Page 1

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 135

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

°ÈÒÚÁÔ˜ Perot O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 26

¢ÒÛ·ÌÂ, ‰ÒÛ·ÌÂ! H ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¢E£ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÏËÍË TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 14

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ıÚ·Ó›·

Aºπ∂ƒøª∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ÛÂÏ. 20

§›‚·ÓÔ˜ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10, TÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ X·Û·Ó¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 14 / God bless Iran H A.V. Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ K·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 18


2 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 3


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

7 - 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

 οı ηڿ‚È ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ËÏ›ıÈÔ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi fiÏÔ ÙÔ Ù·Í›‰È, ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·Ì·ÙËÌfi. O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÛÙ¿Ì· «·˜ ÌË ¤ÏÏËÓ ‚¿Ú‚·ÚÔ˜». ™·Ó ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ M¿ÚηÚË ÛÙÔ «B·ÛÈÎfi M¤ÙÔ¯Ô». Kfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ ·˘Ù¿ÚÂÛη ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿, ̤¯ÚÈ Ó· Ì¿ıÂȘ fiÏË ÙË ÊÙˆ¯‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È Î·Ó ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÌÏÔ‡˙·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÓËÛ› –Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ›– Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È ·ÏÈ¿, ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ, Ù’ ·Ê‹ÓÂȘ ·ÓÔȯٿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‹ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· Ì·‡ÚÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰Èı¤ÛÈÔ, cabrio, ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi. M ·Ó·ËÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜. TÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ Î·¿ÙÛÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙˆÓ ÈηÓÒÓ. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ÓÙÚÔ‹, ¤ÁÈÓ η̿ÚÈ. MfiÏȘ ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙÔ ÓËÛ› ηÙ‚¿˙ÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ÛΤ„ÂȘ. O ‹ÏÈÔ˜ η›ÂÈ, ÛΤÊÙÂÛ·È ÈÔ ·ÚÁ¿, ͢Ó¿ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ·. TÔ KTE§ Ô˘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· οÓÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· fiÏË Ó‡¯Ù·. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, οı ÌÈ· ÒÚ·. °ÂÌ¿ÙÔ ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ Ì·Áο˙È·, ÛÙÚÈ̈Á̤ӷ ÛÒÌ·Ù·, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿ ÚfiÛˆ·, ·Ï̇ڷ. °È·Ù› ı· ¿ÚÂ٠ψÊÔÚ›Ô, ÚˆÙ¿ÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ù˘ ÎfiÚ˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ¿ˆ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; ™ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ú ̷̿, ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È fiÏË Ë Ê¿ÛË. H Ê¿ÛË Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈı˘Ì›·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÔ¯‹. T· ÓÈ¿Ù· ÓÈοÓ ٷ ۇ̂ÔÏ· ÂÈÙ˘¯›·˜, ÙÔ ÙÔÈÎfi KTE§ ÓÈοÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ‰Èı¤ÛÈ·. T¤ÛÛÂÚȘ Ë ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ, ÎÈ ·’ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

™Ù¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ·, ÛˆÛ›‚È·, ÊÙ˘·Ú¿ÎÈ·. AÚ¯‹ Ê·Ï¿ÎÚ·˜, ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, ÛÙÔÌ¿¯È. TÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ¿ÁÚ˘ÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Î‡Ì·. ¢›Ï· Ë Î˘Ú›· ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ OK. BϤÌÌ· ·ÊËÚË̤ÓÔ Ô˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο ÛηӿÚÂÈ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. BÁ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÈfi, ‚¿˙Ô˘Ó Ï¿‰È, Á˘ÚÓ¿Ó ÌÚÔ‡Ì˘Ù·, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. P›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ Í·Ó¿, ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiÙÈ Î¿ÙÈ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ, fiÙÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. MÂÙ¿ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È. KÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ˆ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·‰˘ÛÒËÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. MÈ· ˙ˆ‹ ÎÚ˘Ê‹, ÁÂÌ¿ÙË ¤ÓÙ·ÛË, ¤ÚˆÙ·, ¿ıÔ˜, ÔÌÔÚÊÈ¿. OÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¤˜, ÔÊı·ÏÌfiÏÔ˘ÙÚ·, ϤÓ ÂÈÚˆÓÈο ÙËÓ ··›ÛÈ· ϤÍË Î·È ÎÔ˘Ó¿Ó ÂÈÙÈÌËÙÈο ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. T·˘ÙÈṲ̂Ó˜ ¿ÓÙ·, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙË ÓfiÌÈÌË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, Ì ٷ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ·, Ù· ÊÙ˘·Ú¿ÎÈ·, ÙËÓ ·Á›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. KÈ fï˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·, Ù· ·ÓÙÚÈο ‚ϤÌÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο. TÈ ¿ÏÏÔ ‰ËÏ·‰‹ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·’ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·; TËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ XÒÚ·˜; TÔ˘˜ ˘-¤-ÚÔ-¯· ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ̇ÏÔ˘˜ ·fi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡; T· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·; ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ È· Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÎÏ›ÛÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ Â›Ó·È, ÁÂÏ¿ÂÈ Ô ‰›Ï· ÌÔ˘, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ·ÍÈÔÏ¿ÙÚÂ˘Ù·. A, fi¯È. AÍÈÔÏ¿ÙÚÂ˘Ù· Â›Ó·È Ù· ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ·. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ Ì·Ú Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÔÈÙ¿Ó ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÔÙ¿. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ÌÔ¯›ÙÔ, η˚ÈÚ›ÓȘ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÎÈ ¿ÏÏ· ÌÔ¯›ÙÔ, Ô Ì¿ÚÌ·Ó ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ºÚ¤ÓÙÈ Ê¤Ú ÌÔ˘ ¿ÏÏÔ ¤Ó·, ϤÓ ӷ˙È¿ÚÈη, ÔÈ ‰˘Ô Ì¿ÚÌ·Ó, Í·Óı¿, fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ì ·ÎÚÔ‚·ÙÈο ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÎÂÚÓ¿Ó ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÈfi ·È¯Ó›‰È. OÈ AÏ‚·ÓÔ›, ϤÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÔÈÔÈ AÏ‚·ÓÔ›, ÚˆÙ¿ÂÈ, Ô ºÚ¤ÓÙÈ Â›Ó·È AÏ‚·Ófi˜; ŒÎÏËÎÙË ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÛÔÎ, Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ. T· ÍÂÓ¿ÎÈ·, 20 ¯ÚÔÓÒÓ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, Ù·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘, Ì ٷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ, ÎÂÚÓ¿ÓÂ, ·›˙Ô˘Ó, ·‰È¿ÊÔÚ· ÛÙȘ Ú¿ÙÛ˜, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÂÏÏËÓÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ, ˙¤ÛÙË ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÚΘ, ÌfiÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÓÈ¿Ù·. ºÚ¤ÓÙÈ, ϤÂÈ ¿ÏÈ Ó·˙È¿ÚÈη, Ì ͤ¯·Û˜. K·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙÔ Í¤¯·Û ‹‰Ë, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ ·ÓÙ·‡ÁÂÈ·. MËӇ̷ٷ ÙË Ó‡¯Ù·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ¤È·Û ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ›Ûˆ ·’ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ·fi Ù· ‚·ÚÂÏfiÙ· ÂÓfi˜ Á¿ÌÔ˘. N¤· ÂÏÏËÓÈο ¤ıÈÌ·, ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë ‹ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ™ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ. A’ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜ η›Ó ٷ ‰¿ÛË. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ʈÙȤ˜ Î·È ÎÈı¿Ú˜. AÓÔȯً Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·, ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜, ÔÚÙÔηϛ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ. MÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. TÛÈÁ¿ÚÔ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ. TË Ó‡¯Ù·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û ·›ÚÓÂÈ ‡ÓÔ˜, ÛΤÊÙÂÛ·È fiÛÔ˘˜ ·Á¿ËÛ˜ Î·È Ï‹ÁˆÛ˜ Î·È ¤¯·Û˜. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÈÒıÂȘ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ’Û·È ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÏÂÙfi. BϤÂȘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ÚÎÂȘ, Û·Ó Î¿ÎÙÔÈ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ¶ÚÔÔÓÔ‡Ì·È ÁÈ· Ó· Âʇڈ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜. A·ÓÙ¿ˆ ÛÙ· sms. K·È ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ïˆ ÈÔ Ôχ. EÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¢È·ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ˜, ηٿÁÌ·Ù·. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÚÚÒÛÙȘ. OÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. °È·Ù› È¿Û·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·; ™Â Ï›ÁÔ ÛÙ· ÔÚÙ-Ì·Áο˙ ı· ’¯Ô˘Ì ÊÔÚËÙÔ‡˜ ·ÈÓȉˆÙ¤˜. N¢ÚÈο Á¤ÏÈ·. TÔ Ì·Á·˙› ÎÂÚÓ¿ÂÈ ÛÊËÓ¿ÎÈ· ηӿÙ˜ Û fiÏÔ˘˜, Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ˙fiÓ. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ¤Íˆ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, fiÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ·›ÛıËÛË Û·Ó Ó· ¯·›ÚÂÛ·È Ô˘ Â¤˙ËÛ˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ̤ڷ. ÕÏÏÔ ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ. ŒÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ. ¶¤ÊÙˆ, „Èı˘Ú›˙ÂÈ, Î·È ¤ÊÙÂÈ. ™ÙÔ ¿ÙˆÌ· ¯˘Ì¤Ó· ÔÙ¿. H ı¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ Ï›ÁÔ Î‡Ì·. º˘Û¿ÂÈ. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ¤Ó· ÓÙ¿ÙÛÔ˘Ó. ¶·ÏÈ·Ù˙‹˜. YfiÁÂÈ·, ·˘Ï¤˜ ·‰ÂÈ¿˙ˆ. K·Ú¤ÎϘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ¤¯ˆ. K·Ú¤ÎϘ ÛÎËÓÔı¤ÙË; X¿Ï·Û ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ›; ∞ 4 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

£∂ª∞Δ∞

1 1 K·ÚÙ ¶ÔÛÙ¿Ï 12 A›ÛÙ¢ÙÔ! O °ÈÒÚÁÔ˜ ı‡ÌˆÛ TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

From Russia with love TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

14 ¢ÒÛ·ÌÂ, ‰ÒÛ·ÌÂ! 16 TÈ Ó· οӈ ÙÒÚ·; 17 ŸÓÂÈÚÔ ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜ 18 MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·... 20 YÔÁÚ·Ê‹ + 22 H ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ· 18 TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

17 I √¡∂πƒ√ £∂ƒπ¡∏™ ¡À∫Δ√™

TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ

T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË TˆÓ O. º‡ÛÛ· - §. KÔ˘‚·Ú¿ - ¢. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ - ¶. M¤ÓÂÁÔ˘

26 °ÈÒÚÁÔ˜ Perot O ¿ÓıÚˆÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

28 ¢E£·ÏÔÓ›ÎË TÔ quiz Ù˘ 71˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

18 I ªπ∞ ∞£∏¡∞´∫∏ π™Δ√ƒπ∞

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 14 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ °. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. ΔÛ¤ÎÂÚË ∞ηٿÏÏËÏÔ: ∞fi ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ 30 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 43 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 44 Δ¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË 45 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË 46 ªÔ˘ÛÈ΋: ∞fi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ

27 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

47 BÈ‚Ï›Ô: Afi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË 48 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 49 Skateboarding: Afi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 5


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

«EY£PAY™TA» ¶AI¢IA H ÚfiÛÊ·ÙË ÙÚ·Áˆ‰›· Ì ÙÔÓ ÕÏÂÍ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜. H ·È‰È΋ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÈÚÚÔ‹˜ ·fi ÛÎËÓ¤˜ ‚›·˜ Û ٷÈӛ˜, ÔfiÙ ¤¯Ô˘Ì ٷ «ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ì›ÌËÛ˘» Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. T· ·ÓÈÛfiÚÚÔ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ù· ˘ÔÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. AÓÙ› ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÚfiÙ˘·. OÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. TÔ ‰›‰·ÁÌ· ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÕÏÂÍ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·. E›Û˘ ÙÔ E™P ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÁËı› Û fiÏ· Ù· ηӿÏÈ·, ÒÛÙ ٷ ÚÈ¿ÏÈÙÈ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‚›· ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ù·Èӛ˜ ‚›·˜ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÒÚ˜, ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÍÔÓÙˆÙÈο ÚfiÛÙÈÌ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ «Â‡ıÚ·˘ÛÙ·» ·È‰È¿.

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ TÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1952 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ Hochschule fur Angewandte Kunst Ù˘ BȤÓÓ˘ Î·È ÛÙËÓ Academia di Belle Arti Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ÁηÏÂÚ› fiˆ˜: «Xippas» Aı‹Ó·˜ Î·È ¶·ÚÈÛÈÔ‡ (2005), «Z‹Ó· Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘» £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2003), «P‚¤Î· K·Ì¯‹» (2000, 1998) Î.¿. Œ¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ fiˆ˜: Odyssey, Greek Art from the last 50 Years, Gmurginska Gallery Ù˘ Z˘Ú›¯Ë˜ (2004), Breakthrough ! Greece 2004, Contemporary Perspective in the Visual Arts ÛÙË M·‰Ú›ÙË (2004) Î·È ÙÔ 2003 Outlook Ù˘ Aı‹Ó·˜. Y‹ÚÍ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ BÚ·‚Â›Ô «¢¤ÛÙ» ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2003), ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «OÈ ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ: ™˘ÏÏÔÁ‹ M¤ÏÙÛÈÔ˘», ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ K·Ï·Ì¿Î·˜ (2002), ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «°ÏˆÛÛ·ÏÁ›·», ÛÙËÓ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, (2001) Î.¿. ZÂÈ ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ.

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

-°. TÚ·ÓÙ·Ï›‰Ë˜, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

AMHN! EÌ›˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÂÛÌfi, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›-

ÎÔ˘˜ Ù˘. ™·Ó Ó· ÌË ˙ԇ̠ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË, Û·Ó Í·ÊÓÈο Ë A‚ÈÓÈfiÓ, ÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. OÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Û‡Á¯ÚÔÓ˜, ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜, Î·È ·ÚÔ˘-

COMIC Δ˘ ª∞ƒ°π∞¡ ™∞Δƒ∞¶π

ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·›ı·Ó· «after». EÓÒ fï˜ ÂÌ›˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ˆ¯›· Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÓԇ̠ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ Ù‡¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ §Ô‡ÎÔ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÙÚfiÔ Ì›˙ÂÚÔ, ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¤Ó‰ÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈ·˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÈÌÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹-·Ó·ÌÔÚʈً ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÂÌ›˜ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ·ÓÙ¿ÍÈ· ÂÓfi˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÚÔ˜ Î·È ÚfiÏÔ fiˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. -™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ KÚ·Û·Ó¿Î˘, Y‚fiÓÓË M·ÏÙ¤˙Ô˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘

«¶∂ƒ™∂¶√§π™. ªπ∞ ∞§∏£π¡∏ π™Δ√ƒπ∞» ∂π¡∞π √ ΔπΔ§√™ Δ√À ∫√ªπ∫ Δ∏™ πƒ∞¡∏™

YBPI™; TÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ AÁÁ. TÛ¤ÎÂÚË Î·È °. K˘Ú›ÙÛË. ™Â Û·Ù˘ÚÈÎfi ¿ÚıÚÔ Û·˜ Ì ٛÙÏÔ Bravo Zulu ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 15-21 IÔ˘Ó›Ô˘ 2006, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù ÙË Ï¤ÍË ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ˆ˜ ‡‚ÚË. ™·˜ ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ Ë ‚Ï·ÛÊËÌ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ÎÈ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Û‚·ÛÙ›Ù ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. E˘¯·ÚÈÛÙÒ. -T¿Î˘ BÔÁfiÔ˘ÏÔ˜

¶√À ∫À∫§√º√ƒ∏™∂ ∞¶√ Δπ™ ∂∫¢√™∂π™ «∏§πμ∞Δ√¡». ∏ ¶ƒ√™º∞Δ∏ π™Δ√ƒπ∞ Δ√À πƒ∞¡ ™∂ ∂π∫√¡∂™ ∫∞π ™∂ ªπ∞ ¶√§À ∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ¢√À§∂π∞. 6 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, §›ÏÈ·Ó °ÂÓÈ¿, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

ª∞ƒ°π∞¡ ™∞Δƒ∞¶π,

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

H ºπ§π∞ ∂π¡∞π À¶∂ƒ∂∫Δπª∏ª∂¡∏ À¶√£∂™∏, °π∞Δπ ∞ÀΔ∞ ¶√À £∞ ∂∫∞¡∂™ °π∞ Δ√¡ ∫√§§∏Δ√ ™√À £∞ Δ∞ ∂∫∞¡∂™ ∫∞π °π∞ ∂¡∞¡ •∂¡√... ∞¶§ø™ ™Δ√¡ •∂¡√ π™ø™ ¡∞ ª∏ Ã∞ƒπ∑∂™ ª∂ Δ√™∏ ∂À∫√§π∞ Δπ™ ∫∞§∂™ ™√À °√μ∂™.

ºI§OI, KAI ¶A§I ËÏ·‰‹ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ‰·Ó›˙ÂȘ ÏÂÊÙ¿ Û’ ¤Ó· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ fiÏÔÈ Îfi‚ÔÓÙ·È fiÛÔ ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜ ›ӷÈ, ·Ú¿ Û’ ¤Ó·Ó ÎÔÏÏËÙfi Ô˘ ÛÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ÙÔ ’85 Î·È ÌÂÙ¿. TÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔÓ ·Á·¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¤¯ÂȘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ – ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜. ÕÚ·, fiÙ·Ó ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ 1.000 ¢ÚÒ, ÙÔ˘ Ϙ «Â›Ì·È ¯¿ÏÈ· ÚÂ Û˘, ÛfiÚÈ». (°È· Ù· 1.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÛÔ˘ ‰·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·; O‡Ù ϤÍË!) TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÈÔ ÔχÙÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˘Ù¿ Ô˘ «‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¯Ú‹Ì·». E›Û·È .¯. ·ÈÌÔ‰fiÙ˘. ™Ô˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó Ó· ·˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·›Ì· ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ Ù۷ΛÛÙËΠ̠Ì˯·Ó‹. NÙ‡ÓÂÛ·È, ¯Ù˘¿˜ ÙË Û·Ú‰ÂÏ›ÙÛ· ÛÔ˘ (Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ›ÂÛË) Î·È ·˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·›Ì·: ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤Î·Ó˜ ·Ó Ô ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÛÔ˘. AÏÒ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË

¢

8 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÂÚ›ÙˆÛË Â›Û·È ·ÏÏfiÊÚˆÓ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ‚ÁÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÛÔ˘ ÓÂÚÔ˘Ïfi, ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, ÎÔ˘˙Ô˘Ïfi, ÔÙȉ‹ÔÙ – ÂÂȉ‹ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜. TÔÓ ·Á·¿˜. £¤ÏÂȘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ̷˙› ˆ˜ Ù· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ÎÈ ·˜ ÛÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ¤Ó· ÛηÛÌfi ÏÂÊÙ¿. Œ¯ÂȘ Ì›· ¿ÓÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂȘ Ì ͤÓÔ ÎfiÛÌÔ, ‚¤‚·È·. £¤ÏÂȘ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Û˘˙Ëٿ٠ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯Ù˘¿Ù ·Ú¤· οÙÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· insights, ‚Ú›ÛÎÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û·˜ ˘Á›·, Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‹ ÚÔ‡¯·. ◊ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ô‡ÙÛÈ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Á·¿˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ fiÛÔ ·Á·¿˜ Ù· ·‰¤ÚÊÈ·, Ù· ·È‰È¿ ‹ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ì ٷ ·‰¤ÚÊÈ·/·È‰È¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÓÙÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÂȘ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ ԇÙ ÎÈÏfiÙ· ‹ ·Ó ¤¯ÂÙ Îfi„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏË̤ڷ... Ù·

·ÈÛı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚ·. AÏÒ˜ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ϤÓ «Ë ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó» ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÂÚ›ÂÚÁ·, Û·Ó 16 ¯ÚÔÓÒÓ, ËÏÈΛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÊÈÏ›· fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó (‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÎfiÌÂÓÔ, ηÓ). H ËıÔÔÈfi˜ AÏ›ÎË °ÂˆÚÁÔ‡ÏË, ÚÒËÓ ÂıÂÚ¿ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ fiÙÈ Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜: fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙ· ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ÏÂÊÙ¿ ÎÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜. ™ÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. º›ÏÔÈ-ÍÂÊ›ÏÔÈ, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ· Û οÔÈÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ· Û οÔÈÔ ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔ. E›Ó·È ÊÚ›ÎË, ·ÏÏ¿ Ó·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÂȉ‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÂÚ› ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔ ÙÛ¤¯ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Bohemia ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜. ŒÓ· ÙÛ¤¯ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È fiÛÔ Î¿ÓÂÈ ˙¤ÛÙË, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘·›ıÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ ÁÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Ó‡¯Ù˜. TÔ Bohemia ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ¿Ú· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ-ÊıÈÓfiˆÚÔ-¯ÂÈÌÒÓ· οو ·fi Ì›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Bohemia ›¯Â ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô ÙfiÙ ۇ˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ K·ÏÊ·Ì·ÓÒÏ˘. AÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê¿Á·Ì ÛÙÔ Bohemia, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ‚Á¿˙·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· (·ÏÏ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó ‹‰Ë ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. K·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÔ Ô͇̈ÚÔÓ). ŒÙ˘¯Â Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ Î‹Ô, Î·È Â›Ó·È ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ÛˆÚfi Û·Ï¿Ù˜ – ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÁÎԇϷ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÚfiÙÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÛ¤¯ÈÎÔ ÙÔ Bohemia ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÈ· ¯·Ú¿. K·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. A˘Ùfi Ì ÙË ÊÈÏ›· Â›Ó·È ı¤Ì· ¿ÓÙˆ˜. Œ¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi Ù· ·È‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚ‡ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ÛÙË ¯¿ÛË Î·È ÛÙË Ê¤ÍË. Œ¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙȤÛÙÂ Û˘¯Ó¿ Î·È Â›ÛÙ ·Á·Ë̤ÓÔÈ. OÈ ÚÒËÓ ¤ÚˆÙ˜/Û‡˙˘ÁÔÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ôχ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Î·È «Îfi‚ÂȘ ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜» (ÁÈ·Ù›; ÙÈ Û ¯·Ï¿Ó ÂΛ Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È;). KÈ ¤¯ÂȘ ÊÈϛ˜ Ô˘ ¯¿Ï·Û·Ó, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÏÂÊÙ¿ – Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂȘ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ Û ·Á¯ÒÓÂÈ. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÔÈ ÊÈϛ˜ ¯·Ï¿Ó ÁÈ· ÁÎÔÌÂÓÈο (ÌÔ˘ ‹‰ËÛ˜ ÙÔÓ ÁÎfiÌÂÓÔ, ÛÔ˘ ‹‰ËÛ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Î.Ï.) ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ, Î·È ··ÓÙ¿Ù·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ™Â fiÏÔ˘˜ ı· ¤‰ÈÓ˜ ·›Ì· ·Ó ‹Ù·Ó Û ·ÂÏÈÛ›·. ™Â Î·Ó¤Ó·Ó (ۯ‰fiÓ) ‰ÂÓ ı· ¤‰ÈÓ˜ ¤Ó· ÓÂÊÚfi. ™fiÚÈ, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ, Ë ÊÈÏ›· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘, Áfi‚˜ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ fiÛ˜ ı˜ ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ϛÁÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÂÊÚfi... MÂÙ¿ ‹Á·Ì ÛÙÔ MG ÛÙËÓ Ï·Ù›· M·‚›ÏË, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì ÙËÓ (ÎÔ˘Ï‹) Û˘˙‹ÙËÛË, Î·È Ë Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÎfiÛÌÔ, ÂÂȉ‹ Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηÏfi˜, Î·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ê›ÏÔÈ fiÏÔÈ. K·È ı· ›̷ÛÙ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∞ Bohemia, ¢‹ÌÔ˘ TÛ¤ÏÈÔ˘ 5, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210-6426.341


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 9


KA¶OY ¶H°A KATI EI¢A

AYTH H NYXTA TÔ˘ £ANOY A§E•AN¢PH

K·ÏÔη›ÚÈ Î·È Î·Ù·¯ÓÈ¿ Ô‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Áڿʈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÌÔ˘ Î·È ¤Íˆ Ì·˘ÚÈṲ̂ӷ ·Ï·Ï¿˙Ô˘Ó, Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ OÛ›Ô˘ T›ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏË Ë ¯¿ÚË ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤Úˆ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÈ ·’ Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù·. O T›ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì·ÚÙ‡ÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ Î·È Â›‰·Ù Ô‡ η٤ÏËÍÂ. ŒÁÈÓ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È ¿ÁÈÔ˜, Î·È Ì·Î¿ÚÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ Î·È ’ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ˘ ÙÚ¤¯ÂÙ ÛÙ· paradise Î·È ·Ï˘¯Ù¿Ù ¿Ì· ÂÚȉȷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÎÓfi. §˘ÛÛ¿Ú˜! O §›‚·ÓÔ˜ οËÎÂ, ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·, Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Star fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ì·˜ ÂÓË̤ڈÓ fiÙÈ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ M·ÚÙ¿ÎË Î·È ˆ˜ ÙÔ ·Ï·ÊÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ÎϤ„Ô˘Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ‰ÂÓ ÍÂÌ˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· ÌfiÓÙÈ-ÁηÚÓÙ. ™ˆÛÙ‹ ‚Ϥˆ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÁÈ·Ù› Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÁÈԇη˜ Ô˘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ϙ «Î·ÏË̤ڷ» ÎÈ ·˘Ù¿ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ ÙËÓ ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¿ÏÏË Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ: «TÈ Î¿ÓÂÙÂ;». AÏ¿ÓÈ· Ù˘ Athens ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈÏ·ÓȤÛÙ ÛÙȘ K·Ú·˚‚ÈΤ˜ ¿Óˆ Û ·ÈÒÚ˜ Î·È Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ˘˜ ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈΘ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ fï˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ›Ûˆ ÛÔÙ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ. £· Û·˜ ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ §¿ÎË °·‚·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ. •¤Úˆ, ËÏÈÔη̤ӷ Ï¿ÛÌ·Ù·, fiÏÔÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙ ηÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÂÚÈ̤ӈ Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ·. N· ·ÔÎÏÂÈÛÙÒ ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘, Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ı· ’ÚıÂÈ, ·ÏÏ¿ ηÎfi¯ÚÔÓÔ Ó· ’¯ÂÈ, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ÌÔ˘ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜. N· οıÔÌ·È ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, Ó· „‹Óˆ οÛÙ·Ó· Î·È ·˚‰¿ÎÈ·, Ó· ··ÁÁ¤Ïψ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ K·‚¿ÊË Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÎÂÊ·ÙÏ›‰Èη Ù˘ N¤Ó·˜ BÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˘. MÂÏ·Á¯fiÏËÛ·. ™˘Á¯ˆÚ‹ÛÙ ÌÂ, ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô. E›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·ı·›Óˆ. H ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÙ·Ó Â›‰· ÙÔÓ N›ÎÔ AÏÈ¿Á· Ì ÊÔ˘ÛٷӤϷ. A‚¿ÛÙ·¯ÙË ·fi„Â Ë ˙¤ÛÙË, ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÎÈ ·ÊfiÚËÙË Û·Ó ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜. ¢ÂÓ ÙȘ ·ÓÙ¤¯ˆ ÙȘ „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. X¿Óˆ ÙÔÓ Ô›ÛÙÚÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi, ÙË ‰›ÓË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ¯¿Óˆ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. Z¤ÛÙË ‹Ù·Ó ı˘Ì¿Ì·È Ô˘ ¤¯·Û· ÎÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ·fi„ ٷÍȉ‡ÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘. ¶ÔȘ Λ‚‰ËϘ ·Á¿˜ Û ·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó Û ÏˆÊfiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˘˜, ÔȘ ÊÚÔ‡‰Â˜ Ì·ÙȤ˜ Û ·ÔÏ·ÓÔ‡Ó Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÈÛı‹ÛˆÓ; TÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Îfi˯Ô, Û·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ KÈ¿ÌÔ˘; ÿÛˆ˜ ÊÙ·›Ó ÔÈ ·ÓٛΘ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Û ·ÏÈfiÙÂÚË ÂÎÔÌ‹ Ë N·Ó¿ ¢Ô‡Î· Ô˘ Ù˘ ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, › ˆ˜ Ù· ·ÏÈ¿ ¤ÈÏ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÊÂÓÁÎ ÛÔ‡È. ¢ÂÓ ı· ¯·Ï¿Ûˆ ÂÁÒ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ÙÔ È¿ÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯Â ηϋ ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ı’ ·Ú¯›Ûˆ Ù· ¯¿È· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛÂÎÚÂÙ¤Ú ¤Î·Ó ÚÔÛÙ˘¯È¤˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ı· ’¯ˆ ÈÂÈ, ı’ ·Óԛ͈ ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Î·È ¤Ó·-¤Ó· ı· Ù· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ˆ ÛÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ‰ÚfiÌÔ. ¶Ô‡ ͤÚÂȘ, ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Ë ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË ÔÏ˘ıÚfiÓ·. ¶Ô˘, ÌÂٷ͇ Ì·˜, Â›Ó·È ·Ó¿ÎÚÈ‚· ηÈ, Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È È·. ¶È›ÙÂ, ·ÊÂı›ÙÂ, ·ÔÏ·ÓËı›ÙÂ, Î·È Ó· ÂÚÓ¿Ù ηϿ, Ì ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ T›ÙÔ˘. EÌ›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. ∞

T

Y™Δ∂ƒπ∫H ¡I∫∏, ¡∏ºA§π∞ HΔΔ∞ TÔ˘ ªπÃ∞§∏ Δ™π¡Δ™π¡∏ TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ¢¯fiÛÔ˘Ó Ó· ’¯Â˜ ͢Ó‹ÛÂÈ ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ÙËÓ «ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·». OÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ηıÔ‰‹ÁËÛÂ Ô °È·ÓÓ¿Î˘ ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÈηÓÔ› Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜: ‹Ù·Ó ηÌÈο˙È ÙÔ˘ ¶ÂÚÏ X¿ÚÌÔÚ, MÔ˘Ù˙·¯ÂÓÙ›Ó, ¶Ï·ÓËٿگ˜, Aı¿Ó·ÙÔÈ. H ÂıÓÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛȘ ‹ –fi-

TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ fiÔÈÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙË B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ¤‚ÏÂ ÙÔ ·Ófi Ô˘ ›¯·Ó ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ ÔÈ ËÙÙË̤ÓÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ù˘ ÚÂۂ›·˜: «™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· EÏÏ¿‰·».

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+)

(-)

A¶O™TH£H™E TO! «OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ï›ÁÔ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˘. OÈ ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔÈ. OÈ ¿ÏÏÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ôχ ÁÈ· Ó· ·ÚËÁÔÚËıÔ‡Ó Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È EM¶OPEY™IMOI».

BA™I§H™ ™KOYNTH™ O ıfiÚ˘‚Ô˜ Ù˘ ÊÏ˘·Ú›·˜. ™·Ó Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ·˘Ù› ÛÔ˘ ·’ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ¤ÍÂȘ. MË ‚¿˙ÂȘ, ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¤ ÌÔ˘, ‰˘Ô ‚ÈÔÏÈ¿ ÂΛ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·.

-¶·ÛÎ¿Ï MÚ˘ÎÓ¤Ú

°IANNAKH™ O‡Ù °ÈˆÚÁ¿Î˘, Ô‡Ù KˆÛÙ¿Î˘. BETTINA H ÈÔ cool ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ Ô‰Ô‡ AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. MOMMY’S O ΋Ô˜ Ì ٷ... ·Ì·˙Ô‡Ú! (ÛÙË ¢ÂÏÊÒÓ) TO LIFESTYLE TøN §H™TEIøN Afi ÙÔ ÏËÛÙ‹ Ì ÙȘ ÁÏ·‰ÈfiϘ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙÔ ÏËÛÙ‹ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜! M·Î KÔ˘‹Ó Ê¿Â ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ˘˜... (ÛÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ K·Ï‡‚˜ X·Ó›ˆÓ)

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ’¯ÂȘ attitude! 10 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ˆ˜ ÙËÓ ÚÔʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ– Ë ÂıÓÈ΋ «Áη‡Ï·» ‚ڋΠ¿ÏÈ ÙÔÓ ˘ÛÙÂÚÈÎfi ÌÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÛÌfi Ù˘. BڋΠÙË Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ˘ÌÓ›. °È·Ù›, ·ÓÙ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ «Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·», ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ÚÔ·ÙÔÚÈ΋ Ì·˜ ÌÂÈÔÓÂÍ›·. EȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ˘Ô„›· fiÙÈ ÙÔ Ó· ÁÂÓÓÈ¤Û·È ŒÏÏËÓ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÁÂÓÓÈ¤Û·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜.

A¶O™TO§O™ ™OY°K§AKO™ «K·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È. TËÓ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÂÚ·Ù¿ˆ, Â›Ì·È “·Ú›Ì·”, Á˘ÚÓ¿ˆ, fi,ÙÈ ı¤Ïˆ Ϥˆ ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Ì·Ï·Î›·... TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÊÔ‚¿Ì·È... ‰Â ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ú ·È‰› ÌÔ˘ Ó· Âı¿Óˆ –ÎÔ‡ÊÈ· Ë ÒÚ·–, ı¤Ïˆ Ó· ˙‹Ûˆ 850 ¯ÚfiÓÈ·. °È·Ù› Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·... E›Ì·È ‚·ÚÂ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, “·ÏÏÔ‡ ÁÈ’ ·ÏÏÔ‡”, ÎÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·Ï¿, Ù· ‚Ú›ÛΈ, Ì·›Óˆ Û οӷ ÙÚ¤ÓÔ... •¤ÚÂȘ, Â›Ì·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜. ¶¿ˆ Û ηÌÈ¿ ·Ú·Ï›·, ÂÚ·Ù¿ˆ ÒˆˆˆÚ˜, Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÎÈ ÂΛ ‚Ú›ÛΈ ÙÔÓ ™Ô˘ÁÎÏ¿ÎÔ. TÚÒˆ ηϿ, Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Í›‰È·, ¤¯ˆ ¿ÂÈ ÔÏÏ¿ Ù·Í›‰È·, ¤¯ˆ ÁÂÌ›ÛÂÈ ¤ÓÙ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Ì ÙËÓ ¿ÏË...». (AfiÛ·ÛÌ· ·fi Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ™. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È °. ¢ËÚ¿ÎË.)

O A.™. ¤ı·Ó ÛÙȘ 5/9/06 ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ.

E¶IKAIPE™ ™TATI™TIKE™... «6.000.000 ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Prozac ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο ÛÙȘ H¶A». «TÔ 15% ÙˆÓ 10¯ÚÔÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙȘ H¶A ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. 55% ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ °·ÏÏ›·˜». «¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1 ÛÙ· 5 ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. (K·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿!)

MIKPH A°°E§IA ¶ˆÏÂ›Ù·È FIAT TYPO ÌÔÓÙ¤ÏÔ 92, ÙڷηÚÈṲ̂ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢E£ ¢E£¤Ïˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ Ù›ÔÙ·. ENA™ ™TIXO™ £· ÛÔ˘ οӈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ı· ÛÔ˘ οӈ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ı· ʈӿÍÔ˘ÌÂ Î·È ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ. TH§EO¶TIKA E°KEºA§IKA «OÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ԇ̠fi¯È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜». (ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÚÂfiÚÙÂÚ) ●


● ºÈÏÈ¿ ·fi M‡ÎÔÓÔ. H M. ¯Ù˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ MÔÈÚ·Ú¿ÎË fiÔ˘ ›‰Â Î·È ÙÔÓ °ÎˆÙȤ. MfiÏȘ Ì¿ıˆ ÓÂfiÙÂÚ· ı· ÛÙ›ψ. ºÚ.

KAPT ¶O™TA§

● E›Ì·È Ë ºÚ. ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó˘-

Ì·. ™˘ÁÁÓÒÌË, Ï¿ıÔ˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ. ¶·Ú·Î·ÏÒ Î¿ÓÙ ÙÔ˘ ÓÙÈÏ›Ù.

‹ÌÂÚ· Ù· Ú‡̷ٷ ÛÙÔ ÓÂÚfi οÓÔ˘Ó ÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘˜. AÓ ‰ÂȘ ·fi „ËÏ¿, ·fi

ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÙˆÓ K‹ˆÓ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ¯˘ı› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¤Ó· Ù¿ÓÎÂÚ Á¿Ï·. AÎԇ̠fiÏË Ì¤Ú· ÙÔ Moon Safari, ÙÔ Í·Ó·ı˘ÌËı‹Î·ÌÂ, Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ÛÔ. T· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÔÓ¿Ó ·fi ÙÔ ¿ÛÚÔ Î·È ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÊËӈ̤ӷ ÌÈÎÚ¿ ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘Ï· ‚fiÙÛ·Ï· Û·Ó Ì¤ÓÙ˜. MË Ì ¿ÚÂȘ, ı· ÙÔ ¤¯ˆ ÎÏÂÈÛÙfi. ● ™Ô˘ Áڿʈ ·fi ÙÔ Cafe del Mar, ηıÈṲ̂ÓË Û Ï¢΋ Ï·ÛÙÈ΋ ηڤÎÏ·, ›ÓÔÓÙ·˜ Ì›Ú· Ì ۤ‚ÂÓ-· Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. ºÔÚ¿ˆ ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ «I’m Patsy, I’m 39» Î·È fiϘ ÔÈ IÛ·Ó›‰Â˜ ¿Óˆ ·fi 40 Ì ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ Î·È Ì ڈٿÓ ·fi Ô‡ ÙÔ ‹Ú·. TÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ¤¯ÂÈ ıÏÈ‚ÂÚfi ¯ÚÒÌ·, Û¿ÈÔ ‚ÂÚÈÎÔΛ, Î·È Ì˘Ú›˙ÂÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ganja, ÙËÁ·ÓËÙfi „¿ÚÈ Ì ·Ù¿Ù˜ Î·È Î¿ÚÈ – Ϙ Î·È Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ MÏ¿ÎÔ˘Ï. AÎԇ̠ÌÈ· ·Û·Ê‹ ˯ÔÚ‡·ÓÛË Ì tribal beat ÙÔ˘ 1999 Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ ˙ÂÓ, η̛· Û¯¤ÛË. ™Ù· ¿Óˆ Ì·ÏÎfiÓÈ· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÌÔ˘Á¿‰Â˜ Ì ÎÈÏfiÙ˜ – ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿Ó È·. Œ¯ˆ ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Â›Ì·È ÛÙÔ º·ÏËÚ¿ÎÈ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÂÈ ÔÙ¤ ÌÔ˘ fiˆ˜ ͤÚÂȘ. A¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ÛÙÚ·‚Ô·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Ì Áfi‚˜ 756 ∞ÁÁÏ›‰Â˜ ۈۛ˜ Ù˘ Geri Halliwel, ‹‰Ë ÌÂı˘Ṳ̂Ó˜, fiˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ ¿ÏψÛÙÂ, Ì ÙÔÓ ÁÎfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ ¿ÏψÛÙÂ. •¤¯·Û· Ó· ÛÔ˘ ˆ, ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ì Ì ÙÔÓ U. ™Â ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÔÙ ı¤ÏÂȘ Ó· Û ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. XÙ˜ ‹Á·Ì Û ¤Ó· ÊÚȯÙfi Ϥ‰ÂÚ Ì·Ú Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ì›· ÍÂÚ·ÎÈ·Ó‹ ∞ÁÁÏ›‰· ÁÚÈ¿ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÙˆÓ ’80˜, ‰Â̤ÓË Ì ¯¿ÚÓ˜, Ì ËÏ›ÎÈ· Î·È ÌfiÙ˜. E¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ηʿÛÈ, Ì›· drag queen ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ οÓÂÈ lip singing – Ô˘ ÙÔ ı˘ÌËı‹Î·ÓÂ; O‡Ù ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó È·. To cd fï˜ ‹‰·ÁÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈ ·˘Ù‹ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Í·ÏÏË, ÊÒÓ·˙ «ÈÏ Î¿Ù˙Ô ÓÙÂÏ’·ÚÙ›ÛÙ·». O Í¿‰ÂÚÊfi˜ ÛÔ˘ ¤Ê·Á ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÓÙ·ÚÎ-ÚÔ˘Ì Ô˘ ‹Ù·Ó ›ÛÛ· ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ¿‰ÂÈÔ, ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Û¿ÛÂÈ Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÙÔ˘ ‰fiÓÙÈ· ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ. TÔ˘ ¯‡ıËÎÂ Î·È ÙÔ fiÂÚ˜, ‚ÚÒÌÈÛÂ Ô ÙfiÔ˜. TÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÔ˘ ΢Ófi‰ÔÓÙ·, Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ. TÂÏÈο Â˘Ù˘¯Ò˜ ‚ڋηÌ ¯¿˜, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ‹Ú·Ì ‚¤‚·È·. N· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Ô U. ‹ıÂÏ ӷ ¿ÂÈ ÁÈ·

¶EP¶ATH™E™ ø™ E¢ø

ηÙÔ‡ÚËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂØ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ ‚‹Ì· ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ¿ÙˆÌ· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi, fiÙÈ ÎÔ˘ÓȤٷÈ. KfiÓÙ„ ӷ ÛοÛÂÈ. TÂÏÈο ÙÔÓ ‹Á· ÂÁÒ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ· ·’ ¤Íˆ. E̤ӷ fiˆ˜ ͤÚÂȘ ‰ÂÓ Ì ÔÏ˘È¿ÓÂÈ. MÔ˘ ¤ÛηÛ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·, ¯·Ú¿Ì·Ù·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì·›Ó·Ì ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. O‰‹ÁËÛ· ÂÁÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹Ù·Ó Û·Ó ‚·Ï۷̤̈ÓÔÈ. ◊Ù·Ó Ù¤ÏÂÈ·. ¶ËÁ·›Ó·Ì Ôχ ·ÚÁ¿, Û·Ó Ó· Ï¤Ô˘ÌÂ, ·ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·. K¿Ó·Ì 40 ÏÂÙ¿ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. A‡ÚÈÔ ı· ¿Ì ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ Chiringay Ì ÙÔ Î¿ÚÔ ÙÔ˘ M·ÓfiÏÔ – ‹ Ì‹ˆ˜ ÙÔÓ Ï¤Ó XÔÛ¤ Î·È M·ÓfiÏÔ Ï¤Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ;... Whatever. ● ºÈÏÈ¿ ·fi T˙È¿. A···¯¯... ● E›Ì·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ Î·È ÂÚÈ̤ӈ connecting flight ÁÈ· E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ. AÁfiÚ·Û· ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ‚fiÙη. §Â˜ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ check in; (M‹ˆ˜ Ó· ÙÔ Ȉ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·;)

Ϙ, Ô ·¤Ú·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ™Ù·Ì·Ù¿Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌfiÓÔ ¿ÓÂÌÔ˜ Ó· Ì·˜ ͢ڛ˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÛÙÔÌ·¯ÈÎfi˜ ›ÏÈÁÁÔ˜ Û·Ó Ó· ‹Ú·Ì ̷˙› ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ladose Ì Tranxene. ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ Aı‹Ó· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Û‚‹ÓÔ˘Ó Î·È ıÔÏÒÓÔ˘Ó. TÔ Ú¿ÛÈÓÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÎÚÈ. TÔ Ì·‡ÚÔ, ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·. Neutral territory. K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ηÓÂÓfi˜, fiÏÔÈ Û·ÚÎÔ‚fiÚÔÈ ·¿ÙÚȉ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÈ· ·›Ì· Î·È ¯Ú‹Ì·. O‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹. MfiÓÔ ÁÈ· Ì›· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ÛÂÍ, fiÔÈÔ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙË ™·Ï·Ì›Ó·, Û·Ó ¤Ó· ÓËÛ› Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ı¿Ï·ÛÛ·. K¿ÓÔ˘Ì ϛÛÙ·, Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ, ÛÎfiÚÈ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ٛÙÏÔ˘˜ Ì‹ˆ˜ Î·È ¯·Úԇ̠ÙÔÓ ÙfiÔ. A›ÁÈÓ·, X·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈ΋, EÏÂ˘Û›Ó·, KÈÓ¤ÙÙ·, Ë Zˆ˙Ò. MÈΛÓÈ, MÂÚÛÂÓÙ¤˜ Î·È ÙÛfiηڷ. O B. ϤÂÈ fiÙÈ Ë AÙÙÈ΋ Â›Ó·È Ë AÌÂÚÈ΋ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.

