Page 1

26 IANOYAƒπ√À - 1 º∂µƒOYAƒπ√À 2006

. ∆∂ÀÃ√™ 109 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

BfiÏÙ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·Ù‹ÛÈ· H A.V. ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ.12

ŒÓ·˜ Botero ÛÙËÓ Aı‹Ó· ŒÓ· XXL ¿Á·ÏÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘... T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ.7

√i darkA‰ÂÛ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

TÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ·ÌÊÈÛˇ‹ÙËÛ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ÕÓÓ·˜ K·Ê¤ÙÛË ÛÙÔÓ ºÔ›ˇÔ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ.16


2 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006


26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 3


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

26 - 01 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2006 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜

∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·›˙ÂÈ Í·Ó¿ ÂΛÓÔ ÙÔ ·ÏÈfi ¤ÚÁÔ Ì ÙËÓ AÓ¤Ù M¤ÓÈÓÁÎ, ÙÔÓ T˙ÒÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ʯ·ÚÈÛÙËıÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ Ì ÙÚÔÌ·Á̤ӷ Ì¿ÙÈ·, Ì ÎÔ˘ÎԇϘ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ηًÁÁÂÈÏ·Ó ··ÁˆÁ¤˜ Î·È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È M¤Û· ÂÓË̤ڈÛ˘ οӷÌ fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜. EÍ·ÚÁ˘ÚÒÛ·Ì ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ οı ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Î¤Ú‰Ë Î·È ˙Ë̛˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ™Â ÙÒÛË Ô BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi; ¢ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ˘ÂÎÊ˘Á¤˜, ηٷÁÁÂϛ˜, ·Ú¿ı˘Ú·, ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘ ‰È‹Ó˘Û fiÏË ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ηÙËÊÔÚÈ΋ Ô‰fi οı ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘. A˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÙ¤. KÈ ·Ó Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙ·. KÈ ·Ó ͤÚÔ˘Ì ‰ÂÓ ÊÙ·›Á·Ì ÂÌ›˜. KÈ ·Ó ÊÙ·›Á·ÌÂ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÊ·Óı›. H ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·˘Ù·Ú¯È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÏÔÈ¿, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÌËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÎÈ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙÈ ı· Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÁÁÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜. H AÚÈÛÙÂÚ¿ ‚Ú¤ıËΠ۠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ì˯·Ó›·, Ò˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ¶A™OK ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË; AÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÎÈ Â‰Ò ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Ï‡ÛË, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·Ì›· Û˘Ìʈӛ· Ô ™ËÌ›Ù˘ Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚÔÏ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÙÒÚ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë N¢ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË; K¿Ùˆ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. K·ıÒ˜ ÙÔ Ï›ÁÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÊÔÚÌ‹ ·È˙fiÙ·Ó Î·È ÙÒÚ· Î·È fiÏÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó Î¤Ú‰Ë Î·È ˙Ë̛˜ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ú¤ÌÂÓ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ. K¿ˆ˜ Û·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‚ÚÒÌÈÎË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, ¤Ù˘¯Â ÛÙÔÓ BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ··ÁˆÁ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ. ™˘˙ËÙ¿Ì ÌfiÓÔ ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, Î·È ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ. TÔ ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ·Ó, ÙÔ ıˆÚԇ̠·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. H AÓ¤Ù M¤ÓÈÓÁÎ ı· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û ÂÈÚˆÓÈο. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·; ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ηٷÛÎÔÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿; ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· Èı·Ó‹ ·fiÂÈÚ· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Ë Ú¿ÎÙˆÚ M¤ÓÈÓÁÎ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÈÛÏ·ÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ÛÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹, Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ͤÚÂÈ, ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. ¶Ò˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ï›ÁˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Î¿ÔÈ· ̤ڷ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û suicide bombers; K·Ï›˜ Û ·Ó¿ÎÚÈÛË fiÏË ÙË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿˜ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ MÈÓ §¿ÓÙÂÓ; AÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, ı· ’Ù·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›·. 5.500 ¤Ú¢Ó˜, 2.500 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, 1.200 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È 28 ηԢÌfiÈΘ ··ÁˆÁ¤˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ. TÚ¤ÌÂÈ Ë AÏ K¿ÈÓÙ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. OÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ οÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·’ fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. K¿ÓÔ˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·Ú·‚fiʈӈÓ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎfi„Ô˘Ó, Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. AÓ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÙfiÙ οÓÔ˘Ó ÔÁÎÚfiÌ. TÔ ¤ÚÁÔ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Îϛ̷η Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. K¿ÔÙ ÔÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û‹Ì·ÈÓ·Ó Â¤Ï·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ™˘ÌÏÔΤ˜, Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Î·È ÂÓ›ÔÙÂ, ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÓfi˜ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ’Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 100 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ «Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜» Ù˘ 17N, Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó «ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ». ŸÙ·Ó ›·Ó ‹ ÙÔ˘˜ ›·Ó, ÂÓÙ¿ÍÂÈ ·È‰È¿, ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ·ÛÙ›Ô, ¤Ú·Û·Ó 30 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Î·È ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ Ô˘ «ÂÍÔÛÙڷΛ˙ÔÓÙ·Ó». TÒÚ· ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·’ fiÛÔ˘˜ ÛÔ‡‰·Û·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ¤Î·Ó·Ó ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤ıÂÙ·Ó ËıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜: H ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Î·È ·ÔÛÈÒËÛË ÛÙ˘ÁÓÒÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ; ŸÙ·Ó ··ÓÙ‹ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ŸÛÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ‹ Ù˘, οÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·’ fiÛ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. EÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‹ ÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜, Ì ٷ ›‰È· Î·È ··Ú¿ÁÚ·Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. O‡Ù ··ÁˆÁ¤˜, Ô‡Ù ÎÔ˘ÎԇϘ, Ô‡Ù ÔÁÎÚfiÌ. OÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÔÈ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. Œ¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˆ˜ «Â¯ıÚÔ‡». ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜», ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. H ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¯ˆÚ›˜ «Â¯ıÚÔ‡˜». ∞

4 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

£∂ª∞∆∞

07 ŒÓ·˜ Botero ÛÙËÓ Aı‹Ó· ŒÓ· XXL ¿Á·ÏÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ... T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË

10 Do it ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11 H ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÛÔ¿ÓË ... 12 BfiÏÙ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·Ù‹ÛÈ· TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

H A.V. ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

18 I DARKA¢∂™

15 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÎÏfiÔ˘Ó TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §ÈÁÓ¿‰Ë

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·ÎÈÚÙ˙‹˜ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

16

TÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ ÕÓÓ· K·Ê¤ÙÛË TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹

18 OÈ Dark¿‰Â˜ MÈ· ÈÛÙÔÚ›· «·Ó·›Ì·ÎÙË» ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ... T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

21 ¢¤Û M AthenS & M TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

16 I B√§∆∞ ™∆√ Ãøƒπ√ ¶∞∆∏™π∞

™∆∏§∂™ 06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË ∞˘ÙfiÙ˘ ª¿ÚÙ˘Ú·˜: Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ªÔ˙ÒÓË 11 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË Î·È °. ∫˘Ú›ÙÛË 22 2310: Afi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 26 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Afi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 34 Clubbing: Afi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ 43 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: Afi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 44 BÈ‚Ï›Ô: Afi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 45 £¤·ÙÚÔ: Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘

23 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 42 Athens Choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

46 /47 ªÔ˘ÛÈ΋: Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ Î·È ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 48 Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 49 Sport: ∞fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞ÚÛ¤ÓË 50 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ


26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 5


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

À¶∂ƒµ∞§§ø¡ √π™∆ƒ√™ «AÓ Î·È ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔÓ Ô›ÛÙÚÔ Î·È ·Ù¿ÂÈ ÂÔÓfiÊÏÔ˘‰Â˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ «AÁÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘» Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. EΛ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚ› ˘ Ô ÏfiÁÔ˜ «·ÁÚÈÔÔ›ËÛË» ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ AÛ›·˜, ÙËÓ K›Ó· Î·È ÙËÓ IÓ‰›·, ÙȘ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «¯ÒÚ˜ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜», ÂÓÒ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ «ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙȘ ·‰›ÎËÛ», fiÙÈ «ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ» (Û ۷ʋ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi Ì ÙȘ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30) Î·È «fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ‹ ÚÔÊ¿Ûˆӻ. K¿Ô˘ ÂΛ ·›ÚÓÂÈ Ë Ì¿Ï· Î·È ÙËÓ I·ˆÓ›·. T›ÔÙ· ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜: Ë K›Ó· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ı·‡Ì· ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÌÈ·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ T·˚‚¿Ó, Ë IÓ‰›· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ·), ÂÓÒ Î·È ¯ÒÚ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ê˘ÏÂÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ì ÙËÓ K›Ó· fiˆ˜ Ë T·˚‚¿Ó, Ë N. KÔÚ¤· Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ë I·ˆÓ›· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠(Î·È ‰Èη›ˆ˜) ·Í›Â˜ fiˆ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌË ÁÂÓÈ·ԢÌ ·ÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë AÛ›· ·Ó Ë E˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ì·˘ÛˆÏ›Ô. - B·ÁÁ¤Ï˘ Mȯ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜» ∏ ∂§§∞¢∞ ¶√À ¶§∏°ø¡∂π «™ÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ‹Úı·Ì ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÚÈÓ

COMIC

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1964 Î·È ÛÔ‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ Accademia di Belle Arti di Brera ÙÔ˘ MÈÏ¿ÓÔ˘. ZÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ÙË N¤· YfiÚÎË. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ·fi ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÓ¤ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ video game ËÚÒˆÓ. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ «Priscilla/41» ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› K·ÏÊ·ÁÈ¿Ó Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û N¤· YfiÚÎË («Dogs and cables», ÁηÏÂÚ› Yvon Lambert) Î·È MÈÏ¿ÓÔ («Feelings», ÁηÏÂÚ› Pack).

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹ÌÔ˘Ó ·fi ¿ÓÙ· Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û·˜. H Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ï¢΋, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ì·˜. E›Ì·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ηıÔÏÈÎÔ›. ¶¿ÓÙ· ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Â›¯· Ì¿ıÂÈ ·fi ÌÈÎÚfi˜. XˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛ‚¿Ïψ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· ı·˘Ì¿˙ˆ, ‰Â ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÔÈÒÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ οÔÈˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ‰Ò. ŸÛÔ Î·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÓÔÈÒÛÔ˘Ì ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó. Œ¯ÂÙ ¤Ó· Ô›ËÌ· Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ fiÔ˘ Î·È Ó· ¿ˆ Ë EÏÏ¿‰· Ì ÏËÁÒÓÂÈ ... ¶fiÛÔ ı· ıÂÏ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi. E˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ. - Michell Ynash.

P.S. Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· Ï¿ıË ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ. K·È Ì·˙› ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì».

ª∏ ªπ§∞™ µƒøªπ∫∞ K·Ï‹ Û·˜ Ë̤ڷ, MÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Î·È ¿Û¯ËÌË Ì¤Ú· ÌÔ˘ ÂÈʇϷÍÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, Ù‡¯Ô˜ 107. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÙËÓ ¯·Ï¿ÛÂÙÂ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋, ÒÛÙ ӷ ηٷ¯ˆÚ›Ù ٤ÙÔÈ· ÁÂÏÔ›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ «Ì›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη»; N· Í·Ó·Ò ÛÙÔ 10¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ fiÙÈ Â›ÛÙ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ηϋ; N· ÙËÓ „¿¯Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ fiÙ·Ó Ù·Íȉ‡ˆ; A˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó; XˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ı· ¯¿Ï·ÁÂ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ‹Ú·Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ; - ¶.™.

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

TÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ ª∏∆™√ª¶√¡√À

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÔÓ¿˜, µ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜,¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, N·Ù¿ÛÛ· TÚÈ‚È˙¿, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÛÈÓÙÛ›Ó˘ , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ùˆfi‰Ë˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369 voice

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4

√ «¡∆∂∆∂∫∆πµ ºπ§ ¶ø∆» ∂π¡∞π ∆À¶π∫√™ ¡∆∂∆∂∫∆πµ ∞¶√ ∫∞§√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√ ¡√À∞ƒ. °√∏∆∂À∆π∫√™ ∫∞π ºπ§√™√º√™. ∞¡ ∞À∆√ ™∞™ §∂∂π ∫∞∆π, ∞¡∞∑∏∆∂π™∆∂ ∆√ √ªø¡Àª√ ∞§ª¶√Àª ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ª∏∆™√ª¶√¡√À, ¶√À ∫À∫§√º√ƒ∏™∂ ∞¶√ ∆π™ ∂∫¢. «∞π√§√™». 6 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ H A.V. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ XXL ·Á¿ÏÌ·

fiÏ˘

∂¡∞™ BOTERO ™∆∏¡ A£∏¡∞

ΛH fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ì ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓ· 10 ˘ ‚Ú›Ô ‰Â˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÚÁ¿. K˘Úȷ΋ 6 NÔÂÌ ZøNH ΢ÛÙËÓ Ù‹ ÙÔ Úˆ›. H Ô‰fi˜ AÌÂÚÈ΋˜ ÎÏÂÈÛ K›ÌÂÓÔ-ºˆÙoÁڷʛ˜: AP°YPø M¶O ÙÚÂȘ ‰˘Ô ÎÏÔÊÔÚ›·. §ÈÁÔÛÙÔ› ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜, Ô˘ ·ÁÔ˘ÚÔ͢ÓË̤ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Î·È Î¿ÔÈÔÈ fiÚÙ‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô. Afi ÙËÓ ·ÓÔȯ ¤Ó· Ù· ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÚÔ‡Ù˙Ô˘, ÂÓfi˜ ÏÈ ÎÂÊ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘Ó·ÈΛԢ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ì ÈÙ·‡ÚÔ˘. ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÏ˘Ùfi, ‰Â̤ÓÔ ·˚·ıËÓ Ì¿ÓÙ˜ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÙÚ¿ Ù˘ ˜ Îfi ‰ÚfiÌÔ. ¶›Ûˆ ÌÔ˘, ÔÈ Ù˙·Ì·Ú›Â ;» Ù¤ÚÔ MÔ ˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‚Á·Ï̤Ó˜. «ŒÓ·˜ ·ÔÚ , ˘ı› ÚˆÙ¿ˆ ÌÈ· ΢ڛ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ ›Ù·Ó· Ùfi ÚÔÊË̤ÓË ·fi ÙÔ ı¤·Ì·, ÙÔ ÁÏ˘ · Ù·È. «N·È» ÌÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ ·ÊËÚË̤ӷ. M¤Û ‹ ÂȉÈÎ ÙËÓ ˆ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ ‚Ϥ ‚¿ÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. Ó ÌÂK·ÌÈ¿ ÂÈÎÔÛ·ÚÈ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰Ô˘Ï‡Ԣ ›ÚËÂȯ ÌÈ· ıÔ‰Èο, ·Ì›ÏËÙÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈ fiϘ ˜ ÛË «ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋» ۯ‰fiÓ. Ÿˆ ¤ÚÁ· T· . ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ MÔÙ¤ÚÔ Î·È ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÂÔχ Ì Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤, 2003 ÙÔ ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ™ÙË BÂÓÂÙ›·, Ì ÎÔ˘ M¿Ú ˘ ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ AÁ›Ô ÛÙË ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÁÚ·ºˆÙÔ ·. N¤· YfiÚÎË Ì‹Î·Ó Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚ Ê›˙ˆ Î·È Ê‡Áˆ. Ï›Á˜ EÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ , Ô˘ Â˙·˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. MÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÚ¿ ȉȷ Ó· ÁÈ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ÂȉÈÎfi˜ ÙÔÔ ÙËÓ ÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠‚¿ÛË Ù¤MÔ Ù ÙÈÓ¿Ó ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ºÂÚÓ fi ÚÔ Ì ٛÙÏÔ «Ë AÚ·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘» –·˘Ù Ì ÂÚÈÎfi ÂÛˆÙ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ–, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·‰È¿ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ë Ì¤ÂÎÂ›Ó ›‰È· ÊÔÚÔ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi. TËÓ ‰Ô ›ÛÔ ÛÙËÓ Ú· ›‰· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó „Ô˘Ó ¯·˙¤ Ó· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ê›ÙÔ ÁÏ˘Ùfi Î·È Î¿ÔÈÔÓ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÁÏ˘Ô ÚÒÙ ÙÔ ÏË ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi. E›Ó·È ÓÔ˘ ÚÈο Ô·Ì Ùfi ÙÔ˘ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ Ï·ÙÈÓ Û ‰· EÏÏ¿ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÓ· › ÌÔÚ ¯ÒÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ – ȉȈÙÈÎfi, ·Ó ÂηϤÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÈ·˜ ÙÚ¿ TÔ . ı¤Ì· ÙÔ ˙·˜. O MÔÙ¤ÚÔ ·Á·¿ Ôχ ·˘Ùfi ÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÙËÓ ÛÙ¿ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÚÈ Ì¤ÛË ÛÙË Ô ·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ·fi ÙÔÓ Ù·‡Ú ÌÈ·˜ ·Ú¤Ó·˜ Ù·˘ÚÔÌ·¯›·˜. ‡Ù˙Ô. TÔ 1992 ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÁÏ˘Ùfi, Û ÌÚÔ ÈÛÈ ÂÓ¿Ì ÂÈ ˙˘Á›˙ EÈ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘, Ș Ù¿Û ‰È·Û ۯ‰ fiÓ ÙfiÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ··ÈÒ˜ ¶ÂÈÚ 207X182X310. Afi ÙËÓ TÚ¿Â˙· ηÏÔÚ·ÁÁ¤ÏıËΠÛÙÔ ÁχÙË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÈÔ ÙËÓ ÁÈ· ÂÈÙ·È Î·›ÚÈ. OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓ fiÙÈ ÚfiÎ ¤Ô˘ ˜ Ù¤¯ÓË ˘ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÁÔÚ¿ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÚÁÔ

Afi Â‰Ò ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ë AÚ·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. °È· ÙËÓ AÚ·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ MÔÙ¤ÚÔ ı· Á›ÓÂÈ Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ Aı‹Ó · ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. H M¿Á‰· M¤ÏÏ·-M·ÏÙÔÁÈ¿ÓÓË Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ‰Ô‡ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 230 ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÙÂÏ ˘Ù·›· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È Abu Ghraib. A˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÚÔ ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÚÛÈ ÙÔÓ IÔ‡Ó ÈÔ ÛÙË PÒÌË. ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÚÁ·, Ï¿‰È· ÌÂÁ¿ ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Û¯¤‰È·, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·Ú›ıÌËÛË 1-50 –Ô MÔÙ¤ÚÔ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ٷ ı¤Ì· Ù· ‚›·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ «Terror in Colombia », ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ˜ Ì ÙÔ ‚·ÚÒ ÓÔ ÙˆÓ Î·ÚÙ ¤Ï ¶¿Ì ÏÔ EÛÎÔÌ¿Ú ÓÂÎÚfi–, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‚›·˜ Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙË Ù·˜ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Abu Ghraib, Ì AÌÂÚ ÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ· ÙÈÒ٠˜ Ó· ‚·Û· Ó›˙Ô ˘Ó Á˘ÌÓ Ô‡˜ IÚ·ÎÈÓÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ™ÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·, Ô MÔÙ¤ÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ MÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ IÚ¿Î. ¶ÔÏÏÔ› ÎÚÈÙÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Abu Ghra ib ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË °ÎÔ˘¤ÚÓÈη. H ¤ÎıÂÛË ı· ÂÁηÈÓÈ·Ûı› ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 23 M·›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ı· ‰Ô‡Ì ‰È·ÎfiÛÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘, ÔÎÙÒ monumentals ÛÙÔÓ Â͈٠ÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ‰ÂηÂÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÛÙÚÔÓÔÌ Èο ·ÛÊ¿ ÏÈÛÙ Ú· Ù˘ ¤Îı Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï ¿‚ÂÈ Ë Vodafone. ™·˜ ÚÔ٠›ӈ Ó· ÂÚ¿ ÛÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ · ·fi ÙËÓ Ô‰fi AÌÂÚÈ΋˜, Ó· ¯·˙¤„ÂÙ ÙËÓ «AÚ ·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘», ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË MÔÙ¤ÚÔ . °È·Ù› ηϿ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Ë Ù¤¯ÓË ¤¯ÂÈ ·Í›· ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙË ‚ϤÂÈ. Y.°. MËÓ ¿Ù ‚Ú¿‰˘, ı· ·ÔÁÔËÙ¢ı› ÙÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ÚÔÏ¿ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Â›Ó·È Î·Ù‚·Ṳ̂ӷ. ∞

¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏ Ï¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·› · ¯ÚfiÓÈ·. H ™¿ÓÙ· ¶È¤ÙÚ· , ÛÙË BfiÚÂÈ· TÔ ÛοÓË, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi. ¶Ôχ ÎÔÓÙ ¿ ÛÙËÓ K·Ú¿Ú· Î·È ÛÙ· Ï· ÙÔÌ›· Ù˘, ÊËÌÈ Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘˜. AÓ¿Ì ÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÏ ÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Ù· ÂÚ Á·ÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ η È ·˘Ùfi ÙÔ˘ M Ô Ù¤ ÚÔ , Ô ˘ Ù· ÁÏ ˘ Ù¿ ÙÔ ˘ ÎÔ ÛÌ Ô‡ Ó ÙË Ó Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ Ô‡. E‰Ò ÂÚÓ¿ ·Ú ÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Î· È ‰Ô ˘Ï ‡ ÂÈ ÛÙ Ô ÂÚ Á· ÛÙ ‹Ú Èfi ÙÔ ˘, fiÙ ·Ó ‰Â Ó ÌÔ ÈÚ ¿˙ ÂÙ ·È ÙÔ ¯Ú fiÓ Ô ÙÔ ˘ ·Ó ¿Ì ÂÛ · ÛÙ Ô ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË N¤ · YfiÚÎË. E‰Ò ÊÙ ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ · Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘. K·È Ù· ÂÙ¿ ¯˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈ Ô¯‹˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ· ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. K·È ·fi Â‰Ò Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ú¯›˙Ô ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù· Í›‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔ ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

TÔ 1992 ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÁÏ˘Ùfi, Û ÌÚÔ‡Ù˙Ô. EÈ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘, ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Û¯Â‰fiÓ ÙfiÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 207X182X310. Afi ÙËÓ TÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠÛÙÔ ÁχÙË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. OÈ Ê‹Ì˜ ϤÓ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÁÔÚ¿ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 7


MAIL ART

AYTO¶TH™ MAPTYPA™

¶E™ KATI

MIA Oº£A§MA¶ATH ™THN ¶§ATEIA T˘ AP°YPø™ M¶OZøNH

¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. ™Ù›ÏÙÔ Ì e-mail ÛÙÔ info@athensvoice.gr ‹ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

X·˙‡ˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶Ï·Ù›· N¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, ÂÚËÌÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ʈٿÎÈ·, ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ› KÂÏÛ›Ô˘. MÈ· ÎÔ¤Ï· Ì·˙‡ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ Ï·Ù›·˜. TÔ˘˜ Ù·ÎÙÔÔÈ› ÚÔÛÂÎÙÈο Û ÌÈ· Û·ÎԇϷ, ·ÊÔÛȈ̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ ·ÓËÛ˘¯›·, ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ηı·Ú‹, ÂÚÈÔÈË̤ÓË, Ë ‰ÈÏ·Ó‹ Û·˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. EÓ· ˙¢Á¿ÚÈ Î¿ıÂÙ·È ‰›Ï· Û ¤Ó· ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ Î·È Û˘˙ËÙ¿ ‹Û˘¯·, ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ˆ, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ·Ó ı· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÌÈ· Û·ÎԇϷ ÌÂ Ù˘ÚÈ¿ Û·Ó Ó· ‰È·-

ϤÁÔ˘Ó Û ÚÔı‹ÎË ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ. TÔ ‚Ϥˆ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ı¤·Ì· ·˘Ùfi Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜, ÎÈ ÂÛ›˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË. ™·Ó ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË. AÓ ÂÚ·Ù‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ı· ÙÔ ‰Â›ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ, ·ÓÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, KÔψӿÎÈ, £ËÛ›Ô... E›Ì·ÛÙ ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÙˆÓ 25 ϤÓ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ eurostat, Î·È 1 ÛÙÔ˘˜ 5 EÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. EÌ›˜, Ô˘ ›̷ÛÙ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÂÙ¿ÌÂ... ¶Ô˘ ÂÙ¿Ì ÔÏfiÎÏËÚ· „˘Á›· ÙÚfiÊÈÌ·... K·È ·˘Ù‹ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ‡ Ó· ˙ԇ̠۠ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ÍÂÊÙÈÏ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· 1 ¢ÚÒ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Ó‡¯Ù·, Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ‡ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚÔ›ÛÔÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó 1000 ¢ÚÒ Î·È ¿ÔÚÔÈ Ù· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ‡ Ó· ÙÚˆ˜ Û¿È·, ‚ÚÒÌÈη, Ôχ ·ÎÚÈ‚¿, Î·È Ó· ÛÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ٷ Ú¤ÛÙ·. M ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ‡ Ó· ÌË ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Ì·˜. ™·Ó Ó· ÓÈÁ‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ¿¯ÓË ˙¿¯·ÚË ÙÔ˘ Âٷ̤ÓÔ˘ ÎÔ˘Ú·ÌȤ. ●

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

KA¶OY ¶H°A - KATI EI¢A

™KY§I™IA MEPA ·ÚÁfiÛ¯ÔÏË ÏËÛÙ›· Û ٤ÛÛÂÚ· ηڤ

E͈ÙÂÚÈο Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. «EÁÒ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ‹Ù·Ó Ù·ÈÓ›·, Ì·Ì, Ì·Ì, Ì·Ì, ‚·ÚÔ‡Û·Ó ·fi ‰ˆ, ·fi ÎÂÈ, ÌÈ· ΢ڛ· Ì‹Î ¯ÂṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ÂÁÒ ÁÂÏÔ‡Û·, ÌÂÙ¿ ›‰· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔ Ï·¯ÂÈÔÒÏË ¯Ù˘Ë̤ÓÔ, Ϥˆ, ¿ÂÈ...» ¶·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ. «MË Ì ÛÚÒ¯ÓÂȘ, ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ οӈ», «¢ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌˆÚ‹, Á·ÌÒ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÔ˘», «£· Û Á·Ì‹Ûˆ ΈÏfiÌ·ÙÛ», «¶·Ú·Î·ÏÒ, ·Ú·Î·ÏÒ, „˘¯Ú·ÈÌ›·, ·Ô-

Ì·ÎÚ˘Óı›Ù fiÏÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ», «M¿˙„ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÔ˘», «K˘Ú›· ÌÔ˘, ·Ó‚›Ù ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜», «...». EÈÎfiÓ· ÛÔ˘ ›̷È... «M·Ï¿Î·, ÙÔÓ ÙÚ¿‚ËÍ· ·fi „ËÏ¿, ÙÔ˘ ›¯Â ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ô Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ ÎÏÒÙÛ·ÁÂ, ı· ¿ıÂȘ Ͽη, ̷Ͽη, ÌfiÏȘ ÙÔ ‰ÂȘ, Û·ÚÙ¿Ú·Á ÙÔ ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ». H ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. «™ÎÔÙÒÛ’ ÙÔ ÙÔ Î·ı›ÎÈ, ÙÈ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜», «K·Ï¿ Ó· ¿ıÔ˘ÌÂ, Ì·˙¤„·Ì fiÏ· Ù· ·Ô‚Ú¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û›ÙÈ Ì·˜», «AÏ‚·Ófi˜ ›ӷÈ, ÌÔ˘ ÙÔ Â›Â Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ¿ψÓ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·», «PÂ, ÎÚÂÌ¿ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÙfiÔ˘», «H aÏll‹ıÂÈa Â›Ó·È fiÔ˘˜ Ô‡Ù ÛÙ· NÈÔ˘ °ÈfiÚÎ ‰Â Û˘Ì‚aiÓÔ˘Ó a˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÔ˘Ù·». - AN¢PEA™ PA¶TH™

(+)

(-)

DOUSK - «D.I.Y» TÔ Anagram ÛÙÔ Ó¤Ô cd ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡ °È¿ÓÓË NÙÔ‡ÛÎÔ˘ Ì ¤Î·Ó ӷ ¯¿Ûˆ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÁÈ· Ù· X·ÓÈ¿. X·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘!

¶EPI¶TEPA ™TO KO§øNAKI ŒÓ· Úˆ› ÙÔ ¯¤ÚÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ º›ÏÈ ™Ù·ÚÎ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ˆÚ·›ˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û οÙÈ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ ÏÂÌÔÓÔÛÙ‡ÊÙ˜ ·fi Á˘·Ï› Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÁÎÚÈ-ÛÔ˘Ú›! MÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ Û¿Ù·ÏÔ Î·È Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ı ʷÓÙ·Û›·. T· ‰‡Ô ÂÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ó¿ÚË ‹‰Ë ÎÏ·›ÓÂ. T· ˘fiÏÔÈ· (Ù˘ Ï·Ù›·˜) ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÏÈÙÒÛÂÈ (ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ).

TA™O™ TE§§O°§OY M ٷ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «º·Î¤ÏÔ˘˜» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÚÂfiÚÙÂÚ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔη˝ÓË ¤‰ˆÛ ڤÛÙ·. A£HNA´KA ™¶ITIKA M¶I™KOTA TË Ï¤Ó X·Ú¿ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ·ÏÏ¿ ÌÔÚÒ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ „‹ÓÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ÛÈÙÈο ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘. MÂÙ¿ Ù· ÙÔÔıÂÙ› Û ˆÚ·›· ÌÈÎÚ¿ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· Ì ÔÚÙÔηϛ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. T· ‚ڋη ÛÙËÓ «AÁÚÔÙÈ΋ ÁˆÓÈ¿» ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ Î·ÚÙÂÏ¿ÎÈ. (™¿ÚÙ˘ 11, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6833.598)

º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞

BIOS Afi ·˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Ì·Ú ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «Guerrilla store». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ avant garde ȉ¤· ÁÈ· shopping, Ô˘ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Rei Kawakubo (Comme des Garçons). PÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ O›ÎÔ˘ Mfi‰·˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ôχ ÈÔ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜!

(◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

(¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, ·ÓÔÈÎÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ K˘ÚȷΤ˜)

ŸÙ·Ó Ï›ÂÈ Ô ÂȉÈÎfi˜, ÂÛ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÚˆ˜!

™TON ™TAMATH KPAOYNAKH «™Ù· 50 ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÎÈ fiÙ·Ó ı· ÓÈÒÛÂȘ ÙÔ Î·Îfi Û›ÁÔ˘Ú· ı¿ ’Ó·È ·ÚÁ¿» ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ οÔÙÂ... N· Ì·˜ ˙‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ, Û˘ÏÊ›‰· ÌÔ˘ ÂÛ‡... A¶OPIA ANA°Nø™TH MA™ ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈӷΛ‰· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¢ڤˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ›: «EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ Û Û΢ÏÈ¿ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù˘ÊÏÔ‡˜» ÔÈÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙË ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó; T· Û΢ÏÈ¿ ‹ ÔÈ Ù˘ÊÏÔ›; (‹Úı ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

8 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À-1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

MAPI§ENA ¶ANA°IøTO¶OY§OY Put the cot down slowly. AXPH™TH ¶§HPOºOPIA 1 ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ 30-40% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û °ÂÚÌ·Ó›· Î·È B¤ÏÁÈÔ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ·. °A§§IKA APøMATA ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Ë ™Ô˘Ë‰›· ηٷӷÏÒÓÂÈ 18,6 Kg ¯·ÚÙÈÔ‡ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË °·ÏÏ›· Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 7,3kg! (ÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË;)

£§IBEPOI A¶O§O°I™MOI ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ, Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Metron Analysis ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Highlights Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ·: ÙÔ 13% ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔ 95%‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 64% ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi! A¶OPIA EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌ· Ó· ÌÔ˘ ʇÁÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜... ¢IA§EIMMA °IA ¢IAºHMI™EI™ -¶Ò˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù· ¿Ï˘Ù¿ ÙÔ˘˜; -™Ù· ‚ÚÒÌÈη Î·È ÛÙ· ‚ÚÒÌÈη Ô˘ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È! ●


¶ÂṲ̂ÓÔ ËıÈÎfi, ÛıÂÓ·Ú‹ ¿Ì˘Ó·, ηÏfi ÁÔ‡ÛÙÔ.

°Ô˘‰›-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ : 0 - 0

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, Ô fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ fiÛÔ ËÚˆÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È ¿ÓÈÛÔ˜ Î·È Ì¿Ù·ÈÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰ÂηԯÙÔ‡Ú˜ Â›Ó·È È· ÙfiÛÔ ÂÍËÌÂڈ̤Ó˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·Ó··‡ÔÓÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi DVD, Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ·¤Ú· Û·Ó Ï·Ì¤ ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÂΛ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Ú·ÎÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ú¿Ï¢ÚÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi. ÿÛˆ˜ Ù· ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ DVD Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· Û¿ÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÓÙ¿‰· Ù˘ fi„˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÎÔÌ„fi ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ «ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜» Ó· ÊÚÂÛοÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÈÙÂ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· Aı‹Ó· glitter-¿ÙË (‚Ï. Î·È glitterati). EÈϤÔÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‡ÎÔÏ· ÎÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË fiψÓ. K·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·: Á›ÓÂÙ·È ·Ó¤ÍÔ‰· (Ì ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙˆÓ DVD ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ˆ˜ ı· fiÊÂÈÏ·Ó), ÂÓÒ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÍȤ·ÈÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÙ¿Ì ٷ ηο DVD ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ·ÏÏ¿ Ù· ÎÚÂÌ¿Ì ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. A˜ Ù· ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Î·È ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ÔÈ ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˜ Ô˘ Ì·˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì ٷ ÎÈ¿ÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜. ∞

TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H TÒÚ· Ô˘ Ë ÁÚ›Ë Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÔÙ¤ ÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÛÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·ÓÙ˯› ÈÔ Ë¯ËÚfi: ÛÙÔ

LOOK IANOYAPIOY Σε κρέµα, σε σπρέι ή σε περιοδικό όπως και να το διαλέξεις είναι... δωρεάν!

°Ô˘‰› ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÓÙÈ‚ÈÓÙÔ·Á›‰Â˜. H Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Ϥ͢ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜: ÂÎ ÙÔ˘ «DVD» Î·È ÙÔ˘ «·Á›‰·». EΛÓÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚȤ¯ÂÙ·È (·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛÙË «ÁˆÌÂÙÚ›·» Ù˘ ηٷÛ΢‹˜) Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· «ÈÓÂÏÈ¿» ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙÔ cult ÙˆÓ ÈӉȿÓÈÎˆÓ «ÔÓÂÈÚÔ·Á›‰ˆÓ», Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ «ÊÔÚ¤ıËηӻ Î·È ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. TÔ Ó¤Ô fiÏÔ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙË ÁˆÓ›· ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 160 Î·È §Ô¯·ÁÔ‡ ™ËÏÈÒÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙ· ‡η ÙÔ˘ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ˘ ÙÔ˘ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÙËÓ¿. TÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ù· Ù·˝˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÒÙÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ù· ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ÂΛӷ, ÂÓÒ ÙÚÒÓ ÛÙ· „ËÏ¿, ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿. ŒÙÛÈ, ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔ‡ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÎÈ¿¯ÙÚˆÓ (ηıÚ¤Ù˜, ÊÈÚÊÔ˘Ú¿ÎÈ·, ͇ÏÈÓ˜ ¿Ș ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î.¿) ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· DVD. T· ÎÚÂÌÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ Î·È Î·ıÒ˜ Ù· ÎÔ˘Ó¿ Ô ·¤Ú·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Î·È ÈÚȉÈÛÌÔ› Ô˘ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿. «K·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙË ‰ÂȘ È· ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘;» Ì·˜ › ¤Ó·˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ DVD ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ηÓ›˜ ·fi ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Î·È ‰ÂηԯÙÔ‡Ú˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ M·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ.

To γυναικείο περιοδικό από την οµάδα της Athens Voice κυκλοφορεί δωρεάν κάθε µήνα σε όλα τα Beauty Shop, τα Flocafe, τα Calzedonia-Intimissimi και σε άλλα 200 σηµεία της πόλης.

Jesusswimming.com

GUEST

O Miltos Manetas ÛÙ¤ÏÓÂÈ e-mail

«TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V., Ô˘ ı· ÂÎÙÂı› Î·È ·˘Ùfi ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙË N¤· YfiÚÎË, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜. ŒÓ· ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ı·‡Ì·. EÌ›˜ ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô IËÛÔ‡˜ ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ÓÂÚfi, fï˜ 2005 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. AÓÙ›ıÂÙ· ·Ó Ô IËÛÔ‡˜ ¿Ú¯È˙ ӷ ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ı·‡Ì·. B¤‚·È·, Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÛ·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ì οÔÈÔ ı·‡Ì·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ...» Ì·˜ ϤÂÈ Ô M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜. O ‰È¿ÛËÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 21/1 ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Yvon Lambert. O M·Ó¤Ù·˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ «Neen», ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2002. OÈ «neenstars» Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ «·Ó¤ÓÙ·¯ÙˆÓ» ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙˆÓ visual arts Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ˆ˜ «¯ÒÚÔ˜» ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Î·È ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘. ™ÙËÓ Yvon Lambert Gallery ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˆ˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. AÓÙ› ÁÈ· «Ï¿‰È Û η̂¿» ÚÔÙ›ÓÂÈ «ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Û η̂¿». ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÙÚ›· sites. K¿ı site ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿Óˆ Û η̂¿, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Jesusswimming.com ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Dogs and Cables (2006) (™Î˘ÏÈ¿ Î·È K·Ï҉ȷ), ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Î·Ïˆ‰ÈˆÌ¤ÓÔÈ ›Ó·Î˜» Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1996. TÔ site Fourfortyfour.com, Ô˘ Â›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· ÙˆÓ Neen ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. XÚfiÓÔÈ fiˆ˜ 11:11, 3:33, 15:15 Î.Ï. Â›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÊÔ‡ ·ÔηχÙÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 44 ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û ÌÈ· ̤ڷ, Î·È Û οı ٤ÙÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Fourfortyfour.com ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Óı¤ÛÂÈ Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Gnac. ● www. Kosuth.com / www. Jesusswimming.com / www. Fourfortyfour.com Yvon Lambert Gallery, 564 west 25th str., N.Y. 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Î·È ¤‚Á·ÏÂ Î·È ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. «°È· Ó· ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔÈ» ›Â. TÔ „ËÙfi ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘ÏÔ Â›¯Â Ê·Áˆı›

What do I have to

Î·È ÔÈ ÙÛÈÎÔ˘‰È¤˜ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ù¤-

do

Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙ·

«OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú˜. AÓ ‰ÂÓ ‰È·‚› ÙÔÓ PÔ˘‚›ÎˆÓ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚ·Ù‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. T· “™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·” ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÚÔηӛ˙Ô˘Ó ÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú· fi¯È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙËÓ “ȉÈÔÔ›ËÛ‹” ÙÔ˘ Û ¢ÙÂÏ›˜

to be loved by

you ?

DO IT ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H ÙÈ̤˜ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ‰È·‰Èηۛ˜». O «ÂÈÛËÁËÙ‹˜», ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Ô˘ ÎÔχÌËÛ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙ· ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Â›Ó·È Û·Ê‹˜: «O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ “¿Ú¯ÔÓÙ˜” ÙÔ˘ T‡Ô˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ˆ˜ “ÂÛ›˜ ·ÔηıËÏÒÛ·Ù ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÛ›˜ ÛÙ·˘ÚÒÛ·Ù ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÙÔ ’89. EÛ›˜ ÙÒÚ· Ì ˘ÔÓÔ̇ÂÙÂ. Œ¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÈÔÈ Î·È ÙÔ ‰È·ÌËÓ‡ˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È”. ŸÌˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜. E›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó·˜ ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜ killer. EÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂΛ ¤Íˆ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ο„ÂÈ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜-Ê˘ÏÏ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÙÔ 1964. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˙Èο; EÁÒ Ì ÙÈ Î¿Ï˘„Ë ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ;». Hommus Pasoqus O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÂÓÙÒıËΠ·ÓÂ·›ÛıËÙ·. KÔ›Ù·Í ÙÔÓ «Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ» Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¤·. «O °ÈÒÚÁÔ˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› 10 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ¤¯ÂÈ ÙÔ KKE, ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. E›Ó·È fï˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Â·Ú¯ÈÒÙË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È fi¯È Â˘Úˆ·›Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹. ŸÏÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÎfiÌÌ·, ‰Ô̤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÔËۛ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙÂ. O “Hommus Pasoqus” ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÚ›·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ηı·ÚÔ›. MÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ KfiÌÌ·. AÚÁfiÙÂÚ· ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫fiÌÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜. MÂÙ¿ ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤-

ŸÌˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜. E›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó·˜ ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜ killer. ·ÈÚÓ·Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫fiÌÌ·. O °ÈÒÚÁÔ˜ ‚ڋΠٷ Ù·Ì›· ¿‰ÂÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚ¿ÁÎÔ ÛÙÔ K·ÛÙÚ›». O «Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜» ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜. «¶ÔÏÏÔ› ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÈ-

ÙÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÙËÓ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. AÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙÔ ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ Ò˜». O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ·. «OÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Ì ٷ Media Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë, ›Ù ÏfiÁˆ ÎÂÎÙË̤Ó˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ›Ù ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÎÔÓ¤ ›Ù ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Û ÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‹ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ T‡Ô. TËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÔÓ¤ ÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ˜. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ÛÎÂÊı›Ù fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ “‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶˘Ú‹Ó·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ·». O ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Û¤Ú‚ÈÚ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÛÈÎÔ˘‰È¿. O «Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜» ÛËÎÒıËÎÂ. «Œ¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÂ. Zԇ̠۠ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜, fiÔ˘ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ Ì‰ԇÏÈ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ

VOICE-X

‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·.

Ó· ÂÈ‚¿ÏÂȘ ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û¯¤Û˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. AÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÓÂfiÙÂÚÔÈ, ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÔÏÌÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÂÛ‡ Î·È ÂÁÒ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ì οÔ˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, Û ηӤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ‹ÚÂÌ·. °ÂÚ¿Û·Ì fï˜. TÔ Û‡ÛÙËÌ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ ·˘Ù‹. •Â¤Ú·Û·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜. ¢Â˜ Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο Ë ˘fiıÂÛË BÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, Î·È Ò˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· MËÙÛÔÙ¿ÎË. H ÈÛÙÔÚ›· M·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋. H ˘fiıÂÛË B·ÏÏËÓ¿ÎË Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ MÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· – B·ÏÏËÓ¿ÎË Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈο Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Media Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. AÏÏ¿ ‚ϤÂȘ ÔÈ “¿ÏÏÔÈ” Â›Ó·È ·‰ËÊ¿Á·. £¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙË ¢EH Î·È ÙÔÓ O™E Î·È ÙȘ TÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Media, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÈÂÚfiÙÔÈ Î·È ÎÔÏÔÌ›ÓÔÈ, ÎÏfiÔ˘Ó ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È fi¯È Û˘ÓÂȉËÙÔ› ÁÂψÙÔÔÈÔ›. AÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·‚› ÙÔÓ PÔ˘‚›ÎˆÓ· ÙfiÙ ÔÈ ÔÚ·Ù¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜. O AÏ·‚¿ÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ› ̤۷ ÛÙË ÌÔÓÔÌ·Ó›· ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ï˘ı› ÙÔ ¶A™OK. TÔ KKE Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ı¤ÛÂȘ fiˆ˜ “ H ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙ· ‚Ú·¯Ò‰Ë ‰¿ÊË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜” Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÙÚȈÙÈο. £· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ §ÂÂÓ›ÛΈÓ, ÙˆÓ ·Ô‰ÂηÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘, ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ‹ Ù˘ “ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜”, ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ÌÈÎÚfiÙËÙ·˜. AÓ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ fiÏÔ˜, ÙfiÙ ӷ ÙÔÓ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ». O «Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜» ¤Ê˘ÁÂ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤Ê˘ÁÂ Î·È ·˘Ùfi˜. H ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÁÚ‡ÏÈÛÂ Î·È ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Ù˘. Y.°. OÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÍfi¯ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜, Ë ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Î·È ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘ÏÔ. ∞

OI Eπ∫O¡∂™ ™∏ª∞π¡√À¡

¢È·‚¿ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· O ¤Ó·˜, Â›Ó·È ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ·, ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. E›Ó·È Ë ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. H ÔÈÎÂÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (ÙÈ Ó· Û ÙÚ·Ù¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Úı˜ ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ì·˜) Â›Ó·È Ë ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. N· Û ÎÂÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯˘Ìfi; ¶È˜ οÙÈ. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ-¿ÁÁÈÁÌ· ÛÙÔ fi‰È, ÂÓÈÎfi˜, Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË, ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹ ·ÏÏ¿ Û ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·. E›Ó·È Ô Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˆÏÒÓ ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ˆÏÔ‡ÓÙ· Â› ÈÛÙÒÛÂÈ.


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

H... °∫§π∆™∞ ∆√À ∆™√ª¶∞¡∏ ™∂ ¡∂∂™ ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∂™

Ù·Ï›ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Í·ÊÓÈο ˘Ô˘ÚÁfi˜, ›Â: «K·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔÔÈËı› ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·». ™·Ê¤˜; AÏÏ¿ Î·È Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ AıËÓ·›ˆÓ NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ϤÓÂ, ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ◊‰Ë, ͷӷϤÓÂ, ‚ÔÏȉÔÛÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ fiÛÙÔ. TÒÚ·, ·˜ ÌËÓ ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ N¢, Ô˘ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó «·Ó¿ÛÙ·ÛË ÓÂÎÚÒÓ» Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ AÓ¿ÛÙ·Û˘...

TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH H ‚‰ÔÌ¿‰· Î˘Ï¿ Ì ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·: TÔ ¤Ó·, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ «¶·Ú¿ ¤ÓÙ» Ì ÙÔ ·Ó Ë AÌ·ÏÈ-›· ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÛÙ· ηÏÏÈÛÙ›·, Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ̤¯ÚÈ fiÙ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ı· ͇ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÛÔ¿ÓË –fiˆ˜ ÙÔ˘˜ › ÛÙËÓ K›Ó· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜– ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. °È· ÙÔ ÚÒÙÔ, ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ «¶·Ú¿ ¤ÓÙ». °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ¤¯Ô˘Ì ٷ ÂÍ‹˜. TȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ï›ÂÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ¿Ú· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Ô‡ ı· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›; TËÓ K˘Úȷ΋ fï˜ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë KÂÓÙÚÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Afi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘ÓÂÒ˜ –Ì·˙› Ì ٷ ·ı‹Ì·Ù· Ù˘ AÌ·ÏÈ-›·˜– ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÛÔÌ¿ÓË ‰ÂÓ Í‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·‰ÈfiÚıˆÙÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ –Ô˘ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·È Â› ÙÔ˘ ™ÈÓÈÎÔ‡ T›¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË– ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË ÒÚ·. A˜ ‰Ô‡Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÛÙËÓ «·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜». O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™¿‚‚·˜ TÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜, Ô˘ ·Ô¤ÌÊıËΠÚfiÂÚÛÈ Ì¤Ûˆ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Û ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ. «ŸÛÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· ·Ú¿Ù·ÍË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË» ‰‹ÏˆÛÂ. O Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ AÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Á¿˘ Î·È Ì›ÛÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÙÔ ı·‡Ì·. ™Â ÂÚÒÙËÛË, ·Ó οÓÂÈ Î·Îfi Ó· ÂÁη-

O ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È ÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. AÌ‹¯·ÓÔ˜, Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·, Ì·˙Â̤ÓÔ˜, ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È ·ÂÏı¤Ùˆ ·fi Â̤ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ‡ÙÔ. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÏËıˆÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ô˘ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘

WHITE OUT I‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ „ÈÏÔÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ¯ÒÚ·. H ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ˘ÛÙÂÚ›· ·fi Ù· ηӿÏÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ „‡¯Ú·ÈÌÔ. ™Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÌÔ˘ÛÈ΋ ıÚ›ÏÂÚ Î·È Ù›ÙÏÔÈ fiˆ˜ EPXETAI O KAIPO™ – ºONIA™, £A MA™ ¶APEI KAI £A MA™ ™HKø™EI, HP£E H ™YNTE§EIA TOY KO™MOY, MAYPO ºI¢I ¶OY MA™ EºA°E, METANOEITE Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ÛÂÈÛÌÔÏfiÁˆÓ, ÂȉËÌÈÔÏfiÁˆÓ Î·È Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓÈÎÔ‡. ¶·Ú·Ïϋψ˜ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Î·È ÂȉÈÎÒ˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ηÙËÊÔÚÈ΋ Ú¿Ì· ÛÙÔ Áηڿ˙ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ù˙È. ™ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¯·ÌËÏfiÙÔÎÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙ·Ê›‰·˜, ÎÔÓÈ¿Î, Î·È ·ÏÈÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÂÓÒ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â Ì·˙¢Ù› ÁÈ· ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÛΘ, ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏ· Î·È ¯ÔÚÙ·Ú¤ÓȘ ÊÔ‡ÛÙ˜. OÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ KE¶ Ì·˙› Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÎÔ‡ÊÔ, ηÛÎfiÏ Î·È ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ÛÙË Ì‡ÙË. Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚ÔËıfi˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. KÔ˘ÙÛfiÎÚ˘Ô˜ ÂÚÈfi‰Â˘Û Ì ·Ù·Ùԇη Û ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô, Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ, Ô˘ ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙËÓ ÂÈ΋ Ù·ÈÓ›· AϤͷӉÚÔ˜ N¤ÊÛÎÈ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È A˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ.

Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈο. OÈ «ÓÂÚÓÙ˜» ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. AÚÁfiÙÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È MÈÏ °Î¤ÈÙ˜. H ›‰È· Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ηÚÈηÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ homoneoellinicus, Ì ÙÔÓ M·˚Ú·ÎÙ¿ÚË ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì·ÎÚÈÓfi˜ Ï·Ó‹Ù˘, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı›. ™˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ͤÚÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÙÈ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·Ú·ÔÏÈÙÈο Ù˘ ÂÔ̤Ó˘. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÙÂÏÈο ¤Ó· ηʉ¿ÎÈ Ì¤ÙÚÈÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ laptop ı· „ËÊ›ÛÂÈ. E›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ‰˘Ô ͤÓÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË. KÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ıÂÙÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. -ª. °ÂˆÚÁ›Ô˘

K·È ›Ù ÌÔ˘, ÙÈ ı’ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÛÔ¿ÓË Ì ٤ÙÔÈÔ Í‡ÛÈÌÔ; ◊, Ó· ÙÔ ԇ̠·ÏÏÈÒ˜: ŸÛ· ÚfiÛˆ· Î·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÔοÌ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘; °È·Ù› ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ „ËÙfi. AÓ ı¤ÏÂÈ Ô ·ÍÈfiÙÈÌÔ˜ Î. Z·ÁÔÚ›Ù˘ ‹ Ô Î. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. AÓ ı· ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘. AÓ fï˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·... Ê˘ÙÚÒÛÔ˘Ó Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÛÔ¿ÓË, Â, ÌË ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ı·‡Ì·Ù·... TÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯·Ìfi, Ì ÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô NÈ΋ٷ˜ K·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜. K·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÔÏÏÔ› ÛÙË N¢ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ï·Ì¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌfiÈ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË. E, Ú ÁϤÓÙÈ·! ∞

øÛÙfiÛÔ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Û‚·Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ‰È¤Ï·ı·Ó Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Ù· T¤ÌË, Ë M·Ï·Î¿Û· Î·È Ë KËÊÈÛ›·˜, fiÙ·Ó ·Ó‡ÔÙ˜ ÓٷϛΘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ™È‚ËÚ›· ‰›ÏˆÛ·Ó Û ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ¯ÈfiÓÈ. MÂ Û˘Ó¯›˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ B·ÚÓ¿‚·, ÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË Î·È ÙË N¤· KËÊÈÛÈ¿ Ù· ηӿÏÈ· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÙÈ Î¿ÓÂÈ „ÔÊfiÎÚ˘Ô Î·È ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ, ÂÓÒ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ M·Í›ÌÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· ÒÛÙ ӷ ·Ó¤‚Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ͯ·ÛÙ› Ë ··ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ. ● 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 11


¶√§∏

Aη˘,

ÂÚ›ÙÂÚ·,

Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ

ÁÚ·Ì̤˜ ÙÚfiÏÂ˚, ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ,

Î·È ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë.

µ√§∆∞ ™∆√ Ãøƒπ√ ¶∞∆∏™π∞

H A.V. ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘. TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A

(ekthesi@in.gr)

ºˆÙÔ: ª∞ƒπ√™ ∫∞ƒ∞ª¶∞§∏™ ( www.filephotography.gr)

12 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006


¶·ÙËÛ›ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·ÎÚ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ÂÚ›Ô˘ ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì‹ÎÔ˜, Ô˘, ¯ÔÓÙÚÈο, ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ì ٷ ¶·Ù‹ÛÈ·. AÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘, ÙËÓ AÈfiÏÔ˘ (ÁÈ·Ù› Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÌÂÙ¿ Ù· X·ÊÙ›·), ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÚÈ˙¿ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘.

º˘ÛÈο, Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ Ù˘ AÈfiÏÔ˘. H AÈfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÓÂfiÙÂÚË ·ÛÙÈ΋/ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¯¿Ú·ÍË Î·È ÔÊ›ÏÂÈ ÙË ÏfiÁÈ· –Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË– ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÛÙÔ˘˜ A¤Úˉ˜ (Ô˘ ›¯·Ó ıˆÚËı› Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÈfiÏÔ˘), ÂÓÒ Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ ›¯Â ·Ì¿Ï·È· ·ÁÚÔÙÈ΋ ¯¿Ú·ÍË Î·È «Û˘ÓÂ‹» ÔÓÔÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔ ¯ ˆ Ú È fi ¶·Ù‹ÛÈ·. °È· ÙȘ Ôχ ·ÏȤ˜ ÂÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ «A¯·ÚÓÈΤ˜ ¶‡Ï˜» ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ (‰Â˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘) Î·È ‹Á·ÈÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ A¯·ÚÓ¤˜ (ÛËÌÂÚÈÓfi MÂÓ›‰È), Û ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ¶·Ù‹ÛÈ· ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙ·. H Â›ÛËÌË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ ÙÔ 1841. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶·Ù‹ÛÈ·», ÔÏϤ˜ ÂΉԯ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜: ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ‰‹ÌÔ B·ÙÙ‹˜/B¿ÙÙ˘, ·fi ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ «¶·Ú·‰Â›ÛÈ·», ·fi ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «¶¿Ù· ›ÛÈ·», ·fi ÙÔÓ TÔ‡ÚÎÔ ÎÙËÌ·Ù›· ¶·Ù‹˜ ·Á¿. Œ¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· Îϛӈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ‰Ò. TÔ ¯ˆÚÈfi ¶·Ù‹ÛÈ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏϤ˜ ÌÓ›˜ ¤¯Ô˘Ì Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ·Ó·Ù‡¯ÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, «ÎfiËλ ·fi ÙË ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û «ÕÓˆ» Î·È «K¿Ùˆ» ¶·Ù‹ÛÈ·, Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶fiψ˜ ÙÔ 1871 (Ù· ÕÓˆ) Î·È ÙÔ 1879 (Ù· K¿Ùˆ). TÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ οÔÙ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠«28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘». H ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤È·ÛÂ, fiˆ˜, Â˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó Ô‡Ù ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ËÏ›ıȘ ÌÂÙÔÓÔ̷ۛ˜ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Û °È·Ó ™Ì·Ù˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û ¶·Ó·Á‹ T۷ω¿ÚË Î.Ï.). H ¶·ÙËÛ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ÔÚ·Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ۯ‰fiÓ Ì ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢ «ÎÔÌÌ¿ÙÈ», ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. (EÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È·, fiÙÈ ÛÈÓÈο Ù›¯Ë ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ϤÎÔÓÙ·È Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· fiÌÔÚ¿ ÙÔ˘). B·ÊÙ›˙ˆ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·. OÌÔÓÔÈ·Îfi (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘-™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·) ‚. MÓËÌÂÈ·Îfi (™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·-OTE) Á. AÛÙÈÎfi / K˘ÚÈϤ (OTE-AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘) ‰. EӉȿÌÂÛÔ / MÈÎÙfi (AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘-¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜) Â. §·˚Îfi (¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜-°·Ï·ÙÛ›Ô˘ / K·ÊÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘) ÛÙ. HÌÈÂÍÔ¯ÈÎfi (°·Ï·ÙÛ›Ô˘/K·ÊÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘-T¤ÚÌ· ¶·ÙËÛ›ˆÓ / AÏ˘Û›‰·).

OÌÔÓÔÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

AÛÙÈÎfi / ΢ÚÈϤ ÎÔÌÌ¿ÙÈ

EÊÙ¿ ‰ÚfiÌÔÈ, ¤ÍÈ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· fiÏ· ÎÈ fiÏ·, ·fi Ù· X·ÊÙ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. E‰Ò ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ Ù˘ Ï·ÙÂÈÒÓ (K¿ÓÈÁÁÔ˜, KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, KÔÙ˙È¿, K·Ú·˚ÛοÎË). ™ÙÔ¤˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÎÔÏfiÓ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÏȤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÏÔ˘Î. TÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ È¿ÙÛ·˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi «MÈÓÈfiÓ» Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ K¿ÓÈÁÁÔ˜: ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ, ·È‰È¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ··Ù˙‹‰Â˜, Ùڷη‰fiÚÔÈ, ÎÔ‡ÚÈÂÚ, ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÛÂÍ ÛÔ, ÔÚÙÔÊÔÏ¿‰Â˜, ÚÂ˙fiÓÈ·, ÎÏËÙ‹Ú˜, ÙÛÔÓÙfi‚ÈÔÈ (Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÛÔÓÙ¿‰Èη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÎÙ›Ó· 100 ̤ÙÚˆÓ), ͤÌ·ÚÎÔÈ, ÏÔ‡ÛÙÚÔÈ, ηÊÂÙ˙‹‰Â˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·Ê¤‰Â˜ Û ‰›ÛÎÔ˘˜, Ô˘Ù¿Ó˜, ÔÈΛÏÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ (ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÎÏÂÌ̤ӷ / Ï·ıÚ·›·, Ï·¯Â›·, οÛÙ·Ó·/ηϷÌfiÎÈ), Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ÎÔ·Ó·Ù˙‹‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·¿‰Â˜, ‚Ï¿¯ÔÈ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÙÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ È¿ÙÛ·˜. ¶ÔÛÔÛÙfi ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ôχ ¯·ÌËÏfi. Afi Ì·Á·˙È¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÊÙËÓ¿ ·ÓÙÚÈο ÚÔ˘¯¿‰Èη, ËÏÂÎÙÚÈο Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë, „ËÛÙ·ÚȤ˜, ηÊÂÓ›·, ÍÂÓԉԯ›·, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, Ù˘ÚÔÈÙ¿‰Èη, ¯·ÚÙÔˆÏ›·, Ô‰ËÏ·Ù¿‰Èη (Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ΋ È¿ÙÛ·), Ù· ı¤·ÙÚ· «ÕÏÊ·» Î·È «B¿ÎË» Î.Ï., ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¢EKO (ÂÊÔڛ˜, O°A, ¶ÔÏÂÌÈÎfi N·˘ÙÈÎfi, ¢EH, ÙÚ¿Â˙˜ – Û fiÏË ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜). ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ·Ó fiÙÈ ¤Ê˘ÁÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ, ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· «MÈÓÈfiÓ» (ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ·ÈˆÓ›ˆ˜), ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô «™Ù¤ÌÌ·» Î·È Ù· ÙÛÔÓÙ¿‰Èη «AÏ¿Ûη» Î·È «OÌfiÓÔÈ·» (ÙÔ «PÔ˙ÈÎÏ·›Ú» ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙÛfiÓÙ·˜)Ø ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Rezidencio Giorgio», ÙÔ ‰ÈÛο‰ÈÎÔ PMW Î·È ¤Ó·˜ «BÂÓ¤Ù˘», ÂÓÒ ·Ó·ÌÔÚÊÒıËΠ¿Ú‰ËÓ Ë ·Ú·Î›ÌÂÓË K¿ÓÈÁÁÔ˜. Afi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë ·ÍÈfiÏÔÁ· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (PMW/ÚÒËÓ Wendy’s/ M·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î.Ï. ÙÔ ¤Ó·, EıÓÈ΋ TÚ¿Â˙·/ ÚÒËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «EͤÏÛÈÔÚ» Î.Ï. ÙÔ ¿ÏÏÔ), ÙÔ «ÌÈÎÚfi PÂÍ» (¶·ÙËÛ›ˆÓ 9), ÙÔ ø™ ¶ƒ√™ ∆∏¡ (Ï›ÁÔ Ï¿ÁÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ) Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ EıÓÈ√¡√ª∞™π∞ «¶∞∆∏™π∞», ÎÔ‡ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ •˘Ó‹. ¶√§§∂™ ∂∫¢√Ã∂™

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ Î˘ÚÈϤ ·˘Ùfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÂÓ‡ÂÈ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘ (Î·È ÙË X·Ó›ˆÓ), Ë Î¿ÔÙ ÂÚÈÔ¯‹ §Â‚›‰Ë ÏÂÁfiÌÂÓË, fiÔ˘ Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÂÚÓÔ‡Û Ì Á¤Ê˘Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔ P¤Ì· Ù˘ K˘„¤Ï˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË. E‰Ò ‚ϤÂȘ ·fi ÙË ÌÈ· ÙÔ Marks and Spencer (ÚÒËÓ ™¯ÔÏ‹ YÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ / «MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ի Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Iˆ¿ÓÓË MÂÙ·Í¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ηٿ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ, ‰È·Ï·Ù‡ÓıËÎÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò!) ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÚÔ˘¯¿‰ÈÎÔ Pull over, Û’ ¤Ó· ·Ì¿Ï·ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÊÂÓ›Ԣ «TÔ ¶ˆÁÒÓÈ» – ÂÈϤÔÓ, Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Everest, Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÒÚ· Î.Ï. Î.Ï.). OÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Û ·ÏȤ˜, ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈΤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙ· BfiÚÂÈ·, Ô‡Ù ÛÙ· NfiÙÈ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË: Ë Ù·ÍÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·ı’ ‡„Ô˜. ™ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· È·ÙÚ›·, ‰ÈÎËÁÔÚÈο Î·È Ù¯ÓÈο ÁÚ·Ê›·, È·ÙÚÈο ΤÓÙÚ· («BÈÔ˚·ÙÚÈ΋») Î·È Î¤ÓÙÚ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ («¶Ú›ÓÔ˘», Bodyline Î.Ï.). Afi ÛÈÓÂÌ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Ú¿ ÙÔ «AÂÏÏÒ» (ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, ¤ÁÈÓ multiplex Î·È ÛΛ˙ÂÈ) Î·È ÙÔ «TÚÈ·ÓfiÓ» (ÎÈ ·˘Ùfi ÛΛ˙ÂÈ ˆ˜ Filmcenter) ÎÈ ·fi ı¤·ÙÚ· ÌfiÓÔ ÙÔ «MÚfiÓÙÁÔ˘·›Ë». «AıËÓ¿», «ÿÏÈÔÓ», «ÕÏÌ·» Î·È ÌÂÚÈο ·ÎfiÌ· Ì¿˜ ¿ÊËÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ˘˜. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÙÔ all time classic Ì·Ú «Au revoir» (Ô˘ ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·fi ÙË ÛÔÊ‹ AÚÁ˘ÚÒ MÔ˙ÒÓË, ¤Ì·ı· ˆ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÚÈÛÙÔ̤ÓË ¶ÚÔ‚ÂϤÁÁÈÔ – ÂÁÁÔÓfi Î·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, Û˘ÌÏËÚÒÓˆ), Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ «13 ÊÂÁÁ¿ÚÈ·», Ë «™ÙÔ¿ M¿Ù·Ï·/M·Ù¿Ï·/M·Ù·Ï¿» (Ô Â˘ÚÒÓ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔÓ ÔÚıfiÓ ÙÔÓÈÛÌfiÓ ·ÌÂÈÊı‹ÛÂÙ·È). ÕÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› οıÂÙÔÈ Â›Ó·È Ë ¶È›ÓÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ÙÚfiÏÂ˚ ÚÔ˜ ÙËÓ AÙÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘˜, Ë TÚÔ›·˜, Ë Iı¿Î˘, Ë KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜. O ÙfiÓÔ˜ fï˜ (Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜) ‰›ÓÂÙ·È ·fi Ù’ ·ÛÙÈο Ì·Á·˙È¿. H Î˘Ú›Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ ÙÔ KÔψӿÎÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÏÏ‹. EÈÙ›ÓÂÙ·È ‰Â ·fi ÙÔ fiÙÈ Ù· Ì·Á·˙È¿ Â›Ó·È Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰›¯ˆ˜ ÎÔÏfiÓ˜ Î·È ÛÙÔ¤˜ ·ÓÔȯ٤˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿. EÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‹ ‹ ÌÂÛ·›· Ì¿Úη Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi. EӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚ› ˘ Ô ÏfiÁÔ˜ Î˘Ú›Ï· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ¿ÓÙÂ Î·È Î·Ù¿ ¤Ó·-‰˘Ô Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. OÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ (°' ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, N¿ÍÔ˘, K·Ï‡ÌÓÔ˘, AÓÙÈԯ›·˜ Î.Ï.) Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜, Ì ۷ÊÒ˜ ÈÔ Ï·˚Îfi Î·È ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎfi, ¤ˆ˜ Î·È ÊÙˆ¯ÈÎfi ÏÔ˘Î.

MÓËÌÂÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

∫∞∆∞ ∫∞πƒ√À™: ∞¶√ ∆√¡ ∞ƒÃ∞π√ ¢∏ª√ µ∞∆∆∏™, ∞¶√ ∆√ ∆√¶ø¡Àªπ√ «¶∞ƒ∞¢∂π™π∞», ∞¶√ ∂¡ø™∏ ∆ø¡ §∂•∂ø¡ «¶∞∆∞ π™∞», ∞¶√ ∆√¡ ∆√Àƒ∫√ ∫∆∏ª∞∆π∞ ¶∞∆∏™ ∞°∞. ∂Ãø ¶√§§√À™ §√°√À™ ¡∞ ∫§π¡ø ¶ƒ√™ ∆∏¡ ∆∂§∂À∆∞π∞.

EӉȿÌÂÛÔ / MÂÈÎÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

TÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi, Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ, ÌÈ· ÛÙ¿ÛË fiÏË ÎÈ fiÏË, ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ˆ «ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ» ‹ fi,ÙÈ ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜, ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ï›Á· ΢ÚÈϤ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÔÏÏ¿ Ï·˚ο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. Afi ÙË ÌÈ·, ÚÒÙÔÓ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÒÓ˘Ì· Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ Â·ÚΛ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÂÚÈο, Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Â‰Ò. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: Papagalino, «§¿ÛηÚ˘», Aardvaark, «∫·ÏÙÛfiÙÔÔ˜». ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ fiÙÈ Â‰Ò ¤ÛηÛ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎfi «Ì·-Û·Ó-΢ÚÈϤ» Ì·Á·˙›, Ô Hondos Ê˘ÛÈο (ͤÚÂÙÂ, «˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È ÔÌÔÚÊÈ¿˜» Î.Ï. Î.Ï.). E›Ó·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·ÚÌ·ÚÔʈÙÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ AÁ·ıÔ˘fiψ˜ (ÚÒËÓ ÛÈÓÂÌ¿ «ŒÛÂÚÔ˜» Î·È ÌÂÙ¿ Â›Û˘ ÛÈÓÂÌ¿ «MÂÙÚÔfiÏ»), Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÙÔfiÛËÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÚ›ÙÔÓ, Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙËÓ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË. K·È ٤ٷÚÙÔÓ, Ë «ÚÔÛ‰ÔΛ·» Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÓÔȯÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ¶Ï·Ù›·˜ AÌÂÚÈ΋˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· Ï·˚ο ÛÙÔȯ›·. ÿÛˆ˜ Ó· ·ÚÎÔ‡Û ӷ ˆ ·ÏÒ˜ fiÙÈ Â‰Ò, Û fiÚÔÊÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Uzbekistan Air Lines – ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ï›ÁÔ. §¤ˆ fï˜ ÎÈ ¿ÏÏ·. ¶ÚÒÙÔÓ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÓ‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÁ›Ô˘ MÂÏÂÙ›Ô˘: 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 13

H ·ÈÙ›· Ô˘ ‰›Óˆ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ ÎÙ›ÚÈ·: ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Û¯ÔϤ˜ ¶ÂÙÚ¿, Casa d’Italia, MÔ˘Û›Ô, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «AÎÚÔfiÏ», È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ «¶··Ó‰Ú¤Ô˘» (ÛÙÔÓ ·Ú. 49), M¤Á·ÚÔ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˘, Û¯ÔÏ‹ ™Ù·˘Ú¿ÎÔ˘, Ù·ÌÂ›Ô ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÎÙ›ÚÈÔ °™EE, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· NÈÎÔÏ·˝‰Ë (·Ú. 54, Ì ˆÚ·Èfiٷٷ ¤ÚÎÂÚ), ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™·‚‚›‰Ë (·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤, Û·Ó Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÂÎÎÏËÛ›·˜, Ì ʿÙÛ· ÛÙËÓ ÚÒËÓ ¶Ï·Ù›· AÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È Ó˘Ó ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ), OTE, Û¯ÔϤ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ºˆÙÈ¿‰Ë (‰›Ï· ÛÙÔÓ OTE, ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜), ı¤·ÙÚÔ «MÈÓÒ·» Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÚÒËÓ A™OEE (ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ˆ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ). N· ‰ÒÛÂȘ ‚¿ÛË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ /ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ «Aı‹Ó·ÈÔÓ», ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ıÂÚÈÓfi Ù˘ fiÏ˘, ·fi ÙÔ 1895, ÛÙË ÁˆÓ›· Ì ÙË M¿ÚÓË (ÚÒËÓ K˘ÎÏÔ‚fiÚÔ˘, ÁÈ·Ù› ·fi ÂΛ Û˘Ó¤¯È˙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ì¿ıˆ ÙÔ Ï·˚Îfi fiÓÔÌ· – ¿Û· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ‰ÂÎÙ‹). Y¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ÎË›ÛÎÔÈ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ë ı¤· ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ / «Green Park», ηıÒ˜ Î·È Ë TÔÛ›ÙÛ·, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜-΋Ô˜ Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ BÔÚ›Ԣ H›ÚÔ˘ (ÛΈÙÈο «ÊÒÎÈ·»). AÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿¯ÙÈÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô-¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï· ÛÙÔ «MÈÓÒ·». AÍ›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ «AÏÂÍ¿Ó‰Ú·», ÙÔ Ù˘Ú¿‰ÈÎÔ «™Ù¿ÓË», ÙÔ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ «M·˚Ú·ÎÙ¿Ú˘» (̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›ÁÔ «EÓÙÂÏ‚¿È˜», ·ÏÏ¿ ·˜ fi„ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÓ›ÎÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Á·˙› ˆ˜ fiÚÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹) Î·È ÙÔ Everest fiÔ˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·fi TÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ë Athens Voice.

∂Ã√À¡ ¢π∞∆À¶ø£∂π


ÌfiÓÔ ‰‡Ô ψڛ‰Â˜ Î·È ÛÙÂÓ¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÎÔÏfiÓ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙· «¯ˆÌ¤Ó·» ÛÙË ÛÎÈ¿, Ì ÛÙÂÓfi ̤وÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ù· ÚÒÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË. TÚ›ÙÔÓ, ÔÈ ·ÏȤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Â›Ó·È Î·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·Û˘ÓÙ‹ÚËÙ˜. K·È ٤ٷÚÙÔÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô›, οÙÔÈÎÔÈ ÊÙˆ¯ÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. EÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, ·‰˘Ó·ÙÒ Ó· ÚԂϤ„ˆ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ı· «Á›ÚÂÈ» ÙÔ ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·˘Ùfi, ¿ÓÙˆ˜ ÙÒÚ· Ô ÌÈÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Ê·Ó‹˜. H ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜ (ÚÒËÓ AÁ¿ÌˆÓ ÎÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÒËÓ AÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ) Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÏËıÈÓ‹ Ï·Ù›· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Ì Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔØ ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô οıÂÙÔÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·. T· ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Â‰Ò ÌÈÏ¿Ó fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٷ ÂÏÏËÓÈο, Â›Ó·È Ë lingua franca ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ. H Ï·Ù›· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈ¿ ‰¤ÓÙÚ·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÔÙ·ÌÈÔ‡, Ì ÌÈ· ͇ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÚÔ˜ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ «ÕÙÙÈη» (Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÌfiÏȘ ʤÙÔ˜), fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Studio, Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· Ë «°ÎÏfiÚÈ·» Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜. E› Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Marilena, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÈ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™ÙËÓ Î¿ıÂÙË £‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÓÂfiÙÂÚÔ ıÂÚÈÓfi «MÂÙÚÔfiÏ». ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

ÏÈ·Ì KÈÓÁÎ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ηı¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤Úˆ, Ì ÚÔÊ·Ó‹ Û˘ÓÂÈÚÌfi, Ù· ÌÔ˘Ú‰¤Ï· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·, ÛÙËÓ K·ÏÏÈÊÚÔÓ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·‡ÂÈ ÙÔ «¶·Ù‹ÛÈ·, ¶·Ù‹ÛÈ·, Ô˘ ¿ÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ›ÛÈ·», Î·È Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ï›Á˜ ÌÔ›Ú˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο – Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÌË Ê·›ÓÂÙ·È È· Ë AÎÚfiÔÏË. TÔ fiÙÈ ·ÎfiÌ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ „ËÏÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê·Ó› Ë ¶¿ÚÓËı· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔ Î¿ˆ˜ ÓÈÁËÚfi ·›ÛıËÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. Y¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜: Ë Ù·Ï·›ˆÚË KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ (Ì ٷ ·ÍÈfiÏÔÁ· ˆÛÙfiÛÔ Û›ÙÈ· Ù˘ οıÂÙ˘ K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘), Ë ·ÓÒÓ˘ÌË ÛÙË ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ K‡ÚÔ˘, Ë ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË K·ÏÏÈÁ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÈ ËÌÈÂÍÔ¯ÈÎÔ› οıÂÙÔÈ K·Ú·Ì·Ï¿ÎË Î·È E˘·Ï›ÓÔ˘ (fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù·Èfi Ô˘˙ÂÚ› «Ÿ·ÛȘ»), Ë ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ §Ô˘Î¿ (¤ÚÁÔ TÛ›ÏÂÚ, ·Ú·Î·ÏÒ). H „˘¯·ÁˆÁ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ bowling ÛÙÔ ÚÒËÓ ÛÈÓÂÌ¿ «A¯ÈÏχ˜», Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ Ó˘Ó ÛÈÓÂÌ¿ «ºÈÏ›», ÚÂÌ¤ÙÈη ÛÙËÓ «AÓ·ÙÔÏ‹» Î·È ÛÙËÓ «AÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿». ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚfi ÛÙÔ ∞µC, Ô˘ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ: ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È (Ì·Ù·›ˆ˜) ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô‡Ù «P¿‰ÈÔ ™›Ù˘», Ô‡Ù «§›ÓÙÔ», Ô‡Ù «ÕÓÓ· M·Ú›·», Ô‡Ù «ÕÏÊ·» Ù˘ KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, Ô‡Ù «™ÂϤÎÙ», Ô‡Ù «AÚÙ», Ô‡Ù «¶ÈÁοϻ – ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÙÒÚ·. AÓ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÚ›„ÂÙ ÛÙË £¿ÛÔ˘ ∏ ¶∞∆∏™πø¡ ™∆√ ¶π√ ÁÈ· Ó· ¿Ù ÛÙÔ «ºÈÏ›», ÚÔÛ¤ÍÙ ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Úfi¢π∞™∏ª√ ∫∞π ÌˆÓ ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· º¿ÌÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô «¶∂ƒπ¶∂∆∂πø¢∂™» ∆ª∏ª∞ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ B·Ï¤ÓÙ˘ ÛÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ. ∆∏™, ™∆√ ¶√§À∆∂á∂π√.

§·˚Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ TÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ÔÈ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ÏÔ‡ÙÔ, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋. ™ÙÂÓfiÙËÙ· Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌÈÒÓ, ÌÈÎÚ¤˜ Ï·Ù›˜, ¿ÂÈÚ· ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜. A˘Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ. MÂÚÈο ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ›¯·Ó ‰È·ÙËÚËı› ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÏfiÁˆ ˘„ËÏÒÓ ÂÓÔÈΛˆÓ. E‰Ò ı· ‰ÂȘ fiÛ· ηÊÂÓ›·, ¯·Û¿Èη, ÚÔÔÙ˙›‰Èη, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿‰Èη, ÎÏÂȉ·Ú¿‰Èη, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη, dvd ÎÏ·Ì, ‰ˆÚ¿‰Èη, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, Á˘·ÏÈο‰Èη,

£· η٤‚ÂȘ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÓ›ÊÙË, ÁÈ·Ù› ÂΛ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· ‰ÂȘ ‚·ÙÚ¿¯È·. Ÿ¯È ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi, Û‹ÌÂÚ·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ÌfiÓÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÔ Ï¤ˆ. Ê·Ú̷Λ·, ÌÈÎÚ¿ ÂÈÏ¿‰Èη (ÙÔ Neoset, ÌÂÁ¿ÏÔ Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ·ÏÏ¿ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË), Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÚÔ‡¯ˆÓ, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ –ȉ›ˆ˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ– ¯ÚˆÌ·ÙÔˆÏ›·, ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÔÙÈο, Ì·Á·˙È¿ Ì ÔÈÎȷο ›‰Ë, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, ÁÚ·Ê›· ÎˉÂÈÒÓ, ˆ‰Â›·, „·Ú¿‰Èη, fi,ÙÈ ¿ÚÂÙ 0,90 - 1, ·ÓıÔˆÏ›·, ο‚˜ Î·È pet shop, fiÛ· ÏÔÈfiÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘. E‰Ò Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. £˘Ì¿ÛÙ ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ηı’ ‡„Ô˜ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË Ô˘ ϤÁ·Ì ӈڛÙÂÚ·; ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂıÓÈ΋: ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘˜, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛÙÔ˘˜ οو, ÛÙ· ËÌÈ˘fiÁÂÈ· Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· (ÔÈ ·ÏȤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·’ Ù· ‰˘Ô). ™ÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜, ÏÔÁÈÛÙÈο Î·È Ù¯ÓÈο ÁÚ·Ê›·, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ È·ÙÚ›· (Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ «BÈfiÙ˘Ô˜»). ¢ÈÎËÁÔÚÈο ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ηıÒ˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ì·ÎÚÈ¿. E‰Ò Ù· ÚÔ˘¯¿‰Èη Î·È ·Ô˘ÙÛ¿‰Èη, Ù· ÂÈÏ¿‰Èη, ¤¯Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜: «K¿ÙÈ·», «XÚÈÛÙ›Ó·», «N·Ó¿», «™¿Î˘», «KÒÛÙ·˜» (ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô «KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜» ·¤¯ÂÈ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¤ÙË ÊˆÙfi˜). E‰Ò Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ù· ηÊÂÓ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È È·: «H Z·‚¤Ú‰·» (Â›Ó·È ¯ˆÚÈfi ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ EÏÏ¿‰·) ‹ «H Û˘Ó¿ÓÙËÛË». E‰Ò ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ› ı¿Ï·ÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‚·ÛÙfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÕÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ù· ÍÂÓԉԯ›·, Ô˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ ·Ô˘Û›·, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Î·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜. MÂÚÈο ÔÓfiÌ·Ù·: Patissia, Athens Inn, «P¤Ì‚Ë». º˘ÛÈο ÛÙË ™Î·ÏÈÛÙ‹ÚË, ÙË NÔÌÈÎÔ‡, ÙËÓ O˘›14 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

«Œ‰ÈÛÔÓ B‹¯Ô˜» Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÙË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ˆÚ·›· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÛÙÔȯ›·. E‰Ò, Ù¤ÏÔ˜, Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯ÙÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ (Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·... Parking), fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ·ÏÈ¿ ÙÔ Áηڿ˙ Ù˘ ¶¿Ô˘ÂÚ (ÚˆÙ‹ÛÙ ÁÔÓ›˜ ‹ ·Ô‡‰Â˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· Û·˜ Ù· Ϥˆ ÎÈ fiÏ·).

HÌÈÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

ŸÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂȘ ÙË °·Ï·ÙÛ›Ô˘ / K·ÊÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘. º·›ÓÂÙ·È Ë ¶¿ÚÓËı·, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ï·Ù·›ÓÔ˘Ó, ‚ϤÂȘ ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÎÔ˘Ê¿ÚÈ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ Angela (ÙÔ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ, fi¯È ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿), Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÔ (ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Kψӷڛ‰Ë /ºÈÍ) fiÔ˘ ¯·˙‡ÂȘ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Î·È ÙËÓ Î¿ÔÙ ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ¿Ú¯Ë Kψӷڛ‰Ë. AÓ Â›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹, Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ›Ûˆ˜ ¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ Ù˙·Ì› Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÓ›ÔÙ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H οıÂÙË §·ÛηڿÙÔ˘, ÁÂÌ¿ÙË ‡η, ʤÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ (·ÎfiÌ· ·ÍÈfiÏÔÁË) ÎËÔ‡ÔÏË K˘ÚÈ¿‰Ë. ™ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ Ì ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÙÔ˘, Ë ·ÏÈfiÙÂÚË ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Ù˘ fiÏ˘. A¤Ó·ÓÙÈ, Ù· ¢ËÌÔÙÈο I·ÙÚ›· (°ÂÈ· ÛÔ˘, °È¿ÓÓË!) Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÔ ™fiÚÙÈÓÁÎ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÒÛÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ™Eº. ¢ÂÍÈ¿ ÛÔ˘, ¿ÏÏÔ ¿ÚÎÔ: Ë «B›Ï· ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˘», ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ Ì ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì·˙›. AÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙÔ Ôχ Ï·Ù‡ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ¿ÂÈÚ˜ ηÊÂÙ¤ÚȘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÌÂÚÈο ˘ÔηٿÛٷٷ ÙˆÓ ÎÏ·Ì, Î·È ‰‡Ô Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·: Ë «X·Ú¿» Î·È ÙÔ «M¤Ï·ıÚÔÓ». ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «X·Ú¿, ¶·ÙËÛ›ˆÓ M¤Ï·ıÚÔÓ» Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ËÌÈÂÍÔ¯È΋ Ô‰fi ¢·›ÚÊÂω, Ì ÙÔ 18Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙËÓ ¶Ï·Ù›· Z·ÁÔÚ¿˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ T¤ÚÌ· / AÏ˘Û›‰·, Ô ËÌÈÂÍÔ¯ÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È: ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Ì ‡η Î·È ÂÏȤ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÈϤÔÓ Ú¿ÛÈÓÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· Ì ΋Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÁÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂʇÁÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ οÙÈ ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Â‰Ò ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚˆÙÔÌ·ÁȤ˜, ÚÔÙÔ‡ ηÙËÊÔÚ›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ fiÌÔÚ˜ X·ÏÎˉfiÓ· Î·È ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·) Û ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÁËÙ¿‰Èη («E› Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ», «¶·Ú·™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÒÚ·. N· ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ ÙË NÈÎÔfiψ˜ Î·È ‰ÔÛÈ·Îfi», «¶›Ù· ÙÔ˘ ·Ô‡» Î·È –ÂÓÓÔ›ٷȖ Everest, fiÔ˘ ÙË NÔÌÈÎÔ‡, οıÂÙ˜ ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·›ÚÓÂÙ ÙË ‰È¿ÛËÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Î.Ï. Î.Ï.),Ù· ‰˘Ô ·ÈˆÓ›ˆ˜ «8Ô», ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï NÔÌÈÌÂÙ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ÎÏ·Ì¿ÎÈ· ‰›Ï· ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ Î‹ÎÔ‡ (Ó·È, ·fi ·˘ÙfiÓ ‚Á‹ÎÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜), ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÛ· fiÔ (ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÓÔÌ›˙ˆ, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÌ· Û fiÏË ÙËÓ ÌÔÚÊ· ¤ÁÚ·„Â Ô T¤ÏÏÔÁÏÔ˘. AÓ ıÂÏ‹ÛÂȘ οÙÈ ·fi ÙÔ ¢Ë¶·ÙËÛ›ˆÓ) Î·È ÙËÓ Gema (‰›Ï· ÛÙ· οÔÙ ÛÈÓÂÌ¿ «K·Ì¤ÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ E', Â‰Ò ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ, ¶·ÙËÏÈ·» Î·È «AÚÌÔÓ›·»), ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ›ÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ÌÈÛ›ˆÓ, ¿ÏÈ ‰›Ï· ÛÙËÓ KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘. KÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÂÚ›ÏÈ¿Ú‰·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È bowling. Bowling ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ı·Ï„Ë, Ë Î¿ıÂÙÔ˜ I·Îˆ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ «X·Ú¿», ›Ûˆ ·fi ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ¶Úfi‚¿ÙˆÓ Û ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÛıÂÛ ÙÒÚ· ÛÙ· ËÌÈÂÍÔ¯Èο ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó·, ÌÂÚÈο ·«¶·Ì̷οÚÈÛÙÔ», ÂÓÒ ÎÚÈ‚¿ ÚÔ˘¯¿‰Èη (Va bene, Johmy Jo, Diesel), ¤Ó· Omnishop, ηӷ‰˘fi ηϿ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· («¶·ÛÛÙËÓ K·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ ˘- Û·‰·›Ô˜», «K˘„¤ÏË ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘») Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ Î¿ˆ˜ Û·Ó Ó· ΢ڛÏ„ ¿ÏÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. ¿Ú¯ÂÈ ÙÔ 7Ô £ÂÚ·¢- MÔÚ› ‹‰Ë Ó· ÙÔ ’¯ÂȘ ÛÎÂÊÙ› Î·È ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Û·Ó Ó· ’¯Ô˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ (‰ÂÓ Ù‹ÚÈÔ IKA. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Â›Ó·È AÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÛ¿ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·). Ÿ¯È Ê˘ÛÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ï·˚ÎfiÙÂÚ· ÚÔ˘¯¿‰Èη («MÈ˙¿Ó», Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfi˜ fiÏÔ˜ ÙÔ˘ «AÛÚ·‰¿Î˘») ‹ ¿ÏÏ· Ì·Á·˙È¿ (Bona domus, «¶ÚÔÌËı‡˜» Î.Ï.). AÁ›Ô˘ §Ô˘Î¿, Ô˘ ÚÔ·- √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «¶·ÙËÛ›ˆÓ» ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ «ÕÓˆ ¶·Ù‹Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÈ·», ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì ÙËÓ AÁ›·˜ §·‡Ú·˜ (ÚÒËÓ K·ÏÏÈÁ¿) ÎÔÌÌ¿ÙÈ. H ›‰È· Ë ·Ï·È¿ ÂÎÎÏËÛ›·, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÌÈÎ·È ÛÙËÓ Ï·ÙÂÈԇϷ Ù˘ AÁ›·˜ B·Ú‚¿Ú·˜ (Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ‹ Ï·Ù›·, Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¢›Ï· Ù˘ Ô «K‹Ô˜» ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Â›Ó·È Ô˘ ηٿÓÙËÛ·Ó ÙËÓ Ï·M·ÚÙ›ÓË, ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·ÏÈfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ‹Ù·Ó οÔÙ Ù›· ·ÔÏÂÈÊ¿‰È). E›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ, Ù· Ë ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ fi‰È· ÛÔ˘ ı· ‚Ú·¯Ô‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. MÂÙ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÂÙ˘ «ºÔÈÙËÙÈ΋˜ EÛÙ›·˜ AÚÚ¤ÓˆÓ AıËÓÒÓ», Ì ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙËÓ ·Ó‡ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ, Á›ÓÂÙ·È «X·ÏΛ‰Ô˜», ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Á¤Û‡ÌÌÂÙÚË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ fiÁÎˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ê˘Ú· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ §ÂfiÓÙÂÈÔ Ì¿ıˆ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÙÔ˘ (¿Û· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÎÈ §‡ÎÂÈÔ, ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô «AÔÛÙfiÏÔ˘» Î·È ÙÔ NÔÛÔÎÔÂ‰Ò ‰ÂÎÙ‹). §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·, ¤Ó·˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù˘ AEK, Û ·Ó·ÌÂ›Ô ¶·ÙËÛ›ˆÓ (ÎÔÈÓÒ˜ «ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ», ÁÈ·Ù› ·ÏÈ¿ ·Ó‹Î ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ÂÍ·›ÚÂÙÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÊÔ˘ÚÔ‡ÛÈ (fiÛÙÔ TAKE) Î·È Û ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÔÙ·Ì¿ÎÈ ¶Ô‰ÔÓ›ÊÙË, ·Ú·fiÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ KKE ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡). A¤Ó·ÓÙÈ Ô Ù·ÌÔ ÙÔ˘ KËÊÈÛÔ‡. EΛ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ «™·Ì·ÚÙ˙‹˜», ¿ÍÈÔ˜ –·ÏÏ¿ ‰›¯ˆ˜ ΋Ô– ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. EÛ‡ fï˜ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂȘ ›Ûˆ. £· η٤‚ÂȘ «M·ÚÙ›ÓË», ÙÔ ÚÔÔÏÂÌÈÎfi ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ «HϤÎÙÚ·» Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÓ›ÊÙË, ÁÈ·Ù› ÂΛ ı’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› (fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ıÂÚÈÓfi Ù˘ ‰ÂȘ ‚·ÙÚ¿¯È·. Ÿ¯È ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi, Û‹ÌÂÚ·. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ÌfiÓÔ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ «§ÈÏ¿») Î·È ÙÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Ú¯·›Ô ÎÔÚÓÈ˙¿‰ÈÎÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜. AÏ‹ıÂÈ· ÙÔ Ï¤ˆ. ∞


¢IA¢POME™

¢HMHTPH™ §I°NA¢H™

ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÎÏfiÔ˘Ó EÈ̤ÏÂÈ·: EÀ°∂¡π∞ Mπ°¢√À «¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Á˘ÚÓ¿ˆ ÛÙËÓ fiÏË. ™ÙËÓ Ô‰fi AıËÓ¿˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô›ËÛË fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ TÛ¿ÈÓ· T¿Ô˘Ó. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÙÔ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ, fiÛÔ Ì ÊÔ‚›˙Ô˘Ó Ì ¤ÏÎÔ˘Ó Ó· Ù· ÂÍÂÚÂ˘Ó‹Ûˆ, Ó· ˘¿Ú͈. ŒÓ· ÎÚ¿Ì· ˉÔÓ‹˜ Î·È Êfi‚Ô˘ –‰Ò, ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. Ÿˆ˜ ÛÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ. ™·Ó ËıÔÔÈfi˜ ¤¯ˆ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ˙ˆ ÙË ˙ˆ‹ Ó· ÙË ‚Ϥˆ Î·È ·¤Íˆ, Û·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ‹ ·Ó ı˜ Û·Ó ¤Ó· ÙÛ›ÚÎÔ. A˘Ùfi Â›Ó·È Â˘ÂÚÁ¤ÙËÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο, ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÔÛ΢‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ·Ó Î·È Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÙË ˙‹ÛÂȘ. BÚ›ÛΈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙË ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. E›Ó·È ηٷÏËÎÙÈ΋ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ™˘¯Ó¿ οıÔÌ·È Î·È ¯·˙‡ˆ ÙËÓ Î›ÓËÛË ·fi Ù· Â˙Ô‡ÏÈ· ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ‹ ¿Óˆ ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ KËÊÈÛ›·˜. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ÛÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ô˘ Ì ·ˆı›. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Aı‹Ó· Â›Ó·È Ë fiÏË ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡. ŸÙ·Ó ‚Á·›Óˆ ËÁ·›Óˆ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ °Î¿˙È, °Î·˙¿ÎÈ, K·Ó¤ÏÏ·, Mayo, ÛÙÔ Yoga Bala ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÛÙȘ 45 ™ÙÚÔʤ˜ ‹ ÛÙÔ Pomodoro ÛÙÔ KÔψӿÎÈ,

ÛÙË ™ÙÔ¿ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ. M·˙¢fiÌ·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ Î·È Û Û›ÙÈ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «ÙÚ¤¯ˆ ¿Ú· ˘¿Ú¯ˆ». AÓ ÛÙ·ı› ηÓ›˜ Ï›ÁÔ Î·È ÛÎÂÊÙ› ÙÈ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ, ›Ûˆ˜ ·ÂÏÈ-

ÛÙ›. °ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. A‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ì Û fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜, Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛΤ„Ë, ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ

ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. OÈ Ù·ÊfiϷΘ Â›Ó·È 8, fiÛ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ’Ó·È ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Ì·˜. Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙÔÓ P¤ÌÔ ‹ ÙË B·Ó‰‹; EÛ›˜, ‰ÂÓ ı· ÓÙÚÂfiÛ·ÛÙ·Ó; ¶fiÙ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ӷ Ì·ıËÙ‡ÂÙ ÛÙÔ EÚÓÙÂÌ›Ï; H Ì·ıËÙ›· ¿Ú¯ÈÛ ÚÈÓ ·fi 4-5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙËÓ Â¤‚·Ï· Ì οÔÈÔÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ‰ÈÎfi Ì·˜ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Î‰ÔÛË, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηÏÌ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË ÌÔ˘ Ó· ÂÏ·ÔÌ·È ·fi ÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ·Ó·Ìfi¯Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ E. Z¿¯Ô˘; B·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ô ÙÚ‡ÁÔ˜, Ô˘ ÛÙ¿ıËΠÂ›Û˘ ·ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÔ˘ ÁÈÔ˘, ‹Ù·Ó Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ∞˚ ¢ËÌ‹ÙÚË. M ÙÔÓ Z¿¯Ô, Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÌÔ˘, Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó, ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔÓ

ÙÚ‡ÁÔ. OfiÙ ÙÔ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó Â›Û·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, fiˆ˜ ÂÁÒ. TÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ‚ÂÓ٤ٷ˜, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÙÂ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì; EÎÙfi˜ ·’ fiÛ· ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÂ›ÌÔÓ· Û KÚ‹ÙË, M¿ÓË, KÔÚÛÈ΋, MÂÁ¿ÏË M·Ï·ÈÛ›· (΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™Îfi‰Ú·˜), ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È‰·ÎÙÔÚÈο Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ «Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ô K‡ÚÈÔ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ™¿‚‚·˜ ¶·‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ AÏ‚·Ó›·, Ë ‚ÂÓ٤ٷ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ fiÙ·Ó ‹Ú ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô XfiÙ˙·˜, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛ‹ ÙÔ˘ fi¯È ˆ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ËÁ¤ÙË ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÁÈÔ˘ ·¿, Í·Ó¿Ú¯ÈÛ fiÙ·Ó ¤ÂÛÂ Î·È Í·Ó·ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ E.E. TÂÏÈÎÒ˜ ÔÈÔ˜ «Ì·ÛÙÔÚ‡ÙËλ ÚÒÙÔ˜, Ô A‰¿Ì ‹ Ë E‡·; K·Ù¿ ÙËÓ ·ÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ B›‚ÏÔ, Ô A‰¿Ì. ŸÌˆ˜ Ì‹ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÛÔ˘ ˘ÔÓÔ›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌËÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ̇ıÔ˘˜ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ì ÙÔ Ê›‰È, Ô˘ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ·Á·ı‹ E‡· Î·È ÙËÓ ›ıÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ Ì‹ÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÏÏÈÎfi ۇ̂ÔÏfi ÙÔ˘; ¶Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Aı‹Ó· fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ·Ú·È¿ fiˆ˜ ÂÛ‡; T¤ÏÂÈ·. BÚ›ÛÎÂȘ Ôχ ˆÚ·›Ô ηÈ

AP°YPH™ M¶AKIPTZH™

MY£OI A¶O TA BA§KANIA KAI A§§E™ I™TOPIE™... ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ O AÚÁ‡Ú˘ M·ÎÈÚÙ˙‹˜ ÙˆÓ XÂÈÌÂÚÈÓÒÓ KÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ Î·È Ù· ϤÂÈ fiÏ·. OÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ «Ÿ¯È Ï¿ıË ¿ÓÙ· Ï¿ıË» ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «H Ì·ÛÙÔÚ¿ÓÙ˙· ÙÔ˘ EÚÓÙÂÌ›Ï» (§‡Ú·), Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈÎË –fiˆ˜ ¿ÓÙ·– ‰È¿ıÂÛË Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂıÓÔÏfiÁÔ˘ E˘¿ÁÁÂÏÔ˘ Z¿¯Ô˘. ™ÙȘ 26-27-28 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ M¿Úı·˜ ºÚÈÙ˙‹Ï· Î·È ÙˆÓ Mode Plagal, Walter Testa ÛÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ «TÔ‡ÙÔÈ ºÚÔ‡ÙÔÈ» ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ NfiÙÔ˘. ¶fiÛÔ «·‰È¿ÊÔÚÔÈ» ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ÙfiÛÔ ·ÔıÂÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Û·˜ ¤Ó· ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÛÙË £Ú¿ÎË; A˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ ÌÈ· ÈÂÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÙÔ Ì˘-

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. H fiÏË ÌÔ‡ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿ˆ˜, fiÙ·Ó ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. TË Ì¤Ú· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·¿ÓıÚˆË Î·È ·ÊÈÏfiÍÂÓË. ŸÌˆ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Â›Ó·È ·Ê‡ÛÈÎË Î·È ·-¿ÓıÚˆË. O ËıÔÔÈfi˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È. AÓ ÙÔÓ «ÍÂÊÏÔ˘‰›ÛÂȘ», οو ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÙÈ‚¿‰·, ̤۷ ÙÔ˘ ‚·ıÈ¿, ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎÏfiÔ˘Ó, ¤Ó· ηÚÙÔ‡Ó. EÓÓÔÒ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÏÏfiÎÔÙÔ Î·È ÙÂÚ·ÙÈÎfi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, Ô˘ Â¤ÏÂÍ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÍÂÚ· Ôχ ηϿ ÙÈ ‹ıÂÏ· Ó· ˆ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È ÛÙÔ Ò˜ ı· ÙÔ ˆ. M¤Û· Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ï·ÛÙfi ÂίˆÚÂ›Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ º¿Ô˘ÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ó· Ì·Á‡ԢÓ. ¢È·‚¿˙ˆ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙËı› ·fi Ô˘ıÂÓ¿. H ÎfiÏ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ù‹. TÔ ¤ÚÁÔ, Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË, fiÙ·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ¿Ó·Ú¯Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ‹ ‚Ï¿ÛÊËÌÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· (¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘), Â›Ó·È ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ·ÂÏÈÛ›·˜, ·fiÁÓˆÛ˘ Î·È ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡. ¶Ôχ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. K¿ÙÈ, ¤Ó· «fiÚÁÈÔ», ¤Ó· ¤ÛÈÌÔ... EÈÎÚ·Ù› ÍËÚfiÙËÙ·. ÿÛˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ¶¿Ú ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ÛÙ‹ÏË ™Â E›‰·. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÙË ‚Ú›ÛΈ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋, ¤Ó· ÌÈÓÙÈ·Îfi Ú·‚·Û¿ÎÈ! AÏÒ˜ ·Ó·ÚˆÙȤ̷È, ÂÛ‡ Ô˘ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù˘ Ì›ÏËÛ˜;» ∞

ÊıËÓfi Ê·ÁËÙfi, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ηʤ‰ˆÓ, Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·ÚοÚÂȘ ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ K·‚¿Ï· ‹ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‚Ϥˆ ÂÎı¤ÛÂȘ, οı ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÓÙÒ ¤Ó· ÛˆÚfi Ôχ ·Á·ËÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. TÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿, Ô˘ Ϥˆ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Aı‹Ó· ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯·Ì ˆ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. B¤‚·È· ÛÙÚ·‚¿ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿, fï˜ ‰ÂÓ Ì ÔÏ˘·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÓÔ˘. ¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ÕÎÔ˘Û· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔÓ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÈÏ·Ï› Ì ÙÔ˘˜ MÔde Plagal. Œ·ı· Ͽη. OÈ ‰Â ÚÒÙÔÈ ‹Ù·Ó, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ. •Â¯·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÈÒÓ˜ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ı·ÙÚÈÎÒÓ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. K·È ‚¤‚·È· Â͈ÊÚÂÓÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›·. TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ›Ù ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi; ◊È·Ì ¤Ó·Ó ηʤ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ P¤ÏÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·ÈÍ ۷ÍfiʈÓÔ ÛÙÔ 2Ô ‰›ÛÎÔ Ì·˜ «Afi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÛÙË M˘ÚÔ‚fiÏÔ», ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Â›·Ì ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ. K·È M¿ÚÎÔ Î·È ¿ÏÏ· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Í¤Ó·, ÈÙ·ÏÈο Èı·ÓfiÓ, Î·È ÌÂÚÈο ‰Èο ÌÔ˘. A˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ‹ÛÂÙÂØ Â̤ӷ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó· Úfi‚˜, ÌÔÚ› fï˜, fiÙ ı· Ì ͷӷ‰Â›ÙÂ; ™ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ̤ڷ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÏ· ı· ͯ·ÛÙÔ‡Ó. ● 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 15


TEXNH

°È·Ù› ÙÔ Y¶O ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ EıÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘; ¶fiÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ºÈÍ; M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ «T· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘: H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· fiÏ· Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ EM™T ΢ڛ· ÕÓÓ· K·Ê¤ÙÛË.

TÔ ÌÔ˘ÛÂiÔ ÙËs ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛËs TÔ˘ ºOIBOY ™AKA§H H ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ EM™T «T· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘: H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ M›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, ȯÓËÏ·Ù› ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡, ÌÈ·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 150 ¤ÚÁ· ·fi 55 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ë ¤ÎıÂÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. M ÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·16ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

ıÈÂÚÒıËΠ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ò˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹; ¶Ò˜ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË «ÌÂÙ¿ ÙÔ MÔÓÙ¤ÚÓÔ»; H ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙË Ó¤· Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚË «ÂÈÎfiÓ·», Ì· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙËÓ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË È‰¤· Ù˘ «·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘», Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. K˘Ú›· K·Ê¤ÙÛË Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ EM™T Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 560 ¤ÚÁ· Î·È ¤¯ÂÙ ÂÈ fiÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏÏ· 200 ÚÈÓ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. E·ÚÎÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·; E›Ó·È ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi fiÚÈÔ. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ÂÏ›˙ˆ, ÌÈ· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Ì ¤Ó·Ó ˘„ËÏfi ÛÙfi¯Ô Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. H ÏÔÁÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· 200 ¤ÚÁ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÎÏÂȉȿ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘

ÌÔ˘Û›Ԣ, ÙfiÛÔ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ fiÛÔ Î·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜. Afi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ‚·ÛÈο ÎÂÓ¿ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ‰ˆÚ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‰ÈÂÙ›˜, ÙÚÈÂÙ›˜ ‹ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜. H ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ôχ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Úԛη ÁÈ· ÙÔ EM™T Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ; N·È. E›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2002, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ì·˜ ‰È·Ù¤ıËÎÂ Ë ÌfiÓË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂȉÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ. K·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ›. TÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÂȉÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ¤ÚÁˆÓ. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› ÚԤ΢„·Ó ·fi ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·ÚfiÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯·Ì ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÎıÂÛȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. KÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ¯·ÌËÏ¿ ¿ÏÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·. EÓÓÔ›Ù fiÙÈ Û·˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÙ¤ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ; AÎÚÈ‚Ò˜. K·È Ù· 400 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËÛ·Ó ÙÔ 2002, ¤Ú·Ó

ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ, ‰ÂÓ Ì·˜ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Y¶O Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÔÙ‡ÔÓ ÊÔÚ¤·˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÈÎÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË, Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÁÈ· ·˘Ùfi. TÔ EM™T ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ºÈÍ fiÔ˘, ÂÓÙ¤ÏÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÙÒÓ, ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÌfiÓÈÌ·. T· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ù ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó; Ÿ¯È. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ ÔÛfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÛÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. E›Ó·È 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ôχ ÌÈÎÚÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó; E›¯·Ì ÌÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 1,1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ·fi ÎÂÈ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ›, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜! ¶fiÙ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ; ¶ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007 Î·È ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. H ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ °’ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ù˘


E.E. Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ó Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. H ÌÂϤÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2006.

ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 35-40 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ù‹. EÏ›˙ˆ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì οÔÈ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì·˜.

¶Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ; £· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÏÈÙfi ÎÙ›ÚÈÔ. M ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ‰¿‰· ·ÓÙÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ fiÔ˘ ÙÔ ¿ÙˆÌ· ı· Â›Ó·È ‰Ú‡ÈÓÔ. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È Ôχ ηı·Úfi ÛÙËÓ fi„Ë. º˘ÛÈο, ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiˆ˜ ÙȘ ۯ‰›·Û ·Ú¯Èο Ô ZÂÓ¤ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Î·È Â› Ù˘ ºÚ·Ù˙‹. K·È ı· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ù‹ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó Î·È ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈÔ› AıËÓ·›ÔÈ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ºÈÍ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, fiˆ˜ ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ÙÔ artstore ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù˙·Ì·Ú›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î˘ÏÈfiÌÂÓ˜ ÛοϘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜. OÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË, ÁÈ· ·˘Ùfi ‹ÚÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô MÔ˘˙¿ÎË ¿ÏψÛÙÂ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ôχ ηı·ÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. TÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˆÊ¤ÏÈÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È 16.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ı· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔ-

£· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ ¶ÂÚ›·ÙÔ»; N·È. K·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ‚‹Ì· Î·È Û ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.

∞¡¡∞ ∫∞º∂∆™∏

ÊÔ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ì·˜, ÙÔ˘ KÔ˘Ó¤ÏË, Ù˘ MfiÓ· X·ÙÔ‡Ì Î·È ÙÔ K·Ú¿‚È ÙÔ˘ K·Ì·ÎfiÊ. H ÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜Ø ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ fiÏË ÙËÓ Aı‹Ó·, Î·È ‚¤‚·È· ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Î·È ÙÔ ‰ÒÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ Ï›Á· Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ ÁÏ˘Ù¿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÏ›˙ˆ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÂÈϤÁÔÓÙ¿˜ Ù· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006, ÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ ¶ÂÚ›·ÙÔ», Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î·È Ù˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘. °È· ÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ ¶ÂÚ›·ÙÔ» ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Î·È ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, Ô AÓ›˜ K·Ô‡Ú, Ë P¤ÈÙÛÂÏ °Ô˘¿ÈÙÚÈÓÙ, Ô §¿È, Ô MÔÏÙ¿ÓÛÎÈ Î·È Ô PÔ‡ÎÚÈÂÌ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË

ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯¤‰ÈÔ. MfiÓÔ fï˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ·. K·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙȘ ¯›ÏȘ ̇ÚȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ –¯ˆÚ›˜ ÎÙ›ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ͤÚÔ˘Ì Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·– ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ˘„ËÏfi ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, Ì „ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÙ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. AÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. Afi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ –Ô˘ οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜– ı· ¤¯ÂÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË; £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ·. B‚·›ˆ˜ ηٷϷ‚·›Óˆ Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó. TÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ¿ÚÁËÛ ӷ Á›ÓÂÈ, Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Ë ÔÏÈÙ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ. ¢ÂÓ ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘Û›Ԣ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜. £· Ú¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ¤¯ˆ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ı· Ì·˜ Ù· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ‹ ÙÚÈÂÙ›·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ ÂÎı¤ÛÂȘ. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ Ì·˜, ›Ù ̷˜ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË «T· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘: H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». E›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË. Œ¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ‰ÈÙ‡¯Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ôχ Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÓÂÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ¯ı˜. N· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Á¤Ê˘Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ú›˙˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. EËÚ·ÛÌÔ› ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙÔÙÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’70. À‹Ú¯·Ó ¿ÓÙ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¿ÏψÛÙÂ, ÔfiÙ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì οو ·fi ¤Ó· Ó¤Ô Ú›ÛÌ· Î·È ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Û¯¤ÛÂȘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. Y‹ÚÍ·Ó Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÁfiÓÈÌË ·ÊÔÌÔ›ˆÛË. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ı· ÂΉÔı› ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÈÛÙÔÚÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·. ∞ EM™T: «T· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘: H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ (Ó¤· Ù¤Ú˘Á·), B·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È KfiÎηÏË 1, 210 9242.111. www.emst.gr, ¤ˆ˜ 7 M·˝Ô˘ 2006 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 17


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

MÈ· ÈÛÙÔÚ›· «·Ó·›Ì·ÎÙË», ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

18 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006


H ÛÎÔÙÂÈÓ‹ «ÎÔÈÓfiÙËÙ·» ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ٷ ‚ÈÓ‡ÏÈ¿ Ù˘, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ÚÔ‚¿ÚÂÈ ÁÈ· ÒÚ· ÔÏÏ‹ ÙÔ ÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔÌÔÓ·¯ÈÎfi ‚ϤÌÌ· Ô˘ ı· «·ÁÒÛÂÈ» fiÏË ÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. AÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ «¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜» ÛÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ.

NO TEARS FOR THE CREATURES OF THE NIGHT ºfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Club Dark Sun 02.30: °È· ¤Ó·Ó ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙË Ê¿ÛË, ¤Ó· ÚÒÙÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛηӿÚÈÛÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ÛÔηÚÈÛÙÈÎfi. ™¯¤‰È· Î·È ·Ó·Ù˘ÒÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË H.R. Giger (£Âfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·) ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤Ó·˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û·ÏÔÓ¿ÎÈ Î·È ‚Ô˘ÓÙÔ‡ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ·. O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô residents djs, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ú›‚·˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ethereal-Apocalyptic Folk (ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ fiÏ· ·˘Ù¿). OÈ Dead Can Dance ʇÁÔ˘Ó, ÔÈ dark-new wave ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô˘ ÛÙ‡ÏˆÛ·Ó ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, ¤Ú¯ÔÓÙ·È. EÈÛÙڤʈ Ì ÚÔۋψÛË ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. MÈ· Á˘ÌÓ‹, ηψ‰ÈˆÌ¤ÓË ÎÔ‡ÎÏ· ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi Ù˘ ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘˜ ¤ÎÙˆÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÚÔ¯›˙Ô˘Ó Ù· ÛÈÚÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÚfi Ûο„ÈÌÔ ·˘Ï·ÎÈÒÓ (·fi ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ¯ÔÚfi: ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÚÔ˜-›Ûˆ) ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ‰¿‰Ô. ¢Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿, ÙÔ ¿ÛÌ·-¤Ô˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. A day – Clan Ôf Xymox. O Û‚·ÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ‰¤Ô˜ ÂÙ¿Ó ·ÛÙÚ·¤˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜. OÈ ıÏÈÌ̤ÓÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ·, ÂÓÒ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ηÓÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ Ù·ÎÙÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ Ì ÔÌȯÏÒ‰Ë Ó¤ÊË. 7 ·Ú¿, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ™·‚‚¿ÙÔ˘, ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÛËÏȤ˜ ÙÔ˘˜.

H ¡∂∞ º√Àƒ¡π∞ DARK∞¢ø¡

OI «MAYPE™ TPY¶E™» TH™ ¶O§H™

M ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ ‰‡Ô ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ¤ÍÔ‰ÔÈ Bar AϯËÌÈÛÙ‹˜ 25/11 - 12.00 ŒÓ· ÚÒÙÔ ÔÙfi, ÚÈÓ Îfi„Ô˘Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· «‰·ÎÚÈṲ̂ӷ ÔÙ¿ÌÈ·» ÙÔ˘ Õ‰Ë. H N·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·,·,

TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ Û·Ó ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙÔ ¤ÏÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ·Ú·ÓÔ˚΋˜ Ì·˜ ÌËÙÚfiÔÏ˘, Ù· ͈ÙÈο Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·’ ÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ Ì¤ÚÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÙ¿Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ˘ÔÁ›ˆ˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚ›ˆ˜. TÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ˙ËψÙÒÓ Ù˘ χ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ™›ÁÔ˘Ú· Âӈ̤ÓÔ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ʷӷÙÈÎfi. T· clubs Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó dark wave ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¤ÊÂÛË ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘ (EBM [Electronic Body Music], Industrial, Electro Pop, Synth Pop, Dark ambient, Ethereal-Dream, Noise, Neofolk, Future Pop) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ οÔÈÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÈÓfi. T· «Î·ı·Ú¿» original Â›Ó·È Ù·: Dark Sun, Rebound, Underworld Î·È Dada. EÍfi¯ˆ˜ ÊÈÏÈο ÚÔÛΛÌÂÓ· ÛÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ «XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ», Ô «AϯËÌÈÛÙ‹˜», ÙÔ Memphis, ÙÔ Camel, ÙÔ Alley Cut Î·È ÙÔ Mad.

Club Underworld 02.00: E›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ Â›Ï·ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Matrix. Neo, Ô dj °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ı¤Ì· ¤Ó· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi, ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙÚfi. M·‡ÚÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜·ÏÈ¿ ηı›ÛÌ·Ù· ÙÚ¤ÓˆÓ, ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË «E›ÁÂÈ·, Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ ÎfiÏ·ÛË». ¢ÂÓ ¤ÊÙÂÈ (ۯ‰fiÓ) ηÚÊ›ÙÛ·. ¶¤ÊÙÂÈ fï˜ ‚›·ÈÔ Ì·Ú¿˙ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ. T· ÁÂÚÌ·ÓÔ-ÁÔÙıÈο beats ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÛÙȘ ÛȉÂÚȤ˜, Ù· ÎÔÌÚÂÛ¤Ú ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. H ›ÛÙ· Ì ٷ neon ηÏ҉ȷ οو ·fi ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¿ÙˆÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ηÙÔ¯ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ÕÚ‚˘Ï· Î·È „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ ÌfiÙ˜ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ-ÂıÓÈÎÒÓ ‡ÌÓˆÓ ·fi ·Ú¯ËÁÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂψ‰Èο ‚›·È˘ electro ÛÎËÓ‹˜: Covenant, Wumpscut, Deine Lakaien, VnV Nation... O ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ÔÈ clubbers ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ó. M¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2002 ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ «YfiÁÂÈÔ˘ KfiÛÌÔ˘» ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Next, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÛÎÂÙfiÛÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó darker Ì ÛÊÚ·Á›‰· ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜.

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 19


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

Ô Billy Idol ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÌÈ· mini disco-Ì¿Ï· ÛÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi. MÔ˘ÛÈΤ˜ ’80s, minimal electronics Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ indie, fiϘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙ· Í·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ synth pop. ™ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ Î·Úʈ̤ÓË ÌÈ· ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (ı˘Ì›˙ÂÈ AÛÙÚÔÏ¿‚Ô) ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ¯ÒÚÔ. MÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Ì Ôχ¯ÚˆÌ· ˘ÁÚ¿, Ù· Û‡ÓÂÚÁ· ÂÓfi˜ AϯËÌÈÛÙ‹ ÛÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ Î·È ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ pop. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ¿ÌÈÛÈ ÒÚ· ˙¤ÛÙ·Ì·, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‚Ô˘ÙÈ¿. Club XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ 25/11-2.00 M¤Ú· ÛËÌ·‰È·Î‹. TÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 10¯ÚÔÓ·ÙÔ˘ Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙ· KÔÚ¿ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙË ZÒÓË ÙÔ˘ §˘ÎfiʈÙÔ˜ Ì ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· Dark Entries. «K·ÂÙ¿ÓÈÔÈ» Ù¤ÛÛÂÚȘ djs ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ·Á·¿ÂÈ ÙÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ÎÔÈÓfi. KÒÛÙ·˜ MÚ¤ÏÏ·˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÎÈ·‰¿˜, TfiÏ˘ E. (coldrose) Î·È ™‡ÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó¿ÙÔ˜. O §ÂˆÓ›‰·˜ Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û›ÙÈ (Dark Sun), Ô MÚ¤ÏÏ·˜ ÙÒÚ· ÛÙ· decks. N¤ÔÈ Î·È «ÌÔ˘Û›·», ·̷ٷ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ÌÚÔ˜ Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ... «We’ve lost control again», fiˆ˜ Û·Ú¿˙Ô˘Ó ÔÈ Joy Division, ۷ʤÛٷٷ. TÈÚ¿ÓÙ˜, Á˘ÌÓÔ› ÒÌÔÈ, ÊÚ¿ÓÙ˙˜, ‰È¯Ù˘ˆÙ¿ Á¿ÓÙÈ· Î·È Ù· ·ÚÌfiÓÈ· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. H ηٷڷ̤ÓË Christine, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ-ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÛÌ·Ú·ÏÈ¿ÛÙËΠÛÙË Route 66 Î·È Ù· ·ÔÎÔÏÏË̤ӷ ̤ÚË Ù˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÒÚ· ÙÔ club. OÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÈÔ‡ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·, fiÚÙ˜, ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Î·È ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô. ºˆÙÔÚ˘ıÌÈο, «Í›‰È·», ȉÚÒÙ·˜ Î·È Dance-Move-Dance-Move Ì¿˜ ·ÏËÛ fiÏË Ë ‚Ú·‰È¿.

