Page 1

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 157

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ °ÓÒÛ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

FACTORY OUTLET

BfiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘ shopping T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 18

Oª∞¢∂™ ¢ƒ∞™∏™ ™Δ∏¡ A£∏¡∞

KÔ˘Ó‹ÛÔ˘! A˘Ù‹ Ë fiÏË Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ TÔ˘ ºÔ›ˇÔ˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 14

∏ ¶ÔψӤ˙·, Ë πÙ·Ï›‰· Î·È ÙÔ... ÊÚ·fiÁ·ÏÔ TÔ˘ ∂˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 11 / ∏ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ˇÏ·Î›·˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫ԇϷ, ÛÂÏ. 13


2 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1 - 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: Δ¿ÛÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

10 H ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ °ÓÒÛ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11

∏ ¶ÔψӤ˙·, Ë IÙ·Ï›‰· Î·È ÙÔ... ÊÚ·fiÁ·ÏÔ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

13 H ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ˇÏ·Î›·˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡

·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, fiÏ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÔÁ·. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ· Ë ¶·È‰Â›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ; K·È fï˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·˘Ù¿ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ˆ˜ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ; Œ¯Ô˘Ó ¿Û˘ÏÔ ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ‹ Î·È ÙÔ ·ÚοÎÈ Á‡Úˆ Á‡Úˆ; ™Ù· 6 ‹ ÛÙ· 8 ¯ÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜; AϤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ‰‹ıÂÓ È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜. T· Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÙÈ ·È‰Â›·, ÙÈ ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÈ ÏÂÊÙ¿, ÁÈ· ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¿ÓÙ· ̤ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. AÓ fï˜ ‰ÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο, ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ú¿ÏÔÁ·. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ›̷ÛÙ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÔÔÈ›· Ù˘ ·fiÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ, ÌÈ· ›‰ËÛË-ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ YËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ EÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™EE, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ! TÔ 2006, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 1.004.872 ¿ÙÔÌ·. KÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô. EÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. OÏfiÎÏËÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÂÎÙfi˜, fiˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ («ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·»), ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ EPT Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·, ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ AıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. AÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ‰ËÌÔÙÈο M¤Û· EÓË̤ڈÛ˘, ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο. K·È fiÛÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ˘Ô˘ÚÁÈο, ÎÔÌÌ·ÙÈο. AÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. AÓ ÙÔ˘˜ ·ıÚÔ›ÛÂȘ, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó ̤ÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.

14 I √ª∞¢∂™ ¢ƒ∞™∏™ ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ KԇϷ

14 OÌ¿‰Â˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹

18 Factory Outlet BfiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘ shopping T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

18 I FACTORY OUTLET

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 09 TÔ ·ıËÓ·˚Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Forrest Gump: Afi ÙÔÓ N›ÎÔ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 11 Δ˙ȯ¿ÓÙ: Afi ÙÔ˘˜ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË

TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 2006 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 49.381 ı¤ÛÂȘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. KÈ ·’ ·˘Ù¤˜ ÔÈ 47.288 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙÔ 96%, ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÌfiÓÔ 2.093 ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi. 2.000 ı¤ÛÂȘ; E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ; 2.000 ı¤ÛÂȘ ı· ’ÚÂ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, fi¯È ÌÈ· ¯ÒÚ·. N¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ AÁÔÚ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. KÈ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÎÈ ·fi ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô, fiÙÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ 2006 ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10.820 ¿ÙÔÌ·. Y¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ʤÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚ›Ô˘ 100 Ì 120 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ·˘Ùfi Ì ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓÈÌË ·Ù¤ÓÙ·. °ÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Í·Ó·ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. K¿ÔÙÂ Û˘Ó¤‚·ÈÓ fiÙ·Ó ¿ÏÏ·˙·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂοÛÙÔÙ ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿. TÒÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, fiÙ·Ó ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. ªÂ οıÂ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÔÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÔÌÔÈfi‚·ıÌÔ› ÙÔ˘. °ÂÌ›˙Ô˘Ó-·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó-ÁÂÌ›˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ, Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó ÙÂÏÈο Î·È Ù· Ù·Ì›·. K·È Ù·¯‡Ù·Ù·, ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ë EÏÏ¿‰· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â‰Ò Î·È 18 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 1989, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜. AÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٷÚÚ¤ÂÈ. EÌ¿˜ fï˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›.

12 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13 Techiechan: TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 20 2310: Afi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 24 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 40 ™ÈÓÂÌ¿: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 43 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤Ó £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

21 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

44 Δ¤¯ÓË: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 45 μÈ‚Ï›Ô: Afi ÙË B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË 46 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 47 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 48 Fitness - Health - Beauty: Afi ÙȘ M·Ú›· KÔÎΛÓË Î·È B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË 50 Skateboarding: Afi ÙoÓ Billy °Ú˘¿ÚË

40 Athens Choices: ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

™ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ÛÙ· ·Ófi Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓıËÌ· ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ: «¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜». Afi ÔÈÔÓ ÙË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÂ, ÙË ÌfiÓÈÌË ÎÈfiÏ·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ AÁÔÚ¿; •¤ÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ›. Afi ÙÔÓ ¤Ó· ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ›Ûˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·ÔÚ›· Ô˘ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi. °È·Ù› ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÔÙ¤ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ηٷϋ„ÂȘ, ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, 5 Î·È ·Ú·¿Óˆ ÙÔȘ ÂηÙfi, ηχÙÂÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ¤Ú¢ӷ, ̤۷; °È·Ù› ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 Î·È Ù· ȉȈÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·; °È·Ù›, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfiٷ٘ Î·È ·Ôχو˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. TÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜; °È· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙȘ 2.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÒÚ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ; TÈ Ó· Ù· οÓÔ˘Ó Ù· Ù˘¯›· Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ; °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ, ÏËÓ fï˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔÈ; •¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘˜ ÌÈ· ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. N· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ı¤ÏÔ˘Ó, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. K·È Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ, Ì ¿ÏÏ· ¯·ÚÙÈ¿, ȉȈÙÈο, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. •¤ÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó. H ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙ·ÙË Î·È ·Ôχو˜ Û˘ÓÂ‹˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. TËÓ ÔÔ›·, Ê˘ÛÈο, ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. AÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fi¯È ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∞ 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

™I°H IX£YO™ E›‰·. ÕÎÔ˘Û·. M›ÏËÛ·. E›‰· ÚfiÛˆ· ˘ÂÚ‹Ê·Ó·, ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿. MÂÙ¿ ›‰· Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi fiÏÔ Ô˘ ¤ÎÚ˘‚·Ó. TË ÁÂÏÔÈfiÙËÙ·. ÕÎÔ˘Û· ˆ˜ ÌÔÚÒ Ó· ÂÈϤ͈, Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ, ÂχıÂÚ· Ó· ÔÓÂÈÚ¢ÙÒ. ⁄ÛÙÂÚ· fï˜ ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ «‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó· ·˘Ùfi». ÕÎÔ˘Û· Â›Û˘ ʈӤ˜ Ô˘ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·Ó Û ȉ¤Â˜, Û ·Í›Â˜, Û ȉ·ÓÈο. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÙȘ ¿ÎÔ˘Û· Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÎÚ˘Ê¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. ÕÎÔ˘Û·, Ù¤ÏÔ˜, οÔÈÔ˘˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ·ÌÂÚÔÏË„›·. ŒÂÈÙ· fï˜ ¤ÎÏ·„·, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙ’ ·ÛÙ›·. E›‰· ·ÎfiÌË ·È‰È¿ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó, Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó. TÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘˜ ͷӷ›‰· ηıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ıÚ·Ó›· (ÙÔ˘˜) «Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓÔ˘˜» Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó. AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ. «M·... ÛÒ·, ÛοÛÂ! °È·Ù› ·Ó ÙÔ˘˜ ͢Ó‹ÛÂȘ, ı· Û Á·Ì‹ÛÔ˘Ó», ›·Ó. KÈ ¤ÙÛÈ, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ȯı‡Ô˜ ÙË ÛÈÁ‹, ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ·È‰Â›· ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋. -™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ X¿Ú˘, Ì·ıËÙ‹˜

¢√§√º√¡π∞ μ∞ƒ£√§√ª∞π√À Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌÂ, ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ Â›¯Â ·Úı› Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Û˘Ï›·, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÂÂȉ‹ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌÂ, ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÛÙÔÓ KÔÚ˘‰·ÏÏfi, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÎÔÈÓfi Â΂ȷÛÌfi. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌÂ, ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤‚Á·˙·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÛÎfiÙˆÓ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ... -°ÈÒÚÁÔ˜ AÓ‰Ú¤Ô˘

A•IZEI 9 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1989... Î·È ÚÈÓ... ÙÈ; MÂÛË̤ÚÈ... οÔ˘ ÂΛ ÛÙËÓ KÔÚ·‹... MÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ, ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÈÓÂÊ›Ï, ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó›˜ ÂÓ ÒÚ· ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ó¤ÔÈ Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ OÈ Zˆ¤˜ TˆÓ ÕÏψÓ.

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÂΉfiÙË T¿ÛÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÔ‡‰·Û marketing Î·È graphic design (Ì ÙÚÈÂÙ‹ ˘ÔÙÚÔÊ›·). K¤Ú‰ÈÛ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «N¤· ٷϤÓÙ·», ÛÙÔÓ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÎfiÌÈΘ ÙÔ˘ «9» Î·È ÙÔ˘ ÕÎÙÔ. Afi ÙfiÙ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ «9» (ÛÂÈÚ¿ «ŒÓ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ¯ÚfiÓÔ˜» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ HÏ›· K˘ÚÈ·˙‹), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ‰Èο (ÛÂÈÚ¿ “ªixtape” ÁÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Sonik). TÔ 2003 Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ “Giganto books”, Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙ· ÎfiÌÈΘ ·fi Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. Afi ·˘Ù‹Ó ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «TÔ‡ÚÙ·», ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ “Populart” (·ÚÈıÌ› ‹‰Ë 2 Ù‡¯Ë Î·È ÙÒÚ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ 3Ô). Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ºÔ›‚Ô ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ Z·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Subart. Afi ÙÔ 2004 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï. TÔ 2006 ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠‚Ú·‚Â›Ô EB°E ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Poor Designers Family. Afi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Smart Magna agency Î·È Â›Û˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÎfiÌÈΘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Velvet. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ online, ÛÙÔ www.gigantobooks.gr/populart DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙfiÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ì fiÌÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘ÙÔ›. “Big Stazi”... Î·È fiÏÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ› ̤۷ Û ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· ›ӷÈ... A¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓÔÈ... M˯·Ó¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. T¤¯ÓË Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ÏË̤ÓÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ·ÓÔ‡ÛÈÔ˘. K·È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, ‰˘Ô ÌÔÚʤ˜ ˘„ÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ· Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ù·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıÂÛÙË΢›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ÚÔÛٿ٢۠ÙËÓ fiÔÈ· ·Ï‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ¤Ú·ÍÂ Î·È Ï‹ÚˆÛÂ... fiÛÔ ÁÈ· ÙË ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚıÚˆı› ÁÈ· Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÚÔÓfiÌÈ· Ï›ÁˆÓ ÂͯfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. K·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂ

οÔȘ ˙ˆ¤˜ Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È, ¿ÏϘ Ó· ηٷ‚·Ú·ıÚÒÓÔÓÙ·È, ¿ÏϘ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ Ó· ηٷÍÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÁÓÒÛË, Î·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: «Â›Ó·È ÁÈ· ‰ÒÚÔ;», Ó· ··ÓÙÔ‡Ó «fi¯È, Â›Ó·È °È· E̤ӷ», ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ HGW ZZ/7, fiÏÔÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó· Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. TÂÏÈο, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ‹ ÁÈ· ÌÈ· ηı·Ú‹, ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·... ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ «OÈ Zˆ¤˜ TˆÓ ÕÏψӻ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·›ÛÈ· Ù·ÈÓ›·!! -AıËÓ¿ æ·Ú¿ÎË, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· NÔÌÈ΋˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

COMIC TÔ˘ ™¶Àƒ√À ¢∂ƒμ∂¡πøΔ∏

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˜, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ŒÏȘ ∫Ș, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ŒÏÛ· °·‚ÚÈ‹Ï, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË, M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ™Ù·‡ÚÔ˜ KԇϷ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ÃÚ‡Û· ¶˘ÚÔÌ¿ÏË ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4

KYK§OºOPH™E A¶O TI™ EK¢O™EI™ E§§HNIKA °PAMMATA TO ¶EM¶TO BIB§IO TøN «ATAIPIA™TøN», ME TIT§O «¢EN EINAI AYTO ¶OY NOMIZEI™...». KENTPIKO £EMA TOY H A¶I™TIA KAI H EK¶§H•H ¶OY ™YNO¢EYEI ¶ANTA THN A¶OKA§YæH TH™, O™O EMºANH KI AN EINAI TA ™HMA¢IA... 4 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


“4400” Season 2, ú 34 ,90 H‰

‡ÙÂÚË Û Â˙fiÓ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ 4.400 Ù· Ó˘ ÛÂÈÚ ÍȉÈÒÙ˜ ¿˜ ÓÔ˘. ™ÙÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ Ù¤ÏÔ˜ Ù Ô ¯ Ú Ë fi ˜  ¯ıËÛ·Ó; ÚÒÙ˘ Û TÈ ÙÔ˘˜  Â˙fiÓ · ÈÊ˘Ï¿Û ‹ ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ ÏÏÔÓ; “THE L

SOPH IA “ T e c h n o lo g The Flo y w o n ’t wer Sh save u op, ú 1 s”, 5,99 H

DVDs

Ì¿ÓÙ· ÙÔ ˘ Robin P roper-Sh Ë̤ÓÔ˘ eppard, · ∞ÌÂÚÈη Á·ÓÔ‡ outs Ì ٛÙÏÔ-Ì ider, ÂÈÛ ·ÓÈʤÛÙÔ ÙÚ¤ÊÂÈ . EÌÓ¢ ÙÚ·ÁÈ΋ Ṳ̂ÓÔ · ÈÛÙÔÚ›·  fi ÙËÓ Ófi˜ ·Ù¤ Ó›ÁËÎ·Ó Ú· Î·È ÁÈÔ ÛÙË Ï›ÌÓ ˘ , Ô˘ Ë C u ÛÙ˜ ÙÔ‡ mbria, ÂÓ ˜ ¿ÎÔ˘Á· Ò ÔÈ ‰È·Û Ó Ó· Î·Ï ÒÙÔ ÎÈÓËÙfi Ô‡Ó ‚Ô‹ı . ¶ÈÔ «¿Ú ÂÈ· ·fi ÚˆÛÙÔÈ» ÈÔ ÁÏ˘Î ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÔ› ·fi dEUS, ÙÔ˘˜ Spa ¯·ÈÚÂÙÔ‡ rklehorse Ó Ì ÂÏ , ·ÔÁÂȷΤ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒ ÂÓÔÚ¯ËÛ Ó·, ÎÚ˘Ê ÙÚÒÛÂȘ ÔÎÔÈÙ¿˙Ô “america ÓÙ·˜ Ú na” ÙˆÓ Ô˜ ÙËÓ Calexico .

W & ú 54,9 ORD” Season s1&2 0, ·ÓÙ›Û , ú 44,9 ÙÔȯ· 0

H ÚÒÙË ÙËÏÂÔÙÈ Î‹ ÛÂÈÚ¿ Û‚›Â˜ η Ì ËÚˆ›‰ È ·ÌÊÈÊ˘ ˜ ÏÂÏfiÊÈÏÔ˘˜ ÂÚÈ¤Ù Ô˘ ‰ÈËÁ Ȥ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ù·È ÙȘ Û ÙÔ Áη‰fiÚÈÎ §Ô˜ ÕÓÙ˙ Ô ı¤Ì·,  ÂϘ. IÓÙÚ Ô˘ ·›˙ ÈÛÈ·Îfi ·Ì È Ì ÙÔÓ  ÂÚÈοÓÈÎ ·Ú·‰ÔÔ Û˘ÓÙËÚË Ù‡ÂÈ Ù· ÙÈÛÌfi η ÛÙÂÚÂfiÙ˘ È ·Ó·Î·· Ì ÙË ÛÙ ÛÙ·Ú Û˘ÌÌÂÙÔ , fiˆ˜ Ë ¯‹ ÁÎÂPÔ˙¿Ó· NÙ·‚›ÓÙÔ AÚΤÙ, Ë ‚ÈÙ˜, Ô ™ §Ôϛٷ ÓÔ‡È NÙÔ ÁÎ Î·È ÔÈ B-52s. “MOO

CLAP YOUR HA “Some Loud Th NDS AND SA under”, Y YEAH Wichita ◊Ù·Ó ÔÈ /V2, ú 1 4,90 ∞ÌÂÚÈο Ó

ÔÈ Arctic ‰ÂÓ Â›¯· Monkey Ó ÙÔ NM s, ·ÏÏ¿ E Ó· ÙÔ˘ hype. A ˜ ÂȯÔÚ ˘ ı Â Ó Ù ÈÎ Ë Á› Ì ¿  · ȉ È¿ Ù Ô‡ÏËÛ· Ô˘ my s Ó 100.00 p ace, 0 ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ô‡¤¯Ô˘Ó ˘ ÛÎÔÁÚ·Ê ÔÁÚ¿„ÂÈ È΋. ™˘Ó Û ‰È¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Talk  ¤‰Ú· ÙË ing Head N Y Î·È s Ó· ÙÔ˘˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ Ó ¤Ó· η Ó Ô ˘Ó, Î fi Ê ˆÓÔ Î·È ÏÂ̤ÓÔ g ÙÛ·ÌÔ˘ arage ro ck, Ì  Π·Î·È Ì ӤÛÂȘ  Ù Ë Ó in d Ï‹ÎÙÚˆÓ ie Á Ï Ò Û ÛÙÚ·Ì̤ Û · ÙÔ˘˜ ÓË ÛÙÔ  ·ÎfiÌ· ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ Ë¯·Ó›·˜.

NLIGH TING”

Season TÔ Ì¿ı· 3, ú 34 ,90 Ì ˆ˜ «A ˘Ùfi˜, ·˘ ÚÈ·», Ì· Ù‹ Î·È Ù· ˜ ‰È·ÛΤ Ì ˘ Û ‰ Ù‹·Û Ì ÙÈ ÚÈ¤ÙÂÈ ˜ ·›ı·Ó ˜ ÙˆÓ ÓÙ  ˜  Ù¤ ÂÎÙÈ‚ X¤È˙ Ì·˜ ÁÓÒ Î·È ÕÓÙÈÛ ÚÈÛ ÙÔÓ ÔÓ, MÚÔ˘˜ Ì¿ÓÙÛÔ Â O˘›ÏȘ. ÍÂÏ›ÛÛ TÔ ÚÔÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î‡ ÎÏÔ...

Afi ÙÔ ˘ ˜ ‰ Ë Ì ÈÔ ˘ÚÁÔ‡˜ “Simpso ÙˆÓ ns”, ÌÈ· Û Â ÈÚ¿ ηÚÙÔ Ì ·Ó¿Ï ‡Ó ÔÁÔ ÛÔ˘ Ú·ÏÈÛÙ ·ÓÙÈÛ˘Ì ÈÎfi Î·È ‚·ÙÈÎfi ¯ ÈÔ‡ÌÔÚ, ÎÙ˘Ï›ÛÛ Ô˘ ÂÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù 31Ô˘ ·ÈÒ Ô˘... Ó· ÛÙËÓ fiÏË Ô ÔÓ ÔÓÔÌ ˘ Ϥ¿˙ÂÙ·È N ew New ¶Ôχ Á¤ York. Ï ÈÔ , · ȯ ÌËÚ‹ ˘ ÎÚÈÙÈ΋ Î fi Á  ȷ ·È cult ¯· Ú·ÎÙ‹Ú ˜...

BOOK S

ªEΔƒ∏ ™∏ Δ√ NÙ¿ÓÈ À ∫O Ï K¤ÏÌ ·Ó, K·Û ™ª√À» ú 14,11 Ù·ÓÈÒÙË ˜,

F IE L D M U S IC Memph “Tone is Indus s of tries, ú to w n ” , 14,90 TÚ›Ô ·

fi ÙÔ ÛÎ ÔÙÂÈÓfi S ÚÂÈ·Ó·ÙÔ underlan ÏÈ΋˜ AÁ d Ù˘ ‚Ô ÁÏ›·˜. ¢ ‰¿ÊÓ˜ ÂÓ ‰ÈÂΉ Ù˘ ·Ó· ÈΛ ÙȘ Î ¿Ï˘„˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ÙÔ˘ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ Û ÈÎ Ô ‡ ÊÂÈ ÛÙ›¯ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ô˘˜ ÌÂ Ì ‹˜ ·ÏÏ· ËӇ̷ٷ Á‹˜, ‰ÂÓ ÙÔ ‚ÚÂÙ· ÍÂʇÁ ÓÈÎfi ·Ú¯ È ·fi ÂÙ˘ÈÎfi ¶Ô˘ ÛËÌ punk Ú ·›ÓÂÈ „˘ fi Ù ˘Ô. ¯ ˆ ̤ÓË Î·È ÛıËÙÈ΋ ·ÁÓ‹ ind , ÈÛÙÔڛ ie ·È˜ ÁÈ· wo ÚÈ·, ÎÈı¿ rking cla Ú˜ Ô˘ ss ˙fiÙÛ·ÓÙ›˙Ô ÎÒÓÔ˘Ó ÓÙ·È Î·È Ì ÂÊË‚ Ì ·Ï·ÈÎ ‹ ΢ÎÏÔ ‰˘Ô ˆÚ· ı˘Ì›·. K ›Â˜ ÌÂψ ·È ÌÈ· ‰›Â˜ ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ... THE

SHINS “Wincin Sub Po g the n p, ú 16 ight aw .90 ay”

ADVERTORIAL «A.V.»

“READ YMAD E” Sho - Grace shana Hawtho Berg rne, Th Hudso ames & er n, ú 21 ,99

H Ú·ÎÙÈ Î‹ ·Ôı ¤ˆÛË ÙÔ Ï ÈÒ ˜ ,  ˘ DIY ‹, Ò˜ Ó· Ê ·ÏÙ È¿ Í Â Ù Â ¯ÚËÛÈÌÔ Ô Ù È‰ ‹  Ô ÔÈÒÓÙ· Ù ˜ ·Ï¿ Î design ti ·ıËÌÂÚÈÓ ps. Afi ¿  Ú ˆÙfiÙ˘ Ï˜ ÛÎÔ˘ ˜ Û·ÎÔ‡ ȉÈÒÓ Î È Â Ú Á ΋˜ ̤¯Ú ·Ï›· ÎË Ô˘ÚÈÈ ÎÚ‚¿ÙÈ · ÁÈ· ÛÎ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô ‡ÏÔ˘˜  ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘ ÔÈÎȷ΋ · ÈÛıËÙÈ΋ . «H

O Âχ ıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ ıËÌÂÚ ˜ Â›Ó·È ÈÓ¿ · È· Ô Ó fi ‰Âο‰ ¤Ô˜ Ú ÛÔ˘. K ˜ ÚÔ ·È ›ӷ ÔÛˆÈÎ Ù¿ÛÂȘ È ‰‡ÛÎÔ fi˜ ¯ÒÚ Ï‡„ÂȘ ÚÔ˚fiÓ ÏÔ Ó· ‚ Ô˜. ¶· , ηÈÓÔ ÙˆÓ,  Ú Ú·‚È¿˙  Ș ‡ Ô ÚÁÈ·  Ù ˘ ‰ÈÂΉ Ô Ì˯·Ó ÂÙ·È Î· ¯ Ú fiÓÔ Ó· Ú¿ÁÌ· ›·˜ ı¿ ÈÎÔ‡Ó Ù Ù ‰ · È· Ì ËÓ ÚÔ Ì Ï ¤ · ¤ÍÂȘ, Î Û· ÛÙÔ ÙÔ˜. H ÛÙËÓ  ÛÔ¯‹ ·È ΢ڛˆ ·Î·Ù¿Ï FNAC Ô ÎÔ˘ η ËÙÔ n ÏÙÔ‡Ú· ˜ Ó· ·Ó ÛÂȘ-‰ ame dr ·Î·Î·È ‚Ú›Û È Ë A.V. ı· Û È·‚¿Û opping  ‚ÔËı ÎÔÓÙ·˜ Ș-‰ÂȘ ÌÈÎÚ¿ ‹ Ù˘ ‚ÈÔ ÛÔ˘Ó. , ·ÏÏ¿ Ù· nex labels, ™Î¿‚Ô t big th ÌÔÚ ÂÓ·ÏÏ· ÓÙ·˜ ‚ › Ó· ÌË ings  ıfiÓ,  ÎÙÈÎÔ‡ ·ıÈ¿ Ô˘ ·Í›˙ Ì¿ıÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˜ Â Ô Î  ‰ ˘ · Ô Ó Ô ÔÏ·Ì Ù¤. °È· ÙÈÎÔ‡˜ marke Ó· ·ÎÔ ‚¿ÓÔ˘ Ù› ÚÔ¤ ting. K Ô›ÎÔ˘˜ ‡Ó ÙË Ì ¿ı ̋ Ú¯ÔÓÙ· ‹ ·Ó·Ì ™˘Á¯ÚÔ Ó Ú È ·fi · Ó ›‰ ‹ ı · ÛÂȘ · · ÊÙÈ¿ Ó›ÛÔ˘, Ù Ô ˘ ϤÔÓÙÔ ¯ÓÔ˘Ì fi ÙÔ · ·ÍÈÔÏfi ˜ ·fi ÁËÛÂ, · ÙÔ ‰ÈÎfi ÚÂÏÙÔ ıfiÚ ÔÊ¿Û Ì·˜ ‰È· ˘‚Ô ÙÔ ÈÛÂ Î·È Ê ÔÚÂÙÈÎ ˘ ͤÚÂȘ fi “cult Ô‡ ı· urama Ù· ‚Ú ” . Ș... “FUTU RAM A” Sea DVD, ú son 2 34,90 “FUTU RAMA ”, The ti bender me trilogy c omic, ú 15,99

CDs

, N·È, Â›Ó ·È Ë Ì¿ Ó Ù ·  Û¿Ô˘ÓÙÚ Ô˘ ·Á· ·Î ÙÔ˘ “ ‹Û·ÌÂ Û Garden S ÙÔ Ù · o u ts id tate”. N· e rs Ù Ë ˜ È, Â›Ó·È ÛÎËÓ‹˜ ÛÙË ÛÎ ÙÔ˘ ¶fiÚ È¿ Ù ˆ Ó ÙÏ·ÓÙ « ‰ È¿ Û Ë Warhols ̈ӻ D . N·È, ΢ andy ÎÏÔÊÔÚÔ Sub Pop ‡Ó ÛÙËÓ ¤Ó· ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì· ¯·ÌË pop Ì ¤ ÏÔ‚ÏÂ ÓÙÔÓË ÙË Ô‡Û·˜ Û ÎÈ¿ ÙˆÓ ™ Ù Ô Ù Ú ›Ù Beach B Ô ÙÔ˘˜ ¿ oys. ÏÌÔ˘Ì ˙Ô˘Ó ÙËÓ , fï˜, ¤ÓÙ·ÛË, ·Ó‚¿ÊÏÂÚÙ¿Ú ‚Ô Î·È ‚ Ô˘Ó Ì ÙÔ ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ıfiÚ˘Ó ÈÔ Ì·ÚÙ›· ÙË ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒ «·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋» ·Ú· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.

Aӷ̤ÓÂ Ù·È ˆ˜ Ù Ô ‚È‚Ï›Ô ˙ËÙËı› Ô˘ ı· Û È‰ È· ›Ù Â Ú ˘· ̤۷ ŒÓ· Ì˘ı ÛÙÔ 200 ÈÛÙfiÚËÌ 7. · Ì ‹Úˆ ·ÚÔ‡˜ ° ˜ ‰‡Ô Ó ÂÚÌ·ÓÔ‡ ˜ Ô˘ ÂÙ Ó· ÌÂÙÚ ÔÈÌ¿˙ÔÓ ‹ÛÔ˘Ó Ù Ù · È Ô Ó ÎfiÛÌÔ · Û ٷ͛‰ Ó¿ÌÂÛ· È·, Á˘Ó· ›Î  ˜ Ì·ıËÌ· , ËÊ·›ÛÙ ÙÈΤ˜ ÂÍ ÂÈ· Î·È ÈÛÒÛÂȘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· . ™ËÌÂÈÒ ÂÌÔÚÈÎ ÓÂÈ ‹ ÂÈÙ˘¯ Î·È ÌÂÙ· ›· ·ÓÙÔ ÊÚ¿˙ÂÙ· ‡ È Ì Â ‰È·ÛÙË Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÈÎÔ‡˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ó ÎfiÛÌÔ . “GRA F F IT I WOMA Ganz, T N ” N ic hames h o la s & Huds on, ú 2 T· ÎÔÚ›Ù 9,99 ÛÈ·

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿„Ô ÂÓÙ˘ˆ ˘Ó. ŒÓ· ÛÈ·Îfi · ÊȤڈ̷ Î Â ›Ô Á Î Ú ÛÙÔ Á˘Ó · Ê ›Ù È,  ·ÈÔ˘ ·ÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˘ Û È¿ ˙ Â È 125 Á˘Ó· Ù Ë ÈÎÒÓ Û ÛÌÔ, · fiÏÔ ÙÔÓ fi ÙË N Î fi ¤ · YfiÚÎ ÕÌÛÙÂÚÓ Ë ˆ˜ Ù Ù·Ì, ÊÈÏÔ Ô ÍÂÓÒÓÙ· ο ÙÔ˘˜ ˜ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ·  ‰È¿Óˆ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˜. “TH

E PICT URE B King, ú OOK” 29,99 Lauren ce

445 ÂÈÎÔ ÓÔÁÚ·Ê‹ ÛÂȘ ·fi Ù¤¯Ó˜ · 80 ηÏÏ fi fiÏÔ ÙÔ ÈÓ ÎfiÛÌÔ ¯ÚÔÓË « . M È· Û‡ÁÂÓ·ÏÏ· Î Ù ÈÎ ‹ » ‚ ÎÔ˘ÏÙÔ‡ ›‚ Ï Ô ˜ Ù Ú·˜ ÙÔ˘ ˘ illustratio ¯ÚÒÌ· Î n, Ì Ô È ¤ÓÙÔÓ· χ Î fi Î Ú¤˜» ·Ù¿ ÎÈÓ˜ «· ÈÌ·ÙËΘ-Û¯fi ÏÈ·.

FNAC, The Mall, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555, www.fnac.gr

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

M∂ƒπ∫∂™ º√ƒ∂™ •À¶¡∞∂π ª∂™∞ ™√À ∂¡∞ ∞Δ√ª√ §π°√ º§√Àº§π∫√ – ¶√À ∂¡¢π∞º∂ƒ∂Δ∞π °π∞ ∞Àƒ∂™, ∑ø¢π∞, ª∞Àƒ∂™ ∑∞Ã∞ƒ∂™, Δƒ∞¶√À§∂™ T∞ƒø ∫∞π ¶∞∂π §∂°√¡Δ∞™. ∞§§√Δ∂ ¶∞§π, ∞ÀΔ√ Δ√ ∞Δ√ª√ ª∂™∞ ™√À ¢∂¡ Δ∏¡ ¶∂ºΔ∂π ∫∞π §π°√ °π∞ ∫∞¡∞¡ À¶¡√...

H £EIA MOY H XI¶I™™A ÔÙ ¿ˆ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì·›Óˆ ÛÙÔ ÙÚÈ¿ÎÈ Camden Town: ÚÔ‡¯· «‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ», Ó¤ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜-ÙÛ¤ÙÔ˘Ï· Û ¿ÁÎÔ˘˜, ¯È·ÚÈfi, ¯¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Î·È ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ Î˘Ú›Â˜ (·ÙÛÔ˘Ï›Ù˜), Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·‡Ú˜, ÙÚ¿Ô˘Ï˜ Î·È ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ (Ó·È, ı· Á›Óˆ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ‰È¿ÛËÌË. K·È ÛÂȘ; °È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘, Û‡ÌÙˆÛË, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘...). K·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¿ˆ οı ÙÚÂȘ Î·È ¤ÓÙ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÙ·Ó Ì È¿ÓÂÈ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÚ¤¯ˆ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰fiÛË ÊÏÔ˘ÊÏ·Ì¿Ú·˜, Ô˘ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÈÔ «ÂÚ·Ù¿ˆ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·». ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Ì ·ԉ›ÍÂȘ. T·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ... AÓ·Î¿Ï˘„· ÏÔÈfiÓ ¤Ó· Ì·Á·˙¿ÎÈ Ù¿ÏÂ-ÎÔ˘¿Ï Ì ٷ Ô˘ÊÔÂȉ‹ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ Strawberry, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘Ï¿ÂÈ... ÓÂڿȉ˜ Î·È ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ·. K¿ı ›‰Ô˘˜, ·fi οı ‰˘Ó·Ùfi ˘ÏÈÎfi (ÔÚÛÂÏ¿ÓË, Ï·ÛÙÈÎfi, ·Ȥ Ì·ÛÛ¤, ͇ÏÔ, Á˘·Ï› Î.Ï., Î.Ï.). E›Ó·È ¤Ó· ÙfiÛÔ‰· ̤ÚÔ˜ Ù›Áη ÛÙÔ ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ – ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·’ ÙÔ Ù·-

Ÿ

6 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

‚¿ÓÈ, ¯·ÌÔÁÂÏ¿Ó ·fi Ù· Ú¿ÊÈ·, ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ·fi Á˘¿ÏÈÓ˜ ÚÔı‹Î˜ ̤۷ Û ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÓÂÊÔ ·ÙÛÔ˘ÏÈÔ‡ ‹ ÏÈ‚·ÓÈÔ‡, ‹ οÙÈ Ôχ Madonnacirca-80s. Œ¯ˆ ÌÈ· ÎÔÏÏËÙ‹ Ô˘ Â›Ó·È Ì·Óȷ΋ Ì ٷ ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· Î·È Ù˘ ‹Ú· ¤Ó·, ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‚ϤÌÌ·. ™ÙÔÓ ·fi οو ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Clipart (Pop culture, collectibles), Ì ·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È Á˘¿ÏÈÓ˜-Ì¿Ï˜-ÌÂ-ÊÈÁÔ‡Ú˜-ηÈ-¯ÈfiÓÈ ·fi Ù· Lord of the Rings, ÙÔÓ Thor Û ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¤ıË, ηӷ-‰‡Ô-¤ÓÙÂ-›ÎÔÛÈ Superman, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ Tim Burton Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٷÈÓ›· Ô˘ ¤‚Á·Ï ÔÙ¤ figurines. E›Û˘, ·Ê›Û˜, Ù·Èӛ˜, ‚È‚Ï›·, ÎfiÌÈÍ, Ù· ¿ÓÙ·. AÓ Â›Û·È cinemaniac, comicmaniac, 12¯ÚÔÓÔ ‹ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Ï›ÁÔ ¯¿ÓÂȘ Î·È ·ÎfiÌ· Á›ÓÂÛ·È ÓÙ¤ÊÈ ÌÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈο, ¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘. ¶‹Ú· ¤Ó·Ó ÕÚ·ÁÎÔÓ, Ô˘ ‚‚·ÈÒıËη fiÙÈ ¤ÌÔÈ·˙ ¿Ú· Ôχ fiÓÙˆ˜ Ì ÙÔÓ B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ, ÌÈ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô B›ÁÎÔ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙË

ÁÂÈÙÔÓÈ¿... TÔ ¿ÏÏÔ Clipart, ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ – ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Ì¤Ú· ÙÔ˘. MÂÙ¿ ‹Á· ÛÙÔ BO• ÁÈ· ÓÙÂÌÈ-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ (Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Î·Ó¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· Ͽη). ¶·Ú¤Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ·Ú¤Â˜ ·ÛÚÔÌ¿ÏÏˉˆÓ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ», Ô˘ ·fi οÔ˘ ÙÔ˘˜ ͤÚÂȘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ·fi Ô‡, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÁÎÔÌÂÓ›ÙÛ˜ Ô˘ ÊÔÚ¿Ó ÌÔ‚ ÌfiÙ˜, ÁΤÙ˜, ÙÈÚ¿ÓÙ˜, ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ· Ì ÊÔ‡ÓÙ˜ Î·È Á¿ÓÙÈ· Ì ÎÔÌ̤ӷ ‰¿¯Ù˘Ï· (Ï·ÙÚ‡ˆ!), Ì›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Camden Town ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ... Û˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· cds Û·Ó ÙÚ·¯·Ó¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÛ¿ÓÙ˜ Gucci Î·È Prada, Ô‡Ù ηÛÎfiÏ Chanel Ô‡ÙÂ Î·Ó ÔÌڤϘ, Ϙ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙË ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜: ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó·È. K·ÈÙ·ÏÈÛÙÈο ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿, fi¯È. E›¯Â ηÏfi ηÈÚfi, ÎÈ ·Ó Á‡ÚÈ˙· Û›ÙÈ ÌÔ˘, ı· ¤ÚÂ ӷ οÙÛˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÍ·ˆ‰fi (ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ) ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ˆ, ÔfiÙ ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ· Û›ÙÈ ÌÔ˘. A¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Starbucks, ÛÙË ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÁˆÓÈ·Îfi ηʤ, ÙÔ Mauro, Ì ÎÂοÎÈ·, ÁÏ˘Î¿ÎÈ·, ›Ù˜ Î·È ÛӷΘ ·Ú·‰È·Ṳ̂ӷ Û ˆÚ·›· ÚÔı‹ÎË, Ì ÈӷΛ‰Â˜ «ÊÚ·¤ 1,50, ÂÏÏËÓÈÎfi˜ 1,00», Î·È ¤Ê·Á· ¤Ó· ÓfiÛÙÈÌÔ Î¤ÈÎ. MÂÙ¿ ‹Á· ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜ (¿Ì· ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜...). EΛ ÏÔÈfiÓ ‚ڋη ÙÔ «ÕÚ΢ıÔ˜» – ‚fiÙ·Ó·-Ì·¯·ÚÈο-˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹» Î·È ·ÁfiÚ·Û· ÙÛ¿ÁÈ· Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. Œ¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· (ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· Î·È figurines): ̤ÏÈ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ηʤ‰Â˜, ·Ê„‹Ì·Ù·, Ì·¯·ÚÈο, Ì·‡Ú˜ ˙¿¯·Ú˜ – Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó Ë ˙ˆ‹ Ô˘ οÓÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚË Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ô-ÂÓÔ¯ÔÔÈËı›˜ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ˙¿¯·ÚË... ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ê·˜ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· (Â›Ó·È ˘ÁÈÂÈÓ‹). T¤ÏÔÛ¿ÓÙˆÓ, ÎfiÏÏËÛ· ÌÂÙ¿ Ì ÙÔ §ÂÍÈÎfi AÚ¯·›ˆÓ EÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÈ ¤„·¯Ó· ÙÔ «¿Ú΢ıÔ˜» – Ì¿ÏÏÔÓ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ «·ÚΤˆ», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «˘ÂÚ·Û›˙ˆ, ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛˆ, ‚ÔËıÒ, Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi˜, Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Îfi‚ˆ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÎÈ ·fi ¿ÏÏË Ï¤ÍË. AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Îfi‚ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘, ·˜ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ (Î·È ·˜ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÎÔÌً̈ÚÈÔ). MÂÙ¿ ‹Á· ÛÙÔ MG ÛÙËÓ Ï·Ù›· M·‚›ÏË, fiÔ˘ ›¯·Ì ‚Ú·‰È¿ Lou Reed. O ›‰ÈÔ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ ‹Úı (‰Ô˘ÏÂȤ˜), ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÙÔÓ ÙÈÌ‹Û·Ì – ηٿ ¤Ó· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ô ÕÚ·ÁÎÔÓ/B›ÁÎÔ, Û ˘¤ÚÔ¯Ô ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ. AÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÌÔ‡ÛÙÔ. ÕÏÏË ÊÔÚ¿, ı· ÙÔÓ ¿Úˆ ÔÏfiÛˆÌÔ... ∞ Strawberry, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 35, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.277 Mauro, ™fiψÓÔ˜ 110, 210 3816.535 Clipart, MÔÙ¿ÛË 6, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3804927, Î·È EÚÌÔ‡ 100 BO•, AÚ·¯Ò‚˘ 56 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3835.811 ÕÚ΢ıÔ˜, °' ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 83, 210 8838.082


1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


FREE ATHENS T· Ù˙¿Ì· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ * ¢ˆÚÂ¿Ó ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜. Live electronics, softwear, ÊÏ¿Ô˘Ù·, ‚ÈfiϘ, video Î·È ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ ·fi ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ AÓÙˆÓ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· (1/3) ÛÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›ÙÂ, ÛÙȘ 20.30. * N· Ì·˙¢Ùԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ‚È‚Ï›·. OÈ «Ï¤Û¯Â˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘» (Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi„ˆÓ) ¿Ó ηϿ. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· Û˘˙ËÙËı› «O ı›Ԙ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ë ÂÈηۛ· ÙÔ˘ °ÎfiÏÓÙÌ·¯», ÙÔ˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤ۈ mail: hara.tasoglou@gr.fnac.com. ™ÙÔ forum Ù˘ Fnac, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2/3, 19.00. * KÔ›Ù· ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜! ¢ˆÚÂ¿Ó EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ KfiÌÈΘ ÁÈ· ·È‰È¿ 814 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ MfiÙÛÔ, ÁÈ· ÙÚ›· ™¿‚‚·Ù· ÛÂÚ› (3, 10 Î·È 17 M·ÚÙ›Ô˘). AÊ‹ÓÂÙ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ Û·˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ›ÓÂÙ ÙÛ¿È Î·È Û˘˙Ëٿ٠ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ MÂÙ·›¯ÌÈÔ (IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 210 3003.500). * H «HϤÎÙÚ·» ÙÔ˘ K·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 3/3, ÛÙȘ 19.00, Ì ‰ÂÏÙ›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ù· ·›ÚÓÂȘ ·Ó ·˜ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ Î·Ó¤Ó· ÌÈÛ¿ˆÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹.

<

* O °È¿ÓÓ˘ §Ô˘Î¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Hot Club de Grece Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ gipsy swing party ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô. ™Â ÚfiÏÔ ¤ÎÏËÍË Ë ËıÔÔÈfi˜ E‡· KÔÙ·Ó›‰Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ù·ÍȉȿÚÈΘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜. K˘Úȷ΋ 4/3, ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ Ôχ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Gingerale Ù˘ Ï·Ù›·˜ Eͷگ›ˆÓ. * A¯, Ù· Ó‡ڷ ÌÔ˘! X·Ï¿ÚˆÛ ϛÁÔ, ÚÂ Û˘, Ù˙¿Ì· ›ӷÈ. BÈÔÏ›, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, È¿ÓÔ Î·È ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ·fi ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ M¿ÚÈÔ˘ ™ÙÚfiÊ·ÏË ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹: «™Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ-Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡». AÁ·Ë̤ÓÔ E› KÔψÓÒ, ¢Â˘Ù¤Ú· 5/3, 22.00. ¶Â›Ù ̷˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù˙¿Ì· ÛÙÔ: info@athensvoice.gr (ÁÈ· Free Athens)

TÚ¤ÍÂ, ÕıÂÓ˜ BfiȘ, ÙÚ¤ÍÂ! ¶¤ÓÙ ¯ÚÔÓÒÓ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·! H Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙË ÊÔÚ¿‰· Ì·˜ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Ì·˜ ¤Î·Ó ¿ÏÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜. AÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·fi ÙÔ «°Î·ÓÈ¿Ó»: «AÔÁÂÈÒıËΠÛÙË Ï¿ÛË Ë ÕıÂÓ˜ BfiȘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚÔ¯‹ (11 ó Ì‹ÎË!!!) Ù˘ Ê·‚ÔÚ› KÚÂÔÏ‹˜. H ÕıÂÓ˜ BfiȘ ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙËÓ ˘ÂÚÛ·ÚˆÙÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ Ù˘, Ë ÔÔ›· ¤ÊÙ·Û Û ‰È·ÊÔÚ¿ ÌËÎÒÓ Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ. O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ÛÙ· 500 ̤ÙÚ· Î·È Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ, ÂͤÏËÍ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù˘».

www.athensvoice.gr

TÔ Ù‡¯ Ô˜ ºÂ‚Ú Î˘ÎÏÔÊ Ô˘·Ú›Ô˘ ÔÚ› ·Î fiÌ· ÂÏ ÚÔ. AÓ ‡ı¤¯ ¤Ï· ·fi ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›, ÙËÓ Ath ens Vo (X. TÚÈÎ ice Ô‡Ë 22 ) Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛ Ô˘Ì ÂÌ Â›˜.

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

ATHENS VOICE

ONLINE

mag

LOOK

INFO-DIET

(+)

(-)

™¶PE´ AYTOAMYNA™ EÈÙ¤ÏÔ˘˜! ¶ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

™APANTO™ ANTøNAKO™ «E›Ì·ÛÙ ̷˙› Û·˜. MËÓ ÎˆÏÒÛÂÙÂ! ™‹ÌÂÚ· 50 ‚Ï·Ì̤ӷ ¤Î·„·Ó ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ¶ÂÙÛÔÎfiÊÙ ÙÔ˘˜!»

¢ANTH™ MÈ· ¯·Ú¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ.

(Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™¿ÚÙ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜)

AÚÈıÌfi˜ blogs: 221 ÂÓÂÚÁ¿ (·˜ Ô‡ÌÂ, οÙÈ Û·Ó Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¤Ó· blog οı ̤ڷ)

T· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ blogs ÛÙÔ www.athensvoice.gr (̤ÙÚËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 5/1/2007) T›ÙÏÔ˜ blog & ȉÈÔÎÙ‹Ù˘

AÚÈıÌfi˜ ÂÈÛΤ„ˆÓ

Sexandthecity, ·fi ÙË Nastazia Nastazia. Age: 19. This blog is not only about sex. These are my thoughts.

39.829

Spacepuke ·fi ÙÔÓ Spacepuke §›Á· ÏfiÁÈ·, Ôχ feeling Û ÛΛÙÛ· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ™˘¯ÓfiÙ·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË.

30.007

Houston... we have a problem ·fi ÙËÓ Michos ™Î¤„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ οÔÈ·˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ Matrix, ·ÏÏ¿ ‚·ÚÈ¤Ù·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ N›Ô.

29.380

Mydays ·fi ÙË Fevis M¤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤ ¶ÔÙ¤.

24.630

Dark Voices ·fi ÙË Vamp XˆÚ›˜ ηÓfiÓ· (Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÂÍ‹ÁËÛË).

24.401

¶PEZA TV ·fi ÙÔÓ Prezatv M·¯ËÙÈÎfi Î·È ÛÎÏËÚfi. TÔ blog Ô˘ ÚÔηÏ›... ŸÏ· Ù· ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ (c).

15.327

¶APA§IA ·fi ÙË ªaskou Ÿˆ˜ ϤÌ Alex Garland,  η̛· Û¯¤ÛË... ·Ï¿ ¯‡Ì· ÛÙÔ Î‡Ì·...

14.875

Every day photo ·fi ÙÔÓ ∂cmec K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ¤Ó· ·Ïfi Ì¿ÙÈ Î¿Ô˘ Â‰Ò Á‡Úˆ.

14.391

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ·fi ÙÔÓ Rolling soul OÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÓ¿Ì ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛËÌ·Û›·...

11.847

Disorder ·fi ÙÔÓ Graoutso OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ Graoutso...

11.642

K·È Ë Ï›ÛÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· blogs Ó· ¯Ù˘¿Ó «¯ÈÏÈ¿ÚÈ·». ™‡ÓÙÔÌ·,¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ó¤·, ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÈÓÙ¿ÙË www.athensvoice.gr 8 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ºøTH™ KAºATO™ ŒÓ· Ï·ÌÂÚfi Ì˘·Ïfi ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ŒÚ¢ӷ (ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ı· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ¤Ú¢ӷ).

TO ¢E§TIO TY¶OY TOY MHNA «OÈ kotA’rni ·ÓÙÏÔ‡Ó ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛˆÓ, ÙË ı·ÏÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈıÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÛˆÛÙ‹˜ Î˘Ì·ÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ·fi ÌÈ· Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙȉڿ fiÙ·Ó Ù· ÒÙ· (Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È) ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔ Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì ÙË Ê‡ÛË Ì·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÎÙËÙÈο fiÓÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ի.

™APM¶E§ TÔ Î·ÎfiÌÔÈÚÔ... A§H£EIA, EXEI™ ¶AEI E§§A¢A; ™ÙËÓ 22Ë ı¤ÛË Ë EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. K¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: KÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ / ŒÚ¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË / EÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ··Û¯fiÏËÛ˘ / E˘ÎÔÏ›· ¤Ó·Ú͢ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ / K·Ù·ÔϤÌËÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ / ŒÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ / AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÈηÓÔًوÓ. AN¢PEA™ §YKOYPENTZO™ «H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. M¿¯Ë Û fiÏ· Ù· ̤و·!» (O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ ÛÙË NET FM)

WWW.GEODIVE.BLOGSPOT.COM IÛÙÔڛ˜ Ù·ÍȉÈÒÓ ÂÓfi˜ ‰·ÛοÏÔ˘ ηٷ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û·Ó ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi. MÚ¿‚Ô, °ÈÒÚÁÔ ¢. ºTIA•E MOY TH MEPA «OÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·È‰È¿ ÁÈ·Ù› ·Ó οÓÔ˘Ó ı· ‚ÁÔ˘Ó ÔÌÔÊ˘ÏfiÙÂÚ·. K·È Ô ÓÔÒÓ Óԋ̈Ó!» (·fi ¤ÎıÂÛË Ì·ıËÙ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡)

°PH°OPH™ APNAOYTO°§OY «ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ AÙÙÈÎfi ¿ÚÎÔ...» ●


TO A£HNA´KO HMEPO§O°IO TOY FORREST GUMP TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H (nikzach@otenet.gr) (M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ BÚÔ‡ÙÔ˘, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÓÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔ ¶Ô¿È)

BLACK IS OSCARFULL! ÂÏÈο Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi: P·ÙÛÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ŸÛÎ·Ú Û ̷‡ÚÔ˘˜. EÓÒ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹Ú ŸÛÎ·Ú Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ˜. ÕÚ·, Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÚÓÂ›Û·È Ó· ‚Ú·‚‡ÂȘ οÔÈÔÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ ‚Ú·‚‡ÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÂȉ‹ ÙÔ «Î·Îfi» XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ¤ÁÈÓ «Î·Ïfi» Î·È ϤÔÓ „ËÊ›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›·! °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̷‡ÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ϤÓ «Ì·‡ÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜», ÂÓÒ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÚΛ ÛΤÙÔ ÙÔ «ËıÔÔÈfi˜». ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ù˘ÊÏÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, fiÛÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ŸÛηÚ.

T

Ú›˜ ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘ Ú›ÍÂȘ fiϘ ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ◊ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ›˜ fiÙÈ Û ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È fiÙÈ ÂÛ‡ fiÙ·Ó ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Ì›ÓÂȘ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ˜ ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ‹ÛÔ˘Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ó· ‰È·‚È‚¿˙ÂȘ ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ⁄„ÈÛÙÔ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ô‡ ̤ÓÂÈ Ë M·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘. ◊ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi, ÁÈ·Ù› ¤‚ÏÂ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ. °ÂÓÈο, ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi˜ fiÛÔ Ô K·Ù¤Ï˘ Ù˘ AÓ›Ù·˜ ¶¿ÓÈ· Î·È ·›ÚÓÂÈ È‰¤Â˜ ·fi ·˘ÙfiÓ. °È·Ù›, ı˘Ì¿Ì·È, Î·È Ô K·Ù¤Ï˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó, ··ÓÙÔ‡Û fiÙÈ «·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó· ·Ïfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ». ŒÙÛÈ Î·È Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜: ŸÙ·Ó ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó, ϤÂÈ fiÙÈ Î·È «·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù·ÂÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ·Ïfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ‰È·ÎÔÒÓ». ÕÏψÛÙÂ, Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ºˆ˜, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ. OfiÙÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È Ë «¶fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜», Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ «¶fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡».

¤‚·È·, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ú¿ÁÌ· fiÙ·Ó Â›Û·È ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ job description Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙÔÓ £Âfi, ÔfiÙ fiÙ·Ó Î¿ÓÂȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÂȘ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰ÈηÈÔ‡Û·È Ó· οÓÂȘ fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÙ¤. ÕÛ Ô˘ fiÛÔ Ï›ÂȘ Î·È ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔÓ £Âfi ¯ˆÚ›˜ Â›ÛËÌË ÂÎÚÔÛÒËÛË Î·È ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË, ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó.