● ™Ô˘ Áڿʈ ·fi Ì›· ¢¤ÏÙ· ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯· ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÛÔ ·fiÏ˘Ù· ·ÈÛ¯Úfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. E›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎË Aı‹Ó· Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ fiÏÔÈ ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ʇÁˆ ÂÁÒ. ¶ÂÚ·ÙÒ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÏÈÒÛˆ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú· – ·Ó Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÎÔÈٿ͈. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ù›ÔÙ·, ‚ÚÒÌ· Î·È ‰˘Ûˆ‰›·, Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛÔÚÙ˜ Î·È Ù˘ Û·ÁÈÔÓ¿Ú·˜ Ô˘ ÔÏÏÔ› ÎfiÙÔÓÙ·È fiÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜. E›Û˘, ·fi Ù· ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ, ·ÎÔ‡ˆ Ó· ͯ‡ÓÔÓÙ·È Î‡Ì·Ù· ·fi reggae ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Á·ÌË̤ÓÔ ÙÔ TÔÚÓÂÚfi. ¶‹Ú· Î·È Í·Ó·Â›‰· ÙÔÓ AÓÙÚ¤È PÔ˘ÌÏÈÒÊ, ‹Ù·Ó ·›ÛÙ¢ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ÕÓÙÂ, ÁÂÈ¿. T· ϤÌÂ. ● E›Ì·ÛÙ ÛÙË BÔ˚‰ÔÎÔÈÏÈ¿ Î·È Û ı˘ÌËı‹Î·ÌÂ. ¶ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈ¿, °. Î·È ™. ● Filia apo Edinbourgh. Eroteftika mia skotseza. Aaaaxxxxxx. ● XÙ˜ ÛÙËÓ Chiringay Ì ÎϤ„·ÓÂ. O U.

›¯Â ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ Í¿‰ÂÚÊfi ÛÔ˘ ÛÙ· dunes ÁÈ· ‚fiÏÙ·, Ó· ‰Ô‡Ó ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ‡ÚÁÔ Ì ÙȘ ÔÏÂÌ›ÛÙÚ˜. EÁÒ ‰ÂÓ ÎÔχÌËÛ·, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ûηٿ ÛÙËÓ ÿÌÈ˙·. ◊È· Ì›· ηӿٷ Û·ÓÁÎÚ›· ÌfiÓË ÌÔ˘ Î·È Ì ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ ÛÙËÓ Í·ÏÒÛÙÚ·. E›¯· ‚¿ÏÂÈ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ì ٷ ÏÂÊÙ¿, ÙȘ οÚÙ˜, Ù· ÎÈÓËÙ¿ Ì·˜, ÙÔ i-pod Î·È ÙÔ ÛÙ·Ê. ŸÙ·Ó ͇ÓËÛ· ¤ÏÂÈ·Ó fiÏ·. E›Ì·È ¯¿ÏÈ·. £· Û ¿Úˆ ·fi PÒÌË Ó· ÛÙ· ˆ. ºÈÏÈ¿. ∞

● ºÈÏÈ¿ ·fi E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ. M ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ

Î·È ‚Ϥˆ οÙÈ Û·Ó ÙÔ ◊¯Ô˜ Î·È ºˆ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÁοÈÓÙ˜. A‡ÚÈÔ ı· Ì ¿Ó ӷ ‰ˆ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙÔ˘ blog ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÎÔ¤Ï·˜ ·fi ÙË °¿˙·. TÔ˘˜ ›· Ó· Ì ¿Ó ӷ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ ™ÔÓ KfiÓÂÚÈ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î¿Ô˘, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ÂÁÒ Ô‡. E›Û˘ ı· Ì ¿Ó ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ T¤Ú·˜ ÙÔ˘ §fi¯Ó˜. EÛ›˜ fiÏÔÈ Î·Ï¿; ● TËÓ Í¤ÚÂȘ ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·Ø fiÙ·Ó Ù·Íȉ‡-

ÂȘ Ì ÙË ‰‡ÛË ›Ûˆ ÛÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ‰Èfi‰È· Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË Í¤Ú· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Ì›· ˆ¯Ú‹ ¿Ì· ·fi ÂÏÂÓ›Ù Î·È Ù·Ì¤7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 11


¶√§πΔπ∫∏

AÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. T¤ÏË A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ È¿ÙÛ·

Non

violence

is our

strength

¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ÔÚ¢Ù› Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ Ò˜ ÔÚ‡ÂÙ·È Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ, ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë Ô-

ϤÁÂÈ. º·›ÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ Ù· K¤ÓÙÚ· AÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË.

A›ÛÙ¢ÙÔ! O °ÈÒÚÁÔ˜ ı‡ÌˆÛ ∏ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ˘ÓËÏ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi Ù· MME. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ, ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙËÓ ·ÛΛ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È fi¯È ÔÈ ÂΉfiÙ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. H ¶¿ÚÔ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ «¶Ò˜ ı· ÂÍÔÓÙˆı› Ô °ÈÒÚÁÔ˜» Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Da Capo. ¢ÈfiÙÈ, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Ë ¶·È‰Â›· Î·È ÔÈ ·Ï¯ËÌ›˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, Ô‡Ù ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Ô‡ÙÂ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô‡Ù ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ·ÓÂÚÁ›·. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ıÚÔÓÈ·ÛÙ› ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‹ ¿ÏÏË. H ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ·Ôηı‹ÏˆÛË TÔ ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚË̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶A™OK, Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì·, Â›Ó·È Ë ÌÂıÔ‰È΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È fi¯È Ë ÌÂıÔ‰È΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· ¤ÚÁ· ‹ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ¿ÚÂÚÁ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. T· MME ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜. T· ÛÙÔȯ›· Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÊÂȉҘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ. TÔ ·Í›ˆÌ· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ï‹ Â͛ۈÛË: O °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙÈο ·Ú¯ËÁÈÎfi˜, Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi˜, ¿Ú· Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÔÈÛÙ› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢12 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. O ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÛÔÎÙ˙‹‰Â˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÎÂÓÙÚÒÔ˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÒÔ ¯ÒÚÔ. TÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ·Ïfi. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ›ÂÛ˘. H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÎÂÓÙÚÒˆÓ, Ô˘ ÛΤÙÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÒÔÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ. TÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¿ÔÛÌË, ¿¯ÚˆÌË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓÒ‰˘Ó· apolitique. ™Â ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ, Ù· MME Î·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ·ıÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÓËÏ›·˜. Afi ÙÔÓ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È ÙÔÓ M¿ÓÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ NÙfiÚ·, ÙÔÓ AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÂÚÙÛfi˙Ô˘˜ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‡ÓÔ˘. T· MME Î·È ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÚfiÏÔ MÔÚʤ·. OÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ™ÂÈÚ‹ÓˆÓ. OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ «øÚ·›·˜ KÔÈ̤̈Ó˘». OÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ˘ÓˆÙÈÎÒÓ. ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ˘ÓËÏ›·˜ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™Â ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜. ™Â ÚfiÏÔ Ì›˙ÔÓ· ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™Â ÚfiÏÔ «ÛÈÁfiÓÙÔ» Ù·

ÂΉÔÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™Â ÚfiÏÔ «·Ó·ÏËÚˆÙ‹ YÔ˘ÚÁÔ‡ EıÓÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜» ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. H ΢‚¤ÚÓËÛË Î˘‚ÂÚÓ¿ ‰È· ÙˆÓ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ. H ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜. H EÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ‰ÂηÂٛ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÎÚ·ÈÊÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ú·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™Â ÚfiÏÔ Ó·ÚηÏÈÂ˘Ù‹ ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë

FROM RUSSIA WITH LOVE TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H O Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ BÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ¤Î·Ó ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘. MfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ. ¶‹Ú ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó·. O BÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. O BÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ¤¯ÂÈ È‰¤Â˜. AÔÊ¿ÛÈÛ ӷ «‰È·ÎÔÚ‡ÛÂÈ» ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘. M ÙÔÓ ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ™Ú¤ÓÙÂÚ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Ô˘ ı· ʤÚÓÂÈ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ì¤Ûˆ B·ÏÙÈ΋˜. AÔÊ¿ÛÈÛ ÏÔÈfiÓ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ÛÙÔ NfiÙÔ ÁÈ· Ó· ʤÚÓÂÈ ÂÙڤϷÈÔ. ŸÛÔ Ë MfiÛ¯· ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ô ·ÁˆÁfi˜ MÔ˘Áο˜-AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢·˙fiÙ·Ó. TÒÚ· Ô˘ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ Ì¿Ì·˜ PˆÛ›·˜ Ô ·ÁˆÁfi˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ›. H TÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÓÔˆÏ› Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ-

VOICE-X

Ô›· ›ıÈÛÙ·È Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Î·È ¿Ú· Ó· ÂÈ-

Ì·ÎÚ¿ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ Ó·ÚÎÔ¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶A™OK. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› Î·È fi¯È ÔÈ ·˘ÙÔÚԂ‚ÏË̤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘: ·) K·Ù¿ıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ (ÍÂοı·ÚÔ˘) ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· Û˘Óı‹Ì·Ù·. ‚) A·ڈÛË ·fi ÙÒÚ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÙfiÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Á) AÔ‰Ô¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÔÚ¢Ù› ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ·ÎfiÌË Â¯ıÚÈÎfiÙÂÚ· Ù· MME. ‰) AÏÏ·Á‹ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Â) AÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÏÂÁÔ̤ÓÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ. ÛÙ) AÓ¿ıÂÛË ÚfiÏÔ˘ Û ¿Êı·ÚÙ· Î·È Èηӿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Âȯı›, ÒÛÙ ӷ ‚Ú·¯˘Î˘ÎψıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÚÔÓ¤ÙÔÈ. ˙) AÓ¿ıÂÛË ÚfiÏÔ˘ «Û·ÚˆÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÔÈÛÙ‹» ÛÙÔÓ £. ¶¿ÁηÏÔ (Ë ‚ÚÒÌÈÎË ‰Ô˘ÏÂÈ¿). Ë) YÈÔı¤ÙËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ (Ì·ÊÈfi˙ÔÈ, ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Î.Ï.). K·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÚԂ› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ. ¢ÈfiÙÈ, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› ÚÈÓ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Œˆ˜ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ fiÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ı· ηٷÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ı· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÌÂıÔ‰Èο ·ÏÏ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈο (Û ËÁ·‰¿ÎÈ·) ·fi ÙÔ˘˜ «ÂÈÊ·Ó›˜» Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜. ∞ ·˜. O‡ÙÂ Î·È ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, Ô TÛ¿ÚÔ˜ BÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ OÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ÙȘ «Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜» Ù˘ KÔÓÙÔϛ۷ P¿È˜. H MfiÛ¯· ÂÈı˘Ì› ÛÊfi‰Ú· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ TÔ˘ÚΛ·˜EÏÏ¿‰·˜-IÙ·Ï›·˜. OÈ H¶A Î·È Ë EE ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ KfiÏÔ». O ¶Ô‡ÙÈÓ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ BڢͤϘ ı· Ô˘Ó ÙÔ «Ó·È» ÏfiÁˆ ÂÏÏ›„ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. H EÏÏ¿‰·, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¤Ù˘¯Â ̤ۈ Û˘Á΢ÚÈÒÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·¯Â›Ô. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Aı‹Ó· ¤Î·Ó Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘ PÒÛÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ô «TÛ¿ÚÔ˜» ‰ÂÓ ¯·Ì·Ú›˙ÂÈ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÂÚÙ›È· Î·È ÙȘ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜. H MfiÛ¯· ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙȘ BڢͤϘ ˙ÂÛÙ¿ ¢ÚÒ. E˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ë EÏÏ·‰›ÙÛ· ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Î·È ·˘Ù‹ οÔÈ· ‰Èfi‰È· Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ÙÔÓ «·¤Ú·» ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘. ™·Û›Ì·. ●


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 13


ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

¶¿ÌÂ, ¿ÌÂ, ¿Ì M ÙÈ̤˜ ËÚÒˆÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë EıÓÈ΋ M¿ÛÎÂÙ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÁ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ MÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ I·ˆÓ›·˜. KÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë Ó›ÎË Â› Ù˘ «ÓÙÚÈÌ ÙÈÌ», ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÂÓ‹ÓÙ· Ô¯ÙÒ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ë AÏ T˙·˙›Ú·, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜, Ô KfiÊÈ AÓ¿Ó, ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ A‰ÂÛ̇وÓ, ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ K˘fiÙÔ, Ë ¶·ÓÙ·ÏÈÌ·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË KÂÓÙÚÈ΋˜ AÛ›·˜, ÙÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ AÌ·˙ÔÓ›Ô˘, ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È Ô Ÿ˙ˆÓ £ÂÚÌÔÎË›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì K˘ÚÈ·ÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ OÚÁ·ÓÒÛˆÓ. H ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ì¿ÛËÌ· ÙÛȯÏfiÊÔ˘Ûη˜ Î·È Ôχ ‚·Ú‡ ‡ÊÔ˜ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ¿Ì˘Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ·›ÎÙ˜ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ‚·ıÌÔ‡˜ Ê·ÚÂÓ¿ÈÙ Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· ÛÙÔ NBA ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÓÔı‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ◊Úˆ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô Ó·Úfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û¤ÓÙÂÚ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ™ÎÔÚÈ·Ó›Ù˘ Ô˘ ¤Î·Ó ¿ÚÙÈ ÛÙË Ú·Î¤Ù· ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ „ËÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ÂÓÒ Û ¤Ó· ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÂÎÙfiÈÛ ÙÔÓ ÁηÚÓÙ ÙˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ ·fi ÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ·˘Ùfi ÎfiÛÌÔ. H ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ıÒ˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ I¿ˆÓ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë EıÓÈ΋ Ì·˜ ¤¯·Û ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›· ÙˆÓ KÔ˘Ì¿ÚÂı, £·Ô˘Ó¿‰Âı, AÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È X·Ï‚¿ı º·Úı¿ÏÔÓ, Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¿ÓÂÙ·, ·Ú¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÌÔ˘ÏÈÁ̤ÓÂı Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ AÁΈÓȤ˙ ÁÈ· ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ™ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ ¶ÂfiÓȘ K·ÚÔ˘˙¿ÈÛη˜, Ô °¿ÏÏÔ˜ AÓÚ› AÛÈÛÙ¤˙, Ô AÌÂÚÈηÓfi˜ ™ÙÈ‚ K¿ÚÊÔÌ·Ó Î·È ÔÈ IÙ·ÏÔ› ¶ÚÒÈÌÔ NÂÎÙ·Ú›ÓÈ Î·È ™ÂÚ˙ÈÔ K·Ï·ı¿ÚÔ. T· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ·¤ÓÂÈÌÂ Ô I¿ˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÔ˘Ûȯ›ÚÔ KÔÚÈÔ˙Ô‡ÌÈ. ●

Oπ BLOGGERS Δ∏™ ATHENS VOICE 120 blogs ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ site Ù˘ A.V. M˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, οÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘. £· Û ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ οı ̤ڷ.

www.·thensvoice. gr 14 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

¶√§πΔπ∫∏

Operation

“charm” VOICE-X

Δ∑πÃ∞¡Δ

¢ÒÛ·ÌÂ, ‰ÒÛ·ÌÂ! TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ –‰‹ÏˆÛ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜– Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÏËÍË. M’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ¤ÛÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ – fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô AÛÙÂÚ›Í. £· ¿ÌÂ, ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· –ˆ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜– ¿ÂÈ Ì ¯›ÏÈ· Î·È ı· ¯·Úԇ̷̠˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ (Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó). £· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÔÏ˘fiıËÙ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ O°A, 50 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Î·È ÛÙÔ EKA™, 35 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ A·Û¯fiÏËÛ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈο ¯·ÌËÏfi, ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 41% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡. E‰Ò ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ «‰ÒÛ·Ì ÁÈ· ʤÙÔ˜». ŸÌˆ˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ‰›ÓÂȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ ÌË ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó. MfiÓÔ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. * H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ». O ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ÛÙÔ 3,7%, Ôχ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. OÈ «Û˘Ìʈӛ˜ ΢ڛˆÓ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ï‹ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. * OÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ «ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜» Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Î·ÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Ó· ʤÚÓÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÌÂ

H

ÙÔ ÓfiÌÔ ÔÈ Ù·Ú›Ê˜ ÛÙ· ÙËÏÂʈӋ̷ٿ Ì·˜ Î·È ÛÙȘ... «Áfi˜». * OÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¤˜ ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘

·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ 12.000 ¢ÚÒ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Â, ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ 2007 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009, Û ‰fiÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹. Z‹Û M¿Ë ÌÔ˘... * OÈ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÏȘ È¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ‡·. TÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Îڇ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ··Û¯ÔÏ› ÔÏÏÔ‡˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·. ŸÌˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô‡Ù Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· – ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ› ÙÔ ÁÈ·Ù›. ÕÔÛÌË Î·È ¿¯ÚˆÌË Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÔÌ˘ıÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, Ô˘ Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó Ë ·Á·Ë̤ÓË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ. ŸÌˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ «‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì» Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ, ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, Ô˘ ı· ¿ÍÈ˙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÙË ‰Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÔÁÈ΋ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·; ●

TÔ˘ °PH°OPH N BA§§IANATOY

AKATA§§H§O TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. K·È ÔÈ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ· ·’ ÙÔ ¿Î·ÈÚÔ «Î·Ïfi ¯ÂÈÌÒÓ·». TÚÂȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ·ÓÔËۛ˜ ͯÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· MME. H ηٷÏËÎÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ·Ê¤ÏÂÈ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ËÚˆÈÎfi˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ‹ ÚÂfiÚÙÂÚ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·fi οı ›‰Ô˘˜ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ. K·› ‚¤‚·È· fiÙÈ Ë ‰Ú·¯Ì‹ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË. E›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ· Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÈÛÌ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Íԉ‡ÂÙ·È Î·È Ó· ÌÂډ‡ÂÙ·È. A˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ ¿ÂÈÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÎÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ) Ô˘ Ú˘ıÌ›ÛÙËÎ·Ó Â˘ÓÔ˚ο. H Ì›˙ÂÚË Ú·ÛÙÒÓË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ¯·Ú› ηÓ›˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î¿ı ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Ô˘

›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ¯ÒÚ· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. E ÏÔÈfiÓ, Ó·È. H ¯ÒÚ· ·fi ·ÏËÙ›· ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ, fiˆ˜ ›¯Â ÔÏÈÙÔÁÚ·ÊËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ˆ˜ ¯ÒÚ· Ì ÚÔÔÙÈ΋, ¿Ô„Ë Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ‹ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. E›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋ Ë Ï‹Ú˘ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÁÈ· ÁÂÓȤ˜ NÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ, fiÛÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙfiÙ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο MME, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙfi §›‚·ÓÔ – IÛÚ·‹Ï. OÈ ÔÏÏÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ fiÛ· ÈÔ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈ·Ṳ̂ӷ (Î·È ‹Ù·Ó ¿ÌÔÏÏ·), ÙfiÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ N·ÛÚ¿Ï· ı· ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ÎÔÌ̤ӷ Ì ̷ÙÛ¤Ù˜. TÔ NÙ·ÚÊÔ‡Ú ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÔÂȉÒÓ. A, Î·È Ó· ÌËÓ Í¯¿Ûˆ, ÙÒÚ· Ô˘ ͷӷηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ›¯·Ì ÂÌ‰ÒÛÂÈ ÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. M‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û·Ê¤ÛÙÂÚ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· AEI-·Ó¤Î‰ÔÙ·; ●


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 15


¶√§πΔπ∫∏

‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È EÏÏ¿‰·˜. O ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ – ¤ÙÛÈ Ï¤ÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÎfiÌ·... TÈ Û˘Ó¤‚Ë ÏÔÈfiÓ Î·È Î·‹Î·Ì ¿ÏÈ – fiˆ˜ ÚÈÓ ÙÔ 1997; A˘ÙÔ› Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ï¤Ó fiÙÈ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ «·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜, ̤۷ ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜», ÁÈ· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·. AÔÚÔ‡Û˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Û˘Ó¯Ҙ Û ¤Ó· «·Ú¿ı˘ÚÔ», ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‡ÛÛˆÌË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Á‹Î ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÛÙË M¿ÓË, Ì ÙËÓ Âˆ‰fi «fiÏ· ηϿ». H ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ù· K·Ó·ÓÙ¤Ú ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ (ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿, Ò˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο;) ‹ ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· fiÙÈ «¤ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Û˘ÓÙ‹ÚËÛË» – ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠӷ οÓÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙ· η‡ÛˆÓ·;

«O ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ¤Í˘ÓÔ˜ – Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ó·ÁηÛÙÒ Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ψ

On

ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋» ¤ÏÂÁ ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Û‡˙˘ÁÔ˜ (οÔÙÂ) ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ··ÍȈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ÛËÌÂÚÈÓfi ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ë ·ÁÔÚ¿, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·: «¶ÔÈÔ˜, ·˘Ùfi˜; A˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ

the road

·ÓıËÚ‹ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ,

¢˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο Ù˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ¤¯Ô˘Ì ‰·ÓÂÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ 2006, ‰ËÏ·‰‹ 224,81 ‰È˜ ¢ÚÒ. OÈ ÌÈÛıÔ› Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙ· 1.440 ¢ÚÒ (Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙËÓ E˘ÚÒË 2.110), ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 23.3% (Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙËÓ E˘ÚÒË 12.2%). ™˘ÓÔÏÈο, 1.4 ‰È˜ ·fi ÙËÓ ›Ù·

again

TÈ Ó· οӈ ÙÒÚ·; ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ∞ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ÙÔ˘ AE¶ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı›, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ «·¯·Ï›ÓˆÙ˘» ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ·’ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Ô˘Ï¿Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Á¿Ï·. OÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ», ˆ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚÈÊı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ™ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ 95% ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ. OÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó, Ì ˆÊÂÏË̤ÓÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜». AÎfiÌ· Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·‚¿ ·ÊÔ‡ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠۠«‚ÈÔÌ˯·Ó›·» Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ, 16 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ – Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ! ™ÙËÓ ·È‰Â›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û·Ï›ÛÂÈ ˘Ô¯ÒÚËÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ «ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó». TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ‹Ù·Ó Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÓıÔÎÔÌ›· ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ Ì·ıËÌ·ÙÈο. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‰‹ıÂÓ «¿ÙÂÁÎÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜» ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ N¢ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ԉ›¯ıËΠÌÈ· ÊÔ‡Ûη. O ›‰ÈÔ˜ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜, ÛÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙË ¢E£, ·Ó·ÁοÛÙËΠ–ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Â›ÌÔÓ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜– Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È Ó·

ÂÈ «Î·È ÙÈ Ó· οӈ, ·ÊÔ‡ Â›ÔÚÎÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È ·ıˆÒÓÔÓÙ·È;». A‰È·ÊÔÚÒ, ¿Ú· ˘¿Ú¯ˆ... ¶¿Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÔ‡ÚÏ·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ fiÛÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ «‰Ô˘ÏÂ˘Ù·Ú¿˜», ηÙÔÈÎÔ¤‰Ú¢ ÛÙËÓ Ô‰fi ™·ÚÚ‹, ˆ˜ AÙÙÈοگ˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. O ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ PˆÌ·›Ô Î·È ÙÔÓ Mȯ¿ÏË XÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ô˘ ÙÔÓ ÚÔ‹Á·Á·Ó ÛÙË Ó¢ڷÏÁÈ΋ ·˘Ù‹ ı¤ÛË – ·ÚfiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Û٤ϯԘ Ù˘ N¢. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ –Î·È Ô ºÔ‡ÚÏ·˜ ‰È¤Ú„ ˆ˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ EKAM Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ

¶E™’ Δ√! ŸÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ Athens Voice Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì ÛÙÔ site, ˜ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˙‹Ù· Ù· Ú¤ÛÙ·!

www.·thensvoice. gr

MY LIFE IN POLITICS, TIM DAVIS, ∂∫¢. APERTURE

ÌfiÓÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÓ ÛÒ˙ÂÈ...»

H ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ù˘ ̷ηÚÈfiÙËÙ·˜ O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· «fiÏ·» ÛÙË ¢E£. K¿ÙÈ „ÈÏÔ-·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ EKA™ Î·È ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ – Î·È ¿ÓÙˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ú¿ ÙË ÁÂÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹. A¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÏË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ë ¶¿ÙÚ· – ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi ÙÔÓ º·ÛԇϷ. ™ÙËÓ ˘ÂÚÓÔÌ·Ú¯›· ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ·ÓˆÏÂıÚ›·˜ – ηıÒ˜ ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰‡Ô ÌËÓÒÓ fiÙÈ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹ Â›Ó·È ·›ڈ˜ ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ «ÚÂfiÚÙÂÚ ÙˆÓ IÌ›ˆÓ» AÚÁ‡ÚË NÙÈÓfiÔ˘ÏÔ. O ‹¯˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ ¤ÊÙÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. OÈ ˘ÚηÁȤ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È «Â‡ıÚ·˘ÛÙË» Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ì ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. O‡Ù ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ «·Ú·Ï‹ÚËÌ· ¯¿ÚÈÙÔ˜» ·fi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ ‹Úı – Ì¿ÏÏÔÓ Ê¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ £··Ù¤ÚÔ. «Œ¯ÂȘ ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÛÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·fi A ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÓÔ̷گȷΤ˜;» ÌÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. «¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›», ·fiÚËÛ·. «AÊÔ‡ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ ·Ï¿ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔ˘˜» ‹Ù·Ó Ë ·ÔÛÙÔ̈ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË... ∞


TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

...Ï›ÁÔ ÎÚ·Û›, Ï›ÁÔ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È «‚¿Ï’ ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘»

ONEIPO £EPINH™ NYKTO™ MËÓ ·ÚÂÍËÁ›Ù ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. H ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜ ÊÙ·›ÂÈ. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ë Ì¤Ú· ¤ÁÈÓ Ӈ¯Ù· ÛÙËÓ fiÏË Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·˘ıfiÚÌËÙ·, ¿Ú· ·˘ıÂÓÙÈο, ·ıÏËÙÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ· ever. H ÂÈ΋ Ó›ÎË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ °È·ÓÓ¿ÎË ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ AÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ ‚ڋΠÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηٷڷ̤Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. K·È ÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÛÈÛ ÁÈ· Ù· ηϿ. «E›‰·Ó» ¤ÁÚ·„·; ÕÎÔ˘Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. H ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÒÚ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÛÙÈÎfi ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î fi¯È ı˘ÌˆÌ¤Ó˜ ÎfiÚÓ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÔÚÙÔηϛ «Û˘ÚÈ¿Ú·˜» ÛÎÂ·-

Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ¿ÁÚȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ·, ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ¤Û‚ËÛ·Ó. AÏ·ÊÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜, ·¤ÚÈÓÔÈ ÎÔ‡ÚÈÂÚ, ηÏÙ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰Â˜, ˆÏËÙ¤˜ Ì ÂÙ·ÈÚÈο, Â˙Ô›, ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, fiϘ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤Ó·. X¿ÚËηÓ, ·ÁηÏÈ¿ÛÙËηÓ, ÎfiÚÓ·Ú·Ó, ÊÒÓ·Í·Ó, ¤˙ËÛ·Ó Ù· 15 ÏÂÙ¿ ÙڤϷ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ‰È·Ï‡ıË-

Î·Ó ËÛ‡¯ˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ˘˜ «ÛËÌ·È¿Îˉ˜» Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ ÁÈ· Ù· ÛÙË̤ӷ ÙËÏÂÔÙÈο ÓÙ·‚·ÓÙÔ‡ÚÈ·. KÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶··ÏÔ˘Î¿ Ó· ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ TfiÎÈÔ «Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜». TËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ·‰ËÊ¿Á· ̤۷, Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔËÁԇ̤Ó˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, Ì˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó Ï·ÌÂÚfi ·›Ì· ÙËÏÂı¤·Û˘. ™˘Ó‰¤ÛÂȘ

Ì «¯ˆÚÈfi Mȯ¿ÏË K·ÎÈÔ‡˙Ë», ÚÔÁÓˆÛÙÈο ·fi ÛÂϤÌÚÈÙȘ, ÔÏÈÙÈο Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Ô ¿Ï·È ÔÙ¤ Ì·ÛÎÂٿگ˘ Ó· Û·Ï›˙ÂÈ «¿ÏÏÔÈ ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÔϤÌÔ˘˜, ÂÌ›˜ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi». O °Î·ÛfiÏ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂډ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi fiÛÔ ı· ¤ÚÂ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, Ë ÂıÓÈ΋ ͯӿÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚΤ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÚÂÏ·›ÓÂÙ·È, Î·È fiÛÔÈ ÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙˆÓ 16 ËÌÂÚÒÓ ÎÈ 9 ·ÁÒÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ŸÙÈ ÙÔ Ó· Â›Û·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ·Û‡ÏÏËÙË ÂÈÙ˘¯›·. ŸÙÈ ÙÔ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂȘ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÈ¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÊÔ‡ ÙËÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ ÛËÌ¿‰È ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. PˆÙ‹ÛÙÂ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ù˘ MÔω·‚›·˜ ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. ŸÙÈ ÙÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÙfiÛÔ „‡¯Ú·È̘ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÍÔÚΛ˙ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÛÔÏÈ¿ Î·È Ù˘ «ÂÏÏËÓÈ΋˜ „˘¯‹˜» Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi οı ÂÈÙ˘¯›·. ŸÙÈ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÚıÔÏÔÁÈο, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÌÂıÔ‰Èο Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Â›Ó·È Ë «Â›ÛËÌË ·Á·Ë̤ÓË» ÎÈ ·˜ ÚÔοÏÂÛ «·ÛË̤ÓÈ· ‰¿ÎÚ˘·», fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. OÈ IÛ·ÓÔ› Â›Ó·È ·Ó¿ÍÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ E˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿Ó Ì ٷ ÏÂ˘Î¿, ·ÏÏ¿ Ô ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ı· Â›Ó·È ÂΛ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÚÙ›‰·... ∞

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 17


∞£∏¡∞´∫∂™ π™Δ√ƒπ∂™

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË...

¡π°∏ƒπ∞ TÔ 17% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ŒÏÏËÓ˜. O °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ „¿¯ÓÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜.

™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

gazikap @gmail.com

Δ

Ô fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È K›ÁÎÛÏÂ˚. °ÂÓÓ‹ıËη ÛÙË NÈÁËÚ›· ÙÔ 1966. K·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ OÏ›¯·. O ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ›¯Â ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. M ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÙ¿ ·È‰È¿, ¤ÓÙ ·ÁfiÚÈ· Î·È ‰˘Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·. EÁÒ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Ì ÙȘ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. N· ÌË Û·˜ ÛÔοÚÂÈ ·˘Ùfi. H ÔÏ˘Á·Ì›· ÛÙËÓ AÊÚÈ΋ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. E›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË. E›¯· Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·. TÒÚ· fï˜ Â›Ì·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÔÏ˘Á·Ì›·. OÈ AÊÚÈηÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÔÏ˘Á·Ì›· ÛÙËÓ E˘ÚÒË Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. H ÔÏ˘Á·Ì›· ‹Ù·Ó οÔÙ ËÁ‹ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ AÊÚÈ΋. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔÓ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ËÁ‹ ÔϤıÚÔ˘. EÈϤÔÓ, Ë Á˘Ó·›Î· ¢ÙÂÏ›˙ÂÙ·È. «M· Â›Ó·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË!» ϤÓÂ. OÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ·Í·Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË. AÏÏÈÒ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÔÊ›· ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·... ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ·È‰› ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó Ó· Á›Óˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. MÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ë ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. H ˙ˆ‹ fï˜ ›¯Â ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ̤ӷ. MÂ18 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

Ù¿ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÔ‡‰·Û· ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛÙÔ Edo State University. T· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. MÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰›‰·Í· ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Û οÔÈÔ §‡ÎÂÈÔ. M ·Ôχ۷Ó fï˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ· ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. E› ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. T›ÔÙ·. E›Ó·È Ôχ Ù·ÂÈÓˆÙÈÎfi Ó· Â›Û·È Ó¤Ô˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÓÙËÚ›۷È... ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ۈ. T· Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘ ›¯·Ó ¿ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. AÚ¯Èο ‹ıÂÏ· Ó· ¿ˆ Û ÌÈ· ·ÁÁÏfiʈÓË ¯ÒÚ·. ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ fï˜ Ó· ‚Á¿Ïˆ ‚›˙·. §¿‰ˆÛ· Î·È ¤‚Á·Ï· ÌÈ· ‚›˙· ÁÈ· ÙË PˆÛ›·. EÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙË MfiÛ¯· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ŒÎ·Ó Ôχ ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔ˘ÚÙÔ‡ÚÈ˙·... MÂÙ¿ ‹Á· ÛÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·, ÂΛ ηٿÊÂÚ· Ó· ‚Á¿Ïˆ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ‚›˙·... «ŒÊÙ·Û˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË!» ›· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, fiÙ·Ó ¿ÙËÛ· ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ◊ÌÔ˘Ó Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜. TË PˆÛ›· ‰ÂÓ ÙË ıˆÚÔ‡Û· E˘ÚÒË, Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘... ŒÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÌÔ˘ Î·È ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ó· ʇÁˆ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·... MÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÂ-

E›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ Ì·‡ÚÔ˘˜ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¶Ò˜ Ì ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜; MÂÚÈÎÔ› ·Ú·ÍÂÓ‡ÔÓÙ·È. ÕÏÏÔÈ ÌÔ˘ ϤÓÂ: «°ÂÈ· ÛÔ˘ Ú ʛÏÂ, Ì οÓÂȘ Ó· ÓÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË»

ÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ŒÚÂ ӷ ‚Úˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ì¤Ûˆ˜. ¶ÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fï˜; TÂÏÈο ‚ڋη: Ó· Ô˘Ï¿ˆ cd. E›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚ‹ Î·È Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. M ڈÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ AÊÚÈηÓÔ› ˆÏÔ‡Ó cd Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜; °È·Ù› ·Ï¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ¢ÔΛ̷ÛÂ, Â¿Ó Â›Û·È Ì·‡ÚÔ˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÈ ÂÓÓÔÒ. AÓÙ› Ó· Ô˘Ï¿˜ Ó·ÚΈÙÈο ηχÙÂÚ· Ó· Ô˘Ï¿˜ cd... ¢Ô‡Ï¢· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. M ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË Î·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. E›¯· Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. K·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÌÔ˘ fiÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Ó· Á›Óˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ (ÁÂÏ¿ÂÈ). AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. TfiÙ ÁÓÒÚÈÛ· ¤Ó· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ·fi ÙË NÈÁËÚ›· Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ù·ÍÈÙ˙‹˜. A˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Ù·Í›. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ô‡Ù ÂÏÏËÓÈο –fiÙ·Ó Ô˘Ï¿˜ cd ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È– Ô‡Ù ӷ Ô‰ËÁÒ. ¢ÂÓ Â›¯· ‰›ψ̷, Ô‡Ù ٷ͛. AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ù· οӈ fiÏ· Ì·˙›. M ‚Ô‹ıËÛ·Ó ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ ›ÛÌ· Î·È Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË, Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ Ô £Âfi˜. ŒÌ·ı· Ó· Ô‰ËÁÒ, ¤Ú·Û· ‰˘Ô ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‹Ú· ‰˘Ô ‰ÈÏÒÌ·Ù·. M¤Û· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ fiÏ· ·˘Ù¿... ŒÚÂ fï˜ Ó· ‚Úˆ Ù·Í›. E› ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û· Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù·Í›. M ڈÙÔ‡Û·Ó: «·fi Ô‡ ›۷È;». ∞·ÓÙÔ‡Û·: «∞fi ÙË NÈÁËÚ›·» . MÔ˘ ·ÓÙ··ÓÙÔ‡Û·Ó: «¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ͤÓÔ˘˜». ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ¯¿Óˆ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘. MÈ· ̤ڷ ÙËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ M·ÎÚÈÓÈÒÙË. M ÚÒÙËÛ ·fi Ô‡ ›̷È. «Afi ÙË NÈÁËÚ›·» ·¿ÓÙËÛ·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· ÙÔ «‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ͤÓÔ˘˜». AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ¿ÎÔ˘Û·: «NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Û¤Ó·». ¶‹Á· Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ÓıÚˆÔ. E›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. MÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠ¤Ó· Ù·Í› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·... E‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘Ï‡ˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜... E›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ Ì·‡ÚÔ˘˜ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¶Ò˜ Ì ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜; MÂÚÈÎÔ› ·Ú·ÍÂÓ‡ÔÓÙ·È. ÕÏÏÔÈ ÌÔ˘ ϤÓÂ: «°ÂÈ· ÛÔ˘ Ú ʛÏÂ, Ì οÓÂȘ Ó· ÓÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË». OÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. T· Ó¤· ·È‰È¿ È¿ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘. OÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÔÎ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÓÔÌ›˙ˆ. E›Ó·È ÙÔ ÛÔÎ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó... TÈ ¤ÁÈÓ Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ˆ ·ÏÏÔ‡; ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÂÏÈο Â‰Ò ı· Ì›ӈ. ¶·ÓÙÚ‡ÙËη ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ¿ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡. H ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÔ˘. H Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘, Ë IÔÏ¿ÓÙ·, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, ÂÁÒ ·fi ÙË NÈÁËÚ›·, Ë ÎfiÚË ÌÔ˘, M¤ÚÈ-AÓ M¤È ÙË Ï¤ÓÂ, ÌÈ· Ì›ÍË Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· ÓÈÒıÂÈ EÏÏËÓ›‰·. That ’s life my friend! H EÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· Ù˘. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó EÏÏËÓ›‰· ÔÏ›ÙË, Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Í¤ÓË Û·Ó Î·È Ì·˜, Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËı› ÁÈ· ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜... TÒÚ· Ô˘ ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜... Œ¯ˆ Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. O ¤Ó·˜ ÛÙË BÚÂÙ·Ó›·, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· Î·È ‰‡Ô ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Œ¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È... EÓÒ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ¯·ÚÙ› Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, ·fi fiÏ· Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÌfiÓÔ ÂÁÒ ‰ÂÓ ‹Á· ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÁÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘... AÎfiÌ· ÙËÓ ÂÚÈ̤ӈ, ΢ÎÏÔÊÔÚÒ Ì ÌÈ· «‚‚·›ˆÛË». K·È fï˜ Â‰Ò ‰Ô˘Ï‡ˆ, Â‰Ò ÏËÚÒÓˆ ÊfiÚÔ˘˜, Â‰Ò ˘¿Ú¯ˆ, Â‰Ò ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘... AӋΈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ... ∞

E¿Ó ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛٛϠÙË ÛÙÔ gazikap@gmail.com


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 19


ASAF HANUKA, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ ILLUSTRATION NOW!, E∫¢. TASCHEN

#1

20 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

VOICE >∂∫¶∞π¢∂À™∏


YÔÁÚ·Ê‹ +

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÙȘ Ï·ÌÚ¤˜ ȉ¤Â˜ Ù˘ ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï

(«N· ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·È‰ÔÓfiÌÔ Û οı ۯÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹»!), ηıÒ˜ Î·È Ô ·Ù¤ÚÌÔÓÔ˜ «‰È¿ÏÔÁÔ˜» ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ıÂÓ «ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ» ÌÔ‡ ı‡ÌÈÛ ‰˘Ô ÂÔ¯¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›·˜: fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÛÙË º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋ AıËÓÒÓ Î·È fiÙ·Ó, ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰›‰·Ûη ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™·ÈÓÙ AÓÓ ÛÙÔ NfiÙÈÔ MÚÔÓÍ. (H ϤÍË «‰›‰·Ûη» ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ‚¿˙ˆ, ·fi ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·). T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY

ÙË º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ̷ı‹Ì·Ù·: οӷÌÂ Û˘ÓÂχÛÂÈ˜Ø Î¿Ó·Ì η‚Á¿‰Â˜ (‰‹ıÂÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜: ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤ÏÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÛÂÍØ ÔÈ ·Ì¯ÔÓÔÊfiÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ‰ÂÓ Û˘ÓÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎ¿Ø ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘)Ø Î¿Ó·Ì ·Ô¯¤˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. ¢ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û˜ Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÈÏ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿Ó·Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ï˜ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙË B·ÛÙ›ÏÏË. A˘Ù¿ οӷÌÂ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ›¯·Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ¯Ô‡ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ fi‰È ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹, ·fi Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÙÔ‡˜ Ú›ÍÔ˘Ì ·˘Á¿ ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÔ˘ÌÂ: Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ· ‹Ù·Ó ¿ÁÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó Û·Ó›ˆ˜Ø ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ (Î·È Ó‡¯Ù˜)Ø ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ˘ÛÙÂÚ›·Ø ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Ì·˜ ¯¿ÏÈ (ÙÔ XËÌÂ›Ô ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ù‰·ÊÈÛÙ› ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘), fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ì·˜ ¯¿ÏÈ: ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÈÛıËÙÈÎfi, ¯¿ÏÈ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜. X¿ÏÈ. ™ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂÛÙ›· ÙÚÒÁ·Ì ÏËÁ̤ӷ ÎÚ¤·Ù· (Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ʈÛÊfiÚÈ˙Â): Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó, ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ, ÛÙ· Â›‰· ÌÈ·˜ Ì·Ó·Ó›·˜. OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏËÏÔηı˘‚Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· Ì›˙ÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È ¤·È˙·Ó Ù¿‚ÏÈ. ŒÚÈ¯Ó·Ó Ù· Ô‡ÏÈ· Ì ̷ӛ·Ø ›Ûˆ˜ Î·È Û’ ÂΛÓË ÙËÓ Î›ÓËÛË Ó· ·ÓȯÓ¢fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· Ó‡ڈÛË: ‰ÂÓ Í¤Úˆ, ÛÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Â›Ì·È ÛÎÚ¿·˜. ŒÎÙÔÙ –‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70– Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ (¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜), ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹-

ÌÈÔ fï˜ ηٿÊÂÚ ӷ Ì›ÓÂÈ ›‰ÈÔ ÎÈ ··Ú¿ÏÏ·ÎÙÔ: ÙfiÛÔÈ «ÓfiÌÔÈ-Ï·›ÛÈ·», ÙfiÛ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÙfiÛ· ηÓÔÁfiÓ·, ÙfiÛÔÈ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÙfiÛ˜ Û˘ÌÏÔΤ˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Ì KÓ›Ù˜, ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Ì Ì¿ÙÛÔ˘˜, Ê·ÛÈÛÙÔÂȉÒÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Î·È Ó· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ë ‚¿Ú‚·ÚË Ê˘Ï‹ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù˘¯›Ô ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ‹Û˘¯Ë «‰Ô˘Ï›ÙÛ·» Î·È Ô˘ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÔÏÈο ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙË. £· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ÛÙ·˘Úfi. YÔÁÚ·Ê‹: + H ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ‰Âοڷ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ÛÙ·˘Úfi: ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ·fi fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. EÈϤÔÓ, οı ÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈÎÚÔ-·ÏÏ·Á¤˜ –ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚÈ˙È΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜– ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ·, ¤ÛÙˆ, ÌÈÛÂÚ‹ Âϛ٠ÁÈ· Ó· ËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ fiÏ· Ù· ÛÊ¿˙ÂÈ ÎÈ fiÏ· Ù· Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ù·Ì·Ø ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ΛÓËÌ· –Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Î·È Î·ı’ ÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜– ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠ۠fiϘ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜. AÓÙÈÛÙ¿ıËΠ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË «ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË»: ÚÔ¿ÓÙˆÓ, Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙÂ. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ P·ÛÎfiÏÓÈÎÔÊ: fi¯È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÁÚȤ˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜, ·ÏÒ˜, ͢Ó¿Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¯·˙ÔÏÔÁ¿ÓÂØ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· οو ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. H ¯ÂÈڷʤÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÁ‹, ‹ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤. ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ÎÔÌÔÏfiÁÈ·, ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· Î·È ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó Ù¿‚ÏÈ. MÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ Û «Î·Ï¿» Û¯ÔÏ›·, ·ÚÈÛÙ‡ÂÈ, ÙÚ¤ÊÂÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜Ø Û˘¯Ó¿, ·ÙÒÓÙ·˜ Â› و̿وÓ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÎÔÓÙ¿ ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. H ÏÂÈÔ„ËÊ›· –ÔÈ ÔÚ‰¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· «·ÓÒٷٷ» ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ– ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÚËÌ·‰ÔÙ˘¯›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·˙ËÙ› ÌÈ· ÚËÌ·‰Ôı¤ÛË. ŒÙÛÈ Î¿ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ AEI: Ë ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁ›· Î·È Ô ÓÂÔÙÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó‰ÚÒÛÂÈ (·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ϤÍË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi) Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ËÏÈı›Ô˘˜, „ˆÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ËÌÈÌ·ı›˜ ηıËÁËÙ¤˜. K·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ËÏÈı›ˆÓ, „ˆÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ËÌÈÌ·ıÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi: Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ Î·È Î·ÎÔÏËڈ̤ÓÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ È‰ÚÒÓÔ˘Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ·È‰È¿ Ì „˘¯ÈΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ fiÙÈ ¤Ó· Û˘Ó

¤Ó· ›ÛÔÓ ‰‡Ô ÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Ì·˜. KÈ fiÙÈ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi Ì·˜. M fiÏ’ ·˘Ù¿, ·Ó·ÔÏÒ ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ MÚÔÓÍ. K·ıÒ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·È‰Â›· Â›Ó·È ·Ó·›Û¯˘ÓÙ· Ù·ÍÈ΋ –fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÊÔÈÙ¿ Û ȉڇ̷ٷ ÁÔ‹ÙÚÔ˘, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Û ۯÔÏ›·-ıËÚÈÔÙÚÔÊ›· Û·Ó ÂΛÓÔ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™·ÈÓÙ AÓÓ– ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢· ¤‚ÏÂ· ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‰˘ÛÙÔ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·ÚfiÓ: ÌÈ· ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. YÔÁÚ·Ê‹ +. ÙȘ ·Ó·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì·ıËÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ Â›¯·Ì ¤ÚıÂÈ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Û˘Ó¯›˜ ¯ÚÔÓȤ˜Ø Á›Ó·Ì ‰·ÎÙ˘ÏÔ‰ÂÈÎÙÔ‡ÌÂÓÔÈØ (ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ·: ‹ÌÔ˘Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ·Ì¿Í˘) ÎÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Î·Ó›˜: ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó AÊÚÔ-·ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ÈÛ·ÓfiʈÓÔÈ. O‡Ù ÂÁÒ Â›¯· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÂӉȷÊÂÚıÒ: Â› ¤ÍÈ ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ·ÔÙÚ¤„ˆ ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ηÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ʤڈ Û ¤Ú·˜ ÌÈ· ¤Ó·ÚıÚË Û˘˙‹ÙËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿, Ú„›Ì·Ù·, ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÂÌÈΤ˜ È·¯¤˜. XˆÚ›˜ Ì·¯·ÈÚÒÌ·Ù·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ÂÈ˙‹Ûˆ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ οÔÈ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜Ø fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔÓÔ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ η˘¯ÒÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ›ÛË ·È‰Â›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Ë ™ÂÁÎÔÏ¤Ó PÔ˘·ÁÈ¿Ï ÛΤÊÙËΠӷ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÌÈÙ ÁÈ· ÌÈÙ ÙÔÓ Î¿ı ¤ÚÌÔ Î·ıËÁËÙ‹, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ‰›Ï· ¤Ó·Ó ·È‰ÔÓfiÌÔ Ô˘ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ fiÙÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ú· Ì ٷ Ù¤Ú·Ù·. øÛÙfiÛÔ, Û ηÌÈ¿ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ‹ Ù˘¯›Ô ·Ó Â›Û·È ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔ˜. ™Ù· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ (fiˆ˜ .¯. ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ T·ÏÈÌ¿Ó, ÛÙÔ IÚ¿Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜), ·›ÚÓÂȘ Î·È ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È Ù˘¯›ÔØ Ì ϛÁË Ù‡¯Ë, Ì ϛÁÔ ÛÚÒÍÈÌÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ «ÛÔ˘‰ÒÓ» ¤¯ÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¿ıÂÈ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ: Ô‡Ù ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Â›·˜, Ô‡ÙÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓÂÈ Ù· ÚÔ‡¯·, Û ٷ˝˙ÂÈ, Û ÔÙ›˙ÂÈ), Ô‡Ù ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. O‡Ù ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ÛÎÈ·Ì·¯Ô‡Ó ̤۷ Û’ ¤Ó· ·Ó¿ËÚÔ Î·È Â¯ıÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 21


VOICE >∂∫¶∞π¢∂À™∏ #1

...Ã∏™Δπ∫O™ √¢∏°√™ °π∞ ¡∞ Δ√ ∫∞Δ∞§∞μ∂π™

TˆÓ ¶. MENE°OY, ¢. TPANTAºY§§OY

H ZøH A§§AZEI ™TA

«K·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠ϤÁÔÓÙ·˜ ·È‰Â›·; TËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙÔ ‰›-

„·Á̤ÓÔÈ ·‡Ï· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÓÙ˜ ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ dj.