MAYPH ™HMEIO§O°IA ™ÙÔ modus vivendi ÙˆÓ goth¿‰ˆÓ Ù· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ‡·Ú͢. T›ÔÙ· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. T· ÌÂ۷ȈÓÈο ÊÔڤ̷ٷ Ì ÙȘ Ì·Ó¤Ï˜, ÔÈ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Áfi‚˜ Ì ٷ ‰ÂÙ¿ ÎÔÚ‰fiÓÈ·, Ù· ‰È¯Ù˘ˆÙ¿ Á¿ÓÙÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÏfiÌ·˘Ú· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û lycra, ·Ó‡·ÚÎÙ· ʈÛÊÔÚÈ˙¤ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ· Î·È ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÌfiÙ˜ Ì Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘. NÂÔÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜, ‚·Ì›Ú, ‚ÈÎÙÔÚÈ·Ó‹ ÂÔ¯‹, noir, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· gadgets Î·È ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·fi ÙȘ splutter Ù·Èӛ˜, Ù· b-movies, Ù· ıÚ›ÏÂÚ (‚Ϥ ÛÂÈÚ¿ Ù·ÈÓÈÒÓ Hellraiser, Ô˘ ÂÓ¤Ó¢ÛÂ Î·È ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È), Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ (.¯. Blade Runner) Î·È comics, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη manga, Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂÚÂ‚Ò‰Ô˘˜ Ï·Ó‹ÙË. K·Ì·Ú¤ ÛÙÈÏ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘, ΛÓËÌ· ÓÙ·ÓÙ·˚ÛÌÔ‡ Î·È Bauhaus ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜, ·È¯Ó›‰È· RPG, 20 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

punk ηٿÏÔÈ· Î·È ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÛηӉÈÓ·‚È΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. MÂÛ·›ˆÓ·˜, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙ›¯ÔÈ über alles (¿ÏψÛÙÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓÙ˜ Kraftwerk Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È navigators Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜). OÓfiÌ·Ù· Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó ÓÔÛÙ·ÏÁ›·: Diary of Dreams, Frozen Autumn, My Bloody Valentine, Blue µirds Refuse to Fly, Black Tape for a Blue Girl Î·È Ë Ï›ÛÙ· Ì ٷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙfiÌÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜. EÏ·ÊÚ¿, Ï¿ÁÓ· ·ÓfiÚıˆÛË ÒÌˆÓ Î·È ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ¿ÎÚ· ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ™˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È ·-

∏ gothic ÛÎËÓË ·ÓÂηıÂÓ ·ÔÙÂÏÔ˘ÛÂ Î·Ù·Ê˘ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ, ÙËÓ ·Ó·˙ËÙËÛË Î·È ÙÈÛ È‰È·ÈÙÂÚÔÙËÙÂÛ ÙˆÓ ·ÓıÚˆˆÓ. ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ «fiÚÁˆÌ· ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. B¤‚·È·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈÓÂÏȤ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÓ ·ÔÚ›·˜ Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Ó¤· ÚfiÛˆ·. E›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ıˆڛ·˜, Ë È‰¤· ÙÔ˘ Ù¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Î·È ÁÔËÙ‡ÂÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. E›Ó·È Ë Ï·ÁÓ›·, ÔÈ ¿ÓÔ̘ ÂÈı˘Ì›Â˜, Ë ¤ÎÙˆÙË ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Ô˘ Ì·ÁÓËÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË fiÛˆÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó –Î·È ÙÔÏÌÔ‡Ó– Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÁÎÚÔÙ¤ÛÎÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÙˆÓ Ì·Î¿‚ÚÈˆÓ ÚfiÏˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· «„ÒÓÈ·» ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

¢IAºøTI™TIKE™ ™HMEIø™EI™ O §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÎÈ·‰¿˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ-

ο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ 1996, ÔfiÙ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Pfi‰ÔÓ 9,44 FM. E›Ó·È resident dj ÛÙÔ club Dark Sun ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È Ù· ™¿‚‚·Ù·, ÂÈÛΤÙ˘ dj ÛÙÔ club XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔÓ EÈÎÔÈÓˆÓ›· FM 9,41, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ. TÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô ·fi ÙȘ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ gothic ÛÎËÓ‹ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋: ¶ÂÚ› ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ʇÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘, ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˘ÔÙ·Á̤Ó˘ §Ôϛٷ˜. «¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο ȉÈÒÌ·Ù· Ô˘ Ó· ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ fiÛÔ Ë dark alternative ÛÎËÓ‹. MÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈÔ ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (Dead can dance, Cocteau Twins Î.¿.) Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ȤÚÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÎ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË dark ˘fiÛÙ·ÛË (Diamanda Galas, Siouxsie, Lydia Lunch Î.¿.). Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÚfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ S/M (sadomasochism) ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˆ˜ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï fiˆ˜ Î·È Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·». ¶ÂÚ› Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÛˆÓ, ·Ó·ÊÔÚÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·, ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ °fiÙıˆÓ. «H gothic ÛÎËÓ‹ ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ·ÎÚ·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ¿ÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ›ӷÈ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÚÔԉ¢ÙÈÎfi».

THE LIVING OF THE DEAD H ÌÈÎÚÔÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ·˘ı‡·ÚÎÙË. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ (Dreamhouse Show, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË, ÛÙÔÓ EÈÎÔÈÓˆÓ›· FM 9,41, 23.00-01.00). æˆÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Û‡ÚÂÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ·fi ‰‡Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο dark ‰ÈÛο‰Èη ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·: Dark Cell Records Î·È Dark Side Records. ¶ÏÔËÁÂ›Ù·È ÛÙ· ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ·fi Ù· sites ebm.gr, electrowave.gr Î·È gothic.gr. EÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙȘ ÁÔÙıÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È Ù· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ì ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Elfentanz.T›ÔÙ· ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓË Ê˘Ï‹. K·Ù‚¿˙ÂÈ ÚÔÏ¿ Î·È ˙ÂÈ Ì ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔ ÓÂÊÂÏÒ‰Ë ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‹, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙˆÓ Wumpscut, Down where we belong... ∞


ATHENS&M

¢E™E ME! TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH ™ÙÔ «Perversion Club» ÙÔ˘ M·Ó¯¿Ù·Ó ÛÙËÓ 31Ë Ô‰fi Î·È ÛÙÔ «Fetish Warehouse» ÙÔ˘ MÚÔ‡ÎÏÈÓ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) «·Ù›˜-ÌÂ·ÙÒ-Û» ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÍÂ۷ψ̤ÓÔ˘˜ NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘˜. T· ‰È·‚fiËÙ· S/M ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ «Torture Garden» ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ «¯Ù˘¿Ó» Ù· ηχÙÂÚ· venues Ù˘ fiÏ˘ –ÚfiÛÊ·Ù· Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ Brixton Academy Ì 4.200 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ. MÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· Ì·ÛÙ›ÁˆÌ· Î·È spanking. ÕÔ˘Ù˜... TÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘, ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Î¿ÙÈ, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤Ù· ÁˆÓ›·, OÌfiÓÔÈ·. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi «Next» (ηϤ, Ô‡ ÙÔ ı˘Ì‹ıËΘ;) ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÙÛ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛȈËÏ¿ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿Ùˆ KfiÛÌÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ free-stylers ÙÔ˘ «Rock ’n’ Roll». O‡ÙÂ Î·È ÔÈ avantgarde ÈÛÙÔ› ÙÔ˘ «Bios». E›Ó·È ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È straight, ‰ÂÓ Â›Ó·È bi, ‰ÂÓ Â›Ó·È G&L. E›Ó·È ·’ fiÏ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È teenagers, Ô‡Ù 20¿Úˉ˜, Ô‡Ù 30¿Úˉ˜. E›Ó·È fiÏÔÈ. OÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 12.45 ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ÛοϷ ÁÈ· ÙÔÓ K¿Ùˆ KfiÛÌÔ ‹˙ÂÈ ·fi ÎÔÚÌÈ¿. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ·ÏÈfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ «˘fiÁÂÈÔ˘» (ÛÙ· ’40s ‰Ô‡ÏÂ˘Â Î·È ˆ˜ ηٷʇÁÈÔ). ¶ÈӷΛ‰Â˜ Ù‡Ô˘ subway, ηı›ÛÌ·Ù· ÙÚ¤ÓÔ˘ ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì vinyl, goth ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È staff, ·Ï˘Û›‰Â˜, ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÎÏÔ˘‚È¿ (·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÛÔ˘), Ôχ blacklight, «Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ» ÙÔ›¯ÔÈ, industrial ÛÎËÓÈÎfi. K·È dancefloor, Ó·È! –ÛÙ· decks Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ Î·È ·›˙ÂÈ dark electro. K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ™Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË fiÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ NÂÔ¸ÔÚΤ˙·˜ No1 ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜ Lesbian S&M, Maria Beatty. Master and servant. ŒÓ· ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ Î·È ¤Ó· ÓÙÂÏÈοÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÊÔ‡ÛÙ· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ dancefloor, Û·Ó Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Û ›ÛÔ‰Ô ÌÔ˘Û›Ԣ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÚÔ˚‰Â¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™ÙË Ì¤ÛË ÌÈ· ‰›ÌÂÙÚË ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ì latex Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰·. E›Ó·È ÙÔ «Lesbian Fetish Party» Ù˘ Maria Cyber Î·È ÙÔ˘ www.proud.gr, ÛÙÔ ÎÏ·Ì «Underworld». ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ. ◊ ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÈÌË ·Ó·ËÚ›·. ŸÏË Ë avant-garde/underground Ê˘Ï‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÚÔÏ¿ÚÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙȘ ËÁ̤Ó˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ì ÛÙ¿ÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. Kfi‚ÂȘ Ê¿ÙÛ˜. ¶Ô‡ ‰È¿‚ÔÏÔ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ; TÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ›; Œ¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÚ·Ê›Ԣ Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ; M·. ¶›Ûˆ ·fi ÌÈ· ÎÔÏÒÓ·, ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÌÈ· ·Ú¤· BÔ˘¶Ô˘, Ì ÙÔ ÌÂ˙ ÌÔÙ¿ÎÈ timberland, ηı·Úfi·ÈÌÔÈ. ¢›Ï· Ì·˜ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ·-ÎÔÚ›ÙÛÈ·Ù˘-‰ÈÏ·Ó‹˜-fiÚÙ·˜, Ì ÍÂ۷ψ̤ÓÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÊÔ‡ÛÙ˜. ™ÙÔ Ì·Ú, ÌÈ· Á˘Ó·ÈÎÔ·Ú¤· Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ÒÚ· ¤ÈÓ ¯·Ï·Ú¿ gin tonic ÛÙÔ «Rosebud». EÌ›˜, ÙÂÏ›ˆ˜ ÍÂοÚʈÙÔÈ, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÔÙϤ ۷οÎÈ ÎÈ ÂÁÒ sneakers. ¢˘o ÙÚÂȘ goth ı¤˜, Ì ¤ÚϘ, ÌÔ‚ ÌÂÙ¿ÍÈ Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÌfiÙ˜, ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ô˙¿ÚÔÓÙ·˜. TÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ì ÙË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÊÔ‡ÛÙ· ÙÂÏÈο ÊÔÚ¿ÂÈ Î·È ÚÈÁ¤ οÏÙÛ˜ ˆ˜ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. TÒÚ· ÙÔ ÚfiÛÂÍ· ·˘Ùfi.

¢‡Ô ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜ Ì·ÚÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÊÔÌÔȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ crowd. ¢ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ηӤӷ˜. ¶›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ «T˙fiÓÈ Ì ¿ÁÔ» Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì·. ™ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ¤Ó· L–ÂÚˆÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘Ù˘¯Ò˜ (ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ‚·ÚÈÂÛÙË̤ӷ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿) ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ÊÈÏ› 30 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ. XÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. Girls on film. ¢‡Ô ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ù˘ÏÈÁ̤Ó˜ Ì ¤ÙÛÈÓ· ÏÔ˘ÚÈ¿ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ Û ¤Ó· stage. TÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ-toy Î·È ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ‹È· ¿Óˆ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. OÈ BÔ˘¶Ô˘ ¤¯Ô˘Ó «¯Ù˘‹ÛÂÈ» ÙÔ dancefloor ηÓÔÓÈÎfiٷٷ, ÙÔ˘˜ ¤Ê˘ÁÂ Ë ÓÙÚÔ‹. EÙÂÚfiÎÏËÙÔ Ì›ÁÌ· ·ÓıÚÒˆÓ. TÈ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ; ŒÓ·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜: LUST. TÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ÂΛ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ¶ÈÔ ¤Ú·, ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, Â›Ó·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÈ. TÔ ÌfiÙÔ ÙÔ˘ Underworld ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ·: «Enjoy your sins».

¢ÂÓ Â›Ó·È st8, ‰ÂÓ Â›Ó·È bi, Â›Ó·È G&L. ∂›Ó·È ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ª·Ú›·˜ Cyber ÛÙÔ club Underworld Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ º·Î›ÓÔ ÛÙ· deck.

BÚÂ, ηÏÒ˜ Ù· ‰Â¯Ù‹Î·ÙÂ... TÔ fetish industry ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ «ÂÍÂȉ›Î¢ÛË», ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ clubs, private ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È «Ï·˚Τ˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜», ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ websites, sex shops, ÂÚÈÔ‰Èο, e-ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î.Ô.Î. TÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë N¤· YfiÚÎË Î·È ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·. TÔ «Torture Garden», Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓËı› Û Tfi΢Ô, MfiÛ¯·, §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, PÒÌË, N¤· YfiÚÎË Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Û shows Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ ÔÈ Tiger Lilies, Test Dept, Lucifire ο. ™ÙËÓ Aı‹Ó·, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, «¤·È˙·Ó» ÌfiÓÔ ÌÂÌÔӈ̤ӷ „ÈÏÔ-fetish parties Û οˆ˜ mainstream ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ·. ™·Ó Ó· ‚¿˙ÂȘ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ù¤ÓȘ Û Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌfiÙ˜ È·Û›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ «‰Ô˘Ï‡ÂÈ», Â›Ó·È fake. TÔ «Î·ÓÔÓÈÎfi Ú¿Ì·» ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28.1, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ (Underworld Club). TÔ crew ÙÔ˘ «Torture Garden» ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ performers ÙÔ˘: TËÓ Empress Stah (trapeze show), ÙËÓ Vivid Angel (fetish), ÙÔÓ Johnny Dragov (fireshow) Î·È ÙË Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· Lily Kwan, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ÙÔ˘ «Torture Garden» ¿Óˆ Û goth ÌÔÓ٤Ϙ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘˜. DJs ÔÈ residents ÙÔ˘ «TG», Allen Î·È David Î·È Ê˘ÛÈο Ô °. º·Î›ÓÔ˜ ÙÔ˘ Underworld. MËÓ ÌÂډ¢Ù›˜ Î·È ·˜ Ì ٷÁÂÚ¿ÎÈ Î·È Ù·ÎÔ˘Ó¿ÎÈ. £· Â›Û·È Û·Ó ÙË Ì‡Á· ̘ ÛÙÔ Á¿Ï·. ¶‹Á·ÈÓ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ¿Ú ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. To Underworld ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È dress code: ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, goth, body painting, piercing, ‚ÈÓ‡ÏÈÔ, medical, ÌÈÏÈÙ¤Ú, ·Ï˘Û›‰Â˜ –οÙÈ ·ÏÏfiÎÔÙÔ, Ú ·È‰› ÌÔ˘. MËÓ ¤ÚıÂȘ Ó· «ÛÙËı›˜» –‰ÂÓ «·›˙ÂÈ» Ì ٛÔÙ·, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· Û Í‚ڿÛÂÈ. E›·ÌÂ: Enjoy your sins. TÔ Î·Ù¿Ï·‚˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙȘ ‚ڤ͈;... ∞ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 21


£∂™™∞-alone-I∫∏!

TÈ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚·Ú‡˜, ¤Ï· ·fi„ ӈڛ˜

£∂™™∞§√¡I∫∏, ∞¡√ÃYƒø∆∏ ¶O§∏ TË Ó‡¯Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·ÚÁ¿, Î·È Î·ıÒ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô, Ô˘ ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ÚÔÊ‹ÙÂ˘Û·Ó ˆ˜ ı· ·ÁÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÂÎ ™È‚ËÚ›·˜ ÔÚÌÒÌÂÓÔ, ·ÓÈÎfi‚·Ï ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌÂÏˆÓ fridayistas, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙ· Ì·Ú Ù˘ KÔÚÔÌËÏ¿ Ó· ÌËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› „˘¯‹, Ô Î‡ÚÈÔ˜ °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ Ì ‚‹Ì· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ‰È¤Û¯È˙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. TÚ·ÁÈ¿Ûη, ‚·Ú‡ ·ÏÙfi, ÂÚ¿ÙËÌ· ÎÔÊÙfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi. TÔÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÂÈÚ·„›· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ŒÓˆÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi Â¿Óˆ Ù˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ì·ÁȷٛϷ, Ó· ÙËÓ ˆ, ÙËÓ ··ÁˆÚÁÔÔ˘Ï›Ï·, Ó· ÙËÓ ·ÔηϤۈ, „ˆÌÈ·‰È·ÛÙ¿Ó, Ó· ÙË ‚·ÊÙ›Ûˆ, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi Â¿Óˆ Ù˘ ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙÔ ¿Ú·¯ÏÔ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Ô˘ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈο, ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο. TÔ˘ ÙÔ Â›· Î·È ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿ ˆ˜ «‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆ-

∫ø™∆∞™ ∞ª√πƒπ¢∏™

∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

P√À™ºE∆π∞ ∫A¡∂∆∂; ™∆∞¡∆ ∆∏™ VOICE ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏, PLEASE!

Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ù˘. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÈÛÙÔÚÈο, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋».

™Ù·ÓÙ up comedy ºÏ·ÛÌ¿Î. O °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì·ı‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙȘ ȉ¤Â˜, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÂÓÓ·›· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÙÔÈο, Û ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÙ·È ·fi ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙÚ›ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·ÓıÚÒÔ˘˜. H ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¿ÓÙ· ʤÚÓˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ fiÙ·Ó ÔÈ ·Ú¤Â˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: AfiÁÂ˘Ì· OÎÙÒ‚ÚË, ʤÙÔ˜, Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı‡ÌÈ˙·Ó ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÚÂÌ‚¿˙·Ì Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ «Miles». A¤Ó·ÓÙÈ, Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù‡ÊψÓÂ. ¢ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û· Á˘·ÏÈ¿ Î·È Ù· ¤‚ÏÂ· fiÏ· ıÔÏ¿, ηıÒ˜ ÌÈ· ÊÈÁÔ‡Ú· ÏËÛ›·˙ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜. ™È¤Ï Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ·ÓÙÂÏfiÓÈ chakis, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙÔ ·ÊÙ›, ÛÙÚfiÁÁ˘Ï· Á˘·ÏÈ¿ Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÎÂÏÂÙfi Î·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ ÁÂÌ¿ÙË ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. AÔÏ¿Ì‚·Ó ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘, ·ÚÁfi˜ Ú˘ıÌfi˜, ‚ϤÌÌ· ¯·Ì¤ÓÔ Û ÛΤ„ÂȘ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ KÔÚÔÌËÏ¿, ÛÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‡ÚˆÙË fiÏË. O °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ ϤÂÈ: «•¤ÚÂȘ, ÂÙÔÈÌ·˙fiÌÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ ÁÚ¿ÌÌ·. ¢È·‚¿˙ˆ ÙËÓ Athens Voice ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, fiÙ·Ó ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÎÙfi˜ Ì·Ú Î·È ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ». AÚ¿˙ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈËÁÔ‡Ì·È ˆ˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· (21/12/05), ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Athens Voice ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙ·ÓÙ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Aı·Ó¿Û·ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «H ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔıËÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Û‡Ì‚·ÙÔ Ì ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÌÈ· fiÌÔÚÊË fiÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÚÔıËÎÒÓ ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ». TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙË Ï¤ÍË «·ÈÛıËÙÈ΋» ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÈÔ˜ Aı·Ó¿Û·ÚÔ˜, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÛÙ·ÓÙ Ù˘ Voice Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔÓ MËÓ¿, fiÙ·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÎÈÙ˜ ‚Ï·¯Ô·Ó·ÁÂÓÓËÛȷο ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. EÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ÚÔ˘ÛʤÙÈ ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ MÔ˘Ù¿ÚË. O ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÏ›˙ˆ, ·Ó ‚ÁÂÈ, Ó· ÙÔ ı˘Ì¿Ù·È. AÔ¯·ÈÚÂÙÈÛًηÌ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. Beastie boys TÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ì‹Ó˘Ì·: «N›ÎÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ‰Ò, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘». EÈÎÔÈÓˆÓÒ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ N›ÎÔ K·Ú·Ù˙¿ ÙÔ˘ «I·ÓÔ‡» ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ

22 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

Athens Voice ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EΛÓÔ Ô˘ „‡¯Ú·ÈÌ· Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ÚÔÔÈÒÓÈ˙ ÙÔ ‰‡Ûı˘ÌÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·ÓÂÚÁ›·, ÕÓıÈÌÔ˜, ÓÔ̿گ˘, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ Î·È Ó¤ÔÓÙ· Ù· ÏÔ›ÛıÈ· ÙÔÈο ÂΉÔÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·‡ÚË ÚÔÔÙÈ΋. O ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ÙÔ ¤¯ˆ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ, Â›Ó·È „˘¯¿Ú· Î·È ÙÚÂÏ¿Ú·. «K·Ï¿ Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. EÌ›˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; TÈ Ï˜ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË, ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi; N· ʈӿÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ¶ËÏ›‰Ë». ¶·Ú·ÏËÚÒ ÛÙËÓ È‰¤· Î·È ÚÔÙ›ӈ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜ EÎΤӈÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ. ¢ÈÙÙ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÔÓÔÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ¤ÍÔ‰fi Ì·˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Í·Ó·‚Á› Ô ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔÚÂÛÌfi ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ·fi χ̷ٷ οı ÏÔÁ‹˜. ™Î·Ù¿, ÁÈ· Ó· ÂÍËÁԇ̷È. O ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ··ÓÙ¿: «™˘ÌfiÙ˜, ηٿ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ÚÔÙ›ӈ ÁÈ· ·Ú¯ÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “ŸÏÔÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·”. ÕÓÙ ӷ ÍÂÛοÛÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ Ó· Ô‡ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì». ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ˆ fiÙÈ ÌÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ˆ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛ· «Ì¤Û·». MÔ˘ Ï›ÂÈ Ô M‡ÏÔ˜ ÙÔ˘, ÌÔ˘ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ô ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. You gotta fight, for your right, to paaarty ™È‚ËÚÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ˘ÁȤÛٷٷ Ù· ÎÔÙfiÔ˘Ï· NÂÔ¯ˆÚÔ‡‰·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜, ·‚¤ÚÙ· ÊÚ·fiÁ·Ï· ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ÊÚ··È‰·Ú¿‰ˆÓ, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ó· ηٷÊı¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜, ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ, ‰ÂÓ ı· ¿Ì ÂΛ, ÛÙÔ˘ KˆÛÙ·Ú¿ ı· ¿ÌÂ, «M·ÌÔ‡ÓÈ· Live» Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›. ™Â ÙÔÈ΋ N¢ Î·È ÙÔÈÎfi ¶·™ÔK, ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ K·Ï·ÙÚ¿‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ù· Û҂ڷη Ù˘ ÔÌÔʈӛ·˜ ·Ó ÛÙË Ì·Î¤Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Î·È 4-5 ͈ÎÏ‹ÛÈ·, 7-8 KA¶H, Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÂÁη›ÓÈ· Ô ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ¿ÛÌ·Ù· Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ó· Ù· ·›˙ÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ë TV100 ˆ˜ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·. •ÂÂṲ̂ÓÔÈ ·ÛÙÔ›, Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¤ÌÂÈÓÂ Â›Ó·È Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Û ηÎÔÌÔÈÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÓÂÚÁ›·, ·Ôοڷ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù· ›‰È·. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó fiÓÙˆ˜ οÙÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. M ÙÔÓ MÔ˘Ù¿ÚË Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰Ú· ÂÎÙfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ÙÔÓ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë Ô˘ Ì·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· «¿ÚÙÈ», ÙÔÓ AÁÁÂϿη Î·È ÙÔÓ ¶·˘Ï›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Soul» Ô˘ ʇÁÂÈ ÁÈ· Ù‡ˆÌ· Î·È ÌÈ· ·Ù¿Î· Ô˘ οÔÙ ÛÙÔ «NÙÔÚ¤» ÌÔ˘ „Èı‡ÚÈÛÂ Ô Ï·ı¤Ú BÔ‡ÁÈ·˜: «¢¤Î· ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ‡Ì· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË». EӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Í·ÊÓÈο ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. MÔÚ› Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ˘ÂÚÛÈ‚ËÚÈο ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Ô˘ ηÙËÊfiÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ·ÁÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›·. K¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ. ∞


∞£∏¡∞

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 01 º∂µƒ√À∞ƒπ√À

2006 - ∆∂ÀÃ√™ 109 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

K¿ÓÂ ÌÔ˘ ÏÈÁ¿ÎÈ ÌÔ˘Ô˘Ô˘!

T∞™√™ ¶∞À§√¶√À§√™

ŒÚ¯ÂÙ·È Ì ÊfiÚ· ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο Ë ÈÔ Ì¤ÂÂÂÔ˘ ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô! H Cow Parade Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ art event ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ –·fi ÙÔ 1998 ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Â͈ÊÚÂÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, ÁÎ¿Ô˘ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘Ô˘Ô˘Úʤ˜. A‰È¿‚Úԯ˜, ÛÙˆÈΤ˜, Ôχ¯ÚˆÌ˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜, ı· Ô˙¿ÚÔ˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ˜ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ M¿ÈÔ ˆ˜ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. MÂÙ¿ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô «M·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›». TÔ «ÎÔÚ›ÙÛÈ» ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜, 60 ÎÈÏ¿ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Â‡Ï·ÛÙÔ Î·Ì‚¿! OÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ‹ A˚‰›ÓË Î·È ÙÔÓ T¿ÛÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ (ÔÈ ‰ÂÛoÈÓ›‰Â˜ La Vie En Rose Î·È Anorexia Nervosa, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜). M¤¯ÚÈ ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏϘ 75 ¢ÙÚ·Ê›˜ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ·fi Ê¿ÈÌÂÚÁÎÏ·˜ ı· ÊÈÏÔÙ¯ÓËıÔ‡Ó ·fi ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ÔÈËÙ¤˜, ÁχÙ˜, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ! H ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ www.cowparade.gr. A.P.

¢π∞ª∞¡∆∏™ A´¢π¡∏™

Cow Parade

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 23


ÂÈÏÔÁ¤˜

Nicholson ›¯Â ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ È¿ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÚÒÙ· ¤·ÈÍ È¿ÓÔ, ‰ËÏ·‰‹, Î·È ÌÂÙ¿ ÂÚ¿ÙËÛÂ. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ô Û ¤Ó· ηÎfiË¯Ô Ù¤ÎÓÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘‚Ú›‰ÈÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙË ÛÙ¤„Ô˘Ó ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÔ‡. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌ ÂÌ›˜ ÙÔ Á‹Â‰Ô ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ, ÔfiÙ ·˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· infos: KÏÂÈÛÙfi °‹Â‰Ô OAKA. ™TI™ 27/1. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, 40, 55, 100. ¶ÚÔÒÏËÛË Virgin Megastores ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3242.109, Village Center ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104.845, Village Park ÛÙÔ˘ P¤ÓÙË, 210 4251.780, Multirama ÛÙËÓ N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6233.183 Î·È ¢Ô‡ÛÌ·ÓË ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, 26210 894420. ¶ÈÛÙˆÙÈΤ˜ 210 2005.050 Î·È www.ticketshop.gr, www.in.gr

ELECTROGRAPH -ATHENS SOUND MEDIA FESTIVAL 2006 ¢È‹ÌÂÚÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ËÏÂÎÙÚ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜, noise, electronica, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Polis Park ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÈÁ‡ÙÔ˘ (¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜). E›Ó·È ÙÔ ¤ÌÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Electrograph. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/1, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ DrogA-Tek, Geert Feytons (Noise makers fifes), Old Fashioned Donkeys, Kosmomolsk Î·È Emil Beaulieau. TËÓ K˘Úȷ΋ 29/1, ÔÈ Edorta Izarzugaza Î·È Inigo Telletxea, Texturizer (N. BÂÏÈÒÙ˘, Koti K), Harmonium Sisso Orchestra (Koti K, Xabier Erkizia, Ilios), Mattin, Jerome Noetinger Î·È Justice Yeldham. ™Ù· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Achim Wollscheid ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Î·È ÊˆÙfi˜ «Loopsize twist». Polis Park, Ï·Ù›· AÈÁ‡ÙÔ˘, ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. www.electrograph.gr. ™ÙȘ 28 & 29/1, ·fi ÙȘ 21.00, ›ÛÔ‰Ô˜ ú 18.

¶POBO§E™ VANESSA MAE

∆∂á∏ ºATA MOP°KANA TÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì 24 ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Z’ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ AÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ì ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË æ˘¯Ô·›‰Ë, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ K·‚‚·‰›· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «BÈ‚Ï›Ô Î·È Ù¤¯Ó˜». MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË – KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.111. M¤¯ÚÈ 5/2.

Radiohead. M·˙› Ù˘ Ë ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË E˘ÛÙ·ı›· Ì ÙÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ, ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ù˘. MÂÙÚfi, °Î‡˙Ë Î·È K¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6439.089, 210 6461.980. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15.

TOYTOI ºPOYTOI OÈ Mode Plagal, Ë M¿Úı· ºÚÈÙ˙‹Ï· Î·È oÈ Walter Testa ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ AÚÁ‡ÚË M·ÎÈÚÙ˙‹ ÙˆÓ XÂÈÌÂÚÈÓÒÓ KÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Î·È Î·Ù¿Ï·‚˜ ÔÈÔ˜ ı· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. Y¤ÚÔ¯Ë ·Ú¤·, ·ÓÂϤËÙË Ͽη, ÊÔÓÈΤ˜ ·Ù¿Î˜ Î·È ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi Elvis ˆ˜ ÚÂÌ¤ÙÈη. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. E›Ó·È ·ıÂfiÊÔ‚ÔÈ. ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘.

MOY™IKH

ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ™ÙȘ 26, 27 & 28/1.

TANIA T™ANAK§I¢OY ™TO METPO ¶¤ÚÛÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ì ٷ ‰Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ¿ Ù˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ë ›‰È· ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Î·È ÙÔ MÂÙÚfi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏËÚfiÙËÙ·. N¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜

VANESSA MAE ™Î¤„Ô˘ ÙÈ ˙ËÌÈ¿ ı· ›¯Â ¿ıÂÈ Ô Humbert Humbert ÙÔ˘ N·ÌfiÎÔÊ ·Ó ÙË Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÚÈÓ ÙËÓ Dolores Haze. NÙÚÔ·Ï‹, Û¤ÍÈ Î·È ÛÔ˘‰·Á̤ÓË. ™ÙÔ ‚ÈÔÏ›. Afi Ù· ¤ÓÙ Ù˘. H ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙËÓ ™ÈÁηÔ‡ÚË ÛÙȘ 27 OÎÙ. 1978 Vanessa-Mae Vanakorn

24 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

E§§HNIKO SCI-FI KAI ºANTA™TIKO E‚‰ÔÌ¿‰· ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Û˘ÓÔÏÈο 17 Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ Ì‹ÎÔ˘˜. TÔ Ì›ÓÈ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë AıËÓ·˚΋ §¤Û¯Ë EÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ º·ÓÙ·Û›·˜ (A.§.E.º.).OÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 20.30, Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ οı Ë̤ڷ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ÙˆÓ 26/1 ÛÙȘ 30/1, ÙˆÓ 27/1 ÛÙȘ 31/1, ÙˆÓ 28/1 ÙËÓ 1/2. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 26-28/1, 30-31/1 & 1/2, 20.30, ú 4.

EK¢H§ø™EI™ YOUTHICONS H ÂÙ·ÈÚ›· ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Mostovna/Go Film Fest (™ÏÔ‚ÂÓ›·), Junge Fimszene im BJF (°ÂÚÌ·Ó›·), Akonga (K·Ù·ÏÔÓ›·) Î·È Isolaquassud (™ÈÎÂÏ›·), ‰‡Ô ‰È‹ÌÂÚ· Ì ÚÔ‚ÔϤ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi-

¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· „ËÊȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘. TÔ ÚÒÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÙȘ 28 & 29 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 18.00-23.00 Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ §Â˘Îfi Î·È ¶ÔÚÙÔηϛ. Gazarte, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347. 28 & 29/1, 18.00-23.00

EK¶AI¢EY™H I™TOPIA TH™ TEXNH™ ™THN «E 31» H E 31 Gallery ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1Ë M·ÚÙ›Ô˘. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ, Ì ٛÙÏÔ «¶¤ÓÙ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘ £¤·Û˘», ı· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. EÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ (1/2-1/3, οı TÂÙ¿ÚÙË, 19.30-21.00, ÎfiÛÙÔ˜ ú 100) ı· Â›Ó·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· EÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ, «H T¤¯ÓË ÌÂÙ¿ ÙÔ 1960: T¿ÛÂȘ, ȉ¤Â˜, ıÂÛÌÔ›», ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ·ÚÈ· Ú‡̷ٷ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ·˘ÙfiÓ. EÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ (6-27/2, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, 19.30-21.00, ÎfiÛÙÔ˜ ú 70) ı· Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ EÈÚ‹ÓË °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ (̤¯ÚÈ ÙȘ 31/1) ÌÈÏ¿Ù Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ÁηÏÂÚ› Î. N¿ÓÛ˘ KÔ˘ÁÈԇʷ. E 31 Gallery, E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 & AıËÓ¿˜ (2Ô˜ fiÚ.), 210 3210.881, 6939 682.971

SUDOKU ™E 3 E•øTIKE™ °§ø™™E™ AÚ·‚Èο; I·ˆÓÈο; KÈÓ¤˙Èη; M ÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÛÙÔ›¯ËÌ· (Î·È Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ;). OÈ •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ •˘Ó‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: 1/2 ÁÈ· Ù· KÈÓ¤˙Èη, 2/2 ÁÈ· Ù· I·ˆÓÈο Î·È 3/2 ÁÈ· Ù· AÚ·‚Èο. A¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. TÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÔÚ› Ó· ÂˆÊÂÏËı›, ·fi ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ OAE¢ (O,45 %), Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Exact Consulting & Training Center. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: Aı‹Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 29, 210 5279.604, ¶ÂÈÚ·È¿˜: º›ÏˆÓÔ˜ 39, 210 4120.313 & £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: EÁÓ·Ù›·˜ 116, 2310 22517 e-mail: xglosses@xinis.com, www.xinix.com/glosses

FUTURE BUSINESS SCHOOL T· Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. Afi Ù· Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ Dream Weaver (·fi 25/1, 35 ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜) Î·È HTML - Frontpage (27/1, 20 ÒÚ˜) Î·È ·fi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢›ÎÙ˘· H/Y (3/2, 30 ÒÚ˜), Autocad (6/2, 40 ÒÚ˜), ¶ˆÏ‹ÛÂȘ (8/2, 32 ÒÚ˜), T¯ÓÈΤ˜


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (13/2, 24 ÒÚ˜), Eurofasma (16/2, 28 ÒÚ˜), T¯ÓÈÎfi˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (17/2, 30 ÒÚ˜), ̤۷ ÛÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ Â›Û˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜-ECDL (98 ÒÚ˜), ÂÓÒ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ (14/4, 30 ÒÚ˜) ÙÔ T¯ÓÈÎfi˜ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. Future Business

ÌËÓÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·: YÔÙÈÙÏÈÛÌfi˜, £Â·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· XÚ. M¿ÌÔ˘-¶·ÁÎÔ˘Ú¤ÏË) Î·È MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ Ô›ËÛ˘ (Ì ÙÔÓ X¿ÚË BÏ·‚È·Ófi).

School, AÚ牛·˜ 16A, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5782.931-3

BIB§IO

META/ºƒ∞™∏TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙȘ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÔÓÔÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ, Ì ÁÏÒÛÛ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ·ÁÁÏÈο Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. OÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ÕÛÎËÛ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Ù›ÙÏÔ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Diploma in Translation ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Institute of Linguists ‹ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ™ÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿-

FNAC ™ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ù˘ Fnac ÛÙÔ Mall, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26/1, 19.00, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· O‰˘ÛÛ¤·˜ BÔ˘‰Ô‡Ú˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ «M·ÎÚÈ¿... Î·È ‰›Ï· Ì·˜». M·˙› ÙÔ˘ Ë ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ HÚÒ B·ÚÛ·Ì‹ Î·È Ë ËıÔÔÈfi˜ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘. O B·Û›Ï˘ AÏÂÍ¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ «TÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Á¿Ù·˜», Ô˘ ÚˆÙÔÂΉfiıËΠÙÔ 1979, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27/1, ÛÙȘ 19.00. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/1, 12.00, Ô M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «ZËÙÔ‡ÓÙ·È AϯËÌÈÛÙ¤˜» ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ‰ËÌfiÛÈ· Ô‡ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ËÁ¤Ù˜. FNAC @ The Mall Athens, M·ÚÔ‡ÛÈ,

Meta/ÊÚ·ÛË, Aη‰ËÌ›·˜ 52 (1Ô˜ fiÚ.), 210 3629.000

210 6305.555

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 25


¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

•À§√ ∫∞π µ∞∑∞∫π∞, °§∞™∆ƒ∞∫π∞, §√À§√À¢∞∫π∞ °π∞ ∂º∂ «∂•√Ã∏™»

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

VICENZO TÚ·ÙÔÚ›· Ì ٷ fiÏ· Ù˘ O Vicenzo Â›Ó·È ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Á·Ò. °È· ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈΘ Á‡ÛÂȘ Ù˘, ÁÈ· ÙË ¯·Ï·Ú‹ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÁÈ· ÙȘ ηϤ˜ Ù˘ ÙÈ̤˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÎfi, Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ˆ Ì ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÂÁοډȷ, ʈӷ¯Ù¿ Î·È Ì ·ÁηÏȤ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ì·ÛÙ ÚÒÙ· Ê›ÏÔÈ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÂÏ¿Ù˜. AÓ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· fiÛÔ ÙÚÂÏfi˜ KÂÊ·ÏÏÔÓ›Ù˘ ›ӷÈ, ‡ÎÔÏ· ı· ÙÔÓ ¤ÚÓ·Á· ÁÈ· ‚¤ÚÔ N·ÔÏÈÙ¿ÓÔ. O M¿Î˘ ÏÔÈfiÓ Î·È Ë Ê·Ì›ÏÈ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÛÙÔ ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, fiÔ˘ ÛÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿, ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Î·È ÎÔÚ‰ÒÌ·Ù·, ı· Û ٷ˝ÛÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ ÏÔ‡ÛȘ, ÓfiÛÙÈ̘ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÂΛ ÁÈ· Ó· Û ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó. £· ÌÂȘ ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ¯ÒÚÔ Î·È ı· ’Ó·È ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ô˘ ÚÒÙ· ı· Û ηٷÎχÛÔ˘Ó. ™ÎfiÚ‰Ô, ÓÙÔÌ¿Ù·, Ï·‰¿ÎÈ Ô˘ η›ÁÂÙ·È Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ˙˘Ì·ÚÈÎÔ‡ Ô˘ „‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÛÙË ı¤· ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜. øÚ·Èfiٷٷ! ™Â Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ηÙ¢ı˘Óı›˜ ÚÔ˜ Ù· «Î¿Ùˆ», ÂΛ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ¯ÒÚÔ «Ì¤Û·-¤Íˆ», ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ ÛÙ· Ï·˚Ó¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Á‡Úˆ Á‡Úˆ Î·È Ì ÔÏϤ˜ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ‚·˙¿ÎÈ·, ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ·, ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Âʤ Ù˘ «ÂÍÔ¯‹˜». £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì sfilattino, ˙ÂÛÙ‹ „Ë̤ÓË ˙‡ÌË, ÛΤÙË ‹ ÁÂÌÈÛÙ‹ Ì ÂÏȤ˜, Ù˘ÚÈ¿, ·ÏÏ·ÓÙÈο. EÁÒ ÚÔÛ·ıÒ ¿ÓÙ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï›„ˆ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÌÂ˙¤ (¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·) ÁÈ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙȘ ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, Ì ÙË ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi „ˆÌ› Ì ÚÔ˙‡ÌÈ. °È·Ì! MÂÙ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÔÚÂÎÙÈο: ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· Ì ·ÚÌÂ˙¿Ó· Ô˘ „‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ˙ÂÛÙ‹ ˙ÂÛÙ‹ Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙË, Ï¢ÚÒÙÔ˘˜ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÛÙË Û¯¿Ú· Ô˘ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙ·ÛË ·Ú··Ó›ÛÈ· ·fi fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ Ù· ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ÛÎÔÚ‰¿ÎÈ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿, η˘ÙÂÚ¿ ÂÂÚÔÓÙÛ›ÓÈ Ù· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó. H vongole ÛˆÙ¤, ‰ËÏ·‰‹ ·¯È‚¿‰Â˜ Û‚ËṲ̂Ó˜ Ì ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ ÎÚÔ˘ÙfiÓ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÌԢΛÙÛ˜ ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ì¿ÎÈ. AÏÏ¿ Î·È ÌÔÙ۷ڤϷ buffala Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ Î·È ÓÙÔÌ¿Ù·. KÚ·Ù‹ÛÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¿Ú ÌfiÓÔ ÌÈ· Û·Ï¿Ù· –ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹Ó Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÔ, ÙÔ ·¯Ï¿‰È, Ù· Ù˘ÚÈ¿, Ù· ηڇ‰È· Î·È ÙÔ Ï·‰ÔϤÌÔÓÔ– Î·È ¤ÚÓ· ηÙ¢ı›·Ó ÛÙ· ˙˘Ì·ÚÈο. øÚ·›Â˜, ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ ¤¯ˆ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ. AÌ·ÙÚÈÙÛÈ¿Ó·, Ô˘Ù·Ó¤Ûη, ·Ú·ÌÈ¿Ù·, ηÚÌÔÓ¿Ú·, ÎÈ Ë ÂÛηÙfiÚ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜, ÁÈÔ˜ Î·È Î·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË M¿ÎË, Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÊÔ‚ÂÚfi˜ Ì ıËÙ›· ‰›Ï· ÛÙÔÓ Vicenzo Sigillo, ÙÔÓ IÙ·Ïfi Ô˘ ¤Ì·ı ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Á‡ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜. Œ¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈ˙fiÙ· ηıÒ˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÙÚ·Á·Ó¤˜, Ì ÏÂÙ‹ ˙‡ÌË ›ÙÛ˜, Â›Û˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. £· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ÎÚ·Û› Ï¢Îfi ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯‡Ì·, ηÏfi, ‹ Ì οÔÈ· ÂÌÊȷψ̤ӷ, Î·È ı· ÎÏ›ÛÂȘ Ì ÓfiÛÙÈÌ· ÁÏ˘Î¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ȷ٤Ϸ. TÈÚ·ÌÈÛÔ‡, ·Ó·ÎfiÙ·, ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ·ÁˆÙfi. OˆÛ‰‹ÔÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ì ÊÚ·ÁÎÔÏ›ÓÔ, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ fiÛÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÎ¤Ú ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÊÚ·Ô˘Ï›ÙÛ˜. AÓÔȯÙfi˜ Î·È Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ «ÂÙ¿ ÌÂÛË̤ÚÈ· Î·È ÂÙ¿ ‚Ú¿‰È·», fiˆ˜ ϤÂÈ Ì ʈӋ ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ Î·È Ó· Û’ ·Ê‹ÛÂÈ –ÂÛ¤Ó· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È Ê›ÏÔ– ÓËÛÙÈÎfi. K·È Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 1.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó ·˜. ÕÛ Ô˘ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ¤¯ÂÈ Î·È jazz. Live ·fi Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ quartetto. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Û ¯ÚÂÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ú 20 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. T· ÊÈÏÈ¿ Ì·˜ Î·È arrivederci! VICENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 26 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª *A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. ú A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A& ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

ÎÚÔ˘ÛË jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú A™∆√Iµ∏

ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 10 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.696

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

ÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ –ÙȘ∆Ú›Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. ú

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. ú

E§IA

CIAO

M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ 28, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.100

°ÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ. ªÂ ·˘Ï‹ (¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ) Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. úú AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú ∫ AZUL X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË, ¿„ÔÁ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Á‡ÛÂȘ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ Û Ôχ¯ÚˆÌÔ ¯ÒÚÔ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • *BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì industrial, super glam ÈÓÂÏȤ˜. ÃÚ˘Û¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ηڤÎϘ, ¯ÒÚÔÈ ÚÈ‚¤ ÁÈ· ‰Â›Ó· ÛÙÔ Ë̛ʈ˜. ™ÂÊ-·ÛÙ¤Ú·˜ Ô Mȯ¿Ï˘ NÙÔ˘Ó¤Ù·˜. º·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi Î·È ÛÙËÓ Ì¿Ú·. úú B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú µ∞∆ƒ∞Ã√™ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3411.662

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘ (‚Ú·‚Â›Ô ∂√∆). π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. úª *ALTRO

¡fiÛÙÈÌ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ∫/™ ª BOSCHETTO

ÿÚËÙÔ˜ 39µ & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7242.717

AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª BRASSERIE (LA)

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÌÈÎÚfi Ì Ó·ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ï›Á· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·. ú APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805 / ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730 / º. N¤ÁÚË 24, K˘„¤ÏË, 210 8815.025 / ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Ôχ ηϿ cocktails. Afi ÙÔ Úˆ›. ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ∞¶§∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

¶È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÂÊ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È finger food. ú • AƒÃ∞πø¡ °∂À™∂π™ KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ 22, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5239.661 / ∂ȉ·‡ÚÔ˘ 10, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4138.617

¢È·ÛΉ·ÛÙÈο ÎÈÙ˜ ·Ó ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ Ì ÙË‚¤ÓÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÓÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¶·ÏÈfi Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙÈÏ. úúúM A™K§H¶IOY °øNIA

ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

•ÂÓ/¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3326.200

∞ڈ̷ÙÈÎÔ› ηʤ‰Â˜, ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·. ∂ÏÏËÓÈΤ˜-‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ. ¶È¿ÓÔ ÁÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª ∫ BRASSERIE STEAK HOUSE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «AıËÓ·˝˜»), µÔÙ·ÓÈÎfi˜ 210 3480.000

ŒÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ¿ÏϘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. ¢›Ï·, ÙÔ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Red. ú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400

MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all tine classic ÌÔ˘Ê¤. * °IANTAH™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú ª °π∞¡∆∂™ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο-ÌÂÛÔÁÂȷο È·Ù·.ú ª CENTRAL

AÛÎÏËÈÔ‡ 132 & B·Ïۿ̈ÓÔ˜ 2, 210 6452.318

ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

ªÂÛÔÁÂȷο ˘ÏÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (ÛÈÙÈ΋ ¿ÛÙ· ڷϛӷ˜) Ì ˘fi-

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar. ªainstream

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ∫Ô˘˙›Ó· ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú *CIBUS «A›ÁÏË» Z·›Ԣ, K‹Ô˜ Z·›Ԣ, 210 3369.364,

Cibus ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê·ÁËÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. Live jazz TÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË, K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ CILENTIO ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. úú CIRO’S POMODORO AψÂ΋˜ 9 KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

¡¤· Á‡ÛË –pizza Á·Ú›Ê·ÏÔ– ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ô˘›ÛÎÈ, Á·Ú›Ê·Ï·. úú ª CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ. Parking. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

ªÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÊÚ¤Ûη, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúª COSA NOSTRA

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÌÂÛÔÁÂȷη È¿Ù·. ú ª ∂∆RUSCO •ÂÓ. « Athenian Callirhoe», ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 32 & ¶ÂÙÌÂ˙¿, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9215.353

§Â˘Îfi, ÌÈÓÈÌ·Ï, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú FAR EAST ™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜ , °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

∫Ï·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • ª FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÓfiÛÙÈÌ· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη È¿Ù·. úú FUJI AÏÎÈÌ¿¯Ô˘ 21, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7240.409

ª·ÁÂÈÚ¢Ùfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ·fi ÙËÓ Î. KÈfiÎÔ. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÓÔ‡ÁȘ, η˚Û¤ÎÈ, ÙÂÌÔ‡Ú·.úú FURIN KAZAN AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170 / ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5786.660

«°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi», ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, sushi, tempura, yakisoba. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3460.347, 3452.277

£∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·Êfi˜ Û ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÊÚ¤Ûη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ¢ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È take away. ú • ª INTERNI EÚÌÔ‡ 152, °Î¿˙È, 210 3468.900

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË natural ·ÔÎϛۈÓ. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ì Â͈ÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜. ºÔ‚ÂÚfi Ì·Ú. úúúª *JEROME SERRES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 78, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5200.630-1.

«™Ô‚·Ú‹» ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ Jerome Serres. úúú KA§§I™TH & ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ «∫¿ı ª¤Ú·», Ì ÈÔ ·Ϥ˜ Á‡ÛÂȘ. ªÂÓÔ‡ 3 È¿ÙˆÓ ú19. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·. ú • KAT™APO§A ™˘ÁÁÚÔ‡ 29 & £. N¤ÁÚË 1, 210 9215.101.

KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·- ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ AÏ K·fiÓÂ- ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú CRAFT

∆ÂÚ¿ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜, ı¤· AÎÚfiÔÏË, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÚˆÙfiÙ˘· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ funky, latin, jazz, soul, ethnic. ¶·Ú./ ™¿‚. Ú˘ıÌÔ› ·ÏÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞fi TÂÙ.ˆ˜ ™¿‚. úú GRAND BALCON

§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350 / ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670

•ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 150B, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6913.376

¶¿Ì ÁÈ· Ì‡Ú˜;ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È do it yourself „‹ÛÈÌÔ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. DERLICATO

’70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË.∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • GB CORNER

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22 & N·˘·Ú›ÓÔ˘ ÁˆÓ›·, 210 3615.024

•ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.900

Grill kitchen, ÊÚ¤ÛΘ ·Ù¿Ù˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. Delivery. C ∫ ª DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

«°Â‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «arty» ¯ÒÚÔ˜. ú • K EDEN §˘Û›Ô˘ 12 & MÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï¿Î·, 210 3248.858

∞fi ÙÔ 1982 ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜. √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ‡Ï˜, ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›.. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú K M E¢ø¢∏ B½ÎÔ˘ 80, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9213.013

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªfiÓÔ ÔÎÙÒ ÙÚ·¤˙È·, οÓ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú *EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô, ˆÚ·›Ô˜ ¯Ò-

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª HABIBA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 224 & AÛÙ˘¿Ï·È·˜ 2 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 8673.722, 8665.618

∏ ÈÔ funky ηÙÛ·ÚfiÏ· Ù˘ fiÏ˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÈÙÈο, Ì·Ì·‰›ÛÈ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ı· Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ̷‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. C K ª KOYTA§I

AÏfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηÏfi ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ˘. K·È Û ·Î¤ÙÔ. ú KOYTI (TO) A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙË Û·Ï¿Ù· Úfiη˜ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÙË ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· Ì ̤ÏÈ. ú ª KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

∂ÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ú §BYB MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·. ¶·Ú., ™¿‚. ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú HYTRA

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘, Û·Ï¿Ù˜, η˘ÙÂÚ¤˜ ‚fiÙΘ. ú ∫ *LOU SALOME (EX GINGER)

N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, Ï. M·‚›ÏË, 210 6451.169

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin, Alain Parodi. HPI¢ANO™

∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È È¿Ù· ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. K·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ Ì¿Ú·.úú M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983

∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ’80 Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú

∫Ï·ÛÈÎfi. ∆·ÎÙÈÎÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú •


M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai, η˚ÈÚ›ÓÈ·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

™·Ó ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú• MAMACAS ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔ Ì·Ú Ì ÙÔ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ¿ÛÚÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª ª∞¡∏ª∞¡∏ º·Ï‹ÚÔ˘ 10, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì·ÓÈ¿ÙÈη È¿Ù·. ª·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÓÔ‡ Degustation Ì Ì·Ú‰Ô˘ÓÈÒÙÈÎÔ ÎfiÎÎÔÚ·, ηÁÈ·Ó¿ Î.¿. ∂ÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ú∫ª MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

∞fi ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú * MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÂÍÈοÓÈη ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÙÚÂÏfi ΤÊÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ ı· η٤‚ÂȘ οو, ÛÙÔ Ì·Ú «ŒÌψӻ. ú META•ENIO °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934.

¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˙ÂÛÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÎfiÎÎÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË. MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M›ÓÈÌ·Ï Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÓÔ ú 20. úúú «MI SUENO» Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271

∆apas Û ÔÈÎÈÏ›· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, Û·Ï¿Ù˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜, ·¤ÁÈ·, ÙÛÔ˘Ú¿ÛÎÔ ‹ ÎÔÓÙÛÈÓ›ÁÈÔ (ÛԢͤ). úúM M¶AKA§IKO ™ÎÔ˘Ê¿ 48, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3625.700

∆Úԇʘ, ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Á·ÏÏÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÁÎÔ˘Ṳ́. ∫˘Ú., ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, 210 3316.766

™ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·» ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ú ª • NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™Â ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú OCHRE & BROWN §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.940-2.

™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. K¿ı ̤ڷ (Û ϛÁÔ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ). KÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ú OLIVE GARDEN •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «TÈÙ¿ÓÈ·», ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚Ú·‰ÈÓfi ıÂ-Aı‹Ó·È. úú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

£¤· Ì·ÁÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Ú ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙ ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú PAK INDIAN MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 13, Ï. £Â¿ÙÚÔ˘, 210 3219.412

ππÓ‰ÈÎfi Ê·ÁËÙfi, οˆ˜ ÙÛÈÌÈ̤Ó˜ ÔÈ ÙÈ̤˜. ú ª ∫ ¶A§IA A£HNA EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A’ ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. *¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15 KÔψӿÎÈ, 210 3608.621

O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫ϛ۠ÙÚ·¤˙È. ú ª ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú PASTERIA (LA) TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∑˘Ì·ÚÈο Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. π∏ ∆˙¤ÓË, «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·» ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Î·È º›ÏÈÔ˜ ™ÔÊÈ·Ófi˜. ú ª * PELICULA AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3239.063

™Ù¤ÎÈ ÁÈ· ÛÈÓÂÊ›Ï. √ ÛÂÊ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË (È¿Ù· «∆˙¤È̘ ¡ÙÈÓ», «ª¤ÚÈÏÈÓ ªÔÓÚfi» Î.¿.) ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi 11.00 ̤¯ÚÈ 19.00. ú * PIATTO

§·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441

¶Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÁÓ‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiˆ˜ Ú·‚ÈfiÏÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·ÛÙ·Îfi-ÛÔψÌfi. ™Ô˘Í¤ ÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÔ› ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Î·È ÂÎÔÚ›ÓÔ.ú * PICA PICA

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

Hot spot ·fi M‡ÎÔÓÔ. £·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ·˘Á¿. ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú ™∫√Àºπ∞™

AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

ŸÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜.ú

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆ۤηÚÂ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙË §fiÓÙÔ˘ 4 ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·Ô˘, ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ. C ∫• SQUARE SUSHI

PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.»! POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ Î·È Ë ı›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ» ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫ PRUNIER Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ, 210 7227.379

°·ÏÏÈÎfi Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈfiÙËÙ·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ¶ƒÀ∆∞¡∂π√ MËÏÈÒÓË 7, 210 3643.353-4 / ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 37, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.160

∂ÏÏËÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È EÏÏËÓÔ˚Ù·Ïfi˜ ÛÂÊ. úú ª PUERTA DE ESPANA ∞ÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42 (ÏËÛ›ÔÓ ÍÂÓÔ‰. Divani Caravel), 210 7290.322

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ Antonia Suarez. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 22.00, ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú.úúú• RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋. úúú • SALOON AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

ZÂÛÙ‹ ͇ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ∂ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì È¿ÓÔ. ú ∫ 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. úúú ª SALE& PEPE ∞ÚÈÛÙ›Ô˘ 34, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7234.102

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û Û¿ÓÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. ªÔÓ·‰È΋ ο‚·. Menu degustation. ™¿‚. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Ú. úúú • ™∞ºƒ∞¡ øÁ‡ÁÔ˘ 13 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.730

YÏÈο ‰È·ÏÂÁ̤ӷ ¤Ó· ÎÈ ¤Ó·, ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜.úú SEA SATIN

¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. Delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

∂xecutive chef Ô Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. §ÈÙfi Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∏ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· µ¿ÏÙÂÚ Û ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin ÙÔ 2003, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ‹ÈÔÈ ÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ connaisseurs. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.úúú ™¶YPO™ - BA™I§H™ §¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575

All time classic Á·ÏÏÈÎfi ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris, ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.úú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ lounge bar. Õ„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8820.737

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ˚ ηʤ˜, ÛÓ·Î, Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

√È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. Sos: Ù˘Ú› ·Ó¤, ÚÔÏ¿ÓÙ·, ÛÓ›ÙÛÂÏ, ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. ú • ∫ THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery ú TGI FRIDAY’S NÂÔʇÙÔ˘ µ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6233.947/§. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417

OÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ÙËÓ AÌÂÚÈ΋;

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 27


TASTE POLICE PLUS ∆˘ ¡. °∂øƒ°∂§∂

°∂À™∏ E‰Ò Â›Û·È – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ. Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª TRELLI PAPIA

MISUENO

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3468.720

TÚ·ÙÔÚ›· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. ∫¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛË.úú ÃÀ™√ª∏§√ AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.061

ME GUSTA ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Mi Sueno(Aη‰ËÌ›·˜ 30 & §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 3616.271). ™·ÎԇϘ Ì „ÒÓÈ· ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Attica, Í·Ó·Ì̤ӷ Ì¿ÁÔ˘Ï· ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Rioha, η˘ÙÂÚfi ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ chorizo Î·È Ù¿·˜ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ È·Ù¿ÎÈ·. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ Ì·Ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚı›Ô˘˜, ÛÙ· ΤÊÈ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ B·Û›Ï˘ NÙ¿ÎÔ˜ ı· ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ (Ì ʈӋ-¤ÎÏËÍË) ·Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ¿ÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Œ¡∞ °π∞ ∆√ ¢ƒOª√ «Tramezzini cafe». K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÌÈÎÚfi ηʤ ÛÙË ÁˆÓ›· ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì Î·È ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘. ŸÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ¿Êı·ÛÙ· tramezzini-ÌÈÎÚ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜-ÚÔÏ¿ÎÈ·. AÓ ‚·Ú¤ıËΘ Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο, ‰ÔΛ̷Û ·˘Ù¿ Ì ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ, Úfiη, ·ÚÌÂ˙¿Ó·.Delicious!