B

ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È, ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎÂ Ô T˙¤È̘ K¿ÌÂÚÔÓ Ô˘ ›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ «TÈÙ·ÓÈÎfi» Î·È ‚ڋΠ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ T¿ÊÔ ÙÔ˘ IËÛÔ‡. EÁÒ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ˆ, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô IËÛÔ‡˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û Â¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ó›ÁËΠÂÂȉ‹ ÙڿηÚ Û ·Áfi‚Ô˘ÓÔ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÈ ÏÔÁÈο, ÁÈ·Ù› ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Áfi‚Ô˘ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÈÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó ¿ÓÙ· ÙfiÛË ˙¤ÛÙË; ÕÛ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ IËÛÔ‡ ‹Ù·Ó „·Ú¿‰Â˜, ÔfiÙÂ, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ οÔÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ·Áfi‚Ô˘ÓÔ, ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÛ˜ „·Úfi‚·ÚΘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË. ÕÚ·, Ô IËÛÔ‡˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤ı·ÓÂ. EÎÙfi˜ ·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ‰È·ÎÔ¤˜, fiˆ˜ Ô XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜, Î·È Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔÓ TÈÙ·ÓÈÎfi Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ Û ÌÈ· ηÌ›Ó· Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ. ∞

T

ÓÙ›ıÂÙ· fï˜ Ì ٷ ŸÛηÚ, ÔÈ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó·Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Ú·ÙÛÈÛÌfi. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÙÔ˘ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı›, ÂÂȉ‹ ¤ÌÂÈÓÂ, ηٿ Ï¿ıÔ˜, Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÔÏÏÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ. ¢ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó Â›Û·È ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Û ÔÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ËÁ·›ÓÂȘ. °È·Ù› ·Ó ͤÚÂȘ, Î·È Ù˘¯·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ó· Â›Ó·È ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÙËÓ ¿ÙËÛ˜, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· ¤¯Ô˘Ó ¯Ú˘Û¿ fiÌÔÏ·, ÔfiÙ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯Ú˘Û¿ ÛÙË ÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÂډ‡ÂÙ·È. EÓÒ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Û ÔÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·˜ (fiÙ·Ó ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ £Âfi Ó· ÛÔ˘ ÎÏ›ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜), ÌÔ-

A

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


¶√§πΔπ∫∏

H ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ «¤ÚËÌÔ» ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÕÛÙÔ¯Ô˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙÔ¯¿-

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Ì›· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÙË-

˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿. H M·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ¿ÛÙÔ¯Ë. O ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ΢ÔÊÔÚ›· 12 Î·È ϤÔÓ ÌËÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÚʈ̷ Ì ÚfiÏ·ÛÌ· ·fi Ì›ÍË ·ÙÔÏÌ›·˜, ·‰È·ÊÔÚ›·˜, ·ÓÔËÛ›·˜ Î·È ¿ÁÓÔÈ·˜. T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ‹ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. TÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì¿ıËÛ˘, Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ·fi ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ËıÈ΋ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘, ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÙÂÚ·ÙÔÁ¤ÓÂÛ˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜. Ÿ¯È ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. TÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ, ÂÎÙfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ·Ê¤ıËΠ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÛÙË ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¢È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¢¿ÛηÏÔÈ ˘ԯ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ¿Ú· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›. O ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô‡Ù Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ô‡Ù Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¯‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. O Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·fi Ë̉·Ô‡˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓfiÌÔ Ë ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÔÈ «ÙÚ‡˜» ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡, Ô‡Ù ٷ ̤۷ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ¿Ú· Î·È ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÍfiÓÙˆÛË, ËıÈ΋ ‹ Î·È Ê˘ÛÈ΋, ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ. TÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ Î·È Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› fiÏ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛ˘ÓÙÂıÂÈ̤ÓË ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ˙ˆ‹. H ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì ‹ÚÂÌ· ̤ÙÚ· Ù· ÂÈÊ·ÈÓfiÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ı›ÍÂÈ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ÌÈ·˜ ηٿÊÔÚ· ·ÓÙÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜-Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ οÛÙ·˜, Ô˘ ‰È·ÊÂÓÙ‡ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ·ÁÓˆÛÈ¿. A˘Ùfi ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË. ∞

ÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. TÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›-

P.H.D.

·˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ AGB ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ. H ÏÔÁÈ΋ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

Èn

ÎÚ›ıËΠˆ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ·fi Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÏÔÈfiÓ ı· ÂÓÂÚÁÔ‡Û οı ηÏfi˜ “animateur” Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û ÌÈ· Û¿ÓÈ· Â›‰ÂÈÍË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Á·‚¿ı· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. TËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÛfiÔ˘ ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÂÙ·È-

FLORE AEL SURUN, VOICE-X

TÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ H «˘fiıÂÛË B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘»

violence

H ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ °ÓÒÛ˘ MÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÈ; TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H Ú›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ÙÚÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·ÏÁ‚ÚÈο, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠ̠ÔÛÔÛÙ¿ Ù· ÔÔ›· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. AÓ Î·Ó›˜ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ï›Á˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È ¤ÓÙ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔ ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯fiÏÈ· ÙËÏ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ϤÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÎÏÈÛ¤, ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‹Ù·Ó ‰ÔÛÔÌÂÙÚÈο Ù¤ÏÂÈÔ. O ŒÏÏËÓ·˜ «ÓÔÈÎÔ΢ڷ›Ô˜», Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡Ï˘, ÊÔ‚ËÙÛÈ¿Ú˘, ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˘, ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Ê·ÓÙ·Û›· E˘Úˆ·›Ô˜, ÙÛ›ÌËÛÂ. OÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ «ÙÛ›ÌËÛ·Ó», fiÛÔ ·Ù¿ÂÈ Ë Á¿Ù·, ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ï¯ËÌ›· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. H Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ «Â͢Á›·ÓÛË» ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. M›· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ÔÔ›· ÙËÓ ÂÚ·10 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘· ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û Ï‹ÚË ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Âȉ˘ÏÏ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ·, Ì ‡ÔÙ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ. M›· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ۇÓÂÛË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·fi ÙË Ï·›Ï·· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÙÚÔÔ˘ ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘ ·fi ÙËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi “apparatus” ÙÔ˘ ¶A™OK. ŒÁÎÏËÌ· Î·È TÈ̈ڛ· TÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÍÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÂÓÔ¯ÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë AÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °ÓÒÛ˘, ¢ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË MÂÙ·Ôϛ٢ÛË. ◊Ù·Ó ÙÔ «¿ÏÏÔıÈ» Ù˘ οı·ÚÛ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÙÂÌÊ˘ÏÈ·Îfi-¯Ô˘ÓÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ◊Ù·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. H ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤˙ËÛ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ N‡¯Ù· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ··Í›ˆÛ‹ Ù˘. EÈ-

Ù¤ÏÔ˘˜ Ë AÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ú ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜. K·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ AÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÙfiÙ KKE ∂™, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛÙ·ÏÈÓÈ΋˜, ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ¿Ԅ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ KKE ÂÚ› ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ‰È·ÓfiËÛ˘, ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›·. TÔ ¶A™OK ·ÁοÏÈ·Û ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. H ¢ÂÍÈ¿ ›¯Â Ó· οÓÂÈ ¿ÏÏË Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. N· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Ó˘fiÏËÙÔ È· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¿Ô„Ë ÂÚ› ·ÔÛÙÂÈڈ̤Ó˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛΤ„˘. H ΢ڛ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ¿ÏÏÔıÈ Ì›· ÌË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË.

TÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ Î·È Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› fiÏ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛ˘ÓÙÂıÂÈ̤ÓË ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ˙ˆ‹


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

H ¶ÔψӤ˙·, Ë IÙ·Ï›‰· Î·È ÙÔ... ÊÚ·fiÁ·ÏÔ TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

ηʤ ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ... ȉڇ̷ٷ. º˘ÛÈο, fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô °È·ˆÓ¤˙Ô˜ ¤ÙÛÈ Î·È Ë ¶ÔψӤ˙· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ÂÌ›˜ ˙ԇ̠ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜, Ô˘ ›Ù ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏË„›Â˜ ˆ˜ «ıÂÚÌÔ΋ÈÔ» Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ŒÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÈ·

ÌÔÚʈÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ٷ ‰ËÌÔÙÈο. OÈ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÙ¤, ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤Î·Ó ٷ ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·. «H ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·» ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ οÔÈÔ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ –Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜– ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ÚfiÛÊ·Ù·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

SO YOU THINK YOU CAN SING KÔÚ˘ÊÒıËΠ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ηıÔÏÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ. H ‰È·‰Èηۛ· ÂÍÂÏ›¯ıËΠÔÌ·Ï¿, Ì ÌfiÓË ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Â-

TÔ ÛÎËÓÈÎfi ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜ Ô˘ ‰Ò

ÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Â·Ú¯›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. To

Î·È Î·ÈÚfi ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

Úˆ› ÙÂϤÛÙËΠ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙË MËÙÚfiÔÏË AıËÓÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ú¤-

–Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È

Ï·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÓÔÈÍ·Ó ·fiÁÔÓÔÈ °ÈÔ˘ÚÔ‚È˙ÔÌ¿-

Û ·˘Ùfi Ô˘ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «ÌÂ-

¯ˆÓ Û ·Ó·ËÚÈο ·Ì·Í›‰È·. OÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ: H

Ù·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ»– ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ.

™Ù¿ÌÓ·, Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔ¤ÚÛÈÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ M·-

Ó· Ì·Ú¿˙ ηٷϋ„ÂˆÓ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ –Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ’ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ– ÔÚıÒÓÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ «·Ó·ÈÌÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘», fiˆ˜ ϤÓ 200 ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ì ӷ Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ¯ÒÚ·-«‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜» ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. T· ÂÍ¿ÌËÓ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ù· ÂÓÙÔ¯›ÏÈ·Ú· ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·...

ÓÙÒ˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ

MÈ·˜ Î·È ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿, ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛˉȷʋÌÈÛË-·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ì ÙËÓ ·Ù¿Î· «ÙÈ Â›‰Â Ô °È·ˆÓ¤˙Ô˜» ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Í¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ (alien) Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·Ù¿Î· Ô˘ ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ı· Â›Ó·È «ÙÈ Â›‰Â Ë ¶ÔψӤ˙·». MÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ· ¤Î·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ERASMUS, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜. «NfiÌÈ˙· fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ Î·È ‰È·„‡ÛÙËη» ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¿Ù˘¯Ë ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È‰¿¯ÙËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ AıËÓÒÓ Â› ¶ÂÚÈÎÏ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â› KÒÛÙ·, °ÈÒÚÁÔ˘, AϤÎÔ˘ Î·È AϤη˜. AÎfiÌ· ÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯‹˜, ÌÈ· IÙ·Ï›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ӷ ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. «¶ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÌÔ˘ Î·È fiÏÔ ÌÔ˘ ϤÓ ·‡ÚÈÔ» ›Â Ë ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «TÒÚ· Ô˘ ÔÈ Û¯ÔϤ˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜, οÔÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔ‡ › ӷ Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ ÛÂ... ηÊÂÙ¤ÚÈ·»! ™ˆÛÙfi˜ Ô ÚÔʤÛÔÚ·˜! ŒÙÛÈ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Î·È Ë ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘

Ô˘ÏÔ˜. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ-

Œ

ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ô MÂ۷̤Ï, Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰È··ÛÒÓ ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Î·È Ô ¢¿ÓÙ˘, Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ IÙ·ÏÒÓ O˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, fiˆ˜ Ë «£Â›· KˆÌˆ‰›·», ÁÈ· ¤ÍÈ ·ÈÒÓ˜ ÓÔ1 ÛÙ· ÙÛ·ÚÙ˜ Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. M‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EPT Î. ¶·Ó·ÁfiÔÌ‹ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ¢ÚÔ‡˙· Ì ı¤Ì· ÙË ÊÚ·ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜, Î·È ‚·ÛÈÎfi ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ηٷ‰›ˆÍ˘ ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, . ™ÎÔÙ¿‰ÈÔ IÂÚÔÂÍÂÙ¿‚ÏË, ‰‹ÏˆÛ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰ÈÂıÓ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ T¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ PIK K·˘-

ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. TËÓ Â› ÚÈÓ ·fi Ï›Á· 24ˆÚ· Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ N›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘. KÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Û·˜: T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· Ì‹Ó˜. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ¤Ó·˜!

Ì˘Ú›˙ÂÈ... ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜. M¤¯ÚÈ ÂΛ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ¯¿ÚË Ì·˜... K·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯¿Ûˆ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ πÙ·Ï›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰Èψ̷ÙÈ΋, ·˜ Ù˘ ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ·fiÁ·ÏÔ. MË Á›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÚÂ˙›ÏÈ! ∞

ÛÙ‹Ú· ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Ï‹Ú˘ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚È˙ÈÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜. H ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· E‡Ë˜ £Ò‰Ë Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ AıËÓÒÓ Î·È fi¯È ÛÙÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ NÔÌÈ΋˜

O ¯ÚfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÔÚÈÛÙÈο. T· ÚÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ. MÔÚ› Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ù¤ÓÙ· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔ˘ÙÛÔ-ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. OÈ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. ÕÛ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÈ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙË

™¯ÔÏ‹˜, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›,

¶E™’ Δ√!

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ EÛÂ̤˜ ÁÈ· ÙË

ŸÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ Athens Voice Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì ÛÙÔ site, ˜ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˙‹Ù· Ù· Ú¤ÛÙ·!

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ÙÂÈ-

www.·thensvoice. gr

Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ AEI Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÏËÌ̤ÓÔ ·fi ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÌ· ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·È‰Â›·. ● 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

H ™I°OYPIA TH™ B§AKEIA™ KAI O ºOBO™ TOY KA§OY

„Ë ÛÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Ô˘ Â›Ó·È Ô Â¯ıÚfi˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ηÏÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ. T· Ï·ÁˆÓÈο ¤ÚÂ ʤÙÔ˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜.

¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙ· ‡„Ë, ʤÙÔ˜ ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ οÓÂÈ ÙÔ ¤Í˘ÓÔ. T· Ï·ÁˆÓÈο Â›Ó·È ÈÔ ¤Í˘Ó· ·fi Û¤Ó· ·Ó·ÁÓÒÛÙË-ı·ً. °È· Û¤Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ÙË ÁÏÒÛ-

ΔÔ˘ ™TAYPOÀ KOY§A

·È Í·ÊÓÈο ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ¿‰È· ÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ÚfiˆÚ˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Î·È Â›Û˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô Î. °. §Ô‡ÎÔ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ¤„·Í ·ÚÎÂÙ¿ ʤÙÔ˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ù· ‰·ÈÌfiÓÈ· Ï·ÁˆÓÈο ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘ Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜ ı·٤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÈÔ „·Á̤Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ «ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠӷ Ì·˜ ÙȘ ʤÚÂÈ. A¯, ·˘Ù¿ Ù· Ï·ÁˆÓÈο, Ô˘ fiÏ· Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÏ· Ù· ÛÊ¿˙Ô˘Ó Î·È fiÏ· Ù· Ì·¯·ÈÚÒÓÔ˘Ó, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fi¯È ÈÛÒÏ·Ù·. M ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, «·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ ÛÙÈÏ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ (ÛÈÁ¿ ÌË Û·˜ ¤‚ÚÈÛÎÂ) ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ (fi,ÙÈ ›ÙÂ)», ·˘Ùfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ô ÛÓÔÌÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË, ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ì ¿Ô-

K

12 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

∂. COSTELLO

Û· ¤Íˆ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÎfiÙÔ˜. ¢ÂÓ Ù· ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó οÔȘ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÛ‡ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ¿ÍȘ ÏfiÁÔ˘ Ó· ÙȘ ‰ÂȘ. Ÿ¯È, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÂȘ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ·. MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ Ì›˙ÂÚË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. A˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó –¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜–, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È Ù›ÔÙ·, Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. N·È, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û·˜ Í›ÓÈÛÂ; TȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó «ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜», ηÓ›˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯Â ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹, ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹ÚıÂ Ô Î. §Ô‡ÎÔ˜ Ó· ÙË ‚·ÏÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. TfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó TI¶OTA, Ù· Ï·ÁˆÓÈο ‰ÂÓ ·ÔÚÔ‡Û·Ó. TÒÚ· fï˜ οÓÔ˘Ó Î·È ·ÊÂÏ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ... A˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÊÂϤ˜ Â›Ó·È Ë ÔÓËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. §Ô‡ÎÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ıÂÏÔ˘Ó «ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ», ÂÂȉ‹ Û˘Á¯ÚˆÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô AıËÓ·›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ «¢ÂÍÈ¿˜». £¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ Ô Î. §Ô‡ÎÔ˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ì οÔÈ· ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË (ÏÂÁ Ì «™O™IA§I™TIKH»), Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· ϤÓ ÙfiÙ ٷ Ï·ÁˆÓÈο ÙÔ˘ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡» ÂÛÙÂÙÈÛÌÔ‡. ∞


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

°π∞ Δπ™ ¶√ƒ¢∂™ Δø¡ ∞°∂§∞¢ø¡ £˘Ì¿ÛÙ Ò˜ ‹Á·ÈÓ ÙÔ ·ÏÈfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ì ÙȘ ·ÁÂÏ¿‰Â˜; º·ÈÓfiÌÂÓÔ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ - Œ¯ÂȘ ‰‡Ô ·ÁÂÏ¿‰Â˜ - °È· Ó· ÛÒÛÂȘ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. TÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë Â͛ۈÛË, Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi, ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÂÍËÁÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ™ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ›Ù˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏË Ë ÂÍ‹ÁËÛË. TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ Î·È ÙÔ ˘ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. M¿ÏÈÛÙ·, Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÌÂı·Ó›Ô˘ Î·È ˘ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È 1 ÚÔ˜ 21 ÚÔ˜ 310. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó·˜ ÙfiÓÔ˜ ÌÂı·Ó›Ô˘ Î·È ¤Ó·˜ ÙfiÓÔ˜ ˘ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÈÛÔ‡ÓÙ·È Ì 21 Î·È 310 ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ›Ù˜, ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂı·Ó›Ô˘ Î·È ˘ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·˙ˆÙÔ‡¯· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÌËڢηÛÙÈο ηٿ ÙËÓ ¤„Ë. AÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜

ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ‰ËÏ·‰‹, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·fi ÙÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ. M ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ (ÛÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì spin), Ô˘ ηχÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, Î·È Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, ÔÈ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ O˘ÁοÓÙ· ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·È Ì 250 ¯ÚfiÓÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È Î·‡Û˘ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ, Ì ٷ SUV ÙˆÓ 2.500 ΢‚ÈÎÒÓ Î·È Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. KÈ ¤ÙÛÈ, Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰‡Ô χÛÂȘ: N· ¿„Ô˘Ó Ó· ÎÏ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÛÙËÓ O˘ÁοÓÙ· Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Ì Ӥ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. •·ÊÓÈο ÏÔÈfiÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ‰‡Ô ¿Û¯ÂÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ·Ó¿ÏÁËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˙¿ÏÔ˘ÙˆÓ O˘ÁηÓÙÈ·ÓÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ·Ú¿ ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2. º˘ÛÈο ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ìԇډ˜ ÂÚ› ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ú¤-

ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·Û‹ ÙÔ˘. KÈ ÂÂȉ‹ ηӤӷ˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ù· 3 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Î·È Ù· ÊıËÓ¿ ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ËÌ›ÌÂÙÚ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ë A˘ÛÙÚ·Ï›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÛ˘ÚÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ϿÌ˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡. A˘Ù‹ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ΛÓËÛË, ·fi Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ηٿ 4 ÂÎ. ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. AÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ٷ 565 ÂÎ. ÙfiÓÔ˘˜ CO2 Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ KÈfiÙÔ. TÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ-

ÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ Î·È ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. K·›ÙÔÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηÚÔ‡˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, fiÛÔ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰fiÛË ¯ÈÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô, Ô˘ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‚¿ÛÈÌË fiÛÔ Î·È Ë ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË. N·È, Ù· ÊÒÙ· LED Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ·. E›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Û 5 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔȯ›· Û ÌÔÚÊ‹ ÊÈÏÌ ÛÙÔ 1/5 Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ù¿ ı· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜. KÈ Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ „¢ÙÔ‰›ÏËÌÌ·. °È· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Ì·˜, ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ Ó¤·, ·ÛÊ·Ï‹, ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ¶Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÊıËÓ¿ ‹ ·ÛÊ·Ï‹ ‹ ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. AÏÏ¿, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô X¤ÚÌ·Ó °Î¤ÚÈÓÁÎ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰›ÎË Ù˘ N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, «O ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ fiÏÂÌÔ... ·ÏÏ¿ ı· ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂȘ fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Â›ıÂÛË». ŒÙÛÈ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ˘ÚËÓÈο, ·ÏÏ¿ ·›ÏËÛ¤ ÙÔÓ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙˆÓ 1.800 ΢‚ÈÎÒÓ Î·È ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· KÔ˙ÏÔÓÙÔ‡È ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘. ●

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÚÔ˘Ó

£· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ ÛÙÔ Bios Ó· ·ÔÓ¤ÌÔ˘Ó ‚Ú·‚›· Û ٷÈӛ˜. £· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ AÁÔÚ¿ Ù˘ K˘„¤Ï˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÎı¤ÛÂȘ. £· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ ÛÙÔ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÊȤÛÙ˜. ¢ÂÓ ÎÚ·Ù¿Ó ¤ÙÚ˜ ‹ ÌÔÏfiÙÔÊ, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Ì ̷ÓÙ›ÏÈ·, Ô‡ÙÂ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ÁÈ¿ÊΘ. EÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ, ‚ÈÓÙ¿‰Â˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù¤¯Ó˘, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÏÒ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, Û˘Ó·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÎÈ ·ÚıÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ˆ˜ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηÈ, ·ÚfiÙÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¯ˆÚ›˜ ȉÂÔÏÔÁÈο Ú‡̷ٷ ‹ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô˘Û›·. MÈ· fiÏË Î·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ÈÔ ‰›Î·ÈË, ÈÔ ·ÓÔȯً, ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋. £· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ ÙȘ «‚·ÛÈΤ˜ Ì·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜»; MÔÚ› ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜; O ηÈÚfi˜ ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ; H A.V. ¤Ú·Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ¤˙ËÛ ÌÈ· fiÏË Ô˘ ¿ÏÏÂÙ·È.

ΔÔ˘ º√πμ√À ™∞∫∞§∏

14 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007


s ) 5:00 en om h c . Ì.Ì., 26.1.2007, t s n a he

s t ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ cu usa lo.loc ÕÚˆ˜ Ì ÙË M·Ú›· £¿ÏÂÈ· K·ÚÚ¿ ·-

ww (w

ÔηχÙÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· locus athens.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎı¤ÛÂȘ, ‰Ú¿ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂΉ›‰ÂÈ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‚È‚Ï›· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ 14:00Ì.Ì., 22.10.2007, IO g) fiÏË ˆ˜ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ‰ÚÒÌÂÓ·, ÔÈ OMIO ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· OMmio.or o w. Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ηӤӷ ÌÈÛ¿ˆÚÔ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ w (w ¯ÒÚÔ˘˜. H ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ï. Eͷگ›ˆÓ, fï˜ fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ì ·fi ÙË M·Ú›· £¿ÏÂÈ· K·ÚÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÛ¿Úˉ˜ Ì ٷ Ú¿ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ‚Ô˘Ù¿ÌÂ Î·È ÙË ™ÔÊ›· TÔ˘ÚÓÈÎÈÒÙË. ÛÙÔÓ Î·Ê¤ Ì·˜ Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì omios omio. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ÔÌ¿‰· Û·˜; «TÔ ÂӉȷ-

ʤÚÔÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· in Situ projects. AÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ı¤Ï·Ì ٷ project Ì·˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÙËÓ fiÏË. H Aı‹Ó· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ fiÏË ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. K·Ù·Ú¯¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›·. £¤ÏÔ˘Ì Â›Û˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, Î·È Ó· ÂÌϤÎÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi». ∫∞π Ë Δƒ∂Ã√À™∞ ‰Ú¿ÛË Û·˜; «H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ϤÁÂÙ·È “TÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ” Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 5 Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó 5 ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Û 5 Û¯ÔÏ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. O N. AÏÂ͛Ԣ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ XÈÏÏ, Ô N. M¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ BԇϷ˜, Ô K. M·ÛÛ¿ÓÔ˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿, Ë M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ I.M. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ô A. æ˘¯Ô‡Ï˘ ÛÙÔ NËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ªˆÚ·˝ÙË. O ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ì ¤Ó·Ó ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ. TÔÓ AÚ›ÏÈÔ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ı· Ù˘ˆı› Î·È ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ‚ȂϛԻ.

OÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Omio ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. AÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ¤Ú¢ӷ˜. ¢ÂÓ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. H ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚›ˆÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. OÚÁ·ÓˆÙÈο Ë ÔÌ¿‰· Omio Â›Ó·È Ôχ ·ÓÔȯً Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ۇ̂ÔÏÔ. (E›Û˘ ÔÈ Omio ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ). ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÔÌ¿‰· Û·˜ Î·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‰Ú¿ÛÂȘ οÓÂÙÂ;

«OÈ Omio ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‚›ˆÌ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. OÈ Omio ÂÓÒıËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰· ÙÔ 2002. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Î·È Û ÙÈ ·ÔÛÎÔ›. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·, fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹. A˘Ù‹ Ë Û˘Óı‹ÎË Â›Ó·È Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. °È· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ “ÔÙÈÎfi ÎÏÂȉ›” ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û‚‹ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÏ· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. H ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ». ¶Ô‡ Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ; «T· ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Û οı ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ¢ÔÌÈΤ˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÈÛÙÔÚÈΤ˜. OÈ Omio ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· –ÙȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙË ‰ÔÌ‹– Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ı· ‰È¿‚·˙ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘, Ô‡Ù ۈÛÙfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÊ‹ÌÂÚË, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜. AÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÔ‡ÓÙ·È, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹, ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Î¿ÔÈÔ ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú. H ÁÓÒÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ıÚÔÈÛÙÈ΋. °›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ “ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ” Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È “ÔÙÈο ÎÏÂȉȿ” ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ô ¯ÒÚÔ˜».

>

8:00 Ì.Ì., on ‰· cti n.gr) 23.1.2007, ¿ tio OÌ tru Ì·›ÓÔ˘Ì Û s truc n o ons ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi c Re rec

. ww (w

BÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 4Ô ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜. M·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ë K·ÙÂÚ›Ó·, Ë T˙¤Ï·, Ë ŒÏÂÓ·, Ô X¿Ú˘, Ô M¿ÓÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. H ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ˙ÂÛÙ‹ Ì·Ù˙Ô˘Ú¿Ó· Ì ÛÙ¤‚È· ÛÙȘ ÎÔ‡˜ Ì·˜.

H ÔÌ¿‰· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ fiÏË, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ «·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË», ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛˆÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Â-

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

‰›Ô˘ fiÔ˘ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ Î·È ˙Ô‡ÌÂ. TÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ οÓÂÙ ÛÙËÓ fiÏË; «AÈÛıËÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜. H ÔÌ¿‰· ÚÔÛ·ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ·˘ÙÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜. N· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰›Ô ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË. H ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘. T· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚ›Ô˘ 90. OÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂÈÛËÁËÙ‹».

RECONSTRUCTION

¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ô ·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô, Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂ. ™ÙȘ 21 IÔ˘Ó›Ô˘ 2006 ηٷÛ΢¿Û·Ì ÂΛ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂÊ‹ÌÂÚÔ ·È‰fiÙÔÔ. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “ÕÔÏȘ”, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÎÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ “·fiÏȉˆÓ” Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. °È· Ì·˜ ÙÔ Ó· Â›Û·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ‹ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÛ·È Û “ÓÔÌ¿‰·” Î·È ‰Ú·˜ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂȘ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ի.

TÔ fiÙÈ Â›Û·ÛÙ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË

7:30 Ì.Ì., 25.1.2007, r) kit .g Ì·Ú MÔÔi, æ˘ÚÚ‹, ·n t i nk Ba ba Ó‚·Ṳ̂ÓË Û ¤Ó· ÛηÌfi

ÔÌ¿‰· ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û·˜; «H ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙË-

Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î¿ı ÊÔÚ¿. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ŒÙÛÈ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÌÈ·˜ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ “ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ”. H ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û·Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, fï˜ Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ-›·Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηχÙÂÚ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. H ÔÌ¿‰· reconstruction ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ¤Ó· ÂÈÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. EӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ ı· ηٷÈÂÛÙ› ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡». ∫∞π Ë ÂfiÌÂÓ‹ ‰Ú¿ÛË Û·˜; «TÔ

TÔ‡ÓÂÏ 14 ·ÊÔÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› Î·È ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ٷ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. H ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂıԉ‡ÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÍÂÌϤÍÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. M¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô “·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜” ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ 14».

. ww (w

¢π∫ΔÀ√ ¡√ª∞¢π∫∏ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏

«¡· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚‹Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿».

LOCUS ATHENS ¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ site; «OÈ

¶§∞Δº√ƒª∞

æ˘ÚÚ‹, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô EϤÓ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, Ô˘ Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô NÔÌ·‰È΋ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ÎÚ›ÛË, ÙÔÓ ÂÎÙÔÈÛÌfi, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ʇÏÔ, Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ fiÏ˘.

Û·˜:

«Œ¯Ô˘Ì ·Û¯ÔÏËı› Ôχ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

16 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· “Îfi‚ÂÙ·È” ηӤӷ˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ‹ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· Â›Ó·È ·ÛÈÊ·ÓÒ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË. AÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈ 11. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, Û˘Óı¤Ù˜, ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜, ÂÎʈÓËÙ¤˜, ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÁÚ·Ê›ÛÙ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËıÔÔÈÔ›, animators, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ›. OÈ ËıÔÔÈÔ›, ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È ÔÈ animators ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ‚›ÓÙÂfi ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÂÎʈÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ˯ËÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. £· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎʈÓËÙ¤˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. TÔ site ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÊfiÚÔ˘Ì. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì οÔÈÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ·¢ı›·˜». 8:00 Ì.Ì., A PMa.gr) 2 4 . 1 . 2 0 0 7 , O m º AT for Ì·Ú Joke, ·¤Ó·ÓÙÈ ¶§.plat

BLIND DATE

Û·˜;

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ̷˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ

TÔ bankit, Ô˘ ÙÒÚ· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiÔ˘ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «·Ó‚¿ÛÔ˘Ó» ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. H ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ı· ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó.

‰·˜ Û·˜;

.no ww (w

«TÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË Ó· Î·Ï˘Êı› Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ì ٷ ÂÈηÛÙÈο ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌËÙÚfiÔÏË. Œ¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÚÒÌÂÓˆÓ, Î·È ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ».

Ì·˜ ÌÈÏ¿ Ë M·ÚȤٷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Bankit.

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿-

‹ ‰È΋ et) · Ì ÈÎ .n NÔÙÔÓtoniki Ô Î Ù˘ Ù xitek 5:00 Ì.Ì., ¢›ÎÚ¯È ikiar A mad 22.10.2007, Ï·Ù›·

¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·

«EӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ οı ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ Ôχ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ “ÍÂˉ¿” Û ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË fiˆ˜ Ë Aı‹Ó·. O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û‡ÓÙË͢, ‰È·ÏfiÁÔ˘. H Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÌÂÁ·-fiÏÂˆÓ Â›Ó·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ηÈ, ÁÈ· Ì·˜, ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÏȯı›».

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Û·˜;

°Î·˙Ô¯ÒÚÈ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ηٷÁÚ¿„·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÛÙË ‰Ú¿ÛË “™·˜ ÈÎÂÙ‡ˆ, ÌËÓ Î·Ù‰·Ê›˙ÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔ˘”. TÔ ÂfiÌÂÓÔ project ‹Ù·Ó Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·È‰fiÙÔÔ˘ Û ¤Ó· ÎÂÓfi ÔÈÎfi‰Ô, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· (KÔ˘ÏÔ‡ÚË), Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ 87Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. H ȉ¤· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÌ›˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì ÙÔÓ

·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›ÙÂ, Ì „ˆÌ› ÌÚ¤ÙÛÂÏ Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÓˆÚ›˜, ·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ B. K·Ú·ÌËÙÛ¿ÓË. ww (w

•ÂΛÓËÛ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‚›ÓÙÂÔ ÚÈÓ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ·. Afi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜ Î·È ÙȘ 72 Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤ÊÙ·Û ʤÙÔ˜ Ó· ‰Â¯ı› ¿Óˆ ·fi 700 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÂÏÈο 229 Ù·Èӛ˜.

¶ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊÈÏÌ; «™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÛÙ· Ó¤· ̤۷ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Áο̷ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈÔًوÓ. OÈ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. OÈ «HÏ›ıÈÔÈ» ÙÔ˘ ÊÔÓ TÚ›ÂÚ ‹ «H OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ °ÈÔÚÙ‹» ÙÔ˘ B›ÓÙÂÌÂÚÁÎ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ÊÔÚ›˜ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ ‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‚›ÓÙÂÔ. ∂›Û˘ ÂÚ¢Óԇ̠ٷ Ôχ Ó¤· ÊÔÚÌ¿Ù Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, fiˆ˜ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ·ÓÔȯÙÔ‡ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÛÙˆ˜».

te 3:00Ì.Ì., 27.1.2007, ÛÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Da d 2 n i AÓÙÒÓË BÔÏ·Ó¿ÎË (Ì·˜ Bl # 1 ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ô˘ ÙÔ˘ ʈӿ˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ Ï·ÎÈÒÙÈÎÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ) ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Blind Date. ŒÍÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ¤ÍÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. H ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Û ¤Ó· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ· K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ. H Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ̤ÏË Ù˘ ¿ÏÏ˘. H M. §·˚Ó¿, Ô A. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, Ô ¶. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ë M. KfiÓÙË, Ô °. ™˘Ì¿Ú‰Ë˜, Ë M. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, Ô heimkurst, Ë §. ¶¤ÙÚÔ˘, Ë A. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, Ë M. N˘ÌÊÈ¿‰Ë Î·È Ô £. XÂÈ̈ӿ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û ¤Ó· Blind Date ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË BÔÏ·Ó¿ÎË. EÈηÛÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ˆ˜ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÍË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·ÈÒÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ·

«H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ¿ÍÔÓ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ‰‡Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÍÈ ¤ÚÁˆÓ Ì ·Ó¿ ˙‡ÁÔ˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·Ê‹. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. H ȉ¤· ‹Ù·Ó Ó· “¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ” Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ô ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi. H ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ˆ˜ Û˘Óı‹ÎË Û˘ÌÏÔ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ›¯Â ˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË Û˘Ó-ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H ÚfiıÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤Ó· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜».

Ù˘ÊÏ¿;

ÎÔ TËÓ OÌ¿‰· ¿Ó.com) MÏ¿ÓÎÔ Ï M anco ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰·-

· l ¿‰ adab Ì O w.om

ÌÂ. £ÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë ‰È·Î‹Ú˘Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ù· ϤÂÈ fiÏ·, ÔfiÙ ÎÈ ÂÌ›˜ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ÙÔ ÌfiÙÔ Ù˘: ÔÌ¿‰· ÌÏ¿ÓÎÔ=·˘ÙÔ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ʇÛË-ÎÙ›ÚÈ·-¿ÓıÚˆÔÈ). ∞ w (w


1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

Cavalli, Gaultier, Alexander McQueen Î.¿. M ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ˆ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ı· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ì·È ÂÊÔÚÈ·Îfi˜ Î·È Î¿Óˆ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, Î·È ÙËÓ Î¿Óˆ ‰È·ÎÚÈÙÈο. AÓ‚·›Óˆ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ. KÔÈÙ¿ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÌȯÏÈÌȉ¿‰Èη Alexi Andriotti Î·È Accessorize Î·È ÚÔ¯ˆÚÒ ÚÔ˜ ÙȘ ÛοϘ. O ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ÌÈÛfi˜– ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ϤÁÂÙ·È Î·È papoutsomania, ·ÊÔ‡ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÓÙ·: ¶·›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Ì¿ÚΘ Ô˘ ͤÚÂȘ (Bally, Clarks, Ked’s, Moschino, Rollini, Superga, Tsakiris Malas, Kenneth Kole, Energie, Tsouderos, Versace, D&G Shoes Î.¿.), ·ÏÏ¿ Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ·Ó¿ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, fiˆ˜ ÛÙ· ·˙¿ÚÈ·, Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ¿ÏÏÔ. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÔÓ·‰Èο Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Í¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ¿ÏÏË ÂÔ¯‹. ™ÙÔ Baby NAK Ì È¿ÓÂÈ Í·ÊÓÈο ÌÈ· χÛÛ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ Û›ÙÈ Ó· οӈ 5 ·È‰È¿, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤Ûˆ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÎÏËÎÙÈο ÌÔÙ¿ÎÈ·, ÏÔ˘ÛÙÚÈÓ¿ÎÈ·.

FACTORY SPACE

OÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó Factory Airport, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ!

BfiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘ shopping

FACTORY OUTLET T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

ŒÛηÛ ̇ÙË ÛÙËÓ fiÏË ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÙÔ ÁÈfiÚÙ·Û Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Opening. K·ÙÔ¯˘ÚÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· hit, ·ÊÔ‡ ηÙfiÚıˆÛ ӷ οÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 500 ¿ÙÔÌ· Ó· ÍÂÚÔÛÙ·ÏÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù· ÚÒÙ· ÚˆÈÓ¿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. TÔ Ó· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔ Factory Outlet ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Úˆ› ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘ ÙÔ˘ ηٷӷψً. O ·ÓÔȯÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó‚¿ÛÂÈ, ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ parking Û ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ‰È·‚›˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. Afi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È mainstream hit¿ÎÈ·, ÂÓÒ Á‡Úˆ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÂÙ·È – Ó· ¿ÂÈ Ô‡, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿; ŸÏÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÒÚ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ shopping. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Factory Outlet ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ shopping Î·È –΢ڛˆ˜– ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· Ì·˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÚÒÙË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜, ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÙËÏÂʈÓ›˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂȘ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ʈӿÍÂȘ Ó·

ÙÛ·ÎÈÛÙÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ·Ú¯›˙ÂȘ ÓÔÂÚ¿ Ó· ÎϷȘ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÍÔ‰¤„ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. MÂÙ¿, fiÙ·Ó Û˘Ó¤ÏıÂȘ, ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· „ˆÓ›˙ÂȘ...

OÈ ‰‡Ô fiÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ Factory Outlet ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. OÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Û ۿϘ Î·È Ë Î¿ı ۿϷ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. EÛ‡ ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ù· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ·ÚÌÔÓ›·. K·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› –·Ó ÚÔÛ¤ÍÂȘ– Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ‰¿Â‰Ô Î·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›·, ÂÓÒ ÎÔÈÓ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ‡„Ë Î·È ÙË Û‹Ì·ÓÛË Î¿ı ʛÚÌ·˜. M ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ï›ÁÔ Ó· ÌÂډ¢Ù›˜. ŸÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi „ËÏ¿, fiÏË Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ï‹. ŸÙ·Ó fï˜ Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٷ Ì·Á·˙È¿, ¯¿ÓÂÛ·È Ï›ÁÔ. Œ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi Ï·‚‡ÚÈÓıÔ Ë Û‡ÓıÂÛË, ·Ó Î·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚fiÏÙ· ÛÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ·È¯Óȉ¿ÎÈ. ™ÙÔ Factory ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ì·ÁÈÎfi ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. ŒÊÙÈ·Í·Ó ‰‡Ô Â›‰· (Ô˘ ‚·ÛÈο Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «Ì·ÏÎfiÓÈ» ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›·) Î·È fiÏ· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Ù·‚¿ÓÈ. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·‚¿ÓÈ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ̷˘ÚÔ), ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÙfiÛÔ „ËÏ¿, Ô˘ ÙÔ ¯¿ÓÂȘ. Afi ·ÓÙÔ‡ ‚ϤÂȘ Ù· ¿ÏÏ· Â›‰· Î·È ÁÂÓÈο Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÚı¿ÓÔȯÙÔ˜. º˘ÛÈο οı ‚fiÏÙ· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ηʤ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û·ÎԇϷ˜». °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÌÔ‰¿ÙË Î·È ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋, ı˘Ì›˙ÂÈ Ì·ÎÚÈÓfi Í¿‰ÂÚÊÔ ÙÔ˘ ηʤ Beaubourg ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ arty Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ Ù˙ÈÓ. Americanino, Calvin Klein, Diesel, Lee, Miss Sixty, Replay, Pepe Jeans, Wrangler, Levi’s Î·È ÏÔÈ¤˜ Ê›Ú̘ ·ψ̤Ó˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, fiÚıȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ‰Èψ̤Ó˜ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Î·È È·Ṳ̂Ó˜ ÛÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÛÔ‡ÂÚ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο. £¤Ïˆ Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ fiÏ· Î·È Ó· Í·Ó·ÁÚ·ÊÙÒ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ! Adidas, Nike, Bodytalk, Converse, New Balance, ·ÏÏ¿ Î·È Nautica, O’Neil, North Sails. T· ·Ô‡ÙÛÈ· Û ڿÊÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· ÌÔ˘ ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ Ê·Ì›ÏÈ· Û ··ÚÙ›·, Ù‡Ô˘ «‹Úı·Ì ·fi ÙÔ AÁÚ›ÓÈÔ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfi Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‚Á‹Î·ÌÂ Î·È ÁÈ· „ÒÓÈ·», ¯·˙‡ÂÈ ÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜. T¤ÙÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·›˙ÂÈ Ôχ ÛÙÔ Factory, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ» Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ

fiÓÔÌ· «EÌÔÚÈÎfi ¶¿ÚÎÔ AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘» Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ IKEA, ÙÔÓ Mega KˆÙÛfi‚ÔÏÔ, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯Ù› Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Leroy Merlin (οÙÈ Û·Ó «T· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜», Ô˘ οÓÂÈ ıÚ·‡ÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi). H ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÔÏfiÎÏËÚË ˘fiıÂÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ÁÈ· shopping ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ˆÏËÙ¤˜ Î·È ˆÏ‹ÙÚȘ Â›Ó·È Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ «‰¤ÓÔ˘Ó» ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ŸÏÔÈ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÙËÓ ¤ÊÙÂÈ ÁÈ· Ó· Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ó›˜ ÂΛ ̤۷ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ „¿¯ÓÂÈ. E›·ÌÂ, ÙÔ Factory ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ shopping. ¶ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Camber Î·È ¯·˙‡ˆ ÙÔ overdose ÌfiÙ·˜ Î·È ÌÔÙ·Î›Ô˘. Aψ̤ӷ Û ͇ÏÈÓ· Ú¿ÊÈ·, ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÎËÓÈÎfi ·fi ηٿÛÙËÌ· “Do it yourself” ÁÈ· ¤ÈÏ·. M·›Óˆ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· «°˘Ó·ÈΛ· N·ÓÈ΋ Mfi‰·», ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙÔ˘ sporty: BSB, Toi & Moi, attr@tivo, Naf-Naf, More & More, Sarah Lawrence, Women Secret, ·ÏÏ¿ Î·È Roberto

TO FACTORY AIRPORT ™E API£MOY™

SHOPPING TIPS

5 «¢EN» °IA TO FACTORY OUTLET

¶ø™ £A ¶A™

● 14.000 Ù.Ì. Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

AÓ ¤Ú¯ÂÛ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÊԉȿÛÔ˘ Ì ¤Ó· ¯¿ÚÙË ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ● AÓ ¯·ı›˜ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ stand ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ● AÓ ı¤ÏÂȘ ËÛ˘¯›· ‹Á·ÈÓ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ● AÓ ı¤ÏÂȘ ·ÓÈÎfi ‹Á·ÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ● AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ Ì·ÏÏÈ¿ ·Ó¤‚· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÛÙÔÓ T¤ÏË KÈΤÚË ● AÓ ı¤ÏÂȘ DVD ÛÙ·Ì¿Ù· ÛÙÔ Disc Over Stock Î·È ·ÁfiÚ·Û ٷÈӛ˜ Ì ú 6 ● AÓ ¤¯ÂȘ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ·Ó¤‚· ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ·ÌfiÏËÛ¤ Ù· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Children’s & Babies’ Fashion ● æÒÓÈÛ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη IÔ‡ÏÈÔ

❱❱ ¢ÂÓ „¿¯ÓÂȘ parking Û ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ˘fiÁÂÈ·, ·Ú-

M ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘: ¶·›ÚÓÂȘ ÙËÓ AÙÙÈ΋ O‰fi ÚÔ˜ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÛÙÚ›‚ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «EÌÔÚÈÎfi ¶¿ÚÎÔ AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘» M ÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi: ¢È·Ï¤ÁÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î¿ı 30 ÏÂÙ¿, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 20.30 M §ÂˆÊÔÚ›Ô: AÓ‚·›ÓÂȘ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ X97, X96, X95, X94, X93, X92 Î·È Î·Ù‚·›ÓÂȘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ IKEA

● 120 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· / 400 ÂÒÓ˘Ì˜ Ì¿ÚΘ ● 600 ¿ÙÔÌ· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ● 2 ATM / 2 ·Û·ÓÛ¤Ú / 2 Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ú¿Ì˜ ÁÈ· AMEA / 2 ΢ÏÈfiÌÂÓÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ / 2 ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ ● 450 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ● 300.000 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ● 900 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ ● 60% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 23-30 ÂÙÒÓ 18 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

•ENA°H™EI™

οÚÂȘ ·Ó‡ÎÔÏ·, Ù˙¿Ì· Î·È ˘·›ıÚÈ· ❱❱ ¢ÂÓ ÙÚˆ˜ fiÏË ÛÔ˘ ÙË Ì¤Ú·, ·ÊÔ‡ Ë ‚fiÏÙ· ÛÔ‡ ·›ÚÓÂÈ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ❱❱ ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÔÚÙÒÓÂÛ·È ÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Ù·Ì›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Û οı ÁˆÓ›· ❱❱ ¢ÂÓ Û ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó 30 ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô Ó· „·¯Ù›˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› ❱❱ ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂȘ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ·ÏÏ¿ ηÚÊ› ̤ۈ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡

INFO: FACTORY OUTLET AEPO¢POMIOY: EÌÔÚÈÎfi ¶¿ÚÎÔ AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, 210 3541.800, e-mail: factory-airport@elmec.gr ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹: 10.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00-20.00


AÓ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó·˙Ëٿ٠ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ·Ú¤·, ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›ÙÂ... „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... TÔ «EÈÎÔÈÓˆÓ›· Club» Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌËÓÈ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ! ¶∞ƒ∞™∫∂ÀH 2 / 3 /0 7, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì.

TƒIΔ∏ 20 / 3 / 07, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì.

¶∂ª¶Δ∏ 29 / 3 / 07, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì.

£’ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÂÚ· “Nabucco” ÙÔ˘ Verdi, Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË soprano M·Ú›· °ÎÔ˘ÏÂÁΛӷ, Ô˘ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ N·‚Ô˘¯Ô‰ÔÓfiÛÔÚ·.

Latin party: AÊÂı›Ù ÛÙË Ì·Á›· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ì·˜. A˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÓfiÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ·Ú¤· Ì·˜!

™’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘ÌÂ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÁÓˆÛÙfi ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Î·È ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Û ڢıÌÔ‡˜ ethnic Î·È tango...

™Aμμ∞Δ√ 3 / 3 / 07, ÒÚ· 9 Ì.Ì. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡: H «EÈÎÔÈÓˆÓ›·» ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ó· Û·˜ ÚÔÛηϤÛÂÈ Û’ ¤Ó· ºÂÛÙÈ‚¿Ï Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡, Û ÁÓˆÛÙfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂ÀH 9 / 3 /0 7, ÒÚ· 10 Ì.Ì. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Sugar Angel”, ÙÔ Ó¤Ô show ÙÔ˘ T¿ÎË Z·¯·Ú¿ÙÔ˘ ۠ΛÌÂÓ· °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË.

TƒIΔ∏ 13 / 3 / 07, ÒÚ· 9 Ì.Ì. TÔ «EÈÎÔÈÓˆÓ›·Club», ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÏÔ¯ÔÙ¤¯Óȉ·-ÌÔ˘ÛÈÎfi XÏfiË AÌ·Ú¿ÓÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ-ÛÙ¤ÎÈ, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿.

¶∞ƒ∞™∫∂ÀH 16 / 3 / 07, ÒÚ· 10 Ì.Ì. H «EÈÎÔÈÓˆÓ›·» ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Û ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi restaurant Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

¶∞ƒ∞™∫∂ÀH 23 / 3 / 07, ÒÚ· 10 Ì.Ì.

™Aμμ∞Δ√ - ∫Àƒπ∞∫∏ 31 / 3 - 1 / 4 / 07

XÔÚ¢ÙÈÎfi ÍÂÊ¿Óو̷ ÁÈ· ÙÔ club Ó¤ˆÓ Û ÁÓˆÛÙfi mainstream club ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ºI•. TÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi décor, Ë ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ÔÈ ÂχıÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿...

¢È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ N·‡ÏÈÔ: MÈ· ÒÚ· ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi KfiÚÈÓıÔ ÚÔ˜ N·‡ÏÈÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, Ë AÚ¯·›· NÂ̤·. 800 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ‹Ì· «¶·ÏÈ‚Ô‡», fiÔ˘ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· Ì·˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. AÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ N·‡ÏÈÔ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜! H ¤ÁηÈÚË ÎÚ¿ÙËÛ‹ Û·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ Ì·˜.

™Aμμ∞Δ√ 24 / 3 / 07, ÒÚ· 9 Ì.Ì. ™ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÓˆÛÙÔ‡ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ù˘ «™›ڷ-™›ڷ» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì·ÓÈʤÛÙÔ, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. TÔ musical ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Î›ÌÂÓ· ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.

TƒIΔ∏ 27 / 3 / 07, ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. OÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: «¢ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Û¯¤Ûˆӻ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·-„˘¯ÔÏfiÁÔ Î· ŒÏÏË A˘ÁÂÚÈÓÔ‡. £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi cocktail.

K¿ı TÚ›ÙË, ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 Ì.Ì. Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ-ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ «EÈÎÔÈÓˆÓ›·Club», fiÔ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ Û’ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi, ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘Ó·Óٿ٠·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·...

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


£∂-soul-√¡π∫∏!

¢ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ, fiÏË Ë fiÏË ÌÈ· ·Ú¤·

SALONICEBRITIES ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

M ÙËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÎÔK∞Δ∂ƒI¡∞ K∞¡√¡I¢√À: EÀÃ∞ƒπ™Δ√Yª∂, A£H¡∞!

