Page 1

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 152

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

ÕÛ˘ÏÔ AÓÈ¿ÙˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 10

¶Ô‰‹Ï·Ù· Ì ÌÓ‹ÌË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 20

H ˙ˆ‹ Û·Ó ·È¯Ó›‰È Ì ÎÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 22

K¿Ùˆ ÛÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ¶Â‡ÎÔ T˘ E‡Ë˜ XÚ‹ÛÙÔ˘ ÛÂÏ. 24

MÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 16


2 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

25 - 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Design walk»

EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

10 ÕÛ˘ÏÔ AÓÈ¿ÙˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

12 N‡¯Ù˜ ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›·˜ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË

13 T· ›·Ó fiÏ· (;) ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó! TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

14 “Yunanistan’i seviyorum” AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ¶fiÏË T˘ NÈÎÔÏ›·˜ AÔÛÙfiÏÔ˘

16 I DESIGN WALK

H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ÌÈ· ¿ÏÏË, „‡ÙÈÎË ·ÓÙ›ıÂÛË. H ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›· ·Ú¤¯ÂÈ Ù˘¯›· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜. H ··Í›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ·È‰Â›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. EÍȉ·Ó›Î¢ÛË Ù˘ ‚›·˜, ÎÚ¿ÓË, ÌÔÏfiÙÔÊ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È Ë ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, fi¯È ÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ. EÂȉ‹ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ˙ˆ‹ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. AÓ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ˙ˆ‹ ›¯Â ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ Ë ›‰È· Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈ˙Â. TÒÚ· ·‰È·ÊÔÚ›. EÛ›˜ ÚÔÛÔÈ›ÛÙ fiÙÈ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÙ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÌ›˜ ÚÔÛÔÈԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘ÌÂ. AÊÔ‡ Î·È Ì ٷ Ù˘¯›·, ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ı· ›̷ÛÙÂ, ·˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó·. H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ·ÏËıÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. T· ·ÔÛȈ¿. K·È ·Û¯ÔÏ›ٷÈ, ‰‹ıÂÓ, Ì ٷ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ fi͢ÓÛË.

16 Design walk T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

20 ¶Ô‰‹Ï·Ù· Ì ÌÓ‹ÌË T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

22 H ˙ˆ‹ Û·Ó ·È¯Ó›‰È Ì ÎÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

26 2310... 20 I ¶√¢∏§∞Δ∞ ª∂ ª¡∏ª∏

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 05 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 09 TÔ ·ıËÓ·˚Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Forrest Gump: Afi ÙÔÓ N›ÎÔ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 11 ™Î›ÙÛÔ: TÔ˘ °È¿ÓÓË Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12 T˙ȯ¿ÓÙ: Afi ÙÔ˘˜ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË ∞ηٿÏÏËÏÔ: TÔ˘ °ÚËÁfiÚË μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘ 18 Techiechan: Afi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 30 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 40 Gay&Lesbian: Afi ÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 47 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 50 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

27 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 48 Athens choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

Úˆ›, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜: «TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ». H ‰È·‰Èηۛ· ϤÁÂÙ·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. H ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ϤÂÈ: ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ χÛË; H ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. H ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ AÎÈÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ï˘ı› ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·, ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. H ·È‰Â›· ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›ٷÈ, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ›ٷÈ, ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›ٷÈ, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ··ÍÈÒÓÂÙ·È. EÌ›˜ Û˘˙ËÙ¿Ì ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ‹ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ X¿Ú‚·ÚÓÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. AÏÏ¿ ÂÏÏÈ‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. °È·Ù› Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. EÌ›˜ Û˘˙ËÙ¿Ì ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤ÚÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÈ ·Ó ÊÙ·›Ó ÔÈ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·Ú‡ ¯¤ÚÈ. ¢ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì KÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ¢·ÛÔÏfiÁÈÔ, ‰ÂÓ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. AÓÙ› Ó· χÛÔ˘Ì ·˘Ùfi, ·Ó·ıˆÚԇ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 24.

51 Δ¤¯ÓË: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆˆÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 52 μÈ‚Ï›Ô: Afi ÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË 54 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 55 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 56 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 57 Skateboarding: Afi ÙoÓ Billy °Ú˘¿ÚË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

•·ÊÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ˙ԇ̠ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ŸÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ ÚԢΤÙ˜, ÔÈ ÌÔÏfiÙÔÊ. ŸÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È Ë T¿ÍË Î·È Ë AÛÊ¿ÏÂÈ·. K¿ı ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔÔ›ËÛË. ºÙ·›Ó ÔÈ AÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ AÚ¯¤˜, ÙÔ ÕÛ˘ÏÔ, Ë ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜. K·Ó¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. K·Ó¤Ó· ·ÏËıÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È, ηÌÈ¿ ·ÓÙ›ıÂÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Ó· ÎÚÈı›. ¶Ï·ÛÙ¤˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È „‡ÙÈΘ Ì¿¯Â˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË. MÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Û 3 ̤Ú˜ –ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ›ӷȖ Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. £· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ÛÙË Ì›· ψڛ‰·; £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‹ ÌfiÓÔ ÙȘ ÚÂۂ›˜; ◊ ÌfiÓÔ Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ; ¢¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ ‹ ÔÈ Ú·›ÙÔÚ˜; E›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ·ÓÙÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ÚԢΤÙ˜; E›Ó·È «Ê˘ÁfiÛÙÚ·ÙÔÈ» ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜; Œ¯Ô˘Ó ¿Û˘ÏÔ ÔÈ ÌÔÏfiÙÔÊ; ¶Ï·ÛÙ¿ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ÂÎÊÚ·Ṳ̂ӷ Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ï·˚ΛÛÙÈÎË ÚËÙÔÚÈ΋, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· „‡ÙÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÌfiÓËÚÔÈ Î·È ·ÊÂÏ›˜, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÚfiÏÔ˘˜ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. °È·Ù› ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡˜ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ Î·È ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘. ™ÎËÓÈÎfi ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË, ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ÙË ‚›·-ı¤·Ì·. ™ÙÔ˘˜ ¿ÌÈÛıÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘ Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù˘ ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ˜. «ŒÚÌ·ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ». N·È, ÁÂÈ· ÛÔ˘. A˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ 2007 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. TȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì Á¤ÚÔ˘˜ ¯·ÚÙÔ·›ÎÙ˜. ¶Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÈÔ Ôχ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Î·Ú¤. M ӛΘ ÂÓ·ÏÏ¿Í Î·È ÏÂÏÔÁÈṲ̂Ó˜ ‹ÙÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Ú¤, Ó· ÌË ‚ÁÔ˘Ó ·’ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù·Ì›Ô. O ηÈÚfi˜ fï˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, ¯¿ÓÂÙ·È. TÒÚ· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, ÏÔÈfiÓ, ¿ÎÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. ÕÎÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ. ÕÎÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 Î·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ X¿Ú‚·ÚÓÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÕÎÔ˘Û˜ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ۠ψÊÔÚÂÈfi‰ÚÔÌÔ˘˜. £˘Ì‹ÛÔ˘ ÙÒÚ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi, ÙÔ ·ÏËıÈÓfi Úfi‚ÏËÌ·: °È· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÈ Ï‡ÛË ¿ÎÔ˘Û˜; ∞ 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

TI °INETAI ME TO ¶APKO °OY¢H; O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ °Ô˘‰‹, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Badminton Theatre: M ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÔÏ˘Ìȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Ì ٷ 25 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ȉȈÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ¿ÚÎÔ Îfi‚ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô Î·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ E.M.¶. ·‰˘Ó·Ù› È· Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. ™Â ÌÈ· fiÏË Ì ٤ÙÔÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ó· Ù›ıÂÙ·È ‰›ÏËÌÌ· «Ú¿ÛÈÓÔ ‹ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ ÌfiÓÈ̘ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ‹ Ù· ÙfiÛ· ·ÏÈ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ™ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ú·Û›ÓÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜: H ·fiÊ·ÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ÎÚÈı› ÂΛ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, fiÛÔ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·˘ı·›ÚÂÙ· Ì˘ÛÙÈ΋ Ë ™‡Ì‚·ÛË ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ·, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ë OIKO§O°IKH A£HNA ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ηٷÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ EÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ KÔÈÓÔÙÈ΋˜ O‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. TÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ: ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, ÌÔÚ› Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÓÂȘ ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘; - T¿ÛÔ˜ KÚÔÌ̇‰·˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ «OÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Aı‹Ó·˜»

4 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

O‡Ù ¤Ó·˜, Ô‡Ù ‰‡Ô. ¢Âη٤ÛÛÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· ۯ‰›·Û·Ó ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜: TEAMSTRUT, ºøTEINO¶OY§OY + MANTZAPH, G, Sereal Designers, The Switch Design Agency, Typical Mutations, Poor Designers, The Design Shop, BIOS, O•Y, WARDA, WE DESIGN, ¶6, MNP. ŒÓ· Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Î·È fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¯·ÚÙ› ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ concept ÌÈ·˜ ‚fiÏÙ·˜ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Î·È ÛÙ· 14 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÛÙÔ design walk. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

A¶OY™IE™ N·È, ·ÚÈ °ÂˆÚÁÂϤ. M·˜ Ï›„·ÙÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÙ ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ÌfiÓÔ˘˜ Ì·˜. AÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›ÙÂ! K‡ÚÈ N¤Ó ̷˜, fiÛÔ ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Û·˜ Í·Ó·‰È·‚¿˙ˆ. ¶Ô˘ ÎÚ˘ÊÔÁÂÏ¿Ù Ì ٷ ‚ÚÔÌÔÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ì ٷ οϷÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ¶Ô˘ Ù· ηÙËÁÔÚ›Ù fiÙÈ ¤ÎÏ„·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ô˘ ͤڈ fiÙÈ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ Û·˜ Ô˘Ó Ì ٷ Ì¿ÙÈ· 1.000 ÈÛÙÔڛ˜, Ô˘ ı· ÙȘ ›Ù Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Û·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Û·˜. ¶Ô˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ, ˙Ëχˆ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó. Happy new year Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. NAI, MA™ §EIæATE ¶APA ¶O§Y! Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ›: 1. ¡· ÌËÓ ·›ÚÓÂÙ fiÏÔÈ Ì·˙›

¿‰ÂÈ· ÒÛÙ ӷ Û·˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ŒÛÙˆ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ‡ÏË! 2. ¡· οÓÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË; (¿Û¯ÂÙÔ: ı· Ì·˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÛËÌ·Ù¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ;) ºÈÏÈο - DiSi ∂UROVISION K·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ì ÂͤÏËÍÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÚÈ¿‰· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Eurovision. H ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÌÔ˘. MÈ· ·’ Ù· ›‰È·. TÚ›· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ÙÚÂȘ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ŒÏÏËÓ˜! O ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ EPT Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ù˘ Î·È Ì ÙÔ –Ú¿ÁÌ·ÙÈ– ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢ÂÓ ÚÈÛοÚÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (;) ÙÔ˘ life style Ï·˚ÎÔfi (·ÏÈ¿ ÙÔ Ï¤Á·Ì ‚Ï·¯ÔÓÙ›ÛÎÔ). ÕÚ·Á ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ M·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›‰·Í·Ó Ù›ÔÙ·; M ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û·Ó «T˘ ÕÚÓ˘ ÙÔ NÂÚfi» Î·È ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· Û·Ó ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ™ÈfiÏ· ‹ Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· «TڛʈÓÔ», Ë EÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì οÙÈ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi. AÓÙ’ ·˘ÙÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ... ™·ÚÌ¤Ï Î·È ÙÔ “Shake it Maria” (sic). ™·Ó Ó· ·›ÚÓÂȘ ÙË M·Ú›· XÔ‡ÎÏË Î·È Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ Í·ÓıÈ¿ Ì Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜. M‹ˆ˜... Ϥˆ Ì‹ˆ˜, ÔÈ ÂÁΤʷÏÔÈ Ù˘ EPT Â›Ó·È ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ; M‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ Star, ÔfiÙ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÚÔÙ›ӈ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ·ÓÙÈÂÌÔÚÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ; M‹ˆ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ...ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜; -Mȯ¿Ï˘ ¢‹Ì·˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, πˆ¿ÓÓ· ∫·ÓÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÏÛ· °·‚ÚÈ‹Ï, μ¿ÁÈ· ª·ÓÙ˙¿ÚÔÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ÃÚ‡Û· ¶˘ÚÔÌ¿ÏË ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘Î·Ú¤· a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

OXI MONO META•Y TOY™ •¤ÚÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙¿ÈÓÁÎ;! ™Ô˘ ’Ú¯ÂÙ·È Î·Ú‡‰· ‹ ÎÂÚ·Ì›‰·! ŒÙÛÈ Î·È ’Áˆ ¤ÂÛ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «fiÛ· ÏÂÓ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜», Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÈηӋ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¯¿ÏÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜! °È·Ù›, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·Ï‹ıÂȘ. AÏÏ¿ Â›Ó·È ÈÏ·ÚÔÙÚ·ÁÈÎfi Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ·˘Ùfi Ì ÙfiÛË ·Ï·˙ÔÓ›·... °È·Ù› Ô ¤¯ˆÓ ›· Î·È ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ¿Ú¯ÈÛ (;) ÂÈÚˆÓ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÔÚÈÛÌfi ˆ˜ «ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·Ó˜ Ó· ÙË ‚ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜ ÁÈ·Ù› ÛÂÍ ‰›¯ˆ˜ ‰È›ۉ˘ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ!» (EȉÔÔÈ‹ÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ ÙÔÓ homo-erectus Ê·ÏÏÔÎÚ¿ÙË ˆ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˉÔÓ‹, Î·È ˆ˜ ÌfiÓÔ Ù· ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ӷ ÈÂÚ·Ù›· Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì ÙË ‰È›ۉ˘ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹! K·È ˆ˜ Ù· ıËÏ˘Î¿ ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ Î·È Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÙÔ ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ (ÙÈ Ï¿ÈÊÛÙ¿ÈÏ ·Ù¿Î·, ÌÂÁ¿ÏÂ! Ϙ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓoÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÂÓÈο). T· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ÔχÏÔη Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ –‰›Ô‰·–

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

‰Â›ÁÌ·Ù·. TÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ;; N· Û·˜ ˆ ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ! AÓ Ì·˜ οÙÛÂÈ Ó· ÙË ‚ϤÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛοÌ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ fï˜! AÓıÚˆÔÏÔÁÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈο Ë ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÙË ‚ϤÂȘ fiÙÂ-fiÙ (Û·Ó ÙËÓ... T·ÙÈ¿Ó·!) Î·È ı· ÁÚ·ÊÈÎÔÔÈËı› ÎÈ ·˘Ù‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. §˘¿Ì·È ÌfiÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÈο ·›ÚÓÂÈ Ë Ì¿Ï· Î·È ÙÔÓ K·ÚÂÙfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÙÔ ·ÏÈοÚÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ˘fiÁÂȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÛÙÚÔÊ¿ÚÂÈ! EÂȉ‹ fï˜ fiÓÙˆ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û·, ·ÓÙ·Ô‰›‰ˆ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ «ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ» ÛÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÙËÏÂÊÈÏfiÛÔÊÔ-·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ¤Ó· «Ì˘ıÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ» ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁÁÓÒÌË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi! BÔ˘·Ï¿! 1) °È·Ù› Ô XÚÈÛÙfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ‰Ë ŒÏÏËÓ·˜; M· ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢ ˆ˜ ‹Ù·Ó £Âfi˜! 2) °È·Ù› Î·È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ›ÛÙ¢ ˆ˜ Â›Ó·È £Âfi˜! 3) ¶Ò˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ Ï¿ÛÌ· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜; EÓÒ Í¤ÚÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ͤÚÂÈ 10 ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÛÙÈÏ «•¤ÚÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È ’°ø, PE;!!». ŒÏ· ÁÏ˘Î¤ ÌÔ˘, ͤÚÔ˘ÌÂ, ͤÚÔ˘ÌÂ! °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·˙fiÌ·ÛÙ È·! - EϤÓË K·Ú·Û·‚‚›‰Ô˘

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

•∞º¡π∫∞ ∂∫∂π ¶√À ∫∞£√ª√À¡ ∞ƒÃπ™∞ ¡∞ Δ∞ ¶∞πƒ¡ø ™Δ√ ∫ƒ∞¡π√ ª∂ Δπ™ ∂Δ∞πƒ∂π∂™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™: ∞¡ º∂ƒ√¡Δ∞π ™∂ ª∞™ ∂Δ™π, ¶ø™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ ∞ƒ∞°∂ Δ√À™ ¡∂√À™ ∫∞π ¡Δπ¶ ∞°¡ø™Δ√À™ ™∂¡∞ƒπ√°ƒ∞º√À™; K∞π °π∞Δπ ¡∞ ª¶§∂•∂π™ ª∞∑π Δ√À™, ∂πΔ∂ ¡∂√™ ∂π™∞π ∂πΔ∂ ™∞¶∞∫π; K√¡Δ∂Àø ¡∞ ™∫∞™ø, ªπ§∞ª∂.

TA NEYPA MOY ÛÔ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯·Û· ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂȉÈο ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ £Âfi), Á›ÓÔÌ·È ¤Í·ÏÏË. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ οӈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Î·È ÌÂÙÚ¿ˆ fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ ̤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜. K¿ı ¿ÏÏÔ. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È Ô˘ Ì οÓÔ˘Ó ÙÔ‡ÚÌÔ. TÔ fiÙÈ ËÁ·›ÓÂȘ Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÎÔ˘Ïfi, ÙÔ fiÙÈ ÌÈÏ¿˜ ÒÚ˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¿ÓÙ ӷ ¤ÁÚ·„·Ó ηӤӷ ‰ÂÏÙ›Ô T‡Ô˘ ÛÙË ˙ˆÔ‡Ï· ÙÔ˘˜, ÙÔ fiÙÈ ÛÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË 45 ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, fi¯È Ó· Û ÏËÚÒÛÔ˘Ó, Ô‡Ù ӷ Û ¯¤ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿... fiÛÔ Ó· ’Ó·È, ÌÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÙÂ, ¤Î·Ó· 2 ‰È·Û΢¤˜ (ÚÒÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ) Í¤ÓˆÓ Û›ÚÈ·Ï ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜ ·fi 2 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. K·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Û·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ οÓÂÙ ηÚȤڷ ÛÙȘ ÛfiÔ˘-Ì›˙Ó˜. O‡Ù ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙȘ ÓÔÈ¿˙ÂÈ. TȘ

Ÿ

6 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

›‰È˜ ‰È·Û΢¤˜ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙȘ ¤‰ˆÛ·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ 2-3 ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ‡ «Û¿Ìˆ˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÈÛÈÓfi˜ ȉÚÒÓÂÈ;». MfiÓÔ Ô˘ ηӤӷ˜ ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ·, fiÏÔÈ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ Ì›˙È Ó· ÌÈÏ¿Ó ÛÙ· hands free, Ó· ··ÓÙ¿Ó Û ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÛÌÈο events Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ì·Ï›ÙÛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ ˆ˜ ÛÙÂϯ¿Ú· Û ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂȘ ÛÙËÓ computer-ÙÚ›ÏÈ˙· (¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ). AÎfiÌ· ÈÔ ¯˘‰·›· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ: fiÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ÛԢͤ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Â›Ó·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ı¿, ·Á¿Ë ÌÔ˘. AÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ı¿ ÌÈ· ‰˘fi ÛÂ˙fiÓ ¯ˆÚ›˜ ÛԢͤ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È «ÁÚÈ¿», «·‰ÂÚÊ‹», «ÁÚÈ¿ ·‰ÂÚÊ‹», «‰‡ÛÎÔÏË», «ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË», «Ì·ÓȤڷ», «ÙÚÂÏ‹» ‹ ·ÏÒ˜

«¿ÛÎËÌË». ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÔ˜. KÈ ·˘Ùfi ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÔÙ¤ Ô‡Ù Û ۯÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÓ «KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË», fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ù›ÔÙ ¤Ú· ·fi ‰ÂÏÙ›· T‡Ô˘ fiÙ·Ó Â›¯·Ó ı¤ÛË Û ˘Ô˘ÚÁ›Ô... Â›Ó·È Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ. K·ÚÌfiÓ: ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ¤Ó·Ó; TÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ fiÏÔ˘˜, ÍÂÎfiÏÏ·. ŒÙÛÈ, Ì Ó‡ڷ-Ô˘Ú¤, ‹Á· ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô Mȯ¿Ï˘ M·ÓÈ¿Ù˘, Ù· «™ÈÙ¿ÎÈ·». O Mȯ¿Ï˘ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, persona ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛfiÔ˘-Ì›˙Ó˜, ËıÔÔÈfi˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÌÔ˘ › «‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·», ¿ÓÙ· ‹ıÂÏ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜, ¤‰ÂÛÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÈ ÔÚ›ÛÙ Ô˘ ¿ÊËÛ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙȘ ÛfiÔ˘-Ì›˙Ó˜ Ó· ‚Ô˘ÚÏ›˙ÔÓÙ·È. TÔ «™ÈÙ¿ÎÈ·» Â›Ó·È Ôχ ¯·ÚÈو̤ÓÔ, ¿ÛÚÔ, ÓËÛÈÒÙÈÎÔ Î·È ·Ïfi. E›‰·Ì ÂΛ ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤· X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ (ÂΉfiÙË ÙÔ˘ «K¿ÎÙÔ˘») Î·È ÙËÓ AıËÓ¿, ÔfiÙ ηٷϿ‚·Ì fiÙÈ ı· Ê¿Ì ηϿ – ¤¯Ô˘Ó ̷ӛ· Ì ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ŸÓÙˆ˜, ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌÔ, Ì hit ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÙËÁ·Ófi„ˆÌÔ Î·È ÙÔ ¯Ô‡ÌÔ˘˜ ÛÙ· ÔÚÂÎÙÈο Î·È ÌÈ· Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Á·ÏÔԇϷ Ì ۇη ÛÙ· ΢ڛˆ˜... ·Ó ηÈ, ÂÂȉ‹ ÌϤͷÌ Ì ٷ ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÔÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ È¿Ù·. OÈ ÙÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜ (30-35 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Ì ÎÚ·Û› Ù· Ì¿Ï·). H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ˙ÂÛÙ‹, οˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, Ù· ÁηÚÛfiÓÈ· fiÏ· ÎÔ˘ÎÏÈ¿ Î·È Â˘ÁÂÓÈο, Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È «ÛÈÙ¿ÎÈ» ηÓÔÓÈÎfi, Û·Ó Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·˜ Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋-M·ÓÈ¿ÙË ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ MÂÛÔÁ›Ԣ (Î·È fi¯È, ‰ÂÓ Áڿʈ Ìԇډ˜ ÂÂȉ‹ ‹È· Ôχ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ – Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‹È· Ôχ, Î·È ‰ÂÓ ‹Á· Ó· ڛ͈ ÌÔÏfiÙˆÊ Û ηÌÈ¿ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜...). ÕÏÏÔ ÛԢͤ Û ʷÁ¿‰ÈÎÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ «¶¤Ù·ÏÔ» Ô˘ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ – ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÌ›˙ˆ. TÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙËÓ K¿Ú˘ÛÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·È‰› Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ˘¤ÚÔ¯·. K·Ú˘ÛÙÈÓ¤˜ ›Ù˜ Ì ʇÏÏÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ÌÔ˘, ¤Ó· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ ÛÙËÓ ¿ÏÌË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «ÎfiÏ·ÛË» ·fi ÙÔ˘˜ Âȉ‹ÌÔÓ˜, ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈη K·Ú‡ÛÙÔ˘ Ì ÔÚÙÔοÏÈ. TÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÚˆ˜ Ì 10-15 ¢ÚÒ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi ηχÙÂÚÔ ·fi Ù˘ ÂıÂÚ¿˜ ÛÔ˘. AÓ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÂıÂÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Ûʷ͘ ·ÎfiÌ·. M ٷ Ó‡ڷ Ô˘ ¤¯ÂȘ. E˘Ù˘¯Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÍÂÎÔ˘Ó‹ıËη ·fi ÙÔ ı¤Ì· «ÊÚȯٿ Ó‡ڷ Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜» Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘. K·È... ÎÔÈÙ¿¯ÙÂ, ·Ó ›ÛÙ ‹‰Ë ÛÙȘ ÛfiÔ˘-Ì›˙Ó˜ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ ÌfiÏȘ ‚Á›Ù ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÛÙÂϯ¿Ú·˜ Ô˘ Û·˜ ÏÈ‚¿ÓÈ˙ ÌÈ· ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Û·˜ ı¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ. ™·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÎÔÓÙfi. XˆÚ›˜ ‚¿ıÔ˜. N·È, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÒÙÔ ÌfiÈ, Â›Ó·È Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‚¿ıÔ˜. TfiÛÔ, Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ¿ÙÔ, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÙÔ˜, ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÌÔ˘¯¿Ú·... ∞ T· ™ÈÙ¿ÎÈ·, ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323 ¶¤Ù·ÏÔ, §¤Ï·˜ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È •¿Óı˘, Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8622.000


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 7


OI BA™I§O¶ITE™ TH™ EB¢OMA¢A™

FREE ATHENS

ºTIA•E MOY TH MEPA

T· ‰ˆÚÂ¿Ó Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜:

* H H¶EIPøTIKH ¶·ÓËÂÈÚˆÙ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· EÏÏ¿‰Ô˜ ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, K˘Ú. 28/1, ÒÚ· 10.00 (¶ANH¶EIPøTIKH - 210 3243.822)

* EÁÎÂÊ·ÏÈο Û¯¤‰È·. £· ÙËÓ „ÈÏÔ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. BÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË jazz electronica ÙˆÓ Dictaphone ·fi„ (25/1) ÛÙȘ 22.30, Bios.

*§¤ÍË ÎÏÂȉ›: KÏ·Ú›Ó·

* H OIKO§O°IKH MÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ™ˆÙËÚ›· ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ XÂÏÒÓˆÓ (MEDASSET) •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St. George Lycabettus-Grand Balcon, ¢Â˘Ù. 29/1, ÒÚ· 18.00 (MEDASSET - 210 3640.389) *£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ‚Ú·‰ÈÓÒÓ ÚÔ‡¯ˆÓ

* H ENA§§AKTIKH ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘, TÂÙ. 31/1, ÒÚ· 21.00 (¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘ - 210 8826.600) *ÕÛ¯ÂÙÔ: £· ÚÔËÁËı› ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· °ÈÒÚÁÔ˘ ™˘Ì¿Ú‰Ë

* H TETPAKINHTH RAV4 Club, Attart Off Road Park (KÂÚ·Ù¤·), ™¿‚. 27/1, ÒÚ· 17.00 *Info: X¿ÚÙ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ www.attartoffroadpark.gr/location.html

* H Y¶EPH§IKH KA¶H K·Ú¤·, AÓ·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ «ÕÛÙÚ·» (B‡ÚˆÓ·˜), ¶¤Ì. 25/1, ÒÚ· 18.00 (doors open at 17.00) (¢‹ÌÔ˜ B‡ÚˆÓ· - 210 7645.100)

* H TYXEPH AıËÓ·˚Îfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ MÚÈÙ˙ (A.O.M.) ™¿‚. 27/1, ÒÚ· 18.30 (A.O.M. - 210 7759.674-5)

* ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹, ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ȉ¤Â˜. M ÙË XÚ. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ °. ºÏˆÚ¿ÎË. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (26/1) ÛÙȘ 19.00, Fnac. * ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ηϿ ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ·. Performance ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (26/1) Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, E› KÔψÓÒ (210 5138.047).

WWW.IMETAKOMISI.GR

°È·Ù› Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Â›Ó·È Ù¤¯ÓË!

¢È·‚¿Û·Ì ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ site ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ:

* ¢‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ¿ Ì·˜ Ô ÊÙˆ¯fi˜, Ô ·Ïfi˜, O AN£Pø¶O™ * ™˘Û΢·Û›·, ·Ì·Ï¿˙, ÂȉÈο ·ÊÚÔϤÍ, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ (sic!), ·Ó˘„ÒÛÂȘ, ·ÔıË·ÛÂȘ

* °È·Ù› fiÙ·Ó Ë Ù¤¯ÓË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, Ë ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È ÂÈÛÙ‹ÌË * TÒÚ· Î·È Ì ÂȉÈÎfi ·Ó˘„ˆÙÈÎfi ηϷıÔÊfiÚÔ * °È·Ù› Ô §fiÁÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È NfiÌÔ˜

* TÚÂȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈΘ Ù·Èӛ˜ η¿ÎÈ. Don’t worry, Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ™ÙÔ ACS (°·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ). ™¿‚‚·ÙÔ (27/1) ÛÙȘ 17.00 Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18.15. * £¤ÏÂÙ ϛÁÔ Bristol; Live ÙˆÓ Fade Out, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘˜ cd, ÛÙÔ forum Ù˘ Fnac ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (27/1) ÛÙȘ 14.00. * TÈ ¯ÚÒÌ· ›¯·Ó Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂ˙; MÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË, Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ˆÚ¿Ó. «¶Ôχ¯ÚˆÌÔÈ £ÂÔ›», EıÓÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, ·fi 29/1 ˆ˜ 24/3. (¶Â›Ù ̷˜ ÎÈ ÂÛ›˜: info@athensvoice.gr, ÁÈ· Free Athens)

*£· ÚÔËÁËı› ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ˙¢ÁÒÓ ŸÂÓ 1-9 & 1-5

-MYP™INH §IONAPAKH

AYTO¶TH™ MAPTYPA™

OI ™YMMOPIE™ ™TH NEA ™MYPNH T˘ Aƒ°Àƒø™ M¶√∑ø¡∏ TËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ › ˆ˜ ͤ¯·Û ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ˘, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˆ˜ ¤¯·Û ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘. TËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ‰Â ÛÙ¿ıËΠÙfiÛÔ Ù˘¯ÂÚfi˜Ø ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· Ó· ÙÔ˘ ÎϤ„Ô˘Ó Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ٷ ‰ÒÚ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó˘¯È¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÌÈ· ÌÂÏ·ÓÈ¿ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì¿ÙÈ. ™ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ÛÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË, ÔÈ ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ۯÔÏ›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ ÎϤ‚Ô˘Ó ·È‰È¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ê˘Ï¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÔÓÔÏÔÁ› «Ì·ÌfiıÚÂÊÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙfiÛÔ Êfi‚Ô», Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔ˜ ‚Á‹Î ÚÔ¯ı¤˜ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÎÔ˘˙ÈÓÔÌ¿¯·ÈÚÔ. K¿ÔÙ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜, ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ ÛÙÔ KÔ˘Î¿ÎÈ ı· ÙÔ Ì¿ı·ÈÓ· ÎÈ ·˜ ¤ÌÂÓ· ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ˆ˜ οÔÈÔ˜, ·Ó ‰Â ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ £ËÛ›Ô, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ô‡Ù ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ. A˘Ù‹ fï˜ Ë fiÏË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÙÔ Â›· Û ¤Ó·Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰‹ÌÔ˘, ۋΈÛ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ › «¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÛÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË» Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ıÂÒÚËÛ «ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi», fiˆ˜ ıˆÚԇ̠È· fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÌË ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÙÔ ÂÈχÛÔ˘ÌÂ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÛ·Ï·‚Ô˘ÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›·, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ó¤ÙÔÈÌ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ïfi¯ÂÚ· ÌfiÓÔ Ï¿Ê˘Ú· ÁÈ· Ó· «ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜», ÎÈÓËÙ¿ Î·È i-pods, ‰›ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi, Ô˘ ÙÔÓ Ï¤Ó °È¿ÓÓË Î·È Â›Ó·È ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ ÌÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛË, ¯ˆÚ›˜ ·Û›‰·, ÁÈ·Ù› Ë ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ÁÂÓÈ¿, ·Ó›Û¯˘ÚË, ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Û οÙÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ∞ 8 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19/1/07.

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

* AÓÔ›ÍÙÂ, Â›Ì·È Ë Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜. * MˆÚ‹ ‰ÂÓ ·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ; Á˘Ú›˙ˆ Î·È Ù˘ Ϥˆ.

(+)

(-)

FACTORY OUTLET TÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ AÙÙÈ΋˜.

EK¶Tø™EI™ ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·...

(·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ‰›Ï· ÛÙÔ IKEA)

TE-TA-ME-NE™!... ...ÔÈ ÌfiÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

TZEºIPE§I °IA THN A£HNA «E›Ó·È ÌÈ· Ôχ ¿Û¯ËÌË fiÏË. H Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÙÈ ˆÚ·›Ô ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ

(·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜)

(¶·Ô‡˜ Û ¿ÏÏÔ ·Ô‡, ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·ı·ÚÈÛÙËÚ›Ô˘).

* ¶ÚfiÛˆÔ Â›‰Â˜; (K‡ÚÈÔ˜, ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi).

* M·Ï¿Î· ‰ÂÓ ÙȘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ, fiϘ Â›Ó·È Î·Ï¤˜. (ºÔÈÙËÙ‹˜ Û ÊÔÈÙËÙ‹, fiÚıÈÔÈ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÙÔ˘ XËÌ›Ԣ).

* ™ÈÁ¿ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ŸÏË Ì¤Ú· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· Ó· ›ÓÂÈ Î·Ê¤‰Â˜. (M¿ÙÛÔ˜ Û Ì¿ÙÛÔ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÛÔ).

* TÔÓ §·˙fiÔ˘ÏÔ ÂÓÓÔ› ‰Ò; * K‡ÚÈ· ›۷È, fi¯È ¯·˙‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ·˘Ùfi, ʈÙÔÙ˘¿‰ÈÎÔ Â›Ó·È. * Œ¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÈÁÌ·Ù›˙ˆ, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. * TÔ Ï¤Ó ÂÚ‰ÈοÎÈ. •¤Úˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·ı·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi. * ™Â fiÏÔ ÙÔ Û›ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ·ÊË̤ӷ ÛÙÈÏfi, ÙÈ Ù· οÓÂÈ; -°IANNH™ NENE™

(ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·).

B¤‚·È· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚıˆı› Ï›ÁÔ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋, Û·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. K·È Ò˜ Ó· Û ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÌÈ· ÁÂÚ·Ṳ̂ÓË fiÏË;...» (·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ «T·¯˘‰ÚfiÌÔ»)

¢IONY™H™ ™ABBO¶OY§O™ «TÔ ÎÔÈÓfi ı¤ÏÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÌfiÏÈÎÔ Ô Ï‚¤ÓÙ˘. MfiÓÔ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È fi¯È ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÈÛıËÌ·Ù›·». (·fi ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ÛÙÔ “ELLE”)

TH§EºøNIKO™ ¢IA§O°O™ -K·È Û ÙÈ ÛÙ¿ÛË ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚·Ó ÙÔÓ ÌÔȯfi; -TÈ ÂÓÓÔ›˜ Û ÙÈ ÛÙ¿ÛË; -™Â ÙÈ ÛÙ¿ÛË, ·È‰› ÌÔ˘! ™Ù¿ÛË Ì·ÚfiÎ; PÔÎÔÎfi; ™Ù¿ÛË 8 1/2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; ™Ù¿ÛË K·ÏÈÊÚÔÓ¿; ™Ù¿ÛË ÂÌÔÚ›Ô˘; ™Ù¿ÛË ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË; ™Ù¿ÛË Î¿Ó ÙÔ ÎÔÚfiȉÔ; ™Â ÙÈ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ È¿Û·ÓÂ, ̈ڤ; £¤Ïˆ Â·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹!

°IA O™OY™ ANH™YXH™AN “... I look forward to coming back this year bigger and better than even and also reaching out to my fans on a more personal level” (ηıËÛ˘¯·ÛÙÈο ÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi site Ù˘ Britney Spears)

MAPIA ™O§øMOY E›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ IQ Ì·˜. TH§EO¶TIKH £EMATO§O°IA «EÒÓ˘ÌÔÈ Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÈÒÛÂȘ» (ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÛÙÔÓ «¶ÚˆÈÓfi ηʤ»)

BOY§EYTE™ ™E TH§EO¶TIKA KEºIA EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô Z¿ÏÔÁÁÔ˜. ●


TO A£HNA´KO HMEPO§O°IO TOY FORREST GUMP TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H (nikzach@otenet.gr) (M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·¿ÎÈ· Ô˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÒÛÙ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÙ ·Ó¿‚ÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ)

WINTERTIME,

ÊÙÔÓÙ·È, ·Ó ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ.

AND THE E LIVING IS EASY · ˙Ò·, ϤÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂډ¢Ù› Ì ÙË ˙¤ÛÙË Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. K·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó! N· ‰Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È ·˘Ù¿ ÙË Áχη ÙÔ‡ Ó· Â›Û·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiˆ˜ ÂÌ›˜. °È·Ù› ¿Ì· Ù· ¤¯ÂȘ Û˘ÌʈÓË̤ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÌÂÙ¿ Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È Ó· ÎÔ˘Ó¿˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÔ˘ fiÏÔ ¯·Ú¿. AÓ Î·È ÂÌ›˜ ›¯·Ì ÛÈÁÔ˘Ú¿ÎÈ .¯., fiÙÈ ÛÂÍ ı· οӷÌ ÌfiÓÔ ·fi ̤۷ IÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ì¤Û· A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 11 Ì‹Ó˜ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ¿ÓÂÙÔÈ. K·È ÂΛ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ Ì‹Ó·, ı· οӷÌ ηӤӷ ÓÙÔ˘Û¿ÎÈ Î·È Ù¤ÏÔ˜. TÒÚ· fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò· ÛÙËÓ ÙÛ›Ù·, fiˆ˜ ÂÌ›˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. £· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·ÚȤڷ, Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Í˘Ó˜ ·Ù¿Î˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¤ÛÔ˘Ó, Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ì¿Úη˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÈÛÙˆÙÈΤ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÙÚȯÒÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛΤ-

T

Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Áfi‚Ô˘ÓˆÓ Ô˘ ÍÂÎÔÏÏ¿ÓÂ, Â›Ó·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ-ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ·ÓÙ› Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Íˆ Î·È ÂÙ¿Ó ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜. A˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi οÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹. K·È ·Ó ÎÚ›Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ, ›ÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏϤ˜ Amstel Î·È Heineken, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚·È· ÌÔÚ› Ù· ·È‰È¿ Ó· Â›Ó·È ‰˘Û·Â›Ó·È ηÏfi, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ó¤· ·È‰È¿ Î·È Â›Ó·È ÚÂÛÙË̤ӷ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Îڛ̷ Ó· ¿ıÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. K·È Ì›Ú·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÁÈ’ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÎԇϷ, Ô˘ Ì ·˘Ùfi Ó· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ›Ûˆ ÊÏ·Ì¤. Ù¤ÙÔÈ· ˙¤ÛÙË ı· Â›Ó·È ·Ó˘°È· Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹, ÂÂȉ‹ fiÊÔÚË. ¶¿ÓÙˆ˜, ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ Ô˘Ï·Ó ÔÙ¿-ÌfiÌ˜, ˘Ô˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ›¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· Ô˘Ï¿TÔ Ó· Ó·È, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÓÂ, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ! ÂÈÛfi‰È· ηχÙÂÈ Ù· ÂÛÙËÓ Aı ‹ Ó· ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ó Î·ŸÏÔÈ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ó · Ì È· ÎÔ Ô˘ ϤÁ ¤Ï· Ï¿, ÔfiÙ ·ÓÙ› Ó· ·˘Ùfi. ¢Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È Û˘ÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó· Ù·È «M¿¯Ë» È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ηٷӷψً˜. Û · Ó · ÙȘ ˘ÚÎ Î ·ÁȤ˜ Ô ·Ï‡ÙÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂAÓÙ› Ó· ÂȘ «‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ» Ú Â fiÚÙÂÚ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÓÂÚ·Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ó· ¿ÚÂȘ «K·Ú‚Ô Ï¤ÁÂÙ·È ˘ÓfiÔ˘ ÏÔ˜»; ÓÙ˙Ȥ˜. K·È fiÙ·Ó ÔÈ Ì›Ú· Û ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, ‰ÈÂΉÈΛ˜ Ù·

B

ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜ η›ÁÔÓÙ·È, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Áfi‚Ô˘Ó· ÍÂÎÔÏÏ¿ÓÂ.

¤Û· Û fiÏ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ì Ï¢Τ˜ ¯Ï·Ì‡‰Â˜, Ô˘ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiˆ˜ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ·Ó¿Ô‰· ¤Ó· cd ÙÔ˘ KfiÙÛÈÚ·, Î·È ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ì ÙȘ Ì·‡Ú˜ ¯Ï·Ì‡‰Â˜ Ô˘ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiˆ˜, fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο, ¤Ó· cd ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ °·˚Ù¿ÓÔ˘. A˘ÙÔ› ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ì ÙȘ Ï¢Τ˜ ¯Ï·Ì‡‰Â˜ ›ӷÈ, ϤÂÈ, 12ıÂ˚ÛÙ¤˜. E, Ò˜ Ó· ÌËÓ Ù· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. E›Ó·È Û· Ó· Ô˘Ï¿˜ ÊÚ·¤, Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔ 98% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Í·ÊÓÈο Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰›Ï· ÛÔ˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì·Á·˙›, Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ 12 ÊÚÂÓÙÔÙÛ›ÓÔ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. E›Ó·È ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜! ÕÛ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. E‰Ò Ì ‰˘ÔÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ £ÂÔ‡˜ Î·È ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÈÓ·¯Ù› fiÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘. ÕÓÙ ÙÒÚ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂȘ ¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ 12. TÔ ÍÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ, ı· ¿ÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ.

M

‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÛÔ˘. KÈ ÂÁÒ ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÌÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Kinder ¤ÎÏËÍË ¯ˆÚ›˜ ηÏfi ·È¯Óȉ¿ÎÈ, ı· Ù˘ ‚¿Ïˆ ʈÙÈ¿ Î·È ı· ÙËÓ Âٿ͈ ›Ûˆ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ.

¤‚·È·, ·˘ÙÔ› ÔÈ 12ıÂ˚ÛÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ·: ¶¿ÓÂ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÛÙ· ̤ÚË Ì ÙȘ Ï¢Τ˜ ÎÔÏfiÓ˜, Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ EOT, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·fi οو «§È‚ ÁÈfiÔ˘Ú Ì˘ı ÈÓ ÁÎÚȘ». K·È ¿Ì· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË Ì ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿. ∞

B

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 9


¶√§πΔπ∫∏

Burn ŸÙ·Ó Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÙË-

Athens

K·Ú·Ì·ÓÏ‹. TÔ˘ Âڈ̤ÓÔ Ê˘ÁÂ›Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ, ϤÓ ÔÈ Ì¿ÓÙÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ.

Burn

ÏÂÔÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘

ÕÛ˘ÏÔ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÒÓ

X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜» Î·È ÙÔ ÕÛ˘ÏÔ.

VOICE-X

∫·È ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ·Ó fi¯È ÂÌÏÔ΋˜ Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ «‚ÂÓ٤ٷ˜» Ô˘ –ηٿ Ù· MME– ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Eͷگ›ˆÓ-AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚfiÛˆ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. H ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ›-

™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ÚfiÛˆ· Î·È Ë Ë‰ÔÓ‹ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H Ó·È ·ÊÂÏÒ˜ ÚÔÊ·Ó‹˜. H N¢ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË BÔ˘Ï‹ 5 ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ï¿ ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÙË Û˘ÌʤÚÂÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë. H ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ÓÂÎÚ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··ıÂÌÂÏ‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘ ÊÚÔÓ› ˆ˜ Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ù˘Èο ‰ÂÍÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡, ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ §AO™ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ΢ڛˆ˜ ÛÙË BfiÚÂÈÔ EÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘, ÙÔ «ÛÙڛ̈ÁÌ·» ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË Ó¤· BÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. TÔ fiÊÂÏÔ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜. °È· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ: O ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÚÔÈÎÔ‰ÔÙ› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ·. E›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÂÎÌˉ¤ÓÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ıÂÛÌÈο ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶A™OK, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÏÈÙÈ΋ Ê¿ÛË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ӛ΢ ÙÔ˘ ¶A™OK Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. H ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË

™ÙÔ ‰‡ÛÔÛÌÔ ·ÈÁÓ›‰È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ë ·Á›ˆ˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·fi¯ÚˆÛ˘ ʈӋ ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ÎÔ¯ˆÓÂ̤Ó˘ ÂÏÏËÓÔÏ·ÙÚ›·˜, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Û ηÎfiÁÔ˘ÛÙË ÂÏÏËÓÔÏ·ÁÓ›·, ·Ó·ÌԯχÂÈ ÌÈ· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂÔ›ıËÛË ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘. O B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «EÍÔÚ10 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

ÎÈÛÙ‹» Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi ˆ˜ «ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌڤϷ» ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ, Î·È ¿Ú· ÙˆÓ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ». ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Â·Ó‹Ïı·Ó ‰ÚÈ̇ÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ Û Úˆı‡ÛÙÂÚ˜ ‰ÂηÂٛ˜. OÈ ıÂÛÌÈÎÔ› «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ» ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Û Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ‹ ÔÈ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. E›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ «ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜» Î·È ÙÔ˘˜ «Â͈ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ¯Ô‡ÏÈÁηӘ». E›Ó·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ «·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔ˘˜». ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ – Î·È ÂÓ›ÔÙ ÔÈ Û˘Ì·ı¤ÛÙÂÚÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ÔÈ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙÂÚÔÈ. T· MME ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÛ›·. K·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓ· ‹ ·Ï¿ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·, ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ˆ˜ «·˘ıÂÓÙÈÎfi» ηٷ‰fiÙË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. EÂȉ‹ Ë ÏÔÁÈ΋ ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿ ÂΛ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙËÏÂÔÙÈÎÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰Èψ̷ÙÈÎÔ›, ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÂÔÏËÙÈ΋ ıˆÚ›· ÂÚ› Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. TÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó °ÈÒÚÁÔ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ‹ ÂÎÔ‡ÛÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·

e Rag

∞™À§√ A¡π∞Δø¡

ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌˆÓ ‹ Î·È ÌÈÎÚÔÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘, ηٿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜; H KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ

H KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘, Â› ËÌÂÚÒÓ N›ÎÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ «°·Ï¿˙ÈÔ˘ ™Ê˘ÚÔ‰Ú¤·ÓÔ˘». H ¿Ô„Ë ˆ˜ Ë Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË PËÁ›ÏÏ˘ ı· ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Î·È Ù˘ ϤÔÓ ·Ï‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. H N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÚÔÙÈÌ¿ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi KKE ÛÙË BÔ˘Ï‹ ·Ú¿ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ÌfiÚʈ̷, fiÔ˘ Ï›ÁÔÈ ÈÎڷ̤ÓÔÈ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ï›ÁÔÈ ÈÎڷ̤ÓÔÈ ÚÒËÓ ÛÙ·ÏÈÓÈÎÔ› Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ï›ÁÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó. O K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. AÁÓÔ› ˆ˜ Ô ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˜ ı· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ Î·È ı· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ. AÁÓÔ› fiÙÈ Ô Î·Ù’ Ô˘Û›·,·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜-ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi˜-ıÚËÛÎÔÌ·Ó‹˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶··ıÂÌÂÏ‹ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi˜, Î·È ¿Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È KÂÓÙÚÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜. O K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ûο‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙÔ˘ – Â˘Ù˘¯Ò˜. O ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, Ô˘ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ «Î·ÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜» Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Û‡Ó‰ÚÔÌ· Î·È ·Ó·ÛÙÔϤ˜, ¤Ûη„ ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙÔ˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ MËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÚÈÌÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ

∏ ÏÔÁÈ΋ ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿ ÂΛ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋

H ϤÍË «¿Û˘ÏÔ» ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÚÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË «Û‡ÏË» ‹ Î·È «Û‡ÏÔÓ», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù¿Û¯ÂÛË ‹ ˘Ê·Ú·Á‹ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÏÔ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ÕÛ˘ÏÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ‹ ˘Ê·Ú·Á‹ ÏÔ‡ÙÔ˘. TÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ ÂÂϤÁË ˆ˜ χÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ ÂÂϤÁË Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ê˘Áfi‰ÈΈÓ, ·Ú·ÓfiÌˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‹ ÌÈÎÚÒÓ ··ÙÂÒÓˆÓ. H ·¤¯ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘˜. EÍ ·Ú¯‹˜ ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· «Î·Ù¿Û¯ÂÛË», «˘Ê·Ú·Á‹», «Î·ËÏ›·», ÏËÛÙ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘˜. H «¯Ú‹ÛË» ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Î·È Ë ÂÌÂÙÈ΋ Û˘Ì·ÈÁÓ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓÒÛ·˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ·Ú·Ê˘¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Â˘ÎÔÏÔ¯ÒÓ¢ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ̤ÙÚˆÓ «Î·Ù¿Û¯ÂÛ˘» ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ E·Ó¿ÛÙ·Û˘. H ¢ÂÍÈ¿ ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈο ·ÛÙ·ı‹ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁÓÒÛË. TË ÌÈÛ› ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙË. TËÓ Ôı› ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·¯ı¿ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂϤÁ¯ÂÈ. H ¢ÂÍÈ¿ ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁÓÒÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘. H ‰ÂÍÈ¿ ·fiÎÏÈÛË ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ù¿¯· ηٷÁˆÁ‹˜, Ì ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ‹ıÂÏ ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiÌËÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·, ·Ï¿ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Î·È ÙÒÚ· ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘È¤Ù·È Ì ÙËÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÍÈfiÙÂÚË ·fiÎÏÈÛË, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÌfiÏ˘ÓÙÔ, ËıÈÎÔÊ·Ó¤˜, ηı·Úfi, ·ÔÛÙˆ̤ÓÔ, ·Ôı‹ÎË. OÈ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ», ¯Ô‡ÏÈÁηÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ó·ÚÔ› ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ›, Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ Ù˘ ‚›·˜, ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ, ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÌ·ı›˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÛÙ· ·ÈÌԉȄ‹ ÙËÏÂÔÙÈο ˘Ô·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. K·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÛÙÔÓ ÙËÏÂ-K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÚfiÏÔ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¶Ôχ‰ˆÚ· Î·È ÚfiÏÔ ÙˆÓ «·‰‡Ó·ÌˆÓ-ηٷÙÚÂÁ̤ӈӻ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ MAT. £· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó; ∞


ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 11


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

EÛ‡ ÊٷȘ ÁÈ· fiÏ·

¶√§πΔπ∫∏

AÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·

ÎÚÈ̤Ó˜ ÊıÔÚ¤˜, ·ÁÔÚ¿ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ cd ·fi Ì·‡ÚÔ˘˜,

NYXTE™ TPOMO§A°NEIA™ (¿ÏÈ!)

·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË Û ÌË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÊÈÛÔ-

T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ‰Ú¿ÛË ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ Ú›„Ë ÌÔÏfiÙÔÊ, ‰È·ÎÂ-

ÎfiÏÏËÛË Û ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‚Ï·ÛÊËÌ›· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹Ó, ‰·Ù‹ÚËÛË ·Û‚ÒÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ·Ê·Û›·˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ °ÓˆÛÙ‹ ÕÁÓˆÛÙË - KÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚË. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ù·Ú·¯ÔÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· Â¤Ù˘¯·Ó ÙË Ú›„Ë ‚ÔÌ‚ÒÓ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¶·¿ÁÔ˘

K·ÏÔη›ÚÈ 2002 all over again. Ÿ¯È ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ë ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›· ›¯Â ¤ÛÂÈ Û ÎÒÌ·. K¿ı ¿ÏÏÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. M·˜ ÎÏ›ÓÂÈ

ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ›Ûˆ˜ ‰Â Î·È ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙË-

ÙÔ Ì¿ÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘ÚÔÏÂ›Ù·È ÌÈ·

ÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô KÚ‹Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û Û›ÙÈ· ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÚÂȘ Â-

ÙÚ¿Â˙· ‹ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ Ì·Ù·Ù˙‹˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÏËÛÙ›· („ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ ‹ ÙÚ¿Â˙· ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ),

ÚԇΘ, ¤Ó· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ Úfi·ÏÔ, ¤Ó· cd Ì Á·ÌÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ù˘ ¢fiÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘, Ì›· Ì¿Ûη ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË,

Ô˘ οÓÂÈ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÎÚ‡Ô ‹ Ï›ÁË

Ì›· Ï‹ÚË ÛÙÔÏ‹ NÙ·Úı B¤ÓÙÂÚ, ¤Ó· ·ÎÙÈÓÔ›ÛÙÔÏÔ, ¤Ó· ÙfiÍÔ Ù‡Ô˘ Z·¯·ÚÈ¿˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‚¤ÏË Ï·ÛÙÈο Ì ‚Â-

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˙¤ÛÙË Î.Ô.Î.

ÓÙÔ‡˙·. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ‰›Î˘ÎÏÔ fi¯ËÌ· Ù‡Ô˘ «¶ÂÓËÓÙ¿ÚÈ ¶·›». TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ AÚ¯¤˜ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÂÈΛӉ˘Ó· ¿ÙÔÌ·, ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ «§·˚΋ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¶¿ÏË», «§·˚΋ E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË», «™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË», «E·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ §·˚΋ AÓÙ›ÛÙ·ÛË» Î·È «Z˘ÁÔÛÙ·ıÌ›ÛÂȘ BÚ·Û›‰·˜». ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §AO™ οÏÂÛ ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜, ÙËÓ AÚ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÙËÓ K·Ú¤Ù· K·Ú¤Ù·, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ 6˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÔȯ›·. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÚÔηÏ› Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ KÚ‹Ù˘ fiÙÈ Â›‰Â ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ó·ÚÎÔÌ·Ó›˜ ÛÙÔÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓË ÂͤÏÈÍË Ë ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi Ù· KA¶H Î·È ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ §¤Û¯Â˜ AÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ˆ˜ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ «BÏ‹Ì· Ù˘ K˘Úȷ΋˜» Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ì·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ E§A™, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™YN ›¯·Ó ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ Î·È ÛÙ· ¤ÎÙÚÔ· ÙÔ˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1973 fiÙ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù·Ú·¯ÔÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ¿ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. «¶ÔÙ¤ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔÈ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ Û ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ‡˜» Û¯ÔÏ›·Û ÚÔÛÊ˘Ò˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ XÂÚȯ¤Ú˘. ● 12 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· οÔÈ· ÓÂÎÚ·Ó¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÎÔڇʈÛË. AÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· Ù˙Ô‡ÊÈ· (ÛfiÚÈ, ÎÈfiÏ·˜) ÚÔ˘Î¤Ù· Ô˘ ıÚ˘ÌÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚÂۂ›·˜. £‡Ì·Ù· ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›: 0. ÀÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜: ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. flÚ˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘Ú‰ÔÏÔÁ›·˜: ·Ì¤ÙÚËÙ˜. KÏÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ˜. B¤‚·È˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ «ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·»: η̛· ÔÚ·Ù‹, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÔ‡Ó. ¶Èı·Ó¤˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË (Î·È ¯Ú‹ÛË;) fiÏˆÓ ÙˆÓ, ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӈÓ, Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜. T· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÚ·Ù¿. KÚ·˘Á¤˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˘ÊȷӿΈÓØ ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ Ì·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ηϤÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ‹ fiÔÈÔÓ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‡ÔÙÔ˜ (·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ô˘ Û ·Ú¿ÙËÛ ÁÈ· ÙË Ûȯ·Ì¤ÓË ÙËÓ ÚÒËÓ ÙÔ˘ –Î·È ·˘Ù‹Ó Ê˘ÛÈο– ̤¯ÚÈ ÙË ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ô˘ Û ͢Ó¿ÂÈ Î¿ı Úˆ› Ì ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË, ·Ó ı¤ÏÂȘ)Ø ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ «Û˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜» (made in USA, of course). TȘ Ï›ÛÙ˜ Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, ϤÂÈ, ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙȘ ͤÚÂÈ ·¤Íˆ ÎÈ ·Ó·Î·ÙˆÙ¿, ÌÈ·˜ Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙȘ ›‰È˜ ÛÈΤ Ï›ÛÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È Í·Ó·‰›ÓÔ˘Ó. ŸÏÔÈ, ¿ÏÈ, ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È, ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ: 25-55 ÂÙÒÓ (Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È 11-65; ͯ¿Û·Ù ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ;). ÕÓ‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ (ÔÈ ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï ·ÔÎÏ›oÓÙ·È;). AÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ (¿ÏÈ ·˘ÙÔ›; ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·˘ÙÔ› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¢-

ı‡ÓÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·...) ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ 17 NԤ̂ÚË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ʷӷÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜. M·˙›. TÔ˘ÚÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ. TÈ ÎÈ ·Ó fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ¿‚˘ÛÛÔ˜; TÈ ÎÈ ·Ó ·ԉ›¯ÙËΠˆ˜ Ù· ÊÂÚfiÌÂÓ· ˆ˜ ̤ÏË ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË Â›¯·Ó Ì ٷ EÍ¿Ú¯ÂÈ·; OÈ ÙËÏÂÛÙ¿Ú Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ◊, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ·. OÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÏψÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ «·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜», ·fi Ù· «˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜», ·fi ÙȘ «ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜» Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ¿ÓÙ· «ËÁ¤˜». A˘ÙÔ› ·ÏÒ˜ ÙȘ ÂÎʈÓÔ‡Ó Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó (Ì ¿ıÔ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ). E›Ó·È, ı· ϤÁ·ÌÂ, ÙÔ ·Ì·Ï¿˙. £˘ÌÒÓÔ˘Ó, ‚¤‚·È·, fiÙ fiÙ Ì ηÌÈ¿ ·ÚfiÛ¯ÙË ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ıÂÛ›Ù˜ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂΛ. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ì ı˘ÌÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ͤÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È; Ÿ¯È fiÙÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ È· ‰Ò. Ÿ¯È fiÙÈ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ÛÎÔÙÔ‡Ú· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë „‡¯Ú·ÈÌË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Î·È fi¯È ÂÓfi˜ ÏÔ‡Ó· ·ÚΠηÎÔÌÔÈÚÈ¿˜, Â›Ó·È ·Í›Â˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ ηӷϿگË, ÛfiÓÛÔÚ· Î·È ·Ï·ÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙËÏÂı·ً. A˘Ù¿ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ϤÔÓ fiÏÔÈ, Ï›ÁÔ Ôχ. A˘Ùfi Ô˘ Â̤ӷ Ì ÂÍÔÚÁ›˙ÂÈ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ: Ë ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÚ·ÎÙfiÚˆÓ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ. H Ì·Ó›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔ˘Î¤Ù· ÛÎfiÈÌ· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë. ŸÙÈ ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, ‚¤‚·È·, ÁÈ· ·ÛÙÔ¯›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·Ï‹ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Êˆ˜ ÛÙÔ WC. A˜ Ì·˜ Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ O§H ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. TfiÛ˜ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Ó· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ AÚÈÙ˙› 7 ‹ 18 (‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ÙÂÏÈο ÙÈ ·’ Ù· ‰‡Ô, Ô E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ ÙÈ Â›¯Â – Î·È Ô‡ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ, ·Ï‹ıÂÈ·;) Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· Ù›ÔÙ·. AÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÓÙÈÔÎÚ¿Ù˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÂÙ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ·ÔÊÚ¿‰· ÂΛÓË Ó‡¯Ù·, ı· Û·˜ ÙÔ ·Ôηχ„ˆ ÂÁÒ, ¯¿ÚË ÛÙȘ ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤Ùˆ. (¶Ô˘ ÌÔ˘ ÙȘ ¤‰ˆÛÂ Ë Í·‰¤ÚÊË ÌÔ˘ Ë TԇϷ, Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ K›ÙÛÔ, Ô˘ Ô Ì·Ù˙·Ó¿Î˘ ÙÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤‚·Ï ÙȘ οÌÂÚ˜ ÙÔ˘ ·Ì¿Û·ÓÙÔÚ PȘ.) ™·˜ ÌÂٷʤڈ ÏÔÈfiÓ Ì ·-

TÔ˘ °PH°OPH N BA§§IANATOY

AKATA§§H§O ¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È fiÛÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 10 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007, ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ oÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. K˘Ú›ˆ˜ AÚÈÛÙÂÚÔ‡Ïˉ˜ Î·È ¶·ÙÚȈÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. N· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË BÔ˘Ï‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË. TÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹Ù·Ó Û·ÚˆÙÈÎfi. MËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ‰ËÌÔÙÈο, Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ï‡ÎÂÈ·, ÎÔϤÁÈ· Î·È Í¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÔ˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ οı ͤÓÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ȉڇÂÈ ·Ú¿ÚÙËÌ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ù˘¯›Ô ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉȈÙÈÎÒÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎÚ·ÙÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÙ·È.