ψ̷ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Á¿ÌÔ, ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈ ·Î›ÓËÙÔ, Ì ÏËڈ̋ ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı¤ÓÙÔ˜, ‹ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ‰È¿Ï·ÛË ÂÓfi˜ ÂχıÂÚÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ì Ù¯ÓÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È ÔÓÂÈÚÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, Ì ·ÁˆÓ›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Î·È Ì ‰È·ı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÈÙ¿ÌÂÓ˘ Ê˘Á‹˜ ÚÔ˜ Ù’ ¿ÛÙÚ·;...» T· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Ù· ÛÎÂÊًηÌ ÂÌ›˜, Ô M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿ÎȘ Ù· ›Â. K·È ÁÈ· Ó· η٤‚Ô˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ηٷÙÔ›ÛÔ˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. K·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿!

IT’S A DIRTY JOB... BUT SOMEONE’S GOT TO DO IT K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÌÔ¤ÌÈÎÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ Â‡ÊÔÚË ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ÙÂÌÂÏÈ¿˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ. TÔ ‰›ÏËÌÌ· ı· Û ‚·Û·Ó›ÛÂÈ Î·È ÌÔÈÚ·›· ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÊÔÈÙËÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂӉȿÌÂÛ·. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ï›Á· ÏÂÊÙ¿, ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. °∫∞ƒ™Ÿ¡, §∂∫πÕ™Δ∏∫∞ H ÔÏ˘ÏËı‹˜ café society Ù˘ Aı‹Ó·˜,

·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÊÔÈÙËÙÔ‡ÔÏ˘, ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË. TÔ café ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¿Ù˘Ô Ì›ÓÈ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ «ÚÔÛˆÈÎÔ‡» (ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔۂϤÔ˘Ó ¿ÏψÛÙ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘). AÙ¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ ÊÚ·ÔÛÔÊ›·˜, ̤ÙÚÈ· ÌÂÚÔο̷ٷ (ú 30 Ì 40), ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ù· tips, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜, Î·È ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ¿Ì· ‰ÂÓ Û¿ÛÂȘ ÔÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ı· Ì¿ıÂȘ ÔÙ¤. T· ·ÁfiÚÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ οıÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ·ˆıË̤ÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô TÔÌ KÚÔ˘˙ ÛÙÔ «KÔÎÙ¤ÈÏ», ÂÓÒ ÔÈ ÈÔ

B√∏£∏Δπ∫Ÿ™ H£√¶√π√™ H ÁÈ·ÁÈ¿ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Û›ÚÈ·Ï Ì ›ÛÙË Ù˘ÊÏ‹ (ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ˙ÂÈ È· ̤۷ Û ·˘Ù¿). T· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÚ·Ê›· Û ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚfiÏÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ËıÔÔÈÔ‡ (ϤÁ ÌÂ Î·È ÎÔÌ¿ÚÛÔ) Û ۛÚÈ·Ï, Î·È ·ÎfiÌ· Û ‚›ÓÙÂÔ ÎÏÈ, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‹ Ù·Èӛ˜. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ·ÚΛ Ë ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË. £· ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Ù¿‰Â ‹ ·ÏÒ˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÂȘ ¤Ó· ‚Ú·‰ÈÓfi club. MÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ (ÌÈ· ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· ηÈ) ÌÈ· ̤ڷ ÛÙ· Ï·Ùfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Û ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. AÓ fï˜ ¤¯ÂȘ flexible ˆÚ¿ÚÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Î·Ï¿, Î·È ÂȉÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ¿Ú· Ôχ ηϿ. TÛÂοÚÂȘ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Internet ·ÏÏ¿ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÚÒÙ·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·È Î¿ÔÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÈÔ ÔÓËÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·... PROMOTION INDUSTRY °È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ë ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. AÓ Â›Û·È „ËÏ‹ ÎÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ÛÙ· η-

Ï¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÚÔÒıËÛË ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ‰ÈÏ¿ ÌÂÚÔο̷ٷ ÛÙ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Ì ú 40-50 ÙË ÊÔÚ¿). OÈ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 1.70, sorry ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ôχ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ (ú 25-30). °È· Ù· ·ÁfiÚÈ· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi fï˜. M ÙÔ ‰›ψ̷ Ô˘ ÌfiÏȘ ·¤ÎÙËÛ˜ ı· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ ÂfiÙË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛÂȘ ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË «ÂÍÔ˘Û›·» Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. °ÂÓÈο, ÂÂȉ‹ fiÛÔ ·ÏÈÒÓÂȘ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜-¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÚfiÛ¯ ÌË ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ 7Ô ¤ÙÔ˜ ÎÈ ·ÎfiÌ· ÚÔˆı›˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔˆı›۷È... «H ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ ™∞™ ∂ºΔ∞™∂» TÔ ·¿ÎÈ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ˜ ‹ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ì›ÊıËΘ, ÙÒÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ. MÂÚÔο̷ÙÔ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, Ì ·ÎÚÔ‚·ÙÈΤ˜ «ÛÊ‹Ó˜» ·Ó¿ÌÂÛ· Û ԉËÁÔ‡˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó, ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡Ó ÎÈ ·ÊÂÓÙÈο Ô˘ Ú‹˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·Ï¿ (ú 5 ÙËÓ ÒÚ·). TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ‚·ÚÂı›˜ ÙÚˆ˜ Ù˙¿Ì·. B¿ÏÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜... TELEΔƒ∂Ã∞Δ∂ ¶√¢∞ƒA∫π∞ ª√À! ™ÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ section Ô˘ ÎÔÈÙ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ «˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·Ê›Ԣ». 9 ÛÙȘ 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ô˘Ï‹ÛÂȘ οÙÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó··˘ÙÈ΋ ηڤÎÏ· ÛÔ˘. K¿ÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÏÔ›Ô, fiˆ˜ Ê›ÏÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ôχ̷ÓÛ˘, οÔÙ ‡ÔÙÔ ¤ˆ˜ ··ÙˆӛÛÙÈÎÔ, fiÙ·Ó .¯. ı· ÏËÚÔÊÔÚ›˜ οÔÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ «fiÛÔ Ù˘¯ÂÚÔ› Â›Ó·È Ô˘ ΤډÈÛ·Ó Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi». °È· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ «ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È

K˘ÓËÁfi˜ ÛÙÔ Û·Ê¿ÚÈ Ù˘ ÁÓÒÛ˘

I¢IøTIKH EK¶AI¢EY™H

H

ȉȈÙÈ΋ Ô‰fi˜, ηÙÂÛÙË̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· È·, ı¤ÏÂÈ „¿ÍÈÌÔ, ¤Ú¢ӷ, ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹. H A.V. ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ «¿ÏÏÔ»

‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ info ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË. ™Ô˘ οӷÌ ÌÈ· Ûԇ̷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (¤Î·ÛÙÔ˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘) ÚÈÓ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈο K›ÌÂÓ·: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ M∂¡∂°√™, ¢∏ª∏Δƒ∞ Tƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À, §π§∞ K√Àμ∞ƒ∞, O¢À™™Œ∞™ ºÀ™™∞™

π¢πøΔπ∫∞ ∫√§∂°π∞ ∫∞π ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞ ñ CITY UNIVERSITY - Athens Site K·Ú‡ÙÛË 1 & KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, 210 3243.221-2, www.cityu.gr ™ÙÔ Athens Site ÙÔ˘ City University ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÂ22 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÈÛÙËÌȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù˘¯›· Bachelor & Masters, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈο Certificates Û ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ¢ÈÔ›ÎËÛË EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· BA’S).

ñ Hellenic American University: M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, Aı‹Ó· 210 3680.000 & ¶¿ÈÎÔ˘ 5 & ÿˆÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 35, 2310 553923, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ªÂ ÙÌ‹Ì·Ù· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (OÈÎÔÓÔÌÈο, M¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ) & ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿, M∞ in Business Administration Î·È M∞ in Applied Linguistics. ñ New York College AÌ·Ï›·˜ 38, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3225.961/ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8014.418 9/ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∫·ÙÛÈÌ›‰Ë 6, 2310 889.879/ www.nyc.gr ¶ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û 18 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, 2 ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È 1 ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î·È master. ñ IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72, ªÔÛ¯¿ÙÔ, 800 11 93000 (¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË), 210 4822.222/ www.ist.edu.gr ¶ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Bachelors Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· master. ñ Indianapolis Y·Ù›·˜ 7-9, ∞ı‹Ó·, 210 3236.647/ www.uindy.gr I‰ÈˆÙÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ, Ì 10

·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ÚÔÙ˘¯È·Îfi Â›‰Ô. ñ AÌÂÚÈηÓÈÎfi KÔϤÁÈÔ (Deree college) °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800 - 9, •ÂÓ›·˜ 6-8. ∞ı‹Ó·, 210 7486.580 - 5/ www.acg.edu.gr ™Ô˘‰¤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋, ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Arts & Sciences Î·È Business Administration & 4 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· master. ñ BCA Aı‹Ó·: ¢ËÌËÙÚ¤ÛÛ· 4, 210 7253.783Ø KËÊÈÛÈ¿: KËÊÈÛ›·˜ 299 & EÌÌ. MÂÓ¿ÎË, 210 8088.008 ضÂÈÚ·È¿˜: ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 51Ø °Ï˘Ê¿‰·: §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ & ºÔ›‚˘ 1, 210 8986.086/ www.bca.edu.gr ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 4 ÙÔÌ›˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÁÁÏfiʈӷ Î·È ÂÏÏËÓfiʈӷ ÙÌ‹Ì·Ù·. π∂∫ - ∫∂¡Δƒ∞ ∂§∂À£∂ƒø¡ ™¶√À¢ø¡ ñ π∂∫ •YNH ¶·ÙËÛ›ˆÓ 29 Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, 210 5279.500 & 210 5227.089/ ¶ÂÈÚ·È¿˜: º›ÏˆÓÔ˜ 39, 210 4120.318 & 210 4120.174/ °Ï˘Ê¿‰·: ∞¯ÈÏϤˆ˜ 31 & §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘/ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ªÔÓ·ÛÙË-


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 23


VOICE >∂∫¶∞π¢∂À™∏ #1

Ù˜. °È·Ù› ۷ʤÛٷٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. AÏÏ¿ Ô‡ ͤÚÂȘ, ÌÔÚ› Ó· „Ëı›˜ fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂȘ Ù¿ÛÂȘ, ÂȉÈο ·Ó ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ Î·È Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. £¤ÏÂÈ ÎÈ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ¤ÙÛÈ; N·È, ı· ÏËÚÒÓÂÛ·È 4 Ì 5 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ... ÕÚ· ÛÙÚÒÛÔ˘.

Ó·...». °È· ¤Ó· part time ÌÈÛıfi Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ı· ·Ú¤¯ÂȘ ·Ï¿ ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù‡Ô˘ 11888. N· ¤¯ÂȘ ‹Û˘¯Ë ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÛÔ˘ Î·È Ó· ı˘Ì¿Û·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¿ÁÚ·ÊÔ Î·ÓfiÓ· Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· Û ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Û ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË ÁÈ·ÁÈ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi οÔÈÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ supervisor. ™øΔ◊ƒ∞™ Δ√À ∫Ÿ™ª√À Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ IËÛÔ‡˜ XÚÈÛÙfi˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Ù·Ï·›ˆÚÔ ·˘ÙfiÓ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙȘ MKO Greenpeace, ¢ÈÂıÓ‹˜ AÌÓËÛÙ›· Î·È WWF-EÏÏ¿˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͇ÚÂÛ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ. H ÂÚÁ·Û›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Ó· ‚Á·›ÓÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ «„ËÛÙ‹ÚÈ» Û ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. T· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂȘ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ٷϤÓÙÔ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜ (4-8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿-

Ú›Ô˘ & Δ·ÓÙ¿ÏÔ˘ 24. 11 ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË. www.xinis.com ñ E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 9, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3303.032 & 210 3844.695Ø ™·Ú·ÓÙÔfiÚÔ˘ 14 & M¤ÙˆÓÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 652.120 & 210 6521.100 EÎ·È‰Â˘ÙÈο K¤ÓÙÚ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ EÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο. ñ IEK ¢ÔÌ‹ KÂÓÙÚÈÎfi KÙ›ÚÈÔ: X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 17, Aı‹Ó·, 210 3840.552, www.iekdomi.gr AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂Óo IEK Ì 8 ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (Sound & Music-Cinema, YÁ›· & OÌÔÚÊÈ¿ Î.¿.) Ì ÔÏϤ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ñ IEK VITA - K¿ÓÈÁÁÔ˜ 17, 210 3850.500 OÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û Ï‹ıÔ˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· È·ÙÚÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ TÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, KÈÓËÛÈÔıÂÚ·›·˜ Î.Ô.Î. ñ Mediterranean College - Aı‹Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 107 & ¶ÂÏÏ‹Ó˘ 8 (ÛÙ¿ÛË AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘), 210 8899.600, www.xinis.com/mediterranean. Afi Ù· ·ÚÈ· ȉڇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Business, Computing Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, Ì ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Master Î·È Bachelor. ñ π∂∫ ¢∂§Δ∞ ∫ÂÓÙÚÈο: ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›Ô,

210 8225.983 Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û 8 ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜-ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜-‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ñ π∂∫ ∞∫ª∏ ∫Ô‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16, 210 8224.704/ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ΔÛÈÌÈÛ΋ 16, 2310 260 200.ªÂ ·È¯Ì‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Δ¤¯Ó˘ Ì ™Ô˘‰¤˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È £Â¿ÙÚÔ˘. ñ ™μπ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 7, 210 3232.323 ¶ÏËıÒÚ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÂȉÈÎfi˜ ∫ÈÓËÛÈÔıÂÚ·›·˜, ÔÙÈÎfi˜ Î.¿. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Δ∂∂ Î·È ∫∂∫ ™μπ∂. ñ Global Δraining BÔ˘Ï‹˜ 31-33, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3316.285 EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Ù›ÙψÓ. 24 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÓˆÛË), ÔfiÙ ·Ó ‰ÂÓ ı˜ ¿ÏÏÔ, ÙÔ Î·ÂÏ¿ÎÈ ÛÔ˘ ÛÙÚ·‚¿ Î·È ¤Ê˘Á˜. Greenpeace- KÏÂÈÛfi‚˘ 9, 210 3840.774 & 5, www.greenpeace.gr/ ¢ÈÂıÓ‹˜ AÌÓËÛÙ›·- ™›Ó· 30, 210 3600.628 & 210 3631.532, www.amnesty.org.gr WWF- ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 26, 210 3314.893, www.wwf.gr

Œ¡∞ °∫∞§√¶ ∫∞¡√Àª∂ EӉȷʤÚÔÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. K·È ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÙȘ ·Ú·ÈÓÂÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ÈηÓfiÙË-

ñ IEK INTERDIGITAL ÙÔ˘ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ INTERGRAPHICS ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49, Aı‹Ó·, 210

3838.808 ™¯ÔÏ‹ °Ú·ÊÈÎÒÓ & EÎÙ˘ˆÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜-ÏÈıÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔ‰¤Ù˘. ñ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ «°ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·»

™›Ó· 11, Aı‹Ó·, 210 3640.000 ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ‰ÈÂÚÌËÓ›·, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ñ Meta/ÊÚ·ÛË Aη‰ËÌ›·˜ 52, 210 3629.000 ªÔÓÔÂÙ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ñ ™¯ÔϤ˜ ø̤Á· ∞ı‹Ó·: ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ 1, 210 3230.444/ ¶ÂÈÚ·È¿˜: ∏Ú. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 13, 210 4220.182/ ¡¤· ª¿ÎÚË: §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, 22940 58990 TEE, KEK & ÛÔ˘‰¤˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ñ ™¯ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Focus §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 112, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7750.675 & 210 7771.701 ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ video Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ñ CAID - K¤ÓÙÚÔ BÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ô˘Ú›‰Ô˜ 5, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7251.893 Video art Î·È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ¢À√ °§ø™™∂™, ªπ∞ π¢∂∞ ñ °A§§IKO IN™TITOYTO A£HNøN ™›Ó· 31, Aı‹Ó·, 210 3398.600/653, EtudesenFrance@ifa.gr ∂Ù‹ÛÈ· Î·È ÂÓÙ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∞ÎfiÌ·, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÎı¤ÛÂȘ, ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÎÔÓÛ¤ÚÙ· Î.¿. ñ E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, Aı‹Ó· 210 3680.000 & £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ¶¿ÈÎÔ˘ 5 & ÿˆÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 35, 2310 553923 ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Michigan, ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ Î.¿. •∂¡∂™ °§ø™™∂™ ñEl ªundo - K¤ÓÙÚÔ IÛ·ÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜

√§∞ Δ∞ ™º∞∑ø - √§∞ Δ∞ ª∞Ã∞πƒø¡ø H ·Ú·¿Óˆ Ï›ÛÙ· Ì ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ‰ÒÛ·ÌÂ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ·ÓÔȯً˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ fiÚÙ·˜ Û ÙÚ¿Â˙· (·ÏÒ˜ ÛÙ¤ÎÂÛ·È Î·È ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÂȘ ÙËÓ fiÚÙ·), ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙ· ‰Èfi‰È·, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹˜ Ó¤ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÁÚ·Ê›· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¿ÏϘ ·›Û٢٘ ·Ù¤ÓÙ˜. EÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙÈÏfi, ÙËϤʈÓÔ Î·È fiÚÂÍË. A˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·. E›Û˘, Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ

°ÏÒÛÛ·˜ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 9, ∞ı‹Ó·, 210 9246.901. ∂ ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ñªiguel de Cervantes K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 (¶Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜), 210 3828.880/ www.cervantes.gr ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· DELE, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȉÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ ñAl Andar X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 170 A, 210 6454.047. EÙ‹ÛÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂȉÈο ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο & ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ñK¤ÓÙÚ· °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ™. KԢΛ‰Ë˜ & ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 2 & Aη‰ËÌ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3603.029 & 210 3604.125 ª·ı·›ÓÂȘ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÁÈ· fiÔÈÔ ‰›ψ̷ Û ÂӉȷʤÚÂÈ, Ì ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Î·Ï¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ñIÙ·ÏÈο Perugia T›Ó· ZˆÁÔÔ‡ÏÔ˘ - Aı‹Ó·, §fiÓÙÔ˘ 8 & ™fiψÓÔ˜ 116, 210 3803.193 & 210 3816.559 AfiÎÙËÛË ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Û ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ IÙ·ÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Socrates, Erasmus ‹ Leonardo. √ ª¶√À™√À§∞™ ñStudy Smart - °È· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛٛϠe-mail

ÛÙÔ: info@studysmart.gr ‹ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: BÔ˘Ï‹˜ 31, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3316.285. Site Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Updated Search Engine ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Business Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ñ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· AÓÒÙ·Ù˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ æ·¯Ô‡ÏÈ·

ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 6 & ™fiψÓÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3826.005 ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜, ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘. H Δ∂á∏ Δ∏™ ∑ø∏™ ñ ™¯ÔϤ˜ A˘ÁÂÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Aη‰ËÌ›·˜ 88, 5Ô˜

fiÚÔÊÔ˜, 210 3820.722 & 210 3820.531 √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· Make Up,

·Û¯ÔÏËı›˜ ηıfiÏÔ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ·Û¯Ôϛ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: E¶EI°ON!! EXTRA EI™O¢HMA!! ZHTOYNTAI AME™A ™YNEP°ATE™ ¢YNATOTHTA EI™O¢HMATøN! ™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÂϤ˜ ··Ù¤˜, fiÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘ ÈÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì· Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. BONUS ROUND ¶Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ÃÙ‡· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÔ˘. EΛ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋. KÔÈÓÒ˜, ¿Ì· ¤¯ÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓ Û οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ‚Ú˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ífi‰Â„ ÙȘ 250 ÒÚ˜ (ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË) οÔ˘ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. N· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Î·È Î¿ÙÈ ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ·Ù› Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ Â›Ó·È ·ÛÙ›·. ∞

ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋, ‰È·ÙÚÔÊÈο ı¤Ì·Ù·. ñ AKTO ART & DESIGN KÙ›ÚÈÔ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 21 & ™fiψÓÔ˜ 210 3813.700, www.akto.gr MÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜, Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ K·Ï¤˜ T¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ ™¯Â‰È·ÛÌfi. ñ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· EÏ¢ıÂÚÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ B·Î·Ïfi §. K·ÙÛÒÓË 26, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, Aı‹Ó· 11471, 210 6442.514, www.vakalo.gr ¶Ï‹ÚÂȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Ù¤¯Ó˜(°Ú·ÊÈÛÙÈΤ˜ EÊ·ÚÌÔÁ¤˜, AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ XÒÚˆÓ-ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜). ñ AÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ - MÈÌ‹ NÙÂÓ›ÛË, M·˘ÚÔÌÌ·Ù·›ˆÓ 25, ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 210 8660.890 O Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «Central Stage Art and Life» Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë MÈÌ‹ NÙÂÓ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 30 ˘‡ı˘ÓˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ËıÔÔÈ›·˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜. ñLa Estrella IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 197, 210 6432.332 &

210 6433.673 ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÊϷ̤ÓÎÔ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜. ñ K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ¶Ï¿Î· - Aı‹Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 65, 210 8250.552, æ˘¯ÈÎfi, www.plakas.gr.¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙÔ °Ú·ÌÌÈÎfi Î·È ÙÔ EχıÂÚÔ ™¯¤‰ÈÔ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ A™∫Δ. ñ™¯ÔÏ‹ M·ÁÂÈÚÈ΋˜ «O M¿ÁÈÛÙÚÔ˜». ¢‡Ô campus: Aı‹Ó· Î·È K¤Ú΢ڷ, 210 9211.855, 210 9249.081, www.greekgastronomyacademy.gr °È· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈÓÔ¯fiÔÈ, captains, maitres ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. ñ M¤ıÔ‰Ô˜ Pilates-Studio Corpus Ray - KËÊÈÛ›·˜ 100, Aı‹Ó·, 210 69262.09 ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Power Pilates, NY (Power Pilates Affiliate Training Center), ÁÈ· ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Pilates. ñ Toni & Guy - EÚÌÔ‡ 118, £ËÛ›Ô, 210 3233.868 & 210 3233.878 ™ÙËÓ Aη‰ËÌ›· Toni & Guy ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Classic Cuts II. ñ π∂∫ ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Diamantopoulos - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8019.598 & 210 8019.583 √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¿ÓÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜. ñ


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 25


26 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒIOY 2006

Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.» Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ì ‰‡Ô ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. «∂›¯· ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÔ‡ÛÙ·Ú· ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ï¿ÙÚ¢· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ÷Ͽڈ۷ Î·È ÛÙ· 2 Î·È ¤¯ˆ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi. °È· ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ‰ÂÓ Â›Ì·È °¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·Ù› Ô ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰Â¯ı›. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, fiÛÔ Î·È Ó· Ì ·Á·¿ÓÂ, ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜ ÁÈ·Ù› Ì ϤÓ Perot Î·È ¤¯ˆ ÍÂÓÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÛÙ· Á·ÏÏÈο ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌËÙÚÈ΋ ÌÔ˘ ÁÏÒÛÛ·. ŸÏ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο». ªÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÓfiÌ·Ú ÙËÓ Ô ÙˆÓ eighties, ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÎÔ˘Û ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙÔÓ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ë fusion. «™›ÙÈ ·ÎÔ‡Á·Ì Ôχ ÎÏ·ÛÈ΋, ·ÚÎÂÙ‹ jazz, Beatles, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ª¤ÏÏÔ˘. ™Ù· 15 ›¯·ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ Ú¤ÁÎÂ Î·È Ï›ÁÔ Ô, ¿ÎÔ˘Á· ÈÔ Ôχ ªiles Davies ·Ú¿ ªadonna Î·È Duran Duran. ¶ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο fiˆ˜ Ô˘ÁÁÚÈο, ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚Èο, ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎˆÓ ÊˆÓÒÓ, Ôχ Cure, Ï›ÁÔ rap. ÕÎÔ˘Á·

∞ƒ∂Δ√À™∞ ∞ƒμ∞¡πΔ∏

ª·Ì¿ ∂ÏÏËÓ›‰·. ª·Ì¿˜ °·ÏÏÔ-ª·ÚÔÎÈÓfi˜. ∏ Ì·Ì¿ ÈÔ «°·ÏÏ›‰·» ·fi ÙÔÓ Ì·Ì¿. ∞ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ӷ ÎÏ·ÛÈ΋ ·È‰Â›·. ∞ÚÌÔÓ›·, ÛÔÏʤ˙, ÙÛ¤ÏÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Ù· 15 ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Ì·˙› Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªfiÓÈÌ·. «ªÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. 15 ¯ÚÔÓÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 1987. M ÙÔ Ô˘ ¤Ûη۷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹. ∂‰Ò ¤ÁÈÓ· ¿ÓÙÚ·˜. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓ˜ ÔÙ¤ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ·˘Ùfi. ∂‰Ò Ë ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi. ∂›Ó·È ·ÎfiÌË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. K·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ ·fi ÙfiÙÂ. ∏ ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, fï˜. ΔÚÂÏ¿». √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi ¤Íˆ Û˘ÓÙ·›ÚÈ·˙ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. «∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ô ¢·‚›‰. ŒÌ·ı· Ó· ‚Ϥˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ °¿ÏÏÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÌÈ· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏ›·. ∫·È ÈÛÙÔÚÈο ‹ÌÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ‰›‰·ÛÎ·Ó ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÔ¯‹ Î·È fi¯È ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋. ∂›¯· ÙËÓ ›‰È· ·›ÛıËÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Œ‚ÏÂ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‹ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË °·ÏÏ›· Ì ÙڤϷ. √ ı›Ԙ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÏ·ÚÈÓÂÙ›ÛÙ· μ·Û›ÏË ™Ô‡Î· ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Ú·‰ÈÔʈӛ· ÙÔ 1984, Î·È ‹Ù·Ó Ê›Ûη, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô fiÚÔ˜ ethnic. Œ¯ÂȘ ÌÈ· ¿ÏÏË ·›ÛıËÛË ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó Â›Û·È ¤Íˆ. ΔËÓ ÔÓ¿ˆ ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ· ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. ∫·È ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ ¿ÏϘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ì ÔÓ¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌfiÓÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ˘¤Ú ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Èڛ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙÂ. ªfiÓÔ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ï›ÂÈ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ô‡ ‹Ù·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·. ∂ÁÒ, fiÓÙ·˜ ·fi ¤Íˆ, ‚Ϥˆ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿. ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ï›ÂÈ ÙÔ fiÚ·Ì· ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. ∂›Ó·È Ï›ÁÔ ¯‡Ì·. ∂‰Ò ˙ˆ, Î·È ÁÈ· 15 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È Î¿ı ̤ڷ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ‚Ϥˆ ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Â›Ó·È Ë Athens Voice, ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ· ÎÔÌÏÈ̤ÓÙÔ, ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ, Â›Ó·È Ô «Kosmos» Â›Ó·È Ô «EÓ §Â˘ÎÒ». ºÂÛÙÈ‚¿Ï fiˆ˜ Ùo Synch. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë reality ΔV. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌfiÓÔ. ∞˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ·Ú½ÛÙÈη. ¡· οÓÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏË

°πøƒ°√™ PEROT

°

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À

ÈÒÚÁÔ˜ Perot. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜. À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Scissor Sisters, Fun-damental, Nouvelle Vague Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÌfiÓÔ Ì¤Ú·. ™ÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶¿Óˆ ·fi 700 ÔÓfiÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈο Û 7 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ-‰ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿; √‡Ù ÂÁÒ. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ôı¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛËÌ·ÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÁÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓıÚÒˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ™¿ÓÈ·.

FRENCH CONNECTION

Δ√ SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™

Ï›ÁÔ ·fi fiÏ·. ∫·È ¤Ú·Û· Î·È ÙË metal ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘ÓÔÏÈο, ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. Fusion. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë electro-world-jazz-funk». ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ·Ó·ÛٿوÛ ϛÁÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜. «∏ ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ¤ÚÛÈ. ∏ Δ¯ÓfiÔÏË Â›¯Â ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ∫ÔÙ˙È¿ ¤¯·Û ÙȘ 2 ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ 1.000-1.500 ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ÒÚ·. ∂›¯Â ÌÈ· ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10-15%. ∫·È ›¯·ÌÂ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔÌÈο ÎÂÓ¿. ∞Ó ·Ú·ÔÓÂı› ¤Ó·˜ Á›ÙÔÓ·˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ. ∫·Ï¿ ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞ÏÏ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂‰Ò, Ì ٤ÙÔÈ· ˙¤ÛÙË, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È». H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·Ó¿ÎÏËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙˆÓ Scissor Sisters ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ÚÈÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ì, ·ÏÏ¿ ÔÈ 1 Giant Leap. «∂›¯· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÚ·Ê›·. ªÂ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ·fi ÙÔÓ Maxi Jazz ÛÙÔ ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ô, Î·È ÙÔ˘˜ Faithless ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫·È Ì ÙÔÓ Jamie Catto Î·È ÙË Whirimako Black ·fi ÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÁÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘. ΔÚÂÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·È ÙÂÏÈο, ÁÈ· Ó· Ù· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Û¯‹Ì·Ù·. ∂ÓÒ ‹Ù·Ó ·fi Ù· Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ·ıÈ¿ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Â̤ӷ Î·È Ôχ ÎfiÛÌÔ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ project. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂ÓÒ Â›Ó·È ÙfiÛÔ global Î·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ project, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÛÓÔÌ. √fiÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ∂ÓÒ ÔÈ Scissor Sisters Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÓÔÌ Î·È Ì·˜ ›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÊÒÙ· Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ managers ‹Ù·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈο, ‹Ù·Ó ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ‹Úı·Ó ‰һ. H °ÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÛÙÔÓ Perot, Ô˘ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘. «ΔÔ ’98 ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔ °¿ÏÏÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ë °ÈÔÚÙ‹, ÚÔÛ·ıԇ̠ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘; §¤ˆ ·fi ̤۷ ÌÔ˘ Ͽη ÌÔ˘ οÓÂÈ ·˘Ùfi˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È, ·Ó ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›· fiÔ˘ ·›˙ÂÈ Ô James Brown ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙËÓ Place de la Republic Ì 150.000 ı·٤˜. ™ÙË °·ÏÏ›· ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÙÔ‡. ∂‰Ò, ÛÙÔ ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Tribeka, ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÛÙ· ∫∞¶∏ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ Ì ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. Δ›ÔÙ ÛÔ˘‰·›Ô. ªÈ· fiÌÔÚÊË Ì¤Ú· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÍˆ ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÎËÓ¤˜. ªfiÓÔ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì 1-2 ÛÎËÓ¤˜ Ì 7-8 ÔÓfiÌ·Ù·. °È·Ù› ¤Íˆ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ». °È·Ù› fï˜ ¿ÚÁËÛ ӷ ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ıÂÛÌfi˜; «√ ÎfiÛÌÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2003. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ù·Ó fiÏË ÛÙË £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· οÔÈ· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ‹ÁÂ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 4.30 ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· ΢ÏÈΛ· Î·È ÔÈ Î·ÓÙ›Ó˜ ›¯·Ó ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12.00. ∞fi ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ·. ΔÔ 2000, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿, ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ·. ∂ÁÒ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ·ÎfiÌË. (°¤ÏÈ·) ∂›¯·Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Deep Forest ÙfiÙ». ∞


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒIOY 2006 ATHENS VOICE 27


QUIZ

K¿Ó ÙÔ ÎÔ˘›˙ ηıÒ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 71Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË

¢E£·ÏÔÓ›ÎË! ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ HELEXPO; A) M·Î‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ B) KÚ·ÙÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ °) B˘˙·ÓÙÈÓfi MÔ˘ÛÂ›Ô 9. «75 XÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜, ¢E£:

1. TÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Ù˘ 71˘ HELEXPO ›ӷÈ: A) «EÏ¿Ù ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ» B) «TÔ ·‡ÚÈÔ ÛÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ» °) «ŒÓ· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ»

10. TÔ 1974 ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÂÈÛΤÙÚȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ˘ÂÚ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ 12 ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı·‡Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: A) Pitsos B) Izola °) Eskimo

2. «¢E£-¤ÏÔ˘Ì ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, ı¤ÏÔ˘Ì ›Ûˆ Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ! 16+? ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ˙ËÙ¿Ó ‰Èη›ˆÛË! 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÚÈ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙË ¢E£». ¶ÔÈÔÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì·¯ËÙÈο Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜; A) O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ K·Ùfi¯ˆÓ AÌÔÚÙ› B) O ŸÌÈÏÔ˜ º›ÏˆÓ §AºKA °) H £‡Ú· 4 ÙÔ˘ ¶AOK. ¢ÂÓ Í¯ÓÒ!

11. TÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó Ë ÊÂÙÈÓ‹ HELEXPO Î·È Ë Athens Voice; A) H A.V. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›ÙÂÚÔ 200 Ù.Ì., fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘. B) O ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Fashion Forward, o AÓÙÒÓ˘ KÈԇη˜, ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Ù˘ A.V. ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â͈ʇÏÏˆÓ ÛÙÔ MÂÓ¿ÎÂÈÔ. °) ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Playland-Future Park, Ô ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜ (Techie Chan) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ù¤ÓÙ· «¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ì ̷ÎÚÈ¿ Ó‡¯È·».

3. TÔ DiscFestival ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÊÈÂڈ̿وÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: A) AÊȤڈ̷ ÛÙË disco ÙÔ˘ ’70, Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘ KÔÁηϛ‰Ë˜. B) AÊȤڈ̷ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜. °) ŸÏ· ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ·fi Ù· ̤و· ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ‰›ÛΈÓ. 4. EÈÛً̈Ó, ‰fiÎÈÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Û˘Ó¤Ï·‚ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ Ù˘ ÚÈÓ ·fi 80 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¢E£ ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È Ô: A) O EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ B) O °ÈÒÚÁÔ˜ B·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ °) O NÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ 5. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ì·ÛÎfiÙ-΢‚¿ÓıÚˆÔ˜; A) Inno ÂÎ ÙÔ˘ Innovation B) Genio ÂÎ ÙÔ˘ Genious °) Profio ÂÎ ÙÔ˘ Profit 6. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ÙÔ 1928, Ë ¢E£ ·ÔÎÙ¿ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·È‰ÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜,

1925-2000», ÂΉfiÛÂȘ Helexpo. TÔ ÈÔ Ï‹Ú˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ȉÂÒÓ Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜: A) XÚ›ÛÙÔ˘ Z·Ê›ÚË, §›ÙÛ·˜ ºˆÎ›‰Ô˘ B) E˘¿ÁÁÂÏÔ˘ XÂΛÌÔÁÏÔ˘, E˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ PÔ‡· °) °ÈÒÚÁÔ˘ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË, ¢ËÌ‹ÙÚË TÛȯϿÎË

12. TÔ 1971 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ

̤ÚÂÈ ‹Ù·Ó Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi. TÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ: A) Pony B) Ascona °) Manta 13. ¶·Ï·› NÙ ™ÔÚ (‚ÔËıËÙÈÎfi Á‹‰Ô), 13/9. Dj event Ì ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈ΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Sala Sonora. EÎÏÂÎÙfi lounge Î·È bossa tunes ·fi ÙÔÓ: A) Valavanis B) Rolas °) Cayetano 14. TÔ 1930 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ï‹„˘ ÛÙ·ıÌÒÓ ·fi ¤ÓÙ Ë›ÚÔ˘˜. TÔ ı·‡Ì· ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ›¯Â ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘: A) Telefunken B) Grundig °) Philips 15. ¶ÂÚ¿ÛÙ ӷ ‰Â›ÙÂ, ÂÚ¿ÛÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ, ÂÚ¿ÛÙ ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙÂ! ™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ HELEXPO ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· ÌÚÈfi˙Ô˘: A) T˙›ÌË M·ÎÔ‡ÏË B) °È¿ÓÓË BÔÁÈ·Ù˙‹ °) TfiÏË BÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˘

™ˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ:1A, 2°, 3B, 4°, 5A, 6B, 7A, 8A, 9B, 10A, 11B, 12A, 13°, 14A, 15°

0-5 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ¢E£˘Ì·Ì·ÈÙ›ÔÙ·˜ ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ‰ÂÓ Û ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ê˘Á ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ·. MÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ’¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÚ·‡Ì·, ÁÈ·Ù› ¯¿ıËΘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È Û ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·. TÒÚ· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜, ‚Á¿˙ÂȘ Ù· ÊÚÔ¸‰Èο ·ˆıË̤ӷ ÛÔ˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. §Â˜ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ traffic...

5-10 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ¢E£ÂÌÂÏ‹˜ 2310 A´º∂§!

Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi: A) P¿‰ÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË B) P¿‰ÈÔ TÛÈÁÁÈÚ›‰Ë °) P¿‰ÈÔ O˘ÙÔ›· 7. TÈ Â›‰·Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÛÙȘ 3/9/60 ÛÙË ¢E£; A) TÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÁÈ· ÒÚ˜ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ¢EH.