Ì‹ «K¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ», Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë K·ÙÂÚ›Ó· ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ¶¤Ë TÛÂÛÌÂÏ‹, Ë ÔÔ›· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «KÏÈÓÈ΋» ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

K·ÓÔÓ›‰Ô˘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ TËÏÂfiÚ·ÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ™¿Û· M¿ÛÙ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÛΤÙÔ Ï˘ÁÂÚfi ÎÔÚÌ› Ï·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙȘ ÌˉÂÓÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ‚fiÚÂÈ· EÏÏ¿‰· Û ·È‰È¿ Ì ÛÔÔ˘Ì›˙ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ŒÙÔÈÌË Û¯Â‰fiÓ Ó· ‰·ÎÚ‡ÛÂÈ, Ë K·ÓÔÓ›‰Ô˘ ¿ÎÔ˘Á ÙËÓ M¿ÛÙ· Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ •¿ÓıË, ·fi fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È, ÙÔÓ ·Ô‡ Ù˘, ÚÒËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î·È Ó˘Ó ·¿, Î·È ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ™¿Û·˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·ÎÚÈÙÈ΋ •¿ÓıË ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ηχ„ÂÈ. H οıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó· ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. H K·ÙÂÚ›Ó· K·ÓÔÓ›‰Ô˘ Î·È Ë ÂÎÔÌ‹ Ù˘ «K¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ» Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ TËÏÂfiÚ·ÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. TËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ê·Ó·ÙÈο, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È fiÏË Ë fiÏË Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ηϋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. A¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÛÙÔ Mega ·›˙ÂÈ Ô Â›Û˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÂÎ §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ “Super Deal” ÙÔ˘ ANT1 Ô ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. T›ÔÙ· fï˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ì ÂÌ›˜ ÔÈ Î¿ÔÈ·˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «X·ÚÔ‡ÌÂÓË K˘Úȷ΋» ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ MÚfiÁÈÂÚ, ÛÙ· ̤۷ ÙˆÓ 70s, fiÛÔ Ë ÂÎÔÌ‹ Ù˘ K·ÓÔÓ›‰Ô˘. T· ÁÚ·ÊÈο Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÔÓ· Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û·Ó ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Á‡Úˆ ·fi 3D „ˆÚ·Ï¤Â˜ ʈÙȤ˜ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÓÙÔ. T· ÛÎËÓÈο Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊÙˆ¯¿, ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ۯ‰fiÓ ÎÚÂÔˆÏ›Ԣ, fï˜ ÙÔ ÌÚ›Ô Î·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜, Ô˘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ı· ÂÎÚ·Á›, ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘, Ô˘ ÛÙÔ ÙÛ·Î›Ú Î¤ÊÈ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, ηٿ ÙÈ Á˘·Ë‰fiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ¿ÓÙ· ΤÊÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ηıËÏÒÛÔ˘Ó. ™Î¤ÙÔ ÎfiÏÏËÌ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ηχÙÂÚ· ·È‰È¿ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·, Ë AıËÓ·›· ÓÙ›‚· K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ÙÔ Î·˘Ùfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ Î·È ÙˆÓ Â͈ʇÏψÓ, ‰È¿ÏÂÍ ӷ ÂÁηٷÛÙ·ı›, Ó· ˙‹ÛÂÈ, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. H ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ K˘Úȷ΋˜ Ì ηÏÂṲ̂ÓË ÙË ™¿Û· M¿ÛÙ· ‹Ù·Ó «Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋», fiˆ˜ ı· ˘ÂÚıÂÌ¿ÙÈ˙Â Î·È Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ù˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘. ◊Ù·Ó Û·Ó Ë ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ TÔ˘›ÁÎÈ (K·ÓÔÓ›‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë) Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ K¤ÈÙ MÔ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ù˘. H TÔ˘›ÁÎÈ K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ÁÏ˘20 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÎÈ¿ Î·È ˘ÂÚ¿Óˆ, ÛÙÔÚÁÈ΋ Û·Ó ÌËÙ¤Ú·, ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓË ·fi ‰fiÍ· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ M¿ÛÙ· MÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘, ·ÊÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “Maxim”, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÛÙÔ È·ˆÓÈÎfi. H M¿ÛÙ·, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÎÔÌ¤˜, ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘. M›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, ·ÊÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Â›Ó·È Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·fi ÙÔ «ŸÏ· 7» ÙÔ˘ £¤ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ù˘, ‰È¤„¢Û ٷ ÂÚ› Û¯¤Û˘ Ì ÙÔÓ ™fiÌÂÚ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÈÛ› ÙÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·. M›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÛÙÔ «N›ÙÚÔ», fiÔ˘ Ì mail Ó·ÚÔ› ·Úı¤ÓÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙË «ÓfiÛÔ». H K·ÓÔÓ›‰Ô˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌ‰ÒÛÂÈ, Í„·¯Ó›ÛÂÈ Î·È ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶¿ÔÏÔ KÔ¤ÏÈÔ, ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË ™¿Û· M¿ÛÙ· Ó· Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ Ù˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ë

ηÏÂṲ̂ÓË Ù˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ¯ÚˆÌÔ‚·Ê‹ οı ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. H ™¿Û· ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁË Ê¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, ·Ï¿ Ù˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. MÂÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÌԇηÚ ÎÈ ¤Ó·˜ Ì·ÓÙÚ¿¯·ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙÛ›‰ÈÎÔ «Z·˝Ú·», Ô °ÈÒÚÁÔ˜, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛԢͤ Ô˘ ¤¯·Û· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÛËÌ¿‰Â„Â Ë ÛÙȯÔÏÔ΋: «¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ï˜, ·ÏÏ¿ Ì·˙› ı· οÓÔ˘ÌÂ, ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ ÔÏϤ˜» ‹ οˆ˜ ¤ÙÛÈ. ¶ÏÂÎÙ‹ ¿ÓÙˆ˜ ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·. TÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ ›¯Â ÛοÛÂÈ ·fi ÌËӇ̷ٷ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÚ›Ô Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ «K¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ» ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·¯Ù‡ËÙÔ Î·È Ë ÙËÏÂı¤·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤Û·Á fiÏ· Ù· ÎÔÓÙ¤Ú. H K·ÓÔÓ›‰Ô˘ ÌÈ· ı¿, Ì ÌÔ‡ÎϘ, Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· ÎÔÏÏËÙ¤Í, ÌÔ‚ Û·Ù¤Ó ÎÔÚÛ¤ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿, ÌÔ‚ Áfi‚˜ Î·È ÌÔ‡ÛÙÔ Î·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi, Ï·Ó‡ÙÚ·, ·Ó Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯Ú˘ÛÔ‡Ó ·ÈÒÓ· Ù˘. MÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË K˘Úȷ΋ ÛÙÔ «K¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ» ηÏÂṲ̂ÓË ı· Â›Ó·È Ë Zˆ˙Ò ™·Ô˘ÓÙ˙¿ÎË. A˘Ùfi Ì ¯¿Ï·Û ϛÁÔ, ÁÈ·Ù› ‰È·Î·‹˜ ÌÔ˘ fiıÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·-

In trash we trust °ËÙÂ̤ÓÔ˜ Û·Ó ÎfiÌÚ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ TV100. ™ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ, Ô ÓÔ̿گ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ KÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ◊Ù·Ó K˘Úȷ΋ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÁÈfiÚÙ·Û·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙfiÙÂ. EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· ˆ˜ ›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·Îfi ÌÔ˘ ηıËψ̤ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î·ÏÙ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ TËÏÂfiÚ·Û˘. £˘Ì‹ıËη ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜» Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ M·Ú›· ™ÈÒÌÔ˘ Î·È XÚ‹ÛÙÔ ¢fiηÏË, Ô˘ ›¯·Ó ÌÈ· ıÂÚÌ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔ Ìfi‰ÈÛÙÚÔ M¿ÎË TÛ¤ÏÈÔ, Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÛÔ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘. M·Î¿ÚÈ Ù· ›‰È· ÊÈÏÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Ùڤʈ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ TËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÚfiÏÔ ÙÔ Î·Ú·ÌÈÓ¿ÙÔ trash Î·È ÙÔ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÏ›ÎÈ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ó· ÙÔ ¤ÙÚÂÊ· Î·È ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÛÙ˘ÓÔÌ›·. OÈ Ù‡ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ·ÏÒÛÂÈ. ™Â ÌÈ· ÍÂÎÔÈÏÈ·Ṳ̂ÓË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÛηÊ›˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ï¿ÛˆÓ, Ì ÙË B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ Î·È ÙË MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ÌËÓ ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·, Î·È Ì ٷ ·Ó‡·ÚÎÙ· ‹ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÙÛ›‰Â˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÛÙÈÌ·. EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ï·ÚÌÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ Ù˘ TÛÈÌÈÛ΋, ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÔfiÙ ٷڿ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ fiÛÔ˘˜ ·ÚοÚÔ˘Ó ÛÙËÓ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË Î·È Ù· ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡. ŸÏˆ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È, ‰ÒÚÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, οˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. X·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‚¤‚·È· ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÎËÓÈο Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ K·ÓÔÓ›‰Ô˘ ‹ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. TËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙, Ô˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÙÔÓ ¯Ú›˙ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ pale and gothic angel, Â›ÙÈÌÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Ê·Ó ÎÏ·Ì ÙˆÓ Sisters of Mercy. TÔ ÁÏÂÓÙ¿Ì ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, fiˆ˜ ηٷϿ‚·ÙÂ. ºÙÔ˘, ÊÙÔ˘, ÌË Ì·Ùȿ͈ ÙÔ Î¤ÊÈ, fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·. MfiÓÔ ÌÈ· ·ÔÚ›· ¤¯ˆ: °È·Ù› Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜ ··ÈÙ› Ó· Ì·˜ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ›ÛÙ· ºfiÚÌÔ˘Ï· 1; E›¯· ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó, Ì ÙÔ Î·Ïfi, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Í·Ó·¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¶fiÏË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ AÁÈ·-™ÔÊÈ¿, ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ›ÛÙ·. ◊ Ϙ Ó· ÌËÓ; ∞


∞£∏¡∞

1 - 7 ª∞ƒΔIOY 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 157 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

The Man from Shaft. O ÚÒÙÔ˜ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ŸÛÎ·Ú ÙÔ ’72. ¢È·ÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ Ú·, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÓ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. Black to the bone ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Û˘Óı¤Ù˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜, ËıÔÔÈfi˜. M¤ÏÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ David Porter ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙ· 60s, Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiˆ˜ ÙÔ “Soul Man” ÙˆÓ Sam and Dave. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Hot Buttered Soul” ÛÙËÓ ÂȉڷÛÙÈ΋ ÂÙÈΤٷ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Stax, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È¿ÓÔÈÍÂ Ë Motown ÛÙ· Ù¤ÏË ÙˆÓ 60s. HıÔÔÈfi˜ ÛÙËÓ Î·ÏÙ Ù·ÈÓ›· «Afi‰Ú·ÛË ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË» ÙÔ˘ K¿ÚÂÓÙÂÚ. H ʈӋ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ™ÂÊ ÛÙÔ ·›ı·ÓÔ “South Park”, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2006, Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ incorrect ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ Û ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Samples ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ fiˆ˜ Ù· “Walk on By”, “Ike’s Rap III” Î·È “Shaft” ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Beastie Boys, Public Enemy, Wu-Tang Clan, Portishead Î·È Massive Attack. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο massive. -°. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û·˜ ÂÈÚÚÔ¤˜; OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÏËıÈÓÔ› Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜. K·È ÙÔ ÈÔ ÂȉڷÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜; K·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ∂ΛÓË Ì ԉ‹ÁËÛ ÂΛ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·, ·˘Ù‹ Ô˘ Ì ÎÚ¿ÙËÛ ¿ÓÙ· ¢ÁÓÒÌÔÓ·, ¿ÓÙ· Ù·ÂÈÓfi. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË Ì ÙË ™·ïÂÓÙÔÏÔÁ›·; H Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË (Study tech) ÙÔ˘ Î. X¿Ì·ÚÓÙ, ÌÈ· ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË Ï‡ÛË Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. E›¯· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙË ™·˚ÂÓÙÔÏÔÁ›· Î·È ı¤Ïˆ ÔÈ AÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÌÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÔʤÏË. TÈ Û·˜ οÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Û‹ÌÂÚ·; H ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. EÚÁ¿˙ÔÌ·È Û ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙËÓ Concord Records. K˘Ú›ˆ˜ fï˜ Ë Ó¤· Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘, Ë Adjowa, Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘, Ô Kwadjo, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ! Jazz, soul, disco. ¶Ô‡ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿; Zˆ Î·È ·Ó·Ó¤ˆ ̤۷ ÛÙË soul. E›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ì ÙÚ¤ÊÂÈ, ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹. ¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ù fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ÂÓ›ÔÙ ÂÎÙڈ̷ÙÈο, samplings ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜; E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ï¿, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÔÙÂ-

ISAAC HAYES Black to the Future

ÏÒ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ¿Û¯ËÌÔ ÙÚfiÔ ı˘ÌÒÓˆ... NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó fiÚÁ·Ó·, ÁÈ·Ù› ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·; N· Ù˘ Ϙ fiÙÈ ÙËÓ ·Á·¿˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ó· Ù˘ Ϙ ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. E›ÛÙÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Isaac Hayes Foundation. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜; ¡· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ, Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÁÁÚ·Ì·ÙÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ò˜ Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. MÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ soul; E›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô Ó· ‚ϤÂȘ fiÙÈ Ë old school soul ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. MÂ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô: old school/new school. AÓ˘ÔÌÔÓÒ Ó· ‰ˆ Ô‡ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. AÁ·Ë̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜; AÁ·Ò ÙËÓ Alicia Keys... M·˙› Ì ÙȘ Mary J Blige Î·È Angie Stone ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏËıÈÓ‹. K§EI™TO °YMNA™THPIO ºA§HPOY (TAE KWON DO). ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 45 ¢ÚÒ (·Ú¤Ó·) - ú 5 (ÎÂÚΛ‰·) - ú 75 (VIP). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point (Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020), Metropolis, Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42), Ticket Shop (211 9559.900). ™ÙȘ 3/3. 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. AÓÔȯÙfi £¤-

NEKTAPIO™ ™TAMATO¶OY§O™

·ÙÚÔ, K¿Ï‚Ô˘ 70 & °Î‡˙Ë, 210 6445.749

TI¶OTA ¢IKO MOY IÔ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ 2077. TÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ŒÓÙÔ˘·ÚÙ MÔÓÙ Â›Ó·È ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ Î·È ·Ôχو˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ. TÔ «ŒÚÁÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘» ÙÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ê¿ÚÛ·˜, ·ÛÙ›Ԣ Î·È ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiÎηÏÔ. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ŒÊË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: N›ÎÔ˜ KÔ˘Ú‹˜, M·Ú›· ZÔÚÌ¿ Î·È IÔÎÚ¿Ù˘ ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë˜. ¶ÔÚ›·, TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991

√¶∂ƒ∞ H§EKTPA £ÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘. H «„˘¯ÔÏÔÁÈ΋» fiÂÚ· ÙÔ˘ ™ÙÚ¿Ô˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ O‡ÁÎÔ ÊÔÓ XfiÊÌ·ÓÛÙ·Ï ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ «HϤÎÙÚ·». ™ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜ ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ AÁÓ‹ M¿ÏÙÛ· Î·È Ù˘ HϤÎÙÚ·˜ ÙË N·ÓÙ›Ó ™ÂÎÔ‡ÓÙÂ. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô M›Î·ÂÏ X¿ÌÂ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333. ™ÙȘ 1, 4, 7, 10/3, 21.00, ú 95, 70, 48, 28, 15.

BIB§IO - EK¶AI¢EY™H MA∫∏™ M∏§∞Δ√™ TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔÓ IANO ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·ı¿ÓÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘ «101 ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·», ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ATHENS VOICE BOOKS. ™Â ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô ÈÔ ÚÔÎ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È! IANO™, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7.

Δ∂á∏ NEKTAPIO™ ™TAMATO¶OY§O™ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì·˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù‡¯Ë, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ «∞˘Ù··ÙÈÛÌÔ‡˜». ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·›ÛıËÛË Ù·¯‡ÙËÙ·˜, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û‚¤ÏÙ·. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙ Î·È Û¯¤‰È·, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. Gallery ªanifactura, Z. ¶ËÁ‹˜ 29, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3811.470

ANE•H°HTA ºAINOMENA º·ÓÙ¿ÛÔ˘ οÙÈ ÌÂٷ͇ «ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ K‡ÚÔ˘ °Ú·Ó¿˙Ë» Î·È ¤Ó· ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ÂÎı¤Ì·Ù· ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· χÛÂȘ ·Ôڛ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ¯ËÌ›·. ¶¿ÚÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÌfiÌÈÚ˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË, ÙËÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ï· ‹ ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. The Mall Athens, 210 6300.000. ¢Â˘Ù.-™¿‚. 9.00-21.00. Afi 1Ë Ì¤¯ÚÈ 17/3. 22 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

XPAAAT™! MO¢A A¶O XAPTI T· ¯¿ÚÙÈÓ· ÊÔڤ̷ٷ ÛÙ· 60s ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· Ù· ‰ÂȘ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÈÌÔÓfi, ÚÔ‡¯· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ Nico Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Warhol. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ KÔÎÔÛ·Ï¿ÎË, Deux Hommes, Galliano, Miyake Î.¿. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË - KÙ‹-

È¿ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· project Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÕÚË & §¿ÎË IˆÓ¿ Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ AÓÔȯً˜ ¶ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¢E™TE. £¤Ì· Ù˘ Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Ù¤ÓÙ·˜, ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ DIY. TËÓ ÚÒÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ (2 Î·È 10/3 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ı· ·›ÍÔ˘Ó live ÔÈ Victory Collapse Î·È ÔÈ Callas, Î·È ı· Á›ÓÂÈ dj set ·fi ÙÔ˘˜ Legal Tender. I¢PYMA ¢E™TE,

ÚÈÔ O‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. M¤¯ÚÈ 15/4.

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÓ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 10.0018.00, ¶·Ú. 10.00-20.00, ™¿‚. 11.00-16.00

BA°°E§H™ PHNA™ OÈ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· „¿ÍÂȘ ÁÈ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ¯·Ì¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ· οÔ˘ ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Î·Ú¿‚È·, fiÏÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÓÂÈÚÈο ÙÔ›· ÛÙÔȯÂȈ̤ӷ ·fi fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË. «AÙ¤ÚÌˆÓ χÛË II». ™ÎÔ˘Ê¿ 4, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 3643.025

“PART TIME PUNKS” H “Anathena” ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÔÈ «¿ÓÎˉ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘»

£∂∞Δƒ√ M¶§E ME§A°XO§IA H M¿Úˆ ¢Ô‡Î·, Ô M¿ÓÔ˜ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ Î·È Ô M¤Ó˘ KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·˜ Ï¿ıÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‹ÚˆÂ˜. TÚÂȘ Ó¤Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘ÌÂ. K·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜

H E§§A¢A TH™ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY BÚ·‰È¿-Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ Ë ™ÒÙË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘, Ë Iˆ¿ÓÓ· §·ÏÈÒÙÔ˘ Î·È Ô HÏ›·˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. EÏÏËÓÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 4835.300. ™ÙȘ 7/3, 19.30.

EK¶AI¢EY™H 2007 AÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ H¶A, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·Ó›˜. ™ÙËÓ 9Ë ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ NÂfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ÔÈ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ·. OÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÌÂÚÈοÓÈη ȉڇ̷ٷ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ GMAT, SAT, GRE ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ‚›˙·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ºÔ˘ÏÌÚ¿È٠ηÈ


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

Ù˘ AÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜. H ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. HELEXPO PALACE, M·ÚÔ‡ÛÈ, 1-4 M·ÚÙ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ “Europartners”, ™˘ÁÁÚÔ‡ 101, 210 9221.254, info@europartners.gr

O NA¡√™ B∞§∞øƒπΔ∏™ ∞¶∞°°∂§§∂π O ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË B·Ï·ˆÚ›ÙË ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 7/3 ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ K‡ÎÏÔ˘ ¶ÔÈËÙÈÎÒÓ EΉËÏÒÛˆÓ, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, N¿ÛÔ B·ÁÂÓ¿. O K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ KÒÛÙ· ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ, T›ÙÔ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ, KÈ΋ ¢ËÌÔ˘Ï¿, NÙ›ÓÔ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È M¿ÚÎÔ M¤ÛÎÔ. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Ì ‰ÂÏÙ›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.

‚Ï›Ô˘ (EKEBI), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˆ˜ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Y¶¶O), ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. TËÓ ¤ÎıÂÛË·ÊȤڈ̷ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ 2007: ... ˆÚ·›Ô˜ Û·Ó ŒÏÏËÓ·˜» ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ·fi ÙȘ 20/2 ¤ˆ˜ ÙȘ 20/4.

café ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ IANOS (™Ù·‰›Ô˘ 24).

¶√§À M∏§πøƒ∏ ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 20 ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ıˆÚËÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·fi ÙÔ 1994 Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ «¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÌfiÙ¯ÓÔ˘˜» (ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 456, ú 20), ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÁÂÌ¿ÙÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È Û˘ÁÁڷʤ· B·ÛÈÏÈ΋ ¶ÈÙÔ‡ÏË Î·È ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· §›Ï· MÔÚ‰Ô¯¿È. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜. ™ÙȘ 12/03 Î·È ÒÚ· 18.00. AÌÂ-

Nπ∫√™ E°°√¡√¶√À§√™ TÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ-

ÚÈηÓÈÎfi KÔÏϤÁÈÔ EÏÏ¿‰Ô˜, °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800, ÂÛˆÙ. 1370

Megaron Plus, B. ™ÔÊ›·˜ Î·È KfiÎηÏË, 210 7282.000

T√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ “∏IGHLIGHTS” Î·È Ë «ºÈÏÔı¿̈ӻ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË «™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - Yearbook 06<07». ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Í¤ÓÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘. ΔËÓ TÚ›ÙË 6 M·ÚÙ›Ô˘ 2007, ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ

ª√À™π∫∏ TRUE HIP-HOP CULTURE FEST ¶Ï¿Î· Ͽη ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ¡oiz Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÊÚfi˜. N¤Ô ¯Ù‡ËÌ· (Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯Ô) Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ Dj Muggs (ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Cypress Hill, ÔfiÙ ÍÂΛӷ ÙÔ jump around ·fi ÙÒÚ·) Î·È ÙÔ˘ GZA the Genius (ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘ RZA) ·fi ÙËÓ ultimate hip-hop ÎÔÏÂÎÙ›‚· ÙˆÓ Wu Tang Clan. ª·˙› ÔÈ K·Ó·‰Ô› Swollen Members, oÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Blaze, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ B Boy Junior Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi support ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ AÓÙ›ÍÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Professional Sinnerz, Dj Faid, DJ Booker. Graffiti ¤Íˆ ·fi ÙÔ club ·fi ÙÔ˘˜ ∏eroes, Parasites, Wfc Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. Fuzz, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802. ŒÓ·ÚÍË 19.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 35 (T·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket HÔuse, Metropolis. ™ÙȘ 5/3.

BLACKFIELD To ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ leader ÙˆÓ Porcupine Tree, Steven Wilson, Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È Û˘Óı¤ÙË Aviv Geffen, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· 2 ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ “Blackfield” Î·È “Blackfield II”. MÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Radiohead, BÔwie. M·˙› ÔÈ Daniel Salomon ÛÙÔ È¿ÓÔ, Seffy Efrati ÛÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È Tomer Z ÛÙ· ÓÙڷ̘. Fuzz, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802

ŒÓ·ÚÍË 19.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 35 (T·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket HÔuse, Metropolis. ™ÙȘ 3/3.

BA™I§H™ T™AM¶PO¶OY§O™ Afi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·Óˆ٤˜ Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ B·Û›Ï˘ TÛ·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ È·Ó›ÛÙ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. Abstract Jazz ·fi ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ŒÏÏËÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ì·Û›ÛÙ· Arild Andersen (Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ Jan Garbarek, Dexter Gordon, Sonny Rollins, Chick Corea, Don Cherry) Î·È ÙÔ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ ÓÙÚ¿ÌÂÚ John Marshall, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ “Achirana” Î·È “The Triangle” ÛÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ECM Ì·˙› ÌÂ Ó¤Ô ˘ÏÈÎfi. Jazz upstairs, ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ™ÙȘ 1, 2 & 3/3.

LIVE B-UNPLUGGED FEAT. ONIRAMA º¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, Ó· ÙË ‰ÂȘ ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘. Afi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ۇÓıËÌ· “hang over - game over”, finger food Ì ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÎÔ‡ÊÔ˘, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Onirama Û ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¿Ó¢ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. Baraonda, TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308, οı K˘Úȷ΋.

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

£∞ Ã√ƒ∂æ∂π™ ª∂ ª√À™π∫∂™ ∂ƒøΔπ∫∂™ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A§AT™I

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

BACCARAT: ∫fiÎÎÈÓÔ Î·È Ì·‡ÚÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ TÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì °Î¿˙È Î·È æ˘ÚÚ‹, ÌÔ˘ ·ÛΛ ÌÂÁ¿ÏË ÁÔËÙ›·. ™ÎÔÙÂÈÓfi, fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ, Ì Û›ÙÈ·-ÂÚ›È· Î·È Ï·Ù›˜ Ì ¯ÒÌ·, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· «¿Óˆ» ÙÔ˘, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙ¤ÎÈ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÂΛ. ŒÓ· ·’ ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ Baccarat, Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi restaurant, ‹Á· ÚÔ¯Ù¤˜ Î·È ÛÔ˘ ·Ó·Ê¤Úˆ: Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë «·‡Ú·» Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Ô˘ ı· ’¯ÂȘ ‰ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. M ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ, ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, Ó· ·›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿. M ˘¤Úԯ˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ Ó· ÓÙ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÛηÏÈÛÙ¤˜ ¯Ú˘Û¤˜ ÎÔÚÓ›˙˜ ÂÓ Â›‰ÂÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. M ›Ó·Î˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˙¢Á¿ÚÈ· Ì ¤Ó‰˘Ì· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È. M ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚ¿ ·Ì·˙Ô‡Ú Ô˘, ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›·, ‚Á¿˙Ô˘Ó ··Ïfi, ˉ˘·ı¤˜ ʈ˜, ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ οÓÂÈ fiÌÔÚʘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Ù· ÛÒÌ·Ù· ÈÔ ÎÔÓÙ¿. M ¤Ó· Ì·Ú ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, Ì ÛηÏÈÛÙfi ηıÚ¤ÊÙË ÎÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿˙Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Û ¯ÚÒÌ·Ù· ÊÏÔÁ¿Ù·, ÎfiÎÎÈÓ·, ÚÔ˙, ÔÚÙÔηÏÈ¿. M ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ Ì ÏÂ˘Î¿ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ· Î·È ÎÂÚÈ¿ ÌÈÎÚ¿ Û ۯ‹Ì· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡. MÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ë ›ÛÙ· Î·È Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. TÔ Baccarat (DansantDinner ÙÔ Ï‹Ú˜ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘) ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ fiÛÔ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Û’ fiÔÈÔÓ ‰È·‚› ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘. º·ÁËÙfi (Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ È¿Ù· Á·ÏÏÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜), ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ˆÚ·›· 60s Î·È 70s ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹ Ôχ ηϋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ) Î·È ¯ÔÚfi, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ̤ÁÂıÔ˜ ›ÛÙ·. º¿Á·Ì Ôχ ˆÚ·›· Î·È Ì «Ì¤ÙÚÔ» ÛÙÔ Baccarat, ÌÈ· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Û·Ï¿Ù· Ì ηÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú›, ¤Ó· ·Ù¤ ·fi Û˘ÎˆÙ¿ÎÈ· Ô˘ÏÈÒÓ, ·ÓÙ›‚ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó –Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ–, ÂÚ¿Û·ÌÂ Î·È Û ‰˘Ô ΢ڛˆ˜, ÊÈϤÙÔ Ì ÛÔ˜ ÈÂÚÈÔ‡ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË, Î·È ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· chanderelle, fiÏ· ÙÔ˘˜ È¿Ù· ‡ÁÂÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÂÍfi¯ˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. ™˘Óԉ‡۷Ì Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›, Ë Î¿‚· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ –Ì·ı·›Óˆ– ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÈÓÈο. KÏ›۷ÌÂ, fi¯È Ì ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, fiˆ˜ Â¤ÌÂÓÂ Ë ·Ú¤· ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ Ì·ÛηÚfiÓ Ì ÊÚ¿Ô˘Ï˜, fiˆ˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ıËÎÂ, ÙÔ ’¯·Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Î·È ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ôχ ηÏfi. M›ӷÌ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ fiÛÔ Î·È ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ÂÚˆÙÈÛÌfi Î·È ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ˙¢Á¿ÚÈ· Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÊȯٷÁηÏÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ›ÛÙ·, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÛÈÁÔÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ʇÁ·Ì Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÂÙ‡¯·Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ «¿ÚÙÈ» ÙÔ Î·Ïfi Î·È Ì ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ ¤Ó· Á‡̷ ı· ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ú 30 (¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›) Î·È ˆ˜ ÙÔ Baccarat Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. Baccarat: °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 24 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª *ALIERMAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ·ıËÓ·˚Îfi Û›ÙÈ Î·È Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. °Â‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ,

210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial Î·È super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú B∞ƒ√À§∫√

ÛÙÔ‡˜ bon viveur Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Á¢Ù›˜ È¿Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı· ÈÂȘ Û¿ÓÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÔ˘. úú *CAMINITO I¿ÛÔÓÔ˜ 41& ¶¤Ú‰Èη 2, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661, 210 5244.671

¢‡Ô ¯ÒÚÔÈ, ÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ì ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì·Ú Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi Ù˙·˙ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη. ¶·Ú·Û΢‹ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈΘ Ó‡¯Ù˜ Ì ̷ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡.KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú CIBUS

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú B∞Δƒ∞Ã√™

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫ CIL∂¡Δπ√

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ *BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. ú BRASSERIE VALAORITOU

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

M ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ. úú ∫ CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ú ª CODICE BLUE

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO

£·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª CRAFT

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú *BUTCHER SHOP

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • CAPPUCCINO

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 19, °Î¿˙È, 210 3413.440

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

AÏfi˜, ÏÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯·Û¿ÈÎÔ. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ì È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ¿Êı·ÛÙ· Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ú • °IANTAH

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú *DANESI COFFEE HOUSE

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.ú ª CALVI X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744

M¤Û· Û ÌÈ· «ÛËÏÈ¿», ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi fiÓ˘¯·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Í‡ÏÔ, ı· Ï·ÈÛȈı›˜ ·fi ÁÓˆ-

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú *¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

™ÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet

ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú *EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• ∂¡£Àªπ√¡ ∞Á.§·‡Ú·˜ 56, ∞.¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256

∫Ú¤˜ Î·È ¿ÏÈ ÎÚ¤˜.∞ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Û ÔÏϤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÂΉԯ¤˜.ú *∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ I£AKH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964/697 2199604

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ïfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÓÙÂÎfiÚ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ Ì ÚÔÈfiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ú E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú *E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • *FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • *HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª *ILVA °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282

T·Í›‰È Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ì ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ÊÏ·Ì¤. AÎfiÌË, ˘¤Úԯ˜ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Á‡ÛˆÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜. K·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫™∫ KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi,

ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ ∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167

÷ϷÚfi, -ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜)ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›.ú ª M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú MEZZO ART §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310

All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª • MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Fahitas Î·È mole ·fi ÙË... ªÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 ¤ÎÙˆÛË 20%. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M MI SUENO Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

Δapas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (È¿ÙÔ-ÛԢͤ). úú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úM• ª√√I ªÈ·Ô‡ÏË 6 & £¤ÌȉԘ, 210 3212.624

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Bee Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÛÔ‡ÂÚ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ú •


M¶∂ƒ¢∂ª∞ ™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú∫ª *NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª *O£øNO™ 10 OıˆÓÔ˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3250.250

MÈÎÚfi, ¯·ÚÈو̤ÓÔ, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·. ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú ª OLIVE GARDEN (•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·), ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • *ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210-6300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 2109313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú *¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. øÚ·›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú *PAS∞JI

point Ù˘ fiÏ˘. ú ú • PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • *¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ™TOA

City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú •

TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª *T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ brunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú XPY™A

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞)

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B¶ Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Û funk, soul Î·È jazz ÂÈÏÔÁ¤˜. úúª DISH

√Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ Î·È ÙÈ̤˜. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª •

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515

μfiÚÂÈ· A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

21

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞¶§∞

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ¶¤ÌÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú GOLDEN PHOENIX

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª ARTIGIANO (L’) ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú *IVY KËÊÈÛ›·˜ 322, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.054

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ Ì¤Û·. Afi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi Î·È ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·. KfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜. ú M • K64 K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200

KÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. TÂÙ-™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Kπ√À¶π∞ T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


°∂À™∏ A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

√ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô super ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· μ.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ºÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤˚Ï ÁÈ· ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿. úú™-∫ª OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

æ∞ƒ√º∞°π∞ ª∂™∏ª∂ƒπ μƒ∞¢À

∞ı‹Ó·: √Ì‹ÚÔ˘ 11 & μËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3624.825 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 3, 2310 233 173

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË).úúª ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉÔ-

26 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

¯¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ PRIAMO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë 210 6842.099

ÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫ WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. Life Gallery), 210 6260.400

H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο, ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ.™Ù¤ÎÈ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ROBIN’S HOOD

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˘fi ÙËÓ Â›‚Ï„ËÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫. ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. úú *SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. úú ∫ • SQUARE SUSHI

¡fiÙÈ· ∞£∏ƒπ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ *AMALOUR ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 45 & ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9337.710

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ˘¤ÚÔ¯Ô ·ÚÙ ÓÙÂÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ’30. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, οو ÙÔ Ì·Ú Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È live ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ Û˘ÁazÎÚfiÙËÌ·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. úK ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • SU∑∞¡¡∞

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K • CASA DI PASTA

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery η catering. (™ÙË ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65 ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª *THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TH§∂ª∞Ã√™

AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫•ª *CELLIER ZEA AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049

ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ *TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB)

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680

∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú X√çπ¢∞∫π

§˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯Ú XÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª §øΔ√º∞°√π

EÌÂÈÚ›· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ μ∞™π§∞π¡∞™

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

ÌÔ˜ 210 9886.474

£¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K ∫∞¶√À-∫∞¶√À

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ISKANDAR

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈ-

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈ-

™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú™∫ MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú *MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ *MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™·‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.úª∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰·

Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú TONY BONANNO ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫ º√π¡π∫∂™ AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª *FILE-FILE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 338, 210 9531.400, 210 530.100

AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ¤ÍÙÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Ô˘Í¤ ÙÔ burger Ì ÊÈÏÂÙ›ÓÈ·, ÔÈ ÔÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘Ú¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÌËÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ÛÔ‡˜. ú

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú.

ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú *CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 (οıÂÙÔ˜ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

™ÙÔ ·ÏÈfi ÂÈÏÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÙ·ÓÙ·˚ÛÌÔ‡. Y¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì ÁÎÚÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ¤ÈÏ·-·ÓٛΘ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÈÔ‡ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È industrial ÛÙÔȯ›·. KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ο‚· ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÙÈ̤˜ Ôχ ηϤ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ happenings, ÛÙ· Ï·Ùfi ÁÓˆÛÙÔ› dj’s Û Ӥ· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ™˘¯Ó¿ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ live jazz. ú DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜.ú DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ∞ÊıÔÓÈ¿ÙË. úú ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM *ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÙˆÓ B.¶. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÈÔ ·ÚÁ¿ ÂÏÏËÓÈο. ú • FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.6089/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú.


ª¶√À∫π∂™ ∫∞§§π™Δ∏

GAEA

ILVA

CABARET VOLTAIRE

§πÃ√À¢π∂™ Δ√À Δ√¶√À ™√À H K·ÏÏ›ÛÙË, ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï Á‡ÛÂˆÓ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÌÈÎÚ¿ ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ deli Ù˘ Aı‹Ó·˜. ŒÙÛÈ ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ 14, 21 Î·È 28 M·ÚÙ›Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÛÙÈÌÈ¿ Î·È ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ô BÈÔÏÔÁÈÎfi˜ K‡ÎÏÔ˜, Ë ¶·Ó‰·ÈÛ›· Î·È Ù· M˘Ï¤ÏÈ·. TÈÌ‹ ÌÂÓÔ‡ ú 30. AÛÎÏËÈÔ‡ 137, Aı‹Ó·, 210 6453.179, 210 6445.476, parking IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 110. B∞º§∞, ∏ ™∫∞¡¢∞§π™Δπ∫∏ M ÊÚÔ‡Ù·, Ì ·ÁˆÙfi, Ì ۷ÓÙÈÁ›, Ì ÌÈÛÎfiÙÔ, Ì ÛÙ·Ê›‰Â˜, Ì οÛÙ·ÓÔ, ̤ÏÈ, ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜. NÈÒÛ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Á¢ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤ÓË ‚¿ÊÏ· ÛÙÔ ILVA, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÁÏ˘Î·Ù˙‹‰ˆÓ Ù˘ fiÏ˘! °Â‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‹ Â͈ÙÈΤ˜, ·ÏÌ˘Ú¤˜, ÁÏ˘Î¤˜ ‹ Î·È ÊÏ·Ì¤. M·˙› Ì’ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ۷ϿÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. ™’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ cosi Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È Ì ÙÈ̤˜ (·fi ú 5) Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ! ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 ¢π∂£¡∏™ K∞ƒπ∂ƒ∞ MÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «OÈÓÔÌ·ÁÂÈڤ̷ٷ» Ù˘ «‰È΋˜» Ì·˜ ·Á·Ë̤Ó˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· N›Î˘ MËÙ·Ú¤· (EΉ. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÊÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, pasta Î·È ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. AÎfiÌË, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úúM• ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜

·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. ∫Ô˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1.Ì. K¿ı ̤ڷ happy hour ·fi ÙȘ 17.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.00. ¶ÔÙ¿ ·fi ú 4, ·fi ¶¤ÌÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM LALLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿. ∫Ô˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Free parking.ú úª • M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜

Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‚Ú·‚›· ‚È‚Ï›ˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ “Gourmand World Cookbook Awards 2006”, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂΉÔÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û·Ó Ë «·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Á‡Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡». T· «OÈÓÔÌ·ÁÂÈڤ̷ٷ» ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “Best Book on Cooking with Wine” ÛÙȘ 7 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ Î·È ÂÂϤÁËÛ·Ó ÌÂٷ͇ 24.000 Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ÕÓÙ N›ÎË Î·È Ì ÙË Ó›ÎË!

√™∫∞ƒ ™Δ∏ GAEA K·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ŸÛηÚ... ¿ÂÈ ÛÙË Gaea. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Ìfi‰·, Ë Cameron Diaz ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “The Holiday” „ˆÓ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ super market ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÎÈ ¤Ó· ‚¿˙Ô ÂÏȤ˜ Gaea, Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ŸÛηÚ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, Â¤ÏÂÍ·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο EÍ·ÈÚÂÙÈο ¶·Úı¤Ó· EÏ·ÈfiÏ·‰· ¶.O.¶. ™ËÙ›·˜ Î·È K·Ï·Ì¿Ù·˜ Gaea ÁÈ· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ ‰ÒÚˆÓ ÙˆÓ 300 vip ηÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜.

¢øƒ√ ¶√Δ∞ ™Δ√ CABARET VOLTAIRE ºÈÏÔÍÂÓ› ÌÔ˘ÛÈο live Î·È dj sets, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·, ÂÓÒ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ڢıÌÔ‡˜ jazz. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 21.00 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÊÚÈηÓÈÎÔ‡ ÁÎÚÔ˘ GARUDA FUSION (Seraphim & Lopez). ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Athens Voice ›ÛÙ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ A.V. ÛÙÔ bar, ›ÓÂÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙfi Û·˜ ‰ˆÚ¿Ó. CABARET VOLTAIRE, M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046

Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM PUTUMAYO WORLD CAFE

Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

TÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ cult Ì·Ú Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ʤÙÔ˜ ÊÚÂÛηڛÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. E‰Ò ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚÔ› Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. úú• *70 BAR

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›Û-

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


∫ƒ∞™π

°∂À™∏ ÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

H N¤· ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ Kƒ∞™I ™Yªμ√§√ ∂¶π™ΔƒEº∂π ¢À¡∞ªπ∫A ª∂ ¡E∞ ∂Δπ∫EΔ∞, ¶√À ™Ã∂¢πA™Δ∏∫∂ ∞¶O Δ∏¡ AƒΔ∂ª∏ K√∫∫π¡A∫∏.

IÛÙÔÚ›·: H ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË M·ÏÙ¤˙Ô˘ ÛÙËÓ ·ÌÂÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1980 fiÙ·Ó Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi A¯ÈÏϤ· §·Ì„›‰Ë ·Ó·ÌÂÏÒÓÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì· ÛÙË ı¤ÛË TÔ˘ÚÎÔ¯ÒÚ·ÊÔ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË §·Î¤. ΔÔ 1984 ÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤ıÔ‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÙËÌ· Ì ٷ fi‰È· Î·È ÛÙÚÔÊÈÏÈ¿. EÈϤÁÔ˘Ó Í¤Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÎÚ·Û›, Ô˘ ÙÔ ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó «™ÙÚÔÊÈÏÈ¿». ΔÔ 1988, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÌÈÎÚfi ÔÈÓÔÔÈ›Ô, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û A.E. ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ B·Û›ÏË BÏ¿¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ 2001 Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ K·ÙÒÁÈ A‚¤ÚˆÊ A.E. ¶ÔÈÎÈϛ˜: H Ï¢΋ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ 2006 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰˘Ô ÁËÁÂÓÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ, ÙÔ˘ PÔ‰›ÙË Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÈ·ÓÔ‡. H ÂÚ˘ıÚ‹ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ 2004 ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÈÏȷ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ AÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ, Cabernet Sauvignon Î·È Syrah. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: H Ï¢΋ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ô͇ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Á‡ÛË. Œ¯ÂÈ Ú·ÛÈÓÔΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, Ì ΢ڛ·Ú¯· Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ, ÂÊ¿ÏÌ˘ÚË Á‡ÛË Î·È ··Ï‹ Â›Á¢ÛË ‚ÔÙ¿ÓˆÓ. H ÂÚ˘ıÚ‹ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·ÚÒÌ·Ù· ‚·Ó›ÏÈ·˜, ÒÚÈÌˆÓ ÌÔ‡ÚˆÓ Î·È Í‡ÏÔ˘, ÏÔ‡ÛÈ· ̷Ϸ΋ Á‡ÛË Ì ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ Ù·Ó›Ó˜ Î·È Ì·ÎÚ¿ Â›Á¢ÛË. ™˘Óԉ‡ÂÈ: H Ï¢΋ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È „ËÙ¿ „¿ÚÈ·, ÂÓÒ Û˘Óԉ‡ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Û·Ï¿Ù˜ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. H ÂÚ˘ıÚ‹ ™ÙÚÔÊÈÏÈ¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÎÚ¤·Ù· Î·È È¿Ù· Ù˘ÚÈÒÓ ÎÈ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ. - ∞.ª

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats Î·È Û˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú TERRA PETRA

IÒÓˆÓ 61, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 2103463.282

™Â Îϛ̷ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ı‡ÌËÛ˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ K˘Ú. ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K B§A™™H™

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú Ã-∂∞Δ

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™Δ√

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ tango. ú

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¢π∂•√¢√ º·›‰Ú·˜ 3 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3462.723

∞fi ÙË ™›ÊÓÔ Ì ÛÈÊÓ¤ÈΘ Î·È ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤, Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· (ηÏÒÓ) ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÙÛÈÎÔ˘‰È¤˜. ú A∫∞¡£√À™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 255, 210 9400.345

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club-Ù·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ÙÒÚ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË. ∫¿ı ∫˘Ú. live ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ∞§§√Δπ¡∂™ ª√À ∂¶√Ã∂™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.291

N¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙÔ «™ÙÔ˘ KÔÚÚ¤». H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÂÓÒ Ë ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÎÔÌ·Ó›· ÂÈ̤ÓÂÈ ÚÂÌ¤ÙÈη. ú ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô!

28 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K A™XHMO¶A¶O

ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C E§§∏¡ø¡ ¶∂§∞°√™ AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 15, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8649.930

E˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ʷӷÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ÕÊıÔÓÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ôχ ηÏfi ÙËÁ¿ÓÈ, ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·. ú ∫ ª E§§O¶IA AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 84, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6813.787

«£˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi EÏÏ¿‰·» Ì οı ›‰Ô˘˜ „ËÙ¿ (ÌÚÈ˙fiϘ, ÌÈÊÙ¤ÎÈ·) Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi. K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. C EPMEION ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 15, ¶Ï¿Î·, 210 3246.725

AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¶¶™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C BYPINH™

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ GASTON

AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

§.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.C M °EITONIA

°·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. £ANA™H™

ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K CAPTAIN AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858

∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971

E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú ¢Aº¡∏

K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ. ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. CKª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M K∞ƒ∞μπΔ∏™

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ʈÙÈÛÙÈο-ÎÏ·‰È¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. ¢IA™HMO™

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926.C KAT™APINA

AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887

°ÈÚÏ¿ÓÙ˜ ·fi ¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿-

KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ÂıÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò. H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·-

Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M KÀƒ∞-¡Δπ¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™

6946 111363

AÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «•·Óı›Ë». EÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‰ÈÂıÓ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì οÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· „ËÙ¿. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. C OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶A§HA TABEPNA (H) M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 35, MÂÙ˜, 210 7522.396, 210 3232.482

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ˘ 1925 Î·È ·Ú¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ¯‡Ì· ‚·ÚÂÏ›ÛÈÔ ÎÚ·Û›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ¶A¶OYT™H™

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª ™TEKI TOY H§IA (TO) EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 5, £ËÛ›Ô, 210 3458.052

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ·˚‰¿ÎÈ· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ™Y§ºIO T¿ÎË 24 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.028

Afi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔÌ·Ó›·, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÎÙÈ΋ Û ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜, ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. C TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ™ Tƒ∞Δ∞ (√ ™Δ∂§π√™) ¶Ï. AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ 7-9, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.533

NËÛÈÒÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÊÚ¤ÛÎˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. ú ª ∫ º∞¡∞ƒπ

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

M. MfiÙÛ·ÚË 1, 210 8043.244 / M. MfiÙÛ·ÚË 8, 210 8040.772, ÕÓˆ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C MAYPOMATH™

K·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ηÏÔ„Ë̤ӷ ÎÚ·ÙÈο Î·È ·¯Ù‡ËÙ˜ ·Ù¿Ù˜. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú K ¶APO™TIA

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K ºI§ETAKIA ¢AºNH™

EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

Z·Ì¿ÓÔ˘ 2 & £ËÛ¤ˆ˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.650

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶/™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M MIKPH BOY§H

M ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı· Û·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù·‚¤ÚÓ· Û ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ÓËÛ›. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ¶EZOY§A™

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C Xƒ∏™Δ√™

¶Ï. B·ÚÓ¿‚· 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7565.523

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 209 ÙÔ˘ O.A.™.A. ÛÙË ÛÙ¿ÛË B·ÚÓ¿‚· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË «MÈÎÚ‹ BÔ˘Ï‹». £· Û ÌÂı‡ÛÔ˘Ó Ù· fiÌÔÚÊ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È ÓËÛÈÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·¯Ù‡ËÙÔ ÎÚ·Û›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C MONI¶¶O

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª øƒ∞π∞ ªÀΔπ§∏¡∏ (∏)

¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

¶·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ Ì ͷÎÔ˘ÛÙfi ÙÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÂÌ¿. T· ¶™∫ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K •AN£I¶¶H AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 14 & ÕÁÚ·˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.514,

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220

•Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M ¶§ATANIA (TA) MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ¶·˚‰¿ÎÈ· ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÌÂÎÚ‹‰ˆÓ. C K POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

°ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™IMO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¶·¿ÁÔ˘ 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.471

ºÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ÔÈÎÈÏ›· „ËÙÒÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù.-TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ú ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø... §∞´∫øΔ∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔ-


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ۈ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M KPA™O¶OY§∂IO TOY KOKOPA K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.565 - 051

¶·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎfiÎÔÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫ MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C ™Δ√ ª∂´¡Δ∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚ¿Ó. CKM• TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú TPIKYK§O ¶˘ı¤Ô˘ 34 & °ÂˆÌ¤ÙÚÔ˘ 1, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9232.384

¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎÔ› ΢ڛˆ˜ Î·È ÔÏ›ÙÈÎÔÈ, ÊÙËÓfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ηϋ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ. ™Ù¤ÎÈ ÙÔ˘ ™YMOºE, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÓ›ÔÙ ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆËÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C K M T™I¶OYPA¢IKO (Δ√) ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2515.895

ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ù˘ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·, ‰‡Ô ÏÔ‡ÛȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÂ˙¤‰ˆÓ (ı·Ï·ÛÛÈÓ¿-ÎÚ·ÙÈο), ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ T˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÁÓ‹ÛȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÙÛÈÔ˘ÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù.-ΔÚ. CKM T™I¶OYPA¢IKO TH™ KA§§I£EA™ (TO) IÊÈÁÂÓ›·˜ 92 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9569.492

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, „ËÙ¿ Î·È „·ÚÈο, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¤· Ì ÁÓ‹ÛÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¶¤Ì.-™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ. MÂÓÔ‡ ú 11. Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞ A™TPOºE°°IA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160

√ A. PÂ¿Ó˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ∂. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M. M˘ÏˆÓ¿, ¡. ΔfiÁη ¶¤Ì.K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 110 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8821905

ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ·ÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ÁÈ· ÔÙfi-Ê·ÁËÙfi. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜, ΔÂÙ.-¶¤Ì. «√È Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È» Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ú.™¿‚. N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ∫˘Ú. ∫. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ª¶√∂ªπ™™∞ ª·ÎÚ‹ 2, ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 3843.836

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ٿ ÙÔ 1983. ∞ÓÔȯÙfi ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢. §ÂÌ¤Û˘, ª. §‡ÙÚ·, ¢. μ¤Ù·˜, ∫. Δ¿ÛÈÔ˜. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95, ÎÚ·Û› ú 32, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ. ¶∂ƒπμ√§π Δ’√Àƒ∞¡√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19. ¶Ï¿Î·, 210 3235.517

ª. ΔÛ¤ÚÙÔ˜ Ì Ã. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È μ. ∑‹ÏÔ˘, ¡Ù. ∫Ô˘ÚÔ‡ÛË Î·È ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÚ·Û› ·fi ú 40, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100-115. ΔÂÙ.-™¿‚. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á. °ÂÚ·ÛÎÏ‹, °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª. ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë. ¶ÔÙfi: ú 7, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 85, Î·È ÎÚ·Û› ·fi ú 30. ™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

ª. ªÂÍ·ÓÙˆÓ¿Î˘, ÷ÚԇϷ, ª. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, £. ∑ÂÚÏÂÓÙ¤˜, ∂. μfiÚÔ˘, ¢. ΔÛ·Ô˘Û¿Î˘ Î·È ∏. ª·ÎÚ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. XAPAMA

™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë §. ¢È·Ì¿ÓÙË.

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ DASEIN COFFEE ART & SPIRITS ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.bmovies.gr

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. 5/3 ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ƒÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, οı ΔÂÙ. “ºÈÏÔÛÔÊÈÈÎfi ηÊÂÓ›Ԕ. DECO CAFE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... «¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤». ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ-

‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. M∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33, Ï. ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

¶·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÒ ›ÓÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ME GUSTA £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿. MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00 M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ Á·ÏÏÔ ÛÂÊ Dominique Perrot. Ôχ ÓfiÛÙÈÌË ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË ÌËÏfiÈÙ·. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. ̤۷. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘-

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

SWAYZAK TÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ James Taylor Î·È David Brown ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1997, Ì ÌÈ· Ó¤· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. MÈ· dub ÙÚÈ·ÚÈÛÙ‹ electronica, Ô˘ ÊϤÚÙ·Ú ·fi ÙË Ì›· Ì ÙȘ ›ÛÙ˜, ·ÏÏËıˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›ÛÙ· Î·È ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ minimal techno, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÙȘ Ì¿˙˜, ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ˙ÂÛÙ¿ ʈÓËÙÈο, fiˆ˜ Ù˘ Kirsty Hawkshaw ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô “State of Grace”. ™ÙÔ Synch ÙÔ˘ 2005 ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· live ÛÙÔ... FUZZ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9224.641, ¤Ó·ÚÍË 23.00 (intro: Chevy, outro: Klinik), 2/3, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. TIEFSCHWARZ ¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜, ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› Schwarz ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ fiÏË, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙˆÓ NON Aesthetics (Solar & Ison, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÓÔÈÁÌ·-ÎÏ›ÛÈÌÔ). Afi ÙȘ Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ DJs ·’ fi,ÙÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¤ÍÔ¯· ÌÂٷ͇ electro, house Î·È techno Î·È ¯Ù›˙Ô˘Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ٷ remixes Û ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. EÓ›ÔÙÂ, ‚¤‚·È·, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿Ú˜, fiˆ˜ ÙÔ “Damage” Ì ٷ ʈÓËÙÈο Ù˘ Tracey Thorne, Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ۛÁÔ˘Ú· ÛÙÔ... LUV ¶Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 3/3, ú 25. NATTY BO O ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Ska Cubano Â›Ó·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÙÚÂÏÔÎÔÌ›Ô, ¤¯ÂÈ ıËÙ‡ÛÂÈ Î·È Û ÙÛ›ÚÎÔ ¿ÏψÛÙÂ. H ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Altera Pars ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û club, o Natty Bo ı· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Ù· ÛÈοٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Ù· ηÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ ‚ÈÓ›ÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ K·Ú·˚‚È΋ Ì ska, reggae, calypso Î·È Ù· Ú¤ÛÙ·. M·˙› ÙÔ˘ Ë Anna Mystic. ALTERA PARS, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™¿‚‚·ÙÔ 3/3, 23.45, ú 10. DANIEL RAJKOVIC TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÎÈÓËÙfi ¿ÚÙÈ L.E.G.O. ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô DJ-οÙÔÈÎÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ K7, Tresor. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ÔÈ Mr. Statik & Lostra Ô˘ ı· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ï¤Ó ٷ ηχÙÂÚ·. MÔ˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ı·‡Ì· techno... FETISCH AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, Monastiraki Center, ¶·Ú·Û΢‹ 2/3, ú 15. (To ™¿‚‚·ÙÔ Viton & Gus, ú 15) SPOOKSHOW feat. VIVID ANGEL O °. º·Î›ÓÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰¤˙· Vivid Angel, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯·Ï› Ó· ÙËÓ ·Ù‹ÛÂȘ, ÌfiÓÔ Ô˘ οو ·fi ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á˘·ÏÈ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ .¯. ¤Ó·˜ ÙÚÔ¯fi˜ ı· ÂÎÙÔ͇ÂÈ Û›ı˜ ¿Óˆ Ù˘ ‹ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û «·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙ·¯Ùԉԯ›Ի. H ›‰È· ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› ¤Í˘Ó· ÙÔ freakshow, ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÓÙ¤¯ÂÈ ‹ ÏÈÔı˘Ì¿; UNDERWORLD CLUB £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ú 12 (Ì ÔÙfi).

