Page 1

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 160

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS Aºπ∂ƒøª∞ æ˘ÚÚ‹ - °Î¿˙È - MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô - BÔÙ·ÓÈÎfi˜

¶fiÏÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ

fiÏË

∏ ∞.V. ÛηӿÚÂÈ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi down town ΔˆÓ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ªÔ˘ÌÙ˙¿ÎË, ÛÂÏ. 26

∂ƒ∂À¡∞ Δ∏™ ∞.V.

À¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜; A·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N›ÎÔ˜ M›ÛÙ˘, ÛÂÏ. 12

Tsitouridis case - T· «ÌÔÏfiÙÔÊ» ÂÓfi˜ ÏÔ¯·ÁÔ‡ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 14 / °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ NÔ 2 T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22


2 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

22 - 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: π Wayan Dania

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

12 ŒÚ¢ӷ: KÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

A·ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ Î·È N›ÎÔ M›ÛÙË

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

14 Tsitouridis case

11 TÔ ·ıËÓ·˚Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Forrest Gump: Afi ÙÔÓ N›ÎÔ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

T· «ÌÔÏfiÙoÊ» ÂÓfi˜ §Ô¯·ÁÔ‡ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

16 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 18 Δ˙ȯ¿ÓÙ: Afi ÙÔ˘˜ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË

16

°È·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ¶¿ÁηÏÔ˜: B›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

42 2310: Afi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 24 I AMERICAN SUPERMARKET

20 ∫¿ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Û¿ÓÈÔ... 22 °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ 2 24 American supermarket 26 AÊȤڈ̷ æ˘ÚÚ‹ - °Î¿˙È MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô - BÔÙ·ÓÈÎfi˜

48 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹ 64 ™ÈÓÂÌ¿: Afi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ 66 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË

69 ¢›ÛÎÔÈ: Afi ÙÔÓ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ

T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

44 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

¶fiÏÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË TˆÓ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, AÓ·ÛÙ·Û›·˜ MÔ˘ÌÙ˙¿ÎË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË 26 I æÀƒƒ∏-°∫∞∑π-ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√-μ√Δ∞¡π∫√™

70 Fitness - Health - Beauty: Afi ÙȘ M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 72 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 73 Skateboarding: Afi ÙoÓ Billy °Ú˘¿ÚË 74 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 77 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 78 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

ME ™AKOY§A KAI ºAPA™I M ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙË º. N¤ÁÚË ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ˙ˆ¿ÎÈ·-ηÙÔÈΛ‰È·. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‚fiÏÙ· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·. E›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηÙÔÈΛ‰È· Î·È Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó. K·Ï¿ Ù· ÊÈÏÔ˙ˆÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ò˜ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÊÈÏfi˙ˆÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘; AӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Î·È ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ «Î·ÏÔÛ‡ÓË» Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÔ˘Ó ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜. AÁÓÔÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÙÈο ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. N· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ˙ÒˆÓ Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÔ˘Ó ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÙˆÓ «ÌÈÎÚÒÓ ÙÔ˘˜ ʛψӻ. M¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÙËÚÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ÔÏÏÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. §›ÁÔÈ

COMIC

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô I Wayan Dania. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ M·Ï› Ù˘ IÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÙÔ 1981. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ, fiÔ˘ Î·È ¤Ï·‚ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙÔ NÙÂÓ·Û¿Ú (ISI Denpasar), ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ Ì ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÚÒÙÔ˘˜. ø˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ê›Û·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ YÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÚÙÔ‡Ó Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. K¿ÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Â›Ó·È Ë «¢ËÌfiÛÈ· T¤¯ÓË» (Public Art), ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2001: ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ IÓ‰ÔÓËÛ›·˜ (T˙·Î¿ÚÙ·, T˙ÔÎÙ˙·Î¿ÚÙ·, O˘ÌÔ‡ÓÙ, NÙÂÓ·Û¿Ú), ÂÓÒ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› Î·È Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ T·˚Ï¿Ó‰Ë Î·È ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË. ZÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ŒÏÛ· °·‚ÚÈ‹Ï, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ™Ù·‡ÚÔ˜ KԇϷ˜, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÚÎÂÙÔ› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú·Í›·. O ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›ˆÓ οÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯Â

TÔ˘ P. CRAIG RUSSELL

οÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÌÔ›Ú·˙ ÂȉÈο Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÓÔÔÙÚÔ›·. ŒÙÛÈ, ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢ÙÒ ÙÈ ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙ·Ó ‚Ϥˆ ¤Ó·Ó ȉÈÔÎÙ‹ÙË Û·ÏÔ˘ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌËÓ Ù· Ì·˙‡ÂÈ ÎÈfiÏ·˜. A˘Ùfi Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó, £Â¤ ÌÔ˘, ÙÈ Á˘ÊÙÈ¿, Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ (ηÎÈ¿ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ), ‡¯ÔÌ·È Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· Ô ›‰ÈÔ˜, Ó· ‰ÂÈ ÙË «Áχη». -¢ÒÚ· MÔÛ¯ÔÔ‡ÏÔ˘

∞ªÀ¡∞ ∫∞π ∂¶π£∂™∏ K‡ÚÈ K˘Ú›ÙÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ «¶›Ûˆ ηӛ‚·ÏÔÈ» ÂÈÛËÌ·›Óˆ: H, ÛˆÛÙ‹ ηْ Â̤, ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ‚›·È˘ ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ ·ÔÛÈÒËÛË-‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‚›·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÔÂȉÒÓ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ». TÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ‰ÂÓ ¤Û·Û ·fi Ôϛ٘ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· «·Ì˘ÓıÔ‡Ó», ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ù ¤Ê˘Á·Ó ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÌÏÔΘ. EÓ›ÔÙ ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ¤ÛÙˆ Î·È ¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜. OÈ ÌÔÏfiÙÔÊ Î·ÎÒ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜. ¶ÔÈ· ηٷ¯ÒÚÈÛË ÚÔÙ›ÓÂÙÂ; If it looks like shit, tastes like shit and smells like shit, then it has got to be shit! -¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

¶NI°HKAME ™TA ™KOY¶I¢IA! NÙÚÔ‹! A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ï¤ÍË Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÈÏ¿Ó ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. MfiÓÔ Ó· ‰ÈËÁËıÒ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË. •ËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ‚Ϥˆ ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ◊Ù·Ó ÕÁÁÏÔÈ, ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ·fi ÙËÓ ÔÌÈ-

4 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ÃÚ‡Û· ¶˘ÚÔÌ¿ÏË ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

Δ√ “PA´N°KO§NT”, O ¶PøTO™ TOMO™ TH™ ¢IA™KEYH™ ™E KOMIK TOY «KYK§OY TOY ¢AXTY§I¢IOY» A¶O TON º. KPE°K PA™E§ MO§I™ KYK§OºOPH™E A¶O TI™ EK¢O™EI™ HELM, ™E ™YNEP°A™IA ME THN EMB§HMATIKH DARK HORSE COMICS (SIN CITY, 300). MIA Y¶EPOXH, I¢IAITEPA ºI§O¢O•H A¶O¢O™H TOY E¶OY™ TOY PIXAPNT BA°KNEP, ™THN O¶OIA O BETEPANO™ AMEPIKANO™ KOMI™TA™ AºIEPø™E ™XE¢ON 20 XPONIA ¢OY§EIA™, ¶APOY™IAZETAI ™E 108 ™Y§§EKTIKE™ ™E§I¢E™ ME EI™A°ø°IKA AP£PA, BIO°PAºIE™ KAI ¶PO§O°O, XøPI™ ¢IAºHMI™EI™.

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜, ÛÙÂÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ fi„Ë. ŒÂÈÙ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÂÏ¿Ó Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ê·Ó¤ÚˆÓ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Â›¯Â ÂÈˆı› ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. NÙÚ¿Ëη! ◊ıÂÏ· Ó· ¿ˆ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ fiÙÈ Ë Aı‹Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÙÛÈ, fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ›‰·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÔ˘›‰È·... AÏÏ¿ ÛΤÊÙËη fiÙÈ ÔÛÒ˜ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈ·˙·Ó ÔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÌÔ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. EÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù¿ Ì·˜, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ì·˜ ÙÔ Ï·ÌÂÚfi, Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡... º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÈ ı· Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ ÙÔ˘˜ Ê¿ÓËÎÂ Ë EÏÏ¿‰·; ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›· Ù›ÔÙ·... ÓÙÚ¿Ëη. EÛ›˜ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ٠ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ; -¢ÒÚ· MÔÛ¯ÔÔ‡ÏÔ˘

6 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ηχ„·Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ ·Ó¿ÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ù˘ Û ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÛÙÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋... -¶·‡ÏÔ˜ ¶ÂÙÚ›ÙÛ˘

PRIMO GUSTO!!! Y‹ÚÍ ¿Ú·Á ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì οÔÈ·, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ; ◊ Ì‹Î·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È; ŒÙÛÈ, Ô ºÈÏÈÎfi˜ EÙ·›ÚÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ T۷οψÊ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ˙ÂÈ ϤÔÓ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ο‰Ô, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Î¿‰ÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ·’ ÙË ÌÈ· Ó· ÛÙÔÏ›˙Ô˘ÌÂ, ÎÈ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· «ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ԢÌ»!!! M· fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ È¤ÚÈ ‚¿˙ÂÈ Î·È ÛÙ· Ï¿¯·Ó·! MÚ¿‚Ô, Ô˘ ·Ó·-

¶EPI AI™£HTIKH™ MËÓ «·ÎÔ‡Ûˆ» Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ˙ԇ̠۠ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ (Ôχ-Ôχ ·ÚÁ¿), Ô˘ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì «Î·Ïfi ηÈÚfi fiÏ· ı· Ï˘ıÔ‡Ó», Ë Aı‹Ó· ¤ÙÛÈ, Ë Aı‹Ó· ·ÏÏÈÒ˜... ÕıÏÈ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· (ÂȉÈο ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ fiÏ˘), Ï·ÎÎÔ‡‚˜, ÛÎÔ˘›‰È· ·ÓÙÔ‡ Âٷ̤ӷ (Ë Aı‹Ó· Â›Ó·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚ÚfiÌÈÎË) Î·È Ê˘ÛÈο ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ... E‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì «‚Á¿ÏÂÈ ¿ÎÚË» Ó· ¤¯ÂÈ Ë fiÏË Ì·˜ ¤Ó· «ÛˆÛÙfi» XYTA (·ÎfiÌ· ÙÔ ·Ï‡ԢÌÂ... Î·È Ô‡ Â›Û·È ·ÎfiÌË!). N· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. AÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ıÂÏ (Ô ¢‹ÌÔ˜; TÔ Y¶EXø¢E; TÔ Y. °ÂˆÚÁ›·˜;) Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘, οÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó (Â‰Ò Ì¤Û· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ¿Úη, Z¿ÂÈÔ - ¶Â‰›Ô, Î·È Â›Ó·È... ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ›ӷÈ, ·Ú·ÙË̤ӷ, ‚ÚfiÌÈη, ·ÊË̤ӷ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜...), Î·È Ê˘ÛÈο T›ÔÙ·, ÔfiÙ ÔÈÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ï¤Ì (ϤÓÂ); A˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì «·fiÊ·ÛË», ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·-‚Ï¿¯Ô-¯ˆÚÈ¿ÙË ŒÏÏËÓ· ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋, ¯¤ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ (Ó· ’Ó·È Î·Ï¿, ‚ÚÂ, Ù· ÛÎ˘Ï¿‰È-

η Ù¤ÚÌ· ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô ÊÚ·¤ (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô˜!) ηÈ... ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜! AÓ ‰ÂÓ Ù· ˆ ÛÙËÓ Athens Voice... Ó· Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ, Ô‡ ı· Ù· ˆ; A˜ ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ «Ï·Ù›˜»! ™Â ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ (›Ûˆ˜) Ì È¿ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ¿Û¯ËÌ· (Ô˘ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ!) ‹ ÁÈ· Ù· Ôχ Ï›Á· fiÌÔÚÊ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ Ì·˜... -N›ÎÔ˜ §·‰È·Ófi˜ Y.°. ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÁÔÚ¿ K˘„¤Ï˘... °›ÓÔÓÙ·È Ôχ, Ôχ fiÌÔÚÊ·, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·! AÍ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ. (NOT) IMAGINE A˘ÙÔ› ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·›˙ÔÓÙ·È. ™Â ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ET1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÙˆÓ 60s ÏÔÁfiÎÚÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “Imagine” ÙÔ˘ John Lennon. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ “...And no religion too” ·ÓÙ› ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ (Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û fiÏÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È) ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ÙÂÏ›˜. ¶Ô‡ ˙Ô‡ÌÂ; ™ÙÔ IÚ¿Ó; 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

NIKOLA AMBREL

K∞π OÃπ, ¢∂¡ ª∂ ÃΔY¶∏™∂ ∏ A¡√π•∏ (∫∞π ∫∞§A) ™Δ√ ∫∂ºA§π, √ ΔIΔ§√™ ∂π¡∞π ∞¶√ Δ∞ «A¶∂ƒ∞¡Δ∞ Ãøƒ∞ºπ∞» Δ√À Kø™Δ∞ T√Àƒ¡∞. M∂ Δ∏ §√°π∫∏ √Δπ, ∞¡ ∂π¡∞π ¡∞ ∞¡√π•∂π Δ√ ™Δ√ª∞ Δ∏™ ∏ ∫π£∞ƒ∞, ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ ¡∞ Δ√ ∫∞¡∂π ™Δ∞ Ã∂ƒπ∞ Δ√À T√Àƒ¡∞...

MIA KI£APA MI§H™E... Ó· ‚Ú¿‰˘ ‹Á·Ì ÛÙËÓ «AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋», fiÔ˘ οı TÚ›ÙË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÚÓ¿˜, Î·È ÂÚ¿Û·Ì ٤ÏÂÈ·: Ô TÔ˘ÚÓ¿˜ Â›Ó·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 (ÙfiÙ ÙÔÓ ÚfiÏ·‚· ÂÁÒ), Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ì ÙËÓ ›‰È· ʈӋ. EÂȉ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ «‰ÂÓ ı· Âı¿ÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ÎÔ˘Ê¿Ï· ÓÂÎÚÔı¿ÊÙË», Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘: Ë «ÔÌ¿‰·» ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ ÓÙڷ̘ (Mȯ¿Ï˘ K·ËÏ›‰Ë˜), ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· (KÒÛÙ·˜ M·‰ÂÌÏ‹˜), Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ (¶¤ÙÚÔ˜ •Ô˘Ú¿Ê·˜), Ì¿ÛÔ (KÒÛÙ·˜ B‹¯Ô˜) ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ (¶Ô›Ì˘ ¶¤ÙÚÔ˘, Ôχ ηÏfi˜, ·›˙ÂÈ Î·È Ï‹ÎÙÚ·). K·È ‹Ù·Ó ·fi ÙË Ì›· Û·Ó throwback to the 70s, Ì ÈÙÛÈڛΘ-Ê·Ó Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ ËÌÈ-ÌÂı˘Ṳ̂Ó˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË... Û·Ó Ó· ¤ÊÙ·Û ‹‰Ë

Œ

8 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

«ÙÔ 2009 / ÙfiÙ Ô˘ ı· ’Ì·È ÂÁÒ / ı· ’Ì·È 60 ¯ÚÔÓÒ / ÎÈ ÂÛ‡ ÂÏ›˙ˆ Ó· Ê·›ÓÂÛ·È Ó¤·». ÿÛˆ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ηÓ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ TÔ˘ÚÓ¿ Â›Ó·È 50¿Úˉ˜ Ì ÁÎÚ›˙˜ ÎÔÙÛ›‰Â˜ Î·È Ê·Ú‰È¿ t-shirts, Ï›ÁÔ Û·Ó Ô·‰Ô› ÙˆÓ Earth Wind & Fire, ·ÏÏ¿ ηÎÒ˜ ÊÔ‚¿Ù·È: Â›Ó·È Ó¤ÔÈ ÔÈ Ê·Ó˜ ÙÔ˘. TÔ Ì·Á·˙› ‹Ù·Ó ٛÁη ÛÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ÊÔÈÙËÙ‹, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Emmerson Lake & Palmer, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛfiÏÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú Î·È fi¯È, ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê›ÚÌ· (ÛηۛϷ ÙÔ˘). E›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ÛÂ Û˘ÁÎÈÓ› ÂÏ·ÊÚÒ˜: fi¯È ÂÂȉ‹ οÔÙ ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ ¤ÙÛÈ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ ·ÚfiÌÔÈ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ì·˙› ÙÔ˘. E›Û·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì·Ú. ¶›ÓÂȘ ÙȘ ›‰È˜ Ì›Ú˜. AÎÔ‡˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÔ˘ÛÈ΋. º·ÓÙ¿ÛÔ˘. H AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÛ›ÏÈÎÔ Ì·Á·˙›: Ù›ÔÙ· ÙÔ ÊÏÒÚÈÎÔ, Ù›ÔÙ· ÙÔ ‰‹ıÂÓ, ηÌÈ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È trendy, ·ÏÒ˜ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ͇ÏÈÓÔ Ì·Ú

ÌÂ Û˘ÌÌ·˙Â̤ÓË ÛÎËÓ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË «Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜». EÌÊ·Ó›ÛÙËΠÎÈ ¤Ó·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ù˘¿ÎÔ˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ì ʈӋ Eric Clapton/Tom Waits (Ó·È, ͤڈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ «·Ó¿ÌÂÛ·», ·ÏÏ¿ ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ...) O B·ÁÁ¤Ï˘, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ηÏfi˜. TÔ ÔÙfi οÓÂÈ 7 ¢ÚÒ. K·È Û ͷÊÓÈ¿˙ÂÈ, ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ‹ ÂηÙÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ ͤÚÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô TÔ˘ÚÓ¿˜... ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÚÔÌÂÚ‹ Û¿¯Ï·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿Ûˆ. «¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘»; Whatever. Œ¯Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ performers Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ – ‹‰Ë ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔÓ M·¯·ÈÚ›ÙÛ· Ó· ·Ó·Ó¤ÂÈ ‚·ÚÈ¿ ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÌÔ˘, Î·È ÙÔÓ TÛ·ÎÓ‹, Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÎfiÌ·. AÏÏ¿, ÂÓÙ¿ÍÂÈ: fiˆ˜ ¤¯ˆ ¤Ó· ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙÔ «¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô ÌÏÔ˘˙», ¤ÙÛÈ ¤¯ˆ Î·È Ì ÙÔ «A¤Ú·ÓÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·». ◊ Ì ÙÔ «2009». TÂψÛ¿ÓÙˆÓ, ÂÚ¿Û·Ì ˘¤ÚÔ¯·, Ó· ¿Ù ÙËÓ ¿ÏÏË TÚ›ÙË, ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÛÙ›ÏÙ ÌÔ˘ ÙÛ·ÓÙÈṲ̂ӷ e-mails, ÛfiÚÈ, Â›Ì·È Ê·Ó ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÂÂȉ‹ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¯›ÏÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘ÓÂ. OÚ›ÛÙÂ. ÕÏÏË Ì¤Ú· (ÛÙÔ ÓÙÈ ¿Û¯ÂÙÔ) ‹Á· ÛÙÔ Attica Ó· ¿Úˆ ͢ÚÈÛÙÈο Molton Brown ÁÈ· ¤Ó· Ê›ÏÔ X·Ú¿Ï·ÌÔ, Ô˘ ÁÈfiÚÙ·˙ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·ÏÏ¿ οÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤. K·È ¤¯ˆ Ó· ηٷÁÁ›ψ fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ífi‰Â„· ¤Ó· ÛηÛÌfi ÏÂÊÙ¿ Û ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚ· Î.Ï., KANENA™ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰ÂÈÁÌ·Ù¿ÎÈ·! TÔ Î·Ù·ÁÁ¤Ïψ Ì ٤ÙÔÈ· ÊfiÚ·, ÂÂȉ‹ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ „ˆÓ›˙Ô˘Ì ηÏÏ˘ÓÙÈο ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÁÌ·Ù¿ÎÈ·: Ì· Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈη, ÁÏ˘ÎÔ‡ÙÛÈη, Ù· Ê˘Ï¿Ì ÛÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì·˜ Î·È Ù· ÂÙ¿Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÂÂȉ‹ Ú·ÛÈÓ›˙Ô˘Ó ‡ÔÙ·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ù· È¿ÓÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÓÈÒıÔ˘Ì Ôχ happy ¿ÙÔÌ·. ¶‹Ú· ·Ó¿ԉ˜ ÏÔÈfiÓ Î·È ¤Ú·Û· ·fi fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙ·ÓÙ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍ‹ ÌÔ˘ (ÙfiÛÔ ÙÛ›ÈÛ·), ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰ÂÈÁÌ·Ù¿ÎÈ·: Ù›ÔÙ·! K·È ηϿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ë Molton Brown, Ô˘ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Û ÊÏÔÌÒÓÂÈ ÛÙÔ Ì›ÓÈ-ÌÔ˘Î·Ï¿ÎȉÒÚÔ-Û·ÌÔ˘¿Ó-Îڤ̷-ÏÔÛÈfiÓ – Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë Goutal, E. Coudray, Dior, Chanel, Yves St Laurent; ¶Ï¿Î· ÌÔ˘ οÓÂÙÂ; TÂÏÂÈÒÛ·Ó fiÏ· Ù· ‰ÂÈÁÌ·Ù¿ÎÈ· ·ÓÙ¿Ì·; TÈ ¤ÁÈÓÂ, ϿΈÛ ÂÏÏÂÈ„Ô‰ÂÈÁÌ·Ù›·ÛË ÛÙÔ Ì·Á·˙›; ¶Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜. E›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ˘¤ÚÔ¯Ô, ¯Ïȉ¿ÙÔ ˘ÂÚηٿÛÙËÌ· Ì ٷ ¿ÓÙ· ̤۷. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó οÔÈÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙÔοÚÂÈ ‰ÂÈÁÌ·Ù¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘ ‚ÁÔ‡Ó ·’ Ù· ·˘ÙÈ¿, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Attica. K·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· Ô˘ Ì›ÏËÛÂ, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹, ˉ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· ı¤Ì· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È¿ıÂÛË, ¤¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È «Î¿ÙÈ Ì·˜ οÓÂÈ»... ∞ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, M›ÓˆÔ˜ 8, K·ı. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9014.428. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. «T· ·È‰›· ·›˙ÂÈ», TÚ. KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÚÓ¿˜, TÂÙ.-¶¤ÌÙË M¿Ì˘ ™Ùfiη˜. Attica, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 9, ™‡ÓÙ·ÁÌ·


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


∞ÀΔ√¶Δ∏™ ª∞ƒΔÀƒ∞™

ºTIA•E MOY TH MEPA (¤ÊÙ·Û ÛÙÔ mail Ì·˜)

O XAƒ∏™ ™Δ√ ™Ã√§∂π√ T˘ AP°YPø™ M¶OZøNH O X¿Ú˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ. O ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â› ηı·Ú¿: «Œ¯ÂȘ Ì›ÓÂÈ ÈÔ ›Ûˆ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ KÔ‡Ú‰Ô˘˜». O ‰¿ÛηÏÔ˜ ›¯Â ηϋ ÚfiıÂÛË. Afi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηϤ˜ Ô˘ Û ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. EΛ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ¤¯Ô˘Ó ȉÚÒÛÂÈ fiÏÔÈ, ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜, ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ Ê›ÏÔ˘˜. K·È Ù· ¤¯Ô˘Ó „ÈÏÔηٷʤÚÂÈ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙË Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô‡Ù ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ô‡Ù ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi. ™ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ X¿ÚË Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Ë-

™ÈÓÂ̿η

ÌÔÙÈÎfi ı· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¿ıÏÔ. AÓ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È ¯·Ì¤Ó·. E›Ó·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi, ‰ÂÓ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô‡Ù ٷ ·È‰È¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ ÈÔ Î·ÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÁÈ·Ù› ηӤӷ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ·. K·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Â›Ó·È È· ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙ· fiÛÔ ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ X¿ÚË Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ·È‰Â›· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÏÏÔ˘˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ηχÙÂÚ· Û¯ÔÏ›·. O X¿Ú˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ôχ, ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ·Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ·È‰› Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. KÈ ·Ó Ë ·È‰Â›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ùڤ̈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· ¿Ó Û ηÏfi Û¯ÔÏ›Ô. ●

H URBAN §∂•∏ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ (™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô ÎÔÚÓ, Îfiη ÎfiÏ·˜ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ multiplex)

FREE ATHENS

ATHENS VOICES

-°. ¢HMHTƒ∞∫√¶À§√™

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

§fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 15/3/07

T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * «To ·Ó Â›Ó·È Ó· ÌËÓ». AÓÔȯÙfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ Vinyl Microstore ÛÙÔ Booze ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ cd Yuria 2006 Ì live ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÎÚÔ˘. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·, ı· ¯·. Afi„Â, ÛÙȘ 11. * ¶ÈÔ ÚÈÓ ¤¯ÂȘ: ‰È¿ÏÂÍË, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ Û˘Óı¤ÙË AϤͷӉÚÔ MÔ‡˙·. ™ÙËÓ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ŒÓˆÛË, ·fi„ (22/3) ÛÙȘ 20.30. * E›Û·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·Á‡ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË «EÚÌÈÙ¿˙»; øÚ·›·. ¢Â˜ ÏÔÈfiÓ ÔÈÔÈ Â›Ó·È «OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ EÚÌÈÙ¿˙», ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ OÏÏ·Ó‰‹˜ Aliona van der Horst, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· delikatessen Kino Kultur digital ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °Î·›ÙÂ, ·fi„ (22/3), ÛÙȘ 20.30 (Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜). * Let me take you far away... H ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Scorpions Fan Club (·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ “Wind Of Change”) οÓÂÈ free ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Outlaw Rock Club (Ù¤ÏÂÈÔÔÔ!), §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 28 & HÏ›· HÏÈÔ‡, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23/3. £· ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÊË‚ÈÎfi ¿ÚÙÈ!

* TÈ ÌÈÏÈ¿Ú‰· Â›Ó·È ·˘Ù¿, ÚÂ!... (¶ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ Z·›Ԣ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ show ÙÔ˘ AÛÏ¿ÓË)

* - ¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ fi‰È Û·˜; - Ÿ¯È Ôχ ηϿ, Ì ͷӷ¿ÙËÛ·Ó ¯Ù˜. * K¿ÙÛÂ. N· ¿Úˆ „ˆÌ›. (KÔψӿÎÈ. ™ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.)

* - ◊ÌÔ˘Ó ÛÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶Ôχ‰ˆÚ·. - °È’ ·˘Ùfi ¤Û·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘;

* ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Rolling Stones! X·¯·¯·¯·¯·!

* T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, fiÔÙ ÂÈÓ¿ÛÂÙÂ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ. (°Î·ÚÛfiÓÈ Ù˘ §˘Îfi‚Ú˘Û˘ ÛÙÔÓ KÒÛÙ· BÔ˘ÙÛ¿ Ô˘ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Â˘ÁÂÓÈο Ó· ÌÂÈ Ì¤Û·)

* ¶ÚÔÛÔ¯‹. K›Ó‰˘ÓÔ˜. ¶ÙÒÛË ÙÈÌÒÓ. (•ÂÔ‡ÏËÌ· Û ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤ÙÙ·)

* E›Ó·È ˆÚ·›· ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·... AÓÔ›ÁÂȘ ÙÔÛÙ¿‰ÈÎÔ... Ÿ,ÙÈ ı¤ÏÂȘ οÓÂȘ. (¶·Ô‡˜ Û ·Ô‡)

* TÈ ıÂÌ·ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ̈ڤ ̷Ͽη.

¶Â›Ù ̷˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù˙¿Ì·: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens)

- °IANNH™ NENE™ 10 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

* «M’ ·Á·¿˜;»

(HÏÈÎȈ̤ÓË Î˘Ú›· ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ Ô˘ ÙËÓ ˘Ô‚¿ÛÙ·˙ ηٿ ÙÔÓ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›·ÙÔ). Afi ÙÔÓ oneplus.

* TÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ E› KÔψÓÒ ·fi„ ٷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·; N‡¯Ù· M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ ·fi ÙËÓ OÌ¿‰· Mˉ¤Ó‰˘ÔÌˉ¤Ó‰˘Ô, ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Femme Sketelle” (ÛÙȘ 23.45) Î·È Î·¿ÎÈ ·ÚÙ¿ÎÈ Ì DJ. A‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 23/3, performance Ì ÙËÓ OÌ¿‰· 2/3. MÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÓÙ·Ó – Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ·, free ÁÈ· fiÏÔ˘˜. * Gipsy swing ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· (Gingerale) Ì °È¿ÓÓË §Ô˘Î¿ÙÔ Î·È Hot Club de Grece. ™ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ë ËıÔÔÈfi˜ E‡· KÔÙ·Ó›‰Ë Û Á·ÏÏÈο chansons Î·È ¿ÏÏ· Ù·ÍȉȿÚÈη. K˘Úȷ΋ (25/3), ÌÂÙ¿ ÙȘ 21.00. T˙·Ì¤.

M’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÙÙÈÎfi ÌÂÙÚfi Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Û˘¯Ó¿, ¿ÏϘ ·Ú·ÈfiÙÂÚ·. E›Ó·È ηı·Úfi, ‹Û˘¯Ô, ‰ÂÓ Ì˘Ú›˙ÂÈ Ù˙·Ù˙›ÎÈ, ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ηÓ›˜ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, ÔÈ Î¿‰ÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¿‰ÂÈÔÈ ·fi ÛÎÔ˘›‰È·, ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿Ó ÔÈ ÛfiϘ ÛÔ˘ Û ·ÙÈΈ̤Ó˜ ÙÛ›¯Ï˜, ·ÎÔ‡ˆ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ ·’ Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·, ¯·˙‡ˆ ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ fiÛË ÒÚ· ÂÚÈ̤ӈ ÙÚ¤Ó· ÛÙȘ ·Ô‚¿ıÚ˜.

(-)

A ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÔ‚·Úfi Ì ̤ӷ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚfi: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ B›Ô˘˜ AÁ›ˆÓ. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¢EN ÌÔÚÒ Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ! ¢ÂÓ Â›Ì·È Î·È ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· ÎÈ ·˘Ùfi ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì·›Óˆ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· ™ÂfiÏÈ·, Â›Ì·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÙËÏÂʈÓÒ ÛÙË ı›· ÌÔ˘ ÙË M·Ú›Î· ÁÈ· Ó· Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÔÈ·ÓÔ‡ ·Á›Ô˘ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÌÔ˘. AÏÏ¿ ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ‹Ú· ÙÂÏ›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô. O «Ú¿ÎÙÔÚ¿˜» ÌÔ˘ (my name is Marika... Thia Marika!) ›¯Â ÂÙ·¯Ù› ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÛÙÔ KA¶H ¶ÂÙÚ·ÏÒÓˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi Ì ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÓÙÂÏÒ˜. M¤Ú‰Â„· ÙÔÓ ÕÁÈÔ AÓÙÒÓÈÔ Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÓÙ› Ó· ‚ÚÂıÒ ÛÙ· ™ÂfiÏÈ· Í‚ڿÛÙËη ÛÙÔ MÚ·¯¿ÌÈ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ (Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi) Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÔ˘, Ì ¤ÊÂÚ ÛÙ· fiÚÈ· ˘ÛÙÂÚ›·˜. T¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÌÔ˘, Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ AÓÙÒÓÈÔ Ë Ì¿Ï· ‹ÚÂ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ «Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜» ÙÔ˘.

E¶OMENH ™TA™H: A°π∂ μ√H£∞!

™ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ô‚¿ıÚ·, ÏËÛ›·Û· ÛÙÔ ÚËÌ·‰Ô·ÁοÎÈ Î·È Î¿ıÈÛ·. ŒÌÂÈÓ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÎÔηψ̤ÓË Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÔÈ· ·Ï·ÈÔÏÈıÈο Ì˘·Ï¿ ›¯·Ó ÙË Ê·ÂÈÓ‹ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·Á›Ô˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ! °È·Ù› «ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜» Î·È fi¯È Ù· ˆÚ·Èfiٷٷ «¶·Ù‹ÛÈ·»; °È·Ù› «ÕÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘» Î·È fi¯È Ë Â͈ÙÈ΋ «¢¿ÊÓË»; K·È ÁÈ·Ù› ·Ú·Î·ÏÒ «ÕÁÈÔ˜ AÓÙÒÓÈÔ˜» Î·È fi¯È «ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜», Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È TÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˜! AÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ›·, ηÈÚfi˜ Ó· Êı¿Ûˆ ÛÙÔ ÂÈ̇ıÈÔ: AÓ ÔÈ ÓÔÓÔ› ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ªÂÙÚfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙ· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Î·È ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ (·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÏ· Ù· ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ·, ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·ÛÙ›·, ·È‰ÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ, ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó οÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¢ÂÚÁ¤ÙËÛ·Ó Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, Ô˘ ›·Ó οÙÈ ¿ÍÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ÙÔ˘˜ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ. Yfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÌÔ˘ ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÛÙ¿ÛË «°ÚËÁfiÚ˘ MÈıÈÎÒÙÛ˘» ÁÈ· Ù· ™ÂfiÏÈ·. ¢ÈfiÙÈ Î·È ÛÈÙ¿ÎÈ Â›¯Â οÔ˘ ÂΛ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ‹Ù·ÓÂ Î·È ÛÂÚ! ●


TO A£HNA´KO HMEPO§O°IO TOY FORREST GUMP TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H (nikzach@otenet.gr) (M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «XÈ» ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜)

FUSION WEEK Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙfiÛÔ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ٷ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ «¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜», Ô˘ ı· ¤ÙÚˆÁÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ. EΛÓÔ˜ ‹Úı Ì ÛÎÔfi Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Ìԇ̠ÛÙÔÓ «ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË» Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ. ¢ÈfiÙÈ, ·Ó Ê·˜ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Ê·ÁËÙfi, ·ı·›ÓÂȘ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË. ÕÚ· οÓÂȘ ‰È¿ÚÚÔȘ. ¢ËÏ·‰‹ ÂÓÂÚÁÂ›Û·È Û˘Ó¯Ҙ. ÕÚ· Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹.

›Û˘, ¤¯ˆ ÌÂډ¢Ù› Ï›ÁÔ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. °È·Ù›, ·’ fi,ÙÈ Î·Ù¿Ï·‚·, οÔÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ «ºÔÓÈ·‰Â˜ÙˆÓÏ·ˆÓ·ÌÂÚÈοÓÔ˘˜», ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ŸÌˆ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ º.T.§.A. (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ «ºÔÓÈ·‰Â˜ÙˆÓÏ·ˆÓ·ÌÂÚÈοÓÔÈ») ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ «300», fiÔ˘ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜

ÔÏȘ». H ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Î·È ‰È·Ï¤ÁÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. AÓ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Î¿ÔÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ» ‹ «KÔÏÔÛÛ·›Ô», ı· ηٷϿ‚·ÈÓ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È. ÕÛ Ô˘ Ë «AÎÚfiÔÏË» Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙËÓ «¶Ï¿Î·», Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ Î·È ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÁÈ·Ù› ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ͽη. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ë ÕÓÓ· ¢ÚÔ‡˙· Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ «AÎÚfiÔÏË» ‹, ¤ÛÙˆ, «EÚ¯ı›Ի. °È·Ù› ÙfiÙÂ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ fiˆ˜ ÙÒÚ·.

¿ÓÙˆ˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ë AÎÚfiÔÏË ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ NÔ1 ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ «AÎÚfi-

¿ÓÙˆ˜, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, Ô Î‡ÚÈÔ˜ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÂΛÓÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· οÓÂȘ ηڿÊÏ· Ó· ÎÔÏÏ¿˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙËÓ Î·Ï‡„ÂȘ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û οÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏ‹. ∞

Ì¿¯Ë˜ Ì ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ’21 ÛÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. AÓ Ô N¤ˆÓ AıËÓÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙfiÙ fiÏÔÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë IÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Î·Ó›˜ È· ‰ÂÓ ı· ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ fiÙÈ Ô ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ (‰ËÏ·‰‹ Ô ÚfiÁÔÓfi˜ ÙÔ˘) ˘‹ÚÍ Ú·ÁÌ·ÙÈο. AÓ fï˜ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ º.T.§.A. Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «11», Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi, ÁÈ·Ù› Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ì·˜ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ¯Ú˘Û¿ ÌȯÏÈÌ›‰È· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È fiÙ·Ó ı· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó, ÂΛÓÔÈ ı· ÙÔ˘ ÂÙ¿Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ.

O N∂ø¡ A£∏¡ø¡ °∂ƒª∞¡√™ ∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π ¡∞ ™∏∫ø™∂π Δ√ §∞μ∞ƒ√ Δ√À ¡∂√À ’21 ™Δ√ OAKA

¶¤ÚÛ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ‚Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ º.T.§.A. ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ˘˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·.

¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¿ÎÚË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘

›‰· ÙËÓ ŒÊË £Ò‰Ë Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Û ¤Ó· video clip, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ο· Burberry, ‰›Ï· Û ÌÈ· ÛÙ¿ÓË Î·È ¯¿ÚËη, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ E‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Mfi‰·˜ Ô˘ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË Ìfi‰· ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜.

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


KÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ Ù˘ Athens Voice ¶ÔÏÈÙÈÎÔ›, ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Û ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ A.V.

Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È È· ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÌÈ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ë EÏÏ¿‰· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, οÓÔÓÙ·˜ ‚‹Ì·Ù· ÛËÌÂȈÙfiÓ. KÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·‰˘Ó·Ì›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡; H ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi; Y¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË;

¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ η̛· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û¯¤ÛË.

∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ B’ AıËÓÒÓ Ù˘ N.¢. ∞ƒ∏ ™¶∏§πøΔ√¶√À§√À

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚfiÔÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. K·È fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÂÓÓÔÒ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ȉ¤Â˜ Î·È ÚfiÛˆ·. °È·Ù› Ù· ÚfiÛˆ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó È‰¤Â˜. EÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓ˜. K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Â›Ó·È Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. TfiÙ ÌfiÓÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË.

A

¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·›-

ÛÙˆÛË Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ΢ڛˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. H ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚԇ̷ÛÙ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì·˜ Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÓ·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ –¿ÏÏ· ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ¿ÏÏ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο–, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. A˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ NÔÌ·Ú¯›Â˜, fiÔ˘ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ·˘ÍË̤ӷ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ Ì ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ

ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. O‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ûˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. £· Ê¿ÓÙ·˙Â, ¿ÏψÛÙÂ, ÙfiÛÔ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó·. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· οÔÈÔÓ Ó¤Ô Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Úfiı˘Ì· ·˘ÙÈ¿ Ó· Û ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ì¿ÙÈ· Ó· Û ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÒ, ÁÈ·Ù› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ÓfiËÌ·. ◊, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋,

TÔ Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ·

Ì·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi. Œ¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. NÔÔÙÚÔ›Â˜ Ô˘ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó. Œ¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ϤÔÓ Ì ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹-Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù˙¿ÎÈ·.

¢ÂÓ ı· ‹ÌÔ˘Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·Ó ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. H ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ÚfiÛˆ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËıËı› ÂÊfiÛÔÓ Ô ÔÏ›Ù˘ Ì¿ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı 4 ¯ÚfiÓÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÛˆÛÙ¿. Y¿Ú¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÂÍfiÊÏËÛË ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ-stars Î.¿.). T· ÌÂÁ¿Ï· ÈÛÙÔÚÈο ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô-

¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ›‰È·

ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. N· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰È·Ú΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ οı ÂÔ¯‹˜. N· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È «ÎfiÌÌ·Ù· - ıÂÛÌÔ›», ÎfiÌÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÍÈÔÛ‡Ó˘ Î·È fi¯È ÎfiÌÌ·Ù· Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂÂÙËÚ›‰ˆÓ. A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Î·ÈÚ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. EÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H Ó¤· ÂÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎfiÌÌ·Ù· ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ –Î·È fi¯È ÛÙ·ÙÈ΋˜– Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜. M ȉ¤Â˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È fi¯È Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ʇÁÂÈ. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ÛÙÂϯˆÌ¤Ó· ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ ÔÈfiÙËÙ·˜, ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚfiÙ˘·, ı· ›ıÔ˘Ó Î·È ı· ÂÌÓ¤Ô˘Ó. ¶Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂΛӷ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, fiˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ. K·È ‰Ò, Ù· ÚfiÛˆ· ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. H ÔÏÈÙÈ΋, ÁÈ· ̤ӷ, Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

Ú· ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜. H ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡, Â›Ó·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. E›Ó·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ì·˜. E›Ó·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜. E›Ó·È οı ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. H ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ŸÛÔ ÈÔ ··ÍȈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÙfiÛÔ ÈÔ ··ÍȈ̤ÓË ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. XÚ‹ÛÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜,

ÌfiÓÔ ·Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ οı ÂÔ¯‹˜. N· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Â›Î·ÈÚÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi. ∞

«XÚ‹ÛÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÌfiÓÔ ·Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ οı ÂÔ¯‹˜»

TAVIS COBURN, A¶√ Δ√ μπμ§π√: ILLUSTRATION NOW!, ∂∫¢. TASCHEN

12 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007


¶√§πΔπ∫∏

«∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜, Ù˘ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜, ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÙÚȉÔηËÏ›·˜, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÓ¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·»

¢È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ NIKOY M¶I™TH* ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔÈ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. TÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ù˘ M·Ú›·˜ PÂÔ‡ÛË, Ô˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ·Ó ¤Ó· Ê·ÈÔÎfiÎÎÈÓÔ ÙfiÍÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ÌÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. K·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ‹ ·ÓÔ‡ÛȘ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ·ÔÓÈÎÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ οı ¯·Ú·Ì¿‰· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. Ÿ¯È Ù˘¯·›· Î·È Ù· ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·È¯Ì‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. §›ÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ È‰ÂÒÓ. OÈ Ï·ÙȤ˜ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ¯ˆÚ›˜ Ù·ÁÔ‡˜, ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂Ó˜ ·fi ¢ÙÂÏ‹ ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Â›Ó·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜. M ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ™ËÌ›ÙË, Ô˘ ¿ÏÏ·Í Û ÔÏÏ¿ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Á·ڈÛË ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Á›ÁÓÂÛı·È. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÛfiÚÔ Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÚfiÏ·‚ ӷ ÚÈ˙ÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ ·ÓıÂÎÙÈÎfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ˆ˜ ·Ó·Áη›· ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ’90, ÌfiÏȘ fï˜ Ë ¯ÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜» Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ηı‹ÏˆÛ˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. OÈ ·Èٛ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·ÚÔ͇ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. H ·‰˘Ó·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ MÔ˘˜ Î·È Ë ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

H

ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û‡Á¯˘ÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. H ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜, Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÂÈÌÂÚÈṲ̂ÓË ÙÔÈο, Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÔ‚ÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ·Ó·‰›ψÛ˘ ÛÙËÓ «·ÛÊ¿ÏÂÈ·» ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. OÈ «§Ô˘‰›Ù˜» Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó¤˜, ·ÏÏ¿ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¢¤ÏÈÎÙ· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÛÒÚ¢ÛË ÁÓÒÛ˘, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. EÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó Ì˯·Ó¤˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ı·ÏˆÚ‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ì˘ı›·, ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·ÚËÁÔÚÈ¿. EÓ›ÔÙÂ Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌfi. H ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ‡˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ì¤ÚÂÈ·, ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ÎÚ¿ÙÔ˘˜, „¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· Û ÌÈ· ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·Ú¿‰ÔÛË. O ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÂÍȉ·Ó›Î¢ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË Î¿ı ¤ÓÓÔÈ·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡. ŸÙ·Ó ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Ë ¤Ú¢ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì 1% ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ì 3% ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. H ¿ÚÓËÛË Î¿ı ȉ¤·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË. ™Â fiϘ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ıÔ˜ (Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›·, ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË), ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ

Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ Ì¤ÙˆÔ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÈÒËÛ ·Ú·˙·ÏÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÙÚȉÔηËÏ›·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ KKE. TÔ KKE, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ, Û˘Û›ڈÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘ –Î·È Û ηÈÚÔ‡˜ ¯·ÏÂÔ‡˜, fiÔ˘ Ë ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Â›¯Â ÚÔÛˆÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜– ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÓfiËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î· §È¿Ó· K·Ó¤ÏÏË. MÂÙ¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ 1968 ÙÔ KKE EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ‚·ıȤ˜ Ï·˚Τ˜ Ú›˙˜, ÛÊÚ¿ÁÈÛ Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘, ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. H E˘ÚÒË ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô ·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Â›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ë ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ¿ÛÈÛÂ. TÂÏÈο ‹Ù·Ó ÙÔ ¶A.™O.K. Ô˘ ¤Î·Ó Ú¿ÍË ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙȘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ ¶A.™O.K. ÍÂΛÓËÛ ·fi ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÔÚ›· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÒ‰˘ÓË, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‰Â, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ 1996. H ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙÔ ¶A.™O.K. Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰È·ÌÔÚʈÙÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌ˘. H ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿. O‡Ù ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi, Ô‡Ù ‡ÎÔÏÔ. E›Ó·È fï˜ ·Ó·Áη›Ô ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌÔ. °È·Ù› οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜, Ù˘ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜, ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÙÚȉÔηËÏ›·˜, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÓ¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. TÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· 130.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ÎÔ„Â «H ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿Ïψӻ, ÔÈ 1.000 ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ «ÂıÓÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÏËı¤˜» Î·È fi¯È «fi,ÙÈ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ». O ÙfiÔ˜ ı· ‚ÚÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘. ∞ * O N›ÎÔ˜ M›ÛÙ˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶A.™O.K.

È ™˘Ó¯›˙ÂÙ· Ë Ó Â Ì fi   ÙËÓ · ‰ ¿ Ì Ô Â‚‰

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏

EÓ ·Ú¯‹ ËÓ ÙÔ KÈÏΛ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë

›¯Â ÙË ÌË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ¤ÊÂÚ ٷ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. M ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È Ì ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÌË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È. AÓ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË BÔ˘Ï‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Èı·Ó‹, ÙfiÙÂ Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ˆ˜ «Î·‚¿ÓÙ˙·», ÒÛÙÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ «§AO™». A˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÏÁ‚ڷ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ Ë PËÁ›ÏÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· «‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ» ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙË Ó¤· BÔ˘Ï‹, οÙÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·¢¯fiÙ·Ó Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ ›‰Ú˘Û ÎfiÌÌ· Ì ·Ú¯¤˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi - ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÔÚıfi‰ÔÍÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ §AO™, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ BÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ °. K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÙÔ «§AO™» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §AO™ ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜. °È· ÙÔ ¶A™OK, Ë Ì·˙È΋ ÚÔۤϢÛË ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Ó¤ˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. OÚÈṲ̂Ó˜ ηΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ˆ˜ ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ AÏ·‚¿ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ıÈÁ› Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

ÛηӉ·Ï҉˘ «ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹» ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÁfiÓÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ Û ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Û¯ÔÏ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜. AÚÁfiÙÂÚ·, Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™¿‚‚· ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ͤÛ·Û ÙÔ

I need

ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ. TÔ Û›ÚÈ·Ï ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ˘fiıÂÛË «AÎÚfiÔÏȘ», Ì ٷ ·Ì·ÚوϿ ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ Ì›˙˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ «Í‡ÓÔ˘Ó» ÙÔ ÏÔ¯·Áfi ·fi ÙÔ KÈÏΛ˜, ÙÔÓ ¤ÌÈÛÙÔ ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ÙȘ «‚·ÚȤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜» ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔÓ ™¿‚‚· TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë, ˘Ô˘ÚÁfi A·Û¯fiÏËÛ˘. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÚfiÏÔ ÛÔ‚·Úfi ¤·ÈÍÂ, ·Ó Î·È ÂÓÂÚÁÒÓ Û˘ÌÊÒÓ· Ì ÂÓÙÔϤ˜, Ô Î. ™ËÌ·ÈÔÊÔÚ›‰Ë˜, Ì Á·Ï¿˙ÈÔ ·›Ì·, ÂıÓÈÎÒ˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒ˜ Ì ¿„ÔÁ˜ ηٷ‚ÔϤ˜, ˘Èfi˜ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘ ™ËÌ·ÈÔÊÔÚ›‰Ë, ÂÎ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ ÚÔÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘. AÓ Ë ˘fiıÂÛË KÔÛΈٿ ·ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó·Ó ·Ú›۷ÎÙÔ ÌÈÎÚÔ·ÛÙfi Ô˘ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÍÔÛÙڷΛÛÙËΠÔÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ï·‰ÒıËηÓ, Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Á·Ï¿˙È·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ «AÎÚfiÔÏȘ» ¤¯ÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜ ηٿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. H ˘fiıÂÛË «AÎÚfiÔÏȘ», ˆ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ «Âȯ›ÚËÛË ¿ÏˆÛ˘» ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ T·Ì›ˆÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ô-

a

VOICE-X

valium

TSITOURIDIS CASE T· «ÌÔÏfiÙÔÊ» ÂÓfi˜ §Ô¯·ÁÔ‡ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H

14 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

TÔ «™‡Ó‰ÚÔÌÔ TÛ›Ú·»

AÓ ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË PËÁ›ÏÏ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ KÔ˘ÙÛfiÁȈÚÁ·», ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ, fiˆ˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ KÈÏΛ˜ Î. KÈÏÙ›‰Ë˜, ÙÔÓ ™¿‚‚· TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë, Î·È ÂÓÒ Ë M·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ÙÔ˘ ¶A™OK ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Â˘ı¤ˆ˜ «fiÛÔ ı· οÓÂÈ ÙÔ ·ÁfiÓÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘» (‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ 19˘ M·ÚÙ›Ô˘), ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ TÛ›Ú·». OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘

∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Á·Ï¿˙È·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ «AÎÚfiÔÏȘ» ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜ ηٿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ

OÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ÌË ‰ËÌÔÛȇÛÈ̘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë PËÁ›ÏÏ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍfi¯ˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› (·Ó Î·È Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÚÁ¿) ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, §Â˘Ù¤ÚË Z·ÁÔÚ›ÙË. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÌËÓ Í·Ó·„ËÊ›ÛÔ˘Ó N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ Û·ÊÔ‡˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘¤Ú Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiÛÔ Î·È –΢ڛˆ˜– Ì ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. H ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ „‹ÊˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌË ‰ËÌÔÛȇÛÈ̘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞˘Ù¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì·˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛË „ËÊÔÊfiÚˆÓ

ÏÈÙÈο ÂÌϤÎÔ˘Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô A·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô EıÓÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓÒÙÂÚ· Î·È ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÈÙÂÏÒÓ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ «AÎÚfiÔÏȘ» ı· Â›Ó·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ◊‰Ë ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ «ËÌÂÚÔÌËӛ˜», ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ.

