Athens Voice Covers Part1

Page 1


10 - 16 π√À¡π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 34

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

* N¤· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì 56 ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÛًϘ ÁÈ· Ù· ÛÔÚ Î·È ÙËÓ ˘Á›·

Tπ ∫∞¡∂π ÓÈ¿Ô˘ ∆√¡ AÀ°√À™∆√; T· ÙÂÙÚ¿Ô‰· Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È

¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ M‡ıÔÈ Î·È ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¢˘ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘

K·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔˇ¿, AÚÁ˘ÚÒ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ. 16

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 14

Kø™∆∞™ X∞∆∑∏¢∞∫∏™ -ª∞πƒ∏M∞∆™√À∫∞ MÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Â˘ÚˆˇÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ TˆÓ ¶¿ÚÈ KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ. 11


17 - 23 π√À¡π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 35

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ·ˇ¿ÛÙ·¯ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 8

E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚÔ‰ÚÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· TˆÓ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, A¯. ¶ÂÎÏ¿ÚË, ¶. KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, ÛÂÏ. 12-14

Swinging Athens! H Aı‹Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ Rockwave Î·È ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ H Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ «A.V.» ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ £∞ ™∂ ¢ø ∂∫∂π!

210sports: Euro 2004, ÛÂÏ. 47 Health Voice: ∏ Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ·È‰›, ÛÂÏ. 44


24 - 30 π√À¡π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 36

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

2Ô ¶∞°∫√™ªπ√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∆À¶√°ƒ∞ºπ∞™ ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

∏ ∞.V. Â›Ó·È ÂΛ!

Neville

Brody

√ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ ∞.V. ÛÂÏ. 16

H ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µÔ‡ÁÈ· ŒÓ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ÛÙnÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÛÂÏ. 15 ∏ ™·Ï·Ì›Ó· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ∆Ô˘ ªÈx¿Ïn ¢Ú·Î¿În, ÛÂÏ. 12


1 - 7 π√À§π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 37

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

H ∞£∏¡∞´∫∏ COPACABANA

voice

ATHENS

TÔ Â‡ı˘ÌÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Ïȷ΋˜ TˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ¢¿ÊÓ˘ §¿ÛηÚÈ, ÛÂÏ. 16

Skaters ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ. 42

C afé society

H ηډȿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Ù˘ TˆÓ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ. 14

AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ¶fiÏË TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 12 / H ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ï¤ÁÂÙ·È... ŒˇÂÚÙ TÔ˘ ¶¿ÚÈ KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, ÛÂÏ. 13


8 - 14 π√À§π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 38

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS ¶ÔÈÔ˜ ΤډÈÛ ÛÙÔ Euro 2004; O X·ÚÈÛÙ¤·˜ ‹ Ë OÚıÔ‰ÔÍ›·; TÔ˘ ºÒÙË °ÂˆÚÁÂϤ, ÛÂÏ. 9

O˘˙fiÚ·Ì· H «A.V.» Á›ÓÂÙ·È ÏÈÒÌ·. M¿ı Ô‡! T˘ §ÂÓÈÒ˜ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ÛÂÏ. 28

TopSummer 100 ŸÏ· fiÛ· ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

2004

T˘ MÂϛٷ˜ K¿Ú·ÏË, ÛÂÏ 14

OÏ˘ÌÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ T‡Ô˘ H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Tn˜ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿În, ÛÂÏ. 12


15 - 21 π√À§π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 39

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

K∞§√∫∞πƒπ 2004

voice

ATHENS

Besta ofISL

NDS

H «A.V.» ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Ì˘ÛÙÈο ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿

ÛÂÏ. 12

T√ ¶§∞¡∏∆∞ƒπ√ ∆∏™ A£∏¡∞™

B·ÏηÓÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ EÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜

™ÒÛ ÙÔ Îϛ̷! 10 ÚÔÎ Û˘ÌˇÔ˘Ï¤˜

¶¿Ù· Áο˙È, Ù’ ¿ÛÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙË ™˘ÁÁÚÔ‡

·fi ÙËÓ Greenpeace

T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 8

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10 T· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ T˘ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏË, ÛÂÏ. 6 / X·Ì‹Ï M·Ù¿Ú TÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 6


22 - 28 π√À§π√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 40

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÛÂÏ. 6

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙË N¢ TÔ˘ ¶¿ÚÈ KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, ÛÂÏ. 11

Besta ofISL K∞§√∫∞πƒπ 2004

•¤ÚÂȘ ·fi

ˇ¤Û·;

¶Aª∂ ™∞¡ A§§√∆∂

ÙÚ·Ì

T√ º∂∆Ià ∆√À ∫∞§√∫∞πƒπ√Y

TÔ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÛÙȘ Ú¿Á˜

∆Ô˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 18

T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 12

(̤ÚÔ˜ 2Ô)

NDS

T· ηχÙÂÚ· Ì˘ÛÙÈο ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ ÛÂÏ. 14

Beach Soccer ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ TÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË BÂÚ‚ÂϤ, ÛÂÏ. 48 ¶Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ T˘ B›Î˘˜ §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘, ÛÂÏ. 43


T˘ M·ÚÁ·Ú›Ù·˜ MȯÂÏ¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 11

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 8

TÔ˘ ¶¿ÚÈ KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, ÛÂÏ. 9

T˘ E˘ÁÂÓ›·˜ M›Á‰Ô˘, ÛÂÏ. 12 & 14

voice

∞lan Fletcher

H Aı‹Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Ì ˘·›ıÚȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ¶fiÛÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ ›۷È; K¿Ó ÙÔ ÙÂÛÙ! Lifting ÛÙÔ KÔψӿÎÈ

ATHENS

Queen’s Syndrome TÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ N¢, Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ KÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ (Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ... ·ÚÈÛÙÂÚ¿)

. ∆∂ÀÃ√™ 41 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏ 29 π√À§π√À - 4 ∞À°√À™∆√À 2004


5 - 11 ∞À°√À™∆√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 42 - 43

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

ŸÈÛıÂÓ ÔÏÔÙ·¯Ò˜! O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ™ÂÚÚÒÓ. TÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.11

¶·Ú·Û΢‹ Î·È 13 ı· Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ÂΛ! OÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ¢·‚·Ú¿ÎË, ÛÂÏ.10 SONS OF THE BEACH

OÈ Ê˘Ï¤˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ T˘ §ÂÓÈÒ˜ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ÛÂÏ.18

H ÛËÌ·›· Â›Ó·È trendy AÏÏ¿ Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ıÒÔ; TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ.12

K·˘Ù¤˜ ÂÈÎÔÓ˜ T˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜

TˆÓ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, B·Û›ÏË ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ.14


26 ∞À°√À™∆√À - 1 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 44 - 45

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ù˘ «¶ÔÚÙÔηϿ‰·˜» ¶ÔÈÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ÔÈÔÈ fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÓÙfi˜; TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 10

O «Greek way» ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ ŒÚ¯ÂÙ·È fï˜ «Ì·‡ÚÔ˜» ™Â٤̂Ú˘ TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË ÛÂÏ. 8

¡ÙfiÈÓÁÎ ∏ Ê·ÛÌ·ÙÔÌÂÙÚ›· Ì¿˙·˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §˘ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 42

ˇfiÏÙ˜ ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Aı‹Ó· T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 12

«¶ÏÔ‡ÙÔ˜» ÛÙËÓ Â·Ú¯›· TÔ˘ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ. 7/ K·ÏÔη›ÚÈ Û Ó¢ÚÈ΋ ÎÚ›ÛË TÔ˘ ¶Ú. ¢Ô‡Î· / ¶ÔÏÈÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È TÔ˘ ¶. KÔ˘ÚÙ˙›‰Ë, ÛÂÏ.11


2 - 8 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 46

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÌÂÓÙ¿Î˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ B·Û›Ïn §Ô‡Ú·, ÛÂÏ. 12

17 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤Ì·ı· ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜

LOW BUDGET -high style

ºÙËÓ‹ Aı‹Ó·:

√È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ηˇ¿Ù˙˜ Tn˜ ™¿ÓÙÚ·˜ ™Ù·ı¿În, ÛÂÏ. 14

TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑·x·ÚÈ¿‰n, ÛÂÏ. 8

TÂÏÂÙ‹ §‹Í˘ ¶fiÛÔ ÎfiÛÙÈ˙Â Ë ÊÈ¿ÏË; TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn ª¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 11

∏ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·ÏËıÈÓ‹ fiÏË Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 7

MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ H ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó ∆n˜ M·ÚÈ·Ó›Ó·˜ ¶¿ÙÛ·, ÛÂÏ. 13 ¶ÚÔ˜ ÙÈ Ë ÛÔˇ·ÚÔÊ¿ÓÂÈ·; TÔ Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ «ÙÈ-ı·-ÂÈ-Ô-ÎfiÛÌÔ˜» ΢Úȷگ› TÔ˘ AxÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿Ún, ÛÂÏ. 10


9 - 15 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 47

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

™ÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ TÔ˘ ºÒÙn °ÂˆÚÁÂϤ, ÛÂÏ. 3

AÁ·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘

BfiÏÙ· ÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 8

ÂÚÈÙÂÚÔ

™ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Ì ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ TÔ˘ XÚÈÛÙfi‰. ¶··‰‹Ì·, ÛÂÏ. 7 / £ÂÚÌfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ K·‡Î·ÛÔ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12


16 - 22 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 48

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

First we take Manhattan O MÔ˘˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ N.Y. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K˘Ú›ÙÛn, ÛÂÏ. 8

øÚ·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ OÈ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘˜ Tn˜ ŒÏÂÓ·˜ MÔ˘˙·Ï¿, ÛÂÏ. 49

™∆√ ªE§§√¡ AÊȤڈ̷ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ŒÚ¢ӷ: ¢‹ÌnÙÚ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ.11

H Aı‹Ó· ÙÔ˘ §¿ÎË °·ˇ·Ï¿ TÔ˘ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ¶··‰‹Ì·, ÛÂÏ. 10 / £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004 ∏ «A.V.» ÛÙË ¢∂£ TÔ˘ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 9


23 - 29 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 49

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

ATHENS

voice

™ÈÓÔ‡Î Î·È «ÎÂÓ¿ ·¤ÚÔ˜» ÛÙËÓ Î˘ˇ¤ÚÓËÛË TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 8

™˘Ìˇ·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·... TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 9

Aºπ∂ƒøª∞ •∂¡∂™ °§ø™™∂™

BÁ¿ÏÂ ÁÏÒÛÛ·!