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. TRAMEZZINI CAFE ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 46, ∫ÔψӿÎÈ 210 7212322/ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.883

All day ÈÙ·ÏÈο Ì·Ú¿ÎÈ· Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈο gourmet street food Ì prosecco Î·È espresso. TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜

30 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION

·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘. H ÎÔÓÛfiÏ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ. CLOSER

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ - °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË - μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜ CORTO MALTESE

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

BARS A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹ Swinging

bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ASSAI BAR μÚ˘¿ÍȉԘ 15. ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

Cotton bar. ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌÔ˘ÛÈο Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ fiˆ˜ jazz - blues - funk ·ÏÏ¿ Î·È rock. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· live ·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ Ì¿ÓÙ˜. ¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ˆÚ·›Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶ÔÙfi ú 6. μAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy vibes, ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÛÙ· Ï·Ùfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú100-110, ›ÛÔ‰Ô˜ ú15. ∞fi ΔÂÙ.-™¿‚‚. μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫¿ı ™¿‚‚. soul & funk ·fi ÙÔ ¡. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË. BRAFF ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

ΔÔ ÚÒËÓ 1-22 Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ rock, ¿ÓÙ· ÛÂ

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta.. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. HOXTON μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ì·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ·¤Ú· Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È street. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ∫∏¶√™ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™

Τ˜ Î·È Ù˙·˙ ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. . NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077

∫·ıÈÂÚÒıËΠÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120

πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·›Î¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù‡Ô. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LOOP

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. SWITCH BAR

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ∞ı‹Ó·, 210 3211.596

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU

¡¤Ô Ì·Ú ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÃÔÚÔÛÙ·Û›Ô˘. ªÂ Ì¿˘Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Switch On ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. THE SEVEN JOCKERS

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MG’S ™Ô‡ÙÛÔ˘ 11. ¶Ï. ª·‚›ÏË

¶ÔÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË Ï·Ù›·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Á‡Úˆ Ì·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈ-

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. TπΔ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3232.515

Wallpaper ‰È·ÎfiÛÌËÛË

ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, „ËÊȉˆÙ¿ ̈۷˚η;fiˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÛË, ‘80s ÂÓ›ÔÙ trashy soundtrack. ∞ÓÔÈÎÙfi 19.00-04.00. ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ΋Ô˜ ... YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up.™Ù· dexx ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Klinik, Fish Himself. Kreon, Cast A Blast Collective, George Apergis, dj Gus Î·È guests ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

CLUBS B∂μ∂∫ §. ∂ıÓ¿Ú¯Ô˘ ª·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

™Â ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™∂º Ì ÙÔÓ ª. ΔÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ stylish house οı ¶¤Ì., ÂÓÒ Î¿ı ∫˘Ú. ÔÈ Datribes οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¤ÍÈ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì r’n’b, reggaeton Î·È hip hop. BONDAGE §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310

M kinky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ spot Ù˘ §Â‚¤ÓÙË. Sexy ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÓÙÂÎfiÚ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ house. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3231.315

ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi team ÙÔ˘ Galea ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫·ı¤ ΔÚ.“Touch me Tease me” r’n’b & hip hop ¿ÚÙÈ. CAFE MERCEDES ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi fiÓÔÌ· brand ÛÙË Ó‡¯Ù· ÎÏ›ÓÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ Û ¤Ó· bitter chocolat ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045-6993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. EL BARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ( Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∫˘Ú. live Î·È ¶¤Ì. ‘Ì·‡Ú˜’ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∂NVY AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801-3

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», ·ÓÈÎfi˜ ¶·Ú.™¿‚., beats ÓˆÚ›˜ - ÂÏÏËÓÈο ·ÚÁfiÙÂÚ·. FETISCH ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.801-2

ŒÓ· club in a club ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Envy (·ÏÈfi Bedroom), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋

ÚfiÙ·ÛË ÛÙË dance. Residents ÔÈ dj Viton Î·È Mr. Statik. ¶ÔÏÏÔ› ÊÚ¤ÛÎÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi. LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. LOUD MANSION ∂ÚÌÔ‡ 116, æ˘ÚÚ‹

¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· events Ù˘ Floorfiller. O Petros ·Ú¤· Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔÓ Romylo Î·È ÙË Lusty Apricot ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‚ÈÔÏ›. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MA√ ¶Ï. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ & ∞Á·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.646

ΔÔ ‰›‰˘ÌÔ ∫ˆÓÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ª·ÏÏÈ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙȘ ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙȘ ¶¤Ì. “Essential” Ì hip hop Î·È r’n’b. ∂ÈÛ. ú 10-15, ÊÈ¿ÏË ú 100-120. MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Ù˘ fiÏ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› οı ™¿‚. ÙÔ˘˜ Spirit of Love Î·È ÙȘ ¶·Ú. Ù· Motelization parties. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Passa ¿ÓÔÈÍ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ. ∫Ô˘‚·ÙÛ¤·. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο underground. ∫¿ı ¶¤Ì. “Electricity” Ì ÙÔÓ CJ Jeff, ¶·Ú. Ô ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘, ΔÂÙ. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜ STEREO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, 697 7550246

70s ·ÈÛıËÙÈ΋ Û ÌÔ‚ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ·fi Defsoul, Dan, Funxion Î.¿. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘, ηı ΔÂÙ. Klinik & guests. VINILIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.056

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE ™˘ÁÁÚÔ‡ 58 (ÚÒËÓ Mezzo), 210 9242.444

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ (ÂÏÏËÓÈο, disco, tango Î.Ï.). ●


Ø

Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ∞ND ONE

2&3/3: ∫Ú›ÛÙË ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ¤ıÓÈÎ (22.00 - ú 12). 4/3: Suspicious Colliga Î·È Sunset (21.00. ∂›Û. Ì Ì›Ú· ú 8.)

AND ONE & COMBICHRIST Electro Î·È EBM ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ And One ÙÔ˘ Steve Naghavi, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ·˘Ù‹˜, Ì ÈÔ ÚÔÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ “Bodypop”, ·’ fiÔ˘ ͯÒÚÈÛÂ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Military fashion show”. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Combichrist, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙˆÓ Icon of Coil, Andy La Plegua, Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “What the fuck is wrong with you people?”. ™˘ÓÙ·ÈÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Techno Î·È EBM.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ °È¿ÓÓ˘ ÷ÚÔ‡Ï˘ Ì ÙÔÓ «ÃÂÈ̈ӷÓıfi» ÙÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ٛÙÏÔ «¢Ô˘Ï¿Ú˜». ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, 15 (ÊÔÈÙ.). ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË «Δ· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘» Ì ÙË ªÂϛӷ Δ·Ó¿ÁÚË, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, 20 (ÊÔÈÙ.).

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú.Î·È ™¿‚. ·fi 16/2 Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, Ô ª·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ∫·˙Ô‡Ï˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ» (22.30 - ú 10).

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™ΔON AEƒ∞

∞ÓÔȯÙfi οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ·fi 20.00 Û·Ó Î·Ê¤. 2/3: Congo Square Blues Band ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13.

∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘. 2 & 3/3: °È¿ÓÓ˘ ™·‚‚ȉ¿Î˘. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. 4/3: ∏ard Rock Ì Free Space Loss, Ince21f, Marvel Unicorn.

JAZZ UPSTAIRS

™ Àƒª√™

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 1, 2 & 3/3: μ·Û›Ï˘ ΔÛ·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜.

LAZY AI™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔÎ Ì ÙÔ Û¯‹Ì· √Ì¿‰· ¶¤Ú·ÛÌ·, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

∞§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 1 & 2/3: ¡›ÎÔ˜ ÷ς·Ù˙‹˜ & ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜. 3/3: Haig Yazdjian 4/3: Tabaco. 5/3: «ΔÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ Î·ÙÛ·‚›‰È» 6/3: °È¿ÓÓ˘ ª‹ÙÛ˘, ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ·ÛÔÁÏÔ˘ 7/3: Human Touch. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11, 8 (ÊÔÈÙ.).

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ¤ÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 1/3: 4Bitten Ì hard rock 2/3: AÓÙÒÓ˘ ΔÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘ Ì ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÚÔÎ 3/3: Funkey Ì ʷÓÎ 4/3: Schoolbus Ì blues rock. ∂ÈÛ. ú 5. ¢Â˘Ù. Jam nights Ì ·ÓÔȯÙfi ¿ÏÎÔ. ΔÚ. Î·È ΔÂÙ. d.j set Ì ÚÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. Site: www.lazy.gr

ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458.958 ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 1/3: °Ú. ∞Ï˘ÛÛ·Ó‰Ú¿Î˘ (ú 13). 2/3: ΔÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔÈ 3/3: √È ¢ÂÚ‚›Ûˉ˜ Î·È Ë ∞Ï›ÎË (ú 13). 4/3: Day after Day. 7/3: ¶·Ú·Âٷ̤ÓÔÈ. ŒÓ·ÚÍË 22.00

AƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ ªÈÓÒÔ˜ 8, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9014.428 ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË Ô ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10.

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ì Ӥ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. 1/3: °˘ÌÓ¿ ∫·Ï҉ȷ 2/3: Funkollectiv Ì acid funk 3/3: ¢ËÌ. ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ & ÔÈ ÕÛÛÔÈ ÙÔ˘ ∫·Ú¿Ù 4/3: Low Gravity & Sugah Galore 7/3: ¡Ô Strings Attached ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. TÂÙ. ¶¤Ì. ∫˘Ú. 23.00.

CV CABAR∂T VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. K¿ı ∫˘Úȷ΋ jazz Î·È latin ÛÙȘ 20.30. 4/3: ΔÔ ΔÚ›Ô ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ÃÚÈÛÙÔÊ‹. 6/3: °ÈÔ‡ÏË ΔÛ›ÚÔ˘.

∫ÔψÓÔ‡ Î·È √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 2/3: ™Ù›¯ÔÈÌ·. 3/2: ™ÎȤ˜ & Tang-Ram.

™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô ∫. ª·Î‰fiÓ·˜, Ë ª. ∫·Ó¿ Î·È Ô ¢. ª¿Û˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ã. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Û ÂÈ̤ÏÂÈ· π. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00. ∫˘Ú. 22.00. Δ∞μ√√ ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7250.000 ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. Ô Δ. ∑·¯·Ú¿ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ı›·ÛÔ Û η˘ÛÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ °. •·ÓıÔ‡ÏË. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.-™¿‚. 22.00. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150. KÚ·Û› ·fi ú 70. ∂Ï. ηÙ. Û ÙÚ·¤˙È ú 35.

Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº - ª√À™π∫√ μ∞°√¡π

∞牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 √ §Ô˘ÎÈ¿ÓÔ˜ ∫ÂϷˉfiÓ˘ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ «...ªÂ ·ÁÈfiÎÏËÌ· Î·È ÁÈ·ÛÂÌÈ¿». ª·˙› ÔÈ ¢ÒÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ Î·È ∏ÚÒ ™·›·. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 15. ºÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2: ú 50 Î·È Ô˘›ÛÎÈ: ú 140.

ª¤Û· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ƒÔ˘Ê, Â› Ù˘ ∫ˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ & °¤Ê. ÷ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜, 210 5298.922 & 693 7604988 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë» Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ §‡Á·ÚË, Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ μ·Û›ÏË °ÈÛ‰¿ÎË Î·È ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· 5ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∞fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰Â›ÓÔ˘. ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ ŸÚÈÂÓÙ ∂ÍÚ¤˜.

METƒ√

UNDERWORLD

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 2/3: Cheese Ball / Random Walk / Dunkan Patterson 3/3: Cannibal Corpse & Urkraft / Disavowed

MET∞•√Àƒ°∂π√

°Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 K¿ı ¢Â˘Ù.-ΔÚ. Ë ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ (¤Ó·ÚÍË 21.30). ∞fi 2/3 Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ™ÈfiÏ·, ÙÔ˘˜ David Lynch Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘.ŒÓ·ÚÍË 22.30.

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ∞ı‹Ó· EÎÙfi˜ ·fi club ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÎ Ï¿È‚. 16/2: Ultimae in Athens. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20 Ì ÔÙfi.

UPSTAGE GIALINO

μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. 1/3: ªËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· Δ˘ÊÏ‹ / Old House Playground. 2/3: Naono & Melorman / Elica / Parallel Worlds. 3/3: Three Way Plane / Background Noise Suppression / Since (Time) 4/3: Chris Stassinopoulos & Explorers band. 6/3: ÕÓÙ· ¶›ÙÛÔ˘. 7/3: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘.

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ™ÙË ÏÔÁÈ΋ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎˆÓ clubs ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì¿ÁˆÓ, ˙ÔÁÎϤÚ, ËıÔÔÈÒÓ, Û ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ Ù˙·Ì¿ÚÈÛÌ·. ∫¿ı ¶¤Ì. ÚÔÎ Îϛ̷ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›˜, ¶·Ú. ·fi ÙÔ˘˜ Marsh Î·È Î¿ı ™¿‚. ·fi ÙÔ˘˜ °¤ÓÓÂÛȘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «™·Ó ͈ÙÈÎfi». ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ∫¿ı ∫˘Ú. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Dirty Granny Tales” Ì noir ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

MIKE’S IRISH BAR

VISTA LIVE

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù.: karaoke nights. ∫¿ı ΔÚ›ÙË: μar Deal. 1/3: ƒ¿Á˜. 2/3: μÔnus 3/3: Function. 7/7: Bold as Love.

§. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & ∫¤ÏÛÔ˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 9211.666 ¡Â·ÓÈÎfi 10ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ã. ™Î·ÏÙÛÔ˘Ó¿ÎË Ì ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Ï·˚ο. ∞fi ΔÂÙ. ̤¯ÚÈ ™¿‚. ºÈ¿ÏË ú 90 (·Ï‹) Î·È ú 110 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10.

ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏, Δ√

VOX

¢π¶À§√¡ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3229.771 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. «∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·!», ÌÈ· ·ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∞Ì·˙‹, backing band: ∞ÓˆÙ¿ÙË ∑·ÌÂÙÈ΋, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·˚ο, Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚÔÎ ¿Ô„Ë, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÈ¯¿ÏË ªËÙÚÔ‡ÛË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

EÏ·Û›‰ˆÓ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 40, °Î¿˙È, 210 3422.554 Live ÛÎËÓ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ÁÎÚÔ˘. ΔÂÙ.-∫˘Ú. Ì funksoul, acid jazz Î·È Ô-ÚÔÎ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ.

¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 1/3: «√›ÎÔ˜ ∞ÓÙÔ¯‹˜» 2/3: ΔÚfiÔ˜. 3/3: Ko˘·ÚÙ¤ÙÔ ª¿ÚÈÔ˜ ™ÙÚÔÊ·Ï˘. 4/3: Free Time in Concert . 5/3: Mo˘ÛÈ΋ ¡ÔÛÙ·ÏÁ›·. 6/3: ∫·È Ë ‚¿Úη ¤ÁÂÈÚÂ. 7/3: 8G: ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË «§·‚‡ÚÈÓıÔÈ».

∏∞LF NOTE

O•À°√¡√ LIVE

GLAM BAR

TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ª¤¯ÚÈ 1/3 ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Ù¿ÓÁÎÔ Ì ÙÔÓ Juan Carlos Caceres. 2-8/3 o ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ·˜ Russell Gun. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.-™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30.

∏√USE OF THE RISING SUN ∫·Ú·˚ÛοÎË 17, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.563 ∫¿ı ¶¤ÌÙË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÛfiÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ethnic group. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∫¿ı ¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘, §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, ™¿Î˘ ªÔ˘Ï¿˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘ ÛÙ· «MÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·». ŒÓ·ÚÍË 22.30. ª¤¯ÚÈ 5/3. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Love Affair Big Band Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È·Û΢¤˜.

ZOOM@ZOOM ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 694 6902058 ∞fi ¶·Ú. ̤¯ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù. ÔÈ ∂˘Úȉ›ÎË, ∂ϤÓË ¶¤Ù·, ¢. ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜ Î·È °. ¶ÂÚÚ‹˜.

π¡ VIVO X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103

∞£∏¡ø¡ ∞ƒ∂¡∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, °Î¿˙È, 210 3471.111 ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Î·È ƒ¤ÌÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô °. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 180 (ÎÔÌϤ)-ú 195 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20 (¶¤Ì. Î·È ∫˘Ú.ú15). ∫Ú·Û› ú 100

∂¡∞™Δƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 178 & §·Ì›·˜ 4, Δ·‡ÚÔ˜, 210 3476.606 ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ∞. ∑ÒË ÎÈ ∂Ï. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ΔÂÙ. - ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 170 (ÎÔÌϤ)-ú 190 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ÌÂÓÔ‡ ú 60-80

∞¡√¢√™ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 ¶. ∫È¿ÌÔ˜. ∂. ªÈÏÏ‹, ™Ù. ª¿ÍÈÌÔ˜. ΔÂÙ. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15. ∫Ú·Û› ú 80

FEVER §. ™˘ÁÁÚÔ‡ & §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹ 25, 210 9217.333 ¡. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Á. ∏ÏÈ¿‰Ë, ™·ÚÌ¤Ï Î·È ∫·ÏÔÌÔ›Ú·. ¶¤Ì. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ∫Ú·Û› ú 90

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏

O͢ÁÔÓÔ Live BÔ‡Ú‚·¯Ë & KÔÚ˘˙‹ 4, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜ 210 9240.740, ÛÙ¿ÛË MÂÙÚfi «AÎÚfiÔÏË». ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35. ¶ÚÔÒÏËÛË Darkcell (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 84), Metropolis (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 64), Club Dark Sun (£Ë‚ÒÓ 42), Tickethouse (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42). ™ÙȘ 4/3.

A£∏¡∞´™

¶π™Δ∂™

μÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ô μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ 1550, ÙË ª¿ÚÏÂÓ ∞ÁÁÂÏ›‰Ô˘ Î·È ÙË ∑·ÎÏ›Ó ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ™ÙȘ 5/3 Ë ∂˘ÛÙ·ı›· ÚÔÛηÏ› ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙËÓ ªÂϛӷ Δ·Ó¿ÁÚË Î·È ÛÙȘ 6/3 Ù· ∏ÌÈÛÎÔ˘ÌÚÈ·. ŒÓ·ÚÍË 21.00.

OƒÀÃ∂π√ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22, ¡¤· ™Ì˘ÚÓ‹, 210 9555.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ Domenica. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

¶Àƒ∏¡∞™/gazARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 ∞fi 2/3 «∏ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú-™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 21.00.

IÂÚ¿ √‰fi˜ 16, °Î¿˙È, 210 3411.000 √ ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì «º›ÏÔÈ Î·È ∂¯ıÚÔ›». ª·˙› ÙÔ˘ ÔÈ C:REAL, Ë ∞ıËÓ¿ ƒÔ‡ÙÛË Î·È Ë ∂ÏÂÔÓÒÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. ∞fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú.

∞Δ∏∂¡∂∂ •¿ÓıÔ˘ 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3638.331 Ã. ª˘ÏˆÓ¿˜, ¢, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, °. §¤Í˘, ∞. ¡›ÓÔ˘ Î·È ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ºÈ¿ÏË ú 120 (ÎÔÌϤ)-ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú10, ÎÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. μ√Δ∞¡π∫√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 72 & ™. ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 ™. °ÔÓ›‰Ë˜ -¡. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ª. §‡ÙÚ· Î·È °. §È·Ófi˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 170 (ÎÔÌϤ)-ú 190 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15 (™¿‚‚. ú20) CARAMELA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 165, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9323.560 ∏ ÂÎÚËÎÙÈ΋ £¤ÏÍË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ∫·Ï›‰Ë. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ¢π√°∂¡∏™ STUDIO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, 210 9425.754 ∏ ¶¤Á΢ ∑‹Ó· Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÂÙ. - ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ÎÚ·Û› ú90

∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶. ƒ¿ÏÏË. ∞ı‹Ó·, 210 3454.888 °. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ¶¤Ì. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20. √PERA πÂÚ¿ √‰fi˜ 30, 210 3460.377 ¶·ÓÙ·˙‹˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, μ·˙·›Ô˜.ΔÂÙ. - ™¿‚‚.. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80. ¶ÔÙfi ú 15. ¶§∞Δ√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ¶. ƒ¿ÏÏË 2, ƒÔ˘Ê, 210 3417.943-4 O ª¿Î˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ £¤ÌË ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ÙËÓ ∂˘‰ÔΛ·.¶¤Ì. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ)-ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú10 .. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 M·Ú›Ó˘, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›Û. ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55. ºø™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 7-9, 210 3428.053 ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ï˘, ∫ÂÏÂΛ‰Ô˘. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ)-ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15 - 20, ∫Ú·Û› ú 75-85.

¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÏÂ˙·˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú·. «§·ÏËÙ¿‰Â˜» οı ΔÂÙ.

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7664.869 ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÔÈ §. ¢È·Ì¿ÓÙË, ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. ∞Ïη›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ΔÚÂȘ ºˆÓ¤˜», Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô Ã. ƒÒÌ·˜.

Ã-∂¢ƒ∞ LIVE ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ™ÂÈÚ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ™¿ı· Î·È μ·Û›ÏË §¤Îη οı ¶·Ú.-™¿‚. ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/3. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 140, ÎÚ·Û› ú 70.

LIVE MUSIC CLUB FUZZ

§. ∞Ú‰ËÙÙÔ‡ 44, ªÂÙ˜, 210 9237.109 ¡¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Blues Hall. 2&3/3: √Ó¿Ú & ™¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ¡›ÎÔ˜ •‡‰Ë˜, μ·Ï¤ÚÈ· ∫Ô˘ÚÔ‡Ë Î·È ÔÈ §ÔÈÔ› ™˘ÁÁÂÓ›˜.

§. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802 & 210 9224.641 ΔÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi club Ì live ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi 15ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì sets ·fi djs. K¿ı ¶·Ú. guest dj. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13, 2Ô ÔÙfi ú 9, ÊÈ¿ÏË ú 80-100. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÓˆÛ˘ ·fi 20.30-23.30. 3/3: Blackfield 5/3: ∏ip Hop Culture Fest Ì GZA & DJ Muggs.

X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702

∞™Δ∂ƒπ∞ ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.558 ∞ÓÙ‡·˜ Î·È ∫. °·ÚÌ‹. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ∫Ú·Û› ú 90

π∂ƒ∞ √¢√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 18-20, 210 3428.272 ¶. ΔÂÚ˙‹˜. ∂. ¶··Ú›˙Ô˘, ¡›ÓÔ. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 200 (ÎÔÌϤ)-ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20, ∫Ú·Û› ú 95

Ã∞ª∞ª

PLANET MUSIC

RODEO LIVE

∞¶√§§ø¡ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & ∞ÌÊÈı¤·˜, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9427.580 £. ¶ÂÙÚ¤Ï˘, ∂. ∫ÔÎΛÓÔ˘. μ. ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ∫Ú·Û› ú 90

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


NIKO™ XA§BATZH™ & ™øKPATH™ MA§AMA™ A˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ˯ËÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ì Ï¿ÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ KÔ˙¿ÓË Î·È Î·Ù¿ÏËÍË ÛÙË §‡Ú·, Û ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛΤÙÔ Ì¿Ï·Ì·. A§ABA™TPON. ŒÓ·ÚÍË 23.15. E›Û. ú 11, 8 (ÊÔÈÙ.). MHTEPA ºA§AINA TYº§H & OLD HOUSE PLAYGROUND. £Â·ÙÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Cohen, Bowie Î·È Waterboys. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30.

E›ÛÔ‰Ô˜ ú 7. PA°E™ N·ÓÈÎfi rock Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì mainstream rock ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. MIKE’S IRISH BAR

JUAN CARLOS CACERES Tango, milonga Î·È Ù˙·˙, ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ «Ó¤Ô˘ ·̷ÙÔ˜» ·fi ÙÔÓ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ È·Ó›ÛÙ· Î·È ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: A ˙ÒÓË ú 40, ÊÔÈÙ. ú 30, B ˙ÒÓË ú 35, ÊÔÈÙ. ú 30, ° ˙ÒÓË ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20, Bar ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20.

¶·Ú·Û΢‹ 2 RUSSELL GUNN ŸÏ· Ì ÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù·. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ hip-hop Î·È jazz Û ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Wynton Marsalis. ™Â ‡ÊÔ˜ Hargrove Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔÓ Davis. HALF NOTE. ø˜ 8/3. K. ™TA™INO¶OY§OY. M·˙› Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË K·Ï˘‚ÈÒÙË Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È·-ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ‰ÚfiÌÔ˘, ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «T·ÍȉÔÛÎfiÈÔ». RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. ∫·È 3/3. ONAP & MIA SINGLE TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔfi ÓÙÔ˘¤ÙÔ˘ «¶Ô‡ Ù·Íȉ‡ÂȘ;» Ì·˙› Ì ‰È·Û΢¤˜. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙË ™¿ÓÓ˘ X·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË (Singles) Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ Ù˘ Î·È ‰Èο Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. PLANET MUSIC. K·È ÛÙȘ 3/3. HIP HOP ¢IHMEPO OÈ ™Ù›¯ÔÈÌ· Ì ÂÏÏËÓÈÎfi hip hop Î·È Ú›Ì˜ ·fi ÙÔ «°ÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ XÒÌ·», Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· MC Dask Î·È special guest ÙÔ˘˜ OÚıÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™YPMO™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›Û. ú 12. K·È ÛÙȘ 3/3.

E. T™A§I°O¶OY§OY °È· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ «ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» ™Ù. ™ÈfiÏ·, ÙÔ˘ Û·ÍÔʈӛÛÙ· David Lynch (Human Touch) ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ T. TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. METPO LIVE. K¿Ï‚Ô˘ & °Î‡˙Ë 83, 210 6439.089. ŒÓ·ÚÍË 22.30. «H OPXH™TPA TOY ¢POMOY» H Ó¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ˆÚ·›·˜ ·Ú¤·˜. E. PÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ¶. PÂÌÔ‡ÙÛÈη˜ ÂÙÔ‡Ó Ù· η¤Ï· Î·È ÙȘ Ì¿ÛΘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, Ì·˙› Ì Œ. ¶·Û·Ï¿, °. N¤Áη Î·È NÙ. KÔÙ˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi «¶ÔÏ›ÙÈÎË KÔ˘˙›Ó·» Î·È “Peppermint” ̤¯ÚÈ “Uranya” Î·È «M¿ÙÈ· KÏÂÈÛÙ¿» Î·È ÔÈ «MÈÎÚ¤˜ IÛÙÔڛ˜» Ì·˜ ı· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË «™˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·». GazARTE. BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34 °Î¿˙È, 210 3452.277. Afi 2/3. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. & ™¿‚. 23.00 Î·È K˘Ú. ÛÙȘ 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

™·‚‚¿ÙÔ 3 HIP HOP ¢IHMEPO ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙȘ ™ÎȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Tang-Ram Î·È Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙË §‡Ú· «™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ» Î·È «EÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘», ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Special guest ÔÈ N.T.¶. (N¤· T¿ÍË ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ). ™YPMO™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›Û. ú 12. KAMEPATA ŒÚÁ· ÙˆÓ Mendelssohn, Finzi Î·È Hovhaness Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ A.M˘Ú¿Ù Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ MarieCecile Boulard ÛÙÔ ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ. ME°APO MOY™IKH™, A›ıÔ˘Û· ¢. MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›Û. ú 27, 17, 6,50 (ÊÔÈÙ.). TREES KEY COOKIE Rock Î·È blues ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì·. BAILAR. P·Áη‚‹ 61 Î·È °Î‡˙Ë, 210 6456.700 ALT.ROCK TE§EIA GR TۤηÚ ÙÔ˘˜ Three Way Plane, Since (Time) Î·È Background Noise Suppression, 3 Ӥ˜ ÂÁ¯ÒÚȘ Ì¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ avant rock, ÁÈ·Ù› Ù›ÔÙ· Û·Ó Ùo real thing. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. GEORGE AND THE DUKES ™ÈοÁÔ ÌÏÔ˘˙ Ì funk-jazz ÂÈÚÚÔ¤˜. IN VIVO. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13.

§EYTEPH™ XPI™TOºH™ TPIO Jazz ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ›, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ N.TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ N. M·ÛÙÚÔΈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ. CABARET VOLTAIRE, M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30 Î·È M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ŒÓ·ÚÍË 20.30. CH. STASINOPOULOS O ŒÏÏËÓ·˜ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Explorers (Ì ̤ÏË ·fi Socrates, Axis, Noatradamos) Û jazz fusion. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›Û. ú 10.

E˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜... ·ÚÈ M¤ÎÂÙ; TÔ˘ M¤ÎÂÙ.

MÂÙ¿ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ì¿Ù˘, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15, ú 20, 15. ¶ÚÂÌȤڷ: 2/3.

¢Â˘Ù¤Ú· 5

™TAYPO™ TOY NOTOY, CLUB. ŒÓ·ÚÍË 23.00.

ºøTEINH ¢APPA PÂÛÈÙ¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›·¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ º. E˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ OÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ EPT. Afi ÙËÓ EÈÙÚÔ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ T·ÌÂ›Ô YÔÙÚÔÊÈÒÓ ÙÔ˘ KÔÏÏÂÁ›Ô˘ AıËÓÒÓ-æ˘¯ÈÎÔ‡. ¶A§§A™. ŒÓ·ÚÍË 20.30. KOYAPTETO MAPIOY ™TPOºA§H ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ “European Taxim” Ì ٷ͛‰È ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË ˆ˜ ÙËÓ AÓ‰·ÏÔ˘Û›·. E¶I KO§øNø, ºOYA°IE N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜, 210 5138.067. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›Û. ú 12.

ΔÚ›ÙË 6 KA£E TPITH °A§§IKA & ¶IANO H OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ XÚˆÌ¿ÙˆÓ Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ Offenbach, Massenet, Waldteufel Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·Ó›·˜ «°·ÏÏÈÎfi K·Ó - K·Ó» ÙÔ˘ PÂÓÔ˘¿Ú. TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8215.469. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›Û. ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.). °IOY§H T™IPOY H ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ηÌ·Ú¤ Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ È·Ó›ÛÙ· ¶·Ó. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘.

KÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη Ú¿ÁÌ·Ù· TÔ˘ §YO KA§OBYPNA T∞ ∫∞§A ∫√ƒIΔ™π∞ ¶A¡∂ ™Δ√¡ ¶∞ƒA¢∂π™√, Δ∞ ∫∞∫A ¶A¡∂ ¶∞¡Δ√Y. O™√ °π∞ Δ∞ ∂¡¢π∞ºEƒ√¡Δ∞ ∫√ƒIΔ™π∞, ∞ÀΔA ¶A¡∂ ™Δ∏ SURLULU. ŸÙ·Ó ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔÓ °. ÕÏÂÓ ·Ó ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ‚ÚfiÌÈÎÔ, ·¿ÓÙËÛÂ: «N·È, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿». BÚfiÌÈÎÔ ‹ ηı·Úfi, vanilla ‹ rough, ÌfiÓÔ˜ ‹ Ì Ïfi¯Ô, Ë ÌfiÓË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÂÍ, fiˆ˜ ›Â Ô ¯¤·Ú ºÁfi˘ÓÙ. ∏ ηٷڷ̤ÓË ·Ú¿‰ÔÛË ı¤ÏÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó ÛÂÍ ‹, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‹, ·Ó ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ. E˘Ù˘¯Ò˜, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ˆÔı‹Î˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ „¢ÙÔËıÈ΋ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÛÌfiÓ ÙÔÓ ÂÈÔ‡ÛÈÔÓ. MfiÓ˜ ‹ Ì ۇÓÙÚÔÊÔ. ¶ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‚›ÂÚ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· Ú·ÁÌ·Ù¿ÎÈ·, Ô˘ ÔÌÔÈÔηٷÏËÎÙÔ‡Ó Ì «ÛÙ·ÊȉÔηÏÏÈÂÚÁËÙ‹». ◊ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ›¯·Ó. ¶Ô‡ fï˜ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó, fiÙ·Ó Ù· sex shop Â›Ó·È ·Ó‰ÚÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ;

CABARET VOLTAIRE.

ŒÓ·ÚÍË 22.30.

ΔÂÙ¿ÚÙË 7 GEORGE GEORGIADIS QUINTET TÔ ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· jazz ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, swing, jazz ·ÚÌÔӛ˜ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. JAZZ UPSTAIRS. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. °IøP°O™ KONTPAºOYPH™ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Little Daddy’s Blues” ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Chicken Coup ÙÔ˘ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ· TÔny Monaco Ì·˙› Ì ‰È·Û΢¤˜. MOY™IKE™ BPA¢IE™ TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Italienisches Lieberbuch Ì ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ XÚÈÛÙ›Ó· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ T. XÚÈÛÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë M. ¶··ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô £. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ME°APO MOY™IKH™, A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›Û. 22, 14, 5,50 (ÊÔÈÙ.). ●

32 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

A°°∂§ø¡ μ∏ª∞ ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, √ÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 ™∫∏¡∏ Umitlerim, ™Ì‡ÚÓË. MÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, ·fi ÙÔ 1910 ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ì ÛÌ˘ÚÓ¤Èη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ÂÔ¯‹. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. TÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ë M. ™Ô˘ÏÙ¿ÙÔ˘. MÔ˘ÛÈÎÔ›: K. M›ÙÛÈÔ˜, ™. M·ÚÁÒÓ˘, ™Ù. ™·ÌÈÒÙ˘, M. KÔ˘ÙÛ·ÁÁÂÏ›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.& TÚ. 21.15, ú 20, 15, 50 (Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì·˙›). M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘.

∫˘Úȷ΋ 4

°IANNH™ XAPOY§H™ K¿ı K˘Úȷ΋ & ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «XÂÈ̈ӷÓıfi˜» Î·È ÙË ¯ÚÔÈ¿ ÙÔ˘ •˘ÏÔ‡ÚË.

>>

>> ¶¤ÌÙË 1

GAY & LESBIAN

(museweek@athensvoice.gr)

MÈ· fun χÛË ÌÔ‡ ÛʇÚÈÍ·Ó Î¿ÙÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘: ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘Ï¿ÂÈ ÂÚˆÙÈο ·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÙËÏÂʈÓÈο ‹ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿. «¢ÂÓ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ‰ÔÓËÙ‹, ·ÏÏ¿ Ó· Ìˆ Û’ ¤Ó· Ì·Á·˙› Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ» ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘. H Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘ Û˘ÌʈÓ›: «™Â ÎÔÈÙ¿Ó οˆ˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰›Óˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÈ Î¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘». ¶ÔÏϤ˜ ÏÂÛ‚›Â˜ Î·È ÛÙÚ¤È٠ʛϘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó sex toys ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÂÍÔÌ¿Á·˙·. H surlulu.gr Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi Á˘Ó·ÈΛ· ÛÎÔÈ¿. M·ÎÚÈ¿ ÔÈ ÏÈÁÔ‡ÚË‰Â˜Ø Ë surlulu Â›Ó·È ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. °Î¤È Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ.

«TÔ ÛÂÍ ÔÓ¿ÂÈ, Ì˘Ú›˙ÂÈ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì Ûȯ·ÌÂÚ¿ ˘ÁÚ¿ Î·È ÙÚ›¯Â˜, ÂÓÒ ı· ›ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿ Ì¿ÓÈÔ. T·Ï·ÈˆÚ›·». TÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÚÈÒÓ. EÌÚfi˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ë ™·Ì! Afi Ù· ÈÔ hot ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ ·¿ÎÈ-‰ÔÓËÙ¿ÎÈ I Rub my Duckie: ¤Ó· ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÚÔ˙ ·¿ÎÈ Ô˘ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ë Ô˘Ú¿, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘. M·ı·›Óˆ Â›Û˘ fiÙÈ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ Texas Harness, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÁηÙ˙ÂÙÈ¿Ú˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ The Toy, ¤Ó·˜ ‰ÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì BluetoothØ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì sms Û 29 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿. H surlulu.gr ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ ÌfiÓÔ ‰ÔÓËÙ¤˜ Î·È ÂÛÒÚÔ˘¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈ·ÓÙÈο. ¶.¯. ÙÔ Heat, Ù˘ Durex, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·›ÛıËÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ‹ ÙÔ Tingle, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. º˘ÛÈο, ·˘Ù¿ οÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ¿ÓÙÚÂ˜Ø fiˆ˜ Î·È Ë ÌÔÁÈ¿ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ‰‡Ô Ï·ÙÚÂ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· – ÔÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·ÙÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ. AÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ·›ÚÓˆ ·’ ÙË surlulu, I wish! AÏÒ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ¤Í˘ÓË, ηϷ›ÛıËÙË È‰¤· Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË.

«M‹ˆ˜ fï˜ Ù· sex toys Â›Ó·È ÌÈ˙¤ÚÈ·;» AÓ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚˆÙfiÏÔÁÔ Ô˘ ·Îԇ۷٠̘ ÛÙÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ Duckie Û·˜, ›Ûˆ˜. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È „¢ÙÔËıÈΤ˜. ÕÏψÛÙ ٷ ÂÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË. EÂȉ‹ fï˜ H surlulu.gr ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÏË Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ÌÚÈÙ˙, ·Ó ‰ÂÓ ¤˙҉ȷ, ÍÂηډÈÛÙÈο ÙÛÈٿٷ Î·È ¤Í˘- ¯ÂȘ ηÏfi ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ. AÓÙÈÁڿʈ: Ó· ¤¯ÂȘ ηÏfi «¯¤ÚÈ» (°. ÕÏÂÓ).

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¢Ô˘Ï¿Ú˜. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™›ڷ ™›ڷ». I‰¤·-‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ: E. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, I. BÈ‚ÈÏ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. YÔÎÚÈÙÈ΋: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· «™›ڷ ™›ڷ». ¶¤Ì.K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, 10. ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÌÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, B. ¶ÂÊ¿ÓË, M. ™ÔψÌÔ‡. TÂÙ. & K˘Ú.19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 23, 18, 15. ª¤¯ÚÈ 4/3. TÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜.

TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. MÔ˘Û. ÂÈÌ.: §. §È¿‚·˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: T. XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, M. KfiÌ˶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. ¶ÚÂÌȤڷ: 7/3. A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, Aı‹Ó·, 210 8237.330 - 210 8238.698 ¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋

Û¿ÙÈÚ·. K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, Œ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20, 17, 15. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 N˘ÊÈÎfi KÚ‚¿ÙÈ. TÔ˘ °È·Ó ÓÙ X¿ÚÓÙÔÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. P‹Á·˜, ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, º. •˘Ï¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. ú18, 15. KÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MˆÚ·˝ÙË. ™ÎËÓÔı.: ¢. MˆÚ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. ™È‰¤ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·ÏÂÌÎÂÚ›‰Ô˘, °. K·¤Ú‰·, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 18, ú 12. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, 210 3625.119 Art. T˘ °È·Ư̂ӷ˜ PÂ˙¿. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. K·ÎÚ›‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, K. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.30, ¶¤Ì.™¿‚. 21.30. ú 23, 17, 15. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 34.22.001 ¶·›˙ÂÙ ˙¿ÚÈ·, ·ÚÈ º¿-

Ô˘ÛÙ; TÔ˘ KÒÛÙ· K·ÚÙÂ-

ÏÈ¿. ™ÎËÓÔı.: K. M·˙¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¿˙˘, ™. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜, I. ¶·˙·Ú˙‹, E. TÛ·ÁηڿÎË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·-ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. MÔ˘Û.: AÊÚ. M¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, XÚ. M¿Óٷη˜. ™¿‚.& K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 40, 30, 25, 18. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 K˘Ú›· M·ÚÁ·Ú›Ù·. TÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ AÙ¿ÈÓÙÂ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÚÒ». MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. K·Ù¤Ú˘. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. EÈ̤ÏÂÈ· ÛÎËÓÔı.: Õ. ¢·‚‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ‹, K. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.-TÂÙ. 22.00, ¶·Ú. 00.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. ŒÓ·˜ M¿Î‚Âı. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÚˆÙÔÔÚ›·». MÂÙ¿ÊÚ.: °. XÂÈ̈ӿ˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·‚‹˜. XÔÚÔÁÚ.: M. AÁÁ¤ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. BÔÏ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, A. ¢·‚‹˜, A. M¤ÙÙ·, °. M˘ÙÈÏËÓfi˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 16, 10. A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÔ˘Û.: B. TÂÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, O. TÔ˘ÚÓ¿ÎË, N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00. ú 20, 13. TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎË-

ÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·›˙ÂÈ: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. TÂÙ. & ¶¤Ì. 21.00.ú 20, 13. A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15 -17, 210 5220.100. IÂÚ¿ T¤Ú·Ù·. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °·Ï·ÓÔ‡. ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ MfiÛ¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·Ú·ÁÎÔ‡, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, Y. M·ÏÙ¤˙Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú.19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚.18.00 & 21.00, ú 23, 17, 15. OÈ ÌÈÎÚÔ› ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ›.

TÔ˘ º·ÌÚ›˜ MÂÚÎÈÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. ™Â‚·ÛÙ›ÎÔÁÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ™ÎËÓ.: K. MÔÌfiÙË. KÔÛÙ.: M. M·¯¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §·ÚÂÓÙ˙¿ÎË, §. K·Ùˆfi‰Ë, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, A. K·Ú˘ÛÙÈÓfi˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 17. ALTERA PARS MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 BÚÂÙ·ÓÓÈÎfi˜.TÔ˘ P·Î›Ó·. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ™Ù¿ÈÎÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ¶. N¿ÎÔ˜, M. XÂÈÌÒÓ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. XÂÈÌÒÓ·, ¶. N¿ÎÔ˜, X. ¶·ÁηÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù.-TÚ.: 21.30, ú 20, 12. A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, Aı‹Ó·, 210 5238.742 T·ÚÙÔ‡ÊÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: K. X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, E. P‹ÁÔ˘, M. K·Ï·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. 19.30, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3608.856.


Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) ¶Ôχ ηÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘. ™ÎËÓ.: E. M·Óȉ¿ÎË. KÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, P. §Ô˘˚˙›‰Ô˘, ÕÁ. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, £. M·Ù›Î·. TÂÙ. 20.15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 23, 18. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 O ÔÚÊ·Ófi˜ ÙÔ˘ Z¿Ô. TÔ˘ ZÈ ZÔ˘Ó ZÈ·ÓÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. ¶··ÁˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. §Ô‡Ï˘, A. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 22, 16. ÕÁÚÈÔÈ - O ¿ÓÙÚ·˜ Ì ٷ ıÏÈÌ̤ӷ Ì¿ÙÈ·. TÔ˘ XÂÓÙÏ

KÏ¿Ô˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: E. §˘Á›˙Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. •¿Ê˘, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, £. ™·Ì·Ú¿˜, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, ™. ¶·Ùۛη˜. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 00.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 22, 16, 12. ¶ÚÂÌȤڷ: 6/3. M¤¯ÚÈ 13/5. AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, 3233.644 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: K. AÛËÌ·-

ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. TÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00 ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. T· ÂÊÙ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜. TÔ˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·.

™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¶. M¤ÍË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. KÔ˘ÚÏ·Ì¿˜, E. M¿Ï·Ì·. BÈÔÏ›: A. ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘. ™‡ÓıÂÛË Î·È È¿ÓÔ °. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. TÚ. 21.00, ™¿‚. 18.00 & K˘Ú. 22.00. ¶ÚÂÌȤڷ: 6/3. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7707.227 ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·. To˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, E. KÔÙ·Ó›‰Ë. TÂÙ.& K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 22, 16, 14. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 M’ ¤Ó· ηڿ‚È ÊÔÚÙËÁfi.

AÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: E. ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. AÓÙˆÓ›Ô˘, º. Z·ÁÔÚ·›Ô˘, M. KfiÌË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. K·ÚÔ‰›Ó˘, ™. º‡ÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ú 20, 15. MÏ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. TÔ˘ M¿ÓÔ˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘. M‹ˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Mڷ̘; T˘ M¿Úˆ ¢Ô‡Î·. ÕÏÙÈÓ. TÔ˘ M¤ÓË KÔ˘Ì·ÓÙ·Ú¤·. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. NÙÔ‡ÙÛË. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, TÂÙ. & K˘Ú. 22.00, ú 20, 15. A¶§O £EATPO X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 M·˘ÚÔÔ‡ÏÈ. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¿ÚÔÔ˘ÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ™ÎËÓ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, M. K·ÏÏÈÌ¿ÓË. ΔÚ.,ΔÂÙ. & ∫˘Ú. 21.15, ¶¤Ì. & ™¿‚. 18.15, ú 20, 15. EÙ¿ ÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙ‡·˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. MÔ˘Û.: E. K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, Õ. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, T. KÔ˘Ï›Â‚·. TÂÙ.&

K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22,18, 16. A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153

KÒÛÙ· §ÔÁ·Ú¿. ™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢‹Ì·˜, °. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜. ¢. K·ÚÙfi΢. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, 15.

™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Bruce Jordan-Marilyn Abrams. °È· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿. Afi‰.-‰È·ÛÎ.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. ¢Ô‡Î·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.15, ™¿‚.- K˘Ú. 20.00, ú 21, ú 18, 15, 18. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) ME°A§H ™KHNH NÙÈÌÔ‡Î. TÔ˘ MÚÔ˘˜ M¿ÁÈÂÚ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. KÔ‡ÚÙË. ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, ú 20, 10. £·Ó¿Ùˆ £¿Ó·ÙÔÓ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, ¢. §ÈfiÏÈÔ˜, X. N¿ÛÙÔ˜. °. ¶ÂÚϤÁη˜. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, TÚ., ¶¤Ì-™¿‚. 21.00, ú 20, 10. O˘ ÔÈ‹ÛÂȘ Û ¢·ÙÒ Â›‰ˆÏÔÓ... Ô˘ ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ ·˘ÙÔ›˜ Ô˘‰¤ ÌË Ï·ÙÚ‡ÛÂȘ ·˘ÙÔ›˜. ™ÎËÓÔı.: K.

AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. MÓ‹ÛıËÙÈ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ™¿‚‚¿ÙÔ˘ ·ÁÈ¿˙ÂÈÓ ·˘Ù‹Ó... ™ÎËÓÔı.: B. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. AÁÁÂÏ›‰Ë, H. KÔ˘Ó¤Ï·˜, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 4/3. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5201.684-5 ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰.ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: M. B·ÛÈÏ¿ÎË. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, °. MÚ¤ÌÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. O T˙fiÓÈ ‹Ú ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘.

TÔ˘ Bradley Rand Smith. ŒÓ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛˆÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. Solo-performance. TÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Elan. ™ÎËÓÔı.: Z. Z¿ÓÓ·. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô T. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10.

BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3425.335 GoÏfˆ 2.3 beta. TÔ˘ ™. ¶ÂÚÂÛÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.- ÂÈ̤Ï. ΛÓËÛ˘: ™. K·Î¿Ï·˜ ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.-Ì¿ÛΘ: °. K·ÙÚ·Ó›ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ. M·˘Ú›‰Ô˘, £. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¢. KÔ‡˙·. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30, ú 20, 15. T.R.as.H.- Think rubbish as hope. ™ÎËÓÔı.- Û‡ÓıÂÛË

ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢. TÛÈ¿Ì˘. ™ÎËÓ.: Per-TheaterFormance, ¶. K·¿Ï·˜. KÔÛÙ.: B. MÁÎÂÏ¿Ù˙Â. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·ÌÚ¿ÎË, B. ¶ÔÏ˘Ì¤ÓË, £. ™ÌÂÚfi˜, M. TÛ·Ì·Ï¿˜. TÂÙ.- K˘Ú. 21.00, ú 15, 12. M¤¯ÚÈ 25/3. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 NÙ·. TÔ˘ XÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘, ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, ú 20, 17. BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/ψ˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637 H ÌÂÛfiÁÂÈÔ˜ Á˘Ó·›Î·. TÔ˘ N›ÎÔ˘ °. §ÂÌÔÓ‹. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı¿ÙÚÔ˘ «°ÎÔÏ!». ™ÎËÓ.: E. °¿‰Ù·. KÔÛÙ.: M. M·ÏÈÂÙ˙‹. ¶¤Ì. 21.30, ¶·Ú. 23.30. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. M‹‰ÂÈ·. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶ÚÔÛˆ‰›·». MÂÙ¿ÊÚ.: M. ™ÎÔ‡·, §. K·Ú·Ï‹˜. ™ÎËÓÔı. & MÔ˘Û.: §. K·Ú·Ï‹˜. AÓ·ÙÔÏ›ÙÈη fiÚÁ·Ó·: M. ¢·ÌÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÎÔ‡·, H. °ÎÔÁÈ¿ÓÓÔ˜, B. KÔ˘Î·Ï¿ÓÈ. K¿ı TÂÙ. 21.15, ú 18, 10. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 XÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹.

TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ¿ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚ. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, Õ. MÔÓÔÁÈÔ‡. ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.00, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. 18.00. K˘Ú. 18.00. ú 25, 20, 22, 18, 16.

H Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ.

TÔ˘ XÔÛ¤ TÚÈ¿Ó·. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔÈ». MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. ¶ÂÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: ¶. ºÂÚÚ¿ÚÔ. MÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÌ.: °. ¶ÂÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. NÙÔ‡Û˘, A. B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘, N. °·‚·Ï¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 1/4. APøNH B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 55 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.656 °˘Ó·›Î˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·. TˆÓ AÓÙÒÓË & KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KԇʷÏË. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, T. ¢È·ÁÔ‡Ë, X. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÚ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22, 16. ATELIER ¶APNH£O™ 29 ¶¿ÚÓËıÔ˜ 29, K˘„¤ÏË, 210 8663.423 OÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ˜-missing. T˘ PÂ˙¿ ÓÙ BÂÙ. ™ÎËÓÔı.: K. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, NÙ. P›ÙÛÔ˘, ™. ºÚ¿ÛÙ·. ™¿‚. 18.30 & 21.30, K˘Ú. 20.00, ú15, 10. ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿Ûη. TÔ˘

BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5229.519, 210 5221.767 ¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÓÙ. X·ÏÎÈ¿˜. XÔÚÔÁÚ.: ¶. °¿ÏÈ·˜. MÔ˘Û.: M. M·ÓÔ˘Û¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘, N. ¢·‰ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ÔÚÌ¿Ó˘, AÏ. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË. TÂÙ. 19.15, ™¿‚.& K˘Ú. 18.15. ¶¤Ì K˘Ú. 21.15, ú24, 22,19,16. ™˘ÁÓÒÌË Ì·Ì¿. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. MÔ˘ÛÈ΋: AÏ. Î·È K. X·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··Ó›Î·, AÏ. X·Ù˙‹˜. K¿ı ¢Â˘Ù. 19.00 Î·È TÚ. 21.00, ú 20, 16.

Ú¿˜ TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. °Ô‡Ù˘. MÔ˘Û.: B. M·ÌÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: H. EÏÏËÓÈÎÈÒÙË, A. XÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, X. TÛÈÒÏË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 10. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, Aı‹Ó·, 210 3240.944 TÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ì·Ú¤ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÎËÓÔı.: K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ¶ÔÏ›Ù˘. MÔ˘ÛÈ΋: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ™Ù›¯ÔÈ: °. KÔÚÔÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 22.00, ú 15, 12. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì¿¯Ë˜.

Performance Û ۇÓıÂÛË ÎÂÈ̤ӈÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Nova Melancholia. ™ÎËÓÔı.: M. TÛ›Ô˜. ¢Ú·Ì/Á›·.: Nova Melancholia, T˙. K·ÎÔ˘‰¿ÎË. XÔÚÔÁÚ.: ¶. A¤ÚÁË. ™ÎËÓ.: B. NԇϷ˜. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. EÈÌ. ÌÔ˘Û.: §. ¶ËÁÔ‡Ó˘. ºˆÙ.: A. X˘Ù‹Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ºÚ¿ÁÎÔ˜, ™. Z·ÎÔÏ›ÎÔ˜, M. IÔÚ‰·Ó›‰Ô˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 18, 12. KÔÌÌ¿ÙÈ·. A˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Playback æ”. ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. ™ÎËÓÔÁÚ.: E. ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, MÔ˘Û.: K. EÏÔÛ›ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, H. MÂϤÙ˘, B. §¿Ú‰Ë. ¢Â˘Ù. & TÚ. 20.30, ú 17, 13. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·. AÈıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. MÔ˘Û.: ¢.TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, Δ˙. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ô˘. TÂÙ. 19.20 ™¿‚. & K˘Ú. 18.20, TÂÙ.- K˘Ú. 21.20, ú 23, 20, 18, 15. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 - ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 O Ì·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜. TÔ˘ Mozart. Afi ÙÔ M·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜. TÂÙ.¶·Ú.: 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, K˘Ú. 11.30 & 18.00. ú 25, 20, 15. CLUB 22 ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 9222.944 TÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·.

TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ™Ó›ÙÛÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ºÚ. §‡ÙÚ·. MÔ˘Û.: ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. °ÂÚ¿Ó˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, T. NÔ‡ÛÈ·˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15, ú 20 Ì ÔÙfi. EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜!

2. TÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·‚ÚÈ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·‚ÚÈ·Ófi˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. MÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη, P. YÊ·ÓÙ›‰Ô˘. MÔ˘Û.: A. §¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. EÏÂÊ¿ÓÙË, X. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, °. K·Ï·‚ÚÈ·Ófi˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15, ú 16, 12 (Ì ÔÙfi). ¶ÚÂÌȤڷ: 3/3. M¤¯ÚÈ 29/4. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 TÚÂϤ˜ Á·˙¤Ï˜... Û „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

H Ê·Ï·ÎÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á¤-

Jean Marie Chevret. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ. X. BÔÚο˜. ™ÎËÓÔı. K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘. TÂÙ.&™¿‚. 18.30, K˘Ú.19.30, TÂÙ.-™¿‚. 21.30, ú 21, 16.

ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. Afi ÙËÓ OÌ¿‰· 90Ô C. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¶ÚˆÙÔ·¿˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Õ. ¶ÔÚʇÚË. TÂÙ. 19.00, ™¿‚. 18.30, ¶ÂÌ.∫˘Ú. 21.30, ú 20,15. ºOYA°IE ™Â Ï›ÁÔ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ. T˘ X·-

°YA§INO MOY™IKO £EATPO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9316.101 Dirty granny tales. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ΛÌÂÓÔ Ì ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ì¿ÁÔ˘˜, ˙ÔÁÎϤÚ, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜. K˘Ú. 22.30, ú 10 (Ì ÔÙfi).

BIKTøPIA 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 144 & M·ÁÓËÛ›·˜ 5, 210 8233.125

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


ª∏ Ã∞™∂π™

£∂∞Δƒ√ ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. K›ÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: A. EÛÎÂÓ¿˙Ë. MÔ˘Û.: ™. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 20, 15. M·Ì¿ ¤Ú¯ÔÌ·È. TÔ˘ AÓÙÒÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. EÚˆÙÈ΋ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ.: A. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ‡ÎÈÔ˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜, E. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, °. AÍ¿˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ¶·Ú. 00.00, ú 21, 15. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 TÔ ÙÚ¤ÓÙ˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ 3 ÊÔÚ¤˜. TˆÓ ™.º·ÛÔ˘Ï‹, K.

B›‰Ô˘, B. N¿ÛË, ¶. K·Ó·Ú¿ÎË. EÈıÂÒÚËÛË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. MÔ˘Û.: °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, E. K·ÛÙ¿ÓË, °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, Œ. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 25, 22, 18. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ªÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, §. ™·Îο, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 23, 20, 17. ¢IAY§O™ ¢Ú¿ÎÔ˘ 9, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9248.737 IÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ Έ-

ÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÛÎÂÙÛ¿ÎÈ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ™Ô‡ÏË. Afi ÙÔ˘˜ «AÎÚÔ‚¿Ù˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘». ¶·›˙Ô˘Ó: M. §ÈÒÎË, A. M·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, N. TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜. TÚ·ÁÔ‡‰È: N. TÛ·˚Ú¤ÏË. ¶È¿ÓÔ: A. B¿Î˘. MÔ˘˙Ô‡ÎÈ-ÎÈı¿Ú·: °. BÈÏÏÈÒÙ˘. ¢Â˘Ù. 22.00, ú 10. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·‚Ú¿Ó.

MÂÙ¿ÊÚ.: §. X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ K·Ú·‚›·. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 15, 10. ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢›˘ÏÔ˘, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3229.771, 210 3228.881. MOY™IKH ™KHNH «MÂı˘ÛÌÂÓ¿ÎÈ» Life is a Musical. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «TÚÂȘ Ì·Ó¿Ï». ¶·›˙Ô˘Ó-ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: A. MÔÏ˘‚‰¿. °. ¶ÏÈ¿Î˘, Õ. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. K˘Ú. 21.15, ú 15 Ì ÔÙfi. Z‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·!

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ AÌ·˙‹. ™ÎËÓ.: M. MËÙÚÔ‡Û˘. ¶·›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ¶. AÌ·˙‹˜, M. MËÙÚÔ‡Û˘ Î·È Ô ı›·ÛÔ˜ «3 Ï·ÏÔ‡Ó Î·È 2 ¯ÔÚ‡Ԣӻ. Backing band «AÓˆÙ¿ÙË ˙·ÌÂÙÈ΋». ¶·Ú-™¿‚.: 22.30, ú 10. E£NIKO £EATPOKA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ °¿ÌÔ˜. TÔ˘ ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. MÂÙ¿ÊÚ.: N. °Î¿ÙÛÔ˜. MÔ˘Û.-ΔÚ·Á.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. MÂÌ‰¤ÏË, T. TÚ‡Ë, K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘. ΔÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.& ¶·Ú.21.00, ™¿‚.&∫˘Ú. 18.00 & 21.00, ú 20, 10.

EL BANDONEON BÈÚÁÈÓ›·˜ MÂÓ¿ÎË 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5224.346 Amor y muerte. ™‡ÓıÂÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. XÔÚÔÁÚ.: L. Alberto, E. Mestre. ¶È¿ÓÔ: X. TÛÔÏ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. º¿Ì˘, Õ. ŒÏÂÓ·, ¶. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡‰Ë. K¿ı ¢Â˘Ù. 21.30. ú 15 Ì ÔÙfi. EI§I™™O™ AÁÏ·Ôӛ΢ 3, BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 9214.248 ŒÏ·. MÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÚÒÌÂÓÔ. I‰¤·-ΛÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı.: ™. E˘ÛÙ·ı›Ô˘. MÔ˘Û.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¿ÓÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: º. °È¿ÓÓ·ÚÔ˘, °. K·ÙÛ›ÁÈ·ÓÓ˘, A. M¤ÚÙÔ˜, ™. O˘Ù¤Ó. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ú 15, 10. Afi 3/3 ˆ˜ 1/4. EKBA™I™ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9234.806 O ‰È¿ÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ÌÔÙ›ÏÈ·.

KˆÌÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ M¿Ó˘. ¢Ú·Ì.-ÛÎËÓÔı.: K. º·ÚÌ·ÛÒÓ˘. MÔ˘Û.: °. æÂÈÌ¿‰·˜. KÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. KÏËÌ·ÙÛ¿ÎË, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, B. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 10. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, Û ϷÙÚ‡ˆ, ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe Di Pietro &

Jimmy Roberts. MÔ˘ÛÈ΋ Έ̈‰›·. Afi‰.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, M. MÂÁÓ‹˜, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. &K˘Ú. 18.15, ú 24, 21, 18, 17. ∂NA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, (›Ûˆ ·fi ÙÔ MÔ˘Û›Ô) 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. KˆÌˆ‰›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÂ

¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú M·ÚÈ̤. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹: K·ÙÂÚ›Ó· Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K.X.M·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 15, 10. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879. K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢Âη‚¿ÏÏ·. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, 17, 14. E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜ (°¤Ê˘Ú· §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 TÚÂÏ¿ Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ̷ÚÈÔÓ¤Ù˜ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Baruti”. EÌ„˘¯ˆÙ¤˜: G. Brito, B. KÔ‡ÚÔ˘, ™. KÔ˘ÛÎÔ˘‚ÂÏ¿ÎÔ˘. K˘Ú. 12.00. ú 12. K¿ı ¶¤Ì. ÛÙȘ 23.30 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ºÔ˘·ÁȤ ¡¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ™ÎËÓÔı.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, N. M·ÚÌ·Ù¿ÎË, ™. ™Ù·ÌÔ˘Ï·Î¿ÙÔ˜. TÂÙ.-™¿‚ 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 20, 15, 13,5. TÔ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÌÈÛfi. TÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙˆÓ MÈÛ¤Ï ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·È ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ™ÙÚfiÂÏ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· N¿Ì·. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: Õ. MÂÚÎ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, Õ. MÂÚÎ. ¶·Ú.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 18, 13,5, 12.

34 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ. TÔ˘ X·-

20.00, ú 20, 12.

ÚÔ‡ÎÈ MÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. MÔ˘Û.: M. PÔ‚›ı˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ™¿‚. 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 ÛÙȘ 24.00, ú 8.

£EATPO TH™ HMEPA™ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, 210 6929.090 O ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ «ÕÏÏË ™ÎËÓ‹». ™ÎËÓÔı.: N. ¶ÂÚ¤Ï˘. MÔ˘Û.: °. MÂÙ·ÏÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, H. A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. Xڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜. To˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹ MÔ˘Û.: ™Ù. K¿ÙÛ·Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶·ÓÙ·˙fiÁÏÔ˘, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. K¿ı ¶¤ÌÙË 21.00, ú 15,10.

E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3 £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ¢È·Û΢‹: T. ¶ÚÔ‡Û·ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: K. ¶·ÓˆÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, A. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡, K. ™ˆÙËÚ›Ô˘. ¶ÂÌ. ¶·Ú. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 17, 12. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, ¶Ï. KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 TÔ Û›ÙÈ Ì·˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™ÙfiÚÂ˚. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘. MÂÙ¿ÊÚ.: M. AÓÙˆÓ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÓÙ. X·ÏÎÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘, N. AÛ›ÎË, ¢. K·Ó¤ÏÔ˜, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, º. Z. §ÔÌÏfi. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 8.15, ú 20, 15. £EATPO KOPYBANTE™ M˘Ï¤ÚÔ˘ 76-78, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 9718.590 O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ ›ӷ˜.

TÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ K¿Êη. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. £ÂÔ¯¿Ú˘, B. ºÂÏÔ‡˙˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. £ÂÔ¯¿Ú˘, KÏ. °È·ÓÓÈοÎË, °. KÔÓÙfi˜, M. M·ÚÔ‡Ï˘, K. Z‹ÎÔ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. £EATPO ™TOA, MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. KÔ‡ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. &K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ú 20, 15, 13. £EATPO TOY ∏§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, 210 3231.591 EΛ, ÂΛ, ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. KˆÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ab Ovo. ™ÎËÓÔÁÚ.: NÙ. NÂÁÚ›Ó. MÔ˘ÛÈ΋: «¶˘Ú Î·È M·Ó›·», A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ™. MÔÛ¯Ô‡Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ú15, 10 (Ì ÔÙfi). TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰ÔÓÙ›ÎÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· Ì ÁÔÙıÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ F. W. Murnau. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘, ™ÎËÓ.: Z. PÔ‡ÌÔ˜. MÔ˘Û.-ÙÚ·ÁÔ˘‰.: ™Ù. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 18, 12. ™ÔÊ›· §·Ûηڛ‰Ô˘ - ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜. B·ÛÈṲ̂ÓË

ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ EÏÏËÓ›‰·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.: XÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÎÚȉ¿˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ™. §·Ûηڛ‰Ô˘, X. ¢Ô‡˙Ë, ¶. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, XÚ. £Ë‚·›Ô˜. ™¿‚. 21.00 & K˘Ú.

£EATPO TH™ KOYK§A™ æ·ÚÔ˘‰¿ÎË 34, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8323.714 OÈ ·‰¤ÛÔÙÔÈ. ™fiÏÔ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÎÔ‡ÎϘ, Ì¿ÛΘ Î·È ·ÓÙƠ̷̂ ·fi ÙÔÓ ËıÔÔÈfi-ÎÔ˘ÎÏÔ·›ÎÙË T¿ÎË ™·ÚÚ‹. K¿ı ™¿‚. 21.00, ú 10. £EATPO O¢OY ANTIOXEIA™ AÓÙÈԯ›·˜ 1 Î·È ¶È›ÓÔ˘, 210 8832.050 H ¶ÚÔÛÂÚ›Ó· Î·È Ô Ó·‡Ù˘. T˘ PԇϷ˜ °ÂˆÚÁ·-

ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘, M. XÔ‡¯Ô˘, °. ™Ì˘Ú¿Î˘. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYNÀ¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 O §ÈfiÓÙ·˜ – ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÔ˘ÛÈÎfi, Ì ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ·ÏÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. AÊ‹ÁËÌ·-ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ: N. TÔ˘Ì·Î¿ÚË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ÛÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜, B. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, K. BÂϤÓÙ˙·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 15. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ T˙. KfiÓÚ·ÓÙ. H ÁÏ˘fiÈÎÚË ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Û¯¤ÛË. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¢È·ÛÎ.: I. KÏÂÊÙfiÁÈ·ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÚÙ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™¿‚. 18.15, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00, ú 20, 15, 10 (TÂÙ.-¶·Ú. ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25). H Έ̈‰›· ÙˆÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi

ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÂÙ¿ÂÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. K·Ì·Ó¤ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, A. £ÂÔ‰fiÙÔ˘, T. AÏ·Ù˙¿˜. K¿ı ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN - ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·. 210 3222.464 T· ·ÓÙÚÔÏÔÁ‹Ì·Ù·. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. K·Ú·Ù˙¿˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. M¤˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ™. M¿ÈÓ·˜. ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ™¿‚. 18.15, ú 20, 15. KOYN - ºÚ˘Ó›¯Ô˘ T›ÙÔ˜ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜. TÔ˘

™·›ÍËÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. ™ÈÌ¿ÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.-‰È·ÛÎ.: A. ™ˆÙËÚ›Ô˘. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: M. TÔηڿ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ™·ÚË·Ó›‰Ë˜, E. ™ÈÌ¿ÙÔ˘, A. KÏ‹ÌÔ˜, N. P·ÓÙÏ. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. ¶ÚÂÌȤڷ: 5/3. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. To˘ §Ô‡-

η˜ M·›ÚÊÔ˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. K›ÓË-

ÛË: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÛÙ·, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 20, 15. TÂÙ.-¶¤Ì. ú 15, 12. £Ô‰ˆÚ‹˜ ÂÙÒÓ 33̯. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ £. M·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È °. ZÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, ú 15, 12. ¢ˆ‰¤Î·ÙË N‡¯Ù· ‹ fi,ÙÈ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. MÂ-

Ù¿ÊÚ.: X. M¿ÌÔ˘ - ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: E. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. MÔ˘Û.: £. BÏ·‚È·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛÈÌ¿, A. B¿Ï‚Ë, E. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, A. KÔÚÙÛ·Ú›‰Ô˘, E. KÔ˘Ó¿‰Ë, E. T˙·ÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘, A.TÛÂÎÔ‡Ú·. K˘Ú. 22.00, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15. ∫·ıfiÏÔ˘ ηϿ. T˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ·. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. ¶ÂÙÚ¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: ™. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. EÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. ¶·¿, Ÿ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, °. °¿ÏÏÔ˜.TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 15, 12 (οı TÂÙ.& ¶¤Ì.). MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· I. TˆÓ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È M·Ú›·˜ ºÈÏ›ÓË. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ™ÎËÓÈοKÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: E. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, K. °¿Î˘. TÂÙ.- ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 Kϛ̷η 5:1. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ “Yelp”. XÔÚÔÁÚ.: M. N¤ÛÙÔÚ·. MÔ˘Û.: ilios. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: T. ™Ô˘¯ÔÚÔ˘ÎÒÊ. XÔÚ‡ԢÓ: ÿ. K·Ú·ÁÈ¿Ó, K. M¤ÏÏ·, R. Thorpe. ™ÙȘ 21.30, ú 10. M¤¯ÚÈ 4/3. £YPA TEXNH™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422 M‹ˆ˜ ¿ÚÁËÛ·; TÔ˘ Vimal Shab. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Anada kada”. ™ÎËÓÔı.: A. AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, X. MfiÛÈÓ·˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: X. NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. EÓÔÚ¯.-ÌÔ˘Û. ‰È‰·ÛÎ.: A. ¶Ú›ÊÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. X·‚Ú¤˜, ¢. NÈÎËÙ›‰Ô˘, M. KÔÎÎÈÓ¿ÎË. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, K˘Ú. 19.30, ú 15, 10 (Ì ÔÙfi). I¢EO£EATPON ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 57 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 210 5237.543 AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. MÔ˘Û.: ¢. §¤Îη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, H. B·Í‚·Ó¤Ú˘. K¿ı ™¿‚. 18.30, ú16, 10. ¶ÔÏÈÙ›·. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. £Â·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË-ÂÈ̤ÏÂÈ·: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, E. °·‚Ú¿. K¿ı TÂÙ. 20.00, ú 16, 10. I§I™IA - μ√§∞¡∞∫∏™ ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜.

TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. Afi‰.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. ¶¤Ì-¶·Ú: 21.30, ™¿‚.-K˘Ú.: 18.30 & 21.30, ú 21, 18, 16. AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜.

TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: T. M·ÓÙ‹, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: °. K˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, N. ™ÈÓ¤ÏÏÈ. KÔÛÙ.: Œ. °È·Ó›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, A. TfiÙÛÈη˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 21, ú 16. I§I™IA - NTENI™H ¶··‰È·-

Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 Funny. T˘ Isobel Lennart.

MÈÔ‡˙ÈηÏ. ¢È·Û.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, K. °ÈÔ˘Ï¿ÎË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, ú 24, 20, 16. KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 M¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. T˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. MÂÙ·ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 24, 20, 17. KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3417.000 TÔ M·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.

TˆÓ Howard Ashman & Alan Menken. ™·ÙÈÚÈÎfi ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘-£¤ÌȘ M·ÚÛ¤ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, O. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 22, 17, 15. KNø™™O™ KÓˆÛÛÔ‡ 11 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 195, 210 8677.070 To KoÛÙÔ‡ÌÈ. TÔ˘ K·Ó TÂÌ¿. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ MÚÔ˘Î. MÂÙ¿ÊÚ.: §Ô˘›˙· MËÙÛ¿ÎÔ˘ ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙÈÁ· KÔ˘ÁÈ·Ù¤. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ. ¶‹ÙÂÚ MÚԢΠ- M·Ú› EÏ¤Ó EÛÙȤÓ. MÔ˘Û.: ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶. MÚÔ˘Î. ¶·›˙Ô˘Ó: §. TÛ¿Áη˜, M. M¿ÏÊ·, °. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, K. KÏ¿‰Ë˜. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30 & 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15, 10. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. TˆÓ AϤ-

Í·Ó‰ÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘Ú‹, A. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, A. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™¿‚. & K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, ú 25, 22, 16. §OYTPO TøN AEPH¢øN K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ¶Ï¿Î·, 210 3244.340 TˆÓ ‹¯ˆÓ ·ÓÛÂÚÌ›·.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· EÌÂÈÚ›ÎÔ˘. Afi ÙÔÓ M. KÏ·¿ÎË Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶fiÏȘ». ™ÎËÓÔı.: E. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ. B¿Ï‚Ë, M. KÏ·¿Î˘. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 18.00. KÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3244.340. ª¤¯ÚÈ 18/3. §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 N·ÌÔ‡ÎÎÔ. TÔ˘ B¤ÚÓÙÈ. MÔ˘Û. ‰È‡ı˘Ó.: H. BÔ˘‰Ô‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜. ¢È‡ı. ¯ÔÚˆ‰›·˜: N. B·ÛÈÏ›Ԣ. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. Guleghina, L. Nucci, M. Rucker. ™ÙȘ 2 & 4/3. ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 HϤÎÙÚ·. TÔ˘ Strauss. TÚ·Áˆ‰›· Û ÌÈ· Ú¿ÍË Û ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Hugo von Hofmannsthal. ™ÎËÓÔı.: M. Hampe. ™ÎËÓ.: M. Rupprecht. KÔÛÙ.: M. Rupprecht. EÚÌËÓ‡ԢÓ: A. M¿ÏÙÛ·, N. Secunde, I. Nielsen. ™ÙȘ 1, 4, 7, 10/3, 21.00, ú 95, 70, 48, 28, 15. ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87,Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8221.111

∂¡∞™ M∞∫μ∂£ MÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Û·ÈÍËÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·›˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÕÎË ¢·‚‹. TÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÚˆÙÔÔÚ›·», ‰È·ÙËÚ› ÙË Û·ÈÍËÚÈ΋ ÊfiÚÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì Â›Î·ÈÚ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÂÈ̈ӿ, Î·È Ù· ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ AÓÙÒÓË BÔÏ·Ó¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: Õ΢ ¢·‚‹˜, EϤÓË ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, AÁ¿ıË M¤ÙÙ·, T¿ÛÔ˜ P¿Ù˘ Î.¿. AÏÎÌ‹ÓË, AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30.

T.R.A.S.H. - THINK RUBBISH AS HOPE AÓ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ÚÔ˚fiÓ, ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜; H ÔÌ¿‰· “Per-theater-formance” ÍÂΛÓËÛ ӷ Ì·˙‡ÂÈ ˘ÏÈÎfi Î·È ‚ڋΠΛÌÂÓ·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ Âٷ̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ì·˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·Ó·¿ÓÙ¯Ô. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 15, 12. M¤¯ÚÈ 25/3. B·‚˘ÏˆÓ›·. TÔ˘ ¢. K. B˘-

˙·ÓÙ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û. A. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MfiÚÙ˙Ô˜, °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22, 15. ¶ÚÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘ÔÏË. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÙË. ™ÎËÓÔı: ¶. M¤ÓÙ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: X. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Z‹ÎÔ˘, °. ™Ô˘Í¤˜, °. ¶Ôχ˙Ô˜, ¶. M¤ÓÙ˘. K˘Ú-TÚ. 21.15, ú 22, 15. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ

ÕÏÌ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: T˙¤ÓË K·Ú¤˙Ë-™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, °. NÈÓÈfi˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, °. KËϷˉfiÓË. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 18 , 25, 15. K·ÏÈÊfiÚÓÈ· NÙÚ›ÌÈÓ. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: M. KÔÓÔÌ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, B. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ™. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, A. KÔÎfiÛË. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00, ú 20, 15. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. To˘ £Ô‰ˆÚ‹

AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡-

‰Ë, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 ŒÓ· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. MÔ˘Ûٿη˜, º. ™ÔÊÈ·Ófi˜, B. KÔ‡ÎÔ˘Ú·˜. TÂÙ. 19.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.30, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 21.30, ú 22, 16. MOPºE™ ∂KºPA™H™ AÏÎÌ‹Ó˘ 13, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.002-903 TÚ›· ¯ˆÚ›˜ EϤÓË. °ÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜». ™ÎËÓÔı.: §ÂˆÓ›‰·˜ TÛ›˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶ÔÏ›ÙÔ˘, X. M·Ï·ÙÛÔ‡Ú·, B. TÚ·˚ÊfiÚÔ˜. K˘Ú.-TÚ. 21.00, ú 15, 10. MOY™OYPH ¶Ï. AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ K·Ú‡ÙÛË, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 21.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °. HÏÈfi-

Ô˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·ÛÈϷοÎË, ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15.


M¶PONT°OYAIH AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, Aı‹Ó· 210 8650.250 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. KˆÌˆ‰›· Ù˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ NÙÔÚ›Ó. ™ÎËÓÔı.: B. ¶Ï·Ù¿Î˘. MÂÙ¿ÊÚ.: N. AıÂÚÈÓfi˜. MÔ˘Û.: ™. TÛÈÏ›Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ºÈÏ›ÓË, B. TÚÈʇÏÏË, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘, Œ. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹. TÂÙ. 18.30, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18:30 & 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 23, 16, 15. MI™IP§OY B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 38 28.481 A˘ÛÙËÚ¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. Afi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. KÔ˘ÎÏÔ·›¯Ù˘: £. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘ÛÈÎÔ›: B. °È·ÓÓ›Û˘, A. AÈÓ›Ù˘, ™. ¶··ÙÚ·ÁÈ¿ÓÓ˘, °. ™ÔÊÔÏfiÁË. K¿ı TÂÙ. 22.00. NEO E§§HNIKO £EATPO ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 34 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. To˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÎËÓÔı.: °. AṲ́Ó˘. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ê·ÓÙ¿ÚË, °. AṲ́Ó˘. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 ÕÌÏÂÙ Ô B'. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. MÂÙ¿ÊÚ. E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, E˘ı. MÔ˘Ú›ÎË, °Ú. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜. ™¿‚. & K˘Ú. 18.15, TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ú 22, 15, 14. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 A’ ™KHNH O ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. Zȿη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, °. BfiÁÏ˘, M. B·ÎÔ‡Û˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. μ’ ™KHNH H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î. X¿·ÚÌ·Ó. TÔ˘ PfiÌÔ˘·ÏÓÙ K¿Ú̷ηÚ. ™ÎËÓÔı.: M¤ÙÙ˘ AÚ‚·Ó›ÙË. MÂÙ¿ÊÚ.: B·Û›Ï˘ ¶Ô˘Ï·ÓÙ˙¿˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: £. IÛÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, °. PÔ˙¿Î˘, Õ. §˘Ú‹˜. TÂÙ.™¿‚.: 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 22, 18, 15. ª¤¯ÚÈ 1/5. OPºEA™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3607.127 Magic magic Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. M ÙÔ Ì¿ÁÔ

Luigelo. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ.-K˘Ú. 18.30, ú 20, 15. ¶ANTOMIMA K˘„¤Ï˘ 15, 210-8819.571 ŒÓÙ· °Î¿ÌÏÂÚ. TÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «£Â·ÙÚ›ÓˆÓ ı·٤˜». MÂÙ¿ÊÚ.: M. Mȯ·Ï¿ÙÔ˘, °. §È‚·Ófi˜. ™ÎËÓÔı.: °. §È‚·Ófi˜. MÔ˘Û.: J. Mueller. ¶·›˙Ô˘Ó: M. Bȉ¿ÏË, M. KÔ˘ÎÔ˘ÏÔÌÌ¿Ù˘, §. §›‚·. ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00, ú 15, 10. ¶A§§A™ Citylink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, Aı‹Ó·, 210 2005.050 2. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. Art direction-ÎÔÛÙ.: Õ. M¤·˙ÓÙ˘. Video: A. TÛ·ÁÁ¿ÚË, M. Johnson. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Õ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘, K. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, N. ¢Ú·ÁÒÓ·˜, X. ¢ÂÏˉ‹ÌÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 100, 80, 50, 40, 20, 10. ª¤¯ÚÈ 4/3. ¶APAMY£IA™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3457.904 H ÎÚ˘Ê‹ ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘

OÊËÏ›·˜. TÔ˘ Steven

Berkoff. H ÂÚˆÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÕÌÏÂÙ Î·È Ù˘ OÊËÏ›·, fiˆ˜ ÙË Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Ô Berkoff. ™ÎËÓÔı.: A. TÛÔ‡ÁÎÔ˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˘. ™ÎËÓ.: P. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. KÔ˘ÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. MÔ˘Û.: Õ. ™È·Ê¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, A. TÛÔ‡ÁÎÔ˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 15, 10. ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó. TÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶Ô˘Ï‹. ™ÎËÓÔı.: K. ¶Ô˘Ï‹˜. MÔ˘Û.: K. X·ÚÈÙ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ¶·›˙Ô˘Ó: °. XÔÙ˙fiÁÏÔ˘, N. M·˘Ú›‰Ë˜, B. KÔ˘ÙÚÔ‡ÏË. ™¿‚.: 3/3, 17/3, 24/3 ÛÙȘ 21.00 & K˘Ú.: 4/3, 18/3, 25/3 ÛÙȘ 19.00, ú15, 10. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Y. M·Ó¤, °. TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, T. X·ÏÎÈ¿˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.15. ú 17, 19, 23. ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, 210 5240.040 ¶Ò˜ Ó· ÎϤ„ÂÙ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Û·˜. KˆÌˆ‰›·

ÙÔ˘ ÕÏ·Ó A›ËÎÌÔÚÓ. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓ.: B. TÛÈ‚Èϛη. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, Õ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, N. BÂÚϤ΢. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 Î·È 21.15, ú 23, 20, 15. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 H °·Ï¿˙È· NÔ. T˘ B›ÏÈ·˜ X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: £. K·Ú·Ê‡ÏÏË. MÔ˘Û.: ™. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §Ô‡ÛË, M. M·Á·Ó¿, E. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.-¶¤Ì. 21.15, ú 15, 12. ª¤¯ÚÈ 22/3. MÂÙ¿ ÙËÓ Îˉ›·. T˘ °È·ÛÌ›Ó PÂ˙¿. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ™˘Ó-ı‹ÎË. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™Î·ÏÈÒÚ·˜. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù. ™ÈfiÏ·˜. ¶·Ú.&™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 17, 12. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 ¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Cezarijus Grauzinis. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ P. PÔ‡ÊÔ˘. MÔ˘Û.: Martynas Bialobzeskis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, E. K¯·ÁÈ¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú.18.00, ú 18, 15, 13. T›ÔÙ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ MÔÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ºÈÏÈÔ˘ÔÏ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: Œ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. MÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. KÔ˘Ú‹˜, M. ZÔÚÌ¿, I. ¢ÂÏ‚ÂÚÔ‡‰Ë˜. K˘Ú.-TÂÙ. 21.30, ú 15, 13. ¶POBA H›ÚÔ˘ 39 Î·È A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.326 La mamma. KÔÈÓˆÓÈÎfi, ÙÔ˘ AÓÙÚ¤ PÔ˘Û¤Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜. ¶¤Ì. & K˘Ú. 19.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 2 1.15, ú 18, 12. ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242-3 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: Z. æ¿ÏÙË. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K·Ú·Ì¤-

ÙË, X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 21, 15. TÚ·Áˆ‰›· ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ. TÔ˘ EÚÓ¤ÛÙÔ˘ BÔ˘ÙÛ›ÓÔ˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Mˉ¤Ó rhesus ıÂÙÈÎfi». ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: H. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. Sound design: ¶. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·Ï·Ó‰ÚÂÓÈÒÙË, B. K·Ú·Î›ÙÛÔ˘, E. BÔ˘ÙÛ›ÓÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15, ú 20, 15. PENA B§AXO¶OY§OY KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 40, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5911.030 H ·Á›· Ù‹ÛË. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·. ™ÎËÓÔı.: ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜. MÔ˘Û.: °. M·ÎÚ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: X. ™ÂÂÙ˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °Î›ÓË, ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, £. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, M. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. KÔÚÊÈ¿Ù˘. TÂÙ.¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 18, 15. POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312 Other Side. TÂÙ.-¶ÂÌ. 21.00, ú 20, 15.TÔ˘ NÙ¤ÁÈ·Ó NÙÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «9 Î·È Î¿ÙÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: G. Rossitch. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·ÙÛÈ·‰¿ÎË. TÂÙ.-¶ÂÌ. 21.00, ú 20, 15. °·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ™Ó›ÙÛÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. M¿ÚηÚ˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ™ÎËÓÔı.: §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú.& ™·‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 12. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.579 TÔ ™ÙÔ›¯ËÌ·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ˆÊ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶Ï¿ÓË». ¢È·ÛÎ.: Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜, Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘, P. M·ÌÔ‡¯·. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30, ú 13, 10. OÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ. TÔ˘ °È¿ÓÓË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. AÚ‚·Ó›ÙË, N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, A‡Á. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30. K˘Ú. 20.30, ú 20, 12, ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚfiÛÊ˘Á˜, ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜. ™TOYNTIO ¶PøTE™ À§E™ «AÓÙÈı¤·ÙÚÔ» MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, 210 8661.168 Plastic people. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “epta”. ™ÎËÓÔı.: B. ¶··‰¿Î˘. ™ÎËÓ.- ÎÔÛÙ.: K. Z·Ì¿Ó˘. EÈ̤ÏÂÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜-‚›ÓÙÂÔ: °. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚ‚·Ó›ÙË, M. °ÂˆÚÁ›Ô˘, Õ. Zo‡·˜, T. K·ÎÔ˘‰¿ÎË, B. M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15 & ¶·Ú. 24.00, ú 15, 10. ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39, °Î¿˙È, 210 3455.020 ÕÓıÚˆÔ˜ EϤʷÓÙ·˜. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ T۷ΛÚË. ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ º. TÚ‚˜ Î·È A. MfiÓÙ·ÓÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. T۷ΛÚ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, E. °È·ÎÔ˘Ì‹. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. 19.30, K˘Ú. & ™¿‚. 18.00. ú 22, 15. Õ˘ÏÔ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Û‡¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Afferente”. XÔÚÔÁÚ.: A. Rivero. XÔÚ‡ԢÓ: E. X·Ù˙¿ÎË, °. K·ÚÔ‡Ó˘, E. ¶ÏÔη̿ÎË, D. Palmieri. ™ÙȘ 2-4/3, 21.30. ™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448

¶Ï·ÛÙÈο ·ÔÎÔ‡ÌÈ· ·fi ÙËÓ AÏ›ÎË ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ.

™ÎËÓÔı.: T. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™. º¿ÚÔ˜. Video: E. KÚÔ˘Îfi‚ÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘, K. M¿Ú·, M. N·ÙÈÒÙË. ¢Â˘Ù.& TÚ. 21.15. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÏÂÚ.

MÂÙ¿ÊÚ.: A. KÔ¤Ó. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, K. K·˙¿ÎÔ˜, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘. TÂÙ. & ¶ÂÌ. 19.15, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. TO¶O™ A§§OY ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 KENTPIKH ™KHNH ¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. KˆÌˆ‰›·. EÈÌ.ÎÂÈÌ.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: N. K·ÌÙÛ‹˜ - M. Elwood. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. §Ô‡Ë, K. T˙¿‚·ÏÔ˘, X. M·˘ÚÔ˘‰‹˜, §. K·ÎÔ‡Ú˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ¢Â˘Ù. 19.30, ∫˘Ú. 19.00. ú 20, 15. M¤¯ÚÈ 3/4. O‰ÔÈÔÚÈÎfi Ì ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·. ™‡ÓıÂÛË ÎÂÈ̤-

ÓˆÓ ·fi ¤ÚÁ· ÙˆÓ AÈÛ¯‡ÏÔ˘, ™ÔÊÔÎÏ‹, E˘ÚÈ›‰Ë, °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î·È P›ÙÛÔ˘. MÔ˘Û.: K. X·ÚÈÙ¿ÙÔ˜. KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¶·Úı¤Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ŸÏÁ· TÔ˘ÚÓ¿ÎË, K›ÙÙ˘ AÚÛ¤ÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ KÚÔÓÙ‹Ú˘. TÚ.20.30, TÂÙ. 21.00, ú 20, 15. PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ... Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ. OÈ ‹ÚˆÂ˜

ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î·È Ì·Ï·Ú›Ó· Û ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «361 ÌÔ›Ú˜». ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: ™Ù. ™ÙÂÚÈ¿‰Ë˜. ™ÎËÓ.: £. ™·Ì„ÒÓ. MÔ˘Û.: K. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: £. ™·Ì„ÒÓ. MÔ˘Û.: K. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.30, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 20/3. M·‡ÚÔ Û¯Â‰fiÓ ÎfiÎÎÈÓÔ.

TÔ˘ N›ÎÔ˘ KÈÛ΋ڷ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ºÙÔ˘ Î·È ‚Á·›Óˆ» ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ «¶ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜». ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙‹, ¢. MÈÎÈfi˜. ™ÎËÓÈο: Ÿ. ¶ÂÙ›‰Ô˘. MÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: M. MÔÎÔÏ›ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. EÏ-Z¤ÈÓÙ, ¢. TÛÈÏÈÊÒÓ˘. ¶·Ú.&™¿‚. 23.15, K˘Ú. 21.30, ú 15, 10. TPENO ™TO POYº KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡-Á¤Ê˘Ú·˜ X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜), 210 5298.922 ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë. MÔ˘ÛÈÎfi ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ A. ¢ËÌËÙÚԇη˜. K·ÏÏÈÙ¯Ó. ÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.-ÂÓÔÚ¯.: Õ. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ºˆÙ.: ™. MÈÚÌ›Ï˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. °ÈÛ‰¿Î˘, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 27 Ì ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›, ú 16 Ì ʷÁËÙfi, ú 50 Ì ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ, ú 28 Ì ÊÈ¿ÏË ÎÚ·ÛÈÔ‡. ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı. T. §‡Á·ÚË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ. N. §ÂÏÔ‡‰·. MÔ˘Û.: M. I. AÏÂÍÈ¿‰Ë˜. EÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, ¶. ™·¯ÂΛ‰Ë˜, M. AÌÔÚÁÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-™¿‚. 21.00 K˘Ú.19.00, ú 24, 16. TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, MÂÙÚfi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3311.009, 697 3371601 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ stand-up comedy. M ÙÔ˘˜ §. PÈοÎË, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË,

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Î.¿.TÂÙ. ¶¤Ì. & ∫˘Ú. ú 15, ¶·Ú. & ™¿‚. ú18, 22.00. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 °Ú·ÌÌ‹. M·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Israel Horovitz. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «MÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹» ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ AıËÓÒÓ. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÓÙÈÒÙ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: I. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡. XÔÚÔÁÚ.: K. KÔÛÌ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™. •·ÓıÔ˘‰¿Î˘. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 17, 12. KÔÛÌÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: XÚ.M¿ÌÔ˘ ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓ·Ú¿ÎÔ˘, A. ¢ËÌËÙÚÔοÏÏ˘, M. ™¿‚‚·. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 18, 15. ª¤¯ÚÈ 4/3. XYTHPIO IÂÚ¿ O‰fi˜ 44, 210 3412.313 AÓÙÈÁfiÓË. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. Δ· ¯ÔÚÈο Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «AÓٛϷÏÔÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: K. X. M‡Ú˘. MÔ˘Û.: ™. X. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙ÂÈ: Õ. MÈÓÈ¿Ú˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.15, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË AÚÈÏ›Ô˘. ºOYA°IE MÈÎÚ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ı¿ÙÚÔ˘. ¢ÂοÏÂÙ· ΛÌÂÓ· Ó¤ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ó¤ÔÈ ËıÔÔÈÔ›. ¶·Ú.-K˘Ú. 22.00. °È· fiÏÔ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20 & 16, 210 8673.945 (EıÓÈÎfi-N¤· ™ÎËÓ‹) K·ÏÈÁԇϷ˜. TÔ˘ AÏÌ¤Ú K·Ì‡. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. ¶·ÓÙ·˙‹. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: °. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÏ›Ó˘, E. KÔ‡ÛÙ·, °. TÛ·ÌÔ˘Ú¿Î˘. TÚ. & TÂÙ. 21.00, ™¿‚.& K˘Ú. 18.00, ú 18, 10. M¤¯ÚÈ ÙËÓ 1/4.

>>

£∂∞Δƒ√

KÔψӿÎÈ.

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 °ÈÒÚÁ˘ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜.

“Interim”. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. M¤¯ÚÈ 31/3. A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8640.250 X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¢ÂÚÌ¿Ù˘.

«AÏÏËÁÔڛ˜ 1 - YÛÙÂÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘». °ÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹. M¤¯ÚÈ 16/3. A-¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 N›ÎÔ˜ M¿ÚÎÔ˘.

«ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ fiÏ˘». M¤¯ÚÈ 21/4. BERNIER/ELIADES Dirk Braeckman. ºˆÙÔÁڷʛ˜, fiÔ˘ ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË. EÁη›ÓÈ· 1/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 3/4. °KA§EPI 7 Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050

A™TPO§ABO™¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342/3 °È¿ÓÓË Z·ÁÔÚÈ·Ó¿ÎÔ˜. ŒÚÁ·-ηٷÛ΢¤˜ ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÌfiÏ˘‚‰Ô, Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜. M¤¯ÚÈ 10/3. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517

¶Ôχ ηÎfi Î·È Ù›ÔÙ·.

AÓ‰Ú¤·˜ BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.-ΛÓËÛË-ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: K. P‹ÁÔ˜. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, A. K·ÏÙÛ›ÎË, ¢. M·ÙÛԇη Î.¿. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00. ¶ÚÂÌȤڷ: 4/3. M¤¯ÚÈ 20/5.

“Playground arena”, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ·È¯Ó›‰È·, ÎfiηϷ, ¿ÌÌÔ, ‚›ÓÙÂÔ, Ï¿Ó· ·fi Ù·Èӛ˜ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‹¯Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û¯fiÏÈÔ. EÁη›ÓÈ· 5/3, 21.00. M¤¯ÚÈ 30/3.

XøPO™ TEXNH™ A™øMATøN AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 H ̇ÙË. TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™›ÓÔ˘. AÊ‹Á.-ΛÓËÛË: Õ. Z‚ÂÏ¿ÎË. MÔ˘Û.: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î¤Î·˜. KÔÛÙ.-ÛÎËÓÈÎfi: K.-X. M·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ™¿‚. 21.30, & K˘Ú. 20.00, ú 12, 8. Afi 3/3 ̤¯ÚÈ 1/4. ●

“ComicdomCon Athens 2007”. ¢È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

DOWN TOWN ART GALLERY SHOP §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 15, KÔψӿÎÈ AϤͷӉÚÔ˜ IfiÏ·˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿... 1987-2007.

ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. £· ‰ÂȘ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Picasso, Ernst, Matisse, Giacometti, Warhol Î.¿. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. *E§§HNOAMEPIKANIK H ŒNø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22,

* ABANICO KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 12, 210 3251.214 £¤Ô. ŒÎıÂÛË ÛΛÙÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ «£¤Ô», ÙÔÓ £ÂÔ‰fiÛË BÚ·Ó¿. M¤¯ÚÈ 17/3.

FINE ARTS KA¶O¶OY§O™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 62, 174 55, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9835.303 TÔ ‰ÒÚÔ. OÌ·‰È΋ Ì 48 ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Ÿ. ZÔ‡ÓË, KÏ·‡‰ÈÔ˜, °. §·ÛËıȈٿ΢, M. ¶·ÓÙÂÏÈ¿˜, M. ºÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. X¿ÚÔ˜. M¤¯ÚÈ 6/3.

«YÂÚ‚·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜». EÁη›ÓÈ· 7/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 31/3.

GAZONROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Lucas Lenglet. “Every inch is mine”. K·Ù·Û΢¤˜. M¤¯ÚÈ 31/3. GALERIE 3 ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3628.230 X¿Ú˘ KÔÓÙÔÛʇÚ˘ M¿ÓÔ˜ KÔÚÓÂÏ¿Î˘.

“Home sweet prison”. M¤¯ÚÈ 10/3. NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A , 210 3616.165 ŒÏÏË °Ú›‚·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ «ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘» Ì ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· χÎÔ. ª¤¯ÚÈ 3/3. Mȯ¿Ï˘ M·‰¤Ó˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi 6 ¤ˆ˜ 31/3. ¶EPI¶§ANH™H ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 AÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘. «¶Ï¿ÓËÙ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˜». °Ï˘ÙÈ΋ KÈÓËÙÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/3. ™KOYºA ™ÎÔ˘Ê¿ 4, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ B·ÁÁ¤Ï˘ PËÓ¿˜. «AÙ¤ÚÌˆÓ χÛË II». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 17/3. THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 640.288 XÚ‹ÛÙÔ˜ M·ÚΛ‰Ë˜. ¶›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜. ª¤¯ÚÈ 3/3. TRACK7ARTSPACE ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ & AÌÊÈfiψ˜ 1, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 211 1007.082 «AÁ¿Ë Î·ı·Ú‹».

EÁηٿÛÙ·ÛË, ÂÚÊfiÌ·Ó˜ Î·È Ù·ÈÓ›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ A. Ashkar ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Ô Joseph Dadoune ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï Î·È Ë K‡ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· AϤÍÈ·. M¤¯ÚÈ 26/3. TPI°øNO ¢ÚÔÛ›ÓË & K˘ÚÈ·ÎÔ‡ 16, 210 6231.116 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ °Î·ÏÙ¤ÌË, °ÎfiÓÔ˘, °ÚËÁfiÚ·, ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, KÔ˘ÚÛ¿ÚË, KÙÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘,

Î.¿. M¤¯ÚÈ 17/3.

∞§§√π Ãøƒ√π * 10O ºE™TIBA§ NEøN KA§§ITEXNøN «¢È·Ú-ÚÔ¤˜ 2007». ™Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙÚfi (™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ÕÁÈÔ˜ AÓÙÒÓÈÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜) ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ó¤ˆÓ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, video art, ¯ÔÚfi, ηٷÛ΢¤˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, performance, ı¤-

36 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

·ÙÚÔ, ·Ê‹ÁËÛË Î·È Ù·Èӛ˜. M¤¯ÚÈ 3/3

Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ¤ÎıÂÛË Ì original art, ÚÔ‚ÔϤ˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· comics, ÂΉfiÛÂȘ, signings, ‚Ú·‚›·, Q&A panels, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· (workshops) Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ comics. ™ÙȘ 3 & 4/3. Afi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

AÌ·Ï›· ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿ÎË.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. TÚÈ·ÓÙ·Ù¿ ¤ÚÁ· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 2/3.

Ø

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr)

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÚÏ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜.

* ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 P¤Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. «21 ̤Ú˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·...». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 11/3. * BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ¶¤Ù·Í¤ ÙÔ... ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì·˙¤„Ô˘Ì ÂÌ›˜! ΔÔ UFU

(¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÏÈÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÈÔÚıˆı› Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È fi,ÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ Á›ÓÂÙ·È ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ – ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 4/3. £EATPO A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, 210 5220.100 O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi

ÙÔ˘˜ M. M¿¯·, ™. PfiÎÔ, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ. * IN™TITOYTO GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ıÚËÛΛ·. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·

ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (1992 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·) ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. M¤¯ÚÈ 14/3. KAZU CAFE M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, 210 3602.242 ŒÎıÂÛË ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. «Y‰¿ÙÈÓË Û˘Ó‡·ÚÍË». Afi 5/3. KO™MO-¶O§ITI™MO™ AÓ‰Ú¤· MÂÙ·Í¿ 20, 210 3303.385 MfiÈ˙ ™·ÏÌ¿Ó. «T· ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÓÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÌÈÎÚfi-ÁÏ˘ÙÈ΋ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó. M¤¯ÚÈ 3/3.

ÓÂÈ Ë «EχıÂÚË ÛÔ˘‰‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜». M ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ K›ÌˆÓ· AÍ·fiÔ˘ÏÔ ı· Ì¿ıÂȘ Ó· ‚Á¿˙ÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ı· ÂÈÛ΢ı›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 B·ÛÈÏÈ΋ X·Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘.

«¢›Ù˘¯·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 3/3. * ¶O§YXøPO™ A¶O§§øN (NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿) EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ·, 210 4224.650 «°Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: ª˘ıÔÏÔÁ›· - TÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷». ŒÓ·˜

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁχÙ˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500

* E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰›, 210 7709.855 °È·ÓÓÔ‡Ï˘ X·ÏÂ¿˜ (¶‡ÚÁÔ˜ T‹ÓÔ˘ 1851 - Aı‹Ó· 1938) AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁχÙË ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 117 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6,50, 3. M¤¯ÚÈ 30/6. E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217717 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔÈ £ÂÔ›. Eȯڈ̷ÙÈṲ̂ӷ ÂÎÌ·Á›· ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÂÈه̂Ș ÛًϘ, ·Âو̷ÙÈο ÁÏ˘Ù¿ Î·È 51 ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. M¤¯ÚÈ 25/3. I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

«¶¤ÙÚ·, „·Ï›‰È, ¯·ÚÙ›». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 15/4.

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933

* MOY™EIO

MÔ˘˙È¿ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ IÔ‡ÏÈÔ ’07. * SPILIOTI PROJECTS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 (Bacaro), 210 3211.388 Erotica Part2za. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÔÏ˘Ì¤Û· ̤¯ÚÈ blogging Î·È ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi ÌÂÓÔ‡ ·fi ÙÔ Bacaro. * SWITCH ON ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 105 61, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1 “Switch on/Switch off”.

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ Êˆ˜. ºˆÙÂÈÓ¿ ÂÈÙÔ›¯È· ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ ÙˆÓ °. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, E. §‡Ú·, X. KÔÓÙÔÛʇÚË, A.BÔ‡ÛÔ˘Ú·, Î.¿. E›Û˘, video-art ·fi ÙÔ˘˜ ¶. T˙·ÌÔ˘Ú¿ÓË, M. ™Ù·˘Ú¿ÎË, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Î.¿. M¤¯ÚÈ 22/3. æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900

* MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋

EϤÓË TÚÈ¿ÓÙË - AÛ·Û›· MÔ˘ÚÈ¿‰Ô˘ - N›ÎÔ˜ B·Ó‰ÒÚÔ˜. “INsight”.

Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: I·Îˆ‚›‰Ë˜, X·Ù˙‹˜, B·Î·Ïfi, BÈÙÛÒÚ˘ Î.¿.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 25/3.

§‡ÙÚ·, ¶·Úı¤ÓË Î.¿. E›Û˘ ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ KÚÈÛÙÈ¿Ó ZÂÚ‚Ô‡ Î·È TÂÚÈ¿ÓÙ ·fi ÙÔ ’30.

°ÈÒÚÁÔ˜ MfiÙÛÔ˘.

«AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ

HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘,

«¢Ô̤˜ & KÒ‰ÈΘ». ¶›Ó·Î˜, ‰È¿ÊÔÚ· «·ÓÙÈΛÌÂÓ·» (objets) Î·È ÎÈÓËÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ 7/4. MOY™EIO KO™MHMATO™ §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 AÊÚÔ‰›ÙË §›ÙË. «°Ï˘Ù¿ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È·». EÁη›ÓÈ· 7/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 27/5. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321 XÚÔÓÈÎfi ·Ó·ÛηÊÒÓ Í¤ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· – Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Á˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó... TÔ

˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ª¤¯ÚÈ 31/3. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 KÒÛÙ·˜ ¶·ÓÈ¿Ú·˜. «50 xÚfiÓÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÁÏ˘Ù¿ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. ª¤¯ÚÈ 18/3. TÔ ·fiÚ·ÙÔ Ó‹Ì·.

MOSHI MOSHI MÂÁ.AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, 210 3477.048 EϤÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. “Love letters”, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. * FNAC The Mall °È¿ÓÓ˘ T˙ÒÚÙ˙˘.

«¶·Ó·Ì¿˜ 2005: H ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜». * OLD TOWN GALLERY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A KÔψӿÎÈ, 210 3626.968 ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.

ª√À™∂π∞ * BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7211.027 M‡ıÔÈ Î·È AÚ¯¤Ù˘· ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ηÈ

ÁÏ˘ÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ IÙ·ÏÒÓ: De Chirico, Savinio, Sartorio, Î.¿. H ¤ÎıÂÛË ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ IÙ·ÏÈÎfi MÔÚʈÙÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (¶·ÙËÛ›ˆÓ 47, 210 5242.646). M¤¯ÚÈ 24/3. Salvador Dali. 12 ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î·È 21 ÏÈıÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 24/3.

¶∂πƒ∞´∫√™ ™À¡¢∂™ª√™, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 104 & ™ˆÙ‹ÚÔ˜, Ï. KÔÚ·‹, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4178.159

* E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.857

M·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

¶·Ú›ÛÈ-Aı‹Ó·. 1863-1940.

TÚ›ÌËÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÓÒÛ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÔÚÁ·ÓÒ-

ŒÚÁ· °¿ÏÏˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ¶ÈοÛÔ, M·Ó¤, ™Â˙¿Ó, M·Ù›˜, MÔÓ¿Ú, TÈÛfi, NÙÂÓ›, P¿ÏÏË, P›˙Ô˘,

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À

AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ TÔÌ¿˙Ë. ¶ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ì·Î¤Ù˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ 1962 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 14/4. «XÚ···Ù˜! Mfi‰· ·fi ¯·ÚÙ›». MÂϤÙË Ù˘ ¯Ú‹Û˘

ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì›· ¢Ú›· Áο̷ ¯¿ÚÙÈÓˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ: ¯¿ÚÙÈÓ· ÊÔڤ̷ٷ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ Nico ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Andy Warhol, È·ˆÓÈο ÎÈÌÔÓfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ŒÓÙÔ, ÂÓ‰‡Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÒÓ˘ÌˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ Galliano, Miyake, Chalayan, Van Beirendonck, KÔÎÔÛ·Ï¿ÎË, Cepress, Deux Hommes, Tomlinson, K·‚·ÏÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, Nickerson, Î.¿. Afi 1/3 ¤ˆ˜ 15/4 ●

DASEIN COFFEE, ART & SPIRITS ID: To «ºÔÈÙËÙÈÎfi K·ÊÂÓ›Ի, ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍ·Ú¯ÂÈÒÙÈ΢ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜, ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ·ÔÏ›ıˆÌ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘. E‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi fiÛÙÔ Ù˘ ™ÔψÌÔ‡, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ “AN Club”, ϤÁÂÙ·È Dasein. TÚÂȘ Ê›ÏÔÈ, ÔÈ ÕÏ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÛÈÓÂÌ¿, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÓÛÂÙ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian bars, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ «¿Û˘ÏÔ» Ì ÚÔ‚ÔϤ˜, ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î·È ÔÏÏ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi. FACES: OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ› ÎÏÂȉÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË, Ì ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÛÎËÓÔı¤Ù˜ (5/3 PÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, 12/3 T¤ÚÈ °Î›ÏÈ·Ì), ÊÈÏÌ-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ www.b-movies.gr Î·È ÙÔ The BBrain Store ÁÈ· cult ÛÏ·ÙÂÚȤ˜. OÈ ÔÈËÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Ì ··ÁÁÂϛ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË. MË Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fï˜ ¤Ó· «‚·Ú‡» ‰‹ıÂÓ Îϛ̷, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ¿ÂÈÚÔ˘ ¯·‚·Ï¤. «TËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋» ϤÂÈ Ô ÕÏ΢ «ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ - ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÙÓÈΘ. MÔ˘ÎfiÊÛÎÈ Î·È Ì¿Ï·, ÛΤÊÙÂÛ·È Ù›ÔÙ· ηχÙÂÚÔ;». K·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÓ·Î, Ù¿‚ÏÈ, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ÂÈÙÚ·¤˙È· Ì ÊfiÓÙÔ Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÎÔÏÏ¿˙ ÙˆÓ Carpe Diem Î·È ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Andy Warhol. ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·Ù·, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ·fi Britpop Î·È alternative ̤¯ÚÈ jazz & bues. TȘ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ÎÔÌ›ÛÙ·˜ T¿ÛÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ K·Ó¤ÏÏÔ˜ TÂÚ˙‹˜ Î·È ÔÈ DJs Eggy, Edomo, Chinaski. HIGHLIGHTS: TÔ «ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ηÊÂÓ›Ի, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ www.filosofia.gr Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· “Spirits & Ethics” ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù˘ HıÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·. ¢˘Ô ÙÚÂȘ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó homework ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ı¤Ì·, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. O ·ÎÏÔ˜ «TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ», Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 21/3, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜...

