , M KO Y § O KAN A • I ¶O¢I AT I T E N I N G § O ° I N O ¶ O §H£H T H N M E R P Y ™ N O NA TI H S E R U INO¶O H ™ N Y A™X O N T A KANE § E I T O A N ™ ¶ A F R I§H N I ø AMAT BA OB OY™ BA™ N E R . ¶PøT ¶ I B E ™E ™T E H N R U TOY™ A ¢ A , I NA M O § A § K ¶ A N E PO™ ™ T H TO¶O NNER U R ø E P ¶ N FRE

™ A M A » T ™ ™ I MO ¶ «H ¢PO O I A N EI

™ I§H BA™ §O™: OY NO¶ I T N

¶Ò˜ Î·È fiÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙÔ free running; H ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ ÚԤ΢„ ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ ¤Î·Ó· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë capoeira. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ‹Úı· Û Â·Ê‹ Ì οÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÍÂΛÓËÛ· ·Ú¯Èο ÙÔ parkour, ÁÈ· Ó· ηٷϋ͈ ÛÙÔ free running, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘.

NA ME E H • Y NTE ™YNE

Î.Ï. AÏÏ¿ ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. ¶fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ free running; E›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔfiÓËÛË Î·È ÚÔÛÔ¯‹, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì˘·ÏÔ‡. K·È ΢ڛˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌ¿˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂȘ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. °È· Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ÎfiÏÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È 100% Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ÂȘ, fi¯È 99%.

ADVERTORIAL «A.V.»

™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ë Sprite ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ¶fiÛÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË Â›Ó·È Ë «ÛÎËÓ‹» ÙÔ˘ free running Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ free running, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; TÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ; ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· «Î·Ó¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ, fiÙ·Ó Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÈ ‰ÈE›Ó·È ·ÎfiÌ· Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÔÏÏÔ› Ô˘ „¿˜». ¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ô free runner Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Û ˘„ËÏfi Â›‰Ô. AÍÈfiÏÔÁË Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÓÈÛÙ› ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ “Garage Band”; E›Ó·È Ô NSA, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Be Chase Armitage, ¤Ó·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ free Exposed. °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ runner, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÛ¯ÔÏÂ›Ù·È Ôχ ηϋ ۈ̷ÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. KÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ÌÚ¿ÙÛ·, ·fi ·ÏÈ¿, ¤¯ÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ kung-fu Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰˘Ó·Ù¿ fi‰È· Î.Ï., Ô˘ ÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÓÙÔÂ›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¯‹, ·ÏÙÈÎfiÙËÙ·, ÈÛÔÚÚÔ›·. Afi ÂΛ Î·È ¤sprite tip Ú· ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ MÔÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÂȘ ÔȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ›‰·Ì ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Sprite Î·È Ùo ‚·ıKANENA Ìfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘˜; TÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ›Eª¶√¢π√ ¶Ò˜ ı· ÂÚȤÁڷʘ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ¿Ó·È ÙÔ full cork flip Ì ÈÚÔ˘¤Ù· Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ· Û¯ÂÙÔ ÙÔ free running, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ™Δ√ ¢ƒ√ª√ ÛηÏÔ¿ÙÈ·. E›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ì ¿ÏϘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤. A·ÈÙ› ÊÔ‚ÂÚ‹ Â˘Ï˘ÁÈÛ›· ÛÙË ∫∞¡∂¡∞ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ ÙÔ parkour; TÔ free ̤ÛË Î·È Ôχ ηÏfi timing. K¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈ∂ª¶√¢π√ running Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ √Δ∞¡ •∂ƒ∂π™ ο front Î·È back flips, vaults Î·È Î¿ÔÈ· ÊԂ‰¿ÊÔ˘˜ ηÈ, ›Ûˆ˜, ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, Â- °π∞ Δπ ¢πæ∞™ Ú¿ ¿ÏÌ·Ù· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎfiÏ· ÁÈ· ÙË Sprite fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ı¤·Ì· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ï›· Ù˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚ›· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›parkour, Ô˘ ı· ÙÔ ÂÚȤÁÚ·Ê· ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û ·ÁÔÊÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô A ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô B fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔ- Ú¤˜ Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜. Ú· ÌÔÚ›˜, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÂÌfi‰È· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. °È· ̤ӷ ÙÔ free running Â›Ó·È ¤Ó· ΛÓËÌ· TO BE CONTINUED... ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ A.V.: Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·Ú¿ Ì «Tips ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ, Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· free ÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂȘ running events ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË fiÙ·Ó «Ù· ‰›ÓÂȘ fiÏ·». ¶Ô‡ οÓÂÙ free running Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÙ·Ó Û·˜ ‚ϤÂÈ; ¶›ÛÙ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì·˜ ‚ÚÂȘ. AÁ·Ë̤ӷ spots Â›Ó·È ÔÈ Ù·Ú¿ÙÛ˜, Ù· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î.Ï. O ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ÓÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˜, ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì Î.Ï. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ·Ó ›̷ÛÙ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·, .¯. Ì ʇϷΘ Ô˘ Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÁÈ· «Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡ÓË ·Ó ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì» 58 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

PO¢E™ °IA NA T™OY§A™ EÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÂÙ·ÈÚ›· Ì Úfi‰Â˜, Ë Autobahn, ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ skate shop “Nine Eleven”, ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. H Autobahn wheels Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ skateboarding Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ skate ÛÙÔ team Ù˘. TÒÚ· È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙÂ Î·È ÌÈ· ÁÓÒÌË ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÔ‡ÂÚ Úfi‰Â˜ ·fi ÙÔ local team Ù˘ Autobahn Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: £¿ÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˘, Giorgio Z¿‚Ô˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎÂÎfiÔ˘ÏÔ˜, £ˆÌ¿˜ KÔÏÔ‡Û˘, Î·È Ô ÁڿʈÓ. TÛÂοÚÂÙ ÙȘ Úfi‰Â˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· Î·È Û Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. LOCAL SKATE CONTEST

A˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21/4, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤Ó· skateboarding contest – ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ô˘ ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ. TÔ contest, Ô˘ ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ skate shop “Nine Eleven”, ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈΤ˜ ͇ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú·, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. K·È fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ‰ÒÚ· Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜, ÔfiÙ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙ ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, Á‡Úˆ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ì·˙› Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

E™øTEPIKA NEA ● O NÙ›ÓÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ ÂÁη٤-

ÏÂÈ„Â ÙËÓ Carhartt clothing ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ οÙÈ ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë DC aparrel. ● O XÚ‹ÛÙÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ›ӷÈ

ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ES aparrel. ● ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ pro model

EUROPEAN COLLECTION

E¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Ô Ruben Garcia, Ô team manager ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ team Ù˘ DCshoes, ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÏÒÚÈ· ÊÔ‡Ûη Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÛÎËÓ‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. K·È Ù· ηٿÊÂÚ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi skate team ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ skaters, fiˆ˜ ÔÈ Jody Smith, Petr Horvat, Jani Laitiala, Laurent Gamin, Henning Braaten, Manuel Margreiter Î·È Ruben Garcia, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. B¤‚·È·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ruben ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â‰Ò. MÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È „¿ÍÈÌÔ, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ pro model shoes ÁÈ· ÙÔ˘˜ skaters Ù˘ E˘ÚÒ˘, οÙÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η̛· ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ. T· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· 4 “European Collective” Shoes Â›Ó·È Ô Jody Smith ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›·, Ô Petr Horvat ·fi ÙËÓ TÛ¯›·, Ô Henning Braaten ·fi ÙË NÔÚ‚ËÁ›·, Î·È ‚¤‚·È· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ruben Garcia ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›·. K·ı¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ DC, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î¿ı ÁÔ‡ÛÙÔ. º˘ÛÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ì·Á·˙È¿. Keep on Ruben! ∞

ÙÔ˘ °ÈÒÙË °fiÚ‰ÈÔ˘ ·fi ÙËÓ Propaganda skateboards.