H «A.V.» Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

¶AOK

H ʈÙÈ¿ Ô˘ η›ÂÈ ÙnÓ „˘x‹ (Î·È Ù· ηı›ÛÌ·Ù·), ÛÂÏ. 51

TˆÓ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ - ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 14

O ·˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ TÔ˘ ™Ù¿ın ™Ù·ÛÈÓÔ‡, ÛÂÏ.10 / TÈ Â›‰Â Ô KÈÓ¤˙Ô˜; O XÚ˘Ûfi˜ ¢Ú¿ÎÔ˜ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 12


30 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À- 6 √∫∆øµƒπ√À 2004

. ∆∂ÀÃ√™ 50 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

OÈ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ §˘Î·ˇËÙÙÔ‡ TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 36

AıËÓ·˚ο shortcuts TÔ˘ T¿ÛÔ˘ MÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 7

ºÔÈÙËÙÈο ‰¿ÓÂÈ· TÔ˘ AÚÈÛÙ›‰Ë Z‹Ó‰ÚÔ˘, ÛÂÏ. 11

N¤· Rules! ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·

T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 14

H ·Ì˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 8 / TÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÔ›Ô ÛÙ· MME TÔ˘ B·Û›Ïn KÔ˘ÊfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 9 / H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·-ˇ·ÚfiÓˆÓ TÔ˘ ¶¿ÚÈ KÔ˘ÚÙ˙›‰n, ÛÂÏ. 10


7 - 13 √∫∆øµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 51

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ÂÍÔÏÈÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K˘Ú›ÙÛË, ÛÂÏ. 9

K˘ˇ¤ÚÓËÛË Î·È ¶A™OK Û Ó¢ÚÈ΋ ÎÚ›ÛË TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 11

6 EÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÂÓÙÚÒÔ ÃÒÚÔ ∆Ô˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10

H B∞µ∂§ ™∆√ °∫∞∑π

P·ÓÙ¡ԇ ÛÙÔ 9Ô ºÂÛÙÈˇ¿Ï ∫fiÌÈΘ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 14

H «A.V.» ¿ÂÈ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ TÔ˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¶ÂÙÚ¿În, ÛÂÏ.12

/ O ™Ù·Ì¿Ùn˜ KÚ·Ô˘Ó¿În˜ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ó‹ÙË Aı‹Ó·, ÛÙ¿Ûn MÔ˘ÚÓ¿˙È, ÛÂÏ. 8


14 - 20 √∫∆øµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 52

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

UNIVERSIT Y T R I BES

™¯ÔϤ˜, ÛÙ¤ÎÈ·, Û˘Ó‹ıÂȘ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 18

QUIZ

¶fiÛÔ AıËÓ·›Ô˜ Â›Û·È (NÔ 2) T˘ M·ÚÁ·Ú›Ù·˜ MȯÂÏ¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 5

H Aı‹Ó· ÙÔ˘ « ™¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ » O N›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿Î˘ Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· M¤Ë ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο 4 ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÛÂÏ. 16

OÈ Caballeros ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ O N›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ «Delivery», ÛÂÏ. 8

K˘ÚȷΤ˜ £ÏÈÌ̤ӷ ·ÔÁ‡̷ٷ ÛÙËÓ fiÏË T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 17


21 - 27 √∫∆øµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 53

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

K¿ÌÂÚ˜ ·ÓÙÔ‡ M¤ÓÔ˘Ó ‹ ʇÁÔ˘Ó; TÔ˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. ÛÂÏ. 88 NÀº∂™ ∆∏™ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™ H I. K·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË Î·È Ô ¶. BÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘˜ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 10


28 √∫∆øµƒπ√À - 3 NO∂ªµƒπ√À 2004

. ∆∂ÀÃ√™ 54 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

H NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· Aı‹Ó·, MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¢‹ÌÔ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 11

ÕÏÏË

ºÂÛÙÈˇ¿Ï Nٷϛη˜ ÛÙ· M¤Á·Ú· TÔ˘ °È¿ÓÓn N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 15

¶O§∏ H «A.V.» ∫√¡∆ƒ∞ ™∆√ TRENDY

Tn˜ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 12

28Ë OÎÙˆˇÚ›Ô˘ TÔ˘ AÓÙÒÓn K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ïn, ÛÂÏ. 8

OÈ wannabe ÙÔ˘ ¶A™OK «OÌ·‰¿Ú¯Â˜» ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ «Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘» TÔ˘ AxÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿Ún, ÛÂÏ. 10


4 - 11 NO∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 55

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

√È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Ô fiÏÂÌÔ˜, Ô ÛÎÔÙ·‰ÈÛÌfi˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ / ™ÒÙË ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ / Ralf Steadman, Û˘Ó¤ÓÙ¢Ín ÛÙnÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË


11 - 17 ¡√∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 56

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Ì¿Áη˜ P∂ª¶∂∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ ™∆∏¡ ¶√§∏ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 12

TÔ ÈÎÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ÂıÓÔÚÔ‰fiÙË TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 10

™∆√πÃ∂πøª∂¡∏ ∞£∏¡∞

¶√À £∞ ∑∏™∂π™ ∆∏ ª∂°∞§∏

·Ó·ÙÚȯ›Ï· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ù·ı¿ÎË, ÛÂÏ. 14

™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ / §ÂˆÓ›‰·˜ XÚËÛÙ¿Î˘ / ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘ / °ÚËÁfiÚ˘ B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜


18 - 24 ¡√∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 57

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ❛A.V.❜¿ÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË!

ºÂÛÙÈˇ·ÏÈÎfi quiz: ¶fiÛÔ ÛÈÓÂÊ›Ï Â›Û·È; TˆÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, M¿Ú·˜ ¢·ÚÌÔ˘ÛÏ‹, Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ. 10-14

Art+the City O ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÛÂÏ. 23-26 º‡Ï·Í¤ ÙÔÓ / Viva Italia! IÙ·ÏÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20-22


25 ¡√∂ªµƒπ√À - 1 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 58

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

M·ı‹Ì·Ù· ÂÈˇ›ˆÛ˘ T˘ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏË, ÛÂÏ.10

«AÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ» ŒÏÏËÓ˜ ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 12

Lifting ÛÙÔ §˘Î·ˇËÙÙÔ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 15

O ڈ ÙÈÎfi Ù˘ ˜ ¯¿Ú Aı‹ Ù˘ Ó·˜ Tˆ ÓM ·Ú› ·˜

NÀÃ∆∞ ™∆∞™√À... H «A.V.» ¿ÂÈ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

Cyb er, AÚ ÈÛ٠›‰ Ë

Z‹Ó ‰ÚÔ ˘, Û ÂÏ. 16


2 - 8 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 59

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

K·Ïfi Ù·Í›‰È! N. YfiÚÎË, Ùn˜ N·Ù¿ÛÛ·˜ TÚÈˇÈ˙¿, ÛÂÏ. 14 AÚ¿¯Ôˇ·, Ùn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16 ™ÔÚ & ÂΉÚÔ̤˜, Ùn˜ §ÂÓÈÒ˜ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ÛÂÏ. 41 From Russia with love ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ.10 /ÕÓÔÛÙË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿Ùn KÚ·Ô˘Ó¿În, ÛÂÏ. 6 /TÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ Ùn˜ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏn, ÛÂÏ. 8


9 - 15 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 60

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

H «A.V.» Û·˜ ‰›ÓÂÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ·ÁÔÚ¤˜ TˆÓ ™Ù. ¶·Ó·ÁȈٿÎË, M·Ó. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, °È¿ÓÓ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, OÚ. ºÂÚÓ¿˙Ë, ÛÂÏ. 14

K·È ÙÒÚ· ÂΉ›‰ÔÌ·È H M·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ˇÈˇÏ›Ô, ÛÂÏ. 13 / ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín Billy Boy ÛÙÔÓ AÚÈÛÙ›‰Ë Z‹Ó‰ÚÔ, ÛÂÏ. 55


16 - 22 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004

.

∆∂ÀÃ√™ 61

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

O ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ AÓÙÒÓ˘ KfiÎÎÈÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÚÈÎ M¿ÚÙÔÓ Î·È ·˘Ùfi˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÁÈ· ÙËÓ «A.V.», ÛÂÏ. 10

¶fiÏË ·fi ˙¿¯·ÚË ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· TˆÓ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿În, °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.18

(§ÂηÓÔ¤‰ÈÔ AÙÙÈ΋˜) ŸÛ· Û˘Ìˇ·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ fiÏË Tn˜ MÂϛٷ˜ K¿Ú·Ïn, ÛÂÏ. 14

TÔ Ì·Ù ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12 / AÁfiÚÈ· ÛÙËÓ fiÏË K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Tn˜ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔˇ¿, ÛÂÏ. 8


5 - 12 π∞¡√À∞ƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 62

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

∑ˆ‰È· 2005 ∞  fi Ù Ô Ó ° π ø ƒ ° √ ¶ ∞ ¡ √ ¶ √À§ √ , E È Î Ô Ó Ô Á Ú ¿ Ê Ë Û Ë : V I KT O R K O E N

NÀº∂™ ∆∏™ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™ H I. K·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË Î·È Ô ¶. BÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘˜ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 1020 - 26 π∞¡√À∞ƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 64

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

™∞§∞ªπ¡∞ TfiÛÔ ÎÔÓÙ¿, ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 16

9 ™À°°ƒ∞º∂I™ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ∆ƒ√ª√∫ƒ∞∆π∞ ∆˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 14

ATHENS

voice

Jeanne de Pegassus TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / ŸÔ˘ ʇÁÂÈ Ì›ÓÂÈ H fiÏË Ô˘ Û ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Î·È Û ÙÚ·‚¿ÂÈ Tn˜ AÁ¿n˜ TÛ·Î›ÓÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 13


27 π∞¡√À∞ƒπ√À - 2 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 65

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

ÕÌÔ˜ O˙

60 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÕÔ˘ÛˇÈÙ˜ ªÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ «A.V.» ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊÚ›ÎË

∆Ô˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

TÚ¯¿ÙÂ,

·ÏÔÁ¿ÎÈ· ÌÔ˘! O ¡¤Ô˜ πfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 12

T· A‰¤ÛÔÙ· YÈÔı¤ÙËÛÂ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·! (·È‰¿ÎÈ) T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 14 Quiz E›Û·È clubber; Afi‰ÂÈÍË! Tn˜ MÂϛٷ˜ K¿Ú·Ïn, ÛÂÏ. 8 / EÏÏËÓÔ-ˇÔ˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÏÂÍÈÎfi TÔ˘ ™ÙÔÁÈ¿Ó §¿ÏÔÊÛÎÈ, ÛÂÏ. 610 - 16 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 67

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

Kˆ‰ÈÎfi˜

P∞º∞∏§

N·ÚΈÙÈο, ÚÔ˙ ÛοӉ·Ï· Î·È Ú¿Û· ·fi ÙÔÓ BfiÏÔ ˆ˜ Ù· IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· O ∂§§∏¡π∫√™ ∫ø¢π∫∞™ N∆∞ Bπ¡∆™π TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ.14

M’ ·Á·¿˜ ‹ ÙÛ¿Ì· ÁÈÔÚÙ¿˙ˆ; T˘ T˙¤Ó˘ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ.18

Lovin’ & Shopping Tn˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 21 / K‡ÚÈÂ, ÂϤËÛÔÓ! TÔ˘ £¿ÓÔ˘ K¿· ÛÂÏ.12 / N. ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓ‹˜ ÚÔο˜ Tn˜ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏn ÛÂÏ.12


17 - 23 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2005

. ∆∂ÀÃ√™ 68 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

Kˆ‰ÈÎfi˜

P∞º∞∏§

N·ÚΈÙÈο, ÚÔ˙ ÛοӉ·Ï· Î·È Ú¿Û· ·fi ÙÔÓ BfiÏÔ ˆ˜ Ù· IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· O ∂§§∏¡π∫√™ ∫ø¢π∫∞™ N∆∞ Bπ¡∆™π TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ.14

Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË ÛÂÏ.14

O I√À¢∞™ ºπ§√À™∂ À¶∂ƒ√Ã∞

H ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ Â˘Û¤ˇÂÈ·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 8

TÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ºÚ·ÓÙ˙‹ ÛÂÏ. 12 T√ ¢π¶§√ ¶ƒ√™ø¶√ ∆∏™

·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË XÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÂÏ. 9

B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ - ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ - ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘


24 º∂µƒ√À∞ƒπ√À - 2 M∞ƒ∆π√À 2005

. ∆∂ÀÃ√™ 69 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

H ATHENS VOICE ™TO ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏


3 - 9 ª∞ƒ∆π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 70

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

I have a dream ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ A.V. Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î· ÛÂÏ.12

¢È·‰ÚÔ̤˜ H Aı‹Ó· ÙÔ˘ ÕÏÎË ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë ÛÂÏ.17

O ŸÌËÚÔ˜ O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· ÛÂÏ.9

QUIZ A¶√∫ƒπ∂™ ¶fiÛÔ Ì·Ûηڿ˜ ›۷È; Ùn˜ M·ÚÁ·Ú›Ù·˜ MÈxÂÏ¿ÎÔ˘ ÛÂÏ.14


10 - 16 ª∞ƒ∆π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 71

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

Metron Analysis 1 ÛÙÔ˘˜ 3 Ôϛ٘ Ô˘ ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ·¤Û˘Ú ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ 24 ÌÔÓ¿‰Â˜ οو Ë ‰ËÌÔÊÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘. OÈ Ôϛ٘ ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ! TÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ º·Ó·Ú¿ ÛÂÏ.11 «A.V». - M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏

Very Voice

ŸÏÔÈ Û ٷÌÏfiÈÓÙ! ÛÂÏ.14

A˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ηÎÔÔÈË̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ.13 T· Ì·Ú Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ.16 / T· ÈÎÚÔÚ¿‰Èη Ù˘ ÈÎÚ‹˜ ·ÙÚ›‰·˜ TÔ˘ ™Ù·Ì¿Ùn KÚ·Ô˘Ó¿În ÛÂÏ.8


17 - 23 ª∞ƒ∆π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 72

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H A.V. Ô‰ËÁ› ÙÔ GRAND TURISMO 4 Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi circuit ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÂÏ. 2

Fashion week

H ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·

TˆÓ Elis Kiss, B·Û›ÏË ZÔ‡ÏÈ· ÛÂÏ. 14

°Ï˘Ê¿‰· øÚ·›· ϤÍË!

