Page 1

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 146

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

«2» ‹ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ· O N›ÎÔ˜ §ÂÁ¿În˜ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙÔ˘ ¢. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÂÏ. 28

IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ MÂÙÚfi30

ÛÂÏ. TÔ˘ B·ÁÁ¤Ïn P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘,

¶¿Ì ¶·ÏÏ¿˜! E›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ fiÏ˘ Tn˜ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿În, ÛÂÏ. 24

¶fiÛÔ ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜... TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 19 / MËÓ ÂÙ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙ·! Aӷ·ÎψÛË ÛÙ· PC Tn˜ M˘ÚÛ›Ón˜ §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 16


2 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 3


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

23 - 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞Δ∞

ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ N¢, Ì ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ·Í›ˆÓ ӷ ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi °EN Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›ÙÈÌÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡. ™Â ÙÈ ¤ÁÎÏËÌ· ›¯Â ˘Ô¤ÛÂÈ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ AÓÙÒÓ˘ AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜; ™Â ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ «ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ‰ÂÓ ÙÔ Ê›ÏËÛ· ÔÙ¤. H ÔÏÈÙ›· Ì ¤Î·Ó ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡, ‰ÂÓ Ì ¤Î·Ó ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯ˆ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi N·˘ÙÈÎfi». ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ › ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. A˘Ùfi ÂȉÈο ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. AÎfiÌ· fï˜ ÎÈ ·Ó ¤Ó·˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ‰‹ÏˆÓ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜, ηıÔÏÈÎfi˜, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜, ‚ڷ›Ô˜, ¿ıÂÔ˜, ȯˆ‚¿˜, ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜, ‰ˆ‰ÂηıÂ˚ÛÙ‹˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Îԇ̠Á‡Úˆ Ì·˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ηÌÈ¿ Â›ÙˆÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘; TÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÚËÛΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‹ ÙËÓ ÂıÓÔÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È; MÔÚ› ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÎÈÛÙ› ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ù¤ÙÔȘ ·fi„ÂȘ, Ó· ˙ËÙ¿ ·fi ¿Óˆ Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ì’ ·˘ÙfiÓ; ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤ÏÂÁ ‰È¿ÊÔÚ· ¯·ÚÈو̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ M‹ÙÛÔ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÎ¤È Î·È fiÛÔ ·Ê‡ÛÈη Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿. O ·ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ Á¿ÌÔ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔʛψÓ. K·È ’Áˆ ‰È·ÊˆÓÒ. A˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ·, fï˜, Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ¿ ··ÍȈÙÈο ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÚ›‰· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·’ ·˘ÙfiÓ. °È·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ X¿ÚÙË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. AÓ ÔÈ ·Ú¿ ¿Óˆ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÔÈ ‰˘Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÏÂÊÙ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ 10.000 ·ÁÚÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÏÂÁ› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-93, fiÙ·Ó Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û ¿ÏÈ Ë N¢. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηٷʷÓÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁÔ˘ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂȘ οÔÈÔ˘˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙfiÙÂ; E›Ó·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ·ÁÚÔʇϷΘ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜, ·Ú¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ οı ÂÈÙÚÔ‹˜. A‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ë EÏÏ¿‰· Ë Sillicon Valley Ù˘ E˘ÚÒ˘. (§¤ÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿ Û·¯Ï·Ì¿Ú· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·.) K·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔÓ MÈÏ °Î¤ÈÙ˜ Ì 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. £· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ηÌÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ŸÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ·›ÚÓÔ˘Ó. AÁÚÔʇϷΘ, ‰ÈηÛÙ¤˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó. ¢¿ÛηÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. ™Â ÚfiÛÊ·ÙÔ ÓfiÌÔ, ¿Û¯ÂÙÔ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, „ËÊ›ÛÙËΠ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ì›˙Ó˜ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ¶·Ó·Á›· AÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹ A.E. ϤÁÂÙ·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË, ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ Ë AÓÒÓ˘ÌË Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. H ÂÎÎÏËÛ›· ÌÔÚ›, ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ fi¯È. ¶ÔÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó; ŸÙ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ N¢ ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ·¿ÓÙËÛ·Ó: Afi Ô‡ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÙÂ, ·fi ÙÔ ™›ÙÈ Ì·˜; TȘ ›‰È˜ ̤Ú˜ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È N¢. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ η٤ÛÙÚ„·Ó fi,ÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó 30 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÌÂÙ¿. N· Û˘ÌÊÈÏȈıÔ‡Ó Ì ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. TÒÚ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚıÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. TÒÚ· Â›Ó·È ÙÈÌËÙÈÎfi ¿ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶Ôχ‰ˆÚ· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì «‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·» ÙËÓ ÎÏÂÌ̤ÓË ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙË BÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·, ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ K˘ÓÔ˘Ú›·˜. TÒÚ· ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. Ÿˆ˜ ÚÈÓ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì ÙË «¢ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ K˘Ú›Ô˘». T· ÂÂÈÛfi‰È· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ Í˘ÏÔ‰·ÚÌÔ› ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË, Ù· ¯ËÌÈο, Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ. H ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÏ· Ù· Ï¿ıÔ˜ ÌËӇ̷ٷ. EÛ›˜ ÌÔÚ›ÙÂ. OÈ ¿ÏÏÔÈ fi¯È. TÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fï˜ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È Ì ÔÈÔÓ. E›Ó·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÁηٷÏ›ÂÈ. TÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. M·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔÌ‹. K·È Û·Ó Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ·fiÊ·ÛË, Ù· fiÔÈ· ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó ÛÙËÓ ·ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹, ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. ™ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹, fi¯È ÛÙËÓ ·È‰Â›·, fi¯È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. E›Ó·È Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. H ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Âϛ٠ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙËÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. TÔ ¶A™OK Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi. H N¢, ÛÙÔ ÌfiÓÔ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÈÛÙfi Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË: ÙÔ ¶·ÙÚ›˜-£ÚËÛΛ·-OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ù˘ ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋˜ EPE, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹, ÙÔ˘ ·¿, ÙÔ˘ ¯ˆÚÔʇϷη. «ŸÈÛıÂÓ ÔÏÔÙ·¯Ò˜», Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ 4 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

14

E›ÎÔÛÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ Ó¤Ô˘˜ AıËÓ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

16 MËÓ ÂÙ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙ·! 18 H Aı‹Ó· Û ηٷÛÙÔÏ‹ 19 ¶fiÛÔ ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜... T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

20 To gay parade ÙÔ‡˜ ÂÓÒÓÂÈ 14 I ™Àªμ√À§∂™ ¶ƒ√™ ∞£∏¡∞π√°ƒ∞º√À™

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

21 °Ú·Ì̤˜ ÌÏ ∏ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ •·Óı¿ÎË

24 ¶·ÏÏ¿˜ Aӷη›ÓÈÛË Î·È ÂÁη›ÓÈ· T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË

28 «2» ‹ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ §ÂÁ¿ÎË

30 IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ MÂÙÚfi 32 2310... TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘

20 I Δ√ GAY PARADE ™Δ√ π™ƒ∞∏§

TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

™Δ∏§∂™ 06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË ∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù·: ∞fi ÙÔÓ £¿ÓÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚË 12 ∫·ÎÔ‡ÚÁ· (ÂÈ)ÎÔÈÓˆÓ›·: ∞fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë 21 T˙ȯ¿ÓÙ: Afi ÙÔ˘˜ °. K˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË 22 Techiechan: Afi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 42 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 54 G&L: Afi ÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 62 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 65 T¤¯ÓË: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 66 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤Ó 69 μÈ‚Ï›Ô: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 70 ¢›ÛÎÔÈ: Afi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 71 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 72 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 74 Skateboarding: Afi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 77 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 78 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

36 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 64 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ™˘Ï‚› ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘

¡∂√π ª∂ √¡∂πƒ∞ ∫∞π ™Δ√Ã√À™

K·Ù·Ú¯‹Ó ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ Û˘Á¯·ÚÒ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. øÛÙfiÛÔ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ £. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 143 . E›Ì·È 22 ¯ÚÔÓÒÓ ÎÈ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ÙȘ Ôԛ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó «·È‰È¿ Ì ̷ÏÏ› ÙÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·...». ÿÛˆ˜ Ë ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ù ӷ ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ê˘ÛÈο Û·˜ ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ηٷʤÚÂÈ, fï˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. EÈϤÔÓ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ˆ ˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ Â›¯· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË ·fi 16 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜ ‹ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û· ¤Ú·Û·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó (Î·È fi¯È 3) ‰ÂÛÌfi Ì ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘. º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·È (fiˆ˜ ϤÙÂ) ÛÙÔÓ ¶·ÓÙ·˙‹ Î·È ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ·, ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô‡ÙÂ Î·È Î›ӷ ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÎÈ Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Ë ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁËıÔ‡Ó fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Ù·‚Ï·‰fiÚÔÈ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ‚ÚÈÛȤ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Î. KÔ˘ÙÛ›ÎÔ˘ Î·È Î¿ı Î. KÔ˘ÙÛ›ÎÔ˘, Â›Ó·È –·Ó ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ– ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì fiÓÂÈÚ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ), ·ÏÏ¿ Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ·ÏÏ¿ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. - M ÂÎÙ›ÌËÛË, AÓ·ÛÙ·Û›· ¶.

ª∏¶ø™ ∫∞¡∂Δ∂ ¶§∞∫∞; ™·˜ Áڿʈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹ £¿ÓÔ˘ «ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ۯÔÏÂ›Ô Ì ÙË 6 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1964. ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË TÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÛÙËÓ A™KT. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎfiÌÈΘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÙÔ 1983 ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚfi ˆ˜ performer Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ AÓ¿ÏÈ·, MÈÎÚfi XÔÚ¢ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Î·È La Mamma E.T.C. TÔ 1986 ȉڇÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘ ÙËÓ OÌ¿‰· E‰¿ÊÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: «M‹‰ÂÈ·», «AÓıÚÒÈÓË ‰›„·», «EÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹», «T· ¶·Ú·Ì‡ıÈ· ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ °ÎÚÈÌ», «°È· ¿ÓÙ·». ™ÎËÓÔı¤ÙËÛ ÌÔ˘ÛÈο ı¿̷ٷ ÁÈ· ÙË X. AÏÂ͛Ԣ Î·È ÙËÓ Õ. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ÂÓÒ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙÔÓ §. BÔÁÈ·Ù˙‹ Î·È ÙË P. ¶·ÙÂÚ¿ÎË. H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ΔÂÏÂÙÒÓ ŒÓ·Ú͢ Î·È §‹Í˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Û ¢Ú›· Îϛ̷η ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ¶·ÏÏ¿˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «2».

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

Z·¯·Ú¤·». M‹ˆ˜ Î. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›·; ◊ Ì‹ˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÚÒÙ· ‰È¿‚·˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ›·Ó ӷ οÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË; TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·‚¿Ûˆ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙÂ Â›Ó·È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ˆ Û·˜ ‹ ·Ó ·Ï¿ οÓÂÙ Ͽη. °È·Ù› ·Ó fiÓÙˆ˜ Ù· ÈÛÙ‡ÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ·, ı· ¤ÚÂ ӷ ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· Î·È ÂÊ˂›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·ÓÈÈÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜. K·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÊË‚Èο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ÔÙ¤, ·ÚÈÔÈ-·ÚÈÔÈ MÂÁ¿ÏÔÈ, Î·È ˙ËχÂÙ ·›ÛÙÂ˘Ù· Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ó›˜ Û·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ÎfiÙÛÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÊË‚Ô˜. ™Â ¤Ó· Ú¿ÁÌ· Û˘ÌʈÓԇ̠ÌfiÓÔ: ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÙÔ‡Ó ¤ÙÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚ· ÓÙ·Ì¿ÚÈ· ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜ (Û·˜) ͯˆÚÈÛÙ¿. -T¿Ù·Ú˘ AÓÙÒÓ˘ ¶ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÂ Î·È ·Ó¤ÓÙ·¯Ù AÓÙÒÓË, °È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ ˙Ëχˆ Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ Ï¤Á·Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜, ˙Ëχˆ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘ Î·È ÙÒÚ· ÂÛ‡ ¤Ú¯ÂÛ·È Î·È ÌÔ˘ ÙÔ ¯Ù˘¿˜ ÛÙË ÌÔ‡ÚË. N· ¿Úˆ fï˜ Ù¤ÙÔÈ· ›ÎÚ· ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. A˘Ùfi ÙÔ «ÂÛ›˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ» Ò˜ ÙÔ ’ηÓÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ˜; MfiÏȘ ÙÔ ‰È¿‚·Û· Ì ÎÚ¿Ù·Á·Ó ÙÚÂȘ Ó· ÌËÓ ¤Ûˆ ·’ ÙË ÛÔʛٷ. ¢ËÏ·‰‹ Ô ÌË Á¤ÓÓËÙÔ, ı· ’ÎÏ·ÈÁ ÁÈ· ̤ӷ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘, ı· ’ÎÏ·ÈÁÂ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÔʛٷ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ô˘ ’Ê˘Á·Ó ÔÈ Ì·ÛÙfiÚÔÈ. EÁÒ, ‚ÚÂ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù· ÎfiÙÛÈ·; EÁÒ Ô˘ ÛÙÔ EKKE ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· N·˙›Ì Î·È BÔÏÊ Ì ÙË ¢ËÌË-

ÙÚÈ¿‰Ë; «AÓ Ë ÌÈÛ‹ ÌÔ˘ ηډȿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ·ÙÚ¤ Â‰Ò ¤Ú·...». N·, ÙÔ Ï¤ˆ ÎÈ ·Ó·ÙÚȯȿ˙ˆ. ™Â Û˘Á¯ˆÚÒ ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÌÈÎÚfi ÎÈ ·ıÒÔ. -£¿ÓÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ∞¶√æ∂π™ TÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ TÛÈÓÙÛ›ÓË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ Î·È ÎÏÈÛ¤ Ô˘ ı· Ù·›ÚÈ·˙·Ó Û ¤Ó· ηÎfi lifestyle ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. O ·ÚÈÔ˜ TÛÈÓÙÛ›Ó˘ ›‰Â ÙÔ Dogville (¿ÓÙÂ, Î·È ÙÔÓ «B·ÛÈÏÈ¿» ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡) Î·È ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎʤÚÂÈ ¿Ô„Ë ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ οÔÈ· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50. K·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿÁÔÌ·È ·fi ÙËÓ AÌ¿Ú˘ÓıÔ (ˆ, Ó·È!!) Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓÔ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÏË Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· ÙˆÓ media, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú¯›·. K‡ÚÈ TÛÈÓÙÛ›ÓË, Â›Ì·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· ¢¯fiÌÔ˘Ó· Ó· ·ÎÔ‡Á·Ó fiÏÔÈ Antony+The Johnsons Î·È Ó· ‚Ϥ·Ó Wong Kar Wai, ·ÏÏ¿ Ë Î·ÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿, Ë Î·Ù·›ÂÛË Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÎ˘Ï¿‰ÈÎÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Â‰Ò. ¶ÚÈÓ ÁÚ¿„ÂÙ ÏÔÈfiÓ ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙ· ¿ÚıÚ· ÁÂÌ¿Ù· ÎÔÈÓÔÙ˘›Â˜, ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Ó· „¿ÍÂÙ ÙÔ ı¤Ì· Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. - B·Û›Ï˘ AÁÁÂÏ‹˜ ŸÓÙˆ˜ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ «ÛÙÂÚÂfiÙ˘·» ÙÔ˘ “lifestyle” Ù˘ Â·Ú¯›·˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ù˘ AÌ·Ú‡ÓıÔ˘, ·ÏÏ¿ οı ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·˘Ù¿ Ù· «ÛÙÂÚÂfiÙ˘·» ı· ¢¯fiÙ·Ó Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜... M.T.

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, §›ÏÈ·Ó °ÂÓÈ¿, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

§·ÙÚÂ̤ÓË AÓ·ÛÙ·Û›·, TfiÛÔ Î·ÈÚfi ÛÙËÓ Athens Î·È ¤ÌÂÏÏÂ Ë ·È‰Â›· Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·ÎfiÌÔÈÚÔ ¤ÛηÁ· ·’ ÙË ˙‹ÏÈ· fiÙ·Ó ÛÙ¤ÏÓ·Ù ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ KÔÓÙÔ‚¿ Î·È ÛÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ. AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘, ı· ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂȘ ÙÔÓ ¶Ï‡ÚË Ù˘ XÚ˘Û‹˜ A˘Á‹˜. TÔ Î›ÌÂÓfi ÛÔ˘ ηٷÏËÎÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚˜ ¤Ó·Ó ... ‰ÂÓ Áڿʈ fiÓÔÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÈ ı· ϤÂÈ Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘ Ô KÔ˘Ó Ô˘ Ì·˜ ‚ϤÂÈ ·’ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ. TÒÚ·, 16 Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË Î·È ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜, ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂȘ ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ·, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯· Î·È fiÙ·Ó Ô Ê·Îfi˜ ˙ԇ̷Ú ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ›‰·Ì ٷ ÂÓÙ¿ÚÈ·. E‡¯ÔÌ·È Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· AÓ·ÙÔÏ‹ Î·È ÁÈ· ̤ӷ Ó· Í·Ó·¯Ù˘‹ÛÂÈ Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜.

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

ø™ ™À¡∂Ã∂π∞ Δ√À «√ ¶∞§π√™ ∂π¡∞π ∞§§πø™»: ¡∞π, ∞§§∞ √ ¡∂√™ ∂π¡∞π øƒ∞π√™, Δ™πºΔ∏™, ºƒ∂™∫√™ ∫∞π °π∞ ¡∞ ª∏¡ Δ√ ¶∞ƒ∞∑∞§π∑√Àª∂, ¡∂√™. ∂™Δø ∫∞π ∞¡ ∏ √À™π∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√ «∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞§π√™ ¶∞ƒ∞ ¡∂∫ƒ√™»... ∫∞π Δ√ «¡∂√™» ªπ∞ Ã∞ƒ∞ ∂π¡∞π.

...A§§A O NEO™ EINAI øPAIO™ Á‹Î·Ì ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ì ÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ 800 ÂÚ›Ô˘ ÂÍ·‰¤Ïʘ Ì·˜, Î·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ ËÏÈ˘ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ ’ÓÙ’ ·ÏÏÔ‡ –Ë Ì›· ÂÍ·‰¤ÏÊË «Á‡Úˆ ÛÙ· 37», Ë ¿ÏÏË «Á‡Úˆ ÛÙ· 27»– ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ·Ú¤· ËÏÈÎȷο ‹Ù·Ó Û·Ó Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· „˘¯Ô·ıÔ‡˜, ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ˆÚ·›·. By the way, ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· BԇϷ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È fiÙÈ ¿ÓÙ· ÂÚÓ¿ˆ «ˆÚ·›·», ÛfiÚÈ, ı· ‹ıÂϘ ÂÛ‡ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ οÔÈ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÊÚÈÎÙ¿ fiÔ˘ Î·È Ó· ÙË Ê˘Ù¤„ÂȘ; °È·Ù› ÂÁÒ ‰ÂÓ ı· ’ıÂÏ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ’ıÂÏ· Ó· ‹ÌÔ˘Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ ·fi ·ÏÒÓÈ· Û ۷ÏfiÓÈ·. °ÂÓÈο ·Ó ‰ÂÓ Ì ÛÙÚÈÌÒÍÂÈ Î·Ó›˜ Û ̛· ÁˆÓ›· Ó· ÌÔ˘ ϤÂÈ Ìԇډ˜, ÂÚÓ¿ˆ ηϿ. AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏÂÊÙ¿ (·Ó ηÈ, Ì ÏÂÊÙ¿ ÂÚÓ¿ˆ Ôχ ηχÙÂÚ·, ¤¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ). E›Ì·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ «‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿» ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ì·Ú, Ì·Á·˙ÈÒÓ, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙Â-

μ

8 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

Ù·È Ó· ÙËÓ „¿ÍÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ. OΤÈ, ÎÏ›۷Ì Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ô˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ, ¿Ì ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Ì·Ï¤ÙÔ˘: ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ Ô B·Û›Ï˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ·fi ÙË Heaven, Ù¤ÏÂÈÔ ·È‰› Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚfi Á¤ÏÈÔ, Ô Ê›ÏÔ˜-ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜-Ô˘-‰ÂÓ-ηÙÔÓÔÌ¿˙ˆ-ÂÂȉ‹-‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ-Û˘¯Ó¿-·Ú¤·, ÔÈ Í·‰¤Ïʘ, Î·È Ô ÁÎfiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Ì›·˜ ÂÍ·‰¤ÏÊ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· Ì 10 ¯ÚfiÓÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË (›¯·Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜) ÎÈ ‹Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô˜ Ù‡Ô˜. ¶‹Á·Ì ÛÙÔ «AÁÔÚ¿» fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙÔ ÎÏ›۷Ì ÙÔ Ì·Á·˙› fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â›¯·Ì ¿ÂÈ ÛÙÔÓ «BÏ¿ÛÛË» ·ÏÏ¿ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ê¿Ì ÙË Û·Ó·ÎfiÈÙ· ÎÚ‡· Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¤·˜ ‹Ù·Ó «Î¿Ô˘ ÊıËÓ¿ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Ì›· ÛÙ¤Ó„Ë, ·ÏÏ¿ fi¯È ÎÚ‡·» ÔfiÙÂ... Ô ·ÏÈfi˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜, ‹Á·Ì «AÁÔÚ¿» Ô˘ Ì·˜ ͤÚÔ˘Ó È·. (O «BÏ¿ÛÛ˘» ÁÂÓÈο ¤¯ÂÈ Î·Ïfi Ê·˝, Î·È ÊıËÓfi – ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯Â, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ‹Á·Ì ·ÚÁ¿ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ÂÚÓÔ‡Û ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ Ù·˝ÛÔ˘Ó Î·È

Ù˙Ô˘˜.) K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô B·Û›Ï˘ ÎÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ («Á‡Úˆ ÛÙ· 30») ›·Ó fiÙÈ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Û‹ÌÂÚ· ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È. K·È ÂÂȉ‹ ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ «30» Â›Ó·È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη ÔÈÔÈ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È. §ÔÈfiÓ ÔÈ ÈÔ ÌÈÎÚÔ› ϤÂÈ, ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È. OÈ 18-19-22-25. TÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ËÏÈ˘: ÔÈ Ó¤ÔÈ, Î·È Î·Ï¿, ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È. ŒÏ· Ô˘ ¤ÙÛÈ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ÁÈ· Ì·˜ fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜: fiÙÈ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙÂ. ŸÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ÊÏfiÁ·, ¿ıË, ÊfiÚ· – ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‚ϤÂÙ ›¯·Ó ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È Ù· ͤڷÓ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ Ù›ÔÙ·. ÕÓÙ ηÌÈ¿ Û˘Ó·˘Ï›·, ηӤӷ ¿ÚÙÈ, Ù›ÔÙ· ÁÎÔÌÂÓÈÏ›ÎÈ· Ù˘ Ͽη˜. MfiÓÔ Ô˘, ‰ÂÓ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙ·Ó: ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÂȉ‹ Ë Î¿ı ÁÂÓÈ¿ ıˆÚ› ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÊψڿÓÙ˙˜. M¿ÏÏÔÓ Û È¿ÓÂÈ ÌÈ· ÍÈÓÔÌÔ˘¯Ï›·ÛË fiÙ·Ó ÂÚÓ¿˜ Ù· 30 ÎÈ ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û·Ó ÔÏ˘ÂÙ‹ Û¯¤ÛË – fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó, ÛÔ˘ ÙË Û¿ÓÂ. Bڋη Â›Û˘ ‰‡Ô ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Û’ ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ ϤÁÂÙ·È Walm Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËη. TÔ ·ÁfiÚÈ, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ °È·ÓÓ›ÎÔ˜, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂÍ·ÓÙڛΠÚÔ‡¯·. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ë MÈ̛η, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÂÍ ›ÛÔ˘ ÂÍ·ÓÙڛΠ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·. K·È ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ vintage troves ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ Portobello Î·È Camden Town ‹ ·ÎfiÌ· È· Î·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Top Shop – ÛÙÔ Walm ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚ϤÂȘ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È Û¯¤‰È· seventies, eighties, ÙÛ¿ÓÙ˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, Áfi‚˜ Ì ÎÔÚ‰ÂÏ›ÙÛ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È robe-manteaux ÌÂÛ¿Ù· Ì ˘¤Úԯ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ ÚÔÛ¤¯·Ó ·ÏÈ¿. AÏÏ¿ ϤÔÓ ÙȘ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. EÓÓÔÒ, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË. T¤ÏÔÛ¿ÓÙˆÓ Ù· ·È‰È¿ οÓÔ˘Ó Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÎÈ Â‡¯ÔÌ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ù· mainstream ÂÚÈÔ‰Èο Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó... ÕÏÏÔ ‚Ú¿‰˘, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ Pecora Nera, ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô º›ÏÈÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜ Ì ÙËÓ T˙¤ÓË. E›¯· ηÈÚfi Ó· ¿ˆ (Ó·È, ‰Ô˘ÏÂȤ˜) Î·È ¯¿ÚËη Ô˘ ÙÔ˘˜ ›‰·, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ (ı·ÌÒÓ·) A¯ÈÏϤ· X·Ú›ÙÔ, Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÂΛ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ˆ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ◊È·Ì ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÚ·Û› Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ò˜ ÙÔ Ï¤Ó (ÙÔ ÛËÌ›ˆÛ· Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ¿ÎÈ ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ ‚fiÛÎÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜ ÌÔ˘ ·Ú¤· Ì ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯·ÚÙ¿ÎÈ·, ÔfiÙÂ, ·˜ ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ). TÔ Pecora ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÛÙ¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÛ¤ÙÔ˘ÏÔ ·ÏÏ¿ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο „ˆÌ¿ÎÈ· Ì ÂÎÔÚ›ÓÔ Î·È ·¯Ï¿‰È. K·È ¿ÏÏ· ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. K·È ¤¯ÂÈ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. TÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚·ÚÈfiÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó 17, Ô‡Ù fiÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó 27, Ô‡Ù fiÙ·Ó ı· Â›Û·È Ì ÙÔ Î·Ïfi 87 ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙË ‚·ÚȤ۷È. EÁÁ‡ËÛË. ∞ BÏ¿ÛÛ˘, ›Ûˆ ·fi Ï·Ù›· M·‚›ÏË, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6463.060 AÁÔÚ¿, IÏ›ÛÛÈ· ›Ûˆ ·fi X›ÏÙÔÓ, 210 7252.252 Pecora Nera, ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 Walm, X¿ÚËÙÔ˜ 8, KÔψӿÎÈ, 210 7226.915


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 9


AYTH H NYXTA

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

TÔ˘ £ANOY A§E•AN¢PH

(‹Úı·Ó ÛÙÔ mail Ì·˜)

¢ÒÛÂ Î·È Ì¤Ó·, ı›Ô

O

G UID S N E

ÙËÏÂı·ً˜, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÌÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ·ÁÓfi˜ Ô˘ ͤڷÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‚·˙ ÙȘ È˙·ÌԇϘ Ì ÙË ÁÔ‡ÓÈÓË ·ÓÙÔ‡ÊÏ· Î·È ¤È·Ó ÛÙ·Û›‰È Ì’ fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. H ›‰È· Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÙÔ˘ ›Â, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ MÂÓÂÁ¿Îˉ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ¤Ï· Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Û¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È Ô ·ıÒÔ˜ ÙÔ ›ÛÙ„Â. °È·Ù›, ÛÔ˘ ϤÂÈ Ô ·ıÒÔ˜, Û˘Ó¿Ì· Î·È ÔÓËÚfi˜, ·ÊÔ‡ Ô ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ·Ó Î·È Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó’ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÏËÁÒÓÂÈ, ·Ú¿˙ÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ 9.000 ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ Ô˘ Â›Ì·È ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ Ó· ÌËÓ ¿ˆ ÛÙÔ Deal, Ó· ¿Úˆ ÙÔ cabrio Î·È ÙËÓ ÈÛ›Ó·, Î·È Ó· Á›Óˆ ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ù˘¯·›Ô Ô˘ 500.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÓÙ› Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ· Î·È ÛÙȘ ¯·ÚÙÔ·ÈÎÙÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ANT1. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Ô ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜, fiˆ˜ ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜, ·ÏÏ¿ Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô ·Ï·ÊÚÔ˝ÛÎȈÙÔ˜ Ó·Úfi˜, Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ·fi ‰›Ï· Ó· Â›Ó·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡. AÓ Ô AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ¤‰ÈÓ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ Dream Show οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, Ô MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ ı· ’Ù·Ó ÓÈÎËÙ‹˜, ·ÓÙ› Ó· οıÂÙ·È Ó· ηÏÏÈ·ÚÓÙ‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ æÈÓ¿ÎË Ô˘ ›‰·Ì ÎÈ ·˘ÙÔÓÒÓ Ù· ¯¿ÏÈ· Î·È ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË, ÁÈ·Ù› ¯¤ÛÙËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÌfiÁÁÔÏ· Ì ٷ ¤ÓÙ¯ӷ. AÓ ¿ÏÈ Ù· ηӿÏÈ·, ·ÓÙ› Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ˘¤ÚÔÁΘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¢ÚÒ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ı· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙËÏÂı¤·ÛË Î·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ı· Ï›„ÂÈ Ë ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓË Úfi˙· Î·È fi˙· ÙˆÓ ÙËÏÂÛÙ¿Ú. H B¤Ê·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ˙ÂÈ Ì’ ¤Ó·Ó ηËÌfi. ¶Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ̤۷ ·’ ÙÔ ÛÔ˘ÊϤ Û·Ó¿ÎÈ, fiˆ˜ οÓÂÈ Î·È Ë AÓÓ›Ù· Ì ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· ™ÂÚ¿ÓÔ. H ¿ÌÔÈÚË ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ Ù˘ ·’ ÙËÓ ÂÙÈÓfi˜ ı‹Ó·˜ Ê Ô È · K¿ÓÙ˙· Î·È ÙÒÚ· È· ·ÂÁÓˆÚ¯ÂÙ ˜ O‰ËÁfi˜ A Œ Ṳ̂ӷ ˙ËÙ¿ ÙË ¯·Ì¤ÓË Ù˘ ÙËÚÙ¤˜ ÚÈÓfi  Ș ÁÈÔ Ù Ì È · È Â Á X ÏÂı¤·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Í·Ó·‚Ú›Ô˘ ¢ÂÎÂÌ 1 Á˘ÚÓ¿ ›Ûˆ Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ 2 ›  ÊÔÚ ‰·Û˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÊÈϤÙÔ˘ ™·ÙÔK˘ÎÏÔ È·ÛΤ È¿. ¢ ˜ fi Á Ó ˜ ÌÚÈ¿Ó. TÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ›˜ Ô‰Ë Ë ¯ÚÔ ›ÛÙ . Ï‹ÚË ÛÂÙ fiÏË Ù - ÎÏ·Ì - › - ı¤·ÙÚ· ˜ · Ó Ú ¤ ‹ Œ Ó·È fiÙÈ Ô Ù˙fiÁÔ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Â Ù Ê Ï · · · Ú Î ÁÎ ·Î Ô˘ ı fiÚÈ· - Ì·Ú - ÛÈÓÂÌ¿ È· ÌfiÓÔ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ˜ Ù ¤ · Ó È Ë Ù Î EÛ ı‹Ó· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ÙÔ Â›‰·Ù ÛÙÔÓ ÈΤ˜ Û ÙËÓ A Û ˜ Ë - ÌÔ˘Û Û AÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÚÙ¤˜ ÂÈ‚›ˆ ËÁfi˜ s Voice. ÙȘ ÁÈÔ ‰ ˜ Ô Â Ï ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Û ÌÈ· ·ÂÚԌӷ ËÓ Athen È·ÓÔÌ‹ fi Ó›ÎË / ·fi Ù fi ÙÈÚ¿˙ / ¢ £ÂÛÛ·ÏÔ ÔÚÈ΋ Û·˜ Ù‹ÛË. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ¢ÈÏ ı‹Ó· Î·È ˜ ÓÈÒıÂȘ ÙÔ ÎÂÓfi ·¤ÚÔ˜ Î·È ÛÔ˘ Û A 0 ÛÂÏ›‰Â 16 ’Ú¯ÂÙ·È Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ ÛÙË ÌÔ‡ÚË, Ó· ’¯ÂȘ ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ Ó· ı¤ÏÂÈ ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿ Ó· Û ÓÙ‡ÛÂÈ ÎÏfiÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ı· ¿ÚÂÈ bonus ·’ ÙÔÓ Î¿ı ̷Ͽη Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÙ›. K·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÛÔ˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô ÙÔ Î·¤ÏÔ Î·È ÙÔ ÔÏfiÛˆÌÔ, Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÛÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Û ÍÂÊÙÈÏ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. K·È Û˘ Ϙ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ, ·˜ ÙÔ˘ οӈ ÙË ¯¿ÚË, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ’¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ı˘ÚÂÔÂȉ‹. AÓ fï˜, Ô ÌË Á¤ÓÓÔÈÙÔ, ¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È ÛˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÎÏfiÔ˘Ó; TÔ ’Â Ô M›Ï·Ó Ô˘ ÙÔ ’¯Â ÎÈ ·˘Ùfi ÚԂϤ„ÂÈ. £· ÛÔ˘ Ù‡¯ÂÈ Ë Î·Ù·Á¤Ï·ÛÙË ·ı·Ó·Û›·. OÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È· Û ÂÎÔÌ¤˜ Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÁÈ·Ù› Ù· ÌÈÎÚ¿ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ¿Ì· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ÎÚÔ˘·Û¿Ó, ÛÙÔ ÂÙ¿Ó ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ·. K¿ÔÙÂ Ë ¶¿ÓÈ· ¤‰ÈÓ ‰È·ÎfiÛÈ· ˙ÂÛÙ¿ Â˘ÚˆÔ˘Ï¿ÎÈ· ÎÈ ¿ÎÔ˘Á ¯›ÏÈ· ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ÂÎÔÌ‹ «ZÂ٤̻ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· È· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÌfiÓÔ ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. AÓ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ Û›ÚÈ·Ï «TÂÏÂ˘Ù·›· ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË», Ô˘ ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÌÓ‹ÛÂÈ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·˘ÍËı› Ë ÙËÏÂı¤·ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ÌÚ¯ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·˘Ù‹ Ô˘ οÓÂÈ ÙË §·Ì¤ÙË Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈÂ›Ù·È ·’ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È Ó· ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ·) B¤Ú· KÚÔ‡Ûη, ‚) M·Ùı›Ï‰Ë M·ÁÁ›Ú· ‹ Á) ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘, Ô˘ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ. K·È ÙÔ AÚ¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ Ù˘ ET1 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û¿ÛÂÈ ÙËÏÂı¿ÛÂȘ, ·Ó ÌÔ›Ú·˙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· Ô˘Ó ·ÔÏ˘Ù›ÎÈ·. TÔ ÌfiÓÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È fiÌÔÚÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÁÈ· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë MÂÚÎÔ‡ÚË, Ô˘ ηًÚÁËÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÌ›˜, Ô˘ Ê¿Á·Ì „ˆÌ› ÎÈ ·Ï¿ÙÈ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÙÔ˘ T¤¯Ó˘, ̤ÓÔ˘Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. ∞

E

2007”

“A T H

10 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

E

AÓ „Ëʛ۷Ù ΔÛÈÌÔ˘Î¿ÎË... INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

(-)

SONY BRAVIA OÈ ÈÔ ÙÚÈ¿Ù˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ™Î¤ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ.

E§E°XOMENH ™TA£MEY™H MfiÓÔ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ÕË °ÈÒÚÁË ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· ··ÓÙ·¯Ô‡ I.X. ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÎÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ KÔψӿÎÈ.

ENA BIB§IO «TÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ·ÏÏfiÎÔÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ» Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿. £· Û ڛÍÂÈ Û ÔÓÂÈÚÔfiÏËÛË ÌËÓÒÓ... (ÂΉ. §IBANH)

OI NEOI ANA¶THPE™ Œ¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ˘ÛÙÂÚ›· Ù· Ó¤· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. AÓ·ÙËÚ¿ÎÈ· Ì ηÌ‡Ï˜ Î·È ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÓÙ›‚˜ ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ™Â fiÏ· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·. ú 1 FOOD COMPANY ÕÓÔÈÍ ͷӿ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚÈ¿ÎÈ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Û·Ï¿Ù· ʷΤ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁˆÓ›· AÓ‰. MÂÙ·Í¿ Î·È EÌ. MÂÓ¿ÎË ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. MIKPH A°°E§IA H ÕÓÓ· °Ô˘›ÓÙÔ˘Ú „¿¯ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚ÔËıfi!

FUN PARK ™·Ó ‚Ï¿¯ÔÈ ·’ ÙËÓ OÎÏ·¯fiÌ·, Û‡ÛÛˆÌË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÙÚÂÍ ӷ ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î¤ÚÈÓˆÓ ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ AÓÙÚ¤·, K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ M·ÓÙ¿Ì TÈÛfi. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ËÁ·›Ó·ÓÂ Î·È ÛÙËÓ NÙ›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙ!

ºANH ¶A§§H - ¶ETPA§IA «A˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ·». (‰‹ÏˆÛË-˙·Ï¿‰· ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ event)

KAITH °APM¶H TÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ η›...

(¤ÛηÛ ÛÙÔ Internet ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·)

QUIZ -¶ÔÈÔ ˙ÒÔ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ Á˘ÚÓ¿ ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ› Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÓËÛÈÒÙÈη; -TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ... ANTøNH™ KAºETZO¶OY§O™ TÔ˘ ˙‹ÙËÛ· Ó· ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂÈ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ fiÏË Ì·˜. MÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ mail: «°ÂÌ¿ÙË. ¶Ôχ. •¤¯ÂÈÏË Ë Ô˘Ù¿Ó·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ·¤Ú·˜, Ì˘Úˆ‰È¿. ™· Ó· Ù· ’¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ fiÏ· Ë ÙÛÈÁ·Ú›Ï· ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Áfi· Ô˘ ͤ¯·Û οÔÈÔ˜ ÙÔ ¯›ÏÈ·-ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ·-‚‰ÔÌ‹ÓÙ·-ÙfiÛÔ-ͤڈ-Áˆ. M’·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ¿Ì· Ù‡¯ÂÈ Ó· ’Ó·È Î·ÌÈ¿ K˘Úȷ΋ ‹ ·ÚÁ›·. K·È ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë ÚÒÙË, ηϋ ›ӷÈ. AÁ·¿ˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. TÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÔ˘. TÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; E‰Ò ˙ˆ! N· · Ó· ÙÚ¤¯ˆ ÙÒÚ· Û PÒ̘ Î·È N¤Â˜ YfiÚΘ;» (™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ô A.K. ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙË «¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·» ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «ÕÓÂÛȘ», ÂÓÒ ·›˙ÂÈ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔÓ «AÌÂÚÈηÓfi BÔ‡‚·ÏÔ» ÛÙÔ «IÏ›ÛÈ·-NÙÂÓ›ÛË».)

°YA§IA °IA ™KY§OY™ «K¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Û·ÏÔ Û·˜ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÁÈ·Ù› ‚ϤÂÈ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·»!!;; (·fi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ)

LOUIS VUITTON ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·Ï˘ÙÈÎÔ› Ù˘ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿Û˘ÏÔ.

ºI§AN£Pø¶IE™ H ·ÚÈ· ËÁ‹ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÚÂÛÌfi˜. O˘›ÏÈ·Ì T˙¤È̘ ●


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 11


KAKOYP°A (E¶I)KOINøNIA TÔ˘ NIKOÀ ZAXAPIA¢H (nikzach@otenet.gr) (M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˆ˜ «·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ Î·ÎÔÔÈÒÓ» Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰›ÛÙ·Û·Ó.)

O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 50-50-90: K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂȘ 50-50 Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ, Â›Ó·È 90% Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÔÙ‡¯ÂȘ.

ø NTEM¶OPA, O MORES!

ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· °EN, ¤¯ÂÈ Î·È Ù· XTEN. ›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¿ıÂÔ˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ ¿ÈÛÙÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ XÚÈÛÙfi, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, fiˆ˜ ÛÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â›ÙÈÌÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Î. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ «‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ», Ë ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: K·Ù’ ·Ú¯‹Ó, ı· ·Ó·ıˆÚËı› Ë ÊÚ¿ÛË «˘¤Ú ‚ˆÌÒÓ Î·È ÂÛÙÈÒÓ», ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ «‚ˆÌÔ›» ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ 12ıÂ˚ÛÌÔ‡ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó È‰¤Â˜. EÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë «EÛÙ›·» Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·-ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙ· ı·‡Ì·Ù· Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ë ¶·Ó·Á›· ÌÈ· ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ ÌÏ ‹ ΛÙÚÈÓË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË.

TËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ... EPMHNEYTIKO KAINO§E•IKO

A¶OPH™A Ì ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ¢ËÏ·‰‹ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ; ™Ù¤ÏÓÂȘ ¤Ó· sms ÛÙÔÓ ÂÚÈÙÂÚ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÌÏ ÏÂ˘Ú¿ (·Ó Â›Û·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜) ‹ ·fi ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË (·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È), ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂȘ. M¿ÏÈÛÙ·, ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· fiÙ·Ó Î·ıÈÂÚˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÚÙÔηϛ ı¤ÛÂȘ Ì·Ï·ÓÙ¤Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ‚Ú¿‰È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÏfiÁˆ one night stand.

º·ÎfiÊ: TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ Â·Ê‹˜ ̤۷ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË (on) ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ı¤ÛË (off).

TÚ›ÙÔÓ, ı· ··ÁÔÚ¢Ù›, ÂÈ ÔÈÓ‹ ·ÙÈ̈ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÚ·Ù›·˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ıÂÔÈ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ï·ÛÊËÌ‹ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË ÙËÓ ¶·Ó·Á›· Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ·ÛÎfiˆ˜ ÙÔ Î¿ÚÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÈÚ·›· Û ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. T¤ÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÚÈÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ŒÏÏ˘, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ÛÙÔȯ›·, Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÂÓfi˜ ¿ÈÛÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi ¿ÁËÌ· ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Ë MÂÁ·Ïfi¯·ÚË Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÁÈ· ÙÈ̈ڛ·. ●

ANH™YXH™A Ì‹ˆ˜ Ë Î·ıÔÏÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ James Bond, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, ÂÂȉ‹ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ K·˙›ÓÔ PÔ·ÁÈ¿Ï Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ·ÁÈ¿Ï, ÂÓÒ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚÈ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·˜.

§Â˘ÎÔÚÔ‰›: TÔ ÓÙÂÁÎÚ·ÓÙ¤ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ› Ë ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÌÔÁÈ¿ ÔÈ Úfi‰Â˜ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

¶PO™¶A£H™A ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·, Ô 13¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓËÓÙ¿Ú˘ AϤͷӉÚÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ¢‹ÌÔ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. TÔ˘ Ì¿ı·ÈÓ ÛÎÈ Ô K·ÛȉfiΈÛÙ·˜ ‹ Â›Ó·È ÂÂȉ‹ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›;

™Ù·¯ÙÔÚÔ›·: H ÚÔÛ¿ıÂÈ·

Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂȘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ù˙Ô‡Ú·, ÂÂȉ‹ ‚·ÚÈ¤Û·È Ó· ÛËΈı›˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÙÔ Ù·Û¿ÎÈ.

KATA§ABA Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛË, ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÊÚ¿Û˘ «¯ÂÛًηÌÂ Î·È ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ (‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ‚¿Úη) ¤ÁÂÈÚ».

EÈÎÔÛ·ÙÈ·Ófi: H Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË

ηٷӿψÛË ‰‡Ô ‰ÂηÙÈ·ÓÒÓ. ● ANAPøTH£HKA ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Ô Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ·Ó Û „ËÊ›ÛÔ˘Ó, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ηٷÎÚÈÙ¤Ô Ó· „ËÊ›˙ÂȘ fiÔÈÔÓ ÛÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· Û ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞

¡√ ικό ∂ªμ τn ς Α ƒπ√ ™ the g

πε ρ

ma

LO OK Το ιοδ

ns

Vo ic

e

Κυκλοφορεί παντού και δωρεάν! Κάθε μήνα σε όλα τα Beauty Shop, τα Flocafe, τα Toi & Moi, τα Calzedonia-Intimissimi και σε άλλα 200 σημεία της πόλης. 12 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006


∫∞¶√À ¶∏°∞ ∫∞Δπ ∂π¢∞

°∞ƒ√Àº∞§§√ æπ§√™∂¡π∞¡ ∫∞𠪶√ª¶∞ √Àπ™∫π TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH

‹ÌÂÚ· ‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ Ù›ÔÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi: «¶ÂÙ¿ˆ, ÚˆÙ¿ˆ Ô‡ ¿ÂÈ ÙfiÛË ·Á¿Ë ÌÂÙ¿;». Ÿ,ÙÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ó›˜, ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È ›Ûˆ. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ‡ ¯¿ÚÈ˙ tai –·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÔÈ KÈÓ¤˙ÔÈ, ¤Ù· ÌÈ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ı· ÙË ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ K›Ó·– Î·È ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ· ˆ ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ·Ê‹Û·Ì Ôχ ηÈÚfi ÙÔ ¤Íˆ Ó· Ù۷Λ˙ÂÈ ÙÔ Ì¤Û· Î·È Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Ì¤Û· ·Ù¿ÈÛÙÔ Ôχ ηÈÚfi. E˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ fiÛ· ̈ڿ Ì ı˘ÌËı‹Î·Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔ˘ – ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Â‰Ò, ‹ÌÔ˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ, ÌÔ˘ ‰Â›Í·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯¿ÁÁÂÏÔ. T· ‹È·ÌÂ, Ù· ›·ÌÂ! MÈ· ¯·Ú¿ ÂÚÓ¿Ó ·˘ÙÔ›. °‡ÚÈÛ· Ì ٷ ÊÙÂÚ¿ ˘ÁÚ¿ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¤ÙÔÈÌË Ó· Í·Ó·¿ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ¿Ì˘Ó¤˜ Ù˘. M· ÙÈ Î·Ú‰È¿ ÂÈÓ·È ·˘Ù‹ Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓË; °¤ÏÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ˆ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ‰Â Ì’

·ÚÂÛÂÈ. ¶Ò˜ ›۷È, Aı‹Ó· ÌÔ˘, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ηı·Úfi·ÈÌÔ, ‹ Ù· ÊÙ‡ÓÂȘ Û ϛÁÔ Ì˜ ÛÙËÓ ˆÚ·›· ÛÔ˘ ¿ÓıËÛË; KÈ o «B¿ÙÚ·¯Ô˜» ¤¯ÂÈ Î·Ïfi Ê·˝ Î·È ÊÙËÓfi!!! £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ΢ÚȇԢÌ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï·ÙÚ‡ԢÌ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰¤ÛÌÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡ÌÂ. £¤ÏÂÈ ¿ÛÎËÛË Ë ·Á¿Ë Î·È ÛȈ‹ ÁÈ· Ó· ’ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ ÔÏϤ˜ ¯·ÚÈو̤Ó˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‚ÔÁÎËÙ¿ ·fiÏ·˘Û˘. °È·Ù› ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì ÙÔ „¤Ì·; °ÂÏ¿ˆ ¿Ú· Ôχ Ì’ ·˘Ùfi ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiÔ˘ ÙÔ ıˆÚÒ ÙÔ ·Ú·ÙËÚˆ, ‹Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô ÙÔ Ù·Íȉ¿ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜. ™˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ M¿ÓÔ §Ô˝˙Ô, ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘, ÙÔÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙË ™·ÊÒ NÔÙ·Ú¿, ÙÔÓ EχÙË, ÙÔÓ K·‚¿ÊË, ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔÓ Ì·Ì¿ Ù˘ §›Ó·˜, οÙÈ Ôχ ÂÚ›ÂÚÁ· Û›ÙÈ·, ›¯·Ó ÏÂ˘Î¿ ÙÚ›·Ù· ÛÙÂÓ¿

Û·Ó Ù· ÛÈÙ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¿ÛÚ· ÎÈ ¤Ì·ÈÓ ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ·fi ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ ·ÓÙÔ‡, Î·È Ù· ÛÔ‡ÚÔ˘· ‹Ù·Ó ÁÎÚ›˙·. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿ˆ Ó·ÚΈÙÈο Ô‡Ù ›Óˆ ÏËÁ̤ӷ, ʈÓԇϷ ÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡ Î·È Ô‡ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÙÔ Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ, Ó· ÙÔ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ, ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ‚ϤʷÚÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÚ·ı›, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÈ ‰ÒÚ· ı· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ÙÔ Úˆ›. ÕÎÔ˘Û¤ ÌÂ, ηӒ ÙÔ. ÕÌ· Â›Û·È Î·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÛÔ˘ ÙË Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ÙË Ì¤Ú·. ÕÌ· ÙÔ ’¯ÂȘ «ÎÔÚÛ‰ȿÛÂÈ» ÙÔ ı¤Ì· ÛÔ˘, Ì·‡ÚË Â›Ó’ Ë Ó‡¯Ù· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ¢ÂÓ ÍÂÛ·ıÒÓÂÈ Î·È Ù›ÔÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, fiÙÈ Ù· Û¿Û·ÌÂ, Ú ·È‰› ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ì ʛ‰È·, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ÊÔ˘Ï ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, Î·È ÌÔÏfiÁ· ÙÔ Ó’ ·Óı›ÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡... Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi. E›Ì·È ̤۷; H ÕÓÙ˙ÂÏ·, ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ’·, ÂÚÓ¿ÂÈ È· ÛÙȘ ·ı¿Ó·Ù˜. T›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì ηÙÈ „‹ÁÌ·Ù· ηÓÔÓÈÎÔ‡, fiˆ˜ «ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ». TÈ ÓÙÂÌÔÓÙ¤ ÙÚ·‚ÂÛٛϷ, ıÂÔ‡ÏË ÌÔ˘. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÏ›ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡. £· ’ÚıÂȘ ÁÈ· ηÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ‹ ı· ‚¿Ïˆ ÙȘ ʈӤ˜; H ÊıÔÚ¿ ·’ ÙËÓ ÎÚ·È¿Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÎÔÊÔÚÌÈṲ̂ÓÔ ·Ú·Û¿ÓÙ·ÏÔ

·›ÛıËÌ· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ‡Ú˜ Ì·˜, fiÙ·Ó „¿¯ÓÔ˘Ì ‚ϤÌÌ· Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Ì·Ú ÛÙȘ ÓÙÈÛÎÔ٤Πٷ ™¿‚‚·Ù·. H ÊıÔÚ¿ ·’ ÙËÓ ÎÚ·È¿Ï· ı¤ÏÂÈ ¿ÏÏË ‰fiÓËÛË, ÙÔ˘ ¤Ûˆ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· η٤‚ÂÈ ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù˘ Ô˘Ù¿Ó·˜. ™È¯·›ÓÔÌ·È ÂÏÂÂÈÓ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¤‚ÂÓÙȘ Û¤ÈÎ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ, Ô˘ ηӤӷ˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÓfiËÛÂ, ÏËÓ ÙÔ ÙËÁ·ÓfiÏ·‰Ô Ù˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ›, Ì Á·ÚԇʷÏÏÔ „ÈÏÔÛÂÓÈ¿Ó Î·È ÌfiÌ· ÙÂÏÈο Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÔ ÂÈÚ·ÙÈÎfi ÛÈ ÓÙÈ Ô˘ ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ Ë ›‰È· Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰È¿Ú· ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ŸÓÂÈÚÔ!! °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ÔÈ «¢Ô˘Ï¿Ú˜» ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ· ÚÂÌȤڷ. ™Ô˘ ¯·Ú›˙ˆ Î·È ÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ EχÙË Ô˘ ÌÔ˘ ’ÛÙÂÈÏÂ Ë M˘ÚÛ›ÓË Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÊÙȿ͈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù· ΤÊÈ·. ŒÛ΢‚· Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ̤۷ ÌÔ˘/ Î·È ÌÈ· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Û·Ó ·fi Ï¿ÛÌ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ¯Ù˘Ô‡ÛÂ... ™’ ·Á·Ò Ôχ ÛÙ·Ì À.™. ΔÔ “Fratres” ÙÔ˘ AÚ‚fi ¶·ÚÙ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ «‚fiÏÙ·» ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÎÓ‹, ¤ÍÔ¯‹ ÌÔ˘ ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜, ¿Ú’ ÙÔ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ. MË Ì ڈًÛÂȘ Ù›ÔÙ·!!! ∞

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 13


¶√§∏

E›ÎÔÛÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

¶ÚÔ˜ Ó¤Ô˘˜ AıËÓ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A ekthesi@yahoo.gr ºˆÙfi: ª∞ƒø ∫√Àƒ∏ MË ÛÙËÚ›˙ÂÛ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›·. T· ‚È‚Ï›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ·, ·ÏÈfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›·, Î·È Ù· Ï¿ıË ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È. T· ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›· ·ÏÒ˜ ¿Ú’ Ù· ˘fi„Ë ÛÔ˘. MË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛ·È ÙË ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ Á¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ «ˆÚ·›Ô ·ÚÂÏıfiÓ» Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ηϿ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ٷ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÙfiÙ fiÏË Ì ÙË ÓÂfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÙ¤ ‰Â ı· ÛÔ˘ Ô‡Ó ÁÈ· ¯·‚Ô‡˙˜, ÓÂÚfi Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô, Ï¿Û˜, Ûηٿ ˘Ô˙˘Á›ˆÓ, ÔϤÌÔ˘˜, ·È‰È΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· – ¿Û ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡. ºÈÏÙÚ¿ÚÈ˙ ÏÔÈfiÓ ÎÈ ÂÛ‡ ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ – Î·È ÌËÓ ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔ‡Ì· ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜. °È· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈο, ı¿̷ٷ, ÌÈÎÚÔÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ÏËÌ̇Ú˜ Î.Ï. A˘Ù¿ Â›Ó·È Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ™Î¤„Ô˘ fiÙÈ «OÈ ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È Ô›ËÛË ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜». ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÏÔÈfiÓ Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi: ·. Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ fiÏ˘ ‚. Ë ¯·Ú¿ ÛÔ˘ Ô˘ ÙË ˙ÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÙËÚ›˜ Á. Ù· ΛÌÂÓ¿ ÛÔ˘.

AÔ‰ÂÛ̇ÛÔ˘ ·fi Ù· ‚·Ú›‰È· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· «·Ú¯·›·» Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ «¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹» Aı‹Ó·. AÓ·ÚˆÙ‹ÛÔ˘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÁÈ·Ù›. N· ÙËÚ›˜ ÌÈ·Ó ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. H ˘„ËÏfiÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ˘·ÈÓÈÎÙÈ΋. X·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛ ٷ Â›ıÂÙ· Î·È ÙȘ «‚·ÚȤ˜» ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÛ·È ÛÙ· ˆÚ·›· Ù˘ fiÏ˘. ÕÛ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ·. MË ıˆÚ›˜ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· «ÓÂÔÎÏ·ÛÈο». MÂϤٷ. AÓ ‰ÂÓ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ÁÚ¿„ ·ÏÒ˜ «·ÏÈfi Û›ÙÈ». MË ıˆÚ›˜ fiÏ· Ù· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ fiÌÔÚÊ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ·ÙÛÔ‡Ì·Ï·, ‚·Ú˘ÊÔÚو̤ӷ ‹ ·Ù˘¯‹. MË ıˆÚ›˜ fiϘ ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ ¿Û¯Ë̘. M¿ı ÙÔ ¤ÚÎÂÚ, ÙËÓ «ÌÏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·», ÙÔÓ °ÎÚfiÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙˆÓ H¶A, ÙË ºÔÈÙËÙÈ΋ EÛÙ›· ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜. MËÓ ¤ÊÙÂȘ ÛÙË ÏÔ‡Ì· «ÔÈ Î·ÎÔ› ͤÓÔÈ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜». EÎÙfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ̷ϷΛ·, ÂȉÈο ÛÙËÓ Aı‹Ó· ͤÓÔÈ ÊÙÈ¿Í·Ó ÙÔÓ EıÓÈÎfi K‹Ô, ڛͷÓ ÙËÓ ÚÒÙË ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ¯Ù›Û·ÓÂ

01.

05.

02.

06.

03. 04.

14 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

07. 08. 09. 10.

ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·, ·Ó·‰Â›Í·Ó ÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿, ۯ‰ȿ۷Ó ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˆÚ·›· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î.Ï. Î.Ï. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÂÚ›ÁÚ·„ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. M¿ı ӷ ÌÈÏ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, Ó· Ì·›ÓÂȘ Û ÎÔÌً̈ÚÈ· Î·È Î·ÊÂÓ›·. Œ¯Â ¿ÓÙ· Úfi¯ÂÈÚË ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÎÈ ¤Ó· ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ηÛÂÙfiʈÓÔ. BÚ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰Â ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ – Î·È ‰›‰·Í ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÔ˘ Ó· Ù· ı¤ÏÔ˘Ó. BÁ¿Ï οÚÙ· ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ÂÚ¿Ù·, ¿Ú ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ‹ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ¶‹Á·ÈÓ Û ̤ÚË Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ¯¿ÚÙ˜, Ì· ÊÙÈ¿Í ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘. ¶ÔÙ¤ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Â›Ó·È ·ÓÒÊÂÏÔ. ™Î¤„Ô˘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ·Í›ˆÌ·: «∏ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ·fi fi,ÙÈ ÙÔ KÔψӿÎÈ». H Û˘Ìʈӛ· ‹ ‰È·ÊˆÓ›· ÛÔ˘ Ì’ ·˘Ùfi Û ηٷٿÛÛÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ıËÓ·ÈÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô. MËÓ ÚÔÛ·ı›˜ Û οı Î›ÌÂÓÔ Ó· ÂȘ fiÏË ÙË ıˆڛ· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó·. EÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ ÛÙÔ ÂοÛÙÔÙ ı¤Ì· ÛÔ˘ – Î·È Ì›Ó ے ·˘Ùfi. N· ηÁ¯¿˙ÂȘ ÂχıÂÚ· Ì fiÛÔ˘˜: ·ÔÙÔ˘ÚΛ˙Ô˘Ó ÙÔ TÔ˘ÚÎÔϛ̷ÓÔ

11.

12. 13. 14. 15.

Û «MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ», Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú¯·›· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· (A¯·ÚÓ·›) ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÏÏ· ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜ (ÿÏÈÔÓ ·ÓÙ› N¤· §ÈfiÛÈ·), ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Ù‡Ô «Aı‹Ó·È», ˘ÂÚ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ï·Ù›· B¿ı˘ Û «B¿ıË» ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ °Ô˘‰› Û «°Ô˘‰‹», ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ‹Û˘¯Ô ÙÔ KÔ˘Î¿ÎÈ Î·È ÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏfiȉȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. N· ‰¤¯ÂÛ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÔÈ· Ó¤· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, fiˆ˜ ÎÈ ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. MËÓ ˘ÔÙÈÌ¿˜ ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ ÙÔ life style. Œ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ·Í›· fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔˆÓ‡ÌÈ· («™ÙȘ 5 ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ Attica, M·ÚÈ¿ÓÓ·!»). °Ú¿Ê ·Ï¿ Î·È ¿Êı·ÚÙ·. °Ú¿Ê ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÙÚ¤ÂÛ·È (Â‰Ò ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›·», «ÏÔȉÔÚÒÓÙ·˜», «¯·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛ» Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙȘ ϤÍÂȘ «·ÙÛÔ‡Ì·Ï·», «ÏÔ‡Ì·», «Ì·Ï·Î›·»). AfiÊ˘Á ÙËÓ «·¿ÓıÚˆË fiÏË» Î·È Ù· «ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÎÏÔ˘‚È¿ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ». B¿˙ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ ÛÔ˘ (·˘Ùfi Â‰Ò ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÙÚÈ·ÓÙ·ÚÈ¿). MË ÁÚ¿ÊÂȘ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ‹ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘. T· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi fiÛÔ ˘Ôı¤ÙÂÈ Î·Ó›˜. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· Â›Û΄Ë, ÙÔ ·ÏÈfi ηÏfi ÚÂÔÚÙ¿˙ (Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÙÚÔ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Î·È ÁÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜). AfiÚÚÈ„Â fiÛ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, Î·È ÊÙÈ¿Í ‰Èο ÛÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó·, ÌfiÓÔ ÂÛ‡ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ. ∞

16. 17. 18.

