Page 1

16 - 22 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 116

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

It’s showtime

H ÂÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ›ÛÙ· T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.20

TfiÓÈ MÏÂÚ: Hot Line O BÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÙËÚ› hotline Ì ÙÔÓ £Âfi T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.12

«Don’t you forget about me...» TÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ O A¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ Â›Ó·È ÂΛ, ÛÂÏ.13

º‡Ï·Í ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 32-33 Ù˘ A.V. Î·È ı· ’¯ÂȘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË Ã¿ÚÔ˘

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·... ·fi ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì TÔ˘ °ÎÈ˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.14

/ King George and the others ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Vodafone TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.15


2 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

16 - 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜

EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞∆∞

10 ™·Ú·ÎÔÛÙ‹ Ì ٷ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· 12 TfiÓÈ MÏÂÚ: Hot Line 13«Don’t you forget about me ...» 15 King George and the others 16 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË David Irving 17 MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÒÚ· (˘fi ÙÔ) Ìˉ¤Ó 19 TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ÁË 20 It’s showtime 32 º‡Ï·Í¤ ÙÔ! 53 K¿Ô˘ Â‰Ò Á‡Úˆ... 26 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘

TÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

20 I IT’S SHOWTIME

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË

T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

√ ª·ÓÒÏ˘ ÿÚÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ

TÔ˘ AÓ‰Ú¤· KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™∆∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

30 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ

06 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Afi ÙË ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

51 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ °. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË 14 AıËÓ·ÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜: Afi ÙoÓ °ÎÈ˙̤ÓÙ ∫·Ï¿ÓÈ 23 Techie chan: Afi ÙoÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 38 G&L: Afi ÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 39 Clubbing: Afi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ 40 Proud voice: Afi ÙË ª·Ú›· Cyber

49 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 52 BÈ‚Ï›Ô: Afi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 54/55 ªÔ˘ÛÈ΋: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ Î·È ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 56 £¤·ÙÚÔ: ∞fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÃÚÔÓ¿ 57 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 58 Skateboarding: Afi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÂΛӘ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÂÚÁ›· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÚÓ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. E›Ó·È fiϘ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ̤۷ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο. Œ¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙÒ, Ì·›Óˆ ̤۷ Î·È ÙËÓ Î¿Óˆ. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È·, Â›Ó·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·ÌÈ¿ 50·ÚÈ¿ ·ÂÚÁÔ› Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÎËÓ¤˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÒÓ ·fi Ù· MAT. ŒÓ·˜ ·ÂÚÁfi˜ ÏÈfiı˘ÌÔ˜, ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. NÈÒıˆ ÁÂÓÈ΋ ‰˘Ûı˘Ì›·. M’ ·˘ÙÔ‡˜, Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ì fiÏ·. ™ÎËÓ¤˜ ·fi ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË °·ÏÏ›·. T· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÊϤÁÔÓÙ·È. O Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ BÈÏ¤Ó ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ. O‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ™·ÈÓ MÈÛ¤Ï. MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. TÈ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÌÂډ¢Ù› ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› ··ÓÙ¿Ì ÙfiÛÔ ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ; ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. AÓ Ë E˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ, Ë EÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, Ë ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Â›Ó·È È· ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Û¯ÔϤ˜, ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Ô˘ fï˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H ÚÒÙË, Ë ‰ÂÍÈ¿, ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì Ì ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Í›· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÂÓÓÔ› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. A˘Í‹ÛÂȘ οو ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, ηٿÚÁËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ‡ÎÔϘ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ BÈÏ¤Ó ÛÙË °·ÏÏ›·, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿‰ÈΘ. H EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ’¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘„ËÏÒÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÙÂϤÛÊÔÚ˜. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÈÛıÔ›, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Á‡Úˆ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚ˜ Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. H EÏÏ¿‰·, ÌÈ· ‰˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÊÙËÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜. MÂÙ·Î˘Ï›Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ AÎÈÓËÛ›·˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. TȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Î·È ¿‰ÈÎÔ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. H ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹, Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹, ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÈ· χÛË: ηÌÈ¿ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. YÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÎÂÎÙË̤ӈÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ·˘Ù¿; TÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜; M¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡; °È· ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·; °È· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜; Ÿ¯È, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ¿ÏϘ Ï·ÌÚ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜. Œ‰ˆÛ ̿¯Â˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËı› Ë IÔÓÈ΋. °È· Ó· ÌË ÌÂÈ Ô OTE ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. Ÿ¯È Ó· ÌËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËı›, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÌÂÙÔ¯ÔÔÈËı›. °È· Ó· ÌË Û˘Ó‰Âı› Ë OÏ˘Ìȷ΋ Ì ÙËÓ British. ºÒÓ·Í fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ BÚÂÙ·ÓÔ›, ·ÊÂÓÙÈο ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ™Â οı ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ, ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ı· ‹Ù·Ó ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ. °È· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. °È· Ù· Û˘Ó¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·, ·Ú·‰›‰·Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. AÎfiÌ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ¤‰ˆÛ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Ì¿¯Ë Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó 2 ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. K·È ‚¤‚·È·, ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë, Ó· ÌËÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¤Ó· ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÚ·¤˙˘ 8 ˘·ÏϋψÓ, Ù· ™¿‚‚·Ù· ÛÙÔ Mall. MÂÙ¿ ·’ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï·ÌÚ¤˜ Ì¿¯Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ fiÙ·Ó Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ È· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›. °È·Ù› Î·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂΉԯ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ Êı·Ṳ́ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ AÎÈÓËÛ›·˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. OÈ ‰˘Ô ÂΉԯ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË. Œ¯Ô˘Ó ›ÛÂÈ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô‰˘ÓËÚfi, οÙÈ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÏÈÙfiÙËÙ·. Ÿ¯È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· –·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ. K·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. TÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ¿ıÈÎÙÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÏËÚfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ºÔ›‚Ô˜ K·Ú˙‹˜ ÛÙÔ Ôχ ηÏfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «O EÎÎÚÂÌ‹˜ EÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜», ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ϤÁÂÙ·È Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ŸÏÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰Èfi‰È· ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿Ó ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎÔ-ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ; Y¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. MÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ; EÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÎÈ ·’ fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·˘ÙÔοı·ÚÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ¶·Ú¿ Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Ô˘ ¿Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ’‰ˆ οÔÈ· AÏÂÛ¿ÓÙÚ· MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, ·Ú¤· Ì ¤Ó·Ó MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ∞ 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 3


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

EPøTA™ AÁ·ËÙ¤ ·ÚÈ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, «ÁÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ‚‚·Èˆı›˜ ˆ˜ Â›Û·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜», ·Ú·ÙËÚ›Ù ÂÈÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ OscarÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ «Crash» ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ «Brokeback Mountain». EÁÒ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›˜ fiÙÈ Â›Û·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›˜. «™ËÌ·›· ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿ÎÚÔ˘ÛË Ù˘ gay ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ ÙÔ «Brokeback Mountain». EÁÒ ·Ï¿ ›‰· ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ηٷ‰ÈηṲ̂Ó˘ ·Á¿˘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô AN£Pø¶øN, ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, Ô˘ fiÌÔÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯· Í·Ó·‰Â› ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. ¢Â ÛËÎÒıËη fiÚıÈÔ˜, Ô‡Ù ÊÒÓ·Í·. ŒÎÏ·„· Ôχ. OÈ ÊˆÓ¤˜ ‹Úı·Ó ÌÂÙ¿. K·È fiϘ ÌÔ˘ ϤÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·: EÚˆÙ‡ÛÔ˘, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÓÈÒıÂȘ ˙ˆÓÙ·Ófi˜! ŒÙÛÈ ·Ï¿.

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô M·ÓÒÏ˘ X¿ÚÔ˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1960 Î·È ÛÔ‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¯·Ú¿ÎÙ˘ ÌÂ Û˘¯Ó‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ EÈηÛÙÈÎfi K‡ÎÏÔ (X·Ú.TÚÈÎÔ‡Ë 121) ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· Û ¯·ÚÙ› Î·È Ù›ÙÏÔ «¶ÔÏÏ¿ÎȘ», ·fi 21M·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 21 AÚÈÏ›Ô˘. TÔ ¤ÚÁÔ «Ù‡ˆÌ· Û ¯·ÚÙ› ·fi ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û 100.000 ·ÓÙ›Ù˘·» Ô˘ ۯ‰›·Û ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Athens Voice Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 32-33 ı· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Athens Voice ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, µ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ∂˘ÁÂÓ›· ª›Á‰Ô˘ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘

- §È·‰¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜

META§§A ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· Û·˜ Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·›ÚÔÌ·È Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ (Î·È fi¯È ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡˜) ÏfiÁÔ˘˜. ™·˜ Áڿʈ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÌÈ· ·ÔÚ›·-ÚfiÙ·ÛË. MÈ·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· ‡Ï˘, Ò˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Û¯ÔÏËı› ηıfiÏÔ˘ Ì ÙÔ hard rock/heavy metal; Ÿˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¯·›ÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ÔÏ˘ÏËı›˜ Ê›ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù‡Ô˘ Rockwave, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. AÓ·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹, fiÛÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ skate .¯., ·fi fiÛÔ˘˜ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ·

ÌÈ· hr/hm ÛÙ‹ÏË. Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ì ÙÔ skate, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙ‹ÏË ·Ú·Â›Ó·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. Œ¯ˆ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÈ· ˙ˆ‹ ıfiÚ˘‚Ô˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‚ϷΛ˜, ÏfiÁˆ ¿ÁÓÔÈ·˜. Ÿ¯È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ó‡ÍË ÛÙËÓ A.V., ÁÂÓÈο ÌÈÏ¿ˆ. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·˘Ù¿ ‹ıÂÏ· Ó· ˆ, ·Ó ı¤ÏÂÙ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛÙÂ. - °.B. ™OºH NIOTH A¿ÓÙËÛË-·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ «ŒÙÂÚÔÓ ÛοӉ·ÏÔÓ PÔ˝‰Ô˘!». ŸÙ·Ó ÁÎÚÂÌ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ·Ú·ÔÓÈfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÁÎÚ›˙· fiÏË Ì·˜... ŸÙ·Ó ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ̷ÛË̤ÓË ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ PÔ˝‰Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÌÔ˘ÁÎÚËÙ¿ Î·È ÙȘ ¿-

COMIC ∂ª¶¡∂À™ª∂¡√ ∞¶√ ∆∞ ¢∂∫∂ªµƒπ∞¡∞ (1944) ∫∞π ∆π™ ª∞Ã∂™ ¶√À ¢√£∏∫∞¡ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ ∂π¡∞π ∆√ ∞§ª¶√Àª ∆√À °πøƒ°√À ª∞§π™π√µ∞, ª∂ ∆π∆§√ «...∂∫ ∆ø¡ À™∆∂ƒø¡...». ∫À∫§√º√ƒ∂π ∞¶√ ∆π™ ∂∫¢. «æÀÃ∏™ ∆∞ §∞ª¶Àƒπ™ª∞∆∞». ∆√ ª∂ ∆∏¡ ∆∂áπ∫∏ ∆∏™ Ã∞ƒ∞∫∆π∫∏™ ™∂ ª∞Àƒ√ ºÀ§§√ GRATAGE. ∆√ ∞§ª¶√Àª ¶∂ƒπ∂Ã∂π ∫∞π ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™ ∞¶√ ∫∆πƒπ∞ ∆∏™ ∂¶√Ã∏™ ∂∫∂π¡∏™.

4 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ùˆfi‰Ë˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

∫√ªπ∫ ∂Ã∂π º∆π∞Ã∆∂π

Ó·ÚıÚ˜ ÎÚ·˘Á¤˜. Aӷʤڈ, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi, fiÙÈ Â›Ì·È 19 ¯ÚÔÓÒÓ. Œ¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ PÔ˝‰Ë ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË (ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛÈÓ ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ÈÒÓ ÌÔ˘) Î·È ÁÂÓÈο ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ-‰È·Ì¿¯Â˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. £· ·Ú·ı¤Ûˆ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ PÔ˝‰Ë Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ 2 ÛÂÏ›‰Â˜ ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ Ì ͤÓÈÛÂ. ™‡ÓÙÔÌ· ÙÔ Û˘Ó‹ıÈÛ·, Ù¤ÏÔ˜ Ì ÁÔ‹Ù¢ÛÂ. °È· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÂÏÏËÓÈο ›ӷÈ, fi¯È ÎÈÓ¤˙Èη! MÈ· ¯·Ú¿ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ οÓÂÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜(!). °È·Ù› Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ È¿ÙÔ-fiˆ˜ ¿ÓÙ·-ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË; Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· Ì·˜ ·Ô‚Ï·ÎÒÓÂÈ, Ì·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ PÔ˝‰Ë ‚·Û›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜. EÎÊ˘ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹Ù·Ó Û˘Ì·ı‹˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂΛ. H Ì·Á›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÚˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û·ÚηÛÌÔ‡ –ÁÈ· Â̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– ›¯Â ¯·ı›. ŒÓ· ͤڈ. ¢ÂÓ ı· ‰È·‚¿Ûˆ ÔÙ¤ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ, ÙÔ ‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙÂ›Ó Ô˘Î ·Ó‰Úfi˜ ÛÔÊÔ‡ (fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÌÔ˘ ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙ›ψ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË). H ÙÚÂÏ‹ Ì·˜ ÓÈfiÙË ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÏËÎÙÈÎfi ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂÙ¿ Ù½Ԣ ÛÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ˆ˜ ËÏÈı›Ô˘˜. TȘ ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ºÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÎfiÌÈΘ Î·È ¿ÏÈ ı· Ì·˜ ϤÙ ·ÛÙÔȯ›ˆÙÔ˘˜ Î·È ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜. º·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜. AÊ‹ÛÙ ̷˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÙÂÏÈο. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô PÔ˝‰Ë˜: «∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯ÔÓ ‰‡Ù·È, Ô˘‰¤ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·È ‹ıÂÏÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ». - ºˆÙÂÈÓ‹ ¢.

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 5


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

A§§A °IA A™XETA ¶PA°MATA

√¶√∆∂ ª¶∞I¡ø ™∆√ GOOGLE °π∞ ¡∞ µƒø E¡∞ ¶ƒA°ª∞, ∫√§§Aø ªπ∞ øƒ∞ ª∂ ∂∫∞∆√¡ ¶∂¡∏¡∆∞ ∞™Ã∂∆∞ §∏ªª∞∆∞. £∞ ¶∂π∆∂, ™π°∞ ∆√ ¶ƒø∆√∆À¶√, √§√π ∆∞ π¢π∞ ¶∞£∞π¡√Àª∂. A¡ ¢∂¡ ¶∞ƒ∂π™ ∆∞ ¶√¢∞ƒ∞∫π∞ ™√À ¡∞ µ°∂π™ ™∆√À™ ¢ƒ√ª√À™, ∆∂§π∫∞, ª∂¡∂π™ ª∂ ∆∞ (∞Ã∏™∆√°§√À) §∏ªª∞∆∞.

Ô fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «cult» ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ «culture» Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·, ·ÏÏ¿ οÔ˘ ÙÔ Â›¯· ·Ú·¯ˆÌ¤ÓÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÔ ‰ˆ ÛÙÔ Google ÁÈ· Ó· ÙÔ ı˘ÌËıÒ. «Cult» Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi Ì·˜ ˆ˜ ÓÙÂÌ›-ÎÏ·ÛÈÎfi-ۯ‰fiÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ¤ÛÙˆ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù¤Ú·˜ ‹ ÛÔηÚÈÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ·Í›·... Î·È ÏÔÈ¿ Î·È ÏÔÈ¿. OÈ ÔÚÈÛÌÔ› ϤÔÓ Â›Ó·È Û·Ó Ù· «ÊÈÏÔÛÔÊË̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·», Ù· quotes, Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ fiÏ·. M¤¯ÚÈ Î·È ÁÎfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘ÓÂ, Ó· ‚ÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ... TÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ Ûȯ·›ÓÔÌ·È ÙÔ ‚ÚÔÌÔ-ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·-

T

6 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

ÚfiÏÔ Ô˘, Ó·È, Â›Ó·È ˆÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ÔΤÈ, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ ηÌÈ¿ ÎÔÏfiÓÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¿ÓÙÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ÎÈÏÔÙ¿ÎÈ, Î·È ¿ÏÈ ÔΤÈ, ı· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜, Â›Ó·È ı¤Ì· (ÔÏÏÔ‡) ¯ÚfiÓÔ˘... ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤„·¯Ó· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· οÙÈ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È «Kulte» Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ıˆÚÒ cult ÛÙÔÓ ÙÔ̤· «ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ». Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ –ÙÂÏÈο– ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·Ø Killah, Custo, Energie, Patricia Field, 80s classics, ¤Ó· ÛηÛÌfi ÙÈ-ÛÂÚÙ˜ Ì ÚˆÙfiÙ˘· Û¯¤‰È·. ™Ù· Ì·Á·˙È¿ Î·È Û sites ÛÙÔ Internet. KÈ ·fi ’ÎÂÈ Ô˘ „¿¯Ó·Ì Ì ÙÔ ‰›Î·ÓÓÔ Ó· ‚Úԇ̠οÔÙ ʷÓÂÏ¿ÎÈ· «Fruit of the Loom» ‹ «Hanes» (ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ! ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ ÚÈÓ... Ó·È, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi)... ÙÒÚ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ.

TÔ ÂÚÒÙËÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ô‡ Ûηٿ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ –ÛÙËÓ K›Ó·, ÙËÓ IÓ‰›·, ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ M·ÚfiÎÔ, Ô‡; ¶¿Óˆ Û ÏÔ›· Ì ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ Ú¿‚Ô˘Ó ·Ì·Û¯¿Ï˜ Û ÊÚȯ٤˜ Û˘Óı‹Î˜ ̤۷ ÛÙ· ·Ì¿ÚÈ·; ™Â ˘fiÁÂÈ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ·-Ï· K¿ÚÔÏÔ˜ NÙ›ÎÂÓ˜; ™’ ¤Ó· ‚·ı‡ ÌÔ˘ÓÙÚÔ‡ÌÈ Ì’ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÚÔ‡ÌÈ; ™fiÚÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂȘ ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÔ ÙÛÂοÚÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ó· ‚‚·Èˆı›˜ fiÙÈ ÙÔ cult Ô˘ ·ÁfiÚ·Û˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. O‡ÙÂ Î·Ó Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. T· «Kulte» ‰ÂÓ ‚ڋη Ô‡ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˆÚ·›· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì ÂÚ›ÂÚÁ· Û¯¤‰È· ·¿Óˆ, ηıfiÏÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ –Û¯¤‰È· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯·ÛÎÔÁÂÏ¿˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ‚ϤÂȘ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÛÙ›·. T· ʤÚÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÔÌ· «Best O». Best of what? Besto ki egine? Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· Ì·Á·˙È¿, ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ˆÚ·›· ›‰Ë ÛÔÚ, ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÛÎȤÚ, ÁÈ· snowboarders, surfers, Ì¿ÚΘ fiˆ˜ O’Neil, Roxy, trendy Ú¿ÁÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈο cult ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ˆÓÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηϋ ÒÚ·. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ‹Ù·Ó ·Ó «Kulte» Â›Ó·È ·Ú·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ «cult» ‹ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï‹ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·. K·È fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·¿ÓÙËÛË... TÒÚ· Ô˘ ›· «„ˆÓÈṲ̂ÓÔ˘˜»: ˆÚ·›Ô ›ӷÈ, ÙÂÏÈο, fiÛÔ Î·È ·Ó ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓ›˙Ô˘Ó Ì χÛÛ·, ÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ X›ÏÙÔÓ. (◊ Hilton.) TÔ ÁÓˆÛÙfi Galaxy ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ. ¶¿ÓÙ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ï›ÁÔ „ˆÓÈṲ̂ÓË fiÙ·Ó ËÁ·›Óˆ ÂΛ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÊËÚË̤ӷ ’80˜, Ì ¤ÈÏ· ·ÊËÚË̤ӷ ’70˜, ÎÈ fiÏ· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÈÛı·ÓÙÈο Ì ÙËÓ AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜... ̤¯ÚÈ Ó· ÛÔ˘ ’ÚıÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÁÈÔ˘ÚÓÙ›. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙfi ·ÏÏ¿ –ηÌfiÛÔ, ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ. B¤‚·È· ÔÈ ÁηÚÛfiÓ˜ Â›Ó·È ÎÔÌ„¤˜, ÓfiÛÙÈ̘, ηÏÔÓÙ˘Ì¤Ó˜, ¢ÁÂÓÈΤ˜, Ù· ÊÈÛÙ›ÎÈ· ÙÚ·Á·Ó¿, Ù· ÎÔÎÙ¤ÈϘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ï¿ ÔÓfiÌ·Ù·... ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÏËÚÒÓÂȘ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÙÚ·Á·Ó¿ ÊÈÛÙ›ÎÈ·, Ï›ÁÔ Û ¯·Ï¿ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. E›Û˘, Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÂÙ ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ÛÎÔÙˆÌfi˜, Î·È Ó· ÌËÓ ¿Ù ÓÙ˘Ì¤ÓË ‚›˙ÈÙ·, ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÚ·‚¿ (Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ). K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Û·Ó Ì·Ú, Â›Ó·È ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. T· Ì·Ú ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Â›Ó·È fiÏ· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÏÒ˜ ¿ÓÙ· Ì·›ÓÂȘ ̤۷ Î·È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÂÁÁϤ˙Èη, fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂȘ ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë. AÈÛı¿ÓÂÛ·È Ï›ÁÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ˜, Ï›ÁÔ Ô‡ÊÔ Î·È Ï›ÁÔ Ì·Ï¿Î·˜ Ô˘ Û·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ (ÂÏ¿ÙË) fiÙ·Ó ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ ÔÙ¿. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘. ¢ÂÓ ÎÚ·Ù¿˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿˜ ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÔÎÔ‡ Ù· ÏÂÊÙ¿: ÂÂȉ‹ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Û’ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·Ú Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Î·È ‰ÂÓ Â›Û·È. E›Û·È upscale, lounge Ù‡Ô˘, Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Ì·Ú, ¤¯ÂÈ ‰Â Á›ÓÂÈ cult... ÂÂȉ‹, ¯Ì, ÂÂȉ‹ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ. °È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘! Best O, street & active fashion stores, TÛ·Î¿ÏˆÊ 20, AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 58, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, Î·È ·ÏÏÔ‡. 210 6755.820-1 Galaxy bar, Hilton Hotel, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000. ∞


16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 7


H °§ø™™A TOY ¢POMOY

N· Û·˜ Û˘ÛÙËıÒ: ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘,

Ô‰fi˜ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘! TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH EÓÒÓÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ MËÙÚfiÔÏ˘ Ì ÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÈÔ ÊÚfiÓÈÌ˘ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ K¤ÎÚÔ·. E›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Â›Ó·È Ù· Zorba-Greeklish. M ·˘Ùfi ÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi ȉ›ˆÌ· «ÚÔÌÔÙ¿ÚÂÈ» ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· Ù˘: ™·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· Ì Ù˙·Ù˙›ÎÈ Û ÛÎfiÓË Î·È Ì›ÓÈ ÚÔÙÔ̤˜ Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ì·ÁÓËÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ. Greek Treasures ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÔÈ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ÂÈÁڷʤ˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È «ethnic jewelry». °È· fiÛÔ˘˜ ‹Úı·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Â‰Ò ÙÔ Ì‡-

ıÔ ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È «Greek wedding rings with old traditional style». ™Â ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù· «earrings» Â›Ó·È –Û·Ó ÙÔ ÛÙ·Êȉfi„ˆÌÔ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘– «·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜» («of our production»). T·Í›‰È· O ·ÏÈfi˜, ¤ÌÂÈÚÔ˜ «tour operator» ÚÔ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·. K¿ÛÙˆÚ AÔÊÔÚ¿ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Û È¿ÓÂÈ ·fi ÙË Ì‡ÙË. Afi ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ÙÚ·‚Ô‡Ó ‰Âο‰Â˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÂÙÈΤÙ˜

CUT & COLLECT

ȉÈfi¯ÂÈÚ˜, ·Ó¿Î·Ù˜, Úfi¯ÂÈÚ˜. AÓ·‰›‰Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÌÈ·Ó ·›ÛıËÛË ‚ÂÚÓÈΈ̤ÓÔ˘ ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›Ԣ: ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó «fox coat», ÁÈ· Ù· ÎÏ·ÛÈο ÁÔ‡ÛÙ·. °È· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆÌ¿ «sheared beaver». °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, «Takis natural furs». (B‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÔ‡Ó· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Takis. ¢È·ÈÛÙÒÓÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚ›¯ˆÌ·). BÏ·ÛÊËÌ›· «ŸÏÔÈ ·˜ Û˘ÓÙÂϤÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ ·›Û¯Ô˜ Ù˘ ‚Ï·ÛÊËÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. BÏ¿ÛÊËÌÔ˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ï·ÛÊËÌ› ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È»: EÍ ·Ôηχ„ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ·Ó·ÚÙË̤ÓË Û ηٿÛÙËÌ· Ì ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ›‰Ë. MÂÙ·ÓÔ›ÙÂ! TÔ˘ÚÈÛÙÈο ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ¶ÔȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ‡Ê·ÛÌ· «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi»; Œ¯ÂÈ, Ì‹ˆ˜ ÂÏÂÁ¯ı› ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚÂ-

ı›˙ÂÈ ÙȘ ËÏÈÔη̤Ó˜ ÂȉÂÚÌ›‰Â˜; TÚÈı¤ÛÈÔ E›Ó·È ¤Ó· ÌÔ‚ ÚȯٿÚÈ Ì ÍÂÌ·ÏÏÈ·Ṳ̂ӷ ÎÚfiÛÈ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ·ÛÔÚÙ› ηӷ¤ ÙÔ˘. MËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ TÔ ÌÔÓfiÙÔÓÔ «Verboten» ‰ÂÛfi˙ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÙ ٷ ÙÈÌ·ÏÊ‹ –.¯. ÙÔ˘˜ ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ˘˜ ¶ÚÈ¿Ô˘˜– «˙ËÙ‹ÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ·». M‡ÙË - ÊÚ‡‰È - ÛÙ‹ıÔ˜ - ·Ê·Ïfi˜ AÓ·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ «·ÓÒ‰˘ÓÔ˘ ÙÚ˘‹Ì·ÙÔ˜». ™ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û nipple. (H ΢ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ›Ûˆ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó «‚Ï·ÛÊËÌ›·»). ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁÈ· «¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋» ‰È¿ÙÚËÛË Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì «ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ» –fi¯È ÛΤٷ ÂȉÈÎfi– «ÂÚÁ·Ï›Ի. ™ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ÊÈÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË Ô˘ ÙÚ˘¿ÂÈ ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·. °È· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ˘ piercing. ●

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

ŒÚÁÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Û ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Û 100.000 ·ÓÙ›Ù˘·.

¶ÔÏÏ¿ÎȘ! TÔ˘ MANø§H XAPOY MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ, ¿Ú· Ôχ, Ó· Á˘Ú›˙ˆ ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ. N· ¯·˙‡ˆ Î·È Ó· ‚Ú›ÛΈ ̤ÚË, ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÎÙ›ÚÈ·, ÁÂÈÙÔÓȤ˜. °˘Ú›˙ˆ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. Œ¯ˆ ¯·˙¤„ÂÈ fiÏÂȘ Ì ٷ fi‰È·, ̤۷ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô‰ËÁfi˜ ‹ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜, ¿Óˆ Û Ì˯·Ó‹, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ̤۷ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î¿ÌÚÈÔ (¤ÙÛÈ ¯·˙‡ÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÂÚ›Ô˘ Û·Ó Í·ψÙfi˜), ‰ËÏ·‰‹ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ηÓ›˜ Û ÌÈ· fiÏË. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ¿ÓÙ· –·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È– Ò˜ ¿Ú·Á ӷ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ οӈ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Û ÌÈ· fiÏË, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ò˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. M ÙÈ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È È· ‰Ò. NÈÒıˆ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Û·Ó ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Ô˘ Ì ÊÈÏÔÍÂÓ›. EÁÒ ‚¿˙ˆ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡Ù ÌÔÚÒ Ó· ˆ Ô‡ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ Â‰Ò, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂΛ. TÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌË ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ, ÂÓÓÔÒ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ı·ً Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· fï˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. Œ¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜. °ÎÚ¿ÊÈÙȘ, ¤ÚÁ· Û ¯·ÚÙÈ¿ ÎÔÏÏË̤ӷ Û ̿ÓÙÚ˜, ¤¯ˆ ÂÎı¤ÛÂÈ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÁηÏÂÚ›, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔ˘. ™Â ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‚È·ÛÙÈο Î·È Û ÌÔ˘Û›· Ô˘ ¿ÂÈ Î·Ó›˜ „·ÚˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÂÈ. ÕÏÏÔÙ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹, ¿Ú· «¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘», Î·È ¿ÏÏÔÙ ¯ˆÚ›˜. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ fiÙ·Ó Û ·Ó˘fiÁÚ·Ê· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Î·È ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· Ù· ˘ÔÁÚ¿„ˆ. K·È ÎÔϷ·ÙËη ¿Ú· Ôχ fiÙ·Ó Î¿ÔÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ›¯· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ·Ófi ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ ÎϤ„·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘. E‰Ò ÙÒÚ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔ ›‰ÈÔ, Û·Ó Ó· οӈ ¤Ó· ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. EÂȉ‹ ¿ÓÙ· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ Ù‡ˆÌ· Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋, οӈ ¤Ó· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙÈÎfi. ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Û ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Û 100.000 ·ÓÙ›Ù˘·. °È· οÔÈÔ˘˜, ‰‡Ô ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‹ ·‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ¤Ó· ‰›Ê˘ÏÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘˜. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı¤ÏÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜, ·˜ ¤ÚıÔ˘Ó Ó· Ì ‚ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„ˆ. ∞

8 ATHENS VOICE 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006

(+)

(-)

E§§HNIKH EB¢OMA¢A MO¢A™ AÚ¯›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ™ÔÊ›· KÔÎÎÔÛ·Ï¿ÎË, Ô˘ ÛΛ˙ÂÈ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ¤Íˆ. K·È ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÚÔÙÈÌԇ̠·fi ÙË-Á˘Ó·›Î·-ÌÂ-Ù·-Ìˉ¤Ó-ÏÈ·Ú¿-XÂÚÙ˙›ÎÔ‚·, Ô˘ ›¯·Ó ÙË Ê·ÂÈÓ‹ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ

NOTIS AÓ·˙ËÙÂ›Ù·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÎfiÓÛÂÙ Ù˘ ÁÈÁ·ÓÙԷʛ۷˜ ÙÔ˘.

NIKKO PATRELAKIS ¶ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ Ì ÙÔ remix ÙÔ˘ ÛÙÔ «Breathe» ÙÔ˘ Kravitz ¤Î·Ó ÙÔÓ Lenny Ó· ÙÚÒÂÈ ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ˘;

O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ M·ÓÒÏ˘

VASILEROS BROMAS ÕÏÏË ÌÈ· ·ÔÛ‚ÔψÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ Luna Dark Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

X¿ÚÔ˜ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹

(¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌfiÏȘ ÙË ‰ˆ!)

ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·¤Ó· ¤ÚÁÔ ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹! ŸÛÔÈ ‚ÚÂı›Ù ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙËÓ ∆Ú›ÙË 21/3 ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ ÃÒÚÔ ∆¤¯Ó˘

«∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫‡ÎÏÔ˜» (÷ÚÈÏ¿Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë 121) ‰ÒÛÙ ÙÔ˘ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 32-33 Ó· Û·˜ ÙȘ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ.

OI ¶A¶A¢E™ TÔ˘˜ ·Ê‹Û·Ì Û ÂχıÂÚË ‚ÔÛ΋ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ‚Ú‹Î·Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙËÓ ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ T˙ÈÌ¿ÎÔ. ¶›Ûˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ Û·˜. ¢HMHTPA §IANH Ÿ,ÙÈ ‚ϤÂÙ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÛÙÔ Û·ÁÁ¤ÙÈ! (fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ë ™ÔÊ›· §fiÚÂÓ)

ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ «¶ÔÏÏ¿ÎȘ» ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Athens Voice

¶§OYTAPXO™ H ηԇη ÙÔ˘ ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙԷʛ۷ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÎfiηÏÔ ÁÈ· Ù· ı·‡Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ KÚÈÛÙ¿Ï ÎÔÏfiÚ.

FORUM TH™ ATHENS VOICE ¶¿Óˆ Ô˘ ›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÓÂÎÚÔÏÔÁÒ, Â¤ÛÙÚ„ ·ÎÌ·›Ô Î·È ˆÚ·›Ô. Rudeboy, Alina, Loukritia, wd, id, ac, Sotiro, ‚¿ÏÙ ÙÔ˘ Ù· ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· Í·Ó¿ Î·È Î¿ÓÙ ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ¿ÁÚÈÔ, ˙ˆËÚfi Î·È ·‰¤ÛÔÙÔ. FACTOTUM K˘ÏÈΛÔ-café ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Athens Voice. K¿ÙÈ Î·Ï¿ ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·fiÏ˘ÙË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ marketing ‹Ú·Ó ¤Ó· ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ (X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22). £· Û ‰ˆ ÂΛ. MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ TÔ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ì›· K˘Ú›·. H Î. EϤÓË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. WAITING FOR GODOT AÁÔÚ¿˙ÂÈ, Ô˘Ï¿ÂÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ Ô ·Ú·¿Óˆ blogger ÛÙÔ www.athensvoice.gr . AÓÙÈÁڿʈ ÌÂÚÈΤ˜ · ·˘Ù¤˜: * X·Ú›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓÔ̷ӛ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. * K·Ï¿ÌÈ ÈÙ¿ÌÂÓÔ, ÌÔÓfiÛÂÏÔ, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÚfiÛÊ·ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȉfiÛÂȘ, Ôχ ηϿ ÎÚ·Ù‹Ì·Ù·, ˆÏÂ›Ù·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. * ™ÂÙ ÛÙÈÁÌÒÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˆÏÔ‡ÓÙ·È. TÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋.

A¶O°PAºH - Y¶OK§O¶E™ ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢¤ÛÙÂ, «Panic Room». HMEPA TH™ °YNAIKA™ «H Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Ì ‰‡Ô fi‰È·»!!! - BÈÛ¤ÓÙ ºfiÂ, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡ (¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÂÓÓÔ› ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ¶ÔÈ· ¿ÏÏË ı· ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· Û ٤ÙÔÈÔ ·ÏÈοÚÈ;)

TO MAIL ¶OY MOY EXEI KAæEI TON E°KEºA§O «£· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÔÚÔÌÂÙfiÓ, ÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, Ï·Îȉ›ˆÓ, ˘·ÏfiÙÔ˘‚ψÓ, ˘·ÏÔ‚¿Ì‚·Î·, ·ÛÊ·ÏÙfi·Ó·, ÛȉËÚÔÌÂÙfiÓ, ‰ÔÌÈο, ϤÁÌ·Ù·, ÛÙfiÎÔ˜,Û˘ÁÎÔÏÈÙÈΤ˜, ÎfiÏÏ· ÁÈ· ϷοÎÈ·, ·Û‚¤ÛÙ˘, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¤ÈÏ· ÎÏ. EÌ›˜ Û·˜ ÂÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·». (ŒÚ¯ÂÙ·È Î¿ı Úˆ› ÛÙÔ mail ÌÔ˘) ●


SHOW

∆Ô ÛÂÍ·›Ï Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ·

MARINOS ACADEMY T˘ MYPTø™ KONTOBA ¶‹Á· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ M·Ú›ÓÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁÂ Î·È ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù·. TÚÂȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿, η٤‚·ÈÓ·Ó ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. ¢ÂÓ ÙÔÓ Â›¯· ‰ÂÈ ÔÙ¤. M· Ò˜ ÙÔ ’ηӷ ·˘Ùfi; £¤Ïˆ Ó· Ù· ‚¿Ïˆ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÔÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÚÒÙ·, ÔÈÔ˜ ÌÂÙ¿, fiÙ ϤÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, fiÙ Úfi˙˜, Ò˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. £¤Ïˆ Ó· ˆ ÁÈ· ÙË ÚÔ‹, ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÓÂÚ¿ÎÈ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÓfiÙËÙ· ͯˆÚÈÛÙ¿, Ò˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÕÌ· Ì ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜, Ò˜ ÙÔ «ŒÏ· Û ̤ӷ» Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙË P·Ê·¤Ï· K·ÚÚ¿, Ò˜ ¤Ó· Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Í·ÊÓÈο Û ÓÙ›ÛÎÔ ¿ÚÙÈ, Ò˜ ÙÔ Î·Ì·Ú¤ Î·È Ô KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ «™ˆÎÚ¿ÙË ÂÛ‡ ™Ô‡ÂÚ ™Ù·Ú». K·È ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÁÈ· ÙÔ concept «MÔ˘ÛÈ΋ Aη‰ËÌ›·», Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ P¤· Î·È ÙÔ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙڤϘ Ù˘ °·Ï¿ÓË Ô˘ ¿ÏÈ ·Ó·Î¿Ù„ ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ Ù˘, ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÔÓÙÈÛÈfiÓ ÎÈ ¤‰ÂÛ·Ó ı·‡Ì·. K·È ÁÈ· ÙËÓ HÚÒ. ¶Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ˆ ÛÙ· Ô, ÏËÛÌfiÓËÛ· ÙÔ fiÛÔ ˆÚ·›·, ÛÙÈ‚·Ú‹, ˙ÂÛÙ‹ ʈӋ ¤¯ÂÈ. °È· ÙÔ Ò˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ‰Ô‡Ï„·Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi.. M ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ¿ÓÙ· ‹ÌÔ˘Ó Ì¿· ÚÂfiÚÙÂÚ. MÔÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÌÂٷʤڈ ·›ÛıËÛË. O M·Ú›ÓÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Ë ÛÎËÓ‹ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ M·Ú›ÓÔ, ÍÂÚÔ-

ÛÙ·ÏÈ¿˙ˆ, ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ, ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ͯӿÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· –«ÙÈ Ï¤ˆ ÙÒÚ·;»– ËÁ·›ÓÂÈ ¿Óˆ οو, «ÔÙ¤ ÌËÓ ˘ÔÙÈÌ¿Ù ÙÔ ·ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ», ʇÁÂÈ Î·È Î¿ıÔÌ·È Û ·Ó·Ì̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó·, ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó¿ÚıÂÈ, Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È Ï·ÌÂÚfi˜ ÎÈ ÔÏfiÏ¢ÎÔ˜ Î·È ÊÔ˘ÚÊÔ˘Ú›˙ÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÌÌÔÚ›· Ì ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ «Ì·ıËÙ¤˜» ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÔÓÙÈÛÈfiÓ, ΢ÏÈ¤Ù·È Î¿-

MAIL ART

¶E™ KATI ¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

Ùˆ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙËÓ Í·ÓıÈ¿ Ò˜ ·›˙ÂÙ·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ AÓÙÈÁfiÓ˘, ‡ÛÙÂÚ· ÛËÎÒÓÂÙ·È, ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ HÚÒ Î·È Ù· ·È‰È¿. ¢È·‚ÔÏÂ̤ӷ ÂÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜, ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡˜, ‚·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ «Ô˘ ¿ÓÙ· ›۷ÛÙ ‰һ, ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È Ì ‰¿ÎÚ˘·. §·ÙÚ‡ˆ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ a priori, ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ ÎÔÈÓfi –Â›Ó·È ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¶Ô˘ «ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó». ¶Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· guts Ó· ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÔÓÙ·È. Afi ·˘Ùfi ÙÔ Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÊˆÙÔ‚fiÏÔ˜, ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ –Ë ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ ÛÂÍ·›Ï ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ·. E›¯· Û˘ÓËı›ÛÂÈ ·fi Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÙȘ ›ÛÙ˜ Ô˘ fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Û·Ó ÓÙÔ·ÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÔÁ· ÎÔ‡ÚÛ·˜. ¶Ô˘ Ï˘ÛÛ¿Ó ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿ –«Â›Ì·ÛÙ ηϿ; E›Ì·ÛÙ ÁÂÚ¿;». K·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·Ì·ÙËÌfi. AÓ¢ÛÙ›. AÁ¯ˆÌ¤Ó·. O M·Ú›ÓÔ˜ ÛÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ô˘ ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· «Û¯ÂÙÈÛÙ›» ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, fi¯È ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆı›, ÙÔÓ ÁË‰ÈÎfi, ÙÔÓ ÈÂṲ̂ÓÔ ÛÔ˘, Ô˘ ·Ó ‰Â ÌÂı‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÍÂÛ·ÏÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ù· Û¿ÛÂȘ fiÏ·, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿˜ ηϿ. K·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË MARINOS ACADEMY Â›Ó·È Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. O ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ¤Ó· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ. ™ÙË ÛÎËÓ‹. M ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. M ÙÔ ÌÏ ÌÔ‚ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘. K·È Ó· «ÂÎÙÂı›» Ì ˘¤Úԯ˜ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÚÔÛÙ˘¯È¤˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Â˘Ú¤ÂÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ, Û ›ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÊfiÚËÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÛÌÔ‡ οı ÂÔ¯‹˜. °È·Ù› fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, «ÙÔ ÛÂÍ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·». K·È Ô M·-

Ú›ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¯ӿڷ. K·È ̤¯ÚÈ Ó· Âı¿Óˆ ı· Â›Ì·È ‰¤ÛÌÈ· Ù˘ Û·Á‹Ó˘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ¿Óˆ ÌÔ˘ ÔÈ Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. TÔÓ ‚Ϥˆ. Œ¯ÂÈ È‰ÚÒÛÂÈ, Â›Ó·È ÌÔ˘ÛΛ‰È. TÔÓ ·ÎÔ‡ˆ. TÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ «∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜» Î·È ÎÏ·›Ì fiÏÔÈ Û·Ó ÌˆÚ¿, ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÂÈ, ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÛÈÌÔ˘‰È¿, ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ¿ÌÂ Û·Ó ÙÚÂÏÔ›, Ô M·Ú›ÓÔ˜ ‚Ô˘ÚÎÒÓÂÈ, ʈӤ˜, ηÎfi, Ô £ Û·‚ÂÈ Î·È ÌÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·˘Ù›, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ù›ÔÙ·. «TÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ˜;» ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ ÌÂÙ¿. «º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÈ ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ÚˆÙÔ¤ÛηÛ ÛÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ Aı‹Ó·» ÌÔ˘ ϤÂÈ Î·È ˙Ëχˆ Ô˘ ÂÁÒ ‰ÂÓ ‹Á· ÔÙ¤ ÛÙË M¤‰Ô˘Û·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷӷÏÒÛÂÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ì ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ «∞˘Ùfi ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ù· ÌÂÏÈ¿» Î·È «§Â˘Ù¤ÚË §Â˘Ù¤ÚË §Â˘Ù¤ÚË» Î·È «K˘Úȷ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Û¯fiÏË» Î·È ÙÒÚ· ÙÛÈÚ›˙Ô˘Ì «I love you baby», ÂÓÒ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ «Brazil» Î·È «™’ fiÔÈÔÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ì» Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·È‰È¿. 22 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù¤ÏÔ˜. £· ʇÁÂÈ. AÊ‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÚÎÙÒÓ «Aη‰ËÌÈÒÓ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ». K·È ÙˆÓ nylon Ô‰˘ÚÌÒÓ. Afi„ ı· οӈ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÚÂÏ¿, ¿ˆ Û›ÙÈ Ó· Ù·˝Ûˆ ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘ Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜, ‡ÛÙÂÚ· ı· ÙÔ˘ ‚¿Ïˆ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ «O‰fi OÓ›ڈӻ Î·È ı· ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿Ûˆ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Á›ÓÂÙ·È Ê·Û·Ú›·. M¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÂΛӘ ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. N· ¿ÚÂÈ. EÚˆÙ‡ÙËη. ∞ INFO: TÈ: «M·Ú›ÓÔ˜ Academy» / ¶Ô‡: MÈÎÚfi˜ KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 56 Î·È M·Ú·ıÒÓÔ˜, 210 5222.222. / ¶ÔÈÔÈ ·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ M·Ú›ÓÔ˜, HÚÒ, °È¿ÓÓ˘ M·ı¤˜, T¿ÛÔ˜ X·Ú·ÓÈ¿˜ Î.¿. / ¶fiÙÂ: ¶·Ú·Û΢‹-™·‚‚¿ÙÔ 11.00, K˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 9.00

KA¡∂ OTESTOP AÓ ÔÈ ·ÊÔṲ́˜ Ô˘ ı· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ·fi Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜... Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜, ÙfiÙÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Û’ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· OTESHOP ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ì›· ·’ ·˘Ù¤˜. ŒÙÛÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ OTESHOP, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜ Ì›· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¤Ó· ·fi Ù· 72 ÔÏfiÊÚÂÛη ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÈÛÙÔ! °È·Ù› οÓÂȘ STOP ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙ· OTESHOP;

°È·Ù› ÂΛ Ì MIA ÌfiÓÔ Â›ÛÎÂ„Ë Ù· Û˘Ó‰˘¿˙ÂȘ O§A (ONE STOP

SHOP): ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜, Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ χÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È Internet, ·fi ÙȘ 3 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ: ÙÔÓ OTE ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ÙËÓ COSMOTE ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹

ÙËÏÂʈӛ· Î·È ÙËÓ OTENET ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Internet. T· OTESHOP ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ηٿÛÙËÌ· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™Ù· OTESHOP ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÓÒÛË ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜: «™ÙÔ ™›ÙÈ», «™ÙËÓ Eȯ›ÚËÛË», «EÓ KÈÓ‹ÛÂÈ». °È’ ·˘Ùfi, ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· OTESHOP Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ·, ÚÈÓ ÙÔ Á¿ÌÔ... ● 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

T· MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Í¤ÊÚÂÓ· ÓÙ˘-

You’re

̤ӷ Ì ÚԂȤ˜ ˙ÒˆÓ Î·È ÎÔ˘‰Ô‡Ó˜ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· Ú·‚‰È¿. BÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ

the

Ï·Ù›˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ TÚÈÒ‰ÈÔ. TÔ ¤ıÈÌÔ

H ΢ڛ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ͈ÙÈÎfi, fi¯È fï˜ Ù˘ ÔÚÊÈ΋˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜. E›Ó·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ «‰·›ÌÔÓ·» Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË MÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ M·Ûηڿٷ, ÙÔ˘ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹, fiÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› Ì›· Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘

crime

™·Ú·ÎÔÛÙ‹ Ì ٷ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ¶ÚfiÛηÈÚ· Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H «£ÂÔ‡ Ù˘ ÊÔ‡Ûη˜» ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ë K¿ı·ÚÛË. TÔ IÂÚ·ÙÂ›Ô ÍÂϤÓÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ «Ì›·ÛÌ·» η ·˘ÙÔηı¿ÚÂÙ·È. E›Ó·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÊÚ˘ÁÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘ Ù˘ M‹‰ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Û light ¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. H M‹‰ÂÈ· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ §›ıÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ X·ÏÎÔ‡. E¿Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô‰ËÁ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ›Ûˆ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔÓ Ô HÛ›Ô‰Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ £ÂÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·-̇ıÔ˜ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ B·ÏηӛˆÓ. TÔ XÚ˘ÛfiÌ·ÏÔ ¢¤Ú·˜ H ¤Ï¢ÛË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ηٿ ‰È·‚ÔÏÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ı·̷ÙÈÎfi. H ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004 ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ. H ΢‚¤ÚÓËÛË ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. H E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÓ Â›‰Ë ÂΉÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ ΢ڛԢ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ÂÈÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ™ËÌ›ÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ê˘‰·ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë «AÔÁÚ·Ê‹». ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ù· ‚·ÛÈο ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ô «B·ÛÈÎfi˜ M¤ÙÔ¯Ô˜» Î·È Ë «AÔÁÚ·Ê‹». K·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒ10 ATHENS VOICE 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006

ÛÂȘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· η٤ÏËÍ Û ÊÈ¿ÛÎÔ. O ˘fiıÂÛË MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ÚfiÛÊÂÚ ٷ ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· Ì›· ı·̷ÙÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Û ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û·Ó story ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ¶Ôχ ¯Ú‹Ì·, ÌÂÁ¿ÏË ›ÓÙÚÈÁη, ÛÂÍ Î·È ÛÎÏËÚfi ÚÔÎ. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. H ıˆڛ· ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ô˘Û›·. H Ô˘Û›· ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÔÏÈÔÚΛ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ, ÔÏÈÔÚΛ· Ë ÔÔ›· ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÊÚfiÓÙÈ˙ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ӷ ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘. H ÚÒÙË ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÎÚ˘ÊÔ‡ ¿ÛÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÛÌÔ‡, Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤ÁÁÚ·Ê· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ˆ˜ ÙÔ «‰·›ÌÔÓ· ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ». H ‰Â‡ÙÂÚË ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË Ù˘ ȤÚÂÈ·˜ Ù˘ ºÔ‡Ûη˜, Ù˘ ΢ڛ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ·Ó

Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÁ¿, fiÛÔ ‰Â ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· Î·È ÙË CIA Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ·ÚÁ¿, ‰ÈfiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ·Ú¯‹˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂΉԯ‹ Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÚÈıÒÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. H ÎÔÏfiÓÈ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ë ˘fiıÂÛË «AÁÁ¤ÏÔ˘», ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÏÂȉ› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ. O Î. AÁÁ¤ÏÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ˘fi ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ (fi¯È ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË), fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¿Ó·Ú¯· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. O Î. AÁÁ¤ÏÔ˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· «ÌÈÏ‹ÛÂÈ». AÓ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÙfiÙ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· «ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó» ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. H AÚ·Á‹ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ H ˘fiıÂÛË MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ÏÔÈfiÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ «·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜», ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· «Ï·ÌfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶A™OK» Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Î‡Îψ̷ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·¿ÙË. ŸÏ· ηϿ ̤¯ÚȘ ‰Ò, ÌfiÓÔÓ Ô˘ Ë MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ÔÌÈÏ› ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Û·Ó Ù· Ï·ÌfiÁÈ· Î·È ‰ÈηÛÙ¤˜ Ô˘ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ IÂÚ·Ù›Ԣ Ù˘ ºÔ‡Ûη˜. H MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙÂ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË

VOICE-X

perfect

¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÚ˘ÁÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ.

Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. E¿Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙfiÙ ̛· ÔÌ¿‰· ‰ÈηÛÙÒÓ, Ô˘ ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ı· ‚ÚÂı› ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÈÂÚ·Ú¯›·. TÔ ·ÈÁÓ›‰È ÏÔÈfiÓ ÂÈÓ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi. E›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ. N· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, ‰ÈfiÙÈ Â¿Ó ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈοÛÔ˘Ó. A˘Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ οı·ÚÛ˘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. E›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Èı·ÓfiÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· Ó· ·Ô‰Âȯı› ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ «Ï·ÌÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶A™OK» fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙË ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ...!!!! ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘. T· ÔÓfiÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÛÙÔÌ›ÛÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (ÔÓfiÌ·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ – ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ) Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. OÈ Î‡ÚÈÔÈ KÔÓٷϤ͢, MÔÁ‰¿ÓÔ˜, TÚ‡ÊˆÓ AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎ BËÚ˘ÙÔ‡, P¿ÓÈÔ˜, Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊ›·, ‹ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ º¿È˜ Î·È ZÔ‡ÏÔ‚ÈÙ˜, ™Ù¤ÁÎÔ˜, ¶·ÓÔ‡Û˘, ª·Ù·ÙÔ‡‰Ë˜, E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ M˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, Â›Ó·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ, ¿Ú· Î·È ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ı· ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÊÔ‡Ûη ÙÔ˘ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÌËı¢Ù› ··ÏÏ·ÎÙÈο ‚Ô˘Ï‡̷ٷ. ÕÏÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. M¤ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ô‰Âȯı› Â¿Ó Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ı· ·ÚÎÂÛÙ› ÛÙȘ «·˘ÙÔÓfiËÙ˜» ·Ôηχ„ÂȘ ‹ Â¿Ó ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. TfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¢ÈfiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ «colpo grosso» Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÊ·Ó‹ Ï·ÌfiÁÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙË Ó¤· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ë Ù¯ÓËÙ‹ ·Ú¤ÓıÂÛË MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· ı· ·Ê˘‰·Ùˆı› Î·È Ë ˘fiıÂÛË ˘ÔÎÏÔ¤˜ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘. K·È ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· ÁÂÏ¿ÛÂÈ Î·È Ô Î¿ı ÈÎڷ̤ÓÔ˜. ∞


16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006 ATHENS VOICE 11


¶√§π∆π∫∏ ∆˘ ™ø∆∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À

·ı·›Óˆ fiÙÈ Ô BÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÙËÚ› hotline Ì ÙÔÓ £Âfi. ŸÔÙ ÛÎÔ˘Ú·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ·Ø ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜: fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô Î. MÏÂÚ ÂÎÙÈÌ¿ Ù· ÂÚ›Ù¯ӷ ‰¤ÛÌ·Ù·. TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ AÓÙ›˜ AÌ¤Ì·, fiÔ˘, fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÎÔ˘Ṳ́ –‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ê¿Ó– ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ K¤Ó˘· (‰È·‰ÚÔÌ‹ 1.400 ÌÈÏ›ˆÓ aller-retour) ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ Ô˘Ú¤ Û·Ú·ÁÁÈÒÓ, ÚÈ˙fiÙÔ Ì ̇‰È· Î·È ÙÛÈ˙ΤÈÎ. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ô ŒÏ‚Ș ¶Ú›Ûϸ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÁÈ· ‰˘Ô Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ì ÊÈÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. MfiÓÔ Ô˘ Ô ŒÏ‚Ș ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÔ‚·ÚÔÊ·ÓÔ‡˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ «N¤Ô˘» EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜Ø ¤Ó· ˆÚ·›Ô, ηÎÔÌ·ıË̤ÓÔ, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi AÌÂÚÈηӿÎÈ, ·ԂϷΈ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ù· ¯¿È·. O ·ÚÈÔ˜ MÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ⁄„ÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë BÚÂÙ·Ó›· ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ IÚ¿Î, Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ηÎÔıË̤ÓÔ˜ Î·È ·ԂϷΈ̤ÓÔ˜. E›Û˘ Â›Ó·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË ¯ÔÚ›· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ̷˙È΋ ·ԂϿΈÛË. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ (ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfiØ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiØ Î·È Ô˘, ÁÈ· ۯ‰fiÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÛÙ¿ıËΠ–ÙÚÂÎÏ›˙ÔÓÙ·˜, ÎÏ˘‰ˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ– ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜) ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ËÁÂÙÒÓ Û·Ó ÙÔÓ TfiÓÈ MÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÂÈÏ›,

12 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

VOICE-X

M

TO¡π M¶§∂ƒ:

HOTLINE

Ì ÌÂÈÏ›¯ÈÔ ‡ÊÔ˜, Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. O ·ÚÈÔ˜ MÏÂÚ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ M¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ¢È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· £¿ÙÛÂÚ –Ë ÔÔ›·, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ·Ó‹Î ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ TfiÚȘ (fi¯È fiÙÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È· ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›·)– ÛÙË ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ ʈӋ˜: Ë Î˘Ú›· £¿ÙÛÂÚ ÛÙÚ›ÁÎÏÈ˙ÂØ Ô Î‡ÚÈÔ˜ MÏÂÚ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ˉ‡ÙËÙ·Ø Î·Ù¿ Ù’ ¿ÏÏ·, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο: Ë Î˘Ú›· £¿ÙÛÂÚ Â›¯Â Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·˘Ùfi¯ÚËÌ· ËÏ›ıÈÔ –ÙÔÓ PfiÓ·ÏÓÙ P¤ÈÁηӖ Ô Î‡ÚÈÔ˜ MÏÂÚ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ T˙ÔÚÙ˙ MÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˘ËÚÂÙ›. K·È fiˆ˜ Ô T˙ÔÚÙ˙ MÔ˘˜ –Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔÓ £Âfi ÙÔ˘ ‰ÂηÔÎÙÒ Ì ›ÎÔÛÈ ÊÔÚ¤˜ Û οı ÔÌÈÏ›· (ÙÔ Ôχ ÙÔ K‡ÚÈ EϤËÛÔÓ ÙÔ ‚·ÚÈ¤Ù·È ÎÈ Ô ·¿˜)– Ô Î‡ÚÈÔ˜ MÏÂÚ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ·Ó Î·È fi¯È ÁÔÓ·ÙÈÛÙfi˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙË M¤Îη. ™˘ÓÔÌÈÏ› Ì¿ÏÈÛÙ· ηْ ¢ı›·Ó Ì ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ¤Ó· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÙÒÓ (ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, Ûȯ, E‚Ú·›Ô˘˜) ÁÈ· Ó· ÓÔ˘ıÂÙ› ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. AÓ·ÚˆÙȤ̷È: Ó· ÙË ÓÔ˘ıÂÙ› Û ÙÈ; ™ÙÔ ·Ó ı· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ‰È·ÌÂÏ›˙ÂÈ IÚ·ÎÈÓÔ‡˜; ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· IÚ·ÓÔ‡˜; £· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ ¶·Ô‡·; KÈ fiÏ’ ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘; O ·ÚÈÔ˜ MÏÂÚ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. H BÚÂÙ·Ó›·, ·Ú¿ ÙËÓ ˘Ô¯ıfiÓÈ· ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ·ÁÁÏÈηÓÈ΋˜, Â›Ó·È ÎÔÛÌÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. H EÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ locus standi, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ™˘ÓˆÌÔÙ› Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ùfi οÓÔ˘Ó, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ, ÔÈ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ʤÚÂÙ·È Û·Ó ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ Î. ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë: Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ. AÓ Ô BÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÓÈÒıÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÔÓ·ÙÈÛÙfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂÈÎfiÓ· ‹ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ EÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘, Ù˘ ¶·Úı¤ÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓÙˆÓ›Ô˘, Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi NÙ¿Ô˘ÓÈÁÎ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô £Âfi˜ ÙÔ‡ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÂÌÔ¯·Ú›˜, ÛÙÔ IÚ¿Î. ™ÙÔȯËÌ·Ù›˙ˆ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ (ÂÍ·ÈÚÒ ÙÔÓ ºÚÂÓÙ KfiÔ˘Ì·Ó Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡) ı· ¤ÊÚÈÙÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ‰‹ıÂÓ EÚÁ·ÙÈÎfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ıÂÔÛ‚ԇÌÂÓË ÁÈ·ÁÈ¿, ÛÙÔ Ï¿È Ê·Ó·ÙÈ΋˜ ηıÔÏÈ΋˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ Ù˘ N‡¯Ù·˜ (Î·È Ù˘ M¤Ú·˜) ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘. EÈ̤ӈ fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Ô TÛfiÚÙÛÈÏ –Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ «EÚÁ·ÙÈÎfi˜» ˘‹ÚÍ– ı· ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘: Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÚÈÔÓ¤Ù· ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ÛÙ·˘ÚÔÎÔȤٷÈ! K·È Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰Ô·Ù‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ KfiÌÌ·ÙÔ˜ –ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍ ÎfiÌÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÂÚÁÈÒÓ, ÂÍÂÁ¤ÚÛˆÓ, ÚÈ˙ÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ– ·ÏÏ¿ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ BÚÂÙ·Ó›·˜. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ô Ù·ÂÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ –fiˆ˜ ı· fiÊÂÈÏ ӷ Â›Ó·È ˆ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜– ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·fi ÙËÓ AÓÙ›˜ AÌ¤Ì· ÛÙÔ N·˚ÚfiÌÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi Á‡̷. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ. I rest my case. ∞


¶√§π∆π∫∏

TÔ˘ TA™OY TE§§O°§OY EÈ̤ÏÂÈ·: Aƒ°Àƒø M¶√∑fl¡∏

KING GEORGE AND THE OTHERS ◊Ù·Ó Ë 20‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Vodafone ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ TÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ «™Â›ÚÈÔ».T¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯¿ÚÙÈÓ· ·ÂÏÏ· ηʤ. ◊ıÂÏ ӷ ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÏÏ¿ ÊÔ‚fiÙ·Ó fiÙÈ «Î¿ÓÂÈ ÚÔ‰ÔÛ›·». ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·È‰È¿. K·È ·˘Ùfi˜ Ì ÚÒÙËÛ ·Ó Ì ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û οÔÈÔ˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯· ‰ÂÈ Ù›ÔÙ·. TÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ›Â, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi. MfiÓÔ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ –KÔÚˆÓÈ¿˜, M·ÛÙÔÚ¿Î˘, ¶Ï‡Ú˘ ͤÚÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. KÔÓÙÔÛÙ¤ÎÂÙ·È Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È M·ÛÙÔÚ¿Î˘, ¶Ï‡Ú˘, KÔÚˆÓÈ¿˜...». «...OÈ ¿Óˆ» ϤÂÈ ÌÂÙ¿ «Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜... E› ¯ÚfiÓÈ· ˘ÂÚËÊ·Ó¢fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯Ô˘Ì ‰È·‰Èηۛ˜, Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. AÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2000 ‰›Ó·Ì ÛËÌ·Û›· ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. O ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ. EÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŒÂÈÙ· ‹ÚıÂ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ηٷÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÈ Î¿Ó·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004...» TÈ Î¿Ó·ÙÂ; «TÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ, Ù· ¤¯ÂÙ ÂÈ Î·È Ù· ¤¯ÂÙ ÁÚ¿„ÂÈ... ŒÚÂ ӷ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï¿ıÔ˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ·ÚΛ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·fi ¿Óˆ. ™ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÂÒÓÂÛ·È ·ÙÔÌÈο, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Â›Û·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜...» ϤÂÈ Û·ÚηÛÙÈο Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ›Ûˆ. H ·›ıÔ˘Û· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·. E›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. A˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ KÔÚˆÓÈ¿ ÛÙË BÔ˘Ï‹. MÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ıÂÛÌÒÓ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜, Ô Î. KÔÚˆÓÈ¿˜ › 2-3 ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Úı ÂΛ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. O ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô TÛ·ÏÈΛ‰Ë˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ˘ÔÎÏÔ¤˜. AÏÏ¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·; §¤ˆ ÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. KÔÚˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. « ...A, Ô king George ...» ϤÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ú¿˙ÂÙ·È «Â›Ó·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ÛÙȘ “Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ”, οو ·fi ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ·, Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ÍÂıˆ-

ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·». TÈ ÂÓÓÔ›; «A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜. A˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Í¯¿ÛÂÈ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5-6 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ. ¶·ÓÙÔ‡ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓØ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. §Â˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ŒÂÈÙ·, ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÓıÚÒˆÓ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ. £· ÛÔ˘ ˆ ÂÁÒ ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˆ˜ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ericsson ‹ ·fi ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤Î·Ó·Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ·. EȉÈο ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004 ‰ÂÓ ›Û¯˘Â Ù›ÔÙ·. MÂÙ¿ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂȘ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ £Âfi ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÙ· ΤÓÙÚ·. A˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë A¢AE ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚfiÛ‚·Û˘ ·fi ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ˆ˜ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÁÈ· ÙȘ ¢ı›˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ericsson...» O ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂΉԯ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ 3 ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ·ÚfiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· «¿Ó ÛÙȘ ÎÔ˘˙›Ó˜» (ÂΛ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·Ê¤) ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi 14 ÙËϤʈӷ-ÛÎȤ˜. E›Ó·È Ï¿ıÔ˜ «‰È·ÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË». ŸÙ·Ó οÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË (Û.Û. ϤÁÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì·ıËÌ·ÙÈο Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙË Û˘Ó·ÎÚfi·ÛË) Ì ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ› ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÓfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ηٷϋÁÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ «Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· 100 ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 21 ‹ 22 ÙËϤʈӷ-ÛÎȤ˜. M 14 ÙËϤʈӷ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ Ôχ 70 ÙËϤʈӷ, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ. EÎÙfi˜ ·Ó ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¯Ú‹ÛË Â›¯Â ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙËϤʈӷ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó. K·È ·˘Ùfi ı·

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È...». ÕÚ·, Ò˜ ‚Á‹Î·Ó Ù· 100 Î·È ·Ú·¿Óˆ ÙËϤʈӷ; «•¤ÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ A¢AE fiÙÈ 67 ·ÚÈıÌÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ 9.1 Ù˘ Ericsson ·ÏÏ¿ ÔÈ· ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÙËϤʈӷ; T· ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ›‰È· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ¤Ì·ÈÓ·Ó Î·È ¤‚Á·ÈÓ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜ (MEAPA), ÂΛ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 25 Î·È ÙȘ 31 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2005 Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ٷ SMS Ù˘ Q. AÏÏ¿ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ‹Ù·Ó Ù· ›‰È· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ 2005; °È·Ù› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙËÓ Ericsson ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005; ™Â ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Î·È ·fi ÔÈÔ „ËÊÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ οı ·ÚÈıÌÔ‡; AÓ ¿ÚÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ë A¢AE ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ı·‡Ì·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·¿ÓÙËÛË...» ...¶fiÛ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÂÏÈο;

«™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ 70 ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹;» ŒÙÛÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË. M ̛· ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. OÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘ Vodafone Ì·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· ‹ Ó· ʇÁÔ˘Ó, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ù·Ï·ÓÙ‡ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂΉԯ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÂÌ¿˜ Ô˘ ÚˆÙ¿ÌÂ Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›ÙˆÛË corporate story, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ MINOAN Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. AÏÏ¿ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Vodafone ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È·. «H ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¿Óˆ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜. KÔÈÙ¿ÍÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÒÛÙ· TÛ·ÏÈΛ‰Ë». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÚÒÙ· ·˘Ùfi˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁÒ. BÈ¿˙ÂÙ·È. H K˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ì¤Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∞

°È· ÂÌ¿˜ Ô˘ ÚˆÙ¿ÌÂ Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›ÙˆÛË corporate story, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ MINOAN Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006 ATHENS VOICE 13


∞£∏¡∞´∫∂™ π™∆√ƒπ∂™

TÔ˘ °KAZMENT KA¶§ANI gazikap @gmail.com

M

 ϤÓ °ÎÔ˘¤Ó T·ÁÎ XÔ‡È. °ÂÓÓ‹ıËη Û ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ¯ÒÚ· Ô˘ ÙË Ï¤Ó BÈÂÙÓ¿Ì. O ÎfiÛÌÔ˜

ÙËÓ Í¤ÚÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ Êڛ΢... °ÂÓÓ‹ıËη Û ϿıÔ˜ ÂÔ¯‹. ◊ÌÔ˘Ó 18 ¯ÚÔÓÒÓ fiÙ·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ì·˜, ÙË ™·˚ÁÎfiÓ... E›Ì·È ·fi ÙÔ NfiÙÈÔ BÈÂÙÓ¿Ì, Ô˘ Û˘ÌÌ¿¯ËÛ Ì ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜. AӋΈ ÛÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘...

Mπ∞ ∞£∏¡∞´∫H π™∆√ƒI∞ ∞¶O ∆√... Bπ∂∆¡Aª TÔ 17% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ŒÏÏËÓ˜. O °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ „¿¯ÓÂÈ, ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó‹Îˆ ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ BÈÂÙӷ̤˙ˆÓ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ì ÙÔ Ì›ÛÔ˜... OÈ BfiÚÂÈÔÈ Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ò˜ Ó· ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ «¤ÎÊ˘ÏÔ˘˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘˜» ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ Î·È ÂÌ›˜ Ò˜ Ó· ÌÈÛԇ̠ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿... MÂÙ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÔÈ KÈÓ¤˙ÔÈ, ÔÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ›, ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙËÓ KfiÏ·ÛË... TÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÓ Û˘ÓËı›˙ÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û·Ó Ó·ÚΈÙÈÎfi... E¿Ó ηٷʤÚÂȘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ Ì·ı·›ÓÂȘ ÔÏÏ¿. ¶ÚÒÙÔÓ: fiÙÈ ÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ... ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: fiÛÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›, ÔÙ¤ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. TÚ›ÙÔÓ: ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ô fiÏÂÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÂÓȤ˜ ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÈ... T¤Ù·ÚÙÔÓ: ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Á‡ÛË... ŸÙ·Ó ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Ì·˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ì‹Î·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ÛÙË ™·˚ÁÎfiÓ, ‹ÌÔ˘Ó ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜. Œ˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, ÙȘ Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ, ÙȘ ÂÍÔڛ˜... EÌ¿˜ ÙÔ˘˜ NfiÙÈÔ˘˜ Ì·˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó, Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ, ÚÔ‰fiÙ˜... AÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ʇÁˆ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘... ◊Ù·Ó ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ K·ÌfiÙ˙Ë Î·È Ù· ¤‚·Ï Ì ÙÔ˘˜ KÈÓ¤˙Ô˘˜... ø˜ ÂΉ›ÎËÛË ÛÙÔÓ M¿Ô ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ 14 ATHENS VOICE 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006

XÔ TÛÈ MÈÓ¯ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂıÓÔοı·ÚÛË Ù˘ ÎÈÓ¤˙È΢ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì... TÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÚÔıÂÛÌ›· ÌÂÚÈÎÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó... AÁfiÚ·Û· ÌÈ· „‡ÙÈÎË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ì‹Î· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ KÈÓ¤˙Ô˘˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ¯·ıÒ... °È· Ó· ηٷʤڈ Ó· ʇÁˆ Ï‹ÚˆÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÚÈÔʇϷΘ ÌÈÛfi ÎÈÏfi ¯Ú˘Ûfi: fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘... T·Í›‰Â„· ¤ÓÙ ̤Ú˜, Û ÌÈ· ‚¿Úη 19 ̤ÙÚˆÓ fiÔ˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó 400 ¿ÙÔÌ·... ¢ÂÓ Í¤Ú·ÌÂ Â¿Ó ı· Êı¿Ó·Ì ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ‹ ·Ó ı· Ì·˜ ηٿÈÓ·Ó Ù· ÓÂÚ¿... K·Ù¤ÏËÍ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ M·Ï·ÈÛ›·˜... Œ‚Ú¯ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·... ◊ÌÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÛˆÚÈ¿ÛÙËη Î·È ÎÔÈÌ‹ıËη ÛÙË ‚ÚÔ¯‹... ŸÙ·Ó ͇ÓËÛ· ¤‚Ú¯ ·ÎfiÌ·... ™ÙË M·Ï·ÈÛ›· ¤ÌÂÈÓ· Û ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÔÛʇÁˆÓ ÙÔ˘ OHE fiÔ˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ... ŸÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ʇÁÔ˘ÓØ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿... EÁÒ Â›· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘: «£· ·˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· Û ‰Â¯Ù›». MÈ· ̤ڷ Ì·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ Ë EÏÏ¿‰· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜... ◊ÍÂÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·, οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·... A˘Ù¿ Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË...

M ‰¤¯ÙËηÓ... ŒÊı·Û· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ 26 IÔ˘Ï›Ô˘ 1979... ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙË... TfiÙ ›· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘: «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Û¤Ó·. H ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó»... Œ‚·Ï· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ·˘ÛÙËÚfi ηÓfiÓ·: Ó· Ì¿ıˆ Ù· ¿ÓÙ·. TË ÁÏÒÛÛ·, ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ Ò˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó, Ò˜ ÙÚÒÓ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÚÂ ӷ ‰¤Ûˆ ÙË ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ŒÌ·ı· ¤ÙÛÈ Î·È

ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ·... ŒÎ·Ó· fi,ÙÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜: Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘, Ì·Ú·ÁÎfi˜, Ì¿ÚÌ·Ó... TÔ 1987 ‹Úı· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ‰Ô‡Ï¢· ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ú ÛÙÔ §›ÓÙÚ· M¿ÚÚÈÔÙ... K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ì ÙȘ Ï›Á˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ›¯· Ì·˙¤„ÂÈ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙ BÈÂÙӷ̤˙Ô˘˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ‰È΋ Ì·˜ Âȯ›ÚËÛË... •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË N¤· M¿ÎÚË... ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ›Û· ›Û· Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓ·ÌÂ... MÂÙ¿ ·ÓԛͷÌ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ... M¤¯ÚÈ ÙÔ 2002 Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÍÈ... E›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Golden Phoenix. EÁÒ Â›Ì·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘... ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ È· ͤÓÔ˜... H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÙÚ›‰· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÙËÓ ·Í›· ÛÔ˘... Afi ÙÔ 1989 Â›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘... ŸÙ·Ó Ì ڈÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ··ÓÙÒ ˆ˜ Â›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ì ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹... Œ¯ˆ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÁÏÒÛÛ˜... OÈ ÎfiÚ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È EÏÏËÓ›‰Â˜. TȘ ‚Ϥˆ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ì ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì. E›Ó·È ÙÔ˘Ú›ÛÙÚȘ ϤÔÓ... ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹... A˘Ùfi Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹... ŒÓ· Ì¿ıËÌ· ·fi ÙË ˙ˆ‹; O BÔ˘‰ÈÛÌfi˜ ÌÔ‡ ¤Ì·ı fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂȘ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È. ÿÛˆ˜ ηٷʤÚÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÌÈÛ‹ÛÂȘ. °È·Ù› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. MÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. TÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ÍÂÓÈÙÈ¿; MÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ˆ‹. TËÓ ÚÒÙË ÙËÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ÂÈϤÁÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜... MÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È·; N· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. «E˘¯·ÚÈÛÙÒ» ÛÙ· ‚ÈÂÙӷ̤˙Èη; «K¿ÌÂÓ...»

Mπ∞ ∫√π¡ø¡π∞ ¶√À ª∂°∞§ø¡∂π ª∂ ∆√ ªπ™√™ °π∞ ∆√À™ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫√À™, ¢∏§∏∆∏ƒπ∞∑∂π ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ∆√¡ ∂∞À∆√ ∆∏™. Tπ ∂π¡∞π ∆∂§π∫∞ ∏ •∂¡π∆π∞; Mπ∞ ¢∂À∆∂ƒ∏ ∑ø∏. ÙÔ˘˜ «Î·ÓfiÓ˜» Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜... ¶ÚÒÙÔÓ: Ó· ¤¯ÂȘ Ù‡¯Ë. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: Ó· ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘. TÚ›ÙÔÓ: Â¿Ó Â¤ÏÂ͘ Ó· ʇÁÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂȘ fiÙÈ Ë ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Â¤ÏÂ͘ Ó· ÍÂÓÈÙ¢Ù›˜. E¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÂȘ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ÂÙ‡¯ÂȘ... TÔ Ù˘¯ÂÚfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Pfi‰Ô˜. Afi ÂΛ ÍÂΛÓËÛ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Â¿Ó Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ı· ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Â¿Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ·fi οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. Bڋη ηٷÓfiËÛË Î·È ·Ô‰Ô¯‹, Î·È ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ

Y.°. T· ÎÔÌ„¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Golden Phoenix, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ N. KËÊÈÛÈ¿ (§. T·ÙÔ˝Ô˘ 13), EÏÏËÓÈÎfi (§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120), X·Ï¿Ó‰ÚÈ (§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85), KÂÊ·Ï¿ÚÈ (X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜), N. M¿ÎÚË (§. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170), ¶. º¿ÏËÚÔ (A¯ÈÏϤˆ˜ 91). ∞ E¿Ó ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛٛϠÙËÓ ÛÙÔ gazikap @gmail.com


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

O™∫∞ƒ 2006

ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ì·‡ÚˆÓ ÓÙ·‚·Ù˙‹‰ˆÓ ÙÔ˘ MÚÔÓÍ. TÔ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì˘-

«DON’T YOU FORGET ABOUT ME...» TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ºÚÔ˘Ú›Ô˘ Kalemegdan Ô ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜ ÙÔ˘ ™Ï¿‚Ô˘ «Âıӿگ˻ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ ̘ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ, Û·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ï·¯ÂÈÔÒÏ˘. ¶Ô˘Ï¿ÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÎÈÙ˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÌÚÂÏfiÎ Î·È Ì·ÁÓ‹Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔÓ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ –Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ. O ™¤Ú‚Ô˜ teenager, Ì ÙÔ mp3 ηÚʈ̤ÓÔ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ high tech ÎÈÓËÙfi, ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ: «M·Ì¿, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ô‡Ï˘ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜;...» «O T›ÙÔ!» «¶ÔÈÔ˜ T›ÙÔ; O T›ÙÔ ¶Ô˘¤ÓÙÂ;». AÓ·ÙÚȯ›Ï·! M‹ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·‰Ô΋و˜ ·Ô‰ËÌ‹Û·ÓÙ· «Sloba» ÙËÓ ›‰È· ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·‰˘ÛÒËÙË Ù‡¯Ë; H ›‰ËÛË ¤ÛηÛ Úˆ› Úˆ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· café ÙÔ˘ Ôχ‚Ô˘Ô˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ KÓÂ˙ Mȯ¿ËÏÔ‚· ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·fi ÎfiÛÌÔ. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó –ÂȉÈο ÔÈ ¶ÂÚÔ˘‚È·ÓÔ› ÈӉȿÓÔÈ Ì ٷ ÊÏ¿Ô˘Ù· (Í·‰¤ÏÊÈ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ) ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ¯·Ì¿ÚÈ Ù›ÔÙ·. H «Generation B» (fiˆ˜ «B·ÏοÓÈ·», fiˆ˜ «BÂÏÈÁÚ¿‰È», fiˆ˜ «BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜») ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ÁÈ· Ó· ÛÔηÚÈÛÙ› Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ›‰ËÛË. A¿ıÂÈ·. T· Media (ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ) ‚Ú‹Î·Ó ı¤Ì· ÁÈ· Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó Ù· «ÓÔ‡ÌÂÚ·» Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î¿Ï˘„·Ó Ì˯·ÓÈο ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ «1941-2006». ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: ÙËÓ K˘Úȷ΋ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ZfiÚ·Ó T˙›ÓÙ˙ÈÙ˜ Î·È Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› «ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘». OÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ› ÙÔ˘ ̷ηڛÙË MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, Ì ÌÈ· ̤ڷ ‰È·ÊÔÚ¿. T· ηӿÏÈ· «‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó»: ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì·, ÙÂÏÈο; O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÏfiÌ· ‹ Ù· ÂÂÙÂȷο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ZfiÚ·Ó; Kϛ̷ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ‹ Îˉ›·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ È¿ÙÛ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂΛ. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡. TÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤Ê·ÏÔ˘ ϤÔÓ SPS Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Û·Û̈‰Èο ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ «ÙÔÓ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛÂ Ë K¿ÚÏ· NÙÂÏ ¶fiÓÙ». ¶›Ûˆ ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Â-

ÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË: ¶ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘; O ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ¿ÏÈ ·‰È·ÊÔÚ› ·ÁÂÚ¿. OÈ Ó¤ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹: H ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜-M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÛÙËÓ Eurovision Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È ¿ÁÚÈ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ M·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ «No Name», ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ «Flamingos» Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì „ËÊÔÊÔÚ›· SMS, Ù‡Ô˘ «Dream Show». A˘ÙÔ› ÔÈ M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. T· ηӿÏÈ· ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi. MÂÙ¿ ÙÔ «ÚÒÙÔ ı¤Ì·» ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, «·›˙Ô˘Ó» Eurovision, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ –Ù· «Ì˯·Ó¿ÎÈ·» ·›ÚÓÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿. §ÔÁÈÎfi ›ӷÈ. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·. O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔÓ Û˘¯ˆÚÂ̤ÓÔ, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÈÛÔ‰ˆÌ¤ÓÔ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ, ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ «ÎÏÂȉÒÛÂÈ» Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ. T· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó: ◊Ù·Ó ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È Ë X¿ÁË ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ¿ÂÈ ÛÙË MfiÛ¯· ÁÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë, ϤÂÈ Ë ¯‹Ú·, ·˘ÙÔ› ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó. AÓÙ› ÁÈ· ¯¿È· ÁÈ· ÙÔ Ì˘ÔοډÈÔ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË Ï¤Ú·(!), ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ BK TV. TÔ NÔ2 ÙÔ˘ SPS Ú›¯ÓÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ Ì‡ÏÔ Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›·˜, ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÔÓÙ·˜: «M›ÏËÛ· Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿. ÕÚ·, ÙÔÓ “¤Ê·Á·Ó”»! H NÙÂÏ ¶fiÓÙÂ, Ê·ÓÂÚ¿ ·Ì‹¯·ÓË, ‰›ÓÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ «Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤·ÈÚÓ ηÓÔÓÈο Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘».

TÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ʤ-

ÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚÔ˜ £ÂÔ‡ Ó· ÌËÓ ÙÔ

ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ŸÛηÚ

Ì¿ıÂÈ ÙÔ KÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÙÔ FBI Î·È Ô T‡Ô˜. ŸÙ·Ó

ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜.

ÙÔ ı¤Ì· ÛοÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 11 Ì‹Ó˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó

Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ù· ‚Ú·‚›· Û¿ÚˆÛÂ

ÙÔ˘˜ ¯·˙Ô‡˜ Î·È Ô‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿. AÔ-

ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· «H AÔÁÚ·Ê‹», ÛÙËÓ ÔÔ›·

Ï·˘ÛÙÈÎfi˜ Ô B·ÁÁ¤Ï˘ AÓÙÒÓ·ÚÔ˜, ‰ˆÚÈÎfi˜ Ô

Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ¤Ó· ·Ô-

AÓ·ÛÙ¿Û˘ ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜, ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ

Ê·ÛÈṲ̂ÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È

Ó¤Ô ˆÚ·›Ô ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ °ÈÒÚÁÔ BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË.

ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ù· ÂȉfiÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜, ÚÔ-

TÔ ŸÛÎ·Ú A’ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ ‹Á ‰ÈηȈ-

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ¤ÓÙ ÊÙˆ¯¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ ηÈ

Ì·ÙÈο ÛÙËÓ NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›·

›ÎÔÛÈ ¿ÔÚ˜ ÂÊÔÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. TÔ

ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ Ë Ú·ϛÛÙÚÈ·» ˘Ô-

ŸÛÎ·Ú A’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ΤډÈÛÂ Ô KˆÓÛÙ·-

‰‡ÂÙ·È ¤Ó· ÊÙˆ¯fi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó·

ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ

ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ

ͤÊÚÂÓË ÎˆÌˆ‰›· «O ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ·

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘-

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜», ÌÂ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ

ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÌϤÎÂÙ·È Ì ΢-

°ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔÓ K·Ó¤Ó· ™·ÙÔ˘Û‰›Ô

ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜

Î·È ÙÔÓ ¢ÂÁÎ˙¤ÚÔ ¢ÂÓ··ÓÙfi.

Û ˘Ô˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›·. BÚ·‚Â›Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ‹ÚÂ Ë ·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› «√ ÂÈ-

O Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘

ıˆÚËÙ‹˜ K¿Ï·¯·Ó ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ-

‹Ú 30 ÎÈÏ¿. ŸÛÎ·Ú ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ΤډÈÛ Ë

΋ ÙÔ˘ I·Îˆ‚›‰Ë ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË», ÌÂ

Έ̈‰›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ «YÔÎÏÔ-

ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÎÏË-

¤˜», ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Á˘ÚÈṲ̂ÓË Û ÊÏ·ÛÌ¿Î ηÈ

ÚÔ‡ Ì¿ÙÛÔ˘ Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÌÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ-

Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙËÓ ÚÒÙË

΋ ÔÌ¿‰· ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÒÓ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÒÓ.

ÛÎËÓ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ó‡ÔÙÔ ÌÂ-

T¤ÏÔ˜, Ù· ‚Ú·‚›· ÌÔÓÙ¿˙ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÔÙÈÎÒÓ

Á·ÏÔÛ٤ϯԘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Î·-

Âʤ ΤډÈÛÂ Ë ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ «EÁÒ Ô A‚Ú·-

χÙÂÈ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙËϤʈӷ

ÌfiÔ˘ÏÔ˜», Ì ÙÔÓ P¿ÛÂÏ KÚfiÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÒÓ˘-

ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ MÔ˘˜, Ù˘ KÔÓÙÔÏ›˙· P¿È˜,

ÌÔ ÚfiÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÒÓ Î¤Ú‰È-

ÙÔ˘ NÙfiÓ·ÏÓÙ P¿ÌÛÊÂÏÓÙ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ê NÙ¿ÓÙÈ,

ÛÂ Ë EÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ¶¿ÏË–¶ÂÙÚ·ÏÈ¿. ●

O ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·‰È·ÊÔÚ›. O˘Ú¤˜ ÛÙÔ ticket house Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ô NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ Lou Reed ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· «walk on the wild side». MÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· «¤Û·Û·Ó» fiÙ·Ó ÛÙ· decks ·Ó¤‚ËÎÂ Ô Boy George. OÈ Simple Minds Á¤ÌÈÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ÈÔ hot venue Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ Savva Center ·Ú·Ì¤ÓÂÈ «alive and kicking», ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Jimmy Kerr ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ beer-belly Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ stage Û·Ó 50¿Ú˘ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ BÚÂÙ·Ófi˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. «MË Ì Í¯¿ÛÂȘ!» ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ encore Ì·, ÔÈÔÓ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÔ‡Ó ÔÈ BÂÏÈÁÚ·‰ÈÒÙ˜; TÔÓ ZfiÚ·Ó, ÙÔÓ ™ÏfiÌ·, ÙÔÓ Boy George ‹ ÙÔÓ Lou Reed; Afi ÙfiÙ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙȘ «¤Í˘Ó˜ ‚f Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Û·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙËÓ fiÏË, ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Î·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¯fiÚÙÔ, ¤Ì·ı·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÙË Ì¤Ú·. K·È ηϿ οÓÔ˘Ó. ∞ 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006 ATHENS VOICE 15


™À¡∂¡∆∂À•∏

DAVID IRVING

«¶ÚԂϤˆ ‚ڷ˚Îfi OÏÔη‡ÙˆÌ· ÛÙȘ H¶A!» ™ÙȘ 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô N٤ȂÈÓÙ ÿÚ‚ÈÓÁÎ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· fiÔ˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· (οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ Û °ÂÚÌ·Ó›·, IÙ·Ï›·, K·Ó·‰¿ Î·È A˘ÛÙÚ·Ï›·). H «Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋», fiˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ, Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ÌÂٷ͇ BȤÓÓ˘ Î·È °ÎÚ·Ù˜. OÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ: ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ OÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌfi˜ (Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ÙȘ ‰‡Ô). O 67¯ÚÔÓÔ˜, Û‹ÌÂÚ·, BÚÂÙ·Ófi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ °ÎÚ·Ù˜ Î·È ‰ÈοÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÕÓÔÈ͢. H ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, 13 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË. E›¯· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ÿÚ‚ÈÓÁÎ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «O ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙËÁÒÓ» (ÂΉfiÛÂȘ IˆÏÎfi˜). H ÂΉ‹ÏˆÛË ·Î˘ÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. OÌÈÏËÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎfi˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ, ÙÔ˘˜ ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜, ÙÔ IÚ¿Î, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. O ÿÚ‚ÈÓÁÎ Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔ˜. K·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. •¤ÚÂÈ Ó· ηÌÔ˘ÊÏ¿ÚÂÈ ÙȘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, Ó· ϤÂÈ «Ô˘‰¤ÙÂÚ·» Ù· ÈÔ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ Ë E˘ÚÒË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ fiÛÔ ·¯ı›˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ. H ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÂχıÂÚ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ë ¿ÏË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙȘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ, fi¯È Ë Ê˘Ï·Î‹.

ÛÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ·. ™ÙÔ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ô A˚˙ÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ ·ÂÈÏÔ‡Û Ì ·ÔÛÙÚ·Ù›· fiÔÈÔÓ AÌÂÚÈηÓfi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÏÔȉˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ BÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. K·È ‹Ù·Ó ı·˘Ì·ÛÙfi Ò˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙË ™˘ÌÌ·¯›· Âӈ̤ÓË. AÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ IÚ¿Î, ÂÓÒ ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ú¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁˆÓ ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶Ò˜ ı· ‹Ù·Ó Û‹ÌÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó Ô X›ÙÏÂÚ Î¤Ú‰È˙ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ; O X›ÙÏÂÚ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ

«Î¤Ú‰È˙» ÂÍ·Ú¯‹˜. TÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1940 ¤Î·Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÙ·ÛË ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔÓ TÛfiÚÙÛÈÏ Ô˘, ·Ó ÙËÓ Â›¯Â ·ԉ¯Ù›, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. H ›‰È· Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· EÏÈÛ¿‚Â٠›¯Â ÂÎÊÚ·ÛÙ› ıÂÙÈο ÁÈ· ·˘Ù‹. O fiÏÂÌÔ˜ ı· ·ÔÊ¢ÁfiÙ·Ó, Ë BÚÂÙ·Ó›· ı· ·Ú¤ÌÂÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÔÈ H¶A ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ ı· ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ E˘ÚÒË ˆ˜ ‹Úˆ·. O‡Ù ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ›, ÛÊ·Á¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ı· ˘‹Ú¯·Ó, Ô‡Ù ‚‚·›ˆ˜ fi,ÙÈ ·ÔηÏÂ›Ù·È «OÏÔη‡ÙˆÌ·». EÈ̤ÓÂÙ ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›Ù ÙÔ OÏÔη‡ÙˆÌ·; ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋

TÔ˘ £O¢øPH ANTøNO¶OY§OY °È·Ù› ı· ¤ÚÂ οÔÈÔ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ «¶fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙËÁÒÓ»; K·Ù·Ú¯‹Ó ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È

¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÂÌÔÚÈο ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘;

∞¡ø¡Àª√À °∂ƒª∞¡√À ºø∆√°ƒ∞º√À ∞¶√ ∆√ «PHOTO BOOK» EK¢. TERZO BOOKS

™·Ê¤Ûٷٷ. OÈ ·ÓÙÈ˙Ëϛ˜ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ AÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È BÚÂÙ·ÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ›ӷÈ, ͤÚÂÙÂ, ·fi Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· –ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ IÚ¿Î. T· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó, ‚ϤÂÙÂ. TÔ 1944 ‰È·Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ H¶A Î·È BÚÂÙ·Ó›· ›¯·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. EÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋; B‚·›ˆ˜. O ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ı· ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. AÌÂÚÈηÓÔ› Î·È BÚÂÙ·ÓÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‹‰Ë ÛÔ‚·Ú¿ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. H °ÂÚÌ·Ó›·, fiÓÙ·˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· ı· ÙË ÁÔÓ¿ÙÈ˙Â. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ·Ú¿ÁÂÈ Ì·˙Èο Ù· Ó¤· ÔÏÈο Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. H ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙȘ AÚ‰¤Ó˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1944 ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÛÎÔÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙÚÈ‚Ô‡Ó ÔÈ BÚÂÙ·ÓÔ› Î·È Ë ‹ÙÙ· Ó· ¯Úˆı› ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó. ŒÍ˘ÓË Î›ÓËÛË, Ô˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· «¤È·Ó». K·È Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜; O X›ÙÏÂÚ ¤ÏÈ˙ fiÙÈ

ÙÂÏÈο ÔÈ ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ı· Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ E™™¢. ¢ÂÓ Û˘Ó·È16 ATHENS VOICE 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006

√ ¢πø°ª√™ ∆ø¡ ∂µƒ∞πø¡ ∞¶√ ∆√ °∫∂∆√ ∆∏™ µ∞ƒ™√µπ∞™, 1944

Ûı·ÓfiÙ·Ó fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë ÔÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ›. OÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, Û‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. MÈÏ‹Û·Ù ÚÈÓ ÁÈ· ÙÔ IÚ¿Î. BÚ›ÛÎÂÙ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙfiÙÂ Î·È ÙˆÓ ÙˆÚÈÓÒÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ; Ÿˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ

IÚ¿Î AÌÂÚÈηÓÔ› Î·È BÚÂÙ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ¿Ï-

Ϙ ÂıÓÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. OÈ BÚÂÙ·ÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ì ·ÏÒ˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Ï¿ıË. O ÂÁÁÔÓfi˜ ÌÔ˘, ͤÚÂÙÂ, Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÛÙÔ IÚ¿Î Î·È ¤ÙÛÈ Ì·ı·›Óˆ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ fiÛÔ ÙÚÔÌÂÚ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂΛ. OÈ BÚÂÙ·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÛÊÔ‰Ú¿ ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È fï˜ Ó· ÂÎÊÚ·-

fiÏË, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤¯·Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ Â‚Ú·˚Îfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. AÏ‹ıÂÈ·; ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ... ¢ÂÓ

›̷È, ͤÚÂÙÂ, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ OÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Ì ÂӉȤÊÂÚÂ, Ô‡Ù ¤ÁÚ·„· ÔÙ¤ ÁÈ· ·˘Ùfi –Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ X¿ÈÓÚȯ X›ÌÏÂÚ. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙÔ OÏÔη‡ÙˆÌ· –·˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜– ·ÏÏ¿ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘


MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÒÚ· (˘fi ÙÔ)Ìˉ¤Ó ‰fiıËÎ·Ó ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ. E¿Ó ‹ÌÔ˘Ó E‚Ú·›Ô˜ ı· ÚˆÙÔ‡Û· fi¯È ÔÈÔ˜ ¿ÙËÛ ÙË ÛηӉ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›. °È·Ù› ˘‹Ú¯Â ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌfi˜, ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÂͤıÚ„ ÎÏ. TÔ 1938 Ô X›ÙÏÂÚ ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ BÚÂÙ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ë‰Ô‡˜ ÎÏ. «Ì‹ˆ˜ ı¤ÏÂÙ ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜ Ì·˜;». H ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ ·ÚÓËÙÈ΋. ŒÓ· ÏÔ›Ô Ì E‚Ú·›Ô˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ™ÂÓÙ §Ô‡È˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. M‹ˆ˜ ÔÈ Î·Ù·ÎÙË̤Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó Úfiı˘Ì· ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·˙›;

Ó٠›¯· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ ¿Óˆ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, Û˘Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó Ú›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· Ì «Ê¿Ó».

flÛÙ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ, ϤÙÂ, ·ÓÙÈÛËÌ›Ù˘. Ÿ¯È, ÙÔ ·Ú-

™·˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÙ¤ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÚԂϤ„ÂÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; B‚·›ˆ˜ –fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi.

Óԇ̷È. ™Â fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· fiˆ˜ ÙË Áڿʈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ›ڷ˜ fiÙÈ ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ï¤ÍÂȘ ·ÚÎÔ‡Ó Ó· «Û‚‹ÛÔ˘Ó» ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi: ·ÓÙÈÛËÌ›Ù˘ Î·È ·ÚÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜. A˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó. OÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Û·˜ Û·˜ ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ ÙfiÛÔ Ì ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ Ó·˙› fiÛÔ Î·È Ì ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, οÔÈ· ÂÏ-

ÏËÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÏÌÂÚÙ ™¤ÂÚ. £·˘Ì¿ÛÈÔ ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ˘. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÚ·‚‹¯ÙËΠÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, fiÔ˘ Ô ™¤ÂÚ ·ÚÔ˘Û›·˙ ٷ ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ ÙÔ˘ Î·È fiÔ˘ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‹ÌÔ˘Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ ÙÔ˘. N·È, ·¤ÎÙËÛ· fiÓÙˆ˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û Ôχ ÚÔÛˆÈο ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ X›ÙÏÂÚ. °ÓÒÚÈÛ· Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ ˙ˆ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. A˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙË ˙ËÏÔÊıÔÓ›· ¿ÏÏˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÓÂÔÓ·˙›, Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÏfiÁˆ ··ÁfiÚ¢Û˘ ¤¯ˆ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÒ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·! TfiÛÔ Ôχ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ÙÔÓ Î. ÿÚ‚ÈÓÁÎ... AÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó fiÓÙˆ˜ ›¯· Ù¤ÙÔȘ Â·Ê¤˜, Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; YÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ˙ԇ̠۠¤Ó·Ó ÂχıÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔÈ ÏÔÈfiÓ Û·˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó; TÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â‚Ú·˚Îfi ÏfiÌÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ; AÎÚÈ‚Ò˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· «‚ÂÓ٤ٷ» Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· ÙÒÚ·. O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚· ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜. Œ¯ˆ Ï‹ıÔ˜ ·ԉ›ÍÂˆÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ʛ̈Û˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÔ˘. EӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Î·È ÂÁÒ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜. ™ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi §›ÛÙ·-

ŸÌˆ˜ Û·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÛ›˜ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÊÈÌÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û·˜ Ì ··ÓˆÙ¤˜ ÌËÓ‡ÛÂȘ. AÓÔËۛ˜. MfiÓÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË

˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·Ù¤Ê˘Á· ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿. TÔ ¤Î·Ó· fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‰È·ı¤Ùˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ‹ Ù· ̤۷ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο.

™Â ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1989, .¯., ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë ¯ÒÚ· ı· Â·ÓÂÓˆÓfiÙ·Ó. ÕÏÏÔÈ Á¤Ï·Û·Ó, ¿ÏÏÔÈ ÂÓԯϋıËηÓ. TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1990, ˆÛÙfiÛÔ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‹Ù·Ó Í·Ó¿ ÂÓÈ·›·! ™ÙÔ IÚ¿Î, ¿ÏÈ, ÂÎÙÈÌÔ‡Û· ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ ÔÈ IÚ·ÎÈÓÔ› ı· ·Ó·‰ÈψıÔ‡Ó ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ. °È· ·˘Ùfi ηÈ, ·Ú¿ ÙË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, ÔÈ ·ÒÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÏÈÛÌfi Î·È ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·; TÔ ÊÔ-

ÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈÎfi IÛÏ¿Ì ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi. £· ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë. §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È N¤· YfiÚÎË ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó Û˘Ó¯‹ Ï¿ıË. ™ÙË BÚÂÙ·Ó›· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ Â¤ÙÚ„ ·˘Ùfi; O X›ÙÏÂÚ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂÈ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘ Û ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. £· ÙÔ˘˜ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜, ̤¯ÚÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ı· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙·ÌÂ! A˜ fi„ÔÓÙ·È Ù· Ù˙¿ÌÔ Ù˙ÂÙ. A˘Ù¿ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ıÚfi· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÂȉËÌÈÒÓ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ηο. ¶ÈÛÙ‡ˆ Â›Û˘ –Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ– fiÙÈ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â‚Ú·˚Îfi OÏÔη‡ÙˆÌ· ÛÙȘ H¶A.

TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH ¶ÔÈ· ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ AÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿... ™Â ÂΛÓË ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· X·ÓÈ¿, Ô Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ N¢ KÒÛÙ·˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˜ ԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. «H ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. E›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È...» ›Â Ô Î. MËÙÛÔÙ¿Î˘. K·È ÏÔÈfiÓ; T· ›‰È· ϤÂÈ Û οı ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. MfiÓÔ Ô˘ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ÙÈÌÔÓȤÚË Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Áο˙È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘ÌÂ... ¢ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘ÌÂ, ÙÈ; K·Ïfi ÂÚÒÙËÌ·. O fiÚÔ˜ «ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË» ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ „‡¯ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜». ŸÌˆ˜, Ê¢... TÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· ı¤ÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ›˜. ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô... H ΢‚¤ÚÓËÛË ÏÔÈfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÛÊÔ‰Ú‹˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ «Ó¤Ô˘ ·̷ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӻ –›·ÌÂ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ¤Ó· «ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ·ÏÏ·ÁÒÓ», ·ÏÏ¿... øÛÙfiÛÔ, Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. ÕÏÏ· Ù· ¤Ê·Á·Ó ÔÈ... ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ! N·È, ηϿ ‰È·‚¿Û·ÙÂ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·; H ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ı¤ÏÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ;» ˆı› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· «·ÁÒÛÂÈ» οı ȉ¤· –·ÎfiÌ· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌË– ÁÈ· ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¿ÏÏ· «·Ì·ÚوϿ» ηÈÓ¿ ‰·ÈÌfiÓÈ·. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ METRON, ÙÔ 57,6% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ› ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. K·È Â›Ó·È ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ M·-

Í›ÌÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ôχ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. AÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¢EKO, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ¢ÓÔ˚Îfi ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ŸÏÔÈ –·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ–‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. OfiÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÔ˘ ϤÂÈ, «Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ». K˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó «·˜ Á›ÓÔ˘Ó fiÛ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ¤¯Ô˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË». K·È ÏÔÈfiÓ; Afi ÙȘ 18 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ¢EKO Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ –ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. TfiÙ ̿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ı· ¿Ú¯È˙·Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË «¤ÓÙÈÌˆÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ» ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. O M¿ÚÙ˘ ÙÚ¤¯ÂÈ, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi fi¯ËÌ· fï˜ Ô‡Ù Ô˘ ϤÂÈ Ó· ÎÔ˘ÓËı›. ™ÙȘ 17 AÚÈÏ›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÌfiÏȘ Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË –ÛÙ· H§¶A¶– ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÒÚ·. T· ¿ÏÏ· Â›Ó·È fiÏ· ¯‡Ì·. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙȘ ¢EKO; Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. EÈϤÔÓ, ÔÈ ÎfiÓÙÚ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Mȯ. §È¿Ë –Ô˘ ÂÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔÓ O™E, ÙÔ TPAM, Ù· H§¶A¶, ÙÔÓ H™A¶– ·ÔÎÙÔ‡Ó ϤÔÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚ˘ÏÈΤ˜. §ÔÈfiÓ; TÈ Ó¤· ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ; ∞

°È·Ù› ÙÔ Ï¤Ù ·˘Ùfi; AÏÒ˜ ÙÔ ÚԂϤˆ. AÓ ˙ԇ̠·ÎfiÌ· ÙfiÙÂ, ÂÏ¿Ù ӷ Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ ÁÈ·Ù›! H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ H¶A ¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÂΛÓË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20. ¶Ô‡ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÔÏÈÙÈο ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜; ¢‡-

ÛÎÔÏË ÂÚÒÙËÛË. TÈ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÈ ‰ÂÍÈ¿; TÔ EıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi KfiÌÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‹Ù·Ó ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈÎfi Ì ÔÏÏ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™˘Ì·ıÒ Ôχ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ¿Ú· Ì ıˆÚÒ ·ÚÈÛÙÂÚfi. E›Ì·È fï˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ‰ÈfiÙÈ Û¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Í›Â˜. ¶Â›Ù ηχÙÂÚ· ˆ˜ Â›Ì·È ·ÙÚÈÒÙ˘. ∞

H ∫∞∆∞™∆∞™∏ ™∆π™ H¶A ¶∞¡∆ø™ ™∏ª∂ƒ∞ ª√π∞∑∂π ¶√§À ª∂ ∂∫∂π¡∏ ™∆∏ °∂ƒª∞¡π∞ ∆∏™ ¢∂∫∞∂∆π∞™ ∆√À ’20 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006 ATHENS VOICE 17


18 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006


∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏

To Ì˘ıÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡

T√ ∫∆Iƒπ√ ¶√À E¶∂™∂ ™∆∏ °∏ TÔ˘ °πøƒ°√À T∑πƒ∆∑π§A∫∏ TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ «ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi» –fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜–, ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ‡ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi. K·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚËÍÈΤÏ¢ıË ·Ó·ÙÚÔ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ «‰·ÛηÏÔÎÂÓÙÚÈ΋˜» ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘. To «ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi» ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÌÈ· ÂÈÙÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Ô˘ÙÔÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ™ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ, Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È Ô ·ÓÔȯÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ‹ıÂÏ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë «Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜», ÙÔ «Communi-cation Center Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ °ÂÈÙÔÓÈ¿˜». AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Ì˘ıÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô ÈÔ ·È¯ÌËÚfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘, Ô T¿Î˘ ZÂÓ¤ÙÔ˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1926 ¤‰ˆÛ ٤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÔ

1977, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ı·ÚÚ›˜ Ì ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô˘ÙÔ›·˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÊÔ‡ÚÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ fiÏÔÈ ı¤Ï·Ì ӷ ¿ÌÂ, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ıÂÏÎÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ì·˜ ˘fiÛÙ·Û˘. ¶ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈο ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÌÂϤÙËÛ ÎÙ›ÚÈ·, Ú˘ıÌÈÛÙÈο Û¯¤‰È·, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ fiÏ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙË ÌÂÙ·‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹. O ZÂÓ¤ÙÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ıÔ˜ ÙË ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· –‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ì– Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ù· ·Ú¿‰ÔÍ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜. EÈÛΤÙÔÌ·È Í·Ó¿ ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·Ú¿ ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÍ·ÓÙÏËı› Ô Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. §¤Ì fiÙÈ Ô ZÂÓ¤ÙÔ˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈ-

Ú›Ô˘. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ΢ÎÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÂÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÓÔÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. EÓ ÔÏ›ÁÔȘ, ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̒ ¤Ó· «·ÓÔÙÈÎfi Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘» Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰ÈÏ¿: Afi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ıÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ (‹ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘) Î·È ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ fiÏÔ ÙÔ ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ: ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ·Î·Ù¿Ûٷ٘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ YÌËÙÙÔ‡. A¤Ó·ÓÙÈ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ «ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi» –ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚fiÏˆÓ ËÏÈÔÚÔÛÙ·Û›·˜–

ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰È·ÛÙËÌÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ì ÌÈ· ÚÔÛ·Ú·Á̤ÓË Ô˘ÙÔ›· ‹ ¤Ó· AÁÓÒÛÙÔ˘ T·˘ÙfiÙËÙ·˜ AÓÙÈΛÌÂÓÔ. TÔ 1976, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ «ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi», ·›˙ÂÙÂ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· «O ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ÁË» (The Man Who Fell to Earth). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÏÏËÁÔڛ˜ Ù˘ ·Ó‰·ÊÈÎfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô David Bowie, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ÚÔÛ‰·Ê›˙ÂÙ·È Û·Ó Î¿ÙÈ «Í¤ÓÔ» ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ˘Ôı‹ÎË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Ó· Û ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘. K·ıÒ˜ ÂÚ·Ù¿˜ ̤۷ ÙÔ˘ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. E›Ù ÙÔ ÎÔÈÙ¿˜ ·fi „ËÏ¿ ›Ù ·fi ¯·ÌËÏ¿, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ηı·˘Ù‹˜. K¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÂÚÛ›‰Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ıÚfiÈÛÌ· ÂÓfi˜ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÒ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. «OÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒıËÎ·Ó ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÔÏÔÎÏËÚÒıËηӻ ¤ÏÂÁÂ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ ·fiÙÔÌÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. «A˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·Ê‹Óˆ ÛÙȘ Âʉڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». ∞ TÔ «ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi» ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ¢. ¶··ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Î·È °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ET1 (¶¤ÌÙË, 19.30) ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. E›Û˘, ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο (EΉfiÛÂȘ Edistampa) Ë ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¢. ¶··ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È E. K·Ï·Ê¿ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· T. X. ZÂÓ¤ÙÔ.