28 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

B) TÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÁÈ· ÒÚ˜ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡, Nescafé . °) TÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÁÈ· ÒÚ˜ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «M·Î‰ÔÓ›·». 8. ¶ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÁη-

ŸÛ· ı˘Ì¿Û·È, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·, Â›Ó·È ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ‡Ï˘ EÌÔÚ›Ô˘. TÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹ ›¯Â˜ ‚‡ÛÌ· ‹ ÙÔÓ TÚÈ·Ú›‰Ë; ¢ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Ô ÌfiÓÔ˜. ŸÏË Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¢E£ ÁÈ· ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ. MÂÙ¿ ‹Ú˜ Ù˘¯›Ô ÎÈ ¤ÚÈ͘ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ·. ŒÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ‚Ú ·¯¿ÚÈÛÙÂ!

10-15 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ¢E£ËÚ›Ô ÂÓ‹ÌÂÚÔ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Á˜ Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ¤Ê·Á˜ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Î·È ÍÂÙÚÂÏ¿ıËΘ. ¢Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· °3, ÙÔ˘ 17Ô˘ §˘Î›Ԣ, Ê¿Á·Ù ·ÁˆÙfi Î·È Î·Ì¿ÎˆÛ˜ ÙËÓ „ËÏ‹ ·fi ÙÔ 1Ô ÕÓˆ TÔ‡Ì·˜. MÂÙ¿ ›¯Â˜ ‚‡ÛÌ· ÙÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹ Î·È ‰Ô‡Ï„˜ ÛÙ· Ù·Ì›·. A˘Ùfi ‹Ù·Ó, ÛÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂȘ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ «·ÓÒÌ·ÏÔ». •¤ÚÂȘ ÂÛ‡! ∞


∞£∏¡∞

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 - Δ∂ÀÃ√™ 135 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

ME TA ºTEPA TOY EPøTA ™THN A£HNA

MÈ· ˘ÂÚ‚·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ Î·È ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢Ù› ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘. ¶ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë, Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™Â ÌÈ· fiÏË ÁÂÌ¿ÙË ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜, Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ·fiÚ·ÙÔÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. T· «ºÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·», Ë ¢øƒ√ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ BÈÌ B¤ÓÙÂÚ˜, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ı·ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ì›· ‰ÈÏ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Aı‹Ó·˜. M ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ‰È·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ 1) 11/9 ÛٛϠ۠SMS: AVRA ÎÂÓfi 1 Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηıÒ˜ ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Úˆ›. AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ‰ÈÏ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙȘ 2) ÙÔ˘, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, ÛΤ„ÂȘ Î·È fiÓÂÈÚ·. OÈ 12/9, 3) 13/9 Î·È 4) 14/9, ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂı·٤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ófi 2, 3 ‹ 4 Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙË̤ӷ Û ‰È¿Û·ÚÙ· ¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 12/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. «AÁÁ¤ÏˆÓ B‹Ì·», ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, ·fi K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A ÙȘ 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË X·Ù˙¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: N›ÎÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, N·Ù¿Û· Z¿Áη, ™Ù¤ÏÈÔ˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ PÔ˙¿Î˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ú 20 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 15) ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· 210 2613.832 Î·È 694 4299896. -A. M¶√∑ø¡∏

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 29


ÂÈÏÔÁ¤˜

M∞¡ø§∏™ º∞ª∂§§√™

ª√À™π∫∏

TEXNH

E§§HNIKH ANOI•H ™TO AI£PIO MOY™øN •ÂΛÓËÛ ¤Ú˘ÛÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÎÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. ™ÙȘ 7-8/9 «T· MÏÔ˘˙ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘» ·fi ÙÔ ÙÚ›Ô ÙˆÓ Magenta (Mȯ. NÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜, B. P·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. B·Úı·ÎÔ‡Ú˘) Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË KÔ˘ÌÈÔ‡ Ì ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÙËÓ A. MÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘. ™ÙȘ 11 & 12/9 ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «XÔÚÈο: AÈÒÓÈ· ıËÙ›· ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜» ÙÔ˘ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ™›ڷ ™›ڷ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ı¤·ÙÚÔ Ù˘ Eȉ·‡ÚÔ˘, ÌÂ Ï˘ÚÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ K. X. M‡ÚË Ó· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ. ™ÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Ô M·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜ Ì ÙË ‰È‹ÌÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «¶ÔÙ¤ fiˆ˜ ÚÈÓ». ™ÙȘ 13/9 Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ Ì ‰‡Ô ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ X. AÏÂ͛Ԣ, M. AÛÏ·Ó›‰Ô˘, K. B‹Ù·, º. ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿, ™Ù. ¢ÚÔÁÒÛË, N. ZÈÒÁ·Ï·, °. KfiÙÛÈÚ·, §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, º. ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È Z·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ™ÙȘ 14/9 Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ fi„Ë Ì ¤Á¯ÔÚ‰· Î·È Ó¢ÛÙ¿ Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ AÏÎ. Iˆ·ÓÓ›‰Ë, T. TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘, EÏ. TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, °. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ¶. P·Ì·ÓÙ¿ÓË. AI£PIO, ME°APO MOY™IKH™

WHEN THE MOON SHINES ON THE MOONSHINE O Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È-‡ÌÓÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Bert Williams, ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ performer Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ÔÏÏÔ‡˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. M ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, 13 ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ¤ÎıÂÛË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô curator Robert Meijer. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ M. Bonvicini, M. Boyce, H. Olesen, K. Roepstorff, W. De Rooij, M. Thomson Î.¿. ™ÙËÓ ÁηÏÂÚ› The Breeder, E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6,

A£HNøN. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ 210 7282.333, www.megaron.gr. 30 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

æ˘ÚÚ‹, 210 3317.527-8. M¤¯ÚÈ ÙȘ 7/10.

TATE RELOADED MÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË-̷Τٷ Ù˘ Tate Modern ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ‚›ÓÙÂÔ Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‰È¿ÛËÌˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. H 10Ë ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÕÚÙÂÌȘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ «Ó·Ô‡˜» Ù˘ Ù¤¯Ó˘. EÁη›ÓÈ· ÛÙȘ 13/9, 20.30, ÛÙȘ ÁηÏÂÚ› K¤ÓÂÓÙÈ Î·È X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜-°Î›Î·˜ Ù˘ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, (M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ). M¤¯ÚÈ 29/9.

EA™A H ÔÌ¿‰· EA™A [easa european

architecture students assembly] Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô Ó¤ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. º¤ÙÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «AÈÛ¯‡ÏÂÈ·», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÎÈ ¤Ó· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶·Ï·Èfi EÏ·ÈÔ˘ÚÁ›Ô, Ô‰fi˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, 210 5537.302. M¤¯ÚÈ 20/9.

Aº√ª√πø™∏ ∫∞π ∞¡Δ∞¡∞∫§∞™∏ M ı¤Ì· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, 22 Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹ Ù˘ Ù¿Û˘. ™¯ÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ¶ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚¿ÛË - EÏÏËÓÈ-

Mall «ÔÈ ÈÙ¿ÌÂÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜», ·›¯Ù˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, ‰ÚÔÌ›˜ Î·È skateboarders, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓ·¤ÚÈ· performance. 11-24/9.

£∂∞Δƒ√ ¶∏¡∂§√¶∏: THE FEMALE WAITING ROOM ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÏ˘ÊˆÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Û‡Á¯ÚÔÓË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ International Company Project, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· E˘ÁÂÓ›·˜ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË B·ÚÛÔ‚›·. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 19.00, ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜. MfiÓÔ ÛÙȘ 8/9.

CLUBBING

Îfi, 210 9618.314, 18.00-21.00, 11-20/9.

RUN ON AIR ™Â ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË Ë Nike ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È happenings ÙȘ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÈÛÙÔÚ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙË Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Air ·fi ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ AϤͷӉÚÔ˜ B·ÛÌÔ˘Ï¿Î˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ The

OPENING PARTIES @ UNDERWORLD •ÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ¿ÚÙÈ, ÛÙȘ 8-9/9, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ì ÙÔ˘˜ residents djs °ÈÒÚÁÔ º·Î›ÓÔ Î·È °È¿ÓÓË M·ÓÙˆÓ¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ Ì industrial, electro, EBM Î·È new new wave ÂÈÏÔÁ¤˜. Special fetich shows Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚Ú·‰È¤˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì extreme performances. Underworld. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù· 5. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 8.

EDEN BEACH - O’NEILL To Eden Beach ÙÔ Í¤-


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V. ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

ÚÂÙÂ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ, ÛÙÔ 47Ô ¯ÏÌ. øÚ·›· ·Ú·Ï›·. EΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ™¯ÔÏ‹ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ™ÔÚ Ì ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· Û ‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ, wakeboard, banana Î·È tubes, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÔ˘. EΛ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Eden Beach Bar, ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÔÈÎÙfi, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì freddo Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. I‰·ÓÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ O’Neill, Ô˘ ͤÚÂÈ ·fi ÓÂÚfi Î·È Û·Ó›‰· fiÛÔ Ï›Á˜. Life is but a beach. Eden Beach Bar. 47o XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 60031.

Ã√ƒ√™ CARMEN H ‰È¿ÛËÌË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ flamenco Î·È ÚÒËÓ ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ Carlos Saura Aida Gomez ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ K¿ÚÌÂÓ. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Emilio Sagi, ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ë Aida Gomez Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÈ Jose Antonio Rodriguez Î·È Georges Bizet. M·˙› Ì ÙËÓ Aida Gomez ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë Compania De Danza Espanola. HÚÒ‰ÂÈÔ K˘Ú. (10/9), 20.30, ú 38, 55, 70, 80, 100.

º∂™Δπμ∞§ HMEPE™ ¶O§ITI™MOY TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

Ù˘ NÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. EfiÌÂÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙȘ 8/9, Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «H KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ¶·ÚÂÍËÁ‹Ûˆӻ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÂÓÒ ÛÙȘ 10/9 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô «¶ÏÔ‡ÙÔ˜» ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙÔÓ ı·ÙÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi «K¿Ùˆ ·fi ÙË °¤Ê˘Ú·», ÛÙÔ XÒÚÔ K·ÛÙÚ¿ÎÈ ÛÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·. NÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿, 210 4148.474. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂Δ√πª∞™√À °π∞... 15 XPONIA ME§ø¢IA •ÂΛÓËÛ ÛÙÔ˘˜ 100 ÚÈÓ Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ 99.2, Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·Ó¤ıÚ„ ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ˘ fiÚÔ˘ «¤ÓÙ¯ÓÔ», ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ·. O ME§ø¢IA FM ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ˂›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÛÙȘ 18-19/9 Ì ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÈ·˜ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÙÚÈ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. H ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›· X·ÚԇϷ AÏÂ͛Ԣ Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ™ˆÎÚ¿ÙË M¿Ï·Ì· Î·È AÏΛÓÔÔ Iˆ·ÓÓ›‰Ë. £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 18 & 19/9, 21.15, ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·ÓÙ› ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) ÛÙ· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· METROPOLIS, ÛÙÔ T·ÌÂ›Ô EÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39) Î·È ÛÙÔ Ticket Shop (www.ticketshop.gr). ∞

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 31


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

NΔ∂∫Oƒ ª∂°∞§∂πø¢∂™ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

EXO: £¤· fiÓÂÈÚÔ TÔ Exo Â›Ó·È ·fi ÂΛӷ Ù· ÛËÌ›· (‰È¿‚·˙ restaurant) Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ô˘ ͤڈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ô ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ¿ÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ, ÂΛ Ì ¿ˆ fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÊÙȿ͈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. ¶ÚÔ¯Ù¤˜, ›¯· ‰ÂÓ Â›¯· ‰˘Ô ̤Ú˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ – ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÔ˘ ¯·Ï¿ÂÈ, fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ηϿ, ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Î·È ¿Û¯ËÌ· ˘·ÚÍȷο Ó· ÛÔ˘ ‚Á¿ÏÂÈ «ÙÈ Á˘Ú‡ˆ ÂÁÒ Â‰Ò», «ı· ÛÙ‹Ûˆ ÌÈ· Ù¤ÓÙ· ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ı· Ô˘Ï¿ˆ ʇÎÈ·», «ı’ ·Óԛ͈ NYXI-NYXI ÛÙË K·Ï·Ì¿Ù·», «·ÁÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜», «ÙË ÁÔ‡Ó· ÌÔ˘, Ù· ¯¿È· ÌÔ˘ ÎÈ ¤Ó· Ù·Í› Ó· ʇÁˆ». ¢ÂÓ ¤Ê˘Á·, ‹Á· ÛÙÔÓ «¿ÛÛÔ», ÙÔ Exo Ô˘ ϤÁ·ÌÂ, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Î·È Ó· Û οÓÂÈ Ó· Í·Ó·Á·‹ÛÂȘ ÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ ‚ڋη –›¯· Ó· ¿ˆ ·fi ¤ÚÛÈ– ˆÚ·›Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÏÂ˘Î¿ ÙÚ·¤˙È· Î·È ÔÌÔ›ˆ˜ Ï¢ÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÏÂ˘Î¿ ÛηÌfi ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÔÙfi. A˘Ù¿, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙË decoration, ·ÏÏÈÒ˜ ÛÙÔ Exo, Î·È Ì ÙÔ Ô˘ ı· ‚ÁÂȘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·-ÚÈ-ÛÙÔ˘-ÚÁË-Ì·-ÙÈ-΋ ÙÔ˘ ı¤·.! ¢È¿ÏÂÍ· ¤Ó· ·fi Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÙÚ·¤˙È·, ·˘Ù¿ Ì ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. AÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË, ‰ÂÍÈ¿ Ô ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ AÚ‰ËÙÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ KÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ˘, οو ÙÔ «ÔÙ¿ÌÈ» ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏˆÊfiÚÔ. NÙÂÎfiÚ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜! •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì η˚ÈÚ›ÓȘ, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰›Ï· Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ı¤· ÎÔÈÙ¿˙·Ó ÎÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ηٷÓÔÒ. ™ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ (η˚ÈÚ›ÓȘ) ÎÈ ·ÊÔ‡ Ë ˙¿¯·ÚË Â›¯Â ıÂÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¿‰ÂÈÔ Ì·˜ ÛÙÔÌ¿¯È, ˙ËÙ‹Û·Ì ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ê·ÁËÙÔ‡. E‰Ò Ó· ÛÔ˘ ˆ ˆ˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ resto ·Ó·‚¿ıÌÈÛ ʤÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ BÂÓȤÚË (ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıËÙ›· ÛÙÔ Beau Brummel). E̤ӷ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì ÂӉȤÊÂÚ·Ó –ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌ›˙ˆ Î·È Û¤Ó·–, Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fï˜ ¤¯ˆ Ó· ηٷı¤Ûˆ Ù· ηχÙÂÚ·. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÙÔ ÓÙÈ Ù˘ ·Ú¯‹˜, Û˘Ó¯›Û·Ì Ì ۷Ͽٷ Úfiη, ÓÙÔÌ¿Ù·, ηÓÈÛÙ‹ ·ÓÛ¤Ù·, Ù˘Ú› chevre Î·È ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡, ·ÏËıÈÓ¿ ÓfiÛÙÈÌË Î·È Ôχ ˆÚ·›· Ë presentation Ù˘. K·È Û·Ï¿Ù· Ì ʷΤ˜ Î·È ÊÂÙԇϘ ·fi ÌÔ‡ÙÈ ¿È·˜ ‹Ú·ÌÂ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË. K·È ÚÈ˙fiÙÔ Ì ¯Ù¤ÓÈ· St Jaques Î·È Û·ÊÚ¿Ó (›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ È¿ÙÔ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜), Î·È Û·ÁÁ¤ÙÈ Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÌÔÙ۷ڤϷ buffalo, ·Ïfi È¿ÙÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ Û ÓÔÛÙÈÌÈ¿. ™Â ÊÈϤÙÔ ÛÊ˘Ú›‰·˜ Ì ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· Î·È ˙ÂÛÙfi Ï·‰ÔϤÌÔÓÔ Î·Ù·Ï‹Í·ÌÂ Î·È ÔÌÔÊÒÓˆ˜ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙË ÊÚÂÛο‰· Î·È ÙËÓ ˆÚ·›· ÙÔ˘ Á‡ÛË. ™˘Óԉ‡۷Ì Ì ÏÂ˘Î¿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ο‚· ÙÔ˘ Exo, ‰ÂÓ ı¤Ï·Ì ÁÏ˘Îfi, Ì ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙÔÌ¿¯È Ì›ӷÌ ÛÙ˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰˘Ô ÒÚ˜ ·ÎfiÌË ›ÓÔÓÙ·˜ ÔÙ¿ ·fi ÙÔ Ì·Ú Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤·. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˆÚ·›· ı· ÛÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ûˆ Î·È Û¤Ó· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ ÙÔ Exo, fiÔÙ ¤¯ÂȘ ÂÚ›ÂÚÁË ‰È¿ıÂÛË – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘, Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™Â٤̂ÚË, ·Ú¯¤˜ OÎÙÒ‚ÚË ¤Íˆ. MÂÙ¿ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì¤Û· ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ì ˆÚ·›· ı¤·. TÔ Ï‹Ú˜ Ê·ÁËÙfi ı· ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ú 50-60 Ì ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi. EXO, M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1& AÚ‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9235.818 32 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

∫¤ÓÙÚÔ

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™

A°√ƒ∞

μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Δaste police

Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È roof garden Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú °IANTAH

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I

N¤Ô, ÌÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú CENTRAL

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ª A§E•AN¢PA

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. úª ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. ™ÎÈ¿, ‰ÚÔÛÈ¿ οو ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. úúúM A™Δ√Iμ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ∫˘Ú-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ASSAI μÚ˘·Í›‰Ô˜ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails ˘fi ÔÈΛϷ ˯ËÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.∫·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.úú • ª AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. ∂‰Ò ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô Î‹Ô˜. úú B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÂÛÙfi

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜, ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ.K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Delivery οı ̤ڷ. úª CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú∫/ª DIRTY GINGER ΔÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210-3423809

∞fi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ËÁ¿‰È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ú∫ DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜, ·ÙÔ‡ Ë ·˘Ï‹. ¶ÔÏϤ˜ ¶·Ú·Û΢¤˜ live Ì¿ÓÙ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú • K EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘΔÚ›Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi ΔÚ. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú∫ª FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜

1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Á‡ÛË. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. úú ª • GAZARTE

§√∫∞¡Δπ∂ƒ∞

3838.511

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Ì ˆÚ·›Ô ʈÙÈÛÌfi. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª M∞π Δ∞π

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

ΔÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿úú• GRAND BALCON

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú MAMACAS

•ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢ÂÙ. ÎÏÂÈÛÙ¿úúú GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi Ù· ÈÔ «ı·̷ÙÈο» roof garden Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.C K ª • K∞º∂¡∂π√

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ Ì·Ú Ì ÙÔ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¿ÛÚÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ-Á¿ÏÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÏȤ˜, Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È Ï‡Î˜. ™˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™∫ MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. úª MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·- ·ÓÔȯً fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. 19:30- 21:00, 20% ¤ÎÙˆÛË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ¶ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜ ΋Ô˜ Ì ‰ÚÔÛÈ¿. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úúú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª KPE¶E™ TOY KO™MOY

TÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ «Î‹Ô» ÙÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ŒÍˆ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ̤۷ lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ú• MOSHI-MOSHI

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ∞ÓÔȯٿ fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú KYOTO

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úM• NOODLE BAR

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ, ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú * LE SOUK X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ̤۷ ÛÙÔ «¯¿˙È».úª

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÙÔ ÎÏ·Ôη›ÚÈ.K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú OCHRE & BROWN

§fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰˘Ó¤˜ ÒÚ˜ . ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA ∞£∏¡∞ ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518 869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 30’ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹.∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520.

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ Î‹Ô. úª ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú úú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PIATTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª OLIVE GARDEN

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ. °Â˘Ù›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ٷ ÚÔÌ·ÓÙÈο ÊÂÚ-ÊÔÚ˙¤ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·.ú PICA PICA

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210

AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2


ª¶√À∫π∂™

∞§AΔ™π O ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ¤Ú·Û ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ «ÚÒÙ˜ ‡Ï˜» ÁÈ· ÙÔ Ì·Á·˙›. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ «AÏ¿ÙÛÈ», ÎÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ó· ‚Ú›Ù ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙȘ ‰ËÌÔÛȇԢÌ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·.

«O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ T·ÎÙÈο΢. ™ÙÔÓ M¿ÏÔ, ÛÙË °Ú·Ì‚Ô‡Û·, ÔÈ ‚ÔÛÎÔ› Î·È ÔÈ „·Ú¿‰Â˜ ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó “T¿Î·”. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ KÚ‹Ù˘, ÛÙÔ NÈfi XˆÚÈfi, ÚÈÓ ·fi 48 ¯ÚfiÓÈ·. O ›‰ÈÔ˜ ÌÔ˘ › fiÙÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ TÛ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ‡ ÙÔ ¤Î·Ó ¤Ó·˜ PÒÛÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ M¿ÏÔ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ T¿Î· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·ÙÙˆı›. E›Ó·È È· Ô “·Ï·Ù¿˜” ÙÔ˘ M¿ÏÔ˘. A˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ “¯Ú˘Û¿ÊÈ”, ı· ÛÔ˘ Ô˘Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ. °È·Ù› “Ô T¿Î·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ٷ ·ÁÚÈÔοÙÛÈη”. A˘Ùfi˜ ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ̤ıÔ‰Ô. ¢ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÙ¤ fiÏÔ ÙÔ ·Ï¿ÙÛÈ ·fi ÌÈ· “ʈÏÈ¿”. ¶·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ “·ÊÚfi” Ϙ Î·È ı· ı˘ÌÒÛÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó ÙÔ ¿ÚÂÈ fiÏÔ ÌÂÌÈ¿˜... MÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ. ™¯Â‰fiÓ ÌÔÓÔÏÔÁ› ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÎÚ˘ÛÙ·Ïψ̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. “TÔ ·Ï¿ÙÛÈ ÙÔ Ì·˙‡ÂȘ Ì ¯¿‰È, Û·Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ó· ÌËÓ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ”».

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú • ™ ∫ PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.! * POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú • *RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ Ó¤Ô «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ.ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. øÚ·›Ô˜ ΋-

Ô˜.úú ∫ ª ™¶√¡¢∏

΋Ô˜ ‰Ò. úú ª BARCELONETA

¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú Δ√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ Δƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *BLOCK HOUSE

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. øÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ·.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú TAPAS Y MAS K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

∞‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜.∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· Â͈ÙÈÎÒÓ ·ÔÎÎϛۈÓ. Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË. úú ºπ§π¶¶√À •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ «‚ÂÚ¿ÓÙ·». ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

μfiÚÂÈ· 21 ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. √ ΋Ô˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ART DECO

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú °A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿ ÛÙËÓ ÏÈıfiÛÙÚˆÙË, Ê˘ÙÂ̤ÓË ·˘Ï‹. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú HOOTERS EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191

™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ó‰È¿ÛËÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. úª IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú M ∫ CARTE BLANCHE

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª MAYOR

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ, Ôχ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úú ª ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ·¤˙È· ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ΋Ô˘. ΔÚ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÂÙ. ÎÏ·ÛÈ΋. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GOLDEN PHOENIX

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙ˘ ·fi ΔÂÙ.¤ˆ˜ Î·È ∫˘Ú.∫·È

N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·-

X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas, ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ *MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ- ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Î·È ...¿Ô„Ë Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ.∫˘Ú. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª • ª∂™√°∂π∞∫√ (Δ√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª *M¶∞∫∞§π∫√ √§∞ Δ∞ ∫∞§∞ ∂Ì. ΤÓÙÚÔ «ªÂÏ¿», §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 8089.908

∂ÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· μfiÚÂÈ·. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿, ∫˘Ú. ·fi ÙȘ 5. ú ª M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆ-

ÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ ª OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ú ª ∫ ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úú RUBY TUESDAY

°∂À™∂π™ ∞¡∞Δ√§∏™ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 Î·È ™ÔÊÔÎÏ‹ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ.: 210 6842585

EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6310.184 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park) 210 4256.458

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 / ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ μÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª *SU∑∞¡¡∞

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244 ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ΔËÏ.: 2107236177, www.masa.gr (¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿) ™·‚‚¿ÙÔ / ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ·ÓÔȯٿ

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫

¡fiÙÈ· ∞£∏ƒπ ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·.. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 33


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

°∂À™∏ ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë Ù·Ú¿ÙÛ·. ú K • BOUILLABAISE ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

£ANA™H™ ¶A¶AKøN™TANTINOY - A°PY¶NIA ™TO MAPOY™I T· Ó¤· ϤÓ fiÙÈ Û ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó·˘Ï›· Û ·Ú·Ï›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ¤ÁÈÓ Ù˘ ·ÁÚ‡ÓÈ·˜. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ ÿÏÈÔÓ. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ›, ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì¿ÓÙ·, ‰Âο‰Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ ÚÔÎ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi «H BÚÔ¯‹ ·fi K¿Ùˆ». M·˙› Ì’ ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Ì 4 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔÓ M¿Ï·Ì·, 1 ·fi ÙÔÓ £·Ó¿ÛË Î·È 4 ·fi ÙË M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. MÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÔÓÂÈÚÔ‚·Ù‹ÛÂȘ, ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ «AÁ›· NÔÛÙ·ÏÁ›·». £EATPO ANABPYTøN, KÙ‹Ì· ™˘ÁÁÚÔ‡, ™Ù¿ÛË KAT, M·ÚÔ‡ÛÈ. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 13/9. -°ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

∞π£ƒπ√ Δø¡ ª√À™ø¡. ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ™ÙȘ 7& 8/9 Ù· «ªÏÔ˘˙ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ™ÙȘ 11&12/9 Ù· «ÃÔÚÈο. ∞ÈÒÓÈ· £ËÙ›· ÛÙÔ ∫¿ÏÏÔ˜» ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ. ™ÙȘ 13&14 Ô ª·ÓÒÏ˘ º¿ÌÂÏÏÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ. ∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884

√ÈÓˆ‰Â›Ô Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460

MÈÎÚ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ Û Ӥ· ·ıËÓ·Èο Û¯‹Ì·Ù· ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 8/9: Δhe Ducky Boys (›ÛÔ‰Ô˜ ú 5). 9/9: 8 Œˆ˜ 2.(›ÛÔ‰Ô˜ ú 5) ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. μ∂∞∫∂π√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ™ÙȘ 12/9 Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÓ· ª¿Ì·ÏË Î·È ÙË ƒ. ÃÚËÛÙ›‰Ë. ¢∏ª√Δπ∫√ £∂∞Δƒ√ ∞§™√À™ ¢. ∫π¡Δ∏™ °·Ú‰›ÎË Î·È ™ÌfiÏÈη, 210 9923.840, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. ™ÙȘ

7/9 Ô £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜. ∂Àƒπ¶π¢∂π√ £∂∞Δƒ√ ƒ∂ª∞Δπ∞™ ÷ϿӉÚÈ, 210 6820.464

™ÙȘ 8/9 Ë ∫√∞ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ™Î·ÏÎÒÙ·.

∏ƒø¢∂π√ ∞ÎÚfiÔÏË ™ÙȘ 8/9 Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™·ÓÔ˘‰¿Î˘.

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BREEZE §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ , §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· μ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.809

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ‰ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ·‡Ú·. úM CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô Î‹Ô˜. úúú ∫•ª COOK EAT MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

8/9: ª¿Ì˘ ™Ùfiη˜ Î·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • COOK & LOOK

£EATPO ¶∂Δƒ∞™

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

£EATPO §À∫∞μ∏ΔΔ√À §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 3272.000

™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·ÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË Ì ÙË ª. º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È M. MËÙÛÈ¿.

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª *°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1,

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. 210 5012.402

μÚÈÏÏ‹ÛÈ·, ŒÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535

∫·Ú·fiΠ̠ÙË ª·Ú›· ™ÙÂÊ·Óȉ¿ÎË Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ΔÚ›ÙË. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Jam Nights Ì ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÏÎÔ. Afi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. live Ì ÚÔÎ.

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ª∂§ø¢∂π√¡ ªÔ˘ÛÔ˘Ú-

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™

ÁÔ‡ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30, §·‡ÚÈÔ, 2290 25723

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘, ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9824.620

™Â ¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 1890 Ì ʷÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓ‹.

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ¡fiÙÈ·. ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ £∞§∞™™π¡√™

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797

¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ. karaoke nights.

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ £EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏

34 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

*ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K ISLAND 27Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563-4

KÏ·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÂȘ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. ¶Ôχ ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ·ÎÚÈ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ «privé» Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ È¿Ù· (ηϋ˜) ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ÈÛ·ÓÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÎÚ·Û› ÛÙÔ Tapas Bar. úúú I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ *LABI M·Ú·ÁÎÔ‡ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.205.

M›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜, ΢Úȷگ› ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ Û¯¿Ú·. øÚ·›Ô Ì·Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Ì ÔÙfi. ∫˘Ú.‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª *§∞§§√À¢∂™ ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 22, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4134.404

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÛÂÊ Steffano Morroni. ¢ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û· Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· lounge ÛÙÈÁ̤˜. ¶·Ú. ¤ˆ˜ ∫˘Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú·. úú • ™∫ ª *LA Δπ∂¡DA B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Û ¯ÒÚÔ-·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Septem. ∏ ÈÛ›Ó· ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙË ı¤· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª ∫√∏YLIA Grand Resort Lagonissi, 40fi ¯ÏÌ. ψÊ. ∞ıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 76000

¶ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi bar Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·Í›·. øÚ·ÈfiÙ·ÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú *MALABAR §ËÙÔ‡˜ 11, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ lounge restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¤ıÓÈÎ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ.úú ™∫ ª • *MENSA

AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

°Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª •

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ

ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • *MEZZA LUNA

SUZANNA

OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TINELLO (πL)

N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ ÓÙÂÎ ¤Íˆ ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate ÙˆÓ N.¶., ÂȉÈο ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.úú ™∫ *MI SUENO DEL MAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210. 9653.809

ŒÓ· ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡fiÙÔ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· cocktails ˘fi ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. §ÈÙfi ÓÙÂÎfiÚ,˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙ· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·.úú ™∫ • MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ΔÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, ∫fiÎÎÈÓÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ƒ·Ê‹Ó·, 22940 75888

X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚‚. úú VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª YAOUZAKI Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú *∑√√ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.995

AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù·. úú BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

°Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú *C∏∂ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 59-61, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Sparks ÙÔ Ó¤Ô Î·È ˆÚ·›Ô bar-restaurant Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Á‡ÛÂȘ (ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·, snacks, steaks, burgers). úú *COAST §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8992.453-4

ª·Á¢ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘, ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi lounge sushi bar. ªÂ ÈÛ›Ó·-¤ÎÏËÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜, Â›Ó·È Ë ÔÏfiÊÚÂÛÎË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Vive Mar. úú• DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÛӷΘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔÈÎÙ¿ ¶·Ú., ™·‚., ∫˘Ú. ÌfiÓÔ. ú ª MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

Lounge restaurant Ì ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ú ª

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú DELUXE

BAR - RESTAURANTS

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9243.184

AETHRION

AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú ∂GOMIO

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú • ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª *PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú *PEPE NERO ºÔ›‚˘ 17, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.581 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ minimal ¯ÒÚÔ˜. ¶ÔÈÎÈÏ›· Û pasta, risotti Î·È ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ª PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. Pizza, pasta, grill Î·È delivery. TÔ ™/K Î·È Ì¿ıËÌ· Pizzaiolo ÁÈ· ·È‰È¿.ú ª ∫• SEPTEM B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ- ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁο È¿Ù· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÛÂÊ ∑·Ó π‚ ∫·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ Balux. ¢Â˘Ù., ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú *ALINGHI μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 5, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8948 131

π‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ· ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ô˘ ¤‰ÂÛ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹» (ÚÒËÓ Show Center). MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Ì·Ú Ì ˯ËÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi ¡›ÎÔ ∫Ô˘Ú‹ Î·È °ÈÒÚÁÔ §·˙¿ÚÔ˘. úú • *ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›.ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘,

∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

ŒÓ·˜ lounge ¯ÒÚÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. Δ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80’s. ¢ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ úM ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. úM GALAXY μ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú•∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú• GOLD CAFÉ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80’s parties Î.·.). øÚ·›· ·˘Ï‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.ú HARD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi,

Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. úM JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú•ª KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú• *L∞LLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. *L∞VA ROSA §·˙·Ú¿ÎË 28, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.361

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó·Ó ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÌÂ˙ Î·È ÙÔ Î·Ê¤. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ ·Ó·ÎfiÙ·. ∞ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜.úª M∂CCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apalloosa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚.).úª OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. *PUTUMAYO WORLD CAFÉ K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· ÂÈ-


‰˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. úú SAILING BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ª·Ú›Ó· ∞Ï›ÌÔ˘, 210 4831.518

ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Kitchen Bar ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ› ÙÔ Sailing Bar! ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ chill out Ì ̛ÍË ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ hits ·ÏÏ¿ Î·È rock Î·È dance ‰È·ı¤ÛÂȘ. À¤ÚÔ¯Ô Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ yacht. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ÁÈ· clubbing. úª SOUL STEREO

∞Ú‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9237.109

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ summer fun, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ °Ú›‚· («Prime», «Privilege», «Envy»), ‚¿˙ÂÈ Î¤ÊÈ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·. ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘). *Ã-∂∞Δ

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. úª • UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. VITRINE ∂Ã√ M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 &

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MOY¢IANO

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ‚Ú·‰È¿ tango. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. ú

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C Oπ∫√¡√ª√À

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫ M PAKO™Y§§EKTE™

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME)

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú• TPIA °OYPOYNAKIA

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ú ™K ª M∞¡ø§∏™

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO)

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú T.G.I. FRIDAY’S

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

Ô˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈ-

™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë M·ÚÈÒ, Ë §. AÏη›Ô˘ Î·È Ô §. K·ÚÂÏ¿˜.

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡Δπ

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™ ∫ TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. C Xƒ∏™Δ√™

K∞¡∞ƒπ∞

O M¿Î˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢. KÚ·Ó›‰·, EÏ. §·˙¿ÚÔ˘, ¢. MËÙ·Ú¿ÎË Î·È B. ™ÎÔ‡Ù·. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· special ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô AÁ¿ıˆÓ·˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ¶ÔÙfi: ú 7,5. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ:ú 77 (Î·È Ê·ÁËÙfi) XAPAMA

¢ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ‡ÛȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. KÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú Bƒ∞™Δ√

úú ª ™ ∫

ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 131, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7601732

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú SARDELLES

πÛÙÔÚ›· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Û ̛· ÌÔÓ·‰ÈÎË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ªÂ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™ ∫ X√çπ¢∞∫π

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·.

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ fondu ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈΘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TZIBAEPI

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ÙÔ ÊÔ›ÓÈη. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ›ÙË- ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00. ¶·Ú·Û΢‹- ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ & K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ KABOYPI

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K À¢ƒ√À™™∞

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ¶EZOY§A™

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ™ ºI§ETAKIA ¢AºNH™

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. C ZEYKIN

ψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. Eƒø™

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C TZENH

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K B§A™H™

ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

Ú›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ΔÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ·˘Ï‹. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ™TOA TøN A£ANATøN

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. C K ª

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞

°§YKY™(√)

ENNEA O°¢OA

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¡ ∂§§∞¢π

N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ˆÚ·›Ô ΋Ô. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø §∞´∫øΔ∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆ-

CAFÉS/BARS ALU CAFE

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso,fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. EXIS MUSIC CAFÉ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. GRAIN √Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

¡¤Ô ηʤ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. JANETTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μUENOS AIRES CAFÉ

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE ¢I¶§O

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT

NÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ café, ·ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›ÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Û alternative ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KOSTA BODA CAFE

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. LA SOIREE DEVOTANIQUE

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û η-

cafe bar restaurant 10 Zisimopoulou Str., 16674 Glyfada Tel.: 210 8949.454

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÌÂ ÛÙÈÏ,

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 35


>>

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤-

ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. PROD-X §. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SINE QUA NON

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞

Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi - Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿Î·Ë - μ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· ÓÙÂÎ. ∫˘ÚȷΤ˜ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú˜ Ô μ·Û›Ï˘ ÙÔ˘ Odd. CORTO MALTESE

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ΔÂÙ¿ÚÙË the Hot Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ΔÚ›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. THE 7 JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË ‰ÔÚÛÈ¿ ¤Íˆ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› DJ’s, ÔÈΛϷ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ cheese cake. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

BARS A§E•AN¢PA

AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û ٷ·˜. A§Ã∏ªπ™Δ∏™

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. μ∞¡∞¡∞ ª√√¡

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi spot. ∂ͤ‰Ú· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. mainstream ÎÔÓÛfiÏ·, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 8, ¶·Ú. - ™·‚‚. ú 10. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 - 105 KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LALABAI GARDEN ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ ‘∞›ÁÏ˘’. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÒÌÔ LOOP ∫‹Ô˜ ∑·›Ԣ - ∞›ÁÏË, 210 3247.666

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, street spirit Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· Ê˘Ù¿. BOX

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. Residents djs Lo-Fi, djfree. ™˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ djs Ù˘ electronica. MARABOU

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CLOSER

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

B. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘- μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ ª·¯·›Ú·˜- °·‚Ú›Ï˘ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶¤Ì. Ô ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì alt. ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties

36 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22,

ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

DECADENCE

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ΔÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto PICA PICA

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest dj.

CLUBS ∞∫ƒøΔ∏ƒπ LOUNGE μ·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’, ÕÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜

™Â ÔÚÙÔηϛ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ʤÙÔ˜ Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο Bootycall parties ÙˆÓ Magna Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË. BALUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ›Ó· Î·È cocktail bar, ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ¤È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· r’n’b ·ÚÙÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μÔ˘ÚÏÈÒÙË. BEBEK §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ club Û ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™Eº, ›ÛÔ‰Ô˜ ¶·Ú.-™¿‚‚. ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 100 - 110. BOCCA ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558

YfiÁÂÈÔ club, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ. ∫¿ı ΔÂÙ. «Velvet» ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ Dirty Pervertz. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. CARIOCAS ¶·Ú·Ï›· ™¯›ÓÔ˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, 27440 57.179

∫·ıÈÂڈ̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. Δ· ‰È¿ÛËÌ· «House on the BeachParties» οı ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. Resident D.J o Sunshine Pedro Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. 16/07 Timmy Regisford

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. GALEA BEYOND

¶¤ÌÙË 7 £ANO™ MIKPOYT™IKO™ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ «™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ NfiÙÔ˘» Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ TÛ·ÎÓ‹ Ì ÙÔÓ °. KÔ‡ÙÚ·, ÙÔÓ TÛ·ÎÓ‹ Î·È ÙËÓ EÏ. ZÔ˘Á·Ó¤ÏË. ¢HMOTIKO £EATPO A§™OY™ «¢. KINTH™», °·Ú-

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, Ï·˙ ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ - μԇϷ, 210 8944.990

‰›ÎË Î·È ™ÌfiÏÈη, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9923.840. ŒÓ·ÚÍË 21.00.

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Ì ÌÈÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÈÙ Ù· ΢ÚȷοÙÈη ¿ÚÙÈ Ì ÂÏÏËÓÈο ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ºÈ¿ÏË:ú 100 - 115 LATIN HOUSE

NIKAIA - ¶O§ITI™TIKO KA§OKAIPI 2006 OÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ K. B·ÏÈ·Ó¿ÙÔ. KATPAKEIO £EATPO. N›Î·È·. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAO SUMMER ¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Cataralla Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÂÏÏËÓÈο ¿ÚÙÈ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË. OPEN ∂ÚÌÔ‡ & ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹

¡¤Ô underground dance club ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. Δ· events ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Opti - Mystic. ™¿‚‚·ÙÔ 01/07 DF (¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜) PASSA §ˆÊfiÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, ¶·Ú·Ï›· μԇϷ˜, 210 8959.645

¢È·ÎÔÛÌËÛË ·fi ÙÔÓ Δ¤Ú˘ ™Ù·Ì·Ù¿ÚË, meditasian ÎÔ˘˙›Ó· Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ dj Gigli. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ª¿Á΢ ÷ڷϷÌ›ÛÔ˘, ∫˘Ú. Beach ball ¿ÚÙÈ Ì ÙÔÓ μ. ΔÛÈÏȯڋÛÙÔ. REINA ¶Ï·˙ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi club ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Barouge. º·ÁËÙfi ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, ∫˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ Ì DJ Viton Î·È «Playground on the Beach» ROYALTY §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 56, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603

ΔÔ ÚÒËÓ Cristal Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi, Ë ÎÔÓÛfiÏ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ mainstream, ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Family the label Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ «Summer blink» Î·È «Shake that ass» οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË. TANGO BOCCA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Tango Ì ÙÔ ÎÔÏÔÓ·ÎÈÒÙÈÎÔ Bocca ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Galea. ŒÓÙÔÓÔ ÊÔ‡ÍÈ· ¯ÚÒÌ·, ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. •ÂΛÓËÌ· ÛÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ì ‰È‹ÌÂÚÔ opening ¿ÚÙÈ. ¶·Ú·Û΢‹ 8/9 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9/9 Ì ÙÔ˘˜ residents °. º·Î›ÓÔ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿ÎË. VINILIO RIBAS 32Ô ¯ÏÌ. μ¿ÚÎÈ˙·˜ - ™Ô˘Ó›Ô˘, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 9655.555

ΔÔ ›‰ÈÔ concept Ì ÙȘ ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜ Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Riba’s ●

¢POMOI TH™ £A§A™™A™ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ «EÓ XÔÚ‰·›˜» Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ K. K·Ï·˚Ù˙›‰Ë. MOY™EIO E§§HNIKøN §A´KøN MOY™IKøN OP°ANøN, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ 1-3, ¶Ï¿Î·. ŒÓ·ÚÍË 20.50. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 14, 9.

¶·Ú·Û΢‹ 8 M¶AM¶H™ ™TOKA™ KAI KA§E™MENOI ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «™ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Á˘», ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Ì Ӥ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ¶˘Í §·Í. K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, M. AÛÏ·Ó›‰Ô˘, YfiÁÂÈ· P‡̷ٷ, K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·, K. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. £EATPO §YKABHTTOY. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 18. ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis & Ù·Ì›· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39. ™¶ANOY¢AKH™ ∞fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «¢›Óˆ ÙÔ ·ÚfiÓ... Ì· ı· ’Ì·È ¿ÓÙ· ·ÒÓ», Û ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ EPT. T· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô «OÈ º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡». HPø¢EIO. ¶ÚÔÒÏËÛË, Ù·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, 210 3272.000 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, 210 7293.404. KPATIKH OPXH™TPA A£HNøN ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ AÂÙÔÔ‡ÏÂÈÔ Ë KOA ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ· «EÏÏËÓÈÎÔ› XÔÚÔ›». £EATPO PEMATIA™. X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. THE DUCKY BOYS. ¶·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ rock’n’roll ·fi ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÙÚ›Ô Î·È ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «No Regrets». AFTER DARK. ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

™·‚‚¿ÙÔ 9

ΔÔ˘ °. ¢HMHTPAKO¶OY§OY H ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚÈԉ›· Ù˘ EÏ¢ıÂÚ›·˜ AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. KEPAT™INI, ¶APKO AN¢PEA ¶A¶AN¢PEOY

XPH™TO™ £HBAIO™ °IøP°O™ AN¢PEOY ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «M˘ÛÙ‹ÚÈÔ TÚ·›ÓÔ». °YMNA™IO ANOI•H™.