T∞π™∂ ª∂ ™∆√ ™∆√ª∞ «H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ», ÂΉfiÛÂȘ ¶ÔÙ·Ìfi˜.150 Û˘ÓÙ·Á¤˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÛÈÙÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ·ÈÛıËÛȷ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ ·fi ÙÔÓ ÈÔ Û¤ÍÈ ¯ÔÓÙÚfi ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ¶¿ÚÙÔ, Ôχ ηÏfi. A§∞ T√Yƒ∫∞ KfiÎÎÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜, ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ Î·È ÓÙÂ-

ÎfiÚ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÓÙ¿, ÙÛ·Î›Ú Î¤ÊÈ. ™ÙÔ Passa Ù˘ Ô‰Ô‡ §Â‚¤ÓÙË 3 (ÚÒËÓ Destijl) ÛÙÔ KÔψӿÎÈ (210 7211. 310) Á›ÓÂÙ·È –Ì·ÎÚ¿Ó– Ô ÈÔ (ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜) ¯·Ìfi˜. T· ÈÔ Î·˘Ù¿ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ·, Ù· ÈÔ ÏÂÙ¿ ÙÈÚ·ÓÙ¿ÎÈ·, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ó·ÚÁÈϤ‰Â˜, (ÚÔÛÔ¯‹, ÌfiÓÔ Ì‹ÏÔ). £∞ ¶A£∂π™ Ã√À¡∂ƒπ ...Afi Ù· ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ù· ¯fiÚÙ· Î·È ÙË Úfiη Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, Ù· ÙÛ›Ô˘Ú· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ·. XÔ˘Ó¤ÚÈ, ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜, ÛÙË ¶·È·Ó›·. K∂ª¶∞¶ AFTER To ηÏfi, Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi, ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÈÙ›ÛÈÔ ÎÂÌ·Ù˙›‰ÈÎÔ A‡Ú· BËÚ˘ÙÙÔ‡ (PÈ˙¿ÚË 28 Î·È EÏÏ·Ó›ÎÔ˘ 38, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7255.846) ̤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, 3.30-4.00 ÙÔ Úˆ› (Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ™-K). XÙ‡· ¤Ó· Surma ÎÂÌ¿ Î·È Î·¿ÎÈ ÙÔ Losec ÁÈ· ÙË ¯ÒÓ„Ë. A¡∞∆√§π∫A ∆√À ¶∞°∫ƒ∞∆I√À ¶ÔÈÔ˜ °È·ˆÓ¤˙Ô˜ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ; TÚÒÓ carrot cake ÔÈ MÔÁÁfiÏÔÈ; ¶fiÛ· ¯ÚÒÌ·Ù· curry «¯ˆÚ¿Ó» Û’ ¤Ó· È¿ÙÔ; ¶Ò˜ οÓÔ˘Ó barbeque ÛÙÔ TfiÎÈÔ; ¶fiÛÔ «Î·›ÂÈ» ÌÈ· yaki-soba; A·ÓÙ‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ù¿ fiÏ· Ù· η˘Ù¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ı· Ï¿‚ÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘·ÛÈ·ÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Moshi-Moshi (EÎÊ·ÓÙ›‰Ô˘ 6, 210 7018.222). E›ÛËÌÔ opening ¶¤ÌÙË 26/1. °∫ƒπ¡π∂™ TÔ ¤¯Ô˘Ì ¿ıÂÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘, ·Ó ıÂÏ‹ÛÂȘ Ó· ‚ÁÂȘ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ 90% ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘ resto ÎÏÂÈÛÙfi. N· ‚¿Ïˆ ÙȘ ʈӤ˜; ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·¤˙È, K˘Úȷ΋ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi (‰ËÏ·‰‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘) ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È. M∂¡ø ∞¡∞À¢√™ M·˜ ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ Ê›ÏË Î·È Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi: ŒÓ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¤· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ „¿ÚÈ. «TÔ ı¤ÏÂÙ ÛÂÓÈ¿Ó;» ÚˆÙ¿ÂÈ Ô (ηÈ) „ËÏÔ̇Ù˘ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜. øÚ·›Ô Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ, ·ÏÈÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi Ù· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ restaurant Ù˘ KËÊÈÛ›·˜.

28 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

∞Ó ·Á·¿˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Â›Û·È Î·È ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ªÂ˙¤‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ›, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΤÊÈ· ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úK XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

∏ ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ªÂÓÔ‡ à la carte, ÂÏ¿ÊÈ Ì ‚‡ÛÛÈÓÔ, ÓÈfiÎÈ, cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú YO! SUSHI TÛ·Î¿ÏˆÊ 6, KÔψӿÎÈ, 210 3600.347/Ï. KËÊÈÛ›·˜ 22, 210 6899.262, M·ÚÔ‡ÛÈ/ Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8103.151

¡igiri, sashimi Î·È maki ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ Ì›Ú˜, Û¿ÎÂ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú À√GA BALA ƒ‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335

πÓ‰ÈÎfi Ê·ÁËÙfi ·ÍÈÒÛÂˆÓ Û ¯ÒÚÔ ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ. ∆Ș ∆Ú›Ù˜ ÚÈ‚¤ ¿ÚÙÈ.úú • VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú ºI§I¶¶OY •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª øPAIA E§§A™ (H) ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 19 & KÚËۛϷ 34 (Ï. B·ÚÓ¿‚·), 210 7525.777

¡ÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ. ¶ÔÏÏÔ› Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú∫ª

πÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella».

úª∫ ANTONIO NONNO OÌ‹ÚÔ˘ 16 & 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 21, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6896.891 / ∫‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 89400.057

™ÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ™ ∫ * ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

¶ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ. ™ÙÔ Ì·Ú, οو, οı ∆ÂÙ¿ÚÙË «5 Senses Experiences» Parties Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ «µikini Nights» Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ «Oriental Nights». úú AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.444

°·ÏÏÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ∞ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.úúú * BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448

ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. ∆apas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

∂ÎÏÂÙÈṲ̂Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜.úúú ∫ BELLAMORE RISTORANTE ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

§ÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ (4.30-7.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ: Û·ÁΤÙÈ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÊÈϤÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú BLUE PINE T۷ω¿ÚË 37, KËÊÈÛÈ¿, 210 8077.745

µfiÚÂÈ·

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÏ·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÎÏ·ÛÈÎÔ› B.¶. úú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

21

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

210 6800.058

Kπ√À¶π∞

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ª ∂¡√∆∂CA

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∆Ô˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ú E™∆π∞∆√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. ú FENICE (LA) ™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÈÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú *FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 210 8143.415

All day restaurant-café Ì ı¤· ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÔ›Ô Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ªÂÛÔÁÂȷο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. Lounge ÌÂψ‰›Â˜.úú GALLO NERO (IL) §ÂˆÊ. MÂÛÔÁ›ˆÓ 262, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6538.084

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. ú ª GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640, EÏÏËÓÈÎfi §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120, 210 9644.889, X·Ï¿Ó‰ÚÈ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898, KÂÊ·Ï¿ÚÈ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 96 & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588, N. M¿ÎÚË §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 170, 22940 50395, ¶. º¿ÏËÚÔ A¯ÈÏϤˆ˜ 91, 210 9881.417

AÏ˘Û›‰· ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜».

úúú JAIPUR PALACE AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & £¤ÌȉԘ, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8052.762-3

™Â ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙËÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M *CARTE BLANCHE

IÓ‰Ô› ÛÂÊ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó (Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ۠ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ-ÁηÏÂÚ› ı· ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÈÓ‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. ú M K64

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 9, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.050

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 64, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6800.200.

Afi Ù· Champs Elysées ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, lounge ‰È¿ıÂÛË, guest dj, happening. Œ‰ˆ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÔ˘. úM COOKART

°·Ï¿˙ÈÔ Î·È ¿ÛÚÔ, Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÌ„‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ¶È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. KARAVI

ALTAMIRA ∆Û·Î¿ÏˆÊ 36, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3614.695 / ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841 ªÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈϘ, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú·, ¤ıÓÈÎ ‹¯ÔÈ. úú ALTEZZO

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 127 (ÂÌÔÚ. ÎÂÓÙÚÔ K·Ì¿Ú˜), N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 8000.640

AÓ ‚Ú¤ıËΘ ÁÈ· ‹ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Sofitel Athens Airport» ÁÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√

KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË 3, MÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6136.565

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

MÈÎÚfi, ÈÛÙfi ÛÙË ÁÓ‹ÛÈ·, ÎÏ·ÛÈ΋ «Ì·ÊÈfi˙ÈÎË» ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ A M√DO MIO

∆·ÎÙÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڿ ÛÙÂϤ¯Ë, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ÃÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û·Ï¿Ù˜, ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÛÙÔ Ì·Ú ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH

KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

™Â ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ Û›ÙÈ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙËÓ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù· ÙÔ˘.

úú ∫

£Ú¿Î˘ 2, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6822.301

Pizza, ·ÏÏ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜. ú ª • ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ Û ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ·Ï‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο È¿Ù·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úª DEALS

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ,

AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ, 210 3544.000

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úúú K∏¶√™ ∆∏™ ∂¢∂ª KˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 9, ÷ϿӉÚÈ, 210 6853.580

∫Ï·ÛÈÎfi ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ.∆Ú›ÙË™¿‚. ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. ú ∫

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜. ªÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª LOCAL XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

KÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È all time classic Á‡ÛÂȘ. ∂˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. úú MAMMA MIA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 15, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6801.806

∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÈÙÈο ÁÏ˘Î¿.ú∫ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

K·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

¡ÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ª ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181

¡Â·ÓÈÎfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. §ÈÙfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÎÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853 / ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212

ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ §¿ÎË ºˆÙÈ¿‰Ë, ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi Ú¿ÏÈ. úú ∫ª MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú *NARGILE

Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686

∆Ú·¤˙È· Û ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù˙¿ÌÈ. ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª PAELLA & SPAGHETTI KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6826.849

§ÈÙfi Ì ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.ú K • ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

All day, Ó·ÓÈÎfi Î·È cÔzy. ™·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (‰È¿ÛËÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË). úú ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ªÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ.úú PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, ·ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. úúúª ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ¿ÏÏ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ·Ú·‚È΋˜ ¯Ïȉ‹˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. º·ÁËÙfi Î·È ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜.úúú *NHPHI¢E™

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ Ê›ÏÔ˘. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 10 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘. úú SALT & PEPPER’S

E˘Ú˘Ù·Ó›·˜ 9, °¤Ú·Î·˜, 210 6615.511-2

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

™ÙÔÓ «ÎÚ·ÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ» °¤Ú·Î· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, „¿ÚÈ· Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Û ÔÏϤ˜, ÊÚÂÛÎfiٷ٘ ÂΉԯ¤˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. M NODUS

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SALUMAIO DI ATENE

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50 KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.860

X·Ï¿Ó‰ÚÈ, B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 2 ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 210 6840.500, * KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ & °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, 210 3640.700

All day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi club sandwich), freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋, Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·.úú NORTH STAR X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο.ú ª∫ OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜

¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

∫ÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο. úú ª SANTA PASTA §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 73, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.755 (Â›Û˘: XÔÏ·ÚÁfi˜, N. ™Ì‡ÚÓË)

∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜. ∞ÓÔȯٿ ¶·Ú. ˆ˜ 1.30 .Ì., ™¿‚‚. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ª • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500


¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ·. úú ∫ • SPUNTINO OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ·. ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. úª• SUMO SUMO K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.144

MÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ï›Á· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÔ‡ÛÈ delivery. úú ª STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú TERRACE (LA) ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ), ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒÚÔ˜ Ô˘ £˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úúª TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

∫ÔÌ„fi. √ÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ›ÙÈη È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. úú ª VARDIS ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. úúú WABI LOUNGE EÏ¢ıÂÚÒÙÚÈ·˜ 25, ¶ÔÏÈÙ›·, 210 6233.792

All day µ.¶. ÛÙ¤ÎÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È multi-ethnic ·Ú·ÏÏ·Á¤˜.úú *WILD ROSE RELOADED §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌ. K¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·‚¤Ï·˜ Û Ӥ˜ Á¢ÛÙÈÎÔ-ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·Ϥ˜, ÓfiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ. TÚ›Ù˜ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˜ ÚÔÎ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ ¿ÚÙÈ. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú *º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6728.878

∞ll day ÛÙ¤ÎÈ Ì ηʤ ηÈ

ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú∫ª

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

AL CIELO

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂¡∆√™ ∂∫∆√™

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 14, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.680

£Ë‚ÒÓ 226, (∂Ì. ΤÓÙÚÔ Star center), 210 4924.960

πÙ·ÏÈÎfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ȉ¤Â˜. úú ª • AL DENTE

∞fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ªeze ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ Oriental ÁÈ· ¿ÚˆÌ· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ηʤ, ÔÙfi Î·È v·ÚÁÈϤ. ú £∞§∞™™π¡√™

¡fiÙÈ·

£Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 19, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9810.093

ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi, Ì ·ÙÔ‡ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ AÀ°√§∂ª√¡√ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 74, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9401.401

¶Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ οı ̤ڷ. úª BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

34 ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M µ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ, Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú BOUILLABAISE

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ £EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ. úú ª I£∞∫∏

§. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. úú LIS CAFE I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

Café-bar restÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. ú ∫∞¶√À-∫∞¶√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿.ú ∫/ª MAPINA NÔÙ·Ú¿ 131, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4292.030.

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ª DA BRUNO

«K·ÊÂÓ›Ի ÛÙËÓ TÚÔ‡Ì· ·Ïfi Î·È ÊıËÓfi Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·: Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ë ∆·˚Ï·Ó‰‹ Û‡˙˘Áfi˜ M·Ú›Ó·, Ì ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘. ú ª MOORINGS

AÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 46, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9818.959

M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú M ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤. ∆ÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

IÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ... ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿. ∫ÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. ú PAUSA, IL RISTORANTE ROSSO §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169 / AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290

TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο» È¿Ù· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú *PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

™Â ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Á¢Ù›˜ nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ ·fi Ùo ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ KÒÛÙ· TÛ›Áη. ∫·Ï‹ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ. úú ™/∫ ª PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, burgers Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚˆÈÓfi.All day. úú PIZZA MARZANO

÷ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. K¿ı ¶·Ú. jazz nights Ì ÙÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ¢. µ·ÛÈÏ¿ÎË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú Iø¢π√

Interactive cooking, ‰ËÏ. ÎÏ›ÓÂȘ ÙÚ·¤˙È, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘, ʈӿ˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÂÛ‡. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô ÛÂÊ ı· ÛÔ˘ ÛÙ·ı›. ú ª COOK & LOOK

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.437

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. •¤ÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. æ·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηڷ‚ȉfi„ȯ·. úú K M CASA DI PASTA

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 74 & A˚‰ÈÓ›Ô˘ 2 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9313.108

Steak house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. úúª PASTA RAGUSA

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ¶Ôχ ηϿ ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta. ∆ÛÈÌË̤Ó˜ ÙÈ̤˜. úúú ∫ • ª *COOK EAT

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5

AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

Ì ıËÙ›· ÛÙÔ «48», ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, Á·Ú›‰Â˜, ηÁÈ·Ó¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. Cª∫ *ORO TORO

AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú *OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, IÏÈÔÓ, 210 2693.230

∞Ïfi, ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. √È ÛÂÊ B·Û›Ï˘ Î·È HÏ›·˜,

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋. ∞fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘». ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª RAZGOULIAY AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 7, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.090

°Ó‹ÛÈ· ÚˆÛÈÎfi. úú SPAGHETTERIA (LA) AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.476

∫Ï·ÛÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. C *T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425

∞ll day meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ·›ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

£· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘ÁÔ˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú TONY BONANNO ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 63 (ÚÒËÓ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘), K·Û٤Ϸ, 210 4111.901

O TfiÓÈ Â›Ó·È –ÙÈ ¿ÏÏÔ;– ¤Ó·˜ ηÏÔÊ·Á¿˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹ –ÙÈ

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 29


°∂À™∏ ¿ÏÏÔ;– Ë ÙÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘. ú ∫ Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VICENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª VIVE MAR §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4

∆Ú·¤˙È· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·. úú ª • º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi», Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª WAICHHART CAFÉ ∞ÎÙ‹ ªÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 58, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4534.408

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÈÛÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙›ÌË Ì ÙÔ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÈÏ. §›ÁÔ Û·Ó ÁηÏÂÚ›, Ï›ÁÔ Û·Ó ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. úú • WILLY’S PIZZA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 54 & AÁ. ¶¿ÓÙˆÓ, K·ÏÏÈı¤·, 210 9596.388, 9587.891

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ˜ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο. ú

BAR - RESTAURANTS AETHRION (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

I·ˆÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, minimal ·ˆ·Ó·ÙÔÏÈÎfi chic úú A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ AGUA A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. *APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ , Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. MÔ˘ÛÈΤ˜ funky. ú ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

Ù·, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.∫˘Úȷ΋ Úˆ› ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ú • *GA¡ÀSTA LOUNGE

Ï¿ live shows, parties, events, ÌÂ ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. MOMMY

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 53, °Î¿˙È, 210 3462.027

πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

ª›ÓÈÌ·Ï ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·, Ì club restaurant Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ soul, r’n’b Î·È mainstream. ∏∞RD ROCK CAFÉ

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ. Finger food,¿„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. OBI

°Â‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ethnic, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ. úú BARA ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 23 & ¶·ÙÚ. Iˆ·Î›Ì, KÔψӿÎÈ, 210 7217.178, 7258.537

∞Á·Ë̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. All time classic Ì¿Ú· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ¤ıÓÈÎ ÈÙÛÈÏȤ˜. ú BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª CUBANITA K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ) Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Oscar Ponse Ì ÙȘ ∫Ô˘‚·Ó¤˙˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ô˘ Û ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó. úú • DATE ™ÈÓÒ˘ 2 & §. MÂÛÔÁ›ˆÓ, Aı‹Ó·, 210 7470.544

MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Î·È «Ì˘ÛÙÈÎfi» ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ·Ù·Ú¿ÎÈ. All day ÛÙ¤ÎÈ, ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. Dj:TÚ. Lo-Fi, TÂÙ. DJ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·˜, ¶¤Ì. K. AÓ‰Ú¿‰Ë˜, ¶·Ú. ÕÓÓ· AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ & E‡· £ÂÔÙÔοÙÔ˘, ™¿‚. DJs Alex Î·È Dino & £. K·Ú·‚¤Ï·˜. K˘ÚȷοÙÈÎÔ branch Ì ÙÔ˘˜ X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ & K. AÓ‰Ú¿‰Ë.ú DELUXE º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ª·ÎÚ˘ÁÁÈ¿ÓË, 210 9243.184

∞Á·¿ÂÈ Ù· 60’s Î·È ·Á·È¤Ù·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶È¿Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú·‰È¿ Mind the Jam. ∫˘Ú. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi. ú EL PECADO ™·ÚÚ‹ Î·È TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.049

™ÎÔÙÂÈÓfi Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi Ì·ÚfiÎ ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙ· È¿Ù· Î·È ÛÙ· ÔÙ¿. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ¯ÔÚfi ÌÂÙ¿. úú • EM¶§EøN AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

Privé room, Ì·‡Ú˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ) ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi residents Î·È guest djs.ú ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT

ŸÌÔÚÊÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ú∫ª BACARO

KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

∞fi ÙȘ ÈÔ ÎÔÛÌÈΤ˜ ۿϘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

Funky crew, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘-

30 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz Î·È ragga. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ «Jazz Upstairs». ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ brunch ·fi 13.00, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜. úú• BANANA MOON

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ú ∂SCOBA

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ. ú ª GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

All day ı¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ performances. ∂Ï·ÊÚ¿ È¿-

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

™Â ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ú • ª. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950

•ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi.ú ∫§π∫ CAFÉ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 14, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.818

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È beat. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ¯ÔÚfi˜ Ù· ‚Ú¿‰È·.úú ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

ºÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú LIBERTY ¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.178/7258.537

∂¤ÛÙÚ„ ÂΛ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ZÂÛÙfi Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, Á·ÏÏÔ˚Ù·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Î¿ı Ӈ¯Ù· ÎÈ ¤Ó· ¿ÚÙÈ. ∫¿ı ™¿‚‚. ÂÏÏËÓÈο ÁϤÓÙÈ·. ∫ÏÂÈÛÙfi |¢Â˘Ù. úú• MAO AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ & AÁ·ı¿Ú¯Ô˘ 3, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.649

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜, resident Djs ÔÈ N›ÎÔ˜ £Ë‚·›Ô˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú·ÎˆÓÛÙ·ÓÙfiÁÏÔ˘ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 (¶·Ú.-™¿‚‚. ú15) MECCA AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62 MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4220.138

™ÙÔ ÚÒËÓ Apallusa Ì ӤÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÈÏ. MÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÌ„¿ È¿Ù·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ú • ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ).ú ª MESSIAH

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ (Î·È Ì·Î¿ÏÈÎÔ). ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PERFECT TEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. úª * POUPEE (LA) ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3228.999

All day Ì ηʤ ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÓ·Î. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÎÔÎÙ¤ÈϘ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÎÔ˘˙›Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ú PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘. ú PULSAR ƒfî˘ 24∞, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210-3313151

ªÔÓ·‰Èο ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, jazz, soul, funky ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. O art deco ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ƒfî˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎıÂÛȷο Î·È ÁÈ· art performance. ú • ∫ ª ROCK’N’ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 6 & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7217.127

IÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì ʷӷÙÈÎfi forever young «‰ÈÎfi ÙÔ˘» ÎÔÈÓfi. PÔÎ TÚ›Ù˜ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˜, ÂÏÏËÓÈο ¯ÈÙ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ¿ÚÙÈ ¤ÎÏËÍË Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ٷ ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. SIRKECI ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 28, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.900

°Â‡ÛÂȘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· Ï‹ıË. úú • SPARKS §. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¿ÚÙÈ ‹ meetings. All day.ú STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing. úM SOUL STEREO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, mainstream ‹¯ÔÈ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ peak Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ bar, TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ club. úú • MICRAASIA LOUNGE

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ™·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. ª·Ú ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ. ú TERRA PETRA

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÏ-

All day ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘-

K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.290-1


¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469

ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi ¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. C TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. ú Xƒøª∞-CHROMA K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Ì electronica Î·È Û˘¯Ó¿ live .ú *UPPER CATS KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô N›ÎÔ˜ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. úú VANILLA

Ó· ÂȂϤÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi ‰›ÛÎÔ, ·ÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Îڤ̷ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘. ú Bƒ∞™∆√ ƒfi‰ˆÓ 3, ÷ϿӉÚÈ, 210 6813.776

∆˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·, ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ, ‚Ú·ÛÙfi Î·È Û·Ï¿Ù˜ ÌfiÓÔ... ·ÏÏ¿ ÛÈÙÈο! C KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÛԢͤ Ë Ù·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù·. úú ª ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È ÂÏ·Á›ÛÈ·. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·. °·Ú›‰·, „¿ÚÈ, Û·Ï¿Ù· ÌfiÓÔ. úú K/M K∞ƒ∞µπ∆∏™

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ¡ÙÂÎfiÚ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ì ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜. C Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. ú M

AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û¯¿Ú· Î·È ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤ ·fi ÙÔ 1926. C KÀƒ∞-¡∆π¡∞

°§YKY™(√)

™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.117

¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

™ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ bar resaturant. æ˘¯Â‰ÂÏÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì fractals, ·Û‹ÌÈ Î·È ¯Ú˘Ûfi. ¶¤Ì. Jose Zamora, ¶·Ú. guests, ™¿‚‚. DJ Romylos ú VITRINE

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿), ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™

°Ó‹ÛÈÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, 210 9242.444

∂ÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È special events. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· finger food ÛÙÔ Ì·Ú. ¶·Ú. Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Stigma, ∫˘Ú. ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ¶ÚÈ‚¤ Û·ÏfiÓÈ ÁÈ· ¿ÚÙÈ . *Ã-∂∞∆ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 210 3230.445

∞ll day, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. °È· ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ˜, ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ú

∆∞µ∂ƒ¡∂™ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. C K M A¶OæH (ME)

I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª∫ M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È „¿ÚÈ. C Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

Ç̷ ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú ¶EZOY§A™ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú SARDELLES

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C AY§H TOY ANTøNH

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™

AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

§. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi dj. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. ú ∫/M PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ™¤Ú‚Ș ÊÈÏÈÎfi . C ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª TAKH 13

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡–

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

™·Ó ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰ˆÚÂ¿Ó . C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N›ÎË ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K B§A™H™

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. ú K X√çπ¢∞∫π

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì 7.00 ÙÔ Úˆ˝

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·-

οÏÈÎÔ˘. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›) Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

ƒ∂ª¶∂∆∞¢π∫∞ APXONTIKO TOY ™APANTH º˘Ï‹˜ 234, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8642.554

∆ÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. ∆ÒÚ·, Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÚ·ÛÈ¿. ™ÙËÓ ›ÛÙ·, °. §·Ú‰‹˜, N. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °. PÔ‡ÛÛ˘, ™. M¿ÚÎÔ˘ Î·È Ë T. ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. A™TPOºE°°IA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160 210 2233.077

√ AÓÙÒÓ˘ PÂ¿Ó˘, ÁÓ‹ÛÈÔ˜ Ï·˚Îfi˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Î·È Ì·˙› Ë ·ÏÈÔÛÂÈÚ¿ AÓÙ. B·Ï·¯¿˜ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ™. ¶·ÁÒÓ·˜, ¢. M·Ùڿη Î·È B. TÛÈÚÈÁÒÙË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â‡Ù.-TÚ. ¶ÔÙfi: ú 8, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 (Î·È Ê·ÁËÙfi). ¢IA¢POME™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 208 & K·ÏÈÊÚÔÓ¿, 210 8676.155

T· «¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·» Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ M·Ù›Ó· M˘ÏˆÓ¿, M·Ú›· KÂÙÈΛ‰Ô˘. ¶ÂÌ.-K˘Ú. Î·È Ê·ÁËÙfi. ENNEA O°¢OA §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235841 - 210 8821905

√ °È¿ÓÓ˘ NÙÔ˘ÓÈ¿˜ ÌÂ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ¿ÓÙ· ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ. M·˙› ÙÔ˘, ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ˘, Ë N. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô £. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ë P. MÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £. ™Ù›Áη. ¶¤Ì.-™¿‚‚. ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. EPMHNEIE™ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 63 & K¤ÏÛÔ˘ 5, Aı‹Ó·, 210 9211666

H ÊÂÙÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ M¿ÌË °ÎÔϤ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÚÂÌ¤ÙÈη, ÎÏ·ÛÈο Ï·˚ο Î·È Ì¿ÁÎÈΘ ÂÓȤ˜. KOKKINIøTI™™A 7˘ M·ÚÙ›Ô˘ 101-103, N›Î·È·, 210 4924.004

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÂÈÚ·ÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙËÓ ÚÒËÓ Ô‰fi KÔÓ‰‡ÏË, ÏË̤ÚÈ Ù˘ AıËÓ·˚΋˜ KÔÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. AÎfiÌ· AÓ. §È¿ÚÔ˘, °. TÛÈ¿·˜, K. B¤ÓË, EÏ. KÔÚÙÈ¿ÓÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú., ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 80. MÂÓÔ‡ ·fi ú 25 Ì ٷ ÔÙ¿. TO ¶EPIBO§I TOY OYPANOY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, ¶Ï¿Î·, 210 3235517

O M¿Ì˘ TÛ¤ÚÙÔ˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. TÂÙ. ¤ˆ˜ ™¿‚‚. Ì ʷÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ¶ONTIKI EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 9 & ÕÓ‰ÚÔ˘, K˘„¤ÏË, 210 8232971

HÌÈÒÚÔÊÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, Ì ÓÂÔÏ·˚ο Î·È ÎÏ·ÛÈο ÚÂÌ¤ÙÈη ·fi ÙÔ˘˜ AÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ N.K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ.-TÂÙ. ¶ÔÙfi: ú 6, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ: ú 75, ÎÚ·Û› ú 25 (Î·È Ê·ÁËÙfi) ™TOA TøN A£ANATøN ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 19 & ™ÙÔ¿˜ Aı·Ó¿ÙˆÓ, 210 3214.362

§·˚ÎÔÚÂÌ¤ÙÈΘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. TZIBAEPI ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ 131, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7601732

O M¿Î˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÎÔÌ·Ó›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢. KÚ·Ó›‰·, EÏ. §·˙¿ÚÔ˘, ¢. MËÙ·Ú¿ÎË Î·È B. ™ÎÔ‡Ù·. K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· special ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô AÁ¿ıˆÓ·˜. ¶¤Ì.K˘Ú. ¶ÔÙfi: ú 7,5. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ:ú 77 (Î·È Ê·ÁËÙfi) XAPAMA ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 210 7664869

MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Z‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» ÛÂ

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 31


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ ∞π™ø¶√À ªÀ£√™ ∞ÈÛÒÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹ 210 3310.884 √ÈÓˆ‰Â›Ô Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live Û¯‹Ì·Ù·. AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 78, 210 3606.160 ∫Ï·ÛÈ΋ ·ıËÓ·˚΋ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹. 26/1: Sugah Galore . 27/1: Deis EX Machina. 28/1: °ÓˆÛÙÔ›-ÕÁÓˆÛÙÔÈ. 29/1: ∆ransistor. ∞§∞µ∞™∆ƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. 26/1: Voislav Ivanovic. 27/1: °. ª‹ÙÛ˘, ∂˘Á. ¢ÂÚÌÈÙ¿ÛÔÁÏÔ˘ Î·È ªÈ¯. µÚ¤ÙÙ·˜.28/1: ∏aig Yazdjian. 29/1: º¤ÓÈ· ¶··‰fi‰ËÌ·. 30/1: ∑iad Rajab. 31/1: Mȯ. ÷ÓÈÒÙ˘ Î·È §È˙¤Ù· ∫·ÏË̤ÚË. 1/2: ∏uman Touch. ANO¢O™ ¶EIPAIø™ ¶¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 38 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 183, 210 3468.100 H EÏ. TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô °. KfiÙÛÈÚ·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Í·Ó¿.TÔ˘˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ô M. ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿Î˘ Î·È Ë P·ÏÏ›·. ŒÓ·ÚÍË: ¶¤Ì.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (™¿‚. ú 20), ºÈ¿ÏË: ú 170 (ÎÔÌϤ). CINE ∫∂ƒ∞ª∂π∫√™ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ 58 & ª·Ú·ıÒÓÔ˜, 210 5222.222 O ̤Á·˜ µÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÌÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ· Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ԇη. ∞fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. CLUB A¡ ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057 ™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. °ƒ∞ªª∂™ §. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 111 & πÂÚ¿ √‰fi˜, µÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3414.350

H ·Ó‚·Ṳ̂ÓË cult ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ °.ª·ÚÁ·Ú›ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË §›ÙÛË °È·ÁÎÔ‡ÛË Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ï·ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 (·Ï‹) 170 (special), ¢π¶§∞ ™∆√ ¶√∆∞ªπ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË 189, ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2610.444-384

∏ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚË ÛÎËÓ‹ ÛÙ· ¢˘ÙÈο Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫Ô‡ÙÚ· ÛÙȘ 27 & 28/1.ª·˙› ÙÔ˘ Ë ∂Ï. ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È Ô ÃÚ. µÔÁÈ·Ù˙‹˜. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú11 GAGARIN 205 §ÈÔÛ›ˆÓ 205, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 210 8547.600 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ Ï·˚‚¿‰ÈÎÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÒÚ· Ô˘ Ì·Ú¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ «ƒfi‰ÔÓ». µÏ. ∞Ù˙¤ÓÙ·. ∏∞LF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310 ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ jazz club Ù˘ fiÏ˘. 26/: Keith B Brown Band. ∞fi 27/1 ˆ˜ 2/2 Sonny Fortune Quartet. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.- ™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∏√USE OF ART ™·¯ÙÔ‡ÚË 4 & ™·ÚÚ‹, æ˘ÚÚ‹. ™˘¯Ó¿ live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. π¡ VIVO X·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103 19/1: °. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ unplugged . 20/1: Blues Revenge . 21/1: Soulsilk. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6. ZY°√™ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 22, ¶Ï¿Î·, 210 3241.610 ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡ Î·È Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì. ŒÓ·ÚÍË 22/1:21.00 Î·È 20,21/1: 23.00. ∏µ∏ ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127 ™·ÙÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶. ∞Ì·˙‹ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô°fi. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) JAZZ UPSTAIRS ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 ªÈÎÚ‹ jazz ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ µar Guru. 26/1: AÓ. £ÂÚÌfi˜, ∂ÈÚËÓ. ∫Ô˘ÏÏÔ˘Ú¿˜, ∆¿Î˘ º·Ú·˙‹˜ & ∞ϤÍ. ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. 27/1: °ÈԇϷ ªÈ¯·‹Ï & the Jazz Upstairs in-house Band.28/1: 100% Dynamite. 30/1: °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Quartet. 31/1: The Jazz Upstairs Big Band. 1/2 The Funktastics

¢π∞™∫∂¢∞™∏ K§IKSTAGE ¶·ÙËÛ›ˆÓ & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 17, 210 8253356. HÛ·›·˜ ª·ÙÈ¿Ì·, ¡›ÎÔ˜ ª›¯·˜ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜. TÂÙ.-™¿‚. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú 100, ÎÚ·Û› ú 65 KÀ∫§√™ LIVE TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516

Afi ∆ÂÙ. ̤¯ÚÈ ∫˘Ú. live ¤ÓÙ¯ÓÔ, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ Ì ªÈ¯. ∫·Î¤Ë. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ¡Â¿ÔÏË ∂ͷگ›ˆÓ, 210 6458.958 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. ª∂§ø¢∂π√¡ ª. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ 30, ¶Ï. §·˘Ú›Ô˘, 2290.25.723

∆· ÈÔ ˆÚ·›· Ï·˚ο Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. K¿ı ¶·Ú.-™¿‚. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÚÌÂÓÈ¿ÎÔ˘. ¶ÈÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· οı ¶¤ÌÙË. ∫·È ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰È karaoke Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. METƒ√ °Î‡˙Ë & ∫¿Ï‚Ô˘ 83, 210 6461.980

∆· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∆¿ÓÈ· ∆Û·Ó·ÎÏ›‰Ô˘.ª·˙› Ù˘ Ë ∂˘ÛÙ·ı›·. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹ Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÈÚÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ∫˘Ú.-∆Ú. karaoke nights. 26/1: George & the Dukes. 27/1: Shaft. 28/1: Cabin 54 MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644 ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. BÏ. ·Ù˙¤ÓÙ· MUSIC BOX §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108 (12Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤ÏË), BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ¤ÙÚ·, Ù· ÎÂÚÈ¿, ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ live stage. √•À°√¡√ LIVE µÔ‡Ú‚·¯Ë & ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740 ∞fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚‚. ÔÈ 1550. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) ∫¿ı ∆ÂÙ. ÔÈ ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ¢ËÌ. ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜ & ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú10,ú 8 ÊÔÈÙ.) PALENQUE º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, ¶Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7752.360

12Ë ÛÂ˙fiÓ Ì live Ï¿ÙÈÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. RODEO X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 ∞fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ï·˚‚¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 27/1 Punk-rock night.(ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú6.) 28/1: Motivo 4 & ∂ÏÈÙÚÔÓ. (ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10) ™¶π∆π ∆∂á∏™ §ø§∏™ ¢∂§∏°πÕ¡¡∏ 5, (¶ÿ™ø ∞¶Ÿ ∆√ ¶Õ¡∆∂π√), ∫∞§π£Œ∞, 210 9234806 «ªÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ÙÔ›¯Ô˘˜» ·fi ÙÔ ∆ڛʈÓÔ. ŒÓ·ÚÍË ∆ÂÙ., ¶¤Ì. 22.00, ¶·Ú., ™¿‚. 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15., ú1 0 (ÊÔÈÙ.) ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∞¶∂¡∞¡∆π ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÔÓ °. ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100, ÊÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ú 50. ¶·Ú. & ™¿‚. ÌfiÓÔ. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

√ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ οو ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì Ӥ· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.30.∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

°È¿ÓÓ˘ ¡ÙÔ˘ÓÈ¿˜ ¡¿ÓÙÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒ›ÙÛ· ¶Ô˙ÈÔ‡ Î·È Ë £ÂÔ‰ÔÛ›· ™Ù›Áη

Mode Plagal, ª¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï· Î·È guest Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·ÎÈÚÙ˙‹˜ ·fi 26-28/1. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. Afi ÙȘ 23/1-28/1 Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ª¿Ï·Ì·˜ Ì ÌÂı˘ÛÙÈο ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ™∆√¡ ∞∂ƒ∞ ∫¿ÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199 ∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. 28/1: ¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ∫·ÙÛÈÌ›¯·. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15). 29/1: Deception (ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6). 30/1: Balance (ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 8) ™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ °. ¶ÂÚ·ÓÙ¿ÎÔ, ª. π·ÎÒ‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. (ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15). ™ÙȘ 1/2 ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∆ÛÈÙÛ¿ÓË. VOX πÂÚ¿ √‰fi˜ 20, ∞ı‹Ó·, 210 3411.000. ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∂Ï. µÈÙ¿ÏË Î·È µ·Û. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. ∞fi ¶·Ú.ˆ˜ ∫˘Ú. º∂ƒ∂ ¡∞ ¶π∂π™ ∞¯·ÚÓÒÓ 335 & ¡ÈÚ‚¿Ó·, 6938 663031. øÚ·›· ȉ¤·. ∞˘ÙÔ› ‚¿˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÙ‹ÚÈ·, ¿ÁÔ ÎÈ ÂÛ›˜ ʤÚÓÂÙ ٷ ÔÙ¿ Û·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜, ÙÈÌ‹ ÊÈ¿Ï˘ ú 25. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ. à ∂¢ƒ∞ LIVE EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 235, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9849.101

¡ÂÔ club ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ live ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. °È· fiÏÔÓ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î¿ı ∆Ú›ÙË Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÔÈ 48 flÚ˜ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ Ô Haig Yazdjian.

§ÂˆÊ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40 ∆ËÏ.: 2108235841

32 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

ÛÎËÓÔıÂÛ›· X. PÒÌ·, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë M·ÚÈÒ, Ë §. AÏη›Ô˘ Î·È Ô §. K·ÚÂÏ¿˜.

ALU CAFE

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ÎÔÈÓfi, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜-‚Á˜ Î·È trendy ı·ÌÒÓ˜. EXIS MUSIC CAFÉ

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daquiri, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· elect-ronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. JIMMY’S COFFEE SHOP

™ÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∑›˙˘ ª·ÎÚ‹. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

All day ηʤ Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. BAIRES

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. KAºE ¢I¶§O

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. MY£ø¢IA

ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. µUENOS AIRES CAFÉ

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 70, 210 3301.177

Ethnic all-day ηʤ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Ì·ÚÔÎÈÓfi ÛÙÔȯ›Ô, ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ø Î·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. NTI™KOKAºENEIO H æYPPA

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559

CAFÉS/BARS

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458

™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ, Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÁ¿ ˆ˜ club ¢ÈÏfi. ∫∞º∂∫√À∆π

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CAFEINA

À¤ÚÔ¯Ô ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ Î·Ê¤ Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ fiÛÙÂÚ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηϿ events. KINKY

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CUP & CINO

NÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ café, ·ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú· Û ‡ÔÙÔ Ì¤ÚÔ˜ – Ì˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. T· ΢ÚȷοÙÈη ‚Ú¿‰È· Ù˙·˙ÔÊ·ÓÎȤ˜ Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÛÂÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ K. ¢·ÁÚÈÙ˙›ÎÔ˘. KOSTA BODA CAFE

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. DALUZ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 8 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), £ËÛ›Ô, 210 3470.714

All day. ¢È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ï¤, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DECO CAFE

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 194, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6714.002

KÔÌ„fi ηʤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Illum Design Center. K·Ê¤‰Â˜, ¯˘ÌÔ›, ÔÙ¿ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi light gourmet menu ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡̷ٷ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

All day café-restaurant, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ï·Ú¿ meetings ÛÙÔ Deco Lounge Floor . E§AIA - CAFE BISTROT

¡¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ fiÏË Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì freestyle, Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È reggae ÛÙ· ÓÙÂÎ, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈϘ. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È bossa nova. LEMON

M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 19-21, AÎÚfiÔÏË, 210 9212.280

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

£˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ brasserie, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· Á¢ÛÙÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™Ô‡ÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹ malt Ô˘›ÛÎÈ. EN ¢E§ºOI™

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident djs Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 78 & ª. ªfiÙÛ·ÚË 48, 210 9236.393

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ ∆∂á∏™ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321

§ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 210 6466.866

PROD-X §. ¶·¿ÁÔ˘ 111, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7718.385

N¤Ô ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ. ¶ÔÏÏ¿ ‚Ú·‰ÈÓ¿ parties Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È karaoke nights Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. REPRISE X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 6 Aı‹Ó·, 210 3617.713

E˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ¯·Ï·Úfi all day café Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÛηÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. X·ÌËÏfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ·Ù¿ÚÈ Î·È ÙÚ·¤˙È· ÛÙË ÛÙÔ¿, „·Á̤Ó˜ jjazz, rock Î·È alternative ÌÔ˘ÛÈΤ˜. Afi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. REZIN EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 53 & T˙·‚¤ÏÏ·, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3846.385

K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ì cult ·Ù·Ú¿ÎÈ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηʤ‰Â˜. ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

MÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË Ú·ÎÔÌÂÏ›Ùȉ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È «‡ÔÙÔ» ·Ù·Ú¿ÎÈ Ì¤Û·. PAIRI DAEZA

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Û break. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. SANTA BOTELLA

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™Ù¤ÎÈ meeting point ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi funky, soul Î·È jazz ‹¯Ô˘˜. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ expose party ÌÂٷ͇ ʛψÓ. ¶§∂∂π -PLAY CAFE

™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. SHOT

MÈ·Ô‡ÏË 19, æ˘ÚÚ‹, 210 3244.046

AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23 (ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘), AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6083.988

æ·Á̤ÓË, ÊÈÏÔÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋-rock ÎÔÓÛfiÏ·, ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔ˙¿ÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇ ı·ÌÒÓˆÓ (20s-30s) Ì highlight ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈο ÊÔÚو̤ÓË ·È‰È΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™Ù· Û˘Ó ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. POP UP 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 13, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 6946 658.700

TÔ ÈÔ pop ηʤ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙËÓ pop art, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·‡Ú·. TÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Ì ı¤· ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÙ¿ ÛÙÔ Ì¤Û· Ì·Ú. PRAXIS ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3247.407

Art café Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·fi ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Lounge ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈο È¿Ù·.

∞η‰ËÌ›·˜ 95, ∞ı‹Ó·, 210 3306.686

™Â ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ê¤‰Â˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‚Ú·‰È¤˜ . ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ı· Û ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜. SINE QUA NON AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 10 (ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9222.843

To alternative ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ¶·ÓÙÂÈ·ÎÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ôχ¯ÚˆÌ˜ ·Ú¤Â˜ Ì piercing Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù·‚ÏÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜. MÔÚÊ‹, Ô cult ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™‡ÚÔ˜, coffee dealer Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï·Ù›·. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹


¶π™∆∂™

G&L

A£HNøN APENA

FIX-MAMOYNIA LIVE

ALEKOS

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 166, 210 3471.111 AÓÙÒÓ˘ P¤ÌÔ˜, MÈ-

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 116, 210 9248.211 EÈÚ‹ÓË

™·ÚÚ‹ 41, æ˘ÚÚ‹

¯¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ Z. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı. ƒÔ‡ÙÛË, ¡. ¡ÙÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ ÛÙÔ ‚’ ıˆÚ›Ô), ú 180 (ÎÔÌϤ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ). AKTH ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ -ªÂϛӷ ∫·Ó¿-¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ôڷο΢. ∞fi ¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ 23.00. ∫˘Úȷ΋ 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 15. ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). A§§H ºA™H KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 121, 210 3417.804 HÏ›·˜ Kψӷڛ‰Ë˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜. ºÈ¿ÏË: ú110 (·Ï‹) - ú130 (Û¤ÛÈ·Ï). A¶√§§ø¡

MÂÚÎÔ‡ÚË, ™·ÏfiÓÈη N›ÎÔ M·ÎÚfiÔ˘ÏÔ. ¶¤Ì.¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). FRANGELICO

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ì lounge ÌÔ˘ÛÈ΋ BAR BIG

M. ¢ËÌ¿ÎË, º. KÙÂÓ¿˜, E. ¢‹Ì·, K. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, T. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, E. P›˙Ô˘ Î·È K. £ÂÔ¯¿ÚË. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. E›ÛÔ‰Ô˜: ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). IEPA O¢O™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 16-20, Aı‹Ó·, 210 3428.272 °È¿ÓÓ˘ ¶¿ÚÈÔ˜,N·Ù¿Û· £Â‰ˆÚ›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ¶¤Ì.& ∫˘Ú. ú 15, ¶·Ú.& ™¿‚. ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹) - ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. LA NOTTE

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 Î·È AÌÊÈı¤·˜, 210 9427.580 £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘, AÔÛÙÔÏ›· ZÒË.

Agora Center, ∫ËÊÈÛ›·˜ 10-12, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6846.139, 210 6846.140 X. K˘ÚÈ·Ó›‰Ë, N. °È·-

Special guest Ë K·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË.TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú150 (·Ï‹) - ú170 (Û¤ÛÈ·Ï). Aƒ∂πø¡

ÙÚÔ˘‰¿ÎË Î·È N. ¶·Ù¤Ú·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, E›ÛÔ‰Ô˜: ú10, ÊÈ¿ÏË: ú110 (·Ï‹) - ú130 (Û¤ÛÈ·Ï). ª√À™∂™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2. H AÁÁÂÏÈ΋ HÏÈ¿‰Ë, XÚ‹ÛÙÔ˜ MÂÓȉȿÙ˘ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË) Î·È ÔÈ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·. E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú130 (·Ï‹) - ú150 (Û¤ÛÈ·Ï). MøB

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, °Î¿˙È, 210 3454.888 °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Ì Ó·ÓÈÎfi ÙÈÌ.

TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú160 (·Ï‹) ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). A™∆∂ƒπ∞ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898 ¶¿ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, °ÂÓ¿-

Ú˘, ¢‹ÌÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ºÈ¿ÏË: ú 150 (ÎÔÌϤ). BODROOM IÂÚ¿ O‰fi˜ 30, 210 3460.377 K·›ÙË °·ÚÌ‹. M·˙› Ù˘ N. Tfi‰ˆÚË, X. °ÂˆÚÁ›Ô˘, E. ZÂ˚Ì¤ÎÔÁÏÔ˘, M. M·˙¿Î·˜ Î·È ÔÈ Mosaic. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 20. ºÈ¿ÏË: ú 150 (ÎÔÌϤ). BOTANIKO™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 72 & ™‡ÚÔ˘ ¶¿ÙÛË, 210 3473.835 ÕÓÓ· B›ÛÛË Ì Goin’ Through, ¢. KÔÚÁÈ·Ï¿ , ¢. OÏ˘Ì›Ô˘ ÎÈ §. K·Ú‚¤Ï·˜. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) - ú 20 (¶·Ú. & ™·‚‚.), ºÈ¿ÏË: ú 180 (·Ï‹) - ú 200 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 90 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. CAN CAN ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË 62 Î·È KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321-329

ŒÊË £Ò‰Ë. M·˙› Ù˘ Ô X. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ Î·È Ë T›Ó· TÚ¿ÎÔ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú., ºÈ¿ÏË: ú 130 (·Ï‹) - ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). °KAZI IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 9 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 96, 210 3474.477 N›ÎÔ˜ KÔ˘ÚÎÔ‡Ï˘, XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢¿ÓÙ˘, N¿ÓÛ˘, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, Saya. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË ú 150 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. °YA§INO PLUS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 143, 210 9315.306 K. £·Ï·ÛÛÔ¯ÒÚ˘, ™Ù. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. M·˙› ÙÔ˘˜ K. A¤ÚÁ˘, AÓ. N›ÓÔ˘, Z. MÂÙ·Í¿. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 8, ÊÈ¿ÏË ú 100 (·Ï‹), ú 120 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ¢IO°ENH™ STUDIO §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & AÌÊÈı¤·˜, N¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9425.754 - 6 ¶¤Á΢ Z‹Ó· ˘fi ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ-

̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ P‹ÁÔ˘. M·˙› Ù˘, N›ÓÔ Î·È KÒÛÙ·˜ K·Ú·ÊÒÙ˘, BÈÎÙÒÚÈ· X·ÏΛÙË. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (·Ï‹), ú 175 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 80 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. DOWN TOWN AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ∫¿Ú·‚ÂÏ, 210 7250.000 √°.¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ M. BÔÏÔÓ¿ÎË Î·È °. PÂÓÈÒÙ˘. ¶¤Ì.¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 120 (·Ï‹), ú 140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∂¡∞™∆ƒ√¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 176 & §·Ì›·˜ 4, 210 3476.606 ¡fiÙ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ª·ÚÈ¿ÓÙ· ¶ÈÂÚ›‰Ë.∆ÂÙ.-™¿‚‚., ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15, ÊÈ¿ÏË ú 160 (ÎÔÌϤ), ÎÚ·Û› ú 80 90·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. FEVER §. ™˘ÁÁÚÔ‡ & §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹ 25, 210 9217.333 ∏ ŒÏÂÓ· ¶··Ú›˙Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ·Ï›ÎË˜Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶¿˙˘. E›ÛÔ‰Ô˜:ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.) -ú 20 (¶·Ú.™¿‚‚.). ºÈ¿ÏË:ú 160 (·Ï‹) - ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï)

AÏ›ÌÔ˘ & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9817.980

§ÂˆÊ. KËÊÈÛÔ‡ 100 (‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi KTE§), 210 5127.500 Z·Ê›Ú˘ MÂÏ¿˜ Ì ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙËÓ E˘-

‰ÔΛ·. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú: ú 10. ºÈ¿ÏË: ú 135 (·Ï‹), ú 150 (Û¤ÛÈ·Ï). NEA A£HNAIA (¶ƒø∏¡ °EºYPA) AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 26-28, 210 9409.221 M¿Î˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ™˘Ó‡·ÚÍË ÈÂÚÒÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ Ù˘ ›ÛÙ·˜. O¢O™ ¶EIPAIø™ 130 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130, 210 3411.410 ŒÏÏË ∫ÔÎΛÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ K. XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, K·ÏÔÌÔ›Ú·, AÓ. ™Ù¿ÌÔ Î·È ÙË XÚ‡Û·. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 160 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ODEON §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 35 K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9843.250 ¡¤Ô Û¯‹Ì· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ AÓÙ‡-

·. M·˙› ÙÔ˘ ¶¿ÔÏ·, N. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, X. ™·ÚÏ¿Ó˘ Î·È X. B¿ÌÔ˜. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ºÈ¿ÏË: ú 140 (·Ï‹), ú 160 (Û¤ÛÈ·Ï). ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. OPA OPA ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ 97, ∫˘„¤ÏÏË, 210 8212.004 °È¿ÓÓ· §˘Ì¤ÚË, §Â˘Ù¤Ú˘ ∫ÔÓÙÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ∑Ò˙· ªÂÙ·Í¿, ∂Ï›‰· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ª·›ÚË Miller. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ºÈ¿ÏË: ú110 (·Ï‹) - ú130 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 50-60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 N›ÎÔ˜ B¤ÚÙ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M¿Úˆ §‡ÙÚ·. TÂÙ.-K˘Ú., E›ÛÔ‰Ô˜: ú15, ºÈ¿ÏË: ú150 (·Ï‹) ú165 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. REX ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3823.269 ¢¤ÛÔÈÓ· B·Ó‰‹°ÈÒÚÁÔ˜ M·˙ˆÓ¿Î˘. M·˙› ÙÔ˘˜ Ô °. XÚ‹ÛÙÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (¶¤Ì. & K˘Ú.), ú 20 (¶·Ú. & ™¿‚.). ºÈ¿ÏË: ú 190 (·Ï‹), ú 220 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 95 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. POMEO PLUS K·ÏÈÚÚfi˘ 4, ™Ù‡ÏÔÈ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, 210 9232.648

°È¿ÓÓ˘ M¤Î·˜ Î·È E‡· MÈÏÏ‹. ¶ÂÌ.-¢Â˘Ù. ¶ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË: ú120 (·Ï‹) - ú140 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û› ú 60 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 ¶Ô Ï·˚Îfi ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ M·Ú›ÓË Î·È ÙË ™·ÌÚ›Ó·. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ X. ¢·Ó·fi˜, A. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÊÈ¿ÏË ú 110 (·Ï‹) - ú 125 (Û¤ÛÈ·Ï), ÎÚ·Û› ú 55. ºø™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 7-9, 210 3428.053-4 ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜, EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Iˆ¿ÓÓ· KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜:ú 15. ºÈ¿ÏË: ú 150 (·Ï‹), ú 180 (Û¤ÛÈ·Ï). ∫Ú·Û›: ú 75 ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.

º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, µÔÙ·ÓÈÎfi˜

°È· «bears» Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. BLUE TRAIN KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, videowall Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi. K·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. °ƒ∞¡∞∑π §ÂÌ¤ÛË 20 & ∫·ÏÏÈÚfi˘, 210 9244.185

TÔ ÚÒÙÔ Î·È ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi gay bar Ù˘ Aı‹Ó·˜, Ì ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. FOU CLUB IÂÚ¿ √‰fi˜ & ∫ÂÏ¤Ô˘ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800

Attitude club, Ì ·˘ÛÙËÚ‹ fiÚÙ·, live show, ·ÓÔÈÎÙfi ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. EÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· hits ·fi ÙÔÓ DJ XÚ‹ÛÙÔ. K∞∑∞ƒª∞ KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

MÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. §∞ª¢∞ CLUB §ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘. ºÈÏÔÍÂÓ› Û˘¯Ó¿ gogo boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì videowall. ¡√πZ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, 210 3424.771

¢˘Ó·Ù¿ beats ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ women club Ù˘ Aı‹Ó·˜. PLAY KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

Afi Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· gay clubs Ì ÂÍ·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·. PA°E™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, °Î¿˙È, 210 3452.751

K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ÙÚ¤Ó·. SO BAR SO FOOD ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, 210 3417.774

Bar ¯ˆÚ›˜ Ù·Ì¤Ï˜ Ì ˆÚ·›Ô Î·È Á˘Ó·ÈΤȷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓfi. SODADE TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657

Afi Ù· ÚÒÙ· Ì·Ú Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔ °Î·˙Ô¯ÒÚÈ, Ì ‰‡Ô ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿Ù· stages. TROLL AÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ 7 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5158.920

°˘Ó·›Î˜ djs ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘¤ÚÔ¯· underground.

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 33


CLUBBING ∆Ô˘ ¶. MENE°OY

¢π∞™∫∂¢∞™∏ UTAH JAZZ

Cit beaty ¢˘Ó·ÙÔ› ·›ÎÙ˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·ıËÓ·˚ο clubs ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη events. °ÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Torture Garden, ÙÔ˘ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡ fetish club ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔ Underworld (28/01, 23.30, ú 20). Œ¯ÔÓÙ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓËı› Û ‰È¿ÊÔÚ· venues ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ 1990 Î·È ÌÂÙ¿ ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Tiger Lillies, ÔÈ Lucifire Î·È Ë Miss Lily White, Ô «Î‹Ô˜ ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ» Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È dj sets, ÚˆÙÔÔÚȷο fashion shows Ù˘ TG clothing Î·È ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì 4 ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ performers ÙÔ˘, ÙÔÓ Johny Dragow (fireshow), ÙËÓ Empress Stah (trapeze show), ÙË Vivid Angel (fetish show) Î·È ÙË Lily Kwan, ηıÒ˜ Î·È 2 Ù˙fiÎÂ˚˜, ÙÔ˘˜ Allen Î·È David Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÛÙ· dexx ÙÔÓ George Fakinos. BÈ¿ÛÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· 500 (·˘ÛÙËÚ¿ ·ÚÈıÌË̤ӷ) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366) Î·È ÙÔ Underworld. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ¿ÏÏË Ì›· Kompakt night ÛÙÔ Soul Stereo Ì ÙÔÓ Tobias Becker (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜), ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ label Ù˘ KÔψӛ·˜ Ì ÙÔÓ ÎÔÊÙfi minimal techno ‹¯Ô Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ hipsters Ù˘ electronica. ¶‹Á·ÈÓ ӈڛ˜ ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì· ·fi ÙÔÓ ŸıˆÓ· OÚÊ·Ófi ÛÙÔ Î¿Ùˆ Soul, Ì freestyle ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi SXpress ˆ˜ Ricardo Villalobos. TËÓ K˘Úȷ΋ 29/01 ÛÙÔ Earth Bar Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ «21st Century Soul»events ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ drum ’n’ bass ÛÎËÓ‹˜ Ì ÙÔ ·›ÛÙÂ˘Ù· Ì·ÛÎÂÙÈÎfi fiÓÔÌ· Utah Jazz. H¯ÔÁÚ·Ê› ÛÙË Liquid V, Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Fabio Î·È ÙÔÓ LTJ Bukem (Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜) Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi funky ‡ÊÔ˜. To ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ bar, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ Vibe ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: TÚ. «Solid Tuesdays» Ì DJ Otto, TÂÙ. Breaks Î·È drum ’n’ bass ·fi ÙÔÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È „˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Junior SP, ¶¤Ì. R ’n’ B Î·È hip-hop ·fi ÙÔÓ DJ Carlos, ¶·Ú. «Wet Friday» Ì ÙÔ˘˜ Sunshine Pedro Î·È DJ Evgenios Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ™¿‚‚. «Blended night» Ì ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÎÈ ÂÔ¯ÒÓ. ™ÙÔ LUV ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Little Louie Vega, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Music For Us (ú 20). ™·Ífiʈӷ, soul ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÔ hip-house Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢, Masters at Work. AÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Dino & Pepe. To ™¿‚‚·ÙÔ, ηıÈÂڈ̤ÓÔ Control party Ì ÙÔÓ Mikele (ú 20, warm up ·fi ÙÔÓ Nick H). ™ÙÔ Motel, Motelization night ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28/01 Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ EÏ‚ÂÙfi DJ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi Minus 8 (aka Robert Jan Meyer) Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 9Ô Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «Science Fiction Jazz» (ú 15). ™‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË, Electricity Ì ÙÔÓ CJ Jeff Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ The Spirit of Love Ì ÙÔÓ Dim Pap. T· dexx ÙÔ˘ Barrio ÂÚÓ¿Ó Û ·Ó‰ÚÈο ¯¤ÚÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ™‹ÌÂÚ·, hip hop ·fi ÙÔÓ BD Foxmoor ÙˆÓ Active Member, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Revolver ¿ÚÙÈ Ì ٷ ·ÏÈ¿ ‚ÈÓ‡ÏÈ· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·ÓÔ‡, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Black Power Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË M‹Ó· *** ™ÙÔÓ K‡‚Ô guest ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ o dj Master Zoko ÁÈ· Ù· 4 ¯ÚfiÓÈ· funk Ê·ÁÔ‡Ú·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Muzak 7 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô DJ Baker Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û ¤Ó· ¯·Ï·Úfi freestyle ¿ÚÙÈ *** ™ÙÔ loop Ë ÔÌ¿‰· Jungle ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ K·ÏÔ›Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì Ibiza Night (27/01) *** TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Studio 54 (™·ÚÚ‹ & KÚÈÂ˙‹ 3, æ˘ÚÚ‹) ‚Ú·‰È¿ Ì house ·fi ÙÔ˘˜ DJ: DF (¢. ºÚ·ÁÎÔ·Ó¿ÁÔ˜) Î·È DJ Georgie dexx (°. TÛ¤ÎÔ˜) *** Kyros & Olga Kouklaki @ Yoga Bala (27/01) *** Tolis Q @ Floral (28/01) *** T¤ÏÔ˜, ÛÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ Club: «The Assemblage Show» (26/01), «Shock Waves» (27/01), «All Tomorrow’s Party» Ì ÙÔ˘˜ XÚ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë & B. ¢·ÏÈ¿ÓË (28/01) Î·È «The Grey Area» (01/02) Ì ÙÔ˘˜ §. ™ÎÈ·‰¿ Î·È ¶. ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ.

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ TORTURE GARDEN (28/1, 23.30) Underworld, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5 TÔ Underworld Club ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ A.V. ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô (2) ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ (¯ˆÚ›˜ ÔÙfi) ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi event ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/1. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS: AVCLUB, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28/1 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

34 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ Amelie Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

µARRIO KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.477

∆Ô Ó¤Ô urban under-ground spot ÊÈÏÔÍÂÓ› live Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù·, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ jazz η Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ live Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù· ÓÙÂÎ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ µlend, dj Free, °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜, ª¿Ú. ºÚ¿ÁÎÔ˜, °È¿Ó. §ÒÏÔ˜. µπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar, basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÔ, ÂÎı¤ÛÂȘ. BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 3210 8824.805 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºI§ION

∫Ï·ÛÈÎfi Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ οı ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫¿Ùˆ ‹ ¤Íˆ (ÌÚÚ.) Ô ÂÚÈÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ «fiÏÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ›̷ÛÙ». ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÈÔ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ∞, Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. BOX

™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758

KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿.