E•øTEPIKA NEA ● O Jerry Hsu ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Osiris footwear ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ Emerica footwear. ● º‹Ì˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ

Jack Curtin. ÕÊËÛÂ, ϤÂÈ, ÙËÓ DGK skateboards ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË City skateboards. ¶ÂÚ›ÂÚÁË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Stevie Williams Ì ÙÔÓ Jack. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ... Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ, fiÙ·Ó Ï¤Ó fiÙÈ Ì›˙Ó˜ Î·È ÊÈϛ˜ Â›Ó·È Û¯¤ÛÂȘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ˜. ñ


¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜... £· Û ͷӷ‰Ò; COCA COLA BOY ∂Û‡, Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË ÌÔ˘, Û ‚Ϥˆ Î·È ·ı·›Óˆ, Ë ÂÏ¿ÙÈÛÛ¿ ÛÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

KARAMELLA A‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ οӈ ÙÔ bachelor party ÌÔ˘ ÂΛ. TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ó· Ì ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ. §Â‚¤ÓÙ˜, Û‡۷ÙÂ!!!! AÁ¿Ë, fi¯È ÂÛ‡! ¶E¢ION TOY APEø™ ™Â ›‰· ÂΛ TÚ›ÙË 10/04, Á‡Úˆ ÛÙȘ 5.30, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ... ÌÂÙ¿ ¤Ê˘Á˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! TËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘, please! °ÈÒÚÁÔ˜, 697 2209863 T™OYPEKAKI! KÈ ÂÁÒ Û ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. AÏÏ¿... ¤¯ÂȘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›! BARTESSERA ¶¤ÌÙË 12/02, ÊfiÚ·Á˜ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê Barcelona, Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÎÚ›ÎÔ˘˜, Ú›¯Ó·Ì ̷ÙȤ˜ Ì· Î·È ÔÈ ‰˘Ô ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì ·Ú¤Â˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. ™Â ·Ó·˙ËÙÒ... M¶AP ™TO KO§øNAKI ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ Í·Ó¿. ¶›˘

ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›, ηÛÙ·Ófi˜! ¢ÂÓ Û ı˘Ì¿Ì·È ηϿ, ÛٛϠmail Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. CORTO MALTESE K˘Úȷ΋ 8 AÚÈÏ›Ô˘, AÁÁÂÏÈ΋, ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂϘ Ó· ¯·ıÔ‡ÌÂ... ·Ó ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Û˜, ÛÙ›ÏÂ. N›ÎÔ˜, shine_on_88@yahoo.gr TAPAS 31/03 ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Ì ʛÏË ÛÔ˘, Ì·Ú – ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÊÚÔ‡Ù·! EÁÒ Ì 2 ʛϘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ! decirico@hotmail.com METPO - ¶AN/MIO °ÔËÙ¢ÙÈΤ 45¿ÚË, Ì‹ˆ˜ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ٷ ›‰È· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·; ™Ù›Ï mail. espd@freemail.gr ¶PO™ NIKO§ Δ. 163, Â, fi¯È Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿˜, Ì¿ÏÏÔÓ Û ÛÔ‡ÂÚ ¿ÓÙÚ· ÌÔ‡ οÓÂÈ! Y¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Û¿ÓÈÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔÛfiÓÙ·. M·Ú.

BLOW 12/04 ÁÈ· ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹. M¤ÓÂȘ AÙÙÈ΋ ÎÈ ÂÁÒ BÈÎÙfiÚÈ·, ı¤ÏÂȘ Ó· ÎÂÚ¿Ûˆ ηʤ; A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò ‹ ¿Ú ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi...

¶PO™ ¶.K. Δ. 163, ·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi‚Èfi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ù‡Ô˘ HIV, ÙfiÙ ÙÔ ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¿Ú prozac ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, it’s the only way! M·Ú.

BARTESSERA TÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘; ºÔÚ¿Ó fiϘ ÎfiÎÎÈÓ· ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ·... ı¤˜ ϤÌÂ... ÙÔ M·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ïˆ...

FOU 30/03 Û ›‰· ÛÙÔ Ì·Ú, Â›Û·È Ô dj, Û ϤÓ XÚ‹ÛÙÔ, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ, ı¤Ïˆ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ, ı· ¤Úıˆ. «A¯»

HOT SECURITY M. ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ›, ÁÏ˘Î¤ security ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, ÛÙËÓ ÌÏ ÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘, ÛΤÙÔ˜ angel! AÓ Â›Û·È gay, ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ! M30

EIE ¢È·ÁÒÓÈ· ›Ûˆ ÛÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÏÂÍË, ÌÂ Û˘ÓÂ‹ÚÂ Ë ·‡Ú· ÛÔ˘, ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ¤‰ˆÛ· ÙËϤʈÓÔ, ı· ÂÚÈ̤ӈ ¿ÓÙ· ›‰È· ̤ڷ, ›‰È· ÒÚ·, ÂΛ.

A°IOY IøANNOY °È·Ù› Ì ¤ÛÙËÛ˜, M·Ú›·, 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·;...

EN ¢E§ºOI™ A˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ·˘ı¿‰ÂÈ· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi;

PIZZA HUT ™Â ϤÓ AÓ‰Ú¤· Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘, ¤¯ˆ ‚·ÚÂı› ÙËÓ pizza ·ÏÏ¿ ÂÛ¤Ó· fi¯È!! §ÈÒÓˆ ÁÈ· Û¤Ó·...

¶§ATEIA MABI§H 12/04, ÂÛ‡ ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·, ÊÔ˘Óوٿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ˘¤Úԯ˜ ʷΛ‰Â˜, ÂÁÒ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ, Û ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ï›ÁÔ, Ûοψ۷...

™TO TPENO ºÔÚÔ‡Û· Ú¿ÛÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎËÓÈÎfi, ͤÚÂȘ, ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ; TËϤʈÓÔ 694 7845393

METPO 12/04, 16.00, ·Ó¤‚ËΘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Î·È Î·Ù¤‚ËΘ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÁÚ·ÌÌ‹, ÌÏÔ‡˙· Puma, ·Ô‡ÙÛÈ· Nike Î·È ÌÈ· Û¤ÍÈ Ì·‡ÚË ÊfiÚÌ·... ı¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 8230279

TøPA... EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÂÛ¤Ó·! TPENO ¶PO™ ¶EIPAIA M¿ÏÏÔÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·! E›Ì·È ·ÁfiÚÈ, Ì·-

HXO§H¶TH ™Â ›‰· Í·Ó¿ Ì ÙÔ ™.M. Î·È Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ ÁÈ· Ó· ¤Ú¯ÂÛ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔ˘, οÙÈ

ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜... ÂÓÒÓÂÈ. £· ÂÓÒÛÔ˘Ì ٷ ۈ̷ÙÈο Ì·˜ ˘ÁÚ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; °ÂˆÚÁ›· °IA TH NIKO§ Δ˘ M˘ÚÙÒ˜! N· ÂÏ›˙ÂȘ Î·È Ó· ÂÚÂ˘Ó¿˜, ηϋ ÌÔ˘!! ™ÙÔ ÛˆÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ fï˜! TÂÏÈο, ÛÙÔ ‰È¿ Ù·‡Ù· Ù· ıËÏ˘Î¿ Á›ÓÔÓÙ·È... ÎfiÙ˜! AÊÔ‡ fiÏ· Ù· ÁÂʇÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi Ù· ·ÚÛÂÓÈο! AÏÏ¿ Ù· ÁÂʇÚÈ· ¯ÔÚÙ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ï¤ÂÈ Ô... ÔÈËÙ‹˜! ¶·Ó. ¶A¶A™øTHPIOY ¶AN/MIOY 29/03 ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ÚÒÙËÛ· Ì ÙËÓ ÔÚÙÔηϛ ÌÔ˘ η·ÚÓÙ›Ó· Ô‡ Â›Ó·È Ë Alpha Bank Î·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ˜. £Âfi˜... ULTRASOUND ŒÚ¯ÂÛ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô M.Z. Î·È Î¿ÓÂȘ ˘¤Ú˯Ô. E›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜! ™øZONTA™ ZøE™ ™Â ›‰·, ÙÈ ·Ú¿‰ÔÍÔ. ◊‰Ë ·fi ÙfiÙ ¤ÓȈ۷ fiÛÔ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ ÙÒÚ·. °IANNENA 10-11/04, fi,ÙÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ¤¯ˆ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ͷÓıÈ¿ Ê›ÏË Û venue & gallery. AϤη (;) ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Í·Ó¿Úıˆ! nisyan_gr@yahoo.gr ¶A°KPATI ™Â ›‰· Î·È Û ÂÚˆÙ‡ÙËη, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜, Ì ̷Á¢ÙÈο Ì¿ÙÈ·, XÚ‹ÛÙÔ. N·È, ÂÛ‡ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ô˘ fï˜ ̤ÓÂȘ ·ÏÏÔ‡... ¶PO™ A¶OPHMENH Δ.163, ÌËÓ ·ÔÚ›˜, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ˆÚ·›ÔÈ, ·Ó ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌÔ˜ ÏÈÁÔ‡Ú˘ ı· ÛÔ˘ ’Ú¯fiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ·˘ÙÔ› Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û οı ÂÔ¯‹, Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ›! M·Ú. METPO ¡¤Ô˜, ˆÚ·›Ô˜, Ì ¿·ÈÎÙÔ ÌÔ˘Û¿ÎÈ, ÛÔ˘ ¤È·Û· ÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ӷ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ, Û ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿. ™Ù›Ï ‰Ò. ¶APATHPHTH™ ∂›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ô˘, ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÎfiÓ˜ ÛÔ˘, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ... LINGER ÕÎÔ˘Á˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ· ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰›Ï· ÌÔ˘, ÙÔ ÈÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ ‚ϤÌÌ·, ÁÈ·Ù›; A¿ÓÙËÛ ‰Ò. XA§AN¢PI ™Â ›‰· ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÌÔ˘, ¤ÎÏ„˜ ÌÈ· «ÒÚ· ÁÈ· ÛÔÚ» Î·È ÌÈ· lacta. MÂÏ·¯ÚÈÓ¤ ¿ÁÁÂÏÂ, Û „¿¯Óˆ. O TA•ITZH™ 10/04 Úˆ› ·fi Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ÛÙÚ›„·Ì XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, οӷÌ ·ÎÏÔ – Ì·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi. M ÛÎÏ¿‚ˆÛ˜, Â›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ë! taxitzhs@yahoo.gr EVEREST X·˚‰¿ÚÈ... ÛÙË ÛÙ¿ÛË, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ,

STARCITY 9/04, 23.45, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÎÔ¤Ï· Ì ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙· Î·È Ì·‡ÚÔ Ì›ÓÈ... ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú fiÙ·Ó Û ›‰· ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·... £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ ¤ÙÛÈ... 694 8230279 KA§§IMAPMAPO ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ºÔÚ¿Á·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô Ì·‡Ú· Î·È ÙÚ¤¯·Ì Û ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ŸÌÔÚÊË Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÂÛ·È ÂΛ, ÛٛϠsms. 697 4120044 À¢PA-£E™™A§ONIKH ™Â ›‰·. TÈ ·Ú¿‰ÔÍÔ. ◊‰Ë ·fi ÙfiÙ ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ ÙÒÚ·. æEMA ™TO æEMA ◊Ù·Ó ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ηıfiÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÌÔ˘. ¶¿Ì οӷ ı¤·ÙÚÔ; STARBUCKS °Ï˘Ê¿‰· 2, Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û ÊÒÓ·˙·Ó Á·ÏÔÔ˘Ï›ÙÛ·, ÙÒÚ· Û ʈӿ˙Ô˘Ó ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ! Œ¯ˆ ψϷı› Ì ÙËÓ ¿ÚÙË ÛÔ˘! MAPIA ¢ÂÓ Û ͷӷ›‰·. £. H A§IKH EIMAI EÛ‡ ÔÈÔ˜ Â›Û·È Ô˘ ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÔ Î¤ÊÈ; ¢ÒÛ ÌÔ˘ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô. ¶ÂÚÈ̤ӈ... E™¶EPI¢øN! M. TÚ›ÙË / K·Ïfi ¶¿Û¯·! You are the best! AI°§H EÛ‡ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ ÙËÓ Î·ÛÙ·Ó‹ ÎÔ¤Ï·, Á›Ó ÈÔ Û·Ê‹˜. BAPBAKEIO™ A°OPA M. ¶¤ÌÙË ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ K·ËÏÂÈfi, ¤ÙÚˆÁ˜ Ì 3 ¿ÙÔÌ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ηʤ ۷οÎÈ, Í·Óı¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ¿Ú ÌÂ, 694 9631140 M¶OY °Ú¿ÊÂȘ ˆ˜ Ì ÛΤÊÙÂÛ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ·Ó ÓÈÒıÂȘ ¯¿ÏÈ·, ͤÚÂȘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ... MOPºH 5/04, £ËÛ›Ô, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏfi˜, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ∏ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· Ì ÙȘ ·Ê¤ÏÂȘ £H™EIO H AÏ›ÎË Â›Ì·È, ·ÏÏ¿ ‰ÒÛ ÌÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û¤Ó· ‹ ¤Ï· ̛Ϸ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ‰·ÁÎÒÓˆ. ™TAYPO™ TOY NOTOY ™Â ›‰·, ™Ù¿ıË, ‚Á‹Î·Ì ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΘ. °È·Ù›; K·ÙÂÚ›Ó· M¶OY! EÂȉ‹ ̠Ϙ ·ÎfiÌ· ¤ÙÛÈ, ÂÂȉ‹ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. M›ÏËÛ¤ ÌÔ˘... BIRD OF PARADISE M ‚¿ÛË ÙËÓ ›ڷ, ÙÔ ·›ÛıËÌ·, ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ, Â›Û·È fi,ÙÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ, ¿ÁÓˆÛÙË ·Á·Ë̤ÓË!!! 693 8484881

O¢ONTIATPIKH B·ÁÁ¤ÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· Ì ÚÔÛ¤ÍÂȘ Ï›ÁÔ; M ¤¯ÂȘ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ! ™E¶IA æËϤ Í·Óı¤ Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË £Ô‰ˆÚ‹, Û ›‰·. ¶Ô‡ ¯Ù‡ËÛ˜; XA§AN¢PI ™Â ›‰· Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô Â›Ó·È Ë ÎÔ‡ÎÏ·! ™Ù›Ï sms... 694 5709518 ¶A¶A™øTHPIOY¶AN/MIOY ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘ Ì ÙÔ «¯¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ‰˘ÛÏÂÍ›·˜». I want to know u better... Call me, 694 9735787 ¶§. E•APXEIøN 1/04 ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÁοÎÈ, ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Á˘·Ï›, ÌÈ· Áχη, ÂÁÒ ¯·Î› ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È Ì›Ï·Á· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi... ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ... ·ÏÏ¿...! AI°§H 濯ӈ ÙËÓ Î·ÛÙ·Ó‹ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ MÔ˘ÚÓ¿˙È, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. TËϤʈÓÔ: 694 5683283

Ú›Ûˆ. M·Ú›· 694 5789164

°Ú¿„ ‰Ò.

™YNTA°MA ¢Ô˘Ï‡ÂȘ Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜. ™˘Ó¤¯ÂÈ· Û ‚Ϥˆ Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜, ¯ÔÓÙÚԇϷ ÌÔ˘, Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È!