¶A™OK Î·È Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Ì·˙È΋ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ «ÂÈÛÔ‰ÈÛÌfi˜» ̤ۈ Ù˘ οÏ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ‰È¿ Ù˘ «ıˆڛ·˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ» ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ηÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û Â›Â‰Ô ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ™YN Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË BÔ˘Ï‹. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô

H „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À ·fi ÙÔ ¶A™OK ÛÙË N¢ Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. A˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÈÙÂÏ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· «Î¿ÙÛÂÈ Ë ÛÎfiÓË» ÁÈ· Ó· ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. T· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÈ· «ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË», Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÌÈ· ·ÔÏÂÛı›۷ «ÈÛÙÔÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·». ¢ËÏ·‰‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶A™OK ÙˆÓ ÈÔ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌfiÓÈÌË ϤÔÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. E›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó Â› ÌÈ· ÔÎÙ·ÂÙ›· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ™ËÌ›ÙË. T· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÛ¤ÙÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó (ηٿ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ¿ÓÙ·) ˆ˜ ÔÈ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ. TÔ «Î·Ì¤ÓÔ ¯·ÚÙ›»

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÂÓÒ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‹‰Ë ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, Ë X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ì›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë PËÁ›ÏÏ˘. TÔ ÂÚȯfi16 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÌÂÓfi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È ÚÒËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ. H ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ·˘Ù‹ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¶A™OK ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. E›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ··ÁfiÚ¢Û ÚËÙ¿ ÛÙÔ Û٤ϯfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û Û «ÌÂÁ·ÏÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·» ȉȈÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. ¶ËÁ¤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÓÒ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Ë ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ KÒÛÙ· §·ÏÈÒÙË Â›Ó·È Â›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ‰È¿ıÂÛË «Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ» Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ȉÈÔÙ˘›Â˜ ÙÔ˘ (ÊÏÂÚÙ Ì ÙËÓ NÙfiÚ·, ÛÙ‹ÚÈÍË ¶Ôχ‰ˆÚ·, ·fi„ÂȘ ÂÚ› ·Û‡ÏÔ˘, ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›· Û ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ËψÛÈÔ-‰È¿ÚÚÔÈ·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· «ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋» Û˘˙‹ÙËÛË Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ AÙÙÈ΋˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ «‰ËψÛÈÔ-‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ˜». ∞

TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A ekthesi@yahoo.gr

°IANNAKOY - ¶A°KA§O™:

BIOI ¶APA§§H§§OI Afi ÙË ÌÈ·, ‚Ô‡ÚÎÔ˜, ·ÎÈÓËÛ›· Î·È ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙ¿: ϤÁ Ì N¢ Î·È ¶A™OK. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi˜, ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙ¿ Â›Û˘: ϤÁ Ì KKE Î·È ™YN. EÏ¿¯ÈÛÙ· ÚfiÛˆ· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‰‡Ô ÌfiÓÔ: Ë °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Î·È Ô ¶¿ÁηÏÔ˜. H °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ÊÈÏÂχıÂÚË. E›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. MfiÏȘ ÚÔ¯Ù¤˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. K·È ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ·fi Ù’ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó, Ì‹ˆ˜ Î·È Í·Ó·¸¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÙ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ (Ë ·ÓÒÙ·ÙË ·È‰Â›· Ì·˜ Â›Ó·È «¿Ù·ÊÔ˜ ÓÂÎÚfi˜», fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô °ÏËÓfi˜). KÈ fï˜, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘, ¯ÈÌ›Í·Ó Ó· ÙË Ê¿ÓÂ. AÔÌÔӈ̤ÓË, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù˘ ‰ÚfiÌÔ.

O ¶¿ÁηÏÔ˜ Â›Ó·È Â˘Ê˘¤ÛÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÓ·ÊÈÔ‡. O‡Ù ı¤ÏÂÈ Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÎÚ‡„ÂÈ. A·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›, ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ìԇډ˜. E› fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ¿ÎÚ·˜ AÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· Û·ÌÔÙ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ „ËÊÈṲ̂ÓÔ ÓfiÌÔ, ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ (·fi ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ KKE Î·È Ô ™YN ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘). KÈ fï˜, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ¯ÈÌ‹Í·Ó ӷ ÙÔÓ Ê¿ÓÂ. AÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈο ÂӉȷʤڈÓ, ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ. £· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÈÛοÚÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‹ ϤÁÔÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÒ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙ·. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fï˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÂÈ Ôχ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙ·ÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. N· ÙÔ ÛÎÂÊÙԇ̠ӷÈ, fi¯È fï˜ Î·È Ó· ÙÔ ԇ̠‹ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔ˜ ÙË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÌÔ˘, ÂÁÒ Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘, ·Ú¿ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È Ù·ÂÈÓfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∞


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÂÏ¿ıËΠTÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ÎÚ˘Ê¿ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Û ÂÍÔÚÁÈÛÙÈο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜. T· ÎÚ˘Ê¿ ÔÌfiÏÔÁ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ Û ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ó‡ÔÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ì ÙËÓ ··ÙËÏ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË Ù˘ ͤÊÚÂÓ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ·˘Ù¿ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ fiÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÏÏÔȈ̤ӷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ηٷӷψً. ™Â ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ YÁ›·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û‡ÓıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù„˘Á̤Ó˜ Ù˘ÚÔÎÚÔΤÙ˜, Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·¢ı›·˜ Î·È fi¯È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÊÚ¤Ûη ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ™Â ËÌÂÚ›‰· Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Ì ٛÙÏÔ «TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÂÏ¿ıËΠ- ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ» ·Ó·Ï‡ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂΉ›‰ÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ¤ÎÙˆÛË Û ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û ÔÊÛfiÚ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂ

MIKPO IP§AN¢IKO §E•IKO Afi ÙËÓ 1Ë I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007, Ù· ÈÚÏ·Ó‰Èο Â›Ó·È ϤÔÓ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ KÔÈÓfiÙËÙ·˜

E§§HNIKA IÚÏ·Ó‰Èο E˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Ë Ì¤Ú· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶·ÙÚÈΛԢ! °ÂÈ· ÛÔ˘! °ÂÈ· ÛÔ˘ Î·È Û¤Ó·! TÈ Î¿ÓÂȘ; E›Ì·È ηϿ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ! ¶Ò˜ Û ϤÓÂ; M ϤÓ °È¿ÓÓË/¢ÈÔÓ‡ÛË/M·›ÚË. - TÈ Ó¤·; - T›ÔÙ·. K·ÏÒ˜ ÔÚ›Û·ÙÂ! (™ÙË ·Ì) MÔ˘ÛÈ΋, ÔÙfi Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ. MÈ· Guinness, ·Ú·Î·ÏÒ. O˘›ÛÎÈ. °ÂÈ· Ì·˜! E›Ì·È ÓÙ›ÚÏ·. MÈ· ÌÂÚ›‰· Irish stew. ¢ÂÓ Ì·˜ ¯¤˙ÂȘ; ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ! ™ÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· fiÏÔ ‚Ú¤¯ÂÈ! BÚ¤¯ÂÈ Ù· Τڷٿ ÙÔ˘! EÏÏ¿‰·, Ë IÚÏ·Ó‰›· Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. IÚÏ·Ó‰›·, Ë EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. Aı‹Ó· M·ı·›Óˆ ÈÚÏ·Ó‰Èο! ¶Ú¿ÛÈÓÔ ÙÚÈʇÏÏÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ K·Ïfi Ù·Í›‰È! ™Ì·Ú·Á‰¤ÓÈ· IÚÏ·Ó‰›· ™’ ·Á·¿ˆ!

IP§AN¢IKA

GREEK CHARACTERS

Gaeilge.

(ÁÎÔ˘¤ÏÁÎÂ)

Beannachtai na Feile Padraig! Dia dhuit! Dia is Muire dhuit! Conas ta tu? Taim go maith, go raibh maith agat! Cad is ainm duit? Sean/Donncha/Maire is ainm dom. - Aon sceal? - Diabhal sceal. Cead mile failte!

(Ì¿ÓÔ¯ÙÈ Ó· ʤÏ fiÚÈÎ) (Ù˙›· ÁÎÔ˘ÈÙ˜) (Ù˙›· Ș ÌÔ‡ÈÚ ÁÎÔ˘ÈÙ˜) (ÎfiÓ·˜ ÙÔ ÙÔ˘;) (ÙfiÈÌ ÁÎÔ Ì·, Áη Ú· Ì·¯ ¿ÁηÙ) (ηÓ٠Ș ·ÓÔÌ ÓÙÈÙ˜;) (™ˆÓ/NÙfiÓ·¯·/MfiÈÚ Ș ¿ÓÔÌ ÓÙÔÌ) - (¤ÂÓ ÛÎÂÏ;) - (Ù˙¿Ô˘Ï ÛÎÂÏ) (ÎÈÂÓ٠̛ϠÊfiÏÙÛÂ!)

Ol, ceoil agus craic! Pionta Guinness, le do thoil. Uisce beatha. Slainte! Taim ar meisce. Cuid stobhach Gaelach. Pog mo thoin! Buiochas le Dia! Bionn se ag cur baisti in Eirinn i gconai. Ta se ag cur sceana greasai! An Ghreig, an Eire an Oirthir.

(ÔÏ, ÎÈÔÏ ¿ÁΘ ÎÚ·Î) (ÈfiÓÙ· ÁΛÓ˜, Ï ÓÙÔ ¯ÂÏ) (›Ûη Ì¿¯·) (ÛÏfiÓÙÛÂ!) (ÙfiÈÌ ÂÚ Ì¤ÛÎÂ) (ÎÔ‡ÈÙ˜ ÛÙfi‚Ô¯ ÁÎÔ˘¤ÏÔ¯) (ÔÁÎ ÌÔ ¯ÔÓ) (ÌÔ‡Èη˜ Ï Ù˙›·!) (Ì›ÂÓ Û ÂÁÎ ÎÔ˘¤Ú ÌfiÛÙÈ ÈÓ ¤ÚÈÓ È ÁÎfiÓÈ) (ÙÔ Û ÂÁÎ ÎÔ˘¤Ú Ûοӷ ÁÎÚÂÛ›) (·Ó ÁÚ¤ÈÁÎ, ·Ó ¤ÈÚ· ·Ó ›Ú¯ÂÚ)

Eire, an Ghreig an Aigein Atlantaigh. An Aithin. Taim ag foghlaim na Gaeilge. Seamrog. Taoiseach. Go n-eiri an bothar leat! Oilean Iathglas na hEireann. Taim i ngra leat!

(¤ÈÚ·, ·Ó ÁÚ¤ÈÁÎ ·Ó ¤ÈÁÎÈÂÓ ·ÙÏ¿ÓÙÈ) (·Ó ¿ıÈÓ) (ÙfiÈÌ ÂÁÎ fiÏÔ˘Ì Ó· ÁÎÔ˘¤ÏÁÎÂ) (Û¿ÌÚÔÁÎ) (Ù›ÛÔÎ) (ÁÎÔ Ó¿ÈÚÈ ·Ó Ìfi¯·Ú Ï·Ù) (ÈÏfiÓ ›¯ÁÎÏ·˜ Ó· ¯¤ÚÈÓ) (ÙfiÈÌ È ÓÚÔ Ï·Ù) ∞

M ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Damian Mac Con Uladh Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, EϤÓ˘ °È·ÓÓÔ˘Ï›‰Ô˘, Fiona McPolin, Katherine Panayiotou Î·È MÂÙÙ›Ó·˜ ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· IÚÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ-IÚÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, NÔÙ·Ú¿ 51·, 210 7752.764, email damomac@gmail.com

ÛËÌ·›· §È‚ÂÚ›·˜ ÁÈ· ͤÏ˘Ì· Î·È Ù· ÌÂÙ·ˆÏÔ‡Ó Ì η¤ÏÔ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ó· Â͢ÁÈ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·fi ·ÔıÂÌ·ÙÈο Ô˘ È¿ÓÔ˘Ó Ôχ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ AE¶ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙȘ ¶fiÚÛ K·ÁȤÓ. T· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÚÈÛÌ·-η-

TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Athens Voice

Ù·¤ÏÙË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ AÓ¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÛÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ η٘. EÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ „·ÚÔÎfiηÏÔ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‡„ˆÛ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. «AÓ ÛηϛÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ¶A™OK, ‰ÂÓ Û·˜ ÍÂϤÓÔ˘Ó

∫À∫§√º√ƒ∂π ¶∞¡Δ√À ∫∞π ¢øƒ∂∞¡

Ô‡Ù ÔÈ ‰Ò‰Âη ¿ıÏÈÔÈ ÙÔ˘ O˘ÁÎfi» ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜, ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÏÊ·, ÂÓÒ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶A™OK ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÏfiηÌÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·¯Ï¿‰·. ● 18 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ Û fiÏ· Ù· Flocafe, ÛÙÔ The Mall, Û fiÏ· Ù· NEOSET Î·È Û ¿ÏÏ· 200 ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


Ãøƒπ™ °ƒ∞ªª∞Δ√™∏ª√

°Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ NÔ 2 T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY ˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ̤ӈ Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÁÂÌ¿ÙË ÌÔ˘Ú‰¤Ï·. TËÓ K˘Úȷ΋ ÔÈ «Î·Ï¤˜» Û˘ÓÔÈ˘ ·Ú·Â›Ó·È ‚·ÚÂÙ¤˜. Afi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘, ‚Ϥˆ ÙÔ Sexodrome, ÂÏÒÚÈ· ·›ıÔ˘Û· Ì peep show Î·È ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÛÂÍÔ-·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô˘ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ô‡Ù K˘ÚȷΤ˜ Ô‡Ù ÂÔÚÙ¤˜. M·ı·›Óˆ fiÙÈ Û ٿÍË ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Ï˘Î›Ԣ, Â‰Ò ÎÔÓÙ¿, ÛÙËÓ Ï·Ù›· MÏ·Ó˜, 7 ÛÙÔ˘˜ 10 Ì·ıËÙ¤˜, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó fiÛÔ Î¿ÓÂÈ 9 x 8, ·¿ÓÙËÛ·Ó 63. ŒÓ·˜ ·¿ÓÙËÛ 81. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ «», ÌfiÓÔÓ ‰‡Ô ‹ÍÂÚ·Ó ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ˘˜ 19 ‚·ıÌÔ‡˜. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˘·Ïfi. æ˘¯Ú·ÈÌ›·. TÔ ¶·Ú›ÛÈ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi ÂÙ¿ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÚ›Ô˘. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· οÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˘·Ïfi. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· Û ‚Á¿˙ÂÈ ¯·˙fi, Ó· Û ڛ¯ÓÂÈ Î¿Ùˆ knockout: ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ MÔÌ NÙ‡Ï·Ó ÛÙÔ Palais des Sports, Ì‹Î ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠοÌÔÛÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÛfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÚ·ÎÙ¤Ú, ÒÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ «™·ÏfiÓÈ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜» Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ Palais des Sports. To ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÂÙ·È ÔÙ¤: οı ̤ڷ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú·Ì¤Óˆ ·ÛÙÔȯ›ˆÙË Î·È ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙËØ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ˆ˜, ·Ó ηı›Ûˆ ÔÎÏ·‰fiÓ Î·È Í˘fiÏËÙË ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ηʤ, Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ı· Ì ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÌÔ˘ οÓÂÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: «ºÔÚ¤ÛÙÂ, ·Ú·Î·ÏÒ, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Û·˜ mademoiselle». ºÔÚ¿ˆ Ê˘ÛÈο Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ ·fi ̤۷ ÌÔ˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜ Î·È ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ. N·È, οı ̤ڷ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Áοʷ˜Ø ·„ÈÌ·¯›·˜Ø ·ÚÂÍ‹ÁËÛ˘. Zԇ̠ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ÍÈÚ·ÊÈÔ‡. TÈ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ: ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ٷ ›‰È· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Â‰Ò Î·È ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·Ø Í¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ì Ϸ٤ÚÓ˜ Î·È ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ: Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ÁÂÓÓËıÔ‡ÌÂ. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ Ù· ipods ı· ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο: Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi, ηÓ›˜ È·

20 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂ‚Ô˘ÏˆÌ¤Ó· ·˘ÙÈ¿ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ. TÈ ¿ÏÏÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ: ÔÈ ÁËڷȤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ ÍÂÌ˘Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË Ïȷο‰· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂ. TËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ‡ Ó· ͢Ó¿˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Ë ÌÔ›Ú· Ó· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ. MÈ· ̤ڷ ·ÎfiÌ·. •¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂȘ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Ó· ‰È¢ڇÓÂȘ Ù· fiÚÈ·. MÈ· ·ÎfiÌ· ̤ڷ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. OÈ ÁËڷȤ˜ Î˘Ú›Â˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ ÁËÚ·ÈÔ‡˜ ΢ڛԢ˜Ø ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ˆ, Ì οı ÂÈʇϷÍË, fiÙÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ¿Óˆ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Û·Ó›˙Ô˘Ó. E›Ù ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ›Ù Âı·›ÓÔ˘Ó ÓˆÚ›˜, ›Ù ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÍÂÓË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÂÈ˙‹Û·ÓÙ· Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚÒ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜: Û˘¯Ó¿, ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÔÛÙÂÔfiÚˆÛËØ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÂ˜Ø ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi –ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οو ·fi „‡ÙÈΘ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜, ‚·ÚȤ˜ ÌÏ ÛÎȤ˜, Ì·‡ÚË Ì¿Ûηڷ– Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚÈfi fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË... ºÔÚ¿Ó ηÂÏ¿ÎÈ·, Û¤ÚÓÔ˘Ó Î·ÚfiÙÛÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜Ø Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ù˘ ÚÂÛ‚˘ˆ›·˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÔÚ‰ÔÓ¿ÎÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜. ZÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó. E›Ó·È ÌfiÓ˜. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÂıÂÚ¿˜ Î·È Ì¤ÈÌÈ-Û›ÙÂÚ. OÈ ›‰È˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È old-sitter. ŸÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È fiÚıȘ, ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ‹ÏÈÔ. O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ. £˘Ì¿Ì·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢ڛ·Ø ̤ӷÌ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. §›Á˜ ̤Ú˜ ·ÊÔ‡ ¤ı·ÓÂ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤ÚØ «§˘¿Ì·È Ôχ», ›· ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ϤÂÈ Î·Ó›˜. «A, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ», ·¿ÓÙËÛ ‡ı˘Ì· ÂΛÓË. «TÔÓ Â›¯· ‚·ÚÂı›. E›¯· ‚·ÚÂı› ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‚Á·˙Â...T· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¤·ÈÚÓÂ...TȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘...» O ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘, Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó, ¤ÙÔÈÌË Ó· Ûοۈ ÛÙ· Á¤ÏÈ·. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Û fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ¤ÛηÁ· ÛÙ· Á¤ÏÈ· Ì ÙÔÓ §Ô˘› ÓÙ º˘Ó¤˜ –ÙÔÓ ÈÔ Î·Îfi„˘¯Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηÎfi„˘¯Ô˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜– Î·È ˆ˜ Ô NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÌÔ‡ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ §Ô˘› ÓÙ º˘Ó¤˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ú·ÏËÚÒ: ÊÙ·›ÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÌ‹ÛÂÈ Â¿Óˆ ÌÔ˘. ∞


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

∫¿ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Û¿ÓÈÔ, ̛Ӡӷ Ù’ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

ŒÊÙ·Û·Ó ·Ú·ÔÓ¿ÎÈ·, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ó· Ì ‰ÂȘ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÎÈ ¤Î·ÙÛ· Î·È Áˆ Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. M’ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË ·fi ̤۷ Î·È Ì Á˘ÚÔʤÚÓÂÈ. °‡ÚË, Ó‡ڷ, ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, Î·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÚÒÓ ٷ ͇Ϸ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘, Ô˘ Û ‹Á· ÛÙÔÓ KÔ˘ÚÎÔ‡ÏË Î·È Ê¿Á·Ì ¯ÔÓÙÚfi ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙȘ Áfi‚˜ Ù˘ K¤ÏÏ˘˜, Î·È Ù· Û¿Û·ÌÂ Î·È Ì·˜ ‰Â›Í·Ó ÎÈ ÔÈ Î·Ó¿Ï˜, ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘-

MR TOLEDANO

Ó›‰ËÛË ˆ˜ fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙÔÓ Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÂΛÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÍÂÌÔÓ·¯È¿˙ÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. «M· ÙÔ ıÂfi Û’ ·Á·¿ˆ, Û˘¯ÒÚ· Ì»... K¤ÏÏ˘ Û ·Ô‰¤¯ÔÌ·È! K·È Â›Û·È Î·È Ôχ ηϋ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÈ ˆÚ·›· ÓÙ‡ÓÂÛ·È. K·È, N›ÎÔ KÔ˘ÚÎÔ‡ÏË, ʛϠÌÔ˘, ÌÈ· ¯·Ú¿ Ì·˜ ÍË̤ڈÛ˜, Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Ë ÈÔ Î·Ï‹ ‚Ú·‰È¿ ¤Íˆ ηډȿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˜, ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·! OÈ ·Úη‰fiÚÔÈ Û¯ÔÏÈ¿Û·ÓÂ: «K‡ÚÈ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ·ÎfiÌ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¿ÍÈ ¤¯ÂÙÂ;». «N·È, ÌÔ˘ ¿ÂÈ ÁÔ‡ÚÈ!» ·¿ÓÙËÛ· ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú· ÎÈ ÂÁˆ ÙÛÂÚfiÎÂ, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÔÓÙÚfi ÌÔ˘ÚÌÔ˘¿Ú, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·fi ÙÛÂÚfiΠԇÙ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÈÛÈÒÛÔ˘Ì ¯Ù˘‹Û·Ì ¤Ó·Ó ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ù˘ M¤ÙÙ˘˜ AÚ‚·Ó›ÙË, fiÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÍÂÙ fiÏÔÈ Ó· ‰Â›Ù ·˘ÙfiÓ ÙÔ Û¿ÓÈÔ ËıÔÔÈfi, Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ηı‹ÏˆÛ ے ¤Ó· Ôχ ÛÎÏËÚfi-‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· AÚ‚·Ó›ÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο, ¿Óˆ Û’ ¤Ó·Ó ÙÚÔ¯fi Ù˘ £¿ÏÂÈ·˜ IÛÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÌÂ Û˘Ì·›ÎÙË-˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ °È¿ÓÓË PÔ˙¿ÎË... MËÓ ÙË ¯¿ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, Â›Ó·È Ôχ ηÏfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ËıÔÔÈfi, ·fiÏ˘Ù· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ı·ً... ™˘ÁÎÈÓ‹ıËη... BÈÚÙÔ˘fi˙Ô˜!!! 22 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ·ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙÚÈ¿ Ì·˜ ÕÓÓ· §¿ÎË Î·È Û˘Óı¤ÙÚÈ· ηϋ Ì¿˜ ·Ú¤Û˘Ú ÁÈ· ηϋ Ì·˜ Ù‡¯Ë ÛÙÔ KÏ·Ì 22 ÁÈ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· È‚¤ÓÙ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜»!!! ¢ÂÓ ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ¿ÓÙÂÚÔ, Ôχ Á¤ÏÈÔ! AÚ·¯ÙÔ› ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì, Á›Ó·Ì ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·Ú¤·˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÂȘ ¤Ó·Ó ıÂfi... ÙË Û¿ÙÈÚ·... E›Ó·È ηÏfi Ó· ÌË Û·˜ ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÙÚÂÏ¿ıËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÂÏ›ˆ˜, ÂΛ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Î·È Aη‰ËÌ›·˜, „ËÊ›˙ˆ!!! Av Û˘Ì·ı›˜ ÙÛÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, Ô K·ÏÏÈÁԇϷ˜, ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «XÒÚ·». £˘Ì¿ÛÙ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™·¯›ÓË, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ §··ıȈÙË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; E, ÏÔÈfiÓ Ô Ù‡Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ K·Ì› ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ «XÒÚ·», Ì ¤ÓÙ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ‚·Ú‚¿ÙÔ˘˜, ‰ÒÛ·Ó ڤÛÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÏÒÛÛ·, ‰‡Ó·ÌË, ·ÎÚÔ‚·Û›· ÛÙËÓ Îfi„Ë ÎÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ‚ϤÌÌ· fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿, ÛËÌÂÈÒÛÙ °ÈÒÚÁ˘ TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘ Î·È ˆ˜ ÙÔ Î·Ïfi Ì·ı·›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜, Û ϛÁÔ ı· ÛÎÔÙÒÓÂÛÙ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ!!! æËÊ›˙ˆ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜, Ê˘Û¿ÓÂ!!! M ÙÔ‡Ù· Î·È Ì ْ ¿ÏÏ· ·Ó¤‚ËΠÙÔ ËıÈÎfi Î·È Â›Ó·È Î·È ¿Ú· Ôχ ˆÚ·›Ô ÙÔ Ì·Ú-TÂÛÛ¤Ú· ÛÙËÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ì ۇڷÓ ÂΛ ÔÈ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ÎÈ ¤ÂÛ Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘. °È· ÙÔÓ

·ÚÈÔ XÔ˘‚·Ú‰¿, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ EıÓÈÎfi, Ò˜ ı· ¿ÂÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ Ê¤ÙÔ˜, ÔȘ ÔÓÙÈÛÈfiÓ Á›ÓÔÓÙ·È, Ó· ‚Úԇ̠¿ÎÚË ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηӿ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, Ô º·ÛÔ˘Ï‹˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› M‹‰ÂÈ· ÙÔ˘ MÔÛÙ Ì EÏÈÛ¿‚ÂÙ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÒÓ˘ÌÔ. ¢ÂοÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë EÏÈÛ¿‚ÂÙ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÎÈ ¤Ó· Û›ÚÈ·Ï ÙËÓ ¤Î·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Û ÌÈ· ̤ڷ. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿!!! T’ ¿ÎÔ˘Û· Î·È ÛÙ· Áڿʈ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÚfiÓ·! M· ηϿ, ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ¶·ÛfiÎ Î·È ÌÈ-

OÈ ·Úη‰fiÚÔÈ Û¯ÔÏÈ¿Û·ÓÂ: «K‡ÚÈ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ·ÎfiÌ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¿ÍÈ ¤¯ÂÙÂ;». «N·È, ÌÔ˘ ¿ÂÈ ÁÔ‡ÚÈ!» ·¿ÓÙËÛ· ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú· ÎÈ ÂÁÒ ÙÛÂÚfiÎÂ. Ï¿ÂÈ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿; T· ’¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜; Œ¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ϤÔÓ; A’ ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ fiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ η›ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÒÙ·ÙÔÓ, ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, Ë ÙÛ¤Ë ÛÔ˘, ¯¤ÛÙËΘ ÙÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂȘ, Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂȘ „ËÊ›ÛÂÈ, ÙË ÌÈÛ›˜!! H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›·! ¶ÔȘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÎÔ˘Ú·Ê¤Í·Ï·! ºÚ¿Áη ¤¯ÂȘ; ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ, ‰ÂÓ Â›Û·È Ù›ÔÙ·. A˘ÙÔ› fï˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ –¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ Ú¿ÁÌ·– EXOYN O§OI, Î·È Û›ÙÈ· ÎÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ·Û·ÓÛ¤Ú

ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Î·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÁÎfiÌÂÓ˜ Î·È ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿ Î·È ÙÚ›· ÙÛÂÚfiÎÈ·, Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ fiÔ˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ·ÓÒÙÂÚ· Î·È Î·ÙÒÙÂÚ· Î·È ‰¤Î· ÂȉÒÓ Û·Ï¿ÌÈ· ÛÙ· „˘Á›· Î·È Î¿ÙÈ ºÈÏÈÈÓ¤˙˜ Ô˘ ÙȘ ‚Ϥˆ... ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙ· η˙›Ó·. K·È ‰ÂÓ Â›‰· η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiÛ˜ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÙËÓ Îfi„ÂÈ ÙË Ì·Ï·Î›· ·˘Ù‹, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. AÚ¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, ÔÈ ȤÛÂȘ, Ù· ÂӉȿÌÂÛ· Î·È ÌÂÙ¿ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, Ô˘ ·Ú¤‰ˆÎÂÓ ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› Û‡¯ÚÈÛÙÔ ÙÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ, Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, Ú ʛÏÂ, Ϙ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÌÓËÛ›· Ô Ï·fi˜... §ÔÈfiÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ AÌÓËÛ›· ‹ ÛÙÔ fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ η›ÁÂÛ·È ı· Ù· ‚¿ÏÂȘ Ì fi,ÙÈ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Úfi¯ÂÈÚÔ. M·, ˜ ÌÔ˘, ¿Ó Û ¯·ÚÙÔ‡‰Â˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‡Ó fiÙ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Ë Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜; ◊ οıÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙÚ¿Ó fiÙÂ Â›Ó·È ÛÙ· Ôχ οو ÙÔ˘ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ÒÛÙ ӷ ıÔÏÒÛÂÈ ÎÈ Ô Ï·fi˜ Ô Ì·Ï¿Î·˜, Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó· ÂÛ‡ ÚÈÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‹Ù·Ó ÌÈ· ıÂÈ· ÛÔ˘ Ô˘ ÛÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ!! ¶ÔÈ· ·È‰Â›·; TÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙËÓ ·È‰Â›·; ¶Ô‡ Ó· ÂÏ›ÛÂÈ; ŸÙÈ ı· ’ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘ Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ê·Á ÛÙ· ıÚ·Ó›·; ¶Ô˘ ÙÔ˘ ‚Á‹Î·Ó ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÙ· ‰È·‚¿ÛÌ·Ù·, ÛÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÛÙËÓ ÍÂÓ¤Ú·, Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤; ¶‹Á· Î·È ÛÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ıËη Ôχ, ı˘Ì‹ıËη ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘, ÌË Ì ڈٿ˜ ÁÈ·Ù›, Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ô §Ô‡Î˘, Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, Ì ÙȘ ÂÈıˆÚËÛȷΤ˜ Ì¿ÓÙ˜ ÙÔ˘, Ô Î·Ô˘Ìfi˘ ÔÙ¤ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Á‡Úˆ Á‡Úˆ Â‰Ò ÛÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ë AÏ›ÓÙ· Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ P¿Ù˘ Ó· ˙ËÙ¿Ó ÌÈ˙ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ £·Ï¿ÛÛË, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô MÈÎÚfi˜ Ì·˜ ‹Úˆ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ, Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· Ôχ ¯·˙¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÏ·›Ó ·ÎÔÌ·... ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ì ÛÚ¤È «Ë Ù¤¯ÓË ÂÈÓ·È Ë ÎfiÚË Ù˘ ÎÏ·ÓÈ¿˜», ÙÔ Â›‰· Î·È Ë AÏ›ÓÙ· ¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÂÓıÔ˘Û›·Û ·˘Ù‹ Ë ·Ù¿Î· ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiËÌ·!!! ¯·¯·¯·¯·¯·¯!!! K·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙÔ Ì·Ú «ÁÎfiÔ˘ ÁÎfiÔ˘» ÛÙËÓ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Û˘ÓÈÛÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ·, Î·È Û¤‚ÂÓÙȘ Î·È ¤ÈÙȘ Î·È Ó¿ÈÓÙȘ Î·È ŒÊË £Ò‰Ë Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·... ·¤Ó·ÓÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ, Â›Ó·È ¿ÓÂÙÔ, „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, Û·Ó ¿ÚÙÈ Û Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Ù· ÊÒÙ·, ‹È·Ì ÌÔ¯›ÙÔ Î·È Â΂ڷÛı‹Î·Ì ·Ú¯‹ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ ∑›Ô ¤ ›ÙÛ· Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÁÈ· Ó· Ê¿Ì οÙÈ ÚÈÓ ¿Ì ӷ ÍÂÚ·ıÔ‡ÌÂ... XÙ˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη... ™Â ÔÓÂÈÚ‡ÙËη, fiÙÈ ˙‹Ù·Á˜ ΛÌÂÓÔ. N· Ì’ ·Á·¿˜. ºÈÏ›. ™Ù·Ì ∞ Y.°. 1 O ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘ ¿ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. Y.°. 2 T· ·È‰È¿ ı· ¿Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË. Y.°. 3 O K·ÏÏÈÁԇϷ˜ ¿ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. Y.°. 4XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜.


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


Δ∂á∏

O Warhol ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ AÌÂÚÈηÓfi˜ designer. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ;

AMERICAN

1949 / VITRA

1972 / VITRA

SUPERMARKET ™Δ∏ M∞™™∞§π∞™ TÔ˘ °πøƒ°√À T∑πƒΔ∑π§∞∫∏ Ô MÔ˘ÛÂ›Ô Design Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Made in USA”. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¢ÂÏÈ·Ï‹˜, ¤ÛÙËÛ ÌÈ· ÂÚÈÂÎÙÈ΋ compilation ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ì‚ÔÏ· ÂÓfi˜ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·ÚΛ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Rolodex, Coca Cola, Levi’s, Mac Î·È Zippo Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÛÎËÓ‹. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi design ·fi ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û supermarket. OÈ «˘ÂÚ¯ÒÚÔÈ» ·˘ÙÔ› Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ηٷӿψÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÙÔÌ‹ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÂÍ·ψı› fiÛÔ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ™ÙËÓ “IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ design”, Ô Renato de Fusco ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË industrial design Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ designer ÂÈÓÔ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÔÌÊ·ÏÔÛÎÔÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “art decoratif”, ÙÔ ‚Ú·¯Ó¿ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·fi‰Ú·Û˘ ·fi Ù· ÂÚ›È· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. EÂȉ‹ Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÌÊ›ı˘ÌË, Ù¤ÙÔȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ οı ›‰Ô˘˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ design ıˆڋıËΠÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ streamline (ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÔηϤÛÔ˘ÌÂ Î·È ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜). øÛÙfiÛÔ, Ô fiÚÔ˜, Ô˘ ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930 ‰È·¯¤ÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÍȈÙÈο, Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ styling ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1929. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ıÂÒÚËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜; H ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ê·ÓÙ·Ûȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜– Û Ì›˙ÔÓ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Î·È Î·ı·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¤Î·Ó ÙË ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Ì·˙È΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÚÒÙ· ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ·ÌÊ›ı˘ÌË ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi design. H Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÛËÌÂ›Ô Î·È Û‹Ì·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ AÌÂÚÈηÓfi˜ designer Â›Ó·È Ô Andy Warhol. AÓÙÏÒÓÙ·˜ Â›ÌÔÓ· ·fi ÙË Ì·˙È΋ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· Î·È Ù· ηٷӷψÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô Warhol Ì‹Î ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ «Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ»: ‚ϤÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ηٷϋÁÔ˘Ì ӷ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ. I‰Ô‡ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ supermarket Ô˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ·ÔηÏԇ̠design... ŒÓ·˜ πÙ·Ïfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·Ú·ÏÏ‹ÏÈÛ οÔÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ì Ì ÙÔ ÚÂÊÚ¤Ó Î¿ÔÈÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡: ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Î·È Í·Ó·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ, ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·’ ¤Íˆ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÓÔÂÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì·˜ ÚÔηÏ› ı˘Ìfi, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÂÏÈο ÌÔÓ¿¯· Ë ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ¤ÍË Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ì ¯·Ì¿ÚÈ. A˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ Ï›Á· ÔÓfiÌ·Ù· AÌÂÚÈηÓÒÓ designers. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ design Â›Ó·È ÙÔ «·ÓÒÓ˘ÌÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ», Ô˘ ·Ôı¤ˆÛÂ Ë ¤ÎıÂÛË “Machine Art” ÛÙÔ MoMA Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ÙÔ 1934. H ÈÔ Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ÂΛÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Warhol: «£¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ Ì˯·Ó‹». OÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Â›ÌÔÓ· Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ÂÈı˘Ì›·. ∞

T

1948 / HERMAN MILLER

1937 / KITCHENAID RUTH HANDLER / 1959

1966 / MILTON GLASER

1984 / APPLE COMPUTER INC. 1915 / COCA COLA CO.

1937 / BELLLABORATORIES INFO: “Made in USA” - EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Design £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22. Afi ÙȘ 26 M·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 5 M·˝Ô˘ 2007. 1996 / ROLLERBLADE

1965 / POLAROID

1952 / ROLODEX

1853 / LEVI STRAUSS & CO.

24 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


æÀƒƒ∏ - °∫∞∑π - ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√ - μ√Δ∞¡π∫√™

¶fiÏÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË •¤Úˆ Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘... ∏ ∞.V. ÛηӿÚÂÈ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi down town

ºøΔ√: μILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏™

MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÓËÛ›. ¶¿ÚÎÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ºÈÏfiÍÂÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. M ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˙Ï. AÓÔȯً ÂÊËÌÂÚ›‰·. K˘ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ «Ó¤Ô˘ ΤÓÙÚÔ˘» –ÛÙÔ æ˘ÚÚ‹, ÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi, ÙÔ °Î¿˙È– Î·È ‚ϤÂȘ ·ÓÙÔ‡ ·Ê›Û˜ ‹ flyers ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, dj-sets Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ «fiÏÔ Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È». ¶·›ÚÓÂȘ ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· „¿ÍÂȘ ·ÏÏÔ‡.

°∫ƒ∞ºπΔπ Δ√À μ., ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ Δ√À æÀƒƒ∏

26 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007


¶√§∏

¶π¡∞∫∞™ Δ√À ª¶∞§π¡∂∑√À I WAYAN DANIA ª∂ £∂ª∞ Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ Δ√À æÀƒƒ∏

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


¶√§∏

AKOY™E «O Ì¿Áη˜ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹», ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ AÓÙÒÓË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ‹ NÙ·Ïο «O NÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹», ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÎfiÁÎÔ ‹ M·ÁÈ·ÓÙ¤Ú· «MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ի, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ™ˆÙËÚ›·˜ M¤ÏÏÔ˘ OÈ Ì¿ÁΘ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÚÂÌ¤ÙÈÎË ÎÔÌ·Ó›· Ì ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· (www.magkespsiri.gr)

ºøΔ√: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

¢IABA™E

æYPPH ROCKS ¶I™ø A¶’ TI™ MANTPE™ TOY æYPPH BPHKAN TPEI™ AN¢PE™ XTY¶HMENOY™ ME ™ºYPI T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH Û· Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŸÏ˜ ÙȘ ÎÚ·È¿Ï˜ ÛÔ˘ Ì·˙Â̤Ó˜ Ó· Û˘Û΢¿ÛÂȘ, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜. ™Ù¤ÎÈ ÎÔ˘ÙÛ·‚¿ÎˉˆÓ, ÌfiÚÙˉˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ (Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ) ÙÚ·ÌԇΈÓ, Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ¤‚Á·Ï ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· Ù˘ È¿ÙÛ·˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏË ÙË Ì·ÁÎÈ¿ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. TfiÙÂ, Ô˘ Ô M·˚Ú·ÎÙ¿Ú˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÂÌ·ÌÙ˙›‰ÈÎÔ ·ÏÏ¿ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Î·È Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Û Ì ηÎÈ¿ χÛÛ· ÙÔ˘˜ Ù·Ú·¯ÔÔÈÔ‡˜, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜. AÁ·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯fiÌÈ; N· ÂÙÛÔÎfi‚ÂÈ Ù· Ì·Ó›ÎÈ· ÙˆÓ Û·Î·ÎÈÒÓ, ÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Ù¿ÎÙˆÓ. MËÓ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È, ÌÈ· ¯·Ú¿ ÙË ‚Á¿Ï·Ì ÂÌ›˜...

Ÿ

æÀƒƒ∏ BY NIGHT

28 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

MÂÙ¿ οÔ˘ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‹ÚıÂ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÈÛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· ˘fiÁÂÈ·

Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ͯ·ÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. flÛÔ˘ ÌÈ· ̤ڷ... οÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 90s... οÔÈÔ˜ ›¯Â ÌÈ· ȉ¤·. N· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÔÙ¿‰ÈÎÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi T¿ÎË, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 13. K·È ÂÂȉ‹ ‚·Ú¤ıËΠӷ „¿¯ÓÂÈ fiÓÔÌ·, ÙÔ ‚¿ÊÙÈÛ ·ÏÒ˜ T¿ÎË 13. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·ÏÏ¿ ηı·Úfi·ÈÌÔ ·˘Ùfi ÔÙ¿‰ÈÎÔ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. OÈ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ ÌÈÏ¿Ó ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ì ¿ÁÔ fiÔ˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ Ì›Ú˜ (ÙÔ Ú‡̷ ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÎfiÌ·), ÙË Á˘¿Ï· ÛÙÔ Ì·Ú ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ Î·ÙÈÙ› ÙÔ˘, Î·È ÙÔ –‰ÈÎfi Ì·˜– °È¿ÓÓË N¤Ó ӷ ·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÚÁfiÙÂÚ·, Ô Ó¤Ô˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ºÔ›‚Ô˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ï¿ÓÛ·Ú ÙË Ìfi‰· Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (̤¯ÚÈ Î·È Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ T˙·‚¤Ï·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹). ŒÙÛÈ, ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË Î·È ˘ÔʈÙÈṲ̂ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏ·Í·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi nightlife. MÔ-

«æYPPH H °EITONIA TøN HPøøN», ÕÚÙÂÌȘ ™ÎÔ˘ÌÔ˘Ú‰‹, ¶·Ù¿Î˘ «TO META•OYP°EIO TH™ A£HNA™», XÚÈÛÙ›Ó· AÁÚÈ·ÓÙÒÓË, EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EÚ¢ÓÒÓ «META•OYP°EIO - KO§øNO™: NO™TA§°IA KAI ¶PA°MATIKOTHTA», B·Û›Ï˘ AÁÁÂÏ›‰Ë˜, ºÈÏÈfiÙ˘ «TO °KAZI», ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™ÎÔÂÏ›Ù˘, §È‚¿Ó˘ «H I™TOPIA TH™ ™YNOIKIA™ TOY æYPPH», °È¿ÓÓ˘ K·ÈÚÔʇϷ˜, ºÈÏÈfiÙ˘

TÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: ¶AY§O™ T˘ ANA™TA™IA™ MOYMTZAKH O ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÈÒÓÂÈ, ÙÔ Ì·Á·˙› ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ ÈÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·’ fiÛÔ Û˘Ó‹ıˆ˜. H ÒÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÙÚÂȘ. BÚ›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. flÚ· ÁÈ· ¤Ó· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘ HÏ›·, ÛÙËÓ Ô‰fi K·Ú·˚ÛοÎË, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÓ·Î ÁÈ· «ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚÙÈ». £· ‚ÚÂȘ ¿ÓÙ· ÔÏÏÔ‡˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ ÂΛ. º¿ÙÛ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰›Ï· ÛÔ˘, ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Û ÎÔ›Ù·Í ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. TÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÙ˙›‰ÈÎÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÚÈÓ ·˜ ÁÈ· ‡ÓÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚ· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ –ÌÈÎÚfi, ÌÂÛ·›Ô ‹ ÛÙÚÈÊÙfi–, ÎÚÈÙÛÈÓ¿ÎÈ· (Ì ÙË «ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÙ·Á‹» ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) Î·È ÙÛÔ˘ÚÂοÎÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. O ¶·‡ÏÔ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ HÏ›· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ «Î‡ÚÈÔ °ÈÒÚÁÔ»), Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Â›Ó·È «12 Ì 1 ÙÔ Úˆ›, Ô˘ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÈ· ÊÔ˘ÚÓÈ¿». O Ì·ÁÈÎfi˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ›ӷÈ

˙ÂÛÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi N¤· YfiÚÎË: Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, 7 ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. T· ÚˆÈÓ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÏ·ÙÛÈfi Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ οÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 4 ÙÔ Úˆ›. O ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Î·È ··Û¯ÔÏ› 21 ¿ÙÔÌ·. TÔÓ Î˘Ú-HÏ›· ı· ÙÔÓ ‚ÚÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÊÔ˘ÚÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÍÂÊÔ˘ÚÓ›˙ÔÓÙ·˜. Afi Ù· Ù·„È¿ ÂÚÓ¿Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 20.000 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ, ·ÏÏ¿ «‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ·Ôηχ„Ô˘Ì ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜» Ì·˜ ϤÓÂ. O ¶·‡ÏÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÂΛ ·fi ÌÈÎÚfi˜. Afi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ (ÙÔ «·Ú¯ËÁ›Ի ÙÔ˘) ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. «E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‹ ı·ÌÒÓ˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜...» ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ‚ϤÂȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ù¿‚Ϙ ÙË ÌÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ‰¤ÛÌ·Ù·. H Ì˘Úˆ‰È¿ Û¿ÂÈ ÙË Ì‡ÙË. TÔ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ÌÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ηϋ Á‡ÛË. «ºÔ‡ÚÓÔ˜ ÙÔ˘ HÏ›·», ÛÙËÓ Ô‰fi K·Ú·˚ÛοÎË, ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ●


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶√§∏

∂π™∞°√Àª∂ ƒ√ÀÃ∞ ∞¶√ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∞£∏¡∞™ 30, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ.: 210 3217876

Astron minimal

Taki 3, Psiri

30 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

Ú› ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «™ÙÔ˘ K·¯ÚÈÌ¿ÓË» (™·ÚÚ‹ 15) Ó· ‹Ù·Ó ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛοÓ ̇ÙË Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÏÔÁÈ΋˜. TÔ Z›‰ˆÚÔÓ (AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË), ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ ¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ T¿ÎË, Ë flÚ· EÏÏ¿‰Ô˜, Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ MÂı˘ÛÙ¿Ó˜ (§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26), Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. K·È ‚¤‚·È·, ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÂΛ. M¤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈϤÓÈÔ˘Ì ÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜, ‰Âο‰Â˜ Ì·Ú¿ÎÈ· / Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ· / ÎÔ˘ÙÔ˘Î¿ÎÈ· / ÎÏ·Ì¿ÎÈ· Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Î·È fiÏÔÈ Î·Ù·Ï¿‚·Ì fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì¿Ù·Á ÂΛ. H Ó‡¯Ù· ¤·„Â Ê˘ÛÈο Ó· Â›Ó·È ˘ÔʈÙÈṲ̂ÓË Î·È Ë EÚÌÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ. AÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·ı·Ú¿ ·ıËÓ·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ì·Á·˙› Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ fiÙ·Ó ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·fi Ì›Ú˜ Î·È ·ÔÙÛ›Á·Ú·, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1998 ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ hit Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. TfiÙ Ô˘ Ë Ï·Ù›· M·‚›ÏË ÌÂÙÚÔ‡Û ·ÒÏÂȘ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÕÛÙÚÔÓ (T¿ÎË 3) Á¤ÌÈ˙ ÎfiÛÌÔ. AÓÔȯ٤˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, house Î·È electro ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ›ÛȈ̷ (extra info: ʤÙÔ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ comeback). E›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ‰ÂÓ ¿Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ‡˜. K·È Ê˘ÛÈο ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÈÎÚfi funky £ËÚ›Ô (§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1) Ì ÙÔ ËÚˆÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÛÙÔ ÕÛÚÔ Ì ٷ ¿ÚÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÛÙÔ Fidelio Ì ÙÔ Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ-η‚¿ÓÙ˙· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Guru Ù˘ Ï·Ù›·˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ‹ ÛÙÔ Soul STEREO (E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65), Ô˘ ¤˙ËÛ ‰ÔÍ·Ṳ̂Ó˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ – Ù· ‰Â ¿ÚÙÈ Ì guest DJs Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÛΛ˙Ô˘Ó, ÂÓÒ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÎÈ Ô Î‹Ô˜. EÍ›ÛÔ˘ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÙÔ Pica-Pica (AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8), ¤Ó· ÎÂÊ¿ÙÔ Ì·Á·˙› Ì Â-

ÓÙ·ÓfiÛÙÈÌ· Ù¿·˜, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙË Á¢ÛÙÈ΋ –·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋– ÍÂÓ¿ÁËÛË ·fi ÙËÓ AÓ‰·ÏÔ˘Û›· ˆ˜ ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ B¿ÛΈÓ, ¿ÓÙ· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ sangria ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ El Duende (ÙÔ ·ÏÈfi Tapas y Mas ÛÙËÓ K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ) Ì ÈÛ·ÓÈο È¿Ù·, Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ŸÙ·Ó ¤ÛηÛÂ Ë Ìfi‰· Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÙÔ Vibe ÛÙËÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ٷ ËÓ›·. TÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ Earth Bar ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙ· drum’n’ bass ¿ÚÙÈ ˆ˜ Junior SP. OÈ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÎÔ˘Ì¿Ó ÛÙ· breaks Î·È ÌÈÍ¿ÚÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi guest DJs (o Dego ÙˆÓ 4Hero ÛÙȘ 30/3), ÔÈ clubbing ‚Ú·‰È¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ‰Ò. ™ÙÔ hip ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û Motel Î·È Yoga Bala, ÙÔ Godzilla Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ sci-fi ÛÎËÓÈÎfi Ì sushi made in æ˘ÚÚ‹. T· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ı· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ Avalon (§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20 & ™·ÚÚ‹), ˙˘Ì·ÚÈο, ÎÚ·ÙÈο Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ù· ̇‰È·. °È· ÎÈı¿Ú˜ Corto Maltese, swinging bar Ì ‚ÈÓȤÙ˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ηÏfi ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. OYZO OTAN ¶IEI™

H Ô‰fi˜ MÈ·Ô‡ÏË ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ ÙÛÔ‡˙ÂÈ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ê˘ÛÈο, Î·È fi¯È fiÏË Ë MÈ·Ô‡ÏË. MÈÎÚ¿ Ì·Á·˙¿ÎÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÛÔ˘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ô˘ Û‡¯Ó·˙Â Ô ·Ô‡˜ ÛÔ˘, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÙÛ›ÁÎÈÓ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·, ͇ÏÈÓ˜ ÔÏ›ÁÔÓ ¿‚ÔϘ ηڤÎϘ Î·È ÔÈÓÔÔÛ›· ̤¯ÚÈ fiÛÔ ·ÓÙ¤ÍÂȘ. O‡˙·, ڷΤ˜, Ú·ÎfiÌÂÏ·, ÙÛ›Ô˘Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›Ú˜ ¿Ì· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, Û˘Óԉ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ, ¯·Ï·Ú‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÚÂÏ‹˜ ÓÙ¿ÁÎÏ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙËÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ ‡ÎÔÏ· ¿Ì· Û ΢ÓËÁ¿ÓÂ. A¤Ó·ÓÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ¿Ì· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ AÚfi‰Ô˘, Ë P‚¤Îη,

Ô §ÈfiÛÔÚÔ˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÓÙÈÛÎÔηÊÂÓ›Ô, Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· æ‡ÚÚ· (MÈ·Ô‡ÏË 19). K·È ‚¤‚·È·, fiÙ·Ó Ë ÒÚ· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ·˘ÍËı› ÂÈΛӉ˘Ó·, Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·Ú·¤Ú· ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ. TËÓ ¶·ÁˆÙÔM·Ó›·, ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÁˆÓ›· T¿ÎË Î·È AÈÛÒÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ „·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ ·ÁˆÙÔ‡ fiÏ˘ Ù˘ È¿ÙÛ·˜. °È· ηχÙÂÚË ¯ÒÓ„Ë, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ó· ηٷ‚ÚÔ¯ı›ÛÂȘ ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ·ÁˆÙfi ÛÔ˘ ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ· ‹ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. SHOPPING

™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ, fiÛ· ÏÂÊÙ¿ Î·È Ó· ›¯Â˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· „ˆÓ›ÛÂȘ ·Ú¿ ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÁÈ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ηӤӷ ÎÔ˘Ù› ‹ ¯·ÚÙ› ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Ó· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. Afi ίÚÈÌ·Ú¤ÓÈ· ÎÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ KÔÌÔÏfiÈ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ (AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 13), ̤¯ÚÈ design¿Ù· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Δhings (K·Ú·˚ÛοÎË 35). K·È Ê˘ÛÈο ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú! H AÌÂÚÈοÓÈÎË AÁÔÚ¿ (AıËÓ¿˜ 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· vintage ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ’50, η¤Ï· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÚÔ‡¯· – fiÏ· Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. TÔ Matahari (™·ÚÚ‹ Î·È KÚ·Ó·Ô‡) Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Ì·Á·˙› ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ‰ÒÚ· Ù·ÍȉȿÚÈη Î·È ethnic, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó (Î·È Ì˘Ú›˙Ô˘Ó) M·Ï›. ™ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi Epidemic (AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 5) Ë ˙ˆ‹ Î˘Ï¿ÂÈ Û ÎÏ·Ì¿ÙÔ˘˜ ‚Ú·‰ÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì ÚÔ‡¯· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ™Ù· PÔ‡¯· ÙÔ˘ B·ÛÈÏÈ¿ (¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 24-26) ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔϤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·È¯ÓȉȿÚÈη, Î·È ÁÂÓÈο, ÙÒÚ· È·, ͤÚÂȘ fiÙÈ ·Ó ÍÂÌ›ÓÂȘ ηÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¯¿Ú·Ì·, ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ ÚˆÈÓfi ηʤ Î·È shopping Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ Û›ÙÈ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Î·È ÍÂ̤ı˘ÛÙÔ˜. ∞