19.

20.


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 15


¶√§∏

TONY LATHAM, IDEAL IMAGE

H π¢E∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ŸÛÔÈ ‹Á·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙÔ 3‹ÌÂÚÔ ·˙¿ÚÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÙË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ Ì pc – Ϙ Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË Nasa, ϤÓÂ.

MËÓ ÂÙ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙ·! T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH O ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù¯ÓÒÓ Ash In Art, ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ Euroscience, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙȘ –ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜– ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹. AÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙȘ οÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛΤÊÙËηÓ, ı· ÙȘ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜. 16 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÙ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì›ÏËÛ ÙÔ ºÏ‚¿ÚË ÙÔ˘ 2004 ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚ› «ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 150.000 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜», ηÓ›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ„ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÂÏÈο ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, Ì¿ÏÏÔÓ, ‹Úı ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ÚÒÙË Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. M·˜ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ˘-

K

fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÊÂÚıÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Û ̷ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. K·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜Ø ·fi ÂÚÈÊÂÚÂȷο (ÔıfiÓ˜, ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ·, ÌfiÓÙÂÌ) ̤¯ÚÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌӋ̘ ηÈ... ηÏ҉ȷ. YfiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ô˘Ó fi¯È Î·È Û ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ‚›ÓÙÂÔ, ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜ ‹ dvd, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Û˘Û΢¤˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηٿÛÙ·ÛË (¤ˆ˜ Î·È «ÁÈ· ¤Ù·Ì·»!). ªÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ash In Art ÛÙÔ MÂÙ˜ ‹ –·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ Aı‹Ó·– Ó· ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈӋÛÂȘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÙÔ Ì·˙¤„Ô˘Ó. ™‡ÓÙÔÌ· ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ (www.ashinart.gr, www.euroscience.gr) ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· fiÔ˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi. H ȉ¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È fiÛÔÈ ‹Á·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ·˙¿ÚÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ,

ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÙË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ Ì pc – Ϙ Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË Nasa, ϤÓÂ. AÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÛÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ·˘Ùfi Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿˜ ÌfiÓÔ Û¯ÔÏ›· Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓØ ÁÏÈÙÒÓÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÔıfiÓË fiÙ·Ó Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÚÔÛٷهÂȘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ˘ÏÈο fiˆ˜ Ù· ÙÛÈ¿ÎÈ· Î·È Ù· ÌÂÏ¿ÓÈ· fiÙ·Ó ı¿‚ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. KÈ ·Ó È¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ‹˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÚÈÓ Ê‡ÁÔ˘Ó Ù·Í›‰È ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ‹ ÙËÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ. ∞ Info: Ash In Art, K·Ú¤· 11, MÂÙ˜, 210 9216.890 Y‡ı˘ÓÔÈ: T. MÂÓÂÌÂÓfiÁÏÔ˘, 694 8688829, M. AÚ‚·Ó›Ù˘ 697 4738984


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

ÛÙËΠ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. O B‡ÚˆÓ·˜ ·Ú¤Ù·Í 7.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ 10.000 ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È 2.500 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. O B‡ÚˆÓ·˜ Â·Ó¤ÊÂÚ Û ̿¯È̘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜, „ÈÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÎÏËÙ‹Ú˜, ı˘ÚˆÚÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘. TÔ Û¯¤‰ÈÔ ‹Ù·Ó ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ. O B‡ÚˆÓ·˜ ı· ¯Ù‡·Á ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ı· ·ԉ›ÎӢ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ 1973.

H Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Û ·ÚÈıÌfi ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÛ¯˘Ú‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÂÌ-

How

dare you

‚¤ÏÂÈ· ·Ú¤· Û˘˙ËÙÔ‡Û ÁÈ· ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. T· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. «EÈÙ¤ÏÔ˘˜

not

·ÈÛı·ÓfiÌÂı· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ» ‹ «TÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Ù· ÌÂٷ͈ٿ ‚Ú·ÎÈ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È

ÏÔÊfiÚÔ˘˜; E, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ¤ÙÔÈ-

to think

like me

ÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ¯ËÌÈο Î·È Í‡ÏÔ».

H Aı‹Ó· Û ηٷÛÙÔÏ‹ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H °ÂÓÈÎÒ˜ Ë N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È È· οˆ˜ ¿‚ÔÏ· Ì ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÙȘ ÔÚ›˜, Ù· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙËÓ IÛÙÔÚ›·. OÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ‹ ÙÔ˘ ÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙÔ˘ Down Town, ‰È·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ K‡ÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰›ÎË Ù˘ XÔ‡ÓÙ·˜, Ì fi,ÙÈ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÓÔÌÈÎÒÓ ‹ ·ÏÒÓ ÚÔ˘ÊÈ¿ÓˆÓ. T· ηٷÈÂṲ̂ӷ ηÏfi·È‰· ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â˘ÙÂÏÒÓ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ӷ Ó· ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Ï˘Ë̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·¯ıÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ‚›·˜ Î·È Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÎÔÌÈÓ·‰fiÚˆÓ, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӈÓ... ·˘Ù¿ Ù· ηٷÈÂṲ̂ӷ ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ Ï›ÌÈÓÙfi ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È Ù˘ EPE, ÙÒÚ· Û‹ÎˆÛ·Ó ÎÂÊ¿ÏÈ. H ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. TÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘˜ ¿ÙËÛÂ Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. TÒÚ· È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· 18 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

·È‰È¿ ÙÔ˘ M¿Ë ÙÔ˘ ’68, ‰ÈfiÙÈ Á¤Ú·Û ÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÏfiÌ·ıÂ Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜. OÈ Â¯ıÚÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ ÙˆÓ BÔÚ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙ· ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ. TËÓ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·», ÙÔ˘˜ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰˘Û„›·. TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ· O ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜. OÌÈÏ› Ì ·Ú¯·›· ÙÛÈٿٷ, ÏÔÁԉȷÚÚ¤ÂÈ ÛÙȘ Â›ÛË̘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ¯Ú›˙ÂÙ·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ «°·Ï¿˙ÈˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ». E›Ó·È Û·ÚÍ ÂÎ Ù˘ Û·ÚÎfi˜ ÌÈ·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ·Ó·ÔÏ› ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60. E›Ó·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÔʇϷη, ÙÔ˘ ·ÁÚÔʇϷη, ÙÔ˘ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·. E›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Ù‡Ô˘ ¶ÂÚfiÓ Î·È ÌÈ·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù‡Ô˘ ÎÔÌÌ·Ù¿Ú¯Ë Ù˘ AÓ‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, ÙˆÓ KÚÂÛÙ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ AÌ·ÏÈ¿‰·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ ·ÍÈÒıËΠӷ ÔÚÎÈÛÙ› ˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿÊÂÚ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ AÛÊ·Ï›·˜. K·Ù¿ÊÂÚ ÂÍ ›ÛÔ˘ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Ô-

ηډÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙÔ˘. OÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤Ϸ‚·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ «ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜». ¢ÈfiÙÈ ·fi ÌÈÎÚfi Î·È ¯ˆÚÔʇϷη Ì·ı·›ÓÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. TÔÓ B‡ÚˆÓ· «¿‰ÂÈ·Û» Ô ÊÈÏÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙË N¢ Ù‡Ô˜, ΢ڛˆ˜ Ë «K·ıËÌÂÚÈÓ‹», ÁÈ· ÙȘ ÂÍfi¯ˆ˜ ÂÈÙ˘¯Â›˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. TÔÓ B‡ÚˆÓ· ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏ· ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË. TÔÓ B‡ÚˆÓ· ¿‰ÂÈ·ÛÂ Ë PËÁ›ÏÏ˘, ‰ÈfiÙÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. TÔÓ B‡ÚˆÓ· ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‰ÈfiÙÈ Î·Ïfi˜ Â›Ó·È Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. O ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ, ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰ˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘, Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ K·Ï·Ì¿Ù·˜, ÙˆÓ °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ K¿Ùˆ AÁÔ˘ÏÈÓ›ÙÛ·˜. K·È Ù· ηٿÊÂÚ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ô B‡ÚˆÓ·˜ ηٷϿ‚·ÈÓ ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÁ¿ÁÂÈ ıÚ›·Ì‚Ô, ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¿ÛÔÓ‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. H ηχÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

VOICE-X

Âȉ¤ÍÈ· Ô›ÛıÈ·. £Â˜ ÔÚ›· Î·È ÎÔ˘ÎÔ˘-

T· ÙÛÈÚ¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ÚÔ˘ÊÈ¿ÓÔÈ ¶ÔÙ¤ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ ÙfiÛÔ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ˝ÛٷٷÈ. ŒÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ °A¢A ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ «·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ» ÙÔ˘˜ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ηٷ‰fiÙ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ˘fi ÙËÓ ÎÂÏÂÌ›· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î¿ÔÈÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋. ◊Ù·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ú·ÏÏ·Á‹˜. O B‡ÚˆÓ·˜ ·Ó¿ÛÙËÛ ÙÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. OÈ ·Ú¤Â˜ ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ÏÔ˘Û›ˆÓ ÁfiÓˆÓ ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Ú¤ÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜ ·Ó·ı¿ÚÚËÛ·Ó. O B‡ÚˆÓ·˜ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë ¢ÂÍÈ¿ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ AÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ë AÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì M¿ÂÙ ™fiÔ˘ Î·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ¿ÓÔÛÙ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Î·È Ù˘ Û ηٿÛÙ·ÛË „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ ËÚˆ›‰·˜ ÂÓfi˜ ·ÔÛÙˆ̤ÓÔ˘ AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú. O B‡ÚˆÓ·˜ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·¯‡Û·ÚÎÔ˘˜ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁΛÓËÛ ÙÔ˘˜ ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· AÚÌ¿ÓÈ Î·È ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û K·ÁȤÓ, Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ›‰·Ó ÙË ¢ÂÍÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÙ˘¿ Ù· ¯·Ì›ÓÈ·. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÂÓ ¤Û·Û·Ó ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È ‰ÂÓ Î¿ËÎ·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌ¿ÎË. ŒÛ·Û·Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Î·È Ù· Ó¢ÌfiÓÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. TËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ‚›·È˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ›¯Â Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. T· MME, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ϤÔÓ Î·Ù¿Ù˘ÛÙ·, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ ÙÔ˘ ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˘ ‰È·‰Ëψً, ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÛηÁ·Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÎÚfiÙÔ˘ Î·È Ï¿Ì„Ë˜ ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ. AÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ· ı· ¤ÛÙÂÏÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ NfiÌÔ Î·È ÙËÓ T¿ÍË. TÔ KÔψӿÎÈ, ÙÔ æ˘¯ÈÎfi, Ë ºÈÏÔı¤Ë Î·È Ë EοÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ‹Û˘¯·. O B‡ÚˆÓ·˜ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙ›. ∞


¶fiÛÔ ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜... (Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·) TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

Óȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋», ÁÈ· Ó· ÛÎÔ˘›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· «Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¯·Ï›». N· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ú·¿Óˆ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi «‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì» – ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì 50 ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈ¿ÎÈ· ·-

˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· – ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. K¿ÙÈ ¤‰ÂÈÍ ӷ «ÎÈÓ›ٷȻ, ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË, fiÔ˘ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ë “generation y” ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ 24 ÂÙÒÓ, ¤‰ˆÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ηٿ 22% Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ MÔ˘˜.

A

M¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·¿ıÂÈ·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ «ÛÙ· ÌÔ˘Ïˆ¯Ù¿» Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ (ÚfiˆÚ˜;) ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÏÒ‚ËÙË – ÎÈ ·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÁÚȈ̤Ó˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ (ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÍ·¿ÙËÛË ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜). ŸÏ· Ù· ‚‹Ì·Ù· Â͢Á›·ÓÛ˘, ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÙËÓ ·È‰Â›·, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· – Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈο ı· ‰Â¯Ù› Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ 6-7 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ. H ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· «Í·Ó·‰Ô‡Ó ¶A™OK ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜» – ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜, ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ıˆÚ› fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ «ÙÈ̈Ú›» ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. MfiÓÔ Ô˘ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ, Ë ·Ô¯‹ ¢ÓÔ› ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÙȉ‹ÔÙ ¿Óˆ ·fi 42% (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ·fi 41%!) ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯Ó‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ï›ÁˆÓ ‰ÚÒÓ.

™ÙËÓ E˘ÚÒË, Ë ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÁÈ· 65ˆÚÔ Ì ȉȈÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ (= ̤¯ÚÈ Î·È 13 ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË °·ÏÏ›·. OÈ °¿ÏÏÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÂÈϤÔÓ ¤‰ˆÛ·Ó ηı·Ú¿ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· (Ì 60%) ÛÙË ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï – Ú·ÏÈÛÙÈο ÙË ÌfiÓË ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· «ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ» ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ NÈÎÔÏ¿ “isnogood” ™·ÚÎÔ˙›, ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ fiÙÈ Î·È Ë ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ TfiÓÈ MÏÂÚ. «OÈ ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È È· ËıÔÔÈÔ›» (¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ë ·Ú·¿Óˆ ÚfiÛÊ·ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ O˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ)

™ÙËÓ EÏÏ¿‰· (fiÔ˘ ÔϘ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù¿ÛÂȘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË) ÙÔ ‚·ı‡ Ù¤ÏÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ™¯Â‰fiÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË N¢ – Î·È Î·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜) ı· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ KÔÌÈÛÈfiÓ – ·ÊÔ‡ ‚Á¿Ï·Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· Ì·˜. TÔ ·Ú·Ì‡ıÈ «ÁÈ· fiÏ· ÊÙ·›Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È «Ô˘Ï¿ÂÈ» – ‹ «Ô˘ÏȤٷȻ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. K·Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ (Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜) – Î·È Ò˜ Ó· ÛÙËı›, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ÛÔ‚·Úfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· (Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·Ó¤‚ËΠ·fi ÙÔ 3,5% ¤ÚÛÈ ÛÙÔ 5,8%). K·È Ò˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·ÍÈÔÚÂÒ˜, fiÙ·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi 500 Î·È 600 ¢ÚÒ –

250.000 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ – Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·: «N· Û·˜ Í·Ó·‰Â›Íˆ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ Û·ÊÒ˜ – Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ;». KÈ ·fi ¿Óˆ ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ fiÙÈ «Ë ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ (Ì ¤Ó· ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Î·È Ì ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 30.000...).

Ô‡Ù ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÍÈ˙·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·; AÓÙ› PÔ˘ÛÒ, PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ÿˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2007, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 234 ‰È˜ ¢ÚÒ – ·fi 183 ‰È˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2003. O ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ «·ÙÔ˘¯È¿˜» ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ – Ì «Ì·ÌԇϷ» ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÙËÓ Ô‰ËÁ›· MfiÏÎÂÓÛÙ·˚Ó Î·È ÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ Ï‡ÎÔ. ¶Ô‡ Ó· ‹ÍÂÚÂ Ô Z·Ó-Z·Î PÔ˘ÛÒ fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ (Discours sur l’origine de l’ inegalite) fiÙÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË EÏÏ¿‰· ı· ·ÚÎÔ‡Û ÌÈ· ηϋ «ÂÈÎÔÈÓˆ-

Ú·¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ (‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜) ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È. O Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ (Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·ÌÈ¿ Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·). TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı› È· Î·È Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ – Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÏÔÈfiÙËÙ·. EÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ Û ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È – Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ϤÓ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. O Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂϤËÙÔ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÊÔÈÙËÙ‹ ·fi 5 ·Ûʷϛ٘ «‰È·‰Èηۛ· Û‡ÏÏ˄˘» Î·È «˘ÂÚ‚ÔÏ‹». K·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙË Ù¿ÍÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ·

V for Vendetta ™ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë Û‹ÌÂÚ· (Î·È fi¯È ·‡ÚÈÔ) ·fi ÙÔÓ (‰ËÌÔÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔ) ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ «Û‡ÛÙËÌ·» ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. TȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË «·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ Î·È ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶A™OK» – Î·È Ì Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. «O °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ˜» Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ۯ‰fiÓ Âˆ‰fi˜ fiÛˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó «ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÚÔ‡Û˘», ·Ú¿ Ùˆ ÚÔ¤‰Úˆ. K·Ù¿ ÙËÓ ËÁÂÛ›·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi – Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÂÔ˘‰·Ú¯È΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙÂϯÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. K·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘, ÊÙ·›ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ «ÎÏÂÈÛÙfi Û‡ÛÙËÌ·» Á‡Úˆ ÙÔ˘ – Ô˘ ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿ÓÂ. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÂÎÙfi˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ˘Ôı‹ÎË ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹, ÔÏÏÔ› ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ «‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·›˙ÂÈ» – Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «Î·ÙÂÓ¿ÙÛÈÔ». TÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ fï˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ – Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÎÔÏ, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ 90’, Ù· ÔÏ˘fiıËÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2010... ∞

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 19


¶√§πΔπ∫∏

gay parade

ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜, Ô £Âfi˜, Ô Deus, Ô EÏÔ¯›Ì Î·È Ô AÏÏ¿¯ οıÈÛ·Ó (‰È’ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜) Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È. H Û˘Ó¿ÓÙËÛË KÔÚ˘Ê‹˜ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· (Ô‡ ·ÏÏÔ‡;) ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ó· Ì›˙ÔÓ ÛËÌ·Û›·˜ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·: TÔ Ò˜ ı· ·ÔÙÚ·›, ¿ÛË ı˘Û›·, ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ Gay Parade ÛÙËÓ IÂÚ‹ ¶fiÏË. º˘ÛÈο, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û fiÏ· Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi ÛÎÔfi. TÈ Î·Ï¿ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË... ™ÎËÓ¤˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·Ú¿ÓÔÈ·˜. X¿Ô˜ Î·È ·ÏÏÔÊÚÔÛ‡ÓË. OÈ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÓÙ›ÔÈÓ· Û ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ ÛÙËÓ M‹٠X·ÓÔ‡Ó – Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È Û «ÎfiÎÎÈÓÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi». OÈ ultra ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ X·ÚÂÓÙ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ¶fiÏË Ì Á·˚‰Ô‡ÚÈ·, ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙۛΘ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ «ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ Â›Ó·È ˙Ò·» Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙÔ “Old McDonald Had A Farm” Û ·ÓÙÈ-

°

20 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

gay ·Ú¿ÊÚ·ÛË. OÈ ÊÈÏÔ˙ˆ˚Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ‡˜ οÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ηÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ. H ÎfiÚË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ E¯Ô‡ÓÙ OÏ̤ÚÙ, ‰Ëψ̤ÓË ÏÂÛ‚›·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Gay Parade. Ÿˆ˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜-ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ‰È·ÓfiËÛ˘, ™¿ÌÈ M›¯·ÂÏ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. MÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÊ·Ó›˜ P·‚›ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ÈÔ ÊÈÏÂχıÂÚÔÈ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ˆ˜ «fiÏÔÈ Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ›̷ÛÙÂ Î·È Î·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜». TÔ T˙·Ì› AÏ AÎÛ¿, Ô ¿·˜ ·fi ÙÔ B·ÙÈηÓfi, ÔÈ Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÚÁ›Ï˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ηٿ ÙÔ˘ event ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, ÂÓÒ ˘ÔÁ›ˆ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ‰È·ıÚËÛ΢ÙÈÎfi lobbying ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ·ÓÙ›ıÂÛ˘ – ·Ó Ô AfiÛÙÔÏÔ˜ B·‚‡Ï˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÂΛ, ı· ›¯Â ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. K·È Ô Î¿ˆ˜ ¯¤ÊÚˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔ-

Ì›·˜ Ù˘ fiÏ˘, IÏ¿Ó ºÚ¿ÓÎÔ, Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ – Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÁÈÓ·Ó ÂÙ¿ ‹ ÔÎÙÒ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. «◊Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÂÛÙ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘» ‰ËÏÒÓÂÈ, ÍÂÊ˘ÛÒÓÙ·˜ Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ·fi ÔÚ›· ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ¶fiÏË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÂÈÚËÓÈ΋/ ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓË/ «ÎÏÂÈÛÙ‹» Û˘Ó¿ÓÙËÛË-Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙË-

Ì›Ô˘ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, Ì ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ‰‡Ô ÚÔ˜ ¤Ó·˜. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ stage ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ‹Ù·Ó «ŸÏ· Ù· XÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ TfiÍÔ˘ - XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·». EÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËηÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ¤ÓÙ ÔÚıfi‰ÔÍˆÓ Ó·ÚÒÓ Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ì·¯·›ÚÈ·, Úfi·Ï· Î·È ¤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ Ì ¿‰ÂÈ· – ·Ê¤ıËÎ·Ó fï˜ ÙÂÏÈο ÂχıÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó, Ê˘ÛÈο, ÚfiıÂÛË Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ·ÏÏ¿ «Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜». By the way, Ô ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˘ ÙÔ˘˜ ™¿È ™Ï›ÛÂÏ, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Ì·¯·›ÚˆÛ ‰‡Ô ÙÚÂȘ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÔ˘ Î·È ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ÿÛˆ˜, ÙÂÏÈο, Ó· ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ «ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ» Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë ÔÚ›·, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ™Â ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·Ó ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÊÈÏËı› ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ù· ·Ë‰È·Ṳ̂ӷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È fiÔ˘ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·, Ì ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô ÙÚfiÔ, ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. E›Ù ÊÔÚÒÓÙ·˜ Λ· Î·È Ï·Ù‡Á˘ÚÔ Î·¤ÏÔ, ›Ù ڿÛÔ, ηÏËÌ·‡¯È, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÛÎÔ‡ÊÔ, ÎÔÌÔÛÎÔ›ÓÈ ‹ Ì·ÓٛϷ. ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·›Û٢٘ ÂÌÌÔÓ¤˜, fiÔ˘ Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ê‹ ÁË‰Èο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó·ÚÒÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ («EÛ‡ Ì’ ÂÌ¿˜ Â›Û·È ‹ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; A, ‰ÈÎfi˜ Ì·˜!») Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÈÌ¿Ìˉ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜, ÔÈ Î·ÏϛʈÓÔÈ X·ÚÂÓÙ› Î·È ÔÈ «‰ÈÎÔ› Ì·˜» ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È ¯Ù˘Ô‡Ó ÙȘ ηÌ¿Ó˜ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÒÚ·, ÂÈηχÙÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. K·È fiÏ· ·˘Ù¿, Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· fiÔ˘ ÌÈ· Â›ıÂÛË ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı› Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Èı·Ó‹ (ÔÈ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·), Ô ™·ÓÙ¿Ì XÔ˘ÛÂ˝Ó Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ ‰È’ ··Á¯ÔÓÈÛÌÔ‡, ÔÈ H¶A ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ IÚ¿Ó Î·È Ô N·¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ·ÂÈÏ› ıÂÔ‡˜ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜ fiÙÈ ı· Ù· οÓÂÈ fiÏ· Ï›Ì·, ·fi ÏÂÙfi Û ÏÂÙfi. TÂÏÈο, ÔÈÔ˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ TÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜; TÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ Â› ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÛÔ ÔÈ Ê·Ó·ÙÈΤ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ (Û˘)˙Ô‡Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. OÈ T¤ÛÛÂÚȘ, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ. ÿÛˆ˜ Ó· Í·Ó·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Ӥ˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Gay Parade ÙÔ˘ 2007 ÛÙËÓ IÂÚ‹ ¶fiÏË... ∞


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

°Ú·Ì̤˜ ÌÏ TÔ˘ XPH™TOY •AN£AKH

Ì¿ÏÏfiÓ ¿ÎÔ˘Û ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿È·, ÁÈ·Ù› ¿ÂÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Î·È ·ÚοÚÂÈ ÂΛ. *∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ «·Ó·ËÚÈΤ˜» ı¤ÛÂȘ. K·È ·˘Ù¤˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ȉ›ˆ˜ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. EÂȉ‹ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ «È‰ÈÔÎً٘» ÙÔ˘˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Ù· ˙·Úο‰È·, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÒÚ· Ô˘ ı· Â·ÓÂ-

ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÙÔ ·Ê‹Óˆ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÂϤ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË NÔÌÈ΋. TÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·ÏÏ¿ Ë ÈӷΛ‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÎÒÓÔ˘˜. K·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙË Û¤‚ÔÓÙ·È. √È ¿ÏÏÔÈ ·ÚοÚÔ˘Ó Û·Ó Î‡ÚÈÔÈ Î·È Û·Ó Î˘Ú›Â˜, Î·È ¤Ú· ‚Ú¤¯ÂÈ.

™Y°XAIPø EÈÎfiÓ˜ Êڛ΢ Î·È ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌÔ‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË K˘Ú›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Ì ÔÏÈÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ó‡ÔÙÔ˘ ÛÎÔ‡ÙÂÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì·˙›

¢

ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙÔÓ ºÒÙË °ÂˆÚÁÂϤ. ∂Ó›ÔÙ ̿ÏÈÛÙ· ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ¿Úˆ ÙËϤʈÓÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ˆ fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ «ÌËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠·ÛÎfiˆ˜» ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ §Ô‡ÁÎÂÚ ÙÔ ’‚Á·Ï· ·’ ÙËÓ Î·Û¤Ï·. AÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ‰ÂÓ ‚ڋη Ô‡Ù ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÈÚË Ï¤ÍË ÛÙÔ editorial Ù˘ Athens Voice. T· › fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·Ù‹ÁËÌ· «parking ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜» Î·È Ù· › ¿Ú· Ôχ ÛˆÛÙ¿. ◊, Ì¿ÏÏÔÓ, Ù· › ۯ‰fiÓ fiÏ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È, ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜, ÙËÓ ‹Ú· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·. °È·Ù›; °È·Ù› ̤ӈ ÂÓÙfi˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, ÎÈÓÔ‡Ì·È ÂÓÙfi˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿Óˆ ¤Ó· ÛˆÚfi ‰Ô˘ÏÂȤ˜. Afi ÙÔ Ó· ¿ˆ Ù· ηϿ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ ÛÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ «™Ù¤ÌÌ·», ˆ˜ ÙÔ Ó· ›Óˆ ηʤ ÛÙÔ˘ “Jimmy” ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ Û mobile office. °Ô‡ÛÙ· Â›Ó·È ·˘Ù¿, ¿Ì· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ æ˘¯ÈÎfi Ó· ¿Ù ÂΛ, Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ʛӷ. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·ÎÚȂ›˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Ô‡Ù 10 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÌÂÙ¿ ·’ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ BÔ˘Ï‹˜ Î·È ™ÎÔ‡ÊÔ˘, Î·È ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È free Î·È ¿Ì· ÙÛ·ÌԢηÏ¢Ù›˜ Ôχ, ˜ ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ fi¯ËÌ·. A˜ Ù· ‚¿Ïˆ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÛÂÈÚ¿: * T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÙ› ÙÔ KÔψӿÎÈ ·fi οı ›‰Ô˘˜ ÈӷΛ‰Â˜ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË Î·È ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ÂÍ·ÈÚ›Ù ÙÔ fi¯ËÌ· ·ÚÈı. TA¢E». §Â˜ Î·È ‹ÍÂÚ·Ó Î¿ÔÈÔÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ÔfiÙ fiÔÈÔ˜ η٤‚·ÈÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿ı 5 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’‚ϤÂ. ŸÔÈÔ˜ η٤‚·ÈÓ οı ̤ڷ, ¿ÊÚÈ˙Â! * OÈ ÈӷΛ‰Â˜ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË Î.Ï.» ÔÈΛÏÏÔ˘Ó. ™Â οÔȘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÚÈıÌfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Û οÔȘ fiÓÔÌ· Âȯ›ÚËÛ˘, fiÓÔÌ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Û οÔȘ ¿ÏϘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù›ÔÙÂ. ™Â ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÈӷΛ‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ «ÂÎÙfi˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ TA¢E», fiÔ˘ TA¢E ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÓˆÛÙ‹˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ˆ˜ ÙÒÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈӷΛ‰· ‰ÂÓ ÙË Û‚fiÙ·Ó Î·Ó›˜; * Ÿˆ˜ ‰ÂÓ Û¤‚ÂÙ·È Î·Ó›˜ Î·È ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Û ÁÓˆÛÙ‹ οıÂÙÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™fiψÓÔ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¢ÙÚ·ÊÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘. MÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Á· Î·È ¿Úηڷ, ‚Á‹Î ¤Ó·˜ ¤ÓÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÈÛıÂÓ ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÌÔ˘ ›Â: «B·Ï’ ÙÔ ·ÏÏÔ‡, ı· ʈӿÍÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô ¯ÔÓÙÚfi˜!». K·È ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·: «¶Â˜ ÙÔ˘ Ó· ÙË ÊˆÓ¿ÍÂÈ ÙÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜, ÁÈ·Ù› ¿Ì· Á˘Ú›Ûˆ Î·È ‚Úˆ ÎÏ‹ÛË ı· ÙÔÓ ÙËÁ·Ó›Ûˆ». ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô «¯ÔÓÙÚfi˜», ·ÏÏ¿

Ì ÊÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ABC ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÊÔ‡ ͤÛ·Û ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì·Ó›· ÛÙÔ ·ıÒÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ, Ô Ó·Úfi˜ ÂÂÙ¤ıË Ì ¯˘‰·›Â˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ «‚Ô‹ıÂÈ·» Î·È «Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ» Û ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÔÏÈÙÈο, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. O Ó·Úfi˜ ηٿÊÂÚÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈΤ˜ Ì˘ÙȤ˜ ÛÙ· ¿Ú‚˘Ï· ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÊıÔÚ¤˜ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ η٤ÛÙÚ„ Ì ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔıȤ˜ Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ÁÎÏÔÌ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ï¤ÚˆÛ Ì ·›Ì·Ù· ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ Ì·ÓٛϷ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡. AÏÁÂÈÓ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÌ¿‰·˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ A¶£ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ‡˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ · Ó· Á·ÌËıÔ‡Ó. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ˆ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÛÊ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÁ¿‰· ÙÔ˘ MÂÏÈÁ·Ï¿. EÂÛ‹Ì·Ó ‰Â Î·È Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ٷ ÎfiÌÈÛÙÚ·. Afi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌÔÛ›·˜ T¿Íˆ˜ ·ÚËÁÁ¤ÏıË Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· E¢E Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÈÂÙ¿¯ıË Ô Û·ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË-

ÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ «·Ó·ËÚÈΤ˜» Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ «·Ó·ËÚÈΤ˜» ı¤ÛÂȘ ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜. * ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ «È‰ÈÔÎً٘» ÙˆÓ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î.Ï. Î.Ï.» ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Û ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì ηÁÎÂÏ¿ÎÈ·, ·Ï˘Û›‰Â˜, ÎÒÓÔ˘˜ Ù˘ TÚÔ¯·›·˜ (Ô‡ ÙÔ˘˜ ‚ڋηÓ;) Î.Ï. Œ¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‹ ·fi οÔÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·; * Œ¯ˆ ‰ÂÈ Ì ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘ ÈӷΛ‰· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î.Ï. Î.Ï.» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÈ ·fi οو «ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜». EÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ ’¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÓÓÔËı› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ó· ÌËÓ ¤ÊÙÂÈ Ì·ÏÏÈÔÙÚ¿‚ËÁÌ·. * ™ÙËÓ Ô‰fi AÛÎÏËÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÔ Î·ÈÚÔ‡ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÈӷΛ‰·, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Û ı¤ÛË ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ AıËÓÒÓ. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Ó· ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ οو ·’ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ

Œ¯ˆ ÎÈ ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· Ê˘Ï¿ˆ ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. £· ‹ıÂÏ· ·ÏÒ˜ Ó· ÎÏ›ۈ ÙË Ì›ÓÈ ÂÚÈ‹ÁËÛË ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ô ºÒÙ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Û fiÛ· ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· ÙȘ «ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜» ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ «ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈӻ. OÈ ÚÒÙ˜ Â›Ó·È ·ÂÈÚ¿ÚÈı̘, ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î·. ¢È¿ Ù·‡Ù·; ◊ ʇÁÂȘ ÚÈÓ ·’ ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È Á˘ÚÓ¿˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (ÁÈ· Ó· ÌË Û ÁÚ¿„Ô˘Ó) ‹ ÏËÚÒÓÂȘ ÌfiÓÈÌÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ı¤ÛÂȘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ. Y.°. TËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË “PETA” (“People for the Ethical Treatment of Animals”) ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. M‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ “PETA” ˆ˜ “People for the Ethical Treatment of Automobiles”; ●

̤ڈÛ ۯÂÙÈÎÒ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘. TȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ηÙ‰›Î·ÛÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ٷ ΤÚÈÓ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¤Î·Ì Î·È ÙÔ˘ ÛÂÚ ŒÏÙÔÓ T˙ÔÓ. ●

¶E™’ Δ√! ŸÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ Athens Voice Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì ÛÙÔ site, ˜ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˙‹Ù· Ù· Ú¤ÛÙ·!

www.·thensvoice. gr 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 21


™À¡∂¡Δ∂À•∏

LAURENCE LABAT

DAVE HOLLAND

AN ENGLISHMAN IN NEW YORK

·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ on line. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡...

ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘...

Œ¯ÂÙ ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· «an Englishman in New York». TÈ ·Ó·Ôϛ٠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ıÚ‡ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Ô Miles Davis; Zˆ ·ÎfiÌ· ÂΛ. H NY ı· ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ· ̤ÚÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·fi fiÏ· Ù· ›‰Ë. I‰È·›ÙÂÚ· Ë jazz ÛÎËÓ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó, fiˆ˜ οÔÙÂ. ◊Ù·Ó fiÌÔÚÊ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ ÂÈÚÚÔÒÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ. °È· ÙÔÓ Miles Davis ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ; ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘.

°È·Ù› ÂÈϤͷÙ ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙËÓ jazz; ¶Ò˜ ı· ÂÚÈÁÚ¿Ê·Ù ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ‹¯Ô; AӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˆ˜ ¤ÊË‚Ô˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙˆÓ 50s, ÁÔËÙ‡ÙËη ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ jazz. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·Û›ÛÙ·˜ Ray Brown ‹Ù·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì›· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÌ‚·ı‡Óˆ. º˘ÛÈο, ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Ì·Á›· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ‰ÂÓ Ù· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û· ÙfiÙÂ, Ù· ηٿϷ‚· Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. H jazz Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ÂÚÈÂÎÙÈ΋, ·ÓÔȯً Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙË nu jazz; °È· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ fusion ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·fi ÁÎÚÔ˘ fiˆ˜ ÔÈ Cinematic Orchestra, ÔÈ Jazzanova Î.Ï.; TÈ ¿ÏϘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÎÔ‡Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ¢ÂÓ Â›Ì·È ÈÔ˘Ú›ÛÙ·˜, ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi jazz ‹¯Ô. MÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì›ÍÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯‹Ì·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÔ˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ ¿Ó ¤Ú· ·fi ÛÙÂÓÔ‡˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. MÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Û·ÍÔʈӛÛÙ· Chris Potter, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ˆ Â›Û˘

TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY §›ÁÔ ÚÈÓ ÂÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· °·ÏÏ›· ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Muse Festival (1-3/12, K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ACS), Ë A.V. ÂÓÙfiÈÛ ÙÔÓ Dave Holland ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ M¤ÚÌÈÁ¯·Ì. M ٷ ˘¤ÚÔ¯· ÔÍÊÔډȷӿ ·ÁÁÏÈο

ÂÚÌËÓ›˜. A˘Ù‹ Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ ›ӷÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, Î·È Ë Ì·Á›· Ù˘. KÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ›ÛÙ ÂÓÂÚÁfi˜, ÔÈ· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·; NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Internet, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ My Space, ‰›ÓÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ·

ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ú·‚È΋, Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË, ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË, ̤¯ÚÈ hip hop. MÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiÏ· Û¯ÂÙÈο Ì jazz, ·ÏÏ¿ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ¿ÓÙ· Ô ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ù¿Î· ÛÙÔ ÊÈÏÌ “24 hour party people” Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ «ÔÈ jazz ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó ·’ fiÛÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜». º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ¤¯ÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë... ¢ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÏÈÛ¤. OÈ jazz ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ηÙÂÍÔ¯‹Ó, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΉËψÙÈÎÔ›. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó. A˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ›ÛÙ Û ÂÚÈԉ›·, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·; ™›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Dave Holland Quintet, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Dave Holland Big Band fiÙ·Ó Ë¯ÔÁÚ·Êԇ̠̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ¤¯ˆ ¤Ó· part-time project Ì ¤Ó·Ó IÓ‰fi ÂÚηÛÈÔÓ›ÛÙ·, ÙÔ label ÌÔ˘ Dare 2 Records Î·È Ê˘ÛÈο ÙȘ ÛfiÏÔ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ‰›Óˆ ·fi Ù· 70s. INFO: TÔ Dave Holland Quintet ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 3/12 ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ACS, °·ÚËÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ MUSE FESTIVAL, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È 1-3/12 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·ÓÙ› ú 25: K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ACS, I·Ófi˜ , ™Ù·‰›Ô˘ 24, Aı‹Ó·, 210 3217.917, www.ticketservices.gr ∞

TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

K√™ª√°√¡I∞ (Ã∞Ã∞) ¶Â›Ù ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙ ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›¯· ADSL. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ì ıˆÚ›Ù οÔÈÔ Â›‰Ô˜ ˘·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ ˆ˜ Â›Ì·È ÌÈ· ¯·Ú¿. EÂȉ‹ fï˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ʇÁˆ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Èı·Ófi Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ οÙÈ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔ˘ ›Ù ÙÈ Ó· οӈ, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ¤Ó· «·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ» – ¯· ¯·.

·Ù·ÓÔ›ÙÂ, ·ÚȤ ÌÔ˘, ˆ˜ ÂÚÓ¿Ù ·fi ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¿ÚÓËÛ˘. KÈ ÂÂȉ‹ Û·˜ Îfi‚ˆ ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ı· ¤¯ÂÙ ÍÂÛ·ıÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ADSL ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛÙ οˆ˜ ÂÈıÂÙÈο. AÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ηϿ, ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔ email Û·˜ ı›Í·Ù ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰Ë, ηٿ ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Á·ıfi, ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ‹ Ó· Û·Ù·ÏÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ËÌÈ-

K

22 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

Ô˘ÚÁÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË È‰¤· ÂÚ› 8ÒÚÔ˘ (‹ 10ÒÚÔ˘) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. A˘Ùfi ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ADSL ¿ÚÁËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ fiÙ·Ó ‹Úı ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚fi Ù· ÚÒÙ· 2 ¯ÚfiÓÈ·, ÔfiÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÛÔ. M fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘, ÍÂηډÈÛÙÈΤ˜ ‹ ÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ÙÔ pc Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Á·ıfi Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì¤ÌÔ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÂȉÈο ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ¿ Û fiÏË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ¶ÚÔÛˆÈο, ›¯· ÚÔÙ›ÓÂÈ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ÊÔÚËÙfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ Â›¯·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÎÔ‡Ó Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘, Ô˘ ÁÔÓ¿ÙÈ˙Â, ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ.

KÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì· Ï›ÁÔ Ôχ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌË. ŸÌˆ˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË, ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì·˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ Ë ÊˆÓ‹ Î·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÌϤÎÔÓÙ·È. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰Â›Ù ÙÔÓ OTE Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·Î¤Ù·, fiÔ˘ Û ¤Ó· ¿ÁÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ fiÛÔ Î·È Ë ÊˆÓ‹. E›Û˘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë È‰¤· Ù˘ ¯ÚÔÓÔ¯Ú¤ˆÛ˘ ÛÙË ÊˆÓ‹ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂÊÙ›˙ÂÈ Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ·Î¤Ù· Ì ¤Ó· ¿ÁÈÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ·ÛÙÈο ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ¯ÚÂÒÛÂȘ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ Û·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ˆ˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î¤Ù· ı· Û·˜ Û˘ÌʤÚÔ˘Ó Â¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ junkie ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô. °ÂÓÈο ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ¤Ó· Ì¿¯·ÏÔ Ì ‰Âο‰Â˜ ·Î¤Ù· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· fiϘ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜. OfiÙÂ, ηıÒ˜ „¿¯ÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ «ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi Û·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ», ı· Û·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· Ï›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹ (›Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·) Î·È Ôχ ÚÔÛÔ¯‹. KÈ ¤ÙÛÈ Ô techie ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ™ÈÓ¿ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· cd (ÔÈ ¤ÙÚÈÓ˜ ϿΘ Â›Ó·È Ôχ ‚·ÚȤ˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÂÓÙÔϤ˜).

O ¢∂∫∞§√°√™ Δ√À TECHIE °π∞ Δπ™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™: 1. MËÓ „¿¯ÓÂÙ ÔÙ¤ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ‚ÔχÂÈ. 2. ¶¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ‹‰Ë. 3. MËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿. 4. MËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ·Úfi¯Ô˘˜ Û·Ó Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ·. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷϿ‚ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ›ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ·Ú¿ Ó· ˉ‹ÍÂÙ ÛÙÔ fi¯ËÌ· οÔÈÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Á˘¿ÏÈÓ· ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ· ‹ ΤډԘ 1,19 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. 5. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¿ÍȘ, ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó fiÛ· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È. 6. O ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ. E›Ó·È Ôχ Û˘¯Ófi Ó· ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ÁÈ· ÌfiÏȘ 7,33 ÙÔ Ì‹Ó·. 7. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÓ ÔÈ Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ (¯¿ÏÎÈÓÔ, ‹ ÔÙÈÎfi) Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. 8, 9, 10 ÂÓÙÔϤ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ. ●


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 23


¶√§∏

24 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006


§ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1932 Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. ŒÌÔÈ·˙ Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “Pigalle” ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, art deco, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Â›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó·. T· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «2» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

T˘ BA§Y™ BA´MAKH

∞ƒπ™Δ∂ƒ∞: ∏ ∫Àª∞Δ√∂π¢∏™ √ƒ√º∏ ∫∞π ∏ ¶§∞Δ∂π∞ Δ√À ¶∞§§∞™ / ∂¶∞¡ø: ∞¶√ Δπ™ ¶ƒ√μ∂™ Δ√À «2»

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 25


¶√§∏

È· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ οıÂÙ·È ÔÎÏ·‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÓÂÈÚÈο ʈÙÈṲ̂ÓË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ «¶·ÏÏ¿˜». O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ – ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ ¿ÏψÛÙÂ. MÈÏ¿ÂÈ ·ÚÁ¿, ÌÈÏ¿ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· «ÙËÓ ÔÌ¿‰·». OÈ ı·٤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ – ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ «2». Afi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 20 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÙ›· ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ. «TÔ “2” Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎËÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î›ÓËÛË Î·È ÌÂٷΛÓËÛË. °›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁ›Â˜ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 2 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˙›. K·È ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ͉ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› οÔÈÔ ·›ÛıËÌ· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ó· Â›Ó·È ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÓÈÒÛÔ˘Ó» ϤÂÈ ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÔÚÈÛÌÔ‡˜. H ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙ· ‰‡Ô: ·fi ÙË ÌÈ· Ô «ÌÂÙ·-OÏ˘ÌÈ·Îfi˜» ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ «¶·ÏÏ¿˜», ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ÌÂ Â˘Ï·‚Èο ·ÔηÙÂÛÙË̤ӷ Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È Ù· „ËÊȉˆÙ¿ ÙÔ˘, οÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÚÂÌȤڷ. ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ; Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜. «∂ÓÒ ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÁÈ·Ù› Ù˘Èο ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ¯Ú‹ÛË, ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ ·fi ¿Ô„Ë Ô˘Û›·˜ ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈο, ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·fi 2.500 Û 1.500 Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›. TÔ ¶·ÏÏ¿˜ ›¯Â ÌÈ· ÛÊÚ·Á›‰· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘. E›¯Â Î·È Î¿ÔȘ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ – fiˆ˜ Ë Î˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘. E›Û˘, ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì» ÂÍËÁ› Ô °È¿ÓÓ˘ K›˙˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ EM¶, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÌÂϤÙË. ™ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ·Ú ÓÙÂÎfi ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·Ṳ́ӷ ·fi Á·ÏÏÈο ı¤·ÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎÂ, ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÙËÚËıÔ‡Ó ‹Ù·Ó ÏÂÙ¤˜. O ¯ÒÚÔ˜ Ì›ÎÚ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë ÛÎËÓ‹ – ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ê·Ó›. T· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ͇ÏÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· ·Ó·‰È·Ù¿¯ıËηÓ, ÙÔ ‰¿Â‰Ô ÛËÎÒıËÎÂ Î·È Ì‹Î ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηıÒ˜ ·fi οو ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ‰fiıËΠ‰ÈÏ‹ ηÌ˘ÏfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ‚Ϥ-

M

26 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ı·٤˜ Î·È Ô ÂÍÒÛÙ˘ ¤ÁÈÓ ÈÔ ·fiÙÔÌÔ˜ Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ·fi ·ÓÙÔ‡. T· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ Î·È ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÁÎÚÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. «ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, οı ›‰Ô˘˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ› Î.Ï., ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‚·ÚȤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. OfiÙ ¤Î·Ó· ÌÈ· ‰È·Û΢‹ Ù˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤·˜ „¢‰ÔÚÔÊ‹˜, Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ· Ù· Î˘Ì·ÙÈÛÙ¿ Ï¢ÚÈο ÙÔȯÒÌ·Ù· Î·È Ù· ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ· Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜, Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ˆ˜ ʈÙÂÈÓ¿ ÎÚfiÛÈ· Á‡Úˆ Á‡Úˆ. Afi ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. K¿Ó·Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›· ·ÙÒÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÂÚ·Ù¿Ó ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ̤۷, Î·È ÌÂÙ¿ ÎÏ›۷Ì Ì ÙȘ ›Ó˜ ÙÔ Á‡Úˆ Á‡Úˆ» ÂÍËÁ› Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. °È· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ χÛË ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠηÈÚfi Î·È Ë ‰·¿ÓË ¤ÊÙ·Û ٷ 200.000 ¢ÚÒ. H ‰Â‡ÙÂÚË ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔ¯Ù›ÛÙËΠˆ˜ ÛÈÓÂÌ¿, ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â fiÚÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô – ·˘Ù¤˜ Ì‹Î·Ó ÙÔ ’60. «H ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÊÔ˘·ÁȤ Â›Ó·È fiÙÈ fiÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·. M ·˘Ùfi ıÂÏ‹Û·Ì ӷ Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·›ÛıËÛË Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Û “ÚÔ˘Ê¿ÂÈ” ̤۷ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. H ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚıÔÛٿ٘, ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÂȘ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·. ¶ÚÔÛı¤Û·Ì Â›Û˘ ‰‡Ô ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Ì ‰È·Ê·Ó›˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂȈ̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÛÙ¿ı̘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘» ϤÂÈ Ô °. K›˙˘. TÔ ÊÔ˘·ÁȤ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ŸÚ‚Ô, ¿ÓÔÈÍÂ, ÂÓÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ù· ·ÔηÙÂÛÙË̤ӷ „ËÊȉˆÙ¿ ÙÔ˘ ‰¿‰·. TÔ ·Ú ÓÙÂÎfi ÛÙÈÏ Â·Ó‹Ïı ¯¿ÚË ÛÙ· ʈÙÈÛÙÈο Ì ÙÔÓ ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô Î·È ÙËÓ Ô·Ï›Ó·. «◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ Ë ÙÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. E›¯·Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù‡¯Ë Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ͯÒÚÈ˙· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Mȯ¿ÏË ™¿ÏÏ· Î·È ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™ÔÊ›· ™Ù¿ÈÎÔ˘, ÚfiÛˆ· Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙÔÓ ÎÙ‹ÙÔÚ·. H ÌÂϤÙË ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ·Ú·‰fiıËΠÁÈ· ÙȘ Úfi‚˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006. ∞

TÔ A§π∫∏ Î·È ÙÔ ªπ∫ƒ√ ¶∞§§∞™ Δ√ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ £∂∞Δƒ√ ∞§π∫∏

Info ● TÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜, ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (ÛËÌÂÚÈÓfi City Link) Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ 1928 ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. YÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó 37 ÌÂϤÙ˜, ΤډÈÛ·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ B·Û›Ï˘ K·Û¿Ó‰Ú·˜ Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ MfiÓ˘ (ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Î·È ÙÔ Rex). H ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋˜. ● ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ 1932 Î·È Ë ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ë «N˘¯ÙÂÚ›‰·» ÙÔ˘ ™ÙÚ¿Ô˘˜. ●◊Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (Pigalle Î.¿.). ● ¶·Ú‹ÎÌ·Û ÙÔ ’70, fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A' ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. ● TÔ 1989 ÎÚ›ıËΠ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ AÏ›ÎË, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ P¤·¶··ı·Ó·Û›Ô˘ «TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿». «TÔ ı¤·ÙÚÔ AÏ›ÎË ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ŒÓ·˜ ÚÒËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ ηÌ·Ú¤ M·Í›Ì (Û.Û. ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1930), Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ 1959. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÙÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÂÊ˘ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ÛÈÓÂÌ¿, Î·È ÙÔ 1970 ¤ÁÈÓ ı¤·ÙÚÔ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„·Ó ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó ‰ÈÏ¿ ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÎÂχÊË, ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ ·fi ÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙÔ AÏ›ÎË» ÂÍËÁ› Ô °È¿ÓÓ˘ K›˙˘, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ AÏ›ÎË. OÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (Ì‹Î·Ó ‰ÈϤ˜ ˯ËÙÈΤ˜ ÌÔÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡), ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ. «KÚ·Ù‹Û·Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ M·Í›Ì – ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛÂÎÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ٷ ÁÎÚ›˙· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Î·ÎÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÍËÁËı› ·fi οÔÈÔ˘˜ Ê·Ó Ù˘ AÏ›Î˘ BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÈÌ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·Ù‹ÛÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË». H ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ϤÔÓ 500 ı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë ÛÎËÓ‹, Ô˘ ÂÍÔÏ›ÛÙËΠ·Ó¿ÏÔÁ·. ¢›Ï· ÛÙÔ AÏ›ÎË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÛÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ MÈÎÚfi ¶·ÏÏ¿˜ Ì ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ˆ˜ ÌÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ı¿̷ٷ. EΛ ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ AıÂÚ›‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· “Transit”. O ¯ÒÚÔ˜ ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ °È¿ÓÓË MÔ˘Ú›ÎË, °ÈÒÚÁÔ °·‚·Ï¿ Î·È M·›ÚË TÛ·ÁοÚË. * H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·ÏÏ¿˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô «K›˙˘ Î·È ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜» Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ °. K›˙Ë, N. BÂÓÈ·Ó¿ÎË, M. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘, °. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. TË ÌÂϤÙË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô °·‚·Ï¿-MÔ˘Ú›ÎË. ●


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 27


«K·Ïfi Ù·Í›‰È Û fiÏÔ˘˜». ™Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ô˘ Ë ÛȈ‹ ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ¶·ÏÏ¿˜, Ë Â˘¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ run through ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·›ÛıËÌ· Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜ ÁÈ· fi,ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. K·È ÌÂÙ¿, Û·Ó ·Ó¿Û· Ô˘, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È, ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÙÔ «2» ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Á¤ÓÔ˘˜ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡. ™·Ó Ì˘ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹, Ë ÊÚÂÓ‹Ú˘ ·ÏÏËÏԉȷ‰Ô¯‹ ·fi Ú¿ÍÂȘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÓÈοÂÈ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ ‚ϤÌÌ·, Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. N·È, fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜. H ·ÚfiÛÎÔÙË ‰Ú¿ÛË ·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ B‹Ù·, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÔ‡Û· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ·‡ÛÂȘ Ù˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ› Û ÌÈ·Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ۯ‰fiÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋. £˘Ì›˙ÂÈ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ; MÔÚ›. AÓ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· «·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ», ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë ̤۷.

28 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

‹ TÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ· H A.V. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û preview ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ

TÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ·; K·Ù·‰˘Ó·ÛÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· ‹ Èηӿ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó, ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È, ·›˙Ô˘Ó, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÚfiÙÔ, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ¢È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ. ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. AÚÓÔ‡ÓÙ·È ‹ ‰¤¯ÔÓÙ·È. AÊ‹ÓÔÓÙ·È ‹ fi¯È. EÓËÏÈÎÈÒÓÔÓÙ·È. ¶·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ 1 ÛÙÔ 2. ÕÏÏÔÙ ٷ ηٷʤÚÓÔ˘Ó – ¿ÏÏÔÙ fi¯È. AÏÏ¿ Î·È ÙfiÙÂ, ›Ûˆ˜ ·ÚΛ ·ÏÒ˜ Ó· «ÛÚÒÍÔ˘Ó Ì·Ï·Î¿» ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

TÔ˘ NIKOY §E°AKH TÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ «2» ÂÍÔÚÌ¿ Û ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÚÚÂÓ˜ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂı› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ‹ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘, ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ ηÈ

Ù· „ÂÁ¿‰È· Ì·˜. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰¤ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘, ›Ù ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ›Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ – Ú¿ÁÌ· Ê˘ÛÈÎfi, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙË Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı›. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ «ÎÔ˘˙›Ó·˜» Ô˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿, ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì¿ÏÏÔÓ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈ΋, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ÔÈΛϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ Âȉ¤¯ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓÒÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Ù· ‚Ȉ̤ӷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·ÓÔȯÙfi˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ Î·È Ò˜ ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÈÓËı›. TÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ·; M¿ÏÏÔÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. ∞


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 29


¶√§∏

TÔ˘ BA°°E§H PA¶TO¶OY§OY http://users.hol.gr/~limni

ºˆÙfi: ª∞ƒø ∫√Àƒ∏

O ¯ÔÓÙÚfi˜ Î·È Ë ÏÈÁÓ‹ È¿ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ οıÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÓËÓÙ¿Ú˘. MÈ· ÂÈÎÔÛÈÙÚÈ¿¯ÚÔÓË Â‡ıÚ·˘ÛÙË Î¿ıÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘, ¿ÎÚË ¿ÎÚË, ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÂÎÙÔÈṲ̂ÓË. MÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛËΈıÒ Î·È Ó· ÙÔ˘ ڛ͈ Ì›· ÛÙÔ · Ï· «·˘ÙÔ˚ηÓÔÔÈË̤ÓË Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ·» ÌÔ‡ÙÚÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÌÔÓfiÙÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ·, ̤۷ Û ¤Ó·Ó ÔÚ˘Ì·Á‰fi ıÔÚ‡‚ˆÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ·fi Ù· ˯›·: «EfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË... Next station...». °È·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ù‡Ô˜ ·ÛıÌ·›ÓÂÈ, ·Ó·‰Â‡ÂÙ·È, Î·È ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ÙfiÔ˜. AÏÏ¿ fiÙÈ, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ̘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¤Ó·˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘, ·‰È·ÊÔÚ› ·ÓÙÂÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘. MÔ˘ ÚÔηÏ› ·¤¯ıÂÈ· ÙÔ fiÙÈ, Î·È Í¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Î·È ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. K·È Ë ÎÔ¤Ï·; A, Ë ÁÏ˘ÎԇϷ ÌÔ˘! B·Û·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ, Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ô‡Ù ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô‡Ù ÂÚÈÊÚfiÓËÛË: ηӤӷ ·ÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·. H ·ÈÒÓÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ·ÚÂÙ‹, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ˆ˜ YÔÌÔÓ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û AÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ·Óı›˙ÂÈ Û·Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÂÙÂ›ÏÂÙÔ, ÂÎÚËÎÙÈο Ó·ÓÈÎfi Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈο fiÌÔÚÊÔ ÚÔÛˆ¿ÎÈ Ù˘.

«H ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÚËÌ›· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜» ÔÓÙ‹ ÈÙÛÈڛη ÙËÏÂʈÓ› ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘, ηıÈṲ̂ÓË ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘. Œ¯ÂÈ Ê¿ÙÛ· ÛÙÚ˘ÊÓ‹, ÛÊÈÁ̤ÓË, Î·È ÙÈÓ¿˙ÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ùԇʷ ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi Ù˘ Ó· ·Ó·ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. MÈÏ¿ÂÈ Ï˜ Î·È Â›Ó·È ÌfiÓË Ù˘, ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ‹ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘. Ÿ¯È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË. ¢Âο‰Â˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚Ϥˆ Î·È Í·Ó·‚Ϥˆ, Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Â˙Ô‡˜ ‹ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘˜, Ó· ·Ú·ÏËÚÔ‡Ó Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ «¯·ÓÙ˜ ÊÚÈ» ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘˜. O ÕÓıÚˆÔ˜ ¶Ô˘ MÈÏ¿ÂÈ MfiÓÔ˜ TÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, Â¿Ó ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ ÛÙÔ ·-

ÚÂÏıfiÓ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÚÂÏfi˜! ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÎÔÓÙԇϷ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ·ÏÒ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘, ‰˘Ó·Ù¿ ÎÈ ·‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ù˘. §¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ Î·È „¤Ì·Ù·. ¶Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô, ÔÈ Á‡Úˆ Ù˘ –ÎÈ ÂÁÒ Ì·˙›– Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË, Â›Ï·ÛÙË ·‰È·ÊÔÚ›·. ™·Ó Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·. KÈ fï˜ ·ÎÔ‡ÓÂ, Ì ÙȘ ÎÂÚ·›Â˜ ÙÂÓو̤Ó˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË ÛÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ, ÂÓÒ ÂΛÓË Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi: «°ÂÈ· Û·˜. §¤ÁÔÌ·È T¿‰Â. ™·˜ ·›ÚÓˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘. M¿ÏÈÛÙ·. K·È ı· ‹ıÂÏ·, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, Ó· ·Ó·‚¿Ïˆ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ›¯·Ì ۋÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ ¤ÓÙÂ. °È’ ·˘Ùfi Û·˜ ·›ÚÓˆ...». M¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜, fiÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ fiÙ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ Ú·ÓÙ‚ԇ, Ë ÎÔÓÙ‹ Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙÈÛÛ¿ Ì·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Î·È Û ÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ. «Ÿ¯È, fi¯È, ¤Ó· ÊÔÚÌ¿ÚÈÛÌ· ÌfiÓÔ!» ··ÓÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û fiÛ· ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ϤÂÈ ÙË Ï¤ÍË «ÊÔÚÌ¿ÚÈÛÌ·», ÙÈÓ¿˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË, ÓÂ˘ÚˆÙÈο, ÙË Ì·‡ÚË Ùԇʷ ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi Ù˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÌÈÏ¿Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÎÈÓËÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ.

