Page 1

20 - 26 π√À§π√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 133

.

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

T· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ.18

Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜ MÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ôڛ˜ T˘ M·Ú›·˜ £ÂÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ.16

Death trap ÛÙÔ §›‚·ÓÔ TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10


2 ATHENS VOICE 20 - 26 IOYยงIOY 2006


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

20 - 26 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ T¤ÙÛ˘

¶√π√π ∂Iª∞™Δ∂; ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

H Athens Voice ·fi ÙË Focus - Bari

£∂ª∞Δ∞

¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V.;

9 Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚËÛË ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ (20/2 - 18/6/06) 22.000 Ó¤ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ «AV Family» (20% ·‡ÍËÛË).

MÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ôڛ˜ Δ˘ M·Ú›·˜ £ÂÈÔÔ‡ÏÔ˘

1 0 Death trap

K¿ı ¶¤ÌÙË 136.000 AıËÓ·›ÔÈ (Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜) ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·.

To Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

12 Tڤ̈ ...Ô˘ ı· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

M¤Û· Û ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ë «ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ Aı‹Ó·˜» ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

14 MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ...·fi ÙËÓ AÁÁÏ›· TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ

18 I ∂¡∞ ª√¡∞¢π∫√ ∫∞§√∫∞πƒπ

 H A.V. Â›Ó·È Ë ÈÔ Ó·ÓÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù· 33,5 ¯ÚfiÓÈ·.

16 M¤Ú˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘

 H A.V. ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. TÔ 53% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÈÓfi, Ú¿ÁÌ· Û¿ÓÈÔ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. 72.000 Á˘Ó·›Î˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Athens Voice.

N· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘

18 ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ

H A.V. ‰ËÏ·‰‹ ‹Úı ӷ ‰È·„‡ÛÂÈ ‰‡Ô ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜: fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

T· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘

19 Gone with the wind

 E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. 38.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ οı ¶¤ÌÙË Â›Ó·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V.

H ˆÚ·›· ¿ÁÓˆÛÙË Ù˘ ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÔ˘ TÔ˘ £¿ÓÔ˘ K¿·

 E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙȘ ËÏÈ˘ 18-24 ÌÂ

20 EıÂÏÔÓÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·

46.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜.

¢È·ÎÔ¤˜ fiÔ˘ ÓÈÒıÂȘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

 ™ÙȘ ËÏÈ˘ 18-34 ¤¯ÂÈ 75.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. 20 I E£∂§√¡Δ∂™ Ãøƒπ™ ™À¡√ƒ∞

™Δ∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 12 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ °. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. ΔÛ¤ÎÂÚË 17 Δechie Chan: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 22 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 24 2310: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ

TÔ 78% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ËÏÈÎȷο ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 18-44 ÂÙÒÓ. OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘. TÔ 89% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. TÔ 84% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ A.V. Â›Ó·È ·ÓÒÙ·Ù˘-̤Û˘ ÌfiÚʈÛ˘. TÔ 81% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› H/Y. TÔ 72,5% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ A.V. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. TÔ 98,2% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. TÔ 56% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ A.V. ¿ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ı ̋ӷ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. 22.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ¿Ó ÛÈÓÂÌ¿ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. TÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ site Ù˘ A.V. ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È 180.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ Ì‹Ó· ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· ‹ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ O‰ËÁfi ¶fiÏ˘.

28 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 31 Goin’ out: Afi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ 32 ΔÔ soundtrack Ù˘ fiÏ˘: Afi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ 34 G&L: Afi ÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 41 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË

25 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

43 BÈ‚Ï›Ô: Afi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 44 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

46 ¢›ÛÎÔÈ: ∞fi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ

42 Athens Choices: ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

48 Δ¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÎˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

 M 350 ™ËÌ›· ¢È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, 30 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì ·ÚÔ˘Û›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ A.V. M ٷ ‰˘Ô Ó¤· ÂÚÈÔ‰Èο «LOOK» Î·È «HOME» Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Û ¿ÏÏ· 300 ÛËÌ›·. M ÙÔ˘˜ ‰˘Ô O‰ËÁÔ‡˜ («Summer Guide» Î·È «Athens Guide») Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÈÚ¿˙ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡. M ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ŒÎıÂÛË E͈ʇÏÏˆÓ «H T¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÏ›‰·» ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, «Skateboarding in Athens» ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, «Athens Voice Stage» ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ οı IÔ‡ÓÈÔ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜)

50 Skateboarding: Afi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË

H Athens Voice ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜.

61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

H A.V. Â›Ó·È È· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.

62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

P·ÓÙ‚ԇ Û οÔÈÔ ÎfiÎÎÈÓÔ stand.

49 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 3


°ƒ∞ªª∞Δ∞

voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

AX, ZIZOY! E›Ó·È Ë Î·ÎÂÓÙÚ¤¯ÂÈ· Ô˘ Ì ÂÓԯϛ. ¶Ô˘ ÌfiÏȘ ‰Ô‡Ì οÔÈÔ ÛÙ¿¯˘ Ó· ˘„ÒÓÂÈ, Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¿ÏÏ·, ÂÌ¿˜, ηڷ‰ÔÎÔ‡ÌÂ, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ıÂÚ›ÛÔ˘ÌÂ. AÓ ÙÔ ÛÙ¿¯˘ ·Ó˘„ˆı›, Ì ‰fiÏÈ· ̤۷, ·ÓÔÚıfi‰ÔÍ·, ‰ÂÓ ÂÓԯϛ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·. E›Ó·È ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓfi Ì ÂÌ¿˜ ÛÙ¿¯˘, ·Ï¿ ÈÔ „ËÏfi. E›Ó·È ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÓԯϛ. M ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Ô M›Ï·Ó KÔ‡ÓÙÂÚ· ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ «›ÏÈÁÁÔ» ÛÙËÓ «A‚¿ÛÙ·¯ÙË EÏ·ÊÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ E›Ó·È», ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÛÎÔÙÂÈÓ¿, „ËÏ¿ ÛÙ¿¯˘·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ÎÔ˘ÙÛÔ‚ÔϤ„ÂÈ ÙË ˙ˆÔ‡Ï· Ì·˜. A·ÈÙԇ̠·fi ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Î·È Û˘Á¯ˆÚԇ̠ÛÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ ¯Â›ÚÈÛÙÔ, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ‰fiÁÌ· Ô˘ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘ Î·È Û˘Á¯ˆÚ› ÔÙȉ‹ÔÙ ÛÙÔÓ ·Ó‹ıÈÎÔ. ¶Â›Ù Ì ÚÔÌ·ÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‚ڋη ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ZÈ˙Ô‡ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ËÚˆÈ΋, ·ÍÈÔÚÂ‹, ÂÓ¿ÚÂÙË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË. YÔÎÏ›ÓÔÌ·È. -E˘ÁÂÓ›· K·Ú·Ì¿ÓË

£A EIMAI EKEI TË Ì¤Ú· Ô˘ ı· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·Ï·Ú›Ó˜ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜, ı· Â›Ì·È ÂΛ. ŸÙ·Ó ı· ·ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ı· ÛΛ˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù·ÍÈı¤ÙÚȘ. £· ʈӿ͈ ·-

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ T¤ÙÛ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ⁄‰Ú· ÙÔ 1925. T· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ 1940 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Klaus Frieslander, ÂÓÒ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¢. ¶ÈÎÈÒÓË Î·È N. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î·. TÔ 1943 ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢. MÈÛΛÓË Î·È ¶. M·ıÈfiÔ˘ÏÔ, Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ K. ¶·Úı¤ÓË. ¶·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰›ψ̿ ÙÔ˘ ÙÔ 1949 Î·È ÙÔ 1951 ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘, Ì ηıËÁËÙ‹ ÙÔÓ X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ-°Î›Î·, ÛÙËÓ AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ MÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. TÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1958-1976, ÔfiÙÂ Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ AÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ. To 1948 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› «PfiÌ‚Ô˜» ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 25. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¤˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Biennale ÙÔ˘ Sao Paulo (1957, 1965) Î·È Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ (1959), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¢ÈÂıÓ›˜ EÎı¤ÛÂȘ X·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÙÔ §Ô˘ÁοÓÔ Î·È ÙÔ TfiÎÈÔ (1960, 1964). A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «£¿Ï·ÙÙ·» ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ (̤¯ÚÈ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘).

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›Ó· ∫Ô˘Û›‰Ë, £¿ÓÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, μ¿Ï˘ μ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∂˘ÁÂÓ›· ª›Á‰Ô˘, §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r

ÚfiÓ ÛÙÔ forum ÙˆÓ ∞Ï‚·Ó›‰ˆÓ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ. TË Ì¤Ú· Ô˘ ÔÈ Ù·Ì›Â˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘

COMIC

ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ, ı· ÙÚ¤¯ˆ Ì·˙› ÙÔ˘˜. EΛÓË ÙË Ì¤Ú· fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰Â ı· ˘·ÎÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Î·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ ı· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ô˘ ı· ‘Ì·È Î·È ÂÁÒ Î·È ı· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ÙË ™Ù·‰›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. K·È ‘Áˆ ‰ÂÓ ı· ΈÏÒÓˆ ÁÈ·Ù› ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿ÓıÚˆÔÈ Ì Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ Î·È Î·ÚfiÙÛÈ· ı· Â›Ó·È ÂΛ Ó· Ì ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó. ŸÙ·Ó ÔÈ fiÚÓ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· Î·È ÔÈ ÓÙ·‚·Ù˙‹‰Â˜ ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó, ı· Ô˘ÚÏȿ͈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Ì·˙› Ì ٷ ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿.

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r

ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, ¡. μ·Ó‰ÒÚÔ˜, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË, πˆ¿ÓÓ· μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, §›ÏÈ·Ó °ÂÓÈ¿, μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r

M ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, -¶·Ó. TÛÔ‚ÈÏ¿ ∞ÀΔ√™ ∂π¡∞π √ SILVER SURFER Δ√À MOEBIUS. ª∞∑π ª∂ ¶√§§√À™ ∞§§√À™ ∫√ªπ∫ ∏ƒø∂™ £∞ Δ√¡ μƒ∂πΔ∂ ™Δ√¡ ¶√§À ∫∞Δ∞Δ√¶π™Δπ∫√, √°∫ø¢∏ Δ√ª√ «π™Δ√ƒπ∞ Δø¡ ∫√ªπ∫™» Δ√À §∂ÀΔ∂ƒ∏ Δ∞ƒ§∞¡Δ∂∑√À, ¢∏ª√™π√°ƒ∞º√À, §∞Δƒ∏ Δø¡ ∫À∫§√º√ƒ∂π ∞¶√ Δπ™ ∂∫¢√™∂π™ ∞π°√∫∂ƒø™.

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.) 4 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Y‡ı˘ÓË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

Ã∞ƒΔπ¡ø¡ ∏ƒøø¡.

AX, TI MOY £YMH™E™! «AÁ·ËÙ‹ Athens Voice ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 130 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «70 ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÙ ÙÔ K·ÏÔη›ÚÈ» ˘‹Ú¯Â Ì›· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Û·˜ Î. AÓ‰Ú¤· P¿ÙË (fiˆ˜Î·Ù¿Ï·‚· ·fi Ù· ·Ú¯Èο A.P.) Ì ı¤Ì· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ 35+Ï¿ÙÚ¢·Ó fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰È¿: ÙÔ SUBBUTEO. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙÔÓ Î. P¿ÙË ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›Á˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘. K·È ÁÈ· ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ú·Î·ÏÒ ÛËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘·Ú‹Á·Á ÙÔ SUBBUTEO ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «WADDINGTON» Î·È fi¯È «worthington» fiˆ˜ ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË. -E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ º·ÏÂÏ¿Î˘

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

H ∞ΔªO™º∞πƒ∞ ∂I¡∞π ∫∞§H, ™Ã∂¢O¡ °π√ƒΔ∞™Δπ∫H –∞¡ ∫∞π ∫∞¡E¡∞™ ¡√ƒª∞§ ∞¡£ƒø¶√™ ¢∂¡ °√À™Δ∞ƒ∂π Δπ™ °π√ƒΔ∂™–, ∫∞π ª∂ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞¶∞¡ø ºƒ∞™∏ ∂¡¡√ø √Δπ °ƒ∞ºø ª∂ ∫∂ºπ. •∞º¡π∫∞. ™Δ∞ ∫∞§∞ ∫∞£√Àª∂¡∞. K∞Δ∞§∞μ∂™;

¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ Ï‡ÛÛ· ÌË Ù˘¯fiÓ Î·È ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (Ϙ ÎÈ ·Ó ÍÂÏ˘Ûۿ͈ ı· Ì›ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ), ÎÈ fiÛÔ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÁÈ· ÙË ˙¤ÛÙË ÙfiÛÔ ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Â›Ó·È ˙ÂÛÙ¤˜. BϤˆ ·ÎfiÌ· ÙË ZÈ˙¤Ï ÛÙȘ ·Ê›Û˜ Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿ Vogue Î·È fiÏÔ ÛÎÔ‡ˆ Ó· ¿ˆ Ó· ¿Úˆ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰È¿‚·Û· οÔ˘ fiÙÈ Ë ZÈ˙¤Ï Â›Ó·È ¯·˙‹ ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη. ¢ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ô˘ Â›Ó·È ÎÔ˘ÎÏ¿Ú·, ‰›ÌÂÙÚË, ÂÙ˘¯Ë̤ÓË, ÏÔ‡ÛÈ·, Ì οÙÈ ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ·Ú¿‰Â˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ·Ó ‹Ù·Ó Î·È ¤Í˘ÓË ı· Ì·˜ ¤È·Ó ηٿıÏÈ„Ë. Ÿ¯È, Â›Ó·È ˙ÒÔÓ, ·ÏÒ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ˆÚ·›· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. K·È Èı·ÓÒ˜ Ó· ›ӷÈ, ¯Ì, ηÏfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. °È· Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯¿Ûˆ ¿ÓÙˆ˜: ‹Á·Ì ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙË «°ÈÔÚÙ‹», ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÛÂÊ

ª’

6 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

M·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ X·˚‰¿ÚÈ, Î·È Â›¯Â ˆÚ·›· ‰ÚÔÛÈ¿. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÙfiÛÔ Ô Ì¤Û· fiÛÔ Î·È Ô ¤Íˆ) Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚ·¤˙È· Î·È ÁηÚÛfiÓÈ· Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Ï·ÊÈ·Ṳ̂ӷ ¿Óˆ-οو, ·ÏÏ¿ Ì Y¶EPOXA Ê·ÁËÙ¿. Y¤ÚÔ¯·. A’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚¿˙ÂȘ ÌÈ· ÌÔ˘ÎÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Ì ÙÔ ÙÔÓ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ (ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ; Î·È fï˜). E›Û˘ Â›Ó·È ÊıËÓfi, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· haute cuisine ÂÎÙfi˜ Ͽη˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ù˙ÈÚÈÙ˙¿ÓÙ˙Ô˘Ï˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈϤ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ – ÙÔ ÌÔ˘ÁÈÔ˘ÚÓÙ› ¤Ú¯ÂÙ·È, Ì·˙› Ì (ηÏfi) ÎÚ·Û› ÂÚ›Ô˘ 20-30 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. E›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ì¤ÚÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÂΛ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÂÊ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÛÂοÚÂÈ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ Û·Ó Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù·‚¤ÚÓ·, Ì Y„ËÏ‹ KÔ˘˙›Ó· fï˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÎÔ˘Ï‹ (·fi ™ÈÓ¿ÙÚ· ̤¯ÚÈ M·ÚÈ¿ÓÙ·

°IOPTE™& ¶ANH°YPIA

¶ÈÂÚ›‰Ë), ·ÏÏ¿ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ı· Ù· ‚ÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÍËÏÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ˯›Ô... TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÚ·‚‹¯ÙËη Úˆ›-Úˆ› ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ˘ Ù·Ì›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆ ÌÈ·-‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ fiÙÈ Â›Ì·È fiÓÙˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È fi¯È ¤ÌÔÚÔ˜ Ï¢΋˜ Û·ÚÎfi˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. MÂÙ¿, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fiˆ˜ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ·, ‹Á· ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. H ÔÔ›· Â›Ó·È TO™O ÂÚ›ÂÚÁË, Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ηÊÂÙ¤ÚȘ ·fi ÙË Ì›· Î·È Ù· Ù˙¿ÓÎÈ· Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙ· ·ÁοÎÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿... Á˘ÊÙ¿ÎÈ· Ô˘ Ô˘Ï¿Ó ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ·, Ú›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· Ù˙¿ÓÎÈ·, Ì·˜ Î·È ‚ÚÔ‡Ó ٛÔÙ· Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó (‹ ¤ÛÙˆ, Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î·Ó· ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ), ÎÈ ·Ó ¤Ú¯ÂÛ·È ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. AÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË, Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, Î·È ÛfiÚÈ ·ÏÏ¿ Ë ÌÈÛ‹ EÏÏ¿‰· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, ÙË ‚ϤÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. AÏÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙË ı˘Ì¿Ù·È. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηʤ Elite, Ì ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â›Û˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔÛÙ (ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿„ÔÁÔ). K·È ÙÔÓ ˘ÂÚ-¯Ù˘Ë̤ÓÔ, ηٷ-·ÁˆÌ¤ÓÔ ÊÚ·¤. A¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÛÙË ™ÙÔ¿ KÔÚ·‹, Ô˘ ÙÒÚ· ϤÁÂÙ·È Galleria, ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ Â›Ó·È ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜, ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜, Ì ۿÓÙÔ˘ÈÙ˜ Û ÔÎÙ¿ÛÔÚÔ „ˆÌ› Î·È Á·ÏÔԇϷ Ï›ÁˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ. ™ÙÔ Bubbles Ê¿Á·Ì Ì ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘ ¤Ó· ˆÚ·›Ô Ù¤ÙÔÈÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì „ˆÌ› ‚‡Ó˘ ·Ú·Î·ÏÒ, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì Ò˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ (Ì·‡ÚÔ). ™ÙË ÛÙÔ¿ ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Pizza Hut, ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌÔÓÙÂÚÓÔ˘¿ Gastone restaurant, ¿ÏÏÔ ¤Ó· Street café. K·È ˘ÂÚÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ì·Á·˙È¿ Ì ¤Í˘Ó˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜. ŸÏ’ ·˘Ù¿ Ì ۯÂÙÈ΋ ‰ÚÔÛÈ¿, ÌÈ· Î·È ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Ì·›ÓÂÈ ·’ ÙË Ì›· Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË... Ó·È. EȉÈο ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÚ¿ÛË Ì ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ·. ™ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Ì ¤¯Ô˘ÓÂ. ◊ ÎÈ ·Ó Ì ¤¯Ô˘ÓÂ, ÙÔ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÒÚ·. MË Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙË ™ÙÔ¿ Û˘¯Ó¿, ·ÏÒ˜ ›¯· ˘ÔÛÙ› ‹‰Ë ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË (›̷È-‰ÂÓ Â›Ì·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ. ™Ù¤ÎÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ·fi ÙËÓ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË (ÂÏ·ÊÚÈ¿) ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ̤ÙÚ· ÈÔ ¤Ú· Ù· ¤ÚËÌ· Ù˙¿ÓÎÈ· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÁοÎÈ· ‹ ¿Óˆ ÛÙÔ Î·˘Ùfi ÌÂÙfiÓ. E›Ó·È trendy Ë ™ÙÔ¿ Galleria, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜ ηٷӷψ٤˜, Â›Ó·È Ôχ Â˘Úˆ·˚΋, Ì ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì smoothies, Ì Á‡̷ٷ light, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋... K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÙÂÏÈο Ì ÙËÓ Aı‹Ó·: Ë Áο̷. H Û˘Ó‡·ÚÍË Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ù˘ ÊÚÂÛο‰·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿... ‹ Ϥˆ ̷Ϸ˘. M·. £· ÊÙ·›ÂÈ Ë ˙¤ÛÙË. ∞ °ÈÔÚÙ‹, T¤ÚÌ· IÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡, ¢·ÊÓ›, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5326.163 Elite, ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 4, 210 3234.419 Bubbles, Galleria KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30, 210 3319.833


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 7


AYTH H NYXTA TÔ˘ £ANOY A§E•AN¢PH Kø¢π∫∞™ DA VICKY

¢π∞μ∞™∂ Δ√!

™ÙÔ ÔÚÁ·ÛÌÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÔÈ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Á¿Ë Î·È Ì›ÛÔ˜ Ó· ‰Ú¤„Ô˘Ó Ù· ÛٷʇÏÈ· Ù˘ ÔÚÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂı¤·Û˘. ¶·ÚÔ‡Û·, ·Ô‡Û·, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋, ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÚˆÙÈ΋ Ë B›Î˘ Mȯ·ÏÔÓ¿ÎÔ˘, Á˘ÌÓ‹ Î·È ¿ÛÈÏË, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È fiˆ˜ Ë ›‰È· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙ· ÔÓËÚ¿ ÎÂχÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·ÈÚÒÓ, Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ·¯È΋ Ô‰ÔÈfiÚÔ˜ Ù· ‰Èο Ù˘ ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·Ú¤Ó· ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. H ¿Ï·È ÔÙ¤ ‰ÈηÛÙ›Ó· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, Ô˘ Ë Ê‹ÌË Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «EÚˆÙÔ‰ÈΛԻ ÍÂ¤Ú·Û ٷ ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ· Î·È ¤ÁÈÓ ‰ÈÂıÓ‹˜, ·¤ÎÙËÛÂ Ê·Ó ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÚÈÙÒÓ. ZËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó¤· ÙËÏÂÔÙÈο ›‰ˆÏ·, ÁÈ·Ù› Ù· ·ÏÈ¿ ÁÂÚ¿Û·ÓÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ÓÙfiÈÓÁÎ ‰ÂÓ Ù· ÛÒ˙ÂÈ, ηӤӷ Ï›ÊÙÈÓÁÎ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜. ZËÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ¿ÏÌ· Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û‡Ó‰ÂÛË, ÁÈ·Ù› ÙÔ ı‡Ì·, Ô fiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ·›Ì· Ô˘Ï¿ÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Â›Ó·È Î¿Ô˘ ηϿ Ê˘Ï·Á̤ÓÔ. ¶ÔÈ· ›ÛÙ Î. Mȯ·ÏÔÓ¿ÎÔ˘; E›Ì·È ÂÛ›˜. E›Ì·È ηÓ›˜. E›Ì·È ۯ‰fiÓ ‰È·Ê·Ó‹˜. E›Ì·È Ë Á˘ÌÓ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ÚˆÙÔÛ¤ÏȉԘ ¤ÚˆÙ·˜, ¤ÎÙˆÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ΛÙÚÈÓÔ˜ Ù‡Ô˜. K¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÏ·˜-Ì·Î Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Û·˜; ¢ÂÓ ÂÁηÏÔ‡Ì·È Ó· ·ÔÏÔÁËıÒ, Ô‡Ù ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈËıÒ. ™ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È fiÏÔÈ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ì·˜, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù·. TÔ «EÚˆÙÔ‰ÈΛԻ, ¤Ú· ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È fiÚÈ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, οÓÔÓÙ·˜ ‚·ıÈ¿ ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. EÌ›˜ ‰ÒÛ·Ì ¤Ó· ˯ËÚfi ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙÔ ‰‹ıÂÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηıˆÛÚÂÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. O ¤ÁÎÚÈÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ HÏ›·˜ K·Ó¤ÏÏ˘ ̤۷ ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÛÙ· «N¤·» ÂÂÛ‹Ì·Ó ÚÈÓ Î·ÈÚfi ˆ˜ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ÁÈ·Ù› fiÏË Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÏË Ë EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ «EÚˆÙÔ‰ÈΛԻ. MÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰fiÍ·˜ Ô˘ ·ÍȈı‹Î·ÙÂ; ¶Ò˜ Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ Î·È ÂÚˆÙÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ; M ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ı˘ÚˆÚfi˜ Î·È Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ÂÎÔ‡ÛÈÔ ‹ ·ÎÔ‡ÛÈÔ ı‡Ì· Â›‰ÔÍˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ. £‡Ì· ·fiÂÈÚ·˜ ‚È·ÛÌÔ‡. ™·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜; O ηχÙÂÚÔ˜ Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ó‰·Ì¿ÙˆÚ ¯ÚfiÓÔ˜, Ô˘ ·Ê·ÈÚ› ·Á¿˜, ¿ıË, ¤ÚˆÙ·, ‰fiÍ· Ì ÙÔ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË ÂÛ›˜. ™›ÁÔ˘Ú· ‚ڋηÙ ÙÔ ÂÏÈÍ›ÚÈÔ Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜. Œ¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ. ¶¿Û¯ˆ Î·È ’Áˆ ·fi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‚·ÌÈÚÈÛÌfi. H ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Ô Ì·ÁÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ ÙˆÓ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ¢ÓÔ˘¯›˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È, ÂÎÔÚÓ‡ÂÈ Î·È ÂÎÔÚÓ‡ÂÙ·È, Ó·ÚÎÈÛÛ¢fiÌÂÓË. TÈ Â›Ó·È ·Ì·ÚÙ›·; TÔ Ì·ÛÙ›ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÒÓ, ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÙÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. OÈ ·Ì·Úٛ˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·Íȉ¿ÎÈ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÏÏ·ÏÒ˜ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÏÏ·ÏÒ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÌÔӛ̈˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔ Û·Ó ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Û·Ó ·ı·Ó·Û›·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ «Distraction» Î·È ÙÔÓ HÏ›· æÈÓ¿ÎË; ™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, Ù· Ù¤Ú·Ù· ÙˆÓ ÛηӉ·ÏÔÔÈÒÓ. O AÚÌ·Á‰ÒÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÎfiÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â‰Ò. O HÏ›·˜ æÈÓ¿Î˘ Â›Ó·È Â‰Ò, ¯ˆÚ›˜ ·È‰Ò, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·, ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘ ËıÈ΋˜ Ì·˜, ‰·ÈÌÔÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÂÎÔÚÓ‡ÂÙ·È ÙËÏÂÔÙÈο, ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Ô‚ÔÏfi Ù˘ ÙËÏÂı¤·Û˘. TÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‚·Ì›Ú ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÌÂÛ·›ˆÓ·, ‹ Ì‹ˆ˜ Ë ÚÔÛ¢¯‹ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ „˘¯ÒÓ; MÂÙ·ÓÔ›ÙÂ. ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. A˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «KÒ‰Èη˜ Da Vicky». E›Ó·È ÙÔ ıÂÒÚËÌ· Ù˘ M·Á‰·ÏËÓ‹˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. EÏÏËÓÈ΋ TV, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. E›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ’Áˆ ·Ú·Ì¤Óˆ ÛÂÌÓ‹ Î·È Ù›ÌÈ· Á·˙ÒÙÚÈ· ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ê·ÛfiÓ. ● 8 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

H TEXNH ™THN ¶PøTH ™E§I¢A II ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ Athens Voice ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÙȘ 23 IÔ˘Ï›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ Athens Voice (210 3617.360) ÁÈ· Ó· Û·˜ ʤÚÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

¢H§ø™H ATYXHMATO™ E›Ì·È ¤Ó·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÔÈÎÔ‰ÒÌÔ˜. TË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰Ô‡Ï¢· ÛÙË ÛÎÂ‹ ÌÈ·˜ ÂÍ·fiÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÙ·Ó ٤τ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ›‰· fiÙÈ ÌÔ˘ ÂÚÛ¤„·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 250 ÎÈÏ¿ ÙÔ‡‚Ï·, ¿Óˆ-οو. AÓÙ› fï˜ Ó· Ù· ηÙ‚¿Ûˆ ·fi ÙË ÛÎÂ‹ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ·fi ÙË ÛοϷ Î·È Ó· Ì ۷›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó‚Ôη٤‚·ÛÌ·, ›· Ó· Ù· ‚¿Ïˆ Û¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ Î·È Ó· Ù· ηÙ‚¿Ûˆ Ì ÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›· Ô˘ ›¯Â ÂÈ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ·fi Ù· ÚÈÓ ÛÙË ÛÎÂ‹. ™ÚÒ¯Óˆ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÁÂÌ¿ˆ Ì ٷ 250 ÎÈÏ¿ ÙÔ‡‚Ï· ¿Óˆ-οو Î·È Î·Ù‚·›Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. §‡Óˆ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Ô˘ ÎÚ¿Ù·Á ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÙÔ ÎÚ·Ù¿ˆ ÁÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ηÙ‚¿Ûˆ Ù· ÙÔ‡‚Ï· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌË Û¿ÛÔ˘ÓÂ Î·È Ù· ÏËÚÒÛˆ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·„· Î·È ÈÔ ÚÈÓ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÒηÙ ˙˘Á›˙ˆ 55 ÎÈÏ¿ ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ÁÂÚfi˜ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ۷ Ù·Ó¿ÏȘ, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. AÏÏ¿ ·ÚoÏ·ÊÙ¿ ÌfiÏȘ ¤Ï˘Û· ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Í·ÊÓÈ¿ÛÙËη ·fiÓ· ‰˘Ó·Ùfi ÙÚ¿ÓÙ·ÁÌ·, Ù¿¯·Û· Î·È ÎfiÏËÛ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Î·È Í¤¯·Û· Ó· ·ÌÔχۈ ÙÔ ÛÎÔÈÓ›. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ·ÔÁÈÒıËη ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó‚·›Óˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÙˆÌ· ¿Óˆ-οو ÙڷοÚËÛ· Ì ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ì ٷ ÙÔ‡‚Ï· Ô˘ η٤‚·ÈÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fiÛÔ ÂÁÒ ·Ó¤‚·ÈÓ·. A˘Ùfi˜ Ô ÙÚ¿ÎÔ˜ ÂÍËÁ¿ÂÈ Ù· ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÔÏ¿ÙË ÌÔ˘.

AÊÔ‡ Ùڿηڷ Ì ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ η٤‚·ÈÓÂ Û˘Ó¤¯È˙· Ó· ·Ó‚·›Óˆ ·ÏÏ¿ ÈÔ ÛÈÁ¿ Î·È ¤ÊÙ·Û· ̤¯ÚÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ô˘ ›¯· È¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ¯ˆı‹Î·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÙÚÔ¯·Ï›·. ¢ÂÓ Ï¤ˆ, ÌÔ˘ÚÏ¿ıËη ·fi ÙÔÓ fiÓÔ, ·ÏÏ¿ ›¯· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ·Ú¿ Ô˘ fiÓ·Á· ‰ÂÓ ¿ÊËÛ· ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ÌË Ù˘¯fiÓ Î·È ÁÎÚÂÌÈÛÙÒ ·fi ÂΛ „ËÏ¿. EΛÓË fï˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηٿϷ‚· ÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ ʇÁÂÈ Ô ¿ÙÔ˜. X‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ ¿‰ÂÈ·Û ‰ÂÓ ˙‡ÁÈ˙ ¿Óˆ ·fi 25 ÎÈÏ¿ Ì ٛÔÙ·. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÂÁÒ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ηÙ‚·›Óˆ ÙÒÚ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÚÔ˜ Ù· οو ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÙˆÌ· ¿Óˆ-οو Í·Ó·ÙڷΤÚÓˆ Ì ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ·. A˘Ùfi˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚ¿ÎÔ˜ ÂÍËÁ¿ÂÈ Ù· ηٿÁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙ· fi‰È·. B¤‚·È· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚ¿ÎÔ˜ ›¯Â Î·È ¤Ó· ηÏfi ·ÊÔ‡ Ì ÊÚÂÓ¿ÚËÛ ϛÁÔ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤ÂÛ· Ì ÊfiÚ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÚfi Ì ٷ ÙÔ‡‚Ï· Ô˘ ›¯·Ó ¯˘ı› ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ó· ¿ı·ÈÓ· ηÌÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. M χË ÌÔ˘ Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Í·ψ̤ÓÔ˜ ηٿ¯·Ì· ¿Óˆ ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï· Î·È ·ÎÔ˘ÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ‚·Ú¤ÏÈ ¤ÍÈ ·ÙÒÌ·Ù· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, ÏÈÔı˘Ì¿ˆ Î·È ·ÌÔÏ¿ˆ ÙÔ ÛÎÔÈÓ›. MÂÙ¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ Ô˘ ›‰· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÁÈ·ÙÚfi. (¢‹ÏˆÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı¤ÓÙ· ÛÙÔ T˙¿ÓÓÂÈÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. TËÚÂ›Ù·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘) ●


IN AWABI FISHER AND OCTUPUS, HOKUSAI

¶§∞¡∏Δ∏™ ∞£∏¡∞

T˘ MAPIA™ £EIO¶OY§OY

H A.V. ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ZHTA MOY O,TI £E™ A

ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ˙Ò· ÛÙË «XÚ˘Û‹ E˘Î·ÈÚ›·», ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡-΋Ô˘. EÂȉ‹ ›̷ÛÙ ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ·fi ˙Ò· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û΢ÏÈ¿ ‹ Á·ÙÈ¿, ¿ÓÙÂ Î·È ¿ÏÔÁ· ÙÔ Ôχ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ôڛ˜.

BOA™ Constrictor, ¿Óˆ ·fi 1,5 Ì., Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, ˆÏÂ›Ù·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. TÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚fi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜; B·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ· Î·È Ì¿Ûη; ™¯ÔÏÈο ÙÂÙÚ¿‰È·; M›ÓÈ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË ·fi Ù·Ó¿ÏȘ ÁÈ· Ó· ÛÊ›ÁÁÂÈ, ηıfiÙÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú; ¢Â ı· Ì¿ıÔ˘Ì ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ò˜ ÚˆÙ¿Ó ¤Ó· ‚fi· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘; M‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎfi; K·È, ΢ڛˆ˜, Ò˜ ··ÓÙ¿ÂÈ; °AI¢OYPI 12 ÂÙÒÓ, Ì ۷̿ÚÈ, ÙÈÌ‹ 150 ¢ÚÒ. A˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. øÛÙfiÛÔ Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÔÚ›· fiÛÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÍÂÛ·Ì¿ÚˆÙÔ. °I¢IA (150), 50 Úfi‚·Ù·, Ì ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Úfi‚·Ù· ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·; TÛ¿Ì· ‹Á ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜; °KEKA™ (2), 14 ÌËÓÒÓ, ·ÚÛÂÓÈο, ÍÂÎÈÓË̤ӷ, ‰ÂÓ ¿Ó ·ÏÂÔ‡, ÙÈÌ‹ 400 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ. TÈ ÂÓÓÔ› Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÍÂÎÈÓË̤ӷ (;) °Î¤Î·˜ ‰ÂÓ ¿Ó ·ÏÂÔ‡; ¢ÂÓ ÙËÓ ¿Ó ÙËÓ ·ÏÂÔ‡; ¢ÂÓ ¿Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÏÂÔ‡; KÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi ‹ ηÎfi; AÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ·ÏÂÔ‡ ı· ·Ó¤‚·ÈÓ ‹ ı· η٤‚·ÈÓÂ Ë ÙÈÌ‹; °KEKA™ ·ÚÛÂÓÈÎfi, 4 ÂÙÒÓ, ÎÔÓÙÈÓfi˜, ‰ÂÓ ¿ÂÈ ·ÏÂ-

Ô‡, ¿ÚÈÛÙÔ ÛÙÔ Ï·Áfi, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. A, Ì¿ÏÈÛÙ·. E‰Ò ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ. O °Î¤Î·˜ (·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ BÂÏÈÁΤη;) ‰ÂÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ, Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÏÂÔ‡‰Â˜. K·Ïfi ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÂÔ‡‰Â˜ ‰ÂÓ ÙÚÒÁÔÓÙ·È. E›Û˘ ·›ÚÓÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ Ï·Áfi. MÔÚ›Ù ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ: AÏÂÔ‡ - Ìˉ¤Ó. §·Áfi˜ - ¿ÚÈÛÙ·. M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ - ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ÙË ‚¿ÛË. K·È Â›Ó·È Î·È ÎÔÓÙÈÓfi˜, ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È. MÈ· ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, Ϥˆ Ó· ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Ûˆ.

ENY¢PEIO ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚˆÌ·, ˆÏÂ›Ù·È Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÈÁÎÔ˘¿Ó·. Œ¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ÂÁÒ Î¿ÔȘ extreme ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ˆ ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ ÔÙ¤, Ô‡Ù ÛÙ· ÈÔ ÙÚÂÏ¿ ÌÂı‡ÛÈ·. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÈÁÎÔ˘¿Ó· Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ. AÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi. ◊ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂÓ˘‰Ú›Ô; ¶fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘; K·È ÙÈ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÈÁÎÔ˘¿Ó·; M‹ˆ˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ì ÙÔÓ M·˙ÂÏ›ÓÔ; ZEY°API ÂÚÛÈÓfi Ê·Ó¤ÙÔ Ì ηӿڷ, Ì 5 ÓÂÔÛÛÔ‡˜ Ê·ÓÂÙÔοӷڷ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ȉÈÒÙ˘. TÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ê·Ó¤ÙÔ; Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘; M‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÈÓ›ÛÂÈ; TÈ Â›Ó·È Ù· Ê·ÓÂÙÔοӷڷ;. K·Ó·Ú›ÓÈ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ʷӿÚÈ·; ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Î·Ó·ÚÈÓÈÒÓ Ì ʷӿÚÈ·; ™Â ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ԢÓ; O ȉÈÒÙ˘ ˆÏÂ›Ù·È Â›Û˘; KAMH§A ‚·ÎÙÚÈ·Ó‹, Ì 2 ηÌÔ‡Ú˜, ˆÏÂ›Ù·È 6.800 ¢ÚÒ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. H ·ÔÚ›· Â›Ó·È Ô‡

‚Ú¤ıËÎÂ Â‰Ò Ë ‚·ÎÙÚÈ·Ó‹ η̋Ϸ Î·È ÙÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ó›˜. ÕÓÙÂ Î·È ÙËÓ ‹Ú˜. BϤÂȘ fiÙÈ ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ÁÈ· ηÙÔ‡ÚËÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰È. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÍÂÊÔÚÙˆı›˜ ‡ÎÔÏ· ÌÂÙ¿, .¯. ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂıÂÚ¿˜ ÛÔ˘ ÛÙË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÂÔÚÙ‹ ϤÁÔÓÙ·˜: KÔ›Ù· ÙÈ ÛÔ˘ ¤ÊÂÚ·, ÌÈ· ‚·ÎÙÚÈ·Ó‹ η̋Ϸ Ì ‰‡Ô ηÌÔ‡Ú˜! M ‰‡Ô; £· ÛÔ˘ ÂÈ, · ··, ‰Â ı· ÛÙÚÒÓÂÈ Î·Ï¿ Â¿Óˆ ÙÔ ÛÂ̤Ó!

KANAPIA, ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ›, Á·Ï·˙ÔÎfiÙÛÈʘ, Á·ÏÈ¿ÓÙÚ˜, ÙÔ˘ÚÏÈ¿, Á·Ï·˙Ô··‰›ÙÛ˜, ÊÏÒÚÔÈ, ηډÂÚ›Ó˜, ÛοıÚÈ·, Ê·Ó¤Ù·, ÎÔÎÎÈÓÔϤÌȉ˜, ÎÔ˘Ê·˚‰fiÓÈ·, ·Ë‰fiÓÈ· Á˘ÚÈṲ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. AÊÔ‡ ͤڈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ú‰ÂÚ›Ó˜ Î·È Ù· ·Ë‰fiÓÈ· Â›Ó·È Ô˘ÏÈ¿, ¿Ú· Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È Ô˘ÏÈ¿. §‡ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÔÚ›· ÁÈ· Ù· Ê·Ó¤Ù·. ŸÌˆ˜ Ò˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο; M alt+shift; KAP¢EPINE™ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ì ηӿÚ˜ Î·È cd Ì ʈӤ˜ ηډÂÚ›Ó·˜. OÈ Î·Ú‰ÂÚ›Ó˜ Î·È ÔÈ Î·Ó¿Ú˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ôχ ··ÈÙËÙÈΤ˜ ÙË Û‹ÌÂÚÔÓ Ë̤ڷ Î·È ‰ÂÓ ¿Ó Ô˘ıÂÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ cd ÙÔ˘˜. NTPAXTAPAKIA 3 ÌËÓÒÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÂÓÓ·ÏÔÁ›· Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· (ÌÔ‡ÛÈ, ÊÚ‡‰È·), ·Ô·Ú·ÛÈو̤ӷ, ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ, ‚ϤÂÙ ÁÔÓ›˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ˙ÒÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓÙÚ·¯Ù·Ú¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓËÛ˘¯Â› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔ‡ÛÈ Î·È ÊÚ‡‰È· ·fi ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÎÚ·Ù¿ˆ ÛÎfiÚ‰· Î·È ÛÙ·˘Úfi.

¶A¶A°A§O™ KÔηٛÏ, ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÂÏ›ˆÌ· ÛÙËÓ Îڤ̷, ÙÈÌ‹ 80 ¢ÚÒ. ™ËÎÒÓˆ Ù· ¯¤ÚÈ·. ¶··Á¿ÏÔ˜ Ì ÙÂÏ›ˆÌ· ÛÙËÓ Îڤ̷ ·‰˘Ó·ÙÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ. M·›ÓÂÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ Û ÙÔ‡ÚÙ˜; TÚÒÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ Îڤ̷; ÿÛˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛˆ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì¿ıˆ. ¶IT M¶OY§ 36 ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÁ·Ïfiۈ̷, ·Ù¤Ú·˜ ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜, ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ, ·Ô·Ú·ÛÈو̤ӷ, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ʇϷÍË, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. T· ÈÙ ÌÔ˘Ï Â›Ó·È Û΢ÏÈ¿. O ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜ Â›Ó·È ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. H Ì¿Ó· ÙˆÓ ÈÙ ÌÔ˘Ï Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ· Â›Ó·È ·Ï‹ÙÚ· Î·È Ô ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·˜ Â͈ÊÚÂÓÈο ‡ÈÛÙÔ˜ ‹ ÙËÓ ·Á·¿ÂÈ Ôχ. ¶THNA ‰Ú¿ÎÔÈ ÁÂÓÈÔÊfiÚÔÈ (3), 2 ÌËÓÒÓ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È. A˘Ùfi Â›Ó·È ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÚ¿ ÌÔ˘, Ë Ì¿ÏÏÔÓ, ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘! ¶Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó; K¿ÙÈ Û·Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂˆÛÊfiÚÔÈ Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, Û˘Ó ¤Ó·˜ ÂÍÔÚÎÈÛÙ‹˜ ‰ÒÚÔ; PA¢IOºøNO ÙÔ˘ 1940, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÁÚ·ÙÛÔ‡ÓÈÛÙÔ. £· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ ˙ÒÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÚ·ÙÛÔ‡ÓÈÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ¿ÓÙˆ˜ Û·˜ ÔÚΛ˙ÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ ‚ڋη ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ˙Ò·. ÿÛˆ˜ Ì˘Ú›ÛÙËΠÙÔ ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚˆÌ· Î·È ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËΠٯÓˤÓÙˆ˜ ·fi ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÙ‹ÏË. TAPANTOY§E™ °ÔÏÈ¿ı (3) ˆÏÔ‡ÓÙ·È. £· ¿ÚÂÙ ÌÈ· Ù·Ú·ÓÙԇϷ ÁÔÏÈ¿ı; Ÿ¯È, ¢¯·ÚÈÛÙÒ, οӈ ‰›·ÈÙ·. ∞ 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 9


¶√§πΔπ∫∏

T· ÈÂÚfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ IÔ˘‰·˚ÛÌÔ‡ ʤ-

We

ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· TÔÚ¿, ϤÍË Ô˘ ÛÙ· ·Ú¯·›· ‚ڷ˚ο ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÙÒ, Ú›¯Óˆ Ì fiÏÔ ( ˘ÚÔ‚ÔÏÒ Û ۇÁ¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË). E›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· Ú›˙·

decorate

ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· «‰›Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜».