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


¶√§∏

EINAI TO META•OYP°EIO TO NEO æYPPH; ...ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi ‹ ηÎfi; K›ÌÂÓÔ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: ¶ANA°IøTH™ MENE°O™ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÏÂÁfiÙ·Ó «XÂ˙ÔÏ›ı·ÚÔ». ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ΤÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ˘ÔÙ˘Ò‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÎÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· οı ›‰Ô˘˜ Ù¯ÓÈÙÒÓ. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙ· ̤۷ ÙˆÓ 90s, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈÛ¤‚·Ï Û ˘fiÁÂÈ· clubs Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ «Ó·ÚÔ‡˜ ravers ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÚÁ·Ó· ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡» Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙfiÙ ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú·. H «ÓÔ˘¿Ú» ·Ú·ÎÌȷ΋ ·ÙÌfi-

Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙȘ Ï·Ù›˜». I™TOPIE™ A¶O META•I

™ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÓˆÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÙȘ Á‡Úˆ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ¶fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ MˆÚ›· (Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â› Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ô‰Ô‡ ™·ÚÚ‹). OÈ Á‡ÊÙÔÈ ÛȉÂÚ¿‰Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂΛ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ˆ˜ «°‡ÊÙÈ΢». M ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û Â›ÛËÌË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ Ó¤·˜ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Ù˘ ̤ÓÂÈ Ë ‰‡ÛÔÛÌË ÔÓÔÌ·Û›· «XÂ˙ÔÏ›ı·ÚÔ» ‹ «XÂṲ̂ÓË ¶¤ÙÚ·». TÔ ÔÔ›Ô, ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û «XÚ˘ÛˆÌ¤ÓË ¶¤ÙÚ·», ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÎÔÌ„fi fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi, Î·È ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÁÁÂÓ¤˜ Û ÂͤÏÈÍË, °Î¿˙È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÊˆÙ·ÂÚ›Ô˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ «™ËÚÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢Ô˘ÚÔ‡Ù˘ & ™IA» ‰›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ «Û˘ÓÔÈΛ· MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ» ÛÙȘ ÕıÂÓ˜ BfiȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ 1900. M ‚Ú·¯‡‚È· ·Ú¤ÓıÂÛË ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Î˘ÚË ÔÓÔÌ·Û›· «KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ŒÍˆ». H ÂÚÈÔ¯‹ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ Ï·˚΋ Û˘ÓÔÈΛ·. K·ÙÔÈΛ·, ÂÌfiÚÈÔ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ (ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›·, Û·ÁÌ·ÙÔÔÈ›·, ·Ì·ÍÔÔÈ›·

Î.Ï.) ÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì fiÚÈ· (Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ÙËÓ IÂÚ¿ O‰fi Î·È ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Î·È ÙȘ §¤ÓÔÚÌ·Ó, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È A¯ÈÏϤˆ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. AÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÛÙÔ ˘ÔÁ¿ÛÙÚÈÔ Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ Î·È Í¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi ÛÙË £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÛ·È, Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Bios (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84) Ì ÙÔ basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ Nixon (AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 B) Ì ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ fiÔ˘ ͯÂÈÌÒÓÈ·Û˜ ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. M ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÈÎÚ·Ù› ÙÂÏÈο, Ë «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜» ‚·ÛÈχÂÈ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ-ÎÚ˘„ÒÓ· (Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜) ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 90s, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. MOY§TI KOY§TI

MÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ÊÈÏÔÙ¯ÓÂ›Ù·È ·fi ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ÁÎÚ·Ê›ÙÈ, ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ¤ıÓÈÎ ·˙¿ÚÈ· Î·È ‡ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Â͈ÙÈÛÌfi. OÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ Îfi‚Ô˘Ó Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ·, ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË. MÂÚÈÎÔ› ·ÏÈÔ› οÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ «Á¤ÚÈÎÔÈ Û·ÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿-

32 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Û ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÌÔ¤Ì Ô˘ Û‡¯Ó·˙·Ó ÛÙ· ÎÚ˘Ì̤ӷ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ì·Ú, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÁÎfiÛÈÙˆÓ. EÌÓ¤ÔÓÙ·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û ı·ÙÚÈ΋ ʈÏÈ¿, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ï·˚Τ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¤ÚÁ·. TÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î¿ı ÙfiÛÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Á›ÓÂÙ·È «Ù˘ Ìfi‰·˜», ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎÒÓ ·ÊÈÂڈ̿وÓ. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, fï˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Ï¿Ó· Â·Ó·Î·ÙÔ›ÎËÛ˘, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó¤Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ «ÙÚ¤ÓÙÈ ¯ˆÚÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË». Ÿˆ˜ ϤÌ £ËÛ›Ô, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, æ˘ÚÚ‹, °Î¿˙È, Ë Ó‡¯Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. AÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶ÔÈÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È (ÌfiÓÔ) ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ club, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·; TÔ Û‡ÓıËÌ· «O KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ æ˘ÚÚ‹» ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¢Ô˘ÚÔ‡ÙË ¿ÓÙˆ˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î˘ÚȷοÙÈΘ ˘·›ıÚȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ۇÓıËÌ· «A˜ Í·-


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


¶√§∏

ıÂȘ Ó¤· ÎfiÏ·». ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ «Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜», ¤¯Ô˘Ó ·Ï¿ ÌÈ· old school ¯·ÚÈو̤ÓË ·Ì˯·Ó›·. Ÿˆ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ £·Ó¿Û˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ì ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ-Ì˯·Ó¤˜ BMW ÂÔ¯‹˜ ÛÙË £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, Ô˘ ÁÚ˘Ï›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ¿‰ÈΘ ηٿÚ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ÔÔ›Ô AÏ‚·ÓÔ›, IÚ·ÎÈÓÔ›, KÔ‡Ú‰ÔÈ, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ›, KÈÓ¤˙ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ›Ù·˜. M ‡ÔÙ· ·ÛÈ·ÙÈο ‚ϤÌÌ·Ù· Ó· ÙÛÂοÚÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤ÊÔ‰Ô ÛÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ «ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ» Ù˘ AÁËÛÈÏ¿Ô˘, ·˘ıÂÓÙÈÎfi ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ú·¯¿ÙÈ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô OÈ ¶˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÙË §ÂˆÓ›‰Ô˘, ÎÂÌ¿ ÛÙÔ È¿ÙÔ Î·È AÏ T˙·˙›Ú· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙÔ ÎÔ‡Ú‰ÈÎÔ Ê·Á¿‰ÈÎÔ ™¿Ú· Ù˘ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, ·ÎÈÛÙ·ÓÈο Ì·ÚÌ¤ÚÈη Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. T· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì¿Ï· Î·È ÚˆÙ¿Ó Ì ̿ÁÎÈÎÔ ¯·ÌÈÓÈÛÌfi «ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÙ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο, ·ÚÈÂ;», ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ΢ÏÈ¤Ù·È ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈη ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È Ì ÌÈ· ÌÔ˘Î¿Ï· ÎÚ·Û› ·ÁηÏÈ¿, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô M˘ÚÔ‚fiÏÔ˜, Î·È ÔÈ ÛΤÈÙÂÚ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÎfiÏ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· A˘‰‹, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜. Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ANTIºA™EI™

AÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ù˘, ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÙÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. Afi ÙË ÌÈ· ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Ú‡̷ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› fiÏË Ì¤Ú· Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ʈٿÎÈ· ÛÙ· ÌÔ˘Ú‰¤Ï· Ù˘ I¿ÛˆÓÔ˜ Î·È Ù˘ KÔψÓÔ‡, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin ÁÈ· ÙÔ B·ÚÔ‡ÏÎÔ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80) Î·È ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘, Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú¤· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏Úȉ·ÓÔ‡, Á·ÏÏÈÎfi glam, Û·Ì¿ÓȘ Î·È groovy Ì¿ÓÙ· ÛÙÔ Baccarat Dinner Dasant (°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21) Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈη ÎÚ¤·Ù· Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÛÙÔ El Bandoneon (BÈÚÁ. MÂÓ¿ÎË 7). H ÌÔ˘Ù˙Ô‡Ú· ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÙ˙›‰ÈÎˆÓ Î·È ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ì ٷ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ, Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ·ÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÔÙ¤ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ «‚ÚfiÌÈη» ÍÂÓԉԯ›· Ì ٷÌ¤Ï˜ Ô˘ ÚÂÎÏ·Ì¿ÚÔ˘Ó “overnight sensation”. OÈ Ê·ÛÈÔÓ›ÛÙ˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Nixon Î·È Ù· Ù˙ÈÓ¿‰Èη Ì ÙȘ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÔΤ. H ÂÈÚ·Á̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·Ú¤· Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ B·ÙÚ¿¯Ô˘ (E˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3) Î·È ÔÈ ÌÂÍÈοÓÈΘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Ù˘ MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ ÙÔ˘ Meson El Mirador (AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88). T· ‰ÈÒÚÔÊÔ multi ethnic, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·fi Ù˙·˙ ̤¯ÚÈ ÚÂÌ¤ÙÈη Caminito (M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ¶¤Ú‰Èη˜ 2) Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÛÙË ™·ÊÒ (M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 35), ·fi ÙË M˘ÙÈÏËÓÈ¿ M·Ú›· B·ÁÈ¿ÓË Î·È ÙË £¿ÏÂÈ· AÚ·Ì·Ù˙‹, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Ì 34 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÙÔ ÏÔ›Ô ·¢ı›·˜ ·fi ÙË §¤Û‚Ô. T· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ÙˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ KTE§ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· K·Ú·˚ÛοÎË. T· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Á‡̷ٷ Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ jazz, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË Ì¤Ú·, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ) ÙÔ˘ AÛÙÔÈ‚‹ (°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10), ÙÔ °È·ÓÙ¿Ë (§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31) Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Î·È Ù· ηÊÂÓ›· Ù˘ M·Ú·ıÒÓÔ˜. Afi Ù· ÔÔ›· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ sui generis AÛÙ¿ÚÈ, ›ÓÂȘ Ì›Ú˜ - ڷΤ˜ - Ô‡˙· Î·È fiÙ·Ó ÚˆÙ¿˜ «Ù›ÔÙ· Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ì», Ô AÓÙÚ¤·˜ ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ «fi,ÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ÂÁÒ, ÌfiÓÔ ˜ ÌÔ˘ ÙÈ ¢EN ÙÚˆ˜». AÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÙÔ˘, ÙÔ Cabaret Voltaire (M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30), ÙÔ ·ÏÈfi ÂÈÏÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÙÔ˘ fiÚÙ· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Ù˙·˙›ÛÙ˜. ¶›Ûˆ ÛÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. T· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯·‚·Ï¤ ¤Íˆ ·fi ÙÔ 1Ô TEE (M˘ÏϤÚÔ˘ Î·È A¯ÈÏϤˆ˜) Î·È Ù· ÚÂ˙¿ÎÈ· Ô˘ fiÙ fiÙ ÂÍÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· K·Ú·˚ÛοÎË, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÁÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· dance venues, fiˆ˜ ÙÔ El Barrio (KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53), ÙÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ ZˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ (Christo Z), Ô˘ ·Á·¿ ÙÔ house, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ·ÏÈÒÓ Ù·‚ÂÚÓ›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ·Ì·ÚˆÌ¤ÓÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔÈ Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ÙÔ 417 Î·È Ë Vamiali’s, ÁÂÈÙÔÓÂ‡Ô˘Ó Ì ηÊÂÓ›· Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· Ï·˚΋˜ ÛÔÊ›·˜, fiˆ˜ M·Úԇʷ˜ Î·È PÔ˘ÊÔÁ·Ï¿˜. TÔ Ì·Ú ÕÓıÚˆÔ˜ (MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘) Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¤ÎÊÚ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ. TÈ̈Ú› ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ‰‹ıÂÓ, Ì ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ô˘ ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔÌ› ÌÂٷ͇ IηÚÈÒÙÈÎÔ˘ Î·È punk. 21Ô˜ AIøNA™

H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÓfi˜ Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÙ˙ÂÎÙ. ¶Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ °EK ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÚfiÙ˘Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. 102 ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ‰fiıËÎ·Ó ‚Ú·‚›·, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. K·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó’ ·ÔÙÂÏ› ÁÂÈÙÔÓÈ¿; TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ηÙÔÈ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ οو ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Î·ÙÔÈΛٷÈ. £· Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ηÙÔÈ˘ ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ Û ̤۷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‹ ı· ¯·ı› ÂÓÙÂÏÒ˜ Ô Ï·˚Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜; A˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÈÓÙÚÈÁη‰fiÚÈÎÔ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È, ÙÂÏÈο, ÙÔ fiÚ·Ì·; TÔ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎfi ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎÔ Notting Hill ‹ Ë ˘ÂÚ‹Ê·Ó· «·Ï‹ÙÈÎË» Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Barceloneta; ∞


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


¶√§∏

BA§AME ºøTIA ™TA ºPENA KAI MA™ EMEINE...

TO °KAZI T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH ÛÔ Á¤ÌÈ˙ ÙÔ æ˘ÚÚ‹, ÙfiÛÔ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤„·¯ÓÂ Î·È ¿ÏϘ χÛÂȘ. K·È ÙÔ °Î¿˙È ‹Úı ӷ Ì·˜ ÛÒÛÂÈ. æÈÏÔ-underground ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ú¯Èο Ì ÙÔ Î·Ê¤-ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ù˘ (ÔÌÒÓ˘Ì˘) E˘Ù˘¯›·˜ ÛÙË BÔ˘Ù¿‰ˆÓ Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Û ڢıÌÔ‡˜ Iηڛ·˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Î·È Ê˘ÛÈο ̤ÁÈÛÙË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KfiÌÈÍ Ù˘ B·‚¤Ï Ô˘ ¤‚·Ï ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. AÈÒÓÈÔÈ Ù۷ΈÌÔ› ÛÙÔ NËÈ·ÁˆÁÂ›Ô (EÏ·ÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8) ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· οÙÛÔ˘Ì ̤۷ ‹ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Î·È Í·ÊÓÈο... ÛÙÈÏÈÛÙÈÎfi ÛÔÎ ·fi ÙÔ Mamaca’s (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 39). K·Ù¿Ï¢ÎÔ Î·È minimal, ̇ÚÈ˙ «Ó‡¯Ù˜ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ». ¢È·ÁˆÓ›ˆ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÁˆÓ›· I¿Î¯Ô˘ Î·È BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, ÔÈ 45 MÔ›Ú˜ Ì ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ –Ù‡Ô˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋– Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÙËÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì·˜ οÓÂÈ Ͽη, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì·Á·˙› ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÓÙÂÎfiÚ ·fi Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ “Easy Rider” Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ “Born to be wild”. TÔ ÎÔÓÙÈÓfi °Î·˙¿ÎÈ (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31) Ì Á·ÏÏÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ – Ô˘ fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Â¿Óˆ ‹Ú ‰ÈÏfi bonus. ™ÙÔ Bar Fly (BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34) Ô Ï·fi˜ ¯fiÚ¢ hits, ÛÙÔ Tapas Bar (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 44) Ì ϿÙÈÓ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ï¿ÙÈÓ ÙÛÈÌÔÏÔÁ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο – ΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË Û ‰È¿ÊÔÚ· gay / gay friendly Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì·Ú¿ÎÈ·. H ¿ÏÏÔÙ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ʈٛÛÙËÎÂ Î·È ÊÈÏÔͤÓËÛ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì·Á·˙È¿ fiˆ˜ Ë Ì·Ì·‰›ÛÙÈÎË K·Ó¤ÏÏ· (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70) Ì ٷ ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÚËÙÈο È¿Ù·, ÙÔ happy Kazarma, ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Almobodar Î·È ¿ÏÏ·. ¢›Ï· ÛÙÔ Almaz, Ô˘ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÎÏËÍË ˆÚ·›·

∞ƒΔ∂ªπ™π√À 4 & ∫∂ƒ∞ªπ∫√À, °∫∞∑π, Δ∏§.: 210 3412.515 36 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, ΔËÏ.: 210 3413.440

ºøΔ√: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

Ÿ


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


Ì¿˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ, ÙÔ Sodade (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10) Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ 1999 Î·È ·˘ÙÔ·ÔηÏÂ›Ù·È “the most famous gay nightclub in Greece” Î·È Î·˘¯È¤Ù·È fiÙÈ ÛÙȘ Ì¿Ú˜ ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È EÏÏËÓ›‰Â˜. ¢›Ï· ÙÔ˘ ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Fantaseed (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8) Ì 6 ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ electro pop Ì ٷ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο beats. TÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙË BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Hoxton (BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42) Ì ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ¤ÓÂÛË ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Mad Â›Ó·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ indiealternative Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜. TÔ Noiz (E˘ÌÔÏȉÒÓ 41), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ΤÊÈ ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·. KÔÚ›ÙÛÈ·, ı·ÌÒÓ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ. KOYZINA ™TO °KAZI

™ÙÔ Alierman (™ÔÊÚˆÓ›Ô˘ 2) ı· ‚ÚÂȘ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ – ÊÔ‚ÂÚ¿ È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Û ¤Ó· ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ilva (°·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24) ı· Ê·˜ ηϿ –·ÏÌ˘Ú¤˜ ÎÚ¤˜, ÁÏ˘Î›Â˜ ‚¿ÊϘ, 60 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›–, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ù¤ÏÂȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Á‡̷ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÚ¤· Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ‰¤ÛÂÈ. H XÚ‡Û· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ (AÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 Î·È KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡) ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ –Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿– Î·È ÙÔ ÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi cheasecake Ì ̤ÏÈ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ì›· ·fi ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ù˘. ¶È¿Ù· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ı¿Ï·ÛÛ· ı· ‚ÚÂȘ –Ô˘ ·ÏÏÔ‡;– ÛÙË £¿Ï·ÙÙ· (B›ÙˆÓÔ˜ 5), fiÔ˘ Ô ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì ¤ÌÓ¢ÛË, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ› Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ο‚˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜. EÍ›ÛÔ˘ ÓËÛÈÒÙÈÎË Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ TÛÈÚ›ÁÔ (I¿Î¯Ô˘ 30), fiÔ˘ ı· ÙÚÂÏ·ı›˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙˆÓ K˘ı‹ÚˆÓ, Î·È ·Ó ÛÔ˘ οÓÂÈ Î·È Î·ÌÈ¿ Ïȷο‰·, ı· ‚ÁÂȘ ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·˘Ï‹ Ì ٷ ÁÈ·ÛÂÌÈ¿. ™ÙÔ K·ÏÏ›¯ˆÚÔÓ (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 & I¿Î¯Ô˘) ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ÂÙ‡¯ÂȘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ οÔÈ· ‚Ú¿‰È·. °È· Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ ÓfiÛÙÈ̘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Arroyo Hip (IηÚȤˆÓ 8), Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¿Ô„Ë, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘.

38 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY «TÔ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È fi¯È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ıÂÏÎÙÈ΋ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË, fiÛÔ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÏÏ›„ÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È¿ÓıÈ˙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ı¤ÏÁÂÈ». ŸÙ·Ó Ë Abramovic ÍÂΛÓËÛ ӷ οÓÂÈ performances ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤·. H Ì·Ì¿ Ù˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Îfi‚ÂÈ Á˘ÌÓ‹ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÌÂ Í˘Ú·Ê¿ÎÈ·, Ó· η›ÂÈ Î·È Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ì ̷¯·›ÚÈ·, Ó· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·Êfi Ù˘ –Ë ›‰È· ‹ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘– οı ̤ڷ ÁÈ· ÙȘ performances Ô˘ ¤‰ÈÓÂ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Û›ÙÈ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘Ø Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÈÔ ·ÚÁ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. TËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÓˆÚ›˜, ÔÈ «AÍÈÔÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ BȤÓÓ˘» οÓÔ˘Ó ÈÂÚÔÙÂÏÂÛٛ˜-fiÚÁÈ·Ø ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÊ·Á̤ÓÔ ·ÚÓ›, ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ï›ÊÔ˘Ó Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÌÈ· Á˘ÌÓ‹ Á˘Ó·›Î· ‹ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ë‰›· Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi, Ù· media ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÛÎfiÈÌ· Î·È Û Î›ÓË ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈ΋ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ 70s, Ë performance ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘: Ë live art ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ͢Ó¿ÂÈ, Ó· ÛÔοÚÂÈ, Ó· ¤¯ÂÈ ▲

ŒÓ·˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ù· ¶ÚfiÛˆ· (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84). E‰Ò ¯¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ (ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙ·ıÂÚÔ› ı·ÌÒÓ˜). M ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ

√·! on erformance art

TÔ ÚÒÛÙÔÙÈ‚¿Ï ‰ÈÂıÓ¤˜ rÊmÂance perfo ı‹Ó· ÛÙËÓ A

οÙÈ Ó· ÂÈ, Ó· ̤ÓÂÈ ·ÏËÛÌfiÓËÙË. K·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ. H performance art Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘. H Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ·fi Ì˘ıÈΤ˜ ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. Afi ÙÔÓ John Cage, Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ıÔÚ‡‚ˆÓ, Î·È ÙÔÓ Joseph Beuys, Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, Î·È ˙Ô‡Û ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Ì ¤Ó· ÎÔÁÈfiÙ. H performance art ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÓfiÓ˜. MÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ ı¤·Ì·, fiˆ˜ Ù˘ Laurie Anderon ‹ ÙÔ˘ Robert Wilson, ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiˆ˜ Ù· «˙ˆÓÙ·Ó¿ ·Á¿ÏÌ·Ù·» ÙÔ˘ Gilbert & George ‹ ·Ï¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¯ÔÚ‡ÂÈ. TÔ ÚÒÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ performance art ÌϤÎÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ͤÓ˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ performance art Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ‚›ÓÙÂÔ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ performers, ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÏϤ˜ live performances. £· ‰ÂȘ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·-ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ Fluxus, ÙÔÓ Joseph Beuys, ÙÔ˘˜ Vienna actionist, ÙË §‹‰· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, video-performances ·fi ÙÔ˘˜ T¿ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚË AÏËıÂÈÓfi, °ÂˆÚÁ›· ™·ÁÚ‹, Poka Yio, Î·È live performances ·fi ÙÔÓ Bartolome Ferrando ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›·, ÙÔÓ Julien Blaine ·fi ÙË °·ÏÏ›·, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ì·ÚˆÙfi Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Blitz, ÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· M›Úη, ÙÔÓ Grand Wizard Theodore, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ scratch, visual performance ·fi ÙÔÓ “The boy” AϤͷӉÚÔ BÔ‡ÏÁ·ÚË, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ʈÙÔÁڷʛ˜, workshops Î.¿.

Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. Afi 27 ˆ˜ 31/3.

«80‹ ¶ƒ∞•∏», ∏∂RMANN NITSCH

¶√§∏


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


¶√§∏

Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙȘ ··Ú‰¤Ï˜ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· Ï¢ÚÒÙÔ˘˜ Î·È ¤ÛÙÔ ÓÙÔÌ¿Ù·. TÔ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Î·ÏfiÁÔ˘ÛÙÔ Pasta la Vista (BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta. ¶È¿Ù· Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó ¿ÓÂÙÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ Û ÁÎÚÈ-ÌÂ˙ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. TÔ BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48 ÌË ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›ӷÈ, Ó· ͤÚÂȘ fï˜ fiÙÈ ı· ÙÔ ·Á·‹ÛÂȘ ·Ó Â›Û·È Ê·Ó Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ bistrot. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏË Ì¤Ú· Û·Ó café Î·È Ê˘ÛÈο ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ˆÚ·›· È¿Ù·. Ethnic Á‡ÛÂȘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Almaz (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12) – ¿Û Ô˘ ı· Ì¿ıÂȘ Î·È ÚÒÛÈη (‚Ϥ almaz = ‰È·Ì¿ÓÙÈ). AÓ ‚ÚÂı›˜ ηٿ ÎÂÈ ÌÈ· K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ,

ı· ÂÙ‡¯ÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ. TÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ TO (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20), ¤Ó· bar restaurant Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È 120 ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ – ÌË Ê‡ÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ Ê·˜ maler ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. Afi fiÓÔÌ· fï˜ ‰ÂÓ ¿Ó ›Ûˆ Î·È ÔÈ Sardelles (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15), ÌÈ· ηı·Úfi·ÈÌË „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ· Ì ˆÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ Î·È Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È –Ê˘ÛÈο– ÙË ‰È¿ÛËÌË Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. AÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÔ Butcher Shop (¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19), fiÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó –ÙÈ ¿ÏÏÔ;– ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÌÂ Ù˘ÚÈ¿ ÎÈ ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ∞

√È ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ Ù¤¯Ó˘

Ú›˜ Ó· ¯·ı›˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ. AÏÏÈÒ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Â›Û΄Ë. M ·fiÛÙ·ÛË ‰¤Î· ÏÂÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÔÌ·‰Èο events Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË. M ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ı· ‚ÚÂȘ ‰Âη¤ÍÈ ÁηÏÂÚ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Athens Imperial ÛÙËÓ Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Unfair”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÁηÏÂÚ› Kappatos. Afi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, performance Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÂȘ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. MÂÙ¿ ËÁ·›ÓÂȘ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ Î·È ‰È·Ï¤ÁÂȘ. MÂٷ͇ ¤ÓÙ ı¿ÙÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, AÚÁÒ, £ËÛ›ÔÓ, PÔ¤˜, ™‡Á¯ÚÔÓÔ £¤·ÙÚÔ Aı‹Ó·˜ Î·È X˘Ù‹ÚÈÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 6Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¯ÔÚÔÁڿʈÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ Ó¤Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ÊÚ¤ÛÎÔÈ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔÈ. AÊÔ‡ Ì˘Ú›ÛÂȘ Ó¤Ô ·›Ì·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Bios ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «fi· - on erformance art». E‰Ò ı· ‰ÂȘ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û‡ÓԄ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ performance art. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï performance ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ‚›ÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ performers ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏϤ˜ live performances ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Afi Joseph Beuys Î·È Grand Wizard Theodore ̤¯ÚÈ ÙÔÓ “The boy” ¯ˆÚ›˜ ÙË Mary. K·È ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı› futurama. ¢È·ÎÙÈÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ °Î¿˙È ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. H Biennale ‰È·ÚΛ ·fi ÙȘ 10/9 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18/11. H ¤ÎıÂÛË “Destroy Athens”, Ô˘ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ë •¤ÓÈ· K·Ï·ÙÛfiÁÏÔ˘, Ô Poka-Yio Î·È Ô A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ZÂÓ¿ÎÔ˜ (¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È Ë Athens Voice), ı· Á›ÓÂÈ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ fi,ÙÈ ‚·ÚÂÙfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. K·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ÌÈÂÓ¿ÏÂ Â›Ó·È Ë T¯ÓfiÔÏȘ ÛÙÔ °Î¿˙È... ¶¿ÏÈ ‰ËÏ·‰‹ Â‰Ò Á‡Úˆ ı· ’Ì·ÛÙÂ. ∞

°Î·ÏÂÚ›, £¤·ÙÚ·, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY

‚fiÏÙ· ÛÙȘ ÁηÏÂÚ› Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Á¤ÓÓËÛ ÙË Ï¤ÍË «ÁηÏÂÚfiÙÛ·Úη», Ù· ı¤·ÙÚ¿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·, οı ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ȉ·ÓÈο ı· ‹ıÂÏ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Â‰Ò. AÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. AÛÙ›Ô. °È·Ù› ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·È Ë Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ·Ó fiÏÔ˘˜ Â‰Ò ÂÍ ·Ú¯‹˜. TÒÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ÛÙÔÚ˜ ‹Á·Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Ï›Á· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Û›ÙÈ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Êˆ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó È· ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ·Í›·. E¯ıÚfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘: ΔÔ life-style Î·È fi,ÙÈ ·Ú¤ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜. OÈ ¿ÁÁÂÏÔ› Ù˘: √È ÚfiÛÊ˘Á˜, Ë ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Ù˘ Ì˘Úˆ‰È¿, ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ÁÎÚ›˙˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Î·È Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ë Graceland Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘.

H

°∞ƒ°∏ΔΔπø¡ 24, °∫∞∑π, 210 3478.282

ºÙ¿ÓÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. H ÚÔ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÈ· ‰È¿‚·ÛË ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ Ê¿ÚÔ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡. ŸÏ· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿, Ì ÎÔÈÓ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·: Ù¤¯ÓË-‰È·ÛΤ‰·ÛË-ÛÂÍ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·. K·È ÂÈϤÔÓ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·. H ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ÙÔ Îfi„ÂȘ Ì ÙÔ fi‰È ̤¯ÚÈ ÙÔ °Î¿˙È ‹ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ·¤Ú·ÓÙ· ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. K·È ÌfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ Í¯ӿ˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ù· ÂÌÔÚÈο ı¤·ÙÚ· Ù˘ ™·ÚÚ‹ Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÔÈ ÁηÏÂÚ› Ù˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ ÎÚ·ٷÁÔÚ¿˜, Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙ· Û ÛÙÂÓ¿ Î·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. AÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰ÂȘ, ÌÔ40 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


£∂-soul-√¡π∫∏!

IÛÙÔڛ˜, ‹¯ÔÈ, ÂÈÎfiÓ˜, fiÏË, fiÏÂȘ, ¿ÓÔÈÍË

£∂™™∞§√¡π∫O∫√™ª√™! ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, fiÙ·Ó Ë ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. TÔ 9Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË E˚›‰Ë, ‚¿˙ÂÈ ÁÈ· ‰¤Î· ̤Ú˜ ÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙȘ ÈÔ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰ÂȘ Ï·Ù›˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ÙÈÌ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÈÌ¿, Ë ˙ˆ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ‡ ¯·Ï·Ú¿ ·ÔÎÙ¿ ›ÏÈÁÁÔ, ÁÔËÙ›·, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰Ú¿ÛË. E›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ú¤! ¶ÂÚÈÏ·Ó¤Ù·!

¶∞I•’ Δ√ •∞¡A, XƒH™Δ√ B∞∫∞§O¶√À§∂!

È Ô˘Ú¤˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ 9Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙËÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÛÔ‡ÚÙ· ʤÚÙ· ÙÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÚÔοÏÂÛ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ì˯·Ó›·˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ frappe nation Ù˘ Ï·Ù›·˜. OÈ ÌÂÓ ÎÔ›Ù·˙·Ó η¯‡ÔÙ· ÙÔ˘˜ ‰Â, ÚfiÛηÈÚ· fï˜ Î·È ·ÚÔ‰Èο, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÓ ·ÚÌÔÓ›· fiÏÔÈ: ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ ÙÔ‡ ¯·Ï·Ú¿. E˘Úˆ·˚Îfi ·ÂÚ¿ÎÈ, ‰ËÏ·‰‹, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ï·Ù›˜! TȘ ‰¤Î· ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·ÚΛ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔÚ› Ó· η˘¯È¤Ù·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÔÛÌfiÔÏË. ™‡ÓÙÔÌÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ: ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú·Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. AÓ¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ E˚›‰Ë, MÔ˘˙¿ÎË Î·È Z·¯fiÔ˘ÏÔ, ÎÈ ¤Ó·˜ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Û˘Ófi‰Â„ ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÔ˘. KÈÓËÙ¿ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÂÍÂ›Ùˉ˜, «ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ¤Ú¯ÂÛ·È, ‰‹Ì·Ú¯Â», «ÙÂÏ›ˆÓ», ÚÔ¤ÙÚÂ ÙÔ ÎÔÈÓfi, Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ· ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ M¿ÚÌ·Ú· KÔÏ ÁÈ· ÙȘ Dixie Chicks. AÁ¤Úˆ¯Ô˜, ·ÚfiÏÔ ÙÔ Ù۷ϿΈ̷, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ‚È¿ÛÙËΠӷ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Î¿ıÈÛ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿. Ÿ¯È Ê˘ÛÈο ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ·ÊÔ‡ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ «ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚÈη» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· ÌÔ˘Ïˆ¯Ù¿ ÌfiÏȘ Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ·. H Á·Ù›ÛÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ B·Û›ÏË –Û΢ÊÙfi˜ Î·È ÛÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ˘– ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË. H ıËÚÈ҉˘ ÎÚ·˘Á‹ ·ˢ‰ÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÈÓÂÊ›Ï ÚÔοÏÂÛ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ·Î·Ù¿Û¯ÂÙÔ Á¤ÏÈÔ: «MË Ê‡ÁÂȘ, ‰‹Ì·Ú¯Â, οÙÛÂ, ‰ÂÓ ‰·ÁÎÒÓÂÈ». K·È ·ÊÔ‡ Ô MÈÏ ¯¿ıËΠ̤۷ ÛÙ’ ·fi‚Ú·‰Ô, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤ÁÚ·-

O

42 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

„·Ó ÛÙÔ ·Ó›. N· ÙÈ ÚfiÏ·‚· Ó· ‰ˆ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ. «™Î¿ÛÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰·»: TÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ·Ó¿ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ «·ÙÚȈÙÒÓ» ÛÙȘ Dixie Chicks, ÂÂȉ‹ Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ N¿Ù·ÏÈ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ô˘ Ô MÔ˘˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ T¤Í·˜. «H ˙ˆ‹ Û ÏÔ‡·»: IÛÙÔڛ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ‹¯ˆÓ, ˙ˆÒÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ÙȘ megacities. XÔÓÙÚ¤˜ ªÂÍÈηӤ˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ, Ù˙¿ÓÎÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜-ÙÚˆÁÏÔ‰‡Ù˜ ÛÙÔ N¤Ô ¢Âϯ›, ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ Ô˘ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÈۉȿÛٷٷ Ì¿ÓÁη, ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Sofa Surfers. «O Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÙÔ˘ ¯Ù·Ô‰ÈÔ‡»: EÚÌ·ÊÚfi‰ÈÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ˘·ÚÍÈ·ÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÌÈ· °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È 350 ·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ·È‰È¿. ™ÙÔ Â‚Ú·˚Îfi «™Ô˘‚ÂÓ›Ú» ¤Ó·˜ 82¯ÚÔÓÔ˜ IÛÚ·ËÏ›Ù˘ Ô˘ ÔϤÌËÛ ÛÙÔ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ E‚Ú·˚΋ MÚÈÁ¿‰· ÛÙËÓ E˘ÚÒ-

Ë ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ. IÛÙÔڛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓÔ ÊÏÔÈfi ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ηٷÁڷʤ˜ ˘¿Ú͈Ó, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÏfiÁÈ·, ÙÔ›· Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: H ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Ì ÙËÓ Ù˙·˙ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ PÔÛÙÚÔfi‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÛ¤ÏÔ, ÙËÓ °Î·Ï›Ó·, ÙÔÓ ¶ÚÔÎfi‚ÈÂÊ Î·È ÙË ˙ˆ‹, ÙÔ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ¤Ô˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÏÂÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Sonic Youth, Ô‡ÙÂ Ô T˙ÈÒÙ˙ÈÔ˜ Ó· ‹ÌÔ˘Ó·! °È· Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ¯·ÓfiÌÔ˘Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. TÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶·›ÚÓÂȘ Ù˘¯·›Â˜ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ Û ÚÔÛÁÂÈÒÓÔ˘Ó Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿, ˙ÂȘ, ‚ϤÂȘ, Ì·ı·›ÓÂȘ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘Ó¿Ú·Û Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜

H ¿ÓÔÈÍË Û ηÏÔη›ÚÈ ¤ÛηÛ ÛÙËÓ fiÏË Ï˜ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ¤Ù·Í ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜ ÂÎÙfiÍ¢Û ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚fî˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó ÛÙË ÁË ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈη, ·ÓÛ¤‰Â˜, fiˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿ÓıÈÛ·Ó ÛÙË ÁˆÓ›· TÛÈÌÈÛ΋ Î·È ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡, ıˆ¢ÙÈÎÔ‡˜ ‹ÏÈÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ô˘ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÓÙ‡ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‹Û˘¯Â˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ Ô˘ Ì·˜ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÛοÎÈ «¶ÂÚÈÏ·Ó¤Ù·» ÙˆÓ INºO. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙÔ ·Ó›Û¯˘ÚÔ VIM (Very Important Music), label ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi, ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È Ù· Ù·ÍȉȿÚÈη ÛÈÎÔ˘¤ÓÛÂÚ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Deep house Î·È ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌÔ‡, ÂÚˆÙÈΤ˜ down tempo ·‡Ú˜, ÎÚ˘Ì̤Ó˜ Û·ÁÁ¤ÙÈ Î·È ÌÔÚÈÎÔÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÌÂÙÚÔÓÔÌÈο scratches. KÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ·fi ¤Ó· ÓÙÔ˘¤ÙÔ, ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ M·ÁÁ·Ó¿ÚË (Economist) Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË §Ô˘ÎÔ˘Ì¿ (Mr. Lookman), Ô˘ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜: H ¢¤ÛÔÈÓ· TÂÚ˙›‰Ô˘, Ë M·Ú›· ZÈ·Ì¿Î· Î·È Ë T›Ó· KfiÓÙÛ· ÛÙ· ʈÓËÙÈο, Ô dj Booker, ÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ ÙÔ˘ X¿ÚË K·ÂÙ·Ó¿ÎË, ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤ÙÔÈÌË Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ Á·Ï·Í›· Ì ˆÙÔÛÙfi. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· «◊Ù· B‹Ù·», “Idealista”, «™Ù·ÁfiÓ˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜», “Velvet” Î·È «¶ÂÚÈÏ·Ó¤Ù·» ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ cd ÌÔ˘. TÔ˘˜ INºO ı· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì live Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ dj ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “Elvis” Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÚÔ‡ÚÁÈÔ ϤÔÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. NÙ¿ÎÈÚÈ ÊÚ¿Ô˘Ï·, ¢ˆ‰È·ÛÙ¿ ·ÂÚ¿ÎÈ·, fiÌÔÚʘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ IÎÙ›ÓÔ˘ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ «¢È·ÙËÚËÙ¤Ô» ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜, Ô˘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Professor D. º¿ÓÎÈ Î·È ÌfiÛ· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó Ì French pop, tunes from Barcelona Î·È London grooves Û Ӈ¯Ù˜ Ô˘ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÁÏ˘Î¿ ÙÔ Úˆ›. Ÿˆ˜ ı· ’ÏÂÁÂ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ MÔÌ PÔ˜, Ô Î·ÏÙ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì¤Ûˆ ET3 ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ Ï·ÙÚ›·˜, «·¯, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË! M ¤Ó· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ·ÏÈ˙·Ú›Ó ÎfiÎÎÈÓÔ, Ì ¯·Úˆfi ÚÔ˙ ÙÔ˘ ‚·Ú›Ô˘, Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘, Ï¢Îfi ÙÔ˘ ÙÈÙ·Ó›Ô˘, ÌÂÈÍ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ıˆ¢ÙÈÎfi ηʤ ÙÔ˘ Ó˜ Î·È ÙÔ˘ ıÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ·fi‚ÏËÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙¤ÛÙ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ó‡¯Ù˜». AÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¿ÓÔÈ͘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÙȘ ÎÈ·Ï¿Ú·ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì ·Ú¤·. K¿ÔȘ ·fi ÙȘ ¯›ÏȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘, ·fi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “Play it again, XÚ‹ÛÙÔ” ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ K·Ï·Ó›‰Ë, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 22.30 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 20.30 ÛÙ· ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


∞£∏¡∞

22 - 28 ª∞ƒΔIOY 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 160 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

«∫‡ÚÈ ηıËÁËÙ¿, ¤ÛÙ ̷˜ Ô‡ ÎÔÈÌËı‹Î·Ù ¯ı˜;» ΔÔ˘ P. Richard

CINEMA EN ROSE 8Ô ºE™TIBA§ °A§§OºøNOY KINHMATO°PAºOY 44 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÙËÓ 8Ë ¿ÓÔÈÍË Ù˘; H ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AıËÓÒÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· Aı‹Ó· (22/3-1/4) Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (26/3-4/4), Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 60 ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁȘ Ù·Èӛ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi °·ÏÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi PÔ˘Ì·Ó›·, §›‚·ÓÔ, K·Ó·‰¿... ¶ÚÂÌȤڷ Ì ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË Ù·ÈÓ›· “La Vie en Rose” (¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ŒÓÙÈı ¶È·Ê) Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ù· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÏÒÓÔÓÙ·È: ● ™Â Ù·Èӛ˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ‚Ú·‚›· ™Â˙¿Ú, fiˆ˜ ÙÔ “Lady Chatterley”. ● ™’ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú «MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜», Jacques Perrin, ηÈ

Û’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÊËÚË̤ÓÔ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯ÓË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Á¤ÏÈÔ˘, Pierre Richard. ● ™ÙÔ «°·ÏÏÈÎfi ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ», ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙÔÓÔÌË̤ÓÔ ·fi ÙË ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·Ú·ÁˆÁ‹. ● ™ÙË Ó¤· ›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ «MÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈˆÓ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ» Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÓfiÙ· Ô˘ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· «5 Ù·Èӛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ÚÈÓ Âı¿ÓÂÙ». ● ™ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ı· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ «TÔ Ó¤Ô Î‡Ì· ÙÔ˘ PÔ˘Ì¿ÓÈÎÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘», ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ·Óı› Û˘Ó¯Ҙ, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ «12.08' ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘», Ô˘ Û¿ÚˆÛ ٷ ‚Ú·‚›· K·ÓÒÓ

Î·È ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. TÔ ·Ó‹Û˘¯Ô ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÙÚ˘ÊÂÚ‹˜ Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “Camping”. A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ˆÚ·›·! - ¢. TPIANTAºY§§OY

INFOS Aı‹Ó·: 22/3-1/4 ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ AÙÙÈÎfiÓ Cinemax Class & AfiÏÏˆÓ Cinemax Class / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 26/3-4/4 ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ OχÌÈÔÓ Galaxia Vacation Club/ EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: www. cinemaxshop.gr. TÈ̤˜: ú 6 Î·È ú 5 (ÊÔÈÙ.)


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


ÂÈÏÔÁ¤˜ ª√À™π∫∏

¶√§À ∫∞∫√ ∫∞π Δπ¶√Δ∞

BUONDI ESPRESSO & SALOME DE BAHIA VIP Party ·fi ÙÔÓ espresso Buondi Ì ηÏÂṲ̂ÓË ÙË BÚ·˙ÈÏÈ¿Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ô˘, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi bossa nova ̤¯ÚÈ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. O DJ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ Bob Sinclar «ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û» ÛÙÔ Ù˙·˙ ÎÏ·Ì Chez Felix, ÙËÓ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÙÔ “Psychodelico” ÙˆÓ The Reminiscence Quartet, Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Brasil. M˜ ÛÙÔ uplifting Ó‡̷ Ì·˙› Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙˆÓ cocktails “Sapore Unico” ÙÔ˘ espresso Buondi. Central, ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938, 210 7241.059. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ™ÙȘ 28/3.

MAPIA BOYMBAKH π‰È·›ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·. EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û¿ÓÈ·. K¿ÙÈ ı· ͤÚÂÈ. ¶ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ «TÔ ÙÂÚÚ·›Ó ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙÔÓ ™Â›ÚÈÔ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙË Ó¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ì ÛÙÔȯ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ì·˙› ¤ÓÙ¯Ó˘. TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ «H ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë Â˘Ù˘¯›·» ‹Ú ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ 1991 ÛÙÔ˘˜ AÁÒÓ˜ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ K·Ï·Ì¿Ù·˜ ÙÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ. M˜ Î·È ÂÛ‡ Û’ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ ÌÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ virtual ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ›¯ˆÓ ÙˆÓ ™·¯ÙÔ‡ÚË, B·Ï·ˆÚ›ÙË, K·Ú˘ˆÙ¿ÎË, ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, AÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, ™Î·Ú›Ì·, K·ÚÔ‡˙Ô˘, ¢ËÌÔ˘Ï¿, Û’ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ˯ËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. GazARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ™ÙȘ 28/3.

Δ∂á∏

¯Ô˘˜ ÙÔ˘ N. EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘˜ Ù‡ˆÛ·Ó Û ·Ê›Û˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· Ì·˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÙÔ ÙÚ·Ì, ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ O™E Î·È KTE§ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. M¤¯ÚÈ 21/4.

ÙˆÓ Rolling Stones. H ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶Ôχ ηÎfi Î·È Ù›ÔÙ·» ÙÔ˘ K. P‹ÁÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÔÛÙË̤ÓÔ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ show, Ì ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, K·ÏÙÛ›ÎË, M·ÙÛԇη, KÔÓÙfiÓ˘, AÛÈÒÙ˘ Î.¿.

210 3210.881. M¤¯ÚÈ 25/4.

Ã√ƒ√™

XÒÚ·, N¤· ™ÎËÓ‹ EıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945. M¤¯ÚÈ 20/5.

°IANNH™ ™TEºANAKI™ AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ͢ÏÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ÏÈıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÌÂÈÎÙÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, Ì ÙÔÔÁڷʛ˜ ÎfiÛÌˆÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ. ™›ÙÈ Ù˘

ON OFF - URBAN SPOT EÈÎfiÓ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ¯ÔÚ¢ÙÈο ¤ÚÁ·. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· 58+3 Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Sosta Vietata ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ë Î¿ı ̛· ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂΉԯ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË, ̤۷ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. TȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ë E. ¶ÏÈ·ÎÔÛÙ¿ıË Î·È Ë I. Poli. XÔÚ‡ԢÓ: K. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, M. ¶ÂÙÚ›‰Ô˘, E. Pellegatta, F. Guagenti. X˘Ù‹ÚÈÔ, IÂÚ¿ O‰fi˜ 44,

¢HMHTPH™ XPH™TI¢H™ “The great preparation”. OÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›· ÌÂٷ͇ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÓÔ‹Ì·Ù·. E 31, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 & AıËÓ¿˜,

K‡ÚÔ˘, HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 10. £ËÛ›Ô, 210 3641.217

KA£E ¶TYXH KAI MIA EYXH 15 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÔÈ‹Ì·Ù·, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ˘ÏÈο Î·È Ù·Èӛ˜, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙ›ÛÈ· ÙÔ˘ ÌfiÌÈÚ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ A. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, O. M¤ÚÁÔ˘, E. Mollet Î.¿. BebeGallery EϤÓË M·ÚÓ¤ÚË, AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 5, ÂÚÈÔ¯‹ ºˆÎ. N¤ÁÚË, 210 8668.195. EÁη›ÓÈ·: 31/3.

¶A°KO™MIA HMEPA ¶OIH™H™ TÔ EKEBI ÛΤÊÙËΠ¤Ó·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÔÈËÙ‹ Ù˘. ¢È¿ÏÂÍ·Ó ÛÙ›46 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

¶A°KO™MIA HMEPA £EATPOY AÊȤڈ̷ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. OÈ B. K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡Ú˘ Î·È B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ı¿ÙÚÔ, ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ËıÔÔÈÔ› M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È K. ¶··¯ÚfiÓ˘, ÂÓÒ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ I. ¢ËÌ¿‰Ë. Fnac, The Mall, 210 9856323. ™ÙȘ 27/3, 19.00.

°Î¿˙È, 210 3212.313. ™ÙȘ 24 & 25/3, 21.30, ú 10.

£∂∞Δƒ√ ∫ø™Δ∞¡Δπ¡√™ ƒ∏°√™ ¶fiÛÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¿ÛÙ·ÛË; ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÏÔÈ. O ÕÌÏÂÙ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ PˆÌ·›Ô, ÙÔÓ M¿Î‚Âı, ÙÔÓ Pȯ¿Ú‰Ô Î·È ÙËÓ OÊËÏ›·, Ë §·›‰Ë M¿Î‚Âı ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È fiÏÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÛÙ›¯Ô˘˜

¶ANH°YPI 2007 K¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó. K·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È Ï›Á·. Œ¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ı·ÙÚÈΤ˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ıÏËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¿ÙÂ. Δ· ¤ÛÔ‰¿ ı· Ù· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜. KÔϤÁÈÔ AıËÓÒÓ - KÔϤÁÈÔ æ˘¯ÈÎÔ‡, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢¤ÏÙ·, æ˘¯ÈÎfi, 210 6798.100. 23-25/3.

MIA AP§ETA ™TO XAMAM Œ¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘. ¢È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ٷ ‰Èο Ù˘ ÌÔ˘ÛÈο ÁÏ˘Î¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È fusion ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ì ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·Ì›ÍÂȘ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ NÙ. AÔÛÙfiÏÔ˘ Û ۷ÍfiʈÓÔ, Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη, ÌÈÎÚ¿ ÎÚÔ˘ÛÙ¿, Î·È H. K·ÙÂÏ¿ÓÔ˘ ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜, ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «K¿ı ·‡ÚÈÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·». X·Ì¿Ì ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. K¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

XA´NH¢E™ 4 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÎÂÊÈÔ‡. MÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ËÁ·›· ÁÈÔÚÙ‹ Ì ٷ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Â›Î·ÈÚÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÛÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ», Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙËÓ MBI, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11. ™ÙȘ 23-24 & 30 & 31/3.

¢I¶§O LATIN XTY¶HMA ™TO CAMINITO TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/3 ÚÂÛÈÙ¿Ï Ì ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Û˘Óı¤ÙË Î·È flamenco ÎÈı·Ú›ÛÙ·, Zezo Ribeiro, Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ John Scofield, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙȘ 6 ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ™ÙȘ 23/3 ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Remy Mailan & The Soussi Band ÙÔ˘ KÔ˘‚·ÓÔ‡ Ì·¤ÛÙÚÔ˘


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

Remy Mailan Ì Son, Bolero, Salsa Î·È Cha-cha. Caminito M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 28 & ¶ÂÚ‰›Î·,

Δ∞•π¢π

MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661. ŒÓ·ÚÍË 23.45.

EASYCRUISE ÕÎÔ˘ ÙÒÚ·. TÔ ÏÔ›Ô ı· Û ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ› ÎÈ ÂÛ‡ οı ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ͢Ó¿˜ ·ÏÏÔ‡: ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ™›ÊÓÔ. K·È ¤ÙÛÈ ı· οÓÂȘ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÂÓÒ TÚ›ÙË Úˆ› ı· Â›Û·È ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ÛÙË M·Ú›Ó· Ù˘ Z¤·˜. 25-29/5 ·fi ú 96 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ:

MIXA§H™ NIKO§OY¢H™ T· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «Afi„ ı· ‰È·Úڋ͈ ÙË ÛÂÏ‹ÓË» Ì ÙË ÚÔÎ ·ÔÙ‡ˆÛË 12 ÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÂÓ¿ÚÈˆÓ ÙÔ˘ N. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ô NÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˘ ¿Ù·ÛÙ˘ (ÎÈı¿Ú· ÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË Û·Ó Ô‡ÙÈ) Î·È Ù˘ ÙÚÈÌÂÏ‹˜ Ì¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ì Ï‹ÎÙÚ·-Ì¿ÛÔÓÙڷ̘. M·˙› Ë T¿ÓÈ· NÈÎÔÏÔ‡‰Ë, Û ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ͤÓ˜ ‰È·Û΢¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 203,

www.easyCruise.gr ‹ 211 2116.211, fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

¢π∞°ø¡π™ª√™

MADAMA BUTTERFLY ™˘Ó‹ıˆ˜ fiÂÚ· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ì ÏÔ‡ÛȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ·fi ›Ûˆ Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ ·fi ÙÔÓ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ı›·ÛÔ «KÒ‰Èη». ªÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›·. PÔ¤˜, I¿Î¯Ô˘ 16, 210

ANOIXTO ºOPOYM ’07 ΔÔ «∞ÓÔÈÎÙfi ºfiÚÔ˘Ì» Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ô ™∂μ ·fi ÙÔ 2005. ΔÒÚ· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È o «¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ì ÔÏ˘Ì¤Û·». E¿Ó ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÊÔÈÙËÙ‹˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì·ıËÙ‹˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘. £· ‰È·ÁˆÓÈÛÙ›Ù ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· Û·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È «E˘ÚÒË: Project Future» Î·È Ù· ÚÒÙ· ‚Ú·‚›· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏË-

3479.426, ™¿‚. & TÂÙ. 21.00,ú 20, 15.