O ÌÔ‡ÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈıÂÚÔ‚¿ÌˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÌÔ‡ÊÔ ı· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ı¤Ïˆ.

METPO ™YNTA°MA ¶¤ÌÙË 29/03, ÂÚÈ̤ӷÌ ÙÔ Û˘ÚÌfi, ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÙÛ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ, ̤۷ οıÈÛ˜ Î·È ¿ÓÔÈ͘ ÙËÓ A.V., η٤‚Ëη ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. se_eida_kai_egw@hotmail.com ™YNTA°MA - A°. ¢HMHTPIO™ •·ÓıÈ¿ Ì ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÓÓÔ›˜ Â̤ӷ Ì ÙÔ ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó; SODADE A¤Ó·ÓÙÈ. ™Â ›‰· Ì ÙȘ Ï·¯·Ó› È˙¿Ì˜ ÛÔ˘, ¿ÓÔÈÁ˜ ÙËÓ fiÚÙ· Û ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, if I knew it were a pyjama party, I’d wear mine too. KHºI™IA™ KfiÎÎÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Á˘·ÏÈ¿ Ì·‡Ú· ÌÂÁ¿Ï·, Â›Û·È ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ηÙ‚·›ÓÂȘ KËÊÈÛ›·˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÁÎÚÈ ÌÏ Ì ڛÁ˜ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. 4 AÚÈÏ›Ô˘.

A¯, N›ÎÔ ÌÔ˘, ÙÈ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ù·Í˜;;; TÈ Ó· οӈ fï˜ ÎÈ ÂÁÒ Ô˘ Û ı¤Ïˆ;; ™Â ÂÚÈ̤ӈ... 4798 Ó· ı˘Ì¿Û·È... ı· Â›Ì·È ÂΛ ¿ÓÙ·... Û˘ÁÓÒ̘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó È·, ·Ï¿ Û’ ·Á·Ò. E›Ì’ ·ÂÚ¿ÎÈ Ô˘ Ê˘Û¿ Ì· ‰ÂÓ Û ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ, ÛÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ Û ʤÚÓÂÈ Î·È Û ·Ê‹ÓÂÈ ÂΛ ÎÔÓÙ¿... ™˘Ú¿ÎÔ ÌÔ˘!

FLOCAFE KÔψӿÎÈ, 3 AÚÈÏ›Ô˘ ‚Ú¿‰˘, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘, Û ›‰· Ô˘ ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÚ·¤˙È, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ̷ÙȤ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ‰Ò. MOBETTER 24 M·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ ı· Ì ÂÙ‡¯ÂȘ, οÓ ÌÔ˘ Ùڿη. METPO A°. ¢HMHTPIOY ™Â ›‰·, ‹ÛÔ˘Ó· Ôχ Û¤ÍÈ ÓÙ˘Ì¤ÓË Î·È ÂÁÒ Ì ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. Õ΢, 693 4859334 BIKTOPIA ™Ù·Ì¿ÙËÛ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û˜, ʇÁÔÓÙ·˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜, ‚ڋη ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜... ikaros_gr@hotmail.com ¢EPMATO§O°IKO KENTPO °¤Ú·Î·˜ M. TÚ›ÙË 3/04, Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ù·Ú¿¯ÙËΠ̠ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ Û¿ÓÈ· ·‡Ú· ÛÔ˘! myspace.com/bill6979 «METAºPA™TH» ∞fi KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜... ¤ÁÈÓ ϿıÔ˜, ÙÔ email ÙÔ ÛˆÛÙfi Â›Ó·È lost_in_translation07@hotmail. com... ÛٛϠemail... AKA¢HMIA™ 3/04, 21.15, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ K·Ó¿ÚË ÁÈ· KÔψӿÎÈ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÂ˙ ÚÔ‡¯·, ÔÚÙÔηϛ ÛÎÔ‡ÊÔ ÎÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆ-

AÓ‰ÚÈ·Ó¤ ÌÔ˘, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Ôχ Û˘¯Ó¿. TÔ ¯·˙Ô‡ÏÈ ÛÔ˘. EÓ ÙË ·Ô˘Û›· ÌÔ˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ˆ Î·È Ó· Ì ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÙÂ. AÓ ‰ÂÓ Â›Û·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘, Â›Û·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. º·ÓÙ·ÛÌ·Ù¿ÎÈ, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙË ÊÈÏ›· ÛÔ˘; ¶Ò˜ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÈ ·Í›˙ÂȘ ÁÈ· ̤ӷ, ø; K·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ!!

Brokeback Mountain. ŒÁÚ·„˜ fiÙÈ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Î·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ŒÏ· Î·È Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, ÌËÓ ÎÔÏÏ¿˜, ͤÚÂȘ Ô‡ ı· Ì ‚ÚÂȘ.

¶ÚÈÓ 4 ¯ÚfiÓÈ·, ºÏ‚¿Ú˘ ÓÔÌ›˙ˆ, ‹Á˜ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô‡ ÛÔ˘, «‚Ϥˆ ÙȘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ A›ÓÔ˘». ™›ÁÔ˘Ú· ı˘Ì¿Û·È. KÈ ÂÁÒ.

H ηÙÛ·ÚfiÏ· ı· Ì›ÓÂÈ Â‰Ò Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ¤ÚıÂȘ ÚÔ˜ Ù· ’‰ˆ ÌfiÓË ÛÔ˘... Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ... 2 sms ÛÙËÓ A.V.; M ÂÎÏ‹ÛÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ·, Ï¿ÛÌ· ÌÔ˘...

I want to buy again fairy’s heart! G.

°È¿ÓÓË, ÙÂÏÈο Â›Û·È ÈÔ „‡ÙÈÎÔ˜ ÎÈ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘

METPO ◊Ì·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÁÒ „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ·‰‡Ó·ÙÔ ÁÏ˘Îfi ·ÁfiÚÈ, Á‡Úˆ ÛÙ· 18. 693 4203170 ROYALTY ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘, ‹Úı· ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ì ı˘Ì‹ıËΘ Î·È ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜, Â›Û·È Áχη˜. 697 0097016

ÏÂÒÓ· «‚Ú›Ù ÔÚÙÔηÏȤ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÚÙÔοÏÈ·», ·ÍÈfiÙÈÌ ·Ï‹ÙË; §¤ˆ Ì‹ˆ˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ’ÛÙ ·ÒÓ ·fi ’ÎÂÈ;

¶¿Ú ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÈÚfiÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ı¤Ïˆ ÎÈ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜. Œ¯ÂȘ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Â›Û·È Ë ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· Ó· Û ‰ÈÂΉÈÎÒ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ; A˘ÙÔÂȂ‚·ÈÒıËΘ, οÓ ÂÛ‡ ΛÓËÛË, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È ·ÏËıÈÓ¿! M·Ú›·, where did I go wrong, I lost a friend somewhere along in the bitterness... £.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì¿˜ ‚Ú‹Î·Ó ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˘˜, ͈ÙÈÎfi, Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙË ÛÔÊ›· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ!!... °È· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹, ·Ï‹Ù˘ °ˆÁÒ ÌÔ˘. MÈ· ¿Û¯ËÌË Ì¤Ú· ÙÂÏ›ˆÛÂ! K¿Ô˘ ÂΛ ›Ûˆ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ıÔÏfi ÊÂÁÁ¿ÚÈ! TÔ ˙Ëχˆ! A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û ‰ÂÈ, ÂÁÒ fï˜ fi¯È! K·Ï‹ ÛÔ˘ Ó‡¯Ù·, ηډȿ ÌÔ˘! ºˆÙÔÁÚ¿Ê ÌÔ˘! TÈ ı· ‹ÌÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·;... ¤Ó· ÁÂÈÙÔÓ¿ÎÈ ¯ˆÚ›˜ ηډȿ. XˆÚ›˜ ÎfiÎÎÈÓË Î·Ú‰È¿... MÏ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ, Ë Ï·Ì¿‰· MÔÌ ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿Î˘ Ù· Û¿ÂÈ! TÒÚ· ͤÚÂȘ ÔÈÔÓ ı· ÛΤÊÙÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË! ™’ ·Á·Ò. MÔ‚ ÛÎÈÔ˘Ú¿ÎÈ ¶ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ ÚÈÓ ·fi 12-13 ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ϤÓ ¢¤ÛÔÈÓ· ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙÔ Í¤¯·Û·... M ›‰· Á·ÌÚfi Î·È ÛÎÈ¿¯ÙËη! §Â˜ Ó· Ì ÛÒÛÂÈ ÙÔ bachelor party; M‹ˆ˜ ÂÛ‡ Â›Û·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË;