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫˘Ú. ·fi 18.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙ· ÓÙÂÎ. ¶ÔÙfi ú 6 . CAPONE’S

BARS 1-22 ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ

Funk bar Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Jamaica. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· Boombastic Fantastic sessions ÙˆÓ Anna Mystic, dj Idolos, MC Yinka, οı ¶¤ÌÙË funky freestyle Î·È ∫˘Úȷ΋ ¿ÚÙÈ Ì Ôχ reggae. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙÈÏ Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂ˙¤‰Â˜ ÛˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÎfiÙÛÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ÁÈ· «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ». ALLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

Alternative Ì·Ú¿ÎÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È indie ÎÔÈÓfi. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·fi britpop ̤¯ÚÈ electropop ÙˆÓ ’80s. A§Ã∏ªπ™∆∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ARGO- MYKONO™ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31 & ∂˘ÚÈ›‰Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3248.664

∆Ô Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ú ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·. 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿! £· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘. ∞SPRO BAR ASPRO ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218

Freestyle Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÛfi˙ÂÈ –ÙÈ ¿ÏÏÔ– ÙÔ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ. ™ÙÔ Aspro Upstairs ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁηÏÂÚ›. ∆ÂÙ., ¶¤Ì.&™¿‚‚. DJ Alex Afanas µAROUGE ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 (‰›Ï· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË), ¶Ï·Ù›· ∞Óԛ͈˜, ƒÔ˘Ê, 210 3424.994

∫ÔÌ„fi, „·Á̤ÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, happy music, sexy tunes Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë.

øÁ‡ÁÔ˘ 16 & §ÂÂÓÈÒÙÔ˘, æ˘ÚÚ‹. 210 3222.741

¢È·ÎfiÛÌËÛË ‘20 ˜- ‘30, ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎË ·‡Ú·, ¤Ó· ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ÚÈ‚¤ ÙÔ˘ ·Ù·ÚÈÔ‡ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú10. ºÈ¿ÏË ú100-110 CLOSER πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 150 & µ·Ù·Ù˙‹, 210 6440.310

ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∫·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÚÔÎ Ê¿ÙÛ˜ Î·È ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. CORTO MALTESE ∫·Ú·˚ÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì special cocktails. ™Ù· ÓÙÂΠοı ∆ÂÙ¿ÚÙË the Hot Wheels, ¶¤Ì. Kick out the Grooves Ì ÃÚ. ∫·ÚÚ¿, ¶·Ú. ª¿Î. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ªÔ‡Ú·˜, ª¿ÚÏ·˜ Î·È ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘, ∫˘Ú. Music from a trash can, ¢Â˘Ù. Blue Monday, ∆Ú›ÙË «¡‡¯Ù· ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜». °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. DR. FEELGOOD ™. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 1, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3303.425

∆Ô ÁÓˆÛÙfi rock club Ù˘ ÿÔ˘ ·fi ÙȘ 12.00 Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ rock. K¿ı ¶·Ú. surf Î·È punk ·fi ÙÔ˘˜ V-8 Super Charcer. K˘Ú. heavy metal ·fi ÙÔÓ Johnny C. Î·È ™¿‚. Ô Greg. Vaios Ì garage Î·È r’n’r. ª›Ú· ·fi ú 2.50. ªfiÓÔ. EARTH ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, ¶Ï. ∏ÚÒˆÓ 2, æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515

¡¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ∫¿ı ∆Ú. Ì funk Î·È soul. TÂÙ¿ÚÙ˜ Ì blaxploitation. ¶¤ÌÙË Ì house, bossa nova, broken beats. ¶·Ú. Ì r&b, ™¿‚. Ì hip-hop Î·È ∫˘Ú. Ì drum ‘n bass. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜

ÚÒÙ· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ freestyle. √PEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE

ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁ. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Û ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ, Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙÔ ·ÛËÌ› Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. BOOM-BOOM

ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜

FANTASHEED

¡¤Ô spot. §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. PETROGAZ

’80s ηÚÂÎÏÔ-tracks, ‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο. BOUTIQUE

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, 210 3231.315

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. GIMMICK

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ù· ™¿‚‚·Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec, ∆ÂÙ. Timewarp, ¶·Ú. DJ Otto PICA PICA

TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3819.615

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ «™ÙÚ¿ÙÔ˜» Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Galea Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Ó¤Ô stylish club. TÚÂȘ ηıÈÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ÓÙÂÎfiÚ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜. TÂÙ. Û¤ÛÈ·Ï ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. CAFE MERCEDES

¡¤Ô, ·Ó‹Û˘¯Ô. ∫¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· dexx, ÛÈÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ·fi punk ̤¯ÚÈ electro breaks. INOTEKA

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. POP

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, 210 3246.446

KÏÂÈÙ›Ô˘ 10µ, 210 3220.650

MÈÎÚfi Ì·Ú¿ÎÈ, Û cult ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÏÈ·Ù˙›‰Èη, fiϘ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ DJs. TۤηÚ ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. IN SPIRIT

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÛÙ¤ÎÈ, Ô ·ÈÛıËÙÈ΋, future Î·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Ô ÛÙ· ÓÙÂÎ, ·Ïfi¯ÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡. ¶√∆√¶ø§∂π√¡

OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π

¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙȘ 21.30. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Dance shows, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, latin fiesta. Resident djs: Sokrates, Jako Î·È ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜.

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi. KAZU M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 3, 210 3602.242

X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Óԉ›· ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ¶¤Ì. DJ Selah Ì dub&reggae, ¶·Ú. DJ ÕÁÁÂÏÔ˜ Ì soulfunk, ™¿‚‚. Old School&Funk ·fi ÙÔ˘˜ DJ Abuse & DJ Skitlab LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ô dj Lo-Fi. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ dj ÁÈ· Ù· pop remixes ÙÔ˘. MEDLEY MUSIC BAR IÏÈÛ›ˆÓ 26, Ï. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿˜, 210 6251.536

™˘Ó¯‹ ¿ÚÙÈ, live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ. ∫˘ÚȷΤ˜ ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Medley party Ì ÚÔÎ, Ï¿ÙÈÓ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ. ∆ÂÙ¿ÚÙË ethnic-jazz live Î·È ¶¤ÌÙË live Ì ÙÔ latin ÁÎÚÔ˘ Grupo Pachanga. ª√SHI MOSHI

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. ™∆∞™∏ ª∞ƒ√∫√ £. BÚÂÛı¤Ó˘ 19, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9214.860

N¤Ô, ¯·Ï·Úfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ethnic, jazz, blues, rock, soul, reggae, ·fi ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ‹ ˙ˆÓÙ·Ó¿. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Al-Jazz-Era quartet. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 03.00. SUBROSA K·Ú·˚ÛοÎË 14, 210 3231.032

N¤Ô bar Û 2 Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· ’70s ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÁÈ· chill out ‹ ÂȉÈο ¿ÚÙÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ DJs. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest dj. YOGA BALA P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335

™ÎÔÙÂÈÓfi Ì·Ú Û ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙÈÏ Ì „·Á̤Ó˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, Ô˘ fï˜ ·ÏÏËıˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÚÔ˜ alternative ·Ú·ÛÔÓ‰›Â˜. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› restaurant.

ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141, °Î¿˙È, 210 3477.048

CLUBS

Fun bar Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘ ÌԢΛÙÛ˜, ÛÓ·Î, sushi Î·È ÁÏ˘Î¿. M¶PIKI

ANOTHER CLUB

ºÚ‡Ó˘ 18, 210 7518.637

K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÚÈÛÙË ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÌÈ· funky ÁÈ¿Êη ÁÈ· „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (Î·È K˘Úȷ΋). NH¶IA°ø°EIO EÏ·ÛÛȉÒÓ & KÏ¿ÓıÔ˘˜ 8, °Î¿˙È, 210 3458.534

K·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ, ·fi Ù·

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3

O ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ٷ CT plus Î·È +Soda Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÎÙ¿ ÔÏÂÌÈÎfi fiÓÔÌ· Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì¿¯ÈÌ· trance¿ÎÈ· BOCCA ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 37, KÔψӿÎÈ, 210 7221.558

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ club, ·Ï¿ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙË X¿ÚËÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÔ Dragoste. ¢È·ÎÔÛÌË̤-

AÚÙ¤ÌȉԘ 1, ¶Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.038 - 210 8943.901

Party-restaurant Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, club Ì ̷‡Ú· bar, restaurant Ì ªeditasian ÎÔ˘˙›Ó·. CAMEL CLUB HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 74, £ËÛ›Ô, 210 3476.847

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club. «The Last Chance Party» Ù· ™¿‚‚·Ù· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï. µ·ÛÈÏ¿ÎË. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 Ì ÔÙfi. ºÈ¿ÏË: ú 80 CRISTAL §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 46, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603-5

™Ù¤ÎÈ B¶ Ì glamorous ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ r’n’b Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛԢͤ. TȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ «Blink» ¿ÚÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Family The Label Ì hip-hop Î·È r’n’b. DADA

K§IK CLUB KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6230.810

EÈÛÙÚÔÊ‹ Ì ÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞fi K˘Ú. 30/10 «All the Money» ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹. L’AS §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 259, ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÈÔÁ¤ÓË, £ËÛ›Ô, 210 9425.400

¡¤Ô club ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÏÈÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi avant garde ÓÙÂÎfiÚ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶¤Ì. guest DJs (ú12), ¶·Ú. «Disco is Back» (ú 15), ™¿‚‚. «The Game» Ì ¡. µÔ˘ÚÏÈÒÙË (ú 15). ºÈ¿ÏË:ú 100 - 115 LUV ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi space ÓÙÂÎfiÚ, Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜, ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ djs Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ dance ÛÎËÓ‹˜ ·fi progressive house ̤¯ÚÈ minimal techno. ª∞D CLUB ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È, 210 3454.604

AÓ·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ main stage Ì indie pop-rock ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ’80s. Resident dj o ¶¿ÓÔ˜ °È·Óӷο΢. MEINE DANZA AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

ƒÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest djs ·fi ¶¤Ì. ˆ˜ ∫˘Ú. MOTEL

øÁ‡ÁÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3319.846

™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.970

Afi Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ· ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ì ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙËÓ dark ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ rock Î·È Ù˘ electronica. ¢È·¯ÚÔÓÈÎfi gothic ÛÙ¤ÎÈ. DARK SUN

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÈÔ dark ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÎÈ Â‰Ò Ô AÓÙÒÓ˘ K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ art deco, baroque Î·È ’70s ÛÙÔȯ›·. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÂٷ͇ electro Î·È deep house. PASSA

£Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÙ· Û ebm, electro, noise, imdustrial Ú˘ıÌÔ‡˜. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘». DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes. DEXX CLUB §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Î·È ¢ÚfiÛË 1, 210 6426.529

¡¤Ô music club ‰›Ï· ÛÙÔ Divani-Zafolia Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K˘Ú. r’n’b Ì ÙÔ˘˜ Dirty Noise. ¶ÔÙfi: ú 8. ºÈ¿ÏË ú 80 (·Ï‹), ú 90 (Û¤ÛÈ·Ï). ∂NVY AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801

™ÙÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», 3 fiÚÔÊÔÈ Û lime, ¯Ú˘Ûfi Î·È Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜. ™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ YALLAH Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÛÙÈÏ. ∆ÂÙ. Booty Call night ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Magna. E›Û.: ¶·Ú.-™¿‚‚. ú 15 - ηıËÌ.ú 10. ºÈ¿ÏË: ú 110-120 FACTORY ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 210 3452.220

AÓ·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ club ÛÙÔ °Î¿˙È Ì ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï Î·È ˘„ËÏ‹ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ clubbing Î·È Û‡ÓıÂÛË gay-straight ÎÔÈÓÔ‡.

§Â‚¤ÓÙË 3, KÔψӿÎÈ, 210 7211.310

N¤Ô bar-club-restaurant ÛÙË ÏÂÙ‹ ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ Î·È ¯Ú˘Û‹ (fiˆ˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ deco) ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘. PRIVILEGE ¢ËÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8018.034

M ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙËÓ IÛÌ‹ÓË K¿Ú·ÏË, ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ B·ÁÈ·ÓÔ‡ ·ÔÎÙ¿ ‰‡Ô stages. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ resto Ì meditasian ÎÔ˘˙›Ó·. ¶¿Óˆ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Boudoir Ì ·˘ÙfiÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ÓÙÂÎfi. SQUEEZE ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË & KÚ‹Ù˘ 1, 210 3463.553

ŒÓ·ÚÍË: 16/12. N¤Ô dance club Ô˘ ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ progressive house. Resident o Kostas Spiral, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÂıÓ‹ ÔÓfiÌ·Ù·. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. XOPO™TA™ION ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1

Rock ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈÓÂ›Ù·È Û alternative, indie, synthpop, electro, EBM tunes. VINILIO §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰· (Hotel EÌÌ·ÓÙ›Ó·), 210 9681.056

¡ÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜, ›ÛÙ· ÁÈ· ¯ÔÚfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians. ●


30, ú 20 (ÊÔÈÙ.) ˆ˜ 2/2

¶¤ÌÙË 26 ME°A§OI EPMHNEYTE™: ALDO CICCOLINI O È·Ó›ÛÙ·˜ Ô˘ ·Ó·‚›ˆÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ EڛΠ™·Ù› Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ô¤Ó Î·È §ÈÛÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, A›ıÔ˘Û· ÙˆÓ º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 52, 36, 26, 14, 8 (ÊÔÈÙ.) TOYTOI ºPOYTOI BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘

WILLIAM FEASLEY PÂÛÈÙ¿Ï ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÔ ÛÔÏ›ÛÙ·. EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, ¤Ó·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™¶YPI¢OY§A IÛÙÔÚÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ «K·Ù¿ º·ÓÙ·Û›·Ó YÁÈ›˜». Jasmin Club, Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 150 & ™ÈÓÒ˘. ÕKH™ ¶EP¢IKH™ KAI H ºOY™TA TH™ PEBEKKA™ M ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «TÔ ºÚfiÓÈÌÔ ¶·È‰›», ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Velvets. MÈÎÚfi ÌÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ŒÓ·ÚÍË 22.00. MATISSE M ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ «Cheap as Art». M·˙› ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Fuzzy Nerds, Mary And The Boy Î·È Cyanna. K·È after party. House of Art. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.50.

MOY™IKH TOY KO™MOY EÓfiÚÁ·ÓÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ Kagel, Cage, Berio, KfiÎÔÚ·, Aı·Ó·ÛԇϷ Î·È MÔ‡˙· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘ KÔÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘. A›ıÔ˘Û· IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Goethe, OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

°IANNH™ KOYTPA™ ¢È‹ÌÂÚÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÛÙȘ 27 & 28/1 ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. M·˙› ÙÔ˘ Ë EψÓfiÚ· ZÔ˘Á·Ó¤ÏË Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ¢›Ï· ÛÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ. ŒÓ·ÚÍË 23. 00 E›ÛÔ‰Ô ú 11.

KEITH B BROWN BAND TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÙ· οÓÙÚÈ-ÌÏÔ˘˙ ÙÔ˘ Keith B. Brown. Half Note. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.).

PUNK ROCK ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi 4 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ì¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜: Existenz, Raintear, As We Fail Î·È The Rranks. Rodeo. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6

O§A ENA EINAI... O§A EINAI ROCK PÔÎ ÍÂÚfiÎ ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ‰¤ÛÂÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi. øÚ·›· ·Ú¤· ·fi ÙÔ˘˜ M¿ÓÔ •˘‰Ô‡, B·Ï¤ÚÈ· XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘, TfiÏË º·ÛfiË (Sharp Ties), N›ÎÔ ¶ÈÈÓ¤ÏË, °È¿ÓÓË E˘ÛÙ·ı›Ô˘, Mȯ·¤Ï·, °È¿ÓÓ˘ NÈÎÔÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È BˆÍ. CLUB 22, οو. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12. K·È 19 ¶APOY™IA™H TOY «LEVANTINA» O ™ÂÚ‚Ô‚fiÛÓÈÔ˜ –Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·– ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ BfiÈÛÏ·‚ I‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ live ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «Levantina». AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË 22.30.

STONER PARTY Heavy rock ‚Ú·‰È¿ Ì ¤ÓÙ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜: Lord 13, Liquidust, Semen of the Sun, Planet of Zeus Î·È Acolyte. Club An. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 DEUS EX MACHINA HÏÂÎÙÚÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ·fi ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÎÚÔ˘. After Dark. ŒÓ·ÚÍË 00.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 7.

™·‚‚¿ÙÔ 28

21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15,50. °IANNH™ KOYTPA™ BÏ. 27 ¢›Ï· ÛÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ. T™O¶ANA RAVE – OUZO THE BAND OÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÎÚÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. «H KÔÚÓËÏ›·» Î·È «In Tune Rio Mare». M ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ Â›Ó·È ÌÔ‡ÚÏÈ·. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12.

ALPHADELTA ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿Î˘.

E§§HNIKO ALT. ROCK Afi ‰‡Ô Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜, ÙÔ˘˜ Crack Î·È ÙÔ˘˜ Impulse Rodeo. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 7.

™ÎËÓÔıÂÙË̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. M¤¯ÚÈ 11/3.

¢Â˘Ù¤Ú· 30

AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333 ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜. °Ï˘ÙÈ΋, ¤ÓÙ ‰¤ÓÙÚ· ÂÏÈ¿˜ Î·È Ë ÂÏÈ¿ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M¤˙·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÙÔ›·. M¤¯ÚÈ 4/2.

™øKPATH™ MA§AMA™ BÏ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ™ÎËÓ¤˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘

TANIA T™ANAK§I¢OY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ MÂÙÚfi 20... XPONIA APXITEKTONIKH O M¿Ì˘ ™Ùfiη˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ M¿ÓÔ •˘‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™¯¤‰ÈÔ ° (Ì ÚÒËÓ Ì¤ÏË ·fi Ù· ÁÎÚÔ˘ TÚ‡˜, •‡ÏÈÓ· ™·ıÈ¿ Î·È ¶˘Í §·Í. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, M›ÓˆÔ˜ 8, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9014.428. ŒÓ·ÚÍË 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10

∆Ú›ÙË 31 EXø AN£Pø¶O MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ £Ô‰ˆÚ‹ °ÎfiÓË Î·È KÒÛÙ· §ÂÈ‚·‰¿ Ì ÙË °ÈÒÙ· N¤Áη. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÏÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Z˘Áfi˜. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ™øKPATH™ MA§AMA™ BÏ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ™ÎËÓ¤˜

TOYTOI ºPOYTOI BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘

TOYTOI ºPOYTOI BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘

EXø AN£Pø¶O BÏ. 31/1

TANIA T™ANAK§I¢OY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ MÂÙÚfi 20... XPONIA APXITEKTONIKH BÏ. 30/1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋

∆ÂÙ¿ÚÙË 1 Z˘Áfi˜

NfiÙÔ˘

SKYCLAD Folk metal ·fi ÙÔ Newcastle, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1991 Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «The Wayward Sons of Mother Earth». Club An. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. MATISSE M·˙› ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Default, Cyanna Î·È Fingers Crossed. K·È after party. House of Art. ŒÓ·ÚÍË

A.ANTONOPOULOU.AR T AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 Z¿ÊÔ˜ •·ÁÔÚ¿Ú˘, «TÔÈÎÔ› EÓÈÛ¯˘Ù¤˜». ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÙfiÈˆÓ Ë¯Ô-ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ K‡ÚÔ˘ Î·È ‰‡Ô ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Û MfiÓ·¯Ô Î·È ™ÈοÁÔ. M¤¯ÚÈ 17/2.

∫˘Úȷ΋ 29

OAKA.

SONNY FORTUNE QUARTET O ÁÓˆÛÙfi˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Miles Davis ÎÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, Oliver Nelson, George Benson ÛÙËÓ Aı‹Ó·. M·˙› ÙÔ˘ ÔÈ Michael Chorane ÛÙÔ È¿ÓÔ, Chip Jackson ÛÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È Stephen S. Johns ÛÙËÓ ÓÙڷ̘. Half Note. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™

AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Û¿ÓÙ·˜. °Ï˘ÙÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/1.

™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘

VANESSA MAE BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ KÏÂÈÛÙfi °‹‰Ô

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

MOTIVO 4 - E§ITPON EÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ ·fi ÙÔ˘˜ MÔtivo 4 Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÈÙÚÔÓ Ì ̤ÏË ÙˆÓ ŸÓ·Ú. Rodeo. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

THE RASMUS M ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ¤ÎÙÔ ÙÔ˘˜ –ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓfi Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·– ¿ÏÌÔ˘Ì «Hide from the Sun», fiÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ «No Fear», ÔÈ ºÈÏ·Ó‰Ô› Rasmus, Ô˘ ·Ó ¤Î·Ó·Ó Erasmus ı· ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ıÚ·Ó›Ô ·fi ÙÔ˘˜ HIM. Club 22

¶·Ú·Û΢‹ 27

>>

>>

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¶ANTE§H™ £A§A™™INO™ BÏ. 31/1

A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 N¿ÓÛ˘ ™Ô‡ÛÔ˘Ï·, «¶ÂÚÈÏ¿ÓËÛË». EÈÙÔ›¯È· ¤ÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·. M¤¯ÚÈ 7/2. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3 «°Ï˘ÙÈ΋ Today». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ M. ™Ù·‡ÚÔ˘, ÕÚÙ. B·ÛÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, º. K·ÏϤ, M. K·ÛÛˆÙ¿ÎË, ¶. §›‚·ÓÔ˘, Masaaki, B. NÙ·ÙÛÔ‡ÏË, XÚ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, K. TÛ¿Ú·, °. XÔ˘ÏÈ·Ú¿. M¤¯ÚÈ 11/2. BERNIER/ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935. Jan van Imschoot. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ڈ̷ÈÔηıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. M¤¯ÚÈ 18/2. «24» ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897 §‹‰· KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÚÁ· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ Ì ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈΛ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 4/2.

X E¢PA

THE THIRD MAN ELEMENT O XÚ‹ÛÙÔ˜ AÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Socos ÙˆÓ The Live Project Band, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ZÈÔ‡ÙÔ, Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂχıÂÚÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡. MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 6.●

E§ENH KOPøNAIOY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, 210 9244.271 XÚÈÛÙ›Ó· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë. ¶¤ÓÙ ÂÓfiÙËÙ˜-ÛÂÈÚ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘. M¤¯ÚÈ 31/1. E¶I¶E¢A ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 6, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7214.644 MÈÎÚÔÊfiÚ̘ Î·È MÈ-

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ÎÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÂÈ΋˜, ηٷÛ΢¤˜ Î.¿. ·fi 50 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. M¤¯ÚÈ 30/1. «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 £·Ó¿Û˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, «EÚËÌÈΤ˜ ·È‰Ô˘fiÏÂȘ».

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ fiÔ˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ fiÏÂȘ ·fi „ËÏ¿, ÛÙȘ Ôԛ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó Â‰Ò ÎÈ ÂΛ ·Ì¤ÚÈÌÓ· ·È‰È¿. M¤¯ÚÈ 4/2. ZYGOS ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ EÏÏËÓÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜ – KÙ›ÚÈÔ 7, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 5402.787 EÈÚ‹ÓË Aı·Ó·Û›Ô˘. 30 ¤ÚÁ·, ·ÎÚ˘ÏÈο Û ÌÔ˘Û·Ì¿, Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰Èη Î·È „·ÚÔοÈη Ù˘ K·Ï‡ÌÓÔ˘. M¤¯ÚÈ 5/2. Hø™ X¤˘‰ÂÓ 38, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8237.111 IÔn, «Work on Portraits». ºˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÙÚ¤Ù· Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ª¤¯ÚÈ 11/2. I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 °È¿ÓÓ˘ KÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜. MÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ›Ó·Î˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜, ηÌ˘ÏfiÌÔÚʘ, ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜, ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. M¤¯ÚÈ 25/2. §›Ï· K·Ì¿ÓË,

«Traumatisme». ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 25/2. KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6 (1Ô˜ fiÚ.), KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 T¿ÛÔ˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, «T· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ··ÙÔ‡Ó». 34 ·ÎÚ˘ÏÈο Ì ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Û ‰Ú¿ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ η̂¿. M¤¯ÚÈ 4/2.

΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 18/2. ¶ANTAZI¢H™ ™Ù·ÛÈÓÔ‡ 8A & TÂÏÂÛ›Ï˘, K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7234.061 Benji Straus, «KÈÓ‹ÛÂȘ MÂÙ·ÙÒÛˆӻ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Û¯¤‰È·. EÁη›ÓÈ·: 26/1, 20.00. M¤¯ÚÈ 9/2. QBOX AϤÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 8, 210 3628.791 AϤ͢ A˘Ï¿Ì˘, «Burning in». H Ó¤· ÂÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÁη˘ÛÙÈ΋˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Â›ÎÂÓÙÚÔ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ ΈÌÈο Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û· fiÏË. EÁη›ÓÈ·: 27/1, 20.00. M¤¯ÚÈ 25/2. ™KOYºA ™ÎÔ˘Ê¿ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3643.025 ™Ù·‡ÚÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 4/2. THANASSIS FRISSIRAS KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 Dieter Mammel. TÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ¤ÚÁˆÓ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Î·È ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ BÂÚÔÏÈÓ¤˙Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. M¤¯ÚÈ 25/2. VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 ¢‹ÌËÙÚ· B¿ÌÈ·ÏË, «what do you call a camel at the north pole? -lost». ZˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Î·È ¤ÚÁ· ÙÚÈÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. M¤¯ÚÈ 25/2. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 ÕÓÓ· KÈÓ‰‡ÓË. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. EÁη›ÓÈ·: 27/1, 19.30. M¤¯ÚÈ 8/2. ™Ù¤ÏÈÔ˜ XÂÈ̈ӛ‰Ë˜. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜. EÁη›ÓÈ·: 27/1, 19.30. M¤¯ÚÈ 8/2.

MARNERI AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3 & º. N¤ÁÚË, 210 8668.195 «Choco & Paprika». OÈ M. BÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, M. M¿ÛÙÔÚË, AÛÙ. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, K. æˆÌ¿, KÏ. •ËÚÔ‡ Î·È M.ŸÏ. BÏ¿¯Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔ‡¯· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. M¤¯ÚÈ 10/2.

XIPPAS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 Vera Lutter. M ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ camera oscura ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ¯ÒÚˆÓ. M¤¯ÚÈ 11/2.

MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 Iˆ¿ÓÓ˘ MÔ˘¯·Û›Ú˘, «Jamais Vu». ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÏfiÎÔÛ̘ ÓÂÎÚÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ¿ÏÏÔÙ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ fi¯È, Û ÙÔ›· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. M¤¯ÚÈ 11/2.

B·Û›Ï˘ K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘,

NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 T›Ó· K·Ú·ÁÂÒÚÁË. BȈ̷ÙÈ-

XPI™TINA KAPE§§A AÏÂÍ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 3, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.376 «The Unknown Land». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 11/2.

∞§§√π Ãøƒ√π A¶OæH K¤ÓÙÚÔ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ & T¯ÓÒÓ, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 35, 210 7227.009 «OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘» Î·È «¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ì ¢ÈÂıÓ‹ AÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·». ¶·-

ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ-

ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ‰›ÙÔÌ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. M¤¯ÚÈ 25/2. ART ACT ™Ê·¤ÏÔ˘ 3 & N. ™ÔÏÈÒÙË 33, 210 6436.081 Mȯ¿Ï˘ M·ÓÔ˘Û¿Î˘.

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ª¤¯ÚÈ 5/2. BABE§ ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ 1 (1Ô˜ fiÚ), 210 3825.430 ÕÚ˘ M·Ú·ÌÔ‡Ù˘, «Citta». ¢˘Ó·Ù¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÎfiÌÈÎ ‰È¿ıÂÛË, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¿ÓıÚˆÔÈ, fiÏË. ª¤¯ÚÈ 18/2. °A§§IKO IN™TITOYTO ™›Ó· 31, 210 3398.322 Ida B. Larsen, «inside out, outside in». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‚›ÓÙÂÔ-ÚÔ‚ÔÏ‹, Ì ·ÚÈ· ˘ÏÈο Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ÎÔÏÏËÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, Ó‹Ì·Ù·, ÂÙÈΤÙ˜ Î.¿. EÁη›ÓÈ·: 1/2, 20.00. M¤¯ÚÈ 23/2. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô ·Ê›ÍÂˆÓ (ÌÂٷ͇ ı˘ÚÒÓ 1 & 2) «¶ÚfiÛˆ·». ŒÓÙÂη ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì 66 ʈÙÔÁڷʛ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ «ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi K‡ÎÏÔ» Î·È Ì ÂÈÌÂÏËÙ‹ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· PÈ‚¤ÏÏË. ª¤¯ÚÈ 30/3. E§§HNIKO™ KO™MO™ KÙ›ÚÈÔ 7, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 5400.000 «£¤·ÙÚÔ, ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ù¯ÓÒÓ». M¤Û· ·fi ΛÌÂÓ·,

ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ı·ÙÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ «Û¯ÔϤ˜» ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ›, ÛÔ˘‰·›· ¤ÚÁ· Î·È ÚfiÏÔÈ. GALLERY CAFE A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080 M¿Ì˘ KÔÈÏÈ¿Ú˘, «KÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ». EÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ, ·ÎÚ˘ÏÈο Û η̂¿, ·fi ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË X›Ô. M¤¯ÚÈ 31/1. IANOS ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.406 °ÈÒÚÁÔ˜ Kfiډ˘, «§¤Ó ÁÈ· ̤ӷ ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ›... EÈηÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·‚‚·‰›·». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 31/1. IN™TITOYTO GOETHE OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.015 «AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ + OÈÎÔÏÔÁ›·». H ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û‡Á-

¯ÚÔÓ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ‚¿ÛÂÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÓÓÈ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο

ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ 24/2. KENTPO TEXNøN AMEPIKANIKOY KO§E°IOY °Ú·‚È¿˜ 6, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6009.800 °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ı¿ÙÔ˜, «BÈ‚Ï›Ô ÙˆÓ X·Ì¤ÓˆÓ ¶fiψӻ. Afi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, ‰È·Ê¿ÓÂȘ Û ÎÔ˘ÙÈ¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ΛÌÂÓÔ Î·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¯¿ÚÙË. M¤¯ÚÈ 7/2. MOMMY café-bar-restaurant, ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 Werner Maritsas – AÛ·Û›· MÔ˘ÚÈ¿‰Ô˘ – P¿ÓÈ· ¶ÚÔÎfiË, «Twisted

Lifescapes». O ÚÒÙÔ˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÂÎı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. EÁη›ÓÈ·: 30/1, 21.00. M¤¯ÚÈ 12/3. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3243.022-3 B¿Ûˆ K˘Úȷ΋. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔ 1950 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M¤¯ÚÈ 13/3. STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™. ª·ÓÒÏË, ∞Ï. •¤ÓÔ-∫ˆÛÙ¿ÎË, ÃÚ. ¶¿Û¯Ô, ¢. ™Î·Ú‹, °. AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, E˘. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ. °Î¤Î·, AÓ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, ÕÏÎ. KÂÏÂÛ›‰Ë, °. MÂÓÙ˙¤ÏÔ˜. M¤¯ÚÈ 25/2. TEXNO¶O§I™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 210 3461.589 H Aı‹Ó· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ªÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. M¤¯ÚÈ 5/3. ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 N›ÎÔ˜ °È·‚ÚfiÔ˘ÏÔ˜,

«AÊÚÔ‰›ÙË». B›ÓÙÂÔ-ÁÏ˘Ùfi. ª¤¯ÚÈ 29/1, 20.0000.00.

ª√À™∂π∞ E£NIKH ¶INAKO£HKH B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7211.010 °ÈÒÚÁÔ˜ I·Îˆ‚›‰Ë˜. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÂÚ›Ô˘ 200 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÚÒÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘. M¤¯ÚÈ 30/1. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 Victor Vasarely, «TÔ AfiÏ˘ÙÔ M¿ÙÈ». ŒÎıÂÛË Ô˘ ı· Â-

ÍÂÏȯı› Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ, ÌÂ

H E 31 GALLERY ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2 ·ÎÏÔ˘˜ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ IÛÙÔÚ›·˜ T¤¯Ó˘ ·fi 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 1 M·ÚÙ›Ô˘ 2006. K‡ÎÏÔ˜ 1Ô˜ : ¶ENTE E¶EI™O¢IA ™THN I™TOPIA TH™ £EA™H™ (Afi 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ – 1 M·ÚÙ›Ô˘ 2006, οı TÂÙ¿ÚÙË 7.30-09.00) ™Ù· 5 ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘ £¤·Û˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60.

K‡ÎÏÔ˜ 2Ô˜ : H TEXNH META TO 1960: TA™EI™, I¢EE™, £E™MOI (Afi 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ – 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2006, οı ¢Â˘Ù¤Ú· 7.30-09.00) To ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi, ÙË ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ·-·ÔÈÎȷ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ·˘ÙfiÓ, ·fi ÙËÓ Pop art Î·È ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ Ù¤¯ÓË, ˆ˜ ÙËÓ Performance Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜.

EÈÛËÁËÙ‹˜: KÒÛÙ·˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, IÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ T¤¯Ó˘, ¢È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ TÌ‹Ì· ¶Ï·ÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È EÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. KfiÛÙÔ˜ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: ú 100

EÈÛËÁËÙ‹˜: EÈÚ‹ÓË °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË, IÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È KÚÈÙÈÎfi˜ Ù˘ T¤¯Ó˘, EÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂÎı¤ÛˆÓ, MA. KfiÛÙÔ˜ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: ú 70

K. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜

EÈÚ‹ÓË °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË

1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Afi ÙÔÓ £Âfi ı·ً ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹: Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ H ı·ÙÚÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ı¤·Û˘: M·ÚfiÎ Î·È PÔÎÔÎfi. 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¶ÚÔ˜ ÌÈ· Ó¤· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ı·ً: ÔÌ·‰È΋ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Î·È Á·ÏÏÈ΋ ËıÔÁÚ·Ê›· (17Ô˜-18Ô˜ ·È.). 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ AÓÙÈı·ÙÚÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ηٿ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. TÂÙ¿ÚÙË 1 M·ÚÙ›Ô˘ T·ÎÙÈΤ˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙÔ˘ ı·ً ÛÙÔ ¤ÚÁÔ: ·fi ÙÔÓ 19Ô ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·.

6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¢È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡: Pop art, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Î·È ¢Ú¿ÛÂȘ, MÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ TÔ «‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰›Ô»: EÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ Ù¤¯ÓË, Land art, Performance art. 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ T·˘ÙfiÙËÙ· ÎÈ EÙÂÚfiÙËÙ·: ºÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ Î·È MÂÙ·-·ÔÈÎȷ΋ Ù¤¯ÓË, T¤¯ÓË Î·È ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·. 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ H «ÂÈÛÙÚÔÊ‹» Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜: N¤Ô-ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋.

Œ‰Ú· ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ: E 31 GALLERY (E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 Î·È AıËÓ¿˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ÂÁÁڷʤ˜: N¿ÓÛ˘ KÔ˘ÁÈԇʷ (Y‡ı˘ÓË E 31 GALLERY) EÁÁڷʤ˜ ¤ˆ˜ Î·È 31/01/2006 (¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛˆÓ) ∆ËÏ. 210 3210881, 210 9571347, KÈÓ. 6939 682971, E-mail : e31art@otenet.gr

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 35


ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Op Art. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó 70 ¤ÚÁ·, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜, ÚÔÛ¯¤‰È·, ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ·ÎÚ˘ÏÈο, Î·È Ì·Î¤Ù˜ ÁÈ· ·Ê›Û˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. M¤¯ÚÈ 3/9/2006. ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡ µ·Û. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË, (∂ª™∆)210 9242.111. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘. «∆· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙÈÛ˘ - ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‘70 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ¶ÂÚ›Ô˘ 150 ¤Ú-

Á· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √È Ó¤Â˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘60, ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ۈ̷ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÓÙÈÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ª¤¯ÚÈ 7/5. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 «AÛ˘Ó‹ıÈÛÙÔÈ AÓ·Ù‹Ú˜: H ¢‡Ó·ÌË Ù˘ ºˆÙÈ¿˜».

¢È·ÎfiÛÈÔÈ Û¿ÓÈÔÈ ·Ó·Ù‹Ú˜ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. M¤¯ÚÈ 31/1. ª√À™∂π√ KYK§A¢IKH™ TEXNH™ M¤Á·ÚÔ ™Ù·ı¿ÙÔ˘, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321 «M ÙÔ Ê·Îfi ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜». O ÔÏÈÙÈ-

ÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô ÙˆÓ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ ̤۷ ·fi ÙÔ Ê·Îfi 20 Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. M¤¯ÚÈ 27/2. M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1 & B·Û. ™ÔÊ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. °ÈÒÚÁÔ˜ MÔ˘˙È¿Ó˘. 70 Ï¿‰È·, ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜, ·ÛÙ¤Ï Î·È Û¯¤‰È· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡. M¤¯ÚÈ 5/2. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «º¿Ù· MÔÚÁοӷ – EÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ K·‚‚·‰›·». 24

·fiÊÔÈÙÔÈ Î·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Z’ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ A™KT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ‚›ÓÙÂÔ, ηٷÛ΢¤˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.¿. M¤¯ÚÈ 5/2. °È¿ÓÓ˘ ¶·¿˜, «™Ô˘‰¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÊÈÔ». «O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˘». ™ÙËÓ ÚÒÙË

ÂÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ 1968 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. M¤¯ÚÈ 19/3. MOY™EIO TH™ ¶O§Eø™ TøN A£HNøN BÔ‡ÚÔ˘ E˘Ù·Í›·, ¶··ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 5-7, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3231.397 Theodore Du Moncel, «™¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·». ¶ÚˆÙfiÙ˘· Û¯¤‰È· Ì ·fi„ÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È fiψÓ. M¤¯ÚÈ 29/1. MOY™EIO ºPY™IPA MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 2Ô BÚ·‚Â›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜.

√È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. M¤¯ÚÈ 29/1. ™Y§§O°H ¶OPTA§AKH ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8 (8Ô˜ fiÚ.), 210 3318.933 George Condo Î·È Christopher Wool. ª¤¯ÚÈ

30/7. ●

>>

TEXNH

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, 210 5242.211-3 ú 18 , ú 12 (ÊÔÈÙ./·ÔÁ.), ú 50 (4 ¿ÙÔÌ·) Brokenville. TÔ˘ º›ÏÈ P›ÓÙÏÂ˚. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘, K. MÈÌ‹, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ™Ù. ¢Ú›‚·, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, KÏ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. TÚ. 21.00-23.00, ¶·Ú. 11.00, K˘Ú. 15.00 BÚ·‰ÈÓfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜. TÔ˘ Gao Xingjian. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. KÔÛÙ.: Loyce Arthur. ¶·›˙Ô˘Ó: X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, N. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, M. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, M. XÔ˘Ú‰¿Î˘, B. ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘. ¢Â˘Ù. 00.00, ¶¤Ì. 21.00, K˘Ú. 20.00-22.00. Bells. T˘ Yasmin Whittaker-Khan. ™ÎËÓÔı.: AÓ. P‚‹. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: •. MÔÏÔ̇ÙË, K. MÈÌ‹, X. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, °. MÂÓ‰ȿÙ˘, ¢. AÁÔÚ¿˜. ¢Â˘Ù. 21.00, ¶¤Ì. 00.00, ¶·Ú. 18.00, ™¿‚. 00.00. ¶¿ÚȘ Î·È AϤͷӉÚÔ˜. TÔ˘ °È¿ÓÓË §¿Ì‰· §˘ÌÙÛÈÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓÔÁÚ.-XÔÚÔÁÚ.: Anton Juan. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÁÔÚ¿˜, M. MÔ˘Ï·Î¿Î˘, ™Ù. ¢Ú›‚·. ¢Â˘Ù. 16.00, ¶·Ú. 21.00-00.00, ™¿‚. 18.00-21.00 A£HNA ¢ÂÚÈÁÓ‡ 10, 210 8237.330 °¿ÌÔ˜, ·ÏÏ¿... Ï¿ÁÈ·. EÈıÂÒÚËÛË. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.15 (¶¤Ì. Ï·˚΋), ™¿‚. ηÈ18.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 £Â·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹: ¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È MÏÔ˘˙. T˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Z. §¿ÛηÚË, XÚ. NÔÌÈÎfi˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, A.-M. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹: MÈÌÂÚfi. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ-™›ڷ. I‰¤·-¢È‰·ÛÎ.: KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. XÔÚÔ˙›‰Ô˘, ™Ù. K·Ú·ı¿Î˘, B. T·ÁÎÔ‡ÏË, P. AÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: B. MÔÛ¯ÔÓ¿˜, ¶ˆÏ›Ó·. ¶·Ú., ™¿‚‚. 22.00, K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Ï·˚΋) 21.00. ú 25, ú 15 (ÊÔÈÙ.). ∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ §Ô˘ÎÔ˘Ì¿‰ˆÓ ¶·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·-

ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ™›ڷ ™›ڷ, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· «¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿» ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË. ∫˘Ú. 13.00, ú 15, ú 10 (·È‰ÈÎfi). A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. TÔ˘ £. AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì. K·Ú‡‰Ë, AÓÙ. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, B. BÔÏÈÒÙË. TÂÙ.K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AKA¢HMO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 17 & Aη‰ËÌ›·˜, 210 3625.119 °ÂÈ· ÛÔ˘... Î·È ·ÓÙ›Ô. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NfiÂÏ K¿Ô˘·ÚÓÙ. MÂÙ·ÊÚ.: T˙. KÚ¿ÏÈÔ‚ÈÙ˜. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜, N. MÔ˘ÚÔ‡˙Ë. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 23,

36 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.).

«QED» ‹ «TÈ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. º¿˘ÓÌ·Ó». TÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶¿Ú-

19.30, ™¿‚. Î·È 18.00. ú 20, ú 17.

A§KYONI™ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 42-46, 210 8815.402

ÓÂÏ. ™ÎËÓÔı.: IˆÛ‹Ê. B·Ú‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÔÙ·Ó›‰Ë˜, EÏ. °ÂÚÔʈο. ¶¤Ì.™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00. ú 18, ú 15 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). Afi 1/2.

O‰fi˜ MÂÙÛ¿ÓÛηÁÈ· NÔ‡ÌÂÚÔ 3. TˆÓ XÚ. ¶··‰¿ÎË

O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - KÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜. TÔ˘ A‡-

ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-KÔÛÙ.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, NÙ. £Â̤ÏË, °. §¤Ê·˜, ¶. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.00. ú 20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÙÚÂÏÔ‡.

TÔ˘ N. °ÎfiÁÎÔÏ. ™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ú20, ú 13 (ÊÔÈÙ./Û˘ÓÙ·Í.) A§MA AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15 -17 & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 210 5220.100 ¶·Ú¿ÍÂÓÔ ÈÓÙÂṲ́Ù˙Ô. TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ O’NÈÏ. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÌ¿ÙË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. M·Ú·ÁÎÔ‡, ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘, ÕÚ. §ÂÌÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, B. E˘Ù·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. Î·È 18.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 23, ú 17, ú 17 (Ï·˚΋), ú 12 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 29/1. ALTERA PARS M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 E›Û·È ¤Ó· ÎÙ‹ÓÔ˜, B›ÛÎÔ‚ÈÙ˜! B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒ-

Ó˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Al. Boffa. ™ÎËÓÔı.: °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, N. Z¿Áη, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Ú. X·Ù˙¿Î˘.∆ÂÙ., ¶·Ú., 21.15. ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.) TÔ K·Ì·Ú¤ ÙˆÓ ™ÎÔ˘ȉÈÒÓ. £¤·Ì· ηÌ·Ú¤ Ì ·-

ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ¶›ÓÙÂÚ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ MÚ¯Ù. I‰¤·, ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ™ÎËÓÔı.: ¶. N¿ÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: HÏ. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, K. M¿ÛÙ·, M. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ™Ù. Iˆ¿ÓÓÔ˘, AÓ. KÔÏÔ‚fi˜, ¢. K·Ú·Ù˙È¿˜. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30, ¶·Ú. 00.00. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.) A§ºA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 37 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 5238.742 •·Ó¿ Ì·˙›. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. K·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, ™. MÔ˘Ûٿη˜, °. °·Ï›Ù˘. M. AÏÈοÎÔ˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). AMIPA§ AÌÂÚÈ΋˜ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3639.385 ŒÓ· η¤ÏÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚ÚÔ¯‹.

TÔ˘ M¿ÈÎÏ °Î¿Ù˙Ô. ™ÎËÓÔı.: P¤ÈÓ· EÛÎÂÓ¿˙˘. MÔ˘Û. Û‡Óı.: E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶¤·˜, M. Aı·Ó·Û›Ô˘, K. ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË, I. M·ÚÈÓ¿Î˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 20, ú 8 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 EÍÒÛÙ˘: TfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. TÔ˘

P¤ÈÌÔÓÙ K¿Ú‚ÂÚ. ™ÎËÓÔı.: £. MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. M¿Û¯·, AÚÁ. •¿Ê˘, º. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KÔÎΛ‰Ô˘, AÓ. K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘. TÂÙ., ™¿‚‚. 19.00, ¶·Ú. 00.15, K˘Ú. 22.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 15 (TÂÙ., ¶·Ú.). Afi 31/1. AMºI-£EATPO A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, ¶Ï¿Î·, 210 3233.644 T¿ÓÁÎÔ. TÔ˘ ™Ï¿‚ÔÌÈÚ MÚfi˙ÂÎ. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. B·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, K. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, AÛ. KÚ¿ÏÏË, M. T¯ڛÙ˙ÔÁÏÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.) ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7773.372

ANOIXTO £EATPO K¿Ï‚Ô˘ 70 & °Î‡˙Ë, 210 6445.749 HÚˆ›ÓË-EÏÏ¿˜ 1-0. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ M·ÏÔ‡¯Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B.

M·ÏÔ‡¯Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. T·Ù·Ú›‰Ë˜, B. °È¿ÓÓ·ÚÔ˘, ¢. ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, N. ¶·ÓÙÂÏ‹, ™. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, B. M·ÏÔ‡¯Ô˜. TÚ.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4, ›Ûˆ ·fi ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9229.605 ¶¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓ.: AÓÙÒÓ˘ AÓÙ‡·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, °. MˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘, §. B·ÛÈÏ›Ԣ, °. K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘. BÚ·‰ÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶¤Ì.-¶·Ú-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È 18.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ Br. Jordan-M. Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15.ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15. A¶O MHXANH™ A牋ÌÔ˘ 13, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. NÙÈÌÔ‡Î. TÔ˘ MÚÔ˘˜ M¿ÁÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ ™·ÏfiÌ ÕÓÛÎÈ. ™ÎËÓÔı.™ÎËÓ.: ™. X·Ù˙¿Î˘. MÔ˘Û.: ™. °È·ÓÓ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢. KÔ‡ÚÙË. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 13.00. ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). O £¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë KfiÚË. TÔ˘ ÕÚÈÂÏ NÙfiÚÊÌ·Ó. ™ÎËÓÔı.: °. ™·¯›Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. M˘ÏˆÓ¿˜, N. AÏÂ͛Ԣ. ¶·Ú. 23.00, ™¿‚‚. 19.00, K˘Ú. 20.00, ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15-17, MÂ-

Ù·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684-5 WIT - EÎÙfi˜ Έ‰ÈÎÔ‡. T˘ M¿ÚÁηÚÂÙ ŒÓÙÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: M. K¿ÏÌ·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ. Y„ËÏ¿ÓÙË, §. K·ÎÔ‡Ú˘, B. AÓ‰Ú·‰¿ÎË, EÎ. NÙԇ̷. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). EΛ EΛ, ÛÙËÓ KfiÏ·ÛË.

OÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. °Ú¿ÊÔ˘Ó - ¶·›˙Ô˘Ó: §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘, º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. ú 12 Î·È ú 8 (ÊÔÈÙ.) Ì ÔÙfi. A™KH™H ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë 18-20, K·ÏÏÈı¤· (fiÈÛıÂÓ ¶·ÓÙ›Ԣ), 210 9236.992 America Hurrah. TÔ˘ JeanClaude van Italie. ™ÎËÓÔı.: ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. KÔ˘‚·Î¿, EÏ. §Ô˘Ì·Ú‰È¿, M. M·ıÈÔ˘‰¿Î˘, EÏ. M·Ô‡ÓË, ™. M¤Û˘, B. ¶ËÓÈÒÙË, º. T·Ï·Ìԇη˜. ¢Â˘Ù., ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.). BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï 3, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3467.735 T·Í›‰È ÛÙÔ M¿Ô˘ÓÙÈÊÔ˘Ï.

TÔ˘ Horton Foote. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. B·Ï¿ÎÔ˘, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, °. £ˆÌ¿˜, E˘. MÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú.

- ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚Ô˘‚‹ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Abr. Room - V. Shkiovsky. ™ÎËÓÔı.: AÛ. KÚ¿ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ºÚ·ÁÎÈfiÁÏÔ˘, XÚ. ¶··‰¿ÎË, ¢. ¶ÏÂÈÒÓ˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 15, ú10 (ÊÔÈÙ.)

¢∞¡¢√À§∞∫∏ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 61∞ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8634.414. ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. T˘ ∞Áοı· ∫Ú›ÛÙÈ. ™ÎËÓÔı.: ∞. ∫·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ∫. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ∫·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, ∞Ú. ªÔ˘ÙÔ‡ÛË. TÂÙ., ™¿‚. 21.15, TÂÙ., ™¿‚. Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.)

BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3425.637

¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 748 1.695

KÏ¿ÍÔÓ, TÚÔÌ¤Ù˜ Î·È ¶Ï¿Î˜. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ê¿ÚÛ·

T· ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ ™Ïfi·Ó. TÔ˘ T˙Ô ŸÚÙÔÓ. ™ÎË-

ÙÔ˘ NÙ¿ÚÈÔ ºÔ. ™ÎËÓÔı.™ÎËÓ.: B. TÛ›ÚÔ˘-AÌ›ÙÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. MÔ˘Ï¿˜, ŒÏ. ¶ÔÏ˘Á¤ÓË, ¶. K·ÏÔÁÂÚ¿ÎË, £. M›ÚÎÔ˜, °. ¶ÈÛÎÈÙ˙‹˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 30/1.

ÓÔı.: AÏ. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. M·Í‚¿Ó˘, B. KÔ˘ÙÛÔÔ‰ÈÒÙË, °. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, °. KÔÓÙÔfi‰Ë˜. TÚ., ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.30. ú 20, ú 14 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.).

BEM¶O K·ÚfiÏÔ˘ 18, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5221.767 ¶˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô.

MÂÙ¿ÊÚ.: Z. AÚÌ¿Ô˘. ™Ù›¯ÔÈ: N. °ÂÚÌ·ÓÔ‡. ™ÎËÓoı.-XÔÚÔÁÚ.: Arl. Philips. ¢È‡ı. OÚ¯.: °. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›: °. TÛ·Ï›Î˘. K·È 40 ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 24,50, ú 22, ú 19, ú 19 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). BIKTøPIA M·ÁÓËÛ›·˜ 5 (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘), 210 8233.125. Rocky Horror Show ÙÔ˘ P›ÙÛ·ÚÓÙ O’ MÚ¿È·Ó. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ cult ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. TÛ·ÚÔ‡¯·˜, £. ¶··ıˆÌ¿, ™. ¶Ô‡Ï˘, Z. N·ÏÌ¿ÓÙ˘. ∆Ú.-™¿‚. 21.15, ∫˘Ú. 20.00. ú 22, ú 15 (ÊÔÈÙ.) BOOZE Cooperativa, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 K·È ÙÒÚ· ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˜! XÔÚfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Airesis. XÔÚÔÁÚ.-™ÎËÓÔı. : °. M·ÁÔ˘Ú‰‹˜. XÔÚÂ‡Ô˘Ó : °. K·ÚÔ‡Ó˘, B. §‡ÎÔ˘Ú·, N. ¶··Ìȯ·‹Ï. TÂÙ.-¢Â˘Ù. 22.30. M¤¯ÚÈ 5/2. BPETANIA MOTOROLA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 Hysteria. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ T¤ÚÈ T˙fiÓÛÔÓ. MÂÙ·ÊÚ.-™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÕÎ. ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘, º. •˘Ï¿, M. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ™Ù¿ÙÛηÁÈ·. TÂÙ.-¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 21.15 & (Ï·˚΋) 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 24, ú 20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ¢Â›ÓÔ ÂÎ ÚÔÌÂϤÙ˘. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. KˆÛÙ‹˜, AÓ‰Ú. M·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, AÓÙ. M¿ÚÔ˜, ŸÏ. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù. 18.30 & 21.30, TÚ. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ZËÙÂ›Ù·È ÙÂÓfiÚÔ˜. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ KÂÓ §Ô‡Óقȯ. MÙÊÚ.: ŒÏ. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, T. ¶··Ì·Ùı·›Ô˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚. Î·È 18.30, K˘Ú. 19.30. ú 21, ú 16, ú 16 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 7012.511 H º¿Î·. ™Ô˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ·fi ÙÔ˘˜ Spy Monkey. ™ÎËÓÔı.: Cal McCrystal. ¶·›˙Ô˘Ó : Aitor Basauri, Stephan Kreiss, Petra Massey, Toby Park. TÂÙ.-¶·Ú., K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. 20.00 & 23.00. ú 25, ú 20 / ¶·È‰.-ºÔÈÙ. ú 20, ú 15. ª¤¯ÚÈ 29/1.

ÏÂÈÊfi˜, N. AÚ‚·Ó›Ù˘, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, IÂ. K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, M. K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, M. N·˘ÏÈÒÙÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.™¿‚. 20.30, TÂÙ. 18.00, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E£NIKO £EATPO ¶EIPAMATIKH ™KHNH (‚Ï. A¶O MHXANH™) E£NIKO £EATPO – NEA ™KHNH (‚Ï. XøPA) E§YZE N˘ÌÊ·›Ô˘ 12, IÏ›ÛÈ·, 210 7774.311 ŒÈ, „ÈÙ! ¶¤ÓÙ ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ T¿ÎË XÚ˘ÛÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: K. M¿Ú·˜, °. MfiÚÙ˙Ô˜, Z. Pfi¯·˜, B. ¢Ô‡Î·, M. A¯Ô˘ÚÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ™Ô˘Í¤˜, ÕÚÙ. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, HÏ. ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡ÓË, AÓ‰. M·ÚÈ·Ófi˜, M. ¶··Ó¤ÛÙˆÚÔ˜. ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.15. ú 17, ú 12

¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 3612.500

EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750

O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜.

™‡˙˘ÁÔ˜ ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˘.

TÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ P¿ÙÈÁηÓ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™Ù. Z·ÏÌ¿˜, M. MÂÁÓ‹˜, ™Ù. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, M. §¿ÌÔ˘, M. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15.

º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ TÛ·ÚϘ MÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, I¿. M˘ÏˆÓ¿˜, T˙. E˘Â›‰Ë, N. MÂÓÙ‹. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 20, ú 18, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). Faith. T˘ K¤ÈÙ PfiÌÈÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, °. K·Ú·Ì›¯Ô˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

¢IANA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3626.596 ÕÏÏË ÌÈ· ‚fiÙη MÔÏfiÙˆÊ.

∆Ô˘ ÕÓÙÔÓ TÛ¤¯ÔÊ. ™ÎËÓ.: °. K·ÎϤ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. P¿ÓÙÔ˘, K. M·Ï·Ó›Î·, X. E˘ı˘Ì›Ô˘, X. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8068.859 H MÈÎÚ‹ Ì·˜ ¶fiÏË. TÔ˘ £fiÚÓÙÔÓ O˘¿ÈÏÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. NÔÌÈÎÔ‡, M. M·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ¢·ÌÔ˘Ï‹˜, B. ZÂÚ‚fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜, ™. ™ÊÔÓ‰‡ÏË. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ¶·Ú., ™¿‚. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). E£NIKH §YPIKH ™KHNH Aη‰ËÌ›·˜ 59, 210 3611.516 H IÙ·Ï›‰· ÛÙÔ AÏÁ¤ÚÈ. KˆÌÈ΋ fiÂÚ· ÙÔ˘ T˙ԷΛÓÔ PÔÛ›ÓÈ. MÔ˘Û. ¢È‡ı.: M. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: ŒÓÙ˙Ô NÙ¿Ú·. EÚÌËÓ‡ԢÓ: EÈÚ. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, M. ¶··Ú›˙Ô˘, AÓÙ. KÔÚˆÓ·›Ô˜, ºÚ. §¤ÚÂ, XÚ. ™Ù·ÌfiÁÏ˘, ¢. K·ÛÈÔ‡Ì˘, EÏ. ZÂÚ‚Ô‡, M. M·ÓÛfiÏ·. ú 27 - 52, ú20 (ÊÔÈÙ.). ™ÙȘ 27, 28 & 29/1, 19.00. E£NIKH §YPIKH ™KHNH - AKPO¶O§ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 911, 210 3643.700 H XÚÈÛÙ›Ó·. OÂÚ¤Ù· ÙÔ˘ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë. MÔ˘Û. ¢È‡ı.: XÚ. AÏÈÛ¿Ê˘-°. AÚ·‚›‰Ë˜. ™ÎËÓÔı.: °. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. EÚÌËÓ‡ԢÓ: EÏ. ™Ù·Ì›‰Ô˘, N. §ÔÙÛ¿ÚË, N. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¢. ™ÈÁ·Ïfi˜, °. ™Ù·Ê¤Ù·˜. TÂÙ., ¶¤Ì. 18.30, ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00.ú 25, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). E£NIKO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 O Y¿ÏÏËÏÔ˜. TÔ˘ M. XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë. ¢È·ÛÎ.-ÛÙ›¯ÔÈ-ÛÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶È·Ù¿˜, ™. T˙‚ÂϤÎÔ˜, £. ¶¿ÓÔ˘, §. §Ô˘Î¿‰Ë˜, N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™·‚‚., ∫˘Ú. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú20, ú 18 (Ï·˚΋), ú 10 (ÊÔÈÙ.). E£NIKO £EATPO – KOTO¶OY§H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 48, 210 3305.074 B·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™·›ÍËÚ. ™ÎËÓÔı.: ™Ï. O˘ÓÎfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·-

21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.15.ú 24, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). ... X·Ú¿˜ ¢·ÁÁ¤ÏÈ·! MÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· Û·ÙÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ AÌ·˙‹. ™ÎËÓ.: §Ô°fi. ¶·›˙Ô˘Ó-ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ¶. AÌ·˙‹˜, M. AÛ¤Ú, M. KfiÏÏÈ·. TÚ·ÁÔ‡‰È-ÛΛÙÛÔ Â› ÛÎËÓ‹˜: §Ô°fi. ¶·Ú., ™¿‚. 00.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14, ¶Ï¿Î·, 210 3222.464 O ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: E‡Ë˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. M˘ÏˆÓ¿˜, XÚ. KÔ˘ÙÛÔ˘‰¿ÎË, M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, £. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, M. ™ÔÓÙ¿ÎË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15. ú 20, ú15 (Ï·˚΋),ú15 (ÊÔÈÙ.). YËÚ¤Ù˘ ‰‡Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ.