ÚÔÊÔڛ˜ Ì˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· www.anoiktoforum.gr

210 8547.600-1. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 15 (ÚÔÒÏËÛË), ú 18 (Ù·Ì›o). ™ÙȘ 24/3.

√¶∂ƒ∞

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

øƒ∞π√ ¡Δ∂∫√ƒ, ∞§∂°∫ƒ∞ ª√À™π∫∏ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ.úúú M A°√ƒ∞

Δaste police Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

BARCELONETA Tapas bar ÁÈ· Ó· Ù·¿Ú ÂÏ ·ÂÙ›ÙÔ (ÁÈ·... Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÂÍË) ¶ÚÔÛÂÚÓ¿ˆ ‰Âο‰Â˜ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Î·È ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Ô˘ Ë ÊÚ¿ÓÙ˙· ÙÔ‡˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ» Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜. OÈ Ó‡¯Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘Î¿ÓÂÈ, ÔÈ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Óı›ÛÂÈ. º¤ÙÔ˜ Î·È Ô ºÏ‚¿Ú˘ ÊϤ‚ÈÛ ÎÈ Ô M¿ÚÙ˘ Ì¿ÚÙÈ·ÛÂ Î·È Ì‡ÚÈÛÂ Û·Ó M¿ÈÔ˜, «Â›Ó·È M¿ÈÔ˜ ÎÈ ÂÁÒ ı¤Ïˆ οÙÈ Ó· ÎϤ„ˆ», Ô˘ ϤÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. £¤Ïˆ Ó· ÎϤ„ˆ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ¿ˆ ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË, ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÌÂٷʤÚÔÌ·È ÓÔÂÚÒ˜ ÛÙËÓ Barceloneta. La Barceloneta ÔÈ K·Ù·Ï·ÓÔ› ·ÔηÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË. A˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ë Angie °ÎÔÙÛÔ‡ÏÈ· Î·È Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ §¿·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘. O O‰˘ÛÛ¤·˜ §¿·˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· «ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙÈÎfi» ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ï¿ Gaudi. O ηٷϿÓÈÎÔ˜ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜ ÂËÚ¤·Û fiÏ· Ù· ›‰Ë Ù˘ Ù¤¯Ó˘. H B·ÚÎÂÏÒÓË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡. A˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÏÔ ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi Ì ··Ïfi ʈÙÈÛÌfi ·fi ʈÙÈÛÙÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ê˘ÛËÙfi Á˘·Ï›, ϷοÎÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Û‚ÈÏÏÈ¿ÓÈη, ¤ÈÏ· ·fi ͇ÏÔ Ì ÎÔ‡ÚÌ˜ ÂÚ›Ù¯Ó˜, ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓ· ‚ÈÙÚfi. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· tableau ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÎÚ‡· tapas Î·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ sherry, porto, Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ. Δ· ÙÚ·¤˙È· ÁÂÌ¿Ù· Ì thirty something ÎÔÈÓfi. H ÈÛ·ÓÈ΋ Î·È Ë latin ÌÔ˘ÛÈ΋ οÓÂÈ ÙË ‚Ú·‰È¿ allegra. ¶·Ú·ÁÁ›ϷÌ ٷ ÛԢͤ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ «ÎÔ˘›ÓÈ· K·Ù·Ï¿Ó·». Ensalada jamon Î·È ÎÚ‡· tapas: Á·Ú›‰· ·‚ÔοÓÙÔ ÌÚÈÎ ¿Óˆ Û ʇÏÏ· ÊÈÓfiÎÈÔ Î·È È¿ÙÔ jamon Serrano. ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·: chipriones andaluz (ÁfiÓÔ Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ÛÔ˘È¿˜), bacalao “Pil-Pil” (ÊÈϤÙÔ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˘ Ì ·Ù¿Ù˜ Î·È Û¿ÏÙÛ· pil-pil), Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜. ¢ÔÎÈÌ¿Û·ÌÂ Î·È ÙȘ ‰˘Ô paellas: Negro (Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ÛÔ˘È¿˜, ηڷ‚›‰Â˜, Û·ÊÚ¿Ó) Î·È ÙË Valencia (ÎÏ·ÛÈ΋ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ¯ÔÈÚÈÓfi, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ), Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ Ù· È¿Ù· Ì·˜ ̠ϢÎfi Grand vino sol torres. T· tapas Ì ÎÚ¤·˜, filet de res magicas (ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÊÈϤÙÔ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È ÎÚ·Û› sherry) Î·È cochinillo segoviano (ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì Ô˘Ú¤ Î·È Û¿ÏÙÛ· ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ), Ù· Û˘ÓÔ‰¤„·Ì Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Corona torres. KÏ›۷Ì ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì churros con chocolata (Û·Ó ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù·) Î·È crema catalana Ì ηڷÌÂψ̤ÓË ˙¿¯·ÚË Î·È coulis ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ™ÙËÓ IÛ·Ó›·, Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ tapas ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì Âٷ̤ӷ ¿ÛÚ· ¯·ÚÙÈ¿ (Û·Ó ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜) ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ŸÛÔ ÈÔ ÔÏÏ¿ ¯·ÚÙÈ¿, ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ IÛ·Ó›· ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ ı· Á¤ÌÈ˙ ¿ÛÚ· ¯·ÚÙ¿ÎÈ·. H ηٷӿψÛË Î·Ù¿ ¿ÙÔÌÔ Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÚ·Û› Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 25-30 ¢ÚÒ.

Barceloneta KËÊÈÛ›·˜ 267, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448. AÓÔÈÎÙ¿ TÚ-¶·Ú. 6.30Ì.Ì.-12.30.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ 6.30Ì.Ì.-1.Ì., K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. 48 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ✱ ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• ALTRO ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

MÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú ú AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 /


¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™ KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661

∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ı· Á¢Ù›˜ Ù· È¿Ù· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜. ú ª AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • A™Δ√Iμ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz. úú • ASSAI μÚ˘¿ÍȉԘ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ˆÚ·›Ô Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú BITTER-SWEET ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, ™ÙÔ¿ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, 210 3211.530

∞fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙfi «·’ fiÏ·». ¢ËÏ·‰‹ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ì¿˜, Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, fiÏ· Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∫·È delivery Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÁÚ·Ê›·. ú ª

E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À

HYTRA

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

CIL∂¡Δπ√

CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

M ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ. úú ∫

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú

CIPOLLINO

✱ DANESI COFFEE

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210

HOUSE

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ urban chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. K·È Ì·Ú, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú ª EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜,

°π∞¡Δ∂™

✱ CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

™ÙÔ ·ÏÈfi ÂÈÏÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÙ·ÓÙ·˚ÛÌÔ‡. Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ happenings, ÛÙ· Ï·Ùfi ÁÓˆÛÙÔ› dj’s Û Ӥ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ™˘¯Ó¿ ÂÈ-

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú

FAR EAST ™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª ✱ FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.ú ª

✱ ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ I£AKH

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª •

✱ BUTCHER SHOP ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

✱ E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

BARAONDA

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·-

✱ ECLIPSE AψÂ΋˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3641.545

M¤Û· Û ÌÈ· «ÛËÏÈ¿», ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi fiÓ˘¯·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Í‡ÏÔ, ı· Ï·ÈÛȈı›˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ bon viveur Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Á¢Ù›˜ È¿Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı· ÈÂȘ Û¿ÓÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÔ˘. úú

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª •

✱ BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª •

X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744

BYZANTINO

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫

Ϥ Ì Á‡ÛË ‰˘fiÛÌÔ˘. ¶·Ú.- ™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· «Ì‡ıÔ˘˜» fiˆ˜ Ô §¿Î˘ ¶·¿˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ.ú

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

B∞Δƒ∞Ã√™

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫

È¿Ù·, gourmet ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú

BRASSERIE VALAORITOU

°IANTAH

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

CALVI

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

AVALON

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

CRAFT

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails, ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. úú • ª

B∞ƒ√À§∫√

CIBUS

BOSCHETTO

AÏfi˜, ÏÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯·Û¿ÈÎÔ. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ¿Êı·ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú ú

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú

ηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ live jazz. ú

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Î·È sushi. ∫ÔÛÌÈΤ˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô‡Ó fiÏÔÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). ªËÓ Í¯ӿ˜ Ù· after office parties, ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜. úúú • ª CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú

3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ú ª CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». Live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. º¤ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ ª·ÁÁ›Ú· Ì ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘˜. ú •

CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú

CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

£·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú ✱ ¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

™ÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù·

ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª ✱ EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• ∂¡£Àªπ√¡ ∞Á.§·‡Ú·˜ 56, ∞.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

∫Ú¤˜ Î·È ¿ÏÈ ÎÚ¤˜. ∞ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜. ƒÔÌ·ÓÙÈ-

TÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. MÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú.,™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. M ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ A. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ, ʤÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜. °Â‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, Alain Parodi. úúú HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª ✱ ILVA °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

T·Í›‰È Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ì ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ÊÏ·Ì¤. AÎfiÌË, ˘¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Á‡ÛˆÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜. K·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫™∫ KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ ∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ú ª KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ú • KAT™APO§A

HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 8673.722, 8665.618

™·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·, ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. BÔ˘Ú ÁÈ· ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó·ÚÁÈ-

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª • KOYKOYMAB§O™KITPINO ¶O¢H§ATO

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


°∂À™∏ IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 116, °Î¿˙È, 210 3465.830

™ÙË ÏÔ‡ÌÂÓ-ÛÈÎ IÂÚ¿ O‰fi Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ú ú K∞º∂¡∂π√ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª KIKU ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3647.033

∂ÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÈÙfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ. ™Ô‡ÛÈ Ì·Ú. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ∫

* MEZZO ART §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310

All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª • MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 Ì ¤ÎÙˆÛË 20% Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· ·fi ÙȘ 12.30 Ì ÌÂÓÔ‡ ·fi ú 14. ÕÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ roof garden. ¶/™ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS

KPE¶E™ TOY KO™MOY

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ı· Á¢Ù›˜ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M •

✱ MINI SIZE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MI SUENO

KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

Δapas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (È¿ÙÔ-ÛԢͤ). úú M

§BYB MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ §√∫∞¡Δπ∂ƒ∞ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úM•

MAMACAS

ª√√I

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

ªÈ·Ô‡ÏË 6 & £¤ÌȉԘ, 210 3212.624

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Bee Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÛÔ‡ÂÚ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ú •

M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫

M¶∂ƒ¢∂ª∞ ™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú∫ª

MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª ME£À™Δ∞¡∂™

æ∞ƒ√º∞°π∞ ª∂™∏ª∂ƒπ μƒ∞¢À

∞ı‹Ó·: √Ì‹ÚÔ˘ 11 & μËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3624.825 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 3, 2310 233 173

50 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152

™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú ✱ NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,

ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª

ÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú

POUPEE (LA)

¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

✱ O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª OLIVE GARDEN (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ✱ ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M √À∑∞¢π∫√ (Δ√) ∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂÌÔ‡, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7295.484

∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∫ÔψӷÎÈÒÙ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ª ✱ OYZOY ME§A£PON ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716

TÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª • PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 2106300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ✱ ¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. øÚ·›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Â-

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

✱ PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting point Ù˘ fiÏ˘. ú ú • ✱ PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Aragosta ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ∫·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. ∫ª PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PIATTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ. ú

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi, ‡ÁÂÛÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú • PUERTA DE ESPANA ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓÔ‰. Divani Caravel), 210 7290.322

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ¶È¿Ù· ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ μ¿ÛÎÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÓÂÚ›ÊË. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 22.00, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·. ªÔÓ·‰Èο ÈÛ·ÓÈο cocktails ÛÙÔ bar. Œˆ˜ 1.30 .Ì. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. úú RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN

PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ú • ™ ∫ ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES

∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

RESTO

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

✱ ¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000

ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹.

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

✱ SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ. AÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ

·ÚÁ¿. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Ù¿ÚÙ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È Î·Ó¤Ï·. ú15-25.ú 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ «ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ» ÙÔ Ì·Ú. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ªÂÓÔ‡ ú 48 Ì ÎÚ·Û›.úúú ª SALE & PEPE ∞ÚÈÛÙ›Ô˘ 34, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7234.102

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Û¿ÓÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, fiˆ˜ Ë ÙÚԇʷ, ÙÔ Í›‰È balsamico ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÎÚ·ÛÈ¿ «‰È·Ì¿ÓÙÈ·» ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÌÂÏÒÓ·. Menu degustation Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ Á¢ÛÈÁӈۛ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. Œˆ˜ 1.30 .Ì. ™¿‚. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú SEA SATIN ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

H ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ «Sea Satin». ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ™¿‚., K˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ª ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. úúú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏:


ª¶√À∫π∂™ Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª ✱ T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052

YEMEK ™ËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙ· ÙÔ‡ÚÎÈη Î·È Â‰Ò ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi. Œ¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô IÛ›‰ˆÚÔ˜ (PÔ‡Ï˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜) ·fi ÙËÓ ¶fiÏË. Y¤ÚÔ¯· ÓÙÔÓ¤Ú, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏϘ ÔÏ›ÙÈΘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ˘¤ÚÔ¯· ÔÏ›ÙÈη ÁÏ˘Î¿, ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì·˙› Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi service. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· fiÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›Ù ÓfiÛÙÈÌÔ, ·˘ıÂÓÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi. ¢Â˘Ù. Î·È TÂÙ. ¤¯ÂÈ live, ¶¤Ì. belly dance. AÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙË 1 .Ì. TÈ̤˜ ú 15-18. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 43, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5773.360 A™ º∞ª∂ ™∞¡ ∞§§√Δ∂! TÔ ÈÔ ıÚÂÙÈÎfi Î·È Á¢ÛÙÈÎfi ·ÏÏ·ÓÙÈÎfi ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚ¤·˜ H›ÚÔ˘, ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ËÂÈÚÒÙÈ΢ Á˘, ÚÔÛʤÚÂÈ Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· B.I.K.H ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. M Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÌË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˜ Ê˘ÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· B.I.K.H ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Í›·˜ –·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ ÛÂÈÚ¿ ø̤Á· 3-6– Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً.

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú

ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª XPY™A ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515

™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù.ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞) √Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫

μfiÚÂÈ· A¡∂Δ√¡

TASTE THE FRIDAY’S FEELING AÔÏ·‡ÛÙ ÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ Ù· Ó¤· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη È¿Ù· “Living Well” ·fi ÊÚ¤Ûη Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ˘ÏÈο, ÛÙ· Friday’s Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ‰È¿ıÂÛË. Ÿˆ˜ ÙË “Strawberry fields salad”, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È «ÈοÓÙÈÎË» Û·Ï¿Ù· ÙˆÓ Friday’s Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÚÔ‡ÏÈ, ÙȘ Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿Ô˘Ï˜ Î·È ÙȘ Êχ‰Â˜ ·ÚÌÂ˙¿Ó·˜, ÙËÓ “Brooklyn beef salad” Ì ÙȘ „Ë̤Ó˜ ÛÙË Û¯¿Ú· ψڛ‰Â˜ flap steak Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ “Shrimp Louie Salad”, Û ·ÓÔȯÙfi Ì·ÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ „ÈÏfi Á·Úȉ¿ÎÈ Ù˘. ¶·Ú·Û˘Úı›Ù Ì ٷ “Hot & Cool lettuce wraps”, ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ Û¯¿Ú·˜, Ù· “Grilled Pitta Dippers” Ì ÙȘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ „ËÙ¤˜ ÈÙԇϘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·¯‡ÚÚ¢ÛÙË, ÂÏ·ÊÚ¿ ÈοÓÙÈÎË Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Û¿ÏÙÛ· ¯Ô‡ÌÔ˘˜, celery Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÂÍÈοÓÈÎË Û¿ÏÙÛ·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ “Chili Chicken”, Ì ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Û¯¿Ú·˜ ‹ ÙÔ “Chili Salmon” Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙfi, ÛˆÛÙ¿ „Ë̤ÓÔ ÛÔÏÔÌfi. K·È Ù· ‰˘Ô Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ηÛÙ·Ófi Ú‡˙È, Ï·¯·ÓÈο Î·È ÔÏfiÊÚÂÛη Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ· T¤ÏÔ˜, ÂıÈÛÙ›Ù ÛÙÔ «ÏȈ̤ÓÔ» “Southwestern chicken stack”, ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÛÙÚÒÛÂȘ η˘ÙÒÓ tortillas, Ì ranchero sauce Î·È Ì·ÛÙȯˆÙfi Ù˘Ú› Monterey Jack ÂӉȿÌÂÛ· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.

9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª ARTIGIANO (L’) ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210

BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ú ª ™∫ DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B.¶. Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ùo jazz ÓÙÔ˘¤ÙÔ Street Beat ÓÙ‡ÓÂÈ Ì ۷ÍfiʈÓÔ Î·È Ì¿ÛÔ ÙȘ Ê·ÓÎ Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ TfiÏË. Múúª DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • 21 ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


°∂À™∏ ÌÔ˘ÛÈ΋, ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú GOLDEN PHOENIX

∏ƒπ¢∞¡√À 26, π§π™π∞ (NEAR THE HOLIDAY INN) Δ∏§.: 210 7242002

N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú ✱ IVY KËÊÈÛ›·˜ 322, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.054

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ Ì¤Û·. Afi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi Î·È ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·. KfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜. ú M • K64 K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú •

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª •

SALUMAIO DI ATENE

M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

Stake house Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÎÚ¤·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ O AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· B.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ¢ÔÎÈÌ¿Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ "·ÏȈ̤ÓÔ" Scottish Black Angus Beef Î·È ÙÔ Kobe Wagyu beef ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›·. ™-KMúú OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

√Ì‹ÚÔ˘ 13 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3646026

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª

P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787

Kπ√À¶π∞ T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª • LOCAL XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡, all time classic Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú • MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. Semiramis), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª ✱ SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª SIRKECI

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

∞£∏ƒπ

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery η catering. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery Î·È cateringúú

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

STRADA (LA)

ANTøNH™

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

EÌÂÈÚ›· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫

SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª ✱ THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ ✱ TH§EMAXO™

(BARBEQUE CLUB)

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.180 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park), 210 4256.458 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.910

X√çπ¢∞∫π

¡fiÙÈ·

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

RUBY TUESDAY

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª

SQUARE SUSHI

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

æ˘¯¿ÚË & μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. úú ∫ •

TH§∂ª∞Ã√™

ROBIN’S HOOD

º∞ƒ√™

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˘fi ÙËÓ Â›‚Ï„ËÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫. ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

PRIAMO

∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋

SEMIRAMIS RESTAURANT

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª

MEAT STRE∂T

MEATING

∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. úú

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú •

52 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË).úúª

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

210 6778.765

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ✱ FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú

GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Sale & Pepe». ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª

CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫•ª ✱ CELLIER ZEA AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049

ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤-

Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

§øΔ√º∞°√π

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª

CADKO

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K •

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

£EA £A§A™™A

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

I™TIO¶§O´KO™

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯Ú XÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

μ∞™π§∞π¡∞™

MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K

COOK EAT

BA§ENTINA

TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

ÓË Î¿‚·. úúª

I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·ÎÚÈ‚fi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›·. úúú ª •

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú ✱ MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ ✱ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • NEST §·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035

°È· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú •

ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

OIL RESTO

£¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230


B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫ TARTARE ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.320

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú TONY BONANNO ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫ º√π¡π∫∂™ AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú

‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ •

¢Â˘Ù¤Ú·. ú

ARROYO HIP

DATE

IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜.ú

BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª ✱ BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ chacha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • BAYOU §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª BIG APPLE

VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820

ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú

Cafe - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚˆÙfi˘· Á¢ÛÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ‡ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. úú

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó·

§. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

∏∞RD ROCK CAFÉ

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ∞ÊıÔÓÈ¿ÙË. úú ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM EL PECADO ™·ÚÚ‹ Î·È TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.049

™ÎÔÙÂÈÓfi Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi Ì·ÚfiÎ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙ· È¿Ù· Î·È ÛÙ· ÔÙ¿. MÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚfi ·Ó‚·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î·Ì¿ÎÈ ·fi Ù‡Ô˘˜ Û ÛÙÈÏ Miami Vice ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ·. úú • ✱ ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÙˆÓ B.¶. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÈÔ ·ÚÁ¿ ÂÏÏËÓÈο. ú • FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608-9/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. ∫Ô˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1.Ì. K¿ı ̤ڷ happy hour ·fi ÙȘ 17.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.00. ¶ÔÙ¿ ·fi ú 4, ·fi ¶¤ÌÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • LALLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

GALAXY μ∞R

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿. ∫Ô˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Free parking.ú úª •

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

MECCA

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú •

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª

GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

✱ CAMINITO ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ & ¶¤Ú‰Èη 2, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

✱ GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

¢‡Ô ¯ÒÚÔÈ, ÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, multi ethnic ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ πÛ·Ó›·˜, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì·Ú Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi Ù˙·˙ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη. KÏÂÈÛÙ¿

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÊÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, pasta Î·È ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. AÎfiÌË, ‰˘Ó·Ù‹

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel),210 7207.000

MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

DIVINE

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

BROWN’S

GOLD CAFÉ CENTRAL

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú •

ALLEGRIA BARREST

Ì¿Ú· Î·È ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úúM•

M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3 & ™ÎÔ˘Ê¿, 210 3641.414

PULSAR ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

°∂À™∏ 3313.151

210 3604.400

PYENG THREADGILL QUINTET EÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ Half Note ÙÔ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÒÛ ϛÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈӋ Ù˘ nu-jazz. H NÂÔ¸ÔÚΤ˙· Pyeng Threadgill Â›Ó·È ÎfiÚË ÙÔ˘ Henry Threadgill Î·È Ù˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Christina Jones, Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÌÔÓ·‰Èο ÙË ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ Jill Scott, Ù˘ Cassandra Wilson Î·È Ù˘ Nina Simone. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “Sweet Home: The Songs of Robert Johnson” Î·È ÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi “Of the Air” Ì ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ.

ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ú ª •

Half Note TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210 9213.360, 210 9213.310. ŒÓ·ÚÍË ¢Â‡ÙÂÚ·-™¿‚‚·ÙÔ: 22.30, K˘Úȷ΋: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: A ˙ÒÓË ú 40, ÊÔÈÙ. ú 30, B ˙ÒÓË ú 35, ÊÔÈÙ. ú 30, ° ˙ÒÓË ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. BAR ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. Afi 23/3 ¤ˆ˜ Î·È 29/3.

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú

PUTUMAYO WORLD CAFE K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

A£∏¡∞´™

MIKE’S IRISH BAR

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ٛÙÏÔ «¢Ô˘Ï¿Ú˜». ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, 15 (ÊÔÈÙ.).

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú. - ΔÚ.: karaoke nights 22/3: Remember Thin Lizzy 23/3: Blues Bug 24/3: Mother Funkers 28/3: 4Spaggeti

AN CLUB

O•À°√¡√ LIVE

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 25/3: EÏÏËÓÈÎfi hip hop festival. ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Tus, Linos Mc & Dj ∂›ÏÂÎÙÔ˜, Dark Mc, Rapboy & ¿ÏÏÔ˘˜ 26/3: Jackie Breaks & ∞bsent Mindead

μÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ™ÙȘ 19 & 20/3 ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÛÙ·ı›· Ì guests ¤ÎÏËÍË. ŒÓ·ÚÍË 21.30

VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú Ã-∂∞Δ

AFTER DARK

¶Àƒ∏¡∞™/gazARTE

¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ì Ӥ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. 22/3: Albert Band 23/3: Hi Rollers. 24/3: EÓ‰ÂϤ¯ÂÈ· 25/3: Racoons 28/3: ÕÏ΢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ & NËÂÓı›˜. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.™¿‚. 24.00. TÂÙ. - ¶¤Ì. - ∫˘Ú. 23.00

μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 H «√Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» Ì ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη, ¶·Ó. ∫·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ, °ÈÒÙ· ¡¤Áη Î·È ¡ÙÈϤΠ∫ÔÙ˜. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú-™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 21.00. ∫¿ı ¶¤ÌÙË πn the Kitchen Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿Ì·ÏË Î·È °ÈÒÚÁË ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Û ÎÈÙ˜ ΤÊÈ·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10

C∞ªπ¡πΔ√ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, 210 5244.661 & 210 5244.671 ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÛÎËÓ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙȘ 23/3 ÙÔÓ ∫Ô˘‚·Ófi Ì·¤ÛÙÚÔ Remy Mailan Î·È ÙÔ˘˜ Soussi Band 24/3 ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Û˘Óı¤ÙË Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ· ÊϷ̤ÓÎÔ Zero Ribeiro. ŒÓ·ÚÍË 23.45. 27/3: ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ Ì È¿ÓÔ Î·È ÊˆÓ‹ Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Á·ÏÏÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ

CV CABAR∂T VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô K¿ı ∫˘Úȷ΋ jazz Î·È latin ÛÙȘ 20.30. 25/3: Jazz Utopia, ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÓÙÚ¿ÌÂÚ ¡›ÎÔ˘ ∫·ËÏ›‰Ë

¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444 ™ÙȘ 23-24 & 30-31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ Ã·˝Óˉ˜ Ì ٷ Ó¤· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÛÙË Eurovision. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11.

¢π¶À§√¡ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3229.771 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. «∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·!», ÌÈ· ·ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∞Ì·˙‹, backing band: ∞ÓˆÙ¿ÙË ∑·ÌÂÙÈ΋, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·˚ο, Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚÔÎ ¿Ô„Ë, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÈ¯¿ÏË ªËÙÚÔ‡ÛË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10

GAGARI¡ §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋, 210 8547.600 23/3: DREAD ASTAIRE - GARDENBOX - VICTORY COLLAPSE - MAHAKALA 24/3: Mȯ¿Ï˘ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜ 25/3: Cathedral 27/3: BLEND Sextet Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô 28/3: Sepultura - Providence - Studiowaste

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∫¿ı ¶·Ú. - ™¿‚. - ∫˘Ú. ÁÈ· Ï›Á˜ Î·È Î·Ï¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Úȷ΋ 21.30

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 22/3 OÌ·‰È΋ ∞fi‰Ú·ÛË 23/3: JST*R & MC Honey Brown 24/3: Funkollectiv

LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ¤Í. 12, ∞Ù. √‰Ô‡, 210 6895.535 Live Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ roc Î·È jazz Ì¿ÓÙ˜. 21/3 School bus Ì blues-rock. 23/3: ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘ Ì ÎÏ. ÚÔÎ 24/3: ƒ›ÛÎÔ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ 25/3: μlues Cargo Ì blues. ∂ÈÛ. ú 5. ¢Â˘Ù. Jam nights Ì ·ÓÔȯÙfi ¿ÏÎÔ. ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. rock d.j set

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 K¿ı ¢Â˘Ù. - ΔÚ. Ë ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ (¤Ó·ÚÍË 21.30). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù. ™ÈfiÏ· Î·È David Lynch Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ Δ. ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. 23/3: HÒ˜ Quartet 24/3: Action Ladies - Radio Aisle 25/3: Madame Bouche & ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ªÂÓÂÙ¿ÙÔ˜

RODEO LIVE X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702 22/3: Animus 23 & 24/3: ¢ËÌ. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜-∑ˆÚ˙ ¶ÈÏ·Ï› Î·È guest Ô §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÚÔÎ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 15

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ °È¿ÓÓ˘ ÷ÚÔ‡Ï˘ Ì ÙÔÓ «ÃÂÈ̈ӷÓıfi» ÙÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, Ô ª·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ∫·˙Ô‡Ï˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ» (22.30 - ú 15)

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘. 23 & 24/3: Louisiana Red-Blues Wire 25/3: Reflection

Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº - ª√À™π∫√ μ∞°√¡π ª¤Û· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ƒÔ˘Ê, Â› Ù˘ ∫ˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ & °¤Ê. ÷ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜, 210 5298.922 & 693 7604988 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë» Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ §‡Á·ÚË, Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ μ·Û›ÏË °ÈÛ‰¿ÎË Î·È ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· 5ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∞fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ ŸÚÈÂÓÙ ∂ÍÚ¤˜

UPSTAGE GIALINO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ∫¿ı ¶¤Ì. ÚÔÎ Îϛ̷ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›˜, ¶·Ú. ·fi ÙÔ˘˜ Marsh Î·È Î¿ı ™¿‚. ·fi ÙÔ˘˜ °¤ÓÓÂÛȘ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ∫¿ı ∫˘Ú. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Dirty Granny Tales” Ì noir ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20

Ã-∂¢ƒ∞ LIVE ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ™ÂÈÚ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ™¿ı· Î·È μ·Û›ÏË §¤Îη οı ¶·Ú.-™¿‚. ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/3. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 140, ÎÚ·Û› ú 70. √ ¶¿ÓÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘ ÁÈ· 2 ‰È‹ÌÂÚ· (21 & 22 - 28 & 29 ª·ÚÙ›Ô˘) Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «ª¿ÓÙ„ ÔÈÔ˜» Î·È ¤Ó·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔ ¤ÎÏËÍË. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú10, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ú15.

LIVE MUSIC CLUB FUZZ §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802 & 210 9224.641 ΔÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi club Ì live ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi 15ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì sets ·fi djs. K¿ı ¶·Ú. guest dj. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13, 2Ô ÔÙfi ú 9, ÊÈ¿ÏË ú 80-100. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÓˆÛ˘ ·fi 20.30 ̤¯ÚÈ 23.30.

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7217.127 TÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ cult Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘. Glam chic ¯ÒÚÔ˜ Ì ÂÏ¿Ù˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ‰‡Ô djs Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÓÔ‡ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ú 20. ú ú•

AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 70, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4614.355

H ηڷ‚ȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰·! K·È ÙÔ Ì·Á·˙› ʈÙÂÈÓfi Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¢π∂•√¢√ º·›‰Ú·˜ 3 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3462.723

∞fi ÙË ™›ÊÓÔ Ì ÛÈÊÓ¤ÈΘ Î·È ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤, Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· (ηÏÒÓ) ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÙÛÈÎÔ˘‰È¤˜. ú A∫∞¡£√À™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 255, 210 9400.345

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club-Ù·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ÙÒÚ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË. ∫¿ı ∫˘Ú. live ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú

AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858

∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C

§˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971

E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ʈÙÈÛÙÈο-ÎÏ·‰È¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. ¢IA™HMO™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887

°ÈÚÏ¿ÓÙ˜ ·fi ¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M 24øPO (TO)

23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª•

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÚÒÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú TPIA °OYPOYNAKIA

§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900

°·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ.

DAPHNE’S

AN£Pø¶O™

STAVLOS

ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ GASTON

CAPTAIN

✱ 70 BAR π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ,

54 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

°IANNO™

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

£ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ. ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M

∞¡√π•∏

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

E§§∏¡ø¡ ¶∂§∞°√™

AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 15, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8649.930

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926.C

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K Bƒ∞™Δ√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C

E˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ʷӷÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ÕÊıÔÓÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ôχ ηÏfi ÙËÁ¿ÓÈ, ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·. ú ∫ ª

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ∫˘Ú.

KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M

E§§O¶IA AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 84, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6813.787

«£˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi EÏÏ¿‰·» Ì οı ›‰Ô˘˜ „ËÙ¿ (ÌÚÈ˙fiϘ, ÌÈÊÙ¤ÎÈ·) Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi. K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. C

K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ÂıÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò. H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K

E¡ §∂À∫ø

KO§§IA™

A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.574 / §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 373 & YÌËÙÙÔ‡ 4, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9422.902

™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

H ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ Ù˘. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ôχ ˆÚ·›·, ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·È ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªC

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M

EPMEION

Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 15, ¶Ï¿Î·, 210 3246.725

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¶¶™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª

°ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

K∞ƒ∞μπΔ∏™

§√Àπ∑π¢∏™ ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘-

I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫


M∞¡ø§∏™

9422.684

Ó‹, 210 7291.533

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú

NËÛÈÒÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÊÚ¤ÛÎˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. ú ª ∫

¶EIPATH™

º∞¡∞ƒπ

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C MAYPOMATH™ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶/™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M MONI¶¶O ¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

¶·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ Ì ͷÎÔ˘ÛÙfi ÙÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÂÌ¿. T· ¶™∫ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM ¶ENTE§E£EN ¶Ï. AÁ›·˜ TÚÈ¿‰o˜ - ¶. ¶ÂÓÙ¤ÏË, 210 8104.985-6

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ, ·ÚÓ› ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÔԇϷ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ï‰¿ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È ÌÚÈ˙fiÏ· ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ˘ ÛÙË Û¯¿Ú·. MÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ·ÓÔȯٿ fiÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. ¶§ATANIA (TA)

M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K •AN£I¶¶H AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 14 & ÕÁÚ·˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.514, 6946 111363

AÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «•·Óı›Ë». EÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‰ÈÂıÓ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì οÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· „ËÙ¿. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. C OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ¶·˚‰¿ÎÈ· ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÌÂÎÚ‹‰ˆÓ. C K POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

°ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú™K ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™IMO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¶·¿ÁÔ˘ 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.471

ºÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ÔÈÎÈÏ›· „ËÙÒÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù.-TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C Xƒ∏™Δ√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ °§YKY™(√)

Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú TPIKYK§O ¶˘ı¤Ô˘ 34 & °ÂˆÌ¤ÙÚÔ˘ 1, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9232.384

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·ÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú

¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎÔ› ΢ڛˆ˜ Î·È ÔÏ›ÙÈÎÔÈ, ÊÙËÓfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ηϋ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ. ™Ù¤ÎÈ ÙÔ˘ ™YMOºE, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÓ›ÔÙ ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆËÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C K M

∂¡ ∂§§∞¢π

T™I¶OYPA¢IKO (Δ√)

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2515.895

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ۈ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M KPA™O¶OY§∂IO TOY KOKOPA K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.565 - 051

ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ù˘ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·, ‰‡Ô ÏÔ‡ÛȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÂ˙¤‰ˆÓ (ı·Ï·ÛÛÈÓ¿-ÎÚ·ÙÈο), ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ T˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÁÓ‹ÛȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÙÛÈÔ˘ÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù.-ΔÚ. C K M Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª

¶·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎfiÎÔÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M

Oπ∫√¡√ª√À

™TEKI TOY H§IA (TO)

MOY¢IANO

TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 5, £ËÛ›Ô, 210 3458.052

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ·˚‰¿ÎÈ· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M

A™TPOºE°°IA

¶A§IA A£HNA

¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

¶A§HA TABEPNA (H) M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 35, MÂÙ˜, 210 7522.396, 210 3232.482

™Y§ºIO

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

Afi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔÌ·Ó›·, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÎÙÈ΋ Û ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜, ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. C

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

TAKH 13

¶A§AI ¶OTE

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

°ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

K·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ηÏÔ„Ë̤ӷ ÎÚ·ÙÈο Î·È ·¯Ù‡ËÙ˜ ·Ù¿Ù˜. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú K

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú

¶EZOY§A™

Tƒ∞Δ∞ (√ ™Δ∂§π√™)

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210

¶Ï. AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ 7-9, K·ÈÛ·ÚÈ·-

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·-

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ˘ 1925 Î·È ·Ú¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ¯‡Ì· ‚·ÚÂÏ›ÛÈÔ ÎÚ·Û›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C

T¿ÎË 24 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.028

¶A¶OYT™H™ M. MfiÙÛ·ÚË 1, 210 8043.244 / M. MfiÙÛ·ÚË 8, 210 8040.772, ÕÓˆ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·

PAKO™Y§§EKTE™

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

VINCE WATSON Afi Ù· outsiders Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Ô Vince Watson ‹Úı ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â·Ê‹ Ì ٷ dexx Û ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤„·¯Ó ÁÈ· DJ. K·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ÍÂÎfiÏÏËÛ ÔÙ¤, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· undergroud clubs Ù˘ °Ï·ÛÎfi‚˘, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙÈΤٷ Bio, 4 artist albums ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ FCom ÙÔ˘ Laurent Garnier. M·˙› ÙÔ˘ ÛÙ· dexx, Ô mastermind Ù˘ KLIK °ÈÒÚÁÔ˜ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘. SOUL STEREO, E˘Ú˘›‰Ô˘ 65, 210 3310.907, ¶¤ÌÙË 22/3, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

SVEN VATH ŒÚ¯ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ DJs ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. O Sven Vath ÍÂΛÓËÛ ·›˙ÔÓÙ·˜ high NRG ÛÙÔ “Dorian Gray” Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ÛÙ· Ôχ early 80s. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ house, Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· “Accident in Paradise”, ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· dance albums fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ «ÓÔÓfi˜ ÙÔ˘ techno», ȉڇÂÈ ÙÔ Cocoon, ¤Ó· ÎÈÓËÙfi club/label/Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Î·È ·›˙ÂÈ Ì¿Ï· Î·È ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. AӷηχÙÔÓÙ·˜ Ó¤· ٷϤÓÙ·, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ ÛÙ· ‡„Ë Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ techno „ËÏ¿. AÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· Áο˙È·. LUV, Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 24/3, ú 35. FUNKSLUT & ACIDO H Plasteline ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ Ôχ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ clubland. TÔ label Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ MÔÓ¿¯Ô˘ Î·È Aı‹Ó·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÔÌ¿‰· eX-istenz ÙÔ˘˜ Funkslut (Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Plateline, XÚ‹ÛÙÔ˜ M·Ú›Ó˘) Î·È Acido Û electro-techno ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· events ÛÙÔ... LOUD MANSION, EÚÌÔ‡

>>

>>

¢π∞™∫∂¢∞™∏

(museweek@athensvoice.gr)

¶¤ÌÙË 22 NANCY VIEIRA Xڈ̷ÙÈÛÙ‹ ʈӋ ·fi ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ AÎÚˆÙ‹ÚÈ. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi A ˙ÒÓË ú 40, (ÊÔÈÙ.) ú 30, B ˙ÒÓË Â 35 , (ÊÔÈÙ.) ú 30 , ° ˙ÒÓË Â 30, (ÊÔÈÙ.) ú 20. Bar ú 30, (ÊÔÈÙ.) ú 20. “IN THE KITSCHEN” H AÓ‰ÚÈ¿Ó· M¿Ì·ÏË Î·È Ô °ÈÒÚÁ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ οı ¶¤ÌÙË, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ «MËÓ ÂȘ ÔÙ¤» Ù˘ AÓ‰ÚÈ¿Ó·˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË «MËÓ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÔÙ¤», ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ Jobim, KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X·Ù˙ȉ¿ÎȘ Î.¿. GazARTE, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34 °Î¿˙È, 210 3452.277. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

ANIMUS EÏÏËÓÈÎfi ÎÏ·ÛÈÎfi rock. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 7.

¶·Ú·Û΢‹ 23 PE™ITA§ TPA°OY¢IOY ™Ô‡ÌÂÚÙ, Mڷ̘, Duparc Ì ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· Fritz Schwinghammer ηÈÙË Ì¤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ¢. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ME°APO MOY™IKH™ A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 3 19, 7 (ÊÔÈÙ.).

116, æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 23/3, ú 10.

SON KITE (live) Progressive psychedelic trance ·fi ÙÔ ÛԢˉÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ Sebastien Mullaert Î·È Marcus Henriksson. Afi Ù· ÈÔ respected, Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, live acts Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜, electropop ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÙË Ê‹ÌË Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· Ù· ÛÔ˘‰·›· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο live sets ÙÔ˘˜. UNDERWORLD CLUB, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ¶·Ú·Û΢‹ 23/3.

URBAN DISCO Afi ÙȘ ÈÔ ÎÂÊ¿Ù˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙËÓ fiÏË. MÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· Ô Chevy Î·È Ô Alexees Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ˘ «Ì·‡ÚÔ˘» funk Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ beats, ·›˙Ô˘Ó „ËÊȷ΋ soul, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· Û disco anthems, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ڛ̘. OÈ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ clubbers ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ... YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, æ˘ÚÚ‹, ™¿‚‚·ÙÔ 24/3, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

SALOME DE BAHIA H ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ Bob Sinclaire Î·È ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ beach bars ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ηÏÂṲ̂ÓË ÙÔ˘ Buondi Espresso (Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÚˆÙfiÙ˘· cocktails) ÁÈ· ¤Ó· show Ì latin house, sambatronica ÎÈ ŒıÓÈÎ ‰È¿ıÂÛË. ™·Ó ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. CENTRAL, ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, TÂÙ¿ÚÙË 28/3, 21.00.

LOUISIANA RED-BLUES WIRE O ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ bluesman Î·È Ë slide ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ –Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Muddy Waters– ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ZÔÚ˙ ¶ÈÏ·Ï› Î·È Blues Cargo ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ Ì ËÏÂÎÙÚÈο ÌÏÔ˘˙ Î·È ÌÏÔ˘˙-ÚÂÌ¤ÙÈη. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. K·È 24/3.

¶OY§IKAKO™ & ZøPZ ¶I§A§I H ÚÔÎ ·Ï¯ËÌ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˘ «√È ÕÛÛÔÈ ÙÔ˘ ηڿÙ», Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· blues Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, ÛÎÂÙÛ¿ÎÈ· Î·È ÌÂ Ó¤Ô guest ÙÔÓ §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú15. K·È 24/2. FILM TÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘˜. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ electro pop ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Gad. PLANET MUSIC, AÚ‰ËÙÙÔ‡ 44, MÂÙ˜. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

™·‚‚¿ÙÔ 24

ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Verve Ì jazz, ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¶APAºøNO, AÛÎÏËÈÔ‡ 130. ŒÓ·ÚÍË 22.30. LOCH NURSE AÁÁÏfiʈÓÔ ÚÔÎ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Alex Leventeris Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi progressive rock, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “Level X Wasteland” Î·È “Female Mind”. ASSAI BAR, BÚ˘¿ÍȉԘ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘.

∫˘Úȷ΋ 25 CATHEDRAL Stoner/doom ‡ÊÔ˜ Î·È ÌӋ̘ ·fi ÙË hard rock ÛÎËÓ‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, Ù‡Ô˘ Sabbath, ·fi ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. GAGARIN. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25 S.I.C. ON STAGE FESTIVAL 2007 29 Ó¤· Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿Ù· ̤۷ ÛÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 18.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. MADAME BOUCHE & M¶ENETATO™ H Madame Bouche Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· project ÙÔ˘ Veslemes Î·È ÙÔ˘ The Boy. O ¶·ÓÙÂÏ‹˜ MÂÓÂÙ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ È·Ó›ÛÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ jazz ÛÎËÓ‹˜. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

¢Â˘Ù¤Ú· 26 JACKIE BREAKS TÔ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ÁÎÚÔ˘ Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Lemonheads, Dinosaur Jr Î·È Pavement Î·È Ì·˙› ÔÈ Absent Mindead. AN CLUB.

ΔÂÙ¿ÚÙË 28 KAMEPATA ŒÚÁ· ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË TÛÈÙÛÂÏ›ÎË Î·È Brigitte Engerer. ME°APO MOY™IKH™ A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, 25, 18, 10, 6 (ÊÔÈÙ.). INSTRUM & VOCAL TÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Û ethnic, jazz, blues Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ATELIE ™¶YPOY BA™I§EIOY °Ô˘¤ÌÛÙÂÚ 5·, AÎÚfiÔÏË, 210 9231.502. ŒÓ·ÚÍË 20.30. Ô˜ ú 5. ●

EVA KESSERLING ™ÙÔ ‡-

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞

√ A. PÂ¿Ó˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ∂. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M. M˘ÏˆÓ¿, ¡. ΔfiÁη ¶¤Ì.K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 110 (Î·È Ê·ÁËÙfi).

come as you are

ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8821905

ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ·ÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ÁÈ· ÔÙfi-Ê·ÁËÙfi. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜, ΔÂÙ.-¶¤Ì. «√È Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È» Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


Ø SOUNDTRACK

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ú.™¿‚. N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ∫˘Ú. ∫. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ª¶√∂ªπ™™∞

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ¯˘ÌÔ‡˜, ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛӷΘ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜. Freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜

ª·ÎÚ‹ 2, ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 3843.836

CIRCUS

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ٿ ÙÔ 1983. ∞ÓÔȯÙfi ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢. §ÂÌ¤Û˘, ª. §‡ÙÚ·, ¢. μ¤Ù·˜, ∫. Δ¿ÛÈÔ˜. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95, ÎÚ·Û› ú 32, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ. ¶∂ƒπμ√§π Δ’√Àƒ∞¡√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19. ¶Ï¿Î·, 210 3235.517

ª. ΔÛ¤ÚÙÔ˜ Ì Ã. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È μ. ∑‹ÏÔ˘, ¡Ù. ∫Ô˘ÚÔ‡ÛË Î·È ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÚ·Û› ·fi ú 40, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100-115. ΔÂÙ.-™¿‚. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

K¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ ¤¯ÂȘ Ì˘ÚÈÛÙ›. ÕÏÏÔÙÂ Û·Ó Ì·Ó¿Ó· ÙˆÓ Velvet, ¿ÏÏÔÙÂ Û·Ó ÙË ÛÎ˘Ï›ÛÈ· ̤ڷ ÙÔ˘ Iggy, ÙËÓ ·ÛÙÂÚfiÛÎÔÓË ÙÔ˘ BÔwie ‹ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ÙˆÓ Kraftwerk. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˘ÛÙÂÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÙÔ˘ÚÎÔÌ·ÚfiÎ Î·È ÙˆÓ realities, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ myspace Î·È ÂÓfi˜ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˘ ÁÈ· Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÔÚÁ·ÛÌÈ΋ Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ –Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂχıÂÚ˘, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏËıÈÓ‹˜– ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Dread Astaire. ¢Â˜ ÙÈ Â›·Ó ÛÙËÓ A.V. Î·È „¿Í ٷ fuzzbass ÛÈÓÁÎÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙË VU ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ rock’n’roll Ì¿ÓÙ·˜. ¶fiÙ ۷˜ Ì‹Î ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ÙÔ˘ rock’n’roll; MÂÁ·ÏÒÛ·Ì Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜, ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ¤Ó· ¯ÈÏÈÔ·ÈÁ̤ÓÔ, ‰·ÓÂÈÎfi ·ÓÙ›Ù˘Ô Ù˘ «Ì·Ó¿Ó·˜», ÙˆÓ Velvet Underground, ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· Û ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. K˘ÎÏÔÊÔڛ˜ Û ‚ÈÓ›ÏÈÔ Î·È raw power ÛÙË ÛÎËÓ‹. Œ¯ÂÙ ·ÈÛı·Óı› ÔÙ¤ Ôut of time ‹ ˆ˜ ·Ó‹ÎÂÙ Û ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË; ¶Èı·Ófiٷٷ Ó·È, ·ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi˜ Ô «¿ÏÏÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘» ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Û ··Û¯ÔÏ›, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ¶ÚÒÙË EÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÎ: Create your own entertainment. H Û˘Ó·˘Ï›· Û·˜ Ì·˙› Ì Gardenbox, Victory Collapse Î·È Mahakala ı· ˯ÔÁÚ·ÊËı› Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û 7ÈÓÙÛ· singles, ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜. E›Ó·È ÙÔ live Ë ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ rock’n’roll ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜; TÔ live Â›Ó·È ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ··ÈÙ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, οÙÈ Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·‚ϤÂÙ·È, fi¯È ‰›¯ˆ˜ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÁÎÚÔ˘, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·Â›Ó·È ÔÎÓËÚ¿ ÁÈ· Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ “We ’re having a baby”, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ¿Ú· Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘. AÎfiÌ· Î·È Ë ÁÈÔ‡¯· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·¿ıÂÈ·, ÔfiÙ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÒÛÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù· ‰ÈÛοÎÈ·. ¶Ô‡ ¿Ó ÔÈ Dread Astaire fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Aı‹Ó·; ™Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ ‹ fiÔ˘ ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜. Corto Maltese, Soul Stereo, Pop, Closer. ÕÎÔ˘Û· ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ Ó¤· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ “Bassassination”, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Yuri ·fi ÙÔ Vinyl Microstore Ì·˙› Ì ÔÏÏ¿ Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹; ¶Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÙ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË; Afi ÙÔ VM Radio ÙÔ˘ Vinyl Microstore Î·È ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘ Quetempo Î·È Ù˘ Poeta Negra, Î·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Velvet squad 56 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ˆ˜ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ Synch Festival, ›̷ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ ÛÎËÓ‹˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÂÎ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÎÂÙ¿ ÛÂÌÓ‹˜ ÁÈ· Ó· Â·›ÚÂÙ·È ‹ Ó· Á˘Ú‡ÂÈ ·Ú··Ó›ÛÈÔ ÓÙfiÚÔ. ¶fiÛÔ ‚Ô‹ıËÛÂ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ MySpace Î·È Ô ÛÙ·‰È·Îfi˜ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û΢ÏÔÏfiÈ; TÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÒıËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ï˘ÛȉˆÙ¿ (media, ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÙ·ÈÚ›˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜), ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ı· ÂÚÈÙÙ‡ԢÓ, fiÓÙ·˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ. ŸÛÔ ÁÈ· Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ›̷ÛÙ ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ¿ÛÙ· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜, ÓÈÒıÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Last Drive ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜... E›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ó· Â›Û·È ¤ÊË‚Ô˜ Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ Ì·˙› Ì ÌÈ· Ì¿ÓÙ· ·fi Ù· ̤ÚË ÛÔ˘. N· ·‰ËÌÔÓ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ Ù˘, Ó· ÙËÓ Î·Ì·ÚÒÓÂȘ ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÙÔ˘ “OZ”... TÔ Ó· ‰ÂȘ οÔÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÛÎËÓ‹ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ì¿ÓÙ·, Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›· ÙÈÌ‹. XˆÚ›˜ Ó· ηٷ¯Ú·ÛÙԇ̠ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô‡Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ Last Drive ÛÙȘ 19 M·˝Ô˘, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηÏfi ÏfiÁÔ. £· ·›ÍÂÙ ‰È·Û΢¤˜; Ÿ¯È. ¢ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì ‰È·Û΢¤˜. Œ¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ‹ ›ÛÙË ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì·˜. AÎÔ‡Û·Ù ÙÔ Ó¤Ô Stooges; EÓÙ˘ÒÛÂȘ. TÔ Í¤ÚÂȘ Î·È ÂÛ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ. ¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ÚÔÛÎfiÏÏËÛ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Stooges, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ÙÔÓ Mike Watt Î·È ÙÔÓ Steve Albini, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÌÂ. XÒÚÈ· Ô˘ ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó·˘Ïȷ΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÙÔ “The Weirdness” ı· ÂÚÓ¿ÂÈ fiÏ· Ù· ÙÂÛÙ. 10 songs 4 the ipod... File under Greek music: Biomass - No ’mo Freedom / The Callas - Hey, I ’ve Got A Broken Tooth / Victory Collapse - Strict Lines / Gardenbox - The Grief Of Sadness / Keene - Weir Of Fog / Wanna Be James - Get Close To You / Red Light - Wrong / Mahakala - Bloodspit / Love Boat Orchestra - Leaving California / Drog_A_Tek - Live at B-Station TÈ „‹ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; BÈÓ›ÏÈ·! TÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ.

* OÈ Dread Astaire Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Gardenbox, Victory Collapse Î·È Mahakala, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï “We ’re having a baby” ÛÙÔ Gagarin ÛÙȘ 23/3. TÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· ÛÙ·Ï› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Û 7ÈÓÙÛÔ single. Gagarin §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ H™A¶/MÂÙÚfi «AÙÙÈ΋». ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point, Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020. ™ÙȘ 23/3.

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á. °ÂÚ·ÛÎÏ‹, °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª. ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë. ¶ÔÙfi: ú 7, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 85, Î·È ÎÚ·Û› ·fi ú 30.

¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, ∞ı‹Ó·, 210 3615.255

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÛÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. ÕÚ·Í ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ freeestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ dj’s. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ̷ϷΤ˜ ÎÔ˘‚ÂÚÙԇϘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

DASEIN COFFEE ART & SPIRITS

ª. ªÂÍ·ÓÙˆÓ¿Î˘, ÷ÚԇϷ, ª. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, £. ∑ÂÚÏÂÓÙ¤˜, ∂. μfiÚÔ˘, ¢. ΔÛ·Ô˘Û¿Î˘ Î·È ∏. ª·ÎÚ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

XAPAMA ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë §. ¢È·Ì¿ÓÙË.

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ. DECO CAFE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

AIO§I™

π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor.

AÈfiÏÔ˘ & AÁ. EÈÚ‹Ó˘, 210 3312.839

E§AIA - CAFE BISTROT

CAFÉS/BARS

™ÙÔÓ busy Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÈfiÏÔ˘ Ì Â›ÛËÌÔ ÛÙÈÏ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. Must ÔÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ Î·È ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ù¿ÚÙ˜. ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μUENOS AIRES CAF∂ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica.

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜.

ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. GRAIN

ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘.

√Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

M∞°∫∞∑∂

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies.

∞ÈfiÏÔ˘ 33, Ï. ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

∏§π√¶√Δ∏™

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿.

¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395

M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. JOKE CAFE √Ì‹ÚÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3646.026

™Â ÛËÌÂ›Ô - ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÛοÎÈ - ¿ÙˆÌ·, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÏ·ÓfiÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

EXIS MUSIC CAFE

¶·ÛÛÒ‚ 11, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2236.405

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 694 7031300

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ¿ÓÂÙÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜.

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹-

ME GUSTA £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960

MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00 M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. MOPºH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 42, £ËÛ›Ô, 210 3452.581

¢ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi È·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂȘ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È „Ë̤Ó˜ ڷΤ˜ ÛÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Z›˙˘ M·ÎÚ‹. MÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÛÂÊ Dominique Perrot. ¶Ôχ ÓfiÛÙÈÌË ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË ÌËÏfiÈÙ·. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

KOSTA BODA CAFE §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ.

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA

LA SOIREE DE VOTANIQUE

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·.

NODUS LEMON

CAFEPOLIS

¶·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÒ ›ÓÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ.

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡-

X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·.


NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· . TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9A, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025

AÓ·ÙÚÂÙÈÎfi Ú·ÎÔÌ·ÂÏ¿‰ÈÎÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Â͈ÙÈο cocktails. H ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ blues, Ì jazzy-funky ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events Ì live Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ.

Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

Ã∞ƒΔ∂™

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜.

ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ, Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!).

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778

live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ...

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta..

BOURBON

FANTASHEED

K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿... BOX

™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

BARS A§E•AN¢PA

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·.

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

STAVLOS CAFE

ALLEY CAT

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electropop ÙˆÓ 80s.

SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ✱ TRAMEZZINI CAFE

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ / ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46, KÔψӿÎÈ / Û‡ÓÙÔÌ· Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜.

A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ASSAI BAR BÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο, Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz-blues-funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6.

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË. BRAFF ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

ΔÔ ÚÒËÓ 1-22 Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ rock, ¿ÓÙ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘. H ÎÔÓÛfiÏ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ.

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FLORAL LIBERAL £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3300.938

ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ¿Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. GIMMICK TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3819.615

∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx, ÛÈÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi punk ̤¯ÚÈ electro breaks Î·È ‚¤‚·È· drum’n’bass. ΔÔ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘. GROUP THERAPY

BUZZ πÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559

£∏ƒπ√

¡¤Ô Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ °Î¿˙È Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÔÈ inox ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂ÏÏËÓÈο οı ¶¤ÌÙË, r’n’b ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜, dj Pascal Ì house Ù· ™¿‚‚·Ù·, ÎÔ˘‚·Ó¤˙Èη live οı ∫˘Úȷ΋.

3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ.

∫∏¶√™

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘.

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË.

ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ONE HAPPY CLOUD

∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú.

LOOP

MARABOU INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3246.446 M¤Û· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica Î·È downbeat ·ÏÏ¿ Î·È nuretro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È influential Musik ·fi Ù· 90s ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

MG’S ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË ¶ÔÙ¿‰È-

ÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔοÎÈ·. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Ï·Ùfi Ô °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜.

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. OPEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›-

§Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿-

CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE

μAROUGE

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú100-110, ›ÛÔ‰Ô˜ ú15. ∞fi ΔÂÙ.-™¿‚‚. μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

TRIBECA

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜.

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break.

ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿

°KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events . ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec.

3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ̈۷˚η;fiˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÛË, ‘80s ÂÓ›ÔÙ trashy soundtrack. ∞ÓÔÈÎÙfi 19.00-04.00. ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ...

ª∞√

AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801-3

¶Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ & AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.646

WUNDERBAR

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», ·ÓÈÎfi˜ ¶·Ú.™¿‚., beats ÓˆÚ›˜ - ÂÏÏËÓÈο ·ÚÁfiÙÂÚ·.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

FETISCH

TÔ ‰›‰˘ÌÔ KˆÓÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È M·ÏÏÈ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ “Essential” Ì hip hop Î·È r’n’b. E›Û. ú 1015, ÊÈ¿ÏË ú100-120.

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live.

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up.™Ù· dexx ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Klinik, Fish Himself. Kreon, Cast A Blast Collective, George Apergis, dj Gus Î·È guests ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

CLUBS §. ∂ıÓ¿Ú¯Ô˘ ª·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. REI MOMO ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524

¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜.

™Â ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™∂º Ì ÙÔÓ ª. ΔÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ stylish house οı ¶¤Ì., ÂÓÒ Î¿ı ∫˘Ú. ÔÈ Datribes οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¤ÍÈ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì r’n’b, reggaeton Î·È hip hop. BONDAGE §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310

M kinky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ spot Ù˘ §Â‚¤ÓÙË. Sexy ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÓÙÂÎfiÚ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ house. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3231.315

ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi team ÙÔ˘ Galea ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ∫·ı¤ ΔÚ.“Touch me Tease me” r’n’b & hip hop ¿ÚÙÈ.

SPIRIT BAR ªÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433

CAFE MERCEDES

ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÛÔ‡ÂÚ reggae parties ÙˆÓ THC Soundsystem Î·È Û˘¯Ó¿ live ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜.

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

SWITCH BAR ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ∞ı‹Ó·, 210 3211.596

¡¤Ô Ì·Ú ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÃÔÚÔÛÙ·Û›Ô˘. ªÂ Ì¿˘Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Switch On ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. THE PLOUGHMAN HÚȉ·ÓÔ‡ 26 & ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.002

™ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi Ì·Ú ·ÎÔ‡ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 21.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 70s80s ·fi ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ djs οı ‚‰ÔÌ¿‰·. THE SEVEN JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ̤۷, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. TπΔ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210

58 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

∂NVY

YOGA BALA

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

EL BARRIO

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

B∂μ∂∫

POP

MAD CLUB

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ Ã. ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ (Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú. live Î·È ¶¤Ì. ‘Ì·‡Ú˜’ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

PICA PICA

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7.

stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno.

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes.

ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi brand ÛÙË Ó‡¯Ù· ÎÏ›ÓÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ Û ¤Ó· bitter chocolat ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. CANDY BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6937 396616, 210 3317.105

™ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ˘Ï Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, Û glitter ÛÎËÓÈÎfi.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.801-2

ŒÓ· club in a club ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Envy (·ÏÈfi Bedroom), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË dance. Residents ÔÈ dj Viton Î·È Mr. Statik. ¶ÔÏÏÔ› ÊÚ¤ÛÎÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi. GUZEL KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club ¤ÎÏÂÈÛ ٷ 22 ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ. Resident Ô dj Kimon, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ, ÔÈ ıÚ˘ÏÈΤ˜ kitschrella ‚Ú·‰È¤˜, Î·È Ôχ disco. ∂ÈÛ.ú 12-15, ÊÈ¿ÏË ú 95.

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

KALUA

PALENQUE CLUB

∞ÌÂÚÈ΋˜ 6, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3608.304

º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

∫·ıÈÂÚÒÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ after Ì ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. μÚ›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â‰Ò ...

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit.

KING STEREO

PLUS X

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, reserve: 699 3174141

¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 693 7186336

N¤Ô club Ì ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ ‡ÊÔ˜ Î·È fiÓÔÌ· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· «·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ» Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ cabaret ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È clubbing.

KRUNTZ

™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Passa ¿ÓÔÈÍ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ. ∫Ô˘‚·ÙÛ¤·. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο underground. ∫¿ı ¶¤Ì. “Electricity” Ì ÙÔÓ CJ Jeff, ¶·Ú. Ô ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘, ΔÂÙ. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜

∫·ÏÈÚÚfi˘ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9232.648

REINA

TÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (¶¤Ì.™¿‚.) Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ electrotech house ÛÎËÓ‹˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. K¿ı K˘Úȷ΋ R’n’B.

Mainstream club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi beat ÎÈ ¤‰Ú· ÙˆÓ Magna ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ‘Bootycall’ οı ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ Athenee.

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 7. ™›‰ÂÚ· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6898.560

L’ AS

∏ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ∞˘ÙÔΛÓËÛ˘ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÏÏËÓÈο. ∂ÈÛ. ú 10-15, ÊÈ¿ÏË ú 110-120.

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, 694 8765005, 210 9425.400

SALON DE ORO

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ tv studio Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì r’n’b οı ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ “Nivo” μÔ˘ÚÏÈÒÙË.

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.891

LAB 22

TÔ Salon Oriental ·ÏÏ¿Í fiÓÔÌ· ·ÏÏ¿ fi¯È ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙÈÏ. AÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ, ÔÙfi ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 100.

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 (ÛÙÂÓ¿ÎÈ KÈ¿Ê·˜ 13), 210 9222.244

UNDERWORLD

N¤Ô club ÛÙÔ ˘Ô¯ıfiÓÈÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ KÈ¿Ê·˜ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, live, dj sets Î·È fun(k) ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. EÈÛ. ¶¤Ì.-™¿‚. ú 12, K˘Ú. ÂχıÂÚË.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

LATIN HOUSE

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘, ηı ΔÂÙ. Klinik & guests.

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

VINILIO

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul . LOUD MANSION ¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· events Ù˘ Floorfiller. O Petros ·Ú¤· Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔÓ Romylo Î·È ÙË Lusty Apricot ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‚ÈÔÏ›.

DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Ù˘ fiÏ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› οı ™¿‚. ÙÔ˘˜ Spirit of Love Î·È ÙȘ ¶·Ú. Ù· Motelization parties. PARIS SEDUCTION

∂ÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹

DARK SUN

ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

¶ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜, upper class ÎfiÛÌÔ˜, ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ fiÏÔÈ ¿Óˆ Û Ì¿Ú˜ Î·È ÙÚ·¤˙È·, resident dj ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜. ∫¿ı ∫˘Ú. £¤Ì˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜.

CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 697 333372

MOTEL

LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.056

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE ™˘ÁÁÚÔ‡ 58 (ÚÒËÓ Mezzo), 210 9242.444

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ (ÂÏÏËÓÈο, disco, tango Î.Ï.). ●


(°∫Eπ) ¶§∞£√§O°π√ §E•∂ø¡ TÔ˘ §YO KA§OBYPNA

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 °ÈÒÚÁ˘ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜.

Bπμ§π√ Δƒ√ª√∫ƒ∞Δ∂π ∞¡∞°¡ø™Δ∂™ À¶√ Δ∏¡ ∞¶∂π§∏ Ãπ√Àª√ƒ TÔ ¤ÓÔ¯Ô ‚È‚Ï›Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯¿ÚË ÛÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ IntroBooks Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘. H ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 26 M·ÚÙ›Ô˘ ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17. TÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·Ó·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ X¿Ú˘ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ XˆÌÂÓ›‰Ë˜. EÈÏÂÁ̤ӷ ÂÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÓÔ¯‹˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ë ËıÔÔÈfi˜ M·Ú‚›Ó· ¶ÈÙ˘¯Ô‡ÙË.

>>

GAY & LESBIAN

§ÂÛ‚·Ï·ÓÙÒÓˆ (Ú. ·ÌÂÙ¿‚.) K¿Óˆ Û·Ó ÌÔ˘ÚÏ‹ Ô˘ Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ÁÎfiÌÂÓ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ‚·ÚÈ¿ Ï·˚ο ‹ °·Ï¿ÓË. N· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÏÂÛ‚·Ï·ÓÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁΤÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó M·ÚÈÓ¤ÏÏ·. §ÂÛ‚ÈÙÚ›Ó· (Ë) °Î¤È Ê›ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÏÂÛ‚›·˜, Ô˘ Ô˙¿ÚÂÈ ÁÈ· Û¯¤ÛË Ù˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„˘. «A, ÎÔ›Ù·, Ë M¿Úı· Ì ÙË ÏÂÛ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘!» §ÂÛ‚ÔÏȉÔÛÎÔÒ (Ú. ÌÂÙ‚.) ¶ÚÔ-

M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ 3˘ ·Ó·Óˆ̤Ó˘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¶Ï·ıÔÏÔÁ›Ô˘ ÌÔ˘, ¤ÁÚ·„· ¤Ó· °Î¤È ¶Ï·ıÔÏfiÁÈÔ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ϤÍÂȘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÁÎ¤È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.lyo.gr A‰ÂÚÊÚ›ÎË (Ë) TÔ ÛÔÎ Ô˘ ı· ¿ıÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤ÙÛÈ Î·È Ì¿ıÂÈ fiÛÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ ËıÔÔÈÔ›, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î.¿. Â›Ó·È Û·ıÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·Ó Ë ÎÔ¤Ï· ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ/˜. «K·Ï¤, ¤·ı· Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ¿ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÈ· ·‰ÂÚÊÚ›ÎË! T· ¤Ì·ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‹ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¿ÓÂÙË. §.§.;» MÔ˘¯ÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ (ÔÈ) ™˘Ó‰ÈηÏÈṲ̂AÔ˘ÛÙ‹ÚˆÛË (Ë) E›ÁÔ˘Û· ̤- ÓÔÈ ÁÎ¤È Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÚıÔ‰Ô˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎÒÓ ¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ·fi ¯ÒÚÔ Î·ÙÔÈΛ·˜, ÂÓ Ù¿ Ì·˜, ÁÈ· οÔÈÔ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÏfiÁÔ fi„ÂÈ Â›Û΄˘ Ì·Ì¿˜, ı›·˜ ‹ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘˜ Î·È Á›ÓÔ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ô˘ (ÂÈ̤ÓÂÈ Ó·) ÓÙ·È ·Ó˘fiÊÔÚ· ÛÔ‚·ÚÔÊ·Ó›˜. ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ η- «M· ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂȘ ·˘ÙfiÓ Ïfi˜ Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ T¿ÎË. «¢ÂÓ ÚÔ- ÙÔÓ ÌÔ˘¯ÙÈ‚ÈÛÙ‹ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ; £· Ï·‚·›Óˆ Ó· ’Úıˆ ÛÈÓÂÌ¿, Ú¤ÂÈ Ì·˜ Ù· ˙·Ï›ÛÂÈ ¿ÏÈ!» Ó· οӈ ·Ô˘ÛÙ‹ÚˆÛË. A‡ÚÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ì·Ì¿ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi». NÙÈÁÎ¤È (Ô) NÙÈÙ˙¤È, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, °ÎÂ˚Ú¿˙ (ÙÔ) XÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏϤ˜ ÊÔÎ·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÚÒËÓ ÁÎfiÌÂ- Ú¤˜ ÙÔ “I Will Survive”. M›· ÊÔÚ¿ ÓˆÓ, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â›ÁÔ˘Û˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏϤ˜. “Last night a deegay mou gamise ti Û˘Óı‹Î˜ ·Á·Ì›·˜. vradia”. Laiko asma. KÂ˚ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ (Ô) K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÎ¤È Î·È ÏÈÁfiÙÂ- ¶·Ô‡ÛÙ˘ (Ô) O ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ÚÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ì ԉ˘ÓËÚ¿ ·Ô- Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È (Ôχ) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ı·Ó·- ÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ¿ÓÙÚ˜. ÙËÊfiÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜. (™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: °ÎÂ˚ÏÏÈÙ¤- TÔÈÔ‡ÙÔ˜ (Ô) O ‰˘ÛÏÂÍÈÎfi˜ ·‰ÂÚ¯Ó˘) Êfi˜ ÙÔ˘ TÔ˘›ÙÈ.

“Interim”. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. M¤¯ÚÈ 31/3. A-¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) GALERIE 3 ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3628.230 AÁ·ËÙfi˜ AÁ·ËÙ¿ÎȘ.

«PÈ¤˜». EÁηٿÛÙ·ÛË ÁÏ˘ÙÒÓ. M¤¯ÚÈ 31/3. E§§HNOAMEPIKANIKH ∂Nø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071 Made in U.S.A. AÓÙÈΛÌÂÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ design ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ C. Î·È R. Eames, H. Bertoia, H. Dreyfus Î.¿. EÁη›ÓÈ·: 26/3, ÛÙȘ 20.30. M¤¯ÚÈ 5/5.

N›ÎÔ˜ M¿ÚÎÔ˘.

«ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ fiÏ˘». M¤¯ÚÈ 21/4.

E 31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33, 210 3210.881 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÚËÛÙ›‰Ë˜.

A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250

“The Great Preparation”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 22/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 25/4.

M·ÓÒÏ˘ TÛ·Áηڷ΢.

«¶·ÚÌÚ›˙». 11 Â›ÙÔȯ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Î·È Ì›· ‚›ÓÙÂÔ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. EÁη›ÓÈ·: 26/3, ÛÙȘ 20.00. M¤¯ÚÈ 13/4.

* ZOYM¶OY§AKH Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278

ARTTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›·, 210 3246.100

I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466

Inside - Outside Looks 2.

Beauty is the glamour of truth. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÁηٿ-

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ 31/3. A™TPO§ABO™¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342/3 N›ÎÔ˜ §·ÁÔ‡. “Stardom”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Kristina Ristic. “Drawings”. ™¯¤‰È·. M¤¯ÚÈ 14/4. BERNIER/ELIADES ∂Ù·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Dirk Braeckman. ºˆÙÔÁڷʛ˜, fiÔ˘ ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË. M¤¯ÚÈ 3/4. * BREEDER E˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 B·ÁÁ¤Ï˘ BÏ¿¯Ô˜. «1992». EÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÙ˙ÂÎÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô Ì ·Ú¯Â›Ô Î·È Ì·Î¤Ù˜. M¤¯ÚÈ 5/4. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517 AÓ‰Ú¤·˜ BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜.

“Playground arena”, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ·È¯Ó›‰È·, ÎfiηϷ, ¿ÌÌÔ, ‚›ÓÙÂÔ, Ï¿Ó· ·fi Ù·Èӛ˜ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‹¯Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û¯fiÏÈÔ. M¤¯ÚÈ 30/3. DOWN TOWN ART GALLERY SHOP §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 15, KÔψӿÎÈ AϤͷӉÚÔ˜ IfiÏ·˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿... 1987-2007.

ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. £· ‰ÂȘ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Picasso, Ernst, Matisse, Giacometti, Warhol Î.¿. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. GAZONROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Lucas Lenglet. “Every inch is mine”. K·Ù·Û΢¤˜. M¤¯ÚÈ 31/3. GALLERY MANIFACTURA ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 29, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3811.470 ÕÓÓ· ¢·Ì›ÁÔ˘. ¶·ÏȤ˜ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ì Û·Ṳ̂Ó˜ ÎÔ‡ÓȘ, ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÌÔÓfi˙˘Á·, fiber-glass ·‚Ô˘˜ Î·È Á‰·Ṳ́Ó˜ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ·ÎÚ˘ÏÈο ¿Óˆ Û ͇ÏÔ Î·È Î·Ì‚¿. EÁη›ÓÈ·: 26/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 13/4.

°È¿ÓÓ˘ æ˘¯Ô·›‰Ë˜.

ZˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ô›ËÛË Ù˘ KÈ΋˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿.

ÛÙ·ÛË Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 4/4. KA§ºA°IAN X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 E‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ ™·Î·ÁÈ¿Ó. «O˘ÙÔ›Â˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321 XÚÔÓÈÎfi ·Ó·ÛηÊÒÓ Í¤ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· – Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Á˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó... TÔ

˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ª¤¯ÚÈ 31/3. ¡∂E™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A , 210 3616.165 Mȯ¿Ï˘ M·‰¤Ó˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 31/3. ¶EPI¶§ANH™H ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 AÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘. «¶Ï¿ÓËÙ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˜». °Ï˘ÙÈ΋ KÈÓËÙÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/3. ¶37, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4818.386 George Negroponte. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 21/4. TRACK7ARTSPACE ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ & AÌÊÈfiψ˜ 1, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 211 1007.082 «AÁ¿Ë Î·ı·Ú‹».

EÁηٿÛÙ·ÛË, ÂÚÊfiÌ·Ó˜ Î·È Ù·ÈÓ›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ A. Ashkar ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Ô Joseph Dadoune ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï Î·È Ë K‡ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· AϤÍÈ·. M¤¯ÚÈ 26/3. VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981

Á¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. M¤¯ÚÈ 18/5.

∞§§√π Ãøƒ√π BABE§, §fiÓÙÔ˘ 1 (Z. ¶ËÁ‹˜ Î·È ™fiψÓÔ˜), 210 3825.430 ÕÚ˘ °Ô‡ÌÔ˘ÚÔ˜.

“Turbulence”. AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 10/4. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 Design fest 07. KÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÚÔ‡¯· ·fi Ó¤Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Û ‰‡Ô ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 22/4. ¶∞ƒ∫√ A¡Δø¡∏ TƒπΔ™∏ ™‡ÚÔ˘ MÔ˘ÛÙ·ÎÏ‹ 23, ÿÏÈÔÓ, 210 2323.163 N›ÎÔ˜ PfiÌÔ˘. «¶ÔÏ˘ÙÔ›· 2» √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Û ۯ¤‰È· Î·È ÁÏ˘ÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÌÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ 25/3. IN™TITOYTO GOETHE √Ì‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.015 Jung:de. H ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ÔÏ˘Ì¤Û·, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙË Ó·ÓÈ΋ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ª¤¯Ú 31/3. KAZU CAFE M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, 210 3602.242 ŒÎıÂÛË ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. «Y‰¿ÙÈÓË Û˘Ó‡·ÚÍË». KENTPO TEXNøN ™TO ACS °·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341 °È¿ÓÓ˘ TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, ¶ÔÏÏ·Ï¿ 1936 - 1989. B' M¤ÚÔ˜. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ¿ÏÏ·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 6/4. * ME§INA MEPKOYPH MÂÁ›ÛÙ˘ 18-20 & ™˘ÁÁÚÔ‡, K·ÏÏÈı¤· Iˆ¿ÓÓ˘ K·„ÈÌ·ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. «º·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 23/3. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 EϤÓË TÚÈ¿ÓÙË - AÛ·Û›· MÔ˘ÚÈ¿‰Ô˘ - N›ÎÔ˜ B·Ó‰ÒÚÔ˜. “INsight”.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 25/3. MOSHI MOSHI MÂÁ.AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, 210 3477.048 EϤÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. “Love letters”, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. * •ENO¢OXEIO ATHENS IMPERIAL Ï. K·Ú·˚ÛοÎË. Rooms. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Unfair” Ë ÁηÏÂÚ› K·¿ÙÔ˜ ηÏ› ‰Âη¤ÍÈ ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘ Ó· ·ÚÔÛ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ 25/3.

A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841

ÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30.

Metropolis - ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. EÈηÛÙÈÎfi ·ÊȤ-

* E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜ (¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 - Aı‹Ó· 1938) AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁχÙË ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 117 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6,50, 3. M¤¯ÚÈ 30/6.

ڈ̷ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Fritz Lang Ì ¤ÚÁ· ‰Âη¤ÓÙ ӤˆÓ ηÏÏÈÙ¤¯ÓˆÓ Ì video, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÂÈÎÙ¿ ̤۷ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 15/9. * ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 Foto graffiti. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ÙȘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó 12 ¤ÊË‚ÔÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ K.E.æ.Y.E. M¤¯ÚÈ 24/3. * ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650 «°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· - TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁχÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. * ™Y§§O°H AI£OY™A TEXNH™ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3240.046 ŒÎıÂÛË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ & 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933 «AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ MÔ˘˙È¿-

ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ IÔ‡ÏÈÔ ’07. * STUDIOS MABRIDA ¶·È·Ó›·, 210 6620.805 AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ· ·ÓÔȯÙfi ‰›ÎÙ˘Ô

ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì 99 ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: K·ÏÊfiÁÏÔ˘ K·ÙÂÚ›Ó·, AÁÁ¤ÏÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢·Ú·Ì¿Ú·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/4. * SWITCH ON ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 105 61, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1 “Switch on/Switch off”.

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ Êˆ˜. ºˆÙÂÈÓ¿ ÂÈÙÔ›¯È· ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ ÙˆÓ °. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, E. §‡Ú·, X. KÔÓÙÔÛʇÚË, A.BÔ‡ÛÔ˘Ú·, Î.¿. E›Û˘, video-art ·fi ÙÔ˘˜ ¶. T˙·ÌÔ˘Ú¿ÓË, M. ™Ù·˘Ú¿ÎË, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Î.¿. M¤¯ÚÈ 22/3.

QBOX GALLERY AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 211 1199.991 ¶·‡ÏÔ˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

«¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ٷ ¯¤ÚÈ·». EÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 21/4 * XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Yves Oppenheim. AÊ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·Ù¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. Rhona Bitner. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÂ-

* OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159 M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÓÒÛ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë «EχıÂÚË ÛÔ˘‰‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜». M ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ K›ÌˆÓ· AÍ·fiÔ˘ÏÔ. ¶INAKO£HKH ¢HMOY

I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7. * ª√À™∂π√ HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘,

«¢Ô̤˜ & KÒ‰ÈΘ». ¶›Ó·Î˜, ‰È¿ÊÔÚ· «·ÓÙÈΛÌÂÓ·» (objets) Î·È ÎÈÓËÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ 7/4. MOY™EIO KO™MHMATO™ §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 AÊÚÔ‰›ÙË §›ÙË. «°Ï˘Ù¿ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È·». M¤¯ÚÈ 27/5. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 TÔ ·fiÚ·ÙÔ Ó‹Ì·.

AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ TÔÌ¿˙Ë. M¤¯ÚÈ 14/4. «XÚ···Ù˜! Mfi‰· ·fi ¯·ÚÙ›». MÂϤÙË Ù˘ ¯Ú‹Û˘

ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ ª¤¯ÚÈ 15/4 B¿ÛÔ˜ K··Óٿ˘. AÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁχÙË. M¤¯ÚÈ 6/5. Alvaro Siza. ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, Ì ۯ¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÚÔÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Âη¤ÍÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. EÁη›ÓÈ·: 27/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 13/5. *MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900

°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÔ˜ (19202005). ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤-

Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋

ÓË Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 15/4. AI£PIO KTHPIOY O¢OY ¶EIPAIø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 KÒÛÙ·˜ B·ÚÒÙÛÔ˜. «M¤ÏÏÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ». °Ï˘ÙÈ΋, ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÈÎÈÒÓ, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·. EÁη›ÓÈ·: 28/3. M¤¯ÚÈ 3/6.

Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: I·Îˆ‚›‰Ë˜, X·Ù˙‹˜, B·Î·Ïfi, BÈÙÛÒÚ˘ Î.¿.

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘,

«¢Ô̤˜ & KÒ‰ÈΘ». ¶›Ó·Î˜, ‰È¿ÊÔÚ· «·ÓÙÈΛÌÂÓ·» (objets) Î·È ÎÈÓËÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ 7/4.

E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217717 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔÈ £ÂÔ›. Eȯڈ̷ÙÈṲ̂ӷ ÂÎÌ·Á›· ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÂÈه̂Ș ÛًϘ, ·Âو̷ÙÈο ÁÏ˘Ù¿ Î·È 51 ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. M¤¯ÚÈ 25/3.

ª√À™∂π∞ * BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7211.027 Salvador Dali. 12 ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î·È 21 ÏÈıÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 24/3. * E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857 ¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940.

ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, TÈÛfi, NÙÂÓ›, P¿ÏÏË, P›˙Ô˘, §‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfi-

MOY™EIO NE√TEPH™ KEPAMEIKH™ MÂÏȉÒÓË 4-6, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3318.491 Fernando Serrano Villegas. «Zˆ‹ Î·È ı¿Ó·-

ÙÔ˜: TÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 28/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 30/4. ●

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


>>

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

A°°∂§ø¡ μ∏ª∞ ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, √ÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 Umitlerim, ™Ì‡ÚÓË. K›Ì.ÛÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. TÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ë M. ™Ô˘ÏÙ¿ÙÔ˘. MÔ˘ÛÈÎÔ›: K. M›ÙÛÈÔ˜, ™. M·ÚÁÒÓ˘, ™Ù. ™·ÌÈÒÙ˘, M. KÔ˘ÙÛ·ÁÁÂÏ›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.& TÚ. 21.15, ú 20, 15, 50 (Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì·˙›). M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. E˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜... ·ÚÈ M¤ÎÂÙ; TÔ˘ M¤ÎÂÙ. MÂÙ¿-

ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ì¿Ù˘, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘. ¶ÂÌ.-K˘Ú. 21.15, ú 20, 15. A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¢Ô˘Ï¿Ú˜. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™›ڷ ™›ڷ». I‰¤·-‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ: E. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, I. BÈ‚ÈÏ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. YÔÎÚÈÙÈ΋: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· «™›ڷ ™›ڷ». ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, 10. TÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜.

TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: §. §È¿‚·˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: T. XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, M. KfiÌË-¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. TÂÙ.& K˘Ú.19.00, ¶¤Ì.- ™¿‚. 21.00.,ú 20, 15. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 N˘ÊÈÎfi KÚ‚¿ÙÈ. TÔ˘ °È·Ó ÓÙ X¿ÚÓÙÔÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. P‹Á·˜, ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, º. •˘Ï¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. ú18, 15. KÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MˆÚ·˝ÙË. ™ÎËÓÔı.: ¢. MˆÚ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. ™È‰¤ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·ÏÂÌÎÂÚ›‰Ô˘, °. K·¤Ú‰·, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 18,12. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, 210 3625.119 Art. T˘ °È·Ư̂ӷ˜ PÂ˙¿. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. K·ÎÚ›‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, K. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.30, ¶¤Ì.™¿‚. 21.30. ú 23, 17, 15. ∞§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3422.001

O ηÎÔÔÈfi˜ ÛÙË ÛοϷ.

TÔ˘ T˙Ô ŸÚÙÔÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: º. M·Ù˙¿˜. ™ÎËÓÔı.: M. B·ÎÔ‡Û˘. ™‡ÓıÂÛË ‹¯ˆÓ: ¢. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: X. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. M·Ù˙¿˜, X. NÈÎÔÏ¿Ô˘, Œ. X·Ù˙Ë·˘Í¤ÓÙË. TÂÙ.-¶¤Ì. 21.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.15.

ÕÁÚÈÔÈ - O ¿ÓÙÚ·˜ Ì ٷ ıÏÈÌ̤ӷ Ì¿ÙÈ·. TÔ˘ XÂÓÙÏ

One man show-cabaret show. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi show

KÏ¿Ô˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: E. §˘Á›˙Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. •¿Ê˘, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, £. ™·Ì·Ú¿˜, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, ™. ¶·Ùۛη˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 22, 16, 12. M¤¯ÚÈ 13/5.

ÙÔ˘ KÒÛÙ· Z·¯·Ú¿ÎË, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·Ú.&™¿‚., 22.30.

AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, 3233.644

A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·.. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. MÔ˘Û.: AÊÚ. M¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, XÚ. M¿Óٷη˜. ™¿‚.& K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ú 40, 30, 25, 18. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 K˘Ú›· M·ÚÁ·Ú›Ù·. TÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ AÙ¿ÈÓÙÂ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÚÒ». MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. K·Ù¤Ú˘. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. EÈ̤ÏÂÈ· ÛÎËÓÔı.: Õ. ¢·‚‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ‹, K. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.-TÂÙ. 22.00, ¶·Ú. 00.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. ŒÓ·˜ M¿Î‚Âı. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÚˆÙÔÔÚ›·». MÂÙ¿ÊÚ.: °. XÂÈ̈ӿ˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·‚‹˜. XÔÚÔÁÚ.: M. AÁÁ¤ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. BÔÏ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, A. ¢·‚‹˜, A. M¤ÙÙ·, °. M˘ÙÈÏËÓfi˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 16, 10. AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3608.856. ¶Ôχ ηÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘. ™ÎËÓ.: E. M·Óȉ¿ÎË. KÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, P. §Ô˘˚˙›‰Ô˘, ÕÁ. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, £. M·Ù›Î·. TÂÙ. 20.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 23, 18. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 O ÔÚÊ·Ófi˜ ÙÔ˘ Z¿Ô. TÔ˘ ZÈ ZÔ˘Ó ZÈ·ÓÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.‰È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶··ÁˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. §Ô‡Ï˘, A. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 22, 16.

NTA ŒÓ· ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ù˘¯¤˜ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔ˘ TÛ¿ÚÏÈ, Ì ÙÔ ıÂÙfi ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, NÙ·. TÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÙÔ˘ Hugh Leonard. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ù· ÛÎËÓÈο Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÙÛ·˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ë Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘ Î·È Ô ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘.

¢øƒO ∂π™πΔ∏ƒπ∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· (10) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «NÙ·», ›Ù ÁÈ· ÙËÓ TÂÙ. 28/3 ÛÙȘ 20.00 ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÌ. 29/3 ÛÙȘ 21.15, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ BA™I§AKOY (¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735). AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/3 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

60 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: K. AÛËÌ·-

ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. TÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00 ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. T· ÂÊÙ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜. TÔ˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·.

™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¶. M¤ÍË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. KÔ˘ÚÏ·Ì¿˜, E. M¿Ï·Ì·. BÈÔÏ›: A. ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘. ™‡ÓıÂÛË Î·È È¿ÓÔ °. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. TÚ. 21.00, ™¿‚. 18.00 & K˘Ú. 22.00, ú 22, 18, 15. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7707.227 ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·. To˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, E. KÔÙ·Ó›‰Ë. TÂÙ.& K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 22, 16, 14. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ & °Î‡˙Ë 70, 210 6445.749 M’ ¤Ó· ηڿ‚È ÊÔÚÙËÁfi.

AÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: E. ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. AÓÙˆÓ›Ô˘, º. Z·ÁÔÚ·›Ô˘, M. KfiÌË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. K·ÚÔ‰›Ó˘, ™. º‡ÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ú 20, 15. MÏ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. TÔ˘ M¿ÓÔ˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘. M‹ˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Mڷ̘; T˘ M¿Úˆ ¢Ô‡Î·. ÕÏÙÈÓ. TÔ˘ M¤ÓË KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. NÙÔ‡ÙÛË. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, TÂÙ. & K˘Ú. 22.00, ú 20, 15. ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. TÔ˘ °È¿ÓÓË PÔ‡ÛÔ˘. ™ÎËÓÔı.: M. Z¿˚ÌÂÏ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. MÔ˘Û.: A. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ú·Ì¤ÙÛ˘, I. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, °. ¶··‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ¶ÚÂÌȤڷ: 22/3. A¶§O £EATPO X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 M·˘ÚÔÔ‡ÏÈ. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¿ÚÔÔ˘ÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ™ÎËÓ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, M. K·ÏÏÈÌ¿ÓË. ΔÚ.,ΔÂÙ. & ∫˘Ú. 21.15, ¶¤Ì. & ™¿‚. 18.15, ú 20, 15. EÙ¿ ÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙ‡·˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. MÔ˘Û.: E. K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, Õ. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, T. KÔ˘Ï›Â‚·. TÂÙ.& K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22,18, 16.

Ï·˜, M. ¶·Ú·Û‡ÚË, N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. O˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ. K›ÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı. §. M·Ï¤ÓË, ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ. A. MÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη, P. YÊ·ÓÙ›‰Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °. PÔ‰ÔÛı¤ÓÔ˘˜, ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. §¿ÚÎÔ˘, ™. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·. O HÏ›ıÈÔ˜. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË. TÔ A' ̤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜» Î·È ÙÔ B' ̤ÚÔ˜ «O ÊÙˆ¯fi˜ ÈfiÙ˘». A' ̤ÚÔ˜: TÚ.&¶¤Ì. 20.30, TÂÙ.-™¿‚. 18.30, K˘Ú. 18.00. M¤¯ÚÈ 27/3. Afi 28 ˆ˜ 31/3: B' ̤ÚÔ˜: TÂÙ.-™¿‚. 18.30, ¶¤Ì. 20.30. K·È Ù· ‰‡Ô: ÛÙȘ 1/4, 14.30 & 18.00. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5201.684-5 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰.ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: M. B·ÛÈÏ¿ÎË. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, °. MÚ¤ÌÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ.

TÔ˘ XÔÛ¤ TÚÈ¿Ó·. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔÈ». MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. ¶ÂÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: ¶. ºÂÚÚ¿ÚÔ. MÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÌ.: °. ¶ÂÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. NÙÔ‡Û˘, A. B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘, N. °·‚·Ï¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 1/4. ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿Ûη. TÔ˘ KÒÛÙ· §ÔÁ·Ú¿. ™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢‹Ì·˜, °. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜. ¢. K·ÚÙfi΢. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, 15. BADMINTON OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ·, °Ô˘‰›. Tap Dogs. Show ¯ÔÚÔ‡ Ì ÎϷΤÙ˜ Î·È industrial ·ÈÛıËÙÈ΋. XÔÚÔÁÚ.: D. Perry. ™ÎËÓÔı.-ÛÎËÓÔÁÚ.: N. Triffit. ™˘Óı¤Ù˘: A. Wilkie. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: www.ticketnet.gr, 210 8840.600. M ÌÂÙÚËÙ¿ ÛÙ· Virgin Megastores. ™ÙȘ 22 & 23/3, 21.00 - ÛÙȘ 24/3, 17.30 & 21.00, ÛÙȘ 25/3, 17.30 & 21.00, ú 52, 42, 36, 46, 33, 43, 27, 37, 18, 28, 12. M¤¯ÚÈ 25/3. EχıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ Ï·˚΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™˘Ó·˘Ï›·

·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ¢. ™ÔψÌfi. ™ÎËÓÔı.: H. M·Ï·Ó‰Ú‹˜. KÔÛÙ.: °. M¤Ù˙ÈΈÊ. ™ÎËÓ.: M. K·˚¿Ê·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Õ. ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡, °. B·ÏÙÈÓfi˜. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, A. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, §. X·ÏÎÈ¿˜. ™ÙȘ 28/3, 20.30, ú 15. ¶ÚÔÒÏËÛË ÛÙ· Metropolis. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 NÙ·. TÔ˘ XÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘, ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, ú 20, 17. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 XÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹.

EÁÒ ÂÈÌ› K‡ÚÈÔ˜ Ô £Âfi˜ ÛÔ˘, fiÛÙȘ ÂÍ‹Á·ÁfiÓ Û ÂÎ Á˘ AÈÁ‡ÙÔ˘... ™ÎËÓÔı. B.

TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ¿ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚ. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, Õ. MÔÓÔÁÈÔ‡. ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.00, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. 18.00. K˘Ú. 18.00. ú 25, 20, 22, 18, 16.

AÚ‰›ÙÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋ K. BfiÌ‚ÔÏÔ˘, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· A. MÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη, P. YÊ·ÓÙ›‰Ô˘, ¶·›˙Ô˘Ó: H. KÔ˘Ó¤-

BIKTøPIA 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 144 & M·ÁÓËÛ›·˜ 5, 210 8233.125

A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹)

H Ê·Ï·ÎÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á¤-

ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. Afi ÙËÓ OÌ¿‰· 90Ô C. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¶ÚˆÙÔ·¿˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Õ. ¶ÔÚʇÚË. TÂÙ. 19.00, ™¿‚. 18.30, ¶ÂÌ.∫˘Ú. 21.30, ú 20,15. BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3425.335 GoÏfˆ 2.3 beta. TÔ˘ ™. ¶ÂÚÂÛÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.- ÂÈ̤Ï.ΛÓËÛ˘: ™. K·Î¿Ï·˜ ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.-Ì¿ÛΘ: °. K·ÙÚ·Ó›ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¢. KÔ‡˙·. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30, ú 20, 15. T.R.A.S.H. Think rubbish as hope. ™ÎËÓÔı.-Û‡ÓıÂÛË

ÎÂÈÌ.: ¢. TÛÈ¿Ì˘. KÔÛÙ.: B. MÁÎÂÏ¿Ù˙Â. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·ÌÚ¿ÎË, B. ¶ÔÏ˘Ì¤ÓË, £. ™ÌÂÚfi˜, M. TÛ·Ì·Ï¿˜. TÂÙ.-∫˘Ú. 21.00, ú 15, 12. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, Aı‹Ó·, 210 3240.944 TÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ì·Ú¤ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÎËÓÔı.: K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ¶ÔÏ›Ù˘. MÔ˘ÛÈ΋: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ™Ù›¯ÔÈ: °. KÔÚÔÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 22.00, ú 15, 12. AÛ΋ÛÂȘ ‡ÊÔ˘˜. TÔ˘ P·ÈËÌfiÓ KÂÓÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: H. XÈÒÙË. ™‡ÏÏË„Ë-ÌÔ˘ÛÈ΋ & ‰È‰·Ûηϛ·: A. KÂÚÁÎÔÌ¿Ú. K›ÓËÛË-¯ÔÚÔÁÚ.: M. MÂÓÙ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÍÈÒÙ˘, N. Bȉ¿ÏË, ¶. °ÂˆÚÁ¿ÎË. TÂÙ.- K˘Ú. 21.00, ú 12. ŒÚˆ˜. MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÚοÎË. ¶È¿ÓÔ-ÙÚ·ÁÔ‡‰È: K. NÈÎÔÏ¿Ô˘. BÈÔÏ›-¯ÔÚfi˜: N. M·ÚοÎË. KÈı¿Ú·: ¶. ¶ÔÏ›Ù˘. M¿ÛÔ: ¶. ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘, ú 13. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·. AÈıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. MÔ˘Û.: ¢.TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, Δ˙. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ô˘. TÂÙ. 19.20 ™¿‚. & K˘Ú. 18.20, TÂÙ.- K˘Ú. 21.20, ú 23, 20, 18, 15. °YA§INO MOY™IKO £EATPO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9315.600 Art & illusion magic festival 2007. ªÂ ÂÓÓ¤· ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜-‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ „¢‰·›ÛıËÛ˘.

K˘Ú. 14.00, ™¿‚. 18.00, TÂÙ. & ¶¤Ì. 21.15, ¶·Ú. & ™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30, ú 50 10, ·È‰ÈÎfi 50% ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· οı ·È‰› Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÓ‹ÏÈÎÔ. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 TÔ ÙÚ¤ÓÙ˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ 3 ÊÔÚ¤˜. TˆÓ ™.º·ÛÔ˘Ï‹, K.

B›‰Ô˘, B. N¿ÛË, ¶. K·Ó·Ú¿ÎË. EÈıÂÒÚËÛË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. MÔ˘Û.: °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, E. K·ÛÙ¿ÓË, °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, Œ. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 25, 22, 18. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ªÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, §. ™·Îο, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜.

K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 23, 20, 17. E£NIKO £EATPOKA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ °¿ÌÔ˜. TÔ˘ ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. MÂÙ¿ÊÚ.: N. °Î¿ÙÛÔ˜. MÔ˘Û.-ΔÚ·Á.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. MÂÌ‰¤ÏË, T. TÚ‡Ë, K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘. ΔÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.& ¶·Ú.21.00, ™¿‚.&∫˘Ú. 18.00 & 21.00, ú 20, 10. E£NIKO KOTO¶OY§H PE• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 M¿Ó· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. TÔ˘ MÚ¯Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. M¿ÚηÚ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. KÔÛÙ.: P. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·Ï¿ÎÔ˘, K. T¿Î·ÏÔ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜, I. IˆÛËÊ›‰Ë˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 20, 10. E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜ (°¤Ê˘Ú· §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 TÔ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÌÈÛfi. TÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙˆÓ MÈÛ¤Ï ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·È ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ™ÙÚfiÂÏ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· N¿Ì·. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: Õ. MÂÚÎ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, Õ. MÂÚÎ. ¶·Ú.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 18, 13,5, 12. ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. MÔ˘Û.: M. PÔ‚›ı˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ™¿‚. 24/3, 31/3 ÛÙȘ 24.00, ú 8 Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «N¿Ì·». ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ™ÎËÓ.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.10, ú 20, 15, 13,50. EP°O™TA™IO §ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 268, 210 9731.993 MÂÙ¿... ™ÎËÓÔı.: §. MÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘. XÔÚÔÁÚ.: §. MÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘, E. §¿ÌÂ. XÒÚÔ˜-ÎÔÛÙ.: A. M¤ÓÙ˘. MÔ˘Û.: T. MÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ¶. ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘. E. §¿ÌÂ. Afi 26/3 ˆ˜ 1/4, 21.00, ú 20, 10. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. £EATPO ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21, IÏ›ÛÈ· E˘Ú˘‰›ÎË. TÔ˘ Z·Ó AÓÔ˘›Á. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. KÚ·Ù‹ÛÂȘ: 694 8839056. ™ÙȘ 22-25/3, 27/3 & 1/4, 21.00, ú 3. £EATPO ™TOA, MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. KÔ‡ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. &K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ú 20, 15, 13. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYNÀ¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ T˙. KfiÓ-

2Ô POCKET THEATRE FESTIVAL ΔÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 2Ô Pocket Theatre & Story Telling Festival, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 4/5 ˆ˜ ÙȘ 4/7. AÓ ·Á·¿˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜, ÌÔÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂȘ ̤ÚÔ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ 697 0811616-7 Î·È Ê¤Ú ÙȘ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ - Prince ÛÙȘ 23/3, 18.00 - 22.00.TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 22.30, ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·» Î·È ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈÔ part. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ - Prince, §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 Ú·ÓÙ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¢È·ÛÎ.: I. KÏÂÊÙfiÁÈ·ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÚÙ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™¿‚. 18.15, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00, ú 20, 15, 10 (TÂÙ.-¶·Ú. ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25). H Έ̈‰›· ÙˆÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi

ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÂÙ¿ÂÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, A. £ÂÔ‰fiÙÔ˘, T. AÏ·Ù˙¿˜. K¿ı ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN - ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·. 210 3222.464 T· ·ÓÙÚÔÏÔÁ‹Ì·Ù·. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. K·Ú·Ù˙¿˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™. M¿ÈÓ·˜. ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ™¿‚. 18.15, ú 20, 15. T›ÙÔ˜ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «AÚ¤Ó·». MÂÙ¿ÊÚ.: E. ™ÈÌ¿ÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. ™ˆÙËÚ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÔηڿ˜. MÔ˘Û.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú15, 10. £EATPO TOY ∏§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, 210 3231.591 EΛ, ÂΛ, ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. KˆÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ab Ovo. ™ÎËÓÔÁÚ.: NÙ. NÂÁÚ›Ó. MÔ˘ÛÈ΋: «¶˘Ú Î·È M·Ó›·», A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ™. MÔÛ¯Ô‡Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ú15, 10 (Ì ÔÙfi). TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. To˘ §Ô‡-

η˜ M·›ÚÊÔ˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. K›ÓËÛË: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÛÙ·, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 20, 15. TÂÙ.-¶¤Ì. ú 15, 12. £Ô‰ˆÚ‹˜ ÂÙÒÓ 33̯. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ £. M·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È °. ZÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, ú 15, 12. ¢ˆ‰¤Î·ÙË N‡¯Ù· ‹ fi,ÙÈ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. MÂ-

Ù¿ÊÚ.: X. M¿ÌÔ˘ - ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: E. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. MÔ˘Û.:

£. BÏ·‚È·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛÈÌ¿, A. B¿Ï‚Ë, E. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, A. KÔÚÙÛ·Ú›‰Ô˘, E. KÔ˘Ó¿‰Ë, E. T˙·ÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘, A.TÛÂÎÔ‡Ú·. K˘Ú. 22.00, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 1/4. ∫·ıfiÏÔ˘ ηϿ. T˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ·. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. ¶ÂÙÚ¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: ™. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. EÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. ¶·¿, Ÿ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, °. °¿ÏÏÔ˜.TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 15, 12 (οı TÂÙ.& ¶¤Ì.). MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· I. TˆÓ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È M·Ú›·˜ ºÈÏ›ÓË. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ™ÎËÓÈοKÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, K. °¿Î˘. TÂÙ.- ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. £H™EION ΔÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255444 KÏ˘Ù·ÈÌÓËÛÙÚ·fiÚ·ÙË. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ΛÓËÛ˘ Î·È ÏfiÁÔ˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜ ̠ΛÌÂÓ· ·fi: °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú, K·‚¿ÊË, K·Ì·Ó¤ÏÏË, P›ÙÛÔ, Z·ÁÔÚ¿ Î.·. M¤¯ÚÈ 24/3. I§I™IA - μ√§∞¡∞∫∏™ ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜.

TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. Afi‰.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. ¶¤Ì-¶·Ú: 21.30, ™¿‚.-K˘Ú.: 18.30 & 21.30, ú 21, 18, 16. AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: T. M·ÓÙ‹, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: °. K˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, N. ™ÈÓ¤ÏÏÈ. KÔÛÙ.: Œ. °È·Ó›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, A. TfiÙÛÈη˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 21, 16. I§I™IA - NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 Funny. T˘ Isobel Lennart. MÈÔ‡˙ÈηÏ. ¢È·Û.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, K. °ÈÔ˘Ï¿ÎË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, ú 24, 20, 16.


>>

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 M¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. T˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. MÂÙ·ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 24, 20, 17. KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3417.000 TÔ M·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.

TˆÓ Howard Ashman & Alan Menken. ™·ÙÈÚÈÎfi ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘-£¤ÌȘ M·ÚÛ¤ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, O. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 22, 17, 15. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. TˆÓ AϤ-

Í·Ó‰ÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘Ú‹, A. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, A. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™¿‚. & K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ú 25, 22, 16. §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 TfiÛη. ŸÂÚ· ÙÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ. ¶ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ: T. T˙·Îfi˙· Î·È §. ÿÏÏÈη. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ B. ™·ÚÓÙÔ‡. MÔ˘ÛÈ΋ ¢È‡ı.: §. K·Ú˘ÙÈÓfi˜. ™ÎËÓÔı.: N. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: K. OÔϿȘ, M. ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ NÙ›ÓÙÈÎ, ¶. ™›ÓÙÔÌ, ™. KÂÙÛÔ‡ÏÈÔ˘˜. ™ÙȘ 22, 24, 28, 30/3 & 1/4, 20.00, ú 60, 50, 40, 35, 20, 15. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ

ÕÏÌ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: T˙¤ÓË K·Ú¤˙Ë-™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, °. NÈÓÈfi˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, °. KËϷˉfiÓË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 18 , 25, 15. K·ÏÈÊfiÚÓÈ· NÙÚ›ÌÈÓ. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: M. KÔÓÔÌ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ™. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, A. KÔÎfiÛË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00, ú 20, 15. ªπ∫ƒ√ ¶∞§§∞™ ∞ÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. To˘ £Ô‰ˆÚ‹

AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. ◊ڈ˜. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ 5ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ™ÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ™ÎËÓ. ÂÈÌ.: ™. KˆÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. EÓÔÚ¯‹ÛÙ.: A. K·ÏÙÛ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, °. KÔÚÌ·Ófi˜, £. AÏÂ˘Ú¿˜, B. K·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.15, ú 18, 15. MOY™OYPH ¶Ï. AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ K·Ú‡ÙÛË, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 21.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. ú 16, 12. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °. HÏÈfi-

Ô˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·ÛÈϷοÎË, ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 A’ ™KHNH O ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. Zȿη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, °. BfiÁÏ˘, M. B·ÎÔ‡Û˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. μ’ ™KHNH H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó. TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M¤ÙÙ˘ AÚ‚·Ó›ÙË. MÂÙ¿ÊÚ.: B·Û›Ï˘ ¶Ô˘Ï·ÓÙ˙¿˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: £. IÛÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22, 18, 15. ª¤¯ÚÈ 1/5. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Y. M·Ó¤, °. TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, T. X·ÏÎÈ¿˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.15. ú 17, 19, 23. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 ¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Cezarijus Grauzinis. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ P. PÔ‡ÊÔ˘. MÔ˘Û.: Martynas Bialobzeskis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, E. K¯·ÁÈ¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú.18.00, ú 18, 15, 13. T›ÔÙ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ MÔÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ºÈÏÈÔ˘ÔÏ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: Œ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. MÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. KÔ˘Ú‹˜, M. ZÔÚÌ¿, I. ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë˜. K˘Ú.-TÂÙ. 21.30, ú 15, 13. POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312 Other Side. TÂÙ.-¶ÂÌ. 21.00, ú 20, 15.TÔ˘ NÙ¤ÁÈ·Ó NÙÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «9 Î·È Î¿ÙÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: G. Rossitch. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·ÙÛÈ·‰¿ÎË. TÂÙ.-¶ÂÌ. 21.00, ú 20, 15. °·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ™Ó›ÙÛÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. M¿ÚηÚ˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ™ÎËÓÔı.: §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú.& ™·‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 12. Madama Butterfly. TÔ˘ ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ. MÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÂÚ·˜. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «KÒ‰Èη˜». ™ÎËÓÔı.‰È·ÛÎ.: ¶. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. A‰¿Ì. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: º. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. T˙·‚Ô‡ÏË, °. º›ÏÈ·˜, M. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ™¿‚.&TÂÙ. 21.00, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 1/4. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÏÂÚ.