°È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚ‹Ê·ÓË Î·È ÍÂοı·ÚË ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ô˘ ÂÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË, ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·’ ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ. «H ·È‰Â›· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi... ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘...» ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. O‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ùfi ¤‚·Ï Û ÛΤ„Ë ÙË Ê·ÈÔÎfiÎÎÈÓË Û˘ÌÌ·¯›·. OÈ ‚·‰ÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi. K·È ηϿ ÔÈ Ê·ÈÔ›. OÈ ÎfiÎÎÈÓÔÈ; E‡ÁÂ. Y.°. A˜ ÌËÓ Í·Ó·ı›ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ·Ó¿ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. A˘ÙÔ›, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ·ÏfiÚÂË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Ì·˜, Î·È ÙÔ ·Ó¿‰ÂÏÊÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ì·˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂΛ. ●


ÎÚ›‚ÂÈ·, ̤ÙÚÔ, Î·È Û‚·ÛÌfi ¿ÓÙ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ù· ÂÍ‹˜: T˘ › ÏÔÈfiÓ Ù˘ T...Ï·˜ Ô K...Ô˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ’ ηٿ ϤÍË Ô Ì·Ù˙...¿Î˘:

AÔÙÂÏ› ϤÔÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ù˘ N¢. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ê˘Á‹˜.

£· ¿ˆ Û’ fiϘ ÙȘ ÙÈ‚›, ı· ¿ˆ Î·È ÛÙÔÓ TÚ¿Áη Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔÓ Â‚Ú›˙Ô˘ÓÂ, ÙÔÓ Ï¤Ó ÙÛ¿Ì· Ì¿Áη Î·È ı· ÚˆÙ‹Ûˆ ÂΛ ÔÚı¿ ÎÔÊÙ¿ ÙË ÌÈÓÙÈÔÛ˘ÌÌÔÚ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ™Ùfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÈÔÈ Ô ı˘ÚÂfi˜-Ô˘Ï›˜ Ì· ÌfiÓÔ ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ì·˜ PȘ! °È·Ù› fiÏ· Ù· ÛÎÂÊًηÓ ْ ·Ó‹ÌÂÚ· ıËÚ›· Î·È ‚Á‹Î·Ó ÛÙË §·Ì„¿ÎÔ˘ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ™Ô˘ ϤÂÈ ÙÈ ı· ’Ó·È, ʛϠÌÔ˘, Ë ◊· ¢ÓÔ˘¯ÈṲ̂ÓË; ™ › Á Ô ˘ Ú · ÌÈ· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÂṲ̂ÓË! °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ¯Ù˘‹Û·Ó ÙÔÓ Î·ÌÈÓ¤ ÙÔ˘ PȘ KÈ fi¯È ÁÈ·Ù› ÂÛÙfi¯Â˘·Ó ÙÔ ı˘ÚÂfi Ù˘ Á˘.

T∞ ∂π¶∞¡ √§∞(;) ∫π ∂ºÀ°∞¡! TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

OÈ 500 Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ηÌÈ¿ ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ÛÙÂϤ¯Ë – ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎʈӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ «ÈÛÙÔÚ›·» ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ...TÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ N¢. TÔ ÎfiÌÌ· ı· ¤ÚÂ ӷ «Ê˘Û¿ÂÈ» ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› Ì ٷ «Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡» ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ 7Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢. AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ʇÛËÍÂ Ô Ù˘ÊÒÓ·˜ «K‡ÚÈÏÔ˜» Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË, ÏËÓ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ –«Â›Ì·ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘», «Â›Ì·ÛÙÂ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘», «Ô‰ËÁfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘»– ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¤ÂÛÂ... ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜, ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. EΛ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÔÈÁ·Ó ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏfi-

‰ÔÍÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜, Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÔÓÙ·È» ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·. Kڛ̷! °È·Ù› ·Ó ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ›Ûˆ˜ Ó· ¤Ê¢Á·Ó ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ. ∏ AV ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ÎÈÓËı› ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. A˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÙÔ «Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿». TfiÛÔ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! I‰Ô‡ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ N.¢. §. Z·ÁÔÚ›ÙË: «∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È. º·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ÚÔÔÙÈ΋, ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. H ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹, ¤¯Ô˘Ì οı ÏfiÁÔ Ó· ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. AÏÏ¿˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÙÔ›Ô: ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô˘ Â› ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù¤ÏÌ·». MÈ· Ì›ÓÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ. ¶Ô‡ ˙Ô‡ÌÂ, ·ÚÈÔÈ; °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ M·ÚȤٷ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ (fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡-

ÛÔ˘Ó), ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ «Ë EÏÏ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÙÔ 1,3% ÙÔ˘ AE¶ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÓ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì·˙› Ì ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·». TfiÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Û·Ó ÙÔ˘˜ OÏÏ·Ó‰Ô‡˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ Ì·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, ηٿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡; ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë BÚÂÙ·Ó›· Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ 1% ÙÔ˘ AE¶ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ 0,92%, Î·È Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜; E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ‰fiıËΠ¤Ó· ‰È˜ ¢ÚÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÓÙÚÔ‹; TfiÛÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙfiÛÔ ¯Ú‹Ì·; ¶Ô‡ ‹Ù·Ó ÔÈ «Á·Ï¿˙ÈÔÈ» ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÍ‹ÁËÛË; ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ONNE¢ °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ‹Ú Â›Û˘ ÙÔ ÏfiÁÔ, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·: «H ‰È΋ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›·» › «Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›. ŸÏ˜ ÔÈ ·fi„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›. ¶Ï¤ÔÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ̤۷ ·fi Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· TEI ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ˆÌ‹ ‚›·»! M¿ÏÈÛÙ·. TÔ «fiÔ˘ ‰ÂÓ ›ÙÂÈ ÏfiÁÔ˜, ›ÙÂÈ Ú¿‚‰Ô˜», ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓıÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. P›ÍÂ Î·È Û˘ ÌÈ· Ê¿·, ÌÔÚ›˜! H Û˘Ó¤¯ÂÈ· «Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘». P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ 7Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... ∞

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 13


¶√§πΔπ∫∏ ¶Ò˜ Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ;

“YUNANISTAN’I SEVIYORUM”

A

ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÔ‡ ÌÂٷ͇ AÓ·ÙÔ-

Ï‹˜ Î·È ¢‡Û˘, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÓÂÔÏ·›· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈο ÚfiÙ˘· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. MÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔÈ ¿ÓÙ· ˘fi ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi ÙÔ˘ KÂÌ¿Ï, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ IÛÏ¿Ì, ÔÈ Ó¤ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙfiÛÔ, ·ÊÔ‡:

14 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

¶›ÓÔ˘Ó ·ÏÎÔfiÏØ Î·Ó›˙Ô˘Ó Marlboro Î·È Ó·ÚÁÈÏ¤Ø ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È, οÓÔ˘Ó ÚÔÁ·ÌÈ·›Ô ÛÂÍØ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ·ÁÁÏfiʈӷ ȉȈÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·Ø Â›Ó·È on-lineØ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰˘ÙÈο beat¿ÎÈ· ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ÎÏ·Ú›Ó·Ø ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·Ø ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÛÙËÓ Aı‹Ó·. flÚ· 4 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ¶·Ú¿ Ù· 100 ¯ÏÌ. ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ IÛÙ·ÓÌÔ‡Ï, Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË ÁÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. PˆÙ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË: “Nereden geliyorsun?” (∞fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛ·È;) “Yunanistan’ da”, ··ÓÙÒ. Afi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›Óˆ Â›Ó·È “Turkler ve Yunanlar, arkadaslar” (TÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜, Ê›ÏÔÈ) “Panathinaikos ve Olympiakos”. “Survivor!”

VOICE-X

H Nπ∫√§π∞ A¶√™Δ√§√À ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË Î·È Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Ù˘.


«MÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛ· ÎÔÈÓ¿. ¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ¿ÏÏÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜». Zˆ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 3 Ì‹Ó˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Istanbul, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ™Â ÌÈ· ‹Û˘¯Ë Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÎÙ‹˜, Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÂΛÓË Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ OÚ¯¿Ó ¶·ÌÔ‡Î. AÓ·ÌÂÈÁÓ‡ÔÌ·È ÛÙÔ kalabalik-È Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ˆ. T· Û·ÛÙ¿ ÙÔ˘ÚÎÈο Ô˘ ·ÚıÚÒÓˆ fï˜ ÛÙÔÓ bakal-Ë, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ 13ÒÚÔÊ˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÌÔ˘, Ì ÚÔ‰›‰Ô˘Ó. M ÙÔ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Í¤ÓÔ ÔÈ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÓÂ. Yfi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ Ayasofia ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ¤Ó·Ó ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ Î·Ê¤, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ËÁ·‰¿ÎÈ ÓÙfiȈÓ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÓÙÔ›Ûˆ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. «EÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û·Ó ·ÂÈÏ‹. º˘ÛÈο ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Ì·˜ ‚È‚Ï›· ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·, ‹Û·ÛÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜» ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁÂÏÒÓÙ·˜. «™‹ÌÂÚ· fï˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ‚Ï¿„ÂÙÂ. EÍ¿ÏÏÔ˘, ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·» ϤÂÈ Ë Merve Û ÌÈ· ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. «¶ÚÔÛˆÈο, fiÙ·Ó ‹Úı· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ÌÔ˘Ó ÂÈ-

Ê˘Ï·ÎÙÈ΋. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ò˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. K·Ù¿Ï·‚· fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. MÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛ· ÎÔÈÓ¿. ¶ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ì Ì ¿ÏÏÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜. TÂÏÈο ¤Î·Ó· Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ¤¯ˆ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈ‹ ˙ˆ‹! “Yunanistan’ i seviyorum” ‹ «∞Á·Ò ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô Erkan ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: «ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ’99 ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. ™‹ÌÂÚ· ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ›̷ÛÙÂ, ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ – ÙÔÓ Ì·ÎÏ·‚¿, ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. A‡ÚÈÔ ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ – ÙȘ ıÚËÛΛ˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙ˜ ÔϤÌÔ˘˜, ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì·˜. KÈÓԇ̷ÛÙ Û ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÎψÛÙ‹». E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë EÏÏ¿‰· Î·È Ë K‡ÚÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓfi ı¤Ì· ÛÙ· media. EÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË Á›ÙÔÓ· ¯ÒÚ·. K·ıÒ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙ˆ ÙË ÏˆÊfiÚÔ IÛÙÈÎÏ¿Ï, Ù˘ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ‚Ϥˆ ¤Ó· (·ÎfiÌ·) ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ KÂÌ¿Ï Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙÔ˘. O Ali Ì ÏËÚÔÊÔÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿-

● AV blogs ● Interactive ¿ÚıÚ· ● O‰ËÁfi˜ 210 ● AÁÁÂϛ˜ ● ™ÈÓÂÌ¿

Á·ÏÌ· Ù˘ AÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. AÓfiËÙ· ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ: «∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·fi ÔÈÔ˘˜;». ∫·È ÌÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜: «ª· ·fi ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙËÓ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ 1920-22». «ŒÓ·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ» ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Omer Ì ÌÈ· ÈÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ͯ¿ÛÂÈ. M·ÓٛϷ, ÓÈοÌ Î·È ÚÔÛ¢¯‹ ‰ÂÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· Â˘Úˆ·˚ο Mª∂ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. K·È ÂÓÒ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ Í·Ó·-·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ë ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË ÙÔ˘˜ Í·Ó·-·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ. O ÔÚÈÂÓÙ·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ¿ÏÈ, Û ÌÈ· E˘ÚÒË Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ˘Ô-ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ Ì ÙÔ IÛÏ¿Ì Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. A˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜, ı· ‚ÚÂı› ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∞

¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ‰ÈÎÈ¿ Û·˜

www.athensvoice.gr Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ-Â›Ó·È FREE!

∞Á·‹ÛÙ ̷˜, ÌÈÛ‹ÛÙ ̷˜, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ̷˜. ∞ÁÓÔ‹ÛÙ ̷˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· blog. ¶Ô˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ Û·ÏÔ, ÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ ‹ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Û·˜ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ºÚ¤ÛÎÈ· οı ¶¤ÌÙË Úˆ› ÛÙÔ e-mail Û·˜ Ë athensvoice.grrrrrr

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 15


¶√§∏

14 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ

‚fiÏÙ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ “to know us better” οÏÂÛÌ·

O ™‡ÚÔ˜ ¢Ú·Î¿ÙÔ˜, Ô N›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘ Î·È Ë TfiÓÈ· A˘ÁÔ˘ÛÙ¿ÎË ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛΈÙÈο «·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ˘Âڋڈ˜». Extra tip: H ÔÌ¿‰· ÙˆÓ S.D. ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Metropolis Press.

ÙˆÓ ¿Óˆ-·fi-40-οو-ÙˆÓ-40 ÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜.

5. THE SWITCH DESIGN AGENCY

fiÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Afi ÙȘ 26/1 ̤¯ÚÈ ÙȘ 28/1 ¤ÚÓ· Î·È ÂÛ‡ ÌÈ·

(™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 3)

Ÿ

Ï· ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ, οÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉ¤Â˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ηÚÊÒıËΠÛÙ· Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ ÂÌÓ¢ÛÙÒÓ Ù˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ì¿Û·˜. ™ÙÚÈ̈Á̤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È ÎÚ·Û¿ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ NÈ΋ٷ, ÌÈ· ·Ú¤· ÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÎÔÈÓ¿ projects Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÚԤ΢„ ÙÔ concept ÌÈ·˜ ‚fiÏÙ·˜ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÎıÂÛË, Û 14 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Ù· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜, Ô‡Ù ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ηϿ ÙÔ˘˜. «TÔ ˙‹ÙËÌ·» ÂÈ̤ÓÔ˘Ó «Â›Ó·È Ó· ‰ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›ӷÈ, fi¯È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Û ÁηÏÂÚ›». TÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· Â¤ÏÂÁÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ¤ÙÛÈ, ˆ˜ Ê·Ó Ù˘ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜. K¿ÔÈÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· projects ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. AÍ›˙ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ·, Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ¤ÚÁ· ı· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘·. £· Ù· ‰Ô‡Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. K·Ï‹ ‚fiÏÙ·!

HOME SWITCH HOME TÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ë M·›ÚË K·Ú·Ù˙¿, Ë Iˆ¿ÓÓ· K·ÚÌ¿ÏË Î·È Ë M·›ÚË ¶·ÏÔ‡ÙÛÔ˘, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û ÙÔ›Ô ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Extra tip: KÚ¿Ù· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· –Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ˘˜– ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿ÛË Ù˘ Á‡Ú·˜ ÛÔ˘.

6. TYPICAL MUTATIONS (§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 21)

I QUBE O Eric Parks, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Û·¿Î˘ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ X·Ù˙ȉ¿Î˘ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯·›· game specialists. ŒÛÙËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÙÔ I qube, ÂȉÈο ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È ÁÈ· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ, Î·È Ô˘ ΢ÓËÁ¿˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ. Extra tip: AÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ IQ tests.

7. POOR DESIGNERS (KÚÈÂ˙‹ 1 & ™·ÚÚ‹)

T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH

1. TEAMSTRUT (¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ Î·È KÙÂÓ¿ 14) ™A§ONIA O £Ô‰ˆÚ‹˜ KÔÏÔ‚fi˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ fiÏË ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ «2» ÙÔ˘ ¢. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ۯ‰›·Û ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈο layouts ÁÈ· Ù· 5 Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜. Extra tip: TÔ extra large ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ TEAMSTRUT ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÓÙ ۷ÏfiÓÈ·.

2. ºøTEINO¶OY§OY + MANTZAPH (K·ÏÔÁÚÈÒÓË 8)

EIKONE™ ME™A A¶O TO MIKPO™KO¶IO (Ines Piqueras Garcia) H IÛ·Ó›‰· ÂÈηÛÙÈÎfi˜ Ines Piquera Garcia ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚È‚Ï›·-·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÈÓÂÏȤ˜ ·fi ¯·Ú·ÎÙÈο, ÌÔÓfiÙ˘· Î·È ÎÔÏÏ¿˙. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˘ÏÈο ·fi ¯·ÚÙÈ¿ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜. Extra tip: AÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÈ-

ÎfiÓ· ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ.

O £AYMA™TO™ KO™MO™ TOY æYPPH O T¿ÛÔ˜ ™·Ô˘Ó¿Î˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ T˙·‚¿Ú·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °È¿ÎÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛËÌ›· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. Extra tip: OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ P.D. Â›Ó·È ·-

3. G (MÈ·Ô‡ÏË 6) INSIDE OUT (XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ N·Û¤ÏÔ˜) + PHOTO-ARCHIVE (Wayne Daly) O Mȯ¿Ï˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô AϤͷӉÚÔ˜ °·‚ÚÈÏ¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ total white ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜. O ÚÒÙÔ˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Ê·Î¤ÏÔ˘˜ ·fi ÛÙ·Ï̤Ó˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ spam freak ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ·Ê›Û˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¿¯ÚËÛÙ·. AÍ›˙ÂÈ! Extra tip: OÈ ‰‡Ô G Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó Î·È ÙËÓ –Ù¤ÏÂÈ·– ·Ê›Û· ÙÔ˘ Design Walk.

4. SEREAL DESIGNERS (MÈ·Ô‡ÏË 19) MINI SUPER HEROES - The Surrealistic Version of Urban Immaturity

Ú·Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È Û˘Û΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÌËÓÈ·›Ô˘ Poor Magazine.

8.THE DESIGN SHOP (KÚÈÂ˙‹ 1 Î·È ™·ÚÚ‹)

I™TOPIE™ MIKPOY MHKOY™ H ™›ÛÛ˘ K·Ú·‚›· ¤ÁÚ·„ ٤ÛÛÂÚȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ §È‚¿Ó˘ Î·È Ë M·Ú› ™ˆÙ‹Ú·ÏË ÙȘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ì ÙË ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘. Extra tip: OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÔÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ Ù˘-

MIA ¶EPIH°H™H ™TA ¢HMIOYP°IKA °PAºEIA TOY æYPPH

16 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

9. BIOS (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84) EBOY O B·Û›Ï˘ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ EBOY. °È· ÙË ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· Ë Ï¤ÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ù· pixels Î·È Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Ù‡Ô˘ PlayMobil. Extra tip: To Bios design ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Biofighter, Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ design Î·È Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘.

10. O•Y (KÔψÓÔ‡ 12-14) CORROSION O ¶¿ÚȘ KÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ Î·È Ô N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ı¤Ì· ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Ì·˙› Ì ¤ÓÙ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Extra tip: TÔ O•Y ȉڇıËΠÙÔ 1996 Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ “Trainspotting”.

11. WARDA (AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 27) 1cc OÈ Iˆ¿ÓÓ· KˆÛٛη, EÏÈÛ¿‚ÂÙ MˆÚ¿ÎË, B·ÛÈÏÈ΋ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Farida El Gazzar, ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ graphic designer ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ Ìfi‰·˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¯ÒÚÔ «Û’ ·˘Ùfi ÙÔ overdose ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹». Extra tip: MËÓ ÌÂډ¢Ù›˜ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· – ÙÔ ›‰ÈÔ project ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi «O ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜» Û «1cc», ·ÊÔ‡ Ù˘ÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

12. WE DESIGN (AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 27) KA£HBPA¢YNA ™TO æYPPH ŒÓ·˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ¤Ó·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Î·È ÌÈ· ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÏÏ¿ ηÈ... ηıË‚Ú·‰˘Ó¿. O º›ÏÈÔ˜ Î·È Ô ™¤ÚÁÈÔ˜ ºˆÙÈ¿‰Ë˜, ·Ú¤· Ì ÙË £Â·ÓÒ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. Extra tip: ™ÙÔ project ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ·fi fiÚÓ˜ Î·È Ó·ÚΈÙÈο ̤¯ÚÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ê·ÁÔfiÙÈ·.

13. ¶6 (MÂÏ·Óı›Ô˘ 8) ETEPO°ENEI™ ¶PA°MATIKOTHTE™ + THE VIRTUAL MINEFIELD (Peter Zizka) O Michael Orchs Î·È Ë P¤Ó· XÚ˘ÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ôχ¯ÚˆÌ· ÎÔÏÏ¿˙ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Peter Zizka. O Ì¿Áη˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˙‡ÂÈ ÌÔÙ›‚· ·fi Ó¿ÚΘ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ Î·È ¯·ÏÈ¿. EÛ‡ ÂΛ ı· ‰ÂȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰·¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Î·È ı· ¿ıÂȘ Ͽη. Extra tip: ¶ÚÈÓ ÙË ‚fiÏÙ· Ì˜ ÛÙÔ www.virtuellesminenfeld.de Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Virtual Minefield ÙÔ˘ Zizka.

14. MNP (BÔÚ¤Ô˘ 10) JUTOJO O B·Û›Ï˘ M·ÚÌ·Ù¿Î˘ Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Jutojo ·fi ÙÔ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ æ˘ÚÚ‹, ÙÔ Mitte. ø˜ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ video art, Ë designer Julie Gayard, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Toby Cornish Î·È Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Jony Braun ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· moving image projects ÙÔ˘˜. Extra tip: ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ „¿Í ÁÈ· ÙËÓ Julie Gayard. ∞

DESIGN WALK

ÔÁÚ·Ê›· ·ÏÏ¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ‰ÂȘ ÂΛ.

www.designwalk.gr 26, 27 & 28/1/2007, ¶·Ú.: 18.00-22.00, ™¿‚. & K˘Ú.: 12.00-19.00


POOR DESIGNERS

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 17


¶√§∏

TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

TÔ Ó· ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ηÊÂÓfi‚ÈÔ˘. MÔÚ›˜ ÂÓ›ÔÙ ӷ ÁÚ¿ÊÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ η٤‚ÂÈ Î·È fi,ÙÈ Û ÔÓ¿ÂÈ ÚÔÛˆÈο. ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È ˆ˜ ı· ˘Ô·„ˆ. KÈ ¤ÙÛÈ ı· Ì¿ıÂÙ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ Ì ¿ÊËÛ ¯ˆÚ›˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· 21 Ë̤Ú˜. K·È, Û·Ó ÓÙÂηÊÂ˚Ó¤ M·Ï˙¿Î, ı· Û·˜ ‰ÒÛˆ Î·È ÌÂÚÈο ËıÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· (ÌËÓ) ÎÈÓËı›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ÛÙÔ ¯·ÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. 1

2

‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È TÂÏÏ¿˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ÓÙ·Ú·‚¤ÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÍÈÛÙÔÚ‹Ûˆ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÈÎÚfi Ì·Á·˙› ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ·›ÍÂÈ ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ OTE. H ˘fiÛ¯ÂÛË ‹Ù·Ó ˆ˜ ÁÈ· 15 ̤Ú˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ˆ ÙËϤʈÓÔ. K·È ÌÂÙ¿ ı· ¤Ì·ÈÓ· ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ì ٷ ÈÏ¿ÊÈ· ÙˆÓ 4Mbps. K·È ¤Î·Ó· ˘ÔÌÔÓ‹, Î·È Ì‹Î· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ŒÏ· ÓÙÂ, Ô˘ Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÌfiÏȘ 16 ÒÚ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· 16 ÒÚ˜ ›¯· ÙËϤʈÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ, Î·È Ôχ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. K·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Í·Ó·ÎfiËÎ·Ó fiÏ·. K·È ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÒÚ· Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì›˙Ó˜ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·. ¶·›ÚÓÂȘ ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ϙ ÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘. A˘ÙÔ› ÛÔ˘ ϤÓ ¢ÁÂÓ¤Ûٷٷ fiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ 2-3 ̤Ú˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› „fiÊËÛ ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. K·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÔ‡ ϤÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ˆ˜ Û 2 ̤Ú˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚıˆı›. ŒÏ· ÓÙÂ, Ô˘ Û ‰‡Ô ̤Ú˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. K·È Í·Ó··›ÚÓÂȘ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ (Ì ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¯Ú¤ˆÛË ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·) Î·È ÛÔ˘ ϤÓÂ, ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó. E›Û˘ ÛÔ˘ ϤÓ ˆ˜ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó (·ÎfiÌ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó) Î·È Ì·ı·›ÓÂȘ ˆ˜ ÙÔ 13800 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ outsourcing. ¢ËÏ·‰‹, ÛηۛϷ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰¤Î· ··Á¿ÏÔÈ. K·È ÂÚÓ¿Ó ٷ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Í·Ó·ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È ÛÔ˘ ϤÓ ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ Î·È ÌË Á›ÓÂÛÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ fiÏ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ï›ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, Ì·˙Èο Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È. K·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ë ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. K·È ·ÈÛ›ˆ˜ Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ 2007. K·È ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·. K·È ÙfiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. º˘ÛÈο, Î·È ·Ú¿ ÙȘ ηϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔı¤ÛÂȘ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì·˙› ÛÔ˘. ∫·È ·Ú¯›˙ÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ë̤Ú˜ Ó· Â΂ȿ˙ÂȘ ÙËÓ ÙËÏÂʈӋÙÚÈ· Î·È ·˘Ù‹ Û¿ÂÈ Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙÔ ÛËÎÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. K·È ηϿ οÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÔ˘ ÂÙ¿ÂÈ ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô OTE, Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔˆıËı› ÛÙÔÓ OTE, 21 ̤Ú˜ ÙÒÚ·. AÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ͤÚÂÙÂ, ¤ÂÛ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ techiechan, Ô˘ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÂÈ ‰‡Ô ÎÈÓ¤˙Èη ·ÎÚˆÓ‡-

O

3 1. ª¡P 2. ¶6, THE VIRTUAL MINEFIELD

£E§ø TEXNH

3. THE DESIGN SHOP 4. SOUND MINIATURE

a.antonopoulou.art AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 210 3214.994 ¶·Ú·Û΢‹ 14.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 12.00-16.00 IN TRANSIT: ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ M·ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú· – ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È light boxes

5. ∏ ∞ºπ™∞ 6. THE SWITCH DESIGN AGENCY

ALPHA DELTA GALLERY

4

¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ¶·Ú·Û΢‹ 12.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 12.00-16.00 CRIMEN MAJESTATIS: ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ N. TÚ·ÓÔ‡ – ÔÚÙÚ¤Ù·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‚›ÓÙÂÔ E31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33, 210 3210.881 ¶·Ú·Û΢‹ 16.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 12.00-16.00 DUST: ŒÎıÂÛË Ù˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ K·Ó¿ – ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 13.00-20.00 A£ANA™IO™ AP°IANA™: ¶ÚÔÛˆÈ΋ ¤ÎıÂÛË £E§ø ¶APA™TA™H

5

6 18 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

EM¶PO™ P‹Á· ¶·Ï·Ì›‰Ë 2, 210 3238.990 ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋ 21.15 EÏÏËÓÈ΋ A¸Ó›· ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï Î·È ¢È‡ÏÔ˘, 210 3229.771 ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 21.00 O ÁÔÏÁÔı¿˜ ÌÈ·˜ ÔÚÊ·Ó‹˜ ·Ó‡·ÓÙÚ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, 210 3211.750 ¶·Ú·Û΢‹ 21.15, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ 18.15 Î·È 21.15

™’ ·Á·Ò, Û ϷÙÚ‡ˆ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, 210 3253.153 ¶·Ú·Û΢‹ 21.15, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ 18.15 Î·È 21.15 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 ¶·Ú·Û΢‹ 21.15, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ 18.15 Î·È 21.15 H ı›· ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ £E§ø MOY™IKH

EARTH BAR AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, 210 3232.515 ¶·Ú·Û΢‹ 26 FLIPSIDE ·fi ÙÔÓ Niko Dimopoulo Û Deep House Set JAZZ UPSTAIRS - GURU ¶Ï·Ù›· £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ¶·Ú·Û΢‹ 26, 22.00 TAKH™ ¶ATEPE§H™ QUARTET YOGA BALA P‹Á· ¶·Ï·Ì›‰Ô˘ 5-7, 210 3311.335 ¶·Ú·Û΢‹ 26 LISTEN UN! - Urban Sound Special Ì Yianni M ™¿‚‚·ÙÔ 27 BLACK ATHENA - Residents Jo & Costis STEREO AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, 210 3604.211 ¶·Ú·Û΢‹ 26, 23.00 (›ÛÔ‰Ô˜ 15 ¢ÚÒ) MARVELOUS HYPE PARTIES ™¿‚‚·ÙÔ 27, 23.00 (›ÛÔ‰Ô˜ 15 ¢ÚÒ) PROGRESSIVE / ELECTRO HOUSE NIGHT ●

ÌÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ οı ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯·ÛÌÔ˘ÚÈ¤Ù·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ. OfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ù· Ì·Û¿ÂÈ Î·È Ó· ϤÂÈ, ͤÚÂÙÂ, ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙËϤʈÓÔ. KÈ ÂÛ‡ ηÁ¯¿˙ÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ÛÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ (fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì·˙› ÛÔ˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 21 ̤Ú˜). K·È ÙÂÏÈο, fiˆ˜ Û οı ۈÛÙfi ‚·ÏηÓÈÎfi Ì·Á·˙›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÌ˯·ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÏÏ·¯Ù› ÌÈ· ‚›‰·. ∫È ¤ÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi 24 Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈÔÚıÒıËΠ۠2 ÒÚ˜. KÈ Â‰Ò, Ô ÓÙÂηÊÂïÓ¤ M·Ï˙¿Î ™·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ù· ËıÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù·: NÔ1. H ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ οı ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ·ÚfiÛˆÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. A˘Ùfi Ó· ÙÔ ı˘Ì¿ÛÙÂ, ÂȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ ‰È¿ÊÔÚ· ȉȈÙÈο Ì·Á·˙È¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·›ÍÔ˘Ó ıÂÛÌÔ›. NÔ2. T· ÌÂٷ͈ٿ ‚Ú·ÎÈ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Âȉ¤ÍÈÔ˘˜ ÎÒÏÔ˘˜, Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·Ó Âȉ¤ÍÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¿ÚÔ¯Ô. NÔ3. K¿Ó fiˆ˜ Ϥˆ ÎÈ fi¯È fiˆ˜ οӈ. ŒÓ· Ì‹Ó· ÚÈÓ Û·˜ ¤ÏÂÁ· Ó· ÌË ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Windows Vista ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 9-12 Ì‹Ó˜, ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÚfiȉ· ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. M·ıËÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. O techie chan Â›Ó·È ÎÔÚfiȉÔ. NÔ4. N· ›ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο η¯‡ÔÙÔÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ì·Á·˙› ηÙËÁÔÚ› ·‰È¿ÎÚÈÙ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ Ì·Á·˙› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. K·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· οÙÈ ‚ÚÔÌ¿ÂÈ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ì·Á·˙›. NÔ5. A˘Ùfi ı· ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÓ Î·ÈÚÒ, ·ÏÏ¿ ı· ‰Ô‡Ì ˆ˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¢·ÁÁ¤ÏÈ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ı· ·Ô‰Âȯı› ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (Î·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ, ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi˜ Ì¿ÏÈÛÙ·). NÔ6. OÈ ·ÏȤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ. 2 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ı·Ó ÙÔ modem ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ Ù˘ OÙÂÓ¤Ù. 4 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ modem ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·‚¿‰ÈÛÙ·, ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, 8 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔÓ ‹Ú·Ó ÙËϤʈÓÔ Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. K·È ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ͽη. NÔ7. E¿Ó ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ οÔÈ· ·fi Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ LLU, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ¿ÁÈÔ ÙÔ˘ OTE Û‹ÌÂÚ·, ·ÔʇÁÂÙ ÙË ÊÔÚËÙfiÙËÙ· ·ÚÈıÌÔ‡. ●


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 19


¶√§∏

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘

¶O¢H§ATA ME MNHMH Δ˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ‹ Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ï›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÍÂȘ Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ô‰‹Ï·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÓÛÈÏ. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ AÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ TÚ·‚¤ÚÛÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó·, Ô TÚ·‚¤ÚÛÔ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‹ÌÂÚÔ˘ «MÓ‹ÌË - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶fiÏË», Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· A§ANA (A§ÏËÏÂÁÁ‡Ë. ANÙ›ÛÙ·ÛË. AÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙȘ AÌÂÚÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ). T· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηϷ›ÛıËÙ· stencils. Œ¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ηÈ... ÌÓ‹ÌË! ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙÔ˘ BÈÓ٤Ϸ (1976-1983), Ô º. TÚ·‚¤ÚÛÔ ˘‹ÚÍ ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ™Â ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ Â›‰Â Ó· ÙÔÓ ÚÔÛÂÚÓ¿ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. K·Ù¿Ï·‚ ·Ì¤Ûˆ˜ ˆ˜ οÔÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó. EΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó Ù· Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο ÛËÌ¿‰È·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ Ô‰‹Ï·Ù· ›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. O TÚ·‚¤ÚÛÔ, Ô˘ ¤ÓȈÛ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¤ÓÛÈÏ Ô‰‹Ï·Ùԉȷ̷ÚÙ˘Ú›· ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÛ Ì ÛÚ¤È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ fiÏË PÔ˙¿ÚÈÔ. Afi ÂΛ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜: Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ 350 Û˘ÓÔÏÈο Ô‰‹Ï·Ù· (fiÛÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ fiÏ˘) Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Î·È ¯ÒÚÔÈ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. N· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·‡Ú· ·Î›ÓËÙ· ÛÙ¤ÓÛÈÏ ÙÔ˘ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. K·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ. H ÔÌ¿‰· A§ANA ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ TÚ·‚¤ÚÛÔ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ù· Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘ Û ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÊfiÚÙÈÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ı˘Ì¿Ù·È. O TÚ·‚¤ÚÛÔ, Û·Ó ·ÏËıÈÓfi˜ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜, ¤¯ÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfiÙÂÚÔ. ∞

* H ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· A§ANA ÂΉ›‰ÂÈ Î·È ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ì ·ÚÈ· ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜.

20 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 21


μπμ§π√

o 1989, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á· ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «¶ÚÒÙË» –Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ʇÏÏÔ– Â¤ÛÙÚ„· ÛÙË N¤· YfiÚÎË Î·È Í·Ó·‚ڋη ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆÚÔÌ›ÛıÈ·˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ fiÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰›‰·Ûη ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙÔ NfiÙÈÔ MÚÔÓÍ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ M¤ÏÚÔÔ˘˙: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ψÊfiÚÔ M¤ÏÚÔÔ˘˙ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂÏÂ˜Ø ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ηÏÈÊÔÚÓ¤˙È΢ Ͽ̄˘. TÔ 1989 Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ÁΤÙÔ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ, ·Ó Î·È Ë Ï¤ÍË «ÁΤÙÔ» ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ, Ì ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ ‹ ·‰fiÎÈÌÔ ÙÚfiÔ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ê˘ÏÂÙÈÎfi ÁΤÙÔ: ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË Û˘ÓÔÈΛ·-¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ –AÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓÔ›, PÒÛÔÈ, ¶ÔÚÙÔÚÈοÓÔÈ, IÚÏ·Ó‰Ô›– ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· no man’s land fiÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤Ó·˜ ÊfiÓÔ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÚÂȘ ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜, ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ‚È·ÛÌfi˜, ÌÔÚ› Î·È ‰‡Ô (¤Ó·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜)Ø ¯ÒÚÈ· ÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜ Ì ÈÛÙfiÏÈ·, Ì·¯·›ÚÈ· Î·È K·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™·ÈÓÙ AÓÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ 156˘ Ô‰Ô‡ ˘‹Ú¯·Ó Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ¿‰Èη Ì ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Î·È Â͈ÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ “Happy Garden”, “Tropical”, ηıÒ˜ Î·È ÊÙËÓ¿ ÎÈÓ¤˙Èη Î·È ÈÙ·ÏÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ‰˘ÔÙÚ›· ηٷÁÒÁÈ· Ì Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù·ÙÔ˘·Ù˙›‰ÈÎˆÓ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· οÓÂȘ body piercing. TÔ 1989 ÙÔ body piercing ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜. K¿ı Úˆ›, ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ¤·ÈÚÓ· ÁÈ· Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ‹ÌÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÏÔÌfi ÚfiÛˆÔØ ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯ÏÔÌfi ÚfiÛˆÔ: ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «Û·Ó ÙË Ì‡Á· ̘ ÛÙÔ Á¿Ï·» ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔØ ÂÁÒ Â›¯· ÙÔ ÌË-¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ¶ÂÚÓÔ‡Û· Ôχ ηÈÚfi ÛÙÔ MÚÔÓÍ, ‰›Ï· ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÁÂÓÈο ¿Û¯ÔÓÙÂ˜Ø Û ÙÚˆÁÏÔ‰‡Ù˜, ÌÈÎÚÔÂÁÎÏË̷ٛ˜ Ì ›ڷ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÂÁÎÏË̷ٛ˜ ¯ˆÚ›˜ ›ڷ – ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓÔ˘˜. K¿ı ̤ڷ, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿Û¯È˙· Ó· ·ÔÙÚ¤„ˆ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜, ÛÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È fiψÓ, ÛÙË Ì·ÛÙÚˆ›· ÎÙÏ. OˆÛ‰‹ÔÙ fiÓÙ·Ú· Û ϿıÔ˜ ¿ÏÔÁ·. ◊ÌÔ˘Ó –ÂÓÓÔ›ٷȖ ¿Ú· Ôχ ·ÊÂÏ‹˜: ÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¿ (Ôχ ÛÎÏËÚ¿) ˆ˜ ¤ÎÙ·ÎÙË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô-ıËÚÈÔÙÚÔÊ›Ô, ‹ ›Ûˆ˜ Û ÌÈ· ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Û¯È˙· Ì ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, Ì ÌÈ·Ó ·›ÛıËÛË ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜Ø ‹ÌÔ˘Ó Ó¤·, ›ÛÙ¢· fiÙÈ Ì ÙÔ Ó· Â›Û·È Î·Ïfi˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÙÒÚ·.

T

H ˙ˆ‹

Û·Ó ·È¯Ó›‰È Ì ÎÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿ T˘ ™øΔ∏™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

Ô 1989-1990 ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙË N¤· YfiÚÎËØ Ë ¯ÚÔÓÈ¿-Ó·‰›ÚØ the year of living dangerously, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿», Ô˘, ·Ó Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٷÍÈÓfiÌËÛË. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ÁÚ¿„ˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô «ÓÔ˘¿Ú»: ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ·ÒÏÂÈ·˜, ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË. Death and the City. KÈ ÂÂȉ‹ Û˘¯Ó¿ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤ÓȈı· Ó· Û·Ó ˘ÓÔ‚·ÙÔ‡Û· Û ÌÈ· fiÏË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê›, η› Î·È ÏÂËÏ·ÙËı›, ¤ÁÚ·„· ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. °È· Ôχ ηÈÚfi Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÚ›È· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ, ÂÓfi˜ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ÙÔ˜ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ıÂfiÚ·ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. T· Ê˘ÏÏÒÌ·Ù· ¿ÏÏ·˙·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¿ÏÏ·˙· Ì·˙› ÙÔ˘˜. K¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ M·ÏfiÔ˘Ó, ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‹Úˆ· ÙˆÓ «KÈÓ¤˙ÈÎˆÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ» Ô˘ ˙ÂÈ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ˙fiÚÈΘ ÓÂÔ¸ÚΤ-

T

22 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

˙ÈΘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ –ÙËÓ TÛ¿ÈÓ·Ù¿Ô˘Ó Î·È ÙËÓ KÔ˘˙›Ó· Ù˘ KfiÏ·Û˘– ηÈ, ÌÈ·˜ Î·È ¿Û¯ÂÈ ·fi ·¸ӛ˜, ·Ú·ÙËÚ› ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. E˘Ù˘¯Ò˜, ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ ÊڷοÚÂÈ: ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ·ÓÔ›ÍÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ›¯Â οÓÂÈ ÙÔ Û¿ÏÙÔ ÌÔÚÙ¿ÏÂ. O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·˜ ¯ıÚfi˜, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ٷ «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿», ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ Ô Â·˘Ùfi˜. TÈ ÛÙËÓ Â˘¯‹ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‹ÚˆÂ˜ ¤Ó·Ó ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ô˘ ÂÓÙÚ˘Ê› ÛÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·, ÙË Ó·ڋ ‚ÔËıfi ÙÔ˘, ¤Ó·Ó ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ΈÌÈ΋ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ·Ù¿Ú·¯Ô ˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ –fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ– ÛÙÔ fiÓÔÌ· B›ÓÓÈ M·ÓÙ˙·Ó›Ú·; AÓ Ë Ï¤ÍË «ÌÂÏfi‰Ú·Ì·» ‰ÂÓ ·Ú¤ÂÌ ÛÙËÓ fiÂÚ· Î·È ÛÙȘ ÊÙËÓÈ¿ÚÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ ·Á¿˘, ı· Â¤ÌÂÓ· fiÙÈ ¤ÁÚ·„· ¤Ó· ÌÂÏfi‰Ú·Ì·: Ô ¤ÓÔ¯Ô˜ –‹ ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ– ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ (Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ú·ÙÛÈÛÙÈο) ‰ÂÓ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÔÙ¤Ø ¤ÓÔ¯ÔÈ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ. ŸÔÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÎÔ˘Ù› ı· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÂ›Ø Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È: ·ÏÒ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚ϤÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙ· «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿» ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ fiˆ˜ Ô ™·Ì ™¤ÈÓÙ Î·È Ô º›ÏÈ M¿ÚÏÔÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, fi¯È Û¿ÓÈ·, ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ºÔ˘ M·ÓÙÛÔ‡, ÙÔÓ ™¤ÍÙÔÓ MϤÈÎ, ÙÔÓ ‰fiÎÙÔÚ· °ÂÓ ™ÈÓ, ÛÙËÓ pulp fictionØ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˘ÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘ÂÚÙÈÌ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘: Ù· «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿» Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ –ÙÔ˘ ™ÙÔ‡·ÚÙ M·ÏfiÔ˘Ó– Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Û‡Ì·Ó. E›Ó·È Ë ¿ÛÎÔË ÂÚÈÏ¿ÓËÛË (οı ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› «¿ÛÎÔÔ», fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÂÚÈÏ¿ÓËÛË) ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Î·È ÌÈ·˜ ÌÔÓ·¯È΋˜ ÎÔ¤Ï·˜, Ù˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ NÙ‹ÓÈ §·ÌÔ‡Ú, Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍfiÚÈÛÙÔÈØ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™ÙËÓ «E·Ó¿ÏË„Ë» ÙÔ˘ K›ÚÎÂÁηÚÓÙ, Ô Ó·Úfi˜ KÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó KÔÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˘˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÌÂÁ·ÏÔÊÒÓˆ˜: «¶Ò˜ ‹Úı· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; °È·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ì ÚÒÙËÛÂ; °È·Ù› ‰ÂÓ Ì ÂÓË̤ڈÛ ηÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ù·Í·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· Ï¿ÛÌ·Ù·; ¶Ò˜ ÌϤ¯ÙËη Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·; °È·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÌϯÙÒ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Â‰Ò ¤Ú·; ™Â ÔÈÔÓ ı· ˘Ô‚¿Ïˆ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÌÔ˘;» K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÛÙ· «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿», Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó –‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó– Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ï‹ÍË, ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜, ÙÔÓ fi¯ÏÔ ‹ ÙËÓ ·Á¤ÏË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈØ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÎÔ˘ÓÙ¿ÂÈ, ı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛÔ ÌfiÓÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó.

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È: Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ M·ÏfiÔ˘Ó Â›Ó·È ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋, ı˘Ì›˙ÂÈ ›Ûˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ MÂÚÛfi ÛÙÔÓ «•¤ÓÔ» ÙÔ˘ AÏÌ¤Ú K·Ì‡Ø ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‡·Ú͢, Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡, Ë ıÏ›„Ë Ù˘ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜, Ë ·ÔͤӈÛË ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÙfiÛÔ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·Á¿˘, Û˘ÌfiÓÈ·˜, ÂÏ›‰·˜. OÈ ‰·Ì·ÛÎËÓȤ˜ ·Óı›˙Ô˘Ó Î·È Í·ÊÓÈο fiÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. H NÙ‹ÓÈ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Â·Ú¯›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ: οÙÈ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Î¿ÙÈ ÊÚÈÎ·Ï¤Ô Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙÔÓ Ú˘·Úfi ¿ÙÔ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. H ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Â›Ó·È Ô ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¢‡Û˘, ·Ó Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ì ÙË ÏˆÊfiÚÔ M¤ÏÚfiÔ˘˙ Î·È ÙË ÏˆÊfiÚÔ ™·ÈÓÙ AÓÓ ÙÔ˘ NfiÙÈÔ˘ MÚÔÓÍ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi MÚԢΠfiÔ˘ ÛÙ· «KÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿» Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÔÙÚfi·ÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·.

ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘; K·È: ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ù· ‚È‚Ï›·; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó’ ·ÓÔȯÙ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÎÔ˘Ù› ‹ Ó· ‚ÚÂı› ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷʇÁÂÈ Ô M·ÏfiÔ˘Ó ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ «·ÈÛıËÙÈÎfi» Î·È fi¯È ÙÔÓ «ËıÈÎfi» ¿ÓıÚˆÔ: ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏ· Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó›· Û Ô›ËÛË Î·È ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ·ÂÏÈÛ›· ÛÙËÓ ÈÔ ·ÎÏfiÓËÙË ÂÏ›‰·. ∞


¶ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ÁÚ¿„ˆ ·ÛÙ˘ÓÔ-

JEAN-CLAUDE CLAEYS

ÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô «ÓÔ˘¿Ú»: ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ·ÒÏÂÈ·˜, ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË. Death and the City.

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 23


¶ƒ√∞™Δπ∞

K¿Ùˆ ÛÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ¶Â‡ÎÔ H A.V. ·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÌÈ· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘ T˘ EYH™ XPH™TOY, ʈÙfi: ™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™ «EfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜, N¤· ¶¤Ú·ÌÔ˜» ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. E›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ Ò˜ Ì›· ÌfiÓÔ ÛÙ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó· ·fi Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ¿ Ù˘, Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ AÙÙÈ΋˜ ÛÙ· ‰‡Ô. OÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯¿Ô˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· Î·È ÌÂȘ ÛÙË N¤· ¶¤Ú·ÌÔ ‹, ·ÏÏÈÒ˜, MÂÁ¿ÏÔ ¶Â‡ÎÔ. M¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. OÈ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· Î·È Ù· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÎÙ›ÚÈ· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ ΋Ô˘˜, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. A˘Ùfi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, ÚÔ¿ÛÙÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ‡ Ó· οıÂÛ·È ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÔ˘ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙȘ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ ÛÙÔ NÂÚ¿ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂȘ ¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ó›ÍÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ô‡˙Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘ Î·È ÙË ™·Ï·Ì›Ó· È¿ÙÔ. ◊ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ηʤ οو ·fi ÙÔ ˙ÂÛÙfi ‹ÏÈÔ Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ NÂÚ¿ÎÈ, ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜

24 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

Ì ٷ fiÛÙڷη (̇‰È·, ΢‰ÒÓÈ·, Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜) ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ‰ÒÚÔ Ì·˙› ÛÔ˘. H N¤· ¶¤Ú·ÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŒÓ·˜ ÚÒËÓ AıËÓ·›Ô˜ Î·È Ó˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚ¿ÌÔ˘ ÌÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: «∫¿Óˆ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 40 ÏÂÙ¿ ̤ۈ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ‹ Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi fiÙ·Ó ‚·ÚÈ¤Ì·È Ó· Ô‰ËÁ‹Ûˆ, fiÛË ÒÚ· ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó Ó· ‰È·Û¯›Ûˆ ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ ‹ ÙËÓ KËÊÈÛ›·˜ Û ÒÚ· ·È¯Ì‹˜». K·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «√È Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ›‰È˜, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘». AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÚÔÌÔ›·˙ ÙÔ ¶Â‡ÎÔ Ì ٷÈÓ›·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ›¯Â Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ º›ÓÔ˜, Ù· ÙÔ›· ÙÔ˘ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÚÁÎfi ÙˆÓ P‹Á·-AÔÛÙfiÏÔ˘. A, ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi «§Ô‡Ê· Î·È ¶·Ú·ÏÏ·Á‹». °È’ ·˘Ùfi ·Ó Ù‡¯ÂÈ Î·È ‚ÚÂı›˜ ÂΛ, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ TÛÈÌÈÙÛ¤ÏË ‹ ÙÔÓ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á‡ÚÈÛÌ· Ô ¶ÂÚ¿Î˘, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ¤ÍÔ‰Ô ÔÈ ÏÔηÙ˙‹‰Â˜ ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ EȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. H N¤· ¶¤Ú·ÌÔ˜ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ˙ˆ‹ ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ̤ÚË, fiˆ˜ Ë KÈÓ¤ÙÙ·, ÙÔ AÏÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ, ۯ‰fiÓ Û οı ̷Á·˙›, Ù˙¿ÎÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ÂÛÙ‹ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÓËÛ›, ΈÌfiÔÏË, ·ÎfiÌ· ηÈ

¯ˆÚÈfi, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·È ÔÚÂÈÓfi Ì·˙›. E›Ó·È, fï˜, ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ıËÓ·˚Îfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¤Ó· ¯¤ÚÈ ‚ÔËı›·˜, ÚÔÙÔ‡ ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. ¢√∫πª∞™∞ª∂: K·Ê¤ - Ì·Ú: «AÏÏÔÙÈÓfi», ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶Â‡ÎÔ˘: Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ͇ÏÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ Î·È ·›˙ÂÈ ·fi Ú¤ÁÁÂ Î·È ÚÔΠ̤¯ÚÈ samba. N¤Â˜ ·Ú¤Â˜ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “Del Mare”, Ï›Á· ̤ÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ: ¤¯ÂÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜, ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ʈÙÈÛÙÈο Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. «Z¤Ê˘ÚÔ˜», ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡: Û οÓÂÈ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù˙¿ÎÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· (‚ÈÂÓÔ˘¿) Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “Excite”, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜: Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ ·Ú¤· Ì ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ÛοÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÙÔ˘˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·: «A¯›ÏÏÂÈÔÓ», ÛÙÔ NÂÚ¿ÎÈ: ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ê·˜ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. A¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· ÙÔ˘ ÔÈ ÙÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜.

«AÚÁÒ», ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡: ηχÙÂÈ fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÈÙÛ·Ú›· Î·È Ô˘˙ÂÚ›. «M·ÏΛ˙·», ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ: ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶›Ù· „Ë̤ÓË ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·, ÊÈϤÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ۈ˜, Ï¿¯·ÓÔ Î·È Ê¤Ù· (·Ó Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ·). MÂ˙‰ÔˆÏ›· - Ô˘˙ÂÚ›: √ «¶ÚÔÎfi˘», ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡: ηϷ̷ڿÎÈ·, Á·Ú›‰Â˜, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Î·È fiÏ· Ù· ÁÏ˘Î¿ ‰¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÛÙÔ È¿ÙÔ Û·˜. ºÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔÔ «AÓÂÌÔÏfiÁÈÔ», Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ: ÂÎÙfi˜ ·fi ηڷʿÎÈ, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. H Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰· Â›Ó·È Ë ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. AÓ ¤¯ÂȘ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ı· Ê·˜ Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οو ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰È΋ ¯·Ú¿. KÚÂÂÚ›: °È· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡, ·˜ οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ “Aville” ‹ ÙÔ «¢È¿ÏÂÈÌÌ·» ÁÈ· ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ ÎÚ¤·, ÁÏ˘ÎÈ¿ ‹ ·ÏÌ˘Ú‹. £¤·: TÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ NÂÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡, Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ‹... ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ. ∞


§∂À£Eƒ∏™ ¶§∞∫π¢∞™

¶ƒ√™ø¶∞

¢HMHTPA NA™KAPH ΔÔ˘ §∂À£Eƒ∏ ¶§∞∫π¢∞ ˘Ùfi Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi fiÛ· Ù˘ ›¯·Ó ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰ÚfiÌÔ. KÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘, Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ 10 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·fi ·È‰› ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ.

A

O ¯ÔÚfi˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ·Á·Ô‡ÛÂ, ·˘Ùfi ÛÔ‡‰·ÛÂ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÛÙ‹ÚÈÍ ÙË Ó¤· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. TÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿Ù˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Á¿˘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙȘ ¿ÂÈÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ô˘ ÂΛÓÔ ¤¯ÂÈ fiÙ·Ó ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ۈÛÙ¿ Ì·˙› ÙÔ˘. A˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÂΛÓÔÈ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘. E›Ó·È Ôχ ˘ÔÌÔÓÂÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂȉÈο Ì fiÛÔ˘˜ ·Á·¿ÂÈ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‰ÔÙÈ-

ÎfiÙËÙ· Î·È ¯¿ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Î·Ï‹ ‰·ÛοϷ. E›Ó·È ·Ó‹Û˘¯Ë Î·È ·Ó˘fiÌÔÓË. K·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË Î·È ıÂÙÈ΋ ÁÂÓÈο, ·fiÙÔÌË Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ·Ó ‰ÂÓ ·ԉ¯ı›˜ Î·È Û‚·ÛÙ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ pilates, ÁÈ·Ù› Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ Ôχ „˘¯ÔÏÔÁ›·.

Afi Ô‡ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ Û·˜; E›Ì·È Ù˘¯ÂÚ‹, ¤¯ˆ ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿. TËÓ fiÌÔÚÊË M·Ù·Ú¿Áη ÛÙËÓ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Î·È ÙÔ £ÂÛÚˆÙÈÎfi ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ.

ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

TÈ Î¿ÓÂÙ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜; ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌÔÚÒ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Pilates.

¶ÔÈÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÈÔ ÔÙfi Û¿˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜; PÈ˙fiÙÔ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù·...

TÈ Û·˜ ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; H ·Ï·˙ÔÓ›·, Ë ›ÂÛË Ô˘ ·ÛΛ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È top Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ! ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ; O Irvin Yalom Î·È Ë «£ÂÚ·›· ÙÔ˘ ™ÔÂÓ¿Ô˘ÂÚ». AÁ·Ë̤ÓË Û·˜ Ù·ÈÓ›·; Dogville.

¶ÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›; H AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. BÚ›ÛÎÂȘ Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ, café ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘!

ŒÓ· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ οÓÂÙÂ; I·ˆÓ›·Ø ¤¯ˆ ¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì›· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹.

TÈ Ì¤ÛÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÛÙËÓ fiÏË; A˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÏ›˙ˆ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÒ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÌÂÙÚfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ.

¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ˙‹ÛÂÙÂ; ¶Ô˘ıÂÓ¿, Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙËÓ fiÏ˘.

TÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙÂ, ·Ó ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›ÛÙÂ; M· Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;

TÈ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; TÒÚ· Ù›ÔÙ·. Œ‚ÏÂ· ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ «ÕÏÏ·ÍÙ Á‡ÛÂȘ». AÁ·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ Û˘Óı¤Ù˘; O ™Ù·‡ÚÔ˜ §¿ÓÙÛÈ·˜. TÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜; TËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. E˘Ù˘¯Ò˜ Ì ÁÂÌ›˙ÂÈ Ôχ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ studio, Î·È ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ‚Ϥˆ ıÂÙÈο. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ; £· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û· ÙË ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ Martha Graham.

TÈ ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ Û’ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·; T· ¿ÓÙ·!

AÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ fiÓÂÈÚÔ Û·˜; N· Ù·Íȉ¤„ˆ Û’ fiÏÔ

TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜; ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ Ó· οӈ fi,ÙÈ ‰ÂÓ Ì ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÌfiÙÔ (Û‡ÓıËÌ·, ·fiÊıÂÁÌ·); H ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊË ÁÈ· Ó· ÙË ¯¿ÓÂȘ... ●

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 25


£∂-soul-√¡π∫∏!

OÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÔÈ ‹¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fi,ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ

£E™™A§ONIKH, H ¶O§H TøN FUNTA™MATøN! ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

ÏÂÓÙ˙¤‰ÈÎË, ηٷıÏÈÙÈ΋, ÂÚˆÙÈ΋, «‰Â Ì·˜ ·Ú·Ù¿˜ Ϥˆ ÂÁÒ», ÁÎÔ˘Ṳ́, Ï¿Ô˘ÓÙ˙, ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó·, Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ÊÔ‚È΋, ÚˆÙÔÔÚȷ΋, ÚÔ¯Ò, ¯·Ï·Ú‹, ‡ÎÔÏË, ˙fiÚÈÎË, æˆÌÈ¿‰Ë˜, AÁÁÂϿη˜, Áfi‚˜, TÛÈÌÈÛ΋, ÊÔ˘Á¿Ú·, KÔÚ‰ÂÏÈfi, ÊÚ·ÂÍ¿ÚÙËÛË, ·Ú·Ï›·, οÛÙÚ·, ÕÓˆ ¶fiÏË, ÈÛÙÔڛ˜, ÂÈÎfiÓ˜, points of view: ‰È¿ÏÂÍ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰È¿ÏÂÍ ˙ˆ‹. TÔ Ó· ÌÈÏ¿˜ fï˜, Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ ÌÈ· fiÏË «Û˘Ì·Á‹», ÙÔ Ó· Ù˘ ‰›ÓÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÏÈÛ¤ ‹ ¿ÁÓÔÈ·˜ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ›Ù ÌÔÓԉȿÛٷٷ ÙÔ ˙ÂȘ ›Ù ʷÓÙ¿˙ÂÛ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô, ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ıÔ˜. K·È, Ê˘ÛÈο, ÛÙË ÏÔ‡Ì· ‰ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ıËÓ·˚ο Ì›ÓÙÈ·, Ô˘ ¿ÓÙ· ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ BÔÚÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Î·È ÊÔÏÎÏÔÚÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û·Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÁΤÙÔ Î·È Ó· ÌË ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿.

°

KIDS AT THE CLUB! POP SALONICA RULES.

∫ ΔÔ ˘ Î Ï Ó¤ Ô ‚ ÔÊ ÔÚ È‚ Ï›Ô Â› ÙË ˜∞ .V .

TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÛΤÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÏÔ˘Û›Ô˘ ¶·ÓÔÚ·Ì›ÙË Ì·Ì¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Á‡ÛË Ù˘ ·ÓÙÛ¤Ù·˜ Ù˘ ηÓÙ›Ó·˜ «T· BÏ·¯¿ÎÈ·», ÛÙÔÓ E‡ÔÛÌÔ, ÌÂÙ¿ Ù· Í›‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙÔ “Shark”. ŒÓ·˜ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ Ù˘ TÔ‡Ì·˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ٷ ÂÈÓ›ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-1 ÙÔ˘ ¶AOK Â› ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘Ï-

™ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Á·Ï·Í›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 100-150 ‰›ÛÎÔÈ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ. A˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ. TÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ ˘fiıÂÛË. 26 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

ÏÔÙ˙ÈÁÎÂÚÈÛÌÔ‡ ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ‰ÂÓ ı· Á¢Ù› ÔÙ¤ ÙÔ ÊÈϤÙÔ Ì ÛÔ˜ ÚÔÌ¤Ú ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ “Clochard”. O ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÔ˘˙Ô˘Î¤Ú ı·ÌÒÓ·˜ Î·È Ê¤ÚÂÏȘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ T˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·˜ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ¿ÚÙÈ Ù˘ Hip Hop ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ Zoltan Tribe, Ô˘ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÓ KÔÚÔÌËÏ¿ “Playhouse”. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÛÙÔÓ AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ BÈÛÙˆÓ›ÙË («B‹Ì· Ù˘ K˘Úȷ΋˜»), Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ M·ÚÎ M·˙¿Ô˘ÂÚ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌË ·˘Ù‹ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·: «H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. T˘ Ó¤·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ·fi ÂΛ Î·È ¿Óˆ Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· οÛÙÚ·». TÔ ›‰ÈÔ ‚¤‚·È· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E˘ÚÒË. OÈ fiÏÂȘ Â›Ó·È Û·Ó Á·Ï·Í›Â˜. K¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÊÂÏÔÂȉ›˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÚԯȿ Ï·Ó‹Ù˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰Â ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Aı‹Ó·. AÓ ÙÔ KÂÊ·Ï¿ÚÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ì ٷ ¶ÂÙڿψӷ Î·È ÙÔ æ˘¯ÈÎfi Ì ÙÔÓ KÔψÓfi, Â‰Ò Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, fiÔ˘ fiÏ· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. OÈ ÎÔÌ̈ÙÚÈԇϘ Ù˘ HÏÈÔ‡ÔÏ˘ ı· ·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ó Ì ÙË X¿È‰ˆ TÛ¿ÓÙ·ÏË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ “fenafresh” ÛÙ· HχÛÈ·. O ÛÔ˘‰·ÈÔÊ·Ó‹˜ Ô‰ËÁfi˜ Hummer Ô˘ ‚Ú˘¯¿Ù·È Â› Ù˘ MËÙÚÔfiψ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ Ì «ÂÈÚ·Á̤ÓÔ» ·Ì¿ÍÈ •ËÚÔÎÚ‹Ó˘ Î·È ÙÛ›Ù· BÔ˘ÚÏÈÒÙË ·fi Ù· ˯›·. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÚfiÛÌÂÈÍË, ÙÔ ·Ó·Î¿ÙÂÌ·, ÙÔ mix & match, fiÛÔ Î·È ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÔÈ Ù·ÍÈΤ˜ Î·È ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ı· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â. MÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· T· ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ “Residents” Ù˘ K·ÏÏ¿ÚË ÂÓ Ï‹ÚË Â˘ı˘Ì›·. H Ô Û¤¯Ù· Kids On The Club ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ Ó‡¯Ù˜, Ô˘ ›¯Â οÙÈ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, ÙfiÙ Ô˘ fiÓÙˆ˜ ÔÈ ·Ú¤Â˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘. O AÓÙÒÓ˘ °ÂˆÚÁÈÙÛ¤Ï˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M‹ÏÈÔ˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› M¤Áη, ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙËÓ È¿ÙÛ· ˆ˜ Beggas Brothers, ¤·ÈÍ·Ó ıËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ï‹ıÔ˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÏËÚÔ‡Û·Ó, ·ÏÏ¿, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ¯fi-Ú¢·Ó! Afi ÙÔ˘˜ Kinks ˆ˜ ÙÔ˘˜ Saint Etienne, ·fi ÙÔ˘˜ Kassabian ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ Them ÙÔ˘ B·Ó MfiÚÈÛÔÓ, ÙÔ “Residents” ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ›¯Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¯·Ú¿ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ “Catch” ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÊÔÚÙÒıËη ÙȘ ΢ÚȷοÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη free press. •ÂΛÓËÛ· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ÂÓÙÈÙfiÚÈ·Ï ÙÔ˘ ZÔ˘Ú¿ÚÈ ÛÙȘ «EÈÏÔÁ¤˜», Ô˘ ›¯·Ó ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙË ÁËÁÂÓ‹ ÌÔÓ٤Ϸ K·ÙÂÚ›Ó· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘: «K·È ̤۷ ÛÙÔ Â‡ÎψÓÔÓ Î¿ÏÏÔ˜ Ù˘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Ë ¯ÈÔÓÔÎÚ‡ÛÙ·ÏÏË Î·ÏÔηÈÚ›· Ù˘ K·ÙÂ-

Ú›Ó·˜ Ô˘ Ì·˜ ηÏ› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ „‡ÍË Ù˘ ÂΛ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ˆ˜ ı· ‚ÚÂıԇ̻. ŒÍˆ ›¯Â ˙¤ÛÙË Î·È ˘ÁÚ·Û›·. TËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· η˘Ùfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ¤ÏÔ˘˙ ÙËÓ fiÏË. ¶ÔÈ· «„‡ÍË»; ¶ÔÈ· «¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË M·Î‰ÔÓ›·»; TÈ ¤·ıÂ Ô ZÔ˘Ú¿ÚȘ ÌÔ˘; ¶Ô‡ ‹Á·Ó ÔÈ ÚÈ„¿Ûȉ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÙÈ ·¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ú·ÎÙÈÎÔ› ™ÎÔÈ·ÓÔ›, Ò˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ lifestyle Ô KÒÛÙ·˜; ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·ÓËÛ‡¯ËÛ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ K·ÙÂÚ›Ó·, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ· Ô˘ ¤‚Á·Ï ·˘Ù‹ Ë fiÏË. ™¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Ìˆ ÛÙȘ ̤۷ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ ¤·ı ٛÔÙ· Î·È ·˘Ù‹ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ Î·È ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ë K·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È Ì ˯ȷ›Ô Ù›ÙÏÔ ¤Î·Ó ‰‹ÏˆÛË: «£¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË». ŒÍˆ ÍË̤ڈÓÂ. ™ÙÔ cd ÌÔ˘ ¤·È˙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·fi Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. H ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ Five Star Hotel ÛÙÔ “Be My Baby”, ‰˘Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ Mary’s Flower Superhead, Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ «AÓ» ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó. AÏÏ¿ Ô‡Ù ¤Ó· ÌÔÓÔÛÙËÏ¿ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ ÌÈÓÙÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ 2L8, ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÂÎÙÚÔfi ÙˆÓ Lovelab, ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ÓÙÔ˘˙¤ÓÈ· Ù˘. ◊¯ÔÈ ÂÎÚ‹ÁÓ˘ÓÙ·È, ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÓÙ¤ÌÔ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ, fï˜ ʈӤ˜ ‚ÔÔ‡Û˜ ÂÓ ÙË Ì›ÓÙÈ· Âڋ̈. •ÂÓ·ÁÒ, ¿Ú· ˘¿Ú¯ˆ ™ÙÔ “Glow”, Ô˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “The first personal lifestyle free magazine”, Ë ÕÚÙÂÌȘ M·ÎÚ›‰Ô˘ Ì «ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì ¯ÔÚ‡ÙÚȘ, Ì·Ï·Ú›Ó˜ Î·È ‚·fiÚÈ·», Ë XÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ì «ÍÂÓ¿ÁËÛ Â›Û˘ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Ï¿Ì„Ë, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·». ¶ÔÏÏ‹ ÍÂÓ¿ÁËÛË, ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÏÔÓ Ë Ï¤ÍË ·›˙ÂÈ Ôχ, ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ “Close Up” Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔÓ ™¿ÎË PÔ˘‚¿ Î·È styling ‰·ÓÂÈÎfi, ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Hedi Slimane ÛÙÔ˘˜ Libertines. X¿˙¢· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ, ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ù· ÓÙÈ˙·˚Ó¿Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÌÈ· ¿ÏÏË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË, Í·Ó·ÛΤÊÙËη Ù· ·fiÚ·Ù· Ù›¯Ë Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰Â, ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ô˘ ·Ï¿ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋, ÎÔÈÙÔ‡Ó Î·¯‡ÔÙ·, ÛÓÔÌ ‹ ·ÚÂÍËÁËÛÈ¿ÚÈη Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ M·˙¿Ô˘ÂÚ, Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÊÔÏÎÏÔÚÈο ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ‚ϤÂÈ ÙÔÓ BÔÚÚ¿: «TÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È Ù· Ù›¯Ë Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. º·ÓÙ·ÛÙÈο. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ fiÏË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù›¯Ë Ì ٤ÙÔÈ· ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·[...] TÔ Ò˜ ı· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ÂÛÈÌÈÛÙ‹˜ ‹ ÔÙÈÌÈÛÙ‹˜». AÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ËÚÒˆÓ Five Star Hotel ÛÙÔ “Be My Baby”, ÌfiÓÔ ÔÙÈÌÈÛÙÈο Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÔÚÒ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â, ÔÈ ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ÂΛÓÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ SOUL. ŒÓȈ۷ Ôχ fiÌÔÚÊ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙËÓ fiÏË Û·Ó Î·ÚÔ˘˙¤Ï Î·È ·fi ÙȘ ‰ˆ‰ÂηÒÚÔʘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ §·Áη‰¿ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË Spectanbul, ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÔÌ¿‰·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ A¶£, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ MÈÂÓ¿Ï Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Î·È Ì·˜ ÍÂÓ·Á› Û ÌÈ· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ºÙÔ˘, ›· «ÍÂÓ¿ÁËÛË», ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, fiÏÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ô M·˙¿Ô˘ÂÚ Ì·˜ ·Ú·ÙËÚ› ηχÙÂÚ·. ∞


∞£∏¡∞

25 - 31 π∞¡√À∞ƒIOY 2007 - Δ∂ÀÃ√™ 152 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

K·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ KÔ˘›Ó˜ Ù˘ AÛÙfiÚÈ·. K·˘Ùfi ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ‚›·È˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜, ¤ÚˆÙ·˜ οو ·fi Ù· ¿ÛÙÚ· Ù˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ÚÒÙ˜ ÊÔÚ¤˜ οو ·fi ÙË ÛοϷ. T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÁΤÙÔ Â›Ó·È fiÌÔÚÊ·. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi. T· ÈÛÙfiÏÈ· ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ù· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, fï˜, ·fiÙÔÌ·. H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ NÙ›ÙÔ MÔÓÙÈ¤Ï ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘: ͇ÏÔ, Ô›ËÛË, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Á›ˆÓ». TÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ KÔ˘›Ó˜ Ì ¿ÓÂÛË, ·ÊÔ‡ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÂΛ –Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋– Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô NÙ›ÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Á›ÓÂÙ·È Ô PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙. EÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙ· ·ÏÈ¿ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÂÏÈο fiÙÈ Ù· ·ÏËÙ¿ÎÈ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ¿ÁÈÔÈ. OÈ ÈÙÛÈÚ›ÎÔÈ-¤ÊË‚ÔÈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ¿. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ›, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ı˘ÌËı›˜ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·›ÍÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. H Ù·ÈÓ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì Ôχ ηϤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ‚Ú·‚›· Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ «BÚ·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜» Î·È ÙÔ «EȉÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ» ÛÙÔ Sundance Film Festival. H Ù·ÈÓ›· ΤډÈÛ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, fiÙ·Ó ·›¯ÙËΠʤÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ «N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜». «EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ AÁ›ˆÓ». TÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Dito Montiel. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô Eric Gautier. ¶·›˙Ô˘Ó Ô Robert Downey Jr., Ô Rosario Dawson, Ô Chazz Palminteri, Ë Shia LaBeouf Î·È Ë Dianne West. H Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Û‹ÌÂÚ·, 25/1. -°ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 27


ÂÈÏÔÁ¤˜ °π∞¡¡∏™ ∫√¡Δ√™ «∫√∫∫π¡∏ √ÀΔ√¶π∞»

Δ∂á∏

M·˙› ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜, fiˆ˜ Ë Ú¿Û·. A›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ Stavlos,

°IANNH™ KONTO™ EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË BfiÚÂÈ· KÔÚ¤·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ˘·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È ÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË √˘ÙÔ›·. EÈÎfiÓ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ̛· ·fi ÙȘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜. MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502, ·fi 1/2 ̤¯ÚÈ 28/2.

Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678.

T√ T∞•π¢π - TÔ EÏÏËÓÈÎfi ŸÓÂÈÚÔ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ EӉȷʤÚÔ˘Û· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Û ¤Ú¢ӷÛÎËÓÔıÂÛ›· M·Ú›· HÏÈÔ‡ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˜ AϤͷӉÚÔ˜ KÈÙÚÔ¤Ê). TÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 86', ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË (ÏËÚ. ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ 210 3671.000) Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (ÏËÚ. 210 3680.900). M¤¯ÚÈ ÙȘ 25/2. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1 /EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ.

£∞¡∞™∏™ M¶√À°∞¡∏™ ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ÌÈÎÚÔÁÏ˘ÙÈ΋˜-ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘ ÛÌÈÏÂ̤ӷ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ¿Óˆ Û ˘ÏÈο fiˆ˜ ͇ÏÔ Î·È Î¤Ú·Ù· ˙ÒˆÓ. 28 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

LIVE TIMEWARP INC ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ôχ ÙÔ 2006, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· live ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· dj sets ÙÔ˘ ÂÁΤʷÏÔ˘ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÙÔ‡ÌÔ˘ (aka Timewarp). K·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “Dub my funky groove”, Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜. £· ·›ÍÔ˘Ó live (Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô DJ Reefa) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Eaten Alive sessions ÙˆÓ Outro... Yoga bala, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, æ˘ÚÚ‹, Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 25/1, 23.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

General Catalogue”. Fuzz Live, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 35. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket House. ™ÙȘ 27/1. U-ROY - JUNIOR MURVIN & TROJAN SOUND SYSTEM Reggae ·fi T˙·Ì¿Èη ÌÂÚÈ¿. TÔ ÛˆÛÙfi, ‰ËÏ·‰‹. O ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ Originator, U-Roy ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· 50 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¤Ó· ıÚ˘ÏÈÎfi fiÓÔÌ·. M·˙› ÙÔ˘ Ô Junior Murvin Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ÊˆÓ‹ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ dancehall ÛÙÈÏ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Lee Scratch Perry, King Tubby, Joe Gibb. Afi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ “Police and Thieves”, Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ Clash. ™ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÔÈ ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ï¢Û˘ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ Trojan Sound System Ì ÙÔ zion Ì›ÁÌ· ÙÔ˘˜ ·fi reggae, ska, break beats, disco Î·È electro boogie. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600-1. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ™ÙȘ 27/1.

ARCHIVE AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ì·˜ ‹Ú·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ı· ÙÔ˘˜ ›¯·Ì ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ. K·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·. EÎ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ trip-hop ‹¯Ô˘ ÙÔ˘ MÚ›ÛÙÔÏ, ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ¤Ó· avant rock ‹¯Ô Ì ÌӋ̘ ·fi Pink Floyd. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Redjetson, Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ôχ Ì ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ “New

KIRK LIGHTSEY-DOUG SIDES BLUES TRIO feat DEBORAH HERBERT O È·Ó›ÛÙ·˜ Ù˘ Ù˙·˙ Kirk Lightsey, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙˆÓ Bobby Hutcherson, Chet Î·È Don Cherry, Ì·˙› Ì ÙÔ blues Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Doug Sides Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Deborah Herbert, Ì ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Ù˙·˙ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ˜, ÁÎfiÛÂÏ, Î·È ÌÏÔ˘˙. Half Note, TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210

9213.360. ŒÓ·ÚÍË ¢Â‡ÙÂÚ·-™¿‚‚·ÙÔ: 22.30, K˘Úȷ΋: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi A ˙ÒÓË ú 40, ÊÔÈÙ. ú 30, B ˙ÒÓË ú 35, ÊÔÈÙ. ú 30, ° ˙ÒÓË ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. Bar: ú 30, ÊÔÈÙ. ú 20. Afi 26/1 ¤ˆ˜ 1/2.

RAY GELATO GIANTS ¶·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ swing ·fi ÙÔÓ Ray Gelato ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi Ù· club ÙˆÓ 40s Î·È 50s, Ì ÎÔÊÙÂÚ¿ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Á˘·ÏÈṲ̂ӷ ·Ô‡ÙÛÈ·, Î·È Ì ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Û ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Louis Prima. Swing out Brother. Planet music. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú 30 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366. ™ÙȘ 26 & 27 /1.

THE ANSWER £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÂÏȉÔÊfiÚ· Ó¤· ÁÎÚÔ˘ Ù˘ hard rock ÛÎËÓ‹˜. E›Ó·È ·fi ÙË BfiÚÂÈ· IÚÏ·Ó‰›· Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ‹¯Ô ÙˆÓ Led Zeppelin, Free, Thin Lizzy, Deep Purple, Black Sabbath, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Cult Î·È Black Crowes. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ What’s the Buzz? Ì 15 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, MÂÙÚfi Î·È HÏÂÎÙÚÈÎfi˜ AÙÙÈ΋˜, 210 8547.600. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 22. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket Point,


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V. ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·.Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

Aη‰ËÌ›·˜ & °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3, 210 3840.020, www.iticket.gr , 801 1160000.

£∂∞Δƒ√ KANE TH ¢IKH ™OY ¶APA™TA™H T¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤·ÙÚ· ηÏÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. M¿˙„ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘ Î·È ·¢ı‡ÓÛÔ˘: AÌfiÚÂ, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6468.009, ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹, Afi M˯·Ó‹˜, Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716, ̤¯ÚÈ 16/2 Î·È TfiÔ˜ AÏÏÔ‡, ™ˆ˙Ôfiψ˜ 20, 210 8615.737. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο ̤¯ÚÈ 31/1.

™π¡∂ª∞ AP°ENTINIKO ™INEMA MÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË Adolfo Aristarain “Lugares communes” Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. EΛ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. El mundo, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9, 210

21.00, TÂÙ.-¶·Ú. 7-9/2, 21.00, ™¿‚. 10/2, 17.00 & 21.00, K˘Ú. 11/2, 17:00 & 21.00. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketnet.gr/swan.html, 210 8840.600 Î·È ÛÙ· Virgin Megastores. Afi 31/1 ˆ˜ 11/2.

™∂ªπ¡∞ƒπ√ ºTIA•E TO ¶OPTOºO§IO ™OY AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ Û ·ÁÁÏÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ‹ ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘, Mfi‰·˜, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜, fiˆ˜ ͤÚÂȘ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ηÏfi ÔÚÙÔÊfiÏÈÔ Ì ٷ Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÂȘ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ı· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ı· οÓÂȘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. °È· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ “Building a successful portfolio” Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 26/1, 21.00, Î·È ÁÈ· ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô ÛÙȘ 30/1, 21.00, ú 120. BÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ï·Ù›· KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 17, 210 3692.333.

9246.901. ™ÙȘ 26/1, 20.00.

CLUBBING SERGE SANTIAGO ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÏ¿ η˘Ùfi˜ – ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙo Space Ù˘ IÌ›ı·, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ. ¶·È‰› Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ MÚ¿ÈÙÔÓ fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ Stompaphunk, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ electro house ‹¯Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· 80s Î·È ÚÂÌÈÍ¿ÚÔÓÙ·˜ Ô ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì italo ÛÙÈÏ. AÓ ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ “It’s magic” ÙˆÓ Fat Phaze ı· Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ... K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ Little Wonder, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË ‚Ú·‰È¿. Motel, P.¶Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ¶·Ú·Û΢‹ 26/1, ú 20.

VIDEO MEGAMIX PARTY º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ù· ·ÁÂÚ¿ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ Eurythmics Ó· ÌϤÎÔ˘Ó Ì ÙËÓ ËÌ›Á˘ÌÓË Madonna ‹ ÙÔ belly dancing Ù˘ Shakira Ó· ÌÈÍ¿ÚÂÙ·È Ì ÙË ÊÚ¿ÓÙ˙· ÙÔ˘ Vanilla Ice. Ÿ¯È ÛÙ· dexx, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. To Athens Video Art Festival ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÙÂÙÚ¿ˆÚË ‚Ú·‰È¿ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì dj Î·È live vj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰Âο‰ˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ video clips Î·È live performances. TËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ Ô Robin Skouteris. °È· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ MTV Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... CLUB 22, Aη‰Ë-

E¡∞ ∫∞º∂¡∂I√ °π∞ Δ√¡ ™ø∫ƒAΔ∏ TÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉ¤· ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. AÓÔ›ÁÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÔÙÈ΋ ÛÙÔ Â˘Ú‡, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ ÎÔÈÓfi ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·fi ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 27-2-2007, 8Ì.Ì., «B·ÛÈΤ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÓÈÙÛÂ˚΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜», T¿ÛÔ˜ MÔ˘Á¿˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Î·È 27-3-2007, 8 Ì.Ì., °È¿ÓÓ˘ KfiÓÙÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, «ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË».

ıËÎ·Ó ·fi ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, ¯ÔÚ‡ÙËÎ·Ó Î·È ·Á·‹ıËÎ·Ó ·’ ÙÔ Ï·fi ηٿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·– Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙfiÛÔ ÂÓfi˜ ‚·Ï˜ fiÛÔ Î·È ÂÓfi˜ Ù·ÁÎfi, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô X·Ù˙ȉ·ÎÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ Î·È Ô ÃÔÚfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. - AM

A¶O∫ƒπ∂™ ΔÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ™ÔÊ›· °È·ÏÔ˘Ú¿ÎË Û ¤Ó· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ Ù· «A‰ÒÓÂÈ·», ¤ıÈÌ· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Î·È ÔÈ «KÔ˘‰Ô˘Ó¿ÙÔÈ» Ù˘ ™Î‡ÚÔ˘ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Ì ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ °ÏÂÓÙ˙¤ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÔ‡ÎϘ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘... ™¿‚‚·ÙÔ 10/2, ÒÚ· 10.0012.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. KÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 7294.220, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 10.00-16.00, MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘, NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ.

¢π∞°ø¡π™ª√™

XOPO™

E§§HNIKøN BPABEIøN °PAºI™TIKH™ KAI EIKONO°PAºH™H™ E›Ù ÌÂÙÚ¿˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÔ˘ ›Ù ÍÂÎÈÓ¿˜ ÙÒÚ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Û 29 ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Î·È ¤ÓÙ˘˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (°Ú·ÊÈÛÙÈ΋ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË). ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2006. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.ebge.gr. TÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “+design”. HÌÂÚÔ-

°Ô˘‰‹. TÂÙ. 31/1, ¶¤Ì.&¶·Ú. 1-2/2, 21.00, ™¿‚. 3/2, 17.00 & 21.00, K˘Ú. 4/2, 17.00 & 21.00, TÚ. 6/2,

ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ô˘ Ë Û˘ÌʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤Ó· ÌÔ˘Û›Ô, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÌʈÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜. OÈ «24 EÏÏËÓÈÎÔ› XÔÚÔ›» ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Û ¤Ó· Ó¤Ô Û˘Óı¤ÙË, ÙÔÓ º›ÏÈÔ TÛ·Ï·¯Ô‡ÚË. TÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ··ÈÙ› ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌʈÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›·, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70 ÏÂÙ¿. OÈ «24 EÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· (K¿Ú·ıÔ˜, K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô) Î·È Ù· IfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ (Z¿Î˘ÓıÔ˜). H ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÛÙË MÈÎÚ¿ AÛ›· (BÔ˘ÚÏ¿, AÏ¿ÙÛ·Ù· Î.¿.), ÙËÓ K‡ÚÔ, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚÂȘ Ï·˚ÎÔ› ¯ÔÚÔ› (ZÂ˚Ì¤ÎÈÎÔ˜, ™˘ÚÙÔ¯·Û¿ÈÎÔ˜, AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˜). E›Û˘, Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ¯ÔÚÔ› –Ì ÙË ÛΤ„Ë ˆ˜ ˘ËÚÂÙ‹-

XÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘ William James, YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326, 210 6534.142, www.wjames.gr

Ì›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, ¶·Ú·Û΢‹ 26/1, 23.00, ú 12.

SWAN LAKE H Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ ÛÙÔ ÈÔ avant garde. B·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÌ‹ÓÔ˜ ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Matthew Bourne ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ West End Î·È ÙÔ Broadway. XÔÚ‡ԢÓ: C. Marney, S. Curtin, A. Vincent, L. Daniels. Badminton theater, OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ·-

24 ∂§§∏¡π∫√π Ã√ƒ√π °π∞ Δ√ M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏

ÌËӛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9/2.

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 29


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

™∂ ¶∂ƒπª∂¡∂π ∞¶√ Δ√ ¶ƒøπ ª∂Ãπ ∞ƒ°∞ Δ√ μƒ∞¢À * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ.úúúM A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

SESTO SENZO: All day ¿ÚÙÈ AÓÔȯÙfi fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Sesto Senzo (ÂÚ›Ô˘ 2 Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜) Â›Ó·È ¤Ó· Ì·Á·˙› fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȘ Úˆ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ Ó· ʇÁÂȘ Ó‡¯Ù·, ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ·. XÒÚÔ ˆÚ·›Ô Î·È Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜, prive ¯ÒÚÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ô˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ËÛ˘¯›·, ˆÚ·›Ô˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ Ì οÔÈÔ Î·Ê¤ ‹ ¯˘Ìfi, ı· ıÂÏ‹ÛÂȘ οÙÈ «Ï›ÁÔ» Î·È ÙfiÙ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓfiÛÙÈÌ· ÛÓ·Î Î·È finger food ı· ÛÔ˘ χÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì·Ø ·Ó ÂÈÓ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜-Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Û ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. A’ ·˘Ù¿ ‰ÔΛ̷۷ Î·È ÛÔ˘ ÚÔÙ›ӈ Ù· ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ηڷ‚›‰·, ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È Ì·ÛÙ¤ÏÔ X›Ô˘, ÙÔ Î·ÓÙ·˝ÊÈ Ì ÙËÓ Îڤ̷ ·ÚÌÂ˙¿Ó·˜ Î·È ÙÔ ‰˘fiÛÌÔ, ÙȘ ›Ù˜ (Ú·ÛfiÈÙ·, Û·Ó·ÎfiÈÙ·, Ù˘ÚfiÈÙ·) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á‡ÛË Î·È ¿ÚˆÌ· ÛÈÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó –ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÌ„‹ ÂÈÏÔÁ‹– Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ È¿ÙÔ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙfiÙ˘· ÚÈ˙fiÙ· (Ì ηÓÈÛÙ‹ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·, Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·, Ì Á·Ú›‰Â˜ Î·È Û·ÊÚ¿Ó), ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˙˘Ì·ÚÈο – ηϋ Ë Á·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ÙÔÌ·Ù›ÓÈ·. ™Ù· ΢ڛˆ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Û‚ËṲ̂ÓÔ Ì chardonnay, ÌÈÊÙÂοÎÈ· Û¯¿Ú·˜ Ì ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ûˆ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, οÔÈ· „¿ÚÈ· (ÍÈÊ›· ‹ ÛÔÏÔÌfi) ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È Ì Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. °È· ÙË «ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹» Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÚÂÌ ÌÚÔ˘Ï¤, ¤Ó· «˘ÁÚfi» ΤÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ·ÁˆÙfi Î·È ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù· ıÂ˚΋. TÔ Sesto Senzo –Ë ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË ‰ËÏ·‰‹– Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi fiϘ ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÌfiÙÔ ÙÔ˘ ÙÔ «Ë fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È», ¤¯ÂÈ Î¤ÊÈ· Î·È ˆÚ·›Ô ÎfiÛÌÔ fiÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈ ·Ó ÙÔ ÂÈÛÎÂÊı›˜, Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÚÙÈ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›, ‰È·ı¤ÙÂÈ dj ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÂÙ‡¯ÂȘ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ۷ÍfiʈÓÔ. K·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ Î·È ÛÙ· ΤÊÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÛԢͤ ÂÏÏËÓÈο. AÓ Ì¤ÓÂȘ ‹ ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ÂΛ ÎÔÓÙ¿, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È business lunch Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‰Â›ÓÔ ÁÈ· fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ™Ù· Û˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, ÙÔ fiÙÈ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ Ùo ‚Ú¿‰˘ –›·ÌÂ Ë fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È– Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘„˘¯‹ ÙÔ˘ Sesto Senzo Â›Ó·È Ô ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÔ˘ ÓÔÌ›˙ˆ ÎÈ ·fi ÙÔ La Notte! Sesto Senzo: EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39 X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181 30 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.ú K ª A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ.úª ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ∫• ALTRO ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

MÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú ú AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127 / ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514 / Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. ŸÔÈ· ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÎÂÊ¿Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú ª

AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™

X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª B∞Δƒ∞Ã√™

¢È·ÛΉ·ÛÙÈο ÎÈÙ˜ ·Ó ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ Ì ÙË‚¤ÓÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÓÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™¿‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • A™Δ√Iμ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz. úú • ASSAI μÚ˘¿ÍȉԘ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails, ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. úú • ª AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú *BARBARA’S FOOD COMPANY EÌ. MÂÓ¿ÎË 63-65, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3805.004

TÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÒÚ· ÛÂ Ó¤Ô fiÛÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ È¿Ù· ̤۷ Û ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÁÂȘ. úª B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú *BARBY EAT BARBY Q KÂÏ¤Ô˘ 1 & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 210 3466.800

EÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™¤Ú‚Ș Úfiı˘ÌÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È fiÂÚ˜. K·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. ú BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì Ôχ ˆÚ·›Ô Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì‡Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÈ·. BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡,

∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú∫ BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.ú ª CALVI X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744

M¤Û· Û ÌÈ· «ÛËÏÈ¿», ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi fiÓ˘¯·, Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È Í‡ÏÔ, ı· Ï·ÈÛȈı›˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ bon viveur Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Á¢Ù›˜ È¿Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı· ÈÂȘ Û¿ÓÈ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÔ˘. úú CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12 KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. £· ÈÂȘ ηʤ, ÔÙfi ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ·Ú¤· Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÎÔÌ„¤˜ AıËÓ·›Â˜. X¿˙ÈÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Î·È sushi. ∫ÔÛÌÈΤ˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô‡Ó fiÏÔÈ. Mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). ªËÓ Í¯ӿ˜ Ù· after office parties, ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜. úúú • ª CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

ÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. Free parking. úú ∫ CIL∂¡Δπ√ ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

M ȉȷ›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ. úú ∫ CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ú ª CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

M ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· «ÈÙÛ·Ú›·». Live ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÔÏÏ¿) Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔηٿÛÙ·ÛË. º¤ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ ª·ÁÁ›Ú· Ì ÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘˜. ú • CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

£·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. úú∫/ª CLAVDIOS μ½ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ Î·È ›ÛÙ„ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÙ۷ڤϷ ÌԇʷÏÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

¶¿Ì ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ú ª • CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú *DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ·). ú *¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú CIBUS

N¤Ô, ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú DERLICATO

«A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22 & N·˘·Ú›ÓÔ˘ ÁˆÓ›·, 210 3615.024

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚ-

Grill kitchen, ÊÚ¤ÛΘ ·Ù¿Ù˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙË ™ÎÔ˘Ê¿. Delivery. C ∫ ª ECLIPSE

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

AψÂ΋˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3641.545

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ urban chic ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ. K·È Ì·Ú, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î¿Ùˆ, Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú ª E¢ø¢∏ B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, ÌfiÏȘ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ 8 ÙÚ·¤˙È·...¿Ú· οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú∫ª *EL DUENDE K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

TÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Tapas y Mas. ZÂÛÙfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,ˆÚ·›Â˜ Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿, ™/K Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú• ∂§π∞ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·. ú ª E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. ∞ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú *E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825

Afi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ Ìfi‰·˜, Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • FAR EAST ™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª *FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100

∫·È ÊÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (Ì ¤ÌÓ¢ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·) Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛË ÛÙË Á‡ÛË. úú ª FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È


ۿΠÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• FURIN KAZAN

ÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ú • KAT™APO§A

AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170 / ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5786.660

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101

«°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi», ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ™ÙÔ ªÔ˘ÚÓ¿˙È Î·È ·˘Ï‹. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª GRAND BALCON

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª • KπΔƒπ¡√ ¶√¢∏§∞Δ√ πÂÚ¿ Ô‰fi˜ & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 116, °Î¿˙È, 210 3465.830

•ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

™ÙË ÏÔ‡ÌÂÓ-ÛÈÎ πÂÚ¿ √‰fi Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. úú K∞º∂¡∂π√

70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú GB CORNER

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

•ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 8673.722, 8665.618

™·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·, ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. BÔ˘Ú ÁÈ· ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛË ‰˘fiÛÌÔ˘. ¶·Ú.- ™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú HYTRA N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ A. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ, ʤÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜. °Â‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, Alain Parodi. úúú HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. ú £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚È-

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª KIKU ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 12, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3647.033

∂ÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÈÙfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ. ™Ô‡ÛÈ Ì·Ú. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ∫ KPE¶E™ TOY KO™MOY ¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KOYTI (TO) A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ı· Á¢Ù›˜ ÙËÓ ϤÔÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M • KYOTO

ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª ª∞¡∏-ª∞¡∏

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ›Ù˜, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ‹ÚÂÌÔ Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • ª√√I

º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Bee Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ÛÔ‡ÂÚ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ú • M¶AKA§IKO

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù· ÂÎÙÂÏÂṲ̂ӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ª¿ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙÔ Ï¢Îfi Î·È ÙÔ Ï·‰›. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù. Î·È ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. úª ME£À™Δ∞¡∂™ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 26 Î·È øÁ‡ÁÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.298

™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ ·fi ÙÔ 1995 Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂√Δ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ «ªÓËÛÙ‹Ú˜». ∞fi ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Fahitas Î·È mole ·fi ÙË... ªÂÍÈÎ-∞ÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 19.30-21.00 ¤ÙˆÛË 20%. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú §BYB

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. ΔÒÚ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M *MINI SIZE

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ §√∫∞¡Δπ∂ƒ∞

MÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù·, Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ restaurant Prosopa. ú MI SUENO

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™

Δapas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (È¿ÙÔ-ÛԢͤ). úú M MOMMY

∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

∫Ï·ÛÈÎfi. Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú • M∞π Δ∞π

¶¿Óˆ ÛÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú• MOSHI-MOSHI

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋

EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úM• MO¡√¶ø§π√ ∞£∏¡ø¡ πÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & ∫ÂÈÚÈ·‰ÒÓ, ∫. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

ªÈ·Ô‡ÏË 6 & £¤ÌȉԘ, 210 3212.624

™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700

ΔÚԇʘ, ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M¶∂ƒ¢∂ª∞ ™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú∫ª NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585/ IˆÓ›·˜ 52, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033 / £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4000.152

™Â ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜) ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ‹ Á·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË Á¿Ï· ηڇ‰·˜, ηÊÙÂÚfi È¤ÚÈ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÛfiÁÈ·˜. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú *NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ

N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜. ú ª OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ.úúú • ª *ORIENTAL N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M √À∑∞¢π∫√ (Δ√) ∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂÌÔ‡, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7295.484

∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∫ÔψӷÎÈÒÙ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ª *OYZOY ME§A£PON ÕÛÙÈÁÁÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3240.716

TÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ grande ÌÂ˙‰¿‰ÈÎÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÕÂÈÚÔÈ (ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔÈ) ÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙· Î·È ÙÛ›Ô˘Ú·. ú ª • PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ,

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 31


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA ∞£∏¡∞ ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518 869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30, fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ï·˚Τ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ÙÔÓ H. M·ÎÚ‹ Î·È ÙÔÓ °. M·Í‚¿ÓË TÂÙ.-™¿‚. Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úª PADRE PADRONE

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

CALVI: ŒÓ· ÌÈÛÙÚfi ÛÙÔ KÔψӿÎÈ ™ÙÔ Calvi ›¯· ¿ÂÈ ¤ÚÛÈ, ÌfiÏȘ ›¯Â ÚˆÙÔ·ÓÔ›ÍÂÈ. MÔ˘ ›¯Â ·Ú¤ÛÂÈ Ë elegant ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ›¯· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ÎÔÌ„¿ È¿Ù· ÙÔ˘, ›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË feel good ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ ÙÔ˘. •·Ó·‹Á· ÚÔ¯Ù¤˜ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Ì ¯·Ú¿ ÌÂٷʤڈ Ù· ÂÍ‹˜: º¤ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ Calvi, ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë AÓÓ· ¶··ÁÈ¿ÓÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÚË Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi lounge Ì ηӷ¤‰Â˜, Ô˘ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ì·Ú Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Â‰Ò ÁÈ· ÔÙfi ‹ Î·È finger food. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤¯ÂÈ Ôχ ÛÔÊ¿ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οÔÈÔ˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¤Ó· ‰Â›ÓÔ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ ηÈ... ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο. TÔ ÔÔ›ÔÓ, Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 9 ÚÒÙ·, 9 ΢ڛˆ˜ È¿Ù· Î·È 3 ÁÏ˘Î¿, Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ú 2 (!) ¤ˆ˜ ú 45. MÔÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÌÈ· Û·Ï¿Ù· Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ (ú 4), ··Ú‰¤Ï˜ bolognaise (ú 8), È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜ (ú 12), ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì Úfiη, ÙÔÌ¿Ù· Î·È Ê¤Ù· (ú 10), ÎfiÙÛÈ ·fi ηÙÛÈοÎÈ Ì ÎÚÈı·Ú¿ÎÈ (ú 15), ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ú 17) –ˆÚ·›Ô, ·Ïfi Ì Ϸ‰ÔϤÌÔÓÔ ÂÏ·Á›ÛÈÔ Ï·˘Ú¿ÎÈ Â›¯·Ó ÚÔ¯Ù¤˜– ‹ Î·È rib eye ·fi ‚Ô‰ÈÓfi waguyu, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ È¿ÙÔ (ú 45). MÔÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› –ÙÔ Calvi ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÔÙ‹ÚÈ– ‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂȘ ¤Ó· Chateau ÙÔ˘ MÔÚÓÙÒ, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi 3 ·Ó¿Ï·ÊÚ· ÁÏ˘Î¿, Ù¿ÚÙ· Ì‹ÏÔ˘, Û·‚·Ú¤Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Ì·ÚÈÓ¿Ù· Ì MÔÛ¯¿ÙÔ ÎÚ·Û› ™¿ÌÔ˘. EÙÛÈ ˆÚ·›· Î·È ÎÔÌ„¿ ‰ÂÈÓ‹Û·Ì ÚÔ¯Ù¤˜, ÙÔ Calvi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ bon viveur AıËÓ·›ˆÓ – ·ÚÎÂÙÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ÎÔÛÌÈÎÔ›, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÚfiÛˆ· Ù˘ show biz ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰·ÈÙËÌfiÓ˜ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ı· ·˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ (Ì dj) Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· soft mainstream Î·È ÌÈ· ȉ¤· «·ÈÛıËÛȷο»Ø ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ˆ Î·È ÁÈ· ÙÔ service, ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÎÈ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ηϿ, ÙÔ «¯ÚÂÒÓˆ» ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·-ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙË B›Î˘ Bˆ‚Ô‡-§·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ Ë ÔÔ›· Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ Calvi ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ·‰ÈfiÚ·ÙÔ ¿ÚˆÌ· Á˘Ó·›Î·˜. CALVI X¿ÚËÙÔ˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7216.744, ÎÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. 32 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

B·ÛÈϤˆ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, Aı‹Ó·, 210 7565.570

TÔ fun bar-restaurant, Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ Kirios Criton, ÎÔ˘˙›Ó· greco-roman, lounge area Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚÂϤ˜ disco nights Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘, ÂÎÙfi˜ K˘Ú. & ¢Â˘Ù. ú PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210-6300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 2109313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª *¶∞ƒ∂∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1

¢›Ï· ÛÙÔ «μ·ÚÔ‡ÏÎÔ» ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ resto Ô˘ «Ô‰ËÁ›» Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ÛÂÊ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘. øÚ·›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ¤Ó· ÛÂÊ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú *PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714

ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌ˘ÚÓfiÁÏÔ˘. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi, ÙÔ Ó¤Ô meeting point Ù˘ fiÏ˘. ú ú • PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315,

MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA

O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ÔÈfiÙËÙ·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ¶ƒÀΔ∞¡∂π√ MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4 / ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160

∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª • PUERTA DE ESPANA

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓÔ‰. Divani Caravel), 210 7290.322

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PIATTO

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ¶È¿Ù· ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ μ¿ÛÎÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÓÂÚ›ÊË. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 22.00, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·. ªÔÓ·‰Èο ÈÛ·ÓÈο cocktails ÛÙÔ bar. Œˆ˜ 1.30 .Ì. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. úú RATKA

§·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ. ú PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ú • ™ ∫ ¶I§-¶OY§ ET JEROME SERRES A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚¢‚̤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin Jerome Serres. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú *¶π¶∂ƒπ

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú RESTO

Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ™¿‚., K˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú *™¶ITAKIA ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323

√Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ª ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • ™¶√¡¢∏

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. POUPEE (LA)

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. úúú ™¶YPO™ - BA™I§H™

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL)

•‡ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. ŒÌÊ·ÛË Û È¿Ù· 70s (ÛÓ›ÙÛÂÏ, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ·Ï¿ ÎÚÂÌ). ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ 48 THE RESTAURANT

§¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575

ªÂÙ¿ ÙÔ M¤Á·ÚÔ, ÎÏ·ÛÈÎfi Á·ÏÏÈÎfi, ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª THE SUSHI BAR

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜ «ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ» ÙÔ Ì·Ú. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ªÂÓÔ‡ ú 48 Ì ÎÚ·Û›.úúú ª SALE & PEPE

¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

∞ÚÈÛÙ›Ô˘ 34, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7234.102

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÁÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù·ıÂÚfi ÎÔÈÓfi, ‡ÁÂÛÙ˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú • PRUNIER

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Û¿ÓÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, fiˆ˜ Ë ÙÚԇʷ, ÙÔ Í›‰È balsamico ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÎÚ·ÛÈ¿ «‰È·Ì¿ÓÙÈ·» ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÌÂÏÒÓ·. Menu degustation Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ Á¢ÛÈÁӈۛ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. Œˆ˜ 1.30 .Ì. ™¿‚. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú SEA SATIN

NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3

Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ, 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

H ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ «Sea Satin». ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • ºπ§π¶¶√À

•ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. AÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘, ÁÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÂȘ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. SALO√N

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú VARVAKIOS

¶Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ Î·È Ì·˙› ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ST’ ASTRA

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

XPY™A ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S

Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞)

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫ øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777

¶·ÏÈfi ·ıËÓ·˝Îfi Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

‚Ș, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫ ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ∫ ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. úú ª ARTIGIANO (L’) ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.000-9617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.593-4, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5

μfiÚÂÈ·

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. ú AQUA AZZURA

21

X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ALTAMIRA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841

ªÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ALTEZZO KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565

MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ A M√DO MIO £Ú¿Î˘ 2, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6822.301 / ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 58, ∫˘„¤ÏË, 210 8817.095

Pizza, pasta, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ú ª • ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Pulcinella». ú ª ™∫ A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ANTONIO NONNO ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057

™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈÏÈÎfi Û¤Ú-

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο. ú ∫ BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. º¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù·. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ∫ *BLOCK HOUSE §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú BLUE PINE T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú °Aï¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫ CARTE BLANCHE KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050


ª¶√À∫π∂™ Δ˘ ¡. °∂øƒ°∂§∂ ÎÈÏ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜, Í·Óı¤˜, Ì·‡Ú˜, ÎfiÎÎÈÓ˜. KÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙË ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ Ì ٛÔÙ·, ˙‹Ù· ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ (1 ̤ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 5 Ï›ÙÚ· ‹ 70cm Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3lt) Î·È ¿ÊËÛ¤ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÍÂÚÔ‡˜ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÛÔ˘! °È· Ó· Û˘Ó¤ÏıÂȘ, ·Ú¿ÁÁÂÈÏ ÎfiÙÛÈ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡. Ÿˆ˜ B·˘·Ú›·! AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

DAKOS TÔ ÚÒÙÔ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Fast Casual ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÎÚËÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Creta Farm. YÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. MÔÚ› Ë ÙÔ‡ÚÙ· X·Ó›ˆÓ Ó· ¤ÊÂÚ «ÌÓ‹ÌË» ·ÏÒ˜ ·fi ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· Û˘Ó Â›Ó·È Ë Ôχ ÊÈÏfiÍÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÂÈÚ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ (ÁÈ· ·ÏÈοÚÈ·, ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË, ÁÈ· ÎÔ˘˙Ô˘ÏÔ‡˜, Ù· ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿) Î·È Ë ·ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ̷ηÚÔÓ¿‰· Ì ÙË Ì˘˙‹ıÚ·. TÛ·Î¿ÏˆÊ 6 KÔψӿÎÈ, 210 3604.020

¶π¶∂ƒπA ∞ӷη›ÓÈÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ (Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·Ϥ˜, ¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜) Î·È Â¤ÎÙÂÈÓ ÙËÓ Î¿Ùˆ ·›ıÔ˘Û¿. ŸÌÔÚÊ· fï˜ Â›Ó·È Î·È ¤Íˆ (ÂȉÈο Ì ÙȘ ηÏÔηÈڛ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·) fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·fi Ó·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ÙÚÒÓ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. ¶Ôχ ηϋ ȉ¤· Î·È ÁÈ· ™¿‚‚·Ù· Î·È K˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ - Îϛ۠ÙÚ·¤˙È, Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜! AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114 Oπ¡√™ EÀºƒ∞π¡∂π OÈ

£A§∞ΔΔ∞ ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛÙڷη, Û·Ú‰¤Ï˜, ÌÔ˘Û·Î¿ „·ÚÈÔ‡, Û·Ï¿Ù·, ÚÔÊfi Û Îڤ̷ ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ÏÈÁÎÔ˘›ÓÈ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ì ÁÏ˘Îfi ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 23! B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È (·fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 105), 210 3464.204

ORIENTAL A›ÛÙ¢ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÔ˘ ÙËÓ fiÏË! TÔ ÔÔ›ÔÓ, ·Ú¯·›ÔÈ ıÂÔ› Û ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù‡Ô˘ comic ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ı· ÛÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ fiÛÔ ÂÛ‡ ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ ÙËÓ ›ӷ ÛÔ˘ Ì ʷÁËÙfi ÂÏÏËÓÈÎfi, Ì·Ì·‰›ÛÈ· ÛÈÙÈÎfi ‹ Â͈ÙÈÎfi ·ˆ-·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ Î·È sushi. K·È delivery, ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ Á‡Úˆ. N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

OCTOBERFEST AÓ Ë Ì›Ú· Â›Ó·È ÙÔ ÔÙfi Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿˜, ÛÙ· Octoberfest ı· ·˜! MÂÁ¿ÏË ÔÈ-

"¢˘Ô EÏȤ˜", ‰˘Ô ˘ÂڷȈÓfi‚È· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‰›ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Û' ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·ÌÂÏÔÙfiÈ· ÙÔ˘ KÙ‹Ì·ÙÔ˜ K˘Ú°È¿ÓÓË ÛÙÔ °È·ÓÓ·ÎÔ¯ÒÚÈ Ù˘ N¿Ô˘Û·˜. Afi ʤÙÔ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚ˘ıÚfi ÎÚ·Û›, Ê˘ÛÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·. TÔ Ó¤Ô ÎÚ·Û› Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi ÙÚÂȘ ÔÈÎÈϛ˜ - ÈοÓÙÈÎÔ Syrah, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Merlot Î·È ‰˘Ó·Ùfi •˘ÓfiÌ·˘ÚÔ - Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Î·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË Á‡ÛË Î·È Û˘Óԉ‡ÂÈ È‰·ÓÈο ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ο‚˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· K·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿Û·ÌÂ, Ôχ Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÙÔ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘ÌÂ.

KƒπΔπ∫∏ Δ√À °∂À™Δπ∫√À §√°√À TÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Á‡Û˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛΈÙÈο ÛÙËÓ K·ÓÙÈ·Ó‹ KÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi - ·ÚfiÙÈ ‡ÏË - ¤¯ÂÈ Ó‡̷ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi. MËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·ÚÓ¿ÎÈ Î··Ì¿ ‹ ÌÈÎÚ¿ ÙÚÈÎ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ‰›Ô ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÓfiËÛ˘, ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÈÏ·Úfi Ó‡̷. ™›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È Ô˘ ı· Ú›ÍÂÈ ÙÔ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú¤·. Afi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ KE¢PO™.