T˘ XÚÈÛÙ›Ó·˜ PÔ‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 24 Joaquin Phoenix ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË ¡·Ù¿Û· ∆ÚÈ‚È˙¿ ÛÂÏ. 45 / ¶¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÌÔ‡Û˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ™ˆÙËÚ¤ÏÏÔ ÛÂÏ. 48


24 - 30 ª∞ƒ∆π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 73

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

E›Ó·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ù˘ÊÏ‹; ÙÔ˘ ºÒÙË °ÂˆÚÁÂϤ, ÛÂÏ. 13

™À¡∂¡∆∂À•∏

N›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 38

AÙÙÈ΋ Ô‰fi˜ TÔ ¯¿È-ÁÔ˘¤È Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ù˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 14

TÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÔ‰Ô˜ ™ÎÈ O¢∏°√™ Ãπ√¡√¢ƒ√ªπ∫∞ ∆˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ M¿Î·, ÛÂÏ. 18

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∆Ô˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË ÛÂÏ. 11 / Afi ÙË ÛÎÔ‡· ÛÙË ÛÔ‡· TÔ ¶A™OK ·ÏÏ¿˙ÂÈ... ∆Ô˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 10


31 ª∞ƒ∆π√À - 6 ∞¶ƒπ§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 74

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

OÈ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ› Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ TÔ˘ T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË, ÛÂÏ. 7

Pπ•∂ §∞¢π ™∆∏ ºø∆π∞

H ηχÙÂÚË ÙËÁ·ÓËÙ‹ ·Ù¿Ù· Ù˘ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÂÏ. 14

°∫À∑∏

™ÙÂÓ¿ ÎfiÏ· TÔ˘ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ÛÂÏ. 12

TÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘

∞ÌÊÈÛˇ‹ÙËÛ˘ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 38

MÂÁ¿Ï· ÎfiÏ· ÁÈ· Ú·ÛÔÊfiÚÔ˘˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 8 / ™ÂÌÓ‹ Î·È Ù·ÂÈÓ‹ ·ÎÚ›ˇÂÈ· TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 9 / ∏ ª·‡ÚË ¢È·ÏÔ΋ TÔ˘ AxÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿Ún, ÛÂÏ. 10


7 - 13 ∞¶ƒπ§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 75

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

Citylink attica stores TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 14

¶Ï·Ù›· M·ˇ›ÏË TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ˆÙËÚ¤ÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

WRITE 4 GOLD

Graffiti ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙË N¤· IˆÓ›· TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ. 22

OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜ Â›Ó·È ÔÌÔÊÔˇÈΤ˜ Tn˜ M·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿În, ÛÂÏ. 18 / ¶ÚÈÓ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 50


14 - 20 ∞¶ƒπ§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 76

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙËÓ fiÏË P¤Ó· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ MfiÚʈ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË B¿Ï˘ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 16

«Invisible Hotel» TÔ˘ M¤ÌÔ˘ ºÈÏÈ›‰Ë, ÛÂÏ. 18

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 13

∏ «A.V.» ™∆√ CLUB 22

M›Ï· ÌÔ˘ BÚÒÌÈη ŒÏ· ÛÙÔ ¿ÚÙÈ

TË Î· ˜ M χ Ù ·Ú È·Ó ÂÚ· ›Ó· Ì ˜ ¶ ¤Ú Ë ¿Ù Á Û· , Û È· Ó ÂÏ .2 ·Ú 2 ›Í

™ÂÏ. 60

ÂÈ ˜Ù Ș Ì ·Ï Ȥ ˜Û Ô˘

AÚ¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ

B ow lin g

¢ÈÔÚÈÛÌÔ› Ù¤ÏÔ˜

™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘ - ¶ËÙ KÔ˘ÙÚÔ˘ÌÔ‡Û˘ - ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘


21 - 27 ∞¶ƒπ§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 77

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS AºπEƒøª∞ - LOW BUDGET

ÊÔÈÙËÙÈ΋ ˙ˆ‹ ∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

«H ·È¯Ì¿ÏˆÙË ÙÔ˘ attica» H MÂϛٷ K¿Ú·ÏË „ˆÓ›˙ÂÈ, ÛÂÏ. 24 H ª∂£√¢√™ ∆√À ∞∫√ƒ¡∆∂√¡

H N¢ ÌÔÚ›, ÙÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ (·ÎfiÌ·) ∆Ô˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

ŸÛ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔˇ¿, ÛÂÏ. 9 °È·Ù› ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ‡η Ù˘ Aı‹Ó·˜; ∆Ô˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 14 / ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Robert Tateossian ™Ùn ¢‹ÌnÙÚ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22


28 ∞¶ƒπ§π√À - 4 ª∞´√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 78

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

EÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·Á¿˘

H ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË TÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Î·ÓÈ¿ ÛÂÏ.12

TÛ·¯ÏÔÎÔ‡‰Ô˘Ó· in progress TÔ˘ ™Ù·Ì¿Ùn KÚ·Ô˘Ó¿În, ÛÂÏ. 8 / E·ÚÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· KÏ·Ì¿ÎÈ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ fiÏ˘ Tn˜ MÂϛٷ˜ K¿Ú·Ïn, ÛÂÏ. 14


5 - 11 ª∞´√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 79

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS


12 - 18 ª∞´√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 80

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS H «Athens Voice» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ:

Skate

boarding inATHENS

™¿ˇˇ·ÙÔ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ TˆÓ Damian Argi, Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ.14 - 30

™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ - ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘ - HÏ›·˜ K·Ó¤ÏÏ˘


19 - 25 ª∞´√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 81

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS athina 2005 P·ÓÙ¡ԇ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ «A.V.» TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÛÂÏ. 22

Eurovision √‰ËÁfi˜ ÂÈˇ›ˆÛ˘ TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 16 ¢¤Î· ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÌÈ· «ÔÌËÚ›·» TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ BÔ‡ÁÈ·, ÛÂÏ. 12 / B‡ÚˆÓ ÙȘ ¿Á΢Ú˜ EıÂÏÔÓÙ¤˜ «ÚÔÛٿ٘» TÔ˘ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ÛÂÏ. 14


26 ª∞´√À - 1 π√À¡π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 82

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

ΟΜΑΛΚΟΛΜ ΜΑΚΛΑΡΕΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΣΤΗΝ «ΑTHENS VOICE» ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

ΧΑΡΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ σελ. 6

∆· 10 ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ T˘ §‹‰·˜ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏÔ‡, ÛÂÏ. 14 / ¡¿ÌÂÚ Ô˘¿Ó, ˇÏ·¯¿Ú· ÌÔ˘ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ.12


2 - 8 π√À¡π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 83

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS A™TIKOI MY£OI O 21ος αιώνας έχει τους δικούς του µύθους και κυκλοφορούν στο Internet T˘ MÂϛٷ˜ K¿Ú·ÏË, ÛÂÏ. 14

H EΛΛΑ∆Α ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ

Γιατί όλα συµβαίνουν αλλού TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¶¤Áη, ÛÂÏ. 12

°·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Û ۇÌÓÔÈ· TÔ˘ A¯. ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ. 11/AÓ¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜ °È· ÙÔÓ X·Ú›Ï·Ô ºÏˆÚ¿ÎËTÔ˘ £¿Ó. K¿·, ÛÂÏ. 12


9 - 15 π√À¡π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 84

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

¶fiÛ·

ÎÈÓ¤˙Èη ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ; TÔ˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡, ÛÂÏ.16

¶π∆∂ƒ

°∫ƒπ¡∞°√À∂´ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 41

°È·Ù› ÙfiÛ· ‰¿ÎÚ˘· ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi OXI; TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 14 / ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔÓ KËÊÈÛfi T˘ E˘ÁÂÓ›·˜ Mfi˙Ô˘, ÛÂÏ. 20


16 - 22 π√À¡π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 85

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

SUM MER IN THE

CITY

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ 21-23/6 ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Athens Voice ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 22/6 ÛÙȘ 20.30

√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï / ·Ú·Ï›Â˜ / ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· / ÎÏ·Ì / Ù¤¯ÓË / Û˘Ó·˘Ï›Â˜


23 - 29 π√À¡π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 86

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

ATHENS

voice

TAKIS

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ºÔ›‚Ô ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 41

Zefiri CATWALK

H A.V. ÛÙÔ ÓÙÂÊÈϤ Ìfi‰·˜ ÙˆÓ ∆ÛÈÁÁ¿ÓˆÓ TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ.18

P∞§§À A∫ƒ√¶√§π™ ™∆√ OAKA T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.16 T·Í›‰È· Ì·ÁÈο Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ °·Ï¿Ón, ÛÂÏ.20 / ZÔÚÌ¿‰Â˜ Î·È K·Ù›Ó˜ TÔ˘ B·ÁÁ¤Ïn P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.14 / T·Ú·¯‹ ÛÙË blogfiÛÊ·ÈÚ· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ 12


14 - 20 π√À§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 88

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ÛηÎȤڷ T· ·È¯Ó›‰È· ÔϤÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10

OÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜ TˆÓ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.18

Gay °¿ÌÔÈ A˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì straight TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.14 / Walk on the quiet side OÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.16


π√À§π√™ - ∞À°√À™∆√™ 2005

.