ÌÒ» Î·È «‰›Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜» Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛË̘. TÔ IÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ˘.

your life

E›Ó·È Â›Û˘ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ fiÙÈ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ TÔ-

DEATH TRAP TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H Ú¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·È¯Ì·ÏˆÛ›·˜ ÙˆÓ E‚Ú·›ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ·fi ÙÔÓ N·‚Ô˘¯Ô‰ÔÓfiÛˆÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ B·‚˘ÏˆÓ›·˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ IÔ˘‰·˚ÛÌÔ‡. TÔ IÛÚ·‹Ï Â›Ó·È fiÌËÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. XÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ «°ÂÓ¤Ûˆ˜» Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï Î·È ÙÔ˘ IÛÌ·‹Ï ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó, ÙfiÙ ÁÈ· ÙË ÁË Î·È ÙÔ ÓÂÚfi, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì (IÂÚ‹ ¶fiÏË Ù˘ EÈÚ‹Ó˘), Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ (¶fiÏË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘) Î·È Û‹ÌÂÚ· È· Ù˘ T¯ÂÚ¿Ó˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ X¿ÚÙË Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ¶Ò˜ ÛÙ‹ıËÎÂ Ë ¶·Á›‰· ŸÙ·Ó Ô ™·ÚfiÓ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË BËÚ˘Ùfi, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ M·ÚˆÓ›Ù˜ Ó· ηٷÛÊ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ (ºÈÏÈÛÙ·›ÔÈ, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË) ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Ù˘ ™¿ÌÚ· Î·È Ù˘ ™·Ù›Ï· ÁÓÒÚÈ˙ ¿ÚÈÛÙ· fiÙÈ ·Ï¿ ÌÂÙ¤ıÂÙ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÙ·Ó Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ M¤Ú·Î, ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙÔ ÈÂÚfi T¤ÌÂÓÔ˜ AÎÛ¿ ÁÓÒÚÈ˙ ¿ÚÈÛÙ· fiÙÈ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙË 2Ë IÓÙÈÊ¿ÓÙ·. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ IÛÚ·‹Ï ·fi ÙË °¿˙· ÁÓÒÚÈ˙ Â›Û˘ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ Ù˘ X·Ì¿˜. O ™·ÚfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

T· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ E‰Ò Î·È Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi EÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ TÂÏ A‚›‚ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙ¿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ

¶E™’ Δ√! ŸÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Ù˘ Athens Voice Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì ÛÙÔ site, ˜ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˙‹Ù· Ù· Ú¤ÛÙ·!

www.·thensvoice. gr

O ÛÙfi¯Ô˜ O ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ XÂ˙ÌÔÏ¿¯. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ» ÛÙÔ NfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ. O ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. O ٤ٷÚÙÔ˜ Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÛ›·. TÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi Â›Ó·È ·ÈÌ·ÙËÚfi. TÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÈ· ÙË ¢‡ÛË Î·È ÙÔ IÛÚ·‹Ï. TÔ ‚fiÚÂÈÔ IÚ¿Î ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Î·È ‚ÔÚ›Ԣ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi M¤ÙˆÔ. T· ÂÙڤϷȷ Ù˘ MÔÛÔ‡Ï˘ Î·È Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ E˘ÊÚ¿ÙË Êı¿ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙË °Ë Ù˘ E·ÁÁÂÏ›·˜. O ·ÏÈfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ EÁÁϤ˙ˆÓ Ù˘ BP, MÔÛÔ‡ÏË-X¿ÈÊ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ. OÈ KÔ‡Ú‰ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜. H TÔ˘ÚΛ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ TÛÂÓÁΛ˙ TÛ·ÓÙ¿Ú, ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ¿ÁÔ˘ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù˘ M¤Û˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. OÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ KÔ‡Ú‰Ô˘˜. H ÕÁ΢ڷ Â›Ó·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ KÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡, Ù˘ ·ÈˆÓ›·˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ AÚ·‚›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ›. H TÔ˘ÚΛ· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·▲

10 ATHENS VOICE 20 - 26 π√À§π√À 2006

Û ÎÒÌ·. ™Â ÎÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ӷ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÙÔ IÚ¿Ó ÙˆÓ AÁÈ·ÙÔÏ¿‰ˆÓ, Ë ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ‹Ù·Ó οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. H EÁÁ‡˜ Î·È M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ô˘ÌÂÚ›ˆÓ. ™ÙÔ NfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ™È›Ù˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘˜ XÂ˙ÌÔÏ¿¯, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË, Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÂÏfiÌÂÓ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙË ™˘Ú›·. O Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ X·Ì¿˜ ηÙÔÈΛ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. OÈ ™È›Ù˜ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË. OÈ ™È›Ù˜ ÙÔ˘ IÚ¿Î Â›Û˘. OÈ ™È›Ù˜ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ AÚ·‚›·˜ Â›Û˘. M›· ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ NfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ì›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÛÈÈÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. TÔ IÛÚ·‹Ï ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ. H E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë PˆÛ›· Î·È Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Â›Û˘. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿. O fiÏÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÛÙfi¯Ô. H EÁÁ‡˜ Î·È M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· «ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ›» Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙÔ˘ IÚ¿Î. TÔ X·ÏÈÊ¿ÙÔ Ù˘ B·Á‰¿Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚÂı› ÛÙ· ÙÚ›·, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡, ÂÓfi˜ ÛÔ˘ÓÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ÛÈÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. O §›‚·ÓÔ˜ ı· ηٷÙÌËı› ÛÙ· ‰‡Ô Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÌÂٷ͇ NÔÙ›Ô˘ BËÚ˘ÙÔ‡ Î·È ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. H ™˘Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ·-

Ú·‰Ôı› Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ KÔ‡Ú‰Ô˘˜ Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ IÚ¿Î. H ¶ÂÚÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ԉ¯ı› ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÙË «™˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË ¢‡ÛË». H ™·Ô˘‰È΋ AÚ·‚›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¿„ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ IÛÏ¿Ì. H T¯ÂÚ¿ÓË, Ë XÂ˙ÌÔÏ¿¯, Ë ™˘Ú›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔÈ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·. TÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ AÁÈ·ÙÔÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÁÈ·Ù› ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÛÙ¤·˜ ÙÔ˘ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. TÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ‰È¿ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜. OÈ XÂ˙ÌÔÏ¿¯ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ˆ˜ «Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ AÏÏ¿¯», ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÔÈ ÚfiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙË ÛÎÈ¿. OÈ ··ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ı· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ηٷχÙ˘. H ¶·Á›‰· £·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË̤ÓË Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜ Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÌÔÓfiÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

PAUL ASSAKER/PHOTO MAGAZINE, VOICE-X

™Ù· ·Ú¯·›· ‚ڷ˚ο ÔÈ ¤ÓÓÔȘ «ÔÏÂ-

‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ AÓÙfiÓÔÊ ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. OÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. K·ÌÈfiÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÎÈ‚ÒÙÈ· ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ KÔÈÏ¿‰·˜ Ù˘ MÂο· Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ NfiÙÈÔ §›‚·ÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ «·ÁÒÁÈ ÙˆÓ K·ÙÈÔ‡Ûη». T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ IÛÚ·ËÏÈÓÔ› ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‹Ù·Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· Á›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÏÔÎÔ. º¤ÚÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÌË ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ XÂ˙ÌÔÏ¿¯ ‰È¤ıÂÙ·Ó ˘Ú·˘Ï¿ÎÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ·fi ÙȘ ÚԢΤÙ˜ K·ÙÈÔ‡Ûη (K·Ù›Ó˜ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋) ÙfiÙ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙÒÚ· ÂÚÛÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. OÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙË X¿ÈÊ· Î·È ÙËÓ TÈ‚ÂÚÈ¿‰· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ TÂÏ A‚›‚ ‹Ù·Ó ϤÔÓ fiÌËÚÔ˜ Ù˘ «·ÚÔÛÂÍ›·˜» Ù˘. ŒÚÂ ӷ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÕÚ·Á ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ ¯·ÛÌÔ˘ÚÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ‹ ·Ï¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ï›ÁÔÈ ÓÂÎÚÔ› IÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·fi ÂÚÛÈο ˘Ú·˘Ï¿ÎÈ· Ì ‚ÂÏËÓÂΤ˜ ÂÚ›Ô˘ 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ; TÔ ÂÚÒÙËÌ· ̤ÓÂÈ Ó· ··ÓÙËı›. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ·˘Ùfi. TÔ IÛÚ·‹Ï ‰È¤ıÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ TÂÏ A‚›‚ ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ¿ÏÏÔıÈ Ô˘ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Á›‰Â˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ‚¿ÏÙÔ Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙËÓ AÁ›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ÔÈ G8 η٤ÏËÁ·Ó Û ̛· ¯ÏÈ·Ú‹ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ì ·ÓÔ‡ÛȘ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ·ÔÙÂÏ› Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙÔ IÛÚ·‹Ï.


20 - 26 π√À§π√À 2006 ATHENS VOICE 11


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

Û΋ÛÂȘ „˘¯Ú·ÈÌ›·˜, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÚÔ·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÎfiÏ·ÊÔ. TÔ IÛÚ·‹Ï Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‹ ÔÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ H¶A ÛÙËÓ EÁÁ‡˜ Î·È M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ E˘ÊÚ¿ÙË. O fiÏÂÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. A‡ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi. H ηٿڷ Ù˘ IÂÚȯԇ˜ H ºÔÈÓ›ÎË Î·›ÁÂÙ·È. H T‡ÚÔ˜, ÁÈ· ¯ÈÏÈÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ÓÈÒıÂÈ ÙÔ ‚ÚfiÁ¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù˘Ï›ÍÂÈ Ô ÔÏÈÔÚÎËÙ‹˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘. O M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÌˉ¤ÓÈÛÂ. H T‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓË Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Á›‰· ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ Ù˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÛÎȤ˜. ™ÙË °¿˙· ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ¯¿ÛÎÔ˘Ó. ™ÙË X¿ÈÊ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛÙÔÚ›· ¤ÊÙÔ˘Ó ÓÂÎÚÔ› ·fi ÚԢΤÙ˜. ™ÙÔ TÂÏ A‚›‚ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë «ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™·Ì„ÒÓ», fiÔ˘ Ë Î·Ù¿Ú· Â›Ó·È ˆ˜ ™·Ì„ÒÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘» ÛÙ· ‚ڷ˚ο. ™ÙËÓ T¯ÂÚ¿ÓË Ô ·ÁÈ·ÙÔÏ¿¯ „¤ÏÓÂÈ ‡ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ AÏÏ¿¯. ™ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÙÔ WASP, Ë ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿, „¤ÏÓÂÈ ‡ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ IËÛÔ‡ Î·È ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÔÈ Ú·‚›ÓÔÈ ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ I¯ˆ‚¿ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ «Õ‰ˆÓ·˝ - A‰ˆÓ·˝». ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÂÙ¿ ·È‰È¿ η›ÁÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û ¤Ó· ψÊÔÚÂÈ¿ÎÈ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ 155 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. O £Âfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ú·ÛÙ› ÙË ÁË X·Ó·¿Ó. O Mˆ˘Û‹˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÙËÛ ÔÙ¤ ÙËÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓË ÁË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› Ô £Âfi˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ÚÔÛٷهÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ú·. ™˘ÓÂÓÓÔ‹ıËΠ̠ÙÔÓ AÏÏ¿¯ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÊ‹Ù˜ Î·È ¤ÚÈÍ·Ó ·Ó¿ıÂÌ·. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛ Â›Ó·È È· ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ AÚÌ·Á‰ÒÓ· ÙÔ˘˜, ·È‰È¿ ÙÔ˘ IÛÌ·‹Ï ‹ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, È·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ «¶·Á›‰·˜ £·Ó¿ÙÔ˘». A‰ˆÓ·˝...!!! ∞

Δƒ∂ªø ¶√À £∞ ¶∞ø ¢π∞∫√¶∂™... TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

«EÛ›˜, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÊÚÔ˘-ÊÚÔ˘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù·, Ó· Ù·Íȉ‡ÂÙ Ì ٷ Ù·¯‡ÏÔ· ÛÙË VIP, ÂÛ›˜ ÊÙ·›Ù – Ù· Ù·¯‡ÏÔ· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ AÈÁ·›Ô» Ì·˜ ÂÈÙ›ÌËÛÂ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Î·È ·ıÚfiˆ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ì ÂÚÈÛÛfi ıÚ¿ÛÔ˜ Ì·˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ‚ÚÔÌÂÚ¿ Î·È ÙÚÈÛ¿ıÏÈ· Û·Ú¿‚·Ï· ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, Ô˘ «¯Ù˘¿Ó» ·fi 6 ˆ˜ 16 ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ... ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ «K·Ú·ÁÎÈfi˙ˉˆÓ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘», Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ (ÙÈ Ï¤ÙÂ!) – Â, Î·È ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚Ï¿‚˜... MfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ‚Ï¿‚˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â·Ó·ÏËÙÈο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. M‹ˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; M‹ˆ˜ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ; M‹ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ; Ÿ¯È ‚¤‚·È·! ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÊÙ·›ÓÂ. OÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó, Ô Î·ÈÚfi˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ù· Û˘¯Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·... ŸÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ –Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· Î·È Î·ı·Ú¿ ÏÔ›·, Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÚfiÔÙ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‹ ¿ÏÏ· (¤¯ˆ Ù·-

Íȉ¤„ÂÈ Ì ÏÔ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·), Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ÏËÚÒÌ·Ù·– Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. KÈ fiÏÔ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ «‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó». A˜ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ Ó· ÌÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘, Û›ÁÔ˘Ú·, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ÛˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÛ·È Ì ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ˘ÂÚΤډԢ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜.

KÀ£¡√™ °π√∫

Tڤ̈ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ìˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ™·ÓÙÔÚ›ÓË – Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ, ÁÈ·Ù› Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. Tڤ̈ Ô˘ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ڋΠ¿ÏÏÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ı· ÏËÚÒÛÂÈ 90 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË VIP ÙˆÓ Î˘ÚÈÒÓ (sic) Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ. Tڤ̈ Ô˘ ·Ó ‰È¿ÏÂÁ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı· Ï‹ÚˆÓ ‹Á·ÈÓÂ-¤Ï· 220 ¢ÚÒ (= 75.000 ‰Ú¯) – ÔÛfi ÈηÓfi Ó· ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ E˘ÚÒ˘.

Û·ÏÔ˜ Ì ʛ̈ÙÚÔ ‹ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. EÍ·›ÚÂ-

Tڤ̈ Ô˘ Ë EÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ·ÚfiÛÈÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ – Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ı· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·fi „ËÏ¿ ‚·Ï¿ÓÙÈ· Î·È «ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ‚Ú·¯ÈfiÏÈ», fiÏ· ÏËڈ̤ӷ. Tڤ̈ Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıÚ·Û˘Óı› ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ı· ÎÏËıÒ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ™ÈÁ¿Ï· 43 ¢ÚÒ (ÎÈ ·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌfiÓÔ 29). Tڤ̈ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙËÓ ÔÌڤϷ 10 ¢ÚÒ – ÎÈ ·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏË ÙË ÛÂ˙fiÓ ÓÔ›ÎÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÌfiÓÔ 1.000 ¢ÚÒ (ÁÈ· fiϘ)! Tڤ̈ Ô˘ ÌÈ· Ê›ÏË ı· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì ÈÔ ÊÙËÓ¿ ·’ fi,ÙÈ ÛÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜. Tڤ̈ Ô˘, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ê›ÏË, «ÁÈ· Ó· ·˜ ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù· Ô˘ ·Á·¿˜, ı· ÏËÚÒÛÂȘ ÊfiÚÔ». Tڤ̈ Ô˘ Ë EÏÏ¿‰· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ·fi ÙËÓ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· Î·È ÙȘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. KÈ ÂÂȉ‹ fiÏÔÈ Ù· Ú›¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÏÔ. ÕÏÏÔ˜ Â›Ó·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜... ●

MÈ· ¯·Ú¿ ¿Ó ٷ Ú¿Ì·Ù· ʤÙÔ˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, fiÔ˘ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·Ó›ˆ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂηÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. OÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· K˘ÎÏ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ̤ÛË ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÍÈ ˆÚÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÂÓfi˜ ¿ÓÂÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ÂȉÈο ·Ó Â›Û·È ÛË ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ K‡ıÓÔ˘ fiÔ˘ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ‹‰Ë ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ATM ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ê‡ÎÈ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó·Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ·. Afi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ÏÔ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ 6% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ fiÚÔ ‚Ï·‚ÒÓ Ù˘ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶A™OK. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¯·ÈÚÂÙ‹ıËΠ̠ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 900 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ «£Ô‰ˆÚԇϷ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ٤ٷÚÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Â› Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ X·˙Ô‚ÈfiÏ·, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ AÓÙȯڛÛÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË Ì˯·Ó‹ ηÔ˘ÙÛ›ÓÔ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. EÈÙfiÔ˘ ϤÂÈ Ë ˘Ú·˘Ï¿Î·ÙÔ˜ «K·Ú·ÎÔ˘ÙÛ·ÎÏ¿Ú·˜» Î·È ÙÔ ˘fi ÛËÌ·›· XÂ˙ÌÔÏ¿¯ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ «∫·ÂÙ¿Ó °È·ÎÔ˘Ì‹˜», ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ AÏÏÔ‡ º·Ó ¶·ÚÎ, ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §Ô‡ÎÔ˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. MÈÎÚfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ BËÚ˘ÙÔ‡, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷχÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Í¤ÓÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜. TÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi/‰Ô˘ÏÂ-

AKATA§§H§O ¶¤Ú·Û·Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·Ê’ fiÙÔ˘ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÕÏÂÍ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. AÊ’ fiÙÔ˘ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ÓË. ™ÙÔ Êfi‚Ô. ™ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ·. ™ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë. £· ¤ÚÂ ›Ûˆ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û οÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. TÔ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ¢ÁÂÓÈÎfi˜, ÂÈÌÂÏ‹˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜, «·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜», ·ıÏËÙÈÎfi˜, Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÊıfiÓÔ˘ Î·È ÂΉ›ÎËÛ˘ ·fi Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÌfiÌÈÚ˜. EÓÒ, ·Ó ‹Ù·Ó ËÌÈ¿ÁÚÈÔ˜, ÙÂÌ¤Ï˘, ηÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÎÈ ·ÓÂÚfiÎÔÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÙË ÁÓˆÛÙ‹, ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹, ÛÔ‡· Ù˘ ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜.

12 ATHENS VOICE 20 - 26 π√À§π√À 2006

Œ¯ÂÈ ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ë ÛËÌ·Û›· Ë ÂıÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ·È‰ÈÒÓ. AÎԇ̠ÁÈ· ‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙfiÔ˘ÏÔ, ÚÔ˘Ì·Ó¿ÎÈ, ·Ï‚·Ó¿ÎÈ Î·› ‚¤‚·È· ÁÈ· ·È‰È¿ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÚÂfiÚÙÂÚ Î·È ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ «ÙˆÓ ÂȉÒÓ» Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ, Ù¿¯· ÌÔ˘, ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. T· ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· ÊÚ¿Áη ·Ú·¿Óˆ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ÛÔÊ‹ ÛȈ‹, ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁÂÈ Î·ÌÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È Î·Ï¿. ¶¿ÌÔÏÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÎÙÂı›, Ó· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. «N· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ» ÛÙËÓ ·Ôο-

TÔ˘ °ƒ. N. μ∞§§π∞¡∞Δ√À

ÌÔÚÈÎfi «¶·Ó·Á›· AÓ·ÛÊ¿ÏÈÛÙË II» Û˘ÌÊÂ-

Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. AÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â›, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, fiÏÔÈ Â›Ó·È ·ÍÈÔÚÂÒ˜ ÛȈËÏÔ›.

ÚfiÓÙˆÓ AÚÎÔ‡‰ÈÌÔ˘, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BËÚ˘Ùfi˜, Agia Napa, AÁ·ıÔÓ‹ÛÈ, AÓÙÈοÚ·ıÔ˜, ÕÓˆ º˘Ï·ÎÔ‡ÚÈ, P·Ê‹Ó· ηÈ

H ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÊfi‰È· Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.

TÔ‡Ì·ÏÈÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ

H ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÕÏÂÍ, ÛÙÔÓ ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÁÈÔÛ‡Ó˘, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Û‚·ÛÌfi fiψÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› fï˜ Ó· ÌË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ·ÔηÏÂ›Ù·È «Î˘Ú›· N·Ù¤ÏÏ·» fiˆ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì οı EÏÏËÓ›‰· ËÚˆ›‰· ÙˆÓ Âȉ‹ÛˆÓ. OÈ ÏÔÁ‹˜ ÏÔÁ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÓÂÏÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ï¿ ÛÙË «N·Ù¤ÏÏ·», ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙË, Ì˘ıÈÎÔ‡ ‹Úˆ· fiÏˆÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ●

Óԉ‡ÂÈ ı· ··ÁÎÈÛÙÚÒÛÂÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜

ÁÚ·ÊÈÎfi TÔ‡Ì·ÏÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ë ºÚÂÁ¿Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡ «F482 ºÈÚÊÈÚ‹˜» Ô˘ ÙÔ Û˘ÂΉÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓË AÛÙ˘¿Ï·È·. ●

Oπ BLOGGERS Δ∏™ ATHENS VOICE 120 blogs ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ site Ù˘ A.V. M˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, οÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘. £· Û ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ οı ̤ڷ.

www.·thensvoice. gr


20 - 26 π√À§π√À 2006 ATHENS VOICE 13


∞£∏¡∞´∫∂™ π™Δ√ƒπ∂™

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ...

A°°§π∞ M

TÔ 17% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ŒÏÏËÓ˜ O °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ „¿¯ÓÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ gazikap @gmail.com

 ϤÓ ™ÈÚ›Ó... °ÂÓÓ‹ıËη ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. OÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ›ӷÈ

IÚ·ÓÔ›. TÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ë¯Ô‡Û ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi, ÌÂÁ¿ÏˆÛ· fï˜ ˆ˜ BÚÂÙ·Ó‹. ¢ÂÓ ¤ÓȈ۷, Ô‡Ù Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ÓÈÒÛˆ ͤÓË. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ ¿ıÔ˜, ·fi ÌÈÎÚ‹, Â›Ó·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. °È· ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ ÙÔ Ó· Â›Û·È ËıÔÔÈfi˜ ÈÛÔ‡Ù·Ó Ì Ô˘Ù¿Ó·... ¶‹Á· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ó· Á›Óˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÛ·ÎÒıËη ¿ÁÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ ı¤·ÙÚÔ. ◊ÌÔ˘Ó Ó¤·, ‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓË, Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û· ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ·ÏϿ͈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ ÙÔ ‚Ϥˆ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·... ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ͇ÓËÛ ̤۷ ÌÔ˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘. M’ ÂӉȤÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·¯¿È, ÌÈ·˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Î·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Î·È ·Ó‹Îˆ Î·È ÂÁÒ. TÔ 1983 ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ IÚ¿Ó ··Á¯fiÓÈÛ ‰ËÌfiÛÈ· ‰¤Î· Á˘Ó·›Î˜ Ì·¯¿È. TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÏËÌ· ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ›ÛÙË. A˘Ù‹ Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· „¿Íˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ IÚ¿Ó. K·È ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÙÔ «Breaking Veils» («™¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÏÔ»). EÙÔÈÌ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÙ·Ó Í¤Û·Û·Ó ÔÈ Ù·Ú·¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ P¿ÛÓÙÈ «™·Ù·ÓÈÎÔ› ÛÙÔ›¯ÔÈ». Y‹ÚÍ ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ¤ÎÚËÍË Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡. AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó. ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ IÚ¿Ó ı· ¤‚ÚÈÛΠÌÈ· ηϋ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ì·¯¿È. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË. £˘Û›·Û· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¶ÔÏÏ¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÂÛÂ Ô Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. M·˙› Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘, ÙËÓ Annabel Knight, ÁÓˆÛÙ‹ ı·ÙÚÈ΋ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. AÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ E˘ÚÒË. EΛÓË ‹Á ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›·, ÂÁÒ ÛÙË PÔ˘Ì·14 ATHENS VOICE 20 - 26 π√À§π√À 2006

Oπ E§§∏¡∂™ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ™˘ÓËı›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î·È ı· ˙Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Úı·Ó οÔÙ ·fi ·ÏÏÔ‡

Ó›·. H ·ÏÏ·Á‹ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ¢ÂÓ Â›¯· ‰ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÈÔ ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÌÂÈÓ· fï˜ ÁÈ·Ù› ¤ÓȈı· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ™ÙË PÔ˘Ì·Ó›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì MKO Î·È Î¿Ó·Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË... ™ÙË PÔ˘Ì·Ó›· ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÌÔ˘. E›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÏÏ¿ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ŒÙÛÈ ‹Úı· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙË. H ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯· ‹Ù·Ó ·¿‰Â˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿. EÂȉ‹ ‹Úı· ·fi ÙË PÔ˘Ì·Ó›·, Ë EÏÏ¿‰· ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·Ú¿‰ÂÈÛÔ... ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë Aı‹Ó· ¤ÁÈÓ ÈÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ™˘ÓËı›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î·È ı· ˙Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Úı·Ó οÔÙ ·fi ·ÏÏÔ‡... MÈ· ¯ÒÚ· ‹ ÌÈ· fiÏË Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÔÈ ¿ÏÏÔÈ» ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÔÙ¤. TÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi ˆ˜ ÎfiÚË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È «Ï¿ÓËÙ·˜»... ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· Û˘Ó¤¯ÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. Bڋη fï˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. H ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ· Â›Ó·È Ë «Pure» («AÁÓ‹»), fiÔ˘ ¤·È˙· 16 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. H Ê›ÏË ÌÔ˘ Ë Annabel ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ T·¯ÂÚ¤, ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ì·¯¿È Ô˘ ¤˙ËÛÂ

ÛÙÔ IÚ¿Ó ÙÔ 1848. H T·¯ÂÚ¤ (Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÁÓ‹) ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹, ΋ڢÙÙ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Î·È ÙË Á˘Ó·›Î·, ηٷ‰›Î·˙ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi ˆ˜ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·ÚÚÒÛÙÈ· Ô˘ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ Î·È ÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ‚ϷΛ· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜ ÙË Û˘Ó¤Ï·‚·Ó, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í·Ó Û ÌÈ· ¯·Ú¿‰Ú·. ¶ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ Â›Â: «MÔÚ›Ù ӷ Ì ÛÎÔÙÒÛÂÙ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ»... T·Í›‰Â„· Ôχ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ: ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÛÙ· Eӈ̤ӷ ŒıÓË, ÛÙËÓ K‡ÚÔ, ÛÙË N¤· YfiÚÎË Î.Ï. ª›· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; ¶·Ú·‰fi͈˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ¤ÚÛÈ. °È·Ù› Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÈ ÈÛÙ‡ˆ; ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ AÏ‹ıÂÈ·˜. ŸÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ £Â˚΋˜ AÏ‹ıÂÈ·˜, ÈÛÙ‡ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ¿ÈÛÙÔÈ Î·È ·Ì·ÚÙˆÏÔ›. ŸÙ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰›Î·ÈÔ, ÙfiÙ ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ¤¯ÂȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÍÔ˘Û›·. TfiÛË Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÛ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ›ÛÙ˘: «Ô˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ»...

E¿Ó ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛٛϠÙË ÛÙÔ gazikap@gmail.com ∞


20 - 26 π√À§π√À 2006 ATHENS VOICE 15


RADIO

PA¢IOºøNOY

ΔÔ˘ B∞°°∂§∏ P∞¶Δ√¶√À§√À [Website http://users.hol.gr/~limni]

◊ÌÔ˘Ó ¤ÊË‚Ô˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ¤‚Ú·˙·Ó ·fi ÂÈÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜. OÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ۯ‰fiÓ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÔÓÙÚÈο ϤÁ·Ì ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙfiÙÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÛfiÔ˘Ï. KÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘, Ù· «¢Èfi‰È·», Ô˘ ÂΉfiıËΠfiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÏȘ 23 ÂÙÒÓ, ›¯Â ˆ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓfi˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ fiÔ˘ ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ¶ÚÈÓ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Ï¤ÍË Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û‹Ì·ÈÓ ÁÈ· ̤ӷ ÂΛÓÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì ÙȘ Ï˘¯Ó›Â˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘, Ì ÙÔ ÎÂÓÙË̤ÓÔ ·Ó› ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ, fiÔ˘ ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÈ· η̋Ϸ ÎÈ ¤Ó·˜ ÊÔ›ÓÈη˜. TÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ·ÙÚÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ·fi fiÔ˘ ·ÓÙË¯Ô‡Û·Ó ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á· Ì ʷӷÙÈ΋ ÚÔۋψÛË: ·fi Û·Ô˘ÓfiÂÚ˜ («TÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ», «§¿Ô˘Ú·») Î·È ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ıÚ›ÏÂÚ Ì ı‡Ì·Ù· Ù˘ KGB («™Ù· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ·Ú¿¯Ó˘»), Ò˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‹ Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘. T¤ÏÔ˜, ÙÔ ÙÚ·Ó˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÌÔ˘, Ô˘ ·È¿ÓÈ˙ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ «American Woman», ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô: «™·˜ ÌÈÏ¿ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ». ÕÚ¯ÈÛ· Ó· οӈ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ («K¿ÔÈ· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· Èı·Ó¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜», A’ ÚfiÁÚ·ÌÌ·), Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1983, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ˘ËÚÂÙÔ‡Û· ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ T·ÙÔ˝Ô˘. √È ÂÎÔÌ¤˜ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ›¯·Ó ˆ˜ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ··Ú·Èًو˜ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂ÁÒ ‰È¿ÏÂÁ· ¶›ÙÂÚ °Î¿ÌÚÈÂÏ ÁÈ· ÙÔÓ K¿Êη Î·È ŒÚÈÎ KÏ¿ÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ «º‡Ï·Î· ÛÙË Û›Î·ÏË» ÙÔ˘ ™¿ÏÈÓÙ˙ÂÚ. ◊ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÙÚÔÌÂÚ¿ ÙڷηÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¤ÙÚÂÌ ·ÓÂ·›ÛıËÙ· Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. ŸÌˆ˜ Â¤ÌÂÈÓ·, ¿ÏÏÔÙ ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿Óˆ οÙÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ‹ ·ÏÒ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÂȘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘. K·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÂÈÚ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Â› ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Î·È ‚¿ÏÂ. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌfiÓÔ˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜: ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi £Ô‰ˆÚ‹ M·Ó›Î· («¢·ÓÂÈο ÎÈ ·Á‡ÚÈÛÙ·», B’ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Ò˜ ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË N›ÎÔ K˘Ô˘ÚÁfi («M ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ·», °’ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·). K˘Ú›ˆ˜ fï˜ Ì ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË KÒÛÙ· M·˙¿ÓË –ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ «Z‹Ùˆ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘– Î·È ÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ M·ÚÈÓ¿ÎÔ˘ («ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜», A’ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·). TÔ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜» ‹Ù·Ó ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‰›ˆÚË ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ÌÂÙ·‰È‰fiÙ·Ó ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ̤ڷ ·Ú¿ ̤ڷ (ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ÂΛÓË ÙÔ˘

1.

2.

3.

16 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

4.

5.

FRANCIS GIACOBETTI / THE PIRELLI CALENDARS COMPLETE

MEPE™

°È¿ÓÓË ¶ÂÙÚ›‰Ë). ¶ÚÈÓ ¤Úıˆ Ó· ÚÔÛÙÂıÒ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÁÒ, Ô M·˙¿Ó˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ §¿ÌË T·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë, ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ÙÔ˘ «Filmnet» Î·È ¤Ó· ·fi Ù· Ú·‰ÈÔʈÓÈο «K·Î¿ ·È‰È¿». H ÂÎÔÌ‹ Ì·˜ ›¯Â ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿. M ÙÔÓ M·˙¿ÓË ‰ÂÓ ¿„·Ì ¤ÎÙÔÙ ӷ ‚ÏÂfiÌ·ÛÙ ‹ Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜. E›Û˘, ÙËÓ ›‰È· ÂΛÓË ÂÔ¯‹, Ô KÒÛÙ·˜ Á‡ÚÈÛ Û ۛÚÈ·Ï ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ù· «¢Èfi‰È·», Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Î·È Í·Ó··›˙ÔÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ·fi ÙfiÙÂ, Î·È ¿ÓÂÙ· ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ì¿˜ ›¯·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ. AÊÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ Î¿Ó·Ì ÂÎÔÌ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ ÂÁÒ ¤ÁÚ·Ê· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÔ‡ÛÂ. K·Ù¿ ‚¿ıÔ˜, fiÔÙ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ ÙÔ «ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜». Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÎÚ¿ÙËÛ ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹ Ë ÂÎÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹. TÔ ˙ˆÓÙ·Ófi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ¤¯ÂÈ ˘ÚÂÙfi Î·È ÌÈ· ÙڤϷ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË, Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó fiÛÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË Ë ÎfiÎÎÈÓË ÂÈÁÚ·Ê‹ «ON AIR». TËÓ fiÏË ÂÌÂÈÚ›· Í·Ó·¤˙ËÛ· ÙÔ 2004, Â› ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Â› ‰‡Ô ÒÚ˜ οı Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ («K·È Ï›Á· Ϥˆ», EÓ §Â˘ÎÒ). H ¤ÓÙ·ÛË ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ۯ‰fiÓ ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈ΋, Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ. TÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó, ÔÈ Ì¤Ú˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. ◊ ›Ûˆ˜, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ô˘ ˙‹Û·Ì ˆ˜ ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯·Ì¤Ó˘ AÙÏ·ÓÙ›‰·˜. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È È· Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. K·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈ΋, Ó· Û ‰È·Ï‡ÛÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. H ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÔ›ˆÓË Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋. ¶ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ï›ÛÙ˜ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ‹ «play list», ϤÁÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ‰·›ÌˆÓ. TÈÔÙÔÏÔÁ›· ‹ ·ÛËÌ·ÓÙÔÏÔÁ›·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ™Î‡Ï· Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË X¿Ú˘‚‰Ë, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¯ˆÚ¿ÓÂ. H ‰È·ÏÔ΋ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙ· Ì›ÓÙÈ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ÔÈ Û·¯Ï·Ì·ÚÔÏfiÁÔÈ. OÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ʈӤ˜ ۯ‰fiÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È È·, fiˆ˜ Î·È Ë ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÌÔ˘. T‡ÔÈ Û·Ó ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·Ófi ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ «ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÊˆÓ›·˜», Ë ÔÔ›· Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙË Ì›· ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÙˆÓ FM. H ÈÛÙÔÚ›· Û·Ó Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·ÁÚ¿„·Ì ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î‡ÎÏÔ, ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Û οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÛÙ·ıÌÔ› fiˆ˜ ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÒÚ˜ ÒÚ˜ Ì fi·ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ ·Ï¿ ÓÂÔÂÏÏËÓÈο. TÈ Ó· ¢¯ËıÒ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Ô˘ ‹ÍÂÚ·; N· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó; MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ. A˜ ÎÏ›ۈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ÁÚ·Ù‹ ·˘Ù‹ ÂÎÔÌ‹, fi¯È Í·Ó¿ Ì ·Ó·ÌÓËÛÈÔÏÔÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· «Keep walking!». ∞


¯Ô˘˜ fi,ÙÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ηÌ¿ÓÈ· Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì Û ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È Ó· Ì·˜ ¯Ú›ÛÔ˘Ó ÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘˜» ϤÂÈ Ô N. KfiÎÎÈÓÔ˜. «ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ¤ÏÂÁ¯Ô, Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ! T¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì». ∞

«™Ù›Ï E ÛÙÔ 4527». AÓÙ› Ó· „ËÊ›˙ÂȘ ·›ÎÙ˜ ÛÙ· reality, Ì ¤Ó· SMS Á›ÓÂÛ·È ÙÒÚ· ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË. MÈ·˜ ȉ¤·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠʤÙÔ˜, ÛÙ· Ù¤-

¶ø™ °π¡∂™∞π ª∂§√™ ÏË IÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

K·È ÔÈ Â˙Ô› ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹. MÈ· Ó¤· MKO Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÂÈ. π§∞¡ ª∞¡√À∞

H ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË T˘ B∞§À™ B∞´ª∞∫∏ TÔ site www.epivatis.gr, Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ηٷÛ΢‹, Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ «¤‰Ú·» Ù˘ Ó¤·˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ Î·È fiÛˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÛÙË Ì¿Ù·ÈË ÙÔ‡ÙË fiÏË. «H ηٿÛÙ·ÛË ‰Â ‚ÂÏÙÈÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË. EÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ·‚¿» Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ˘Ú‹Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. «£¤ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· Ì·˜, fi¯È Ì ‚¿ÛË ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ. £¤ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Ô˘ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ¿ÓÂÛË, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·. N· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜,

Ê›ÏÔ˜, ‹Úˆ·˜ ‹ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó·... ‚Ï·ÛÙËÌ‹ÛÂÈ» ϤÂÈ Ô N¿ÛÔ˜ KfiÎÎÈÓÔ˜, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ E.¶.I.B.A.T.H.™. T· ·Ú¯Èο ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó «ŒÓˆÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ IÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË BÂÏÙ›ˆÛË AÓ¿Ù˘ÍË Ù˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜» Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ›¯Â ‚ÚÂı› ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÔÌ¿‰· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘. TÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ –ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜– Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· (™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ¶EXø¢E) Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. E›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· (sustainable mobility) ÛÙËÓ fiÏË. «¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó·

ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÏ·Ì Î·È ÌÂÙ¿ ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌË, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÓËÌ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ» ·Ú·ÙËÚ› Ô N. KfiÎÎÈÓÔ˜. M ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÓÓÔ›, ηٷگ‹Ó, ÙÔÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi. «£¤ÏÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÊˆÓ‹ Ì·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. £· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ “·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” – ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ‚›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜. N· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÙȘ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ». ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ «Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ E.¶.I.B.A.T.H.™.» Ô˘ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. «£· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú-

™Ù¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· E ÛÙÔ 4527 Ì SMS. ø˜ ̤ÏÔ˜ ·›ÚÓÂȘ ̤ÚÔ˜ Û ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· (Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜) – Î·È ‚¤‚·È· fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ› ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚·Ú‡ÓÂÈ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. MfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.epivatis.gr ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ı· ‰È·‚¿˙ÂȘ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â˙ÒÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ ‹ ı· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ηٷÁÁÂϛ˜. TÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ¤Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ.

TI ¶I™TEYEI O E.¶.I.B.A.T.H.™. ● E›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Â˙Ô›, ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ. T· ˘-

fiÏÔÈ· (ÎÙ›ÚÈ·, ‰ÚfiÌÔÈ, Ô¯‹Ì·Ù·) ÂÊ¢ڤıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ Ì·˜, fi¯È ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· Ì·˜. ● O ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·‰fiÌËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ·. ● H ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ηٷӷψً˜ ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ – ¿Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ. ● TÔ IX Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷӷψً˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È. AÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. E›Û˘, ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ Î·È ˘¤ÚÁÂÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜.

TECHIE CHAN ΔÔ˘ ™Δ∞£∏ ™Δ∞™π¡√À(techiechan@tellas.gr)

™ÙÈÏ ÁÈ· ÙȘ Ì¿˙˜

T∞ÃYΔ∏Δ∞ °π∞ Δ∞ ¡Eƒ¡Δ ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. AÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ì˘ˆ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÌË ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â‰Ò Î·È 6 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ-·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÏËÓ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. K·È ÔÈ ÛˆÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ·ÙÂÏ›ˆÙ· flame wars ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ÛÂÙ ÂÓÙÔÏÒÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙËÓ cache L2 ÌÓ‹ÌË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÈÏ. AÁfiÚ·˙·Ó ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û Á‡Úˆ ÛÙ· 10 ÏÂÙ¿ ‹

Â¿Ó Ë 17ÈÓÙÛˆÓ widescreen ÔıfiÓË ÙÔ‡ ¯¿ÚÈ˙ ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ fiÓÔ ÛÙË Ì¤ÛË ·fi ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÏËÌ·. K¿ÔÈÔÈ ÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Í·Ó·-·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· Apple Î·È ÙÔ hip hip hop design ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ï·Ì·Ú›Ó˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. KÈ ¤ÂÈÙ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏψÛÙÂ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó so last year. OÈ ÂȉÈÎÔ› Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· οÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Î˘ÙÙ·Ú›Ùȉ· Ù˘ Lara Croft Î·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó, ·ÓÙ› Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó 400 ¢ÚÒ ÁÈ· οÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ Ì ٷ ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. K·È οˆ˜ ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, fiÔ˘ Ô ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÌÈ· Ôχ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ ·›˙ÂÈ ·›ı·Ó· ·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÎÔ˘Ú·Ê¤Í·Ï·. ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘Ó¤‚Ë ÌÈ· ¿ÏÏË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙËÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. O ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ Ù· Black Boxes. Black Box ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛӘ ÔÈ Û˘Û΢¤˜

fiÔ˘ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ÙÛÈ¿ÎÈ· Î·È ÙÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ DVD player Ì·˜, ÂÌ›˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·Ï¿ ¤Ó· blackbox Ô˘ ·›˙ÂÈ DVD. OÈ ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ BlackBoxes. TÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ; E¿Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Í›·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ (ϤÌ ÙÒÚ·): ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÌÔ˘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÊÔÚËÙÒÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ïfi box moving. ¢ËÏ·‰‹ Ô˘Ï¿Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÙ¤ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù· ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·. OÈ ÂȉÈÎÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ï·ÎÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ΈÏÔÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. H ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ·Ó¿ ¢ÚÒ ı· ¤ÛÂÈ, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ·Ó‚·›ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ϥ-

Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ 805D ‹ 920D ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ·. ŒÙÛÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ‚ÁÔ‡Ó ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈÒÚÁÔ˜ 1, ÁÈÒÚÁÔ˜ ÂÍÚ¤˜ 2 Î.Ï. TÒÚ· ÌÔÚ› ÂÁÒ Ó· Ï˘¿Ì·È ˆ˜ ÓÂÚÓÙ, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ‰ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ˆ˜ ηٷӷψً ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÂÙÚ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›·, ηٷÓÔÒ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· Ôχ ÎfiÛÌÔ. ¢ÈfiÙÈ ¤¯ˆ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊıËÓfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ BlackBox Ô˘ Ì ‚ÔχÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·Ó ÙÔ Î·fi ÙÔ˘. O Û˘ÓÂÚÁÈ¿˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Ì ÙÔ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È (fi¯È ¿‰Èη) ˆ˜ ÙÔ Mini Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ (30¯ÚÔÓÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·) Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Ï‹ÚˆÛ ÈÔ ÊıËÓ¿. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÁÒ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â¿Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ó· ÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ· ÌÈ· ÎÏ‹ÛË ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰¤¯ıËη Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ◊ Â¿Ó ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ì·›Óˆ ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ Ë Â˘ÎÔÏ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘. ● 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 17


¢π∞∫√¶∂™

TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

ENA MONA¢IKO KA§OKAIPI Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ı· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜, ¿ÏψÛÙÂ. AÓ ı˘Ì¿Ì·È ηϿ Î·È ÔÈ ÚÔ¤ÚÛÈÓ˜. TÔ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ‹‰Ë. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ÌÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ı· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜, ¿ÏψÛÙÂ. AÓ ı˘Ì¿Ì·È ηϿ Î·È ÔÈ ÚÔ¤ÚÛÈÓ˜. AÓ ‰ÂÓ Ì ÈÛÙ‡ÂȘ, ¤¯ˆ ÛÏ¿ÈÙ˜ Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ. £¤ÏÂȘ Ó· Ù· ‰ÂȘ; ŒÓ· ÏÈÌ¿ÓÈ, ¤Ó· ηٿÛÙڈ̷ ÏÔ›Ô˘ (ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ «¢ËÌËÙÚԇϷ»), Ì›· ÂÚËÌÈ΋ ·Ú·Ï›· Ì ÎfiÛÌÔ, ÂÁÒ Î·È Ë ·Ú¤· ÌÔ˘ ÓÙ›ÚÏ· Û ¤Ó· Ì·Ú, ¤Ó·˜ Á¿È‰·ÚÔ˜, ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ „·Ú¿˜ (Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛËÌ·‰Â̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú̇ڷ), Ë Î˘Ú›· M·Ú›· (Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜) ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ ·ÌÂÏÔÊ¿ÛÔ˘Ï·. E‰Ò ›̷ÛÙ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Û ̛· (·ÎfiÌË) ÂÚËÌÈ΋ ·Ú·Ï›·. A˘Ùfi˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú· Â›Ó·È Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰›Ï· Ì ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì·‰¿ÎÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔÓ OTE. TÚÔÌÂÚÔ› Ù‡ÔÈ Î·È Ôχ ηϿ ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÛÙÔ blog ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ÊÈÏÌ¿ÎÈ· Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi. T· ¤Ú·Û· ÛÙÔ pc Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ¤Ó· best of ‰È·ÎÔÒÓ. HÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· K¿ı ÓËÛ› ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ‚¿ÊÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ¿ ¯Ú˘ÛÔÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ·Ù·. KÈ ÂΛ ‰›Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ηÊÂÓÂ›Ô (Ì‹ˆ˜ ϤÁÂÙ·È HÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·;) fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÙÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂȘ. M·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. TÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ˆÚÈfi «¢ÈÔÈΛٷȻ ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó··Ï·ÈÒÛÂÈ. Œ¯ÂÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ ‰›Ï· 18 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

ÛÙÔ Î‡Ì· (Ì ˆÚ·›· ηÙ„˘Á̤ӷ „¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ AÛ›· Î·È ÚÔÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ ·Ù¿Ù˜). K·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿˜ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ¤Ó· SUV ·Ú¿ Ï›ÁÔ Ó· Û ·Ù‹ÛÂÈ, ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ Rooms to Let ·Ú¿ Ï›ÁÔ Ó· ÛÔ˘ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ (Ì ÙË Ì˘ÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Ó· ·˜), Ô ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ η›ÂÈ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô Ï¢Îfi „ˆÌ› ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ï‡ÚÈ Î·È ‚·Ó›ÏÈ·. T· ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· H ı¤· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋. K¿ÙÈ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÌÚÔÛÙ¿, ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ (Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È È· trendy) Î·È Úfi‚·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ËÏÈÔıÂÚ·›· Ì ÙȘ ÒÚ˜ (ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Ù· ·Á·¿Ó ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘˜) Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·. Ÿ¯È ·fi ·ÓÙÔ‡. MfiÓÔ ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· 2 Î·È 3. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÓËÛÈÒÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ‚·Ì̤ӷ ¿ÛÚ·, ¤¯Ô˘Ó η̿Ú˜, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û ·ÔÌ›ÌËÛË Í‡ÏÔ˘ ÎÈ fiˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ӷ Ì ÌÔÓfiÙÔ˘‚ÏÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÌfiÓˆÛË Î·È ‚Ú¿˙ÂÈ Ô ÙfiÔ˜. ŒÍˆ ¤¯ÂÈ 30 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¤Û· 40, ÙÔ ‰Â air condition ·›ÚÓÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ „‡ÍË. ¢ÂÓ ı· ¿Úˆ Ù›ÔÙ· Ì·˙› ÌÔ˘ MfiÓÔ Ù· ··Ú·›ÙËÙ·: ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 4X4 ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜ (ÛÙڈ̤ÓÔÈ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ), ¤Ó· Û·ÏÔ (ÁÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ì ÊÚ›ÛÌÈ Î·È Ó· Ì·˜ ÎÔÈÙ¿Ó fiÏÔÈ), ¤Ó· laptop Ì ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰Â-

¯Â›Ô ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ), ÚÔ‡¯· ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ (ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Ê¿ˆ fiÚÙ· Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙÛ›‰ÈÎÔ), ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ˆ Ù· ¿ÛÙÚ· (Ì· Ô‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¿ÚÎÙÔ˜;), Ù¿‚ÏÈ, Ì›· ÊÔ˘ÛΈً ÔÏ˘ıÚfiÓ· ı·Ï¿ÛÛ˘ ·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ telemarketing, ¤Ó· i-pod (ͤÚÂȘ Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ;), ˙¢Á¿ÚÈ Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜, ·ÚÂfi (Ì ¤ıÓÈÎ-„˘¯Â‰ÂÏÈο ÛÙÔȯ›·), ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Ì·ÁÈfi, ¤Ó· ÊÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ Ì Á·Ï¿˙Ș ¤ÙÚ˜ Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ¤Ó· Ù·ÙÔ˘¿˙-ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ. O Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ •ÂÎÈÓ¿Ì Úˆ›-Úˆ› ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË, Ì›· ·Ú·Ï›· ÙfiÛË ‰· ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ. MÂÙ¿ Ì›· ¿ÏÏË ·Ú·Ï›· Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÈ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿. OÈÎÔÏfiÁÔÈÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› °ÂÚÌ·ÓÔ›, ™Ô˘Ë‰Ô› Î·È B¤ÏÁÔÈ Ô˘ fiÏÔÈ Ì¤Ú· ÂÚ·Ù¿ÓÂ, ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ ·fi ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ. -NÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ï¿ÈÎ °ÎÚȘ; -Yes, but is very expensive. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· «‚ÚÈÛÈ¿», Ì·˜ ϤÓ ÎϤÊÙ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Á¿ÓÙÈ. £˘ÌÒÓˆ Î·È Ï¤ˆ ÛÙÔ ‚·ÚοÚË/¢ËÌ‹ÙÚË ¶··Ìȯ·‹Ï Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÚfiÌÔÈ· Ì›ÓÈ ·Ú·Ï›· ›̷ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. M·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙÔ Á‡̷. AÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓË ·fi ¯Ù˜ Î·È ÓÙfiÈÔ ÎÔÎÎÈÓ¤ÏÈ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ¶ÚÈÓ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ·˜ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË ÛËÏÈ¿, ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi (ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi), ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ, ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ·Ú·Ï›·

(ÂÂȉ‹ ÔÈ ¤ÙÚ˜ ÂΛ ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜) Î·È ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi-Ê¿ÓÙ·ÛÌ· (‰˘Ô-ÙÚ›· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ÌÈÛÔÁÎÚÂÌÈṲ̂ӷ Û›ÙÈ· ·fi ÍÂÚÔÏÈıÈ¿). ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· Èԇ̠ԇ˙· ÛÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú «H A‡Ú·» Ì οÙÈ ÁηÁηÓÈ·Ṳ̂ӷ ¯Ù·fi‰È· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ Û’ ¤Ó· Û‡ÚÌ· ¿Óˆ ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜. Œ¯ˆ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÊÈÏÌ¿ÎÈ· Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi. H ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ MÂÙ¿ ·fi 10 ÒÚ˜ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô AÈÁ·›Ô, Ì¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ (I rest my case). Island by night ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ XÒÚ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ì·ÚfiÙÛ·Úη ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û chill out cafe Ì ı¤·-ı¿Ï·ÛÛ· (Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ), ÌÂÙ¿ Û housodisco Ô˘ ·›˙ÂÈ Ù· ÂÚÛÈÓ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Û ÂÏÏËÓ¿‰ÈÎÔ Ì ڷÎfiÌÂÏ· Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ηÚÔ‡˙È, fiÔ˘ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛÈÓıÂÛ¿È˙ÂÚ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ¤Ó· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È Ì›· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÏ·¯Ô‡Û· ÛÙÔ Fame Story. M¿ÏÏÔÓ ¤ÂÛ ÛÙ¿¯ÙË ÛÙÔ ÔÙfi ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜. •ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔ ÛÔοÎÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. M‹ˆ˜ ͤÚÂÙ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «H K·ÏÓÙ¤Ú·»; H ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡. £· ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Û ÌÈ· (·ÎfiÌË) ÂÚËÌÈ΋ ·Ú·Ï›·. £· ·Ó¿„Ô˘Ì ʈÙÈ¿, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Ô OTE˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿, ı· ’ÚıÂÈ ÎÈ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ÎÈ ¤¯ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ Ú¿ÛÙ·, ‹Ú·ÌÂ Î·È ÌÈ· ڷ΋ Î·È Á·ÌÒ, ·fi ¤Ó·Ó Ù‡Ô Ô˘ ÙË ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ı· ·Ó¿„Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Ì¿ÊÔ˘˜ Ó··· ·fi ¤Ó· ·ÊÁ¿ÓÈÎÔ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ì ¯Ù˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™Î¿ÂÈ ÎÈ ¤Ó·˜ Ù˘¿˜ Ì οÙÈ Î·Û¤Ù˜ ·fi ÙÔ £È‚¤Ù Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ¤Ú˘ÛÈ. OÈ ÌÔÓ·¯Ô› ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó mantras, Ó· ÛÔ˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È Ë ÙÚ›¯·. H ™Ù¤ÏÏ· ÎÏ·›ÂÈ ·fi ¯·Ú¿. K¿ÓÔ˘Ì Á˘ÌÓÔ› Ì¿ÓÈÔ. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. M·˜ ‚ڋΠÙÔ Úˆ› ÂΛ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. TÔ blog ÌÔ˘. ¶·ÏÈ¿ ÁÚ¿Ê·Ì ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô: «¶Ò˜ ¤Ú·Û· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜». TÒÚ· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ – Î·È ÙÔ Ï¤Ó blog. OÈ ÚÒÙ˜ ·Ú¿‰Â˜ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘: «º˘Û¿ÂÈ ‚ÔÚÈ¿˜. M˘Ú›˙ÂÈ ·Ú̇ڷ Î·È ı˘Ì¿ÚÈ. T· ·̷ٷ ÌÔ˘ ÙÔ ’·ÓÂ, ·˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ». K·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞

STEPHANE DUCANDAS/PHOTO

T· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡

ÛË (ÁÈ· Ó· Áڿʈ ÛÙÔ blog ÌÔ˘ Î·È Ó· ˘Ô‰‡ÔÌ·È ˆ˜ ‰¤¯ÔÌ·È mail ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔ˘ Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹), ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· (ÁÈ·Ù›, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, οÔÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹), ¤Ó· best seller ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ· (fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ· ‹Ù·Ó ÛÙË ÛÂÏ›‰· 66 ÎÈ fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 79), Ù· ÂȉÈο trekking ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÔ˘ (Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡Ûˆ ÙËÓ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô-


VITA MODERNA TÔ˘ £ANOY KA¶¶A (thanoskappas@yahoo.com)

H ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙfiÚÈ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘. ¶ÔÓÙ¿Úˆ fï˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÎÚ˘Ê·Îԇ̠ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÛÂȘ, ¤ÛÙˆ ·Ì‹¯·Ó˜ Î·È ÌÈÛÔÙÂÏÂȈ̤Ó˜. º·›ÓÂÙ·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ, Ô˘ ¿ÓÙ· Û ٷÍȉ‡ÂÈ. ÔÈfiÓ. O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘. KÔÏÏËÙÔ› ·È‰ÈfiıÂÓ, ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì·˙› (Î·È Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi!), ÂÎÙfi˜ ·fi ¤ÚˆÙ· – ηıfiÙÈ Ê›ÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ› Î·È ‚·ıÈ¿ ÌÂÚÔÏËÙÈÎÔ› ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. TÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È, ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Ù‡ÊψÛË, ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ó·ËÚ›·˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÔ›Ú·˜, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¢¯¿ÚÈÛÙË, fiÛÔ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. E›Ì·ÛÙÂ, Ô˘ Ϙ, ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ÛÙË ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ –‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·È ‚¿ÏÂ. EχıÂÚÔ Î¿ÌÈÓÁÎ. Afi ÙÔ Úˆ› Ì·˜ ͇Ó·Á·Ó Ù· ÙÚ›¯ÔÚ‰· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÔÈ Ì·ÁÏ·Ì¿‰Â˜, ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÎÈ ·ÎÔ‡Á·Ì ٷ ·È‰È¿, οÙÈ ˆÚ·›Ô˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ì ÎÔÙÛ›‰Â˜, ˙ԇϷ Û ÌÈ· ‚¿Úη Ì‹Î· Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù·. OÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÙfiÚÂȘ, ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ – Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·. K·Ù¿ ÙȘ ¤ÓÙÂη, ¿Ú¯È˙·Ó Î·È Ù· Ô‡˙·. H ·Ú¤· ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ, Ì·˙¢fiÙ·Ó fiÏË Ë ·Ú·Ï›· ÛÙÚÈ̈¯Ù¿ οو ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ, ‰È·ÎÔ¤˜ ‰È·ÚΛ·˜.