DASEIN COFFEE, ARTS & COFFEE, ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr


>> ΔÈ ·›˙ÂÙ·È (* * * *) A™™O™ ™TO MANIKI (SMOKIN’ ACES) ÙÔ˘ T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÚÂÌÈ ¶›‚ÂÓ, P¤È §ÈfiÙ·. Afi ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ M·Ê›·˜, Ô M¿ÓÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ·Í›·˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û ‰›ÎË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ FBI. A‰ÚÂÓ·ÏÈÓÈ΋ ÁηÓÁÎÛÙÂÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ηÚÙÔ˘Ó›ÛÙÈÎË ‚›· Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÏÔ΋˜. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION-NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS, PARK-VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, A™TEPIA, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* *) O KA£O¢H°HTH™ (THE GOOD SHEPHERD) ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ. M ÙÔ˘˜: M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ H¶A, ̤۷ ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂÓfi˜ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˘ Ù˘ CIA. YÂÚÊÈÏfi‰ÔÍÔ ‰Ú¿Ì· Ì ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ì›ÓÈ ÛÂÈÚ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ NÙ N›ÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ. A£HNAION Cinepolis, A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI (**) TO ME°A§O AºENTIKO (DIREKTOREN FOR DET HELE) ÙÔ˘ §·Ú˜ ºÔÓ TÚ›ÂÚ. M ÙÔ˘˜: °ÈÂÓ˜ AÏÌ›ÓÔ˘˜, ¶›ÙÂÚ °Î¿ÓÙ˙ÏÂÚ. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi», Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÒÏËÛ‹ Ù˘ Û IÛÏ·Ó‰fi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. APOLLON-CINEMAX class, KHºI™IA Cinemax (*) BATTLE IN HEAVEN (BATALLA EN EL CIELO) ÙÔ˘ K¿ÚÏÔ˜ PÂ˚Á¿‰·˜. M ÙÔ˘˜: M¿ÚÎÔ˜ XÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, AÓ·fiÏ· MÔ˘ÛηÓÙ›˙. O ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ M¿ÚÎÔ˜, ÛÔÊ¤Ú ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÂΛÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÔÚÓ‡ÂÙ·È ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ºÈÏÌÈ΋ ÚfiÎÏËÛË ·fi ¤Ó·Ó MÂÍÈηÓfi, «ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎfi» ÛÎËÓÔı¤ÙË.

A§ºABI§-BAR CINEMA, TPIANON ºPO´§A´N (DAS FRAULEIN) Ù˘ AÓÙÚ¤· ™Ù¿Î·. M ÙÔ˘˜: MÈÚÈ¿Ó· K·Ú¿ÓÔ‚ÈÙ˜, M·Ú›ÁÈ· ™Î¿ÚÈÛÈÙ˜. ¶ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰fiÓ, Ë PÔ‡˙· ¿ÊËÓ ÙË ™ÂÚ‚›· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙË Z˘Ú›¯Ë ‚ڋΠ·˘Ùfi Ô˘ ¤„·¯ÓÂ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ηʤ. O ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÌÈ·˜ 22¯ÚÔÓ˘ ÎÔ¤Ï·˜ ·fi ÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô ÌÔÚ› Ó’ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘; ¢ANAO™, E§§H (* * * *) WATER Ù˘ NÙ›· M¤¯Ù·. M ÙÔ˘˜: §›˙· P¤È, °Ô˘·¯›ÓÙ· P¯̿Ó. ™ÙËÓ IÓ‰›· ÙÔ˘ ’30, Û ¤Ó·Ó Ô›ÎÔ fiÔ˘ Ë ıÚËÛΛ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙȘ ¯‹Ú˜ Ó’ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó, ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ò˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. YÔ„›· ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜. ¢ANAO™, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ (* * *) TO KYNH°I TH™ EYTYXIA™ (THE PURSUIT OF HAPPYNESS) ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï MÔ˘ÙÛ›ÓÔ. M ÙÔ˘˜: °Ô˘›Ï ™ÌÈı, T˙¤ÈÓÙÂÓ ™ÌÈı.ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ H¶A ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ’80. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤ÍÔ¯Ë ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú °Ô˘›Ï ™ÌÈı. AE§§ø Cinemax 5+1, AI°§H, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ETOYA§-A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, CINE CITY, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI (* *) DREAMGIRLS ÙÔ˘ MÈÏ KfiÓÙÔÓ. M ÙÔ˘˜: MÈÁÈÔÓÛ¤ NfiÔ˘Ï˜, T˙¤ÈÌÈ ºÔÍ. AÓÂ›ÛËÌË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ ÙÚ›Ô ÙˆÓ Supremes, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ·fi ÙÔ MÚfiÓÙÁÔ˘Â˚. £Â·Ì·ÙÈÎfi. AE§§ø Cinemax 5+1, AI°§H, A™TEPIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, NANA Cinemax, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI (**) ROCKY BALBOA ÙÔ˘ ™È‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÔ˘Ó. M ÙÔ˘˜: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÔ˘Ó, MÂÚÙ °È¿ÓÁÎ.O PfiÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚˆÙÔ˘ÁÌ¿¯Ô Û ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ˙ˆ‹˜. CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, NANA Cinemax, A£HNAION Cinepolis, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

(* * * *) H æYXH ™TO ™TOMA ÙÔ˘ °È¿ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë. M ÙÔ˘˜: EÚÚ›ÎÔ §›ÙÛË, B·ÁÁ¤ÏË MÔ˘Ú›ÎË. ŒÓ·˜ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Ú˘ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ̤۷ Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ·ÊfiÚËÙ˘ ÏÂÎÙÈ΋˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜. H ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Û ÌÈ· ÊÈÏÌÈ΋ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı›. MIKPOKO™MO™ - PRINCE (* * * * *) °PAMMATA A¶O TO IBO TZIMA (LETTERS FROM IWO JIMA) ÙÔ˘ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: KÂÓ °Ô˘·Ù·Ó¿ÌÈ, K·˙Ô˘Ó¿ÚÈ NÈÓÔÌ›ÁÈ·. MÂÙ¿ ÙȘ «™ËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜», ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙË Ó‹ÛÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· ȉˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ «Â¯ıÚÔ‡». ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ·fi ÙÔÓ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. ATTIKON- CINEMAX class, A£HNAION Cinepolis, A™TPON, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax 3, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL (* *) THE QUEEN (H BA™I§I™™A) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ºÚ›·Ú˜. K·ıÒ˜ Ô TfiÓÈ MÏÂÚ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë BÚÂÙ·Ó›· Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ NÙ·˚¿Ó· ηÈ, Í·ÊÓÈο, ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ. Afi Ù· ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÈÏÌ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ŸÛηÚ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÈ ÂΛÓÔ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜. H ŒÏÂÓ M›ÚÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· «ÛÙÂÊı›» ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ MfiÚÁηÓ. AºAIA Newstar Art Cinema, O™KAP, BAPKIZA, TPIA A™TEPIA, AN¢OPA (* * *) HMEPO§O°IO ENO™ ™KAN¢A§OY (NOTES ON A SCANDAL) ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ ŒÈÚ. M ÙÔ˘˜: T˙Ô‡ÓÙÈ NÙÂÓÙ˜, K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ. H Û¯¤ÛË ÌÈ·˜ ‰·ÛοϷ˜ Ì ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ ·ÂÈÏ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛοӉ·ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÌÂÏÒ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓ ÌÈ· ÁËÚ·È¿ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘. £·˘Ì¿ÛȘ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ. A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, BAPKIZA, °§YºA¢A, ZEA, NANA Cinemax, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY (* *) H KATAPA TOY XPY™OY §OY§OY¢IOY (MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA) ÙÔ˘ Z·ÓÁÎ °ÈÌÔ‡. M ÙÔ˘˜: TÛ¿Ô˘ °ÈÔ˘Ó-º·Ù, °ÎÔÓÁÎ §È. ™ÙËÓ K›Ó· Ù˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ T·ÓÁÎ, ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·ÂÈÏËÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·, ÂÓÒ Ë ·ÈÌÔÌÈÍ›· ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ! ªÂÏfi Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÂοӘ Ì·¯ÒÓ. AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS,

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °A§A•IA™, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK (* *) MUSIC AND THE LYRICS ÙÔ˘ M·ÚÎ §fiÚÂÓ˜. M ÙÔ˘˜: XÈÔ˘ °ÎÚ·ÓÙ, NÙÚÔ˘ M¿ÚÈÌÔÚ. ¶ÚÒËÓ Ô ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ’80 ηÏÂ›Ù·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛԢͤ ÁÈ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ó·ڿ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰¤· ·fi ÛÙ›¯Ô! PÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ì ¯·ÚÈو̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, KA™TE§§A, NANA Cinemax, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI (* *) ºAPMA STORY (BARNYARD) ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ ŸÓÙÂÎÂÚÎ. AÚÛÂÓÈ΋... ·ÁÂÏ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ËÁÂÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ· Û ʿÚÌ· Ì¿¯·ÏÔ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÛÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ˙Ò· ·fi Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ÎÔÁÈfiÙÂ. æËÊÈ·Îfi animation ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™OºIA, TPIA A™TEPIA, BAPKIZA, AI°§H, A£HNAION Cinepolis, CINERAMA, A£HNAION NESCAFE, A™TEPIA

(* *) MIA ME§I™™A TON AY°OY™TO ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ AıÂÚ›‰Ë. M ÙÔ˘˜: AıÂÚ›‰Ë, §Ô˘‰¿ÚÔ. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÌÈ· ̤ÏÈÛÛ· Î·È Ì˘ÛÙÈο ۯ‰fiÓ ı·Ó¿ÛÈÌ·, Û ÌÈ· ÂÚËÌÈ΋ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿. CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, NANA Cinemax, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA(§‡ÎÂÈÔ), ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™, ™OºIA, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI (* *) MATøMENO ¢IAMANTI (BLOOD DIAMOND) ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ZÔ‡ÈÎ. M ÙÔ˘˜: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, NÙ˙ÈÌfiÓ XÔ‡ÓÛÔ˘. ŒÓ·˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˜ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, ¤Ó·˜ AÊÚÈηÓfi˜ „·Ú¿˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· ȉ·ϛÛÙÚÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ, ÛÙ· 1999. ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, ¶A§A™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ (* *) O TE§EYTAIO™ BA™I§IA™ TH™ ™KOTIA™ (THE LAST KING OF SCOTLAND) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ M·ÎÓÙfiÓ·ÏÓÙ. M ÙÔ˘˜:

ºfiÚÂÛÙ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, T˙¤È̘ M·ÎA‚fiÈ. TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ì ÙÔ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ÿÓÙÈ AÌ›Ó, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ‚›·˜ ÛÙËÓ O˘ÁοÓÙ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. ™Ô˘‰·›· ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, ÊÂÙÈÓfi ÔÛηÚÈÎfi Ê·‚ÔÚ›. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I (* * *) O ¶§HPOºOPIO¢OTH™ (THE DEPARTED) ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. M ÙÔ˘˜: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ. N·Úfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈÛ¯ˆÚ› Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÚıÚÒÛÂÈ Û˘ÌÌÔÚ›· ÛÙË BÔÛÙÒÓË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ™ÒÌ·. Remake cult ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ÙÔ˘ 2002. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ¢HMOTIKO™ PENTH, ONEIPO Filmcenter, ¢IANA, ETOYA§A§E•AN¢PA, TITANIA Cinemax, NANA Cinemax, AABOPA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO (* *) O AP£OYP KAI OI MINIMO´ (ARTHUR ET LES MINIMOYS) ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ. M ÙÔ˘˜: ºÚ. X¿ÈÌÔÚ, M. º¿ÚÔÔ˘. °È· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, Ô 10¯ÚÔÓÔ˜ ÕÚıÔ˘Ú ÂÚÓ¿ ÛÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ˘fiÁÂÈÔ˘,

·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ETOYA§, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, BAPKIZA, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ((* * *) TO KOPIT™I ¶OY °YPIZEI TI™ ™E§I¢E™ (LA TOURNEUSE DE PAGES) ÙÔ˘ NÙÂÓ› NÙÂÚÎÔ‡Ú. M ÙÔ˘˜: NÙ¤ÌÔÚ· ºÚ·ÓÛÔ˘¿, K·ÙÚ›Ó ºÚÔ. K·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔ ‰Ú¿Ì· Ì ÛÙÔȯ›· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ, ·Ó Î·È Î¿ˆ˜ Ê¿ÏÙÛÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. AABOPA, CINERAMA, ¢IANA, ¶A§A™, AN¢OPA (* *)MIA NYXTA ™TO MOY™EIO (A NIGHT AT THE MUSEUM) ÙÔ˘ ™ÔÓ §›‚È. M ÙÔ˘˜: MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, PfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘. ¢È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ı¤ÛË Ó˘¯ÙÔʇϷη ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·! VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, NANA Cinemax, TPIA A™TEPIA, STER CINEMAS (* * * *) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏfiÚÈ·Ó X¤ÓÎÂÏ ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ.¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡.

A™TY-Cinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ¶§AZA, ¶TI ¶A§AI (* *) HAPPY FEET ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ M›ÏÂÚ. ™Ô˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û „ËÊÈ·Îfi animation. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, NANA Cinemax, ETOYA§A§E•AN¢PA, A£HNAION Cinepolis, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY (* * *) ¶ONTIKOY¶O§H (FLUSHED AWAY) ÙˆÓ N٤ȂÈÓÙ M¿Ô˘ÂÚ˜, ™·Ì ºÂÏ. K·ÏÔ·Ó·ıÚÂÌ̤ÓÔ˜ ÔÓÙÈÎfi˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. æËÊÈ·Îfi animation. AE§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ¶A§A™, A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY ●

ATHENS

voice

O ITA§O™ (ITALIANETZ) ÙÔ˘ AÓÙÚ¤È KÚ·‚ÙÛÔ‡Î. M ÙÔ˘˜: ŒÓ· ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ·fi ÙË PˆÛ›· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘. OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì· ·ÁÓÒÓ ÚÔı¤ÛˆÓ. ºI§I¶

ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

(* * * *) O §ABYPIN£O™ TOY ¶ANA (EL LABERINTO DEL FAUNO) ÙÔ˘ °ÎÈÁȤÚÌÔ NÙÂÏ TfiÚÔ. M ÙÔ˘˜: I‚¿Ó· M·Î¤ÚÔ, ™ÂÚ˙› §Ô¤˙. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ «Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˘» ˆ˜ Â›Ó·È Ë ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·, ÂÓÒ Ô ·ÙÚÈfi˜ Ù˘ ÛÊ¿˙ÂÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ IÛ·ÓÈÎÔ‡ EÌÊ˘Ï›Ô˘. YÔ„‹ÊÈÔ ÁÈ· 6 ŸÛηÚ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, INTEA§, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, NANA Cinemax, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ (* *) O MA°O™ A´ZENXA´M (THE ILLUSIONIST) ÙÔ˘ NÈÏ M¤ÚÁÎÂÚ. M ÙÔ˘˜: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ NfiÚÙÔÓ, ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ. H ÎfiÓÙÚ· ÂÓfi˜ Ì¿ÁÔ˘ Ì ْ ·Ó¿ÎÙÔÚ· Ù˘ BȤÓÓ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÙÔ˘ 1890 ÁÈ· ¤Ó· «ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ» ‚¿ÊÂÙ·È Ì ·›Ì·. ŒÓ·˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÎÚË. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜. VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KA™TE§§A, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 19.00-21.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 17.30/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.0020.30-23.00, ™¿‚.K˘Ú.18.00-20.30-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.50-21.1023.30/ º¿ÚÌ· Story 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.50-13.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 16.30-18.40-20.5023.10, K˘Ú. Î·È 11.5014.10 A›ıÔ˘Û· 4: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.0020.15-22.30, ™¿‚.K˘Ú.18.00-20.15-22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 14.30-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.00 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 14.45, K˘Ú. Î·È 12.00/ Dreamgirls ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.3022.45, ™¿‚.-K˘Ú. 17.3022.45

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.1522.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 16.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 Battle in heaven 18.4020.40-22.40

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙ/fiψ˜ 117, 210 6998.631-210 6980.796 Little miss sunshine 17.00-19.00/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 20.50/ TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 22.50

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi 18.00-20.10-22.20

A™TEPA™ ¢HM.KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 210 2712.640 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.20-20.20-22.20/ ¶ÔÓÈÙÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 Dreamgirls 18.00/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 20.2022.30/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 17.40-20.20-23.00

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 18.30-20.40-23.00/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 18.00-20.2022.40

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.30-22.40, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 18.1023.00/ Music and lyrics 21.00/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.K˘Ú. 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 18.20-20.40-23.00/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Music and lyrics 17.00-19.00/ Rocky Balboa 21.00-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 14.45-17.10-20.00-22.50

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.30-22.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 17.50-20.15-22.40

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 Babel 17.40-20.20-23.00

ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 - 210 3252.817 °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 17.00-19.45-22.40

AºAIA Newstar Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 19.00-21.0023.00

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 18.00-20.3022.50

AI°§H §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.20-20.4023.00/ K˘Ú. 11.30-15.00 K·Ú·ÁÎÈfi˙˘, KÏfiÔ˘Ó & M·˙ÔÚ¤Ù˜ A›ıÔ˘Û· 2: Dreamgirls 18.00-20.30-23.00/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Music and lyrics 18.2520.25-22.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.00-22.10/ º¿ÚÌ· Story ¶·Ú.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 20.3522.30/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 18.40/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ¶·Ú.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.45-18.0020.15-22.30-00.45, ™¿‚.K˘Ú. 11.15-13.30-15.4518.00-20.15-22.30-00.45, TÂÙ. 15.45-18.00-20.15/ 300 TÂÙ. 22.30-01.00

38 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

A›ıÔ˘Û· 2: O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.4522.00-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.15-19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.0021.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.1514.30-16.45-19.00-21.15/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-TÚ. 23.30/ 300 TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-19.0021.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.3014.00-16.30-19.00-21.30/ OÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ¶¤Ì.TÚ. 00.00/ 300 TÂÙ. 00.00 A›ıÔ˘Û· 5: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.00-19.00-21.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00-19.00-21.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 23.00/ 300 - TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 6: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 18.45-21.4500.30 A›ıÔ˘Û· 7: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.45-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Dreamgirls 17.4520.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45/ Rocky Balboa 20.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú. 11.45-14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 18.30-20.45-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 10: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 17.30-20.00-22.30-01.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 13.30-15.4517.45-19.45-21.45, ™¿‚.K˘Ú. 11.30-13.30-15.4517.45-19.45-21.45, TÂÙ. 13.30-15.30-17.30-19.3021.30/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 23.45/ 300 TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 2: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 18.30-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 13.15-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 17.45-20.15-22.4501.00 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 13.45-16.1519.00-21.30-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.15-13.45-16.1519.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.00-17.15-20.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.15-16.30-18.45-21.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30-18.45-21.00/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 23.15 A›ıÔ˘Û· 7: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ

Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 15.15-18.0020.45-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-15.15-18.00-20.4523.30 A›ıÔ˘Û· 8: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.4517.00/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 19.15-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 19.45-22.00-00.15, TÂÙ. 19.30-21.45/ º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 13.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.4513.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÂÙ. 13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 TÂÙ. 00.00 A›ıÔ˘Û· 10: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 15.00-17.30-20.00-22.3000.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.4515.00-17.30-20.00-22.3000.45, TÂÙ. 15.00-17.3019.45/ 300 TÂÙ. 22.3001.00 A›ıÔ˘Û· 11: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Dreamgirls ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 17.30-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 12: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 14.15-16.30-19.00-21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30-19.00-21.15, TÂÙ. 14.00-16.15-18.30-20.45/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 23.30/ 300 TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 13: Dreamgirls ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.- TÂÙ. 23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 17.0023.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 20.00 A›ıÔ˘Û· 14: O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ. 23.30/ Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ. 21.00, ™¿‚.-K˘Ú. 18.30-21.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.00-23.30, K˘Ú. 16.45-20.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 20.30-23.00, K˘Ú. 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.15-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ¶¤Ì.-TÚ. 18.00-20.15-22.30-00.30/ O Ì·ÁÔ˜ AÈ˙ÂÓ¯¿ÈÌ TÂÙ. 19.45-22.00-00.15/ Happy feet TÂÙ. 13.00-15.1517.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet ¶¤Ì.-TÚ. 13.00-15.1517.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.-TÚ. 19.45-22.00-00.15/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ TÂÙ. 13.15-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ TÂÙ. 18.00-20.15-22.30/ 300 TÂÙ. 00.30 A›ıÔ˘Û· 6: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.30-15.4518.00-23.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45-18.0023.15 TÂÙ13.30-15.4518.00-20.15/ O ÏËÚÔÊÔ-

ÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 20.15/ 300 TÂÙ. 22.30 A›ıÔ˘Û· 7: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.1516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa 18.15-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 8: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.3023.00-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-15.30-18.00-20.3023.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 16.4520.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: AÛ‡ÏÏËÙÔÈ ··ÙÂÒÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-17.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-14.1517.00/ Rocky Balboa 19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 12: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.00-17.1519.30-21.45-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.45-15.00-17.1519.30-21.45-00.00, TÂÙ. 15.00-17.15-19.30-21.45/ 300 TÂÙ. 00.00 A›ıÔ˘Û· 13: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ 13.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O Ì¿ÁÔ˜ AÈ˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.TÚ. 16.15-18.30-20.4523.00, TÂÙ. 16.15-18.3020.45/ 300 TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 13.1515.45-18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 15: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.3016.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 16: Dreamgirls ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.30-19.15-22.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-14.0016.30-19.15-22.00/ H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 00.30 A›ıÔ˘Û· 17: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30/ H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 18.4521.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 18: °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.3018.15-00.00, ™¿‚.K˘Ú.12.30-15.30-18.1500.00/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.00 A›ıÔ˘Û· 19: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.4515.45-17.45-20.00-22.1500.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.4513.45-15.45-17.45-20.0022.15-00.15, TÂÙ. 13.3015.30-17.30-19.30-21.30/ 300 TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 20: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.00-18.15-21.3000.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.4515.00-18.15-21.30-00.45

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.45, ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-15.45/ Rocky Balboa TÂÙ. 14.4517.00-19.15-21.30-23.45/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.TÚ. 18.00-21.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 19.30/ Music and lyrics

¶¤Ì.-TÚ. 22.30-00.45/ MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ TÂÙ. 15.45/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ TÂÙ. 18.00-21.1500.30/ º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 14.15-16.00-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.1514.15-16.00-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 13.0015.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì.-TÚ. 22.30-01.00/ Dreamgirls ¶¤Ì.-TÚ. 19.45/ Happy feet TÂÙ. 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ TÂÙ. 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.45-15.0017.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-TÚ. 19.30-21.45-00.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ TÂÙ. 21.00/ Dreamgirls TÂÙ. 18.15/ 300 TÂÙ. 23.30 A›ıÔ˘Û· 5: Rocky Balboa ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 14.45-17.00-19.15-21.3023.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.45-17.00-19.15-21.3023.45/ Music and lyrics TÂÙ. 20.00/ º¿ÚÌ· Story TÂÙ. 14.15-16.00-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 300 TÂÙ. 22.3001.00

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Rocky Balboa ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.45-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 17.15-19.30-21.4500.00/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú.12.45-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú.11.4513.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), TÂÙ. 13.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· ¶¤Ì.-TÚ. 19.45-22.1500.45, TÂÙ. 15.30-18.0020.30/ 300 TÂÙ. 23.00 A›ıÔ˘Û· 3: °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 13.0018.15-21.00/ Dreamgirls 15.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú. 12.15-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 16.30-19.00-21.3000.15 A›ıÔ˘Û· 5: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 13.15-15.3017.45-20.15-22.30-00.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45-20.15-22.3000.45, TÂÙ. 13.15-15.3017.45-20.15/ 300 TÂÙ. 22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 13.30-16.45-20.0023.15 A›ıÔ˘Û· 7: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.0020.45-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-15.15-18.00-20.4523.30 A›ıÔ˘Û· 8: Music and lyrics ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.TÚ. 20.45, K˘Ú. 18.1520.45, TÂÙ. 20.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-TÚ. 23.15, TÂÙ. 22.30 A›ıÔ˘Û· 9: O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 19.45-22.30, K˘Ú. 17.15-19.45-22.30, TÂÙ. 21.00/ 300 TÂÙ. 23.30

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÌÈ·˜ TÚ›Ù˘ ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ª·ÚÙ›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 6/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 18.20-20.30-23.00 °§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.10-22.30 AÈıÔ˘Û· 2: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.5020.55-23.00

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi 18.40-20.5023.00/ OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ™¿‚.-K˘Ú. 16.10 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.40

KHºI™IA Cinemax 3 CINE CITY KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OO ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 17.45-21.15 A›ıÔ˘Û· 3: Rocky Balboa 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 20.40/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.20-23.00

¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 17.15-20.00-22.40

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 H „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· 18.1020.20-22.30-00.30/ EÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ™¿‚.-K˘Ú. 16.30

NANA Cinemax §. μÔ˘CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18.30-20.3022.30/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.K˘Ú. 15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: ºÚÔ˚Ï¿ÈÓ 19.00-21.00-23.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: Water 17.3020.00-22.30 ¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.00-22.30/ TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18.10 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 ºÚÔ˚Ï¿ÈÓ 18.30-20.3022.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.0022.30, K˘Ú. Î·È 15.30

ETOYA§ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 18.20-20.40-23.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.30-22.30/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.20-20.4023.00

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.40-20.20-23.00 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 17.30-20.00-22.30

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË - K·°A§A•IA™

9510.950-210 9510.909 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 19.1022.20

Ï˘„Ô‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210

ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 20.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 22.15/ Dreamgirls 17.30 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.00, K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-19.0021.20, ™¿‚.-K˘Ú. 19.0021.20/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 23.40/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.K˘Ú. 15.30-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.00-13.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 18.00-20.15/ Dreamgirls 22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú Î·È 12.3014.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 18.1520.30-22.45/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.15-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 16.15, K˘Ú. Î·È 12.45-14.45/ Music and lyrics 18.45/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 17.20 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 13.00/ Rocky Balboa 19.3021.45-00.00

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.00-20.30-23.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.5022.15

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 17.30-20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.40-22.10 A›ıÔ˘Û· 3: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.2020.30-22.40


ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 18.4021.40-00.30/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.2016.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 16.40-20.00-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 18.30/ Dreamgirls 21.2000.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú.12.20-14.3016.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 20.3023.30-00.30/ Rocky Balboa 18.10 ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 5: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 16.50-19.10-21.3023.50, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 6: Rocky Balboa 18.50-21.00-23.10/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.K˘Ú. 12.40-14.40-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.20-20.4023.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ™¿‚.-K˘Ú.13.3015.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 17.50-21.10/ OÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ 00.30 A›ıÔ˘Û· 9: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 19.20-21.5000.20/ Rocky Balboa 17.10 A›ıÔ˘Û· 10: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 19.50-22.10-00.30/ º¿ÚÌ· Story 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.1016.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 11: O ηıÔ‰ËÁË-

Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì.-TÚ. 18.4022.10, TÂÙ. 22.15 A›ıÔ˘Û· 2: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ¶¤Ì.-TÚ. 17.30-20.00-22.30, TÂÙ. 17.10-22.30

16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.5020.50/ Dreamgirls 22.50/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ™¿‚.-K˘Ú. 13.0016.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 16.40-20.00-23.20, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 10: Music and lyrics 16.45-19.00-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 21.10/ Cinema Park: K˘Ú. 11.00 "H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·"

ODEON STARCITY

ODEON ZINA

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.40-22.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 15.20 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.20-20.4023.00/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.-K˘Ú. 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Rocky Balboa 18.30-21.00-23.10, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 4: Rocky Balboa 19.10/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 21.20-00.10/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú.14.00-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 16.50-19.10-21.3023.50 A›ıÔ˘Û· 6: O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 19.20-21.5000.20/ Rocky Balboa 17.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú.12.20-15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ 19.50-22.10-00.30/ º¿ÚÌ· Story 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.15-14.10-

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.10-20.20-22.30

Ù‹˜ 18.40-22.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 15.20 A›ıÔ˘Û· 12: Music and lyrics 17.00-19.10-21.20/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 23.30

ODEON O¶EPA

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.13022 Babel 20.10-22.40/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 16.40-18.30 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 18.20/ TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 20.45/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.10-19.50-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Babel 17.4020.20-23.00

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24 (MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291.800 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ

17.30-20.05-22.40

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 20.00-22.45, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 17.15

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 18.30-20.30-22.30/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: Water 18.0020.15-22.30

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: Music and lyrics ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.10, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.00-18.10/ Rocky Balboa ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 20.10-22.15, ¶·Ú.-™¿‚. 20.10-22.15-00.20 A›ıÔ˘Û· 2: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-12.5014.40-16.30-18.20/ °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‚Ô T˙›Ì· 20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.30-20.3022.30, ¶·Ú.-™¿‚. 18.3020.30-22.30-00.30/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ™¿‚.-K˘Ú. 12.40-15.40 A›ıÔ˘Û· 4: Happy feet

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.20-14.30-16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 19.00-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 5: Dreamgirls ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20, ™¿‚.-K˘Ú. 11.1013.45-16.20/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.50-22.00 A›ıÔ˘Û· 6: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-23.50, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-15.3018.40-23.50/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 21.30 A›ıÔ˘Û· 7: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.0015.20-18.00/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 20.1522.45 A›ıÔ˘Û· 8: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.10-14.5017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Rocky Balboa 19.00-21.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 9: ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.3021.45-00.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.20-15.00-17.15-19.3021.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.50-21.00, ¶·Ú.-™¿‚. 17.50-21.00-00.10/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ™¿‚.-K˘Ú. 13.20-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: H ηٿڷ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.16.30, ™¿‚.-K˘Ú.

12.30-16.30/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.50-22.00 A›ıÔ˘Û· 2: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45, ™¿‚.K˘Ú. 11.15-14.00-16.45/ Rocky Balboa 19.3021.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ 18.40-21.1023.30/ Music and lyrics 16.40/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú.12.10-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ M›ÓÈÌÔ˚˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.40-13.5016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ÕÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ 18.00-20.1522.30 A›ıÔ˘Û· 5: º¿ÚÌ· Story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.10-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Ó· 19.00-21.3000.00 A›ıÔ˘Û· 6: O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.50-21.00, ¶·Ú.-™¿‚. 17.50-21.00-00.10/ MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™¿‚.K˘Ú. 11.10-13.30-15.40 A›ıÔ˘Û· 7: MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.2019.20-21.20, ™¿‚.-K˘Ú. 11.20-13.20-15.20-17.2019.20-21.20/ O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 23.00

Â˘Ù˘¯›·˜ 17.45-20.1522.45 A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 18.30/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 20.30-22.40/ º¿ÚÌ· Story ™¿‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 Battle in heaven ¶¤Ì.¢Â˘Ù. & TÂÙ. 21.10-23.10/ TÚ. 20.30 French Cancan/ O„ÂȘ ÙÔ˘ IÛÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶¤Ì. 17.00 Africa united, 19.00 T· ·È‰È¿ Ù˘ ʇÛ˘, ¶·Ú. 17.00 EÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, 19.00 H ı¿Ï·ÛÛ·/ ™¿‚. 17.00 Screaming masterpiece, 19.00 T·Í›‰È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi/ K˘Ú. 17.00 ¶˘ÚÂÙfi˜, 19.00 ¢ÂÛÌÔ› ·Á¿˘/ ¢Â˘Ù. 17.00 M¤Ú˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, 19.00 Africa united/ TÂÙ. 17.00 T· ·È‰È¿, 19.00 ¶˘ÚÂÙfi˜.

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 O IÙ·Ïfi˜ 18.30-20.3022.30/ K˘Ú. 16.00 OÈ ÌÈÎÚÔ› ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘

58981 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.0021.45/ KÈÓË/ÎË Ï¤Û¯Ë. TÂÙ. 21.15 BÚÔ¯‹

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Music and lyrics 19.1521.30

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ 18.5022.10 PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439/26281 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.00-22.20

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ 18.00-20.15-22.30

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 18.20-20.30-22.40

KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44 - B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 O Ì¿ÁÔ˜ A˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ 22.30/ Music and lyrics 18.30-20.30

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘,

TPIA A™TEPIA

A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N.MAKPH™

N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘

(¶ÚÒËÓ B¿ÛË) §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940

210 4225.653 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ 18.00-20.10-22.20/ K˘Ú. 11.30 K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ●

TITANIA Cinemax ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.50-19.40-22.30

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

THOLOS

ART The Goethe Institute, in collaboration with Munich's National Museum of Archeology and the German Embassy takes a look at the architecture and sculpture of antiquity through an exhibition that aims to challenge our contemporary perception of such monuments as works in white marble. It is common knowledge among all archeologists that ancient architecture and sculpture was adorned by vibrant colors, though this is a notion that was debated until quite recently. Along the colored reconstructions featured in the exhibition, viewers will have the rare opportunity to see authentic sculptures whose original colors have been miraculously preserved: evidence that lies at the heart of the research conducted by archeologists Ulrike and Vinzenz Brinkmann, whose work made this exhibition possible. At The National Museum of Archeology, 1 Tositsa St., until 24/03

Athinon, on 3-4/03 from 10:00 to 18:00

VIRTUAL WALK ...at "Tholos": this brand new virtual reality Theater is a fact. The Hellenic Cosmos, the cultural centre of the Foundation of the Hellenic World, has used the latest state-of-the-art technology to create the ultimate experience of a time travel and a walk down the road of ancient Athenian glory. The everyday life of the ancient city of Athens as well as general sociopolitical conditions of the age come alive before your eyes, making you part of a history that was written 2.500 years ago.The Hellenic Cosmos, 254 Piraeus str., for info: 212 2540.000

SCRIPT CONTEST

FANTASY AND FICTION

The National Book Center (EKEBI) has announced the third edition of its annual Adapted Script Prize. The competition aims to provide incentive for the work of young scriptwriters, urging them to explore the vast treasury of Modern Greek literature and its magnificent variety of themes. The special focus of participants in this year's edition of the Prize should be Modern Greek literary production of the first half of the 20th century (1900-1950): novels, novellas or short stories dealing with the theme of "money", which should be the driving force behind the development of plot in their story. Material (5 copies of the script, a bio and detailed review of the adapted work) should be submitted no later than 30th June 2007 at: The National Book Center (EKEBI), 4, Athanasiou Diakou

"Cube" specialized bookstore in collaboration with the "sff.gr" site invites you to a unique event-tribute to the historic Star Trek series, predecessor of many a science fiction movie. The event includes the projection of two Star Trek episodes: Next Generation - Who Watches the Watchers and Enterprise - Shadows of p'Jem (at 19:30) and the documentary "Trekkies" (at 21:30) as well as a panel discussion with Paraskevi Oppio and Dimitris Psathas. Cube, 84 Piraeus str., on 2/03, starting at

St., 117 42. Folders must be marked: "Adapted Script Contest". For more info: 210 9200.337

BAZAARS Nine Below stores once again organize their bazaar with clothes from their extraordinary collections of incomparable international style by well known designers, such as Bruuns Bazaar, Day, Designers Remix and Baum Und Pfergarden; with their beautiful Erotokritos dresses, knitwear by Lundgren & Windinge and accessories by Becks Sondergard. Men will also find this bazaar 40 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

interesting, since it includes the notorious British "Ben Sherman" collection and items by Scandinavian designers Bruuns Bazaar, BZR, Dico Copenhagen, all at prices that start with a 50% to 70% discount! Mesogion & 3 Sinopis str. Pyrgos

19:30, free entrance

MUSIC A living legend of the soul music scene, celebrated inductee into the Rock and Roll Hall Of Fame and the Songwriters Hall of Fame, one of the main contributors of notorious label Stax Records, Isaac Hayes has a 40-year record of brilliant music and has been the first afro-american composer to be nominated for an Oscar Award, for the music score of the film "Shaft" in 1971. He and his band are coming to Athens for a live performance at the Faliro Gymnasium that promises to be unforgettable! On Saturday 3/03. For more information, call on 210 3834.025. Tickets available at Ticket Point (Akadimias & 3 Gennadiou str.), Metropolis and Ticket House (42 Panepistimiou str.) ∞


* ** *** **** *****

Δ∞π¡π∂™

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

ª·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·Ì·Ù¿˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜

TI¶OTA OP£IO! ΔÔ˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

ηٷ‰›ˆÍ˘ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙÔȯ›· Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔηϤÛÂÈ... Û·Ì·Ù¿! K·È Ù¤ÙÔÈÔ Û·Ì·Ù¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·ÈÚfi ›¯·Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ. H ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ì·ÛÙÔÚÈ¿ ÙÔ˘ ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ °Î¿È P›ÙÛÈ, ÎϤ‚ÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ, ˘fi-

A™™O™ ™TO MANIKI ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ÛÎËÓÔıÂÛ›·: T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó ¶·›˙Ô˘Ó: T˙¤ÚÂÌÈ ¶›‚ÂÓ, P¤È §ÈfiÙ·, P¿È·Ó P¤ÈÓÔÏÓÙ˜ ****

AÓ ÎÏ›ÛÂȘ Ù· ‚Ϥʷڷ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ‹ ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· „¿¯ÓÂȘ Ô‡ ÛÔ˘ ¤ÂÛ ÙÔ ÔÎfiÚÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ÌÔÚ› Î·È Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙË ÌÈÛ‹ ÏÔ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜! ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÙ›Ô. O T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿ÚÙÈ Û‡ÛÙ·Û˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÏ·˜-Ì·Î, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ trailer ·fi ¿ÏϘ Ù·Èӛ˜. A·ÈÙÂ›Ù·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ì ڢıÌfi ÛÙÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ϤÍÂȘ ÛÙÔ ÏÂÙfi! K¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ô M¿ÓÙÈ ÿÛÚ·ÂÏ, ηڷÁÎÈfi˙˘ showman ÙÔ˘ §·˜ B¤Áη˜ Ô˘ οÔÙ ¤ÌÏÂÍ Ì ÙË M·Ê›· Î·È ¤ÁÈÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ¶Ú›ÌÔ ™·Ú¿Ù˙·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ë Ê‹ÌË ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰›ÎË

ƒ∞´∞¡ ƒ∂´¡√§¡Δ™, ¢∂¡ ¶∞™ ∞¶√ Δπ™ ™∫∞§∂™ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞;

ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ FBI ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ «ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿» ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ 1.000.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Î·È Ë Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ «Ê¿Ó» ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È! O T˙Ô K¿ÚÓ·¯·Ó ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·

ÁÂÈ· Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ ™ÈÓ¿ÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ rat pack ·fi ÙÔ B¤Áη˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ·ÈÌ·ÙÔÎ˘Ï›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙfiÛË ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÊÈÏÌ ÛÙÔ Û‡-

Ì·Ó ÙˆÓ ϤÔÓ ‚›·ÈˆÓ ÎfiÌÈΘ. K·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿Ì· Ì ÙÔ˘˜ ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ô˘ Ϙ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·fi ηÎfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ (·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÎ ÓÂÔÓ·˙› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·ÙÔ cameo ÙÔ˘ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘... Ó›ÓÙ˙· ÈÙÛÈÚÈο), Ô˘ ÔÚȷο ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Ï·ÏÔ‡Ì Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ AÌÂÚÈ΋˜! TÔ Î·ÛÙ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·È ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ, ·›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ «·ÚÙ›‰·» ηÈ, ÂÓ›ÔÙÂ, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË Î·È Û οÔÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ı· Û ‚ÚÂÈ ÂÍ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÓÈÒÛÂȘ ˆ˜ ¤¯ÂȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ ÛÙ· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ fi‰È· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˘˜. EÈϤÔÓ, Ô K¿ÚÓ·¯·Ó ˆ˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ ˘ԇψ˜ οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔ΋ (ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Î·È «™˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜», ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó ¿ÛÛÔ ı· ÙÔÓ È¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ûˆı›˜...) Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó Û·Û¤Ó˜ ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔ˘Ì¿ÚÂÈ Ù· Ó‡ڷ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ, È·, Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ÂȘ Ô‡ Ì·›ÓÂȘ. °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Û’ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û¿ÛÂȘ Ͽη Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÓfi˜ Ù‡Ô˘ fiˆ˜ Ô M¿ÓÙÈ ÿÛÚ·ÂÏ, ÙfiÙ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı‡Ì· Ì’ ÂΛÓÔÓ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ‚Ô‡ÏÈ·Í ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÛÔ˘ Î·È Ê˘Ï¿ÍÔ˘ ·fi Ù· ‚fiÏÈ·, Ù· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· Î·È ÙȘ ÚԢΤÙ˜! A’ fiÏ· ¤¯ÂÈ Ô Ì·Í¤˜... ∞

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


¶PEMIEPE™

DVD

LADY IN THE WATER ÙÔ˘

ºPO´§A´N H PÔ‡˙· ¿ÊËÛ ÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô ÚÈÓ ·fi

BATTLE IN HEAVEN (*) H Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ MÂÍÈηÓÔ‡

O KA£O¢H°HTH™ (* *) H ‰Â‡ÙÂÚË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋

30 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰fiÓ. ¶ÂÓËÓÙ¿Ú· ϤÔÓ, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÓfi˜ ηʤ ÛÙË Z˘Ú›¯Ë, ˙ÂÈ Ì ¿ÓÂÛË, ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ù’ fiÓÂÈÚfi Ù˘. ¢›Ï· Ù˘, ¤¯ÂÈ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ù˘ M›Ï· ·fi ÙËÓ KÚÔ·Ù›·, Ô˘, fï˜, ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÎÈ ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÛÙ· ͤӷ. H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ 22¯ÚÔÓ˘ ÕÓÓ· ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ Ô˘ È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Î·Ê¤, ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÌӋ̘, ÂÈı˘Ì›Â˜ ÎÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ¶ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÛÙÔ §ÔοÚÓÔ Ù·ÈÓ›· Ù˘ AÓÙÚ¤· ™Ù¿Î·.

K¿ÚÏÔ˜ PÂ˚Á¿‰·˜ ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. AÏÏ¿, ˆ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, Ô PÂ˚Á¿‰·˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó’ ·ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ı·ً ·fi ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÌÈ·˜ οÔÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘. TÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÛÂοӘ ÛÙÔÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÂÍ, Î·È Ì ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ (sic); ΔÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô PÂ˚Á¿‰·˜ ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ıÔÏfi fiÚ·Ì· ÂÓfi˜ °ÈÔÓÙÔÚfiÊÛÎÈ.

·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ (ÌÂÙ¿ ÙÔ 1993 Î·È ÙÔ “A Bronx tale”), ¤Ó· ˘ÂÚÊÈÏfi‰ÔÍÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ CIA, ̤۷ ·fi 4 ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ H¶∞ ÛÙ· «¯ˆÚ¿ÊÈ·» Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ÕÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ô NÙ N›ÚÔ ·ÔÂÈÚ¿Ù·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì 2 Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Û Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ·. Afi ÙË ÌÈ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÈÏÌ, ÊÔÚو̤ÓÔ Ì ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ·fi ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ «„˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎfi» Îϛ̷, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Û ‰È·Ú΋ ÈÛÙÔÚÈο ÊÏ·˜-Ì·Î ̤ۈ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ ‰›¯ˆ˜ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ۯ‰fiÓ 3 ÒÚ˜). ¶·Ú·‰›Ï· ÛÙ¤ÎÂÈ Î¿ˆ˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·ÏËıÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ °Ô˘›ÏÛÔÓ, ÂÓfi˜ ‹Úˆ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¢ÓÔ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘, Ì „·¯Ófi „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ηıÒ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈÔ.

O ITA§O™ O ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ B¿ÓÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. E›Ó·È Ë Ó¤· ˙ˆ‹ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›ˆÓ, fï˜ Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó °ÔÏÁÔı¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ŒÓ·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó·... ‰È·‚¿˙ÂÈ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο). OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤È ∫Ú·‚ÙÛÔ‡Î, Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ PˆÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ŸÛÎ·Ú ¤ÚÛÈ.

TO ME°A§O AºENTIKO (**) EÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ô §·Ú˜ ºÔÓ TÚ›ÂÚ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ¤Ó· «Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ» ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. H ÏÔ΋ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· ‚·ÚÂÙ¿ ÁÚ·Ê›· ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô˘ÏËı›, ·ÚΛ ¤Ó·˜ ËıÔÔÈfi˜ Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡» Û IÛÏ·Ó‰fi ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯Ô. K·ı·Ú¿ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È Ì “freestyle” ÌÔÓÙ¿˙.

M. N¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó. AÓıÚˆ¿ÎÈ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë ÂÈÛÙ¿ÙË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÌÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·fi ¤Ó·Ó... ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. ¶Â›Ú·Ì· ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙÔÓ ™È¿Ì·Ï·Ó, ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÎÔÈÓfi Ì ·ÓÔȯÙfi Ì˘·Ïfi. £·˘Ì¿ÛÈÔ Î·ÛÙ (Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ), ÔÏ›Á· ÙÔÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (Ì ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ), ·ÏÏ¿ ÛÔ˘ Ù· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·ÁÈο... (AV)

CASINO ROYALE ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ K¿ÌÂÏ. O 21Ô˜ T˙¤È̘ MÔÓÙ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÿ·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ Î·È ÂȯÂÈÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÂÓfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ... ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÛfi¯·! ÕÍÈÔ˜ ÂÓÛ·ÚΈً˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÚfiÏÔ˘, Ô NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi ·ÚÔ˜ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘. (SONY)

THE NOTORIOUS BETTIE PAGE (O £PY§O™ TH™ M¶ETI ¶E´TZ) Ù˘ M·›ÚË X¿ÚÔÓ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈÒ¯ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂÚÔ˘Û›· ÁÈ· ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. AÔÎ¿Ï˘„Ë Ë °ÎÚ¤ÙÛÂÓ MÔÏ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Û ‚·ıÌfi Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ÊÈÏÌ ÚÔ‹Ïı ·fi ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. (ODEON)

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING (O ™XIZOºPENH™ ¢O§OºONO™ ME TO ¶PIONI: H APXH) ÙÔ˘ T˙fiÓ·ı·Ó §›ÌÛÌ·Ó. Prequel Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ Leatherface, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ BÈÂÙÓ¿Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÚÔ˜. £˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ remake ÙÔ˘ 2003 (›‰ÈÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ¿ÏψÛÙÂ). OÈ Ê·Ó ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ó ÙË... ¯·ÚÈو̤ÓË ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ gore. (AV) ●

AI£OY™A TEXNH™

«™˘ÏÏÔÁ‹» °. PÔ˙¿Î˘ §. K·ÙÛÔ‡ÊÚË Ô.Â. AÁÔÚ·È - ¶ˆÏ‹ÛÂȘ EÎÙÈÌ‹ÛÂȘ - ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ŒÚÁˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È •¤ÓˆÓ ZˆÁÚ¿ÊˆÓ ¢Â˘Ù. - TÂÙ.:10.00 - 15.00 TÚ.-¶ÂÌ.-¶·Ú.:10.00-17.00 §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘ ( 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ),10551 Aı‹Ó· 210 3240.046, 3247.379, 3248.579 42 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007


TEXNH EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÌÂÙ¿, Í·Ó¿ ÛÙÔ ÙÒÚ·

A∫√§√À£ø¡Δ∞™ Δ√ ¡∏ª∞ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H (umbiurbi@otenet.gr) ¶∂¡∏¡Δ∞ Ã√¡π∞ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏ KÒÛÙ·˜ ¶·ÓÈ¿Ú·˜ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË - KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, °Î¿˙È 210 3453.111-3 - M¤¯ÚÈ 18/3. A¡∞∑∏Δ∏™∏ Δ√À M√¡Δ∂ƒ¡√À - M∂Δ∞μ∞™∏ ™Δ∏¡ E§§∏¡π∫√Δ∏Δ∞ MÔ˘˙È¿Ó˘ - TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ - ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ - EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ EÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ ¶ÔÚÙ·Ï¿ÎË, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 8Ô˜ fiÚ. - 210 3318.933

❱❱ °È· ÙÔÓ KÒÛÙ· ¶·ÓÈ¿Ú·, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ë ›‰È· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ·ÓÙ› Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ (‹ Ó· «·ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ·») ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘, Ó· ΢ÎÏÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. M Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÛÙÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿¯ÚËÛÙË «ÊÏ˘·Ú›·», Ë ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1956 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. O ›‰ÈÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ EϤÓË K˘Ú·›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: «¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÙËÓ ˆ ‰È·-‰ÚÔÌÈ΋ ‹ ηχÙÂÚ· ·ÌÊÈ-‰ÚÔÌÈ΋ ÁÈ·Ù›, ·ÓÙ› Ó· Ì ¿ÂÈ ›Ûˆ, ı¤Ïˆ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ù· Ó·ÓÈο ÌÔ˘ ¤ÚÁ·, ‰›Ï· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙˆÚÈÓ¿ ÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ Î·ÚÔÊfiÚ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘...». O KÒÛÙ·˜ ¶·ÓÈ¿Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1934 ÛÙÔ KÈ¿ÙÔ Ù˘ KÔÚÈÓı›·˜. ºÔ›ÙËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ A™KT, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË MfiÚ·ÏË, Î·È ÙÔ 1956 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ «ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·fiË¯Ô˘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ MÔÓ¿-

∫. ¶∞¡π∞ƒ∞™, «∏ £∂∞»

¯Ô˘». AÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1961 ·fi ÙËÓ Ecole des Be·ux Arts. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô fi¯ı˜ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. BÚ¤ıËΠÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ Ô ·ÊËÚË̤ÓÔ˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ·fiÁÂÈfi ÙÔ˘. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô AϤͷӉÚÔ˜ IfiÏ·˜, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÂȘ). ΔÔ ’80, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ì ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ÚÔÛˆÈ΋ ¯ÂÈÚÔÓÔÌȷ΋ ÁÚ·Ê‹, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. H ÈÛÙÔÚÈÎfi˜

Ù¤¯Ó˘ EÈÚ‹ÓË OÚ¿ÙË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Ô KÒÛÙ·˜ ¶·ÓÈ¿Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ: Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·Ë ÌÂÙ¿Ï·Û‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜...». TÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ «ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È» ÛÙÔ ı·ً ̤ۈ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. ¢ÔÓÔ‡ÌÂÓ· ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ·Ó›Û¯˘Ú· ÌÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·ÁˆÁÔ› ÂÓfi˜ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ Î˘Ï¿ Û·Ó ·ÚÁfiÛ˘ÚÙË Ï¿‚· ·fi ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË, ¤ÓÙÔÓË Î·È ·‚›·ÛÙË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·.

H ÂÓfiÙËÙ· «£¤·», Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 16ÂÙ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. K˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· Ù˘ ÙÔ ÙÔ›Ô: Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ KfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ °ÂÚ·Ó›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ›Ô˘. TÔ ÙÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ› ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ›, «H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Â›Ó·È ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·ÊÈ΋. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Û·Ó ¤Ó· ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÙÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÎÈ ·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ». ❱❱ O Z·¯·Ú›·˜ ¶ÔÚÙ·Ï¿Î˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ «Â͈ÛÙÚÂÊ›˜» ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÏϤÎÙ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ì›· Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔÓ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘. AÏÏ¿ Î·È ÚÈÓ, Ë «Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ¿» ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·Ó Ì ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ (.¯. ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ™Ù¿ÌÔ˘, AÎÚÈı¿ÎË, K·ÓÈ¿ÚË, ¢·ÓÈ‹Ï), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· (P¤ı˘ÌÓÔ, HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘). «™ÎÔfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ʤڈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ T¤¯ÓË» ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. •ÂΛÓËÛ ӷ Û˘ÏϤÁÂÈ Ù¤¯ÓË ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú¯Èο ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ͤÓÔ˘˜. «EÈϤÁˆ ÙÔ ÙÈ Ì È¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È... ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ì ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ».™‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌ› ÂÚ›Ô˘ 2.000 ¤ÚÁ· (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·). EÏ›˙ÂÈ Ó· ÙË ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÔÌÔÏÔÁ› ˆ˜ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ KÚ‹ÙË. ™ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô MÔ˘˙È¿Ó˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ·Á¿Ë. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô ı·ً˜ ÙÔ «MÔÓÙ¤ÚÓÔ» Î·È ÙÔ Ò˜ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’30, ˘fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÌÂÙ¿Ï·ÛÂ, ·ÊÔÌÔ›ˆÛÂ Î·È ÂÓ¤Ù·Í ٷ ηı·Ú¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·. EÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¢. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È N. EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ MÔ˘˙È¿ÓË, Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ Û‡ÓÙËÍË ˘Ú‹ÓˆÓ. ∞

∂∫¶∞π¢∂À™∏

°·ÏÏfiʈÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓˆı›ÙÂ!