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 33


TASTE QUIZ EÈ̤ÏÂÈ·: ¶ANTE§H™ ¶ANTE§I¢H™ TÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ηϋ ‰È¿ıÂÛË. TË Û˘ÓÙËÚԇ̠̠ÎÂÊ¿ÙË ·Ú¤· Î·È Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ˆÚ·›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜! ÕÌ· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÎÔ˘›˙... ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·! ¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÌÂϤÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Î·È ›Ûˆ˜ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

∂ ™ Δ π ∞ Δ √ ƒ π √

™ T √

∫ ∂ ¡ Δ ƒ √

● Afi ÙÔ 1866 ‹ıÂÏ·Ó Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ï·Ù›·. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó. ● MÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ Í·Ó·ÂÚ¿ÛÂÈ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ «ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ» ÙÔ velvet chic ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ● Œ¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘. KÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ۿÏÙÛ· ÌËÏ›ÙË & ÛÔÏÔÌfi ÊÈϤÙÔ Ì ۈ˜ Û·Ì¿ÓÈ·˜ ‰ÂÓ ÙÚˆ˜ Î·È Î¿ı ̤ڷ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Û ٤ÙÔȘ ¯·Ï·Ú¤˜ ÙÈ̤˜! ● ºÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ Kevin Yost, Dimitri from Paris, Stephane Pompougnac Î.¿. ·fi Ù· ˯›· ÙÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ; AÓ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÔÈÔ Ì·Á·˙› ÌÈÏ¿ÌÂ, ÛٛϠ̠sms ÛÙÔ 4525: AVAV, ÎÂÓfi, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16/1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›, Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· Á‡̷ ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂȉÔÔÈËı› Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

H §Y™H TOY ¶POH°OYMENOY KOYIZ: MESON EL MIRADOR H ÕÓÓ· Ë MÂÍÈοӷ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· Ù˘ Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ºÚ›ÓÙ· °Î¿ÏÔ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ NÙȤÁÎÔ PȂȤڷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Î·È ÔÈ Á‡ÛÂȘ Â›Ó·È fiÛÔ... ÙÛ›ÏÈ ‹ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ı˜! MfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ‰ÂȘ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË È¿ÙÔ, ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÁÈ·ÙÈ ÙÔ Ï¤Ó «™›ÙÈ Ì £¤·». ¶ÚfiÛÂÍ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, Ë fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË! AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜. 210 3420.007

°∂À™∏ AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. Lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, happening, guest dj.Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ú ª ™∫ DA LU ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.988

TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «DaLu», Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Ê¤ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B¶ Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Û funk, soul Î·È jazz ÂÈÏÔÁ¤˜. úúª DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ ÌÂÛÔ-

ÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜. (¢ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÂ˙·‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. ∫˘Úȷ΋ ·fi 1.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ∫ª • ∂¡√Δ∂CA

∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ.ΔÚ.™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫ Kπ√À¶π∞

Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M Oπ¡√¶∞£∂π∞

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª • §π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÂÙ. ÎÏ·ÛÈ΋. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú E™Δπ∞Δ√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú FENICE (LA) ™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÈÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜. úú GALLO NERO (IL) §ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú JAIPUR PALACE AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3

IÓ‰Ô› ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Â ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M KARAVI AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000

AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Sofitel Athens Airport» ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú K∞™Δ∂§√ƒπ∑√ ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ¶¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Û·Ï¿Ù˜ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª K∏¶√™ Δ∏™ ∂¢∂ª KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580

34 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

ΔÚ·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿. ú • ª ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ú ª LOCAL

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8080.787

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡, all time classic Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú • MAMMA MIA

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË).ª ¶AY™I§Y¶ON

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿. ú∫ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas, ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔ ÃÚ›ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

√ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô super ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· μ.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ºÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤˚Ï ÁÈ· ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿. úú™-∫ª MR. VONG

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª P∞NDELI

IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª ¶∂∑√¢ƒ√ª√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú ¶I¶EPIA ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ QUILLS K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040

™Â ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ª RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú ∫ RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. úú RUBY TUESDAY EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.180 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park), 210 4256.458 / ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.910

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú OCTOBERFEST

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • SALUMAIO DI ATENE

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·-

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿,

E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 345

210 6233.934

∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ úú ª SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 / ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ μÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª *SESTO SENZO EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. úú ∫ • SPUNTINO OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • SUMO SUMO K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.144

MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÔ‡ÛÈ. Delivery. úú ª SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650

ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ *TH§EMAXO™ (BARBEQUE CLUB) ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 22 & M. MfiÙÛ·ÚË, K. KËÊÈÛÈ¿, 210 8076.680

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ TËϤ̷¯Ô˘, ¿ÏÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ôχ ÎÔÌ„fi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *THE SMALL ITALY AÓ‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall, 4o˜ fiÚÔÊÔ˜), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.466-7

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì Á‡ÛË IÙ·Ï›·˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿ ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È Û ÔÙ‹-


ÚÈ, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ·ÁfiÚ·Û ˆÚ·›· ÈÙ·ÏÈο Û·Ï¿ÌÈ· ·fi ÙÔ «Ì·Î¿ÏÈÎÔ». ú ª TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª VARDIS

BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

34 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K • BOHEME (LA) §ËÙÔ‡˜ 14, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 9670.196

20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú M ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÓÙÂÎfiÚ, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. úú *§øΔ√º∞°√π

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™

™ÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú™∫ MA´™TPA§I

∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ ∂PICURE

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

§›ÁÔ ÎÚ·Û›, Ï›ÁÔ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÔ˘. úú BOUILLABAISE

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú WABI LOUNGE

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

MÂÙ·Í¿ 16, μԇϷ, 210 8953.544/ ∞ÈÔÏ›·˜ 12, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8078095/ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 17, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8961237

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BUSSOLA (LA)

Steaks, burgers Î·È Ì›· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ Ûˆ˜ ÚÔÎÊfiÚ. ™ÙË μԇϷ Ë Ì¿Ú· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÔÙ¿ Î·È cocktails ˘fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú ™∫ £∞§∞™™π¡√™

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 3, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.605-396

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

ΔÔ Í¤ÚÂȘ ·fi ÌÈÎÚfi˜, Â‰Ò ¤Ì·ı˜ ÙËÓ Î·ÏÙÛfiÓÂ, ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ϤÌ ÙÒÚ·... T˘ÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi. úú ª CADKO

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ £EA £A§A™™A

EÏ¢ıÂÚÒÙÚÈ·˜ 25, ¶ÔÏÈÙ›·, 210 6233.792

All day μ.¶. ÛÙ¤ÎÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È multiethnic ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. úú ∫ Xƒøª∞Δ∞ μÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª WINE GALLERY §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.400

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˘fi ÙËÓ Â›‚Ï„ËÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫. ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¡fiÙÈ· AL CIELO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 14, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.680

πÙ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ȉ¤Â˜. úú ª • AL DENTE £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 19, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9810.093

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, Ì ·ÙÔ‡ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úª∫ ANTøNH™ AÚÙ¤ÌȉԘ 22, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8947.423

EÌÂÈÚ›· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÎÔÌ„¿ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fiˆ˜ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ô °È¿ÓÓ˘ XÚ˘Û¿Óı˘. ú ™ ∫ ∞£∏ƒπ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ AÀ°√§∂ª√¡√ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 74, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9401.401

¶Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú CAFÉ TABAC §ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. «The Margi»), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜. úúú CAFE ZOE ™˘ÁÁÚÔ‡ 89-93 (ÍÂÓÔ‰. «Intercontinental»), 210 9206.655

¶È¿Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚÈÔ›ËÛË, ¯ÒÚÔ˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜. TÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ô‡˙ˆÓ. CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Á‡ÛÂȘ. úúú ∫•ª *CELLIER ZEA

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Sale & Pepe». ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·ÎÚÈ‚fi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›·. úúú ª • ISKANDAR

AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5

™ÙÔÓ §·ÈÌfi Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·.ú MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • *MEZE AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË & ºÈÏ›Ô˘ 23, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ Pin Up, Ì ӤÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ PȂȤڷ. KÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiˆ˜ ¯Ù·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi, ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÂÛηӉڛÙÛ·˜ Î·È Ì·Î·ÏÈ·ÚÔÌÔ˘ÎȤ˜. ú ª MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ M¶∂´Δ ∫∞ƒπª ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.721

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ̤۷ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì·ÚÔÎÈÓfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ∏ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ finger food. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫ MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • NEST §·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K I™TIO¶§O´KO™

°È· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú • OIL RESTO

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

§. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, Ê¿‚·, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.úª∫ ORO TORO

AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ & IˆÓȉÒÓ 2, M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4181.049

ŒÓ· ·ÎfiÌË ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. º˘ÛÈο Ôχ ηϋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. úúª COOK EAT

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.ú M DA BRUNO

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª *KOSEBASI

AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7‚ & §·˙·Ú¿ÎË 45, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È

Afi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂÚ¯fiÌÂÓÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª PASTA RAGUSA °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437

IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ... ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 35


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ™ΔON AEƒ∞

DICTAPHONE T˙·˙ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ Oliver Doerell Î·È Roger Doring Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌË Ù˙·˙ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ Dictaphone ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‡ıÚ·˘ÛÙÔ storyboard Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Î·È ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÏÌÔ˘Ì: “M.=addiction” Î·È “Vertigo II”, Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· CCO. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÌÈ· ÂÈÚ·Á̤ÓË ÂΉԯ‹ ÙˆÓ Cinematic Orchestra Ì ÙÔ˘˜ Boards of Canada. Bios: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 25/1. -°.¢.

∫ÔψÓÔ‡ Î·È √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô OÚʤ·˜ ¶ÂÚ›‰Ë˜ ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

™º∂¡Δ√¡∞

∏∞LF NOTE

MIKE’S IRISH BAR

∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8655.100 ∏ ª·ÚÈÒ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∑ÈÒÁ·Ï· Î·È §¿ÌÚÔ ∫·ÚÂÏ¿. ¶¤Ì.-∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ∂Ï. ηÙ. ÛÙÔ ÙÚ·. ú 35.

TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ∏ jazz ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È. ª¤¯ÚÈ 25/1 μaritone Saxophone Band . Afi 26/1 ̤¯ÚÈ 1/2 Ô È·Ó›ÛÙ·˜ Kirk Lightsey, o ÓÙÚ¿ÌÂÚ Doug Sides Î·È Ë Deborah Herbert Ì Ù˙·˙, ÁÎfiÛÂÏ, ÌÏÔ˘˙ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.-™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30.

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù.: karaoke nights. ∫¿ı ΔÚ›ÙË: μ ar Deal. 25/1: ƒ¿Á˜. 26/1: ∏ipHop Fest. 27/1: Funkey. 31/ 1: Signal Flow.

∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ٛÙÏÔ «¢Ô˘Ï¿Ú˜». ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË «Δ· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘» Ì ÙË ªÂϛӷ Δ·Ó¿ÁÚË, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú 20 (ÊÔÈÙ.).

AI™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·. ŒÓ·ÚÍË 23.00.

∏√USE OF THE RISING SUN ∫·Ú·˚ÛοÎË 17 , æ˘ÚÚ‹. 210 3310.563 3Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÛfiÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ethnic group. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∫¿ı ¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. Δ¿ÓÈ· ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘, §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, ™¿Î˘ ªÔ˘Ï¿˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘ ÛÙ· «MÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·». ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Love Affair Big Band Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È·Û΢¤˜.

ZOOM@ZOOM A∫Δ∏ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È §·Ì›·˜, Δ·‡ÚÔ˜, 210 23418.020 ∂ÎÏÂÎÙ‹ ·Ú¤· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚÔ¿ÓÔ, ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘, °Ï˘ÎÂÚ›· Î·È ™Ù¤ÏÈÔ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.

∞§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 25/1: ª·Ú›· §Ô˘Î¿ Ì Ì·ÏÏ¿ÓÙ˜. 26/1: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÔÙˆÓ¿Î˘. 27/1: Haig Yazdjian 28/1: ÷ڿ ∫·Ï·Ù˙›‰Ô˘ Ì ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ηÌ·Ú¤ Î·È ÎÈÓ/Ê· ı¤Ì·Ù·. 29/1: §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË, ∫ÒÛÙ·˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ∞¤ÚÁ˘. 30/1: °ÂˆÚÁ›· μÂÏË‚·Û¿ÎË Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. 31/1: Human Touch. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11, ú 8 (ÊÔÈÙ.).

∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 39, ¶Ï¿Î·, 694 6902058 ∞fi ¶·Ú. ̤¯ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù. ÔÈ ∂˘Úȉ›ÎË, ∂ϤÓË ¶¤Ù·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÚÚ‹˜.

π¡ VIVO X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103 ∞ÓÔȯÙfi οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ·fi 20.00 Û·Ó Î·Ê¤. 26/1: ∏Ôt Organ Trio. 27/1: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ & ∞ura. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13.

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 25/1: Hø™ Project. 26/1: Paterelis Quartet. (22.00/ú 12)

AN CLUB

LAZY

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 26/1: Sugah Galore/Three Way Plane/Yellow Devil Sauce. 27/1: Skaribas/The Riddle/Skanontropo. 28/1:Napalm Death/Onslaught.

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ¤ÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ K˘Ú. live Ì ÚÔÎ. 25/1: Delivers of Rock Ì hard rock. 26/1: ƒ›ÛÎÔ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. 27/1: Joker Ì 80s rock. 28/1 Vavoura Band Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜. 31/1 ¡›ÎÔ˜ °ÈÒÚÁ·˜ (ʈӋ) Î·È μ·Û›Ï˘ ∫fiÙÔ˜ (ÎÈı¿Ú·) Ì ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Elvis ̯ÚÈ Sinatra. ¢Â˘Ù¤Ú· jam nights Ì ·ÓÔȯÙfi ¿ÏÎÔ. ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË d.j set Ì ÚÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. Site: www.lazy.gr

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ì Ӥ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. 18/1: ÕÏÏÔıÈ (ú 5). 19/1: Sax’s (ú6)20/1: °ÓˆÛÙÔ› ∞ÁÓˆÛÙÔÈ (ú 6). 21/1: °˘¿ÏÈÓÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜ (ú 5).ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00.

ª∞∫∞ƒπ ¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ §. ∫·ÙÛÒÓË 189, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444 & 210 2610.438 O ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ηÏÂṲ̂ÓÔ. 19&20/1Ì·˙› ÙÔ˘ Ô μ·Û›Ï˘ ™ÎÔ˘Ï¿˜. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 11.

¢π¶À§√¡ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢È‡ÏÔ˘, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3229.771 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. «∑‹Ùˆ Ù· Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ·», ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∞Ì·˙‹ Ì backing band ÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ∑·ÌÂÙÈ΋, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ï·˚ο, Ì jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚÔÎ ¿Ô„Ë Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÚÔ‡ÛË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458.958 ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 25/1: «AÏfi˜ ∞fi˯ÔÈ». 26/1: «¶·Ú·Âٷ̤ÓÔÈ». 27/1: ∑·¯·Ú›·˜ ∫·ÚÔ‡Ó˘. 28/1: §ÂˆÓ›‰Ô˘ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙ˘-ªÈÛΛÓ˘ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ.

MET∞•√Àƒ°∂π√ ∞牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 √ §Ô˘ÎÈ¿ÓÔ˜ ∫ÂϷˉfiÓ˘ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ «...ªÂ ·ÁÈfiÎÏËÌ· Î·È ÁÈ·ÛÂÌÈ¿». ª·˙› ÔÈ ¢ÒÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ Î·È ∏ÚÒ ™·›·. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú15. ºÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2: ú 50 Î·È Ô˘›ÛÎÈ: ú140.

METƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089 ™ÙȘ 26 & 27/1 Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿Î˘ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «™Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È Ù· „ËÏ¿» Î·È Ù· ·ÏÈ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏, Δ√ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 25/1: ∫¿ÚÔÏÔ˜ μÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. 26/1: Lamia Bedioui-™fiÏ˘ ª·Ú΋ Ì ʈӋ-ÎÚÔ˘ÛÙ¿. 27/1: «ΔÚfiÔ˜». 29/1: §·˚ο ¶·Ú·Ì‡ıÈ· ·fi ÙË ÃÚ. ºÚ·ÁÎÂÛοÎË. 20/1: «ªÂÙ·›¯ÌÈÔ». 31/1: «¶ÚfiÛηÈÚË ™‡ÓıÂÛË».

MUSIC ROOM ¶. ƒ¿ÏÏË 18, 210 3476.316 •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤·. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒfiÎÎÔ˜ ηÏ› Û ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ §ÂˆÓ›‰· ª·Ï¿Ê·, ª·Ú›· π·ÎÒ‚Ô˘, §¿˙·ÚÔ ∫·„ÈÌ¿ÏË Î·È ÙË Ï·˚ÎfiÙÂÚË ∂ÈÚ‹ÓË Ã·Ú›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 23.30. ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 110, ÎÔÌϤ ú 130.

O•À°√¡√ LIVE μÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ë Δ¿ÓÈ· ∫ÈΛ‰Ë (ÙËÓ ¤¯ÂȘ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘) Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Dicken’s Zoo. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

OƒÀÃ∂π√ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22, ¡¤· ™Ì˘ÚÓ‹, 210 9555619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ Domenica. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

¶Àƒ∏¡∞™/gazARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3452.277 √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ Ì ÙË ¡·Ó¿ ªÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «∫·Ï·ÓÙ¿ÚÈ». ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 21.00.

PLANET MUSIC §. ∞Ú‰ËÙÙÔ‡ 44, ªÂÙ˜, 210 9237.109 ¡¤· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Blues Hall. 26 & 27/1: Ray Gelato Giants. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25 , ú 30 (Ù·Ì›Ô).

RODEO LIVE X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702 ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ fiÏÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ & °È¿ÓÓ˘ °ÈÔηڛÓ˘ (22.30 - ú 15). 25/1: Fun Dra Car Ì reggae Î·È ska (21.00 - ú 8 Ì Ì›Ú·). 28/1: H¯ËÙÈ΋ ∞ÂÈÏ‹/™ÎÔÙÂÈÓ‹ ¶ÏÂ˘Ú¿ Ì hip hop. (20.00 - ú 8 Ì Ì›Ú·). 29/1: Thrash Festival Ì 4 ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·. (20.00 - ú 8 Ì Ì›Ú·).

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À. CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘ Î·È Ô ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÕÏÌ· Â› ∫ÔÓÙÒÓ» οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Club Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·Û΢¤˜. 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏

μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. μÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·.

ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶·Ú.Î·È ™¿‚. Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «ŒÓ· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿» Ì ÙÔ˘˜ √‰˘ÛÛ¤· ΔۿηÏÔ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·. (22.30 - ú 10). K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ «™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘» ÙÔ˘ £. ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ °. ∫Ô‡ÙÚ· (22.00 - ú 10).

GLAM BAR

ªπ∫ƒ√™ ∫∂ƒ∞ª∂π∫√™

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À - A¶∂¡∞¡Δπ

EÏ·Û›‰ˆÓ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 40, °Î¿˙È, 210 3422.554 Live ÛÎËÓ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ÁÎÚÔ˘ ·fi ΔÂÙ.-∫˘Ú. Ì funk-soul, acid jazz Î·È ÔÚÔÎ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 58, ∞ı‹Ó·, 210 5222.222 °È· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ªarinos Academy Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·Ú›ÓÔ Û Î›ÌÂÓ· ƒ¤·-¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 23.00. ∫˘Ú.¢Â˘Ù. 21.00. M¤¯ÚÈ 29/1.

ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. Ô ∫. ÷Ù˙‹˜ Ì ÙËÓ ∞. ÷Ù˙›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ΔڛʈÓÔ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÙÔ Û¯‹Ì· Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Ï·˚Îfi. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 210 8547.600 ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ï·˚‚¿‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘. 25/1: ªodrec/Absent Mindead/Zerba Tracks. 26/1: The Answer. 27/1: Δrojan Sound System.

36 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

™ Àƒª√™

13 º∂°°∞ƒπ∞

A£∏¡∞´™

√Ì‹ÚÔ˘ 13 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3646026

∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘. 25/1: Wrathblade/Silent Wedding/Judas Rising. 27/1: EÓ‰ÂϤ¯ÂÈ· (Support oÈ «ª¤Ú˜ Î·È 4 ∂Ô¯¤˜») ŒÓ·ÚÍË: 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô ∫. ª·Î‰fiÓ·˜, Ë ª. ∫·Ó¿ Î·È Ô ¢. ª¿Û˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ã. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Û ÂÈ̤ÏÂÈ· π. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00. ∫˘Ú. 22.00. Δ∞μ√√ ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7250.000 ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. Ô Δ. ∑·¯·Ú¿ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ı›·ÛÔ Û η˘ÛÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ °. •·ÓıÔ‡ÏË. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.-™¿‚. 22.00. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150. KÚ·Û› ·fi ú 70. ∂Ï. ηÙ. Û ÙÚ·¤˙È ú 35.

Δƒ∂¡√ ™Δ√ ƒ√Àº - ª√À™π∫√ μ∞°√¡π ª¤Û· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ƒÔ˘Ê, Â› Ù˘ ∫ˆÓ/fiψ˜, ÌÂٷ͇ πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ & °¤Ê. ÷ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜, 210 5298.922 & 693 7604988 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë» Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ §‡Á·ÚË, Ì ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ μ·Û›ÏË °ÈÛ‰¿ÎË Î·È ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ∂˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÓÔ‰ÂÈ¿ 5ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Û ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞fi ΔÂÙ. ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰Â›ÓÔ˘.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ∞ı‹Ó· EÎÙfi˜ ·fi club ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÎ Ï¿È‚. 27/1: L.A. Guns. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 23.

UPSTAGE GIALINO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.101-4 ™ÙË ÏÔÁÈ΋ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎˆÓ clubs ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Ì¿ÁˆÓ, ˙ÔÁÎϤÚ, ËıÔÔÈÒÓ, Û ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ Ù˙·Ì¿ÚÈÛÌ·. ∫¿ı ¶¤Ì. ÚÔÎ Îϛ̷ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›˜, ¶·Ú. ·fi ÙÔ˘˜ Marsh Î·È Î¿ı ™¿‚. ·fi ÙÔ˘˜ °¤ÓÓÂÛȘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ «™·Ó ͈ÙÈÎfi». ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ∫¿ı ∫˘Ú. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Dirty Granny Tales” Ì noir ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

VISTA LIVE §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & ∫¤ÏÛÔ˘ 5, ∞ı‹Ó·, 210 9211.666 ¡Â·ÓÈÎfi 10ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ã. ™Î·ÏÙÛÔ˘Ó¿ÎË Ì ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Ï·˚ο. ∞fi ΔÂÙ. ̤¯ÚÈ ™¿‚. ºÈ¿ÏË ú 90 (·Ï‹) Î·È ú110 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10.

VOX IÂÚ¿ √‰fi˜ 16, °Î¿˙È, 210 3411.000 √ ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì «º›ÏÔÈ Î·È ∂¯ıÚÔ›». ª·˙› ÙÔ˘ ÔÈ C:REAL, Ë ∞ıËÓ¿ ƒÔ‡ÙÛË Î·È Ë ∂ÏÂÔÓÒÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. ∞fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú.

Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 ∏ ∫·ÏÏÈfiË μ¤ÙÙ· οı ¶·Ú. & ™¿‚. ŒÓ·ÚÍË 23.00. «§·ÏËÙ¿‰Â˜» οı ΔÂÙ. O ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÏÂ˙·˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú·.

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7664.869 ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÔÈ §. ¢È·Ì¿ÓÙË, ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. ∞Ïη›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ΔÚÂȘ ºˆÓ¤˜», Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô Ã. ƒÒÌ·˜.

Ã-∂¢ƒ∞ LIVE ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ∫¿ı ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. «¶Úfi‚·Δ·∫ÔÌÌ¿ÙÈ·» ·fi ÙÔ˘˜ °. ª˘ÏˆÓ¿ Î·È ¶. ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· 10 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓˆÁ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ «ÃÔÚfi Ù˘ ª¤ÏÈÛÛ·˜».

LIVE MUSIC CLUB FUZZ §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802 & 210 9224.641 ΔÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi club Ì live ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi 15ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì sets ·fi djs. K¿ı ¶·Ú. guest dj. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13, 2Ô ÔÙfi ú 9, ÊÈ¿ÏË ú 80-100. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ‡ ƒfi‰ÔÓ ·fi ÙȘ 20.30-23.30.


Ø

°∂À™∏ PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290

TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª ¶§√À™ ¶√¢∏§∞Δ√À ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª SPAGHETTERIA (LA) AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú TARTUFO (AL) §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 38, K·Ï·Ì¿ÎÈ-ÕÏÈÌÔ˜, 210 9826.560, 9839.745

πÙ·ÏÈÎfi Ì ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ›ڷ. úª SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ ™Ã∞ƒ∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8962.432

™‡Á¯ÚÔÓË Ù·‚¤ÚÓ· Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Û Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ú ∫ T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™ ∫ TARTARE ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.320

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚. úú TONY BONANNO

ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª VIVE MAR §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª • º§√π™μ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi», Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª •

BAR - RESTAURANTS AETHRION

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latinallegro Ú˘ıÌÔ›. ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜.ú *DIVINE

A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ∫˘Ú.- ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BACCARAT DINNER DANSANT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª º√π¡π∫∂™

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú BAR GURU BAR

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· ÛÂ

μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

ΔÔ ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª BROWN’S

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚. & K˘Ú. úú VI¡CENZO

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic. úú ALLEGRIA BARREST

O TfiÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú∫ Tƒ∂Ã∞¡Δ∏ƒπ∞

AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú 20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú•∫ª BIG APPLE

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú DATE

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

ª·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÓÔ˘ ·fi ÔÌ¿‰· Ì ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Î·È groovy Ì¿ÓÙ·. ŒÓ· ÙÚ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ cha-cha, bosa nova Î·È jazz. °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜. KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. úú BALTHAZAR

¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

‰·, 210 8940.838

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • *BAYOU §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿-

§. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ °È¿ÓÓË ∞ÊıÔÓÈ¿ÙË. úú ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï¿ cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80s. úM EL PECADO ™·ÚÚ‹ Î·È TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.049

™ÎÔÙÂÈÓfi Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi Ì·ÚfiÎ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙ· È¿Ù· Î·È ÛÙ· ÔÙ¿. MÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚfi ·Ó‚·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î·Ì¿ÎÈ ·fi Ù‡Ô˘˜ Û ÛÙÈÏ Miami Vice ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ·. úú • *ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÙˆÓ B.¶. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÈÔ ·ÚÁ¿ ÂÏÏËÓÈο. ú • ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú EXO M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818

™ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ (¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ fiÏË) Î·È ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡, ÛÂÊ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ BÂÓȤÚ˘. ¶È¿Ù· Á·ÏÏÈ΋˜ Ì·ÂÛÙÚ›·˜ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi NA AÛ›·. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ brunch. úú FRIDAY’S BAR & CAFÉ ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.6089/¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤,

ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú • GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • *GINGER ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÊÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, pasta Î·È ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. AÎfiÌË, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úúM• GOLD CAFÉ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80s parties Î.¿.). ú ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. KALIHORON ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 31 °Î¿˙È, 210 3478.759

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ› Ì ÛӷΘ Î·È Î·Ê¤. ∫Ô˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË, ·fi 1Ì.Ì. ¤ˆ˜ 1.Ì. K¿ı ̤ڷ happy hour ·fi ÙȘ 17.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.00. ¶ÔÙ¿ ·fi ú 4, ·fi ¶¤ÌÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. úM KITCHEN BAR

¶π™Δ∂™

∞£∏¡ø¡ ∞ƒ∂¡∞ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, °Î¿˙È, 210 3471.111 ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Î·È ƒ¤ÌÔ˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 180 (ÎÔÌϤ)-ú 195 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20 (¶¤Ì. Î·È ∫˘Ú.ú15). ∫Ú·Û› ú 100 ∞¡√¢√™ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 ¶. ∫È¿ÌÔ˜. ∂. ªÈÏÏ‹, ™Ù. ª¿ÍÈÌÔ˜. ΔÂÙ. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15. ∫Ú·Û› ú 80 ∞¶√§§ø¡ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & ∞ÌÊÈı¤·˜, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9427.580 £. ¶ÂÙÚ¤Ï˘, ∂. ∫ÔÎΛÓÔ˘. μ. ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ∫Ú·Û› ú 90 ∞™Δ∂ƒπ∞ ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.558 ∞ÓÙ‡·˜ Î·È ∫. °·ÚÌ‹. ∞Δ∏∂¡∂∂ •¿ÓıÔ˘ 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3638.331 Ã. ª˘ÏˆÓ¿˜, ¢, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, °. §¤Í˘, ∞. ¡›ÓÔ˘ Î·È ª. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ºÈ¿ÏË ú 120 (ÎÔÌϤ)-ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú10, ÎÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. μ√Δ∞¡π∫√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 72 & ™. ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 ™. °ÔÓ›‰Ë˜ -¡. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ª. §‡ÙÚ· Î·È °. §È·Ófi˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 170 (ÎÔÌϤ)ú 190 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15 (™¿‚‚. ú20) CAN CAN ¶. ƒ¿ÏÏË 62 & ∫ËÊÈÛÛÔ‡, 210 5612.321 °. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘. ∂. ∫·ÚÔ˘Û¿ÎË, ¶. ÿÌ‚ÚÈÔ˜ ¢π√°∂¡∏™ STUDIO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, 210 9425.754 ∏ ¶¤Á΢ ∑‹Ó· Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Ó·ÓÈÎfi team. ΔÂÙ. - ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ÎÚ·Û› ú90 ∂¡∞™Δƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 178 & §·Ì›·˜ 4, Δ·‡ÚÔ˜, 210 3476.606 ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ∞. ∑ÒË ÎÈ ∂Ï. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ΔÂÙ. ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 170 (ÎÔÌϤ)-ú 190 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ÌÂÓÔ‡ ú 60-80

FEVER §. ™˘ÁÁÚÔ‡ & §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹ 25, 210 9217.333 ¡. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Á. ∏ÏÈ¿‰Ë, ™·ÚÌ¤Ï Î·È ∫·ÏÔÌÔ›Ú· FRANGELICO WINTER πÂÚÔÊ¿ÓÙˆÓ & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 96, °Î¿˙È, 210 3474.477 ∞. ™Ù¿ÌÔ˜ - °. °È·ÓÓÈ¿˜ º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÚ. ™¿‚‚.. ºÈ¿ÏË ú 140 (ÎÔÌϤ)-ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú10 π∂ƒ∞ √¢√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 18-20, 210 3428.272 ¶. ΔÂÚ˙‹˜. ∂. ¶··Ú›˙Ô˘, ¡›ÓÔ. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 190 (ÎÔÌϤ)ú 210 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20, ∫Ú·Û› ú 95

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶. ƒ¿ÏÏË. ∞ı‹Ó·, 210 3454.888 °. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ¶¤Ì. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20. √PERA πÂÚ¿ √‰fi˜ 30, 210 3460.377 ¶·ÓÙ·˙‹˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, μ·˙·›Ô˜.ΔÂÙ. - ™¿‚‚.. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80. ¶ÔÙfi ú 15. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, 210 8941.033 - 35 μ¤ÚÙ˘, ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë, ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ΔÂÙ. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 165 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 75 (·Ó¿ ‰‡Ô). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3814.591 °. ª·˙ˆÓ¿Î˘ Î·È ¢. μ·Ó‰‹. ª·˙› ÙÔ˘˜ Ô ∫. ª·ÚÙ¿Î˘. ROMEO ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8945.345 ΔÛ·Ï›Î˘, ÃÚ‡Û·. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 M·Ú›Ó˘, ™·ÌÚ›Ó·, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›Û. ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) - ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55. ºø™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 7-9, 210 3428.053 ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ï˘, ∫ÂÏÂΛ‰Ô˘.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • ∫§π∫ CAFÉ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 14, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.810

ΔÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È beat. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ¯ÔÚfi˜ Ù· ‚Ú¿‰È·. úú ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.534

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12 °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ.: 210 8944880, www.lotofagoi.gr

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 37


Ø

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

°∂À™∏ ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú LALLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÚÚ¤ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi crowd Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿. ∫Ô˘˙›Ó· ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Free parking.ú úª • L∞VA ROSA §·˙·Ú¿ÎË 28, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.361

SWITCH BAR ID: £˘Ì¿Û·È ·ÎfiÌ· ÙË ÏÈÙ‹ ·˘ÛÙËÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ Ì·‡ÚÔ. AÓ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙȘ ÛοϘ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ù˘ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ Ô ÛÎËÓÈÎfi Ì Ú·ÛÈÓÔÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. £˘Ì¿Û·È ·ÎfiÌ· Áο˙È· ÛÙ· ÓÙÂÎ, ÁÔÙıÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο beats. OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ϤÔÓ ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó Î·È «Ì·‡ÚÈÛ·Ó», soul - jazz - funk - world music Ì·˙› Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. °È· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯·Ï·Ú‹˜ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÛÂοÚÈÛÌ· ÙˆÓ installations ÛÙÔ video room. £˘Ì¿Û·È ·ÎfiÌ· ÙÔ «XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ», club Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù· ·ÏÏ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔ Switch, ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi concept Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ, ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË... FACES: ...Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 15.00 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ¯˘ÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. TÔ ÌÈÎÚfi ÛÙÂÓfi Ì·ÏÎÔÓ¿ÎÈ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ χÛË, ÙÒÚ· Ô˘ Ô ·ÙÙÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. °È· ȉȈÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, city spotting Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘Óı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ͤÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ›¯Ô ·fi ¤ÚÛÈ, «¶·Ú›ÛÈ - Ë fiÏË ÙÔ˘ ʈÙfi˜». ¶·Ú¤Â˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ú·ÎfiÌÂÏ· ηıÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Ù˘ ÁˆÓÈ¿˜ ›Ûˆ ·fi ÙË ÛοϷ, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÌԢΛÙÛ˜-tapas. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÈÔ ÊıËÓ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ‰È·Ú΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÛοϘ. HIGHLIGHTS: O 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ϤÁÂÙ·È Switch On Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈο. M¤¯ÚÈ ÙȘ 11/2 ı· ÙÚ¤¯ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË “Corpus 1”. 15 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È video art ÈÛÙÔڛ˜ ÂÌÌÔÓÒÓ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ E‡·˜ M·Ú·ÁοÎË. P›Í ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ‹ η٤ÁÚ·„ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÂÈÛÎÂÙÒÓ - ·ÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.

SWITCH BAR, ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3211.596 38 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÌÂ˙ Î·È ÙÔ Î·Ê¤. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ ·Ó·ÎfiÙ·. ∞ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ú ª MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚.). ú ª OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úM PULSAR ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3313.151

ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª PUTUMAYO WORLD CAFE K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ-

‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469

ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi ¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ú ª • VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

TÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ cult Ì·Ú Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ʤÙÔ˜ ÊÚÂÛηڛÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. E‰Ò ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚÔ› Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. úú• *70 BAR

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. ú Ã-∂∞Δ

π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70& £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

ΔÔ ·ÏÈfi Î·È ÁÓˆÛÙfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ Î·È „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ú•ª• STAVLOS

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ‚Ú·‰È¿ tango. ú

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats Î·È Û˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ DJs Ù˘ Klik Î·È Ù˘ Kompakt. ú TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú Tƒ∞ª 5

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¢π∂•√¢√ º·›‰Ú·˜ 3 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3462.723

∞fi ÙË ™›ÊÓÔ Ì ÛÈÊÓ¤ÈΘ Î·È ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤, Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· (ηÏÒÓ) ¯‡Ì· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÙÛÈÎÔ˘‰È¤˜. ú A∫∞¡£√À™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 255, 210 9400.345

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club-Ù·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ÙÒÚ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË. ∫¿ı ∫˘Ú. live ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ú ∞§§√Δπ¡∂™ ª√À ∂¶√Ã∂™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.291

N¤Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô, ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙÔ «™ÙÔ˘ KÔÚÚ¤». H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÂÓÒ Ë ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÎÔÌ·Ó›· ÂÈ̤ÓÂÈ ÚÂÌ¤ÙÈη. ú AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÚÒÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ

‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K A™XHMO¶A¶O IÒÓˆÓ 61, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 2103463.282

™Â Îϛ̷ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ı‡ÌËÛ˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ K˘Ú. ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C AY§H (H) A¯·ÈÒÓ 24 & °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ 14, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9370.238, 210 9334.813

¶ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ „ËÙÒÓ, Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ Î·È „·ÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÌÈ· Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÌ·Ó›· οı ¶·Ú.‚Ú¿‰˘ Î·È ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú 15-20. AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™Δ√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ. C BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.C M °EITONIA YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K °IANNO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 70, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4614.355

H ηڷ‚ȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰·! K·È ÙÔ Ì·Á·˙› ʈÙÂÈÓfi Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K °§YºA¢IøTI™™A M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M CAPTAIN AÈÁ·›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 61, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6007.571, 210 6391.858

∫ÂÊ¿ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·.C DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971

E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ KÏ›-

ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú ¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ʈÙÈÛÙÈο-ÎÏ·‰È¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. ¢IA™HMO™ AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 306, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.887

°ÈÚÏ¿ÓÙ˜ ·fi ¯Ù·fi‰È· ÁÈ· ÓÙÂÎfiÚ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „·ÚÈο. ú M 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜-Ô˘‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C E§§∏¡ø¡ ¶∂§∞°√™ AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 15, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8649.930

E˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ʷӷÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ÕÊıÔÓÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ôχ ηÏfi ÙËÁ¿ÓÈ, ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·. ú∫ª E§§O¶IA AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 84, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6813.787

«£˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi EÏÏ¿‰·» Ì οı ›‰Ô˘˜ „ËÙ¿ (ÌÚÈ˙fiϘ, ÌÈÊÙ¤ÎÈ·) Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi. K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. C E¡ §∂À∫ø A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.574 / §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 373 & YÌËÙÙÔ‡ 4, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9422.902

H ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ Ù˘. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ôχ ˆÚ·›·, ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·È ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ È¿ÙÔ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªC EPMEION ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 15, ¶Ï¿Î·, 210 3246.725

AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ¶¶™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ZEYKIN §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ.- ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00. ¶·Ú.- ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ & K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ GASTON §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 116, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.900

°·ÛÙÚÔÓÔÌÈο fiÚÁÈ· Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, cosy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÔ‡˙· ·fi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·

ÚÔÛ›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á·ÏÔԇϷ ·Û‡ÏÏËÙË. ÕÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. £ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ. ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M K∞ƒ∞μπΔ∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926.C KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. C M K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ÂıÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò. H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú K KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ, Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...» (210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M KÀƒ∞-¡Δπ¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™K ª §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·-


ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C MAYPOMATH™ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¶/™ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M MIKPH BOY§H ¶Ï. B·ÚÓ¿‚· 8, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7565.523

K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ 209 ÙÔ˘ O.A.™.A. ÛÙË ÛÙ¿ÛË B·ÚÓ¿‚· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË «MÈÎÚ‹ BÔ˘Ï‹». £· Û ÌÂı‡ÛÔ˘Ó Ù· fiÌÔÚÊ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È ÓËÛÈÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·¯Ù‡ËÙÔ ÎÚ·Û›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. C MONI¶¶O ¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

¶·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂ˙¤‰ˆÓ Ì ͷÎÔ˘ÛÙfi ÙÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÎÂÌ¿. T· ¶™∫ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C M¶A´PAKTAPH™ ¶Ï. MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, 210 3213.036

°‡ÚÔ˜, ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÏ›ÙÈÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. C M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

AÁ·Ë̤ÓÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C M NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, Ï·Ù›· ÿÌÈ·˜, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K •AN£I¶¶H AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 14 & ÕÁÚ·˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.514, 6946 111363

AÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë «•·Óı›Ë». EÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÌÈ· ÓfiÙ· ‰ÈÂıÓ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì οÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· „ËÙ¿. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. C OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶A§HA TABEPNA (H) M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 35, MÂÙ˜, 210 7522.396, 210 3232.482

™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ˘ 1925 Î·È ·Ú¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̤ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ¯‡Ì· ‚·ÚÂÏ›ÛÈÔ ÎÚ·Û›. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ¶A¶OYT™H™ M. MfiÙÛ·ÚË 1, 210 8043.244 / M. MfiÙÛ·ÚË 8, 210 8040.772, ÕÓˆ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·

K·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ηÏÔ„Ë̤ӷ

ÎÚ·ÙÈο Î·È ·¯Ù‡ËÙ˜ ·Ù¿Ù˜. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú K ¶APO™TIA

ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™K ºI§ETAKIA ¢AºNH™

Z·Ì¿ÓÔ˘ 2 & £ËÛ¤ˆ˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.650

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

M ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı· Û·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù·‚¤ÚÓ· Û ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ÓËÛ›. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ¶EZOY§A™

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. C Xƒ∏™Δ√™

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C K ª øƒ∞π∞ ªÀΔπ§∏¡∏ (∏)

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. úKM ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220

•Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M ¶§ATANIA (TA) MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ¶·˚‰¿ÎÈ· ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ ÌÂÎÚ‹‰ˆÓ. C K POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933

°ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™IMO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¶·¿ÁÔ˘ 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.471

ºÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ÔÈÎÈÏ›· „ËÙÒÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÒÓ, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¢Â˘Ù.-TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ú ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø... §∞´∫øΔ∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª ™TEKI TOY H§IA (TO)

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ۈ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M KPA™O¶OY§∂IO TOY KOKOPA

EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 5, £ËÛ›Ô, 210 3458.052

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.565 - 051

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· ·˚‰¿ÎÈ· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ™Y§ºIO

¶·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÎfiÎÔÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M MANIA

T¿ÎË 24 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.028

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫ MOY¢IANO

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

Afi TÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔÌ·Ó›·, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÎÙÈ΋ Û ·Ú·ÁÁÂÏȤ˜, ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. C TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ™ Tƒ∞Δ∞ (√ ™Δ∂§π√™) ¶Ï. AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ 7-9, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.533

NËÛÈÒÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÊÚ¤ÛÎˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ. ú ª ∫ º∞¡∞ƒπ ¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ M ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú

PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi. C ™Δ√ ª∂´¡Δ∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚ¿Ó. C K M • TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376, ªËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú TPIKYK§O ¶˘ı¤Ô˘ 34 & °ÂˆÌ¤ÙÚÔ˘ 1, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9232.384

¶ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎÔ› ΢ڛˆ˜ Î·È ÔÏ›ÙÈÎÔÈ, ÊÙËÓfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ηϋ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÈÓÔÓ‡̷ٷ. ™Ù¤ÎÈ ÙÔ˘ ™YMOºE, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÓ›ÔÙ ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆËÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. C K M T™I¶OYPA¢IKO (Δ√)

ÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞ A™TPOºE°°IA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160

√ A. PÂ¿Ó˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ∂. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M. M˘ÏˆÓ¿, ¡. ΔfiÁη ¶¤Ì.K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 110 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8821905

ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ·ÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ÁÈ· ÔÙfi-Ê·ÁËÙfi. ¢Â˘Ù.-ΔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜, ΔÂÙ.-¶¤Ì. ‘√È Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È’ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ú.™¿‚‚. N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ∫˘Ú. ∫. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª¶√∂ªπ™™∞ ª·ÎÚ‹ 2. ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 3843.836

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ٿ ÙÔ 1983. ∞ÓÔÈÎÙfi ¶¤Ì.-∫˘Ú. ¢. §ÂÌ¤Û˘, ª. §‡ÙÚ·, ¢. μ¤Ù·˜, ∫. Δ¿ÛÈÔ˜. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 95, ÎÚ·Û› ú 32, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ. ¶∂ƒπμ√§π Δ’√Àƒ∞¡√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19. ¶Ï¿Î·, 210 3235.517

ª. ΔÛ¤ÚÙÔ˜ Ì Ã. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È μ. ∑‹ÏÔ˘, ¡Ù. ∫Ô˘ÚÔ‡ÛË Î·È ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÚ·Û› ·fi

ú 40, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100115. ΔÂÙ.-™¿‚. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á. °ÂÚ·ÛÎÏ‹, °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª. ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë. ¶ÔÙfi: ú 7, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 85, Î·È ÎÚ·Û› ·fi ú 30 ™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

ª. ªÂÍ·ÓÙˆÓ¿Î˘, ÷ÚԇϷ, ª. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, £. ∑ÂÚÏÂÓÙ¤˜, ∂. μfiÚÔ˘, ¢. ΔÛ·Ô˘Û¿Î˘ Î·È ∏. ª·ÎÚ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. XAPAMA ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë §. ¢È·Ì¿ÓÙË.

Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69. ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.820

All day cafe - bar ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ Ì È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. μUENOS AIRES CAFÉ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

AIO§I™

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CAFEPOLIS

AÈfiÏÔ˘ & AÁ. EÈÚ‹Ó˘, 210 3312.839

¶·ÛÛÒ‚ 11, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2236.405

™ÙÔÓ busy Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÈfiÏÔ˘ Ì Â›ÛËÌÔ ÛÙÈÏ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. Must ÔÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ Î·È ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ù¿ÚÙ˜. ALU CAFE

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ¿ÓÂÙÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ¯˘ÌÔ‡˜, ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛӷΘ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜. Freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ... CUP & CINO

CAFÉS/BARS

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiris, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. BAIRES

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8, £ËÛ›Ô, 210 3470.714

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙ‡Ԣ-

All day ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ¢È·-

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ

ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ DASEIN COFFEE ART & SPIRITS ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857, www.dasein.gr, www.b-movies.gr

∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ concept ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ bohemian cafe bars ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔ‚ÔϤ˜ , ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ÂÎı¤ÛÂȘ. 28/1 “¶ÔÈÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Ë Ô›ËÛË Û‹ÌÂÚ·” Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ Ã¿ÚË μÏ·‚È·Ó’Ô, 31/1 ™˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ www.filosofia.gr DECO CAFE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor. E§AIA - CAFE BISTROT M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹

¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2515.895

ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ù˘ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·, ‰‡Ô ÏÔ‡ÛȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÂ˙¤‰ˆÓ (ı·Ï·ÛÛÈÓ¿-ÎÚ·ÙÈο), ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ T˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÁÓ‹ÛȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÙÛÈÔ˘ÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù.-ΔÚ. C K M T™I¶OYPA¢IKO TH™ KA§§I£EA™ (TO) IÊÈÁÂÓ›·˜ 92 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9569.492

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, „ËÙ¿ Î·È „·ÚÈο, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ, Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¤· Ì ÁÓ‹ÛÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¶¤Ì.-™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ. MÂÓÔ‡ ú 11. Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 31, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒ-

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 39


GAY & LESBIAN

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ™Ô˘‰·›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÎÚ‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù·. ÎÚ¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

GREEK KEFI «OΔ∞¡ ∫§∂I¡∂π E¡∞ ™Ã√§∂I√ ∞¡√I°∂π ªπ∞ ºÀ§∞∫H». A∏¢I∂™! ŸΔ∞¡ ∫§∂π¡∂π ∂¡∞ μ√À§∫∞¡π∑∞Δ∂ƒ ∞¡√π°∂π ∂¡∞ °∫∂´ ª¶∞ƒ.

TÔ˘ §YO KA§OBYPNA ÕÏÏÔ ¤Ó· ÁÎ¤È Ì·Ú¿ÎÈ ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÛÙÔ ÈÔ ÁÎ¤È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Fou Club ÛÙÔ °Î¿˙È. §¤ÁÂÙ·È Moe Î·È ÚÔʤÚÂÙ·È MÔ¤ (fiˆ˜ Ë Û·Ì¿ÓÈ·, ·ÏÏ¿ η̛· Û¯¤ÛË). M·Ì¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÌËÙÈÎfi fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: «MÔ¤ ¤ÏÂÁ·Ó ¤Ó·Ó IÓ‰fi ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ÒÛÙ fiÙ·Ó ¤ı·Ó ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ¿ÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. MÔ¤, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˘ ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹». TÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ì ԉ‹ÁËÛ ӷ ‚Úˆ fiÙÈ «ÌÔ¤» Â›Ó·È Â›Û˘ fiÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¿ÓÁη Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙ›¯ ‹ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ì¿ÓÁη ‹ ÙˆÓ videogame. MÔ¤ ÁÈ· ÙÔ Moe ·¤ÎÙËÛÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ô˘ Ì‹Î·Ì ̤۷: «ÌÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÈÈÓ¿ÙÔ, ¿ÊÙÂÚ, trashy ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÔ‡ÂÚ» ‰‹ÏˆÛ ÎÈ ¤È·Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯ÔÚfi. TË ‚Ϥˆ ÂÁÒ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿: «ŒÏ· ̈ڤ, ¿Ì Moe ·fi„Â!». TÔ Moe Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈÎÚfi (fiˆ˜ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Ì·Ú, ÛÙÚ¤ÈÙ ‹ ÁΤÈ) ηÈ, fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ÏËı˘ÛÌȷο ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ËÏÈ˘ ÂÈÎÔÛÈοÙÈ. MÔ˘ÛÈο ÎÈÓÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚ¿ÊÈ·: ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÈÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÈٷΛˆÓ, ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ Û ÈÔ ÓËÛȈÙÛÈÊÙÂÙÂÏÔÂȉ‹ ÚÔ˚Ô‡Û˘ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ (Ô˘ Â̤ӷ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó °ÂÚÌ·Ó›‰· ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ· ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙÔ ¢·ÊÓ›). M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ·Ó ÙÔ K·˙¿ÚÌ· Î·È ÙÔ Fou ˉÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ı· ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó ÙÔ Moe. «AÓԛͷÌ ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È ‹‰Ë Ù· ¿Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ» ÌÔ˘ ›Â Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Moe Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÊÙÂÚ. «EÌ›˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ì fi40 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

Ù·Ó ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Sodade. °‡Úˆ ÛÙȘ 4 ÙÔ Úˆ› Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ». M ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, ›‰·Ì οÌÔÛÔ ÎfiÛÌÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÂȉÈο ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ‹Á·Ì K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· Ó· Îfi„ÂȘ ΛÓËÛË Û ¤Ó· ¿ÊÙÂÚ Ì·Ú. YÔı¤Ùˆ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 4 ı· Á›ÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ‹¯ÙÚ· Ô˘ ÔÈ Ó·˙ÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· lebensraum ı· ÌÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜. «E›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË» ÌÔ˘ ›Â Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ÔÚ‡·Ì ÙÔ “geia”, «·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ¤ÎÈ. E›Ó·È ÌÈÎÚfi, Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïfi, ·›˙ÂÈ ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌfiÓÔ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÙÛÔ˘ÚÔ‡ÙÈÎË». EÁÒ ÙÔ ‚ڋη ÌÈ· ¯·Ú¿ fiˆ˜ ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. M ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ Moe ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ηıÒ˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜. MÔ¤ ÌÂ˙ÔÓ¿ÙÔ, ÏÔÈfiÓ. E›ÛÔ‰Ô˜ 7 ¢ÚÒ (Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ fï˜;).

Èڛ˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. ∏§π√¶√Δ∏™ ¶·ÁοÏÔ˘ 38, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, 6972 759.419

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ·ÚÂ˚ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ... ‘¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÙ¤’. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KOSTA BODA CAFE §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. KYBO™

Latin ¯ÔÚÔ› Ì ÙËÓ AıËÓ¿ OÏΛ· MÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Í‚›‰ˆÌ·, ÍÂÎÈÓ¿Ì ¿ÏÈ Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÒÓ, οı ¶¤ÌÙË 20.30 ÛÙÔ Big Bar (º·Ï·ÈÛ›·˜ 12 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ 67). ™Â ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ÔÚ‡ԢÌ ÙÛ·-ÙÛ·, ÌÂÚ¤ÓÁÎÂ, Ì¿ÌÔ, Ù˙¿È‚, Ù·ÓÁÎfi Î.¿.

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙËÓ AıËÓ¿ OÏΛ· TÔ ™/∫ 2-4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë AıËÓ¿ OÏΛ· ÂÍÔÚÌ¿ ÁÈ· ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1471 Ì., 27 ¯Ì ·fi ÙÔÓ BfiÏÔ. H ÙÈÌ‹ Û 4ÎÏÈÓÔ Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙË ‚Ú·‰È¿. Afi AıËÓ¿ ı· ʇÁÔ˘Ì ·fiÁÂ˘Ì· ¶·Ú·Û΢‹˜ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ‚Ú¿‰˘ K˘Úȷ΋˜ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™Ù›ÏÙ ̤ÈÏ ÛÙÔ athina@olke.org ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ.

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì freestyle, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È reggae ÛÙ· ÓÙÂÎ, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È bossa nova. LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. M∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33, Ï. ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740

¶·Ú½ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ıËÓ·˚Îfi ¯¿ÚÙË Ó·

ÛÔ˘ ˘¤Óı˘Ì›˙ÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÒ ›ÓÂȘ ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ME GUSTA £Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿. MG’S ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 112, ∫˘„¤ÏË, 210 8815.222

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛ ٷ Applebee’s Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ê¤ - Ì·Ú ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì¿Ú· ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ™¿‚‚.-∫˘Ú. ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 03.00 M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MOOI MÈ·Ô‡ÏË 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3212.624

øÚ·›Ô ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ·˘ıÂÓÙÈο Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ϛÁ·, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. MOPºH HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 42, £ËÛ›Ô, 210 3452.581

¢ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi È·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂȘ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È „Ë̤Ó˜ ڷΤ˜ ÛÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· . TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. √∫π√ MUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

ŸÌÔÚÊÔ Î·Ê¤ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· live. PAIRI DAEZA

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Ú·ÎfiÌÂÏ·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· Ì›Ú· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÙÒÓ. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎˆÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·Ô ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. TOY CAFE ∫·Ú‡ÙÛË 10, Ï. ∫·Ú‡ÙÛË, 210 3311.555

ªÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηʤ - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

happy music Î·È sexy vibes. μARTESERA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

∂·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ Î·È Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ÛÙÔ Ï¢Îfi ηӷ¤ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÏÔÊÙ... BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 31

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿... BOX

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. Ã∞ƒΔ∂™

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. BRAFF

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ∑. ¶ËÁ‹˜, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3304.778

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÔӛ̈˜ full ̤۷-¤Íˆ, Îfi˙È Û·ÏÔÓ¿ÎÈ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ô‡ÂÚ ·ÙÔ‡, ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ (È¿Û ÎÈ ÂÛ‡ ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÛÔ˘!).

ΔÔ ÚÒËÓ 1-22 Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ rock, ¿ÓÙ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘. H ÎÔÓÛfiÏ· ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ. CLOSER

BARS

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ Drink Syndiacate (ª·¯·›Ú·˜ - °·‚Ú›Ï˘). ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿ÎË - μ·˚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫˘Ú. Ô °. º·Î›ÓÔ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛı‹ÎË Ô Lo-Fi. CORTO MALTESE

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ٿ·˜. ALLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electropop ÙˆÓ 80s. A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, X. πÂÚÂÌ›·˜. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È Ô. ARGO-MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ΔÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 27 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. μAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ,

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È ÍÂοı·Ú· ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ӷ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÎ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘. °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™. ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·¤Ú· ·fi ÿÔ. ¢Â˘Ù.ΔÚ. “all about rock” ÛÙÔ videowall, ΔÂÙ. dj ª·ÚÌ·‰‹ÌÔ˜ & ı›· ¢¿ÊÓË, ¶¤Ì. Nick Diastimidis, ™¿‚. Garage - Greg Bad. ∫˘Ú. Johny C Ì metal. ª›Ú·-ηʤ˜ ·fi 2,5 ú.


Ø EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. FANTASHEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530

6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club·ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FLORAL LIBERAL £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ, 210 3300.938

ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ¿Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. GIMMICK TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3819.615

∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx, ÛÈÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi punk ̤¯ÚÈ electro breaks Î·È ‚¤‚·È· drum’n’bass. ΔÔ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘. GROUP THERAPY §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹

÷ÚÔ‡ÌÂÓË Ì¿Ú·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ηʤ˜, ÔÙfi, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÎı¤ÛÂȘ,events, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË... Group Therapy ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £∏ƒπ√ §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 1, æ˘ÚÚ‹

ªÈÎÚfi, Û ‰‡Ô Â›‰·, Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ funk Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ latin ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ∞fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú. HOXTON μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ì·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ·¤Ú· Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È street. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. ∫∏¶√™ ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

ΔÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ decadence Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Û alternative ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. Δ· ÓÙÂÎ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÎ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ·

ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. REI MOMO ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524

¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ. SANTA BOTELLA

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. ª√SHI MOSHI

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. SPIRIT BAR

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. Resident djs: £. ª¿Û¯·˜, ª. ºÚ¿ÁÎÔ˜, °. ∫Ú·Û·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. ªÔ˘ÚÛÂÏ¿˜ Î·È Û˘¯Ó¿ guests. NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ stage ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. Funk Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. OPEN ∂ÚÌÔ‡ & ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹, 697 4043676

Freestyle bar ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. £ÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Ì r’n’b, house Î·È disco. ∞ÓÔȯÙfi ΔÂÙ.-∫˘Ú. √PEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

§Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP KÏÂÈÙ›Ô˘ 10μ, 210 3220.650

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ - indie ·ÔÈΛ·, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk, soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5. ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ «Â·-

ªÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433

ºÈÏÔÍÂÓ› Ù· ÛÔ‡ÂÚ reggae parties ÙˆÓ THC Soundsystem Î·È Û˘¯Ó¿ live ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. SWITCH BAR ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ∞ı‹Ó·, 210 3211.596

¡¤Ô Ì·Ú ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÃÔÚÔÛÙ·Û›Ô˘. ªÂ Ì¿˘Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Switch On ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. THE 7 JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì breaks Î·È hip hop, ÌÂÚÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Á›ÓÂÙ·È electro, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ù· live. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ lineup.™Ù· dexx ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Klinik, Fish Himself. Kreon, Cast A Blast Collective, George Apergis, dj Gus Î·È guests ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

CLUBS B∂μ∂∫ §. ∂ıÓ¿Ú¯Ô˘ ª·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

™Â ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™∂º Ì ÙÔÓ ª. ΔÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ stylish house οı ¶¤Ì., ÂÓÒ Î¿ı ∫˘Ú. ÔÈ Datribes οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¤ÍÈ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì r’n’b, reggaeton Î·È hip hop. BONDAGE §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310

M kinky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ spot Ù˘ §Â‚¤ÓÙË. Sexy ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÓÙÂÎfiÚ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ house. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3231.315

ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi team ÙÔ˘ Galea ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫·ı¤ ΔÚ.“Touch me Tease me” r’n’b & hip hop ¿ÚÙÈ. ∫¿ı ΔÂÙ. Ô ¶¿Ú˘ °Î·Áη‰¤Ï˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙÔ “San Lorenxo

80s party”. CAFE MERCEDES

LUV

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ŒÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno. MAD CLUB

ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi fiÓÔÌ· brand ÛÙË Ó‡¯Ù· ÎÏ›ÓÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ Û ¤Ó· bitter chocolat ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. CANDY BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6937 396616, 210 3317.105

™ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ʤÙÔ˜ Û glitter ÛÎËÓÈÎfi. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 697 333372

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club ¤ÎÏÂÈÛ ٷ 22 ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ. Resident Ô dj Kimon, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ, ÔÈ ıÚ˘ÏÈΤ˜ kitschrella ‚Ú·‰È¤˜, Î·È Ôχ disco. ∂ÈÛ.ú 12-15, ÊÈ¿ÏË ú 95. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045-6993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. EL BARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

TÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ( Christo Z) Ì house ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È live οı ∫˘Úȷ΋. ∂NVY AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801-3

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», ·ÓÈÎfi˜ ¶·Ú.-™¿‚., beats ÓˆÚ›˜ - ÂÏÏËÓÈο ·ÚÁfiÙÂÚ·. FIGARO ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

™ÙÔ 2Ô level ÙÔ˘ Mercedes (̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô), ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 8ÌÂÙÚÔ Ù˙¿ÎÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔ Boudoir Î·È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÙÔ team ·fi ÙÔ Baltiza ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ. FETISCH ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.801-2

ŒÓ· club in a club ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Envy (·ÏÈfi Bedroom), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË dance. Residents ÔÈ dj Viton Î·È Mr. Statik. ¶ÔÏÏÔ› ÊÚ¤ÛÎÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi. GUZEL KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

¶ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜, upper class ÎfiÛÌÔ˜, ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ fiÏÔÈ ¿Óˆ Û Ì¿Ú˜ Î·È ÙÚ·¤˙È·, resident dj ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜. L’ AS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, 694 8765005, 210 9425.400

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ tv studio Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì r’n’b ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ “Nivo” μÔ˘ÚÏÈÒÙË. LAB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 (ÛÙÂÓ¿ÎÈ ∫È¿Ê·˜ 13), 210 9222.244

¡¤Ô club ÛÙÔ ˘Ô¯ıfiÓÈÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ ∫È¿Ê·˜ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, live, dj sets Î·È fun(k) ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∂ÈÛ. ¶¤Ì.-™¿‚.ú 12, ∫˘Ú. ÂχıÂÚË. LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul.