∞. V. SUMMER GUIDE

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS

∫∞§√∫∞πƒπ

2005

æË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿: ·fi ÙË ™‡ÌË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÎÈ ·fi ÙË £¿ÛÔ ÛÙ· ∫‡ıËÚ·


21 - 27 π√À§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 89

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

Aı‹Ó· on the rocks

ŸÛ· ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ T˘ MÂϛٷ˜ K¿Ú·ÏË, ÛÂÏ. 14

ÛÔÚ

T· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜

T˘ §ÂÓÈÒ˜ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ÛÂÏ. 18

K·Ïfi IÛÏ¿Ì, ηÎfi IÛÏ¿Ì ŸÏ˜ ÔÈ ıÂÔÎڷٛ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÌ›ÛËÙ˜ Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 11 / ø˜ ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜ TÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ T˙ԇ̷, ÛÂÏ. 13


28 π√À§π√À - 3 ∞À°√À™∆√À 2005

. ∆∂ÀÃ√™ 90 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

The Manos’ show O «∫fiÎÎÈÓÔ˜ ¶¿ÓÔ˜», Ë «™·Ù·ÓÈ΋ ÕÓÓ·», Ô M¿ÓÔ˜, Ô AÓÙÚ¤·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

BÈ-¿È-È B¤ÚÈ ÈÌfiÚÙ·ÓÙ ¤ÚÛÔÓ˜, ı· ÂÈ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ. 9

EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÎfiÛÌÔ TÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ M·Ó›Î·, ÛÂÏ. 12

¢ÚfiÌÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹

OÈ «ÌÔÈÚ·›ÔÈ» ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 18

KÚ›ÛË Ì¤Û˘ ËÏÈΛ·˜! T˘ M·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ÛÂÏ. 13 / Quiz ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· TÈ Í¤ÚÂȘ ·fi soundtracks? T˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14


1 - 7 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 91

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

O Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜ ™ÂÙ¤ÌˇÚ˘ ÙˆÓ MME ∆Ô˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

AÏÏËÏԇȷ ϤÁˆ ˘Ì›Ó, Ê·ÓÎ-ÛfiÔ˘Ï ÌÚ¿‰ÂÚ˜ ’Ó’ Û›ÛÙÂÚ˜ ∆Ô˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ. 6

Quiz: ¶fiÛÔ ÚÔΠ›۷È; ∆˘ M·ÚÈ·Ó›Ó·˜ ¶¿ÙÛ·, ÛÂÏ. 16

ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·! AºπEƒøª∞ E∫¶∞I¢∂À™∏

ŸÏ· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ ·Ó Â›Û·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

O Ù·ÍÈÙ˙‹˜ MÈ· ÈÛÙÔÚ›· fiÏn˜ TÔ˘ ™‹ÏÈÔ˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.13 / Afi ÙËÓ Aı‹Ó· Ì ·Á¿Ë «Z‹Û ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÔ˘» Ì ÌÈ· ηÚÙÔÛÙ¿Ï TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ.14


8 - 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 92

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ıÚ·Ó›· Aºπ∂ƒøª∞ ™∆∏¡ π¢πø∆π∫∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ EÈ̤ÏÂÈ·: ¢‹ÌËÙÚ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

Rocky Horror Show ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 18

AÚÚÒÛÙȘ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ O °πøƒ°√™ Xƒ√¡∞™ ™∆∏¡ «A.V.» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 54

TÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ; TÔ˘ ™Ù¿ın ™Ù·ÛÈÓÔ‡, ÛÂÏ. 14 / ŸÓÂÈÚ· ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 13


15 - 21 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 93

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS EÏÏËÓÔˇÚ·˙ÈÏ graffiti ÛÙËÓ  È¿ÓÈη fiÏË ∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 16

∏ A.V. ‹Á £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË TˆÓ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰n, E. ¶·ÏϋηÚn ™ÂÏ. 8 - 9 / H ¯·Ì¤ÓË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ∆Ô˘ T. T¤ÏÏÔÁÏÔ˘ ™ÂÏ. 12


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 94

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS B·Úˇ¿ÎÂÈÔ˜ 6.00 .Ì.

•Ë̤ڈ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ TÔ˘ Mȯ¿ÏË TÛÈÓÙÛ›ÓË, ÛÂÏ. 6

H ÛÙ¿ÛË Â›¯Â ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 12

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 10

ºÂÛÙÈˇ¿Ï ∫fiÌÈΘ Ù˘ «B·ˇ¤Ï» ÛÙÔ °Î¿˙È ∆Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

Athens Tuning Show: √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ∆n˜ ŒÏÛ·˜ °·ˇÚÈ‹Ï, ÛÂÏ. 16


29 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À - 5 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 95

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS °∂À™∂π™ ∆√À

∫O ™ª √À T˘ EÈÚ‹Ó˘ PÔ‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

T√Àƒ∫π∞ ∫∞π EÀƒø¶∏ °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, A¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘, ÛÂÏ. 12

8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AıËÓÒÓ MËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∆Ô˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 16 TÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ê˘Á‹˜ BfiÏÙ· Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ∆˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ. 20


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 96

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

΋ · È Ì ˘ Ï 6 Ù·Ô¤ÌÂÈÓ Â Ï. 1 Â Û M · H ı‹Ó· ¯¤‰È ÚÙ˙ÈÏ¿ÎË A Ù· Û ÁÔ˘ T˙È Û ˘ °ÈÒÚ TÔ

Ì’ ‹ Ï Î ‚· · Ï Î Ï˘ fi ·   8 Ì Ì ÂÚÔÈ ˜ Ù˘ Ë ÛÂÏ. 1 › Ú Ù Â ‰ AÊ Î·Ï‡ ‚¿‰Â Ù·ÓÙÈÓ› OÈ ·ÎÏ· Ë KˆÓÛ Ì °È¿ÓÓ TÔ˘

Ÿ¯È ÛÙË ÓÂÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË ÛÂÏ. 12 / O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 14


13 - 19 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 97

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

OÈ Depeche Mode ÛÙËÓ A.V. TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 20

50 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ T˘ MÂϛٷ˜ K¿Ú·ÏË, ÛÂÏ. 18

OÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ Flash ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÏ›‰· Ù˘ A.V. TˆÓ ÕÓÓ·˜ £ÂˆÓ¿, K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 15


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 98

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ TÔ˘ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14

T· η‡ÛÈÌ· ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘ E¡∞ ƒ∂¶√ƒ∆A∑ ¶√À ∫∞I∂π TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

FASHIONWEEK H Ôχ¯ÚˆÌË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16 KÂÚÓ¿ˆ ·fi„ ÂÁÒ... O‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Tn˜ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·ÙÔ‡ÏÈ· ÛÂÏ. 38


27 √∫∆øµƒπ√À - 2 ¡√∂ªµƒπ√À 2005

. ∆∂ÀÃ√™ 99 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏ ªÈÏ¿˜ ÂÏÏËÓÈο;

voice

ATHENS

NÔ˘ÓÔ‡˙˜, ÛÎÈÛ¿ÌÏ Î·È Î·ÏÙÛ¿ÙÔÈ TÔ˘ §ÂˆÓ›‰· XÚËÛÙ¿ÎË, ÛÂÏ. 12

∫·Ú·fiΠH A.V. ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ T˘ E˘ÁÂÓ›·˜ Mfi˙Ô˘, ÛÂÏ. 16

¡∂∞ multiplex ™∆∏¡ ¶√§∏

T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË ÛÂÏ. 14

∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ο· Ùn˜ ™ÒÙ˘ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 12 / ∆· ÙÚ›· ª ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 39


3 - 9 ¡√∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 100

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

100 Ù¤˘¯Ë 100 ÛÂÏ›‰Â˜ 100 ‰ÒÚ· 100.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜


10 - 16 ¡√∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 101

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙ· ·ıËÓ·˚ο ÂÚÙ˙È·Ó¿... TÔ˘ N›ÎÔ˘ MÔ˘Ú·Ù›‰Ë, ÛÂÏ.12

H ÁˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ «£Â›Ô˘ T¿ÎË» TÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË, ÛÂÏ. 13

GOODASYOU

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °È¿ÓÓ·ÚË

T˘ M·Ú›·˜ °·ÚÁ·ÚÒÓË, ÛÂÏ. 20

TÈ ¿ÏÏÔ ÊÔˇ¿Û·È; OÈ Active Member ÛÙËÓ A.V.

TˆÓ §ËÙÒ˜ MËÛÈ·ÎÔ‡ÏË, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.18

T· Á·ÏÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ· ÊϤÁÔÓÙ·È TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10 / TÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· fiÙ·Ó Âı¿ÓÂȘ TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÂÏ. 14


17 - 23 ¡√∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 102

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

¢Ô‡Ï˜ Î·È K˘Ú›Â˜

voice

ATHENS

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿, ÛÂÏ. 10

ŸÌËÚÔÈ K·ÎfiÌÔÈÚÔÈ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ. 15

K¿Ùˆ ·fi ÙË ™·¯¿Ú· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18 ™À¡∂¡∆∂À•∂π™

√ ∆˙fiÓ·ı·Ó ∫fiÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 16

∏ ∆˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ÛÂÏ. 51

Aı‹Ó· Î·È ¶·Ú›ÛÈ,

ˇ›ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ; TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 12


24 - 30 ¡√∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 103

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ· O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿, ÛÂÏ. 16

ŸÙ·Ó οӈ ‰È·ÎÔ¤˜, ÓÈÒıˆ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ AfiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ TÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

£ÂˆÚ›Â˜ ™˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤۷ Û ¤Ó· Ù·Í› TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 19

TÔ ÙÚÈʇÏÏÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜ °‹Â‰Ô ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi, ¶¿ÚÎÔ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 22


1 - 7 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 104

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

OÈ Ì ˘Û Ù ÈΤ˜ ηˇ ¿Ù˙ ˜ ÙË ˜ Aı ‹Ó· ˜

K·Ï‡ ÙÂÚ· Ó’

·Á· ‹ÛÂÈ ˜ ·˘ Ù‹Ó Ù ËÓ

fiÏË ... Û Ï. 18

¶¿ÓÙÂÈÔ˜ AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿... Tn˜ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿, ÛÂÏ. 6 KÔ¤Ï˜ ÌfiÓ˜ TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 15


8 - 14 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 105

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

∞fi Ù· ÿÌÈ· ÛÙË µ›Î˘ ∫·ÁÈ¿ ∆Ô˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÂÚ¿ÎË ÛÂÏ. 21

All in the Mall ∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 22

Sky ¿ψ ƒ·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Ó‡¯Ù˜ ∆Ô˘ £¿ÓÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ÛÂÏ. 18

¢›Ô‰È· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / Blackout ÛÙË ¢∂∏ TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10


15 - 21 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 106

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 2005

ŒÎÚËÍË ÛÙÔ À. OÈÎÔÓÔÌ›·˜ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 11

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 14

™ÙË «M¤‰Ô˘Û·» ÙÔ˘ M·Ú›ÓÔ˘ TÔ˘ £¿ÓÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ÛÂÏ. 16

O‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı›˜ ÛÙË fiÏË TˆÓ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 24


12 - 18 IANOYAƒπ√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 107

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H «·ÁÚÈÔÔ›ËÛË» ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

MÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ.10

AÛ΋ÛÂȘ ¶·ÓÈÎÔ‡

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È MME ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ˘ÛÙÂÚ›·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ.8

∑ ø¢ π ∞ 2 0 0 6

KÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ¯·Ì¤ÓÔÈ ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ªÂ Û¯¤‰È· ÙÔ˘ FRÉDÉRIC BOILET, ÛÂÏ.12


19 - 25 IANOYAƒπ√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 108

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

Put the cot down slowly EÔ¯¤˜ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ï˘Û˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.9

«AÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ fiÏÂÌÔ˜» ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.10

OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ 2005 TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ.14

O Mario

Botta ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V.