§

Ÿ¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÏË Ë ·Ú·Ï›·, ‚¤‚·È·. ◊Ù·Ó ÎÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÂΛ, Ô˘ ͯÒÚÈ˙ ·fi ÙË Ì¿˙·. TÔ ·ÁfiÚÈ Î¿ˆ˜ ΢ÚÈϤ Î·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÂÎ¿ÁÏÔ˘! TËÓ ÎÔÈÙ¿˙·ÌÂ Î·È ÛÙÚ·‚ˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó, ÎÚ·Ù¿Á·Ì ÙËÓ ·Ó¿Û· Ì·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. •‡Ó·Á·Ó ÓˆÚ›˜, ¤·ÈÚÓ·Ó Úˆ˚Ófi ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô „ËÏ¿, η٤‚·ÈÓ·Ó ÛÙȘ 12, ¤ÚÈ¯Ó·Ó Î·Ó¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚÂÌÂÙÔÊÚ›Î˙ ‡ÛÙÂÚ· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜. TÔ ÔÔ›ÔÓ, Û‹Ì·ÈÓÂ, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ, ¤ÓÙ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÚÂfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÁfiÚÈ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηӤӷ – ¿ÓÙÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ó· ›¯Â ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔ‚ Ì·˙› ÙÔ˘. EΛÓË, ¿ÓÙˆ˜, Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Á˘ÌÓ‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ¶ATI™TA. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÙË ı˘Ì¿Ì·È. A funky beauty! Blonde! TÔ fiÚÈÛÌ· fï˜ ‚Á‹Î ÔÌfiʈӷ: Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÁÎ¿Ô˘ – ·ÁÓÔ‹ÛÙ ٷ. AÔÛÙÚ¤„·Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ˘˜ ͯ¿Û·Ì ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÎfiÛÌÔÈ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·Û‡ÌÙˆÙÔÈ. ¶¤ÚÓ·Á·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜, ¿ÌÌÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÙȤ˜, ‰ÂÓ Í·Ó·Î¿Óˆ Ê˘Ï·Î‹ Ì ÙÔÓ K·ÂÙ·Ó¿ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó‚·›Ó·Ì ÂÍ¿·ÓÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. øÚ·›· Ë ¯ÒÚ· Ù˘ ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÔ˘. ™¤ÚÓ·ÌÂ Î·È Ù· ÛÏ›ÈÓÁÎ Ì·ÓÁÎ Ì·˙›, Ù· ·Ê‹Ó·Ì Û ¤Ó· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi – Ô‡ Ó· Á˘Ú›˙ÂȘ Ȉ̤ÓÔ˜.

K¿ÔÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Ì·Ú Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÏÈÁÔÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ¤·È˙ ’80s Î·È ‰È¿ÊÔÚ· acid-jazz Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ì ٷ Û·ÎΛ‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿. MÈÎÚfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ¤Ó· ·Ì‹¯·ÓÔ ÁÂÈ· ¯·Ú¿, Ò˜ ¤ÙÛÈ, ¿, ʇÁÂÙÂ, Îڛ̷ (Î·È ÂÚÓ¿Á·Ì ÙfiÛÔ ˆÚ·›·). ™Â Ï›ÁÔ, fï˜, ·Ú¯›Û·Ì ӷ ¯ÔÚ‡ԢÌ fiÏÔÈ Ì·˙› – ‚ÔËı‹Û·ÓÂ Î·È Ù· ÔÙ¿. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ Stereo mc’s Ì È¿ÓÂÈ ÌÈ· Ù·¯˘·ÏÌ›·, ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ¯·Ú¿, ı¤Ïˆ Ó· Ȉ fiÏÔ ÙÔ BfiÛÔÚÔ. To the left, ÏÔÈfiÓ, Î·È to the right / step it up, step it up, its allright, Û¿Á·Ì ¤Ó· ¤Ó· Ù· ·Á¿ÎÈ· Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙¢Ù› ·fi ÙËÓ ÙfiÛË ÚÔηٿÏË„Ë Î·È ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ŒÙÛÈ, ÙÂÏÈο, Ô Ù‡Ô˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜, ·ÓÙÈ-ÛÓÔÌ, ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ÂÚ› Ù· ÌÔ˘ÛÈο, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤Í˘ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜, ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È. TÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÎfiÚË Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô ÓÔÙÈ¿˜ – Ò˜ Ó· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ‰ÂÓ Í¤Úˆ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ¢ÏÔÁË̤ӷ Ï¿ÛÌ·Ù·; Y¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Ô˘ Ù· ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È fiÏÔÈ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. TÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Î·È ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ·Ù› οˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂȘ. B·‰›˙ÂȘ ÎÔ˘ÙÛ¿ ÛÙÚ·‚¿, ÙÔÔıÂÙ›˜ Ù· ÙÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ tetris ÛÔ˘ Û ÓÙ¿Ó˜ Î·È Í·ÊÓÈο Û ‰È·ÂÚÓ¿ ÌÈ· ·fiÚÈÛÙË ·›ÛıËÛË ·ÓËÛ˘¯›·˜, ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ·ÚfiÛÎÏËÙÔ, ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ʈٷÁÒÁËÛ˘, ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ËÁ‹ ·’ fiÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. K·È ·Ú¯›˙ÂÈ, οˆ˜ ¤ÙÛÈ, Ó· ÌÂÙ·‚¿Ï-

ÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÛÔ˘ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜. NÈÒıÂȘ ÙÔ Ì·Ï¿ÎˆÌ· Ù˘ ‡Ï˘, Ù· ÌfiÚÈ· Ó· ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ Ó· ÙÔ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó. ¶fiÛ˜ ÒÚ˜ ‰È·ÚΛ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÓËÛ›; ¶fiÛ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ·ÎfiÌ·, fiÛ· ÏÂÙ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÚˆÙ¢Ù›˜; ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· – ‰ÂÓ Ù· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ηÓ›˜ Ì·˜. KÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·‰‡Ó·ÌË Û ÁÂÁÔÓfiÙ·. TÔ ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ –·Ó ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ– Â›Ó·È fiÏÔ ÎÈ fiÏÔ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁηÏÈ¿ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È. ÿÛˆ˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙË ‰È΋ Ì·˜, ı˘Ì¿Ì·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÊȯٿ, ÁÈ· ÒÚ·. K¿ÙÈ ı¤Ï·Ì ӷ ԇ̠fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ ·ÓÙ›Ô – ·ÏÏ¿ ÙÈ; •Ë̤ڈÓÂ Î·È ‚·‰›˙·Ì ͷӿ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ. T· ÛÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ¤Ù·Á·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Úˆ˚Ófi ·¤Ú· Û·Ó ·ÏÂÍ›وٷ – ÛÙË ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ Ê˘Û¿ÂÈ ‰È·ÔÏÂ̤ӷ. ™Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ÛʇÚÈ˙Â Ô ‹¯Ô˜ οÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Ô ‹¯Ô˜ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤Ú·Û ͢ÛÙ¿ – ·Ó ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË. ¶fiÙ fiÙÂ, ̤۷ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ϤÌ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË: -£˘Ì¿Û·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ; KÈ ‡ÛÙÂÚ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ¤ÓÙ·ÛË: -TË ı˘Ì¿Û·È; T· ÌÈÎÚ¿, Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì·˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜. ∞

GONE WITH THE WIND

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 19


¢π∞∫√¶∂™

T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH Ô Service Civil International Â›Ó·È Ì›· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ› οı ¯ÚfiÓÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· workcamps. TÔ Î¿ı workcamp ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 10 Ì 20 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 5-6 ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â› ¤ÓÙ ̤Ú˜. H ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·Ï‹ ·ÊÔ‡ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ¿Óˆ ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ·ÁÁÏÈο ‹ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂı›˜. ÕÌ· Â›Û·È ·Ú¯¿ÚÈÔ˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ¤ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· ‚·ıÈ¿. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û ¯ÒÚ˜ ÈÔ «ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜», fiˆ˜ Ô K·Ó·‰¿˜, Ë A˘ÛÙÚ·Ï›·, Ë I·ˆÓ›· ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙȘ H¶A ‹ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ŒÍÔ‰·: ¶ÏËÚÒÓÂȘ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌË Ì·Û¿˜ ·ÊÔ‡ ÛÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â¿Ó ·˘Ù‹ ·ÔÚÚÈÊı›. EÈϤÔÓ ¯ÚÂÒÓÂÛ·È Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ workcamp, Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ì·ÎÚÈ¿. H ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ¤¯ÂȘ bonus ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÔ˘. ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: TÔÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ workcamps Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006 ı· ÙÔÓ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ http://camps.sciint.org, ·ÏÏ¿ ÛÔ˘ Ϥˆ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂı›˜: ™ÙË °È¿ÈÙ· Ù˘ I·ˆÓ›·˜ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ·fi ÂÚÁ·Û›· Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ê¿ÚÌ·: 13 Ì 28 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™ÙÔ MÂÚÓÙÓÈ¿ÓÛÎ Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ: 5 Ì 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

T

EÈÎÔÈÓˆÓ›·: K›ÓËÛË EıÂÏÔÓÙÒÓ SCI EÏÏ¿˜ - Aη‰ËÌ›·˜ 78¢ Î·È KÈ¿Ê·˜ 1, 210 3823635 (TÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 12.00-19.00), scihelas@otenet.gr, www.sci.gr

TË ‚Ú›ÛÎÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈÔ; H WWF ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 11Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «£ÂÚÈÓ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· EıÂ-

E£∂§√¡ΔE™ Ãøƒπ™ ™À¡√ƒ∞

¶Ò˜ Ó· Á›ÓÂȘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ...

20 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

ÏÔÓÙÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜». ™Â οı ÔÌ¿‰· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 13 Ì 15 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘Ó ‰‡Ô ÔÌ·‰¿Ú¯Â˜ (ËÏÈΛ·˜ 1835 ÂÙÒÓ) Î·È ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ Úˆ› Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ë̤ڷ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ Ï›„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂΉÚÔ̤˜ ‹ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ. ŒÍÔ‰·: M 105 ¢ÚÒ ¤¯ÂȘ ηı·Ú›ÛÂÈ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ÂΉÚÔ̤˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο. °È· Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÛÔ˘ ‚¿Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë.

¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: °È· ʤÙÔ˜ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¤¯ÂÈ: X¿Ú·ÍË Î·È Û‹Ì·ÓÛË ‰‡Ô ÂÚÈËÁËÙÈÎÒÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ §Â˘Î›Ì˘ Œ‚ÚÔ˘: 23 IÔ˘Ï›Ô˘ Ì 5 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (2 ÔÌ·‰¿Ú¯Â˜, 13 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜). KÔÈÌ¿Û·È ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ §Â˘Î›Ì˘, ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. K·ı·ÚÈÛÌfi Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ B. ¶›Ó‰Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Bˆ‚Ô‡Û· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Z·ÁfiÚÈ: 23 IÔ˘Ï›Ô˘ Ì 5 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (2 ÔÌ·‰¿Ú¯Â˜, 13 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜). KÔÈÌ¿Û·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÎËÓ¤˜ Ì ÎÚ‚¿ÙÈ· ‰›Ï· ÛÙÔ


η›ÚÈ ‰ÂÓ Â›Û·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜. MÔÓ·‰ÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È Ó· Â›Û·È ·ÙË̤ӷ 18 Î·È ÈηÓfi˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. TÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ηı›ÛÂȘ Â›Ó·È 10 ̤Ú˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· Â›Û·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Â¿Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙÔ 20‹ÌÂÚÔ. ŒÍÔ‰·: M 75 ¢ÚÒ Î·‚·Ù˙ÒÓÂȘ ‰È·ÌÔÓ‹, ηٿÚÙÈÛË, ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ APXE§øN, ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜. ¶¿Ú ̷˙› ÛÔ˘ ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔ slipping bag ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌ¿Û·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙȘ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î.Ï.). T· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ‰Èο ÛÔ˘. ™ËÌ.: ŸÛÔÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 20‹ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 30% ÏÈÁfiÙÂÚ·. ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ ¢È¿ÛˆÛ˘ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· fiÔ˘ ı· ÂÚÈı¿ÏÂȘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂Ó˜ ¯ÂÏÒÓ˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Û·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ: TÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi EıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÁÈ· ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÂÏÒÓ˜ ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Z¿Î˘ÓıÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ (E.£.¶.∑.) TËÓ KÚ‹ÙË, fiÔ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂȘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¯ÂÏÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. TËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ ı· ÚÔÛٷهÂȘ ÙȘ ʈÏȤ˜ ·fi ÙȘ ·ÏÂÔ‡‰Â˜ (!) Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÌÌfiÏÔÊˆÓ ÙÔ˘ E˘ÚÒÙ·. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ XÂÏÒÓ·˜ APXE§øN ™ÔψÌÔ‡ 57, 210 5231.342, www.archelon.gr. Y‡ı˘ÓË: £ÂÒÓË K·ÚÎÔ‡ÏÈ·.

TÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÒÓÂȘ ÙÔ Ô˘Ï›; Afi ÙȘ 15 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë EÏÏËÓÈ΋ OÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Û ηÏ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· AÓÙÈ·ıËÚ·. EΛ οı ¯ÚfiÓÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Á‡Úˆ ÛÙ· 4.000 Ô˘ÏÈ¿ ·fi 50 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÓËÛ› ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ÏÈÒÓ. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ Falco Eleonorae ‹ ·ÏÒ˜

∞¶√ Δ√ μπμ§π√: «40s ALL AMERICAN ADS»,∂∫¢. TASCHEN

EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÊfiÚÔ˘Ì ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ŸÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ÁˆÓȤ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ... ηٷʇÁÈÔ Ù˘ Bˆ‚Ô‡Û·˜ – ÌËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ ‰›Ï· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ì ÓÙÔ˘˜ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi!). ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙË ¢·‰È¿ Œ‚ÚÔ˘, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·: 30 IÔ˘Ï›Ô˘ Ì 12 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (2 ÔÌ·‰¿Ú¯Â˜, 10 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜). KÔÈÌ¿Û·È ÛÙÔ ‰·ÛÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì· TÛ¿ÌÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢·‰È¿. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: WWF EÏÏ¿˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 26, 210 3314.893, www.wwf.gr. Y‡ı˘ÓÔ˜: HÏ›·˜ T˙ËÚ›Ù˘ (e.tziritis@wwf.gr)

¶Ò˜ Ù· ·˜ Ì ÙȘ ¯ÂÏÒÓ˜; •¤¯Ó· Ù· ¯ÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· Î·È ·Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ Ì ÙËÓ caretta caretta Ô˘ Û ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. º¤ÙÔ˜ ¤¯ÂȘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙ›Ù ηχÙÂÚ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ APXE§øN. TÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Î·È ¤ÍÈ ÔÈ Ì‹Ó˜ Ô˘ ‰È·ÚΛ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜ (·Ú¯¤˜ M·˝Ô˘ Ì ٤ÏË OÎÙˆ‚Ú›Ô˘). ÕÌ· ÂÈϤÍÂȘ Ó· ÛÒÛÂȘ ÙȘ ¯ÂÏÒÓ˜ ÌËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Â›Ó·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È Ô OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔ-

M·˘ÚÔÂÙÚ›ÙË ÛÙË N¿ÍÔ, ·fi ÙȘ 20 IÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LIFE - Nature Ù˘ ›‰È·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÒ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, «ÁÂÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë» (¯Ì..). ŒÍÔ‰·: ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Ù˘ EOE Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· οÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ù· 60 ¢ÚÒ. M ·˘Ùfi ηı·Ú›˙ÂȘ Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ OÚÓÈıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÁÈ· Ù·

AÓÙÈ·ıËÚ· ‹ Û camping ÁÈ· ÙË N¿ÍÔ Î·È ÙËÓ ¶‡ÏÔ (‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î.Ï.). H ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÛÔ˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÂÛ¤Ó·, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÔ˘. ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: Œ¯ÂȘ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. ¢·ÎÙ˘ÏÈÒÛÂȘ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙ· AÓÙÈ·ıËÚ·. E˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‚ÈfiÙÔÔ˘ ÙÔ˘ ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÏÈÒÓ ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· °È¿ÏÔ‚· Ù˘ ¶‡ÏÔ˘. ™ËÌ.: ∂‰Ò ÏËÚÒÓÂȘ Î·È 4 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ Û camping. EÓË̤ڈÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ M·˘ÚÔÂÙÚ›ÙË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË N¿ÍÔ. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: EÏÏËÓÈ΋ OÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ EÙ·ÈÚ›· - B·Û. HÚ·ÎÏ›Ԣ 24, 210 8228.704, www.ornithologiki.gr

¢Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¶EE¶ E‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶.E.E.¶. (¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· EıÂÏÔÓÙÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ó¤ˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Œ¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ¿Óˆ ·fi 1.200 ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 3.600 Ó¤Ô˘˜ ÛÙ· 204 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. 15 ̤Ú˜ ‰È·ÚΛ ÙÔ Î¿ı ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È 15 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ÔÌ·‰·Ú¯ÒÓ. E¿Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı›˜ Û ·Ϥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ (Û¯ÔÏ›·, ÍÂÓÒÓ˜) Î·È ı· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ 5-6 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. MÔÓ·‰ÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ó· Â›Û·È ¿Óˆ ·fi 17 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ÌÈÏ¿˜ ·ÁÁÏÈο – ÂÎÙfi˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÛË ¿ÏÏ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ – ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο – ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¢·ÛÈÎÔ‡ XˆÚÈÔ‡ ∫¤‰ÚÔ˜ ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη, ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ. EÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¤ÙÚÈÓ˘ ÙÔȯÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ XÈÔÓ¿‰Â˜ ÛÙ· M·ÛÙÔÚÔ¯ÒÚÈ·. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ KÏ·‰¤Ô˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ AÚ¯·›·˜ OÏ˘Ì›·˜. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂı›˜: ™ÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛÈÔ‡. ™ÙÔ MÂÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¯ÂÏÒÓ·˜. ™ÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·È‰ÈÒÓ. ™ÙË ¢·Ó›· ÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ EÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™È‰‹ÚÔ˘. ™ÙËÓ EÛıÔÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Û¿ÓÈˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÏÈ‚·‰ÈÒÓ. ™ÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›· ÁÈ· ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ. ŒÍÔ‰·: AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ·fi 120 ̤¯ÚÈ 400 ¢ÚÒ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ™Â ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÚÂÒÓÂÛ·È Î·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÓÒ Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂٷΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ ÛÔ˘ ¢ı‡ÓË. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· EıÂÏÔÓÙÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - BÂÚ·ÓÙ˙¤ÚÔ˘ 15, 210 3825.506, 1987@cvgpeep.gr (ÁÈ· EÏÏ¿‰·) Î·È marina@cvgpeep.gr (ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎfi). www.cvgpeep.gr

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 21


ELEMENTS OF STYLE Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

H A.V. ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜

MH MOY BAZEI™ π¢∂∂™

CAMPER N¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Imar, Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi, ú 130

™Δ∂§π√™ ¶∞ƒ§π∞ƒ√™

EæA

VITAL plus Q10

ŒÓ· ·fi Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ Athens Voice ÛÙÔÓ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘

N¤· ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘ 1lt Î·È ÙˆÓ 250 ml.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Û΢·Û›· Ì ‰‡Ô ÚÔ˚fiÓÙ·

KODAK

LANES

N¤· „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Kodak Easyshare p712

Carotene Lanes, ú 15,40 ÔÈ 60 ο„Ô˘Ï˜

«O ÓÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÏËÙ·ÚÈfi Î·È fiÏÔ ı· ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ». N· ÙÔ ÛÙȯ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ Ì·˜ ‰È¿ıÂÛË. YÔÌÔÓ‹. ª¤¯ÚÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÙÔ Ù·Í›‰È ı· ’¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ.

MO¢A & TEXNO§O°IA H ¶APE§A™H TH™ 25˘ EÓÓÔԇ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Camper ÛÙÔÓ 25Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ·ÁÒÓ· Copa del Ray. H ÂÙ·ÈÚ›· Ì ٷ «ÊÈÏÔÛÔÊË̤ӷ» ·Ô‡ÙÛÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈı·Û‡ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂȉÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. TÔ Ó·˘ÙÈÎfi ·Ô‡ÙÛÈ Imar, Ì ٷ hight-tech ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ... ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ fiÏ˘. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ‹‰Ë ·fi ÙȘ 15 IÔ˘Ï›Ô˘, Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Camper. H ¶APE§A™H TøN A¶O™KEYøN H ÂÙ·ÈÚ›· Tumi ۯ‰ȿ˙ÂÈ, Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·, fiÏ· Ù· gadgets Ù˘ ÂÍfiÚÌËÛ˘. X·ÚÙÔʇϷΘ, ÙÛ¿ÓÙ˜ ¯ÂÈÚfi˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë, executive ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î.¿. TÔ ÛÙÈÏ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ (Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ) ‰È·ÎÔÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜: ÙËÓ casual ÛÂÈÚ¿ t-tech Ì ÙÔ «ÁÚ‹ÁÔÚÔ» Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ 22 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

Ducati Ì ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ™Â fiÏ· Ù· Bag stories Î·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. H ¶APE§A™H TøN ™TI°MøN H Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «superzoom», Ë Ó¤· „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Kodak Easyshare p712 , ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ (Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ï‹„ÂȘ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, «ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜» ʈÙÔÁڷʛ˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ «Â›‰·Ó» Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ. ™Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Kodak Î·È ÛÙ· ηϿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ.

™Δ∂§π√™ ¶∞ƒ§π∞ƒ√™ & ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À ΔÚ¤¯· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ... ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯¿ÂÓÈÓÁÎ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Â͈ʇÏÏˆÓ Ù˘ A.V. ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘. ŒÓ· ·fi Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ¿ Ì·˜, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ı· ÙÔ ‰Â›Ù ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi. ŸÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË fiÛÔ Î·È ÙȘ ÁÏ˘Î¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ chef pâtissier ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ 210 6464.864.

KATEPINA KPINH

TUMI

KÚÂÌ·ÛÙ¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, Ì ·Û‹ÌÈ Î·È ËÌÈÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜ ú 135

ŸÏ˜ ÔÈ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ducati

KO™MHMA OI KPINOI TOY KA§OKAIPIOY E˘ˆ‰È¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·; A̤! OÈ ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜ Î·È ÔÈ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜, ÔÈ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ˜ ÎψÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÊÙÂÚ¿, ·Ó Ù˘ÏȯÙÔ‡Ó fiÏ· Ì·˙› ÙÈ ‰›ÓÔ˘Ó; KÔÛÌ‹Ì·Ù· Û·Ó ÌÔ˘Î¤Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. XÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÔÏ˘ÌÔÚÊÈο ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Î·È ÎÔÏȤ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈ΢ ÙÛ·¯ÈÓÈ¿˜. T· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· K·ÙÂÚ›Ó· KÚ›ÓË. §ÈÌÔÓ¿ 5 Î·È KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¶Ï·Ù›· AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, Aı‹Ó·, 210 3218.121

Y°EIA KAI ¢IATPOºH NEE™ ™Y™KEYA™IE™ EÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ A°NO Î·È ÙËÓ Tetra Pak, Ë EæA ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ˜ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ̷ΤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Ù˘ Û Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ÔÏfiÊÚÂÛη ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ. ™ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘ 1lt Î·È ÙˆÓ 250 ml. ™TOMA TPIANTAºY§§O T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Colgate ˘ÏÔÔÈ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ OÌÔÛÔÓ‰›· (EOO) ¤Ó· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó·-

ÓÂÒıËΠÁÈ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì·˙› ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ù˘ Colgate ͤÚÂȘ ‹‰Ë, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÔ˘ ԇ̠ٛÔÙ·. A™ºA§E™ MAYPI™MA K·ÏÔη›ÚÈ ‰›¯ˆ˜ ‹ÏÈÔ Â›Ó·È Û¯¤ÛË ‰›¯ˆ˜ ¿ıÔ˜. H Lanes, Ô˘ «Û˘ÌʈÓ›» Ì·˙› Ì·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Carotene Lanes, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚÔÛٷهÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·. H ‚-ηÚÔÙ›ÓË Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿„Ô˘Ï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ˘ÂÚÈ҉˘ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. EÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓ, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· . ¢I¶§H EYKAIPIA M οı ÔÏ˘‚ÈÙ·ÌÈÓÔ‡¯Ô Û˘Ìϋڈ̷ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ VITAL plus Q10 (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Û΢·Û›· Ì 60 ̷ϷΤ˜ ο„Ô˘Ï˜) ·›ÚÓÂȘ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi gel ¯ÂÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi Î·È Û·Ô‡ÓÈ. AÓ ÛÎÂÊÙ›˜ ˆ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ 99,99% ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ̤۷ Û 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È must-have ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ camping. Afi ÙËÓ ¶.N. °ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙÔ˜ AEBE, 210 8161.107108. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·, Ì ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ E.O.º. ∞


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 23


£∂™™∞-alone-I∫∏!

MÔÓÔÌ·¯›· ÛÙÔÓ ÌÏÂ-Ú¿ÛÈÓÔ ‚¿ÏÙÔ

ÛÌ¿ Ô˘ Û ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ Î·È ¤Ï· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û ··Û¯ÔÏ›!». H ΢ڛ· AÏÂÍ¿Ó‰Ú· (TÛÈÁÁ¿ÓÈÎË T·ÚÒ), Ô Î‡ÚÈÔ˜ ºˆÎ¿˜ (AÈÁ˘Ùȷ΋ T·ÚÒ) Î·È Ë Î˘Ú›· AÓÙÚÈ¿ÓÓ· (K·ÚÌÈ΋ T·ÚÒ) Èı·Ófiٷٷ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ «Ú¿ÛÈÓÔ» ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ù· blog Î·È Ù· site Ù· ÔÔ›· ¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ ÈÓÙÂÚ¿ÎÙÈ‚ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ηıȤڈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜, Ô Ì¤Á·˜ ÙÈÌÔÓȤÚ˘, ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó.

T∂•∞§√¡I∫∏! ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) O AϤͷӉÚÔ˜ ¶¤ÚÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÂ›˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ›ڷÍ ԇÙ ÌÈ· ÓfiÙ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘, ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÛÂÚÊ, ÚÔηÌ›ÏÈ Î·È Ì¤ÚÌÔÓ ÌÏÔ˘˙.

·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘ - AÚ¿ÔÁÏÔ˘, Ì ÙË XÚ‡Û· Ó· ˙ËÙ¿ Ù›ÌÈÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙË ÌÈÓÙȷ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·, Ô˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ MÈÏ. TÔ Ì¤Á· ÂÚÒÙËÌ· ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÊÔ‡ Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó, Ë X·ÏÎȉÈ΋ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤ÓÙ ϤÍÂȘ: ÊÚ·¤, Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ, beach bar, ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ. M¤ÓÂÈ ¿‰ÂÈ· Ë fiÏË ·fi ¶·Ú·Û΢‹, ÁÂÌ¿ÙË ÌfiÓÔ ‚Ô˘‚¤˜ ÁÈÁ·ÓÙÔ·Ê›-

«Î·ÊÂÙÂÚ›·», ÂÊfiÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÊÚ·‰¿‰Èη ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfiÚÈ· Î·È ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

Û˜ Ù˘ XÚ‡Û·˜ Ì ÛÏfiÁÎ·Ó «AÍ›˙Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·» Î·È Ì ÙÔ «˙ԇ̻ ÙÔÓÈṲ̂ÓÔbold·ÚÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ ÛÙÔ ··ÁˆÚÁÔÔ˘ÏÈÎfi «Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ». EȉÈο ÙȘ K˘ÚȷΤ˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤ÚËÌÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ º·Ú O˘¤ÛÙ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·Ú¿˙ˆÛ fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· ¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›·. ŸÔ˘ «¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›Ô», ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ Ì ÙË Ï¤ÍË

ŒÓ· ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÏfiÁÎ·Ó Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ XÚ‡Û·˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‚ϤÂÈ Ù· ¿Û¯ËÌ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÁοÏÔ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Ó· ÚÔÔȈӛ˙Ô˘Ó ÙÔ Û¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ B·Û›ÏË, Â›Ó·È Î·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·Ó›Ԣ T·ÚˆÌ·ÓÙ›·˜: «OÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Â‰Ò. ™¿Û ٷ ‰Â-

H ∂¶π™Δƒ√ºH Δø¡ LONE STARS!

O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˜ «Cruisin’ Means» ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÓÙ¿Ï· ηÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÔÓÙ¤Ú ·ÓÔÈÎÙÒÓ ·Ì·ÍÈÒÓ, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ï¿ AÓ M¿ÚÁηÚÂÙ, Ó‡¯Ù˜ Ì Waikiki ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î·È Û·Ú·‚·ÏÈ·Ṳ̂ӷ ÌÔÙ¤Ï. M·˙› ÙÔ˘, ‰‡Ô ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘ÓÂ›˜ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ, ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜, Ù˘¿Ú˜. O Ì·Û›ÛÙ·˜ KÒÛÙ·˜ X·ÛÈÒÙ˘, Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÎÂÊ¿ÙˆÓ ÎÈ ¤Íˆ ηډȿ Nasa Funk, Ô˘ ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È Ó· ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ¶¤ÚÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Lone Stars, ¤‚·˙·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙ· ¿ÚÙÈ Ù˘ «ÕÎÚÔÔÏ», ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, Î·È Ô ÓÙÚ¿ÌÂÚ T¿ÛÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÊÔ‚ÂÚ‹, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ÂÚÛfiÓ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÓÙ˘Ì¤ÓË ¿ÓÙ· Ì Doc Martens, buggy ηÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ì·‡ÚÔ t-shirt ÙˆÓ Ramones. P›ÍÂ, ÙÛÈÁÁ¿Ó·, Ù· ¯·ÚÙÈ¿ AÔοÏÂÛ· ÙÔÓ ¶¤ÚÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ Lone Stars «Û˘ÓÂ›˜», ÁÈ·Ù› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ: ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ı˜, ·ÁÓÒÚÈÛÙÔÈ Û‹ÌÂÚ·. O ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™‡ÚÔ˘, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, Ô˘ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË Ì ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ B·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÂÈ·ÓÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ E™Y ÙÔ˘ ¶A™OK, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÏÈÙ‡ÙËΠ̠ÙÔÓ TÛÔ‚fiÏ·, ÁÈ· ¤Ó· Ï·˚ÎfiÙÂÚÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. ¶·ÚfiÙÈ ÙÒÚ· «ÌÏ», ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ fiÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ú ʈÙÈ¿ ·fi ¤Ó· «Ì·‡ÚÔ» ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ô: ˆ˜ ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ«Ì·‡ÚÈÛÌ·» Ù˘ AÚ¿ÔÁÏÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙÔ Â›ıÂÙfi Ù˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË «·Ú¿˘». TÔ ·ÛÙÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ·fi ηӤӷ ηӿÏÈ, ÏËÓ ÙÔ˘ Mega Ô˘ ÙÔ ·Ó·ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ. ◊ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ET3 Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ TV100, ¤ÂÛ fï˜ ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· ÙÔ ı¿„Ô˘Ó. °ÂÓÈÎÒ˜, ÔÏÏ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Á›ÓÂÙ·È ÂÚ› Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ¶·24 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

§·ÙÔ‡Ú, ÌÂÛȤ, §·ÙÔ‡Ú, Ì·Ó‰¿Ì! K¿ı ̤ڷ ۯ‰fiÓ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙԷʛ۷ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ «Boom». M B·Û›ÏË K·ÚÚ¿, Ô˘ ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ÙÔ ‚Ú˘¯ËıÌfi ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ Ù˘ MGM, Î·È ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘, Ô˘ Ù· Á·ÏÏÈο Ù˘, fiÙ·Ó ‰È·Û΢¿˙ÂÈ ÙÔ «™ÂÍ» ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¢·Ïȉ¿ Î·È ÙˆÓ Les Ritas Mitchuko, Èı·Ófiٷٷ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ··ÓˆÙ¿ ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. TÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «§ÈÛ¤» ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ KÔÎΛÓÔ˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ηۤٷ, fiˆ˜ ÂΛӘ Ù˘ Linguaphone, Ì·˜ Î·È ÛÙÚÒÛÂÈ Ë ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘, Ì·˜ Î·È ÛÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Í¿Ó. MÈ·˜ Î·È ÂÚ› ηۤٷ˜ Ô ÏfiÁÔ˜, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÒÔ˘ ÊÔÚÌ¿Ù Ô˘ ·ÏÈ¿ ÛÙÔ›¯ÂȈÓ ٷ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο Ì·˜ ηÛÂÙfiʈӷ, ÙÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ «Î·Û¤Ù·» Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÚ¿¯Ù˜ ÙˆÓ Ù·‚ÂÚÓ›ˆÓ Ù˘. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿¯ÙË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠ̠ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Û¯¿Ú˜ Î·È ÌÔ˘ÁÈÔ˘ÚÓÙ›. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÙË ‰È·Û¯›ÛÂȘ Î·È Ó· ÌË ÛÔ˘ ÙÚ˘‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù‡Ì·Ó· ÔÈ ÎÚ¿¯Ù˜η̿ÎÈ· ÂÚ¿ÛÙÂ-·Ú·Î·ÏÒ. E›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ ÙÈ Á˘Ú‡ÂÈ Â‰Ò ÙÔ «XÚ˘Ûfi„·ÚÔ», ¤Ó· ÎÔÌ„fi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ ·fi ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ıfiÏÔ ‰ÚÔÛÈ¿˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘. H ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ÙÔ ÛÔÙ ÙÔ˘ IÔ‡ÏË, ·fi ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜ ÓÙ¿Ï·˜ Î·È ·‰ÂÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °È· ÚÒÙ·: ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù·ÌÔ˘Ï¤, ıÂÛ¤ÛÈ· ÌÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù· Ì ٷ¯›ÓÈ, Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù· ÂÚȯ˘Ì¤ÓË Ì ۿÏÙÛ· ÚÔÎÊfiÚ Î·È ¯·ÓÔ‡Ì ÌԢڤΠÌ ÓÙÔÌ¿Ù·, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ. °È· ΢ڛˆ˜: Ù·˜ ÎÂÌ¿, Ì·ÓÙ›, ÔÏ›ÙÈη ÙÔÚÙÂÏ›ÓÈ· ‰ËÏ·‰‹, ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· ÛÌ˘ÚÓ·›Èη, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤ÁȘ, Ú‡˙È·, Ô˘Ú¤‰Â˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ·Ó¤ ÁÂÌÈÛÙfi, ÂÚ¿ÛÙ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË! ™ÙË ‚·‚Ô‡Ú· Ù˘ ÙÛÈÎÓÈṲ̂Ó˘ ÕıˆÓÔ˜, ÔÈ Â˘ÁÂÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ «XÚ˘Ûfi„·ÚÔ˘» Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚȘ ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ŒÊË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û·Ó Ó· ÚÔÛÁÂÈÒıËÎ·Ó Â‰Ò ·fi ¿ÏÏÔÓ Ï·Ó‹ÙË. X·›ÚÂÙ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿¯ÈÌË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ı¤ÚÔ˜ ’06, ·ÊÔ‡ Ë ÛÙ‹ÏË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì·Áη˙Ȥڷ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈο Ì›ÏÈ·. ∞


∞£∏¡∞

20-26 IOY§IOY 2006 - Δ∂ÀÃ√™ 133 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

DJ TIESTO AÓ ÙÔ Djing ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ô Tiesto ı· ‹Ù·Ó ÈÛfi‚ÈÔ˜ ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢. M ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ progressive-trance ÌÔÓԯڈ̛·˜. O Tijs Verwest ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ MÚ¤ÓÙ· Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi club Sprock. °Ú‹ÁÔÚ· ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ Ô ultimate deejay Ù˘ progressive trance Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ happy trash ÌÂψ‰›·˜ Î·È Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÈÎÒÓ anthems. ™˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÙÔÓ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ d.js. K·È Ó· ÙÔÓ Í¯¿ÛÂÈ ÂΛ. H Ê·Û·Ú›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ massive hit «Silence». AÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ IÌ›ı· Î·È Ë Ì·ÎÚÔË̤ÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ŒÙÛÈ, Ë ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó‚·ÛÌ¤ÓˆÓ BPM ·ÚΛ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì·˙ÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙÔ °‹Â‰Ô •ÈÊ·ÛΛ·˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 10.000 ı¤ÛˆÓ, Û ¤Ó· ÔχˆÚÔ set Ì visuals, ·ÓÂϤËÙ· beats Î·È tranceglobal overground pieces OÏ˘ÌÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· EÏÏËÓÈÎÔ‡ °‹Â‰Ô •ÈÊ·ÛΛ·˜. ¶ÚÒËÓ ¢˘ÙÈÎfi AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 40 (Ù·ÌÂ›Ô ú 45). ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Iticket, ™ÙȘ 22/7. -°πøƒ°√™ ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™ 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 25


ÂÈÏÔÁ¤˜ ∏ SHAKIRA ∂ƒÃ∂Δ∞π ™Δ√ √∞∫∞

TEXNH PROFILS MÂÙ¿ ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Pera Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë ¤ÎıÂÛË «Profils, 15 ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·», Ì ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÚÁ· 40 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ (FNAC) Î·È ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ (FRAC) ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. OÈ Á·ÏÏÈΤ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ Î·È Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û οÔÈÔ Ú‡̷ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Î·È ÌÂÙ·-ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘. H ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË - KÙ‹ÚÈÔ O‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.111. M¤¯ÚÈ 3/9.

•E¶EPNøNTA™ TA ™YNOPA ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ XÈÏ‹˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Û‡Á¯ÚÔÓ˘ XÈÏÈ·Ó‹˜ T¤¯Ó˘, Ì ¤ÚÁ· 78 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË - KÙ‹ÚÈÔ O‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.111. M¤¯ÚÈ 20/8.

H KINA TøN TANG ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi MÔ˘ÛÂ›Ô Ë ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ «H K›Ó· ÙˆÓ Tang: MÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ (7Ô˜-10Ô˜ ·È. Ì.X.)» Ì 120 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ Tang, ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·ÎÌ‹. T· ÂÎı¤Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi 4 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: AÓ¿ÎÙÔÚ· Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË, ¶ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË, H ÌÂÙ¿ £¿Ó·ÙÔÓ Zˆ‹ Î·È O BÔ˘‰ÈÛÌfi˜. B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.138. M¤¯ÚÈ 31/8.

∞¡£ƒø¶√π ∫∞π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ E¶∞°°∂§ª∞Δ∞ ™Δ√ Aπ°∞π√ M 60 ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈΘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Î›ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË «ÌÔ˘ÛÂȷ΋» Î·È ÙËÓ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋» ÔÙÈ΋, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ M›˙ÔÓÔ˜ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. Œˆ˜ 30/9, ·ÓÔȯً 24ÒÚ˜, ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, E›Â‰Ô Aʛ͈Ó.

E§EY™INA O·‰fi˜ Ù˘ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô Û˘ÏϤÎÙ˘ KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ EÏÂ˘Û›Ó·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ «I¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 16 ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (°·˝Ù˘, M˘Ù·Ú¿˜, ™¿ÌÈÔ˜, ™fiÚÔÁη˜, ™ÂÚ¿ÓÙ˙·˜, TÛ›ÁÎÔ˜, X¿ÚÔ˜ Î.¿.). ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ §ÂˆÓ›‰·˜ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302-4, ¤ˆ˜ ÙȘ 28/8.

PHILIP TSIARAS M ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ì¤ÛˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ Ô Î·Ì‚¿˜, ÙÔ Á˘·Ï›, Ô ÌÚÔ‡Ù˙Ô˜ Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ô Philip Tsiaras, o ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È ÔÈ26 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V. ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

ËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. ∏ ¤ÎıÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Sani Festival 2006. Artforum Sani Gallery, ™¿ÓË K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, X·ÏÎȉÈ΋, 2310 317.327. M¤¯ÚÈ 5/8.

ª√À™π∫∏ SHAKIRA TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ‹ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. Oral Fixation ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ «Hips Don’t Lie» ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Aӷ̤ÓÂÙ·È ·Û·Ú¤Ï· ÂˆÓ‡ÌˆÓ Î·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘Ì·ı¤ÛÙÂÚ˜ superstar fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ Ù˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ·›Ì·. OAKA °H¶E¢O ¶O¢O™ºAIPOY. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 38 ÁÈ· AÚ¤Ó·, ú 65 ÁÈ· ¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·, ú 80-150 ÁÈ· οو ‰È¿˙ˆÌ·, ú 120 Golden standing. ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Village Cinemas Î·È ÛÙÔ www.ticketshop.gr, 211 9559.900. ™ÙȘ 20/7.