EM¶PO™ P‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ë 2, Ï. AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.990 ŒÓ·˜ AÚÈıÌfi˜. T˘ K¿ÚÈÏ TÛ¤ÚÙÛÈÏ. ™ÎËÓÔı.: T. M·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. M·ÓÙ‹˜, £. ™·Ú¿ÓÙÔ˜. TÚ., TÂÙ., ™¿‚. 21.30, ¶·Ú. 00.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). ¶·Ú.: ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.) Addio del Passato. T˘ §Â›·˜ BÈÙ¿ÏË. ™ÎËÓÔı.: T. M·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ì. ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘, AÓ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú., K˘Ú. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). §·˚΋: ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ENA™TPON ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 19, MÔ˘Û›Ô, 210 8254.333 O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ›ӷÈ... °˘Ó·›Î·. T· ΈÌÈο ¤ÚÁ·

«ÕÌ·Í·», «IÂÚ¿ EͤٷÛË» Î·È «AÊÚÈοÓÈÎÔ˜ ŒÚˆÙ·˜» ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ú MÂÚÈ̤. ™ÎËÓÔı.: B. P›ÙÛÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. AÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, M. AÓÙˆÓ›Ô˘, X. Bڷο˜, °. K·ÌÌ¿˜. ¶·Ú.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067 H º·Ï·ÎÚ‹ TÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·.

TÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ. ™ÎËÓÔı.: ¢. KÔÌÓËÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. §·Ì›ÚË, ¶. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ¶ÔÚʇÚË, °. K·ÙÈÓ¿˜. ¶·Ú.-¢Â˘Ù. 21.30. ú 18,50, ú 14 (ÊÔÈÙ.). E™ø£EATPO AÎÙ·›Ô˘ 3, £ËÛ›Ô, 210 3410.224 N˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ. T· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «H ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ÙÔ˘ Kenneth Goodman Î·È «N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ¤Ó· ·¯ı¤˜ ÚfiÛˆÔ» ÙÔ˘ Friedrich Durrenmatt. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ™Ù. Iˆ¿ÓÓÔ˘, A. ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ

P‹Á·, AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, K. KfiÎÏ·˜, MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË. TÂÙ. 20:15, ¶¤Ì.-K˘Ú.

TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: ¢. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. M·ÎÚ‹˜, ¶. MËÏ›ÙÛË, ¢. º›ÏÈ·˜, K. ºÈÔÚ¤ÙÔ˜, ¶. AÚÁ‡Ú˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 20,ú 15 (ÊÔÈÙ.). Afi 23/1. £EATPO TEXNH™ KAPO§O™ KOYN À¶√°∂π√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 P›ÁÔ˜. ∆Ô˘ NÙ¤ÎÏ·Ó XÈÔ˘˙. ™ÎËÓÔı.: º. M·ÎÚ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, °. K·ÙÛ¿Ì·˜, ™. KÚÔ‡Ûη, N. N›Î·˜. TÂÙ., K˘Ú. 8 Ì.Ì., ¶ÂÌ., ¶·Ú. 9.15 Ì.Ì., ™¿‚. 6.15 & 9.15. ú 20, ú 15 ÊÔÈÙ./Ï·˚΋ ∆ÂÙ., ∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, ™¿‚. Î·È 18.15 O §ÈfiÓÙ·˜. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Ì ‹¯Ô˘˜ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· ·ÏÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ». ™ÎËÓÔı.: K. K·ÂÏÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó – ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: M. KÔÈÏ¿ÎÔ˜, B. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, K. BÂϤÓÙ˙·˜, H. KˆÛÙ‹, K. MËÏÈÒÙË. ú 15. Afi 26 ̤¯ÚÈ 31/1 Î·È ¢ÂÙ., TÚ. ∆Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, 21.15. £EATPO TH™ ANOI•H™ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ 20, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5238.870 Sorry, sold out! Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ex Animo. ™ÎËÓÔı.: °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶¤ÙÛ·, Z. PÔ‡ÌÔ˜. ¢Â˘Ù.-∆Ú. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). God Bless America. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ §fiÁÔ ÙÔ˘ IӉȿÓÔ˘ ™Ë¿ÙÏ. ™ÎËÓÔı.: º. ¢›Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. A‚‰ÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, º. K·ÂÏÏ¿ÎË, º. AÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ 28/1, 21.15, ú 13, ú 9 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY H§IOY ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3231.591 O XÔÚfi˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. TÔ˘ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: A. ¶··Û‡ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ‰Ú. ¶··Û‡ÚÔ˜, ŸÏ. °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓË, AÓ‰. Z˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¢. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900 ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜: OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜. TÔ˘ §Ô‡Î·˜ M¤Ú-

ÊÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú‚Ô‡ÓË, °. º¤ÛÙ·, M. ™·Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, °. °Ï¿ÛÙÚ·˜, º. £ˆÌ·˝‰Ë˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (TÂÙ., ¶¤Ì.). ª¤¯ÚÈ 29/1. K¿Ùˆ XÒÚÔ˜: EÙ¿ P›¯ÙÂÚ. TÔ˘ M¯›Ù˜ AÎ. ™ÎËÓÔı.: °. °ÂÓÓ·Ù¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MËÙÚÔ‡Û˘, M. K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. TÂÙ.™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). TÂÙ./¶¤Ì.:


¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ •∞º¡π∫A ¶Eƒ™π ∆√ ∫∞§√∫∞Iƒπ (2/2, 21.15) ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). - KÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ. TÔ˘ Z·Ó ¶ˆÏ ™·ÚÙÚ. ™ÎËÓÔı.: °. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, T. AÏ·Ù˙¿˜, B. £ÂÔÙfi΢, °. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15, ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). ¢ÒÌ·: ∫·ÙÛ·Ú›‰·. ∆Ô˘ µ·Û›ÏË ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ªÔ˘Û.: ∫. °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: µ. ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ∫. °¿Î˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30, ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (TÂÙ., ¶¤Ì.). -EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜.

TÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·‚ÚÈ·ÓÔ‡. ™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·‚ÚÈ·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, M. KÔÛÎÈÓ¿, AÓ. MÔ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, E˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, £ËÛ›Ô, 210 3255.444 OÈ ÙÚÂȘ ·‰ÂÏʤ˜ – Ut Consecutivum. Afi ÙËÓ Ô-

Ì¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Opera, Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ TÛ¤¯ÔÊ, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ D. Thomas, Ar. Rimbaud, K. K·‚·Ófi˙Ë, M. X·Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. AÌ·˙‹˜. MÔ˘Û.: °‡Úˆ-°‡Úˆ, £. AÌ·˙‹˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: N. KԄȉ¿˜, T˙. ¢·ÏÈ¿ÓË, AÛ. ¶··˚ˆÛ‹Ê, ¢. ™·Úȉ¿ÎË. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.15. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.). £YPA TEXNH™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422 K·È ·fi„ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ. A˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ·Ú¿-

ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ E˘‰fiÎÈÌÔ˘ TÛÔϷΛ‰Ë Ì ÙÔ˘˜ M¿ÌË °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ, £¤ÌË K·›Û·ÚË, °ÂˆÚÁ›· K·ÙÛ›ÚË, B›Î˘ M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Mȯ¿ÏË X·Ù˙ËÓÈÎÔÏȉ¿ÎË. ¢Â˘Ù., TÚ. 22.00, ¶·Ú. 23.00. ú 12 (Ì ÔÙfi). I§I™IA NTENI™H ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 4, 210 7216.317 K·ÚȤڷ, ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÛÔ‡ÛÈ.

T˘ Wendy Wasserstein. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: M. NÙÂÓ›ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. NÙÂÓ›ÛË, AÏ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, °. XÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, º. ™ÔÊÈ·Ófi˜, K. Mȯ·‹Ï. TÂÙ. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. 18.15 & 21.15. ú 24, ú 21 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.) KATø A¶O TH °EºYPA ¶Ï. HÏ. ™Ù·ıÌÔ‡ N. º·Ï‹ÚÔ˘, 210 4816.200 «T· M˘ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÙ›Ի. TÔ˘ N٤ȂÈÓÙ °ÎfiÚ-

ÓÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. BfiÁÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: °. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, E˘Ù. KÈÔ˘ÚÙ›‰Ô˘, M. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, §. T˙ÂϤË, AÓÙ. ¶·ÊÈÏÈ¿ÚË. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00 ¶›Ûˆ ¯ÒÚÔ˜: BÚÒÌÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ Û Ϸ Ì›˙ÔÓ·. ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ M¿ÚÈ KÈÊ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢·ÊÓ‹˜, M. ¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, º. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, K. KÏ¿‰Ë˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00. ú 17, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KAºE£EATPO KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 2, 210 8235.467 New Age Cabaret. MÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. MÔ˘Û.-ÛÙ›¯ÔÈ: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜. KÔÛÙ.: §. °·‚·Ï¿˜, §. K·ÙÛ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, M. M·ÁÁ›Ú·, EÏ. K·ÛÙ¿ÓË, ¶Ú. ¶ÔÏ›Ù˘. ¶·Ú., ™¿‚‚. 23.15, ¢Â˘Ù. 21.30 K.E.A. – M¶E§§O™ K¤ÎÚÔÔ˜ 1, ¶Ï¿Î·, 210 3229.889 E˘Ú˘‰›ÎË. ¢È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Z·Ó AÓÔ˘›Á. ™ÎËÓÔı.: °. M¤ÏÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤ÏÏÔ˜, ¢. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, º. B·Ï¿ÛË, ™. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18, ú 9 (ÊÔÈÙ.). KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3427.426 TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á˘Ó·›Î·. TÔ˘

NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ºÈÏÈ›‰Ô˘. ¶. KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ¢. M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, X. AÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ZÔ˘Á·Ó¤ÏÏ˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15, TÂÙ. 20.00. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). KNø™™O™ KÓˆÛÔ‡ 11 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 195, 210 8677.070 OÈ HıÔÔÈÔ›. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÎËÓÔı.: XÚ. TÛ¿Áη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. TÛ¿Áη˜, M. T۷ηϛ‰Ô˘, ¢. K·Ï·ÓÙ˙‹˜. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.). KOPYBANTE™ M˘ÏϤÚÔ˘ 78, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 9718.590 BfiÈÙÛÂÎ. TˆÓ E. M. ™ÈÔÚ¿Ó°Î. M›¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙÚ. £ÂÔ¯¿Ú˘-B. ºÂÏÔ‡˙˘. EÚÌËÓ.: AÓÙÚ. £ÂÔ¯¿Ú˘, ¶. KÔÚ˘‚¿˜. ™¿‚., K˘Ú. 21.15. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·. N·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫. ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, AÓ. MÔÓÔÁÈÔ‡. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.00. ú 24,ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). OÈ Î˘ÓÈÎÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È.

MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. MÔ˘Û.-™ÎËÓÔı.: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: ÕÔÚÔÈ ÕÚ¯ÔÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, §. TÛ¿ÙÛ˘, °. K·Ï¤ÚÁË, ¶. AÓÙ¤Ï˘, °. T·˘Ú›‰Ë˜, ¶. XÔ‡ÙÚ·˜, ÕÚÙ. OÚÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.00 LIFESTYLE DEATH TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 30, 210 3466.055 Y¤ÚÔ¯· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. XÔÚ¢ÙÈÎfi ÛfiÏÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··¯Ú›ÛÙÔ˘. XÔÚÔÁÚ.-™ÎËÓÔı.: K. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ: Tania Latarjet. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 25-31/1 & 3-5/2, 21.00, ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). MAIPH APøNH BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 55, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5222.656 O OÚʤ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ √˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.KÔÛÙ.-ºˆÙ.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÚ. T˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘, K. K·Ú¿ÓÙË, B. ¶ÂÊ¿ÓË, Aı. M·˘ÚÔÌ¿ÙË. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 22, ú 16 (ÊÔÈÙ.-Ï·˚΋) ME§I AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87 & ºˆÎ·›·˜ 4, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8223.160 Ÿ¯È ¿ÏÏ· „¿ÚÈ·, Ì·Ì¿. T˘ ¢ÈÔÓ˘Û›·˜ TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘. ™ÎËÓÔı.: °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘Ú¿Î˘, £. BÔ˘ÙÛ¿, ¢. TÛÈÙÈÚ›‰Ô˘, Œ. PÂ˘Ì·Ù¿. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. Afi 30/1. Who’s Who? ŒÓ·˜ ¶ÔÏ›Ù˘ YÂÚ¿Óˆ YÔ„›·˜. TÔ˘

AÓÙÒÓË ¢ˆÚÈ¿‰Ë. ™ÎËÓÔı.: °. Z‹ÎÔ˘. MÔ˘Û.: XÚ. £Ë‚·›Ô˜. ¶·›˙ÂÈ: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·Ú.-K˘Ú. Afi 27/1. META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5234.382 O °˘¿ÏÈÓÔ˜ KfiÛÌÔ˜. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: Nebojsa Bradic. ™ÎËÓ.-MÔ˘ÛÈ΋: §. KËϷˉfiÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. B·ÁÂÓ¿, °. KËϷˉfiÓË, AÏÌ. º¿È˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ™¿‚. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) MINøA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 Ÿ¯È ÙÒÚ·, ·Á·ԇϷ. TˆÓ Ray Cooney, John Chapman. ™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚È-

ϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, £. K·ÏËÒÚ·˜, M. BÏÔ˘Ù‹, M. ¶›Ù˙˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.15. ™¿‚, K˘Ú. Î·È 18.30. ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, Aı‹Ó·, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. X·˚οÏ˘, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚.-K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). M¶ƒONT°OYAIH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8650.250 Annie. ∆ˆÓ Meehan, Strouse, Charnin. ™ÎËÓÔı.: M. TfiÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TfiÏË, ¢. ¢Ô˘Ì¤ÓË, XÚ. °ÎÈ˙¤ÏË, °. §È‚·Ófi˜. TÂÙ. 18.30, ¶·Ú., ™¿‚. 21.00, ™¿‚., K˘Ú. 18.00, K˘Ú. (·È‰È΋) 11.15. ú 22, ú 16, ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). K˘Ú. ·È‰È΋: ú 16, ú 8 (·È‰.) MY§OI K. ™APANTO¶OY§O™ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢. & XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 9023.780 §ÂfiÓÙÈÔ˜ Î·È §¤Ó·. TÔ˘ °Î. M‡¯ÓÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÁÁ. KÔ˘ÓÂÓȉ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. K·„¿ÏË, N. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, •. ¶ÔÏ›ÙË, EÚ. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ¢Â˘Ù., TÚ., ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.766 NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™ÙfiÚÈ ‹ Ô M‡ıÔ˜ ÙÔ˘ º›ÏÈ M¿ÚÏÔÔ˘ - HÚ·ÎÏ‹. MÔÓfiÚ·ÎÙÔ 20 ÏÂ-

ÙÒÓ. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: AıËÓ¿ ¶·¿. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·‰‹Ì·˜, ¢. MÔÚʷΛ‰Ë˜, ÕÓÙÚ. ºÚ›ÏÈÓÁÎ. MÔ˘ÛÈ΋: N. TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜. ¶·Ú., ™·‚‚. 21.00.ú 10 (+ÔÙfi). NEO E§§HNIKO £EATPO °. APMENH ™. TÚÈÎÔ‡Ë 34,

EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489 TÔ „¤Ì· ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ô‰¿ÚÈ·. TÔ˘ EÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ NÙÂ

ºÈÏ›Ô. ™ÎËÓÔı.: °. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AṲ́Ó˘, XÚ. M›ÚÔ˜, ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, HÚ. MԢΛԢ, AÓ. °È·ÁÎÈÒ˙Ë, º. BÔÏfiÚÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋) Î·È 18.15, K˘Ú. 20.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ./·È‰.) NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, ÙËÏ. 210 8827.000 X›ÏË KÏÂÈÛÙ¿. TÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ M·Î N¿ÏÈ. ™ÎËÓÔı.: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, §. ™·Îο, AÏ. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘, ŒÊË MÔ˘Ú›ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (¶¤Ì. Ï·˚΋), ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15, K˘Ú. 19.30 ú 22, ú 15 (Ï·˚Τ˜), ú 14 (ÊÔÈÙ.). O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 ¢Ô‡Ï˜. TÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÚ‚·Ó›ÙË, P. ¶ÈÙٷ΋, M. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.-™·‚‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), ∫˘Ú. 20.00. ú 20, ú 16 (Ï·˚΋), ú 14 (ÊÔÈÙ.). O¢OY KYK§A¢øN ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ 11, 210 8217.877 Bella Venezia. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: XÏ. OÌÔϤÓÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: : •. K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, E‡. ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, §. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, §. BÔÁÈ·Ù˙‹˜. TÚ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 14 (ÊÔÈÙ.) ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, PÔ˘Ê, 210 3450.922

M‡Á· TÛ TÛÂ. KˆÌˆ‰›·

ÙˆÓ P¤È KÔ‡ÓÂ˚, T˙ÔÓ TÛ¿Ì·Ó. Afi‰ÔÛË-™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÏ. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, EÏ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, YÚ. M·Ó¤. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23,ú 19, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ¶EPOKE O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 2, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5240.040

™ÔÚÌ·˝Ó˘, º. Z·Ú›ÎÔ˜, K. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú17, ú 15 (ÊÔÈÙ.). ™HMEIO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 10 (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ), K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.579 ¶ÚÔ‰ÔÛ›·. TÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Iˆ. M·ÎÚ‹, °. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘, A˘Á. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 12 (ÊÔÈÙ.)

OÈ Ú¿ÛÈÓ˜, ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜, ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ÔÈ ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜.

™TOA MÈÛΛÓË 77, 3Ë ÛÙ¿ÛË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7770.145

EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ M. ÕÓıË, £. BÂÚ‡ÎÈÔ˘, °. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: T. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. æ¿ÏÙ˘, B. TÚÈʇÏÏË, K. TۿΈӷ˜, EÏ. ºÈÏ›ÓË, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, N. ¢fiÁη. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚., K˘Ú. Î·È 18.30. ú 20,ú 15, ú 15 (Ï·˚΋),ú 15 (ÊÔÈÙ.·È‰.), ú 23 (™¿‚. ‚Ú·‰.)

H ˉÔÓ‹ Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜.

¶O§ITEIA ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.665 H TÚ·Â˙·Ú›·. TÔ˘ A. R. Gurney. ™ÎËÓÔı.: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. T˙·Ì·ÚÁÈ¿˜, K. Z·Ì¿Ú·˜ XÚ. K·ÛÙ·Ó¿. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.).

™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 39°41, °Î¿˙È, 210 3462.308 H ¢›ÎË. TÔ˘ ºÚ·ÓÙ˜ K¿Êη. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, IÊ. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, °. °ÂˆÚÁ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ.K˘Ú. 21.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.)

¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 The Man who - A˘Ùfi˜ Ô˘ NfiÌÈ˙Â. TˆÓ ¶›ÙÂÚ MÚÔ˘Î,

M.-EÏ. EÛÙȤÓ. MÙÊÚ.: ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Renate Jett. ™ÎËÓ-ÎÔÛÙ.: S. Weber. MÔ˘Û.: M. Tabrizi-Zadeh. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. °·Ï¿Ù˘, B. K·Ú·ÌԇϷ˜, M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢. T¿ÚÏÔÔ˘. ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.00. ú 15 (¶¤Ì.), ú 13 (¶·Ú.), ú 20 (™¿‚‚., K˘Ú.), ú 13 (ÊÔÈÙ.)

TÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, AÏ. KÔ‡ÚÔ˜, ¶. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ™. ™·Ú·ÊÈ·Ófi˜. ¶¤Ì.™¿‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00. ú 20,ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.).

™XE¢IA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3477.448 X·Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ’ fiÓÂÈÚÔ... MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ «M·ÙˆÌ¤ÓÔ Á¿ÌÔ» ÙÔ˘ §fiÚη. ™ÎËÓÔı.: Aı. ¶·¿. MÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È live: Active Member, N›ÎÔ˜ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿). ¶·›˙Ô˘Ó: Aı. ¶·¿, K. ™·‚Ú¿ÓË, K. K·Ú·‰‹Ì·˜, ¢. MÔÚʷΛ‰Ë˜. ¶·Ú. 23.45, ú 15. ª¤¯ÚÈ 17/2. ™˘Á¯ÒÚÂÛË. T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B.

K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. M·ÎÚ‹, T˙. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, K. °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘, XÚ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. KÔ˘ÙÛÔ˘Ó¿ÎË. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.15. Afi 26/1. TZENH KAPEZH Aη‰ËÌ›·˜ 3, 210 3636.144 ŒÓ· η¤ÏÔ ·fi „¿ı· IÙ·Ï›·˜. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ E˘Á. §¿-

ÌȘ. ™ÎËÓÔı.: X. PÒÌ·˜-AÓ. X·Ù˙ËÛÔÊÈ¿-N. Zԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, XÚ. E˘ı˘Ì›Ô˘, ™. ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, TÂÙ. (Ï·˚΋) 20.15, ™¿‚‚., K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 17 (ÊÔÈÙ.). TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 X¿È A̤ÚÈη II - H ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ºÔ˘ M·Ó TÛÔ˘. K›ÌÂÓÔ-

™ÎËÓÔı.: AÏ. ™ˆÙËÚ›Ô˘. ™ÎËÓ.: XÚ. KÔÏfiη. ™Î›ÙÛ·: A. ¶Ï·¯Ô‡Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E‡· ™ÈÌ¿ÙÔ˘, AÏ. ™·ÚË·Ó›‰Ë˜, AÏ. ZˆÈÔÔ‡ÏÔ˘, AÏ. ™ˆÙËÚ›Ô˘. TÚ.-TÂÙ. 21.30, ú 15. •·ÊÓÈο ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘.

™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. A‰·Ì¿ÎË, EÈÚ. M·ÏÙ¿ KÚ. K·ÙÛÔ‡Ï˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30, ¢Â˘Ù. 20.30. ú 15 (+ ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ). TPENO ™TO POYº ™È‰ËÚ/ÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ PÔ˘Ê (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜), 210 5298.922, 6937 604.988 £Â·ÙÚÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ: ™¿Û ÙË ÛȈ‹. TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ¶ÔÏÈ¿ÎÔÊ.

™ÎËÓÔı.: T. §‡Á·ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: T. §‡Á·ÚË, ÕÚÙÔ A·ÚÙÈ¿Ó, K. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, £. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ™. ¶ÂÚ‰›Ô˘, £. BÏ·‚È·Ófi˜. TÂÙ.-™·‚. 21.00, ∫˘Ú.

™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· N›ÎÔ˘ K·ÌÙÛ‹ Ì ÙȘ M›Ó· A‰·Ì¿ÎË, EÈÚ‹ÓË M·ÏÙ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ TfiÔ˜ AÏÏÔ‡ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. O ÔÈËÙ‹˜ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó Âı·›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ÊÚȯÙfi ÙÚfiÔ Î·È ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ë Âڈ̤ÓË Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊË ÙÔ˘, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘Ù˘¯›·˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ. OÈ ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¿ÎÚ·, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ¿ÁÚȘ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ËÚÂÌ›·. £¤·ÙÚÔ TfiÔ˜ AÏÏÔ‡, KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17, K˘„¤ÏË, 210 8656004. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.30, K˘Ú.19.30, ¢Â˘Ù. 20.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ., Ó·Ó., ·ÏÏÔ‰., ÛÙÚ·Ù.) Î·È ¿ÏϘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âη¤ÓÙ (15) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 31/1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

19.00. ú 23, ú 16 (ÊÔÈÙ.) ªÔ˘ÛÈÎfi ‚·ÁfiÓÈ:K˘Ú›· ÌÔ˘ÛÈ΋, XÔÚ‡ÂÙÂ; MÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÎËÓÔı.-ÂÈÏÔÁ‹ ÙÚ·Á.: T. §‡Á·ÚË. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: X. KÂÊ·Ï¿, M. M·Ú›ÓÔ˜. XÔÚ‡ԢÓ: I. EÈÛÎfiÔ˘, EÏ. K·Ú·Ó¿ÛÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 20.00. ú 27 (+ ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›). TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Stand up comedy Ù˘ §. PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, AÏ. K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛ˘, K. P·‚ÓȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.K˘Ú. 22.00.ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.), ú 18 (¶·Ú.-™¿‚.). VANILLA BAR ™·ÚÚ‹ 37, æ˘ÚÚ‹, 6978 341.913 2 + Ó· ϤÓ - Reloaded. ¶·-

Ú¿ÛÙ·ÛË stand up comedy ·fi ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ K·ÙÈÓ¿ Î·È EÚÓ¤ÛÙÔ BÔ˘ÙÛÈÓfi. TÚ.-¶¤Ì. 21.15. ú 15 (+ÔÙfi), ú 12 (ÊÔÈÙ.+ÔÙfi). XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ N¤·˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡. MÂÁ¿ÏË ÛÎËÓ‹: ¢fiÎÙˆÚ º¿Ô˘ÛÙÔ˘˜. TÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ M¿ÚÏÔÔ˘. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, °. ¶˘Ú·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, KÏ.-¢. OıˆÓ·›Ô˘, M. £ÂÔ¯¿Ú˘, ŸÌ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, K. AÛÈÒÙ˘. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 20, ú 10 (ÊÔÈÙ.) MÈÎÚ‹ ÛÎËÓ‹: HϤÎÙÚ·. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: ŒÊË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §ÈfiÏÈÔ˜, °. ¶ÂÚϤÁη˜, N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, AÏ. K·ÏÙÛ›ÎË, T˙. £ÏÈ‚¤ÚË. TÚ., TÂÙ. 21.00, K˘Ú. 22.00. ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ●

¶OPTA MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 A͇ÚÈÛÙ· ¶ËÁÔ‡ÓÈ·. TÔ˘ °È¿ÓÓË TÛ›ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: IÂÚ. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, O‰. ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.30. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋), ú 13 (ÊÔÈÙ.). Afi 26/1. ¶POBA A¯·ÚÓÒÓ & H›ÚÔ˘ 39, 210 8818.117 TÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ °Ô˘fiÚÂÓ. KÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘

M¤ÚÓ·Ú ™ˆ. ™ÎËÓÔı.: ™. TÛfiÁη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. P·˙‹, ™. TÛfiÁη˜, T. ZÒÙÔ˜, ¶. K·Ù¤Ú˘, XÚ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶¤Ì. (Ï·˚΋), K˘Ú. 19.30, ¶·Ú.-™¿‚. 21.15. ú 18, ú 12 (ÔÌ·‰./ÊÔÈÙ.). ¶PO™KHNIO K·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 8 & ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË, 210 8252.242 ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ. TÔ˘ ÿÓÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó. MÂÙÊÚ.: Z. æ¿ÏÙ˘. ™ÎËÓÔı.: N. KÔÓÙÔ‡ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·Ì¤ÙË, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì-™¿‚. 21.15, ™¿‚. Î·È 18.00, K˘Ú. 20.00. ú 21, ú 15. O M·ÚÍ ÛÙÔ ™fi¯Ô. MÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ X¿Ô˘·ÚÓÙ ZÈÓ. ™ÎËÓÔı.: Aı. K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. EÚÌËÓ‡ÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 18, ú 14 (ÊÔÈÙ.). POE™ I¿Î¯Ô˘ 16, °Î¿˙È, 210 3474.312 PÔ‰¿ÎÈÓÔ KÔÌfiÛÙ·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÈÁÎ¤Ï MÈÔ‡Ú·. ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÔ‚·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: EÏ. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, K. Z·¯¿ÚˆÊ, M. K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, N. K¿ÈÔ˜, AÏ. KÔ˘ÏÔ‡ÚË, £. KÔ˘ÚÏÔ˘Ì¿˜. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. (Ï·˚΋) 18.15, K˘Ú. 20.00. ú 20, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ø¯, Ù· ÓÂÊÚ¿ ÌÔ˘! TÔ˘ M¿ÌË TÛÈÎÏËÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: EÏ. °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. •¤ÓÔ˜, M.

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 37


>> ∆È ·›˙ÂÙ·È §I™TA °AMOY ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÚÙÔηϿÎË. M ÙÔ˘˜: °ÈÒÚÁÔ KÈÌÔ‡ÏË, AÏÂÍ›· K·ÏÙÛ›ÎË. MAP°APITA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

(* *) MATCH POINT ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓ·ı·Ó PȘ-M¿ÁÈÂÚ˜, ™Î¿ÚÏÂÙ °ÈÔ¯¿ÓÛÔÓ. A§E•AN¢PANESCAFE, AT§ANTI™, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ºA§HPO, CINE CITY, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON ABANA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* * *) ¶O™O M’ A°A¶A™; (COMBIEN TU M’ AIMES?) ÙÔ˘ MÂÚÙÚ¿Ó MÏȤ. M ÙÔ˘˜: MfiÓÈη MÂÏÔ‡ÙÛÈ, MÂÚÓ¿Ú K·Ì¿Ó. A£HNAION-CINEPOLIS, ¢ANAO™, ¢IANA, I§ION, NANA CINEMAX, ™¶OPTIN°K, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

¶APANOMO ¶A£O™ (ASYLUM) ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ M·ÎK¤Ó˙È. M ÙÔ˘˜: N·Ù¿Û· P›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, ÿ·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ. A§ºABI§-BAR CINEMA, A™TY-CINEMA, XA´§A´º, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* *) ™YPPIZA (JARHEAD) ÙÔ˘ ™·Ì M¤ÓÙ˜. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÈÎ T˙›ÏÂÓ¯·Ï, T˙¤ÈÌÈ ºÔÍ. AE§§ø CINEMAX 5+1, A£HNAIONCINEPOLIS, AI°§H, ZEA, MAP°APITA, NANA CINEMAX, ™¶OPTIN°K, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

(* *) FUN WITH DICK AND JANE: O§A TA §EºTA ÙÔ˘ NÙÈÓ ¶¿ÚÈÛÔÙ. M ÙÔ˘˜: T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚, T›· §ÂfiÓÈ. AE§§ø CINEMAX 5+1, A£HNAION-CINEPOLIS, A£HNAIONNESCAFE, AI°§H, A§EKA ¢HM.KIN.ºO™ ¢.Zø°PAºOY, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, BAPKIZA, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA CINEMAX, NANA CINEMAX, CINE CITY, CINERAMA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* * *) OI ANAMNH™EI™ MIA™ °KEï™A™ (MEMOIRS OF A

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏ GEISHA) ÙÔ˘ PÔÌ M¿ÚÛ·Ï. M ÙÔ˘˜: Z·ÓÁÎ ZÈÁ›, °ÎÔÓÁÎ §È. AE§§ø CINEMAX 5+1, A£HNAION-CINEPOLIS, A£HNAION-NESCAFE, ATTA§O™, ATTIKON CINEMAX CLASS, KHºI™IA CINEMAX, MAP°APITA, NANA CINEMAX, ¶A§A™, ™INE XO§AP°O™, TPIA A™TEPIA, ºA§HPO, ºOIBO™, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* *) °OYA§A™ & °KPOMIT ™TON TEPA™TIO §AXANOKH¶O (WALLACE & GROMIT IN THE CURSE OF THE WERE-RABBIT) ÙˆÓ ™ÙÈ‚ MÔÍ, NÈÎ ¶·ÚÎ. A£HNAION-

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 Gabrielle 19.00 / OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 20.45, 23.00 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 17.30

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: Breakfast on Pluto ¶ÂÌ-¶·Ú, TÚÈ-TÂÙ 15.20, ™·‚-¢Â˘ 18.00, 20.40, 23.20 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 12.00, 14.00, 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ

ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.20, 20.10, 23.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 15.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 15.30 / KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.00, 20.20, 22.40 A›ıÔ˘Û· 3: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-¢Â˘ 15.00, 17.00 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 19.00, 21.00, 23.00 A›ıÔ˘Û· 4: ™‡ÚÚÈ˙· 22.30 / ¶fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜; 20.30 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00

A£HNAION -

A›ıÔ˘Û· 1: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 21.00, 23.00 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶·Ú-¢Â˘ 17.00, 19.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-K˘Ú 16.15 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00, 20.30 / ™‡ÚÚÈ˙· 23.00

‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 17.40, 19.40, 22.20

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 4, ¡. πˆÓ›·, 210 2712.640 Fun with Dick and Jane: ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 18.30, 20.30, 22.30

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334,

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 20.15, 22.30 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚K˘Ú 17.00, 18.30

210 6208.521 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00, 20.20, 22.40 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ¶·Ú-¢Â˘ 16.00

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 18.00,

(*) §OYºA KAI ¶APA§§A°H: ™EIPHNE™ ™TO AI°AIO ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË. M ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË TÛÈÌÈÙÛ¤ÏË, B›Î˘ K·ÁÈ¿. AE§§ø CINEMAX 5+1, A§IKH ¢HM.KIN/ºO™ N.MAKPH™, APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™, A™TEPIA, ¢HM.KIN/ºO™ PE•, ETOYA§, NANA CINEMAX, O™KAP, ¶§AZA, ™INEAK ¢HM.KIN/ºO™, ™OºIA, TPIA A™TEPIA, CINE CITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON O¶EPA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* * * *) OI TPEI™ TAºE™ TOY ME§KIA¢E™ E™TPA¢A (LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES ESTRADA) ÙÔ˘ TfiÌÈ §È T˙fiÔ˘Ó˜. AABOPA, A™TYCINEMA, ºI§I¶, GAZARTE

(* * * *) H NEKPH NYºH (TIM BURTON’S CORPSE BRIDE) ÙˆÓ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ, M¿ÈÎ T˙fiÓÛÔÓ. A£HNA´™, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

(*) TO XPONIKO TH™ NAPNIA: TO §IONTAPI, H MA°I™™A KAI H NTOY§A¶A ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ ÕÓÙ·ÌÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: T›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ, T˙fiÚÙ˙È X¤ÓÏÂ˚.

¢øƒ√ ¶ƒ√™∫§∏™∂π™ WESTERN (1/2, 21.00) TÔ˘ Manuel Poirier Ì ÙÔ˘˜ Sergi Lopez Î·È Sacha Bourdo. O IÛ·Ófi˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Á˘Ó·Èο˜ ¶¿ÎÔ ÎÈ Ô ÌÈÎÚÔη̤̈ÓÔ˜ PÒÛÔ˜ N›ÓÔ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ BÚÂÙ¿Ó˘, fiÔ˘ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È. MÈ· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ ÊÈÏ›· ÍÂÎÈÓ¿, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È ÎˆÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AıËÓÒÓ, ™›Ó· 31, 210 3398.600. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. 20 ‰ÈϤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ 1˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 31/1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

38 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

AºAIA NEWSTAR ART CINEMA ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534 H ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ 18.30 / Funny Games 21.00 / Antares 23.00 BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, µ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 18.45, 20.45, 22.45 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ¶·Ú-¢Â˘ 17.00 / H ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ X·Ú›ÙˆÓ· 18.20, 20.30, 22.40

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏË-

NESCAFE, MAP°APITA, NANA CINEMAX, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

AE§§ø CINEMAX 5+1, A£HNAIONCINEPOLIS, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™, KHºI™IA CINEMAX, MAP°APITA, NANA CINEMAX, NIPBANA CINEMAX, ™OºIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ●

Û·˜ 17.00, 19.40, 22.20

AÈÁ·›Ô 18.50, 21.00, 23.15 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-¢Â˘ 12.20, 15.15, 17.00 A›ıÔ˘Û· 3: Fun with Dick and Jane: ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¶·Ú-™·‚ 19.30, ¶·Ú-™·‚ 21.30, 23.30 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-¢Â˘ 12.30, 15.30, 17.30 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 16.40, 19.40, 22.40 / ™‡ÚÚÈ˙· 12.40 A›ıÔ˘Û· 5: ™‡ÚÚÈ˙· 00.30 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·: TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 12.00, ™·‚-¢Â˘ 14.30, 17.00 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë ¶·Ú-™·‚ 19.30, 22.30 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¶·Ú-™·‚ 22.30

NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-K˘Ú 15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.30, 20.20, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 20.40, 22.40 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 16.00 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 18.00 A£HNAï™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 H ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË 18.30, 20.15, 22.15

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666 Match Point 17.50, 20.20, 23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¶¿ıÔ˜ 19.00, 21.00, 23.00

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.45, 23.00 / O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ 16.45, 18.45

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Breakfast on Pluto 18.00, 20.30, 23.00

A£HNAION CINEPOLIS

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·-

A›ıÔ˘Û· 1: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ

Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010

‰·˜, 210 8946.617 Underworld: H ÂͤÏÈÍË 18.40, 20.50, 23.00

APOLLON FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·-

20.30, 23.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 16.30

A™TY-CINEMA ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221.925 OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 20.10, 22.30 / ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¶¿ıÔ˜ 16.15, 18.15 AT§ANTI™ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245 Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, MÂÙÚfi ¢¿ÊÓË, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 17.40, 20.00, 22.20 A›ıÔ˘Û· 2: Match Point 18.00, 20.30, 23.00

ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.15, 20.00, 22.45

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤È-

ÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 11.45, 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, 23.00, 01.15 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.45, 21.30, 00.15 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 12.30 ÌÂÙ·ÁÏ., 14.30 ÌÂÙ·ÁÏ., 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 / ™‡ÚÚÈ˙· 22.30, 01.00 A›ıÔ˘Û· 5: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 23.30 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 13.00, ¶·Ú™·‚ 13.30, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 15.45, ¶·Ú-™·‚ 16.15, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 18.00 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶·Ú-™·‚ 19.00, 21.15, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 23.30 A›ıÔ˘Û· 6: OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 19.30, 22.00, 00.45 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: H ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË, ÙÔ˘ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 19.00, 21.45, 00.45 A›ıÔ˘Û· 8: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 15.15, 21.15 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 12.15, 18.00, 00.00 A›ıÔ˘Û· 9: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15 / Wolf Creek: AfiÏ˘ÙÔ˜ TÚfiÌÔ˜ 00.30 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 12.00, 14.00, 16.00 / Underworld: H ÂͤÏÈÍË 18.15, 20.30, 22.45, 01.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ , 210 6104.100, KÚ·Ù.: 210 8108.080 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÏËÓ‡¯Ù·

Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 19.45, 22.00, 00.15 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45 A›ıÔ˘Û· 3: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 12.00, 15.15, 18.30 / OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 21.30, 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¢Â˘ 12.00, ¶ÂÌ-K˘Ú, TÚÈ-TÂÙ 12.15, ¢Â˘ 14.15, ¶ÂÌ-K˘Ú, TÚÈ-TÂÙ 14.30, ¢Â˘ 16.30, ¶ÂÌ-K˘Ú, TÚÈ-TÂÙ 16.45, ¢Â˘ 18.45, ¶ÂÌ-K˘Ú, TÚÈ-TÂÙ 19.00, ¶ÂÌ-K˘Ú, TÚÈ-TÂÙ 21.15 / ™‡ÚÚÈ˙· 23.30 A›ıÔ˘Û· 5 - CINEMA EUROPA: Breakfast on Pluto 13.45, 16.30, 19.15, 22.00, 00.45 A›ıÔ˘Û· 6 - CINEMA EUROPA: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 12.30, 14.30, 16.30 / KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.45, 21.15, 23.45 A›ıÔ˘Û· 7 - MAX SCREEN: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 13.30, 16.15, 19.00, 21.45, 00.30 A›ıÔ˘Û· 8: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 20.15, 22.30, 00.45 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 12.00, 14.45, 17.30 A›ıÔ˘Û· 9: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 11.15, 14.15, 17.15, 20.30, 23.30 A›ıÔ˘Û· 10: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 20.00 / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 22.15, 01.00 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 20.00 A›ıÔ˘Û· 11: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 11.00 ÌÂÙ·ÁÏ., 13.00 ÌÂÙ·ÁÏ., 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ., 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 19.15, 22.15, 01.00 A›ıÔ˘Û· 12: Match Point 12.15, 14.15, 17.15, 20.00, 22.45, 01.00 A›ıÔ˘Û· 13 - GOLD CLASS: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ™·‚-K˘Ú 16.15, 19.15, 22.15 A›ıÔ˘Û· 14 - GOLD CLASS: Match Point ™·‚K˘Ú 17.15, 20.00, 22.45

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1 - GOLD CLASS: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ™·‚-K˘Ú 16.45, 19.45, 22.45 A›ıÔ˘Û· 2 - GOLD CLASS: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ™·‚-K˘Ú 17.45, ¶ÂÌ 23.15 A›ıÔ˘Û· 3: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 23.15 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 12.00, 14.15,

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı ∆Ú›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 31/1 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ UNDERWORLD: H E•E§I•H ÙÔ˘ §ÂÓ °Ô˘¿È˙Ì·Ó. M ÙÔ˘˜: K¤ÈÙ M¤ÎÈÓÛÂ˚Ï, ™ÎÔÙ ™›ÓÙÌ·Ó. H ™ÂÏ›Ó ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ‚·Ì›Ú, M¿ÚÎÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ANNA NTOP, AT§ANTI™, °A§A•IA™, CINE CITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* * *) E§A ™TH £E™H MOY (IN HER SHOES) ÙÔ˘ K¤ÚÙȘ X¿ÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: K¿ÌÂÚÔÓ NÙ›·˙, TfiÓÈ KÔϤÙ. ¢‡Ô ·‰ÂÏʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜.A™TPON, °§YºA¢A, E§§H, NANA CINEMAX, TPIA A™TEPIA, ODEON CINEºI§OI MAPOY™I, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

KHºI™IA CINEMAX, NANA CINEMAX, CINE CITY, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(* *) KPYMMENO™ (CACHE) ÙÔ˘ M›Î·ÂÏ X¿ÓÂÎÂ. M ÙÔ˘˜: NÙ·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ, ZÈÏȤ٠MÈÓfi˜. N¢Ú҉˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ‰È¯·ÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ K¿ÓÓ˜. A£HNAION-CINEPOLIS, ¢ANAO™, MIKPOKO™MO™, TPIANON, APOLLON-FILMCENTER CINEMAX CLASS, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

ZATHURA: MIA ¶EPI¶ETEIA ™TO ¢IA™THMA ÙÔ˘ T˙ÔÓ º·‚Úfi. M ÙÔ˘˜: TÈÌ PfiÌÈÓ˜, T˙fiÓ· MfiÌÔ. ¶·È‰È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ «T˙Ô˘Ì¿ÓÙ˙È».AE§§ø CINEMAX 5+1, A£HNAION-

(* * *) BREAKFAST ON PLUTO ÙÔ˘ NÈÏ T˙fiÚÓÙ·Ó. M ÙÔ˘˜: K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, §›·Ì N›ÛÔÓ. ŒÓ· ÔÚÊ·Ófi ·ÁfiÚÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ÁÔÓÈο Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ‹, οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜ ÛÙ· 60’s Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ 70’s ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. PÂÛÈÙ¿Ï ıËÏ˘ÚÂÔ‡˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ M¤ÚÊÈ, ÒÚˆÛË ÙÔ soundtrack, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ûηڷ ̤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘... AE§§ø CINEMAX 5+1, AI°§H, INTEA§, KHºI™IA CINEMAX, NANA

CINEPOLIS, A£HNAION-NESCAFE, AI°§H, ETOYA§, ETOYA§-A§E•AN¢PA,

CINEMAX, NIPBANA CINEMAX, ¶TI ¶A§AI, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

16.30, 21.00, ¶ÂÌ, K˘ÚTÂÙ 23.15 / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 18.45 A›ıÔ˘Û· 4: Underworld: H ÂͤÏÈÍË ¶ÂÌ, ¢Â˘-TÂÙ 19.45, 22.00, TÚÈ 22.15, ¶ÂÌ, ¢Â˘TÂÙ 00.15, TÚÈ 00.30 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 5: ™‡ÚÚÈ˙· 19.15, 00.45 / Match Point 14.00, 16.30, 22.15 A›ıÔ˘Û· 6: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 11.15, 14.00, 16.45, 19.30, 22.30, 01.15 A›ıÔ˘Û· 7: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 12.15, 14.15, 16.15 A›ıÔ˘Û· 8: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.15, 23.15 A›ıÔ˘Û· 9: O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ 13.30 / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 16.45, 19.45, 22.45

A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.00 A›ıÔ˘Û· 11: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 12.00, 15.00, 18.00 / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 20.45, 23.30 A›ıÔ˘Û· 12: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45 A›ıÔ˘Û· 13: Wolf Creek: AfiÏ˘ÙÔ˜ TÚfiÌÔ˜ 23.00, 01.15 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 11.45, 14.00, 16.15, 18.30, 20.45 A›ıÔ˘Û· 14: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 19.00, 21.15, 23.30 / H ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË, ÙÔ˘ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 A›ıÔ˘Û· 15: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.45, 21.45,

00.30 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 13.00, 15.45 A›ıÔ˘Û· 16: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 11.30, 13.45, 16.00, 18.00 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.00, 23.00 A›ıÔ˘Û· 17: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 12.45, 15.00, 17.15, 19.30 / OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 21.45, 00.15 A›ıÔ˘Û· 18: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 12.30, 14.45, 17.00, 22.30, 00.45 / §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ 19.45 A›ıÔ˘Û· 19: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 11.15, 13.30, 16.00, 18.15, 20.30 / OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 22.45, 01.15 A›ıÔ˘Û· 20: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 11.15, 11.15, ¶ÂÌ-¶·Ú, K˘Ú-TÂÙ

13.15,15.15,17.15 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 19.15, 21.30, 23.45

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 12.30, 14.30, 16.45 / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 19.00, 21.45, 00.30 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 14.45, 19.45, 00.45 / Match Point 12.15, 17.15, 22.15 A›ıÔ˘Û· 3: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 12.00, 14.15, 16.30, 18.45 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 21.00, 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 13.00, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, ¶ÂÌ, K˘ÚTÂÙ 23.30 / H ΢ڛ· X¤-

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 39


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏ ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 23.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· 14.00, 17.30 / Underworld: H ÂͤÏÈÍË 20.30, 22.45, 01.00

19.00 Ì ˘fiÙ. / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 20.50, 22.45

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Breakfast on Pluto 17.00, 19.45, 22.20 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 01.00

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔ-

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË & ∫·Ï˘-

Á›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: Match Point 18.00, 20.30, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 18.10, 20.15, 22.30

„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950 Match Point 18.00, 20.30, 23.00

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Match Point 18.00, 20.30, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 17.30, 20.00, 22.30

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 19.00, 21.00, 23.00 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· K˘Ú-¢Â˘ 15.00, 17.00 A›ıÔ˘Û· 2: Match Point 17.45, 20.15, 22.45 A›ıÔ˘Û· 3: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 19.00 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 21.00, 23.00 A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00, 20.30, 23.00

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 18.30, 20.30, 22.30 ¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.00, 20.30, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 20.10, 22.10 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-K˘Ú 16.30, 18.10

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 22.15 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 17.40, 20.00

KHºI™IA CINEMAX §. KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-¢Â˘ 14.50, 17.00 / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 19.00, 21.00, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 15.00 / Breakfast on Pluto 17.30, 20.00, 22.30 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 00.30

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 Breakfast on Pluto 18.00, 20.30, 23.00 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 01.15 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 15.30

ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 Match Point 17.40, 20.20, 23.00

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 17.00, 19.45, 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 18.15,

15.00, 17.00, 19.10, 21.10, 23.20 A›ıÔ˘Û· 5: H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 22.50 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-¢Â˘ 14.00, 16.10, 18.30, 20.40, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 22.50 A›ıÔ˘Û· 6: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ¶·Ú-¢Â˘ 15.50, 18.20, 20.50, 23.30 A›ıÔ˘Û· 7: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.10, 20.30, 23.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 14.30, ¶·Ú-¢Â˘ 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.10, 20.10, 23.10 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Underworld: H ÂͤÏÈÍË ¶·Ú-TÂÙ 16.30, 18.50, 21.10, 23.30 A›ıÔ˘Û· 2: O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜ ¶·Ú-TÂÙ 17.10, 20.10, 23.10 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ¶·Ú-TÂÙ 17.20, 19.20, 21.20, 23.20 A›ıÔ˘Û· 4: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶·Ú-TÂÙ 16.10,18.30, 20.40, K˘Ú-TÂÙ 22.50 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 22.50 A›ıÔ˘Û· 5: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¶·Ú-TÂÙ 18.00, 20.00, 22.00, 00.10 A›ıÔ˘Û· 6: Match Point

7515.434 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.20, 20.00, 22.40 / B¿ÏÈ·ÓÙ, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ K˘Ú 11.30, ™·‚K˘Ú 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00, 20.30, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: MËÓ •·Ó·Á˘Ú›ÛÂȘ 17.50, 20.00, 22.30

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291.800 Breakfast on Pluto 17.30, 20.00, 22.40

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔ-

KHºI™IA CINEMAX 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.00, 19.40, 22.30

MAP°APITA ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9568.370 A›ıÔ˘Û· 1: §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ 23.00 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 16.30 / HıÈÎfiÓ AÎÌ·ÈfiÙ·ÙÔÓ 19.00, 21.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.30, 20.00, 22.30 / M·‰·Á·ÛοÚË ™·‚-¢Â˘ 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 17.50, 20.20 / ™‡ÚÚÈ˙· 22.50 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-¢Â˘ 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

MIKPOKO™MO™ PRINCE §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106,

STER CINEMAS EÌÔÚÈ-

MÂÙÚfi ºÈÍ , 210 9215.305 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 17.40, 20.00, 22.20

NANA Cinemax §. µÔ˘E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 17.00, 19.45, 22.30 EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 Match Point 17.00, 19.45, 22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶·Ú-¢Â˘ 16.20 / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.20, 20.40, 23.00

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 18.30, 20.30, 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 19.00, 21.00, 23.00 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-¢Â˘ 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

GAZARTE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32, °Î¿˙È, 210 3452.277 The Corporation ¶ÂÌ, TÂÙ 22.30 / EÁÒ, ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¶·Ú, K˘Ú, TÚÈ 22.30 / OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· ™·‚, ¢Â˘ 22.30

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-K˘Ú 17.10 Ì ˘fiÙ.,

ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¶·Ú 12.45,14.45, ¶Â̶·Ú, TÚÈ-TÂÙ 16.45, 18.45, 20.45, 22.45 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-¢Â˘ 12.30,16.00 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô ¶·Ú 14.00, ¶Â̶·Ú, TÚÈ-TÂÙ 16.20, 18.40, 21.00, 23.15 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-¢Â˘ 12.45 , 15.00, 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-¢Â˘ 12.15, 14.30,14.30,14.30, 14.30, ™·‚ 16.00 / Breakfast on Pluto ¶·Ú 12.30, ¶ÂÌ 15.10 A›ıÔ˘Û· 4: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 15.30, 18.30, 21.30 / ™‡ÚÚÈ˙· ¶ÂÌ-¶·Ú, TÚÈ-TÂÙ 12.30, 00.15 / O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ 12.40, 15.40 A›ıÔ˘Û· 5: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ 12.10,14.00 ,15.50 ÌÂÙ·ÁÏ. / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ¶ÂÌ-¶·Ú, TÚÈTÂÙ 12.20,15.00, 17.40, 20.20, 23.00 A›ıÔ˘Û· 6: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶·Ú-¢Â˘ 13.15, 15.30, 17.45 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú™·‚ 22.15 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 20.00 / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 22.15, 00.10

40 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-K˘Ú 12.20, ™·‚-K˘Ú 14.40, 17.00, 19.30 / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 21.40 / ™‡ÚÚÈ˙· 23.40 A›ıÔ˘Û· 2: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 18.30, 20.30, 22.30, ¶·ÚK˘Ú 00.30 / ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë ™·‚K˘Ú 11.00, 13.30, 16.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 12.10,14.00 ,15.50, 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ. / Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 19.20, 21.30, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 23.20 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 23.20 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-K˘Ú 11.30, 14.20, 17.30 / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 20.20, 22.45 A›ıÔ˘Û· 5: Underworld: H ÂͤÏÈÍË ™·‚-K˘Ú 11.10, 13.20, 15.30, 17.50, 20.00, 22.15, ¶·Ú-K˘Ú 00.20 A›ıÔ˘Û· 6: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 17.50, 19.50, 22.00, 00.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 13.00,15.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ ™·‚-K˘Ú 13.10, 15.10, 17.10 / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 19.10, 21.50, ¶·ÚK˘Ú 00.10 A›ıÔ˘Û· 8: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 18.40, 21.15, 23.50 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-K˘Ú 12.50, 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: Match Point ™·‚-K˘Ú 15.40, 18.20, 21.00, 23.30 A›ıÔ˘Û· 10: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.20, 20.10, 23.00 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚K˘Ú 12.40, 14.50

20.30, 22.50 A›ıÔ˘Û· 3: Match Point 16.45, 19.30, 22.10

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 18.00, 20.15, 22.30

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë ™·‚¢Â˘ 14.40, 17.20, 20.00 / Underworld: H ÂͤÏÈÍË 22.30, ¶·Ú-K˘Ú 00.40 A›ıÔ˘Û· 2: ™‡ÚÚÈ˙· 22.10, ¶ÂÌ-¢Â˘ 00.30 / KÈÓÁÎ KÔÓÁÎ 18.00 A›ıÔ˘Û· 3: MËÓ ÙÔ ÂȘ... Ô‡Ù ÙÔ˘ ¶·¿ ™·‚-¢Â˘ 14.20, 16.40 / KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.50, 21.20, 23.50 A›ıÔ˘Û· 4: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ™·‚-¢Â˘

Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-¢Â˘ 15.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: Match Point ™·‚-¢Â˘ 14.10, ¶ÂÌ-¢Â˘ 16.30, TÂÙ 18.30, ¶ÂÌ-TÚÈ 19.00, 21.30, 00.10 A›ıÔ˘Û· 10: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ™·‚-¢Â˘ 15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.40 A›ıÔ˘Û· 11: Underworld: H ÂͤÏÈÍË ™·‚-¢Â˘ 15.20, 17.30, 19.50, 22.00, 00.20 A›ıÔ˘Û· 12: OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ ™·‚-¢Â˘ 16.00, 18.40 / ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¶¿ıÔ˜ 21.00, ¶ÂÌ-¢Â˘ 00.00

¶·Ú-TÂÙ 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 A›ıÔ˘Û· 7: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ™·‚-K˘Ú 15.00, ¶·ÚTÂÙ 17.40, 20.20, 23.00 A›ıÔ˘Û· 8: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ¶¤Ì. 17.20, 19.20, 21.20, 23.20 / MËÓ ÙÔ ÂȘ ... Ô‡Ù ÙÔ˘ ·¿ ¶·Ú. - TÂÙ. 18.10, 20.30, 22.40, ™¿‚‚. - K˘Ú. Î·È 15.30 A›ıÔ˘Û· 9: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 16.40, 19.10, 21.50, 00.30 A›ıÔ˘Û· 10: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 18.20, 21.40, 00.00 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

Á›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.15, 20.00, 22.50

™OºIA ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ¶ÂÌ-K˘Ú 17.10 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ. / §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô ¢Â˘-TÂÙ 17.45, 20.00, 22.30

™¶OPTI°K KˆÓÛÙ/ÓÔ˘ ¶·-

Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë 18.15, 20.30, 22.40 A›ıÔ˘Û· 2: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.00, 19.40, 22.15

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 16.45, 18.45, 20.45, 23.00

Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18 N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 / 210 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 17.30, 20.00 / ™‡ÚÚÈ˙· 22.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 17.00, 19.00 / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 21.00, 23.00

ODEON STARCITY

¶A§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210

STER CINEMAS A°.

ODEON O¶EPA

Îfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.00, 19.30, 22.00, ¶·Ú-K˘Ú 00.30 / °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-K˘Ú 11.00, 13.00, 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 21.40, ¶ÂÌ, K˘ÚTÂÙ 00.00 / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ¶·Ú-™·‚ 00.00 / Zathura: MÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™·‚-K˘Ú 12.10,14.30, 16.50, 19.20 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ™·‚-K˘Ú 12.40, 15.40 / ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 18.20, 21.00, ¶ÂÌ, K˘Ú-TÂÙ 23.40 / H ΢ڛ· X¤ÓÙÂÚÛÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¶·Ú-™·‚ 23.40 A›ıÔ˘Û· 4: Underworld: H ÂͤÏÈÍË 19.10, 21.20, 23.30 / §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ 17.15 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-K˘Ú 11.20, 13.15, 15.20 A›ıÔ˘Û· 5: Fun with Dick and Jane:ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ 18.10, 20.20, 22.20, ¶·ÚK˘Ú 00.20 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 11.10, ™·‚-K˘Ú 12.50, 14.40, 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: °Ô˘fiÏ·˜ & °ÎÚfiÌÈÙ, ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ ™·‚-K˘Ú 11.30, 13.30, 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. / ™‡ÚÚÈ˙· 17.30 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.00, 23.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 12.20, 14.10 , 6.00 ÌÂÙ·ÁÏ. / ¶fiÛÔ Ì' ·Á·¿˜; 18.00 / Match Point 20.10, 22.40

TITANIA Cinemax £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3811.147 ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 17.30, 20.00, 22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.30 / OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 20.00, 22.45 / TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ™·‚-K˘Ú 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 17.45, 20.15, 22.45 / TÔ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ ™·‚-K˘Ú 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 KÚ˘Ì̤ÓÔ˜ 18.20, 20.40, 23.00

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ıÔ˘Û· 1: Match Point 18.00, 20.30, 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ 17.15, 20.00, 22.45

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 OÈ ÙÚÂȘ ٷʤ˜ ÙÔ˘ MÂÏÎÈ¿‰Â˜ EÛÙÚ¿‰· 18.00, 20.15, 22.30

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ °Î¤ÈÛ·˜ ™·‚-K˘Ú 17.30, ¶ÂÌ-¶·Ú, ¢Â˘-TÂÙ 20.10, ™·‚-K˘Ú 20.40 / ™Â ‚Ϥˆ... Í·Ó¿ 18.00, 22.50

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô ¶·Ú-K˘Ú 20.00, ¶ÂÌ, ¢Â˘-TÚÈ 21.00, ¶·Ú-K˘Ú 22.15

∞ƒ∆∂ªπ™ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 19.00, 21.30

¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ & MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 58, 210 5023.463 TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ N¿ÚÓÈ·:TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ,Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ë ÓÙÔ˘Ï¿· ¶ÂÌ-K˘Ú 20.00, ¶ÂÌK˘Ú 22.30

ODEON MA°IA x·ÏΛ‰·, TËÏ. 22210-25625 Underworld: H ÂͤÏÈÍË 17.50, 20.10, 22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA, 22940 25439 OÈ ·‰ÂÚÊÔÈ °ÎÚÈÌ 20.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. KIN/ºO™ ONEIPO M·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4833.453 TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· 18.00, 20.00, 22.00

¢HM. KIN/ºO™.PE• AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 5, ÕÁ. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, 210 4626.484 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 18.00, 20.15, 22.30

∑EA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 ¶ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ÚÔηٿÏË„Ë 17.30, 20.00 / ™‡ÚÚÈ˙· 23.00 ™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹:™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô 17.50, 20.10, 22.30 XAï§Aïº ¶Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4120.524 ¶·Ú¿ÓÔÌÔ ¶¿ıÔ˜ 18.20, 20.20, 22.20 ●


26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 41


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

ART

DIGITAL ART

LAST CALL

●Alphadelta Gallery hosts the first solo exhibition of Vassilis Polychronakis. The artist creates scenarios with no beginning or end; narrative fragments of reality or dreams. His obsession with the shaping of human character, a process in which both social and cultural conditions seem to have a hand, thrusts the figures in his works from boredom straight into an eruption of vented feeling, depicting the road to personal satisfaction and social climbing, through both painting and photography. Alphadelta Gallery, 3 Pallados St., 210

●The Platforma Company of Urban Culture organizes and presents «Youthicons». This is an event that will be completed in two weekends, including video projections, reviews and panel discussions, through which a young Athenian audience will have the opportunity to expand its knowledge and understanding of various facets of digital art such as film and video installations, among others. The event signals an attempt at creating a network through which contemporary, digital visual discourse may be articulated and through which youths from around Europe may participate in a shared experience. On 28 - 29/01 at 18.00-23.00 at

The European Independent Film Festival invites young and resourceful filmmakers from around the globe to accept the challenge of entering the film industry and stand beside renowned professionals. The ECU Film Festival, which will be held at the prominent Bibliotheque Nationale de France in Paris on 25 and 26/03, aspires to bring world attention upon independent filmmaking through guaranteeing an international audience and provide access for independently created films to an international film market since talent scouts from major film companies are on the event’s guest-list. The deadline for submission of proposals is less than a month away. Hurry up! For info:

3228.785, until 11/03

●Artist Yiannis Kontaratos turns his back to his customary geometrical patterns but remains faithful nonetheless to his specific idiom: a restrained palette and a tendency toward abstraction that thwarts all attempts at a univocal interpretation. In this exhibition he presents largescale paintings where organic forms emerge out of indefinable backgrounds. Humans or animals, dead or alive, suffering or making love present the viewer with a true riddle. Ileana Tounta, Armatolon & 48 Klefton St., 210 6439.466, until 25/02

the poet of the seas, featuring contemporary, experimental, original artworks by 24 graduates and senior students who employ different media in a bold approach of the interaction between visual art and poetry. The exhibition will also be featuring portraits of the poet and archival material from his family collection. The Benakis Museum, 138 Piraeus

●At Fournos, Center for Digital culture, artist Nikos Yiavropoulos sets off on a quest to define the meaning of words and symbols that relate to beauty, aesthetics, eternal youth and love, in an original, critical and almost lyrical way through his video-sculpture work. The unlimited potential of video art has been extensively explored to produce the ultimate audiovisual stimulus and create a field for the exchange of ideas regarding contemporary aesthetics. Fournos, 168 Mavromichalis St., 210

St., until 05/02

6460.748, 20.00-24.00 until 29/01

«YOUTHICONS»

1

●The National Book Center, in collaboration with The Benakis Museum and the School of Fine Arts, organizes an exhibition inspired by Nikos Kavadias,

Gazarte and on 25 - 26/02 at 18.00-23.00 at Bios. Free entrance. www.platforma.gr/youthicons

HOME X∂πªø¡∞™ 2005 - 2006

TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Athens Voice

∫À∫§√º√ƒ∂π ¶∞¡∆√À ∫∞π ¢øƒ∂∞¡ ™ÙË ÛÂÏ›‰· 06 ı· ‚ÚÂȘ...