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 19


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

H ÂÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ›ÛÙ·

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Eȉ›ÍÂˆÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 M·ÚÙ›Ô˘ 18:00: CHRISTOS COSTARELLOS, ·›ı. B 18:30: NIKOS-TAKIS, ·›ı. A 19:00: DEUX HOMMES, ·›ı. B 19:30: LENA KATSANIDOU, ·›ı. C 20:00: ASLANIS, ·›ı. A 20:30: MI-RO, ·›ı. B 21:00: SIMEONI, ·›ı. C 21:30: KATHY HEYNDELS, ·›ı. A

K˘Úȷ΋ 19 M·ÚÙ›Ô˘ A•E™OYAP 14:30: DIMITRIS DASSIOS-MARIA MASTORI, ·›ı. A 15:30: TZIVELI, ·›ı. C 16:00: ELINA LEBESSI, ·›ı. B 16:30: CHRISTOFOROS KOTENTOS, ·›ı. A 17:00: FANNY VOUTSELA, ·›ı. C 18:00: RILKEN, ·›ı. A 19:00:VICTORIA KYRIAKIDES, ·›ı. B 19:30:KATERINALEXANDRAKI, ·›ı. C 20:00: NICOLAS MAVROPOULOS, ·›ı. A 20:30: CHRISTOS MAILIS, ·›ı. B 21:00: CHARA LEBESSI, ·›ı. C 21:30:VASSILIOS KOSTETSOS, ·›ı. A

NEA-TE§EYTAIE™ EI¢H™EI™ ñGuest Star, Ë ™ÔÊ›· KÔÎÎÔÛ·Ï¿ÎË Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ 12 Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘. ñ ™Â ͯˆÚÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û· 16 ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ «Black Dress» Î·È ı¤Ì· ÙÔ M·‡ÚÔ ºfiÚÂÌ· (ÚÔÊ·ÓÒ˜). ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: N. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, K.TÛ·ÙÛ¿ÓË, M. ¢ÂÛ‡ÚË, A˘ÁÔ‡Ï˘/™ÎÔ‡ÏÔ˜, N. ¢ÔÎÔ˘ÌÂÙ˙›‰Ë, T. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, °. MÔ˘ÚÓÈ¿˜, P. P¤‚Ë, N. B·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘, B. K‡Ú˘, X. ¶ÚÂÓÙÔ˘Ï‹˜, Bill Georgousis, X. K·Ú·Ù˙fiÏ·˜, °. K·ÏÊ·Ì·ÓÒÏ˘, Salvatore Vince, Calliope. 20 ATHENS VOICE 16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006

ºø∆√: PATRICE STABLE,«HARLEY DAVIDSON», 1992, °π∞ ∆√¡ THIERRY MUGLER

™¿‚‚·ÙÔ 18 M·ÚÙ›Ô˘ 15:00: ANGELOS BRATIS- VASILIS ZOULIAS OLD ATHENS, ·›ı. A 15:30: SMARAGDI, ·›ı. B 16:00: VASSO CONSOLA, ·›ı. C 16:30: YIORGOS ELEFTHERIADES, ·›ı. A 17:00: ERIFILLI NIKOLOPOULOU, ·›ı. B 17:30: CELIA D, ·›ı. C 18:30: MAKIS TSELIOS, ·›ı. A 19:00: LIANA CAMBA, ·›ı. B 19:30: KONSTANTINOS, ·›ı. C 20:00: LOUKIA, ·›ı. A 20:30: PARTHENIS, ·›ı. B 21:00: YIANNOS XENIS, ·›ı. C 21:30:DAPHNE VALENTE, ·›ı. A


¢∏ªπ√Àƒ°I∞ ∆√À °. ∂§∂À£∂ƒπA¢∏ ∞¶O ∆∏¡ ∞¡¢ƒπ∫H COLLECTION ™∆√ SHOW ∆√À ™∆√ ¶∞ƒI™π.

TO °E°ONO™

∫A∆ø √ ™Ã∂¢π∞™∆∏™ §π°√ ¶ƒπ¡ ∆√ SHOW.

°È· Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙÔ Z·Â›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ fashion Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ù· deals «ÚÔÏ¿ÚÔ˘Ó», Ë Ìfi‰· ¿ÏÏÂÙ·È. ∞fi 16 ¤ˆ˜ 19 M·ÚÙ›Ô˘, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ designers ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ «ºıÈÓfiˆÚÔ-XÂÈÌÒÓ·˜ 0607», ̤ۈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ collection ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ìfi‰·, Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ AÓÙÒÓ˘ KÈԇη˜ Ì·˜ ›Â: «E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÏÏÔ› ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ pret a porte Î·È fi¯È ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜. A˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È collection ÈÔ ÂÌÔÚ‡ÛÈ̘, ÈÔ “ÊÔÚ¤ÛÈ̘” Î·È ¿Ú· ÂÁÁ‡ÙÂÚ˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. E›Û˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë Ù¤ÓÙ·. ŸÏ· Ù· shows ı· “·›ÍÔ˘Ó” ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Z·›Ԣ. ÕÏÏË ÌÈ· ÚˆÙÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ Showroom ÛÙËÓ “A›ÁÏË”, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ collections ÌÂÙ¿ Ù· shows. ∂ͤÏÈÍË ÎÚ›ÛÈÌË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. K¿ÔÈ· ·fi Ù· ͤӷ ¤ÓÙ˘· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜: Financial Times, Figaro, WAD, Paris Mode Editions, France 2, German Trade Magazine. AÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È buyers: Fed Pret a Porte, Freelance Japon, Agaf Î.¿.». º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ Hellenic Fashion ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ó· ÛÔ‚·Ú‡ÂÈ... A‰È¿ÛÂÈÛÙË ·fi‰ÂÈÍË Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Pret a porte, Ô Heve Huchet, ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ 2˘ Â›ÛËÌ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜, ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë Î·È ÛÙÔ˘˜ Deux Hommes (‰ËÏ. ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË AÏÂÍ¿ÎË Î·È ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘) Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ collections ÙÔ˘˜ «ºıÈÓfiˆÚÔ-XÂÈÌÒÓ·˜ 06-07» ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ Pret a porte. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· «ıËÚÈ҉˻ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË «ÂӉȿÌÂÛ˘ ÛÂ˙fiÓ», Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Paris Expo ÛÙÔ Porte de Versailles. EΛ buyers, «head-hunters» Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· pre-collections ÙˆÓ «status-quo» Î·È Ù· «What’s Next», ‰ËÏ. Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ «Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜». ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ˘ÚÂÙˆ‰ÒÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ E‚‰ÔÌ¿‰· Mfi‰·˜. M·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ Î·È ÙÈ ı· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û ϛÁ˜ ̤Ú˜.

°IøP°O™ E§EY£EPIA¢H™ T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

T· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·: MÈ· ¿Ú· Ôχ «ˆÚ·›·» ·ÁˆÓ›·, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ô‚¿ÏÏÂȘ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ‚ÈÒÓÂȘ ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÎÚÔÛˆ›˜ ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘. ¢ÈÂıÓ›˜ buyers, Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÈÔ «‚·ÛÈÏÈΤ˜» Û¯ÔϤ˜ Ìfi‰·˜, Ì ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÎÂÓÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ¿Óˆ (ηÈ) ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. H collection: ¢ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ all day long ¤Ó‰˘Ì·. B·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· sharp shapes, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· «ÈÛÙÔÚ›·» ÚÔ‡¯ˆÓ fiÔ˘ fiÁÎÔÈ Î·È Û¯‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ¤ÓÙÔÓ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂΉ‡ÔÓÙ·È fï˜ ÙË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. PÔ‡¯· Ì ¿Ô„Ë, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ –ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘– ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηıÚÂÊÙÈÛÙ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË: «£¤Ïˆ Ó· ·ÈÛı·ÓıÒ fiÙÈ ¤Ú·Û·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÎÚ·˘Á¿˙ˆ». H ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜: H ›ÛÔ‰fi˜ Ì·˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ trust Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Â›Ó·È Ôχ ··ÈÙËÙÈÎfi. ™Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û·Ó ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ú¢ÚÂı‹Î·ÌÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ìfi‰·. AÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, Î·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ó· ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÚÔÒıËÛ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜. H ÂÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ on the run: K¿ÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. A˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÊÔÚ¤· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜. ™Ùfi¯ÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÁˆÓ›· Ó· Ê·Ó› Ë ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ¿

Ì·˜, Ó· ηÙÔ¯˘ÚˆıÔ‡ÌÂ. *™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ collection ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÈÁÌ¿ÙÈÛ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ E‚‰ÔÌ¿‰· Mfi‰·˜ ÙÔ˘ MÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘.

DEUX HOMMES T· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·: ™›ÁÔ˘Ú· fiÌÔÚÊ·, ·Ó Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ fiÏÔ project ··ÈÙÔ‡Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ÿ,ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. TÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ‹‰Ë ÌÈ· boutique ‹Ú ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. TÔ timing Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÛˆÛÙfi ·fi ÔÙ¤. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ‰ÂÓ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ. H collection: MÈ· ·›ÛıËÛË couture ÛÙ· ÚÔ‡¯·, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÙË Á·ÏÏÈ΋, ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ’50 Ì ¤Ó· ’80s ¿ÁÁÈÁÌ· ·fi ·È¯ÌËÚ¿ ÁÚ·ÊÈÛÙÈο Âʤ. X·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ, ÈÛ¯˘Ú‹ ÁˆÌÂÙÚ›·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· «È‰Â·Ù¿» ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ’50s ÛÈÏÔ˘¤Ù˜. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·fi ‰Ú¿Ì·, ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Á˘Ó·›Î·-ÎÔÚ›ÙÛÈ, Û˘Á¯¤ÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi design: Ÿ¯È ¿ÓÙˆ˜ Ù· ÏÈÛ¤ Î·È Ù· ÓÙÚ·¤, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ˆ˜ ÛÙÔȯ›· ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜. O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ù·›ÚÈ·ÛÌ·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ʈ˜. E›Ó·È Îڛ̷ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ó· Ù·˘Ù›˙Ô˘Ì ÙË Ìfi‰· Ì ٷ defilé Î·È ÙÔÓ fiÔÈÔ ·fiË¯Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· M.M.E. O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ role models (ÂÒÓ˘Ì· ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·) Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ. A˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ùo «ÔÚÁ·ÓÈÎfi», ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. H ÂÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ on the run: H ÚfiÛÎÏËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Pret a porte, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› È· Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· fi¯ËÌ· ¢ηÈÚÈÒÓ. T· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤Ó·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÊÔÚ¿ Ì·˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó (‚Ϥ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ boutique MariaLouisa). MÈ· ·fi ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È Ë ·Ó‡·ÚÎÙË ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ shows. £· ¤ÚÂ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ηٷÎÏ›‰· Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÔ¤Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È.

A§§H MIA A¶OKA§YæH O B·Û›Ï˘ ZÔ‡ÏÈ·˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ «Old Athens». TÔ 2002 ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ·, ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 17 Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ó¿ÚË ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÂͤÏËÍ ÙË chic Aı‹Ó· Ì ٷ Ôχ ͯˆÚÈÛÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ۯ‰›·Û ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ «¶·ÏÈ¿ Aı‹Ó·». EÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÌÚ·Í‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ MÚ·Ù‹, ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi show, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ٷ highlights Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ collection: «ŸÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Chic Anonymous (ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Alcoholic Anonymous). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÛ¿ÓÙ˜ ·fi vintage Ì·ÓÙ‹ÏÈ·, ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË Ê¿ÎÂÏ· ·fi ‚È˙fiÓ, ÌÔ˘·Ú¤ Î·È Û·Ù¤Ó. T· ηÚfi, ÔÈ ‰·Ó٤Ϙ Î·È Ù· ÎÚÔÎfi Û˘Ó·ÓÙ¿Ó Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÌÔÚÓÙfi Î·È ÙÔ Ï·‰›, Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· «Ô͢‰ÂÚ΋» Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ.». ∞ * H ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ IMAKO Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ AÓ¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. ÃÔÚËÁÔ› ÔÈ: Diners, InStyle, Bombay Sapphire, Attica, Hilton, Goody’s, IEK AKMH, Schwarzkopf, Whirlpool, Smart, Slim Agenda Vanilla & Blue, MAC, Flocaccino Jacobs, Aria evn, VANG, LUXOTTICA HELLAS, Mega Security.

16 - 22 ª∞ƒ∆π√Y 2006 ATHENS VOICE 21


∆ΙΑΒAΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΡΙEΤΑΙ

Κυκλοφορεί παντού και δωρεάν! Κάθε µήνα σε όλα τα Beauty Shop, τα Flocafe, τα Calzedonia-Intimissimi και σε άλλα 200 σηµεία της πόλης.

22 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006


TECHIE CHAN ∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

¢∂¡ ¶∂∆∞∂π, ∫π√§∞™ °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ú· ADSL ·fi ÙËÓ Ù¿‰Â-‰Â›Ó· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÁ‹ÛÂÈ, ÎÈ ÂÓÒ ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ı· οÓÂÈ 1 Ù¤ÚÌÈÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë 2x 4x Ù¤ÚÌÈÓ·. M‹ˆ˜ ·ÁfiÚ·Û· ÙË Ï¿ıÔ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿; Ÿ¯È, ÚÔ˜ £ÂÔ‡, ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·Ù Û ϿıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ. TÔ ¢ÂΤ̂ÚË Ë HOL ‚Á‹Î Ì ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ-Ôχ Ë ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÁÔÚ¿. K·È ¤ÙÛÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ ·ÁfiÚ·Û·Ó. TÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚·Ú¿Ó ̇Á˜, ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÁfiÚ·Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ÕÏÏ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ADSL ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÔÓÙÚÈο ·fi ÙÔÓ OTE. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ Â¿Ó ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ˆÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ OTE. KÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔÈ ‚ÔχÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ·fi ÙÔÓ OTE Î·È Ó· ÙÔ ˆÏÔ‡Ó ÏÈ·ÓÈο ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. Ÿˆ˜ ı· ͤÚÂÙ fiÏÔÈ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô OTE Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›ÎÙ˘Ô. AÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ìԇډ˜ fiÙ·Ó Ë Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Vivodi ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏ›ˆ˜ ȉÈfiÎÙËÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â‰Ò Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ·. K·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤˜ ADSL ¯ÔÓ‰ÚÈο ·fi ÙÔÓ OTE ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ OTE Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ADSL ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. KÈ ¤ÙÛÈ ÂÛ›˜ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ

15 Ù¤ÚÌÈÓ· Ó· Û·˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó. ºÙ·›ÂÈ Ô OTE; ºÙ·›Ó ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ¿ÚÔ¯ÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ͤӷ ÎfiÏÏ˘‚· Îˉ›·, ÂÓÒ ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ٷ ÛÊËÓÔÙÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. K·È ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ˆ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi; ŸÙ·Ó Û·˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Î·È Ì ÙÔ Î·Ïfi, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ Û·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ. ¢ÈfiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ô OTE ·ÓÔ›ÁÂÈ ı‡Ú˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ADSL ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ΤÓÙÚ· Ì ÙÔÓ BBRAS, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË Ì·Ì¿ ΤÓÙÚÔ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ·fi ÌÈ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÙÂÓ‹ fiÚÙ·. K·È ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ οÙÈ Ô˘ ı· Û·˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; A˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ôχ ÙÔÓ OTE ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÛÙȘ ADSL, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÔχÂÈ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ηÙËÁÔÚ›˜ ÙÔÓ OTE ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¢ÈfiÙÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘, ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ DSLAM ÛÙÔ BBRAS, ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ ¯·Ì¿ÚÈ ˆ˜ ¤Ú· ·fi ÂΛ Ô ¿ÚÔ¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Y.°. K·È ηıÒ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Úfi¯Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Ï¤Ó ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ Â›Ó·È Ù· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ΢ÎÏÒÌ·Ù·, Ô˘ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û·˜ Ù· ¯ÚÂÒÓÔ˘Ì ¯Ú˘Û¿ÊÈ, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ADSL Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·. KÈ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ê˘ÛÈο. ●

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 23


24 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006


BƒH∫∞... ∆√ ¢A™∫∞§O ª√À! TÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 18 & 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· KÂÏ¿ÚÈ· ‚ÚÂı‹Î·Ì ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ¤ÎÏËÍË. H ·Û›ÁÓˆÛÙË ÔÌ¿‰· Nordica Pro Team Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙȘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ›ÛÙ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÙËÓ ¶·Ù·ÁÔÓ›·, ÙËÓ K›Ó· Î·È ÙËÓ I·ˆÓ›· ˆ˜ ÙÔ KÔÏÔÚ¿ÓÙÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, Û’ ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ demo-event Ù¯ÓÈ΋˜ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ı¿̷ÙÔ˜, ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡. TÔ˘˜ ¤ÊÂÚÂ Ë TIM ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Best O ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ı¤·Ì·: ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ù˘ EıÓÈ΋˜ IÙ·ÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ski, Massimo Braconi, Marek De Biasio Î·È Gianpetro Carli, ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ & Ù·ÎÙÈΤ˜ Ski (ÕÏÌ·Ù·, Off-piste ηٷ‚¿ÛÂȘ, carving, big air Î·È tricks) ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ı¤·Ì· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ›ÛÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÛÔÚ. K·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. H TIM ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›¯Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ happenings, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ·È¯Ó›‰È·, ÌÔ›Ú·˙ ¤Í˘Ó· gadgets Î·È ÂÈʇϷÍÂ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ

ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H TIM, Ô˘ ÁÈ· 3Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ hot ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, Ù· KÂÏ¿ÚÈ·-¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, ‰›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ˙ˆÓÙ·Ófi «·ÚÒÓ» ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fi-

ˆ˜ ÙˆÓ K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ, ÙÔ˘ º·Ï·ÎÚÔ‡ Î·È Ù˘ B·ÛÈÏ›ÙÛ·˜. ¶¿ÚÙ ÏÔÈfiÓ Ù·... ‚Ô˘Ó¿ Ì·˙› Ì ÙËÓ TIM Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜ Î·È Ï¿‚ÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ¿ÚÙÈ-¤ÎÏËÍË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ. M›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ. ●

16 - 22 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 25


∞£∏¡∞

16-22 MAƒ∆π√À 2006 - ∆∂ÀÃ√™ 116 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

MARC ALMOND

¶ÚÒÙË Î·ÓÔÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ show «Sin Songs Torch And Romance» ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Ì Ì˯·Ó‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. AÓ¿ÚÚˆÛÂ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·fi ÔÙ¤ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈο ÌÂψ‰ÈÎfi Î·È ÊÈÏ‹‰ÔÓÔ erotic cabaret. M·˙› ÙÔ˘, Ì¿ÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÎÈı¿Ú·, È¿ÓÔ Î·È ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ Lou Reed, Scott Walker, David Bowie, Edith Piaf Î·È Jacques Brel. T·ÈÚÈ·ÛÙfi support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ pianopriono-post-punkers Mary and the Boy. TÈ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ live Ù˘ Aı‹Ó·˜; £· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ show ηÓÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â‰Ò Î·È 18 Ì‹Ó˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο show Ì ÙÔÓ Neal Whitmore ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜, ÙÔÓ Martin Watkins ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔ˘˜ special guests. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Jacques, Mother Fist, Torment and Toreros Î·È Heart On Snow. Œ¯ˆ ·ÚÎÂÙ‹ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÁÈ· ÙÔ show. Œ¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·: K¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤·ÈÚÓ· Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÈÓ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Ì ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏ· Ô˘ Ù· ıˆÚÔ‡Û· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· Ï·Ì‚¿Óˆ ϤÔÓ ˘fi„Ë ÌÔ˘ ÛÔ‚·Ú¿. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÁÂ̛ۈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ı· Á›ÓÂÈ. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ Soft Cell, ÙÔÓ Dave Ball, Û‹ÌÂÚ·; BϤˆ ÛÔÚ·‰Èο ÙÔÓ Dave Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ˘˜ Soft Cell? T· Bedsitter, Torch Î·È Say Hello Wave Goodbye. Y¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ó¤ÓˆÛ˘; OÈ Soft Cell Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ‚È‚Ï›Ô Î·È, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û¯¤‰È· ÁÈ· Â·Ó¤ÓˆÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ È· Â›Ó·È ÔÙ¤ ÌË Ï˜ ÔÙ¤. TÈ ·Á·¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ; MÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi fiÏ· Ù· ›‰Ë Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì οÓÔ˘Ó Ó· ¯ÔÚ¤„ˆ, Ó· ÁÂÏ¿Ûˆ ‹ Ó· ÎÏ¿„ˆ: ·fi ÙËÓ ÈÔ ·ıÈ¿ÚÈÎË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Ì·Ï¿ÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ trash Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶fiÙÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ͯˆÚÈÛÙ‹ ʈӋ; ŸÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„· fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ‰˘Ó·Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ›Ù Ì ıÂÙÈÎfi ›Ù Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÚfiÔ. TÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· Á›ÓÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜; ÿÛˆ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜, ‹ ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Ì ˙Ò·. °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÂÏ·ÂÛ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ exotica; AÁ·Ò ÔÙȉ‹ÔÙ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ¯ÚÒÌ·, ‰Ú¿Ì·, ¿ıÔ˜ ‹ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· Û fi,ÙÈ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤Ó·˜ ‚·ÚÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. INFO To «Sin Songs - Torch And Romance» ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 18/3 ÛÙÔ Gagarin. §ÈÔÛ›ˆÓ 205, MÂÙÚfi/H™A¶ AÙÙÈ΋˜ 210 8547.600 ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 27,30 (Ù·Ì›Ô) ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: Metropolis, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, i-ticket.gr. - °.¢

26 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006


16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 27


ÂÈÏÔÁ¤˜ 12). ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ 17-19 M·ÚÙ›Ô˘, 22.30, ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ (AÔı‹ÎË A’, §ÈÌ¿ÓÈ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙȘ Ù·Èӛ˜ Î·È ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ site: www.netodyssey.gr

ºE™TIBA§

X√ƒ√£∂∞∆ƒ√ Hƒ√™ ∞°°∂§√™

TEXNH BINTEO ™TO §OYTPO TøN AEPH¢øN M ٛÙÏÔ «H ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ EÈÎfiÓ·˜ ÎÈ Ô XÚfiÓÔ˜» ÂÈηÛÙÈÎÔ› Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· Ì ÎÔÈÓfi ̤ÛÔ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ §›Ó· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÔÈ Instructors & ÔÈ Erasers, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ M¿ÓıÔ˜ Î·È Ë B·Ú‚¿Ú· ™˘ÚÔ‡ÏË, Ë E‡· ™ÙÂÊ·Ó‹, Ô £¿ÓÔ˜ º·ÙÔ‡ÚÔ˜ Î·È Ô M¿Î˘ º¿ÚÔ˜, Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë «X·Óԇ̻. TËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë NÂʤÏË KÔÓÙ·Ú›ÓË, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ T¤¯Ó˘. §Ô˘ÙÚfi ÙˆÓ A¤ÚˉˆÓ, K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ¶Ï¿Î· (ÏËÛ›ÔÓ PˆÌ·˚΋˜ AÁÔÚ¿˜), 210 3223.368 (MÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ T¤¯Ó˘). ¢È¿ÚÎÂÈ·: 17/3-2/4, TÂÙ.-¢Â˘Ù. 9.00-20.00.

EASYSALE4CHARITY O ™Ù¤ÏÈÔ˜ X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Easy Group, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¤ÓˆÛË «M·˙› ÁÈ· ÙÔ ·È‰›» ¤ÎıÂÛË Î·È ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙˆÓ 54 ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰Ôı› ÙÔ 100% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘. H ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 18 & 19/3, 10.00-18.00, Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20/3, 10.00-15.00, ÛÙÔ ¶·ÏÈfi XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ (¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 1), ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 20.00 ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÚÒËÓ A›ıÔ˘Û· ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: Art Expertise, 210 3636.404 Î·È ÛÙÔ site: www.easySale4charity.com

CARLOS DALL’ ASTA EÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 20 M·ÚÙ›Ô˘, 19.30, Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ Carlos Dall’ Asta Ì ٛÙÏÔ «Aires de Buenos Aires» Î·È Ì ı¤Ì· ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ. H 28 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

¤ÎıÂÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. Al Andar, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 170A, 210 6454.047-8. EÁη›ÓÈ·: 20/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 4/4.

ÚÔÛÙ¿ÛÈÔÓ Club. ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2 ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ 210 3314.330 -1. ŒÓ·ÚÍË 00.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ™ÙȘ 18/3.

EY°ENIA ºPANTZE™KOY - A™¶A™IA KOY§YPA M¤¯ÚÈ ÙȘ 2 AÚÈÏ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙÔ Gallery Café Ì ٛÙÏÔ «EÛ‡ ÙÈ fiÓÂÈÚÔ Â›‰Â˜;». ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ. Gallery Café,

SUNNY M¶A§TZH & SANTA FILA - KOPE. Y¢PO. ™Î¿ÓÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì Ӥ· ¿ÏÌÔ˘Ì. H Sunny M·ÏÙ˙‹ Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ Ù˘ Santa Fila ›¯Â ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈο, ÔfiÙ ÛÙÔ «Jet Lag» ÛÙËÓ All Together Now –Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ AÁÁÂϿη˜– ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰˘Ó·Ù¿ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÎÌȷ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. K·ı·Úfi·ÈÌÔ ÚÔÎ Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ new wave Î·È ÙÔ˘ alt. rock. E›Ó·È Ë ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ «AÓÂÌÒÓ· TÔ˘ ™ÈοÁÔ˘», «M¿ÁÈÛÛ˜ M OÌڤϘ», «TÔ ¶·ÏÈfi MÔ˘ ¶·ÏÙfi» Î·È «¶·Ú¿ÍÂÓË °ÈÔÚÙ‹». Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ «ŒÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ T›ÔÙ·» ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ¤Ó· gay anthem for the new Millennium, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎÔ Ô-ÚÔÎ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «ºÙËÓ‹ ¶Ô ÁÈ· ÙËÓ Eϛٻ, ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛÙÔ «ÛÈÙÈÎfi» studio ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ, Û ÌÈ· DIY ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÔ˘ Ô Morrissey Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ. Gagarin.ŒÓ·ÚÍË 21.00.

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080.

O ESCHER ™THN AY™TPIA ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Herakleidon ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Kunst Halle Krems Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 18/6 ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «Illusion und Wirklichkeit». ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó» ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÓÙ Û¿ÓÈ· ¤ÚÁ· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÏÈıÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÙÚ·, ͇ÏÈÓ˜ Ì‹ÙÚ˜ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜) ÙÔ˘ M.C. Escher.

MOY™IKH CARLOS D MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Raveonettes, o Ì·Û›ÛÙ·˜ ÙˆÓ Interpol ÛÙ· ÓÙÂÎ ÙÔ˘ «XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ». TÔ Club ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ Carlos D Û ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi «All tomorrow’s Party». O NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ goth ÙˆÓ Interpol ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ dj. ¶·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ì ‚ÈÓ‡ÏÈ· ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Transmission ÙˆÓ Joy Division, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ·fiÏ˘Ù· killer track, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi synth pop, industrial Î·È dark wave. •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 00.00 ·fi ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË °Ú›ÛÔ Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰˘Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ultimate dark trip Ì ԉËÁfi ÙÔÓ Carlos. KÏ›ÛÈÌÔ ·fi ÙÔÓ B·Û›ÏË ¢·ÏÈ¿ÓË Ô˘ Ì·˜ ηÏÔÌ·ı·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ guests. XÔ-

E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42 Î·È i-ticket.gr. ™ÙȘ 17/3.

¶POBO§E™ MICROPOLIS ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ¿‰· Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÊÈÏÌ Î·È ‚›ÓÙÂÔ Micropolis. ™ÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙȘ 16 M·ÚÙ›Ô˘, 20.00, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Athens Comedy Club (AÈfiÏÔ˘ 48-50), ÛÙȘ 17-19/3, 21.00, ÛÙÔ Ash In Art (K·Ú¤· 11, MÂÙ˜), ÛÙȘ 20-22/3, 23.30, ÛÙÔ E› KÔψÓÒ (N·˘Ï›Ô˘

SALSA FESTIVAL ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ARTia ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Á›ÓÂÈ Û ÙÚÂȘ fiÏÂȘ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (7-9 AÚÈÏ›Ô˘), ¶¿ÙÚ· (10 & 12/4) Î·È Aı‹Ó· (14-16/4), Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ 18 ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË, ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔÓ K·Ó·‰¿ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË Helexpo (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ÔÏ˘¯ÒÚÔ ¶ÔÏÈÙ›· (¶¿ÙÚ·), Î·È ÛÙÔ ™Eº (Aı‹Ó·). ™˘Ó·˘Ï›Â˜: ™ÙȘ 7/4, 22.00 (ú 20 Ì ÔÙfi), Ì ÙÔ˘˜ Latin All Stars del Palenque & ¯ÔÚ¢ÙÈο ÛfiÔ˘ ÛÙÔ club FIX ZI°KA (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), Î·È ÛÙȘ 15/4, 21.00 (ú 20 Ì ÔÙfi), Ì ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÚÈοÓÔ Luisito Rosario, ÙÔ˘˜ Latin All Stars del Palenque Î·È ÙÔ˘˜ Ritmo Latino, ÛÙÔ Dance Club L’AS (§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÈÔÁ¤Ó˘). Latin Parties: Ì °¿ÏÏÔ˘˜, OÏÏ·Ó‰Ô‡˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Dj Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο ÛÒÔ˘ Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙȘ 8/4, ÛÙÔ Club FIX ZI°KA, ÛÙȘ 10 Î·È 12/4, ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ¶ÔÏÈÙ›· (¶¿ÙÚ·), ÛÙȘ 14/4, ÛÙÔ Dance Club L’AS. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ site: www.salsa-festival.gr Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 9637.935

EK¢H§ø™EI™ AºIEPøMA ™THN E§§HNIKH ¶OIH™H M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ Ô›ËÛ˘ (21 M·ÚÙ›Ô˘) Ë Fnac ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ forum ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË. ™ÙȘ 20/3, 19.00, Ô B·Û›Ï˘ B·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË «T· ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ B·Û›ÏË B·ÛÈÏÈÎÔ‡», ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË K·ÙÛ·ÚÔ‡. ™ÙȘ 21/3, 19.00, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ «¶ÔÈ‹Ì·Ù· 1968-1987» Î·È ·fi ÙË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì KÚ·ÙÈÎfi BÚ·‚Â›Ô ¶Ô›ËÛ˘ «MË ÛÎÂ¿˙ÂȘ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ». T¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 23/3, 19.00, Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Mȯ¿Ï˘ °Î·Ó¿˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. FNAC @ The Mall Athens, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 (£¤ÛË æ·Ï›‰È), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6305.555

π∞¡√™+(¢E)KATA TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «(‰Â)ηٿ» ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ô›ËÛË. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ £·Ó¿Û˘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, M¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ºˆÙÂÈÓ‹ TÛ·Ï›ÎÔÁÏÔ˘, N›ÎÔ˜ M·ÎÔ˘Ó¿Î˘, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Classical music.gr. Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Schumann, Schubert, Debussy, Wolf, K·ÏÔÌÔ›ÚË, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, T¤ÈÏÔÚ ·fi ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ XÚÈÛÙ›Ó· ™ËÏȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ EϤÓË MËÙÛÈ¿ÎË ÛÙÔ È¿ÓÔ. I·Ófi˜. ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217. 917 . E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ™ÙȘ 21/3


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ EÍ·Ûʷϛ۷Ì ·fi 5 ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, 1) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 18/3 Î·È 2) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 25/3. AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÛٛϠ۠SMS, AVP, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/3 ÛÙȘ 10.00 .Ì. ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 21/3 ÛÙȘ 10.00 .Ì. ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

£EATPO NYºIKO KPEBATI M ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Flocafé ÂÚÈԉ‡ÂÈ ·Ó¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «N˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ» ÙÔ˘ Jan de Hardog, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· KÒÛÙ· TÛÈ¿ÓÔ˘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ P¤ÓÈ· §Ô˘È˙›‰Ô˘ Î·È AϤÍË °ÂˆÚÁÔ‡ÏË ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. ™Â οı fiÏË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Flocafé ÛÙ‹ÓÂÙ·È ¤Ó· ¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ ı›·ÛÔ, fiÔ˘ ÔÈ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ËıÔÔÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·˘ÙfiÁÚ·Ê· Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó.

™EMINAPIA KOPNH§IO™ °PAMMENO™ O ÂÈηÛÙÈÎfi˜ KÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔÓ AKTO ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ 7 ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. AÔ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÙÚ›· (15, 22 Î·È 29/3, 18.00) Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. AKTO, KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3238.111

«H E¶ANA™TA™H TøN EYPYZøNIKøN ¢IKTYøN» TÔ Mediterranean College ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈ-

Ó¿ÚÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ı¤Ì· «T¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Aȯ̋˜ - H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ», Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 3 AÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¢›ÎÙ˘· YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ™‡Á¯ÚÔÓ· æËÊȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· EÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, T¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ IP, T¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¶ÚfiÛ‚·Û˘, AÛ‡ÚÌ·Ù˜ Î·È KÈÓËÙ¤˜ E˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ T¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ¢›ÎÙ˘·. OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. Mediterranean College, ¶ÂÏÏ‹Ó˘ 8 & ¶·ÙË-

ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Afi 28/3, ¢ÈÔ›ÎËÛË ŒÚÁˆÓ. Afi 29/3, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˘ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜. Afi 30/3, °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ - Office Administration. Afi 31/3, OÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ˆÏ‹ÛˆÓ. E›Û˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Executive Diplomas: ÛÙÔ Management (·fi 20/3), ÛÙÔ Marketing (·fi 21/3), ÛÙÔ Human Resources Management (·fi 22/3). Carierra, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 29, 210 5279.601

BIB§IO

Û›ˆÓ 107, 210 8899.600

EK¶AI¢EY™H EAPINA ¶PO°PAMMATA MANAGEMENT H Carierra, Business and Computing School, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ •˘Ó‹, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ M¿ÚÙÈÔ Ù· ÂÍ‹˜ Ù·¯‡Ú˘ıÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: Afi ÙȘ 20/3, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - Cambridge International Diploma in Business. Afi 21/3, TÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ - International Diploma in Travel and Tourism. Afi 22/3, °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ - Executive Secretaries (LCM). Afi 23/3, §ÔÁÈÛÙÒÓ M˯·ÓÔÁڿʈÓ. Afi 27/3, EÍÂȉ›Î¢Û˘ ÛÙË §ÔÁÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ OÈ-

BA°°E§H™ PA¶TO¶OY§O™ TÔ Ó¤Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ «º›ÏÔÈ» (ÂΉfiÛÂȘ K¤‰ÚÔ˜) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â›Û˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¶¤ÙÚÔ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MÈÎÚfi˜ KÔÚ·‹˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 16 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 19.30. N· ›ÛÙ ÂΛ. MÈÎÚfi˜ KÔÚ·‹˜, ¶·¿ÁÔ˘ 7 & AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6890.321.

ZYPANNA ZATE§H °È· ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ «OÈ Ì·ÁÈΤ˜ ‚¤ÚÁ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÌÔ˘» (ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ N›ÎÔ˜ M·ÎÔ˘Ó¿Î˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ MÔ˘ÏÒÙ˘ Î·È Ë ›‰È·. BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & KÔÚ·‹. TËÓ ¶¤ÌÙË 16 M·ÚÙ›Ô˘, 19.00.

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º.¶.A.

XOPO™ TÔ XÔÚÔı¤·ÙÚÔ HÚfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.H.¶.E.£.E K¤Ú΢ڷ˜, Û ÌÈ· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹. TÔ Î›ÌÂÓÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È (̤ۈ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ M¿ÙÂÛÈ) ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Edward The Second ÙÔ˘ Christopher Marlowe Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂϤËÙË Û˘ÌÌ·¯›· EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ «ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ·» ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ E‰Ô˘¿Ú‰Ô˘ ÙÔ˘ B’ Î·È ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘. TÔ ı¤Ì· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ù˘ video art Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ÔÌ¿‰· «HÚfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜», Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ °¿ÏÏÈ·˜ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË), ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Î·È ÌÂÛÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË «T· EÚˆÙÈο» ÙÔ 1993, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Solitude» ÙÔ 2004. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ 17 & 24/3 ÒÚ˜ 21.00 Î·È 00.00 Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù· 18 Î·È 25/3 ÛÙȘ 21.00. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ú 15 Î·È ú 10 (ÊÔÈÙËÙÈÎfi). £¤·ÙÚÔ PÔ¤˜, I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312. ∞

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 29


ª¶√À∫π∂™ ¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CIAO

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞

∆√ ªπ∫ƒ√ ∞¢∂§º∞∫π ∆√À MI SUENO ™∆√À æÀƒƒ∏

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

Tapas y Mas: IÛ·ÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ £˘Ì¿Ì·È, fiÙ·Ó ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÛΤÊıËη ÙË B¢ IÛ·Ó›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË °·ÏÈΛ· ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ù˘ ·Ú¤·˜ ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÒÓ˘Ì˜ ÌÔ˘Ù›Î ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÌÔÓÙÂÏ¿ÎÈ Purification Garcia Î·È Camper ‚Ú›ÛηÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÁÒ Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ· ÛÙȘ Ù··Ú›·˜. MÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, Ù›Áη ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì IÛ·ÓÔ‡˜ Î·È IÛ·Ó›‰Â˜ Ô˘ οӷÓ ÙÔ break ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ shopping. ŸÚıÈÔÈ Î˘Ú›ˆ˜, ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ˆÚ·›Â˜ ͇ÏÈÓ˜ Ì¿Ú˜ ¤ÈÓ·Ó Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ÌÈÛ¿ˆÚÔ 1-2 ÔÙ‹ÚÈ· ÎÚ·Û› ‹ ÌÈ· ·ÁˆÌ¤ÓË cervezza (= Ì›Ú·) Ô˘ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ Û¤Ú‚ÈÚ ̷˙› Ì ˆÚ·Èfiٷٷ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, Ù· Ù¿·˜. K¿ı ÔÙ‹ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÌÂ˙¤˜. øÚ·›ÔÈ, ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÙ¿Á·Ó ÙË ¯·ÚÙÔÂÙÛÂÙ›ÙÛ· ÙÔ˘˜ οو (ÈÛ·ÓÈο resto ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·fi ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ıˆÚ›ٷÈ) ·Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÙÔ Â›¯· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· –ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‰Â Ù· resto ·˘Ù¿ ÛÔ˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·Û› ‹ ÙËÓ Ì›Ú·, Ô ÌÂ˙¤˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Û οıÂ Ó¤Ô ÔÙ‹ÚÈ, Â›Ó·È Î¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. H Ìfi‰· ÙˆÓ Ù¿·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÊfiÚ· Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. TÔ Mi Sueno Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈο –ÁˆÓ›· AÌÂÚÈ΋˜ & Aη‰ËÌ›·˜– Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÌÈÎÚfi, ›‰È·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. TÔ ÂÈÛΤÊıËη K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ‚ÚÔ¯‹. O ¯ÒÚÔ˜ ·Ïfi˜, ¤Ó·˜ Ì·ÎÚ‡˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Ì ÙÔ Ì·Ú ÛÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ٷ ÛηÌfi ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¤Ó·˜ ÈÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ˜» ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ÙÔ˘ dj Î·È Ì ¯·ÌËÏfi ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Ì ηı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì ٛÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ fiÚıÈÔ. O §·¤ÚÙ˘, ÁÏ˘Îfi˜, Í·Óıfi˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜, Ì Á¤ÏÈ· ÔÓËÚ¿ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ «ÎfiÓÙÚ· Ù˘ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜» Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ÁÂ›ÚˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. H ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û¯ÂÙÈο minimal, ÌÈ· ÎÔÏÒÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì ÊÔÏÎÏfiÚ „ËÊȉˆÙ¿, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ê¿Û· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÌÂ Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ ÙÔ˘ flamenco. øÚ·›· Î·È ·Ï¿. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì Ì ٿ·˜, ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙ¿ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È fiÛÔ Ó· ÂȘ ÈÔ ·ÌÈÁȤ Mi Sueno, ¿ÏÏ· Ì ۯÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÏÔÈfiÓ ·fi ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· Ù¿·˜ Î·È ˙ÂÛÙ¿ Ù¿·˜, fiÛ· ¯ÒÚ·Á ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜. ¢ËÏ·‰‹ patatas bravas, ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤Ó˜ ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Ì ÈοÓÙÈÎË Ì·ÁÈÔÓ¤˙·, Ôχ-Ôχ ˆÚ·›Ô, tigres, ‰ËÏ·‰‹ ̇‰È· ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ÌÂ Ì˘Úˆ‰Èο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤Ï˘Êfi˜ ÙÔ˘˜, Á·Ú›‰Â˜ Ì ÛÎfiÚ‰Ô ÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜, „ˆÌ¿ÎÈ· Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È Ï¿‰È, ÙÔÚÙ›ÁÈ·, ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌÂϤٷ Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜, ÛÙÚ··ÙÛ¿‰· Ì Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Î·È ·ÁÎÈÓ¿Ú˜, ÎÚÔΤÙ˜ Ì ¯·ÌfiÓ (ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ), Î·È chorizo, ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÈοÓÙÈÎÔ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È „Ë̤ÓÔ Û ÊÂÙԇϘ ·Û·ÏÈṲ̂Ó˜ Ì ÎÔÎÎÈÓÔ›ÂÚÔ. A˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‹Úı ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜ (ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ fiÚıÈÔ) Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È ÛÔ˘ Ϥˆ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÌÔ˘, Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ™˘ÓÔ‰¤„·Ì fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÙÛÈÌÔÏfiÈ Ì ÔÙ‹ÚÈ· ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ Tionio, ÈÛ·ÓÈÎfi Î·È ˆÚ·›Ô, ÂÓÒ Ó· Û ÏËÚÔÊÔÚ‹Ûˆ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ηıÒ˜ Î·È Ì‡Ú˜ «ÂÏÏËÓÈΤ˜» Î·È ÈÛ·ÓÈΤ˜. ™ÙÔ Tapas y Mas (T¿·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·) ı· Í·Ó·¿ˆ, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙË Ó·ÓÈ΋, ¯·Ï·Ú‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂ˙¤‰Â˜ (Î·È ÙËÓ ·¤ÁÈ· ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ), ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ (Ï¿ÙÈÓ, ·Ú·‚ÔÏ¿ÙÈÓ, ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔÏ¿ÙÈÓ), Ô˘ Ó· ÙÔ ˆ, ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠϛÁÔ ·Ú··Ó›ÛÈ· ‰˘Ó·Ù‹. °ÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ‰ËÏÒÓˆ Â›Û˘ Î·È Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘, Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂȘ Á‡Úˆ ÛÙ· ú 10-15 Ì ηϋ ηٷӿψÛË Ù¿·˜. AÓÔÈÎÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Tapas y Mas, K·ÎÔ˘ÚÁÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839 30 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ú A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. ¡¤Â˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. úª ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ∞¶§∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È finger food. ú • A™∆√Iµ∏ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

°ÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ. ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úú AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ *BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜. ™ÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú µ∞∆ƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫/™ ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all tine classic ÌÔ˘Ê¤. * °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘,

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∆Ú›Ù˘ ·Ô ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ› ú ª °π∞¡∆∂™ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú *CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364,

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. Live jazz TÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË, K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ CILENTIO ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úú *CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780

πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÎfiÎÎÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚÔ› ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ (12-17:00) Ì ¤ÎÙˆÛË 15% Î·È delivery οı ̤ڷ úª CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúª DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜. ú • K EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘ∆Ú›Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. úúú *GANGSTA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027.

AÔÁ›ˆÛË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì gangsta, r ’n’ b, disco, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜. °Â‡ÛÂȘ ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Î·È Mongolian barbeque ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. úú∫• *GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

∆ÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞fi TÂÙ.ˆ˜ ™¿‚. úú GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·Ùfi-

ÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª INTERNI EÚÌÔ‡ 152, °Î¿˙È, 210 3468.900

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË natural ·ÔÎϛۈÓ. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ì Â͈ÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. ºÔ‚ÂÚfi Ì·Ú. úúúª KA§§I™TH & ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ «∫¿ı ª¤Ú·», Ì ÈÔ ·Ϥ˜ Á‡ÛÂȘ. ªÂÓÔ‡ 3 È¿ÙˆÓ ú19. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª *KPE¶E™ TOY KO™MOY ¶Â˙. AÂÚÔ·Á›ÙÔ˘ 3, Aı‹Ó·, 210 9212.008.

N·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÎÚ¤˜. M·˙› ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. K·È delivery. ú MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú * MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÙÚÂÏfi ΤÊÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ ı· η٤‚ÂȘ οو, ÛÙÔ Ì·Ú «ŒÌψӻ. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M›ÓÈÌ·Ï Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÓÔ ú 20. úúú MI SUENO Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

∆apas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (ÛԢͤ). úúM *MOSHI-MOSHI EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7018.222.

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô-Ì›ÓÈÌ·Ï ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úM MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, 210 3316.766

™ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·» ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ú ª • *OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2.

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ (Û ϛÁÔ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ). KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 /

KEºTE™ KAI ¢E ºTAI™ N∂√, ∞¶√ ∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ PRIMA VISTA MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù‡Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ fiÚıÈÔ. •‡ÏÔ, Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Û·Ԙ ÁÈ· ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊÙ¤ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÏȤ˜, ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ʈÙfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙÚ·¤˙È·, Ê·ÁËÙfi, ÁϤÓÙÈ·. MÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÓfiÙ· Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ Ê¿Û· Ì 25 ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·È‰È¿, ·ÁfiÚÈ·-ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÙÚÒÓ ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ·. MENU HIGHLIGHTS T· ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Î·È Ì ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù·ÙԇϘ, Û·Ï¿Ù˜, Ì·˙› Î·È ¿ÏϘ ÓfiÛÙÈ̘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ (ÁÏ˘Îfi η˙¿Ó ÓÙÈ› Î·È ÙÚ·¯·ÓfiÛÔ˘· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘). °È· fiÛÔ˘˜ ÓËÛÙÂ‡Ô˘Ó ¯ÔÚÙÔÎÂÊÙ¤‰Â˜, Ú‚˘ıÔÎÂÊÙ¤‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ·. E¶I™TPOºH ™TO ME§§ON °È· ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. °È·Ù› ¤Ó· «¿ÓÙÚÔ» ÙÔ˘ ÎÂÊÙ¤ –Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È fiÌÔÚÊÔ– ‰ÂÓ ÙÔ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙ ÔÙ¤. °KPINIA T˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ «·ÎÔ‡ÁÂÙ·È» ÈÔ Ôχ Ô ‰˘fiÛÌÔ˜, Î·È Ë ·Ù·ÙԇϷ ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙Â Î·È ÙfiÛÔ Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ. KEºTE™ KAI ¢E ºTAI™ ™fiψÓÔ˜ 68, ¤Ó·ÓÙÈ NÔÌÈ΋˜, 210 3619.520. K·È take away Î·È delivery (210 3390.300) -¡.°.

IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜.ú PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.»! * POUPEE (LA)

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. PASTERIA (LA)

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. π∏ ∆˙¤ÓË, «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·» ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È º›ÏÈÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜. ú ª * PELICULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3239.063

™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï. √ ÛÂÊ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË (È¿Ù· «∆˙¤È̘ ¡ÙÈÓ», «ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfi» Î.¿.) ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi 11.00 ̤¯ÚÈ 19.00. ú * PIATTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÁÓ‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ.ú PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ú POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ Î·È Ë ı›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ» ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ *PURE B·. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2 (K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ), 210 7011.753

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÛÙÈÏ¿ÙÔ Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ʈÙfi ·fi ͤÓ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÔÏϤ˜ Î·È Î·Ï¤˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· party restaurant. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯·Ìfi˜. PUERTA DE ESPANA ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓÔ‰. Divani Caravel), 210 7290.322

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ Antonia Suarez. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 22.00, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.úúú• RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ™¿‚‚·ÙÔ


™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆ۤηÚÂ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙË §fiÓÙÔ˘ 4 ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·Ô˘, ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ. C ∫• SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin ÙÔ 2003, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8820.737

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˚ ηʤ˜, ÛÓ·Î, Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • *TAPAS Y MAS K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.839.

N¤Ô, ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ Mi Sueno, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· Ù¿·˜. úª• THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery ú TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË.úú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úK XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

∏ ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ªÂÓÔ‡ à la carte, ÂÏ¿ÊÈ Ì ‚‡ÛÛÈÓÔ, ÓÈfiÎÈ, cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú

µfiÚÂÈ· ALTAMIRA ∆Û·Î¿ÏˆÊ 36, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3614.695 / ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841

ªÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. úú ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂ-

ÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú, οو, οı ∆ÂÙ. “Karaoke night”, ¶·Ú. “Brazilian party”, ™¿‚‚. “Shadow nights”. ∫˘Ú. live latin Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ úú * BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. ∆apas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙÈṲ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜.úúú ∫ DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 210 6800.058

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ª *FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÔ›Ô Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú LOCAL XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È all time classic Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 10 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘. úú SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SUMO SUMO K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.144

MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÔ‡ÛÈ delivery. úú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª

Star center), 210 4924.960

∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ªeze ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ Oriental ÁÈ· ¿ÚˆÌ· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ηʤ, ÔÙfi Î·È v·ÚÁÈϤ. ú *LABI M·Ú·ÁÎÔ‡ 18, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.205.

M›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î˘Úȷگ› ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi. ¶Ôχ ηϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ Û¯¿Ú· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓËÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ™·Ú·ÎÔÛÙ‹. øÚ·›Ô ¯ÙÈÛÙfi Ì·Ú, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi Ì ÔÙfi. ú•∫ ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ∫/ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú *OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, IÏÈÔÓ, 210 2693.230

∞Ïfi, ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜, Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. Cª∫ *ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úúª PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

÷ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. K¿ı ¶·Ú. jazz nights Ì ÙÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ¢. µ·ÛÈÏ¿ÎË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • *T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

*µ∞™π§∞π¡∞™

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú VI¡CENZO

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ª ∫ MEATING

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú *COOK EAT

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª

K·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úú MEAT SQUARE

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª *NHPHI¢E™ E˘Ú˘Ù·Ó›·˜ 9, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.511-2

™ÙÔÓ «ÎÚ·ÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ» °¤Ú·Î· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „¿ÚÈ· Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Û ÔÏϤ˜, ÊÚÂÛÎfiٷ٘ ÂΉԯ¤˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. M OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·.

¡fiÙÈ·

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª COOK & LOOK §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ª ∂¡∆√™ ∂∫∆√™ £Ë‚ÒÓ 226, (∂Ì. ΤÓÙÚÔ

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ AGUA A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹

16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 31


°∂À™∏ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. *APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ , Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. MÔ˘ÛÈΤ˜ funky. ú ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙȘ ÈÔ ÎÔÛÌÈΤ˜ ۿϘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Restaurant - Bar √¢√™ ∆∞∫∏ 13 æÀƒƒ∏ 105 54 ∞£∏¡∞ ∆ËÏ. & Fax: 210 3254 707

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz Î·È ragga. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ «Jazz Upstairs». ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ brunch ·fi 13.00, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜. úú• DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day ÛÙ¤ÎÈ, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj. ú DELUXE

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú • ª. ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apallusa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ).ú ª MESSIAH K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.290-1

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, mainstream ‹¯ÔÈ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ peak Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ bar, TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ club. úú • MICRAASIA LOUNGE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÏÏ¿ live shows, parties, events, Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ. Finger food,¿„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. OBI

ÔÏË, 210 5060.694-5

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. ú *UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VANILLA

∂ÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È special events. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·Ú. Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Stigma, ∫˘Ú. ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ¶ÚÈ‚¤ Û·ÏfiÓÈ ÁÈ· ¿ÚÙÈ . *Ã-∂∞∆ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ú

∆∞µ∂ƒ¡∂™

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi. ú EM¶§EøN AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

§. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 46 (Û˘Ó¤¯ÂÈ· AÌÊÈı¤·˜) ÕÏÈÌÔ˜, 210 9855.795

Privé room, Ì·‡Ú˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ) ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi residents Î·È guest djs.ú GALAXY µ∞R

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª ROCK’N’ROLL

IηÚÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÓÙfiÈÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔÈÎÙ¿: TÚ›ÙË- ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00 Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶§øPH

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 6 & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 13, Ï·Ù›· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜. 210 4952.754

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Úȷ΋ Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • ∏∞RD ROCK CAFÉ

IÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ʷӷÙÈÎfi forever young «‰ÈÎfi ÙÔ˘» ÎÔÈÓfi. PÔÎ TÚ›Ù˜ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˜, ÂÏÏËÓÈο ¯ÈÙ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ¿ÚÙÈ ¤ÎÏËÍË Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ٷ ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ٷ˚Ï·Ó‰¤˙ÈÎË Ì·ÂÛÙÚ›·. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA

MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡-

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

∞¡√π•∏

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C TAKH 13

°§YKY™(√)

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M ZEYKIN

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹

DIRTY STREAT

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

™ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ bar resaturant. æ˘¯Â‰ÂÏÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì fractals, ·Û‹ÌÈ Î·È ¯Ú˘Ûfi. ¶¤Ì. Jose Zamora, ¶·Ú. guests, ™¿‚‚. DJ Romylos ú VITRINE

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PERFECT TEN

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Î·È ÊÚ¤Ûη ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· ÛÙË Û¯¿Ú·. úM• ™∂™√À§∞™

™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.117

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÁÈ¿ÓË, 210 9243.184

34 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

TASTE POLICE PLUS

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫/M PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË-

OINO¶O™IE™ øÚ·›·, Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ÔÎÈ̤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË ¢IONY™OY XøPA, Ï¢Îfi Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ. ™ÙÔ DIRTY STREAT (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 M·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Cosmopolitans Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’60˜ Î·È Ù· ’50˜. TO¶IKA ¶PO´ONTA H K·ÏÏ›ÛÙË, ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÚÔˆı› fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÁÓ¿ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û ϛÁ· ÌÈÎÚ¿ delicatessen ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ŒÙÛÈ, ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ 22 Î·È 29 M·ÚÙ›Ô˘ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ (AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 210 6445.476) Ì ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· ÂÎÏÂÎÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ë ¶·Ó‰·ÈÛ›· Î·È ÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏ›ÔÓ, ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·ÏÔ‡‰È· ÁÈ· ηÏÔÊ·Á¿‰Â˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. TÈÌ‹ ÌÂÓÔ‡ ú 30. OPEINO EPY£PO E›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÚ·Û› ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô›ÓˆÓ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÓÔÔÈ›·˜ Û·Ó «¤ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘» ÙÔ˘ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙÔ‡ Ï¢ÎÔ‡ OPEINOY M·ÓÙ›ÓÂÈ·. Afi ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ AÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ (80%) Î·È Cabernet Sauvignon (20%), Ì ۇÓÙÔÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ‰Ú‡ÈÓ· Á·ÏÏÈο ‚·Ú¤ÏÈ·, ÙÔ ÂÚ˘ıÚfi OPEINO Â›Ó·È ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚ·Û› Ì ·ÚÒÌ·Ù· ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ‡Á¢ÛÙÔ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÚˆÌ·, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È È‰·ÓÈο ÌÂ Ù˘ÚÈ¿, ›Ù˜ Ì ÎÚ¤·˜ ‹ ¯fiÚÙ· Î·È Û·Ï¿Ù˜ KATI MY-PYZI! TÔ Riso Gallo, ÙÔ NÔ 1 Ú‡˙È Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ Red Ù˘ AıËÓ·˝‰·˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË Á‡ÛÂȘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù·. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì (‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Executive chef ÙÔ˘ Red °È¿ÓÓË ™Ù·Ó›ÙÛ·) ÚÈ˙fiÙ· ÂÎ¿ÁÏÔ˘ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ Î·È ÚˆÙÔÙ˘›·˜, Ù· ÔÔ›· ÂÙÔÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ –¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎϤ„Ô˘Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛÂÊ– Î·È Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÔÈÎÈÏ›· Arborio (ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ó ı˜ Ó· ͤÚÂȘ, ÁÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÚÈ˙fiÙ·) ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÚÈ˙fiÙ· Ì ÂÂÚfiÓÈ, Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· porcini, Ì ۷ÊÚ¿Ó, Ì ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·, Ì 4 Ù˘ÚÈ¿, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ¤˜. OI ¢POMOI TOY KPA™IOY ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÔÈÓÔ-Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È Î·ÏÔ‡ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚÂÛÙÔ Sale&Pepe. M ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÓÔ‡ οı TÂÙ¿ÚÙË (ú 50) Î·È Ì È¿Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙ· ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓ· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹. TÔ ›‰ÈÔ ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È K˘Úȷ΋˜. OÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó foie-gras Ì·ÚÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, ÚÈ˙fiÙÔ pescatore Ì ۷ÊÚ¿Ó, Á·Ú›‰Â˜ Ù˘ÏÈÁ̤Ó˜ Ì lardo di Colonnata, ÌÔ˘˜ Ì ηڷÌÂψ̤ӷ ÎÔ˘ÌÎÔ˘¿Ù ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. AÚÈÛÙ›Ô˘ 34, KÔψӿÎÈ, 210 7234.102 OPE•H °IA KAºE H Goody’s ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ì ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Ê›ÏÙÚÔ˘, espresso, ÊÚ·¤ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ freddos, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Jacobs Î·È Lavazza. ™Â Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ì ΤڷÛÌ· ¤Ó· ·ÊÚ¿ÙÔ cake bar 7 days, Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. -¡.°.