T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ.12

Street Art BfiÏÙ· ÛÙÔ MÂÓ¿ÎË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘... TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ.16 / John Cale ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ... TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.19


26 IANOYAƒπ√À - 1 º∂µƒOYAƒπ√À 2006

. ∆∂ÀÃ√™ 109 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

BfiÏÙ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·Ù‹ÛÈ· H A.V. ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ.12

ŒÓ·˜ Botero ÛÙËÓ Aı‹Ó· ŒÓ· XXL ¿Á·ÏÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘... T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ.7

√i darkA‰ÂÛ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

TÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ·ÌÊÈÛˇ‹ÙËÛ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ÕÓÓ·˜ K·Ê¤ÙÛË ÛÙÔÓ ºÔ›ˇÔ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ.16


2 - 8 º∂µƒOYAƒπ√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 110

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË OÚÁ‹ Î·È ¢¤Ô˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.8

AıËÓ·˚Îfi hip-hop – AÏˇ·ÓÈÎfi˜ ÛÙ›¯Ô˜ TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.11

°È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·; TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË, ÛÂÏ.16

Ilove

TrashTV TÔ˘ £¿ÓÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹, ÛÂÏ.12


9 - 15 º∂µƒOYAƒπ√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 111

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

T· ÙÚ›· «Ô˘» Î·È Ë «ÃÔÓÙÚ‹ ∫˘Ú›·» M‹ˆ˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÛÙ· ÎÔ˘ÙÔ˘ÚÔ‡; TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10

Put the... Hummer down slowly KÏÔ¤˜ Î·È ˘ÔÎÏÔ¤˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¯ÈÔÓÈ¿... TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.11

De La Guarda The sexiest show on earth TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ.14

T· ηχÙÂÚ·

sex shop ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘

°È· ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ∂·˘Ùfi... TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ.16


16 - 22 º∂µƒOYAƒπ√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 112

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

2000 ÙËϤʈӷ ªÈÎÚfiÏÂÍÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂˆÓ (ÁÈ··Ú¯¿ÚÈÔ˘˜) TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.12

Mˆ¿ÌÂı Î·È Jesus Christ Superstar ¢È·‚¿˙Ô˘ÓÔÈÊ·Ó·ÙÈÎÔ› ‰·Ó¤˙ÈΘÂÊËÌÂÚ›‰Â˜; T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.14

¶Ï·Ù›· KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ Chinatown... TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.20

O ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ù˘ η˜ TÂÂÓ‰Ú‹ M·ÊÔÚÌ‹ÌÈ·¤ÎıÂÛË TÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Î·ÓÈ¿, ÛÂÏ.16

TÔ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ÂÓfi˜ ͤÊÚÂÓÔ˘ live TÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ M·Ó›Î· & ÙˆÓ 667, ÛÂÏ.18 / MÈ· AıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·... ·fi ÙËÓ K¤Ó˘· TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.19


23 º∂µƒOYAƒπ√À - 1 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 113

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

T· ·Ú¿ÔÓ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô... Î·È ÛÒıËΘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ.18

M ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÎÚË͢

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.11

IÛÙÔڛ˜ ÊÈÏ›·˜ ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô, ÌÈ· ¤ÎıÂÛË: Ë ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Ô XÚ›ÛÙÔ˜ BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜ Î·È Ë Athens Voice ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› Titanium

T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ.14

TÔ Í¤ÓÔ Â›Ó·È ÈÔ ÁÏ˘Îfi EÌÈÁÎÚ¤‰Â˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ fiÏ˘ T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ.16

voice

ATHENS


2 - 8 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 114

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

AÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ YÔÎÏÔ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ.13

H ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ·ÈÌ·ÙËÚfi ηÚÙÔ‡Ó... T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.14

™ÙÔ... ™fi¯Ô Ù˘ T¤¯Ó˘ EÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÁηÏÂÚ› ÛÙËÓ fiÏË T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.18

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·...·fi ÙÔ IÚ¿Ó ÙÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.16


9 - 15 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 115

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

Iraklion Voice

voice

ATHENS

TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË, ÛÂÏ.7

™ËÌÂÈÒÛ·Ù X

H ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ôηı‹ÏˆÛË Ù˘ N¢ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.8

ŸÛÎ·Ú YÔ-KÚÈÛ›·˜ ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ...

ua rd a

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.9

e D ÙÔ Û È ¿Â Ù OK  ˜ ˆÓÛÙ·Ó Ù›ÓÔ˜ P‹ÁÔ

La

G

TÔ Brazilian Î·È ÙÔ Zonar’s TÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ KÔ˘ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÛË, ÛÂÏ.10 / K˘„¤ÏË AÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ «Ì¿Ó·˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜» TÔ˘ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ÛÂÏ.12


16 - 22 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 116

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

It’s showtime

H ÂÏÏËÓÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ›ÛÙ· T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.20

TfiÓÈ MÏÂÚ: Hot Line O BÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÙËÚ› hotline Ì ÙÔÓ £Âfi T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.12

«Don’t you forget about me...» TÔ BÂÏÈÁÚ¿‰È Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ O A¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ Â›Ó·È ÂΛ, ÛÂÏ.13

º‡Ï·Í ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 32-33 Ù˘ A.V. Î·È ı· ’¯ÂȘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË Ã¿ÚÔ˘

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·... ·fi ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì TÔ˘ °ÎÈ˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.14

/ King George and the others ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Vodafone TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.15


23 - 29 ª∞ƒ∆π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 117

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

O·ÓÙÂÈÙ›ıÂÙ·È PÔ˘ÛÒ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.12

Hª∂ƒ√§O°π√ ∂¡√™ ∫∞À∆√À ¶∞ƒπ™π¡√À M∞ƒ∆∏

«ÂÓ ıÂÚÌÒ»

̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë TÔ˘ M¿ÎË M·Ï·Ê¤Î·, ÛÂÏ.14

◊ÚıÂ Ë ÕÓÔÈÍË

T· ˇÈˇÏÈÔˆÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏ˘¯ÒÚÔÈ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.18

/ NÙ¤ÈˇÈÓÙ ™ÂÓÙ¿ÚȘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ.45


30 ª∞ƒ∆π√À - 5 ∞¶ƒπ§π√À 2006

. ∆∂ÀÃ√™ 118 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

ŒÎÏÂÈ„Ë

voice

ATHENS

ZËÙÂ›Ù·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ fiÚ·Ì· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙ˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12

ø, ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜! Afi ÙÔÓ M¿Ë ÛÙÔÓ M¿ÚÙË, ÌfiÓÔ ‰È·ÊÔÚ¤˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

«X‹Ú˜ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘» K·Ó··ÁfiÚ¢ÛË TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ 17

«£ÂˆÚÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ù˘ÊÏfi» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ KÒÛÙ· TÛfiÎÏË TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ 18

¶¿Ì ÌÔ˘ÛÂÈÔ; H A.V. Û „¿¯ÓÂÈ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ¿ÁÓˆÛÙ· ÌÔ˘Û›· Ù˘ fiÏ˘

T˘ §‹‰·˜ K·Ú·ÓÈÎÔÏÔ‡, ÛÂÏ. 20 MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·...·fi ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì ÙÔ˘ °ÎÈ˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.14

/ King George and the others ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Vodafone TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.15


6 - 12 ∞¶ƒπ§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 119

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

XÔ˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi˜

Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ.12

H ÚÈÁΛÈÛÛ· ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙË M·Ú›· M‹ÙÛÔÚ· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿, ÛÂÏ.18

¶¿ÚÙÈ ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘

AÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ.20

BËÛÛ·Ú›ˆÓ 2006

...ÎÈ ¿ÏϘ ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ TÔ˘ £¿ÓÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÛÂÏ.22

AÁ¿ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ fiÏË T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ.14

TÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ K·È Ë ¯·Ì¤ÓË ÙÈÌ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10 / TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÓfi˜ «ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ» ™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.11


13 - 19 ∞¶ƒπ§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 120

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

O IÔ‡‰·˜ ÊÈÏÔ‡Û ˘¤ÚÔ¯· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10

TÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ «MÂÚÙÛ¤ÓÙ» Î·È ÙÔ Ê·Î¤ÏˆÌ· Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡ˇ·˜ TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ.12

H E˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ IÙ·ÏÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.14

TˆÓ AÁ›ˆÓ Massive E-  -¤Ú¯ÔÓÙ·È! TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ.22

¢ËÌfiÛÈÔÈ TˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË Î·È B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.18


20 - 26 ∞¶ƒπ§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 121

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

Turkish delight

voice

ATHENS

H TÔ˘ÚΛ· ¿ÏÏ·ÍÂ, Ë ¶fiÏË ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ «·Ù¿Î·˜» K·ÊÂÓ›ÔÓ Ë BÔ˘Ï‹ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.12

OÈ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎÔ› ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ Ù˘ fiÏ˘

ÛÂÏ.18

O ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ Ù˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Iˆ·ÎÂ›Ì ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ N¿ÓÔ B·Ï·ˆÚ›ÙË T˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ.16

T· ¿ıË ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ ÕÁÚȘ Ë̤Ú˜ T˘ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿, ÛÂÏ.20

MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·...·fi ÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì ÙÔ˘ °ÎÈ˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ.14

/ King George and the others ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Vodafone TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.15


27 ∞¶ƒπ§π√À - 3 ª∞´√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 122

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS EıÓÈÎfi˜ ΋Ô˜ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ÛÂÏ.16

T· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ.9

P¿ÙÎÔ MÏ¿ÓÙÈÙ˜ ŒÓ· ηϿ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ.12

™ÒÛÙ ÙËÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ SOS ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ï·Ù›· TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ BÔ‡ÁÈ·, ÛÂÏ.13

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.20 Street Art BfiÏÙ· ÛÙÔ MÂÓ¿ÎË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘... TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ.16 / John Cale ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ... TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.19


4 - 10 ª∞´√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 123

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

TÔ Î·Ú¿ˇÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· H ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ «¯˘ÏÔ‡» TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ 10

KÚ·˘Á¤˜ Î·È „›ı˘ÚÔÈ ŒÓ·˜ ·ÓÒÚÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ 11

Black Athens OÈ AÊÚÈηÓÔ› Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ fiÏË T˘ E˘ÁÂÓ›·˜ M›Á‰Ô˘, ÛÂÏ 18

«H χÛÛ· ÌÔ˘ Ó· Ϥˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ NÙ›ÓÔ XÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿, ÛÂÏ 16


11 - 17 ª∞´√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 124

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Ù˙·Ì›;

voice

ATHENS

ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

∆Ô ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ÔÓ Ë «¡¤· ∂ÏÏ¿˜» ÛÙË £Ú¿ÎË ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∆ÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14

E‰Ò ı· Á›ÓÂÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K˘Ú›ÙÛn, ÛÂÏ. 12

Sk8 in Athens

∏ ∞V ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 2o ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Skateboarding ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÕÁ·ÏÌ· Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ™¿‚‚·ÙÔ 13 ª·˝Ô˘, 12:00 ÛÂÏ. 20 MÈ· ¶Ô̿η Ù·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ‚¿ÏÙÔ ÛÙË B. EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10 / MÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·...·fi ÙË XÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÙÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ, ÛÂÏ. 16


18 - 24 ª∞´√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 125

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

°Î·ÁÎ¿ÚˆÓ ¤Ô˜

voice

ATHENS

ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.12

ÕÓÔÈÍË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ù˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.24

QUIZ:

KÒ‰Èη˜ Da Vinci Ùn˜ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 34

Eurovision 2006 ™·˜ ÎÚ·Ù¿Ì ·Ú¤· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ.18

29Ë °ÈÔÚÙ‹ BÈˇÏ›Ô˘ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, Ùn˜ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 26 / KÒ‰Èη˜ Da «Karagiozi», ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.14


25 - 31 ª∞´√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 126

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

™ËÌ›· Î·È «Ù¤Ú·Ù·» Orc, Lordi and politics in sin city TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ.11

TÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÙÔ˘ ÊfiˇÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÎÈ ÂıÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ÛÂÏ.12

I˙·Ì¤Ï AÏȤÓÙ H ¯ÈÏÈ·Ó‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Tn˜ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ.18

SinCity

T· ¤Û¯·Ù· ÔÚÓfi ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ.20

O º∂ƒ¡A¡∆√

M¶√∆Eƒ√ ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÂÏ.16

X·ÌËϤ˜ Ù‹ÛÂȘ TÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ «2Ô skateboarding street contest» TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË, ÛÂÏ.24


1 - 7 π√À¡π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 127

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

53Ô P¿ÏÈ AÎÚfiÔÏȘ T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï ÛÂÏ. 22

AıËÓ·›ÔÈ

ZÔÁÎÏ¤Ú T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

TÔ AÈÁ·›Ô ·Ó‹ÎÂÈ... ÛÙÔ˘˜ ηگ·Ú›Â˜ ÙÔ˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / Media War H ‰È·ÏÔ΋ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È TÔ˘ B·Û›Ïn KÔ˘ÊfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 15


8 - 14 π√À¡π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 128

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

O fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 14

MUNDIAL 2006

TˆÓ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË - ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 26

Cow Nice! MÈ· ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ cow parade EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰Ú¤·˜ P¿Ù˘, ÛÂÏ. 16

Collapses MÈ· ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ «Âʉڛ˜» TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10 / A‰¤ÏÊÈ·, Ì·˜ ÙËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ÛÂÏ. 13


15 - 21 π√À¡π√À 2006

. ∆∂ÀÃ√™ 129 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

H ATHENS VOICE ™TO ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏


22 - 28 π√À¡π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 130

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

°π√ƒ∆H

∆∏™ M√À™π∫∏™ TÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Athens Voice ·fi„Â, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜

SUMMER CITY IN THE

Aı‹Ó· 40Æ KÂÏÛ›Ô˘ O‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Aı‹Ó· ºÂÛÙÈ‚¿Ï / ·Ú·Ï›Â˜ / ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· / ÎÏ·Ì / Û˘Ó·˘Ï›Â˜


29 π√À¡π√À - 5 π√À§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 131

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

XÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓË Ù·ÎÙÈ΋ ...ÚÈÁ̤ÓË ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ÛÂÏ. 12

BÚÔ¯‹ ·fi ¤ÙÚ˜ AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË TÔ˘ AϤÍË °·ÁÁÏ›·, ÛÂÏ. 14

1o ATHENS COLLECTIONS BAZAAR TÔ ™¿‚‚·ÙÔ „ˆÓ›˙Ô˘Ì EÏÏËÓÈ΋ Mfi‰·

TÔ soundtrack Ù˘ ·Ú·Ï›·˜

H A.V. Îfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ TˆÓ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 22

4Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ §ÂÁ¿ÎË, ÛÂÏ. 24


13 - 19 π√À§π√À 2006

.