MÂ˙fiÓ KÔÌÈÓÂ˙fiÓ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K˘Ú›ÙÛË «...O M¿ÓÔ˜ Î·È Ë MÔ˘ÌÔ‡ X·Ù˙ÈÏ‚Ȥ Ì¿˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡Ó ÛÙ· ¿‰˘Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ËÛ˘¯·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: «ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·Á¿Ë, ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο Û›ÙÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛ‡Ԣӻ.

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ Û fiÏ· Ù· Flocafe, ÛÙÔ The Mall, Û fiÏ· Ù· NEOSET Î·È Û ¿ÏÏ· 200 ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. 42 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

www.ecufilmfestival.com

SEMINARS A seminar on the Art and Methods of acting, addressed to actors, directors and drama school students will be attended by Richard Niotzim, associate and student of Grotowski. Niotzim uses various methods that might help bring to the surface the best of an actor's talent and to enhance his acting potential. At Theatro Ergastiri, 16 Agias Theklas St., Psyrri, 210 3252.676, 3-7/02


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

ªÈ· Ê¿ÚÛ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ËıÒÓ

IT’S KITTEN, DARLING! ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ BREAKFAST ON PLUTO ™ÎËÓÔıÂÛ›·: NÈÏ T˙fiÚÓÙ·Ó ™ÂÓ¿ÚÈÔ: NÈÏ T˙fiÚÓÙ·Ó, ¶·Ù M·ÎK¤ÈÌ ¶·›˙Ô˘Ó: K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, §›·Ì N›ÛÔÓ ***

Ÿˆ˜ Î·È Ì ÙÔ «Butcher boy» (1997), Ë Ó¤· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¶·Ù M·ÎK¤ÈÌ Ì ÙÔÓ NÈÏ T˙fiÚÓÙ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ıÏÈÌ̤ÓË ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfiÙËÙ·, ·fi ‰fiÛÂȘ ÔÓÂÈÚÈÎÔ‡ (·Ó fi¯È ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓÔ˘) Î·È ·fi Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÊÈÏÌ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ·ÏÏ¿ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÈ· Û·ÏÂ̤ÓË Ù¿ÛË ÁÈ· Ê˘Á‹. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÎÎÈÓÔÏ·›Ìˉ˜ Ô˘ ÂÙ¿Ó Û ̷ÁÈο ÙÚ¿‚ÂÏÈÓÁÎ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÌÈ·˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ fiÏ˘ ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›·; ™Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¿ÙÂÚ M¤ÚÓ·ÚÓÙ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¶¿ÙÚÈÎ MÚ¤ÈÓÙÂÓ, ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ̿ӷ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ Ë Ê‡ÛË ÙÔ ÒıËÛ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÌÂ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ ÙÔ cross-dressing. Afi Ù· Û¯ÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ¶¿ÙÚÈÎ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛfiÓ· Ù˘ «K›ÙÂÓ», ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ·ÏÏ¿ ·Ó·Ó¤ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ôηχ„ÂˆÓ Î·È ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË, Ô ¶¿ÙÚÈΠηٷϷ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ˆÚ¿ Ô ÙfiÔ˜, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‚·ÏÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙˆÓ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓˆÓ 70’s, Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ IÚÏ·Ó‰Ô‡˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ô˘ ÚÔ‡ÊËÍ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙË Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ. ŒÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿. °È· Ó· ‰ÂÈ ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙË Û‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ camp icon Ù˘ M›ÙÛÈ °Î¤ÈÓÔÚ Â›¯Â ‰›ÎÈÔ. °È· Ó· ‰ÂÈ ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ÂΛÓË... K¿ı ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ Ô˘ ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ê·ÚÛÈÎfi, ·ÓÙÈ-Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. A˘Ùfi ÙÔ ÍÂʇÏÏÈÛÌ· ‰›ÓÂÈ, ÌÔÈÚ·›·, ¤Ó·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·fi ÛÂοӘ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. TÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ T˙fiÚÓÙ·Ó ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, Ê˘ÛÈο. K·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ·Ó¿Ï·ÊÚË, ·ÏÏ¿ ÙÔ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓÔ ·Ù¿ÂÈ ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÔÙ¤ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. AÏ¿, Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ «Breakfast on Pluto» οıÔÓÙ·È ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Î·È ‰È¯¿˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ‰Ú¿Ì· ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÁÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏË ÙÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÌÈ·

performance ıËÏ˘Ú¤ÂÈ·˜. K·È ÔÈ ÈÓÂÏȤ˜ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ۈ ‚›·ÈˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ·ÏÒ˜ ‹ Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ T˙fiÚÓÙ·Ó Ó· ·›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ «K›ÙÂÓ», Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ. ™ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ fiÙ ‚¿˙ÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·, fiÙ ÍÂÛ·ÏÒÓÂÈ ˘ÛÙÂÚÈο (˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÛÂοӘ fiÔ˘ Ë «K›ÙÂÓ» ηٷÙÚÔÒÓÂÈ ˆ˜ Ì˘ÛÙÈÎfi˜

Ú¿ÎÙˆÚ ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÊÏÈÙ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì Chanel ÓÔ‡ÌÂÚÔ 5!), ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. MÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ·; °È· ÌÈ· «¯·Ì¤ÓË» ‰Â‡ÙÂÚË Ê‡ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜; ◊ ÌÈ· Ê¿ÚÛ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ... ËıÒÓ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÔ¿ÚÈ Î·È Ï˘ÁÌÔ‡˜ ·Ó¿ ‰ÂηÂÙ›·; ◊ ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤Ó˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÂÓfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ Â›Ó·È ÓÙÈÎÂÓÛÈ·Ófi Î·È ÎÏ·ÛÈÎfi Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ;

Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. Ÿ¯È ÌÔÓ¿¯· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ T˙fiÚÓÙ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ̛˙ÂÚÔ, ‰‡ÛÔÛÌÔ Î·È ‚ÚˆÌÂÚfi Û ÎfiÛÌÔ˘˜ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚÔ‡˜ Û·Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÙÚ·‚ÂÛÙ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÚË ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¿ıÂÈ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ ÎÔÚÌ› ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË Á‡ÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ı· ı˘Ì¿ÛÙ ÁÈ· ηÈÚfi, Ì ÙËÓ Ï·ÛÙ‹ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎË ÊˆÓ‹ Ó· ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÔ‹ Û·˜. ¢›Ï· ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ËıÔÔÈÒÓ-ÌÔÓÈÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ T˙fiÚÓÙ·Ó, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·›ÚÈ· Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÎÏÂȉȿ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ ‹ Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ «¶·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï˘ÁÌÒÓ», ¤Ó· ÌÈÎÚfi „·Ï›‰È ÛÙÔ ÌÔÓÙ¿˙ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÛηÏÒÓÂÈ Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· ÛÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÎÈ ¤Ó· οÔÈÔ ÊÙÈ·Û›‰ˆÌ· ÛÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÛÂÓ·Úȷο ı· ·¤ÎÚÔ˘Â Î¿ı ˘Ô„›· fiÙÈ ‰ÈÂÚ¿¯ıË ¤ÁÎÏËÌ·. AÏÏ¿, ‰È¿‚ÔÏÂ, ÂÚÓ¿˜ ηϿ! A˜ Îfi„ˆ ÙË ÁÎÚ›ÓÈ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ÎÔÎÎÈÓÔÏ·›Ìˉ˜ ı· ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ «K›ÙÂÓ». K·È ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ... ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi» ÛÈÓÂÌ¿.

·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·!

TÔ «ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘» (* * *) ÙÔ˘ K¤ÚÙȘ X¿ÓÛÔÓ ÍÂÎÈÓ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο, Û·Ó ¤Ó· ηÎfi ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô «Á˘Ó·ÈΛ·˜» Ù·ÈÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÏËÍË Î·Ù·ÛÙ·Ûȷ΋˜ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÛˆÛÙ¿ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˘ ÛÂÓ·Úȷ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ËÚˆ›‰Â˜ Ó’ ·Óı›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. H M¿ÁÎÈ Â›Ó·È Ë ÎÔ˘ÎÏ¿Ú· ÏËÓ ‚Ï·Í, Ë PfiÔ˘˙ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÏËÓ ·¯Ô˘Ï‹. E›Ó·È ‰‡Ô ·‰ÂÏʤ˜ Ô˘ fiÔÙÂ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ë ÌÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘. H ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂԇψÛË ÙˆÓ ÏËÁÒÓ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÛÙ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜, Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì «¯·Ì¤Ó·» ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ «·Ú·Ì‡ıÈ» Ì ¤Ó·Ó ηÏfi Á·ÌÚfi, Û ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÛÌfi. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙȘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ TfiÓÈ KÔϤ٠‹ Ù˘ ™›ÚÏÂ˚ M·Î§¤ÈÓ, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Ù˘ ‰·¯Ù˘Ï¿ÎÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ.

DVD

∫π§π∞¡ ª∂ƒºπ ø™ ∏ øƒ∞π√∆∂ƒ∏ ∆ƒ∞µ∂™∆π ∆√À ∫√™ª√À

™Â ηχÙÂÚË ÊfiÚÌ· ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ «Funny games», Ô M›Î·ÂÏ X¿ÓÂΠÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·Ó, ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÌÔ˘Ú˙Ô˘·˙›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‚·Ú·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ Û·‰ÈÛÙÈο ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ. ™ÙÔ «KÚ˘Ì̤ÓÔ˜» (* *) ÌÈ· Ù˘Èο ˘ÁÈ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰¤¯ÂÙ·È ‚ÈÓÙÂÔηۤÙ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ οÌÂÚ·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÙ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ¿ÙÂÚ Ê·Ì›ÏÈ· ZÔÚ˙. ŸÛÔ Ë ·Ê‹ÁËÛË ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÛ›˜ ÙÛÈÙÒÓÂÙ Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÏÔ΋˜, ÙȘ fiÔȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ·˘ÙÔÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ˆ˜ Ô X¿ÓÂΠԢ‰¤ÔÙ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı·ً! AÓ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ £Âfi˜ ÎÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ Ô›ÎÙÔ˜ Ì·˙›, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È Ô «‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜», Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ̷ÓȤڷ ÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘... ÌË ÊÈÓ¿ÏÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Û Ì ÙË Û·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘ ‹ Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ ÎÔÚÔ˚‰›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙ›˜ Î·È ¿ÏÈ

OÈ Ê·Ó ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘ Èı·Ófiٷٷ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· Ô˘ ԉ‡ÂÈ ÙÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ «Underworld: H ÂͤÏÈÍË», ÂÓÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ «Zathura». ºÔ‚Ô‡Ì·È ˆ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ı· ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ

The world according to Garp ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ PfiÈ XÈÏ. MÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ T˙ÔÓ ÿÚ‚ÈÓÁÎ ·fi Ù· 1982, ÙÔ ÊÈÏÌ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ì¿Ó·˜ Î·È ÁÈÔ˘ ̤۷ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜, ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ¯·Ú¿˜ Î·È ›ÎÚ·˜, Ì ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ¶·Ú·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÍÈÔ Â·ÓÂͤٷÛ˘, fi¯È ÌÔÓ¿¯· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡ ηÛÙ (Ô T˙ÔÓ §›ıÁÎÔÔ˘ Î·È Ë °ÎÏÂÓ KÏfiÔ˘˙ ›¯·Ó ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ‚’ ÚfiÏÔ˘) Ô˘ ËÁÂ›Ù·È Ô Û¯ÂÙÈο Ó·Úfi˜ ·ÎfiÌË PfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘. (AV) Millions ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ MfiÈÏ. ¶Ï‹ÚË ·‰È·ÊÔÚ›· ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÊÈÏÌ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ Ô MfiÈÏ («Trainspotting») ¤¯ÂÈ ÍÂÏËÚÒÛÂÈ È· Ù· ¯Ú¤Ë ·fi ÙË ¯ÏÈ·Ú‹ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¢‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ï›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÙÔÏÌ˘ ÏËÛÙ›·˜, Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÚÈÓ Ë MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ¿ Ù˘ Û ¢ÚÒ! EÚÁ¿ÎÈ Ì ηډȿ, Ê·ÓÙ·Û›· ÎÈ Â˘Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ı· Û «·‰ÂÈ¿ÛÂÈ» ·fi ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ. (¶POO¶TIKH) ● 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 43


µπµ§π√

¢‡Ô ‚È‚Ï›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈο ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

∂¶π™∆ƒ√º∏ ™∆∏¡ ¶√§π∆π∫∏ ∆˘ ∞°°∂§π∫H™ ª¶πƒª¶π§∏ aggeliki@athensvoice.gr

¶√§π∆π∫H °π∞ ªπ∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫H E§§A¢∞ 1996 - 2004, ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ÛÂÏ.670, ú 20 H E§§A¢∞ ∫∞π ∆√ ME§§√¡ – ¶ƒ∞°ª∞∆π™ªO™ ∫∞π æ∂À¢∞π™£∏™∂π™, ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛË, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ÛÂÏ.333, ú 22

MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, Ô‰fi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ‚Ú¿‰˘. KfiÛÌÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜. OÈ ·’ ¤Íˆ ʈӿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. M¤Û· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. A’ ¤Íˆ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ¿‰·, ·ÙÚÈÒÙ˜, ¤¯Ô˘Ó «ÛÙ‹ÛÂÈ» ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜. §·˚ΛÛÙÈη Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÙËÏÂηÊÂÓ›· ı· ÂÎÙÚ·› ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜. E›ÎÔÛÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔÈÓˆÓ›·. •·ÊÓÈο Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. H Û˘ÌÏÂÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶Ôχ

44 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, ÂȉÈο ¤Ó·˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. TÈ ÎÚ‡‚ÂÈ fï˜ ·˘Ù‹ Ë ÌÓËÛÈηΛ· ÚÔ˜ ÙÔÓ «ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi» Î. ™ËÌ›ÙË; TÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô «¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ EÏÏ¿‰·», Ô˘ ÂÈÎÚ›ıËÎÂ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠÚÔÙÔ‡ Î·Ó ‰È·‚·ÛÙ›, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1996-2004. O Î. ™ËÌ›Ù˘ ·Ó·-

‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, Ì ÙÔ Û·Ê‹, ÂÚÈÂÎÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈο ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÎÚ›ÓÂÈ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ, ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ȉÂÔÏÔÁÈο Ú‡̷ٷ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÁÎ҉˜, ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ô‡ η٤ÏËÍ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡; ¶ÔÈ· ȉÂÔÏÔÁÈο ̤و· ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÁÈ·Ù›; ¶Ò˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó¿‰ÂÏÊÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ·fi ÙË ÊÔ‚È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; TÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ; ¶Ò˜ Ë EÏÏ¿‰· ·fi ÏÈÁfiÙÂÚÔ E˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÈÛfiÙÈÌÔ ÂÙ·›ÚÔ; ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤Ô-Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÚfiÙ˘· Ô˘ Â·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó; ¶Ò˜ ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜; A˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ηٷÈ¿ÓÂÙ·È. MËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ˆÛÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜. EΛÓÔ Ô˘ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÂÈÛÌ·ÙÈο ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ó· ÂÎʤÚÂÈ Ì «ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ·» ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ì ¤ÓÓÔȘ fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì ÂÈÎfiÓ˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ¤ÁÎÏËÌ·. ŸÏ· fiÛ· ı· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ best seller ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ÎÔÚÒÓ˜, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. °Ú¿ÊÂÈ ÔÏÈÙÈο Î·È fi¯È ·Ú·ÔÏÈÙÈο. AӷχÂÈ, Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ Î·È ·Ú·ÎÈÓ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŸÙ·Ó ‰È¿‚·˙· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ì ڈÙÔ‡Û·Ó, ÙÂÏÈο Ô ™ËÌ›Ù˘ οÓÂÈ ‹ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘; ◊Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·‰ÈÎÂ›Ù·È ·Ó ÛÙ·ıԇ̠ÂΛ ‹ ·Ó ÙÔ ıˆڋÛÔ˘Ì ·Ï¿ ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹-·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ, fi¯È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·Ú¿ÔÓ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙË «¯¿ÚË». ¢ÂÓ Ù· ϤÂÈ fiÏ·, ‰ÂÓ Ù· ¤Ù˘¯Â fiÏ·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ χÛÂȘ ‹ ¿ÏϘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì¿˜ ‚¿˙ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ, Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ. O ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ù· ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù·, ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ, Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·ı› Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ›· Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ. TËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·: «Ë Ô˘ÙÔ›· Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋», ÎÈ ·˘Ùfi ÎÚ·Ù¿ÌÂ. ❱❱ ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÔÏÈÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ °È·ÓÓ›ÙÛË. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·‚·ÛÙ› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË. °È·Ù› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °È·ÓÓ›ÙÛ˘, ¿ÓıÚˆÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜ Î·È ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ¤Ó· ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚Îfi ·¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Ó·Ï‡ÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈο fiϘ ÙȘ Ì¿¯Â˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È ¯·Ì¤Ó˜, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ›· 1996-2004 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜». AÔηχÙÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ οı ÊÔÚ¿, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘. EÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. K·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¶A™OK. AÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ «·ÚÈÛÙÂÚ¤˜» ÚËÙÔÚ›˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›·, ÌfiÓÔ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È. AÓÙÈı¤Ùˆ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÂÏÈο Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ÂÍ·ÁÁÂÏı¤Ó «‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡» Ì ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2000, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÔÙ¤. ¶ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ¶ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒıËΠÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞


£∂∞∆ƒ√

A›ÛÈÔÓ Î·È Â˘Ù˘¯¤˜ ÙÔ 1836

AP¶A•E NA ºA™ KAI K§EæE NA ’XEI™ T˘ ¢Hª∏∆ƒ∞™ A¡∞°¡ø™∆√À

√§√π °π∞ ∆∏¡ ∫∞ƒ∂∫§∞

O Y¶A§§H§O™ ÙÔ˘ M. XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë ™ÎËÓÔıÂÛ›·: KÒÛÙ·˜ TÛÈ¿ÓÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶È·Ù¿˜, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¶¿ÓÔ˘, ™ˆÙ‹Ú˘ T˙‚ÂϤÎÔ˜ E£NIKO £EATPO- KA¶¶A, K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068

YÔı¤Ùˆ ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ AÓ¿Ù˘Í˘ Î. ™Èԇʷ˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ı· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ˆ˜ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔ˘·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡, ÓfiÛÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ˙˘ÌˆÌ¤ÓË È· Ì ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi Ì·˜ ˘ÏÈÎfi. K·È fiˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È (Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ÁÈ· Ó· ÌË Ê¿ÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿ Ì‹Ó˘ÛË) ı· ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰›ÎÈÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÎËÓ‹ Î·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. TÔ 1836, ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ. K·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ì ‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È fiÏÔ ÙË Û¿ÙÈÚ·, η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘. TËÓ Í¤ÓË ÂÍÔ˘Û›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙÔÓ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÙË ‰Ô˘ÏÔÚ¤ÂÈ·, ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÍÂÓÔÌ·Ó›·, ÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. TÔ ›‰ÈÔ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο Ì ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û «·ıˆfiÙÂÚË» Îϛ̷η, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ô ·-

Ú·ÁÔÓÙÈÛÌfi˜, Ë ¿ÚÓËÛË Î¿ı ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Ë ˘ÈÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙfiÈ· ·ÎÚÈ‚fi ‡Ê·ÛÌ·, ÚÔÍÂÓÈ¿ Î·È ·Ó‰ÚÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Û ÛÙÂÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹. H EÏ‚ÂÙ›· ‹ÙÔ ¯ÒÚ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ÁÚ¿ÊÂÈ «...Ú¤ÂÈ Ó· ›ÌÂı· ‰›Î·ÈÔÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. AÊÔ‡ ÂÛÙËÏÈÙ‡۷ÌÂÓ ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·˜ ı·ÙÚ›ÛÔÌÂÓ Î·È Ù·˜ ‰Èο˜ Ì·˜». O «Y¿ÏÏËÏÔ˜» Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë. ™ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙÔÓ ÒıËÛÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ˘·ÏÏËÏÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ‚ȉÒıËΠÛÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ Ù¿Í˘ ËÁÂÙÈ΋˜. ™¿ÙÈÚ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓ·, Û¿ÙÈÚ· Î·È «‰›ÎË» ÁÈ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ë ÂfiÌÂÓË. O T¿ÛÔ˜ §ÈÁÓ¿‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ «ÛÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Î·È Ë ·‰ÈΛ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Û˘¯Ó¿ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È. AÏÏ¿ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ T¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ Έ̈‰›·˜. O Û·ÚηÛÌfi˜ ÙÔ˘ XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë ÛÙ¿˙ÂÈ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÌ·ı‹˜, Ê·Ó·ÙÈÎfi˜, ·‰˘ÛÒËÙÔ˜, fiˆ˜ οı Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ. O XÔ˘ÚÌÔ‡˙˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈÎÔ Îϛ̷ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ˘Á‹ÛÂÈ ·fi ÛfiÓÙ· ÙË Ê·Ó·ÚÈÒÙÈÎË ·È‰Â›·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ Û·Úο˙ÂÈ ÙÔ Ê·Ó·ÚȈÙÈÛÌfi Û·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡Ìو̷». E›Î·ÈÚÔ ıÂÌ·ÙÈο, Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ÚˆÙfiÁÔÓÔ. K·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Êı›ÓÂÈ ·fi ÛÎËÓ‹ Û ÛÎËÓ‹. TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ÏËÎÙÈÎfi ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô˘ Î˘Ï¿ ÛÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË Û¿ÙÈÚ· Û Â›Â‰Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ÙÔ˘ ¯¿ÚË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶È·Ù¿˜, ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ OÏ˘ÌÈ¿‰Ë. K·È Ë ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÏÒÚÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ P¤Ó·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ K›Ó·, Û·Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÈfi Î·È ¿Ù¯ÓÔ. °È·Ù› Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Ôχ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ XÔ˘ÚÌÔ‡˙Ë. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ KÈÓ¤˙Ô˘˜ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ·ÈÒÓ· ‰È·ÙËÚԇ̠·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜ ÙȘ «·ÚÂÙ¤˜» Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì·˜. ∞ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 45


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (y.nenes@yahoo.com)

ÌÂÙ·‰È‰fiÙ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ ÂÍ¿ψÛ˘ ÈÔ‡. ™ÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ fansite ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ηÙ‚¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ demos ηıÒ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÈο Ú·‰Èfiʈӷ, ·ÎÔ˘ÛÙÈο sessions, ÙÔ «Bigger Boys & Stolen Sweethearts», Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÔχ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È remixes Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Monkey Alan, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ forum ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ (http://www.mardybum.com/index.php?page=music).

¶Ë‰ÒÓÙ·˜ Î·È ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ʛÏÔ˘˜

MAD LADS O ÁÈ·ÙÚfi˜ › ̛· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ mad lads. E›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ session fiÔ˘ ·ÎÔ‡˜ Ù˘ÊÏfi, ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ, η˘ÏˆÌ¤ÓÔ ÚÔÎ ·fi ·Ó‹ÏÈη Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜, ˉÒÓÙ·˜ Î·È ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ (°ÈÒÚÁÔ) ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, Ì ̿ÙÈ· ÔÚı¿ÓÔȯٷ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ – Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi. ● TÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·Îԇ̠ÙÔ fiÓÔÌ· Arctic Monkeys ÈÔ Û˘¯Ó¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ÈÔfiÙ·ÌÔ Ù˘ Nfi‚·. E›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ·ÊÔÏÈÛÙÈο hypes Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ˙ËÏÂ˘Ù‹ ÚÔۋψÛË ·fi 15¯ÚÔÓ· online Ô˘, ·ÓÙ› Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÔÚÓÔsites, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó files ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿-

ÙˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÛÔ ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÙfiÛÔ ÈÔ cool. TÛ ‚¿ÏÂ. ● TÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ÙÔ˘˜, ÙÔ «I Bet You Look Good on the Dance Floor», Â›Ó·È ·fi ÂΛӷ Ù· ÙfiÛÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈο singles Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ·˜ Î·È Ó· ηÙÔ˘Ú‹ÛÂȘ fiÛË Ì›Ú· ¤¯ÂȘ ÈÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ M¿ÎÈÓÁ¯·Ì. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔ Sheffield, Ë ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ 6 Ì‹Ó˜ ÙÔ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ 19¯ÚÔÓˆÓ Arctic Monkeys ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿. OÔ˘‰‹ÔÙ Á·ÌÒÙÔ. ™Â Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ÛÎËÓ‹, Û ‚ÈÙÚ›Ó·, Û Ì·Ú, Û ˘fiÛÙÂÁÔ. ™Â ÂηÙfi-‰È·ÎfiÛÈ· ¿ÙÔÌ·, ͤÚÂȘ Ò˜ ›ӷÈ. ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ·ÓÙÚ¿ÎÈ· Ì ·ÛÙ›·, Û·Ó ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ· ÁÏÈÛÙÚ‹Ì·Ù· ÛÙË ÊˆÓ‹, ‚Ú·¯Ó¿‰· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ-ÎÏÈÛ¤-ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÍÂÌ·ÏÏÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ·‰‡Ó·Ù·, ·ÔÏÂÈ-

CRAZY FROG 2006.

Ê¿‰È·, ÌÈ· ¯·„È¿ Ù· οÓÂȘ, Ì t-shirts Î·È ÌÏÔ˘ Ù˙ÈÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ˙ÒÓË. MfiÓÔ Ô Ì·Û›ÛÙ·˜ Â›Ó·È ÁÔÌ·Ú¿ÎÔ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÔÈ ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÛÙ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ¿Û¯ÂÙÔ. OÈ Monkeys ÙÒÚ· È· Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚÂÏfi ÛÔ‡ÂÚ-ÁÎÚÔ˘. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ΢ÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¢ÁÂÓÈÎÔ› Î·È fiÙÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÊÔÚ¿ÓÂ. OÈ Ù‡ÔÈ ·Ú¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÒ˜ ÂÚÈԉ‡ԢÓ. H Ì·Ì¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘˜ η̷ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ Sheffield. ™ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤Ó fuck ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚÔ¯Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙ·ÙË, ¢¤ÏÈÎÙË, ÎÂÊ¿ÙË Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Domino («..ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÏ·, ÌÏ·..») ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «Whatever People Say I Am, That’s What I ’m Not». M›· ·Ù¿Î· ·Ṳ́ÓË ·fi ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi, ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi, ÚÔÏÂÙ·ÚÈ·Îfi Û·Ô˘Ófi‰Ú·Ì· «™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, K˘Úȷ΋ Úˆ›» ÙÔ˘ 1960 Ì ÙÔÓ Albert Finney ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ – ·ÏÎÔfiÏ – ı¿Ó·ÙÔ˜. OÈ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ lad-group Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ AÁÁÏ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ¿„ÔÁ·, ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. OÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ¤Îı·Ì‚ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ rock’n’roll ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ì ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶ÚÈÓ 6 Ì‹Ó˜ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô (Î·È Ë NME). TÒÚ· ÔÈ promoters ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ Î·È Ô‡Ú·. ™Ù· Ì·Ú ÌfiÏȘ ‚¿˙ÂÈ Ô dj ÙÔ «..Dance Floor» Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂΛÓË Ë Î˘Ì·ÙÈÛÙ‹, ÛÙÈÁÌÈ·›· Ù·Ú·¯‹, fiˆ˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÓfiÙ˜ Î·È ·Ï·ÊÈ¿˙ÂÛ·È Î·È ÔÚÌ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÙÂ. ¶¿Óˆ οو, ÌÚÔ˜ ›Ûˆ, ÌfiÈÓÁÎ ÌfiÈÓÁÎ ÌfiÈÓÁÎ. You and the lads. ● OÈ Arctic Monkeys ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ›Ú·˙·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó demos. M¤Û· Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ internet Î·È Ë ª·˚ÌÔ˘‰ÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜

46 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

●TÔ M¿ÈÔ, fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ single «Five Minutes with the Arctic Monkeys» Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· «Fake Tales of San Francisco» (ÈÎÚfi¯ÔÏÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ Ì·˚ÌÔ˘‰›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ‡ÂÚÛÙ·Ú˜ ÛÙ· ÎÏ·Ì˜ ÙÔ˘ SF –¯Â ¯Â ¯Â, Â›Ó·È ÙfiÛÔ reality Ú Á·ÌÒÙÔ! H ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ÛÎfiÙˆÓ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ) Î·È ÙÔ · Ï· Streets, ÌËÙ¿ÙÔ Î·È «‚·ÚÂ̤ÓÔ» «From the Ritz to the Rubble» ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· 1000 ÌfiÓÔ CD Î·È Ù· 500 7ÈÓÙÛ· ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù¤ÙÔȘ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ E-bay, Ϙ Î·È Â›Ó·È ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ù˘ M·ÓÙfiÓ·. Afi ÙȘ 17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Â›ÛËÌ·, ÛÙËÓ Domino È·, ÙÔ logo-ÛÙÈÁÌ‹˜ single «I Bet You Look Good on the Dance Floor» ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ÔÚ›· Ê‹Ì˘, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ÓÔÌ›˙ˆ-·Ú¯›˙ˆ-ηÈÙÚÂÏÏ·›ÓÔÌ·È New Musical Express. O ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ·ÍÈÒÓ ÛÙ· ÂÁÁϤ˙Èη charts, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‹¯Ô˘˜ Î·È ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· made in UK Ì ٷ ÔÔ›· ÓÈÒıÂÈ ÙË ‚·ÚÈ¿, ¿ÌÔ˘ÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË fiÙ·Ó fiÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì «Ó·ÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·» Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù۷ϷΈ̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿. H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Arctic Monkeys ÛÙÔ Reading Î·È ÛÙÔ Leeds ˘ÌÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÛÔ Ù›ÔÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ ··ÓˆÙ¿ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ Ï›Áη˜. AÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ë NME ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi: «¶fiÛÔ Ôχ ·Á·¿Ù ÙÔ˘˜ Arctic Monkeys; AÓ ¤¯ÂÙÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ‰È·Û΢¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ (!!) ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì (!!!). ™Ù›ÏÙ ̷˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÈ ÂÌ›˜ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÂÛ¿˜ (ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ EMEI™ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·˘Ù‹ ÙË ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·) Î·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Û·˜ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÔÈ promoters...». ● OÈ Arctic Monkeys, Ù· ηÎfiÌÔÈÚ·, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ· ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ηÙ¤-ÛÂÏÂÙ¤. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·ÁÔÚ›ÛÙÈη ÎÔÊÙ¿ ÁÎÚ·ÓÎÁÎÚ·ÓÎ fiˆ˜ Clash, Á·˚‰Ô˘ÚÔÛ¤ÍÈ ÊˆÓËÙÈο · Ï· Jam Î·È Ï¤ÍÂȘ fiˆ˜ «lads, bus, big mac, drunk, club». Œ¯Ô˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ‹ÚÂÌÔ ıÚ¿ÛÔ˜ fiˆ˜ ÔÈ Blur Î·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ˉ¿Ó ÌÔÓ٤Ϸ fiˆ˜ ÔÈ Libertines. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÓ T‡Ô, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘˜ ÎÔ‡ÚÛ· –ÙfiÛÔ Ó¤ÔÈ Î·È ÙfiÛÔ Í·ÊÓÈο... E›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ fiÛÔ Î·È Ô Crazy Frog. TÛ ‚¿ÏÂ. ∞


¢π™∫√π

* ** *** **** *****

H Ó›ÎË ÙÔ˘ downloading

O KYBO™ EPƒπº£H! TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À (makismilatos@in.gr) °È· Ó· ·Ú·ÊÚ¿Ûˆ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ˘˜ REM: «It’s the end of the (music) world as we know it (and I feel fine?)». H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·ÎfiÌË Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È. Œ˙ËÛ· ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË «¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹» ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¿˘ÏË. TÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·; XˆÚ›˜ ‰ÈÛο‰Èη; XˆÚ›˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ÈÛÎÔı‹Î˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì·˜; TÔ 2005 ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ η΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰ÂÈ ¿ÛÚË Ì¤Ú·. OÈ ˆÏ‹ÛÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È È· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ô˘ ͤÚÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Ó· ÙÔ ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, fï˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. H ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Úfiı˘ÌÔÈ, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ¿ÏϘ Û˘Ó‹ıÂȘ. OÈ Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È ‰˘ÛΛÓËÙË ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. H Ì¿Ï· ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ Î·È ·ÓÙ› Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘ Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·. ºÙ·›ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹, fi¯È fï˜ fiÛÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë Î·Û¤Ù·, ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 9.000 ÙÂÌ¿¯È·. TÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô˘ÏÈfiÓÙÔ˘Û·Ó 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÛÂÙfiʈӷ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÔÈ Î·Û¤Ù˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ 150 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. TÔ 1977, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ Î·Û¤Ù˜ Ô˘NINJA HIGH SCHOOL Young Adults Against Suicide (Olon) **

H ÓÂfiÎÔË ·Ú¤· ·fi ÙÔ TÔÚfiÓÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯È ¯Ô, ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË fï˜ Ôχ ‰ÚfiÌÔ. MÂ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙË Ó·ÓÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ÙÔÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi, ÙË «Ê¿ÏÙÛ·» ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË Î·È ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¿ÚÙÈ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ. ŒÓ·˜ ÂÊË‚ÈÎfi˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Beastie Boys Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ô Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ K·Ó·‰¿, ÂÓÒ „‹ÁÌ·Ù· Ù˙·˙ Î·È ÛfiÔ˘Ï Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·˙Ï. £· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ¿Ú·Á ӷ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó;

∞À∆∞ ¶√À •∂ƒ∞∆∂ ∆∂ƒª∞

ÏÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ‚ÈÓ‡ÏÈ·, ÎÈ fiÙ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ walkman, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋. TÔ 1983 ÙÔ cd Ì‹Î ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÙÔ 1986 Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· cd Î·È ÙÔ 1988 Ù· cd Ô‡ÏËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‚ÈÓ‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ Î·Û¤Ù·, Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËηÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ downloading ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ÂÈÏ¿ Î·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο. TÔ 2005 Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 353 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (·fi 141 ÙÔ 2004) Î·È 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰›ÛÎÔÈ (·fi 5,5 ÙÔ 2004). KÈ ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È È· Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÔ downloading ı· οÓÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· fi,ÙÈ Ë Î·Û¤Ù· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ cd ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. £· ΢ÚÈ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. O ·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË! TËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ cd ηٷÚÚ¤Ô˘Ó. ISOBEL CAMPBELL & MARK LANEGAN Ballad of the broken seas (V2) ****

MÈ· «ÎÔ˘Ê‹» Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. H ™ÎÔÙÛ¤˙· Isobel Campbell (οÔÙ ÛÙÔ˘˜ Belle & Sebastian) Î·È Ô Ì¤Á·˜ Mark Lanegan ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ÌÈ· Ô ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ· ÎÈ ¤Ó·˜ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÂÔ-ÌÏÔ‡˙Ì·Ó Ì ÚÔÎ ·ÚÂÏıfiÓ (Screaming Trees & Queens of the Stone Age), ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ··Ï¿ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÓÙÂÏÈοÙË Ô ˆ˜ ÙËÓ americana ÎÈ ·’ ÙȘ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ‚·ÏÛ¿ÎÈ·. H ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. H ·¯Ó‹, ‡ıÚ·˘ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Isobel Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙË ‚·ıÈ¿, ÙÚ·¯È¿ ʈӋ ÙÔ˘ Mark, ÔÈ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ·Ϥ˜, ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ Ú¤Ô˘Ó, ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó· ÎÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÌÔÚÊÔ ‰›ÛÎÔ, Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂȘ. ●

EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ 2000 ÔÈ top 5 ‰›ÛÎÔÈ Ô‡ÏËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 38 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘·, ÂÓÒ ÔÈ top 5 ‰›ÛÎÔÈ ÙÔ˘ 2005 ÌfiÓÔ 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ¢ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó È· mega hits; ¢ÂÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜; H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·; OÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (̤ۈ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜) ··Í›ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ; OÈ Ó¤ÔÈ stars ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÎÙfiÈÛÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜; OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û›ÁÔ˘Ú· ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÓÔÌ›˙ˆ, fï˜, ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÈÓ «ÊÙËÓ‹» Î·È ÂÌÔÚÈο, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. TÔ ·ÓÂϤËÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ÛԢͤ ÛÎÔÙÒÓÂÈ fiÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·, ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÊÚ¤ÛΘ ȉ¤Â˜ Î·È ¿Ô„Ë. MfiÏȘ οÙÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·ÓÙÈÁڷʤˆÓ ͯ‡ÓÔÓÙ·È ÍÔ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÔÈ¿ÚÔ˘Ó. H ›‰È· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰Â˘ÙÂÚ¢ԇÛ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. T· ÌÔ‡ÙÈ·, Ù· ÓÙÂÎÔÏÙ¤, Ù· ‚ڷοÎÈ·, ÔÈ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. AÙ¿Ï·ÓÙ· Ó˘ÌÊ›‰È· Ù‡Ô˘ Britney Spears ‹ Kelly Clarkson ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·fi Ù· reality Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. TÔ marketing, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ì ÓÔ‡ÌÂÚ·. K·È ȉԇ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... OÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÁfiÚ·Û·Ó 48 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ 2005 ·’ fiÙÈ ÙÔ 2004. K·È Ë ÙÒÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. OÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÒÚ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì·˜ Î·È ¯ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ downloading, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏˆÓ›˙ÂÈ Ë Apple Î·È ÙÔ iPod. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·fi 20 Î·È Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ÔÙ¤ Û ‰ÈÛο‰ÈÎÔ Î·È ÙÔ 1/3 ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ cd. TË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Internet Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜. TËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Î·Ùڷ·Ϸ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÙˆÓ Ù¿ÛˆÓ. K·Ù¿ 11,6% ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ r ’n’ b (fiˆ˜ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ), ηٿ 7,8% ÙÔ ¯È ¯Ô Î·È Î¿Ù· 8,8% ÙÔ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi» ÚÔÎ, ÂÓÒ Ù· ringtones ¤Î·Ó·Ó Ù˙›ÚÔ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó È· ÙÔ 18% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ¢¤ÏÈÎÙ· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ì ¿Ô„Ë, ÁÓÒÛË Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ¿ÓÙ· ı· „¿¯ÓÂÈ ÙȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. T· format ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î¿ı ÙfiÛÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ÎÈÓ›ٷÈ, Ë Ô˘Û›· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÛÔ˘‰·›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÔ ˙ÔÊÂÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. K·È ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÎÚ›ÛË Î¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙ› fiÛ· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ¤Î·Ó ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ı˘ÌËı› Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙȘ «·Ô‰ÔÙÈΤ˜» ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70, Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ myspace.org, Ó· Í·Ó·‰Â› ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 30¿Úȉ˜, 40¿Úȉ˜ Î·È 50¿Úȉ˜ ·˜ ͯ¿ÛÔ˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Ù· ¤ÓıÂÙ·, ÙȘ ÓÙ¿Ó˜ Ì ٷ cd Î·È ÙȘ «ÈÂÚ¤˜» ‰ÈÛÎÔı‹Î˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘, ÎÈ ·˜ ‚ÚÔ˘Ó Î·Ó¿ ÈÙÛÈÚÈο Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ Ò˜ οÓÔ˘Ó downloading. ™Â ‰˘Ô ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ cd ı· Â›Ó·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÙÔ ‚ÈÓ‡ÏÈÔ. * T· Ï¿ıË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. T· ‚ϤÔ˘Ó fiÏÔÈ. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô «‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ» ·ÏÏ¿ ÂÁÒ, Ô˘ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ì¤Ú‰Â„· ÙÔ˘˜ Sound Explosion Ì ÙÔ˘˜ Blues Explosion Î·È ÙÔÓ Spencer. EÏ›˙ˆ Ó· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ô ıÂfi˜ ÙÔ˘ garage. ∞

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 47


SKATEBOARDING

XÚ‹ÛÙÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘

TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

THROW UP!

∫Ú‡Ô, ηÈÚfi˜ ÁÈ· ‰‡Ô

VIDEO - £EPA¶EIA TÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÎÚ‡Ô ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi Î·È ·Ó·Áο˙ÂÈ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ skaters Ó· οÓÔ˘Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ skate Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌfiÓÔÈ ‹ Ì ·Ú¤·, Û·˜ ÚÔÙ›ӈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ skate video Ô˘ ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÂÓÒ ¤Íˆ ¤ÊÙÂÈ ¯ÈfiÓÈ! FORECAST «Forecast» Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓfi˜ Û¯ÂÙÈο ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Î·È Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Paul Rodriguez. H ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Paul ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ‹Ù·Ó Ó· Â›Ó·È ·Ïfi, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ Âʤ Î·È Ì ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ ÌÔÓÙ¿˙. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ Rodriguez, ¿ÙÔÌ· ‰ËÏ·‰‹ fi¯È Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ. TÔ ‚›ÓÙÂÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì Mikemo Capaldi, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ 15¯ÚÔÓÔ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô˘, ·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÛÙÈÏ ÛÙÔ skate Î·È Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‡ÂÚ switch heelflip Î·È switch flip Ô˘ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔÈ-

O PAUL RODRIGUEZ ∫∞π √π ºπ§√π ∆√À ™∆√ «FORECAST»

ÎÙfi. AÎÔÏÔ˘ı› Ô Nick Mclouth Ì ·ÚÎÂÙ‹ ¿ÓÂÛË ÛÙÔ skate ÙÔ˘, smooth lines Î·È ÙÚÂÏ¿ pop out ·fi flip bs tailslide. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Paul Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÏÈfi˜ ÛÙËÓ È¿ÙÛ·, Ô Jason

Wakuzawa, Ì ¤Ó· part Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ôı¤ˆÛË ÙÔ˘ technical skate. AÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï· lines, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· switch tailslides Î·È ÎfiÏ· Ô˘ Û È¿ÓÔ˘Ó ·‰È¿‚·ÛÙÔ! ™ÙÔ part ÙÔ˘ Mike Barker ‚ϤÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ street Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿Ï· switch pop shovit. ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ skater Î·È Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Plan-b skateboards Â›Ó·È Ô Ronson Lambert. ™ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ part Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Î¿ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ı¤Ì·: K¿ÓÂÈ ÙÚÂÏ¿ lines Ì ÛÔ‡ÂÚ ‰‡ÛÎÔÏ· ÎfiÏ·, pop shovit crooks shovit Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ¿ÓÂÛË Î·È Ôχ ¯·Ï·Úfi ÛÙÈÏ. TÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ, Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Paul Rodriguez. ¢ÂÓ Í¤Úˆ È· ÙÈ Ó· ˆ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ skater, Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ٷϤÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Û·Ó ÙÔÓ ¶ÔÏ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó›˜! ¢Â›Ù ÙÔ part ÙÔ˘ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ ÂÓÓÔÒ. E›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ù· ‰È·Ï‡ÂÈ fiÏ· Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢. Gaps manuals, curbs, lines, handrails, ÛηÏÈ¿ Î·È fi,ÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. A›ÛÙ¢ÙÔ pop, fiÏ· Ì· fiÏ· Ù· ÎfiÏ· ‚›‰Â˜, Ù¤ÏÂÈÔ ÛÙÈÏ, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÙÔ ‰ÂȘ ·›ÚÓÂÈ 10 Ì ÙfiÓÔ. º˘ÛÈο ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ skater ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘) Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÓÔÌ›˙ˆ. TÔ «Forcast», ÙÔ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È Ú¤ÂÈ ÓÔÌ›˙ˆ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ·ÏÏ¿ ·Ó ‚È¿˙ÂÛÙ Ôχ ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙ Ô‡ Î·È Ò˜ ı· ÙÔ ‚Ú›ÙÂ. K·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË! ∞

23 M·ÚÙ›Ô˘

AÚÎÂÙ¿

Es, Darkstar

Mouse

ŸÏ˜

¶·ÓÙÔ‡ ÌÂ ÙÔ crew

Natural Born Killers

T· ·È‰È¿ Ô˘ οӈ skate

Nollie flip

M·ÓÈÙ¿ÚÈ·

51mm

7,7

EUROPEAN OPEN SKATEBOARD CONTESTS, 2006 M ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ skate ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· Ù· skate contest Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË ÁÈ· ÙÔ 2006. ™·˜ Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ. 1. Etnies European open 2006 12-14 M·˝Ô˘ ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô – °ÂÚÌ·Ó›· 15-17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ – °·ÏÏ›· 6-8 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË PÒÌË – IÙ·Ï›· 2. Etnies bowlmasters 2006 26-28 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Brixleggi – A˘ÛÙÚ›· 3. European skateboard championship 2006 11-13 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË B·ÛÈÏ›· – EÏ‚ÂÙ›· ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο contest Î·È fiÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ. ™Â οÔÈÔ ·’ fiÏ· ı· ·Ú·‚ÚÂıԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜. OfiÙ ڷÓÙ‚ԇ ÂΛ. £· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ı¤Ì· fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·. ● 48 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

O TÛÂÏÂÌÂÓÙ¤˜ ÙÔ˘ AÓ·Ú¯ÈÎÔ‡

TÔ ·Ù›ÓÈ ÌÔ˘

10,5

A˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·, ÙË...« X‹Ú· ÌÂ Ù· 5 ÔÚÊ·Ó¿»


SPORT ● ª∞∫π°π∞∑ ● ∆∂á∏∆∞ ¡ÀÃπ∞ ● ª∞¡π∫π√Àƒ

¶∂¡∆π∫π√Àƒ ● ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∏

¡ÀÃπø¡

梉·ÈÛı‹ÛÂȘ - Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

● ∞π™£∏∆π∫∏ ∆∂á∏

2 - 0 A¡∂À ∞°ø¡√™

● ∫√ªªø∆π∫∏

● STYLING

TÔ˘ ¡π∫√À ∞ƒ™∂¡∏

K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ›˙ÔÌ·È ÙÈ Ï¿ıË ¤¯ˆ οÓÂÈ Î·È Ò˜ Ù· ¤¯ˆ ÏËÚÒÛÂÈ, ¿ÓÙ· ηٷϋÁˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. TÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ Ï‹ÚˆÛ· (˘ÏÈÎfi ‹ ËıÈÎfi) ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ, Ë ¤ÓÙÈÌË Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì ԉ‹ÁËÛ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛˆ Ù· ÎfiÛÙË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘. EÓ¤ÙÂÈÓ· ÏÔÈfiÓ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ «ÎfiÛÌÔ˘», Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÚıfiÙÂÚË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È. E›Ó·È Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂȘ ÙȘ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È Ù· ‰·ÈÌfiÓÈ¿ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙ·. TÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ «Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹» Ô Ì¤ÛÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ºÂÚ¿ÚÈ Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÙÔÛÙÚ¿Ù˜; TÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Â˘Ù˘¯‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ fiÙ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ MÔÓ·Îfi, fiÙÈ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ› Ô Ó·Úfi˜ NÈ¿Ú¯Ô˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÓÈÒıÂÈ ¿‚ÔÏ· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; ¶Ò˜ Ó· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô ÁÔÓÈfi˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ ¢·Ï¿È §¿Ì· Î·È A˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ÎÈ ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· «ÂÈÛ·¯ı›» ÛÙÔ TEI ÔÚÓÈıÔÏÔÁ›·˜; ¶Ò˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘ Ô Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÈÒıÂÈ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ NÈÎ ¢Â °ÎÚËÎ; H ÁΛÓÈ· Û˘ÁηχÙÂÈ ÙËÓ ·Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË, Ù· ·ÚÓËÙÈο «‚¿ÈÌ˜» ÙˆÓ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓˆÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ fï˜ «ÂÍ¿Ú˜» Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È Ì¿Áη˜, ·ÏÏ¿ ÙÛ¿Ì·. ŸÌˆ˜, fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi, ·ÏÒ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ·. ŒÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û˘ÁηχÙÂÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓÈÒÓ. ºı¿ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛËÌ›Ô, ·ÎfiÌ· ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Ï·Ô› Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ηٷÛÙÚÔʤ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ÂÚÈÔ‡ÛÈÔÈ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂȘ ¤ˆ˜ –ÙÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ– ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙÔÈ. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ô‡Ó Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ô·‰Ô› ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ «ÌÂÁ¿ÏˆÓ» ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·˜, ·ÏÒ˜ ÂÂȉ‹ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È, ·ÏÒ˜, ÂÂȉ‹ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Ï¿ıÔ˜. AÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ÓÙfiÈ· ·ÁÔÚ¿, ıÏ›‚ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù›

‰È·Û‡ÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. ™ÙÔȯÂȈ̤Ó˜ ηٿÚ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÂϤËÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ı¿˜ Ù‡¯Ë˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ «ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Ì·˜ ÌÚ·ÓηÏÂfiÓ» ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ù˘ PÒÌ˘, Ù˘ M·‰Ú›Ù˘ Î·È ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. KÈ fï˜, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÚıfi Î·È ÒÚÈÌÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ¤‰ÈÓÂ Ë «A£§HTIKH» ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ˘fiÙÈÙÏÔ «H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ», ÙÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ¿ÏÏË ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙ· ÙfiÙ B·ÏοÓÈ·. H Û‡ÓÙ·ÍË ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ·ÓÙ›ıÂÙ·, οı ϛÁÔ ÂÍÔÚÌÔ‡Ó ¿ÔÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ MÂÚÓ·Ì¤Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ K·Ì NÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ MÚÈÙ˙. O‰‡ÛÛÂȘ Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ «Iı¿Î˘» ÙÔ˘ K·‚¿ÊË, ·ÏÏ¿ Ì ÔÌËÚÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ –ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ.

● ª∞RKETING √ª√ƒºπ∞™ ● √ƒ°∞¡ø™∏ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏

ª√¡∞¢ø¡ √ª√ƒºπ∞™ ¢ ● π∞π∆√§√°π∞ ● æÀÃ√§√°π∞ ● ∂¡∏ª∂ƒø∆π∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∂¡∞§§∞K∆π∫∏™ ∞π™£∏∆π∫∏™ ● KENTƒ√

∞π™£∏∆π∫√À µπµ§π√À ● µπµ§π√£∏∫∏ ● ∏ª∂ƒπ¢∂™ ● ∆∞ÃÀƒƒÀ£ª∞ ∆ª∏ª∞∆∞ ● ∂•∞ª∏¡∞ ∆ª∏ª∞∆∞ ● ∂∆∏™π∞ ∆ª∏ª∞∆∞

∞ƒÃπ™∞¡ √π ∂°°ƒ∞º∂™ º∂µƒ√À∞ƒπ√À

™Ã√§∂™ ∞ À ° ∂ ƒ π ¡ √ ¶ √ À § √ À ∫. •∞¡£∞∫√™ MAKE-UP ARTIST’S STUDIES ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ

Aη‰ËÌ›·˜ 88 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙËÏ.: 210 3820.722, 210 3820.663

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Â‰Ò. T·Ì›Ô, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, οÓÂÈ Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹. OÈ ·ÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Û ÁÓÒÛË. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ı·›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó. OÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ¯·ÏÂÔ› Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· «ÓfiÌÈ˙·», «¤ÙÛÈ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ», «¤ÓÙÂη ÂÌ›˜ – ¤ÓÙÂη ÎÈ ·˘ÙÔ›» ‹ «¤ÓÙÂη ÂÌ›˜ – ‰Ò‰Âη ·˘ÙÔ›», Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÂΉԯ‹ «ÔÈÔ˜ Â›Û·È ÂÛ‡, Ú» «Í¤ÚÂȘ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È ÂÁÒ» ‹ «¤Ó·˜ EKI ›ÛÔÓ ‰‡Ô PÈ‚¿ÏÓÙÔ» ηٿ ÙÔ «ÌÈ· Û·Ú·ÓÙ¿Ú· ›ÛÔÓ ‰‡Ô ÂÈÎÔÛ¿Ú˜», ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. K·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ÙÔ 2006 ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Â˘Ô›ˆÓÔ. OÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ-·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· Ï·ÓÒÓÙ·È Î·È ÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó· Ì·˜ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó. Afi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋, ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ˆ˜ Ô·‰Ô›. Y.°. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜ «E˘Úˆ·˚΋ KÔ‡·» ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. EΛ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘. EΛ ÏÔÈfiÓ ı· ›ÛÙ ÂÓÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. AÓ fi¯È, ·Ó ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÏËÚÒÛÙ ٷ ·Ú¿‚ÔÏ· Î·È ·Ó·Ì›ӷÙ ÛÙÔ ‚Ô˘‚fi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û·˜. ∞ 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 49


ELEMENTS OF STYLE

∞Ú¯ÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ

ONEIPO¶O§H ∆˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À (dtriantafillou2002@yahoo.gr)

TA POYXA MOY

xenia ¶ÚÒËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ 27-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ∆Ô̤·˜ 4 °’20 ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 26 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7231 350 ÿÚËÙÔ˜ 9 ∫ÔψӿÎÈ, ÙËÏ.: 210 7254 587

BPøMO¢OY§EIE™ TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi «MÈÎÚfi ™›ÙÈ ÛÙÔ §È‚¿‰È» (Ù˘ ·Ú¿ÎÚÔ˘Û˘...) ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Skunworks. ™ÙÔ ·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ playroom, Ù· ·ÁfiÚÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ party Á›ÓÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ (ÙÔ unisex, street fashion ‰ˆÌ¿ÙÈÔ). P˘ıÌfi˜ progressive ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Û ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì dj Ê›Ú̘ Ì loose ¿Ô„Ë fiˆ˜: Guru, Porn Star, Take Two (denims), De Puta Madre, Vive Maria (Á˘Ó·ÈΛ· ÂÛÒÚÔ˘¯·, ÈÔ Î·˘Ù¿... Âı·›ÓÂȘ) Î.¿. OÈ skate-¿‰Â˜ Î·È bmx-¿‰Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó Ù· Á˘Ó·ÈΛ· Ï‹ıË Î·È Ì ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· tricks ÙÔ˘˜ (Billy ·ÎÔ‡˜;), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÛÂοÚÔ˘Ó ÙȘ Ê›Ú̘: Volcom, Element Î·È Fox. KÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÏÏÔ‡: Ù· glitter Á˘Ó·ÈΛ· top Û ‡ÊÔ˜

1

2

3

4

1 KODAK-EASYSHARE V570 2 ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À- ∂¶π∆ƒ∞¶∂∑π√ ∏ª∂ƒ√§√°π√ TASCHEN ú 6 (∞¶√ ú 12) 3 MAD HOUSE-ª¶√Àº∞¡ UTTAM, ú 60 (∞¶√ ú 88) 4 SKUNWORKS-SNEAKERS CONVERSE ú 84 (∞¶√ ú 120)

Deborah Harry ÙˆÓ Blondie, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ÙËÓ Playboy (ÙÛ¿ÓÙ· Ï¿Ù˘ ÛÙ· ú 15) ‹ Ù· ÈÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο Î·È ·fi ›Ó·Î· ÙÔ˘ NÙ·Ï› ÏÔÓ‰Ú¤˙Èη ηÏÛfiÓ Pamela Mann ÛÙ· ú 14,50. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ 105 & ™·ÊÔ‡˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9516.512 & K˘ÚÈ·˙‹ 6-8, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.389 TPE§H KAI A¢E™¶OTH ™˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ. E‡ÏÔÁ· ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ì·˜. TÔ Mad House ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÔ‡¯· ÙfiÛÔ ıËÏ˘Î¿ fiÛÔ Ë Betty Boo fiÙ·Ó ÏÈÎÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ÂΛÓÔ ÙÔ ·ıÒÔ ‚ϤÌÌ·, Ô˘ ÌfiÓÔ ·ıÒÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó.... E‰Ò ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·ÁÁÏÈο ÚÔ‡¯· ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ê›Ú̘, fiˆ˜ Ë Uttam Î·È Ù· brands Ù˘ Poison Baby Î·È Jejebel, ÌÂÚÈο ÈÙ·ÏÈο Î·È Ï›Á˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê›Ú̘. H KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· Û ÓÔÛÙ·ÏÁÈο chic ÂÌÚÈ̤, ÊÔ‡ÛÙ˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, Ì¿ÏÏÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ pulp ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ·ÌÈÁȤ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÌÏÔ‡˙˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ¶ÚÔÛÔ¯‹-ÚÔÛÔ¯‹! E›Ó·È ˘fiÁÂÈÔ. ™ÎÔ˘Ê¿ 27, KÔψӿÎÈ, 210 3642.697

OI KA§E™ MOY E¶EN¢Y™EI™ BEST BUY OF THE WEEK -£¤Ïˆ ÙÔ ÈÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. MÔÚÒ; ™Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Ù· ÈÔ ÂÈηÛÙÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ Taschen, Ì ¤ÎÙˆÛË 50 % (Ù· ÂÈÙÚ·¤50 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

˙È· ÛÙ· ú 6 Î·È Ù· ÂÈÙÔ›¯È· ÛÙ· ú 5). T· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÈ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ·‡Ú·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiˆ˜ Monet, Van Gogh, Leonardo Da Vinci Î·È Renoir. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: flowers, design Î·È Ë Native Americans. M ٤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ 2006 ʇÁÔ˘Ó Û·Ó Ô˘ÏÈ¿! BÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘: ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35, Aı‹Ó·, 210 3323.300, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & KÔÚ·‹ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË) 210 3253.232 Î.·.