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π

¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA

∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚÂ¿Ó . C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

ƒ∂ª¶∂∆∞¢π∫∞ ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

√ °È¿ÓÓ˘ NÙÔ˘ÓÈ¿˜ ÌÂ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ¿ÓÙ· ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ. M·˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˘, Ë N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ë P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.-™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. TO ¶EPIBO§I TOY OYPANOY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, ¶Ï¿Î·, 210 3235517

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¡¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ fiÏË Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì freestyle, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È reggae ÛÙ· ÓÙÂÎ, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È bossa nova. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. NODUS X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, / KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ, freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

ALU CAFE

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. PROD-X

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

§. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. ROSEBUD

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES

O M¿Ì˘ TÛ¤ÚÙÔ˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. TÂÙ. ¤ˆ˜ ™¿‚‚. Ì ʷÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ŒÓ·ÚÍË 21.30.

CAFÉS/BARS

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. µUENOS AIRES CAFÉ

ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

BARS 1-22 ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ

Funk bar Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Jamaica. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· Boombastic Fantastic sessions ÙˆÓ Anna Mystic, dj Idolos, MC Yinka, οı ¶¤ÌÙË funky freestyle Î·È ∫˘Úȷ΋ ¿ÚÙÈ Ì reggae. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ∆ÂÙ¿ÚÙË the Hot Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ∆Ú›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. ª√SHI MOSHI

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ARGO- MYKONO™

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. PETROGAZ

∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ∆ÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar, basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÔ, ÂÎı¤ÛÂȘ. BOX

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CLOSER

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. ™∆∞™∏ ª∞ƒ√∫√

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿-

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & µ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

ª˘Ú·Ú›·:

°Â‡ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜:

∞ÚÁÂÓÙ›Ó˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (Ï·Ù›·) 14 ÙËÏ.: 210 6450.345 - 210 6457.360

∞ÚÁÂÓÙ›Ó˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8∞ & ∑ˆÓ·Ú¿ 21 ÙËÏ.: 210 6420.874

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. ™YN A£∏¡∞

∞§∂•∞¡¢ƒ∞

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜. LOOP

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û ٷ·˜. A§Ã∏ªπ™∆∏™

∆Ô Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. µπ√S

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ. 210 3632.780

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ENZZO DE CUBA

£. BÚÂÛı¤Ó˘ 19, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9214.860

N¤Ô, ¯·Ï·Úfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ethnic, jazz, blues, rock, soul, reggae, ·fi ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ‹ ˙ˆÓÙ·Ó¿. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ

16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 35


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ¤ÙÚ·, Ù· ÎÂÚÈ¿, ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ live stage. √•À°√¡√ LIVE µÔ‡Ú‚·¯Ë & ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚‚. ÔÈ 1550. ∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·: ¢ËÌ. ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. ∫¿ı ∆ÂÙ.: ∆¿ÓÈ· ∫ÈΛ‰Ë & Dickens Zoo. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋: ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.ŒÓ·ÚÍË: 23.30. (K˘Ú.: 22.00) ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) PALENQUE º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, ¶Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7752.360 12Ë ÛÂ˙fiÓ Ì live Ï¿ÙÈÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

fine Italian cuisine Triptolemou 26, Gazi tel.: 210 3468720 reservations@trellipapia.gr www.trellipapia.gr Opens @ 19.00 / closed on Sunday & Monday

THE CHAP ™∆√ ªπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ K·ÈÚfi ›¯·Ì ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓ¿ ÂÎÏÂÎÙÈÎfi Ô ¿ÏÌÔ˘Ì fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÙÔ˘˜ «Ham», ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Lo Recordings, Ô˘ Ì‹Î ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ηχÙÂÚ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Wire». ¶ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ BfiÚÂÈÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Raining Pleasure ¶¿ÓÔ˜ °Î›Î·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Claire Hope, Johannes Von Weizsaker Î·È Keith Duncan. I¯ÓÔÛÙÔȯ›· ·fi disco Î·È post-punk Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì›ÁÌ· Ì ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο ÛÙȯ¿ÎÈ·. M˜ Î·È ‰Â˜ www.thechap.org MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ŒÓ·ÚÍË 22.00 ÛÙȘ 18/3 Î·È 21.30 ÛÙȘ 19/3 E›ÛÔ‰Ô˜ ú12. ™TI™18 KAI 19/3 ∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.884 √ÈÓˆ‰Â›Ô Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live Û¯‹Ì·Ù·.

210 7560.516 Afi ∆ÂÙ. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. live ¤ÓÙ¯ÓÔ, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Ì ªÈ¯. ∫·Î¤Ë. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10.

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.160 ∫Ï·ÛÈ΋ ·ıËÓ·˚΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 16/3: ™Ù. §ÔÁÔı¤Ù˘ & Phosforos Ì alt. rock. 17/3: Sharp Ties. √ÏÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi Ù· eighties. 18/3: Illegal Operation Ì blues. 19/3: Mary and the Boy Î·È MfiÏÂÎ & §fiÏÂÎ Ì post-punk ηÌ·Ú¤. 22/3: O ∞Ϥ͢ °Âڿډ˘ Î·È Ë ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜ Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ì ÚÔÎ. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 5)

LAZY §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, µÚÈÏÏ‹ÛÈ·, ŒÍÔ‰Ô˜ 12 ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, 210 6895.535 Afi ∆ÂÙ. ̤¯ÚÈ ™¿‚. live Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ∫·Ú·fiΠ̠ÙË ª·Ú›· ™ÙÂÊ·Óȉ¿ÎË Î·È ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ∆Ú›ÙË. 16/3: ¡Ôthing Personal Ì rock. 17/3: ƒ›ÛÎÔ Ì ÚÔÎ. 18/3: Why Not? Ì ÎÏ·Û. rock. 22/3: Small Blues Trap Ì r’n’blues.

∞§∞µ∞™∆ƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. 16/3: ª. Pantelous and the Chess-mates. 17/3: To ÎÔ˘ÈÓÙ¤ÙÔ ¡ÔvitangÔ. 18/3:Haig Yazdjian 19/3: ∞ӿηٷ . 20/3: O ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Û·ÍÔʈӛ۷˜ Sam Newsome Ì jazz21/3: §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞¤ÚÁ˘ Î·È Welle Melle. 22/3: ∏uman Touch. ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 22.30. ¶·Ú.-™¿‚.: 23.00 ANO¢O™ ¶EIPAIø™ ¶¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 38 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 H EÏ. TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô °. KfiÙÛÈÚ·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Í·Ó¿.TÔ˘˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ô M. ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿Î˘ Î·È Ë P·ÏÏ›·. ŒÓ·ÚÍË: ¶¤Ì.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (™¿‚. ú 20), ÊÈ¿ÏË: ú 170 (ÎÔÌϤ). CLUB A¡ ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 ™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. ¢π¶§∞ ™∆√ ¶√∆∞ªπ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444-384. °È· ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙȘ 17-18/3 ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ «¶¿Ì ÕÏÏË ÌÈ· ºÔÚ¿» ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11 ZY°√™. ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ. 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 √È §·˘Ú¤ÓÙ˘ M·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ TÛ·ÎÓ‹˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì·˙›, Ì’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ «‰ÈÎfi Ì·˜ rock». K·È ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ: ™¿Î˘ MÔ˘Ï¿˜ Î·È °. °ÈÔηڛÓ˘ ·fi 17/3-2/4, ŸÓ·Ú Î·È K›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù· ·fi 7-16/4. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. & ™¿‚. 23.00. K˘Úȷ΋ 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· ÛÙȘ 21.30 Û¿ÙÈÚ·, ¯ÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ˘˜ «◊ڈ˜» Ù˘ ∂Ï. °Î·Ûԇη. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¶ÔÙfi ú 15, ú 25. GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 210 8547.600 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ Ï·˚‚¿‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÒÚ· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ «ƒfi‰ÔÓ». µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. ∏∞LF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ jazz club Ù˘ fiÏ˘. ø˜ 16/3 Ë µarbara Luna Ì world music. ∞fi 17-23/3 Ë soulful jazz ÓÙ›‚· Rene Marie.ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.- ™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.) ∏√USE OF ART ™·¯ÙÔ‡ÚË 4 & ™·ÚÚ‹, æ˘ÚÚ‹. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. E‚‰ÔÌ¿‰· πÚÏ·Ó‰È΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ™ÙȘ 16/3 ÔÈ Keltoi Ì ÈÚÏ·Ó‰È΋ folk Î·È ÛÙȘ 17 & 18/3 ÔÈ Nine Below Zero. ŒÓ·ÚÍË 20.00. π¡ VIVO X·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103 MÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 19.00. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6. JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 ªÈÎÚ‹ jazz ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ µar Guru µar. ªË ¯¿ÛÂȘ ÛÙȘ 16,17 & 18/3 ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfi ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ· Rex Richardson. (E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 20). 20 & 21/3 o Christian Schantz. (E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15)22/3: John Kassetas & the Funk Wizards. KÀ∫§√™ LIVE TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ,

36 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

LUNA DARK πÂÚ¿ √‰fi˜ 30, 210 3460.377 Afi 9 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Vasileros Bromas» Ì ·ÓÂϤËÙË Û¿ÙÈÚ· ·fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË. ∞fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·ÚÍË 22.30. (∫˘Ú.:21.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú20 ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 6458.958 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. 16/3: Sayir. 17/3: 3 °˘Ó·ÈΛ˜ ʈӤ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ. 18/3: ∂ÎÙfi˜ ∆Úԯȿ˜. 19/3: ¢ÂÓ Ì·˜ ª¤ÏÂÈ. 22/3: °Ú. ∞Ï˘ÛÛ·Ó‰Ú¿Î˘. ŒÓ·ÚÍË 22.00 ª∂§ø¢∂π√¡ ª. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ 30, ¶Ï. §·˘Ú›Ô˘, 2290.25.723 ∆· ÈÔ ˆÚ·›· Ï·˚ο Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. K¿ı ¶·Ú.-™¿‚. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÚÌÂÓÈ¿ÎÔ˘. ¶ÈÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· οı ¶¤ÌÙË. ∫·È ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰È ∫·Ú·fiΠ̠ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜.

RODEO X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 ∞fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ï·˚‚¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 17 &18/3 Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ 1/4 ÔÈ Socrates Í·Ó·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÒÓÈÔ.ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12 ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú. & ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ µ·˝ˆÓ Ô ª·ÓÒÏ˘ §È‰¿Î˘ Ì Ϸ˚ο -ÎÚËÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ «∫fiÎÎÈÓÔ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ». ª·˙È ÙÔ˘ Ë ¡·Ó¿ ªÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË Ë µ¿Ûˆ ∞Ï·ÁÈ¿ÓÓË Û ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (+5 ÁÈ· ÔÙfi). ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À -∞¶∂¡∞¡∆π ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 OÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 20&21/3 ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ «°ÈÒÚÁÔ˜ ∑‹Î·˜- ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜» ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÛ/ÎÈÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ԇη, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ, §¤Ó· ∞Ïη›Ô˘ Î·È ª·ÓfiÏË ¶¿Ô. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 √ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ οو ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì Ӥ· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6 ™∆√¡ ∞∂ƒ∞ ∫¿ÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199 ∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ™ÙȘ 16-17-18/3 Ô ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ône man show Ì ٛÙÏÔ «¢È¿ÏÂÈÌÌ·». 22/3: ∞lbert Band Ì world music Î·È blues rock. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10)

METƒ√ °Î‡˙Ë & ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6461.980 °È· ‰‡Ô ‰È‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17-18/3 Î·È 24-25 /3 Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿Î˘ Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú15 ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Ë ∆¿ÓÈ· ∆Û·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Î·È Ë ∂˘ÛÙ·ı›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·ÚÒÓÔ˘Ó.ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ú15

™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ̤¯ÚÈ Î·È 1/4 Ô ª·ÓÒÏ˘ ƒ·ÛÔ‡Ï˘ Ì ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °. §›˙Ô˘, ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¡·Ù·Ï›·˜ ƒ·ÛÔ‡ÏË ÛÙ· ʈÓËÙÈο. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ™ÙȘ 16/3 ÔÈ Graviton Ì·˙› Ì ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶·Û¯·Ï›‰Ë (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú9). √ ¶·Û¯¿Ï˘ οı ∆ÂÙ¿ÚÙË Ì Ô-ÚÔÎ ·fi ÙÔ˘˜ √lympians ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ª·˙› Î·È ÔÈ BˆÍ (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15)™ÙȘ 20/3 ÔÈ Volume (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú9)

MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-∆Ú. karaoke nights. 16/3: George & the Dukes. 17/3: Cabin 54. 18/3: Boyz from thw black stuff.22/3: Fair Maiden Ì rock.

™º∂¡∆√¡∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 22, 210 8253.991-2 √È ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜, °È¿Ó. µ·Ú‰‹˜, ∂Ï. ¶¤Ù· Î·È ∂˘Ú˘‰›ÎË Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ «∞fi ÙÔ ÚÔÎ ˆ˜ ÙÔ Ï·˚Îfi, ÌÈ· ·Ó¿Û· ‰ÚfiÌÔ˜» (ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË: 23.00. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.30. ∫˘Ú. 22.00)

ªπ∫ƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. BÏ. ·Ù˙¤ÓÙ·.

∆™∞´ ™∆∏ ™∞Ã∞ƒ∞ §·Ô‰ÈΛ·˜ 18, πÏ›ÛÈ·. 210 7710.611 ¡¤Ô˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·fi ·fi ÙËÓ ¤ıÓÈÎ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÛÎËÓ‹. 16/3: §. ÷ÏÎÈ·‰¿ÎË Î·È °. ∫·ÏοÓ˘ Ì Ù˙·˙ Î·È Ï¿ÙÈÓ. (ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂ÈÛ. Ì ÔÙfi ú15, ú 12 ÊÔÈÙ.). 17/3: °. ∫·ÏοÓ˘ Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ «∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜». 18/3: ∂ÈÚ. ¢·ÛηϿÎË - ∞Ó. °ÂˆÚÁ¿ÎË Ì ٿÓÁÎÔ. (ŒÓ. 22.30) 19/2: ∫˘ÚȷοÙÈη ÚˆÈÓ¿ ÁÈ· ·È‰È¿. 20/3: √ ∞ÚÙ¿˜ ∆ÂÚ˙È¿Ó ÛÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È Ë ∆˙. √ÚÊ·Ó›‰Ô˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Û ԢÁÁÚÈΤ˜ Î·È ÙÛÈÁÁ¿ÓÈΘ ÌÂψ‰›Â˜. (ŒÓ. 21.00. ∂›Û. Ì ÔÙfi ú15, ú12 ÊÔÈÙ.). 21/3. °. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Û ÙÚ·ÁÔ˘‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ §fiÚη. (ŒÓ. 21.00. ∂›Û. Ì ÔÙfi ú15, ú12 ÊÔÈÙ.)

MIKƒ√™ ∫∂ƒ∞ª∂π∫√™ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 58, ∞ı‹Ó·, 210 5222.222 ¡¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ó¤· ÚfiÙ·ÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Î·‰ËÌ›·, ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜. ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÚfiÙ·ÛË Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ƒ¤·-¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ °·Ï¿ÓË. ŒÓ·ÚÍË ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.00. ∫˘Ú Î·È ¢Â˘Ù. 21.00. ª√À™π∫∏ £∂∞∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ «∞£∏¡∞´™» ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, µÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 «∆· §fiÁÈ· Ù˘ ∞Á¿˘». ŒÓ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙË ªÂϛӷ ∆·Ó¿ÁÚË. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi Ù·Í›‰È Û ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘ Ì οı ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· Û ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó Û ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÔÓÂÈÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÎÈ. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰È. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25, ú15 (ÊÔÈÙ.) M¶∞ƒ∞∫π ∆√À µ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 16/3:ªÔhamed Alnuma.17/3: O B·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ (∂›ÛÔ‰Ô˜ ú20). 18/3 ¶·Ï·ÈÈÓ¿ ™ÂʤÚÈ· Ì ÎÚËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. 19/3: «∞Ó¿ÛÎÂÏ· ÎÈ ∞Ó¿Ô‰·». 20/3 : √È ™˘ÏϤÎÙ˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη. 21/3: Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ µÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Ì jazz Î·È latin. 22/3: §›ÓÔ˜ ∫fiÎÔÙÔ˜. MUSIC BOX §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108 (12Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤ÏË), BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840 ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

VOX IÂÚ¿ √‰fi˜ 16, 210 3411.000 ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Î·È ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË. •·Ó¿ Ì·˙›. ∫·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Vox. ∞fi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô «¶¿ÙˆÌ·» ÙÔ˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ «ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·Îfi» ÙÔ˘ ª›Ù˙ÂÏÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‰ˆ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ ™Ù¿ı˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘. ŒÓ·ÚÍË ¶¤ÌÙË- ™¿‚‚·ÙÔ:23.00 Î·È ∫˘Úȷ΋: 22.00 Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, 'AÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212. K¿ı ¶¤ÌÙË Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ Ì Ϸ˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.ŒÓ·ÚÍË 22.00. à ∂¢ƒ∞ LIVE EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101 ¡¤Ô club ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ live ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ªÂϛӷ ∞ÛÏ·Ó›‰Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ √Úʤ· ¶ÂÚ›‰Ë. K¿ı ∆Ú›ÙË Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ 29/3 Ë ¢¤ÛÔÈÓ· √Ï˘Ì›Ô˘ Î·È Ù· ∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ÔÈ ∂psilon


¶π™∆∂™ Al-Jazz-Era quartet. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 03.00. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs.

A£HNøN APENA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, 210 3471.111 AÓÙÒÓ˘ P¤ÌÔ˜, MÈ-

¯¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ Z. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı. ƒÔ‡ÙÛË, ¡. ¡ÙÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ ÛÙÔ ‚’ ıˆÚ›Ô), ú 180 (ÎÔÌϤ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ). AKTH ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªË-

ÙÚÔ¿ÓÔ˜ -ªÂϛӷ ∫·Ó¿-¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ôڷο΢. ∞fi ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ 23.00. ∫˘Úȷ΋ 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï).

Athens ¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). FRANGELICO AÏ›ÌÔ˘ & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980

M. ¢ËÌ¿ÎË, º. KÙÂÓ¿˜, E. ¢‹Ì·, K. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, T. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, E. P›˙Ô˘ Î·È K. £ÂÔ¯¿ÚË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). IEPA O¢O™

A¶√§§ø¡

IÂÚ¿ O‰fi˜ 16-20, Aı‹Ó·, 210 3428.272 °È¿ÓÓ˘ ¶¿ÚÈÔ˜,N·Ù¿Û· £Â‰ˆÚ›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ¶¤Ì.& ∫˘Ú. ú 15, ¶·Ú.& ™¿‚. ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹) - ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

CLUBS

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 Î·È AÌÊÈı¤·˜, 210 9427.580 £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘, AÔÛÙÔÏ›· ZÒË.

ª√À™∂™

CAMEL CLUB

Special guest Ë K·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË.TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú150 (·Ï‹) - ú170 (Û¤ÛÈ·Ï).

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 74, £ËÛ›Ô, 210 3476.847

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club. «The Last Chance Party» Ù· ™¿‚‚·Ù· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï. µ·ÛÈÏ¿ÎË. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 Ì ÔÙfi. ºÈ¿ÏË: ú 80 DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi space ÓÙÂÎfiÚ, Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜, ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ djs Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ dance ÛÎËÓ‹˜ ·fi progressive house ̤¯ÚÈ minimal techno. ª∞D CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È, 210 3454.604

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ main stage Ì indie poprock ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ’80s. MEINE DANZA AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

Aƒ∂πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, °Î¿˙È, 210 3454.888

°È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Ì Ó·ÓÈÎfi ÙÈÌ. TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). A™∆∂ƒπ∞ ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8944.558 ™‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ Ï·˚΋ ʈӋ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È Ô ∏. ª·ÎÚ‹˜. ¶¤Ì.∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú150 (·Ï‹) - ú 170 (Û¤ÛÈ·Ï), ∫Ú·Û›: ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

BODROOM IÂÚ¿ O‰fi˜ 30, 210 3460.377 K·›ÙË °·ÚÌ‹. M·˙› Ù˘ N. Tfi‰ˆÚË, X. °ÂˆÚÁ›Ô˘, E. ZÂ˚Ì¤ÎÔÁÏÔ˘, M. M·˙¿Î·˜ Î·È ÔÈ Mosaic. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 150 (ÎÔÌϤ).

BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 ÕÓÓ· B›ÛÛË Ì Goin’ Through, ¢. KÔÚÁÈ·Ï¿ , ¢. OÏ˘Ì›Ô˘ ÎÈ §. K·Ú‚¤Ï·˜. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) - ú 20 (¶·Ú. & ™·‚‚.), ºÈ¿ÏË: ú 180 (·Ï‹) - ú 200 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 90 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

°KAZI IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 9 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 96, 210 3474.477 N›ÎÔ˜

KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢¿ÓÙ˘, N¿ÓÛ˘, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, Saya. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2.

H AÁÁÂÏÈ΋ HÏÈ¿‰Ë, XÚ‹ÛÙÔ˜ MÂÓȉȿÙ˘ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË) Î·È ÔÈ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) - ú150 (Û¤ÛÈ·Ï).

MøB §ÂˆÊ. KËÊÈÛÔ‡ 100 (‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi KTE§), 210 5127.500 E˘‰ÔΛ· Î·È Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. ¶ÔÙfi ÛÙÔ

Ì·Ú: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú 135 (·Ï‹), ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). NEA A£HNAIA (¶ƒø∏¡ °EºYPA) AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, 210 9409.221 M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ™˘Ó‡·ÚÍË ÈÂÚÒÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ Ù˘ ›ÛÙ·˜. ºÈ¿ÏË: ú 160 (ÎÔÌϤ) O¢O™ ¶EIPAIø™ 130 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130, 210 3411.410 ŒÏÏË ∫ÔÎΛÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ K. XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, K·ÏÔÌÔ›Ú·, AÓ. ™Ù¿ÌÔ Î·È ÙË XÚ‡Û·. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ODEON SOUTH §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35 K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.250 ¡¤Ô Û¯‹Ì· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ AÓÙ‡·. M·˙› ÙÔ˘ ¶¿ÔÏ·, N. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, X. ™·ÚÏ¿Ó˘ Î·È X. B¿ÌÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË: ú 140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10.

OPA OPA

¢IO°ENH™ STUDIO

REX

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & AÌÊÈı¤·˜, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9425.754 - 6 ¶¤Á΢ Z‹Ó· ˘fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ-

̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ P‹ÁÔ˘. M·˙› Ù˘, N›ÓÔ Î·È KÒÛÙ·˜ K·Ú·ÊÒÙ˘, BÈÎÙÒÚÈ· X·ÏΛÙË. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (·Ï‹), ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3823.269 ¢¤ÛÔÈÓ· B·Ó‰‹-

°ÈÒÚÁÔ˜ M·˙ˆÓ¿Î˘. M·˙› ÙÔ˘˜ Ô °. XÚ‹ÛÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.), ú 20 (¶·Ú. & ™¿‚.). ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹), ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ROMEO PLUS K·ÏÈÚÚfi˘ 4, ™Ù‡ÏÔÈ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, 210 9232.648

ƒÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest djs ·fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. UNDERWORLD

DOWN TOWN

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ª·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë.∆ÂÙ.-™¿‚‚., ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 80 90·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ M·Ú›ÓË Î·È ÙË ™·ÌÚ›Ó·. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ X. ¢·Ó·fi˜, A. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) - ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55.

FEVER

ºø™

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. XOPO™TA™ION ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1

Rock ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈÓÂ›Ù·È Û alternative, indie, synthpop, electro, EBM tunes. ●

AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ∫¿Ú·‚ÂÏ, 210 7250.000 √°.¢·ÛÎÔ˘-

Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ M. BÔÏÔÓ¿ÎË Î·È °. PÂÓÈÒÙ˘. ¶¤Ì.¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 120 (·Ï‹), ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∂¡∞™∆ƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 176 & §·Ì›·˜ 4, 210 3476.606 ¡fiÙ˘

°È¿ÓÓ˘ M¤Î·˜ Î·È E‡· MÈÏÏ‹. ¶ÂÌ.-¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË: ú120 (·Ï‹) - ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 ¶Ô Ï·˚Îfi ·fi

Ó· ¶··Ú›˙Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ·Ï›ÎË˜Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶¿˙˘. E›ÛÔ‰Ô˜:ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) -ú 20 (¶·Ú.™¿‚‚.). ºÈ¿ÏË:ú 160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï)

IÂÚ¿ O‰fi˜ 7-9, 210 3428.053-4 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜, EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Iˆ¿ÓÓ· KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜:ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. VOICE

FIX-MAMOYNIA LIVE

¶. ƒ¿ÏÏË 27 & ∫Ú‹Ù˘ 1, ∆·‡ÚÔ˜, 210 3463.003

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 116, 210 9248.211 EÈÚ‹ÓË

°ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ïη›Ô˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™¯ÔÈÓ¿˜ Û Ô Ï·˚΋ Û‡ÌÚ·ÍË. ¶¤Ì.-∫˘Ú. ºÈ¿ÏË ú 100

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ & §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹ 25, 210 9217.333 ∏ ŒÏÂ-

MÂÚÎÔ‡ÚË, ™·ÏfiÓÈη N›ÎÔ M·ÎÚfiÔ˘ÏÔ. ¶¤Ì.-

Port, Manto Square Tel.: 22890 28 766

ªÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜ 22 & §˘Û›Ô˘, ¶Ï¿Î·, 210 3225.337. ∏ lady ÕÓÙ˙ÂÏ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË Ó‡¯Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ. E›Û.: ú 15, ºÈ¿ÏË: ú 160 (ÎÔÌϤ) - ú 185 (Û¤ÛÈ·Ï)

Ó˘, ™ÔÊ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÕÓÓ· °·‚·Ï¿, ∂‚›Ù·. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 8, ÊÈ¿ÏË ú 100 (·Ï‹), ú 120 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9315.306 ™¿‚‚·˜ °·Ï¿-

Mykonos

MOSTROU LIVE

∂˘ÂÏ›‰ˆÓ 97, ∫˘„¤ÏÏË, 210 8212.004 °È¿ÓÓ· §˘Ì¤ÚË, §Â˘Ù¤Ú˘ ∫ÔÓÙÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ∑Ò˙· ªÂÙ·Í¿, ∂Ï›‰· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·›ÚË Miller. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ºÈ¿ÏË: ú110 (·Ï‹) - ú130 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 50-60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

°YA§INO PLUS

31 Aisxilou str., Psirri Tel.: 210 32 48 664

16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 37


G&L

™·ÚÚ‹ 41, æ˘ÚÚ‹

ÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÂ videowall.

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì lounge ÌÔ˘ÛÈ΋

¡√πZ

ALEKOS

BAR BIG º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, µÔÙ·ÓÈÎfi˜

°È· «bears» Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. BLUE TRAIN KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, videowall Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·. °ƒ∞¡∞∑π §ÂÌ¤ÛË 20 & ∫·ÏÏÈÚfi˘, 210 9244.185

TÔ ÚÒÙÔ Î·È ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi gay bar Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. FOU CLUB IÂÚ¿ √‰fi˜ & ∫ÂÏ¤Ô˘ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800

Attitude club, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ fiÚÙ·, live show, ·ÓÔÈÎÙfi ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. EÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· hits ·fi ÙÔÓ DJ XÚ‹ÛÙÔ.

E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, 210 3424.771

TÛ·Ê-ÙÛÔ˘Ê! Tπ ∫π ∞¡ ∏ E§§A¢∞ •∂ÃA™∆∏∫∂

PLAY

™∆√ ∫À§π∫∂I√ ∫∞π ¢∂¡ ¶ƒO§∞µ∂

KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

¡’ ∞¡Eµ∂π ™∆√ ∆ƒE¡√ ∆∏™ ™∂-

∂Í·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·.

•√À∞§π∫∏™ ∞¶∂§∂À£∂ƒø™∏™;

PA°E™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, °Î¿˙È, 210 3452.751

K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ÙÚ¤Ó·. S - CAPE CLUB πÂÚ¿ √‰fi˜ & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, °Î¿˙È, 210 3411.003

¡¤Ô play boys club ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Banana Moon, SO BAR SO FOOD ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, 210 3417.774

K∞∑∞ƒª∞ KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

SODADE TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657

§∞ª¢∞ CLUB

Afi Ù· ÚÒÙ· Ì·Ú Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ, Ì ‰‡Ô stages.

§ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

TROLL

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘. ºÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ go-go boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fi-

°˘Ó·›Î˜ djs ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘¤ÚÔ¯· underground.

AÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ 7 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5158.920

¶¤ÌÙË 16 REX RICHARDSON & THE JAZZ UPSTAIRS INHOUSE BAND. AÌÂÚÈηÓfi˜ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Joe Henderson, Benny Carter, Ray Charles, Aretha Franklin, Dave Holland. OÈ 4 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Jazz Upstairs Ì ÙÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ T¿ÎË ¶·ÙÂÚ¤ÏË ı· ˯ÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì. JAZZ UPSTAIRS. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. JAZZ UPSTAIRS ̤¯ÚÈ Î·È 18/3

TÔ˘ §YO KA§OBYPNA

¢˘Ó·Ù¿ beats ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ women club Ù˘ Aı‹Ó·˜.

Bar ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì¤Ï˜ Ì ˆÚ·›Ô Î·È Á˘Ó·ÈΤȷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓfi.

MÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘.

>>

G&L

∂¡∞ ∞§§√, °∞§∞∑π√ ∆ƒ∂¡√ ∞¡∞Ãøƒ∂π ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞.

Blatt tog ÛÙ· ÛԢˉÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÏ ÙÚ¤ÓÔ. ™ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËη ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·. NˆÚ›˜, Á‡Úˆ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÚÈÓ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÁÎ¤È ¯ˆÚÈfi.

train ÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì·ı¤˜ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÛ·È, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÁÎÈÔÛ‡ÓË ÙËÓ ¤¯ÂÈ». EfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ A¿ÚÙÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ fiˆ˜ ·Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó.

«øÚ·›Ô Ì·Ú¿ÎÈ» ϤÂÈ Ô ŸÏÂ. «Ÿˆ˜ ™Ô˘ËÓÙ›·». N·È ηϿ, ÌÔ˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌË ˙Ëχˆ. ⁄ÛÙÂÚ· fï˜ ÛΤÊÙÔÌ·È: P Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ fiÓÙˆ˜ fiˆ˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·; PˆÙÒ ÙÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ, ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ (24): «T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °Î¿˙È, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· Ù·ÌÔ‡». ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁΤÙÔ fï˜, ÙÔÓ ÚÔηÏÒ. «MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο; ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ Ó· ‚ÚÂı›˜, Ó· ÓÈÒÛÂȘ ¿ÓÂÙ·, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÂχıÂÚ·, Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂÈ ‹ Ó· Û ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ì ÌÈÛfi Ì¿ÙÈ;».

™Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÈÙ¿ÎÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηϤÛÂȘ ·Ó‹ÎÂÛÙË ‚Ï¿‚Ë ÛÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÛÔ˘. Ÿˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ P¿ÁÎÔ˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, «ÙÔ Blue Train ÌÔ˘ÛÈο ÎÈÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ͤÓË mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋». EÓ›ÔÙ ÂÎÙÚԯȿ˙ÂÙ·È Î·È Û ϛÁ· ÂÏÏËÓÈο pop ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

O AÓÙÚ¤·˜, Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜, ‰È·ÊˆÓ› οıÂÙ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ: «ŸÏ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÁΤÙÔ. §fiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÎÔ‡Ó heavy metal ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ó Û ̷Á·˙È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó heavy metal. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó heavy metal Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÁΤÙÔ». ¶·Ú·Ù¿Ì ÙÔ ÁΤÙÔ Î·È Î¿Óˆ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÂÏ›‰· ÁÈ· Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÛԢˉÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. TÔ˘˜ ·Ê‹Óˆ Ó· Ù· Ô˘Ó Î·È ¿ˆ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÔÓ °È¿ÓÓË Ô˘ ÌfiÏȘ Ì·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. «™Â ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ» ··ÓÙ¿. «£· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÊÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi Ì·˜ ÂχıÂÚ· ·ÓÙÔ‡. EÊfiÛÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ, Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·. EÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ËÁ·›Óˆ Û ÛÙÚ¤ÈÙ Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. A˘Ùfi Ô˘ οÔÈÔÈ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË, ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÒ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ». ¶·ÚfiÌÔÈ· ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (32): «H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁΤÙÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ÛÙÚ¤ÈÙ ¿Ó Û ÁÎ¤È Ì·Á·˙È¿ ÎÈ ÔÈ ÁÎ¤È ¿Ó Û ÛÙÚ¤ÈÙ Ì·Á·˙È¿». TÔ ›‰ÈÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ë (ÛÙÚ¤ÈÙ) ºˆÙÂÈÓ‹ (35): «¶¿ˆ Û ÁÎ¤È Ì·Ú ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÁÎ¤È Ê›ÏÔ˘˜. XÔÚ‡ˆ ¿Ú· Ôχ, ÌÈÏ¿ˆ. K·Ù·Ú¯¿˜ Â›Ó·È ¤Íˆ ηډȿ fiÏÔÈ». ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. K¿ÔÈÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÊÏˉ˜. «K·È ÚÈÁΛÈÛÛ˜» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ (38). «EÁÒ ¿ˆ ÛÙÔ Big ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fi¯È ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿Ó ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ. TÔ Blue

ŸÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ 2001, ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì ·Ú¿ı˘Ú· ·ÓÔȯٿ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ –΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο. O KÒÛÙ·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οÔÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ·, ·fi Êfi‚Ô ÌËÓ ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó Ì¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó’ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙfiÚÈ· Î·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó ¤Íˆ. E‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ÛÙfiÚÈ·. H ·Ú¤· Ô˘ ’¯ÂÈ Ì·˙¢Ù› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ ÙÔ Blue Train Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÔȯٿ ÁÎ¤È Î·Ê¤ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÓˆÚ›˜. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î¿ÛÙ· ·ÓıÚÒˆÓ» ϤÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì·Á·˙›. «¶ÂÚÓ¿Ó fiϘ ÔÈ ËÏÈ˘, fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú¤Â˜». Ÿˆ˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜. H ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ Ê˘ÏÏÔÚÚÔ›, ·ÊÔ‡ Ô AÓÙÚ¤·˜ ÎÈ Ô ŸÏ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó fiÛË ÒÚ· ÂÁÒ ÊÏ˘·ÚÔ‡Û· ÂÚ› ÁΤÙÔ. Blue Train: KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È (210 3460.677). TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24/2 ÙÔ MÏ TÚ¤ÓÔ ÊÔÚ¿ Ù· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈο ÙÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ¿ÚÙÈ.

ªπ∞ µƒ∞¢π∞ ∞ºπ∂ƒøª∂¡∏ ™∆√¡ ¶∞¡∞°πø∆∏ X∞∆∑∏™∆∂º∞¡√À TÂÙ¿ÚÙË 22 M·ÚÙ›Ô˘ 2006, 20:00 ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚Ú·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ¶Ï·Ó‹ÙË, Á›ÓÂÙ·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË X·Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ «H EÒÓ˘ÌË». ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘: AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ 6, ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˚Ó‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ A™OEE. 210 8826.600 M∞£∏ª∞∆∞ §∞∆π¡ X√ƒø¡ H gay & lesbian ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ & ·ıÏËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· «AıËÓ¿ OÏΛ·» Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÒÓ! M¿ÌÔ, ÙÛ·ÙÛ·-ÙÛ¿, ÚÔ‡Ì·, ÌÂÚ¤ÓÁÎÂÈ, Ù˙¿È‚. MÂÙ¿ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¯ÔÚfi˜. K˘Úȷ΋ 23/03/06, 20:30-22:30. BIG, º·Ï·ÈÛ›·˜ 12 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

BARBARA LUNA AÎÔ˘ÛÙÈ΋ Ï¿ÙÈÓ Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· world music. TËÓ AÚÁÂÓÙ›Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Û ¤Ó· È¿ÓÔ-Ì·Ú Ù˘ §˘ÒÓ. YÏÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ «A la Vida, a la Muerte» Î·È «India Morena» Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È ÂÏ·ÛÙÈο ·fi ÙË salsa Î·È ÙËÓ cantombe ̤¯ÚÈ Ù· tangos. HALF NOTE °EºYPE™ H Big Band ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ Ì ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔÓ £·Ó¿ÛË Z¤Ú‚·, ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Duke Ellington Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ «Duke Ellington and jazz of the East» ME°APO MOY™IKH™ AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™. ŒÓ·ÚÍË 20.30

UNCERTAIN LANDSCAPES ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο fiÚÁ·Ó·, Î·È ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÚÊfiÚÌÂÚ Tom Mays. ª·˙› Ô ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Joe Tornabene Î·È Ô ÎÚÔ˘ÛÙfi˜ Jean-Francois Piette MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 MOHAMED ALNUMA & RUBAIYAT MÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ÈÚ·ÎÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÔ‡ÊÈ M·ÓÛÔ‡Ú AÏ X·Ï¿Ù˙. TO M¶APAKI TOY BA™I§H. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15 BLUE NIGHTS LIVE PARTIES OÈ post-rockers Best Men (™Ù¿ı˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È M¿ÚÈÔ˜ ™·Ú·ÎËÓfi˜) Î·È ÔÈ Subtle ( ™‡ÚÔ˜ º¿ÚÔ˜ –Yell O Yell–, N›ÎÔ˜ °È·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ Î·È ™‡ÚÔ˜ °¿ÙÛÈÔ˜ – Sun Of Nothing). BLUE BAR MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË

∆√À ªπ∫∏ £∂√¢øƒ∞∫∏ ∏ Ï·ï΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· «ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘» Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌËÙÚË ª¿ÛË Î·È ª·ÚÈÏÂÓ· §Â˘ÎÈÌÌÈ¿ÙË Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ·fi ÙÔÓ ÎÈÓ/ÊÔ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ.∫§∂π™∆√ °Àª¡∞™∆∏ƒπ√ TAE KWON DO ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙËÚÈÔ º·-

Ï‹ÚÔ˘ŒÓ·ÚÍË 20.00.E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË

¢HMHTPH™ ZEPBOY¢AKH™ °È· ‰‡Ô ‰È‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17-18/3 Î·È 24-25 /3 Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. METPO. ŒÓ·ÚÍË 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 OPºEA™ ¶EPI¢H™ ME§INA A™§ANI¢OY T·ÈÚÈ·ÛÙ¤˜ ʈӤ˜ Û ¤Ó· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ X E¢PA. ŒÓ·ÚÍË 22.30. K¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚., ̤¯ÚÈ 1 AÚÈÏ›Ô˘. «¶AME A§§H MIA ºOPA» ¢Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ N›ÎÔ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ O‰˘ÛÛ¤·˜ TۿηÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘ (T· ºÒÙ· Ô˘ ™‚‹ÓÔ˘Ó), GrandeLoopa Î·È B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÎÒÛÙ·. ¢I¶§A ™TO ¶OTAMI. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 11 SOCRATES Afi 17/3 Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ 1/4 ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ ·fi ÙÔÓ ÎÈı·Ú›ÛÙ· °È¿ÓÓË ™¿ı· Î·È ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ AÓÙÒÓË TÔ˘˘ÚÎÔÁÈÒÚÁË. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12 HUMAN TOUCH OÈ David Lynch, ™Ù·‡ÚÔ˜ §¿ÓÙÛÈ·˜ Î·È °ÈÒÙ˘ KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «Movin» Î·È «Human Touch». FNAC - The Mall Athens. ŒÓ·ÚÍË 19.00 COSMOPOLITANS Swing, jazz Î·È funk Ì ·¤ Ú· ’50s Î·È ’60s ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì· Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ÃÒÚ·. DIRTY STREAT Triptolémoy 12, °Î¿˙È. 210 3474.763.

¶·Ú·Û΢‹ 17

™·‚‚¿ÙÔ 18

SUNNY M¶A§TZH & SANTA FILA - KOPE Y¢PO BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ GAGARIN

PøMAIO™ & IOY§IETA X 3 AÊȤڈ̷ ÛÙȘ Ô˘‚ÂÚÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «PˆÌ·›Ô˜ & IÔ˘ÏȤٷ» ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ TÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, MÂÚÏÈfi˙ Î·È ¶ÚÔÎfiÈÂÊ ·fi ÙËÓ OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ Xڈ̿وÓ. ME°APO MOY™IKH™

250 XPONIA A¶O TH °ENNH™H TOY MOZART T¤ÛÛÂÚȘ ÛÔÓ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ·fi ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹, ‚ÈÔÏ›, Î·È £·Ó¿ÛË AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ, È¿ÓÔ. MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ¶ÚÔÒÏËÛË: MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1 - ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 Î·È ø‰Â›Ô º›Ï. N¿Î·˜

¢È·Û΢¿˙Ô˘Ó Î·È ¶·ÓÔ‡ÛË. Support ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÈÙÚÔÓ JASMIN Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 150 & ™ÈÓÒ˘ (›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ -fi¯È HÏ›·˜). TAKE THE MONEY AND RUN Swing ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ̤۷ ·fi Ù· jazz Î·È blues ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì ٛÙÏÔ «How The Story Goes». ATHENS COMEDY CLUB

SENSER To 1994 ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙÔ‡ Ì ÙÔ single «Switch». MÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂȉÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ technometal Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «SCHEMAtic» Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Engine-V. CLUB AN. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 22, ú 27 (T·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË Rhythm Records, EÌ. MÂÓ¿ÎË 74, The lab, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 86 & ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÓ

SCREAMING FLY / MISUCE / THE DIVE / LOW GRAVITY H Spinalonga Records ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 4 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÁÁÏfiʈÓ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ì alt. rock, stoner post-rock Î·È „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi ÚÔÎ ‹¯Ô. CLUB AN. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

ª√À™π∫∏ ∫∞π ∆ƒ∞°√À¢π∞

38 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46, °Î¿˙È. ™ÙȘ 21:30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5 THE PSYKICKS/ DE SADES/ DUCKY BOYS Pure rock’n’rol Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Stooges Î·È MC5 oÈ ÚÒÙÔÈ Î·È Ì·˙› ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ› Ducky Boys Î·È De Sades. Club An. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 7. ŒÓ·ÚÍË 21.00

¢Â˘Ù¤Ú· 20 ¶POBO§H TOY MOY™IKOY NTOKπMANTEP «URGH! A MUSIC WAR» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ new wave Î·È ÙÔ˘ ÚÔÎ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Ì live ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi Cramps, Gang of Four, Pere Ubu Î.¿. AÎÔÏÔ˘ı› dj set ·fi ÙÔÓ £¿ÓÔ KfiË ÙˆÓ Lost Bodies. MIKPO MOY™IKO £EATPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË JAZZ UPSTAIRS O ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ °ÚËÁfiÚ˘ NÙ¿Ó˘ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Ì·Û›ÛÙ· Christian Schantz Î·È Ì ÙÔÓ N›ÎÔ ™È‰ËÚÔηÛÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ÓÙڷ̘. JAZZ UPSTAIRS BAR GURU BAR. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15

∆Ú›ÙË 21 °EºYPE™ TÔ ÎÔ˘˚ÓÙ¤ÙÔ TANGartO Ì ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ T˙›Ó· ºˆÙÂÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ AÏÂÍ›·˜ ™ÈÏ¿ÌÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ K¯·ÁÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÕÛÙÔÚ ¶È·ÙÛfiÏ· ME°APO MOY™IKH™ AI£OY™A ¢HMHTPH™ MHTPO¶OY§O™. ŒÓ·ÚÍË

20.30. FEDERICO GARCIA LORCA 70 XPONIA O °ÈÒÚÁ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ IÛ·ÓÔ‡ ÔÈËÙ‹ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, §ÂÔÓÙ‹, K˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È L. Cohen. T™A´ ™TH ™AXAPA, §·Ô‰ÈΛ·˜ 18, IÏ›ÛÈ·. ŒÓ·ÚÍË 21.00 TPITE™ °IA ¢YO H ÌÔ˘ÛÈ΋ «¶·ÏÈfi˜ ηËÌfi˜» ·fi ÙÔ˘˜ EϤÓË MȯÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÛ¤Ì·ÏÔ, AÓ‰Ú¤· °ÂˆÚÁÔÙ¿, ‚ÈfiÏ·, Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ŸÏ· Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ÙÔ˘ Alain Corneau TPIANON, ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, 8 (ÊÔÈÙ.)

∆ÂÙ¿ÚÙË 22 E™TOY¢IANTINA ™TO ME°APO. H OÚ¯‹ÛÙÚ· EÛÙÔ˘‰È·ÓÙ›Ó· N¤·˜ IˆÓ›·˜ M·ÁÓËÛ›·˜ Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔÓ ˘Ô‰ËψÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «Afi ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘». ME°APO MOY™IKH™, AI£OY™A ºI§øN TH™ MOY™IKH™. ŒÓ·ÚÍË 20.30

(ºÔÈÙ.)- 9 - 15 - 22 - 30

∫˘Úȷ΋ 19 T™O¶ANA RAVE EÏÏËÓfiʈÓÔ ÚÔÎ Ì ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙ›¯Ô Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.

JOHN KASSETAS & THE FUNK WIZARDS OÈ Funk Wizards ÛÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °. K·ÛÛ¤Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û funk Î·È free jazz ‹¯Ô˘˜. JAZZ UPSTAIRS BAR GURU BAR.

E›ÛÔ‰Ô˜ ÌÂ ÔÙfi ú 12 ●


BLACK STROBE

>>

CLUBBING ∆Ô˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ MENE°OY

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 AϤͷӉÚÔ˜ æ˘¯Ô‡Ï˘,

«Rsycooglearth-K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ XÂÏȉÔÓÔʈÏÈÒÓ». TÚÈۉȿÛٷ٘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 31/3. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 º¿Ó˘ ¶·Ú·Û΢Ԣ‰¿Î˘.

Cit beaty BEAT OF THE WEEK BLACK STROBE live@ LUV (¶·Ú·Û΢‹ 17 M·ÚÙ›Ô˘, 00.00, ú 20). TÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ¯›ˉˆÓ Ô˘ Ûȯ·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ¤ÊË‚Ô˜ Ù· nightclubs (Ivan Smagghe) ÎÈ ¤Ó·˜ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÚÒËÓ metal-goth ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ Ì˘·Ï¿ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· 303 (Arnaud Rebotini), ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› ÛÙÔ dance ÙÌ‹Ì· Ù˘ Rough Trade; H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ Black Strobe, ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ club anthems ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ punk Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. O ‹¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ¶·ÚÈ˙È¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› disco noir, ¤Ó· ·ÏÏfiÎÔÙÔ Ì›ÁÌ· ˉÔÓÈÛÙÈÎÒÓ beats Ì ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÈı¿Ú˜ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ·fi goth Ê›ÏÙÚ·. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ ÂȘ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi heavy metal ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·... TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ LUV Ë Swift Records ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ «ÙÔ Úˆ› ÁÔÓ›˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ DJs» G Pal & AMX, Û ¤Ó· progressive house set. M·˙› ÙÔ˘˜ Ô Mr. Roussos. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Soul Stereo, ¿ÏÏË ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ Kompakt Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Lawrence (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜). Micro house ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ·fi ÙËÓ KÔψӛ·. ¶‹Á·ÈÓ ӈڛ˜ ÛÙ· Kompakt nights Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜ ʤÙÔ˜, Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ minimal; Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ Ô freestyler ŸıˆÓ·˜ OÚÊ·Ófi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ™ÙÔ Bios ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ù· rrriot girls Ù˘ fiÏ˘ ı· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ˘fi ÙÔ˘˜ electro punk ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ dj set Ù˘ JD Samson, ̤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Le Tigre (23.30 - ú 15). Lesbian icon Î·È ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÓÔÌ· Dykes Can Dance Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ÚÔÎÏËÙÈÎfi ı· ÛηÚÒÛÂÈ ÛÙ· ̈۷˚ο Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË, ¿ÏÏÔ ¤Ó· Killer 45 ¿ÚÙÈ Ì ÙÔÓ Lo - Fi Û back 2 back set Ì 7ÈÓÙÛ·, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Poison Boyfriend. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Motel Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ Motelization ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ intro ÙÔ˘ KÒÛÙ· M·ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ô °¿ÏÏÔ˜ Dan Ghenacia (23.30, ú 20), Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙ· ·ÚÈ˙È¿ÓÈη dexx Î·È ¿Ú¯ÈÛ ηÚȤڷ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ¿ÓÙ· ̤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ house. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 22/03 ÛÙÔ Underworld ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Cross - Gender ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ º·Î›ÓÔ ÛÙ· dexx, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Venus Boyz Ù˘ Gabriel Baur Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· Bridge Markland Û transgender performance. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ club Decadence ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 28 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.√È Ï·ÌÚÔ› ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Ô dj Sevek, o dj Steven Bejer Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆Û¿‚·ÏÔ˜ (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ - Ôχ ‚fiÙη, 21.00)***¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Gimmick, ÔÈ Corrupt Souls, Funxion & Urbanlinks, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ MC’s Yinka & Dash *** TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Yoga Bala, L.E.G.O. event Ì ÙÔ˘˜ Lostra & Mr. Statik *** O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÙÔ˘ Freeze Î·È Ô George Apergis ÛÙÔ Astron ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ *** TËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙÔ Playroom Ë Sigma Team ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 4· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘ Î·È Ô Greg Siokos ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 29, ı· Ù· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó on dexx *** K¿ı TÚ›ÙË Ô KÒÛÙ‹˜ K·ÙÛ·ÎÈÒÚ˘ Ì electro tunes ÛÙÔ Wunderbar *** N¤Ô dance club ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÙÔ Open (EÚÌÔ‡ & AÁ›·˜ £¤ÎÏ·˜ 12), Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· events ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÔÌ·‰· Opti -Mystic. A˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 17/03 Whisper & Gas, 18/ 03 Stefscoul & Louka Î·È ÛÙȘ 19/03 disco party fiˆ˜ οı K˘Úȷ΋. AÓ·Ì›ӷÙ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û‡ÓÙÔÌ·...

¶ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 8/4. ALPHADELTA ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 XÚ‹ÛÙÔ˜ X·Ú›Û˘. P·ÏÈÛÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, fiÔ˘ ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È· ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ οÔÈ·˜ ·ÂÈÏ‹˜. M¤¯ÚÈ 6/5. ANGELA DIKEOULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 14, KËÊÈÛÈ¿, 210 8012.212 T¿ÛÔ˜ MÔ‡Ú·˜,

«Rendez-Vous». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ͢ÏfiÁÏ˘Ù· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. M¤¯ÚÈ 15/4. APARTMENT BÔ˘Ï‹˜ 21, 210 3215.469 Caroline May. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›·. M¤¯ÚÈ 8/4. AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333 °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ú›˙Ô˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ΢ڛˆ˜ ÙÔ›· ·fi Ù· K‡ıËÚ·. M¤¯ÚÈ 24/3.

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) CHEAPART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3817.517

ÓÈ·: 16/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 29/4.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, «double-cross». OÈ «ÌË-

NEE™ MOPºE™, B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 M·Ú›· °È·ÓӷοÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÌÔÓ٤Ϸ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÛÙ¿ÛË «Úfi¯ÂÈÚÔ˘» ‡ÓÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 21/3-15/4.