∆∂ÀÃ√™ 132

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS East Coast ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜

T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.18

EÂÚ¿Û·Ì fiÌÔÚÊ·! ™ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 10 / OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.13


20 - 26 π√À§π√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 133

.

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

T· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ.18

Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜ MÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ôڛ˜ T˘ M·Ú›·˜ £ÂÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ.16

Death trap ÛÙÔ §›‚·ÓÔ TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10


27 π√À§π√À - 2 ∞À°√À™Δ√À 2006

. Δ∂ÀÃ√™ 134 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

GaySummer ™Â Aı‹Ó· Î·È ÓËÛÈ¿...

TÔ˘ §‡Ô K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿, ÛÂÏ. 24

¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ÛÂÏ. 20

«K¿ı ¶¤ÚÛ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» TÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ÛÂÏ. 22 §›‚·ÓÔ˜ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10, TÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ X·Û·Ó¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 14 / God bless Iran H A.V. Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ K·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 18


7 - 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 135

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

°ÈÒÚÁÔ˜ Perot O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 26

¢ÒÛ·ÌÂ, ‰ÒÛ·ÌÂ! H ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¢E£ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÏËÍË TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 14

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ıÚ·Ó›·

Aºπ∂ƒøª∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ÛÂÏ. 20

§›‚·ÓÔ˜ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10, TÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ X·Û·Ó¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 14 / God bless Iran H A.V. Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ K·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 18


14 - 20 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 136

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Aºπ∂ƒøª∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ̤ÚÔ˜ ππ, ÛÂÏ. 24

H ‰È΋ Ì·˜ fiÏË H Aı‹Ó· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ˘ÂÚÓÔÌ¿Ú¯Ë Aı‹Ó·˜-¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓË ¶·ÓÔ‡ÛË, ÛÂÏ. 14

ŒÓ·˜ ΋Ô˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÔ˘ OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

H ¢E£ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 16 / AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12


21 - 27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 137

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

¢∏ª√Δπ∫∂™ ∂∫§√°∂™ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ AϤ͢ TÛ›Ú·˜ AÚÁ‡Ú˘ NÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜

IÛÙÔڛ˜ Ù˘ M˘ÎfiÓÔ˘ TÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 14

Aӷ·ÎψÛË ÙÒÚ· T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ °ÎÚÔ˘˜ ÛÂÏ. 26

TÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ IÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ˙ˆfiÊÈÏÔ˘˜

T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 30 ªÂ‚Á·Ï›ÛÈÔ˘˜ ΔÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 23 / ª¤Ú· ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 28


28 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 4 √∫Δøμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 138

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

∂∫§√°∂™ ã06

voice

ATHENS

AºπEƒøª∞

* KÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ * °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù¿Ú˘ * N›ÎÔ˜ X·Ú‰·ÏÈ¿˜ * £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜ * B·ÁÁ¤Ï˘ XÚÈÛÙÔÊÈÏ¿Î˘ * TfiÓÈ· K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ.14-21

AıËÓ·˚Îfi

Underground TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿

Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ A.V., ÛÂÏ. 22

AÊȤڈ̷ EÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˜ 4 TˆÓ £¿ÓÔ˘ K¿·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 28 / °Î‡ÓÙÂÚ °ÎÚ·˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 12


5 - 11 √∫Δøμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 139

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

¢∏ª√Δπ∫∂™ ∂∫§√°∂™ ã06 * °È¿ÓÓ˘ M›¯·˜ * BԇϷ ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘ * ™‡ÚÔ˜ X·Ï‚·Ù˙‹˜ ÛÂÏ.14-21

Keep it real! ÙÔ˘ NÈ΋ٷ KÏÈÓÙ, ÛÂÏ.10

ÕÙÈÌË (ÂÈ)ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.9

Thank you for Smoking! 24 ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ófi ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.24 AÊȤڈ̷ EÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˜ 4 TˆÓ £¿ÓÔ˘ K¿·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 28 / °Î‡ÓÙÂÚ °ÎÚ·˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 12


12 - 18 √∫Δøμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 140

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ATHENS

voice

¢∏ª√Δπ∫∂™ ∂∫§√°∂™ ã06: * ™. BÔ‡ÁÈ·˜ * ¶. º·ÛԇϷ˜ * T. KÚÔÌ̇‰·˜ * N. K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ * ™Ù. KÚ·Û·Ó¿Î˘ * N. MÂÁÁÚ¤Ï˘ * º. ¶ÈÈÏ‹


19 - 25 √∫Δøμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 141

.

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

O O¯Ú¿Ó ¶·ÌÔ‡Î, ÙÔ NfiÌÂÏ Î·È Ë °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ AÚÌÂÓ›ˆÓ To˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.11

Oscar Chichoni ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ.16

X·ÌÔÁ¤Ï· ÚÂ, ÙÈ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÓÂ; MË ‰È·ÓÔËı›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ K˘Ú›ÙÛË-TÛ¤ÎÂÚË, ÛÂÏ.18

B·ÁÁ¤Ï˘ P·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ - ¶ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fi ÙËÓ «AÚ¯·›· Û˘ÓÙ·Á‹» ÛÂÏ.22 / ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ - ™ÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÂÎÎÏËÛ›· ‹ ·È‰Â›·; ÛÂÏ.14


26 √∫Δøμƒπ√À - 1 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 142

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

º∂™Δπμ∞§ B-MUSIC ATHENS ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ David Holmes ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ ÛÂÏ.53

H Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «M¿·-ÌÔ‡·» TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.18

4+1 ̇ıÔÈ ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ EÎÏÔÁ¤˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.10 / Milky Business TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.14


2 - 8 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 143

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

H ‰È΋ ÌÔ˘ Aı‹Ó·

voice

ATHENS

29 AıËÓ·›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, ÛÂÏ. 28

QUIZ

¶fiÛÔ AıËÓ·›Ô˜ ›۷È; T˘ T˙¤Ó˘ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 40

OÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ T˘ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿, ÛÂÏ. 36

ΔÈ Á˘Ú‡ˆ Â‰Ò T˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 8

3 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰ÚÔ̤˜ TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 38

“ºˆÓ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜” ∏ A.V. ¤¯ÂÈ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘, ÛÂÏ. 2


9 - 15 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 144

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

E¤Ìˇ·ÛË ÛÙËÓ fiÏË H Aı‹Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿În, ÛÂÏ. 20

H ¢Èψ̷ٛ· ÙÔ˘ ¯·ÚÔ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12

E›Ó·È ÚfiÔ‰Ô˜ Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·; ÙÔ˘ KÒÛÙ· X·Ù˙ˉ¿În, ÛÂÏ. 13

No Parking!

K·È ÏËÚÒÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 14


16 - 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 145

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Ermis Awards 2006 H ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Tn˜ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿În, ÛÂÏ. 26

MÈÛıÔ›, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·... TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ.13

Carpooling T·Íȉ¤„Ù ̷˙› Tn˜ M˘ÚÛ›Ón˜ §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ.18

ºÂÛÙÈˇ¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ H Athens Voice ηψ‰ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

∞ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÈÛÙÔڛ˜ √ ªÈÛ¤Ï º¿È˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È ÛxÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙnÓ fiÏn, ÛÂÏ.16 / ª¿ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ÈÏÈ¿ÚÈη TÔ˘ ∞ϤÍn °·ÁÏ›·, ÛÂÏ.28


23 - 29 ¡√∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 146

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

«2» ‹ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓ· O N›ÎÔ˜ §ÂÁ¿În˜ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙÔ˘ ¢. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÂÏ. 28

IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ MÂÙÚfi30

ÛÂÏ. TÔ˘ B·ÁÁ¤Ïn P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘,

¶¿Ì ¶·ÏÏ¿˜! E›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ fiÏ˘ Tn˜ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿În, ÛÂÏ. 24

¶fiÛÔ ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜... TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 19 / MËÓ ÂÙ¿ÍÂȘ Ù›ÔÙ·! Aӷ·ÎψÛË ÛÙ· PC Tn˜ M˘ÚÛ›Ón˜ §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 16


30 ¡√∂ªμƒπ√À - 6 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 147

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

∞ºπ∂ƒøª∞ μπμ§π√ Δ· 100 ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ Δn˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›Ïn, ÛÂÏ. 24

¶¤ÙÚÔ˜ ª¿ÚηÚ˘ ªÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Δ¿ÛÔ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓn, ÛÂÏ. 22

¶ÔÏÈÙÈ΋: ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰n˜, ∂˘Ù‡xn˜ ¶·ÏϋηÚn˜, °È¿ÓÓn˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛn˜ - ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚn˜


7 - 13 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 148

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

EÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË MÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· PÂÔÚÙ¿˙: M·Ú›· KÔÎΛÓË, B›Î˘ ™˘ÌȷοÎË, ÛÂÏ. 22

5Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈˇ¿Ï KÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 26

ŒÓ· ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· H A.V. ∫∞π ∏ M∞¡Δ∞§π¡∞ æøª∞ ™Δ√¡ T∏§∂ª∞ƒ∞£ø¡π√ Δ√À ANT1 °π∞ Δ∞ ¶∞π¢π∞ Tn˜ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

AÁ·ËÙ‹ Athens Voice... H ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ N¿Ó·˜ MÔ‡Û¯Ô˘ÚË ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂÏ. 30

Sex and the pity T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 24

∞ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÈÛÙÔڛ˜ √ ªÈÛ¤Ï º¿È˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È ÛxÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙnÓ fiÏn, ÛÂÏ.16 / ª¿ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ÈÏÈ¿ÚÈη TÔ˘ ∞ϤÍn °·ÁÏ›·, ÛÂÏ.28


14 - 20 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 149

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

2Ô Athens Collections Bazaar OÈ ŒÏÏnÓ˜ Ûx‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· AÛÙ¤ÁˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ 16 - 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

ªÈ· °ÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Δ˘ μ¿Ï˘˜ μ·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 18

Quiz:

Straight, gay ‹ gay friendly; TÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 30

º‡Á ™Ù¤ÏÈÔ, ÎÚ·Ù¿ˆ Ì·¯·›ÚÈ!

MÈ· «·Ó¿ԉ˻ ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·

The big deal TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14

/ Quo vadis, ND? TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 15 / TÔ ÛΛÙÛÔ TÔ˘ °. Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙn ÛÂÏ›‰· 16


11 - 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2006

.