‚Á¿˙ÂȘ. Kڛ̷... AıËÓ¿

M¿ÙÈ· ÌÔ˘, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 5 Î·È 6 AÚ›ÏË, Û ›¯· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈο... ı· ÙȘ ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ô Ó‡¯Ù˜... Ë Áχη ÛÔ˘...

ø‰‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÁÈ·ÛÂÌÈÔ‡, ÙÔ ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ Í·Ó·‰È·‚¿˙ˆ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÓÈÒıˆ ÙfiÛÔ ËÏ›ıÈÔ ¿ÓıÔ˜, Ô˘ ۯ‰fiÓ Â˘Ù‡¯ËÛ· Ó· ηıÚÂÊÙÈÛÙÒ ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ÛÔ˘. £Â˜;

E›Û·È ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ›, ‰ÂÓ Û ¯fiÚÙ·Û· ÔÙ¤ ÌÔ˘, fiÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹... Ï›Á· ‚Ú¿‰È· ¿ıÔ˘˜, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. X·ÌÔÁÂÏ¿ÎÈ.

¶¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ 12 ˘¤ÚÔ¯ÔÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤Ó· ·¿ÎÈ ÎÈ ¤Ó· ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›·! KÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ̷˙›, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘...

™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ˆ˜ Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ¿Û¯ËÌ¿ ÛÔ˘ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó fiÌÔÚÊ· Î·È ÙÔ ’ÎÔ„· ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·, ÎfiÊ’ ÙÔ ÎÈ ÂÛ‡! ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È, ͤÚÂȘ, ·Ú·‰fi͈˜ Û˘¯Ó¿ Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡.

°ÈÒÚÁÔ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ı· Û˘Óԉ‡ÂȘ Â̤ӷ! ÕÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ bachelor Î·È ¤Ï· ÛÙÔ romeo ·‡ÚÈÔ, Ó· Èԇ̠ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ whisky.

ÕÊËÛ˜ ÌÔ‡ÛÈ Î·È Ì ÎÔÈÙ¿˜ ̤۷ ·’ Ù· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ Á˘·ÏÈ¿, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Û‹Ì·ÓÛË. OÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÔ˘ ηΤ˜ Î·È Ì˯٤˜, Ë Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ η›ÂÈ Û·Ó Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÎÈ ¿ÏÏ· ϤÂÈ... ›Ûˆ˜ οÔÙÂ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ì·˜... Î·È Ó· Ì ·˜ ÂΛ „ËÏ····¿...

M·Ú›·, οı ϤÍË Ô˘ Áڿʈ, οı ϤÍË Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ, Û ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ı· ·˜; £. KÔÚÈÙÛ¿Ú· ÌÔ˘, Â›Û·È ÌÈ· Áχη! MÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂȘ ÙË ˙ˆ‹... Û ·Á·¿ˆ! TÔ ÓÂÚ·˚‰¿ÎÈ ÛÔ˘... O ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘... ‰ÂÓ Í¯ӿˆ, ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È...¶. T· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘ Ù· Ï¿ıË ·’ Ù· ›‰È· ÌÔ˘ Ù· ¿ıË Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó ·fi Û¤Ó· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ È· ηӤӷ... ™Â fiÛ˜ ̤Ú˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Ù· ÌËӇ̷ٷ, ÙÂÏÈο;!!! M‹ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÔÚÙÔη-

£¤Ïˆ ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó·... Ôχ... ·‰È¿ÎÔ·... Ì·˙› ÛÔ˘ ËÛ˘¯¿˙ˆ. P·ÓÙ‚ԇ ™M, ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 4, ·ÏÏÈÒ˜ ˜ ÌÔ˘ ÂÛ‡ Ò˜. MÔ˘ Ï›ÂÈı... Ôχ fï˜... I. ÌÔ˘! ™. N›ÎÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ Ì¿ÙÈ, ̈Úfi ÌÔ˘; ¶Â˜ Ì·˜ ÔÈ· ÊÙ·›ÂÈ, Ì‹ˆ˜ Û·˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ̷˙› ÁÈ· ‡ÓÔ. ÕÚË, ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ Ï›„ÂÈ ¿Ú· Ôχ. T˙›Ó· ™Â ı¤Ïˆ... Î·È Â›Û·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘... B.

19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 59


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÂÒÓ˘ÌË 34¯ÚÔÓË (2 ÂȉÈÎÔًوÓ), ηÏÏÔÓ‹, ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, 1,75, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, 3ÒÚÔÊÔ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi, ·Î›ÓËÙ·, ÌÂÙÔ¯¤˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 3.000, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÓ Â›ÛÙ ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 50 ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ, ¤ÓÙÈÌÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ› Î·È Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÌÂ Î˘Ú›Â˜ ·ÓÙ¿ÍȤ˜ Û·˜, οӷÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜! ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î˘Ú›Â˜ ·fi 40 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, Ô˘ ı· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜. °Ú·ÊÂ›Ô ELITE, 210 8985.671 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:0021:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00.

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜ - ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰· E˘ÚÒË - AÌÂÚÈ΋. §OYH™, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 EÓÙ˘ˆÛȷ΋ Í·ÓıÈ¿ 33¯ÚÔÓË È·ÙÚfi˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˘ ΢ڛԢ, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ. §OYH™, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 Speed Flirt °Ú‹ÁÔÚË EÈÎÔÈÓˆÓ›· °ÓˆÚÈÌ›·˜! •ÂÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Û·˜, ¤Ú¯ÂÛÙ ÌfiÓÔÈ Î·È Ê‡ÁÂÙ Ì ·Ú¤· ȉ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. 7 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 7 ¿Ó‰Ú˜ ÙÂÙ · ÙÂÙ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ 10 ÏÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ìfi‰· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÌÈÛfi. TÔÏÌ‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜. ¶ÔÙfi ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ¢ËÏÒÛÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ELITE, 210 8940.128, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00. K·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ 37¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, 1.80, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤Í˘ÓÔ˜,

●™Â ›‰·

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 18% º¶∞ voice

ATHENS

60 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

οÙÔ¯Ô˜ È·ÙÚ›Ԣ, ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ, ÛÔÚ I.X., ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 6.200, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓË, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 I·ÙÚfi˜ 38¯ÚÔÓË, ÔχÁψÛÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÏÂÙ‹, ú 2.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ì¿ÍÈ, Ì ÊÈÓ¤ÙÛ· Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂχıÂÚÔ, ÛÔ‚·Úfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ú 7.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ì¿ÍÈ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË Ì ηÏfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr 22¯ÚÔÓË ÎÔ‡ÎÏ· Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, „ËÏ‹, ·ıÏËÙÈ΋ Î·È Ì ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÎfiÚË ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú12.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤Ô Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô æY§§A, 210 6120.611 28¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 9.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È 3 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ¤Í˘ÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô æY§§A, 210 6120.611