¯·Ó¤˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘» MÂÙˆÈ΋, ¢È¿‰ÚÔÌÔ˜ Î·È £· ‹ıÂÏ·, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÙ·˘ÚÔ‡. EÁη›ÓÈ·: 20/3, 20.30. M¤¯ÚÈ 17/4 DESIGNER’S DOT GALLERY MÂÏ·ÓÙ›·˜ 8 & HÏÈÔ˘fiψ˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7522.322 KÔÚ·Ï›· ¶··ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, «Õڈ̷ XÚÒÌ·ÙÔ˜».

AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. EÁη›ÓÈ·: 16/3. M¤¯ÚÈ 15/4. E 31 GALLLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 & AıËÓ¿˜ (2Ô˜ fiÚ.), 210 3210.881 ™Ù·˘ÚԇϷ K·˙È¿ÏÂ, «Cocoons». EÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ‡Ê·ÛÌ· ÁÈÔ‡Ù· Ì ÁÏ˘ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ·. M¤¯ÚÈ 29/4. EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642 °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜,

«ŒÚˆ˜ ·Ó›Î·ÙÂ... Î·È Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘». °Ï˘Ù¿ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜-ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ·È‰È¿-ÂÚˆÙȉ›˜. M ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ EÈηÛÙÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. M¤¯ÚÈ 15/4. «24» ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897 AÈÌÈÏ›· M·ÓÙÔ‡Ó·, «XÔÚÔÁÚ·Ê›·». ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ›¯ÓË ·fi ¯·ÚÙ›. M¤¯ÚÈ 1/4.

ART PLATEAU DIGITAL ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 36, KÔψӿÎÈ, 210 3614.037

«7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050

AϤͷӉÚÔ˜ X·ÈÚÂÙ¿Î˘,

AÓ·ÛÙ·Û›· K·Ú‚¤Ï·, «ˆ˜

«7 °˘Ó·›Î˜, 15 MÔÚʤ˜ EÓ·›ÛıËÛ˘». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Hellenic Academy of Modern Art. M¤¯ÚÈ 31/3.

ÂÓ ÙÔȘ ¿Óˆ, Ô‡Ùˆ Î·È ÂÓ ÙÔȘ οو». æËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, ·ÎÚ˘ÏÈο, ÎÔÏ¿˙, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, ·ÛÙ¤Ï, ¤Ó·˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. M¤¯ÚÈ 31/3.

A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 K¿ÙÈ· B·Ú‚¿ÎË, «OÈ-·̷ٷ». ŸÌÔÚÊ·, ÔÈËÙÈο ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÔÈΛ·. M¤¯ÚÈ 6/4. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ AÏÂ͛Ԣ – XÚÈÛÙ›Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶Ô-

χ¯ÚˆÌ· ÂÛˆÙÂÚÈο ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË «Parachute Grass» ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. EÁη›ÓÈ·: 17/3. M¤¯ÚÈ 7/4. BATAGIANNI AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675

·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ˙ÒˆÓ-ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ NÙ›ÛÓÂ˚ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. M¤¯ÚÈ 1/4.

TPI°øNO ¢ÚÔÛ›ÓË & K˘ÚÈ·ÎÔ‡, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.116

QBOX AÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 8, 210 3628.791 N›Ó· ¶·¿, «XÚÔÓÔÌÂÙÚË̤Ó˜ ÂÓ·ÙÂÓ›ÛÂȘ». ºˆÙÔÁڷʛ˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. M¤¯ÚÈ 1/4.

VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 Sam Herbert, «Alien Subjects». N¤· ÛÂÈÚ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ï¿‰È· Û ÌÔ˘Û·Ì¿, Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. M¤¯ÚÈ 22/4.

™KOYºA ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 T¿Î˘ ™È‰¤Ú˘. EÏ·ÈÔÁڷʛ˜ Î·È Ù¤ÌÂÚ˜. M¤¯ÚÈ 3/4. SPILIOTI PROJECTS @ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.388 Erotica. ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜. M¤¯ÚÈ 24/3. THANASSIS FRISSIRAS KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 B·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÏÔÈ·Ú›‰Ë˜, «same same, but different». ™˘Ì‚ÔÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÙÔ›·, οÙÈ ·fi fiÓÂÈÚÔ Î·È Ï›ÁË ÂÈÚˆÓ›·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 15/4. TITANIUM YIAYIANNOS

¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Xfi˙Ô˜,

«ŒÓ‰ÔÓ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 16/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 11/4.

XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Martin Maloney. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ fiÏÂȘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ·Ϥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. M¤¯ÚÈ 27/5.

∞§§√π Ãøƒ√π

BABE§ §fiÓÙÔ˘ 1 & ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ (1Ô˜ fiÚ.), 210 3825.430 KÒÛÙ·˜ M·ÓÈ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ·fi ÎfiÌÈΘ, ›Ó·Î˜ ·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. M¤¯ÚÈ 19/3. ¢HMOTIKH ¶INAKO£HKH KA§§I£EA™ §·Ûηڛ‰Ô˘ 120, K·ÏÏÈı¤·, 210 9537.314 «23K+K». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 23 ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ A’ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ A™KT. EÁη›ÓÈ·: 15/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 30/3. E§AIA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 129, ¶Ï¿Î·, 210 3317.097 «HUnting Humanity». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ M. KÔÚ¿ÎË, K. KÚÔ˘ÌÔ‡˙Ô˘, Õ. M˯·ËÏ›‰Ô˘, Õ. TÛ·Ï¿Áη Î·È N. TÛ·ÚÔ˘¯¿. EÁη›ÓÈ·: 18/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 22/3

E˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÓÙ˙¤ÛÎÔ˘AÛ·Û›· KÔ˘Ï‡Ú·, «EÛ‡ ÙÈ

fiÓÂÈÚÔ Â›‰Â˜;» ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 2/4. HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î·˙È «Contemporary Traditions». ºˆÙÔÁڷʛ˜

·fi ÙÔ˘˜ M. MÈÙ˙¿ÏË, M. M˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, °. X·Ù˙Ë·ÛÏ¿Ó˘, AÓÙ. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ Pampero. M¤¯ÚÈ 30/3. IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ K·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, «°Ï˘ÎÈ¿ ÌÓ‹ÌË». ŒÎıÂÛË Ì ٷ story board, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙË Ó¤· ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 21/3.

IN™TITOYTO GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.015-6 «¶Ï·Ó‹Ù˘ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ».

H ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ÂÓ‹ÓÙ· ÁÓˆÛÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2004 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ÌÔÚÊ‹ ·ÊÈÛÒÓ. ª¤¯ÚÈ 14/4. §OYTPO TøN AEPH¢øN K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ¶Ï¿Î· (ÏËÛ›ÔÓ PˆÌ·˚΋˜ AÁÔÚ¿˜), 210 3223.368 «H ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ EÈÎfiÓ·˜ ÎÈ Ô XÚfiÓÔ˜». ŒÎıÂÛË

AL ANDAR X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 170A, 210 6454.047 Carlos dall’ Asta, «Aires de Buenos Aires». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. EÁη›ÓÈ·: 20/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 4/4.

E§§HNIKO™ KO™MO™ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 9834.776, 212 5400.500 KÙ›ÚÈÔ 5: «§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, H MÂÁ·ÏÔÊ˘›·». ¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ì 40 Ú¤ÏÈΘ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 16/4.

ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ Ì ÎÔÈÓfi ̤ÛÔ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, K. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÔÈ Instructors & ÔÈ Erasers, °. M¿ÓıÔ˜ Î·È B. ™˘ÚÔ‡ÏË, E‡· ™ÙÂÊ·Ó‹, £. º·ÙÔ‡ÚÔ˜ Î·È M. º¿ÚÔ˜, «X·Óԇ̻. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 17/3-2/4.

AMEPIKANIKO KO§E°IO E§§A¢A™ °Ú·-

GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

ME°APO EΩNAP¢OY AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó-

GAZON ROUGE B›ÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 P¤Ó· ¶··Û‡ÚÔ˘, «H ·fiÏ˘ÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÌÂ Ù˘ÊÏÒÓÂÈ». EÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ʈÙÔÙ˘Ë̤ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ Ô˘ Ù· ·ÔηχÙÂÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. M¤¯ÚÈ 8/4.

EϤÓË Aı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘.

ºˆÙÔÁڷʛ˜. EÁη›ÓÈ·: 16/3. M¤¯ÚÈ 15/4.

«Architectural Transparencies». MÂ ÙË

BERNIER / ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, 210 3413.935 Monique van Genderen. M ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÚÒÛÂȘ ·fi ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘, ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ı¤·Û˘. M¤¯ÚÈ 8/4.

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ N. AÏÂ͛Ԣ, K. M·Û¿ÓÔ˘, N. X·Ú·Ï·Ì›‰Ë, B. °Î·‚·˚Û¤, EÏ. K·ÌÌ¿, ¶. KÔÎÎÈÓÈ¿, ŒÊ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, P. ¶··Û‡ÚÔ˘, N. ¶·¿, T˙. M·ÚΤÙÔ˘, EÈÚ. M›Á·, N. ™¿‚‚·, ¢. B¿ÌÈ·ÏË, K. BÂÏÒÓË, Z. •·ÁÔÚ¿ÚË, ÔÌ¿‰·˜ AÛÙÈÎfi KÂÓfi. EÁη›ÓÈ·: 16/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 20/4.

CATS & MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 X¿Ú˘ •¤ÓÔ˜, «¶·Ï›Ì„ËÛÙ·». °ÂˆÌÂÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎˆÓ ÔÚÈÁοÌÈ. M¤¯ÚÈ 8/4.

«S+S», Susanna Coffey Suzanne Walters. K˘Ú›ˆ˜

«3» ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 3608.984 ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÎÔ‡ÚÙ˘, «EÁÒ Ì ̤ӷ fiˆ˜ ÂÁÒ Ì ۤӷ». EÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤ÚÁˆÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. EÁη›ÓÈ·: 21/3, 20.00. M¤¯ÚÈ 15/4.

‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800 °È¿ÓÓ˘ ZÈÒÁ·˜, «¶ÔχÙ˘¯Ô». ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ¶ÔχÙ˘¯Ô 198687 ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Deree. EÈ̤ÏÂÈ·: MÂÁ·ÎÏ‹˜ PÔÁοÎÔ˜. M¤¯ÚÈ 31/3.

ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 KÒÛÙ·˜ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜ „ËÊȷο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜. M¤¯ÚÈ 24/3.

I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466

BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 EϤÓË XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, «Wave Optics». ∂ÈÙÔ›¯È· ÂÁηٿÛÙ·ÛË. M¤¯ÚÈ 1/4.

«¶.37» ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, MÔÛ¯¿ÙÔ (H™A¶), 210 4818.386

B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44 N›ÎÔ˜ K·Î·‰È¿Ú˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÔÚÙÚ¤Ù·, ÙÔ›·. M¤¯ÚÈ 26/3.

KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ MËÙÛÔÌfiÓÔ˜, «Post - ºÈÏ ¶ˆÙ». T· ÚˆÙfiÙ˘· ÎfiÌÈΘ Î·È ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÓÔ˘¿Ú ·ÈÛıËÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 1/4.

ME¢OY™A •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552 AÓÓ›Ù· •¿ÓıÔ˘, «E·Ó¿ÏË„Ë-Â·Ï‹ı¢ÛË». °Ï˘Ù¿ Î·È Ë¯ÔηٷÛ΢¤˜. EÁη›-

16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 39


KAVLOSA ... Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ı· ·›Íˆ Ì ÙÔ «Ê‡ÏÔ» ÌÔ˘. T˘ ª∞ƒπ∞™ CYBER

ŸÙ·Ó ‰È¿‚·Û· ÚfiÛÊ·Ù· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ: «°È· οı ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› Ó· ÙÔ ·›˙ÂÈ ·‰‡Ó·ÌË ÂÓÒ ÓÈÒıÂÈ ‰˘Ó·Ù‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› Ó· ÙÔ ·›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÂÓÒ ÓÈÒıÂÈ Â˘¿ÏˆÙÔ˜. °È· οı ·ÁfiÚÈ Ô˘ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ··›ÙËÛË Ó· ͤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ Ûȯ·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Ù˘. °È· οı ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· ÙË ıˆÚÔ‡Ó ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙË, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÎÏ¿„ÂÈ. °È· οı ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒÓÂÙ·È ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ Ù˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ›¯Â ‚ÚÂÈ Ì›·». Crimethink. Ex Workers’ Collective (www.crimethink.com), ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹: paivani@lists.riseup.net ¶Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Cross Gender Party ÛÙȘ 22 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ Underworld Club (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5). TÔ party Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ô˘ Ë Magik ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ dragging up. MÈ· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË Â›ıÂÛË Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ fiÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î·˜. ¶Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ë Ù·ÈÓ›· Venus Boyz ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Gender Party. £· ‚ÚÂı›Ù ̤۷ ÛÙÔ club Kazanova Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÎfiÏ·˙·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÚÂÓˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. H ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ transgender performer Bridge Markland ı· ‚ÚÂı› ÁÈ· 3 shows ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Underworld club Û ̛· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ cross gender party. K·Ù·ÚÚ›ÙÂÈ, ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙÔ ÂÚˆÙÈÛÌfi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘. ¶Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 18 M·ÚÙ›Ô˘ 2006, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÚÔ˘Û›·ÛË-Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ P¿ÓÙÎÏÈÊ XÔÏ «TÔ ËÁ¿‰È Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜». ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‰È¤Û¯È˙ ÌÔÓ·¯Èο Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Ù˘. (EΉfiÛÂȘ KԢΛ‰·, Aı‹Ó· 2003). H Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Bigaroon, ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 44, ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Gagarin 205 ı· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ Mark Almond, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË queer „˘¯‹ ÙˆÓ ’80s.

∆∂á∏ ‰ÚÔ˘, 210 5223.101 °È¿ÓÓ˘ ¶·¿˜, «T· ™¯¤‰È· Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ 19451950». 120 Û¯¤‰È· Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. M¤¯ÚÈ 7/5. MOMMY café-barrestaurant, ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 AÓ‰Ú¤·˜ B¿Ë˜ - ™‡Ï‚È· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, «urban

exotica». AÎÚ˘ÏÈο Û ηÌfiÙÔ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. M¤¯ÚÈ 23/4. MOSHI MOSHI bar, MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È,

ÛÙÔ‡Ó 70 ¤ÚÁ·, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜, ÚÔÛ¯¤‰È·, ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ·ÎÚ˘ÏÈο, Î·È Ì·Î¤Ù˜ ÁÈ· ·Ê›Û˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/9/2006. I¢PYMA ¢E™TE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›·, 210 2758.490. ¶·Ú. 16.0020.00, ™¿‚. 11.00-16.00 (‹ ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ). «Panic Room - ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘». ¶ÂÚ›Ô˘ 120 Û¯¤‰È· ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÈ̤ÏÂÈ·: Kathy Grayson.

Iˆ¿ÓÓ· NÈÎÔÏ·Ú½˙Ë,

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡ µ·Û. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË, 210 7282.333

«Destination: Japan». ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ËÏ›Ô˘. ª¤¯ÚÈ 30/3.

«§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ NÙ· B›ÓÙÛÈ M˘ÛÙÈο Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ T¤¯ÓË Î·È ÙËÓ EÈÛÙ‹ÌË». 150 ÂÎı¤Ì·Ù·, ¯ÂÈ-

O§§AN¢IKO IN™TITOYTO A£HNøN M·ÎÚ‹ 11, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9210.760 «°ÂÚ¿ÎÈ: ¤ÎıÂÛË ÌÈ·˜ ·Ó·Ûηʋ˜». T· ·ÔÙÂϤÛÌ·-

Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÌÂٷ͇ 1995-2005 ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ÛÙÔ °ÂÚ¿ÎÈ §·ÎˆÓ›·˜. M¤¯ÚÈ 15/4. ¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 T¿ÛÛÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘, «™¯‹Ì·Ù·, XÚÒÌ·Ù·, XÒÌ·Ù·». ºˆÙÔÁڷʛ˜. EÁη›ÓÈ·: 16/3, 19.00. M¤¯ÚÈ 30/3. °È¿ÓÓ˘ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘, «¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÛÎ‡ÏˆÓ - ™Î‡ÏÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜». K˘ÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 19/3. ¶√§π∆π™∆π∫O KE¡∆ƒ√ ¢Hª√À A£∏¡∞Iø¡ «M∂§I¡∞»: HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150 ¶·ÓfiÚ·Ì· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ºˆ-

ÙÔÁڷʛ˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ‚›ÓÙÂÔ, Ì¿ÛΘ, ΛÌÂÓ· Î.¿. ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜. EÁη›ÓÈ·: 20/3, 19.30. M¤¯ÚÈ 5/5. STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 M·›ÚË ¶ÂÙοÎË, «º‡ÛË & ŒÚˆ˜». ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi Ê˘Ù¿, ‰¤ÓÙÚ·, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ›Ó·Î˜, ʈÙÈÛÙÈο. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 17/3-17/4. TPOXA§IA °ÚÈ‚·›ˆÓ (οıÂÙÔ˜ ™ÎÔ˘Ê¿), KÔψӿÎÈ, (TinT, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 235.689) AÓ‰Ú¤·˜ BÔ‡ÛÔ˘Ú·˜, «Je ne reviendrai jamais». K·Ù·Û΢¤˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¤ÈÏ· Ì·˙È΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. M¤¯ÚÈ 24/3.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 B·ÁÁ¤Ï˘ & ÕÁÁÂÏÔ˜ P·ÛÛÈ¿˜, «B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÊÚÔ‡ÚÈ·

Ù˘ EÏÏ¿‰·˜». E›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 18/3. «M·˝ÛÙÔÚ˜, ºÒÙ˘ Z·¯·Ú›Ô˘ (1909-2001) - AÓÙÒÓ˘ °ÎÏ›ÓÔ˜ (1936-1998)».

TÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. M¤¯ÚÈ 26/4. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Victor Vasarely, «TÔ AfiÏ˘ÙÔ M¿ÙÈ». ŒÎıÂÛË ÙÔ˘

Á¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Op Art. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·-

40 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

>>

PROUD VOICE

ÚfiÁÚ·ÊÔÈ KÒ‰ÈΘ, ¯·Ú·ÎÙÈο, ÚˆÙfiÙ˘· Û¯¤‰È· Î·È ÚfiÙ˘˜ ηٷÛ΢¤˜ ÂÊ¢ڤÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ 8/5 «∆· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙÈÛ˘ - ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ŒÚÁ· ÂÓ‹ÓÙ·

¤ÓÙ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √È Ó¤Â˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘, 210 9242.111. ª¤¯ÚÈ 7/5 MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·Ú˘¿ÙȉˆÓ & K·ÏÈÛ¤ÚË 12, 210 9221.044 «H AÍ›· ÙÔ˘ XÚfiÓÔ˘: PÔÏfiÁÈ· TÛ¤˘ ·fi EÏÏËÓÈΤ˜ ™˘ÏÏÔÁ¤˜». 330 ÚÔÏfi-

ÁÈ· ÙÛ¤˘ Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. M¤¯ÚÈ 31/5. ª√À™∂π√ KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321 «A... Ÿˆ˜ AÎÚÈı¿Î˘».

ÕÁÓˆÛÙ· Û¯¤‰È·. M¤¯ÚÈ 31/3. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜.

«time goes by... so slowly... (after Madonna)». MÈ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ Ôχ¯ÚˆÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· TÂÂÓ‰Ú‹. ª¤¯ÚÈ 22/4 MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «§·˙fiÁη˜ - ™¯¤‰È· A4».

AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û¯Â‰›ˆÓ. Afi ÙÔ B.¢. ™‹Ì·. M¤¯ÚÈ 2/4. «O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘». ∞ÓÙÈΛÌÂ-

Ó· Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, Ì¿ÛΘ, ›Ó·Î˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, Î·È ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ 1968 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M¤¯ÚÈ 19/3. MOY™EIO TH™ ¶O§Eø™ TøN A£HNøN ¶··ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 5-7, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3231.397 °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ TÔ›·, ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓÂÔÎÏ·ÛÈο. M¤¯ÚÈ 2/4. MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, 210 3234.678 T¿ÛÔ˜ MÈÛÔ‡Ú·˜, «Dream navigator, ¤ÚÁ· 19852005». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÈ̤ÏÂÈ·: M¿Úı· X·ÏÈÎÈ¿. M¤¯ÚÈ 28/5. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8 (8Ô˜ fiÚ.), 210 3318.933 George Condo Î·È Christopher Wool.

ª¤¯ÚÈ 30/7. ●

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, 210 5242.211-3 ú 18 , ú 12 (ÊÔÈÙ./·ÔÁ.), ú 50 (4 ¿ÙÔÌ·) Brokenville. TÔ˘ º›ÏÈ P›ÓÙÏÂ˚. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘, K. MÈÌ‹, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ™Ù. ¢Ú›‚·, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, KÏ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù. 21.00, TÂÙ. 19.00, K˘Ú. 16.00 BÚ·‰ÈÓfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜. TÔ˘ Gao Xingjian. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, M. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘. ¶¤Ì. 21.00, ¶·Ú. 21.00, K˘Ú. 20.00 Bells. T˘ Yasmin Whittaker-Khan. ™ÎËÓÔı.: AÓ. P‚‹. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: •. MÔÏÔ̇ÙË, K. MÈÌ‹, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ¢. AÁÔÚ¿˜. TÂÙ. 21.00, ¶·Ú. 19.00, ™¿‚‚. 00.00 ¶¿ÚȘ Î·È AϤͷӉÚÔ˜. TÔ˘ °È¿ÓÓË §¿Ì‰· §˘ÌÙÛÈÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÁÔÚ¿˜, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, ™Ù. ¢Ú›‚·. ¢Â˘Ù. 16.00, ™¿‚‚. 19.00 & 21.00 A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330 °¿ÌÔ˜, ·ÏÏ¿... Ï¿ÁÈ·. EÈıÂÒÚËÛË. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15 (¶¤Ì. Ï·˚΋), ™¿‚. ηÈ18.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 £Â·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È MÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, A.-M. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹: MÈÌÂÚfi. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ-™›ڷ. I‰¤·-¢È‰·ÛÎ.: KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. XÔÚÔ˙›‰Ô˘, ™Ù. K·Ú·ı¿Î˘, B. T·ÁÎÔ‡ÏË, P. AÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: B. MÔÛ¯ÔÓ¿˜, ¶ˆÏ›Ó·. ¶·Ú., ™¿‚‚. 22.00, K˘Ú. (Ï·˚΋) 21.00. ú 25, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (·Ù¤ÏÂȘ/ÔÌ·‰.).

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ M¶IM¶EPO (19/3, 21.00) AıËÓ·˝˜. K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ‰¤Î· (10) ÌÔÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÁÈ· ÙË ∫˘Úȷ΋ 19/3, ÛٛϠ۠SMS: AVKRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A «T· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘». MÔ˘ÛÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, Ì ÙË MÂϛӷ T·Ó¿ÁÚË, Ì ‰Èο Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. MÔ˘ÛÈÎÔ›: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. Tۿη˜. ¢Â˘Ù. 21.00.

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ú 25, ú 20 (ÊÔÈÙ.).

(ÊÔÈÙ.).

∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ §Ô˘ÎÔ˘Ì¿‰ˆÓ ¶·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·-

EÍÒÛÙ˘: TfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. TÔ˘

ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ™›ڷ ™›ڷ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· «¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË. ∫˘Ú. 13.00, ú 15, ú 10 (·È‰ÈÎfi).

P¤ÈÌÔÓÙ K¿Ú‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. M¿Û¯·, AÚÁ. •¿Ê˘, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KÔÎΛ‰Ô˘, AÓ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘. TÂÙ., ™¿‚‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 15 (TÂÙ., ¶·Ú.).

A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. TÔ˘ £. AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì. K·Ú‡‰Ë, AÓÙ. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, B. BÔÏÈÒÙË. TÂÙ.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 °ÂÈ· ÛÔ˘... Î·È ·ÓÙ›Ô. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NfiÂÏ K¿Ô˘·ÚÓÙ. MÂÙ·ÊÚ.: T˙. KÚ¿ÏÈÔ‚ÈÙ˜. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜, N. MÔ˘ÚÔ‡˙Ë. ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30, 21.30. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402 O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - KÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜. TÔ˘ A‡-

ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-KÔÛÙ.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, NÙ. £Â̤ÏË, °. §¤Ê·˜, ¶. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.00. ú 20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡.

TÔ˘ N. °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ú20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17, 210 5220.100 ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ™ÔÓ¿Ù·. TÔ˘ ÿÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÌ¿ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ŸÏ. §·˙·Ú›‰Ô˘, ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘, M. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘. TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚. Î·È 18.00. ú 23, ú 17, ú 17 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). ALTERA PARS M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 O ÛÙÚ·Ùfi˜ Ù˘ ™ˆÙËÚ›·˜. TˆÓ AÓÙÒÓË Î·È KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KԇʷÏË. ™ÎËÓÔı.: K. ºÔÓÙԇ΢. ¶·›˙ÂÈ: K. ºÔÓÙԇ΢. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, K˘Ú. Î·È 14.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 5238.742 •·Ó¿ Ì·˙›. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, ™. MÔ˘Ûٿη˜, °. °·Ï›Ù˘. M. AÏÈοÎÔ˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3639.385 ŒÓ· η¤ÏÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚ÚÔ¯‹.

TÔ˘ M¿ÈÎÏ °Î¿Ù˙Ô. ™ÎËÓÔı.: P¤ÈÓ· EÛÎÂÓ¿˙˘. MÔ˘Û. Û‡Óı.: E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, I. M·ÚÈÓ¿Î˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 20, ú 8 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: BÂÚÂÓ›ÎË. ∆Ô˘ P·Î›Ó·. ™ÎËÓÔı.: °. XÔ˘‚·Ú‰¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÌ. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, AÎ. K·Ú·˙‹Û˘, N. KÔ˘Ú‹˜, K. B·Û·Ú‰¿Ó˘, ¢. KÔ˘ÙÚÔ˘‚ȉ¤·˜. TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ú15 (TÂÙ.-¶·Ú.), ú 22, ú 15

¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. KÔ˘‚·Î¿, EÏ. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, M. M·ıÈÔ˘‰¿Î˘, EÏ. M·Ô‡ÓË, ™. M¤Û˘, B. ¶ËÓÈÒÙË, º. T·Ï·Ìԇη˜. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.). BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï 3, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3467.735 T·Í›‰È ÛÙÔ M¿Ô˘ÓÙÈÊÔ˘Ï.

AMºI-£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 T¿ÓÁÎÔ. TÔ˘ ™Ï¿‚ÔÌÈÚ MÚfi˙ÂÎ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, K. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, AÛ. KÚ¿ÏÏË, M. T¯ڛÙ˙ÔÁÏÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 19/3. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7773.372 «QED» ‹ «TÈ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. º¿˘ÓÌ·Ó». TÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶¿Ú-

ÓÂÏ. ™ÎËÓÔı.: IˆÛ‹Ê. B·Ú‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, EÏ. °ÂÚÔʈο. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 16 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). Low Level Panic. T˘ Clare McIntyre. ™ÎËÓÔı.: Esther Andre Gonzalez. ¶·›˙Ô˘Ó: NÙ. A‚·ÁÈ·ÓÔ‡, AÁÁ. ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, E‡· KÔÙ·Ó›‰Ë. ¢Â˘Ù.- TÂÙ. 21.00, ú 20, ú 16, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70 & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 HÚˆ›ÓË-EÏÏ¿˜ 1-0. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ M·ÏÔ‡¯Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B.

M·ÏÔ‡¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. T·Ù·Ú›‰Ë˜, B. °È¿ÓÓ·ÚÔ˘, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, N. ¶·ÓÙÂÏ‹, ™. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, B. M·ÏÔ‡¯Ô˜. TÚ.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4, ›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9229.605 ¶¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓ.: AÓÙÒÓ˘ AÓÙ‡·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, °. MˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, °. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘. BÚ·‰ÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶¤Ì.-¶·Ú-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È 18.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153

TÔ˘ Horton Foote. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. B·Ï¿ÎÔ˘, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, °. £ˆÌ¿˜, E˘. MÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ™¿‚. Î·È 18.00. ú 20, ú 17. O‰fi˜ MÂÙÛ¿ÓÛηÁÈ· NÔ‡ÌÂÚÔ 3. TˆÓ XÚ. ¶··‰¿ÎË

- ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚Ô˘‚‹ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Abr. Room - V. Shkiovsky. ™ÎËÓÔı.: AÛ. KÚ¿ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, XÚ. ¶··‰¿ÎË, ¢. ¶ÏÂÈÒÓ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 15, ú10 (ÊÔÈÙ.) BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16 & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 115, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637 M‹‰ÂÈ·. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: §. K·Ú·Ï‹. MÔ˘ÛÈ΋ (˙ˆÓÙ·Ó‹): M. ¢·ÌÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÎÔ‡·, HÏ. °ÎÔÁÈ¿ÓÓÔ˜, M. ™ÔÊÔ˘Ï¿Î˘, T. P¿Ù˘. K˘Ú. 20.15, ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15, ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 2105223.522 H fiÂÚ· Ù˘ ÂÓÙ¿Ú·˜. TˆÓ M¤ÏÙÔÏÙ MÚ¯Ù, KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ. ™ÎËÓÔı.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, HÏ. ZÂÚ‚fi˜, T. TÚ‡Ë, T. X¿ÓÔ˜. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 24, ú 22, ú 18 (ÊÔÈÙ.) / Ï·˚΋: ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5221.767 ¶˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô. MÂÙ¿ÊÚ.: Z. AÚÌ¿Ô˘.

™Ù›¯ÔÈ: N. °ÂÚÌ·ÓÔ‡. ™ÎËÓoı.-XÔÚÔÁÚ.: Arl. Philips. ¢È‡ı. OÚ¯.: °. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›: °. TÛ·Ï›Î˘. K·È 40 ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 24,50, ú 22, ú 19, ú 19 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.).

™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ Br. Jordan-M. Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15.ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15. A¶O MHXANH™ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. TÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÌÂÏ·„Ô‡ ¿Ó‰Ú·. TÔ˘ IÁÓ¿ıÈÔ ‰ÂÏ MÔÚ¿Ï.

™ÎËÓÔı.: ™Ù. §È‚·ıÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, M. ™·‚‚›‰Ô˘, AÓÙ. AÏÌ¿Ó˘, ™Ù. °Ú¿„·˜, M. AÊÔÏ·ÁÈ¿Ó, TÛ. AÙ˙fiÎÔ˘. Afi 17/3. T·ÚÙÔ‡ÊÔ˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. MÂÏÂ̤. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÚ. ™ˆ‡Ï˘, ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜, ™. TÛÈÓ¿ÚË, K. MÂÓÔ‡ÙË. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15-17, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-5 EΛ EΛ, ÛÙËÓ KfiÏ·ÛË.

OÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. °Ú¿ÊÔ˘Ó - ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘, º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¢Â˘Ù.-∆Ú. 21.00. ú 12 Î·È ú 8 (ÊÔÈÙ.) Ì ÔÙfi. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20, K·ÏÏÈı¤· (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9236.992 America Hurrah. TÔ˘ JeanClaude van Italie. ™ÎËÓÔı.:

BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125. Rocky Horror Show ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ O’ MÚ¿È·Ó. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ cult ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÛ·ÚÔ‡¯·˜, £. ¶··ıˆÌ¿, ™. ¶Ô‡Ï˘, Z. N·ÏÌ¿ÓÙ˘. ∆Ú.-™¿‚. 21.15, ∫˘Ú. 20.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.) BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 Motherland. ¶ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· blitz (°. B·Ï·‹˜, AÁÁ. ¶·Ô‡ÏÈ·, XÚ. ¶·ÛÛ·Ï‹˜). ™ÎËÓÔı blitz, N. ºÏ¤ÛÛ·˜, P. KÂÏ·˚‰›ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: blitz. ¶·Ú.-TÚ. 21.30. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). Klein. Performance ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Yves Klein. ™ÎËÓÔı.: TÒÓÈ· P¿ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: EÌ. KÔÚ΋, K. ¶·ÛÛ¿˜, M. ™›‰ÂÚË, AÓ. T˙¿ÎÔ˘, ¢. TÛÈ¿Ì˘, °. X·ÚÌ¿ÙÛ˘. ¶·Ú.¢Â˘Ù. 22.00, ú 10. BOOZE Cooperativa KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 MÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó·ÓÔ‹. TÔ˘ °Î¿ÚÈ ŸÔ˘ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶ÚˆÙÔÓÔÙ·Ú›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ZÔÚÌ¿, EÎ. NÙԇ̷. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ú 20, ú 16 (ÊÔÈÙ.), Ì ÔÙfi. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579


Hysteria. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ T¤ÚÈ T˙fiÓÛÔÓ. MÂÙ·ÊÚ.™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÎ. ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, º. •˘Ï¿, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ™Ù¿ÙÛηÁÈ·. TÂÙ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 21.15 & (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 24, ú 20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ¢Â›ÓÔ ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. KˆÛÙ‹˜, AÓ‰Ú. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, AÓÙ. M¿ÚÔ˜, ŸÏ. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 18.30 & 21.30, TÚ. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ZËÙÂ›Ù·È ÙÂÓfiÚÔ˜. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ KÂÓ §Ô‡Óقȯ. MÙÊÚ.: ŒÏ. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, T. ¶··Ì·Ùı·›Ô˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚. Î·È 18.30, K˘Ú. 19.30. ú 21, ú 16, ú 16 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). °YA§INO MOY™IKO £EATPO ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9315.600 Art & Illusion Magic Festival. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜

ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: Mr Shimada, Valerie Mageux, Shawn Farquhar, Guy Barrett, Erix Logan, Chris Randall, James Goodwin. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 21.30, ™¿‚‚., K˘Ú. Î·È 17.00, K˘Ú. Î·È 12.00. ú 20 - ú 50. ª¤¯ÚÈ 27/3. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 7012.511 «Magic Affairs». ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ì ٷ¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈο ÎfiÏ·, ΈÌÈο ÛÎÂÙ˜ Î.¿. ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Topas Î·È Roxanne. TÂÙ., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚., K˘Ú. 17.00, ú 25, ú 20 / ºÔÈÙ.-¶·È‰.: ú 20, ú 15. M¤¯ÚÈ 26/3. ¢∞¡¢√À§∞∫∏ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61∞ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8634.414. ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜.

T˘ ∞Áοı· ∫Ú›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı.: ∞. ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ∫. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ∫·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, ∞Ú. ªÔ˘ÙÔ‡ÛË. TÂÙ., ™¿‚. 21.15, TÂÙ., ™¿‚. Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) ¢H§O™ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 11, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô 210 5203.562 ŸÓÂÈÚÔ K·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ N‡¯Ù·˜. ™ˆÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ‚·-

ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ ·fi ÙË «£Â·ÙÚÔΛÓËÛË». ™ÎËÓÔı.: IÛ. ™È‰¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, º. K·Ù·‚¤ÏË, KÏ. KfiÎÎÔÚ˘, I. KÔÚ‰¿ÙÔ˘, §. ¶ÔÚʇÚË. ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 748 1.695 T· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™Ïfi·Ó. TÔ˘ T˙Ô ŸÚÙÔÓ. ™ÎË-

ÓÔı.: AÏ. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M·Í‚¿Ó˘, B. KÔ˘ÙÛÔÔ‰ÈÒÙË, °. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜. TÚ., ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30. ú 20, ú 14 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.). ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 3612.500 O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜.

TÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ P¿ÙÈÁηÓ. ™ÎË-

ÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™Ù. Z·ÏÌ¿˜, M. MÂÁÓ‹˜, ™Ù. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, M. §¿ÌÔ˘, M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15. ¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 ÕÏÏË ÌÈ· ‚fiÙη MÔÏfiÙˆÊ.

∆Ô˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓ.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. P¿ÓÙÔ˘, K. M·Ï·Ó›Î·, X. E˘ı˘Ì›Ô˘, X. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8068.859 H MÈÎÚ‹ Ì·˜ ¶fiÏË. TÔ˘ £fiÚÓÙÔÓ O˘¿ÈÏÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. NÔÌÈÎÔ‡, M. M·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ¢·ÌÔ˘Ï‹˜, B. ZÂÚ‚fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜, ™. ™ÊÔÓ‰‡ÏË. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ¶·Ú., ™¿‚. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). E£NIKH §YPIKH ™KHNH - AKPO¶O§ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 911, 210 3643.700 OÈ ·¿¯Ë‰Â˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. OÂÚ¤Ù· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ X·Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. MÔ˘Û. ‰È¢ı.: XÚ. AÏÈÛ¿Ê˘, °. AÚ·‚›‰Ë˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: N. §ÔÙÛ¿ÚËE˘‰. X·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¢. ™ÈÁ·Ïfi˜-N. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, °. ™Ù·Ê¤Ù·˜-Z. NÙ¿ÓÈ·˜. TÂÙ.-¶¤Ì. 18.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 25, ú 18, ú 15 (ÊÔÈÙ.). E£NIKH §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516 OÈ Á¿ÌÔÈ ÙÔ˘ º›ÁηÚÔ. ŸÂÚ· ÙÔ˘ MfiÙÛ·ÚÙ. MÔ˘Û. ¢È‡ı.: M. §ÔÁÈ¿‰Ë˜. ™ÎËÓÔı. N. KÔÓÙÔ‡ÚË. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ¢. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, M. MËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘-EÏ. ZÂÚ‚Ô‡, EÏ. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ú 52 - ú 27, ú 20 (ÊÔÈÙ.). ™ÙȘ 19, 22, 24, 26, 29/3 Î·È 1/4, 19.00. E£NIKO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 O Y¿ÏÏËÏÔ˜. TÔ˘ M. XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë. ¢È·ÛÎ.-ÛÙ›¯ÔÈ-ÛÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶È·Ù¿˜, ™. T˙‚ÂϤÎÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘, §. §Ô˘Î¿‰Ë˜, N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™·‚‚., ∫˘Ú. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 10 (ÊÔÈÙ.).

EM¶PO™ P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ë 2, Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.990 Addio del Passato. T˘ §Â›·˜ BÈÙ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: T. M·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ì. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, AÓ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) / Ï·˚΋: ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ENA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, MÔ˘Û›Ô, 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. T· ΈÌÈο ¤ÚÁ·

«ÕÌ·Í·», «IÂÚ¿ EͤٷÛË» Î·È «AÊÚÈοÓÈÎÔ˜ ŒÚˆÙ·˜» ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú MÂÚÈ̤. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067 KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹: ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÔÏ˘Ì¿˜ ÌfiÓÔ˜. MÔÓfiÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈÂÏ M·ÎÕÈ‚ÔÚ. ™ÎËÓÔı.: EÏ. ™ÎfiÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¢Ú›ÙÛ·˜, ¢. §¿ÏÔ˜, ¶. MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù.21.15, K˘Ú. 20.15, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 19.00. ú 20, ú 13,50 (Ï·˚΋), ú 13,50 (ÊÔÈÙ.) ™ÎËÓ‹ Black Box: H º·Ï·ÎÚ‹ TÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ¶ÔÚʇÚË, °. K·ÙÈÓ¿˜. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 21.30. ú 18,50, ú 14 (ÊÔÈÙ.). 15 Û·ÎԇϘ ¿ÁÔ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Dunia Ayaso Î·È Felix Sasroso «Descongelate». ™ÎËÓÔı.: ¢. K·Ó¤ÏÏÔ˜, ¶. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. KÏ›Ó˘, XÚ. KÔ˘ÏÈ˙¿ÎË, °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, K. ¶·¯¿ÎË, §. ¶Ï·ÙÛ‹, ¶. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. TÚ., TÂÙ. 22.00, ú 15 (Ì ÔÙfi). E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 N˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ.

T· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «H ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ÙÔ˘ Kenneth Goodman Î·È «N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ¤Ó· ·¯ı¤˜ ÚfiÛˆÔ» ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ™Ù. Iˆ¿ÓÓÔ˘, A. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127

E£NIKO £EATPO – KOTO¶OY§H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 B·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: ™Ï. O˘ÓÎfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, IÂ. K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, TÂÙ. 18.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH (‚Ï. A¶O MHXANH™) E£NIKO £EATPO – NEA ™KHNH (‚Ï. XøPA) EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™‡˙˘ÁÔ˜ ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˘. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ TÛ·ÚϘ MÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, I¿. M˘ÏˆÓ¿˜, T˙. E˘Â›‰Ë, N. MÂÓÙ‹. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 20, ú 18, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). Faith. T˘ K¤ÈÙ PfiÌÈÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. K·Ú·Ì›¯Ô˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ

P‹Á·, AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, K. KfiÎÏ·˜, MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÂÙ. 20:15, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋)K˘Ú. Î·È 18.15.ú 24, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). £EATPO ¶APAMY£IA™ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜ 27, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 8253.630 °˘Ó·›Î· ¢È¿‚ÔÏÔ˜. TÔ˘ K·ÚÏ ™¤Ó¯ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: °. ¶··ÛÙ˘ÏÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. ™˘Ú̷Τ˙˘, K. M¿ÓÙ˙ÈÔ˘, ¶. K·Î·ÙÛ›‰Ë˜. ¶¤Ì.™¿‚‚., ¢Â˘Ù. 21.15, K˘Ú. 20.30. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.),ú 10 (Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¶¤ÌÙ˘). £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3222.464 YËÚ¤Ù˘ ‰‡Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ.

TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. M·ÎÚ‹˜, ¶. MËÏ›ÙÛË, ¢. º›ÏÈ·˜, K. ºÈÔÚ¤ÙÔ˜, ¶. AÚÁ‡Ú˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20,ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN À¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706

H ¶ÔψӤ˙· ÙÔ˘ OÁΛÓÛÎÈ.

TÔ˘ NÈÎÔÏ¿È KÔÏÈ¿ÓÙ·. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¤ÚÔ˘, °. °Ï¿ÛÙÚ·˜, ¢. K·Ú·‚ÈÒÙ˘, ŸÏ. ¢·Ì¿ÓË, °. PÔ˙¿Î˘. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) 18.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· Á·ÌÔÊÔ‚ÈÎÔ‡˜. TˆÓ B·Û›ÏË

£E§ø NA ME ¶A™ MIA EK¢POMH!!!

P·˝ÛË, M·ÚÈ¿ÓÓ·˜ K¿ÏÌ·ÚË. ™ÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: §. K·ÎÔ‡Ú˘, K. §˘ËÚ›‰Ô˘, ¶. AÏ·Ù˙¿˜, T˙. KfiÏÏÈ·, M·ÚÈ¿ÓÓ· K¿ÏÌ·ÚË. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. £EATPO TH™ ANOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5238.870 Sorry, sold out! Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex Animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶¤ÙÛ·, Z. PÔ‡ÌÔ˜. ¢Â˘Ù.-∆Ú. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591 O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: A. ¶··Û‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ‰Ú. ¶··Û‡ÚÔ˜, ŸÏ. °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË, AÓ‰. Z˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). KÔ›Ù· ÙÔ˘˜. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ EM¶(ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ). ú 3. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 17/329/3 (ÏËÓ 23/3), 21.00. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900 ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜: T· ÎÔÎÎÈÓÔÌϤ ·Ù›ÓÈ·. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ TÛÈÒÏË. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. NÈÓÈfi˜, XÚ. ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) / TÂÙ.-¶¤Ì.: ú 15, ú10 ÊÔÈÙ.). K¿Ùˆ XÒÚÔ˜: EÙ¿ P›¯ÙÂÚ. TÔ˘ M¯›Ù˜ AÎ. ™ÎËÓÔı.: °. °ÂÓÓ·Ù¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MËÙÚÔ‡Û˘, M. K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). TÂÙ./¶¤Ì.: ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¢ÒÌ·: ∫·ÙÛ·Ú›‰·. ∆Ô˘ µ·Û›ÏË ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: ∫. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. °¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (TÂÙ., ¶¤Ì.).

ªπ∞ ∞¶√¢ƒ∞™∏ ª∂ ∆√ ªπ∫ƒ√ ¶√§À∆∂á∂π√.

TÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË. H Ó¤· Ù¿ÛË ı¤ÏÂÈ Ù· «ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È· ‚›Ô˘» Ó· Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıԇ̠۠ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÙÚfiÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·˜. ÕÓıÚˆÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤· Î·È ÙË ‰›„· ÁÈ· ÁÓÒÛË Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘Ó-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ È‰ÈÔÊ˘‹ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Aۈ̿وÓ. AÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. M¿ı·Ì fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi AÁΛÛÙÚÈ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ A›ÁÈÓ·, fiÔ˘ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ 3‹ÌÂÚÔ Ù˘ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔ-

Ì‹ Ì ÔÏÏ¿ Ì›ÓÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· –™˘ÁÁÚ·Ê‹˜, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Video Art, £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡, T¿È ÙÛÈ ÎÏ.–, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ı· Ï›„ÂÈ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ™ÎÚ·ÌÏ Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÔÏÏÔ‡˜ fun Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ӤԢ˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È. AÓ¿ÏÔÁ· Ù·Íȉ¿ÎÈ· ı· ÛÙ‹ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Û ⁄‰Ú·, M‹ÏÔ, KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ÔfiÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›ÙÂ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ˆ˜ ÌÈ· ÔÌ·‰È΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·fi‰Ú·ÛË Ì ÚfiÊ·ÛË ÙË ÁÓÒÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÌÂÈÚ›· ÎÈ ¤Ó· ÁÂÚfi ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ 211 7508.849

TÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7 ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 11.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 11Ì.Ì.

-EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜.

TÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·‚ÚÈ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·‚ÚÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, M. KÔÛÎÈÓ¿, AÓ. MÔ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, £ËÛ›Ô, 210 3255.444 Superlux. XÔÚfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Quasi Stelar/AÔÛÙÔÏ›· ¶··‰·Ì¿ÎË. Concept /XÔÚÔÁÚ·Ê›·: A. ¶··‰·Ì¿ÎË. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. M·ÓˆÏÈ¿‰Ë, ¢. K·ÌÈÓ¿Ú˘. TÂÙ.-¢Â˘Ù. 21.30. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). Afi 20/3. Iı¿ÎË. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ™. K·Ú·Ù˙¿. EÚÌËÓ‡ÂÈ: XÚ. K·„Ô‡ÏË. ª¤¯ÚÈ 16/3, 21.15, ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). I§I™IA-BO§ANAKH ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7216.317 ¶·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜.

TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÚÈηÏÈÒÙË, N. æ·ÚÚ¿˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 21, ú 18 (ÊÔÈÙ.).

16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 41


£∂∞∆ƒ√ I§I™IA NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7216.317 K·ÚȤڷ, ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ.

T˘ Wendy Wasserstein. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: M. NÙÂÓ›ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, AÏ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, °. XÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, º. ™ÔÊÈ·Ófi˜, K. Mȯ·‹Ï. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. 18.15 & 21.15. ú 24, ú 21 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.)

C ™∂ªπ¡∞ƒπ∞ Ã√ƒ√À TÔ˘ ∞¡∆ƒ∂∞ ƒ∞¶∆∏

BHMATA A¶√ ª∂∆∞•π «TÔ Jacob’s Pillow ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜». A˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ‰ÂÓ ı· ›¯Â η̛· ‚·Ú‡ÙËÙ·, ı· ¤ÌÔÈ·˙ Ì „·ÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÛÙ‹ ¿Ô„Ë ÂÓfi˜ Á›Á·ÓÙ· Ù˘ ¯ÔÚÔ-Ù¤¯Ó˘: ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï M·Ú›ÛÓÈÎÔÊ. ™ÔÊfiÓ ÙÔ Û·Ê¤˜, ÏÔÈfiÓ. TÔ Jacob’s Pillow ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¯ÔÚÔ‡. ™Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ I·Û›·˜ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ °Ô˘‰‹, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘˜: Ô Chet Walker, Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ Broadway Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Bob Fosse, ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÂÈ ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ù˘ Ù˙·˙ Î·È ÙÔ˘ musical theater, ÂÓÒ o Milton Myers, ÚÒËÓ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Alvin Ailey Î·È Ó˘Ó ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ XfiÚÙÔÓ Î·È ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ailey. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ –‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ– ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·Ï¤ÙÔ˘, Limon, Horton Î·È ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÚÔ˘Ó Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ÚÂÂÚÙfiÚÈ· (ÙˆÓ Jacqulyn Buglisi, Judith Jamison, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·˝ÔÓÙ˜) Î·È Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ οı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ‰‡Ô ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ‰¿ÛηÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÔÚÔ‡ ·fi 16 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. MÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û ̛· ·Ú¿ÛÙ·ÛË – ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi– ÙȘ ·ÊÔÌÔȈ̤Ó˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ‰È‰·¯ı¤Ó ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. K·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘Ú›: Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· (Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ, ‚‚·›ˆ˜) ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÌÈ· ˘ÂÚÏ‹ÚË ˘ÔÙÚÔÊ›· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ Jacob’s Pillow. XfiÚ„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ¯·Ú›ÙÂ! INFO: ● T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 15 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ I·Û›·˜ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ °Ô˘‰‹. ● T· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ● K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. ● K¿ı ÁÎÚÔ˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì 40 Ì·ıËÙ¤˜. ● ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ - ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi - ·fi ÙÔ˘˜ Chet Walker Î·È Milton Myers AITH™EI™ °IA ™YMMETOXE™: Arts Dance and Music Productions, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8847121, www.adamprods.com

42 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

KATø A¶O TH °EºYPA ¶Ï. HÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 ¶›Ûˆ ¯ÒÚÔ˜: BÚÒÌÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ Û Á· Ì›˙ÔÓ·. ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ M¿ÚÈ KÈÊ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢·ÊÓ‹˜, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, K. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 17, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KAºE£EATPO KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 2, 210 8235.467 New Age Cabaret. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜. KÔÛÙ.: §. °·‚·Ï¿˜, §. K·ÙÛ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, M. M·ÁÁ›Ú·, EÏ. K·ÛÙ¿ÓË, ¶Ú. ¶ÔÏ›Ù˘. ¶·Ú., ™¿‚‚. 23.15, ¢Â˘Ù. 21.30 K.E.A. – M¶E§§O™ K¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 E˘Ú˘‰›ÎË. ¢È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Z·Ó AÓÔ˘›Á. ™ÎËÓÔı.: °. M¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤ÏÏÔ˜, ¢. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. B·Ï¿ÛË, ™. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3427.426 TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á˘Ó·›Î·. TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ¢. M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, X. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ZÔ˘Á·Ó¤ÏÏ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15, TÂÙ. 20.00. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

Ray Cooney, John Chapman. ™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, £. K·ÏËÒÚ·˜, M. BÏÔ˘Ù‹, M. ¶›Ù˙˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15. ™¿‚, K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, Aı‹Ó·, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. X·˚οÏ˘, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). M¶ƒONT°OYAIH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8650.250 Annie. ∆ˆÓ Meehan, Strouse, Charnin. ™ÎËÓÔı.: M. TfiÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TfiÏË, ¢. ¢Ô˘Ì¤ÓË, XÚ. °ÎÈ˙¤ÏË, °. §È‚·Ófi˜. ™¿‚. 15.30, 18.30, K˘Ú. (·È‰È΋) 11.15, 18.00. ú 22, ú 16, ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). K˘Ú. ·È‰È΋: ú 16, ú 8 (·È‰.) MY§OI K. ™APANTO¶OY§O™ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢. & XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 9023.780 §ÂfiÓÙÈÔ˜ Î·È §¤Ó·. TÔ˘ °Î. M‡¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÁÁ. KÔ˘ÓÂÓȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·„¿ÏË, N. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, •. ¶ÔÏ›ÙË, EÚ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). NEO E§§HNIKO £EATPO °. APMENH ™. TÚÈÎÔ‡Ë 34,

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ „¤Ì· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ô‰¿ÚÈ·. TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙÂ

ºÈÏ›Ô. ™ÎËÓÔı.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AṲ́Ó˘, XÚ. M›ÚÔ˜, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, HÚ. MԢΛԢ, AÓ. °È·ÁÎÈÒ˙Ë, º. BÔÏfiÚÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15, K˘Ú. 20.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ./·È‰.)

§AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 T¤ÏÔ˜ K·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: B. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. MÔ˘Û.: £. AÌ·˙‹˜. XÔÚÔÁÚ.: ™. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °·Ï·Ó¿Î˘, °. °ÂÓÓ·Ù¿˜, £. °Ú¿Ì„·˜, K. §¤¯Ô˘, ™. ™Â˚ÚÏ‹, §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ., ¶¤Ì. (Ï·˚΋) 20.00, ¶·Ú. 21.00, ™¿‚‚. 18.00 & 20.15, K˘Ú. 17.00 (Ï·˚΋) & 20.00. ú 22, ú 20, ú 18 (Ï·˚Τ˜), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000

ME§I AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87 & ºˆÎ·›·˜ 4, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8223.160 Ÿ¯È ¿ÏÏ· „¿ÚÈ·, Ì·Ì¿. T˘ ¢ÈÔÓ˘Û›·˜ TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘Ú¿Î˘, £. BÔ˘ÙÛ¿, ¢. TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘, Œ. PÂ˘Ì·Ù¿. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì 21.30. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.)

O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ¢Ô‡Ï˜. TÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, P. ¶ÈÙٷ΋, ∞Ó. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.-™·‚‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ∫˘Ú. 20.00. ú 20, ú 16 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.).