LIZA MINNELLI ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Â‡ÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· Â›Û·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Judy Garland Î·È ÙÔ˘ Vincente Minnelli, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ù˘ MGM, Ó· ·›ÚÓÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Ira Gershwin «Liza (All the Clouds’ll Roll Away)» Î·È 14 ÌËÓÒÓ Ó· ·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÔ˘ Ù·ÈÓ›·. ŸÌˆ˜ Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ Sally

Bowles ÛÙÔ «Cabaret» ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. MÈ· ÛÔ˘‰·›· ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ì·˙› Ì 12ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ «Cabaret» Î·È «New York, New York», ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Chicago» Î.¿. HPø¢EIO ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 100, 80, 60, 40, 25. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 210 3272.000. ¶ÚÔÒÏËÛË www.hellenicfestival.gr, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, HÚÒ‰ÂÈÔ. ™ÙȘ 26 & 27/7.

DEEP PURPLE MÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜ Ù˘ hard rock ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì «Rapture of the Deep» ÙÔ˘ 2003. ™ÙÔ line up ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ Don Airey, Steve Morse, Ian Gillan, Roger Glover. £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ, B‡ÚˆÓ·˜. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 50. ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Salina, ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ B‡ÚˆÓ·. www.i-ticket.gr. ™ÙȘ 24/7.

KITESURF SHOW ™ÙË XÚ˘Û‹ AÎÙ‹ ¶¿ÚÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Kitesurf show Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Nescafe Sports, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤·Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Djs,

‰È¿ÊÔÚ· ¯¿ÂÓÈÓÁΘ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. XÚ˘Û‹ AÎÙ‹, ¶¿ÚÔ˜, 800 11 68068 (Nestle, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË), 210 5781.880 (KÏ·Ô˘‰¿ÙÔ˜). ™ÙȘ 22 & 23/7.

£∂∞Δƒ√ £E™MOºOPIAZOY™E™ H Έ̈‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¶·Ú·Û΢ÔÛ¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ˆÙ‹ÚË X·Ù˙¿ÎË, Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ (Ë ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÔÈ «¶¤ÚÛ˜» ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §˘‰›·˜ KÔÓÈfiÚ‰Ô˘). TË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ MÓËÛ›ÏÔ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ AṲ́Ó˘ Î·È B·Û›Ï˘ X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. AÚ¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Eȉ·‡ÚÔ˘, 210 3272.000. ™ÙȘ 21 & 22/7, ú 15, 20, 45, ú 15 (ÌÂȈÌ. B') / £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7626.438, 7609.340. ™ÙȘ 26/7, 21.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

TO •Y¶NHMA TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ §È‰ˆÚ›ÎË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ‰¤Î· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ AıÌfiÓÈÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ AÙ·Ï¿ÓÙ˘ KÏ·¿ÎË, ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ £¤·ÙÚÔ AÓ·‚Ú‡ÙˆÓ ÛÙÔ KÙ‹Ì· ™˘ÁÁÚÔ‡. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÂΛ Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ΈÌÈΤ˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÎÊ¿Ó-

ÛÂȘ, Î·È Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ Û·Ó ÎˆÌˆ‰›· ËıÒÓ. TË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë AÙ·Ï¿ÓÙË KÏ·¿ÎË, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ AÙ·Ï¿ÓÙË KÏ·¿ÎË, B›‚È·Ó B·ÏÛ¿ÌË, T˙¤ÓË ™ÙÂÊ·Ó¿ÎÔ˘, °È¿ÓÓ˘ TÛÈÒÌÔ˘, Õ΢ M·Ú¿˜, °ÚËÁfiÚ˘ TÂÚ˙¿Î˘. £¤·ÙÚÔ AÓ·‚Ú‡ÙˆÓ, §. KËÊÈÛ›·˜ 182, KÙ‹Ì· ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8021.308, 6126.343. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2130/7, 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™∂ªπ¡∞ƒπ√ TÔ BEST (Board of European Students of Technology) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô 70 ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Û 29 ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘. TÔ BEST Athens ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¤Ó· ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· «LEt’s GO - Robotic Future is waiting», ·fi 20 ̤¯ÚÈ 30/7 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ E.M.¶. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ¿Óˆ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ÚÔÌÔÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. XÔÚËÁÔ› Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ EM¶, Ë LEGO Mindstorms, Ô OTE, Ë TÚ¿Â˙· AÙÙÈ΋˜, ÙÔ AÙÙÈÎfi MÂÙÚfi Î·È Ë TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. BEST Athens, HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 9, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7722.331, www.BEST.eu.org ∞

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 27


¶√À Δƒøª∂

°∂À™∏

∂¡∞™ ™∂º ™Δ∏ °π√ƒΔ∏ Δ√À ∫ƒ∞™π√À * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

Δaste police Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

AÏ¿ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ IÔ‡ÏË, fiÏÔÈ Ì Ùfi ’Ó· fi‰È ÛÙÔ Î·Ú¿‚È Â›Ì·ÛÙÂ, Ë Aı‹Ó· È· ‰ÂÓ Ì ÎÚ·Ù¿ÂÈ, fiÙ·Ó ‚Á·›Óˆ ¤Íˆ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ı¤Ïˆ οÙÈ ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÈ ·Ïfi. I‰Ô‡ ‰˘Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. §IA™TH NTOMATA: °∂Y™∂π™ ™¶πΔπ∫∂™ E›Ó·È ÌÈÎÚ‹, Ôχ ÌÈÎÚ‹, ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÙÚˆ˜ Û ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÊÈÏÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. TËÓ ›‰È· ÂÓÙ‡ˆÛË ı· ¤¯ÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· È¿Ù·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÈÙÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÎÚËÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ¢ÔΛ̷۷ ÏÔÈfiÓ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· Ì ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏÔ Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ –Ôχ Ôχ ηϿ–, ¯Ô¯ÏÈÔ‡˜ ÌÔ˘ÌÔ˘ÚÈÛÙÔ‡˜ Ì ٷ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·Ó¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‹Úı·Ó η˘ÙÔ› ̤۷ ·fi ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, ÎÚ·ÙfiÙÔ˘ÚÙ·, fi¯È η΋, ¤Ó· Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ X·ÓÈÒÙÈÛÛ˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛ‡̷ٷ ·fi ·ÚÓ› „ËÙfi Ù˘ ̤۷ Û ʇÏÏÔ Û˘Ó ÌfiÏÈÎË ÍÈÓÔÌ˘˙‹ıÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË ÓˆÙÂÚÈÛÙÈ΋ ÚÔÛı‹ÎË Î›ÙÚÈÓÔ˘ ÏȈ̤ÓÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡, ηÙÛÈοÎÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Á·ÌÔ›Ï·ÊÔ, Ô˘ ‰Ò, Ó· Û ‚‚·ÈÒÛˆ, ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÈÔ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ·˘ıÂÓÙÈο Ô˘ ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. Œ¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ë §. N., fiˆ˜ ÎfiÎÎÔÚ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ, ̷ηÚfiÓÈ· Ì Á·Ú›‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· Û¯¿Ú·˜ Î·È –ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË– ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·, „¿ÚÈ·, Û·Ï¿Ù· ÛÔÏÔÌÔ‡, Ï·Áfi, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ. E›Ó·È ·ÓÔȯً οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿, οÓ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙËÛË – Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ôχ ÛÙ· ¿Óˆ Ù˘, ı· ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ú 40 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÎÚ·Û›. AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033 °IOPTH M¶A•EBANH: H ∞¶√∫∂¡Δƒø™∏ ∂¡√™ °¡ø™Δ√À ™∂º E›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË. ™·Ó ÙÔÔıÂÛ›· fï˜ ÙËÓ Í¤ÚÂȘ ‹ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi Ù· ·È‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÂΛ ÁÈÓfiÙ·Ó ٷ ηÏÔη›ÚÈ· Ë ÂÚ›ÊËÌË «°ÈÔÚÙ‹ KÚ·ÛÈÔ‡». ¶ÔÏϤ˜ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ·Ó‡„ËÏ· Î·È ÛÎÈÂÚ¿ ‡η, ÏÈÙ‹ Î·È «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋» ‰È·ÎfiÛÌËÛË fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û’ ¤Ó· ÏÈÙfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÛÂÊ ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË. ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜, Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ÙËÓ ¿ıÂȘ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ·ÎÔÏÔ‡ı· ÙËÓ IÂÚ¿ O‰fi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘. °È· ÙÔ ¢¿ÛÔ˜ X·˚‰·Ú›Ô˘ ÌË ÚˆÙ¿˜, ı· ‚ÚÂı›˜ Û’ ¤Ó· ‚Ô˘Ófi ÁÂÌ¿ÙÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘! AÓ ¯·ı›˜, ÚÒÙ· Ô‡ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ KÚ·ÛÈÔ‡. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Ì ú 5 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ¿ÏÏ· „·ÚÈο (Ë ÁÓˆÛÙ‹ ηη‚È¿ Ì ÌÔ˘˜ ·fi ¯fiÚÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ Ì ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ Î·È Û·ÊÚ¿Ó, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ, ÎÔÏÈfi˜ ÙËÁ·ÓËÙfi˜ Î.¿.) Ì ú 9 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÎÚ·ÙÈο (Á·ÌÔ›Ï·ÊÔ „Ë̤ÓÔ ÛÙÔ Í˘ÏfiÊÔ˘ÚÓÔ ‰›Ï·, ÊÚÈηۤ Î.·) Ì ú 8, ·ÎÏÔ˜ ÁÏ˘ÎÒÓ Ì ú 4 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. Œ¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ·Ó‹Û˘¯Ô˘ ÛÂÊ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿ Ó· ·›˙ÂÈ Ì·˙› Ù˘. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ‹Ș ÌÔÚʤ˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰Â›Ó·, ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙ· Î·È d.j Ô˘ ·›˙ÂÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÈο ÂÏÏËÓÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ disco. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ‰Â˜, Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì·Ú Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi, ·Ó ı˜. T¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÁÈÔÚÙ‹ ηÏÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ – ÂȘ ·Ó¿ÌÓËÛÈÓ... T∂PMA IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5326.163 28 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. úª APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / º. N¤ÁÚË 24, K˘„¤ÏË, 210 8815.025 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73

industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜ Î·È ÛÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. ∂‰Ò ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô Î‹Ô˜. úú B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÂÛÙfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È roof garden Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙfi úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ›.ú ª • °π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. Afi ÙÔ Úˆ›. ABREUVOIR

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. £· ÈÂȘ ηʤ, ÔÙfi ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ·Ú¤· Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÎÔÌ„¤˜ AıËÓ·›Â˜. X¿˙È-ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú CENTRAL

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

¶·ÏÈfi, ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. ™ÎÈ¿, ‰ÚÔÛÈ¿ οو ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. úúúM A™Δ√Iμ∏

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ΋Ô˜ fiˆ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ∫˘Ú-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ASSAI μÚ˘·Í›‰Ô˜ 15, ÕÏÛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, 210 7517.395

ŒÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· cocktails ˘fi ÔÈΛϷ ˯ËÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.∫·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.úú • ª AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜, ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú *CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. MÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ∑·›Ԣ.K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ *CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Delivery οı ̤-

Ú·. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙË ™‡ÚÔ. úª CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú∫/ª *CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689

N¤Ô, ÌÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Delivery. ú DIRTY GINGER ΔÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210-3423809

∞fi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ËÁ¿‰È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ú∫ DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜, ·ÙÔ‡ Ë ·˘Ï‹. ¶ÔÏϤ˜ ¶·Ú·Û΢¤˜ live Ì¿ÓÙ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú • K EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˜, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘΔÚ›Ù˜. TÒÚ· Î·È Ì ÔıfiÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û Îϛ̷ ¿ÎÚˆ˜ ·ÚÁÂÓÙÈÓ¤˙ÈÎÔ. ∞ÓÔȯÙfi ΔÚ. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú∫ª FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô St Geroge Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÏÏ¿ up-to-date ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Á‡ÛË ·fi ÙË slow food Î·È ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ μ·Û›ÏË ª‹ÏÈÔ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. úú ª • *GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

ΔÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË, ¢¿ÂÚË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿úú• GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢ÂÙ. ÎÏÂÈÛÙ¿úúú GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞fi Ù· ÈÔ «ı·̷ÙÈο» roof garden Ù˘ fiÏ˘. úúú ∫ ª £∞§∞ΔΔ∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú • ª JEROME SERRES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1.

«™Ô‚·Ú‹» ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ Jerome Serres. ªÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. úúú KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.ú • *KAT™APO§A

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. úª MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·- ·ÓÔȯً fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. 19:30- 21:00, 20% ¤ÎÙˆÛË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ¶ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜ ΋Ô˜ Ì ‰ÚÔÛÈ¿. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úúú M MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.C K ª • K∞º∂¡∂π√

TÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ «Î‹Ô» ÙÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ŒÍˆ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ̤۷ lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ú• MOSHI-MOSHI

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ú ª KPE¶E™ TOY KO™MOY

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.úM• NOODLE BAR

™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô ·ÚÙ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÏÔ‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù·. £¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. Delivery Ì ‰ÒÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ηʤ. ∞ÓÔȯٿ fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ, ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú * LE SOUK X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

™ÙÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ Ì·ÚÔÎÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ̤۷ ÛÙÔ «¯¿˙È».úª *§√∫∞¡Δπ∂ƒ∞ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· Ì Ôχ¯ÚˆÌÔ ÓÙÂÎfiÚ, ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Ì ˆÚ·›Ô ʈÙÈÛÌfi. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú∫ª M∞π Δ∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ Ì·Ú Ì ÙÔ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¿ÛÚÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤Ú-

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÙÔ ÎÏ·Ôη›ÚÈ.K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú ª OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi roof garden. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • √ƒπ∑√¡Δ∂™ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú • ª PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

¶ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÊ·ÈÚ· ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰˘Ó¤˜ ÒÚ˜ . ¢ÔΛ̷Û ÙËÓ ȷ٤Ϸ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ¶A§IA ∞£∏¡∞ ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518 869

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 30’ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹.∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶A§IA BOY§H ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, 210 3253.520.

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ηÈ


˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ Î‹Ô. úª PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 2106130.020 / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054 / ∞.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 30 (Δhe Mall), ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210-6300069 / §.™˘ÁÁÚÔ‡ 111, (Odeon Starcity), 2109313803 / ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & ¡·ÚΛÛÛˆÓ 1, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, 210-2853298-9

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘.ú ¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú úú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ: 210 3632.032, °Ï˘Ê¿‰· 210 8945.085, KËÊÈÛÈ¿ 210 8085.607, N. ™Ì‡ÚÓË 210 9319.146, ¶. º¿ÏËÚÔ 210 9858.880, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 210 8250.315, MÔ˘ÚÓ¿˙È 210 5775.133, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 210 6401.480, AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ 210 6019.975, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 210 9945.772, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza 210 3538.880

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PELICULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3239.063

™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï. √ ÛÂÊ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË (È¿Ù· «Δ˙¤È̘ ¡ÙÈÓ», «ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfi» Î.¿.). ™‡ÓÙÔÌ· ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜. ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ∫˘Ú. ·fi 11.00 ̤¯ÚÈ 19.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • * PIATTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ. °Â˘Ù›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ٷ ÚÔÌ·ÓÙÈο ÊÂÚ-ÊÔÚ˙¤ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·.ú PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú • ™ ∫ PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V.! * POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∞ÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú • *RED INDIAN ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 25, æ˘ÚÚ‹, 210 3219.908-9

ΔÔ Ó¤Ô «ÌÂÁ¿ÏÔ» ÈÓ‰ÈÎfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. °Â‡ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·fi πÓ‰Ô‡˜ ÛÂÊ.ªÂ ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ú ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 / §fiÓÙÔ˘ 4, ΤÓÙÚÔ, 210 3828.206

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔÛ¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ • SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ∞fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ Ì·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· μ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜.úú ∫ ª ™¶√¡¢∏

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. øÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ·.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú TAPAS Y MAS K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839

∞‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜.∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ù· Â͈ÙÈÎÒÓ ·ÔÎÎϛۈÓ. Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË. úú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù., ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úK XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

∏ ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ªÂÓÔ‡ à la carte, ÂÏ¿ÊÈ Ì ‚‡ÛÛÈÓÔ, ÓÈfiÎÈ, cheesecake Ì ̤ÏÈ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú VARVAKIOS

Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella». ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·.ú ª ∫ A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19 M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700

NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. £· Ê·˜ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ù˘ÏȯÙfi Û ʇÏÏÔ, „·ÚÔ·ÙÛ¿, Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ∞¶§∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. øÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú οو ¯·Ìfi˜, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙ˘ ·fi ΔÂÙ.¤ˆ˜ Î·È ∫˘Ú.∫·È ΋Ô˜ ‰Ò. úú ª ARTIGIANO (L’) AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9370.444, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6445.111-2, B‡ÚˆÓ·˜, 210 7655.519-210 7660.568, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.499, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9607.0009617.111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘: 210 7486.800, HÏÈÔ‡ÔÏË: 210 9765.111-210 9760.222, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560.300, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9311.480-1, N. X·ÏÎˉfiÓ·, 210 2510.5934, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6775.400, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4525.777, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5767.111, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5715.300, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6899.444-5.

™ÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ delivery. KÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË (Ù· ̷ηÚfiÓÈ· Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜), ÎÚ·ÙÈο, ÌÂÓÔ‡ ‰È·›Ù˘ Î·È ·È‰Èο. AVENUE 103

¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

§ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.444

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú • ºπ§π¶¶√À

°·ÏÏÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.úúú ∫ * BARCELONETA

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ «‚ÂÚ¿ÓÙ·». ™¿‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

μfiÚÂÈ·

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú *BLOCK HOUSE

21

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.600

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230 621

ŒÍ˘Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞

¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú Δ√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ Δƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘. √ ΋Ô˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·-

¶ÔÈÔÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· steaks, „Ë̤ӷ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Ï¿‚·˜. úú °A´¢∞ƒ√™ ∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ ºÈÏ›·˜ 52, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6004.724

¶ÂÚÈÔÈË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „ËÙ¿ ÛÙËÓ ÏÈıfiÛÙÚˆÙË, Ê˘ÙÂ̤ÓË ·˘Ï‹. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ·ÁˆÙfi η˚Ì¿ÎÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú M ∫ *CARTE BLANCHE

ÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú ª *§π∞™Δ∏ NΔ√ª∞Δ∞

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. ú M COOKART X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

Δ·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ, Ôχ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úú ª ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ·¤˙È· ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ΋Ô˘. ΔÚ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΔÂÙ. ÎÏ·ÛÈ΋. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú *FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú *HOOTERS EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ The Mall, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.191

™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ó‰È¿ÛËÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈϤ˜. E‰Ò, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ concept. X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÏÏ¿, ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ·fi burgers Î·È steaks, Ì›Ú˜ ·ÁˆÌ¤Ó˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. úª IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ - ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K∞™Δ∂§√ƒπ∑√

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KË-

AÁ·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ 23 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ EÚÌ‹˜) XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6543.033

MÈÎÚfi Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì È¿Ù· ÛÈÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ê˘ÛÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ôχ ηϤ˜ Â›Û˘. ú ª MAYOR

EıÓ.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244 ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ΔËÏ.: 2107236177, www.masa.gr (¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿) ™·‚‚¿ÙÔ / ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ·ÓÔȯٿ

X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas, ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ *MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700, EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11, (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷ϿӉÚÈ, 210 6831.300

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ- ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ú ª ™ ∫ MEAT STRE∂T ∞‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

∫Ú·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Î·È ...¿Ô„Ë Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë Í‡ÏÈÓË ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÎÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Business lunches ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ.∫˘Ú. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ú • MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª • ª∂™√°∂π∞∫√ (Δ√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª *M¶∞∫∞§π∫√ √§∞ Δ∞ ∫∞§∞ ∂Ì. ΤÓÙÚÔ «ªÂÏ¿», §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 238-240, KËÊÈÛÈ¿, 210 8089.908

∂ÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙ· μfiÚÂÈ·. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿, ∫˘Ú. ·fi ÙȘ 5. ú ª M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ ª OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ú ª ∫

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 29


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

¶π™Δ∂™ ∞∫Δ∏ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 5,

ROBIN’S HOOD

∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8942.511

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

∞ÓÙ‡·˜, §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÒÛÙfiÁÏÔ˘, ªÔ˘ÚÓ¤ÏÏË. ¶ÔÙfi ú 10, ºÈ¿ÏË ú 150 (·Ï‹) ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∞™Δ∂ƒπ∞ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898

∫È¿ÌÔ˜, ªÈÏÏ‹, ∑ÔÏÒÙ·, μÂÏ›‰Ë˜, ª·ÙÛԇη. ΔÂÙ.-∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú150 (·Ï‹) - ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ∫Ú·Û›: ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15. B.O LIVE ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È MILO Z BIG BAND ™TO §YKABHTTO O NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ jazz Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Maceo Parker, Tom Jones, Al Green, KRS 1. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË soul ÙˆÓ Sly & The Family Stone, Ì ÙÔ funk ÙˆÓ Funkadelic, ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Prince Î·È ÙˆÓ Red Hot Chili Peppers. YÏÈÎfi ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ¿ÏÌÔ˘Ì fiˆ˜ Ù· «Live N’ Bumpin», «Basic Need to Howl» Î·È «Sweet N’ Nasty» Ô˘ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ì ÙË 14ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘. £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, Ù·ÌÂ›Ô ú 30. ¶ÚÔÒÏËÛË, www.ticketnet.gr, Virgin Megastores, T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39). ™ÙȘ 20 IÔ˘Ï›Ô˘. ∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884 √ÈÓˆ‰Â›Ô

Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.460 ∫Ï·ÛÈ΋ ·-

ıËÓ·˚΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 21/7: Phase 3. (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜). Closing Party ÛÙȘ 22/7 Ì live ·fi ÙÔ˘˜ AM:PM.Î·È dj set (›ÛÔ‰Ô˜ ú 5). ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú.-™¿‚. 24.00. ∂Àƒπ¶π¢∂π√ £∂∞Δƒ√ ƒ∂ª∞Δπ∞™ ÷ϿӉÚÈ, 210 6820.464 ™ÙȘ 25/7 ÔÈ ∂ncardia. ™ÙȘ 27/7 Ù· ÿÏÎÈÓ· Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ ∏ƒø¢∂π√ ∞ÎÚfiÔÏË ™ÙȘ 21/7 Ë KOA ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ™Ô‡Ì·Ó. ™ÙȘ 24/7 Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ Komische Oper ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ™ÙȘ 26&27/7 Ë Liza Minnelli. £EATPO ∞§∂•∏™ ªπ¡øΔ∏™ πÂÚ¿ √‰fi˜ & ¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ, ∞ÈÁ¿Ïˆ, 210 5311.168 ™ÙȘ 24/7 ÔÈ

μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ & °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜. £EATPO μƒ∞Ãø¡ μ‡ÚˆÓ·˜. 210 7626.438 24/7: Deep Purple. £EATPO §À∫∞μ∏ΔΔ√À §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 3272.000 20/7: Milo Z Big Band. 23/7: James Brown.26/7: ¢¤ÛÔÈÓ· μ·Ó‰‹. £EATPO ¶∂Δƒ∞™ ¡Ù·Ì¿ÚÈ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. 210 5012.402 20/7: «To ‰ÈÎfi Ì·˜

ÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘. LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏÏ‹ÛÈ·, ŒÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 ∫·Ú·fiΠ̠ÙË

ª·Ú›· ™ÙÂÊ·Óȉ¿ÎË Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ΔÚ›ÙË. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Jam Nights Ì ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÏÎÔ. Afi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. live Ì ÚÔÎ. ª∂§ø¢∂π√¡ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30, §·‡ÚÈÔ, 2290 25723 ™Â

¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 1890 Ì ʷÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓ‹. MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔ-

ÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-ΔÂÙ. karaoke nights. 20/7: Soul of Nigeria. 21/7: George & the Hustlers. √∞∫∞ °∏¶∂¢√ ¶√¢√™º∞πƒ√À ª·ÚÔ‡ÛÈ 20/7: Shakira UNDERWORLD ıÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3840.965 ∂ÎÙfi˜ ·fi club ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi live.20/7: StarcryDing An Sich-Madidus. (20.30-ú8). 21/7: Illusion Fdes-Clouds by Night (21.30-C7). 23/7: Stolen Rose-Ex Animo (21.30ú8)™ÙȘ 25/7: Calla.

ÚÔÎ... ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ». 25/7: «ΔÔ ÚÔÎ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ fi¯ı˘».

Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 K¿ı ¶¤ÌÙË Ô

∫∏¶√£∂∞Δƒ√ ¶∞¶∞°√À ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540/705. 24/7: ∞ÏΛ-

™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15.

ª‡Î·Ï˘ 63, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4115.700

¡. Δ˙ԇ̷˜, ¢. ª¤ÎÂ, º. ∫·ÚÙ¿ÏË, ºÚ·Ù˙¤Ûη. °. ™Ù¤Ê·˜. ΔÂÙ. - ™¿‚‚. ºÈ¿ÏË ú 120, ›ÛÔ‰Ô˜ ú10. £∞§∞™™∞ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.979

°ÔÓ›‰Ë˜, ¡›ÓÔ, ∫·Ú·ÊÒÙ˘, ¡·Ù·¿Ïπ·, ΔÂÚ˙‹.ºÈ¿ÏË ú 160 (·Ï‹) ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï), ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15. £∂∞ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9248.211

ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÚÎÔ‡ÚË ¶¤Ì. -¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË ú150, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. FRANGELICO SUMMER §.¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35, 210 9843.250

MÂÓȉȿÙ˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È K˘ÚÈ·Ó›‰Ë˜ Ì Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 140(·Ï‹) - ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). LIFE ∫∞ƒ∞μπ 3Ë ª·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8942.788

∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË, °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ª¤Î·˜. ΔÂÙ. - ∫˘Ú. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 140 (ÎÔÌϤ). MAYA SUMMER Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë & ∫‡ÚÔ˘ 99, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5780.040

μ‹Î·, ∞Úο˜, £ÂÛÛ·Ïfi˜, guest o Õ. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ºÈ¿ÏË ú110 (·Ï‹) ú 120 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û›: ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú10. ODEON §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35 K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.250

¶¿ÔÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË: ú 140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ¶∞ƒ∞§π∞ LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980

§·˚Îfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÎÚÈÙ›‰Ë, ··‰ÔÔ‡ÏÔ˘,ƒÂÓÈÒÙË Î·È μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë. ∫¿ı ̤ڷ. ºÈ¿ÏË: ú 130 (·Ï‹), ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, 210 8941.033 - 35

μ¤ÚÙ˘, ¡¿ÓÛ˘ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë Î·È °. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ΔÂÙ. ∫˘Ú. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 165 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 75 (·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ROMEO ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8945.345

ΔÛ·Ï›Î˘, ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ÃÚ‡Û· ÁÈ· 40 ̤Ú˜. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 (·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

¶Ô Ï·˚Îfi. °. M·Ú›Ó˘, ™·ÌÚ›Ó·, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 120 (·Ï‹) ú 135 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 60.

30 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

°∂À™∏

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. úú RUBY TUESDAY EÌ. K¤ÓÙÚÔ The Mall M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6310.184 / §. £Ë‚ÒÓ 226 P¤ÓÙË (‰›Ï· ÛÙÔ Village Park) 210 4256.458

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·È ÏËıˆÚÈÎfi, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, steaks Î·È burgers. X·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 / ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9370.064/ μÔ˘ÙÛÈÓ¿ 66, ÃÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6561.300

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª *SU∑∞¡¡∞ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585

°ÓˆÛÙfi, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, ·Á·Ë̤ÓÔ. ΔÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.Cª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

°È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú • ∫ TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª

ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M BREEZE §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ , §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· μ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.809

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ‰ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ·‡Ú·. ú M CASA DI PASTA AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ΔÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ô Î‹Ô˜. úúú ∫•ª COOK EAT MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª • COOK & LOOK

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163

ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· È¿Ù· Û’ ¤Ó· Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘, ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 9824.620

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ¡fiÙÈ·. ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 29, Ï. ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ (ª¤ÌÔ˘), ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4940.672

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú ª JIMMY AND THE FISH

∫Ï·ÛÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·.. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ∫ ∞ªª√™

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË

§. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™ ∫ *LABI

M›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜, ΢Úȷگ› ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ Û¯¿Ú·. øÚ·›Ô Ì·Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Ì ÔÙfi. ∫˘Ú.‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ∫ ª *§∞§§√À¢∂™

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë Ù·Ú¿ÙÛ·. ú K • BOUILLABAISE

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ª Iø¢π√

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª *°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

∞£∏ƒπ

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

M·Ú·ÁÎÔ‡ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.205.

¡fiÙÈ·

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿. ÕÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª μ∞™π§∞π¡∞™

KÏ·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÂȘ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. ¶Ôχ ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ·ÎÚÈ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ «privé» Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ È¿Ù· (ηϋ˜) ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ÈÛ·ÓÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÎÚ·Û› ÛÙÔ Tapas Bar. úúú I™TIO¶§O´KO™

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ £EA £A§A™™A

AÁ. ª·Ú›Ó˘ 52, ∞˘Ï¿ÎÈ, ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË, 22990 84550

27Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563-4

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÛοÊË. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • *ISKANDAR §. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 (AÌÊÈı¤·˜) & §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜ 210 9886.474

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÓ‰›· Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·ÏȤ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ K ISLAND

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 22, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4134.404

∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet Ù¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÛÂÊ Steffano Morroni. ¢ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û· Ì ¿ÓÂÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· lounge ÛÙÈÁ̤˜. ¶·Ú. ¤ˆ˜ ∫˘Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú·. ú • ™∫ ª *LA Δπ∂¡DA B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Û ¯ÒÚÔ-·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Septem. ∏ ÈÛ›Ó· ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙË ı¤· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ∫ÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫ ª ∫√∏YLIA Grand Resort Lagonissi, 40fi ¯ÏÌ. ψÊ. ∞ıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 76000

¶ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi bar Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·Í›· (ÃÚ˘Ûfi˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˜ 2006). øÚ·ÈfiÙ·ÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¢Â˘Ù.ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú *MALABAR §ËÙÔ‡˜ 11, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8929.160

ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ lounge restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ The Margi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¤ıÓÈÎ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ.úú ™∫ ª • *MENSA °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 63, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9643.499

∞fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È Á‡ÛÂȘ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °Â˘ÛÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈϘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÛÂÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. úú ª • *MEZZA LUNA OÚʤˆ˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210. 96 71.046

N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· –›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË, ¿ÛÙ·, Ù·ÏÈ¿Ù· Î·È ÎÚ¤·Ù·. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ ÓÙÂÎ ¤Íˆ ı· ‰ÂȘ fiÏÔ ÙÔ enfant gate

ÙˆÓ N.¶., ÂȉÈο ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.úú ™∫ *MI SUENO DEL MAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210. 9653.809

ŒÓ· ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ¡fiÙÔ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· cocktails ˘fi ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. §ÈÙfi ÓÙÂÎfiÚ,˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙ· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·.úú ™∫ • MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ΔÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, ∫fiÎÎÈÓÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ƒ·Ê‹Ó·, 22940 75888

210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ΔÂÙ.-™¿‚‚. úú VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª YAOUZAKI Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú *∑√√ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.995

ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÛӷΘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔÈÎÙ¿ ¶·Ú., ™·‚., ∫˘Ú. ÌfiÓÔ. ú ª MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™

Lounge restaurant Ì ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÂÈ Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ú ª

AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú • ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úú ª *PATA NEGRA KˆÓ/fiψ˜ 20, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.735

°Â‡ÛÂȘ ·fi πÛ·Ó›· ÛÙÔ tapas bar Ì ÙȘ ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. Open kitchen. ú *PEPE NERO ºÔ›‚˘ 17, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.581 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ minimal ¯ÒÚÔ˜. ¶ÔÈÎÈÏ›· Û pasta, risotti Î·È ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ ª *PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. Pizza, pasta, grill Î·È delivery. TÔ ™/K Î·È Ì¿ıËÌ· Pizzaiolo ÁÈ· ·È‰È¿.ú ª ∫• SEPTEM B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ- ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁο È¿Ù· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÛÂÊ ∑·Ó π‚ ∫·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ Balux. ¢Â˘Ù., ΔÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫ TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜,

BAR - RESTAURANTS AETHRION

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú *ALINGHI μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 5, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8948 131

π‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ· ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Ô˘ ¤‰ÂÛ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ «∞ÎÙ‹» (ÚÒËÓ Show Center). MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Ì·Ú Ì ˯ËÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi ¡›ÎÔ ∫Ô˘Ú‹ Î·È °ÈÒÚÁÔ §·˙¿ÚÔ˘. úú • *ALLEGRIA BARREST §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 213, 210 3541.695

ªÔ˘ÛÈο lunch breaks Î·È happy hours ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °Â˘ÛÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È latin- allegro Ú˘ıÌÔ›.ú ™∫ ª A£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ • APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 6978319160, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù·. úú BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003


GOIN’ OUT ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ MENE°OY °Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú *C∏∂ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 59-61, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Sparks ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ Ó¤Ô Î·È ˆÚ·›Ô barrestaurant Ô˘ Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜, ÔÈΛϘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ (ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù·, snacks, steaks, burgers). úú *COAST §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8992.453-4

ª·Á¢ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘, ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi lounge sushi bar. ªÂ ÈÛ›Ó·-¤ÎÏËÍË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜, Â›Ó·È Ë ÔÏfiÊÚÂÛÎË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Vive Mar. úú• DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ú DELUXE º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9243.184

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.ú ∂GOMIO ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.454

Lounge ¯ÒÚÔ˜ Ì ٷ ÂÓ˘‰Ú›· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¶ÔÈΛϘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi chill out ̤¯ÚÈ 80’s. ¢ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ úM ∂SCOBA

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú•ª KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950 / ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú• *L∞LLABAI LOUNGE K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.302

ŒÏ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ù˘ «∞›ÁÏ˘»! ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ‡˜, cocktails Î·È ÔÙ¿ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. *L∞VA ROSA §·˙·Ú¿ÎË 28, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.361

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó·Ó ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÌÂ˙ Î·È ÙÔ Î·Ê¤. °È· ÂȉfiÚÈÔ ˙‹ÙËÛ ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ ·Ó·ÎfiÙ·. ∞ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜.úª M∂CCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apalloosa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú•ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. úM GALAXY μ∞R

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ΔÂÙ. ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚.).úª OBI

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú•∫ GALLERY CAFÉ

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. *PUTUMAYO WORLD CAFÉ

¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Ú. Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú• GOLD CAFÉ CENTRAL MÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, 210 5222.633

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ÎÈ fï˜ Ôχ ÚÔÎ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÙfi ‹ Á‡̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙÔ bubble tea. ™˘¯Ó¤˜ Â›Û˘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ (80’s parties Î.·.). øÚ·›· ·˘Ï‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.ú HARD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. úM JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

K. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 17, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9341.282

M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿ÎÔ˘Á˜ Ù· CD Ù˘ Putumayo Music (ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·), ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·). øÚ·›Ô, ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ, ΋Ô˜ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È ÛӷΘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ú PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. úú SAILING BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, ª·Ú›Ó·

∞Ï›ÌÔ˘, 210 4831.518

ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Kitchen Bar ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ› ÙÔ Sailing Bar! ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ chill out Ì ̛ÍË ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ hits ·ÏÏ¿ Î·È rock Î·È dance ‰È·ı¤ÛÂȘ. À¤ÚÔ¯Ô Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ yacht. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ÁÈ· clubbing. úª SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú T.G.I. FRIDAY’S

Ù¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜.ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ‚Ú·‰È¿ tango. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙË Û·È˙fiÓ. ú

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ™ A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú ™ K B§A™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. KÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ú Bƒ∞™Δ√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

Δ˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi, Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. C ZEYKIN

ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰· 210 8982.608

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ coctails. ú• TPIA °OYPOYNAKIA

ZÂÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ πηÚÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ΔÔÈο È¿Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÛÔ‡ÊÈÎÔ Î·È ÙÔÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ÙÔ ÊÔ›ÓÈη. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÚ›ÙË- ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00. ¶·Ú·Û΢‹- ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ & K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª ™ ∫ KABOYPI

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. úª • UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VILLAGE ALL DAY BAR ∞Ó‰Ú. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, ª·ÚÔ‡ÛÈ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ THE MALL)

¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·.

úú ª ™ ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ The Mall, ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÙ¿ Î·È gourmet ÎÔ‡˙ÈÓ·. Highlight Ë ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÎÚÂÌ·ÛÙfi Ù˙¿ÎÈ. VITRINE ∂Ã√

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & ∞Ú‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9237.109

¶Ï·Ù›· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ summer fun, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ °Ú›‚· («Prime», «Privilege», «Envy»), ‚¿˙ÂÈ Î¤ÊÈ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·. ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘). *Ã-∂∞Δ

20 ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ú ™K ª M∞¡ø§∏™

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6, 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙË-

LEMON ID TÔ Lemon ͯˆÚ›˙ÂÈ Û·Ó ÌÈ· Ô ̇Á· ̤۷ ÛÙÔ Á¿Ï· Ù˘ È¿ÙÛ·˜ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜. M ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο Ô˘˙ÂÚ› ‹ Ì·Ú Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. OÈ 4 ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘, M·ÚÈη›ÙË, Iˆ¿ÓÓ·, °ÈÒÚÁÔ˜, IˆÛ‹Ê, ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙ· media Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. OÌÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· concept Ô˘ ¤Ú· ·fi ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÙ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÎfiÌÈΘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. KÈ ÂÂȉ‹ Ô ÙÔÏÌÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÈο, ÙÔ Lemon Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ.

°∂À™∂π™ ∞¡∞Δ√§∏™ ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 Î·È ™ÔÊÔÎÏ‹ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ.: 210 6842585

FACES °È·Ù› ÙÔ fiÓÔÌ· Lemon; °È·Ù› Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfi, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi, funky, ÁÂÓÈο ηÏÔηÈÚÈÓfi Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜.ŒÓ· ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Ô¿ÎÈ· Ô˘ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË M·Ù·Ú¿Áη Ì ٷ WarholÈο ÔÚÙÚ¤Ù·, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡, jogglers, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÔ‡ÛÙÔ. £· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÎÔÎÙ¤ÈϘ ·Ó· ¯Â›Ú·˜ (Ó· ÛËÌÂȈı› Ë ÛÔ‡ÂÚ Î·˚ÈÚ›ÓÈ·) Ó· ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙›. MUSIC ¶Ôχ ¢ڇ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. Funk, jazz, soul, electro, hip hop, ambient, altermative pop & rock. ™˘¯Ó¿ ·›˙Ô˘Ó ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ-·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, .¯. ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‹ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È electro samba. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜, Ô N›ÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì Lali Puna Î·È Ì¤Ûˆ jazz ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ James Brown. «Smells like happiness» οı K˘Úȷ΋ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì new wave Î·È electro. HIGHLIGHTS O ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ 4 ȉÈÔÎÙËÙÒÓ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂÚ·ÊÂÈÌ›‰Ë˜, Â›Ó·È ‰ÂÈÓfi˜ joggler. MÂÚÈο ‚Ú¿‰È·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ MÈÚ¿ÎÔ Î·È Ì ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ joggling ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÛfiÔ˘. M·Ï¿ÎÈ· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È, ʈÙȤ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· «Â‡ÎÔÏ·»...

™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C M∞™∞ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-44, ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177

∞fi ÙÔ 1978 ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ-

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 31


the future

Synch

¢π∞™∫∂¢∞™∏

MOUSE ON MARS

M E N E ° O Y

BÔ˘ÚΈ̤ӷ Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ B. Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ £ÂˆÓ¿ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. BÔ‡ÏÈ·ÁÌ· ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Kinema ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ. MÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ôڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜. AÏÂ¿ÏÏËÏ· sms, «Â›ÛÙ Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ô; EÌ›˜ ı¤·ÙÚÔ. K·Ï¿ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Ù˘ Taschen». BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Synch festival, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ‹Á «ÂΉÚÔÌ‹» ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ. ŸÌÔÚÊ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ promotion, Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ Amon Tobin. I‰ÚÒÙ·˜ ÛÙËÓ «ˆÌ‹» ÛÎËÓ‹ Ù˘ T¤ÓÙ·˜, DJ T Î·È Technasia, ÔÏϤ˜ η̤Ó˜ ıÂÚÌ›‰Â˜. «M· ηϿ ÙÈ ÒÚ· ı· ·›ÍÂÈ Ô Vector Lovers; ¢ÂÓ ÙËÓ ·Ï‡ˆ ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›». «Knights of the Jaguar», ÙÔ ÂÎÛÙ·ÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î¿ÔÙ Underground Resistance. OÈ Audio Bullys Û ·fiÛ·ÛË ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ Ù˘ Premier League Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ô ·¤Ú·˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ fish and chips. KÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· Ì›Ú˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, chill-out ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ «Ï·Ù›·», ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¢È·ÈÛÙ‡ÛÂȘ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ËÁ·‰¿ÎÈ·, live your myth in Synch. O ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Chap, ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹. K·È ‚¤‚·È· ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ Adaptor, Argy, And. Id., 2L8 – new kids on the block. H ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘ Afrika Bambaataa. «°˘ÚÓ¿Ù ›Ûˆ; Y¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;» EÈÎfiÓ˜, ·Ù¿Î˜, Î·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÈηÓfi Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ forward ÚÔÛ¿ıÂȘ. M ·ÊÂÙËÚ›· ʤÙÔ˜ ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË Î·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ, ÙÔ Synch ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÔÊfiÙÂÚÔ ÎÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ø˜ fi,ÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë EÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ø˜ Ë ÈÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÒÚ·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ οı ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì remake ÙÔ˘ Jurassic Park. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Synch, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ

32 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

CAFÉS/BARS

TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C TZENH

ALU CAFE

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú SARDELLES

ˆ˜ ÌÔÚ› «ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», ·ÏÏ¿ ‹‰Ë οÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜: «™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ, ·Ó Î·È ÂÚÈ̤ӷÌ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔۤϢÛË. H ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‡ÂÚ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ Î·È ÙË Û‡Á¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ». KÈ Â‰Ò Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡; Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÛÔ˘Ï‹ÛÂÈ ÂÌÔÚÈο; TÔ Synch ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ “Ù˘Ú¿ÎÈ” οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Synch ¯ˆÚ¿ÂÈ 2.500 ¿ÙÔÌ·, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊ‹. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ÎÔÏÔÛÛfi ·fi ›Ûˆ Ì·˜. KÈ ‡ÛÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÎÚÈÙÈ΋, ÎÚ¿˙Ô˘Ó .¯. ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛfiÓÛÔÚ˜ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÈÙ¿Ó Ò˜ ‰Â ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› fiÙÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 180 ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ·Î‡ÚˆÛË. E›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÌfiÓÔ ¯·Ì¤ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. K·È ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ÓÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÌÔÈ‚·›· ÔʤÏË. º¤ÙÔ˜, ›¯·Ì 600700 ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó ˘‹Ú¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· low cost Ù‹ÛÂȘ, ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÍÂÓԉԯ›·, Î·È fiÛÔ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ٷ ÓËÛÈ¿; M ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ˘ԉ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È 5.000 ÎfiÛÌÔ ·’ ¤Íˆ. AÏÏ¿ Û fiÛ˜ Â·Ê¤˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ì ÊÔÚ›˜, ·Ï¿ ‰Â Ì·˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó. Œ¯ÂÙ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Sonar Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘; º˘ÛÈο ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Sonar, Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ȉ¤·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘. TÔ Sonar Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏ˘ Ù˘ B·ÚÎÂÏÒÓ˘, ‰Ô˘Ï‡ÙËΠÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Ì ÙÔ anti-Sonar Î.Ï. K¿ÔÈ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿; BϤˆ fiÙÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û blogs ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ “ηٿıÏÈ„‹” ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ myspace, ·ÏÏ¿ ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ì ٷ demos, ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ӤԢ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î.Ï. KÈ ÂÌ›˜. TÔ Synch ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ...

MAX GYSELINCK

ÙÔ˘ 3o˘ Synch Festival ¶ A N A ° I ø T H

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜

T Ô ˘

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫ M PAKO™Y§§EKTE™

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ¶EZOY§A™

H A.V. ‚ϤÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ

Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë M·ÚÈÒ, Ë §. AÏη›Ô˘ Î·È Ô §. K·ÚÂÏ¿˜.