25¯ÚÔÓË ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì ÌÏ ̿ÙÈ· Î·È ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È 2 ÚÂÙÈÚ¤ 5¿ÚÈ· ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ‚›Ï· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô æY§§A, 210 6120.611 Afi §ÂÈ‚·‰È¿ - X·ÏΛ‰·, ÂÒÓ˘ÌË ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ 35¿Ú·, ·Ó¤ÌÔÚÊË, I.X. Mercedes, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi, ·ÏÒÓ ÙÚfiˆÓ, ÂχıÂÚÔ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ - ¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ. A˘ıËÌÂÚfiÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ¢ÂÎÙfi˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∂™ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·˜, ÎÔ‡ÎÏ·˜, Ì¿Ûη˜ – ÔÌ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (™¿‚‚·Ù·). ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·˘ÙÔ·Ó¿Ù˘Í˘ - ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ & Â·ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ‚Ô˘ÏÈÌÈÎÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. 210 9882.086 ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi ηı·Úfi·ÈÌÔ ˙ËÙ› ıËÏ˘Îfi ÁÈ· ˙¢Á¿ÚˆÌ·. K·Ì›· ··›ÙËÛË. 694 8251775, ÂÚÈÔ¯‹ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 50, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63 Ù.Ì., 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 400, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘, 210 6441.863, 697 7690698

A‚›·ÛÙ·, ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜, Ó¤Ô˘˜, ¯ÂÈÚԉȷÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÛÔ‚·ÚÔ›, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, ÛˆÛÙfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ. E‚‰ÔÌ·‰È·›· ÏËڈ̋, 210 3300.320, £ˆÌ¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘.

AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011, ÂÛˆÙ. 256.

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 68 ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 & §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 108 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¡. æYXIKO: º∞ƒ√™ CAFE æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70/ ¶ETƒ√À¶√§∏: Δ∂RRA PETRA / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

K·Ï‹ ÌÔ˘ ÓÂڿȉ·, M˘ÚÙÒ, Û ·Ú·Î·ÏÒ ¿Ú ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰› ÛÔ˘ Î·È ¯Ù‡· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚¿ÙÚ·¯Ô˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ÚÈÁÎÈfiÔ˘Ï·! TÒÚ· Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ¿ÓÔÈÍË, Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ· ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÓÂ, Ù· Á·Ù¿ÎÈ· ΢ÓËÁÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. ¢ËÏ·‰‹, ÂÁÒ. E›Ì·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓË ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÁfiÚÈ, Î·È fiÔÈÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ, Ì ÊÙ‡ÓÂÈ. BÁ·›ÓÔ˘Ì ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿... ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÏ. K·È Ó· ÂȘ fiÙÈ Î¿Óˆ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË; K·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ ‰Â›¯Óˆ Î·È ÙËϤʈӷ ·›ÚÓˆ Î·È ÙÔ Ì›ÓÈ ÌÔ˘ ÙÔ ÊÔÚ¿ˆ. AÏÏ¿ Ù˙›ÊÔ˜! °È’ ·˘Ùfi ÛÔ˘ Ϥˆ, M˘ÚÙÔ‡ÏÈ ÌÔ˘, οÓ ÌÈ· ηϋ Ú¿ÍË Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÔ˘ Ú·‚‰¿ÎÈ. ÕÁÁÈÍ ٷ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈÁÎÈ¿ÎÈ·! ºÈÏ¿ÎÈ· ÔÏÏ¿. -§.§.

M¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙË M·Ú›· M·ÎÔ‰‹ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰¿ÎÈ Ì‹Î Èfi˜. AÁÁ›˙ˆ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ· Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ù›ÔÙ·. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌfiÏȘ ·ÁÁ›Íˆ ÚÈÁÎÈ¿ÎÈ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ. Y.°. TÔ Î·Ïfi Ô˘ Û·˜ ı¤Ïˆ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÂÙ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜, ÁÈ·Ù› Û·˜ ‚Ϥˆ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘ Í·Ó·ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙË ‚·ÙÚ·¯Ô‡ÔÏË. AÁ·ËÙfi M˘ÚÙÔ˘Ï›ÓÈ. E‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯ˆ Û˘Ó¿„ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÎÔ¤Ï·. ŸÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯·... K·Ï‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÏÔ ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. TÔ Úfi‚ÏËÌ·; N·, ›̷ÛÙ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÎÔ˘ÎÏÈ¿! ¶·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ¿Óˆ Ì·˜. EÁÒ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Õ‰ˆÓȘ Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· AÊÚÔ‰›ÙË, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ڈ̷˚Îfi fiÚÁÈÔ... ¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Ó· ¤‚·Ï· ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Ó· ÏËÚÒÛˆ, ηıÒ˜ ‚ϤÂȘ, fiÏ· Â›Ó·È ÎÂÚ·Ṳ̂ӷ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ¶ÏËÁÒÓÔÌ·È Î·ıÒ˜ ÓÈÒıˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiıÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ı¿ ÌÔ˘! A‰ÈΛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È; Y.°. 1 BÔ‹ıÂÈ·! K·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÈ· Û¯¤ÛË! Y.°. 2 AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ, ı· οӈ Ï·ÛÙÈ΋! ºÈÏÈ¿ -S.+N.

¢ÂÓ Î¿ÓÂÙ ηχÙÂÚ· οӷ ÂÌ‚fiÏÈÔ ·ÓÙȯ·˙ÔÌ¿Ú·˜;

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. AÎÔ‡˜ ÂΛ «ÏËÁÒÓÔÌ·È, ηıÒ˜ ÓÈÒıˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiıÔ˘»! M· Ô‡ ÙÔ ‚ڋηÙ – Û ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ; M˘ÚÙÒˆˆˆˆˆˆˆ, E›Ì·È 30 ÂÙÒÓ, ÁÈ·ÙÚ›Ó·, ˆÚ·›· ÁÎfiÌÂÓ·, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÛÙ›·, ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿. [M¤¯ÚÈ Â‰Ò ÙÔ ¤Î·Ó· copy paste ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ email, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ]. E›Ì·È ÌfiÓË Û·Ó ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ Î·È, ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Û˘¯Ó¿ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÍÈӛϷ Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ·... K¿ÙÈ ÎÚ›ÛÂȘ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ì‹ˆ˜ ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚÈ·Û· Î·È fiÏÔÈ ÌÔ‡ ÍÈÓ›˙Ô˘Ó ‹ Ì‹ˆ˜ ·Ï¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯·ÚÔη̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ‚Ï·-

‚ÒÓ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ «¯Ú‹ÛÙ˜». ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ˘‚·Ï¿ˆ ÙÔ Ì·Ï·ÎÔÙÚ·‚‹¯ÙË! ⁄Ô˘ÏË Û˘Û΢‹ Ë Ì·Ï·Î›·... Û·Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› ˘Á›·˜ Ô˘ ÙÔ Û¤ÚÓÂȘ Ì ·Á¤Úˆ¯Ô ÂÚ¿ÙËÌ· οو ·fi ÙË 10ÔÓÙË Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹ Áfi‚· ÛÙÈϤÙÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ Î·È ÙÔ ·ÓÂÌ›˙ÂȘ ·Ó¤ÌÂÏ·, ͇ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÔ˘ Á¿Ì· Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÔ˘ ÎÓ‹ÌË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηÚÊÒÓÂȘ ÙÔ Û¤ÍÈ ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ’ÚıÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Î·È Ô˘, ÙÂÏÈο, ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÛ·È ÛÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ Ù˘ ÂÍÒÔÚÙ¿˜ ÛÔ˘, 5 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›, ÌfiÓË, Ì ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Ó· «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·! BÚÂ, Ϙ Ó· ΢ÓËÁ¿ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ «¶AKETO»; §Â˜ Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ‰›Ï· ÌÔ˘ ηϿ ·È‰È¿ Ì ·ÏËıÈÓ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÙÔ˘˜ «sexy, ÊÚ·ÁοÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ Î·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ˙ˆ¤˜», Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ë EVA;;; Ÿ¯È, ̈ڤ... AÏ¿ Â›Ì·È Ôχ „ËÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜...

MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û·˜ ¯Ù‡ËÛ fiÏÔ˘˜ Ë Á‡ÚË ÛÙËÓ ÎÂÊ¿Ï·. Y.°. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙÂ Î·È Ó· Ó·ÚÎÈÛÛ‡ÂÛÙÂ, Î·È ·Ú¯›ÛÙ ӷ Û˘¯Ó¿˙ÂÙ Û Á‹‰· Ì¿ÛÎÂÙ. K·Ï‹ „·ÚÈ¿. A·ÓÙÒ, ·ÚÈ ÂÓËÓÙ¿ÚË: TÈ ¤Î·ÓÂ Ô £. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ; ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi, ηٷ‰‡ÛÂȘ, ·Ú·¤ÓÙÂ. K·È ·ÚÁ¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ˙ÒˆÓ. °È·Ù› ¯¿Ï·Û·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ (2-3 ¯ÚfiÓÈ·) ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜; ŸÏÔÈ, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ¿ÓÂÛË. H Û¯¤ÛË Âı·›ÓÂÈ, fiÙ·Ó Ô ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·’ ÙËÓ ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Ó· Û ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ATM. M ÙÔÓ £. ‹ıÂÏ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Â۷›, Ô „‡ÙÈÎÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔ˘ ’‰ÂÈÍ ‹Ù·Ó (Ê˘ÛÈο) ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ – ÎÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÎfiÌ·. K·È ‹ıÂÏ· Ó· ’¯Â Ù’ ·Ú¯›‰È· Ó· ÌÔ˘ ÂÈ «Û ‚·Ú¤ıËη», ÎÈ fi¯È Ù· ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘·. ™· Ó· ÌÂÚ‰¤„·Ù ÔÈÔ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ÔÈoÓ. AÓ ‹ıÂÏ Ӥ·, ·˜ ‡ÚÈÛÎÂ. O‡Ù ¤ÎÚ˘„· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘ Ô‡Ù ÙÔÓ ‚›·Û·. A˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ¤ÂÛÂ. K·È ÌÂÙ¿ ¤Î·Ó ӿ˙È· Î·È ‹ıÂÏ ·Ú·Î¿ÏÈ·, ÎÈ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› (οıÂ) ™¿‚‚·ÙÔ, ÁÈ·Ù› ı· ¿ÂÈ Û Á¿ÌÔ (ÛÙÚÈÙÈ˙¿‰Èη ‹Á·ÈÓÂ). ¢Â›¯Óˆ 10-12 ¯ÚfiÓÈ· ÓÂfiÙÂÚË, Â›Ì·È 45 ÎÈÏ¿ Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηٿ̷˘Ú· Î·È ¿‚·Ê·. EÛ›˜ Ò˜ ‰Â›¯ÓÂÙÂ; K·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ «ıÂ˚Îfi ÛÂÍ» ÂÓÓÔÔ‡Û· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ £. ÎÈ fi¯È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘, ·ÓfiËÙÂ. ŸÛÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ 50Úˉ˜ ͤڈ, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÌÈÎÚ¤˜. ™ÈÁ¿ ÌË Ì ÎÔÈÙ¿Á·ÙÂ, ·Ó Û·˜ οıÔÓÙ·Ó ·˘Ù¤˜. ¢Â›Ù ÙÈ ¤ÁÚ·„Â Ë M˘ÚÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÛ‚˘ˆ›· Î·È ¿„Ù ӷ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› Û¿˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ «„˘¯¿ÎÈ·˜», ·Ó Û·˜ ˆ ÙÈ ¤Î·Ó ے ¤Ó· ÔÓÙ›ÎÈ ÙÔ «·ÏÈοÚÈ» ı· Û·˜ ¤ÛÔ˘Ó fiÛ· Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ, Ì· ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÊÚÈοڈ ÙË M˘ÚÙÒ. Y.°. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Â›ÛÙ ̿ÏÏÔÓ ·ÁÂÓ‹˜ Î·È ˙ËÏfiÊıÔÓÔ˜. ¶ÚÔÙÈÌÒ ÌfiÓË ·Ú¿ Ó· ‚Áˆ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ, ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È Û·Ó ÎÈ ÂÛ¿˜. -M·Ú.

M ÊÚÈοڷÙ ‹‰Ë. ŸÔÈÔÓ £·Ó¿ÛË ÁÓˆÚ›˙ˆ, ı· ÙÔÓ ÊÙ‡Óˆ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 61


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

Kƒπ∂ °È· Ó· ͢Ó¿Ì ϛÁÔ Ï›ÁÔ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) AÓ Í¯¿ÛÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‰·ÁÎÒÓÂȘ ÏÂÌfiÓÈ, Î·È ·ÁÓÔ‹ÛÂȘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô KÚfiÓÔ˜ Í·Ó·‹Ú ÌÚÔ˜ ÛÙÔÓ 5Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÚˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›˜ ÛÙË Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË (17/4) ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ◊ÏÈÔ˘-¶ÏÔ‡ÙˆÓ· (19/4), Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘. E›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· Áη˙ÒÓÂȘ Ì ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· Ó· ÛÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ: «MˆÚfi ÌÔ˘, Â›Û·È Ô ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ».

¢¯¿ÚÈÛÙ·. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Û ÔÚı‹ ÔÚ›· ÛÙȘ 20/4 ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Î·È ÙÔÓ X›ڈӷ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÛˆÚfi ηϤ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ·ÊfiÚËÙ· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜. OMø™, ÙÔ 2007 ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Â˘ÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Â˜, ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. H Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË (17/4) Î·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ◊ÏÈÔ˘¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (Î·È ÌËÓ Í¯ӿ˜ Ô‡Ù ÏÂÙfi ÙÔÓ ¢›·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ), ı· Û οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi, ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ, ·ÓÔȯÙfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. ŸÌˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹‰Ë ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘; ŸÙ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· Ù· ¯¿ÛÂȘ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ ¿ÓÙ· Ù· ÂÎÙÈÌ¿˜.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ¤¯ÂȘ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ◊ Ó· ηٷʇÁÂȘ ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÔÏÈ΋ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Ó’ ·Ú¯›ÛÂȘ Í·Ó¿ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÛˆÔ ‹ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Û ÌÈ· Ì·ÓȤڷ ÁÂÌ¿ÙË Ì η˘Ùfi ÓÂÚfi ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û Ï‹ÁˆÛ·Ó, Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È Ó· ‚ÈÒÛÂȘ ÙËÓ È‰Â·ÏÈÛÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Á¿˘. º˘ÛÈο, Ô ÕÚ˘ Û ÁÂÈÒÓÂÈ Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÚÔ˘Ù›Ó·, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÈÛfiÚÚÔÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ‹ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·. A˘Ùfi ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Ó· ÙÔ ÛοÛÂȘ ÁÈ· ο-

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ¢È·ı¤ÙÂȘ ‹ÚÂÌÔ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù۷Έı›˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÔ˘, Ó· ÂȘ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·Ú¿ ¿Óˆ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘ ‹ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙ÂȘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Î¿ı ÛÔ˘ ΛÓËÛË Î·È Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ, ÂÓÒ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÙ¿ÍÂȘ. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÓÈÒıÂȘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÛÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. A˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÓÈÒÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ Ó· ·ÊÂı›˜ Û οÙÈ, Û οÔÈÔÓ/·, Û ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÈ ÛÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ë Ê‡ÛË, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÁηÓÙ¤Ìˉ˜, ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. OfiÙÂ, ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ·Ú·Î·ÏÒ... AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ Â›Û·È fiÌÔÚÊÔ˜, ¤¯ÂȘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ı¤ÏÂȘ Ôχ. A˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÙÂÏÈο, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ;