¢IABATHPIO °IA °A§§IA ™ÙȘ 17 & 18 M·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “Atout France 07”, ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ °Î¿˙È. ™ÙȘ 20 M·ÚÙ›Ô˘, Ë ¤ÎıÂÛË ı· «·Ó¤‚ÂÈ» £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. K·È ÂÂȉ‹ ʤÙÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï‹Ú˜, Û·Ó Î·ÓÔÓÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ highlights ÙÔ˘ Û ÙÌ‹Ì·Ù·. N· ‚Á¿ÏÂȘ Ó¤Ô ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÌÈ· ÔχÏÔÎË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· fï˜; H ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· (Ò˜-Ô‡-fiÙÂ) “Atout France” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÙÒÓÙ·˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¤‰·ÊÔ˜. °ÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·fi ÌÈ· ÁfiÓÈÌË ÂÌÂÈÚ›·

Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi crash-test. AÔΈ‰ÈÎÔÔÈԇ̠ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. º¤ÙÔ˜, Ô ıÂÛÌfi˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ CampusFrance, ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÌÂÚÈÌÓ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. N· ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ì Ì ·Ï¿ ÏÔÁ¿ÎÈ·, ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡˙ÂÈ Ô ÎÚ‡Ô˜ ȉÚÒÙ·˜: ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ °·ÏÏ›· Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ·ÈÛı·Óı› Û·Ó ÙÔÓ Nemo ÛÙÔÓ EÈÚËÓÈÎfi øηÓfi, ·ÊÔ‡ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ۷ʤ˜ Ï·›ÛÈÔ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ·ÙÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË Ê·›ÓÂÙ·È Ë Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ͤÓË.

TÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË °·ÏÏ›·, ¿ÏψÛÙÂ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¯ÒÚ· Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ERASMUS (ÚfiÁÚ·ÌÌ·-«fiÓÂÈÚÔ» ÁÈ· οı ÚÔÙ˘¯È·Îfi). °È· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÂΛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ ÌÂ: 30 Á·ÏÏÈο I‰Ú‡Ì·Ù· AÓÒÙ·Ù˘ EÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È AÓÒٷ٘ ™¯ÔϤ˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌ·, Ì ΤÓÙÚ· ÁψÛÛÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ‰›ÎÙ˘Ô Á·ÏÏÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÒÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Vrika! Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó

∏ °·ÏÏ›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ERASMUS.

ÛÙÔ °Î¿˙È, ÂÎÙfi˜ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi-¤ÎÏËÍË, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AıËÓÒÓ. N· ¿ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ù·Í›‰È· ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ı· ·ÊÈÂÚˆı› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Í¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÈÛÙ›·˜, ÙȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î.Ï. ● -¢‹ÌËÙÚ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ● H ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· EduFrance, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ EıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. ● ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜:

www.edufair.org/atoutfrance07/visitors/gr 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ŸÛÎ·Ú ÚÒÙÔ˘ ÛÙÔÓ B‹Ù·

TRAVEL LIGHT ● BϤ·Ì ¯·Ú¿Ì·Ù· Ù· ŸÛÎ·Ú ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ, ÌÈÛÔÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤ Û·Ó Ó· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ, Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÏÈfiı˘ÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÔÎfiÚÓ, οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ insomnia Î·È ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹, ÁÈ·Ù› Ï·ÙÚ‡ԢÌ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ Eastwood, ·˜ Ô‡ÌÂ, Â›Ó·È Ôχ ÛÙÚ·Ùfiη‚ÏÔ˜ Ô Ù‡Ô˜. K·È Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· – ·Ó ı· οÓÂÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Ë Degeneres (¤Î·ÓÂ), ·Ó ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛfiÓÙ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ (̷Ϸ˘), fiÛ˜ ·ÚÎÔ‡‰Â˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ·Ó Ë B›ÛÛË Î·ıfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ Pat (‰ÂÓ Î·ıfiÙ·Ó ÙÂÏÈο, Ù˙¿Ì· ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ), ˆ ˆ ¿¯˘ÓÂ Ô Gore, Ù¤ÚÌ· Ë Whoopi ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ¯fiÛÙ˜, Ê˘ÏÂÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. M·˜ ¤ÏÂÈ„Â Ë Ͽη, Ë ÛηÓÙ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Nicholson Î·È Ù· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Billy Crystal, fiÏ· ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ·ÙÈÓ·ÚÈṲ̂ӷ Ì ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ÙfiÓÔ «ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ϷΈӛ˙ÂÈÓ». ● Y‹Ú¯Â ÌÈ· ¢‰·ÈÌÔÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ, Ô˘ ·¿Ï˘Ó ÙËÓ ˘ÛÙÂÚ›· «ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯·ÏÈÔ‡ ÚÈÓ, ¤Íˆ» – ·Ó·ÁηÛÙÈο ¤ÚÁÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ·ÙÛ·‚Ô˘ÚÔ·ÈÛıËÙÈ΋˜. M¤Û·, fï˜, ›¯·Ì ۇÓÙÔ̘ ·Ù¿Î˜, ۯ‰fiÓ ·‡ÛÂȘ Î·È Ó‡̷ٷ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·ÎÔ˘ÛÙÈο fiÚÁ·Ó· ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙ˜, ‹ÚÂÌ· ‚‹Ì·Ù·, Ï›Ԣ˜ ··ÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ ı¤·Ì· Î·È ÙË ÌÔ˘-

TA•I¢EYETE E§AºPEI™

ÛÈ΋ – Î·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓË Celine Dion „¿¯Ó·Ì Ì ·ÓÈÎfi ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ, «BÔ‡‚ˆÛ¤ ÙË! °Ú‹ÁÔÚ·! ¶¿Ù· Ù˘ ÙÔ mute Ó· ÛοÛÂÈ!». ● H «ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË» ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘

ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú ¤¯ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ۯ‰ȷÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, Î·È Ì›· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË ·›ÛıËÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. M¿ÏÏÔÓ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÙ›ˆÓ · Ï· Steve Martin ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Ô˘ Ù· ‚ϤÂÈ Ô ºˆÎ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¿ÙÈ ÌÂÙ¿. ™ÙÔ˘˜ ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, Ë ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ¢ÁÂÓ‹˜ ıÏ›„Ë (Ì· ÙÈ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂȘ ÂΛ Ó˘¯ÙÈ¿ÙÈη, ÌÈÛÔÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·;), ·Ó ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ϤÌ ٤ÙÔÈ· ÁÈ· Ù· ŸÛηÚ. ● ŸÌˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ «ÌÈÁÎ Ì¿Ù˙ÂÙ» Ó·

ηÏÌ¿ÚÂÈ, Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› Î·È Ó· ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ. BϤ·Ì ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ «2» ÙÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ fiÏË ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¤·ÚÛË ÙÔ˘ politically chic, Ì ÙÚfiÌÔ ‰È·ÈÛÙÒÓ·ÌÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÌÂÚÈο ·ÓÂ·›ÛıËÙ· ‚ϤÌÌ·Ù· «ÌÂÙ¿-¿ÌÂ-ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·» Ó· Ï·ÓÒÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. K·È ‡ÛÙÂÚ·, ̤۷ ÛÙȘ straight (ÛfiÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ), ¢ı‡‚ÔϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ë ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÛÒ·ÈÓÂ, ¤ÌÂÓ ÌÂÙ¤-

● O ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ‰˘Ô-ÙÚ›· Ú¿ÁˆÚË Ì ¤Ó· ÁÂÏ¿ÎÈ ÌÈÛÔÙÂÏÂȈ̤ÓÔ ÛÙË Ì·Û¤Ï· Ù˘. KÔοψÓÂ Î·È Ì ÌÈ· ·Ó¿Û·, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ù· Ô˘ ͤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÔı¤ÙË·Ó¿Û·, ÁÏÈÛÙÚÔ‡ÛÂ Û·Ó ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÙÔ˘˜ ΢ÏÈfiÛ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ̤۷ Û ‰‡Ô Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÂÚÈÌÂÓÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ÛÙȘ ÛȈËϤ˜ ‚¿ÏÏÔÓÙ·: ÛÙ· AÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔÔÙ˘ η·ÎˆÌ¤Ó˜ ¢·ÈÛıËۛ˜. M·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B‹Ù·. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ÚÔ‡Û ӷ ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜, ·˘Ù‹ B‹Ù·, ‚·ÛÈο Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ Ë Ï·Ù›·, ·˘Ù‹ Ù˘ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË. «2», ÁÈ·Ù› ÛÙ‹ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈ¢øƒ√ CD MfiÓÔ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ıfi‚¿ÏÏÔÓÙ· ¢·ÈÛıËÛ›·˜ – ·˘Ùfi Â›Ó·È H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ڢ‚Ô Î·È ÙÔ Ô‰Ô‚ÔÏËÙfi ÙÔ˘ ÂıÓÈÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛËÌ›Ô, ÙÔ Û‡Ì·Ó ÁÈ· Û·˜ ‰¤Î· (10) ÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÓfi˜ cd «2» Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B. ÁÈ· Ùfi Ù˘ Ó· ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ. fiÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ. H ÙÂÚ¿ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ cd Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. AÓ ● ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÈÛÔÚÚÔÛ˘ Â›Ó·È ÂÂȉ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠ÏÔÈ ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ›· Ô˘ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÂȘ (Ì 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÙËÓ ·Ï‹Ì·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 Ú¤˜ – Î·È ÌÂÙ¿ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ıÂÈ· ÛÔ˘ (·Ú¯‹-̤ÛË-Ù¤ÏÔ˜), ÙfiÙ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 6/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ì·ÁÈο Ó· ÛÔ˘ ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: Ô ÂÚˆÙÈÛÌfi˜, Ë ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ì ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ÙÔ design, Ë ·ÚÔ‰ÈÎfiÓÔ‡˜ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. K·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ú 1,19 Ì º¶∞ ÙËÙ· Î·È Ë Ù·Ú·¯‹ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ «ÎÂÓÙÚÈAÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. TÔ ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ slow ΋ ȉ¤·» ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú Ì ÙȘ, ÂÏ¿¯Èmotion ÙÔ˘ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Û ¿ÂÈ ÛÙ˘ ¤ÓÙ·Û˘, ·Ù¿Î˜ Ù˘ Degeneres. X·›ÚÂÛ·È Ì ·fi ÙȘ ∞Ê›ÍÂȘ ÛÙȘ ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ÙË ÛȈ‹ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÛÙ· «ı¿̷ٷ Ù˘ Ìfi‰·˜» Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ë fiÏË. E›Ó·È Ë ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›· ÛÙÈÁÌ‹ ● K·È ÌËÓ Í¯ӿÙÂ: Travel light. ŒÓ· ۷Λ‰ÈÔ ÛÙËÓ fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û˘ÚÚÔ‹ ·ÏÒ˜ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ÌÔ‰¿ÙˆÓ. Ï¿ÙË ÊÙ¿ÓÂÈ. ∞

£∂∞Δƒ√ TA ¢Y™KO§A XPONIA T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

KA£O§OY KA§A Ù˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ· ™ÎËÓÔıÂÛ›·: B·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: Iˆ¿ÓÓ· ¶·¿, ŸÌËÚÔ˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ Î·È £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900

H ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ı¤Ì·Ù·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. 44 ATHENS VOICE 1 - 7 MAƒΔπ√À 2007

I. ¶∞¶¶A, °. °A§§√™, O. ¶√À§A∫∏™

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË ·ÓËÏ›ÎˆÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ·. E‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ¤Ó·

ηıÂÛÙÒ˜ ·Ê¿ÓÂÈ·˜. ™Â ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û ·Ê¿ÓÂÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ P¿ÓÈ ™¿ÚÌ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÔÓ›˜, Ì ‰‡Ô ı›Ԣ˜, Û ÌÈ· Â·Ú¯›· Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜, Ì fiÓÂÈÚÔ Ó· ·Ô-

‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ. ™ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÈÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË Ù˘ KfiÚ·˜ ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ¤Ó· Â›ÏÂÎÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÛÙÂ˘Ù‹. ŸÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘, ÛÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·. ŒÚÁÔ Ì ˘ÎÓfi ÈÛÙfi, ÙÔ «K·ıfiÏÔ˘ K·Ï¿» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÓÂÊÂÏÒ‰Ô˘˜ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. ™ÎËÓ¤˜ Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. ™Â fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·. TÚÂȘ ËıÔÔÈÔ› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ÒÌ· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·˘Ù‹ ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ Ì ÙÔÓ ˆÌfi Ú·ÏÈÛÌfi Ù˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ¯·Ú·Ì¿‰· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ηÌÈ¿ ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ì „·ÏȉÈṲ̂ӷ ÊÙÂÚ¿.●


BIB§IO ŒÓ·˜ «‚¿Ó‰·ÏÔ˜» Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È

TA ™EMINAPIA TH™ ANOI•H™ ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO ÌfiÓÈÌ· ÂÎı¤Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÏËÊı›. OÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÚÔÛı‹ÎË ·fi ÙÔ web site ÙÔ˘ M¿ÓÎÛÈ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «O ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿», ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤ÙÚ·˜ Ì ¯·Ú·Á̤ÓÔ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ Ó· ÛÚÒ¯ÓÂÈ ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô M¿ÓÎÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ì¿ÛÂÈ ÛÙÔ BÚÂÙ·ÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ ·fi ÙȘ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ – ‚¤‚·È· οÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÚˆÙËı› ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÊ¢ÚÂı› ·ÎfiÌ· Ô ÙÚÔ¯fi˜. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙË N. YfiÚÎË, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ BÚÂÙ·Ófi˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ›¯Â ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ MÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó, ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÔÓÙ¤ÚÓ·˜ T¤¯Ó˘, ÛÙÔ AÌÂÚÈηÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ MÚÔ‡ÎÏÈÓ, ÎÚÂÌÒÓÙ·˜ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (›Ó·Î˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οÓÂÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛı‹Î˜). ™ËÌ›ˆÛ 4 ¯Ù˘‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ̤ڷ. AÓ ÙÔ graffiti ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ hip-hop, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔÓ M¿ÓÎÛÈ ¤Ó·Ó punk ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. O Û˘ÓÂÈÚÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ·ÚΛ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈÎfi attitude ÙˆÓ Sex Pistols Ì ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ˆ˜ Èı‹ÎÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔ‡ Iˆ‚ËÏ·›Ô˘ Ù˘ – ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÎÛÈ Ê˘ÛÈο. ¶¤Ú· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ù·Ì¤Ï˜, Ô M¿ÓÎÛÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈο ΛÓËÙÚ·. Œ¯ÂÈ ·ÚÓËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ NIKE, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹. øÛÙfiÛÔ, ʋ̘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â› ÏËڈ̋ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, fiˆ˜ Ë Greenpeace, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë Puma. °È· ¤ÚÁÔ Û η̂¿ ˙ËÙ¿ ̤¯ÚÈ 25.000 ϛژ. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ·. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Sotheby’s ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ϛژ (·fi Ù· ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ӷ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· BÈÎÙˆÚ›· ˆ˜ ÏÂÛ‚›·, Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ KÚÈÛÙ›Ó· AÁÎÈϤڷ). O ›‰ÈÔ˜, fï˜, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, fiÔ˘ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ¤¯ÂÈ Ù˘ˆÌ¤ÓË ÙË ÊÚ¿ÛË «¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ, ËÏ›ıÈÔÈ, fiÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̷Ϸ˘». EÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ó· ÂÎı¤ÙÂÈ Û ÛÔοÎÈ·, Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ artwork ÙÔ˘ “Think Tank” ÙˆÓ Blur. TÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚË, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «MÂÙ·›¯ÌÈÔ» ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “Wall and Piece” (ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ «P·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ °ÎÚ¿ÊÈÙÈ», Û. 216, ¢ÚÒ 26), Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ AϤÍË K·ÏÔʈÏÈ¿ (ÚÒËÓ Last Drive), ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ‰Âο‰Â˜ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. M¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì ٷ ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÙÔ hype ˘ÂÚÙÂÚ‹ÛÂÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ fï˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ M¿ÓÎÛÈ ·ÁÂÚ¿ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ∞

™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯¿ÚÈˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. EÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ·fi interview.

ATE§IE §O°OTEXNIA™

I AM BANKSY T˘ BA™IA™ TZANAKAPH

«£¤Ïˆ Ó· ‚Áˆ ¤Íˆ. A˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÚ‡Ô. O ʇϷη˜ ‚ÚoÌ¿ÂÈ. B·ÚȤ̷È, ‚·ÚȤ̷È, ‚·ÚȤ̷Ȼ. A˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÓ‰fiÌ˘¯Â˜ ÛΤ„ÂȘ ÂÓfi˜ ÂϤʷÓÙ· ÙÔ˘ ∑ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙȘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙȘ ·ÂÈÎfiÓÈÛÂ Ô M¿ÓÎÛÈ. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ë ÁÓÒÌË ÂÓfi˜ ÂϤʷÓÙ· ÌÂÙÚ¿ÂÈ, Ë MfiÓ· §›˙· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÎÙfiÍ¢ÛË, ÔÈ ·ÚÔ˘Ú·›ÔÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Û ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ··Ú¿ÙÛÈ, Ë Ô ÓÙÔÌ·ÙfiÛÔ˘· Campbell ÙÔ˘ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÌÈ· Ì›˙ÂÚË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÎÔÓÛ¤Ú‚· ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿‰Ô͘ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· stencils ÙÔ˘, Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‹ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ ÛÙ· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ÌÔ˘Û›·. O M¿ÓÎÛÈ (30-something) ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ MÚ›ÛÙÔÏ. H Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙË –ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘ ‰ÈÒ͈Ӗ, ÈÛÙ‡ÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Â›Ó·È PfiÌÂÚÙ M·ÓΘ. H ·Û¿ÊÂÈ· ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì˘ıÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· hype Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÁÎÚ·ÊÈÙ¿ – ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· t-shirts ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂ Ù˘ˆÌ¤ÓË ÙË ÛÙ¿Ì· “I Am Banksy”. O ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ art terrorist ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÛÔηÚÈÛÙÈο Î·È ÚÔÎÏËÙÈο stencils (Ù¯ÓÈ΋ Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ graffiti, fiÔ˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙfiÛÔ «‰˘Ó·Ùfi» ¯¤ÚÈ) ÊÔÚو̤ӷ Ì ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÌËӇ̷ٷ. OÈ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ ‰È¤Û¯È˙·Ó ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο Ë ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ· T˙ÔÎfiÓÙ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Ì Ì·˙ԇη ÂÓÒ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì ¿ıÔ˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¿ÓÎÛÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÚÈ‚fiËÙÔ, ηıÒ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ N. YfiÚ΢. TÚ˘ÒÓÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÎÚÂÌ¿ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰›Ï· ÛÙ·

● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ - A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋ °Ú·Ê‹ ● AÊ‹ÁËÛË ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ● ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ - EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ MÂÏÔÔ›ËÛ˘ EχıÂÚÔ˘ ™Ù›¯Ô˘

ATE§IE EIKONA™ & HXOY ● ™ÎËÓÔıÂÛ›· Ì æËÊȷ΋ K¿ÌÂÚ· - Video Art ● Montage (AVID - PREMIERE) ● æËÊȷ΋ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ● Sound Design - æËÊȷ΋ EÂÍÂÚÁ·Û›· ◊¯Ô˘ - EÈÎfiÓ·˜ ● ¶·Ú·ÁˆÁ‹ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜

ATE§IE EIKA™TIKøN ART IS ART ● EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ ● EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÁÈ· KfiÌÈÎ ● ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ EχıÂÚÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ● X·Ú·ÎÙÈ΋ - °Ï˘ÙÈ΋ Û ͇ÏÔ, ËÏfi, ·Ȥ Ì·Û¤ ● K·Ù·Û΢‹ M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ - KÔ‡ÎÏ·˜ - M¿Ûη˜ ● K·Ù·Û΢‹ KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ - AÍÂÛÔ˘¿Ú ● ¢È·ÎfiÛÌËÛË EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ XÒÚˆÓ ● M·ÎÈÁÈ¿˙ ● Styling - Image Making

POCKET THEATRE STUDIO ● B·ÛÈΤ˜ AÚ¯¤˜ YÔÎÚÈÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ● ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘ Pocket Theatre ● XÔÚÔı¤·ÙÚÔ - ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ XÔÚfi˜ ● ºˆÓËÙÈ΋ ● EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· £Â¿ÙÚÔ˘ ● K·Ù·Û΢‹ M·Î¤Ù·˜ - ¢È·ÌfiÚʈÛË ™ÎËÓÈÎÔ‡ XÒÚÔ˘ ● TÔ E¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ MÔ˘ÛÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙ‹ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ (¶Ú·ÎÙÈ΋)

æYXO§O°IA - EY ZHN ● T¯ÓÈΤ˜ AÓ¿Ï˘Û˘ OÓÂ›ÚˆÓ - Dream Workshop ● Yoga - Tai Chi

EºAPMO™MENE™ ¢HMO™IE™ ™XE™EI™ - MME ● OÚÁ¿ÓˆÛË °Ú·Ê›Ԣ T‡Ô˘ -

OÚÁ¿ÓˆÛË ™˘Ó‰ڛˆÓ - EÎı¤ÛÂˆÓ - XÔÚËÁ›Â˜ ● ¢È·¯Â›ÚÈÛË KÚ›ÛÂˆÓ - ¢È·¯Â›ÚÈÛË M.M.E. ● T¯ÓÈΤ˜ §ÂÎÙÈ΋˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Interview ● ¢ÈÔ›ÎËÛË OÌ¿‰·˜ - B·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ

TË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. EÓËÌÂÚˆı›ÙÂ Î·È ÛÙÔ www.mikropolytexneio.gr TËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210 3243.306 - 210 3252.998

E°π¡∂ BEST SELLER

8∏ ∂∫¢√™∏

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈa˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ Ô ¤ÚˆÙ¿˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Ù˘ ¤ÁÈÓ ηٷÈÁ›‰· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó. ∏ ηډȿ Ù˘ ¿ÁˆÛÂ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ÓÈ·Ṳ̂ӷ ·̷ٷ ÁÈ· Ó· Ó›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ΔÔÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„Â, fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ·Á·Ô‡Û ·ÎfiÌË. ŒÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ŸÌˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ‡˜ ¤·ÈÍ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È, ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi. ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‡ÌÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÙ·Ó ·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏËıÈÓ¿. °È·Ù› Ë Î·Ú‰È¿ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È΋ Ù˘ ÏÔÁÈ΋. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜-¶ÏËÚÔÊÔڛ˜

¢À∞™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∂˘‹ÓÔ˘ 4, ∞ı‹Ó· 11527 ÙËÏ.- fax 210 7776.227, 697 8162442 ∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ Δ∞ μπμ§π√¶ø§∂π∞

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


ª√À™π∫∏ * ** *** **** *****

ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ™·¯¿Ú·

TINARIWEN

T∞ BLUES Δ∏™ ∂ƒ∏ª√À TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

MÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Ô ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù· blues Ó· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· blues ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ë AÊÚÈ΋ ÎÈ ÂΛ «ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó». Ÿ¯È ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ¤Ê˘Á·Ó Î·È ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ Ó·, ÂÌ›˜ ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ ˘ÂÚfiÙ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜. K·È Ù· blues ¤ÊÙ·Û·Ó Û ̷˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ·Ï˘ÛÔ‰Â̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ AÊÚÈ΋, ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, «ÈÛÙÔÔÈ‹ıËηӻ ˆ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÚÔ˚fiÓ ÎÈ ·fi ÎÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ηı’ fiÙÈ jazz, soul, r’n’b, rock’n’roll, rock, funk Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û’ ·˘Ùfi.

46 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

H „˘¯‹ ÙÔ˘ blues fï˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ AÊÚÈ΋, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, „‹ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È 500 ¯ÚfiÓÈ· οو ·’ ÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹ÏÈÔ, ‰ÔÍÔÏÔÁ› ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÍËÚ·Û›·, ·Ó·Û·›ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚ› ·ÓÙÔ‡ Î·È ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ Ù· ÛÙfiÌ·Ù·, ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ (ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ë Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰ÔÍÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ “on the road”), ‰›ÓÂÈ Ú˘ıÌfi ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ¶¤Ú·Û ÎÈfiÏ·˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ (6/3/2006) Ô˘ Ô Ali Farka Toure ‰ÂÓ ˙ÂÈ È·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· “Savane” ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ. K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÙÔ ¿ÊËÛ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË. ¢ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Áڿʈ «ÂÈ΋‰ÂÈÔ˘˜» Î·È ÛΤÊÙËη ˆ˜ ı· ’ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘. N· Ô˘ ‹ÚıÂ... ¶ÚÈÓ ·fi 3 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ Î·È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜, ¤‚·Ï· Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ¤Ó· cd Ô˘ ¤ÊÙ·-

Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤڈ ÙÈ Â›Ó·È. M ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰È¿‚·˙· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Tinariwen, Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, “Amassakoul”. TÔ ÛÔÎ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Úfi. ÕÎÔ˘Û· Ù· blues Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÂΛ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÎÈ ÂΛ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜. ŒÓ· ˘ÓˆÙÈÎfi ÙÚÈ ¿ÁÚÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ¤Ó·˜ ¿Ó˘‰ÚÔ˜ ‹¯Ô˜ ÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. T· blues ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™·¯¿Ú·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· Ù· blues Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô Martin Scorsese, ϤÂÈ Î¿Ô˘ ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ali Farka Toure Â›Ó·È ÙÔ DNA ÙˆÓ blues. •¤ÚÂÈ ·˘Ùfi˜... A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÔÈ Tinariwen Â¤ÛÙÚ„·Ó Ì ÙÔ “Aman Iman” Î·È Ì·˜ ·ÔÙÂÏ›ˆÛ·Ó. TÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Â›Ó·È ˙ˆ‹ ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÍËڷۛ˜ ÙÔ˘ ’74 Î·È ÙÔ˘ ’85 Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. AÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ Tuareg (Ô˘ ÂÌ›˜ ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ 4X4 ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ VW, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ ʤÙÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÏÈ ÙÔ˘ NٷοÚ, ÁÈ·Ù› Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ·˘Ù‹ ›ӷÈ: Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙË ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜ – Ì˯·Ó¤˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿) Î·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË §È‚‡Ë. EΛ ÚˆÙÔ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, ÌÏÔ˘˙›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ¤ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ AÊÚÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ blues, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô Ali Farka Toure. OÈ ÎÈı¿Ú˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ fiÏ· ¿ÏψÛÙÂ. O ¿ÓÂÌÔ˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Ù· οÓÂÈ ·fiÎÔÛÌ· Î·È ÔÈËÙÈο, Ù· Ó‡̷ٷ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ Ù˘Ì¿ÓˆÓ Î·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ „˘ıÈÚ›˙Ô˘Ó blues ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ·. ŸÙ·Ó ÚÒÙËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ Toure Ò˜ ¤Ì·ı ÌÔ˘ÛÈ΋, ·¿ÓÙËÛÂ: «◊Ù·Ó Ù· Ó‡̷ٷ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÒÚÔ». T· Ó‡̷ٷ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡˜. ŸÏ· ÙÔ‡Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙ· ̤ÚË Ì·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Festival in the desert” (Festival au desert) Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ıËΠÙÔ 2003 Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ Û dvd. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: Tinariwen, Ali Farka Toure, Robert Plant, Oumou Sangare, Tartit, Lo’ Jo ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. ◊¯Ô˜ Î·È ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ÌÈ· ·fiÎÔÛÌË Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·›ÛıËÛË, ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ٷ blues ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô, Ô˘ ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· Ô Damon Albarn Ù·Í›‰Â„ ÛÙÔ M¿ÏÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Toumani Diabate, ÙÔÓ Afel Bocoum ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ‰›ÛÎÔ “Mali Music”, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô Josh Homme, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÛÂÈÚ¿ “The desert sessions”, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÚËÌÔ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ï›Á· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. OÈ ‹¯ÔÈ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ‰È·‚ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿. TÔ Ù·Í›‰È fï˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì οÙÈ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. £¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ... ∞

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

THE RESIDENTS - Tweedles! (EMI) **

K¿ÔÙ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÎÈ ·˘Ùfi. TfiÛÔ ÓÙÂÊÔṲ́ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ (·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ì·È Ê·Ó, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. AÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› Ô˘ ›ӷÈ). ¶‹Á·Ó ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ οÔÈÔ˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· ¿ÚÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÂÌÓÂfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ «¢Ú¿ÎÔ˘Ï· ÙˆÓ K·Ú·ı›ˆÓ» ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÎfiÓÛÂÙ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ «‰Ú¿ÎÔ˘Ï·/ÎÏfiÔ˘Ó», ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‡ÎÔϘ χÛÂȘ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. M‹ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÙÔ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó È·... BUSCEMI - Retro Nuevo (EMI) ***

Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ‹¯Ô Ô Dirk Swartenbroekx, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰›‰ÂÈ, Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·’ ·˘Ùfi. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ house, bossa nova, jazz, brazilian, lounge, afrobeat, ·Ó ÎÈ Â‰Ò Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ¤Ú·ÛÌ· ·fi Ù· B·ÏοÓÈ·. ™Ù· ʈÓËÙÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Fay Lovsky, Alexia Waku, Viviani Godoy Î·È Ë Isabelle Antena. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ. ™Y§§O°H - ESL Remixed (V2) ***

MÈ· ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ›Ûˆ Ù˘, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÔÈ Thievery Corporation ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ¿‰È Ù˘, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ESL, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È Î·ıÒ˜ Ú¤ÂÈ ‹¯Ô ÙÔ˘˜ Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ „‡¯Ú·ÈÌË ‰È¿ıÂÛË. M¤Û· Û’ ·˘Ù¿ Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó 100 ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜. Z‹ÙËÛ·Ó ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· οÓÔ˘Ó remix ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ: Calexico, Medeski - Martin & Wood, Boca 45, Quantic, Beatfanatic, Fort Knox Five Î·È Ê˘ÛÈο fiÛÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ESL (Ursula 1000, Nickodemus, Thievery Corporation). THE FUZZY NERDS - Happy Fuzzy Thinkin' (TMC) **

T· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ È·. Noise ÎÈı¿Ú˜, Ó·ÓÈ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, (ηÈ) Á˘Ó·ÈΛ· ʈÓËÙÈο, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ï‹ÎÙÚ·, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Â›Ó·È fiϘ Â‰Ò – ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÓÂ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ò˜ ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·Ó›˜, Î·È ÔÈ Fuzzy Nerds ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ê·Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›. T›ÌÈ· Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë Ù¤¯ÓË ı¤ÏÂÈ ¿ÏÏ· ÂÊfi‰È·. ●


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

AÁÔÚ¤˜ & Ê·ÓÙ·Û›·

ZøH ONEIPEMENH

LONGCHAMP M·Ï·Ú›Ó˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË collection

SMEG & MINI COOPER S

PHONOGRAPH RECORDS

™˘ÏÏÂÎÙÈÎfi „˘ÁÂ›Ô Smeg

¶·ÏÈfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÔ˘Ù› ú 4

ÂÍÔÏÈÛÌÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ café - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì·Ú - ÍÂÓԉԯ›· ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 26 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7231 350 ÿÚËÙÔ˜ 9 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7254 587

PHILIPS

GAVELLO BOUTIQUE

VANITY & POSH

17 ‚Ú·‚›· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi IF

∫·Ú‰È¿ “Amore Mio” ú 550

√È ÙÛ¿ÓÙ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ

ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «™Â ›‰· ÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘» –ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙËÓ Â›¯·Ì ‰ÂÈ– Ô ™ÙÂÊ¿Ó ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ÈÂÎÂڷȈÙÈ΋. H Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰È„¿ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎfiÛÌÔ. «E›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂȘ ÙÔ Ù˘¯·›Ô. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·» ÛΤÊÙÂÙ·È. K·È ÔÈÔ ÙÔ ÓfiËÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ; ¶ˆ˜ ÙÔ Ó· Â›Û·È Ï›ÁÔ ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓÔ˜ Ô‡ Î·È Ô‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi. OÓÂÈÚÔÊ·ÓÙ·Û›· Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜!

ÊÂ‡Ô˘Ó È‰·ÓÈο ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ-·Ó¿Ï·ÊÚÔ look. EÚÌÔ‡ 34, 210 3236.743 ● TÔ Smeg „˘ÁÂ›Ô FAB28MCS (·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Mini Cooper S) ¤¯ÂÈ «Û·ÚÒÛÂÈ» ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÂȈ‰ÒÓ 50s Î·È 60s. H laser blue fiÚÙ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ 2 ›‰È˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Î·fi ÙÔ˘ MINI Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ Monte Carlo Rally ÙÔ˘ 1964. TÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ë ÂÛÔ¯‹ Â›Ó·È ›‰È· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. Afi Ù· 250 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ë EÏÏ¿‰· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 10. PETCO Showroom: §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 3, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6837.400 ● AÓ Â›Û·È ¿ÓÙÚ·˜, ÛÙÔ ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô/jazz ‰ÈÛο‰ÈÎÔ Phonograph Records ı· ͯ¿ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ «‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ·». AÓ Â›Û·È Á˘Ó·›Î·, ı· ¿ıÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ٷ Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ÂÒÓ˘ÌˆÓ Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ, Ù· ʈÙÔÚÔÌ¿ÓÙ˙· ÙÔ˘ ’60 Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Û‡ÓÂÚÁ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. TÈ̤˜, ¿„ÔÁ˜. AÓ‰Ú¤· MÂÙ·Í¿ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ· ● H ̤ڷ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¤Ú·ÛÂ. T· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ·Á¿˘ –·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó– ̤ÓÔ˘Ó. ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ÒÚÔ: TÔ heart pendant “Amore Mio” ÙÔ˘ Rinaldo Gavello ÛÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ: ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi Î·È essenza. Boutique Gavello, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7244.933

MO¢A & ¢IA-KO™MHMA ● H ·¤ÚÈÓË Kate Moss ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË Ó¤· η-

Ì¿ÓÈ· Ù˘ Longchamp ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ ÕÓÔÈÍË-K·ÏÔη›ÚÈ 2007. O ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Mario Sorrenti ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ, Ù· ÚÔ‡¯· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¿ÓÔÈ͢. H ÔÔ›· ‚‚·›ˆ˜-‚‚·›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÏÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÚÔ˙. Check out: TËÓ ÚÒÙË prêt-àporter ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Á·ÏÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜. www.longchamp.com ● ™ÙË ˙ˆËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÙÛ·ÓÙÒÓ ÙÔ˘ Vanity & Posh. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÌÔÓԯڈ̛˜ (Â›Û˘ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÛÙË Ìfi‰· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ). Tip: ™˘ÓÙÚÔ-

H ∞Δ∞∫∞ TH™ EB¢OMA¢A™:

TA NEA TøN 20:00 ● ™ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ۯ‰›·Û˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

IF, Ë Philips ·¤Û·Û 17 ‚Ú·‚›· Û 6 ηÙËÁÔڛ˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ SKIN, ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈο ÂÓ‰‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ «Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·›ÛıËÛ˘». www.design.philips.com ● E›ÛËÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ AEK(¿Ú·˜)-ÔÌ·‰¿Ú·˜ –‚ϤÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÈ ÓfiÌÈ˙˜;– ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 2 ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È Ë Adecco. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ AEK ¶AE, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ·ÎfiÌ· ÙË MILAN, ÙËÓ OÌÔÛÔÓ‰›· K·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (FIBA) Î.¿. ● T· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ EOT ÁÈ· ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÚÔÛÂÁ̤ÓË. H Bold Ogilvy, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ «°›Ó ٷÍÈ‰Â˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÛÔ˘», ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ¿ÓȘ, Ì›· ÁÈ· οı ÂÔ¯‹. ● T· 39 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ê˘ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ e-shop.gr ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ e-shop points Û X›Ô, M˘ÙÈÏ‹ÓË, MÂÓ›‰È Î·È K·ÏÏÈı¤·. ™Ù· Û˘Ó, Ë ¿ÁÈ· ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ e-shop ÁÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. K¤ÓÙÚÔ E͢ËÚ¤ÙËÛ˘: 211 5000.500 www.e-shop.gr ∞

MÔÚÒ Ó· Û˘ÓÔ„›Ûˆ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÌÈ· ϤÍË. K˘Ï¿ÂÈ. - Robert Frost

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52 / ºÂȉ›Ô˘ 5‚-5Á ÛÙÔ¿ ΔÈÙ¿ÓÈ· 106 78 ∞ı‹Ó·, 210 3821.645, 694 4740827

¢øƒO ª¶§√À∑∂™! H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ 20 ÌÏÔ‡˙˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «TO KYNH°I TH™ EYTYXIA™» Ì ÙÔÓ °Ô˘›Ï ™ÌÈı, Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Audio Visual. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 6/3 ÛÙȘ 10:00. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


FITNESS / HEALTH / BEAUTY M∞ƒπ∞ ∫√∫∫π¡∞∫∏ - μπ∫À ™Àªπ∞∫∞∫∏ √ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞.V. ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿

KANE KATI °IA TO ™øMA ™OY POWER PLATE To Power Plate Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘, Ô˘ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰·ÓÂÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓ·˘ÙÈ΋) ˘fiÛ¯ÂÙ·È ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ó ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂÙ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌfiÓÔ ÏÂÙ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, 10 ÏÂÙ¿ ¿ÛÎËÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ì ‚¿ÚË. M ÙÔ power plate Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 97% ÙˆÓ Ì˘ÒÓ, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛÙ¿, ηٷÔÏÂÌ¿Ù·È Ë Î˘ÙÙ·Ú›Ùȉ· Î·È Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ power plate Á›ÓÂÙ·È Û ÌÔÚÊ‹ Û˘Ó‰ÚÈÒÓ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ personal trainer. £· ÙÔ ‚Ú›Ù Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜: Holmes Place Athens, EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ City Link, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4, 210 3259.400 Holmes Place Maroussi, EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ A›ıÚÈÔ, AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 40, 210 6196.791-2 Power Place, ™fiψÓÔ˜ 46 & OÌ‹ÚÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 3390.090 Sport Academy, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7257.070-2, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hilton Asana, ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË & º·›‰Ú·˜ 6, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.880 Arena Fitness, AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 4, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4297.361 Freemotion, §ÂˆÊ. £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓˆÓ 10, A¯·ÚÓ¤˜, 210 2447.047 www.power-plate.com

E¡∞§§∞∫Δπ∫∂™ £∂ƒ∞¶∂π∂™ AÈÒÓ Drama-therapy center ª¤Û· ·fi ÙÔ ·›ÍÈÌÔ ÚfiψÓ, ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯¤ÛˆÓ. H ‰Ú·Ì·ÙÔıÂÚ·›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Ù ·˘ÙfiÓÔÌ· ›ÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ¿ÏϘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜. ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 72, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Aı‹Ó· 116 34, 210 7258.741, www.dramatherapy.gr

Divani Athens Spa & Thalasso Centre

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210 3645.582, www.pilates.gr, info@pilates.gr

48 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

ÎÏÂȉÒÓ 56, £ËÛ›Ô, 210 3472.964

TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ ı·Ï·ÛÛÔıÂÚ·›·˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋, ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Leading Spas, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Apollon Palace. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· 270 Ù.Ì. Ì ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi, Û¿Ô˘Ó˜, ¯·Ì¿Ì, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·ÔϤÈÛ˘ Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· (ı·Ï·ÛÛÔ)ıÂÚ·›˜ Î·È Ì·Û¿˙. OÈ ıÂÚ·›˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ıÂÌ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·Ø ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ٷ «Ì·Û¿˙ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». °È· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ¯·Ï¿ÚˆÛË Ì Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·›ıÔ˘Û·, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ì·˙›. AÁ. NÈÎÔÏ¿-

Rest?

Ô˘ 10 & IÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Apollon Palace, www.divanis-spa.gr

HOLMES PLACE

§›ÌÓË BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ X·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ E.O.T. ˆ˜ «£ÂÚ·¢ÙÈ΋ §Ô˘ÙÚÔËÁ‹», Ë Ï›ÌÓË Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· È·Ì·ÙÈο Ì¿ÓÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 20 Î·È 27ÆC Î·È Ë Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂȘ, ·ÚıÚ›Ùȉ˜, Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈο, ÔÛÊ˘·ÏÁ›Â˜, ÂÎ˙¤Ì·Ù·, ÈۯȷÏÁ›Â˜ Î.¿. §›ÌÓË BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210

ÓÂÈ Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Â›Û˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηٿÛÙËÌ· «BÈԉȷÙÚÔÊ‹». £· ÙÔ ‚Ú›Ù ·ÓÔȯÙfi 7 ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K¿ı ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ·Ó ›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÙÂ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ¤ÎÏËÍË. ú 12-13 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. HÚ·-

8962.237, 210 8962.239, www.limnivouliagmeni.gr

The Ki ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È oriental ¯ÔÚÔ‡, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ˜ yoga & release ‹ Ó· ‰Â¯Ù› οÔÈ· ·fi ÙËÓ Áο̷ ıÂÚ·ÂÈÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, Ì·Û¿˙, ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋ Î·È ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ÌÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡, ͯˆÚÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û· Ì ηıÚ¤ÊÙ˜ ÁÈ· Ù· ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·›˜. T· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10 ¿ÙÔÌ·. ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ 4, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 17341, 210 9339.653

Bπ√§√°π∫∞ E™Δπ∞Δ√ƒπ∞

FLOOR CONTACT

Pilates - Gyrotonic® ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ¿ÓÙÚÂÌ·. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2 ̤Ú˜

T· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi IÙ·Ï›· Î·È A˘ÛÙÚ›· Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ο‚˜ («¢ÚÔÛÈ¿», «™Ù·ÁfiÓ·», «M¿ÚÎÔ» Î·È «M¤ıË»), ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜ («Z›‰ˆÚÔÓ»,“Salumaio”) Î·È Û ¿ÏÏ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ô «BÈÔÏÔÁÈÎfi˜ K‡ÎÏÔ˜». ¢¤¯ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ̤ۈ internet ÛÙÔ site www.vineorganic.gr. AÓ ›ÓÂ٠ϢÎfi, Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ Pieve Vecchia Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ Sangiovese Antica Enotria. Vin & Organic Products/

CITY SPA

AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë «EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Iı¿ÎË» ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. EΛ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Á¢Ù› ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ο-

24 - 25 MAPTIOY

KÚ·ÛÈ¿ Vin & Organic Products/ Tablogix Mobile

Tablogix Mobile, ™ÔÊÔÎÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 45, 14123, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, 210 5297.820

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Iı¿ÎË

● ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Pilates Î·È Gyrotonic®. ● ΔÒÚ· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·, ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.

BÔȈٛ·˜, 22640 41238

TÔ Floor Contact ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ÏÔÁÈ΋: AÎfiÌ· Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ¿Û¯ÂÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ì ÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, οÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ. K·È ·˘Ùfi ÙÔ «Î¿ÙÈ» ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· Ï‹ÚË ‹È· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. O BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÎÈÓËÛÈÔÏfiÁÔ˜ º›ÏÈÔ˜ Mendes ÂÈϤÁÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÊfiÚ̘ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi, ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ÁÈfiÁη, Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÚÔ‹ ·-

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “Rest?”, ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ «BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘», Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÚ¤Ûη ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È ÌË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ·fi ÙȘ 9 .Ì. ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

Bπ√§√°π∫A ¶ƒ√´O¡Δ∞

Sport Academy Spa M ۇÓıËÌ· «Ë ΛÓËÛË Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË ˙ˆ‹˜» ÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ-spa ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Hilton Ì·˜ ηÏ› Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÛÙ· 1.500 Ù.Ì. ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. Afi Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì·Û¿˙ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Í¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ 4 Hands Massage, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ‰‡Ô ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÈÛ›Ó· ˘‰ÚÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ beauty salon. B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7257.070-2, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hilton.

EÏ·ÈfiÏ·‰Ô «MÂÏÈÁ‹» A˘Ùfi ÙÔ ·Úı¤ÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Á‡ÛË, ÎÏ›ÓÂÈ Û οı ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÙÔ˘ ÙÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙË BÔȈٛ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ AıËÓ·›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Û ÂÓÙ¿ÏÈÙÚË ÌÔÚÊ‹ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜: «YÁ›·˜ X¿ÚÈÓ», «BÈfiÚ·Ì·», «BÈԉȷÙÚÔÊ‹», «¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ», «°·›·», «MÂÏÈÛÛ¿ÓıË», «°È·ÛÂÌ›» Î.¿. AÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· MÂÏÈÁ‹, EÏÏfiÈ·

Û΋ÛˆÓ. K¿ı ̿ıËÌ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÁÈ·Ù› ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Î·È Ë ¤ÌÓ¢ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. EÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÂÓÙÒÌ·Ù· ·‰È·ÓfiËÙ· Î·È Í¯·Ṳ̂ӷ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ηıÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÂÎÙÔÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ ˘·ÈÓÈÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ. EӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È, ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‹ ·ÏÒ˜ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ‚ÔËı¿ÂÈ Â›Û˘ Ôχ ÛÙÔ ÛÙÚ¤ÙÛÈÓÁÎ Î·È ÙËÓ ·ÔÊfiÚÙÈÛË Î·È fiÛÔ˘˜ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. MÂÙÛfi‚Ô˘ 20, ÛÙÔ MÔ˘Û›Ô, 694 8248166 - °ÈÒÚÁÔ˜ K˘Ú›ÙÛ˘

Cocoon Urban Spa ¶¿Óˆ ·fi 30 ıÂÚ·›˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· yoga, pilates Î·È dynamic stretching: Â‰Ò Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ˘Á›·˜, Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜. ™ÙÔ Cocoon Urban Spa ı· ‚Ú›ÙÂ Û¿Ô˘Ó·, ¯·Ì¿Ì, Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È ÈÛ›Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ Î·È ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Ó˘¯ÈÒÓ. ™Ô˘Ï›Ô˘ 9 & EÚÈʇÏ˘, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6561.975, www.cocoonurbanspa.gr


ŒÓ·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

FEROGLOBIN KA£HMEPINOTHTA KAI ANA°KH °IA ENEP°EIA H ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ 100% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔıË·ÛÂÈ. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ú˘ıÌÔ› ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË. ¶·Ú·ÌÂÏԇ̠ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô‡Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜. MÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ Ôχ ÈÔ ·Ïfi. H χÛË Â›Ó·È ÙÔ Feroglobin® -B12. M›· ÌÔÓ·‰È΋ Û‡ÓıÂÛË «˘ÁÚÔ‡ Ûȉ‹ÚÔ˘» Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. TÔ Feroglobin® -B12 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ¢ÂÍ›·˜. EYKO§H A¶OPPOºH™H ™I¢HPOY- ºI§IKO °IA TO ™TOMAXI TÔ Feroglobin® -B12 ÂÚȤ¯ÂÈ ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Î·È ¯·ÏÎfi, ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘, ÂÓÒ ·-

Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÛÙÔȯÂÈ·ÎÔ‡ Ûȉ‹ÚÔ˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÓԯϛ ÙÔ ÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™YN¢YA™MO™ ™I¢HPOYBITAMINøN-META§§øN KAI Y¶EPOXH °EY™H O ÛÙÔȯÂÈ·Îfi˜ Û›‰ËÚÔ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ‚Èٷ̛Ә B, Ê˘ÏÏÈÎfi Ô͇ Î·È Ì¤Ù·ÏÏ· fiˆ˜ Ô „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ˜, Ù· ÔÔ›· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Ù· ·ÙÙ·Ú·, Î·È ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë Á‡ÛË ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯ÂÈ Ì¤ÏÈ Î·È ‚‡ÓË. KATA§§H§O °IA O§E™ TI™ H§IKIE™ TÔ Feroglobin® -B12 Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Èı·Ó¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. TÔ Feroglobin® -B12 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ.

BÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌÌ‹ÓÔ˘ Ú‹Û˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÁ·Ԣ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ B12, Ê˘ÏÏÈÎÔ‡ ÔͤԘ Î·È „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Áη›Â˜. AÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ï‹„Ë Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ B, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ & ¿ÙÔÌ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ ÙÔ Feroglobin® -B12 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙfiÓˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘. A¶O§YTA ºY™IKO TÔ Feroglobin ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Ù¯ÓËÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, Û˘ÓÙËÚËÙÈο, ·Ï¿ÙÈ, Ì·ÁÈ¿ Î·È Î·Ê½ÓË, Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. TA BA™IKA ™Y™TATIKA TOY FEROGLOBIN O ÛÙÔȯÂÈ·Îfi˜ Û›‰ËÚÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹ Ûȉ‹ÚÔ˘. H ‚ÈÙ·Ì›ÓË B1, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηډȿ˜, ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. H ‚ÈÙ·Ì›ÓË B2, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. H ‚ÈÙ·Ì›ÓË B6, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘, Î·È Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË B12, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ‚ÔËı¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. TÔ Ê˘ÏÏÈÎfi Ô͇, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ, Î·È ÙÔ ·ÓÙÔıÂÓÈÎfi Ô͇, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. H ‚ÈÙ·Ì›ÓË B3, Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ Î·Ï‹ ˘Á›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. H ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. O „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ù˘ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘, Î·È Ô ¯·ÏÎfi˜, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÙÔ˘ ηډȷÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ (H ·Ó·ÈÌ›· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯·ÏÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ϋ„Ë Ûȉ‹ÚÔ˘ 10). ● EÙ·ÈÚ›· PANAX ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Vitabiotics ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. TËÏ.: 210 9941.451 Fax: 210 9916.815

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

H Ìfi‰· οÓÂÈ Î‡ÎÏÔ˘˜

SKATE SHOES Œ¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ì·˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, .¯., ÎÏ·ÛÈο skate shoes ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ¿ÓÈÓ· ÌÔÙ¿ÎÈ· Ù˘ VANS. EΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ·Ô‡ÙÛÈ· ÂȉÈο ÁÈ· skate. M ٷ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ÙÔ skate ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ËÌÔÊÈϤ˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ìfi‰· ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ skate ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÔÁÎÒ‰Ë Î·È Ù· „ËÏ¿ ÌÔÙ¿ÎÈ· ‰È¤ıÂÙ·Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ó· ÌË ÛΛ˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙÈÏ „·Á̤ӷ Î·È ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ. °‡Úˆ ÛÙÔ 1995 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ, Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ηχÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÛfiÏ·˜, ÂÓÒ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ gum ¯ÚÒÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÔ˘˜ ̤ÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì˘ÙÂÚfi, ÁÈ· Ó· ‚ÔχÂÈ ÛÙÔ skate, Î·È Û·Ó ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Î·ÛÙfiÚÈ ‰¤ÚÌ·, ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ÎÔÏÏÔ‡Û ٤ÏÂÈ· ÛÙÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ ÙÔ˘ skate. EΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ skate ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ë Adidas, Ë Puma ‹ Ë Converse, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ÔÈ skaters ÚÈÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì·Ì Ù· skate shoes. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ù· skate shoes ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¯ÔÓÙÚ¿, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÏÒÛÛ˜ ηÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ë ·ÂÚfiÛÔÏ·. T· Ó¤· ·˘Ù¿ ÌÔ-

Ó٤Ϸ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÛÔ‡ÂÚ Ê·Ú‰È¿ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ù·›ÚÈ·˙·Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ·. Afi ÙÔ 2003 Î·È ÌÂÙ¿, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ¯ÔÓÙÚ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ÈÔ Ì·˙Â̤ӷ Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ fiÁÎÔ, Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ÛÙÔ skate. OÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔÈ, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿ Ù· ÌÔÙ¿ÎÈ· Ì ÙÔ ÛÎÚ·Ù˜ Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ ÙÔ ÊÏ·Ù ·Ô‡ÙÛÈ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ ÛÙÔ ÛÙÈÏ ÙˆÓ Stan Smith Î·È All Star, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÌȯÏÈÌ›‰È·. ™‹ÌÂÚ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙfiÛ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ì¿˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ·ÏÈ¿). AÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Ìfi‰· Ì ÙË ÊÏ·Ù ÛfiÏ·, Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛΛÛÂȘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¤¯ÂÈ È· ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÌÔ˘¯Ù‹Û·Ì Ì ٷ ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·. ∞ ● O Danilo Cerezini ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙË Vans

E•øTEPIKA NEA ● O Andre Genovesi ¿ÊËÛ ÙËÓ Birdhouse skateboards Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Christian Hosoi ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Hosoi skateboards.

50 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

footwear, ·ÊÔ‡ ¤Î·ÓÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË Circa footwear. º˘ÛÈο ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙËÓ Blind skateboards. ● O Ryan Sheckler ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Almost skateboards ÁÈ· ÙËÓ Plan-b skateboards. ● O Tommy Sandoval ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ handrails Ì Venture trucks. ● O Colin Kennedy Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ·fi ÙË Hurley clothing European team Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Jeremy Daclin Î·È Richardo Fonseca. ● N¤Ô ·›Ì· ÛÙÔ crew Ù˘ DGK skateboards. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Darren Harper Î·È ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Rodrido Lima.


ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ›‰·, Ó· ı˘Ì¿Û·È ¿ÓÙ· “let’s rock”! ™’ ·Á·Ò Ôχ R’N’R!