Who’s Who? ŒÓ·˜ ¶ÔÏ›Ù˘ YÂÚ¿Óˆ YÔ„›·˜. TÔ˘

AÓÙÒÓË ¢ˆÚÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: °. Z‹ÎÔ˘. MÔ˘Û.: XÚ. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙ÂÈ: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 14 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.) META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5234.382 O °˘¿ÏÈÓÔ˜ KfiÛÌÔ˜. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: Nebojsa Bradic. ™ÎËÓ.-MÔ˘ÛÈ΋: §. KËϷˉfiÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. B·ÁÂÓ¿, °. KËϷˉfiÓË, AÏÌ. º¿È˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ™¿‚. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 Ÿ¯È ÙÒÚ·, ·Á·ԇϷ. TˆÓ

OÈ Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. MÔ˘Û.-™ÎËÓÔı.: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: ÕÔÚÔÈ ÕÚ¯ÔÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, §. TÛ¿ÙÛ˘, °. K·Ï¤ÚÁË, ¶. AÓÙ¤Ï˘, °. T·˘Ú›‰Ë˜, ¶. XÔ‡ÙÚ·˜, ÕÚÙ. OÚÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00

O¢OY KYK§A¢øN ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, 210 8217.877 Bella Venezia. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: : •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, E‡. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. TÚ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) O§YM¶IAKA AKINHTA EÁηٿÛÙ·ÛË •ÈÊ·ÛΛ·˜, ¶ÚÒËÓ ¢˘ÙÈÎfi AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ EÏÏËÓÈÎÔ‡. ¶ÚÔÒÏËÛË: 210 8840.600, www.i-ticket.gr, ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Metropolis. De La Guarda. YÂÚı¤·Ì· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ì ·ÎÚÔ‚·ÙÈο, ÌÔ˘ÛÈ΋, ı·ÙÚÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜, ·fi ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜

ÂÚÊfiÚÌÂÚ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Pichon Baldinu. TÚ.-¶¤Ì. 22.00, ¶·Ú.™¿‚‚. 20.30 & 23.30, K˘Ú. 20.30. ú 45. ª¤¯ÚÈ 19/3.

ÁÔ˜ ÙÔ˘ X¿Ô˘·ÚÓÙ ZÈÓ. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.).

¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, PÔ˘Ê, 210 3450.922 M‡Á· TÛ TÛÂ. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂ˚, T˙ÔÓ TÛ¿Ì·Ó. Afi‰ÔÛË-™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, YÚ. M·Ó¤. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23,ú 19, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

PENA B§AXO¶OY§OY ¢YTIKH OX£H KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 40, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5911.030 ™fiÔ˘... ÌÈÙ˜. ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: K. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ , OÚ. Tڛη˜, G. Skandalis, B. E˘‰·›ÌˆÓ , ¢. ™ÂÊÂÚÏ‹ , ŒÏ. Mȯ·Ï¿ÎË. ¶·Ú. 19.30 & 00.00, ™¿‚. 19.30 & 21.30. ú 18, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040 OÈ Ú¿ÛÈÓ˜, ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜, ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ÔÈ ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜.

EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ M. ÕÓıË, £. BÂÚ‡ÎÈÔ˘, °. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. æ¿ÏÙ˘, B. TÚÈʇÏÏË, K. TۿΈӷ˜, EÏ. ºÈÏ›ÓË, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, N. ¢fiÁη. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 20,ú 15, ú 15 (Ï·˚΋),ú 15 (ÊÔÈÙ.·È‰.), ú 23 (™¿‚. ‚Ú·‰.) ¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.665 H TÚ·Â˙·Ú›·. TÔ˘ A. R. Gurney. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜, K. Z·Ì¿Ú·˜ XÚ. K·ÛÙ·Ó¿. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ŒÓ· ÁÏ˘Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹-™ÎËÓÔı.: M. K·Ú‚Ô˘Ó›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K¿Úη˜, M. K·Ú‚Ô˘Ó›‰Ô˘, ¢. KÔÓÙÔ‡, K. ¶·Ú·Û¯¿ÎË ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15 ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 The Man who - A˘Ùfi˜ Ô˘ NfiÌÈ˙Â. TˆÓ ¶›ÙÂÚ MÚÔ˘Î,

M.-EÏ. EÛÙȤÓ. MÙÊÚ.: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Renate Jett. ™ÎËÓ-ÎÔÛÙ.: S. Weber. MÔ˘Û.: M. Tabrizi-Zadeh. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ú 15 (¶¤Ì.), ú 13 (¶·Ú.), ú 20 (™¿‚‚., K˘Ú.), ú 13 (ÊÔÈÙ.) ¶OPTA MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 A͇ÚÈÛÙ· ¶ËÁÔ‡ÓÈ·. TÔ˘ °È¿ÓÓË TÛ›ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: IÂÚ. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, O‰. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.). ¶POBA A¯·ÚÓÒÓ & H›ÚÔ˘ 39, 210 8818.117 TÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ °Ô˘fiÚÂÓ. KÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘

M¤ÚÓ·Ú ™ˆ. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. ZÒÙÔ˜, ¶. K·Ù¤Ú˘, XÚ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ¶·Ú.-™¿‚. 21.15. ú 18, ú 12 (ÔÌ·‰./ÊÔÈÙ.). ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ ÿÓÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙÊÚ.: Z. æ¿ÏÙ˘. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·Ì¤ÙË, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì-™¿‚. 21.15, ™¿‚. Î·È 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 21, ú 15. ª¤¯ÚÈ 19/3. O ÎÔÚÈfi˜. TÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ ™ÙÚ·ÓÙ. ™ÎËÓÔı.: £. ¢ÂÚÌ¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. ¶·Ú›Û˘, EÚ. §›ÙÛ˘, ™. §ÈfiÏË, B. K˘Ú·›Ô˘. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). Afi 23/3. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. MÔÓfiÏÔ-

POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ T˙ˆÚÙ˙. TÔ˘ ºÚ·ÓÎ M¿Ú-

ÎÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: °. ¶ÂÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. TÛÂÛÌ·Ù˙fiÁÏÔ˘, N. °·‚·Ï¿, AÓÙ. B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˘, M. MÔ¿ÙÛÔ˘. TÚ., ∆ÂÙ. 21.15, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). E‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ II. XÔÚÔı¤·ÙÚÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ M¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.-XÔÚÔÁÚ.: ¶. °¿ÏÏÈ·˜. XÔÚ‡ԢÓ: ™. K·Î·ÚÂÏ›‰Ô˘, ¶. AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, XÚ. KÔ˘ÏÔ˘Ì‹, AÓÙ. ¢ËÌËÙÚÔοÏ˘, °. KfiÙÛÈÊ·˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜. ¶·Ú 21.00 & 00.00, ™¿‚‚. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). M¤¯ÚÈ 25/3. ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.579 ¶ÚÔ‰ÔÛ›·. TÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Iˆ. M·ÎÚ‹, °. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘, A˘Á. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 12 (ÊÔÈÙ.) OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˘fiıÂÛË. T˘ X·Ú¿˜ NÔÌÈÎÔ‡. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.: °. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™. ¢ËÌ¿ÎË, §. K·ÌÔ‡Ú˘, N. KÚËÙÈÎÔ‡, B. §¤ÌÂÚÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 18.00, ú 20, ú 12 (ÊÔÈÙ.) SOUL CLUB, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 8894.842 ™ÂÏÂÛÙ›Ó·. TÔ˘ XÔÛ¤ PÈ‚¤Ú·. ™ÎËÓÔı.-MÔ˘Û.: AÚ. ™ÔÌfiÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÚ. ™Ù¿ıË, ¶. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, K. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ™¶ITI TEXNH™ §O§H™ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 5, K·ÏÏÈı¤· (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), 210 9234.806 TÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Â›Ó·È Â‰Ò. TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· TÛ›Ë. ™ÎËÓÔı.: §. TÛ›˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. M·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, K. K¿ÚηÏ˘, £. ¶ÔÏ›ÙÔ˘, XÚ. M·Ï·ÙÛÔ‡Ú·. K˘Ú.-TÚ. 21.00, ú 15, ú 13 (ÊÔÈÙ.), Ì ÔÙfi. ™TOA MÈÛΛÓË 77, 3Ë ÛÙ¿ÛË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145 H ˉÔÓ‹ Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜. TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, AÏ. KÔ‡ÚÔ˜, ¶. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ™. ™·Ú·ÊÈ·Ófi˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 20,ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.). ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39, °Î¿˙È, 210 3455.020 æ‡ÏÏÔÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿. TÔ˘ ZÔÚ˙ ºÂÓÙfi. ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, §. M·ÙÛ¿ÁÎÔ˘, °. TÛ¤‚·. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.15, ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.) ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9246.692 O ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Â TÛÔ˘¿Ó. TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÙ

MÚ¯Ù. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: ÕÁÁ. MÂÓÙ‹˜. MÔ˘Û.: K. B‹Ù·. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. KÔÎΛÓÔ˘, EÈÚ. IÁÁϤÛË, K. §·fi˜, HÏ. °ÂÓÓ·Ù¿, K. ºˆÙÈ¿‰Ë, £. X·ÏÎÈ¿˜. TÚ.-™¿‚‚. 20.30,

K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) ™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448 ™˘Á¯ÒÚÂÛË. T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï. M·ÎÚ‹, T˙. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, K. °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘, XÚ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. KÔ˘ÙÛÔ˘Ó¿ÎË. ¢Â˘Ù.-∆ÂÙ. 21.15. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). EÈÛÙڤʈ ·Ì¤Ûˆ˜. MÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· «¶Ï‡ÛȘ». ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.: AÓÙ. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: ŸÏ. °ÂÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹, °. BÚfiÓÙÔ˜, M. ™Î›ÎÔ˘, M. ºÚ¿ÁÎÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ŒÓ· η¤ÏÔ ·fi „¿ı· IÙ·Ï›·˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á. §¿-

ÌȘ. ™ÎËÓÔı.: X. PÒÌ·˜-AÓ. X·Ù˙ËÛÔÊÈ¿-N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, ™. ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 20.15, ™¿‚‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 17 (ÊÔÈÙ.). «417» M˘ÏϤÚÔ˘ 22 & KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5230.417 ™·°‹NÂÊ. XÔÚÔı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ AÁÁÂÏfiÛÎÔÓË. XÔÚÔÁÚ.-™ÎËÓÔı.: AÁÁ. ¶··‰¿ÙÔ˘. XÔÚ‡ԢÓ: AÁÁ. ¶··‰¿ÙÔ˘, EÏ. T˙·‚¿Ú·, ¢. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, B. XÚ˘Û·Óı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú., ™¿‚‚. 19.00 & 20.30, K˘Ú., ¢Â˘Ù., ¶¤Ì. 21.00 & 22.30. Afi 17/3. TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 •·ÊÓÈο ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. A‰·Ì¿ÎË, EÈÚ. M·ÏÙ¿ KÚ. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30, ¢Â˘Ù. 20.30. ú 15 (+ ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ). ™˘ÁÁÓÒÌË, M·Ì¿... MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. MÔ˘Û.: K. X·Ù˙‹˜, AÏ. X·Ù˙‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶··Ó›Î·, AÏ. X·Ù˙‹˜. ¢Â˘Ù. 22.00, TÚ, TÂÙ., K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. 19.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). TPENO ™TO POYº ™È‰ËÚ/ÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜), 210 5298.922, 6937 604.988 £Â·ÙÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ: ™¿Û ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ¶ÔÏÈ¿ÎÔÊ. ™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. §‡Á·ÚË, ÕÚÙÔ A·ÚÙÈ¿Ó, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, £. BÏ·-

‚È·Ófi˜. TÂÙ.-™·‚. 21.00, ∫˘Ú. 19.00. ú 23, ú 16 (ÊÔÈÙ.) ªÔ˘ÛÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ:K˘Ú›· ÌÔ˘ÛÈ΋, XÔÚ‡ÂÙÂ; MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.-ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚ·Á.: T. §‡Á·ÚË. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: X. KÂÊ·Ï¿, M. M·Ú›ÓÔ˜. XÔÚ‡ԢÓ: I. EÈÛÎfiÔ˘, EÏ. K·Ú·Ó¿ÛÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 27 (+ ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›). TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Stand up comedy Ù˘ §. PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, AÏ. K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛ˘, K. P·‚ÓȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.K˘Ú. 22.00.ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.), ú 18 (¶·Ú.-™¿‚.). UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965 Jack the RiMper. ™¿ÙÈÚ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ T˙·Î ÙÔ˘ AÓÙÂÚÔ‚Á¿ÏÙË. ™ÂÓ¿ÚÈÔ-™ÎËÓÔı.: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¶. ™Ì˘ÚÓ‹˜, AÓ‰. T˙ÈÓ¤Ú˘, B. Z·˚Ê›‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00, ú 13 ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 ¢È¿-ÏÔÁÔÈ ·Ú. 61 & M¤Û· ÛÙÔ Ì¤Û·. ™‡ÓıÂÛË-ÛÎËÓÔ-

ıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ X·ÚÈ˙¿ÓÔ˜ Î·È ™ÔÊ›· K·Ì·ÁÈ¿ÓÓË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. TÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚfi, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Ó·Ó ËıÔÔÈfi, ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ‚›ÓÙÂÔ Î·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ™ÙȘ 17, 18 & 19/3, 21.00. XYTHPIO IÂÚ¿ O‰fi˜ 44, 210 3412.313 °˘Ó·›Î· ·fi ·ÏÈ¿. TÔ˘ PfiÓ·ÏÓÙ ™›ÌÂÏÊÂÓȯ. ™ÎËÓÔı.: ÕÛ· TÔÌÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K¤ÓÙÚÔ˜, M. X‹Ó·ÚË, K. ™·Ì·Ú¿, I. AÁÁÂÏ›‰Ë, ™Ù. ¶ÂÙÚ¿Î˘. ¢Â˘Ù., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ N¤·˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. MÂÁ¿ÏË ÛÎËÓ‹: TÔ °¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: N. M·ÛÙÔÚ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, °. ¶ÂÚϤÁη˜, M. ¶··ÛÙÂÊ·Ó¿ÎË. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20,ú10 (ÊÔÈÙ.) MÈÎÚ‹ ™ÎËÓ‹: IÔ‡ÏÈÔ˜ K·›Û·Ú. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: N. K·Ú·ı¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, °. ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, M. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ¢. §ÈfiÏÈÔ˜. TÚ., TÂÙ. 21.00, K˘Ú. 22.00. ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.) ●


16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 43


>>

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

∆È ·›˙ÂÙ·È

XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ºA§HPO, ºOIBO™, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

(* *) B§E¶ø TO £ANATO ™OY 3 (FINAL DESTINATION 3) ÙÔ˘ T˙¤È̘ °Ô˘ÔÓÁÎ. M ÙÔ˘˜: M·›ÚË EÏ›˙·ÌÂı °Ô˘›ÓÛÙÂÓÙ, P¿È·Ó M¤ÚÈÌ·Ó. H ‰È·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ÛÒ˙ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ¤Ó· ÌÔÈÚ·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Û roller-coaster. O £¿Ó·ÙÔ˜, fï˜, ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ! ¶ÚԂϤ„ÈÌÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ Ì ΤÊÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÒÌ·Ù·... STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS, MAP°APITA, AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, NANA Cinemax

(* *) SYRIANA ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ °Î¤ÈÁηÓ. M ÙÔ˘˜: T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚, M·Ù NÙ¤ÈÌÔÓ. X·ÔÙÈÎfi ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ÁÈ· Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ù· Â›ÛËÌ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Ï·‰ÒÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ CIA. AÓ Î¿ÓÂȘ ˆ˜ ÎÏ›ÓÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· Ì ÙËÓ ÏÔ΋! STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, ATTIKON, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, ATTA§O™, KHºI™IA Cinemax, MAP°APITA, NANA Cinemax, ™INE

MHN ¶YPOBO§EITE TH °IA°IA 2 (BIG MOMMA'S HOUSE 2) ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘¿ÈÙÛÂÏ. M ÙÔ˘˜: M¿ÚÙÈÓ §fiÚÂÓ˜, N›· §ÔÓÁÎ. O ÁÓˆÛÙfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ T¤ÚÓÂÚ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È Í·Ó¿ Û Á˘Ó·›Î· ÁÈ· Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÈÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. AÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË... STER

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ (* *) 16 TETPA°øNA (16 BLOCKS) ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ NÙfiÓÂÚ. M ÙÔ˘˜: MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, N٤ȂÈÓÙ MÔÚ˜. M¿ÙÛÔ˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú· Û ‰›ÎË ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ Ù· 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ·Á›‰Â˜ ·fi ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. øÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ‰Ú¿ÛË, ·ÏÏ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚԂϤ„ÈÌÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. STER VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø

SHOPGIRL ÙÔ˘ ÕÓ·ÓÙ T¿ÎÂÚ. M ÙÔ˘˜: ™ÙÈ‚ M¿ÚÙÈÓ, KÏÂÚ NÙ¤ÈÓ˜. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ Ì ‹ÚˆÂ˜ ÌÈ· ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓË ˆÏ‹ÙÚÈ·, ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ˙ˆÓÙÔ¯‹ÚÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ¤Ó· Ó·Úfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰›¯ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ.

(* * * *) H KA£O¢O™ (THE DESCENT) ÙÔ˘ NÈÏ M¿ÚÛ·Ï. M ÙÔ˘˜: ™fiÓ· M·ÎÓÙfiÓ·ÏÓÙ, N¿Ù·ÏÈ MÂÓÙfi˙·. ŒÍÈ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÌÈ· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÛËÏÈ¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ıËÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·˘Ù‹. ÿÛˆ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ Û ÛÔοÚÂÈ Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ·Ó¿ÁÓˆÛ‹˜ Ù˘. STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™,

(* * * *) H TE§EYTAIA EK¢IKH™H (BOKSUNEUN NAUI GEOT) ÙÔ˘ TÛ·Ó°Ô˘Î ¶·ÚÎ. M ÙÔ˘˜: K·ÓÁÎXÔ ™ÔÓÁÎ, X·-KÈÔ˘Ó ™ÈÓ. YfiıÂÛË ··ÁˆÁ‹˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÚÈ-

PARK, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, E§§H

CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI,

CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, CINE CITY, NANA Cinemax

STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, ETOYA§-A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, BAPKIZA

ÎÔ˘. TÚÂȘ ÂÚÁ¿Ù˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙË ˘fiÁÂÈ· ÛËÏÈ¿ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi οÙÈ... ηÎfi. MÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ˙fiÌÈ Î·È Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ AÙÙÈ΋˜! X·‚·Ï¤˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ Û ÌÈ· ¿ÍÈ· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. VILLAGE

Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, AT§ANTI™, CINE CITY, °A§A•IA™, ODEON O¶EPA, TPIA A™TEPIA, ODEON MA°IA, ATTIKON ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, A£HNAION Cinepolis, A£HNAION, AE§§ø Cinemax, NANA Cinemax

(* * *) TO KAKO ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ NÔ‡ÛÈ·. M ÙÔ˘˜: MÂϤÙË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ¶¤Ë MÔÛ¯Ô‚¿ÙÛ¿ÎÈ Âı·›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜. AÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·; O ·Ù¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÎÈÛÙ› ÂΉ›ÎËÛË ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ. MÂÙ¿ ÙÔ «Oldboy» Î·È ÙËÓ «EΉ›ÎËÛË ÌÈ·˜ ΢ڛ·˜», ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤-

ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜. A§ºABI§, A™TY T™IOY... ÙÔ˘ M¿ÎË ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘. M ÙÔ˘˜: AϤͷӉÚÔ ¶·Ú›ÛË, AÓ·ÛÙ¿ÛË KÔÏÔ‚fi. ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘-

ALL THE INVISIBLE CHILDREN ÙˆÓ MÂÓÙ› ™·Ú¤Ê, EÌ›Ú KÔ˘ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ·, P›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ Î·È T˙fiÚÓÙ·Ó ™ÎfiÙ, K¿ÙÈ· §Ô‡ÓÙ, ™¿ÈÎ §Ë, ™Ù¤Ê·ÓÔ BÂÓÂÚÔ‡˙Ô, T˙ÔÓ °Ô˘. EÙ¿ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÎËÓÔıÂÙË̤Ó˜ ·fi ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ·fi ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ ‹ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÈÔ ·‰ÈÎË̤Ó˘ ›Ûˆ˜ «ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜» ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜: ÂΛӢ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ.

EM¶A™™Y ODEON, ODEON CINEºI§OI

APOLLON - Filmcenter, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE @ THE

(Ô) O XPONO™ ¶OY A¶OMENEI (LE TEMPS QUI RESTE) ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ O˙fiÓ. M ÙÔ˘˜: MÂÏ‚›Ï ¶Ô˘fi, Z·Ó MÔÚfi. N·Úfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì·ı·›ÓÂÈ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ¤ÁηÈÚ· ˆ˜ Ô Î·ÎÔ‹ı˘ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛÂȘ ηÈ, ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ, ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÕÏÏË ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË... ¢ANAO™,

MALL, VILLAGE PARK, ETOYA§, ¶§AZA, ºI§I¶

TPIANON

AVANT PREMIERE CASANOVA (18/3, 01.00) IÓÙ¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 EÍ·Ûʷϛ۷Ì Â›Û˘ 15 ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant premiere Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «Casanova», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Lasse

ÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‚ÈÒÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜... ·Ú¿ÓÔ̘ «Ô˘Û›Â˜». MÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ·fi ¤Ó·Ó ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË. MIKPOKO™MO™ (*) EKTO™ TPOXIA™ (DERAILED) ÙÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÊÛÙÚÔÌ. M ÙÔ˘˜: KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, T˙¤ÓÈÊÂÚ ÕÓÈÛÙÔÓ. Z¢Á¿ÚÈ ÌÔȯÒÓ Â΂ȿ˙ÂÙ·È ·fi ηÎÔÔÈfi Ô˘ ˙ËÙ¿ ‰È·ÚÎÒ˜ «·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ» ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. A›ÛÙÂ˘Ù· ÚԂϤ„ÈÌÔ ıÚ›ÏÂÚ ‰‹ıÂÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ Î·È ·fi «‰Ú¿Ì·» ÂÚÌËÓ›˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, ZEA

(*) O POZ ¶AN£HPA™ (THE PINK PANTHER) ÙÔ˘ ™ÔÓ §›‚È. M ÙÔ˘˜: ™ÙÈ‚ M¿ÚÙÈÓ, K¤‚ÈÓ KÏ¿ÈÓ. O ÂÈıˆÚËÙ‹˜ NÙÚ¤ÈÊÔ˘˜ ηÏ› ÙÔÓ ¿¯ÚËÛÙÔ Â·Ú¯ÈÒÙË ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ KÏÔ˘˙fi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ì·˙› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÔ˙ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ ı‡Ì·. STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, °A§A•IA™, °§YºA¢A, KA§Yæø, ºA§HPO, XA´§A´º

(* * * *) TRUMAN CAPOTE ÙÔ˘ M¤ÓÂÙ M›ÏÂÚ. M ÙÔ˘˜: º›ÏÈ ™›ÌÔ˘Ú XfiÊÌ·Ó, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È Ò˜ Ô TÚÔ‡Ì·Ó K·fiÙ ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ‚È‚Ï›Ô («In cold blood»). BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·Ó‰ÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÚÔÙ¿-

44 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

(* *) ™Y§§ABIZONTA™ THN EYTYXIA (BEE SEASON) ÙˆÓ ™ÎÔÙ M·Î°Î¤¯È, N٤ȂÈÓÙ ™›ÁÎÂÏ. M ÙÔ˘˜: P›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, ZÈÏȤ٠MÈÓfi˜. H ÛˆÙËÚ›· ÌÈ·˜ ۯ‰fiÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ Û¯¤Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ÔÚ›· Ù˘ 11¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌÔ‡; ÕÓÈÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÂÚ› ¶›ÛÙ˘. A§E•AN¢PA, A™TPON, °§YºA¢A,

ıËΠÁÈ· ¤ÓÙ ŸÛηÚ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE @ THE MALL, NANA Cinemax, ODEON STARCITY, AI°§H, VILLAGE MAROUSSI, I§ION, INTEA§, KHºI™IA Cinema, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ¶TI ¶A§AI

(* *) TSOTSI ÙÔ˘ °Î¿‚ÈÓ XÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: ¶Ú¤ÛÏÈ TÛÔ˘¤ÓÂÁÈ·ÁοÈ, T¤ÚÈ º¤ÙÔ. ŒÓ·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û ÌÈ· ·¯·Ó‹ ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏË ¤Íˆ ·fi ÙÔ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ˆ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘. OÚÈ·Îfi ÌÂÏfi ·fi ÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜. AºAIA, VILLAGE @ THE MALL, TITANIA Cinemax

(* *) A°Nø™TO™ KO™MO™ (THE NEW WORLD) ÙÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ M¿ÏÈÎ. M ÙÔ˘˜: KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, KÚ›ÛÙÈ·Ó M¤ÈÏ. 1607, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÏÔ΋ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ T˙ÔÓ ™ÌÈı Î·È Ù˘ ¶Ôη¯fiÓÙ·˜. EÓ›ÔÙ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û·Ó ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÎÔ‡ÊÈÔ Û·Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

M¶AM¶I 2: O ¶PI°KI¶A™ TOY ¢A™OY™ (BAMBI II) ÙÔ˘ MÚ¿È·Ó ¶›ÌÂÓÙ·Ï. TÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÊÈÏÌ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ 1942 ·ÔÎÙ¿ Û›ÎÔ˘ÂÏ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÚȤÚÁˆ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÏËÓ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë Û DVD. STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, AE§§ø Cinemax, AI°§H, BAPKIZA, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA CinemaxÌ TPIA A™TEPIA

O TI°PH™ KAI TO XIONI (LA TIGRE E LA NEVE) ÙÔ˘ PÔÌ¤ÚÙÔ MÂÓ›ÓÈ. M ÙÔ˘˜: PÔÌ¤ÚÙÔ MÂÓ›ÓÈ, Z·Ó PÂÓfi. O ÔÈËÙ‹˜ AÙ›ÏÈÔ ‚ϤÂÈ

Hallstrom, Ì ÙÔ˘˜ Heath Ledger Î·È Sienna Miller ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/3 ÛÙË 01.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18/3, ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ÛÙÔ IÚ¿Î ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. EΛÓÔ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÊÈÏÌ ÙÔ˘ MÂÓ›ÓÈ... ÂÁÒ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÛˆÙËÚ›·! VILLAGE PARK, ODEON CINEºI§OI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY

(* *) TRANSAMERICA ÙÔ˘ NÙ¿ÓÎ·Ó T¿ÎÂÚ. M ÙÔ˘˜: ºÂÏ›ÛÈÙÈ XfiÊÌ·Ó, K¤‚ÈÓ Z¤ÁÎÂÚ˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ʇÏÔ˘, Ë MÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ: ÙÔ ÁÈÔ Ù˘! ŒÓ· Ù˘ÈÎfi road movie ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹... ÛÙ· ÛΤÏÈ· ÙÔ˘. Afi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙ· ŸÛÎ·Ú Ê¤ÙÔ˜ Ë XfiÊÌ·Ó. ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

(* * *) TO MY™TIKO TOY BROKEBACK MOUNTAIN (BROKEBACK MOUNTAIN) ÙÔ˘ AÓÁÎ §È. M ÙÔ˘˜: XÈı §¤Ù˙ÂÚ, T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï. Afi Ù· 1963 Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜, ‰‡Ô ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘. YÂÚÙÈÌË̤ÓÔ ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ˆ˜ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE MAROUSSI, VILLAGE PARK, VILLAGE PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE @ THE MALL, ODEON STARCITY, ODEON KOSMOPOLIS, ANNA NTOP, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI, ODEON ZINA

TO XPONIKO MIA™ XY§O¶ITA™ (JUST FRIENDS) ÙÔ˘ PfiÙ˙ÂÚ K·ÌÏ. M ÙÔ˘˜: P¿È·Ó P¤ÈÓÔÏÓÙ˜, E˚ÌÈ ™Ì·ÚÙ. O KÚȘ, Û٤ϯԘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ·Ú¿ÙÔÏÌÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘: Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓË ÓÙ›‚· ™·Ì¿Óı·

T˙¤È̘ Û pop star. H Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË «¯˘ÏfiÈÙ·» Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ·fi Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Û ÂÊÈ¿ÏÙË!VILLAGE @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS

(o) MONAXO (MUNICH) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. M ÙÔ˘˜: ŒÚÈÎ M¿Ó·, NÙ¿ÓÈÂÏ KÚÂÁÎ. ŒÓ·˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ ËÁÂ›Ù·È «ÂÎηı¿ÚÈÛ˘» Ï›ÛÙ·˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ›¯·Ó ÂÌϷΛ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘, ÛÙ· 1972. ÿÛ˜ ¢ı‡Ó˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ô ™›ÏÌÂÚÁÎ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÛÙ· 164 ÏÂÙ¿... VILLAGE PARK (* *) KPYMMENO™ (CACHE) ÙÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÓÂÎÂ. M ÙÔ˘˜: NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ, ZÈÏȤ٠MÈÓfi˜. N¢Ú҉˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ‰È¯·ÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ K¿ÓÓ˜. AABOPA, GAZARTE, ™OºIA (* *) MATCH POINT ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓ·ı·Ó PȘ-M¿ÁÈÂÚ˜, ™Î¿ÚÏÂÙ °ÈÔ¯¿ÓÛÔÓ. TÂÓ›ÛÙ·˜ Û ʿÛË ÍÂÂÛÌÔ‡ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ VILLAGE @ THE MALL, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON STARCITY, VILLAGE PARK, ODEON O¶EPA, ¶§AZA .

(***) CRASH ÙÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ. M ÙÔ˘˜ NÙÔÓ TÛÈÓÙÏ, M·Ù NÙ›ÏÔÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË. Ÿ¯È ÙÔ Ó¤Ô «Magnolia», ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ¤Íԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE @ THE MALL, VILLAGE PARK, ¢IANA, AI°§H, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, CINE CITY, CINERAMA, ¢ANAO™, MAP°APITA, KA™TE§§A ●


16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 45


TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏

∞ı‹Ó·˜

ÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Shopgirl 18.10-20.2022.30

AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-

OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 18.15/ H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 21.00/ KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 23.00

79, 210 8832.666 ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 18.30-20.45-23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 16.00-18.00-20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.20/ Syriana 22.15 A›ıÔ˘Û· 2: H οıÔ‰Ô˜ 16.15-18.15-20.15-22.1500.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.1520.15-22.15-00.15/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.15-16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Syriana 16.0018.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.45 A›ıÔ˘Û· 4: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 15.15-19.15-21.15-23.15/ Shopgirl 17.15, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 5: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 15.30-17.3019.30-21.30-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 12.30

A£HNAION CINEPOLIS A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Shopgirl 18.40/ H οıÔ‰Ô˜ 20.5022.50 A›ıÔ˘Û· 3: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 18.20-20.30-22.40, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.40 A›ıÔ˘Û· 4: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 18.30-23.00/ O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 20.30

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂΉ›ÎËÛË 19.10-21.10-23.10

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 16.30/ TÈ ÛÙÔ... ÌÈÌ... ͤÚÔ˘ÌÂ? 20.40-22.40

Tsotsi 19.00-21.00-23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, µ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.40-20.40-22.40/ °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ¶·Ú.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Shopgirl 18.4020.40-22.40/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶·Ú.-K˘Ú. 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-17.30-20.15-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.45-

ÁÏ.)/ H οıÔ‰Ô˜ 18.4521.00-23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 6: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-15.30-17.00-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.00-15.30-17.0018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜, ¶¤Ì.-TÚ. 22.4501.00, TÂÙ. 20.00-22.4501.00/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain, ¶¤Ì.-TÚ. 20.00 A›ıÔ˘Û· 7: Truman Capote 21.15-23.45/ Shopgirl, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.15-16.3019.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.15-16.30-19.00 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¶¤Ì.-¶·Ú.

™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.1515.45/ Match point 18.1520.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.15-18.3021.00-23.15-01.15, ™¿‚‚. 11.45-14.00-16.1518.30-21.00-23.15-01.15, K˘Ú. 11.45-14.00-16.1521.00-23.15-01.15/ Lassie, K˘Ú. 18.30 A›ıÔ˘Û· 3: Shopgirl, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.15-13.30-15.45-18.00/ H οıÔ‰Ô˜-:20.15-22.3000.45 A›ıÔ˘Û· 4: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15-17.45-20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.15-

17.15-19.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.00-17.15-19.30/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 10: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 19.00-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 11: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ·, ¶¤Ì.-TÚ. 18.0020.30-23.00-01.15, TÂÙ. 18.00-20.30-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜,

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 19.30-22.30

APOLLON FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 All the invisible children 18.00-20.20-22.45/ K˘Ú. 13.00: OÈ ·ÚÌÔӛ˜ ÙÔ˘ Werckmeister

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 4, ¡. πˆÓ›·, 210 2712.640 Crash 18.00-20.15-22.30/ K˘Ú. 11.30: ™Â‚¿¯, O ıÚ‡ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ı·Ï·ÛÛÒÓ (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 18.3020.30-22.30/ M·‰·Á·ÛοÚË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 18.40/ H οıÔ‰Ô˜ 20.50-22.50/ Syriana, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 18.40-20.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.30

A£HNAï™

A™TY-CINEMA ∫ÔÚ·‹ 4,

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 18.00-20.00-22.00

210 3221.925 H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂΉ›ÎËÛË 16.00-18.00-20.15-22.30

AT§ANTI™ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Truman Capote 18.3020.45-23.00/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

Ó˘ 245 Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, MÂÙÚfi ¢¿ÊÓË, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.40-20.00-22.20 A›ıÔ˘Û· 2: 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 18.00-20.20-22.40

ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ. AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 18.3020.45-23.00/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÈ ÛÙÔ... ÌÈÌ... ͤÚÔ˘ÌÂ? 18.4020.50-23.00

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, Zˆ-

BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 Syriana 18.00-20.30-23.00

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 Syriana 17.30-20.0022.30, K˘Ú Î·È ÒÚ· 15.00

AºAIA NEWSTAR ART CINEMA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı ∆Ú›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 21/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A.

46 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

17.30-20.15-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.15-17.15-19.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.15-15.1517.15-19.30/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 21.3023.30-01.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-16.30-18.3020.30-22.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.3016.30-18.30-20.30-22.3000.30 A›ıÔ˘Û· 4: All the invisible children, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.45-19.00-21.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.15-16.4519.00-21.45/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 00.15 A›ıÔ˘Û· 5: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.30-16.45 (ÌÂÙ·-

& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.00/ 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 18.15-20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 9: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.45-16.15-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.00-14.45-16.15-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Syriana 19.1522.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 10: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.15-19.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.00-17.15-19.45/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 22.15-00.15

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, KÚ·Ù.: 210 8108.080 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45,

17.45-20.00/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: All the invisible children, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.0017.45-20.30-23.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-15.00-17.4520.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 6: Tsotsi, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.1518.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.4516.15.-18.30/ Crash 21.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: Syriana, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 16.0018.45-21.30-00.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.15-16.00-18.4521.30-00.00, ¢Â˘Ù. 15.3018.15-00.00 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.3016.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.3014.30-16.30/ Truman Capote 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 9: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Syriana, ¶¤Ì.-TÚ. 19.4522.30-01.00, TÂÙ. 19.4522.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.TÚ. 20.30-23.00, K˘Ú. 15.30-18.00-20.30-23.00, TÂÙ. 20.30-23.15/ Lassie, ™¿‚‚. 17.30 A›ıÔ˘Û· 14: Syriana, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 19.45-22.30, ™¿‚‚. 17.0019.45-22.30, K˘Ú. 14.1517.00-19.45-22.30, TÂÙ. 22.45/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain, TÂÙ. 20.00

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600

A›ıÔ˘Û· 1: 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.00-22.30, ™¿‚‚. 17.3020.00-22.30, K˘Ú. 15.0017.30-20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Syriana, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-22.00, ™¿‚‚.16.3019.15-22.00, K˘Ú. 13.4516.30-19.15-22.00 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 00.00/ Crash, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.15-18.45-21.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.15-13.45-16.1518.45-21.15 A›ıÔ˘Û· 4: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.15-16.30-18.4521.00-23.15-01.30, ™¿‚‚. 12.00-14.15-16.30-18.4521.00-23.15-01.30, K˘Ú. 12.00-16.30-18.45-21.0023.15-01.30/ Lassie, K˘Ú. 14.30 A›ıÔ˘Û· 5: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.1517.30-19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.00-15.1517.30-19.45-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 6: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.45-17.00-19.1521.30-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.30-14.45-17.00-19.1521.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: Syriana, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-18.15-21.00-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.45-15.3018.15-21.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.1517.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.1513.15-15.15-17.15/ Syriana 19.15-22.00-00.45 A›ıÔ˘Û· 9: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. 11.30-13.30-15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 17.30-20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 10: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.00-13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 19.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 11: OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ..., ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.00-16.15-18.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.0016.15-18.30/ H οıÔ‰Ô˜ 20.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: All the invisible children, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.45-19.15-21.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 11.45-14.15-16.4519.15-21.45/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 00.15 A›ıÔ˘Û· 13: Shopgirl, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-16.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.15-14.30-16.45, 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 14: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 15: H οıÔ‰Ô˜ 22.15-00.30/ O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.30-17.4520.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.0013.15-15.30-17.45-20.00 A›ıÔ˘Û· 16: Match point, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-18.15-20.45, ™¿‚‚.K˘Ú. 13.15-15.45-18.1520.45/ MfiÓ·¯Ô 23.30 A›ıÔ˘Û· 17: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.30-17.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.3017.00/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 19.30-22.15-01.00 A›ıÔ˘Û· 18: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. &

¢Â˘Ù.-TÂÙ. 16.00-18.1520.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.3013.45-16.00-18.15-20.30/ TÔ Î·Îfi 22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.1516.30-18.45,™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.15-16.30-18.45/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 21.0023.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 20: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ. 14.00-16.1518.30-20.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 11.45-14.00-16.15-18.3020.45, TÚ. 15.15-17.3019.45/ BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3, ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ. 23.00-01.15, TÚ. 00.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 19.15/ TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 22.15-00.30/ MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 14.30-17.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 12.15-14.30-17.00 A›ıÔ˘Û· 3 : M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 15.00-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-13.3015.00-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 22.4501.00/ K·ÏËÓ‡˘¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 18.00-20.15 A›ıÔ˘Û· 4: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 15.30-17.30-19.3021.30-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.30-15.30-17.30-19.3021.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 14.4516.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.4514.45-16.45/ Syriana 18.45-21.15-23.45

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 18.40-20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.30-20.30-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 18.4020.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.30-20.30-22.30

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.45-20.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: Crash 18.0020.25-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 18.4520.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 18.30-20.45-23.00

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 Crash 18.30-20.45-23.00, TÚ.-TÂÙ. 19.30-22.00 ¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ 19.00-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 2: Crash 17.3020.00-22.30 ¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 16.40 (Ì ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜)/


16 - 22 MAƒ∆π√À 2006 ATHENS VOICE 47


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ Crash 18.10-20.20-22.30

™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 TÔ Î·Îfi 18.30-20.3022.30

KHºI™IA CINEMAX 3

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 17.50-20.10-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 All the invisible children 18.30-20.45-23.00/ M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 19.10-21.0023.00/ TÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ù‹, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00/ T· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Shopgirl, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.20-20.30-22.40/ Shopgirl 16.30

GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3452.277 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 20.00-22.45, K˘Ú. Î·È 17.45

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 Truman Capote 18.0020.20-22.40

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Truman Capote 17.2019.50-22.20/ Casanova ™¿‚‚. 01.00 KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË & ∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950 O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.4520.45-22.45

KHºI™IA CINEMAX §. KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 17.0019.30-22.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Syriana 18.1520.45-23.15 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

¢ÚÔÛ›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 Truman Capote 18.0020.15-22.30

MAP°APITA ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9568.370 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 17.5020.20-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Crash 18.1520.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.5020.20 / BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 22.50 MIKPOKO™MO™ PRINCE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, TÈ ÛÙÔ ...ÌÈÌ... ͤÚÔ˘ÌÂ? 17.00 / TÛ›Ô˘ 19.0021.00-23.00

Brokeback mountain 17.00-19.50-22.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 17.20 / Match point 19.50-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: ™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· 17.5020.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 16.40-19.30-22.15

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.20-21.00-

ÛÔ˘ 3 19.20-21.40-23.40 A›ıÔ˘Û· 8: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.50-19.45-21.5000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00-15.50, K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 9: Syriana 16.0018.40-21.20-00.10, K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 10: Truman Capote 18.30-21.1023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 11: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 17.30-19.50-22.0000.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 12: Shopgirl 17.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 19.30-22.10, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.20

18.30-20.20-22.30 A›ıÔ˘Û· 4: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 21.30-23.50, ¢Â˘Ù. 19.10 / Shopgirl 19.10 ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 16.20 A›ıÔ˘Û· 5: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.50-19.45-21.5000.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. Î·È 15.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00, K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 6: Syriana 16.0018.40-21.20-00.10, K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 7: H οıÔ‰Ô˜ 16.40-19.00-21.10-23.30 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 20.10-23.00 / EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 17.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 9: O Ù›ÁÚ˘ Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 18.00-20.20, ™¿‚‚.-

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: All the invisible children 17.3020.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Match point 18.00-20.30-23.00 ¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291.800 Truman Capote 17.5020.10-22.30

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 Syriana 18.00-20.30-23.00

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447

NANA Cinemax §. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: H οıÔ‰Ô˜ 16.30-18.30-20.30-22.3000.30, K˘Ú. Î·È 12.3014.30 A›ıÔ˘Û· 2: Syriana 16.3019.10-21.50-00.30, K˘Ú. Î·È 12.45 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·Ï·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.30-20.45-23.00 / Shopgirl 16.20, K˘Ú. Î·È 14.10 A›ıÔ˘Û· 4: Syriana 17.5020.30-23.10 / Truman Capote 15.30, K˘Ú. Î·È 13.15 A›ıÔ˘Û· 5: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 19.15-21.3023.45 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 16.15-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30-14.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 16.0018.00, K˘Ú. Î·È 12.40 / Truman Capote 20.0022.15-00.30

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 Truman Capote 18.3020.45-23.00 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘

AVANT PREMIERE TO °A§AZIO ºOPEMA H Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·¤Û·Û 6 ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ E.T.E.K.T., ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ A·‚fiÚ· ·fi ÙȘ 23 M·ÚÙ›Ô˘. H Ù·ÈÓ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ (°ÈÒÚÁÔ˜ N·ÓÔ‡Ú˘), Ô˘ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙË «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿» ÙÔ˘, ·fi ÙË Ì›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ›, ÙÔÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·È ÙÔÓ Â͈ı› Û ·ÎÚfiÙËÙ˜. KÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Ì¿Ó· (Ë P¿ÓÈ· OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô A' Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), Ô˘ ·Ó Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. TO °A§AZIO ºOPEMA (19/3, 15.00) A·‚fiÚ·, IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 180 H ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Metavision ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ A.V. avant premiere Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 19 M·ÚÙ›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ 255 ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 19/3, ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A 48 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.30, K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 20.50, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.40 / Match point 17.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.10-20.20-23.10 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ¯˘ÏfiÈÙ·˜ 18.10 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 20.3022.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 5: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 17.0019.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.50 / 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 6: H οıÔ‰Ô˜ 16.40-18.50-20.40-22.50, K˘Ú. Î·È 12.20-14.20 A›ıÔ˘Û· 7: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 14.30-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: Match point 17.00-19.40-22.15

K˘Ú. Î·È 15.30, K˘Ú. Î·È 13.00 / TÔ Î·Îfi 22.50-00.40 A›ıÔ˘Û· 10: MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 16.3018.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.20 / Truman Capote 21.0023.20, ¢Â˘Ù. 21.10-23.30

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 17.30-19.50-22.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10, K˘Ú. Î·È 12.40. ¢Â˘Ù. ÌfiÓÔ 17.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 20.00-22.1000.20, ¢Â˘Ù. 23.30 / Match point 17.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 3: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.40-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. η È12.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.30-20.30-22.30, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.30, ¢Â˘Ù.

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain 17.00-19.45-22.30

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.30-20.00 / TÈ ÛÙÔ... ÌÈÌ... ͤÚÔ˘ÌÂ? 22.40 ¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00-20.15-22.45 / B¿ÏÈ·ÓÙ ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.00-20.1522.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 20.1522.30 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™¶OPTI°K KˆÓÛÙ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 / 210 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 20.00-22.15 / Zathura, ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 18.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 18.00-20.15-22.30

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.00-18.40, ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.45-16.00-18.40 / 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 21.20-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 18.30 / Truman Capote 20.3022.45 A›ıÔ˘Û· 3: Shopgirl ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.0014.40-16.50 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: H οıÔ‰Ô˜ 17.20-19.30-21.40-23.50 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.2013.20-15.20 A›ıÔ˘Û· 5: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.00-13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Syriana 18.40-21.10-23.40 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Brokeback mountain ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.4018.20 / Crash ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.50-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.10-20.5023.15 A›ıÔ˘Û· 7: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 18.10-20.10-22.10, ¶·Ú.-K˘Ú.: 18.10-20.1022.10-00.10 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30 A›ıÔ˘Û· 8: EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.5000.00 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.50-20.00-22.00 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ Î·Îfi ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.50-20.4022.30, ¶·Ú.: 18.50-20.4022.30-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.45-15.50-18.50-20.4022.30-00.20 A›ıÔ˘Û· 10: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.0020.10-22.20, ¶·Ú.-K˘Ú.: 18.00-20.10-22.20-00.30 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.50-19.10-21.20-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.20-14.3016.50-19.10-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 2: ¢‡Ô ÓÙÔ˘˙›Ó˜ ÌÂÏ¿‰Â˜ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.00-15.00 / O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 17.00-19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: BϤˆ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘ 3 19.40-21.4000.00 / Shopgirl ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.50-15.1017.30 A›ıÔ˘Û· 4: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.10-20.10-22.20, ¶·Ú.: 16.00-18.10-20.1022.20-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.00-16.00-18.1020.10-22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 5: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.10-14.10-16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Syriana 18.0020.45-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: H οıÔ‰Ô˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.4519.50-22.00, ¶·Ú.-K˘Ú.: 17.45-19.50-22.00-00.10 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.2013.30-15.30 A›ıÔ˘Û· 7: M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.40-14.40-16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / MËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ 2 18.20 / Crash 20.20-22.40 TITANIA Cinemax £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘,

210 3811.147 Tsotsi 18.10-20.20-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 17.4520.15-22.45 / M¿ÌÈ 2, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 19.00-21.00-23.00 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ 18.30-20.30-22.30 / TÚ. 21.00: MÔ˘ÛÈΤ˜ TÚ›Ù˜.