Δ∂ÀÃ√™ 150

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ıÂÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «È‰ÈÒÙË» TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12

EÎÙÂϤÛÂȘ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

™ÙÔ¿ KÔÚ·‹ – fiÙ·Ó ÌÂȘ ͯӿ˜ Ó· ‚ÁÂȘ T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ. 20

¶ÈÛÙ‡ˆ ¿Ú· ˘¿Ú¯ˆ T· ˙҉ȷ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22 The big Deal TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14

/ Quo vadis, ND? TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 15 / TÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ °. Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙn ÛÂÏ›‰· 16


18 - 24 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 151

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

AÏˇ·ÓÈΤ˜ ÚԢΤÙ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÈÛÙÔڛ˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 8

OÈ ÙÚ·Â˙fiÛ·˘ÚÔÈ ™¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÂÏ. 12

Never never (is) land H Aı‹Ó· Ù˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË, ÛÂÏ. 19

OÈ Î‡ÎÓÔÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· BADMINTON, ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 16

The big Deal TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14

/ Quo vadis, ND? TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 15 / TÔ ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ °. Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙn ÛÂÏ›‰· 16


25 - 31 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 152

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ÕÛ˘ÏÔ AÓÈ¿ÙˆÓ

voice

ATHENS

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÛÂÏ. 10

¶Ô‰‹Ï·Ù· Ì ÌÓ‹ÌË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 20

H ˙ˆ‹ Û·Ó ·È¯Ó›‰È Ì ÎÈÓ¤˙Èη ÎÔ˘ÙÈ¿ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 22

K¿Ùˆ ÛÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ¶Â‡ÎÔ T˘ E‡Ë˜ XÚ‹ÛÙÔ˘ ÛÂÏ. 24

MÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 16


1 - 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 153

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

°Ï˘Î¿ ‰ÂοÍÈ

voice

ATHENS

TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A ÛÂÏ. 18

H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Ú¤ÛˇË TÔ˘ XPH™TOY •AN£AKH ÛÂÏ. 21

H ηٿÏË„Ë Ù˘ K˘„¤Ï˘ T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY ÛÂÏ. 24

IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜: ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÛÂÍ, ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ·, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY ÛÂÏ. 28

ÕÓıÚˆÔÈ, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ˇÚfiÌÈΘ ÈÛÙÔڛ˜ TˆÓ TA™OY TE§§O°§OY Î·È AP°YPø™ M¶OZøNH ÛÂÏ. 22


8 - 14 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 154

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

MÂÙ·ÔÏ˘Ìȷ΋ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· TÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

™Â ›‰· ÛÙËÓ A.V. TÔ ÈÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ Aı‹Ó·˜ EÈ̤ÏÂÈ·: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, ÛÂÏ. 22

BfiÏÙ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¶ÚfiÛ¯ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ, ̈Úfi ÌÔ˘ T˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ. 28

H Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ §‡ÎˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 12 / Δhe party it’s over... TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 14 / «OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜» – fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›·ÙÂ; TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 14


15 - 21 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 155

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Quiz: ¶fiÛÔ Î·ÚÓ·ˇ·ÏÈÛÙ‹˜ ›۷È; T˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 24

Z√Y∫ π∞’07

AÊÈ¤Ú ˆÌ·:

TˆÓ M ·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ ˘Ï¿ÎË -ŒÏÛ· ˜ °·‚Ú È‹Ï, Û Ï. 26 29

H §Â˘Î‹ - MÏ·Ó˜ M¤Ì· TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚÔÓ¿, ÛÂÏ. 30

°ÈÒÚÁÔ˜ AṲ́Ó˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 22 Œ¯Ô˘Ì 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË! TÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ KˆÛÙ‹ X·Ù˙ˉ¿ÎË, ÛÂÏ. 16 / OÏÔÙ·¯Ò˜ ‰ÂÍÈfiÙÂÚ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 12 / EÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·; TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.18


22 - 28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 156

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

Malcolm McLaren

voice

ATHENS

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÛÂÏ.14

K¿ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi AÛÎÏËÈÔ‡ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ.15

OÈ Î·ÓÙ›Ó˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜

TÔ «‚ÚfiÌÈÎÔ» ¿ÚˆÌ· Ù˘ fiÏ˘... TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ ÛÂÏ.16

⁄ÓÔ˜ ˇ·ı‡˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ.10 // «IKA-ÁΤÈÙ» TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.11 // £¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ ˘ÚËÓÈο! TÔ˘ ™Ù¿ın ™Ù·ÛÈÓÔ‡, ÛÂÏ.12


1 - 7 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 157

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ °ÓÒÛ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

FACTORY OUTLET

BfiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘ shopping T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 18

Oª∞¢∂™ ¢ƒ∞™∏™ ™Δ∏¡ A£∏¡∞

KÔ˘Ó‹ÛÔ˘! A˘Ù‹ Ë fiÏË Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ TÔ˘ ºÔ›ˇÔ˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 14

∏ ¶ÔψӤ˙·, Ë πÙ·Ï›‰· Î·È ÙÔ... ÊÚ·fiÁ·ÏÔ TÔ˘ ∂˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 11 / ∏ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ˇÏ·Î›·˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫ԇϷ, ÛÂÏ. 13


8 - 14 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 158

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

«°˘Ó·ÈΛ·» ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ¿ÏÏ· Ï›„·Ó· Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16 / KÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙ· Áο˙È· Tn˜ M˘ÚÛ›Ón˜ §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 18 / H Aı‹Ó· ÙÔ˘ AÚÁ‡ÚË M·ÎÈÚÙ˙‹ ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín ÛÙÔÓ M¿În MnÏ¿ÙÔ, ÛÂÏ. 48


15 - 21 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 159

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ˘ÚÎÔÌ·ÚfiÎ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 10

¶›Ûˆ ηӛˇ·ÏÔÈ T· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ù· ηӿÏÈ· Î·È ÔÈ ÎÔ˘ÎԇϘ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ K˘Ú›ÙÛË, ÛÂÏ. 14

TÔ ¶ÔÌÈÓÙÔ‡ Ù˘ Aı‹Ó·˜ H «£fiÏÔ˜» ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· M›˙ÔÓÔ˜ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 24

H Aı‹Ó· ÓÙ‡ÓÂÙ·È

FASHION WEEK T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

Xƒ∞Δ™™™! Mfi‰· ·fi ¯·ÚÙ›

TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÂÏ. 22

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: °ÎÔÚ›ÙÛ·˜ - K·ÎϤ·˜ - ¶¿ÙÛ·˜


22 - 28 ª∞ƒΔπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 160

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS Aºπ∂ƒøª∞ æ˘ÚÚ‹ - °Î¿˙È - MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô - BÔÙ·ÓÈÎfi˜

¶fiÏÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ

fiÏË

∏ ∞.V. ÛηӿÚÂÈ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi down town ΔˆÓ °ÈÒÙ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ªÔ˘ÌÙ˙¿ÎË, ÛÂÏ. 26

∂ƒ∂À¡∞ Δ∏™ ∞.V.

À¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜; A·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N›ÎÔ˜ M›ÛÙ˘, ÛÂÏ. 12

Tsitouridis case - T· «ÌÔÏfiÙÔÊ» ÂÓfi˜ ÏÔ¯·ÁÔ‡ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 14 / °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ NÔ 2 T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22


29 ª∞ƒΔπ√À - 4 ∞¶ƒπ§π√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 161 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ ŒÚ¢ӷ:

voice

ATHENS

KÚ›ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ N. KÔÙ˙È¿˜, ™. M¿ÓÔ˜, A. A‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 14

AºIEPøMA BIB§IO A¡√π•∏ ’07 N¤ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ô›ËÛË ÛÙËÓ fiÏË, best seller, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ EÈ̤ÏÂÈ·: AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË, ÛÂÏ. 30 KÔ˘›˙: ¶fiÛÔ techno freak ›۷È; Tn˜ Iˆ¿ÓÓ·˜ K·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22 / K¿ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi AfiÏψÓÔ˜ Tn˜ EÏ¿ÓÓ·˜ BÏ·ÛÙÔ‡, ÛÂÏ. 24


5 - 11 ∞¶ƒπ§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 162

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ ÏÔ‡ÌÂÓ Ù˘ ˇ›·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ.12 / Y¿Ú¯ÂÈ Î·È «Á·Ï¿˙ÈÔ˜» °ÔÏÁÔı¿˜; TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ.14


12 - 18 ∞¶ƒπ§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 163

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS M¿ıËÌ· EÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Tn˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

¶ÔÏÈÙÈ΋ - ŒÚ¢ӷ: A·ÓÙÔ‡Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ¢Ú·Á·Û¿Î˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ BÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÛÂÏ. 12 / AϤͷӉÚÔ˜ TÔÌ¿˙˘: ™›ÙÈ· ÊÈÏÈο ÛÙËÓ fiÏË TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿În, ÛÂÏ. 22


19 - 25 ∞¶ƒπ§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 164

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

K¿ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi EÚÌÔ‡ TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 18

H ÎËÏ›‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÁˆÓ›· TÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÛÂÏ. 13 / KARAGÖZ PERDESI (Ô ÌÂÚÓÙ¤˜ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë) TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 14


26 ∞¶ƒπ§π√À - 2 ª∞´√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 165 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS Dark fever ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ TˆÓ M·ÚÈ·Ó›Ó·˜ ¶¿ÙÛ· & ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

¶ÔÏÈÙÈ΋ - ŒÚ¢ӷ A·ÓÙÔ‡Ó: Mȯ¿Ï˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, E˘ÎÏ›‰Ë˜ T۷ηÏÒÙÔ˜ / ¶ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›· (Je t’aime, moi non plus) T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 17


3 - 9 ª∞´√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 166

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ‰ÂÍÈ¿ (ÂÈ)ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12

«H E·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ» TÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 13

H ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14

EÏ·ÈÒÓ·˜ Aı‹Ó·-

Basket city

TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘ EÈ̤ÏÂÈ·: AÚÁ˘ÚÒ MÔ˙ÒÓn, ÛÂÏ. 20

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ Final Four TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 26

K¿ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi AˇÚ·ÌÈÒÙÔ˘ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 18 /// ™Ù· KTE§, ÛÙË §ÈÔÛ›ˆÓ TÔ˘ MÈx¿Ïn TÛÈÓÙÛ›Ón, ÛÂÏ. 24


10 - 16 ª∞´√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 167

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÎÚ›Û˘ TÔ˘ ™‡ÚÔ˘ BÔ‡ÁÈ·, ÛÂÏ. 12 / ¶ÂÈÚ·È¿˜-KËÊÈÛÈ¿ Tn˜ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿Ún, ÛÂÏ. 34 / Eurovision 2007: Je t’aime TÔ˘ °È¿ÓÓn N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 40


17 - 23 ª∞´√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 168

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

T·Í›‰È· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÁË O XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶fiÙÛÈÔ˜, Ë M¿ÁÈ· TÛfiÎÏË, Ô §Ô˝˙Ô˜ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È. EÈ̤ÏÂÈ·: ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎn, ÛÂÏ. 18

¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / H Aı‹Ó· ·›˙ÂÈ Ì¿Ï· TˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘ Î·È M¿În MnÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 30


24 - 30 ª∞´√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 169

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

KÔ˘›˙: º›ÏÂ, ˇÏ¤ÂȘ Ì¿Ï·; TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 36

√È Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ

ÙÔ˘ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ KÔÏÏËÙÒÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14 /// O N›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. Tn˜ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›Ïn, ÛÂÏ. 22


31 ª∞´√À - 6 π√À¡π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 170

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÓÙartÈÎÔ fiÏ˘ OÈ Guerrilla Girls ÌÈÏ¿Ó ÛÙË °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

ArtH A.V. Athina ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ Art Athina Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ... T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

MÂÙÚfi: 3 Ó¤ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ 3 T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 24

T·Í›‰È ÛÙËÓ AÓ¿ÊË Tn˜ §¤Ó·˜ KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 34 /// ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Tiger Lillies Î·È O.M.D. ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ. 32, 39


7 - 13 π√À¡π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 171

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

YfiÁÂÈ· Aı‹Ó· TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 20

Sex & politics Tn˜ EϤÓn˜ TÛÂÚ¤˙ÔÏÂ, ÛÂÏ. 14 / ™ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / πnner-City Blues Tn˜ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


14 - 20 π√À¡π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 172

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

y t i c e h t n i r e m m Su

‹Ó·/ ÈÛ›Ó˜ ı A ‹ Ó È Â˜ ηÈÚ ›ÏË Ô Ó·˘Ï› Ï ˘ Û · MÈÚÌ / ‹ Î Î È  Ï Ó Ì Â Á · ˜ ÛÛÙÙËÈ·ÙfiÚÈ· / ÎÏ EÈ̤ÏÂÈ·: AÁ È Â Û Ò È È‚·Ú·Ï›Â˜ /   · Ó · ˜ ÁȺÂÛÙÈ‚¿Ï /   ¤ ‰ È 0 9

Sex & politics Tn˜ EϤÓn˜ TÛÂÚ¤˙ÔÏÂ, ÛÂÏ. 14 / ™ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / πnner-City Blues Tn˜ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


21 - 27 π√À¡π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 173

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

™Â ›‰·...