MÂÙ¿ÊÚ.: A. KÔ¤Ó. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, K. K·˙¿ÎÔ˜, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘. TÂÙ. & ¶ÂÌ. 19.15, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-

K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. ª¤¯ÚÈ 27/3.. TO¶O™ A§§OY ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 ¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. KˆÌˆ‰›·. EÈÌ.ÎÂÈÌ.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: N. K·ÌÙÛ‹˜ - M. Elwood. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. §Ô‡Ë, K. T˙¿‚·ÏÔ˘, X. M·˘ÚÔ˘‰‹˜, §. K·ÎÔ‡Ú˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ¢Â˘Ù. 19.30, ∫˘Ú. 19.00. ú 20, 15. M¤¯ÚÈ 2/4. TPENO ™TO POYº KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡-Á¤Ê˘Ú·˜ X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜), 210 5298.922 ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë. MÔ˘ÛÈÎfi ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ A. ¢ËÌËÙÚԇη˜. K·ÏÏÈÙ¯Ó. ÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.-ÂÓÔÚ¯.: Õ. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ºˆÙ.: ™. MÈÚÌ›Ï˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. °ÈÛ‰¿Î˘, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 27, 16, 50, 28 . ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı. T. §‡Á·ÚË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ. N. §ÂÏÔ‡‰·. MÔ˘Û.: M. I. AÏÂÍÈ¿‰Ë˜. EÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, ¶. ™·¯ÂΛ‰Ë˜, M. AÌÔÚÁÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-™¿‚. 21.00 K˘Ú.19.00, ú 24, 16. M¤¯ÚÈ 13/5. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 °Ú·ÌÌ‹. M·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Israel Horovitz. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «MÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹» ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ AıËÓÒÓ. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÓÙÈÒÙ˘. MÙÊÚ.: I. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡. XÔÚÔÁÚ.: K. KÔÛÌ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™. •·ÓıÔ˘‰¿Î˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 17, 12. ª¤¯ÚÈ 27/3. XYTHPIO IÂÚ¿ O‰fi˜ 44, °Î¿˙È, 210 3212.313 On Ôff. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰·

«58+3». XÔÚÔÁÚ.: E. ¶ÏÈ·ÎÔÛÙ¿ıË. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: °. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. XÔÚ‡ԢÓ: A. KˆÛÙ‹, K. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, M. ¶ÂÙÚ›‰Ô˘. Urban spot. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Sosta vietata”. XÔÚÔÁÚ.: Irene Poli. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: Ë ÔÌ¿‰·. EÈÌ. ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: F. Guagenti, E. Pellegatta. XÔÚ‡ԢÓ: I. Poli, E. Pellegatta, F. Guagenti. ™ÙȘ 24 & 25/3, 21.30, ú 10. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20 & 16, 210 8673.945 (EıÓÈÎfi-N¤· ™ÎËÓ‹) K·ÏÈÁԇϷ˜. TÔ˘ AÏÌ¤Ú K·Ì‡. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. ¶·ÓÙ·˙‹. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÏ›Ó˘, E. KÔ‡ÛÙ·, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. TÚ. & TÂÙ. 21.00, ™¿‚.& K˘Ú. 18.00, ú 18, 10. M¤¯ÚÈ 1/4. ¶Ôχ ηÎfi Î·È Ù›ÔÙ·. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.-ΛÓËÛË-ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: K. P‹ÁÔ˜. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, A. K·ÏÙÛ›ÎË, ¢. M·ÙÛԇη Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. M¤¯ÚÈ 20/5. XøPO™ TEXNH™ A™øMATøN AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 H ̇ÙË. TÔ˘ °ÎfiÁÎÔÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™›ÓÔ˘. AÊ‹Á.-ΛÓËÛË: Õ. Z‚ÂÏ¿ÎË. MÔ˘Û.: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î¤Î·˜. KÔÛÙ.-ÛÎËÓÈÎfi: K.-X. M·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ™¿‚. 21.30, & K˘Ú. 20.00, ú 12, 8. ª¤¯ÚÈ 1/4. ●

¶ÚÂÌȤÚ˜ ‚Ï. ÛÂÏ. 64-65

(* * *) Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏȂȤ NÙ·¿Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: M·ÚÈfiÓ KÔÙÈÁÈ¿Ú, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

TO XøƒπO Δø¡ Δ™π°°A¡ø¡ ™ÎËÓÔıÂÛ›·, sÂÓ¿ÚÈÔ: PfiÌÂÚÙ AÓÙÚÈ¿Ó ¶¤¯Ô, ¶·›˙Ô˘Ó: ZÔÏÙ MfiÁÎÓÙ·Ó, P¿ÓÙÔ˘ AÌÔ˘Ï¤ÛÎÔ˘ A§ºABI§-BAR CINEMA (* * *) H ∞°¡ø™Δ∏ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: T˙. TÔÚÓ·ÙfiÚÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: •. P¿·ÔÚÙ, M. ¶Ï¿ÛÈÓÙÔ, K. °ÎÂÚ›ÓÈ°§YºA¢A, ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, TPIANO

(* *1/2) Kπ¡∂ΔΔ∞. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °. §¿ÓıÈÌÔ˜, ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, Õ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘, K. •˘ÎÔÌËÓfi˜, °. §¿ÓıÈÌÔ˜, °. K·Î·Ó¿Î˘ NIXON BAR (AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, οı TÚ›ÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 20.30)

(* * ) BUZZ ™ÂÓ¿ÚÈÔ, sÎËÓÔıÂÛ›·: ™. TÚ·‚‹Ú·˜, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: °. °È·ÓÓ¤Ï˘, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ™‡ÚÔ˜ N. T·Ú·‚‹Ú·˜ EÎÙ¤ÏÂÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: K. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, CL Productions ºI§I¶, MIKPOKO™MO™-PRINCE

(*) GHOST RIDER ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M·ÚÎ ™Ù›‚ÂÓ T˙fiÓÛÔÓ ¶·›˙Ô˘Ó: N. K¤ÈÙ˙, E‡· M¤ÓÙ˜, ¶. ºfiÓÙ· AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TPON, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A£HNAION Cinepolis, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(*) EPIC MOVIE ™ÎËÓÔıÂÛ›·: T˙. ºÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ, Õ. ™¤ÏÙ˙ÂÚ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: T˙. ºÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ, Õ. ™¤ÏÙ˙ÂÚ ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶ÂÓ, Õ. K¿ÌÂÏ, T˙. KÔ‡ÏÈÙ˙, T˙. M¤È˜, º. TÛ¤ÈÌÂÚ˜ A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I A›ıÔ˘Û·, ODEON STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

ΔÈ ·›˙ÂÙ·È (* * * ) ¶APEE™ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË °ÎÔÚ›ÙÛ·. M ÙÔ˘˜: IÂÚÔÎÏ‹ Mȯ·ËÏ›‰Ë, B·ÁÁ¤ÏË MÔ˘Ú›ÎË. ¢‡Ô ÊÈÏÈο ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ÂÚÓ¿Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. °Ú‹ÁÔÚ·, fï˜, ı· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ·Ú¤· ÎÈ ¤Ó·... ÙÒÌ·. CINE CITY, ¢ANAO™, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* * * *) H ¶H°H TH™ ZøH™ (THE FOUNTAIN) ÙÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ AÚÔÓfiÊÛÎÈ.

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·.

M ÙÔ˘˜: XÈÔ˘ T˙¿ÎÌ·Ó, P¤ÈÙÛÂÏ B¿È˜. ºÈÏfi‰ÔÍË ·ÏÏËÁÔÚ›· ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ı·Ó¿ÙÔ˘, ¤ÚˆÙ· Î·È ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ÙÚ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· Û‡Ì·ÓÙ· ˙ˆ‹˜. H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÚÔÓfiÊÛÎÈ («P¤Î‚ÈÂÌ ÁÈ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ»)

Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û ‰›ÎË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ FBI. A‰ÚÂÓ·ÏÈÓÈ΋ ÁηÓÁÎÛÙÂÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ηÚÙÔ˘Ó›ÛÙÈÎË ‚›· Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÏÔ΋˜. VILLAGE 20 CINEMAS PARK,

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

(* * *) O KA£O¢H°HTH™ (THE GOOD SHEPHERD) ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ. M ÙÔ˘˜: M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ H¶A, ̤۷ ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂÓfi˜ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˘ Ù˘ CIA. YÂÚÊÈÏfi‰ÔÍÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ NÙ N›ÚÔ.

οӘ Ì·¯ÒÓ. ZEA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, AT§ANTI™, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, °A§A•IA™, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ™OºIA, BAPKIZA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS

(* *) ºAPMA STORY (BARNYARD) ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ ŸÓÙÂÎÂÚÎ. AÚÛÂÓÈ΋... ·ÁÂÏ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ËÁÂÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· Û ʿÚÌ· Ì¿¯·ÏÔ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÛÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ˙Ò· ·fi Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ÎÔÁÈfiÙÂ. æËÊÈ·Îfi animation ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. AE§§ø Cinemax

(** * *) BABEL ÙÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ IÓÈ¿ÚÈÙÔ˘. M ÙÔ˘˜: MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, °Î·¤Ï °Î·ÚÛ›· MÂÚÓ¿Ï. T·Ï¤ÓÙÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, «ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹» ·Ê‹ÁËÛË, ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ETOYA§-A§E•AN¢PA, ¶§AZA

(* * *) ¢EI¶NO ¢O§OºONøN (YE YAN) ÙÔ˘ •È¿ÔÁηÓÁÎ ºÂÓÁÎ. M ÙÔ˘˜: Z·ÓÁÎ ZÈÁ›, °Ô˘ NÙ¿ÓÈÂÏ. O Ú›ÁÎÈ·˜ °Ô˘ §Ô˘¿Ó Á›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÏfiÎÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ, ÚÈÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. M·ÚfiÎ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤Ô˜ ·fi ÙËÓ K›Ó·, Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔÓ Û·ÈÍËÚÈÎfi «ÕÌÏÂÙ». ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

(* * *)EDUART Ù˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ AÓÙˆÓ›Ô˘. M ÙÔ˘˜: EÛÚ¤Ê NÙÔ‡ÚÌÈÛÈ, AÓÙÚ¤ X¤ÓÈÎÂ. AÏ‚·Ófi˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÊfiÓÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Á˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ·ÚÂÏıÔ‡Û· ÎÏÔ‹ Î·È ˙ÂÈ ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿Ô˜. 9 ÎÚ·ÙÈο ‚Ú·‚›· ÔÈfiÙËÙ·˜. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ZINA

(* * * *) RED ROAD Ù˘ ÕÓÙÚ· ÕÚÓÔÏÓÙ. M ÙÔ˘˜: K¤ÈÙ NÙ›ÎÈ, TfiÓÈ KÔ˘Ú¿Ó. XÂÈÚ›ÛÙÚÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ CCTV ÛÙË °Ï·ÛÎfi‚Ë ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙË „‡¯ˆÛË Ì ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÚÎÒ˜ ηÈ, Ì¿ÏÏÔÓ, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‚Ï¿„ÂÈ. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ·fi ÌÈ· ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·. INTEA§, KHºI™IA Cinemax (* * *) 300 ÙÔ˘ Z·Î ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ, §¤Ó· X¤ÓÙÂ˚. OÈ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ۠ÎfiÌÈÎ Ô ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û·Ó ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ATTA§O™, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, O™KAP, ¶A§A™, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™, TITANIA Cinemax, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™

(* * * *) A™™O™ ™TO MANIKI (SMOKIN’ ACES) ÙÔ˘ T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÚÂÌÈ ¶›‚ÂÓ, P¤È §ÈfiÙ·. Afi ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ M·Ê›·˜, Ô M¿ÓÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ·Í›·˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó ˘fiÛ¯ÂÙ·È

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

(* * *) TO KYNH°I TH™ EYTYXIA™ (THE PURSUIT OF HAPPYNESS) ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï MÔ˘ÙÛ›ÓÔ. M ÙÔ˘˜: °Ô˘›Ï ™ÌÈı, T˙¤ÈÓÙÂÓ ™ÌÈı.ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ H¶A ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ’80. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤ÍÔ¯Ë ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú °Ô˘›Ï ™ÌÈı. AI°§H, A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, AºAIA Newstar Art Cinema

(*) ROCKY BALBOA ÙÔ˘ ™È‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÔ˘Ó. M ÙÔ˘˜: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÔ˘Ó, MÂÚÙ °È¿ÓÁÎ.O PfiÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚˆÙÔ˘ÁÌ¿¯Ô Û ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ˙ˆ‹˜. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

(* * * ) °PAMMATA A¶O TO IBO TZIMA (LETTERS FROM IWO JIMA) ÙÔ˘ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: KÂÓ °Ô˘·Ù·Ó¿ÌÈ, K·˙Ô˘Ó¿ÚÈ NÈÓÔÌ›ÁÈ·. MÂÙ¿ ÙȘ «™ËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜», ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙË Ó‹ÛÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· ȉˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ «Â¯ıÚÔ‡». AABOPA, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO Filmcenter, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ™¶OPTI°K ¢HM, KIN/ºO™, A™TEPIA

(* * *) THE QUEEN (H BA™I§I™™A) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ºÚ›·Ú˜. K·ıÒ˜ Ô TfiÓÈ MÏÂÚ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë BÚÂÙ·Ó›· Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ NÙ·˚¿Ó· ηÈ, Í·ÊÓÈο, ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ. Afi Ù· ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÈÏÌ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ. H ŒÏÂÓ M›ÚÂÓ ‚Ú·‚‡ıËΠ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ MfiÚÁηÓ. AºAIA Newstar

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 27/ 3 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 28 /3. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, AI°§H, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, A™TEPIA

(* * * *) O §ABYPIN£O™ TOY ¶ANA (EL LABERINTO DEL FAUNO) ÙÔ˘ °ÎÈÁȤÚÌÔ NÙÂÏ TfiÚÔ. M ÙÔ˘˜: I‚¿Ó· M·Î¤ÚÔ, ™ÂÚ˙› §Ô¤˙. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ «Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˘» ˆ˜ Â›Ó·È Ë ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·, ÂÓÒ Ô ·ÙÚÈfi˜ Ù˘ ÛÊ¿˙ÂÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ IÛ·ÓÈÎÔ‡ EÌÊ˘Ï›Ô˘. AI°§H, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KA™TE§§A, ETOYA§-A§E•AN¢PA, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

(* *) O AP£OYP KAI OI MINIMO´ (ARTHUR ET LES MINIMOYS) ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ. M ÙÔ˘˜: ºÚ. X¿ÈÌÔÚ, M. º¿ÚÔÔ˘. °È· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, Ô 10¯ÚÔÓÔ˜ ÕÚıÔ˘Ú ÂÚÓ¿ ÛÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ˘fiÁÂÈÔ˘, ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™OºIA

(* *) HAPPY FEET ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ M›ÏÂÚ. ™Ô˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û „ËÊÈ·Îfi animation. AE§§ø Cinemax 5+1,

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

WATER Ù˘ NÙ›· M¤¯Ù·. M ÙÔ˘˜: §›˙· P¤È, °Ô˘·¯›ÓÙ· P¯̿Ó. ™ÙËÓ IÓ‰›· ÙÔ˘ ’30, Û ¤Ó·Ó Ô›ÎÔ fiÔ˘ Ë ıÚËÛΛ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙȘ ¯‹Ú˜ Ó’ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó, ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ò˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. A£HNA´™, NIPBANA Cinemax (* * *) TO KOPIT™I ¶OY °YPIZEI TI™ ™E§I¢E™ (LA TOURNEUSE DE PAGES) ÙÔ˘ NÙÂÓ› NÙÂÚÎÔ‡Ú. M ÙÔ˘˜: NÙ¤ÌÔÚ· ºÚ·ÓÛÔ˘¿, K·ÙÚ›Ó ºÚÔ. MÈ· ¤ÊË‚Ë ÎÔ¤Ï· ÂÈÛ¯ˆÚ› ‚·ıÈ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÌÈ· ‰È¿ÛËÌË ÛÔÏ›ÛÙ· È¿ÓÔ˘. K·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ ‰Ú¿Ì· Ì ÛÙÔȯ›· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ. AABOPA, AN¢OPA, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™

(* * * *) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. A™TY - Cinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) A™TY Cinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax. ¶§AZA, ¶TI ¶A§AI

(* * *) H æYXH ™TO ™TOMA ÙÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. M ÙÔ˘˜: EÚÚ›ÎÔ §›ÙÛË, B·ÁÁ¤ÏË MÔ˘Ú›ÎË. ŒÓ·˜ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Ú˘ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ·ÊfiÚËÙ˘ ÏÂÎÙÈ΋˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜. H ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Û ÌÈ· ÊÈÏÌÈ΋ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚·. MIKPOKO™MO™ - PRINCE ●

Art Cinema, AN¢OPA, BAPKIZA

(* *) H KATAPA TOY XPY™OY §OY§OY¢IOY (MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA) ÙÔ˘ Z·ÓÁÎ °ÈÌÔ‡. M ÙÔ˘˜: TÛ¿Ô˘ °ÈÔ˘Ó-º·Ù, °ÎÔÓÁÎ §È. ™ÙËÓ K›Ó· Ù˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ T·ÓÁÎ, ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·ÂÈÏËÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·, ÂÓÒ Ë ·ÈÌÔÌÈÍ›· ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ! ªÂÏfi Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÂ-

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18.45, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 17.15/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 20.3023.00 AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: 300 17.2020.00-22.40, K˘Ú. Î·È 12.00-14.40 A›ıÔ˘Û· 2: Ghost rider 15.30-18.00-20.30-23.00, K˘Ú. Î·È 12.45 A›ıÔ˘Û· 3: 300 16.0018.40-21.20, ¶·Ú.-™¿‚. Î·È 00.00, K˘Ú. Î·È 13.20 A›ıÔ˘Û· 4: 300 17.5020.30-23.10/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.00-20.0023.00/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: 300 18.1020.40-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.50 A›ıÔ˘Û· 2: 300 17.3020.00-22.30

Ô˘ 19, 210 3236.811 8Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶¤Ì. 18.00 O ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, 20.30 ¶ˆ˜ ÁÈfiÚÙ·Û· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, 22.30 Falafel/ ¶·Ú. 18.00 Bamako, 20.30 N·ڤ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ, 22.40 ™˘Á¯ÒÚÂÛ¤ ÌÂ, 00.45 ¢ÂÓ ı·' ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ/ ™¿‚. 16.00 AÁÚÈÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘, 17.45 OÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ, 20.10 K·ÎÔ..ÈÛÙ›·, 22.30 ºÙ·›ÂÈ Ô ºÈÓÙ¤Ï, 01.00 Nobody is perfect/ K˘Ú. 16.00 H Gwen Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¿ÌÌÔ˘, 18.00 H ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, 20.30 AÎÔ˘ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, 23.00 Snow white/ ¢Â˘Ù. 18.30 O ·ÚÈÔ˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, 20.30 MÂٷ͇ ÂÓËϛΈÓ, 23.00 Falafel/ TÚ. 18.30 TÔ Ù¿Ì·, 20.30 ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜, 23.00 Daratt/ TÂÙ. 18.30 K‡ÚÈ ηıËÁËÙ¿, ¤ÛÙ ̷˜ Ô‡ ÎÔÈÌËı‹Î·Ù ¯Ù˜; 20.30 E›Ì·È ηϿ ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ, 23.00 12.08' ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘.

H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 19.00-21.00/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 20.20-22.50/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 18.20/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 18.20/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 20.50/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.16.15-18.4521.15-23.45, ¶·Ú.-K˘Ú.

ÁÏ.)/ O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ 17.45-22.15/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 20.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.30/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 16.0018.30-21.00. ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.30-19.00-21.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.30-14.0016.30-19.00-21.30/ Rocky Balboa 00.00 A›ıÔ˘Û· 8: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.1521.45-00.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.45-14.15-16.45-19.1521.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 9: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.4522.15-00.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.15-14.45-17.15-19.4522.15-00.45

15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 11.15-13.30-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Ghost rider 18.15-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 12.30-14.45-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.30-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.30-18.00-20.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.45-15.3018.00-20.30/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.4520.45-23.45/ ¶·Ú.-K˘Ú. 11.45-14.45-17.45-20.4523.45 A›ıÔ˘Û· 8: 300 ¶¤Ì. 15.00-17.30-20.30-23.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.3016.15-19.00-21.45-00.30,

16.45-19.30-22.15, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.30-22.15 A›ıÔ˘Û· 14: 300 ¶¤Ì. 19.00-21.45, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.30-23.15, ™¿‚. 17.45-20.30-23.15, K˘Ú. 15.00-17.45-20.30-23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.15, ¶·Ú.-™¿‚. 19.30-22.1501.00, K˘Ú. 16.45-19.3022.15 A›ıÔ˘Û· 2: 300 ¶¤Ì.™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.3023.15, K˘Ú. 17.45-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 3: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-

A™TEPA™ ¢HM.KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 210 2712.640 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.3022.00/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: 300 18.0020.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.40 A›ıÔ˘Û· 2: Ghost rider 18.30-20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: 300 17.3020.00-22.30/ Ghost rider ¶·Ú.-™¿‚. 00.45 A›ıÔ˘Û· 4: Epic movie 18.20-20.10-22.00/ 300 ¶·Ú.-™¿‚. 23.45/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 Music and lyrics 18.3020.30/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 22.30/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 Ghost rider 18.30-20.4023.00

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 14.45-17.10-20.00-22.50

12.15-15.00-17.45-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 9: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.4519.30-22.15-01.00, ¶·Ú.K˘Ú. 11.15-14.00-16.4519.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 10 : 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.1520.00-22.45-01.15, ¶·Ú.K˘Ú. 11.45-14.30-17.1520.00-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: AÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.30-01.15, ¶·Ú.K˘Ú. 12.45-15.15-17.3001.15/ 300 19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 12: Epic movie ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.00-17.00-19.00-21.0023.00-01.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.0019.00-21.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 13: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.1513.15-15.15-17.15/ 300 19.15-22.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 14: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.0020.45-23.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.30-15.15-18.00-20.4523.30 A›ıÔ˘Û· 15: 300 13.0015.45-18.30-21.15-0.000 A›ıÔ˘Û· 16: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15/ Ghost rider 19.3021.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 17: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Epic movie 18.00-20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 18: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 11.00-13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 17.00-20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 19: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 12.30-14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.0019.15-21.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 20: 300 13.3016.15-19.00-21.45-00.30

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 Water 18.00-20.15-22.30

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: Ghost rider 18.45-20.50-23.00/ Dreamgirls ¶·Ú.-K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.30/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 20.4523.00/ º¿ÚÌ· Story ¶·Ú.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 300 17.50-20.10-22.30

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.15-19.45-22.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 TÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ 19.00-21.00-23.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙ/fiψ˜ 117, 210 6998.631-210 6980.796 TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 19.20/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 17.30/ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 21.00-23.00

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›-

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 &

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.30-20.1022.45 A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.00-22.10

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 300 18.20-20.40-23.00 ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 - 210 3252.817 8Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶¤Ì. 20.30 TÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ La mome, 23.30 Love sick/ ¶·Ú. 17.30 O Ì¤ÈÌÈ Û›ÙÂÚ, 20.00 O ¤ÙÚÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜, 23.00 TÔ Ê›‰È/ ™¿‚. 16.00 O Ì¤ÈÌÈ Û›ÙÂÚ, 17.30 OÈ ·Á·Ë̤Ó˜ Ì·˜ ̤Ú˜, 20.00 MÔÏȤÚÔ˜, 23.00 O ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ/ K˘Ú. 16.00 U, 17.30 ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘, 20.00 K¿ÌÈÓÁÎ, 22.30 Hell/ ¢Â˘Ù. 18.10 MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜, 20.00 ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Êfi‚ÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, 22.30 Bon cop, bad cop/ TÚ. 18.00 O ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ, 20.00 §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏÈ/ TÂÙ. 18.00 T·ÍȉȷÚÈη Ô˘ÏÈ¿, 20.00 A˙Ô‡Ú Î·È AÛÌ·Ú, 22.30 MËÓ ÙÔ ÂȘ Û ηӤӷ

AºAIA Newstar Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534

62 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

11.15-13.45-16.15-18.4521.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.4523.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.1520.45-23.15-01.30/ º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.™¿‚. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Ghost rider ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.4518.00-20.15-22.30-00.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.15-13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 4: Epic movie ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.00-19.00-21.00-23.0001.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00-19.0021.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30 (ÌÂÙ·-

A›ıÔ˘Û· 10: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.4520.15-22.45-01.15, ¶·Ú.K˘Ú. 12.45-15.15-17.4520.15-22.45-01.15

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00/ 300 20.00-22.45-01.30 A›ıÔ˘Û· 2: Ghost rider 13.00-15.15-17.30-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.45-16.15, ¶·Ú.K˘Ú. 11.30-13.45-16.15/ 300 18.30-21.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-16.1519.00-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: 300 13.1516.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: Epic movie ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4515.45-18.00-20.15-22.3000.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.3013.45-15.45-18.00-20.1522.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 11: 300 ¶¤Ì. 14.00-16.30-19.00-22.1501.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.1514.00-16.45-19.30-22.1501.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.45-19.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 12: 300 ¶¤Ì. 13.30-16.15-19.00-21.74500.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.1515.00-17.45-20.30-23.15, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.4520.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 13: 300 ¶¤Ì. 19.00-22.15, ¶·Ú. 19.3022.15-01.00, ™¿‚. 16.4519.30-22.15-01.00, K˘Ú.

16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 11.30-13.45-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa 18.15-20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.1521.00-23.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.45-15.30-18.15-21.0023.45 A›ıÔ˘Û· 5: Ghost rider ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.1513.30-15.45-18.00-20.1522.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: Ghost rider ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45-21.00-23.1501.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.0014.15-16.30-18.45-21.0023.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 7: 300 13.1516.00-18.45-21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.4520.30-23.15, ¶·Ú.-K˘Ú.

XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 12.45-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Ghost rider 17.1519.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 2: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 12.15-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Epic movie 16.45-18.4521.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.00-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-14.1516.00-17.45/ 300 19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.3020.00-22.30-01.00, ¶·Ú.K˘Ú. 12.30-15.00-17.3020.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: 300 14.0016.30-19.00-21.30-00.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.0019.30-22.00-00.30, ¶·Ú.K˘Ú. 12.00-14.30-17.0019.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: Epic movie ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.0015.00-17.15-19.15-21.1523.15-01.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.1519.15-21.15-23.15-01.15

A›ıÔ˘Û· 3: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15-17.45-20.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.45-15.1517.45-20.30/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 23.00 A›ıÔ˘Û· 4: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.K˘Ú. 11.30-13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 17.4520.15-22.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: Ghost rider ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 11.1513.30-15.45-18.00-20.1522.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: Happy feet ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. 12.00-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 16.30-19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: 300 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.0020.45-23.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 12.30-15.15-18.00-20.4523.30 A›ıÔ˘Û· 8: 300 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.4523.30, ™¿‚. 18.30-21.1500.00, K˘Ú. 17.45-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 9: 300 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.4522.30, ™¿‚. 17.30-20.1523.00, K˘Ú. 16.45-19.3022.15

°A§A•IA™ A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.30-20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.30-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.40-20.2023.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ¿ÁÓˆÛÙË 17.50-20.10-22.30

CINE CITY KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: Ghost rider 20.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 18.00 A›ıÔ˘Û· 2: Ghost rider 19.15-21.45 A›ıÔ˘Û· 3: ¶·Ú¤Â˜ 18.4520.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.30-22.40

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 300 18.00-20.15-22.30

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: H ¿ÁÓˆÛÙË 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Ú¤Â˜ 18.1020.10-22.10

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.40-22.10/ O IÙ·Ïfi˜ 17.50

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 H ¿ÁÓˆÛÙË 17.30-20.0022.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 16.40-19.30-22.30

ETOYA§ 300 18.00-20.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.45

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: Babel 20.0022.30/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 18.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 18.20/


O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 20.50-23.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.4020.20-23.00 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Red road 17.50-20.1022.30/ Half Nelson ™¿‚. 01.00 KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË - K·Ï˘„Ô‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950210 9510.909 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.30-20.05-22.40

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Red road 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.40

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 300 17.40-20.10-22.40

ÊfiÓˆÓ 19.00-21.40-00.10/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.20-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 17.10-19.40/ Ghost rider 22.00 ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 00.20 A›ıÔ˘Û· 6: Ghost rider 17.30-19.40-22.00-00.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-15.00 A›ıÔ˘Û· 7: H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.30-21.30-23.40/ ¶·Ú¤Â˜ 17.40 A›ıÔ˘Û· 8: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì. 20.1023.00, ¶·Ú.-TÂÙ. 18.1021.10-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.30 A›ıÔ˘Û· 9: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 17.20-20.1023.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.10 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.10/ 300 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 11: 300 18.2020.50-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00-15.50 A›ıÔ˘Û· 12: Eduart 18.4021.00-23.10/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON O¶EPA MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· 20.2022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.30/ Buzz 18.10

Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 18.15-20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.50-22.15

ODEON STARCITY NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: 300 18.0020.40-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.20, K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 2: 300 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.4019.20-22.00, ™¿‚.-K˘Ú. 19.20-22.00/ MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™¿‚.-K˘Ú. 15.00-17.10, K˘Ú. Î·È 12.50 A›ıÔ˘Û· 3: Ghost rider 18.30-21.00-23.30, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.00, K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 4: 300 18.4021.20-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 5: 300 17.2020.00-22.40/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00-13.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: Epic movie 18.20-20.20-22.10-00.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00-14.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 Water 18.00-20.30-23.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 16.40-19.30-22.30

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.40-22.10 A›ıÔ˘Û· 2: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 16.40-19.3022.30 A›ıÔ˘Û· 3: H ¿ÁÓˆÛÙË 17.20-20.00-22.45

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.50-22.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 20.00-23.30/ º¿ÚÌ· Story 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.20-14.1016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Epic movie 16.30-18.30-20.30-22.3000.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.3014.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¢Â›ÓÔ ‰ÔÏÔ-

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: 300 15.5018.20-20.50-23.20, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Ú¤Â˜ 17.0018.50/ 300 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 3: H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 17.10-19.20-21.3023.40, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 4: Epic movie 16.30-18.30-20.30-22.3000.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 5: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 16.50-20.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 6: Ghost rider 17.30-19.40-22.00-00.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.40-15.00 A›ıÔ˘Û· 7: Ghost rider 19.40-22.00, ¶¤Ì.-™¿‚. Î·È 00.20/ º¿ÚÌ· Story 17.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: Eduart 18.4021.00-23.10/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: ¢Â›ÓÔ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ 19.00-21.40-00.10/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú.12.00-14.20-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ 18.1021.10-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-15.30/ CINEMA PARK K˘Ú. 11.00 «H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·»

ODEON ZINA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 Eduart 18.00-20.15-22.30

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.13022 300 18.00-20.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 300 18.25-20.40-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00, K˘Ú. Î·È 11.30 ¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.10-19.50-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Babel 17.4020.20-23.00

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24 (MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291.800 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.3020.05-22.40 ™INE XO§AP°O™

(ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 300 18.00-20.30-23.00

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.1022.30/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: Ghost rider 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18.15-20.00/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 22.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: H ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.00-18.10-20.15 ™¿‚.-K˘Ú.11.30-14.0016.00-18.10-20.15/ Ghost rider ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 22.15, ¶·Ú.-™¿‚. 22.1500.45 A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.3016.30/ Ghost rider 18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.40-15.0017.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Epic movie 19.20-21.20-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: 300 ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.45-21.15-23.45/ ™¿‚.K˘Ú. 11.00-13.45-16.1518.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.50, ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-16.50/ 300 20.0022.30 A›ıÔ˘Û· 6: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.00-21.45, ¶·Ú. 19.00-21.45-00.30, ™¿‚. 12.45-15.30-19.00-21.4500.30, K˘Ú. 12.45-15.3019.00-21.45 A›ıÔ˘Û· 7: 300 ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.20-19.4022.00, ¶·Ú.-™¿‚. 17.2019.40-22.00-00.20/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú.12.00-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: 300 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.4023.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.2015.45-18.15-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Ghost rider 18.5021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: Ghost rider ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-20.10-22.45, ™¿‚.K˘Ú. 12.50-15.10-17.3020.10-22.45

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Ghost rider ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.30-21.00-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.4016.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10, ™¿‚.-K˘Ú. 12.10-14.1016.10/ 300 18.00-20.3023.00 A›ıÔ˘Û· 3: Ghost rider ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.0019.30-22.00, ¶·Ú.-™¿‚. 17.00-19.30-22.00-00.30/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 12.40-14.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: 300 17.3020.00-22.40/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ™¿‚.-K˘Ú.11.10-14.20 A›ıÔ˘Û· 5: 300 ¶¤Ì.-

¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.45-21.20-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.20-13.45-16.1518.45-21.20-00.00 A›ıÔ˘Û· 6: Epic movie 18.20-20.15-22.20/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶·Ú.-™¿‚. 00.10/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú.11.00-13.15-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: Zˆ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ¶¤Ì. & K˘Ú.TÂÙ. 19.00-21.40, ¶·Ú.™¿‚. 19.00-21.40-00.20/ º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.3013.20-15.20-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 300 16.00-18.10-20.2522.40

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: 300 17.4520.20-22.50, K˘Ú. Î·È 15.15 A›ıÔ˘Û· 2: 300 19.0021.40, ™¿‚. Î·È 00.15, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.30

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 H ¿ÁÓˆÛÙË ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 18.20-20.40-23.00, TÂÙ. 20.40-23.00/ MÔ˘ÛÈΤ˜ TÚ›Ù˜. TÚ. 20.30 ¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ï·Ù›·

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 Buzz 18.30-20.45-23.00/ K˘Ú. 16.00 O „‡ÏÏÔ˜ ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 300 18.00-20.20-22.40, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.40

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË) §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-22.15/ O Ï·Ó‹Ù˘ ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ ™¿‚.-K˘Ú. 17.30/ TÂÙ. 21.15 O˘ÁΤÙÛÔ˘ MÔÓÔÁηٿÚÈ

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ 300 19.00-21.30

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 Ghost rider 17.50-20.1022.30, ¶¤Ì. ÌfiÓÔ 22.30 PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439/26281 Music and lyrics 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 22.00/ O IÙ·Ïfi˜ 20.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 18.00-20.1522.30 KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44 - B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 18.00-20.15-22.30 ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 300 17.20-19.50-22.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.00/ ¶·È‰ÈÎfi ı¿ÙÚÔ K˘Ú. 11.30 ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ●

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

...°π∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ º√ƒ∞ ™Δ∏ ™∫∏¡∏ Δ√À √LYMPIA

H ˙ˆ‹ Û·Ó ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È

ϤÍÂȘ, Ë Û¿Úη Î·È ÙÔ ·›Ì·, Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ó, ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È. M¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ï¤ÍÂȘ fiˆ˜ «Ô ̇ıÔ˜», «Ë ʈӋ», «ÙÔ ÛÔ˘ÚÁÈÙ¿ÎÈ»... E˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ô OÏȂȤ NÙ·¿Ó ·Ó·˙ËÙ¿ Â‰Ò fi¯È ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶È·Ê, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ô˘ οÔÙ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ, Ù· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ‰¿ÎÚ˘˙·Ó, ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û fiÙÈ «‰ÂÓ ÌÂÙ¿ÓȈÛ ÁÈ· Ù›ÔÙ·». KÈ ·Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó fiÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ̇ıÔ (Ó¿Ù˜ ¿ÏÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ) Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÔ˘, ÙÔ «Zˆ‹ Û·Ó TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ» ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÙ›-

ÓÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘, ÛÙË ÊfiÚÌ· ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ·fi ÛÙÈÁ̤˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÓfiÙ˜. TÔ ÊÈÏÌ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ÙÔ˘ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÙÔ 1959, ·ÏÏ¿ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. T· ·È‰Èο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÔÚÓÂ›Ô Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ‚¿ÙË ·Ù¤Ú· Ù˘ ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘, Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÛοӉ·Ï· Ô˘ ÙË ÛËÌ¿‰Â„·Ó, ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ‰‡Û˘ Ù˘, Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ù˘¯Ô˘˜ ¤ÚˆÙ¤˜ Ù˘. A˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ (ηıÒ˜, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¤ÚˆÙ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔÓ I‚ MÔÓÙ¿Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·), ·ÏÏ¿ οÙÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: H ÂÍ·ÓıÚÒÈÛ‹ Ù˘, Ë Î¿ıÔ‰fi˜ Ù˘ ·fi Ù· ÓÂÊÂÏÒ‰Ë ‡„Ë ÙÔ˘ «Û˘Ì‚fiÏÔ˘», Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ Û·Ó Á˘Ó·›Î· Î·È fi¯È Û·Ó ÂÈ-

ENTOURAGE SEASON 1 (H K√À™Δø¢I∞)

VOLVER (°Yƒ¡∞ ¶I™ø)

MÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·ÓÔ‡ ÛÙ·Ú ÌÔÚ› Ó· ÌË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ «ÛÔ‚·Ú‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘», fï˜ ÙÔ “Entourage” ÙÔ˘ HBO ηÙÔÚıÒÓÂÈ fi¯È ·Ï¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ËÌ›ˆÚ· Ô˘ ›‰·Ù ÔÙ¤ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ η›ÚȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ, ÙË ÊÈÏ›·, ÙË ‰fiÍ·, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. TÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ “Sex and the City”, ·ÏÏ¿ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ·‰ÈΛ ηٿÊÔÚ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¡Ù·Î ŒÏÈÓ. ¢Â›Ù ÙÔ ¿ÌÂÛ·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› fiÔ˘ Ó· ’Ó·È... (AV)

O ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ §· M¿ÓÙÛ· –Ô˘ οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Èı·Ó¿ ÛÙÔ “Volver”– Ê˘Û¿ Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¶¤‰ÚÔ AÏÌÔ‰fi‚·Ú, ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٛÔÙ’ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ì ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi, Û·ÚÎ҉˜ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘. H ¶ÂÓ¤ÏÔ KÚÔ˘˙ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ™ÔÊ›· §fiÚÂÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 Î·È Ë «ÓÂÎÚ‹» ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ «·ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜» ÙÔ ¯ÒÚÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÏÌÔ‰Ô‚·ÚÈÎÔ‡ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ÒÚÈÌÔ, ÌÂÁ·ÏfiÎ·Ú‰Ô Î·È ÌÂÛÙfi ÛÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ÔÙ¤. (ODEON)

JE NE REGRETTE RIEN TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY Zø∏ ™∞¡ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: OÏȂȤ NÙ·¿Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: M·ÚÈfiÓ KÔÙÈÁÈ¿Ú, ¶·ÛÎ¿Ï °ÎÚÂÁÎÔÚ›, ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ, EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓȤ ***

OÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ηٿ Ôχ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÔÈÚ·›Ô ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÎÏÈÛ¤, Î·È Ë EÓÙ›Ù (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ EÓÙ›ı) ¶È·Ê ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ «ÎÔÏÈ̤ÓÙÔ» ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜, ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ô˘, ÌÈ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂȘ ÌÈ· ˙ˆ‹, ÌÈ· ηÚȤڷ, ¤Ó· ٷϤÓÙÔ, Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ

ÎfiÓ· ‹ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË. KÈ ·Ó Ë ÙÚÈ΢ÌÈ҉˘ ˙ˆ‹ Ù˘, Ë ÎÔÏÔÛÛÈ·›· Ê‹ÌË Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ¤Ó·Ó ÂÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ÙÔ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ M·ÚÈfiÓ KÔÙÈÁÈ¿Ú, ÌÈ·˜ ËıÔÔÈÔ‡ Ô˘ Â‰Ò Û οÓÂÈ Ó· ͯӿ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·. M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ (΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÁÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Ù˘ ÛÙÈÁ̤˜) ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ, ÙÔ ÙÚ¤ÌÔ˘ÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË, Ë KÔÙÈÁÈ¿Ú ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¶È·Ê, ‰›¯ˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ì›ÌËÛË. H ÂÚÌËÓ›· Ù˘ KÔÙÈÁÈ¿Ú Û οÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¶È·Ê ·’ fiÛ· ·ÎfiÌË Î·È Ë ÈÔ Î·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ı· ÛÔ˘ ¤ÏÂÁÂ, Î·È Ë ›‰È· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÎfiÛÌËÌ· Û ÌÈ· ·ÏËıÈÓ¿ Ï·ÌÂÚ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹. MfiÓË ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ҉˘ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÏËıˆÚÈÎfiÙËÙ·, Ë ÏÈÁ¿ÎÈ ÂȉÂÈÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ NÙ·¿Ó Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ı¤·Ì· Ô˘ ¿ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi. H Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ‰Ú·Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ· ÎÚÂÛ¤ÓÙ·, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÈ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ –¤ÛÙˆ Î·È Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜– ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ fiÁÎÔ˘ –Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜– Ù·ÈÓ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹ Ë ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· ‰Ú¿Ì·Ù· Î·È ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ¶È·Ê ·Ó‚·›ÓÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Olympia Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó ·fi ˙ˆ‹, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂȘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÛÔ˘Ó. KÈ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û οÓÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂȘ ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·... ∞

DVD T√ ∫∞∫O ¶¤Ú· ·fi ÙË ¯·ÚÈو̤ÓË ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ Ó· ‚ϤÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˙fiÌÈ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜, Ë Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ NÔ‡ÛÈ· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Ê‡ÛË Ù˘ cult ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Á‡ÚÔ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‹ ÙÔ Ò˜ ‚Ú¤ıËΠÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ video club. TÔ «K·Îfi», ‚ϤÂÙÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ horror films Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‰fiÛË ¯·‚·Ï¤, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË «¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË» ʇÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ›ıÂÈ Î·È Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÁÂÏ¿˜ Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ·Ì˯·Ó›·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. (AV) 64 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

2:37 (2:37 A¡ΔI™Δƒ√º∏ MEΔƒ∏™∏) £· ʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÔÏÏÒÓ ÙÔÓ «EϤʷÓÙ·» ÙÔ˘ °Î·˜ B·Ó ™·Ó٠ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂΛÓÔ˜, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ fiÔ˘ ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ·. O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘, MÔ˘Ú¿ÏÈ £·ÏÔ‡ÚÈ, ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚÔÓÒÓ fiÙ·Ó ÙË Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·. (™¶ENTZO™) ●


¶PEMIEPE™

END CREDITS

H A°¡ø™Δ∏ * * *

Kπ¡EΔΔ∞ * *

BUZZ * *

MÔÚ› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ T˙Ô˘˙¤ TÔÚÓ·ÙfiÚ ӷ ÌËÓ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· Û·˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ù ÛÎËÓÔı¤ÙË ÁÈ· ¤Ó· ıÚ›ÏÂÚ Ì «ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ», fï˜ Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ IÙ·Ïfi˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÛÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ¤Ú· ·fi ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Î·È ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Û˘ÁΛÓËÛË. H ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ ‡ÔÚ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ, Ô‰ËÁ› ÙË ÛΤ„Ë ÛÙȘ ÁÓÒÚÈ̘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÚ›ÏÂÚ Î·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô (‹ ¤ÛÙˆ Û ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ), ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÏÌ ·Ôηχ„ÂÈ (›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ) ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘. AÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ fï˜ Î·È ·Ú¿ οÔȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ·Èı·ÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ÌfiÓÔ Ì ϛÁË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË, ÙÔ Ì›ÁÌ· ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ·ÁˆÓ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ Ô TÔÚÓ·ÙfiÚÂ Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi fiÛÔ ÌÈ· ÓfiÛÙÈÌË ÈÙ·ÏÈ΋ ›ÙÛ·. K·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Ï·›Ì·ÚÁ·, ÙËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ, Û ¯ÔÚÙ·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ı· ‹ıÂϘ Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÛÙÔ È¿ÙÔ ¤Ó· ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·...

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›ڷ̷ Ì ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ Î·È ÛÔ˘‰‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú·Í›·, Ë «KÈÓ¤ÙÙ·» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §¿ÓıÈÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜, ÎÚ‡‚ÂÈ fï˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ÌÈ· ÁÔËÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙȘ ¯ˆÚ¤ÛÂȘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÔÁÈ΋. O ÕÚ˘ ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘, Ë E˘·ÁÁÂÏ›· P¿ÓÙÔ˘ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ •˘ÎÔÌÈÓfi˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ «ÛˆÌ·ÙÈΤ˜» ÂÚÌËÓ›˜ Û ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÙ¤. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚË̤̈ÓÔ ı¤ÚÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿, ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù·, Ù· ›¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂΛ. EΛ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ÛÂÓ·Úȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹, fï˜, ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ˘ÓˆÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÌÈ· ·›ÛıËÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÔÈΛ· Î·È Í¤ÓË Ì·˙› Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· Ó· ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ¤Ó· fi¯È ÙfiÛÔ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ☛ H "KINETTA" TOY °. §AN£IMOY £A ¶POBA§§ETAI ™TO BAR/CINEMA NIXON ™TON KEPAMEIKO (AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61, ›Ûˆ ·fi ÙÔ BIOS), 23/3-20/4, TPITH & ¶APA™KEYH, ÛÙȘ 20.30.

MÔÚ› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· „ÈÏ¿ Ù˘ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, fï˜ Ô ÕÏÌÂÚÙ IÛ·¿Î MÂ˙ÂÚ›‰Ë˜ (‹ Buzz ηٿ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfiÙÂÚÔ) ˘‹ÚÍ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ fiˆ˜ ÙÔ “Kiss Me deadly” ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ ŸÏÓÙÚÈÙ˜, ÙÔ “They Drive by Night” ÙÔ˘ P·Ô‡Ï °Ô˘fiϘ ‹ ÙÔ˘ “Thieves Highway” ÙÔ˘ ZÈÏ NÙ·Û¤Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ fiˆ˜ Ô PfiÌÂÚÙ M›ÙÛ·Ì Î·È Ô °Ô˘›ÏÈ·Ì ºfiÎÓÂÚ. EÏÏËÓÔ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÍÂΛÓËÛ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û·Ó ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’40 Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ¤¯ÙÈÛ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ‡ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÌÈ· ηÚȤڷ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÁÂÌ¿ÙË ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ T·Ú·‚‹Ú·, Ô MÂ˙ÂÚ›‰Ë˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ survivor. ŒÓ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Î·È ·‹¯ËÛË, ηıÒ˜ Ô Buzz ¿ÊËÛ ٷ ÂÁÎfiÛÌÈ· ÙËÓ ÚÒÙË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 Û ËÏÈΛ· 95 ÂÙÒÓ.

TO Xøƒπ√ Δø¡ Δ™π°°∞¡ø¡

EPIC MOVIE *

GHOST RIDER *

™ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ‰›Ï· ÛÙ· fiÚÈ· ÌÈ· fiÏ˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË fiÔ˘ ÔÈ PÔ˘Ì¿ÓÔÈ, O‡ÁÁÚÔÈ Î·È TÛÈÁÁ¿ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ¯·Ò‰Ô˘˜ ·Ó·Ú¯›·˜. O ‹Úˆ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÂΛ, ·ÏÏ¿ Í¤Ê˘ÁÂ Î·È ¤ÁÈÓ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ NÙ¿Ï·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ı¿„ÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, fï˜, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ı· ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ Î·È Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ AÓÙÚÈ¿Ó ¶¤¯Ô.

TÔ ·ÛÙÂ›Ô Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ¿ÏϘ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÈÒÛÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Î·È ·˘Ù‹ Â‰Ò Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‡ÎÔÏË Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÛÙ›· Û¿ÙÈÚ· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ Δ˙¤ÈÛÔÓ ºÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ Î·È Õ·ÚÔÓ ™¤ÏÙ˙ÂÚ (Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÏϘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù·Èӛ˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ ÙÔ «XÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·», ÔÈ «¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜», Ô«X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ», ÙÔ “Nacho Libre”, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ... ηÏfi ÁÔ‡ÛÙÔ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ·ÛÙ›Ô, fï˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÁÂÏ¿Ù ӷ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÙ ·fi ÓÙÚÔ‹.

OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈÎ Ù˘ Marvel ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ·ÏÏ¿ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ “Ghost Rider” Ë Â˘ı‡ÓË ‰ÂÓ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ M¿ÚÎ ™Ù›‚ÂÓ T˙fiÓÛÔÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ Â›Û˘ ηڷ‚ÔÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ “Daredevil”, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Rider. H ÊÈÁÔ‡Ú· ÂÓfi˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÊˆÙÈ¿ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) οı ‚Ú¿‰˘, ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ¯¿ÚÙÈÓË ÁÈ· Ó· «˙‹ÛÂÈ» ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·Ú¤ ÙˆÓ ÎfiÌÈÎ. KÈ ·Ó ·fi ˘ԯ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Û·Ù·Ó¿ Ô N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ηÏfi, Ë Ù·ÈÓ›· ηÏfi... ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÚÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, ÌfiÏÈη Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÛÙ·ÓÙ Î·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ E‡· M¤ÓÙ˜.

● AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ì ӷ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ϛÛÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ «Ú¤ÂÈ» ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ «5 °·ÏÏÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÚÈÓ ¶Âı¿ÓÂȘ», ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÒÙË AÚÈÏ›Ô˘), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜, ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎÔ Ù›ÙÏÔ ¤ÓÙ ÊÈÏÌ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. H «M·Ì¿ Î·È Ë Ô˘Ù¿Ó·» ÙÔ˘ Z·Ó EÛÙ¿˜, ÔÈ «ÕÁÚȘ Ó‡¯Ù˜» ÙÔ˘ ™ÈÚ›Ï KÔÏ¿Ú, Ë «Zˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È» ÙÔ˘ AÏ¤Ó PÂÓ¤, ÙÔ “Buffet Froid” ÙÔ˘ MÂÚÙÚ¿Ó MÏÈÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ “Au Hasard Balthazar” ÙÔ˘ PÔÌ¤Ú MÚÂÛfiÓ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô‡Ùˆ˜ Ë ¿Ïψ˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ● KÈ ·Ó ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

°·ÏÏfiʈÓÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. BϤÂÙÂ, ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË E˚›‰Ë, ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô ÂÓȯÚfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ù·... ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. H ·ÒÏÂÈ· Â›Ó·È fiÏË ‰È΋ Ì·˜.