ATHENS NOIZ

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY

∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔÎ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÂÏÏËÓÈο indie Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. MA√ ¶Ï. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ & ∞Á·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.646

ΔÔ ‰›‰˘ÌÔ ∫ˆÓÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ª·ÏÏÈ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙȘ ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙȘ ¶¤Ì. “Essential” Ì hip hop Î·È r’n’b. ∂ÈÛ. ú 10-15, ÊÈ¿ÏË ú 100-120. MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Ù˘ fiÏ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› οı ™¿‚. ÙÔ˘˜ Spirit of Love Î·È ÙȘ ¶·Ú. Ù· Motelization parties. PARIS SEDUCTION ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 693 7186336

N¤Ô club Ì ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ ‡ÊÔ˜ Î·È fiÓÔÌ· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· «·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ» Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ cabaret ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È clubbing. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360

°È· 13Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest DJs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PLUS X ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Passa ¿ÓÔÈÍ ÙÔ club ÙÔ˘ Δ. ∫Ô˘‚·ÙÛ¤·. ™ÎÔÙÂÈÓfi, ¯·ÌËÏÔÙ¿‚·ÓÔ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο underground. ∫¿ı ¶¤Ì. “Electricity” Ì ÙÔÓ CJ Jeff. REINA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 7. ™›‰ÂÚ· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6898.560

∏ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ∞˘ÙÔΛÓËÛ˘ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÏÏËÓÈο. ∂ÈÛ. ú 1015, ÊÈ¿ÏË ú 110-120. SALON DE ORO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.891

ΔÔ Salon Oriental ·ÏÏ¿Í fiÓÔÌ· ·ÏÏ¿ fi¯È ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙÈÏ. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ, ÔÙfi ú10, ÊÈ¿ÏË ú 100. STEREO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, 697 7550246

70s ·ÈÛıËÙÈ΋ Û ÌÔ‚ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ·fi Defsoul, Dan, Funxion Î.¿. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘, ηı ΔÂÙ. Klinik & guests. VINILIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.056

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE ™˘ÁÁÚÔ‡ 58 (ÚÒËÓ Mezzo), 210 9242.444

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ (ÂÏÏËÓÈο, disco, tango Î.Ï.). ●

DJ KRUSH

“MAKING MUSIC IS LIKE MAKING BABIES”

A

ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ hip hop ÌÔÙ›‚·, trip hop ηÓÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, electronica ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› Î·È Ë ·‰ÈfiÚ·ÙË Ì·ÙÈ¿ ÂÓfi˜ Û·ÌÔ˘Ú¿È, Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· Û·ı› ÎÚ·Ù¿ÂÈ ‚ÈÓ›ÏÈ·. ŸÙ·Ó, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 90s, ¤ÛηÛ ̇ÙË Ô Î‡ÚÈÔ˜ Hideaki Ishii Ì ÙÔ “Krush” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ “Strictly Turntablized”, Ù· ÓÙÂÎ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û fiÚÁ·Ó·. ¶Ï¤ÔÓ, ÛÙ· 45 ÙÔ˘, o Krush ·ÏÏËıˆÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ jazz, ÂÌÓ¤ÂÈ Ì¿ÓÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ Birdy Nam Nam, ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Stepping Stones” Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. H A.V. ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È... Œ¯ÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙËÓ 80s cult hip-hop Ù·ÈÓ›· “Wild Style” ˆ˜ ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶Ò˜ ÛÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹; ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ ¿ÁÚÈÔ Ô˘ Ì ÛfiηÚÂ, ÌÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·. OÈ Ù‡ÔÈ Ô˘ ¯fiÚ¢·Ó breakdance Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi‰Â˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, Ù· ˘¤ÚÔ¯· ÁÎÚ·Ê›ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ DJs Ô˘ «¤ÎÔ‚·Ó» Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÚÔ˜-›Ûˆ. OÈ Grandmaster Flash, DST, Kurtis Blow ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÌÔ˘, Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ James Brown Î·È Miles Davis Ô˘ ¿ÎÔ˘ÁÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. E›Û·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· dexx Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·›ÍÂȘ live, fiˆ˜ ı· οÓÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ Ù· beats? Ÿ,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. M ÂӉȷʤÚÂÈ .¯. Ó· ·Ó·ÓÂÒÓˆ ·ÏÈ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ó· Ù· ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô Î·È Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó Ì¤ÚË ÌÈ·˜ “best of” Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó·, fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È ÙÒÚ·, fi¯È ÔÈÔ˜ ‹ÌÔ˘Ó fiÙ·Ó Û˘Ó¤ıÂÙ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÚÈÓ. H ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ breaks/hip-hop ÛÎËÓ‹... °›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο «ÛÎÔ˘›‰È·», Ì·˙Èο ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ «ıfiÚ˘‚Ô», “music for cash” Ô˘ Û˘¯Ó¿ ηχÙÂÈ fi,ÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ I·ˆÓ›·; O Laurent Garnier ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ TfiÎÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ ... TÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ë I·ˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓË. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ú·Á‰·›· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰È„¿ÂÈ, ·ÔÚÚÔÊ¿ Ï‹Úˆ˜ fi,ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ¢‡ÛË. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜, ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹, Â‰Ò ı· ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ï·‚¿. ¶Ô‡ ¤¯ÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ sushi ÂÎÙfi˜ I·ˆÓ›·˜; M¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿... ÌË ÌÔ˘ ÂȘ fiÙÈ ÙÚÒÙ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; E›Ó·È ÎÈ Â‰Ò ÙÚ¤ÓÙÈ... ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2006 ÁÈ· Û¤Ó·; K·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ù·ÈÓ›·; ŸÌÔÚÊË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì... °È· ̤ӷ, ÙÔ Ó· οÓÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Û·Ó Ó· οÓÂȘ ·È‰È¿, ı¤ÏÂÈ ÌÈ· ¤ÍÙÚ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. AÎÔ‡ˆ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ (Î·È ¿‰ÈÎÔ) Ó· ͯˆÚ›Ûˆ ¤Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Burial. ŸÛÔ ÁÈ· ÊÈÏÌ, ÙÔ “Babel” ÌÔ‡ ¿ÚÂÛ ·ÚÎÂÙ¿...

INFO: DJ KRUSH @ BIOS (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335), TÂÙ¿ÚÙË 31/1, 23.00, ú 10 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 41


ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢HMHTPAKO¶OY§OY 7 (ÊÔÈÙ.). K·È 29/1.

A¡¡∞ A§∂•√¶√Y§√À

RADICAL GEE AND THE MOVING TARGET N¤· reggae Ì¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ T˙·Ì·˚ηÓÈ΋ roots reggae ÛÎËÓ‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔÓ BÚÂÙ·ÓÈÎfi steppers ‹¯Ô.

™·‚‚¿ÙÔ 27 SUNGLASSES AFTER DARK ¢‡Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ÔÈ Petros Floorfiller & G. Apergis Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‚ÈÔÏ› Ù˘ Lusty Apricot. STEREO, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, ú 15.

MIKPO MOY™IKO £EATPO.

ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

¢Â˘Ù¤Ú· 29

SEX PARTY T· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó Û ·˘ıÂÓÙÈο kinky events Ì dancing strip shows, torture areas Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi CJ Jeff & AfiÛÙÔÏÔ˜ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ. LUV, EÚÌÔ‡ & Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ú 25.

¶¤ÌÙË 25 EATEN ALIVE TIMEWARP INC. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, æ˘ÚÚ‹, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. BACK TO MY ROOTS H Anna Mystic ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È reggae Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ T˙·Ì¿Èη, οı ¶¤ÌÙË Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Mashdown, Selah, Mista Operator. BRAFF, ¢Ô˘Î›Û˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ROCK’N’ROLL HOLOCAUST OÈ George The Ripper & Manwolf Louie ·Ù¿Ó ÙÔ Áο˙È ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ·fi surf ̤¯ÚÈ garage/punk Î·È psychobilly. MAD CLUB, ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. PALOV & MISHKIN (aka Blend) Funk, hip hop Î·È breaks ·fi ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ EP “Redetroit”. Tۤηڤ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ... CLUB 22, Aη‰ËÌ›·˜ & Z. ¶ËÁ‹˜ 3, 23.30, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. THE HEADS (live) KÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi DJs, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È MCs ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ nu ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ jazz Î·È ÙË soul. EL BARRIO, KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô.

¶·Ú·Û΢‹ 26 SERGE SANTIAGO BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. MOTEL, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ú 20.

THE VIDEO MEGAMIX PARTY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. CLUB 22, Aη‰ËÌ›·˜ & Z. ¶ËÁ‹˜ 3, 23.00, ú 12. THE TIMEWRITER MÂÙ¿ ÙÔÓ Terry Lee Brown Jr. Ë Plastic City ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙ· ·ıËÓ·˚ο dexx ·fi ÙÔÓ Frank Cochois (aka The Timewriter). MÂψ‰ÈÎfi tech house, Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·ÌÏ¿ÚÔÓÙ·˜ disco Î·È soul ÙˆÓ 60s. EL BARRIO, KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. DJ PANKO. ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ ÙˆÓ Ojos de Brujo, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· ¤Ó· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙÔ dj set ÌÂٷ͇ funk, hip hop, dub Î·È breakbeat. ¶·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27/1 BOOZE COOPERATIVA,

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, ∞ı‹Ó·, ú 10 IMPROVIZE OÈ Chevy Î·È Mr. Statik Ì·˙› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ... FETISCH, Monastiraki Center, AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, ú 15. LISTEN UP! YOGA BALA O Espeekay ı· ‚¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Yianni M Î·È Ë QED Û spoken words poetry. EӉȷʤÚÔÓ, ·Ó ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È Ù· live ÎÚÔ˘ÛÙ¿. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, æ˘ÚÚ‹, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. DO YOU REMEMBER THE FIRST TIME? AÓ fi¯È, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Planet of Sound Ì ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ. Afi ÙÔ˘˜ Smiths ÛÙÔ˘˜ Happy Mondays, Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Primal Scream ÛÙÔ˘˜ Suede. MAD CLUB, ¶ÂÚÛÂ-

BLACK ATHENA. H ·ıËÓ·˚΋ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹¯Ô, ·fi Detroit techno ̤¯ÚÈ reggae. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, æ˘ÚÚ‹, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. TA™O™ XPH™TI¢H™ O ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Rock FM οÓÂÈ ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ... MAD CLUB, ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027, ú 10. VITON vs BIZARRE TEAM TÔ “Playground” ÙÔ˘ Viton ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ Nick-H Î·È dj Lik ÛÙÔ... FETISCH, Monastiraki Center, AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, ú 15. AXEL KARAKASIS To 2006 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 90 Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ DJ mag, ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ techno ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ÛÙÔ... WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

ΔÂÙ¿ÚÙË 31 DJ KRUSH BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335, ú 10. ELECTRIXX OÈ Klinik ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘˜ οı TÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô electro duo ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û live act. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· Ì¿Û· ¤Ì‚ÔÏ· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜... UNDERWORLD, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ú 12. WUNDERBASS K·Ï¿ Ó¤·! •ÂÎÈÓ¿ÂÈ drum’n’ bass night οı TÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ... WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ●

AºIEPøMA ™TON KOYPT BA´§ BÏ. 28/1 ME°APO MOY™IKH™

AMMO™ ¶ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘, ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË. PLANET MUSIC. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13. K·È 12-26/2.

¶¤ÌÙË 25

DEBORAH HERBERT BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ HALF NOTE

ME°A§OI EPMHNEYTE™ AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ ·fi ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ Borodin. ME°APO MOY™IKH™. A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. EÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 52, 36, 26, 14, 8 (ÊÔÈÙ.).

RAY GELATO GIANTS BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ PLANET MUSIC

MODREC/ABSENT MINDEAD/ZEBRA TRACKS PÔÎ ÎÈı¿Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ Zebra Tracks, glam rock ·fi ÙÔ˘˜ Absent Mindead Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi show ·fi ÙÔ˘˜ Modrec Ì ÌÂψ‰›Â˜ Î·È punk ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ï¿ DEUS. GAGARIN. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ILIOS & FRANCISCO LOPEZ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ «HÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈÔÓ» (Antifrost) Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30 E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

THE ANSWER BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ GAGARIN TAKH™ ¶ATEPE§H™ QUARTET ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ jazz Û˘Óı¤ÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÔÈ Abram Wilson, Soweto Kinch, Alex Foster. JAZZ UPSTAIRS. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. MI§TO™ ¶A™XA§I¢H™ °È· 4 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 26-27 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ & 2-3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ) Ì ηÏÂṲ̂ÓË ÙËÓ ¶¤Ì˘ ZÔ‡ÓË Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ Z·Î MÚÂÏ, X·Ù˙ȉ¿ÎË, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, M¿ÚÈ·Ó º¤ÈıÊÔ˘Ï, KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ¢I¶§A ™TO ¶OTAMI. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11.

¢HMHTPH™ ZEPBOY¢AKH™ ™ÙȘ 26&27/1 Ì ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «™Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÛÙ· „ËÏ¿». M·˙› ÙÔ˘ Ô AfiÛÙÔÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È Ë AÏÂÍ›· XÚ˘ÛÔÌ¿ÏÏË (ÙÚ·ÁÔ‡‰È). METPO °Î‡˙Ë & K¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089, 210 6461.980. ŒÓ·ÚÍË 22.30. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ú 15.

™·‚‚¿ÙÔ 27

DICTAPHONE BÏ. MÔ˘ÛÈΤ˜ ™ÎËÓ¤˜ BIOS

L.A. GUNS Sleaze hard Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎÈı·Ú›ÛÙ· Tracii Guns Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ· ̤۷ ÙˆÓ 80s Î·È Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Roxy Bitch Î·È Burning Wheels. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 23. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket House, Texas Club, Fnac, Wizard club.

¶·Ú·Û΢‹ 26 KIRK LIGHTSEY-DOUG SIDES BLUES TRIO feat

ARCHIVE BÏ. EÈÏÔÁ¤˜

ΔÚ›ÙË 30 MOY™IKE™ TPITE™ ™TO TPIANON ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ «AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜» ÙÔ˘ §Ô˘› M·Ï Î·È Á·ÏÏÈο Ù˙·˙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙË °ÈԇϷ Mȯ·‹Ï Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· 7Ë ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ XÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ TÚÈ·ÓfiÓ. Filmcenter TPIANON. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.).

U-ROY & JUNIOR MURVIN & TROJAN SOUND SYSTEM BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ GAGARIN RAY GELATO GIANTS BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ PLANET MUSIC

∫˘Úȷ΋ 28 AºIEPøMA ™TON KOYPT BA´§ AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi °ÂÚÌ·Ófi Û˘Óı¤ÙË Ì ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ ™fiÓÈ· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ O‡‚ ™‚·ÚÙ˜ Î·È Ù›ÙÏÔ «¶Ô‡ Â›Ó·È Ù· ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜;». ME°APO MOY™IKH™, A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 19,

A°°∂§ø¡ μ∏ª∞ ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, √ÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 ºOYA°IE Novecento. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ AÏ. M·Ú›ÎÎÔ. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÓÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶È¿ÓÔ: ¢. K·Ï·Ù˙‹˜. ¶·›˙ÂÈ: ¢. MÔ˘Ï¿˜. M ˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz Ì¿ÓÙ·. ¶·Ú. 24.00, ú 18, 12. ™∫∏¡∏ Senza storia. TÔ˘ N¤·Ú¯Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘. Afi‰ÔÛË: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ™·Úȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. Õ͢, ¢. Z¤Ú‚·, ¶. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15, ∫˘Ú. 19.30. Umitlerim, ™Ì‡ÚÓË. MÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ 1910 ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÛÌ˘ÚÓ¤Èη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ÂÔ¯‹. K›Ì.-™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. TÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ë M. ™Ô˘ÏÙ¿ÙÔ˘. MÔ˘ÛÈÎÔ›: K. M›ÙÛÈÔ˜, ™. M·ÚÁÒÓ˘, ™Ù. ™·ÌÈÒÙ˘, M. KÔ˘ÙÛ·ÁÁÂÏ›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.& TÚ. 21.15, ú 20, 15, 50 (Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì·˙›). M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘.

™YNAY§IA TOY AMEPIKANIKOY KO§§E°IOY M ÙËÓ KÚ·ÙÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û ¤ÚÁ· TÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, P·¯Ì¿ÓÈÓÔÊ, °ÎÏ›Óη. ™ÔÏ›ÛÙ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô È·Ó›ÛÙ·˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ TÔ˘ÊÂÍ‹˜. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ (210 7282.333) A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ MÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 60, 43, 30, 15, 10 (ÊÔÈÙ.). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6009.800 (1316)

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¢Ô˘Ï¿Ú˜. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™›ڷ ™›ڷ». I‰¤·‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ: E. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, I. BÈ‚ÈÏ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. YÔÎÚÈÙÈ΋: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· «™›ڷ ™›ڷ». ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, 10. ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÌÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, B. ¶ÂÊ¿ÓË, M. ™ÔψÌÔ‡. TÂÙ. & K˘Ú.19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 23, 18, 15. ª¤¯ÚÈ 4/2.

ΔÂÙ¿ÚÙË 31

A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, Aı‹Ó·, 210 8237.330 - 210 8238.698

FUZZ

EN¢E§EXEIA TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ «M¤Û· ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ», ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ M¤Ú˜ & 4 EÔ¯¤˜. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

42 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

>>

ÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜.

SERGE SANTIAGO

>>

>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

™YNAY§IA §YPIKOY TPA°OY¢IOY MÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ·fi fiÂÚ·, ı¤·ÙÚÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ·fi ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ ÕÓÓ· AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· ºÚ›ÍÔ˜ ¢. MfiÚÙ˙Ô˜. £· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Î·ÏÎÒÙ·, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, K·ÏÔÌÔ›ÚË, AÓÙˆÓ›Ô˘, P·›‰Ë, •¤ÓÔ˘ Î·È MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ø¢EIO ºI§I¶¶OY NAKA. IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 41, Aı‹Ó·, 210 3634.000. ŒÓ·ÚÍË 20.30. PE™ITA§ ¶IANOY ŒÚÁ· ™Ô‡Ì·Ó Î·È Mڷ̘ ·fi ÙËÓ È·Ó›ÛÙ· EÏÈÛ¿‚ÂÙ KÔ˘Ó·Ï¿ÎË. ME°APO MOY™IKH™, A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 22, 14, 5,50 (ÊÔÈÙ.). CAROUSEL §·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ, ÌÂψ‰›Â˜ ÙˆÓ N.Rota Î·È N. Piovani, Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ EÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·˜. ATELIER ™¶YPOY BA™I§EIOY, °Ô˘¤ÌÛÙÂÚ 5·, AÎÚfiÔÏË, 210 9231.502. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. TAKE THE MONEY AND RUN TÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ swing Ì¿ÓÙ· Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Django Reinhardt, Duke Ellington ·ÏÏ¿ Î·È Tom Waits. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ “How The Story Goes...” Ì noir ·ÈÛıËÙÈ΋ Planet Music. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ●

¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋

Û¿ÙÈÚ·. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, Œ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20, 17, 15. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 N˘ÊÈÎfi KÚ‚¿ÙÈ. TÔ˘ °È·Ó ÓÙ X¿ÚÓÙÔÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. P‹Á·˜, ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, º. •˘Ï¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. ú18, 15. KÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Û›ÙÈ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MˆÚ·˝ÙË. ™ÎËÓÔı.: ¢. MˆÚ·˝Ù˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. ™È‰¤ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·ÏÂÌÎÂÚ›‰Ô˘, °. K·¤Ú‰·, M. KˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.15, ú 18, ú 12. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, 210 3625.119 Art. T˘ °È·Ư̂ӷ PÂ˙¿. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. K·ÎÚ›‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, K. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 23, 17, 15. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÈÎfi˜, 210 34.22.001 ¶·›˙ÂÙ ˙¿ÚÈ·, ·ÚÈ º¿Ô˘ÛÙ; TÔ˘ KÒÛÙ· K·ÚÙÂ-

ÏÈ¿. ™ÎËÓÔı.: K. M·˙¿Ó˘.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¿˙˘, ™. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜, I. ¶·˙·Ú˙‹, E. TÛ·ÁηڿÎË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·-ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. MÔ˘Û.: AÊÚ. M¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, XÚ. M¿Óٷη˜. ™¿‚.& K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 40, 30, 25, 18. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 K˘Ú›· M·ÚÁ·Ú›Ù·. TÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ AÙ¿ÈÓÙÂ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÚÒ». MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. K·Ù¤Ú˘. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. EÈ̤ÏÂÈ· ÛÎËÓÔı.: Õ. ¢·‚‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ‹, K. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.-TÂÙ. 22.00, ¶·Ú. 00.00, ú15, 10. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. ŒÓ·˜ M¿Î‚Âı. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÚˆÙÔÔÚ›·». MÂÙ¿ÊÚ.: °. XÂÈ̈ӿ˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·‚‹˜. XÔÚÔÁÚ.: M. AÁÁ¤ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. BÔÏ·Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, A. ¢·‚‹˜, A. M¤ÙÙ·, °. M˘ÙÈÏËÓfi˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 16, 10. A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÔ˘Û.: B. TÂÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, O. TÔ˘ÚÓ¿ÎË, N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00. ú 20, 13. TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡. TÔ˘ °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎË-

ÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·›˙ÂÈ: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. TÂÙ. & ¶¤Ì. 21.00.ú 20, 13. A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15 -17, 210 5220.100. IÂÚ¿ T¤Ú·Ù·. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °·Ï·ÓÔ‡. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ MfiÛ¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·Ú·ÁÎÔ‡, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, Y. M·ÏÙ¤˙Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú.19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚.18.00 & 21.00, ú 23, 17, 15. OÈ ÌÈÎÚÔ› ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ›.

TÔ˘ º·ÌÚ›˜ MÂÚÎÈÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. ™Â‚·ÛÙ›ÎÔÁÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ™ÎËÓ.: K. MÔÌfiÙË. KÔÛÙ.: M. M·¯¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §·ÚÂÓÙ˙¿ÎË, §. K·Ùˆfi‰Ë, Õ. TÚÔ˘¿Î˘, A. K·Ú˘ÛÙÈÓfi˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. ú 17. ALTERA PARS MÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 ŒÓÙ· °Î¿ÌÏÂÚ. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «MÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ». MÂÙ¿ÊÚ.: E. M·‚›ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÓÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. §È‚·Ó›Ô˘, K. ™·‚‚ȉ¿Î˘, §. ™ÎÔ‡Ù·Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30, ú 20, 14, 6. BÚÂÙ·ÓÓÈÎfi˜. TÔ˘ P·Î›Ó·. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ™Ù¿ÈÎÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ¶. N¿ÎÔ˜, M. XÂÈÌÒÓ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. XÂÈÌÒÓ·, ¶. N¿ÎÔ˜, X. ¶·ÁηÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù.-TÚ.: 21.30, ú 20, 12. A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, Aı‹Ó·, 210 5238.742 T·ÚÙÔ‡ÊÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: K. X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, E. P‹ÁÔ˘, M. K·Ï·Ù˙ÔÔ‡-


ÏÔ˘. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. 19.30, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3608.856. ¶Ôχ ηÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘. ™ÎËÓ.: E. M·Óȉ¿ÎË. KÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, P. §Ô˘È˙›‰Ô˘, ÕÁ. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, £. M·Ù›Î·. TÂÙ. 20.15, ¶ÂÌ.-K˘Ú. 21.15, ™·‚.&K˘Ú. 18.15, ú 23, 18. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 O ¶ÂÏÂοÓÔ˜. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. •¿Ê˘, °. ¶˘Ú·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, E. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, E. KÔÎΛ‰Ô˘. TÂÙ.& ™¿‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00,ú 16, 22, 12. M¤¯ÚÈ 18/2. AMºI£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, 3233.644 •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: K. AÛËÌ·-

ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ¢. X·ÙÔ‡Ë, N. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. TÔ˘ÏÔ˘¿ÎË. TÂÙ.&K˘Ú. 19.00 ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15.

E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, ¢. §ÈfiÏÈÔ˜, X. N¿ÛÙÔ˜. °. ¶ÂÚϤÁη˜. TÂÙ.&K˘Ú. 19.30, TÚ., ¶¤Ì™¿‚. 21.00, ú 20, 10. O˘ ÔÈ‹ÛÂȘ Û ¢·ÙÒ Â›‰ˆÏÔÓ... Ô˘ ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ ·˘ÙÔ›˜ Ô˘‰¤ ÌË Ï·ÙÚ‡ÛÂȘ ·˘ÙÔ›˜. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈ-

Ù¿Î˘. MÓ‹ÛıËÙÈ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ™¿‚‚¿ÙÔ˘ ·ÁÈ¿˙ÂÈÓ ·˘Ù‹Ó... ™ÎËÓÔı.: B. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. AÁÁÂÏ›‰Ë, H. KÔ˘Ó¤Ï·˜, §. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 4/3. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5201.684-5 TÔ ·ÓÔȯًÚÈ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Victor Lanoux. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «•·Óı›·˜». MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÚ·Ô˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈÎ.-ÎÔÛÙ.: ™. MÔÛ¯Ô‚¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÏ¿¯Ô˜, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.15, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 28/1. ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰.ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: M. B·ÛÈÏ¿ÎË. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, °. MÚ¤ÌÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. O T˙fiÓÈ ‹Ú ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘.

ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7707.227 ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·. To˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, E. KÔÙ·Ó›‰Ë. TÂÙ.& K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 22, 16, 14. ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 M’ ¤Ó· ηڿ‚È ÊÔÚÙËÁfi.

AÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™ÎËÓÔı.: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: E. ¶ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. AÓÙˆÓ›Ô˘, º. Z·ÁÔÚ·›Ô˘, M. KfiÌË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. K·ÚÔ‰›Ó˘, ™. º‡ÙÚÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ú 20, 15. A¶§O £EATPO X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 M·˘ÚÔÔ‡ÏÈ. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¿ÚÔÔ˘ÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÈο: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, M. K·ÏÏÈÌ¿ÓË. ΔÚ.,ΔÂÙ.&∫˘Ú. 21.15, ¶ÂÌ.&™¿‚. 18.15, ú 20, 15. EÙ¿ ÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: A. AÓÙ‡·˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. MÔ˘Û.: E. K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, Õ. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, T. KÔ˘Ï›Â‚·. TÂÙ.& K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22,18, 16. A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Bruce Jordan-Marilyn Abrams. °È· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿. Afi‰ÔÛË-‰È·ÛÎ.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. ¢Ô‡Î·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.15, ™¿‚.- K˘Ú. 20.00, ú 21, ú 18, 15, 18. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) ME°A§H ™KHNH NÙÈÌÔ‡Î. TÔ˘ MÚÔ˘˜ M¿ÁÈÂÚ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. KÔ‡ÚÙË. ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, ú 20, 10. £·Ó¿Ùˆ £¿Ó·ÙÔÓ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.:

TÔ˘ Bradley Rand Smith. ŒÓ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛˆÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. Soloperformance. TÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Elan. ™ÎËÓÔı.: Z. Z¿ÓÓ·. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô T. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. APøNH B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 55 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.656 °˘Ó·›Î˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·. TˆÓ AÓÙÒÓË & KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KԇʷÏË. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, T. ¢È·ÁÔ‡Ë, X. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÚ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22, 16. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 AMERICA HURRAH. ™‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ JeanClaude van Itallie. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÕÛÎËÛË». ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. MÔ˘Û.: T. KÚÔÌ̇‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. KÔ˘‚·Î¿, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿. ¶¤Ì.- ¢Â˘Ù.: 21.15, ú 20, 15. ª¤¯ÚÈ 29/1.

™¿‚. 3/2, 17.00 & 21.00, K˘Ú. 4/2, 17.00 & 21.00, TÚ. 6/2, 21.00, TÂÙ.-¶·Ú. 79/2, 21.00, ™¿‚. 10/2, 17.00 & 21.00, K˘Ú. 11/2, 17.00 & 21.00. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: www.ticketnet.gr/swan.html , 210 8840.600, Virgin Megastores. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 NÙ·. TÔ˘ XÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘, ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, ú 20, 17. BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/ψ˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637 B·Ó °ÎÔÁÎ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÿÚ‚ÈÓÁÎ ™ÙfiÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ı·ÙÚÔÔÈË̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· AÓÙÈı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¶ÚÔÛ·ÚÌ.: K. ¶Ô˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: I. ¢ÚfiÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË, T. BÔÁfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ˆÎÚ¿ÙË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 XÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹.

TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ¿ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚ. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, Õ. MÔÓÔÁÈÔ‡. ¶¤Ì.K˘Ú.: 21.00, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. 18.00. K˘Ú. 18.00. ú 25, 20, 22, 18, 16. BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5229.519, 210 5221.767 ¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÓÙ. X·ÏÎÈ¿˜. XÔÚÔÁÚ.: ¶. °¿ÏÈ·˜. MÔ˘Û.: M. M·ÓÔ˘Û¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘, N. ¢·‰ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ÔÚÌ¿Ó˘, AÏ. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË. TÂÙ. 19.15, ™¿‚.& K˘Ú. 18.15. ¶¤Ì K˘Ú. 21.15, ú24, 22,19,16. ™˘ÁÓÒÌË Ì·Ì¿. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. MÔ˘ÛÈ΋: AÏ. Î·È K. X·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··Ó›Î·, AÏ. X·Ù˙‹˜. K¿ı ¢Â˘Ù. 19.00 Î·È TÚ. 21.00, ú 20, 16. BIKTøPIA 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 144 & M·ÁÓËÛ›·˜ 5, 210 8233.125

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì¿¯Ë˜.

Performance Û ۇÓıÂÛË ÎÂÈ̤ӈÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Nova Melancholia. ™ÎËÓÔı.: M. TÛ›Ô˜. ¢Ú·Ì/Á›·.: Nova Melancholia, T˙. K·ÎÔ˘‰¿ÎË. XÔÚÔÁÚ.: ¶. A¤ÚÁË. ™ÎËÓ.: B. NԇϷ˜. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. EÈÌ. ÌÔ˘Û.: §. ¶ËÁÔ‡Ó˘. ºˆÙ.: A. X˘Ù‹Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ºÚ¿ÁÎÔ˜, ™. Z·ÎÔÏ›ÎÔ˜, M. IÔÚ‰·Ó›‰Ô˘. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·. AÈıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. MÔ˘Û.: ¢.TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, E˘‰. PÔ˘ÌÂÏÈÒÙË. TÂÙ. 19.20 ™¿‚. & K˘Ú. 18.20, TÂÙ.K˘Ú. 21.20, ú 23, 20, 18, 15. CLUB 22 ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 9222.944 TÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú ™Ó›ÙÛÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ºÚ. §‡ÙÚ·. MÔ˘Û.: ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ AÓ‰ÚÈÙÛ¿Î˘. ™ÎËÓ.: M. ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. °ÂÚ¿Ó˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, T. NÔ‡ÛÈ·˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15, ú 20 Ì ÔÙfi. CLUB UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, 210 3840.965 Zam Dark. ™·ÙÈÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Splish-Splash. MÈ· Ó¤· ÂΉԯ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘. ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. TÚ. & TÂÙ. 21.00, ú 13. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 Î·È YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 Noche flamenca. M›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ flamenco. XÔÚÔÁÚ.: Martin Santangelo & ̤ÏË Ù˘ Noche Flamenca. XÔÚ‡ԢÓ: S. Barrio, A. Granados, J. Ogalla. KÈı¿Ú·: M. Perez. MÔ˘ÛÈ΋: J. Torres Î·È P. Cruz. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. Gago, E. Florido Î·È J.Anillo. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 30, 25, 20. ª¤¯ÚÈ 28/1. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 TÚÂϤ˜ Á·˙¤Ï˜... Û „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

Jean Marie Chevret. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ. X. BÔÚο˜. ™ÎËÓÔı. K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘. TÂÙ.&™¿‚. 18.30, K˘Ú.19.30, TÂÙ.-™¿‚. 21.30, ú 21, 16.

H Ê·Ï·ÎÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·.

ATELIER ¶APNH£O™ 29 ¶¿ÚÓËıÔ˜ 29, K˘„¤ÏË, 210 8663.423 OÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ˜-missing. T˘ PÂ˙¿ ÓÙ BÂÙ. ™ÎËÓÔı.: K. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, NÙ. P›ÙÛÔ˘, ™. ºÚ¿ÛÙ·. ™¿‚. 18.30 & 21.30, K˘Ú. 20.00, ú15, 10. ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿Ûη. TÔ˘ KÒÛÙ· §ÔÁ·Ú¿. ™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢‹Ì·˜, °. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜. ¢. K·ÚÙfi΢. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, 15. BADMINTON THEATER OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ·-°Ô˘‰‹. H Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ. To˘ TÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ. H Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂ-

ÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÛÙÔ West End Î·È ÙÔ Broadway, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· & ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Matthew Bourne. XÔÚ‡ԢÓ: C. Marney, S. Curtin, A. Vincent, L. Daniels. Afi 31/1 ˆ˜ 11/2. TÂÙ. 31/1, ¶¤Ì.&¶·Ú. 1-2/2, 21.00.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. Afi ÙËÓ OÌ¿‰· 90Ô C. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¶ÚˆÙÔ·¿˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Õ. ¶ÔÚʇÚË. TÂÙ. 19.00, ™¿‚. 18.30, ú 20,15. B' ™∫∏¡∏ - º√À∞°π∂ ŸÛÈÔÓ T¤ÏÔ˜. K·˘ÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ L. Larson & L. Lee «Some things you need to know before the world ends». ™ÎËÓÔı.-‰È·ÛÎ.: A. B·ÏÛ¿ÚË. MÔ˘Û.: °. B·ÛÈηڛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ú·Ù˙ÈÒÙ˘, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ¶·Ú. 24.00, ú 15 (Ì ÔÙfi). BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, Aı‹Ó·, 210 3240.944 TÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ì·Ú¤ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÎËÓÔı.: K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ¶ÔÏ›Ù˘. MÔ˘ÛÈ΋: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ™Ù›¯ÔÈ: °. KÔÚÔÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.&TÚ. 22.00, ú 15, 12.

°YA§INO MOY™IKO £EATPO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9316.101 Tango seduction. E›ÎÔÛÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Û ¤Ó· show ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ tango XoÚÔÁÚ.: Gustavo Russo. ¶¤Ì.-K˘Ú. ú 10-50. Afi 25/1 ˆ˜ 18/2. Dirty granny tales. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ΛÌÂÓÔ Ì ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ì¿ÁÔ˘˜, ˙ÔÁÎϤÚ, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜. K˘Ú. 10.30 Ì.Ì., ú 10 (Ì ÔÙfi). ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. K›ÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: A. EÛÎÂÓ¿˙Ë. MÔ˘Û.: ™. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 20, 15. M·Ì¿ ¤Ú¯ÔÌ·È. TÔ˘ AÓÙÒÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. EÚˆÙÈ΋ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ.: A. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ‡ÎÈÔ˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜, E. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï.

TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, °. AÍ¿˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ¶·Ú. 00.00, ú 21, 15. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 TÔ ÙÚ¤ÓÙ˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ 3 ÊÔÚ¤˜. TˆÓ ™.º·ÛÔ˘Ï‹, K.

B›‰Ô˘, B. N¿ÛË, ¶. K·Ó·Ú¿ÎË. EÈıÂÒÚËÛË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. MÔ˘Û.: °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, E. K·ÛÙ¿ÓË, °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, Œ. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 25, 22, 18. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ªÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, §. ™·Îο, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. K˘Ú. 18.30, TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 23, 20, 17. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·‚Ú¿Ó.

MÂÙ¿ÊÚ.: §. X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ K·Ú·‚›·. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 15, 10. ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢›˘ÏÔ˘, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3229.771, 210 3228.881. O ÁÔÏÁÔı¿˜ ÌÈ·˜ ÔÚÊ·Ó‹˜ ·Ó‡·ÓÙÚ˘ ÌËÙ¤Ú·˜. TˆÓ

§Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È P¿È·˜ MÔ˘˙ÂÓ›‰Ô˘. ™¿ÙÈÚ· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi. ™ÎËÓÔı.: P. MÔ˘˙ÂÓ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÏ·¯Ô‰ËÌ‹ÙÚË, ÿ. KÂÛÔ‡Ï˘, N. KÚËÙÈÎÔ‡. TÂÙ - ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00, ú 20, ú 15. MOY™IKH ™KHNH «MÂı˘ÛÌÂÓ¿ÎÈ» Life is a Musical. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «TÚÂȘ Ì·Ó¿Ï». ¶·›˙Ô˘Ó-ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: A. MÔÏ˘‚‰¿. °. ¶ÏÈ¿Î˘, Õ. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. K˘Ú. 21.15, ú 15 Ì ÔÙfi. E£NIKO £EATPOKA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ °¿ÌÔ˜. TÔ˘ ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. MÂÙ¿ÊÚ.: N. °Î¿ÙÛÔ˜. MÔ˘Û.ΔÚ·Á.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. MÂÌ‰¤ÏË, T. TÚ‡Ë, K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘. ΔÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.& ¶·Ú.21.00, ™¿‚.&∫˘Ú. 18.00 & 21.00, ú 20, 10. E£NIKO £EATPO ™KHNH KOTO¶OY§H ƒ∂• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, ∞ı‹Ó·, 210 3305.074 EÚÚ›ÎÔ˜ ¢'. TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÏÔ. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹-ÛÎËÓÔı.: ¢. M·˘Ú›ÎÈÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™Ù. ™ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·˝˙Ë, N. K·Ú·ı¿ÓÔ˜, Ÿ. §·˙·Ú›‰Ô˘, AÈÌ. XÂÈÏ¿Î˘, °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. TÂÙ. 18.00, ¶ÂÌ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, K˘Ú. 19.00, ú 20, 10. M¤¯ÚÈ 18/2. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, Û ϷÙÚ‡ˆ, ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe Di Pietro &

Jimmy Roberts. MÔ˘ÛÈ΋ Έ̈‰›·. Afi‰.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, M. MÂÁÓ‹˜, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. &K˘Ú. 18.15, ú 24, 21, 18, 17.

∂NA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, (›Ûˆ ·fi ÙÔ MÔ˘Û›Ô) 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. KˆÌˆ‰›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÂ

¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú M·ÚÈ̤. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹: K·ÙÂÚ›Ó· Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K.X.M·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 15, 10. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879. K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢Âη‚¿ÏÏ·. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, 17, 14. E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, KÔψÓfi˜ (°¤Ê˘Ú· §¤ÓÔÚÌ·Ó), 210 5138.067 TÚÂÏ¿ Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ̷ÚÈÔÓ¤Ù˜ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Baruti”. EÌ„˘¯ˆÙ¤˜: G. Brito, B. KÔ‡ÚÔ˘, ™. KÔ˘ÛÎÔ˘‚ÂÏ¿ÎÔ˘. K˘Ú. 12.00. ú 12. K¿ı ¶¤Ì. ÛÙȘ 23.30 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ºÔ˘·ÁȤ ¡¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË. Bug. TÔ˘ TÚ¤ÈÛÈ §ÂÙ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ™ÎËÓÔı.: °. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. MÔ˘Û.: M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛ·ÚÔ‡¯·, ¢. §¿ÏÔ˜, N. M·ÚÌ·Ù¿ÎË, ™. ™Ù·ÌÔ˘Ï·Î¿ÙÔ˜. TÂÙ.-™¿‚ 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 20, 15, 13,5. TÔ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÌÈÛfi. TÚ›· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙˆÓ MÈÛ¤Ï ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·È ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ™ÙÚfiÂÏ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· N¿Ì·. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: Õ. MÂÚÎ. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. K·Ú‰·Ú¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, Õ. MÂÚÎ. ¶·Ú.™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 18, 13,5, 12.

84, ¶Ï. KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 TÔ Û›ÙÈ Ì·˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ ™ÙfiÚÂ˚. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘. MÂÙ¿ÊÚ.: M. AÓÙˆÓ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÓÙ. X·ÏÎÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. AÓÙˆÓ›Ô˘, N. AÛ›ÎË, ¢. K·Ó¤ÏÔ˜, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, º. Z. §ÔÌÏfi. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 8.15, ú 20, 15. £EATPO KOPYBANTE™ M˘Ï¤ÚÔ˘ 76-78, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 9718.590 O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ ›ӷ˜.

TÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ K¿Êη. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. £ÂÔ¯¿Ú˘, B. ºÂÏÔ‡˙˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. £ÂÔ¯¿Ú˘, KÏ. °È·ÓÓÈοÎË, °. KÔÓÙfi˜, M. M·ÚÔ‡Ï˘, K. Z‹ÎÔ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. £EATPO ™TOA, MÈÛΛÓË 55, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145 O ·Ù¤Ú·˜. TÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. KÔ‡ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, °. ZÈfi‚·˜. TÂÙ. &K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, ú 20, 15, 13. £EATPO TOY ∏§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, 210 3231.591 EΛ, ÂΛ, ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. KˆÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ab Ovo. ™ÎËÓÔÁÚ.: NÙ. NÂÁÚ›Ó. MÔ˘ÛÈ΋: «¶˘Ú Î·È M·Ó›·», A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ™. MÔÛ¯Ô‡Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ú15, 10 (Ì ÔÙfi). TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. £EATPO TH™ ∞NOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.870 NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰ÔÓÙ›ÎÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· Ì ÁÔÙıÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ F. W. Murnau. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘, ™ÎËÓ.: Z. PÔ‡ÌÔ˜. MÔ˘Û.-ÙÚ·ÁÔ˘‰.: ™Ù. ¢ÚÔÁÒÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 18, 12. £EATPO TH™ HMEPA™ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, 210 6929.090 O ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ «ÕÏÏË ™ÎËÓ‹». ™ÎËÓÔı.: N. ¶ÂÚ¤Ï˘. MÔ˘Û.: °. MÂÙ·ÏÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, H. A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. TÔ ÂÚÛÈÎfi ÊÈÏ›. ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘: 1,10 ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: ú 15 Î·È ú 10 (ÔÌ·‰ÈÎfi). M¤¯ÚÈ 25/2. Xڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜. To˘ B·Û›ÏË ZÈÒÁ·. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: A. MÔÓÙ˙ÔÏ‹ MÔ˘Û.: ™Ù. K¿ÙÛ·Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¶·ÓÙ·˙fiÁÏÔ˘, ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. K¿ı ¶¤ÌÙË 21.00, ú 15,10. ¶ÚÂÌȤڷ:18/1. £EATPO TH™ KOYK§A™ æ·ÚÔ˘‰¿ÎË 34, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8323.714 OÈ ·‰¤ÛÔÙÔÈ. ™fiÏÔ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÎÔ‡ÎϘ, Ì¿ÛΘ Î·È ·ÓÙƠ̷̂ ·fi ÙÔÓ ËıÔÔÈfi-ÎÔ˘ÎÏÔ·›ÎÙË T¿ÎË ™·ÚÚ‹. K¿ı ™¿‚. 21.00, ú 10. £EATPO TEXNH™ YfiÁÂÈÔ - ¶Â˙Ì·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ T˙fi˙ÂÊ KfiÓÚ·ÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ.: I. KÏÂÊÙfiÁÈ·ÓÓË. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ.

EP°A™THPI MAIPHBH ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33, OÌfiÓÔÈ·, 210 5222.181 ºÂÁÁ¿ÚÈ·, ÂÈÚ·Ù¤˜, ÊÏfiÁ˜ Î·È fiÓÂÈÚ·. Afi ÙÔ ÎÔ˘-

ÎÏÔı¤·ÙÚÔ «X·Ú¯Ô‡Ù» ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ A˘ÙÛ›‰Ë. ŒÓ·˜ ÂÈÚ·Ù‹˜ Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÙÚÈ‹ÚË ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Î·È „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ·Ú¤·. ™ÙȘ 27/1, 17.00, ú 10. OÈ Á¿ÌÔÈ Ù˘ PԉԇϷ˜.

¢È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶·›˙ˆ¶ÔÚ›·».™ÎËÓÔı.: °. K·Ï¿ÎÔ˜. KÔÛÙ.- ηٷÛ΢¤˜: ¶. AÛ‚ÂÛÙ¿˜. MÔ˘Û.: ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ & ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Õ. KÚÈÎÂÏ‹, ‚ÈÔÏ› & ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ™. KÚÈÎÂÏ‹˜, ÎÈı¿Ú· & ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ Õ. K¯·ÁÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, °. K·Ï¿ÎÔ˜. K˘Ú. 28/1 & 4/2, ÛÙȘ 12.00 &17.00. E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3 £ËÛ›Ô, 210 3410.224 ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ·. TÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ¢È·Û΢‹: T. ¶ÚÔ‡Û·ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: K. ¶·ÓˆÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, M. ¢Ú·Á¿ÙÛ˘, A. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡, K. ™ˆÙËÚ›Ô˘. ¶ÂÌ. ¶·Ú. ™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.30, ú 17, 12. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 43


¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÚÙ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÂÌȤڷ: 25/1. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYNÀ¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 O §ÈfiÓÙ·˜ – ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÔ˘ÛÈÎfi, Ì ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ·ÏÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. AÊ‹ÁËÌ·-ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ: N. TÔ˘Ì·Î¿ÚË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ÛÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜, B. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, K. BÂϤÓÙ˙·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 15. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ T˙. KfiÓÚ·ÓÙ. H ÁÏ˘fiÈÎÚË ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Û¯¤ÛË. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¢È·ÛÎ.: I. KÏÂÊÙfiÁÈ·ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÚÙ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™¿‚. 18.15, ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.&K˘Ú. 20.00, ú 20, 15, 10 (TÂÙ.-¶·Ú. ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25). £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. To˘ §Ô‡-

η˜ M·›ÚÊÔ˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. K›ÓËÛË: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÛÙ·, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21:15. K˘Ú. 19:30, ú 20, 15. TÂÙ.-¶¤Ì.: ú 15, 12. K·ÙÛ·Ú›‰·. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, K. °¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. TÂÙ.-¶¤Ì. ú 12. ª¤¯ÚÈ 28/1. £Ô‰ˆÚ‹˜ ÂÙÒÓ 33̯. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ £. M·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È °. ZÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.TÚ. 21.15, ú 15, 12. ¢ˆ‰¤Î·ÙË N‡¯Ù· ‹ fi,ÙÈ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ. TÔ˘ ™·›ÍËÚ. MÂ-

Ù¿ÊÚ.: X. M¿ÌÔ˘ - ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: E. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. MÔ˘Û.: £. BÏ·‚È·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÛÈÌ¿, A. B¿Ï‚Ë, E. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, A. KÔÚÙÛ·Ú›‰Ô˘, E. KÔ˘Ó¿‰Ë, E. T˙·ÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘, A.TÛÂÎÔ‡Ú·. K˘Ú. 22.00, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ∫·ıfiÏÔ˘ ηϿ. T˘ O‡ÚÛÔ˘Ï· P¿ÓÈ ™¿ÚÌ·. MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. ¶ÂÙÚ¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: M. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘ÛÈ΋: ™. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. EÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. ¶·¿, Ÿ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, °. °¿ÏÏÔ˜. £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 Festen. TˆÓ TfiÌ·˜ B›ÓÙÂÚÌÂÚÁÎ, MfiÁÎÂÓ˜ PÔ‡ÎÔÊ & MÔ XÚ. X¿ÓÛÂÓ. ¢È·ÛÎ.: N. ŒÏÓÙÚÈÙ˙. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢·Ó¤˙Ë - Knutsen & M. ¢Ô‡ÓÈ·˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·Ó¤˙ËKnutsen. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, £. M·˙¿Î·, A. M˘ÏˆÓ¿˜, A. ¶··ıÂÌÂÏ‹, °. ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘. ™¿‚.&K˘Ú. 19.00, TÂÙ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚.&K˘Ú. 21.30, ú 23, 16. £YPA TEXNH™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422 M‹ˆ˜ ¿ÚÁËÛ·; TÔ˘ Vimal Shab. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “∞nada kada”. ™ÎËÓÔı.: A. AÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È X. MfiÛÈÓ·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: XÚ. NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. X·‚Ú¤˜, ¢. NÈÎËÙ›‰Ô˘, M. KÔÎÎÈÓ¿ÎË. K˘Ú. 19.30, ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.00, ú 15, 10. ¶ÚÂÌȤڷ: 28/1.

>>

£∂∞Δƒ√ I¢EO£EATPON ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 57 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 210 5237.543 AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. MÔ˘Û.: ¢. §¤Îη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, H. B·Í‚·Ó¤Ú˘. K¿ı ™¿‚. 18.30, ú16, 10. ¶ÔÏÈÙ›·. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. £Â·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË-ÂÈ̤ÏÂÈ·: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, E. °·‚Ú¿. K¿ı TÂÙ. 20.00, ú 16, 10. I§I™IA - μ√§∞¡∞∫∏™ ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜.

TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. Afi‰.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. ¶ÂÌ-¶·Ú: 21.30, ™¿‚.-K˘Ú.: 18.30 & 21.30, ú 21, 18, 16. AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: T. M·ÓÙ‹, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: °. K˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, N. ™ÈÓ¤ÏÏÈ. KÔÛÙ.: Œ. °È·Ó›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, A. TfiÙÛÈη˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 21, ú 16. I§I™IA - NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 Funny. T˘ Isobel Lennart. MÈÔ‡˙ÈηÏ. ¢È·Û.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, K. °ÈÔ˘Ï¿ÎË. TÂÙ.&K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00& 21.00, ú 24, 20, 16. KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 M¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. T˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. MÂÙ·ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 24, 20, 17. KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3417.000 TÔ M·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.

TˆÓ Howard Ashman & Alan Menken. ™·ÙÈÚÈÎfi ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.-MÂÙ¿ÊÚ.: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘-£¤ÌȘ M·ÚÛ¤ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, O. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ú 22, 17, 15. KNø™™O™ KÓˆÛÛÔ‡ 11 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 195, 210 8677.070 To KoÛÙÔ‡ÌÈ. TÔ˘ K·Ó TÂÌ¿. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ MÚÔ˘Î. MÂÙ¿ÊÚ.: §Ô˘›˙· MËÙÛ¿ÎÔ˘ ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙÈÁ· KÔ˘ÁÈ·Ù¤. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ. ¶‹ÙÂÚ MÚԢΠ- M·Ú› EÏ¤Ó EÛÙȤÓ. MÔ˘Û.: ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶. MÚÔ˘Î. ¶·›˙Ô˘Ó: §. TÛ¿Áη˜, M. M¿ÏÊ·, °. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, K. KÏ¿‰Ë˜. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30 & 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15, 10.

‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: K. ŒÈÓÛÁÔ˘ÂÚı, Œ. KÂÏÂÛ›‰Ë, B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ™ÙȘ 26, 28, 31/1 & 2, 4, 7, 9/2, ú 60, 50, 35, 20, 15, 20.00.

ÚfiÔ˘ÏÔ˘. KÔ˘ÎÏÔ·›¯Ù˘: £. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘ÛÈÎÔ›: B. °È·ÓÓ›Û˘, A. AÈÓ›Ù˘, ™. ¶··ÙÚ·ÁÈ¿ÓÓ˘, °. ™ÔÊÔÏfiÁË. K¿ı TÂÙ. 22.00.

ME§I ºˆÎ·›·˜ 4 & ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87,Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8221.111 B·‚˘ÏˆÓ›·. TÔ˘ ¢. K. B˘˙·ÓÙ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û. A. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MfiÚÙ˙Ô˜, °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, N. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘. TÂÙ.&K˘Ú. 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ú 22, 15. ¶ÚÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˘ÔÏË. TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÙË. ™ÎËÓÔı: ¶. M¤ÓÙ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: X. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Z‹ÎÔ˘, °. ™Ô˘Í¤˜, °. ¶Ôχ˙Ô˜, ¶. M¤ÓÙ˘. K˘Ú-TÚ. 21.15, ú 22, 15.

NEO E§§HNIKO £EATPO ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 34 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. To˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÎËÓÔı.: °. AṲ́Ó˘. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ê·ÓÙ¿ÚË, °. AṲ́Ó˘. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, 15.

¶Ò˜ Ó· KϤ„ÂÙ ÙÔ˘˜ KÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Û·˜. KˆÌˆ‰›·

EÓfi˜ Ô˘ÏÈÔ‡ ÌfiÓÔ Ë ÊˆÓ‹.

¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 H °·Ï¿˙È· NÔ. T˘ B›ÏÈ·˜ X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: £. K·Ú·Ê‡ÏÏË. MÔ˘Û.: ™. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §Ô‡ÛË, M. M·Á·Ó¿, E. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.¶¤Ì. 21.15, ú 15, 12. Afi ÙȘ 30/1 ˆ˜ ÙȘ 22 /3.

META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382 ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ

ÕÏÌ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: T˙¤ÓË K·Ú¤˙Ë-™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, °. NÈÓÈfi˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, °. KËϷˉfiÓË. TÂÙ.&K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 18 , 25, 15. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, CityLink, 210 3210.025 ™˘Ó¤‚Ë ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. To˘ £Ô‰ˆÚ‹ AıÂ-

Ú›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜, B. BÔÏÈÒÙË, ™. K·Ú‡‰Ë, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜. TÂÙ.: 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú.: 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 ú 25, 18. MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 ŒÓ· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. MÔ˘Ûٿη˜, º. ™ÔÊÈ·Ófi˜, B. KÔ‡ÎÔ˘Ú·˜. TÂÙ. 19.30, ™¿‚.&K˘Ú. 18.30, ¶¤Ì.&¶·Ù. 21.00, ™¿‚.&K˘Ú. 21.30, ú 22, 16. MOPºE™ ∂KºPA™H™ AÏÎÌ‹Ó˘ 13, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.002-903 TÚ›· ¯ˆÚ›˜ EϤÓË. °ÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜». ™ÎËÓÔı.: §ÂˆÓ›‰·˜ TÛ›˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶ÔÏ›ÙÔ˘, X. M·Ï·ÙÛÔ‡Ú·, B. TÚ·˚ÊfiÚÔ˜. K˘Ú.-TÚ. 21.00. ú 15, 10. MOY™OYPH ¶Ï. AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ K·Ú‡ÙÛË, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 21.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °. HÏÈfi-

Ô˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·ÛÈϷοÎË, ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15.

‰ÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘Ú‹, A. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, A. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™¿‚.&K˘Ú.18.00, TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00., ú 25, 22, 16.

M¶PONT°OYAIH AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, Aı‹Ó· 210 8650.250 X·Ìfi˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. KˆÌˆ‰›· Ù˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ NÙÔÚ›Ó. ™ÎËÓÔı.: B. ¶Ï·Ù¿Î˘. MÂÙ¿ÊÚ.: N. AıÂÚÈÓfi˜. MÔ˘Û.: ™. TÛÈÏ›Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ºÈÏ›ÓË, B. TÚÈʇÏÏË, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤Ï˘, Œ. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹. TÂÙ.: 18.30, ¶¤Ì.¶·Ú.: 21.15, ™¿‚.: 18:30 & 21:15, K˘Ú.: 19.30, ú 23, 16, 15. ¶ÚÂÌȤڷ: 27/1.

§YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 OÚʤ·˜ Î·È E˘Ú˘‰›ÎË. TÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊ B›ÏÈÌ·ÓÙ °ÎÏÔ˘Î. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. §¿ÓÁÎÚÈÙ˙. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: °. ™Ô˘ÁÏ›-

MI™IP§OY B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 38 28.481 A˘ÛÙËÚ¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. Afi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Î·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™˘-

§AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. TˆÓ AϤͷÓ-

44 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

TÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: P. ™¯›˙·, K. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, M. ™Î·ÊÙÔ‡Ú·, ¢. NÙ¿Ûη˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, ú 20, 15. NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 ÕÌÏÂÙ Ô B'. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. MÂÙ¿ÊÚ. E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, E˘ı. MÔ˘Ú›ÎË, °Ú. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜. ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ú 22, 15, 14. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 A’ ™KHNH O ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. Zȿη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, °. BfiÁÏ˘, M. B·ÎÔ‡Û˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. OPAMA EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ 58, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.260 T· ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ §‡ÎÔ˘. TÔ˘ T˙ˆÓ ¶‹ÎÔÎ. TÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‰›‰˘Ì· ·‰¤ÚÊÈ· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ŒÏÂÓ·, Ô˘ Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·ÊÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Fuga. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: E. ¶·ÁÒÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ZÒË, A. ¶··ÛÙ¿ıË, °. X·ÚÌ¿ÙÛ˘, A. ¢·Ì›ÁÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú17, 12. ª¤¯ÚÈ 28/1. OPºEA™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3607.127 Magic magic Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. M ÙÔ Ì¿ÁÔ

Luigelo. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ.-K˘Ú. 18.30. ú 20, 15. ¶A§§A™ Citylink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, Aı‹Ó·, 210 2005.050 2. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. Art direction-ÎÔÛÙ.: Õ. M¤ÓÙ˘. Video: A. TÛ·ÁÁ¿ÚË, M. Johnson. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Õ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘, K. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, N. ¢Ú·ÁÒÓ·˜, X. ¢ÂÏˉ‹ÌÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 100, 80, 50, 40, 20, 10. ¶APAMY£IA™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 37, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3457.904 H ÎÚ˘Ê‹ ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ OÊËÏ›·˜. TÔ˘ Steven

Berkoff. H ÂÚˆÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÕÌÏÂÙ Î·È Ù˘ OÊËÏ›· fiˆ˜ ÙË Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Ô Berkoff. ™ÎËÓÔı.: A. TÛÔ‡ÁÎÔ˘. ªÂÙ¿ÊÚ.: M. ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˘. ™ÎËÓ.: P. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. KÔ˘ÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. MÔ˘Û.: Õ. ™È·Ê¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, A. TÛÔ‡ÁÎÔ˘. ¢Â˘Ù.& TÚ. 21.30, ú 15, 10. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Y. M·Ó¤, °. TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, T.

X·ÏÎÈ¿˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.15. ú 17, 19, 23. ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, 210 5240.040

ÙÔ˘ ÕÏ·Ó A›ËÎÌÔÚÓ. MÂÙ¿ÊÚ.-™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, Õ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, N. BÂÚϤ΢. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 Î·È 21.15, ú 23, 20, 15.

¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 The man who. TˆÓ Peter Brook Î·È Marie Helene Estienne. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Oliver Sacks «O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ì¤Ú‰Â„ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· η¤ÏÔ».

MÂÙ¿ÊÚ.: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Renate Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: T¿ÚÏÔÔ˘, K·Ú·ÌԇϷ˜, °·Ï¿Ù˘. ¢Â˘Ù¤Ú˜, 21.30, ú15, 13. ª¤¯ÚÈ 5/2. ¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË. ™ÎËÓÔı.‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Cezarijus Grauzinis. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ P. PÔ‡ÊÔ˘. MÔ˘Û.: Martynas Bialobzeskis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, E. K¯·ÁÈ¿. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú.18.00, ú 18, 15, 13. ¶POBA H›ÚÔ˘ 39 Î·È A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.326 La mamma. KÔÈÓˆÓÈÎfi, ÙÔ˘ AÓÙÚ¤ PÔ˘Û¤Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜. ¶¤Ì.&K˘Ú. 19.30, ¶·Ú.K˘Ú. 21.15, ú 18, 12. ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242-3 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: Z. æ¿ÏÙË. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K·Ú·Ì¤ÙË, X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 21, 15. TÚ·Áˆ‰›· ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ. TÔ˘ EÚÓ¤ÛÙÔ˘ BÔ˘ÙÛ›ÓÔ˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «Mˉ¤Ó rhesus ıÂÙÈÎfi». ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: H. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. Sound design: ¶. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. M·Ï·Ó‰ÚÂÓÈÒÙË, B. K·Ú·Î›ÙÛÔ˘, E. BÔ˘ÙÛ›ÓÔ˜. ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.15. PENA B§AXO¶OY§OY KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 40, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5911.030 H ·Á›· Ù‹ÛË. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·. ™ÎËÓÔı.: ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜. MÔ˘Û.: °. M·ÎÚ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: X. ™ÂÂÙ˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. °Î›ÓË, ¶. K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, £. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘, M. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. KÔÚÊÈ¿Ù˘. TÂÙ.¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 18, 15. POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312 Other Side. TÔ˘ NÙ¤ÁÈ·Ó NÙÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «9 Î·È Î¿ÙÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: G. Rossitch. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·ÙÛÈ·‰¿ÎË. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú.19.00, ¶·Ú. 00.00, ú 20, 15.

™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.579 TÔ ™ÙÔ›¯ËÌ·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ˆÊ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «¶Ï¿ÓË». ¢È·ÛÎ.: Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜, Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘, P. M·ÌÔ‡¯·. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30, ú 13, 10. ™TOYNTIO ¶PøTE™ À§E™ «AÓÙÈı¤·ÙÚÔ» MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, 210 8661.168 Plastic people. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «epta». ™ÎËÓÔı.: B. ¶··‰¿Î˘. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: K. Z·Ì¿Ó˘. EÈ̤ÏÂÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜-‚›ÓÙÂÔ: °. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÚ‚·Ó›ÙË, M. °ÂˆÚÁ›Ô˘, Õ. Zo‡·˜, T. K·ÎÔ˘‰¿ÎË, B. M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15 & ¶·Ú. 24.00, ú 15, 10. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692 O ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Â TÛÔ˘¿Ó. TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÙ

MÚ¯Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: Õ KÔÏÙÛȉÔÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Õ MÂÓÙ˘. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. ¶·›˙Ô˘Ó: H. °ÂÓÓ·Ù¿, °. °Î¿Ù˙ÈÔ˜, A. KÔÎΛÓÔ˘, M. §Ô˘Ì¿ÎË. TÚ.-¶·Ú. 20.30, K˘Ú.19.00, ú 20, 15. M¤¯ÚÈ 31/1. ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39, °Î¿˙È, 210 3455.020 ÕÓıÚˆÔ˜ EϤʷÓÙ·˜. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ T۷ΛÚË. ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ º. TÚ‚˜ Î·È A. MfiÓÙ·ÓÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. T۷ΛÚ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, E. °È·ÎÔ˘Ì‹. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. 19.30, K˘Ú. & ™¿‚. 18.00. ú 22, 15. OÈΛ· Alba. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Federico Garcia Lorca. XÔÚÔÁÚ.: D. Lommel. MÔ˘Û.: Y. Stupel. KÔÛÙ.: Z. M·ÚÙ˙Òη, D. Lommel, Z. M·ÚÙ˙Òη, Œ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.30, ú 15, 10. Afi 26/1 ˆ˜ 25/2. ™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448 MÈÎÚfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «AÌ¿ÏÁ·Ì·». Concept-¯ÔÚÔÁÚ.: M. °ÔÚÁ›·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ™Ù. AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜. Video: B. KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ™Ù. AÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜, B. BÂϤÓÙ˙·˜, P. °Ï˘Ì›ÙÛ·, M. °ÔÚÁ›·. 24/130/1, 21.30, ú 15,10. TABOO AÓÙ‹ÓˆÚÔ˜ 42 (‰›Ï· ÛÙÔ K¿Ú·‚ÂÏ), 210 7224.824 ÕÁÁÂÏÔ˜ ·fi Z¿¯·ÚË.

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË-show Ì ÙÔÓ T¿ÎË Z·¯·Ú¿ÙÔ. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÙÛÔ˘Ï¿Î˘. ¢/ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙ.: N. ¢·Ó›Î·˜. K›ÌÂÓ·: °. •·ÓıÔ‡Ï˘. EÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜: A. MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. Z·¯·Ú¿ÙÔ˜, N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 23.00, K˘Ú. 21.00. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘.

TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. KÔ¤Ó. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, K. K·˙¿ÎÔ˜, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘. TÂÙ.&¶ÂÌ. 19.15, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. TO¶O™ A§§OY ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 KENTPIKH ™KHNH ¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. KˆÌˆ‰›·. EÈÌ.ÎÂÈÌ.-ÌÂÙ¿ÊÚ.: N. K·ÌÙÛ‹˜ - M. Elwood. ™ÎËÓÔı.:

N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y. §Ô‡Ë, K. T˙¿‚·ÏÔ˘, X. M·˘ÚÔ˘‰‹˜, §. K·ÎÔ‡Ú˘. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ¢Â˘Ù.& K˘Ú. 19.30, ú 20, 15. M¤¯ÚÈ 3/4. O‰ÔÈÔÚÈÎfi Ì ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·. ™‡ÓıÂÛË ÎÂÈ̤-

ÓˆÓ ·fi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘, ™ÔÊÔÎÏ‹, E˘ÚÈ›‰Ë, °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Î·È P›ÙÛÔ˘. MÔ˘Û.: K. X·ÚÈÙ¿ÙÔ˜. KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¶·Úı¤Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ŸÏÁ· TÔ˘ÚÓ¿ÎË, K›ÙÙ˘ AÚÛ¤ÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ KÚÔÓÙ‹Ú˘. TÚ.20.30, TÂÙ. 21.00, ú20, 15. PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ... Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ. OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘

™·›ÍËÚ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î·È Ì·Ï·Ú›Ó· Û ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «361 ÌÔ›Ú˜». ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: ™Ù. ™ÙÂÚÈ¿‰Ë˜. ™ÎËÓ.: £. ™·Ì„ÒÓ. MÔ˘Û.: K. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: £. ™·Ì„ÒÓ. MÔ˘Û.: K. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.30, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 20/3. TPENO ™TO POYº KˆÓ/ψ˜ (ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡Á¤Ê˘Ú·˜ X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜), 210 5298.922 ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ AÁ¿ı˘ ¢ËÌËÙÚԇη˜. K·ÏÏÈÙ¯Ó. ÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.-ÂÓÔÚ¯.: Õ. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ºˆÙ.: ™. MÈÚÌ›Ï˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. °ÈÛ‰¿Î˘, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ¶ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË. T˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË. ™ÎËÓÔı. T. §‡Á·ÚË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ. N. §ÂÏÔ‡‰·. MÔ˘Û.: M. I. AÏÂÍÈ¿‰Ë˜. EÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, ¶. ™·¯ÂΛ‰Ë˜, M. AÌÔÚÁÈ·ÓÔ‡. TÂÙ.-™¿‚. 21.00 K˘Ú.19.00, ú 24, 16. TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, MÂÙÚfi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3311.009, 697 3371601 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ stand-up comedy. M ÙËÓ §. PÈοÎË, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Î.¿.TÂÙ. ¶¤Ì. ∫˘Ú. ú 15, ¶·Ú. ™¿‚. ú18, 22.00. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 °Ú·ÌÌ‹. M·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Israel Horovitz. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «MÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹» ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ AıËÓÒÓ. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÓÙÈÒÙ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: I. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡. XÔÚÔÁÚ.: K. KÔÛÌ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. M·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™. •·ÓıÔ˘‰¿Î˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30, ú 17, 12. KÔÛÌÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. TÔ˘ NÈÏ §·ÌÈÔ‡Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: XÚ.M¿ÌÔ˘ ¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: M. ™¿‚‚·. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: A. BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓ·Ú¿ÎÔ˘, A. ¢ËÌËÙÚÔοÏÏ˘, M. ™¿‚‚·. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 18, 15. Afi 25/1 ˆ˜ 4/3. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 16, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 (EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ - N¤· ™ÎËÓ‹) TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, ¶. §·ÁÔ‡Ù˘, M. ¶··ÛÙÂÊ·Ó¿ÎË. TÚ.-¶¤Ì. 21.00, ú 20, 10. M¤¯ÚÈ 25/1. ¶¤ÓÙ ™Èˆ¤˜. T˘ ™›Ï· ™Ù›‚ÂÓÛÔÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: XÚ. M¿ÌÔ˘-¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÔÌÔ‡ÏË. KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: KÏ. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K¤ÓÙÚÔ˜, K. ™·Ì·Ú¿, M. ZÔÚÌ¿, K. °¤ÚÔ˘. ™¿‚.& K˘Ú. 18.00, TÂÙ.¶·Ú. 21.00, ú 20, 18. ●

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 M¿ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ AÊÚÈηÓÈ΋, IÛÏ·ÌÈ΋, IÓ‰Ô˘ÈÛÙÈ΋, AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ Î·È NÂÔÂÏÏËÓÈ΋ T¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 16/2. A-¢ ¶·ÏÏ·‰Ô˜ 3, 210 3228.785 N›ÎÔ˜ TÚ·Ófi˜. “Crimen majestatis (¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‚·ÛÈÏÔÎÙfiÓÔ˜)”. 40 ÔÚÙÚ¤Ù· ·ÓıÚÒˆÓ (ÂÁÎÏË̷ٛ˜, ‰ÈηÛÙ¤˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›) ·fi ÚÂÔÚÙ¿˙, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, 400 ·Ú¿ 4 ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜ Î.¿. APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3215.469 Here, I disappear. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ V. Balatsos, L. Cohen, M. Finn, B. Sarcevic, T. Trouve. M¤¯ÚÈ 10/2. ART TOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ·Á. 210 3246.100 N›ÎË K·ÏÏÈÓÙ¤ÚË. «AÛÙÈο ÙÔ›·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/1. A™TPO§ABO™¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342/3 Bitter or sweet, what’s the taste of art? K·Ù·Û΢¤˜

Ù˘ A. TÛÔ‡ÙÛÔ˘Ú· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ EÌÌ·ÓÔ˘¤Ï·˜ M¿ÚÎÔ˘. M¤¯ÚÈ 27/1. BERNIER-ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Tony Oursler. ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ÚÔÛÒˆÓ Û ÁÏ˘Ù¿ ·fi fiberglass. EÁη›ÓÈ·: 25/1, 20.00. M¤¯ÚÈ 24/2.

* THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.527-8 Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ AÚÁÈ·Ó¿˜.

EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ø˜ 10/2. CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517 La Touf. “Power in numbers”. ¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÁÈ· 334 ¿ÙÔÌ·. EÁη›ÓÈ·: 25/1, 20.30. ™ÙȘ 25, 26, 27/1. °KA§EPI 7 Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 AÌ·Ú‡ÏÏË ™ÈÓÈÔÛfiÁÏÔ˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Artist’s Books. ª¤¯ÚÈ 2/2. DIANA GALLERY DOWN TOWN ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 5, 210 3249.626 T›Ó· XÚ˘ÛÔÊ¿ÎË. °È·ˆÓ¤˙Èη ‚¿˙· Î.¿. ø˜ 10/2. ∂KºPA™H - °π∞¡¡∞ °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 A‰ÚÈ·Ófi˜. °˘Ó·ÈΛ· ÔÚÙÚ¤Ù·. M¤¯ÚÈ 27/1.

* E§ENH KOPøNAIOY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9244.271 Michael Schmidt. “U-ni-ty: The original book prints”. ∞/ª ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ‰È¯ÔÙÔÌË̤Ó˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. M¤¯ÚÈ 28/2. * E 31 E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 210 3210. 881 K·ÙÂÚ›Ó· K·Ó¿. “Dust”. Video-art Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/1. GAZON ROUGE B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §·‰È·Ófi˜.

“Feed me”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.


>>

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À EÁη›ÓÈ·: 25/1, 20.00. M¤¯ÚÈ 24/2.

ΔÈ ·›˙ÂÙ·È

I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 M·ÓÒÏ˘ M·ÌÔ‡Û˘. «K·ÙÔ¯¤˜». ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ‚›ÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹. EÁη›ÓÈ·: 25/1, 19.30. M¤¯ÚÈ 24/2.

E°XEIPI¢IO ANA°NøPI™H™ A°IøN (A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS) ÙÔ˘ NÙ›ÙÔ MÔÓÙȤÏ. M ÙÔ˘˜: P. NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ, P. NÙfiÛÔÓ. A˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÂÓËÏÈΛˆÛ˘ ÎÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, AÛÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ’80. BÚ·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ™¿ÓÙ·Ó˜. STER CINEMAS A°.

AÏ›ÎË ¶·Ï¿Ûη.

“Dangerous Places”. AÎÚ˘ÏÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Î·È ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹. EÁη›ÓÈ·: 25/1, 19.30. M¤¯ÚÈ 24/2. ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 7244.552 «£Ú·‡ÛÌ·Ù·». ŒÚÁ· ÙˆÓ A. AÚÁ˘ÚÔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, I. BÂÓÙ›ÎÔ˘, §. M¤ÌË. EÁη›ÓÈ·: 25/1, 20.00. M¤¯ÚÈ 25/2.

* MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÁÏ˘Ù¿ÛÒÌ·Ù·. M¤¯ÚÈ 27/1. NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A , 210 3616.165 §›˙Ë K·ÏÏÈÁ¿. «E˘Ú‹Ì·Ù· 2000-2006». £Ú·‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔȈı› Á›ÓÔÓÙ·È ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, Û˘Óı¤ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 4/2.

E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

ª∏ Ã∞™∂Δ∂

BI∫À £∂√¢øƒ√¶√Y§√À «ºˆÙÂÈÓ¿ KÔ˘ÙÈ¿». EÈÙÔ›¯È· ʈÙÈÛÙÈο ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÚÈ‚‹˜, ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï·Ì·Ú›Ó·, ÏÂÍÈÁÎÏ¿˜, Ï·ÌÙ‹Ú˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ ·fi ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙË N¿ÔÏË Î·È ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ™ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138.

O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi

fotofraxia. M¤¯ÚÈ 1/2.

ÙÔ˘˜ M. M¿¯·, ™. PfiÎÔ, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ.

™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933

IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 ™ˆÙ‹Ú˘ §ÈÔ‡ÎÚ·˜. «ºˆÙÈṲ̂ӷ ·Ú¿ı˘Ú·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 27/1. NÈÎfiÏ·Ô˜ A. XÔ‡ÙÔ˜.

THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 640.288 XÚ‹ÛÙÔ˜ M·ÚΛ‰Ë˜. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜. ª¤¯ÚÈ 3/3. TRACK7ARTSPACE ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ & AÌÊÈfiψ˜ 1, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 211 1007.082 «AÁ¿Ë Î·ı·Ú‹». EÁηٿÛÙ·ÛË, ÂÚÊfiÌ·Ó˜ Î·È Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔ˘˜ A. Ashkar ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, Ô Joseph Dadoune ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï Î·È ÙËÓ AϤÍÈ·. M¤¯ÚÈ 26/3.

* VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1 ¶Ï·Ù›· K·Ú·˚ÛοÎË, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.968 “Sunset in Athens II”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ T. Amini, M. Bauer, H. Dobliar, T. Gerhard, V. Hopkins Î.¿. M¤¯ÚÈ 3/2. WANNAJOB KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 211 1199.519 666. ¢. ¶··‰¿ÙÔ˜, T. °ÎfiÙÛ˘, A. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Z. Zillion. M¤¯ÚÈ 27/1. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Thomas Struth, Rineke Dijkstra. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÂ

ŒÎıÂÛË ÎÔÏÏ¿˙. EÁη›ÓÈ·: 29/1, 18.00. M¤¯ÚÈ 5/2. * π¢PYMA °OY§AN¢PHXOPN University of Indianapolis, M¿ÚÎÔ˘ A˘Ú‹ÏÈÔ˘ 5, ¶Ï¿Î·, 210 3239.908 IÂÚ‹ KÏËÚÔÓÔÌÈ¿: O ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ K¤ÚÙȘ Î·È ÔÈ IӉȿÓÔÈ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ AÌÂÚÈ΋˜. 60 ʈÙÔÁڷʛ˜

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Èı·ÁÂÓÒÓ. ø˜ 27/1.

* IN™TITOYTO °KAITE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ J. Benzenberg Î·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ A. Klosi. M¤¯ÚÈ 31/1. KTIPIO BA´§EP M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 2-4, 210 9241.043, ¢Â˘Ù.-K˘Ú. 10 .Ì.7 Ì.Ì. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ·Ó·Ûηʋ. T· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. M¤¯ÚÈ 28/2. MOSHI MOSHI MÂÁ.AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, 210 3477.048 EϤÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. “Love letters”, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601

XPY™O£EMI™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 20, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6811.418 °ÈÒÚÁÔ˜ M·˘ÚÔ˚‰‹˜. ™¯¤‰È· Ì ÌÔχ‚È Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ. M¤¯ÚÈ 31/1.

Ê›ÏÓÙÈÛÈ Î·È ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· Ì ÎÔÚ¿ÙÈΘ Ù›ÁÚÂȘ, Ê˘ÛÈο ÙÔ›· Î.¿. M¤¯ÚÈ 27/1.

* ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN Â›Â‰Ô ·Ê›ÍˆÓ, ›ÛÔ‰Ô˜ 1, ™¿Ù·, 210 3530.000 ÕÏÊÚÂÓÙ NfiÌÂÏ Î·È EÏÏ¿‰·. M¤¯ÚÈ 10/2.

* GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿ÌÚÔ˘. «AÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ - ™˘Ó·›ÛıËÌ· ŒÎÚËÍË». M¤¯ÚÈ 30/1. £EATPO A§MA AÁ.KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, 210 5220.100

MÔ˘˙È¿ÓË, TÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. ø˜ 7/07.

* TATATA (art-cafe) HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 30, £ËÛ›Ô, 210 3420.700 A-‰˘Ó·ÙfiÓ. ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ÂÓÓ¤· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ EȉÈÎÔ‡ æ˘¯È·ÙÚ›Ԣ Gornja Toponica Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ø˜ 15/2. æYXAPH 36 K˘ÚÈ¿‰Ô˘, 210 2231.900 Afi ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋

Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· 19Ô˜-21Ô˜ ·È. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: I·Îˆ‚›‰Ë˜, X·Ù˙‹˜, B·Î·Ïfi, BÈÙÛÒÚ˘ Î.¿.

EÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›·.

ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï Î·È ¤ÚË̘ fiÏÂȘ ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›· ˆ˜ ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·. M¤¯ÚÈ 24/2.

∞§§√π Ãøƒ√π

«AÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ – ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù¤¯ÓË ·fi ÙË B. KÔÚ¤·. AÎÔ˘·ÚÂÏ·,

* ¶O§YXøPO™ METAIXMIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500 °È¿ÓÓ˘ æ˘¯Ô·›‰Ë˜.

¶ÔÚÙÚ¤Ù· Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 10/2. * SWITCH ON ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1 Corpus 1. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î.¿. M¤¯ÚÈ 11/2. * ™TEKI METANA™TøN TÛ·Ì·‰Ô‡ 13, EÍ¿Ú¯ÂÈ· EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ʈÙÔÚÂÔÚÙ¿˙. ºˆÙÔÁÚ·-

ʛ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi Aı‹Ó· Î·È MÂÍÈÎfi. √Ì¿‰· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

ª√À™∂π∞ * BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7211.027 M‡ıÔÈ Î·È AÚ¯¤Ù˘· ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ηÈ

ÁÏ˘ÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ de Chirico, Savinio, Sartorio, Î.¿. H ¤ÎıÂÛË ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ IÙ·ÏÈÎfi MÔÚʈÙÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. M¤¯ÚÈ 25/2. Salvador Dali. 12 ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î·È 21 ÏÈıÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 18/2. ¶ËÏfi˜ Î·È ¯ÚÒÌ·. H Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚÛÂÏ¿ÓË ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ I‰Ú. I. Î·È ¢. ¶·ÛÛ¿ Î·È Ë ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÚ·ÌÈ΋. ø˜ 28/2. E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO «¶Ôχ¯ÚˆÌÔÈ £ÂÔ›». Eȯڈ̷ÙÈṲ̂ӷ ÂÎÌ·Á›· ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÂÈه̂Ș ÛًϘ, ·Âو̷ÙÈο ÁÏ˘Ù¿ Î·È 51 ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. Afi 29/1 ˆ˜ 25/3. I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». ™ÙË ‰È·ÙËÚË-

Ù¤· ÔÈΛ· Ù˘ ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/7.

* MOY™EIO HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘,

«¢Ô̤˜ & KÒ‰ÈΘ». ¶›Ó·Î˜, ‰È¿ÊÔÚ· «·ÓÙÈΛÌÂÓ·» (objets) Î·È ÎÈÓËÙÈο ¤ÚÁ·. M¤¯ÚÈ ÙȘ 7/4. ●

(* *) MATøMENO ¢IAMANTI (BLOOD DIAMOND) ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ZÔ‡ÈÎ. M ÙÔ˘˜: §. NÙÈK¿ÚÈÔ, NÙ. XÔ‡ÓÛÔ˘. ŒÓ·˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˜ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, ¤Ó·˜ AÊÚÈηÓfi˜ „·Ú¿˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· ȉ·ϛÛÙÚÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ, ÛÙ· 1999. VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ATTIKON- CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, ATTA§O™, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK-VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ LES MINIMOYS) ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ. M ÙÔ˘˜: ºÚ. X¿ÈÌÔÚ, M. º¿ÚÔÔ˘. °È· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, Ô 10¯ÚÔÓÔ˜ ÕÚıÔ˘Ú ÂÚÓ¿ ÛÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ˘fiÁÂÈÔ˘, ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, NANA Cinemax, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, BAPKIZA, ETOYA§A§E•AN¢PA, A£HNAION Cinepolis, TPIA A™TEPIA, AI°§H, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* *) TO APøMA: H I™TOPIA ENO™ ¢O§OºONOY (PERFUME: THE STORY OF A MURDERER) ÙÔ˘ TÔÌ T›Î‚ÂÚ. M ÙÔ˘˜: M. °Ô˘›ÛÔ, NÙ. XfiÊÌ·Ó. TÔ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Z›ÛÎÈÓÙ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ANNA NTOP, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ZINA, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

(* * * *) THE PRESTIGE ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ NfiÏ·Ó. M ÙÔ˘˜: K. M¤ÈÏ, X. T˙¿ÎÌ·Ó. ¢‡Ô Ì¿ÁÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰fiÍ· STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY. VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, PAºHNA ™INE

¶ANOPAMA(§‡ÎÂÈÔ), AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY, STER CINEMAS

(* *) ™AP§OT, H APAXNOY§A (CHARLOTTE’S WEB) ÙÔ˘ °Î¿ÚÈ °Ô˘›ÓÈÎ. M ÙÔ˘˜: N. º¿ÓÈÓÁÎ, K. ÕÓÙÂÚÛÔÓ. MÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ’50 Ì ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· ˙Ò·, ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ “Babe” Î·È Ì ÌÈ· ·Ú··Ó›ÛÈ· ‰fiÛË Û˘ÁΛÓËÛ˘. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, BAPKIZA, STER CINEMAS, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* * *) STRAIGHT STORY ÙˆÓ ŒÊ˘ MÔ˘Ú›ÎË, BÏ·‰›ÌËÚÔ˘ K˘ÚȷΛ‰Ë. M ÙÔ˘˜: X. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙË, B. K˘ÚȷΛ‰Ë. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter, NANA Cinemax, STER CINEMAS, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

(* * *) OI ZøE™ TøN A§§øN (DAS LEBEN DER ANDEREN) ÙÔ˘ ºÏ. X. ºÔÓ NÙÔÓÂÚÛÌ¿ÚÎ. ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ™Ù¿˙È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ „‹ÁÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ. A™TYCinema, I§ION, KHºI™IA Cinemax, ¶§AZA, ¶TI ¶A§AI

(* *) HAPPY FEET ÙÔ˘

T˙ÔÚÙ˙ M›ÏÂÚ. ™Ô˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û „ËÊÈ·Îfi animation, ·ÏÏ¿ ·È‰È¿ÛÙÈÎÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. AE§§ø Cinemax 5+1, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, NANA Cinemax, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ¶A§A™, KHºI™IA Cinemax, TPIA A™TEPIA, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI,

(* *) KPYºE™ E¶I£YMIE™ (LITTLE CHILDREN) ÙÔ˘ TÔÓÙ ºÈÏÓÙ. M ÙÔ˘˜: K. °Ô˘›ÓÛÏÂÙ, ¶. °Ô˘›ÏÛÔÓ. ¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜, ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ÎÈ ÔÈ ‰˘o, οÓÔ˘Ó Û· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿... A™TPON, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON STARCITY, INTEA§, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

(* * *) H ¢IAPPH•H (BREAKING AND ENTERING) ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ MÈÓÁΤϷ. M ÙÔ˘˜: T˙. §Ô, Z. MÈÓfi˜. N·Úfi˜ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ÌϤÎÂÈ ÙË BfiÛÓÈ· Ì¿Ó· ÙÔ˘ Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÌ·ÙÔ˜» ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙÚ·Ù‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘.. VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I,

ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, KA™TE§§A, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

(* * * *) SUGARTOWN: OI °AM¶POI ÙÔ˘ K›ÌˆÓ· T۷ΛÚË. YÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÈÎÚÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ HÏ›· ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ Ó‡Ê˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘... A£HNAION Cinepolis, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, TPIANON

(*) APOCALYPTO ÙÔ˘ MÂÏ °Î›ÌÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: P. °È¿ÓÁÎÌÏ·ÓÙ, NÙ. XÂÚÓ¿ÓÙÂ˙. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ M¿ÁÈ·, Èı·ÁÂÓ‹˜ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ·Ï‡ÂÈ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ.. A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, CINE CITY, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI \

(* * *) O ¶§HPOºOPIO¢OTH™ (THE DEPARTED) ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. M ÙÔ˘˜: §. NÙÈK¿ÚÈÔ, T˙. N›ÎÔÏÛÔÓ. A£HNA´™, ETOYA§A§E•AN¢PA, ¶A§A™, TITANIA Cinemax, TPIA A™TEPIA, NANA CinemaxM O™KAP, A™TPON, ¢IANA, A£HNAION Cinepolis, AABOPA, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK ●

(* *) O TE§EYTAIO™ BA™I§IA™ TH™ ™KOTIA™ (THE LAST KING OF SCOTLAND) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ M·ÎÓÙfiÓ·ÏÓÙ. M ÙÔ˘˜: º. °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, T˙. M·ÎA‚fiÈ. TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ì ÙÔ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ÿÓÙÈ AÌ›Ó, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ‚›·˜ ÛÙËÓ O˘ÁοÓÙ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. SÔ˘‰·›· ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ. °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON O¶EPA

(* * *) LITTLE MISS SUNSHINE ÙˆÓ T˙fiÓ·ı·Ó NÙ¤ÈÙÔÓ, B¿ÏÂÚÈ º¿ÚȘ. M ÙÔ˘˜: T. KÔϤÙ, A. MÚ¤ÛÏÈÓ. MÈ· ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ı˘Á·Ù¤Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ™OºIA, ZEA

(* * * *) ¶IO ¶APA•ENO KI A¶O ¶APA•ENO (STRANGER THAN FICTION) ÙÔ˘ M·ÚÎ ºfiÚÛÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: °. º¤ÚÂÏ, Œ. TfiÌÛÔÓ. ºÔ˘Î·Ú¿˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· ʈӋ Ô˘ Ϙ Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·! VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, INTEA§, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

(* *) O AP£OYP KAI OI MINIMO´ (ARTHUR ET

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 45


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

∞ı‹Ó·˜

(ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶·Ú.-™¿‚. 00.30

A£HNA´™ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 18.2020.40/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.00

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 18.30-21.30

AI°§H AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-TÚ. 16.3019.30-22.30, K˘Ú. Î·È 13.30 TÂÙ. 19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 15.30-18.00-20.30-23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 20.30-23.00, TÂÙ. 18.00-20.30-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 15.50-18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-TÚ. 15.0018.00-21.00-00.00, K˘Ú. Î·È 12.00, TÂÙ. 18.0021.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì.-TÚ. 15.45-18.1520.45-23.15, K˘Ú. Î·È 13.15, TÂÙ. 18.15-20.4523.15 A›ıÔ˘Û· 5: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-TÚ. 15.4518.00-20.15, K˘Ú. Î·È 13.30, TÂÙ. 18.00-20.15/ The prestige 22.30

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 Dolby SRD DTS A›ıÔ˘Û· 1: H ‰È¿ÚÚËÍË 18.30-20.45-23.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 18.0020.30-22.50

210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜)OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.50/ ¿Ì ӈڛ˜ ÛÈÓÂÌ¿ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 15.00

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.15-20.00-22.45

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›-

ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210

Ô˘ 19, 210 3236.811 H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÂÙ. 17.40-20.00-22.40, ¢Â˘Ù. 17.00, TÚ. 17.40

3228.821 - 210 3252.817 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ.17.0019.45-22.30, ¢Â˘Ù. 17.00

AT§ANTI™

AºAIA Newstar Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜

§ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: Apocalypto 17.10-20.00-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 17.00-19.40-22.30

96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 Casino Royale 17.3020.00-22.30

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926

A›ıÔ˘Û· 1: H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 18.10-20.10-22.40/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.10-22.30/ Eragon 18.30/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.1519.30-21.45-00.00, ™¿‚.K˘Ú. 12.45-15.00-17.15-

19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The prestige 19.1522.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 3: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.4516.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ‰È¿ÚÚËÍË 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.15-20.30-22.4501.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.3013.45-16.00-18.15-20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 5: Straight story

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 The prestige 18.0020.15-22.30

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· Apocalypto 16.50-19.4022.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌÈ-

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35,

¯¿ÏË, 210 6460.521 ™ÂÚ¿Á‚Ô, Û’·Á·Ò 19.00-21.00-23.00

M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.45-19.00-21.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.4516.45-19.00-21.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.3021.30-00.30, ™¿‚.K˘Ú.12.15-15.30-18.3021.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.1518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The prestige 20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.1518.45-21.00-23.15, ™¿‚.K˘Ú. 11.45-14.00-16.1518.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Apocalypto 19.15-22.0000.45 A›ıÔ˘Û· 6: EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Á›ˆÓ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.4516.00-18.45-21.15-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.4516.00-18.45-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 7: M·ÙˆÌ¤ÓÔ

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙ/fiψ˜ A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.20-23.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 18.1020.30/ The prestige 22.40/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ-ˆÏ‹ÛÂȘ 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.1023.00 O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 18.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30/ ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 20.30/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 22.50 A›ıÔ˘Û· 3: H ‰È¿ÚÚËÍË 18.00-20.20-22.40/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 19.00-20.5022.40/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-17.00

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.00-20.15-22.15, ™¿‚.-K˘Ú. 13.30-15.4518.00-20.15-22.15/ Casino Royale 00.15 A›ıÔ˘Û· 6: ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ 17.15-20.00/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: The holiday ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.0019.45-22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 13.15-16.00-18.45/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶·Ú.-K˘Ú. 21.30-00.30/ H ηٷڷ 2 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 01.15 A›ıÔ˘Û· 8: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 9: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45-20.4523.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.4514.45-17.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 10: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The prestige 17.4520.30-23.15

117, 210 6998.631-210 6980.796 O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 20.4522.50/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 17.00-18.45

ANNA NTOP °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.617, www.glyfadacinemas.gr, ÚÔÒÏËÛË: 210 6786.000 & www: i-ticket.gr TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 17.4020.20-23.00 A™TEPA™ ¢HM.KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 210 2712.640 Uranya 18.10-20.20-22.30/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 18.00/ Babel 20.0022.40/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ 17.40/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.10-23.00

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ,

‰È·Ì¿ÓÙÈ 13.30-17.0020.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.4518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.30-15.45-18.15/ TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.4523.45 A›ıÔ˘Û· 9: Happy feet 13.00-15.15-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ H ‰È¿ÚÚËÍË 19.4522.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 10: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.3017.45-20.00, ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00/ KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ 22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.45-19.15-21.45-00.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.3016.45-19.15-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 12: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 19.00-22.1501.15 A›ıÔ˘Û· 13: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30, K˘Ú. 17.45-20.30/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.15 A›ıÔ˘Û· 14: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.15, K˘Ú. 16.00-19.00-22.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.45, K˘Ú. 16.30-19.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.15-23.30, K˘Ú. 17.15-20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.1518.30-20.30-22.30-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.15-18.30-20.30-22.3000.30 A›ıÔ˘Û· 4: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.3015.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 5: ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.00/ TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 19.00-

DVD ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ QUELQUES JOURS EN SEPTEMBRE (HMEPE™ ™E¶TEMBPIOY) ÙÔ˘ ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ AÌÈÁÎÔÚ¤Ó·. EÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· ηٷÛÎfiˆÓ Ì ÔÏϤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ¤Ó·Ó ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. EӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì˯٤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤۷ ·fi ÌÈ· «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋» ηٷÛÎÔ¢ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Á˘ÚÈṲ̂ÓË ·Ó¿ ÙËÓ E˘ÚÒË. (HOLLYWOOD) 46 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

MY SUPER EXGIRLFRIEND ÙÔ˘ ÕÈ‚·Ó P¿ÈÙÌ·Ó. O M·Ù ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ÛÔ‡ÂÚ ËÚˆ›‰· G-Girl Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤ÓÔ˘˜ Ù˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë È‰¤· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¯·ÓÙ·ÎÒıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ “Ghostbusters”, ÂÓ›ÔÙ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ camp ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ, ÂÓÒ Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ O‡Ì· £¤ÚÌ·Ó Î¿ÓÂÈ ÙȘ ÛÔ‡ÂÚ ·fiÂÈÚ˜ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¿Óˆ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, fi¯È ‚Ï·‚ÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ·Ó ˙Ëٿ٠οÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ... ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. (ODEON)

YOU, ME AND DUPREE (™TOY™ ¢YO TPITO™ ¢E XøPEI) ÙˆÓ ÕÓÙÔÓÈ Î·È T˙Ô PÔ‡ÛÔ. N¤Ô ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂıÂÚÔ‡, Ù· ‚ϤÂÈ fiÏ· Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ¤ÓË Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ¿ ÌÈ· ÛÙ¤ÁË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ·Ó·Ô‰ÈÒÓ. MÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜; M¤Á· Ï¿ıÔ˜, Ì ÙÔ ÊÈÏÌ Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È... ·ÓÒÌ·Ï· ÚÔ˜ ÙÔ ÛηÙÔÏÔÁÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈ˙‹ÙËÙË... Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÚÓfi ÙÔ˘ M·Ù NÙ›ÏÔÓ! (SONY)

ALL THE PRESIDENT’S MEN (O§OI OI AN£Pø¶OI TOY ¶POE¢POY) ÙÔ˘ ÕÏ·Ó T˙. ¶¿ÎÔ˘Ï·. TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô °Ô˘fiÙÂÚÁÎÂÈÙ, ÌÈ· ‰È¿ÚÚËÍË, ÙÔ «‚·ı‡ Ï·Ú‡ÁÁÈ», ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ Washington Post Ì ÌÂÁ¿Ï·... ÎfiÙÛÈ·, ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, η̛· Û¯¤ÛË Ì ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! TÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÔÏÈÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ 1976, ÙÈÌË̤ÓÔ Ì ٤ÛÛÂÚ· ŸÛηÚ, Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Û ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô ‰›ÛÎˆÓ Ì οÌÔÛ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÚÂfiÚÙÂÚ °Ô‡ÓÙÁÔ˘ÔÚÓÙ Î·È M¤ÚÓÛÙÈÓ. (AV)


22.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30-18.30-20.3022.30-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.15-16.30-18.3020.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 7: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.0018.15-20.30-23.00-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.4516.00-18.15-20.30-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 8: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.15-20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 13.30-16.3019.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 10: Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.15-17.1519.15-21.15-23.15-01.15, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15-17.15-19.15-21.1523.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 11: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 13.00-15.1517.30-19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 12 : ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.3021.45-00.00, ¢Â˘Ù. 22.1500.30/ Eragon ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4517.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.45-17.00 A›ıÔ˘Û· 13: Happy feet 13.00-15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Apocalypto 17.45-20.4523.45 A›ıÔ˘Û· 14: The prestige 13.00-15.45-18.45-21.3000.15 A›ıÔ˘Û· 15: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú.12.0014.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.45-21.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 16: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.3017.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú.11.00-13.15-15.3017.45/ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Á›ˆÓ 20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 17: H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.45-20.15, ™¿‚.K˘Ú. 12.30-15.00-17.4520.15/ H ηٿڷ 2 22.4500.45 A›ıÔ˘Û· 18: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.4519.00-21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45-19.0021.15/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.30 A›ıÔ˘Û· 19: H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.15-19.00-21.30, ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.4516.15-19.00-21.30/ AÓ‹-

Û˘¯· Ó‡̷ٷ 00.00 A›ıÔ˘Û· 20: Apocalypto ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-16.30-19.15-22.1501.00, ™¿‚. 11.00-13.4516.30-19.15-22.15-01.00, K˘Ú. 14.00-16.30-19.1522.15-01.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.0019.15-21.45-00.00/ Apocalypto ™¿‚.K˘Ú.19.30-22.15-01.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 12.45-15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú.12.1514.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.23.30, ™¿‚.K˘Ú.00.00/ ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.19.00-21.15, ™¿‚.K˘Ú.19.00/ MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™¿‚.K˘Ú.21.45 A›ıÔ˘Û· 3: Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30-18.45, ™¿‚.K˘Ú. 12.00-14.15-16.3018.45/ H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.21.0023.45, ™¿‚.-K˘Ú. 21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 4: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ™¿‚.-K˘Ú. 21.30/ MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.45-17.00-19.15-00.45/ Apocalypto ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.1501.00 A›ıÔ˘Û· 5: Happy feet 14.00-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.30-21.30-00.30

210 8810.602 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.40-20.20-23.00

°A§A•IA™

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46,

A›ıÔ˘Û· 1: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 17.40-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Apocalypto 17.00-19.45-22.30

210 3826.720 ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 18.00-20.15/ KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ 22.30

¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 - 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.3016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45-00.45, ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-16.4500.45/ H ‰È¿ÚÚËÍË 14.1519.30-22.00 A›ıÔ˘Û· 3: EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Á›ˆÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.30-22.45-01.00,

ÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Apocalypto 17.50-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 17.40-20.00-22.30

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÌÈ·˜ TÚ›Ù˘ ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 30/1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

A›ıÔ˘Û· 1: Apocalypto 17.40-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ‰È¿ÚÚËÍË 18.10-20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 17.30-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 18.30-20.4022.50

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 18.30-20.30-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 Apocalypto 16.30-19.3022.30

ETOYA§ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.15-23.00

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.30-22.30/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 19.45-22.40/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ,

Ï˘„Ô‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950-210 9510.909 Apocalypto 17.50-20.2523.00

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: H ‰È¿ÚÚËÍË 18.00-20.30-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.20-20.00-22.40

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.15-20.00-22.45

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡

CINERAMA M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.15-19.45-22.30

¢ANAO™ A›ıÔ˘Û· 1: Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 19.00-21.0023.00, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 17.30-20.00-22.30

ATHENS

voice

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 18.15/ H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 20.10/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 22.00/ Happy feet ¶¤Ì.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË - K·°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔ-

CINE CITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜

™¿‚.-K˘Ú. 20.30-22.4501.00/ Happy feet ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.45-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.00-22.30-00.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.30-14.4517.00-22.30-00.45/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-13.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ The prestige 17.45-23.00/ Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45, ™¿‚.-K˘Ú. 15.30-20.45 A›ıÔ˘Û· 6: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 16.30-19.00-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-17.0020.15-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. 13.45-17.00-20.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.45, K˘Ú. 16.15-19.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 9: The prestige ¶¤Ì.-™¿‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.30, K˘Ú. 17.30-20.30/ Casino Royale 23.30

™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

88% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÈÓÂÌ¿.

106, 210 9215.305 MÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ 18.0020.10-22.20/ EÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¶·Ú.™¿‚. 00.25/ ™ÙÚÈÓÁΘ, ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ K˘Ú. 16.30

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: The prestige ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ. 16.2019.00, ™¿‚.-K˘Ú. & TÂÙ. 19.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 13.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 21.45 A›ıÔ˘Û· 2: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.00-21.00-00.00/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.45-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: H ‰È¿ÚÚËÍË 18.00-20.30-23.00, ™¿‚.K˘Ú. 20.30-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 16.1018.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.50-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-TÚ. 16.3019.30-22.30, K˘Ú. Î·È 13.30, TÂÙ. 19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 5: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-TÚ. 17.0019.15-21.30-23.45, K˘Ú. Î·È 12.30-14.45, TÂÙ. 19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ

Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 20.0022.15/ Straight story ¶¤Ì.-TÚ. 16.20-18.10, TÂÙ. 18.10

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 H ‰È¿ÚÚËÍË 18.00-20.3023.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, KÔÏϤÁÈÔ, 210 6715.905 O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 17.20-20.0022.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 17.30-20.15-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› 17.40-20.0022.15 A›ıÔ˘Û· 3: Apocalypto 19.30-22.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 16.30

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: The holiday 18.45/ The prestige 21.3000.10/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 12.1014.20-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Straight story 18.00-20.20-22.20/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.K˘Ú. 13.10-15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 18.2020.50-23.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.20-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 18.10-20.3022.50, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30-15.50 A›ıÔ˘Û· 5: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 18.50, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30/ Apocalypto ¶·Ú.-K˘Ú. 23.00/ Uranya ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00 A›ıÔ˘Û· 6: Apocalypto 17.20-20.10-23.00 ™¿‚.K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.20-23.20/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-14.2016.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.00-20.0023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 9: AÓ‹Û˘¯· Ó‡̷ٷ 00.30/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.40/ Happy feet 17.00-19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-14.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: H ‰È¿ÚÚËÍË 17.10-19.30-22.00-00.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-14.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 11: Apocalypto 18.20-21.10-00.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 15.30 A›ıÔ˘Û· 12: Little miss sunshine 19.10-21.2023.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.50

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ 17.25-20.00-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: Little miss sunshine 17.10-19.4022.10

A›ıÔ˘Û· 4: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 14.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Uranya 19.20/ The prestige 21.30-00.10 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.20-23.20/ Little miss sunshine 18.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 15.40 A›ıÔ˘Û· 6: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 16.50-19.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.30/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 21.40 A›ıÔ˘Û· 7: H ‰È¿ÚÚËÍË 19.30-22.00-00.30/ Happy feet 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú. Î·È 12.20-14.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 17.50-20.3022.50/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 18.1020.50-23.30/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.-K˘Ú. 13.00-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.00-20.0023.10, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 13.30/ Cinema Park-H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›· ™¿‚.-K˘Ú. 11.00

ODEON ZINA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 19.3022.30, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 16.30

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.13022 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 18.00-20.15/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 22.20 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.15-22.45/ The holiday 18.00/ Happy feet ™¿‚. 16.00 Ì ˘fiÙ., K˘Ú. 11.30-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.10-19.50-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Babel 17.4020.20-23.00

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24 (MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291.800 OÈ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 17.30-20.05-22.40

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.40-20.20-23.00/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 Little miss sunshine 18.30-20.30-22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: H ‰È¿ÚÚËÍË 17.45-20.00-22.15 A›ıÔ˘Û· 2: H ‚·Û›ÏÈÛÛ· 18.00-20.15-22.30

ODEON STARCITY

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Apocalypto 18.20-21.10-00.00, ™¿‚.K˘Ú. Î·È 15.30 A›ıÔ˘Û· 2: KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-21.20, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.30/ Apocalypto ¶·Ú.K˘Ú. 21.10/ AÓ‹Û˘¯· Ó‡̷ٷ 00.20 A›ıÔ˘Û· 3: Apocalypto 17.20-20.10-23.00

373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.3023.30/ Eargon ™¿‚.-K˘Ú. 11.00-13.10-15.20 A›ıÔ˘Û· 2: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 16.00-19.0022.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.0016.00-19.00-22.00, TÂÙ. 16.00-22.00 A›ıÔ˘Û· 3: H ‰È¿ÚÚËÍË ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.10-

21.45, ¶·Ú.-K˘Ú. 19.1021.45-00.20/ KÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ .16.30, ™¿‚.K˘Ú. 11.30-14.00-16.30 A›ıÔ˘Û· 4: Straight story ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. 16.4518.45, ™¿‚.-K˘Ú. 12.3014.40-16.45-18.45, TÚ.TÂÙ. 16.45/ Apocalypto 20.45-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00, ™¿‚.K˘Ú. 11.45-14.50-17.00/ Apocalypto 19.15-22.15 A›ıÔ˘Û· 6: EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Á›ˆÓ 17.0019.00-21.10/ The prestige ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00, ™¿‚.-K˘Ú. 12.0014.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3021.20, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.3021.20-00.10/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 13.40-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 17.10-19.2021.30/ ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 23.40/ Happy feet ™¿‚.-K˘Ú. 12.40-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 18.00-21.0000.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 13.3015.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 10: O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.5015.10-17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 19.30-22.30

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20-19.1022.00, ™¿‚.-K˘Ú. 13.3016.20-19.10-22.00 A›ıÔ˘Û· 2: Eragon ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.10, ™¿‚.-K˘Ú. 11.30-14.0016.10/ Straight story ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ .18.2020.20-22.20, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.20-20.20-22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 3: Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.-K˘Ú. 12.50-15.10-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ TÔ ¿ÚˆÌ·: H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 19.50-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: Apocalypto 18.00-21.00-00.00/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 11.15-13.4015.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.20-20.1023.00/ ™¿ÚÏÔÙ, Ë ·Ú·¯ÓԇϷ ™¿‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô 19.30-21.40/ The prestige 23.50/ Happy feet ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚.K˘Ú. 11.50-14.10-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.40, ™¿‚.K˘Ú. 12.20-14.30-16.40/ H ‰È¿ÚÚËÍË 18.50-21.15/ ¶ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·fi ·Ú¿ÍÂÓÔ 23.30 TITANIA Cinemax

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.50-19.40-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.0022.40/ Happy feet ™¿‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.45-22.30/ Happy feet 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÕÚıÔ˘Ú Î·È ÔÈ MÈÓÈÌfiÈ ™¿‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 Sugartown: OÈ Á·ÌÚÔ› ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 19.1521.00-22.45/ ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 17.30/ AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ TÚ. 20.30

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 TÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÓËÛ› 19.0020.45-22.30/ Strings, ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ™¿‚. 17.15/ O B›ÓÛÂÓÙ Î·È ÂÁÒ K˘Ú. 16.00 ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 17.30-20.00-22.40

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË) §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 Scoop ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.K˘Ú. 20.00-22.00/ H ¯·Ì¤ÓË AÙÏ·ÓÙ›‰·, ™¿‚.-K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˜ TÂÙ. 21.15

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ The prestige 19.00-21.30

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 Apocalypto 19.40-22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439/26281 The prestige 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter Straight story 20.0021.50

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 Little miss sunshine 18.00-20.15-22.30/ ¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË ™¿‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44 - B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 H ‰È¿ÚÚËÍË 18.30-20.45-23.00 ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ 16.30-19.2022.20/ ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: H ÛÙ·¯ÙÔÔ‡Ù· K˘Ú. 11.3 ●

KINHMATO°PAºIKE™ ¶POBO§E™ ¶·Ú·Û΢‹ 26/1- ¢Â˘Ù¤Ú· 29/1 Jarmush... than Paradise.MÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ T˙ÈÌ T˙¿ÚÌÔ˘˜. TÔ ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ·È‰› ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿, Î·È fiϘ ÔÈ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Ï·ÙÚ¤„·ÌÂ. ¶·Ú·Û΢‹ 26/1 flÚ· 20.00 Stranger than Paradise (¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ) (1984) ™¿‚‚·ÙÔ 27/1 flÚ· 18.30 Permanent Vacations (1980) / flÚ· 20.00 A Night on Earth (MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙË °Ë) (1991) ¢Â˘Ù¤Ú· 29/1 flÚ· 19.00 Mystery Train (1989) / flÚ· 21.00 O NÂÎÚfi˜ (1995) Dasein Coffee Art & Spirits, ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857 K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÛÈÓÂÊÈÏ Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË Û¿ÓÈ· b-movies. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.dasein.gr Î·È www.b-movies.gr

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 47


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

NIKOLAOS HOUTOS

ART ● Artist Nikolaos Houtos is inspired by the functional potential of paper as a medium for art and by its effectiveness. Fascinated by objects that might seem insignificant –a tree, a chair, a window, the grass or the falling leaves– he manages to reveal their poetic dimension and produce a new vision of reality. In his latest work he uses cardboard that is already colored or that he himself paints in various colors to compose collage-like forms, in which simple yet immaculate patterns and the overall balance between colors play equal part in the final outcome, which can be viewed from a number of different angles. The exhibition is presented at “Ianos” Bookstores and scheduled to open on Monday 29/1, at 18:00. It will run until 5/2. Ianos

Bookstores, 24 Stadiou str., 210 3217.917 ● Speech and image combine to givae voice to the purest, most genuine and at the same time cruelest human emotions. Elena Karayianni’s new work evolved out of an investigation into different behavioral patterns and emotional manifestations. Love letters that have been kept inside diaries, handwritten messages on postcards and paper napkins, a beautiful and intriguing collection created out of material that was handed to the artist by friends or sent through the internet by strangers who accepted her “call”; tokens of human emotion that the artist has processed by using colors, mostly different shades of red - color of passion. MoshiMoshi, 141 Megalou Alexandrou str., Gazi, until 12/2

● Famous sculptures and lithographs as well as lesser known works of surrealism’s most brilliant representative, Salvador Dali, will be on display at The Byzantine and Christian Museum. The exhibition will run until 18/2. 22, Vassilisis Sofias Av., 210 7232.178

FESTIVALS The “VideoDance Festival” is a daring and experimental artistic institution that aims to bring together audiovisual technologies and different forms of the performing arts. The festival collects and presents films from around the world, invites artists and art groups from different countries and “cultures” and does so in an effort to generate new ideas, promote new projects and establish new trends. The 7th VideoDance Festival is at the gates as we speak and calling for entries. You may submit your filmwork no later than 20th March in DVD or VHS format at the offices of the Greek Film Festival along with your entry form. Alternatively, you may submit a proposal for a film and take part in the Exchange project, which aims to create a channel of communication and exchange among choreographers, visual artists and filmmakers. Proposals may be submitted no later than 9th February 2007. Feel free to join! For info: www.filmfestival.gr/videodance, or contact Ms. Galanopoulou at 210 8706.000 48 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

MUSIC ● Electronica, hip-hop and trip-hop, strong beats and melodic vocals, acid-jazz, all fused with key features of Japanese culture make up the musical identity of notorious Japanese dj Krush. Having appeared on some of the greatest music stages worldwide, he has already made a hit among the international audience. He comes to Athens with a fresh new album “Stepping Stones”. Live at Bios on Wednesday 31/1. Bios, 84 Piraeus str., 210 3425.335, at 23:00

● Brand new yet with great potential, reggae band “Moving Target” will play live on Sunday 28/1 at the Small Music Theatre. Their sound is reminiscent of Jamaican Roots Reggae and the British Steppers and their songs re-visit the enthralling underground reggae scene of the 70s, which they are eager to introduce to Greek reggae fans. Small Music Theatre, 33 Veikou str., 210 9245.644, starting at 21:30

FILMS The Greek branch of Amnesty International, with the valuable support of the organization’s volunteers group, organizes a series of film nights featuring movies that deal with the issue of Human Rights and relate to several of the organization’s campaigns, such as “Stop violence against women”, “Childrenin-arms” and “arms control”. Projections start this Friday, 26/1, at 20:30 –with Andrew Nicol’s “Lord of War” (2005), starring Nicolas Cage– and will be held on the last Friday of each month between now and May 2007. Significant information on the campaign for arms control will be available for all viewers. For more info about the event and the program call the Greek Branch of Amnesty International on 210 3600.628 ∞


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ‰Ú¿ÛË

AMYXE™ ¢YTIKH™ ENOXH™ ΔÔ˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ MATøMENO ¢IAMANTI ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ZÔ‡ÈÎ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: TÛ·ÚϘ §›‚ÈÙ ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, NÙ˙ÈÌfiÓ XÔ‡ÓÛÔ˘, T˙¤ÓÈÊÂÚ KfiÓÂÏÈ **

™È¤Ú· §ÂfiÓÂ, 1999. ¶ÚÒËÓ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˜ ·fi ÙË ZÈÌ¿ÌÔ˘Â, Ô˘ ÚÈÛοÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÌÈ· ηϋ «Û‡ÓÙ·ÍË» –·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ ·ÔʤÚÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ–, Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Û¿ÓÈÔ˘ ÚÔ˙ Ï›ıÔ˘ ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ AÊÚÈηÓÔ‡ „·Ú¿, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ì ÚÔÊ·Ó¤˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ™ÙËÓ «·Ú¤·» ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· ȉ·ϛÛÙÚÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙȘ H¶A, Ë ÔÔ›· Ì¿¯ÂÙ·È ÚÂÔÚÙ·˙ȷο ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÎËÓ›ˆÓ ›Ûˆ ·fi Ù· «‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘». ¶ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó; ¶ÔÈÔÈ ı· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ˘˜ (˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·Ì›ÏÈÎÙ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ 143' ÏÂÙÒÓ); ¶fiÛÔ Ì·˜... Îfi‚ÂÈ; ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi «TÂÏÂ˘Ù·›Ô Û·ÌÔ˘Ú¿È», Ô ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ZÔ‡ÈÎ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ·ÎfiÌË ¤Ó· «ÈÛÙÔÚÈÎfi» ¤Ô˜, Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÛÙÔȯ›· ‰‹ıÂÓ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ì Ï›ÛÙ· fiÛ· ÌËӇ̷ٷ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ ηÈ

¡Δπ ∫∞¶ƒπ√, Ã√À¡™√À

‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ ¿ÔÓÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÌÂÏfi Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ... ÓÙÔ˘ÓÙԇη Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘! K¿ÙÈ ÌÂٷ͇ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÔÙ Ù˘ Benetton Î·È ÚÔο٠ÏÔÁ‡‰ÚÈÔ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ NATO, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÙÔ «M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ»

˙ÔÚ›˙ÂÙ·È Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÔÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘... Ù· οÓÂÈ fiÏ· Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ, ηٷϋÁˆÓÙ·˜ ÌÔÓ¿¯· ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ Ô ZÔ‡ÈÎ Â›Ó·È ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ – Ô˘¯›, fï˜, Î·È ˆ˜ Ï·ÛȤ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ¿ÎÚË Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÊÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘, Ô ÛÂ-

Ó·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ TÛ·ÚϘ §›‚ÈÙ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· fiÏ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË... ˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. O «·ÁÒÓ» ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÂÌ‚fiÏÈ̘ ÛÊ‹Ó˜ ·Ï·ÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ˘ ÚÔÌ¿ÓÙÛÔ˘ ‹ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡, Ì ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ Î·ÛÙ ÙÔÓ «·Ù۷ϿΈÙÔ» §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ·Ù¿ ÙÔÓ ¿‚ÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿¯ÙË. ¶fiÛÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi, fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÊÈÏÌ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ηÈ, ‰Ë, ÛÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ Ӈʘ Ô˘ ÍÂÚÔÛÙ·ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓfiÂÙÚÔ... TÔ «Ô-ÎÔÚÓ» ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Û·ÊÒ˜ Î·È ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, Ì ÛÂοӘ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿Ó·˘‰Ô Ì ÙËÓ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‰Â Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ˘Ô·„ÂȘ ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ fiÏÔ «·Î¤ÙÔ». YÔÎÚÈÙÈο, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÈ Ô NÙ˙ÈÌfiÓ XÔ‡ÓÛÔ˘ (fiÓÙ·˜ AÊÚÈηÓfi˜, ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Î·È ¤Ú· ·’ ÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ ÌÈ· οˆ˜ ÈÔ ÈÛÙÂ˘Ù‹ Ô‰‡ÓË), Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó·... ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó ˘fi Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ star glamour. EÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ Ì ·ÔÚ›· ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ «M·ÙˆÌ¤ÓÔ˘ ‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡», Âȯ›ÚËÛ· ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Û ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ Ù·Èӛ˜, Ì·˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ZÔ‡ÈÎ. ¶È¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi «K·˙·ÌÏ¿Óη» ̤¯ÚÈ «AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË NÈηڿÁÔ˘·» Î·È «EÈΛӉ˘Ó· ¯ÚfiÓÈ·», ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔ ¯¿Óˆ. K·È η٤ÏËÍ· ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û¿ÓÈ· Û˘Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ... ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

T

Ô ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜

ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ AÌ›Ó, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Â›Ó·È Ê·ÚÛÈο ‹ ı˘Ì›˙Ô˘Ó... ·È‰È΋ ¯·Ú¿! TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙ› Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ºfiÚÂÛÙ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ÒÛÙ ӷ ‰¤¯ÂÛ·È ÙË ‰È¯·Ṳ̂ÓË È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ,·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÏfiÔ˘Ó Î·È ÙÔ Ì·ÓÈ·Îfi ÂÁÎÏËÌ·Ù›·, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·Ó·ÓÔ¤˜ ·ÊfiÚËÙ˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. E˘Îfiψ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ, Ë Ù·ÈÓ›· Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌÔÓ¿¯· fiÙ·Ó ÛÙ· ο‰Ú· Ù˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÂÈ Ë ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ °Ô˘›Ù·ÎÂÚ, ÊÂÙÈÓÔ‡ Ê·‚ÔÚ› ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÒÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘. ●

ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÂÈÛԉȷ΋

ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ›: «¶¤ı·ÓÂ Ô M¿Ì˘». •·ÊÓÈ¿ÛÙËη. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜. ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ·ÏÔ› ı·٤˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛًϘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Á›ÓÂÙ·È, Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙË ÁÓÒÌË, ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ÁÚ·Ê‹ Ì·˜. O M¿Ì˘ AÎÙÛfiÁÏÔ˘ Ù· ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ fiÏ· ·˘‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì·-

∞ÓÙ›Ô, ª¿ÌË

E°XEIPI¢IO ANA°NøPI™H™ A°IøN

O TE§EYTAIO™ BA™I§IA™ TH™ ™KOTIA™ (* *)

THERE IS AN END...

™ÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ NÙ›ÙÔ MÔÓÙÈ¤Ï –Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ– ,ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘, ÛÙËÓ AÛÙfiÚÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80. M¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ NÙ›ÙÔ, ηıÒ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi Ó·ÚΈÙÈο ‹ ·fi Û˘¯Ó¤˜ «ÂÈÛΤ„ÂȘ» ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜! ¢Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «ÚÔÛٿ٘» ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·... ÔÈÔ˜ ¿ÊËÛ ÔÈÔÓ.

¶ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ timing ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ‡Ù˘ Â‰Ò Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ì ÙÔ «M·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ», fiÔ˘ ÙÔ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì¿˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋ ÙÔ˘ 1971, Ì ·ÊËÁËÙ‹ ¤Ó· ™ÎÔÙÛ¤˙Ô ÁÈ·ÙÚfi Ô ÔÔ›Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÿÓÙÈ AÌ›Ó, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· Ô˘ ÎfiÓÙ„ ӷ ÛÊ¿ÍÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ O˘ÁοÓÙ·. ¶ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· Û fiction ÁÈ· ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ŒÌÂÚÈÎ ¶ÚÂÛÌ¤ÚÁÎÂÚ, K¤‚ÈÓ M·ÎÓÙfiÓ·ÏÓÙ, ÙÔ ÊÈÏÌ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÌÈ· ·Ì˯·Ó›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. ¢›¯ˆ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ‹ Èı·Ó¿ ıÚÈÏÂÚÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ·Ó¤ÌÂÏË ˙ˆ‹ ÙÔ‡ Û Ï‹ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÁÓÔÈ· N›ÎÔÏ·˜ °Î¿ÚÈÁηÓ, Ϙ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ‰›Ï· Û ÌÈÎÚ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ ¯Ù›˙Ô˘Ó

ı·›ÓÔ˘Ó Ó’ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ, Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ¢ÂÓ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ fiÛÔ ı· Ì·˜ Ï›„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÛ˜ Ù·Èӛ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ô˘Û›·. K¿ÔÙ ı· Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ù¤˜. °È·Ù› ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì οı ÊÈÏÌ, ¿ÏψÛÙÂ... ●

ATHENS

voice

Ù¿. K·È Û›ÁÔ˘Ú·

™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 49


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

TAKA-TAKA-TAKA-TAKA-TAKA-TA ¿ÎÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ò˜ ¯Ù˘¿ ● O Barry Manilow Â›Ó·È Â‰Ò. M·˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ –ÌË ˆ ÔÈÔÓ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Ì·ÏÏ› ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÈ ‰Ú¿Ì·Ù·– Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· Ì·˜ ϤÂÈ «fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÙÂ, ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ TYPI Î·È Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ·». ™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ Ó· Û οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Úfi‰ÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤Î·Ó ÔÙ¤ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ì›· ÂÙÛ¤Ù· ÛÙË Ì¤ÛË, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÙËÓ Bette Midler – ÙËÓ Bathhouse Betty ÙfiÙÂ, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙË Û¿Ô˘Ó· Continental ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ansonia ÛÙÔ Broadway. MÚÔÛÙ¿ Û ÎÔÈÓfi ·fi Á˘ÌÓÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì ̛· ÂÙÛ¤Ù· ÛÙË Ì¤ÛË. ŸÏÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ Ë Bette Â›Ó·È drag queen, ÁÈ·Ù› ÌÈÏÔ‡Û ٷ ηÏÈ·ÚÓÙ¿ ηχÙÂÚ· ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ – ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ԣ. K¿ÔÈÔ˜ Ù˘ Ù· Ì¿ı·ÈÓÂ Î·È Ù˘ ¤ÁÚ·Ê ·Ù¿Î˜ ÁÈ· Ó· ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÙÛÂو̤ÓÔ˘˜. ™Ù· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·, Ë Bette Â¤ÙÚÂ ÛÙÔÓ Barry Ó· ϤÂÈ 2-3 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ÛÂÍ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ïfi (1970), ÒÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Manilow ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ «ÌÂÙ¿». E›¯·Ó ÈÛ›Ó·

50 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ¯›ÏÈ· ȉȈÙÈο η̷ڿÎÈ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù·, Û¿Ô˘Ó·, ÏÔ˘ÙÚ¿, ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ηÌ·Ú¤, ÎÏÈÓÈ΋, ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· KY ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ· Î·È Î·fiÙ˜. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÎÚ›ÓÈ·˙ Û ·˘Ùfi ÙÔ waterpark Ì ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û οı ÁˆÓ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÙ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ «·˘Ù‹ ÂΛ Ë ÔÓٛΈ». MfiÓÔ Ë Bette ›¯Â Ó‡ڷ «Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ Á·ÌË̤ÓÔ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË» Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÊËÓ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú fiÏË ÙËÓ ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹, Ô˘ ¤Ú·Û Û ¿ÏÏ· ÛÙ¿‰È· – ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. O Barry, ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÛˆÛÙfi, Ô˘ ¿ÎÔ˘Á Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˉÈfiÙ·Ó ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜: ÁÚȤ˜, ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÎÔÌً̈ÚÈ· ÛÙËÓ AÚÈ˙fiÓ·. M ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚·ÚÂÙ¤˜ ¯Ïȉ¿Ù˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ›Ù ÁÈ· ·Á¿Ë Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, you know, ›Ù ¯·Ï·Ú¿ ÏÔ˘ÛÙÚÔ-disco ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÁÈ· Á˘Ó·ÈΛ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ı·‡Ì·˙ (Ë §fiÏ· Ù˘ Kfi·-K·Ì¿Ó·, Ë Flashy Lady, Ë Caroline Î.Ï.). M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˜, ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ fiÔ˘ ¤ÓȈı ·ÛÊ·-

Ï‹˜ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. B¤‚·È· ÌÂÚÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ì·ÏÏ› MIA BPA¢IA ™TI™ TZITZIºIE™ ÙÔÓ Úfi‰È‰·Ó – ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛΤ„Ô˘ ÙÔÓ Î·È Ì ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ... ™‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ Ì ÙÔÓ Rod Stewart Ì ¯Ù¤ÓÈÛÌ· B¿ÛÈ·˜ TÚÈʇÏÏË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÔ˘ÛÈ΋ – ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ÛÂÍ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó‡ڷ ·fi ·ÏÈ¿. ● T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·˙Ô¯ÈÛÌfi Î·È ÂÚȤÚÁÂÈ· Ê˘ÛÈÔ‰›ÊË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ͷӷ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ Manilow remastered, Ì bonus ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û οı cd ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ (ÁÔ˘¿Ô˘!) KAI Ù· ·˘ıÂÓÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, fiˆ˜ ‚ϤÂÙÂ. ÕÎÔ˘Û· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (¤Ú·ÛÌ·) ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚȤÚÁÂÈ·, Ì‹ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÙÈ (fi¯È, ÛˆÛÙ¿ ›¯· ηٷϿ‚ÂÈ, Â›Ó·È ·Ó˘fiÊÔÚ·). TÔ ÌfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ «Ó‡ÚÔ» Ô˘ ¤‰ÂȯÓ Û ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ‰›ÛÎÔ – οÙÈ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ‹Ú fiÏË ÙÔ˘ Ë Î·ÚȤڷ ÂΛÓË ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, sleazy, ͤÓÔË Óˆ¯¤ÏÂÈ· Ù˘ gay Í·ÓıÈ¿˜ twink ÙÔ˘ L.A. Î·È ÌÂÚÈΤ˜ brass Ï¿Ì„ÂȘ ·fi Ó¢ÛÙ¿, ÁÈ·Ù› ¤ÚÂÂ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· «ÌÔ˘˙Ԣ͛‰Èη» ÙÔ˘ Las Vegas. AÎfiÌ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÔÈÔ˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ÙˆÓ cd ÙÔ˘ Manilow. E¿Ó fiÓÙˆ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ̛· ·ÁÔÚ¿ offline Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ, ·˘Ùfi Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘, ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·, Ù˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜. AÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ‚Ï¿¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘˜ Í·Ó··ÎÂÙ¿ÚÂÙ·È Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ì ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ – ¿Û Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·ÏÏ› Ì ÙÔÓ Manilow. ● MÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¢ÁÂÓ¤˜ ıÔÏfi Û‡Ì·Ó ·fi ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ô˘, fiˆ˜ ÎÈ Â‰Ò, ·ÎÔ‡Ó T¤ÚË XÚ˘Ûfi Û ÂÎÚÔ‡ Û·Ù¤Ó Ù·‚¤ÚÓ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÙÔ Î·ÏÔÛȉÂڈ̤ÓÔ ÎÔÌ„fi ÙÔ˘˜ ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ÙÔ ÎÔηψ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ Ì·ÏÏ› Â› 30ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÏÔÈ, Ì ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ – ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÌÔ˘ÙÔÓȤڷ, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ «˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú·» (¤¯ÂÙ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi Áȷο ÛÙ· Ô˘Î¿ÌÈÛ¿ ÙÔ˘˜;), Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ entertainment ÁÈ· KA¶H. £· ÙÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ¿ÓÙ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ cd ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÁÈ·Ù› EXOYN H¢H TO BπNI§IO! ● EÎÙfi˜ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı¤ÏÂÈ, Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. T‡Ô˘: Bring back the cheese. «MÈ· ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÙËÓ Â›‰· / Û·Ó ÔÓ›ÚÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÓÔ‹ / ÎÈ Ë Ì·ÙÈ¿ Ù˘ Û·Ó ËÏÈ·¯Ù›‰· / ‹Ù·Ó ÊÏfiÁ·, ‹Ù·Ó ÎÂÚ›...» (T¤Ú˘ XÚ˘Ûfi˜) ∞


Δ∂á∏

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ •ÂÓ¿ÎË

E¶π∫√π¡ø¡π∞∫O ª¶√Δπ§πAƒπ™ª∞ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H (umbiurbi@otenet.gr) Kø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ •∂¡∞∫∏™: «¢√ª∂™ ∫∞π Kø¢π∫∂™» Herakleidon, Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 M¤¯ÚÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ¢Â˘Ù.-K˘Ú.: 1.00 - 9.00 Ì.Ì.

M 60 ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ·, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Herakleidon, Experience in Visual Arts ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· «ÔÈËÙ‹-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi», ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ E˘ÚÒË ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ •ÂÓ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ K¿ÈÚÔ ÙÔ 1931 Î·È Û ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ì ηıËÁËÙ‹ ÙÔÓ H. Goetz. ŒÎÙÔÙ «ÂÚÈÏ·Ó‹ıËλ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ («IfiÙ˘ ÙÔ˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ T¯ÓÒÓ Î·È °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ» Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ‚Ú·‚Â›Ô Delmas ÙÔ˘ Institut de France Î.¿.). O T›ÙÔ˜ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ fiÙÈ «Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ •ÂÓ¿ÎË ‰ÂÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ». O ›‰ÈÔ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ϤÂÈ fiÙÈ «ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ‰È·›ÛÙˆÛ· ˆ˜ Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ì·˜ Î·È Ë ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ÔÏÏ·Ϥ˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·Ó¤Ù˘ÛÛ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‹ ȉÈÒÌ·Ù·, Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÚÔ˜ ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÎÚ›ÛË. A˘Ù‹ Ë ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·, fiÔ˘ Ë ÏËıÒÚ· ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ, Ì ÒıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓfi˜ “Áڷʤ·” ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹ ÂÓfi˜ ÛËÌÂÈÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÌÔ˘, Ô˘ ı· ’ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈ· ÌÔ˘Î¿Ï· Ì ÙȘ Áڷʤ˜ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜». K·È ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË; H ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÈÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. M’ ÂӉȤÊÂÚ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈο ÎÈ ÂÂȉ‹ ÁÂÓÈο ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Áڷʤ·˜-˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ‹ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˜˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÌÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·Áڿʈ. H ‰È·ÎfiÛÌËÛË –Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˆ˜ Ì›ÌËÛË– ‰ÂÓ Ì ·ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ‰ÈfiÙÈ Û·ÊÒ˜ ¤¯ˆ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÈη-

∞ƒπ™Δ∂ƒ∞: “DIRECTION NORD AND DETAILES” 1976, ∂¶∞¡ø: O KA§§ITEXNH™ M¶PO™TA ™TO EP°O TOY «126 øPE™»

ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÒ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˆ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì›ÌËÛË. H ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÁÏÒÛÛ˜-ÎÒ‰ÈΘ, ÙfiÛÔ «ÂȉÈΤ˜» Ô˘ ‰ÂÓ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó» Ì ÙȘ ¿ÏϘ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÎÒ‰ÈΘ ÁÈ· Ó· ·ÏÔ˘ÛÙ‡ԢÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ –Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ– ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Û’ ·˘Ùfi ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜. O K.O.K. Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Û‚fiÌ·ÛÙ οÙÈ ÙfiÛÔ ·Ïfi, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ; O ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ÔfiÙ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ, ÁÈ·Ù› Ë ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË. AÓ·˙ËÙÒ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ˆ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û‡ÓÙËÍË ÎÔÏÔÛÛÒÓ Î·È fiÛ· ¿ÏÏ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯·ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Zԇ̠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ. A˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓˆ Î·È Î·Ù·Áڿʈ ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ –fiˆ˜ ¤Ó·˜ Áڷʤ·˜ Ù˘ Ê·Ú·ˆÓÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜–, ·ÏÏ¿ Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙÚfiÔ ÔÈËÙÈÎfi. ¢ÂÓ Î¿Óˆ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó·˜ ηÎfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™˘ÏϤÁˆ ˘ÏÈÎfi Î·È Ì’ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÚfiÔ –¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Â·Ó¿Ï˄˘, ÂÈÎ¿Ï˘„˘ Î·È ˘¤ÚıÂÛ˘– ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÎÒ‰Èη, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ô‰ÒÛˆ ÙÔ ¯¿Ô˜. KÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Û·˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÌËÓ¢Ù›; A˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·È‰Â›· Î·È ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ôχ ‡ÎÔÏ· Ó· ÙÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ì ·ÊÔÚÔ‡Û ¿Ú· Ôχ Ô M·ÚÎÔ‡˙Â Î·È fiÛ· ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓԉȿÛÙ·ÛÙÔ ¿ÓıÚˆÔ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ·È‰Â›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ˘fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ “capitalisme sauvage”, ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·È‰Â›·. E›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ – ÌÈ· ϤÍË Ô˘ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Î·È ÈÛÙÔÚÈο, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘ Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˘Ùfi ›¯Â Ù· ηϿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ηο ÙÔ˘: ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ‚ϤÔ˘ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ «ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ ¿ÓıÚˆÔ».

˘¿Ú¯ÂÈ ÌÓ‹ÌË. TËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ÙË ‚Ú›ÛΈ ·ÓÙÔ‡. K·È ˆ˜ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÂÓÓÔÒ ÌÈ· ÛΤ„Ë Î·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋. ¢ÂÓ Ì ÂÓԯϛ Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ – ÛÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘. E›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi –ηο Ù· „¤Ì·Ù·– ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ T¤¯Ó˘. AÓ Ë T¤¯ÓË ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ï·Á· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÔÌÔ‡Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ı·ً ̤ÓÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi, ı· ÎÚÈı› Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ì ÔÏϤ˜ fi„ÂȘ, ‹ ¤Ó· ·Ïfi Â›Â‰Ô Á˘·Ï›. •¤ÚÂÙ ÙÈ ÌÔ˘ ›Â Ô Man Ray ÛÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·; «•ÂÓ¿ÎË, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ!» ŒÂÛ· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·! ¢ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ ·˘Ùfi ¤Ó·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô Man Ray, ¤Ó·˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘. ¶ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜; N· ÌË ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. K¿ÔÙ ¤Ó·˜ ·ÚÈÔ˜ Û ¤Ó· Á·ÏÏÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ Â›Ó·È Ù· ÔÚÙÊfiÏÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ οÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. O ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÒÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È È· ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ fiÛÔ Ô˘ÏÈ¤Ù·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÔÚ›˙ÂÈ ·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‹ ÌÈÎÚfi˜. E›Û˘, Ë ·fiÙÔÌË ÂÈÙ˘¯›· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ’70 (ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ Î.Ï.); OÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓÙ· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ. XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, fï˜, ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ŸÙ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ EM™T ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’70, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Art Time”ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÁÚ¿„ˆ, Û 250 ϤÍÂȘ, ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙfiÙÂ. A¿ÓÙËÛ· ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ˆ «Î·ÏË̤ڷ» Î·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙfiÙÂ, ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· Ù‡¯Ë. ∞

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ ·fi ÙËÓ T¤¯ÓË; H ÔÌÔÚÊÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÂȉ‹ 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 51


μπμ§π√

ªÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·

Bπμ§I∞ ¶√À ∞∫√Y°√¡Δ∞π TÔ˘ MA∫∏ M∏§AΔ√À

PO¢ON : LIVE 1987-2005 (ÕÓˆÛË/NÂʤÏË) ¢ÂÓ Â›Ì·È Î·È Ôχ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·È ÔÏÏ¿ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔ˘, Ô‡ÙÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. N· fï˜ Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯ˆ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‰ÈÎfi ÌÔ˘, ÎÈ ·˜ ÌË Ê·›ÓÔÌ·È Ô˘ıÂÓ¿. ◊ÌÔ˘Ó fï˜ ÂΛ... Ÿ¯È Û fiϘ ·ÏÏ¿ Û ¿Ú· ÔÏϤ˜. ¢›Ï· ÛÙËÓ fiÚÙ·, Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì·Ú ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Û¿ÓÈ· Ï›ÁÔ ÈÔ Ì¤Û·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂΛ... ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ‹Á·ÈÓ Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. £· ›¯·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Marquee ‹ ÙÔ CBGB. K·È ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ Â›¯·ÌÂ. ŒÁÈÓ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ì›· «Ê¿ÛË» Ô˘ ›¯Â È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Â›¯Â ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ. A˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ meeting point Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ «Î·ÊÂÓ›Ի ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ Í·Ó¿˙ËÛ· ηıÒ˜ ÍÂʇÏÏÈÛ· 250 ÛÂÏ›‰Â˜. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·Ê›Û˜, ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ê¿ÛË, Ï›ÛÙ· (Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋) Ì fiÛÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Pfi‰ÔÓ, ·Ú·Û΋ÓÈ·, ÙÔ top-5 ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· 18 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÎÏ·Ì. KÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ˘fi ÙÔ ¿ÁÚ˘ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ‹Ù·Ó Ô ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÌÂÏËı› ·˘Ùfi ÙÔ Ï‡Έ̷, ·ÊÔ‡ Ú›˙ˆÛ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Á·˙› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ŸÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÙÂ. TÔ Marquee Â›Ó·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ CBGB ¤ÎÏÂÈÛ Ô-

ÚÈÛÙÈο (ÙÔ ’ÎÏ·„·Ó ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÔÏÏÔ› ÛÔ˘‰·›ÔÈ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÂΛ) Î·È ÙÔ Pfi‰ÔÓ ı· Á›ÓÂÈ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ. OÎ! øÚ·›· ÂÚ¿Û·ÌÂ, ›‰·Ì ÁÎÚÔ˘¿Ú˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Â˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ. §Â˜ Ó· ÙÔ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÛÙ· ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È Ó· Ì È¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·;

EMEI™ OI PEM¶ETI™™E™... MÔÚ› ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ‰ÈÂÍÔ‰Èο Û ‰Âο‰Â˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È ÔÏÏÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁÒÛÂÈ ·’ ¿ÎÚË ÂȘ ¿ÎÚË, ¿ÓÙ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. M·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ K·Ï·Ì¿Ù·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜ (Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ), Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ «‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›·» ÙˆÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Î·È Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ «·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ», Û·Ó ÔÈ ›‰È˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Û ÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi. •ÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙË M·Ú›· ¶··ÁΛη ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë EÛÎÂÓ¿˙˘, Ë ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘,

Ë AÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ë °ÂˆÚÁ›· M˘ÙÙ¿ÎË, Ë M·Ú›Î·, Ë P›Ù· AÌ·Ù˙‹, Ë X·ÛΛÏ, Ë N›ÓÔ˘, Ë M¤ÏÏÔ˘, Ë °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÔÏÏÒÓ ÚÂÌ¤ÙÈÎˆÓ Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·, ·fi„ÂȘ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÂÌ¤ÙÈÛÛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. TÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÎÚȂ›˜, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿. ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙ· «ÂÏÏËÓÈο ÌÏÔ˘˙». M‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ηıÈÂÚˆı›; T· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‚È‚Ï›·; ÕÏψÛÙÂ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ηϿ. N· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì οˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fï˜ Î·È Ù· ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ˘ÏÈο. KÈ ·˘Ùfi ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›.

SOUNDTRACKS - O HXO™ TH™ O£ONH™ (AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜) ¶¤ÌÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‚È‚Ï›Ô-ηٿÏÔÁÔ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ›‰Ë Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi

°È·Ù› Ó· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ; ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ë §‡Ú· ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·È ‰›Î·ÈÔ. ŒÙÛÈ, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi Ù˘. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔÈ... E›Ó·È ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜. K·È Ê˘ÛÈο, ÚÒÙÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‹‰Ë ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÏÈΘ. M›· ·ÎfiÌË... A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19832000 Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜: «TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ», «TÔ ÎÔ‡ÚÂÌ·», «MËÓ ÂÙ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙ·» Î·È «O ¯ÚÔÓÔÔÈfi˜». ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘˜, ÎÈ ·ÎfiÌË ¿ÚıÚ· Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. AÓ ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ù¤ÙÔȘ ÂΉfiÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (fiˆ˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ) Ô˘ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·‰˘Ó·Ù›˙ÂÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ›. AÏÏ¿ «ÂÚ› Ôڤ͈˜»... ∞

● TÚ›ÙË 30/1, 19.00. O IÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘

VIA SPETSES ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚ˘ÛÈοÎË, ÂΉ. ºÂÚÂÓ›ÎË, ÛÂÏ. 88,ú 20 M ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷-‰Ú¿Û˘, Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ N›ÎÔ˜ XÚ˘ÛÈο΢ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ “Via Spetses”, 43 ÂÈÎfiÓ˜ Ì documentary Ù¯ÓÈ΋ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ï·ÌÂÚfi ʈ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Î·È ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

E§§HNIKOI ¶ETPINOI ºAPOI

52 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

¢IONY™H™ ™ABBO¶OY§O™ 1983-2000 (§‡Ú·/¶ÔχÙÚÔÔÓ)

¶∞ƒ√À™πA™∂π™

§∂À∫øª∞Δ∞ ª∂ ∞ƒøª∞ ∂§§∞¢∞™

Œ¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. OÈ Ê¿ÚÔÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ B’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÙÒÚ· ̤ÓÔ˘Ó ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔÈ. TÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ °‹ÛË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (ÂΉfiÛÂȘ ÕÌÌÔ˜) ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ¤-

ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË KÒÛÙ· ZÔ˘ÁÚ‹. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο 1.200 Ù·Èӛ˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÙȘ Û˘Óԉ‡ÂÈ (Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi 200 ÂÚ›Ô˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ, Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ϤÔÓ ÎÏ·ÛÈο ÊÈÏÌ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È «Î·Ú·ÙÛÂηÚÈṲ̂Ó˜» Î·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ Ï‹ÚÂȘ. KÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· «·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó» ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ TÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ÙÚÈÓˆÓ Ê¿ÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ì ÛΛÙÛ· Î·È Û¯¤‰È· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. H ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜. ™ÙȘ 29/1, 20.30.

√𠙶∂Δ™∂™ Δ√À ¡π∫√À XƒÀ™π∫∞∫∏

«ªÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ - ‰‡Ô ÓÔ˘‚¤Ï˜» (K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘) NÙ·‚›ÓÙ °ÎÚfiÛÌ·Ó ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ Aı‹Ó·, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· οÓÂÈ Ô N. ª·ÎÔ˘Ó¿Î˘. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›·. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, Megaron Plus, ·›ıÔ˘Û· «N›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜», 210 7282.000. ● °È¿ÓÓ˘ æ˘¯Ô·›‰Ë˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ «¶ÚfiÛˆ· Ù˘ Ô›ËÛ˘ – 118 ÔÚÙÚ¤Ù·» ( MÂÙ·›¯ÌÈÔ) ÛÙ‹ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÏfiÁÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 8-12 ÂÙÒÓ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 27/1, ™¿‚‚·ÙÔ 3/2, ™¿‚‚·ÙÔ 10/2, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ¶ÏËÚ. 211 3003.500 (ÂÛˆÙ. 527 Î·È 528). ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ METAIXMIO, IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118. ● ¶¤ÌÙË 25/1, 7.00 Ì.Ì. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ M›ÌË AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË «£ËÏ˘Îfi ¶fiÎÂÚ» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë M·Ú›· Mȯ·‹Ï-¶·˘Ïȉ¿ÎË. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›·. ●


H ¶√I∏™∏ Δø¡ §E•∂ø¡ Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

H °À¡∞π∫∞ ª∂ Δ∞ ∫√ªª∂¡∞ Ã∂ƒπ∞ EϤÓË MԢηԇÚË, ÂΉ. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜, ÛÂÏ 66, ú 7,30

H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ ÎÔÌ̤ӷ ¯¤ÚÈ· Â›Ì·È ÂÁÒ. ∫·È ÂÁÒ. H ÚÒÙË ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ EϤÓ˘ MԢηԇÚË ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂ-

H ∞¡∞¶¡√∏ Δ√À ∞ÀΔ√™Ã∂¢π∞™Δ∏ ™¿Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂΉ. AfiÂÈÚ·, ÛÂÏ. 192, ú 12

ŒÓ· ÎÔÏÏ¿˙ Ì «ÂÈÎfiÓ˜» ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. K·È ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÌÈÎÚ¿ Â˙¿ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘...Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘: ȉ¤Â˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90. √ ™¿Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˙·˙›ÛÙ˜ Î·È ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔÓ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ÔfiÙÂ Î·È Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌË Ê¤ÚÂÈ ÙÔ «„ËÊȉˆÙfi» ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·. ●

™ÂÏ›‰Â˜: 114 TÈÌ‹: ú 10 KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: EΉfiÛÂȘ KE¢PO™

F

¢‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 150 ÔÈ‹Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÌÙË ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °. MÚÔ˘ÓÈ¿, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ «™˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜», Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 2005. MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ «·ÓÔȯً», fiÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ê‡ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ·Ï‹ Î·È Î·ı·Ú‹. Afi ·ÓÙÔ‡ ÂÚÓ¿ÂÈ Êˆ˜. ™· Ó· ÙË ‰È·‚¿˙ÂȘ Û ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. «¢‡Ô ÛÊȯٷÁηÏÈ·Ṳ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓÙfiÓÈ·» («™ÂÓÙfiÓÈ ÛÙÔÓ A¤Ú·»).

BÈ‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ·ÚıÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «YÔ‚Ú‡¯ÈÔ», Ô ™È‰¤Ú˘ NÙÈÔ‡‰Ë˜, ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤Ô˜, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜. ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÁÚ·Ì̤ӷ. ÕÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ . ¶Ôχ fiÌÔÚÊÔ, ÙÔ «∞Ó·‰˘fiÌÂÓ· ¯·ÌfiÁÂÏ·».

ÙË ˜∞ .V .

T∞ ∞™¶ƒ∞ B√Δ™∞§∞/°ƒ∞ªª∞Δ√™∏ª∞ °ÈÒÚÁÔ˜ MÚÔ˘ÓÈ¿˜, ÂΉ. TÔ PÔ‰·ÎÈfi, ÛÂÏ. 192, ú 16

E§∂À£∂ƒ∏ ¶Δø™∏ ™È‰¤Ú˘ NÙÈÔ‡‰Ë˜, ÂΉ. ºÈÏfiÁÚ·ÊÔ, ÛÂÏ. 36, ú 9

∫ Ó¤ ˘Ô ‚È ‚Ï ›Ô

MÈ· ‚ÚÔ¯‹ ˘ÎÓÒÓ ÛΤ„ˆÓ, ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ‰È˘ÏÈṲ̂ÓË. TË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ BÚÂÙÙÔ‡ Î·È ‰›ÛÙȯ· «ÎÔÌ‹Ù˜» fiˆ˜: «°¤ÚÓˆ ›Ûˆ / ∫·È ·ÎÔ‡ˆ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÌÔ˘ Ó· ·ÛÚ›˙Ô˘Ó» («øÚÈÌfiÙ˘»). ◊ fiˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ «∂fiÌÂÓÔ Ô›ËÌ·», «£· Â›Û·È ¿ÓÙ· Ë Ï¤ÍË Ô˘ ¤Ê˘Á / ∏ ϤÍË Ô˘ Ï›ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô›ËÌ·».

Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È: «Aȉԛ· - Õ‰ÂÈ· / ∫·Ú‰È¿ - Kˉ›·». ◊ÙÙ˜, ·Ó·Ï·Ì¤˜, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: «Δ· ΢ÚȷοÙÈη ÌÂÛË̤ÚÈ· ÛÙ· ›¯ÓË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ / ·ÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ÂÓ Ô›Îˆ». ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓÂ: Ë ˙ˆ‹ fiˆ˜ οı ̤ڷ ÙËÓ ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂȘ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ Î·È ¯¿È‰Â„¤ ÙË.

ΔÔ

¶ø§∂πΔ∞π Δ√ ¶∞ƒ√¡ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ï·˙ˆÓ›Ù˘, ÂΉ. £Â̤ÏÈÔ, ÛÂÏ. 88, ú 15

∫·ıÒ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙÔ ÛÒÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ: «NÈÒıˆ ¤Ó·Ó fiÓÔ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ‰һ, «M‹ˆ˜ Â›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜;», «A˘Ù‹ Ë ÂÏÈ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·ÎfiËı˜ ÌÂϿӈ̷». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË: ÙÔ ÛÒÌ· ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈfiÙËÙ·˜. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈı›, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ, ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ. AÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ, ı· ÙÈ̈ÚËı›. 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 53


ª√À™π∫∏ The Times They Are A-Changin’

H ™AX§A TE§O™ TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

MÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ·ÎfiÌË «‰È¿ Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡», ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÚÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ‹‰Ë. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÏ·ÊÚÔÏ·˚ÎÔfi Û¿¯Ï· Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ‚Ï·¯ÔÌ·ÚfiÎ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÎÈ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ÏÔ˘ÙÚÔηÌÈÓ¤‰Â˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÚÁÔÂı·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÛÙȘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ› Ù˘ fiÏ˘ (Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ÛÒÓÔ˘Ó È· Ô‡Ù ٷ Ô‡ÏÌ·Ó, Ô‡Ù ÔÈ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ ›Ù˜, Ô‡Ù ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜) Î·È ÛÙȘ ÚˆÈÓÔÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜. √È ›‰È˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰›ÛÎˆÓ Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤Ú·˜, ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˉ‹ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÂÍÙ¤ÓÛÈÔÓ, ÙfiÛ· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Ì ·ÈÛıËÙÈ΋ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓÈÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, ÙfiÛ· ÊÔڤ̷ٷ, ÙfiÛÔ˘˜ ÛÙÈÏ›ÛÙ˜, ÙfiÛ· ÚÔÌÔÙÈο Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó·. Afi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙÔ «¤ÓÙ¯ÓÔ» (Î·È ÙÔ Ù‡Ô˘ «¤ÓÙ¯ÓÔ») Ô˘ ·ÁÎÔÌ·¯¿ÂÈ ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ¤Ï-

ÏÂÈ„Ë ÙfiÏÌ˘ Î·È ¤ÌÓ¢Û˘, ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ¤Ú· Ì·ÎÚÈ¿, ·Úfiı˘ÌÔ Ó· ÌÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ. KÔ˘Ú·Ṳ̂Ó˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜ Ì ÚÔÎ ·fi˯Ô, ÙÛ·¯›ÓÈη ‚·ÏÛ¿ÎÈ· Ì ÌÈ· Á‡ÛË ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÏfiÁÈ· Ô˘ ÚÔÛÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· È·ÛÙ› ÙÔ Ï¿ÓÔ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÈÓ ringtone, ¤ÁÈÓ cd Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÛ¿Ì· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο. TÔ ÌfiÙÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ: «¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ¿ÏÌÔ˘Ì, οÓÔ˘Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·». N· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... H ·ÓÙ›ÏË„Ë “fast food” ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ›Ù ÁÈ· οı ¿ÏÏÔ ÚÔ˚fiÓ. ¢ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ È·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·‡Ô˘Ó Ó· ÙÛÈÌ¿ÓÂ. XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÙÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ҉˜, Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓÒÌË Î·È ¿Ô„Ë, Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÙڤϷ, ¤Ó· (ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ¤ÛÙˆ) ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÚ·Ì· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÚÁ¿ ·ÚÁ¿ (·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ¢ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ fï˜ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙË Û¿¯Ï·. K·È Ôχ ÎÚ¿ÙËÛÂ... A˘Ù‹ Ë ·ÓfiËÙË, ·ÚÈ‚›ÛÙÈÎË, Ú˯‹ ηÈ

ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ó‹ıÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ηıȤڈÛ (Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·) ÙÔ life style Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙÔ˘Ú‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ. E˘Ù˘¯Ò˜... ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ô‡ÓÙ·, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Îfi Ô˘ ‚ڋΠÙË Û‡Á¯ÚÔÓË EÏÏ¿‰·. √È ÁÂÓȤ˜ ÙÔ˘ life style ¤ÁÈÓ·Ó ·ÁÂÓ›˜, ÊÙËÓ¤˜, ·ÌfiÚʈÙ˜, ·Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÁˆÁ‹ Î·È ·È‰Â›·. ™ËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ «¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿», ÂΛ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ „¿¯ÓÔÓÙ·È, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó, Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ¤Ú· Ì·ÎÚÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ÚȤڷ ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó (fi¯È ¿ÓÙ· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÂÈÚ¿˙ÂÈ;). EΛ Ô˘ ηÙÔÈΛ Ë ÓÂfiÙ˘, Ë ÙڤϷ, ÔÈ ·Ú¤Â˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó Î¿ÙÈ. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡, Ù· demo ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ, ÙÔ myspace ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È Î¿ı ÙfiÛÔ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ‰˘Ô-ÙÚ›· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÎfiÛÌÔ. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÁÁÏfiʈӷ Û¯‹Ì·Ù· Î·È Û˘˙ËÙ¿Ó ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·‚Ô‡Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ı· ‚¿˙·Ó ٷ security Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Íˆ. OÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¶Ô˘Ï¿Ó ٷ cd ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, οÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ‚¿˙Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·ÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ‰ÚÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ. KÈ ÂÂȉ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ æ·Ú·ÓÙÒÓ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ All Tomorrow’s Parties Î·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ϤÓ ˆ˜ ÔÈ ™Ù¤ÚÂÔ Nfi‚· Î·È ÔÈ Last Drive ı· Â·Ó·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó. A˘Ù¿ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ηϿ Ì·Óٿٷ. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ·...

BIOMASS - Market (Quetempo) *** M›ÓÈÌ·Ï electronica, ·ÛÙÈο ÙÔ›·, ·ÔÓÈÎÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› Î·È Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ʈӋ Ù˘ Mattie May Thomas Ì ٷ ÌÏÔ˘˙ Ù˘ ÚÈÓ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·. AÓ·fiÊ¢ÎÙ·, Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔÓ Moby (Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ οÔÙ ¤ÓÙ˘Û ÌÏÔ˘˙ ʈӤ˜), ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. CLOSER - Closer (EMI) *** •·Ó¿È·Û·Ó ÙÔ Ó‹Ì· ·fi fiÔ˘ ÙÔ Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ·. MfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿... ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Closer, ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Closer, fiˆ˜ ·ÏÈ¿. VELLO LEAF - Morning Star (Insight Room) ***

ŒÓ· ·ÎfiÌË EP ÁÈ· ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ·fi Ù· X·ÓÈ¿, Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤڷÌ ˆ˜ Deep Insight. AÚ·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙ· ʈÓËÙÈο, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, post rock ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ‹¯ÔÈ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î. K·ÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ï˘Ú¿Úˉ˜, ‰Â Ϥˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. NANOI - Nanodrive (Ano Kato) *** OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ (΢ڛˆ˜) ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÔÎ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. £fiÚ˘‚ÔÈ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Pixies Û˘Ó·ÓÙ¿Ó ÙÔ˘˜ Suicide. A ÛÙÔ Î·Ïfi Û·˜, ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ‹Û·ÙÂ! ™¶YPI¢OY§A

£ANA™H™ ¶A¶AKøN™TANTINOY - ¢È¿Ê·ÓÔ˜ (§‡Ú·) **** EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‚¿ÛË. M ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ¤Ù·Í ̷ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚‹ıËΠÌË ¯·ı› Î·È Â¤ÛÙÚ„Â. E‰Ò, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘ ˘ÏÈο: Ô›ËÛË, Ï·˚ÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÏfiÙ˘, ÚÔÎ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ηÏÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÛÙË ‰Ú¿ÛË, ™ˆÎÚ¿Ù˘ M¿Ï·Ì·˜, M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï·, ºÒÙ˘ ™ÈÒÙ·˜ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... MIKAEL DELTA - Forbidden Poetry (EMI) ****

O Mȯ¿Ï˘ ¢¤ÏÙ· ηٷı¤ÙÂÈ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. §ÈÙfi, ÌÂψ‰ÈÎfi, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, ·ÓıÚÒÈÓÔ, ÔÈËÙÈÎfi... MÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·Ï¿. AÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi Ù· dance floors Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. M·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. øÚ·›· ›ӷÈ... BLEND - Misplaced (Cast-A-Blast) **** MÈ· ·Ú¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û ‡ÊÔÚË ÎÔÈÏ¿‰·. Afi Ù· Û·ÎÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ: jazz, funk, soul, reggae, dubØ ¤Ó· ˙ËÏ¢Ùfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ. 54 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

- TÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (EÌÂ) **

OÈ ™˘ÚÔÔ˘Ï·›ÔÈ Â›Ó·È Ì·ÛÙfiÚÈ· ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Î·È ·ÏÈÔ› Ê›ÏÔÈ (AÊÔ› K·ÙÛÈÌ›¯·, ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜), ÔfiÙ ӷ ÛÔ˘ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ë ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ÙfiÛÔ ‚ÔËı¿ÂÈ. OÈ ÌÂψ‰›Â˜ fï˜ Ï›Ô˘Ó, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú·¯ÔÎÔÎηÏÈ¿. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÏÌË... MK.O - Ovation (Hitch Hyke) *** EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··¯·Ù˙‹ (‹ Oannes), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË M·Ú›Ó· K·Ó·‚¿ÎË. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ progressive rock ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ industrial, ͤÚÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ‰Ô̤˜, ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ. NIKO™ XA§BATZH™ - ¶Ï¿ÓÔ EÍfi‰Ô˘ (§‡Ú·) **** K¿ÙÈ Í¤ÚÂÈ Ô M¿Ï·Ì·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ. X·Ï·Ṳ̂Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÚÔΠηٷ‚ÔϤ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ ÏfiÁÔ˜, lo fi ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ. ∫·Ïfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ·fi ÙËÓ KÔ˙¿ÓË. (N· ÌÔ˘ ÙÔ ı˘ÌËı›ÙÂ, ¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·). ∞


£∂∞Δƒ√

™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ¯ˆÚ›˜ Ó‡ÚÔ

ø¢H ™TON AºANI™MO T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY O XOPO™ TOY £ANATOY ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: M¤Ù˘ AÚ‚·Ó›ÙË, °È¿ÓÓ˘ BfiÁÏ˘, M¿ÓÔ˜ B·ÎÔ‡Û˘ £EATPO O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, 210 8838.727

ÏÔ¯·Áfi˜ ŒÓÙÁÎ·Ú Î·È Ë ÚÒËÓ ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÕÏȘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÁ˘Ú‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜. O ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÛÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÂÂÈÛfi‰È· ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÁÌÔ‡. H ÎfiÏ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÓËÛ›, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ. A˘Ùfi ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô, Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ, ‡‚ÚÂˆÓ Î·È Ï¤ÍˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙË ÓÂÎÚ‹ Û¯¤ÛË, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô KÔ˘ÚÙ, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¤Ó·˜ Ì·ÎÚÈÓfi˜ Í¿‰ÂÚÊÔ˜. A˘Ù‹ Ë Â›Û΄Ë-ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·Ó·ÌԯχÂÈ ¿ıË, ·ˆıË̤Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜.

O

°È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó. AÎfiÌ· Î·È ·˘Ù‹ Ë Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ „˘¯Èο Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁÚÈÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜. O ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Zȿη˜ ¤ÛÙËÛ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚ÈÎfi, ·˘ÛÙËÚfi ÛÎËÓÈÎfi, ¤Ó· ‰›Ô ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. P·ÏÈÛÙÈ΋ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, μ∞∫√À™∏™, μ√°§∏™, ∞ƒμ∞¡πΔ∏ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ M›Óˆ· BÔÏ·Ó¿ÎË, ÌÂÙÚË̤ÓË, ÛˆÛÙ‹, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÈÛ¯˘°ÂÌ¿ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ú‹ ¿Ô„Ë, ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÛÙÈÁ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤˜ Ù˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ïfi·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È Ù· Â›‰· Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÎÈÓËÙ‹ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. H ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ Ô˘ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ˘‹ÚÍ ÙÔ Ì›ÛÔ˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÛ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÛÔ˘‰‹ ı·Ó¿ÙÔ˘, Î·È Á‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ¿ÏË Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. AÓıÚˆÔÔÈ ËıÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰ËÌÈÊ·ÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ fiÔ˘ Ô ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ô˘ÚÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜. ∞ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘.

MËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

ÓfiÚÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ. H ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ OÚʤ·, Ô˘ Ì fiÏÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ E˘Ú˘‰›ÎË. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ ÙÔ˘ ¢›· Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÒÛÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ: ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÎÔÈÙ¿. H E˘Ú˘‰›ÎË Âı·›ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Î·È Ô OÚʤ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô ŒÚˆÙ·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙËÓ fiÂÚ· «OÚʤ·˜ Î·È E˘Ú˘‰›ÎË» ı·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, fi¯È ÛÙ·ÙÈÎfi, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÏÔ΋˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù˘ÒÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ¿ÚȘ. ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ OÚʤ· Ô KfiÏÈÓ ŒÈÓÛÁÔ˘ÂÚı, Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘ Ë ŒÏÂÓ· KÂÏÂÛ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· Ë B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË.

OPºEA™ KAI EYPI¢IKH ™TH §YPIKH √ƒº∂∞™ ∫∞π ∂Àƒπ¢π∫∏ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù›‚ÂÓ §¿ÓÁÎÚÈÙ˙ ¶·›˙Ô˘Ó: ∫fiÏÈÓ ŒÈÓÛÁÔ˘ÂÚı, ∂ϤÓË ∫ÂÏÂÛ›‰Ë, μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ∂£¡π∫∏ §Àƒπ∫∏ ™∫∏¡∏, £∂∞Δƒ√ √§Àª¶π∞ ∞η‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516

O ÚÔÛˆÈÎfi˜ fiÓÔ˜ ÙÔ˘ OÚʤ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ Î·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ E˘Ú˘‰›ÎË Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ™Ù‹‚ÂÓ §¿ÓÁÎÚÈÙ˙. H ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ fiÂÚ· ÙÔ˘ °ÎÏԢΠı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙËÓ ÂΉԯ‹ Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÙÂ-

∫∂§∂™π¢∏, ∂´¡™°√À∂ƒ£

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 26, 28, 31 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 2, 4, 7, 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ OχÌÈ·. ●

∏ƒø∂™

ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ΛÌÂÓ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË Û¿ÙÈÚ·, ÙÔ ¯ÔÚfi, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙȘ ÁηÁΘ-·Ù¿Î˜ ·fi ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. T· ΛÌÂÓ· Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ù˘ EϤÓ˘ °Î·Ûԇη˜. EÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ¶¿ÓÔ˜ MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÚÌ·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ AÏÂ˘Ú¿˜, B›Î˘ K·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î.¿. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: Ì¿ÛÔ-·ÎÔÚÓÙÂfiÓ: AfiÛÙÔÏÔ˜ K·ÏÙÛ¿˜, È¿ÓÔ-Ï‹ÎÙÚ·: ™¿Î˘ B·ÚÁÂÌÙ˙›‰Ë˜, ÎÈı¿Ú·-ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ: ™ˆÙ‹Ú˘ K·ÛÙ¿Ó˘, Ù‡Ì·Ó·: T¿ÛÔ˜ ¶¤·˜, Ó¢ÛÙ¿-ÎÚÔ˘ÛÙ¿: M¿ÚÈÔ˜ B·ÏËÓ¿Î˘. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·›˙ÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù.&TÚ. ÛÙȘ 21.15.

¢øƒO ∂π™πΔ∏ƒπ∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÍ‹ÓÙ· (60) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant-premiere Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ «◊ڈ˜» ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29/1 ÛÙȘ 21.15 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ MIKPO ¶A§§A™ (™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘ & AÌÂÚÈ΋˜ 2, 210 3210.025). AÓ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27/1 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

TA ™EMINAPIA TOY ºEBPOYAPIOY ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO ™ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ «MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ի ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯¿ÚÈˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ӈÓ, ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘.EÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ·fi interview. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 I·ÓÔ˘·aÚ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·.TËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ 210 3243.306 ‹ ÛÙÔ www.mikropolytexneio.gr

ATE§IE §O°OTEXNIA™ ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ - M˘ıÔÏ·Û›· ● ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· AÊ‹ÁËÛ˘ - ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ● ¶Ô›ËÛË ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ™ÈÓÂÌ¿ Î·È T.V. ● KÂÈÌÂÓÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ¢È·Ê‹ÌÈÛË

ATE§IE EIKONA™ & HXOY ● Video Art - Video Performing - Video Animation ● æËÊȷ΋ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ● Sound Design ● MÔÓÙ¿˙ ● Graphic Design ● ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ∂ÎÔÌ‹˜

EºAPMO™MENE™ ¢HMO™IE™ ™XE™EI™ - MME ● OÚÁ¿ÓˆÛË °Ú·Ê›Ԣ T‡Ô˘ - EÈÎÔÈÓˆÓ›· ● OÚÁ¿ÓˆÛË ™˘Ó‰ڛˆÓ - EÎı¤ÛÂˆÓ ● XÔÚËÁ›Â˜ ● ¢È·¯Â›ÚÈÛË KÚ›ÛˆÓ

ATE§IE EIKA™TIKøN ART IS ART ● EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ ● ¢È·ÎfiÛÌËÛË EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ XÒÚˆÓ ● M·ÎÈÁÈ¿˙ - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ EχıÂÚÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ● KÔ‡ÎÏ· & M¿Ûη ● X·Ú·ÎÙÈ΋ - °Ï˘ÙÈ΋ Ì ͇ÏÔ, ËÏfi, ·Ȥ Ì·Û¤

POCKET THEATRE STUDIO ● B·ÛÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÀÔÎÚÈÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ● ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘ Pocket Theatre ● YÔÎÚÈÙÈ΋ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ● XÔÚÔı¤·ÙÚÔ

DREAM WORKSHOPS ● T¯ÓÈΤ˜ AÓ¿Ï˘Û˘ OÓÂ›ÚˆÓ - EÎÊÚ·ÛÙÈ΋ °ÏÒÛÛ· ÙˆÓ OÓÂ›ÚˆÓ ● ŸÓÂÈÚ· & T¤¯Ó˜ (£¤·ÙÚÔ, §ÔÁÔÙ¯ӛ·, KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î.Ï.) ● Yoga - Tai Chi

TËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210 3243.306 - 210 3252.998 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 55


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

™Ù‹ÏË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÂ

AP™ENIKO & §O°IA

MASTIHASHOP

∫Àƒ °π∞¡¡∏™

MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™

°Ï˘Îfi Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ ú 2,60 & ÙÛ›¯Ï· Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ ú 0,80

∂Ú˘ıÚfi ÎÚ·Û› «¢‡Ô ∂ÏȤ˜» ú 16

OÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ™‡Ú·Î·, ·fi ú 40 ÙÔ ¤Ó·

THE GLOU PREMIUM STORE ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ‰‡Ô ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ì Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. EÓÙÔ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi “The Glou Premium Store”. ™Ù· ¤ÓÙ ÚÒÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ì˘Ú›˙ÔÌ·È ˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó‰ÚÈÎfi˜. T· ·È‰È¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÎÂÚ‰›˙ˆ ¯ÚfiÓÔ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. XÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1890, ·Ó··Ï·ÈÒıËΠÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Û ÁÚ·ÌÌ‹ TÛ›ÏÂÚ Î·È Î¿ÔÙ ˘‹ÚÍ ÔÈΛ· ÙÔ˘ TÛ·ÚÔ‡¯Ë. MÂÙ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔ ÙÔ˘Ú ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·ÔηχÙÂÈ ¿ÊıÔÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŒÓ· ηʤ Ì ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ì tailor made ÚÔ‡¯· (Ú¿‚ÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Û·˜). ŒÓ· barber shop ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È Ì·Û¿˙ Î·È ÌÈ· cigar gallery, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ Mont Blanc Î·È St. Dupont. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·˘ÙfiÁÚ·Ê· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ıÚ‡ÏˆÓ (̤¯ÚÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ MÔ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ), Ù· ÔÔ›· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿, Ô˘ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÈ Ó· οÓÂÈ fiÛÔ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 101, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.705-6

OMEGA ™˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Seamaster Planet Ocean, ÌÔÓÙ¤ÏÔ Casino Royale

O

È Á˘Ó·›Î˜ ı¤ÏÔ˘Ì ˆÚ·›· ÏfiÁÈ·. ™·Ó

TULIPA ™˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Beetle, 17,5 ÂÎ., ÙÔ˘ Toms Drag ú 101,40

TA ANTIKEIMENA TH™ TEXNH™ ● ¢È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÂ

·˘Ù¿ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô £. ¶··ÎˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ï¿ÁÓ˜ ÌÈÎÚ¤˜: «OÌÔÚÊԇϷ ÌÔ˘, Ô Î·Îfi˜ Ô Ï‡ÎÔ˜ Â›Ì·È Î·È Û ΢ÓËÁÒ...».

ÎÏÔ˘ ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ design ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÈ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ› Ù˘ pop ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÛÙ· Tulipa. TÒÚ· gadgÂÙ¿ÎÈ·, fiˆ˜ ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi-ÂÏÂοÓÔ˜ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Koziol, Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. Afi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ™·Ú·Ê›‰Ë ÛÙÔ The Mall, ÛÙÔ Attica Î.¿.

ÏË, ÌfiÓÔ Î¿ÙÈ ÛÈÁ·Ó¿ ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È;

AN¢PIKO™ KO™MO™ ¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ: ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ-۷οÎÈ-·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ù· ÈÙ·ÏÈο ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÚÔ‡¯· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· (‚Ï. Loro Piana). ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ: T· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Raffaele Caruso Î·È Canali / OÈ Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÁÚ·‚¿Ù˜ Gilli. ™Ù·‰›Ô˘ 3 & ™ÙÔ¿ K·ÏÏÈÁ¿ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3236.966 ● TÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Seamaster Planet Ocean, ÌÔ-

ÓÙ¤ÏÔ Casino Royale Ù˘ Omega, Â›Ó·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÛÙ· 600 Ì., Ì ‰ÈÏ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÛÙÂÊ¿ÓË Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰Â›ÎÙË ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ 007 Û ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ·. K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û 5.007 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË Swatch Group Greece. H ∞Δ∞∫∞ TH™ EB¢OMA¢A™:

΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÙÈΤٷ K˘Ú °È¿ÓÓ˘ (°È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ Î·È ˘ÈÔ›). ™‡ÛÙ·ÛË: OÈ ÙÚÂȘ ÔÈÎÈϛ˜ Syrah, Merlot Î·È •ÈÓfiÌ·˘ÚÔ. XÚÒÌ·: ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì ÌÔ‚ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. Õڈ̷: Ì·‡Ú· ÊÚÔ‡Ù·, ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ Î·È ‚·Ó›ÏÈ·. °Â‡ÛË: ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Ô͇ÙËÙ· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ Â›Á¢ÛË. ™Â ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ο‚˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·.