O ·ÈÒÓÈÔ˜ ¤Úˆ˜ ÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜. AÏ‚·Ófi˜; ÿÛˆ˜. •·Óıfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Î·È Ì ÁÎÚ›˙· Ì¿ÙÈ·. K·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿Û¯ËÌÔ˜. TÔ ËÁÔ‡ÓÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡, Ï·Ù‡ Û·Ó Û¿ÙÔ˘Ï·, Î·È Âͤ¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. KÈ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Î·Ù·ÏÂڈ̤ÓÔ˜, Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·Û·ÏÂÈÌ̤ӷ Ì ÍÂڷ̤ÓÔ˘˜ ·Û‚¤ÛÙ˜, Ϙ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ ¤ÛηÛ ·fi ÙÔ ÁÈ·›, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Ì·˜. E›Ó·È fiÚıÈÔ˜, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹, Î·È ·Ú¿ ÙÔÓ ÚÔÁÓ·ıÈÛÌfi ÙÔ˘, ηÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· Ï¿ÁÓ· ∂ÏÏËÓ›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Ì ̿ÙÈ· ÏÂ›‰Â˜. EΛÓË ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· ÂÏÒÚÈ· ÎÈ ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ·˘Ù¿ÚÂÛÎÔ Î·È Ë‰˘·ı¤˜, Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÌÔӛ̈˜ ‚˘ıÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ¯·‡ÓˆÛ˘. O ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË

ª

ÙˆÓ fiÛˆÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ: «•¤Úˆ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ó· ·ÏÒÛˆ ¯¤ÚÈ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ù¤ÏÂÈÔ Ï¿ÛÌ· Û·Ó ÂÛ¤Ó·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÒÚ· ¤ÙÛÈ ¿ÏËÛÙ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÂÏÈṲ̂ӷ, Ì ٤ÙÔÈ· ‰È„·Ṳ̂ÓË, Ï·›Ì·ÚÁË ÂÚȤÚÁÂÈ·». TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚ›ÂÚÁÔ, fï˜, Â›Ó·È ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔÚÚÔ›, fiˆ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Îfi„Ë ÂÓfi˜ ͢ڷÊÈÔ‡, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ˆÚ·›· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. TËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÂÍÈÛÙÈο ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÌÈ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÈÏ›·, Ì οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚›· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·ÁÚÈ¿‰· Î·È ÛÙÔÚÁ‹. KÈ ÂΛÓË; E, ÂΛÓË Î¿ÓÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ŸÏÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ‰È¢ıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘, ÈÛÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù˘¯¤˜ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·. ◊ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ Ù˘ Û˘ÚfiÌÂÓ˘ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡, ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Ô˘ Í¤Ê˘ÁÂ Î·È ÂÙ¿ÂÈ, ÎÔÚ‰ÒÓÂÙ·È ‹ ·Ê‹ÓÂÈ ¯·Ï·Úfi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘, Î·È ÔÈ Î·Ì‡Ï˜ Ù˘ Î˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó Óˆ¯ÂÏÈο, ÛÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi. flÛÔ˘, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, ÂΛÓË ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜, ÎÈ Ô Ó·Úfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ΢ÚÙÒÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙfiÛÔ Ôχ È·.

KÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ H™A¶. BÚ¿‰˘ ·ÚÁ¿, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÂη. X˘Ì҉˘ Î·È ·¯Ô˘Ï‹, Ì ‚Ô˘Ó¿ ÛÙ‹ıË, ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¯·ÚÙÔÛ·ÎԇϘ Ì „ÒÓÈ·. K·ıfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡, ÎÈ ÔÈ ‰ÈÏ·Ó¤˜ Ì·˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿‰ÂȘ. ¶¿ÂÈ ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì ʛϘ Î·È ÏÔÈ¿. M·ı·›Óˆ Ù· ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂȉÂÈÎÙÈο, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ÙË Ú·ÁÈṲ̂ÓË Î·È ÌÔÏ·Ù·‡Ù· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊˆÓ‹ Ù˘ – Ë Î˘Ú›· Ô˘ οıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜, ʤڒ ÂÈ›Ó, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌË ‚Á¿˙ÂÈ ÓfiËÌ· ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÎÈ ·fi ·ÏÒ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ˆ ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÙ fiÙ ÌÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ (Ϙ Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚‚·Èˆı› Â¿Ó fiÓÙˆ˜ ÙËÓ ·ÎÔ‡ˆ), ηÈ

Δ

I™Δ√ƒπ∂™ Δ√À

ÌÂÙÚfi 30 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

·ÎΛ˙ÂÙ·È, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ £Âfi˜, Î·È Ì·˙› ÌÔ˘! Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. £· ÎÔÈÌËı› KËÊÈÛÈ¿, ϤÂÈ Ù˘ ÎÔÏÏËÙ‹˜ Ù˘. ™ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘. K·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Û¯ÂÙÈο ÂÈfiÏ·ÈË Û¯¤ÛË, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ fiÛÔ ÙÔÓ ı¿‚ÂÈ ÛÙË Ê›ÏË Ù˘. «M ¤¯ÂÈ Ú‹ÍÂÈ È·, Ì ¤¯ÂÈ ÛοÛÂÈ, Ì ÙȘ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓȤ˜ ÙÔ˘!» KÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Ê›Ï˘ Ù˘, ÁÈ· ηʤ, ‰¤Î· Ì ¤ÓÙÂη. «ÕÛÂ, ı· Û’ Ù· ˆ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÙÔ˘ ¤¯ˆ ÔÏÏ¿ Ì·˙Â̤ӷ ¿ÏÈ. ÕÛÂ, ÌË Û˘Á¯‡˙ÔÌ·È, ÁÈ·Ù› ı· ¿ˆ ÙÒÚ· Î·È ı· ·Ú·¯Ùԇ̻. EÓÙ¤ÏÂÈ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ÎÈ ·ÊÔ‡ ÌÔ˘ Ú›ÍÂÈ ¿ÏÈ Î¿ÔȘ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜, ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙË Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓË ı¤· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ·ÊÔ‡ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·¯·Ó¤˜ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Ù˘ Î·È ÙȘ ¯·ÚÙÔÛ·ÎԇϘ Ì ٷ „ÒÓÈ· Ô˘ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘, ηÏ› Í·Ó¿ οÔÈÔÓ. Ÿ¯È Á˘Ó·›Î·, ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ¤Ó·˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘, ·fi fi,ÙÈ Ì·ı·›Óˆ. ¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ÙÔ Ï·˚Îfi Â¿Óˆ Ù˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ϤÂÈ: «EÍ¿‰ÂÏÊÂ, ¿Û ٷ ·ÛÙ›·, ÙÈ ÂÓÓÔ›˜;». K¿ÙÈ Ï·˚Îfi ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔ Ì ÓÂÔÏÔ˘Ù›ÛÙÈÎÔ, Û ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ fiˆ˜ Î·È Ë ›‰È·, ¤Ó· ÎÚ¿Ì· Ô˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ Û·Ó Ù· ·ÊÚ¿Ù·, ¯·ÚÈو̤ӷ, ÓfiÛÙÈÌ· ¿¯Ë Ù˘. M ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ ‰Ò‰Âη ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ı· ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ê›ÏË Ù˘, ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹, ·‡ÚÈÔ Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘. ¢È·ÎfiÙÂÈ ÙË Û˘Ó‰È¿ÏÂÍË Î·È Ì ÙÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ù˘, Î·È Û·Ó Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ·fiÊ·ÛË Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ. OÈ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ù˘ Ì·ÙȤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ·Ó Î·È ÂÍ·ÛıÂÓË̤Ó˜ ÙÒÚ· È·. AÁÓÔ› fiÙÈ ı· η٤‚ˆ ÚÈÓ ·fi ÂΛÓË. KÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘. M·˙‡ÂÈ ¿ÏÈ ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÛÙ· fi‰È· Ù˘, fiˆ˜ ı· ¤Î·Ó Ì ÙȘ ÎfiÙ˜ Ù˘ ÌÈ· ¯ˆÚÈ¿ÙÈÛÛ·. K·È ÙÚ·Ì·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ù˘. ™ËÎÒÓÔÌ·È, ÎÈ ÂÓÒ Ô Û˘ÚÌfi˜ Îfi‚ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙË ‚Ϥˆ, Ì ÌÈ· ÎÏÂÊÙ‹ Ì·ÙÈ¿ ÎÈ ÂÁÒ, Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘. ¶·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ۯ‰fiÓ ¤ÊÙ·ÛÂ. BÁ·›Óˆ ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Í·Ó¿ ÚÔ˜ ÙËÓ KËÊÈÛÈ¿, ·›ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙË Ì·˙› ÙÔ˘. ∞


E›Ó·È fiÚıÈÔ˜, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹, Î·È ·Ú¿ ÙÔÓ ÚÔÁÓ·ıÈÛÌfi ÙÔ˘, ηÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· Ï¿ÁÓ· ∂ÏÏËÓ›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Ì ̿ÙÈ· ÏÂ›‰Â˜.

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 31


£∂-soul-√¡π∫∏!

H O‡Ì· £¤ÚÌ·Ó Î·È Ô °ÈÔ‡·Ó M·Î°ÎÚ¤ÁÎÔÚ ÁÈ· Ï›Á˜ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ı· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜. A˘Ùfi Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 47Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ÁÏ˘Ùfi Ô˘ Ï¿ÌÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ M·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “There Is A Light That Never Goes Out” Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ô Morrissey ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ‚ÁÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹.

ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) 32 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006


™Ù˘ ™·ÏfiÓÈη˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡ÙÚˆÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ! ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Â›‚Ï„Ë: ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ¿Û˘ (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ) ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜: ™ÙÚ¿ÙÔ˜ K·Ï·Ê¿Ù˘ (ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜) ºˆÙÔÁڷʛ˜: B·ÁÁ¤Ï˘ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ P·ÛÛÈ¿˜ K·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁÔ˘: ÕÁÁÂÏÔ˜ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘ ™Ù·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË: ÕÓıÈÌÔ˜ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ºˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ¶ÔÏ˘Î·Ú‚ÔÓÈο: «N¤ÔÓ ÕÏÊ·» °Ú·ÊÈÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: “Benice” EÎÙ‡ˆÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ: “Color Consulting Group” 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 33


Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È Ë Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ «OχÌÈÔÓ», Â›Ó·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÁÏ˘Ùfi, Ô˘ ʈÙÈṲ̂ÓÔ ÙË Ó‡¯Ù· Â›Ó·È Û·Ó ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ MÂÓ¤Í, Ì ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ó¤ÔÓ Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ› ‰Âο‰Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ P·ÛÛÈ¿. H O‡Ì·, Ô KÈÛÏfiÊÛÎÈ, Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ, Ô ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, Ô §›·Ì N›ÛÔÓ, Ô °ÈÔ‡·Ó M·Î°ÎÚ¤ÁÎÔÚ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ¢¤ÛÔÈÓ· MÔ˘˙¿ÎË, ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙ·Ú Ô˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ P·ÛÛÈ¿‰Â˜. TÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Î·È Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÁÏ˘Ùfi Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ M·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ıÂÛÌfi. TÈ Îڛ̷ Ô˘ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ·˘Ù‹ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙ· ηοۯËÌ· ÎÈÙ˜ ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· Î·È ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·„›‰·, Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ì·˜ ÊÂÛÒÛÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘. ¢Â Á›ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ YMA-£ ÂΛ ÁÈ· ¿ÓÙ·; ¢Â Á›ÓÂÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ’·˘Ùfi Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÎÏÂȉ› Ù˘ fiÏ˘;

Δ

∂μ°∞ ∂•ø ∞ƒÃ∏°∂ K·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· ÁÏ·‰ÈfiϘ. √ Morrissey ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘ ¿ÂÈ Ôχ ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó «π‰Ô‡ Ô Ó˘ÌʛԘ ¤¯Ú¯ÂÙ·È ÂÓ Ùˆ ̤ۈ Ù˘ Ó˘ÎÙfi˜». ª·˙› ÙÔ˘ ÛοÓÂ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ΔÔÓ ÚÒÙÔ ÊfiÏ· Ô·‰fi ÙˆÓ Smiths ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ Â›‰· ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “L.A.”, ÂΛ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô «M·ÛÔ‡Ù˘» Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ K·ÏÏ¿ÚË. ºÔÚÔ‡Û t-shirt ÌÂ

34 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√Y 2006

ÛÙ¿Ì· “How Soon Is Now” Î·È ÛÙËÓ ›Ûˆ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Levi’s ÙÔ˘ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Î·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ÁÏ·‰ÈfiÏ·. EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ÚÔ˜ ÙÈ ÙÔ ¿ÓıÔ˜ Î·È ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ d.j. KÒÛÙ· K·ÂÙ·Ó›‰Ë, Û‹ÌÂÚ· ˘‡ı˘ÓÔ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ B·Ó‰‹, ÂΛӘ ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 fï˜ Ôχ ÚÔ¯Ò, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ “L.A.” ÙÔ “This Charming Man” ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó ÂıÓÈÎfi˜ ‡ÌÓÔ˜. OÈ Smiths ›¯·Ó ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Billboard Ù˘ KÔÚÔÌËÏ¿, fiÔ˘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÎÔÓÙ¤„·Ì ӷ ÙÔÓ ÛοÛÔ˘Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Mȯ¿ÏË, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ “How Soon Is Now” ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹ÚıÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ M·ÓÙÔ‡Î, ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ÙfiÙÂ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ Noise Promotion Company. M·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ ‹Ù·Ó 100% ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Ì·ÁÎÈ¿ ÙÔ˘ ÎÈı·Ú›ÛÙ· T˙fiÓÈ M·Ú, Ó· ÌÂډ‡ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ¯¿¯Â˜ Û·Ó ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÎÔÙ˙¿Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙÔ˘ ·È̷͛Ùfi˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÎfiÏÏËÛ· Ì ÙÔ˘˜ Smiths ÎÈ ÂÁÒ Î·È Ë ÌÈÛ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ͤڈ. ŸÙ·Ó ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ÎÈ Ô Morrissey ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ, ÛÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Patsis Ù˘ TÛÈÌÈÛ΋, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì·Á·˙¿ÎÈ-ÙÚ‡· ÎÈ fi¯È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛËÌÂÚÈÓfi music store, ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ¤‚·Ï·Ó ¤Ó· Ì·‡ÚÔ t-shirt Ì ۋ̷ ÙË Ê¿ÙÛ· ÙÔ˘ Î·È ÙË Ï¤ÍË “suedehead”. EÓÓÔ-


£∂-soul-√¡π∫∏!

Ì¿Ù·È·. BÁ‹Î Û ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô ·fi ÌÈ· ·ÏÈÔkodak Ô˘ ›¯·Ì ̷˙› Ì·˜ ÙfiÙÂ. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÛÙÔ live, fiÙ·Ó ¤·ÈÍ ÙÔ “Heaven Knows I Am Miserable Now”, ›‰· Ó· ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ Ô ·Ù۷ϤÓÈÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, ¿ÏÏÔ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ·ÁfiÚÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ó·È ÔÚ¤, ·˘Ùfi˜ Ô˘ fiÏË Ë Aı‹Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Sport FM Î·È ÙÔÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÙË “SportDay”. °È’ ·˘Ùfi ¤¯ˆ ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙÔÓ Morrissey, ÙÔÓ ·¿ÓıÚˆÔ ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ·Ù› οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·ÁÔÚ›ÛÙÈΘ ÛÙÈÁ̤˜.

Â›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û· Î·È ÙÔ ÊÔÚÔ‡Û· ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. EÓÓÔÂ›Ù·È Â›Û˘ ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ “Everyday Is Like Sunday”, Ì È¿ÓÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Ù·Ú¿ÎÔ˘ÏÔ. °È’ ·˘Ùfi ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÛÙÔÓ Ù˘¿Ú· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È Û·˜ ÚÔÛηÏÒ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ «£ÂÚÌ·˚Îfi» Ì›· ̤ڷ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, K˘Úȷ΋ 26 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 6.00.

YOU HAVE KILLED ME TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·Ó¤Ú·ÛÙÔ˜, ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜, ˙Ô¯¿‰·˜ ¤·ÈÍ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ¢E£. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Á·Ì ӷ ÙÔÓ ˘ԉ¯Ùԇ̠ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ·ÓıÔˆÏ›Ô, ·ÓÙ› ÁÈ· ÁÏ·‰ÈfiϘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÁÁ›ϷÌÂ, Ì·˜ ÂÙԛ̷Û ÌÈ· ·ÓıÔ‰¤ÛÌË Ì ¿ÛÚ· Á·Ú‡Ê·ÏÏ·. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Û·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ TfiÏË BÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘. «¢ÂÓ ¤¯ÂÙ η̛· Èı·ÓfiÙËÙ·», ÂÈÚˆÓ‡ÙËÎÂ Ô §¿ÛÎÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ˘ downtown, Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÛÈοÙÔ˜ ÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ‹Úˆ· Ù˘ K¿ÚÓ·ÌÈ ™ÙÚÈÙ. O Morrissey ÙÚ¿‚ËÍ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ì ¤È·Û χÛÛ· ηÎÈ¿, ¿ÓÔÈÍ· ÙËÓ fiÚÙ· Ì ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ›·: «Œ¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÛÂ. £· ÌÔ˘ ·ÚÓËı›˜ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·;». «°È·Ù›; MÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÛ˜ Î·È Â›· fi¯È;»

THE FIRST OF THE GANG

ÚÒÙËÛ ÙÔ ÎÚ˘fiΈÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ· Û˘ÌfiÓÈ· Î·È ÌÈ· ËÏÈ·¯Ù›‰· ·ÓıÚˆÈ¿˜ ÛΛÚÙËÛ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. «™Ô˘ ÙÔ ˙ËÙ¿ˆ ÙÒÚ·», ›· ÎÈ ·˘Ùfi˜ › ÔÎ¤È Î·È ‚Á‹Î ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÚ·‚‹¯ÙËÎÂ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÂÁÒ, Ô Mozzart ÎÈ Ô ™›ÌÔ˜ T۷ΛÚ˘, Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÌÔ˘ ÙfiÙ ÛÙË ¯·˙ÔÌ¿Ú·, Î·È ËıÔÔÈfi˜-¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¢‡Ô» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. N· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ™›ÌÔ ÛÙÔ «¶·ÏÏ¿˜» ηÈ, ·Ó ÙÔÓ ‰Â›ÙÂ, ›Ù ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ı· Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÙÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Î·È ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘! H ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ Û‹ÌÂÚ· οÔ˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¤ÛÂÈ. Œ¯ˆ Ê¿ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙË ‚Úˆ, ·ÏÏ¿

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, fiÙ·Ó ˙Ô‡Û· ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È ‰È‡ı˘Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ·È‰› Ì Á˘·ÏÈ¿ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÂÈ ÂÎÔÌ‹. MÔ˘ Û˘ÛÙ‹ıËΠˆ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, AıËÓ·›Ô˜, ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Ê·Ó˙›Ó “In Those Days”, Ô˘ ÛÙ· ηڷfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·˙·Ó ÙÛȯÏfiÊÔ˘ÛΘ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. O EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÙfiÙ ÛÙËÓ •¿ÓıË ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· Î·È Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «X·ÚÙÔÙ¤È» ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. K¿ÙÈ ‚Ú¿‰È· ÛÙ· Ì·Ú Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì Ôχ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Smiths Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë Û¯¤ÛË Morrissey Î·È M·Ú. T· ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; °Ô‡ÛÙ·ÚÂ Ô Morrissey ÙÔÓ T˙fiÓÈ, ·ÏÏ¿ Ô T˙fiÓÈ ÙÛÔ‡ÎÔ˘; M‹ˆ˜ Ë Ì¿ÓÙ· ‰È·Ï‡ıËΠÁÈ·Ù› Ô Mozzalini ‚·Ú¤ıËΠӷ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· «·ÏÏ·ÍÔÈÛÙ‹ÛÂÈ», ÂÊfiÛÔÓ Ô M·Ú ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ‰ÂÈÓfi˜ ÛÙÚ¤ÈÙ;

MÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¯·ı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÌÈ· K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹» ‰È¿‚·Û· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ drog_A_tek Î·È Â›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ·˘Ùfi˜ ›ӷÈ, Ô ·Ó‹Û˘¯Ô˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ £Ú¿Î˘. Œ‚·Ï· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ SOUL, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·ı¿ÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ Ì ÙË ÁÈ¿Êη ÙÔ˘ Vinyl Microstore Ù˘ ¢È‰fiÙÔ˘, Ó· ÙÔ ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ. KÈ fiÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜. AÓ Ì ‰È·‚¿˙ÂȘ, EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ Ì ÙÔ Intercity Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÎÈ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌfiÓÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ ÛÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÓˆ ÙÔ “Boy Racer”, ÁÈ·Ù› οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ Û ı˘Ì¿Ì·È Ú ʛÏÂ. ™ÙÔ “ArtHouse” Ù˘ BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÏÏÔÈ ÛÙ·Ì·ÚÈṲ̂ÓÔÈ Morriss¿Îˉ˜ Ì ÚÒÙËÛ·Ó: «TÈ ı· οÓÔ˘Ì ʤÙÔ˜, ·Ú¯ËÁ¤; £· ÙÔÓ ··Á¿ÁÔ˘ÌÂ; £· ÙÔ˘ ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·; £· ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ 4 Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ SOUL Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ù ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ;». AÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ô Ù˘¿Ú·˜ ı· Ì ‚ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÙÈ: ÛÙ· ÓÙÂÎ ı· ·›ÍÔ˘Ì ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ù· Û¿ÓÈ· Û˘ÏÏÂÎÙÈο t-shirt Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÙÔ T-bar Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘, Ô Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi˜ 89-Rainbow ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÛÔÙ¿ÎÈ Ì·˜ ˆ˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Î·È fiÏ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. £· Û·˜ ‚ÚÒ ÂΛ, fiÌÔÚÊ· ·È‰È¿, ÔÚÎÈṲ̂ÓÔÈ ‰·Ó‰‹‰Â˜, ηÚÔÛÙ¿Ï ·fi ÙÔ ΔÚ·ÛÙ¤‚ÂÚÂ, ÊÔ˘Á¿Ú· ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, there is a light that never goes out. ∞

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√Y 2006 ATHENS VOICE 35


∞£∏¡∞

23 - 29 NOEMBƒIOY 2006 - Δ∂ÀÃ√™ 146 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

™ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÊÙ‡ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ì ¤Ó· ÛÚ¤È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. T· ÁÎÚ·Ê›ÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù· ÈÔ ÔÚÁÈṲ̂ӷ Î·È ÂÎÚËÎÙÈο ›¯ÓË. Afi ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ÈÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· Î·È ÙÚÈۉȿÛٷٷ Û¯‹Ì·Ù·. ™·Ó Ù· ÚÔÌÔÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Mr Totem Î·È Ù· ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Peeta, Ô˘ ı· ‰ÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. M·˙› Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ graffiters ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó graffiti live Ì hip hop ÌÔ˘ÛÈ΋, video ÚÔ‚ÔϤ˜, Â›‰ÂÈÍË BMX Î·È skate board. ™Î›Û ÙË ÛÂÏ›‰· Î·È ¿Ú ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˙› ÛÔ˘: ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› A ÙÔ˘ M‡ÏÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰‡Ô guest Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ graffiters (25/11-3/12) Î·È ı· ‰ÂȘ ÙË live ÂÎÙ¤ÏÂÛË graffiti ·fi ÙÔ˘˜ guests, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Û˘Ì̤ÙÔ¯‹ (25 & 26/11), video ÚÔ‚ÔϤ˜ (25 & 26/11), live hip-hop ·fi ÙÔ˘˜ “La Canja Familia” (26/11), tattoo Î·È Â›‰ÂÈÍË BMX Î·È skate board (25 & 26/11) ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË “Propaganda jollin co”. «T¤¯ÓË & EÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ¢ÚfiÌÔ», MY§O™, AÓ‰Ú¤Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 551.836-38, ·fi 25/11 3/12, doors open: 12.00, ú 2 . -°. AP°YPO¶OY§OY

ART

CITY

36 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 37


ÂÈÏÔÁ¤˜

°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V. ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

£∂∞Δƒ√ ∞ª√ƒ∂, ª. ™∫√À§∞, ¡. ∫√Àƒ∏™

£∂∞Δƒ√ ™APA O §¤ÛÈÓÁÎ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û¯‹Ì·Ù·. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °. XÔ˘‚·Ú‰¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, N. KÔ˘Ú‹˜, §. M·Ù‹˜ Î.¿. AÌfiÚÂ, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6468.009, TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 22, 16.

Δ∂á∏ ¢HMO¶PA™IA EP°øN TEXNH™ ŸÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÒÚÈÛ·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· 4 ̤Ú˜. ∫¿ı ·ÁÔÚ¿ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË æ˘¯ÈÎÔ‡, I. KÔÎÎÒÓË 15, æ˘¯ÈÎfi, 210 6717.097. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 25/11. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 27/11. 38 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

ATHENS VIDEO ART ¶¿Ú ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È ‰ÒÛ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ. TÔ Video Art Festival ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ video art, video installations, live art-performance Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. www.athens-videoartfestival.gr. ¶·Ú·‰fiÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ̤¯ÚÈ 20/1. °IANNH™ æI§AKH™ AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÓ ˙ˆ‹ Ê˘Ï¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ù˘ ¶·Ô‡·, ÙÔ˘ IÓ‰ÈÎÔ‡ K·‡Î·ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ IӉȿÓÔ˘˜ ÙÔ˘ AÌ·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÕӉˆÓ, Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ æÈÏ¿ÎË ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÙÈÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. £· ‰ÂȘ ÚfiÛˆ·, ÙÔ›· Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ ·fi Â͈ÙÈο Î·È ·ÔÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000. M¤¯ÚÈ 4/12.

ISTANBULLU ¢ËÏ·‰‹ «Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ IÛÙ·Ìԇϻ. O ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ Alp Sime Â-

ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È Í¤ÓÔ˜. K·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì·˙› Ù˘. Mavromichali 55, M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 55,

‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “Cult”, “Fragments” Î·È “Uprising”. OÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ACS Ì ÙÔ British Council Ó· ηÏÔ‡Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙË BÚÂÙ·Ó›·. K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ÛÙÔ ACS,

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3624.856, ÂÁη›ÓÈ· 24/11.

°·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ú 25, 15, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 210 7234.567, www.ticketservices.gr. ™ÙȘ 24, 25 & 26/11.

XOPO™ øPA ENATH O ºÒÙ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “X-it” ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ·¯·Ó¤˜ Î·È ÂÚËÌÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì¤Û· Ì·˜. £· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, “Love shots” Î·È «Ÿ¯È ·ÎfiÌ·». EÏÏËÓÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, 212 2540.000, 26/11- 8/12 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ.), 21.15.

deGENERATION TÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÔÚÔ‡ Û ̛·. O πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Hofesh Shechter Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·›Ì· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÙÚ›·

O¶EPA ™Y°XPONH O¶EPA A¤Ú·˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ê˘Û¿ÂÈ ÛÙË §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ Î·È Ì·˜ ηÏ› Ó· Í·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÂÚ· ÛÙËÓ ÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘. T· ‰‡Ô ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «O Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜» Î·È «H Û‡ÓÙÔÌË ˙ˆ‹» ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó. §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461, ÛÙȘ 24, 26, 29/11 & 1/12, 20.00, ú 60, 50, 45, 35, 20, 15.


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 39


ÂÈÏÔÁ¤˜

∂£¡π∫∏ §Àƒπ∫∏ ™∫∏¡∏, ™À¡Δ√ª∏ ∑ø∏ Δ√À ª. ¡Δ∂ º∞§§π∞

· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÙfiÌÔ˜-ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈο Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· Ì.X. £· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ A. ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜, B. §·ÌÚÈÓÔ˘‰¿Î˘, °. M·ÌÈÓÈÒÙ˘. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000, ¶·Ú. 19.00. ™ÙȘ 24/11.

¶ANTE§H™ §AZAPI¢H™ H fiÏË, ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Ù¤¯ÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «¶·ÓÙÂÏ‹˜ §·˙·Ú›‰Ë˜: ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˘» ÁÓˆÛÙÔ› ÂÈηÛÙÈÎÔ›, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È ıˆÚËÙÈÎÔ› Ù¤¯Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÚÈÙÈο ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ °. T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, A. ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜, X. Iˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ Î.¿. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000, ¢Â˘Ù. 20.00. ™ÙȘ 27/11.

√ªπ§π∞ TAI T™I +TAO AÓ ı˜ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂȘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, Ë ÔÌÈÏ›·-ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ «T¿È TÛÈ TÛÔ˘¿Ó Î·È ÎÈÓ¤˙ÈÎË È·ÙÚÈ΋: Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ TAO ÛÙËÓ Î›ÓËÛË» Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ‚‹Ì·. TË Û˘˙‹ÙËÛË Î·ıÔ‰ËÁ› Ô Emanuele Argento. XÒÚÔ˜ Ù¤¯Ó˘ ·ÛˆÌ¿ÙˆÓ, AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 Î·È 694 4567988, ¶¤Ì. 30/11, 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

BAZAAR °IA ™KY§AKIA ŸÌÔÚʘ Ê·ÙÛԇϘ Ì ˘ÁÚ¿ Ì¿ÙÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·˙¿ÚÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÂÓÂÚÁËÙÈο ۈ̷Ù›· ˙ˆfiÊÈÏˆÓ ÙȘ ›‰È˜ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ, Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 Î·È EÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔ˙ˆÈ΋ EÙ·ÈÚ›·: ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, B·Û. ™ÔÊ›·˜, 210 7232.603, ™¿‚. 10.00-18.00, K˘Ú. 9.00-16.00. ™ÙȘ 25 & 26/11.

MOY™IKH MORRISSEY: EPøTIKH (DE PROFUNDIS) E•OMO§O°H™H ™THN A£HNA K·È Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÈÎ Ù·Î ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ô Morrissey Ì ÙȘ ̷ڷ̤Ó˜ ÁÏ·‰ÈfiϘ ÛÙËÓ ÎˆÏfiÙÛÂË Á›ÓÂÙ·È 47. AÛ¤ÍÔ˘·Ï MÔz ÛÙÔ˘˜ Smiths, persona non grata ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ BÈÛÎfiÓÙÈ ÛÙË PÒÌË. M¤Û· ·fi Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ “YÔu are the Quarry” Î·È “Ringleader of the Tormentors” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛe Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈΤ˜ Â·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. T·ÈÚÈ·ÛÙfi ÍÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Kristeen Young, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Kristeen (ʈӋ-È¿ÓÔ) Î·È ÙÔÓ “Baby” Jeff White (ÓÙڷ̘) ·fi ÙÔ MÈ˙Ô‡ÚÈ, Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ MÔrrissey Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚÈԉ›·. OÏ˘ÌÈ·Îfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·Ï‹ÚÔ˘ (TAE-KWON-DO). ¶ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ·ıÌÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘. OÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ AÚ¤Ó· ú 45,ú 50 (Ù·Ì›Ô). KÂÚΛ‰· (ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂ40 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

ˆÓ) ú 55. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket Point, °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 & Aη‰ËÌ›·˜, Metropolis, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, ÙÔ i-ticket.gr (ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜, 801 11 60000 ( ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È 210 6786.000 (ÎÈÓËÙfi) ™ÙȘ 25/11.

GREG DULLI & TWILIGHT SINGERS - Double Bill. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ triple, ·Ó ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Jeff Klein. ¢‡Ô ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ʈӤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ rock’n’roll ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ Ì·˜ ηı‹ÏˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Afghan Whigs ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ album “Powder Burns” Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ leader ÙˆÓ Screaming Trees Î·È Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ Seattle Mark Lanegan, Û ¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ set list. Must see ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÎ. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ú 33 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket Point, °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 & Aη‰ËÌ›·˜, Metropolis, Ticket House, Vinyl Microstore ¢È‰fiÙÔ˘ 34, Rock’n’Roll Circus, ™›Ó· 21, i-ticket.gr. ™ÙȘ 24/11.

JAPAN ROPE BONDAGE SHOW TÔ rope bondage show Ù˘ KÔÚ¿ÙÈÛÛ·˜ Kumi Monster (TÔrture Garden) Í·Ó¿ ÛÙÔ Underworld. M·˙› Ù˘ Î·È Ë °È·ˆÓ¤˙· Amrita, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ rigger, ‰¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Kumi ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Ì ٷ ÛÎÔÈÓÈ¿ Î·È Î·ıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ resident djs °ÈÒÚÁÔ º·Î›ÓÔ Î·È °È¿ÓÓË M·ÓÙˆÓ·Ó¿ÎË Ì dark electro, industrial, EBM. £· Á›ÓÂÈ Ù˘ KÔÚ¤·˜. Underworld £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12. ™ÙȘ 25/11.

A¡Δø¡∏™ T√Àƒ∫√°πøƒ°∏™ ∏ ʈӋ ÙˆÓ Socrates Î·È ÔÈ Rock Machine ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ “Rockin the Blues”. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛÂÙ fiÏÔ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ì ‰È·Û΢¤˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÚÔÎ Î.¿. OÈ Rock Machine Â›Ó·È ÔÈ T. ™ÎÔ‡Ú·˜ (ÎÈı¿Ú·), A. ¶··ÛÙ·Ì·Ù¿Î˘ (ΛÌÔÚÓÙ˜), M. °ÈÔ‡Ï˘ (ÓÙڷ̘) Î·È Ë M. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (ʈÓËÙÈο). TÈÌ‹ ÚÒÙÔ˘ ÔÙÔ‡ ú 15. I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 (ÂÛ. 203). 2/12.

CLUBBING SCSI 9 - ANTON KUBICOV Talk of the town ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. §›ÁÔ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, Ï›ÁÔ ÙÔ “The line of nine”, Ô˘ ÚÔÛ¤Ï΢ÛÂ Î·È ÌË dance ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ô Anton Kubicov ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÛÈÎÔ techno ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ¶¤ÌÙË 24/11 ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Motel, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ÌÂÙ¿ ÙȘ 00.00, ú 20.

KLINIK vs. SAVAS PASCALIDπS. K¿ı TÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Klinik Î·È ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ dance. A˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ S. Pascalidis. ∞fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÁÈÔ˜ ŒÏÏËÓ· DJ, ¤ÌÏÂÍ Ì ÙË ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎË ÛÎËÓ‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ¤Ó· discoelectro ÛÙÈÏ, Ì ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ 80s.Underworld, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 23.00, ú 12.

BOOK AMA§IA ME°A¶ANOY TÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ «¶ÚfiÛˆ-

¢π∞°ø¡π™ª√π TPITH AKPOA™H TH™ MIKPH™ APKTOY 2006 H TÚ›ÙË AÎÚfi·ÛË ÁÈ· N¤Ô˘˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È EÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÔ˘. OÈ Ó¤ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. OÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ˆ˜ ÙȘ 30/11. M˜ Î·È ‰Â˜ www. mikri-arktos.gr

ETOIMA™OY °IA... ARCHIVE ™TH FNAC ¶¤Ú·Û ÎÈfiÏ·˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜; ¶¤Ú·ÛÂ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ ·‡Ï· ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ ·‡Ï· hi-tech ·‡Ï· ÛÈÓÂÊ›Ï ·‡Ï· Á·ÏÏfiÊÈÏÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ‚ڋΠ¤Ó· ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Fnac. KÔÈÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Í›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. OÈ Archive ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. ™ÙȘ 30/11 ÔÈ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ Ì·˘ÚÔÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Î‡ÚÈÔÈ, Ô˘ ÛÙË °·ÏÏ›· (Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·) ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙË Fnac. MÈ· unplugged ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì “Lights” Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. M ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Forum. The Mall, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555. ∞


SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢HMHTPAKO¶OY§OY

ÎÂÙ¿ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi. H Ì›ÍË Ù˘¯·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Î·Ù·ÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÚË ÙˆÓ Eyeless in Gaza.

A Ó Â›Û·È ¿Óˆ ·fi 30 Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ “Pillows and Prayers” ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙȘ ÈÔ ÌÂψ‰ÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘, ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎÂÚ·Û¤ÓÈÔ ‹ÏÈÔ Ù˘ Cherry Red. OÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Û‡ÓıÈ Eyeless in Gaza (ÙÈ fiÓÔÌ·!) ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Gagarin ÙËÓ ¶¤ÌÙË 23/11. O Martyn Bates Î·È Ô Pete Becker ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÎÏÂÎÙÈ΋˜ Ô ÂÙÈΤٷ˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô Iain McNay Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô Mike Alway, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ ÔÈ Felt, MÔnochrome Set, Tracey Thorn, Ben Watt, Quentin Crisp, Eyeless in Gaza Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Fantastic Something. MÂÙ¿ ·fi ·‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ Anne Clarke, Â¤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi Ï¿È‚ ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ Bush Hall. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ “Summer Salt & Subway Sun” ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙËı› ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ site www.eyelessingaza.com.

EYE

LESS

· ıËÌ Ó·›Û ˘ Û Ô ÁÈ· Ù ŸÏ·

IN GAZA

¶Ò˜ ÚԤ΢„ ÙÔ fiÓÔÌ· Eyeless in Gaza. ◊Ù·Ó ¤Ó· homage ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ Aldous Huxley; O Martyn Bates ‰È¿‚·˙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Huxley ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚˆÙÔÛ˘Ó·ÓÙËı‹Î·ÌÂ. TÔ ıÂÒÚËÛ· ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Echo and the Bunnymen ‹ ÙÔ The Teardrop Explodes. Œ¯ÂÙ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. TÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi; ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ – ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ¿ÓÙ· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ-

Ï¿‚ˆ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ, ÙÔ ·ÍÈÔχËÙÔ Î·È ÙÔ ËÚˆÈÎfi. OÈ ·Ú¿ÍÂÓÔÈ/·ÊËÚË̤ÓÔÈ ‹¯ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈο Ô‡Ù ·›˙ÔÓÙ·È – ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ›. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù˘¯·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ï·ÈÒÓ (tapes) Î·È ¿ÏÏˆÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. Afi ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi, Û˘ÓÂȉËÙfi ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. K¿ÙÈ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ˙˜ Ô‡Ù ı· ¤·È˙˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ̤ÓÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ϤÌ «‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ÙÔ Î¿Ó·Ì ·˘Ùfi». ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·›Í·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ı˘ÌËı› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. K¿ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛΈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú-

“Photographs as Memories”. ¶Ò˜ ı· ÂÚȤÁڷʘ ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ EIG Ì ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÏϿ͈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·Ó ÎÈ fiÙ·Ó Í·Ó·‚Ϥˆ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ì˯·Ó›·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÊÂÙËÚ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›Í·Ì ˙ˆÓÙ·Ó¿, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹. ¶Ò˜ ·ÈÛı·Óı‹Î·Ù ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÒÛ·Ù ÌÂÙ¿ ·fi 19 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Bush Hall ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘; AÈÛı¿ÓıËη ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ¯·Ú¿˜. TÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ‰fiıËΠ۠¤Ó· ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, fiÔ˘ ›¯·Ì ·›ÍÂÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÏÈfi fan ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004. A˘Ùfi Ì·˜ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Èı·ÓÒ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 1984/1985, Ô˘ ·›˙·Ì support ÛÙÔ˘˜ Depeche Mode. B¤‚·È·, Ô Martyn Bates ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ó· ·›˙ÂÈ Â›Ù ÛfiÏÔ Â›Ù ̷˙› Ì ÙËÓ Anne Clark. NfiÌÈ˙· fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó·˘Ï›·. O Martyn Ì ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÂ Î·È Ì ηıËÛ‡¯·Û fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó oÎ, Î·È ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ EIG. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÓ‹ÌË; ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ͇ÏÈÓ˜ ÎÔ˘Ù¿Ï˜ Î·È ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‰Ô¯Â›· Î·È ÙËÁ¿ÓÈ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 3. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎÔ ukulele fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 4. AÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ “Rock Island Line” ·fi ÙÔÓ Lonnie Donegan. AÚÁfiÙÂÚ·, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Beatles. ●

¢øƒA ∞¶√ Δ√¡ JAMES BOND H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÂÚÈο James Bond ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 3 Ì›ÓÈ ÊÏ·ÛÎÈ¿ (1), 3 η¤Ï· (2), 3 ÛÙÈÏfi (3) Î·È 3 card holders (4) Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· 007. AÓ ı˜ οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOO, ÎÂÓfi, 1, 2, 3 ‹ 4 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜ Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28/11, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¢øƒ√ FREE PASS KLINIK Vs. SAVAS PASCALIDIS @ UNDERWORLD (TÂÙ¿ÚÙË 29/11, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5) TÔ Club Underworld Î·È ÔÈ PINS ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 29 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ dark electro ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ Klinik Ì ÙÔÓ Savas Pascalidis. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÓÙ (5) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ event. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVCLUB, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28/11, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ϛÛÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ club, Ë ÔÔ›· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙË 1.00. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 41


ª¶√À∫π∂™ ¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

ΔZATZIKI μURBERRY’S... * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. úúúM A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9, 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

NΔ∂ƒ§I™π√À™: ¢‡Ô Ì ‰ÈÏ‹, ·Ú·Î·ÏÒ °È· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη Ì ÙÔÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·È ¤Á΢ÚÔ ÙÚfiÔ: ÙȘ ʋ̘. AÓÔȯÙfi Â‰Ò Î·È 2-3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ÙËÓ T۷οψÊ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó· ·Ïfi, ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Â›Ó·È Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. Œ¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙÚÂϤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, «·Á·ËÙÔ› ÂÏ¿Ù˜ ÌË ıÔÚ˘‚›ÙÂ, Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ù·Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ», ¤¯ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË Û˘Û΢·Û›· (Ì ¯·ÚÙ› Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Î·Úfi ÓÙÂÛ¤Ó ÙˆÓ Burberry’s), ¤¯ÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ. K·È ¤¯ÂÈ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ηٷÁˆÁ‹, ¿Óˆ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô-ÙÚ›· ÓÔÌ›˙ˆ, ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ. ™ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó: «ŸÏ· Û ηϷ̿ÎÈ». EÓÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ fi,ÙÈ ¿ÚÂȘ ı· Â›Ó·È Î·Úʈ̤ÓÔ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÛÔ˘‚Ï›. T· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË, ·˜ Ô‡ÌÂ. NÙÔÌ·ÙԇϘ, ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ·, ÂÏȤ˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È· ÂÚȯ˘Ì¤Ó· Ì ÛÔ˜ ʤٷ˜. ◊ ÙÔ „ËÙfi ¯·ÏÔ‡ÌÈ Û ΢‚¿ÎÈ· ‹ Ù· „ËÙ¿ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ‹ Î·È ÙÔ «M·ÓÈ¿ÙÈÎÔ» Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Û‡ÁÏÈÓÔ, ÔÚÙÔοÏÈ Î·È Û·Ó¿ÎÈ. £Â˜ ÏÔÈfiÓ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ; ÕÎÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜: «∫Ï·ÛÈÎfi», fiÔ˘ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂΉԯ‹ “south” (Ì ›Ù· ηϷÌÔÎÈÔ‡ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË) Î·È Û ÂΉԯ‹ “north” Ì „ˆÌ›. TÔ «KÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ», ‰ËÏ·‰‹ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û «·ÌÈÁȤ», ÎÔÌ„fi ÌÚÈfi˜. TÔ «KÏ·Ú›ÓÔ» Î·È Ô «¢ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˜» ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Î·È Û ÌÂÁ¿Ï· „ˆÌÈ¿. TÔ “Life style” Ì ›Ù· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ Î·È ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÙÔ «∫Ô˘ÏÔ˘Ú¿ÙÔ» Ì „ˆÌ› ÛÔ˘Û·Ì¤ÓÈÔ, ÙÔ «ºÏ¿Ô˘ÙÔ» – ‰ÂÓ ÙÔ ‰ÔΛ̷۷, ÌÔ˘ÛÈÎÔÁ¢ÛÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. M·˙› ÙÔ˘˜ Û¿ÏÙÛ˜ Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈο ÔÏÏ¿: ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, Ì·ÁÈÔÓ¤˙·, Ù˙·Ù˙›ÎÈ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÚ‰Ô, Û¿ÏÙÛ· Ù˘ÚÈÔ‡, Ì Ϸ¯·ÓÈο Î·È Ê˘ÛÈο „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ·, ÎÚÂÌ̇‰È·, Ì·˚ÓÙ·ÓÔ›. MËÓ Í¯¿Ûˆ ÙËÓ ·Ù¿Ù· «Î·ÛÙ·Ó¿ÙË» –·˘Ù‹ fi¯È Û ÛÔ˘‚Ï›–, „Ë̤ÓË ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο οÛÙ·ÓÔ Ì ÛÔ˜ ·fi ¿Óˆ, Ì·˚ÓÙ·Ófi Î·È ¿ÚÈη, ·Ï¿ ÌÔ‡ÚÏÈ·. MÂډ‡ÂÛ·È, Ô˘ Ϙ, ÏÈÁÔ˘Ú‡ÂÛ·È, Ù· ı¤ÏÂȘ fiÏ·, Î·È ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ·ÁˆÓ›· Ô˘ ¤Ú·Û· fiÙ·Ó ‹Á· ÚÔ¯Ù¤˜ Î·È ¤Î·ÙÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ŒÌ·ı·, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â‰Ò fi¯È ÌfiÓÔ Ͽη οÓÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. M ÎÚ¤·Ù· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÙËÓ K·ÛÙÔÚÈ¿, Ì ·Ù¿Ù˜ ÊÚ¤ÛÎȘ ÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ «Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·», Ì ˘ÏÈο fiÏ· ÊÚ¤Ûη, Ì ›Ù˜ Ô˘ „‹ÓÔÓÙ·È ÓfiÛÙÈÌ· ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ Ï¿‰È. K·È Ì οÙÈ ·ÎfiÌ· Ô˘ Ôχ ÙÔ ÂÎÙ›ÌËÛ·, Ì·˙› ÌÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ: ÙÚÂÏ¿ ˆÚ¿ÚÈ·! Afi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 11 ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ 4 ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›! AÓÔȯÙfi Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋, ÙÈ̤˜ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ˘. Delivery fi¯È (·ÎfiÌ·). NÙÂÚÏ›ÛÈÔ˘˜, TÛ·Î¿ÏˆÊ 14 KÔψӿÎÈ, 210 3630.284 42 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

ªÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. £· Á¢Ù›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ – ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ T.V. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ª ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Dirty Str-eat Ì Ӥ· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Ôχ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫• ALTRO ÿÚËÙÔ˜ 39μ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

ªÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú AªA§£∂π∞ TÚÈfi‰ˆÓ 16, 210 3224.635

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·, ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿ Ù‡Ô˘ Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›Ô. ú ª • APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / º. N¤ÁÚË 24, K˘„¤ÏË, 210 8815.025 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. Afi ÙÔ Úˆ›. AƒÃ√¡Δπ∫√ Œ‚ÚÔ˘ 40, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7777.742

ŸÌÔÚÊ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿ È¿Ù·, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÈÔ ¯·Ï·Ú¿. ¶·Ú.-™·‚. ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì dj. ú ª • A™Δ√Iμ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘-

˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ∫˘Ú-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. úú *BARBY EAT BARBY Q KÂÏ¤Ô˘ 1 & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 210 3466.800

EÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™¤Ú‚Ș Úfiı˘ÌÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È fiÂÚ˜. K·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÂÛÙfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú B∞Δƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. AıÚfi· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂΉfiÙ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂȉÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶ÈÔ ·Ïfi ÌÂÓÔ‡ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙfi úú • ª °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

¡ÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Î·È sushi. ∫ÔÛÌÈΤ˜ Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

∑ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·˝, Û ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ∞fi ÙȘ 8.00 .Ì. ú CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ. ÃÚ˘Ûfi˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˜ 2006. úú ∫ CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Delivery οı ̤ڷ. úª CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú∫ª *¢E√™ A. ¶·‡ÏÔ˘ 33 & Aο̷ÓÙÔ˜ 1, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

N¤Ô, ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ͇ÏÔ. ™Ù· È¿Ù·, gourmet ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍ›ˆÛË Î.Ï. ú *DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi design Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ (ˆÚ·›· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ·) ú EL BANDONEON

MEATING: ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Prima Vista: MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Í‡ÏÔ (Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó·ÓÈÎfi Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ), ηٿ Ù· ÏÔÈ¿ ·Ï¿ ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÏÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô˘ ı˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÂÛ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. Menu highlights: £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÔÚÂÎÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ÂȘ Ì ٛÔÙ· ÙÔ ÌÔ˘Ú¤ÎÈ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Ì 3 Ù˘ÚÈ¿ (ÛÏÔ˘Ú!!). £· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ˆÚ·›· ÎÚ·ÙÈο fiˆ˜ t-bone, ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·ÚÓ›ÛÈÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÙ·‚Ï›ÛÈ· ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ! K·È Ì ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏϘ ÔÏ›ÙÈΘ-·Ú·‚ÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. £· ÈÂȘ ηÏfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ‹ ı· ‰È·Ï¤ÍÂȘ οÔÈÔ ·fi Ù· (ÂÏÏËÓÈο) ÂÌÊȷψ̤ӷ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: °È· ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ¿وÓ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϤ˜ ÙÈ̤˜. °È· ÙË ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë. °È· ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ. -¡.°. Meating: ¶Ï. EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339

MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘΔÚ›Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi ΔÚ. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú∫ª E¶π Δ∏™ ¶∞¡√ƒª√À ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. Afi ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ·fi ʤÙÔ˜ Ô ÛÂÊ ·ÛÙ¤Ú·˜ ŒÎÙÔÚ·˜ ªÔÙÚ›ÓÈ ÛÙË Á‡ÛË. úú ª • *HELL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555

N¤Ô, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ «aperitivo» Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ brunch ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 18.00. GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210

6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª • KπΔƒπ¡√ ¶√¢∏§∞Δ√ πÂÚ¿ Ô‰fi˜ & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 116, °Î¿˙È, 210 3465.830

∞fi ÙËÓ ∫·ÏÓÙ¤Ú· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Ô ∫Ô˘Îԇ̷‚ÏÔ˜ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙË ÏÔ‡ÌÂÓ-ÛÈÎ πÂÚ¿ √‰fi Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÚ·Á̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. úú KPE¶E™ TOY KO™MOY ¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ú KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ.

∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú LE SOUK X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ̤۷ ÛÙÔ «¯¿˙È».úª §√∫∞¡Δπ∂ƒ∞ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ·ÙÈο. ªÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úª *MEZZO ART §Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211. 310

All day, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ art decor. °È· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘. ◊‰Ë ÛÙ¤ÎÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È art Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úúª • MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÓÔ‡ ú 12. 19:30- 21:00, 20%


¤ÎÙˆÛË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.úª MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úúú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶¿Óˆ ÛÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú• M¶∂ƒ¢∂ª∞ ™Â˘Û›Ô˘ 8, KÔψӿÎÈ, 210 8013.853 /B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853 AÏfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ™ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙ·. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúª NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú *NΔ∂ƒ§π™π√À™ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14,KÔψӿÎÈ N¤Ô, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ¿Û˘ ʇÛˆ˜. K·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜.úª OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª OLIVE GARDEN

30’ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹.∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H

ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PIATTO

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520.

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ.ú PICA PICA

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª *ORIENTAL

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.087

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PAK INDIAN

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú úú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰˘Ó¤˜ ÒÚ˜. ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA ∞£∏¡∞

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. úú PASTERIA (LA)

∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518 869

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛÂ

§fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘

KoψӿÎÈ 210 3632.032, www.lapasteria.b-p.com.gr

§·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ú • ™ ∫ PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.! *¶π¶∂ƒπ ∂ıÓ. ª·Î·Ú›Ô˘ 15, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7217.259

ªÈÎÚfi, ·Ïfi Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙˙¤‰Â˜, Ì·¯·ÚÈο Î·È È¤ÚÈ· ÛÙ· ΢ڛˆ˜. ∫·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. ú • POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

H ºƒ∂™∫π∞ ∂§§∏¡π∫∏ μπ√§√°π∫∏ ª¶Iƒ∞!!

25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 46, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· - ¶ÂÈÚ·È¿˜, ΔËÏ. 6932 223 421, www.piraikibeer.gr, e-mail: info@piraikibeer.gr

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 43


TASTE POLICE PLUS Δ˘ ¡. °∂øƒ°∂§∂ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù·-̇ıÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û ÔÙ‹ÚÈ, οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. K¿ı K˘Úȷ΋, Ù¤ÏÔ˜, ·fi ÙȘ 2 ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ Wine Gallery ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û music gallery Î·È Ì·˙› Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ live ÌÔ˘ÛÈ΋. £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË, 210 6260.444 KAYAK: TÔ Ê·ÓÙ·˙fiÛÔ˘Ó·; ¶·ÁˆÙ¿ Ì Á‡ÛË ÌÂÏÔ̷οÚÔÓÔ˘ Î·È ÎÔ˘Ú·ÌȤ, ÔÈ ‰˘Ô Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! AÓ·˙‹ÙËÛ¤ Ù· ‡ÎÔÏ· Î·È ‰›Ï· ÛÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ supermarket A.B. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ (EÏÏËÓÈÎfi, KËÊÈÛÈ¿, æ˘¯ÈÎfi, Mega A.B. AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜).

°§À∫A ª∂ ºƒ√YΔ∞: ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· (30 NԤ̂ÚË), ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˜, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‡ÏË ·fi Û˘ÓÙ·Á¤˜ fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù·. ¶·ÁˆÙ¿ Î·È ÛÔÚÌ¤, ÌÔ˘˜, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, Ê˘ÛÈο ÙÔ‡ÚÙ˜ Î·È Ù¿ÚÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÙ¿. M¤Û· Û 320 ÛÂÏ›‰Â˜ Ì 200 ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ Ù· οÓÔ˘Ó fiÏ· ‡ÎÔÏ·. M¿ı ٷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÏ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘! Afi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «I. ™È‰¤Ú˘»

WINE GALLERY: AÓÔȯÙfi Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Life Gallery, Ì Èı‡ÓÔÓÙ· ÓÔ˘ ÙÔÓ KÒÛÙ· TÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ OÈÓÔ¯fiˆÓ, Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §ÂÌÔÓ‹. K·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÚ·Û›, ̤۷ ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Á‡ÛˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ ‹ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· menu «È¿ÙÔ Î·È ÔÙ‹ÚÈ» ‹ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ÚÈ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÚ·Û›, ‹ Ó· Á¢Ùԇ̠ÂÍ·›ÛÈ· ÁÏ˘Î¿, ·Ú¤· Ì οÔÈÔ ·fi Ù· 55 ÁÏ˘Î¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘ wine list. H wine list ·˘Ù‹ ηχÙÂÈ fiÏË ÙËÓ

THE SMALL ITALY: K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ. K·È ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡, Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÙÛÈÌÔÏfiÁËÌ· Ì ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ, Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ ·’ fiÔ˘ ·›ÚÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ˆÚ·›· Û·Ï·Ì¿ÎÈ· Î·È Ù˘ÚÈ¿. «¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ» ¤Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ IÙ·ÏÔ-ŒÏÏËÓ·˜, Ô Antonio ÙÔ˘ Il Postino, Ô˘ fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ٷ ͤÚÂÈ Ù· Ê·ÁÔÔÙÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ (·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ·). CILENTIO: Z‹ÛÂ Û·Ó VIP Î·È ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ Ù·›ÚÈ ‹ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÂοÌÂÙÚË Ì·‡ÚË ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi resto ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. TËÓ ÚÒÙË ¢Â˘Ù¤Ú· οı ̋ӷ Î·È Ì ú 100 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙÔ a la carte ÌÂÓÔ‡ Î·È ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û› Ô˘ ı· Á¢Ù›˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. øÚ·›Ô Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·Ó Î·È ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ì ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi ηı’ Ô‰fiÓ. M·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, KÔψӿÎÈ, 210 3633.144 T.G.I FRIDAY’S: OÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó·. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÚˆÙfiÙ˘· ‰ÒÚ·, ¤Û·Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ó¤Ô. T· T.G.I Friday’s ÛΤÊÙËÎ·Ó ÙȘ ‰ˆÚÔÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ú 10 ‹ ú 20. TÔ gift certificate Â›Ó·È ÌÈ· ÓfiÛÙÈÌË ‰ˆÚÔÂÈÙ·Á‹, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯·Ú›ÛÂÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ì·˙› Û·˜ ¤Ó· delicious ÂÙ·ÈÚÈÎfi ‰Â›ÓÔ. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947-8, §. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417-8, NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ, 210 7227.721 GRANCAFFE DI AMANDA: ÕÓÔÈÍ ÚÔ¯Ù¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ê¤ Ù˘ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ –ÔÏ˘ÙÂÏÒ˜– ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÁˆÓ›· Ì KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘. °È· ηʤ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÎÚÔ˘·Û¿Ó, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÊÔοÙÛȘ Ì Á¤ÌÈÛË fi,ÙÈ ‚¿ÏÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘. KÔÌ„fi, Ì ÛÙÔȯ›· ·Ú ÓÙÂÎfi ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ì ̷‡Ú˜ ԉȤ˜, ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÈÔ Ôχ ËÛ˘¯›·, ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì Ì·Ú Ô˘ ı· ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÈÔ elegant ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ·fi café ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‰ÚfiÌÔ˘. B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 2 Aı‹Ó·, 210 3622.408

°∂À™∏ O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú • RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋. úúú • RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ Ó¤Ô «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ª ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8253.932

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˝ ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª Δ√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ Δƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡-

44 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006


ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking..¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú TAPAS Y MAS K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

∞‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜.∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· Ì ¿ÚˆÌ· ¡. ÀfiÚ΢, fiˆ˜ Wall Street Steak Î·È Broadway Lemon Chicken. EÈÛ·Áfi̘ Ì›Ú˜ Î·È ¿Êı·ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª *T√ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 43 & OÚʤˆ˜ 20, °Î¿˙È, 210 3452.052

N¤Ô, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÏÔ‡ÛÈÔ branch. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ÃÀ™√ª∏§√

ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞

*°A´¢∞ƒ√™

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. √ ΋Ô˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella». ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·.ú ª ∫ A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ú • ART DECO

AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù., ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK VARVAKIOS

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙ˘ ·fi ΔÂÙ.¤ˆ˜ Î·È ∫˘Ú.∫·È ΋Ô˜ ‰Ò. úú ª ARTIGIANO (L’)

¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∂‰Ò ÙÚÒÂÈ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ «·ÏÈfi» ∫ÔψӿÎÈ. ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª æ∞ƒ∞∫π∞ (Δ∞) √Úʤˆ˜ 34, °Î¿˙È, 210 3469.995

ŸÌÔÚÊÔ ·Ïfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ·, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, fiÏ· ·fi ÓËÛÛÈÒÙÈÛÛ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ú ™/∫ øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777

¶·ÏÈfi ·ıËÓ·˝Îfi Û›ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú

μfiÚÂÈ· 21 ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜

AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.444

°·ÏÏÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.úúú ∫ BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *BLOCK HOUSE §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ∫

∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú M ∫ CARTE BLANCHE KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M COOKART

¯·Ï·Úfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. úª IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú JAIPUR PALACE AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3

IÓ‰Ô› ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ۠ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DA LUZ

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª Kπ√À¶π∞

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ B¶ Ì Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Û funk, soul Î·È jazz ÂÈÏÔÁ¤˜. ª DEALS

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ (‰ÔΛ̷Û ÓÂÊÚ¿ÎÈ· „ËÙ¿). ∞ÎfiÌ·, ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÛÈÙ›ÛÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È „¿ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ fiÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ª ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÂÙ. ÎÏ·ÛÈ΋. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú HOOTERS EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191

™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ó‰È¿ÛËÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ηÈ

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª • §π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ú ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas, ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ- ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Î·È ...¿Ô„Ë Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ.∫˘Ú. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª • ª∂™√°∂π∞∫√ (Δ√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª M¶∞∫∞§π∫√ √§∞ Δ∞ ∫∞§∞

∏ Ó¤· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢È‡ı˘ÓÛË: ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, ΔËÏ.: 210-3228038

∂Ì. ΤÓÙÚÔ «ªÂÏ¿», §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 8089.908

∂ÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 45


T Á‡ÛÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· μfiÚÂÈ·. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿, ∫˘Ú. ·fi ÙȘ 5. ú ª M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ ª OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË). ΔÒÚ· Î·È Ì ÛÈÙÈΤ˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¤˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúúª ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ú ª ∫ RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

46 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. úú RUBY TUESDAY

A

S

T

E

Q

U

I

Z

EÈ̤ÏÂÈ·: ¶ANTE§H™ ¶ANTE§I¢H™

°∂À™∏ EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6310.184 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park) 210 4256.458

Á·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • SALT & PEPPER’S

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª VARDIS

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

¡fiÙÈ· ∞£∏ƒπ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ª¤ÌÔ˘, ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª *SESTO SENZO

«¡¤·» ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ μ∞™π§∞π¡∞™

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6825.181

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈο Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. MÔ˘ÛÈΤ˜ live ·fi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È prive ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª SPUNTINO

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú K • BOUILLABAISE

OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BREEZE

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ , §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· μ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.809

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª STRADA (LA)

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ‰ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ·‡Ú·. ú M CASA DI PASTA

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª TH§∂ª∞Ã√™

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô Î‹Ô˜. úúú ∫•ª COOK EAT

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙË-

ª∂∑∂¢√¶ø§∂π√ ™T√ Ã∞§∞¡¢ƒπ / æÀÃπ∫√

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • SU∑∞¡¡∞

¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÌÂϤÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Î·È ›Ûˆ˜ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • COOK & LOOK §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÛÂ

● AÓ Î¿ÓÂȘ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹, ı· ‰ÂȘ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ (Cretan version) Ó· οÓÂÈ ‚fiÏÙ·. ¶È¿Û ÙÔ Î·È ·Ï‡ڈۤ ÙÔ! ● “Se parece con tapas bar pero no es. Δine muchos mas plates” (MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ٿ·˜ Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È! Œ¯ÂÈ ÈÔ ÔÏÏ¿ È¿Ù·...) ·Ó·ÊÒÓËÛÂ Ô πÛ·Ófi˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. §ÔÁÈÎfi, Ô‡ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤, ·ÓÙ˙·ÚÔÛ·Ï¿Ù· Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÙËÁ·ÓËÙ¿ ̇‰È· Ì ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ Î.¿. ● Œ¯ÂÈ Ù˙¿ÎÈ Î·È fiÌÔÚʤ˜ ÁˆÓȤ˜

ÁÈ· ÙÔ ÎÚ‡Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô ÁÈ· ÙȘ ˙¤ÛÙ˜. ● Ÿˆ˜ ʇÁÂȘ ·›ÚÓÂȘ Î·È ÙȘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ Ì›ÓÈ «Ì·Á·˙¿ÎÈ». MÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ; AÓ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÔÈÔ Ì·Á·˙› ÌÈÏ¿ÌÂ, ÛٛϠ̠sms ÛÙÔ 4525: AVAV, ÎÂÓfi, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤Ó· Á‡̷ ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂȉÔÔÈËı› Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

H §Y™H TOY ¶POH°OYMENOY KOYIZ: DISH ŒÓ·˜ arty ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ Û ÔÙ‹ÚÈ. (¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.058)

›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ú ª ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ∂˘Í. ¶fiÓÙÔ˘ 183, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9824.620

ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫

£∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ £EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜,

·Ó¿ÎÚÈ‚Ô. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • *ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657


¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª ∫√∏YLIA Grand Resort Lagonissi, 40fi ¯ÏÌ. ψÊ. ∞ıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 76000

¶ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi bar Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·Í›·. øÚ·ÈfiÙ·ÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú *KOSEBASI ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7‚ & §·˙·Ú¿ÎË 45, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170

Afi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÂÚ¯fiÌÂÓÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÓÙÂÎfiÚ, ÎÂÌ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. úú LABI M·Ú·ÁÎÔ‡ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.205

M›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜, ΢Úȷگ› ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ Û¯¿Ú·. øÚ·›Ô Ì·Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Ì ÔÙfi. ∫˘Ú.‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª §∞§§√À¢∂™ ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 22, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4134.404

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÛÂÊ Steffano Morroni. ¢ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û· Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· lounge ÛÙÈÁ̤˜. ¶·Ú. ¤ˆ˜ ∫˘Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú·. ú • ™∫ ª *§øΔ√º∞°√π

ÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú PEPE NERO ºÔ›‚˘ 17, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.581

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ minimal ¯ÒÚÔ˜. ¶ÔÈÎÈÏ›· Û pasta, risotti Î·È ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·.∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ª PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, burgers Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚˆÈÓfi.All day. úúª SEPTEM B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ- ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁο È¿Ù· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÛÂÊ ∑·Ó π‚ ∫·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ Balux. ¢Â˘Ù., ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • SUZANNA

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880

X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

™ÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂÊ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÏÈ¿Û˘ (∫Ô˘Îԇ̷˘ÏÔ˜-™·ÓÙÔÚ›ÓË). ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú *MENSA

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TINELLO (πL)

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ. úú ª • MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ∂‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶. úú ™∫ MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ΔÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚‚. úú º√π¡π∫∂™ AÁ. º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ 10, ÿÏÈÔÓ, 210 5757.462

º·ÁËÙfi ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ô˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì Ϸ˚ο, ÓËÛÈÒÙÈη, ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶¤Ì-¶·Ú-™¿‚ & K˘Ú. VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª YAOUZAKI Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú • *NEST

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú ∑√√

§·˙·Ú¿ÎË 45 & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8986.035

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.995

°È· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Easy listening ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ú • ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂ-

Lounge restaurant Ì ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ú ª

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›.ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘.. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. úú BANANA MOON

ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80’s. úM ELEVEN KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ Ó¤Ô highlight ÁÈ· Ù· B.¶. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÔ›¯ÔÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÏÂ˘Î¿ t-shirt. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ È¿ÙÔ, ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔÈ (Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ›) ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. Mainstream ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿, ÂÏÏËÓÈο. úú ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. úM EXO M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818

™ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ (¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤· ÛÙËÓ fiÏË) Î·È ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡, ÛÂÊ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ BÂÓȤÚ˘. ¶È¿Ù· Á·ÏÏÈ΋˜ Ì·ÂÛÙÚ›·˜ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi NA AÛ›·. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ brunch. úú GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú•∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

°Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú BAR GURU BAR

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú• *GINGER

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz Î·È ragga. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ «Jazz Upstairs». úú• *BAYOU

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÊÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, pasta Î·È ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. AÎfiÌË, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úúM• GOLD CAFÉ CENTRAL

πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 77 & A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 4, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.838

MÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚ¢ÙÈο happening ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ì ÌÔ˘Ê¤ ú 20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ú • ∫ ª DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú DIVINE §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 210 8010.810

√ chef °È¿ÓÓ˘ ∞ÊıÔÓÈ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡ Û ¤Ó·Ó Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. 26/10 Happy tunes Ì ÙÔÓ °. °È·ÎÔ˘Ì¿ÎË, 2/11 ∫. ∑‹ÎÔ˜ ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ

MEETING POINT TfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: O ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. KÈ ·Ó ¯·ıԇ̠̤۷ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ‚¿Ï ÛËÌ¿‰È ÙÔÓ IӉȿÓÔ. ™Ù¿ÛÔ˘ ‰›Ï· ÙÔ˘, ¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÂÁÒ Û ¤Ó· ÏÂÙfi. XÒÚÔ˜: TfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ™ˆÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ͇ÏÔ˘, Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·˘ıÂÓÙÈο ·ÌÂÚÈοÓÈη memorabilia Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Fashion TV Î·È Champions League. £· Èԇ̠ηʤ; Afi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È fiÛÔ ı· Ì ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ ÙÔ shopping. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ı¤· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ. ¶Â›Ó·Û·. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ‹Úı· ÎÈ ÂÁÒ! °Ó‹-

ÛÈ· ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ٷ fiÏ· Ù˘. OÏfiÊÚÂÛΘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È American Chicken ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÔ˘, ¤ÓÓ˜ Palermitana Ì ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·, ʤٷ, ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È Jackson Hall steak (ÌÈÛfi ÎÈÏfi!!!) ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË. K·Ï¿, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ·fi ÙÔ American Brownie Ì ·ÁˆÙfi Î·È ·fi ÙÔ ™Ô˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. Õ·È¯Ù·! MÔ˘ÛÈ΋: OÈ ÈÔ ¯·Ï·Ú¤˜ jazz-blues ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ¿Óˆ mainstream Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ÕÛ Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ. Ÿ,ÙÈ ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Â‰Ò ı· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂȘ. £· Ì ÎÂÚ¿ÛÂȘ ÔÙfi; K·È ¤Ó· Î·È ‰˘Ô Î·È fiÛ· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ӷ ÈÔ‡ÌÂ. E›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÔÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K·È Ô Ì¿ÚÌ·Ó ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ΤÊÈ· ÙÔ˘. •ÂÎÈÓ¿Ì ! £· Í·Ó¿ÚıÔ˘ÌÂ; ∫·È ÙÔ ÚˆÙ¿˜; ∫·È ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ Î·È Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈÔÚÙ‹!! ƒ·ÓÙ‚ԇ ÏÔÈfiÓ: ™ÙÔ Jackson Hall, MËÏÈÒÓË 4 KÔψӿÎÈ. ¶Ô˘ Û ʤÚÓˆ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È ÂÚÓ¿Ì ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ Î·Ï¿...

MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80’s parties Î.·.).ú HARD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. úM JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú•ª KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338 www.kitchenbar.com.gr

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·-

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 47


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ʤ, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú• ∫§π∫ CAFÉ

Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. úú ROCK ’N’ ROLL

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 14, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.818

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È beat. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ¯ÔÚfi˜ Ù· ‚Ú¿‰È·. úú L∞LLABAI

TÔ Ì·Ú Ì ÙË Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·, ʤÙÔ˜ ÊÚÂÛηڛÛÙËΠ̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. E‰Ò ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚÔ› Î·È ·fi ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. úú• STAVLOS

A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.302

∫ÔÌ„‹ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi Ì·‡ÚÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô Î·È ¯Ú˘Ûfi ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿Ú· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫ÔÌ„¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜, ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ (ÛÂÊ Ô Mauro Peressini), ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿ÚÙÈ, Ì dj ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÒÌÔ. Free parking, ÎÏÂÈÛÙfi ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. úúª L∞VA ROSA

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

§·˙·Ú¿ÎË 28, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.361

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ¶È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ∫fiÛÌÔ˜ fashion – media – art. ú TERRA PETRA

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó·Ó ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÌÂ˙ Î·È ÙÔ Î·Ê¤. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ ·Ó·ÎfiÙ·. ∞ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜.úª M∂CCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apalloosa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚.).úª ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª * M∂NDOZA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, Ï.∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 8015.324-5

RESTAURANT BAR

√ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Santiago de Prat Ì ÙÔÓ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÂÊ ÙÔÓ ¢. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô super ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· μ.¶ ÁÈ· grill, burgers, pasta. ºÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤˚Ï ÁÈ· ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿.∞ÓÔȯÙfi Î·È ™·‚.∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39 ΔËÏ.: 210 6825181 ∫¿Ùˆ ÷ϿӉÚÈ ∞ÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘ ∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ۷ÍfiʈÓÔ.

48 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫ M ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C TZENH

¶ÏÔ‡ÛÈ·, ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376 / MËÙÚÔfiψ˜ 12-14, 210 3247.607

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú• TPIA °OYPOYNAKIA

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ, ÙÒÚ· È· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. úK T√ AƒÃ√¡Δπ∫√¡

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 94, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5743.525

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. úª • VILLAGE ALL DAY BAR

¶¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÛÈÙÈÎfi, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. K¿ı ̤ڷ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ú À¢ƒ√À™™∞

∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

°§YKY™(√)

ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185,

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μUENOS AIRES CAFÉ

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú T.G.I. FRIDAY’S

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi hot spot ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. úª PIU VERDE

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MOY¢IANO

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ.

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. *PUTUMAYO WORLD CAFÉ

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music, ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN

ΔÔ Ó¤Ô all day ÛÙ¤ÎÈ ÛÙ· μfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ÁÈ· clubbing. úª SOUL STEREO

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¡ ∂§§∞¢π ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ˆÚ·›Ô ΋Ô. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø §∞´∫øΔ∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO)

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

πÛÙÔÚ›· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Û ̛· ÌÔÓ·‰ÈÎË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ªÂ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™ ∫ X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043 / ∞Ó‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, ¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡Δπ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ fondu ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN ∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso,fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. 24 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÓÔȯÙfi! EXIS MUSIC CAFÉ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

¡¤Ô ηʤ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ,


¶π™Δ∂™ ∞£∏¡ø¡ ∞ƒ∂¡∞ ¶ÂÈÚÈ·Ò˜ 166, °Î¿˙È, 210 3471.111 ª·ÚÈÓ¤ÏÏ·

Î·È ƒ¤ÌÔ˜.¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 180 (ÎÔÌϤ)-ú 195 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20 (¶¤Ì. Î·È ∫˘Ú.ú15). ∫Ú·Û› ú 100 ∞¡√¢√™ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 ¶. ∫È¿ÌÔ˜. ∂.

ªÈÏÏ‹, ™Ù. ª¿ÍÈÌÔ˜ ∞¶√§§ø¡ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & ∞ÌÊÈı¤·˜, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9427.580 £.

¶ÂÙÚ¤Ï˘, ∂. ∫ÔÎΛÓÔ˘. μ. ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15, ∫Ú·Û› ú 90 ∞™Δ∂ƒπ∞ ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.558

∞ÓÙ‡·˜ Î·È ∫. °·ÚÌ‹. μ√Δ∞¡π∫√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 72 & ™. ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 ™. °ÔÓ›‰Ë˜

-¡. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ª. §‡ÙÚ· Î·È °. §È·Ófi˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 170 (ÎÔÌϤ)-ú 190 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú15 (™¿‚‚. ú20)

210 3535.557

ÙÛË, 210 3210.233

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE ¢I¶§O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

CAN CAN ¶. ƒ¿ÏÏË 62 & ∫ËÊÈÛÛÔ‡, 210 5612.321

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KOSTA BODA CAFE

°. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘. ∂. ∫·ÚÔ˘Û¿ÎË, ¶. ÿÌ‚ÚÈÔ˜

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. PROD-X

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. LA SOIREE DEVOTANIQUE

§. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

FRANGELICO WINTER

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

πÂÚÔÊ¿ÓÙˆÓ & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 96, °Î¿˙È, 210 3474.477

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN

∂ª¶∞Δ∏ NORTH ∫fiÌ‚Ô˜ μ·Ú˘ÌfiÌ˘, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8071.468 §.

°È·ÁÎÔ‡ÛË, ™. ™˘Ú¿ÎÔ˜ Î·È °. ¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ë˜

∞. ™Ù¿ÌÔ˜ - °. °È·ÓÓÈ¿˜ º. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ π∂ƒ∞ √¢√™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 18-20, 210 3428.272 ¶. ΔÂÚ˙‹˜. ∂. ¶··Ú›˙Ô˘, ¡›ÓÔ. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 190 (ÎÔÌϤ)-ú 210 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20, ∫Ú·Û› ú 95

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park, ƒ¤ÓÙË, 210 4922.960,

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶. ƒ¿ÏÏË. ∞ı‹Ó·, 210 3454.888 °. ¶ÏÔ‡Ù·Ú-

¯Ô˜. ¶¤Ì. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ)-ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›Û.ú20.

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ¯ÒÚÔ upstairs ÁÈ· happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MEGUSTA

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ, ÔÙfi, ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÁˆÙ¿. M√ªπ

√PERA πÂÚ¿ √‰fi˜ 30, 210 3460.377 §. ¶·ÓÙ·-

ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145

˙‹˜ ÎÈ ∞. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ª. °È·ÓÓÔ‡Ï˘ - §. μ·˙·›Ô˜.ΔÂÙ. - ™¿‚‚.. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80. ¶ÔÙfi ú 15.

ªÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, 210 8941.033 - 35 μ¤ÚÙ˘, ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë,

ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ΔÂÙ. - ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 165 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 75 (·Ó¿ ‰‡Ô). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ROMEO ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8945.345

ΔÛ·Ï›Î˘, ÃÚ‡Û·. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 M·Ú›Ó˘, ™·ÌÚ›Ó·, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜, ¢¿ÚÚ·, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘ Î·È º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›Û. ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) - ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55. ºø™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 7-9, 210 3428.053 ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ï˘ Î·È ∫¤Ï˘ ∫ÂÏÂΛ‰Ô˘.

¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡-

™Ù¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ

Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. THE 7 JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË ‰ÔÚÛÈ¿ ¤Íˆ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› DJ’s, ÔÈΛϷ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ cheese cake. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

Café - Bar -Restaurant ªπ∞√À§∏ 6 - æÀƒƒ∏, Tel.: 210 3212.624

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û ٷ·˜. A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. ™Ù· ÓÙÂÎ ™. ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, DJ Franky, Ã. πÂÚÂÌ›·˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË. BARRIO ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

ªÂ soundtrack Ô˘ ·Á·¿ ÙËÓ world music Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì soul & funk. ™Ù· ÓÙÂÎ °. §ÒÏÔ˜, °. ª›ÙÛÈη˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ô °. æ·ÚÈ·Ófi˜. μ√URBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.901

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηãı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú· ÔÙ¿.. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. BRAFF ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981032

ΔÔ ÚÒËÓ 1-22 Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ rock, ¿ÓÙ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 49


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE MORRISSEY

13 º∂°°∞ƒπ∞ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8655.100 ∏ ª·ÚÈÒ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∑ÈÒÁ·Ï· Î·È §¿ÌÚÔ ∫·ÚÂÏ¿. ¶¤Ì.- ∫˘Ú. ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú15. ∂Ï. ηÙ. ÛÙÔ ÙÚ·. ú 35. A£∏¡∞´™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000. ∏ Ó¤· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ٛÙÏÔ “¢Ô˘Ï¿Ú˜”. ∞§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 23/11: David Lynch. 24/11: Locomondo. 25/11: ∏aig Yazdjian. 26/11: AÓÔÈÎÙ‹ £¿Ï·ÛÛ·. 27/11: §. ∫·ÏË̤ÚË-∫. ¶·˘Ï›‰Ë˜∞Ó. ∞¤ÚÁ˘ (22.00/ ú 11,ú 8) 28/11: ÕÓÙ· ¶›ÙÛÔ˘. 29/11: ∏uman Touch. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ì Ӥ· ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. 23/11: K¿ÙÈ ŒÏÏËÓ˜ (ú 5). 24/11: πllegal Operation (ú 6) 25/11: °ÓˆÛÙÔ›-ÕÁÓˆÛÙÔÈ (ú 6) 26/11: Smooth Sound. (ú5). 29/11: “7 ªÔÊÒÚ” (ú5). ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 29/11: Δeam Doyobi. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15. CLUB AN ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú-

50 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

¯ÂÈ·, 210 3305.057 23/11: √.C.B., Mahakala Î·È Sabah Navahthani. 24/11: ™ÙÔ›¯ËÌ·. 25/11:Remnants of Flesh Bleed / Prophanum Vulkus 26/11: Crossover / °Ï·‡Îˆ„ Unholy Ritual / Code Of Silence / Deva thorn. 27/11: Δ¿ÎÈ ΔÛ·Ó, Twin Peags, Three Way Plane. ¢π¶§∞ ™Δ√ ¶√Δ∞ªπ §. ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444 ¶·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ 1&2/12 ÁÈ· ÙÔÓ Ã. £Ë‚·›Ô Î·È ÙÔÓ °. ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú11. ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

∑À°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ £. °ÎfiÓË- ∫. §ÂÈ‚·‰¿ Ì ÙË °. ¡¤Áη Î·È ÙË ™. ∫ÂΤ. ∫¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ∫˘Ú. ÔÈ ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ Δ˙Ô˘Á·Ó¿Î˘.

ÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÚ. karaoke nights. 23/11: Thundercats Ì ÚÔÎ. 24/11: Sofia Rapti Ì Ô-ÚÔÎ- Ê·ÓÎ. 25/11: Uprising Ì latin Î·È reggae. 29/11: Loch Nurce Ì Ô-ÚÔÎ.

IN VIVO X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 79, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.103 123/11: Swing Shoes Ì jazz-swing. 24/11: Blues Revenge Ì blues. 25/11: No Man’s Land Ì ÚÔÎ. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12.

MUSIC ROOM ¶. ƒ¿ÏÏË 18, 210 3476.316 •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤·. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒfiÎÎÔ˜ Î·È ÔÈ C-Real ηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÎÔ‡˜ §ÂˆÓ›‰· ª·Ï¿Ê·, ª·Ú›· π·ÎÒ‚Ô˘, §¿˙·ÚÔ ∫·„ÈÌ¿ÏË Î·È ÙË Ï·˚ÎfiÙÂÚË ∂ÈÚ‹ÓË Ã·Ú›‰Ô˘. ŒÓ·ÚÍË 23.30. ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 110, ÎÔÌϤ ú 130.

JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 ™ÙȘ 23, 24&25/11 ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÓÙÚ·ÌÂÚ Ù˘ jazz-rock J. P Gallis Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ Apopsis Seven. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ¤ÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 ¶¤Ì.

̤¯ÚÈ K˘Ú. live Ì ÚÔÎ. 23/11: Sorrowful Winds Ì hard rock. 24/11: Bonus Ì ÎÏ·Û. ÚÔÎ. 25/11: A. ΔÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘ Ì rock. 26/11: ∞. °ÎÔÌfi˙È·˜ & the Blues Revenge Ì blues. ¢Â˘Ù¤Ú· jam nights Ì ·ÓÔȯÙfi ¿ÏÎÔ. ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË d.j set Ì ÚÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458.958 ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÎË-

GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 210 8547.600 ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ï·˚‚¿‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘. 23/11: ∂yeless in Gaza. 24/11: Greg Dulli & Mark Lanegan.

Ó‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 23/11: «∞Ï ª·¯¿Ì·». 24/11: «∫¤ÏÙ˜». 25/11: ƒÂÌ¤ÙÈη. 26/11:«¶ÚfiÛ¯ÔÚ‰Ô». 29/11: ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ·ÚÓ·Ó¿˜ (Magic de Spell) . ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13.

GLAM BAR EÏ·Û›‰ˆÓ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 40, °Î¿˙È, 210 3422.554 Live ÛÎËÓ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ÁÎÚÔ˘ ·fi ΔÂÙ.∫˘Ú. Ì funk-soul, acid jazz Î·È ÔÚÔÎ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ.

METƒ√ LIVE K¿Ï‚Ô˘ 83 & °Î‡˙Ë, 210 6439.089 ÷ÌËÏfiÙÔÓÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ °. ∫fiÙÛÈÚ· Ì ÙË ∑. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-∫˘Ú. 22.30. ∫˘Ú. 21.00.

∏∞LF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ∏ jazz ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È. ª¤¯ÚÈ 23/11: Vanessa Rubin & her Trio. ∞fi 24/11 ̤¯ÚÈ 30/11 ÔÈ Pietrarsa. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù. - ™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30.

MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞Δƒ√ μ½ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. μÏ. ·Ù˙¤ÓÙ·. MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡Ú-

Δ√ ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ 210 3623.625 24/11: “Images and Melodies” ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏ. μÔ˘ÙÛÈÓ¿. 25/11: “Carousel”. 27/11: «B›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ». 28/11: ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. 29/11: «∏ ¶·ÏÈ¿ ƒÂ˙¤Ú‚·». ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ú 10. O•À°√¡√ LIVE μÔ‡Ú‚·¯Ë Î·È ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 K¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ ªÏ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ «ŸÓÂÈÚ· ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ». ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. PANTEIOS LIVE ¶··˙·¯·Ú›Ô˘ 8, ¶¿ÓÙÂÈÔ˜, 210 9212.049. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ Ì ·Ú¤· ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË §·ıÚÂÈ‚¿ÙË- ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú-™¿‚. 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ¶Àƒ∏¡∞™/gazARTE μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 3234, °Î¿˙È, 210 3452.277. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ jazzy ·Ú¤· ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù. §¿ÓÙÛÈ· Î·È °. ∫ÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú-™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15. RODEO LIVE X¤˘‰ÂÓ 34, 210 8814.702 23/11: ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ ·fi 3 Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ studio Live.(21.00/ú 10). 24&25/11: ªˆÚ¿ ÛÙË ºˆÙÈ¿. (22.00/ú 15). 26/11: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §ÔÁÔı¤Ù˘ Î·È ºÒÛÊÔÚÔ˜.(21.30/ú 10)

30/11: °ÈÒÙ˘ ∫˘ÙÙ·Ú‹˜ μlues Band & Lodestone Ì blues (21.00/ ú 8).

Ô˘ÏÔ Û ÂÈ̤ÏÂÈ· π. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.- ™¿‚. 23.00. ∫˘Ú. 22.00.

ƒ√∂™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 ∞fi 27/11 Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ne for the Road” Ì ÙÔÓ ¢ÒÚÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ºÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ∫ÂϷˉfiÓË ·fi ÙȘ 2728/11 ̤¯ÚÈ Î·È 18-19/12.

Δ∞μ√√ ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7250.000. ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. Ô Δ. ∑·¯·Ú¿ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ı›·ÛÔ Û η˘ÛÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ °. •·ÓıÔ‡ÏË. ŒÓ·ÚÍË ¶¤Ì.-™¿‚. 22.00. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ºÈ¿ÏË √˘›ÛÎÈ ú 150. KÚ·Û› ·fi ú 70. ∂Ï. ηÙ. Û ÙÚ·¤˙È ú 35.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À. CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘ Î·È Ô ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ οı ∫˘Ú. Î·È ¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ∞ı‹Ó· EÎÙfi˜ ·fi club ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÎ Ï¿È‚. 25/11: Δaint. 27&28/11: Fuzztones (21.00/ú 23).

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À. ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ¶¤Ì., ¶·Ú.Î·È ™¿‚. Ô £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙË ª. ºÚÈÙ˙‹Ï·. (22.30-ú 10). K¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ «™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘» ÙÔ˘ £. ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ °. ∫Ô‡ÙÚ·. (22.00-ú 10).

Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 34.21.212 √ °. ∑‹Î·˜, Ë ∞Á. ™˘ÌÌÔÚ›· Î·È Ô Dasho Kutri οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ̤¯ÚÈ 25/11. «∞ı‹Ó·, ·fi ÙÔÓ ∞ÙٛΠÛÙÔÓ °Ô‡Ó·ÚË» οı ∫˘Ú.ÛÙȘ 18.00. «§·ÏËÙ¿‰Â˜» οı ΔÂÙ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À. A¶∂¡∞¡Δπ ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ΔÂÙ. Î·È ¶¤Ì. Ô ∫. ÷Ù˙‹˜ Ì ÙËÓ ∞. ÷Ù˙›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ΔڛʈÓÔ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∫¿ı ¢Â˘Ù. ÛÙȘ 22.30 Ë º. ™·‚‚·ÙÈ·ÓÔ‡ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚÔÎ. ™ΔON AEƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ÎÂÓÙÚ. Ï. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, 210 5056.199 H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘. 23-2425/11: Active Member. BÏ. ·Ù˙¤ÓÙ·. ™ÙȘ 26/11 ÙÚ›· ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Ì¤Ù·Ï ÛÎËÓ‹˜. ™ Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ Î·È √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô °. ÷ÚÔ‡Ï˘ Ì·˙› Ì ÙË ª. §Ô‡Î· (23.00-ú 15). ™º∂¡Δ√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, 210 8253.991-2 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ô ∫. ª·Î‰fiÓ·˜, Ë ª. ∫·Ó¿ Î·È Ô ¢. ª¿Û˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ã. ¡ÈÎÔÏfi-

Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜,

210 7664.869 ™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÔÈ §. ¢È·Ì¿ÓÙË, ¶. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. ∞Ïη›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ΔÚÂȘ ºˆÓ¤˜», Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô Ã. ƒÒÌ·˜. Ã-∂¢ƒ∞ LIVE ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË

Î·È ¶¤ÌÙË «¶Úfi‚·Δ·∫ÔÌÌ¿ÙÈ·» ·fi ÙÔ˘˜ °. ª˘ÏˆÓ¿ Î·È ¶. ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú10. ∂ÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ÛÙȘ 24&25/11

LIVE MUSIC CLUB FUZZ §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9220.802 & 210 9224.641 ªÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi club Ì live ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi 15ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì sets ·fi d.js. K¿ı ¶·Ú. guest dj. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 13, 2Ô ÔÙfi ú 9, ÊÈ¿ÏË ú 80-100. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒfi‰ÔÓ ·fi ÙȘ 20.30-23.30. 25/11: Barclay James Harvest. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 30.


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∞fi ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ª·¯·›Ú·˜- °·‚Ú›Ï˘ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô °. º·Î›ÓÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ ÁÎfiıÈÎ ·ÔÙÔ͛ӈÛË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛı‹ÎË Ô Lo - Fi. CORTO MALTESE

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. ∂ͷگ›ˆÓ

ªÈ·Ô‡ÏË 6 & £¤ÌȉԘ, 210 3212.624

Opening 11/11 ÁÈ· ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó¿Î·Ï˘„ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ dance ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÈ·Êη ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. INOTEKA

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Bee ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ, freestyle bar ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ È¿ÙÛ·˜ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. ª√SHI MOSHI

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. KYBO™

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. ª¶ƒπ∫π

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂πΔ∞π

ºÚ‡Ó˘ 18, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.637.

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. REI MOMO

§Â‚¤ÓÙË 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7211.310

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LOOP

∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û›ÁÔ˘Ú˜ χÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi night out. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›Â˜ ·Ú¤Â˜. ™·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. Resident djs: £. ª¿Û¯·˜, ª. ºÚ¿ÁÎÔ˜, °. ∫Ú·Û·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. ªÔ˘ÚÛÂÏ¿˜ Î·È Û˘¯Ó¿ guests. ONE HAPPY CLOUD

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 69, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6012.524

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. √ ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. MARABOU

∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. OPEN

¡¤Ô ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ all day bar Ì ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ fiÓÔÌ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ latin ‰È·ı¤ÛÂȘ. SWITCH BAR

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails Î·È Î·ı·Ú¿ ÚÔÎ ÎÔÓÛfiÏ· °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™‡ÚÔ˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë 1, Ϸ٤ȷ ∂ͷگ›ˆÓ

∂Í·Ú¯ÂÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ΔÂÙ. Ô dj ª·ÚÌ·‰‹ÌÔ˜ 'all about rock’ EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ concept Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÔÈ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∏ ∞‚¿Ó· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·˜. ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. FLORAL

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

¢˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. ª√√I

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

∂ÚÌÔ‡ & ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹, 6974 043676

Freestyle bar ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. £ÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Ì r’n’b, house Î·È disco. ∞ÓÔÈÎÙfi ΔÂÙ.-∫˘Ú. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜,Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘-

ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ∞ı‹Ó·, 210 3211.596

¡¤Ô Ì·Ú ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÃÔÚÔÛÙ·Û›Ô˘. ªÂ Ì¿˘Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Switch On ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ. YOGA BALA ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹

Hip ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, ÛÎÔÙÂÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ, ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Outro. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

ΔÔ electro ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line - up. ¢Â˘Ù. Cast A Cast Collective, ΔÚ. DJ Fish Himself, ΔÂÙ. Kreon, ¶¤Ì. George Apergis, ¶·Ú. - ™¿‚‚. dj Gus & guests, ∫˘Ú. Klinik

CLUBS BEBEK §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190, www.bebek.com.gr

™Â ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™Eº Ì ÙÔÓ ª. ΔÛ·Ô˘ÛfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ stylish house οı ¶¤ÌÙË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Datribes οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¤Í˘ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì r’n’b, reggaeton Î·È hip hop. BONDAGE

ΔÔ club Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ¤È ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì kinky ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ BOOM-BOOM

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3231.315

ΔÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi team ÙÔ˘ Galea ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫·ı¤ ΔÚ. ‘Touch me Tease me’ r’n’b & hip hop ¿ÚÙÈ. ∫·ı ΔÂÙ. Ô ¶¿Ú˘ °Î·Áη‰¤Ï˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙÔ ‘San Lorenxo ‘80s party’ CAFE MERCEDES ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

ΔÔ ıÚ˘ÏÈÎfi fiÓÔÌ· brand ÛÙË Ó‡¯Ù· ÎϤÈÓÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ Û ¤Ó· bitter chocolat ÛÎËÓÈÎfi, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. CANDY BAR

∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6937 396616

™ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream ÎÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ʤÙÔ˜ Û glitter ÛÎËÓÈÎfi. CLUB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 697 333372

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi club ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 22 ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ. Resident Ô dj Kimon, ∂ÈÛ.ú12-15, ÊÈ¿ÏË ú95 DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045-6993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. FIGARO ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.304

™ÙÔ 2Ô level ÙÔ˘ Mercedes (̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô), ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 8ÌÂÙÚÔ Ù˙¿ÎÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔ Boudoir Î·È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÙÔ team ·fi ÙÔ Baltiza ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ. FETISCH ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.801-2

ŒÓ· club in a club ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Envy (·ÏÈfi Bedroom) Ì dance ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È resident ÙÔÓ dj Viton. ¶·Ú. Ô Mr. Statik L’ AS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, 6948 765005

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ tv studio Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì r’n’b ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ‘Nivo’ μÔ˘ÚÏÈÒÙË. LAB 22 Aη‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 (ÛÙÂÓ¿ÎÈ ∫È¿Ê·˜ 13), 210 9222.244

¡¤Ô club ÛÙÔ ˘Ô¯ıfiÓÈÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ ∫È¿Ê·˜ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, live, dj sets Î·È fun(k) ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∂ÈÛ. ¶¤Ì.™¿‚‚.ú12, ∫˘Ú. ÂχıÂÚË. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1,

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ dance stage Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÏÏËÓ˜ Î·È guest DJs ·fi progressive house ̤¯ÚÈ techno. MAD CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

ΔÔ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¤Ó· stage Û ‰‡Ô Â›‰·. MA√ ¶Ï. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ & ∞Á·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.646

ΔÔ ‰›‰˘ÌÔ ∫ˆÓÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ª·ÏÏÈ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÊfiÚ· ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ‘Essential’ Ì hip hop Î·È r’n’b.∂ÈÛ. ú1015, ÊÈ¿ÏË ú100-120 MOTEL ƒ. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 9 & ™·ÚÚ‹ 11, 210 3238.970

¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÌ·Ú¤ Ù˘ fiÏ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› οı ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘˜ Spirit of Love Î·È ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Ù· Motelization parties. PARIS SEDUCTION ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 6937 186336

N¤Ô club Ì ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ ‡ÊÔ˜ Î·È fiÓÔÌ· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ‘·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ’ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ cabaret ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È clubbing. PLUS X ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 37, ∫ÔψӿÎÈ

™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Passa ¿ÓÔÈÍÂ

ÙÔ club ÙÔ˘ Δ. ∫Ô˘‚·ÙÛ¤·. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‘Electricity’ Ì ÙÔÓ CJ Jeff. REINA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ™›‰ÂÚ· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6898.560

∏ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ∞˘ÙÔΛÓËÛ˘ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÏÏËÓÈο. ∂ÈÛ. ú10-15, ÊÈ¿ÏË ú110-120 SALON DE ORO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 22, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.891

ΔÔ Salon Oriental ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÓÔÌ· ·ÏÏ¿ fi¯È ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙ˘Ï. ∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ, ÔÙfi ú10, ÊÈ¿ÏË ú100 STEREO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, 6977 550246

70s ·ÈÛıËÙÈ΋ Û ̈‚ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ·fi Defsoul, Dan, Funxion Î.¿. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘. VINILIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.056

™ÙË ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ «·¿ÎÈ·», Donna Summer, Olympians. VITRINE ™˘ÁÁÚÔ‡ 58 (ÚÒËÓ Mezzo), 210 9242.444

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ (ÂÏÏËÓÈο, disco, tango Î.Ï.). ●

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 51


Δ√ SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢HMHTPAKO¶OY§OY

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi Â›Ó·È ❝ M‹ˆ˜Ô ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi˜;❞ ÙËÚ›, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÌÈ· ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. E›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ Î·È ÙËÓ ÂÎÙÈÌÒ Ôχ. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· E‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ «EÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹» ̤۷ ·fi Ù· «T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜» ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ; K·Ù’ ·Ú¯‹Ó ‹Ù·Ó Ë «‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· ‚·ıÈ¿», ηıÒ˜ 22 ¯ÚÔÓÒÓ ‹Úı· Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔÓ N›ÎÔ K˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ۇÛÙËÛ ÛÙËÓ «OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ Xڈ̿وӻ Î·È ÙÔ «MÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ». ¶Ò˜ ¤Ú·Û˜ ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ NÙ¿ÓÈ ZÔ‡ÎÔ ÛÙÔ “Grease”; ¶Ï¿Î· ›¯Â. TÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÈÔ ÌÈÎÚfi˜ ›¯· ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ. ¶¤Ú·Û· ˆÚ·›· ˙ÒÓÙ·˜ ·›Û٢٘ ϿΘ Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜.

¢øPO™ ¢HMO™£ENOY™ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÛÔ Ï›ÁÔ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜; T˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §ÂÌÂÛfi, ÛÔ‡‰·Û ıˆÚËÙÈο ÛÙÔ EıÓÈÎfi ø‰Â›Ô AıËÓÒÓ, Î·È ÙÔ ’94 ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË K·ÎÔÁÈ¿ÓÓË «K‡ÚÔ˜ - 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿», ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ. AÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÚÌËÓ›· ÛÙ· «TÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜» ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ OÌ¿‰·˜ E‰¿ÊÔ˘˜ «EÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹» Î·È ÂÌÊ·ÓÈÛ›˜ ÛÙË §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘

“One For The Road” Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ÌËÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÔÙ¤. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓٛʷÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÙÔ‡, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô; ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, fiÓÙ·˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· «˘·ÚÍȷο» Ì·˜ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ T¿ÎË X·Ï‰·›Ô, ›ÓÔÓÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Ì·Ú, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ ÔÙfi Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. K·È ÂÓÒ Ï¤Á·Ì «·ÎfiÌ· ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi», ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ªÔ˘ ϤÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô T¿Î˘: «M‹ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi Â›Ó·È Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜;». K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ÓÔÌ›˙ˆ Î·È Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂÈ˜Ø ÂÚÓ¿Ó ·fi ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ, fiÙ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È, fiÙ Âı·›ÓÔ˘Ó. AÓ ·ÚÓËı›˜ ÙË ÊıÔÚ¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ÙfiÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. K·È ·˘Ùfi Ì ÎfiÛÙÔ˜!

§ÔÓ‰›ÓÔ˘, Her Majesty’s Theatre Î·È Drury Lane, Œ¯ÂȘ ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ ÎÈ fï˜ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ KÚÂÌÏ›ÓÔ˘, ÛÙ· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ Îfi- ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Beatles ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Leonard Cohen, Ù˘ §¤Ó·˜ ÛÌÔ˘. XˆÚ›˜ Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·ÙË TV ‰fiÍ· ·ÏÏ¿ Ì ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Nina Simone. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ÂÈÚÚÔ¤˜; N·È. AÏ¿ ‰È¿ÏÂÍ· ·ÓÔȯً ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‹ ÙÚ·ÁÔ‡Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›Â˜. Afi 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ‹- ‰È· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¿ÎÔ˘Á· ÛÙ· Ì·Ú. N· ÛÔ˘ ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi: ™ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Ú «H M·ÚÓÂÈ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ PÔ¤˜, ÛÙÔ °Î¿˙È, ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÎÒ», ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· M·‚›ÏË, ¿ÎÔ˘Á· ÌÈ· ηÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “One For the Road”. Û¤Ù·. K·È ÚˆÙ¿ˆ ÙÔÓ Ì¿ÚÌ·Ó: «EÛ‡ ¤Î·Ó˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ;». ªÔ˘ ϤÂÈ: «Ÿ¯È, Ô ¯·Û¿•ÂΛÓËÛ˜ Ì ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË §¿ÁÈÔ, ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ˘ ÌÔ˘!». ™Â ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û˘Ófi«ÿÓ· ÙÈ», ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙË ™·‚›Ó· °È·Ó- ‰Â˘·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. Ó¿ÙÔ˘. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È fiÛÔ ÓÔÌ›- §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ KÂϷˉfiÓ˘ Î·È ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ ı· ˙ÂȘ fiÙÈ Î·ıfiÚÈÛ·Ó ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÛÔ˘; O Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÈ Â›Ó·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿ÁÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤- ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·; K·È Ù˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 14 ¯ÚÔÓÒÓ, ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎÙÈÌÒ ÙÔ fiÙÈ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ «¢È¿ÛÙ·ÛË» Ù˘ K‡ÚÔ˘, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏËıÈÓ¿, ‚Ȉ̷ÙÈο, η˘ÛÙÈÔfiÙ Ì ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ο Î·È ¤Í˘Ó·. TÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi ÙÔÓ Í¤Úˆ ‚¤‚·È· ηÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ ·È‰Â›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fi- χÙÂÚ· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÛÙÔ «¶·Ù¿ÚÈ» ÙÔ˘ Ù·Ó ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ô §¿ÁÈÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. M Â- fiÔ˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜. EÎÙÈÌÒ ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ËÚ¤·Û Ôχ ‚·ıÈ¿ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÌÂÚȤ- ¿ÓÙ· Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘. M ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ ÛÙËÓ ¯ÂÈ ÌÈ· Ì·Á›· Î·È ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔØ Î·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ, Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ˙ˆ‹. ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. AÊÔÚÌ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ Î·È ÙË ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜; Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ì ÙÔÓ N›ÎÔ K˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ ¶ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· ‹Ù·Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi soundtrack Ù˘ Mȯ¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘- fiÏ˘; H ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘, Ë Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡. TÔ È‰·Û›·ÛË ÙÔ˘ «™·ÌÔÙ¿˙» Ù˘ §¤Ó·˜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ÛÙÔ ÓÈÎfi soundtrack Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â›Ó·È ÙÔ «2046». M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÿÛˆ˜ Ë ™·‚›Ó· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ô˘ ‰È·- «2046» Û οÓÂÈ Ó· ÙË ‚ϤÂȘ ·ÏÏÈÒ˜. 52 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006


>>

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À SCSI 9

¶¤ÌÙË 23 DIRTY DISCO FEAT. HUISH. Afi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Huish Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ù· ‰È¿ÛËÌ· “dirty disco” events ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ÎÏ·Ì The End. WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™·‚‚¿ÙÔ 25 JAMES BENITEZ & TOLIS Q. Dj set Î·È live performances. LOOP, Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, 210 3247.666, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. DJ VITON. M ۋ̷ ηٷÙÂı¤Ó ÙȘ ÈÔ ‚ÚfiÌÈΘ Ì·ÛÔÁÚ·Ì̤˜. FETISCH, Monastiraki Center, 00.30, ú 15.

22 XPONIA CLUB 22. TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ù˘ fiÏ˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 22. CLUB 22, Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.244 AºIEPøMA MARK LANEGAN. MÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙÔ live, Ô «Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ˜» ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï·Ùfi ÙÔ˘. DECADENCE, BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, ÏfiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. DJ KUMO. ªÈ· ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ art direction Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Polywood. TËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· Heidi ·fi Get Physical. MOTEL, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ú 10. DOUSK & CHRIS NEMMO. TÔ ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ KLIK Û ¤Ó· Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ progressive ÛÂÙ. SOUL STEREO, E˘Ú˘›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ELECTRICITY.√ CJ Jeff Ì electro house ÛÙÔ Ó¤Ô club ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ PLUS X, ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, ú 15.

°Ú›ÛÔ L∞μ 22, Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÛÙÂÓ¿ÎÈ ∫È¿Ê·˜)

LO - FI & ALEX K. °˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÔÌ˯·Ó‹ ›Ûˆ ÛÙ· 50s-60s Ì rockabilly, surf Î·È ÚÒÈÌo garage/punk. YOGA BALA, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. BEAR NIGHTS. OÈ «·ÚÎÔ‡‰ÔÈ» Ù˘ fiÏ˘ ‰›ÓÔ˘ÓÚ·ÓÙ‚ԇ οı ¶¤ÌÙË Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ NÈ΋ٷ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. DAVID, ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È.

¶·Ú·Û΢‹ 24

ÊÔÚ¿ Û˘Óԉ›· live Ì¿ÓÙ·˜ ÛÙÔ FUZZ CLUB, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 23.30. SCSI 9. MOTEL, P. ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 7-9, 210 3238.970, ú 20 (‚Ï. EÈÏÔÁ¤˜). MISS KITTIN. H electro ÓÙ›‚· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. LUV, EÚÌÔ‡ & AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, ú 35. MR. STATIK. TÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô techno Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ FETISCH, Monastiraki Center, 00.30, ú 15.

POPKILLERS. EBM/ industrial ¿ÚÙÈ Ì ÙÔ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎÔ ÌfiÙÔ «ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ º·Î›ÓÔ˘». DECADENCE, BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, ÏfiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

KENNY CARPENTER. EÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ NY club ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ Studio 54 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ funky disco houseÌÔ˘ÛÈΤ˜. PARIS SEDUCTION, ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, ú 20.

°PH°OPH™ ™AMOYPKA™O°§OY. O Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Best ·›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË

POSTWAVE.GR ¶¿ÚÙÈ ·fi ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi site Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫. ªÚ¤ÏÏ·. §.™ÎÈ·‰¿ & ™.

AXEL KARAKASIS. ∫·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ÓÔ. 90 Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ DJ Mag. WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 3 YEARS LEMON. TÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ bar ÛÙË ºÚ·ÙÙ‡‰· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Blend Sextet Î·È live performance ·fi ÙËÓ Georgia. LEMON, AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, 210 4281.164, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

K˘Úȷ΋ 26 DF. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜ (aka DF) Û ¤Ó· “Journey into progressive”. LIQUID BAR, MÈ·Ô‡ÏË 27, æ˘ÚÚ‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ΔÂÙ¿ÚÙË 29 KLINIK Vs. SAVAS PASCALIDES. UNDERWORLD, £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂfi˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 23.30, ú 12. (‚Ï. EÈÏÔÁ¤˜). ●

GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À √Δ∞¡ ∏ ∞¡¡√À§∞ (μπ™™∏) ∏Δ∞¡ 22...

22 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔڛ˜

ENA CLUB ¶OY °INETAI 22... ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÙÔ CLUB 22 ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 22 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. º˘ÛÈο ı· Á›ÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ (Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô), ¿ÊıÔÓË Û·Ì¿ÓÈ·, ÂÂÙÂȷο shows, ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. H A.V. ı˘Ì¿Ù·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·... 1. «°È·› ¶¿ÚÙÈ». TÔ Club 22 ¢EN ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 23 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1984, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, Î·È ÏÔÈÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì Ï¢Τ˜ ÛÙÔϤ˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó ηÓÔÓÈο, ÂÓÒ Ô B·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤·È˙ live. TËÓ ÂfiÌÂÓË 24/11/1984 ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ηÓÔÓÈο ÂÁη›ÓÈ·... ¯ˆÚ›˜ ÛηψÛȤ˜.

2. Nouvelle Vague. ™Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó live Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÙfiÙ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, fiˆ˜ ÔÈ ÕÓÓ· B›ÛÛË, §·˘Ú¤ÓÙ˘ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, AÓÙÚ¤·˜ MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ™ÔÊ›· BfiÛÛÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, °È¿ÓÓ˘ KÔ‡ÙÚ·˜. 3. Band 22. N·È, Ó·È, ÙÔ club ›¯Â Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì¿ÓÙ·. 19ÌÂÏ‹˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Bang! (fiÛÔÈ ı˘Ì¿ÛÙ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· · Ï· A-Ha ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ K·ÏÏ›ÚË) Î·È ÛÙ· drums Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ M¿Î˘ ™·ÏÈ¿Ú˘. 4. Rockin’ Rita. ŸÛÔÈ ÙÔ Â›‰·Ó ‰Â ı· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. H P›Ù· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ live Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÎÈı¿Ú·˜, Ì¿ÛÔ˘. Drums! 5. Kitcherella. ™ÙË ‚Ú·‰È¿ Û‹Ì·-ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ club, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ «fiÛÔ ÈÔ ÎÔ˘Ï¿, ÙfiÛÔ ÈÔ Î·Ï¿» 18.000 AıËÓ·›ÔÈ, Ì ÙÔ ÚÂÎfiÚ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Kitscherella love me ÙÔ˘ 2004 Ì 2.000 ¿ÙÔÌ·. ÕÏϘ ÂΉԯ¤˜, kitcherella gold, kitcherella strass ÎÙÏ. 6. MÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ. TÔ 1987, ÙÔ Club ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ó¤· ¯ÈÏÈÂÙ›·, ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 22 Ù˘ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. º¤ÙÔ˜, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜). 7. Theme parties. E‰Ò ηıÈÂÚÒıËηÓ, Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. Madonna party, Ù· ıÚ˘ÏÈο Depeche Mode parties ÙˆÓ Hysterica, Almodovar fiestas, ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Eurovision parties, Charlie’s Angels, 80’s revival Ì special guest ÙË Samantha Fox!, James Bond, Bollywood Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. 8. Stars 22. Afi ÙÔÓ KÒÛÙ· X·Ù˙‹ Î·È ÙÔ˘˜ TÂỨ٘, ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ Kid Loco, Mylo, Sammy Jo (Scissor Sisters), Herbaliser, Thievery Corporation, Marsheaux, Phill Hartnoll (Orbital), Etienne De Crecy, Way Out West, Madrugada, Jimmy Somerville, Alphaville, Hexstatic Û live Î·È dj sets. And the best are yet to come...

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 53


ACTIVE MEMBER: «MEPE™ ¶APA•ENE™, B§A™ºHME™ NYXTE™» ¢Â‡ÙÂÚÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Low Bap ̤ÏË, Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¿ÏÌÔ˘Ì «B·ı‡ÛÎȈٷ» Î·È «ÕÓÔÈ·». ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. J.P. GALLIS. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÓÙÚ¿ÌÂÚ Ì ٛÙÏÔ “Song Seeker” ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·˜, Ì jazz standards jazz-funk ·ÏÏ¿ Î·È pop rock ‡ÊÔ˜ ·Ï¿ Billy Joel. M·˙› ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› fiˆ˜ ÔÈ Michel Zenino Î·È Ô Guillaume Naturel. JAZZ UPSTAIRS. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ∫·È 24-25/11. VANESSA RUBIN TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÛÙÔ Ù˙·˙-ÛÔ˘›ÓÁÎ Îϛ̷ Ù˘ Rubin Ì ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Ellington ˆ˜ Î·È Gershwin. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

¶·Ú·Û΢‹ 24 PIETRARSA TÔ ÂÙ·ÌÂϤ˜ ÁÎÚÔ˘ ·fi ÙË N¿ÔÏË ÙÔ˘ ÊÏ·Ô˘Ù›ÛÙ· Mimmo Maglionico, Ô˘ ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÊÔÏÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË world ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. HALF NOTE. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ: 22.30. K˘Úȷ΋: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 30,

DR. ATOMIK OÈ AÓÙÒÓ˘ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, Õ‰ˆÓȘ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, Ì ȉÈfiÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ Ì›ÁÌ·. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 22.00.

E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8. ªøƒ∞ ™Δ∏ ºøΔπ∞ ∏ ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ì¿ÓÙ· Û ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Dr Underground. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 MAPIA §OYKA H FNAC Î·È Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ MIKPO™ HPø™ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ M·Ú›·˜ §Ô‡Î· «K·ÏË̤ڷ». FNAC. ŒÓ·ÚÍË 19.00.

™·‚‚¿ÙÔ 25 MORRISSEY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ O§YM¶IAKO K§EI™TO °YMNA™THPIO ºA§HPOY (TAE-KWON-DO)

∫∞ª∂ƒ∞Δ∞ ∏einrich Schiff (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ), Christian Muthspiel (ÙÚÔÌfiÓÈ) Û ¤ÚÁ· ™ÙÚ¿Ô˘˜ Î·È ªfiÙÛ·ÚÙ.

Caravan Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÚÔÎ ‚Ú·‰È¿ Ì Ôχ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ¿ÚˆÌ·. FUZZ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: Δickethouse, ACS, EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, Ticketstream (www.ts1.gr). ACTIVE MEMBER: «MEPE™ ¶APA•ENE™, B§A™ºHME™ NYXTE™» ¢Â‡ÙÂÚÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Low Bap ̤ÏË Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Blah-Blasphemy 2”. ™TON AEPA. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. JAPAN ROPE BONDAGE SHOW BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ UNDERWORLD TAINT Afi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ hardcore/metal ÛÎËÓ‹, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ Black Sabbath, Fugazi Î·È Kyuss. Support ·fi ÙÔ˘˜ Noise Lust Î·È ÙÔ˘˜ Mahakala. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 13. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket House, Texas Club, Fnac.

ŒÓ·ÚÍË 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 35, 25, 18, 10, 6 (ÊÔÈÙ.).

ANTøNH™ TOYPKO°IøP°H™ M·˙› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ The Rock Machine Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È ‰È·Û΢¤˜. LAZY. ŒÓ·ÚÍË 22.00.

JOHN LEES’ BARCLAY JAMES HARVEST Afi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û˘ÌʈÓÈÎfi ÚÔÎ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ John Lees. M·˙› ÙÔ˘, ÂÎÏÂÎÙÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Jim Leverton & Geoffrey Richardson ·fi ÙÔ˘˜

FUZZY NERDS - SUAVE GAP - NO BALANCE TÚ›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÛÎËÓ‹˜, Ì ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋ pop, pop punk/emo Î·È ÚÔÎ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™.

™¶YPI¢OY§A ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «TÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ». Nosotros, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ŒÓ·ÚÍË 22.00.

K˘Úȷ΋ 26 THE FUZZTONES OÈ Î·Ù·ÍÔ¯‹Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ garage-psych rock ‹¯Ô˘ ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË, Ô˘ „‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó·˘ÏÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi CBGB Î·È ÙÔ Mudd. Afi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÂȉڷÛÙÈο ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÎ’Ó’ÚÔÏ ‹¯Ô˘ Î·È Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ “Lysergic Emanations”, ÙÔ˘ 1985. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ tribute ¿ÏÌÔ˘Ì “Illegitimate Spawn”. UNDERWORLD. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 23. ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, Fnac, Underworld. Support oÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Allison ÛÙȘ 26/11 Î·È ÔÈ Psykicks ÛÙȘ 27/11. K·È ÛÙȘ 27/11. PALYRRIA ∂ÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì “Methexy”, ÌÂ Ê˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Î›ÌÂÓ· Ù˘ ™·ÊÔ‡˜, ÙÔ˘ AÏη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ IÓ‰È¿ÓˆÓ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, Û progressive ÊfiÚ̘ Î·È ‰ÈÔÓ˘Ûȷο ÎÚÔ˘ÛÙ¿. OKIO MUSIC CAFE, M·Ú›Ó· Z¤·˜, 210 4284.006. ŒÓ·ÚÍË 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ª∂°∞§√π √ƒÃ∏™Δƒ∂™ª∂°∞§√π ª∞∂™Δƒ√π ∏ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· SWR ÙÔ˘ ª¿ÓÙÂÓ-ª¿ÓÙÂÓ Û ¤ÚÁ· μ·Ú¤˙Â, ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ Î·È ƒ·‚¤Ï. ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™.

ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 72, 53, 36, 20, 11,50 (ÊÔÈÙ.). ●

54 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

>>

>>

ÊÔÈÙ. ú 20. M¤¯ÚÈ ÙȘ 30/11.

¶¤ÌÙË 23

GAY & LESBIAN

ΔÔ˘ °. ¢HMHTPAKO¶OY§OY

*¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ * A.ANTONOPOULOU. ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994. ¢¤ÛÔÈÓ· XÚ›ÛÙÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 2/12.

A¡ ∫∞¡∂π™, ª∏¶ø™ ∂π™∞π ™Δ√À™ ¢À√ ∞¡£ƒø¶√À™ ¶√À ∫√§§∞¡∂ HIV Δ∏¡ ∏ª∂ƒ∞ ™Δ∏¡ E§§∞¢∞;

AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, 210 7213.938 HÒ AÁÁÂÏ‹. «™›ÙÈ ¶·ÓÙÔ‡». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. MÈ· ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ fiˆ˜ ÙÔ ˙ԇ̠̤۷ Ì·˜.M¤¯ÚÈ 2/12.

TÔ˘ §YO KA§OBYPNA HIV Â›Ó·È Ô Èfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› AIDS. AÓ·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· HIV ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ EϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ NÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙÔ AIDS ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. 485 Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ. OÈ Ó¤Â˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜. K·È ÌÈÏ¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰È·ÁÓÒÛÂȘ. OÈ ÌÔχÓÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘Óı› ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ÌÔχÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ¿ÓÙÚ˜ 25-44 ¯ÚÔÓÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÔÌÔ- Î·È ·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ. ÕÚ· ÔÈ ÁÎ¤È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ı· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È! ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ì ÔÈÔÓ Î¿ÓÂȘ ÛÂÍ, Ô‡Ù fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÙÔ Î¿ÓÂȘ. ¶·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ò˜ ÙÔ Î¿ÓÂȘ! AÓ ÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÚËÌ¿‰È ÙÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÎÔÏÈÎfi Î·È ÚˆÎÙÈÎfi ¤ÚˆÙ· ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿˜ Ì fiÔÈÔÓ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÊÔÚ¿˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Î·È Ì ̛· ÊÔÚ¿ (‚¤‚·È·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ï›ÁÔ ÁηÓÙ¤Ì˘). TfiÙ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ÌÔχÓÛÂȘ Â›Ó·È Û ÁΤÈ; Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ MÂϤÙ˘ Î·È AÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ AIDS Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ›ڷ ÛÙÔ AIDS ·fi ÙÔ 1984, ‚ϤÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÎ¤È ÂÂȉ‹ ÔÈ ÁÎ¤È ¿Ó ӷ οÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÈÔ Û˘¯Ó¿. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚ¤ÈÙ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ HIV fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ AIDS Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ. ™Ù· Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· AIDS ÙÔ 2006 (60 ¿ÙÔÌ·), Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ÛÙÚ¤ÈÙ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, fi¯È ÁΤÈ! EÌ›˜, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ Î·ıfiÌ·ÛÙ Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ·. H ™‡ÓıÂÛË (hiv.gr & 10percent.gr) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô YÔÛÙ‹ÚÈ͢ OÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ (bedifferent.gr) ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó BÚ·‰È¿ EÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ HIV Î·È Ù· ¿ÏÏ· ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ MÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· NÔÛ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Kazarma (KˆÓ/fiÏÂÔ˜ 84) ÙËÓ TÚ›ÙË 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20.00. TÔ AIDS ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ, fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹. O‡Ù ٷ ˘fiÏÔÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÛÙ›·, ÂȉÈο ·Ó ‰ÂÓ ıÂÚ·¢ÙÔ‡Ó ÓˆÚ›˜. KÔÏÏ¿Ù HIV ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ¤ÚˆÙ·; £ÂÚ·‡ÔÓÙ·È Ù· ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù·; ¶Ò˜ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ë Û‡ÊÈÏË; MÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÛÂÍ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ HIV; H ‚ÏÂÓÓfiÚÚÔÈ· Â›Ó·È ÎˆÌfiÔÏË Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÓfiÛÔ˜; ŸÏ· ·˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì¿ıÂÙ ÛÙË μÚ·‰È¿ EÓË̤ڈÛ˘. E›Û˘, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ÛÂÍ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘, ÚÔÊÔÚÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÓÙÚÔ·ÏÔ‡˜/¤˜).

AI£OY™E™ TEXNH™ AENAON K·Ù¯¿ÎË 70, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6711.264 AÏ›ÎË P‹ÁÔ˘. «MÂÙ·‚¿ÛÂȘ - transitions». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 29/11, 20.00. M¤¯ÚÈ 12/12. ANEMO™ AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027. AÓÙÚ¤·˜ K·Ú¿ÌÂÏ·˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 23/11. M¤¯ÚÈ 16/12. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3 AÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˘ Kaldis. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋. N·Ù¿Û· XÚÈÛÙ¤ÏË. K·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. M¤¯ÚÈ 2/12. * BERNIER-ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935. K·ÙÂÚ›Ó· Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

«6' ÂÚ›Ô˘». B›ÓÙÂÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 13/01.

* CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3817.517 Wo (+) M·Ó = ? 50 ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÔÚ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ıËÏ˘ÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™Ù· Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï T¤¯Ó˘ ÁÈ· Ù· AÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·. EÈ̤ÏÂÈ·: K. £ÂˆÓ¿˜. M¤¯ÚÈ 30/11. °KA§EPI 3, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3628.230. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™ÎÔÂÏ›Ù˘. ºˆÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 9/12. °KA§EPI 7, Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050. BÈ‚¤ÙÙ· XÚÈÛÙÔ‡ÏË. «™˘Ì‡ÎÓˆÛË Â› ÙfiÔ˘». ¢‡Ô ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ sitespecific. M¤¯ÚÈ 2/12. DIANA GALLERY DOWN TOWN K·Ú‡ÙÛË 5, 210 3249.626. K˘Úȷ΋ XÚÈÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘.