Á¿ÏÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÏȤ˜, Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È Ï‡Î˜. ™˘¯Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™∫ Oπ∫√¡√ª√À

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™ ∫ TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ™ º∞¡∞ƒπ ¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2,¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ¡.∂Ú˘ıÚ·›·˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú • ™K ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. C Xƒ∏™Δ√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ΔÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. C K ª

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520

¢ÚÔÛÂÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ‡ÛȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔ-ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K À¢ƒ√À™™∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520

πÛÙÔÚ›· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Û ̛· ÌÔÓ·‰ÈÎË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ªÂ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿ ú ™ ∫ X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M·Ù›Ó· M˘ÏˆÓ¿, M·Ú›· KÂÙÈΛ‰Ô˘. ¶ÂÌ.-K˘Ú. Î·È Ê·ÁËÙfi. ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¡ ∂§§∞¢π

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. ¶A§IA A£HNA

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE ¢I¶§O

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. KAºE∫√ÀΔπ ™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

ΔÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT

NÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ café, ·ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. ∂ÍÂÏ›ÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Û alternative ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KOSTA BODA CAFE

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. LA SOIREE DEVOTANIQUE

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈΘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TZIBAEPI

™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ fondu ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. EVERGREEN

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹-

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

¡¤Ô ηʤ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ì ηʤ‰Â˜ (ÛÔ‡ÂÚ ÂÛÚ¤ÛÔ) Î·È ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÁÈ· Ù· Á‡Úˆ ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ fashionistas ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٷ Û¿ÓÈ· malts Î·È brandies. JANETTO’S

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

O M¿Î˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢. KÚ·Ó›‰·, EÏ. §·˙¿ÚÔ˘, ¢. MËÙ·Ú¿ÎË Î·È B. ™ÎÔ‡Ù·. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· special ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô AÁ¿ıˆÓ·˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ¶ÔÙfi: ú 7,5. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ:ú 77 (Î·È Ê·ÁËÙfi) XAPAMA

√Ì‹ÚÔ˘ 33, KÔψӿÎÈ, 210 3616.409

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μUENOS AIRES CAFÉ

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ΔÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ·˘Ï‹. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ™TOA TøN A£ANATøN

ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 131, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7601732

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. GRAIN

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Â ϤÁÔÓÙ·È. JIMMY’S COFFEE SHOP

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ

BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES

ƒ∂ª¶∂Δ∞¢π∫∞

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂ˙‰Ô·Ú¤Ï·ÛË ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Ì ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹ Î·È ˆÚ·›Ô ΋Ô. ™ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù. ÌÂÛËÌ.ú ™∫ª ∂¶π Tø §∞´∫øΔ∂ƒ√¡

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO

°§YKY™(√)

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 22, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8074.416, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 64, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8045.680

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡Δπ

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª ™ ∫

N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. Eƒø™

∫ÔÚ·‹ 4, ∞ı‹Ó·, 210 3311.660

Food bar Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤. ∞fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ espresso,fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. EXIS MUSIC CAFÉ

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401

MÈÎÚfi, ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì ÛÙÈÏ, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· Î·È ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AıËÓ·˝‰·. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉÈ-


SOUNDTRACK ·›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NODUS

KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

JAMES BROWN ZH™E TO MY£O TOY AÓ „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ hip-hop ÌËÓ

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI

MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ÔÈÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. PAIRI DAEZA

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·. PROD-X §. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60,

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. THE 7 JOCKERS μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225

∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË ‰ÔÚÛÈ¿ ¤Íˆ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› DJ’s, ÔÈΛϷ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ cheese cake. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔÔ Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û ٷ·˜. A§Ã∏ªπ™Δ∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

TÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

·˜ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. E‰Ò ›۷È. •¤¯Ó· Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· «ÓÔÓfi˜ Ù˘ soul» Î·È ¿ÎÔ˘-‰Â˜

funky grooves Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

10 ¶PA°MATA (¶OY M¶OPEI KAI NA MHN •EPEI™) °IA TON JAMES BROWN 1. To 1991 ÙÔ ÂÏÂÂÈÓfi Ù¤ÎÓÔ ÁÎÚÔ˘ L.A. Style ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «James Brown Is Dead». H ·¿ÓÙËÛË ‹Úı ÏËڈ̤ÓË ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «James Brown Is Still Alive» ÙˆÓ Holy Noise Î·È «Who the F*** Is James Brown?» ÙˆÓ Traumatic Stress. 2. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Elvis. 3. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·È˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Martin Luther King ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù¢ӷÛÌfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. 4. §¿ÓÛ·Ú ÙÔ hip-hop fiÙ·Ó Â› «give the drummer some». 5. EÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË cameo ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˆ˜ ÈÂÚÔ΋ڢη˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ «The Blues Brothers» Ì ÙÔ˘˜ Belushi -Ankroyd. 6. O Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ οÔÙ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙË Ê‹ÌË fiÙÈ ı· ¤Î·Ó ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ʇÏÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Bobby Byrd (Gospel Starlighters Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· The Flames.) 7. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: The Hardest Working Man in Show Business, Godfather of Soul, Mr. Dynamite, Soul Brother Number One, The Hit Man, The Creator, The Minister of the New New Super Heavy Funk, The Original Disco Man. 8. Samples ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Û ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Public Enemy, George Michael, Sinead O’Connor, Candy Flip. 9. TÔ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2000 ÚfiÛÊÂÚ 20.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·ÌÔÈ‚‹ Û fiÔÈÔÓ ı· ¤‰ÈÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ James Brown Enterprises ÛÙËÓ Augusta Ù˘ Georgia, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÂÓı‡ÌÈ· 40 ¯ÚfiÓˆÓ fiˆ˜ Ù· Á¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÌÔÍ ÙÔ˘ ™Ù·ÏfiÓ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Rocky 4». 10. E›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ › «ŸÙ·Ó Â›Ì·È ÛÙËÓ ÛÎËÓ‹ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÚÔÛ·ıÒ. N· ÁÂ̛ۈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯·Ú¿. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›·. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ¯¿ÛÂÈ». 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 33


¢π∞™∫∂¢∞™∏ Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ΔÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. μ∞¡∞¡∞ ª√√¡

T

Ô Clermont-Ferrand Â›Ó·È ÌÈ· ‹ÚÂÌË Â·Ú¯È·Î‹ ΈÌfiÔÏË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Auvergne, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ °·ÏÏ›·. °ÔÙıÈο Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· ÛÔοÎÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÍÂˉ‹ÛÔ˘Ó gargoils Î·È overdose Ú·Û›ÓÔ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ Ú·ÛÙÒÓË. MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·Ó·¯ˆÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô. flÛÔ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË M·˝Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÌÔ˘ÛÈÎfi meeting point Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ Ë›ÚÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ 1Ô Europavox Festival. ºÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ì Ì¿ÓÙ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ê¿ÛÌ· Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó live ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. EÓÒÓÔÓÙ·˜ ÁψÛÛÈο ȉÈÒÌ·Ù·, ÌϤÎÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. KÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, «ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜» fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔοÏÂÛÂ Ë ÔÚÁ·-

MUSICA

EU RO

PA

TÔ Europavox Festival ÂÓÒÓÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ E˘ÚˆÓ¤ˆÓ... T˘ MOPºOY§A™ BO°IATZO°§OY

ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, media ·fi fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË, Ì ÙËÓ Athens Voice Ó· ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹. ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ (30/5 - 4/6), ÂÓ‹ÓÙ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ·, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο groups, Ì ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi euroflirt Ì ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È media. K·È ‚¤‚·È·, ·Ù¤ÏÂȈÙÔ fun ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ «La Cooperative de Mai» fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û 5 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì›· ·Ó¿ Ë̤ڷ, urban, pop/rock, electro, chanson Î·È rock. TÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ Herbaliser Î·È Seeed ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ. M ÙÔ light hip-hop Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ̤ۈ Ù˘ Ninja Tune ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·È Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË Ì›ÍË reggae-jazz ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, ÌÈ· ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ì 11 ̤ÏË ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂʇÚÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ÙÔ «Seeed speech», ÁÈ· Ó· ·Ì‚χÓÂÈ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ºÔ‚ÂÚ‹ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Anne Pierle Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· White Velvet ·fi ÙÔ B¤ÏÁÈÔ, Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊˆÓ‹ Ù˘ Ó· ÍÂˉ¿ ̤۷ ·fi fiÌÔÚʘ, ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜. ªÈ· ȉ¤· ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓıË̤ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· «Europavox Radio» ÙÔ˘ www.europavox.com, ηϋ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË ÁÈ· Ó· ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘...

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CLOSER

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & μ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ΔÚ. ÔÈ μ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘- μÂÚ‚¤Ú˘ Ì rock shortcuts. ΔÂÙ. ÔÈ ª·¯·›Ú·˜- °·‚Ú›Ï˘ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶¤Ì. Ô ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì alt. ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. rock parties Ì ÙÔ˘˜ §ÈÓfi Δ·Ì¿ÎË Î·È Δ·Ì¿Î·Ë μ·ÁÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· ÓÙÂÎ. ∫˘ÚȷΤ˜ Ô °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú˜ Ô μ·Û›Ï˘ ÙÔ˘ Odd. CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ΔÂÙ¿ÚÙË the Hot Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ΔÚ›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

ΔÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. π™Δπ√¶§√´∫√™

∫Ï·ÛÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi spot. ∂ͤ‰Ú· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. mainstream ÎÔÓÛfiÏ·, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 8, ¶·Ú. - ™·‚‚. ú 10. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 - 105 KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. LALABAI GARDEN ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ

34 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

∫‹Ô˜ ∑·›Ԣ - ∞›ÁÏË, 210 3247.666

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ °Î¿˙È. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, street spirit Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· Ê˘Ù¿. BOX

∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

SEEED

‘∞›ÁÏ˘’. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÒÌÔ LOOP

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. Residents djs Lo-Fi, djfree. ™˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ djs Ù˘ electronica. MARABOU

B. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7011.753

SOUNDTRACK TH™ ¶√§∏™

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. ª√SHI MOSHI ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ΔÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest dj.

CLUBS ∞∫ƒøΔ∏ƒπ LOUNGE μ·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’, ÕÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜

™Â ÔÚÙÔηϛ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ʤÙÔ˜ Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο Bootycall parties ÙˆÓ Magna Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË. BALUX §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620

∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ›Ó· Î·È cocktail bar, ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ¤È

CALLA TÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

TÚ›Ô ·fi ÙÔ T¤Í·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË N¤· YfiÚÎË Ô˘ Ôχ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙˆÓ eighties. AÁηÏÈ¿ Ì ٷ ‰ÈÛοÎÈ· Ù˘ Factory, Ù˘ 4AD, Ù˘ Mute Î·È ÙËÓ Beggars Banquet. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÏψÛÙ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì «Collisions» ·fi fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «It Dawned on Me». TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 26 ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Underworld ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ uplifting ‰È¿ıÂÛË. ¢Â˜ ÙÈ Â›·Ó ÛÙËÓ A.V. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ ·˘Ùfi gig ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ «Collisions». OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. A ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹-ÎÈı·Ú›ÛÙ· Aurelio Valle, W ÁÈ· ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Wayne Magruder, P ÁÈ· ÙÔÓ Ì·Û›ÛÙ· Peter Gannon. NÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜ Â›Ó·È Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋; A. EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi˜ ‹ fi¯È. AÓ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ÂȘ Ì ÙÚfiÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Î·È ‰ÒÛÂȘ ÚÔÛÔ¯‹, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÌ„˘¯ˆÙÈ΋. W. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ì ·˘Ù‹ Ù˘ Mariah Carey ›̷ÛÙ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿. P. ™ÎÔÙÂÈÓfi ·›ÛıËÌ· ·Ó¿Ù·Û˘. OÈ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ÙÚÈÌÂÏ›˜ Ì¿ÓÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ; A. Cream, Jimi Hendrix Experience, Love and Rockets, ÚÒÈÌÔÈ Cure. W. The Police, Nirvana, Galaxy 500. P. OÈ Smiths, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. «It Dawned on Me». ¶ÔÈ· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡; P. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ «Collisions» Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÙfiÓÔ. AÈÛı¿ÓÂÛÙ ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÎÔÙÂÈÓfi ‹¯Ô ÙˆÓ ’80s ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Jesus and Mary Chain, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi fi,ÙÈ Ì ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ NY? A. E›Ó·È Ù· ÁÎÚÔ˘ Ì ٷ ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ. ÕÚ· Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ó·È. W. ™›ÁÔ˘Ú·, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ. TÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙÔ gig ÛÙËÓ Aı‹Ó·; £· ·›ÍÂÙ ÙË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ «Mother Sky» ÙˆÓ Can; A. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Ì˘ÛÙÈÎfi. T· 5 ÚÔÛˆÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ; A. Smiths-What Difference Does it Make, Neil Young-Expecting to Fly, Van Morrison-Sweet Thing, Bruce Springsteen-Atlantic City, Bob DylanTangled up in Blue. ŸÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ. W. Neil Young-On the Beach, Velvet Underground-All Tomorrow’s Parties, My Bloody Valentine-Soon, Nick Cave-From her to Eternity, Leonard Cohen-Hey, That’s no Way to Say Goodbye. P. New Order-Ceremony, The Smiths- How Soon is Now, Cocteau Twins-Domino, PixiesWhere is my Mind, Nick Drake-From the Morning. INFO: UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù· 5, ú 25, ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, Î·È Underworld. ™ÙȘ 25/7.


>>

οı ΔÂÙ¿ÚÙË Ù· r’n’b ·ÚÙÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ μÔ˘ÚÏÈÒÙË. BEBEK §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, º¿ÏËÚÔ (™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜), 210 4834.190

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ club Û ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ™Eº, ›ÛÔ‰Ô˜ ¶·Ú.-™¿‚‚. ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 100 - 110. BOCCA ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558

YfiÁÂÈÔ club, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ. ∫¿ı ΔÂÙ. «Velvet» ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ Dirty Pervertz. BOOM-BOOM £ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. CARIOCAS ¶·Ú·Ï›· ™¯›ÓÔ˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, 27440 57.179

∫·ıÈÂڈ̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηÏÔηÈÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. Δ· ‰È¿ÛËÌ· «House on the BeachParties» οı ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. Resident D.J o Sunshine Pedro Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. 16/07 Timmy Regisford DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. GALEA BEYOND §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, Ï·˙ ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ - μԇϷ, 210 8944.990

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Ì ÌÈÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÈÙ Ù· ΢ÚȷοÙÈη ¿ÚÙÈ Ì ÂÏÏËÓÈο ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ºÈ¿ÏË:ú 100 - 115 LATIN HOUSE μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ÏÂ¤È fiÏ·. Latin, salsa. ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MAO SUMMER ¢È·‰fi¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.048

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Cataralla Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó· Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÂÏÏËÓÈο ¿ÚÙÈ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË. MEINE DANZA AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

ƒÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest djs ·fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. OPEN ∂ÚÌÔ‡ & ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12, æ˘ÚÚ‹

¡¤Ô underground dance club ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. Δ· events ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Opti - Mystic. ™¿‚‚·ÙÔ 01/07 DF (¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜) PASSA §ˆÊfiÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, ¶·Ú·Ï›· μԇϷ˜, 210 8959.645

¢È·ÎÔÛÌËÛË ·fi ÙÔÓ Δ¤Ú˘ ™Ù·Ì·Ù¿ÚË, meditasian ÎÔ˘˙›Ó· Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ÙÔÓ dj Gigli. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ª¿Á΢ ÷ڷϷÌ›ÛÔ˘, ∫˘Ú. Beach ball ¿ÚÙÈ Ì ÙÔÓ μ. ΔÛÈÏȯڋÛÙÔ. REINA ¶Ï·˙ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994

ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi club ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Barouge. º·ÁËÙfi ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, ∫˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ Ì DJ Viton Î·È «Playground on the Beach» ROYALTY §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 56, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603

ΔÔ ÚÒËÓ Cristal Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi, Ë ÎÔÓÛfiÏ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ mainstream, ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Family the label Ì ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ «Summer blink» Î·È «Shake that ass» οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË. TANGO BOCCA §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, μԇϷ, 210 8956.577

H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Tango Ì ÙÔ ÎÔÏÔÓ·ÎÈÒÙÈÎÔ Bocca ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Galea. ŒÓÙÔÓÔ ÊÔ‡ÍÈ· ¯ÚÒÌ·, ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

ΔÔ Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. VINILIO RIBAS 32Ô ¯ÏÌ. μ¿ÚÎÈ˙·˜ - ™Ô˘Ó›Ô˘, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 9655.555

ΔÔ ›‰ÈÔ concept Ì ÙȘ ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜ Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Riba’s ●

¶¤ÌÙË 20 «TO ¢IKO MA™ POK, ™TO ¢POMO...» O §·˘Ú¤ÓÙ˘ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, Ô N›ÎÔ˜ ZÈÒÁ·Ï·˜, Ô B·Û›Ï˘ K·˙Ô‡Ï˘, Ù· K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù· ÎÈ Ô AÓÙÒÓ˘ MÈÙ˙¤ÏÔ˜ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 25 ¯ÚfiÓˆÓ. £EATPO ¶ETPA™.

AROMA CARIBE ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ jazz ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ˘ Kosmopolis ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Half Note. KOSMOPOLIS, §. KËÊÈÛ›·˜ 73, M·ÚÔ‡ÛÈ. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶·Ú·Û΢‹ 21 KPATIKH OPXH™TPA A£HNøN TÔ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ «¶·-

Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Î·È ¶¤ÚÈ» ÙÔ˘ ™Ô‡Ì·Ó Û ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÙËÓ KOA. HPø¢EIO. ŒÓ·ÚÍË 21.00.

™·‚‚¿ÙÔ 22 AM:PM TÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi live Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ª:Pª (‚Ï. after midnight popular music) Ì ·ÁÁÏfiʈÓÔ poprock. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ nonstop party Ì dj set ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AFTER DARK.

K˘Úȷ΋ 23 JAMES BROWN BÏ. «10 ¶Ú¿ÁÌ·Ù·...». £EATPO §YKABHTTOY. ŒÓ·ÚÍË

STOMP TÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ Stomp, Ì fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È ·fi ÙË Ì‡Á·... ‹¯Ô Î·È ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ú˘ıÌfi. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ Ô˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Brighton ÙÔ 1991 ηٿÊÂÚ ӷ ͯˆÚ›ÛÂÈ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ÛÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÛÎËÓÈο Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ı ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎÔ‡˜, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ‰Â˜, Û·ÌڤϘ, ÓÂÚÔ¯‡Ù˜, ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ Û ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· Ú˘ıÌÈÎfiÙÂÚ· Ù·Í›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ. ™ÙËÓ ÚÔÒÏËÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì 10 ¢ÚÒ ¤ÎÙˆÛË, ÔfiÙ ·ÁÔÚ¿ÛÙ ¤ÁηÈÚ· Ù· ‰Èο Û·˜. £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ™ÙȘ 28, 29 Î·È 30 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. TÈ̤˜: ú 30, 40 Î·È 50 (Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ú 20, 30 Î·È 40 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6465.000. ¶ÚÔÒÏËÛË: EÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39 / ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Virgin Megastores / Village Cinemas / Ticket Shop, www.ticketshop.gr, 211 9559.900

¢øƒ√ 10 ∂π™πΔ∏ƒπ∞ H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ‰¤Î· ÌÔÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ TÚ›Ù˘ 29 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

TÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 45. ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Ù·Ì›· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. ™ÙȘ 23/7.

¢Â˘Ù¤Ú· 24 OPXH™TPA TH™ KOMISCHE OPER TOY BEPO§INOY ŒÚÁ· ÙˆÓ Mo˘ÛfiÚÁÎÛÎÈ, P·¯Ì¿ÓÈÓÔÊ Î·È ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KˆÓ/ÓÔ˘ K·Ú‡‰Ë. HPø¢EIO. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15-20-30-40-60. ¶ÚÔÒÏËÛË 210 3272.000, www.hellenicfestival.gr, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, HÚÒ‰ÂÈÔ. DEEP PURPLE BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ £EATPO BPAXøN A§KINOO™ IøANNI¢H™ KAI MI§TIA¢H™ ¶A¶A™TAMOY TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ·Ï·È¿ K‡ÚÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË EÏÏ¿‰· ̤۷ Î·È ·fi ÙË Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ AÏΛÓÔÔ˘ Iˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ MÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, Ì·˙› Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¿ÏÏˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Û ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜. KH¶O£EATPO ¶A¶A°OY, ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.705. E›ÛÔ‰Ô˜ ·fi Ô‰fi KÔÚ˘ÙÛ¿˜. BA™I§H™ §EKKA™ °IANNH™ ™¶A£A™ OÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, TÚ·ÓÙ·Ï›‰Ë, ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ §›Ó·˜ NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ™¿ı· ·fi ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. £EATPO «A§E•H™ MINøTH™», IÂÚ¿ O‰fi˜ &

¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ, AÈÁ¿Ïˆ 210 5311.168. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. MAKE¢ONA™ O KÒÛÙ·˜ M·Î‰fiÓ·˜, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· OÏ˘Ì›Ô˘ Î·È ÙË Zˆ‹ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. £EATPO BEAKEIO.

ΔÚ›ÙË 25 CALLA BÏ. TÔ soundtrack Ù˘ fiÏ˘. UNDERWORLD. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù· 5. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25. ¶ÚÔÒÏËÛË Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, Î·È Underworld. Support ·fi ÙÔ˘˜ Old House Playground. «TO POK TH™ ¢YTIKH™ OX£H™» ŒÓ· ·ÊȤڈ̷ Û ۯ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ TÛÔ¿Ó· Rave, 8 ¤ˆ˜ 2, ™.A.M., September, °˘ÌÓ¿ K·Ï҉ȷ. £EATPO ¶ETPA™. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ¢E™¶OINA BAN¢H MÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ «¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÈÛÙÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡». £EATPO §YKABHTTOY. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ¶ÚÔÒÏËÛË Metropolis, Village Cinemas, T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39. ●

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 35


*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ AI°OKEPø™ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897. KÏÂÈÛÙ¿ 1-27/8. «TÔ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜».

OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¶. ¶Ú¤Î·, °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, K. M·Ï¿ÌÔ˘, ¶. T¤ÙÛË, £. M¿ÚÎÂÏÏÔ˘, M. ¶Ú¤Î·, ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î.¿. M¤¯ÚÈ 30/9. A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 ÕÚÙÂÌȘ M·ÎÚ›‰Ô˘, «O ¯¿ÚÙÈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘». K·Ù·Û΢¤˜. M¤¯ÚÈ 29/7. ÕÓÓ· ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘, «My horses». ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ª¤-

¯ÚÈ 29/7.

A¶O¢ƒ∞™∏ ™Δ∏¡ TƒE§∞ M∏¡ ∂π¡∞π Δ√ ¶√Δ√; M∏¡ ∂π¡∞π ∏ ª√À™π∫∏; Oπ £∞ªø¡∂™; T√ ¡Δ∂∫√ƒ; T’ ∂π¡∞π ∞ÀΔ√ ¶√À Δ√ §∂¡∂ ∞°∞¶∏ °π∞ ∂¡∞ ª¶∞ƒ;

¢ÂÓ Í¤Úˆ, ‚Ú›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·Á·Ë̤ӷ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÂÂȉ‹ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô Ì¿ÚÌ·Ó, Ô Ì¿ÚÌ·Ó Ô˘ Ì·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Ì·˜ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ, ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ Ô˘ Ì·˜ ÙÔÓ ÛËÎÒÓÔ˘Ó, Ë ı¤·, ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ‹ ·ÏÒ˜ ›‰· ʈ˜ Î·È Ì‹Î·. TÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ ÁÎ¤È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· (ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È), ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì οÌÔÛ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. N·È, οÔÈÔÈ ı· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Aı‹Ó· ÛÙÂÚÂ›Ù·È sex-club ‹ ÂÏÒÚÈ· gay dance club, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·Ï¿ ηϿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì straight ¯ÔÚÂ˘Ù¿‰Èη. O˘‰Â›˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó’ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÁÎ¤È ÛÎËÓ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¶ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡ Î·È ‚ϤÂȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÁÎ¤È Ì·Ú Î·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈ¿ fiÙ·Ó Ù· Ì·Ú ‹Ù·Ó ˘fiÁÂÈ· Î·È ÚÈÓ ÛÙÚ›„ÂȘ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÎÔ›Ù·˙˜ ›Ûˆ ·’ ÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘ ·Ó Û ‹Ú οÓÂȘ ڤʷ. K¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ú·Ì¤Ï· ÙËÓ ÈÈÏ›˙Ô˘Ó Ì ÍÈӛϷ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â‰Ò Î·È Î¿ÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ™›ÁÔ˘ÚÔ, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ straightlooking ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ϤÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Aı‹Ó·˜. K·È ÚÈÓ ¯·ÛÌÔ˘ÚËı›Ù ·fi Ï‹ÍË, Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· (ÁΤÈ) Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘ ¤Î·ÓÂ Ì‹Ó˘ÛË Û ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÂȉ‹ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÙÔ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· gay listings, ÂÓÒ ¿ÏÏ· (ÁΤÈ) Ì·Ú ··ÁfiÚ¢·Ó ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ HIV fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û·

36 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ. ¶¿ÂÈ ÂΛÓË Ë ıÏÈ‚ÂÚ‹, ÂÓÔ¯È΋ ÂÔ¯‹, ÙÒÚ· È· ı·ÌÒÓ˜ Î·È Ì·Ú ¤¯Ô˘Ì ÍÂı·ÚÚ¤„ÂÈ. T· ‰Â Ì·Ú ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó. TÔ Fou Â›Ó·È ÙÔ ÙÚÂÏfiÙÂÚÔ ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡, ·ÊÔ‡ Ù·ÎÙÈο Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ·ÔÙ›ÓÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÎÈÙ˜. MÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ (Â˘Ù˘¯Ò˜) Ï¿È‚ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ (Â˘Ù˘¯Ò˜) B¤Ú· §¿ÌÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘, ·fi ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ Fou ı· ‚ϤÂÙ ·ÛÙÚ¿ÎÈ·: AÓ Î·ıÒ˜ Îfi‚ÂÙ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈfi Û·˜ ÛÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ‚ÁÔ˘Ó ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ‰ÒÚ· – ·fi ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÙ¿, ‚È‚Ï›· Î·È ÛÂÙ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Herbalife ̤¯ÚÈ ÛÈÓÙ›, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· Village Cinemas Î·È ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ٷ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ·, ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÒÚÔ. Pas mal, hein? E¿Ó, ¿ÏÈ, ·Ô‰Ú¿ÛÂÙ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ù˘ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ Î·È ¿Ù ÛÙÔ s-uper S-cape Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰ÒÚ·. K¿ı ¶¤ÌÙË ÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 23-01 ¤¯ÂÈ cocktail hour Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÙË Ï·˚ÎÈ¿ ÓÙ›‚· Ô˘ (‰ÂÓ) ÎÚ‡‚ÂÙ ̤۷ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È karaoke. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÁÎ¤È ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙ·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‹‰Ë Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÒÛ ·fi ÎfiÛÌÔ. TÔ ÛÒÛÂ, ‚¤‚·È·, Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·ÏÈfiÙÂÚ·, ·Á·Ë̤ӷ ÎÏ·Ì Ì·˜ Sodade Î·È Kazarma, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ÁÔ‡ÛÙ· (ÛÙ· Ì·Ú, ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ·›˙ÂÙ·È). °Î¤È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ °Î¿˙È! TÔ Group Therapy Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ (§ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11), Ì ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÎÔ˘Ï ı·ÌÒÓ˜. MË ¯¿ÛÂÙ ÙÔ mojito party ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 IÔ˘Ï›Ô˘ (·fi 22.30), ÂÓÒ ·fi 4/7 Á›ÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «Made in China».

BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.527 «LustForLife». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ St. Johannesson, M. Taanila, M. Thierfelder, Al. Villar Î·È Yl. Westerlund. M¤¯ÚÈ 22/7. ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 «EÓ ¶Ïˆ - K·ÏÔη›ÚÈ 2006». M¤ÚÔ˜ Ù˘ ηÏÔηÈ-

ÚÈÓ‹˜ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ› (‚Ï. ÕÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜/M¤Á·ÚÔ NovaBank). ª¤¯ÚÈ 29/7. GAZON ROUGE BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 «Engage». ŒÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ N. AÚ‚·Ó›ÙË, M. KfiÓÙË, AÓÙ. ¶›ÙÙ· Î·È Poka-Yio. M¤¯ÚÈ 29/7. I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 «Regarding Denmark». 15 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙË ¢·Ó›· Ì ¤ÚÁ· ÁÈ· Â›Î·ÈÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 23/7. KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6 (1Ô˜ fiÚ.), 210 7217.679. «arthistory.com». ŒÚÁ· ÙˆÓ AÏÂ͛Ԣ, K·Î·ÓÈ¿, §¿ÌÂÚÙ, ª. M·Ó¤Ù·, ¶··ËÏÈ¿ÎË, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, TÛÔ˘ÌϤη, æ˘ÚÚ¿ÎË Î.¿. M¤¯ÚÈ 23/9. SPILIOTI PROJECTS @ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388. KÏÂÈÛÙ¿ 10-31/8. «A Souvenir from Greece».

™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∞. M·Ó¤Ù·, MÔÓ¿ÙÛÔ˘, §·Áfi˜, K·ÎÔ‡ÚË, KÔÏÏ¿ÚÔ˘, §˘ÓÙ˙¤Ú˘, Poulos, M. V.d. Brink, KÔÓÙÔÛʇÚ˘, ™ËÏÈÒÙË, K·Ú·Ù˙¿, T. Short, KÚÔÓÙËÚ¿, P. Lakah, X·Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 25/9.

ΔÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˘ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎfi ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹ (Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘) Theo Van Gogh. M¤¯ÚÈ 8/8.

™ÂÚ¿ÓÙ˙·, TÛ›ÁÎÔ˘, X¿ÚÔ˘, XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ K. Iˆ·ÓÓ›‰Ë. M¤¯ÚÈ ÙȘ 28/8.

¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, 210 3243.022 «AÛÙÈο ÙÔ›·». MÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË 44 Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙÒÓ. M¤¯ÚÈ 29/10.

SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ «EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ™¿Ù·. ¶ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi 24ÒÚ./7ËÌ. ¢ÈÔÓ˘Û›· AÏÂÍÈ¿‰Ë, «XÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘». 50 ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M¤¯ÚÈ 30/9.

¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô Aʛ͈Ó, ÂÚÈÔ¯‹ «A», «ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ¶·Ú·‰ÔÛȷο E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙÔ AÈÁ·›Ô». O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈ-

ÛÌfi˜ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi 60 ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î›ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· M›˙ÔÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. M¤¯ÚÈ 30/9. E§§HNIKO™ KO™MO™ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 9834.776, 212 5400.500. «Y¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· χÛË; T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ». OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ̤۷ ·fi ÂÊÙ¿ ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.900 Candice Breitz. OÈ ‚ÈÓÙÂÔÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ NÔÙÈÔ·ÊÚÈηӋ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ «Babel Series», «Mother» Î·È «Father». M¤¯ÚÈ 29/7. GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080 «ºˆÎÔÁ¤ÓÂÈ·». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂϤÙ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ MOm. M¤¯ÚÈ 30/8. IN™TITOYTO GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.015 «¶Ï·Ó‹Ù˘ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ». M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤ÚÁ· ÂÓ‹ÓÙ· ‰È¿ÛËÌˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Û ·Ê›Û˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Magnum. ª¤¯ÚÈ 28/7. ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË 1, 210 7282.333 Botero - °Ï˘ÙÈ΋. 21 ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ KÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M¤¯ÚÈ 10/9. ME°APO NOVABANK PRIVATE BANKING ŸıˆÓÔ˜ 109 & §Â‚›‰Ô˘. ¢Â˘Ù.-¶·Ú. 11.00-14.00 & 18.00-21.00 «EÓ ψ - K·ÏÔη›ÚÈ 2006.

THANASSIS FRISSIRAS KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 OÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ.

ŒÚÁ· ÙˆÓ MÂÓÊÔÚ¿‰Ô, Mammel, Pat Andrea, MÈÛÔ‡Ú·, BÂÚԇη, ¶ÏÔÈ·Ú›‰Ë, T¿Ù·ÚË, MÔ‚È¿ÙÛÔ˘, Vaccari, B·‚˘ÏÔ˘Û¿ÎË, K. AÛ·ÚÁȈٿÎË. M¤¯ÚÈ 26/7. XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Chuck Close. EÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 30/10.

∞§§√π Ãøƒ√π BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240944 Art by Mecano. ™¯¤‰È·, ›Ó·Î˜, ÁÏ˘Ù¿, ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰›ÛÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «Submission, Part 1» ÙÔ˘

>>

>>

G&L TÔ˘ §Y√ K∞§√μÀƒ¡A

OÌ·‰È΋ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÁηÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ A˚‰›Ó˘, A‰·Ì¿Î˘, K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, KÔÓÙ¤ÏÏ˘, KfiÙÙ˘, K˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, §¿ÌÂÚÙ, K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 28/7. M.I.E.T. (BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô), AÌÂÚÈ΋˜ 13, 210 3614.143 ™fiÊË KÂÊ¿Ï·, «H ·ÏÈ¿ Aı‹Ó·». 21 ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ ·fi ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ì ηٷÁÚ·Ê‹ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÙÔ 1937. M¤¯ÚÈ 17/9. ¶O§ITI™TIKO KENTPO «§EøNI¢A™ KANE§§O¶OY§O™» X·Ù˙ˉ¿ÎË & ¢‹ÌËÙÚÔ˜, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302 «I¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·». ŒÚÁ· ÙˆÓ °·˝ÙË, K·-

Ú·‚Ô‡˙Ë, M·ÎÚÔ˘Ï¿ÎË, M˘Ù·Ú¿, ¶·ÓٷϤˆÓ, ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘, ™¿ÌÈÔ˘, ™fiÚÔÁη,

STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË. ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜, ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi 12 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. M¤¯ÚÈ 30/7. WORKSHOP ™ˆÚÔ‡ 22, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.800 Thurston Hopkins. ∂ÈÏÂÁ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ·˙È·Îfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Ghetty Image Gallery. ª¤¯ÚÈ 29/7.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178. ηıËÌ., ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù., 8.00-19.30 «H K›Ó· ÙˆÓ Tang. MÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ (7Ô˜ -10Ô˜ ·È. Ì.X.)». M¤¯ÚÈ 31/8.

E£NIKH °§Y¶TO£HKH ¶¿ÚÎÔ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (¤Ó·ÓÙÈ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ AÂÚÔÔÚ›·˜ 251), °Ô˘‰›, 210 7709.855 Marino Marini. ŒÚÁ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÁχÙ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. M¤¯ÚÈ 30/10. E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.937-8 Botero. ¶ÂÚ›Ô˘ 140 ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ KÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 23/9. E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217724 ∞fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. E£NIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ AÌ‚. ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, 210 9242.111. TÚ., TÂÙ., ¶·Ú.-K˘Ú. 11.00-19.00, ¶¤Ì. 11.0022.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. «MÂÁ¿ÏÔ˜ ¶ÂÚ›·ÙÔ˜». M ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 40 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ì ÚfiÛÊ·Ù· ‹ Ì ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· in situ ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜ ¢. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘-A. ¶·‡ÏÔ˘-EÚÌÔ‡, Î·È ÛÙ· ÿ‰Ú˘Ì· M. MÂÚÎÔ‡ÚË (¶ÔÏ˘ÁÓÒÙÔ˘ 9-11, ¶Ï¿Î·), E¶A™KT (£fiÏÔ˘ & ¶·Ófi˜ 19A, ¶Ï¿Î·), PˆÌ·˚΋ AÁÔÚ¿, ¶ÚfiÛÔ„Ë University of Indianapolis (M. A˘ÚËÏ›Ô˘ 5 - K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 2 & §˘Û›Ô˘, ¶Ï¿Î·), §Ô˘ÙÚfi ÙˆÓ A¤ÚˉˆÓ (K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ¶Ï¿Î·), ™‡ÏÏfiÁÔ˜ EÏÏ. AÚ¯·ÈÔÏfiÁˆÓ (EÚÌÔ‡ 134-136), T¯ÓfiÔÏȘ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È). ª¤¯ÚÈ 29/9.

Ó˜ ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 3/9. I¢PYMA ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490. ¶·Ú. 16.00- 20.00, ™¿‚. 11.0016.00 (‹ ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ). «Panic Room -∞fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘». MOY™EIO I™§AMIKH™ TEXNH™ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3251.311-13 ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. ª√À™∂π√ KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321 ¢Â˘Ù., ¶¤Ì., ¶·Ú. 10.00-16.00, TÂÙ. 10.0020.00, ™¿‚‚. 10.00-15.00 «K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ Î·È 17o˜ ·ÈÒÓ·˜». ¢‡Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·

ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ, ηıÒ˜ Î·È 12 ¤ÚÁ· ‰¤Î· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ 29/7. «H ÌÔÚÊ‹ Ù˘ AÚ¯‹˜: K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Ë ·Ú¯·›· AÓ·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ˜». EÈÏÂÁ̤ӷ

ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ K˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, MÈÓˆÈÎÔ‡, K˘ÚÈ·ÎÔ‡, AÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ۯ¤‰È· Î·È ÁÏ˘Ù¿ ÙˆÓ Rodin, Brancusi, Matisse, Picasso, Giacometti, Moore, Armitage, Coper, Calatrava Î.¿. ª¤¯ÚÈ 16/9. ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ∫Ô˘Ì¿ÚË 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3671.000 KÒÛÙ·˜ M·Ï¿Ê·˜, «ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, 1969-2002». M¤¯ÚÈ 3/9. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «H T¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÏ›‰· II - 66 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A.V.». MÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ì ٷ

ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· (Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÍÙÚ·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 125) ÙˆÓ 66 EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤ÓÙ˘Û·Ó Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ù˘ Athens Voice ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ηıÒ˜ Î·È Ì›· in situ graffiti installation. M¤¯ÚÈ 23/7. «T· §Ô˘ÏÔ‡‰È· ÛÙË ™‡Á¯ÚÔÓË T¤¯ÓË». ŒÚÁ· 41

ÁÓˆÛÙÒÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 27/8. «XÈÏÈ·Ó‹ T¤¯ÓË - •ÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ·». ŒÚÁ· 78

Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ XÈÏÈ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. M¤¯ÚÈ 20/8. «Profils, 15 ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·». 70 ¤ÚÁ· 40 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ Î·È ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ (FNAC Î·È FRAC), ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. M¤¯ÚÈ 3/9. MOY™EIO ºPY™IPA ªÔÓ‹˜ ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 «AÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· III».

HERAKLEIDON Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Victor Vasarely, «TÔ AfiÏ˘ÙÔ M¿ÙÈ». ŒÎıÂÛË Ì ÔÏÏ¿

¤ÚÁ· ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Op Art. K·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. E›Û˘, ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÈÎfi-

ŒÚÁ· ÂÚ›Ô˘ 70 EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. ªÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. M¤¯ÚÈ 30/7. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8 (8Ô˜ fiÚ.), 210 3318.933 Christopher Wool George Condo, «¶¤Ú· ·fi

Ù· fiÚÈ·». M¤¯ÚÈ 30/7. ●

A£HNAION ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, MÔ˘Û›Ô, 210 8214.000 ¶ÏÔ‡ÙÔ˜. ΔÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™. ªÔ˘Ûٿη˜, B. TÚÈʇÏÏË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 24, ú 18 (ÊÔÈÙ.). ¢E§ºINAPIO AÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË (¶·Ú·χڈ˜ ™Eº), N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 ¶‹Ú ÙÔÛÙ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. EÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘

™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, °. M·ÎÚ‹˜, £. AÏÊfiÓÛÔ. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO ANABPYTøN §. KËÊÈÛ›·˜ 182, KÙ‹Ì· ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8760.060-1 TÔ Í‡ÓËÌ·. TÔ˘ AϤÎÔ˘ §È‰ˆÚ›ÎË, ·fi ÙÔ AıÌÒÓÈÔ

£¤·ÙÚÔ Ù˘ AÙ·Ï¿ÓÙ˘ KÏ·¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: AÙ. KÏ·¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: AÙ. KÏ·¿ÎË, B. B·ÏÛ¿ÌË, T˙. ™ÙÂÊ·Ó¿ÎÔ˘, °. TÛÈÒÌÔ˘, ÕÎ. M·Ú¿˜, °Ú. TÂÚ˙¿Î˘. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 21-30/7, 21.15. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 M ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·. EÚˆÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ N. KÚ¿ÛÓ·. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, XÚ. °È¿ÓÓ·Ú˘. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 19.00, K˘Ú. 20.30. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 EÏÏ¿˜... ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ.

TˆÓ °. °·Ï›ÙË, NÙ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.-XÔÚÔÁÚ.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, K. TۿΈӷ˜, °. ¶··˙‹Û˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 21.00, ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. Î·È 19.15, K˘Ú. 20.30, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ./Ï·˚΋). OIKIA N. §A¶A£IøTH KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 23, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 9855.356, 6937 575.202 K·Ú‰È¿ Ì ÎfiηϷ, ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ N·ÔϤÔÓÙ· §··ıÈÒÙË.

™ÂÓ¿ÚÈÔ: «Ÿ¯È ¶·›˙Ô˘Ì»XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. £ÏÈ‚¤ÚË, ¶. ™Ù·ı¿Î˘, XÚ. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÂÙ.¢Â˘Ù. 21.15, ú 16, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 20/7. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 EÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ™Î·Ú¤Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. OÚÊ·ÓÔ‡, K. Z·¯¿ÚˆÊ, °. ¢ÂÁ·˝Ù˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.30. ú 24, 21, 19, ú 19 (Ï·˚΋), ú16 (ÊÔÈÙ.). ™MAPOY§A °IOY§H E˘ÂÏ›‰ˆÓ 11, 210 8833.145 Miss Pepsi. Δ˘ Pierette Bruno. ™ÎËÓÔı.-™Ù›¯ÔÈ: M. M¿ÏÊ·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, K. NÈÎÔÏ·˚‰Ô˘, AÓÙ. KÚfiÌ·˜, ™ÙÚ. T˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 19, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

º∂™Δπμ∞§ ∞£∏¡ø¡ (210 3272.000) K§EI™TO °YMNA™THPIO ºA§HPOY - O§YM¶IAKA AKINHTA TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚·ÓÛ·Ú¿È (O‰‡ÛÛÂȘ). Afi ÙÔ

‰È¿ÛËÌÔ «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘» Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi


ÙÔ˘ AÚÈ¿Ó MÓÔ‡ÛÎÈÓ. ™Â ‰‡Ô ̤ÚË, «TÔ ÕÁÚÈÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ» Î·È «K·Ù·ÁˆÁ¤˜ Î·È ¶Âڈ̤ӷ». A’ ̤ÚÔ˜: ™ÙȘ 19, 20, 26, 27/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / B’ ̤ÚÔ˜: 21, 23, 28, 30/7, ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.) / A’ & B’: 22 & 29/7, ú 30, ú 15 (ÌÂȈÌ.). ¶EIPAIø™ 260 AÁÒÓ·˜ Ó¤ÁÚÔ˘ Î·È Û·ψÓ. TÔ˘ MÂÚÓ¿Ú-M·Ú›

KÔÏÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 41751. ™ÎËÓÔı.-KÔÛÙ.: Art. Nauzyciel. ¶·›˙Ô˘Ó: T. MacDonough, Ismail Ibn Conner, D. Pettrow, J. Akers. ú 25, ú 15 (ÌÂȈÌ.). ™ÙȘ 23, 24, 25/7, 21.00. TO ™XO§EION - ¯ÒÚÔ˜ B’, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (‰›Ï· ÛÙËÓ ION) HϤÎÙÚ·. TÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÙ˙. MÚÔ‡ÛÎÔ˘. MÔ˘Û.: Bl. L. Reininger. KÔÛÙ.: ™. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, N. ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜, K. TÛÈԇη˜, ¶. MÔ˘˙Ô‡ÚË, º. •˘Ï¿, ÕÓÙ˙. MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ™ÙȘ 19, 20, 21/7, 21.00. ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.). XÒÚÔ˜ A’: flÚ· ÂÓ¿ÙË. Afi ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· X-it. XÔÚÔÁÚ.-™ÎËÓÔı.: ºÒÙ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. EÚÌËÓ›·: £. °ÂˆÚÁ›Ô˘, M. M¤Á·, H. Monteiro, º. NÈÎÔÏ¿Ô˘, HÏ. NÈÎÔÏÔ‡˙Ô˘. ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.). ™ÙȘ 24, 25/7, 21.00. XÒÚÔ˜ B': T· ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. T˘ ŒÓÙ· O˘fiϘ. ™ÎËÓÔı.: B›Î˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. B·Û·Ú‰¿Ó˘, M. K·ÏÏÈÌ¿ÓË. ú 20, ú 10 (ÌÂȈÌ.). ™ÙȘ 26, 27, 28/7, 21.00. E¶I¢AYPO™ £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜. Kˆ-

̈‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. MÔ˘Û.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AṲ́Ó˘, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, AÏ. M˘ÏˆÓ¿˜. ™ÙȘ 21, 22/7.