H EYKAIPIA TH™ EB¢OMA¢A™

K·È Û·˜ ÚˆÙ¿ÌÂ. °È·Ù›, ÂÓÒ ˙ԇ̠ÛÙËÓ ›‰È· fi-

● TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ 1955 ·-

56 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

™TAMATO¶OY§O™ K·ÛÌÈÚ¤ÓÈÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ú 245 & ‚·Ì‚·ÎÂÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ú 70 (ÙÈ̤˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË)

● MÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ ۯ‰›·ÛÂ Ë ŒÏÂÓ· ™‡Ú·Î·. §ÈÙ¿ Î·È «Î·›ÚÈ·», Ì ·ÈÛıËÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏ·‰È΋ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ, NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321-3

● EÎÙÒÛÂȘ ·fi 10%-40 % ÛÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤-

ÓË ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi ¤ÈÏÔ ÂÙ·ÈÚ›· Modeco. MÈ· ηϋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÙÔ 2007 Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎÚ‚¿ÙÈ-ÁÔ‡ÚÈ. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 59B, K¿Ùˆ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 69872.131 ∞

● ™Ù· Mastihashop Ë ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘

¢øƒO 2 ∂¶ø¡Àª∞ ∑∂À°∞ƒπ∞ °À∞§πø¡ ∏§π√À!

Ì·ÛÙ›¯·˜ (·ÚÙÔÛ΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ηÏÏ˘ÓÙÈο) «ÓÙ‡ÓÂÙ·È» ÙȘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ X›Ô˘ (Û˘Û΢·Û›Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ). ¶ÚfiÙ·ÛË: N· ·ÊÈÂÚÒÛÂÙ 2 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ B·Û›ÏË B¤ÙÛÔ˘ Ô˘ ÎÔÛÌ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜. AÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ Ï¤Á·Ì ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3632.750

TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Be Seen ¯·Ú›˙ÂÈ ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. ŒÓ· Miu Miu (1) Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Í›·˜ ú135 Î·È ¤Ó· Vogue (2) Ï·¯·Ó› ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÛÙÚ·˜, ·Í›·˜ ú 119, ·fi ÎÔοÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi Î·È Ù· ‰‡Ô. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠sms: AVRA ÎÂÓfi, (1) ‹ (2) Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 30 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms.

OMOPºH, Y°IEINH ZøH

● «¢‡Ô EÏȤ˜» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚ˘ıÚfi ÎÚ·Û› Ô˘

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

TÔ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ ı· Û ÂÌÈÛÙ¢ı›, ÁÈ·Ù› ¿ÁÁÈ͘ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÔÚÌ› Ù˘ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ - Leonard Cohen


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

PHOTO: DAMIAN ARGI

√ ™∫∏¡√£∂Δ∏™ Δ√À “FINALLY”, ∫ø™Δ∞™ ª∞¡¢À§∞™

¶·Ó¤ÈÛÙËÌ›Ô˘ 52 / ºÂȉ›Ô˘ 5‚-5Á ÛÙÔ¿ ΔÈÙ¿ÓÈ· 106 78 ∞ı‹Ó·, 210 3821.645, 6944740827

TÔ Ó¤Ô skate video ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ...

FINALLY! H ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ skate video “Finally”, Ô˘ Á‡ÚÈÛÂ Ô KÒÛÙ·˜ M¿Ó‰˘Ï·˜, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘

ÙÔ 2004, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ̷˙› ¤Ó· skate video. EΛ, Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·, ·Ó·Î¿Ï˘„· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ì ÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ê‹Ûˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó· ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ·ÊÔÛȈıÒ ÛÙÔ filming Î·È ÙÔ editing ÙˆÓ videos.

“Alter Pars” ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÈÎfi, Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ô˘ Ù· ›¯Â fiÏ·: ηÏfi skate, Ôχ ÎfiÛÌÔ, Á¤ÏÈ·, ÔÙ¿, Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›! §›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹, οӷÌ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ, ÙÔÓ KÒÛÙ· M¿Ó‰˘Ï·. °È·Ù› “Finally” Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÛÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ; ¢ÈfiÙÈ ¤Ú·Û ·fi 40 ·̷ٷ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ™·Ṳ̂ӷ Ó‡ڷ, Û·Ṳ̂ӷ Û·Ó›‰È·, ηÈÚfi˜ ¯¿ÏÈ·, Ù۷ΈÌÔ›, Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Í·Ó¿ Ó‡ڷ... ·ÏÏ¿ finally ηٿÊÂÚ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ! E›¯Â fï˜ Î·È Ù· ηϿ ÙÔ˘. E˘Ù˘¯Ò˜, ¿ÙÔÌ· fiˆ˜ Ô Giorgio Zavos, Ô N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ ‹ Ô £ˆÌ¿˜ KÔÏÔ‡Û˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ȉÚÒÛÂȘ Ôχ ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂȘ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÎfiÏ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂȘ Ù· part ÙÔ˘˜. Respect! ™’ ·Ú¤ÛÂÈ fï˜ ·˘Ù‹ Ë «Ù·Ï·ÈˆÚ›·». ¶Ò˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ˜ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙÔ filming Î·È editing; Afi ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, fiˆ˜ Ôχ ηϿ ͤÚÂȘ, ÙÚ·‚¿Á·Ì ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· Ͽη Ì·˙› Ì ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË °fiÚ‰ÈÔ, οӷÌ οÔÈ· tour, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÙÔ ¤·ÈÚÓ· Î·È Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤‚·ÏÂ Ô NÙ›ÓÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘

TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ skate ÛÎËÓ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÈÔ „ËÏ¿; ¢‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ skaters Ó· οÓÔ˘Ó skate Ì ϿıÔ˜ ÓÔÔÙÚÔ›·. N· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ò˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛfiÓÛÔÚ˜ Î·È Ò˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ê‹ÌË. AÓ·ÚˆÙȤ̷È, ·Ó ¿Ú¯È˙·Ó ÙÔ ’94 (Ô˘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜), ı· ¤Î·Ó·Ó Ì ÙËÓ ›‰È· fiÚÂÍË skate; TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ·Á·¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ, ·ÏÏÈÒ˜ ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ ηıfiÏÔ˘. K·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ï›ÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ skate ÛÎËÓ‹. E›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ó· ‚Ϥˆ skaters ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÌË ÌÈÏ¿Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Î‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. A˘Ù¿ fiÏ· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙfiÛÔ Ôχ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ “Finally”. ¶ÔÈo ·’ fiÏ· Ù· part ÙÔ˘ “Finally” Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘; ¶ÔÈÔÈ skaters Û ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘; ¢‡ÛÎÔÏË ÂÚÒÙËÛË, ·ÏÏ¿ ı· ··ÓÙ‹Ûˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. AÁ·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ part Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ °È¿ÓÓË Î·È °ÈÒÙË °fiÚ‰ÈÔ˘. K·Ù¿ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, ‹Ù·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ skaters. E›Ó·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· skate ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ÙÔ˘˜ ı·˘Ì¿˙ˆ. Afi ÙȘ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ¤Î·Ó· ÌÔÓÙ¿˙ ÙÔ part ÙÔ˘˜. E›Ó·È ÛΤÙË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ. EÎÙfi˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ

Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ÈÔ ¿Óˆ (Zavos, MÔÏÔ¯Ùfi˜, KÔÏÔ‡Û˘) ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ·È‰È¿ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙÔ skate, ÓÈÒıÂȘ ¯·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ›˜ fiÙ·Ó ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Û·Ó›‰È. ™ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ¤¯ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ full part. ¶Ò˜ ηٿÊÂÚ˜ Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ›˜ Î·È Ó· «·›˙ÂȘ» Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·; ◊Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ̤ӷ. ŒÎÏ‚· ¿ÓÙ· Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‚·˙· Ó· Ì ÊÈÏÌ¿ÚÔ˘Ó ÂÓÒ ¤Î·Ó· skate, ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÌÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ¤ÚˆÓ·, ·ÏÏ¿, Â˘Ù˘¯Ò˜, Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ¿Ú· Ôχ. Œ¯ÂȘ οÔÈ· ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿; Œ¯ˆ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ E˘ÚÒË fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ skaters ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÈÛ¿ÍÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜. KÈ ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ “Finally”. ¶ÔÈÔÈ Û ‚Ô‹ıËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿; OÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ skaters Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜. A˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˆ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ skate Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, Â›Ó·È ·Á¿Ë Î·È fi¯È ÏÂ˙¿ÓÙ· Î·È ÛfiÓÛÔÚ˜!!!! PEACE OUT.... ∞ INFO: TÔ “Finally” ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ·: M›· ÒÚ· Î·È ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ parts ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ °fiÚ‰ÈÔ˜, °ÈÒÙ˘ °fiÚ‰ÈÔ˜, Giorgio Zavos, £ˆÌ¿˜ KÔÏÔ‡Û˘, KÒÛÙ·˜ M¿Ó‰˘Ï·˜, XÚ‹ÛÙÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù›Ï˘, AϤͷӉÚÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·Ú˘, Sammy Goulud, B·ÁÁ¤Ï˘ M·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, °ÈÒÙ˘ KÔ˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘, B·Û›Ï˘ AÚ¿Ì‚ÔÁÏÔ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ skaters.TÔ ‚›ÓÙÂÔ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ: M·˙› ÌÂ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ “Good Times”, Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 26 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7231 350 ÿÚËÙÔ˜ 9 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7254 587

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 57


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... MËÓ ·Ó·ÏÒÓÂÛÙ Û ̤ÙÚȘ Û¯¤ÛÂȘ! BÚ›Ù ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ·Í›˙ÂÈ! TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË °Ï˘Ê¿‰· οÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ì ¯Â̇ıÂÈ·, ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Elite °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË°¿ÌÔ˜. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 A˘ıËÌÂÚfiÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ ·fi Aı‹Ó·, E·Ú¯›·, AÌÂÚÈ΋, E˘ÚÒË. EÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢ÂÎÙ‹ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 www.pappas.gr AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Elite °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 09:00-14:00 I‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ 33¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Ôχ fiÌÔÚÊË, Í·ÓıÈ¿, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ·È‰Â›·, οÙÔ¯Ô˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, 3ÒÚÔÊÔ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 7.000, ÂÍÔ¯ÈÎfi, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ.

58 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 °ÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜, ¿Ú· Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ‹ıÔ˜, ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÏ˘ÎÈ¿, Ì ‹ıÔ˜ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ì ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æ‡ÏÏ·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 EÎÏËÎÙÈ΋˜ ¢Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜ 29¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ‹ıÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÁÏ˘ÎÈ¿, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 3.000 Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

Û›·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ·ÚÚÂÓˆfi, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æ‡ÏÏ·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 ÕÓÙÚ·˜ 45 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Á˘Ó·›Î· 2540 ÂÙÒÓ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌfiÓË. TËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È sms 694 0313344. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Aηٷ̿¯ËÙË ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·Ó›‰· ·fi ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, 38¿Ú·, ÎÔΤٷ, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›·-Û˘Ì‚›ˆÛË Î˘Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 65, ÂÈÛ·ÁˆÁ¤· – ‚ÈÔÙ¤¯ÓË – Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘, ˘„ËÏÔ‡ ·Ú·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ 2007 H AÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ APXH ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6453.711, 693 2137431 ¶ˆÏ›ٷÈ-ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚfi ‰˘¿ÚÈ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ôχ ηϋ ı¤·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 693 6776469

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™

BÔ˘ÏÈÌ›·. OÌ¿‰· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ì ı¤Ì· ÙË BÔ˘ÏÈÌ›· ˙ËÙ¿ ‰˘Ô ̤ÏË. X·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. TËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 8959.842 Î·È 694 6712860 ·fi 10:00 .Ì. ¤ˆ˜ 14:00 Ì.Ì.

¶·È‰È¿ £∂™ Î·È MÔ˘ÛÈ΋. E˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÛˆÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ (·fi 5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi È¿ÓÔ ‹ ÛÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ, Ì ÂȉÈΤ˜ ·ÁÁÏÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: «ÌÔ˘ÛÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ·È¯Ó›‰È». I‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. BfiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. 697 1575547

¶ÚfiÙ˘Ô K¤ÓÙÚÔ ™¯¤ÛÂˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û¯¤ÛÂˆÓ Û ÂÓ‹ÏÈΘ. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÂÈÙ˘¯›· ıÂÚ·›˜ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÊÔ‚ÈÒÓ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ (οÓÈÛÌ·, Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂıÈÛÌÔ› ‰È¿ÊÔÚÔÈ). °È· Ú·ÓÙ‚ԇ, ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 210 3635.619 ·fi ÙȘ 17.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 21.00Ì.Ì.

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÏ¿Ù ÛÙËÓ EYPø¢IA™TA™H ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙÔ NÔ‡ÌÂÚÔ ŒÓ· Û ·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ECDL. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· οı ‰¤Î· ̤Ú˜, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ, ˘ËÚÂÛ›· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰‡Ô ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·), Web Design, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ EÓÙ‡Ô˘, CAD, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋, Business studies (ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ K¤ÓÙÚÔ City & Guilds), ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ A™E¶. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.400, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6521.200

AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011 ÂÛˆÙ. 249, 156


™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

ANA°Nø™THPIO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 16/01, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ÎÔ›Ù·˙· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË. A¿ÓÙËÛ ‰Ò. ¶OTO¶ø§EIO K·È ÌÂÙ¿ ÌÂÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘, TÂÙ¿ÚÙË 17/01, brown hair, light blue sweater, black jacket. ◊ıÂÏ· ÌfiÓÔ Ó· ÛÔ˘ ˆ... you’re so pretty. 694 9811690 M¶EP¢EMA KËÊÈÛÈ¿ 9/12 ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! ™Ù›Ï ÛÙÔ zizanio_23@yahoo.com BROTHEL TÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ Ì ÎÈÓËÙfi 694 4751707 ‹Ù·Ó Ê¿ÚÛ·. JO-JO ™Â ͷӷ›‰· ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË, ÂΛ. Œ„·¯Ó˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚ڋΘ ÙÚ·¤˙È, Ú·ÓÙ‚ԇ 26/01, 20.30. Clili; K. ¶O§YTEXNEIO ™Â ›‰· ÛÙÔ ÌÂÙ¿ Ì ›‰Â˜ Î·È Û˘... Û ͷӷ›‰· Ì ͷӷ›‰Â˜, Âȉˆı‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜... ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì ‚ϤÂȘ È·; EÁÒ ·ÎfiÌ· Û ‚Ϥˆ... ·ÓÙÔ‡... MAPAM¶OY 17/01 ηıfiÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, ›¯Â˜ ÌÂÁ¿Ï· ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ· Î·È Í·ÓıÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·‡Ú·, Ì ËϤÎÙÚÈÛ˜, ÛٛϠrambo_dim@yahoo.gr EN ¢E§ºOI™ ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ηψÛfiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·... H§EKTPIKO™ ¶EIPAIA 16/01 „ËÏfi˜ Ì ͷÓı¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ‰È¿‚·˙˜, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, οıÈÛ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘... η٤‚Ëη MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÛٛϠ‰Ò.

Ù¤‚ËΘ N. KfiÛÌÔ, Â›Û·È „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì·ÏÏÈ¿ È·Ṳ̂ӷ Ú¿ÛÙ·-ÎÔÙÛ›‰Â˜! KfiÎÎÈÓ˜ ÌfiÙ˜ Î·È Ù˙ÈÓ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÔÈ· ›۷È; 694 4479682, N›ÎÔ˜ APXITEKTONIKH °È·Ù› fiÔÈÔ˜ ÌÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜! AÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, ͤÚÂȘ Ó· ‰›ÓÂȘ/ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ì¿¯Â˜... «MÈۤϻ2 APXITEKTONIKH KÚ¿Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Á·¿˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ... ÔÈ Ê‡Ï·Î¤˜ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· οÔ˘ ÎÔÓÙ¿... ÂΛ... «ÛÙËÓ Ô‰fi ÙˆÓ ÔÓ›ڈӻ! P·ÓÙ‚ԇ ÂΛ... ı· ÙÔ˘˜ ‚Úԇ̷̠˙›! MÈÛ¤Ï BOOZE MÈÎÚԇϷ Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ›Ûˆ ·’ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙËÓ TÚ›ÙË. A¯, ·¯... TPA§A§A ∂Û‡ Ô˘ ÙfiÛ· ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎԢΛ ÛÔ˘. E›Û·È Ì·ÁÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ Í·ÓıԇϷ ÎÔÈÙ¿˜. KÏ·›ˆ. TPA§A§A £¤Ïˆ Ó· Û ˙Ô˘Ì›Íˆ ̤¯ÚÈ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ Ô˘›ÛÎÈ, Û ÂÚÈ̤ӈ Ù’ ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... TPA§A§A ™Â ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿ Ó· ›ÓÂȘ cuba libre. AÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÁÈ· ÙȘ ̇Ù˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ·... K˘ÚÈÔÙ¿ÎÈ TPA§A§A ªÈÎÚfi ÌÔ˘ ·Ù›ı·ÛÔ ÌˆÚfi, ¤¯ÂȘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ì·ÏÏ›. ™Â ›‰· Î·È ÛÙËÓ TV. NÔÌ›˙ˆ... APXITEKTONIKH °·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Ì¿ÁÈÛÛ· Û’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ... ‰ÂÓ Â›Û·È ÙfiÛÔ ·fiÌ·ÎÚË ÙÂÏÈο fiÛÔ Ê·›ÓÂÛ·È... ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ (;) ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ˜ ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ó¿ÌÓËÛË...

AXAPNøN A˘ÛÙËÚ¤ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÂ, Â›Û·È ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi˜. H... Í·ÓıÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi...

GOODY’S ºI• E›Û·È Ë ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ù·Ì›·˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Á˘·ÏÈ¿, Û ¯·˙‡ˆ οı ̤ڷ, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘. N¿ÓÙÈ·

TPAM TÂÙ¿ÚÙË 10/01, 18.50, η-

TPA§A§A ªÈÎÚfi Í·Óıfi ̈Úfi Û ‚Ϥ-

ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙÔ ÎԢΛ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ Ê·˜! ROBOVIDEO AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, TÂÙ¿ÚÙË, 12.30 ‚Ú¿‰˘, ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÛÔ˘, Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ ÂÛ‡, ηʤ ۷οÎÈ ÂÁÒ, ‚Á‹Î· ¤Íˆ ·ÏÏ¿ ›¯Â˜ ¯·ı›! Next time... TPA§A§A EΛ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, ¤¯ÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÙÚÈÎ˘Ì›·˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË... Û ı¤Ïˆ... Î·È ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘! AYPA; TÔ Û¯ÔÏÈÎfi χΈ̷ Ù˘ A‡Ú·˜ (1976) ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜, ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù·: M‹ÙÛË, X¿ÚȘ, P¤Ó·. EӉȷʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ; leukwma_auras@yahoo.gr

046 AÚ¯¤˜ ¢ÂΤ̂ÚË, ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ· Í·ÓıÈ¿, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ –ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ K‰ÚÈÓÔ‡ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘ Û ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ fi‰È– ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û· Î·È Â›· Û˘ÁÁÓÒÌË! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! karadia@mail.gr H™A¶ ¶EIPAIA 23/12, 10 ÙÔ Úˆ›. TÛ¿ÓÙ· peko, ηʤ ÊfiÚÌ·, ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·, ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓË; £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. °ÈÒÚÁÔ˜, 697 4274390 MONA™THPAKIOMONOIA HÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ¶·Ú·Û΢‹, 12/01, 22.30, Ì Îԛٷ͘ Ì ‚ϤÌÌ· ‡ÚÈÓÔ, ·ÓÙ·fi‰ˆÛ· ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ʇÁˆ, ˆÚ·›· ÌÔ‡Û· ÌÔ˘, ·¿ÓÙËÛ¤ ÌÔ˘! 697 6571728 ¶ANTEIO™ ™Â ϤÓ TÂfi, ·‰‡Ó·ÙÔ˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ... so sexy! KÔÈÙ¿˙ÂȘ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Ì ̷Á‡ÂȘ! TÈ Ì¿ÙÈ·! TÈ Áχη! BOOZE ¶·Ú·Û΢‹ 12/01, „ËÏ‹ ı¿ Ì ̷‡ÚÔ ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ› Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ÊfiÚÂÌ·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· „ËÏ‹ Ê›ÏË Ì η¤ÏÔ, Û ÎÔ›Ù·˙· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ Ù›ÔÙ·! N· Û ͷӷÎÔÈٿ͈; ROCK CAFE ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. E›Û·È Í·ÓıԇϷ Ì ٤ÏÂȘ ηÌ‡Ï˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ, ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÛٛϠÌÔ˘ nothingmorethanthis_09 @yahoo.gr

™TA£MO™ ¶EIPAIA Bڋη ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÔ˘... Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˆÚ·›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜... ·Ó ÙȘ ı˜ ¿Ú ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ 697 4607880

ANø °§YºA¢A °ÓˆÚÈÛًηÌ 6/01 Û ÊÈÏÈÎfi Û›ÙÈ, Û˘¯Ó¿˙ÂȘ Û NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÛÙÔ Motel. £¤Ïˆ Ôχ Ó· ÌÂ Ì˘‹ÛÂȘ ÛÙË house ÌÔ˘ÛÈ΋...

ENVY ™ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú Ì ʛÏË, ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ì¿ÙÈ Ì ÛÎfiÙˆÛÂ, ¿Ú ÛÙÔ 697 9067326. °ÈÒÚÁÔ˜

ME°APO MOY™IKH™ æËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Â›Û·È Ô ÈÔ ÁÏ˘Îfi˜ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ, Ì ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ë ÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘, ÂȉÈο ÙÔ ÎÔÏÏËÙfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ. N›ÎÔ˜, 699 5320617

æYPPH 6/01, Ì ÚÒÙËÛ˜ Ò˜ ¿Ó ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. Athens_downtown @yahoo.gr FACTORY AEPO¢POMIO 13/01, ˆÏ‹ÙÚÈ· ÛÙ· Amerikanino. ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË, ÛÔ˘ ›· fiÙÈ ÊÔÚ¿˜ ˆÚ·›Â˜ ÌfiÙ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ. 694 4989614 CLOCK KAºE MÂÓ¿ÎË, „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ¤¯ÂȘ ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ... KE. §O°O£EPA¶EIA™ Your dark style drives me crazy. OÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ıÂÚ·›· Î·È Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˙› ÛÔ˘! KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ H§EKTPIKO™ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 12, ÂÁÒ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÂÛ‡ ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ·, Â›Û·È Í·ÓıÈ¿, ÊfiÚ·Á˜ ÎÔÏ¿Ó ˆ˜ ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Î·È Áfi‚˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ‰È¿‚·Û˜ Ù· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ fiÙ·Ó Â›· «Î·‡Ï· ›۷Ȼ. 697 4427966 KO§øNAKI 12/01, Â›Û·È Ô ·ÚÚÂÓˆfi˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ‹Ú·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ù·Í›, ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ·È‰› ÌÚÔÛÙ¿. 697 4551179 KINHTO O˘Ú¿ÓÈ· ÔÙ·Û›·, EϤÓË Û ϤÓÂ. ¢ËÌ‹ÙÚË Â̤ӷ. ™Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘, TÂÙ¿ÚÙË 10/01 ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Í·Ó·‹Ú˜, ÙÔ ÎÈÓËÙfi ‰ÂÓ ¤È·ÓÂ, Ì ̿Á„˜, Û ÛΤÊÙÔÌ·È. TÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. 697 3062532, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ. EYºPONIOY KÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÎÔ‡ÎÏ· Î·È ÏËıˆÚÈ΋, ÂÚÓ¿ˆ Û˘¯Ó¿ Î·È Û ‚Ϥˆ, ·ÏÏ¿ ÎÔÏÏ¿ˆ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ, ÌÔÚ›˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ; nowayofknowing @yahoo.gr ¶APA§IA °§YºA¢A™ 14/01, ÂÚ·ÙÔ‡Û˜ Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘, ÂÛ‡ Í·ÓıԇϷ, ÔÌÔÚÊԇϷ, ÚÔ˙ ÌÔ˘Ê·Ó¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ¿ÎÈ, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ˆÚ·›Ô ÓÙÂÎÔÏÙ¤! flÚ· 12:30. MÔ˘ ¿ÚÂÛ˜ Ôχ! ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 6547850 M¶OEMI™™A 30/12, ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÊÔÚÔ‡Û· ˙È‚¿ÁÎÔ. 694 4591758

KAºETI E›Û·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È fiÌÔÚÊË, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ı˜ Ó· ·˜ ¶‹ÏÈÔ, Ì·˙› ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ. 697 3174968 AMOP°O™ EΛ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... Û ϤÓ E‡Ë, ̤ÓÂȘ ÛÙ· °Ï˘Î¿ NÂÚ¿, Î·È ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙËÓ «ÕÌÌÔ» Ù˘ AÈÁÈ¿Ï˘. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Û fï˜... sfendonitis@yahoo.gr ALLEA NAYAPINOY ∂›Û·È „ËÏfi˜, „·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚ¿˜ ÁÎÚÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÓÔÌ›˙ˆ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹, ÙÂÏ›ˆÛ· 1984 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ixthys60_ax@hotmail.com £H™EIO 13/01, Û ϤÓ M·ÚÁ·Ú›Ù·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ú¤·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙· Ì ̷‡ÚË ÊÔ‡ÛÙ·, ÛÙ›ÏÂ!!! gngln@yahoo.com °È¿ÓÓ˘ BIENNH 23-27/12, ÛÙÔ M¿ÚÈÔÙ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÎÔ¤Ï· ·ÏÏ¿ οÚʈÓ˜ Û˘¯Ó¿, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. K·ÙÂÚ›Ó· katerinoula75@yahoo.com KOYM¶I I§I™IA ŸÙ·Ó Û·‚ÂȘ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ˆ! M’ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÈ ¯ÚÒÌ· ı· ÊÔÚ¤ÛÂȘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿! SOUL 12/01. M Ì¤Ú‰Â„˜, Ì ΤڷÛ˜, Û ¯ÂÈÚÔÊ›ÏËÛ·. 697 4156766 AKA¢HMIA™ TÚ›ÙË 9/01, ‰È·Û¯›˙·Ì Aη‰ËÌ›·˜ & AÌÂÚÈ΋˜, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û˜ ÎÔ‡Ù· Î·È ¤ÛηÛ˜ ¯·ÌfiÁÂÏÔ! ™Ù›Ï ‰Ò! •·ÓıÈ¿... ºA™O§I ΔˆÓ ºÒÙˆÓ. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÁÎÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÁÒ Â›¯· ÌÔ‡ÛÈ ÎÈ ÂÛ‡ ‰›Ï· ÛÔ˘ ÌÈ· «ÁÎfiÌÂÓ·». £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ! Vlaxan KA™TOPIA P·ÁÎÔ˘ÙÛ¿ÚÈ·. XÔÚ‡·Ì ̷˙› ¤ÓÙÔÓ·, BÈÚÁÈÓ›· Î·È M·Ú›· ·fi KËÊÈÛÈ¿. ◊Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ·. ÕÏ΢ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¯·ıÔ‡ÌÂ. 697 9408588

¢HM. A™TYNOMIA ™Â ϤÓ N›ÎÔ! E›Û·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È Û ı¤Ïˆ ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ. ¢HM. A™TYNOMIA E›Û·È ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿. EVEREST BIKTOPIA ¶¤ÌÙË 9/01, ÂÚÓÔ‡Û˜ Ì ÙË Ì˯·Ó‹, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ ÌÈ· A.V. TËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ¤Ó· ηʤ; °È¿ÓÓ˘ A°. ¢HMHTPIO™ 8/01 ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi. KÔÈÙÔ‡Û·Ì Û ϿıÔ˜ ¤ÍÔ‰Ô, ÌÈÏ‹Û·Ì ·ÏÏ¿... Ï›ÁÔ. ™Ù›Ï ÛÙÔ 694 9504290. XÚ‹ÛÙÔ˜ æYXIKO ¢¤ÛÔÈÓ·, Û ›‰· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ HÏ›· Î·È Ù· ›‰· fiÏ·. O ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÔ˘ KATEXAKH ŒÚÂ ӷ ÛÙÚ›„ÂȘ K·Ù¯¿ÎË ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ... Ô‰ËÁ¿˜ ÙÔ Ï¢Îfi Range Rover HPK 64... Î·È ÁÔËÙ‡ÂȘ. TÔ ’¯ÂȘ. ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ 11/01. TÔ Ï¢Îfi Golf WO-MAN °È· ÙËÓ wo-man Ù. 150, ·ÂÏÈṲ̂Ó˜, ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤Ó˜, ·ÓÙÚÔÊ¿Á˜ ¿ÚÙ ÛÊÔ˘ÁÁ·Úfi·ÓÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· ÙË ÛοϷ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Y.°. ΔÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì PˆÛ›‰Â˜! 694 6460589 ENVY CAFE ™Â ›‰· ¶ÔÏÈÙ›·. EÏÂÓ›ÙÛ· ÌÔ˘ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ôχ Ô˘ ¯ˆÚ›Û·ÌÂ! A’ fiÙ·Ó Û ›‰· Ì·˙› Ì ÙËÓ T¤ÙË Û ı¤Ïˆ ¿ÏÈ ›Ûˆ ÙÚÂÏ¿! O ·ÚÎÔ˘‰›ÓÔ˜ ÛÔ˘! 699 8307796 VOX 11/01 Ì ÙڤϷÓ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÚÔÛˆ¿ÎÈ ÛÔ˘, ηıfiÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ. ™Ô˘ ›· ηÏËÓ‡¯Ù· Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. AÓ ı˜, 693 6370018

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

K¿ı ̤ڷ fiÏË Ì¤Ú· ÂÚÈ̤ӈ, ÌÔ˘ ’·Ó ӷ ۠ͯ¿Ûˆ Ì· ÂÈ̤ӈ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ·’ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‚ÈÙÚ›Ó· ¤ÌÂÈÓ· ÁÈ· Û¤Ó· ̤¯ÚÈ M¿Ë Ì‹Ó·, °ÈÒÚÁÔ ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿. ¶ÂÚ› ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·¢ı˘ÓfiÌÔ˘Ó Û ۤӷ, fï˜ ηٿϷ‚˜! °È· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰Ô‡Ì Ô‡ ı· ‚ÁÂÈ... ˆ˜ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ı·‡Ì·Ù·. ¶ÂÚÓ¿ˆ Ôχ fiÌÔÚÊ· ÂΛ Ì·ÎÚÈ¿, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ›ÙÂ Â‰Ò Â›Ù ÂΛ. N· ÙËÓ ··Ù‹Ûˆ Ì·˙› ÛÔ˘; æÒÓÈÔ ‹ ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜; ÕÚ·ÍÂ!

™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ÌÔ˘ ›˜ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ ÛÔ˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿. E›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ˜. ZÔ˘˙Ô˘Ó¿ÎÈ ÌÔ˘, °ˆÁÒ ÌÔ˘, ÎÈ ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ 2004 ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ·ÎfiÌ· Û’ ·Á·Ò. •¤ÚÂȘ Ô‡ ı· Ì ‚ÚÂȘ. O wolfie ÛÔ˘ M. MÂÓ¿ÎË – ÚԤ΢„ ӷ ʇÁˆ. ™’ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ¿ÏÈ ÂÛ¯·ÙÔÛÂÈÚ¿ – ‹ ÓˆÚ›ÙÂÚ·; ™ÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Ó· ‰·Ó›ۈ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰¿ÎÙ˘Ï· ¯ÔÚ¢ÙÈο! EÍ·›ÛÈ· ¯Â›ÏË, ÂÍ›ÛÔ˘; °È· fiÛ˜ Úfi‚˜ ·ÎfiÌË; K¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Ì ı˜ fiÛÔ ÎÈ ÂÁÒ... οÓ οÙÈ! TÂÏÈο Ù· ·ÁÒÓÈ· ÂÙ¿ÓÂ... Ì·ÎÚÈ¿, ̤¯ÚÈ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙˆÓ ÕÏˆÓ... ηÏfi Ù·Í›‰È...

¶ÔÓ¿ˆ Ô˘ Ì ͤ¯·Û˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ‹. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó; ¶ÔÓÔ‡Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ›; KÈ fï˜ Û’ ·Á·¿ˆ.

K·Ïfi Ù·Í›‰È. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È... ‡¯ÔÌ·È Ó· ÙÔ ÓÈÒıÂȘ, Ë ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÊÔ‡ ͤÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤·„· ÔÙ¤ Ó· Û’ ·Á·Ò!

KÈ fï˜, Û’ ·Á·¿ˆ, ÎÈ fï˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ›̷ÛÙ ̷˙›. ¶ÔÓ¿ˆ Ô˘ ‰ÂÓ Ì’ ·Á¿ËÛ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. OÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·‰È¿‚·ÙÔÈ... E‡Ë, Ì ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ fiÏÔÈ, Û’ ·Á·Ò, fiÙ ı· Í·Ó·¿˜ OÈÓfiÊ˘Ù·; ¶ÔÏÏ¿ ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÙ· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ·.

M¶E°NH 02/01 Û ›‰· Ì ›‰Â˜ ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏÔ˘˜ fï˜. ºÔÚÔ‡Û· Ì·‡ÚÔ ËÌ›·ÏÙÔ. ¶¿Ú ÛÙÔ 697 2692660

H ·Á¿Ë Â›Ó·È Ë ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡ Î·È Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘, £Ô‰ˆÚ‹ ÌÔ˘.

T12 ŸÛÔ ÛÙËÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, οı ηÛÙ·ÓÔÌ¿Ù· ı· ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È Ë Ì¿ÁÈÛÛ¿ ÛÔ˘! Kڛ̷!

§. ·ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˙ÂȘ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Â̤ӷ, ÌÔÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. AÓ ‹ÛÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÌÈÛfi, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜... ¢.

¶ÚÔ˜ ™.: ϤÔÓ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ OK, ·Ï¿ ·Ó ÙÔ Í·Ó·ÛΤÊÙÂÛ·È ‚È¿ÛÔ˘...! °È¿ÓÓ˘

FRIDAY’S MÂÛË̤ÚÈ· ›ÛÙ ÌfiÓ˜, ÁÈ·Ù›; N· ¤Úıˆ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÔÏÏÔ›; B·Û›Ï˘

ATHENS VOICE tsolte@hotmail.com ÙÔ mail ÛÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈϘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8/12 ÛÙȘ 14.52 email Ì ı¤Ì· ÙËÓ Athens Voice. Afi ÙfiÙ ÛȈ‹. •·Ó·ÛٛϠÌÔ˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙÔ nirews@yahoo.gr

ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘! M·›ÚË

¶·¿ÁÔ˘. K·ÏÔη›ÚÈ. MÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂηԯÙÔ‡Ú˜. K·È ÌÂÙ¿ ™ÎfiÂÏÔ. ™Â ÂÚ›ÌÂÓ· 1.500 ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÙ·Ó Ë Ì·Á›· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¤¯·Û·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ¿ÏÏÔ˘˜ 15 ·ÈÒÓ˜. °ˆÁÒ ÌÔ˘, ÂÏ›˙ˆ Ó· ’¯ˆ ¿ÓÙ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË Ì˯·Ó‹ ›Ûˆ ÛÔ˘... O ÎfiÛÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˜ ·-

M˘ÚÙÒ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÎÚÂÌ¿Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· Ì¿Ï˜ Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ Á·‡ÚÔ˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚÂÌ¿Ó Ú¿ÛÈÓ˜. N· ’Ó·È Î·Ï¿ Ù· ·È‰È¿... ¿Û Ô˘ ·Ó ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÌÔ˘ Á·‡ÚÈΘ Ì¿Ï˜ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ... £Ô‰ˆÚ‹ ÌÔ˘, ÌÔÚ› ÛÙË ÁˆÁÚ·Ê›· Ó· Â›Ì·È ÛÎÚ¿·˜ (sic!) ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¿ÚÙË ÛÔ˘ Ì·ı·›Óˆ fiÏÔ ÙÔ ÙÚ›‚È·Ï ·’ ¤Íˆ. ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Î·È ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ ‰ÒÛ·Ì my dear G... baby I have been waiting for you don’t run away now... 694 5472157 ...«Â›¯Â ¤Ó· Ô˘Ï› ÛÙ· Û›ÚÙ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Î·È ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ Ì¤Û· ÛÙË ÊˆÙÈ¿»... ‹ Ò˜ Ù· ۇ̂ÔÏ· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 59


¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ΔÚ·Ì ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫Δ 43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ñ ™Ù·ıÌÔ› ªÂÙÚfi: ºiÍ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20, 210 3600.371 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2, 210 8947.553 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, 210 9934.483 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 51-55, 210 5745.159 ñ £∂™/π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86, 2310 229536 30 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜&™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ñ The Mall ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ - æ˘ÚÚ‹ ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Kosmopolisñ EÚÌÔ‡ 91, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ-æ˘ÚÚ‹ ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ñ £∂™/Nπ∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§Δ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, KFC ) X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

60 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 400 ÛËÌ›·

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KENTPO: SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ Δ√À μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 / KHºI™IA: MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / VOID ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ /¶§∞Δ∂π∞ ∫√§ø¡∞∫π√À / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 / ºø∫πø¡√™ ¡∂°ƒ∏ ∫∞π ¢ƒ√™√¶√À§√À / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (EVEREST), ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 / ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶A§IA ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 / MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ÛÙË ™ÙÔ¿, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / DEAL’S ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫·Ú. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñ Bigarrom ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Appllebees §ÂˆÊ. N›Î˘ 45 ñ Stereodisc Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Pizza Hut N›Î˘ 79, MÈ·Ô‡ÏË 2, K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ñ Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ K·Û¤ÚÈ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô IÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 ñ ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 2 25 SEVEN VIDEO NET ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏÈÔ˘fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1&KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B·Û. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucyñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ¢‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÙËÓ ÔÌ‹Á˘ÚË: ·) E›Ó·È Ú¤ÔÓ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯·ÈÚÂÙÈfiÓÙ·È Û ¤Ó· gay bar; (ÁÈ·Ù› ÔÈ 8 ÛÙÔ˘˜ 10 οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜...) ‚) Œ¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ‹Ê·Ó· ÁÈ· ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ó· «·›ÚÓÔ˘Ó», ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ, fi,ÙÈ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û¿Ô˘Ó˜, Ì·Ú. °È· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi (ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘) ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ 2 ÊÈÏÈο ÌÔ˘ ˙¢Á¿ÚÈ· Ì «ÛÔ‚·Ú¤˜» Ôχ¯ÚÔÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó 3 ÛÙ· 4!!! (ÎÚ˘Ê¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ۷Ê›˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ). ŒÓ·˜ ·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ›¯Â ÙËÓ ›‰È· ÂÌÂÈÚ›· Ì ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. K·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ÔÈ Ê›ÏÔÈ, Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿ Î·È Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË/ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ˙‹ÏÈ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. TÔ ı¤Ì· ÌÔ˘: ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·„Ô˘Ú‡ÙËη ¤Ó· ·fi Ù· «ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·» Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, Î·È ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË;;; -¶¿ÚȘ Y.°. YÔÁڿʈ ˆ˜ ¶¿ÚȘ ÁÈ· 2 ÏfiÁÔ˘˜: ·) ÙÔ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·Ó‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi & ‚) ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‹Úˆ· Ù˘ IÏÈ¿‰·˜.

T›Áη ÛÙËÓ ·ÏÏ·ÍÔΈÏÈ¿ Ë IÏÈ¿‰·! A˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ϤÌ «Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ».

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ – ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÔÙÈ΋. N· Ù· οÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ì¿¯·ÏÔ fiˆ˜ Ô «Û˘ÓÔÓfiÌ·Ùfi˜» Û·˜, Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜ (Ï.¯. ÙÔÓ N›ÎÔ K·Ú‚¤Ï·) Î·È Ó· Á›ÓÂÙ ¤Ô˜. °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ: «πÏÈ¿‰· NÔ 2 – Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶¿ÚÈ ÙÔ˘ ˉ˯ٷڿ». ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¿Û¯ËÌÔ. AÁ·ËÙË M˘ÚÙÒ, TËÓ ¿ÙËÛ·... Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì Á˘Ó·›Î· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ÌÂ Û˘ÓÔÌ›ÏËÎfi Ù˘, 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ‹ ÌÔ˘... ÙÔ ÌÔÈÚ·›ÔÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜... ̤۷ Û ̛· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘, ʇÁˆ-̤ӈ-¯ˆÚ›˙ˆ-Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË, ¯ı˜ ÙË ‚ڋη ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡, ÌfiÓË, ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ‹ÚÂ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÒÚÈÛ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ¿Óˆ ÎÈ fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ... ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ›ÛÂÈ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ οÚÙ·˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ ‰ÒÚÔ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ «Û’ ÂÚˆÙ¢ÙËη, ÚÔÛ¿ıËÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ Ì·˙› ÛÔ˘», ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÂÁÒ Ô˘ ÙË ı¤Ïˆ Û·Ó ÙÚÂÏfi˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· Ì ÙÚÂÏ·›ÓÔ˘ÓÂ; ¢ÈÂΉÈÎÒ

Û·Ó ÙÚÂÏfi˜, ÙË ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÙË Ì·Ì¿ Ù˘, ÙÈ Ûηٿ οӈ; -TÔ Ì·ÎÔ‡ÚÈ

T›ÔÙ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÙÂ. N· ¿ÚÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ Û·˜ Î·È Ó· ¿Ù ÌÈ· ˆÚ·›· ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ï·ÌÂÚfi˜, ˙ÂÛÙfi˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜, Î·È Ó· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙÂ. TÔ ‚Ú¿‰˘, Ó· ηϤÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙÂ Î·È Ó· ·›ÍÂÙ Trivial ÙˆÓ 90˜. MÂÙ¿, ÁÈ· ÔÙ¿ÎÈ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ Switch on, ·‡ÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÈÓÂÌ¿. ⁄ÛÙÂÚ·, Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi Û·˜ Ê›ÏÔ, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¿ÓÙ·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¿ÙÂ, ÂÚÓ¿Ù ٤ÏÂÈ·. A, Î·È Î·ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ IKEA ÁÈ· οӷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÈÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·. ŸÛÔ Ù· οÓÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙfiÛÔ ı· ÍÂÏ·ÌÈοÚÂÙÂ Î·È ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔț٠fiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÛ¤ÛÈ·, Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋, ˙ˆÔÁfiÓ· Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη Ô˘ οÓÂÈ Ï·Ê, ÌfiÏȘ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ̇Ù˘ Ì·˜. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ¢È·‚¿˙ˆ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ‰È·‚¿˙ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ. ŒÓ· ¤¯ˆ Ó· ˆ: Bullshit. B¤‚·È· Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ «ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜», Ô˘ Ó· Â›Ó·È „ËÏfi˜, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘, Ì Ù˙È Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛfiÓÙ·. K·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ì·È Á˘Ó·›Î·, ÌÈÏ¿ˆ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Á˘ÚÓ¿Ó ӷ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· ¤Ú· ·fi ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. K·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜. M· ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜;;; ÕÚ·Á Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ; E›Ì·È 27 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·fi Ù· 18 ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÌfiÓË ÌÔ˘. K·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ì·È Ë ™ÎÏÂÓ·Ú›ÎÔ‚·. AÏÒ˜ ͤڈ Ó· ‰›Óˆ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. K·È ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ·˘Ùfi ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ EχıÂÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜ AÓ·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Û ۤӷ. -N›ÎË

EÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ηٷϿ‚ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ì·Ó›· ÁÈ· ˙¢Á¿ÚˆÌ·. TÈ ‰È¿ÔÏÔ Èfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË, ¤ÏÂÔ˜, ‰Â Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ›˜, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ÓfiÛÔ ÙˆÓ ÛÈ·Ì·›ˆÓ. AÚ¯›˙ˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÎÔÌÂÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿Ó η„Ô˘Úfi‰ÈÛÎÔ˘˜. Y.°. Look who’s talking... ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 61


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

À¢ƒ√Ã√∂ Y‰ÚÔ¯fiÂ, ÁÈ·Ù› Ó· Â›Û·È Y‰ÚÔ¯fiÔ˜! Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) MË ÛÔ˘ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙÈ ÌÔÚ›˜ ÙÒÚ· Ó· Ù· ‚¿ÏÂȘ Ì ÙËÓ EÙ·ÈÚ›· Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂȘ. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ›ÛÙ˘ Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂȘ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. TÔ 2007 ʤÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ ›Ûˆ. Y¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÙڤϷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÈ KÚÈÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂȘ ÙÒÚ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜, Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ οıÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÛ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ì ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ.

Ú›˜ Ó· Û¿ÛÂȘ ¤Ó· ·˘Áfi. TÔ Ó¤Ô ı· ‹Ù·Ó ·Ó ¤Î·Ó˜ ¤Ó·! §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, Ë Î·ÚȤڷ ÛÔ˘, ÔÈ ÛÙÂÓ¤˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, Ë ·‹¯ËÛ‹ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë Ê‹ÌË ÛÔ˘, ı· Û ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÎfiÌ·. Œ¯ÂȘ ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ô˘, Î·È ÙÒÚ· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ ›‰È· ÎÔ‡ÚÛ·. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÛÔ˘ –Ôχ ÛÎÏËÚ‹˜ Û›ÁÔ˘Ú·–, ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿, Â¿Ó ÂÈÙÚ¤„ÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Ôχ Û ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‡„ÂÈ, fiÛÔ ÛÔ˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â¤Ï·ÛË, fiÛÔ Ï›ÁÔ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔ› ÛÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÛÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂϤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ˘ÂÚÎfiˆÛ˘

ÛÂȘ, ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÛοÛÂȘ Ì ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ŸÌˆ˜ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜/Ë fiÙÈ ı¤ÏÂȘ ‹ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· ÂȘ ÙÔ ÁÂÈ·; AÌÊÈ‚¿Ïψ.

ÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ Úˆ› ‰Ô˘Ï‡ÂȘ», ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ô ÂÈÚ·ÛÌfi˜, Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ˘Ô·„ÂȘ Û ·˘ÙfiÓ.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) AÓ Î·È ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ ÏfiÙÔ ‹ Û·Ó Ó· ›‰Â˜ ÌfiÏȘ ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ¯¿È ¤ÓÙ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÂÈ –ÎÈ Â‰Ò Â›Ó·È Ù· ÂÓÔ¯ÏËÙÈο Ó¤·– fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÔ˘ ÔÈ Î·ÙÛ·ÚfiϘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó. A˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ηϋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ (Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜) ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ. H χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘: XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂȘ ηٷÓfiËÛË ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂȘ. EÂȉ‹ Ô 8Ô˜ Ô›-

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) O KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÛÔ‡ ÚÔÙ›ÓÂÈ Â›Ù ӷ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÌÈ· ÈÂÚ·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (‹ ·Ô ÙȘ ηÏfiÁÚȘ) ›Ù ӷ ¤ÚıÂȘ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÔ˘. E¿Ó Ù· ·Ó·Ì̤ӷ ÎÂÚÈ¿ Î·È Ù· ÏÈ‚¿ÓÈ· ÛÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Á¯Ô˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ ÙËÓ ‹ÚÂÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹. ŸÌˆ˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÔÌÔÓˆı›˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÊ·›Ú·, Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ Í˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ‹ ̤۷ ÛÔ˘ Î·È Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿. Show me the money! KÈ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ TÔÍfiÙ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÁÂÚ¿ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ fiϘ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ, Ó· ÙÔ˘˜ ı˘Ì›Ûˆ ÙÔÓ A‰ÚÈ·Ófi fiÙ·Ó ¤¯ÙÈ˙ ÙË PÒÌË: «¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ· Ôϛ٘. ¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ·». N·È ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ. O A‰ÚÈ·Ófi˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ÚÈÓ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË PÒÌË, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÂÛ‡ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ¢¯Ëı›˜ Ó· ‹ÛÔ˘Ó ÎÏÒÓÔ˜ ÙÔ˘ BÔ‡‰· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‡¯ÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÚ·ÛÌÔ›, Ë Î·ÚȤڷ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ·ÏËÛÙ›·. MËÓ ·Ú·‰Ôı›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË, Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ¢ÁÂÓ‹˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜. ÕÚ¯ÈÛ ¤Ó· ÛÔÚ. EÚˆÙ‡ÛÔ˘ ¤Ó·Ó/Ì›· ͤÓÔ/Ë – ·ÎfiÌ· Î·È Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂΉԯ‹. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ¿ÓÙ· Û ÂӉȤÊÂÚ·Ó. ¶¿Ú ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Ù˘¯›Ô ‹ ·ÎfiÓÈÛ ٷ ٷϤÓÙ· ÛÔ˘ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi. E¤ÎÙÂÈÓ ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘. KÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ fiÛÔ ÌÔÚ›˜ ÙÒÚ·, ÒÛÙ fiÙ·Ó ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ϛÁÔ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ó· Â›Û·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÌ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. KÈ ÂÂȉ‹ ÁÈ· οıÂ Ó¤Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿, ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ô‡Ù ÏÂÙfi fiÙÈ Ô KÚfiÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. EΛ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂȘ Û ÌÈ· ›ÛÙ·, Í·ÊÓÈο, fiˆ˜ ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ ÁΤÈÌ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÔ˘ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ – Ô˘ ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙËÓ ¿ÏÏË ›ÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜, ÙËÓ ·Ú¿ÏÏË ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ψڛ‰·, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÔ˘. Y.°. TÚ¤¯ÔÓÙ·˜, Û‚¿ÛÔ˘ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ¿Ó·„ ÊÏ·˜ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂȘ ψڛ‰·, Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ stop Îfi„ ٷ¯‡ÙËÙ· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ™ÙȘ ·fiÎÚ˘Ê˜ ÚÔÊËÙ›˜ ÙÔ˘ ¢·ÓÈ‹Ï ˘¿Ú¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ηٷ¯ˆÚË̤ÓË Î·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË Úfi‚Ï„Ë: «ŸÙ·Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¢›‰˘ÌÔ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ· Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› Ì ¤Ó· (1) ÌfiÓÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜». A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ηı‹ÎÔÓ fi¯È Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ÔȘ Û¯¤ÛÂȘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÔȘ ı· ÂÙ¿ÍÂȘ –·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ–, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÔÈÔÓ/· ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. TÔ ¿Û¯ËÌÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÒÚ· Ô˘ Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜ ηχÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ –Î·È Û ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Î·È Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi Â›‰Ԗ ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¤Ó·˜ ‚·ı‡˜ Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›˜ ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. E›Ó·È ÊÔ‚ÂÚfi ÙÔ ÙÈ ÛΤÙÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÁÈ· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔʇÁÂȘ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚¿Û·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ٤ڷٷ ÌÂÙ¿ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ ÙÔ Á¿ÌÔ ‹ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÛ‡ Â›Û·È ¿ÓÙ· Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‚¤‚·È·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎÔ›, ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ› ‹ ·Ï¿ Ôχ ÓÂ˘ÚˆÙÈÎÔ› (η̛· Û¯¤ÛË Ì ۤӷ ‰ËÏ·‰‹). OfiÙÂ, ÎÚ¿Ù· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ· Û‡ÁηϿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô – ÎÈ ÂÍ›ÛÔ˘ η˘Ùfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ –Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÔ˘‰¤˜, Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂΉfiÛÂȘ, ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ¤ÚˆÙ˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿–, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔ62 ATHENS VOICE 25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Ô›ÎÔ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÔχÏÔη. AÓ ‰ÂÓ Â›Û·È ·ıÔÏÔÁÈο ·Ó·›ÛıËÙÔ˜/Ë ı· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì ÌÈ· Ì¿Ï· ÛÙÔ fi‰È –Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ Û ·ÎÈÓËÙÔÔÈ›– Î·È Ì ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ô˘ Û ÙÚ·‚¿ÂÈ Û·Ó ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ·. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓËı›˜. °È· Ó· ¿Ó fï˜ fiÏ· ηϿ Î·È Ë ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ó· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘, Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ¯Ú˘Ûfi EÁÒ ÛÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÂȘ; Y.°. K·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÒÚ·, Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË Ó· ‰ÒÛÂȘ ¤Ó· ‰˘Ô ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û Ï‹ÁˆÛ·Ó ‹ Ô˘ Ê¿ÓËÎ·Ó Ôχ ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ; A, Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ·. M ÙÔÓ X›ڈӷ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) E¿Ó ¤¯ÂȘ οÔÈ· ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÛÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ó· Ù· ·›ÍÂȘ, Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈ›˜ ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ 12Ô Ô›ÎÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ¯¿Ô˜, ÂÓÔ¯‹, Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ· Î·È ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·Ú¿ÓÔÈ·˜ – ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜. H ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂȘ Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÂȘ οو ·fi ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ (Î·È Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÂÓfi˜ ˙ˆËÚÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘) ̤¯ÚÈ Ô˘ Ô ÕÚ˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÔfiÙ ı· ‚ÁÂȘ Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÊÚ¤ÛÎÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Â¯ıÚÈÎfi˜ Û fiÛÔ˘˜ Û ›ڷͷÓ. EÂȉ‹ fï˜ Â›Û·È Y‰ÚÔ¯fiÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¤ÛÂȘ Û ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË, ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÓÔȯÙ›˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ –Î·È ÂÚˆÙÈΤ˜ ·Ó ı¤ÏÂȘ– Î·È Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂȘ ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÛÔ˘. MfiÓÔ Ô˘ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÛȈı›˜ Û ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó Y‰ÚÔ¯fiÔ. Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û ‰Ô˘Ó Ó· Ù· ÊÙ‡ÓÂȘ, ÙfiÙ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÚÔÛ‡¯ÂÛ·È ·fi ÙÒÚ·, ÒÛÙ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ Û·Ó ¶·Úı¤ÓÔ˜ Ô˘ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ÕÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ì·Ó‰‡·, Ó· ‚¿ÏÂȘ ÛÙË Ó·Êı·Ï›ÓË ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÛÔ˘ Î·È ·fi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ó· Á›ÓÂȘ Á¿Ù·. ¶Ô˘, fiÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÊÙ¿ ˙ˆ¤˜, ÌÔÚ› Î·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û·Ô˘ÓfiÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÚÒÛÈÎÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. MÔÚ› Ó· ʤÚÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÈÙÈÔ‡, ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ Î·È Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ‹ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜. ŸÛÔ ¿ÓÙˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈο ‹ ‚·ıÈ¿ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â¿Ó ıˆÚ›˜ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓfiËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ ·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÛÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÛÙȘ ÙfiÛ˜, Ó· ˙ÂȘ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ·Á·¿˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. AÓ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·ÛΉ¿-

ÎÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÛÂÍ, ı· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ó· Ï˘ÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÛÂÍ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ˆ˜ ‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·: MÔÚ› ÙÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ó· ÛÔ˘ ı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ, ÔÏÏÔ› ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. TÈ ÛÎÔ‡ÂȘ Ó· οÓÂȘ Ì fiÏ· ·˘Ù¿; ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ KÚfiÓÔ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘ Î·È Û ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· Ú›ÍÂȘ ÙË ˙·ÚÈ¿ ÛÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙ›˜ ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È, Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ‰Èη›ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· οÓÂȘ Ú¿ÍË fi,ÙÈ ÛÎÂÊÙfiÛÔ˘Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ›Ù ·˘Ùfi ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¿Á¯Ô˜ ›Ù ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÂÈÚˆÓ›· fiÙÈ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 5Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ··ÈÙ› Ó· Á›ÓÂȘ ¿Ù·ÎÙÔ˜, Û¤ÍÈ, ΢ÓËÁfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. MÔÚ› ‚¤‚·È· Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ: «∫·È, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ‡-

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) O KÚfiÓÔ˜ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ 6Ô Ô›ÎÔ ··ÈÙ› ·fi Û¤Ó· Á›ˆÛË: N· ‰ÒÛÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÛÔ˘, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘, ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘. E›Û˘, οı ÌÈÎÚfi ‚‹Ì· Ô˘ οÓÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÂȘ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ÚÔ˘Ù›Ó·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Í›˙ÂÈ ÈÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ·fi ¤Ó· ‰ÈÏfi axle ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ Û ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ·Ó ı¤ÏÂȘ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ fiÏ· Ù· ™¿‚‚·Ù¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÂÍfi‰Ô˘˜. £¤ÏÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ; ™‹ÎˆÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÎÏ›ÛÙËηÓ. MÔÚ›˜ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂȘ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Û ÂÓ‹ÓÙ· ÂÈÏÔÁ¤˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È Ô ™Ùfi¯Ô˜. MËÓ ·Ê‹ÓÂȘ ÙȘ ȉÂÔÏË„›Â˜ ÛÔ˘ Ó· Û ÎÚ·Ù¿Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ/Ë. K¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ¿˜ Û ·˘Ù‹Ó. K·È ÙÒÚ·, ·fiÏ·˘Û ÙÔ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‚ϤÌÌ·Ù· Ô˘ Û Á‰‡ÓÔ˘Ó. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ATHENS VOICE 63


Athens Voice 152  

Athens Voice 152

Athens Voice 152  

Athens Voice 152