TA NEA TH™ EB¢OMA¢A™ ●

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ «2006 International Consumer Electronics Show» ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Ù˘ Kodak ÛÙȘ „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ‰‡Ô Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙË Ï‹„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ «sharing» ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ: Kodak Easyshare V570 Î·È Kodak Photo Voice. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ site: www.kodak.com/go/ces. ● ¢Â˘Ù¤Ú· 23 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜! √È ÙÈ̤˜ ı· ¤ÊÙÔ˘Ó ·Ô 30%- 50% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.TÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ù‹Ó ÙË... ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú·-∆ÂÙ¿ÚÙË 9:0018:00, TÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 9:0021:00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-16:00. °È· ÙȘ ÈÔ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, stay tuned Ì’ ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙË ÛÙ‹ÏË! ∞


™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

ÓÈÛÛ·. O Í·Óıfi˜ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù˘ 697 2233006 ¶§ATEIA ¢HMAPXEIOY ™ÙÂÎfiÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘ –ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Ì·‡ÚÔ Á˘·Ï›, Ï¢Îfi ÌÔ˘Ê¿Ó, Ù˙ÈÓ. ¶¤Ú·Û· Ì ̷‡ÚË Ì˯·Ó‹, K·Ï‡‚È· 20/01 ·fiÁÂ˘Ì· 693 2687916

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

ROSEBUD K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· 22/01 ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓ·Ì ‚ϤÌÌ·Ù·. ŸÌÔÚÊÔ ·ÁfiÚÈ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿ Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÔ ˙ÂÛÙfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÌÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·, Ó· ’Û·È Î·Ï¿. KÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· 697 7658007 REINA ™¿‚‚·ÙÔ 21/01 ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, Û ÚÒÙËÛ· ·Ó ÛÔ˘ οÓÂÈ Ë ÌÏÔ‡˙· ÌÔ˘! 697 6849092 £H™EIO AıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›·, 22/01, ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÂΛ Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·. E›Ì·È Ô superman. EÈÎÔÈÓÒÓËÛ 694 4861178 GAGARIN ™ÙÔÓ ÂÍÒÛÙË, ÛÙÔ live ÙÔ˘ J. Cale, Â›Û·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÏÏ› Î·È Ù· Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·. K·ıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓË ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÌÂÙ¿ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ 693 7693200 ¶§ATEIA MAYPOKOP¢ATOY K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ TH§EKAPTA... ÏÈÒÓˆ! ŒÏ· Í·Ó¿, ‹Úı·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜!!! O ¶ÂÚÈÙÂÚ¿˜ Ù˘ °ˆÓ›·˜ ¢AºNH 237, ÚˆÈÓ¿ Ì·˙› ·fi ÛÙ¿ÛË K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ. EÛ‡ ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ·, ÂÁÒ Ì ÔÚıÔÁÒÓÈ· Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·. 20/01 Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ·. ¢Â˘Ù¤Ú· 8.40 ·˜ Û¿ÛÂÈ Ô ¿ÁÔ˜ SOUL A‰‡Ó·ÙÔ˜ Ì ÌÔ˘Û¿ÎÈ. ™Â ϤÓ AϤÍË. £· Â›Ì·È ¿ÏÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ! PENTH 濯ӈ ÙË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì ÎÔ›Ù·˙ ÛÙÔ T·Ì¿Ì, ÛÙÔ Village. E›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. TËϤʈÓÔ 693 2543585 ¶§. KO§øNAKIOY ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Ì Îԛٷ͘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÊfiÚ·Á· ÔÚÙÔηϛ-¿ÛÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ¿Ú ÙËϤʈÓÔ 693 9521964 STUDIO ™ÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ì¿ÙÈ·, ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ! M·Î¿ÚÈ Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏÔ‡Û· Ó· ÛÙ· ˆ Î·È live. ø Ó·È, ı· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ... ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· 697 9541077 EN ¶EIPAIEI 21/01 Â›Û·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Û ϤÓ X., Ó· Ù· Í·Ó·ԇ̠nis470@sound.gr

FHM ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÕÓÙÚÈ· AÏÂÙÚ¿ÚË Â›Û·È Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ 693 2717362 E•APXEIA ™¿‚‚·ÙÔ, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú·, ÊÔÚÔ‡Û˜ Á¿ÓÙÈ· Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ·. TÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ÌfiÓÔ ÌÔ˘ ·ÚΛ...697 9734244 KOPTO 20/01 Ôχ fiÌÔÚÊË ÁÈ· Ó· ۠ͯ¿Ûˆ. M ‹Ú˜ ÙËϤʈÓÔ, ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ηٿϷ‚˜ Ï¿ıÔ˜... Ú·ÓÙ‚ԇ ¶¤ÌÙË 2/02, KfiÚÙÔ, ÛÙȘ 22.30, ¤Ï·! ALLEY CAT ¶ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ test. TÈ Ï˜ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ; £· Â›Ì·È ÂΛ ‹ ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· 693 8374648 ¶A°KPATI Village, ηÛÙ·Ó‹ ¯·¯·ÓԇϷ ¤Ú·Û˜ Î·È ¿ÊËÛ˜ ÛÙ¿¯Ù˜. æËÏfi˜ Ì ÛÙÔÏ‹ Ì ÚÒÙËÛ˜ Ò˜ ¿Ì ¿Óˆ, ¤¯ˆ η›! ™Ù›ÏÂ Â‰Ò pantelis_dilitirio@yahoo.gr MONA™THPAKI E˘ÁÂÓÈΤ ·ÚÈ Ì ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÛÙÔ ¤ÙÔ, fiˆ˜ ‚Á¿Ï·Ù ӷ ÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Û·˜ ¤ÂÛÂ Ë XPONOKAPTA Û·˜. TËÓ ÎÚ·Ù¿ˆ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· Û·˜ Í·Ó·‰Ò... °ÂˆÚÁ›· – ™Ô˘‚Ï·ÎÔ‡

EP°A™THPI ¢HMO™IO°PAºIA™ E›Û·È ÎÔ˘ÎÏ¿Ú·, ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ ÛÙÔ B’ ¤ÙÔ˜, ›̷ÛÙÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ. ™Â ÂÚÈ̤ӈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶¿ÈÎÔ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. KO§øNAKI AfiÁÂ˘Ì·, ÂÛ›˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÁÒ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ˜ Ì Ì˯·Ó‹, ̛ϷÁ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÌÔ˘ ›·Ù ˆ˜ Û·˜ ϤÓ §›Ó· Î·È °ÈÒÙ·. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· Û˘ÛÙËıÒ! N›ÎÔ˜ 697 6618494, ¿ÚÙ ÌÂ! M. BOTTA ◊ÛÔ˘Ó ÂΛ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ·Á¤Úˆ¯Ë, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË, Û ʷÓÙ·ÛȈÓfiÌÔ˘Ó Î·È Û ‚ڋη ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤ÓÓÔȘ Î·È Û¯‹Ì·Ù·. La vitta e bella! 693 7087010 XA§AN¢PI MÂÙÚfi 19/01 ÊÔÚÔ‡Û˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÎÈ ¤Áڷʘ ÛÙÔ laptop. M ¿ÊËÛ˜ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ¯¤ÚÈ montofoli@yahoo.com ¶APAMONH ¶PøTOXPONIA™ E›Û·È Ë M·Ú›·, Í·ÓıÈ¿, ‰È·Ï¤Á·Ì ·ÓÙÚÈο ·ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Sephora, Â›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ë, Û „¿¯Óˆ. TËϤʈÓÔ 693 2004068 Î·È email alkis1307@yahoo.gr E¶ITOKIO 18/01 Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·ÓÂϤËÙ·, ¿ÛÚË ÌÔ˘ ÊÙÂÚˆÙ‹ ÌÏÔ‡˙·, Ô ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Á˘·Ï¿ÎÈ·˜, ¿Ú Ì ̷˙› ÛÔ˘ 694 7563280

ÎfiÎÎÈÓÔ Î·Ô˘ÌfiÈÎÔ Î·¤ÏÔ. Œ·ı· ÛÔÎ, Â›Û·È ·›‰·ÚÔ˜, ÛٛϠӷ ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ.

H ¢¤ÛÔÈÓ· Â›Ó·È Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË Î·È ¤Í˘ÓË Í·ÓıÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Á·¿Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ Mike’s Irish Bar! Ÿ¯È Û·Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜!

SARDELLES 18/01 ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· Ì piercing, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·, ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÙËÓ A.V., fiÙ ı· Û ‰ˆ; 697 2927416

AÁ·Ô˘Ï›ÓÔ Ë ÂÈı˘Ì›· ÛÔ˘ «ÂÍÂÙÂϤÛıË» ...ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ’Ó·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜... ͤÚÂȘ ÂÛ‡... Î·È ÌÂÙ¿ ÙÈ;

BIKTøPIA H™A¶ 16/01, ÂÛ‡ Ì Ì·Î¤Ù˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÂÁÒ Î·ÛÎfiÏ Ù˘ AEK. KÔ›Ù·Á˜ Î·È ÎÔ›Ù·Á·, Ú·ÓÙ‚ԇ οÔÈ· ¢Â˘Ù¤Ú·. 694 5680672 æYPPH «¶¿ÂÈ K·ÈÚfi˜», XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‚Ú¿‰˘, ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, Â›Û·È ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ ÎÔ‡ÎÏ·, Â›Ì·È „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ 2 ÊÔÚ¤˜ pappous65@hotmail.com MO BETTER ¶¤ÌÙ˜! •·ÓıÈ¿ Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, ÎÔÚÌ¿Ú· „ËÏ‹ Ì ÚÔÛˆ¿Ú· Î·È ¯ÂÈÏ¿Ú˜ Ì ÎÚ›ÎÔ... Ù· Û·˜ Ì Korn & Hatebreed! £· Ì·˜ ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÔÙ¤; ÕÛ ÙÔÓ Ì·ÏÏÈ¿... PETIT FLEUR K˘Úȷ΋, fiÙ·Ó ¤ÊÂÚ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ú›ÁÎÈ˜ ÛÔ˘ ›· fiÛÔ ˆÚ·›· ʈӋ ›¯Â˜... some_stardust@yahoo.gr °KAZI Heart – K¿· 2000 IÂÚ¿ O‰fi˜, 17/01 Â›Û·È Ë ÚˆÌ·Ï¤· Ë PˆÌ˘Ï›·, ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ (Û ÙÚfiÌ·Í·), Ó· Â·ÓÔÚıÒÛˆ. apo_zaf@yahoo.gr BIG APPLE 6/01 ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·, ηıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ sgfe_gr@yahoo.com BAROUGE ¶¤ÌÙË 12/01 Û ϤÓ M¿ÓÔ Î·È ÊÈÏ¿˜ ˘¤ÚÔ¯·. TÈ ı· ’ÏÂÁ˜ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË; A™OEE ¶·›˙ÂÙ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ¶A™¶ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· K·‡Ï·ÁÔÈ... ›ÛÙ 5 fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÛÙ›ÏÙ ‰Ò...

SOUL 20/01 ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì 4 ʛϘ ÎÈ ¤Ó·Ó „ËÏfi, ÂÛ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ◊ÌÔ˘Ó ‰›Ï·, ¤¯ÂȘ Ù¤ÏÂÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ¤Ï·Ì˜, Ô Í·Óıfi˜. P·ÓÙ‚ԇ ÙÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜.

402 17/01 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÛ‡ Í·ÓıÈ¿, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ‚Á‹Î· EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÛÙ· Cannon, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÔÙÛ›‰·, ÌÔ˘Û¿ÎÈ, ÛٛϠsms 697 9641448

√NAP 30/12 º. ¯fiÚÂ˘Â˜ ˘¤ÚÔ¯·... ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ, ı· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Û ͷӷ‰Ò, k.geekrg@hotmail.com

M¶OYPNAZI Enzzo ÌÈÏ‹Û·Ì ÌÔ˘ ›˜ fiÙÈ Û ϤÓ ŒÏÂÓ·, Â›Ì·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜, ¿Ú Ì 694 8066888

REINA 1/01 ‹ÌÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ¿ÙÔÌ· Î·È ¯fiÚ¢· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, Ì ÎÔ›Ù·˙˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‹ÛÔ˘Ó Ì 5 ¿ÙÔÌ·. 697 3072444

INTERCITY £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-Aı‹Ó· 6/01, ηıfiÛÔÓ ‰È·ÁÒÓÈ· ·fi ̤ӷ Î·È ‹ÛÔ˘Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓË Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÔ˘. M ÂӉȷʤÚÂȘ. wot31@hotmail.com

M¶PIKI 21/01 ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓË ˙·Î¤Ù· ηʤ ˙ÒÓË ÎfiÎÎÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·. Œ¯ÂȘ Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. M·Î¿ÚÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÌÔ˘. 29/01 ÛÙȘ 13.00

£EATPO Bella venez@a 14/01 ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, Û ›‰· Ó· Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ! Œ¯ÂȘ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·!

H§EKTPIKO™ 15/01 ÂÁÒ 1.87 ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÛ‡ ÙڤϷ! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 693 7744295

KA§§I£EA Joe Weider – °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Â›Û·È Í·ÓıÈ¿, ı¿! KÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, ÎÔÚÌ¿Ú·! ™Ù·ıÂÚ¿ 8ÌÌ ÂÚ›Ô˘, sms me 694 4968572 B·Û›Ï˘.

CMA ™Â ϤÓ M·Ú›·, Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÔÌfiÚÊ˘Ó˜ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ™Ù›Ï email raveman00@hotmail.com

X∞§∫π¢π∫H ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈο ηÏÔη›ÚÈ·... ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·... ‹ÛÔ˘Ó ı¿! Afi ÙfiÙ Û „¿¯Óˆ... ̷οÚÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V. 697 7147616

¶§. E•APXEIøN EÁÒ ‰ÂÓ Û ›‰· ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ· ·fi ˙¿¯·ÚË Î·È Û „¿¯Óˆ ÁÂÈÙfi-

KO§øNAKI Marlboro. NÔÌ›˙ˆ M˘ÚÙÒ ¿ÎÔ˘Û· Ó· ϤÓÂ, 24/12 Í·ÓıԇϷ ÌÂ

KHºI™IA™ M ʛÏÔ ÛÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË, ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ì·‡ÚÔ ÎÔÏÏËÙfi ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜! £· ÌÔ˘ Ì¿ıÂȘ Ô‰‹Ï·ÙÔ; N›ÎÔ˜ 699 5320617 KYPIAKH TÚ· Ï· Ï· Û ¤‚ÏÂ· Ó· ‚¿˙ÂȘ ÙËÓ Îڤ̷ ÛÔ˘ Î·È Â›¯· ÙÚÂϤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ, ı· ¤Úıˆ ÙËÓ K˘Úȷ΋, ʤÚÂ Î·È ÙËÓ Îڤ̷. DARKSUN, UNDERWORLD OÈ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ıËÏ˘Î¤˜ ˘¿ÚÍÂȘ ·Í›˙Ô˘Ó. TfiÛÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Kڛ̷ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÌfiÓÔ ÙË ¢‹ÌËÙÚ·. 693 6469547

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

Kazarma ™¿‚‚·ÙÔ, ·›‰·Ú Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ Î·È Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Û ¯¿˙¢· fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. £· Û ÛÙÚÈÌÒ͈! ™Â ›‰· ™¿‚‚·ÙÔ, „ËÏ‹ ÌÔ˘ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ı¿, Ì ¤Ó·Ó Í·ÓıÔ‡ÏË. E›¯Â˜ Ù·ÙÔ‡ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ™Â ÂÚÈ̤ӈ ŒÏÂÓ·... M·Ú·ÌÔ‡, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ ÎÔÂÏ›ÙÛ·... ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ê›ÏË ÛÔ˘ Í·Óı¤ ÌÈÎÚ¤ ÌÔ˘ Ú›ÁÎÈ·!... B·Ï¿ÓÙË ™Â ›‰· ÛÙ· TEI ¶ÂÈÚ·È¿, ‰›Ó·Ì Z·‚Ï¿ÓÔ ¢.O.¶., ÌÔ˘ ’˜ ηϋ Ù‡¯Ë. ™Â ı¤Ïˆ, °ÈÒÚÁÔ˜. Zoom MËÙÛÈ¿˜ 13/01, ηıfiÛÔ˘Ó ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È, Û ϤÓ ¢‹ÌÔ... Û˘Óı¤Ù˘, Á‡Úˆ ÛÙ· 68 Ì Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. §ÈÒÓˆ. ™ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 5 ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ۷Λ‰ÈÔ Ï¿Ù˘! ™Â ÎÔÈÙÔ‡Û·Ì Â›ÌÔÓ·! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! ¶·Ú·Û΢‹ 13/01 Ì‹Î˜ OÌfiÓÔÈ· ÚÔ˜ BÈÎÙÒÚÈ·, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÙÔ «MË Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ÔÙ¤» ÙÔ˘ I˙ÈÁÎÔ‡ÚÔ, ÎÂÚÓ¿ˆ ηʤ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ™ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ I. ÛÙȘ 6/01 Î·È ·fi ÙfiÙ Û ı¤Ïˆ, °ÈÒÚÁÔ K., ·fi NÔÌÈ΋ 4Ô ¤ÙÔ˜, Â›Û·È ÁÈ· ÌÈ· Ê¿ÛË; ¢ÂÓ ı· ÙÔ Ì¿ıÂÈ Î·Ó›˜, Î·È ÛÔ˘ ˘fiÛ¯ÔÌ·È ˆ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ Ôχ ˆÚ·›·... Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ §. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·! K›ÙÚÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ... οı Úˆ› ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ÛÔ˘ Ϥˆ ηÏË̤ڷ, Ì·Ù¿Ú˜ Ú¿ÛÈÓ˜ Î·È Û¤ÍÈ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË... ̛Ϸ ÌÔ˘! Pasta Flora, ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ‰fiÓÙÈ fiÔÙ ¤Ú¯ÔÌ·È ÁÈ· ηʤ Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ÌÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÙË Ì¤Ú·. ™‡ÓÙ·ÁÌ· οı Úˆ› ›ÓÔ˘Ì ηʤ... ÂÛ‡, Í·ÓıÈ¿ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË Û ËÏÈÎȈ̤ÓË ·Ú¤· Î·È ’Áˆ Û ı·˘Ì¿˙ˆ... ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·; ¢·Ó·fi˜ 17/01 ÂÁÒ, ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›, ηıfiÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓˆÊfiÚÈ ÛÔ˘. ŒÊ˘Á˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‚ϤÂȘ; ŒÏÏË

¢ÂÓ Û ›‰· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ì‡Ú·, ÌÔÚ› Ó· ·¯·›ÓÂÈ ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂȘ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜...

TÒÚ· Ô˘ Ï›ÂȘ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ... ‰ÂÓ ı· Ì’ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂȘ ÁÈ·Ù› Â̤ӷ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙË ¯·Ú¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ˆ ÛÙ· ‰fiÓÙÈ·. ÿÛˆ˜ Û ÂÚÈ̤ӈ.

™Â ›‰· Kibubu, «M¿Ú·» ÂÚÈ̤ӈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ó· οÓÔ˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜. •¤ÚÂȘ ÂÛ‡...

B·ÛÔ˘Ï›ÓÈ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ÔÏÏ¿! TÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ 8 Ì‹Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û· Ì·˙› ÛÔ˘! ™’ ·Á·¿ˆ ÙfiÛÔ Ôχ! OÚ›ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì·˜ ¤ÁÚ·„·Ó!

After Dark, ‹ÛÔ˘Ó Í·Óıfi˜, ¤·È˙˜ ska ÌÔ˘ÛÈ΋, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÏÔ‡˙· social distrortion Î·È Â›¯Â˜ ͢ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ™Â „¿¯Óˆ...

°ÂÈ· ÛÔ˘ ÌÈÎÚ‹, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ... Î·È ’Û˘ Î·È ’Áˆ, fiÏÔÈ Ì·˜. EÛ¤Ó· Û ˘ÂÚ·¿ˆ, ͤÚÂȘ ÂÛ‡. MMM Dj Mike ST Â›Û·È ÙڤϷ.

¶Ô˘ıÂÓ¿, Û ¤„·¯Ó· ÛÙ· «ÁÓˆÛÙ¿» ̤ÚË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·, ÙÒÚ· Û „¿¯Óˆ ÁÈ· Ó· Û ‚Ú›Ûˆ. O ·ÎÏÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ. X.

M „¿¯ÓÂȘ;; M· ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂȘ Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο! °È’ ·˘Ùfi, «keep digging...» K·ÙÂÚ›Ó·

TÚ›ÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙÔ £ËÛ›Ô! K·ıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, Ì ̷‡ÚÔ Î·¤ÏÔ! ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌËÓ Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ! T· ϤÁ·Ù Ì ÙË ÊÈÏÂÓ¿‰· ÛÔ˘... Â›Û·È ¤Ó· Í·Óıfi fiÓÂÈÚÔ!

™‡ÚÔ: 1)Î·È ’ÌÂȘ ÂÚˆÙÂ˘Ù‹Î·Ì ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Ê·ÁËÙÒÓ Î·È ÁÏ˘ÎÒÓ 2)Ì ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó Î·È ·Ï¿ ÙÔ Ï¤ˆ. M·Ú›· over TÔ ÊÔ‡ÍÈ· ÛÔ˘ Ì·ÏÏ› Ì ¤Î·Ó ÏÔÏ‹! ¢ÈÔÓ˘Û¿ÎÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈÂÈÂÈÂȘ; Cu Underworld!

BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 10/01 ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, ‰È¿‚·˙˜ ¢›Î·ÈÔ, Ì ̿Á„·Ó Ù· Ó·˙È¿ÚÈη Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘! ¶Ò˜ ı· ‰È·‚¿Ûˆ ÙÒÚ·;

Keine Zuruck. £· ‹ıÂϘ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂȘ, Î·È ·Ó fi¯È Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÙÂ, fiÙÂ; °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ fiÙ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‹‰Ë Ì fiÓÂÈÚÔ. ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó

TÔ ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿Ù ԇÙ ӷ ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·. ÕÛÙ ٷ ÔÈ‹Ì·Ù·, ·ÓfiËÙÔÈ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ›! B.

AÓ Â›Û·È Ë ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË –Â‰Ò Û ÂÚÈ̤ӈ, Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¿ÏÈ Ì·˙›, ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë ÛȈ‹, ÛÙÔ Ê‡ÛËÌ· Ù’ ·Ó¤ÌÔ˘. T¤Ú·˜!

Gaydargirls. £¤Ïˆ ¤ÛÙˆ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÔ˘... Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, s.....r

...Cookie ÌÔ˘, ÂÁÒ ÙÔÏÌÒ Í·Ó¿... ·Ó Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· Ì·˜ Ó· ›̷ÛÙ ̷˙› ı· ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏÈÒ˜ ÂÁηٷÏ›ˆ... X.

MfiÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜, ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯¤ÚÈ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ; MÈ· ıÂÚÌ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ó· ¯·ıÒ Ì¤Û· Ù˘; 693 7081295

¶ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ‹Ú ÙÔ ¯·Ï¿ÎÈ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ fiÚÙ·;

M ÙËÓ ··Ï¿‰· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ı· „¿¯Óˆ ¿ÓÙ· ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÛÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘! N·˜... M¤ı˘ÛÙÂ... ·ÎÔ‡˜; H Ì˘Úˆ‰È¿ ÛÔ˘ Ì ·Î›˙ÂÈ, οı Ûη٤ÓÈ· ̤ڷ Â›Û·È Â‰Ò ÊˆÙÂÈÓfi Ù›ÔÙ·! ŒÏÂÓ· •ˆÙÈÎfi ÙˆÓ ·Ú¿ÊÔÚˆÓ ¯ÂÈÌÒÓˆÓ ‹Úı˜ Ó· ÌÔ˘ ı˘Ì›ÛÂȘ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ŒÏÂÓ· ŒÛÙÂÈϘ ‰ˆÚ¿ÎÈ· ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, Ì·˙› Î·È A.V.! ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ÙËÓ ÒÚ· Ó· Ê¿Ì –Ì·˙›– ·Î·Ó¤‰Â˜. E›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ë, babe! KÈ ÂÁÒ ÛËÌ¿‰È ı¤Ïˆ (fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÛ·È Û ̤ӷ). AÓ ¤ÛÙÂÈϘ ÂÛ‡ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ÙfiÙ ÙÈ Ó· ˆ Serendipity Ê¿ÛË, ͤڈ ÂÁÒ...

HÏ›· Û ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ê›·. ¶ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ˆÚ·›· ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ X¿ÁÈÔ˘ MÈÎÚfi, Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ˜ Ô Î·Ó·¤˜. M·˜ Ï›ÂȘ. Fredy Î·È ÂÁÒ ¶ÈÛ›Ó·, Jacuzzi, Û·Ì¿ÓÈ·, ÊÚ¿Ô˘Ï˜ Ì ۷ÓÙÈÁ›... ÂÁÒ Î·È Û˘!! TÈ Ï˜, ı· ·ÓÙ¤ÍÂȘ ÙËÓ Úfi(Û)ÎÏËÛË;! ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 697 7636850 AÊÔ‡ Û ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙfiÛÔ Ô ·Ó·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì ÚÔÛηÏ›˜ Û ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜; ™Â ıˆÚÒ ·ÚÎÂÙ¿ ͯˆÚÈÛÙfi ¿ÙÔÌÔ. O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ «dear N. ÎÏ it is so simple» ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·fi N.Y., ™‡ÚÔ ÌÔ˘, ÙÂÏÈο ÂÈϤÁˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· ʇÁˆ.

Rebound 14/01 ‹Á· Ù˘¯·›·, ‹Á˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ –¯fiÚÂ˘Â˜ fiˆ˜ ηÌÈ¿, Ì هÊψÛ˜ Ì ÙË ‚ÈÓ‡Ï ÛÔ˘ ÊÔ‡ÛÙ·! ¢‹ÌËÙÚ·, Â›Û·È Ë ı¿!

AÏfi £¤·ÙÚÔ, ‰ÂÓ ¤¯·Û˜ ηÌÈ¿ ¢ηÈÚ›·, ·Ó Ì·˜ ÂȘ Î·È ÔÈÔÓ ÂÓÓÔ›˜, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÔÏÏÔ›! Afi ÙȘ 25/12 ‰ÂÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ οÔÈÔÓ/· Ì ÁÎÚÈ-Ì·‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ. £‡ÌÈÛ¤ Ì·˜!

™ÙÔ mms ÛÔ˘ ˙ËÙ¿˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÓÈÒıÂȘ ÛÙȘ (Ù˘¯·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ), οÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ó· Û’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ, ›Ûˆ˜ ÓÈÒıÔ˘Ì ٷ ›‰È·...

DarkSun, ÙÈ Ó· ˆ ÁÈ· ÙË new wave ÊÚ¿ÓÙ˙·, ÙÈ Ó· ˆ ÁÈ· Ù· ÙÚÂÏ¿ ¯ÔÚ¢ÙÈο; ¢È·Ê¤ÚÂȘ Ôχ ·fi ·˘Ù¤˜ –͈ÙÈÎfi ¢‹ÌËÙÚ·!

K·Ù·Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÙÂÌÂÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Á›Ó ϛÁÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÛٛϠӤ· ÛÔ˘! NÙÔÎ. Ultramarine_4u@yahoo.gr

濯ӈ ÔÌ¿‰· ÎÔÓÙ¿ Û X›ÏÙÔÓ Ó· Ì ̿ıÂÈ breakdance ‹ freestyle Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη bakuryu_yo@yahoo.com

™Â ›‰· Û‹ÌÂÚ· Î·È ¯Ù˜ ηÈ... ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û ·Ú·ÙËÚÒ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÈ «„ËϤ Ì ÙË ¯·›ÙË». ¶ÂÚÈ̤ӈ...

OÈ 2 Êχ·Ú˜ ʛϘ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ™¿‚‚·ÙÔ 2.30 Î·È Ì ‚Ú‹Î·Ó ·Ó¿ÛÎÂÏ· Ó· ÌÂÙÚ¿ˆ Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ·, ·˜ Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó. T. 693 2687916

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· «·Ú·Ì‡ıÈ·» Ù· ÓÈο Ë Û˘Ó‹ıÂÈ·... ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ó· ÌÔ˘ Ï›ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÍˆÙÈÎfihope!

«P» (¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ 13/12) Â›Ì·È Ë AÓ. –·fiÎÚ˘„Ë 2/01 3 ÙÔ Úˆ› Î·È ·ÓÙ·¤‰ˆÛ˜ 30 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ԇ̠ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿. £· Ù· ϤÁ·Ì ÔÙ¤;! ™Â ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ʇÁˆ Ì·ÎÚÈ¿. A‰·ÌÔ‡ÏË ÂÁÒ Û’ ·Á¿ËÛ· ÎÈ ÂÛ‡ ÌÔ˘ ›˜ „¤Ì·Ù·... ÁÈ·Ù›; P ·È‰È¿, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ AÁ. AÓÙÒÓÈÔ˜ – AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË N. KfiÛÌÔ˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÙ ·ÂÏÈÛÙ› fiˆ˜ ÂÁÒ; E›Û·È ηϿ; BڋΘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤„·¯Ó˜; ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ͯ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ÌÔ˘ ’¯Â˜ ÂÈ... Î·È Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Í¯·ÛًηÌÂ. M. ¶·ÁÎfiÛÌÈ ÂÓÙÔÏÔ‰fiÙË Î·È ÎÏÂȉÔÎÚ¿ÙÔÚ· ‰ÂÓ Û ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ. ¶Ô‡ ¯¿ıËΘ...; EÏ›˙ˆ Ó· Â›Û·È Î·Ï¿. KÒÛÙ· ÌËÓ Ù· ¯·Ï¿˜ Ì ÙË M¿Á‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙÔ‡, ı¤ÏÂÈ ÙÔ Î·Îfi fiÏˆÓ ·˘Ùfi˜. ¶›ÛÙ„¤ ÌÂ! Please! ™Â ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿! ¶fiÙ ı· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜; TÔ ÌÂÌ¿ÎÈ ÛÔ˘... M’ ·Ú¤ÛÂȘ ÎÈ ·˜ Â›Û·È Ï·˚ηÙ˙‹˜. ™·ÌÚÈÓ¿ÎÈ ÔϤ! EÏ›˙ˆ Ó· ‰Ô‡Ì ¿ÛÚË Ì¤Ú· Î·È ’ÌÂȘ οÔÙÂ. TÛÈÔ˘ „ËϤ... ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘ ÚÔ˜ K. Û˘Ó AıËÓ¿ Î·È ¯Â›Ú· ΛÓÂÈ (ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fï˜ ÁÈ·Ù› Ë ‰ÂÍÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¿Û¯ËÌÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜)! °È· ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË praxitelis666@hotmail.com ™... ·Ó ͷӷοÓÂȘ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ «Í¤ÚÂȘ ÂÛ‡» ı· ÙÔ ˆ ÛÙÔ °... Î·È ı· Û οӈ ÚfiÌ·! H ÁÔËÙ›· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙÔÓ ÂıÈÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ·. K·ÏË̤ڷ ·Ú·ÓÔ˚Îfi... °È·Ù› ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÛ·È È· ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÛÙÔ MÚ›ÎÈ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÂ; EΛ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ «Ú·ÓÙ‚ԇ» Ì·˜; M·ÚÔ˘Ï¿ÎÈ Ôχ¯ÚÔÓË ÁÈ· ÙȘ 25. Ur forgiven not forgotten. Iˆ¿ÓÓ· ¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜... ¿Û Ì ÏÔÈfiÓ Ó· Û «Í·Ó·ÂÓԯϋۈ», ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿... Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹Ûˆ, Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¯·ıÒ... X.M. £· ‚Áԇ̠ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ‹ ı· Û ‰ˆ ÛÙÔ De la Gyarda; MÔ˘ Ï›ÂȘ. MÔÙÈÙÛ¤ÏÈ B13, AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú. M·Î¿ÚÈ Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ ÌÈÎÚ‹. E›Û·È; 11/01/2006 3Ì-7ÌÌ £ËÚ›ÔÎÚ·ٷÁÔÚ¿-AÌÂÏfiÎËÔÈ. E›¯Â ηÈÚfi Ó· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ. ºÔ‚‹ıËη, ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·, Î·È ’Û˘ ÙÔ ’Ê·Á˜. ÕÓ¯ÂÏ· AÊÔ‡ ÏÈÒÓˆ ÁÈ· Û¤Ó·, ·ÊÔ‡ Û ı¤Ïˆ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÂÁÒ Î·ÚΛÓÔ˜ ÂÛ‡ ·Úı¤Ó·, ¿Û Ì ӷ ÛÔ˘ ÛΛۈ Ù·... •¤ÚÂȘ ÂÛ‡ Korgi, fiˆ˜ ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο ‹Úı˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ¤Ê˘Á˜. °È·Ù›;... ¿ÓÙˆ˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚfiÓÈ·. KÒÛÙ·, ÙÈ ÙÔ ı˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·; PÒÙËÛ¤ Ì Ò˜ ÓÈÒıˆ fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠«Ù˘¯·›·». AÓ ¿ÏÈ ‚È¿˙ÂÛ·È, ÙËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘. NÈÒıˆ Ôχ ˆÚ·›· fiÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó·ÓÙÒ Ù˘¯·›·... ™¿ÓÙ˘ ¤¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘, ¿Ú Ì ӷ Ù· Ô‡ÌÂ. ºÈÏÈ¿. AϤͷӉÚÔ˜

26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ

ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 36¯ÚÔÓÔ˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ 2 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, 1.80, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÛÔÚ, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ, 4 ·Î›ÓËÙ·, ÛοÊÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÛÔÚ I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο, §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË,

ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Ӥ· ·fi 26-30 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰È·ÌÔÓ‹ Aı‹Ó·-¶¿ÙÚ·, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ §Ô‡Ë˜, Aı‹Ó·, AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, OÌfiÓÔÈ·, 210 5235.692, email: louis2@internet.gr 30¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚ›Ô, Û٤ϯԘ Û IA™ø – MËÙ¤Ú· – §ËÙÒ, ÂχıÂÚÔ˜, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÈı˘Ì› ΢ڛ· Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂχıÂÚË, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ·ÙÚfi ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ §Ô‡Ë˜, Aı‹Ó·,

AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, OÌfiÓÔÈ·, 210 5235.692, email: louis2@internet.gr ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, fiÌÔÚʘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, ¯‹Ú˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘„ËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÙÔÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿Ûٷٷ, Ì ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÙ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. °Ú·ÊÂ›Ô Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671. ÕÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÁÔÓ›˜. TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 2103636.546 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 9:00-

14:00 www.pappas.gr

‚·ÙÔ 9.00-14.00, 210 6120.611

EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 47¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì Âȯ›ÚËÛË EÏÏ¿‰·-BڢͤϘ, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì master, Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó, ¤Í˘ÓÔ˜, ¿Óˆ 10.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÂÚÈÔ˘Û›· EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋, ÏÂÙ‹, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, 210 3604.988

ŸÌÔÚÊË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, 30¯ÚÔÓË, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ۈ̷ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, 1.78 ‡„Ô˜, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÂχıÂÚË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, οÙÔ¯Ô˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H.™.A.¶), M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6120.611

AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· µfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ÂÍ·ÛÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ë ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÔÓ›˜. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H.™.A.¶), M·ÚÔ‡ÛÈ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚-

Aηٷ̿¯ËÙË 22¯ÚÔÓË PÔ˘Ì¿Ó· ηÏÏÔÓ‹, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÙ›Ԣ, „ËÏfiÏÈÁÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹, ·Ó·˙ËÙ¿ EPEYNA K. ™øTHPO¶OY§O™ E›ÛËÌÔ Ì¤ÏÔ˜ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™.E.N. - AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ EÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ¤ÌÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. Y‡ı˘Ó· Î·È ¢È·ÎÚÈÙÈο ·Ú¤¯Ô˘Ì ۛÁÔ˘ÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ. EÁÁ˘Ë̤ӷ, ¯Â̇ıÂÈ· – ·fiÏ˘ÙË ÂÌÂÈÚ›·. K·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· 24 ÒÚ˜. AÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. Aı‹Ó·: 210 3217.000, KËÊÈÛÈ¿: 210 8018.770, ¶ÂÈÚ·È¿˜: 210 4111.518 www.erevna.gr ¢ÂÎÙ¤˜ Î·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜.

ÊÈÏ›·-Ù·Í›‰È Ì ·ÚÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, ¯¤Ì˘ıÔ, ÂÒÓ˘ÌÔ. A˘ıËÌÂÚfiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È K‡ÚÔ˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™ OÌ¿‰Â˜ A˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜. E‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-IÔ‡ÓÈÔ˜ 2006, ú 40 ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ MÔ˘Á¿˜ 694 4873268 §˘Î·‚ËÙÙfi˜, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì., ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜, ú 230, ÏËÚ. 210 6441.863 AÁ·¿Ù ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·; EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ECDL, EYPø¢IA™TA™H ¶§HPOºOPIKH. AÁÁÏÈο, IÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, IÙ·ÏÈο, °·ÏÏÈο EYPø¢IA™TA™H. TOEIC, TOEFL, GMAT. T·¯‡Ú˘ıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· οı ̋ӷ, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ¿Í ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘). YÔÙÚÔʛ˜, ‰ˆÚÂ¿Ó Â·Ó¿ÏË„Ë Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜. ¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜. 210 3844.888, 3301.110, 6540.100 (ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜), 210 3303.032, 6521.200 (ÏËÚÔÊÔÚÈ΋)

voice

ATHENS

ATHENS

voice

PERSONALS

H¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó!

K·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ: 90 11 273 698 Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18%

K·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ·Ϥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ: Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È Ó· ··Óٿ٠ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Â›ıÂÙ· ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÙ Û ·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·.

°È· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ı˘Ú›‰· ηϤÛÙ ÙÔ

90 11 271 351 Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18% * H «A.V.» ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ, Ó· ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‹ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. H «A.V.» ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ··ÓÙËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜, ·Ó Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ë ˘ËÚÂÛ›·.

E›Ì·È 36 ÂÙÒÓ Î·È ˙ËÙÒ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÎÔ¤Ï· Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. (Έ‰.589) N¤Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ‹ ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. (Έ‰.591) E›Ì·È 54 ÂÙÒÓ Â˘·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜. ZËÙ¿ˆ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ̤¯ÚÈ 45 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È Â¯¤Ì˘ıË Û¯¤ÛË. (Έ‰.601)

¶Ô‡ ı· ˇÚ›Ù ÙËÓ «∞THENS VOICE» ™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ ∆Ú·Ì ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· 32 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, §. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú‹ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, §. YÌËÙÙÔ‡ 123

52 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 6971, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ A£HNA AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 ñ EÍ¿Ú¯ÂÈ·, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 78 & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ ñ K·ÏÏÈı¤·, ™·ÊÔ‡˜ 95 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 6 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 1 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ñ N¤· IˆÓ›·, ¶Ï·Ù›· ¶¿ÚÛ˘ ñ N¤· KËÊÈÛÈ¿, IÏÈÛ›ˆÓ 24 & ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ ñ N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ñ ª·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35 ñ Village P¤ÓÙ˘, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË ñ X·˚‰¿ÚÈ, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 57 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 4 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, §. B½ÎÔ˘ 109 ñ £ËÛ›Ô, A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 ñ ÿÏÈÔÓ, ¶‡ÚÁÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Escape Center ñ KÔψӿÎÈ, ™fiψÓÔ˜ 10 ñ AÈÁ·›Ô˘ 2 & §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 141, N. ™Ì‡ÚÓË ñ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 221 ñ M·Ú›Ó· Z¤·˜ ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, KˆÓ/ψ˜ 78-80 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, X. TÚÈÎÔ‡Ë 146 & ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈÙÚ›Ù˘ 3 ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, §. KËÊÈÛ›·˜ 46 & °Ú·ÓÈÎÔ‡ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 27 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, YÌËÙÙÔ‡ 109 ñ ¶Â‡ÎË, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ñ ¶·ÏÏ‹ÓË, §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 130 ñ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 ñ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 ñ ™Ù·‰›Ô˘ 5 ñ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ñ FLOCAFE E£NIKøN O¢øN ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 23Ô ¯ÏÌ. EıÓ. O‰Ô‡ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ ñ ™EA ATTIKH™ O¢OY 40,2 ¯ÏÌ. AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡-¶·È·Ó›·˜ AÈfiÏÔ˘ 97 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ / £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 ñ Mediterranean Cosmos, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘ÛÂ›Ô ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10 ¶∂ƒπ√Ã∂™ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / COSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞µ∞¡∞, ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Odeon ¶Ï·Ù›· (8 ·›ı.) TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 / OCTOBER FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/

O ¶π√ ∂À∫√§√™ ∫∞π °ƒ∏°√ƒ√™ ∆ƒ√¶√™ °π∞ ¡∞ °¡øƒπ™∂∆∂ ∆√À™ ¶π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∂™ ∞¡£ƒø¶√À™ ∆∏™ A£∏¡∞™!

E›Ì·È 43 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ˙ËÙÒ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Á˘Ó·›Î· ̤¯ÚÈ 40 ÂÙÒÓ. (Έ‰.602) AıÏËÙÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ 34 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ‹ ΢ڛ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. (Έ‰.604) N¤Ô˜ 35 ÂÙÒÓ ÂχıÂÚÔ˜ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ˙¢Á¿ÚÈ ÁÈ· ·Ú¤·. AfiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. NÙ›ÓÔ˜ (Έ‰.605)

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 325 ÛËÌ›·

¶√∆√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113 / SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115. ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33 ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞: ∂§π∞ ∫∞π §∞¢π ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 / °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13, °Ï˘Ê¿‰· / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27, °Ï˘Ê¿‰· / VIRGIN ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏ °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39 / WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3 / KE¢PO™-∂™O¶∆ƒO¡ ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™ Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12 / EN A£HNAπ™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π¡¢π∫∆√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 /ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 / °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / FRIENDS ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / CLUB 22 µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / X-EAT ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ . KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 / LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU ∫·„¿ÏË 6 / .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / HOLMES PLACE ATHENS µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5 / ¢OY¢E™H™,

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ ª∂§π™π∞: PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™∆∏ƒ∞∫I: ∫Àµ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5 / BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, NISSAN ¶§∞∫π∆™∏™ §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ & §. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 2-4 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 / PIN UP ∞ÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ / MECCA ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 62, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ. ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ¶§AKA: EDEN §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡ µ. ™ÔÊ›·˜ 46 / ∞§∞∆™π µÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂ OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µ∂¡∂∆∏™ æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli N›Î˘ 15 ñ Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 ñ Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar ¶·Ï. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£ Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘ ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢ ñ SEPHORA CITY GATE KÒÙÙ· PÔ‡ÏÈ· & °È·ÓÓÈÙÛÒÓ-KˆÏ¤ÙË AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ™Â ·Ú·Î·ÏÒ ÂÍ‹ÁËÛ¤ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› Ù· ˙҉ȷ ÁÈ· ÙÔ 2006, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙËÓ AV ÚfiÛÊ·Ù·, ‰ÂÓ Ì·˜ ›·Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÌfiÓÔÈ (Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ, Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ, Î·È ..., Î·È ...) ¿Ó‰Ú˜ Á‡Úˆ ÛÙ· Û·Ú¿ÓÙ· ı· ‚Úԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ οÔÈ· Ô˘ Ó· Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Ó· Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘ÌÂ, Ó· οÓÔ˘Ì ¯ˆÚÈfi; (Ô¤Ô;). N›ÎÔ˜

™ÈÁ¿ ÌËÓ ·‚·ÓÙ¿Úˆ ÙËÓ Í¤ÓË ÛÙ‹ÏË! Ÿ¯È ‰ÂÓ ÂÍËÁÒ Ù›ÔÙ·. O¤Ô. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, hi Î·È Î·Ï‹ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ’¯Ô˘ÌÂ. E›Ì·È 23 Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È Ôχ. E›Ì·ÛÙ fiÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜; MËÓ ‚È·ÛÙ›˜ Ó· ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ... M ‚¿ÛË ÙÔ fiÙÈ Â›Ì·È gay, „¿¯Óˆ/„¿¯ÓÔÌ·È Î·È ¿ÎÚË ‰ÂÓ ‚Á¿˙ˆ. °ÓÒÚÈ˙· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ lifestyle Â›Ó·È ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ & Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. TÈ ÂÓÓÔÒ; 濯ӈ οÔÈÔÓ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ... K·È believe me, ¤„·Í· Ôχ. K·È ‚ڋη ·fi Samantha Fox-The Return Î·È ÎÔÌÏÂÍÈÎfi ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ¤ˆ˜ ÌÔ˘Ûٷηϋ ٷڛʷ Î·È ÂÓÔ¯ÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Â̤ӷ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. 濯ӈ οÔÈÔÓ Ô˘: ·)Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ 1 fi‰È ÛÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ‚)Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ °Î¿˙È ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ (‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ù‹ÛÂÈ & Ô‡Ù ı·) Á)Ó· ÌËÓ ÌÈÏ¿ ηÏÈ·ÚÓÙ¿ ‰)Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ Madonna/Kylie/B›ÛÛË/M·ÚÈÓ¤ÏÏ· Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì ÙÔ «ı¤˜» Â)Ó· ¤¯ÂÈ straight behaviour ÛÙ)Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ‚·ÛÈο ·Ó‰ÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ Û·Ó ÛÙ›ÁÌ·. N· ’Ó·È ·Ï¿ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ sex. ™˘ÓÂȉËÙ¿. XˆÚ›˜ ÁÎÔÌÂÓ˜-‚ÈÙÚ›Ó˜, ·È‰È¿, Û΢ÏÈ¿ ÎÙÏ. Y¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·ÁÂ; ◊ Ó· „¿¯Óˆ ÁÈ· Á¿Ù·; °ÓÒ̘/·ÓÙÈÁӈ̛˜ ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈ̤ӈ. Lonely*no*more

AÁ·ËÙ¤ Ê›ÏÂ, ·Ó Â›ÁÂÛÙÂ, „¿ÍÙ ÁÈ· Á¿Ù· ÎÈ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È Ôχ ¿ÓÙÚ˜ ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. TÔ ›‰ÈÔ ı· ›Û¯˘Â ·Ó ÂÚÈÁÚ¿Ê·Ù ¤Ó· ÛÙÚ¤ÈÙ ‹ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì –ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ– ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜.

¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ·... Á¿Ú· Ô˘ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Î·ıfiÏÔ˘. P M˘ÚÙÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ó·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ˆ. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ›· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ͤڈ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÎÚ˘Ê¿ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ. ºÈÏÈ¿. EϤÓË.

¶¿ÓÙˆ˜ fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ. TÔ Ó· ÎÏÂȉÒÓÂÙ·È Ô ¤ÊË‚Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÁÈ· Ó· ηÓ›ÛÂÈ ÙȘ Áfi˜ Ô˘ „¿Ú„ ·’ ÙÔ Ù·Û¿ÎÈ ›Ûˆ ·’ ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ Ì·Ì¿˜ Â›Ó·È –η΋– ·ÔÌ›ÌËÛË ¿ÏÏ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ۯ¤ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÂÓËϛΈÓ. Y.°.1 MÂÁ¿ÏÔ ·Î¤ÙÔ Ë Ê¿ÛË. ™ÎÂÊÙ›Ù ·Ó ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ, ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÓÙÔ¯‹ fi¯È ÁÈ· Ù· «Á¿Ú·», ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù‡Ô Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Î·È ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È ·ÓÙ› Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. Y.°.2 MÚ¿‚Ô ÌÔ˘ ¿ÓÙˆ˜. KÚ¿ÙËÛ· ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÌÔ˘ Î·È Ì›ÏËÛ· ÏÔÁÈο ·ÓÙ› Ó’ ·Ú¯›Ûˆ Ó· ˆÚ‡ÔÌ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·, Ô˘ ‚ϤÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ó· οıÔÓÙ·È Á‡Úˆ Á‡Úˆ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù‡Ô˘ Û˘ÓˆÌÔÙÈο «ÔÈÔ˜ ı· ÛÙÚ›„ÂÈ» Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ ÂÚÓ¿Ó هÔ˘ ‰È·ÎÚÈÙÈο Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. £· ÍÂÚ¿Ûˆ. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ Â›Ó·È fi¯È ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ· fiϘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ì M·Ú›Â˜ Î·È fiϘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Iηڛ·. ¶¤ÚÛÈ ÁÓÒÚÈÛ· ÌÈ· ÎÔÂÏÈ¿. TË Ï¤Ó M·Ú›· Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Iηڛ·!!! ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ·Ú¿ÎÔ˘Û· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. OÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ‹‰Ë ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·¤Ê˘Á· Ó· ÙÔ˘˜ ÙË ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÙÂÏÈο fï˜ ÙÔ˘˜ ÙË Û‡ÛÙËÛ· Û·Ó ¢·Ó¿Ë ·fi ÙË ™‡ÚÔ!!! TË ÊÒÓ·˙·Ó ¢·Ó¿Ë... ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ‰ÂÓ Á˘ÚÓÔ‡ÛÂ. M È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜ fiÙ·Ó ÛΤÊÙÔÌ·È ÌË Û˘Ì‚Â› οÙÈ Î·È ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, Ì‹ˆ˜ ¤Ûˆ ¿ÏÈ Û M·Ú›· ·fi ÙËÓ Iηڛ·! ¶ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈ¿. T¿Î˘.

£· Û·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜, Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ·fiıÂÌ·. ¶fiÛ˜ È· M·Ú›Â˜ ¤‚Á·Ï ·˘Ù‹ Ë Iηڛ·; ¢ÂÓ ÌÔÚ›, οÔÙ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. Ÿ,ÙÈ ‚Ϥˆ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ, Â›Ó·È Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ fiÏË! Y.°. °È’ ·˘Ùfi ϤÌ ηÈ: «ÊÔ˘ÛÎÒÓˆ ·’ ÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘;» §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏ˘

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y.°.1 EÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· Ó· ÙÔÓ ‚Ú›ÙÂ. Y.°.2 K·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜. °Î¤È Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ. N· ’¯Ô˘Ì ӷ ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ. AÁ·Ë̤ÓË ÌÔ˘ M˘ÚÙÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÙÈ Ó· οӈ; Œ¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ›̷ÛÙ ̷˙› Î·È ÙÔ˘ ¤¯ˆ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰˘Ó·Ì›·. E›Ó·È ÁÏ˘Îfi˜, ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi˜, οı ̤ڷ ÓÈÒıˆ fiÙÈ ÙÔÓ ·Á·Ò fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ŸÙÈ ÂΛÓÔ˜

AÁ·ËÙ‹ §·›‰Ë TÛ¿ÙÂÚÏÈ Â›Ûı Ôχ ‚ÚˆÌÈ¿Ú·. Y.°. A˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÁÈ· Û·˜ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘. ∞ ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

À¢ƒ√Ã√∂ ¶ÚÔÛٿل ÙËÓ A¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ· ÛÔ˘. Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì Ì˯·Ó‹, ÌÈ· ÌÂÚ‰Â̤ÓË Ì¿˙· ·‰¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÚÌfiÓ˜, Î·È Ë ÔÔ›· ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ·ÙÌÔ‡˜ ·fi ·ÓÙϛ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 24 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. M˯·Ó‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ› ÈηÓÔÔ›ËÛË Ì οı ÙÚfiÔ, Ì οı ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ· Ù˘ ̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ô ¢›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ô ÕÚ˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ 2Ô. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Î·È Û ÁÂÈÒÓÂÈ, ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ηÌ‡Ï˜ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÂΛӷ Ô˘ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂÎÚ·Á›.. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) M ÙÔÓ AÚË Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÓÔ›˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Ϙ. H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎχÂȘ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ Ù˘, ·ÊÔ‡ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÍÂȘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÛÔ˘ Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ›ÛÙ˘ fiÙÈ Û ϛÁÔ ı· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ.

¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) B‚·›ˆ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fiÛÔ Î·È ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ ÙÔ ¯ÚˆÌÔÛ·ÌÔ˘¿Ó Ù˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ÛÙÔÓ 3Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÚÔÌË AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 8Ô, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔ˘ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·¿˜ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛ·È ı· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·Ú¿ÛÈÙ·, Ï¿ıÔ˜ ÌËӇ̷ٷ Î·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ÿÛˆ˜ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ›ÂÛ˘ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û ‰¤ÓÔ˘Ó ‹ Û ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·È ¿ıÔ˜ ·Ó ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. Y°. AÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛΤ„ÂȘ ı· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÊÔ‚¿Û·È ı· Û˘Ì‚Â› Û ¿ÏÏÔ ·ÈÒÓ·. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Û ·Ó¿‰ÚÔÌË Î›ÓËÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ·Ó Â›Ó·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ‹ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯¤Û˘ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ‚ϤÂȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÔ˘ ̤ÏÏÔÓ. A˘Ù‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Û οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔı˘ÌÈÎfi ·fi ÔÙ¤ ‹ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ·ÁˆÌ¤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʷÚ̷΢ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹. YÔÌÔÓ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. A, Î·È ÚfiÛÂÍ ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ÙÒÚ· οÙÈ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ ·ÚÁfiÙÂÚ·. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) H ÙÚ¿Ô˘Ï· ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ù¢Ù› ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›-

ÍÂȘ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÛÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛËÎÒÛÂȘ –Î·È Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘– ÙË °Ë Ì ÙÔ ¤Ó· ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ. ™ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÛÙȘ ÊÈϛ˜, Û οı ÛÔ˘ ΛÓËÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ·. H ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ·Ï‹: ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ¤Ó· ÙÚ·‡Ì· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Î·È ·Ó‰·ÊÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ AÚË ÛÙÔÓ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÓ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÛÔ˘, Ó· ·ԉ›ÍÂȘ ÙËÓ ·Í›· ÛÔ˘, Ó· ‰È·ÎÚÈı›˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ͯӿ˜ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ¿‰ÈÎÔ. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ¶·Úı¤ÓÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÔÙ¤ Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. Œ¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ –Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û¿ÓÈ· οıÔÓÙ·È. MÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›· η΋ Ù‡¯Ë ‹ ÌÔÚ› Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó Î·Ïfi οÚÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÂfiÌÂÓË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ› ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. TÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ó· ÁÔËÙ¢Ù›. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ –Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·– ¿Ú¯ÈÛ ϛÁÔ Ï›ÁÔ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó ̤۷ ÛÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË, ˙Ô˘ÌÂÚ‹ ¢¯‹. Enjoy. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) MÂÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: Œ¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ë Û·Ù¿ÏË Ì ÙȘ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜; O Êfi‚Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ fiÛÔ ÛÙÂÓ¿ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÛÈÁÁÔ˘ÓÈ¿ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ; °È·Ù› ÙÔ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÍ Û ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË; ¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â΂ȷÛÌÔ‡; ¶fiÙÂ Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Á›ÓÂÙ·È ÊÙËÓ‹ Â›‰ÂÈÍË; MÔÚ›˜ Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÛÔ˘ Û¯¤ÛË; Œ¯ÂȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¤Ó· ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ Ì·˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ; ŸÙÈ ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¿˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÚfiÓ; TÈ Ï˜; ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) TÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ‰›ÓÂȘ fiÏË ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ηıÈÂÚˆı›˜ ˆ˜ «ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜», Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ™ÎÔÚÈfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ‹ fiÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, Û·Ó power force, ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ηٷʤÚÓÂȘ ηϿ, ·Ó Î·È ÛΤÙÂÛ·È fiÙÈ Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È. O ¢›·˜ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÙÔÓÒÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ÙÔ ËıÈÎfi Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Û ÂÎÙÈÌ¿Ó ԢÛÈ·ÛÙÈο, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Ô ÕÚ˘ Û ÙÚ·‚¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂȘ ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ¤¯ÂȘ ηϿ Ì fiÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ È· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Ì·›ÓÂȘ Û ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜. MË ÊÔ‚¿Û·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. AÓÙ› ÁÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙ·‰È·Îfi fade out, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î¿ÌÂÚ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ô˘ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÈ· ÎԢΛ‰· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.

54 ATHENS VOICE 26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006

T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË «Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ Û οÔÈÔÓ Î·È Û οÙÈ». H ·Ô‰Ô¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ˙ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿ˜ fiÙÈ ¤Ó· Ï·ÌÂÚfi ̤ÏÏÔÓ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ÔfiÙ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌË ÊÙ¿ÛÂȘ Û ·˘Ùfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, Ì ·Ó¿‰ÚÔÌË ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Û·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂȘ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· ¤ÎÏËÍË –Ô˘ ›ÛÙ„¤ ÙÔ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË Î·Ó›˜ Ì·˜ –Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂÛ‡– ‰ÂÓ ÛΤÙÂÙ·È ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì·˙› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ‹ Ó· ÙÔÓ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ. O‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋, ÒÛÙ ӷ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á‡Úˆ ÛÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¿ÁÔ. ◊ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ fiÙ·Ó ÂÛ‡ ˙ÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÔ˘ Ô ÕÏÏÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ·ÚfiÛÎÏËÙÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘. A˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ë AÊÚÔ‰›ÙË Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ›Ûˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË ‹ Û‡ÓıÂÙ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÊÔ‚¿Û·È. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ¶ÚfiÛÂÍ ÌfiÓÔ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ¯·Ï¿ÛÂȘ οÙÈ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈËı›˜ Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙËÓ ÚÒÙË (‹ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ) ÁÔËÙ¢ÙÈ΋/fi ¿ÁÓˆÛÙË/Ô Ô˘ ı· ‰ÂȘ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) May I have your Attention, please... O X›ڈӷ˜ –Ô ¶ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ £ÂÚ·Â˘Ù‹˜– ¿Ú¯ÈÛ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Y‰ÚÔ¯fiÔ˘˜ (ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÙÔ˘˜ ‰Ò) Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ‚·ıÈ¿ ÏËÁˆÌ¤ÓÔÈ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ¤Í·ÏÏÔÈ Ì ۯ¤ÛÂȘ Ô˘ Ë ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó. ™·Ó ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÔÏÏÔ› Y‰ÚÔ¯fiÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ӷ ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. E›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ÛÏ¿ÏÔÌ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚¿˙ÂȘ ·ÁÔ¤‰ÈÏ· ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘, ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Â›Ó·È Ó· ηÚÊÒÛÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ÛÙ·ı›˜ fiÚıÈÔ˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂı›˜ ηÚʈ̤ÓÔ˜ Û ¤Ó·Ó ÎÔÚÌfi ‰¤ÓÙÚÔ˘ –‹ Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ; πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ¤Ó· ı·‡Ì·. ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÛÔ˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ˘Ú·Ì›‰· ÙÔ˘ X¤ÔÔ˜ ¤Î·Ó ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ·¯Ù› Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ·˘Ù‹Ó. MËÓ ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›·, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó ÈÛÙ¤„ÂȘ Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ Â›Û·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Û·Ó Â›ÏˆÙ·˜. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏ›˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÛÔ˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Û ıˆÚÔ‡Ó Î·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


26 π∞¡√À∞ƒπ√À - 1 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2006 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 109  

Athens Voice 109

Athens Voice 109  

Athens Voice 109