™∂ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ MÂٷ͇ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È N·fiψ˜. TÔ˘

°ÂˆÚÁ›Ô˘ BÈ˙˘ËÓÔ‡, ·fi ÙÔ ¢H¶E£E B. AÈÁ·›Ô˘ (X›Ô˜). ™ÎËÓÔı.: °. MÈÓÈ¿Ú˘. ºÒÙ·: ¢. A‚‰ÂÏÈ҉˘. ™ÙȘ 24/7, X·Ï¿Ó‰ÚÈ (ú 20 / ÊÔÈÙ.: ú 15). £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜. TÔ˘

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘ (BÏ. ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ / E›‰·˘ÚÔ). ™ÙȘ 26/7, B‡ÚˆÓ·˜. ŸÚÓÈı˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi ÙÔ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜. MÔ˘Û.: M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, º. ™‡ÚÔ˜, E˘Ú. §·Ûηڛ‰Ë˜, ™Ù. ¢Ú›‚·˜, ¢. BÔÁÈ·Ù˙‹˜, ÕÁÁ. MÔ‡Ú·˜. ™ÙȘ 20, 21/7, B‡ÚˆÓ·˜. ™ÙȘ 26/7, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. BÀƒø¡∞™ - £¤·ÙÚÔ μÚ¿¯ˆÓ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, 19Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ B‡ÚˆÓ·, 210 7609.340, 7626.438. ¶∂Δƒ√À¶√§∏ - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, NÙ·Ì¿ÚÈ, 210 5062.166 X∞§A¡¢ƒπ - E˘ÚÈ›‰ÂÈÔ £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6855.180, 6812.492 ●

>>

ΔÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏

ΔÈ ·›˙ÂÙ·È O ¢POMO™ ¶PO™ TH ¢O•A (GLORY ROAD) ÙÔ˘ T˙. °Î¿ÚÙÓÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙. §Ô‡Î·˜, T˙. Õ·ÚÔÓ. AıÏËÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ̷‡ÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, NANA Cinemax

(* * *) H EK§EIæH (L’ ECLISSE) ÙÔ˘ M. AÓÙÔÓÈfiÓÈ. M ÙÔ˘˜: M. B›ÙÈ, AÏ. NÙÂÏfiÓ. E·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1962 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. A§ºABI§ (*) KAI A¶O E¢ø... OI °ONEI™ MOY (RELATIVE STRANGERS) ÙÔ˘ °ÎÚÂÁÎ °ÎÏȤӷ. M ÙÔ˘˜: P. §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ, N. K¿ÌÂÏ. ™Ù· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô Á·ÌÚfi˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯·ÚÔÔÈ›... ÔÏÈÙÈÛÌÈο! ODEON STARCITY, AMYNTA™, ANNA NTOP, ODEON KOSMOPOLIS, AKTH, ™INE °EPAKA™ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

(*) OI MAXHTE™ TOY ¢POMOY 3 (THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT) ÙÔ˘ T˙. §ÈÓ. M ÙÔ˘˜: §. MÏ·Î, MÚ. MÚ¤ÓÙÂÏ. °È· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔ... οÁÎÂÏÔ, Ô Ó·Úfi˜ MfiÛÁÔ˘ÂÏ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ TfiÎÈÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌϤÎÂÈ ÌÂ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó drift racing. ŸÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ... STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, VILLAGE COOL RENTIS, NANA Cinemax, ™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

(* * * *) PA™OMON (RASHOMON) ÙÔ˘ AÎ. KÔ˘ÚÔÛ¿Ô˘·. M ÙÔ˘˜: MÈÊÔ‡ÓÂ, K›ÁÈÔ. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÊÈÏÌ ÙÔ˘ 1950 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ. E§§HNI™, PIBIEPA (* *) TO ™TOIXHMA TOY ™§EBIN (LUCKY NUMBER SLEVIN) ÙÔ˘ ¶ÔÏ M·Î°ÎÔ‡ÈÁηÓ. M ÙÔ˘˜: T˙Ô˜ X¿ÚÙÓÂÙ, MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ. °Î·ÓÙ¤Ì˘ ¤ÊÙÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ·ÊÈfi˙Ô˘˜ Ô˘ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ì ͤÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ... ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ fiÛÔ Î·Îfi ¤Î·Ó ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô T·Ú·ÓÙ›ÓÔ! STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢.Zø°PAºOY, AMOPE, ¢IONY™IA, NANA Cinemax, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A§™O™, A§E•AN¢PA, AMIKO, VILLAGE COOL TYMVOS, ™INE AP°YPOY¶O§I™, TPIANON

(* * *) AIMA ™TOY™ §OºOY™ (THE HILLS HAVE EYES) ÙÔ˘ AÏÂÍ¿ÓÙÚ A˙¿. M ÙÔ˘˜: NÙ·Ó MÂÚÓÙ, EÌÈÏ› NÙ P·‚›Ó. MÂÛÔ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂΉÚÔ̤ˆÓ οÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ (* * * * *) O £EIO™ MOY (MON ONCLE) ÙÔ˘ Z·Î T·Ù›. M ÙÔ˘˜: Z·Î T·Ù›, Z·Ó-¶È¤Ú ZÔÏ¿. TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Ô ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ΢ڛԢ IÏfi. TÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ T·Ù› Û Â·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1958. ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜. A£HNAIA, æYPPH (*) §H™TAPXINE™ (BANDIDAS) ÙˆÓ °ÈÔ¿ÎÈÓ P¤ÓÈÓÁÎ, ŒÛÂÓ ™¿ÓÙÌÂÚÁÎ. M ÙÔ˘˜: ¶ÂÓ¤ÏÔ KÚÔ˘˙, ™¿ÏÌ· X¿ÁÈÂÎ. H ÏÔ˘Û›· Î·È Ë Ùˆ¯‹ ÛÂÏÒÓÔ˘Ó Ù’ ¿ÏÔÁ· Î·È ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ MÂÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÏÂÎÙ¿Ó˘ ·fi ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. EÏ·ÊÚ‡, ΈÌÈÎfi ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ Ì ·ÓÔȯÙfi ÌÔ‡ÛÙÔ... STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, APKA¢IA, AºPO¢ITH, £H™EION, NANA Cinemax, ™INE º§OI™BO™, AMAPY§§I™, X§OH

MANIA (THE BREED) ÙÔ˘ N›ÎÔÏ·˜ M·ÛÙ·ÓÙÚ¤·. M ÙÔ˘˜: MÈÛ¤Ï PÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ŒÚÈÎ §¿È‚ÏÈ. ¶¤ÓÙ ÎÔÏÂÁÈfi·È‰· ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· ¤ÚËÌÔ ÓËÛ› Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È Â›ıÂÛË ·fi ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË Ú¿ÙÛ· Û΢ÏÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. AÎÔ‡Ù ÂÛ›˜ Ô˘ ‰Â ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ٷ ÂÌ‚fiÏÈ¿ Û·˜; STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax

¶PøTH ™EIPA ¶§ATEIA (FAUTEUILS D' ORCHESTRE) Ù˘ NÙ·ÓÈ¤Ï TÔÌÛfiÓ. M ÙÔ˘˜: ™ÂÛ›Ï NÙ ºÚ·Ó˜, B·ÏÂÚ› §ÂÌÂÚÛȤ. MÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·Ó ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· Û ηʤ ‰›Ï· Û ı¤·ÙÚÔ. ™Ù·‰È·Î¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ı· ÙË Ê¤ÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘. ¢E•AMENH, ™INE ¶API, ºI§O£EH (*) ™E E¶IºY§AKH (THE SENTINEL) ÙÔ˘ KÏ·ÚÎ T˙fiÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: M¿ÈÎÏ NÙ¿ÁÎÏ·˜, K›ÊÂÚ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ. M¤ÏÔ˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ·Áȉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯ¤‰ÈÔ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ÌÔÓ¿¯· ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì ÙËÓ ¶ÚÒÙË K˘Ú›·! M¤ÙÚÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ·Èı·ÓÔًوÓ, ·Ó Î·È Ì ̷ÁÓËÙÈÎfi ηÛÙ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AE§§ø Cinemax, AI°§H, ATTIKON A§™O™, BAPKIZA, °§YºA¢A, §AOYPA, ODEON ABANA, TPIA A™TEPIA, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A§OMA, MAP°APITA, M¶OM¶ONIEPA, OPºEA™

Ó·... Îfi„ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Û ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔÈ Î·Ó›‚·ÏÔÈ. Gore ·ÓËÁ‡ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿ AÌÂÚÈ΋, remake ÊËÌÈṲ̂Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ °Ô˘¤˜ KڤȂÂÓ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY

EPøTA™ ¢IXø™ ¶APON (THE LAKE HOUSE) ÙÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ AÁÎÚ¤ÛÙÈ. M ÙÔ˘˜: KÈ¿ÓÔ˘ PÈ‚˜, ™¿ÓÙÚ· MÔ‡ÏÔÎ. AÏÏfiÎÔÙÔ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÂÙÒÓ (!) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜... ·ÏÏËÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, A£HNAION Cinepolis, NANA Cinemax, ºI§I¶

¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™I™™Y

(* *) I™TOPIE™ KA£HMEPINH™ TPE§A™ (STORIE DI ORDINARIA FOLLIA) ÙÔ˘ M¤ÚÎÔ ºÂÚ¤ÚÈ. M ÙÔ˘˜: MÂÓ °Î·˙¿Ú·, OÚӤϷ MÔ‡ÙÈ. E·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi Ù· 1981 ÁÈ· ÌÈ· ÔÚȷο ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÎÔÊÛÎÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi IÙ·Ïfi ÛÎËÓÔı¤ÙË. ZEºYPO™ ºI§OI °IA ¶ANTA (LES BRONZES 3: AMIS POUR LA VIE) ÙÔ˘ ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ. M ÙÔ˘˜: TÈÂÚ› §ÂÚÌ›Ù, ZÔ˙È¿Ó M·Ï·ÛÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ Ì·Ï·Ê·ÚÔÂȉԇ˜ Έ̈‰›·˜ ‰È·ÎÔÒÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛԢͤ ÛÙË °·ÏÏ›·. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, °§YºA¢A, EKPAN, ODEON STARCITY, TPIANON, VILLAGE COOL TYMVOS, KA™TA§IA

ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ (* *) ENNEA ZøE™ (NINE LIVES) ÙÔ˘ PÔÓÙÚ›ÁÎÔ °Î·ÚÛ›·. M ÙÔ˘˜: EÏ›ÓÙÈ· K·Ú›ÁÈÔ, PfiÌÈÓ P¿ÈÙ ¶ÂÓ. H§EKTPA, ¶ANA£HNAIA, º§EPY, ™INE æYXIKO

EPøTA™ ™THN TYXH (JUST MY LUCK) ÙÔ˘ NÙfiÓ·ÏÓÙ ¶¤ÙÚÈ. M ÙÔ˘˜: §›ÓÙ˙Â˚ §fi·Ó, KÚȘ ¶¿ÈÓ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY

(*) NIø™E TO PY£MO (TAKE THE LEAD) Ù˘ §È˙ ºÚÈÓÙÏ¿ÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: AÓÙfiÓÈÔ M·ÓÙ¤Ú·˜, PÔÌ MÚ¿Ô˘Ó. ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, §I§A, NANA Cinemax, AE§§ø, ANTZE§A

(* * *) TA XA§A™AME (THE BREAK-UP) ÙÔ˘ ¶¤ÈÙÔÓ PÈÓÙ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, ¶A§A™, A£HNA, A£HNAIA, A§IKH, VILLAGE COOL TYMVOS, °A§A•IA™, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE ™XO§EIO, KA§O™ °IA§O™, ™INE ¶A§§HNH, øPø¶O™

(* * *) H ¢I¶§H ZøH TH™ BEPONIKA (LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE) ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ KÈÛÏfiÊÛÎÈ. M ÙÔ˘˜: IÚ¤Ó Z·ÎfiÌ, ºÈÏ› BÔÏÙ¤Ú. BO•, OA™I™, ™INE æYXIKO

(*) TPI™TANO™ KAI IZO§¢H (TRISTAN + ISOLDE) ÙÔ˘ K¤‚ÈÓ P¤ÈÓÔÏÓÙ˜. M ÙÔ˘˜: T˙¤È̘ ºÚ¿ÓÎÔ, ™ÔÊ›· M¿ÈϘ. ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ¶ETPOY¶O§H™

TO ™KY§O§O´ (THE SHAGGY DOG) ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó PfiÌÈÓ˜. M ÙÔ˘˜: TÈÌ ÕÏÂÓ, PfiÌÂÚÙ NÙ¿Ô˘ÓÈ T˙Ô‡ÓÈÔÚ. TER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

(*) H ¶POºHTEIA (THE OMEN) ÙÔ˘ T˙ÔÓ MÔ˘Ú. M ÙÔ˘˜: §È‚ ™Ú¿ÈÌÂÚ, T˙Ô‡ÏÈ· ™Ù¿ÈϘ. A™TPON (* *) Kø¢IKA™ DA VINCI (DA VINCI CODE) ÙÔ˘ PÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: TÔÌ X·ÓΘ, ŸÓÙÚÂ˚ TÔÙÔ‡. NANA Cinemax, BAPKIZA, VILLAGE MAROUSSI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, AI°§H, °OP°ONA, ™I™™Y, ONEIPO ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, ™INE ™E§HNH

(* * * *) E¶IKIN¢YNH A¶O™TO§H 3 (MISSION: IMPOSSIBLE III) ÙÔ˘ T˙¤È T˙¤È E˚Ìڷ̘. M ÙÔ˘˜: TÔÌ KÚÔ˘˙, º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó. AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™, ¶EPAN ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY, ANE™I™, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE ™XO§EIO, MA´AMI

H ZOY°K§A (THE WILD) ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ «Spaz» °Ô˘›Ïȷ̘. °OP°ONA, KOPA§I

A™TEPI• KAI OI BIKIN°K™ (ASTERIX ET LES VIKINGS) ÙˆÓ ™ÙÂÊ¿Ó ºÂÏÓÙÌ¿ÚÎ, °È¤ÛÂÚ MfiÏÂÚ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, º§øPI¢A

(*) AN£Pø¶OKTONIA (DRABET) ÙÔ˘ ¶ÂÚ ºÏÈ. M ÙÔ˘˜: °È¤ÛÂÚ KÚ›ÛÙÂÓÛÂÓ, M¿ٷ M›ÏÂ. A§IKH ●

Oπ 4 ∂¶√Ã∂™ ™Δ√ KOSMOPOLIS T˘ Iø∞¡¡∞™ P√À¶∞

TÚ¤¯·Ì ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ·. ¢ÈÎfi˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢È΋ Ì·˜ Î·È Ë Ó‡¯Ù·. K·È ÌÂÙ¿ ›·: «BϤÂȘ Ù· neon ÊÒÙ· Î·È Ù· “ÈÙ¿ÌÂÓ·” ·ÏÔÁ¿ÎÈ· ÛÙÔ luna park, ÛÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È; BϤÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È Û· Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ì Û fi,ÙÈ Ê·ÓÙ¿ÛÙËη; ¶ÚÈÓ È¿ÛÂȘ AÙÙÈ΋ O‰fi, ¿Ù· ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Ó· ‰ÂȘ Î·È ÙÔ Kosmopolis». TËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›¯· ¤ÚıÂÈ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ «Capote». TË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÚˆÈÓfi ηʤ, Û ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Î·È ÌÂÙ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˘˜ ÙÔ Î¿Ó·Ì ÛÙ¤ÎÈ. Ÿ¯È ¤ÙÛÈ, Ù˘¯·›·. K˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› Â‰Ò ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô Û·Ó Ó· Á‡ÚÈ˙˜ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. K·Ê¤˜, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÈÓÂÌ¿. M¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ Kosmopolis ηٿÊÂÚÂ Î·È ‹Ú ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ meeting point ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘. MÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ‰›ÔÏÔ «Û›ÙÈ-‰Ô˘ÏÂÈ¿» Ó· ¿ÚÂÈ ·Ó·¿ÓÙ¯· ÌÔÚÊ‹ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. E›Ó·È Ï›ÁÔ Û·Ó ·˘ÙfiʈÙÔ˜ ÎÔÌ‹Ù˘ ÛÙÔ Á·Ï·Í›· ÙˆÓ B.¶. Afi ÙȘ Ì¿Ú˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ‚ϤÂȘ Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ϙ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. MÈ· «˙ˆÓÙ·Ó‹ Ï·Ù›·» Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. O ÔÏ˘ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ODEON Ì 12 ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2.100 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ¤ÂÈÙ· 1.200 mÇ Ì ÌÈ· ÎÔÚ‰¤Ï· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô PMW οÓÔ˘Ì ÌÈÎÚ‹ ·‡ÛË. AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ӥ· X¿ÚȘ, ÌÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›·, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·

ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ı· ¿ÌÂ. TÒÚ· ÂÈÓ¿ÌÂ. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: Souvlucky Day, ·Ó ı˜ ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÚ‹ÁÔÚÔ È¿ÙÔ ‹ Ù· far west ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Applebee’s ·Ó ÚÔÙÈÌ¿˜ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ steaks Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂΉԯ¤˜. ¶·›˙ÂÈ Î·È Ë ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·Ï˘Û›‰· fast food CBGB’ S, Ì ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi punk club Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. K·È Â›Ó·È Î·È ÙÔ café-bar-restaurant AI°§H, ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‚Ϥˆ ˆ˜ Ô ˘·›ıÚÈÔ˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È cool ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÁÈ· ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiˆ˜ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ jazz –ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Half Note Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô– Ô˘ ›‰·ÌÂ. TËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ The Fins. K·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ¿ÏÈ Â‰Ò, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ÕÛ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÁÎÚÈÓÈ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ parking 480 ı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜.

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 37


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ 21.00-23.00

∞ı‹Ó·˜

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ & ¢Ë-

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210

ÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜, 210 7661.166 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

8259.975 £EP.: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 1: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 18.30-20.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 18.30 / M·Ó›· 20.50-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 19.10-21.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 4: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 19.40-22.00 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 18.20-20.4023.00

A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50, ∫ÔψӿÎÈ O ı›Ԙ ÌÔ˘ 20.45-23.00

A£HNAION CINEPOLIS A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.30-20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 18.40-20.5023.10 A›ıÔ˘Û· 3: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 18.40-20.40 / T· ¯·Ï¿Û·Ì 22.40

AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00 AIO§IA ¢HM. KIN/ºO™ KAI™APIANH™ O‰fi˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 M.π.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 / ¢EYT.: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 20.45-23.15

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.50-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 H ¤ÎÏÂÈ„Ë 20.50-23.00

AMOPE ¶ÚÈÁÎËÔÓ‹ÛˆÓ 10,¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

AMYNTA™ ¶Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘

ATTIKON A§™O™ REFRESH CINEMAS 210 6997.755 - 210 6997.788 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.0023.10

AºPO¢ITH REFRESH CINEMAS AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.20 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 (£ÂÚ.): ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 21.00-23.00 VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.15-19.30-21.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.00-17.1519.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00-20.1522.30-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.15-20.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.00-18.1520.30 / M·Ó›· 22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 23.45 / ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 17.00-19.1521.30 A›ıÔ˘Û· 5: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 6: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 19.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.45-19.00 / T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 7: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 10: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00 (ÌÂÙ·-

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ «N‡¯Ù˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·ÛÙ¤ÚÈ·» Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÌfiÙÔ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÛÈÓÂÌ¿ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ 7˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «AÏ›ÎË», Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ ·fi ÙÔ 1965, Î·È ÁÈ· ÙËÓ «K·ÛÙ·Ï›·», ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔ 1955. EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ·fi ¤ÓÙ (5) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· 1) ÁÈ· ÙËÓ AÏ›ÎË, Î·È 2) ÁÈ· ÙËÓ K·ÛÙ·Ï›·, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·fi ÙÔ fiÙ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ. AÓ ı¤ÏÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ¤Ó·, ÛÙ›ÏÙ Û SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

38 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.30-20.45-23.00-01.15

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, A›ıÔ˘Û· 1: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-15.3018.00 / M·Ó›· 20.3022.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 20.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 19.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.45-19.30 / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 00.00 / X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 17.15-21.45 A›ıÔ˘Û· 4: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 19.3021.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 5 Cinema Europa: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30-18.45-21.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.15-16.3018.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 6 Cinema Europa: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-17.4520.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.K˘Ú.: 13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 7 Max Screen: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 15.45-18.30-20.4523.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.1515.45-18.30-20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 9: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.45-18.00-20.15-22.3000.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.3015.45-18.00-20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 10: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.45-19.0021.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.30-16.45-19.00-21.1523.30 A›ıÔ˘Û· 11: NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.15-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.30-19.1500.15 / ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 17.00-22.00 A›ıÔ˘Û· 12: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.15-20.30-23.0001.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.4516.00-18.15-20.30-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 13 GOLD CLASS: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.45-22.15 A›ıÔ˘Û· 14 GOLD CLASS: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 20.30-23.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1 GOLD CLASS: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2 GOLD CLASS: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.15-21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-16.1521.15 / O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 4: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ

‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.15-21.45-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.45-17.0019.15-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.1516.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·Ó›· 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 6: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.45-19.00-21.15-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.30-16.4519.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 7: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-15.00-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 19.30-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.30-17.45-20.00-22.3000.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.1515.30-17.45-20.00-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 9: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.15-20.30-23.0001.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.4516.00-18.15-20.30-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.1520.30-22.45-01.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 13.45-16.00-18.1520.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.45-17.00-19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 12: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 15.30-17.45-20.0022.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 13: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30-18.4521.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.15-16.30-18.45-21.0023.15 A›ıÔ˘Û· 14: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.15-18.30-20.45-23.0001.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.0016.15-18.30-20.45-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 15: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.15-17.30-19.45-22.0000.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.0015.15-17.30-19.45-22.0000.15

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶¤ÙÚ. P¿ÏÏË , 210 4278.600 M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 21.00-23.15

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 19.15-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: T· ¯·Ï¿Û·Ì ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.45-20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30-17.45-20.00 / TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.00-21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.45-19.0021.15 / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.45 A›ıÔ˘Û· 4: AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 19.30-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ

‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30-19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.00-17.3019.45-22.00-00.15

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 XEIM.: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 20.30-22.30 £EP.: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

¢E•AMENH - FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 ¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ï·Ù›· 20.45-23.00

¢IONY™IA §ÂˆÊ.™˘ÁÁÚÔ‡ 286,K·ÏÏÈı¤· 210 9515.514 210 9579.071TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.10 EKPAN ZˆÓ·Ú¿ - AÁ·›Ô˘ ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È· 210 6461.895 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 20.50-23.00

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29,T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ 210 6464.009 P·ÛÔÌfiÓ 21.00-23.00

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 IÛÙÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙڤϷ˜ 21.00-23.00 H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292 AÁ.§Ô˘Î¿˜ 210 2284.185 Match point 20.50-23.10 / ¢Â˘Ù.: EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.5023.00 £H™EION AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 7 210 3470.980- 210 3420.864 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 20.50-23.00

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ 2107662060 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.00-23.00 §I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi / ¢Â˘Ù.: Truman Capote 20.50-23.00 NANA Cinemax §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 2: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.10-20.20-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 18.00-19.50-21.40-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.00-21.1023.20 A›ıÔ˘Û· 5: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 18.30-20.40 / O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 22.50 A›ıÔ˘Û· 5: NÈÒÛ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi 19.30 / KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.45

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη / ¢Â˘Ù.: AÁÂʇڈÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ 20.50-23.00

18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 6: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 19.20 / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 17.10-19.3021.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 8: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 17.50-20.0022.20, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.20 A›ıÔ˘Û· 9: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 10: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 17.00-19.10-21.10-23.10 A›ıÔ˘Û· 11: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 17.30-19.50-22.10, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 00.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 12: X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 19.0021.20-23.50 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 17.30-19.50-22.10, ¶¤Ì.K˘Ú. Î·È 00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 2: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.50, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.50 / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.40 A›ıÔ˘Û· 3: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.10 / K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 20.3022.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 4: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.20 / T· ¯·Ï¿Û·Ì 20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 17.50-20.00-22.20, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 00.20 A›ıÔ˘Û· 6: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 17.20-19.40-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 7: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 17.00-19.10-21.10-23.10 A›ıÔ˘Û· 8: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 17.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20 / M·Ó›· 19.20-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 19.00 / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.30-21.5000.20 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.50

OPºEA™ ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN AÚ٤̈ÓÔ˜ 9 & I¿Ú¯Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9210.810 ¶Úfi‚· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ 21.1523.00 / ™¿‚‚.: O ÔÚÙÔÊÔÏ¿˜ 21.15-23.00 / ¢EYT.: O ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ 21.00-23.30 / TÂÙ.: T· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ I‚¿Ó 21.15-23.00

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.10 / ¢Â˘Ù.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) T· ¯·Ï¿Û·Ì 23.00 / TP.: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.10

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, KÔÏϤÁÈÔ, 210 6715.905 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.50-23.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46,

& ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.50, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.40 / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 23.40 A›ıÔ˘Û· 2: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 18.30 / NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 3: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·Ó›· 19.20-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 20.30-22.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 00.30 / º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.10 A›ıÔ˘Û· 5: T· ¯·Ï¿Û·ÌÂ

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 P·ÛÔÌfiÓ 21.00-23.00

™INE °A§AT™I ¢HM/KO™ KIN/ºO™ ÕÏÛÔ˜ BÂ˚ÎÔ˘, 210 2138.119 M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 21.00-23.00

™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856 K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë / ¢Â˘Ù.: ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¿ıÔ˜ / TET.: B·ÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ 2 21.00-23.00

™INE ¶API REFRESH Cinemas ¶Ï¿Î· 210 3222.071 ¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ï·Ù›·

20.45-23.00

™INE º§OI™BO™ EæA ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 9350.439 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN

A›ıÔ˘Û· 7: Poseidon ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.5023.30 / O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 19.10 / ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 21.20 A›ıÔ˘Û· 8: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.10 / ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 23.20

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873XÂÈÌ.: XÂÈÌ.: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 20.4522.45 £ÂÚ.: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 210 8657.200 Cronicas 21.0023.10 / ¢Â˘Ù.: Tsotsi 21.00-23.00

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ

21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.0023.00

373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.1022.20, ¶·Ú.-K˘Ú.: 20.1022.20-00.30 / º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.10 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00-20.10-22.20, ™¿‚‚.K˘Ú.: 16.00-18.00-20.1022.20 / A›Ì· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ 00.00 A›ıÔ˘Û· 3: M·Ó›· 18.5021.00-23.00 / TÔ Û΢ÏÔÏfiÈ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.50 A›ıÔ˘Û· 4: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift 18.30-20.50-23.10 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.4022.00, ¶·Ú.: 19.40-22.0000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.1019.40-22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 6: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.00-21.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00-19.00-21.10 / XMen : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 23.20 A›ıÔ˘Û· 7: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· 19.10 / ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: ŒÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë 20.30 / T· ¯·Ï¿Û·Ì 22.40 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 19.10-21.2023.40 A›ıÔ˘Û· 10: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 19.30-21.4023.50

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.4022.00, ¶·Ú.:19.40-22.0000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.2019.40-22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 2: §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 17.00-19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 3: M·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.30-20.50-23.10, ™¿‚‚.K˘Ú.: 16.10-18.30-20.5023.10 A›ıÔ˘Û· 4: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.00-18.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·Ó›· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.10-22.20, ¶·Ú.-K˘Ú.: 20.10-22.2000.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 19.20-21.40-00.00 / AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ ™¿‚‚.K˘Ú.: 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: N¿ÓÓÈ M·Î ºÈ: H Ì·ÁÈ΋ ÓÙ·ÓÙ¿ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.20-18.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.20-22.40

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚfiÓ 21.00-23.00

º§EPY £ËÛ¤ˆ˜, ™Î›Ë 7, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ 20.50-23.00 æYPPH-FAMOUS GROUSE ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹ (fiÈÛıÂÓ «AÔı‹Î˘»), 210 3247.234 O ı›Ԙ ÌÔ˘ 20.50-23.00

HÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.05-23.10

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 24, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.5023.00

¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892-3 All the invisible children 21.00-23.10 / ¶·Ú.: M.π.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 21.00-23.20 / ΔÂÙ.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-23.00 (Ì ˘fiÙ.)

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi / ¢Â˘Ù.: Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00-23.00

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00

A£HNAIA ÷ÏÎÔ‡ÙÛÈ, 22950 71.515 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AI°§H §. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 20.4523.15 / ¢Â˘Ù.: The Matador 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - The Matador 23.00

AKTH - REFRESH CINEMAS ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

A§E•AN¢PA REFRESH CINEMAS HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, 5Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.00

A§IKH ¢ÚÔÛÈ¿, 210


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 39


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ 6229.645 T· ¯·Ï¿Û·Ì / ¢Â˘Ù.: AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· 20.50-23.00

A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

A§ºA KÂÚ·Ù¤· , AıËÓÒÓ™Ô˘Ó›Ô˘, 22990 66755 Scary movie 4 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: M·‰·Á·ÛοÚË 21.00-23.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

6972 071.629 OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 21.00-23.00 / ¶·Ú.: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 23.00 / ΔÂÙ.: XMen : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 21.00-23.15

¢HM. KIN/ºO™ «M. ºøTO¶OY§O™»

AMIKO AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ - EÈ-

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 PÒÙ· ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ / ¶·Ú.: Poseidon / ¢Â˘Ù.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô / ΔÂÙ.: H Ì˘ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ 21.00-23.00

‰·‡ÚÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.50-23.00

¢HM. KIN/ºO™ NO™TA§°IA

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 Match point / ¢Â˘Ù.: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 20.50-23.00

ANTZE§A §Ô‡ÙÛ·, 22940 89300 NÈÒÛ ÙÔ Ú˘ıÌfi 21.00-23.00 A™TEPI (¶PøHN I§ION) N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘ (EÌ. ΤÓÙÚÔ ÿÏÈÔÓ), ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 Scary movie 4 21.00-23.00

A™TPON §Ô‡ÙÛ·, 22940

ÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.00 / V for Vendetta ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.20, K˘Ú. 21.00 / ¢Â˘Ù.: B¿ÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 21.00 / ΔÂÙ.: Match point 21.00

¢HM. KIN/ºO™ H§IOY¶O§H™ «M. MEPKOYPH» §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 Danny the dog / ¶AP.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô / ¢Â˘Ù.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· / TÚ.: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ / ΔÂÙ.: O ÂÍÔÚÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ŒÌÈÏ˘ PfiÔ˘˙ 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ KEPATEA™ ¶·Ú·Ï›· η΋˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, 22990 28049 TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 21.0022.30 / ¶·Ú.: Casanova 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: Walk the line 21.00-23.30 / ΔÂÙ.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 20.45-22.30

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY «TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™» §·‡ÚÈÔ,

MAPIANA ¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, ÕÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22950 85126 B¿ÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 21.00 - OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓ 23.00 / ¶AP.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.50-23.00 / K˘Ú.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 21.00-23.00 / TÚ.: O ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ZÔÚfi 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: Proof 21.00-23.00

™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 21.00-23.00 / ¶·Ú.: Match point 20.50-23.10 / ¢Â˘Ù.: H ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ X·Ú›ÙˆÓ· 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: H ηχÙÂÚË ·Ú¤· 21.00-23.00

PIA M¿ÙÈ, 22940 34778 H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.0023.00 (Ì ˘fiÙ.) / ™¿‚‚.: ¢ÂÛÌÔ› ‰È·˙˘Á›Ô˘ 21.0023.00 / ¢Â˘Ù.: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 21.00-23.00 ™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AÚÁ˘-

ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 1.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 23.00

TPIANON CINEMAX KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54931 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 21.00-23.10

™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 Match point 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 21.00-23.00

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 ¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ï·Ù›· 20.50-23.05

ONEIPO ¢HM. KIN∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™

º§øPI¢A ZÔ‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 AÛÙÂÚ›Í Î·È ÔÈ B›ÎÈÓÁΘ 21.00 - Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 23.00 / ™¿‚‚.: Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓË-

ME§INA ¢HM. KIN/º√™

N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘, 210 4834.204 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™ B‡ÚˆÓÔ˜ & XÈÏ‹˜ ÕÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7,

¢HM. KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, 210 6847.943 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ / ¶·Ú.: Œ¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· / ¢Â˘Ù.: MfiÓ·¯Ô / ΔÂÙ.: H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ 2: H ·fi„˘ÍË 21.15

¢HM.KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INEº§YA 2 HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¶¿ÚÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, 210 8030.654 TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· / ¶·Ú.: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ / ¢Â˘Ù.: Œ¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· / ΔÂÙ.: MfiÓ·¯Ô

KA§O™ °IA§O™ ¶ÔÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 78708 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 21.00-23.15

KA™TA§IA XÚ˘ÛÔÛÙ. ™Ì‡Ú-

M¶OM¶ONIEPA REFRESH CINEMAS KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

Ó˘ 1, Ï. AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 EÁÒ, ·˘Ùfi˜ & Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ / ¶AP.: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· / ¢Â˘Ù.: B·ÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ 2 / ΔÂÙ.: Crash 20.50-23.00

22910 60077 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 21.00-23.10

KOPA§I CINEMAX

¶OPTO PAºTH M·Ú·-

∞ÊÚÔ‰›Ù˘ & πı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54.097, 531.53 AÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ 20.5023.00 / ¶AP.: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.5023.10 / ¢Â˘Ù.: Truman Capote 21.00-23.10 / ΔÂÙ.: H ˙Ô‡ÁÎÏ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - TÔ Û΢ÏÔÏfiÈ 23.00

ıÒÓÔ˜ 4, 73479 °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 23.00 / ¶·Ú.: X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 21.00-23.00 / K˘Ú.: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 23.00 / ¢Â˘Ù.: X-Men : H ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 21.0023.00 / ΔÂÙ.: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - X-Men :H ÙÂÏÈ΋ ·-

MA´AMI M¿ÙÈ, 22940 79290 M·‰·Á·ÛοÚË 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - M:i:III EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 23.00 / ¶AP.: M.π.III - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 21.00-23.10 /

40 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

Ferris Bueller’s day off ÙÔ˘ T˙ÔÓ XÈÔ˘˙. °˘Ú›ÛÙËΠÙÔ 1986 Û· ÌÈ¿ Ó·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜» ηÈ, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ì Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÁÂÚÓ¿. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ËÏ›ıÈÔ: Ó·Úfi˜ ηٷÊÂÚÙ˙‹˜ ÛηÚÊ›˙ÂÙ·È ·›Û٢٘ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÎÔ¿Ó· ÌÈ· ̤ڷ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ηχÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜. KÈ fï˜, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ηÛÙ, ÔÈ ÛÂÓ·ÚȷΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÔÈ ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Û¯Â‰fiÓ ·Ó·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·‡Ú· ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÊÈÏÌ Û teen classic, Â‰Ò Û ÌÈ· ÂÂÙÂȷ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÂÌ¿ÙË ÛËÌ·ÓÙÈο extras ηÈ, ΢ڛˆ˜, ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÓ ÙÔ˘ MÂÓ ™Ù¿ÈÓ («MÈÔ‡ÏÂÚ; MÈÔ‡ÏÂÚ; MÈÔ‡ÏÂÚ...»)! Repeat ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘, Â; (ODEON) V for vendetta ÙÔ˘ T˙¤È̘ M·ÎTÈÁÎ. MfiÓÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ¤Ó· Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜, Ô V ‰›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Û‡ÌÌ·¯Ô ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜, ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. AÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ófi ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ȉÂÔÏÔÁÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÙÈ ÈÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘! ™˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «Matrix», ·ÏÏ¿ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ·Ïfi ηÚÓ·‚¿ÏÈ Âʤ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ XÈÔ‡ÁÎÔ °Ô˘›‚ÈÓÁÎ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË Ì¿Ûη ÙÔ˘ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘. AÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ‚ϤÂÙ·È Î·È Û·Ó ÙÔ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›‰·Ù ÔÙ¤... (AV)

¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18,

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 M.π.II - EÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3 21.00-23.20 / ¢Â˘Ù.: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00 / TET.: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - T· ¯·Ï¿Û·Ì 22.40

¢HM. KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏË-

¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284 ™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ 20.50-23.00

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844

ÚfiÓ 21.10-23.15 / ¢Â˘Ù.: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.50-23.15 / ΔÂÙ.: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 23.00

25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 Truman Capote 21.00-23.10 / ¶·Ú.: TÚÈÛÙ¿ÓÔ˜ Î·È I˙fiÏ‰Ë 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: Scary movie 4 21.0023.00 / ΔÂÙ.: Walk the line 21.00-23.15

VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·-

22990 71335 Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00-23.15 / ¢Â˘Ù.: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·

MAP°APITA CINEMA

ӷ̤ÙÚËÛË 23.00

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™

X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain / ¢Â˘Ù.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.00-23.00

VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË,

¢Â˘Ù.: OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 21.00-23.10 / ΔÂÙ.: ™¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘ 21.00-23.00

N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773.731 V for Vendetta 21.0023.20 / ¢Â˘Ù.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.00-23.00

82249 MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 21.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶AP.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 21.15 / ΔÂÙ.: H ÚÔÊËÙ›· 21.15

ıÒÓ·, 22940 55604 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ / ¢Â˘Ù.: º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Inside man, Ô ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜ 21.00-23.15 / ¢Â˘Ù.: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 21.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.15-23.15 / ¢Â˘Ù.: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 21.00-23.00

DVD ΔÔ˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏

OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60,

ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922.098 TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ™Ï¤‚ÈÓ 20.50-23.00

™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡ (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ), 210 6048.365 K·È ·fi ‰Ò... ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00

Ù‹˜ 21.00-23.00 / ¢Â˘Ù.: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 21.00-23.15 / ΔÂÙ.: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 21.00-23.00

O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ / ¶·Ú.: O ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ZÔÚfi / ΔÂÙ.: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 21.00-23.00

X§OH K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011500 §ËÛÙ·Ú¯›Ó˜ 21.00-23.00

™INE NIKAIA ¢HM. KIN∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815 T· ¯·Ï¿Û·Ì 21.00-23.00

™INE æYXIKO CLASSIC KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 EÓÓ¤· ˙ˆ¤˜ / ¢Â˘Ù.: H ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ BÂÚfiÓÈη 22.10

™I™™Y - CANDIA STROM §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N, M¿ÎÚË, 22940 91811 KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.15 / ¶AP.: ŒÚˆÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ·-

øPø¶O™ 22950-38979 T· ¯·Ï¿Û·ÌÂ 21.00 -23.15,

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 & KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) - Crash 23.00 / ¶·Ú.: Crash 21.0023.05 / ¢Â˘Ù.: Scary movie 4 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: M¿-

£Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 210 4934.390 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.00-23.30 / ¢Â˘Ù.: The Matador 21.00-23.00 / ΔÂÙ.: EÈÛÈÙ‹ÚÈ· 21.00-23.00

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/º√™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 Match point / ¢Â˘Ù.: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 21.00

™INE ™E§HNH ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011KÒ‰Èη˜ Da Vinci 21.30 / ¢Â˘Ù.: AÁÚ‡ÓÈ· 21.00-23.00 ●

Into the blue ÙÔ˘ T˙ÔÓ ™ÙfiÎÁÔ˘ÂÏ. E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰‡Ù˘ Î·È Ë Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ·fi Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜. O ηχÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÂΛÓÔ˘ ηٷÊı¿ÓÂÈ ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË ÌÂÙ¿ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ¯·ÚÈÂÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÊÂÏÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô ÎÔη˝Ó˘. §‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ΢ÓËÁ¿Ó ·ÎfiÌË Ì˘ıÈο ¯Ú˘Û¿ÊÈ·; ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Û Â͈ÙÈÎfi ÊfiÓÙÔ, Ì Ï‹ıÔ˜ ·fi ˘Ô‚Ú‡¯È˜ Ï‹„ÂȘ, ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÊÈÏÌ fiˆ˜ Ô «B˘ıfi˜» (1977), ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÂÚÁ¿ÎÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, fï˜, ·Ó ¤‚Á·ÈÓ ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ ı· ›¯Â οÓÂÈ ÙÚÂÏfi ÛԢͤ. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Î·È ÌfiÓÔ, ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, ÂÓ›ÔÙ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô (΢ڛˆ˜ ÂΛ Ô˘ ¯Ù˘¿Ó ÔÈ Î·Ú¯·Ú›Â˜), ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ŒÍÙÚ· clue: Ë T˙¤ÛÈη ÕÏÌ· Ì ÙÚÂÏfi ÌÈΛÓÈ! (ODEON)


Δ∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

O ·ÚÈÔ˜ IÏfi, ‚‚·›ˆ˜. ŒÓ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÛÙËÓ «¿Ó¢ÚË» ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ.

YOUR FUNNY UNCLE ΔÔ˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ O £EIO™ MOY ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Z·Î T·Ù› ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Z·Î §·ÁÎÚ¿Ó˙, Z·Ó §’ OÙ, Z·Î T·Ù› ¶·›˙Ô˘Ó: Z·Î T·Ù›, Z·Ó-¶È¤Ú ZÔÏ¿ *****

¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Ô‰‡ÛÛÂÈ· Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì ÙÔ «Playtime», Ô Z·Î T·Ù› ηٿÊÂÚÓ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙË Î·È ·ÏÔ˚΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ΢ڛԢ IÏfi Û ÌÔÚÊ‹ ÂÏÂÁÂȷ΋, ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi, ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·ÂÈÏËÙÈο ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·‡ÚÈÔ. ºÈÏÌ ÙÔ˘ 1958 Ô˘ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ ·Ú¿ Ó· ÚÔÛÎ˘Ó¿ ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÙÔÓ ¿·ÓÙ·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ì ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ Ù·ÈÓ›·˜, «O ı›Ԙ ÌÔ˘» Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ T·Ù› ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ¿„ÔÁ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ì· Î·È ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ Û‡Ì·Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Ϙ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ‰ÂηÂٛ˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË! H ÏÔ΋ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È ÔÚÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ÊfiÓÙÔ. O ·ÚÈÔ˜ IÏfi ηÙÔÈΛ Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ Û˘ÓÔÈΛ· fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÈÔ Ì›˙ÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜. E›Ó·È, fï˜, ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓ¿ Î·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÌÈ· ÓfiÙ· ¯·Ú¿˜. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÌÈ·˜ ·¯Ù›‰·˜ ʈÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ô˘Ï› Ó· ÎÂϷˉ¿ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÏÔ˘‚› ÙÔ˘. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ fiÏ˘ ˙ÂÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‹Ú ·fi ÙÔ ı›Ô. E‰Ò Ù· ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì˯·ÓÈο, ÚԂϤ„ÈÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ. º˘ÛÈο, fiÙ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ·˘ÙÔ› ÎfiÛÌÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο... ·ÛÙ›Ô. A˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚÔÛ˘Ì‚¿ÓÙ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ T·Ù›, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘, Ϙ Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ÎˆÌˆ‰›· ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË. XˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÓıÚˆ›ÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·ÈˆÓ›ÛÂÈ Î·Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Ô T·Ù› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ̤و· Ì ÌÈ· ¯·ÚÈو̤ÓË ·›ÛıËÛË Î˘ÓÈÛÌÔ‡. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ IÏfi ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔۋψÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·Ï·ÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ Î·È ÙÔ ·ÁÓfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ. OÈ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Úfi-

Δ∞Δπ-£∂π√™, ∑√§∞-∞¡πæπ√™

ÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ·› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. O ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜, Ù· Ì·˙Èο ‰˘ÙÈο ÚfiÙ˘· «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜» ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ï˜ Î·È Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘, ‡Ô˘Ï˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ù˘ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ IÏfi Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηϿ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚·ÛÈÛÙԇ̠۠¤Ó·

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙfiÛÔ ¿¯ÚËÛÙÔ, ·ÙÛÔ‡Ì·ÏÔ Î·È ÔÚȷο ·ÎÔÈÓÒÓËÙÔ. TÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ. K·È Ë Ù·ÈÓ›· Ì·˜ ÈÎÚ·›ÓÂÈ, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ì·˜ Ì fiÏÔ... ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ T·Ù›, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Â›Ó·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfiÙ·ÙÔ, ÂÎÎÂÓÙÚÈο Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û·˜. T· ·ÛÙ›·

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ K·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ Ô˘ Â¿Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÙȘ «Û¤Ú‚ÈÚ·Ó» Û ·Î¤ÙÔ ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ Ì ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ· ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÔÙfi ‹ Ê·ÁËÙfi Î·È Î¿ÔÈ· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ı¤· ÙÚÈÁ‡Úˆ, ı· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Û·Ù ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Û·˜ ›Ûˆ! TÔ «™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹» (*) ÙÔ˘ KÏ·ÚÎ T˙fiÓÛÔÓ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ٤ÙÔȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿... ‹Ù·Ó ÛÙÚ·‚fi ÙÔ Îϛ̷, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ «¿‰ÂÈ·Û·Ó» Û ÙÔ‡ÙË ÙË ÓÂÎÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì·˜ Î·È È¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ... O «·Á¤Ú·ÛÙÔ˜» (·È‰È¿, ¤ÏÂÔ˜!) M¿ÈÎÏ NÙ¿ÁÎÏ·˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÏÔ΋˜ (Û¯ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi, ·Ó ڈٿ٠ÎÈ Â̤ӷ) ÌϤÎÂÈ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÎÙ¿ÓË Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡». AÊÔ‡ ÙÔ ÛοÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ٛÔÙ· Â›Ó·È Ë ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Ì ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈο twists (Ô ‹Úˆ·˜ ‰È·ÙËÚ› ·Ú¿ÓÔÌÔ ‰ÂÛÌfi Ì ÙËÓ ¶ÚÒÙË K˘Ú›·!) Î·È ‰Ú¿ÛË Ô˘ Û¤ÚÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ K›ÊÂÚ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˆ˜ ÂÓÒ ÂÛ›˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÈÓÂÌ¿ ηÈ

§∏™Δ∞ƒÃ√π ∫∞π §∏™Δ∞ƒÃπ¡∂™ Ï·ÓÙ¿˙ÂÙ ÛÙËÓ Ï‹ÍË, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ›¯·Ù ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î‡ÎÏÔ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ «24» Î·È Ó· οӷÙ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· Û·˜ ÙÔ ˆ; ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ı¤·Ì·, ÙfiÙ οÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ. K¿Ô˘ ·Ú·‰›Ï· Î·È Á‡Úˆ ÛÙ· 1880 ʈӷÛÎÔ‡Ó, Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ÙÔ˘˜, ÔÈ «§ËÛÙ·Ú¯›Ó˜» (*) ÙˆÓ °ÈÔ¿ÎÈÓ P¤ÓÈÓÁÎ Î·È ŒÛÂÓ ™¿ÓÙÌÂÚÁÎ (ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ‰Â ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÙ¤...). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÙÚ·‚ÂÛÙ› ÂÚÈÙÒÛˆ˜ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ, Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ, fiÔ˘ ‰‡Ô Ù·ÍÈο ·ÓÙ›·Ï˜ ÌÂÁ·ÏÔÎÔ¤Ï˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ

Â›Ó·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ۈ̷ÙÈο, Ë Ï‹ÍË Ù˘ ÛȈ‹˜ Û·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÔÓËÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î‡ÚÈÔ˜ IÏfi... Â, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, fï˜, Ô «£Â›Ô˜ ÌÔ˘» Â›Ó·È ÌÈ· ηٷıÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÏ˘Â›Â‰Ë Û ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó·Ó ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÙfiÔ Á¤ÓÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ –Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÛËÌ·Û›·– ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Afi ÙË ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›· ÙÔ˘ T·Ù› ‰Â ÁÏÈÙÒÓÂÈ Ô‡ÙÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ IÏfi Ô‡Ù ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ ÛfiÈ ÙÔ˘, ÎÈ ·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÂÏ¢ı¤ÚÈ·˜ ı·ÏˆÚ‹˜. E›Ó·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜. °È·Ù› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ˆ˜ ı·ً˜. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ›۷È... ÛÎ˘Ï›! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÔÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ fiÙ·Ó Í·ÌÔÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ˙ËϤ„Ù ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜, ‚Á¿ÏÙ ٷ ÏÔ˘ÚÈ¿ Û·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ·˘Ù¿ ͤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ú· ·fi ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ ‹ „˘¯Ú¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰Â ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ IÏfi ÛÙËÓ ·Ê·Û›· Ù˘ ÎÔÛÌ¿Ú·˜ ÙÔ˘. TÔ˘˜ ÙÚÂÏÔ‡˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô˘˜... ∞ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÙÔ˘ MÂÍÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ¿Ú·Á˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ «·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘˜» ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÔ fiÏÔ Ú¿ÁÌ· ·ÁÚȇÂÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο, Ë ¶ÂÓ¤ÏÔ KÚÔ˘˙ Î·È Ë ™¿ÏÌ· X¿ÁÈÂÎ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Î·Ù·Ïϋψ˜ ·fi ÙÔÓ ™·Ì ™¤·ÚÓÙ ÁÈ· Ó· ÏËÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÚ¿Â˙˜, Î·È ·˘Ùfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ·fi ’‰ˆ Î·È ¤Ú·, Ì ÌÈ· ‰fiÛË ¯·ÚÈÙˆÌÂÓÈ¿˜, ÙÛ·¯ÈÓÔÂÚÌËÓÂÈÒÓ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘... ÌÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÊÈÏÌ, ÙÔ‡ÙÔ Â‰Ò ÙÔ Î·Î¤ÎÙ˘Ô ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ «¢‡Ô ÏËÛÙ¤˜» ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ·fiÏ˘Ù· ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Î·È ÔÓÙ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. M ϛÁ˜ Ì›Ú˜ ·Ú·¿Óˆ, ›Ûˆ˜... TÔ Á·ÏÏÈÎfi «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ» Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ï·Ù›·», ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ NÙ·ÓÈ¤Ï TÔÌÛfiÓ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· Êχ·ÚË ÎˆÌˆ‰›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ¿ÓÙ¯·Ó Ó· ˙Ô˘Ó, ÂÛ›˜ ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ ˙‹ÛÂÙ ·˘Ùfi (·Ú·Î¿ÌÙˆ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË), Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÚfiÌÔ˘ «M·Ó›·» ÙÔ˘ N›ÎÔÏ·˜ M·ÛÙ·ÓÙÚ¤·, fiÔ˘ ·Ú¤· ¤ÓÙ ÎÔÏÂÁÈfi·È‰ˆÓ ¿ÂÈ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Û «¤ÚËÌÔ» ÓËÛ› Î·È ·Ô‰Âηٛ˙ÂÙ·È ·fi... ˙Ô¯·‰È·Ṳ̂ÓË Ú¿ÙÛ· Û·ψÓ! ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·... ● 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 41


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

ART

∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Û fiÏ· Ù· ˇÈˇÏÈÔˆÏ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜

● The National Museum of Contemporary Art organizes a major international exhibition titled «The Grand Promenade», presented along the route that unites the archaeological sites of Athens. The works of the 44 international artists that participate in the event, dealing with memory and the notion of the journey, with issues of multiculturalism, globalization and national identity, will be on display in the various cultural institutions located in different points along the same route as well as in the street. With stops on the way such as the Melina Merkouris Foundation (9-11 Polygnotou st. Plaka), the Cultural Centre of the University of Indianapolis (5 Markou Avrilou st. Plaka), Technopolis (100 Piraeus st. Gazi), the Turkish Baths (8 Kirristou st. Plaka) and Roman Agora, the space of the Alumni of the School of Fine Arts Association and of the Association of Greek Archaeologists, in parts of town such as Thission, down streets such as Dionysiou Aeropagitou, Apostolou Pavlou and Ermou, this promenade becomes a quest into the art of today set against a background that combines the city’s cultural heritage and its contemporary everyday reality. National Museum of Contemporary Art, 210 9242.111, until 29/09.