“Pret a portrait”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 2/12. E§§HNIKH ºøTO°PAºIKH ETAIPEIA T‹ÓÔ˘ 14A, Aı‹Ó·, 210 8228.131 K›ÌˆÓ AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜. «AÈÊÓ›‰È· ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù·». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 5/12. * E§ENH KOPøNAIOY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9244.271 Yuzheng Cheng. «Liebe Gru‚e» (AÁ·ËÙÔ‡˜ X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜). M¤¯ÚÈ 30/11. ENIGMA GALLERY EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ See and Shop, §. KËÊÈÛ›·˜ 263.

* AÓوӷΤ·˜ °È¿ÓÓ˘.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (thearter@athensvoice.gr) ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 °È¿ÓÓ˘ MfiÚ·Ï˘. ¢¤Î· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Hø™ X¤˘‰ÂÓ 38∞, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8237.111 N¿Ô ºÔ˘Ù˙È‹, ¶¤ÙÚÔ˜ ™È¿ÓÔ˜, ºˆÙÂÈÓ‹ °Ô˘Û¤ÙË.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜. M¤¯ÚÈ 29/11.

ASH IN ART K·Ú¤· 11, MÂÙ˜, 210 9216.890 ¢¤ÛÔÈÓ· K·Ù˙·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi 24-29/11.

*I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 M¿Úˆ Mȯ·Ï·Î¿ÎÔ˘. H ÂÁηٿÛÙ·ÛË “L’ amore” Â›Ó·È ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi boudoir Ì ‚ÂÏÔ‡‰Ô Î·È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜. EÁη›ÓÈ·: 30/11, 19.30. M¤¯ÚÈ 15/1.

ASPROART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4 , æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 Inside. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È video art ·fi ÙÔ˘˜ N. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, A. K·‚Ô‡ÚË Î·È X. KÔ˘ÚÎÔ‡ÏË. EÁη›ÓÈ·: 30/11, 21.30. M¤¯ÚÈ 16/12.

M¿Úı· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘.

BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25 (™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜), 210 3229.805

H ÂÁηٿÛÙ·ÛË “Splash” ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. EÁη›ÓÈ·: 30/11, 19.30. M¤¯ÚÈ 15/1. πPI™ AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 12, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.580 ¢ËÌ‹ÙÚË MËÏÈÒÓË. «OÓÂÈÚÈο M·ÓÙ›·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/11. MAVROMIHALI 55 M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 55, 210 3624.856

IÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í·Ó·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È: ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Û‹ÌÂÚ·. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË

ÎfiÌÈΘ ÙˆÓ °. K·Ú‡‰Ë, B. KˆÏ¤ÙÙË, ™. NÙ›ÏÈÔ. BIB§IO¶ø§EIO BABE§ §fiÓÙÔ˘ 1 & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ¶¿ÓÔ˜ B·Ú‰¿Î·˜. «AÛÙÈο ÙÔ›·». ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. M¤¯ÚÈ 9/12.

Alp Sime. “Istanbullu”.

AÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. EÁη›ÓÈ·: 24/11. M¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897. ™Ù·˘ÚԇϷ ¶··‰¿ÎË.

“Diamonds Are a Girl’s Best Friend”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Û¯¤‰È·. M¤¯ÚÈ 9/12. NEE™ MOPºE™, B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A , 210 3616.165. N›ÎÔ˜ XÔ˘ÏÈ·Ú¿˜. «OÈ Ì·‡Ú˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ. M¤¯ÚÈ 2/12. ¶37 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4818.386

BIB§IO¶ø§EIO §EMONI HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 22, £ËÛ›Ô, 210 3451.910 E‡Ë ™Ù¿ÈÎÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 15/12. D624 K·Ï·Ì›‰· 4, 694 6292763. §›ÙÛ· ™Â˘ÚÁÈÒÙË. K›ÌÂÓ·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. °È· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë «‚ÈÙÚ›Ó·» ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û·Ó «Ì·Á·˙›» ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜.

*¢E™TE, E. ¶·¿ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490 Anathena. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË 27 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. M¤¯ÚÈ 20/1.

Cobra a deux pinceaux.

* ¢IE£NH™

X·Ú·ÎÙÈο Î·È ÏÈıÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ P. Alechinsky, K. Appel, C. Dotremont Î·È C.-H. Pedersen. M¤¯ÚÈ 25/11.

AEPO§IMENA™ A£HNøN «E§EY£EPIO™ BENIZE§O™» E›Â‰Ô ·Ê›ÍˆÓ, ›ÛÔ‰Ô˜ 1, ™¿Ù·, 210 3530.000. (flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ).

¶EPI¶§ANH™H ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682 Valerie Bregaint. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 25/11.

M‹Ó·˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜,

¶EPI TEXNøN P›˙Ô˘ & N›·ÎÈ·˜ 10, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8239.465 XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜. «ŸÏ· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·». K·Ù·Û΢¤˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 25/11.

EIKA™TIKO™ KYK§O™ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 121, 210 3300.136

QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ·ÁÔÚ¿, 211 1199.991 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ MÂÚ¿ÓÙ˙·˜. ºˆÙÔ¯ËÌÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 2/12.

«¶ÂÚ› ÚÔÛÒˆÓ». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ʈÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 30/11.

MÂÁ¿ÏÔÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÛÙÔÓ EÈηÛÙÈÎfi K‡ÎÏÔ. ™·Ú¿ÓÙ·

¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ B. ™‡ÚÔ, °. °·˝ÙË, N. KÂÛÛ·ÓÏ‹. £. ™Ù¿ÌÔ, N. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î· Î.¿. M¤¯ÚÈ 2/12. E.§.I.A. AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· 5, ¶Ï¿Î·, 210 3211.149 °ÈÒÚÁÔ˜ K·ÙÛ¿ÁÁÂÏÔ˜.

¶37 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 4818.386 ™Ù·‡ÚÔ˜ KÔÙÛÈÚ¤·˜. «¶ÔıÂÈÓfi Ù·Í›‰È». ZˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔÈÔÁڷʛ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. Afi 30/11 ̤¯ÚÈ 13/1.

* VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1 ¶Ï·Ù›· K·Ú·˚ÛοÎË, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.968 Mark Hutchinson. “Escape from Studio Voltaire”. ™Î›ÙÛ· Î·È Û¯¤‰È· Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·fi‰Ú·Û˘ ·fi ÙÔ Studio Voltaire ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. M¤¯ÚÈ 16/12.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 26/11. EP™H KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 ŒÚˆ˜-̇ıÔ˜-ı¿Ó·ÙÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋-ÁÏ˘ÙÈ΋. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: X. MfiÙÛÔÁÏÔ˘, °. °ÎÔÏÊ›ÓÔ˜, °. PfiÚÚ˘ Î.¿. ª¤¯ÚÈ 5/12.

ŒÎıÂÛË Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ R. Hornstra, R. Leino, T. Neumann, Orri, S. Stein & S. Issa, A. Valiauga. M¤¯ÚÈ 1/12.

∞§§√π Ãøƒ√π ACG ART (The American College of Greece), °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800. Changing Faces: Work.

«™Èˆ‹». ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ M‹Ó· ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 28/11. E§§HNIKO™ KO™MO™ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 254.0000. «IÛÙÔڛ˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ - MÈ· ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË». «Y¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· χÛË; T·Í›-

‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ». £¤·ÙÚÔ, ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ù¯ÓÒÓ

ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·. M¤¯ÚÈ 31/12 K·ÙÂÚ›Ó· K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË-I·ÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. «™·Ó Ì·ÁÂ̤-

ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. K¿ı K˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Live @ Galerie Zygos ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·fi ÎÔÓÙ¿ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘Ú-


ÁÔ‡Ó. 212 2542.787. FNAC The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555,19.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 25/10. ¶¤Ë §Ô˘Ï·Î¿ÎË. “The rogue music gallery”. ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì Ôff stage ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. Afi 24/11-12/1.

ÛÙËÚÈ҉˘ N‹ÛÔ˜ ÙÔ˘ IÔ‡ÏÔ˘ BÂÚÓ». ™¯¤‰È· Î·È ÚÔÛ¯¤‰È· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. M¤¯ÚÈ 25/11. MIHALARIAS ART KËÊÈÛ›·˜ 260 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, KËÊÈÛÈ¿, 210 6234320. Pavlos. ™˘Óı¤ÛÂȘ Ì ϤÍÈÁÎÏ·˜. M¤¯ÚÈ 2/12.

GOETHE-INSTITUT ATHEN OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 Bertolt Brecht. ¡ÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· (ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¿ÙÚˆÓ, ÎÚÈÙÈΤ˜ Î.¿.) ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 22/12.

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 *Light. °Ï˘ÙÈ΋ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ ¶. °ÂˆÚÁ·Ú›Ô˘, B. K·˙¿ÓË Î·È ¶. §ÈÓ·Ú‰¿ÎË.

£EATPO A§MA AÁ.KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘, 210 5220.100

“Imaginary loss”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 27.11.06, 21.00. M¤¯ÚÈ 7/01.

O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ-

΋˜ ÛÙÔ A›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ M. M¿¯·, ™. PfiÎÔ, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ. KO§§E°IO A£HNøN ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢¤ÏÙ· 15, ¶. æ˘¯ÈÎfi, 210 6798.217 ◊Ù·Ó Î¿ÔÙÂ Ë ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ·. 150 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎ-

AϤ͢ M·ÁηÓÈÒÙ˘ - TÈٛη M·ÏÎÔÁÈÒÚÁÔ˘.

¶EPI¶§ANH™H ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 5, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.682. Valerie Bregaint. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘. M¤¯ÚÈ 25/11. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3240.472

ı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÁÁڷʤ·. EÁη›ÓÈ·: 28/11. M¤¯ÚÈ 20/12.

N›ÎÔ˜ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ °Î›Î·˜. “Ghika. TÔ›· ηÈ

KTIPIO BA´§EP M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 2-4, 210 9241.043, ¢Â˘Ù.-K˘Ú. 10 .Ì.7 Ì.Ì. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶NEYMATIKO ¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY XO§AP°OY ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 55, ¢ËÌ. XÔÏ·ÚÁÔ‡, 210 6511.758.

TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ·Ó·Ûηʋ: T· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

KÒÛÙ·˜ M·ÛÛ¤Ú·˜.

«EÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜». AÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ª¤¯ÚÈ 27/11.

LEICA ACADEMY YÌËÙÙÔ‡ 243, Aı‹Ó·, 210 7525.328 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. EÁη›ÓÈ·: 29/11, 21.00. M¤¯ÚÈ 15/12.

¶O§YXøPO™ A¶O§§øN EÚÌÔ˘fiψ˜ & ¶ËÏ›Ô˘ 1, K·Ì›ÓÈ·, 210 4539.395 °Ï˘ÙÈ΋ ÙÚÈÏÔÁ›·: Ì˘ıÔÏÔÁ›·-ÙÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜-ÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷. MÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜. EÁη›ÓÈ·: 27/11, 20.00. M¤¯ÚÈ 30/12.

MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, KÔψӿÎÈ. TÔ ¤ÈÏÔ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

- H EͤÏÈÍË ÙÔ˘ design. ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ¤ÈÏ·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο. M¤¯ÚÈ 13/01. ME°APO EYNAP¢OY AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, 210 5223.101 AϤ͢ K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜.

«ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË». ¢È·ÎfiÛȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ A¯·ÚÓ‹˜ Î·È ÙË §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË. M¤¯ÚÈ 5/01. M.I.E.T. (BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô), AÌÂÚÈ΋˜ 13, 210 3614.143. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Z·ÓÓ‹˜. «H M˘-

NA¡√™ B∞§∞øƒπΔ∏™. ™·Ù˘ÚÈο Û¯¤‰È· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, ÎÔÏÏ¿˙ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. M¤¯ÚÈ 2/12. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3

TEXNOXøPO™ - ENø™H E§§HNøN XAPAKTøN §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, AÎÚfiÔÏË, 210 9228.370. P¿ÓÈ·˜ °ÚÈÌ¿Ï‰Ë - KÔÚÔÌËÏ¿. «EÈÎfiÓ˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘».

•˘ÏÔÁÚ·Ê›· Û ÙÂÏ¿Ú· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 2/12. THANASSIS FRISSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, Aı‹Ó·, 210 3640.288 AÏÂÍ›· •·ÊÔÔ‡ÏÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. Afi 23/11 ̤¯ÚÈ 13/1. TITANIUM YIAYIANOS B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644. ™Ù·‡ÚÔ˜ X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 20/11, 20.00. M¤¯ÚÈ 10/12. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Thomas Struth, Rineke Dijkstra. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÂ

Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï Î·È ¤ÚË̘ fiÏÂȘ ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·. M¤¯ÚÈ 24/2.

ª√À™∂π∞

Áڷʛ˜ ·fi Ê˘Ï¤˜ Î·È ·ÔÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. M¤¯ÚÈ 4/12. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 N. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜-°Î›Î·˜.

«O AÔÏÏÒÓÈÔ˜ – Ô ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi˜». EÂÙÂȷ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·‰ËÌÔÛ›Â˘Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ 21/01. * ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi AÚ¯Â›Ô Casasola. (MÂÍÈÎfi). Afi

ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÌÂÙ¿ (1900-1940). M¤¯ÚÈ 3/12. * X¿Ú˘ K·Î·ÚÔ‡¯·˜

«HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ KÔ‡‚·˜». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. M¤¯ÚÈ 26/11. O Piet de Jong, Ë AÚ¯·›· AÁÔÚ¿ Î·È Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. Y‰·ÙÔÁÚ·-

ʛ˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. M¤¯ÚÈ 7/01.

EÛÒÙÂÚ·”. M¤¯ÚÈ 29/01.

Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. M¤¯ÚÈ 28/2.

LA SOIREE DE VOTANIQUE cafe bar, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜ Illumination three. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 3/12.

ª∏ Ã∞™∂Δ∂

TZOY§IA K§HMH ™ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛË «H ÛÙÈÁÌ‹ - Ë ·fiÏ˘ÙË Û˘Óı‹ÎË», Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì¿˜ ʤÚÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙÔ §¿Ô˜, ÙË BÈÚÌ·Ó›·, ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì Î.¿. ™Ù· Ù·Í›‰È· Ù˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ «Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ» Ô˘ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ TÛ·Ï·¿Ù·, °Ú·ÌÌÈ΋ AÁÔÚ¿, BfiÏÔ˜, 24210 24855.

SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ «EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ™¿Ù·. ¶ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi 24ÒÚ./7ËÌ. N·ÓÒ °Î·˙È¿ÓË. AÙÔÌÈ΋ Ì ٛÙÏÔ «AÓ¿ÁÏ˘Ê˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ». M¤¯ÚÈ 6/01 ™TAB§O™ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ TÚ·ÓٷʇÏÏÔ˘.

“Pablo candles art”. ŒÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ. M¤¯ÚÈ 7/12. * SWITCH ON ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 105 61 Aı‹Ó·, 210 3314.330 K·ıËÌ.: 16.00-24.00 Uptown. OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÔÎÙÒ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙˆÓ °. °Îڤη, Õ. ¢·Ô‡ÙË, °. KÔÏÈfi Î.¿. M¤¯ÚÈ 3/12.

I™TOPIKA APXEIA MOY™EIO M¶ENAKH OIKIA ¢E§TA ™ÙÂÊ. ¢¤ÏÙ· & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 38, KËÊÈÛÈ¿, 210 8079.878 «H ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘». TÔ Î·ÈÓÔ‡Ú-

ÁÈÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙËÓ ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÔÈΛ· Ù˘ ¢¤ÏÙ· fiÔ˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ M¿ÚÙÈÔ ’07. M√À™∂π√ E§§∏¡π∫∏™ ¶∞π¢π∫∏™ T∂á∏™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô‰Ô‡ BÔ˘Ï‹˜, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621. TÚ.-™¿‚.10.00-14.00/ K˘Ú. 11.00-14.00. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ T¤ÙÛ˘+ ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ. M¤¯ÚÈ 26/11. MOY™EIO KO™MHMATO™ H. §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044. IÛÙÔڛ˜ Î·È XÚÒÌ·Ù· Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. Ethnic ÎÔÛÌ‹-

Ì·Ù· ·fi ÙËÓ AÛ›· Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· AÊÚÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/12. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4 Ÿ˘ ZÔ‡ÓË. «¢È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜ Î·È video. M¤¯ÚÈ 20/01. MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000 (c) °È¿ÓÓ˘ æÈÏ¿Î˘. «O ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜». ºˆÙÔ-

MOY™EIO ºPY™IPA™ MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ™ÎÔ˘Ï¿Î˘. ∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË 150 ¤ÚÁˆÓ. ª¤¯ÚÈ 31/12.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ *MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ EÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310 240002. H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank – ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ·fi ÙÔ 1920 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. EηÙfiÓ

ÔÁ‰fiÓÙ· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜, ¯·Ú·ÎÙÈο Î·È Û¯¤‰È· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. M¤¯ÚÈ 14/1.

*MY§OI AÁ.°ÂˆÚÁ›Ô˘, ŸıˆÓÔ˜ AÌ·Ï›·˜ 3, ¶¿ÙÚ· ¢È·‰ÚÔ̤˜. 17 Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ A™KT ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜,video Î·È ÌÈÎÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ. EÈ̤ÏÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: °. æ˘¯Ô·›‰Ë˜. M¤¯ÚÈ 26/11.

§√¡¢π¡√ *HELLENIC CENTRE 1618 Paddington St. London. M¿Úı· §˘Ì¤ÚË. E¿Ó Ù·ÍÈ-

‰Â‡ÂȘ, ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓ›‰·˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ “Lands of Desire”. M¤¯ÚÈ 23/11.●

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 55


>> A°°∂§ø¡ μ∏ª∞ ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, √ÌfiÌÔÈ·, 210 5242.211 ºOYA°IE Novecento. TÔ˘ Alessandro Baricco. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘ Ù˘ jazz. Afi‰.: £. ºˆÛηڛÓ˘. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÓÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. M ˙ˆÓÙ·Ó‹ jazz Ì¿ÓÙ·. MÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: N. KÔÏÏ¿ÚÔ˜. ¶·›˙ÂÈ: ¢. MÔ˘Ï¿˜. ú 18, 12, 5. ™∫∏¡∏ H ÂÈÛÙÚÔÊ‹. TÔ˘ °È¿ÓÓË P›ÙÛÔ˘. ¢Ú·Ì·Ù. ÂÂÍÂÚÁ.ÛÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ™ÎËÓ.-∫ÔÛÙ.: N. K·Û·¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. IˆÓ¿˜, M. M·ÏÙ·Ì¤. ¢Â˘Ù. & TÚ. A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 ¢Ô˘Ï¿Ú˜. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™›ڷ ™›ڷ». I‰¤·‰È‰·Ûηϛ·: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. EÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ: E. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, I. BÈ‚ÈÏ¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, X. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. YÔÎÚÈÙÈ΋: XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· «™›ڷ ™›ڷ». ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, 10. ¶ÚÂÌȤڷ: 18/11. ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÌÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, B. ¶ÂÊ¿ÓË, M. ™ÔψÌÔ‡. TÂÙ.&K˘Ú.19.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 23, 18, 15. A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, Aı‹Ó·, 210 8237.330 - 210 8238.698 ¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û¿ÙÈ-

Ú·. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, Œ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00, ú 20, 17, 15. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 N˘ÊÈÎfi KÚ‚¿ÙÈ. TÔ˘ °È·Ó ÓÙ X¿ÚÓÙÔÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. P‹Á·˜, ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, º. •˘Ï¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. ú18, 15. AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17, 210 3625.119 Art. T˘ °È·Ư̂ӷ PÂ˙¿. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °. BÔ‡ÚÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. K·ÎÚ›‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, K. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.30, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30. ú 23, 17, 15. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 TÛÈÓÂÙÛÈÙ¿. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·-ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. MÔ˘Û.: AÊÚ. M¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, M. K·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, K. KfiÎÏ·˜, XÚ. M¿Óٷη˜. A§KMHNH AÏÎÌ‹Ó˘ 12, K¿Ùˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3428.583 K˘Ú›· M·ÚÁ·Ú›Ù·. TÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ AÙ¿ÈÓÙÂ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «EÚÒ». MÂÙ¿ÊÚ.: ¶. K·Ù¤Ú˘. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. EÈ̤ÏÂÈ· ÛÎËÓÔı.: Õ. ¢·‚‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ‹, K. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ.TÂÙ. 22.00, ¶·Ú. 00.00, ú15, 10. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘. A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÔ˘Û.: B. TÂÓ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó:

56 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À °. MÂÛÛ¿Ï·˜, O. TÔ˘ÚÓ¿ÎË, N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00. ú 20, 13. TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡.

TÔ˘ °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: N. £ÂÌÂÏ‹. ¶·›˙ÂÈ: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. TÂÙ. & ¶¤Ì. 21.00.ú 20, 13. A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15 -17, 210 5220.100. IÂÚ¿ T¤Ú·Ù·. TÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °·Ï·ÓÔ‡. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ MfiÛ¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·Ú·ÁÎÔ‡, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, Y. M·ÏÙ¤˙Ô˘. TÂÙ. & K˘Ú.19.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.00, ™¿‚.18.00 & 21.00, ú 23, 17, 15. ALTERA PARS MÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 ŒÓÙ· °Î¿ÌÏÂÚ. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «MÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ». MÂÙ¿ÊÚ.: E. M·‚›ÏË. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÓÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. §È‚·Ó›Ô˘, K. ™·‚‚ȉ¿Î˘, §. ™ÎÔ‡Ù·Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.30, ú 20, 14, 6. BÚÂÙ·ÓÓÈÎfi˜. TÔ˘ P·Î›Ó·. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ™Ù¿˚ÎÔ˜. ™ÎËÓÔı.: ¶. N¿ÎÔ˜, M. XÂÈÌÒÓ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. XÂÈÌÒÓ·, ¶. N¿ÎÔ˜, X. ¶·ÁηÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù.-TÚ.: 21.30, ú 20, 12. A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, Aı‹Ó·, 210 5238.742 T·ÚÙÔ‡ÊÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: K. X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, E. P‹ÁÔ˘, M. K·Ï·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. 19.30, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10 , 210 6468.009 M·Ì. TÔ˘ ™¿ÎË ™Âڤʷ. ™ÎËÓÔı.: EÏ. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶È·Ù¿˜, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, ™. ¶·Ùۛη˜, A. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘. TÂÙ. 19.00, ¶·Ú. 12.15 (ÌÂÙ·ÌÂÛ.), ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, TÂÙ. & ¶·Ú.: ú16, ™¿‚. & K˘Ú.: ú 22, 16. ™¿Ú·. TÔ˘ °ÎfiÙ¯ÔÏÓÙ ŒÊÚ·˚Ì §¤ÛÈÓÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜. ™ÎËÓÔı.: °. XÔ˘‚·Ú‰¿˜. ™ÎËÓÈο: H. Murauer. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, M. ™ÎÔ˘Ï¿, N. KÔ˘Ú‹˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00, ú 22,16. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7707.227 ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË N‡¯Ù·. To˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, ™. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, E. KÔÙ·Ó›‰Ë. TÂÙ.& K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, ú 22, 16, 14. A¶§O £EATPO X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 4 (›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.605 M·˘ÚÔÔ‡ÏÈ. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¿ÚÔÔ˘ÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÈο: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, M. K·ÏÏÈÌ¿ÓË. A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Bruce Jordan-Marilyn Abrams. °È· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿. Afi‰ÔÛË-‰È·ÛÎ.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. ¢Ô‡Î·, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.15, ™¿‚.- K˘Ú. 20.00, ú 21, ú 18, 15, 18. A¶O MHXANH™ Aο‰ËÌÔ˘ 13, 210 5235.716 (EıÓÈÎfi -

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹) MIKPH ™KHNH OÈ ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜. «O˘Î ÂÈı˘Ì‹ÛÂȘ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘...». ™ÎËÓÔı.: B. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ™ÎËÓ -ÎÔÛÙ. ™. §ÔÁÔı¤ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, §. AÁÁÂÏ›‰Ô˘ (¢Ô‡Ï·), ¶. §¿ÚÎÔ˘. «T›Ì· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘...». ™ÎËÓÔı.-‰Ú·Ì·Ù.: ™. ¶·ÓÔ‡ÚÈÔ˜. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: ™. §ÔÁÔı¤ÙË. ªÔ˘Û.: ™. °·Û·Ú¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: KÔ˘Ó¤Ï·˜, ¶··ÏËÁÔ‡Ú·,TÛ·ÎÔÌ›‰Ë˜. TÂÙ.-K˘Ú.: 22.00, ú15, 10. ME°A§H ™KHNH NÙÈÌÔ‡Î. TÔ˘ MÚÔ˘˜ M¿ÁÈÂÚ˜. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. KÔ‡ÚÙË. ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, ú18, 10. T·ÚÙÔ‡ÊÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. MÂÏÂ̤. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜, N. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, N. K·Ú‰ÒÓ˘, ¢. M˘ÏˆÓ¿˜. TÚ. 20.30, TÂÙ.&K˘Ú. 19.00, ú 18, ú10. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5201.684-5 TÔ ·ÓÔȯًÚÈ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Victor Lanoux. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «•·Óı›·˜». MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÚ·Ô˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈÎ.-ÎÔÛÙ.: ™. MÔÛ¯Ô‚¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: E. BÏ¿¯Ô˜, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.15, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 28/1. O ηڷÁÎÈfi˙˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘. £¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ. Afi ÙËÓ

OÌ¿‰· «TÛÈÚÈÙÛ¿ÓÙÛÔ˘Ï˜». K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: Õ. ¢·Ó¤ÏÏ˘, M. MÔ˘˙¿Î˘. MÔ˘Û. ‰È‰·Ûηϛ·: K. KÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÔ˘˙¿Î˘, C. Palazzo, M. MËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. K¿ı K˘Ú.-TÚ. 21.30. ú 10. ™ÎÔÙÒÓÔ˘Ì ÙË Ì·Ì¿; T˘ Charlotte Keatley. Afi‰.ÛÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: M. B·ÛÈÏ¿ÎË. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. PÔ˘ÛÛ¤·, A. Y„ËÏ¿ÓÙË, °. MÚ¤ÌÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. APøNH B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 55 & ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.656 °˘Ó·›Î˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·. TˆÓ AÓÙÒÓË & KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KԇʷÏË. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó, T. ¢È·ÁÔ‡Ë, X. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÚ.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 22, 16. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9236.992 AMERICA HURRAH. ™‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ JeanClaude van Itallie. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «ÕÛÎËÛË». ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. MÔ˘Û.: T. KÚÔÌ̇‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. KÔ˘‚·Î¿, £. KÔ˘‚Ô‡Û˘, E. §Ô˘Ì·Ú‰È¿. ¶¤Ì.¢Â˘Ù.: 21.15, ú 20, 15. ATELIER ¶APNH£O™ 29 ¶¿ÚÓËıÔ˜ 29, K˘„¤ÏË, 210 8663.423 OÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ˜-missing. T˘ PÂ˙¿ ÓÙ BÂÙ. ™ÎËÓÔı.: K. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, NÙ. P›ÙÛÔ˘, ™. ºÚ¿ÛÙ·. ™¿‚. 18.30 & 21.30, K˘Ú. 20.00, ú15, 10. ATTI™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 7, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5226.260 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿Ûη. TÔ˘ KÒÛÙ· §ÔÁ·Ú¿. ™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢‹Ì·˜, °. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜. ¢. K·ÚÙfi΢. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, 15. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 NÙ·. TÔ˘ XÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó:

°. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Œ. M·ÏÈΤÓ˙Ô˘, ¶. MÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, ú 20, 17 BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓ/ψ˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637 B·Ó °ÎÔÁÎ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÿÚ‚ÈÓÁÎ ™ÙfiÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ı·ÙÚÔÔÈË̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· AÓÙÈı¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¶ÚÔÛ·ÚÌ.: K. ¶Ô˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘. MÔ˘Û.: I. ¢ÚfiÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË, T. BÔÁfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ˆÎÚ¿ÙË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 20, 15. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 XÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹.

TÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ K·ÛfiÓ·. MÂÙ¿ÊÚ.: I. I·ÙÚ›‰Ë. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: X. KˆÛÙ¤·. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, XÚ. B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, K. AÚ˙fiÁÏÔ˘, Õ. MÔÓÔÁÈÔ‡. ¶¤Ì.-K˘Ú.: 21.00, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. 18.00. K˘Ú. 18.00. ú 25, 20, 22, 18, 16 BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5229.519, 210 5221.767 ¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: AÓÙ. X·ÏÎÈ¿˜. XÔÚÔÁÚ.: ¶. °¿ÏÈ·˜. MÔ˘Û.: M. M·ÓÔ˘Û¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘, N. ¢·‰ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ÔÚÌ¿Ó˘, AÏ. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË. TÂÙ. 19.15, ™¿‚.& K˘Ú. 18.15. ¶¤Ì K˘Ú. 21.15, ú24, 22,19,16. ™˘ÁÓÒÌË Ì·Ì¿. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. MÔ˘ÛÈ΋: AÏ. Î·È K. X·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··Ó›Î·, AÏ. X·Ù˙‹˜. K¿ı ¢Â˘Ù. 19.00 Î·È TÚ. 21.00. BIKTøPIA 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 144 & M·ÁÓËÛ›·˜ 5, 210 8233.125. H Ê·Ï·ÎÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·.

KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. Afi ÙËÓ OÌ¿‰· 90Ô C. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¶ÚˆÙÔ·¿˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Õ. ¶ÔÚʇÚË. ¶ÂÌ.-K˘Ú. 21.30, ú 20,15. B' ™∫∏¡∏ - º√À∞°π∂ ŸÛÈÔÓ T¤ÏÔ˜. K·˘ÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ L. Larson & L. Lee «Some things you need to know before the world ends». ™ÎËÓÔı.-‰È·ÛÎ.: A. B·ÏÛ¿ÚË. MÔ˘Û.: °. B·ÛÈηڛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ú·Ù˙ÈÒÙ˘, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ¶·Ú. 24.00, ú 15 (Ì ÔÙfi). BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Motherland. T˘ ÔÌ¿‰·˜ “blitz”. ™ÎËÓÔı.-¢Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ.: Blitz, N. ºÏ¤ÛÛ·˜, P. KÂÏ·˚‰›ÙË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. B·Ï·‹˜, AÁ. ¶·Ô‡ÏÈ·, XÚ. ¶·ÛÛ·Ï‹˜. ¶·Ú.-TÚ. 21.30, ú 15, 12. «°È·ˆÓ¤˙ÈÎÔÈ Î‹ÔÈ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ¿Óˆ Û’ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ¯·Ï›». ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ N¤ˆÓ. ™ÎËÓ. ¢. ™Â˚Ù¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿Î˘, E. æ·ÏÙ›‰Ô˘. K¿ı K˘Ú.11.30 Î·È 15.00, ú 14. AÌÂÚÈοÓÈÎË ÊÔ‡Áη. TÔ˘ AϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË. §fiÁÔ˜, ÚÔÎ, ÊÔÏÎ, Ú· Î·È Ù·Èӛ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ÌÈ· ·Úfi‚ÏÂÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: M. AÏÈοÎË, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ Ï·Ùfi Ô M. ™Î·Ú·Ì·Áο˜. ™ÙȘ 30/11, 20.00.


BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, Aı‹Ó·, 210 3240.944 TÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ì·Ú¤. K›ÌÂÓ·: ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, K. °¤ÚÔ˘, K. T·Î¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: K. K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. ¶ÔÏ›Ù˘. MÔ˘Û.: N. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜. ™Ù›¯ÔÈ: °. KÔÚÔÔ‡Ï˘. XÔÚÔÁÚ.: M. N¤ÛÙÔÚ·. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 22.00, ú 12. M¤¯ÚÈ 19/12. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙË P›Ù·. AÈıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ P¿ÛÂÏ. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ™ÎËÓ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙ.: M. K·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. MÔ˘Û.: ¢.TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, E˘‰. PÔ˘ÌÂÏÈÒÙË. TÂÙ. 19.20 ™¿‚.& K˘Ú. 18.20, TÂÙ.K˘Ú. 21.20, ú 23, 20, 18, 15. CLUB UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, 210 3840.965. Zam Dark. ™·ÙÈÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Splish-Splash. MÈ· Ó¤· ÂΉԯ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘. ¢È·ÛÎ.-ÛÎËÓÔı.: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. TÚ. & TÂÙ. 21.00, ú 13. COMEDY CLUB AÈfiÏÔ˘ 4850, MÂÙÚfi MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3311.009, 697 3371601 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ stand-up comedy. M ÙËÓ §. PÈοÎË, ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛË, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Î.¿.TÂÙ. ¶¤Ì. ∫˘Ú. ú15, ¶·Ú. ™¿‚. ú18, 22.00. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 Î·È YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ 210 7012.123, 210 7012.511 O Aladdin Î·È ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ï˘¯Ó¿ÚÈ. Afi Ùo M·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ

Ù˘ ¶Ú¿Á·˜. TÂÙ. 18.00, ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, K˘Ú.11.30 &18.00, ú 25, 20, 15. M¤¯ÚÈ 10/12. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 TÚÂϤ˜ Á·˙¤Ï˜... Û „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

Jean Marie Chevret. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·ÛÎ. X. BÔÚο˜. ™ÎËÓÔı. K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. A‰ÚÈ·ÓÔ‡, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, K. ¢È‰·ÛοÏÔ˘. °YA§INO MOY™IKO £EATPO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.600. Mega China Circus. Show Ì ·ÎÚÔ‚·ÙÈο, ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜, ÔÏÂÌÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Î·È ·ÓÙƠ̷̂. ¶·Ú. 22.00, ™¿‚. 17.00 & 22.00, K˘Ú. 14.00 & 20.00, ú 50, 40, 30, 20. M¤¯ÚÈ 3/12. ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜. K›ÌÂÓÔ-ÛÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: A. EÛÎÂÓ¿˙Ë. MÔ˘Û.: ™. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, ú 20, 15. M·Ì¿ ¤Ú¯ÔÌ·È. TÔ˘ AÓÙÒÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. EÚˆÙÈ΋ Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.ÛÎËÓ.: A. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: N·Ù¿ÛÛ· ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ‡ÎÈÔ˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜, E. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, °. AÍ¿˜. TÂÙ.K˘Ú. 21.15, ¶·Ú. 00.05, ú 21, 15. ¶ÚÂÌȤڷ: 24/11. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 TÔ ÙÚ¤ÓÙ˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ 3 ÊÔÚ¤˜. TˆÓ ™.º·ÛÔ˘Ï‹, K.

B›‰Ô˘, B. N¿ÛË, ¶. K·Ó·Ú¿ÎË. EÈıÂÒÚËÛË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. MÔ˘Û.: °È¿ÓÓ˘ ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó:

™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, E. K·ÛÙ¿ÓË, °. ZÔ˘Á·Ó¤Ï˘, Œ. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00, ™¿‚. & K˘Ú. 18.00, ú 25, 22, 18. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 N‡¯Ù· Ú·‰ÈÔ-ÊfiÓˆÓ. TÔ˘ N›Î˘ ™›Ï‚ÂÚ. Afi‰.-ªÂÙ¿ÊÚ.: E. P¿ÓÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. P¿ÓÙÔ˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, §. ™·Îο, O. A˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6142.772 O ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢fiÎÙÔÚ· ºÚfiÈÓÙ. TÔ˘ M›ÚÔ °Î·‚Ú¿Ó.

MÂÙ¿ÊÚ.: §. X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ K·Ú·‚›·. ™ÎËÓÔı.: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, Œ. NȯˆÚ›ÙË. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.15, ú 15, 10. ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2 & ¢›˘ÏÔ˘, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3229.771, 210 3228.881. O ÁÔÏÁÔı¿˜ ÌÈ·˜ ÔÚÊ·Ó‹˜ ·Ó‡·ÓÙÚ˘ ÌËÙ¤Ú·˜. TˆÓ

§Â˘Ù¤ÚË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È P¿È·˜ MÔ˘˙ÂÓ›‰Ô˘. ™¿ÙÈÚ· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi. ™ÎËÓÔı.: P. MÔ˘˙ÂÓ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. BÏ·¯Ô‰ËÌ‹ÙÚË, ÿ. KÂÛÔ‡Ï˘, N. KÚËÙÈÎÔ‡. TÂÙ - ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00, ú 20, ú15. E£NIKO £EATPOKA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ °¿ÌÔ˜. TÔ˘ ºÚ‰ÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. MÂÙ¿ÊÚ.: N. °Î¿ÙÛÔ˜. MÔ˘Û.-ΔÚ·Á.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. MÂÌ‰¤ÏË, T. TÚ‡Ë, K. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘. ΔÂÙ. 19.00, ¶¤Ì.& ¶·Ú.21.00, ™¿‚.&∫˘Ú. 18.00 & 21.00, ú 20, 10. E£NIKO £EATPO ™KHNH KOTO¶OY§H ƒ∂• ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, ∞ı‹Ó·, 210 3305.074 EÚÚ›ÎÔ˜ ¢'. TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÏÔ. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹-ÛÎËÓÔı.: ¢. M·˘Ú›ÎÈÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘. MÔ˘Û.: ™Ù. ™ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·˝˙Ë, N. K·Ú·ı¿ÓÔ˜, Ÿ. §·˙·Ú›‰Ô˘, AÈÌ. XÂÈÏ¿Î˘, °. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. TÂÙ. 18.00, ¶ÂÌ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 & 21.00, K˘Ú. 19.00, ú 20, 10. ª¤¯ÚÈ 4/02. EKºPA™H °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 81, ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·, 210 9603.817 KÏÂȉˆÌ¤ÓÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ¶·Û¯·Ï›·˜ TÚ·˘ÏÔ‡. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ §. M·ÓÙ¿ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô K. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ™ÙȘ 23/11, 19.00. EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™’ ·Á·Ò, Û ϷÙÚ‡ˆ, ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TˆÓ Joe Di Pietro &

Jimmy Roberts. MÔ˘ÛÈ΋ Έ̈‰›·. Afi‰.: £. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, M. MÂÁÓ‹˜, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. &K˘Ú. 18.15, ú 24, 21, 18, 17. EM¶PO™ P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ë 2, Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.990 OÏÔ¤Ó· Î·È §ÈÁfiÙÂÚ˜ ¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ŒÎÙ·ÎÙ˘ AÓ¿Á΢. TÔ˘ M¿ÚÙÈÓ KÚÈÌ.

MÂÙ¿ÊÚ.: Œ. §˘Á›˙Ô˜, ™. BÁÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. BÁÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: I. TÛ¿ÌË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ZÈfi‚·˜, A MÔ˘ÏÔ‡ÎÔ˘, M. ¶·-

ÓÔ˘ÚÁÈ¿, £. ™·Ì·Ú¿˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.30, ú 15, 10 M¤¯ÚÈ 26/11. ∂NA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, (›Ûˆ ·fi ÙÔ MÔ˘Û›Ô) 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. KˆÌˆ‰›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÂ

¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú M·ÚÈ̤. MÂÙ¿ÊÚ.-‰È·Û΢‹: K·ÙÂÚ›Ó· Z·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: K.X.M·ÓˆÏ¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 15, 10. E•APXEIøN £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 69, 210 3300.879. K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢Âη‚¿ÏÏ·. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘Ù¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓ‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘, A. ¢Âη‚¿ÏÏ·, T. BÔ˘Ù¤Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, 17, 14. E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067 TÚÂÏ¿ Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ̷ÚÈÔÓ¤Ù˜ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Baruti”. EÌ„˘¯ˆÙ¤˜: G. Brito, B. KÔ‡ÚÔ˘, ™. KÔ˘ÛÎÔ˘‚ÂÏ¿ÎÔ˘. K˘Ú. 12.00. ú 12. K¿ı ¶¤Ì. ÛÙȘ 23.30 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ºÔ˘·ÁȤ ¡¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË. ZY°O™ K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 Œ¯ˆ ÕÓıÚˆÔ. MÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ £Ô‰ˆÚ‹ °ÎfiÓË – KÒÛÙ· §ÂÈ‚·‰¿. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: °. N¤Áη, ™. KÂΤ, K. §ÂÈ‚·‰¿˜ Î·È ¤ÍÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. K¿ı ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 H ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏ¿ÚÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.: °. °·‚·Ï¿˜. KÔÛÙ.: °. MÂÙ˙ÈÎÒÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.&K˘Ú. 18.15, ú 25, 18. £EATPO ¶APAMY£IA™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27 & M˘Î¿Ï˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3457.904 T· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÛˆ· NÔ 3 (33 & 1/2). PÔÌ·ÓÙÈ΋ ÛÔ˘-

Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ıÚ·Ó›Ô». ™ÎËÓÔı.-ΛÌ.: ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜, M. °·Ï·ÎÙÂÚfi˜, K. °ÎfiÚÔ˘. ™¿‚.-¢Â˘Ù. 20.30. ú15, 10. £EATPO TOY ∏§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, 210 3231.591 EΛ, ÂΛ, ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË.

KˆÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ab Ovo. ™ÎËÓÔÁÚ.: NÙ. NÂÁÚ›Ó. MÔ˘ÛÈ΋: «¶˘Ú Î·È M·Ó›·», A. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ™. MÔÛ¯Ô‡Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ú15, 10 (Ì ÔÙfi). TÂÙ.-K˘Ú.: 21.15.

£EATPO TH™ HMEPA™ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 20, 210 6929.090. O ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ «ÕÏÏË ™ÎËÓ‹». ™ÎËÓÔı.: N. ¶ÂÚ¤Ï˘. MÔ˘Û.: °. MÂÙ·ÏÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏ·Ù˙¿˜, H. A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00.

¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙ ӷ ‚Á›Ù ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜;

NYÃΔ∞ ™Δ√ ¶Aƒ∫√ T˘ ™TE§INA™ KAPPA

£EATPO TH™ KOYK§A™ æ·ÚÔ˘‰¿ÎË 34, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8323.714. OÈ ·‰¤ÛÔÙÔÈ. ™fiÏÔ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÎÔ‡ÎϘ, Ì¿ÛΘ Î·È ·ÓÙƠ̷̂ ·fi ÙÔÓ ËıÔÔÈfi-ÎÔ˘ÎÏÔ·›ÎÙË T¿ÎË ™·ÚÚ‹. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 21.00. ¶ÚÂÌȤڷ: 18/11. £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3222.464 TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜.

TÔ˘ T¤ÓÓÂÛÛ˘ O˘›ÏÏȷ̘. MÂÙ¿ÊÚ.: EÚ. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: E. A. Gonzales. ™ÎËÓÔÁÚ.: XÚ‹ÛÙÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó : A. TÛÈχڷ, °. K·Ú·Ì›¯Ô˜, M. K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, °. XÚ·ÓÈÒÙ˘, A. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15 TÂÙ. & K˘Ú. 20.00 ú 15, 20. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYNÀ¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 O §ÈfiÓÙ·˜ – ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÔ˘ÛÈÎfi, Ì ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ·ÏÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. AÊ‹ÁËÌ·-ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ: N. TÔ˘Ì·Î¿ÚË. £Â·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹-ÛÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜, B. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, K. BÂϤÓÙ˙·˜ Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.30, ú 15. ŒÓ· fiÓÂÈÚÔ. K·Ù¿ ÙÔ «ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜» ÙÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: °. ¢Â¿ÛÙ·˜-N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘ÙÛ·ÊÙ›ÎË, ™Ù. M·Ù˙ÒÚÔ˜, K. ºÈÔÚ¤ÙÔ˜, M. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ™¿‚. 18.15, ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ú 20, 15, 10. £EATPO TOY NEOY KO™MOY, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘ 210 9212.900 OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. To˘ §Ô‡-

η˜ M·›ÚÊÔ˘˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. K›ÓËÛË: A. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. º¤ÛÙ·, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21:15. K˘Ú. 19:30, ú 20, 15. TÂÙ.-¶¤Ì.: ú 15, 12. K·ÙÛ·Ú›‰·. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ MÔ˘Û.: K. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, K. °¿Î˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30, ú 17, 12. TÂÙ.-¶¤Ì. ú 12. ºÂ‡ÁÔ˘Û· ÎfiÚË. TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: M›Úη °ÂÌÂÓÙ˙¿ÎË. KÏ·Ú›ÓÔ: £ˆÌ¿˜ §ÒÏ˘. ¶·›˙ÂÈ Ë PËÓÈÒ K˘ÚÈ·˙‹. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, ™¿‚. 19.00, K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. £Ô‰ˆÚ‹˜ ÂÙÒÓ 33̯. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ £. M·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È °. ZÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. Afi ÙË

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ EÍ·Ûʷϛ۷Ì ›ÎÔÛÈ (20) ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ «EÓfi˜ Ô˘ÏÈÔ‡, ÌfiÓÔ, Ë ÊˆÓ‹» ÛÙÔ N¤Ô EÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ - °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË. (™.TÚÈÎÔ‡Ë 34 & & KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 8, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489) ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ 6/12 ÎÈ ¤ÂÈÙ·. AÓ ı˜ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 5/12 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ «EÓfi˜ Ô˘ÏÈÔ‡, ÌfiÓÔ, Ë ÊˆÓ‹». TËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ Ë̤ڷ, ˙‹ÙËÛ· Ó· ¿ˆ ÛÙËÓ Úfi‚· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ – ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ MANIART, Ô˘ ¤ÚÛÈ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “Press the button”. «EÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÚΛ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ ÙÔ ÓÙÔ˘Ì¿ÓÈ» ÌÔ˘ ›Â Ô B·ÁÁ¤Ï˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Î·È ¯¿ÚËη ‰ÈÏ¿, ÌÈ· Î·È ı· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È Î·Ê¤. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ N¤Ô EÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ °. AṲ́ÓË, ÛÙË B’ ™ÎËÓ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. Afi ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Frosten Flake Wood” ÙˆÓ Hooverphonic. ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ Î·ÓÂÏ› ÎÔÎÂÚ¿ÎÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏfi ¿Óˆ-οو. E›Ó·È Ë Jacky, Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ËıÔÔÈfi˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: £· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· Ì·›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ ı· ·›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È. O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Jacky ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ·˘Ï·›·, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë P¿ÓÈ· (™¯›˙·) ı· „¿¯ÓÂÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ù˘ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ù·Í›·. °¤ÏÈ·, ηʤ‰Â˜, ͯÂÈÏÈṲ̂ӷ Ù·Û¿ÎÈ·. O ÂÈηÛÙÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ §˘ÓÙ˙¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÁοÎÈ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Î·È Î¿ÙÈ Î·ÚÊÒÓÂÈ. ™ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, Ô KϤˆÓ (°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜) ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ô B·ÁÁ¤Ï˘ ÚÔ‚¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÔ “Rape me” ÙˆÓ Nirvana, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (NÙ¿Ûη˜) ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ı· Â›Ó·È ÈÔ «¿ıÏÈÔ˜» Ì ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‹ Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. TËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ ¤Ó· ۯ‰fiÓ „Èı˘ÚÈÛÙfi ηÙ‚·Ùfi ·fi ‚ÚÔÌfiÏÔÁ·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜: E›Ó·È Ô B·Û›Ï˘ (™È¿Ê˘) Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘. O XÚ‹ÛÙÔ˜ (£ÂÔ‰ÒÚÔ˘), ·fi ÙË «™›ڷ-™›ڷ» ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ÎÔÌ‹Ù˘ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· οÔÈ· ÛÎËÓ‹. K·È Ô AÁ·ËÙfi˜ (M·Ó‰·ÏÈfi˜), ·ÏÈfi˜ Ê›ÏÔ˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ù· Ó¤· ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÛÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Úfi‚·. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ™Ô˘ÚÚÂ¿Ï Ù‡Ô˜. H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ¯·Ï·Ú‹, ·ÚÂ˚΋. AÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. §Â›ÂÈ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ – ÔÈ Î·Î¤˜ ÁÏÒÛÛ˜ ϤÓ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi˜, fï˜ ¯·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘. H M·Ú›· (™Î·ÊÙÔ‡Ú·) ʤÚÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Î·Ê¤‰Â˜. T· ÊÒÙ· ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó. A˘Ù¿ Ù· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÁÂÌ¿Ù· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÚfiÛˆ· ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ηٷ‰˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È; H Úfi‚· ·Ú¯›˙ÂÈ. M ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ú˘ıÌfi ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ŸÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó‡¯Ù· Û ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ¿ÏÛÔ˜. ŸÙ·Ó È· ÔÈ fiÚÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. MÈ· Á˘Ó·›Î· ÌfiÓË „¿¯ÓÂÈ ÙÔ Û΢-

Ï¿ÎÈ Ù˘ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ. ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÙ·È. O ʇϷη˜ Ô˘ «ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ» ÙÔ ¿ÚÎÔ. ŒÓ·˜ Ì·ÓÈÛÙÈÚÙ˙‹˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ. K·È Ô MÂÚ·ÏÊÈfiÓ, ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË ÊÈÁÔ‡Ú·, Ê¢Á¿ÙË, οÙÈ Û·Ó ÍˆÙÈÎfi Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ù˘¯·›· ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· Î·È ı· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÂÊÈ¿ÏÙË. OÈ ı‡Ù˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù·. OÈ «Î·ÓÔÓÈÎÔ›» ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ «¿ÏÏÔÈ». ŸÌˆ˜, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈÔÈ; TÔ ¤ÚÁÔ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË. TË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. TÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ¤ÚˆÙ·. TË Ê˘Á‹, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·... «™ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» ‹ Ì‹ˆ˜ «XˆÚ›˜ fiÓÂÈÚ· Â›Ó·È ÈÔ Î·Ï¿»; AÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÁˆÓÈ҉˘ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹ Ô˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·‰˘Ó·Ì›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÓ·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·. AÏÏÂ¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔÓfiÏÔÁÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÚÔÛÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. O XÚ‹ÛÙÔ˜ TÛ·Ì¿˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi, ¤¯ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ™ÎÔÙ¿‰È. °È·Ù› ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È ÛÎÏËÚfi. ¢ÔÌË̤ÓÔ Û·Ó Ê¿ÚÛ·, Ì ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ. M ΈÌÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ô˘ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ‚›·È˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘. EÓÙÔ‡ÙÔȘ ·Ê‹ÓÂÈ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜ ÂÏ›‰·˜. ™˘ÌfiÓÈ·. ŒÚˆÙ·˜. ÿÛˆ˜ οÔȘ ·ÎfiÌ· ·fiÂÈÚ˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Úfi‚·˜, Ë P¿ÓÈ· Ì ڈٿÂÈ ·Ó Ì ÛfiηÚÂ Ë ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ‚È·ÛÌÔ‡. M ÛfiηÚÂ; Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÙË ‚ڋη ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÚÁÔ. °È· fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ı·ً˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ». TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ›. E›Ó·È Ë ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ô˘ Û ٷڿ˙ÂÈ Î·È fi¯È ÔÈ «·˘ÛÙËÚÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËϘ» ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘. E›Ó·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ...·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¿Úη, Ù· ÂÚ›ÏÔη Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ô˘ ¯¿ÓÂÛ·È Â‡ÎÔÏ·... Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ ÙȘ fiÚÙ˜ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù·. INFO: H ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 29 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 21.15. «ENO™ ¶OY§IOY, MONO, H ºøNH» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ™YM¶APA°ø°H MANIART «N¤Ô EÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ - °ÈÒÚÁÔ˘ AṲ́ÓË». ™ÎËÓÔıÂÛ›·: B·ÁÁ¤Ï˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÈοKÔÛÙÔ‡ÌÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ §˘ÓÙ˙¤Ú˘. MÔ˘ÛÈ΋: XÚ‹ÛÙÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: AÚÁ˘ÚÒ K··ÚÔ‡. EÈ̤ÏÂÈ· K›ÓËÛ˘: ™ÂÛ›Ï MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ºˆÙÈÛÌÒÓ: XÚ‹ÛÙÔ˜ TÛ·Ì¿˜. BÔËıfi˜ ™ÎËÓÔı¤ÙË: KÒÛÙ·˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: KϤˆÓ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, P¿ÓÈ· ™¯›˙·, M·Ú›· ™Î·ÊÙÔ‡Ú·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÙ¿Ûη˜, AÁ·ËÙfi˜ M·Ó‰·ÏÈfi˜, B·Û›Ï˘ ™È¿Ê˘.

NEO E§§HNIKO £EATPO - °IøP°OY APMENH ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 34 & KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 8, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489, 210 8817.941 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 57


£∂∞Δƒ√ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «ab ovo». ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15 ú15, ú12. O KÏfiÔ˘Ó. T˘ M·Ú›·˜ §·˚Ó¿. ™ÎËÓÔı.: ™. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, M. K·ÙÛ·Ó‰Ú‹. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, XÚ. M·Ï¿Î˘. EÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û ÌÔÚÊ‹ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15, ú 15, 12. M¿Î‚Âı. TÔ˘ O˘›ÏÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: K. K·Úı·›Ô˜. ¢Ú·Ì·Ù. ÂÂÍÂÚÁ·Û›·: Ë ÔÌ¿‰·. ™ÎËÓÔı.: °. °¿ÏÏÔ˜. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙ.: E. M·Óȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶ÂÚϤÁη˜, ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘, °. °¿ÏÏÔ˜. £YPA TEXNH™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422

˙Ë-Knutsen. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, £. M·˙¿Î·, A. M˘ÏˆÓ¿˜, A. ¶··ıÂÌÂÏ‹, °. ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘. I¢EO£EATPON ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 57 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 210 5237.543. AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÎËÓÔı.: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘. MÔ˘Û.: ¢. §¤Îη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, H. B·Í‚·Ó¤Ú˘. K¿ı ™·‚. 18.30, ú16, 10. ¶ÔÏÈÙ›·. TÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. £Â·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË-ÂÈ̤ÏÂÈ·: P. AÓ·ÛÙ·Û¿Î˘, E. °·‚Ú¿. K¿ı TÂÙ. 20.00, ú16, 10.

°È· ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·.

Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «E͈ÛÙÚÂÊ›˜». ™˘ÚÚ·Ê‹ ÎÂÈ̤ӈÓ-ÛÎËÓÔı.: M. ™·ÚÚ‹˜. ™ÎËÓÈο: K·ÙÂÚ›Ó· ZÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: E. AÓ‰ÚÔ˘Ïȉ¿ÎË, I. MÔ˘˙ÈÔ‡ÚË, K. ¶·˚Ù·˙fiÁÏÔ˘. ¶ÂÌ. 22.00, ú 15, 10. ™ÙȘ 23/11. T› ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Î·ÓÂ Ô M›Î˘;

Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «KfiÓÙÚ· ·¤Ú·˜». ™ÎËÓÔı.: XÚ‹ÛÙÔ˜ °fi‰·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ. °fi‰·˜, N. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú. 22.00, ú 15, 10. ™ÙȘ 24/11. ™·ÚÙ·ÚÈÛÙ¿ ÛÎÂÙÛ¿ÎÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜! Afi

ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «AÎÚÔ‚¿Ù˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘». K›ÌÂÓ·: §. ™Ô‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §ÈÒÎË, §. ™Ô‡Ï˘, K. M·ÙÛ·Ì¿. K˘Ú. 22.00, ú 15, 10. ™ÙȘ 26/11. £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 Festen. TˆÓ TfiÌ·˜ B›ÓÙÂÚÌÂÚÁÎ, MfiÁÎÂÓ˜ PÔ‡ÎÔÊ & MÔ XÚ. X¿ÓÛÂÓ. ¢È·ÛÎ.: N. ŒÏÓÙÚÈÙ˙. MÂÙ¿ÊÚ.: A. ¢·Ó¤˙Ë - Knutsen & M. ¢Ô‡ÓÈ·˜. ™ÎËÓÔı.: A. ¢·Ó¤-

I§I™IA - NTENI™H B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 54 & ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.045 ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜. TÔ˘ NËÏ ™¿ÈÌÔÓ. Afi‰.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: E. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. ¶Â̶·Ú: 21.30, ™¿‚.-K˘Ú.: 18.30 & 21.30, ú21, 18, 16. AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ. MÂÙ¿ÊÚ.: T. M·ÓÙ‹, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: °. K˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, N. ™ÈÓ¤ÏÏÈ. KÔÛÙ.: Œ. °È·Ó›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, A. K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, A. TfiÙÛÈη˜. ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21:15. ú 21, ú 16. Funny. T˘ Isobel Lennart. MÈÔ‡˙ÈηÏ. ¢È·Û.: M. NÙÂÓ›ÛË. ™ÎËÓÔı.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, K. °ÈÔ˘Ï¿ÎË. TÂÙ.&K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00&21.00, ú24, 20, 16. KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414

M¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. T˘ AÁοı· KÚ›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı: A. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. MÂÙ·ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ. & K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, ú 24, 20, 17.

KENTPO TEXNøN ™TO ACS °·Ú˘ÙÙÔ‡ 53, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6393.341 deGENERATION. TÚ›· ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¯ÔÚ¢ÙÈο ¤ÚÁ· Û ̛· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. XÔÚÔÁÚ.: Hofesh Shechter. XÔÚ‡ԢÓ: M. Avshalom, J.-L. Crawford, C. Evans. ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30, ú 25, 15. ™ÙȘ 24-26/11. KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3417.000 TÔ M·Á·˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.

TˆÓ Howard Ashman & Alan Menken. ™·ÙÈÚÈÎfi ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.-MÂÙ¿ÊÚ. : B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘-£¤ÌȘ M·ÚÛ¤ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, O. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. KNø™™O™ KÓˆÛÛÔ‡ 11 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 195, 210 8677.070 To KoÛÙÔ‡ÌÈ. TÔ˘ K·Ó TÂÌ¿. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ MÚÔ˘Î. MÂÙ¿ÊÚ.: §Ô˘›˙· MËÙÛ¿ÎÔ˘ ™ÎËÓÔı.: ™ˆÙÈÁ· KÔ˘ÁÈ·Ù¤. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ. ¶‹ÙÂÚ MÚԢΠ- M·Ú› EÏ¤Ó EÛÙȤÓ. MÔ˘Û.: ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶. MÚÔ˘Î. ¶·›˙Ô˘Ó: §. TÛ¿Áη˜, M. M¿ÏÊ·, °. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, K. KÏ¿‰Ë˜. ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30 & 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, 15, 10.

¶·Ú·Û΢‹. TˆÓ AϤͷÓ-

‰ÚÔ˘ P‹Á·, ¢ËÌ‹ÙÚË AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: A. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘Ú‹, A. °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, A. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3612.461 O º˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜. TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È NÙ·ÏÏ·›ÎÎÔÏ·. H Û‡ÓÙÔÌË ˙ˆ‹. TÔ˘ M·ÓÔ˘¤Ï ÓÙ º¿ÏÏÈ·. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÂÚ·˜ Ì ‰‡Ô ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·. ™ÎËÓÔı.: C. Alden. MÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı.: W. Lacey. EÚÌËÓ‡ԢÓ: T. ™Ô˘ÁÏ¿ÎÔ˘, L. Vasar, A.S. Duprels, M. BÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ™ÙȘ 24, 26, 29/11 & 1/12, 20.00, ú 60, 50, 45, 35, 20, 15. ME°APO MOY™IKH™ B·˜. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 AfiÏ˘ÙË ºÚ›ÓÙ· – Ì›· ÙÚ·ÁÈ΋ ËÚˆ›‰·. T˘ AÏÂÍ¿Ó-

‰Ú·˜ §·˙·Ú›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: P. Klimovitskaya. KÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·: Toula Limnaios. ™‡ÓıÂÛË: M. ¶Ï¤ÛÛ·˜. ™ÎËÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: Sia Kyriakakos. ¶·›˙Ô˘Ó: A. §·˙·Ú›‰Ô˘, T. KÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘, F. Camarillio Î.¿. TÂÙ. & ¶¤Ì. 20.30, ú 35, 22. ™ÙȘ 23/11. ME§I (bar-restaurant), EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000 °ÂÏÒÓÙ·˜ ¿ÁÚÈ·. TÔ˘ Christopher Durang. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “art-ÈÔÈ”. MÂÙ¿ÊÚ.: X. ¶··‰¿ÎË, ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: M. KÔÓÙÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. •˘Ï·Ú‰ÈÛÙfi˜. K˘Ú. & ¢Â˘Ù. 22.00, ú 15.

§AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685

ME§INA MEPKOYPH AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 55, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9765.147

M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ

ŒÛÙÈÓ Ô˘Ó ÙÚ·Áˆ‰›·...

™Ô˘‰‹ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ K·Ù›Ó· ¶·ÍÈÓÔ‡. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ™‡ÓıÂÛË ÎÂÈ̤ӈÓ-ÛÎËÓÔı.: A. K·˙·Î›‰Ô˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ™ÙȘ 25,26/11& 2,3,9,10/12, 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382. ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ. TÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ

OPºEA™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3607.127

ÕÏÌ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: T˙¤ÓË K·Ú¤˙Ë-™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜. ™ÎËÓÔı.: E. MÔ˙¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, °. NÈÓÈfi˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, °. KËϷˉfiÓË.

Magic magic Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. M ÙÔ Ì¿ÁÔ

MOPºE™ ∂KºPA™H™ AÏÎÌ‹Ó˘ 13, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.002-903 TÚ›· ¯ˆÚ›˜ EϤÓË. °ÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜». ™ÎËÓÔı.: §ÂˆÓ›‰·˜ TÛ›˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶ÔÏ›ÙÔ˘, X. M·Ï·ÙÛÔ‡Ú·, B. TÚ·˚ÊfiÚÔ˜. K˘Ú.-TÚ. 21.00. ú15, 10. MOY™OYPH ¶Ï. AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ K·Ú‡ÙÛË, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. TÂÙ. 21.30, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15. T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °. HÏÈfi-

Ô˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·ÛÈϷοÎË, ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ú 20, 15. M¶PONT°OYAIH AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, Aı‹Ó· 210 8650.250 O ÕË B·Û›Ï˘ Â›Ó·È Ï¤Ú·.

KˆÌˆ‰›· Ù˘ ZÔ˙È¿Ó M·Ï·ÛÎfi. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: M. M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË. MÔ˘Û.: ™. TÛÈÏ›Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. M·ÎÚ¿ÎË, ¢. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, N. MÔ˘ÚÔ‡˙Ë, Z. Pfi¯·˜. TÂÙ.: 18.30, ¶¤Ì.-¶·Ú.21:15, ™¿‚. 18.30 & 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 23, 16, 15, 16. NEO E§§HNIKO £EATPO ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 34 EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. To˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÎËÓÔı.: °. AṲ́Ó˘. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·Ê·ÓÙ¿ÚË, °. AṲ́Ó˘. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, 15. NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000 ÕÌÏÂÙ Ô B'. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·Ì MfiÌÚÈÎ. MÂÙ¿ÊÚ. E. MÂÏȤ˜. ™ÎËÓÔı.: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, E˘ı. MÔ˘Ú›ÎË, °Ú. ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ë˜. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 A’ ™KHNH O ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. MÂÙ¿ÊÚ.: M. BÔÏ·Ó¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. Zȿη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, °. BfiÁÏ˘, M. B·ÎÔ‡Û˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. B’ ™∫∏¡∏ H §¿Ì„Ë ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ TÔ˘ ¶¤ÙÂÚ TÔ˘ÚÚ›ÓÈ. MÂÙ¿ÊÚ.: B.

¶Ô˘Ï·ÓÙ˙¿˜. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ™Â˚ÚÏ‹, K. °·Ï·Ó¿Î˘, °Ú. °·Ï¿Ù˘. TÂÙ. & K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ú 22, 18, 15. M¤¯ÚÈ 14/01. OPAMA EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ 58, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.260 T· ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ §‡ÎÔ˘. TÔ˘

58 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

T˙ˆÓ ¶‹ÎÔÎ. TÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‰›‰˘Ì· ·‰¤ÚÊÈ· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ŒÏÂÓ·, Ô˘ Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·ÊÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Fuga. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: A. ¶··ÛÙ¿ıË. ™ÎËÓ.ÎÔÛÙ.: E. ¶·ÁÒÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ZÒË, A. ¶··ÛÙ¿ıË, °. X·ÚÌ¿ÙÛ˘, A. ¢·Ì›ÁÔ˜.

Luigelo. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ.-K˘Ú. 18.30. ú 20, 15. ¶A§§A™ Citylink, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, Aı‹Ó·, 210 2005.050 2. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. Art direction-ÎÔÛÙ.: Õ. M¤ÓÙ˘. Video: A. TÛ·ÁÁ¿ÚË, M. Johnson. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Õ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘, K. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, N. ¢Ú·ÁÒÓ·˜, X. ¢ÂÏˉ‹ÌÔ˜. ¶ÚÂÌȤڷ: 24/11. ¶ANTOMIMA K˘„¤Ï˘ 15, 210 8819.571 TÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë NfiÚ·... B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ «KÔ˘ÎÏfiÛÈÙÔ» ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «£Â·ÙÚ›ÓˆÓ £Â·Ù¤˜». ™ÎËÓÔı.-Âχı. ·fi‰ÔÛË: °. §È‚·Ófi˜. MÂÙ¿ÊÚ.: M. Mȯ·Ï¿ÙÔ˘. MÔ˘Û.: °. M›ÏÏÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶·ÚÔ‡ÛË, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, °. TÛÈÒÌÔ˘. ¶ÂÌ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30, ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 14/01. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. TˆÓ £·Ó¿ÛË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Mȯ¿ÏË P¤·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Y. M·Ó¤, °. TÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘, T. X·ÏÎÈ¿˜. TÂÙ. 20.00, ¶¤ÌK˘Ú. 21.15, ™¿‚ (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.15. ú17, 19, 23. ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, 210 5240.040 & 210 5232.132 ¶Ò˜ Ó· KϤ„ÂÙ ÙÔ˘˜ KÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Û·˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

ÕÏ·Ó A›ËÎÌÔÚÓ. MÂÙ¿ÊÚ.™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, Õ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, N. BÂÚϤ΢. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. & K˘Ú. 18.15 Î·È 21.15. ú 23, 20, 15. ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.665 O ™ÈÔ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ˘ NÙÔ‡Û·Ó KÔ‚¿ÙÛ‚ÈÙ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: °Î¿Áη PfiÛÈÙ˜. ™ÎËÓÔı.: N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. BÏ¿¯Ô˜, O. M·ÛÏ‹, N. °ÎÂÛÔ‡Ï˘. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶ÂÌ.-™·‚. 21.15. ú 18, 13. M¤¯ÚÈ 7/01.

¶O§ITI™TIKO KENTPO E§§HNIKO™ KO™MO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, 212 2540.000 flÚ· ÂÓ¿ÙË. Afi ÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “X-it”. XÔÚÔÁÚ.-ÛÎËÓÔı.: º. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢Ú·Ì·Ù. ÂÂÍÂÚÁ·Û›·: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜, £. °ÂˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: ¢. K·Ì·ÚˆÙfi˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: £. °ÂˆÚÁ›Ô˘, K. KÔ˘¿ÙÔ˜, M. M¤Á·, º. NÈÎÔÏ¿Ô˘. Afi 26/11 ̤¯ÚÈ 8/12 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ.), 21.15. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï·Ù›· BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 The man who. TˆÓ Peter Brook Î·È Marie Helene Estienne. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Oliver Sacks «O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ì¤Ú‰Â„ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· η¤ÏÔ». MÂÙ¿ÊÚ.: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Renate Jett. ¶·›˙Ô˘Ó: T¿ÚÏÔÔ˘, K·Ú·ÌԇϷ˜, °·Ï¿Ù˘. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ̤¯ÚÈ 18/12.

¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË. ™ÎËÓÔı.-

‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: Cezarijus Grauzinis. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ P. PÔ‡ÊÔ˘. MÔ˘Û.: Martynas Bialobzeskis. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, E. K¯·ÁÈ¿. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì. - ™¿‚. 21.15, K˘Ú.13.00, ú 18, 15, 13. ¶OPTA MÂÛÔÁ›ˆÓ 59-Aı‹Ó· 210 7780.518 OÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ™·›ÍËÚ Û ÌÈ¿ ÒÚ·. TˆÓ MfiÚÁÎÂÚ-

ÛÔÓ, §ÔÓÁÎ Î·È ™›ÓÁÎÂÚ. KˆÌˆ‰›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: I. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. °ÂÓÓ·Ù¿˜, A. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 19.30, ú 23, 18, 16, 17. ¶POBA H›ÚÔ˘ 39 Î·È A¯·ÚÓÒÓ, 210 8818.326 La mamma. KÔÈÓˆÓÈÎfi, ÙÔ˘ AÓÙÚ¤ PÔ˘ÛÛ¤Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: M. ¶ÏˆÚ›Ù˘. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. B·Ì‚·Î›‰Ë˜. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÂÌȤڷ: 23/11. ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 Î·È ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙ¿ÊÚ.: Z. æ¿ÏÙË. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔÁÚ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K·Ú·Ì¤ÙË, X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì, ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00 & 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 21, 15. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. TÔ˘ Howard Zinn. ¶·›˙ÂÈ: ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. MÂÙ¿ÊÚ.: Õ. §·ÛηڿÙÔ˜. ™ÎËÓÔı.: A. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. K¿ı ¢Â˘Ù. ÛÙȘ 19.30 & TÚ. ÛÙȘ 21.00. POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, 210 3474.312 Other Side. TÔ˘ NÙ¤ÁÈ·Ó NÙÔ˘ÎfiÊÛÎÈ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «9 Î·È Î¿ÙÈ». MÂÙ¿ÊÚ.: G. Rossitch. ™ÎËÓÔı.: Ë ÔÌ¿‰·. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. K·ÙÛÈ·‰¿ÎË. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú.19.00, ¶·Ú. 00.00, ú 20, 15. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9229.579 §ÂfiÓÙÈÔ˜ Î·È §¤Ó·. TÔ˘ °Î¤ÔÚÁÎ M‡¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.ªÂÙ¿ÊÚ.: AÁ. KÔ˘ÓÂÓȉ¿ÎË. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· “play”. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: §. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ºˆÙÈÛ.: °. °È·ÓÓ¤Ï˘. ◊¯Ô˜: Studio 19. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00, ú 18, 12. TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. TÔ˘ TÛ¤¯ˆÊ. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶Ï¿ÓË». ¢È·Û΢‹: Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢ÂÏ·ÎÔ‡Ú·˜, Õ. EÙÈ·Ú›‰Ô˘, P. M·ÌÔ‡¯·. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ú 13, 10. ™TOYNTIO ¶PøTE™ À§E™ «AÓÙÈı¤·ÙÚÔ» MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36 Î·È ™¿ÚÙ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 HÛ·ÏÔÎ. TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ Z·¯·Ú¤·. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “Al - Sim”. ™ÎËÓÔı.: A. Z·¯·Ú¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: I. ™È¿ÌÔ˘, K. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, N. ¶··Ìȯ·‹Ï. TÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: °. ZÈ¿‚Ú·˜, M. E˘Ù·ÍÈÔÔ‡ÏÔ˘, M. Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. °. ZÈ¿‚Ú·˜ (È¿ÓÔ), ¶. ZÈ¿‚Ú·˜ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿). ¶ÚÂÌȤڷ: 21/11. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692 O ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Â TÛÔ˘¿Ó. TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÙ

MÚ¯Ù. MÂÙ¿ÊÚ.: Õ KÔÏÙÛȉÔÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Õ MÂÓÙ˘. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·.

¶·›˙Ô˘Ó: H. °ÂÓÓ·Ù¿, °. °Î¿Ù˙ÈÔ˜, A. KÔÎΛÓÔ˘, M. §Ô˘Ì¿ÎË. TÚ.-¶·Ú. 20.30, K˘Ú.19.00, ú 20, 15. ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39, °Î¿˙È, 210 3455.020 ÕÓıÚˆÔ˜ EϤʷÓÙ·˜. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ T۷ΛÚË. ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ º. TÚ‚˜ Î·È A. MfiÓÙ·ÓÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. T۷ΛÚ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, E. °È·ÎÔ˘Ì‹. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. 19.30, K˘Ú. & ™¿‚. 18.00. ú 22, 15. TABOO AÓÙ‹ÓˆÚÔ˜ 42 (‰›Ï· ÛÙÔ K¿Ú·‚ÂÏ), 210 7224.824 ÕÁÁÂÏÔ˜ ·fi Z¿¯·ÚË.

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË-show Ì ÙÔÓ T¿ÎË Z·¯·Ú¿ÙÔ. ™ÎËÓÔı.: K. K·ÙÛÔ˘Ï¿Î˘. ¢/ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙ.: N. ¢·Ó›Î·˜. K›ÌÂÓ·: °. •·ÓıÔ‡Ï˘. EÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜: A. MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. Z·¯·Ú¿ÙÔ˜, N. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë, M. Aı·Ó·Û›Ô˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 23.00, K˘Ú. 21.00. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3636.144 ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ÌÔ˘.

TÔ˘ ÕÚıÔ˘Ú M›ÏÏÂÚ. MÂÙ¿ÊÚ.: A. KÔ¤Ó. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: °. ¶¿ÙÛ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·˙¿ÎÔ˜, A. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, K. K·˙¿ÎÔ˜, A. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘. TÂÙ. 19.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. 18.15 & 21.15, ú 24, 18, 16. TO¶O™ A§§OY ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·. TÔ˘ B. £ÂÔÙfiÎË. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «K·Ú·‚›‰·». ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔÙfi΢. ¶·›˙Ô˘Ó: E. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, M. T۷ηÏÈ¿, B. £ÂÔÙfi΢. ¶·Ú.-™¿‚. 22.45, K˘Ú. 21.30, ú 20, 15, Ì ÔÙfi. M¤¯ÚÈ 30/3. TPENO ™TO POYº KˆÓ/ψ˜ (ÌÂٷ͇ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡Á¤Ê˘Ú·˜ X·ÌÔÛÙ¤ÚÓ·˜), 210 5298.922 ÕÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·Á¿Ë. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ AÁ¿ı˘ ¢ËÌËÙÚԇη˜. K·ÏÏÈÙ¯Ó. ÂÈÌ.-ÛÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. MÔ˘Û. ÂÈÌ.-ÂÓÔÚ¯.: Õ. P·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÙ.: N. §ÂÏÔ‡‰·. ºˆÙ: ™. MÈÚÌ›Ï˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: B. °ÈÛ‰¿Î˘, A. E˘ÛÙÚ·ÙfiÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ¶ÚÂÌȤڷ: 29/11. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 H Á‡ÛË ÙÔ˘ ηÓÔ‡ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘. T˘ I. §˘ÌÔ‡-

ÚË-º¤ÙÛË. ™ÎËÓÔı.: Õ. X·Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ™ÎËÓ.-ÎÔÛÙ.: ™. ¶··Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. K·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜, ™Ù. KÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, °. ¶ÔÙ›‰Ë˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00. ú 7, 12. M¤¯ÚÈ 3/12. AÁηÏÈ¿. M Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ E. °Î·Ï¿ÓÔ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ AÏϤ-PÂÙÔ‡Ú. I‰¤· Î·È ÂÚÌËÓ›·: N. K·‚Ô˘Ï¿ÎÔ˘, £. ¶Ú›ÙÛ·˜. KÔ‡ÎϘ: H. °ÂÓÓ·Ù¿. K¿ı ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15. ú 15, 10. M¤¯ÚÈ 19/12. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 16, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 (EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ - N¤· ™ÎËÓ‹) TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, ¶. §·ÁÔ‡Ù˘, M. ¶··ÛÙÂÊ·Ó¿ÎË. M¤¯ÚÈ 4/01. ¶¤ÓÙ ™Èˆ¤˜. T˘ ™›Ï· ™Ù›‚ÂÓÛÔÓ. MÂÙ¿ÊÚ.: XÚ. M¿ÌÔ˘-¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË. ™ÎËÓÔı.: Õ. TÔÌÔ‡ÏË. KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: KÏ. MÚ¤ÈÛÁÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K¤ÓÙÚÔ˜, K. ™·Ì·Ú¿, M. ZÔÚÌ¿, K. °¤ÚÔ˘. ●


>> ΔÈ ·›˙ÂÙ·È (O) A¢E§ºE™ (SYOSTRY) ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È MÔÓÙÚfiÊ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. M ÙÔ˘˜: OÎÛ¿Ó· AÎÈÓÛ›Ó·, K¿ÙÈ· °ÎÔÚ›Ó·. ¢‡Ô ÂÙÂÚÔı·Ï›˜ ·‰ÂÏʤ˜ ηٷ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·fi Û˘ÌÌÔÚ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙȘ ·¿ÁÂÈ ÁÈ· Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÙÔÓ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. AÊÂϤ˜ ÚˆÙfiÏÂÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001 ·fi ÙÔ Ì·Î·Ú›ÙË ˘Èfi ÙÔ˘ MÔÓÙÚfiÊ. ºI§I¶ (* * * *) CASINO ROYALE ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ K¿ÌÌÂÏ. M ÙÔ˘˜: NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ, E‡· °ÎÚÈÓ. O 21Ô˜ T˙¤È̘ MÔÓÙ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÿ·Ó ºÏ¤ÌÈÓÁÎ Î·È ÂȯÂÈÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÂÓfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ... ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÛfi¯·! ÕÍÈÔ˜ ÂÓÛ·ÚΈً˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ô KÚÂÁÎ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, O™KAP. ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, TPIA A™TEPIA, ODEON MA°IA, KA™TE§§A, A™TY - Cinema, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI KI AN ºY°ø... £A •ANAP£ø MIKPOKO™MO™ - PRINCE

(*) SCOOP ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. M ÙÔ˘˜: ™Î¿ÚÏÂÙ °ÈÔ¯¿ÓÛÔÓ, °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. AÌÂÚÈηӛ‰· ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì Ó‡̷ Ô˘ Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰È·‚fiËÙÔ˘ serial killer. ÕÓÈÛ˜ ‰fiÛÂȘ Û·Û¤Ó˜ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·fi ¤Ó·Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ, È·, ÕÏÂÓ. A§E•AN¢PA-NESCAFE, AT§ANTI™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

(*) H ™YNTOMH ZøH TOY XO™E ANTONIO °KOYTIEPEZ (DAS KURZE LEBEN DES

ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ JOSE ANTONIO GUTIERREZ) Ù˘ X¿ÈÓÙÈ ™ÂÎfiÓÈ·. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ 23¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ·fi ÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ IÚ¿Î. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi, ·Ó Î·È ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔÌ› ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ı Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. AºAIA Newstar Art Cinema (*) O ANEMO™ XOPEYEI TO KPI£API (THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY) ÙÔ˘ KÂÓ §fiÔ˘Ù˜. M ÙÔ˘˜: K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, ¶¿ÓÙÚÂÎ NÙÈϤÈÓÈ. ™ÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· ÙÔ˘ ’20, ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ. AÚÈÛÙÂÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ô ÈÔ ‰ÂÈÏfi˜ XÚ˘Ûfi˜ ºÔ›ÓÈη˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. APOLLON - CINEMAX

(O) ™E B§E¶ø 3 (SAW III) ÙÔ˘ NÙ¿ÚÂÓ §ÈÓ MÔ‡ÛÌ·Ó. M ÙÔ˘˜: TfiÌÈÓ MÂÏ, ™fiÓÈ ™ÌÈı. O Jigsaw ·¿ÁÂÈ ÌÈ· ÓÔÛÔÎfiÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹, ÂÓÒ Ë Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ «·È¯Óȉ¿ÎÈ» Û’ ¤Ó·Ó ·Ù¤Ú· Ô˘ ˙ËÙ¿ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. MËÓ ÎÔ›ÙÂ... STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax 5+1, NANA Cinemax, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 10 CINEMAS

MAROUSSI, STER CINEMAS, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

(* * *) OI ™HMAIE™ TøN ¶PO°ONøN MA™ (FLAGS OF OUR FATHERS) ÙÔ˘ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: P¿È·Ó ºÂÏ›Â, T˙¤ÛÈ MÚ¿ÓÙÊÔÚÓÙ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, Ë Ì¿¯Ë Ù˘ ÿ‚Ô Z›Ì· Î·È ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· Û·ÚηÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ‹Úˆ· Û·Ó... Ì·ÚÎÂÙ›ÛÙÈÎÔ

‰fiψ̷! ™·ÊÒ˜, Ë ÈÔ ÒÚÈÌË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. AABOPA, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ¶A§A™, TITANIA Cinemax

(*) BABEL ÙÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ IÓÈ¿ÚÈÙÔ˘. M ÙÔ˘˜: MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, °Î·¤Ï °Î·ÚÛ›· MÂÚÓ¿Ï. O Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 142 ÏÂÙ¿ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ·Û‡Ó‰ÂÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ÂÓÒÓÂÈ Ë ÌÔ›Ú·. T·Ï¤ÓÙÔ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Ì·ÓȤڷ ÛÙË «ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹» ·Ê‹ÁËÛË, ·ÓÔËÛ›·

ÛÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ¶§AZA, A§IKH ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, BAPKIZA, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

(*) ¶E£AINONTA™ ™THN A£HNA ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘. M ÙÔ˘˜: ™‡ÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, M·Ú›· N·˘ÏÈÒÙÔ˘. K·ıËÁËÙ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘

ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ï¢¯·ÈÌ›· Î·È ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÈÔ ÎÚ˘Ê¤˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ ϛÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ. °È· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ·Í›˙ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂȘ ÌfiÓÔ. ¢ANAO™, ¢IANA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(* * * * ) SHORTBUS ÙÔ˘ T˙ÔÓ K¿ÌÂÚÔÓ M›ÙÛÂÏ. M ÙÔ˘˜: ™Ô˘Î-°ÈÓ §È, §›ÓÙÛÂ˚ M›ÌȘ. H N¤· YfiÚÎË, ÙÔ ÛÂÍ Î·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿. I‰ˆÌ¤Ó· Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈο ·ÏËıÈÓ¿ ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ “Hedwig”. ÿÛˆ˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ʤÙÔ˜, ‚·ı‡Ù·Ù· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋, ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË. A§ºABI§-BAR CINEMA, A™TY - Cinema

(* *) °YPNA ¶I™ø (VOLVER) ÙÔ˘ ¶¤ÓÙÚÔ AÏÌÔÓÙfi‚·Ú. M ÙÔ˘˜: ¶. KÚÔ˘˙, K. M¿Ô˘Ú·. TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙȘ ÎfiÚ˜ Ù˘. A£HNAION NESCAFE, A£HNA´™,

class, AE§§ø Cinemax 5+1, KHºI™IA Cinemax 3, NIPBANA Cinemax, ¶TI ¶A§AI, AE§§ø Cinemax 5+1

ANNA NTOP, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ODEON ZINA

(* * * *) BORAT ÙÔ˘ §¿ÚÈ TÛ·ÚϘ. M ÙÔ˘˜: ™¿Û· M¿ÚÔÓ KfiÂÓ, KÂÓ NÙ·‚ÈÙÈ¿Ó. TËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ·fi ÙÔ K·˙·ÎÛÙ¿Ó Ù·Íȉ‡ÂÈ ˆ˜ ÙȘ H¶A ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ¶¿ÌÂÏ· ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›! O˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È ¯Ù‡ËÌ· οو ·fi ÙË Ì¤ÛË ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. VILLAGE 10

(* *) OI HPøE™ TOY ¢A™OY™ (OPEN SEASON) ÙˆÓ P. ŸÏÂÚ˜, T. KÔ‡ÏÙÔÓ, Õ. ™Ù¿ÙÛÈ. MÈ· ·ÚÎÔ‡‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Û·Ó Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NIPBANA Cinemax, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, KHºI™IA Cinemax, TPIA A™TEPIA, CINE CITY, ETOYA§-A§E•AN¢PA, AI°§H, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, BAPKIZA, NANA Cinemax, ODEON

CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS

(* * *) TA ¶AI¢IA TøN AN£Pø¶øN (CHILDREN OF MEN) ÙÔ˘ AÏÊfiÓÛÔ KÔ˘·ÚfiÓ. M ÙÔ˘˜: K. ŸÔ˘ÂÓ, K.X. ÕÛÈÙÂ˚. ™Ù· 2027 ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÈ· ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î· Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ·È‰› Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Â‰Ò Î·È 18 ¯ÚfiÓÈ·. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO Filmcenter, ZEA, AN¢OPA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(*) ¶ENTE §E¶TA AKOMA ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘. M ÙÔ˘˜: B·Û›ÏË X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· BÏ·ÓÙ‹. YÂÚ‚ÔÏÈο ˙ËÏÈ¿Ú˘ Ó·Úfi˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô, ·ÏÏ¿ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ... ¿Óˆ ‹ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ. ™˘Ì·ı‹˜ Ë È‰¤·, ·ÓÂ·Ú΋˜ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜. NANA Cinemax, CINE CITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ), STER CINEMAS

(* * *) AYTOKINHTA (CARS) ÙÔ˘ T˙ÔÓ §¿ÛÈÙÂÚ. ŒÓ· οˆ˜ ÈÔ... ·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ „ËÊÈ·Îfi animation Ù˘ Disney. VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, AE§§ø Cinemax 5+1, NANA Cinemax, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON STARCITY, ETOYA§-A§E•AN¢PA ●

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞

(* * *) PARIS, JE T’ AIME ÙˆÓ O. AÛ·ÁÈ¿˜, º. OÌÂÚÙ¤Ó, °. TÛ¿ÓÙ·, ™. ™Ô̤, I. & T. KfiÂÓ, I. KÔ˚ͤ, °. KڤȂÂÓ, A. KÔ˘·ÚfiÓ, Z. NÙÂ·ÚÓÙȤ, K. NÙfiÈÏ, P. §·°ÎÚ·‚ÂÓ¤˜, B. N·Ù¿ÏÈ, A. ¶¤ÈÓ, M. ¶ÔÓÙ·Ï›ÓÙ˜, B. ™¿Ï˜, O. ™ÌÈÙ, N. ™Ô‡‚·, N. TfiÌ·˜, T. T›Î‚ÂÚ, °. B·Ó ™·ÓÙ. 20 ÛÎËÓÔı¤Ù˜, 18 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·Á¿˘ Ô˘ «¯Ù›ÛÙËηӻ ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ·Ï·‚fi project ÁÈ· ÌÈ· ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹ Ù·ÈÓ›· Ô˘ οÔ˘ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì· Î·È Û ¯¿ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. AºAIA

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2 Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ì›·˜ TÚ›Ù˘ ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 28/11 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

Newstar Art Cinema, °§YºA¢A, ¢ANAO™, E§§H, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, TPIANON

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

DVD ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

INFERNAL AFFAIRS (O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘) ÙÔ˘ ÕÓÙÈ §¿Ô˘. M˘ÛÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÙÔ˘ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi «Î·ÚÊ›» ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ¢›ÔÏ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜ ‰È·ÚÎÒ˜, ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÛÂοӘ ‰Ú¿Û˘ Î·È cult ·Í›· ·fi ÙÔ 2002 ̤¯ÚÈ... ÙÔ ¿ÂÈÚÔ. Œ¯ÂÈ Ù· „ÂÁ¿‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÔÙÈÌÒ ·fi ÙÔ remake ÙÔ˘ ™ÎÔÚÙÛ¤˙Â, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Û‹ÌÂÚ·. H ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ˯ËÙÈ΋ Ì¿ÓÙ·, ÔfiÙ ӷ ›ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÔÎ ÙÔ˘... ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÓÙÔ˘ÌÏ¿˙. (AV)

ALL ABOUT EVE (ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ E‡·) ÙÔ˘ T˙fi˙ÂÊ §. M¿ÓÎÈ‚ÈÙ˜. ºÈÏfi‰ÔÍË Ó·ڋ ËıÔÔÈfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ÛÎÈ¿ ÌÈ·˜ Û·Ú·ÓÙ¿Ú·˜ ÓÙ›‚·˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› οı ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı›. Yfi‰ÂÈÁÌ· ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Ì ۷ÚηÛÌfi Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÚÈ· Á‡Úˆ ·fi Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ· Ù˘ showbiz, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ¤ÍÈ ŸÛÎ·Ú ÙÔ 1951. AȯÌËÚfiÙ·ÙÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ, ·Ù¿Î˜ Ù˘ M¤ÙÈ N٤ȂȘ Ô˘ ı· ÎÔÈ¿ÚÂÙ ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ M¤ÚÈÏÈÓ MÔÓÚfi ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘... ¯·˙‹˜ Í·ÓıÈ¿˜ ÛÙ¿ÚÏÂÙ Î·È Ì‡ÚÈÔÈ fiÛÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. (ODEON)

HOWL’S MOVING CASTLE (TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ) ÙÔ˘ X·ÁÈ¿Ô MÈÁÈ·˙¿ÎÈ. ŒÓ· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÍfiÚÎÈ Ô˘ ı· ‰ÈÒÍÂÈ ·fi ¿Óˆ Ù˘ Ù· ‚·ÚÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÊ·Ï‹ Ì¿ÁÔ, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ̤۷ Û ¤Ó· οÛÙÚÔ Ô˘ ÂÚ·Ù¿! Õ„ÔÁÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ animation, ·ÏÏ¿ ¯·ÔÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂÓ‹ÏÈΘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ –·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜– Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ¶ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ʤÙÔ˜. (AV)

SILENT HILL ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ °Î·Ó˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, ÌÈ· Ì¿Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ ÛÙË ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË fiÏË ÙÔ˘ Silent Hill. M ·ÏÏfiÎÔÙ· Ù¤Ú·Ù· Ó· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ·ÈÒÓÈÔ Î·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ, ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙ¿¯ÙË ÙËÓ fiÏË ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ video game, ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ °¿ÏÏÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘ «A‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ». ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ gore ÛÎËÓ¤˜ ÁÈ·... ΤÊÈ Î·È ¯·Ú¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó. (ODEON) 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 59


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 18.10-20.30-23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.45-20.4523.45/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.4516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 16.30-19.30, ¶·Ú.K˘Ú. 16.30-19.30-22.30/ O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 22.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.0013.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.15-19.1522.15, K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 4: Casino Royale 15.00-18.00-21.00-00.00, K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 5: O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 17.0019.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30/ ™Â ‚Ϥˆ III 22.0000.15/ A˘ÙÔΛÓËÙ· K˘Ú. 12.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

NESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· Scoop 18.00-20.15-22.30 A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 Shortbus 19.00-21.0023.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙ/fiψ˜ 117, 210 6998.631-210 6980.796 OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ù˘ Sophie Scholl 17.00/ T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 19.00-21.00-23.00

ANNA NTOP °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.617, www.glyfadacinemas.gr, ÚÔÒÏËÛË: 210 6786.000 & www: i-ticket.gr °‡ÚÓ· ›Ûˆ 18.10-20.3023.00

A™TEPA™ ¢HM.KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4, N. IˆÓ›·, 210 2712.640 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 18.0020.10-22.20/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 Casino Royale 17.3020.10-22.50/ Garfield 2 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 17.15-20.10-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: °‡ÚÓ· ›Ûˆ 18.00-20.20-22.40

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ-ˆÏ‹ÛÂȘ 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.10-20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale 17.00-20.0023.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Casino Royale 18.30-21.30, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 18.30-20.3022.30/ Garfield 2 ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶·Ú.™¿‚‚. 00.35

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.006 °‡ÚÓ· ›Ûˆ 18.00-20.3022.45

AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Casino Royale 17.3020.20-23.00

T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.10-20.00-23.00

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) Shortbus 21.30-23.30/ Casino Royale 19.00, ¿Ì ӈڛ˜ ÛÈÓÂÌ¿ (Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙËÚÈÔ) 14.00-16.30

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 17.00-19.50-22.20

AT§ANTI™ §ÂˆÊ.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 18.00-20.2022.40 A›ıÔ˘Û· 2: Scoop 18.3020.45-23.00/ Garfield 2 K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.15-20.00-23.00

ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 - 210 3252.817 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.40-19.30-22.30

AºAIA Newstar Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜

AI°§H

96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 H Û‡ÓÙÔÌË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ XÔÛ¤ AÓÙfiÓÈÔ °ÎÔ˘ÓÙȤÚ˜ 17.30-19.15/ Paris je t’aime 21.00-23.00

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 17.30-20.2023.00/ K˘Ú. 11.30-15.00 ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ: O Ì·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ì˘ıÔ‡ÔÏ˘ A›ıÔ˘Û· 2: IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 19.00-21.00-23.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.K˘Ú. 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 19.40-22.30/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale 17.20/ Babel 19.50-22.30/ Garfield 2 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.45-19.45-22.45

A§E•AN¢PA-

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-20.1523.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1514.15-17.15-20.15-23.15

60 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

(* *) AY™THPø™ AKATA§§H§O (DESTRICTED) ÙˆÓ M. AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, M. M¿ÚÓÂ˚, M. MÚ·Ì›Ï·, §. KÏ·ÚÎ, °. NÔ¤, P. ¶ÚÈÓ˜, ™. T¤ÈÏÔÚ °Ô˘ÓÙ. EÙ¿ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÚÔ‚ÔοÚÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÔÏÌËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙÈÎÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ÙÔ˘ §¿ÚÈ KÏ·ÚÎ, ‰È¯·ÛÙÈÎfi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ˘ÏÈÎfi. MIKPOKO™MO™ - PRINCE (*) I§OY™TPA™ION ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË X·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘. M ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË M¤˙Ô, ÕÎË ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ÕÛÎËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÈÔ glamorous ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ºÈÓ¤ÙÛ· ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤Ó· ˘ÂÚÔÙÈÎfi ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¯Ï¢¿˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ target group. AI°§H, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, I§ION, INTEA§, ¶§AZA, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL.

(* * *) O ¶§HPOºOPIO¢OTH™ (THE DEPARTED) ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. M ÙÔ˘˜: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ. N·Úfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÈÛ¯ˆÚ› Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÚıÚÒÛÂÈ Û˘ÌÌÔÚ›· ÛÙË BÔÛÙÒÓË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ™ÒÌ·. Remake cult ·ÛÈ·-

ÙÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ÙÔ˘ 2002, Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ ηٷӿψÛË. ATTIKON-CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A™TPON, ATTA§O™, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax 3, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(O) ™XO§H °IA A¶ATEøNE™ (SCHOOL FOR SCOUNDRELS) ÙÔ˘ TÔÓÙ º›ÏÈ˜. M ÙÔ˘˜: M›ÏÈ MÔÌ £fiÚÓÙÔÓ, T˙ÔÓ X¤ÓÙÂÚ. Loser Ù˘¿ÎÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË Ù¿ÍË Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ Ê¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. º·ÚÛÔΈ̈‰›· Ì ÚԂϤ„ÈÌË ÏÔ΋ Î·È ¯ÔÓÙÚ¿‰Â˜. A£HNAION Cinepolis, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, °A§A•IA™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI

A›ıÔ˘Û· 2: Paris, je t'aime 18.10-20.30-23.00

CINE CITY A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 19.30-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 18.40-20.5023.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 18.45-20.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: Casino Royale 18.00-21.00

CINERAMA Casino Royale 17.1519.45-22.30/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ A›ıÔ˘Û· 1: Paris, je t'aime 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· 18.00-20.1022.20

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ A›ıÔ˘Û· 2: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.11.15-13.15-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.15-22.1501.15 A›ıÔ˘Û· 3: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 18.00-21.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.11.00-13.0015.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 19.3021.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 6 : Borat ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.4517.45-22.30-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-13.45-15.4517.45-22.30-00.30/ Babel 19.45 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™Â ‚Ϥˆ III 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 8: A˘ÙÔΛÓËÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 19.00-22.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 9: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-20.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0014.00-17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 10: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.1521.15-00.15, ™¿‚‚.K˘Ú.12.15-15.15-18.1521.15-00.15

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 13.0015.15-17.30-19.45-22.0000.15 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 18.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: Garfield 2 ¶¤Ì. 13.00-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-

13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.30-22.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 18.45-21.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 5: Scoop ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.3019.00-21.30-00.00, ¶·Ú. 14.45-17.15-19.30-21.4500.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.1514.45-17.15-19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 6: 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 00.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 00.30/ IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.1517.30-19.45-22.00, ¶·Ú.K˘Ú. 13.45-15.45-18.0020.00-22.15 A›ıÔ˘Û· 7: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 13.45-17.1520.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: A˘ÙÔΛÓËÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.45-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 17.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 9: Borat ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.0016.00-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00-18.00/ Casino Royale 20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.11.00-13.00-15.0017.00/ ™Â ‚Ϥˆ III 19.0021.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-19.0022.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3015.45-19.00-22.15/ ™Â ‚Ϥˆ III 01.15 A›ıÔ˘Û· 12: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.11.0013.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.4520.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 13: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-19.0022.15 A›ıÔ˘Û· 14: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-20.0023.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-

TÂÙ. 20.45-23.45, ¶·Ú.K˘Ú. 17.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 18.30-21.4500.45 A›ıÔ˘Û· 3: A˘ÙÔΛÓËÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.45-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 20.0022.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-18.1521.15-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-15.15-18.15-21.1500.15 A›ıÔ˘Û· 5: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.4520.45-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.45-17.45-20.4523.45 A›ıÔ˘Û· 7: Casino Royale 13.30-16.4520.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.3021.45-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.30-18.30-21.4500.45 A›ıÔ˘Û· 9: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.45-20.45-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-14.3017.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.45-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4514.45-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¢Â˘Ù. 14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™Â ‚Ϥˆ III ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.15-21.45-00.00, ¢Â˘Ù. 22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: ™Â ‚Ϥˆ III ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 20.30-23.00-01.15, ¢Â˘Ù. 19.30-21.45-00.00/ Borat ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.15, ¢Â˘Ù. 13.45-15.4517.45 A›ıÔ˘Û· 12: Scoop ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.45-15.4517.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.11.45-13.45-15.4517.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 14: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. &

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.15-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.15-15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.15-22.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 15: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 19.00-22.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 16: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.4519.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-16.4519.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 17: 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.30-18.1521.00-23.15-01.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.00-14.15-16.3018.45-21.00-23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 18: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.1518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.15-16.1518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 19: Borat ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 13.3015.30-17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.30-15.30-17.30, ¢Â˘Ù. 13.00-15.00-17.00/ Casino Royale 19.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 20: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.3021.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-15.30-18.30-21.3000.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-13.4515.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 2: Borat ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.0018.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00/ Casino Royale 20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 3: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.1520.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.13.3016.00-18.15-20.30/ ™Â ‚Ϥˆ III 22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 18.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.15-15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fi-

Ù˘ 19.15-22.15-01.15

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, TËÏ. KÚ·ÙËÛÂˆÓ 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: A˘ÙÔΛÓËÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.1516.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 18.45-21.4500.45 A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-17.0020.15-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-14.00-17.00-20.1523.15 A›ıÔ˘Û· 3: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ™Â ‚Ϥˆ III ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 23.30-01.30/ IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 17.30-19.30-21.30 A›ıÔ˘Û· 4: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 13.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.11.0013.00-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.0020.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 13.15-15.15-17.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.1515.15-17.15/ Casino Royale 19.15-22.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 18.15-21.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 7: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-17.3020.45-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú.11.00-14.15-17.3020.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-19.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 9: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-20.0023.15

°A§A•IA™ A›ıÔ˘Û· 1: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Scoop 18.3020.30-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 www.glyfada-cinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: Scoop 18.2020.20-22.30

M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· 18.15-20.15/ Thank you for smoking 22.20

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 Paris, je t’aime 17.3020.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·Ù. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 Scoop 18.00-20.15-22.30

ETOYA§ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.00-20.00-23.00

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: ™Â ‚Ϥˆ III 18.40-20.50-23.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 20.20-22.40/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 19.0021.00-23.00 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ¶¤Ì.¢Â˘Ù, & TÂÙ. 18.30-20.3022.30. TÚ. 20.30-22.30

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË - K·Ï˘„Ô‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950210 9510.909 O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 18.30-20.30-22.30

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 17.30-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 17.3020.00-22.30/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KHºI™IA Cinemax 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16,KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601-2106231.933 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.00-20.00-22.50

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 K·È ·Ó ʇÁˆ ı· Í·Ó¿Úıˆ 18.10/ A˘ÛÙËÚÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ 20.10-22.1000.10

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 18.00-21.00-00.00 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00, K˘Ú. Î·È 12.00


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ A›ıÔ˘Û· 2: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.50-21.20/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15, K˘Ú. Î·È 12.45-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.40-20.1023.40, K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 4: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 19.00-22.30/ O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.50/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.K˘Ú. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.15-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 17.40/ 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 19.50/ ™Â ‚Ϥˆ III 22.00-00.15/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: Casino Royale 17.00-20.00-23.00

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 18.00-20.3023.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, KÔÏϤÁÈÔ, 210 6715.905 Scoop 18.20-20.30-22.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I A›ıÔ˘Û· 1: Paris, je t’aime 17.30-20.10-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Babel 19.3022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 3: Scoop 17.4019.50-22.15

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Babel 18.1021.10-00.10/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.00-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.10-20.4023.10/ Casino Royale ¢Â˘Ù. 16.00-19.00-22.00/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-15.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: ™Â ‚Ϥˆ III 20.10-22.20-00.40/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.2014.10-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.20-21.4023.50/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¢Â˘Ù. 17.30-20.3023.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.1015.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: Borat 17.5019.50-21.50-23.50/ Garfield 2 ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.20-16.10 A›ıÔ˘Û· 6: Scoop 18.3020.20-22.30-00.30, ¶¤Ì.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 7: Casino Royale ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ. 17.00-20.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00, ¢Â˘Ù. 18.00-21.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 17.40-19.5022.10-00.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 15.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.20 A›ıÔ˘Û· 9: Casino Royale ¶¤Ì.-K˘Ú. 15.0018.00-21.00-00.00, ¢Â˘Ù. 17.00-23.00, TÚ. 18.0021.00-00.00, TÂÙ. 17.3023.30 A›ıÔ˘Û· 10: Casino Royale ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ. 16.00-19.00-22.00, TÂÙ. 18.00-21.00-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.00, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 01.00/ O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada ¢Â˘Ù. 23.10

A›ıÔ˘Û· 11: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.30-20.3023.30/ T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¢Â˘Ù. 23.50 A›ıÔ˘Û· 12: °‡ÚÓ· ›Ûˆ 17.50-20.20-22.50

O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.00-19.50-22.40

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 Casino Royale 16.3019.30-22.30, K˘Ú. 19.3022.30

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: Babel 16.2019.20-22.15 A›ıÔ˘Û· 2: °‡ÚÓ· ›Ûˆ 17.20-20.00-22.40

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.30-20.3023.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™Â ‚Ϥˆ III ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-21.10-23.40, ™¿‚‚.K˘Ú. 23.40/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ™¿‚‚.K˘Ú.20.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Babel ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50-21.2000.10, ¶·Ú. 17.50-21.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.20-00.10/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10-18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Borat ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.5019.40-21.50-23.50, ™¿‚‚.K˘Ú. 19.40-21.50-23.50/ Garfield 2 ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20-18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: Casino Royale 17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: Casino Royale 18.00-21.0000.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 15.00/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú.12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: Scoop 18.3020.20-22.30-00.30, ¶¤Ì.K˘Ú. Î·È 16.30/ Garfield 2 ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: °‡ÚÓ· ›Ûˆ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-20.50-23.20, ™¿‚‚.K˘Ú. 20.50-23.20/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.K˘Ú. 11.40-13.30-15.2017.10-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 17.40-19.5022.10-00.20, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 15.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.20 A›ıÔ˘Û· 10: Casino Royale 16.00-19.0022.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 01.00/ Cinema Park ™¿‚‚.-K˘Ú.11.00 H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·

ODEON ZINA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 °‡ÚÓ· ›Ûˆ 17.30-20.0022.30

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 Casino Royale 17.0019.45-22.30 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 17.5020.15-22.45/ NÈÒÛ ÙÔÓ Ú‡ıÌÔ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.50/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ K˘Ú. 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 18.40-20.40-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: Babel 17.4020.20-23.00 ¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24 (MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜), 210 7291.800 O ¿ÓÂÌÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ 17.3020.00-22.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: Casino Royale 16.45-19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· 19.00-21.0023.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.30-20.3523.30/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-14.3016.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 17.45-19.40 ™Â ‚Ϥˆ III-21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 7: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.30-20.25-22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.30-20.2522.30-00.30/ Babel 16.00/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

MONTREAL WORLD FILM FESTIVAL 2006 Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

KYIV INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2006 Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2006 Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ATHENS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2006 Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - 2006 Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

H MINUS PICTURES ¶APOY™IAZEI

THE LAST PORN MOVIE MIA TAINIA TOY Kø™TA ZA¶A ¶APA°ø°O™ °PH°OPH™ A£ANA™IOY

TITANIA Cinemax STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ 16.40-18.4020.40-22.45/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.10-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Garfield 2 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 12.20-14.20-16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Casino Royale 18.10-21.00-23.50 A›ıÔ˘Û· 3: O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 17.10/ Scoop 19.20-21.20-23.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.2015.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Casino Royale 16.00-19.1022.15/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4013.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.30-19.3022.30/ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÊÚ¿ÎÙË ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-12.50-14.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: IÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.00-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.00-15.00-17.0019.00-21.30/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 23.40 A›ıÔ˘Û· 7: T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.50, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.30-15.15-17.50/ Casino Royale 20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 8: ™Â ‚Ϥˆ III ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.5022.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 19.5022.00-00.10/ Borat 18.00/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.K˘Ú.12.40-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.10, ™¿‚‚. 13.4515.50-18.10, K˘Ú. 15.5018.10/ O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 20.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 10: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.20-18.2021.45/ TÔ ÙÂÚ·ÙfiÛÈÙÔ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.10

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.20-21.20, ¶·Ú. 18.20-21.20-00.20, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.10-15.20-18.2021.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale 18.00-21.0000.00/ Borat 16.10/ A˘ÙÔΛÓËÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Casino Royale 19.00-22.00/ O ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada 16.45/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.4014.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Casino Royale ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-20.0023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.0017.00-20.00-23.00/ Garfield 2 ™¿‚‚.K˘Ú.12.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O ÏËÚÔÊÔ-

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 3811147 OÈ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ 17.30-20.0022.30

™øTHPIA §EONAP¢OY

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.30-20.1523.00/ OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Casino Royale 17.15-20.00-22.45

KA§§IO¶H TAXT™O°§OY, ¢HMHTPH™ °EøP°A§A™, IøANNH™ NIKO§AOY, NIKO§ NTPIZH MOY™IKH: ASAD CASTING:

ALEX KELLY, XPI™TINA AKZøTH

SOUND DESIGN: H§IA™ º§AMMO™

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜

BOH£O™ MONTAZ: IA™øN APBANITAKH™

21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 Paris, je t’aime 18.2020.40-23.00

HXO§HæIA: NIKO™ MAKPH™, H§IA™ º§AMMO™ KAMEPA, ™ENAPIO, ™KHNO£E™IA: Kø™TA™ ZA¶A™

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 A‰ÂÚʤ˜ ¶¤Ì. 20.4522.30, ¶·Ú.-TÂÙ. 19.0020.45-22.30/ M·ÓÒÏ˘ XÈÒÙ˘ - O Ì¿Áη˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÎÔÏfiÓÈ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¶¤Ì. 18.00/ K˘Ú. 16.00 M·ÚÈΤÓ

ME THN Y¶O™THPI•H TOY E§§HNIKOY KENTPOY KINHMATO°PAºOY COPYRIGHT (c) 2006 MINUS PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

www.thelastpornmovie.com XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

M ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘

A¶O 7 ¢EKEMBPIOY ™TON MIKPOKO™MO PRINCE FILMCENTER

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 17.15-20.00-22.45/ K˘Ú. 11.30-15.00 ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ - O ·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË) §ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 Babel ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.0022.30/ TÂÙ. 21.15 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Babel 19.15-21.30

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, 22210 25625 Casino Royale 19.3022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.30 PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439/26281 5 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ· 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 20.00-22.00

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 T· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 18.20-20.2522.30/ MÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44 - B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 Casino Royale 16.45-19.30-22.30 ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 O ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ 16.30-19.3022.30 ●

23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 61


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

¢ÈÏÔ› ÚfiÏÔÈ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¡›ÎÔÏÛÔÓ

¶ONTIKO¶A°I¢A ΔÔ˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ O ¶§HPOºOPIO¢OTH™ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: °Ô˘›ÏÈ·Ì MfiÓ·¯·Ó ¶·›˙Ô˘Ó: §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙÈK¿ÚÈÔ, T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ, M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ ***

EÎÙfi˜ ·fi ÙÚˆÎÙÈÎfi, ¤Ó· rat ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ «Î·ÚÊ›», ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ ‹ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. £’ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ÛÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· (remake ÂÓfi˜ cult ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ 2002 ·fi ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ, ÙÔ˘ “Infernal affairs”) ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. K·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηڤ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ οÙÈ ·ÊfiÚËÙ· ÚÔÊ·Ó¤˜: ¤Ó· ÔÓÙ›ÎÈ. AÏÏËÁÔÚÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ı·ً; AÛÙÂÈ¿ÎÈ; K·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ÙÔ ‚ڋη ÓÂ˘Ì·Ù҉˜. AÏ¿, ı· ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Û· Ôχ... ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ. O ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÊÈÏÌ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ··Ú¿ÏÏ·¯ÙÔ˜ Î·È Ë ÛÂÓ·Úȷ΋ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ·Ì MfiÓ·¯·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÂÓfi˜ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ (·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ÌÈ· Èı·Ó‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔ Â›‰Ô˜). ¶Èı·Ó‹ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ··ÓÙ¿ Ô ÁÚ¿ÊˆÓ ˆ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰Â ‚Á¿˙ÂÈ ˙Ô˘Ì› ÙÔ Ì‰ԇÏÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ù˘ ÏÔ΋˜ ÌÔÓ¿¯· Ì ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó. ™Â ÌÈ· ÈÚÏ·Ó‰¤˙ÈÎË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ BÔÛÙÒÓ˘ Ô Ó·Úfi˜ M›ÏÈ KfiÛÙÈÁÎ·Ó ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙË Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ KÔÛÙ¤ÏÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙËÓ ÂÍ·ÚıÚÒÛÂÈ. O ‰Â‡ÙÂ-

AY™THPø™ AKATA§§H§O M·Ú›Ó· AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, M¿ıÈÔ˘ M¿ÚÓÂ˚, M¿ÚÎÔ MÚ·Ì›Ï·, §¿ÚÈ KÏ·ÚÎ, °Î·Û¿Ú NÔ¤, P›ÙÛ·ÚÓÙ ¶ÚÈÓ˜, ™·Ì T¤ÈÏÔÚ °Ô˘ÓÙ. EÙ¿ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÂÙ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÊÈÏÌ¿ÎÈ·, Ì›· Ë Ô˘Û›·: Û˘ÓÔ˘Û›·. M ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÙÔ˘ art

¢EYTEPA 27/11 «KˆÌˆ‰›· AÏ¿ IÙ·ÏÈο» flÚ· 19.00 T· T¤Ú·Ù· (I Mostri - 1963) ÙÔ˘ NÙ›ÓÔ P›ÛÈ, Ì ÙÔ˘ O‡ÁÎÔ TÔÓÈ¿ÙÛÈ, BÈÙfiÚÈÔ °Î¿ÛÌ·Ó Î.¿. flÚ· 21:00 O º·ÓÊ·ÚfiÓÔ˜ (il sorpasso - 1962) ÙÔ˘ NÙ›ÓÔ P›ÛÈ, Ì ÙÔ˘˜ BÈÙfiÚÈÔ °Î¿ÛÌ·Ó, K·ÙÂÚ›Ó· ™··Î, Z·Ó §Ô˘› TÚÂÓÙÈÓÈ¿Ó Î.¿. flÚ· 11:00 ¢È·˙‡ÁÈÔ AÏ¿ IÙ·ÏÈο (divorzio all’ Italiana - 1961) ÙÔ˘ ¶È¤ÙÚÔ T˙¤ÚÌÈ, Ì ÙÔ˘˜ M·ÚÙÛ¤ÏÔ M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓÈ, NÙ·ÓȤϷ PfiÎη, ™ÙÂÊ·Ó›· ™·ÓÙÚ¤ÏÈ Î.¿. E›ÛÔ‰Ô˜ EχıÂÚË K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË Û¿ÓÈ· b-movies. Dasein Coffee Art & Spirits, ™ÔψÌÔ‡ 12, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3841.857 www.dasein.gr, www.b-movies.gr

62 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

¡π∫√§™√¡, ¡Δπ ∫∞¶ƒπ√

ÚÔ˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙÔÓ KfiÏÈÓ ™¿ÏÈ‚·Ó, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ «Î·ÚÊ›» ÛÙÔ ™ÒÌ·, ·ÏÏ¿ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ M›ÏÈ. K·ıÒ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Û·Û¤Ó˜ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ ı· È·ÛÙ› ÚÒÙÔ˜ Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ... ÔÓÙÈÎÔ·Á›‰·.

project, ÙÔ‡ÙË Ë ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹ ÚfiÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Î·È Ù· Ù·ÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi fiˆ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Shortbus”, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· οÔÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÌËÌ·ÙÈο. KÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ KÏ·ÚÎ, ¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙÈÎÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi οÛÙÈÓÁΠοÌÔÛÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜, Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û ÛÎÏËÚfi ÔÚÓfi. K·ÙfiÈÓ, Ô ¿ÚÚÂÓ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· interviews ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ÔÚÓÔÛÙ¿Ú ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘, ˆ˜ ÙËÓ «·ÓËÁ˘ÚÈ΋» ηٿÏËÍË, ÌÈ· ÛÂοӘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÛÂÍ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‚Ϥ·Ù Û ·Ú·ÁˆÁ‹ hardcore Ù·ÈÓ›·˜! ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ 38 ÏÂÙÒÓ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ Ï·ÁÓ›·˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ

¶ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ÙÂÚÙ›È· Î·È ÙËÓ ÂȉÂÈÍÈÔÌ·Ó›· ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘, Ô ™ÎÔÚÛ¤˙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ¯ˆÓ‡ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ multiplex. M·ÁÎÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ «·Ú·ÁÁÂÏÈ¿» ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘, ϤÔÓ Â͢ËÚÂÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ Î·ÛÙ Î·È ‰Â ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË

fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË. Afi οو, fï˜, ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· fiÙ·Ó Ï›ÂÈ Ë Á¿Ù·! K¿Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ¤Íˆ ·’ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘, ˆ˜ Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ Ì‹Î Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ·˘Ù‹ Ë Ë‰ÔÓ‹ ÂÓfi˜ Ê·ÎÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Û·Ó Ï·ÙÚ›· ·ÓÙÚ›ÎÈ·˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. K¿ı ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘, ‰È·ÙËÚ› ÙË ¯¿ÚË Ù˘ Î·È ÔÈ ÛÂοӘ ÙÔ˘ ™ÎÔÚÛ¤˙ ٤ÌÓÔÓÙ·È Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. AÏÏ¿ Ï›ÂÈ ÂΛÓË Ë ÙڤϷ, Ë ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿, Ô Û·ÚηÛÌfi˜, ·˘Ù‹ Ë ¿ÏÏË ¿Ô„Ë Ù˘ ËıÈ΋˜ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·›ÚÓÂȘ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ¿˜ Û ӷ Ù· ˙ËχÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. E›·ÌÂ, ÙÔ ı¤·Ì· Â‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÓ¢Ù› ‰›¯ˆ˜... ÛÙÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ù· «K·Ï¿ ·È‰È¿» Ô˘ ‹ÍÂÚ˜, Ó· Ù· ͯ¿ÛÂȘ. MfiÓÔ Î·Ù¿ÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙÔ soundtrack, Ô˘ Â‰Ò ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ ¿ÛÙÔ¯· Ϙ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ΤÚÌ·Ù· ¤Ó· juke-box Î·È ÙÔ ‰fiÏÈÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ‚¿˙ÂÈ ÔÙ¤ ÊÚ¤ÓÔ. EÚÌËÓ¢ÙÈο, fiˆ˜ ı· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ T˙·Î N›ÎÔÏÛÔÓ, Ô˘ ÍÂÛÙÔÌ›˙ÂÈ ÛÔʛ˜ ÙÔ˘ Á‹Ú·ÙÔ˜ Ì ȉ·ÓÈÎfi Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Ô˘ ÚÔÊËÙ‡ÂÈ ¤Ó· ÊÈÓ¿Ï ÂÏÂÁÂÈ·Îfi. NÙÈK¿ÚÈÔ Î·È NÙ¤ÈÌÔÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ babyface look ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÓ Â›Ó·È Ô ÈηÓfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ê·Îfi. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Î·ÌÈ¿ ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ÛÙÈÏ “I smell a rat!”, ÂΛÓÔ˘ ı· ÙÔ˘ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û·. TÔ˘ ™ÎÔÚÛ¤˙Â, ¿ÏÈ, fi¯È. ∞

∞¶√ Δ∏¡ Δ∞π¡π∞ Δ√À §∞ƒπ ∫§∞ƒ∫

η˘ÛÙÈο ˆÌfi, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›· fi¯È ÁÈ· ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Û·˜, ·’ fiÔ˘ Ë AÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÂÈ Ì ΤÊÈ Ù· ‚·ÏηÓÈο ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¤ıÈÌ·, Ô MÚ·Ì›Ï· ÌÔÓÙ¿ÚÂÈ Û·Ó ·ÛÙÚ·‹ ÂÈÎfiÓ˜... ÂÚˆÙÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ ÁÈ· Ó· Û ÌÔ˘ÎÒÛÂÈ ÂÈÚˆÓÈο, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô, ·Ú¿

ÌfiÓÔ ÙË ÁÂÏÔÈfiÙËÙ· (Ô ¿‰ÔÍÔ˜ ·˘Ó·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ T¤ÈÏÔÚ °Ô˘ÓÙ) ‹ οÙÈ ÙÔ ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙ· ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ (ÙÔ industrial ÛÂÍ ÙÔ˘ M¿ÚÓÂ˚). TÔ strobe light ÙÔ˘ NÔ¤ Ì ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ˆ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. Ÿ¯È ˆ˜ ¤¯·Û· Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ˆ Ò˜... ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹! ●


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 63


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

ART

I§OY™TPA™ION (*)

™XO§H °IA A¶ATEøNE™ (O)

ŒÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤Ó·˜ marketing manager, ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÈ· ËıÔÔÈfi˜-ÓÙ›‚·. T¤ÛÛÂÚ· «ÚfiÙ˘·» Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó·Ó „˘¯›·ÙÚÔ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. K·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÏÔÈ ‹Á·Ó... M¤Á·ÚÔ! TÔÓ «·›‰·ÚÔ» ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰·Ì ԇÙ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô‡Ù ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË X·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ˘ÂÚÔ„›· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·, ͯÓÒÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙË Ì·˙È΋ ÂÈÙ˘¯›·. H ÂÈÚˆÓ›·, fï˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÛÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È Û·Ó ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ô ·ÓÙ›Ô‰·˜ ÌÈ·˜ οÔÈ·˜ ıÂÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·...

Loser Ù˘ ηÎÈ¿˜ ÒÚ·˜ ·›ÚÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ı‡Ì· ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È fiÙ·Ó Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ·ÔÂÈÚ¿Ù·È Ó· ÙÔ˘ ÎϤ„ÂÈ ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÁÎfiÌÂÓ· Ô˘ ‹Á ӷ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ, ÔÈ ÚfiÏÔÈ ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ì fiÏ· Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· Û ‰È‰·¯‹ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚıfiÙËÙ·. ¢Â ı˘Ì¿Ì·È Ó· ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 1960, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ı˘Ì¿Ì·È ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi remake Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ÚÔηÏ› ÙË ıÏ›„Ë, fi¯È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÛηÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ ÓÔÛËÚ‹˜ ÓfiÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (ÚˆÎÙÈΤ˜ «·ÚÂÓԯϋÛÂȘ» ·ÊÔÚ¿, ·˜ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ·...).