● «¶ÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-

ÊÔ˘;». A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ Ù· ·›Ì·Ù· ÛÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ ÔÈ «300», ÙÔ “Wild Hogs” Î·È ÙÔ “Norbit”, Ô˘ ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û¿ÚˆÛ·Ó ÛÙ· Ù·Ì›·. T· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Ë ·ÓÙ›·ÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. H ·Ï‹ıÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙË Ì¤ÛË: Y¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Î·È Ù·Èӛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. TÔ Ò˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÁÈ·Ù› Î·È Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ›‰Ë Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÎÚ›ÛË, ›Ûˆ˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·... ● 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 65


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ª∂ 20 §∂•∂π™ M·˜ ˙¿ÏÈÛ˜. MIKA Life in cartoon

JOSS STONE

motion (Universal) ***

Introducing Joss Stone (Virgin) **

Stevens ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ «ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˜», fiˆ˜ ÛÙ· 70s. E›Û˘, ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ ‚·ÚÂÙfi˜.

AÓ Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Phantom of the Opera ı· ÍÂÚ¿Ûˆ. (™fiÚÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ‚Á‹Î·Ó ÌfiÓÔ 12 ÔÈ Ï¤ÍÂȘ).

AIR Pocket symphony

LADY SOVEREIGN Public

(Virgin) **

KÔÈÌ¿¿¿¿Û·È... OÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ÈÙ¿ÌÂÓ· ÎÚÔ˘·Û¿Ó..., Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ·fi ‚Ô‡Ù˘ÚÔ..., Á·Ï·Í›Â˜ ·fi ¿¯ÓË..., ÙËÓ EÌÌ·ÓÔ˘¤ÏÏ· Ì ·ÓÙfiÊϘ Î·È ÙÔÓ Jarvis Cocker Ì ¯¿ÓÁÎfi‚ÂÚ...

N·Úfi˜ Ê·ÏÙÛ¤ÙÔ˜ Ù‡Ô˘ Queen, Û˘Óı¤Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ jingles, ÎÔÈ¿ÚÂÈ ÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ (Abba, Elton John) Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ¶·È‰ÈÎfi.

K·Ï‹ ʈӋ ·ÏÏ¿ Ï›ÁË soul „˘¯‹, Û oldschool ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë Ally McBeal ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘.

NINA SIMONE

FALL OUT BOY

Remixed & reimagined (Sony/BMG) ****

Infinity on high (Island) ***

Adventures in freestyle (PIAS) ****

EÏ·ÊÚÒ˜ nerds Î·È Ôχ Ô˙¿ÙÔÈ emo-ÚfiÎÂÚ˜ Û ηϿ, ‰˘Ó·Ù¿, ·ÌÂÚÈοÓÈη pop. TÔ MTV ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ, ÂÂȉ‹ Ô Ì·Û›ÛÙ·˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Ú›ÌÂÏ.

To breakbeat ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÂÏÈÛÙÈο ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ È·, fï˜ ÔÈ Ù‡ÔÈ Â‰Ò Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÂÈıÂÙÈÎfi blend Ì ÚÔÎ, disco Î·È ËÏÂÎÙÚÈο punk.

YOUNG JAMES LONG

MADONNA The Confessions Tour (DVD/CD) (Warner) ****

warning (Def Jam) ***

ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó online. ¶˘ÚÔ‚ÔÏË̤ӷ ¤Í˘Ó· rap ÙÛ·Ï··Ù¿Ó ‚·ÚÈ¿ breakbeats, hip-hop Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. KÔÓÙ‹, ÌÈÎÚ‹, ÁψÛÛÔ‡, Ï·˚ÎÈ¿ §ÔÓ‰Ú¤˙·. £˘Ì›˙ÂÈ Eminem.

FREESTYLERS

Club remixers „·Ïȉ›˙Ô˘Ó, ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi gospel, Ì «ÈÂÚ¿» ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Simone Ô˘, ¤ÙÛÈ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·fiÎÔÛÌË. THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN The Good, the Bad & the Queen (Parlophone) ****

HÏÂÎÙÚÈ΋, all-Britannica, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÎÔÙÂÈÓ‹ pop ·fi Ùo Ó¤Ô «Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆÓ» ÙÔ˘ D. Albarn, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó¿‚ÂÈ ¤Ó· ÎÂÚ› ÛÙÔ˘˜ Kinks. KOSHEEN Damage (Universal) ****

TÔ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ Bristol ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì synth-pop, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÂÓ, ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙÔ˘˜ DepecheFuckin-Mode ‰Â. ™˘Á¯ˆÚÂ̤ÓÔÈ.

66 ATHENS VOICE 22 - 28 MAƒΔπ√À 2007

You ain’t know the man (Southern) ****

¶¤ÓÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÏÂÙÔ‡ straight, ‚ÚÔÌÈ¿ÚÈÎÔ blues Ô˘ Á‰¤ÚÓÂÈ. ™Ù· ηÓÈṲ̂ӷ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ÙÔ˘, ı˘Ì›˙ÂÈ Rory Gallagher. ™¤ÍÈ Î·È ·Ú·ÓÔ˚Îfi.

OÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi overdose ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ô˘ Í·Ó·¤Î·Ó Ìfi‰· ÙÔÓ Ì·Û·˙ÔÎÔÚÛ¤. TfiÛÔ ‚·ÚÈ¿ ÂÊÂÙ˙›‰ÈÎÔ Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÈο, Û È¿ÓÂÈ Ë Ì¤ÛË ÛÔ˘.

THE STOOGES

MATES OF STATE

The weirdness (Virgin) *

Bring it back (Barsuk) ***

™ÙÔ˘˜ protopunk Stooges Ë ·ÏÔ˚ÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ˆÌ‹ Î·È ÂÌÚËÛÙÈ΋. TÒÚ·, 34 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ì·Ï¿Î˘ÓÛË. TfiÛÔ Î·Îfi, Û·Ó ·Úˆ‰›·.

Indie ˙¢Á¿ÚÈ ∫·ÏÈÊÔÚÓ¤˙ˆÓ, ¤Ó· keyboard, Ì›· ÓÙڷ̘ Î·È ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ÛÙË Ïȷο‰·. AÓËÛ˘¯ËÙÈο ÁÏ˘Îfi, 60s ʈÓËÙÈΤ˜ ·ÚÌÔӛ˜ ÛÔ˘ ·ÁÒÓÔ˘Ó ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿.

YUSUF An other cup (Ya Records) ***

STARS OF THE LONDON STAGE The greatest

E›Ù ¯›˘, ›Ù ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜, Ô Cat

songs of Andrew Lloyd Webber (Silva Screen) **

LCD SOUND SYSTEM Sound of silver (EMI) *****

T¤ÏÂÈ· ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ dance rock ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È punk ‰È¿ıÂÛË. Õڈ̷ D. Byrne, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Kraftwerk. O Ó¤Ô˜ Ì·˜ ‹Úˆ·˜. °IøP°H™ XPI™TO¢OY§OY MËÓ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÔÙ¤ (Lyra) ***

ŒÓ·˜ ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, ·˜ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. EÌÊ¿ÓÈÛË, ‰È¿ıÂÛË lounge, ÏÂÙfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÚÊÂÍÈÔÓ›ÛÙ·˜ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜. M¤Á· Ï¿ıÔ˜: ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÙÔ «¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔλ. MIXA§H™ NIKO§OY¢H™ Afi„ ı· ‰È·Úڋ͈ ÙË ÛÂÏ‹ÓË (Polymusic) **

PÔÌ·ÓÙÈο ÚÔÛËψ̤Ó˜, Û˘Ì·ıËÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. PÔÎ-ÙÔ˘-ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ˘ / ¤ıÓÈÎ-„˘¯Â‰¤ÏÂÈ· / ¿ÓÙÚ·˜-ÔÈËÙ‹˜-Ù·Íȉ‡ÂÈ-Ì·ÎÚÈ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›ıÂÈ fiÛÔ ÙÚÂϷ̤ÓÔ˜ ›ӷÈ. M¤Á· Ï¿ıÔ˜: ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞


22 - 28 MAƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 67


BIB§IO

T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY

Ú›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ; N· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È; ◊ Ì‹ˆ˜ «·ÓıÚÒÈÓÔ» Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜, ÙÔ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ Î·È ·Û‡ÏÏËÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË; A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Á· ÛÙȘ BڢͤϘ ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ XÚ›ÛÙÔ˘ BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ «IÛÙÔڛ˜ ·fiÁÓˆÛ˘» Û ÌÈ· ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ Ô‰fi ™·ÌÏ. O ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË: ‚ÔËıËÙÈÎfi˜. M’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ: fiˆ˜, Ïfi-

¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H art-déco Î·È Ë art-nouveau, Ì·˙› Ì ÙȘ ‰fi͘ ÙÔ˘ §ÂÔfiÏ‰Ô˘ ÙÔ˘ II –ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÈÔ ·ÈÌÔÛÙ·ÁÔ‡˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿ÙË ÌÔӿگ˖ ÂÈÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯ÚËÛÈÌÔıËÚÈ΋ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ÙÂÚ·ÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. OÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏËØ ·Ó ÔÈ BڢͤϘ ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Ï¿ÛÌ· ı· ·ÈÌÔÚÚ·ÁÔ‡ÛÂ. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ BÔ˘‰·¤ÛÙ˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¿ÌÈ. T· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ, fiÙ·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰‡ÂÈ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÏË Ë fiÏË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ BÔ˘‰·¤ÛÙ˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¿ÌÈ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Á·ÈÓ· Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ BڢͤϘ: ÁÈ· Ó· ‰ˆ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ˙ÂÈ È·. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È Î·ÏÔÏËڈ̤ÓË ·ÏÏ¿ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·: Âı·›ÓÂȘ ·ÚÁ¿-·ÚÁ¿ ·fi Ï‹ÍË. K·È ηıÒ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ï‹ÙÙÔ˘Ó, Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ: ˘ÂÚηٷӿψÛË ÔÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ˆ˜ «·Á·ı¿». ◊, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ˙ˆ¤˜: Ë fiÏË ÙȘ ¢ÓÔÂ›Ø fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó «·ÓıÚÒÈÓÔ» ̤ÁÂıÔ˜. ŸÌˆ˜, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË; K¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÂȘ; ∫¿ÙÈ Ô˘ ÌÔ-

ÁÔ˘ ¯¿ÚË, Ó· οÓÂȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ʈÓËÙÈο Û ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ø Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÂÈÙfiÔ˘ Î·È Ó· οÓÂȘ «Ô˘, Ô˘» Î·È «Ï·, Ï·, Ï·». ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·ÏÒ˜ ¤ÁÚ·„· ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ ÁηÏÂÚ› –Û ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜– ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚË̢ۛ۠ˆ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¶ÂÚ¿Û·Ì ˆÚ·›· Î·È ·È‰È¿ÛÙÈÎ·Ø ›Ûˆ˜ Ó· Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Û› Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ fiÓÔÌ· «K·ÎÔÙÚ‡Á˘»: Ò˜ ¯Ù›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ÔÈÓÔÔÈ›· fiÙ·Ó ÙÔÓ Ï¤Ó «K·ÎÔÙÚ‡ÁË»; °È· ̤ӷ Ô˘ ·ÔʇÁˆ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Ô˘ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ï‹ıË ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ «IÛÙÔÚÈÒÓ ·fiÁÓˆÛ˘» ‹Ù·Ó ÌÈ· ¤ÎÏËÍË: ‰ÂÓ ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ· ηıfiÏÔ˘Ø ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, fiÙ·Ó ¤ÓȈı· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, η٤Ê¢Á· Û ··›ÛȘ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜, ÊÔ‡ÛΈӷ Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ ÌÔ˘, ¤‚Á·˙· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘, ¿ÓÔÈÁ· Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·Ù¿ÎÈ·Ø ¤Î·Ó· ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ ¤Î·Ó· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÔ‡Û· ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ –Ô˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜– fiÛÔÈ Ì ͤÚÔ˘Ó ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ͤÚÔ˘Ó. H ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ‹Ù·Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋: fi¯È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‹ Ó· ·Ô-

ŒÎıÂÛË Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙȘ BڢͤϘ

I™Δ√ƒπ∂™ A¶√°¡ø™∏™ H ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙȘ BڢͤϘ ‰È·ÚΛ ÙfiÛÔ ÒÛÙ ÚÔÏ·‚·›Óˆ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜Ø fiÙ·Ó Î·Ù‚·›Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi du Midi ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿. K¿Ùˆ ¯ÒÚ˜. K¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È «Î¿Ùˆ» ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ: ÛÙȘ BڢͤϘ «Î·Ù‚·›ÓÂȘ»Ø ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ «·Ó‚·›ÓÂȘ». øÛÙfiÛÔ, ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÒ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ ÔÈ BڢͤϘ ÌÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÈ· οˆ˜ ηٷıÏÈÙÈ΋, Â·Ú¯È·Î‹, ‚fiÚÂÈ· fiÏË: fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó Â‰Ò –Î·È Â›Ó·È Î¿ÌÔÛÔÈ– ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÂÚ·ÙÒ‰Â˜Ø ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ BڢͤϘ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘. TÈ Ì ʤÚÓÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ÛÙȘ BڢͤϘ: Ë ÊÈÏ›· Ì ʤÚÓÂÈ. AÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ· ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚ¤ÓÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ˆ Ù· ÌÔ˘Û›· Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ B›ÎÙÔÚ XfiÚÙ· Î·È ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï X¿Óη. ¢ÂÓ ÙÚÒˆ ̇‰È·, Ô‡Ù ˘‹Ú¯Â ÔÙ¤ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ÂÈÓ‹Ûˆ ÛÙÔ La Maison du Cygne,

Δπ ¡∂∞;

B∞°°∂§∏™ P∞¶ΔO¶√À§√™ ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙË ™‡ÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: Ô B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ «º›ÏÔÈ» Î·È «AÚ¯·›· ™˘ÓÙ·Á‹» (·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ KE¢PO™) ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË, ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 24/3, ÛÙȘ 21.00. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ™ÙËÓ ¶Ï¿ÛÙÈÁÁ·, ™ÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ¶·¿ÁÔ˘ 36, 22810 79260 BA™ø XPH™TOY °È· ¤Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù˘ οÓÂȘ fi,ÙÈ ÂÚÒÙËÛË ı˜ Î·È Ó· ÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì›· ÎfiÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ «§·ÍÂ˘Ù¤˜ Ù˘ 68 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

‰Â›ÍÔ˘Ì ٛÔÙ·Ø ·ÏÒ˜, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ, ›¯· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÏ· ‹Á·Ó fiˆ˜ ¤ÚÂÂØ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ηÌÈ¿ ¯ÔÓÙÚ‹ Áοʷ ÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ó¤Ó· ÌÈÎÚÔ·Ù‡¯ËÌ·, fiˆ˜ .¯. Ó· ¯˘ı› ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› ÛÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ Ú¤Û‚ÂÈÚ·˜ ‹ Ó· ÌÔ˘ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ Ù˘ Áfi‚·˜ Î·È Ó· ÂÚ·Ù¿ˆ Û·Ó ÎÔ˘ÙÛ‹. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ì‚Â›: ÊÔÚÔ‡Û· ¯Ú˘Û·Ê› Áfi‚˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û· ·fi ηϿıÈ ÙÔ˘ Monoprix ¤Ó·ÓÙÈ 20 ¢ÚÒ. (AÓ ¤·ÈÚÓ· ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ı· Ï‹ÚˆÓ· 30 ¢ÚÒ: ÚÔÛÊÔÚ¿). EÍ¿ÏÏÔ˘, Ô˘Ï‹ıËΠÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÚÁ· «·fiÁÓˆÛ˘», Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È Î¿ÔÈÔ˘ Ô˘ ¢¯fiÌÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Ô˘ÏËı› ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ·fi ÙÔÓ XÚ›ÛÙÔ ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. T· ÂÁη›ÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ soldout. MÈ· ΢ڛ· fi˙·Ú ÛÙÔ Ê·Îfi ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Athens Voice: ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÁÒ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó: ÙÈ ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿! K·È: ÙÈ ˆÚ·›· Ô˘, ÌÂÙ¿, ı· ¿Ì ӷ Ê¿Ì ʷΤ˜! ™˘¯Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È fiˆ˜ Ô Õ‚ÂÚÂÏ NÙ¿ÏÙÔÓ: TÈ ı· Ê¿ÌÂ; ¶fiÙ ı· Ê¿ÌÂ; ºÈÏÔÍÂÓ‹ıËη Û’ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÊÂÁÁ›ÙË: ÙÔ ÚˆÈÓfi ʈ˜ Ì ͇ÓËÛ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÌÔ˘. E›Û˘, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¿Ú·Í· ÎÚ‡ˆÌ·Ø ÙÔ ÎÚ‡Ô ÛÙȘ BڢͤϘ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒ. KÔÈÌ‹ıËη ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÏȤ˜, ÚÈÁ¤ È˙¿Ì˜ ÙÔ˘ XÚ›ÛÙÔ˘ –›‰È˜ Ì’ ÂΛӘ ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ Ì·Ì¿– οو ·fi ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. ™ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó ·Ó, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ¤¯·Û· ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙË °·ÏÏ›·. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛΤÊÙÔÌ·È ˆ˜, ·Ó ¤·ÈÚÓ· ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ fiÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÏÂÊÙ¿, ı· ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜. ¢È·Ï¤ÁÂȘ ¤Ó· ı¤Ì· Î·È ÛÔ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¤ÂÈÙ·, ʇÁÂȘ Ì’ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÛÂÎ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë: ·Ó ‰È¿ÏÂÁ· ÙÔ ı¤Ì· «ÔÏÈÙÈ΋» ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ¤ÛÎÈ˙·. Ÿ¯È «‚ÂÏÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋»: ÌÂډ‡ˆ ÙÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ó Ô AÏ‚¤ÚÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·˙fi˜ ‹ ·Ó ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¯·˙fi. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ B¤ÏÁÈÔ –ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi– Û˘ÓÙËÚ› ÌÈ· ÙfiÛÔ Î·ÎÔÌÔ›Ú· Î·È Î·Ù·Á¤Ï·ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ «ÔÏÈÙÈ΋»Ø Ë ‚ÂÏÁÈ΋ ÌÔÓ·Ú¯›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·‰Ú·Ó›·˜. ∞ H ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Art-Base ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÒÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 21 AÚÈÏ›Ô˘ 2007.

·Ï›ÚÚÔÈ·˜». TÔ ‚È‚Ï›Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÿ·Ì‚Ô˜. Hondos Center, OÌfiÓÔÈ·, 210 5282.814, ÛÙÔ 10Ô fiÚÔÊÔ. ™ÙȘ 30/3, 15.30.

¶APAMY£IA MÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ, Ë ·Ú·Ì˘ıÔ‡ ™¿Û· BÔ‡ÏÁ·ÚË Ì·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È «∫È fiÔÙ Û ÛÊ›ÍÂÈ, Ó· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ!». £Â̤ÏÈÔ, ™fiψÓÔ˜ 84, 210 3608.180. 26/3, ÛÙȘ 18.00. ●


ª√À™π∫∏ * ** *** **** *****

¶Ô, ÚÔÎ, Ì·Ï¿ÓÙ˜, ËÏÂÎÙÚÔfi

∞æÀÃ∞ ∫∞π ∂ªæÀÃ∞

·fi bossa nova ̤¯ÚÈ punk ÎÈ ·fi lounge ̤¯ÚÈ tango ÎÈ fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Î·È ·Ï¤ıÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‡ÏÔ, ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÌÔ˘Ù›Î ·fi Á˘·Ï› Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÁÈ· Ì·Ú Ù‡Ô˘ “pharmacy” Î·È ÁÈ· NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘˜ (·fi ÎÂÈ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÁÎÚÔ˘) executive. A! N· ÌËÓ Í¯¿Ûˆ... √ Ric Ocasek ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÕÚ· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ...

E§§∏¡π∫A ™À°∫ƒ√ΔHª∞Δ∞: MI∞ ∞∫Oª∏ ∂À∫∞πƒI∞

TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

DAMIEN JURADO - And Now That I’m

ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ Èfi ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÁÎÚÔ˘ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ¢Âο‰Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› (ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Aı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÏÏ¿ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·) ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó cd (·fi ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ D.I.Y. ̤¯ÚÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÌÈÎÚÒÓ ‹ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ), Ô˘ Ê˘Û¿Ó ηÓÔÓÈο Î·È ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. TÔ myspace Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÂÏÏËÓÈο ÁÎÚÔ˘. MÔÚ› Ë «Î·ıÂÛÙË΢˝·» Ù¿ÍË ÙˆÓ media Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, ÌÔÚ› ÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó „ÈÏÈ·ÛÙ› ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ (¯·Ì¤ÓÔÈ Ì¤Û· Û ÓÂÊÂÏÒ‰Ë play-list), ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ô˘ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ô˘ fiÏÔ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯ÒÚÔ (¤ÛÙˆ Î·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·), Ë Coca-Cola ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›·. E‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯Ò-

In Your Shadow (Hitch-Hyke) ***

BLOC PARTY - A weekend in the city (V2) **

H «Î·Ù¿Ú·» ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Bloc Party, Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ χÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¤ÌÓ¢Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ progressive, ÛÙ· ÚÔÎ ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ·Ì‹¯·Ó˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜. TÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ· Ì·Ù¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· consept album ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋, ‚·ÚÂÙ‹, ·‰È¤ÍÔ‰Ë, ÛÎÏËÚ‹ Î·È ¿¯·ÚË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·˙·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÔ›·. A’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È Ù˘ ¢Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘, Î·È ÙÒÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó... ONO - Yes, I’m a witch (EMI) ** ŒÓ· «Û·Ù·ÓÈÎfi» ÎfiÏÔ ·fi ÌÈ· «Ì¿ÁÈÛÛ·», ÌÈ· ΛÓËÛË Ì·Ù ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÛηÚÊ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜. H ΢ڛ· ¤Ú·Û ÙËÓ ·ÚÂÏıÔ‡Û· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. XˆÚ›˜ (;) Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Flaming Lips, Cat Power, Antony, Le Tigre, Peaches, Polyphonic Spree, Jason Pierce, Craig Armsrtong, Apples in Stereo, Sleepy Jackson Î·È Hank Chocklee ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ «Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘» ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Ï‹ıË Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ‰È¿ÏÂÍ·Ó(;) οÔÈÔ ·ÏÈfi Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔ ·Ó·Û··Û·Ó, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› Â¤ÏÂÍ·Ó (;) Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ȉ¤·, ·ÏÏ¿ ̤ÙÚÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ̤ÙÚÈÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. BRAZILIAN GIRLS - Talk to La Bomb (Universal) ***

ŸÙ·Ó ÔÈ Ú¤ÏÈΘ-¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Tyrell Corp. ı· ˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ ÔÈ Brazilian Girls (Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù Brazilian Ô‡Ù Girls) ı· Â›Ó·È ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÁÎÚÔ˘. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó robot ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ¿„ÔÁË ·ÏÏ¿ ¿„˘¯Ë ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ô, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ

ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË Î·Ïfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi Ô˘ οı ÊÔÚ¿ Ì·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ «ÙÔ ’¯ÂÈ»... AÏËıÈÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜, Óˆ¯ÂÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ‹¯ÔÈ ‚ÈÔÏÈÔ‡, È¿ÓÔ˘ Î·È ÎÈı¿Ú·˜, ÏÈÙ¤˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜. A’ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Ì·˜ (Í·Ó·)ϤÓ fiÙÈ Ì ٷ ·Ï¿, ‚·ÛÈο ˘ÏÈο ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ οÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÏfi. TÈ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ›‰È· ‚·ÛÈο ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜; O Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰Èο ÙÔ˘. TRACEY THORN - Out of the Woods (EMI) ***

TÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛfiÏÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ ›¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. K·È Ó· Ô˘ ÙÒÚ· ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘, ·ÊÔ‡ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ÔÈ Everything but the girl, ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ (Massive ∞ttack, Style Council, Gobetweens, Working Week), Ë ÂÓËÏÈΛˆÛË Î·È Ë ÌËÙÚfiÙËÙ·. MÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆ‹... TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì fï˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·¤ÌÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙËÓ «¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹» Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈΤ ·ÁÁÏÈ΋˜ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔfi Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Ô˘ ÚÔηÏ› οÔÈ· ·Ì˯·Ó›·. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Tracey Thorn ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›; KÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·È ÈÔ «·˘ÛÙËÚfi˜» Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ı· Ì ÓÈοÂÈ ¿ÓÙ·...

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

RAINING PLEASURE

Ú˜, ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ó· project ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÛÊ·Ù· Ì‹ÎÂ Î·È Ë EÏÏ¿‰·. KÈ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ÙÔ project Ù˘ CocaCola Â›Ó·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· (οı ›‰Ô˘˜) ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.coca-cola.com/music ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ●

KRISTIN HERSH - Learn to Sing Like a Star (Sony/BMG) ***

H Ù‡ÈÛÛ· Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË. MÔÚ› Ë ÚÔÎ ÈÛÙÔÚ›· (Ô˘ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË) Ó· ÌËÓ Ù˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÈ̤˜ fiˆ˜ ÛÙËÓ Patti Smith, ÙËÓ P.J. Harvey, ÙËÓ Chrissie Hynde ‹ ÙËÓ Deborah Harry, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÙÈÌԇ̠ÂÌ›˜. K·È Ì ÙÔ˘˜ Throwing Muses Î·È ÌfiÓË Ù˘ ¤Î·Ó Ôχ ηϿ ¿ÏÌÔ˘Ì, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ˆÚ·›·, ÚÔοÚÂÈ ·ÎfiÌË, ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ù˘ Â›Ó·È Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋» Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ... Ù· 4 ¯ÚfiÓÈ· ÛȈ‹˜ Ù‹˜ ¤Î·Ó·Ó ηÏfi, ÁÈ·Ù› fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È Â‰Ò, ·ÈÁ̤ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ·ÊÔ‡ Ù· οÓÂÈ (ۯ‰fiÓ) fiÏ· ÌfiÓË Ù˘. ∞ 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 69


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ΔˆÓ M∞ƒπ∞™ ∫√∫∫π¡∏ - μπ∫À™ ™Àªπ∞∫∞∫∏ - ¢∏ª∏Δƒ∞ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À √ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞.V. ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿

Ô˘. OÈ 15 ÊÔÚ¤˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ú 24, ÂÓÒ Ë ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ú 36 ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¢Â˘Ù-¶·Ú. 8.00-20.00, ™¿‚. 9.00-17.00, K˘Ú. 9.00-14.00.

KANE KATI °IA TO ™øMA ™OY

KO§YMBHTHPIO ANø I§I™IøN T·Í‡ÏÔ˘ 42, ÕÓˆ IÏ›ÛÈ·, 210 7780.252. O Ì‹Ó·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ú 40, ÔÈ 20 ÊÔÚ¤˜ ú 30, ÔÈ 12 ú 25, Î·È ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ú 3.

∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ∞

KO§YMBHTHPIO ¶ANE§§HNIOY M·˘ÚÔÌÌ·Ù·›ˆÓ 26, Aı‹Ó·, 210 8834.408. KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó·, ú 5, 50 ÙËÓ ÒÚ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ú 7 ™¿‚‚·ÙÔ & K˘Úȷ΋. ŸÏ˜ ÙȘ ̤Ú˜ 11.00-14.00. ™¿‚‚·ÙÔ 14.00-15.00.

O M¿ÚÙÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· «·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˜» Î·È Ë ¿ÓÔÈÍË ¤ÚÓ·Á ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ¤Ó· fi‰È. ŸÌˆ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· Ì·ÁÈfi, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÙfiÙÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ì·˜ ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. A£§. KENTPO «A. TPIT™H™», KO§YMBHTHPIO °KPABA™ ¶·ÛÛÒ‚ 10, 210 2282.714 & 2287.506. KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 25 ̤ÙÚˆÓ. ú 24 Ì‹Ó· ÁÈ· 15 ÊÔÚ¤˜ ‹ ú 36 ÙË Ì¤Ú· (·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË). ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 8.00-18.30, ™¿‚. 9.15-17.00, K˘Ú. 9.00-14.00. ¢HMOTIKO KO§YMBHTHPIO KO§OKYN£OY™ §Â¿Ó‰ÚÔ˘ & IÊÈÁÂÓ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5153.725, 5153.726. KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 33x25. ú 24 ÁÈ· 15 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ú 36 ÁÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¯Ú‹ÛË. ¢Â˘Ù.¶·Ú. 8.00-18.00, ™¿‚. 9.00-17.00, K˘Ú. 9.00-14.00. ¢HMOTIKO °YMNA™THPIO NEA™ ™MYPNH™ TÚ·Â˙Ô‡ÓÙÔ˜ Î·È AÚÙ¿Î˘, 210 9333.783 & 9333.667.

70 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

∫ÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 50 Ì. °È· ‰ËÌfiÙ˜ ú 30 ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÁÈ· ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ ú 45 (·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË). ¢Â˘Ù.¶·Ú. 7.30-9.00 & 12.30-14.30, ™¿‚. 14.30-16.00. E£NIKO KO§YMBHTHPIO °§YºA¢A™ ºÔ›‚˘ 14 & ∞. MÂÙ·Í¿, ™Ù¿ÛË TÚ·Ì «KÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ», 210 8943.807. ¢‡Ô ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÈÛ›Ó˜. ú 4 ÙËÓ ÒÚ·, ú 55 Ë ÌËÓÈ·›· οÚÙ· ÁÈ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË. ¢Â˘Ù¶·Ú.10.00-11.00, TÚ.-TÂÙ.-¶·Ú. 21.30-22.30, ™¿‚. 17.00-18.00, K˘Ú. 12.00-13.00 KO§YMBHTHPIO °OY¢IOY KÔÎÎÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È K·ÓÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÁˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË, 210 7771.990. ¶ÈÛ›Ó· Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË, Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›-

KO§YMBHTHPIO XA´¢APIOY AÁˆÓ. ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Î·È §. K·‚¿Ï·˜, 210 5819.601, 5819.610. AÓÔȯً ÈÛ›Ó· 50 ̤ÙÚˆÓ. ú 20 Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ú 25 Ô Ì‹Ó·˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË 1 ÒÚ· ÙË Ì¤Ú·. ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 8.009.00, 11.00-12.00, 16.00-17.00, 21.15-22.15. ™¿‚.-K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. KO§YMBHTHPIO XA§AN¢PIOY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 150, 210 6819.350, 6821.975. KÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· 25 ̤ÙÚˆÓ. ¢Â˘Ù.- ¶·Ú. 7.30-20.00 & ™¿‚. 7.30-13.00 (Ù· ™¿‚‚·Ù·, «¯Ù‡·» ÚÒÙ· ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ). KO§YMBHTHPIO ¶ANA£HNA´KOY °‹Â‰Ô ¶AO, 210 6464.448. ¢›Ï· ÛÙË £‡Ú· 13 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ·. ú 30 Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ú 40 ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 8.00-15.30 & 20.00-24.00, ™¿‚ 9.00-24.00, K˘Ú. 9.00-21.00.

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∞ VASSIAS THERAPY M·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ health studio ÙÔ˘ KÒÛÙ· B¿ÛÈ·, ı· ÛÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ‚Á¿ÏÂȘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘. ŒÙÛÈ, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı›˜ Û ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ı· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù›˜ ÙȘ ıÂÚ·›˜ Shiatsu (ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÚ·ÎÙÈ΋), Aromatherapy (Ì·Û¿˙ ·Èı¤ÚÈˆÓ ÂÏ·›ˆÓ) Î·È Rejuvena (·Ó·ÓˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÚÔÛÒÔ˘). Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ÙÔÓ ÔÓÔΤʷÏÔ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÎfiˆÛË. MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 30, MÔ˘Û›Ô, Aı‹Ó·, 210 8823.370, www.vassiastherapy.gr HALOULOS HEALING CENTER ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÓÙË X·ÏÔ‡ÏÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ –·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·– Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ÛÙÔ Reiki Î·È ÙË ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·. TÔ Reiki ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ··Ï¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ı¤ÛˆÓ, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ. E›Ó·È Ë Ó¤· Ìfi‰· ÙˆÓ ‰È·Û‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ˜. H ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ȤÛÂȘ Î·È Ì·Ï¿ÍÂȘ ÛÙ· ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Î·È ÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, Ô˘ fï˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ºˆÎ·›·˜ 12, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, Aı‹Ó·, 210 8811.393, www.haloulosreiki.com


Ã∞§∞√À∞

CITY SPA

RENATO K¿ı ̤ڷ Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Renato Ë ÊËÌÈṲ̂ÓË ¯·Ï¿Ô˘· Ì ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘. Z¿¯·ÚË, ÏÂÌfiÓÈ Î·È ÓÂÚfi ‰ËÏ·‰‹, fiˆ˜ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤ıÔ‰Ô˜. E‰Ò ı· οÓÂȘ ·ÎfiÌ· ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ‹ ηÏψÈÛÙÈÎfi ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÚ·›˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· (ıÂÚ·›˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜, ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ Î·È Û‡ÛÊÈ͢) fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ (‚·ı‡ ηı·ÚÈÛÌfi, Ê˘ÙÈο peeling, ÚÈ˙È΋ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË Ì ıÂÚÌfiÏ˘ÛË). ™ÎÔ˘Ê¿ 35, KÔψӿÎÈ, 210 3607.559, 210 3645.713, 210 3618.584

ANANEA SPA ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ‰Â¯Ù›˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ spa. AÚΛ Ó· ‰È·ı¤ÛÂȘ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÎÈ ÂΛ ı· ‚ÚÂȘ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ (Jacuzzi, ¯·Ì¿Ì, Û¿Ô˘Ó·, ˘‰¿ÙÈÓÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·›ıÔ˘Û˜ Ì·Û¿˙) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÛÔ˘ (ÂȉÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡). OÈ ıÂÚ·›˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· “Elemis”. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ οÙÈ Â͈ÙÈÎfi, fiˆ˜ ÙÔ “Exotic lime & Ginger Salt Glow”. £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË, 210 6260.456, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Life Gallery Athens.

BELLA DONNA ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË Ì ÎÂÚ›, οÓÂȘ ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. MÂÙ¿ ı· ÛÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓ˘‰·ÙÈÎfi, ·ÓÙÈÊÏÔÁÈÛÙÈÎfi Ï·‰¿ÎÈ, Ô˘ ı· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚȯÔÊ˘˝·. AÎfiÌ·, Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ – ·fi Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú Î·È Ì·ÎÈÁÈ¿˙, ̤¯ÚÈ Ù¯ÓËÙfi Ì·‡ÚÈÛÌ· Î·È Ù·ÙÔ˘¿˙ Ì ¯¤ÓÓ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰›ψ̷ ·Ó ı˜ Ó· οÓÂȘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·. BÔ˘Ï‹˜ & EÚÌÔ‡ 14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3257.610 / °Ú˘¿ÚË & M·ÓÙ˙·ÁÚȈٿÎË 50, K·ÏÏÈı¤·, 210 9519.089 / MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ & ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 178, 210 4297.516 / I. MÂÙ·Í¿ & °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 16, 210 8947.576, www.belladonna.gr

BIB§π∞ «100% ∞¡¢ƒ∞™» ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô-Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· οı ËÏÈΛ·˜, Ì χÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘, Rolf-Dieter Hesch Î·È Gerald Bosch, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô, ‰ÂÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó Û ÁÈ·ÙÚÔÛfiÊÈ· ‹ ‰›·ÈÙ˜-ı·‡Ì·. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· «ı¤Ïˆ» ÙÔ˘ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. A‰ÂÏÊÔ› BÏ¿ÛÛË, §fiÓÙÔ˘ 2-4, Aı‹Ó·, 210 3812.900, www.vlassi.gr ∞

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 71


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

N¤Â˜ ·Ê›ÍÂȘ Î·È ·ÁÔÚ¤˜

EºY°E™! ™À§§√°H S.S ’07

LYNNE AGAIN!

POWER PLATE

H&M

¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ Acceleration Training

ƒ·ÓÙ‚ԇ 29/3 ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘ 49

ONITSUKA TIGER Made of Japan ·Ô‡ÙÛÈ 1,5 ̤ÙÚÔ˘

ÙÔ ÚÔ-ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ¿ÏÈ ÁÈ· ÙË Lynne ϤÁ·ÌÂ. EÂȉ‹ fï˜ Ë ÛÂ˙fiÓ ¿ÏÏ·-

ÍÂ, ʈٛ˙Ô˘Ì ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹, Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶·›ÚÓˆ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ AÈfiÏÔ˘. Flat Ì·Ï·ÚÈÓԇϘ Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ÛÙÚ·˜ Û ÚÔ¸·ÓÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. M¤Û·, ·ÏÒ˜ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË. H ÔÔ›· ÛÙ· ÚÔ‡¯· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘Ó·ÈΛ· Ìfi‰·. ºÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛÙÈÏ Î·È fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. T· Lynne ÊÔڤ̷ٷ «‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó» ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ˙ÒÓ˜, ȤÙ˜, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘

TIMBERLAND

E§MA FRESH

MASTIHASHOP

N¤· ÌÔÓ٤Ϸ Boa Lacing System ·fi ú 179

M¤ÓÙ·, ηӤϷ Î·È ‰˘fiÛÌÔ˜, ú 1,20 ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ

M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ¯·Ï‚¿˜ Ì Á‡ÛË Ì·ÛÙ›¯·˜ X›Ô˘, ú 4,10 Ù· 400g

material girl ۯ‰›·Û ÊÔڤ̷ٷ ÛÂÌÈ˙Ȥ, ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ top, ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ ηÌ·ÚÓÙ›Ó· ηÈ... Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù· ϤÌ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘ 49.

Ô‡ÙÛÈ·. To ˘ÈÔıÂÙ› Ë Timberland ÛÙ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰¤ÛÈÌÔ Î·È Ï‡ÛÈÌÔ ·fi ÌÈ· ‚›‰· (!). ™Ù· Timberland Stores.

ÎÚÔ˘·˙¤. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ¤Ó· Ê›ÓÔ ÛÙÈÏ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÌÚÈ̤ Û·Ù¤Ó, Ù· «·Ì›ÏÈÎÙ·» ÚÔ˙ Î·È Î›ÙÚÈÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ÛÙȘ ÓËÊ¿ÏȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÈÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙ¤Ï. MÏÔ‡˙˜ «Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜», ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ˙ÒÓ˜, t-shirts Î·È Û‡ÓÔÏ·, Û ‰È¯ÚˆÌ›Â˜ fiˆ˜ ÁÎÚÈ-Ï¢Îfi, Û ¯Ú˘Ûfi Î·È ·Û‹ÌÈ, οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜: ¶ˆ˜ Ù· 70s,

‰È¿ıÂÛË ÂΛ: Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·˜. N· ‚¿Ïˆ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÂÎΈʷÓÙÈο ÁÔ‚¿ÎÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë T˙Ô‡ÓÙÈ °Î¿ÚÏ·ÓÙ ÛÙÔÓ «M¿ÁÔ ÙÔ˘ O˙» Î·È Ó· Ùڤ͈ ·ÓÙÔ‡. M ÙÔ ‚ϤÌÌ· ¯·Ï·Úfi ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Ù˘ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ۿÏÙÔ Ó¢ÚÈÎfi ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Á·ÏÏfiʈÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ÛÙÔ ·ÁfiÚÈ Î·È Ù· ÊÈÏÈ¿. ŒÏËÍÂ. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜, ¢ÊÔÚÈÎÔ‡ ·ÓÈÎÔ‡!

H

Ù· 80s Î·È Ô ÓÂÔ-ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ù¿ÛÂȘ Â›Î·ÈÚ˜, ˆ˜ ÙÔ sporty Â›Ó·È chic Î·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘.

● Y¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô

™oψÌÔ‡ 1 & KËÊÈÛ›·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6727.597, 210 6756.156

72 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÎË Î·Ó¤Ï·. H E§MA fresh Ì ̷ÛÙ›¯· X›Ô˘ Â›Ó·È Ê›ÏË ·ÏÈ¿, Ô˘ Ì·˙› Ù˘ ÓÈÒıÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. ™Â ÂÚ›ÙÂÚ·, super market Î·È ÛÙ· mastihashop. ● K·È ÙÒÚ· Ô˘ ›· mastihashop, Ì 7 Ó¤· ÓË-

NEE™ AºI•EI™ - OMOPºA ¶PO´ONTA

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Á¿ÌÔ˜, ‚¿ÙÈÛË, ÎfiÛÌËÌ·, ÁÔ‡ÚÈ

● ¢ÚÔÛÂÚfi˜ ‰˘fiÛÌÔ˜, ÈÂÚ҉˘ ̤ÓÙ·, ÈοÓÙÈ-

HOT BUY MÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, fiˆ˜ sushi Î·È origami η‚·Ï¿Ó ¤Ó· Onitsuka Tiger Ì‹ÎÔ˘˜ 1,5 ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· Made of Japan. TÔ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ¿ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Onitsuka Tiger ÛÙÔ Fena Fresh (31/3). www.onitsukatiger.com

̤¯ÚÈ ÙȘ 29/3, ÛÙȘ 11.00 .Ì., Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· H&M, Î·È ‰ÂÓ ‚Á¿˙ˆ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÌÔ˘ ·’ ¤Íˆ. §›ÁÔ ÚÈÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÔ˘Ì ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛԢˉÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ı· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ì ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ M by Madonna. TÔ

TA NEA & OI EYKAIPIE™ TH™ EB¢OMA¢A™

ÛÙ›ÛÈÌ· Ïȯԇ‰Èη ÚÔ˚fiÓÙ· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙË ™·Ú·ÎÔÛÙ‹. H Ì·ÛÙ›¯· X›Ô˘ «ıÚÔÓÈ¿ÛÙËλ Û ٷ¯›ÓÈ Î·È Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ¯·Ï‚¿, ηϷ̷ڿÎÈ·, 3 ÛÈÙÈΤ˜ Û¿ÏÙÛ˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜, ·ÛÙ¤ÏÈ·, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿ÎÈ·... ¶·Ó/Ì›Ô˘ & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3632.750 ● §Â˜ fiÙÈ ı˜ ÚÔÛˆÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÛÙÔ È & ÊÈ

(¤Ó· ¯·ÚÂÌ¿ÎÈ Ì‹ˆ˜;). TÔ Power Plate my5ì Ù˘ Power Plate Hellas ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔËÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô “Acceleration Training” Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÔ˘. 210 5787.081 ● To Boa Lacing System Â›Ó·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ snowboard, ÙÔ skating Î·È ÙÔ wakeboarding Î·È Î·Ù·ÚÁ› Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÛÙ· ·-

● §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹ Ù˘, Ë Galerie NÙfiÚ·

¶¤Áη ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· fiÌÔÚÊ·, ÔÈÔÙÈο Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¯·ÏÈ¿ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Ì ¤ÎÙˆÛË 50% Î·È Ì ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜. Afi 26 ¤ˆ˜ Î·È 31/3. ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3647.576. *Afi 15/4 Ù· ¯·ÏÈ¿ NÙfiÚ· ¶¤Áη Î·È ÛÙÔ KOSTA BODA, ™Ù·‰›Ô˘ 19. ● M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «XÚ····Ù˜...: Mfi‰· ·fi ¯·ÚÙ›!», Ë BSB ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ‰ÒÚ· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯¿ÚÙÈÓË Ìfi‰·, Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ BSB, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Rrrrip... Paper Fashion!”. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.bsbfashion.com, MAD TV Î·È NITRO 102,5 FM ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ 10.00-12.00. ● ™ÙË Ó¤· ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ Magnet ÁÈ· ÙÔ Chevrolet Aveo, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì›ÏȘ (ÙÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô!) Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Chevrolet Î·È ÙÔ Í¯ӿÂÈ. H ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È Ù˘ TOP CUT Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ X¿ÚË ¶·ÙÚ·Ì¿ÓË. ∞

H ∞Δ∞∫∞ TH™ EB¢OMA¢A™: TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ, Â›Ó·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ Ù· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 3 ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· Ù· ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ó· Û ¿Ó fiÔ˘ ÂÛ‡ ı¤ÏÂȘ - O M¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ O˙


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

O PAUL RODRIGUEZ ™∂ SWITCH CROOKS

ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, Ù· Û΢ÏÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘, ÙÔ skateboard ÌÔ˘, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ÌÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· 22 ÙÚ‡˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘». °È· ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ sneakers ·Ô˘ÙÛÈÒÓ: «¢ÂÓ Â›Ì·È ÙÚÂÏfi˜ Ì ٷ sneakers, ·Ó Î·È ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›Óˆ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·fi fiÏ· Ù· Jordan Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Î·È ·˜ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙÔ˘ ·fi ÌÈÎÚfi˜. K¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ skate rat, ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiϘ ÙȘ skate ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ riders Ù˘ οı ̛·˜. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ͤڈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÔ˘. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Û˘ Ó· ¤¯ˆ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ηı·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ ÙÚ·¯ÙÂÚˆÙ¿ ΛÙÚÈÓ· ÌÔÙ¿ÎÈ·». ¶Ò˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ì ÙË Nike SB: «¢ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ˆ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ËÁ·›Óˆ ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ Î·È Ó· ¤¯ˆ ¤Ó· ηÏfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ fiÏ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ. E‡¯ÔÌ·È Ó· Ì ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ Ô £Âfi˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ». TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘: TÔ Ê·ÁËÙfi, Ù· cool hotels Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ̤ӷ ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ team. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: T· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó·, Ô ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜, Ù· ηο ÛÔÙ. ∞

O PAUL RODRIGUEZ •ANAXTY¶A! ™ÙȘ 16 M·ÚÙ›Ô˘ Ë Nike Skateboarding ¤Î·Ó ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ “Zoom Air Paul Rodriguez II”, ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ pro model Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Paul Rodriguez, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜, fiÓÔÌ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ skateboarding. O Rodriguez Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘ Nike SB, James Arizumi, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ ÂÏ·ÊÚ‡, ÎÔÌ„fi, Ôχ design, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ street skating. AÚ¯Èο ‚Á‹Î Û ‰‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·: ¿ÛÚÔ-Ì·‡ÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ-¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›. O Rodriguez ˙ÂÈ ÛÙË Simi Valley ÛÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·. TÔ 2004 ¤ÁÈÓ rider Ù˘ Nike SK Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤‚Á·Ï ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ pro model (M¿ÚÙÈÔ˜ ’05). Afi ÙfiÙ ٷÍȉ‡ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙË Nike Skateboarding. M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ pro model ¤‰ˆÛ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ Sebastian Palmer, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇԢÌ ٷ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·: °È· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ: «◊Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÁÂÌ¿ÙË ÁÈ· ̤ӷ, Ì Ôχ ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŒÎ·Ó· 2 ‚›ÓÙÂÔ, Ôχ skate, ‚Ú¤ıËη Û ·ÚÎÂÙ¿ contest, Î·È Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ tour Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». °È· Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘: «K¿Óˆ ·ÚÎÂÙfi skate Î·È ‰Ô˘Ï‡ˆ ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÈÏÌ ¿Óˆ Û ̛· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Mr. Rob Dyrdek. TÔ ÊÈÏÌ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ οı skater Ô˘ Á›ÓÂÙ·È professional ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi Ù· top ÔÓfiÌ·Ù·, Î·È Ê˘ÛÈο ‚ϤÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ·fi fiÓÔÌ· Û fiÓÔÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Î·Ïfi. E›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚÔÏfi». °È· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ rider Ù˘ NIKE SB: «¢È·Ó‡ˆ Ù· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÓÈ΋ÛÂÈ ÌÂÚÈο contest, ¤¯ˆ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÂÚÈο ÎÔÌ„¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, Ù·Íȉ‡ˆ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÌ·È. TÔ team Ù˘ Nike SB Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ. E›Ó·È fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Sir Janoski, Ô˘ Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·». TÈ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÚÒÙÔ Û ¤Ó· ηÏfi skate shoe: «H ÛfiÏ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ôχ ¯ÔÓÙÚ‹ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÏÂÙ‹, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›˜ ‡ÎÔÏ·. N· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›˜ Ó· ˉ‹ÍÂȘ ÌÂÚÈο ÛηÏÈ¿. TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¯ÔÓÙÚfi Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ÓÈÒıÂȘ ÙÔ skate ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. ¶ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ Î·ÛÙfiÚÈ Î·È ÙÔ Ì·Ï·Îfi ‰¤ÚÌ·, ÒÛÙ ÙÔ fi‰È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ¿ÓÂÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·Ï¿ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·». ¶fiÛÔ ¿ÓÂÙÔ Â›Ó·È ÙÔ P-ROD 2: «AÚÎÂÙ¿ Î·È Ôχ ÂÏ·ÊÚ‡. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ».

AÁ·Ë̤ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ: «M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ fiÏ· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Â›Ó·È Ì·‡Ú· ηÛÙfiÚÈÓ·, ̠Ϣ΋ ÛfiÏ· Î·È ¯Ú˘Ûfi Û‹Ì·, ‰ÂÓ Ù· ¤¯ˆ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ fiÏ· ¯ÚˆÌ·ÙÈο Ó· ‰ˆ Ò˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È. ¶¿-

ÓÙˆ˜ ¤¯ˆ ÌÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ¿ÛÚ·, ÂÂȉ‹ Ù· Û˘Ó‰˘¿˙ÂȘ ‡ÎÔÏ· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô». °È· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 818: «E›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ San Fernando Valley, fiÔ˘ ̤ӈ. E‰Ò ‚Ú›-

INFO: E¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ù· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ “Zoom Air Paul Rodriguez II”, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi skate shop Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÙÔ “LILY PUTE” ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

¢∏ª√∫ƒπΔ√À 24, ∫√§ø¡∞∫π, Δ∏§: 210 3600806

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 73


£∂∞Δƒ√ ∞fiÓÙ˜ ·fi ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜

H ZøH TøN •ENøN T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY E¶TA §O°IKE™ A¶ANTH™EI™ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÓÙÒÓ˘ AÓÙ‡·˜ ¶·›˙Ô˘Ó: P¿ÓÈ· OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, °È¿ÓÓ˘ TÛÔÚÙ¤Î˘, T·Ì›Ï· KÔ˘Ï›Â‚·, KÒÛÙ·˜ B·Û·Ú‰¿Ó˘, ÕÚ˘ §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, E‡· KÔÙ·Ì·Ó›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ MˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘ A¶§O £EATPO X. TÚÈÎÔ‡Ë 4, 210 9229.605

OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë ‰ÂÓ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÙ¤ Â¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. A˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·¯ÒÚËÛË, ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ ¤Ó·˜ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. K·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘. M ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜, ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ù· η̤ӷ fiÓÂÈÚ·, Ù· ÁÈ·Ù› Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË. OÈ ‰ÈÏ·ÓÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi, ÓÔÛËÚfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÈ Á‡Úˆ Ù˘, ˙ˆ¤˜ ÎÔÈÓ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, ˙ˆ¤˜ Í¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜

74 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

Oπ∫√¡√ªπ¢√À, §∂ª¶∂™√¶√À§√™, K√Δ∞ª∞¡π¢√À, K√À§π∂μ∞, Møƒ√°π∞¡¡∏™, B∞™∞ƒ¢∞¡∏™

Î·È ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ËıÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. K·ıÒ˜ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙ¤˜ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˙Ï, ˘Ê·›ÓÔ˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÈÛÙfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÁÈ·

ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓ¿¯ˆÚˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. TÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›. º¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó. K·È Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡Ó, ÂÌ̤ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. K·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ì ·ÏËıÈÓfi ÎfiÔ Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ÙȘ ·Ôڛ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· fiÏÔ Î·È ÈÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ AÓÙÒÓË AÓÙ‡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙȘ ηı·Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. OÈ ËıÔÔÈÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. KÚ·ÙÒ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ P¿ÓÈ·˜ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, ÌÈ·˜ Ì¿Ó·˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ô‡Û·˜ ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘, Ù˘ X·Ú¿˜, ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ Ó›ÁÂÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·Í›· Ù˘, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Á¿ÌÔ˘ Ù˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, Î·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· B·Û·Ú‰¿ÓË, ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ó·fiÙÚÂÙ· Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. A˘Ùfi˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙfiÛÔ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ¤Ó· ·‰È¿ÊÔÚÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∞


΋ ÌÔ˘. ŸÌˆ˜... 697 6305729 M¶OY! M ÛΤÊÙÂÛ·È Î·ıfiÏÔ˘; MÔ˘ Ï›ÂȘ! M›ÏËÛ¤ ÌÔ˘...