ŒÓ·ÚÍË 21.00. MAGIC DE SPELL To ÁÓˆÛÙfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÎÚÔ˘ Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì 26 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Û ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ «¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Sarajevo», «M·ıËÙ‹˜» , «E̤ӷ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘», «T¤ÚÌ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· (Babesa)» Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘˜ ÚÔÎ ÙÚfiÔ. ATTIKO A§™O™, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ K·ÚÂÓËÛÈÒÙË. ŒÓ·ÚÍË 21.00. 8 Eø™ 2 EÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÚÔÎ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÛÙÔȯ›· hip-hop ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì·, ̤۷ ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «™Ù· ¶ÂÙ·¯Ù¿». AFTER DARK. ŒÓ·ÚÍË 00.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5.

K˘Úȷ΋ 10 ¢POMOI ¶APA§§H§OI BÏ. ™¿‚‚·ÙÔ 9 KENTPIKH ¶§.METAMOPºø™H™

¢Â˘Ù¤Ú· 11 ¢IE£NE™ ºE™TIBA§ ¶ETPA™ AÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ KÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ EÈÚ‹ÓË, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ M. º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È M. MËÙÛÈ¿. £EATPO ¶ETPA™. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticketshop, 211 9559.900, www.ticketshop.gr, Virgin Megastores.

ΔÚ›ÙË 12 T™A§I°O¶OY§OY M·˙› Ì ÙȘ AÓ‰ÚÈ¿ÓÓ· M¿Ì·ÏË Î·È P·ÏÏ›· XÚËÛÙ›‰Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ «E›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘». BEAKEIO, ¶ÂÈÚ·È¿˜. ŒÓ·ÚÍË 21.00.

ΔÂÙ¿ÚÙË 13 FREE... JAZZ TÔ CityLink ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ jazz Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 13/9 Ì ÙÔ˘˜ Soul Survivors. CITYLINK, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ›ÏÈÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ●

¢POMOI ¶APA§§H§OI

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ A§E•IOY - MA§AMA™- IøANNI¢H™ O MÂψ‰›· FM ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ X·ÚԇϷ AÏÂ͛Ԣ, ™ˆÎÚ¿ÙË M¿Ï·Ì· Î·È AÏΛÓÔÔ Iˆ·ÓÓ›‰Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (1) 18/9 Î·È ÙËÓ TÚ›ÙË (2) 19/9/2006. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚÂȘ (3) ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· οı Ë̤ڷ. AÓ ı˜ Ì›· ÛÙÂÈÏ Û SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi, ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


>> A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211 T· ºÙÂÚ¿ TÔ˘ ŒÚˆÙ· ÙÔ˘ Wim Wenders Î·È Peter Handke. ™ÎËÓÔı.: °ÚËÁfiÚ˘ X·Ù˙¿Î˘, MÂÙ¿ÊÚ.: °ÚËÁfiÚ˘ X·Ù˙¿Î˘ - ¢·Ó¿Ë X·Ù˙¿ÎË, MÔ˘ÛÈ΋: M›ÎÚÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, N. Z¿Áη, ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, °. PÔ˙¿Î˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· £Â¿ÙÚÔ˘ TÛ›ÚÎÔ Lazy Dayz. ¢Â˘Ù.-K˘Ú. 21.30, ú 20, 15 ÊÔÈÙ., 8-22/9. A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, MÔ˘Û›Ô, 210 8214.000 ¶ÏÔ‡ÙÔ˜. ΔÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™. ªÔ˘Ûٿη˜, B. TÚÈʇÏÏË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 24, ú 18 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 31/9. A£HNøN APENA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, 210 7258.510 -12 TÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ TÚÔηÓÙÂÚfi ÙÔ˘ MfiÓÙ K¿ÚÏÔ. Kˆ-

ÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Trocks. ¶·›˙Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Û Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ÚfiÏÔ˘˜. ¶¤Ì. (7/9) 21.30, ú 35, 45, 55. ATTIKO A§™O™ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi K·ÚÂÓËÛÈÒÙË, 210 3644.449. O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: KÔÚ·‹˜ ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, ™. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, °. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ 8/9, 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. BEAKEIO §fiÊÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4194.520 MÈÌÂÚfi. TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™›ڷ-™›ڷ». ú 22, 16 ÊÔÈÙ. ¶ÂÌ. (7/9) 21.00. ¢E§ºINAPIO AÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË (¶·Ú·χڈ˜ ™Eº), N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 ¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. EÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Â-

ÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, °. M·ÎÚ‹˜, £. AÏÊfiÓÛÔ. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). E¶I KO§øNø, N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.047 «A˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·;» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ KÚ›-

ÛÈÌË M¿˙·. ™ÎËÓÔı/‰Ú·Ì·Ù.: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶·˘Ï›‰Ô˘, KÔÛÙ.: Dorit Guerth. ¶·›˙Ô˘Ó: B. K·Ì·Ú¿ÙÔ˘, ¢. §¿ÏÔ˜, °. §Â¿ÎÔ˜, N. ¶·Û¯¿ÏË, E. TÛ·ÎÓ‹ Î·È M. º·ÓÔ‡. K·ıËÌ. (ÂÎÙfi˜ TÚ.) 21.00, ¶·Ú. 23.00. ú 15, 10 (ÊÔÈÙ.). Afi ÙȘ 10/9.

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À HPø¢EIO 210 3272.000 Carmen. MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË flamenco. ™ÎËÓ.: Emilio Sagi. XÔÚÔÁÚ.: Aida Gomez. MÔ˘Û. Jose Antonio Rodriguez Î·È Georges Bizet. XÔÚ‡ԢÓ: Aida Gomez Î·È Compania De Danza Espanola. K˘Ú. (10/9), 20.30. ú 38, 55, 70, 80, 100. H M·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·Ï¤ÙÔ˘ ·fi ÙÔ B·ÛÈÏÈÎfi M·Ï¤ÙÔ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜. MÔ˘Û.: §. M›ÓÎÔ˘˜, XÔÚÔÁÚ.: N·Ù¿ÏÈ· M·Î¿ÚÔ‚· (‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ M. ¶ÂÙÈ¿), ¢È‡ı˘Ó. OÚ¯‹ÛÙÚ.: M¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¶fiÔ˘, OÚ¯‹ÛÙÚ·: EıÓÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EPT. TÂÙ. (13/9), 20.30. ú 95, 75, 65, 45, 30, 15 (ÊÔÈÙ.). KPATHPA™ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ 5, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜. KÚ·Ù‹ÛÂȘ: 694 5373811 H ÊfiÓÈÛÛ·. TÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ‰È‹ÁËÌ·. ™ÎËÓÔı.- ‰È·ÛÎ.: ¢. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.- KÔÛÙ.: A. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Angelus Novus. TÂÙ.-¢Â˘Ù. 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË). M¤¯ÚÈ 10/9. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·. EÚˆÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ N. KÚ¿ÛÓ·. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, XÚ. °È¿ÓÓ·Ú˘. TÂÙ.™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 19.00, K˘Ú. 20.30. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 10/9. ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.000 XÔÚÈο: AȈӛ· ıËÙ›· ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·-

ÛË ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· «™›ڷ™›ڷ». ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ «A›ıÚȘ N‡¯Ù˜ ÛÙÔ A›ıÚÈÔ ÙˆÓ MÔ˘ÛÒÓ». ™ÙȘ 21.00, ú 20. ™ÙȘ 11 Î·È 12/9. MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 EÏÏ¿˜... ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ.

TˆÓ °·Ï›ÙË, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, K. TۿΈӷ˜. TÂÙ. (Ï·˚΋) 21.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. Î·È 19.15, K˘Ú. 20.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ./Ï·˚΋). MOY™EIO §A´KøN OP°ANøN ¶Ï¿Î·, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ 1, 210 3250.198 & 210 3254.119 AÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. £Â·-

ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹-ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· B·ÁÂÓ¿ Î·È ™Ù¤ÏÏ· MÔ‡ÚÔ˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 9:00Ì.Ì. ú 20. ™ÙȘ 13, 14, 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. OIKIA N. §A¶A£IøTH KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 23, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 9855.356, 6937 575.202 K·Ú‰È¿ Ì ÎfiηϷ, ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ N·ÔϤÔÓÙ· §··ıÈÒÙË. ™ÂÓ¿-

ÚÈÔ: «Ÿ¯È ¶·›˙Ô˘Ì»-XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. £ÏÈ‚¤ÚË, ¶. ™Ù·ı¿Î˘, XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ú 16, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ¶ÂÌ.-¢Â˘Ù. 20.30. ¶APKO E§EY£EPIA™ ¶ËÓÂÏfiË: The Female

Waiting Room. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. ™ÙȘ 8/9, 19.00 ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜. ™MAPOY§A °IOY§H E˘ÂÏ›‰ˆÓ 11, 210 8833.145 Miss Pepsi. Δ˘ Pierette Bruno. ™ÎËÓÔı.-™Ù›¯ÔÈ: M. M¿ÏÊ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, K. NÈÎÔÏ·˚‰Ô˘, AÓÙ. KÚfiÌ·˜, ™ÙÚ. T˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 19, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

™∂ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ B¿ÙÚ·¯ÔÈ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË.

™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. MÂÙ¿ÊÚ.: £. M›ÓÙ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X¿Ú. PÒÌ·˜, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, °ÂÚ. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, ÕÓÓ· ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡. ™ÙȘ 8/9 ¶Â‡ÎË, 9/9 AÛÚfi˘ÚÁÔ˜, 10/9 °Ï˘Ê¿‰·, 11/9 ¶ÂÈÚ·È¿˜. BÔÏfiÓÂ. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

MÂÓ T˙fiÓÛÔÓ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E PÔ‡ÌÂÏ˘. MÂÙ¿ÊÚ.-ÛÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ KÈÌÔ‡Ï˘, MÔ˘Û.: ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜, ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, ¶. ™ÎÔ˘ÚÔÏÈ¿ÎÔ˜, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Y. §Ô‡Ë, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, §. B·ÛÈÏ›Ԣ. 7/9 ¶·¿ÁÔ˘, ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ, 8/9 ÕÏÛÔ˜ N¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, 9/9 YÌËÙÙfi˜, 10/9 °·Ï¿ÙÛÈ, 11/9, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜. ™ÙȘ 21.30. ú 20, 15. ¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ. ™·ÙÈÚÈÎfi ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹. Afi ÙÔ ¢H.¶E.£E. KÚ‹Ù˘. ™ÎËÓÔı.: £·Ó¿Û˘ £ÂÔÏfiÁ˘, ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: AÓÙÒÓ˘ X·ÏÎÈ¿˜, XÔÚÔÁÚ.: ¶¤ÙÚÔ˜ °¿ÏÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘, N. ¢·‰ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. K·Ï·ı¿˜, A. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, XÚ. M›ÚÔ˜. 9/9 N¤· M¿ÎÚË, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È AıÏËÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ÛÙȘ 20.30, ú 20, 15. 11/9 °·Ï¿ÙÛÈ, AÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˘˜ B½ÎÔ˘, ÛÙȘ 21:00, 13/9 ¶·¿ÁÔ˘, AÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘, ÛÙȘ 21:15, ú 20, 15. EϤÓË ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, ·fi

ÙÔ ¢H¶E£E §¿ÚÈÛ·˜. MÂÙ¿ÊÚ.: K. X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. MÔ˘Û.: XÚ. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: º. KÔÌÓËÓÔ‡, KˆÓ. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ. ™È·Î¿Ú·˜, M·Ú. ™ÔÓÙ¿ÎË, °. ZÈfi‚·˜, Î.¿. ™ÙȘ11/9 ÛÙÔ £ÂÚ. £¤·ÙÚÔ, M·ÚÔ‡ÛÈ. M·Ú›· ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÙÈÛÛ·. ™¿-

ÙÈÚ· ÙÔ˘ MÔÛÙ, ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, °. §¤Ê·˜, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘ 7/9 KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 8/9 KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 9/9 EÏÂ˘Û›Ó·, 13/9 °·Ï¿ÙÛÈ. MÈ· Ó‡¯Ù· Ì ÙÔÓ ™·›ÍËÚ.

™ÎËÓÔı. - ™ÎËÓÈο: AÓÙÒÓ˘

K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜, MÂÙ·ÊÚ.: N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. KÔÛÙÔ‡ÌÈ·: EÚÈʇÏË NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K·Ú. K·Ú·Ì¤ÙË, ¶. ZÔ‡ÓË, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, XÚ. PÒ·, I. K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, N. K·ÏÔÁÚ›‰Ë. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 21.00, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi). ™ÙȘ 7/9 ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘ - °·Ï¿ÙÛÈ, 8/9 £¤·ÙÚÔ AÏ›ÎË BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 9/9 £¤·ÙÚÔ AÈ͈Ӌ˜ - °Ï˘Ê¿‰·, 11/9 ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘, 12/9 KËÊÈÛÈ¿, 13/9 HÏÈÔ‡ÔÏË. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.:

°È¿ÓÓ˘ K·Ú·¯ÈÛ·Ú›‰Ë˜. MÂÙ¿ÊÚ.: M¿Ì˘ KÏ·ÏÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M·Ù·Ú¿Áη˜, ™. B¿ÁÈ·˜, M. KÏ·ÏÈÒÙ˘, £. K·ÏËÒÚ·˜. 10/9, ÛÙȘ 21.00, ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ, N›Î·È·. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 11/9, ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ «AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘», ™ÂÏÂÈÙÛ¿ÚÈ, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. Oı¤ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÎË-

ÓÔı.: B·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓ.:- ∫ÔÛÙ.: ÕÁÁÂÏÔ˜ M¤ÓÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ. XÂÈÏ¿Î˘, A. M·Í›ÌÔ˘, °. °ÂÓÓ·Ù¿˜, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, K. K·Ú‚Ô‡ÓË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÙȘ 8/9 £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˘˜, HÏÈÔ‡ÔÏË, 11/9 £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË», YÌËÙÙfi˜, 13/9 B¿ÎÂÈÔ £¤·ÙÚÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜. ™ÙȘ 21:15, ú 20, ú 15 ÊÔÈÙ. ŸÚÓÈı˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi ÙÔ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜. MÔ˘Û.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. XÔÚÔÁÚ.: X. M·ÓÙ·ÊÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, º. ™‡ÚÔ˜, E˘Ú. §·Ûηڛ‰Ë˜, ™Ù. ¢Ú›‚·˜, ¢. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, ÕÁÁ. MÔ‡Ú·˜. ™ÙȘ 11/9, £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˘˜, HÏÈÔ‡ÔÏË. ™ÙȘ 21.00, ú 22, ú 10. ¶ÏÔ‡ÙÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. MÂÙ¿ÊÚ.: K.X. M‡Ú˘. ™ÎËÓÔı.: £‡ÌÈÔ˜ K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™. MÔ˘Ûٿη˜, £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, B. TÚÈʇÏÏË, I. IˆÛËÊ›‰Ë˜. 11/9, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, £¤·ÙÚÔ AÏ›ÎË BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË «NÙ·Ì¿ÚÈ». P¿ÊÙ˘ K˘ÚÈÒÓ. KˆÌˆ‰›·

ÙÔ˘ ZˆÚ˙ ºÂÚÓÙÒ, ·fi ÙÔ ¢H¶E£E KÔ˙¿Ó˘. ™ÎËÓÔı.: N. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, AÚ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, ¶. OÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘. ™ÙȘ 9/9 ¶·¿ÁÔ˘, 11/9 KËÊÈÛÈ¿.

ÛÈÔ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï), 11/9 «ºÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿Î˘». £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶Â‡Î˘. 13/9 «H ÛÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ™ÙȘ 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶∂Δƒ∞™ £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, NÙ·Ì¿ÚÈ, 210 5062.166 7/9 K·È ·fi„ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ. A˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: E˘‰fiÎÈÌÔ˜ TÛÔϷΛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ˜, T. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘, £. K·›Û·Ú˘, °. K·ÙÛ›ÚË, M. §Ô‡ÛË, B. M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Z. •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, M. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏȉ¿Î˘. ¶ÂÌ. 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 8/9 H ÛÙÚ›ÁÁÏ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÓ¿ÎÈ. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: K¿ÚÌÂÓ PÔ˘ÁÁ¤ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, M. BÏ¿¯Ô˘, ¶. BÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î.¿. ¶·Ú. 21.00, ú 5. 12 Î·È 13/9 H ‚ÂÏfiÓ· ηÈ... Ù· ·Ú¿ÛÈÙ·. £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ £Â¿ÙÚÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. TÚ.-TÂÙ. 21.00. K·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ. £¤·ÙÚÔ AÓ·‚Ú‡ÙˆÓ (KÙ‹Ì· ™˘ÁÁÚÔ‡), §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 182. 8/9 «OÈΛ· ÕÏÌ·» ÙÔ˘ ºÚÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «A¤Ó·ÔÓ» ÙÔ˘ Daniel Lommel. XÔÚÔÁÚ.: Daniel Lommel. XÔÚ‡ԢÓ: M. Bittante, Z. M·ÚÙ˙Òη, Œ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. 10/9 «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ... Û·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·». 11/9 «EϤÓË».

™ÙȘ 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ºÂÛÙÈ‚·Ï ¶ÂÈÚ·È¿. B¿ÎÂÈÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ, §fiÊÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, 210 4194.520 7/9 MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË «MÈÌÂÚfi» Ì ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ-™›ڷ. 11/9 «B¿ÙÚ·¯ÔÈ» ÙÔ˘ AÚÈ-

΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙÔ KÚ·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ BÔÚ›Ԣ EÏÏ¿‰·˜. ™ÎËÓÔı.: °È¿ÓÓ˘ K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÚ. AÁÁ¤ÏÔ˘, ¶. AÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜, AÏ. Z·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë˜, °. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. 10/9 M·ÚÔ‡ÛÈ, 12/9 HÏÈÔ‡ÔÏË.

º∂™Δπμ∞§

ÕÏÛÔ˜ N. ™Ì‡ÚÓ˘ (›ÛÔ‰Ô˜ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘). ™ÙȘ 20.30.

Ù·... Û·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·». ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

·fi ÙÔ K£BE, 21.00, ú10. 13/9 «MÈ· Ó‡¯Ù· Ì ÙÔÓ ™·›ÍËÚ» ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ, 21.00, ú 20, 15 (ÊÔÈÙ.). 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·Ï·ÙÛ›Ô˘. AÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘, §. B½ÎÔ˘ Î·È AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜, 210 2143.317 7/9 «MÈ· Ó‡¯Ù· Ì ÙÔÓ ™·›ÍËÚ» ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ú 10. 10/9 «BÔÏfiÓ» ÙÔ˘ MÂÓ T˙fiÓÛÔÓ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E PÔ‡ÌÂÏ˘, ú 10. 11/9 «¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ» ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E KÚ‹Ù˘, ú 10. 12/9 «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ... Û·Ó ÙÔÓ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·». ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

·fi ÙÔ K£BE, ú 5. 13/9 «M·Ú›· ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÙÈÛÛ·» ÙÔ˘ MÔÛÙ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹, ú 10. ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·¿ÁÔ˘. KËÔı¤·ÙÚÔ ¶·¿ÁÔ˘, O‰. KÔÚ˘ÙÛ¿˜ - 6Ë ™Ù¿ÛË ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.700, 210 6520.412. KÚ·Ù‹ÛÂȘ 210 6520.412. TÈ̤˜ ú 20, 15 7/9 «BÔÏfiÓ» ÙÔ˘ MÂÓ T˙fiÓÛÔÓ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E PÔ‡ÌÂÏ˘, 21.00. 9/9 «P¿ÊÙ˘ K˘ÚÈÒÓ» ÙÔ˘ ZÒÚ˙ ºÂ˚ÓÙfi ·fi ÙÔ ¢H¶E£E KÔ˙¿Ó˘, 21.15. 11/9 «MÈ· Ó‡¯Ù· Ì ÙÔÓ ™·›ÍËÚ» ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ, 21.15. 13/9 «¢ÔÓ K·Ì›ÏÔ» ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶·Ù·Ù˙‹ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E KÚ‹Ù˘, 21.15. ●

Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô‰fi˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, 210 5537.302. «AÈÛ¯‡ÏÂÈ· ’06». ™ÙȘ 21.00, ú 10, ú 5 (ÊÔÈÙ.).

A™¶ƒ√¶Àƒ°√™ - AÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ AÁÚÔÎË›Ô˘, 210 5577.191. ™ÙȘ 20:30, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

«AÏ›ÎË BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË»

NÙ·Ì¿ÚÈ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ & Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘, 210 6871.700, 210.6871.744. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ (¢ËÌ. BÂÚÓ¿Ú‰Ô˘ 23, 210 6871.700), K.E.¶. BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ (™ÈÛÌ·ÓÔÁÏ›Ԣ 9, 210 8033.033). Yª∏ΔΔ√™ - μÚ¿¯ˆÓ «MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË», ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÌËÙÙÔ‡: 210 7626.040, 210 7625.700.

°È· Ù· ¤ÚÁ· ‚Ï. ÂÚÈԉ›˜ 9Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï T¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Â‡Î˘. ¢¿ÛÔ˜ MÔÚ¤ÏÏ·, ¶Â‡ÎË. 7/9 «AÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤ÚˆÙ·». ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «A¤Ó·ÔÓ» ÙÔ˘ Daniel Lommel, 8/9 «B¿ÙÚ·¯ÔÈ» ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙËÓ AÙÙÈ΋ ™ÎËÓ‹. (H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Eȉ·‡ÚÔ˘ Î·È HÚÒ‰ÂÈÔ ÛÙÔ Ï·›-

ºÂÛÙÈ‚¿Ï HÏÈÔ‡ÔÏ˘ 2006. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˘˜ «¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÈÓÙ‹˜», 210 9923.840 8/9 «Oı¤ÏÏÔ˜» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘, 21.00, ú 20, 15. 11/9 «ŸÚÓÈı˜». KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙÔ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜, 21.00, ú 22, 16. 12/9 «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤ-

¢∏ª√Δπ∫∞ £∂∞Δƒ∞

Bƒπ§∏™™π∞ - £¤·ÙÚÔ PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ... Û·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·. ¶·È‰È-

ÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙËÓ AÙÙÈ΋ ™ÎËÓ‹. 13/9 «Oı¤ÏÏÔ˜» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘.

K∂ƒ∞Δ™π¡π - ¶¿ÚÎÔ AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

(™ÂÏÂÈÙÛ¿ÚÈ), Ù¤ÚÌ· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ™ÙȘ 21.00, ú 12, ú 8 (·È‰. ÊÔÈÙ.) info: 210 4635.079. M∂Δ∞ª√ƒºø™∏ - KÂÓÙÚÈ΋ Ï. MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ

ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘). 13/9 ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «TÔ MÂÁ¿ÏÔ T·Í›‰È ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ °›Á·ÓÙ·»

·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ AÚÁÒ - AÈÌÈÏ›· Y„ËÏ¿ÓÙË. ™ÙȘ 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. N∂∞ M∞∫ƒ∏ - AÌÊÈı¤·ÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ & AıÏËÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ N¤·˜ M¿ÎÚ˘, 22940 8900, ÛÙȘ

°§Àº∞¢∞ - £¤·ÙÚÔ AÈ͈Ӌ, ⁄‰Ú·˜ 11, (‰Ë̷گ›Ô

20.30.

210 8912.300), ÛÙȘ 21.00, E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

K√ƒÀ¢∞§§√™ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K·ÏÔη›ÚÈ. ¢ËÌÔÙÈÎfi

K∏ºπ™π∞ - ¢Ë̷گ›Ô, (ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô). ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ & M˘ÚÛ›Ó˘, 210 6289.000, ÛÙȘ 20.00, ú 10. E§∂À™π¡∞ - ¶·Ï·Èfi EÏ·È-

AÌÊÈı¤·ÙÚÔ «£·Ó¿Û˘ B¤ÁÁÔ˜». KÚ·Ù‹ÛÂȘ 210

4943.350, 210 4952.810, 210 4957.275. Nπ∫∞π∞ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ. ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ, K‡ÚÔ˘ Î·È ¶ÚÔ‡Û˘. 210 4278.100.

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 37


∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ AI°OKEPø™ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897. «TÔ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜».

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¶. ¶Ú¤Î·, °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, K. M·Ï¿ÌÔ˘, ¶. T¤ÙÛË, £. M¿ÚÎÂÏÏÔ˘, M. ¶Ú¤Î·, ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/9. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938

ΛÌÂÓ· ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ MÂÙ·Í¿ ÙÔ˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ HÚ·ÎÏ›Ԣ. MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÎÚËÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÈÓˆ˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 4Ô ·È. Ì.X. M¤¯ÚÈ 31/12. ASH IN ART K·Ú¤· 11, MÂÙ˜, 210 9216.890 «M‹Ó·˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Ash In Art». O ¯ÒÚÔ˜ ÍÂÎÈ-

Ó¿ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÚÒÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙËÓ K¿ÙÈ· §Ô¯·›ÙË. 8-13/9.

«H ÊÈÏ›·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜». ŒÚÁ· ÙˆÓ ¤ÓÙÂ

BOY§H TøN E§§HNøN, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3708.047-9.

·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ A™KT. M¤¯ÚÈ 20/9.

30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975. T· Û˘ÓÙ¿Á-

°KA§EPI 7, Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050. ™ˆÙËÚ›· OÚÊ·ÓÔ‡. AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 12/9 - 6/10. ZOYM¶OY§AKH, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 «TÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË». ŒÎıÂ-

ÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ A‰·Ì¿ÎË, K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, KÔÓÙ¤ÏÏË, ¶··ÎÒÛÙ·. ∂Áη›ÓÈ·: 14/9, 20.00. ª¤¯ÚÈ 29/9. KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6 (1Ô˜ fiÚ.), 210 7217.679. «arthistory.com». ŒÚÁ· ÙˆÓ N. AÏÂ͛Ԣ, K. K·Î·ÓÈ¿, §. K·ÏÏÈÁ¿, X. §¿ÌÂÚÙ, M. M·Ó¤Ù·, HÏ. ¶··ËÏÈ¿ÎË, T. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¢. TÛÔ˘ÌϤη, §. æ˘ÚÚ¿ÎË Î.¿., Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÛËÌ· ¤ÚÁ· Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘. M¤¯ÚÈ 23/9. ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 7244.552. «KÒÛÙ·˜ §Â˘Îfi¯ÂÈÚ, AÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘, M·Ú›· BÏ·ÓÙ‹ - T· ηχÙÂÚ· 2005-2006».

EÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÁηÏÂÚ›, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 30/10.

Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ P‹Á· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ¢HM. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, 210 3243.022 «AÛÙÈο ÙÔ›·». MÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË 44 Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙÒÓ Ì ¤ÚÁ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ù¯ÓÈÎÒÓ, ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜. M¤¯ÚÈ 29/10. ¢HM. ¶INAKO£HKH ¶EIPAIA ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ T·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, º›ÏˆÓÔ˜ 29, 210 4101.401 H ÂÏÈ¿ Î·È ÔÈ £ÂÔ›. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ D. Karakosti Î·È St.Brown. EÁη›ÓÈ· 11/9, 20.00. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô Aʛ͈Ó, ÂÚÈÔ¯‹ «A», «ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ¶·Ú·‰ÔÛȷο E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙÔ AÈÁ·›Ô». O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈ-

ÛÌfi˜ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi 60 ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î›ÌÂÓ· Ô˘ ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙË ‰›ÙÔÌË ÔÌfiÙÈÙÏË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ M›˙ÔÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. M¤¯ÚÈ 30/9. DIVANO KËÊÈÛ›·˜ 22, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6813.122 AϤ͢ M·ÁηÓÈÒÙ˘ - TÈٛη M·ÏÎÔÁÈÒÚÁÔ˘. Zˆ-

I™TOPIKO APXEIO E£NIKH™ TPA¶EZA™ M¤Á·ÚÔ ¢ÈÔÌ‹‰Ë, 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 146, 210 8807.804. ¢Â˘Ù., TÚ. 10.00-13.00, TÂÙ., ¶¤Ì. 17.00-20.00 «IÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ ̤۷ ·fi Ù· ·Ú¯Âȷο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘». H

ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ AÚ¯Â›Ô˘. «IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 1822-2002». M›·

·fi ÙȘ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. KTIPIO BAI§EP M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 2-4, 210 9241.043, ¢Â˘Ù.-K˘Ú. 10 .Ì.-7 Ì.Ì. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. TÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ·Ó·Ûηʋ: E˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¯Ò-

ÚÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ N¤Ô˘ MÔ˘Û›Ԣ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. T· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. M¤¯ÚÈ 28/2. M.I.E.T. (BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô), AÌÂÚÈ΋˜ 13, 210 3614.143 ™fiÊË KÂÊ¿Ï·, «H ·ÏÈ¿ Aı‹Ó·». 21 ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ Ì ηٷÁÚ·Ê‹ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ 1937. M¤¯ÚÈ 17/9. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ «EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ™¿Ù·. ¶ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi 24ÒÚ./7ËÌ. ¢ÈÔÓ˘Û›· AÏÂÍÈ¿‰Ë, «XÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘». ¶ÂÓ‹ÓÙ· ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ·fi Ù· Ù·Í›‰È· Ù˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M¤¯ÚÈ 30/9. ™XO§H BAKA§O, §. K·ÙÛÒÓË 26, 210 6442.514. 48Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ B·Î·Ïfi. ŒÎıÂÛË Ì ٷ ÊÂ-

ÙÈÓ¿ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. M¤¯ÚÈ 29/9. WORKSHOP ™ˆÚÔ‡ 22, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.800 ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜, Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô ¢. ™ÔÙÔ‚›Î˘.

SPILIOTI PROJECTS @ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388. KÏÂÈÛÙ¿ 10-31/8.

ÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 30/9.

Laurent Pariente + Hans de Pelsmacker. ¢‡Ô Á·Ï-

«A Souvenir from Greece». 30 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ¤ÚÁ· Â-

E§§HNIKO™ KO™MO™ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 254.0000.

ÏfiʈÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÏ˘Ù¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ì ÙË ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ design. M¤¯ÚÈ 15/9.

ÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Î¿ÔÈ· ¯ÚËÛÙÈο Î·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú. M¤¯ÚÈ 25/9. THE APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, K¤ÓÙÚÔ 210 3215.469 Daniel Sturgis & Nina Bovasso. ŒÓ·˜ BÚÂÙ·Ófi˜

Î·È ÌÈ· AÌÂÚÈηӛ‰· ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. M¤¯ÚÈ 22/9. TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644 N›ÎÔ˜ £ˆÌ¿˜. AÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·ÊËÚË̤Ó˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 24/9. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Chuck Close. EÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ı¤Ì· ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Î·È ÔÙÈο Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈο Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. M¤¯ÚÈ 30/10.

∞§§√π Ãøƒ√π A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000, ¢Â˘Ù.-K˘Ú. 10 .Ì.-10 Ì.Ì. EÈÛÈÙ. ú 3, Ì·ıËÙÈÎfi ú 1,5. H KÚ‹ÙË Ù·Íȉ‡ÂÈ. AÓÙÈ-

«IÛÙÔڛ˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ - MÈ· ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË». πÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-

ˆÓ-·ıÏËÙÒÓ, ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ‚ÈÒÌ·Ù·, ËıÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î.Ï. «Y¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· χÛË; T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ». OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ̤۷ ·fi ÂÊÙ¿ ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜.

TEXNOXøPO™ ENø™H™ E§§HNøN XAPAKTøN §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9228.370 Mary Louise Coulouris «™ÂÈÚ¿ K‡Îψ˜». ŒÎıÂ-

ÛË Ì ¤ÚÁ· ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ı¤Ì· ÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ŸÌËÚÔ˘. M¤¯ÚÈ 17/9.

ª√À™∂π∞

£¤·ÙÚÔ, ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ù¯ÓÒÓ

ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 31/12. GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080 O˘Ú·Ó›· MÔ˘ÚÂÏ¿ÙÔ˘. «A¤Ó·Â˜ OıfiÓ˜». ZˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÔıfiÓ˜ Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌӋ̘ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÔÚʤ˜, ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. M¤¯ÚÈ ÙȘ 3/10. IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 HÏ›·˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ŒÎıÂÛË Ì ÎÔÏÏ¿˙ Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜. EÁη›ÓÈ· 13/9 ÛÙȘ19.30. M¤¯ÚÈ ÙȘ 21/9.

38 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 H ÎÏÔ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. IÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ú¯·ÈÔηËÏ›·˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÏÔ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. EÁη›ÓÈ· 11/9, ÛÙȘ 20.00. M¤¯ÚÈ 22/10. ™YM¶O™IO °§Y¶TIKH™ £EATPO KATPAKEIO, AÎÚÔfiψ˜ & N¤ÛÙÔÚÔ˜ (Ù¤ÚÌ· Ô‰Ô‡ AÎÚÔfiψ˜), N›Î·È·, 210 4927.467, 210 4922.006. ¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘ÌfiÛÈÔ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ 20 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi Ì ı¤Ì· ÔÈ «MÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› & ¶ÔÏÈÙÈÎÔ›» Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ N›Î·È·˜. M¤¯ÚÈ 24/9. ●

>>

>> *™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

Δ˘ °πøΔ∞™ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À (thearter@athensvoice.gr)

ΔÈ ·›˙ÂÙ·È KOºTEPO §E¶I¢I (SEE NO EVIL) ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ NÙ·ÚÎ. M ÙÔ˘˜: °ÎÏÂÓ °È¿ÎÔÌ˜, KÚÈÛÙ›Ó· BÈÓÙ¿Ï. æ˘¯Ô·ı‹˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û ÔÌ¿‰· ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂȂϤÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎfiÓÙ„ ӷ ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

H K§HPONOMIA (ARVEN) ÙÔ˘ ¶ÂÚ ºÏÈ. M ÙÔ˘˜: O‡ÏÚȯ TfiÌÛÂÓ, K·Ú›Ó· ™Î·ÓÙ˜. MÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›, Ô ÁÈÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ì¿˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÚԂϤ„ÈÌÔ „˘¯fi‰Ú·Ì· ‰È·‚ڈ̤Ó˘ ˙ˆ‹˜. ¢ANAO™, PIBIEPA OSS 117: A¶O™TO§H ™TO KA´PO (OSS 117: LE CAIRE NID D’ ESPIONS) ÙÔ˘ MÈÛ¤Ï A˙·Ó·‚›ÛÈÔ˘˜. M ÙÔ˘˜: Z·Ó NÙÈ˙·ÚÓÙ¤Ó, MÂÚÂÓ›˜ MÂ˙fi.O °¿ÏÏÔ˜ Ú¿ÎÙˆÚ OSS 117 ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ ÙÔ˘ 1955 ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

MYPMH°KO´™TOPIE™ (THE ANT BULLY) ÙÔ˘ T˙ÔÓ N٤ȂȘ. T·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì ¤Ó· ‰Âο¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚfi˜ Û·Ó Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ Î·È ˙ÂÈ Û ÌÈ· ·ÔÈΛ· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÙÔÌÔÂÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹. VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY, KHºI™IA Cinemax, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™, NANA Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A£HNAION, AE§§ø Cinemax 5+1, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™, ETOYA§-A§E•AN¢PA, VILLAGE COOL TYMVOS

(* * *) ¶TH™H 93 (UNITED 93) ÙÔ˘ ¶ÔÏ °ÎÚ›ÓÁÎÚ·˜. M ÙÔ˘˜: P›ÙÛ·ÚÓÙ M¤ÎÈÓ˜, MÂÓ ™Ï¿ÈÓÈ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙÂÚ›ÛÙÈÎË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ù‹Û˘ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÂÌÂÈÚ›·, „˘¯Ú¿ ·ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÓÙˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ¤ÙÛÈ... APOLLON CINEMAX, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TPON, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 @ THE MALL, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE MAROUSSI

(* *) OI ¶EIPATE™ TH™ KAPA´BIKH™: TO ™ENTOYKI TOY NEKPOY (PIRATES OF THE CARRIBEAN: DEAD MAN’S CHEST) ÙÔ˘ °ÎÔÚ BÂÚÌ›ÓÛÎÈ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓÈ NÙÂ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ. O T˙·Î ™¿ÚÔÔ˘ ÛÙ· ›¯ÓË ÂÓfi˜ ÛÂÓÙÔ˘ÎÈÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÈ· ηٿڷ Ô˘ ÔÏÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Û›ÎÔ˘ÂÏ Ù˘ ı·Ï·ÛÛÈÓ‹˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. §›Á· Ù·

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™, AKTH, A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ Zø°PAºOY, A§OMA, A§ºA, AMOPE, AMYNTA™, ANOI•I™, A™TEPI (¶PøHN I§ION), A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, VILLAGE COOL TYMVOS, ¢HM. KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™», ¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA, ¢IANA, ¢IONY™IA, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ZEA, £H™EION, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON STARCITY, ¶A§A™, ™INE °A§AT™I ¢HM. KIN/ºO™, ™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™, ™I™™Y, ™OºIA, ™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, TPIANON-Cinemax

KATA §A£O™... EPA™TH™ (LA DOUBLURE) ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛ›˜ BÂÌ¤Ú. M ÙÔ˘˜: °Î·ÓÙ EÏ̷Ϥ¯, NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ. °È· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ú›¯ÓÂÈ Â› ÏËڈ̋ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ηÎfiÌÔÈÚÔ˘ ·Úη‰fiÚÔ˘ ¤Ó· top model! A£HNA, ANNA NTOP, APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™, OPºEA™

H KATA§HæH (THE TAKE) ÙÔ˘ ŒÈ‚È §ÈԇȘ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú-¯ÚÔÓÈÎfi ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ÂÓfi˜ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ MÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ÙÔ˘ 2001. MIKPOKO™MO™, TPIANON

ABANA: XAMENH ¶O§H (THE LOST CITY) ÙÔ˘ ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·. M ÙÔ˘˜: ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·, MÈÏ M¿ÚÂ˚. I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó¿ÈÙ-ÎÏ·Ì ÛÙËÓ A‚¿Ó· ÙÔ˘ ’58 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ̤۷ ·fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙË Ê˘Á‹ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. ¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™, §I§A, MA´AMI

¢EKA §E¶TA AP°OTEPA: H TPOM¶ETA (TEN MINUTES OLDER: THE TRUMPET) ÙˆÓ TÛÂÓ K¿ÈÁÎÂ, B›ÎÙÔÚ EÚ›ıÂ, B¤ÚÓÂÚ X¤ÚÙ˙ÔÎ, T˙ÈÌ T˙¿ÚÌÔ˘˜, ÕÎÈ K·Ô˘ÚÈÛÌ¿ÎÈ, ™¿ÈÎ §È, BÈÌ B¤ÓÙÂÚ˜. M ÙÔ˘˜: K¿ÙÈ O‡ÙÈÓÂÓ, KÏfiÈ ™Â‚ÈÓ›. EÙ¿ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÔÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ Ì·ÙÈ¿. ZEºYPO™

BEOWULF: O £PY§IKO™ ¶O§EMI™TH™ (BEOWULF & GRENDEL) ÙÔ˘ ™ÙÔ‡ÚÏ· °ÎÔ‡Ó·ÚÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: T˙¤Ú·ÏÓÙ M¿ÙÏÂÚ, ™¿Ú· ¶fiÏÂ˚.™ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·, ¢·Ófi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊÔ Ù¤Ú·˜ ·ÏÏ¿ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ™INE ¢AºNH TO ONEIPO TOY IKAPOY ÙÔ˘ KÒÛÙ· N¿ÙÛË. M ÙÔ˘˜: N›ÎÔ AÏÈ¿Á·, ÕÓÓ· MÔ˘ÁÎÏ·Ï›˜. ŒÓ· ‰Âο¯ÚÔÓÔ ··‰Ô·›‰È, ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·Ú·Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ H›ÚÔ˘. A§E•AN¢PA-NESCAFE, ANNA NTOP

(*) CLICK: ∏ ∑ø∏ ™∂ FAST FORWARD ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ ∫ÔÚ¿ÛÈ. ªÂ ÙÔ˘˜: ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÙÏÂÚ, ∫¤ÈÙ ª¤ÎÈÓÛÂ˚Ï. ¶ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ ·ÔÎÙ¿ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ

Û‡Ì·Ó! ∫ˆÌˆ‰›· ¯·ÌËÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÏÌ¿ Ó· ËıÈÎÔÏÔÁ› Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi. √ ÊıfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ fast forward ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ·ÔÎÙ¿ Ó¤· fiÚÈ·... VILLAGE PARK, ETOYA§-A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, øPø¶O™

(***) √À°∫∂Δ™√À ª√¡√°∫∞Δ∞ƒπ (UGETSU MONOGATARI) ÙÔ˘ ∫¤ÓÙ˙È ªÈ˙ÔÁÎÔ‡ÙÛÈ. ªÂ ÙÔ˘˜: ª·Û·ÁÈÔ‡ÎÈ ªfiÚÈ, ª·ÙÛ›ÎÔ ∫›ÁÈÔ. π·ˆÓ›·, 16Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. ª¤Û· ·fi ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ‰‡Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ·Ô˙ËÙÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯· Ù· ÏÔ‡ÙË Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜. ∂·Ó¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ ·fi Ù· 1953. BO• (* * * *) PA™OMON (RASHOMON) ÙÔ˘ AÎ. KÔ˘ÚÔÛ¿Ô˘·. M ÙÔ˘˜: MÈÊÔ‡ÓÂ, K›ÁÈÔ. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 1950 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. BO• (* * *) TA XA§A™AME (THE BREAK-UP) ÙÔ˘ ¶¤ÈÙÔÓ PÈÓÙ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. ŒÓ· ·ÓÙÚfiÁ˘ÓÔ «ÊÔÚÙÒÓÂÈ» ̤۷ ·fi ··ÓˆÙ¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÌË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ. Ÿ¯È Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Û·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ÔÏϤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Î·È ÈÎÚ¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. AI°§H, VILLAGE MAROUSSI, ¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™

(* *) Kø¢IKA™ DA VINCI (DA VINCI CODE) ÙÔ˘ PÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: TÔÌ X·ÓΘ, ŸÓÙÚÂ˚ TÔÙÔ‡. TÈ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ ÂÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘; O ηıËÁËÙ‹˜ §¿ÓÁÎÙÔÓ Î·È Ë ÎÚ˘ÙÔÏfiÁÔ˜ ™ÔÊ› N‚fi ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ NÙ· B›ÓÙÛÈ ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi 2.000 ¯ÚfiÓˆÓ. TÔ ÍÂʇÏÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Û¤Ó˜... AI°§H, AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™, BAPKIZA

(* * * *) H E¶OXH TøN ¶A°ETøNøN 2: H A¶OæY•H (ICE AGE: THE MELTDOWN) ÙÔ˘ K¿ÚÏÔ˜ ™·ÏÓÙ¿ÓÈ·.Yfi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓfi˜ ηٷÎÏ˘ÛÌÔ‡ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› animated ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. Õ„ÔÁÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‰ÂÓ ı›ÁÔ˘Ó Î·Ì›· ËÏÈΛ·.STER CINEMAS, §AOYPA, AE§§ø Cinemax 5+1, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* * *) O E¶IMONO™ KH¶OYPO™ (THE CONSTANT GARDENER) ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ MÂ˚Ú¤Á˜. M ÙÔ˘˜: P¤ÈÊ º¿ÈÓ˜, P¤ÈÙÛÂÏ B¿È˜. BÚÂÙ·Ófi˜ ‰Èψ̿Ù˘ ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û΢ˆÚ›· Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ¶ÚԂϤ„ÈÌÔ fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ «ÓÔ˘ÓÙԇη˜» ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ, Û·Ú·ÎÙÈÎfi fiÙ·Ó ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘. Afi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ T˙ÔÓ §Â K·Ú¤. A™TPON, EKPAN, E§§HNI™ Cinemax, OA™I™, ™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™, ™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN

(*) ABANA M¶§OYZ (HABANA BLUES) ÙÔ˘ MÂÓ›ÙÔ Z·ÌÚ¿ÓÔ. M ÙÔ˘˜: AÏÌ¤ÚÙÔ ZÔ¤Ï °Î·ÚÛ›· O˙fiÚÈÔ, PÔÌ¤ÚÙÔ ™·Ó M·ÚÙ›Ó. ¢‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ› οÓÔ˘Ó fiÓÂÈÚ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ KÔ‡‚· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÂÌfi‰È·. MÂÏfi Î·È ÏÔ‡ÛȘ ‰fiÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û Ϸ˚ΛÛÙÈÎÔ, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. AºPO¢ITH, ™INE æYXIKO (O) O A§I°ATOPA™ (IL CAIMANO) ÙÔ˘ N¿ÓÈ MÔÚ¤ÙÈ. M ÙÔ˘˜: ™›Ï‚ÈÔ OÚÏ¿ÓÙÔ, T˙·ÛÌ›Ó TÚ›Óη. ¶·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¤Ô˜ Ô˘ ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. TÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ MÔÚ¤ÙÈ. A£HNAIA, ¢ANAO™, E§§H ANAKYK§ø™H (GWAI WIK) ÙˆÓ ŸÍ·˚ÓÙ Î·È NÙ¿ÓÈ ¶·ÓÁÎ. M ÙÔ˘˜: AÓÙ˙¤ÏÈη §È, §fiÚÂÓ˜ TÛÔ˘. ™˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ‰Â ‚ϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌϤÎÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Ê·ÓÙ·Û›· Ô˘ Û˘ÁÁÂÓ‡ÂÈ Ì ٷ ÁÚ·Ù¿ Ù˘. OÙÈο ÚÔÎÏËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ¿ÓÈÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÙÔ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÈÎÔ ÓÙÔ‡Ô ÙÔ˘ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY

¢EKA §E¶TA AP°OTEPA: TO T™E§O (TEN MINUTES OLDER: THE CELLO) ÙˆÓ M. MÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ, KÏÂÚ NÙÂÓ›, M¿ÈÎ º›ÁÎȘ, Z·Ó§ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú, °›ÚÈ M¤ÓÙ˙ÂÏ, M¿ÈÎÏ P¿ÓÙÊÔÚÓÙ, BfiÏÎÂÚ ™Ï¤ÓÙÔÚÊ, ÿÛÙ‚·Ó Z¿ÌÔ. M ÙÔ˘˜: B·Ï¤ÚÈ· MÚÔ‡ÓÈ TÂÓÙ¤ÛÎÈ, NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ. OÎÙÒ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÂοÏÂÙ· ÊÈÏÌ¿ÎÈ·, Û ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ‰ÔÎÈÌ›Ô˘. A™TY, ¢E•AMENH, æYPPH KATI ™AN EYTYXIA (STESTI) ÙÔ˘ MfiÓÙ·Ó ™Ï¿Ì·. M ÙÔ˘˜: ¶¿‚ÂÏ §›Ûη, T·ÙÈ¿Ó· MÈÏÂÏÌfi‚·. XˆÚÈṲ̂ÓË ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ BÔËÌ›·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηχÙÂÚÔ› Ù˘ Ê›ÏÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ... ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ. KÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· ·fi ÙËÓ TÛ¯›·. INTEA§, MIKPOKO™MO™, ¶§AZA, TPIANON

(*) O¶ø™ ™A™ APE™EI (AS YOU LIKE IT) ÙÔ˘ K¤ÓÂı MÚ¿Ó·. M ÙÔ˘˜: MڿȘ NÙ¿Ï·˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ, K¤‚ÈÓ KÏ¿ÈÓ. TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û·ÈÍËÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Û «Û‡Á¯ÚÔÓË» ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ï¿ I·ˆÓ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. AI°§H, °§YºA¢A, M¶OM¶ONIEPA, ODEON ABANA (* * * *) SUPERMAN: H E¶I™TPOºH (SUPERMAN RETURNS) ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó ™›ÓÁÎÂÚ. M ÙÔ˘˜: MÚ¿ÓÙÔÓ PÔ˘ı, K¤ÈÙ MfiÛÁÔ˘ÔÚı. O ™Ô‡ÂÚÌ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË °Ë ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ §fiȘ ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ·È‰› Î·È ÙÔÓ ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ Â¯ıÚfi ÙÔ˘ §ÂÍ §Ô‡ıÔÚ Û ΤÊÈ·. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ATTIKON- CINEMAX, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ Zø°PAºOY, A§E•AN¢PA, A§IKH, A§™O™, AMAPY§§I™, AMIKO, APKA¢IA, ATTA§O™, ATTIKON A§™O™, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, ETOYA§, KA™TA§IA, KHºI™IA Cinemax, KOPA§I Cinemax, MAP°APITA CINEMA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, PIA, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE ¶A§§HNH, ™INE ¶API, ™INE ™E§HNH, ™INE º§OI™BO™, ™INE XO§AP°O™, ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™, ºI§O£EH, ºOIBO™, X§OH


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 39


Δ∞π¡π∂™

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

(* * * *) OI TPEI™ TAºE™ TOY ME§KIA¢E™ E™TPA¢A (LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES ESTRADA) ÙÔ˘ TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜. M ÙÔ˘˜: TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜, M¿ÚÈ ¶¤ÂÚ. ø˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ηԢÌfiÈ, Ô ¶ÈÙ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ó· Îˉ¢Ù› ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ MÂÍÈÎfi. M·˙› Ì ÙÔ ÙÒÌ·, fï˜, Û¤ÚÓÂÈ Ì·˙› Î·È ÙÔÓ ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘! ™ÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¤ÎÏËÍË ·fi ÙÔÓ T˙fiÔ˘Ó˜, ·ÚÎÂÙ¿ ‚Ú·‚›· ÛÙȘ K¿ÓÓ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ŸÛηÚ. H§EKTPA, OPºEA™

AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™

¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN

(* *) FUN WITH DICK AND JANE: O§A TA §EºTA ÙÔ˘ NÙÈÓ ¶¿ÚÈÛÔÙ. M ÙÔ˘˜: T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚, T›· §ÂfiÓÈ. Y„ËÏfiÌÈÛıÔ Û٤ϯԘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘! ™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 £EP.: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 21.10 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.1521.15 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.15-23.15 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 18.50-22.20 A›ıÔ˘Û· 4: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.10-20.0023.30 A›ıÔ˘Û· 5: OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 20.45-22.45 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 17.00-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50, ∫ÔψӿÎÈ O ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜ 20.4023.00

A£HNøN

(* * * *) LOS OLVIDADOS ÙÔ˘ §Ô˘›˜ MÔ˘ÓÔ˘¤Ï. M ÙÔ˘˜: AÏÊfiÓÛÔ M¤ÁÈ·, EÛ٤Ϸ ÿÓÙ·. H ‚›·ÈË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ MÂÍÈÎfi Î·È Ë ÔÚ›· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¶¤ÓÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. TÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÊÈÏÌ Ù˘ ÌÂÍÈηÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ MÔ˘ÓÔ˘¤Ï ·fi Ù· 1950 Û Â·Ó¤Î‰ÔÛË Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. ¢HM. KIN/ºO™ ME§INA MEPKOYPH

(* *) MATCH POINT ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓ·ı·Ó PȘ-M¿ÁÈÂÚ˜, ™Î¿ÚÏÂÙ °ÈÔ¯¿ÓÛÔÓ. TÂÓ›ÛÙ·˜ Û ʿÛË ÍÂÂÛÌÔ‡ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ¢HM. KIN/ºO™

A£HNAION NESCAFE A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.20-20.1023.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.00-22.00 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.00-20.0022.50 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ù‹ÛË 93 18.20-20.30-22.40 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 17.1020.10-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: Aӷ·ÎψÛË 18.40-20.50-23.00

O‰fi˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.00 ¢Â˘Ù.: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.30

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 XÂÈÌ.: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.30-20.1523.00 £ÂÚ.: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.25-23.00

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832.666, ™Ù. BÈÎÙÒÚÈ· TÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ 19.00-21.00-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 MÈ· ̤ڷ ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ 21.00 / ¶·Ú.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 - ™Ô‡· ¿È·˜ 21.00 / ™¿‚‚.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 - MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ fiÂÚ· 21.00 / K˘Ú.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 OÈ ·‰ÂÏÊÔ› M·ÚÍ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 21.00 / ¢Â˘Ù.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 MÈ· ̤ڷ ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ 21.00 / TÚ.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 - ™Ô‡· ¿È·˜ 21.00 / TÂÙ.: MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ K·˙·ÌÏ¿Óη 19.30-23.00 - MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ fiÂÚ· 21.00

(* * *) O Y¶OKINHTH™ (INSIDE MAN) ÙÔ˘ ™¿ÈÎ §È. M ÙÔ˘˜: NÙÂÓ˙¤Ï °Ô˘fiÛÈÓÁÎÙÔÓ, KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ. H Ù¤ÏÂÈ· ÏËÛÙ›· ÙÚ·¤˙˘ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·, fï˜, Ë Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ú¢ÛÙfi ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï·Î›Ô˘. ŒÍ˘Ó˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙÔ ÈÔ mainstream Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ §È. º§øPI¢A §√Àº∞ ∫∞π ¶∞ƒ∞§∞°∏: ™∂πƒ∏¡∂™ ™Δ√ Aπ°∞π√ °§YºA¢A, ¢HM. KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA, NIPBANA Cinemax

16 Δ∂ΔƒA°ø¡∞ PIA ALL THE INVISIBLE CHILDREN MA´AMI FIREWALL, ∫ø¢π∫O™ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ TPIANON-

AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ 20.30-23.00 AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 T· ¯·Ï¿Û·Ì 19.0021.00-23.00

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.1523.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶Ù‹ÛË 93 18.40-20.50-23.00

10,¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.15

AMYNTA™ ¶Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.20-23.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ¶ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 TÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ 19.00-21.00-23.00

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 ¶Ù‹ÛË 93 17.50-20.1022.30

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2 Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 12 Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘ 13/9/2006. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

Cinemax ●

40 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ & ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜, 210 7661.166 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.10-22.45

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.00-22.45, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 17.15

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 ¶Ù‹ÛË 93 18.40-20.5023.00

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜) ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· TÔ ÙÛ¤ÏÔ 18.20-20.2022.20

ATTA§O™ KÔÙÈ·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.50-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00

ATTIKON A§™O™ REFRESH CINEMAS 210 6997.755 - 210 6997.788 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.20-23.00

ATTIKON- CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.20-22.20

AºPO¢ITH REFRESH CINEMAS AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890A ‚¿Ó· ÌÏÔ˘˙ 20.45-23.00

AMOPE ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ

NO™TA§°IA, E§§HNI™ Cinemax

T™IOY... ÙÔ˘ M¿ÎË ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘. M ÙÔ˘˜: AϤͷӉÚÔ ¶·Ú›ÛË, AÓ·ÛÙ¿ÛË KÔÏÔ‚fi. ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‚ÈÒÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜... ·Ú¿ÓÔ̘ «Ô˘Û›Â˜». MÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ·fi ¤Ó·Ó ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË. I§ION

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 £ÂÚ.: K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜ 21.00-23.00 XÂÈÌ.: TÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ 18.50-20.50-22.50

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.3022.20 A›ıÔ˘Û· 2: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.00 / H ˙Ô‡ÁÎÏ· 19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 £ÂÚ.: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.45 BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 P·ÛÔÌfiÓ 23.00 / O˘ÁΤÙÛÔ˘ MÔÓÔÁηٿÚÈ 21.00 VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-18.0021.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-15.00-18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 2: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-18.3021.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-15.30-18.30-21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 3: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.00-17.0020.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-14.00-17.00-20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 4: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.00-16.00-18.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.00-14.00-16.0018.00 / Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-17.30 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-13.30-15.30-17.30

(Ì ˘fiÙ.) / Aӷ·ÎψÛË 19.30-21.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30-19.30-22.30-01.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-16.3019.30-22.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 7: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶Ù‹ÛË 93 18.1520.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 8: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.00-22.0001.00 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-18.30-21.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-15.3018.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.3023.30 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-14.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.10-23.10 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜-¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.00-14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.50-17.5021.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.50-14.50-17.50-21.0000.10 A›ıÔ˘Û· 3: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.30-16.30 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-14.30-16.30 (Ì ˘fiÙ.) / Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 18.50-22.0001.00 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.10-18.10-21.10-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.1-15.1018.10-21.10-00.10 A›ıÔ˘Û· 5 CINEMA EUROPA: ¶Ù‹ÛË 93 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.30-16.40-19.00-21.2023.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.2014.30-16.40-19.00-21.2023.40 A›ıÔ˘Û· 6 CINEMA EUROPA: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Aӷ·ÎψÛË 17.4020.00-22.20-00.40 A›ıÔ˘Û· 7 MAX SCREEN: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.20-17.20-20.30-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.20-14.2017.20-20.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 13.50-16.5019.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 13.1016.10-19.10-22.10 / KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 01.10 A›ıÔ˘Û· 11: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.00-13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) /

Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.20-22.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 12: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.10-18.2021.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.10-15.10-18.20-21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 13 GOLD CLASS: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.20-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.10-19.20-22.30 A›ıÔ˘Û· 14 GOLD CLASS: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.20-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.10-18.20-21.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1 GOLD CLASS: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.00-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.50-20.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 2 GOLD CLASS: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.00-22.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.50-19.00-22.10 A›ıÔ˘Û· 3: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.00-16.0018.00 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.00-14.00-16.0018.00 (Ì ˘fiÙ.) / KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 19.50-21.5023.50 A›ıÔ˘Û· 4: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-18.0021.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-15.00-18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ.: 14.00-17.00-20.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-14.0017.00-20.00-23.00, TÂÙ: 14.00-17.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-18.00-21.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-15.0018.00-21.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-18.30-21.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-15.3018.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 8: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.50-19.0022.10-01.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.50-15.50-19.00-22.1001.10 A›ıÔ˘Û· 9: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 13.50-16.5020.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 10: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 13.20-16.2019.40-22.40, ¢Â˘Ù.: 14.4017.40-23.30 A›ıÔ˘Û· 11: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.20-18.4021.40-00.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.20-15.20-18.40-21.4000.40 A›ıÔ˘Û· 12: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.30-17.30-20.30-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-14.3017.30-20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 13.0016.00-19.00-22.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 14: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: :14.30-18.2021.20-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-14.30-18.20-21.2000.20, ¢Â˘Ù.: 14.10-18.2021.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 15: M˘ÚÌËÁÎÔ˚-

ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.00-15.0017.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.0015.00-17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 21.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 16: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 22.3001.30 / OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 13.1015.30-17.50-20.10 A›ıÔ˘Û· 17: Click, Ë ˙ˆ‹ Û fast forward ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.5016.00-18.10-20.20-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.40-13.5016.00-18.10-20.20-22.30 / KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 00.50 A›ıÔ˘Û· 18: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.30-16.3018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.30-14.30-16.3018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Aӷ·ÎψÛË 20.30-22.40-00.50 A›ıÔ˘Û· 19: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.30-13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Aӷ·ÎψÛË 19.30-21.40-23.50 A›ıÔ˘Û· 20: ¶Ù‹ÛË 93 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.10-16.30-18.50-21.1023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.5014.10-16.30-18.50-21.1023.30

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶¤ÙÚ. P¿ÏÏË , 210 4278.600 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.40-23.40

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.15-20.00-22.45

¢ANAO™ §. KËÊÈÛ›·˜ - ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: O ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜ 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ 18.15-20.30-22.45

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· - TÔ ÙÛ¤ÏÔ 21.1023.20

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.20 / H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 22.00

¢IONY™IA §ÂˆÊ.™˘ÁÁÚÔ‡ 286,K·ÏÏÈı¤· 210 9515.514 210 9579.071 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.30 EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È· 210 6461.895 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 20.40-23.00 / ¢Â˘Ù.: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 20.50-23.00

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 O ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜ 20.0022.30

E§§HNI™ Cinemax VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.30-21.30-00.30 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜-¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 14.3016.30 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.30-14.30-16.30 (Ì ˘fiÙ.) A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-19.00-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 13.00-16.00-19.0022.00 / KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 01.00 A›ıÔ˘Û· 3: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Aӷ·ÎψÛË 19.3021.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 14.00-17.0020.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-18.0021.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-15.00-18.00-21.0000.15

KËÊÈÛ›·˜ 29,T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ 210 6464.009 Match point / ¢Â˘Ù.: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 20.40-23.00

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.00-20.00-23.00

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.4022.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: Click, Ë ˙ˆ‹ Û fast forward 21.0023.00 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· - Ë ÙÚÔÌ¤Ù· 21.00-23.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292 AÁ.§Ô˘Î¿˜ 210 2284.185 OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 20.4023.00

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 20.30-22.30 £ÂÚ.: Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ 20.40-23.00

CINE CITY KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.3022.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.0021.00

£H™EION AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 7 210 3470.980- 210 3420.864 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.K˘Ú.:20.25-23.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 21.15

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 TÛ›Ô˘ 19.00-21.00-23.00

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· 18.1020.15-22.20

KHºI™IA Cinemax §. KËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.15-20.0022.45


A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.15-23.00/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ 2107662060 £∂ƒ: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.),M.π.III EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 22.30/ ¢Â˘Ù.: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00 §I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 A‚¿Ó·, ¯·Ì¤ÓË fiÏË 20.20-22.40/ ¢Â˘Ù.: H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 20.50-23.00 MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, 210 9215.305 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· 20.2022.20/ H ηٿÏË„Ë 18.3000.05

NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.15-21.15 A›ıÔ˘Û· 3: Aӷ·ÎψÛË 18.50-21.00-23.10/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 18.45-21.45 A›ıÔ˘Û· 5: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.45-20.45, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 23.45 A›ıÔ˘Û· 6: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.45-22.45/

M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜, 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.40-20.50-23.00

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 20.50-23.00/ ¢Â˘Ù.: H ˘„ËÏ‹ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 20.50-23.00 ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, KÔÏϤÁÈÔ, 210 6715.905 Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ 20.40-23.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.30-21.30/ KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 00.30 A›ıÔ˘Û· 2: X·Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 18.20-20.4022.40 A›ıÔ˘Û· 3: Click, Ë ˙ˆ‹ Û fast forward 19.0021.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÙË̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È 19.20-21.50, ¶¤Ì.K˘Ú. Î·È 00.10/ AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.10-15.1017.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.00-21.00-00.10, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.00-15.00 A›ıÔ˘Û· 6: ¶Ù‹ÛË 93 17.10-19.30-22.00-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜

Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-K˘Ú. 17.20-20.2023.20/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.1020.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 22.10 A›ıÔ˘Û· 8: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.30-20.3000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 9: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-K˘Ú. 22.10/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜-¶¤Ì.-K˘Ú.:18.1020.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.10-14.0016.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¢Â˘Ù. 17.20-23.20, TÚ.TÂÙ. 17.20-20.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 10: Aӷ·ÎψÛË 18.50-21.10-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 11: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.0020.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 12: OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 18.40-20.50-23.10/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.00-20.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.00-23.00/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 17.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Click, Ë ˙ˆ‹ Û fast forward 19.0021.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 4: ¶Ù‹ÛË 93

17.10-19.30-21.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 17.20-20.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.00-21.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 11.4013.40-15.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Aӷ·ÎψÛË 19.4022.10-00.30 A›ıÔ˘Û· 8: OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 17.40-19.50-22.00/ KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 00.20 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.20-22.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.00-16.20 A›ıÔ˘Û· 10: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 17.3020.30-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 11.30-14.30

OPºEA™ ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN AÚ٤̈ÓÔ˜ 9 & I¿Ú¯Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9210.810 OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 21.0023.15/ ¢Â˘Ù. EΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· 21.00-23.00

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ 19.00-21.0023.00

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.05-22.55/ ¢Â˘Ù. TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 20.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È-

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 41


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ ΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 22.55/ TP. OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.05-22.55

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ 21.00-23.00

¶§AZA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 118, 210 6921.667 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· 19.0021.00-23.00

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 H ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ 20.4523.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ ÕÏÛÔ˜ BÂ˚ÎÔ˘, 210 2138.119 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856 Beowulf, Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ / ¢Â˘Ù. H ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ X·Ú›ÙˆÓ· 21.00-23.00

™INE ¶API REFRESH Cinemas ¶Ï¿Î· 210 3222.071 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.15-23.15

™INE º§OI™BO™ EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.30-23.15

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6525.122 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.30-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.45

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.30-22.30

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.30-22.30/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 210 8657.200 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 21.00-23.20/ ¢Â˘Ù. Fun with Dick & Jane 21.00-23.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.10-21.00-00.00/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ 18.00/ Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 3: ¶Ù‹ÛË 93 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.50-22.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30-19.50-22.20 A›ıÔ˘Û· 4: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 18.20-21.45/ AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.10/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20-18.15

(ÌÂÙ·ÁÏ.)/ KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 23.00 A›ıÔ˘Û· 6: Aӷ·ÎψÛË 19.10-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 7: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-TÚ. 19.00-22.0, TÂÙ. 22.00 A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-K˘Ú.:18.30-21.3000.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30 A›ıÔ˘Û· 9: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶·Ú. 21.1000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.5021.10-00.20, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.10 A›ıÔ˘Û· 10: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10-19.3022.45

Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.30-22.30/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.

æYPPH-FAMOUS GROUSE ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ (fiÈÛıÂÓ «AÔı‹Î˘»), 210 3247.234 ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· - TÔ ÙÛ¤ÏÔ 21.0023.00

HÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ›

AI°§H §. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 Scary movie 4 21.0023.00 / ¶·Ú.: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.30-23.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

AKTH - REFRESH CINEMAS ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.20-23.00

HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.30

A™TEPI (¶PøHN I§ION) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘ (EÌ. ΤÓÙÚÔ ÿÏÈÔÓ), ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.20-23.00

6972 071.629 Truman Capote / ¶·Ú.: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.45-23.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

¢HM. KIN/ºO™ «M. ºøTO¶OY§O™» AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.30-23.30

A™TPON §Ô‡ÙÛ·, 22940 A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.30-23.10

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 24, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜

A§E•AN¢PA REFRESH CINEMAS HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, 5Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 21.30

A§IKH ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6229.645 Superman: H Â-

82249 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ / ¶·Ú.: OÈ ·‰ÂÏÊÔ› °ÎÚÈÌ 21.15. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

¢HM. KIN/ºO™ NO™TA§°IA

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·-

N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773.731 O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ 20.45 / ¢Â˘Ù.: Match point 20.4523.00

ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜

¢HM. KIN/ºO™

XA§AN¢PIOY ™INEº§YA ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, 210 6847.943 AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· 21.15. Afi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi

¢HM.KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA 2 HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¶¿ÚÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, 210 8030.654 H ˘fiÛ¯ÂÛË / ¶·Ú.: AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· / ¢Â˘Ù.: TÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ / TÂÙ.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.15

KA™TA§IA XÚ˘ÛÔÛÙ. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, Ï. AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.10-22.50 ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ & πı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54.097, 531.53 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.20-23.00

MA´AMI M¿ÙÈ, 22940 79290 All the invisible children 20.50-23.00 / ¶·Ú.: A‚¿Ó·, ¯·Ì¤ÓË fiÏË 20.50. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· 21.0023.00/ H ηٿÏË„Ë 19.00

¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.30-23.10

MAPIANA ¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, ÕÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22950 85126 EÁÒ, ·˘Ùfi˜ & Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ / ¶·Ú.: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... / ™¿‚‚.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 20.30-22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜, ™Î›Ë 7, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ 21.00-23.00 ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105

42 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-K˘Ú.: 20.30-23.15, ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 21.10 ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 20.45-23.00 / ¶·Ú.: Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 20.45-23.00. Afi K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙfi.

X§OH K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011500 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30-23.30 øPø¶O™ 22950-38979 Click, Ë ˙ˆ‹ Û fast forward 21.00 / M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 23.00

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™

KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ 20.5023.10

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 & KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 B¿ÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) Syriana 23.00 / ¶·Ú.: Syriana 20.45-23.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

ODEON MA°IA

ZEA

Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.10-22.20

¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.30-22.20

M¶OM¶ONIEPA REFRESH CINEMAS

OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜ 20.30-22.30 / ¶·Ú.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 19.45 - K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜ 21.15-23.10 /K˘Ú.: K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜ 20.30-22.30 PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.20-23.00 PIA M¿ÙÈ, 22940 34778 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 21.00-23.10 / ¶·Ú.: NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 21.00-23.00 / TÂÙ.: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.0023.00

ME§INA ¢HM. KIN/º√™ ™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 V for Vendetta 20.40-23.00 / ¢Â˘Ù.: MfiÓ·¯Ô 21.00

ONEIPO ¢HM. KIN∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘, 210 4834.204 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 2.45-23.00

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™ B‡ÚˆÓÔ˜ & XÈÏ‹˜ ÕÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 20.3022.30 / ¶·Ú.: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.30. Afi TÂÙ. ÎÏÂÈÛÙfi.

™INE AP°YPOY¶O§I™ 21.00-23.00

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892-3 N¿ÓÓÈ M·Î ºÈ: H Ì·ÁÈ΋ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Dealer 23.00/ ¶·Ú. MfiÓ·¯Ô 21.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

ÈÛÙÚÔÊ‹ 21.20

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00

A§ºA KÂÚ·Ù¤· , AıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22990 66755 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·-

AE§§ø

Û΢‹, 210 6010.561Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.15-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.20-23.00

KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54931 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.20-23.00 / ¢Â˘Ù.: Firewall, Έ‰ÈÎfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ 21.00-23.00

MAP°APITA CINEMA

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 XÂÈÌ.: A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 19.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 19.30-22.30/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜, 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.45

TPIANON CINEMAX

º§øPI¢A KOPA§I CINEMAX

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.20-22.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-19.2022.40 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.3022.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.3019.30-22.20 A›ıÔ˘Û· 3: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì. & TÚ.TÂÙ. 21.00, ¶·Ú. 21.0000.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.4021.00-00.15/ AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-K˘Ú.&TÂÙ.20.0023.00, TÚ. 23.00/ OSS 117: AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ ¶¤Ì.-K˘Ú.&TÚ.-TÂÙ. 18.00/ Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¢Â˘Ù. 21.00 A›ıÔ˘Û· 5: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¤Ì.-K˘Ú.&TÚ.-TÂÙ. 19.00-22.00/ M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¢Â˘Ù. 19.2022.40 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 18.30-21.20/ H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ KÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È 00.00 A›ıÔ˘Û· 7: Aӷ·ÎψÛË 19.10-21.40-23.50/ N¿ÓÓÈ M·Î ºÈ: H Ì·ÁÈ΋ ÓÙ·ÓÙ¿ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.K˘Ú.&TÚ.-TÂÙ. 20.30-23.30

‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.20-23.00 / ¢Â˘Ù.: ™¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘ 20.30-22.30 / TÂÙ.: AÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ 20.30 - ™¯¤‰ÈÔ Ù‹

P·Ê‹Ó·, 22940 23420 AÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ 20.4523.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 K·Ù¿ Ï¿ıÔ˜... ÂÚ·ÛÙ‹˜ 21.00-23.00

AMIKO AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ - Eȉ·‡ÚÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶¤Ì.K˘Ú.: 20.20-23.00, ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 21.10

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N.

Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 22.30 / M˘ÚÌËÁÎÔ˚ÛÙÔڛ˜ 20.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.30-23.15

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 21.10

¢HM. KIN/ºO™ H§IOY¶O§H™ «M. MEPKOYPH» §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ / ¶AP.: Walk the line / ¢Â˘Ù.: Lassie / TÚ.: Los Olvidados / TÂÙ.: ¶fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜; 21.0023.00

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY «TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™» §·‡ÚÈÔ,

¶ETPOY¶O§H™ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 20.30 - º›ÏÔÈ ÁÈ· ·ÓÙ· 23.00 / ¶·Ú.: T· ¯·Ï¿Û·Ì 20.30-22.30 / ¢EYT.: Tsotsi 20.3022.30 / TÂÙ.: A‚¿Ó·, ¯·Ì¤ÓË fiÏË 20.30-22.30

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 20.30-22.30

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7,

K‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922.098 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.15-23.15

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡ (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ), 210 6048.365 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜: TÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ 21.00

™INE NIKAIA ¢HM. KIN∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ £Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 210 4934.390 O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ 20.5023.00 / ¶·Ú.: AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· 20.40-23.00 / ¢Â˘Ù.: ŒıÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Á˘Ó·›Î˜ 20.45-22.45 / TÂÙ.: Play 20.45-22.45

™INE ¶A§§HNH

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/º√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.15-23.00

158, 210 4413.113 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 21.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

™INE æYXIKO CLASSIC KËÊÈÛ›·˜ 290,

™INE ™E§HNH

º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 A‚¿Ó· ÌÏÔ˘˙ 20.45-23.00

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 20.30-22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

™I™™Y - CANDIA STROM §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36,

¢HM. KIN/ºO™

N, M¿ÎÚË, 22940 91811 OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ K·Ú·˚-

™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 20.15-23.00

™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 16.20-19.20-22.20 ●


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

◊ڈ˜ Î·È „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË

£E§ø TON M¶AM¶A MOY! ΔÔ˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ SUPERMAN: H E¶I™TPOºH ™ÎËÓÔıÂÛ›·: MÚ¿È·Ó ™›ÓÁÎÂÚ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: M¿ÈÎÏ NÙfiÂÚÙÈ, NÙ·Ó X¿ÚȘ ¶·›˙Ô˘Ó: MÚ¿ÓÙÔÓ PÔ˘ı, K¤ÈÙ MfiÛÁÔ˘ÔÚı, K¤‚ÈÓ ™¤ÈÛÈ ****

°È· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ı·٤˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. N’ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘›Ïȷ̘ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1978 Î·È ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·Ú¯‹˜, ۯ‰fiÓ ›‰ÈÔ˘˜, Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔıfiÓË. MÔÚ› Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ PÈ‚ Ó· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ï›ÁÔ, fï˜ Ë ·Ó·ÙÚȯ›Ï· ‹ ÙÔ ‚Ô‡ÚΈ̷ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ¿ÏÈ. °È·Ù› ÙÔ «Superman: H ÂÈÛÙÚÔÊ‹» Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·Á¿˘, Ì ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. TÚ·˘Ì·ÙÈÎfi project Ù˘ Warner ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏÌ... Ê¿ÓÙ·ÛÌ·, ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô «Superman» ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÌÔÓ¿¯· fiÙ·Ó Ô MÚ¿È·Ó ™›ÓÁÎÂÚ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ franchise ÙˆÓ «X-Men» ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÔ‡ ‰ÈÔÙÚÔÊfiÚÔ˘ Ì ÙË ‰ÈÏ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ™‚‹ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù· Û›ÎÔ˘ÂÏ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ’78, Ë ÏÔ΋ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘, ÔÚÊ·ÓÔ‡ ‹Úˆ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰Â ‚ڋΠÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Afi ÓˆÚ›˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ˆ˜ Ô ™›ÓÁÎÂÚ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¤Ó· ·Ïfi pop-corn movie Ô˘ ı· ÂÓıÔ˘Û›·˙ ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÎfiÌÈÎ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó ‹Úˆ· Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÎÚË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. E›Ó·È ¤Ó·˜ ‹Úˆ·˜ ÁÈ· „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË! Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ «ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜»: Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ô... ÁÔÓÈÎfi˜. M ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, Ù· ۇ̂ÔÏ· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ IËÛÔ‡ Ô˘ η٤‚ËΠÛÙË °Ë ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ ·fi Ù· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Û οÓÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÂȘ ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó Ô˘Ï¿Ó ÎÂÚÈ¿! ¶ÚÔÛˆÈο, ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ ÂΛÓË Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·-ÚÔÛÙ¿ÙË, Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ Î¿ı ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ·. O £Âfi˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™›ÓÁÎÂÚ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ȉ¤· ‰›¯ˆ˜ ‡ÏË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¤ÌÊ˘ÙÔ Î·È ·Û·Ê¤˜. Œ¯ÂÈ fi„Ë Î·È ÊˆÓ‹ (̤۷ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ «‚›ÓÙÂÔ» ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ M¿ÚÏÔÓ MÚ¿ÓÙÔ), ÂÌÓ¤ÂÈ ·Á¿Ë Î·È Â›Ó·È Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ™Ô‡ÂÚÌ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. O £Âfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï¿... ¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÂÛÌfi, Ô KÏ·ÚÎ KÂÓÙ / ™Ô‡ÂÚÌ·Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙ‹˜ ‹Úˆ·˜ Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ ˙ˆ¤˜, ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·Á·¿ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÙË §fiȘ. H ÔÔ›· Â‰Ò Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú·! K·È ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ·fiÓÙÔ˜ ÁÔÓÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘-ÚÔÙ‡Ô˘ ÍÂÎÔ˘Ê·›ÓÂÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ˆ˜ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·›˙Ô˘Ó

M¶ƒ∞¡Δ√¡ P√À£

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ» ÙÔ˘ ·ÏÏËÁÔÚÈÎÔ‡, ·˜ ¿Ó Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ... MÔÓ·‰È΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔۋψÛË ÙÔ˘ ™›ÓÁÎÂÚ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™Ô‡ÂÚÌ·Ó, ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ §ÂÍ §Ô‡ıÔÚ Û ÌÈ· Â͢ӷΛÛÙÈÎË Î·ÚÈηÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ÂÙ¿ÂÈ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ÙÛÈٿٷ. N·È, Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù·ÈÓ›·

Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ηÓÔÓÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ÏËÓ Ù˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜ ÙÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹... EÈϤÔÓ, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 154 ÏÂÙÒÓ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÔÌÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ı·٤˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó (Ï·Óı·Ṳ̂ӷ) Ó· οÓÔ˘Ó ¯·‚·Ï¤. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı· ‚Ú›Ù ÙÔ Êˆ˜ Û·˜ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓ‹ÏÈη ÊÈÏÌ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤ ÁÈ· ‹Úˆ· ÎfiÌÈÎ. T· ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È! ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ H ›ڷ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ϤÂÈ ˆ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ù· ÁÚ·Ê›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘... ÙÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ù·ÈÓ›· (Ô «Superman» ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË), ÁÈ·Ù› ÔÈÔ˜ ÙÚÂÏfi˜ Ì·›ÓÂÈ Û ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û·. °È· Ó· ÙÔ ˆ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ӥ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂȘ ÛÙ· fi‰È·! ™ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ (ÙfiÛÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ô˘ ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ IÙ·ÏÔ› ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÎÈ ·˘Ùfi ı· ¤ÚÂ ӷ Û·˜ ˘Ô„È¿˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο...) ÛÂÍÈÚÈÎfi fiÓËÌ· ÙÔ˘ K¤ÓÂı MÚ¿Ó· «Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ» (*) ‹Á· Ì ÌÈ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ Ë Â˘ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ı· ÌÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË Ì¤Ú·. ¶Ï¿ÓË ÔÈÎÙÚ‹! H ··ÙˆÓÈ¿ ÙÔ˘ MÚ¿Ó· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ™Ù›ڷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ÛÙ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‡ÚËÌ· Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Û ÛÎËÓÈο ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ I·ˆÓ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· (ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ‡·ÈıÚÔ fiÏ· ·˘Ù¿!). ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ı·ً˜-Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÈ «™Î¿ÛÙÂ!» οÔ˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÒÚ· (ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘), ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Á·Ì‹ÏÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ÙÔ ÙfiÛÔ ÎÈÌÔÓfi ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ·fi Ù· Á¤ÏÈ·. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ıÔ˜ ÏfiÁÔ˘˜...

Úˆ˜ ÛÙȘ K¿ÓÓ˜ ʤÙÔ˜. ¶·Ú·ÁˆÁfi˜ b movies ÙÔ˘ ’70 ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂı› Í·Ó¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ KÔÏfiÌ‚Ô, ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ project Î·È ÙÔ ·Ï‡ÂÈ ·ÚfiÛÌÂÓ· Ì’ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË ÔÚ›· ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ÙˆÓ media, Ô˘ ¤ÁÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √MÔÚ¤ÙÈ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ›ÎÚ·˜ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ (‚Ϥ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·˙‡ÁÈÔ) Î·È Ì ¤Ó· ¿Ù¯ÓÔ ·Ó·Î¿ÙÂÌ· ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·¯Ù·ÚÌ¿ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜ Ì ‰Ú¿Ì· ‚' ‰È·ÏÔÁ‹˜, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ÛÂÓ·Úȷο ÂÎÎÚÂ̤˜ ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ηÚȤڷ˜. ¶·Ú·‰fi͈˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ Â›Ó·È Ù· Ì·Ï·Ê·ÚÔÂȉ‹ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÚÂÏıÔ‡Û· ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ·. ŸÙ·Ó ‰Â›Ù ÙÔÓ MÔÚ¤ÙÈ Ó· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÂÁηٷÏ›„Ù ¿ÊÔ‚· ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. H „˘¯È΋ ˘Á›· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ‰‹ıÂÓ ÛÈÓÂÊÈÏÈ΋ ÂÚȤÚÁÂÈ·.

AÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ «AÏÈÁ¿ÙÔÚ·» (Ô) ÙÔ˘ N¿ÓÈ MÔÚ¤ÙÈ, ÌÈ· ηٿ ̤وÔ «¤ÌÌÂÛË» Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ô˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÏ‹-

MÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÂÏfi ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÎÔÌ„· ÛÙÔ «A‚¿Ó· ÌÏÔ˘˙» (*) ÙÔ˘ MÂÓ›ÙÔ Z·ÌÚ¿ÓÔ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· fiÓÂÈÚ· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ KÔ‡‚· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·-

«√¶ø™ ™∞™ ∞ƒ∂™∂π»

DVD

The woods ÙÔ˘ §¿ÎÈ M·ÎKÈ. I‰ÈˆÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ıËϤˆÓ ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· Û ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì˘ÛÙÈο, ηıÒ˜ Ì·ı‹ÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿¯·... ʇÏÏ·! H X¤‰ÂÚ Â›Ó·È ÙÔ «Ó¤Ô ·›Ì·» ÛÙ· ıÚ·Ó›· Ô˘ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. M ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «TÔ ‰¿ÛÔ˜» ı’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ·fi «M˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӈӻ ̤¯ÚÈ «™Ô˘Û›ÚÈ·», Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜! (¶POO¶TIKH) Good night, and good luck ÙÔ˘ T˙. KÏÔ‡ÓÂ˚. MÈ· ·fi ÙȘ «ÌÈÎÚ¤˜» ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛηÚÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚Ú·‚Â›Ô ‚' ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘, ÙÔ «K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë» Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·‰›ˆÍ˘ ÎfiÎÎÈÓˆÓ «Ì·ÁÈÛÛÒÓ» ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ̷ηÚıÈÛÌÔ‡, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ CBS. AÏÏËÁÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙ· media Û‹ÌÂÚ·. (ODEON) ●

ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ Úfi‚˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· ˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜. ¢‡Ô IÛ·ÓÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù·Ï¤ÓÙ·, Ô ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÌÈ· οˆ˜ ·ÛÙ›· «ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛË» ÂÓfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ͤÓË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ·ıÌÔ› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÂÓ·Úȷο ÙÔ ÊÈÏÌ, Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÌÈ· οÔÈ· ·Ï‹ıÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Z·ÌÚ¿ÓÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÔÏ·˚Îfi ÂÚÁ¿ÎÈ Ì ¿ÊıÔÓ˜ ‰fiÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ÈÎÚ›· ÙÔ˘ ÊÈÓ¿Ï οÙÈ ÛÔ˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹, fï˜, ÛÙ· 110 ÏÂÙ¿ Â›Ó·È È· ·ÚÁ¿ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ·fi ¤Ó· ÌÏÔ˘˙ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÛÔ˘. ÕÏϘ ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÙ¿. Afi ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¶·ÓÁÎ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ıÚ›ÏÂÚ «Aӷ·ÎψÛË» ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· Û ‚¿ÛË creative block, Ô˘ ÌÂډ‡ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô «·Ó·Î‡ÎψÛ˘» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘. OÙÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Û „ËÊȷο Âʤ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ê·Ó ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ trip Ù˘ ÛÂÓ·Úȷ΋˜ Û·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿˜. OÎÙÒ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ (MÂÚÓ¿ÚÓÙÔ MÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ, KÏÂÚ NÙÂÓ›, M¿ÈÎ º›ÁÎȘ, Z·Ó-§ÈÎ °ÎÔÓÙ¿Ú, °›ÚÈ M¤ÓÙ˙ÂÏ, M¿ÈÎÏ P¿ÓÙÊÔÚÓÙ, BfiÏÎÂÚ ™Ï¤ÓÙÔÚÊ, ÿÛÙ‚·Ó Z¿ÌÔ) Â› ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ «¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·: TÔ ÙÛ¤ÏÔ» Î·È ·fi ÙËÓ TÛ¯›· Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ «K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›·» ÙÔ˘ MfiÓÙ·Ó ™Ï¿Ì·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì „‹ÁÌ·Ù· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì¤Û· Û Ï·›ÛÈÔ «‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·». E˘Ù˘¯Â›ÙÂ! KÈ ¿Ì· ‰Â›Ù οÙÈ, ÁÚ¿„Ù ÌÔ˘... ● 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 43


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏

¢∏ª. T™∞∫∞§A∫∏™, M√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ™Δ∏ ™∏Δ∂π∞, Kƒ∏Δ∏

TÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ AÈÁ·›Ô; £¿Ï·ÛÛ· ‹ fiÏË; MÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÌÂډ‡ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·

Y°ƒH ¶O§∏ TÔ˘ °πøƒ°√À T∑πƒΔ∑π§∞∫∏ H ¢π∞™¶∞ƒΔ∏ ∞™Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ√À Aπ°∞π√À AƒÃπ¶∂§∞°√À™ 10Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Biennale Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜, EÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, Giardini di Castello, 10/9 - 19/11/06

«H ‰È¿Û·ÚÙË ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ AÚ¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜» Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙË 10Ë Biennale AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. EÂȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· ‚ڋΠ·Ïfi¯ÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ Ù‡Ô, ÍÂÎÈÓÒ, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ K. KÔÙ˙È¿, H. KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È K. ºÈÏÔÍÂÓ›‰Ô˘. ¶ÚÒÙÔÓ, Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ «AÚ¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜» ˆ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ¯ˆÚÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, fiˆ˜ Ô M¿ÛÈÌÔ K·ÙÛÈ¿ÚÈ, Ô T˙fiÚÙ˙ÈÔ AÁοÌÂÓ, Ô Z›ÁÎÌÔ˘ÓÙ M¿Ô˘Ì·Ó, o ™Ù¤Ê·ÓÔ MÔ¤ÚÈ Î.¿. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë Â˘Ê˘‹˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÈ·˜ «ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜». ΔÚ›ÙÔÓ, ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓˆÙÂ44 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÚÈÎfiÙËÙ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ «Û‡ÓÙÔÌÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·». Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜» Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ÚfiÎÏËÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Â›ÁÔÓ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ Ë Â›ÛËÌË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·ÁÓÔ›, ۯ‰fiÓ Ì ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÙÚfiÔ. AÓ ·˘Ù‹ Ë «‰È¿Û·ÚÙË ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·» ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û’ ÂÌ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÔÈΛ· Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÓÔ›ÎÂÈ·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Èı·ÓfiÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ù˘ ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ ·Ó·Ì›ÍÂȘ Î·È Â˘ÙÚ¿ÂÏ· Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜: H «ÎfiÓȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÛÎÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ» (fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô AÏ. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘) Û˘ÁηÙÔÈΛ, Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏ· ̤ÚË, Ì ÙË ‚›·ÈË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿¯˘ÛË, ÙÔ ÂÎÙ˘ÊψÙÈÎfi ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Ì ÙÔ ˘ÛÙÂÚÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÔÈ Â͈ÊÚÂÓÈÎÔ› ‰È·Ù˘Ì·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙË ‚›·ÈË ÓËÛȈÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. TÈ Â›Ó·È fï˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ì·˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ AÚ¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜; NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Û’ ¤Ó· Ù¤-

ÙÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì’ ÂΛÓÔ ÂȉÈο ÙÔ AÚ¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ (Î·È ÂÓÒÓÂÈ) ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ ·fi ÙË ¢‡ÛË. H Ù‡Ú‚Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ «˘‰¿ÙÈÓ˘ ÌÂÙ¿-ÔÏ˘» ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ô‡Ù ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Ô‡Ù ÛÙË ¢‡ÛË. BÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. TÔ AÈÁ·›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÏÎÙÈÎfi ·ÚÁÔΛÓËÙÔ Û‡Ì·Ó ÎÔÓÙÈÓfi Î·È ·ÚfiÛÈÙÔ, ÔÚ·Ùfi Î·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ (ÂÓÒÓÔÓÙ·˜) Î·È ÂÓÒÓÂÈ (¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜) ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Ì ÙË ¢‡ÛË. TÔ ·Ú¿‰ÔÍfi ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ì·˜ ı¤ÏÁÂÈ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ı· ıˆÚÔ‡Û·Ì ÛËÌ¿‰È ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘: ÙË ‚Ú·‰‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. H ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ı· Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘. KÂÓÙÚÈÎfi˜ Î·È ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ «‰È·ÛÔÚ¿˜» ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ϥ˜ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÛٛ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. AÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë «·Ó¿Ù˘ÍË» fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â͈ÙÂÚÈο Ì ÙËÓ «Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹». TÔ AÈÁ·›Ô Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÙfiÔ˜ ÌÈ·˜ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓfi˜ ˉÔÓÈÛÌÔ‡ οو ·fi ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ‹ÏÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi Ì·˜. OÈ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘, ÂÔ̤ӈ˜, ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì’ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÚÔ͢ÛÌÈ΋˜ ÂÔ¯È΋˜ Ô˘ÙÔ›·˜, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ̤۷ ·fi ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. H

Ó¤· Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹˜ Ù˘ «‰È¿Û·ÚÙ˘ ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜» Ì·˜ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÁÈ· οÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û˘Áί˘Ì¤ÓÔÈ. AÓ ÙÔ AÈÁ·›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÈÔ ÁfiÓÈ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ê·ÓÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ÌÈ·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ οÔÙ ÂÁηٷÏ›„·ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ‚È·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. N· ÁÈ·Ù› ÙÔ AÈÁ·›Ô Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ È‰Â҉˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›· Ë ÔÔ›·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÛΤ„ÈÌË, Ù›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. H ÂÚÈ‚fiËÙË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÌÈ·˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó ·Ú¯·›· Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÚ‡ÏÔÈ) Î·È ÔÈ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿ıÂÛË. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ Ì ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ – Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ÛÙÔÌÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ù· ÎÚ·˘Á·Ï¤· Ï¢ÎÒÌ·Ù·; °È· Ó· ÌËÓ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌԇ̠ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì οÔÈ· Ô˘ÚÈÛÙÈ΋, ‹ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋, ¤ÎÊÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ¯Ë ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·. TÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ¤Ù˘¯Â ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹. «H ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Êˆ˜» –fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔοÏÂÛ οÔÙÂ Ô O‰. EχÙ˘–, Ó· ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ∞

www.aegiancity.com. H ¤ÎıÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Futura.