DAISY ŒÓ·˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ IÓÙÂÚfiÏ ÎÈ ¤Ó·˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ›‰È· Á˘Ó·›Î· Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó. T˘ KÔÚ¤·˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÚÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ ıÚ›ÏÂÚ ·fi ÙÔÓ ÕÓÙÈ §¿Ô˘, ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “Infernal affairs” (ÔÔ›· Û‡ÌÙˆÛË...). ●

I™¶∞¡π∫√ ™π¡∂ª∞ AÓ Â›Û·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÈÛ·ÓfiÏËÎÙÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔ universo espanol, ÛËÌ›ˆÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ı· Û ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ¢Â˜ ÙÔ «O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÈËÙ‹»

ÙÔ˘ Juan Antonio Bardem, ‚·ÛÈṲ̂Óo ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ §fiÚη, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô ÿ·Ó °Î›ÌÛÔÓ – ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. H Ù·ÈÓ›· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο Ì ·ÁÁÏÈÎÔ‡˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜. ™ÙȘ 29/11, 18.30 ÛÙÔ ÎÏ·Ì «ÕÛÚË §¤ÍË»,

M·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 6, KÔψӿÎÈ. ΔËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Jose Campanella Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “El hijo de la novia”, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û˜ fiÙ·Ó ‚Á‹Î ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. £· ÙË ‰ÂȘ ÛÙÔ El mundo, §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9, 210 9246.901, ¶·Ú. 1/11, 20.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. -°. Aƒ°Àƒ√¶√À§√À

Zuperman. NfiÌÈÌÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·Ù¤‚·ÛÌ· online ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Í¤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ˆÚÂ¿Ó trailers Ó¤ˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. T· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó, ÙÚ›ÙÔ˜ Á·Ï·Í›·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. E›Ó·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ zuper.gr, ÂÓfi˜ portal ¢ڢ˙ˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·fi ÙÔ conn-x Î·È ÙÔ OnDSL Kit ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Internet. T· Movies (Trailers) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Music, Games Î·È Downloads Ì ·ÁÔÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ fiÓÙˆÓ-credits, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÛÙÔ portal: zuper.gr

¢øƒ√ 50 ZUPER PROMO CARDS TÔ conn-x Î·È ÙÔ OnDSEL Kit ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. 100 zuper promo cards. AÓ ı˜ Î·È ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠sms: AVXY ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms. H ·Ú·Ï·‚‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· OTESHOP, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4, Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 NԤ̂ÚÈÔ˘ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜. øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: ¢Â˘Ù.-TÂÙ.-™¿‚.: 7.20-15.00 & TÚ.-¶¤Ì.-¶·Ú.: 7.20-21.00. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

64 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

● Turkish photographer Alp Sime exhibits his work in Athens. The exhibition’s title is “Istanbullu”, which literally translates as “Istanbul resident”, and it aims to explore the terms by which we define ourselves as inhabitants of our hometowns. Sime captures “the essence of the city” by transcending narratives of urban alienation and by blurring details that relate to time and place, thus causing a sense of confusion in the viewer. His black and white photographs are staggering records of everyday moments in the city that alternate with amazing shots of historic places; they are an intriguing journal of urbanity. The exhibition opens tomorrow, 24/11, giving the Athenian public the opportunity to be the first to get thus acquainted with the “inhabitants of Istanbul”. At 55, Mavromihali Str., opening on 24/11. The exhibition will be running for a period of three weeks.

● Alexis Maganiotis has studied Architecture and has also participated in numerous dance theatre productions as stage designer. Titika Malkogiorgou has studied painting and fresco conservation and she has worked in many conservation projects in Spain, Italy, Greece and the UK. Both present their work at Mommy in an exhibition titled “Imaginary Loss”. The exhibition serves as a platform for dialogue between the two artists through their distinct artistic identities: Alexis with his mixed media collages and small-scale constructions and Titika with her urban portraits and paintings of different cultural environments. Mommy, 4 Delfon str. Kolonaki, 210 3619.682, 27/11-07/1.

● The work “Dust” by Katherina Kanna is a homespun cinema production in progress combining the provocative principles of the punk movement with a revival of elements of mystical worship, all placed within the environment of the contemporary city. “Dust I” explored the animal instincts inherent in human nature, the Dionysian streak in it, the battle between form and the formless. “Dust II” is a tribute to the other side of things, to the sacred present love and death, interpreted through love and death. The atmosphere in “Dust II” is more sensual, the work’s outlook more subjective though curiously male, since the femininity of the female figure presented is deliberately obscured to avoid any preconceived notions of the female as only a source of eroticism. At E31 Gallery, 31-33 Evripidou & Athinas str., 210 3210.881

THE VILLAGE SPREADS TO THE SOUTH Village Cinemas opened its new venue at Delta Falirou and it is amazing! 9 cinema theaters, including the impressive V-max with the widest cinema screen in Europe, the stylish Cinema Europe for selected projections of European films complete with its own

VIDEO ART FESTIVAL

mini-bar and tables and the Gold Class theaters with their lavishly designed foyers, delicious menus and reclining armchairs. The site also features a Movie Store, where you can find an extraordinary variety of cinema “souvenirs”, and the fascinating Village Fun n’ Bowl space, with 15 bowling tracks, a state-of-the-art counting system, 14 pool tables, 12 F1 simulators and a web cafe with 35 19-inch screens. Do you want more? There is also an Alexi Andriotti Accessories store, a Haagen Dazs cafe and a Pizza Fun restaurant. The Village Universe “of the south” awaits you to explore it. 1 (old) Posidonos Avenue & 3 Moraiti str., Delta Paleo Faliro, 801 100 9191.

ATHENS VIDEO FESTIVAL The 7th Athens Video Art Festival organized by Multitrab Productions and supported this year by state institutions and the media “calls for entries”! Featuring video art, live art and video installations it aspires to provide an incentive for young artists and to motivate free creative expression in all contemporary audiovisual media. There is no entry fee involved and no restrictions regarding the subject. However, if you submit a video work, it should be in DVD (Pal) or mini-dv format and its duration should not be longer than 15 minutes. You can participate with a maximum of four works. The deadline to submit your entry is 20th January 2007. The festival is open to both Greek and foreign artists. “Get busy”! More info and entry forms online at: www.athensvideoartfestival.gr

MUSIC Bios presents Team Doyobi, the capricious, temperamental and highly inventive duet that although continuing to be inspired by the electronic culture of the 80s, still creates music using exclusively old media from the 70s that are hard to come by these days and recording by means of techniques no longer available to produce a unique and highly intelligent music, the musical equivalent of time traveling. Their latest album was recently released and was warmly welcomed by critics. Alexander Reverett and Chris Gladwin are the Team Doyobi and they come with a new album “The Kphanipic Fragments” live at Bios on Wednesday 29/11. Bios, 84 Piraeus str., 210 4325.335, starting at 22.30.


Δ∂á∏ OÏÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ YÂÚÂÁÒ

¢Y™∫√§∏ ¶O§∏ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H (umbiurbi@otenet.gr.)

«K∞∫A» M¤¯ÚÈ 25/11 - °Î·ÏÂÚ› gazon rouge - B›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5248.077

«TÔ ÛÎÔ˘›‰È Â›Ó·È Ô ÎÏfiÔ˘Ó Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ·, οÙÈ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Ì·˜. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÂÏ¿ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ù· Ûηٿ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ™Î¤„Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. K·È Ϥˆ ·˘ÙÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ È‰·ÓÈÎÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÌÈ·˜ fiÏ˘. E‡ÚˆÛÙÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¿Á¯Ë Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Ì·Ú, ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ, ÛÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Î·È fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· οÓÔ˘Ó Â˙Ô›. E›Ó·È Ë „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘. BϤÂȘ fï˜ ˆ˜ Ù· Ûηٿ, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û΢ÏÈ¿ Î·È fi¯È ¿ÏψÓ, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. KÔÈÙ¿˙Ô˘Ó „ËÏ¿ Î·È ÌÚÔÛÙ¿, Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. AÏÏ¿ Ù· Ûηٿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· Û ÁÂÈÒÓÔ˘Ó, Û ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó¤ÌÔÚʘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ fiÙ·Ó, ·˜ Ô‡ÌÂ, οÔÈÔ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘. MÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È, ‚Ϥˆ ÌÈ· ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·È Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ ˘¤ÚÎÔ̄˜, Ì ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î·È „ËÏfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ. E›Ó·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜. M›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·Ù¿ÂÈ Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ Ï·ÎÎÔ‡‚·

ª¡∏ªπ∞∫√ °§À¶Δ√

Î·È ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ. K·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌ„fi fi‰È, Ì ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ηÏÛfiÓ Î·È ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ·Ô‡ÙÛÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Û ÌÈ· ˯ً Ï¿ÛË, ·¯È¿ Û·Ó ÙÛÈ̤ÓÙÔ. BÁ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÁÏ˘Ùfi ¤Íˆ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ë‰›· Ù˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Î·Ù¿ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯Â ÛÌÈχÛÂÈ Ì ÙfiÛË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. A˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. H ‚‚‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ıˆÚԇ̠ÈÂÚ¿. ŸÙ·Ó fiÛ· ÈÛÙ‡ԢÌ ‹ ÂÏ›˙Ô˘Ì ‹ ıˆÚÔ‡ÌÂ Ï˘ÙÚˆÙÈο Û¿ÓÂ, ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· Ûηٿ Î·È ÙË Ï¿ÛË, ÂΛ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ÁÈ· ̤ӷ, Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, ÙÔ ÂÓÙÂÏ‚¿È˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È fï˜ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂȘ ̘ ÛÙËÓ fiÏË». ÿÛˆ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Poka Yio Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ BHMATO™ A˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ ZÂÓ¿ÎÔ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ۠¤Ó· ‰ÂηÂÍ·Û¤ÏÈ‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ FUTURA, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› gazon rouge, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÎÏÂȉȿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi («ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿

ÌÓËÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù¿Ûˆӻ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜) ÛÙÔ ÔÔ›Ô «ÙÚÂȘ ÌÔÚʤ˜ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó ¿Óˆ Û ηο» («ÌÔÚʤ˜ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ ı· ÙȘ ۯ‰›·˙ ¤Ó· ·È‰›» Î·È Ì «·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢›· ÙÔ˘ AÚÙÂÌÈÛ›Ô˘»), Ô Poka Yio ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi ÙËÓ «Î·ÏÏȤÂÈ·» Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ó·

·Ú·‰ÒÛÂÈ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË fi„Ë –ÂÍ›ÛÔ˘ ηı·Ú‹– ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ (ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘), Ì ·ÎÚ¿‰·ÓÙË ›ÛÙË fiÙÈ ı· ·Ô‰ÂȯÙ› ÂÍ›ÛÔ˘ ‡ÏËÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÚÔÛ¤Ï·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ì‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘. EÍ¿ÏÏÔ˘, ̤ۈ ·˘Ù‹˜ ‰fiıËΠÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ó· ·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÂÈ –·ÎfiÌ· ÈÔ ÍÂοı·Ú·– (Î·È ÁÚ·ÙÒ˜) ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ıËÏÒÛÂˆÓ (ηıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡, ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î.Ï.), ·ÏÏ¿ Î·È –·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÊÚÔ¸‰ÈÎfi Ú›ÛÌ·– Ó· ÚԂ› Û ÌÈ· ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ıÂÚ·›·˜ (fiÔ˘ ¤Ó·˜ ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¿Û¯ˆÓ ÎÔ˘Ú¿ÚÂÈ ¿Û¯ÔÓÙ·), ηıÒ˜ «‰ˆÚ›˙ÂÈ» Ûηٿ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË Â˘Ù·Í›·˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ù˘, Û·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÎÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. ŸÛÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ «Î·ÏÏȤÂÈ·» ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ì ÙÔ «ÂÓÙÂÏ‚¿È˜» ·fi ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ‰Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ΢ڛˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛΤ„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞

23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 65


ª√À™π∫∏ * ** *** **** *****

Ÿ¯È Next time £· ÙÔ Î·Ù¤‚·˙˜ £· ÙÔ Î·Ù¤‚·˙· ¡·È

¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ME20§E•EI™

VARIOUS Lazy Life A[Z] You Like it (Penguin) ***

¶Ôχ ÌÈÏ¿ˆ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. £· ÙÔ ÂÚÈÔÚ›Ûˆ. MARSMOBIL Minx (G-Stone) ****

IÙ·ÏÔ·˘ÛÙÚȷ΋ electrofolk, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Kruder Î·È Prommer (¶›ÙÛÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË), Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο „˘¯Â‰ÂÏÈο ›Ô˘-›Ô˘, ÛÈÙ¿Ú Î·È ÛÈοٷ rock beats. Pop fiˆ˜ Air. POGGO KREINER & VIENNA SOUND ORCHESTRA E-Magic Flute (Krisper) ***

O M·ÁÂ̤ÓÔ˜ A˘Ïfi˜ (‚Ϥ ¤ÙÔ˜ Mozart) ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ Madrid de Los Austrias. øÚ·ÈfiÙ·ÙÔ. ¶ÔÏÏ¿ ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ.

LEONARD COHEN Field Commander Cohen: Tour of 1979 (Sony/BMG) ****

KÏ·ÛÈÎfi, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ live. H ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô «Ï›ÁÔ˜ Kurt Weill» Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Cohen, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÚÔ‚ÔϤ·-ηÓfiÓÈ. LOU REED Perfect Day (Sony/BMG) ***

“Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone...” ¶¿ÓÙ·, ¿ÓÙ·, ¿ÓÙ· ı· ¤¯ÂȘ ÙÔ Ó˘¯¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ Ì·‡ÚÔ.

blues ÙÔ˘ ·¤Ú·. ELTON JOHN The Kid (Mercury) ***

•Â¯Ó¿Ì ÙËÓ NÙ·˚¿Ó·. °Ô˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ì Ô˘ Ô Elton, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, Â›Ó·È Î·Ïfi˜, MONO Ì ÙÔÓ Bernie Taupin Ì·˙› ÙÔ˘. RANDY CRAWFORD & JOE SAMPLE Feeling Good (Universal) ***

H ÛÙÈÏ¿ÙË ·Ú¤· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÈÓ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi masterclass Ì ÙÔ Street Life, ÛÂ Ó¤Ô ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi mix ‰È·Û΢ÒÓ Î·È ¿ÏψÓ. Smooooth...

JAPAN SUSANNA & THE MAGICAL ORCHESTRA Melody Mountain (Rune Grammaphon) *****

YÓˆÙÈΤ˜, ÏÂÙfiٷ٘, Ï˘ÙÚˆÙÈΤ˜, ·Î›ÓËÙ˜, ˘¤Úԯ˜ ‰È·Û΢¤˜ (Prince, Kiss, Cohen, Joy Division) ·fi ÙË NÔÚ‚ËÁ›·, Ô˘ ÙȘ ·ÎÔ‡˜ ‚·ıÈ¿, ÙȘ Ó‡¯Ù˜. DEPECHE MODE The Best of, Volume 1 (Mute) ****

NA MH¡ •EXA™ø: TÔ ·È‰› ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. TË ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. TËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. K·È ÙÔ Best ÙˆÓ Depeche Mode.

Assemblage (Sony/BMG) ****

EÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· (extra remixes Î·È bonus cdrom videos) Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎÏ·ÛÈο ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÔ punk ͷӷۯ‰ȿÛÙËΠÌÂÁ·ÏÂȈ‰Ò˜. JOHNNY CASH & JUNE CARTER CASH Duets (Sony/BMG) ***

H «¯Ú˘Û‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜» ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ‰ÂηÂÙ›· ’60, Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ÔÏÏ¿ country Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ «Ì·‡Ú˜» ÛÙÈÁ̤˜ ·Ï‹ÙÈ΢ bluegrass Î·È ÌÔ¤ÌÈ΢ ÎÈı¿Ú·˜.

Go - The very best of (Mute) ****

M ÙÔ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ Why does my heart... (ÙÔ ¤¯ÂȘ) Î·È ÙÔ Ó¤Ô single Ì ÙËÓ D. Harry. Moby, ¤ÁÈÓ˜ ϤÔÓ Ù·ÌÔ‡.

I Left My Heart in San Fransisco (Sony/BMG) ****

MÂÁ¿ÏË Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ «Î·ÏÔ‡ IÙ·ÏÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘» ÁÈ· Ù· 80¿ ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·. AÛÙÚ·ÊÙÂÚ¤˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ, ÂÚÊÂÍÈÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›·, ÛÔ‡ÂÚ ÂÔ¯‹, very Scorcese.

YANN TIERSEN On Tour (Virgin) ****

Cd Î·È dvd ·fi ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜-¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ÚfiÎÂÚ Î·È fi¯È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Û˘Óı¤Ù˘. ◊ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ ÂΛ. 66 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

His Hands (EMI) ***

H ˘¤ÚÔ¯Ë, ‚Ú·¯Ó‹, «Î·ÓÈÛÙ‹» ʈӋ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÏÈÒÓÂȘ Û·Ó ÈÎÚ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÙ· Ì·Ú – Û ÌÂÚÈο Ï˘Ë̤ӷ country/soul. MILES DAVIS Cool & Collected (Sony / BMG) ***

Ÿ¯È Ôχ Û˘ÓÂ‹˜ Û·Ó Ï›ÛÙ·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È «Ù·ÌÂÏ¿Îˉ˜» (Ôχ Cool ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ). «IÂÚ¿» ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÈ ¤Ó· remix Ì Santana. CEE-LO

TONY BENNETT MOBY

CANDI STATON

J.J. CALE & ERIC CLAPTON The Road To Escondido (Reprise) ****

Afi ÌÈÎÚ¿ ÙÔ Í¤Ú·ÌÂ, Û·Ó ıÚ‡ÏÔ, fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi: Ù·

The Collection (Sony / BMG) ***

H ʈӋ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ (‰ËÏ·‰‹ Ô ÙÛÈÚÈÌ›Ì ÙÛÈÚÈÌfiÌ ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ ÙˆÓ Gnarls Barkley) ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÁÎÚ·Ó-ÛԢͤ, Ì ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈο crooner rap. AÁ·¿ÌÂ.

XÏȉ¿ÙË, ηڷÓÙÈ˙¿ÈÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi N. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë Î·È K. ¶··˙¤ÙË Ì ÛÈοٷ remixes. T¤ÏÂÈÔ ÁÈ· Ó· Ô˘ÏÈ¤Ù·È Û ÌÔ˘Ù›Î Â›ψÓ. VARIOUS Save your funk’in ears (Timewarp) ****

¢˘Ó·Ù¿, ˆÚ·›· beats Ì funk Ó¤·˜ ÎÔ‹˜. «¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û cd» ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ͤÓ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ÌÂÚÈο Û·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈη grooves. TÚ¤¯ÂÈ. FADEOUT Fadeout (M.S.En Music) ****

™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi indie ‡ÊÔ˜, ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÈÏ. K¿ˆ˜ «·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi», fiÌÔÚÊÔ, ·ÂÚ¿ÙÔ, ‰È¿Ê·ÓÔ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηϋ Á˘Ó·ÈΛ· ÚÔΠʈӋ. §AYPENTH™ MAXAIPIT™A™ ◊ڈ˜ M K·ÚÌfiÓ (Minos-EMI) ***

Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÛÙ¤Ú· Û‡ÓıÂÛË, ηÏfi˜ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜, ÂÏ·ÊÚȤ˜ Û·‚‚ÔÔ˘ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, ηχÙÂÚÔ˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ ‹ Û·ÙÈÚÈÎfi˜. ¢HMO™IO À¶A§§H§IKO PETIPE ⁄ÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi ÌÔ˘ (www.dim-retire.com) *****

H Ú˘ıÌÈÎfiÙÂÚË ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ̤ۈ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. AÁ·Ë̤ÓË «Z·È΋» ·Ú¤· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜». TÚÂÏfi Î·È Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi. VARIOUS

DIANA ROSS I Love You (Angel) **

æ˘¯Ú¿ ΢ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ÓÙÔ˘ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ 50+ Ì ÁÏ˘ÎÂÚ¤˜ ‰È·Û΢¤˜ ‹‰Ë ÁÏ˘ÎÂÚÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÍÂηډÈÛÙÈΤ˜ «ÚÔλ ÛÙÈÁ̤˜.

Rock 80s, Vol.1 & Vol.2 (Virgin) *****

IÂÚ‹ «˙È·ÚÈṲ̂ÓË» B›‚ÏÔ˜ ÙÔ˘ °. ¶ÂÙÚ›‰Ë, Ô˘ Ì·˜ ¤Ì·ı ÙÔ New Wave ÚÈÓ 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÒÚ· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË. ¶ÚÔÛ·ӷ ‚ÚÔÌÔDj! ∞


«¶∂£∞I¡√¡Δ∞™ ™Δ∏¡ A£∏¡∞» ™Δ∞ª∞Δ∏™ Kƒ∞√À¡∞∫∏™ ΔÔ soundtrack Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ı· ‚Ú›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û fiÏ· Ù· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Metropolis, ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· I·Ófi˜ Aı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ e-shop ÙÔ˘ site www.kraounakis.gr.

23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 67


μπμ§π√

æËÊ›˙Ô˘Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ‚È‚Ï›Ô!

™THN TE§IKH EY£EIA Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À °È· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ EKEBI, ÙÔÓ ™KAI 100, 3 FM Î·È Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ Athens Voice, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· 6 ·Ú·Î¿Ùˆ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ù˘ short list, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·ÌÂ Î·È fi¯È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ì·˜ ÙËÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ È¿ÙÔ: «H °À¡∞π∫∞ ¶√À ¶∂£∞¡∂ ¢À√ º√ƒ∂™» ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ (ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ)

¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1944. M˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ÙÔ Â˘ÙÂϤÛÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. TË Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó. AÓıÚˆÔı˘Û›·; K·È fï˜. EΛÓÔ ÙÔ Á˘ÌÓfi ÛÒÌ· Ô˘ Ù˘ ·Ô‰fiıËΠ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Î·È ·˜ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ◊Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ Ù˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˜. EΛÓË ˙Ô‡ÛÂ. AÏÏÔ‡. ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙË Á˘Ó·›Î·. MÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ «·Ó·ÚˆÙȤٷȻ: ÌÔÚ› Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÂηÙfi Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·È ÂηÙfi ¯·ÚÙÈÒÓ Ó· ʈٛÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ¶ÂÚ›ÏÔη Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ οÔÙ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ. «B∞™π∫√™ M∂Δ√Ã√™» ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ M¿ÚηÚË (ÂΉ. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜)

H K·ÙÂÚ›Ó·, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ È· ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ KÒÛÙ· X·Ú›ÙÔ˘, ËÁ·›ÓÂÈ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. °È· η΋ ÙÔ˘˜ Ù‡¯Ë, ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ÙÚÔ-

NEE™ EK¢O™EI™ «H £∂∞ ∞¶√ Δ∏¡ Aºƒπ∫∏» ÂΉ. Granta (ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· °È·ÓÓ›ÎÔ˜ A.E.).

¢Â‡ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Granta Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÁÚ·Ù¿ «„ËÊȉˆÙ¿» ¤Ú¢ӷ˜, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ԢÛÈÒ‰Ë ı¤Ì·Ù·. ™ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Ì ٷ 55 ¤ıÓË, ÙȘ ¤ÓÙ ˙ÒÓ˜ ÒÚ·˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 800 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ-·Ô‰¤ÎÙË Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È ¿ÁÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÎÂÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔ Granta. ¢ÈËÁ‹Ì·Ù·, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÂÓ „˘¯ÚÒ «ÔÌÈÏÔ‡Û˜» ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ T۷ΛÚË ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙËÓ ÂÈ68 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

ÌÔÎÚ·ÙÒÓ. K·È ÂÓÒ Ô ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ X·Ú›ÙÔ˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÙËÓ A‰ÚÈ·Ó‹, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, ›Ûˆ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, οÔÈÔ˜ Ì·ÓÈ·Îfi˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ. M ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÛÙ· X·ÓÈ¿ Î·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘, Ô X·Ú›ÙÔ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ. H ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂȯÂÈÚ›, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÏÔ΋, ÌÈ· ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. «Aªπ§∏Δ∞ μ∞£π∞ ¡∂ƒ∞» Ù˘ P¤·˜ °·Ï·Ó¿ÎË (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘)

1950, HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘. H ·Ú·Á‹ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊÔÓ‹˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·ÌÂÏËÙ¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ·Ï˘ÛȉˆÙ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ··ÁˆÁ‹ Ù˘ T·ÛԇϷ˜. TÔ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi XÚÔÓÈÎfi ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó·„ËÏ¿ÊËÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Î·È ·ÔÛȈË̤Ó˘ ··ÁˆÁ‹˜. MÈ·˜ ··ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÙ›· Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙfiÙ ‚›·È· Ô ¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÎÒ‰Èη˜ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋˜ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· –ÙÔ ›‰ÈÔ ‚›·È· Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜– Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, T·ÛԇϷ. «¶√§À μ√ÀΔÀƒ√ ™Δ√ Δ√ª∞ƒπ Δ√À ™∫À§√À» ÙÔ˘ °. ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË (ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜)

O ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ KY¶, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢Ô‚ÚfiÌËÚÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ NÙ °ÎÔÏ Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ 19 M·˝Ô˘ 1963 – ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ‰ÔÏÔÊÔÓËı› Ô §·ÌÚ¿Î˘. E›Ó·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È Ô ¢Ô‚ÚfiÌËÚÔ˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ 3.000 ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó – Ô ˘·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ͤÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË «KfiÎÎÈÓË ¶ÚÔ‚È¿», ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ÂÓÙÔϤ˜ ÎÈ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë. £· Ûˆı› Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜; K·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚȉÈÓ›˙ÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο ÛÙÔ ˙fiÊÔ ÌÈ·˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂ-

ÎfiÓ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ AÊÚÈ΋˜. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î›ÌÂÓ· ÙˆÓ T˙fiÓ P¿ÈÏ, §›ÓÙÛÂ˚ X›ÏÛÔ˘Ì, NÙ¿ÓÈÂÏ M¤ÚÁÎÓÂÚ, ™ÂÁÎÔ‡Ó AÊÔÏ¿ÌÈ, TÛÈÌ¿ÓÙ· NÁÎfiÙ˙È AÓ›ÙÛÈ Î.¿. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 4/12, ÙÔ British Council Î·È ÙÔ Granta, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Granta, Ian Jack. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, B. ™ÔÊ›·˜ Î·È KÔ˘Ì¿ÚË, KÔψӿÎÈ, 210 3453.111. ™ÙȘ 19.30. -¢.Δ.


ÂÚÓ¿ÂÈ, Ì ÊfiÓÙÔ ÌÈ· fiÏË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ÂÈÚˆÓÈο ·fi ÙȘ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÙÔ˘ EÌÊ˘Ï›Ô˘; TÈ ı¤ÏÔ˘Ó ͷÊÓÈο fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÊÙˆ¯Ô‰È¿‚ÔÏÔÈ Ô˘, ÁÈ· ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ, ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔ˚΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ’63, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÎÈ ·ÊÂÏ›˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û οÙÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È –ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜– ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ; MÈ· ÏÔÍ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ; MÔÚ›. AÓ¿Ô‰Ë Ì·ÙÈ¿; ÿÛˆ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‚ÚfiÌËÚÔ˘, Î·È Ë ˘·ÚÍȷ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó, ·›ÊÓ˘, ÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌÔ›, Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù·, ÔÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÎÔÙ¿‰È ÔÈΛˆÓ, ‰ÈÏ·ÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. «H ∞°∞¶∏ ¢∂¡ ∂Ã∂π Δ∂§√™» ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Î¿ÛË (ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜)

™Ì‡ÚÓË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ’22. H M·Á‰·ÏËÓ‹ Î·È Ô §¤Ó˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Ô˘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÌϯÙÔ‡Ó ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÙÔ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈÎfi ¿ıÔ˜ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·ÛÙ·ıÌÔ›. H ›ÛÙË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Â›Ó·È Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. «M∏¡ ¶Àƒ√μ√§∂πΔ∂ Δ∏ ¡Àº∏» Ù˘ XÚ‡Û·˜ ¢ËÌÔ˘Ï›‰Ô˘ (ÂΉ. §È‚¿ÓË)

TË Û‹ÌÂÚÔÓ Ë̤ڷ, ÂÙÒÓ 30 Î·È ·Ó‡·ÓÙÚË. H ÕÓÓ· ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ·fi ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿ AÓÓÈÒ ¤Ó· Ú¿ÊÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÂÓÙ˙ÂÚ¤‰Â˜ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó Ô ÙÚfiÌÔ˜ Ù˘. «KÔ›Ù·Í ÌË Ì›ÓÂȘ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Û·Ó ÙË ı›· ÛÔ˘ ÙË XÚ˘ÛԇϷ». §Â˜ Î·È ÙÔ ’ıÂÏÂ. ™Ù· ÚÒÙ· -¿ÓÙ· Ù˘ Î·È ·Ó‡·ÓÙÚË. K·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÙÒÚ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Á¿ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó‡·ÓÙÚË Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ·, ÙË M·ÚÈ¿ÓıË. AÏÏ¿ fi¯È. H ÕÓÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ¿Ó‰Ú· ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ. M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÛËÌÂÚÈÓfi Î·È Î·ıfiÏÔ˘ «·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·ÈΛ· ˘fiıÂÛË». ∞

EK¢H§ø™EI™

μÔ˘ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ „˘¯‹˜ ÙˆÓ Cure

UNEASY LISTENING TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY NEVER ENOUGH H I™TOPIA TøN CURE, Jeff Apter, ÂΉ. SONIK, ÛÂÏ. 421, ú 19,50

Punk ‹ goth, Ì‹ˆ˜ pop; EÈÚÚÂ›˜ ·Ú¿ÊÚÔÓ˜ ‹ ·Ó¤Í˘ÓÔÈ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜; MÈ· ıÚ˘ÏÈ΋ Ì¿ÓÙ· ‹ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fi¯ËÌ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Robert Smith, ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ Cure, «·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·»; T· «ÙÚ›· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ·ÁfiÚÈ·» ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Ù˘ÈÎfi punk ÎÏÈÛ¤. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÓˆıÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ «9-5» ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋ ÚÔ˘Ù›Ó·. XÙ˘Ë̤ÓÔÈ ·fi Ù· DiY ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â¿Ó·ÛÙ·Û˘ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÈÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ post punk Û˘Ó¯ÈÛÙÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ’77, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· οıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÁÔÙıÈÎfi ıÚfiÓÔ ÙˆÓ 80s ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·fi Cureheads Ì ÙfiÓÔ˘˜ Ú›ÌÂÏ ÛÙȘ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜, ÊÔ˘Óوٿ Í·Ṳ̂ӷ Ì·ÏÏÈ¿, ·ÈÌÔÚÚ·ÁÔ‡ÓÙ· ÎÚ·ÁÈfiÓ Î·È ÌÈ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. O ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ Jeff Apter Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. BÔ˘ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙˆÓ Cure, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ™Â ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È, ·ÔÙÈÓ¿ÛÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ fan. •ÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Û ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙÔ ·fiÎÔÛÌÔ Û‡Ì·Ó ÙÔ˘˜, ·ÔÌ˘ıÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÚˆÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ “sex, drugs & rock’n’roll” ÚfiÙ˘Ô. ¶Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Cure ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÂÍ Î·È ¿ÂÈÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·Ú·¯ÓÔÊÔ‚›·˜, „‡¯ˆÛ˘ Ì ÙȘ Á¿Ù˜, ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Û Ì·Ú, ·ÔͤӈÛ˘ ·fi ÎÔÈÓfi Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ηٷϋ„ÂˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù۷ΈÌÒÓ Â› ÛÎËÓ‹˜, ÔÚÈ·ÎÒÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË, ÎÚ›ÛÂˆÓ Ì¤Û˘ ËÏÈΛ·˜ ÛÙ· 25. ªÂ ÙÔÓ Smith Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ˆ˜ ¤Ó·˜ ΢ÎÏÔı˘ÌÈÎfi˜ «‹ÈÔ˜ ‰ÈηٿÙÔÚ·˜», ·ÈÒÓÈ· ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÌÔÓ·‰Èο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜. N· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ «Î¿ı ¿ÏÌÔ˘Ì ı· ‹Ù·Ó

ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô», Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ô ÊÒÙ· ÛÙ· ÂÚÂ‚Ò‰Ë ÛÎÔÙ¿‰È·. K·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û˘Ó¯Ҙ, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ· ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ian Curtis. OÈ Cure ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ pop stars, «ÔÈ ı·˘Ì¿ÛÙÚȤ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÙÂÓ›ÛÔ˘Ó ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ˉ‹ÍÔ˘Ó», οÔÙÂ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘˜ › fiÙÈ ÛÙ· ‰ÈÛο‰Èη ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ú¿ÊÈ “uneasy listening”. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ·fiÎÔÛ̘ ÓfiÙ˜ ÙÔ˘ “Pornography” Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·, ı· ı˘Ì¿Û·È οÔȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜. ™ÙÔ ÓÙÈ‚¿ÓÈ ÂÛ‡, ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘... EIGHTI§A ÙÔ˘ B·Û›ÏË §Ô‡Î·, ÂΉ. A¶O¶EIPA, ÛÂÏ. 223, ú 14

O B·Û›Ï˘ §Ô‡Î·˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜, DJ, ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù· ¤˙ËÛÂ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô˘ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· Ù· 80s» ‰ÂÓ Ù· ÓÔÛÙ·ÏÁ›, fiˆ˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë ÚfiÛÊ·ÙË Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ìfi‰·. AÏÏ¿ Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÔÚfiÛËÌ·, ·fi ÙÔÓ „˘¯Úfi fiÏÂÌÔ ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Band Aid, Î·È ·fi ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ MTV ÛÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉȈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘. K¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÛÙ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Ì›ÓÂȘ Ó· ·Ó·ÚˆÙȤ۷È, ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÎÈÙ˜ ‰ÂηÂÙ›· ever ‹ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜; ●

¢øƒ√ μπμ§π∞ EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÙÚ›· (3) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “Never Enough - H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Cure” (ÂΉ. SONIK). AÓ ı˜ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS ÛÙÔ 4525: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28/11, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

¶EM¶TH 30/11 TÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ M¿ÈÚ·˜ ¶··ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ «M·Î¿ÚÈÔÈ ÔÈ ÂÓıÔ‡ÓÙ˜» (ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘) E˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙË ™ÙÔ¿, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.644-46. ™ÙȘ 19.00. TPITH 5/12 °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ «H ηÏÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ» (ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ A. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜, Õ. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, K. MÔ˘ÚÛÂÏ¿˜ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917. ™ÙȘ 21.00. TETAPTH 29/11 TÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ M·›Ú˘ ¶···ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ «¶Ò˜ Ó›ÎËÛ· ÙÔ AIDS - MÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÔÓ Èfi HIV» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘). ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜-Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ N. ª·ÎÔ˘Ó¿Î˘ Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. A›ıÔ˘Û· §fiÁÔ˘ & T¤¯Ó˘, ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 3253.989. -¢Δ 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 69


¢π™∫√π * ** *** **** *****

TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ

ENTO™ KAI E¶I TA AYTA TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr) XÂÈ̤ÚÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... EȉÈο ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «ÂÏÏËÓÈÎfi mainstream», ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ «¤ÓÙ¯ÓÔ» ›Ù ÁÈ· ÙÔ «Ô/ÂÏ·ÊÚÔÏ·˚Îfi». ™·Ó Ó· ’Ó·È fiÏÔÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÈ· ÎÈ‚ˆÙfi ÎÈ ¤Íˆ Ó· ‚Ú¤¯ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ™ÙÂÚÈ¿ Ô˘ıÂÓ¿... ™ˆÙËÚ›· ηÌÈ¿...

❱❱ AÓ ÙÔ (·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ) ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì·˜ Ê·Ó¤ÚˆÛ ٷ ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·, ÙfiÙ ٷ Ì·Óٿٷ Â›Ó·È Î·Î¿. O‡Ù ÌÈ· ÙfiÛË ‰· ¤ÎÏËÍË, Ô‡Ù ÌÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹. K¿ÙÈ, ‚Ú ·‰ÂÚʤ, Ô˘ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÔοÚÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È light. ŸÏ· ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÊfiÚ̘ (hip-hop, bossa nova, progressive rock, rhythm ’n’ blues, ‰ËÌÔÙÈÎfi) Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ˙ˆ‹˜. KÈ ·˘ÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÈ‚ˆÙfi ›ӷÈ... H ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·(;) ·Ì‡ÓÂÙ·È fiˆ˜ ÌÔÚ›. K·Ù‚¿˙ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔ‡˜ Î·È Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: 30.000 ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È 15.000 ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù˘ ͤÓ˘, Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 15.000 Î·È 7.500 ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi. ™Â Ï›ÁÔ, Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ‚Á¿˙ÂÈ ‰›ÛÎÔ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ·›ÚÓÂÈ ÂȉÈÎfi ‚Ú·‚›Ô.

❱❱ ¢È·‚¿˙ˆ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ «¤ÓÙ¯ӈӻ Ô˘ fiÏÔ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó Ù· M¤Û· (‰ËÏ·‰‹ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË) Î·È Ô˘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ «Î·Ïfi» ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ·‰ÈÎË̤ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜. TÈ ı¤ÏÂÈ ¿Ú·Á ӷ ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜; ŸÙÈ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· «ÚˆÈÓ¿‰Èη» Î·È ÛÙ· «ÌÂÛËÌÂÚ¿‰Èη», fiÙÈ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˙ ÈÛÙÔڛ˜ ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ «·Ú¿ı˘ÚÔ» ‹ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ «¿ÓÂÏ» Û οı ÂÎÔÌ‹ ÈÂÚ¿ÙˆÓ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛˆÓ, fiÙÈ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ ’74 ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‚·ÛÈο ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó. ŸÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ, fiÏÔ ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ‡ÓÂ, ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂȉÔÙ› Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηӷ·ÂÈ, Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (Ì ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È).

❱❱ OÈ Night on Earth Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Stage/Radio” ÚÈÛοÚÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ (‰ÈÏfi cd Ì 8 Û˘ÓÔÏÈο 15ÏÂÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ) Ì ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜. T·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ trip hop ÙˆÓ Portishead, ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ progressive Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ È·ÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÙȘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Zappa, ÙËÓ Ù˙·˙ ÙÔ˘ Coltrane, ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË XÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó: “This is not a soundtrack. This is the film”. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ... ❱❱ ™ÙÔ project Eleusis

❱❱ TÔ Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÛÙË Eurovision Ô X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ ‹ Ë (¤ÌÂÈÚË) ¶··Ú›˙Ô˘, Ë ÔÔ›· fï˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ó· οÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ: «Ë ÌÈÛ‹ ηډȿ Ù˘...».

❱❱ O KfiÙÛÈÚ·˜ ÌÂډ‡ÂÈ (ËıÂÏË̤ӷ) ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ: «AÓ ¿ÎÔ˘Á· ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ı· ’ÚÂ ӷ ›¯· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1997». ¢ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó fï˜, ÁÈ·Ù› Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ... §ÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË;

❱❱ §¤ÂÈ Ô TÚÈÔÏ›Ù˘ ÛÙËÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹: «TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Û ÎÚ›ÛË. H ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÂȘ, ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. T· ηϿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó Ï›Á·...».

❱❱ Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Â›Ó·È ÌÈÛÔ¿-

‰ÂÈÔ ‹ ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ. AÓ ÏÔÈfiÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÎÈ‚ˆÙfi, ÂΛ Ô˘ Ê˘ÙÔ˙ˆÂ› ÙÔ «ÌÈÎÚfi» Î·È ÙÔ «ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi», ÂΛ Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¤Â˜, ÔÈ ÎÔÏÂÎÙ›‚˜ Î·È ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó «¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘», ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ, fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Ÿ¯È ¿ÓÙ· ÛÔ˘‰·›Ô Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÙڤϷ Î·È ÌÈ· ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ‰È¿ıÂÛË, Ô˘ ·„ËÊ¿ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› ·Ú’ fiÙÈ ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô fiÏ· Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. T· Yuria Ù˘ ∞.V. ÙÔ˘ Vinyl Microstore, Ù· ÂÈÚ¿Ì·Û fiÏ· Ù· Ù· ÙÔ˘ Bios Î·È ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ MÔ˘‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·, ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, › ∫˘ÎÏÔÊÔÚ ٷ ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ· Û ‚ÈÓ›ÏÈ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÔÈ far out ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·fi ÎfiÛÌÔ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ far out Û¯‹Ì·Ù·, Ù· «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο» ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜» ı·ÙÚÈΤ˜

70 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ıÔÚ˘‚Ô‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· MME. K·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó (Î·È ı· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ·), ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fï˜ Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ Ù· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Ë M›ÏȈ TÛÔ˘Î·Ï¿ ‹ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ù· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹ ÛÙÔ Mad, ÌËÓ Ù· „¿¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ play list Î·È ÙˆÓ SMS. H ˙ˆ‹ Î·È Ë Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÏÏÔ‡ ·fi ÎÂÈ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· M¤Û·, ÎÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο „¿¯ÓÂÈ Î·È ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ. TÔ «‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·» Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓˆıÚÔ‡.

❱❱ ™ÈÁÎÏ¿ÎÈ ÓÙÔ‡ÌÏÂÍ ·fi ÙËÓ Gracetone. Afi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ë Monika Ì ÙÔ “Are you coming with us?” ÎÈ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË Ô Chris Setel (Neon) Ì ÙÔ “Regardless”. ¢‡Ô ı·˘Ì¿ÛÈ· Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ˆÚ·›Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È Ë ¯·Ú¿ Ó· ‚Á¿˙ÂȘ ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ¤Ó· 7ÈÓÙÛÔ. N· Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÛÔ˘, ·Ó ‚¤‚·È· ¤¯ÂȘ ·ÎfiÌË Èο.

❱❱ OÈ ‰›ÛÎÔÈ Ù˘ Poeta Negra ΢ÓËÁ¿ÓÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚›· Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Â›Ó·È ı·˘Ì¿ÛȘ. TÔ project ÙÔ˘ Spyweirdos Ì ٛÙÏÔ “Wetsound Orchestra” Â›Ó·È ÌÈ· ηډȿ ¿ÏÏÔ˘Û·, ¤Ó· Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˜ Ô˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó, ˯ËÙÈο Û‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ù·Í›‰È· ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ·fi Ù· ̤۷, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÈ: Peekey Tayloh, Gyro-Gyro, Alva Noto, Mad EP, Ollie Olsen ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. OÈ Neon Â›Ó·È ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙÔ˘ Chris Î·È ÙÔ˘ Byron, Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “Au theatre des sons imaginaires”, ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó Ú˘¿ÎÈ Ô˘ ÎÂÏ·Ú‡˙ÂÈ, Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ „ȯ¿Ï·˜, ÔÈ ÓÂڿȉ˜ Ô˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡Ó, ÔÈ „›ı˘ÚÔÈ, Ô Brian Eno, ÔÈ My Bloody Valentine, Ù· ÔÌȯÏÒ‰Ë ÙÔ›· Î·È Ù· ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷο ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·Ù·.

“Tales of the Holy”, ÌϤÎÔÓÙ·È ÂÏÂ˘Û›ÓÈ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÔÚÊÈÎÔ› Î·È ÔÌËÚÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ›, ÈÓ‰ÈÎÔ› Î·È ·ÊÚÈοÓÈÎÔÈ Ú˘ıÌÔ›. O ºÒÙ˘ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘ Î·È Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ¶··‰fi‰ËÌ· ηٷÈ¿ÓÔÓÙ·È Ì οÙÈ Ô˘, ·’ fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÌfiÈ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂ·Ṳ́ÓÔÈ ·fi ÙË ÊfiÚÌ· Î·È ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· (ÔÈ Temple of Sound ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹) ͯӿÓ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË. ¢ÈfiÙÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÚÔÛ‰Ôο ηÓ›˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÙÂÏÂÙ¤˜;

❱❱ HÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ house Ì ÎÔÌ„fi Î·È Î·ÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÚÂÙÚfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Sunset Blvd ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô˘‰fi˜ (ex-Delay Exhibition), Ô˘ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ “Tell Me About America” Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ·fi blues Î·È Motown ̤¯ÚÈ jazz Î·È cinematica. ¢˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÌÂÏfiÓÙÈη, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈη Û·Ífiʈӷ Î·È ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈΤ˜ ÙÚÔÌ¤Ù˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ Ô˘ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì˘ÛÙÈ΋ (ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂ;).

❱❱ T¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ AÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ÎÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙÈΤٷ: Puzzlemusic. AÏÏ·Á‹ ‹¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÏÏ·Á‹ ‡ÊÔ˘˜. K·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «¶·Ú·Ô‡Ó˜ Î·È ÙÚȷʇÓÙ·ÏÏ·» Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ spoken word, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ ̤¯ÚÈ Ù· ·ÓÎ ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù·, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÒÚ· ¤Ó·Ó ÈÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È «¯‡Ì·» ÙÚfiÔ.

❱❱ M ̤ÙÚÔ O ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ •˘‰¿ÎË Î·È Ù˘ EÏ¢ıÂÚ›·˜. ¶ÚԂϤ„ÈÌÔ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ì ·ÏËıÈÓ‹ Û˘ÁΛÓËÛË ÎÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÂÌÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÓÙÚÔ·ÏÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ϤÔÓ. XˆÚ›˜ ̤ÙÚÔ Afi ÙÔÓ NÙ·Ï¿Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη ÎÈ ·’ ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘, ÙÈ Ì·Ó›· ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ™˘ÌʈÓÈο ŒÚÁ·. ¢ÈÏfi cd Ì (ÔÌÒ‰Ë) Ù›ÙÏÔ «H ÂÏÂÁ›· ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡» ηÈ... K·ÌÂÚ¿Ù·, A. M˘Ú¿Ù, XÔÚˆ‰›· Ù˘ EPT, º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜. OÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ù˘ EϤÓ˘ K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Û ÔÁÎÒ‰ÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ECM. ∞


£∂∞Δƒ√

™ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ - ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. EÈÏÔÁ‹ Ì interview.

TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ

KANONE™ ™YM¶EPIºOPA™

Œ¯ÂÈ ¯˘ı› Ôχ ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·›Ì· Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜. ¶ÔÙ·¤˜ ˙ˆ¤˜, ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ, Ì›˙Ó˜, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ËıÈ΋˜. TÈ Â›Ó·È Ô «AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜»; P·ÏÈÛÙÈο, ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÛÂÓÙ˜, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô M¿ÌÂÙ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ. «E›Ì·ÛÙ ÌÈ· ηٷӷψÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·» ϤÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ «Î·È ı· οӷÌ ٷ ¿ÓÙ· ·Ó οÔÈÔ˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ, ‹ ·Ó ıˆÚÔ‡Û·ÌÂ, fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ‚Á¿˙·Ì ÏÂÊÙ¿ ‹ fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ™ÙȘ H¶A ¢¯·Ú›ÛÙËÛ‹ Ì·˜ Î·È ¯·Ú¿

Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Û·Ó ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË». O «AÌÂÚÈοÓÔ˜ BÔ‡‚·ÏÔ˜» Â›Ó·È ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÂÓfi˜ ·ÏÈ·Ù˙›‰ÈÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔ Ó·Úfi ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓfi ÙÔ˘ Ó· ʤÚÂÙ·È Û·Ó ÂÍ·›ÚÂÙÔ ¿ÙÔÌÔ. M·›ÓÂÈ fï˜ ̤۷ ÙÔ˘ Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÚÔ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ϥ˜ ‰È‰·¯¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ·Ï¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. MfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ ÙÔ ‚ÔËıfi ÙÔ˘, Ó· ͢ÏÔÎÔËı›, fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË, Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ë ·Ó·Ú¯›· Î·È ¤ÊÙ·Û Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÛÎÔÙÒ-

TO ¶PO°PAMMA KA£E ¢EYTEPA EP°A™THPIA: °ÈfiÁη, ºˆÓËÙÈ΋˜, ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· TV, ¶Ô›ËÛ˘.

KA£E TPITH

T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

AMEPIKANO™ BOYBA§O™ ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M¿ÌÂÙ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, AfiÛÙÔÏÔ˜ TfiÙÛÈη˜ I§I™IA-BO§ANAKH™, ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7210.056

TA ™EMINAPIA TOY XEIMøNA ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO

EP°A™THPIA: XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘, IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘, K·Ù·Û΢‹˜ KÔ‡ÎÏ·˜ - M·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ - M¿Ûη˜.

ÛÂÈ fi,ÙÈ ·Á·Ô‡ÛÂ. T· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜. O M¿ÌÂÙ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. TȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÓfi˜ ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓÔ˘ Ï·˚ÎfiÎÔÛÌÔ˘. ŸÌˆ˜, ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔ ¤ÚÁÔ ı›ÁÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi, Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘. A˘Ùfi ÙÔÓ ˆÌfi, ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ M¿ÌÂÙ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. K·ÌÈ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ¿ÏψÛÙ ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, Ô˘ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ·Ì‹¯·Ó· ‚‹Ì·Ù· Û ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ IÏ›ÛÈ·. E›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ï‹Ú˘, ¯ˆÚ›˜ Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ÊÏ˘·Ú›Â˜, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ. ∞

KA£E TETAPTH EP°A™THPIA: ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘, Video Art, ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜, £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡ - T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ZÔÁÎϤÚ.

KA£E ¶EM¶TH EP°A™THPIA: K·Ù·Û΢‹˜ KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, M·ÎÈÁÈ¿˙, YÔÎÚÈÙÈ΋˜, EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ - ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ.

KA£E ¶APA™KEYH EP°A™THPIA: T¿È TÛÈ, ™È¿ÙÛÔ˘, ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘, ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™ÂÓ·Ú›Ô˘, MÔÓÙ¿˙ Û Avid.

KA£E ™ABBATO EP°A™THPIA: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ Î·È M˘ıÔÏ·Û›·˜ ÁÈ· M˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, YÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ (ÁÈ· ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜).

KA£E KYPIAKH EP°A™THPIA: ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ Û æËÊÈ·Îfi Video, MÔÓÙ¿˙ Û Premiere, IÛÙÔÚ›·˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, æËÊȷ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ - Sound Design, ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜, æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜: T¯ÓÈΤ˜ AÓ¿Ï˘Û˘ OÓ›ڈÓ. ™YNTONI™TE™: N›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ™Ù¿ı˘ B·ÏÔ‡ÎÔ˜, N¤Ó· MÂÓÙ‹, ™ÔÊ›· ™ÂïÚÏ‹, M·ÚÈ¿ÓÓ· TfiÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ¿Î˘, M¿ÁÎÈ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘, EÈÚ‹ÓË B·¯ÏÈÒÙË, AϤͷӉÚÔ˜ AÏȤ·˜, M·Ú›· AÏ‚·ÓÔ‡, X¿ÁÈ· KÔ¤Ó, XÚ‹ÛÙÔ˜ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, °È¿ÓÓ˘ K·Ú·Ì›ÙÛÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ BÈ·ÓÓ›Ù˘, ™‡ÚÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ¶ËÓÂÏfiË KÔϤÔÁÏÔ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ AÏÂ͛Ԣ, K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ X·Ù˙ËÌȯ·ËÏ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ °È·ÓÓÔ‡Ï˘, KˆÓ/ÓÔ˜ ¶Ô˘Ï‹˜, EÈÚ‹ÓË XÚ˘ÛÔ¯¤ÚË, M·Ú›· °ÂˆÚÁ·Ï¿, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ AÚÁ˘Ú¿Î˘, £Ú¿ÛÔ˜ K·ÌÈÓ¿Î˘.

EÁÁڷʤ˜ Î·È ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 8-11 Ì.Ì. TËÏÂʈÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ: 210 3243.306 & 210 3252.998

§π∞¶∏, ™∞ƒ∞∫∞Δ™∞¡∏™, ∑πƒ√¶√À§√™

£√¢øƒH™ ∂Δø¡ 33 ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÈ·˜ ·Î·Ù¿ÛÙ·Ù˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ ¿ÚÙÈ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ÙÔ˘, Ô ¿ÙÛ·ÏÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜, ÂÙÒÓ 33, Î·È Ô ·ÈÒÓÈ· Ó¤Ô˜ Î·È ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ NÙfiÚÈ·Ó ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹. EÓ·˜ ¤ÚˆÙ·˜ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ Î·È ËıÔÔÈfi KÔÚ·Ï›·, ÌÈ· ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË, Ì ÛÙÚÈ̈Á̤ӷ ˆÚ¿ÚÈ·, ¯¿ÏÈ· Û˘-

ÁÎÔÈӈӛ˜, ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÂÚ›ÁÚ·Ù·, ˙҉ȷ Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. H ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Á‡Úˆ ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ·, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù¿ Ù˘ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È trendy, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ÔÈÔÙÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi Û ÌÈ· Û˘Û΢·Û›·. AÓ··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÁÔÓ›˜, ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, ·fiÓÙ˜ Ê›ÏÔÈ, ÊÏ˘·Ú›Â˜ Î·È ÛÔʛ˜, ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÙÛÈٿٷ Î·È ÌÈ· ÔÙÈ΋ Ï›ÁÔ ÌÂı˘Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. O ‹Úˆ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË M˘ÚÙÒ («ª›Ï· ÌÔ˘ μÚÒÌÈη») ÁÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, fï˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. K·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÎÏÈ·Ú› ÙÔ Û’ ·Á·Ò Û ¤Ó· interaction Ì Ôχ... fiÓÔ Î·È Á¤ÏÈÔ. XÈÔ‡ÌÔÚ, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ· Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ οı ̤ڷ. ● 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 71


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

H ·ÁÔÚ¿ „¿¯ÓÂÙ·È

™ENAPIA & Y¶O£E™EI™

CLUB NEUF LINGERIE ™ÂÙ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Allure Ì ‰·Ó٤Ϸ chantilly

GRAND MARNIER

PERSONAL TRAINING PLACES

MARLBORO CLASSICS

EÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÊÈ¿ÏË Versailles Spirit

T· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘

¢›¯ÚˆÌÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÌÔÙ¿ÎÈ ú 165

MOTOROLA

MARQUEE

MÔÓÙ¤ÏÔ Motorazr Maxx ú 429

N¤· ·Á·Ë̤ӷ Á˘Ó·ÈΛ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

AÓ ¤¯ÂȘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ myspace, ÙfiÙ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÛÂοÚÂȘ ÙÔ url: songsabouttom, Ó· ÁÂÏ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¯·‚·Ï¤ Î·È Ì·Î¿ÚÈÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ›ÓÂȘ ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Tom. AÓ ¤¯ÂȘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙ· bar Ù˘ K·Ú‡ÙÛË, ÙfiÙÂ... ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿. AÓ ¤¯ÂȘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Û·Ó ÙÔ Ï·ÁˆÓÈÎfi K9 Ì˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‚ÈÙÚ›Ó˜ «Ì „·¯Ófi», ÙfiÙ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙË ÛÙ‹ÏË Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

MO¢A I’ll never be Maria Magdalena. ¶fiÛ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‰›ÓÂȘ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙË photo, Ó· Û ‰ÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘, Ó· ÌË ¯Ù˘‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ Ͽη 3 ÂÁÎÂÊ·ÏÈο, Ó· Û ıÂÚÌÔ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· η˘Ùfi striptease Î·È ÂÛ‡ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÈÔ sexy Î·È ·fi ÙËÓ Paz Vega ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Lucia y el Sexo”; OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Club Neuf Lingerie, Û ÛÙÈÏ ÓÂÔ-Ì·ÚfiÎ Î·È ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ, Ï·‰› Î·È ÌÔ‚, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜. KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË B·ÏÏÈ¿ÓÔ˘ 7, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9841.012, 9841.552 Lost in the Wind. TÔ ‰¤ÚÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. E›Ó·È ÚÔÛÙ·Û›·. TÔ jean ‰ÂÓ «ı¤ÏÂÈ» Ó· Â›Ó·È ÎÔÌ„fi, ·ÏÏ¿ ÛÎÏËÚfi. T· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· Ù˘ Marlboro Classics ÁÈ· ÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎfiÙËÙ·. I‰Ô‡ ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· 72 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

«Û·Ê¤Ûٷٷ» ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ fiÙÈ Ë ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏË ·ÈÛıËÙÈ΋ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ sexy Î·È ıËÏ˘Î‹ ·’ fiÛÔ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ. TÛ·Î¿ÏˆÊ 8, KÔψӿÎÈ, 210 3618.945 & Ï·Ù›· EÛÂÚ›‰ˆÓ 3, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.474 ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ (fiÏ· ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È Î·È fiÏ· Ì·¯·ÈÚÒÓÔÓÙ·È). ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙË ¯·ÔÙÈ΋ Á˘Ó·ÈΛ· „˘¯‹, ÙËÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÛ¤Ë Î·È ÙÔ Ê›ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ. ™Ù· Marquee, Ù· Ó·ÓÈÎfiٷٷ ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· ·fi °·ÏÏ›·, IÛ·Ó›· Î·È AÁÁÏ›· (Muchacha, St. Martins, Nice Day, Jennifer Lopez) ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ café ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡. TÔ ‰Â ηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ AÌÂÏÔ΋ˆÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ٷ Rollini. E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 33, Aı‹Ó· & §·Ú›Û˘ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6929.564

OIKOS E§EY£EPO™ XPONO™ «TÔ ÎÔÚÌ› Â›Ó·È ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ» (·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È). Pilates, Ì›ˆÛË ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÁÏÔ˘ÙÒÓ-ÌËÚÒÓ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Personal Training Places, ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÚÔfiÓËÛË, Ô˘ Ï›ÁÔ «ÌÈÏ¿ÂÈ» Î·È Ôχ «‰Ô˘Ï‡ÂÈ». B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7220.105-6

ΔÔ Altromercato-Fair Trade Hellas ¯·Ú›˙ÂÈ Û ¤ÓÙ (5) ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ·fi 1 set ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÏÎÔfiÏ (ÌÈ· Ì‡Ú· Í·ÓıÈ¿, ÌÈ· Ì·‡ÚË Î·È ¤Ó· ¯ÈÏÈ·Ófi ÎÚ·Û›). AÓ ı˜ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠sms: AVVA Î ÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms. H ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3614.070 Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

TA NEA TøN 20:00 PÂÙÚfi ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜. ŒÓ·˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ΛÓËÌ· Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ó¤· Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÊÈ¿ÏË Versailles Spirit ÙÔ˘ Grand Marnier. M ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·, ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙË ‰ÂÛÔÙÈ΋ Ï¢ÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛηÏÈṲ̂ÓÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ·fiÏ˘ÙÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÊÈÓ¤ÙÛ·. M·˜ ›ıÂÈ.

TEXNO§O°IA & KINHTH TH§EºøNIA ¢‹ÏˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ. H ·ÙÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÛÙÔ ÛÙÈÏ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÓÙ·. TÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Motorola Motorazr Maxx, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù·, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi Á˘·Ï›, ÌÔ˘ÛÈο Ï‹ÎÙÚ· ·Ê‹˜ Î·È black light ʈÙÈÛÌfi˜. EÂȉ‹ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÎÈÓËÙfi Â›Ó·È –Î·È fi¯È ÊfiÚÂÌ·–, ÔÈ 3,5 G ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÔÈ premium ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ë Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· HSDPA (Û‡Ó‰ÂÛË Ì Internet Î·È downloads) ηχÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÏÂ˘Ú¿.

¢øƒ√ 5 ™∂Δ μπ√§√°π∫√À ∞§∫√√§!