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) MÔÚ› Ó· ÌË ‚ϤÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û·Ó ÙËÓ ÈÔ Ï·ÌÂÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏ·Á›˜ 62 ATHENS VOICE 19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÙÈ Ô 4Ô˜ Ô›ÎÔ˜ ÛÔ˘ ‚Ú¿˙ÂÈ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ¯Ù˘È¤Û·È Û·Ó Ì¿Ï· ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿Ø ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛËØ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙË ‚Ú·‰‡ÙËÙ·Ø ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. AÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜, ı· ‚ÚÂȘ ÙË Á·Ï‹ÓË. E¿Ó ˘‹Ú¯Â Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÂÍ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Èı·ÓfiÓ Ó· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·. A, Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. MËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ Ì ÙË Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË ÛÙÔÓ KÚÈfi Î·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ◊ÏÈÔ˘-¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ¤Ó· ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ÛÌ·, ÈηÓfi Ó· ·Á·‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. K·È Ó· ·Á·Ëı›, Ê˘ÛÈο. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) TÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ›¯Â ηÈÚfi Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi, fiÛÔ Â›Ó·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÕÚ˘ ÂÈÛ¤‚·ÏÏ ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· Ó‡ڷ ÛÔ˘ ηÈÚfi ›¯·Ó Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÂÓو̤ӷ ÎÈ ÂÛ‡ ÙfiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· η˘Á¿. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ fiÙÈ Û˘¯Ó¿, Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ –ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο–, Ô˘ ·Ú·Î·Ï¿˜ Ó· ÌË ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. ¶›ÛÙ„¤ ÙÔ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) E›Û·È ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÓÛ·ÚÎÒÛÂȘ ÙË Û˘ÌfiÓÈ·, ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÁÒ, Ó· ÂÓˆı›˜ Ì οÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Û¤Ó·, Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛΤ„˘, ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi Î·È ˘„ËÏ‹ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ· – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜, Ô˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Â›‰Ô˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù·›ÂÛ˜ Î·È Î·Ù·ȤÛÙËΘ, ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ Û·Ṳ̂ÓÔ ÙÛfiÊÏÈ ÍÂÂÙ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÓÂÔÁÂÓÓË̤ÓË Î·Ù·ÓfiËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÕÏÏÔ. M¤Û· ·fi Ï¿ıË ÛˆÚfi, ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ, ‰È·„‡ÛÂȘ, fiÓÂÈÚ· Ô˘ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙·Ó, ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, ‰›ÓÂȘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜ Û οı ·fiÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Ó· ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Êfi‚Ô Î·È Û ԉËÁÔ‡Ó Ó· ·›˙ÂȘ ¿ÓÙ· ÙÔ £‡Ì· ‹ ÙÔ £‡ÙË.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) E¿Ó Â›Û·È Î·ÚÈÂÚ›ÛÙ·˜, Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË Û›ı· ÛÙËÓ ˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË! KÈ Â›Ó·È ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÛ‡ Ô ÙÚÂÏfi˜. A˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·-AʤÓÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ‹ fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Û·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi, ÛÔ˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Áη˙ÒÓÂȘ. H Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ “stay cool” Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË fiÙ·Ó ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÈÓ·¯ı› ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÔ˘ Û·Ó ¿ÏÈÂÓ. ŸÌˆ˜, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÛ·È, Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ fiÛÔ ÈηÓfi˜ Â›Û·È Ó· ·Ê‹ÓÂȘ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) O ÎfiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. MÔÚ› Ó· ÌËÓ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› – Î·È fiÙ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ·ÓÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù·. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. AÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ŸÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ù·Ú·ÎÔ˘ÓËı› Ô ÌÈÎÚfi˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÔ˘ ÎfiÛÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·Áȉ‡ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. A˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ı· ʤÚÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· – ÎÈ ·Ó fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÛËÌ·Û›·, AYTH ¤¯ÂÈ. Y.°. N·È, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÚÊ·Ó‡ÂȘ Î·È ·fi ·‰È·ÊÔÚ›·.

ÌÈÏ¿˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ó· È¿ÛÂȘ ÙÔÓ Ù·‡ÚÔ ·fi Ù· Τڷٷ ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ, Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›·, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ì ٷ Τڷٷ ¤ÙÔÈÌ· Ó· Û ηÚÊÒÛÔ˘Ó.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ÿÛˆ˜ ¤¯ÂȘ ·Ó·ÚˆÙËı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¢ηÈÚ›· Ó· Â›Ó·È ¿ÓıڷΘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. M ÙÔÓ O˘Ú·Ófi Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ú¿ Ó· ÂÎÏ‹ÛÛÂÛ·È ‰È·ÚÎÒ˜. K¿ÔÈÔ˜/· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Í·ÊÓÈο, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·Ó·ÙÚȯ›Ï·, «‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·», Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ Î·Ó ÛÙ· ÙËÏÂʈӋ̷ٿ ÛÔ˘. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û Â·ÈÓÔ‡Ó, ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Û ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂȘ. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· Í·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ı· ’ÚÂ ӷ ·Ó·˙ËÙ¿˜ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÛÔ˘ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÛÙËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂȘ ¢ÁÂÓÈο. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯ÂȘ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ.

Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜. MfiÓÔ ÛÙÔ lunch break ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÊÂı›˜ ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ›ÛÙË fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ fiÔÈÔÓ Û ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ŸÏÔÈ ÂÙÚÒÓÔ˘Ì ÛÙË ÛΤ„Ë Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÌÈ· ÛÙ¤ÁË ·fiÚˆÓ ‹ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó Î·Ù¿Ï˘Ì¿ Ì·˜ ¤Ó· ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· Á¤Ê˘Ú·. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ù¤ÙÔȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÛΤ„ÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÎÈ ÂÛ‡ οı ÙfiÛÔ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ›ÛÙ˘ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ηϿ. £· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ˙ÂȘ ÌÂÛÔÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔÂ›Ô Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÍÂ̤ÓÂȘ ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ¯Ù˘¿˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ‰ÂÛÌ›‰· ·fi ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. AÊÔ‡ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, οÓ οÙÈ ÁÈ· Ó· ·Í›˙ÂȘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· – ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ·. EÈϤÔÓ, ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢›·˜, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ, Î·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 8Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ Ô˘

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) N·È, ÁÈ· fiÛÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ÕÚ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂȘ Ô ÁÏ˘Îfi˜, ˘¿ÎÔ˘Ô˜, fiÏ· ̤ÏÈ Á¿Ï· Î·È Ô «fiÏÔÈ ·‰¤ÏÊÈ· ›̷ÛÙ» I¯ı‡˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ·fi Û¤Ó·. E›Û·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‰‡Ó·ÌË, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ηÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ԇ̠̠ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ı˘Ìfi. ŒÙÛÈ, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ Û ÔÚı‹ ÔÚ›· ÛÙÔÓ 6Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ –‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÒÌ·, ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·– ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ›‰ËÛË, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, Û οÙÈ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi, Û οÙÈ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÚÁfiÙÂÚ·. AÓ ¤¯ÂȘ Ó· ʤÚÂȘ οÙÈ ÂȘ ¤Ú·˜, Ó· ·ÊÈÂÚˆı›˜ Û ¤Ó· ÚfiÙ˙ÂÎÙ, Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ Ì·Ó¿Ï ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ –fiˆ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙȘ η̤Ó˜ Ï¿Ì˜ ‹ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‹ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂȘ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘–, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÔ¯‹. ™Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù¿ÍË, Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÓÙÔ¯‹ – Î·È ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ Î·È ¶·Úı¤ÓÔ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007 ATHENS VOICE 63


Athens Voice 164  

Athens Voice 164

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you