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ıÔ˘Û· 1: Syriana 18.0020.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 All the invisible children 18.00-20.15-22.30 / K˘ÚȷοÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ, 16.00: TÔ ·È‰› Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÔ‡‰· ºOIBO™ Syriana 18.00-20.30-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.00-22.00, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00/ TÂÙ. 21.00: H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™. OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓÂ... 19.00-21.30

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ & MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 58, 210 5023.463 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 20.00-22.30/ °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ, K˘Ú. 11.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ODEON MA°IA X·ÏΛ‰·, TËÏ. 2221025625 16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· 18.00-20.15-22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA ÕÓÈÛË Ì¿¯Ë 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ATTIKON ¢HM. KIN/ºO™ 16 ÙÂÙÚ·ÁˆÓ· 18.00-20.15-22.30

¢HM. KIN/ºO™ ONEIPO M·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4833.453 Transamerica 18.3020.30-22.30

∑EA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 EÎÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ 18.00-20.15-22.30 KA™TE§§A ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 44-B. ¶·‡ÏÔ˘, 210 4226.908 Crash 18.00-20.00-22.45

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 Syriana 17.20-19.5022.20

XA´§A´º ¶Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4120.524 O ÚÔ˙ ¿ÓıËÚ·˜ 18.2020.20-22.20 ●


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

∏ øƒ∞π∞ ™√¡∞ ª∞∫¡∆√¡∞§¡∆ ™∂ ¶√§À ¢À™∫√§∏ £∂™∏

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

EÈÛ‚ÔÏ›˜ Î·È ıËÚ¿Ì·Ù·: ·Ó·ÙÚȯ›Ï˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜

°ENNHMENOI ™TO ™KOTA¢I ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ H KA£O¢O™ ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ™ÎËÓÔıÂÛ›·: NÈÏ M¿ÚÛ·Ï ¶·›˙Ô˘Ó: ™fiÓ· M·ÎÓÙfiÓ·ÏÓÙ, N¿Ù·ÏÈ MÂÓÙfi˙· ****

ŒÍÈ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ì ¤ÊÂÛË ÛÙ· extreme sports ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙËÓ Î·Ù¿‚·ÛË ÌÈ·˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˘ ÛËÏÈ¿˜ ÛÙ· A·Ï¿¯È· ŸÚË Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ë ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ‡˜ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ › „¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙȘ Ô‰‹ÁËÛ Û ̤ÚË ·’ fiÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÂÚ¿ÛÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜. ¶ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ·Áȉ‡ÔÓÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤Úȉ˜ ηÈ, Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ÛËÏÈ¿... E›Ó·È ÌfiÏȘ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 36¯ÚÔÓÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ NÈÏ M¿ÚÛ·Ï, ÎÈ fï˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ: Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ù·Èӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ÌÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Â›‰· ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÛÔοÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤Ó˜ ÛÂοӘ ÙÔ˘! A˘Ùfi, Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ Û˘¯Ó¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë «K¿ıÔ‰Ô˜» ͯˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÙÚȯ›Ï˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡. °È·Ù› ÛÔ˘ οÓÂÈ Î·Îfi ÛÙÔ Ì˘·Ïfi! AÊÔ‡ ÚÒÙ· Û οÓÂÈ Ó· ÊÙ‡ÛÂȘ ·›Ì· ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÛÔ˘... TÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ¯Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÂÈÛÙÈÎfiÙ·ÙË Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó˘fiÊÔÚË, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚›·˜. O M¿ÚÛ·Ï Û ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiٷٷ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÍÈ Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ̤۷ ÛÙË ÛËÏÈ¿, Î·È ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ - ‰Ú¿Ì· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ™¿Ú·, Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ìfi Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ÎfiÚ˘ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi (Ë ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ı· Û·˜ Ù·Ú·-

DVD

ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·). Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔηχÙÂÈ Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÙË ÛËÏÈ¿, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ‡Ô˘Ï· clues ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ›Ù ӷ Á·ÓÙ˙ˆı›Ù ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ‚Ú›Ù ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ‹ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ÛÙ· fi‰È· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜. °È·Ù› Ë «K¿ıÔ‰Ô˜» ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÙ·È Û ηӤӷÓ. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·fi οو ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ı· Û·˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ÛÙÔ ı¤·Ì· ‰ÂÓ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È... ·Ó·Î·Ù¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏȷ΋ ¯ÒÚ·! A˜ Û·˜ Ì·ÚÙ˘Ú‹Ûˆ ÌÔÓ¿¯· ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙȘ ¤ÍÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó Â¯ıÚÔ‡˜ ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜, ·ÏÏ¿ ıËÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ê¿ÓÂ. K·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ˙ÒÔ... °È· Ó· ÌË Û·˜ ‰È·Ï‡Ûˆ ÙÔ Û·Û¤Ó˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ Û ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÏÔ΋. AÏ¿, ˆ˜ Ê·Ó ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ı· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ ˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›· Ì ‚ڋΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ, ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ‰˘ÛÊÔÚ›· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÁÈ· ÊÈÓ¿Ï οÙÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÙÚ·ÁÈÎfi Î·È ÓÔÛËÚfi Ì·˙› Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÁÈ· ηÈÚfi. ŒÍÙÚ· credit ÛÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÎÈ·ÚÔÛÎÔ‡ÚÔ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™·Ì M·ÎK¿ÚÓÙÈ, ÛÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‡Ô˘Ï˜ ‰fiÛÂȘ ·ÁˆÓ›·˜ ÂȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‰ÂÓ Û’ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰ÂȘ ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ·, Î·È Î·Ó¤Ó· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙË ÛÂÓ·Úȷ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ M¿ÚÛ·Ï Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ «K¿ıÔ‰Ô» Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‡ÎÔÏ· fiÌÔÈfi Ù˘. ø˜ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ˆ˜ ¯·‚·Ï¤. OÈ Â˘·›ÛıËÙÔÈ ı·٤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηχÙÂÚ· Ó· ·¤¯Ô˘Ó... ¶fiÛÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ∞

E›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û‡ÌÙˆÛË, ÙËÓ ›‰È· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘ fiˆ˜ ÙËÓ «K¿ıÔ‰Ô» Î·È Ì·˙›... ÙË ÌÔÓ·‰È΋ splatter Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÔÓÈο! OÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·È˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ Ú¿ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÂÈÎÒ˜ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜. E›Ó·È, fï˜, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ NÔ‡ÛÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙ· 30 ÙÔ˘ Ì «TÔ Î·Îfi» (* * *), ¤Ó· ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ˘ÔηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÊÈÏÌ Ì ˙fiÌÈ. MÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÛÙÚ·ÙȤ˜ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÓÂÎÚÒÓ Ì¤Û· Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ó‡¯Ù·! ŒÓ· ÙÛÔ‡ÚÌÔ «·ÌfiÏ˘ÓÙˆÓ» ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Ô‰‡ÛÛÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ϤÔÓ ¿Î˘ÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó Î·È... ÙÔ Á¤ÏÈÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ¿ Ù· ‰Âο‰Â˜ Ï›ÙÚ· ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ¿ÍÈ· ·ÓÙÂÚÔ-Âʤ/Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ AÏ·¯Ô‡˙ˆÓ. ¶·Ú¿ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤۷ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ «K·Îfi» ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË, ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. EΛ Ô˘ ˘ÛÙÂÚ› Â›Ó·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ù¿Î·˜ ‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·ÚÈ·ÎÔ‡ camp ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ ı· ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔ ¯·¯·ÓËÙfi Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙ· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· (Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi, ηÏfi, ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÙÚfiÔ Ù˘ «Á·Ï·Ú›·˜»,

Bruce Lee: O ̇ıÔ˜. TÚÈÏfi Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi DVD Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ Î¿ı Ù˘¯‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÂÓfi˜ pop Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. TÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó··ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙ¤. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ MÚÔ˘˜ §È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Jeet Kune Do, ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·Ú·Û΋ÓÈ· Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ, ÙÔ «Game of death». ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈ, ÁÂÓÈο, ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ¯·Ú¿˜ Î·È Û˘ÁΛÓËÛ˘. (AV) One point ÙˆÓ T˙ÂÊ P¤ÓÊÚÔÔ˘ Î·È M·ÚÙ¤ÈÓ £fiÚÛÔÓ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Íˆ ·fi ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Î¤Ù· ¿Ó¢ ·ÔÛÙÔϤ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· Î·È Î·ÙÚ·Î˘Ï¿ ÚÔ˜ ÙËÓ „‡¯ˆÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂȘ «Èfi˜ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ÌÔ˘»! EÏ·ÊÚ¿ ηÊÎÈÎfi ÌÂÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÂÈ ÂıÈÛÌfi˜ ηÓÔÓÈÎfi˜ Ì ÙÔ ÛÙÈÏÈ˙¿ÚÈÛÌ· Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. £· ÙÔ ‚Ú›Ù ˆ˜ «¶·Ú¿ÓÔÈ·» Î·È ı· Û·˜ ο„ÂÈ ÙÔ antivirus ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Û·˜... (¶POO¶TIKH) ●

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 49


∆∞π¡π∂™

fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ٤ÙÔÈ· Ù·ÈÓ›·). AÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ·Ïfi¯ÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ı·Ó¿ÙˆÓ, Ô˘ οÔ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰›¯ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù·. AÏÏ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÛÂοӘ ÙÔ˘ Á·Ì‹ÏÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ‹ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» Ì ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‰·ÁÎÒÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Û’ ¤Ó· Á‹‰Ô, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È Ó’ ·ÓÂÌ›ÛÂÙÂ Î·È ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ·ÎfiÌË! Afi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ M¿ÈÏ· °ÎfiÏÓÙÌÂÚÁÎ, ÙÔ «™˘ÏÏ·‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·» (* *) ÙˆÓ ™ÎÔÙ M·Î °Î¤¯È Î·È N٤ȂÈÓÙ ™›ÁÎÂÏ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· 11¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷϤÓÙÔ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· «Ï‡ÛÂÈ» Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂÚ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ fiÔÈ·˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘. ¶·Ú¿ ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ ÊÈÏÌ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ·ÊÂÏ‹ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘‰ÈÛÌfi ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› Û ¤Ó· ÊÈÓ¿Ï Ô˘... ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ÔÈÔÓ Î·È Ò˜ ÙÔÓ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ. «T˙¿ÌÈ» Ù· ηÏÂȉÔÛÎÔÈο ÙÚÈοÎÈ·. M¿ÚÙ˘Ú·˜ Û ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÌϤÎÂÈ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÒÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ηٿıÂÛË ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó «16 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·» (* *) Î·È ¿ÊıÔÓ· ˘Ú¿ Ô˘ ÂÈ-

50 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ™˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Ô MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ ηÈ... Ë ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÏÔ΋˜ ·Ï¿ «·ÓÔȯÙfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ» Ô˘, fï˜, ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÛÈ·Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ P›ÙÛ·ÚÓÙ NÙfiÓÂÚ. ¶¿ÚÙ ÙÔ «O ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘» ÙÔ˘ ™ÂÚfi, ·Ê·ÈÚ¤Û·ÙÂ... ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Î·È ÚÔÛı¤Û·Ù ÙȘ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓÔ̷ӛ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ O˙fiÓ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙȘ ÛÂÓ·ÚȷΤ˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ÎψÙÛ‹ÛÙ ÙÔ ÌÂÏfi Ì ÌÈ· Á·ÏÏÈ΋ ˘ÂÚÔ„›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ Ì ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· (¿ÏÈ!). E›Ó·È Ô «XÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ» (Ô) ·ÏÏ¿ ·fi ˘ÔÌÔÓ‹ Ìˉ¤Ó È· ÁÈ· ÙÔÓ O˙fiÓ, Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÌÔÓ¿¯· Ì ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì· gay ηÚÎÈÓÔ·ıÔ‡˜ Ô˘ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ·Ó ÚfiÏ·‚ ӷ ˙‹ÛÂÈ, ÙÈ ÂÛÙ› ı¿Ó·ÙÔ˜ ηÈ... ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ÙËÓ ¤ÊÙÂÈ Ë ÁηÚÛfiÓ· Ì ÙÔ ÛÙ›ÚÔ Û‡˙˘ÁÔ, ¿Ú·ÁÂ; ¶·›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÊÚ·Á›‰Ô˜ Ù˘ UNICEF ÛÔÓ‰˘ÏˆÙfi ÊÈÏÌ «All the invisible children» Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ MÂÓÙ› ™·Ú¤Ê, EÌ›Ú KÔ˘ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ·, P›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ Î·È T˙fiÚÓÙ·Ó ™ÎÔÙ, K¿ÙÈ· §Ô˘ÓÙ, ™¿ÈÎ §Ë, ™Ù¤Ê·ÓÔ BÂÓÂÚÔ‡˙Ô Î·È T˙ÔÓ °Ô˘, ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ı·... ¯˘ı› Ôχ ·›Ì· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·! ●


TEXNH

™‡Á¯ÚÔÓ· Û¯¤‰È· ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘

¢øªA∆π√ ¶∞¡π∫√Y ∫∞π ∞¶√™Àª¶I∂™∏™ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H

∏ ∆∞¶∂∆™∞ƒπ∞ ∆ø¡ ASSUME VIVID ASTRO FOCUS

PANIC ROOM ÿ‰Ú˘Ì· ¢E™TE ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ 11 & EÌ. ¶·¿, N¤· IˆÓ›· - 210 2754.862

MÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢E™TE, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› Ï‹Úˆ˜ ÛÙË Ó¤· ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙË N¤· IˆÓ›·, Û’ ¤Ó·Ó ÙfiÔ fiÔ˘ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ËÚÂÌ›· ÙˆÓ ÂÚȯÒÚˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÍÂοı·Ú· ÙÔ ÏÈÙfi, ˙ÂÛÙfi (‚Ï. Î·È cozy) ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ (‰È· ¯ÂÈÚfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘). ™ÂÌÓfiÙËÙ· Î·È ËÚÂÌ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÔı¤ÛˆÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¯·ÓfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÁÎÏ·Ì ¤ÏÔ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ æ˘¯ÈÎfi. H ÚÒÙË ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ panic room Î·È ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Û¯¤‰È·, ›‰Ô˜ Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÌϤÂÈ Ì ÙË «Ó¤· Ù¿ÛË» Ô˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù‡Ô˘, ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ Ó·ÓÈΤ˜ (Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ·Û‡ÌÏÂÎÙ˜), ÁÚËÁÔÚÔ‡Û˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ ÙˆÓ H¶A. EÈÌÂÏËÙ¤˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÔÈ T˙¤ÊÚÈ NÙ¿ÈÙ˜ Î·È K¿ıÈ °ÎÚ¤ÈÛÔÓ. M ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÛˆÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ. ¢ËÏ·‰‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ÁηÏÂÚ› Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ «Deitch Projects», Ô˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ –·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ ÔÈ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›ӷȖ Ë ÁηÏÂÚ› Ô˘ «ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û ÊÈÏfi‰ÔÍ· ÚfiÙ˙ÂÎÙ˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ» Ù· ÔÔ›· ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Ô˘ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ «‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë Ó¤· Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Ì ÙË Ìfi‰·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜» (Ô T˙¤ÊÚÈ NÙ¿ÈÙ˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Â›Û˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ Î·È –ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ– ‹Ù·Ó Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Monument to Now, Ô˘, ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο È·, ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂΛÓË Ë Ì›·, Ô˘ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·‹¯ËÛË Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 2004). H K¿ıÈ °ÎÚ¤ÈÛÔÓ Â›Ó·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ Deitch Projects Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÁηÏÂÚ› Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ fiÙÈ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. H Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Î·È Ù˘ ¶Úfi‚ÈÓÙÂÓ˜ ÛÙÔ PfiÔ˘ÓÙ ÕÈÏ·ÓÙ (·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ̤۷ Û ÎÔÈÓÔ‚È·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·˘ÙfiÓÔÌ· ¤ÓÙ˘·, ÌÔ˘ÛÈο ÁÎÚÔ˘ Î.¿., Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜). ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 120 ¤ÚÁ·, 51 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜

ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÚÈÒÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. Ÿ¯È ÙˆÓ ÌfiÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯¤‰È· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ıˆڋıËΠfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ·). ¢ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ·Ó ·ÎfiÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ «‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜» ı·ً˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÎÔÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û·Ó «ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ [ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜] ‰›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ˙ˆ‹ Ù‡Ô˘ DIY [‚Ï. ÊÙÈ·Í’ ÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘], ÙÔ punk ˆ˜ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È Û Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ù· Ì›ÓÙÈ· Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ Ù¤¯Ó˘». øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì ‚¿ÛË ·˘ÛÙËÚÔ‡ÙÛÈη ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (Î·È fi¯È ÌÈ· Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÌ›ÏËÎˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· ¿ÚÙÈ). O ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ›, Â›Û˘, Ó· ·ÊÂı› Û ÌÈ·Ó ·Ó¤ÌÂÏË ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ÊÚÂÛο‰· ÌÈ·˜ Ó·ÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ¯·ÚÈو̤ÓË ‚Ú¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ù·ÂÙÛ·Ú›· ÙˆÓ «assume vivid astro focus», Ô˘ ηχÙÂÈ Â͈ÙÂÚÈο ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ (̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ¤ÚÁ· ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ). TÔ assume vivid astro focus Â›Ó·È ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË EÏ› ™Ô˘ÓÙÌÚ¿Î (Ô˘ ·fi ÙÔ 1992 ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÔÈΛϷ ̤۷ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎfiÓˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ –Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ– Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ÌϤÎÔÓÙ·È, ۯ‰fiÓ ÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÔχÏÔη Û˘ÌϤÁÌ·Ù·. M ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ·ÙÒÌ·Ù·, ÂÈÁڷʤ˜ ÁÈ· t-shirts Î.¿. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ XÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ™Ô‡ÏÔ˘ –Ë ÌfiÓË Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ MÈÂÓ¿Ï ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. H ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (¶·Ú·Û΢‹ 16:00-20:00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 11:00-16:00). TȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊı› ηÙfiÈÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ (10:00-18:00). ∞ 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 51


µπµ§π√

O ™Ù¤ÏÈÔ˜ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘.

¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∞ ∆√À ∞§∏£π¡√À T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ «M∞ƒ∆ÀƒIE™ °π∞ ∆√¡ EªºÀ§π√ ∫∞π ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ Aƒπ™∆∂ƒ∞» ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘, ÂΉ. E™TIA, ÛÂÏ.600, ú 25

TÔ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2001 ¤Ù˘¯Â Ó· ‰ˆ ÛÙË NET ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ MÂÏÔÁÈ¿ÓÓË. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 5 ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙËÓ ŒÏÏË ¶·¿ Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÚÈÓ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ù˘ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. E›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 50 ¯ÚfiÓÈ·. M ʛÏËÛÂ, ¤ÏÂÁ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê·Îfi Î·È ·Û˘Ó·›ÛıËÙ· ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ·ÎÔ‡ÌËÛ ٷ ¯Â›ÏÈ· Ù˘. MÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË Á¤ÌÈÛÂ. X·Ì¤ÓÔÈ ¤ÚˆÙ˜, ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜. X·Ì¤ÓË ÁÂÓÈ¿; Ÿ¯È, ϤÂÈ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜, fi¯È ¯·Ì¤ÓË, Ô‡Ù ÓÈÎË̤ÓË. «Ÿ¯È, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ‹Ú ÙÔ Î›ÓËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ‹ÙÙ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ §·ÌÚ¿Îˉ˜ ·˜ Ô‡ÌÂ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤È·Û·Ó Ì ÙȘ ÈÙ˙¿Ì˜ ÌÈ· ̤ڷ Î·È Ù· ¯¿Û·Ó fiÏ·. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È Â›‰Â ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ·Óı›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù·». K·ıfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙÔ ¤Ô˜, ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ AÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ EÌÊ˘Ï›Ô˘. TÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ «PÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·», ÛÎfiÚȘ ÂÈÎfiÓ˜, Ê¢Á·Ï¤Â˜ Ì·ÙȤ˜, ‰¿ÎÚ˘·, fiÓÔ˜, ÚÔ‰ÔÛ›·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. «K·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ÙÔ 2000 ÙÔ KKE ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ! Afi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÔ˘ÎÔ˘¤ fiÏ· Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂȘ, Â‰Ò ‚Á¿Ï·Ó ¯·ÊȤ ÙÔÓ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Â̤ӷ ‰ÂÓ ı· ‚Á¿ÏÔ˘ÓÂ...». «K·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ ·ÔÎËÚ‡ÛÛÂȘ ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi;» A˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙȘ ˙ˆ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤˙ËÛÂ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·

52 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. ¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ›ÛÙ˘ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ÛÙËÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ·Ú¿ÏÔÁË ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ËıÈ΋ ÛÙ¿ÛË; TÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¿Ú·Á ۋÌÂÚ· fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ Â˘Ê˘Â›˜, Û˘¯Ó¿ ·ÌfiÚʈÙÔÈ, ÔÈ ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰ÂȘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ È‰ÂÔÏfiÁÔÈ; ¶¤ı·ÈÓ·Ó, fiˆ˜ › ÎÈ Ô MÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ıÔ˜; Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·: Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì·˙› Ù˘. KÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË, Ô ™.K. ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. TÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ô˘ÙÔ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·; ◊Ù·Ó fiÏ· Ì¿Ù·È·, ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó˜; ™‡ÓÙÚÔÊÔÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ËÙÙËı‹Î·ÙÂ; TÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó Ú¤ÂÈ, ·fi ÙÔÓ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÌfi; «Y‹Ú¯·Ó Ê·Ó·ÙÈÎÔ›. ™Â Â›Â‰Ô ËÁÂÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û˜ Ôχ ·ÎÚ·›Â˜ ÌÔÚʤ˜ –ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŸÌˆ˜ ÛÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ fiÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. Bڋη ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘: ı¤Ïˆ Ó· ˙‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·Ó ˘Ôʤڈ Â›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ. ¢ÂÓ Â›¯Â ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. TÔ˘˜ ·Á·¿ˆ Ôχ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. AÓ‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ıÚ˘ÏÈ΋. ¶¤Ú·Û·Ó ÔÏÏ¿, ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÏϤ˜ Ì·ÁÎȤ˜, ‰È·ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ÙËÛ·Ó ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. ◊Ù·Ó Â·Ó·Ûٿ٘. A˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ·, ¿Óˆ ·fi ÔÁ‰fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ‹ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. O °Ï¤˙Ô˜

Â›Ó·È Û·Ó ¤ÊË‚Ô˜, Ì ÙËÓ ŒÏÏË ¶·¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ Ì mail! ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ·Ù› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ŸÙ·Ó ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ·ÔÎÙ¿˜ ÌÈ· ¿ÏÏË Û¯¤ÛË Ì ÙË ˙ˆ‹, ÙË ¯·›ÚÂÛ·È. E›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· Ï·¯Â›Ô. O NÂÊÂÏÔ‡‰Ë˜, ¤ı·ÓÂ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜, ‹Ù·Ó 9596 ¯ÚÔÓÒÓ fiÙ·Ó Î¿Ó·Ì ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ı˘ÌfiÙ·Ó Ù· ¿ÓÙ·. A˘ÙÔ› Ô˘ ÌÈÏ¿ÓÂ, ‚¤‚·È·, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÎÔ˘ÎÔ˘¤, Â̤ӷ Ì ıˆÚÔ‡Ó Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡! EΛÓÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹Ù·Ó Ô X·Ú›Ï·Ô˜ ºÏˆÚ¿Î˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË. O X·Ú›Ï·Ô˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜... ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙˆ˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÏfiÁÔ Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. BϤÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›ÔÈ Ù‡ÔÈ, Ôχ ηı·ÚÔ›, Ôχ ÓÙfiÌÚÔÈ, ‚ϤÂȘ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, Â›Ó·È Ôχ Ù›ÌÈÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. O ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ËÁ‹ıËΠÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Ú’ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ï¿ıË ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÎÔÈÌfiÓÙ·È ‹Û˘¯ÔÈ Ù· ‚Ú¿‰È·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ¯¿Û·Ó ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ôχ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ú·Û˘Úı‹Î·ÓÂ, ÙÔ˘˜ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Î·È Ï›ÁÔ ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Ù· Ï¿ıË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜. Afi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ NÈÎËÊÔÚ›‰Ë Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. MÈÏ¿ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÓÂÔÏ·›Ô˜ Ô˘ Ì¿˙¢ ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ ’50. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËÎÂ. ◊Ù·Ó 22 ¯ÚÔÓÒÓ. Ÿˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË, Ô˘ ϤÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÎÙÂϤÛˆÓ, ÔÈÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. ¶Ô˘ ¤ÈÓ·Ó, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó, ¤·È˙·Ó Ì·ÎÚÈ¿ Á·˚‰Ô‡Ú· ÁÈ· Ó· ÙË Û¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔʇϷΘ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. MÔ˘ ¤ÏÂÁ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó‚¿ÛÂÈ Û·Ó ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. O K‡ÚÎÔ˜ ¿ÏÈ Ï¤ÂÈ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ. E›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË ÁÂÓÈ¿, Ô˘ Ì›ӷÓ ӤÔÈ. AÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏ·, ÂȉÈο Ô K‡ÚÎÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÛÙfi˜. T· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Ù· Í·Ó·‰Ô‡Ó, ¤Î·Ó·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ù· ‰ÈfiÚıˆÛ·Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ «Â˘Ù˘¯Ò˜ ËÙÙËı‹Î·Ì» ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó ÌÈ· Ôχ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ¿Óˆ Û ·˘Ùfi. §¤Ó ‰ËÏ·‰‹ ηχÙÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi. AÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. K·È Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜».

A¡∞ª∂™∞ ™∂ ¢À√ E§§∞¢∂™ - H EÎÎÚÂÌ‹˜ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ K·Ú˙‹, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ÛÂÏ.290, ú 15

E›Ì·ÛÙ ·ÌÊ›ı˘ÌÔÈ. °ÂÌ¿ÙÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. K·È ˙ԇ̠۠ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÌÊ›ı˘ÌË, ÌÂÚ‰Â̤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ‰‡ÛË, ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓÔȯً ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÙË ÊÔ‚ÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ. O ºÔ›‚Ô˜ K·Ú˙‹˜ fï˜ ›ӷÈ. O ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ –·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ù ÛÙÔÓ Aı‹Ó· 9,84– ÂȯÂÈÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ 1996-2003, Ù˘ ‚Ú·¯‡‚È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÏ. ÙÔ˘ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡». O ˘fiÙÈÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, «H EÎÎÚÂÌ‹˜ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË», ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. TÈ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, fiÛÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Á ·Ú·¤Ú·; ¶ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÔȘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÊÔ‰Ú¿; K·È ΢ڛˆ˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜: Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË EÏÏ¿‰·, ÙÔ˘ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi ¿ÏÏË ‚¿ÛË; E›Ó·È ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ê˘ÛÈο ÌfiÓÔ ÙÔ ¶A™OK ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. O º. K. ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ ÙÔ˘˜, Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜: ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‹ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ·ÎÈÓËÛ›·; E›Ó·È ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ¶A™OK ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «ÂÓfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜», ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ú· ·fi Ù· ‡ÎÔÏ· ÎÏÈÛ¤ ÙˆÓ «Î·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÎÒÓ», ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ¿ÎÚˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜. O º. K. ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·ıfiÏÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ‰ËÏ·‰‹, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ô, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ›Ûˆ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞

H °YNAIKA ANAMNH™H T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ TÛÈÙÛÂÎÏ‹, ÂΉ. EÎÎÂÚÂ̤˜ ŒÓ· ·Ê‹ÁËÌ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ·›ÛıËÛ˘, ÂÓÙ‡ˆÛ˘, fiÛÔ ÂÓfi˜ ‚·ıÈÔ‡, ·ÓÂϤËÙ· Ï˘Ë̤ÓÔ˘ ÊÈÏÈÔ‡. ™Â 11 ‰È·‰Ô¯Èο «Îڷλ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË ÒÚ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË, ÌÈ· Á˘Ó·›Î·-·Ó¿ÌÓËÛË. EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ¤ÓÙ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 21/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


¶√§∏

Post-ÛÙ¤ÎÈ· ÛÙËÓ «¿ÁÚÈ·» Ï·Ù›·

KA¶√À ∂¢ø °Àƒø... TÔ˘ ANTPEA KOY§OYPI¢H

¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, ÙÔ A˘ÙfiÓÔÌÔ ™Ù¤ÎÈ ÛÙËÓ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. EΛ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¤Ú· ·fi Ù· Ì·˙¤Ì·Ù·, ÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÚÔ‚ÔϤ˜, οÔȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¿ÚÙÈ, Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î.¿. °È· Ó· Ì¿ıÂȘ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ·˘-

Û¯¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ Ù˘ ‰Â-

ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÛÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤Ó· ·fiÎÔÌÌ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˙›...

ηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÁ‰fiÓÙ· ‹ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÓ‹ÓÙ·.

...∂I¡∞π ∫π ∞À∆O

K·È ÌÔÚ› Ù· Â‰Ò ÎÈÓ‹Ì·Ù· ·fi ÙfiÙ ӷ Âı·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ‰È·Û¿ÛÂȘ. MÔÚ› ϤÔÓ Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÈ Â‰Ò ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÚÂÌÂÙ¿‰Èη, ÙÚ¤ÓÙÈ Î·Ê¤ Î·È Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· «Ì ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ», Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ı·ÌÒÓ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏ˘‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi Á›ÙÔÓ˜ Î·È ·Ú·Á›ÙÔÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û‹Ì·Ó·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ «ÂÈΛӉ˘ÓË Ï·Ù›·». K·È ÁÈ· ¿ÓÎˉ˜, ÊÚÈÎÈ¿ Î·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, Ì›· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÌËÙ¤Ú·. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ÔÈÔ˜ ·›˙ÂÈ Û ÔÈÔ ÎÏ·Ì, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È fi,ÙÈ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ¿ÚÙÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜ punk Î·È hardcore, ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο noise, drum’n’bass Î·È trance ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÛÙ· TEI, ÛÙÔ ™ÙÚ¤ÊË, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ‹ ·ÏÏÔ‡, ı· Ù· ‚ÚÂȘ fiÏ· Û ·Ê›Û˜ Î·È ·ÊÈÛ¿ÎÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. K·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ì·˙› ı· ‚ÚÂȘ Î·È fiÏË ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙˆÓ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ, ·fi ÙȘ ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ê›Û˜ ̤¯ÚÈ Ù· ηϤÛÌ·Ù· ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÔÌÈϛ˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜, ÔÚ›˜ Î·È ÏÔÈ¿. Afi ¿Ô„Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÏÔÈfiÓ, Ë Ï·Ù›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ mainstream Û˘¯Ó¿ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ ÙÔ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi». M fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ background Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ·ÚfiÓ (¿ÌÔÈÚÔ ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì·˜), ÍÂ‹‰ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÂÎÈÒÓ Î¿ÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¿ÙÔÌ·, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓÔȯ٤˜ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙÈο ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÈÓfi. T¤ÙÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÙÔ KÔÓÛÂÚ‚ÔÎÔ‡ÙÈ, ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘, ÙÔ ™Ù¤ÎÈ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ TÛ·Ì·‰Ô‡ Ì ·ÚÎÂÙ¿

ºÚ¤ÛÎÔ Ú¿Ì·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ, Î·È Ô ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¯ÒÚÔ˜ Ï·Ù›·˜ Î·È ÂÚȯÒÚˆÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÙÔ Nosotros ÛÙË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·. ™ÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, fiÔ˘ ÏfiÁˆ ¯ÂÈÌÒÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·), ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿. K·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Nosotros ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë AÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ K›ÓËÛË, ÙÔ KÂÓfi ¢›ÎÙ˘Ô, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· B·‚˘ÏˆÓ›·, Ë OÌ¿‰· MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Aı‹Ó·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ÂÓÒ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ οÔÈÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ù· ·Ú¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÏfiÁˆ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ‹Úı·Ó. £ÂˆÚËÙÈο ¿ÓÙˆ˜ –Î·È Ú·ÎÙÈο ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ– ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ÓÔȯً ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. K¿ı ̋ӷ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ù˘ÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÈÛÔÎÔÏÏÂ›Ù·È Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È, Î·È fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ οı ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‚Ú·‰È¤˜ Ô›ËÛ˘, ¿ÚÙÈ, ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î.¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ, ·Ú·‚ÈÎÒÓ, ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Û‡ÓıÂÛ˘ ‹¯Ô˘ Ì H/Y, Ù˙Ô˘Ú¿-Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ¿ÏÏ· –Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·Ó fi¯È fiÏ·, ‰ˆÚ¿Ó. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ì·Ú Ì Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ –¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜–, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ϤÌ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡» ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ı· ‚Ú›Ù ÙÔ ÊÏ·˚ÂÚ¿ÎÈ Ì fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞

MÔÚ› Ë Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 53


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (y.nenes@yahoo.com)

ÕÓÔÈÍË 2006

E§§∏¡π∫H ªO¢∞ ● TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌfiÏȘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÊÚÂÛÎÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Look Mag Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈ· ÊÚȯÙfi ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ Margiela, ÂÙÛÔÎÔÌ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹, ÎÔÏÏË̤Ó˜ ¿ÁÚÈ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ÎÔÏ¿˙ ÙÔ˘ AÔ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ™ÙÂÚÂfiÙ˘Ô˘ Ù˘ Mfi‰·˜. TÔ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙·ÌÂ Û·Ó Ó· ‚Ϥ·Ì ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ͤӈÓ. ¶¿ÓÙ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. E›Ó·È Û·Ó Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó· ÁÎÚ¤ÌÏÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ –ÙÔ ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÂÛ·È, ÙÔ ¯·˚‰Â‡ÂȘ Ì ÂÏ·ÊÚfiÙ·ÙË Ûȯ·ÛÈ¿– ‹ Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È Êfi‚Ô. E‰Ò Ù˘ ›· ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙË ÏÂ˙¿ÓÙ·, ÙËÓ Í¤¯·ÛÂ. K·Ï¿, ÙËÓ ÎÈÏfiÙ· ‚¿Ï·Ù ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·; T¤ÙÔÈ·. £¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ÍÂ·ÛÙÚ¤„ÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó·

ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÙÔ ı¿„ÂȘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ·Á·‹ÛÂȘ. K¿ı ٤ÛÛÂÚ· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÌ·Ù· Á˘Ú›˙·ÌÂ Î·È Í·Ó·ÎÔÈÙ¿˙·Ì ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. ™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ÊÔÚÂı› ÙÔ Ï·Û› punk ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏÂÚ› ‚ÔÏ¿Ó fiˆ˜ ¿ÓÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Maison Martin Margiela ÛÙË N¤· YfiÚÎË, Ì ٷ ÚÔ‡¯· ̤۷ Û ÌÈÛ¿ÓÔȯٷ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÙÔ˘˜ ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜, Ù· ÌÈÛÔÂṲ̂ӷ Ú¿ÊÈ· ÛÙÂÚˆ̤ӷ Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó shopping Ì ·ÁˆÌ¤ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ fiÏÔ ‰fiÓÙÈ·, ‰ÈfiÙÈ ¯¤ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ K›ÓËÌ· ÙÔ˘ Antwerp, ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡ ÙÔ Íԉ‡ÂȘ, Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· or not. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ οı Ӥ· ÛÂÏ›‰· ÙÔ ¯¤ÚÈ ·Û˘Ó·›ÛıËÙ· ¤Î·Ó ̛· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ‚fiÏÙ· Â¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ë ·Ê‹ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ·Ù¤ÏÂȘ ÛÙËÓ ˘Ê‹, fiÛÔ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ, ÔÚ҉˜, Û·ÁÚ¤ ‹ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·˜ ̈Úfi. ◊Ù·Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÏÔÈfiÓ, ÌfiÏȘ ›¯Â ‚ÁÂÈ Ù‡¯Ô˜ Î·È ¿Ú¯È˙ ÙÔ ™Ô˘-KÔ˘, ·ÎÔ‡Á·Ì ÙËÓ ·ÔÛ˘Ì›ÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ÍÂÊ˘Û¿ÂÈ ‚È·ÛÙÈ΋ Û·Ó ÙÔ ÔÙÔÌÔÙÚ›˜ ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ. EΛÓË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ X·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Î·È ÎÔοψ۷. ● E›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ Ò˜ ¤Ó·˜ Î·È ÌfiÓÔ ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÊfiÓÙÔ. ™·Ó ηÚÙÔ‡Ó Ô˘ ÊÚÈ˙¿ÚÂÈ Î·È ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ screen, ¿ÏÏÔ ÛÎËÓÈÎfi, ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¿ÏÏÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘. ŒÓ·˜ ‹¯Ô˜ ıÔÏ‹˜ ηÌ¿Ó·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÛÈÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ ÈÚ¤ÏÈ Î¿Ó· Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë Aη‰ËÌ›·˜ ÚÔ˜ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, ¤ÊÂÚ ·fiÙÔÌ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ XÂÈÌÒÓ·. ŒÓȈ۷ fiˆ˜ ϤÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ ¯¿ÚÔ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜: ¤Ú·Û·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ηÈ, Û·Ó Ù· ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔ˘ÏÔ¯¤ÚË, ÛÎ¿ÏˆÓ·Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó –Ë ÁÈ·ÁÈ¿, ı¿Ï·ÛÛ·, Ë Eϛӷ, ¤Ó· ÛÎÔ‡ÙÂÚ, ÌÂÙÚfi Re di Roma, Î·È ÂΛÓË Ë Áχη Ô˘ ÓÈÒıÂȘ ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ, Û·Ó Ó· ÌÔ˘‰È¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÈÂÏÔÁfiÓÔÈ ÛÔ˘. N¤Ô Ù‡¯Ô˜, Ӥ˜ Ìfi‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÔ˘ÈΤÓÙ, ηÌ¿Ó˜, X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›. ŸÏ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›· Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· ÍÂÚ¿Ûˆ. ● §›ÁÔ ÈÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Ù· ÈÔ ÂÚˆÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ X·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ. ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô porno-punk ÔÚ·ÙfiÚÈÔ, Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‡ÌÓˆÓ ÍÂÛÎÈṲ̂Ó˘, ÂÚˆ-

54 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒ∆π√À 2006

ÙÂ˘Ì¤Ó˘ ηډȿ˜, ¤Ó· ÈÂÚfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Á·Ì‹ÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ·Î Ù˘ ÕÓÔÈ͢ –¤Ó· cd ·fi ÙËÓ Ù¤ˆ˜ X‹Ú· Versace, ÙÔÓ Quentin, Ô˘ ÙÔÓ Â›¯· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿Î„·Ó ÙÔ e-mail. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ Quentin; M¤Û· Û ¤Ó·Ó ¿ÙÛ·ÏÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ¤ÓıÂÚÌ·, ‚È·ÛÙÈο, Á˘ÚÙ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ· Ì›· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ‚ڋη ·˘Ù¿ Ù· 6 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·-ÚÔÛ¢¯¤˜, Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ÂÚˆÙÈ΋˜ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘, Ù˘ÊÏ‹˜ ˘ÔÙ·Á‹˜, ¿ÁÚÈ·˜ ÂÈı˘Ì›·˜, I wanna fuck you like a bunny Ì ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi echo, ͢ڷÊȤ˜ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú·, ÌÂÚÈο acid ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂ӷ chorus ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Kurt Weill, ÙÔÓ Antony, ÙÔÓ Tom Waits, ˘ÛÙÂÚÈο ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ì ԢÚÏÈ·¯Ù¿ Lene Lovich, ÔÓÂ̤Ó˜ Û·Ϙ Û ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¤ÎÛÙ·ÛË. AÎÔ‡ˆ ηÌ¿Ó˜. ● E›¯·Ì ʤÚÂÈ ÙÔÓ Û˘¯ˆÚÂ̤ÓÔ, ÙÔÓ ıÂ›Ô §ÂÓ ·fi ÙËÓ AÁÁÏ›·, ÁÈ· ¶¿Û¯· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. EÚ¯fiÙ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ◊Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ï›ÁÔ Ì·ÁΈ̤ÓÔ˜, ı· ÁÓÒÚÈ˙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏÔ‡˜ Î·È ÂÁοډÈÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ê·ÁËÙ¿. E›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. TÔ Ù·Í›‰È ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ‡ ·fi ÙÔ Merseyside, ÙÚ¤Ó·, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÂӉȿÌÂÛ˜ Ù‹ÛÂȘ, ÏÔ›·, Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ Ì ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÛÙÚ·¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. ºÙ¿Û·Ì Ӈ¯Ù· MÂÁ¿Ï˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ôχ ÛÎÔÙ¿‰È, Ôχ Ï¿ÛË. O ı›Ԙ §ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó ¯·Ì¤ÓÔ˜, ›¯Â ›ÂÛË Î·È ·Ó¿Û·ÈÓ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·. ŒÏÂÁÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ

ı· Âı¿ÓÂÈ. TÔÓ ‚¿Ï·Ì ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÛÎÂ¿Û·ÌÂ Î·È Û‚‹Û·Ì ÙÔ Êˆ˜. O ı›Ԙ §ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËΠ‚·ÚÈ¿ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÙËÓ ÌÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ KÔ˘‹Ó M·›ÚË. TÔ Úˆ› Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘, ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘, ¿ÎÔ˘Á ̛· ·fiÏ˘ÙË ËÛ˘¯›· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓË... Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ì›· ÌÔÓ·¯È΋, Ì·ÎÚÈÓ‹ ηÌ¿Ó· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÈÙÈ‚›ÛÌ·Ù· Ô˘ÏÈÒÓ. O ı›Ԙ §ÂÓ ÌÈÛ¿ÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È Â›‰Â ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚˆÈÓfi ‹ÏÈÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ·’ ¤Íˆ ÔÏϤ˜ ·ÓıÈṲ̂Ó˜ ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. M¤Û· Û 20 ‰Â‡ÙÂÚ·, Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Ô ı›Ԙ §ÂÓ Â›‰Â fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜: ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ Î·È Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ● H ÕÓÔÈÍË Ì·›ÓÂÈ ÚÒÙ· ‰È·ÎÚÈÙÈο. ¢ÂÓ ÙËÓ ÔÏ˘ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÙËÓ ÎÚ·Ù¿Ì on hold ̤¯ÚÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ, ʤÚÓÂÈ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹. K·È Í·ÊÓÈο ·ÎÔ‡˜ ÌÈ· ηÌ¿Ó· Î·È fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÛÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÛÙÈÏfi Î·È ·Ó·Ù‹Ú˜ Î·È ÎÈÓËÙ¿ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ·, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Í·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËΘ Ì ¤Ó· ÓÙ·Ó. ¶·›ÚÓÂȘ ÙÔ ÎÔ›‰È Î·È ÎÔ˘ÚÂÏÈ¿˙ÂȘ fiϘ ÛÔ˘ ÙȘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ ʈÙÔÁڷʛ˜ (ηϿ, οÓÂȘ ÎÈ ¤Ó· ÎfiÈ) Û·Ó ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ Margiela. N¤· ˙ˆ‹. K·‚·Ï¿˜ ÙÔ ÛÎÔ‡ÙÂÚ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ ÙËÓ fiÏË Ó· ‰ÂȘ Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ù· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ó¤Ô Êˆ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. ™ÙËÓ ¶Ï¿Î·, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Ô‰· ÙËÓ A‰ÚÈ·ÓÔ‡, ‚ϤÂȘ ÙÔ Remember ÙÔ˘ B·Ó¿ÎÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙfiÙÂ, 1978, ÊÙËÓ¿ ‚ÈÓ›Ï, ÂÏÂÂÈÓ¿ ÏÂÔ¿Ú χÎÚ·, ÏȈ̤ÓÔ Î·˙¿Ï, ·Ú·Ì¿Ó˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi punk ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. ™ÙȘ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ˜ ÛÙÂÓ¿¯ˆÚ˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘, ÌÔ¿ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÚԇΘ. Œ¯ÂȘ Âı¿ÓÂÈ Î·È ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, fiÏ· Â›Ó·È fiˆ˜ ÙfiÙÂ. ● OÈ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÕÓÔÈÍË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù·Ï·›ˆÚÔÈ –Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È urban look Î·È ·Ϥ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È deconstruction my ass... Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰ÂȘ Á‡Úˆ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÌÔ˘Ú‰ÂÏ› ÙÛÈÊÙÂÙÂÏ›, ÊÏ·Û¿ÙÔ ÚÔ˙, ÊÙËÓfi Ì·Ù˙¤ÓÙ· ‰È¯ÚˆÌ›·˜ Ì radiant ÌÏ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ ͯ¿ÛÙËΠӷ ·›˙ÂÈ fiÏË Ó‡¯Ù· Û ¿‰ÂÈÔ Û›ÙÈ, Ì ÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔȯً ‰È¿Ï·Ù·, ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜ Û·Ó ÙÚÂÏfi˜, Ù· ¿ÊËÛ˜ fiÏ· fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯٿ, ÓÙÔ˘Ï¿È·, ıÂÚÌÔۛʈÓ˜, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, fiÚÙ˜. M ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙ·Ó ¤Ê˘Á˜. ∞ (Y.°. æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù ÙÔÓ Quentin, ·›˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù· ™¿‚‚·Ù·, ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘ Ù· 6 ÈÂÚ¿ pornopunk ÙÚ·ÁÔ‡‰È·).


™À¡∞À§π∂™

ŒÚ¯ÔÓÙ·È: O Bob Dylan, ÔÈ Roxy Music, ÔÈ Stooges, o Manu Chao Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ

HUGE ™YNAY§IAKO KA§OKAIPI TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À (makismilatos@in.gr)

AÓ Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ›̷ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ηÏÔη›ÚÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· «ÌÂÁ¿Ï·» ÔÓfiÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÒÚˆÓ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô §˘Î·‚ËÙÙfi˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ OÏ˘ÌȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘, ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ‹Ú·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 40¿Úˉ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. TÔ ¤Î·Ó·Ó Ì ÙÔ˘˜ Duran Duran, Ì ÙÔÓ Phil Collins, Ì ÙÔ˘˜ A-ha, Ì ÙÔ˘˜ Black Sabbath. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÈ Ì ÙÔ «¤Ó‰ÔÍÔ» ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80 (Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Ôχ hot).

M¤Û· Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜,ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ Î·È ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ› ÙȘ 30! Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙÔ Rockwave (11,12,13/7), ÙÔ Ejekt (2,3/6) Î·È ÙÔ Synch (6,7,8/7). O Bob Dylan ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈԉ›·, Ô˘ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ (ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿) ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ̤۷ ÛÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ. £Ú˘ÏÈ΋ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘, Ì ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Van Morisson ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÒÚ· fï˜ Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÂÓÓËı› Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™ÎÔÚÙÛ¤˙Â, ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È fiÏË ÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Ô˘ ÙÔ˘ ¤-

¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ¤ÓÙ˘·. OÈ Roxy Music Â·Ó·Û˘Ó‰¤ıËηÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì (ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ô Eno, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Î·È Î·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË ÛÙ· ̤۷ IÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË PÈ˙Ô‡ÔÏË; O Iggy Pop Ì ÙÔ˘˜ Stooges ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ fiÛÔ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÙfiÙ Ô˘ ¤·È˙·Ó punk, fiÙ·Ó ÙÔ punk ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË ÂÊ¢ÚÂı›. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÛÙȘ 12/7, ÂÓÒ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· (19/7) ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¤Ó· ·ÎÏfiÓËÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ Madrugada Î·È ÔÈ Puressence ı· ·ÏÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ YÌËÙÙÔ‡. °È· ÙÔ Ejekt, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜: ÔÈ Keane Ì ÙË ÁÏ˘ÎÂÚ‹, ÂÊË‚È΋ ÙÔ˘˜ Ô, ÔÈ Scissor Sisters Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ¿ÏψÛÙ ̷˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô Jamiroquai Ô˘ Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÊÙ›ÛÂÈ, ÔÈ Hooverphonic Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÔÈ Underworld Ô˘ ı· ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó Ù· «ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›·...». TÔ Gagarin 205 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ʤÙÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ Î·Ïfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi) Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ê›ÍÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ Los de Abajo (8/6) Ô˘ ı· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ MÂÍÈÎfi, ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ K·Ú·˚‚È΋, ÔÈ ıÚ˘ÏÈÎÔ› Tiger Lillies (10,11/6) Ô˘ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Roots (2/7) Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÛÔ˘‰·›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯È ¯Ô Î·È Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ô «ÙÚÂÏfi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡» Devendra Banhart (4/7) Ô˘ ı· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÈ Â›Ó·È Ë „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·. ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì fï˜ ‰Ò... OÈ Ê‹Ì˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Isaac Hayes, Manu Chao, Archive, DJ Shadow, Ojos de Brujo... ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Bruce Springsteen. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Ô Richie Blackmore ÁÈ· ÌÈ· ·Á·ÓÈÛÙÈ΋ Ó‡¯Ù· ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘. K·È Ê˘ÛÈο, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È (‚¿ÛÈ̘) ʋ̘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ fiÛ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Athens Voice Ù. 113: Zappa Plays Zappa (7/6 - OÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ· ÍÈÊ·ÛΛ·˜) Massive Attack (9/6 - K·Ú·˚ÛοÎË) Sting (16,17/6 - M·Ï·Î¿Û·) Roger Waters (18/6 - M·Ï·Î¿Û·) Rolling Stones ( 25/6 - OÏ˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ) Philip Glass ( 3,4/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ) Solomon Burke & Blues Brothers (11,12/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ) Diana ∫rall (13/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ) Toto (12/7 - OÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ· ÍÈÊ·ÛΛ·˜) B.B. King (22/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ) Liza Minnelli (26,27/7 - HÚÒ‰ÂÈÔ) Depeche Mode + Raveonettes (1/8 - M·Ï·Î¿Û·) ∞ 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 55


£∂∞∆ƒ√

O §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ Á¤ÚˆÓ ºÚfiÈÓÙ

HYSTERIA ∆√À TEƒπ T∑O¡™√¡ TÔ˘ °IøP°OY XPONA HYSTERIA, ÙÔ˘ T¤ÚÈ T˙fiÓÛÔÓ. MÂÙ·ÊÚ.-™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÎ. ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, º. •˘Ï¿, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ™Ù¿ÙÛηÁÈ·. £E∞∆ƒ√ Bƒ∂∆A¡π∞. MOTOROLA, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579

ÕıÂÏ¿ Ì·˜, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÈÙ·ÏÈ΋, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË ÛÎËÓ‹, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ BÚÂÙ¿ÓÈ·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ Hysteria, ÙÔ˘ T¤ÚÈ T˙fiÓÛÔÓ, ·Ú·ÙËÚԇ̠ˆ˜ Ë Ù·ÂÙÛ·Ú›· Ù˘ Û¿Ï·˜ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °·‚·Ï¿. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ –ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ– ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ηıÒ˜ ÔÈ ı·٤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ –ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ Û ¤Ï·ÁÔ˜–, Ì›· ͢ÏfiÛÔÌ·, ηڤÎϘ, ÎÔÌÔ‰›Ó·, ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ·˘Ï‹ Î·È ‰¤ÓÙÚ· –‰ËÏ·‰‹ ÌÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. TÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ô Á¤ÚˆÓ ºÚfiÈÓÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘. O ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ –ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 150 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘–, ·Ó Î·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÂÈ –¤Ì·ı– ηϿ. TËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘. MÔÏÔÓfiÙÈ ÔÓ¿ –·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ–, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î¿ı ÙfiÛÔ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ¤ÓÂÛË ÌÔÚÊ›Ó˘, ÁÈ· Ó· ͯӿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ͤÚÂÈ, οÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Úfi‚· ı·Ó¿ÙÔ˘ –ÁÈ· Ì·˜ ·fi„– Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘. H T˙¤ÛÈη (º·›Ë •˘Ï¿) ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi –ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘– Î·È ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ¿ıÏÈ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· –„˘¯Èο ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÒÚ·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Û·Ó Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̿ıËÌ· ‹ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Ô‡˜ ºÚfiÈÓÙ –¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô, Ô A˚ÓÛÙ¿ÈÓ Î·È Ô M·ÚÍ. E‚Ú·›ÔÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ. TÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÈÔ˘ÓÁÎ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÙÔ Ï¤ÂÈ. XˆÚ›Û·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· ‹ ‚¿Ó·˘Û· Ô ºÚfiÈÓÙ Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ Î·È Ú¿Ô˜ Á¤ÚˆÓ. T· ͤÚÂÈ fiÏ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. EÌ›˜ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘. ÕÏÏÔÙ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· K·‚¿ÊË, ¿ÏÏÔÙ Ì ÙÔÓ Mfiگ˜, ¿ÏÏÔÙ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ŒÏÏËÓ· ·ÂÚÔfiÚÔ, £¿ÓÔ BÂÏÏÔ‡‰ÈÔ –ÊÈÁÔ‡Ú˜ ‰È¿ÛË̘, ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ʈ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. K·È ̤۷ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÙÒÚ· Û·Ó Ô Ì¿ÙÏÂÚ ÙÔ˘, Ô °È·¯Ô‡ÓÙ· (M¿Ì˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜), ηٷÊı¿ÓÂÈ Ô ™·Ï‚·ÓÙfiÚ NÙ·Ï› (Õ΢ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘). MÔÏÔÓfiÙÈ fiÏ· Â¿Óˆ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ·-ÙÚÂÏ¿ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì·˙› ÙÔ˘. T· ıˆÚ› fiÏ· Ê˘ÛÈο. O NÙ·Ï› Â›Ó·È Ì›· ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ ÓfiÙ·, ¤Ó·˜ Ì¿ÁÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·˘Ùfi, fiÔ˘ Ô ºÚfiÈÓÙ ÂÚÓ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜. ¶¿ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ûˆ, Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏÈÒ˜. •·Ó¿ ÁÂÌ¿Ù· ʈ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. MÔ˘ÛÈο. §ÔÍ¿ Û·Ó ÙÔÓ AfiÏψӷ. E›Ó·È Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰› –¯ˆÚ›˜ Û˘Ó›‰ËÛË. 56 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

§. §∞∑√¶√À§√™, ∞∫. ™∞∫∂§∞ƒπ√À

EχıÂÚÔ˜ – K·˙·ÓÙ˙·ÎÈÎfi˜. XˆÚ›˜ ·ÚÂÏıfiÓ. AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì –ÔÈÔÈ; ÂÌ›˜;– ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ –·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ΋ Ë ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈ΋ χÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °·‚·Ï¿– Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ‹, Ë Î·ÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô˘ ˘ÂÚ›ÛٷٷÈ, Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ, Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi– ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ̤ÓÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˜ ÁÈ· fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·È‰› ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ –Û·Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË Î·È Ï‡ÛË– ›Ûˆ˜. TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ –Û·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·– ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ‚ÂÏfiÓ· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ. TÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Êˆ˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ Á¤ÚÓÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ›Ûˆ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·. H ÛȈ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ fiÏÔÈ, οÓÂÈ ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ Ôχ ÌfiÓÔ. 60 ¯ÚfiÓÈ· „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙÒÚ· Ó· Âı·›ÓÂÈ. K·È ηıÒ˜ ¤Ê¢Á· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ BÚÂÙ¿ÓÈ· ı˘Ì‹ıËη ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ K·‚¿ÊË –∏ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ, ÙÔ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1901– Ô ºÚfiÈÓÙ ‹Ù·Ó 44 ¯ÚfiÓˆÓ, ÚÈÓ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ. M˜ ÛÙ· ·ÏË¿ Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙˆÓ Ù· Êı·Ṳ́ӷ / οıÔÓÙ·È ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ Ë „˘¯¤˜. / TÈ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Ùˆ¯¤˜ / Î·È Ò˜ ‚·Ú˘Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¿ıÏÈ· Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡ÓÂ. / ¶Ò˜ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÌËÓ ÙËÓ ¯¿ÛÔ˘ÓÂ Î·È Ò˜ ÙËÓ ·Á·Ô‡Ó / Ë Û·ÛÙÈṲ̂Ó˜ ÎÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ / „˘¯¤˜, Ô˘ οıÔÓÙ·È – ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ – / ̘ ÛÙ· ·ÏË¿ ÙˆÓ Ù· ÂÙÛÈ¿ Ù’ ·Ê·ÓÈṲ̂ӷ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ K. ¶. K·‚¿ÊË, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Hysteria. O §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ Û·Ó Ó· ÙÔÓ ‚ϤÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi –ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜– Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÔÚÓ. ●

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ EÍ·Ûʷϛ۷Ì 15 ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Hysteria Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ 22 M·ÚÙ›Ô˘, 21.00. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 21/3 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


ELEMENTS OF STYLE

¶È¿Û Ì ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ

£E§ø BO§TA ∆˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À

(dtriantafillou2002@yahoo.gr)

BEST «WEEK» OF THE WEEK A˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ›̷ÛÙ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ. £· ÚÔηÏԇ̠ÌfiÓÔ ıfiÚ˘‚Ô! TȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Ì·˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· (‚Ϥ ·ÎfiÌ·: Ò˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÈÛÒÏ·ÙÔ Ì·¯·›ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ÍÈÓfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ!). K¿ı ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Looking Busy Ù˘ McCann Erickson ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ (Ì fiÏË ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰ËÏ·‰‹). ŒÓ· Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÔÙÈÎÒÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ¤Ó· stock Ì ÙȘ ÈÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. WAKS °IA TO ™¶ITI H Ó¤· Ôχ¯ÚˆÌË Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÙË ÛÂÈÚ¿ ÎÂÚÈÒÓ Waks Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ KÂÚÈÒÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ feng sui ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÚÔ. ™Â ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË, ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÛÊÚËÛË ÁÈ· ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ÌÂı‡ÛÈ Ì ‚·Ó›ÏÈ·, ÁÈ·ÛÂÌ›, mocca, rainforest ‹ ˘¿ÎÈÓıÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. TÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ΢ÏÈÓ‰ÚÈο, ‹ ¯˘Ù¿, Û Á˘¿ÏÈÓÔ ÂÚȤÎÙË, fiÌÔÚÊ· ÎÂÚÈ¿ Ô˘ fiÌÔÚÊ· η›ÁÔÓÙ·È. ™Â ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Meli, Interiors, P›˙·, Platis, Anais Î.¿. TËÏ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘: 210 6201.620 EUROHOUSE MOBILE N¤· ÌÔÓ٤Ϸ Â›ÏˆÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Eurohouse Mobile. M ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌ›Î¢Û˘ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ, fiˆ˜ ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·fi ‰Ú˘, Ͽη Î·È ÛÙÔȯ›· ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙË photo. H ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙȘ minimal chic Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ Pescarolo. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, fiϘ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ large ·Ï˘Û›‰·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÌÈ· Â¿ÍÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ·fi ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ̤¯ÚÈ ‚¿˙·, ÎËÚÔ‹ÁÈ· Î.¿. N¤Ô ηٿÛÙËÌ·: §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 29-30, ¶ÂÚÈÔ¯‹ AÏ›ÌÔ˘ & §. KËÊÈÛ›·˜ 280, KËÊÈÛÈ¿, 210 6899.231-33 BAZAAR ™TO INTERNI Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â›ÏˆÓ Interni ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ bazaar ÙÔ˘. K·Ó·¤‰Â˜, ÔÏ˘ıÚfiÓ˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ʈÙÈÛÙÈο, ¤ÈÏ· ΋Ô˘, ¯·ÏÈ¿ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο, Ì ¤ÎÙˆÛË ¤ˆ˜ Î·È 50%. TËÓ K˘Úȷ΋ 19 M·ÚÙ›Ô˘ ÏÔÈfiÓ, Ì ÎÂÊ¿ÏÈ Î·ı·Úfi (ı· Â›Ó·È Îڛ̷ Ó·

E™TPE§A

DIESEL

EUROHOUSE MOBILE

Party Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ·Ȥ-Ì·Û¤

«ZˆÁÚ·ÊÈ΋» ÙÛ¿ÓÙ· Û ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·‡ÚÔ Î·È Î·Ê¤

™‡ÓıÂÙÔ Û 16 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ú 2.500 (Ì º.¶.A.)

McCANN ERICKSON

WAKS

KOPPE™

E˘Ê˘¤˜ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Looking Busy

KÂÚÈ¿ ÁÈ· ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÊϤÍÂȘ, ú 16 ÙÔ ÛÂÙ

™ÂÙ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ì 4 ÚÔ˚fiÓÙ·, ú 19.55

Û¤ÚÓÂÙ ٷ Ô‰¿ÚÈ· Û·˜ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜), ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ŸÏÔ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Moda Bagno ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ (section Ì ›‰Ë Ì¿ÓÈÔ˘ Î.Ô.Î). AÓ··‡Ûˆ˜ 50, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8032.902

TO NEO ¶PO™ø¶O TOY KOPPE ªÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ô KÔÚÚ¤˜. N¤· ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· Û ¤ÍÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂȘ Ì ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÁÈ· «ÛÙÚ¿ÁÁÈÛÌ·». ™ÙȘ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ÏÔÌ¿ıÂÈ Ë ÂÙÈΤٷ «ÊˆÏÈ¿˙Ô˘Ó» Îڤ̘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ˘‰¿ÙˆÛ˘. M ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ·˜ Îڤ̷˜, ‰ÒÚÔ Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. H ÙÈÌ‹ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛÂÙ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·.