The Benakis Museum currently presents two major exhibitions, which explore two of the world’s most intriguing cultures: ● A total of 70 works created by 40 French artists offer a view of trends that have emerged in French art production of the past 15 years (until 3/09). ● Works of painting, engraving, sculpture and photography, video works and installations by 78 Chilean artists are presented in an exhibition titled «Chilean Art Crossing Borders» and organized in cooperation with the Embassy of Chile. Through the lens of contemporary Chilean art, the visitor is allowed a glimpse of the very foundations of the country’s history and culture (until 20/08). The Benakis Museum, Piraeus 138 & Andronikou St., 210 3453.111

«ROOMS TO LET»!

H T¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÏ›‰· II 66 K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ Athens Voice

TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A.V. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ·, ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È Î›ÌÂÓ· 66 ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ A. V. ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 18 ÌËÓÒÓ. MÂÁ¿ÏÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¤Á¯ÚˆÌÔ, 164 ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÈÌ‹ ú 20

42 ATHENS VOICE 20- 26 IOY§IOY 2006

Here’s a small tip for those of you preparing your bags and setting off for Chania: Kourmoulis Studios, with their lush, cool garden, swimming pool and added benefit of a beautiful beach within (a very short) walking distance, offer the kind of accessible luxury you seek when your summer holidays are finally here. Harry, the owner, is an

PHILIPPE RAMETTE/BENAKIS MUSEUM

extremely hospitable guy that often tends to pamper his guests, preparing the best traditional dishes for them, offering the best wine –his own production– and, naturally, tsikoudia, the spirit that seems to flow in the island’s veins. Chania, Kato Stalos, 28210 68804, info@kurmulis-studios.com

COFFEE TIME Grain(s) of pleasure It may be small, but its cheery atmosphere and the owner’s friendly face can perk you up for the day. Stop by on your way to work in the morning, or take a break at noon for a nice cup of coffee (there’s a large variety of different kinds and flavors to choose from), have a light snack (all delicious) and maybe even indulge in a dessert that will definitely keep you going. Its stools might remind you of Spanish and Italian take-away coffee shops, but you can always relax with a friend by the bar or in the couch at the corner, from where you have a nice view of the ersatz message board, full of hand-written messages, drawings and sketches! Might as well add your own... Grain Espresso Bar, 33 Omirou St., 210 3616.409

MUSIC Grande Dame Liza Minelli is coming to Athens for the second time bringing with her some of the glamour of the musicals and the bitter-sweet taste of jazz. With a twelvemember orchestra, Minelli will revive some of the greatest moments of her career with songs from «Cabaret», «New York New York» and «Chicago» and many, many more unforgettable melodies in two performances at the Theatre of Herod Atticus. On 26-27/07, get your tickets at Theatre’s central ticket-booths, 39 Panepistimiou St., or call 210 3272.000 ∞


μπμ§π√ ¿ÏÈ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ P›ÏÎÂ, ÙË “MÔÓ·ÍÈ¿”, Ô˘ ›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë EÏ¢ıÂÚ›· AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË. H “M¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ TÚÈÒÓ” ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. TÔ‡ÙË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË Û˘Ó‰˘¿˙ˆ È· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó, ÓÔÌ›˙ˆ, ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ Î·È ÙˆÓ ÂΉfiÛˆӻ.

ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô›ËÛ˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ·˘Ù›

H ME£√¢√™ Δø¡ Δƒπø¡ ∂È̤ÏÂÈ·: ∞°°∂§π∫∏ ª¶πƒª¶π§∏ H EÏ¢ıÂÚ›· AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, Ô T¿ÛÔ˜ PˆÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ KÔÚÔÔ‡Ï˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË «M¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ TÚÈÒÓ», ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô-cd Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ⁄„ÈÏÔÓ Î·È ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ·ÓÙ› Ù· ‰ÈÛÎÔˆÏ›·. MÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·Óˆı› Û·Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÂÈ Ë A.V. Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ Û˘Óı¤ÙË T¿ÛÔ PˆÛfiÔ˘ÏÔ. «¢ÒÛ·Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ cd Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔËı› ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô “ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ”, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘... E›Ó·È Ú›ÛÎÔ, ÁÈ·Ù› ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛˆ ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÏfiÁÔ. AÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì “M¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ”. K·ıÒ˜ ı· Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ·, ÓÔÂÚ¿, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ¿˘Ï˜ È· ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ (ı’ ·Îԇ̠‰ËÏ·‰‹ ÙÔ cd), Ó· ‰Ô‡Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·’ ÙÔ ÏfiÁÔ ÎÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÙË Û˘Ó‡Ê·ÓÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÏfiÁÔ˘. AÓ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ (ÎÈ ·ÎÚÔ·Ù‹˜, ·ÍÂ‰È¿Ï˘Ù·) È¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ “ı¤Ì·” ÚÒÙ·: ¤Ó· ÛÔÓ¤ÙÔ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ OÚʤ· Î·È ÙËÓ E˘Ú˘‰›ÎË ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ “·Ó·Ù‡ÍÂȘ” ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. H ÚÒÙË “·Ó¿Ù˘ÍË” Â›Ó·È ÔÈ‹Ì·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙfi-

∞™£∂¡∂π∞ ¶√π∏Δπ∫∏ M·›ÚË KÔÏÒÓÈ·, TÔ ÏÂÍÈÎfi ÙˆÓ Xڈ̿وÓ, ÂΉ. §È‚¿ÓË, ÛÂÏ. 350, ú 16

H Û˘Ó·ÈÛıËÛ›· Â›Ó·È Ì›· Û¿ÓÈ· ¿ÛıÂÓÂÈ· Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜. E›Ó·È Ì›· ·Ûı¤ÓÂÈ· «ÔÈËÙÈ΋»: οÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H Zˆ‹, Ë ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛıËÙÈ΋, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ˘ÔʤÚÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘. T· ‚Ú¿‰È· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ̛· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Ê›ÏË Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ› ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. OÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ Û˘Ó‰Â̤Ó˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜. Afi ÙÔ º¿ÏËÚÔ ÛÙ· X·ÓÈ¿ ÎÈ ·fi ’ÎÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â›ÔÓË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÓËÏÈΛˆÛË. «O ηı¤Ó·˜ ˙ÂÈ ÙË ÓÈfiÙË ÙÔ˘ Û fiÔÈ· ËÏÈΛ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜. AÓ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi˜. °È·Ù› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÙË ˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤». OÈ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ› Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ì›ÏÈÎÙ· ·ÓÙ·ÌÒÌ·Ù·. OÈ Ó·ÓÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÈÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜. H «·Á¿Ë», ÙÔ Ï‹ÌÌ· Ô˘ ÈÔ Ôχ ·’ fiÏ· ·›‰Â„ ÙË Zˆ‹, ı·

Ù˘Ô Î·È, Ï¿È, Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ŸÏ· ıÚËÓÔ‡Ó Û·Ó ÙÔÓ OÚʤ· ÙÔ ¯·Ìfi ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜. H ‰Â‡ÙÂÚË “·Ó¿Ù˘ÍË” Â›Ó·È ÔÈ‹Ì·Ù· ¿ÏÈ, ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: §·Ù›ÓˆÓ Î·È ¤ÂÈÙ· E˘Úˆ·›ˆÓ. ŸÏ· ͷӷʤÚÓÔ˘Ó, ηı¤Ó· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ›Ûˆ ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, fiˆ˜ Ô OÚʤ·˜ ÙËÓ E˘Ú˘‰›ÎË ·’ ÙÔÓ Õ‰Ë. ¶Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜, Î·È ÙfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ıÚËÓ›, ÔÚÈÛÙÈο ÌfiÓÔ˜. KÈ fiÙ·Ó ÙÔÓ ‰È·Ì¤ÏÈÛ·Ó, ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÙÔ ‹Ú·Ó Ù· ·̷ٷ. AÏÏ¿ Ù· ÓÂÎÚ¿ ¯Â›ÏË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ϤÓ ڢıÌÈο “E˘Ú˘‰›ÎË, E˘Ú˘‰›ÎË”... H ÙÚ›ÙË “·Ó¿Ù˘ÍË” Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË: ¢›ÓÔÓÙ·È ÙÚ›· ÚˆÙfiÙ˘· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, fï˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô›ËÌ·, Ô˘ ÌÈÏ¿ ¿ÏÈ ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. T¤ÏÔ˜, ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÚˆÙfiÙ˘Ô: TÔ “P¤Î‚ÈÂÌ ÁÈ· ÌÈ· Ê›ÏË” ÙÔ˘ P¿ÈÓÂÚ M·Ú›· P›ÏÎÂ. ŸÌˆ˜ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ù˘ÒÓÂÙ·È. H ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÒÚ·, Û ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÔÚÔÔ‡ÏË, ÎÈ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÌÈ·Ó ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “NˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›”. ™Ù‹ÚÈÍ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ¯ÚÔÈ¿ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ˯ԯÚÒÌ·Ù· ·fi ¤Ó· ÙÚ›Ô (È¿ÓÔ, ‚ÈÔÏ›, ÙÛ¤ÏÔ) Î·È ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. H Û‡ÓıÂÛË ·˘Ù‹ Â΂¿ÏÏÂÈ Û’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È,

O T¿ÛÔ˜ PˆÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ, ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ «T· ¶ÚfiÙ˘· - 4 ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔÓ Œ˙Ú· ¶¿Ô˘ÓÙ» ·fi ÙËÓ K·ÌÂÚ¿Ù· ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ A. M˘Ú¿Ù. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ A£ËÓÒÓ «¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ú¿ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò», Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿. ø˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ ÔÏϤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘. MfiÏȘ ÌÂÙ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÛfiÏÔ ÎÈı¿Ú· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™Ô‡ÌÂÚÙ «Winterreise». (TÔÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë KÔÚ›Ó· BÔ˘ÁÈԇη ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.) M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ™Ô‡ÌÂÚ٠ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ˯ÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÎÈı¿Ú· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˯fi¯ÚˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÂÎÙ·ı› ̤۷ ·fi ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜. (ΔÔ «ª¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ» ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉ. ⁄„ÈÏÔÓ, ú 15). ●

M¿ÁΘ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ HÏ›· BÔÏÈfiÙË K·ÂÙ·Ó¿ÎË, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi &ÂΉfiÛÂȘ MÂÙÚÔÓfiÌÔ˜, ÛÂÏ. 374, ú 23

H ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ¢Âο‰Â˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Û˘ÏϤÎÙ˜, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ûηϛ˙Ô˘Ó, ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê›, ÌÈ·˜ Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÈˆı› ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 50 ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. K·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ·ÊÔ‡ ÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÏÔ˘˙» Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ 20 ·ÈÒÓ· Î·È Ô ‚›Ô˜ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ÚÂÌ¤ÙˉˆÓ Ì›· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·ÏËıÈÓ‹, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È (Û˘Ó‹ıˆ˜) ÔÓÂ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÌÏÔ˘˙. E‰Ò ¤¯Ô˘Ì 24 ÔÚÙÚ¤Ù· ÚÂÌÂÙÒÓ, Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔÈ (B·Ì‚·Î¿Ú˘, TÛÈÙÛ¿Ó˘, MËÙÛ¿Î˘ Î.Ï.) ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì·. °È· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È fi¯È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ. MfiÓÔ Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. -M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜

‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ê‹ÓÂȘ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÈο Â›‰· Î·È ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ› ÙfiÔÈ ı· Û˘ÓÙÂıÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ Ì›· ı¤ÛË Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó, Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È, ΢ڛˆ˜, Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ù˘ Zˆ‹˜. H M·›ÚË KÔÏÒÓÈ·, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· ÓÔÌÈο Î·È ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. -O‰˘ÛÛ¤·˜ º‡ÛÛ·˜

¢øƒ√ μπμ§π∞ TÔ ÏÂÍÈÎfi ÙˆÓ Xڈ̿وÓ, Ù˘ M·›Ú˘ KÔÏÒÓÈ·, ÂΉ. §È‚¿ÓË EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ¤ÓÙ (5) ‚È‚Ï›·. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A. 20 - 26 π√À§π√À 2006 ATHENS VOICE 43


ª√À™π∫∏

¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

(y.nenes@yahoo.com)

MI§A MOY BPøMIKA I ’d rather fuck who I want than kill who I am told to ● M ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÈÏ¿Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. K·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηıfiÏÔ˘. H Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ‚ÔÁÎËÙ¿ Î·È ·‡ÛÂȘ, ·fiÙÔ̘ ·Ó¿Û˜, Áη˜ Î·È ÍÂÊ˘Û‹Ì·Ù·, ·Ó·ÓÔ¤˜ ÌÏÂÁ̤Ó˜ Ì ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚËÙ¿, ‰ÈϤ˜ ·Ó·ÓÔ¤˜ Û·Ó ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ, Û·Ó snowball, ‚Ô˘‚¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜, ÌÈÎÚ¿ ÓÈ¿Ô˘ Û·Ó ÔÓ¿ÎÈ·, ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓÔ ÌÔ˘ÁηÓËÙfi, ÁÚ˘Ï›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÔ˘Ê ı· Û ʿˆ, ÂÈÛÓÔ¤˜- ÂÎÓÔ¤˜ Ì ڢıÌfi ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜, ˘fiΈʷ ˘ÁÚ¿ ÁÚÚÚÚÚ Û·Ó ‚Ú·ÛÙ‹Ú·˜, ÊÈ̤̈ӷ ÌÌÌÌÌ Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Î·È ··ÓˆÙ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ÌÔ-ÌÔ-ÌÔ Â¿Óˆ ÛÙ· ÛÂÓÙfiÓÈ· –

·Ó ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÂχıÂÚÔ ÌÔÚ› Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ̿ÏÈÛÙ·. OÈ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÔÈΛÏÔ˘Ó Î·È, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÙÈ ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏ¿ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ – Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏ· Ù· ÏÂÍÈο ‰ËÏ·‰‹, ηӤӷ «‰ÒÛ ·›‰·Ú», Ù›ÔÙ· «¿Ú’ Ù· ¿ÚÚˆÛÙË», Û ÈÔ verbal ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ: «·ÏÈÔı‹Ï˘ÎÔ», «ˆ ˆ ·È‰› ÌÔ˘ Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂȘ», ‹ ·ÏÒ˜ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ non-stop ̤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ú·Ó›‰·˜, ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÓÈÎfi. §›ÙÛ·, §›ÙÛ·, §›ÙÛ·, §›ÙÛ·, §›ÙÛ·. ● TÈ Î¿ÓÂȘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· §›ÙÛ·; °ÂÏ¿˜ ‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ Ï·¯¿ÓÈ·ÛÌ¿ ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ

THE TENT’S SO BIG ON YOUR PANTS BABY

Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÛÔ˘ ·Ó·ÓÔ‹; ● TÔ «Ì›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη» Â›Ó·È ı¤Ì· Ú˘ıÌÔ‡ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·‡ÛˆÓ, ¤ÓÙ·Û˘, ÙfiÓÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹. ŒÓ· ÏÈÁˆÌ¤ÓÔ «Ì ¤¯ÂȘ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ» Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚Ú·¯Ófi Ì ÌÈÛÔÊ·ÁˆÌ¤Ó˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Û·Ó ÌÈÛÎfiÙÔ. ŒÓ· fiÓÔÌ· „Èı˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ‰fiÓÙÈ· Û ‰fiÓÙÈ· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ· „Èı˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ·˘Ù› Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÛȈËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ● TÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ Peaches Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·‚ψÙÈÎfi, Ô˘ ·Ó ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÂÍ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ˉ¿˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ¯ÔÚÔˉ¿˜. ● H Peaches ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚ÚˆÌfiÛÙÔÌ· ηÈ, ›Ûˆ˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Á·ÌÈÎÔ˘ÏÔ-ÂÚÛfiÓ·. H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Á¤ÓÈ· Î·È ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ verbal Ô˘ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂÒÓ Ù˘ Ì·Ï·ÓÙ˙¿ÚÂÈ Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙËÓ «ÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·» Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. AÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· gender bender ‹ ¤Ó·˜ drag king. ™ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Impeach My Bush Â›Ó·È ·ÔÁÂȈ̤ÓË ·fiÏ˘Ù· ÛÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ «ÛÔοÚÔ˘Ó» Ì ¤Ó·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Û·Ó Ù· Ì·¯ËÙÈο, ÍÂÛËΈÙÈο Ù‡Ì·Ó· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â¿Óˆ ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Ô˘ Ú·¿ÚÂÈ «K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ˉ¿ˆ fiÔÈÔÓ ı¤Ïˆ ·Ú¿ Ó· ÛÎÔÙÒÓˆ fiÔÈÔÓ ÌÔ˘ ϤÓ». As gay as it gets. ● ™·Ó K·Ó·‰¤˙· Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÏÂÓÙ Ôχ ¤ÓÙ·ÛË Î·È industrial ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. TÔ ÏÂÛ‚È·Îfi ΛÓËÌ· ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Î·È Ì ÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. E›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ηӷ‰È΋ «ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚıfiÙËÙ·» (Î·È eeeeeek, ÂΛÓË Ë Á˘Ó·ÈΛ· ηӷ‰¤˙ÈÎË ÊÔÏÎ) Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Peaches (Merrill Nisker ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ fiÓÔÌ·) Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ó· ¯˘Ì¿ÂÈ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙȘ

44 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

ÛÎËÓ¤˜, Ì electro-punk ‹¯Ô Î·È ·fiÏ˘Ù· ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙÔ ÛÂÍ, ÁÈ· Ó· ˉ‹ÍÂÈ fi,ÙÈ ÂÙ¿ÂÈ ÎÈ fi,ÙÈ ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ. ™·Ó ÙË Z›Ó·, ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ Á‡Úˆ Ù˘ ÌÈ· Á˘Ó·ÈÎÔ·Ú¤· Ô˘ ‹Úı·Ó ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÌ·¯fiÔ˘Î Î·È Ì·ÛÙ›ÁÈ·: ÙËÓ I love rock’n roll-Joan Jett Ô˘, Ì ͢ÚÈṲ̂ÓÔ scalp, ÙÚ˘Ë̤ÓË Î·È ÌÂϷӈ̤ÓË, Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈ΋ ·Á·Ë̤ÓË tomboy ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ÚÔοÚÂÈ Ì ÙËÓ Peaches ηı·Ú¿, Í¿ÛÙÂÚ·, ÂÈıÂÙÈο, ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÏˆÚ›‰·, ÂÓÒ Ë Samantha Maloney (ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÛÙȘ Hole, ÙÔ ·ÏÈfi ÁÎÚÔ˘ Ù˘ Courtney Love) ‚·Ú¿ÂÈ Ù· Ù‡Ì·Ó¿ Ù˘ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ë Meg White ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ. M·˙› ÙÔ˘˜, ÎÈı¿Ú˜, Ë Radio Sloan (·fi ÙȘ Hole Â›Û˘), Ë JD Samson ·fi ÙȘ Le Tigre, Ë Beth Ditto ÙˆÓ Gossip Î·È Ë ·ÏÈ¿ Ù˘ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿ Leslie Feist (Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì·, Ë Peaches «Î·È ÔÈ Û·Ϙ Ù˘» ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ Nine Inch Nails) ÎÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô Josh Homme ÙˆÓ Queens of the Stone Age. ¶›Ûˆ ·fi ÙȘ Ì·ÈÓ¿‰Â˜, ‚¤‚·È·, ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È Ô Greg Kurstin, ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ Gwen Stefani Î·È Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηڷÂÈÙ˘¯›·˜ Lily Allen. ™Ù· ËÏÂÎÙÚÔ-crunchy ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Peaches, Ô Ù‡Ô˜ ÚfiÛıÂÛ ¤Ó· ˘‚ÚȉÈÎfi Ú· Û ϛÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÚÔʤ˜ (Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ fiˆ˜ ÛÙÔ «Tent in your pants» Î·È ÙÔ «Downtown»). A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Peaches ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔÔÈ› Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ù˘ ‚fiÌ‚Ô, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ «Fathefucker». TÒÚ·, hard Î·È candy, ‚·Ú¿ÂÈ ‚Ú·¯Ó¿ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Û·Ó Áο˙È Â¿Óˆ Û ÎÈı¿Ú˜, ÎÔÊÙ¿ bleeps Ô˘ ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘ Î·È ·ÁÂÚ¿ ·‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÓıÂÙÈο beats Û·Ó ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· ·fi ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Á¿ÓÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ s/m «Stick it to the pimp». ● K·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ, Û¤ÍÈ ÎÔ˘‚ÂÓÙÔÏfiÈ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì·˙› Ì·˜ Ë Peaches – Î·È fi¯È ÔÈ ›‰È˜ Ù˘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ («Slippery dick» Î.Ï.). E›Ó·È Û·Ó Ó· ‚ÔÁοÂÈ ·Ó¿Î·Ù˜ ·Ó¿Û˜ Î·È ÏfiÁÈ· ηÙ¢ı›·Ó ̤۷ ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ì·˜ ÊÈÏÒÓÙ·˜, Î·È ÌÂÙ¿ Ì ·‡ÛÂȘ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¤ÎÚËÍË. ∞


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 45


¢π™∫√π * ** *** **** *****

ŒÓ· ‚ÈÓ›ÏÈÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ cd

MIA ¶A§IA I™TOPIA ME TOY™ TRIFFIDS TÔ˘ MAKH ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

H

˙ˆ‹ οÓÂÈ Î‡ÎÏÔ˘˜ Î·È Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù˘ ÙÔ ˙ËÙ¿˜. KÔÈÙ¿ˆ Û·Ó ¯·˙fi˜ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ‚ÈÓÈÏ›Ô˘ ÎÈ ¤Ó· cd. ÿ‰ÈÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ›‰ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÎÈ fï˜ Ù· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó 20 ¯ÚfiÓÈ·. AÁÁ›˙ˆ ÙÔ ‚ÈÓ›ÏÈÔ ··Ï¿, ÁÈ· Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Á·¿ˆ ÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÚÔ‰ÒÛˆ ÔÙ¤ ÍÂÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ, Î·È ÙÔ ‚¿˙ˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÌÔ˘ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ̤ӷ, ˙ÒÓÙ·˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› ÌÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. K·È Ó· ı¤Ïˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁˆ È·. °È’ ·˘Ùfi Ï˘‹ıËη Ôχ ÁÈ· ÙÔÓ Syd Burrett. ZÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1974.

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Û cd ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Triffids «Born Sandy Devotional» Î·È ‚¿˙ˆ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡Ûˆ. O ‹¯Ô˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Î·È 9 ÂÈϤÔÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. A˘Ù¿ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È Î·Ïfi, ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ·. B¤‚·È·, ÙÔ fiÙÈ Ô David McComb ‰ÂÓ ˙ÂÈ È· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË. OÈ Triffids ¤Î·Ó·Ó americana ÚÈÓ ÙËÓ americana ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ¶ÂÚı Ù˘ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜. •·Ó·‚Á¿˙ˆ ÙÔ ‚ÈÓ›ÏÈÔ ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ. X·ÌÔÁ¤Ï·Û ‹ ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ; °È·Ù› fi¯È... OÈ ‰›ÛÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹. ŸÙ·Ó Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ˆ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¿ÏÌÔ˘Ì (‹ Û ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›· ‹ Û ·ÏȤ˜ Ù·Èӛ˜) Ô˘ ·Á¿ËÛ·, ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ‚ÚÂÈ ÙfiÙÂ. OÈ Î·ÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤, Â›Ó·È ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó ÌÈ· ηϋ ÈÛÙÔÚ›·, ¤¯Ô˘Ó Ï¢ڤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÛÂÍ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ›‰ÈÔÈ, ÂÂȉ‹ ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È. AÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ı·‡Ì·, ÙÈ Â›Ó·È; TÈ ¤Î·Ó· ÙÔ 1986; O‡Ù ı˘Ì¿Ì·È, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛËÌ¿‰È·. O Ì›ÙÔ˜ Ù˘ AÚÈ¿‰Ó˘... ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘ Ì‹Î ÛÙÔ ·˘ÛÙڷϤ˙ÈÎÔ ÙÚÈ Ì ÙÔÓ Nick Cave, ÙÔ˘˜ Triffids, ÙÔ˘˜ Saints, ÙÔ˘˜ Radio Birdman, ÙÔ˘˜ Church, ÙÔ˘˜ Hoodoo Gurus, ÙÔ˘˜ Sunnyboys, ÙÔ˘˜ Go-Betweens. ◊Ù·Ó ·ÎfiÌË Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·˜, Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. OÈ ÚÔο‰Â˜, ÔÈ Î·ÚÂÎÏ¿‰Â˜, ÔÈ ¿ÓÎˉ˜, ÔÈ ·ÏÈÔÚÔο‰Â˜, ÔÈ ÊÏÒÚÔÈ, ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›, Ù· ÊÚÈÎÈ¿ Û ‰È·Ú΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ... Ù›ÔÙ·. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Pfi‰ÔÓ. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ˘˜ Triffids, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ «Born Sandy...» ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ıÂÔ› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÎfiÓË ÚÔÎ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, slide ÎÈı¿Ú˜ (ÌfiÏȘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ Ô «Evil» Graham Lee), ‚ÈÔÏ›, Ì›Ú˜, ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÎÈ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜. TfiÙ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤Á·Ì americana ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·˘Ùfi ‹46 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

Ù·Ó, ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ¿Ù·Á ÛÙËÓ country, ÛÙÔ rock’n’roll, ÛÙË ÊÔÏÎ Ì·Ï¿ÓÙ·, ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙ· ÔÙ¿, Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÁÔÚÈÒÓ. TfiÙ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÓfiÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â˜ ÙÔ «‰Èη›ˆÌ·» Ó· ÎÈÓËı›˜. AÓ ¤Î·Ó˜ ·Ú·ÛÔÓ‰›Â˜ Ô «¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ» Û ÂÍÔÛÙÚ¿ÎÈ˙Â. AÓ ‹ÛÔ˘Ó ÚÔο˜ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ì·ı›˜ ÙÔÓ James Brown, ·Ó ‹ÛÔ˘Ó ¿Ó΢ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·ÎÔ‡˜ Deep Purple, ·Ó ¿ÎÔ˘Á˜ «·ÁÁÏÔ‡Ú·» ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë A˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ·Ó ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Triffids ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙË Madonna, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ‹ÛÔ˘Ó «Ô˘ÏË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi». OÈ Â¯ıÚÔ› ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‡ ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤‰ÈÓ ̿¯Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. OÈ Triffids ÏÔÈfiÓ «¿ÓÔÈÍ·Ó» ÙÔ Pfi‰ÔÓ το Nοέμ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1987 (ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ Yeah Î·È Ù· ÕÏÏ· M·Óٿٷ), ¤Ú·Û·Ó ˆÚ·›· ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Úfiı˘Ì· Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· free festival Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó 10 Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙȘ 4, 5 Î·È 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1988 Ô MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ, ˆ˜ Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘, ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ˆÚ¿Ó. K¿ÔÈÔÈ ı· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï„·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ηϋ ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÓÂÔÏ·›·. OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÎÏÂÎÙÔ›: ¶·‡ÏÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, TÚ‡˜, §Â˘Î‹ ™˘Ìʈӛ·, Last Drive, §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Gun Club, Triffids, Jesus and Mary Chain, Nits, Aswad Î·È P.I.L. OÈ «ÔÏÈÙÈο ÔÚıÔ›» ÚÔο‰Â˜ ›¯·Ó «ÛÙÔ¯Ô-

ÔÈ‹ÛÂÈ» ÙÔÓ Â¯ıÚfi. ◊Ù·Ó ÔÈ Triffids Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ‰È·Û΢¿ÛÔ˘Ó Madonna, ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔΠȉ·ÓÈο Î·È Û˘ÌÌ·¯ÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. TÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ ›Ûˆ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÍË. TÂÏÈο, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ê·Ó. MÂÙ¿ ÙȘ TÚ‡˜ Î·È ÙÔÓ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Triffids (Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ P.I.L.). ŸÛÔ ¤·È˙·Ó ÔÈ Triffids, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÁÚÈÂ‡Ô˘Ó Î·È, Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤ÁÈÓ ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. º·Û·Ú›Â˜, ηٷÛÙÚÔʤ˜, ʈÙȤ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. H Madonna ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. MÂÚÈÎÔ› ϤÓ ˆ˜ ÔÈ Ê·Û·Ú›Â˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÎÈ ÂÂȉ‹ Ô John Lyndon ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·›ÍÂÈ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› (›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹). §›ÁÔ ÙÔ ¤Ó·, Ï›ÁÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÔ free festival ¤ÁÈÓ ÛÙ¿¯ÙË. ¶Ò˜ Ù· ı˘Ì‹ıËη fiÏ’ ·˘Ù¿; O Graham Lee ›¯Â ÙÔ Û˘Ó‹ıÂÈÔ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. AÎÔ‡ˆ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ «Δhe biggest rock riot in European History». N· Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ¤ÎÚË͢: «...∫·È ÙfiÙ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì fiÓÂÈÚÔ. ÕÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ· Ì ̷ÓÙ›ÏÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ÕÏÏÔÈ Í‹ÏˆÓ·Ó ÙȘ ÛηψÛȤ˜, ¿ÏÏÔÈ ¤ÛÚˆ¯Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ P.A. οو ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¤‚·˙·Ó ·ÓÙÔ‡ ʈÙȤ˜... OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÙÚ¯·Ó ÎÈ ·ÎÔ˘ÁfiÓÙÔ˘Û·Ó ÎÚ·˘Á¤˜, Á‰Ô‡ÔÈ Î·È ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ›¯·Ì ¤ÚıÂÈ...». O Graham ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ¤˙ËÛ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰È·Ï‡ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ÚˆÙÔÛ¤ÏȉÔ. O ¯ıÚfi˜ ›¯Â ËÙÙËı›, Ë Madonna ¤ÁÈÓÂ Ë È¤ÚÂÈ· Ù˘ οı·ÚÛ˘. ¶¤Ú·Û·Ó 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿. ¶¿Óˆ-οو ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·ÎÔ‡ˆ. MÔÚ› ·fi ÙfiÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ù· cd, ÙÔ downloading, Ù· ringtones Î·È Ù· ÁÎÚÔ˘ Ó· ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó „ËÊȷο Û ٤ÏÂȘ Û˘Óı‹Î˜, fï˜ ÙÔ rock’n’roll, Ë soul, ÙÔ funk, ÙÔ punk, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80 Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ Û οı ‰›ÛÎÔ. A˘Ùfi ÌÔ˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔ «Born Sandy...», ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ ·ÎfiÌË, Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÙÒÚ·; NÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÙÂ; E›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ; TÔ Ï¤Ó ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÂÈÌÂÏÒ˜; TÈ Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙÒÚ·; AÛ¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋; °È· ÔÈÔ˘˜ ¿Ú·Á ı· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ; TÔ ‚ÈÓ›ÏÈÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ «Û›ÙÈ» ÙÔ˘ (ÛÙÔÓ ÙÔ̤· T), ÙÔ cd fï˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ô‡ ı· ˙‹ÛÂÈ. £· ÙÔ ‚ÚÂÈ fï˜... *AÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Graham Lee ÂӉȷʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Û·˜, ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ Ó· ÙÔ ÛÙ›ψ. P›„·Ù ÛËÌ›ˆÌ·... ∞

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

ED HARCOURT The Beautiful Lie (EMI) **

H ηÎÈ¿ Ë ÒÚ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èo ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ÙÔ˘. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ 5Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÌÓ¢ÛË, Ô˘ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È Ì progressive ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿, ‡ÎÔϘ χÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘. AÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ fï˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÂÈ. CRACKER Greenland (Hitch Hyke) ***

™ÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó·˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ David Lowery, ÁÏ˘ÎfiÈÎÚÔ˜ Î·È ÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ·ÏÎÔfiÏ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ Ê›ÏÔÈ-ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· Ì·Ú, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. §ÈÙ¿ ̤۷, Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ rock’n’roll Î·È Ù˘ americana, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ¤Ó· ı·Ìfi ʈ˜. Ÿˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜: «A˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· οӈ ÌÔ˘ÛÈ΋». RED HOT CHILI PEPPERS Stadium Arcadium (Warner) ***

¶¤Ú·Û·Ó 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ R.H.C.P. ·Ó·Î¿Ù¢·Ó Ì ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ ·ÓÎ Ì ÙÔ Ê·ÓÎ Î·È ÙÔ Ú· Ì ÙÔ ¯¤‚È Ì¤Ù·Ï, Î·È fiÏÔÈ ÙÔ‡˜ ÎÔ›Ù·˙·Ó ÂÚ›ÂÚÁ·. TÒÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ ÁÎÚÔ˘, ÎÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ οÔÙ ÚÔοÏÂÛ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ›Ûˆ ÙÔ˘. O ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜ Â›Ó·È Ó· «ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó», οÙÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. TÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·›ÍÈÌÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚ˜ ·’ fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚÔÎ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ (Led Zep, Hendrix, ·ÏÏ¿ Î·È Kansas) Î·È ÙÔ Ê·ÓÎ ÙÔ˘˜ ͢ڛ˙ÂÈ ·ÎfiÌË. ‘√̈˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙˆÓ ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ. NEIL YOUNG Living With War (Warner)***

O Neil Young ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ ˙Ô˘Ó Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì›ÏËÛ·Ó 5-6, ÙÒÚ· ÌÈÏ¿Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. OÈ «Î·ÏÔ› AÌÂÚÈοÓÔÈ» Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ fiÏÔ Î·È ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ, ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, ‰ÈfiÙÈ: «The time’s They Are A-Changin’». MÔ˘ÛÈο ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‰ÂÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‹¯Ô ÙÔ˘ Young ·ÏÏ¿ Â‰Ò ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË:« I ’m living with war everyday/I ’m living with war in my heart everyday/I ’m living with war right now...» ∞


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 47


TEá∏

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ Ô ¶. T¤ÙÛ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V.

ª∂ £E∞ Δ∏ £A§∞™™∞ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H

(umbiurbi@otenet.gr)

Œ¯ÂÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. TÈ Û·˜ ÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È ÙÈ Û·˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›·; T›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢Û ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. Y‹Ú¯Â ·ÏÈ¿ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰›‰·ÛΠ›¯Â ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ. ¶ÚÔÛˆÈο ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÍfiÊÏËÛÂ. O‡ÙÂ Ô M·˘ÚÔ˚‰‹˜ Ô‡ÙÂ Ô MfiÚ·Ï˘. H Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷. MÔ˘ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ó·

¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë È‰¤· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘; ¶ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ™Î¤ÊÙËη ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÓfiËÌ·, ‰ÈfiÙÈ ÚÈÓ 5 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ¤ÎıÂÛË. A˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·‰Ú‹ Î·È Ë ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÎÔÈÓfi. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÏÔÈfiÓ ·’ ·˘Ùfi: fiÙÈ Ë ÕÓ‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ÓËÛ› Î·È ÂÁÒ Û˘Ó¯›˙ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ı¿Ï·ÛÛ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ¤ÎıÂÛË. Œ¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙËÓ ⁄‰Ú·, ¤¯ÂÙ ˙‹ÛÂÈ Ôχ ηÈÚfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·; H ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë Ê‡ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÙÔ ·›ı·ÓÔ. H ı¿Ï·ÛÛ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶·›ÚÓÂÈ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ™ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÁÎÚ›˙· Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ fiÙ·Ó Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È ÌÔÏ˘‚¤ÓÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô, ÔÈ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÌϤ ÛÎÔ‡ÚÔ, Ë ÛÔÚÔο‰· ÙÔÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ¯ÏˆÚ‹, Ú¿ÛÈÓË, ¯ˆÚ›˜ ÁÏ˘ÎÂÚ¿‰·. H ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Á·Ï¿˙È·, fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û¿ÓÈ·. BϤÔ˘Ì ÙÔ Êˆ˜. ¶Ò˜ ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ, ÔÚÌËÙÈο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. TÈ Û·˜ ¤ÏÎÂÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁ·; AÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÈ·Ó ¿ÓÂÛË ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. AÊ‹ÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂχıÂÚË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÈÓÂÏȤ˜. ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ fiÚÂÍË Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο οÓÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ·˘Ùfi˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈ˙¤ÚÈ·. ¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, Ô‡Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ·, ·Ï¿ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ŸÙ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· È¿Óˆ ÙË «£¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘» –Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4 ̤ÙÚ·– ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÈӤϷ Ì ̷ÎÚ¿ Ï·‚‹ – ÈӤϷ ÌÔÁÈ·Ù˙‹‰ˆÓ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜, ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ‹Á ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ‚Á‹Î ·˘Ù‹ Ë Î·Ì‡ÏË Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ. 48 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

PHOTO: °. μ∞Ã∞ƒπ¢∏™

MÈ· ¤ÎıÂÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË T¤ÙÛË, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ A™KT, Ì ٛÙÏÔ «¶. T¤ÙÛ˘ - £¿Ï·ÙÙ·» ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ B·Û›ÏË Î·È EÏ›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ Ì ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Private Banking Ù˘ Eurobank EFG. H ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 60 ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (Ï¿‰È· Î·È ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ), Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤Ó˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË.

Ãøƒπ™ ΔπΔ§√, 1988-1990, ∞∫√À∞ƒ∂§∞

™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ, ·ÚÎÂÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ Â›Ó·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÓÔÌȷ΋ Ù¤¯ÓË. ™˘ÌʈÓ›Ù ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë; KÔÈÙ¿ÍÙÂ, Ë ¯ÂÈÚÔÓÔÌȷ΋ Ù¤¯ÓË Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ: Ô ¶fiÏÔÎ Î·È Ô M·ÙȤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÚÁ· ·Ó Î·È ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ «ÂÏ·ÊÚÔ‡Ï˘». O ¶fiÏÔÎ ‹Á·ÈÓ ·ÏÏÔ‡. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏÏÈÁÚ¿ÊÔ˜. O M·ÙȤ ¤Î·Ó ÁÚ·Ê‹. TÔ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËη ÛÙÔ Ú‡̷ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ÚÂÙÛÈÓÈ¿. TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’40 Î·È ÙÔ˘ ’50 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ·ÊËÚË̤ÓË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ¤‚ÏÂ·Ó KϤÂ, ¤‚ÏÂ·Ó ¶ÈοÛÔ, ÎÈ ¤ÏÂÁ·Ó: ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; AÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈӋηÓ ‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜. °È· ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ ÔÏÏ¿. ¶ˆ˜ Â›Ì·È ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜, ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜, ÔÏ›ÁÔÓ ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, Î·È ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ¿ÏÏ·... ™·˜ ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ÔÈ ÙfiÛÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ›; Ÿ¯È, ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ì ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜. O ηı¤Ó·˜ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÓÙÈÏËÙfi ÛÙ· ÈÔ ÂχıÂÚ· ¤ÚÁ·. T· ¤ÚÁ· Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ·, ͤÚÂÙÂ, ¿ÏÏÔÈ Ù· ›·Ó ‹ÏÈÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ·ÏÏÈÒ˜. KÈ fï˜ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Ì¤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ˘ÎÓ‹ ·fi ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÛËΈı› ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‚ϤÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÌÈ· ˘ÚηÁÈ¿. §Â˜, ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÊˆÙÈ¿, η›ÁÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Ù¿ÓÎÂÚ; O ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ. TÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÈ ·˘Ùfi. MÂÙ¿ ·Ó‚·›ÓÂÈ. °›ÓÂÙ·È ÔÚÙÔηϛ. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Á›ÓÂÙ·È ÏÂÌÔÓ›. A˘Ù¿ Â›Ó·È fiÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. H Ù¤¯ÓË ‰›ÓÂÈ Û’ fiÏ’ ·˘Ù¿ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË.

ÙÔ˘˜ ¤¯ˆ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, Ó· ÙÔ˘˜ χӈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. E›¯· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ˙fiÚÈÎÔ˘. O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔ˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˜. ◊ÌÔ˘Ó ˙fiÚÈÎÔ˜ Û·Ó ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Ì·Ì¿˜. ¶·ÚfiÙÚ˘Ó· Ù· ·È‰È¿ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· οÙÈ. N· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÂÌ¤Ïˉ˜. ™ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ ¿·ÓÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¤ÌÓ¢ÛË. AÓ ‚¿ÏÔ˘Ì ÔÛÔÛÙ¿, Ë ¤ÌÓ¢ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ οو ·fi ÙÔ ÌÈÛfi. TÔ ˘fiÏÔÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·. A˘Ù‹ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. K·È ‚¤‚·È· ÌÈ· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. MÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. ŒÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÛΛٷÈ. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô, Ú¤ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·ÛΛٷÈ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‚ϤÂÙ ӷ ΢Úȷگ› ¤Ó· ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·, Ô fiıÔ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜-ÛÙ·Ú; °È· ÙËÓ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ηٷӷÏÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÕÚ· Íԉ‡ÂÈ Î¿ÙÈ. KÈ Ô Â·˘Ùfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ˜. Ÿ,ÙÈ Ê‡ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ’ÎÂÈ, ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘. E›Ó·È ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. A˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚¿Û·ÓÔ˜, ÙÔ ·›‰ÂÌ·. N· ÚÔ¯ˆÚ¿˜ Û ‚¿ıÔ˜. MÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ οÙÈ Ôχ ˆÚ·›Ô Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. N· ·ÈÛı·Óı›˜ ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂȘ Î·È Ó· Í·Ó·ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÛ·È ·Ó ı· Ô˘Ï‹ÛÂȘ. AÚÎÂÙÔ› ‚¤‚·È· ˙Ô˘Ó ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·ÏÔÁÂÚ›ÛÙÈη. H ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ˙ËÙ¿ ·Ó¤ÛÂȘ. K·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· οÙÈ, Ô˘ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ¿Û¯ËÌ·. °˘ÚÓ¿ ηÓ›˜

ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Î¿ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· «Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ». K·ÚÊÒÓÂÈ ‰˘Ô ͇Ϸ Î.Ï. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÔηÏÒ «Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ» – ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.Ï. AÏÏ¿ Û’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ó· οıÔÌ·È Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ. EÈϤÔÓ Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÂÊ‹ÌÂÚ·. °›ÓÔÓÙ·È... ͤÚÂÙÂ, pour epater... KÈ ·Ó Ù· ‰ÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ BÂÓÂÙÈ¿˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ‚ϤÂȘ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÊÙ›ÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ·fiÛÙ·Û‹˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·; H ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÓÂÊÂÏ҉˜. ºÔ‡ÓÙˆÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔϤ̈Ó. Œ¯ÂÈ ÙË Ú›˙· Ù˘ Û ÌÈ· ÂÏÏËÓÔÏ·ÙÚ›·. AÓ·˙‹ÙËÛ ËÁ¤˜ ÛÙË Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. AÏÏ¿ ÙÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο; OÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ (Ô˘ ÙÂÏÈο ‹ÁÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹); M‹ˆ˜ Ô TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÙÔ˘˜ ÂÛ·Ù˙‹‰Â˜ ‹ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚Ï¿¯Â˜, Î·È ·ÓÙÏÔ‡Û ·fi Ù· ̈۷˚ο Î·È Ù· Ê·ÁÈÔ‡Ì; AÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÚÒÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M·Ù›˜. O B·ÛÈÏ›Ԣ; E›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·; M‹ˆ˜ Ó’ ·Ê‹Ó·Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ÈÔ ÂχıÂÚÔ˘˜; O M·Ï¤·˜, Ô ¶··ÏÔ˘Î¿˜, Ô OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ʈ˜. TËÓ EÏÏ¿‰·. M‹ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ë ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·; ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. E›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. MÈ· ¯›Ì·ÈÚ·. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. E›Ì·ÛÙ ÌÈ· Â·Ú¯›· Ù˘ E˘ÚÒ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ÂΛ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎfiÙÛÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı›. E›Ì·ÛÙ Â·Ú¯ÈÒÙ˜. E›Ì·ÛÙÂ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ‚¤‚·È·. MÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ηÏÔ› Â·Ú¯ÈÒÙ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÚÔÙ›ӷÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. £· ı¤Ï·Ù ӷ Ì·˜ ›Ù οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; E›Ó·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ‚·˘Î·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÂϤÙË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ê›· Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. AÏÏ¿ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÂÈ ÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi. E›Û˘ ·˘Ù‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ. EÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ›Ûˆ˜ Î·È ·Ú·¿Óˆ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·, ÂȉÈο ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ȉȈÙÒÓ Ì ¤ÚÁ· ηٷÏËÎÙÈο. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÌÔ˘Û›·, ÎÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÏËÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË. ¶Èı·ÓfiÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ¤ÁË Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘Û›· Î·È I‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· Û ÛËÌ›· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Î·È ·˘ÙÒÓ Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·. ∞


£∂∞Δƒ√

∏ ∞ÚÈ¿Ó ªÓÔ‡ÛÎÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

OI •ENOI T˘ ¢HMHTPA™ ANA°Nø™TOY

T√ Δ∂§∂ÀΔ∞π√ K∞ƒ∞μ∞¡™∂ƒ∞´ M ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ «TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚·ÓÛÂÚ¿È» (O‰‡ÛÛÂȘ), ÙÔ «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘» ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. O ı›·ÛÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1964 Ë AÚÈ¿Ó MÓÔ‡ÛÎÈÓ Â¤‚·Ï ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Â›‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÎÔÏÂÎÙ›‚· Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ K·ÚÙÔ˘ÛÂÚ›, ÌÈ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË ÛÙË BÂÓÛ¤Ó, Î·È ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ IÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó¯‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ı·ً. M ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÙÔ «£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘» ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. £¤·Ì· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ô‰‡ÛÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ·ÔÙÂÏ› Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ AÊÁ·ÓÒÓ, KÔ‡Ú‰ˆÓ Î·È IÚ·ÓÒÓ «Ù·ÍȉȈÙÒÓ». H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË: ÙÔ ÚÒÙÔ, «TÔ ¿ÁÚÈÔ ÔÙ¿ÌÈ», ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ÛÙȘ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, «K·Ù·ÁˆÁ¤˜ Î·È Âڈ̤ӷ», ·Ó·˙ËÙ¿ Ù· ·›ÙÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·ÙÚÈÛÌÒÓ. TÔ Ù·Í›‰È ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Ì·˜, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. TËÓ IÏÈ¿‰·. MÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë O‰‡ÛÛÂÈ·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÂÚÈÏ·ÓÒÓÙ·È Â› Ì·ÎÚfiÓ Û fiÏË ÙË ÁË. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÂÚ›È· Î·È Ê˘Ï·Î¤˜. AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, IÚ¿Î, IÚ¿Ó, KÔ˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó. O ηٿÏÔÁÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈËÁËı› ηÓ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î¿ı ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷.