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

DOUKISSA 1/2, „ËÏfi˜, Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›, ÌÔ‡ÛÈ Î·È ¤Ó· 59 ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ·Ó Î·È Ì Îԛٷ͘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Ì ·ÊfiÏÈÛÂ... E§¶I™ NÔÛÔÎÔÌ›Ô, A.N., ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. ¶§. KO§øNAKIOY ™Â ›‰· ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÊfiÚ·Á· Ú¿ÛÈÓÔ ÊÔ‡ÙÂÚ, ¤ÁÚ·Ê 07, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ. 697 6082300 H§EKTPIKO™ 9/2, ηÛÙ·Ó‹, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÛÎÔ‡ÚÔ Î·Ê¤ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó, ÌÂ˙ ˙·Î¤Ù·, Ì·‡ÚÔ ÙÔ. K·Ù¤‚Ëη N. IˆÓ›·, ÂÛ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ˜. ¶ÂÚÈ̤ӈ ‰Ò. ¶I¶INAPO™ E›ÏÂÎÙÔÓ, °Ï˘Ê¿‰·. K·ıfiÛÔ˘Ó Ì ·Ú¤·, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, ˙Ô˘ÌÂÚ‹, Á‡Úˆ ÛÙ· 43, ÂÌÚÈ̤ ÊfiÚÂÌ·, Ì·‡ÚÔ Î·ÏÙÛfiÓ, ˘¤ÚÔ¯· fi‰È·. TÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Ì ·Ó·ÛٿوÛÂ. Man in black A£HNA ™Â ›‰· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‹ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊË, Ì ÎÔ›Ù·˙˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

ÓÔ Matiz... Û ı¤Ïˆ... §È¿ÁÎÔ˘Ú·˜ Y¶. OIK. 9/2, EÈÛfi‰ËÌ·, Í·ÓıÈ¿ ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ·fi Ù· ·ÏÈ¿, ¤„·¯Ó· ÙË 1015 ÎÈ ÂÛ‡ Ì’ ¤ÛÙÂÈϘ Û ϿıÔ˜ ̤ÚÔ˜... °OY¢I °Ï˘ÎÈ¿ ‡·ÚÍË Ì ¿ÛÚÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ, ̤ÓÂȘ ‰›Ï· ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fi¯È ̤۷; ¶A°KPATI-GRECO ¶¤ÌÙË 8/2 ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ì 3 ʛϘ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. montegallo81@hotmail.com METPO N. KO™MO™ TÛÈÎÓÔ¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, ÊÔÚÔ‡Û· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο, ÛÔ˘ ¤Î·Ó· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Î·È Á¤Ï·Û˜ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, ÛٛϠmail, mineandhalf2004@yahoo.gr °IA™EMAKI E›‰Â˜ ÁÈ·ÛÂÌ¿ÎÈ ÌÔ˘; M·˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٷ ÂÛÂ̤ÛÈ·! MfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· Ì ÂȘ ¤ÙÛÈ ·fi ÙfiÙÂ. O‡Ù ÎÈ ÂÁÒ ı¤Ïˆ. TÔ ÛÂÚ‚¿ÎÈ ÛÔ˘;

ÎÔ‡ÎÏ·. TÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ. CLUB 22 K˘Úȷ΋ 18/02, PˆÌ·˚ο ŸÚÁÈ·, ÂÁÒ Ì¿ÁÈÛÛ· ·Ú¤· Ì ÷‚·Ó¤˙Ô, ÂÛ‡ ÁÏ˘Îfi Í·Óıfi Ù˘¿ÎÈ Ì ÎÔÙÛ›‰·. Kڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ™Â ı¤Ïˆ! ¢E§ AÓÙÒÓË, ÁÈ·Ù› Ô‡Ù ηÏË̤ڷ; ZËÙ¿ˆ ÔÏÏ¿; MÔ˘ Ï›ÂȘ! ™E EI¢A ÷̋ψÛ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ·Ì›ÏËÙÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˜ Ó· ÂÚ·Ù¿˜, Ó’ ·ÚÁÔÂı·›ÓÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜... A°A¶HTH MAPIANNA ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì ÙË ÏÂۂȷ΋ Ê¿ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ·Ï¿ ÂÍÈÙ¿ÚÂÙ·È Ë ·ÓÙÚÈ΋ «‰ÂÈÏ›·»!! XÙ˘¿ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ! KÒÛÙ·˜! 694 6460589 £I£I ¶¿Óˆ ÛÙË Ì˯·Ó‹ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ Î·È Ó· ÂÙ¿ˆ ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÛÔ˘! M·, ÙÂÓÙÒÓÔ˘Ì ¯ÂÚ¿ÎÈ·; ™Â ı¤Ïˆ Í·Ó¿, £ÈıÈ ÌÔ˘! KTE§ KHºI™OY 22/02, Á‡Úˆ ÛÙȘ 20.30! ™Ô˘ ÎÔ˘‚¿ÏËÛ· ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù·Í› Î·È ‹Ú·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ! K·Ù¤‚ËΘ IÏ›ÛÈ·, ÂÁÒ ¶Ï. M·‚›ÏË! XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜! taz2001mania@yahoo.gr ™KOYºA NÂÚ·˚‰¤ÓÈ· ºÈÏÔı¤Ë Ù˘ ηډȿ˜, Ù¤ÏË ¢ÂΤ̂ÚË, ‹Á· Ó· Û ʈӿ͈ ηÈ... de ja vu! •·Ó¿ Ì ÙÔÓ (ÁÎÚ›˙Ô) §·ÚÈÛ·›Ô Ù˘Ú¤ÌÔÚ·;

AP£OYPE E›Û·È ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜ ¶ÔψÓfi˜, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È Û ϤÓ AÚıÔ‡ÚÔ, ı· ’ıÂÏ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. 697 8961144, ÕÚ˘

BAR MG ¶§. MABI§H ∂Û‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤ Ì¿ÚÌ·Ó Ì ٷ ÌÂÏÈ¿ Ì¿ÙÈ·, ÂÏ›˙ˆ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ó· Â›Û·È ÈÔ ‰È·¯˘ÙÈÎfi˜, ı· οıÔÌ·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ı· ÎÂÚ¿ÛÂȘ ηӤӷ ÔÙ¿ÎÈ;

BAPBAKEIO™ °È· ÙÔÓ „ËÏfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ¯·Û¿Ë Ì ÂÒÓ˘ÌÔ fiÏÔ ÓfiËÌ·! °ÈÒÚÁÔ, Â›Û·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿! B.

A°IOY IøANNOY EÁÒ Ì¤Û· Û ·ÛËÌ› Polo, ÂÛ‡ Â˙‹ Î·È ÎÔ‡ÎÏ·. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÛٛϠ‰Ò.

BAR AN£Pø¶O™ ∂›Ì·ÛÙ 2, ›̷ÛÙ 3, ›̷ÛÙ ¯›ÏÈÔÈ ‰ÂηÙÚ›˜! °›ÓÂÙ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ, Ú ·È‰È¿!

ATTIKH 27/1, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó! AÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ;

SOUL 16/02 Û ›‰·, ¯ÔÚ¤„·ÌÂ, Á¤Ï·Á˜ fiÌÔÚÊ·... Ì ̿Á„˜, ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi... Û ¢¯·ÚÈÛÙÒ E‡·... £·Ó¿Û˘, raveman00@hotmail.com

LOVE+LIFE ™Â ›‰· TÂÙ¿ÚÙË, ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ÛÙË ÁˆÓ›· Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ·›ÛÙ¢ÙË! £· Í·Ó·¿˜;

EYE§¶I¢øN TÂÙ¿ÚÙË 7/8 Ì ‚Ô‹ıËÛ˜ Ó· ¿Úˆ οÔÈ· Û¯ÂÙÈο, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Attica, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. STARBUCKS KHºI™IA™ 1Ë I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‚Ú·‰¿ÎÈ, Í·ÓıÈ¿, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· οÙÈ Ì ηӤϷ... ÙÚÂÏ¿ıËη! £˘Ì¿Û·È; ONAP E™TI ΔÚÂÏfi ÊÏÂÚÙ, ¯ÔÚ¤„·Ì Û Ï‹ÚË Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, ÂÛ‡ KÒÛÙ·˜, ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, Ì’ ¿ÚÂÛ˜ Ôχ. ¶¿ÓÔ˜, 693 2255146 LANNET ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ §·Ó¤Ù, ÛÁÔ˘Úfi Ì·ÏÏ› ·Ï¿ T¿ÌÙ·, Ú¿ÛÈ-

NOIZ M¤Ì·, Û ı¤Ïˆ Ôχ!! M ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘... Ô °Ï...˘ ÛÔ˘ °’ ™E¶TEMBPIOY ™¯Â‰fiÓ OÌfiÓÔÈ·, οı Úˆ›, 8 ·Ú¿, ÚÔṲ̂ӈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜, ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Ì· ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi Ô˘ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ Ë Ì¤Ú·! yarno1@gmail.com

A§§H§O°NøPIMIA K‡ÚÈÂ, ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË, Â›Û˘, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, Ó· ͤڈ fiÙÈ Í¤ÚÂÙ ÔÈ· ›̷È;

¶ATPA TÚÂÏ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ·ÁÔÚ›Ó·, Û ›‰· Û ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Á·˙›. °Ô˘ÛÙ¿Úˆ ¿ÁÚȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÂÎԇϷ Ì ͷÓı¤˜ ÎÔÙÛ›‰Â˜! £· Û ‚Úˆ! AMIPA§ ™Â ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. EÈÎÔÈÓÒÓËÛ ‰Ò.

EN ¢E§ºOI™ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ Úˆ›, Â›Û·È Ù¤ÏÂÈÔ˜. ™Â ϤÓ °., ı¤Ïˆ Ó· Ù· ԇ̠ηχÙÂÚ·. KÒÛÙ·˜

H™A¶ ¶ÚÔ˜ KËÊÈÛÈ¿, ÌÈ· ÁÚÈ· ·Ú·ÔÓ¤ıËΠfiÙÈ Ù˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ „ËÏÔ›. K·Ù¤‚Ëη ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·, ˘¤ÚÔ¯Ë.

Y¶E¶£ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. E›Û·È „ËÏ‹ ηÈ

BOXER BOY ªÂ ΤډÈÛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË

METPO ¶ÚÔ˜ ÕÌ˘Ó·, ‹ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ... greek_type@hotmail

KO§øNAKI ™ÎÔ˘Ê¿. ™˘ÁÁÓÒÌË! E›Û·È ÛÎÏËÚ‹, Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ¿Úˆ ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Passpartout ‹ÛÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚË, ÁÈ·Ù›;

PASSPARTOUT Kfi„Â, Ú §›·, ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·! OK Ù· ‹Ú˜, ·ÏÏ¿ ˜ ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ! TÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿; TÛ·ÓÙ›ÛÙËÎÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÔ˘ Ì‹ˆ˜;

NOTOS HOME 22/02/07 ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË ÛÔ˘ Ô˘ ‹ıÂÏ ÎÔ˘Î¤Ù· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Î¿Ùˆ. E›Û·È Ôχ ÁÏ˘Îfi˜. O ˆÏËÙ‹˜

£EATPO A§§A°øN E›Ì·ÛÙ ̷˙› ÛÙÔÓ A˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì, Û ϤÓ °È¿ÓÓË, Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ. M›ÏËÛ¤ ÌÔ˘!

A§§H§O°NøPIMIA; K‡ÚÈÂ, ÙÔ Ù·Í›‰È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÚÈÛÌfi; H ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÎÏ›ÂÈ, ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· ¯¿Ûˆ ÙÔ Êˆ˜.

A°. TPYºøNA™ K¿ı ̤ڷ Û ‚Ϥˆ, ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÁÈ· A4 ‹ 154, ÂÊÙ¿ ·Ú¿. •·ÓıÈ¿ Ì ˆÚ·›Ô ÛÙÈÏ! Œ¯ˆ ÙÚÂÏ·ı›! stathisg13@hotmail.com

NIKO BÏÂfiÌ·ÛÙ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯· ηٷϿ‚ÂÈ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ̤ӷ... ΔÒÚ· ÓÈÒıˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙÂ Ù˘¯·›·, οÓ οÙÈ, Ú N›ÎÔ.

A°øNA™ TfiÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔ AEK-¶·Ú›, Â›Û·È ÂΛÓÔ˜ Ì ÙÔ ¯·Î› ۷οÎÈ Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙÔ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ Û·Î›‰ÈÔ. AÓ ‰È¿‚·Û˜, ÂÚÈ̤ӈ rdv ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË. AÂÎÙ˙Ô‡

TPENO K·Ï·Ì¿Î·-Aı‹Ó·, K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· AÂÏÏ‹, Ì·ı·›ÓÂȘ ÙËÓ Olympus. Y¤ÚÔ¯Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ, ork@mail.gr S-CAPE 3/02 ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ˙‹ÙËÛ· ·’ ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ófi ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÛÈÁ¿Ú·, Â›Û·È Áχη˜, ÛٛϠÛÙÔ stubbedangel@hotmail.com BA™I§O¶OY§O™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙȘ ÛοϘ, ÂÁÒ Î·Ù¤‚·ÈÓ·, ÂÛ‡ ·Ó¤‚·ÈÓ˜, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ’Áˆ Û¿ÛÙÈÛ·, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, michalis_karathanos@hotmail. com JOHNNY DEPP ◊ıÂÏ· Ó· ’ÍÂÚ·, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·; ™Â ÚÔÙÈÌÒ Ì ÌÔ‡ÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ›۷È, ÌÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿˜ ¤Ó·Ó ηʤ... K.¶. ™ABBA Afi AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, KAAY ’99, Û ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜... ÙÔ º.¶. ÂȘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ... fpdm_6@yahoo.gr EVEREST ™YNTA°MA 22/02, ÒÚ· 14.00, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ï·‰› ÌÏÔ‡˙·, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹ÌÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔÓ, ¤Ê˘Á˜, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. 694 9603992

KHºI™IA 21/02 Ô‰ËÁÔ‡Û˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÛËÌ› ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (Peugeot Ì¿ÏÏÔÓ) ηٿ ÙȘ 2 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜! ™Â ÚÔۤͷÌ Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÂȉÈο ÂÁÒ! ŒÎ·Ó˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú˜ ÌÔ˘ Ó· ¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ¯·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚ÚÔ¯‹! CAFE GALLERY £ËÛÂ›Ô 21/02, 12-2, ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È Ù· ηڤ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘, ‰È¿‚·˙· «T· N¤·» Î·È ¿ÎÔ˘Û· Ó· ˙ËÙ¿˜ ÌÈ·Ó ·ÁηÏÈ¿. T¿ÛÔ˜, 693 8828766 BOUTIQUE E›Ó·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÂΛ, °ÚËÁfiÚË Û ı¤Ïˆ. ¶A™APE§A AÎÔ‡˜ metal, ·›˙ÂȘ Ì¿ÛÔ, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú·, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË, ÙËÓ TÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÈÏ‹Û·Ì ÛÙËÓ «¶·Û·Ú¤Ï·», ¶ÂÈÚ·È¿. ™Ù›Ï ‰Ò. EPE™™OY ™Â ›‰· ÛÙÔ Skoda Fabia Î·È Û ı¤Ïˆ, ¿Û ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ¤Ï· Ì·˙› ÌÔ˘. O ηÌÔ‡Ú˘ ÛÔ˘, 694 7152973 KO§øNAKI EÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ Ì ̷‡ÚÔ ›ÛÈÔ Ì·ÏÏ›, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ì ӷ Û˘ÛÙËıԇ̠ÁÈ· ·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ™Ù›Ï 693 6367478, AϤ͢

KAPNABA§I •AN£H™ ∂Û‡ „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ·Ú¤·, ÂÁÒ Î·ÛÙ·Ó‹ Ì Ú¿ÛÈÓÔ ·ÏÙfi, ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· ÊÈÏ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, ̷οÚÈ Ó· Û ¤‚ÏÂ· Í·Ó¿. «M¶OYPM¶OY§I» ¶·ÙÚÈÓfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ, AÔÛÙfiÏË, 29, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, ¯fiÚÂ˘Â˜, ÔÏÏ‹ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ·», NÙfiÌÈÓÔ, Ï¢΋ Ì¿Ûη, Ï›ÁÔ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ, ı· ÙËÏÂʈӋÛÂȘ; 697 9450856 ODEON COSMOPOLIS 18/02, time 00.00, ÂÛ‡ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Î·Ê¤ ·ÏÙfi, Ì·‡ÚÔ Ù˙ÈÓ Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·. EÁÒ Ú¿ÛÈÓÔ ÊÔ‡ÙÂÚ. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Û ͷӷ‰Ò! NÙÈÓ KANE§§A 13/09, Â›Û·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÂÁÒ ¿ÏÈ fi¯È, ı¤ÏÂȘ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘ÌÂ; dymmyc69@yahoo.gr GBTOP EÛ‡ Ô˘ Ì ›‰Â˜ ÂΛÓË ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ÂΛ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·... ÛٛϠÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘ ‰Ò!!! H try keep in touch H§EKTPIKO™ 14 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, 23.45. ¶·Áȉ‡ÙËη ÛÙÔ ‰›¯Ù˘ ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÙÚÂÏfi ÛÔ˘ οÚʈ̷, Í·ÓıÈ¿ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, the_double_you@hotmail.com ¶ATPA 2004 °ˆÁÒ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ fiÙ·Ó ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ, ı˘Ì‹ÛÔ˘ Ù· ÚÒÙ· Ì·˜ ÊÈÏÈ¿ ÛÙÔ Õ‰ˆÓȘ. AÎfiÌ· Û’ ·Á·Ò, ͤÚÂȘ ÔÈÔ˜ ›̷È. ATTIKH 27/01, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, Ò˜ ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘ÌÂ; ™TO B3 TÚ›ÙË 20/2, ÛÙ¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ‹Ú·Ì ̷˙› ÙÔ B3 ηÙ‚‹Î·Ì AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, ÂÛ‡ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, Ì·‡ÚÔ ËÌ›·ÏÙÔ, Ù˙ÈÓ Î·È Ì·‡Ú· ÌÔÙ¿ÎÈ·, ÂÁÒ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ì ̷‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ˜ Ôχ, ÙÈ ‚Ͽη˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ı· ’ıÂÏ· Ôχ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. TËϤʈÓÔ 694 5915172, OÚ¤ÛÙ˘ ™TO MEGA O «ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ TEI», Ô˘ ‚Á‹Î 16/02, Eȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 8.30, Ì ̷ÎÚ‡ Ì·ÏÏ› Î·È Ù¤ÏÂÈ· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·, Ó· Ì·˜ ÂÈ Û ÔÈÔ TEI ›ӷÈ, ÁÈ· Ó· οӈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ™E EI¢A! ¢ÂÓ ÙfiÏÌËÛ· Ó· Û ÏËÛÈ¿Ûˆ, Ì ÙË ÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂȘ ÌÈ· Ï¿Ì„Ë Ì·ÁÈ΋! °È¿ÓÓË, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Ôχ! M·Ú›·

MOMI ™ÙËÓ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË. ¢Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÛÙÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·Ó ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÚ·Ù›Ó·, Í·Ó·ÛٛϠ‰Ò! MÔÈ¿˙ÂȘ ÙÚÂÏ¿ ÛÙÔÓ OÚʤ· A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë!

KTE§ KÔ˙¿ÓË-Aı‹Ó· 19/02, 10.17, Ù·Í›‰Â˘Â˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ÊfiÚ·Á˜ Paul Frank ÌÏÔ‡˙·, ηıfiÌÔ˘Ó 3 ηı›ÛÌ·Ù· ›Ûˆ ÛÔ˘ Ì ʛϘ ÌÔ˘, ·Ó fiÓÙˆ˜ ¤È·Û· οÔÈ· ‚ϤÌÌ·Ù·, ÛٛϠvardhs@hotmail.com

N.O.W. §ÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ù· ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Ó· ÌËÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ù· ÊÈÏÔ‰ˆÚÔ‡Ó Ì ÙfiÛ˜ ˆÚ·›Â˜ ¯˘ÏfiÈÙ˜. N.O.W. Hamlet Reborn, 697 4120044

MOMMY ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. M¿ÏÏÔÓ Û ϤÓ AϤͷӉÚÔ, Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı˘Ì¿Û·È; £· Í·Ó¿Úıˆ...

BAIRES 19/02, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ service... ¤¯ÂȘ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‚ϤÌÌ·... ı· ¤Ú¯ÔÌ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ! P·ÓÙ‚ԇ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·...

ATHENS VOICE ¢È¿‚·Û· ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÛÔ˘, ·Èı¤ÚÈ·. °È· ÈÔ ¿ÌÂÛË ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ mail ÌÔ˘ Â›Ó·È perseas@mail.gr Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹, AÏ‹Ù˘

KAPNABA§I P ™ÎˆÙÛ¤˙Â, fiÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÍÈÊÔÌ·¯›· Ô˘ ·Ê‹Û·Ì ÛÙË Ì¤ÛË ÛÙÔ ·ÙÚÈÓfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ; N›ÓÙ˙·! superlalapo@hotmail.com

ºOPMIøNO™ ™Ù¿ÛË BÚ˘Û¿ÎÈ, ‚Ô‹ıËÛ· ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ, ¯·Î› ۷οÎÈ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË, ›ÛÈÔ Ì·‡ÚÔ Ì·ÏÏ›... KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ... 694 5622807¡· ÙË

¢HMOKPITOY ªÂ ¤ÁÚ·„˜, ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘Á¯ˆÚÒ ÁÈ·Ù› Â›Û·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿... √ Í·Óıfi˜ Ì ÙÔ Audi

‰ÈÔ¯ÂÙ‡ۈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÌÔ˘... any suggestions, ÎfiÎÎÈÓ °È·ÓÓÈÒÙË; BOY¢A¶E™TH 26/12, ‹Ì·ÛÙ 3 (Á·ÌÒÙÔ!) Î·È 3 ÎÈ ÂÛ›˜, ÌÂٷ͇ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÎÚ‡Ô˘ ¯·ı‹Î·ÌÂ, ÌÔÚ› Ó· ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ ·ÏÏ¿... 693 9750012 OMONOIA ™Â ‚Ϥˆ οı Úˆ› Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. 694 6026677, didimos40mpires@yahoo.gr TRES JOLIE •·ÓıÈ¿, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ·ÏÈ¿ ÛÙÔ Ì·Ú ÓÔÌ›˙ˆ, ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·ÙÔ‡ ÛÙË Ì¤ÛË... Û ı¤Ïˆ! P·ÓÙ‚ԇ ÂΛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ROYALTY B¿Ûˆ, Í·Óı¤ ¿ÁÁÂÏ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ›Ûˆ ·’ ÙË Ì¿Ú· Î·È ÏÈÒÓˆ...! AÓ ı˜... 697 6954271, AÓÙÒÓ˘ ALEKO’S ISLAND 18/02, ¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ, Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi Ó· Ì’ ··ÚÓÈ¤Û·È Û˘Ó¯Ҙ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· ÊÂÚıÒ, ÙÈ Ó· ˆ, ·Ú·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È ÁÈ·Ù› Û’ ·Á·Ò. MÂÛȤ ¶È COCOON URBAN SPA ¶¤ÌÙË 15/02, 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¯·ÈÚÂÙËı‹Î·ÌÂ, ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ì ϤÓ M·Ú›·; marp95@yahoo.com SIEMPRE ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ‹ÛÔ˘Ó ÓÙ˘Ì¤ÓË Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û˜ Ó· ÛÙ·ı›˜ fiÚıÈ· Î·È ¯fiÚÂ˘Â˜ ˙ÂÌ¤ÎÈÎÔ. ™Ù›Ï ‰Ò. SIEMPRE ™Â ‚Ϥˆ ÂΛ, ηı’ Ô‰fiÓ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË! ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›·; N· ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ηʤ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; Iˆ¿ÓÓ·! °KAZI Sexy ‰È·‚ÔÏ¿ÎÈ, Ì ÙÔ Î·˘Ùfi ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, ˘ÚÔÏ›˜ ÙÔ °Î¿˙È, ¤¯ÂȘ fï˜ ʇϷη-¿ÁÁÂÏÔ ‰›Ï· ÛÔ˘, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÒ Ó· ÏËÛÈ¿Ûˆ... SODADE 19/02 ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ‹ÛÔ˘Ó ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜, ÌÏ ̿ÙÈ·, ÂÁÒ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Ì Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt, Û ͷӷ›‰· ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ... Í·Ó¿ Ô‡;! 694 5567050 M¶AP 17/02, IKA AÁ. §·‡Ú·˜ 87, ÎÔÚ›ÙÛÈ blow my mind, ı· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ·¤Ú·Ù· Ù˘ °ÔÓ˘ÎÏËÛ›·˜; P·ÓÙ‚ԇ... οو ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·. ¶ATPA ™Â ›‰· ÛÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ, ̤ÓÂȘ ÛÙÔ AÈÁ¿Ïˆ Î·È ÂÁÒ N. EÚ˘ıÚ·›·, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ «NfiÙÔ» Î·È ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ, ı¤Ïˆ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. 694 4410924 AEK-¶API ™Â ›‰· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙË ı‡Ú· 11, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ, Â›Û·È ı¿, Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ›̷È, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ME™O°EIøN 19/02, 00.15, ÂÛ‡ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Û ·ÛËÌ› Saxo, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, Û ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΘ, οÙÈ Â›˜ ·ÏÏ¿ Û ¤¯·Û·, ÛÙ›-

Ï mail, konstantinakyr@hotmail.com °KAZI K·Ïfi˜ Ô KÒÛÙ·˜ ˆ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, Ô ÁÎfiÌÂÓfi˜ ÙÔ˘ fï˜ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ¢ÚÒ ˆ˜ ‰È¿ÔÏÔ˜. T¤ÏÂÈÔ ·È‰›. CYBER SEX EÏÏËÓ›‰Â˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÊÔ‚¿ÛÙÂ; E›Ó·È ·ÛʷϤ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘... antonisz@yahoo.gr 3 ºOPE™... ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ͽη ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ; TÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù‡¯Ë οÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¿ÏÈ... ORISHAS M˘ÚÙÒ, ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Ù· ԇ̠ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Marabu. KA§§I£EA ¶·›‰·Ú Batman, Â›Ì·È ÙfiÛÔ Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ·, ÂÌÚfi˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ! øˆˆˆˆ! Robinokouklaki EYA MOY... ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 155, Ì ٛÙÏÔ «E‰Ò £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË», ı¤ÏÂȘ Ó· ‰ÂȘ οÔÈÔÓ, ÙÔÓ ‚ڋΘ, ÛٛϠÓÔ‡ÌÂÚÔ. M¿ÚÈÔ˜, 697 7626798 ANT. ¶PO™ ¢H§. ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. ROCK’N’ROLL ¶ÚÒÙ· ¤¯·Û· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ PlusX. MÂÙ¿ ¤¯·Û˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ “lovely masque” ÙÔ˘ Rock. °È·Ù› Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙÔÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ۈÛÙ¿; 697 6371288 KATAKOYZ∏NOY ™Â ›‰· ÂΛ, ¤¯ÂȘ ÙÚ‡· ÛÙË ÁÏÒÛÛ·, Û ÂÚˆÙ‡ÙËη ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÛٛϠοÙÈ... £EATPO KIBøTO™ 17/02 Û ›‰· ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤Î·Ó˜ ÙÔ ˙ËÙÈ¿ÓÔ, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜! ¶ÂÚÈ̤ӈ ·¿ÓÙËÛË. Skipper ™YNTA°MA 15/02, ÊfiÚ·Á˜ η¤ÏÔ, Ú¿ÛÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È Ó¿ÚıËη ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˜ ·ÏÏ¿ Û ¤¯·Û·... FEEL GOOD MÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ·ÏÈfi Feel Good... √È ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ goth ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ˜, Ù· ÁÓÒÚÈÌ· ÚfiÛˆ·, Ë cozy ·›ÛıËÛË... ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÌÂÙÈο ΢ÚÈϤ, ÁÈ· hyper class adults Ù·ÎÔ˘ÓÔÊÔÚÂ̤Ó˜ Î·È ԢηÌÈÛ¿ÙÔ˘˜, ÊÚ·Ù˙ÔÁÎfiı· dj, Ô‡ ›۷È; 693 9407303 ¶ø§EITAI 17/02. M·‡ÚÔ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ’Áˆ ÙÔ ›‰ÈÔ. °Ú¿„ ‰Ò. HAYAT CLUB ™¿‚‚·ÙÔ 17/02, Ô ıÂfi˜ Ì¿ÚÌ·Ó, Û ϤÓ °ÈÒÚÁÔ, ¯fiÚ¢· Û·Ó ÙÚÂÏfi˜ fiÏË Ó‡¯Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ·’ ÙÔ Ì·Ú, Û ı¤Ïˆ... man19@mail.gr °KAZI •ËÌÂÚÒÌ·Ù· 18/2, „¿¯Ó·Ì ٷ͛ ·Ú¤·, ÂÛ‡ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÚÔÛʤÚıËη Ó· Û ¿ˆ, ¤Ú·Û˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, Û’ ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù›...

1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ 38¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, 1.85, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÛÙÈÏ, ¤Í˘ÓÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, οÙÔ¯Ô˜ 2 ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 7.000, 3ÒÚÔÊÔ, ‚›Ï·, Ù˙È, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ¤Í˘ÓË, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 A˘ıËÌÂÚfiÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ ·fi Aı‹Ó·, Â·Ú¯›·, AÌÂÚÈ΋, E˘ÚÒË. EÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢ÂÎÙ‹ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 09:00-14:00, www.pappas.gr MËÓ ·Ó·ÏÒÓÂÛÙ Û ̤ÙÚȘ Û¯¤ÛÂȘ! BÚ›Ù ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ·Í›˙ÂÈ! TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË °Ï˘Ê¿‰· οÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ì ¯Â̇ıÂÈ·, ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ELITE °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 09:00-14:00. 36¯ÚÔÓË EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ KËÊÈÛÈ¿˜, „ËÏ‹ Ì ˘¤Úԯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 6.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û EÏÏ¿‰· Î·È AÌÂÚÈ΋, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, Ì ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ

K·˜ æY§§A, 210 6120.611 EÁÁ‡ËÛË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ˙ˆ‹˜. H Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË Ì·˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. §OYH™, OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 210 5203.220 43¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂχıÂÚË ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓË (‰ÂÎÙfi Î·È 1 ·È‰›), ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ K·˜ æY§§A, 210 6120.611 ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÔÓ›˜ ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰·, E˘ÚÒË, AÌÂÚÈ΋. Aı‹Ó·, OÌ‹ÚÔ˘ 38, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3613.303 AÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ PÔ‰›ÙÈÛÛ·, ‰È·˙¢Á̤ÓË ¿Ó¢ Ù¤ÎÓˆÓ, ΢ڛ·, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ¿ÌÏÔ˘ÙË, ·Ó·˙ËÙ¿ ·Á¿Ë, ÛÙÔÚÁ‹, Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ΢ڛԢ ¤ˆ˜ 60 ·fi Aı‹Ó· - ÓËÛÈ¿ - Â͈ÙÂÚÈÎfi - ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8069.930 Diamantin. KÔÚ˘Ê·›· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ. 21 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·. ÕÙÔÌ· ·ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Âϛ٠Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÓËÛÈ¿ - Â·Ú¯›· - Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈ-

52 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

Ì›· Á¿ÌÔ˘. E¯Â̇ıÂÈ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. A˘ıËÌÂÚfiÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. ¶ÂÈÚ·È¿˜, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 7, ¢ËÌ. £¤·ÙÚÔ, 210 4120.916, 210 4173.933

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ AÛÙÚÔÏÔÁ›·-Massage-™Ò£∂™ Ì· O ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì·˜ ¯¿ÚÙ˘ Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË-ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ ÛÒÌ·. B·ÁÁ¤Ï˘ M˘ÏˆÓ¿˜. 210 8823.060, 697 3662715 ¢È¿ÏÂÍË, ¢Â˘Ù¤Ú· 5/03 & TÂÙ¿ÚÙË 14/03 (18:00 Ì.Ì.-20:00 Ì.Ì.). AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË Ì ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Î¿ı·ÚÛË, ηıÒ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÎÈÏ¿. CHARISMA, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 223, ¢¿ÊÓË, 210 9752.509 EȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1.B·ÛÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - WindowsWord-Excel 62 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2.Internet - Powerpoint Access 42 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 100 K¤ÓÙÚÔ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (K.E.¶.) K·Ú·˚ÛοÎË 62, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.e-kep.gr AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ NÔÌÈ΋˜, Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ Â-

ÌÂÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÎÈ ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ÙË ÌÂϤÙË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‹ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Û·˜. °˘·Ú¿Î˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 694 5394492, e-mail: kgyparakis@ath.forthne t.gr ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469 Animators Wanted ZËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂÌÂÈÚ›· Û 2D Î·È 3D animation ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ‹ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË Û ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·Ú·Î·ÏÒ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ 11.00-18.00 ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6100.100 ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ interview. EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 103 Ù.Ì., ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È 1 ı¤ÛË parking, ÏËÛ›ÔÓ ÌÂÙÚfi, ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ Î·È AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡. TÈÌ‹ ú 650. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 694 6124653 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 50, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63 Ù.Ì., 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ ú 400, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘, 210 6441.863, 697 7690698

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫Δ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 ñ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ· ñ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, K·Ì›ÓÈ· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºiÍ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ñ £∂™/Nπ∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86 30 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 ñ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139, ÿÏÈÔÓ 3 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· ñ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ñ£E™/NIKH 11Ô xÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ (EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos) / ¶Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§Δ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 410 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ™π¡E A™Δƒ√¡ / ™π¡E A£H¡∞π√¡ / CRAFT, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 /CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42 / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOLT ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4 / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT º. ¡¤ÁÚË 26 / º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶A¶∞°√À: VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / TAYPO™: π¢ƒ. ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD μ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ XI§TON: A°OPA Ã. ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / DEAL’S ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶. ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 ñ 3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη 25 SEVEN VIDEO NET ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏ/fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1 & KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓ. ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË)

Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy ñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘)

THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

KÈÓ¤˙Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ù˘ ÛÙ‹Ï˘. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ «M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη» ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÔÏ˘ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ AÁ›· °Ú·Ê‹. Y.°.1 K·ÏÔ‡ ηÎÔ‡, ¿ÓÙˆ˜, ·¢ı˘Óı›ÙÂ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó IÓ‰fi.

A¿ÓÙËÛË ·fi Ì›· ·ÎfiÌ· M˘ÚÙÒ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ £·˘Ì·ÛÙ‹ ÙÔ˘ PfiÌÈÓ˜. TÔ ÌÔ‚ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, οˆ˜ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ¿Óˆ 1,0. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ ÙÔ Û·˜ ÛÙ· 4 (ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ 1 ÌÔ‚ = 2 ÚÔ˙) Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi ÛÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· fiÓÙˆ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÁÏÈÙÒÓÂȘ ·fi ÂÈÎÔÓÈο ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ÂÁÎÂÊ·ÏÈο, ÔÏÈ΋ ÎÚ¿Ì·, ‰¿ÎÔ, ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ, ÙÚȯfiÙˆÛË, ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· Î.Ô.Î. (=ÎÒ‰Èη˜ Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜) ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ı· Û’ ‡ÚÂÈ. ¶›ÛÙ„¤ ÌÂ, Â¿Ó ·Ú’ ÂÏ›‰· ÂÊ·ÚÌfiÛÂȘ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÔ˘ÓÁÎ, ʛϠÌÔ˘, ı· ·˜ Ôχ ÌÚÔÛÙ¿... Y.°.1 ŸÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯›· ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È Ì ¯Ú‹Ì·, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ Ó· „ˆÓ›˙ÂÈ. Y.°.2 OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È Í·Ó··ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÓ‹Ì˘. Y.°.3 keep_walkin_in_nj ·¿ÎÈ ÁÈ·¯Ô‡ ÙÂÏ›· Ù˙È ·Ú.

™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂϯҘ ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Áο̷ ÙÔ˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˘ ¯·ÈÔ‡ – ¿Û¯ÂÙÔ, ÙÔ 0,25 ηٷÚÁ‹ıËÎÂ; ŒÓ· ÚˆÈÓfi ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ‚ڋη ¤Ó· ÙÂÛÙ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÌÔ˘ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„· fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜! EÌ›˜, ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ÂÁ¯Â›ÚËÛ˘ Ô˘ ¤Î·Ó·, ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì 3 Ì‹Ó˜! A˘Ù‹ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ ·ÎÔÌ· Ù›ÔÙ·! ¶Ú¤ÂÈ ·Ï¿ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ, fï˜, ˆ˜ ÚÈÓ 1,5 Ì‹Ó· ÂΛÓË Ì ·¿ÙËÛ Ì 3 Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘... PÂ, Ì·˜ Î·È ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘; ¶Ò˜ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÒ ÙÔ ı¤Ì·; -AÔÛÙfiÏ˘, 25

TÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ·Ó Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜, ·Á·ËÙ¤ Ê›ÏÂ; ™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ fiˆ˜ Î·È Ó· ’Ó·È ÙÔ Ú¿ÁÌ·. T· ̈ڿ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ trend Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ı¤·Ì· ·fi ¤Ó· ·ıÒÔ ÚÔÛˆ¿ÎÈ Ù›Áη ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. TÔ ÔÔ›Ô ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 150 ¢ÚÒ Ë ·ÌԇϷ. AÁ·ËÙ‹ K˘Ú›·, ¢ÈÂÈÛÙÒıË ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ ÔÈ KÈÓ¤˙ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ 34 ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È 4 ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ô KÈÓ¤˙Ô˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Û·˜ Ó· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈο Û¯¤‰È·, ‰ÈfiÙÈ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. E›Û˘, Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚Ϥˆ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ fiÙÈ ¤¯ˆ Âı¿ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ Îˉ›· ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›· fi¯È ÛÙȘ ¿ÛÂÌÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

¶Ôχ ˆÚ·›· Ë È‰¤· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ οÓÔÓÙ·˜ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔÓ

Y.°.2 T¤ÛÛÂÚȘ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÛfi‰Ô˘; ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ÌÂÚ‰¤„·Ù ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÚÁ·ÓÔ Ì ÙÔ Mall. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, AÊÔ‡ ¤Ê·Á· ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ Î ¤Áˆ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ™Ô˘ Áڿʈ ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Î·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Úı· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘. KÈ fiÙ·Ó ‹Úı·, ÙÔ ·ÁfiÚÈ ·fi ÙË M·ÚÙÈӛη-°Ô˘·‰ÂÏÔ‡Ë Ì ¯ÒÚÈÛ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ϤÂÈ, ÙË Û¯¤ÛË ·fi ·fiÛÙ·ÛË. EÓÙ¿ÍÂÈ, fï˜ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ; K·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Ô‡Ù ÂÁÒ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË, Î·È ÌÔÚ› Ó· Ù· ʤÚÂÈ ¤ÙÛÈ Ë ÌÔ›Ú· Î·È Ó· Ì›ӈ ÁÈ· Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó. AÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ; £¿Ó·ÙÔ˜ ‰È¿ ··Á¯ÔÓÈÛÌÔ‡; MÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË. ∞ÏÏ¿ ·Ï¿ Â›Ì·È ÌfiÓË ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, Ì ·Ú¤· ¤Ó· ·ÏÈfi ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÁÈÔÚÙ¿Ûˆ Î·È ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ B·ÏÂÓÙÈÓÔ˘. (K·È fi¯È, ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÔÚÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹). ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ¯Ù˘¿ Í·Ó¿ ÙËÓ fiÚÙ·. æ¤Ì·Ù·, Ë Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ ›ӷÈ, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·!! B·ÛÈο, Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·. M ·Á¿Ë -√˘˙ÌÂÎÈÛÙ·Ó‹ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·

¶Ï¿Î· Ì¿˜ οÓÂÙÂ; E‰Ò °Ï˘Ê¿‰· - X·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È, ÎÈ ÂÛ›˜ ¿Ù ӷ οÓÂÙ ۯ¤ÛË O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó °Ô˘·‰ÂÏÔ‡Ë; ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, ÌË Ì ÎÔÏ¿˙ÂÙÂ Î·È Â›Ó·È Î·È K˘Úȷ΋ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Û‹ÌÂÚ·. Y.°. TÈ ÛÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘‰¿˙ÂÙ ÛÙÔ O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó; M·Ï·Ï¿Èη; Twilight zone! KÈ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ!!! N·È, ‹ÌÔ˘Ó ÂΛ, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Í·Ó·‚ڋη ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ‚Ú¤ıËη ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· (ÌËÓ ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘ Û·˜ ÛÙÔ Î·Îfi). MÂÙ¿ ›‰· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ·, ·ÊÔ‡ ¤ÂÛ· Î·È ¤Û·Û· Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÌÔ˘ ·fi ÎÂÈ ¿Óˆ ÌÂÙ¿ ÙË ıÂ˚΋ ·Ù¿Î· ¢EN EIMAI ™E ºA™H °IA ™XE™H!!!! HELOOOO!!!!! ŒÎ·Ó· ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, fï˜ ÙÔÓ ÛΤÙÔÌ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Û›ÙÈ. YÂÚ‚ÔÏ‹; ÿÛˆ˜, Â›Ó·È fï˜ ηÎfi Ó· ͤÚÂȘ ÙÈ ı¤ÏÂȘ ηÈ, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, fiÙÈ ·Ó „¿ÍÂȘ ·ÏÏÔ‡, ı· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ ÚÒÙ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘; K¿ı ̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È ‚Ô˘Ófi, ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ, ÂÏ›˙ˆ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. -Vincent

M¤¯ÚÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ú›ÍÙÂ Î·È Î·ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ·ÏÏÔ‡. Y.°. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ó· ÌÔ˘ ÛÊ˘Ú›ÍÂÙÂ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

IãÀ∂™ ∞Ê‹ÛÙ ÙȘ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È ·Ó‚›Ù ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) OÈ Ú˯ԛ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔÈ ÛÔ‡ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÔÈ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ı· Û Â¢ÊËÌÔ‡Ó Û οı ‚‹Ì· ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ŒÎÏÂÎÙfi (‹ ÙËÓ EÎÏÂÎÙ‹). TÈ ˆÚ·›· Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ó· ‚Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Ì·˜ ‹ Ó· ˙ԇ̠ÛÙÔ ™Ù¤ÊÔÚÓÙ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂȘ ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚÔÙÛ› ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ; ¢ËÏ·‰‹, Ìԇʷ Ë AÊÚÔ‰›ÙË; K¿ı ¿ÏÏÔ. EÈÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Ó· Û¯ÂÙÈÛÙ›˜, ÂӉȷʤÚÂÛ·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂȘ, ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›˜, ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ú¤ÛÂȘ Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË. AÓ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Ó· Â›Û·È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô, it remains to be seen. ∫È ÂÂȉ‹ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ›Ù ӷ Îfi„ÂȘ ÌÈ· η΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Ó· ·˜ Î·È ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÁÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ «TÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ˙ˆ!», ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ı›˜ fiÙÈ Â›Û·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È fiÙÈ ÂϤÁ¯ÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. EÓÙ¿ÍÂÈ, ·Ó Â›Û·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ôχ ÎÔ˘›, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÙ·Ó Ô ¢›·˜ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ‰›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÈÁÎÔ˘ÓȤ˜. EÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·Ì˯·Ó›·˜, ›Ûˆ˜ ¤¯ÂȘ ·Ôı·ÚÚ˘Óı› ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ô‡Ù ÌÔÚ›˜ Ó· ÂϤÁÍÂȘ Ô‡Ù ӷ ÎÔÚÔ˚‰¤-

¯ÚÔÓ· Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. AÁ¿Ë Î·È ıÏ›„Ë, ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÔÙ˘¯›·, fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÊÈ¿ÏÙ˜ – Â›Ó·È ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÙÒÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) N·È, fiÏÔÈ ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi ˙ÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ ÌÈÏ¿Ó fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ô˘ÏÒÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘ÌÂ. H ¤ÎÏÂÈ„Ë Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6/4 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi (ÚÔ˜ ÂÛ¤Ó· Î·È ·fi Û¤Ó·), ·ÎfiÚÂÛÙË ‰›„· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ·›ÛÙ¢ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÁ·ÙfiÓˆÓ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ï¤ÁÂÙ·È «AÊÂÓÙÈÎfi» οı ›‰Ô˘˜ – ·Ù¤Ú·˜, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, fiÔÈÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó T·‡ÚÔ Û ¤ÎÚËÍË ÔÚÁ‹˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÔˆÏ›Ԣ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi Û·Ṳ̂ӷ Á˘·ÏÈ¿. ÕÚ·, ÚÔÛËÏÒÛÔ˘ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·̷ٷ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 5Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰Â¯ı›˜ ¿‰ÈÎË ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ÊÂÚı›˜ ÒÚÈÌ·, ˘‡ı˘Ó· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈο, ‰ÒÛ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ŸÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ë §ÔÁÈ΋ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‰ÈηÈÒÌ· Ó· ÛÔ˘ ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ ‹ ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ, ·ÏÏ¿ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË ı˘ÌÒÓÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÛ·È ·fi ÊÙËÓ¿ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿. AÓ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ûˆ¿ÛÂȘ ‹ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂȘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ Û’ ÂӉȷʤÚÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ı¤ÏÂȘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ, Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· χÛÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÎÈ fi¯È Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÚÈÎ. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ Û ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ fiÏË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ™ÙÔ «XÈÚÔ̷ۛ AÁ¿Ë ÌÔ˘» ÙÔ˘ PÂÓ¤, Ë EÌ·Ó˘¤Ï PÈ‚¿ ϤÂÈ ÙËÓ ÈÔ ·ÓÙÈ-ηÚÎÈÓÈ΋ ÊÚ¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ: «¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ı˘Ì¿Ì·È. £¤Ïˆ Ó· ˙ˆ». OÈ K·ÚΛÓÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘: «MÂٷ͇ MÓ‹Ì˘ Î·È A‡ÚÈÔ ‰È·Ï¤Áˆ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË». M ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ, ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÁÔËÙ‡ÙÂȘ Î·È Î·Ù·ÎÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÓÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ͤÚÂȘ fiÙÈ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÛ·È ÙfiÛÔ Í·ÊÓÈο Î·È ÔÚÈÛÙÈο Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯Ù‡ËÛ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÌÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú·. M ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘, Û ·Ú·Î·ÏÒ Î¿Ó ÌÔ˘ ÌÈ· ¯¿ÚË: MË ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂȘ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙȘ ȉ¤Â˜ ‹ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Ì ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, οÓ ·ÊˆÓ›· ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜. 54 ATHENS VOICE 1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

EÚÌ‹ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ Ȥ˙ÂÙ·È Ô 4Ô˜ Ô›ÎÔ ÛÔ˘ –ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û›ÙÈ, ÎÔÓÙÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. AÓ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ›ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÙfiÙ ı· χÛÂȘ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. KÈ ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ·ÈÛı·Óı›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ô‡ ·˜, Ì ÔÈÔ˘˜ ·˜ ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜/· Ô˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ Ï¿È ÛÔ˘, ı˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ M√NO fiÙ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ô‡ ·˜ ÊÙ¿ÓÂȘ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) «MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ˙ˆ‹. AÏÏÈÒ˜, ı· ¿ıÔ˘Ì ·ÛÊ˘Í›·». H ÙÔÍÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¿Ô„Ë Â›Ó·È ok, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› – οÙÈ Ï›ÂÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· Û Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÙÔÓ ¢›· Ó· Û ‰ÂÏ¿˙ÂÈ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ì˯·Ó›· ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Ó· Ú›ÍÂȘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÔ˘. TÔ ‰›ÏËÌÌ· ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Î·ÚȤڷ˜ Â›Ó·È Ï˘Ì¤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ TÔÍfiÙ˜ – ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Î·ÚȤڷ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Ì οÔÈÔÓ/· Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÎÏ›ÓÂȘ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜, Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ – Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ·ÛÙ¿ıÂÈ·; Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·ÏËÛÙ›·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ T·‡ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ÎÈ ·˘ÙÔ›, ¤Ó·˜ AÈÁfiÎÂÚˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‹ÚÂÌÔ˜ Ì ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·. AÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ηٷÈ›˜ Û ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÎÔÚ¤ÛÂȘ ÙËÓ ·‡ıÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ó ÌÔÚ› Ó· ıÂÚ·¢Ù› ÙÂÏÈο Ë ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÔÏÏ‹ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. TÔ ÛÂÍ fï˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ¢‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú. OfiÙÂ, ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÛÂÍ ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÛÔ˘ ‹ Ó· Û ·Á·‹ÛÂÈ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÛΤÙÂÛ·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ΤډԘ;

„ÂȘ. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ KÚÈfi, ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, Î·È Ì ÌÈ· ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙȘ 4, ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÁÂȘ ¤Íˆ Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÂȘ ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÛÔ˘ – ›ÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ›Ù Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋. EÓÓÔ›ٷÈ, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·: TÔ Ó· ·›ÚÓÂȘ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ‰›ÓÂȘ Â›Ó·È ıÂ˚Îfi. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) OÈ Â˘Ê˘Â›˜ ¶·Úı¤ÓÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û›ÙÈ·, ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ϤÓ ٛÔÙ·, ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Í·ÊÓÈο, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÓÈÒıÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÙË Ê·ÁÔ‡Ú· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ AÙÏ·ÓÙ›‰·. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë, ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ›˜ Ê¿ÚÛ˜ ÙÔ˘ EÚÌ‹, ηٷÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔ 12Ô, Î·È Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ·ı·›ÓÔ˘Ó ÙË ÌÈ· ÎÚ›ÛË ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË. H ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹: Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Â›Û·È ·ÎfiÌ· Ôχ ÙÚˆÙfi˜/‹ (ÌÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Û Ô˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ). EÓÒ Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ Ó· Â›Û·È ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ó· ΢ÓËÁ¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ù·˘Ùfi-

·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÊˆÓÒÓ. MÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ÌÔ˘‰È¿ÛÂȘ ηٷ›ÓÔÓÙ·˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÔ˘, ‹ ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˜ Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ·ÏÎÔfiÏ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ‡Ô˘Ï· ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÛÔ˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi. TÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 7Ô Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Û ‚ÔËı¿Ó ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜, Ó· Ô˘Ï¿˜, Ó· Â›Û·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜, Ó· ·Ú¤ÛÂȘ, Ó· Û ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· Â›Û·È Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ ˙ËχԢÓÂ. E¿Ó ı¤ÏÂȘ ¤ÚˆÙ˜ ÌËÓ ¤¯ÂȘ ÎÏÈÛ¤ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â›. MÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·ÓÙÔ‡, Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ, Û οı ÒÚ·. E¿Ó Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂȘ Û ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì οÙÈ Á·ÚÁ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ŒÓ·˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ˜ ™ÎÔÚÈfi˜ ‰ÂÓ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ – ÎÚ‡‚ÂÈ. E›Ó·È Â›Û˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ¤Ó·˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ˜ ™ÎÔÚÈfi˜ Â›Ó·È Î·ÚÌÈο ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙȘ ‚·ıȤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰›ÔÏ· ˙ˆ‹/ı¿Ó·ÙÔ˜, ı·‡Ì·/·ÒÏÂÈ·, Ì·˙›/¯ÒÚÈ·, ¤ÚˆÙ·˜/ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÂÈÙ˘¯›·/ÙÒÛË. M ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·, ÙÔÓ X›ڈӷ Î·È ÙÔÓ

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) MÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÈÓ·¯ı› ·fi ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ. AÓ¤¯ıËΘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ì ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË ¯¿ÚË ÎÈ Â˘Á¤ÓÂÈ·. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı›˜ Ô‡Ù ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ¿Ú· ¿Óˆ. MfiÓÔ ¤Ó·˜ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ËÏ›ıÈÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ηÎfi˜ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ Â›Ó·È ¢PA™H. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û ·Á·¿ÂÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌËÓ ÙÔÓ/ÙË ‰·ÁÎÒÛÂȘ fiÙ·Ó Û·‚ÂÈ Ó· Û ÊÈÏ‹ÛÂÈ. Y.°. OÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘; E, ηÈ; ŸÙ·Ó fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÏÏ· ˙҉ȷ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚȯ›Ï· Ù˘ ¶·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘, ÂÛ‡ ÛΤÙÂÛ·È fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÚfiÛÂÍÂ, ÈÛÔÚÚfiËÛ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÔ˘ Î·È ı˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘. πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) E¿Ó ˙Ô‡Û˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰·, ı· ÔÚÎÈ˙fiÛÔ˘Ó· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ EÚÈӇ˜ ÍÔ›Ûˆ ÛÔ˘. MfiÏȘ ÍÂÂÚÓ¿˜ ÌÈ· Û˘Ì·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. º˘ÛÈο Î·È Ù· Ó¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ¿Û¯ËÌ·: O ¢›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜ ÛÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ‰ÈÂχÛÂȘ, Û ÚÔÛٷهÂÈ, Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ, ‹ ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ‹‰Ë, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÌfiÓÔ˘˜. B‚·›ˆ˜ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, Ô O˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰Ò, Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ô BfiÚÂÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Â‰Ò Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û Ȥ˙Ô˘Ó, Û ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó, Û ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔ˘Ó, Û ÛÙ‡‚Ô˘Ó. ™Î¤„Ô˘ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó ÁÈ· Ó· Û οÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ. Afi ̤ӷ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ¿ıÂȘ ˘ÛÙÂÚ›·. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 157  

Athens Voice 157