™·Ó›‰· ÎÔ‹˜ ÔÓÙ›ÎÈ ú 25

K¿ı ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÈ· ¢¯‹. M¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006, οı ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ: BU, C-THRU, X-POSE, STR8, ADIDAS, DIAVOLO, MEDITERRANEO & SPIRIT ANTONIO BANDERAS Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ «K¿Ó MÈ· E˘¯‹». H ·ÁÔÚ¿ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ¤Ó· «·ÛÙ¤ÚÈ» Î·È ·˘Ùfi Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ¢¯‹˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·. MÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Sarantis Î·È ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ «K¿Ó ÌÈ· ¢¯‹». ∞

¢øƒ∂∞¡ ∂•∞™∫∏™∏! TÔ Personal Training Places οÓÂÈ ‰ÒÚÔ Û ¤ÓÙ (5) ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ·fi Ì›· ÒÚ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ‰ˆÚÂ¿Ó ÒÚ·, ÛٛϠ۠sms: AVRA ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 28 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì sms. H Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î. NÈ΋ٷ K·Ú·¯¿ÏÈÔ ÛÙÔ 210 7220.105-6. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


¶∞ƒ√À™π∞™∏

H EAPINH ™YNA•I™ TøN... MA™TIXO¢ENTPøN ¶fiÛ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÓ‹ÛÈ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì·˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. OÈ ÙÛ›¯Ï˜ E§MA ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈ΋ Ì·ÛÙ›¯·. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ (ÙÔ˘˜) Î·È ÛÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. AÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‚·Ú‡Á‰Ô˘· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ôχ ÌÈÎÚ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿, Ó· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÂÌ¿˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÛ›¯Ï˜.

ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋ Î·È ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ‰Ú¿ÛË, ·ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂԇψÛË ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. T· M·ÛÙȯԯÒÚÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙË X›Ô, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙË B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. MfiÓÔ ÂΛ ¢‰ÔÎÈÌ› Ô Ì·ÛÙȯÔÊfiÚÔ˜ Û¯›ÓÔ˜, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

MMMM-A™TIXA-I™TOPIA & I¢IOTHTE™

TA ¢AKPYA TH™ EYø¢IA™

«H Ì·ÛÙ›¯· Â›Ó·È ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ·ÚÂÙ‹ Î·È ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È Ó· ·Ê˘Ó›˙ÂÈ Î·Ù¿ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÙȘ ÈÔ Ó˘ÛٷϤ˜ Î·È Ó·ÚΈ̤Ó˜ ·ÊÚÔ‰›ÛȘ ÔÚ¤ÍÂȘ» › οÔÙÂ Ô Francesco Placenca.

H Ì·ÛÙ›¯· ÛÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÎÚ‡ˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ÁÈ· 15-20 Ë̤Ú˜ ÛÙÂÚÂÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÔÚÊ‹ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÎfiÎÎÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹. H Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔχÌËÓË ‰È·‰Èηۛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ M·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

™ÙË PˆÛ›· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ¤˜ ‚fiÙη˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ·ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο. MÈ· ÂΉԯ‹, ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù· Û·ÏfiÓÈ· ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ, ‹Ù·Ó Ë ‚fiÙη Ì ̷ÛÙ›¯·. H Ì·ÛÙ›¯· Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó· ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ̇ÚÔ˘. K·È ÌÔÚ› Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, Ë Ì·ÛÙ›¯· fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. H ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, ÏÔÈfiÓ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ˜, ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˘ ÙfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ (X›Ô˜) Î·È ÛÙÔ Û¿ÓÈÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘. H ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘-¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Á·‹ıËÎÂ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ MÂÛÔÁ›Ԣ. Œ¯ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÚÒÙË ‡ÏË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÛÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÙË ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ. AÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ϤÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿

H MA™TIXA ™HMEPA ¶ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·Ú·Û΢‹˜ Ù˘ ÙÛ›¯Ï·˜, Ë ŒÏÌ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ŒÏÌ· Fresh. º˘ÛÈ΋ ÙÛ›xÏ· Ì ̷ÛÙ›¯· X›Ô˘. T· Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ‰˘fiÛÌÔ˘, ηӤϷ˜ Î·È Ì¤ÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‰ÚÔÛÈ¿˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙË Á‡ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. ◊‰Ë Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·, fiÏ· Ù· mastihashop, Ù· Â›ÛËÌ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ M·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ X›Ô˘ ‰È·Ó¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘˜.

*Afi ÙÔ 1997, Ë Ì·ÛÙ›¯· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ¶ÚÔ˚fiÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ OÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶.O.¶.) , ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 123/1997 K·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (L0224/24-1-97) Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi KÔÈÓÔÙÈÎfi K·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¶.O.¶. ● 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 73


¶∞ƒ√À™π∞™∏

ºÙËÓ¿; ºÙËÓ¿. E‡ÎÔÏ·; A¤Ú·. E͢ËÚ¤ÙËÛË; TÔ ’¯ˆ.

MÔ’ MAD

°

È· Ó· Â›Ì·È Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚¿Ïˆ ÁÈ· Ù›ÙÏÔ Î¿ÙÈ Û·Ó

«Ò˜ ‹Á· Ù˙¿Ì· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ», ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· οˆ˜ ÌÈÛ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ÕÓÙ ηÈ

N· ÛÔ˘ ˆ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·. K¿Óˆ ΤÊÈ ÙÔ˘˜ Evanescence, ÁÈ·Ù› ·Ú¿ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎfiıÈÎ ÛÙÈÏ¿ÎÈ, ͤÚÂȘ, Ï›ÁÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ï›ÁÔ Ó· οӈ Ì·Ï¿ÓÙ· ÛÙÔ X¿ÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ôχ, ÌËÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Ú¤ÛÂÈ Î·È Ì ¿ÚÂÈ Î·È Â›Ì·È Ó¤Ô ·È‰› ·ÎfiÌË – Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÌÔ‡ οÓÂÈ. ◊Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ fade out ÙÔ˘ “My Immortal”, Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Î¿ÙÈ Û·Ó Û‹Ì·Ù· ÌÔÚ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ÙÔ ¤„·¯Ó· ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤ÂÊÙ· ¿Óˆ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ Â›Û˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, fiÏÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó οˆ˜, οˆ˜ (Ó· ‚Úˆ ÙË Ï¤ÍË, ÌÈÛfi, · Ó¿ÙË) ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ú ·È‰› ÌÔ˘.

·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ Ô‡Ù ÛÂÓÙ (ÙÔ˘ ¢ŒÏ· fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯· ‰ÂÈ (ÙÔ˘˜ Evanescence) ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÓÔÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿. Ÿ¯È ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÙÔ ›‰ÈÔ Ù·Í›, ›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Amy Lee ·Ó Ù˘¯fiÓ Î·Ù‚› ÁÈ· „ÒÓÈ· οÔ˘ ÌÂٷ͇ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ·˘Ùfi Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ... TÔ Ù˘¯ÂÚfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ˆ ÌÈ· Û‡Ó-

ÚÒ) ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘, ÙÈ ı· οÓÂȘ; £· ÎψıÔÁ˘Ú›˙ÂȘ Û·Ó ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·Ù¿Ú· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ; ¢ÂÓ Ï¤ÂÈ, Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ¿ÙÈÌÔ, fi¯È ‚¤‚·È· Û·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, ÌÂÁ¿ÏÔ.

‰ÂÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÙÔ MÔ’Mad, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂȘ ¿ÓÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌË ‚ÚÂȘ ÌÈ· οÚÙ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ºÙËÓ¿; ºÙËÓ¿. E‡ÎÔÏ·; A¤Ú·. E͢ËÚ¤ÙËÛË; TÔ ’¯ˆ. K¿Ï˘„Ë; AÛÊ·ÏÒ˜. Ÿ¯È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ËÁ¿‰È· Ë Aı‹Ó· Ó· ¤Ûˆ ̤۷ Ó· ÛÙÔ ·ԉ›͈, ·ÏÏ¿, Û οÙÈ Í¯·Ṳ̂Ó˜ Ï·ÎÔ‡‚˜ Ù˘ ™fiψÓÔ˜ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ, ÌÈ· ¯·Ú¿ ¤È·ÓÂ. ¢ÂÓ ÛÔ˘ Ϥˆ ÙÒÚ· ÁÈ· ringtones, Ó· ‚¿ÏÂȘ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ͤڈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ) Î·È ¤Ó· site (¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˆ www.momad.gr; ÚÔÊ·Ó¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È;) ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘. N· ÛÔ˘ ˆ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ŒÓ· ÎÂÓfi sms ÛÙÔ 1220 Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó·, ÙÈ „˘¯‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· sms (hint, η̛·), ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È, ÙÛÔ˘, ·Ì·Ï¿Ú·Ì ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ì·È Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ˜, ÁÈ· ÙÔ Hammersmith Apollo. ¢ÂÓ ÛÔ˘ Ϥˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· Î·È Ù· ¯·˙¿ ÌÔ˘, ͤÚÂȘ ÙÒÚ·, ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Oxford (ÁÈ· Ï·˚ο „ÒÓÈ·) Î·È ÛÙË Regent (ÁÈ· ÈÔ ÚÔ¯Ò Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ), ¿ÓÙÂ Î·È ˆ˜ ÙÔÓ T¿ÌÂÛË, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‚¿ÚΘ, ‚Ô˘Ú Î·È ÛÙÔ Camden, fi,ÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÏ¿‚ˆ, ÙÔ ÚfiÏ·‚·. øÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· Ë ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ȉ›ˆ˜ ·Ó Â›Ó·È Mo’Mad... ∞

SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

∞£∏¡∞: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ΔËÏ.: 210 3304666 ¶AΔƒ∞:AÁ.¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 69, ΔËÏ.: 2610 620 755

74 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

UP COMING VIDEOS

Ú¿ Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ì ÛÙÔ Mouse Î·È ÙÔ part ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ·˘Ùfi! M¤¯ÚÈ ÙfiÙ ϛÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹... Fully Flared

LAKAI FULLY FLARED TÔ ÚÒÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ Lakai footwear Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È ·fi ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ŒÓ· ‚›ÓÙÂÔ ·Ï¿ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ! ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ skateboarding, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÎfiÌ· ÈÔ „ËÏ¿. TÔ team Ù˘ Lakai ÛΛ˙ÂÈ, οı skater ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ team. ¢È·‚¿ÛÙ ÔÓfiÌ·Ù·: Mike Carrol, Rick Howard, Scott Johnston, Jeff Lenocy, Cairo Foster, Rob Welsh, Brandon Biebel, Marc Johnson, Guy Mariano, Eric Koston, Anthony Papalardo, The French Conection Lucas Puig, J.B. Gillet, J.J. Rouseau, The royal family Nick Jensen, Danny Brady, Jessus Fernandez. O ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Ï›ÂÈ Â›Ó·È Ô Danny Garcia, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙË Lakai ÁÈ· ÙËÓ Es footwear. º˘ÛÈο ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Flow team. M fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÙÈ ı· ‰Ô‡Ó ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Áڿʈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ skate ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, fiˆ˜ οı ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·fi ÙËÓ Girl & Chocolate Family. AÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÙÚÂÏ¿ ÎfiÏ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ı· Â›Ó·È Ô Eric Koston, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Es Footwear ÁÈ· ÙË Lakai. M¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ

YES AÎfiÌ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙËÓ Es footwear. TÔ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “Yes” ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ·ÏÏ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Œ¯·Û ÙÔ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ rider, ÙÔÓ Eric Koston Î·È Ô Cale Nuske ›¯Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. EÓÒ Ô Antwuan Dixon Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Ì·˙› Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ̤ÏÔ˜, ÙÔÓ Tom Penny. §›ÁÔ ÌÂÙ¿, Ë Es ·Ô¯Ù¿ ÙÚÂȘ Ó¤Ô˘˜ skaters, ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ Nyjah Huston, ÙÔÓ Silas Baxter Neal Î·È ÙÔÓ Danny Garcia, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ˘ÏÈÎfi Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. TÒÚ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. KÈ ¤ÙÛÈ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÎÈ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜: Rick Mc Crank, Justin Eldrige, Rodrigo TX, P.J. ladd, Javier Sarmiento, Cale Nuske, Danny Garcia, Nyjah Huston, Silas Baxter Neal. ŒÓ· ÂÍ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚›ÓÙÂÔ Ô˘, ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ̤۷ Î·È ÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·ÁˆÓ›· Î·È ÂȉÈο ÙÔ part ÙÔ˘ Rodrigo TX, Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Javier Sarmiento, ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ˚Û·ÓÔ‡ Ô˘ ›̷ÛÙ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ. TÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ù· ϤÂÈ fiÏ·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ DVD Û˘Û΢¤˜ Ì·˜. ●

ı· Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ part ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›ÁÔ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Es, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ part Ó· Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì Lakai. O Marc Johnson, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· οÓÂÈ skate Î·È ÙÔ part ÙÔ˘ ÛÙÔ Lakai ‚›ÓÙÂÔ ı· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ skater Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. §›ÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Û ϛÁÔ ı· ÙÔ ’¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÁÈ· οÙÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ skate. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·... MËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È ÙÔ part ÙÔ˘ Mariano, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ·Ó ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔ-


Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÎÈ ¤ÛÙÚȂ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÂΛ...

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

§AM¢A ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô 12/11. EÛ‡ KËÊÈÛÈ¿, Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÂÁÒ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÈÁ¤. OÓfiÌ·Ù· (Ì˘ÛÙÈÎfi). MÈÏ‹Û·ÌÂ, ÌÂÙ¿ ¯·ı‹Î·ÌÂ, ÂÁÒ ÊÙ·›ˆ; 697 4312815 ¶PO™ £E™™A§ONIKH 9/11 E˘Á¤ÓÈÔ˜, ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ... ‚ϷΛ· ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· Î·È ÎÈÓËÙfi... ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È; 693 4730699. K·Ù¤‚Ëη §¿ÚÈÛ·... FLOCAFE N. M¿ÎÚË, ·ÓÙ·ÏÏ¿˙·Ì ̷ÙȤ˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì ·Ú¤·, ÚˆÈÓfi ™·‚‚¿ÙÔ˘ 11/11, mail: altire75@hotmail.com STARBUCKS A§E•AN¢PA™ 15/11 Úˆ›, Ô ÁÏ˘Îfi˜ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ˘ Ô˘ ÎÔ›Ù·˙˜ ÂÓÒ ‰È¿‚·˙ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ¤ÈÓ˜ ηʤ Ì ʛÏË, ¤ÂÈÙ· ·fi „ÒÓÈ· (;)... ÛÙÔ ‰È·‚·ÛÙÂÚfi... ÙÚ·¤˙È 29/11, ÒÚ· 11.00;

METPO, A3 12/11 ‰È·‰ÚÔÌ‹ ™‡ÓÙ·ÁÌ·-AÁ.¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ψÊÔÚ›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Î·Ù¤‚Ëη ÓˆÚ›˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ÔÚÙÔηϛ ÊÔ‡ÙÂÚ, ÂÁÒ Î·Ê¤ jacket Î·È ÌÏ ÊfiÚÌ·! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò!! kwnstantina_054@hotma il.com A§E•AN¢PA™ 14/11 ÂÛ‡ ηÙËÊfiÚÈ˙˜, ÂÁÒ ‹ıÂÏ· ·Ï¿ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÌÈ· ηÏË̤ڷ, ·ÏÏ¿ ¿Ó·„ Ú¿ÛÈÓÔ, Ì·‡ÚÔ Opel Corsa. XA§AN¢PI ™Â ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ M·Ì¿Î·˜, ÙÚˆ˜ Ì ÌÈ· ηÛÙ·Ó‹ Î·È ÌÈ· ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, οıÔÌ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰›Ï· Û·˜, Û ı¤Ïˆ. ANABPYTA °2 KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, Â̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÏÏ¿ ÙÛ›¯Ï·, ̛Ϸ Û ̤ӷ ηχÙÂÚ·! ARROYO •·Óı¤ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ, Ì ÙÔ ¯·Ïη‰¿ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË... Û ı¤Ïˆ! ¶fiÛ· ÛÊËÓ¿ÎÈ· Ó· Ȉ ·ÎfiÌ·;

KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·! ºÔÚÔ‡Û· Ì·‡Ú·! TÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ 697 8846492 H™A¶ BIKTøPIA ¶·Ú·Û΢‹ 10/11, Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηÙ‚‹Î·Ì OÌfiÓÔÈ· ÁÈ· ÌÂÙÚfi, Ì‹ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ; joy_v_@hotmail.com MARABU ◊ÛÔ˘Ó ÂΛ K˘Úȷ΋ 12/11, ¤ÈÓ˜ Corona, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÎfiÙÛÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! KONTA ™TO MED KÈ ÂÁÒ Û ›‰· ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÛٛϠÙËϤʈÓÔ Ó· Û ¿Úˆ. EPT ™Â ‹Ú· Ì ÙÔ Ù·Í› ÌÔ˘ ·fi EPT, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ÎÏÂÈÛًηÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ù·ÍÈÙ˙‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜, 694 5729954 AMEPIKH™ ™¿‚‚·ÙÔ 11/11 Ô‰ËÁÔ‡Û· Smart, ‹Úı˜ ÌÔ˘ ›˜ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ, ˙‹ÙËÛ˜ ÙËϤʈÓÔ, ÛÔ˘ ›· ÂÈÛÙڤʈ Û 2 ÏÂÙ¿, ¤Ú·Û· Í·Ó¿, ·ÏÏ¿ ›¯Â˜ ʇÁÂÈ... H™A¶ KA§§I£EA™ 12/11, 19.15 ηıfiÛÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, Á˘·Ï¿ÎÈ·, chubby, ÂÁÒ fiÚıÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Á˘·ÏÈ¿, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ı· Û ͷӷ‰Ò; dellrlumf@yahoo.gr

3 °OYPOYNAKIA ¢Â˘Ù¤Ú· 13/11, Á‡Úˆ ÛÙȘ 7, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò...

°§YºA¢A CINEPOLIS 13/11, «5 §ÂÙ¿ AÎfiÌË»... ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ·Ó·Ù‹Ú·, ‰ÂÓ Â›¯Â˜, ÌÂÙ¿ ¯¿ıËΘ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... vlema1@yahoo.gr

§EøºOPEIO ¢Â˘Ù¤Ú· 13/11 ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙›, ηÙ‚‹Î·Ì ¶¿ÓÙÂÈÔ, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿, ÎfiÎÎÈÓË ÊÔ‡ÛÙ·, Ì·‡ÚÔ Î·ÏÛfiÓ, ÂÁÒ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘! 697 5769063

METPO ¶·Ú·Û΢‹ 10/11, 14.00, Ì‹Î·Ì ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ηÙ‚‹Î·Ì ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÛ‡ Ù˙ÈÓ Î·È ÌÏÔ‡˙· ÌÏÂ-¿ÛÚË, „ËÏfi˜, Ì ÙÛ¿ÓÙ· Ï¿Ù˘, arctic@in.gr

™YNAY§IA ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ·fi AÏÂ͛Ԣ-M¿Ï·Ì·-Iˆ·ÓÓ›‰Ë, ÛÔ˘ ›· fiÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ ¿Ú·, ¿Ú· Ôχ Î·È ‰ÒÛ·Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙË N. ™Ì‡ÚÓË, ¤‚Ú¯Â... 694 4623735

°§YºA¢A 154. 13/11, 15.10, ÊÔÚÔ‡Û· ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ·ÏÙfi Î·È Î·ıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, η٤‚Ëη ÛÙË ÛÙ¿ÛË Iı¿Î˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ· ÌfiÏȘ ‚Á‹Î·, sms 697 7209048

GAZARTE ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ On Stage. º›Ï ÛÙ· Í·ÊÓÈο, N›ÎÔ MˆÚ·˝ÙË, Ì ٷ 5 cds ÛÔ˘ Ô˘ Ù· ’¯ˆ ¯·Ú›ÛÂÈ, ÛÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÌÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË. A›ÎÔ. 697 4551227

KFC °§YºA¢A™ ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘!

BLUE CAFE ◊ÛÔ˘Ó ÂΛ Ì ÌÔÚÓÙfi

TOC ™Â ‚Ϥˆ οı TÚ›ÙË Î·È TÂÙ¿ÚÙË, fiÌÔÚÊË Î·ÛÙ·ÓԇϷ... ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û ϤÓ N¿ÛÈ·!! MÔ‡ÙÚÔ ÌÔ˘... BCA KHºI™IA™ ŸÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿, Û ϤÓ ÕÏÎËÛÙË, ¤¯ÂȘ Ôχ ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È Ôχ ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ.

KFC °§YºA¢A™ ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. TÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ 694 5064795

¶EIPAIø™ 40 πÛfiÁÂÈÔ, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ ÂÎÙfi˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜... ı· ÛÔ˘ ÎÏ›ۈ ÙÔ Ì·Ù¿ÎÈ... ¶ÈÙÛÔ˘Ó¿ÎÈ

ATTIKON X¿ÚËη Ôχ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ˜, ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¿ıÔ˜, ı· ’ıÂÏ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ... ·Ó ı˜ ÎÈ ÂÛ‡. 697 4876234

BIO§O°IKO ™KOYºI ™Â ‚Ϥˆ ÂΛ, ÌÔ‡ Â›Û·È ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ̈Úfi... ·Í›˙ÂȘ ÔÏÏ¿.

ºI§O™OºIKH ŸÌÔÚÊË B¿Ûˆ, ÙÔ˘ °’ ¤ÙÔ˘˜ KÏ·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ Ó· ¿Ì ÛÈÓÂÌ¿! £˘Ì¿Û·È Ô˘ Á˘Ú›Û·Ì Û›ÙÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;

ENERGY T·Ï·ÈˆÚËı‹Î·Ì ÏfiÁˆ Ù˘ οÚÙ·˜, fï˜ ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó ¯·Ú¿, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 694 8596288

EVEREST MONA™THPAKI •ËÌÂÚÒÌ·Ù· 12/11, ÔÌÔÚÊԇϷ Ì ÛȉÂÚ¿ÎÈ·, Ì·˜ ›˜ Ó· ÌË Ê¿ÌÂ... Û ÛΤÊÙÔÌ·È... Â›Û·È ÌÈ· Áχη!

MOBETTER ™Â ›‰· ÂΛ, Û ϤÓ X·ÚԇϷ, Ù· ›Ó·Ì ·Ú¤·, ηٿ Ï¿ıÔ˜ Û‚‹ÛÙËΠÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. 697 4023634

IKEA ¶¿Ó οÙÈ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û ¤¯·Û· ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. E, ÂÛ‡ Ì ÙȘ ÙÈÚ¿ÓÙ˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ROCK N’ ROLL ¶·Ú·Û΢‹ 10/11 ʇÁÔÓÙ·˜, ÁÏ˘ÎÈ¿ ‡·ÚÍË, ÛÔ˘ ›· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. Sms 697 6368447 ME°APO MOY™IKH™ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 11/11, ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ... ηıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ÂÁÒ Ì ‰‡Ô Î˘Ú›Â˜... fiÌÔÚÊ Á·Ï·ÓÔÌ¿ÙË, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ¯·ÌfiÁÂÏ· fiÏÔ Ó¿˙È... ¿Ú·Á ı· Û ͷӷ‰Ò; lenaki_007@hotmail.co. uk APXA°°E§O™ XÔÓÙÚÔ‡ÏË, fiÙ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›·; ŸÏÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Û ‚Ϥˆ, Í·ÓıÔ‡ÏË ÌÔ˘. NV - æYPPH ¶·Ú·Û΢‹ 10/11, Â›Û·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ 16 ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ¯ÔÚ‡ÂȘ ˘¤ÚÔ¯·, ÛٛϠ‰Ò. APXITEKTONIKH ™¿‚‚·ÙÔ 11/11, ÛÔ˘ ›· ÌfiÓÔ ˆ˜ ¤¯ÂȘ Ôχ fiÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ·, ı¤Ïˆ Ôχ Ó· Ù· Í·Ó·‰Ò. AϤͷӉÚÔ˜ 694 5397866 METPO ™Â ›‰· ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÚÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘, please ÛٛϠprint2_@hotmail.com KO§øNAKI, KOYM¶APH 11/11 ‚Ú¿‰˘, TÂÙ-·-TÂÙ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË ÛÔ˘, Í·ÓıÈ¿ Î·È ÌÔ˘ ’˜ ηÏËÛ¤Ú·. TËϤʈÓÔ 694 6395195

ºA™O§I ¶·Ú·Û΢‹ 10/11, ʇÁÔÓÙ·˜ Ì ¯·ÈÚ¤ÙËÛ˜ Î·È ÌÔ˘ ›˜ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ÁÁÂÈÏ· ÔÏÏ¿, ÙËÓ ¿ÏÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ì‹ˆ˜ Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡ÌÂ; EΛ ÛÙȘ 5.30. APXITEKTONIKH AÓ ·˘Ùfi˜ Û ·ÔηÏ› Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Ì¿ÁÈÛÛ·, ÂÁÒ Û ·ÔηÏÒ ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Úfi‰Ô Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜... TASCHEN 27/10, 20.30, KÔψӿÎÈ! EÛ‡ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ˆÏ‹ÙÚÈ·˜, Â›ÛËÌ· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜, ÂÁÒ Î·ÚÔ˘˙› ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. M ÚÒÙËÛ˜ Ô‡ ı· ‚Áˆ, Û ÚÒÙËÛ· ÁÈ· ¤Ó· sushi. 693 9631137 SOUSAMI ÕÊËÛ˜ ÙÔ ÎÚÔ˘·Û¿Ó ÛÔ˘ ÛÙË Ì¤ÛË, XÚÈÛÙ›Ó·, ÛÔ˘ ¿ÊËÛ· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ì·˙›. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ. H™A¶ 9/11 ·fiÁÂ˘Ì·, η٤‚ËΘ AÙÙÈ΋, ηÛÙ·Ó‹, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÙÛ¿ÓÙ·, ÂÁÒ ÎÔÙϤ Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ, ΛÙÚÈÓÔ ¯·ÚÙÔʇϷη, Ù˙ÈÓ. Œ·ı· ÙÚÂÏfi ÎÏÈÎ! nisyan_gr@yahoo.gr KY¶POY EÛ‡, Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ̈ڿÎÈ, ¶·Ú·Û΢‹ 3/11 ˙ËÙÔ‡Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘, ÙÈ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ! °Ú¿„ ‰Ò. FETICCIO 3/11, 22.30 Ì 23.30, °Ï˘Ê¿‰·, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Î·È ÊÔÚÔ‡Û˜ ηʤ Ì›ÓÈ ÊfiÚÂ-

Ì· Ì ·ÛÔÚÙ› ÌfiÙ˜, Û ı¤Ïˆ, Ú¤ÂÈ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò ‹ ÛÙÔ nirews@yahoo.gr EMME ™Â ›‰· ÛÙË °™, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ›Ûˆ, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÊfiÚÌ·, fiÙ ı· Ù· ԇ̠°È¿ÓÓË; ¶ÚˆÙÔÂÙ›Ó·... A™TY ShortBus. ¢Â˘Ù¤Ú· 6/11, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÚÔÛ¤Ú·Û˜ ÌfiÓË ÛÔ˘ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¤ÛÙÚȄ˜ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Aη‰ËÌ›·˜, ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·. °È¿ÓÓ˘ APXITEKTONIKH °·Ï·ÓÔÌ¿Ù· Ì¿ÁÈÛÛ· fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ۠ͯ¿ÛÂÈ... fiÙ·Ó Û ÂÚˆÙ¢Ù›; ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È... KFC °§YºA¢A™ ΔÚÒÁ·Ù Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, 694 5064795

Ì·˜ ÔÏÏ¿, ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ηϿ, KˆÛÙ‹ ÌÔ˘! A.™. Heey, don’t judge my sheet, they might don’t smell well, but they have a nice shape! OK? Xxx ¢ÂÓ ¿ÂÈ... fiÛÔ ÎÈ ·Ó Û’ ·Á·Ò, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ÓÈÒÛÂȘ. It ain’ t love that ’d make you run away, but shame... woof ™ÂÓÙfiÓÈ· ÌÔ˘ ÙÛÈÁ¿Ú· Ó· Ù· Û‚‹Ûˆ, ·˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ, ·ÈÒÓ˜ ·ÁˆÌ¤ÓË, Ô˘ ‰˘Ô „˘¯¤˜ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ÎÈ ‹Úı·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Í¤ÓÔÈ Î·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· Â›ÁÂÈÔ... §È˙¤Ù·, Ì ÙÔ ˆÚ·›Ô ÎÔÎÎÈÓÔÔÚÙÔηϛ Ì·ÏÏ›, ı¤Ïˆ Ó· Û ÎÂÚÓ¿ˆ ηʤ... ‡¯ÔÌ·È Ó· ͤÚÂȘ ÂÛ‡. §. ¤Ê˘Á˜... ·ÏÏ¿ ı· Â›Û·È ¿ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘, ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘... fï˜, fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‹ÛÔ˘Ó... ¢.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

¶ÂÙ¿Ó ÔÈ ÓÂڿȉ˜... ÂÙ¿ÓÂ... ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È «ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ»... ·ÚΛ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ◊ ·Ê‹ÓÂȘ Ì·ÁÈÎfi email ‹ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÌÈ· ˙ˆ‹... O crusader Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ˜! ¢ÂÓ Â›ÛÙ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ô‡Ù ·Ó¤Ú·ÛÙ˜! «AÓ‡·ÚÎÙ˜» ‚‰ÔÌ¿˜ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ›ÛÙÂ!! °È· Potato, Ù‡¯Ô˜ 144, ·fi «ÙfiÛÔ ‰·, Ï›ÁÔ ÛÎÏËÚfi», ¤¯ˆ ¿‰ÈÎÔ; AÓ ı¤ÏÂȘ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ÿÛˆ˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜; §›ÁÔ; 694 6460589 30/11/05 ÌÈÏ‹Û·Ì ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. 1/12/05 Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·ÌÂ, Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ì·˜ ÎÚ›ÎÔ˜, ÙÔ‡ÙË Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·! ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Û’ ·Á·Ò fiÛÔ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ Î·È ı· Û’·Á·Ò ÁÈ· ¿ÓÙ·... ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Í›˙ÂȘ! XÚfiÓÈ·

£· Ì ·ÓÙÚ¢Ù›˜;; K¿ı ¶¤ÌÙË, ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ·ÎÚÈ‚Ò˜, ı· ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi ÌÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Î·È ı· Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÁÈ· 1 ÏÂÙfi, Ó· Â›Û·È ÂΛ, A... ÌÔ˘. MÔ‡ÚÁ ÌÔ˘, ÛÔ˘ ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ˙ˆ‹ ı· Û ·Á·‹Ûˆ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿... ÓÈ·Ô˘ TÈ ¿ÏÏÔ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ˆ˜ Â›Ì·È ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ÛÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ, ‚Á·›ÓÂȘ Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂȘ ÏÂÊÙ¿. £·ÓÔ‡Ï˘ ¢ÂÓ Ì ÚÔʇϷ͘ ÛÔ˘ÛÔ‡ÓÈ... fiÛÔ Î·È ·Ó ‹Á·ÈÓ· Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÍÈ˙Â... Ì ÂͤÏË͘...! ¶ÔÈÔ˜ ·‰È·ÊÔÚ› Î·È ·fi ÔÈÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ; N· ÌËÓ ·˜ Ô˘ıÂÓ¿, ÁÈ·Ù› ·Ó ʇÁÂȘ Í·Ó¿ ı· ¤¯ˆ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÂÓÙfiÓÈ·, ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ‰ÂÈÏÈÓ¿... ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· οÔÙÂ! ™ÙËÓ (§.K.) ŒÏÛ· T›Ó·-Iˆ¿ÓÓ·, «ˆ, ¤Ï·ÙÔ,

ˆ ¤Ï·ÙÔ, Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ ˆ˜ Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ!!», ÊÈÏfiÙˆ¯Ô˜ art director: °È¿ÓÓ˘! Will st du mit mir schlafen? Noch ein mal!? JNR EÛ‡ Ù¤ÚÌ· ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È Áˆ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Ì· Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿, AÓÙˆÓ›·, Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ fiÏÔ Ì·Á›·. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ºÈÏÈ¿ 694 6395195 º˘ÛÈο ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ˆ, ·Ó ı¤ÏÂȘ ¿Ú Ì ÛÙÔ 694 4157271 TÔ M25 ÛËÌ·›ÓÂÈ M·Ú›· 25 ÂÙÒÓ; °È·Ù› ‹ÍÂÚ· οÔÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ¶Â˜ ÌÔ˘ ·Ó οӈ Ï¿ıÔ˜, ¤ÙÛÈ; °28 KÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó, ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË È‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Í›· Î·È ÔÏÏÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜, ÂÂȉ‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ ÌfiÓÔ, Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÚÔÛˆÈο ÂÛ‡ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÛÔ˘, Î·È Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÛ·È... TfiÛ· ÁÈ·Ù› ̘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÍË̤ڈÛÂ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ı¤Ïˆ Ó· ’ÚıÂȘ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ! HÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÔ‡ÚÁÔ. A¯, Ú ÌÂÌ¿ÎÈ, fiÛÔ Ôχ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, ·Ï¿ ÌfiÓÔ Ó· ’ÍÂÚ˜, Û’ ·Á·Ò. AÏËÙ¿ÎÈ ÌÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ÛÔ˘ Ù· ¤Î·Ó fiÏ·. K·È ÙÒÚ· ı· Ì¿ıˆ Î·È cybersex, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ EÛ¤Ó·, Ô˘ ˙ËÙ¿˜ Ó· ÛÔ˘ ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ Ì·ÁηϿÎÈ, οÔ˘ Û ͤڈ... ÔÈÔ˜ ›۷È; ¢ÒÛ ÛÙ›ÁÌ·... •¤ÚÂȘ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÒÚ· Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ûηٿ, ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ·Ù› Û ı¤Ïˆ ÙfiÛÔ Ôχ, ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘, ÂÛ‡! Sodade, dj ›Ûˆ stage. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿, ¿Ú ÌÂ, Û ·Ú·Î·ÏÒ, Ì ͤÚÂȘ... 694 6103580 7 Ì‹Ó˜ Î·È ÂÛ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ·¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! KÈ ÂÁÒ ÙÔ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ! º·ÙÛԇϷ ÌÔ˘, Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ÊÒÙÈ˙ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘...

23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 75


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

™∂ °¡øƒπ∑ø... 46¯ÚÔÓÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 6.500, ·Î›ÓËÙ·, ·Ì¿ÍÈ, „ËÏfi˜ 1,85, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Û˘Ì·ıËÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¢ÁÂÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. KÔ˜ ¶A¶¶A™, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 www.pappas.gr ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Â¯¤Ì˘ı· ÂÍ·ÛÎԇ̠¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÓ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· EÏÏ¿‰·-E˘ÚÒË-AÌÂÚÈ΋. ¶POTY¶O KENTPO ™XE™EøN, Aı‹Ó·, OÌ‹ÚÔ˘ 38, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3613.303 AÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜,

Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ELITE, °ÓˆÚÈÌ›·-™˘Ì‚›ˆÛË-°¿ÌÔ˜. M·˙› Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·, ηٿÏÔÁÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ η M¿Á‰·, 210 8986.095, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 09.00-14.00 •ÂÓÔ‰fi¯Ô˜ 37¯ÚÔÓË, Ôχ fiÌÔÚÊË, Í·ÓıÈ¿, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤Í˘ÓË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 6.000, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· æ˘¯ÈÎfi, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú· ˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ), ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 12.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ÙÚ˘ÊÂÚfi˜, Ì ¯fiÌÈ Ù· Ù·Í›‰È· Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ›

Ó¤· ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. °Ú·ÊÂ›Ô «∫·˜ æY§§A», 210 6120.611 AÓ Â›ÛÙ ÎÔ¤Ï˜ 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Û·˜. °Ú·ÊÂ›Ô ELITE, °Ï˘Ê¿‰·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 13.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 09.00-14.00, 210 8985.671 AÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ 30¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ· Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. PROFILE, ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3617.102 AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜-¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯·ÓÈÎfi˜ 34¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 31 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·-

‰È¿ÊÔÚÔ. PROFILE, ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3617.102 Aηٷ̿¯ËÙË EÏÏËÓ›‰·, ÓÔÛËχÙÚÈ· ·fi °ÂÚÌ·Ó›·, 45¿Ú·, ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›·-Û˘Ì‚›ˆÛË Î˘Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 75, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘-¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘, Ì ·Á¿Ë ÛÙË Á˘Ó·›Î·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902 ÕÓÙÚ·˜ 45 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Á˘Ó·›Î· 25 ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌfiÓË. ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È sms 697 5363840 «H ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ ˆÚ·›· fiÙ·Ó ÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ!» OnePlusOne Dating Club, KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.338, www.oneplusone.gr

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz, rock Ï‹ÎÙÚˆÓ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘), Ù·¯‡Ú˘ıÌË ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÂÎÌ¿ıËÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ÛÔ˘‰¤˜ Î·È master ÛÙÔ

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ΔÚ·Ì ™∂º, ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫Δ

5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76

Royal College ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. EȉÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. ¶ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. BfiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Î¤ÓÙÚÔ. 697 4018760 ZËÙÂ›Ù·È ‰ˆÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ‹ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· (¤ÛÙˆ Î·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ). e-mail: papalyco@msn.com, 697 8188337 AÁÁÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˙ËÙ¿ ¿ÌÂÛ· ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÁÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‹ ÂÈ̤ÏÂÈ· ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. MÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ΋˜, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (word) ··Ú·›ÙËÙË. AÌÔÈ‚¤˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. BÈÔÁÚ·ÊÈο: writers@otenet.gr

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÏ¿Ù ÛÙËÓ EYPø¢IA™TA™H ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙÔ NÔ‡ÌÂÚÔ ŒÓ· Û ·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ECDL. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· οı ‰¤Î· ̤Ú˜, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ, ˘ËÚÂÛ›· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰‡Ô ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·), Web Design, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ EÓÙ‡Ô˘, CAD, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋, Business studies (ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ K¤ÓÙÚÔ City & Guilds), ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ A™E¶. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.400, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6521.200

ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 Aı‹Ó·, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 ñK·ÏÏÈı¤·, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 KÔψӿÎÈ, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20, 210 3600.371 ñ°Ï˘Ê¿‰·, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2, 210 8947.553 ñ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, 210 9934.483 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 106, 210 6717.205 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 51-55, 210 5745.159 ñ £∂™™∞§√¡π∫∏ TÛÈÌÈÛ΋ 86, 2310 229536 32 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜&™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿

76 ATHENS VOICE 23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

6 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KËÊÈÛÈ¿ ñ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, AÌÂÏfiÎËÔÈ ñ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2, KÔψӿÎÈ ñ§·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 & ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ ñ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË, °Ï˘Ê¿‰· ñ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 73, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ - Kosmopolis ñ £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿ / 11Ô¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ 13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¡∂√ ∫∞Δ√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42 & ∞ÈfiÏÔ˘ ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30

AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˙ËÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜, fi¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: geniko@otenet.gr

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

T·¯‡Ú˘ıÌ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· H/Y ¢È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Flash, Photoshop, Dreamweaver, Corel Draw, Illustrator. AÙÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 3 ·ÙfïÓ, 210 6897.423, 693 6897423

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 350 ÛËÌ›· 4 π∂∫ ¢∂§Δ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶

∂ƒπ√Ã∂™

ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS, KAº∂Δ∂ƒπ∞) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË)

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, FLOCAFE) AKTO X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 ñ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 ñ KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 / AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115 / ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 / ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 / BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 / μƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 / °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) / EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 / E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 / Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 / £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 / KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 / KENTPO: SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ Δ√À μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 / KHºI™IA: KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ /¶§∞Δ∂π∞ ∫√§ø¡∞∫π√À / KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 / ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 / ºø∫πø¡√™ ¡∂°ƒ∏ ∫∞π ¢ƒ√™√¶√À§√À / MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 / M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 /

ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 / N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 / N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 / N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 / ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 / ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶A§IA ¶ENTE§H: T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 / ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 / ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ /PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶§AKA: GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 / ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 / PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 / TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 / ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 / XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34,MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. / EÀƒπ¶I¢∏™ ÛÙË ™ÙÔ¿, AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11/ XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ / æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 / æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / DEAL’S ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 60 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ ñ °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘13ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫·Ú. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñPara poli N›Î˘ 15 ñ Bigarrom ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 44 ñ ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ñOdeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñAllos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 ñ ∞ÛÙfiÚÈ· ¶Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 ñ Elvis §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 21 ñ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 ñ ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 25 SEVEN VIDEO NET ¶·ÓfiÚ·Ì·, KÔÌÓËÓÒÓ 27 & I·ÛˆÓ›‰Ô˘ ñ øÚ·ÈfiηÛÙÚÔ, £ÂÛ/ӛ΢ 57 ñ KÔÚ‰ÂÏÈfi, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 64 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, ºÈÏÈÔ˘fiψ˜ 59 ñ ÕÓˆ TÔ‡Ì·, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ñ BÔ‡ÏÁ·ÚË 1&KËÊÈÛ›·˜ ñ ¢ÂÏÊÒÓ 4 ñ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 60 ñ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) ñ E‡ÔÛÌÔ˜, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 83 ñ £¤ÚÌË, T·‚¿ÎË 15 ñ M·ÚÙ›Ô˘ 16, N¿ÔÏË, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 96 ñ B·Û. ŸÏÁ·˜ 93 ñ ¶·¿ÊË 100 ñ ¶ÔÏ›¯ÓË, AÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘ 80-82 ñ PÂÙ˙›ÎÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 114 ñ ™˘ÎȤ˜, EÙ·˘ÚÁ›Ô˘ 82 ñ TÚÈ·Ó‰Ú›·, EÏ¢ıÂÚ›·˜ 10 ñ X·ÚÈÏ¿Ô˘, NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ñ ¶ÂÚ·›·, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ 45 ñ MfiÙÛ·ÚË 120 ñ K·Ï·Ì·ÚÈ¿, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & AÁ. §·‡Ú·˜ 2 ñ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ, ¢È·ÁfiÚ· 72 ñ Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucyñ Xenia ñ Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘)

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·»

§∞ƒπ™∞, μ√§√™, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À)

Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ K·ÏË̤ڷ M˘ÚÙÒ, Ù· ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÛΤÊÙËη Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› ÛÔ˘ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÔ˘. E‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ (ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘) ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ Ô‡ Î·È Ô‡ ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ËÌȉȷÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ŸÏ· ÌÈ· ¯·Ú¿, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ‹ ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ (Ô‡Ù ÙË Ï¤ÍË gay ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÙËΠӷ ÂÈ Ë ·ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ). TÂÏÈο, fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ Ôχ˘˘˘˘˘ ›Ûˆ, Â‰Ò ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. A’ fiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ¤Ó·˜ 75¿Ú˘ Ô˘ ¿ÂÈ Ì ÌÈ· 20¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹, ÏËÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ, ·Ú¿ ¤Ó· Ó¤Ô, ¢ÁÂÓÈÎfi, ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ, gay ˙¢Á¿ÚÈ, Ô˘ ÙfiÛ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. TÂÏÈο, straight Ó· Â›Û·È Î·È fi,ÙÈ Ó· ’Û·È... -Meow

TÈ Ó· ˆ; MÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ϷΛ· ·’ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ. TÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Í·Ó·¿ÙÂ. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ ÁÎÚ·ÊÈÙ¿ Î·È Ì ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÚ¤È ÙÔ˘. Diavasa gia proti fora ti stili sas kai sas grafo amesos. Zo sto Parisi edo kai kapoia xronia kai tha ithela na matho ti pistevete gia tin Athina. Pernate kala? Gnorizete enviaferontes anthropous? Eimai 30 xronon kai skeftomai to endexomeno na guriso athina, opou perasa oli mou ti zoi sunarpastika, alla tin opoia varethika ligo prin fugo gia Parisi. Pros to paron klino pros to na min epistrepso giati edo exei polla endiaferonta pragamata na kanei kaneis. An me kanete na zilepso ligo mporei na allakso gnomi. Filika -Rena

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Agapiti Rena, na katsete sta avga sas kai na min kounisete roupi. Asfalos kai iparhoun endiaferonda pragmata na kanei kaneis stin Athina, mono pou den endiaferetai kaneis na ta kanei. °È·Ù› ¿Ú·Á ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ Î˘ÓÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚfiÛÈÙ˜ ÛÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi ʇÏÔ; °È·Ù› ·ÔηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ «ÎfiÙ˜», ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο; °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·ıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡, ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô˘, ‰¤ÛÌ¢Û˘, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˘ ¿ÓÂÛ˘-cool·Ì¿Ú·˜, ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î.¿.; E›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÎ¤ÌÔ˘Ì «¿ÛÚÔ», ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È «Ì·‡ÚÔ» Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. MÈÏ¿Ì ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·... K·È ηÙfiÈÓ ÒÚÈÌ˘ ÛΤ„˘(!!!), Ϥˆ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙȘ ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔʛ˜ Î·È Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙËÓ Ú¿ÍË! A˘Ù¿... -ºÈÏÈ¿ N

ÕÓÙ ÌÚ¿‚Ô. ¢ÈfiÙÈ ÌÔ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÙ ٷڿÍÂÈ ÙË ÛÙ‹ÏË ÛÙË ıˆڛ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË – ·ÓÙ› Ó· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÊÏÔÁÂÚÒÓ ‚ÏÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ˘Ê˯ÙÒÓ ÊÈÏÈÒÓ, Û¿ÏÈˆÓ Î·È ‚ÚÔÌfiÏÔÁˆÓ ÛÙ· ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛË-

Ì›· Ù˘ fiÏ˘. Y.°.1 AÎÔ‡˜ ÂΛ «‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο»! TÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ı¤ÏÔ˘ÌÂ. Y.°.2 AÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘ÌÂ. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ŸÙ·Ó ¯ˆÚ›ÛÂȘ Ì EΛÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi (‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ê¿ÛÂȘ, ÍÂÓ‡¯ÙÈ·, ‰È·ÎÔ¤˜, ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÌÂı‡ÛÈ·) ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÙË ÛΤÊÙÂÛ·È, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ÁÈ·Ù› Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ÙfiÙ ÙÈ Î¿ÓÂȘ; ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο! A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Î·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ ‹ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ supergirl; E›Ó·È «¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·» ‹ «¿Ú Ì ̷˙› ÛÔ˘» ÂÓ Ù¤ÏÂÈ; -ՉȘ ¢·˙ÂÚ›‰Ë˜

Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ’Ó·È, Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÙÔ supergirl Û·˜ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ, EΛÓË Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·ÎÏÔ˘˜ ¿Óˆ Û ¿ÓÙ ӷ ÌËÓ ˆ ÙÈ – ÔfiÙ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ê›ÏÙ·ÙÔ Ï¿Ù·ÓÔ. Y.°. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È. M’ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Î˘Ï¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È fiÏ· ¿Ó ÚÔÏfiÈ. AÚΛ Ù· ÚÔÏfiÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ Ì·˙› Î·È fi¯È Ó· ‚·Ú¿Ó ÛÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ◊Úı ÙÔ Ù¤ÏÔ˜!! ÕÛ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ηӤӷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· (Ô˘ ı· Â›Ì·È 65ʇÁ·) ! ºÏˆÚ¤„·Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘Î¿Ú·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÎfiÌÏÂÍ, ÎÈ ·ÊÔ‡ Ù· –fiÓÙˆ˜– ıÂ˚ο Û·˜ ÌÔ˘Ó¿ÎÈ· Ù· Ê˘Ï¿Ù Û ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ˜ ÚÔı‹Î˜. ŸÙ·Ó ÂÎÛÙ·ÛÈ¿˙ÔÌ·È ·fi Ù· ÏÂÙ¿ ‰ÈÏ¿ÎÈ·, ·fi ÙÔ Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ ‰¤ÚÌ·, ·fi Ù· Ó‡¯È· Ù· ÂÚÈÔÈË̤ӷ, ·fi Ù· ·›ÛÙ¢Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÓÙÂÎÔÏÙ¤, Î·È ÙÔ Ï¤ˆ... Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È «MË ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÊÂÙ›¯, Ì È¿ÓÂÈ Ó‡ÛÙ·». TfiÙ ÁÈ·ÙÈ, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ‚¿˙ÂȘ ȉ¤Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; ¶Ò˜ ÚÔÛʤÚÂȘ ÙfiÛ· ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ÌÔ˘ ·ÚÓÂ›Û·È Ó· Ù· ¯·ÚÒ; °È·ÙÈ ‰È·ÊËÌ›˙ÂȘ οÙÈ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ıˆÚ›˜ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË (fiˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô g_pano); °È·Ù› ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÂ›Û·È fiÙ·Ó Ï¤ˆ fiÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· ¿Úˆ ÙËÓ –fiÓÙˆ˜– ıÂ˚΋ ¯·Ú¿ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚ڷοÎÈ ÛÔ˘; MÂÙ¿, ‹ ÚÈÓ ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ Ϥˆ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·. ¢ÒÛ fï˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÚ·ÊÙ› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô›ËÌ· Ì ‚ÚfiÌÈη ÏfiÁÈ· ¿Óˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘. A˘Ù¿.

A¯, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, ÌË ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÛÂÍ. °È· οÔÈÔÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÏfiÁÔ, ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË ÌÔ‡ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË Ì¤ÛË ÌÔ˘ – ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÁÏ¿ÛÙÚ·-ÌÂÓ›Ú ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜. XÚÈÛÙÔ‡ÏË ÌÔ˘, ˘Ôʤڈ!!!! ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 77


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (www.stardome.gr)

∫·ÏÒ˜ Ù· ‰¤¯ıËΘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) N·È, oÎ, ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ì˘·Ïfi ÁÈ· Ì›˙Ó˜ ÎÈ ¤Ó· ÛÒÌ· ÁÈ· ·Ì·Úٛ˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÎÈ ÂÛ‡ ͤÚÂȘ fiÙÈ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ η٤¯Ô˘ÌÂ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÛÔ˘ ‚¿˙ÂȘ ÙËÓ ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. H ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÛÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. M Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ, ¿ÓÙˆ˜, ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ô ¤ÊË‚Ô˜ ̤۷ ÛÔ˘ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù·Ú·ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙË ÌËÏÈ¿ ı· Ì·˙¤„ÂÈ Ì‹Ï·. MÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ›Ûˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÔ› ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ›. A˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È. MÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÛ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô/Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÛÔ˘ (·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘), ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. A¿ÓÙËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ·: H ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ Û οÓÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÛ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ‰¤ÓÔÓÙ¿˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·˙› ÙÔ˘; M Ï·Ó‹Ù˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÚÓ¿Ó ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË, ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÂȘ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ¤Íˆ ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ÎÈ fiÙÈ ÂΛ ¤Íˆ ¤Ó·˜/Ì›· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜/Ë ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË Á·Ï‹ÓË Ô˘ ÛÔ˘ Ï›Ô˘Ó. TÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ͤÚÂȘ fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ͤÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. A, ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù· ˙‹Ù· Ù· ÂÈÛÙÈο, ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÛÔ˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ – ÊÚfiÓÙÈÛ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È È‰ÚˆÌ¤Ó˜ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) O ◊ÏÈÔ˜, Ë AÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˘ ¢›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ··Û¯ÔÏ›˜ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜. ¢ËÏ·‰‹ ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÂӉȷʤÚÂÛ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û ηٷȤ˙Ô˘Ó, Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ update Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÛÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ οÓÔ˘Ó Ù·ÈÓ›·. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, fiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ÛΤÙÂÛ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ŒÓ· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·: ηı¤Ó·˜ ‹ οı ̛· Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È Ì·˙› ÙÔ˘/Ù˘ ı¤ÏÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó Ó· Û˘ÁηÙÔÈ΋ÛÂÙÂ. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Ô Ì¿ÁÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Â ˘fi„Ë ÛÔ˘ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·›˙ÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. MÔÚ›˜, ·Ú·Î·ÏÒ, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ÌË ‰›ÓÂȘ ‰ÈÏ¿ ÌËӇ̷ٷ; K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) Love hurts. E, ηÈ; A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ÏËÁÒıËΘ οÔÙ ı· ‰Ú·ÂÙ‡ÂȘ Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·; Œ¯ÂȘ ͯ¿ÛÂÈ fiÛÔ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÂÛ·È Ó· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ¿Ì˘Ó˜; AÓ Ù˘¯fiÓ, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û ¤¯Ô˘Ó ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÈÛοÚÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ –ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ–, Â¿Ó Â›Û·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ (Û ÔÙȉ‹ÔÙÂ) ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. Œ¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ˜Ø Â›ÙÂ Û·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÊÂı› ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ›ÙÂ Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ȉ¤Â˜. 78 ATHENS VOICE 23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) TÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›‰·Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· ͇ÓÂÈ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ·Ú¿ ÂÛ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. H ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÌÈ· Û¯¤ÛË ‹ ÙÔÓ fiÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÌfi˜. O‡Ù ÙË ‰È·Ú΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘, Â›Û·È ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, Ô‡Ù ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ ¤ÁÈÓ˜ ·Ù¤Ú·˜ ‹ ÌËÙ¤Ú·. O‡ÙÂ, ‚‚·›ˆ˜, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÔ˘ ·Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÍÂΛÓËÛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜

Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ. AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÒÚ·, ÌÔÚ›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂȘ Î·È fiÚ·Ì·. MÔÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ οı ʷÓÙ·Û›ˆÛ‹ ÛÔ˘ Û ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) “The sun ’ll come out/ Tomorrow/ Bet your bottom dollar/ That tomorrow/ There ’ll be sun!!” ¶ÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Z˘Áfi – ÙË ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 18 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÕÓÓÈ; ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô KÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

MA§§IA KAPºIA TA KANø! EÓfi„ÂÈ ÁÈÔÚÙÒÓ Ù· οӈ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ (fi¯È ÌfiÓÔ Î·ÚÊÈ¿). MÔ‡ÎϘ, ÂÚÌ·Ó¿ÓÙ, ·ÓÈÛfiÌÂÙÚ·, ·ÓÙ·‡ÁÂȘ, ηڤ... TÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÌÔÚÒ Ó· Ù· οӈ Ì ÙÚfiÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ, ÍÂοı·ÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. K·È Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ (¿ÓÙ· Ì ÏfiÁÔ Î·È ·ÈÙ›·): Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô˘‰¤Û˘ Â›Ó·È Ô

ˆ˜ ÌÈ· Ù¤¯ÓË ÁÏ˘ÙÈ΋, ηıȤڈÛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·. H ÂÒÓ˘ÌË Aı‹Ó· ¤ÁÈÓÂ Ë ÌfiÓÈÌË ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ fiÏ˘. H ‰È΋ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹. H ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢Ô˘‰¤ÛË ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ÙÔ ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi ·È¯Ó›‰È. ¶ÔÈÔ Î·È Ò˜; M ÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÈ̤˜:

* XÙ¤ÓÈÛÌ· ·fi ú 18 * B·Ê‹ (Ì ٷ ¿ÚÈÛÙ· ·ÌÂÚÈοÓÈη ÚÔ˚fiÓÙ· Redken) ·fi

ú 50

* AÓÙ·‡ÁÂȘ ·fi ú 60 * ºÚ‡‰È· ·fi ú 15 * £ÂÚ·›˜ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ·fi ú 6 * ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ·fi ú 15 * Extensions Ì ú 4 Ë Ùԇʷ

K·Ï¤˜; •ÂΛӷ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÔÌً̈ÚÈ·:

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 39, 210 3629.086 & BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 39, 210 3629.960, 210 3629.970 & 210 3629.387

ŒÓ· ‰ÒÚÔ –ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÌfiÓÔ– ·ÏÏ¿ ‰È¿‰ˆÛ¤ ÙÔ. AÍ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ.

Ì‹Ó˜ ı· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË. Afi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â›Û·È Í·Ó¿ ÔÚ·Ùfi˜. KÈ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·È ˘¤Ú ÛÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÛÔ˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ·, ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ΛÓËÛË Î·ÚȤڷ˜ ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ οÙÈ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÌÈ˙ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÍÂÌ¤Ú‰Â„ Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ·˘Ùfi ÛÔ˘, ÙȘ ·ÏȤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ¢ÎÔϛ˜ ÛÔ˘ Î·È ¿Ú ̷˜ Ù· Ì˘·Ï¿. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¢ÂÓ ı· ’ÚÂ ӷ ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙË ÛÙ‹ÏË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. AÛÙÚÔÏÔÁ›·; A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚ڋΘ ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›˜. ÕÛ οو ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Îϛ۠ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Îϛ۠ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ·Ó¿ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÛÙÔ „˘Á›Ô. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Û·ÛÙ›˜ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ project Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·Ô Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο

ÁÒÓÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, ·Á·¿˜ Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, ÎÈÓ›˜ Ù· Ó‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÎÔ˘›ÓÙ˜, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÛ·È, ·Ï‡ÂȘ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ™˘Ó¤¯ÈÛÂ.». T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) √ ¢›·˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ï·Ó‹Ù˜, Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÛÓÔÌ¿ÚÂÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi, Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜, ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÈÛοÚÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ·. M ÂÎÏÂÎÙ‹ ·Ú¤· ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË, fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Û οÔÈÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. MÈ· ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌfiÓÔ. AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ Ì ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ, ÂÏÒÚÈÔ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ô˘ ÙÔ ı·‡Ì·Û ·ÎfiÌ· Î·È Ô £Âfi˜, ÌË ‚È·ÛÙ›˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ì›Ó· Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÚÔÙÔ‡ Ì¿ıÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ Ì ÙÔÓ TÈÙ·ÓÈÎfi. K·È ÙÒÚ· ¿ÓÔÈÍ ÙË Û·Ì¿ÓÈ·: Cheers Jupiter! Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) T· ηϿ Ó¤· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢›·˜ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηıÈÂÚÒÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·ÂʇÚÂȘ, ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÚȤڷ Ô˘ ÙÛÔ˘Ï¿ÂÈ Ì ÙÚÂȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜. AÓ Î·È ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÔÈ Î·ÙÛ·ÚfiϘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó. H χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘: Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ηٷÓfiËÛË ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂȘ.

ÎÔÌً̈˜ Ô˘, ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ٷ Ì·ÏÏÈ¿

PARTHENIS

Δ√•√Δ∏

Û οÔÈÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ·Ê˘‰·ÙÒÓÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Î·È Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÎÔÓÙÈÓÔ› ÛÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÛÔ ·ÓÙ¤¯ÂȘ. M ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ·fi ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË Î·È ÙÔÓ ¢›· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ÓÔ‹ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÛÔ˘. N¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ó¤· Û¯¤‰È·, Ӥ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. I love ya tomorrow!/ You ’re always/ A day/ A way. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) H ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ Û ›¯Â ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ. TÔ ÔÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÛÔ¿‰ÂÈÔ, Â›Ó·È ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ. K·È ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÔ˘: «TÒÚ· Ô˘ Ô ¢›·˜ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ TÔÍfiÙË, ͤÚÂȘ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¢›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ¤Ó· ™ÎÔÚÈfi ·fi ÙÔ Ó· Â›Ó·È ™ÎÔÚÈfi˜. M ÙÔÓ ÕÚË, fï˜, ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÈÔ ¿ÓÂÙ·. ¢ÈÂΉÈΛ˜, ··ÈÙ›˜, Ì·ÛÙÈ-

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) •¤ÚÂȘ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ηٷÈÁ›‰· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ËÚÂÌ›·. ŒÓ·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ fiÛÔ ·Í›˙ÂȘ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Á·Ï‹Ó˘, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ÊÒÓ·. TÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˙ÂȘ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ›‰ÈÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ‡ Ó· ¤ÚıÂȘ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋, ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ó· ÂÚÓ¿Ó ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. Œ¯ÂȘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û ·Á·¿ÓÂ Î·È ‰˘Ô ÙÚÂȘ Ì ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó – ·fi ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ê˘ÛÈο. πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) Afi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Ì ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂȘ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. OÈ ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÚÈÎÏÔԉȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÂfi, ÔfiÙ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÔ˘ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ. TÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ¤¯ÂȘ ̤ÏÏÔÓ. E¿Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ fiϘ ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 6Ô Ô›ÎÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÛÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù·Í›‰È ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ù·Í›‰È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ – ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÌÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ηϤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂȘ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


23 - 29 NOEMμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 79


Athens Voice 146  

Athens Voice 146

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you