¶Ò˜ ÌÔÚ› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ηڢ‰fiÙÛÔ˘ÊÏ· ı¿ÙÚÔ˘, ·˘Ù¿ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÏ·Ú¿ÎÈ·; A˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Î˘ÓËÁË̤ӷ ·fi ÙȘ ÚÈ¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Â˘Î·ÈÚÈ·Îfi Ï·fi ·fi ͤÓÔ˘˜, ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘˜ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ¶Ï‹ıË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ Û ·Ì¿ÚÈ· Î·È Û ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÚ˘ÒÓÔ˘Ó Û ۇÓÔÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. T·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÂȈÌfi, Ì ÙËÓ ›ÛÙË fï˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ. AÓÙ› ÁÈ· ıÚËÛΛ·, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÊÂÏ‹ ›ÛÙË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ: Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·; £· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÙ¤; K·È ÂÌ›˜ ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ; E›Ì·ÛÙ ÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ, ¯ıÚÔ›, Ê›ÏÔÈ, ·ÏÈÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó, ‹ οÔÈÔÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; TÔ «ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô K·Ú·‚·ÓÛÂÚ¿È» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË Î·È Û ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·fi ÙȘ 19 ̤¯ÚÈ ÙȘ 29 IÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ KÏÂÈÛÙfi OÏ˘ÌÈ·Îfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·Ï‹ÚÔ˘

A°øNA™ NE°POY KAI ™KY§øN «KÔ›Ù·Í· ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ. AÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ fï˜ ¤Ï·Ì ÙfiÛÔ Ì›ÛÔ˜ ÒÛÙ Ì ¤È·Û Êfi‚Ô˜ Î·È ¤ÙÚÂÍ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ». O °¿ÏÏÔ˜ AÚÙ›Ú NÔ˙ÈÛÈ¤Ï ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ MÂÚÓ¿Ú M·Ú› KÔÏÙ¤˜ «AÁÒÓ·˜ N¤ÁÚÔ˘ Î·È ™Î‡ÏˆÓ». °Ú·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1979 ÛÙËÓ AÊÚÈ΋, ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÙȘ ÌӋ̘ ÙˆÓ Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. O Ì·‡ÚÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ϤÁÂÙ·È ÕÏÌÔ˘ÚÈ, ÙÔ fiÓÔÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÛÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ. «TÔ˘Ì¿» ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ï¢Îfi ÛÙËÓ AÊÚÈ΋. «TÔ˘Ì¿» ·ÔηÏ› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂı‡ÛÈ ÙÔ˘ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ K·Ï. H Ó‡¯Ù· ¤ÏÎÂÈ ¿ÓÙ· Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ KÔÏÙ¤˜. EÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ Û ·˘Ùfi ÙÔ «¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ», Ô˘ ÊÚÔ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÛÎfiÓ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ AÊÚÈ΋, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ÂÍÔÚ›·˜, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ʇÛË Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ™·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·˘Ùfi˜ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·Ó·Î·Ï› ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˘ ¯¿Ô˘˜ ‹ ÙË ı·ÏˆÚ‹ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ô ÂÚˆÙÈÛÌfi˜, ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ̤ÚË Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ KÔÏÙ¤˜, ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Î·È ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ ÌÔÓÔÏfiÁˆÓ, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¯Ú‹Ì·, ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÁÈ· ·Á¿Ë. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ AÚÙ›Ú NÔ˙ÈÛÈ¤Ï ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, ÛÙȘ 23, 24 Î·È 25 IÔ˘Ï›Ô˘. ∞ 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 49


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

NEW ERA CAPS MÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ‹Úı·Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· η¤Ï· ÙÔ˘ baseball Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ New Era Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TÒÚ· È· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ Û ʛÏÔ˘˜ ¤Íˆ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ·ÁˆÓ›· ·Ó ı· Û·˜ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ. T· Ù¤ÏÂÈ· New Era hats ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‚Ú›Ù Û ‰È¿ÊÔÚ· Ì·Á·˙È¿ skate, ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, hip hop shops Î·È ·ÏÏÔ‡. ™Â fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· ۯ‰fiÓ, Û fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. H New Era ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Glou Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó ‰È΋ Ù˘. H New Era ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο Ù· ËÓ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ headwear ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·¤Ï· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (Formula 1, Skate industry, NBA Î.·.). ◊‰Ë Â›Ó·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi skateboarding team Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ Giorgio Z¿‚Ô, XÚ‹ÛÙÔ OÈÎÔ-

™KHNO£ETE™ ME PO¢E™ H ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· RED BULL ·Ó·˙ËÙ¿ skaters Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¢‡Ô ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ skaters, Ì›· οÌÂÚ·, ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÌÔÓÙ¿˙ Î·È 72 ÒÚ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‰›ÏÂÙÔ ˆ˜ ÙÚ›ÏÂÙÔ video. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ Red Bull Skate Shot ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·, ÙÔ IÛÚ·‹Ï, ÙËÓ A˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ IÛ·Ó›·, ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ EÏ‚ÂÙ›· Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ skating, ÛÙȘ Ï‹„ÂȘ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙, ÁÈ· 72 ÒÚ˜, ÛÙÔ BfiÛÔÚÔ. K¿ı ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· video ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ. ŸÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙȘ 72 ÒÚ˜: ·fi ÙÔ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· Á˘ÚÈÛÙ› Ë Ù·ÈÓ›· ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ 50 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

NEA ERA CAPS, ∞¶√ ú 34

ÓfiÌÔ˘, °ÈÒÙË KÔ˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘, £ˆÌ¿ KÔÏÔ‡ÛË, Î·È Billy °Ú˘¿ÚË Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ skaters.

Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ clip ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ÂÓÓ¤· Ù·Èӛ˜ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. OÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·. ŒÙÛÈ ı· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Red Bull Skate Shot 2006. H ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ K›Ó· ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ skate park ÛÙË ™·ÁοË. ŸÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· skate shops, ̤¯ÚÈ ÙȘ 30.08.2006, ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Ì·˙› Ì ¤Ó· video Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊÈÁÔ‡Ú˜ skate fiˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ Í·Ó¿! (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ skate shops, ·fi fiÔ˘ ı· ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ site www.redbullskateshot.com. ‹ ÛÙÔ ÙËÏ: 210 9859.751) ∞


KOTZIA XÚ‡Û· ÙÔ ‘ÍÂÚ· ı· Û ‰ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ı· ÎÔÔ‡Ó Ù· fi‰È· ÌÔ˘, Û’ ¿ÚÂÛ·Ó Ù· CD; stamkw@otenet.gr 693 6519690

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

ihor32@hotmail.com KOPø¶I 6/07 ÌÂÛË̤ÚÈ, Û ÚÒÙËÛ· Ô‡ Â›Ó·È Ô ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ì TDM Ì·‡ÚÔ ÂÁÒ, Ì‹Î˜ Û ̷Á·˙› Ì ËÏÂÎÙÚÈο. ihor32@hotmail.com

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

™TO 25 7/07 ÌÂÛË̤ÚÈ Î·Ù¿ ÙȘ 16:00 ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ì ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Â·ÓÔÚıÒÛˆ; 697 6255854 H§EKTPIKO™ ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ 7/07, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, η٤‚ËΘ BÈÎÙfiÚÈ· Î·È Í·Ó·Îԛٷ͘! E›Û·È Í·ÓıÈ¿ Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò johnpap000@yahoo.gr

METPO ™Â ›‰· 7/07 §·Ú›Û˘ - ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ ÙÛ¿ÓÙ· Î¿Ï˘Ù ٷ fi‰È· ÛÔ˘ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· Ó‡¯È·, ‹ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘. bbrog9@yahoo.com BABYLON ¶¤ÌÙË 6/07 ÙÔ Úˆ› Ì·Á‡ÙËη ·fi ÙËÓ ·ÁÁÂÏÈ΋ ÛÔ˘ Ê·ÙÛԇϷ ÓÂÚ·˚‰fiÌÔÚÊË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·! £· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Ì·Á›· ·˘Ù‹; 694 5386493

EYBOIA ¶ÔÙ¿ÌÈ, Â›Û·È Ë N›ÎË, Ì ϤÓ N›ÎÔ, ı˘Ì¿Û·È; £¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 693 6437012

AN¢PO™ AÁ. ¶¤ÙÚÔ˜, fiÙ ı· ·›ÍÔ˘Ì ڷΤÙ˜... ™‡ÚÔ! ™ÙȘ 2/07 ÂÈÛÙڤʷÌ Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È ·fi ÕÓ‰ÚÔ... ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜; ŒÏÂÓ· estavraki@in.gr

ºO§E°AN¢PO™ T¤ÏÔ˜ IÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÙÚˆÁ˜ ÌfiÓË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÚÈÊÙfi, ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘, ‹ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë, ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ... Û „¿¯Óˆ.

A™OE ™Â ϤÓ X·Ú¿, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ A™OE, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ «ÕÛÚÔ», ¤¯·Û· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ «ÕÛÚÔ» ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

°KAZI ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ʛϘ, Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ‰˘ÔÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿, ÂÁÒ Ì Ì˯·Ó‹, ηı›Û·Ù ÛÙÔ Code, ‹Úı· ·ÚÁ¿, ʇÁ·ÙÂ. MÂÙ¿ÓȈ۷ Ô˘ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·...

KA§§I£EA 6/07 ›‰ÈÔ ·ÁοÎÈ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi K·ÏÏÈı¤·˜, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ ϤÓ Á›ÙÛ˜ fiÙ·Ó ÊÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È. M·Ú›· ÊÒÓ·Í·Ó ÔÈ Ê›Ï˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ 3Ô ‚·ÁfiÓÈ. ™Ù›Ï happyshine@pathfinder.gr

THE MALL ™Â ›‰· ÛÙÔ Venue, Â›Û·È Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÙËϤʈÓÔ 694 5683283. ÂÚÈ̤ӈ sms

™YNTA°MA 1/07 ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙÚfi ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·, Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ·fi ·¤Ó·ÓÙÈ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜... veniasas@yahoo.gr

MHTPO¶O§Eø™ Cafe Centrale, Â›Û·È Ô Ó¤Ô˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Ì ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌÔ˘Û¿ÎÈ, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ mail: lisos1@yahoo.gr

AEGEAN Papassavas ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ Ù‹ÛË ÁÈ· K¤Ú΢ڷ 29.6 ¿Ú Ì ÛÙÔ 694 8857131

OAKA ™Â ¤‚ÏÂ· Á‹‰Ô, ı‡Ú· 3, Â›Û·È „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, fiÙ ı· Ì ·˜ ‚fiÏÙ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹; trelatofmx@hotmail.com

AM¶E§OKH¶OI TÂÙ¿ÚÙË ÌÂÛË̤ÚÈ §·‰fiÎÔÏÏ·, ‹ÛÔ˘Ó Á˘Ó·›Î· Ì 4 ¿ÓÙÚ˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Â›ÌÔÓ·, ÂÛ‡ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ·, ÂÁÒ ‰˘Ô ÙÚ·¤˙È· ‰›Ï·, Ì ʛÏÔ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ.

ANTIPAT™I™TIKO ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ M¿Ï·Ì·, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, Û ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È ÛÙÔ T¤Í·˜. P·ÓÙ‚ԇ ÂΛ... AY§AKI 1988 ηÏÔη›ÚÈ, ı· ËÁ·›Ó·Ì ‚’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ›¯Â˜ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÛÔ˘, ı˘Ì¿Û·È ÙË «MÈ̛η»; A°KI™TPI ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ K¿ÛÙÚÔ, Û ϤÓ ™‡ÚÔ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ, ÂÁÒ EÈÚ‹ÓË, ÛÔ˘‰¿˙ˆ §ÔÓ‰›ÓÔ, ‹ÌÔ˘Ó Ì NÙfiÚ·, M·Ú›· 699 7249623 ™YPO™ K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙ· Goody’s Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, οÙÈ ÛÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ· Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, ÙËϤʈÓÔ 694 6682364 ¶EZO¢POMO™ IKTINOY ¶Ó¢ÛÙ¿ ™›Ó‰Ô˘, ηıfiÛÔÓ ¿Óˆ Û ÎfiÎÎÈÓÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ, Û ›‰· ̤۷ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò 693 2830900 E£NIKH AMYNA M‹ˆ˜ ‹Ù·Ó 27 ·ÓÙ› ÁÈ· 17/06; ºÔÚÔ‡Û· ÌÏÂ Î·È Ù˙ÈÓ Î·È Á˘·ÏÈ¿, ÛٛϠe-mail... METPO AÙÙÈ΋ 3/07 ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ˘¤Úԯ˜ Ì·Ù¿Ú˜ Ú¿ÛÈÓË ˙·Î¤Ù·, ÂÁÒ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ̷‡ÚÔ t-shirt, ηÙ‚‹Î·Ì AÙÙÈ΋, ı· Û ͷӷ‰Ò; ™IºNO™-™EPIºO™ ¶ÏÔ›Ô ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿ 26/06, N›ÎÔ Î·È N›ÎÔ ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ˆÚ·›·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ, K·ÙÂÚ›Ó· Î·È ¢‹ÌËÙÚ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. 694 6457846 ™YNTA°MAEYA°°E§I™MO™ TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÙÚfi, ‹ÛÔ˘Ó ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ÁÎÚÈ-ÚÔ˙! K·ÛÙ·ÓÔÎÔÎÎÈÓÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛٛϠÛÙÔ koinoiro@hotmail.com TÒÚ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È; ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡... ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. °È·Ù› ÚˆÙ¿˜;

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

E›Û·È ÂÛ‡; M¿ÏÏÔÓ fi¯È... ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıÈ˙˜ Ó· ̠Ϙ ÓÂÚ·˚‰¿ÎÈ! Mr. ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó!

¶OY-¶OTE Matiz Topless, silk cut slim, ˙·Î¤Ù· Burberrys, ÙÛ¿ÓÙ· dk. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ÎÈ ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, fiÚÈÛ ÙÔ fiÙÂ Î·È Ô‡ M¤ÓÙ·... georgiou06@yahoo.gr ¶E¢IO TOY APEø™ K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔȯ¿ÎÈ ‰›Ï· ÛÙÔ Ì·Ú, ÂÁÒ Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ, Ô M¿Ï·Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ... Ë Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ ʇÁÔÓÙ·˜ Ì ̿Á„Â! 697 7483075 ROMEO 01/07 ·Ó Î·È «·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜» Ù‡Ô˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÎÈ ·Ó fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi timing, ™Ù·‡ÚÔ, ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠katgar81@yahoo.gr ™YNTA°MA Eurobank K˘Úȷ΋ 2/06 12:15 ÚÒÙËÛ˜ Ò˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÙ· Ì οÚÙ·! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘! 694 4701212 HILTON 2 IÔ‡ÏË ¤Íˆ ·fi gift shop. EÛ‡ ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË ‹ÛÔ˘Ó Ì tv person, Ì Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ·, ÂÁÒ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·. ™Ù›Ï sms 694 8951852 MOBETTER æËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙÔ ÊÚ‡‰È, ÛÔ˘ ›· «Ù· Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ tool, Â;» ÛÙÔ wet party, a_perfect_you@yahoo.gr ODEON STARCITY Liquid Cafe, Â›Û·È Ô ÈÔ Û¤ÍÈ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‰Â̤ÓÔ ÙÔ ‰ÂÍ› ηÚfi! E›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜, ¤ÈÓ· caipirinha K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û ‚Ϥˆ Ó· ÌÔ˘ Ù· ʤÚÓÂȘ! Call me 694 5499969 VENUE Œ¯ÂȘ ·›Û٢٘ Ì·Ù¿Ú˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÙËϤʈÓÔ 694 5683283, Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜. MABI§H Flower °ÈÔÚÙ‹ MÔ˘ÛÈ΋˜, ¤ÂÛ˜ ÛÙȘ ÛοϘ, ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ¤ÂÊÙ ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô‡ ı· Û ͷӷ‰Ò «¿ÁÁÂÏ»; E£NIKH AMYNA 17/06 ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÎÔÂÏÈ¿ Ì ٷ ÌÏ Û ı˘Ì¿Ì·È! 697 6652199 Ú›· ÁÈ· N.

But there’s still tomorrow, forget the sorrow, and I can be on the last train home... Rusty

M‡ÎÔÓÔ˜ 30/06 ¶·Ú¿Áη Kahlua Bacardi-Boy ı¤Ïˆ Ó· ÛÊ˘Ú›Íˆ Ì ÙË ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· ÛÔ˘... MohitoBoy

MoBetter ‰ÂÓ ‹Úı˜ ÛÙÔ closing party... ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊË ¢¤ÛÔÈÓ·;

E‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠̠ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. ¢Â›Í ÌÔ˘ ÌfiÓÔ fiÙÈ Â›Û·È ÂÛ‡...

‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ (M·Ú›· + M·ÚÈ¿ÓÓ·), Û·˜ ·ÔÛÙ¤Ïψ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·! KÒÛÙ·˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜!

OÚ¤ÛÙË, ·Á¿· Ì ·Ó ÙÔÏÌ¿˜, AÓı‹

XÓÔ‡‰È ÌÔ˘... fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÁÂÏ¿˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘. ™’ ·Á·Ò!!

£ËÏ˘Îfi ͈ÙÈÎfi, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÌÔ˘ ÙÔ ÛÂÍ ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜! ™Ù›Ï sms ÛÙÔ 697 8543273 K¤ÓÙ·˘ÚÔ˜

E›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ! OÈ Ì¤Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ¿ÓÙ·Ú, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·Ó Â›Û·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÓÓÔÒ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›۷È...

Afi ÙÔÓ º. ...‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· Û¤Ó· ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÙË Ï·ÙÚ‡ˆ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. AÓ Â›Ó·È Î·È body to body...

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525

MYPINA Afi K‡ıÓÔ, ηٿÛÙڈ̷ ÛÙȘ 2/07, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË Î·È ÊfiÚÂÛ˜ ¿ÛÚÔ ÊÔ‡ÙÂÚ Ì ÎÔ˘ÎԇϷ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘Ú›ÓÈ. 697 2898967

°È¿ÓÓË «Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ»... ‰ÂÓ Û ÛΤÊÙÔÌ·È ·Ï¿ – Û ÂÚÈ̤ӈ ¿ÓÙ·...

nvblue ÁÈ· ¿ÚÙË ÛÔ˘ the silence paul van dyk

H¯ÔÏ‹ÙË, ÙÒÚ· ¤¯ÂȘ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Áο˙È Ì AÁÁÂϿη! £· Ì ¿ÚÂȘ ‹ ¿ÏÈ ÛÙÔÓ M¿Ï·Ì· ı· Û ‰ˆ; K¿ÙÈ·

¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ, ¤Ï·, ¤Ï· ¿Ú Ì ·ÁηÏÈ¿... Ó· Âı¿ÓÔ˘Ì ÛÙ· Á¤ÏÈ·... Ó· ’Ó·È ¿ÏÈ fiˆ˜ ·ÏÈ¿... 3 ÊÔÚ¿

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡ 21.4.2004 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ϤÌÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘... ‰˘Ô ϤÍÂȘ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘

O‡Ù ÂÌ›˜ ÁÏ˘ÎÈ¿ Argie. ™Ô˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ì·˜ Î·È ·¯‡ÓÂȘ ηıfiÏÔ˘. A! Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÁfiÓ‰ÔϘ!

¢ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÛÔ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, EϤÓË.

EÁÒ ÂÛ¤Ó· Ôχ Û ·Á·¿ˆ...

For ever. £¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ·ÎÚÈ‚‹, ‰ÂÓ ÙËÏÂÊÒÓËÛ˜ ÔÙ¤, ı· ÂÚÈ̤ӈ. ¢ÂÓ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη. ¶ÈÎÚ¿ıËη.

H ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›· (¢/¢); E›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ô˘ ¤ÓȈ۷ fiÙ·Ó ÚˆÙÔ‚Á‹Î·ÌÂ.

K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi... ÛΤÊÙÔÌ·È ÂÛ¤Ó·... ‚Ϥˆ Ù· ¿ÛÙÚ· Î·È Î¿Óˆ ÌÈ· ¢¯‹... Ó· Á›ÓÂȘ ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘..! M·-

A˘Ù‹ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÌÔÓfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÛηÛÌfi Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ·fi οÔ˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ.

°È· ÙȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÁÎfiÌÂÓ˜

MÂÙ¿ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Û „¿¯Óˆ ÓÔËÙ¿ Î·È fi¯È ÙËÏÂʈÓÈο, non ci vediamo piu, N›ÎÔ; Afi ÓÂڿȉ· ÁÈ· ÙÔ ·ÏÈοÚÈ. EÛ‡ ͤÚÂȘ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì·˜... ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜, Û ·Ó·˙ËÙÒ. ¢ÂÓ ‹Úı· Ó· ÎϤ„ˆ Ù›ÔÙ·... ÙÚ¿‚· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¯¿Ú·Í˜. E›Û·È OK;

Strange love see you 1 August TÚ›ÙË Â˘Î·ÈÚ›·; MȯÏfiÓÈ ÛÙ· ’‰ˆÛ· fiÏ· ÎÈ ¤ÌÂÈÓ· ÛÙÔÓ ¿ÛÛÔ... ˘Ôʤڈ... call me...

20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... AÓ ı¤ÏÂÙ ¤Ó·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ ÂÈ¤‰Ô˘, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £· ‚Ú›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ·, ÂÎÏÂÎÙ¿, Ì ·ÚÔ˜ ̤ÏË ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ, ·fi Aı‹Ó· - ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· - NËÛÈ¿ E˘ÚÒË - AÌÂÚÈ΋, ¿ÓÙ· Ì ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.0014.00

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 K·ıËÁËÙ‹˜ 56¯ÚÔÓÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ·Î›ÓËÙ· Û Aı‹Ó· Î·È Â·Ú¯›· Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂχıÂÚË, ÌÔÚʈ̤ÓË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

°Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 MÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ 37¯ÚÔÓË ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·, ÌÔÚʈ̤ÓË, Ì ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ٤ÏÂȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ¢ÁÂÓÈ΋ Ì ¿„ÔÁÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·fi ηϋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ʇÛ˘, Û›ÙÈ, ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 MÂÁ·ÏÔÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ 59¯ÚÔÓÔ˜ •˘Ï¤ÌÔÚÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ ·È‰›, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈ-

Ô˘Û›·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¿Ó¢ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 www.pappas.gr ÕÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ 38¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, „ËÏ‹ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂχıÂÚË, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ˙ËÙ¿ Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3620.147, fax 210 3636.546, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00

NÔÌÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 34¯ÚÔÓË, 1,72, Í·ÓıÈ¿, ÏÂÙ‹, ÎfiÚË ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ·Ï‹, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Ì¿ÛÙÂÚ AÁÁÏ›·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 6.000, ÌÂÙÔ¯¤˜, 3ÒÚÔÊÔ, ÂÍÔ¯ÈÎfi, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ 2 ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ 42¯ÚÔÓÔ˜ 1,85, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù˘, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Óˆ 1 ‰È˜, ·Î›ÓËÙ·, 2 I.X., ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ fiÌÔÚÊË Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓË, ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §OYH™, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812813

Aηٷ̿¯ËÙË BÔ˘ÏÁ¿Ú·, 25¯ÚÔÓË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÒËÓ Ì·ÓÂΤÓ, Í·ÓıÈ¿, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓË, Ì ¿ÓÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· - ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902 °˘Ó·›Î· ÔÚÔıÂÙÈ΋ ˙ËÙ› ÔÌÔÈÔ·ı›˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ê‡ÏˆÓ ÁÈ· ·Ï‹ ÊÈÏ›·. ÙËÏ. 697 7248011 ŒÏÏËÓ·˜ ÂÍ AÌÂÚÈ΋˜ (45 ÂÙÒÓ) ˙ËÙÒ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi 24 IÔ˘Ï›Ô˘, Î·È ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·, ‰ÂÛÔÈÓ›‰·˜ ·fi 20 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 001 201 3362214

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ KÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚË-

●™Â ›‰·

ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 210 6411.392, 693 7411215

MÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ˘ X¿ÚË. EÂȉ‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· X·ÓÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô IÔ‡ÏÈÔ˜ Î·È Ô A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È Ô OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ «KÔ˘ÚÌÔ‡Ï˘ studios» ÛÙÔÓ K¿Ùˆ ™Ù·Ïfi, Ì ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·˘Ï‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌfiÏȘ ÛÙ· 300 ̤ÙÚ·. O X¿Ú˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ Î·È Â͢ËÚÂÙÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ÙÛÈÎÔ˘‰È¿ Î·È ÌÔÚ› Ó' ·Ó¿„ÂÈ ÙËÓ „ËÛÙ·ÚÈ¿ Î·È Ó· Û·˜ οÓÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÚ·Û›. £· ÙÔÓ ‚Ú›Ù ÛÙ· X·ÓÈ¿, ÛÙÔÓ K¿Ùˆ ™Ù·Ïfi, ÙËÏ. 2821068804, ÎÈÓËÙfi 697911867, e-mail info@ Kurmulis-studios.com.

E›ÛÙ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜; £¤ÏÂÙ Lower Û ¤Ó· ˆ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó; ™‡ÓÙÔÌ· Proficiency ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ Lower; TOEIC, TOEFL, GMAT Û 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜; H ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Û·˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ! E˘Úˆ‰È¿ÛÙ·ÛË = ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· AÁÁÏÈο ÂÓËϛΈÓ. N¤· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, top ηıËÁËÙ¤˜, ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ·, ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜, °Ú·Ù‹ EÁÁ‡ËÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È XÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· (IÙ·ÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. 20 ¯ÚfiÓÈ·, 16.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Aı‹Ó· / ¶·ÙËÛ›ˆÓ: 210 3844.888, ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜: 210 3301.110, XÔÏ·ÚÁfi˜ / MÂÛÔÁ›ˆÓ: 210 6510.100

™∂ ∂π¢∞ ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ’70˜ Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏÔ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ΔÔ Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·». ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

210 3617.360-369

‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 18% º¶∞ voice

ATHENS

¶‹Á·ÈÓ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 51

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Ù·ıÌÔ› ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ΔÚ·Ì ™∂º, ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫Δ

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ ñ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ ñ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ñ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ñ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ñ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 ñ §·˙·Ú¿ÎË 27 ñ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268

‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¡∂√ ∫∞Δ√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1

32 ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜&™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿-

52 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§Δ∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS, KAº∂Δ∂ƒπ∞) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ.™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) THE MALL ATHENS (FNAC, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À, VIRGIN, FLOCAFE)

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›· ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ Δ√À μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31 KHºI™IA: KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 KO§øNAKI: PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10 / °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ΔÛ·Î¿ÏˆÊ /¶§∞Δ∂π∞ ∫√§ø¡∞∫π√À KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 / ºø∫πø¡√™ ¡∂°ƒ∏ MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á.

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I: ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ /PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34,MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4. XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™Δ∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 35 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ Ï. §Â˘ÎÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˘ /ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1 ñ Spirto ∑‡ÍȉԘ (‰›Ï· ¶¿ÛÙ· ºÏfiÚ·) ñ °Î·ÏÂÚ› TNT ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ ∫·Ê¤ °·˙›· ∫·Ú. ¡ÙËÏ 22 ñ π‰ÂÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ñPara poli N›Î˘ 15 ñ Bar Bigaroom ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ñ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñOdeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» Ã∞§∫π¢∞: Mostar ñ Cinema ñ Flocafe ñ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucyñ Xenia ñ Mԇη Club ñ Sabia ñ Special Food, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞

Dear M˘ÚÙÒ, Ó· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·›ÚÓˆ Î·È ÂÁÒ... mouse Î·È ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Áڿʈ. AÊÔÚÌ‹ Ô ÚÒËÓ ÁÎfiÌÂÓÔ˜, ÌÂÙ¤ÂÈÙ· «ÎÔÏÏËÙfi˜», Í·Ó¿ ÁÎfiÌÂÓÔ˜ Î.Ï. Î.Ï Î.Ï. MÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ÌÂÁ¿ÏË Û¯¤ÛË (‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó «ÎÔÏÏËÙÔ›»). E, ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÔÙ¤ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; AÊÔ‡, Ú Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘, Ì ͤÚÂȘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÓÂÛË ¤¯Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÎÈ ÙÔ Á˘ÚÓ¿Ì ϤÔÓ Ôχ ‡ÎÔÏ· Î·È ÔÈ 2 Î·È ·fi Ê›ÏÔÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ·›˙Ô˘Ì ÛÊ·ÏÈ¿Ú˜ Î·È ÊÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ·ÎÔ‡ˆ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ·Ù¿Î· «£¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ‹ Ó· ΢ÓËÁÒ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ó· ÌËÓ Ì ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Â›Ì·È Ì·˙› ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Ì ı¤ÏÂȘ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ (Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 9 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÏ·‰‹) ·˘Ùfi ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ı‡Ó˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ»! ZON°K! K·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÚfiÌÔȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È Ôχ ÒÚÈ̘ Î·È ÛÔ˘ÚÂ¿Ï Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÁÒ Ó· ÙÔÓ ı¤Ïˆ ·ÎfiÌ·; OK, Ì·ÎÚ¿Ó ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ sex ever ·ÏÏ¿... Ô‡ ·˜ ̈ڤ ηÎÔÌÔ›Ú·˜ M·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÂÏÈο fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ˆÒ‰Ë ¤ÓÛÙÈÎÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi, ı· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ...·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹ Ó· ÙÔ ·Ê‹Ûˆ ·fi ™Â٤̂ÚË;

E, ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ. TÔ ÙÈ Ì·Ï·Î›· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÚÈÁÎÈÈο ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È - ·˘Ùfi ‰Â ÙÔ ÎfiÏÏËÌ· Ì ÙË Ï¤ÍË «Â˘ı‡Ó˜» ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ÈÔ ‚·ÚÂÙfi ÎÈ ·’ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ KÔ¤ÏÈÔ. AÓ Ô Ù‡Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ÛÔ‡ÂÚ Û¯¤ÛË, Ë ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÙ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ì ÙȘ ÌÔÓ¤˜ οÏÙÛ˜, Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ë M·ÚÁ·Ú›Ù· Ë Ê›ÏË ÌÔ˘.

Aӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯ÚËÛÌfi ÛÔ˘,

-DiSi

Y.°: H ·ÚÔÈÌ›· «Û·Ó ı¤ÏÂÈ Ë Ó‡ÊË Î·È Ô Á·ÌÚfi˜, Ù‡ÊÏ· Ó· ‘¯ÂÈ Ô ÂıÂÚfi˜» Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÔ˘;

°È·Ù› ‰ÂÓ Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú·; E›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¶A™OK ‹ ¢ÂÍÈ¿; TfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÊÒÓ·˙ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ ÙÔ KKE ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÁÂ; K·Ó›˜. º¿Ù ٷ ÙÒÚ·. Y.°: ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· οÓÂÙ ÂÛ›˜, ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ ÙÈ ı· ¤Î·Ó· ÂÁÒ. £· Ù· ¤ÊÙÈ·¯Ó· ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ô˘ ı· ÁÔ‡ÛÙ·Ú· Î·È ı· ‹Á·ÈÓ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÍÔ‡˜ Ó· οӈ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙ· ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ÓÂÚ¿ Ì ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘. M˘ÚÙÒ ¤¯ˆ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· (ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÔ˘ ÛÙ›ψ, ·Ó Î·È Â›Ì·È Ê·Ó·ÙÈ΋ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿...). E›Ì·È Ì ¤Ó· ·È‰› Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘. E›Ó·È Ôχ ηÏfi˜, Ì ·Á·¿ÂÈ Ôχ Î·È ÙÔÓ ·Á·Ò Î·È ÂÁÒ, ÂÚÓ¿Ì Ôχ ηϿ Ì·˙›, οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ù›ÔÙ·. ŸÌˆ˜, ·fi ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÔÈÙ¿ˆ ·fi ‰ˆ ÎÈ ·fi ÎÂÈ Î·È Ó· ÔıÒ Ù· È›ÓÈ· Î·È fi¯È ·˘ÙfiÓ. ™ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ È· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈı˘Ì›· ÌÈ·˜ Î·È ı¤Ïˆ Ù· Á˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ Ó·ÓÈο ÎÔÚÌÈ¿. KÔÈÙ¿ˆ Û·Ó Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓË, ÂȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶Â˜ ÌÔ˘, Û ·Ú·Î·ÏÒ, ÙÈ Ó· οӈ; E›Ì·È Û ·fiÁÓˆÛË... -Desperate soul

N· Û·˜ ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi; ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ ı¤Ì·, Â›Ó·È Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙ· fi· fi·. AÓ Û·˜ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÎÔ˘Ï¿ Ù‡Ô˘ «·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î¿ˆ˜, ¯Ì, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ¿Û ̈ڤ Î·È ·ÔÎÏ›ÛıËÎÂ Î·È Ë BÚ·˙ÈÏ›·», ÙÒÚ· ı· ‚ÚÈÛÎfiÛ·ÛÙ·Ó Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ K·ÙÛ¿Ì· Î·È ı· ÙÔ˘ οӷÙ ηÓÙ¿‰Â˜.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°: KÔÈÙ¿¯Ù ÌË Á›ÓÔ˘Ó Ù· 9 ¯ÚfiÓÈ· 19. MÈ· Á˘Ó·›Î·, ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ÎÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜. K·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ·‰¤ÚÊÈ·; K·È ÛÔ˘ Ϥˆ fiÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜. ºÙÔ˘! AÔÚÚ›Ùˆ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ ·ÏÏ¿ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ·‰ÂÚÊÔ‡! •·Ó·Ì·Ù¿ ÊÙÔ˘! TÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÒÚ·; ™˘Ó¯›˙ˆ ·Î¿ıÂÎÙË ·fi ÂΛ Ô˘ ›¯· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ (Î·È ‚¿˙ˆ 2 ·‰¤ÚÊÈ· Ó· ÛÊ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ԉȿ ÌÔ˘) ‹ ÙÔ ·Ê‹Óˆ; «O ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó’ ·ÔʇÁÂȘ ¤Ó·Ó ÂÈÚ·ÛÌfi, Â›Ó·È Ó· ˘Ô·„ÂȘ Û’ ·˘ÙfiÓ», ¤ÏÂÁ ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ·ÚfiÙÈ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì·Úԇʷ, Ϥˆ Ó· Ù’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ. K·È Ó· ͤÚÂȘ, ÙÔ Îڛ̷ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› Î·È Û˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ˜... ‹ Ì‹ˆ˜ fi¯È;

M˘ÚÙÒ, 6 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ‹ÛÔ˘Ó· Ì ·Ú¤·, ¤ÙÚˆÁ˜ ·ÁˆÙfi Î·È ÁÂÏÔ‡Û˜, ÛÔ˘ ›· fiÙÈ ı· ÂÚÈ̤ӈ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ... M‹ˆ˜ Ë Ì˘ÙԇϷ ÛÔ˘ ÛËÎÒıËΠÈÔ „ËÏ¿ ÎÈ ·fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì›ÓÈ ÛÔ˘ Ô˘ ÙÔ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ Ô ·¤Ú·˜; -A˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ «¶ÚÔÏ·‚·›Óˆ»

NÙÚÔ‹ Ó· ÌÈÏ¿Ù ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¤Ú·. Y.°: EÛ›˜ οÙÈ Â›·Ù ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰Â ı˘Ì¿Ì·È Ó· ¤‚Á·Ï· ÙÛÈÌÔ˘‰È¿. Kȯ. ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 20 - 26 IOY§IOY 2006 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

§E√¡Δ∞ ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ EINAI ÙÒÚ·, ‰ÂÓ HTAN ÔÙ¤ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÛÙÚ¤„ÂȘ οı ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÛÔ˘ Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ¤Ú·Û ·fi ¯ı˜ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÁÈ· Ó· ηٷÛÈÁ¿ÛÂÈ Ù· Ù˘¯fiÓ ¿Á¯Ë Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô EÚÌ‹˜, ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Û·Ó Û·ÏÈÁοÚÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹. EΛ Ô˘ Â›Û·È ÎÂÊ¿ÙÔ˜, οÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· Û ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ì ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘, οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ. Œ¯ÂȘ οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÓÔȯ٤˜ ÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ Û‡Ì·Ó, fiˆ˜ οÓÂȘ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı› Ó· Û ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ¿ÙÛ·Ï·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¿ıËÛ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Ó· ÌË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Y‹ÚÍ·Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô˘ ÔÈ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Û ԉ‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı˜ fiÛÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ·. ŸÌˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·˘Ù·¿Ù˜, ·Ú·Ì‡ıÈ·, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯·Ó Á‡̷ٷ Ì ÎÂÚÈ¿ Ô‡Ù ÂÚˆÙÈο ÚÔÌ¿ÓÙ˙·. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı· ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ Ò˜ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· ̈ڿ. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ϤÔÓ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ÙÔÓ ÕÚË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ·fi ÙËÓ K˘Úȷ΋, Î·È Ì ÌÈ· Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ¯·Ï·Ú¿ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ·, Ô‡Ù ӷ οÓÂȘ ÌÂÚÈο ¯·Ù›ÚÈ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. MÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿: ÙËÓ ÙÚÂϷ̤ÓË ÂÈı˘Ì›· ÛÔ˘ ÁÈ· ·Á¿Ë Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. E›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi οÔÈÔ˜/· Ô˘ Û ¤Î·„ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Ó· Û ڈًÛÂÈ ·Ó ÔÓ¿˜ ·ÎfiÌ·.

Κυ

κ

φ λο

ορ

ÛÔ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ ›۷È. AÓ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfi˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) H ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ÙËÓ K˘Úȷ΋, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÔ˘ ÁÈ· ·ÔÌfiÓˆÛË, ËÚÂÌ›·, ·fi‰Ú·ÛË, ȉÈÒÙ¢ÛË, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·, Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË. E›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ë Ê˘Á‹ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ Ô‡ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂȘ Î·È Ô‡ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÎÏÂÈÛÙ›˜ Û ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ̤ÏÈ Î·È ·ÎÚ›‰Â˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· «™’ ·˘ÙfiÓ» ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ A˘Ú‹ÏÈÔ˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ B¿ÁÎÓÂÚ, ·ÊÔ‡ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ·fi ¯ı˜ Î·È Ë N¤· ™ÂÏ‹ÓË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Û ·ÎÔ˘Ì¿Ó ̷Ϸο ÛÙËÓ ԉȿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆıÒÓÙ·˜ Û ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ

εί

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) E¿Ó Ë ÌÓ‹ÌË ‰ÂÓ ··Ù¿ÂÈ, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Hairs» ÛÙ· ’60˜ Ì ٛÙÏÔ «Aquarius» Ô˘ ¤ÏÂÁ οÙÈ ÁÈ· ÙË ™ÂÏ‹ÓË ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ¢›· Ô˘ ı· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·ÚÌÔÓ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ¶Ôχ ηÎÒ˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, Ô˘ Û ϛÁÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ Ì›· Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. O ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ù·¿Ù˜, Ï¿Ó˜, „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ·Ú·Ì‡ıÈ·ÛÌ·, ȉÂÔÏË„›Â˜, ··ÙËÏ¿ fiÓÂÈÚ·. O KÚfiÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ ˆÌfi Ú·ÏÈÛÌfi, Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, fiÚÈ·, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì οı ٛÌËÌ·. TÔÔı¤ÙËÛ ÙÒÚ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·; •˘Ó¿˜ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Û·Ó ·ÈÒÓÈÔ˜ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ Î·È È‰Â·ÏÈÛÙ‹˜ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ηÚÙÂÚÈο ÙË ™ÂÏ‹ÓË Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ... K·Ï‹ Ù‡¯Ë.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ˙Ò‰ÈÔ Î·È ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘, fiÛÔ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. T· Ú·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ‹ ÛοÓ ̇ÙË ·Ó·¿ÓÙ¯· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘˜, ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÚ¿Ì˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È Û οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ̛· ۯ‰›· ·ÓÔȯٿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÌÔ˘Ú›ÓÈ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÔ˘ οÓ ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂȘ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÛÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ ·Ú¿ı˘Ú·. N· Ô‰ËÁ›˜ fï˜ ÚÔÛÂÎÙÈο.

54 ATHENS VOICE 20 - 26 IOY§IOY 2006

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔ NfiÙÈÔ ¢ÂÛÌfi Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, οÔÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ·Á·Ë̤ÓÔÈ ‹ Î·È Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ‹ Ó· ·Ó·ÛÙÂÓ¿ÍÔ˘Ó fiÙ·Ó Û ·ÎÔ‡Ó ӷ ¤Ú¯ÂÛ·È. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‚·ÚÂÙ¤˜, ÂÁˆÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÌÔÓÔ̷ӛ˜ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·Óı¿ÓˆÓ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. T· ÚÔÛˆÈο ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ οÔÈ· ‚¿ÛË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· Û ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. T· Ó¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·. EÓÒ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛ·È Û·Ó ËÏ›ıÈÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈıÈfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¤ÍÈ. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) AÓ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂȘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂȘ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂȘ Ì οÔȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÙfiÙ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·‰È·Ù¿Ú·¯Ù·. MÔÚ›˜ Ó· ÛÙËÚȯÙ›˜ Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ ÙÔ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹ Û ̛· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË, ·Ó ı¤ÏÂȘ. MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÈÛÙÔÚ›·. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‰Âı›˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. TÔ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ¤Ó·Ó AÈÁfiÎÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂȘ ¤Ó·Ó ÈÂÚ¤· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘. N· Û ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ÚÒÙË Â·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ¤Í·„Ë Î·È ÁÔËÙ›·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋. AÏÏ¿, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·ÎfiÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ AÈÁfiÎÂÚˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û ¤Ó· ÊÈÏ› Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) H ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó fiÏÔ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ Û ηχÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹. AÓ ı¤ÏÂȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì‡ÙË ÛÔ˘. A˘Ù‹ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ͢Ó¿ÂÈ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂÏÔÁÈ·ÛÙ›˜, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ηٷÎÙËı›˜. E¿Ó ¤¯ÂȘ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›˜ ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ¿Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. H AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ·fi ¯ı˜, Â·˘Í¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ·ÊÔ‡ Û οÓÂÈ ‰ÂÎÙÈÎfi Û Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. AÓ Ô KÚfiÓÔ˜ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÊÈÏ› Ì ÙËÓ ›‰È· ı¤ÚÌË Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÒÙ· fï˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ¤ÙÛÈ;

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) H AÊÚÔ‰›ÙË ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ˙ˆ‹, ÁÔËÙ›·, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÌÔÚÊÈ¿, ¯·Ï·Ú‹ ÎÔÌ„fiÙËÙ·, ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi. H Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ηχÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. O ÕÚ˘, ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ù·Í›‰È·, ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰Ú¿ÛË. H ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Ô›ˆÓË, ÈÔ ÍÂοı·ÚË Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 29 Ô˘ Ô EÚÌ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Ûηϛ˙ÂȘ ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ó· ÂÈ̤ÓÂȘ Û ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ı˜, Ó· Á˘Ú›˙ÂȘ Û·Ó ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, Ó· ÂÈ̤ÓÂȘ ÛÙȘ Ù‡„ÂȘ ÁÈ· fi,ÙÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ıˆÚ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˜ ÛˆÛÙ¿ ‹ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¤Î·Ó˜ Ï¿ıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜. AÓ ÓÈÒıÂȘ ı˘Ìfi, ·ÓÙ› Ó· Ì·ÛÙÈÁÒÓÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯Ù˘¿˜ Ì ̷ӛ· ¤Ó· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ;

Ù· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÏÎÂȘ. ÿÛˆ˜ ÙÒÚ· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È· Ì·Á›·˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂȘ ÚÒÙÔ˜ ÛÙ· 100 ̤ÙÚ· ·ÏÏ¿ Ó· Îfi„ÂȘ ÙÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) KÈ ÂΛ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÛÔ˘Ó Û·Ó Á¿Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚȯÙ› ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ψÊfiÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Úfi‰Â˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi, Êfi‚Ô Î·È ı˘Ìfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ Ù˘ Ù‡¯Ë, Ô ÕÚ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ·fi ÙËÓ K˘Úȷ΋, ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ È· ÁÈ· ¿ÏÏÔ ·˘ÙÔÌ·ÛÙ›ÁˆÌ·, ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ÁÈ· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂȘ Î·È ·Í›˙ÂȘ, Ô‡Ù ÁÈ· Ù‡„ÂȘ, Ô‡Ù ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÚÁ‹ ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Ó· Û ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÓȈı˜ fiÙÈ ı· ÂÎÚ·Á›˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜. TÒÚ· ˘¿Ú¯ÂȘ ÌfiÓÔ ÂÛ‡, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÔ˘, ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÛÔ˘, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‹ıÂϘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Ô‡Ó fi-

Î·È Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê›˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. AÓ Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÈÛı·Óı›˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ ΢Úȷگ› ¤Ó· ¯¿Ô˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÈÓ ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡/‹˜ Ô˘ Â›Û·È Ì·˙› ÙÔ˘/Ù˘, ‚‚·ÈÒÛÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ϤÂȘ ʈ˜. ŒÓ·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ fiÛÔ Î·ÈÚfi ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ˙ԇ̠–ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ– Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂȘ ÛÎÏËÚfi˜, ηٷϋÁÂȘ ‡ÎÔÏ· ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· ÂÓfi˜ ÈÚ¿Ó¯·˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÊÔÚÙ›Ô Ì ¢ı‡Ó˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂȘ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔÓ K·ÚΛÓÔ, ·fi ¯ı˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ fiÛÔ ÂÚ›ÏÔΘ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Î·È ÂȉÈο ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Á·¿ÓÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÛÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÔ˘ ÂÂȉ‹ ¿ÓÙ· Ù·˘Ù›˙ÂÛ·È Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÕÏÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο Î·È ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È ·ÚÔÈÌÈ҉˘. M ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ˘ÚÂÙfi Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ ˙ˆÓÙ·Ófi˜/‹. ÿÛˆ˜ Ë ÓÂÔ·Ó·Î·Ï˘Êı›۷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓ¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚfiÓ. ŸÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿Ú· ·ÏÏ¿ ¢ÏÔÁ›· fiÙ·Ó Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÙËÓÔÂÁˆÈÛÌÔ‡˜. ∞

✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


20 - 26 IOYยงIOY 2006 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 133  
Athens Voice 133  

Athens Voice 133