£∂∞Δƒ√

FLAMENC

TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ˙ˆÓÙ¿Ó„ ÙËÓ fiÏË

H øPAIA KOIMøMENH •Y¶NH™E T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·¤Ú·˜. ¶Ó¤ÂÈ ·ÎfiÌ·, ÁÈ·Ù› fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ˙‹Û·Ì ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ. M¿ÏÏÔÓ, ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛÂ. ¶Ò˜ Ì·˜ Ê¿ÓËΠÏÔÈfiÓ Ë ÂÌÂÈÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌ ¯ÚfiÓÈ·, ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï-ÁÈÔÚÙ‹ Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ì·˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Û¿ÏÈ· ·fi ˙‹ÏÂÈ·; TÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ Â›Ó·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ¶ÔÈÔ˜ ›ÛÙ¢ ÙÔ ‚·ÚÂÙfi ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2005 fiÙÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ ¶›Ó· M¿Ô˘˜, ™ÈÏ‚› °ÎÈÏ¤Ì Î·È ™¿Ô˘Ì›Ó Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ; ¶ÔÈÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ M¤Á·ÚÔ ı· Á¤ÌÈ˙ Ì ÙÔ˘˜ «¶·Ï·‰›ÓÔ˘˜» Î·È Ù· «™ÒÌ·Ù·» Ù˘ ™¿Û· B·Ï˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·Ï‹ÚÔ˘ Ù¤ÏË IÔ˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ MÓÔ‡ÛÎÈÓ; ŸÙÈ ı· ÍÂÛÙÚ¿ÙÈ˙˜ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ HÚÒ‰ÂÈÔ- E›‰·˘ÚÔ˜; ¶ÔÈÔ˜ ›ÛÙÂ˘Â Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ ı· ›¯·Ì ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ¿ÍÔÓ· Î·È ÛÎÂÙÈÎfi, Ì ı¤Ì·Ù·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ·¯Ù·ÚÌ¿ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÈÌˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ; AÓ¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÁÔËÙ¢ÙÈο ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ٿ͈Ó, ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ «ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜», ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÊÔ˘·Á¤ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ· Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ «™¯ÔÏ›Ԣ», ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·ÂÈΛÓËÙÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙÔÏÌËÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô

TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË: ● ™ÙÔ AıËÓÒÓ AÚ¤Ó·, ·fi„ ÔÈ TÚÔΘ, ÙÔ M·Ï¤ÙÔ TÚÔηÓÙÂÚfi ÙÔ˘ MfiÓÙ K¿ÚÏÔ. AÓ‰ÚÈο ÛÒÌ·Ù· Û «·¤ÚÈÓ˜» ÛÎËÓ¤˜ Ì·Ï¤ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙÚÈÎfi ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ÎˆÌÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ¤Ó· ı¤·Ì· Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Ì ÙȘ ÙÔ˘ÙÔ‡ Ó· ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÚȯˆÙ¿ ¯¤ÚÈ· Î·È ÛÙÈ‚·Ú¿ ÌÚ¿ÙÛ·. OÈ ΔÚÔΘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ZÈ˙¤Ï Î·È OÓÙ¤Ù Ì ·fiÏ˘ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Úˆ‰›· ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘„ËÏÔ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ.

™ Ã √ § ∏ Ã √ ƒ √ À

Û˜ ›¯Â ÙÂÏÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ó· ÙȘ ‰ÂȘ, Ó· ¤ÚıÂȘ Û Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË fi„Ë, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÌÈ· ¿ÏÏË ÛΤ„Ë, ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô, Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. ◊Ù·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı›˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï.

™Δ√ A£∏¡ø¡ Aƒ∂¡∞ ∞¶√æ∂ √π Tƒ√∫™

‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜. EÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÙÔ fiÙÈ ·ÏÏ¿Í·ÌÂ Û˘Ó‹ıÂȘ, ‰È·‰ÚÔ̤˜, fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ ˙ˆÓÙ¿Ó„ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰Ô‡ÌÂ, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. N· ÂӉȷÊÂÚıԇ̠ÁÈ· οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. K·È Ó· ÙÔ Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¤ÁÈÓ·Ó ÂηÙfi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. £¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi˜, Û‡ÓıÂÙ· ı¿̷ٷ, ÌÔ˘ÛÈ΋. AÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ AÚÈ¿Ó MÓÔ˘ÛÎ›Ó Î·È ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ «TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚¿ÓÛÂÚ¿È» ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ŒÚÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ˆ‰‹ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ›ÛÙ˘, Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û ¤Ó· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ·‡ÚÈÔ. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë «º·›‰Ú·» ÙÔ˘ P·Î›Ó· ÛÙËÓ ÂΉԯ‹ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÒÓ Wooster Group, ¤ÁÈÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·È¯ÌËÚ¿ Û¯fiÏÈ·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ «ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ N‡¯Ù·˜» ·fi ÙË ™¿Ô˘Ì›ÓÂ. X·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÔÈ «¶·Ï·‰›ÓÔÈ» ÙˆÓ MÔÏÓÙ·‚fi-KÚ›ÛÙÈ, ηıËψÙÈ΋ Ë ¶›Ó· M¿Ô˘˜ ÛÙÔ «Î·Ê¤ M›ÏÂÚ» Î·È Ë AÓÓ T›ÛÌÂÚ ÛÙË «NfiÚ·», ÙÔ›Ô ÁÈ· Ù·Í›‰È Ù˘ ÛΤ„˘ Ù· «™ÒÌ·Ù·» Ù˘ ™¿Û· B·ÏÙ˜ Î·È ÙÔ «Umwelt» Ù˘ M·ÁΛ M·Ú¤Ó. A˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ Ùfi-

ÙˆÔ˘˜ ÌÈ· ÌËÙ¤Ú·, ÌÈ· „˘¯›·ÙÚÔ Î·È ¤Ó· Û›ÚÈ·Ï Î›ÏÂÚ. TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ MÚ¿ÈÔÓÈ §¤È‚ÂÚÈ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· T¿ÎË BÔ˘Ù¤ÚË, Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ˘‰‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘Á¯ÒÚÂÛË. ● ™ÙÔ AÏfi £¤·ÙÚÔ, Ë Û¯¤ÛË ÌÈ·˜ ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓ˘ Ì ¤Ó· Û·Ú·ÓÙ¿ÚË, ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÚ›ÊÔ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ X¿ÚÔÔ˘ÂÚ «Blackbird» ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B›Î˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ù·ÏÂÈÊfi Î·È ÙË M·Ú›· K·ÏÏÈÌ¿ÓË.

TÈ ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·: ● ™ÙÔ EıÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ «EÚÚ›ÎÔ˜ ¢», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË M·˘Ú›ÎÈÔ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠˆ˜ work in progress ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ AϤη ¶·˝˙Ë, AÈÌ›ÏÈÔ XÂÈÏ¿ÎË, ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘.

● ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ T¤¯Ó˘ ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ «ŸÓÂÈÚÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜», Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘ ÛÙË MÈÎÚ‹ E›‰·˘ÚÔ.

● ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ Eͷگ›ˆÓ ÌÈ· ··ÁˆÁ‹ Î·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ·È‰ÔÊÈÏ›·˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ «K·˘Ùfi˜ ¶¿ÁÔ˜», Ë ··ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓ˘ PfiÓ·˜ ʤÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤-

● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶fiÚÙ· Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «H KÔÈ̤̈ÓË •‡ÓËÛ», Ì ÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· ¶·¿ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £ˆÌ¿ MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ●

TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ Â›Ó·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÙÈ Î·ÙÔÈÎԇ̠۠ÌÈ· fiÏË Ì ÎfiÛÌÔ ·Ó‹Û˘¯Ô, Úfiı˘ÌÔ Î·È ·ÓÔȯÙfi Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ì ηχÙÂÚÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. M ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚΛ Ë ÊÙ‹ÓÈ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ¿ Î·È Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ. O ‹¯˘˜ ·Ó¤‚ËΠ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. AÓ·ÁηÛÙÈο, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ‡ÎÔÏË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹-Û˘ÚÚ·Ê‹ «ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡», Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ ÁÈ· ·˘ıÂÓÙÈο Î·È fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· · Ï· Έ̈‰›· ÁÈ·Ù›... «¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ ‹Ù·Ó Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ó‰˘ÛË, Û ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. A˜ ÂÏ›ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 197, Δ.∫. 114 72 Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 6433.673, 210 6432.332 www.estrella.gr

º£INO¶øPINO ¶PO°PAMMA ™EMINAPIøN

™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO

ÙÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. EÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ·fi interview. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 18/9 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ó¤· ºıÈÓÔˆÚÈÓ¿ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· Ï¿‚ÂÙ ÛÙÔ 210 3243.306 Î·È ÛÙÔ www.mikropolytexneio.gr

ATE§IE §O°OTEXNIA™ ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ (¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ & A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜) ● ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· M˘ıÔÏ·Û›·˜ - AÊ‹ÁËÛ˘ Î·È ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ● ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¶Ô›ËÛ˘ Î·È ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ ● OÌ·‰È΋ ™˘ÁÁÚ·Ê‹ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ Y‡ı˘ÓÔÈ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: X.OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ - M. M·Ú¿ÙÔ˘ - £. K·ÌÈÓ¿Î˘ - °. ºÏˆÚ¿Î˘ - °. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ - K. ¶Ô˘Ï‹˜

T.V. & RADIO WORKSHOPS ● B·ÛÈΤ˜ AÚ¯¤˜ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi TÌ‹Ì· ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ TËÏÂÔÙÈ΋˜ ™ÂÈÚ¿˜ (KˆÌˆ‰›· - ¢Ú¿Ì·) ● ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ TËÏÂÙ·ÈÓ›·˜ & ¢È·ÏÔÁÈÎfi ™ÂÓ¿ÚÈÔ ● ¶·Ú·ÁˆÁ‹ TËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ™ÔÙ Î·È Video Clip ● TÌ‹Ì· ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ P·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ EÎÔÌ‹˜ ● TÌ‹Ì· KÂÈÌÂÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ¢È·Ê‹ÌÈÛË ● TÌ‹Ì· ™‡ÓÙ·Í˘ Î·È ŒÎ‰ÔÛ˘ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Y‡ı˘ÓÔÈ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: ™. B·ÏÔ‡ÎÔ˜ - £. K·ÌÈÓ¿Î˘ - K. ºÈÏÈÒÙÔ˘ - °. ºÏˆÚ¿Î˘ - M. ºÚ¿ÁÎÔ˜ - K. BÏ¿¯Ô˜ KINHMATO°PAºO™, VIDEO ● Image Lab - Video Art ● Montage (Premiere Avid) ● ™ÎËÓÔıÂÛ›· KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - YÔÎÚÈÙÈ΋ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ º·Îfi ● ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ù·ÈÓ›· MÈÎÚÔ‡ MÂÁ¿ÏÔ˘ M‹ÎÔ˘˜ ● æËÊÈ·Îfi B›ÓÙÂÔ

● OÚÁ¿ÓˆÛË - ¢È‡ı˘ÓÛË - EÎÙ¤ÏÂÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ● IÛÙÔÚ›· KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘

Y‡ı˘ÓÔÈ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: ¶. XÔ‡ÚÛÔÁÏÔ˘ - N. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ - °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ - K. B·¯ÏÈÒÙË - K. X·Ù˙ËÌȯ·ËÏ›‰Ë˜ - A. & A. IˆÓ¿˜ - °. K·Ú·Ì›ÙÛÔ˜ EIKA™TIKA ™EMINAPIA IÛÙÔÚ›· T¤¯Ó˘ - ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi TÌ‹Ì· IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ● ZˆÁÚ·ÊÈ΋ - ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›· - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· - M·ÎÈÁÈ¿˙ ● EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ ● KÔÏ¿˙ - æËÊȉˆÙfi M¿Ûη - KÔ‡ÎÏ· ● ¢È·ÎfiÛÌËÛË EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ XÒÚÔ˘ & Feng Shui ● æËÊȷ΋ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ● EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ K·Ù·Û΢‹˜ KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ - AÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È XÚËÛÙÈÎÔ‡ AÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ●

Y‡ı˘ÓÔÈ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: E. XÚ˘ÛÔ¯¤ÚË - M. B‹ÏÔ˘ - A. AÏȤ·˜ - N. KÏËÚÔÓfiÌÔ˜ - M. NÈÎÔÏ·Ú½˙Ë - °. °È·ÓÓÔ‡Ï˘ - N. PÂÔÔ‡-

ÏÈÔ˜ - E. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ - ¶. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘ ¢. KˆÛÙ·Ú›‰Ë - M. TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘ - X. KÔ¤Ó £EATPO - XOPO™, E§EY£EPH EKºPA™H ● £¤·ÙÚÔ ÁÈ· AÚ¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È EÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ - B·ÛÈΤ˜ AÚ¯¤˜ Ù˘ YÔÎÚÈÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ● ™Ù‹ÛÈÌÔ Î·È AÓ¤‚·ÛÌ· ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘ Pocket Theatre ● £¤·ÙÚÔ Ù˘ K·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È ● XÔÚÔı¤·ÙÚÔ - KÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· - ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ XÔÚfi˜ ● Yoga - Tai Chi - Kenpo (A˘ÙÔ¿Ì˘Ó·) Y‡ı˘ÓÔÈ EÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: ™. ™Â˚ÚÏ‹ - K. ¶Ô˘Ï‹˜ A. K·ÁοÏÔ˘ - H. AÔÛÙÔϤÏË - M. AÏ‚·ÓÔ‡ ¶. KÔϤÔÁÏÔ˘ - P. Fullan - B. KÔÓÙ·Í‹˜ §O°OTEXNIKE™ EK¢POME™ A˚-NÈ΋ٷ˜ - §Â˘Î¿‰· (™Â٤̂ÚÈÔ˜) - ™›ÊÓÔ˜ (28Ë OÎÙˆ‚›Ô˘) - ⁄‰Ú· (NԤ̂ÚÈÔ˜) - BÔ˘ÏÁ·Ú›· (XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·)

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 45


M√À™π∫∏ * ** *** **** *****

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ (¿ÌÂÛÔ) ̤ÏÏÔÓ

KOITA TI EPXETAI... TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr) ● GUITAR HERO °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜, ηıÒ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ì¿ÛÔ˘, ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ ÙÔ 2005, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÈÏ¿ÛȘ ÎÈı¿Ú˜ ·’ fiÛ˜ ÙÔ 2003. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ Oasis, ÔÈ Radiohead Î·È ÔÈ Blur Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó ÔÈ White Stripes, ÔÈ Razorlight, ÔÈ Libertines, ÔÈ Arctic Monkeys, ÔÈ Strokes, ÔÈ Yeah Yeah Yeahs, ÔÈ Franz Ferdinand, ÔÈ TV on the Radio, ÔÈ Arcade Fire, ÔÈ Kasabian... OÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Í·Ó·È¿ÛÔ˘Ó ÎÈı¿Ú· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ó· ÌÔ‡Ó Û «ÚÔ‚¿‰ÈÎÔ», Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ NME: «ZËÙÂ›Ù·È ÓÙÚ¿ÌÂÚ...» Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÎÚÔ˘, Ô˘ ı· ÚÔοÚÂÈ ÛÙÔ Áηڿ˙ ›Ûˆ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Ô˘Ï‹ıËηÓ

SCORPIONS

Û ÌÂÛ‹ÏÈΘ, ¿Ú· Î·È Ô Ì·Ì¿˜ ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ ٷ ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ Î·È ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÓÙ› Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ˜. TÔ rap ¤¯·Û ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, Ë electronica ¤ÌÂÈÓ ·fi Ï¿ÛÙȯÔ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿: «It’s only rock’n’roll but I like it». ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 5Ë...

● BLACK IS BEAUTIFUL OÈ Gnarls Barkley, o Kanye West, o John Legend, ÔÈ Roots, ÔÈ Quantic Soul Orchestra, ÔÈ Outkast, ÔÈ People Under The Stairs Í·Ó¿ÊÂÚ·Ó ÙË ÛfiÔ˘Ï ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙÔ rock’n’roll fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ· ÈÔ ¿Óˆ. ™ÙË Ìfi‰· Î·È ÙÔ ÓÙÈ˙¿ÈÓ Ï¤ÁÂÙ·È vintage, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ fï˜ ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ›Ûˆ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ Î·Ï‡„ÂÈ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ «nu soul» Î·È «new rock». ÕÛ ٷ new, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, Î·È ‚Ú˜ ηÌÈ¿ ‰È΋ ÛÔ˘ ȉ¤·... ● O ∂•∏¡ΔAƒ∏™ ∂π¡∞π √™√ ¢À√ Δƒπ∞¡Δ∞ƒ∏¢∂™ K·È ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó ÙË vintage ·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó. O Bob Dylan, o Solomon Burke, o Al Green, o Scott Walker, o Paul Simon, o Neil Young, o Paul McCartney, ÔÈ Rolling Stones, o Van Morrison, o Tom Petty, o Johnny Cash, Ë Loretta Lynn, ÔÈ New York Dolls, o Brian Wilson, o Robert Wyatt, o Terry Callier, Ô Bruce Springsteen, Ô Tom Waits, o Elvis Costello, o Nick Cave, ÔÈ Sonic Youth οÓÔ˘Ó ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È ‰Èη›ˆ˜. ÕÎÔ˘Û˜ Ù›ÔÙ· ηχÙÂÚÔ; ● HALLO LILY ALLEN TÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á·¿Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÔ ¤ÛÚˆÍ·Ó ˆ˜ ÙÔ NÔ1 ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ Internet. Ÿˆ˜ ÔÈ Gnarls Barkley, ÔÈ Arctic Monkeys, ÔÈ Clap Your Hand... Œ‚·Ï ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÛÙÔ myspace ηÈ, ·fi pc Û pc, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÁÈÓÂ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiÔ˘ ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ŸÙ·Ó Ë Lily Allen ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙËÓ EMI, ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ì ÙÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ Ù˘ «Smile» ‹Á ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. TÔ myspace Â›Ó·È ÙÔ MTV ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. XÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ‚¿˙Ô˘Ó ÂΛ ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÎÈ ·ÎÔ‡ÂÈ. K·È ÌÂÙ¿ Ù· blogs ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿ Î·È Î¿ÙÈ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·fiÚ·ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û Û ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ Google, ÙÔ e-bay Î·È ÙÔ yahoo. MÔ˘ ¤ÏÂÁ ¤Ó·˜ ÈÙÛÈÚÈο˜, Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ ÚÈÓ ·fi 6 Ì‹Ó˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 4.500! ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÙ ÙÈ Â›Ó·È; ● ™’ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δø, ø ∂Δ∞πƒ∂π∞! H Universal ηٿϷ‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÓÙ› Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË «Ó¤· ÂÔ¯‹», ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ì οı ̤ÛÔÓ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ downloading Î·È ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·. AÚ¯Èο ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔ ÂίÒÚËÛ·Ó (ÛÙËÓ Ô˘Û›·) ÛÙËÓ Apple. TÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Ú·Á‰·›· Î·È ÙÔ downloading Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ·Ú·Î·Ï¿Ó ÙËÓ iTunes Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Î·Ó¿ ÊÚ¿ÁÎÔ ·Ú·¿Óˆ. T· Û˘Ì‚fiÏ·È· fï˜ ϤÓ ¿ÏÏ· Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È˜. Ÿˆ˜ Î·È fiÙ·Ó Í¤Û·Û ÙÔ rock’n’roll, fiÙ·Ó Í¤Û·Û ÙÔ punk, fiÙ·Ó ‚Á‹Î ÙÔ cd, fiÙ·Ó ÚԤ΢„Â Ë disco Î·È ÙÔ house, fiÙ·Ó ¿ÓıËÛÂ Ë electronica, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·. K˘ÓËÁ¿Ó οÙÈ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó (fiˆ˜ fiÏÔÈ) fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ηıÂÙ› Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÊÈÎÙfi ·fi οÔÈ· Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË. H Universal ÏÔÈfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηٿϷ‚ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi Ù˘ ‰ˆÚ¿Ó. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi site. TÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ÂÙ·ÈÚ›· Spiralfrog. E›Ó·È Ì›· ηϋ ȉ¤· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ·Ô‰Ô¯‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Ú¯Â›ˆÓ, ÙÔ downloading, ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÎÚÔ·Ù‹. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Google ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÏfiÎÏËÚ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ηÙ‚¿ÛÂȘ ‰ˆÚ¿Ó. H ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë. ∞

¢π™∫√π

46 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

BOB DYLAN

SUFJAN STEVENS

- Modern Times (Sony/BMG) ****

- The Avalance (Hitch Hyke) ****

H ·Ù›Ó· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ rock’n’roll ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ˘ Î·È Ë Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. AӷηÙ‡ÂÈ country, blues, rockabilly, jazz, bluegrass, Î·È Ï¤ÂÈ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚÈÁÎÈ¿ ʈӋ Ô˘ Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜. ŒÓ·˜ ·ÏËıÈÓ¿ cool ‰›ÛÎÔ˜.

A˜ ÌËÓ Ìԇ̠ÛÙÔ trip ·Ó Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ «Illinois». TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Ô Sufjan Stevens Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ¢˘Ó·Ù¤˜ ÌÂψ‰›Â˜, ·ÏËıÈÓfi˜ Ï˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÏ·ÊÚ¿ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÈÏ Ì ¯ÈÏÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ˘ÏÈο. H acidfolk ¤¯ÂÈ È· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘. ●


μπμ§π√

H ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÛÙ¤Ù

O ∫∞§√¶ƒ√∞πƒ∂Δ√™ μ∞ƒ∏∫√√™ TÔ˘ °πøƒ°√À T∑πƒΔ∑π§∞∫∏

KÒÛÙ·˜ M·˘ÚÔ˘‰‹˜, ™ÙÂÓÔÁÚ·Ê›·, K¤‰ÚÔ˜ 2006, ÛÂÏ. 169, ú 12

ŸÙ·Ó, ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÂÚ·Ù‹Û·Ì Ì ÙÔÓ KÒÛÙ· M·˘ÚÔ˘‰‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ PÒÌ˘, Ì ·Ú·Í¤ÓÂ„Â Ë ˘ÂÚÔÙÈ΋ Î·È ÏÂÙÂ›ÏÂÙË ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. X·ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ·, Û¯ÔÏ›·˙ ·ÚÁ¿ ÙȘ ·ÓıÚˆfiÌÔÚʘ ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÚÔÛfi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ì’ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ Ì Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û οÙÈ Ô˘ ‰È·‚¿˙ˆ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ «›Ûˆ, ·ı¤·ÙË, ÏÂ˘Ú¿» ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Afi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ fiÏ˘, Ô˘, fiˆ˜ ÛÙÔ «KÏÂÌ̤ÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·» ÙÔ˘ ¶fiÂ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÈÔ Ê·ÓÂÚfi ÛËÌ›Ô. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Í·ÊÓÈο ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÌÈ· ·ÈıÚ›· Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛȈ‹˜. OÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ¿ÁÚ·ÊÔ˘ Bildungsroman Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ fiÙ·Ó ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈËÙÈο Î·È Â˙¿ ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ («M ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜», «TÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘», «E›ÛÎÂ„Ë Û Á¤ÚÔÓÙ· Ì ¿ÓÔÈ·» Î.¿.), ÌÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ë ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ˘ÎÓfi ·ÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ Ì ÙË ‰ÔÎÈÌȷ΋ Î·È ÙËÓ Ù·ÍȉȈÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, Ì ¤ÏÎÂÈ Ô ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·fi˯Ԙ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÂÈ-

Ï›¯ÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, ÙË «™ÙÂÓÔÁÚ·Ê›·», ¤¯Ô˘ÌÂ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÛÙÂÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ÛËÌ·ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔ, ·Á·¿ ÙÔ ·Î·ÚÈ·›Ô Î·È ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙËÓ ÔÌÒ‰Ë Û‡Á¯˘ÛË. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «TÔ ¢¤ÓÙÚÔ», Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ·fi ÙÔ 1978. K·Ù··ÙÒÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi Î·È ÙÔ ·ı¤·ÙÔ, Ô M·˘ÚÔ˘‰‹˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ «·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ fiψӻ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù˘ ‚Ú·‰‡ÙËÙ·˜. OÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÔÔÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ÌÓ‹ÌË. ™Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿, Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·, Ë ÂÈÚˆÓ›· Î·È Ë Î·¯˘Ô„›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÁÔڛ˜. H «™ÙÂÓÔÁÚ·Ê›·» ÙÔ˘ KÒÛÙ· M·˘ÚÔ˘‰‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÛÙ¤Ù. O ›‰ÈÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ «¢ÂηÙÚ›˜ ı¤ÛÂȘ» ÁÈ· ÙÔÓ ÂÛÙ¤Ù, Ô ÔÔ›Ô˜ «·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οÏÏÔ˘˜, ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹, Ô˘ ÌÈÎÚfi˜, ÚÈÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ Î¿ı ı·ً˜ ¤‚ÏÂ ¤Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ Ì ٷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ı·ÙÒÓ». NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ı¤·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. M ¤ÍÔ¯Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, Û˘ÓÂÈÚÌÈΤ˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ¯ÚfiÓˆÓ Ë «™ÙÂÓÔÁÚ·Ê›·» ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÌÈ· Ô›ËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ô›ËÛ˘. AÓ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ ʇÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û’ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· «‚ÔÙ·ÓÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ» –fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓÂ Ô Walter Benjamin–, ÙfiÙÂ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û Âڈ̤ÓÔ Î·È Ô›ËÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÚԉȿıÂÛË ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ˙ԇ̠۠ÛÙ›¯Ô˘˜. AÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ·Î·ÚÈ·›Ô˘ «Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ·Û˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÂψÙÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡», Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Á›ÓÂÙ·È «¤Ó·˜ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ‚·Ú‹ÎÔÔ˜: £· ·ÓÙÈÏËÊı› (Î·È Û˘¯Ó¿ ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ) ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·». ● 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 47


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

H A.V. ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜

MH MOY BAZEI™ π¢∂∂™

S∫AG TÂÙÚ¿‰ÈÔ Happy Days, Û ̤ÁÂıÔ˜ A4

ALSINCO

E§§HNIKH MO¢A

BAG STORIES

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Merrell, ·fi ÙË Ó¤· collection

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ §Ô˘Î›·˜ ÁÈ· ÙÔ PRET-A-PORTER ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

B·Ï›ÙÛ·-ÙÚfiÏÂ˚ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ AÁÁÏ›·˜ ú170

KNORR

SPRITE

PfiÊËÌ· Knorr Vie M‹ÏÔ-K·ÚfiÙÔ-ºÚ¿Ô˘Ï·

E›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜

¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚˆÙ‡ÙËΘ Î·È ÍÂ-ÂÚˆÙ‡ÙËΘ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; ¶fiÛ· Û·Ó‰¿ÏÈ· ÛÎfiÙˆÛ˜ ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ù˘ Iηڛ·˜; ¶fiÛÔ Ù· ’Û·Û˜ fiÙ·Ó ÔÈ Depeche Mode ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ Photographic ÛÙË Û˘Ó·˘ÏÈ¿Ú· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡; A˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÔÙ¤ Û ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙË ÛÙ‹ÏË. OfiÙ ·˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· Ó¤· ÛÙË Ìfi‰· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓÔ. ÕÓÙÂ Î·È Î·Ïfi ÊıÈÓfiˆÚÔ.

12'' ı· ÙÔ˘˜ Ê·Ó› ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÏËÚÔÊÔÚ›·. O Lenovo 3000 V100 ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¤Í˘Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÔÏÏ·Ϥ˜ multimedia ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÂÓۈ̷و̤ÓË web camera Î.¿. ™· Ó· ’¯ÂȘ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÛÙÔ Ï¿È ÛÔ˘ (·Ó Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ site: www.lenovo-tecnhology.gr

™KEºTOMAI KAI °PAºø

ADAMS FAMILY

Afi ÙÔ «§fiÏ· Ó· ¤Ó· Ì‹ÏÔ», ̤¯ÚÈ ÙÔ Û·Ú·ÍÈοډÈÔ «™’ ·Á·Ò, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È ¿ÏÏÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ê‡Áˆ», ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ¿ÂÈÚ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÛÙÈÏ ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘. H Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ SÎag ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÎÈÏ›· Û ¯·ÚÙÈο ›‰Ë (ÈÔ... ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› Ù· ÙÂÙÚ¿‰È·) Î·È Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜. Afi ÌË ÙÔÍÈο ˘ÏÈο ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, fiˆ˜ Ù· ÙÂÙÚ¿‰È· Ì ٷ glitter ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, fi, ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ discofreaks. ™Â fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¯·ÚÙÈÎÒÓ.

MÔÚ› ÙÒÚ· Ô˘ Ì‹Î ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Ó· ηٷϿÁÈ·ÛÂ Ë Ï·›Ï·· ÙˆÓ ··ÓˆÙÒÓ Á¿ÌˆÓ Î·È ‚·ÊÙ›ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó «·ÓÙÈÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜». ŸÛÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ˆ˜ ¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ, ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ˆ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ AÙÚ·˝‰Ô˘ ÛÙȘ ÌÔÌÔÓȤÚ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈÓÂÏÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. Afi ÔÚÛÂÏ¿ÓË Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ Á¿ÌÔ «ÎÏÔ‹-paste»). Studio: ™·¯ÙÔ‡ÚË 3, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÙËÏ. ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 210 5778.586 & 697 6726147.

KOPIT™IA KAPIEPA™ ŸÏ· Ù· ı¤ÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, Ë Â›‰ËÛË ˆ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ӤԘ ultraportable ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 1,8 ÎÈÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË 48 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

LENOVO

A§E•AN¢PA ATPA´¢OY

MÔÓÙ¤ÏÔ 3000 V100, ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ÌÈÎÚfi

¶ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓ˜ ÌÔÌÔÓȤÚ˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋

ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÎÔÈÓfi. OÈ §OYKIA, KONSTANTINOS, CHRISTOPHOROS KOTENTOS Î·È ELINA LEBESSI ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ K·ÏÔη›ÚÈ 2007 Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Atmosphere, ·fi 1 ¤ˆ˜ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË E‚‰ÔÌ¿‰· EÏÏËÓÈ΋˜ Mfi‰·˜, ÙÔ ıÂÛÌfi Ô˘ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜, stay tuned Ì ÙËÓ A.V. Î·È ÙÔ Look ‚‚·›ˆ˜-‚‚·›ˆ˜.

ÓfiˆÚÔ 2006/7. ºÈÏÔÛÔÊË̤ÓÔ design Î·È ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú· ¿Û·˜ ÊÈÓ¤ÙÛ·˜. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·fi ÙËÓ Alsinco A.E, N·˘Ï›Ô˘ 8, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2843.076.

BAG STORIES TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÂÙ›¯ Ù˘ Ìfi‰·˜, Ë ÙÛ¿ÓÙ·, ¤¯ÂÈ ÚfiÛˆ· ÔÏÏ¿. X·ÚÙÔʇϷΘ, ۷Λ‰È·, beauty cases Î.Ô.Î. TȘ ·Ú·¿Óˆ ÂΉԯ¤˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (Bric’ s, Cerruti, Mandarina Duck Î.¿.) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Bag Stories, ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: travel, fashion, business Î·È accessories. ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·: Attica The Department Store, The Mall Athens Î·È Û ¿ÏÏ· 11 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. WALKING IN MY SHOES

¢IE£NH™- E§§HNIKH MO¢A TÔ PRET-A-PORTER ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ìfi‰·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛοÏÂÛ ٤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘-

£ËÏ˘Î¿ ·Ô‡ÙÛÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Áfi‚· ÛÙÈϤÙÔ, fiˆ˜ Î·È casual ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë «¯ÏÈ·Ú‹» ÂςȤϷ. T· Á˘Ó·ÈΛ· ·Ô‡ÙÛÈ· Merrell ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ÛÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ XÂÈÌÒÓ·˜-ºıÈ-

ANA¢POMIKA ™ÙÔ Áη˙fiÓ Ù˘ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ΢ÏÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Mary and the Boy (°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ - Athens Voice Stage). ™ÙÔ T¯ÓfiÔÏȘ ÛÙÔ °Î¿˙È ÁÔ˘ÛÙ¿Ú·Ì ٷ Áο˙È· Ô˘ Ú›¯Ó·Ó ٷ Ì·ıËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· (Schoolwave Festival). T· ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ԇ̠ˆ˜ Ë Sprite ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 21-25 IÔ˘Ó›Ô˘. M ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙË ‰›„· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ̤۷ ÛÔ˘», Ë Sprite Zero ‰ÚfiÛÈÛ ÙË ˙ÂÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. O XOPO™ TøN M¶IZE§IøN «BÏ‹Ù· Î·È Û·Ó¿ÎÈ ¯ÔÚ‡ԢÓÂ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ» – Ó· Ù· ¿ÏÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· Ì·˜. T· ‰‡Ô Ó¤· ÚÔÊ‹Ì·Ù· Knorr Vie ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ Ú·ÛÈÓ¿‰·, Ì ÙÔ Î¿ı ÚÔ˚fiÓ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 gr ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û ‰‡Ô Á‡ÛÂȘ: Knorr Vie M‹ÏÔ-K·ÚfiÙÔ-ºÚ¿Ô˘Ï· Î·È Knorr Vie ¶ÔÚÙÔοÏÈ-M·Ó¿Ó·-K·ÚfiÙÔ. ™Ù· „˘Á›· ÙˆÓ super market ÛÂ Û˘Û΢·Û›· 3 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙˆÓ 100 ml. ∞


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

ETH™IA ¶PO°PAMMATA 1. AÈÛıËÙÈ΋ ¶ÚÔÛÒÔ˘, ™ÒÌ·ÙÔ˜ 2. E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi M·ÎÈÁÈ¿˙ 3. Styling (Hair & Fashion) 4. KÔÌ̈ÙÈ΋ 5. M¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 6. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ 7. Business Studies E›Û˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍ·ÌËÓÈ·›· Î·È Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÙˆÓ 30, 40 ˆÚÒÓ ÛÙÔ: ● æËÊÈ·Îfi M·ÎÈÁÈ¿˙, ● M·ÛÛ¿˙, ● T¯ÓËÙ¿ N‡¯È·, ● ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Ó˘¯ÈÒÓ, ● EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ AÈÛıËÙÈ΋, ● ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›·, ● ¢È·ÙÚÔÊÈο £¤Ì·Ù·, ● °ÂÓÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ● æ˘¯ÔÏÔÁ›· ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ EȉÈÎfiÙËÙ˜ Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÁÚ‹ÁÔÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹

European Skateboarding Championship Basel 06

ÂΛ ÙÔ ÚÒÙÔ European junior champs Î·È ¤ÙÛÈ, ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯‹˜, ÌÂÙ¿ÊÂÚ·Ó ÙÔ event ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ı· οӷÌ practice! TÔ ¿ÚÎÔ Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù¤ÏÂÈÔ, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ junior ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÁÈ·Ù› ›¯Â ηٷÏËÊı› ·fi ‰Âο‰Â˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜. TÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ηÏfi ÚˆÈÓfi, ‹Ú·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ skatepark. O ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ‹‰Ë Ì·˙¢Ù›, ÁÈÓfiÙ·Ó ¯·Ìfi˜, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Â›Û·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜. ¶·›ÚÓ·Ó ̤ÚÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 280 ¿ÙÔÌ· ·’ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ E˘ÚÒ˘. 26 ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊfiÚ· ηÓÔÓ›Û·Ì ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔ‡˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. M·›Ó·Ó ·Ó¿ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È Â›¯Â˜ 3 ÏÂÙ¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· skateboarding» Ó· οÓÂȘ Ù· ÎfiÏ· ÛÔ˘. Afi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ team ÚÔÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË B·ÛÈÏ›· Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜. ̤ڷ Ô Giorgio Î·È ÙÔ Î·Ù·¯·Ú‹Î·Ì fiÏÔÈ, ·ÊÔ‡ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ıÏÔ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¶¿ÓÙ· οÔÈÔ˜ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ı· ‚ÚÂı› Ó· ÌÔ˘ ÂÈ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο, ÌÈ· Î·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Û٤Έ ÛÙ· ηϿ ÌÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ù¿ˆ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ fiÏË Ì·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÚÎÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ¿ˆ ÛÙË ÌÔ˘ÓÙ‹ EÏ‚ÂÙ›· practice. Ó· οӈ skate. AÏÏ¿ ÔÙ¤ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Afi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô Giorgio ¤ÁÈÓÂ Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ¤¯ˆ ‰È·ÓÔËı› Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡Ó·Ì ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Skateboarding. MfiÓÔ Ô˘ ¯ÂÈ·. TÔ event ÍÂΛÓËÛÂ Î·È fiÏÔÈ ‚Ϥ·Ì ÙÔÓ Ê¤ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ηÈÚÔ‡, ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Giorgio Û Ôχ ηϋ ÊfiÚÌ·. TÔ line ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÈÔ ÓˆÚ›˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ (11-13 Ú· Ôχ ηÏfi ·ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï ٷ 15 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ fiÏÔÈ ·fi Ù· 16 ÎfiÏ·. AÓ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁÈ· ÙËÓ EÏ‚ÂÙ›·. Y‹ÚÍ·Ó ‚¤‚·È· OI NIKHTE™ ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Î·È ÌÂÚÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó Ó· ·- Street ÏÔ˜, fiÏÔÈ Ì·˜ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Ô (G) Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Á¿Ï·ÓË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ Alex Mizurov (°ÂÚÌ·Ó›·) 2Ô˜ Kilian Heuberger (°ÂÚÌ·Ó›·) ›¯Â ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË fiˆ˜ Ô Ê›ÏÙ·ÙÔ˜ £ˆÌ¿˜ °·Ï¿Ó˘, 3Ô˜ Pjilipp Schuster (A˘ÛÙÚ›·) ̤ڷ. E›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ú·Ô˘ ·ÊÔ‡ Ì·˜ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈ4Ô˜ Axel Cruysberghs (B¤ÏÁÈÔ) Ù˘¯›· Í·Ó·‚Ô‡ÙËÍ ÛÙÔ ÓÂÚfi. TÔ 5Ô˜ Tomas Vintr (TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·) Û ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· 1 ‚·ıÌfi! EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›˙·Ì ÙËÓ ÎÚÈÂÏÏËÓÈÎfi ÊÂÙÈÓfi team ‹Ù·Ó ÈÔ ‰˘- Street best trick Ó·Ùfi ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚfiÓÈ·. TÔ ·- Peter Molec Ì switch nosegrind ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÛηٿ, fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. TËÓ ÂfiÌÂÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô £ÂÔ¯¿Ú˘ M·Ú›ÓË Ì¤Ú· Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·ԉ›¯ÙËΠÔχ ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ÓÔ˜, Ô Sammy Gouloud, Ô £ˆÌ¿˜ KÔÏÔ‡Û˘, Ô XÚ›Ù· ÎfiÏ· ¤ÊÙ·Ó ‚ÚÔ¯‹. M·˙› Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÛÙÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ, Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ù·Íȉ¤„·Ì ̷ٷ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‹Ù·Ó Î·È Ô Û·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Carhartt. TÔ team Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Bastien, Ô˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û fï˜ ·ÚÎÂÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Î·È Ô Giorgio Z¿‚Ô˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘. °È¿ÓÓË °ÎÂÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛηÌ ÂΛ. KÔ‡Ú·ÛË Î·È stress ‹Ù·Ó ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ΢ÚÈ¿ÚEÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì·˜ 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ¯ËÛ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ˆÛÙfiÛÔ Â›‰·ÌÂ Î·È Ôχ ·Ú·Î·ÏÒ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ô˘ ‹Ù·Ó 4 Ì·˜ ¤ÂηÏfi skate. MÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ event ¤Ï·ÊÙ οˆ˜ Ì·Ó¿Ï! ŒÍˆ, Û˘ÓÓÂÊÈ¿ Î·È ÌÔ˘ÓÙ·Ì¿Ú· ‚ ٤ÏÔ˜, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi best trick.TÔ Î·È ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ÂÈÌÒÓ·. T·ÎÙÔÔÈËı‹Î·ÌÂ Î·È European championship ‹Ù·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ skatepark Ì ÛÎÔfi Ó· οı·‡Ì·, ÌfiÓÔ Ô Î·ÈÚfi˜ Ì·˜ Ù· ¯¿Ï·Û ϛÁÔ. E˘¯·ÚÈÓÔ˘Ì practice, ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ Î·È fiÏË Ë ÛÙԇ̠ÙËÓ Carhartt Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì¿˜ ¤Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜. EÈϤÔÓ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÂΛ, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. §ÔÁ·ÚÈ¿˙·Ì fï˜ ¯ˆÂfiÌÂÓÔ championship... we need skatepark! ∞ Ú›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô... º¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈÓfiÙ·Ó

SKATE & BPOXH

❱ ¶Ú·ÎÙÈ΋ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ❱ ¢·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ❱ K¤ÓÙÚÔ AÈÛıËÙÈÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ ❱ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Body and Face Painting» ❱ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ B·ÛÈ΋˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ ❱ ¢ˆÚÂ¿Ó Ù· ‚·ÛÈο ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ❱ EÎÙÒÛÂȘ Û ¿ÙÔÌ· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 49


TÔ Í·Óıfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ ‰›Ï· ÙÚ·¤˙È, Û ı¤Ïˆ! ™Ù›Ï ‰Ò.