TO ¶OPTPETO MIA™ T™ANTA™ ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ¤Ó· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ìfi‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù¤¯Ó˘ Ë Diesel ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ıÂÙÈ΋. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ Ruben Bag ¯·Ú¿¯ıËΠ̠ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÈÏ baroque, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÁ›ˆÛÂ Ô master ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Peter Paul Rubens. ™ÙÔ Ï›Ô, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÎÏËÚÔ› ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á˘Ó·›Î· ıËÏ˘Î‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÂÌ›ÛÙÚÈ·. ™Â ¯ÚÒÌ·Ù· ηʤ Î·È Ì·‡ÚÔ. ∞

O KO™MO™ TH™ E™TPE§A™ T· «Ù·ÂÈÓ¿» ˘ÏÈο (Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘Û΢·Û›·˜, Ô ¯·ÚÙÔÔÏÙfi˜ Î.¿) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘fiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂχıÂÚÔ ÙÚfiÔ. OÈ «ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜» ηÙËÁÔڛ˜ ˘ÏÈÎÒÓ ·ÚÂԇϷ Ì ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ «¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË» ÛÙȘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ¢ÂÚ‚›ÛË. MÔ˘ÛÈο ÎÔ˘ÙÈ¿, ÎËÚÔ‹ÁÈ· Î·È Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ·fi ·Ȥ Ì·Û¤, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÊÚÂÛο‰·. T· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ٷ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· EÛÙڤϷ, ¢ËÌ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 18, Aı‹Ó·, 210 6410.439

www.studysmart.gr

∏ ·fiÏ˘ÙË ‰ÂÍ·ÓÂÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 57


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

TÔ Ó¤Ô ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ Square Wheels

NO PLACE LIKE HOME O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ video ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ∫·È fï˜ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·ÈØ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô video ·fi ÙË Square Wheels, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Lords Wheels. MÂÙ¿ ·fi ÙÔ super video ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ «They don’t give a fuck about us», Ô Sebastian Raban ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «No place like home». AÓ·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ team Ù˘ Square, ÙÔ video ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô rider Mathieu Hilaire, fiÔ˘ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÓÂÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ skills ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ part ÙÔ˘ Ì b/s flip ÙÔ double set ÛÙÔ Le Dom. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·¯Ù‡ËÙÔ ‰›‰˘ÌÔ William Phan Î·È Baptiste Myzor. ™Â ‚·ÚÈ¿ beats Ì Ôχ ¿ÓÂÛË Î·È ·ÚÎÂÙ¿ lines, manuals Î·È drops ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Û fiÏÔ ÙÔ part ÙÔ˘˜. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ riders, Dan Wileman Î·È Lucien Clarke. ¡¤Ô ·›Ì· ÛÙÔ team, Ì ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ part Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· nollie heel noseslides ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ. MÂÙ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Alexis Jauzion. M ¤Ó· part Ôχ street Î·È all around skate, Ô Alexis ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ·-

58 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. TÔ ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ NÔÚ‚ËÁ›·˜ Henning Braaten Î·È o ÌÈÎÚfi˜ Frederic Esnault Ì ·ÚÎÂÙ¿ lines Î·È ·ÚÎÂÙfi control, ·Ú¿ ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó. TÔ team ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò. ™ÂÈÚ¿ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ô Raoul Fernandez. MÂ

·ÚÎÂÙ‹ ÊfiÚ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· switch flips Î·È 360 flips ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÁÎfiÌÂÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë Steffi Weiss, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ˆ ·ÚÎÂÙ¿ ÎfiÙÛÈ· Î·È Ôχ smooth fronside boardslides. ™ÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜-ÏÈÒÌ· Thibaud Fradin. MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· parts Ì·˜ οÓÂÈ ‰ÒÚÔ Â‰Ò ¿ÏÏÔ ¤Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ, ·Ï¿ respect ÛÙÔÓ Thibaud. O Stefan Bircher Ì ¤Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ part ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi skate ‰È¿ÏÂÍ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ù¤ÏÂÈÔ part Ì Ôχ ÛÙÈÏ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÈÛ·ÓÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› Î·È Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Daniel Lebron Î·È Jesus Fernadez. M ¿Ú· Ôχ ¯·Ï·Úfi skate Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˆÚ·›Ô ÛÙÈÏ, Û οÓÔ˘Ó ӷ ·Ú¿˙ÂȘ ÙÔ skate ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì super flip b/s smith, hard flip backside tail slide, Î·È Ù¤ÏÂÈÔÔÔÔÔÔ 360 ollie tail slide. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô part ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Henning Braaten, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· Û·˜ ˆ Ù›ÔÙ·, ı· Û·˜ ·Ê‹Ûˆ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜, Ó· ηٷϿ‚ÂÙÂ... TÔ video Ù˘ Square Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ‰Â›Ù ı· Ì ı˘ÌËı›ÙÂ, ·Ï¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›ӷÈ: ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÙÔ! ∞

∂™øTEPIKA NEA ● ¢‡Ô Ó¤Ô˘˜ riders ·¤ÎÙËÛÂ Ë Vans Footwear. TÔÓ °È¿ÓÓË °ÎÂÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ M¤ÌÂÙ NÙ¤ÌÈÚ ·fi ÙË Pfi‰Ô. K·È ÔÈ ‰‡Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ tour Ù˘ Vans Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. O °ÎÂÎfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Propaganda skateboards ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Sessions clothing... ÕÈÓÙ °È·ÓÓ¿ÎË... ● O AϤͷӉÚÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·Ú˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Element clothing Î·È Element footwear Î·È Ô N›ÎÔ˜ MÔÏÔ¯Ùfi˜ Ù˘ Billabong clothing,Von Zipper, Custom shoes Î·È Ozlock skateshop E•øTEPIKA NEA ● O Jim Greco ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË Vans footwear, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘. AÏÏ¿ ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÓÈ¿Ô˘ ÓÈ¿Ô˘; º˘ÛÈο Ë Supra footwear, Ë Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Crew clothing Ô˘ ÙÔ˘˜ Ì·˙‡ÂÈ fiÏÔ˘˜, Î·È ÂfiÌÂÓÔ «¯Ù‡ËÌ·» Â›Ó·È Ô Reynolds!!! ● H Santa Cruz ·¤ÎÙËÛ ¿ÏÏÔ˘˜ 2 riders, ÙÔÓ William Phan Î·È ÙÔÓ Ted Degros. ● H Blind skateboards ‹Ú ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË skater, ÙÔÓ Ôχ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Janni Laitiala. ● O Antouan Dixon ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ team Ù˘ es footwear ÁÈ· ÙË Supra footwear! TÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô Clyde Singleton, Ô˘ Â›Ó·È È· ¤Íˆ ·fi ÙÔ team Ù˘ Zoo Yoork, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Jon Idea. O Jon ÙÒÚ· οÓÂÈ ride ÁÈ· ÙËÓ Western Edition...


Ú¿ÊÈ·, Â›Û·È Û¤ÍÈ ·Ó¿ÊÙÚ·! ™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ ÏÈÒÓˆ! Sms me, Û ı¤Ïˆ, Õ΢ 697 8610966

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

KHºI™IA - ¶EIPAIA 5/03 H™A¶, ¤Î·ÙÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, Ì Îԛٷ͘... ÊÔÚÔ‡Û· ÚÔ˙ ηÌ·ÚÙ›Ó·, η٤‚Ëη M·ÚÔ‡ÛÈ, ÂÛ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ˜... ÂÏ›˙ˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò KITPINO™ ™KIOYPO™ OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ ‰ÂÓ Û ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘ ¯·Ú›ÛÂȘ ¤Ó· ¯ÔÚfi. £· Û ÚÔṲ̂ӈ οı ¶K™ ·fi Â‰Ò Î·È ÌÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Â·ÓÔÚıÒÛÂȘ DE LA GUARDA EÁÒ Ì Paul Frank t-shirt ÂÛ‡ Ì ¯·Î› Î·È hands free... ‚Ú˜ Ì ÛÙÔ missmariannaki@yahoo.gr APAXOBA KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì Â›ÌÔÓ· ÛÙÔ EÌÔÚÈÎfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ¢È·‚ÔÏÔÁ˘Ó·›Î·. Email cnk9@hotmail.com ™INA 4/03 Fame Story ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û˜ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ™›Ó·. X·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Ô˘ ÚÒÙËÛ·: ¿Ì ÁÈ· fame story; •·Ó·ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÂÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. °Ú¿„ ‰Ò. H Í·ÓıÈ¿ ENVY 4/03 ¯fiÚÂ˘Â˜ Ù¤ÏÂÈ· ¿Óˆ! EÁÒ ÛÁÔ˘ÚÔÌ¿ÏÏ·! MÔ˘ ’ÏÂÁ˜ Ó’ ·Ó¤‚ˆ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ̷˙›! °È·Ù› ›˜ ·Ï¿ ¤Ó· ÁÂÈ· ÎÈ ¤Ê˘Á˜; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! °Ú¿„ ÛÙËÓ AV! MAPOY™I ™Â ›‰· ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ºÔÚÔ‡Û˜ ‰È¿Ê·ÓÔ Ì·‡ÚÔ Î·ÏÛfiÓ Î·È „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ¤‰ÈÏ·. Very classy. I want you, call me 694 7881760 °A§AT™I ™Â ›‰· ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Scandal 4/03 ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó Ë Î·ÛÙ·Ó‹ ηıfiÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜. 699 8335226 B16 K˘Úȷ΋ ηٿ ÙȘ 7 Ì‹Î˜

ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙ¿ÛË ATEI Î·È Î·Ù¤‚ËΘ ¢¿ÊÓË. •·ÓıÈ¿, Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÌÔ˘Ê¿Ó Î·Ê¤, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ· BSB ÎfiÎÎÈÓË, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò 697 9605901 TPAM ¶PO™ ™YNTA°MA ™¿‚‚·ÙÔ 4/03 ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜ Ò˜ Ó· ·˜ Club22... Û ϤÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È Î¿ÓÂȘ 12 ¯ÚfiÓÈ· ηڿÙÂ. £¤Ïˆ Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ... ÛٛϠÌÔ˘! Cute-alex21@hotmail.com ¶EPI™TEPI °Ï˘ÎÈ¿ 30¿Ú· MÂÏ¿ PÔ˝ÓË ı· ÌÂ... ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ó· ··Ù‹Ûˆ ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘; O ηÛÙ·ÓfiÁÎÚÈ˙Ô˜ 36¿Ú˘ ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿˜ ·’ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ™Ù›Ï sms 694 5202190 TPOKANTEPO ™ÙÔ ÛÙ›‚Ô Û ›‰·. EÁÒ ¤ÙÚ¯·. ¶¤Ú·Û· ‰›Ï· ÛÔ˘. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ÙÚ¤¯ˆ ·Ó¿Ô‰· ÌË Û ¯¿Ûˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘! ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™YNTA°MA ™¿‚‚·ÙÔ 4/03 ÌÂÙÚfi. M·ÎÚÈ¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ηʤ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ. E›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿ ¤Ó· ̈Úfi ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ! berlinfunbike@yahoo.gr LAMDA 3/03 ™Ù·‡ÚÔ ÙÈ ı· ’ÏÂÁ˜ Ë ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È Û ÎÚ‚¿ÙÈ...; °Ú¿„ ÌÔ˘ disco78@hol.gr ™Ù¿ı˘ ™YNTA°MA M‹Î˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. K·Ù¤‚ËΘ AÌÂÏfiÎËÔ˘˜... ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2/03 Á‡Úˆ ÛÙȘ 11... Â›Û·È K‡ÚÈ· Î·È Î¿ÙÈ ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· Ì·Ì¿ÙÛ·... Ì ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ¤ÓÙÔÓ·... mbatistatos@hotmail.com MEGALICIOUS CHART LIVE 26/02. ™Â ›¯· ‰ÂÈ ÂΛ, Û ϤÓ MÂϛӷ Î·È Â›Û·È ÌÈ· ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·, (οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÁηÏÈ¿), Â›Ì·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ٷ ηÚÊ¿ÎÈ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... 697 2834137 AN CLUB 3/03 ηıfiÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ÎÔÏfiÓ·, ÂÁÒ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.

™Â ÎÔÈÙÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·. re_oute_kan@yahoo.gr COFFEE TIME ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÁηÈÚÔ, ·Ú·ÌÔÓ‹ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·ÚÁ¿ 2 ηÈ... Û ›‰· ÛÙÔ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ¤·ı· Ͽη! P¿ÛÙ· Ì·ÎÚÈ¿, Í·Óıfi˜, „ËÏfi˜, ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌ· Ì¿ÙÈ· Î·È Ú¿ÛÈÓ· all star! ™Ù›ÏÂ Â‰Ò ¿Ì· ı˜... CLUB 22 ¶¿ÚÙÈ YÔ‚Ú‡¯ÈÔ. MÔ˘ ¤Î·Ó ÎÏÈÎ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔ˘ÓÂÏÔÎÂÊ·Ï‹ ÛÔ˘! Œ¯ÂȘ ÙfiÛË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Û fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·; °Ú¿„ ‰Ò! H§IOY¶O§H æËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ·ÛÙ¤ÚÈ, ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì·‡Ú·, Ì 2 Á·Ï¿˙È· ÊÙÂÚ¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË –Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ ʈÙÔÛ٤ʷÓÔ. EÁÒ Ì˯·Ó‹, ¿ÛÚÔ ÎÚ¿ÓÔ˜. ¶ÂÙ¿ÌÂ; A. 693 2687916 £E™™A§ONIKH E›Ì·È Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ TÔ‡Ì·. ™Ô˘ ¤‰ˆÛ· ¤Ó· «¯ÂÚ¿ÎÈ» M·Ú›·. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ¿Ú Ì 697 8349939 SOUL ™¿‚‚·ÙÔ, ¯fiÚ¢· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. º‡Á·Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜. ºÔÚÔ‡Û˜ ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó. A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò KAPMA ¶¤ÌÙË 2/03 ‹ÛÔ˘Ó dj, Û ϤÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ̤ÓÂȘ AÌÂÏfiÎËÔ˘˜. E›Ì·È Ô N›ÎÔ˜, ‹Úı· Ì ¶¤ÙÚÔ, ÚÒÙËÛ˜ Ò˜ ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ. AÓ ı˜ ÛٛϠBIOS ™¿‚‚·ÙÔ 26/02 ÂÛ‡ Ì ʛÏË ÛÙÔ Ì·Ú ÂÁÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·. MÔ˘ ›˜ fiÙÈ ‹Á·ÈÓ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂΛ. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ˆ fiÙÈ ‹ıÂÏ·. º‡Á·Ì °§YºA¢A 18/02 ‰›Ó·Ì ̷˙› Zertifikat, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓ· star¿ÎÈ·. TËÓ ÂfiÌÂÓË Û ›‰· °Ï˘Ê¿‰·. 694 6449226, ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... ™XO§H IKAPøN - O§¶ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ Ì·ÙȤ˜ Ì·˜. •·ÓıԇϷ ÂÁÒ, ÁÏ˘Îfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ... ldendralidi@yahoo.com KAI™APIANH DVD Story, ‚¿˙ÂȘ dvd ÛÙ·

ÎfiÎÎÈÓË North Face

ÛÙÚÔÊ‹. AÎÔ‡˜; °.

DATA LAND ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÛÙË ºÚ·ÓÙ˙‹, ı˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ·Ú¤· ÁÈ· ÙÔ ECDL; TËÓ ›‰È· ÒÚ· ÂΛ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ˜;

OAKA ™¿‚‚·ÙÔ 11/3 ÛÙÔ KÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰È¿‰ÚÔÌÔ. EÁÒ ‹ÌÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘ Î·È Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Û˜ ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ÛÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi... Ì ̿Á„˜... ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÛËÌ¿‰È

¶ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙË T111, Ë «Í·ÓıÈ¿ ı¿» Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ... Î·È Ë ·Ú¤Ï·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¯ÚfiÓÔ, ÌÏÈ·¯!

¶PO™ E£NIKH ∞MYNA ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‹ÛÔ˘Ó Ì 2 ʛϘ ÛÔ˘, Ë ÌÈ· Ì ÚÈÁ¤ Ú¿ÛÈÓË-¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·. K·Ù¤‚Ëη AÌÂÏfiÎËÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ... mail me epi8esi@hotmail.com

B18 7/03 Ì‹Î· ÛÙÔ B18 ηÙ‚‹Î·Ì OÌfiÓÔÈ·, ÌÂÙ¿ ÌÂÙÚfi ˆ˜ ÙËÓ EıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·. Levi’s ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÛ‡ ¯·Î›, ¿Ì ¿ÏÈ Ù·Íȉ¿ÎÈ; 694 8802635

ESCAPE ¢ÈÔÓ‡ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÂÎÙfi˜ Kazarma Â›Û·È ·ÏËÛ›·ÛÙÔ˜! M ÙÔÓ Dj ηϿ; £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. Kostas929@yahoo.gr

™YNTA°MA E›Û·È Ô ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˜ ÙÛÔÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, Û ¯·˙‡ˆ ÒÚ˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. M ÍÂÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ë ÊÔ˘ÛٷӤϷ! ™Â ÂÚÈ̤ӈ, N›ÎÔ˜ 699 5320617

¶ATPA 5 M·ÚÙ›Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛϘ, ‹Úı˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜, ›˜ fiÙÈ Û ϤÓ KÒÛÙ·, ̤ÓÂȘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÚÔ˙ ÂÚԇη Î·È ¤‚Á·Ï˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ì ٷ ÚÔ˙ Á˘·ÏÈ¿ ÌÔ˘. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ 694 7919772 ¶O§YTEXNEIO (KENTPO) ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› 11/03, Û ϤÓ AϤͷӉÚÔ Î·È Â›Û·È ÌÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔ˜. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÎÔÈÏ›ÙÛ·! ™Â „¿¯Óˆ... ÛٛϠÛÙÔ alexomaniac@yahoo.gr ENVY ™¿‚‚·ÙÔ 11/03 ·ÚÁ¿ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì Ù˙ÈÓ, ÌfiÙ˜, Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ê›ÏË ÛÔ˘ „ËÏ‹ Í·ÓıÈ¿. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ı¿ Ì ÙڤϷÓ˜, ‚ϷΛ· ÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ™Ù›ÏÂ Â‰Ò WALK THE LINE Village ¶·Ú·Û΢‹ 17/02 ηıfiÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÔ˘, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË... ÂÛ‡ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿, it burns the ring of fire... ¿Ú Ì 697 9952035 IEPA O¢O™ 11/03 4.30 ÂÚ›ÌÂÓ˜ Ù·Í› ÂÁÒ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚ڋη ÚÒÙÔ˜, ·ÎfiÌË ı˘Ì¿Ì·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò H§IOY¶O§H ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÎÚȘ ¯ÔÚ‡·Ì ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·! E›Ì·È ÙÔ «·ÁfiÚÈ» ÛÙÔ Õϯ·ÚÈÌ, ÕÓÓ· Ì ÙڤϷÓ˜! MÈÎÚfi ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! A§E•AN¢PA™ & KHºI™IA™ K·ı·Ú‹ TÚ›ÙË Carefour, ÂÁÒ Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ Î·È ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· ÎÔÓÛ¤Ú‚·, ÂÛ‡ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο Î·È trident kids, ÌÔ‡ÛÈ-ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ Î·È

E›Ì·ÛÙ ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ‡ÏË Ô˘ Â›Ó·È Ï·Ṳ̂ӷ Ù· fiÓÂÈÚ·... Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ˆ ηÏË̤ڷ... Ó· ’Û·È Î·Ï¿! ...ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ıÂfiÙÚÂÏ· ÙÔÓ Ì¿ÚÌ·Ó Ù˘ AÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ Hilton... ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÙË ÛÔ˘;! TÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ... Ù¤ÙÔÈ· Ϙ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·ÏÒ˜ Û ÔÓÂÈÚ‡ÙËη. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÌˆÚfi ÌÔ˘... «Õ‰ˆÓ‹» ÌÔ˘ Â›Ì·È ÂÚˆÙ¢-

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

KÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· ÛÙÔÓ TÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô. EÎÚËÎÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜!! TÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı TÔÌ PfiÌÈÓ˜... ºˆÎ›ˆÓÔ˜, ηıfiÛÔ˘Ó Û ·ÁοÎÈ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ·Û·Ù¤ÌÔ Ì Ó·Úfi. ¢›ÌÂÙÚË Í·ÓıÈ¿. M ÎÔ›Ù·˙˜ Â›ÌÔÓ·. ÕÚ·Á ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÏÌ˘Ú¿ ÊÈÛÙ›ÎÈ·; K·ÚÂÏÏ¿˜. ÕÎË. N. ŸÙ·Ó ÂÚÓ¿˜ ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÙË Ì¤Ú·, Ó· ÂÚÓ¿˜ ÈÔ Û˘¯Ó¿! N· Ì·˜ Ú›¯ÓÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Ô‡ Î·È Ô‡... TimeOut ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ fiˆ˜ ÛÔ˘ ¿ÍÈ˙Â. ™ÙȘ 18/02 ¤ÚÂ ӷ ‹ÛÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔ˜ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÓÈÒıÂȘ. H ·Á¿Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜! K›ÙÙ˘ ¶·Ú·Û΢‹ 3/03 kinky Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ K˘Úȷ΋ 5/03 ÛÙËÓ E˘ÚÈ›‰Ô˘; A›ÛÙ¢ÙÔ! E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Miss «Red Boots»! «The Thing»... EÛ¤Ó· Ô˘ Û’ ·Á¿ËÛ· fiˆ˜ Ô Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ·... Û ¤¯·Û· ÛÙË

̤ÓË... Â›Ì·È Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÏÈÒÓˆ... Â›Ì·È ‰›Ï· ÛÔ˘ Î·È Â›Ì·È Ë ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ MÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘Ô˘Ï¤ÓÈÔ ÙÈ Ì·˜ ÙÚÒÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·; EÁÒ ·Ï¿ ı¤Ïˆ Ù· ¿ÓÙ·!! E‡¯ÔÌ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· Û¤Ó· Answer for the DM lyrics. A sign? What sign? The lyrics are my signs. U must know my number. So if y r the girl of my life, just call me

A‰ÂÚÊԇϷ Â›Û·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Je t’ aime ma soeur! T¿ÓÈ· M·Ú›· Ì ›¯Â ¿ÚÂÈ Ôχ ·fi οو fiÙ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ì ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. flÚ˜-ÒÚ˜ ·ÎfiÌ· ÔÓ¿ˆ. £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶·ÛÙ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ‰‡ÛË Ô˘ ı· ‰ˆ ı· Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ 18.1.3.1.16.24 ÿÚȉ·... Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ì ·Ó¤ÎÔÙ·Ó ÁÈ· Â·Ê‹. AÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜... ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÓ¤ÚˆÛ˜, ¤ÚÓ· Í·Ó¿ A, Ú Á·Ù¿ÎÈ... Ì· Ó· ÌË Ì·˜ οıÂÙ·È Ì ٛÔÙ·;; K¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ fï˜ fiÙÈ ‰Â ϤÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹Ûˆ ÂÁÒ... Û ‹ıÂÏ· Á·ÌÒÙÔ! ¶ÔÓÙ›ÎÈ EÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Û˜ fiÙÈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Aı‹Ó· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... Ó·È, Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› ÛÔ˘ M›¯Ï· EϤÓË ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔ ˘‚Ú›‰Èfi ÛÔ˘, ÙËÓ ¶··Ú›˙Ô˘. ™Ù›ÏÂ, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ê¿ˆ fiÛ˜ ·Ï·ÓÈ¿Ú˜ ÎfiÙ˜ ‚Úˆ, ̤¯ÚÈ Ó· ¿ıˆ H5N1! Luv 90 (3:04) ı· Ì ÂÎÏ‹ÍÂÈ ·Ó ηٷϿ‚ÂȘ, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ôχ Ï›Á· ηٿϷ‚˜... M·Ú›· ·¿ÎÈ ÌÔ˘, Ì¤Ì· ÌÔ˘, ͤڈ fiÙÈ Û ›ÂÛ· Ôχ, ÂÏ›˙ˆ Ó· Ì ·Á·¿˜ ·ÎfiÌ·, ÂÁÒ ı· ÂÚÈ̤ӈ... °È¿ÓÓ˘ Bebe ¯¿ıËΘ, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛ˜ ̤Ú˜, Ì ͤ¯·Û˜ Û ϛÁÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ;

Afi ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜, ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ›‰Â˜ Î·È Û ¿ÁÁÈÍÂ; °È·Ù› Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·... ‰Ú¿Ì·Ù·! N· ÙË ‰Ô‡Ì ·Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹

H ÂÔ¯‹ Ô˘ ÛÔ˘ ’ÏÂÁ· «ÂÛ¤Ó· ‹ η̛·» ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, ¿ÚÁËÛ˜. «ŒÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ÁÂÚÓ¿˜ Ì’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ôı›˜ Î·È Ó· ·ÓÙ¤¯ÂȘ...», Î·È fi¯È ÌfiÓÔ fiˆ˜ ÙÒÚ· Ì·ı·›Óˆ...

20.8.76 –fiÓÙˆ˜, ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜... ¤Ó·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ!! E‡¯ÔÌ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· Û¤Ó·

MÈÎÚԇϷ Green Fairy ¿ÓÙ ÍÂÎÔ˘Ó‹ÛÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Í·Ó·‚Á·›ÓÂȘ! MËÓ ·ÎÔ‡ˆ ¿ÏϘ ÁÎÚ›ÓȘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜! Stupid Girl

31/1 °ÂÓ¤ıÏÈ·. T· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘ Ù· ı˘Ì¿Û·È! £˘Ì¿Û·È Ì‹ˆ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘; N· ηٷϿ‚ˆ ·Ó Ì ·ÊÔÚ¿... ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ˘¤ÁÚ·„Â...!

MÂÏÈÓ¿ÎÈ ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ì·È ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘! ™Â Ï·ÙÚ‡ˆ. TÔ ÌˆÚ¿ÎÈ ÛÔ˘

X·Ú‹Î·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Â; ŸÌÔÚÊ·... º·ÓÙÔ‡‰È ÌÔ˘ ÔχÙÈÌÔ, ÔÈ· ÛÔ˘ ¢¯‹ıËΠÚÒÙË ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘ ÚÈÓ Î·Ó ·ÓÔ›ÍÂȘ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘; ™’ ¤È·Û· ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ! 15.11.2003

M ϤÓ N›ÎË Î·È Î·ÌÈ¿ XÚ‡Û· ‰ÂÓ Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ! AÏ¿ ¤¯ˆ fiÚÂÍË ÁÈ· Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜...! 23 EEE;;! 7 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ·... ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ dInOdInOdInO!K·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ˜...! JOhnJOhn X·˙ÔÌ¿Ú·; M’ ·ÎÔ‡˜; Kϛ۠ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ

·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. AÎÔ‡˜ ÙÒÚ·; ÕÚ·Á ÙÔ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ Ôχ;... ºÈÏ› TfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ۤӷ M. ÙÔ ÙÂÏ›ˆÛ˜ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ì 1 Á‡ÛË... X. ŒÁÈÓÂ Î·È ‡·ÚÍË Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÛÔ˘. Sorry... A‰¤ÚÊÈ See the microcosm in macrovision our bodies moving with pure precision one universal celebration one evolution one creation 1/8 ™’ ·Á·Ò, fiˆ˜ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ ÙË Á‡ÚË, Ù· „·Ú¿ÎÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ ÎÈ ÂÛ‡ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ¤ÓȈ۷ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓˆ, Ó· ·Óı›˙ˆ fiˆ˜ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. MÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ʈ˜, ÓÔ‹, ˙ˆ‹. M’ ¤Î·Ó˜ Ó· ÓÈÒÛˆ ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ó· ÙË Á¢ÙÒ ÌÔÓ·‰Èο, ÙÔ ¯¿‰È, Ë ·ÁηÏÈ¿, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘. £· Û’ ·Á·Ò ¿ÓÙ·. AÓÙ›Ô...SS 693 2376951 ¶Ô‡ Â›Û·È £·Ó¿ÛË; TÔ Á˘ÊÙ¿ÎÈ E›Û·È ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi «ÓÔ˘ÓÔ‡». EÏ›˙ˆ Ó· ‰È·ÚΛ˜ Ôχ ·ÎfiÌ·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ. Ÿ¯È Î·È ÁÎfiÁÎÔ˜! P T›Ó·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ù¤ÓȘ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ... ¤ÚÓ· ·Ï¿ ·’ ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È ¤Ï· Ó· Ì ‚ÚÂȘ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó Everytime I see the sun go down I think of you, Jack. Forever yours, Enis ¶ÚˆÙÔÂȉˆı‹Î·Ì ¤ÚÛÈ AÚ›ÏÈÔ Ù˘¯·›· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÌÂÙ¿ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ˆ˜ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· Û¯ÔÏ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÛÙËı›. AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ̛Ϸ ÌÔ˘. EÁÒ ı¤Ïˆ ¿ÓÙˆ˜... 2ÓËÛ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÙÔ ¯ÂψӿÎÈ ÛÔ˘ Âı‡ÌËÛ ÙÔÓ ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ¿ ÙÔ˘... yatubya liubliu mexrap...ÙÔ ·ÛÂÌÓ¿ÎÈ ÛÔ˘! ¶ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ Ì·˜ ÛÙË §Ô˘ÙÂÙÛ›·: ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ӥ· Û·˜ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ultramarine_04@yahoo.gr ¶ÂÙÈÌfiÓÔ˘Ì, ÂÓÙ·‡ı· E˘ÁÂÓ›· Â›Ì·È Aı‹Ó·, ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶ÚÔ˜ Sea Urchin. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ, ¤ÛÙˆ Ó· Û’ ·ÎÔ‡Ûˆ. ™’ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË. ™Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È! •¤Úˆ fiÙÈ Â›Û·È ·ÏÏÔ‡ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ‰ÈÂΉÈÎÒ. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ please!! ™’ ·Á·Ò. Sea breeze

16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 59


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘, Ì ¯Â̇ıÂÈ·, ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ.

¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 www.pappas.gr EÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 29¯ÚÔÓË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÂχıÂÚË, Ì ¿ÓÂÛË ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÌÂ

ηϤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ¢ÁÂÓÈ΋, ¿Óˆ 2.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÂÁ¿ÏË, ˙ËÙ¿ Û‡˙˘ÁÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ¢È·ÌÔÓ‹ AÙÙÈ΋. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-14:00 www.pappas.gr ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, fiÌÔÚʘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, ¯‹Ú˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘„ËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÙÔÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿Ûٷٷ, Ì ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚÔ

ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ÙˆÓ NÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. °Ú·ÊÂ›Ô Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671. ÕÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÁÔÓ›˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· µfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ÂÍ·ÛÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ë ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÔÓ›˜.

°Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Ù˘ K·˜ æ‡ÏÏ·, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H.™.A.¶), M·ÚÔ‡ÛÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, 210 6120.611 EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· 35¯ÚÔÓË ÁÈ·ÙÚfi˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ È·ÙÚÂ›Ô Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÛÔ‚·Úfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ K·˜ æ‡ÏÏ·, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25 M·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 EÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜, 1.82, Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·Ïfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‚›Ï· EÏ‚ÂÙ›·, 3ÒÚÔÊÔ Aı‹Ó·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ 15.000, ¢ÚÒ 2 I.X., ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÛÔ‚·Ú‹, Ì ·È‰Â›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ‰·ÛοϷ, 33¯ÚÔÓË, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, 1.70, ÏÂÙ‹, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜,

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ «∞THENS VOICE» ™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ∆Ú·Ì ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· 32 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123

60 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 6971, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ A£HNA AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY 40,2 ¯ÏÌ. AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡-¶·È·Ó›·˜ AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / COSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞µ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Odeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 / OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/

Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·Ú¯¤˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ 2ÒÚÔÊÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 2.200¢ÚÒ, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 44 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 OnePlusOne Dating Club 210 8085.338 www.oneplusone.gr ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ. æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ı¤Ì·Ù· Û¯¤ÛÂˆÓ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. EΉÚÔÌ‹ - 19 M·ÚÙ›Ô˘, Latin party - 7 M·˝Ô˘. AÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË 32¯ÚÔÓË KÂÚ΢ڷ›·, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÚÔ‡¯ˆÓ, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·Ó¿ EÏÏ¿‰·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ¯¤Ì˘ıÔ˘ ΢ڛԢ Ì ·Á¿ËÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Á˘Ó·›Î·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

ÁÚ›ÙÛ·, ÛÙÂÈڈ̤ӷ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ, 8 ÌËÓÒÓ Î·È 1 ¤ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó Û›ÙÈ Ô˘ ı· Ù· ·Á·¿ÓÂ. O PˆÌ·›Ô˜ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ˜ Î·È Ë IÔ˘ÏȤٷ ÌÔ˘Ù˙Ô˘Ú›ÙÛ·. 693 7173806 Charisma - K¤ÓÙÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ (ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘) Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Zˆ‹˜. YÁ›· - „˘¯ÔÏÔÁ›· - ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ - „˘¯·ÁˆÁ›· (18:00-19:30 & 20:00-21:30) Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 19:00-21:00 ÔÌ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ (Ì ú 2) www.healthandprofit.gr ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 9752.509 KÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 210 6411.392, 693 7411215 §˘Î·‚ËÙÙfi˜, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì., ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ú 230, ÏËÚ. 210 6441.863

AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ECDL, EYPø¢IA™TA™H ¶§HPOºOPIKH. AÁÁÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, IÙ·ÏÈο, °·ÏÏÈο EYPø¢IA™TA™H. TOEIC, TOEFL, GMAT. T·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· οı ̋ӷ, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘). YÔÙÚÔʛ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó Â·Ó¿ÏË„Ë Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜. ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜. 210 3844.888, 3301.110, 6540.100 (ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜), 210 3303.032, 6521.200 (ÏËÚÔÊÔÚÈ΋)

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ AÈÛıËÙÈ΋˜ TEI Aı‹Ó·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ - ‚Ú·‰ÈÓ¿ - Ó‡Ê˘. TÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. 697 7592720 TÚ›· Á·Ù¿ÎÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô PˆÌ·›Ô˜ Î·È Ë IÔ˘Ï›ÂÙ·, ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ·, Î·È Ë TÈ-

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›·

¶√∆√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 / VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27 / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶∆ƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π∞¡√™ ™Ù·‰›Ô˘ 24/ π¡¢π∫∆√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / CLUB 22 µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ . KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 / MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / HOLMES PLACE ATHENS µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™,

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™∆∏ƒ∞∫I: ∫Àµ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡ µ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞∆™π µÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µ∂¡∂∆∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli N›Î˘ 15 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñ SEPHORA CITY GATE KÒÙÙ· PÔ‡ÏÈ· & °È·ÓÓÈÙÛÒÓ-KˆÏ¤ÙË AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞ AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ.16 M·ÚÙ›Ô˘ 2004: ¶·Ú·‰¤¯ıËη ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓ‰fiÌ˘¯· Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·. ŒÚˆÙ·˜. ŸÌˆ˜ ϤÂÈ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ÁÈ· ̤ӷ. O‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È. ŒÊ˘ÁÂ. ÕÏÏ· ¤‰ÂȯÓ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. 1,5 ¯ÚfiÓÔ˜ Â˘Ù˘¯›·˜ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎÂ. 2005: ŸÏ· ›¯·Ó ‰È·Ï˘ı› ·fi ÂÁˆÈÛÌfi. M ·Á¿ËÛÂ. TÔ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ. 2006: ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ì ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ Ò˜ ›̷È. ¢ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ˆ. O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı· ˆ „¤Ì·Ù·. TÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ; ŸÙÈ Â›Ì·È Î·Ï¿; Ÿ¯È. EΛÓË ÙË Ì¤Ú· ‹Ú˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘. ¢Â Ì Ï‹ÁˆÛ˜ ÌfiÓÔ. «ŒÛ·Û˜» ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘. K·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÏÏ· ÁÈ ·˘Ùfi... 16 M·ÚÙ›Ô˘ 2006: XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. °È· Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ì·ı˜ Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÛ·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ŸÌˆ˜ ‰È¤Ï˘Û˜ Â̤ӷ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ. °È· Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û¤ÚÓÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, «ÛÎÔو̤ÓË». H ÏËÁˆÌ¤ÓË Î·Ú‰È¿ ÂÔ˘ÏÒıËÎÂ. H Û·Ṳ̂ÓË ÌÔ˘ „˘¯‹ fï˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·ÎfiÌ·. XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¤Ì·ı˜ Ó· ‰›ÓÂȘ fiÙ·Ó ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· «ı¿Ó·ÙÔ». XÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ÔÏÏ¿. MÈ· «Û·Ṳ̂ÓË „˘¯‹».

N·È, ›Ù ÙÔ˘ Î·È «¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿» ·fi ¿Óˆ! M· Ì ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ; AÓ Ô Ù‡Ô˜ Û¿˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÁÒ Â›Ì·È Î·ÚfiÙÔ. ™Ù›ÏÙ ÙÔÓ. A˜ ÓÔÈ·ÛÙ› ÁÈ· Î¿Ó·Ó ¿ÏÏÔ. Y.°.1: TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Û·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û·˜ ‰›‰·Í Ò˜ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ٠ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿; Y.°.2: AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÏÏ·, ·Á·ËÙ‹. EΛ Ô˘ Û¤ÚÓÂÛÙ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁˆÓ›· ı· ¤ÛÂÙ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ: MÈ· øÚ·›· K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· K·Ù¿ÛÙ·ÛË. Trust in me.

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

M˘ÚÙÒ, ÂÛ‡ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô‡ ·¢ı‡ÓÂÛ·È;; ÛÙÔ Û·ÏÔ ÛÔ˘ ‹ ÛÙÔÓ ÙÔ˘Ù¿ÙË;; ÎÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ÓÂ;;; E̤ӷ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. MÔÚ› Ù· Û›ÙÈ· ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ Ì·ÏÎÔÓ›ÓÈ· Ó· ’Ó·È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿... M‹ˆ˜ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜, ·Óı›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÛÈ̤ÓÙ·, ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Á›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ÙÚ·Ì, ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÎÏÔ¤˜ ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÛÙÂ Î·È ÏËı‡ÓÂÛÙÂ;; Y.°. AÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ ÌfiÓÔ Î·È Ù· wendys Ó· Ê¿Ì to mushroom melt. E˘¯·ÚÈÛÙÒ -ÎÔ˘Ï¿Ú·

OÈ ÂΉԯ¤˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: A) ›۷ÛÙ ·È‰› ÙÔ˘ Walt Disney Î·È ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù‹ÛÂȘ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ë ·Á¿Ë ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ù· Ù¤Ú·Ù· Û Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ÙȘ ÁÔÚÁfiÓ˜ Û ÚÈÁÎÈÔԇϘ. B) E›Û·ÛÙ ʷӷÙÈ΋ ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿ Î·È ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ‚Ú¿‰È· ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠«™ÙÔÓ ·¤Ú·» Ó· ÙÛÈÚ›ÍÔ˘Ì ̷˙› «ÏÔ˘Ï·Î› ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ· ÛÙ·

Ù·Í› Î·È ÛÙ· ÙÚfiÏÂ˚....». °) E›Û·ÛÙ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ NÈ΋ٷ K·ÎÏ·Ì¿ÓË ÁÈ· ÙË ‰ËÌ·Ú¯›·. M˘ÚÙÒ ÁÂÈ· ÛÔ˘! E›Ì·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Ï˘Î›Ԣ Û’ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È ı¤Ïˆ Ó· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘. H Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ì ηٷȤ˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÏfiÁˆ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¢¤¯ÔÌ·È ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ÂÛË ·fi Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ Î·È Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ ÓÈÒıˆ Ó· Ó›ÁÔÌ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ, ʤÙÔ˜ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛΤÊÙËη Ó· οӈ ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. AÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. TÈ Ó· οӈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘; NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Ì ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. - ÕÏÂÍ (¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ)

æ˘¯Ú·ÈÌ›· AÏÂÍ. ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂȉÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ۈ ÙÈ Ó· οÓÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ÂȘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ›ÂÛ˘ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· ·’ fi,ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. K·Ù·Ï·‚·›Óˆ fiÙÈ ÓÈÒıÂȘ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ ı· ‰ÂȘ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi fiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È fi¯È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ÕÛ Ô˘ ·ÊÔ‡ ÙÔ ‰È·Ó‡ÛÂȘ, ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ˜ Î·È ‰Â ı· ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ fiˆ˜ ÙÒÚ·. E›Ì·È 100% Û›ÁÔ˘ÚË. £¤ÏÂÈ Ï›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹. Y.°. ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Ì ڈٿ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ K¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ YÁ›·˜ ÁÈ· ¤ÊË‚Ô˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. TËϤʈÓÔ: 210 77.93.622. ™Â ÊÈÏÒ. °ÂÈ· ÛÔ˘ M˘ÚÙÒ! Œ¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô ‹ Ó· ‰ÂȘ Ù·ÈÓ›· Î·È Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘;! MÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙÔ Brokeback mountain... ¶ÚÒÙ· ‰È¿‚·Û· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÎÈ ¤·ı· ÛÔÎ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È fi,ÙÈ ˙ˆ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜! MÂÙ¿ ‹ÚıÂ Ë Ù·ÈÓ›· ÎÈ ¤ÂÛÂ Û·Ó ÌÂÙˆڛÙ˘ ÛÙË «‚ÔÏÂ̤ÓË» ˙ˆ‹ Ô˘ ˙ˆ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘. KÚ˘Ì̤ÓË Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈϘ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ÙÚÂÏÔ› Ó· ‚Úԇ̠ÌÈÛ‹ ̤ڷ, ÙÒÚ· È· ÒÚ·, Ì ÙfiÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜! TȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ¤ÎÏ·ÈÁ· Ôχ. TÒÚ· fiÛÔ ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ Û˘Ó¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È. ™Î¤ÊÙÔÌ·È fiÛÔ Î·È ÙÈ ÌÔÚÒ Ó’ ·ÏϿ͈, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÌÈ· ̤ڷ Ó· ‚ÚÂıÒ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÌÈ· ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ· Ì 2 Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È Ó· ¯Ù˘Ò ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ’¯· ˙‹ÛÂÈ ·ÏÏÈÒ˜. TÂÏÈο fiÓÙˆ˜ fiÛ· ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ (‹ 2 ÒÚ˜ Û ÎÈÓ/΋ ·›ıÔ˘Û·)!

P ÙÈ ¿ı·Ì ̒ ·˘Ù‹ ÙË ÛηÙÔÙ·ÈÓ›·! MÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ™/K ı· ‚Áˆ Ì ÙȘ ʛϘ ÌÔ˘ ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙ· ÛÈÓÂÌ¿ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ófi ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÙ ÔÈ ıÂÔ‡ÛÔÈ Ì ÙÔÓ «TÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶ÂÈÚ·ÛÌfi». Y.°.1 E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÌÂÚÈÎÔ› ÛÙÚ¤ÈÙ ‹˙Ô˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi. Y.°.2 K·Ï¿ Ó· ¿ıÂÈ Ô˘ ÙÔ Crash ÙÔ˘ ¿Ú·Í ٷ ‚Ú·‚›· ̤۷ ·’ Ù· ¯¤ÚÈ·. XÔ ¯Ô. ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 61


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

Kƒπ∂

Ó·Ù·Ú·¯‹ Â›Ó·È ·ÚÔ‰È΋. T· ηο Ó¤·: ı· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.

ŒÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) K¿ÙÈ Ô KÚfiÓÔ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, οÙÈ ÔÈ ÂÎÏ›„ÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡ÔÌÈÛÈ Ô˘ Û ÛÊ˘ÚÔÎÔ¿Ó (Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë HÏ›Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘), ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿‰ÈÎÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ó·˘Ù›· ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÈÛÙfi, ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ Ê˘Ï¿ÂÈ ÛÙË ÛÎÔÈ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·. Œ¯ÂȘ ‚·ÚÂı› Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Ó· Á˘·Ï›˙ÂȘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÚÂÏ·‡ÓÂȘ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜. §˘¿Ì·È, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ηı·Ú›˙ÂȘ ·Ù¿Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·fiÏ˘Û‹˜ ÛÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜.

¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) I‰Ô‡ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹: «There is somebody I am longing to see / I hope that he ( ‹ she- ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·) / Turn out to be /Someone to watch over me». O ÏfiÁÔ˜; XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Î¿ÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂȘ ¿Á΢ڷ Î·È ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. XˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· Á˘Ú›˙ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û·Ó ÙÚÂϷ̤ÓÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÛÙ·ı›˜ Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‚ϤÌÌ· Ô˘ ı· Û ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı· Û ÚÔÛٷهÂÈ. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ Î·È fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿. ¶fiÛÔ ÚԂϤ„ÈÌÔ˜ ›۷È!

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) TÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. N·È, ηϿ... A˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÛ¤ ÙÔ ¤¯ÂȘ ηٷÈ› Î·È ÙÔ ¤¯ÂȘ ÊÙ‡ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ÊÔÚ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο Î·È ÛÔ˘ ÙË ‰›ÓÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ ÂÛ‡ ͤÚÂȘ Ôχ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂȘ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÛÎÂÊı›˜ –¯¿ÚË ÛÙÔÓ KÚfiÓÔ– Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÎÂÙfiÛÔ˘Ó Ô‡Ù ηٿ ‰È¿ÓÔÈ· Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ó· Û ÛÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ‚ÈÒÓÂȘ.T· ηϿ Ó¤·: Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·-

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È Û ¤Ó· ÚÔÓÙ¤Ô Î·È ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂȘ ¿Óˆ Û ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ¿ÏÔÁÔ.OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ K·ÚΛÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› ̤¯ÚÈ ·Ë‰›·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. AÓ ‹ıÂϘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Â›‰Ô˜ ˙ˆ‹˜, ı· ‹Á·ÈÓ˜ Ó· Ì›ÓÂȘ Û ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ·. E›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· ÛÔ˘ ϤÓ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ ÁÂÓ‹ıËΘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ ·È‰È¿, Ó· ¤¯ÂȘ ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ Û¯¤ÛË, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÌÈ· ηÚȤڷ, ·ÏÏ¿ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘; ŸÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ.TÈ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÂÛ‡ ÙÒÚ·; N· Ì›ÓÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ. N· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂȘ Ù· ηχÌ-

HYSTERIA TOY TERRY JOHNSON MÈ· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· „˘¯ÒÛˆÓ!

EÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· MÂÙ¿ÊÚ·ÛË-™ÎËÓÔıÂÛ›· KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘ ™ÎËÓÈο °ÈÒÚÁÔ˜ °·‚·Ï¿˜ KÔÛÙÔ‡ÌÈ· XÚÈÛÙ›Ó· KˆÛÙ¤·

§AKH™ §AZO¶OY§O™ / AKH™ ™AKE§§APIOY / ºAIH •Y§A K·È Ô

M¶AM¶H™ °IøTO¶OY§O™ ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë

ANNA ™TAT™KA°IA

£EATPO BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7 TËÏ. 210 32 21 579

62 ATHENS VOICE 16 - 22 MAƒTIOY 2006

Ì·Ù· Ì ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. N· Ê·˜ Û·ÁÁ¤ÙÈ. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· Â›Û·È §¤ˆÓ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ· 10.000 ˙fiÌÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› ÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (‹ Î·È Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó· ÙË ¯¿ÛÔ˘Ó). TÔ Ó· Â›Û·È §¤ˆÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó‡ڷ, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡˜, ˘ÛÙÂڛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÔ˘ –fiÔÙ ÙȘ οÓÂȘ ϤÔÓ– ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÛËÌ›· ÎfiˆÛ˘.ŸÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÙÚfiÔ˘˜, fiÛÔ ÎÔ˘Ï Â›Û·È, fiÛÔ Î·Ïfi˜ Â›Û·È Ì ٷ ·È‰È¿, ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÔ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÊÏÂÚÙ, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÂÓ‰fiÌ˘¯· ‡¯ÂÛ·È Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ˜ ̤Ú˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂȘ. ¶Ô‡ Ù¤ÙÔÈ· Ù‡¯Ë! Œ¯ÂȘ ·ÎfiÌ· ÔÏϤ˜ ·ÚfiÌÔȘ Ë̤Ú˜, ÔfiÙÂ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ Û ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ, ˘Ô‰‡ÛÔ˘ ÙÔÓ ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) H ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎË ÂÌÂÈÚ›·. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÂÈı˘Ì›˜ ‰È·Î·Ò˜ Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆı›˜ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÁÂÓÈο ÙÔ˘˜ ηٷÈÂÛÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ·‚›ˆÙË, ‹ Ó· ··ÏÏ·Á›˜ ·fi Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔÓ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Û ‰¤ÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ηٷ›Â˙·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ›, ÙfiÙ Û ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì· ¿Á¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. M ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷÓÔËÙfi˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÛÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÔ˘ Ì ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. A, Î·È ÌËÓ Í¯ӿ˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Z˘ÁÔ› ‚ϤÔ˘Ó Û οı Ӥ· ÁÓˆÚÈÌ›· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÚˆÙ· ‹ οÔÈÔÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË Ì¤Ú· Ù˘ Ì·ÚÌfiÙ·˜. TÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì˘·Ïfi ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ·Ú¿ÍÂÓ· ·È¯Ó›‰È· fiÙ·Ó ÔÈ ¢ÂÛÌÔ› Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 1Ô Î·È 7Ô Ô›ÎÔ˘˜. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Í¯ˆÚ›˙ÂȘ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·fi ÙÔÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿ÓıÚˆÔ ÎÈ ¤¯ÂȘ ·ÚÎÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ·ÓÔËÛ›·, Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛ·È Û·Ó ·ÓÒÚÈÌÔ˜, ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ ¤ÊË‚Ô˜. M‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ÈÛÔÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÛÔ˘ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·; K·È Ë ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Ì‹Ó·: E›Ó·È ¤ÚˆÙ·˜ ‹ ·Ï¿ ÂÊË‚ÈÎfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜; ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) E›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ ÙfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô˘ Ô ¢›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó¿‰ÚÔÌË Î›ÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔÊfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· Û·Ù·Ï¿˜ ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó¿‚ÂȘ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ÛÔ˘. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, fiÏÔÈ ‚‚·ÈˆÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂȘ ·ÛÎËÙ‹˜ ‹ Ó· ·ÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ ÛÂÍ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÎÚ‡· ÓÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÈÁ¿ÛÂȘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘. H ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹: MÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·; MÔÚ›˜ Ó· ·Ú·Ù‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ٷÈӛ˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜; T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) OÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ʤÚıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô-

Ô›Ô˘˜ ÛÙËÚ›¯ÙËΘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÔÙ¤ ‰˘Ó·Ù¿ ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÏÔÁ›ÛÂȘ ÔÙ¤ ηΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜. M Ï·Ó‹Ù˜ Û ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ Î·È Ì ̛· ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, ÔÏÏÔ› TÔÍfiÙ˜ ÂΛ ¤Íˆ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ, ·Ú¿ ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. E¿Ó ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ TÔÍfiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó fiÏ· Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ NÂ¿Ï ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜: «™Ô˘ Ê·›ÓÔÌ·È fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ; ¢ÂÓ ‚ϤÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ;», ÛÔ˘ ¤¯ˆ Ó¤·: M¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜ ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË, ‰ÂÓ Â›Û·È ¿¯ÚËÛÙÔ˜. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) TÔ Í¤ÚÂȘ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ù· ·ÛÙÚÔÏÔÁÈο Ó¤·. E¿Ó Â›Ó·È Î·Ï¿, Ô ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ϤÂÈ „¤Ì·Ù·, Î·È ·Ó, ıÂfi˜ Ê˘Ï¿ÍÂÈ, Â›Ó·È Î·Î¿ ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Î¿ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. K·È ÙÒÚ· Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·: ¢ÂÓ Â›Û·È Ô‡Ù ‹ÚÂÌÔ˜ Ô‡Ù Û ı¤ÛË Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÏÔÁÈο. £¤ÏÂȘ ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Û·È ÈηÓfi˜ Ó· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜.TÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ οÓÂÈ ·‰‡Ó·ÙË Î¿ı ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÛÔ˘. TË ÌÈ· ̤ڷ Â›Û·È Û˘ÓÂ·Ṳ́ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Û·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÛÙÚ·Ê›˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÁÈ· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ‚·ÚȤ۷È. AÓ ·¢ı˘ÓfiÛÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ ÁÓÒÛ˘; A˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô £Âfi˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÛÔ˘, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ; MÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) «E›Ó·È ÊÔ‚ÂÚfi, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ fiÏ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ ı· ’ıÂÏ·, ‹ Ô˘, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÚ·‚¿, ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂΛӘ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ Ô˘ Ì ·ÎÔÏÔ˘ı› fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó οӈ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È, Ì fiÔÈÔÓ ÎÈ ·Ó ›̷È. AÓ ‰ÂÓ Â›Ì·È ı‡Ì· οÔÈÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÌÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˜ ÂΛ „ËÏ¿ ÌÔ˘ οÓÂÈ Ͽη». AÓ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, Ô˘ Û ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì η˘Ùfi ·›Ì·, Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi, ¿ÓÂÛË, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ Âʤ ¿Óˆ ÛÔ˘, ÙfiÙ ηÙËÁfiÚËÛ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔÓ KÚfiÓÔ Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·˘Ù› ÛÔ˘ fiÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·, ¤ÚˆÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ¯ˆÚ›˜ ÎÂÊ·ÏÈÎfi ÊfiÚÔ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂȘ Û¿ÓÈ· ÂÎÏ‹ÛÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ Î·È ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜, ¤¯ÂȘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· Í·Ó·ÂʇÚÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. E¿Ó ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ·ÁÓfiËÛ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. AÏÏ¿, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÛÚÒÍÈÌÔ, ı˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ôχ ÙÔ «K‡ÚÈ EϤËÛÔÓ» ÙÔ ‚·ÚÈ¤Ù·È ÎÈ Ô ·¿˜ Î·È fiÙÈ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ΢ÓËÁ¿˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ì ÙËÓ ·fi¯Ë. A˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (·Ó Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ¤Ó· I¯ı‡) Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. K·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ I¯ı‡Â˜: E›Ù ı· ̤ÓÂȘ Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˜ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÛÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ó· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


16 - 22 MAƒTIOY 2006 ATHENS VOICE 63


Athens Voice 116  

Athens Voice 116

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you