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

BERSHKA K·ÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ Ì ̿Á„Â! ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ! TËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘! 697 004198, I¿ÛÔÓ·˜ ™À¡Δ∞°ª∞ 5/3 ·fiÁÂ˘Ì·, ηÛÙ·ÓԇϷ ÁÏ˘ÎÈ¿, Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ Í·ÓıÈ¿, ÌÈÏÔ‡Û·Ù ÛÙË ÛÙ¿ÛË, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ‰È·Îfi„ˆ, Ì‹Î·Ù ÛÙÔ 206, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·... ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·; AϤͷӉÚÔ˜, mtsigalko@in.gr OY§Oº ¶A§ME ™Â ÚÔÛÊÒÓËÛ· «ÙÛÔÏÈ¿» ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘ 5/2 Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜! £· οÓÔ˘Ì ̷˙› ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙȘ 25; ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ‰Ò, ÂÚÈ̤ӈ! ¶ANTEIO ∫Ô›Ù·˙˜ ÙȘ ÏÂÔ¿Ú Ì·Ï·Ú›Ó˜ ÌÔ˘... fiÙ·Ó ‚¿Ïˆ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÊÔ‡ÛÙ· ÙÈ ı· οÓÂȘ; ÕÚÙÂÌȘ; °ÈˆÚÁ›·; DESPERATE HOUSEWIVES ™·˜ ‚Ϥˆ οı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ. AÓ Â›ÛÙ Ô·‰Ô› Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, ÛÙ›ÏÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ 697 6718493 SODADE ™¿‚‚·ÙÔ 3/2, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÌÔ‚ ÁÚ·‚¿Ù· ÌÔ˘Û¿ÎÈ Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ. ◊ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ ÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·, ÂÁÒ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ú, Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ Î·È Á˘·ÏÈ¿, Û ÎÔ›Ù·˙·! MÂÙ¿ ‹Á˜ ̤۷, ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. Œ¯ÂȘ ˆÚ·›Ô ‚ϤÌÌ·! 697 4822779 °KYZH K. T۷ω¿ÚË, 2/3, 17.40, ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË, Ì·‡ÚÔ ÎÔÓÙfi ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο, Áχη! ™Â ÎÔÈÙÔ‡Û· Î·È ÙÔ ¤‚ÏÂ˜! ◊ÌÔ˘Ó Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. £· Û ͷӷ‰Ò; GALEA 4/3, 5 ηÈ, ηı›Û·Ù ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ηӷ¤, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·! K¿ıÈÛ· ‰›Ï· ÛÔ˘, ÌÈÏ‹Û·Ì fiÙ·Ó Û¯ÔÏ›·Û˜ οÔÈÔÓ. Pls, ı· Û ͷӷ‰Ò; 697 4654856 KA§H ZøH 2/3 MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ‹ÛÔ˘Ó Ì TDM (XIH), ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ·ÏÏ¿ ¤Ê¢Á˜, οÙÛ·Ì ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û·˜. A£HNA´KO™ ™Â ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË –ÓÔÌ›˙ˆ–, ·˜ ÂΛ, Ì¿ÛÎÂÙ, ·Ó‰ÚÈÎfi, ¤-

¯ÂȘ Ù·ÙÔ˘¿˙ ÛÙË Á¿Ì·! E›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜!! IP FAIR M' ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÔ˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ fï˜ ¤Ï· Î·È ·fi ÙÔ stand Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÈ·. ÕÏψÛÙ ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ›̷ÛÙÂ! BLACK LIGHT ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, Û ÎÔ›Ù·Á· fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘! æËÏfi˜ Ì t-shirt, ÌfiÓÔ Ô˘ ̛ϷÁ˜ Û ¿ÏÏË. ¶‹Ú˜ ÔÙfi Î·È Ì Îԛٷ͘... JOHNNY DEPP ¶¿Ú Ì ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ·Ó ı˜ ‹ ÁÚ¿„Â Â‰Ò Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÒÚ·. Y¶E¶£ ¶·Ú·Î·ÏÒ ‰ÒÛÙ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÎÔ‡ÎϘ ‰Ò... A§E•AN¢PA™ ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÚ›· Ì ٷ MAT ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎÔÏ¿Ó Ì·‡ÚÔ, ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, ‹ÌÔ˘Ó· Ì ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ‚ϷΛ· ÌÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. XÚ‹ÛÙÔ˜ TRIBECA ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ ¿ÏÏÔ °ÈˆÚÁ¿ÎË, οÓ ÂÛ‡! H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹!! ANTPE™ NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ‚Ϥˆ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¿ÓÙÚ˜. ŸÌˆ˜ Û˘¯Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·! •˘Ó‹ÛÙÂ! O¢. ™TOYPNAPH ŒÙÚÂÍ· Ì· ‰ÂÓ Û ÚfiÏ·‚·, fiÌÔÚÊË ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, ¯¿ıËΘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜... ¶ÂÚÈ̤ӈ ÙËϤʈÓÔ, 699 2338052 ENVY 2/3 οو, ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ·Á¿ÎÈ·, ÊfiÚ·Á· Á˘·ÏÈ¿ Î·È ÌÔ‚ ÊfiÚÂÌ·, ¤¯ÂȘ ÌÔ˚οӷ Î·È Ù˙›‚˜, ÛٛϠ‰Ò. LOVE IS... ŒÁÚ·ÊÂ Ë ¿ÛÚË ÙÛ¿ÓÙ· ÛÔ˘. ¶ÚÈÓ 2 ¯ÚfiÓÈ· Û ›¯· ‰ÂÈ, ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·, ÙÒÚ· Û ‚Ϥˆ ·ÓÙÔ‡, fiÙ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ; AÓ ı˜, 693 9300147, ÂÚÈ̤ӈ. AN£Pø¶O™ EϤÓË. ™Ô˘ ’¯· ÂÈ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘, ÌÈÏ‹Û·Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Û οÏÂÛ· Û ¿ÚÙÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, lykoyr@yahoo.com

AZIZA ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ; K¿ÙÈ ·ı·›Óˆ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·Ú. 697 9703410 £H™EIO TÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Û ÎÔ›Ù·˙· fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. MÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ‰ÒÛ ۋ̷. √XI A¶O™TO§H™ TÈ ¤·ı˜, ‚Ú ÂÈÚ·Ù‹; EÏ›˙ˆ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ÌÔ˘ ͷӷοÓÂȘ Û‡ÓÙÔÌ· Ì¿ıËÌ·... ‰ÂÓ ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘. E›Û·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. K.¶.

¢HMHTPA & °IøP°O™ BÚÂı‹Î·Ì ÚÈÓ 16 Ì‹Ó˜ ̤ۈ ÙÔ˘ «Û ›‰·», ·fi ÙfiÙ ›̷ÛÙ ̷˙›! H ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Û·˜! ME EI¢A ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È Ì ¤ÊÙ˘Û· Ó· ÌË Ì ̷ÙÈ¿Ûˆ! M· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË; AÁfiÚÈ· ͢Ó‹ÛÙÂ!! ™Eº. O™º¶-T™™KA ÕÓˆ ‰È¿˙ˆÌ·. ◊ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë, ·ÏÏ¿ Ì ·Ú¤·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÚÈ̤ӈ Ì‹Ó˘Ì·. 694 9859709 BOY¢A¶E™TH 26/12, ‹ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÂΛ Ì ‰‡Ô ÎÔ¤Ï˜... ¢ÒÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ...

A°IOY IøANNOY ªÂ ÙÔ ·ÛËÌ› polo Û ›‰· Î·È ÂÁÒ, ·Ó ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· 8/2, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜;

¶APA§IA ºÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Á˘·ÏÈ¿, Û ·Á·Ò ·fi ¿ÓÙ·. ™Â ı¤Ïˆ. M¿ı ÙÔ! §ËÙÒ

BA°°E§H ZE£ I wish I knew where you are...

§EøºOPEIO E22 ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ, 2 M¿ÚÙË, ÂÛ‡ ηıÈÛÙ‹, ÂÁÒ fiÚıÈÔ˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ¤¯ÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÎfiÎÎÈÓ· Ó‡¯È·, Û·ÚÎÒ‰Ë ¯Â›ÏË Î·È ¿ÎÔ˘Á˜ cd. ™Â οÔÈ· Ê¿ÛË ÎÔÈÙ¿¯ÙËΘ ÛÙÔ Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ. ™., 697 4427966

SANTA BOTELLA 23/2, ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ‰ÂÓ ‹Úı˜, ·Ó ı˜ Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÛٛϠÛÙÔ pyrovatis7@gmail.com BIKTOPIA AÓÙˆÓ¿ÎË, ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ ¤¯ÂȘ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ÎÈ ·ÓËÛ˘¯Ò. ™Ù›ÏÂ, M·Ú›· E£NIKH KOPIN£.-A£. 19/2, K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÛ‡ Ì ¤Ó· Peugeot 206 Î·È ¤Ó· N ›Ûˆ, ÂÁÒ Opel Corsa, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÎÈ ¤ÙÚ¯˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 8811097, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ™∞ª¶∞ ª∞°∫∞™ N·È, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û ͷӷÎÔÈٿ͈ Î·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› ›‰· fiÙÈ ÂÏ›˙ˆ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È Û’ ¤Ó· ‚ϤÌÌ·, ·Ó ı˜ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÛ¿Ì· Ì¿Áη (ÌÚ¿‚Ô ÛÔ˘) Â›Ó·È ·˘Ùfi: 699 5846345 KAITH ™Â ›‰·, ÙÚÂÏ¿ıËη! ME TO NAP£HKA E›Ì·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÎÈ ¤¯ˆ ·ÎfiÌ· ÙÔ Ó¿ÚıËη ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ı¤Ïˆ Ó· Û ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ¿ÏÈ, ÙÈ Ï˜...; A°OPA ªÂÏ·¯ÚÈÓ¤ Ú·ÛÈÓÔÌ¿ÙË, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì ÎÔÈÙ¿˜ ·Ó¿‚ˆ! ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ó· Û ٷ˝Ûˆ Î·È ’Áˆ ÌÈ· ÊÔÚ¿... §I°A §O°IA 2/3, ÁÓÒÌË Î·È ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ˆ, ÙÔ XÈ ¿Ì˘Ó¿ ÛÔ˘. «§›Á· ÏfiÁÈ·, Ôχ feeling». X¿ÚÈÛ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿, fiˆ˜ ÂÛ‡, ÎÈ Â›Ì·È ¿‰ÂÈÔ Û·Î›. O ¯ÚfiÓÔ˜ ı· Û ‰ÈηÈÒÛÂÈ; ¶È GURU JAZZUPSTAIRS 2/3, ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· Ûο۷Ì ÛÙ· Á¤ÏÈ·! Kڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ... M¶PIKI 2/3, ÂÛ‡ Ì ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÂÁÒ Ì ‰È-

METPO OMONOIA 15/,3 17.30, ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ‹˜ AÂÚÔÔÚ›·˜ Ì·˙› ÌÂ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹ ÛÔ˘ Î·È ¤Ó· Ó·‡ÙË Ô˘ › fiÙÈ Ï›ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ¶Â˙ÈÎÔ‡. °Ú¿„ ‰Ò. A§§H§O°NøPIMIA ¢ÂÓ Â›Ì·È ·˘Ù‹, Ì·ı·›Óˆ Ó· ÈÛÔÚÚÔÒ ÛÙȘ ı‡ÂÏϤ˜ ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ. TÈ fiÌÔÚÊ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ ¿ÁÓˆÛÙ ʛÏÂ, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ¤ˆÚË ˙ˆ‹... DOUKISSA’S ◊Úı˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ÂÏ›˙ˆ Ó· Û ̿ıˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ! APXITEKTONIK∏ TÂÙ¿ÚÙË 14/3 ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Ù˙ÈÓ Î·È ·ÛÚÔÎfiÎÎÈÓ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ·¿ÓÙ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ÛÂ Û˘Ófi‰Â˘Â! GALAXY BAR 20 ºÏ‚¿ÚË, Û ¤ÏÂÁ·Ó AϤͷӉÚÔ, ›¯Â˜ ÁÂÓ¤ıÏÈ·... Î·È Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤! FIGARO AϤÍË, ·›˙ÂȘ ÂΛ οı ™¿‚‚·ÙÔ! You are the dj that saved my life! META TO LOVE °Ï˘Îfi ̈Úfi Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿, Û ›‰· ÛÙÔ Motel. ŒÌ·ı· ·fi ÙË N. fiÙÈ Û ϤÓ C. JACKSON HALL EÛ‡ Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÙËΘ, ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ó· ͤڈ...

™KOYºA K·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ ÌÔ˘ÌÔ˘Î¿ÎÈ Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, ‰ÂÓ ‚ڋη ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Û ı¤Ïˆ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó·!

PARTY MASKE EÛ‡ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÎÏ„˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘, ‰ÒÛ ÌÔ˘ Ï›ÁË ÛËÌ·Û›·. A¯, ÕÚË! ™Ù›Ï ÛÙÔ chrthiakou@yahoo.gr

K§AY£MøNO™ «O ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜...» ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Û ͷӷ‰Â›...

™¶YPO ÕÛ ÙÔ˘˜ ÂÁˆÈÛÌÔ‡˜, Ò˜ ·ÓÙ¤¯ÂȘ Ó· ÌË ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜; ŸÙ·Ó ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ, ı· Â›Ó·È ·ÚÁ¿.

¶∞ƒI-AEK Disneyland Î·È ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. E›ÛÙ 2 ·›Û٢٘ ÎÔ¤Ï˜ ·fi YÌËÙÙfi. ™·˜ „¿¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· Û·˜ Í·Ó·‚ÚÔ‡ÌÂ!! 697 9616655

£H™EIO ª‹Î·, η٤‚ËΘ MÔÛ¯¿ÙÔ, ‹ÛÔ˘Ó Û¤ÍÈ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÂÁÒ ÊÔÚÔ‡Û· Ì·‡Ú·, fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò femme fatale;

IN™T. £EPBANTE™ K¿ı TÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË Úˆ› Ì·›ÓÂȘ ÂΛ, ·Ó¤ÌÔÚÊË... AÓ˘ÔÌÔÓÒ Ó· Û ͷӷ‰Ò Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, AÏÈοÎÈ

NNA 15/3 ÊÔÚÔ‡Û˜ Ï¢Îfi ۷οÎÈ Î·È ÊÈÔÁοÙË Ì·‡ÚË Áfi‚· 8,5. M ÙڤϷÓ˜. O ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÔ˘. ∂mail: nnat_@gmail.com

SIEMPRE ¶¿ÏÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓË, Ì·˙¤„Ô˘ Ï›ÁÔ Î·È ‚Ú˜ Ù· Ï›ÁÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. £· ¯¿ÓÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ı· ·Ó·ÚˆÙȤ۷È. •¤ÚÂȘ...

KOKKA§H & B. ™OºIA™ ™Â ›‰· ÚÈÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, 5.40 ÙÔ Úˆ›, Ô‰ËÁÔ‡Û˜ ¤Ó· Peugeot... ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È ·Ï¿ ÎfiÏÏËÛ· ·fi ÙfiÙÂ! k_bogris82@yahoo.gr

ºOYPNO™ 15/3. Live. ™Â ϤÓ °ÚËÁfiÚË, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÏ›˙ˆ... 693 2450482 NO™ºEPATOY ¢I¢ONTIKOY™ ™Â ›‰·. æËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÌÏ ˙È‚¿ÁÎÔ. £· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; ¢A¶ NOMIKH™ A¯! B›Î˘ ¶.! •·Ó¿ÛÙÂÈÏ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ A.V., ·ÏÏ¿ Ô‡Ù Ô˘ Ì ‹Ú˜! M· Â›Ì·È ÍÂÙÚÂϷ̤ÓÔ˜ Ì·˙› ÛÔ˘! TÔ ÙËÏ. ÙÔ Í¤ÚÂȘ. AÓ ı˜, ¿ÚÂ! KYBO™ TÈ Î¿ÓÂȘ, ÙÚÂÏfi ·ÁfiÚÈ, ÂΛ ¿ÏÈ TÂÙ¿ÚÙË; ∂Ï›˙ˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ!

™AOYNA ΔÔ ÔÌÔ˚‰Â¿ÙÈÎÔ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÂÚ› Blue Train, Sodade + Space ÊÏÂÚÙ ÌÈÏÎÛÂ˚ÎÈÛÌÔ‡˜, ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ¿ÂÈÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. KÈ ¿ÏÏÔÔÔÔÔ! ROCK & ROLL ÕÌ· ËÚÂÌ‹ÛÂȘ Î·È ÛÎÂÊÙ›˜, ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ›¯Â˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÛÔ˘, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ... Afi ÙÔ Ó· ÙËÓ ÏËÁÒÛÂȘ ¤ÙÛÈ... ∫ڛ̷. A FREAKCHILDSALONICA M ‹Ú˜ ÙËϤʈÓÔ 4 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ÙÔ email Ô˘ ÌÔ˘

¤‰ˆÛ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›! •·Ó·¿Ú ÙËϤʈÓÔ! 694 4982577 MAPIA! ¶fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ‚ÚÂıԇ̠ϛÁÔ ÌfiÓÔÈ; £¤Ïˆ Ó· Û ¿Úˆ ·ÁηÏÈ¿... ¶OTO¶ø§EION TÂÙ¿ÚÙË 7/3 ‹ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ¤Ê˘Á˜, ÊÔÚÔ‡Û· η¤ÏÔ, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì·˙› ÙÔ˘... ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò. GOODY’S MONA™THPAKI 14/3 ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÚÈÁ¤ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ, Ì·‡ÚÔ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ, Û·ÎԇϷ Pull & Bear Î·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ! K¿ıÈÛ˜ ¿Óˆ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜! AÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ... ÛٛϠοÙÈ! ™TAYPO™ TOY NOTOY 9/3 Û ›‰· ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ Ì ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÁÈ· Ï›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛ˜ «ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Ó· ÔÚ›˙ÂȘ». £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

721 13/3/07 ÂÛ‡ ηÛÙ·Ófi˜ Ì ÁÎÚÈ ·ÏÙfi, ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÛÙ· Ì·‡Ú·, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· ̤۷ ·’ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ÌÔ˘, Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη! 693 1867409 INTERNI 濯ӈ ÙÔÓ Ù˘¿ Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ Hed Kandi, 10/3. Gas,697 2037352 TPENO A¶O ¶EIPAIA 13/3, 18.30! K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Ô˘ η٤‚ËΘ. A›ÛÙÂ˘Ù· Ì¿ÙÈ·! ™Ù›Ï ‰Ò! ¶§AI™IO BOY§/NH™ 13/3, 20.00, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÔ‚ allstar Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜ ÔÈÔ ÎÈÓËÙfi Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹ ÙÔ ÚÔ˙ (7373) Nokia... £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò... 694 8230279 FUZZ 10/3. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ʇÁÔÓÙ·˜ ›˜ ηÏËÓ‡¯Ù·, Ë „ËÏ‹ Ì ÙË Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙· Û ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ. ™TH§H MYPTø™ ™˘ÓÔÌ‹ÏÈΠÕÎË ·fi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 158, ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË, ¿Ì Big; KÂÚÓ¿ˆ ÔÙfi! X¿Ú˘, 693 1604270 VILLAGE PENTH 12/3 ›‰·Ì ÙÔ Illusionist ηÈ, «ˆ˜ ‰È· Ì·Á›·˜», Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™·˜ ¤È·Û ÎfiÎÎÈÓÔ, ÂÚÈ̤ӷÌ ·ÏÏ¿ ʇÁ·ÙÂ. ¶Ô‡ ı· Û·˜ ‚ÚÔ‡ÌÂ; MANø§IA™ 10/3. ™Â ÎÔ›Ù·Á·, Ì ÎÔ›Ù·Á˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈÛÙ¿Û·ÌÂ, ı· ’Úıˆ Ó· Û ‰ˆ ¿ÏÈ! META TO TA•I¢I TÈ ı· οÓÂȘ ÁÈ· Ó· Â›Ì·È Í·Ó¿ ÂΛ; MÔÚ›˜ Ó· ‰ÈÒÍÂȘ ÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜; A¶O £E™/NIKH E›˜ ¯¿ÚËΘ Ô˘ ›‰Â˜ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·... ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Î·È ÙÔ mail ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ‚Ú›ÛΈ Ì ٛÔÙ·... ÁÈ·Ù› ¯¿ıËΘ, ‰ÈÎËÁÔÚ›Ó·; 697 8928184

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

M·ÓÔÏ›ÙÔ, ÓÙ‡ÛÔ˘ ηϿ! ŸÙ·Ó ÏÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ ÛÙÔ Boston ı· ¤¯ÂÈ ÈÔ Ôχ Ͽη... ÎÔÏÔ·ıÈ (Ì ÙË Ú›Á·ÓË). MÈÎÚ‹ ÌÔ˘ N¿ÁÈ·, ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂȘ ÛÙÈÁÌ‹ ·fi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘... H. ÌÔ˘ ’¯ÂÈ Ï›„ÂÈ ÙÔ Ó· ·ıÈ¿˙ÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Portishead ÛÙÔ ¯·Ï› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ... ∞¿ÓÙËÛ¤ ÌÔ˘...! AÁ·ËÙ¤ οÛÙÔÚ·, ¿Ì ٷ͛‰È ÛÙÔ ŸÚÔ˜ K·ÏÈοÙ˙·ÚÔ Ó· ‰ˆ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘; ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ! Y.°. Ù¤ÏÂÈ· ¤ÎÏËÍË! TÚÔ˘‚¿ÎÈ ÌÔ˘, Û ·Á·¿ˆ.

H... ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¯ÂÈ Ï›„ÂÈ Ó· ·ıÈ¿˙ÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘ + Ó· ·Îԇ̠Portishead ·ÁηÏÈ¿. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ’¯ˆ Ï›„ÂÈ Î··ıfiÏÔ˘; X. MÈÛÎÔÙ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÔÈ „˘¯¤˜ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì·˙›. O ˙˘Ì·ÚÔ‡Ï˘ ÛÔ˘ §›ÁË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛȈ‹ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ fiˆ˜ ÌÈ· ϤÍË, ÌÈ· ΛÓËÛË ·‰È·ÊÔÚ›·˜, ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÚıÂ, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¯Ù‡ËÛÂ!!! K·ÏËÓ‡¯Ù·, ͈ÙÈÎfi!! AÏ‹Ù˘ ...however far away I will always love you... cause we come one!!! TÔ ÈÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ÂÈÛ·È! ¶·¿ÎÈ ÌÔ˘, ÔÈ Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÛ›ˆ˜ 11! ¶fiÛ· ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù· οӷÌ ̷˙›! K·È ·ÎfiÌ· ÓÈÒıˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ! ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ ÁÏ˘ÎÈ¿, ˘¤ÚÔ¯Ë Ê·ÙÛԇϷ!

Fairy F. ¶¤Ú·Û ¤Ó·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜! EÏ›˙ˆ Ó· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ· Ì·˙›, Ô˘ ÔÈ ÓÂڿȉ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ˆÚ¿Ó ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. H ÎÔÚÈÙÛ¿Ú· ÛÔ˘ G.

¢ÂÓ ÌÔ˘ ÙË ¯·Ú›˙ÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ (‹Ù·Ó Î·È ¿‰ÂÈ· fiˆ˜...) ‹ οÙÈ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ‹ ÌË, ÁÈ· Ó· ’¯ˆ Ó· ÎÚ·ÙȤ̷È, ·... ÌÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÛÔ˘;

NÈÒıˆ ÌÈÎÚfi˜, ÓÈÒıˆ ÎÂÓfi˜, ›Ûˆ˜ Âı·Ì¤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÙÚ¤¯ˆ ΢ÓËÁË̤ÓÔ˜!! (ÈÛÙfi˜)!! PrOsKynhths74@yAhOO.gr

™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ÌË ‚¿ÏÂȘ ¿ÏϘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ÛÙÔ flute ÔÙ‹ÚÈ ÌÔ˘. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÔÙ‹ÚÈ ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· Ì οÓÂÈ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ!!! °È· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ AÏ‹Ù˘.

MÈÈÈÌ‹ËË ÙÔ F ¯¿ÓÂÈ Ôχ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘. M·˜ Ï›ÂȘ ‹‰Ë. K·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ͤӷ.The fridays company

AÎfiÌ· ÂÏ›˙ˆ, ηډԇϷ ÌÔ˘, fiÙÈ ı· ÎÔÈÓËıԇ̠·ÁηϛÙÛ· ÛÙËÓ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿... AÎfiÌ·, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿... AÎfiÌ·...

MË ÊÔ‚¿Û·È Ù›ÔÙ·, ÌËÓ ÂÏ›˙ÂȘ Ù›ÔÙ·, Â›Û·È ÂχıÂÚÔ˜.

M·˙› ÛÔ˘ ¤Ì·ı· ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ·ÏÊ·‚‹Ù·, abc... K·È ÙÒÚ· Ì ̷ı·›ÓÂȘ ÎÈÓ¤˙Èη! °.T.¢.

P ·Á¿˜ ÌÔ˘, ͤÚÂÙ ÂÛ›˜: ™ÔÊ› Î·È NÈÎÔϤٷ Î·È ºÚ·ÓÙÛ¤Ûη, ›ÛÙ ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ̤ӷ!! C.L. £ÂÓΘ 3 Ì‹Ó˜... ·ÎfiÌ· Û ÛΤÊÙÔÌ·È, ·ÎfiÌ· ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, ·ÎfiÌ· Û’ ·Á·¿ˆ Î·È ÂÏ›˙ˆ, ÂÛ‡ ÓÈÓ› ÌÔ˘; KÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ ZˆÔ‡Ï· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿, XÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ¶ÔÏÏ¿ Î·È Ó· Ù· ¯ÈÏÈ¿ÛÂȘ!!! O ÌÂÌÔ‡Ï˘ ÛÔ˘! KÚÈÓÈÒ, fiÙ ı· Û ‰ˆ; ™Ô˘ οӈ ¤Ó· ‰ÒÚÔ... AÌ¿ÓÙ·, ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. MÂÙ¿ ‹ÚıÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜... Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·... ÂÏ›‰· Û ·Ó¿ÛÙ·ÛË... ÛÙÔ ÍË̤ڈ̷. J.J.F. Œ¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi. ™˘ÁÁÓÒÌË. TÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¿Î˘ÚÔ. E‡¯ÔÌ·È fiÏ· ηϿ. Kԛٷͤ ÌÂ, ÂΛ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ, ÂΛ ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ. EΛ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘...

...æ·Ú¿ÎÈ, ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ÈÙ·ÏÈο;;; ŸÏÔ˜ Ô ı›·ÛÔ˜ Â› ÛÎËÓ‹˜... Î·È ÙÔ ŸÛÎ·Ú B’ ¿Ó·Ó‰ÚÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ “Jesus Christ Super Star”. CutCat ¢ËÌ‹ÙÚË! MÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ·Ï¿... Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ... Ó· ϤÌ ¤Ó· ÁÂÈ·...! EÏ›˙ˆ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì·! T˘¯ÂÚÔ› fiÛÔÈ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ! £¤Ïˆ ÙfiÛÔ Ôχ Ó· ÌÔ˘ Í·Ó·Û˘Ì‚Â›! ¶¿Ó 4 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿! B·ÁÁ¤Ï˘ £Â˜ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ó· ¯ÔÚ‡ˆ! O Á·ÙÔ‡Ï˘ ÛÔ˘... M¿ÌË ·fi ¶.K.™., Û ı¤Ïˆ Ôχ Î·È ›Ûˆ. TÈ Ó· οӈ; N· ÁÚ·ÊÙÒ ÎÈ ÂÁÒ; N· ÁÚ¿„ˆ ÛÙÔ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙË; EÈÚ‹ÓË 693 ...706 ...À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜... ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ¿Û¯ËÌÔ˜!

22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 75


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310 °π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EÁÁ‡ËÛË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ˙ˆ‹˜. H Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË Ì·˜, ÌÔÓ·‰È΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. §OYH™, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 38¯ÚÔÓË, Ì 2 Ù˘¯›·, master, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂˆÓ‡ÌˆÓ, 1.75, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È ·Ïfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‚›Ï· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, 3ÒÚÔÊÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi, ÛÔÚ I.X., ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 3.500, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 MËÓ ·Ó·ÏÒÓÂÛÙ Û ̤ÙÚȘ Û¯¤ÛÂȘ! BÚ›Ù ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ·Í›˙ÂÈ! TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË °Ï˘Ê¿‰· οÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ì ¯Â̇ıÂÈ·, ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ELITE, °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜,

A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00. AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ELITE, °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 44¯ÚÔÓË, Û٤ϯԘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ (2 Ù˘¯›·), ‰È·˙¢Á̤ÓË, ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 3 Û›ÙÈ·, ·Ì¿ÍÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 53 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, www.pappas.gr

●™Â ›‰·

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·». ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369 ‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 18% º¶∞ voice

ATHENS

¶‹Á·ÈÓ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 75

32¯ÚÔÓË Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ KËÊÈÛÈ¿˜, „ËÏ‹ Ì ˘¤Úԯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË Pfi‰Ô), ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æY§§A, 210 6120.611 ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‚›Ï· ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, 3 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ¯·ÚÈو̤ÓË ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ (‰ÂÎÙfi Î·È 1 ·È‰›). °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æY§§A, 210 6120.611 33¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ì Û¿ÓÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 3.000, 6¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi Û ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÓËÛ›, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æY§§A, 210 6120.611 AÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË PˆÛ›‰· ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜-ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·ÍÂÓ·Áfi˜, ÍÂÓfiÁψÛÛË, 30¿Ú·, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ·˘ÙÔÛ˘ÓÙËÚÔ‡ÌÂÓË, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘-¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, Ì Âȯ›ÚËÛË. ¢ÂÎÙfi˜ Â·Ú¯›· ÓËÛ› - Â͈ÙÂÚÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ Healing Therapy. Energizing face-body massage for males and females. Totally recovering for the mind and soul. Natasa Andrianou, 693 9598574 EÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ı¤· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÍÂÓÒÓ· ÛÙËÓ AÔÏψӛ· ™›ÊÓÔ˘. 697 5926478 £∂™ ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 EȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1.B·ÛÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - WindowsWord-Excel 62 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2.Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.e-kep.gr EÍ¿Ú¯ÂÈ·, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 50, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63 Ù.Ì., 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 400, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘, 210 6441.863, 697 7690698

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· ñ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ KËÊÈÛ›·˜ 70, ª·ÚÔ‡ÛÈ £∂™/¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 85 ñ EÁÓ·Ù›·˜ 29 ñ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·» EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºÈÍ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ £E™/NIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, Aı‹Ó·

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

76 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 425 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶/KH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / EVERGREEN, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 / X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37 / M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8 / YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 / ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 / TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 / GURU, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / πVY KËÊÈÛ›·˜ 322 / μ∂¡∂Δ∏™, æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ ø˜ ‰Ò! Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÎÔ¤Ï· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙ˆ ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÎÔ¤Ï˜. °ÂÓÈÎÒ˜, Á˘Ó·›Î˜, ı¤Ïˆ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·˘Ù‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÁÏ˘Îfi Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ ·ÏÏ¿ οÙÈ ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. A˘ÙÔÂÔ›ıËÛË „¿¯ÓÂÙÂ, ·Ï¿ Û ÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹. TË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ ÙȘ ÎÔ¤Ï˜, ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜. K·È fiÏÔÈ Û·˜ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÛ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı· οÓÂÙ ÛÂÍ. B·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˜, ‹ Ì‹ˆ˜ fi¯È;

¶Âı·›Óˆ ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ¿ÓÙÚ˜ Ì „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ‰˘Ó·Ùfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. T· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. Y.°. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Â›Ì·È ÛÙÔÓ XfiÓÙÔ, ÂÚ¿ÛÙ οÔÈÔ˜ Ó· Ì ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ È¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi. X·›ÚÂÙ·È M˘ÚÙÒ, ¤¯ˆ ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·ÔÚ›·, ÁÈ·Ù› Ó· Ì ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤Ïˆ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·, Î·È fi¯È ÔÈ ÁÎfiÌÂÓÔÈ ÔÈ sexy, ÊÚ·ÁοÙÔÈ, ˆÚ·›ÔÈ, Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ Î·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ˙ˆ¤˜; ¢ËÏ·‰‹, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ; N· ÈÛÈÒÛˆ ÙÔ Ì·ÏÏ›, Ó· ÙÔ ·›˙ˆ super wow Î·È ‰‡ÛÎÔÏË; -EVA

N·È. K·È Ó· ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙ· ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ §¿ÎË °·‚·Ï¿ ÊÔÚÒÓÙ·˜ MÈÎÚfi M·‡ÚÔ ºfiÚÂÌ·. K·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ ÌÈÎÚfi Û·Ó ÎÔ˘Ú·‰¿ÎÈ.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°.1 TÔÓ ı¤ÏÂÙÂ Î·È Û¤ÍÈ Î·È ÊÚ·ÁοÙÔ Î·È ˆÚ·›Ô Î·È Ì ˘¤ÚÔ¯Ë Î·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈ΋ ˙ˆ‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ Û ŒÏÏËÓ· ¿ÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ T˙¤ÓÈÊÂÚ. Y.°.2 ÕÛ¯ÂÙÔ. TÔ Í¤Ú·Ù fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 14, ‹Ù·Ó Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· M¤Ú· Ù˘ MÚÈ˙fiÏ·˜ Î·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· M¤Ú· Ù˘ ¶ÂÔÏÂȯ›·˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜; M· ÔÈÔ˜ ÙÔ ÛΤÊÙËÎÂ; £· Ì·˜ Ì›ÓÔ˘Ó Ù· Û·ÁfiÓÈ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·ÌÈ¿ ÒÚ·. ...Y¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ù· 40; ¶¿ÓÙ· ¤‰Âȯӷ ÓÂfiÙÂÚË Î·È Â›¯· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÓÙÚ˜ Ï›ÁÔ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ÎÔÏÏ‹Û·Ì ·Ì¤Ûˆ˜. ¢ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ ÛÙÔ «Ì¤ÛÔ ŒÏÏËÓ·». ◊Ù·Ó Â˘ÁÂÓ‹˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜, ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜, ÎÔ‡ÎÏÔ˜, ÁÔ‡ÛÙ·Ú ʛӷ ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È ÙÔ ÛÂÍ ‹Ù·Ó οı ÊÔÚ¿ ıÂ˚Îfi! ¶¤Ú·Û· ÙÔÓ Â˘Ù˘¯¤ÛÙÂÚÔ Ì‹Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ „ˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÌÂÏ· ‚ڷοÎÈ·. KÔ‡ÓÈ· Ô˘ Ì ÎÔ‡Ó·ÁÂ! ◊Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ ÁÈ· Ó· ’Ó·È ·ÏËıÈÓfi˜. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· Êԇ̷ڷ: ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÂÍ! ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Û˘ÏϤÁÂÈ Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô˜ Î·È ÌÔÚ›. ¶·È‰› ‚·Û¿ÓÈ˙ ˙Ò·, ÙÒÚ· ‚·Û·Ó›˙ÂÈ (ηÈ) Á˘Ó·›Î˜. MÂÙ¿

·fi 3 ·ÎfiÌ· Ì‹Ó˜ Ì ÂÊËÛ‡¯·Û Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ‰È·ÎÔ¤˜. 10 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÌÔ˘ › Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· (Î·È ËıÔÔÈ›· ÁÈ· ŸÛηÚ) ˆ˜ Â›Ó·È «Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› ÌÔ˘, Ì· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ËÏÈΛ·˜», ÎÈ ·˘Ùfi˜ ı¤ÏÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·! MÂÙ¿ ¤Ì·ı· fiÙÈ Â›Ó·È Î˘ÓËÁfi˜ ÎÂÊ·ÏÈÒÓ. To ·›˙ÂÈ «Î·Ïfi ·È‰›-ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi-ÛÔ‚·Úfi·fi-Û›ÙÈ», ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ· ηıÂÌÈ¿˜, ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ 2-3 Ì‹Ó˜ ÙÛÈÁÎÏÒÓÙ·˜ Ù˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ «ÛÙÔ ‰›Óˆ-ÙÔ ·›ÚÓˆ ›Ûˆ-ı· ˉ‹ÍÂȘ Ôχ ÚÈÓ ÛÙÔ Í·Ó·‰ÒÛˆ», ÎÈ fiÙ·Ó ÙȘ ·ÔÙÚÂÏ¿ÓÂÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· «ı¤Ïˆ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·-fi¯È-ÌÂ-Û¤Ó·» (ÎÈ ·˜ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¿) Î·È ¿ÂÈ Ó· «·›ÍÂÈ» –·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ– Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ºÚÈοÚÈÛ·. EÚˆÙ‡ÙËη ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ŒÂÛ· ÛÙÔÓ „˘¯·ÛıÂÓ‹ Ô˘ η˘ÏÒÓÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ϷÙÚ‡ÂÈ, ·ÊÔ‡ Û’ ¤¯ÂÈ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, ÁÈ· Ó· Û ‰ÂÈ Ó· Û¤ÚÓÂÛ·È. ŒÓȈ۷ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ̷Ͽη˜. KÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ·. TÔ ’06 ¯¿ıËΠÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. O £·Ó¿Û˘ (Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù˘, ÎÔÙÛ›‰·, Á˘·ÏÈ¿, ÁˆfiÓÔ˜, Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿, ÛÎÔÙÒÓÂÈ) ‰ÂÓ ‹Ú ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ. Œ¯ˆ ۯ‰fiÓ ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ, Ì· Â›Ì·È ¿‰ÂÈ· Û·Ó ÎÔÏÔ·ı· ÙÔÓ NԤ̂ÚË. OÈ ÛÙÚ¤ÈÙ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ ‹ ˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¤˜. OÈ Ê›ÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó «Â›Û·È too old to rock’n’roll, Û˘Ì‚È‚¿ÛÔ˘, ‚Ú˜ ¤Ó· Û‡ÓÙÚÔÊÔ». ¢E £E§ø Á·ÌË̤ÓÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÁÈ· Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ ÌÔ˘! £¤Ïˆ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ó· ’¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ó· ÌÈÏ¿Ì ‚ÚÒÌÈη, Ó· ÌËÓ ÍÂÎÔÏÏ¿Ì ·’ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ¶Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÊÂÙȯÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÔ˘ÌÒÓÔ˘Ó ÛÔ˘ÙȤÓ; Œ¯ˆ 120. K·È ı¤ÏÔ˘Ó ·›ÛıËÌ· ‹ ÌfiÓÔ ÍÂÎÔ‡ÌˆÌ·; °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó; ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ «¤ÚˆÙ·˜» ı· Ì ͷӷÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ. I feel too young to die. -M·Ú

°È· ÛÔ‚·Ú¢Ù›ÙÂ. ¶ÔÈÔ˜ Û·˜ › fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÈ Á¤ÚÔÈ ÙÔ˘ M¿ÂÙ ™fiÔ˘; Y.°.1 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· Ú·Á›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ¤Ó·˜ Ô˘ ÙÔÓ Ï¤Ó £·Ó¿ÛË. Y.°.2 °È· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙ· Á˘·ÏÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÙÛ›‰·! Y.°.3 ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÔÈÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ Ï˘¿Û·È. Y.°.4 AÓ Í·Ó·ÛÙ›ÏÂÙ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ı· Û·˜ ηٷڷÛÙÒ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Ô £·Ó¿Û˘. K·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÙ ÙÔÓ „˘¯¿ÎÈ·. ∞gaphth myrtw to kserw oti eisai magoufa kai oti vgazeis lefta apo tis dikes mas asteies istories giati kai anempneusth eisai kai pote ousiastikh lysh den dineis sta provlhmata mas alla pisteuw kai oti eisai anwteros anthrwpos kai tha dhmosieuseis to e-mail mou! -h_pragmatikh_atakadorisa P.S.: mia erwthsh, xrisimopoieis erwtika voithimata gia na thn vriskeis monh?

TÔ ‰ËÌÔÛȇˆ ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. KÈ ÂÂȉ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¿ÏϘ 70 ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓˆ Ì ÙË ÛÙ‹ÏË Î·È Ó· ‰ˆ dvd. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 77


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

Kƒπ∂ ªËÓ ÂÁÎψ‚›˙ÂÛ·È ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· fiÙ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÁÂȘ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ŸÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 11Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂȘ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜/Ë Î·È Ó· ÔÓ¿˜ ·fi Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰Â¯ı› οو ·fi ÙË ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ fiÚıÈÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜. KÈ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ, Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÂÈϤÔÓ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· – Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ı· Û ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ. AÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙË ÓÂfiÙËÙ·, „‡¯ˆÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˆÚ·›· Ó· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ì ›Ûˆ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜; MÌÌ... MÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏ› Û ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂȘ ·ÓÙ›Ô.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) M ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙˆÓ I¯ı‡ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÛÂÍ ÛÔ‡ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi, ÂÂȉ‹ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ZˆÓÙ·Ófi˜/‹ ‹ ÂÂȉ‹ ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛÊÂÚı›˜ „˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÛÂ Û˘ÁÎÈÓ› ̤¯ÚÈ Ì˘ÂÏÔ‡ ÔÛÙÒÓ. O ¢›·˜ Â›Û˘ ÛÈÁÔÓÙ¿ÚÂÈ ¤ÓıÂÚÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚˆÙ¢ı›˜ ·ÛÙÚ·È·›· – Î·È ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙ¢ı› Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿; E›Û˘, ·Ó Â›Û·È ÌfiÓÔ˜/Ë, Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ Û ηÏ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋-

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 8Ô Î·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 5Ô, ÙÔ ¿ıÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·, Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ· ·Ù¿Ó Áο˙È Î·È ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ’ÚÂ fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ó· ÊÔÚ¿˜ ÌÈ· ÈӷΛ‰· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘ Ô˘ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ·Ó‡ÔÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ «ÚÔÛÔ¯‹, ¤ÓÙÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚÌÔÓÒÓ». Ÿ¯È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ οÔÈÔÓ/· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο, ·ÏÏ¿ ÂÎÚ‹ÁÓ˘Û·È ÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË, Ô˘ ·Ó ÙËÓ ¤Î·Ó˜ ‚È‚Ï›Ô ı· ¤·ÈÚÓ ηÙ¢ı›·Ó NfiÌÂÏ – ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ·Ó ›۷È

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ X›ڈӷ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 8Ô –‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·/ÂÈÛfi‰ËÌ·/·Í›Â˜–, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂȘ ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ÌÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ ·fi ‰¿ÓÂÈ·, ÁÂÌ¿Ù˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ¯Ú¤Ë, ÂÊÔڛ˜, ÊfiÚÔ˘˜, ÙfiÎÔ˘˜... (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ). M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘, ¤¯ÂȘ Ó· ‚Ô˘ÏÒÛÂȘ ‰Âη¤ÓÙ ÙÚ‡˜ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ÎÈ ·˘Ùfi Û οÓÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ Û ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Û·Ó ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ Î·È Ó· Ì›ÓÂȘ ˘ÁÈ‹˜ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ. E›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛÔ ·ÚÂÎÙÚ¤ÂÛ·È, fiÛÔ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂȘ, fiÛÔ ‰˘ÛÊÔÚ›˜, fiÛÔ ÙÚÒÁÂÛ·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ ‹ ÙÈ ı· ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ 12Ô Ô›ÎÔ Û ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηÎfi ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â›. K·È ÙÒÚ· οÓ ÙË ¯¿ÚË ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ, Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂȘ, Ó· ÍÂÛÎÔÓ›ÛÂȘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÚˆÙÔÙÚÔ›·˜ Î·È Ó· ÙÛ·Ï·ÎÒÛÂȘ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ· Ì οÔÈÔÓ/· Ô˘ ¤ÂÈÛ˜ fiÙÈ Â›Û·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘/Ù˘ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ¤.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ŸÙ·Ó Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ –ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·Á·Ë̤ӷ ÂӉȷÈÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘– ¤¯ÂȘ οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Û¿ÏÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Û·Ó Ù·Ì¤Ï· ÚÔÂȉÔÔÈ› «N¿ÚÎÈÛÛÔ˜ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ». M ÙÔÓ ÕÚË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Â¤Ï·Û‹ ÙÔ˘ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ÈÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ Ê¿ÛË ÛÔ˘. AÓÙ›ıÂÙ·. OÈ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÙÒÚ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ı· οÓÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ Î·È Ò˜ ı· Ì·˙¤„ÂȘ fiÏË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ÛÔ˘ Ï›Ô˘Ó. B‚·›ˆ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÌˆ˜ fi¯È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. A, Î·È ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ·fi ·˘ÏÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯·Ó ¿ÏÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÙڤϷ˜ ÙÔ˘˜. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) H ¢‹ÌËÙÚ· (Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ Ò˜ ‚ÔËı¿Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ì ÙÈ ÙÚfiÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ «ÙÚ¤ÊÔ˘Ì») ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ. H ¢‹ÌËÙÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ ‰ËÌÔÊÈÏ‹, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂȘ. K·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· Û¤Ó· Û·Ó Ó· ·¢ı‡ÓÙ·È ÛÙË Ì·Ì¿ ÙÔ˘˜ – ›ÙÂ Â›Û·È ¿ÓÙÚ·˜ ›Ù Á˘Ó·›Î·. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÔ˘ ‹ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔ› ÛÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· Û¤Ó· (‹ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ ‹ ÂΛÓÔÈ Ó· Û ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó – ÂÏ›˙ˆ Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÈ fi¯È ηıÈṲ̂ÓÔ˜/Ë ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜). N· Û ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ıËÏ·ÛÌfi˜ ÌÂÙ·Í˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈ·. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʇÁÂȘ. º‡ÁÂ. AÏÏ¿ ÚfiÛ¯ ·˘Ùfi˜/‹ Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜/‹ ÛÔ˘ Î·È fi¯È οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘/˘. ™˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·ÌÂ; K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) OÈ K·ÚΛÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Î·È ÙË ‰È·›ÛıËÛË. ŸÙ·Ó Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÛÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô O˘Ú·Ófi˜, Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ K·ÚΛÓÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ۯ‰fiÓ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘). AÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ¤¯ÂȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰Ú¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÔÓ ·fi ÙÔ “Alien” Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ Í¯ˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Ô˘ Û ηıËÏÒÓÂÈ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. 78 ATHENS VOICE 22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ʈÏÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂȘ Û ·˘Ù‹ fiÔÙ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó – ›Ù ϤÁÂÙ·È Ì·Ì¿, Ì·Ì¿˜ ‹ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜; ŸÔȘ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì ÙÔÓ ¢›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó Â›Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ›ÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô. ŸÌˆ˜ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· (Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ Ò˜ ‚ÔËı¿Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¿ÏψÓ), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙˆÓ I¯ı‡ˆÓ Î·È ¿Ú· ÛÙÔÓ ÎÔÌ‚ÈÎfi 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Î·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 9Ô, ÙÔ ÎfiÏÔ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂȘ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ·Î¤Ú·È· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÔ˘. AÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ fiÏË ÙËÓ ÙÔÍÔÙ›ÛÈ· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂȘ. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ¤ ÙË.

ÛÂȘ ·˘ÙfiÓ/‹ Ô˘ ı¤ÏÂȘ ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. M¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·Ï¿. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ fiÙ·Ó ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È ·˘ÙfiÓ/‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ‹ fiÙ·Ó Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· „¤Ì·. Y.°. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ KÚfiÓÔ. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ë ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘, ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÛÔ˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ, ÙÔÓ EÚÌ‹ ÛÙÔ˘˜ I¯ı›˜ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ·ÔÎÙ¿˜ Í·Ó¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô KÚfiÓÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Û Ȥ˙ÂÈ ·ÊfiÚËÙ· Î·È fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û οÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙÚ·‚‹ÍÂÈ. KÈ fï˜, ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ οÔ˘/οÙÈ/οÔÈÔÓ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. N·È, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÂȘ, Ó· ‰Â›ÍÂȘ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ë ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Û·Ó ÙÔÓ T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚ ÛÙÔ “Mask”.

ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ·Ó Â›Û·È Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÔ˘. KÈ ÂÓÒ Ù¤ÙÔȘ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ opus, Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë ‹ ÙÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Û ¤¯ÂÈ ˙ÒÛÂÈ Ì ٷ Ê›‰È· ÙÔ˘ §·ÔÎfiÔÓÙ· Î·È ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ı· οÓÂȘ Ì ÙÔ ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÛÔ˘. TÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÏ˘Îfi ηٷʇÁÈÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÛÔ˘Ó. AÓ ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ Û¤‚ÂÛ·È ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·, ·›˙ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÔṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ·ÔʇÁÂȘ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÂÛ¤Ó· Ô˘ ÛÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô fi‰È· Û ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ, Ô KÚfiÓÔ˜ ı· Û ηıÈÂÚÒÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·Ó ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· „¿ÍÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. K·È ÙÔ Î·Ïfi Ó¤Ô: H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ T·‡ÚÔ Û οÓÂÈ ÙfiÛÔ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ, Ô˘ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ӷ Û ¿ÚÔ˘Ó ·ÁηÏÈ¿. AÓ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ˘Ô‰‡ÂÛ·È ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ, ÙfiÙ ‰È¿ÏÂÍ ·˘ÙfiÓ/‹ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ù¿ÂÈ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÔ˘.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) H ¢ÁÂÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË/˘ÔÙ·Á‹/˘ÔÙ¤ÏÂÈ· (Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÍË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ ÙÔ ÚfiıÂÌ· «˘fi») Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·fi ÂÛ¤Ó· Â›Ó·È ·Ó˘fiÊÔÚË ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. B‚·›ˆ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (‹ Ô ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜) Ô˘ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ı¤Ïˆ ÛÔ˘ Ì ٷ ı¤Ïˆ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚·ı‡ÓÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÛÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‰ÚfiÌÔ. O ÕÚ˘, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, Û ‚¿˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂȘ Á¤Ê˘Ú˜, Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ó· ÂȘ ·ÓÙ›Ô Û fi,ÙÈ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜/Ë. KÈ fï˜, fiÙ·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· ÛËÎÒÓÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¤ÊÔ‰Ô˜, Í·ÊÓÈο Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÛÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ú¿Ï˘ÛË, Ë ÊˆÓ‹ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·, ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ·fi ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Ë Ì¿¯Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿Ù·ÈË. TfiÙÂ, Ë ÌfiÓË ÛÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ – Ó·È, ÙÔ Û‡Ì·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Û ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜. πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÒ·˜ Ù·˜ ÊÚ¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ I¯ı‡Â˜ ı· ÙÚÂÏ·ÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó Ì ÌÈ· ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ۤӷ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. E¿Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ì ·˘ÙÔÂȂ‚ÏË̤ÓË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ·ÒÏÂÈ· ÌÓ‹Ì˘ –fiˆ˜ ÔÏÏÔ› I¯ı›˜ ·‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘–, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂȘ ͯ¿ÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙȘ 28 M·ÚÙ›Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ·Ú¿ÍÂÓ·, ÁÈ· Ó· ÙÔ ı¤Ûˆ ÎÔÌ„¿. E˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘, Ô˘ Û ·Ó‚¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó ÊˆÓ¿˙ÂȘ ·fi ÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ËÁ·‰ÈÔ‡. E›Ó·È ÔÈ Û˘ÓˆÌÔۛ˜/Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ –Ê·ÓÂÚ¤˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜– Ô˘ ı· Û ÙÚÂÏ¿ÓÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈο. *(O ÕÚ˘ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÛÙȘ 6/4) ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 79


Athens Voice 160  

Athens Voice 160

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you