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

H§EKTPIKO™ 25/07 Úˆ›. Œ¯ÂȘ ÛÙÚ·Û¿ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË. AÓ fiÙ·Ó Ì ÎÔ›Ù·˙˜ ‰ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÛÔ˘Ó «Ò˜ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ·˘Ùfi˜», ÛٛϠÌÔ˘ ÛÙÔ tsirt_orange@yahoo.gr B. ™OºIA™ 19.45-20.00 Ì ÎÔÈÙ¿˜ Û ÎÔÈÙÒ... Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‹¯Ô ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·; TÈ Ï˜; O „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î.Ï. ¢AºNH Emporio 24/07 8Ì.Ì., Â›Û·È Í·ÓıÈ¿, Ì ÎÔ›Ù·˙˜ Û ÎÔ›Ù·˙·, ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏÔ Î·È ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË. 697 3900892 TIESTO 22/07 ÂÛ‡ ÎfiÎÎÈÓÔ Ú·ÓÙˆÙfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ù˙ÈÓ Î·È Á˘·ÏÈ¿. K·ıfiÌÔ˘Ó Ï¿ÙË ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· Ó· Û ‚Ϥˆ... digw30@yahoo.gr TIESTO 2 ¶ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. XÔÚ¤„·Ì ̷˙› ÙÔ Silence –ÂÛ‡ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË– ‹ÛÔ˘Ó

˘¤ÚÔ¯Ë ‹ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘! EÓÒÛ·Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Û ¤¯·Û· nik_non79@yahoo.gr ZAXAPø AÁÁÂÏÈ΋ ¯·ı‹Î·Ì ͷÊÓÈο ̤۷ ÛÙ· ÙËϤʈӷ. HÏ›·˜ gilysis2@yahoo.gr ™TA£MO™ EIPHNH K˘Úȷ΋ 23/07, 18.00, ÊfiÚ·Á˜ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ, Ì·˙Â̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿, ÂÁÒ Ï¢Îfi tshirt Ô˘ ¤ÁÚ·Ê Reveal. Kԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ· cal2306@yahoo.gr KYPIAKH 23/07 Á¤Ê˘Ú· KËÊÈÛÔ‡, ÂÛ›˜ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Á·Ï·Ú›·, ÂÁÒ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÁÂÏ¿Á·ÙÂ, οÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ù ӷ ÌÔ˘ ›ÙÂ. A£HNA-¶ATMO™ ¶¿ÙÌÔ˜-Aı‹Ó·: B·ÁÁ¤ÏË ¤Ê˘Á˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·... ¤ÁÚ·„· ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÛÔ˘; ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. AıËÓ¿ 697 9510833

H§EKTPIKO™ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ‹Ù·Ó ÏÈÁ¿ÎÈ Ô‰˘ÓËÚfi Ó· Û ‚Ϥˆ Ó· ʇÁÂȘ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜... Îڛ̷ ‰ÂÓ Â›Ó·È; A¿ÓÙ· ‰Ò... ™KOYºAKI ¶¤ÌÙË 20/07 ‰È¿‚·˙˜ ÌfiÓË, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ʈÙÈ¿, ÛÔ˘ ¿ÊËÛ· ÙÔÓ ·Ó·Ù‹Ú·. £· ‹ıÂÏ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. 697 7586817 ™∂ ∂π¢∞ M·Ù¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Û ›‰· ¤¯ˆ ÏÈÒÛÂÈ, ÙÈ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘; ™YNTA°MA MÂÙÚfi 21/07,16.20, Ì‹Î·Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ, ηÙ‚‹Î·Ì ¶·ÓfiÚÌÔ˘. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Ê¿ÎÂÏÔ. EÁÒ ÚÔ˙ ÌÏÔ‡˙·, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó... ÛٛϠsms 693 6459109 APXA°°E§O™ 20/07 ÊÔÚÔ‡Û˜ ·Ì¿ÓÈÎÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÓÙÚ¿Ëη Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, mail me niko_s74@yahoo.gr FLOWER 21/07, Û ϤÓ £Ô‰ˆÚ‹, Û˘˙ËÙ¿Á·Ù ÁÈ· ÿÔ!

SOUL ¶·Ú·Û΢‹ 21/07, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚ·, ÂÁÒ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ... ÛÔ˘ ¤Î·Ó· ÓfiËÌ· ¤Íˆ fiÙ·Ó ¤Ê¢Á· Ì Ì˯·Ó‹, ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò ‹ Soul ¿ÏÈ ¶·Ú·Û΢‹! MAO 19/07. EÁÒ ¿ÛÚÔ ÛÔÚÙ˜ Î·È Û˘ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ·ıÏËÙÈο, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·... giotahellas2004@yaho o.gr SCORPIONS ÕÓÓ· ¤ÈÓ· ‰›Ï· ÛÔ˘ Ì‡Ú˜ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›·. M·ÓÒÏ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÁÈ· Ó· Ì ÚÔÛ¤¯ÂȘ. 697 4006988 EVEREST ™Â ›‰· ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì· 21/07 ÛÙ· Everest ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›·˜, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Athens Voice, Â›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊË, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, 694 9302117 KÒÛÙ·˜ MATI æˆÓ›˙·Ì ̷˙› ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÌÈ· K˘Úȷ΋ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ, ·¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò „ËÏfi ÌÔ‡ÙÚÔ. OMONOIA MÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Everest ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÁÈ· ηʤ Î·È ÛÔ˘ ‹Ú· ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÙË ÛÂÈÚ¿, ÌÔ˘ ¤ÛηÛ˜ ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ... ÛٛϠmms. B·Û›Ï˘ 697 2000166

SHAKIRA ™˘Ó·˘Ï›·. EÁÒ Ì ‰˘Ô ʛϘ, ÂÛ‡ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ‰›Ï· ÌÔ˘ Ó· Ì ηÚÊÒÓÂȘ Ì ÙȘ Ì·Ù¿Ú˜ ÛÔ˘. Õ΢ sms me 697 4038502 MONA™THPAKI ™ÙËÓ Ï·Ù›·, ¶¤ÌÙË 20/07 ηıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, ¿ÛÚÔ t-shirt Î·È Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜, ‹ÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘. ºÒÙ˘ 693 4702359 KABOYPI ◊ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ÛÙÚÈÁοÎÈ ÛÔ˘ ˆ˜ Ôχ ˆÚ·›Ô, ÎÈ ÂÛ‡ ›˜, ‰Â ‚·ÚȤ۷È! M ·Ó·ÛٿوÛ˜. ¶¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ 697 848302 SCORPIONS Û˘Ó·˘Ï›·, ηÛÙ·Ófi, Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ÎÔÏ¿Ó Ì¤Û· ·fi ÌfiÙ˜, Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘. ™Â ÂÚˆÙ‡ÙËη ·Ì¤Ûˆ˜. ™TH§H MYPTø™ «AÂÏÈÛ›· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡», ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ô‡ ’·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·, Ù· ÔÎÙÒ... ·Ó ı˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘. 693 6412093. ÕÚ˘ E•APXEIA Revolt, ·›˙ÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋, Û ϤÓ HÏ›·, Û ı¤Ïˆ. revolt_gr@hotmail.com £H™EIO ™¿Ú· ‰ÂÓ Û ‚Ϥˆ KÔψӿÎÈ Ù· ™¿‚‚·Ù· È·, Ì· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ £ËÛ›Ô! ¶fiÙ ı· Ù· ԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; ™KIA£O™ Remezzo, ¶¤Ó˘ Ì ·¤ÚÚȄ˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ... ÂÁÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, ÙfiÛÔ ·Ó¤Ó‰ÔÙË Â›Û·È È·; nowayofknowing@yaho o.gr BLUE STAR NAXOS 9/07 ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·! ™Â ı¤Ïˆ! ¶¿Ú 699 3376978

Jimny ÂÁÒ Astra, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Ì’ ¤ÛÙÂÈÏÂ... ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·. AϤͷӉÚÔ˜ 694 8257287 ENVY ™Â ϤÓ AÓÙÒÓË, Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ Envy Î·È ÛÙȘ 16/07 Û ¤Ù˘¯· °Ï˘Ê¿‰·, Û „¿¯Óˆ... ¿Ú ÌÂ! 694 9506026 POUNDA BEACH 16/07 Ì ÙȘ ʛϘ ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯Ó·Ù ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ‚È·˙fiÛ·ÛÙ·Ó, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ›¯Â˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ‚ϤÌÌ·! £· Û ͷӷ‰Ò; 697 8276721 MIKPO§IMANO Goody’s 17/06 Á‡Úˆ ÛÙȘ 23.00 Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘, ‰›Ï· ÙÚ·¤˙È, ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ú¿ÛÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘. 694 9323369 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ PRIDE ™Â ›‰· ÛÙËÓ ·Ê›Û· Byzibility ÛÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Ù˘ §OA... Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÛÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÈÎfi ÛÙË ÏÂۂȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜! ™øºEPINA KÔ‡ÎÏ· Á‡Úˆ ÛÙ· 40. O‰ËÁÔ‡Û˜, ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓË... ÎfiÏÏËÛ· ›Ûˆ ÛÔ˘ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ fiÙ·Ó ÚÔÛ¤Ú·Û· ‹ ÓfiÌÈÛ·; sms 694 5478433 APXA°°E§O™ ◊ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ·¤˙È, ÈÔ ˆÚ·›· Î·È ˙ÂÛÙ‹ Î·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. £· ‹ıÂÏ· Ó· Ù· Ô‡ÌÂ! N¤· 694 7565410 H§EKTPIKO™ ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· 13/07. £Â˚Îfi ÚfiÛˆÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ¯Ù¤ÓÈÛÌ·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿, ηÙ‚‹Î·Ì º¿ÏËÚÔ, ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÔÚıÒÛˆ. 697 2928181 ME§I™™IA Joe Weider 17/07 Û ϤÓ £Ô‰ˆÚ‹, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· lotto Juventus, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ‚ϤÌÌ·Ù·, ı˜ Ó’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·...

¶ÂÚ›ÌÂÓ·... Î·È ÂÚÈ̤ӈ, Í·Ó·¿ÚÂ! ™Â ÎÚ·ÙÒ ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÂȘ ÙÔ Ì˘·Ïfi... ÓÈÒıˆ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. KfiÎÎÈÓÔ Ù· ˘ÁÚ¿ Ì·˜ ÊÈÏÈ¿, Ú¿ÛÈÓÔ Ù· Á¤ÏÈ· Î·È Ë ·ÙÛÔ˘Ì·ÏÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ‰¤ÚÓÂÈ, Ú¿ÛÈÓÔ ÔÈ ÛÙÂÓfi¯ˆÚ˜ ÛΤ„ÂȘ... Î·È ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ·ÁˆÓ›· fiÙ ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÊˆÙÔÚ˘ıÌÈÎfi ̤۷ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘. MÔ˘ ÊÒÙÈÛ˜ ÙË ˙ˆÔ‡Ï· ÌÔ˘ Î·È ı˜ Ó· ·ÚÎÂÛÙÒ Û’ ¤Ó· Ì·Ï¿ÎÈ Ì Ì·Ù·Ú›·; K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi... ‚Ϥˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘... Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘... Â›Ì·È ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ·... N. ÁÈ· M·Ú›· •¤ÚÂȘ ÂÛ‡, ·Á¿Ë ÌÔ˘... fiÛ˜ ̷Ϸ˘ Î·È Ó· οÓÂȘ ÁÈ· ̤ӷ, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘! E›Ì·È ÎÔÏÏË̤ÓË Ë ¿ÙÈÌË! ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ. Y.°. Î·È Â›Û·È Î·È Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ºÙÔ˘! M·Ú› Amalgamation of Soundz ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ¿‰ÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË... ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ... ÂÛ¤Ó·... innersense_@hotmail. com TÈ ‚ϤÌÌ·, ·ÚÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÂ! Kڛ̷ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰Ò. EÛ›˜ ¯¿ÓÂÙÂ... AÁÁÂÏÈ΋, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ¿ÊËÛ˜ Ì ¿ÂÈ ·ÏÏÔ‡, ·Ó ı˜ ÛٛϠÛÙÔ left5800@yahoo.gr ¢ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÛÔ Û ı¤Ïˆ ¢.....·!! K¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿, Û ÂÚˆÙ‡ÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ!! MˆÚfi ÌÔ˘, Ò˜ ÓÈÒıÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ̷˙›; •¤Úˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È Î·Ï¿! TÔ ›‰ÈÔ Î·È ’Áˆ! N· ͤÚÂȘ fiÙÈ Û ÛΤÊÙÔÌ·È... fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ۠ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤! MÔ˘ Ï›ÂȘ... Ôχ! ŸÙ·Ó ÌÔÚ›˜

A°. MAPINA ™Â ϤÁ·Ó AÌ·ÚÈÏÏ›˜ Î·È ‹ÛÔ˘Ó· Ì·˙› Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÙËÓ ÎÈÓÂ˙ԇϷ. E›Ì·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ™Â „¿¯Óˆ. 697 2265761 WHITE SNAKE ™˘Ó·˘Ï›·, ˙‹ÙËÛ· ÙÛÈÁ¿Ú· Ì· ‰ÂÓ Â›¯·ÙÂ, Â›Û·È Ë Í·ÓıԇϷ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. ™Â ÎÔ›Ù·˙· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. shishead@hotmail.co m £EATPO BPAXøN ¶¤ÚÛ˜ 18/07. •·ÓıÈ¿, Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ Ì ÌÈ· ΢ڛ·. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ! 694 9021186 XA§AN¢PI K¤ÓÂÓÙÈ. KÔÓÙÔÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ì ·Ì¿ÍÈ –¤Ú·Û˜ 13-14 IÔ˘Ï›Ô˘– ·Ó Ì ›‰Â˜ Î·È Û˘... ÁÚ¿„ ÌÔ˘... Á‡ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ‚ڋη. O¢O™ TPIºY§§IA™ MÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ 18/07 Ì ΛÓËÛË, ‰È·ÛÙ·˘Úˆı‹Î·ÌÂ, Ô‰ËÁÔ‡Û˜ 50 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

£ÈıÈ ÙÔ˘... Û ı¤Ïˆ! M›Ï· ÌÔ˘... Û ı¤Ïˆ ÙÚ·ÁÈο... MˆÚfi ÌÔ˘, ÎÏ›۷Ì ̋ӷ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚ¿, ·Á¿ÎÈ· Î·È ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·! Ÿ,ÙÈ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÌÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÚˆÙÈÎfi... Û ı¤Ïˆ. Ÿ¯È... KÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, ‹Ú˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯· Ì·Ù·Ú›·! °È·Ù› ‰ÂÓ Í·Ó·‹Ú˜;

¿Ú ÌÂ, ı· ÂÚÈ̤ӈ! °È· Û¤Ó·, ·’ ÙËÓ ÁÎÚÈ˙ÔÁ·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓË Î·Ù·ÈÁ›‰· ÛÔ˘...! ™’ ·Á·Ò Ôχ...! M·Ú›· NÂÚ·˚‰Ô‡Ï·, ÌË ı˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÊÒÓËÛË, Â›Û·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤Í˘ÓË ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ Ô‡ ·¢ı‡ÓÔÌ·È, ¤¯ˆ Î·È ÌÈ· ÙÚÂÏÔÌ·Ï›ÙÛ· Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÁÔ‡ÚÈ. TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ... ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó A·Óٿ٠ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÈÓ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›, fi¯È ÛηÛÌfi˜, Ï›ÁË Ͽη, sorry ·Ó ¤ıÈÍ·... £· Âı¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó· ηÈ

Û˘ ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ı· ’Ó·È Îڛ̷... fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È, ÂÛ¤Ó· ı· ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ÌfiÓË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶·›˙ÂȘ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ, ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂȘ ·˘ÙfiÓ, ¢¤ÛÔÈÓ·, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·Ï¿. °·Ï·ÓÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ fiÌÔÚÊË, ͤÚÂȘ fiÙÈ ÂÚÈ̤ӈ Ù· ÚˆÈÓ¿, Ó· Û ‰ˆ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ!! ¢ÒÛ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·!! MË Ì ÚÔÛÂÚÓ¿˜!! °ÈÒÚÁÔ˜ Afi M ÁÈ· N! E›Û·È ÂÛ‡; ™Ù¤ÏÓÂȘ Â‰Ò ÂÛ‡; BÚ˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ!! A, ÂÁÒ ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›· ÓfiÌÈ˙·, fi¯È ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·... Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿. EÔ̤ӈ˜, OK. AÓ·ËÚ¿ÎÈ, Ô˘ ı· ¿Ì ‰È·ÎÔ¤˜; AÔÊ¿ÛÈÛ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜!! H ÌÔÌfiÓ· ÛÔ˘ ™ÔÊ›· Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. BϤˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·ÓÙÔ‡! E‡¯ÔÌ·È Ó· Ù· ԇ̠ÛÙË MÂÁ. °È¿ÓÓ˘ °È· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ fiÙÈ Â›Ì·È ·˘Ùfi˜, ˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 3 ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÛÔ˘... ÊÈÏÈ¿! •¤ÚÂȘ ÂÛ‡ 21.4.2004 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ϤÌÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘... ‰˘Ô ϤÍÂȘ, ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘. E›Ì·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ̤۷ Û ÌÈ· Ê¿ÛË ÙÚ·ÁÈ΋, Â›Ì·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Ë ÛˆÙËÚ›· ÌÔ˘ Â›Û·È ÂÛ‡..!! ̈Úfi ÌÔ˘, ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ̷˙›... Â›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙË! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·...! ™’ ·Á·Ò Ôχ... Î·È ÌÔ˘ Ï›ÂȘ!! TÔ kinky ÛÔ˘, ¿ÚÂ. £· ÂÚÈ̤ӈ! P·ÓÙ‚ԇ N·È, ‰È·‚¿˙ˆ A.V., ·ÔÚÒ, fï˜, ÂÛ‡ Ô‡ ÙË ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È ÙË ‰È·‚¿˙ÂȘ...Ë «·fiÏ˘ÙË» Y.°. Ì‹ˆ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÔÙfi Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹È·ÌÂ; M·ÚÓ¿ÎÈ Â›Ì·È ·ÏÏÔ‡, ͤÚÂȘ. ™Ù·Ì¿Ù· Ó· ·›ÚÓÂȘ, Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ. 3H, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÒÚÂ! BÔ˘¿Ú. KÈ fï˜, ÂÁÒ, ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¿ÏÈ Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘! ÿÚÌ· MËÓ ÍÂÁÂÏȤ۷È, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘... ÙÔ Ï›ÁÔ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ È·... M›¯Ï· ı¤Ïˆ ÙfiÛÔ Ó· Û ‰ˆ ÎÈ fiÏÔ Ï¤ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó٤͈ ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í·Ó·‰Ò. ºÔÚ¿ˆ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Â›Ì·È ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ù˘ KËÊÈÛ›·˜. ¢ÒÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÛÔ˘... °ÈÒÚÁÔ˜


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EÏÏËÓÔηӷ‰fi˜ 37¯ÚÔÓÔ˜, M˯·ÓÔÏfiÁÔ˜-M˯·ÓÈÎfi˜ Ì M.B.A., ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ¯fiÌÈ, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÛÔÚ, ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ Ì ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿ Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÌÔÚʈ̤ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Á¿ÌÔ. °Ú·Ê. Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æY§§A», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶),ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 AÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· 55¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ‰È·-

˙¢Á̤ÓË ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, οÙÔÈÎÔ˜ BÔÚ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È 2.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ̤¯ÚÈ 70 ¯ÚÔÓÒÓ, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· ‹ Á¿ÌÔ. °Ú·Ê. Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æY§§A», ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 AÓ ı¤ÏÂÙ ¤Ó·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ ÂÈ¤‰Ô˘, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æY§§A» ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £· ‚Ú›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÎÏÂÎÙ¿, Ì ·ÚÔ˜ ̤ÏË ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ, ·fi Aı‹Ó·-¶ÂÚÈʤÚÂÈ·-NËÛÈ¿-E˘ÚÒË-AÌÂÚÈ΋, ¿ÓÙ· Ì ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜.K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.0014.00, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611

K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, 40¯ÚÔÓË, ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, 1.70, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ·Ïfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·Î›ÓËÙ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ 2.400 ¢ÚÒ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 N·˘ËÁfi˜ 44¯ÚÔÓÔ˜, ̤ÙÔ¯Ô˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜, 1.80, ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ¢ÁÂÓ‹˜, Ì ÔχÏ¢ÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 5.000 ¢ÚÒ, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ¢ÁÂÓÈ΋, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ÕÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÂÒÓ˘ÌË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ Â›ψÓ, 55¯ÚÔÓË, Ôχ ¢ÁÂÓÈ΋, Ì ¿„ÔÁÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, Ì ٤ÏÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 70 ÂÙÒÓ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, ηÏÔ‚·Ï̤ÓÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ‰È·ÌÔÓ‹ Aı‹Ó·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹-

ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.0014.00, www.pappas.gr øÚ·ÈfiÙ·ÙË 34¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÓÂ/ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ÏÂÙ‹, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, οÙÔÈÎÔ˜ B. ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ È‰È·›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 EÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 34¯ÚÔÓË ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 43 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. PROFILE ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3617.102 AÍÈfiÏÔÁË Î˘Ú›· 30 ÂÙÒÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜, Ôχ fiÌÔÚÊË, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ¢¯¿ÚÈÛÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. PROFILE ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3617.102

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ΔÚ·Ì ™∂º, ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫Δ

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268

‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¡∂√ ∫∞Δ√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1

32 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜&™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿-

52 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§Δ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS, KAº∂Δ∂ƒπ∞) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, FLOCAFE)

EχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. PROFILE ™fiψÓÔ˜ 60, 210 3617.102 Aηٷ̿¯ËÙË 35¿Ú·, È·ÙÚfi˜ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, Í·ÓıÈ¿ ηÏÏÔÓ‹, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›·-Û˘Ì‚›ˆÛË-‰È·ÎÔ¤˜ Ì ·ÚÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·-ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfiηٷÛ΢·ÛÙ‹-ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902 °˘Ó·›Î· ÔÚÔıÂÙÈ΋ ˙ËÙ› ÔÌÔÈÔ·ı›˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ê‡ÏˆÓ ÁÈ· ·Ï‹ ÊÈÏ›·. ÙËÏ. 697 7248011

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ KÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 210 6411.392, 693 7411215 H AÓ·Ù˘Íȷ΋ EÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰‡Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. 210 5229.750 (ÒÚ˜ 10.00 - 14.00)

¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Office, Autocad, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, graphics, web, ¢›ÎÙ˘·), §ÔÁÈÛÙÈ΋˜, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ, £ÂÙÈÎÒÓ/¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ/OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ (ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· A™E¶) Ó¤Ô˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÛÔ‚·ÚÔ‡˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ˙ËÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·. BÈÔÁÚ·ÊÈο: staff_n@otenet.gr AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÏ¿Ù ÛÙËÓ EYPø¢IA™TA™H ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙÔ NÔ‡ÌÂÚÔ ŒÓ· Û ·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ECDL. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· οı ‰¤Î· ̤Ú˜, ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ, ˘ËÚÂÛ›· ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰‡Ô ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·), Web Design, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ EÓÙ‡Ô˘, CAD, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋, Business studies (ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ K¤ÓÙÚÔ City & Guilds), ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ A™E¶. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.400, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6521.200

AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˙ËÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ÿ¯È ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜, fi¯È ¿Û¯ÂÙ˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È fiÛÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂÁ¿Ï· ·Î¤Ù· ˆÚÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: gts_8a@yahoo.gr

A‚›·ÛÙ·, ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜, Ó¤Ô˘˜, ¯ÂÈÚԉȷÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÛÔ‚·ÚÔ›, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, ÛˆÛÙfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÏËڈ̋. 210 3844.695 KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, °ÂˆÚÁ›·, 15:00-17:00

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ Δ√À μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 KHºI™IA: KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ /¶§∞Δ∂π∞ ∫√§ø¡∞∫π√À KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 / ºø∫πø¡√™ ¡∂°ƒ∏ MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ /PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34,MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™Δ∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 35 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ Ï. §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ /ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ∑‡ÍȉԘ (‰›Ï· ¶¿ÛÙ· ºÏfiÚ·) ñ °Î·ÏÂÚ› TNT ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫·Ú. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñPara poli N›Î˘ 15 ñ Bar Bigaroom ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ñ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Cafébar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñOdeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·»\

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucyñ Xenia ñ Mԇη Club ñ Sabia ñ Special Food, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) §∞ƒπ™∞, μ√§√™, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

§ÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË, ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·, ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. °È· Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ô˘ Ô˘Ï¿Ó ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· – ÁÈ· Ó· ÛÎÔ˘›ÛÔ˘Ì ÔÈ· ‰¿ÎÚ˘· ·Ï‹ıÂÈ·; °È· ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ Ô˘ Û Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÂȘ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ – ÁÈ· Ó· ÔÌÔÚʇÓÔ˘Ì ÔÈÔÓ ÎfiÛÌÔ; °È· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ οÔÈÔÈ Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È – Ó· ÙÔ ¯·›ÚÂÛÙ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Û·˜! ¢ÂÓ ÙÔ ·›˙ˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹! MÔ‡¯ÙÈÛ· ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ıËÚȈ‰›· ÎÈ ·’ ÙÔ fiÛÔ ·ÚÙ¿Îˉ˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ! K·È ‰Â ÌÔ˘ ϤÙÂ; TÈ Î·Ù·Ï¿‚·Ù Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎÒÏÔ Û·˜ ÛΤÊÙÂÛÙÂ; Ÿ¯È ›Ù ÌÔ˘ – ÓÈÒıÂÙ Ï‹ÚÂȘ; Sex, sex, sex; K·È ÌÂÙ¿; EÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÈÔ ÌfiÓÔÈ ·fi ÔÙ¤ ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚Èο ‰È·ÌÂÚÈÛÌ·Ù¿ÎÈ· Û·˜, Ì ٷ ·Ó¤Ú·ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Â›ÏˆÓ ÙÔ˘ IKEA! ™·˜ ͤڈ! ™·˜ ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÙ ηıfiÏÔ˘! TÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ‚ÚfiÌÈη, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÍÂοı·Ú·; -K·Ì·Ì·ÚÔ‡

KÔÈÙ¿ÍÙÂ, ÂÂȉ‹ ÌfiÏȘ Á˘Ú›Û·Ì ·fi ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ù· Ó‡ڷ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÛÙÚ¤ÙÛÈÓÁÎ, Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó’ ·Ê‹ÛÂÙ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜, Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ì ٷ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙ· ıÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜. AÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛÂ˙fiÓ ¤ÙÛÈ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Xanax 0,5 ÙÔ˘ ÚÔ˙. K·È ‰Â ϤÂÈ. K·ıfiÏÔ˘. Y.°.1 °È·Ù› ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙË ÊÏÔÁÂÚ‹ ηډȿ Û·˜, ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ K·Ì·Ì·ÚÔ‡;

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°.2 £¤Ïˆ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ·ÌÌÔ˘‰È¤˜, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Û beach bar, ÊÈÏÈ¿ ¿Óˆ Û Ì˯·Ó¤˜, ÛÎfiÓË ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ‚Ô˘ÙȤ˜ ·fi ‚Ú¿¯È·, ·¯ÈÓÔ‡˜ Ì „ˆÌ¿ÎÈ Î·È ÏÂÌÔÓ¿ÎÈ, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÎÔÌÂÓÈο. Œ¯Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¯¿ÏÈ·. YÔÌÔÓ‹. °ÂÈ· ÛÔ˘ M˘ÚÙÒ! MÂÙ¿ ·fi ÛΤ„Ë Î·È ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ. °È· EΛÓÔÓ. E›Ó·È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÙÚÔÌÂÚ¿ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ (ÌÈÏ¿ÂÈ ¿„ÔÁ· 7 ÁÏÒÛÛ˜), ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜, ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÌÔÚÊÔ˜ (Î·È ıÂ˚Îfi ÎÔÚÌ›!!). E›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¤ÍÈ (ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜), ¢ÁÂÓÈÎfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÊÈÏÈÎfi˜ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηÏÔÛ‡ÓË, ÊÈÏfi˙ˆÔ˜, ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜, ·›ı·ÓÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ (ÌÔ˘ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ÂÁÒ „ÈÏÔ˙Ëχˆ), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ïfi˜, ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È ¿ÓÙ· Ô

·˘Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô‡Ù „ˆÓÈṲ̂ÓÔ˜, Ô‡Ù ÚÔÛÔÈ›ٷÈ. K·È ÂÁÒ Â›Ì·È ¤Ó· ·È‰› ÁÂÌ¿ÙÔ ¯¿Ú˜, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ XÚ›ÛÙÔ (¤ÙÛÈ Ï¤Ó ÙÔÓ £Âfi) ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ì¤ÙÚÈÔ˜, ·ÓÂ·Ú΋˜. £¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Ûˆ ÁÈ·Ù› Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÛÔ‚·Ú¿, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚÔÚÂ›˜ Á·ÏÈÊȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ «¢ÂÛÔÈÓ›˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜». °·ÌÒÙÔ! ¶Ò˜ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿Ûˆ; N· ’Û·È ¿ÓÙ· ηϿ. -O ÕÁÓˆÛÙÔ˜ X.

M·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ¿ÓÙÚ·, ·Á·ËÙ¤ Ê›ÏÂ. AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ – ÎÈ ÂÁÒ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ë ZÈ˙¤Ï Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô AÚ‚ÂÏ¤Ú Î·È Â˘ÛÏ·¯Ó›· AÁ¿˘ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó. §ÔÈfiÓ Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· οÙÛÂÙ ÛÙ’ ·˘Á¿ Û·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ηıfiÏÔ˘. °È·Ù› Ó· Ì·›ÓÂÙ Û ʷ۷ڛ˜; Y.°.1 ŸÙ·Ó ¢ηÈÚ‹ÛÂÙÂ, ÛÙ›ÏÙ ÌÔ˘ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÙÔ˘ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ ÁÈ· οÙÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο. Y.°.2 K·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ̷ÁÈfi. M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Î·È Ë ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔ˘ÏÔ› Û·Ó Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘ Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÔÓÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰ˆÚÂ¿Ó „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË – οÙÈ Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Pro Bonus ¤Ó· Ú¿Ì·! §ÔÈfiÓ, ¿ÎÔ˘ ÙÒÚ· ηٿÛÙ·ÛË: ¤¯ˆ ÌÈ· ·Á·Ë̤ÓË Í·‰¤ÚÊË Ë ÔÔ›· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÔÈÚÔÏ¿ÙÚ˘, ı· ÛÔ˘ ¤ÁÚ·ÊÂ Ë ›‰È·. AÏÏ¿ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· (.¯. Ë ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘) ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ‚¿ÏÂÈ Î¿Ùˆ ÙÔÓ ÎÒÏÔ Ù˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ! TÔ ’È·Û˜ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È. ÕÎÔ˘ ÙÒÚ· ·ÓˆÌ·Ï›·. °Ô˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ì ÙڤϷ ÌfiÓÔ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÙË ı¤ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ – Ϥˆ ÂÁÒ, ÂΛÓË ‰ÂÓ ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤ÙÛÈ, ·Ï¿ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó, Ó· ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ó Î.Ï. B·ÛÈο Ó· ÙËÓ ˉ‹ÍÔ˘Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÔ˘Ó¿Ú·. TÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ηٷÓÙ¿ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙÔ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô‡Ù ¿ÁÂÙ·È Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Û·Ó ÙÛԇϷ, Ô‡Ù ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ̛ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò, Ô‡Ù ÌÔ˘ÛÙȤ ̤¯ÚÈ ÂΛ! °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜-¿ÓÙÚ·˜ Ó· Ù˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‚ÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚËÌ¿‰È Ú·ÓÙ‚ԇ, ÁÈ· ¤Ó· ÛÈÓÂÌ¿, ¤Ó· Ê·ÁËÙfi, „¿ÚÂÌ· ¤ÛÙˆ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ! M‹ˆ˜ ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ‰Â ˙ËÙ¿Ó ڷÓÙ‚ԇ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ È·; K·È ·Ó·ÚˆÙȤ̷È: ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô «ÕÓÙÚ˜» ‹ ÛÙÔ «˙ËÙ¿Ó»; -OÏfi‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ NÈÎfiÏ·˜

E›Ó·È ·Ïfi. ¶Â›Ù Ù˘ Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ¿ÁÂÙ·È Î·È Ó· ʤÚÂÙ·È Û·Ó ÙÛԇϷ, Ó· ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ̛ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·È Ì ÌÔ˘ÛÙȤ ̤¯ÚÈ ÂΛ Î·È fiÏ· ı· Ù·¯ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. Y.°.1 ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›Ù ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Â›Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ù¤ÏÔ˜. E‰Ò Ô ÎfiÛÌÔ˜ η›ÁÂÙ·È ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Ì·˜. Afi ʤÙÔ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ÂÎÎÏËÛ›·˜. A···¯, ÌÔ˘ Ï›„·ÙÂ!! ÕÓÙÂ, ηÏfi ÊıÈÓfiˆÚÔ Ó· ’¯Ô˘Ì Â; ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

¶∞ƒ£E¡∂ Œ¯ÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÛ·È ‰˘Ó·Ù¿ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ›Ù ‰Ô˘Ó Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ù ÎfiÎÎÈÓÔ Û ÌÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÂÚÓ¿Ó ÛÊ·›Ú·, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ô‡ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÒÛÂȘ. M‹ˆ˜ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎÔ‡˜ ‚‹Ì·Ù· Î·È Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓ›˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ÊÔ‚¿Û·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ ÌÔÚ› Ó· Û ··Á¿ÁÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ó· ‚ÚÂı›˜ Í·ÊÓÈο Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó¿ÌÔ; M‹ˆ˜ ıˆÚ›˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ‡ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË̤ÓË; ◊ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ οÓÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ οÔÈÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘; Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ¿ÊËÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÏÔÁÈ·ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÓÈÒÛÂȘ ηχÙÂÚ·. KÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ÓÈÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜, ¤¯Â ˘’ fi„ÈÓ ÛÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·fi ·‡ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ fiÏÂÌÔ˜. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) H ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ÛÔ˘ 11Ô Ô›ÎÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹ ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÛÔ˘, ‹ ·Ó Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ï·ÎÔ‡‚· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ó· Û ÛËÎÒÛÂÈ Î·È Ó· Û ηı·Ú›ÛÂÈ ·Ô ÙË Ï¿ÛË. H AÊÚÔ‰›ÙË, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û ·Á·¿ÂÈ Î·È Û ϷÙÚ‡ÂÈ Î·È, ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Û ÛËÎÒÓÂÈ Â¿Óˆ –surprise!– ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ‹ ‰›Ï· ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) TÔ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈο ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ıÂÚ·›·, Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·Ê’ ÂÓfi˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·Ú¿ÓÔÈ· Ô˘ ‚·ÛÈχÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. H ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Â›Ó·È ·ÓÒÊÂϘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂÈ‚¿ÏÂȘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘ Î·È fiÙÈ Ë ÓÙ›‚· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ̤۷ ÛÔ˘ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ˘ÛÙÂڛ˜ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÛȈ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› Â¿Ó ‰Ú¿ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ê¿ÂÈ fiÚÙ·. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) H Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ·Ó ·ÏÏ·Á‹ ÂÈ¤‰Ô˘; K¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi ÛÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¢È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ –›Ù Ì ٷ͛‰È· ›Ù Ì ÛÔ˘‰¤˜ ›Ù Ì ÙË ıÚËÛΛ·– ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›˜ ·fi ÙȘ ¿Î·Ú˜ ÛΤ„ÂȘ, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡Á¯˘ÛË Î·È Ó· Û ÙÚÂÏ·›ÓÔ˘Ó. N· ͤÚÂȘ fiÙÈ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÏÈÒÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ÛÒÛÂÈ ·fi ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ. E¿Ó fï˜ ηٷʤÚÂȘ Ó· ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜ Û›ÁÔ˘Ú· Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· Û ·ÊÔÚ¿ È·. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜ Î·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë ·ÚfiÚÌËÛ‹ ÛÔ˘ Û ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÚÈ¿ÎÈ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·˘Í‹ÛÂȘ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÛÔ˘ ‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂ54 ATHENS VOICE 7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

ÛÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ı· ’ÚÂÂ. Afi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Â¿Ó ¤¯ÂȘ ¤ÓÙ ¿ÛÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ê·ÓÂÚÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Î·È Ê‡Ï·Í ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜.

Ùˆ›ÛÂȘ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ӷ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ §¤ÔÓÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÙfiÁÔÓ· ¤ÓÛÙÈÎÙ·, ÙȘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ‰›„· ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË. £˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È Î·È ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂȘ ÙÔ Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ ·È‰› ̤۷ ÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ M·Ì¿˜ Î·È ÙÔ˘ M·Ì¿ –fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È– Û¿ÂÈ ‚¿˙· Î·È ··ÈÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÂÚÁ·ÛÈÔıÂÚ·›· Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ·ÎÔ‡˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ Ó· οÓÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο ÎÚ·Î ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οÔÙ ıˆÚÔ‡Û˜ fiÙÈ ÛÔ˘ Ù·›ÚÈ·˙ Á¿ÓÙÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÙÈ ‹Á ÛÙÚ·‚¿ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ù›ÔÙ·, ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı· ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÓÂ Î·È ÂÊÔÚÈ·Îfi. M ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÛÔ˘ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ·ÁÚfi Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢·Ï¿È §¿Ì· Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘¤Úԯ˜

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿‰ÈÎÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Î¿ı ۯ¤ÛË, ›Ù Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

99

 ÙÔ ¯ÚfiÓÔ

°INE ™YN¢POMHTH™ ™Δ∏¡ ∞.V!

M·˙› Ì ÙËv ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·›ÚÓÂȘ ‰ÒÚÔ Î·È Ù· 6 ‚È‚Ï›· Ù˘ Athens Voice Books

+

+

+

+

+

TH§.: 210 3617.360 (11.00-18.00) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΋ ›Ù ÂÚˆÙÈ΋, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÔÚ›· ÁÂÌ¿ÙË ÎÚ›ÛÂȘ, ··ÁÔËÙ‡ÛÂȘ, ÌÈÎÚÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, ‚·ıÈ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜. MÔÚ› Â͈ÙÂÚÈο Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ¿ÙÚˆÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÛÔ˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÛÔ˘ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ·È‰› Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ Î¿ı ÙÔ˘ ‚‹Ì· ı· ÙÔ ‚˘ı›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ. E¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘, Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÁÂÓÓËı› Ì ÙÔ ˙Ò‰ÈÔ ÙˆÓ I¯ı‡ˆÓ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. EÓÒ ·˘Ù‹ Ë ı¤ÛË Û ԉËÁ› Û ۤÍÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٷϋÁÂȘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜ Î·È ·›˙ÂȘ ÎÚ˘ÊÙfi Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi

ÛÙÈÁ̤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÈ· ηϋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ı· ‹Ù·Ó: fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Û·È, ·Ó ÎÔÈÌ¿Û·È, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ¤¯ÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÂȘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔÈ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÔ˘ ¤ÍÙÚ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) KÈ ÂÓÒ ÌÂÚÈÎÔ› ™ÎÔÚÈÔ› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙË ‰È·Îfi„Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋. ÕÏÏÔÈ ™ÎÔÚÈÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο, Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰Ô˘ÏȤ˜ ÁÈ·Ù› ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ›¯Ô. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÒÚ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ™ÎÔÚÈÔ› Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 5Ô ÙÔ˘˜

Ô›ÎÔ ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó Û·Ó ¤ÊË‚ÔÈ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÛ·ÚÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη.TÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηı›ÛÂȘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô Î·È ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη ·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÂȘ Û·Ó ·Ù¤Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ë ÊÈÏÂχıÂÚË Ê‡ÛË ÙˆÓ TÔÍÔÙÒÓ Â·Ó·ÛÙ·Ù› ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ú›˙˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÙÔ˘˜ Ë «OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» (fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı TÔÍfiÙË) ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. YÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·Ú΋ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È¯·ÛÌfi ÛÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ›˜ ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ˙ˆ‹, ÛΤ„Ô˘ ÙÔ ÂÍ‹˜: Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚˆÁ̤˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· οÔÙ ‹ÛÔ˘Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ –ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Èı·ÓfiËÙ· ÙÔ˘˜ ÂÔÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜– ÌfiÓÔ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÚıÈ· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ŸÏ˘ÌÔ˘ Î·È K›ÛÛ·‚Ô˘. K·Ù·ÓÔËÙfi; Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈڈӛ˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ Á›ÓÂÛ·È ÏÈÁ¿ÎÈ ÈÔ ÛÔÊfi˜. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ë ›ÛÙË fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠οÔÈÔÓ Ô˘ Ì·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì η› ·fi ·˘Ù‹Ó. EÛ‡; E›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÁÈ·Ù› ÂÈÙÚ¤ÂȘ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û ÂËÚ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Û·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÒÚÔ Ô˘ ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ Ô˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÛˆÚfi ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·ÓÔËۛ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÛÔ‚·Ú¿, ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ú·ÏÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÙÔ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È Î¿ÔÈÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· η›˜. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) MË ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô Î·Ïfi˜ £Âfi˜ Ù· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. O ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÊϤ‚˜ ÛÔ˘ Ì η˘Ùfi ·›Ì· Î·È Ù· Ó¢ÌfiÓÈ· ÛÔ˘ Ì ÂÈϤÔÓ Ô͢ÁfiÓÔ. MËÓ Í¯ӿ˜ Â›Û˘ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Û·Ó ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi. B¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÒÚ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Û ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ‹ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÔ˘ ÙڤϷ, fi¯È ÌfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂȘ ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ¶·ÚfiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ¤‚Á·ÈÓ˜ ·fi ÌÈ· ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Î·È Ó· Û هÊÏˆÓ·Ó Ù· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ··Ú¿ÙÛÈ ÂÓÒ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜, Ì ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÛÙÔ fiÛÔ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ›Ûˆ˜ ͤÚÂȘ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ –ÂÚˆÙÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜– ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηÏÂ›Û·È Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ fiÏË ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· η̛· ÛËÌ·Û›·. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 135  

Athens Voice 135