P·ÓÙ¡ԇ Ì ÙËÓ Athens Voice

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ A.V. (Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜)

Skateboarding in Athens ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ (¿Á·ÏÌ· AıËÓ¿˜) N∂∞ ™Δ∏§∏

¶Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· T˘ M¿Úˆ˜ KÔ˘Ú‹, ÛÂÏ. 22 «A¯Ú›ˆÓ B·ÛÈχ˜ Ô B‡ÚˆÓ» TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12 / ¶·ÁˆÙ¿! TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 24 / XÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ‰È¿ÚÚË͢ Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


28 π√À¡π√À - 4 π√À§π√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 174 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / H ·Ú·Ï›· Ù˘ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ MÈÏÙÈ¿‰n B·Ú‚ÈÙÛÈÒÙn, ÛÂÏ. 16 / £ÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 20


5 - 11 π√À§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 175

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ʈӋ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ TÔ˘ °. N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 18 / ™ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î‹ˆÓ TÔ˘ ¢. º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 20 / ™ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ TÔ˘ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 26


12 - 18 π√À§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 176

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

¶fiÏË ıÏÈÌ Ì¤Ó ¯ˆÚ›˜ Ë ‰¤ÓÙÚ · ¯ˆÚ›˜ Ú¿ÛÈ ÓÔ

BÚÔÓÙ¿ÂÈ Ô K›ÛÛ·‚Ô˜, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Ë °ÎÈfiÓ· TÔ˘ ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿În, ÛÂÏ. 20 / T· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‰˘ÛÙÔ›·˜ Tn˜ ™. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 22 / H fiÏË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È Tn˜ M. §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 26


19 - 25 π√À§π√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 177

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

T¤¯ÓË ÛÙËÓ

¿ÌÌÔ

TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 24

29 + 1 ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·

K‡ÚÎÔ ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›Ïn, ÛÂÏ. 20

H A›ÁÈÓ· ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 32 / T· Ê˘Ù¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ (fiÛ· Ì›ӷÓÂ) TÔ˘ °È¿ÓÓn N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 28


26 π√À§π√À - 1 ∞À°√À™Δ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 178 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS °Ï˘Ê¿‰·... fiˆ˜ ·ÁˆÙfi! T˘ M·Ù›Ó·˜ KÔ˘Û›‰Ë, ÛÂÏ. 18

™ÙÔ Saint Tropez Ù˘ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ KÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ˘, ÛÂÏ. 22

TÔ Ï˘Îfiʈ˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12 / ¢˘ÙÈ΋ Aı‹Ó·: Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ‹ Ì ÙÔÓ ·Ú·Ì¿; TÔ˘ KˆÛÙ‹ X·Ù˙n‰¿În, ÛÂÏ. 14


2 - 8 ∞À°√À™Δ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 179

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ºÔÈˇfiÓÈ· ¢ÂÏˡÔÚÈfiÓÈ·

voice

ATHENS

Tn˜ M˘ÚÙÒ˜ KÔÓÙÔ‚¿, ÛÂÏ. 12

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚıfiÙËÙ· TÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ •·Óı¿În, ÛÂÏ. 14

EÚˆÙÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ H A.V. ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÙÚÂȘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ η˘Ùfi ηÏÔη›ÚÈ. TˆÓ M·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, E‡Ë˜ §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, MÈÛ¤Ï º¿È˜, Bill Georgousis, KÒÛÙ· AÌÔÈÚ›‰Ë, T¿ÛÔ˘ BÚÂÙÙÔ‡, ÛÂÏ. 16

TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ P·Ê‹Ó·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 10 / OÈ... Ú¿ÛÈÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ N¢ TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 11


6 - 12 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 180

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

Top 100

Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

fractu red figure TÔ ÿ‰Ú˘Ì

AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

Î·È Ë ATH · ¢E™TE E ·ÚÔ˘ÛÈ¿ NS VOICE ˙ Û˘ÏÏÂÎÙ Ô˘Ó ¤Ó· ÈÎfi ¤Óı ÙÔ KÚ¿ÙË Û¤ ÙÔ!

EÎÏÔÁ¤˜ 2007 °. AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ / A. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ / ¶. E˘ı˘Ì›Ô˘ / A. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ / N. M›ÛÙ˘ / K. X·Ù˙ˉ¿Î˘ / N. BÔ‡ÙÛ˘ / N. M¿ÏÏÈ·Ú˘


13 - 19 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 181 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

EÎÏÔÁ¤˜

2007

¢‹ÏˆÛË K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ A. AÏ·‚¿ÓÔ˜ K·È 20 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ ATHENS VOICE

Quiz: ¶fiÛÔ Î·Ï¿ ÚÔÛÁÂÈÒıËΘ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜; T˘ M˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 12

OÈ ÊˆÙȤ˜ ÙÔ‡˜ ¤È·Û·Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ.14

∞˘Ù‹ Ë ATHENS VOICE Á›ÓÂÙ·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «Everyday Stories» ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË

ŒÓ· ·ÓÙ›Ô ÛÙÔÓ N›ÎÔ NÈÎÔÏ·˚‰Ë TÔ˘ £¿ÓÔ˘ K¿·, ÛÂÏ. 48

— AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

̤ÚÔ˜ 2Ô, ÛÂÏ. 49


20 - 26 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 182 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS oy Destern s Ath

ens H 1st Ath Î·È 2007 Biennial S VOICE Ë ATHEN ˙Ô˘Ó ¤Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙ ! Û¤ ÙÔ KÚ¿ÙË

Megacity voice N¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24

H ʤٷ ÛÙÔ 2 ‹ÁÂ; M·Á¤ÚÈη ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ.20

MÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16

— AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

̤ÚÔ˜ 3Ô, ÛÂÏ. 30


27 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 3 √∫Δøμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 183 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ N¤Ô˜ AÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜

voice

ATHENS

¢ÒÛ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ÂÙ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ‰È¿ˇ·Û Ò˜. TÔ˘ T¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ.28

City lover M¿ı ÙËÓ fiÏË TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 22

AÊȤڈ̷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˜ 4Ô,ÛÂÏ. 32

Bookcrossing ŒÓ· ˇÈˇÏ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ.26

P¤ÎˇÈÂÌ ÁÈ· ÙË M·ÚȤÙÙ· TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 15 / ™·ÌÎÔÌ·Óٿ٠æ¿ÚÈ·˜ O °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜ Ù· ϤÂÈ fiÏ· ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ K˘Ú›ÙÛn, ÛÂÏ.18


4 - 10 √∫Δøμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 184 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS Pet Voice ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Tn˜ M˘ÚÛ›Ón˜ §ÈÔÓ·Ú¿În, ÛÂÏ. 22

TÔ ¶A™OK Î·È ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12 / º¿ÏËÚÔ MÈ· fi·ÛË ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· TÔ˘ AϤÍn °·ÁÏ›·, ÛÂÏ. 28


11 - 17 √∫Δøμƒπ√À 2007

. Δ∂ÀÃ√™ 185 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ In An Absolut World

voice

ATHENS

ÛÂÏ. 29

XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ï·ÙÂÈÒÓ ¶ÔȘ ·Ó¤‚ËηÓ, ÔȘ ¤ÂÛ·Ó, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÚÈ¿ ¯·ÚÙÈ¿ TÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ¶ÈÙÔ˘Ú¿, ÛÂÏ. 32

THE

NEW KIDS ON BLOCK H A.V. Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎȘ ʈӤ˜ Ù˘ fiÏ˘ T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË, ÛÂÏ. 26

M’ ·Á·¿˜; H Jane Birkin ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / TÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18


18 - 24 √∫Δøμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 186

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

ZˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÚ¤ÎÔ O °. ™Ì·Ú·Á‰‹˜ ÎÈ Ô NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ ÛÙËÓ A.V. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

¶ÂÈÚ·È¿˜ H A.V. ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ TÔ˘ MÈx¿Ïn ¢Ú·Î¿În, ÛÂÏ. 30

Caetano Velozo: ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÛÂÏ. 60

EÊˡÈο Ú·ÓÙ¡ԇ ÛÙÔ The Mall TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ 24 H ÎÚ›ÛË Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20 / «™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë» TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 16


25 - 31 √∫Δøμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 187

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

Right here, right now

Ÿ,ÙÈ Û˘Ìˇ·›ÓÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

ATHENS

voice

X·ÏΛ‰· TfiÛÔ ˆÚ·›·, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Tn˜ ™ÙÂÏϛӷ˜ K·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 34

OÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 26 / MÈ·-‰˘Ô ˇÚ·‰È¤˜ ÛÙÔ §Ô‡ÎÈ TÔ˘ M¿În MnÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 66


1 - 7 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 188

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ¯·Ì¤ÓË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË ÛÂÏ. 17

ªÔ˘¿, ˙ ÛÔ˘› Ì·ÓÙ¿Ì ¶ÂÏ·˙› TÈ Â›‰·Ì ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜ TˆÓ M. KÔ˘Û›‰Ë, ¢. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 24

H Aı‹Ó· ÌÂ Û˘ÁÎÈÓ› MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔÓ ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi EÈ̤ÏÂÈ·: °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 26

TÔ link Ù˘ fiÏ˘ ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘ TˆÓ ¢. º‡ÛÛ· Î·È M. §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 20

H ÎÚ›ÛË Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20 / «™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë» TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 16


8 - 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 189

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Is this art? H A.V. Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ Ù˘ T¤¯Ó˘

ªπ∞

T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 24

“PERSEPOLIS” ™Δ∏¡ A£∏¡∞ T˘ ™¿ÓÙÚ·˜-OÓÙ¤Ù K˘ÚȈٿÎË, ÛÂÏ. 18

M·ÚÁÈ¿Ó ™·ÙÚ·› ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °ÈÒÚÁÔ˜ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 22

Aı‹Ó·-™ÎfiÈ·: Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÈ·˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 12


15 - 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 190

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë ÛÂÏ. 38

Higher and higher O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Î·ÓÈ¿˜ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÂÏ. 48

Los Angeles TÔ soundtrack T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 22

AÊȤڈ̷

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

19 ÚfiÛˆ· Ù˘ fiÏ˘ ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ A.V., ÛÂÏ. 24 48Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ TˆÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, B¿ÁÈ·˜ M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 40

¶Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ TÔ˘ ÕÚn ™nÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14 / M¿ÔÎ, ÚÂ! TÔ˘ £·Ó¿Ûn NÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÂÏ. 52


22 - 28 ¡√∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 191

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

AÊȤڈ̷

voice

ATHENS

BÈ‚Ï›Ô TÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÙ˜ ∞Ì¿ÓÙ· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘™ÒÙË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Audiobooks ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ KÒÛÙ·˜ K·ÙÛÔ˘Ï¿Ú˘ ¶·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô BÈ‚Ï›· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Athens Voice team, ÛÂÏ. 28

EÊËÌÂÚ‡ÂÈ! TÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi N›Î·È·˜ ·ÛıÂÓ› T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / √ ÕÚ˘ P¤ÙÛÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. T˘ °ÈԇϷ˜ P¿ÙË, ÛÂÏ. 26


22 ¡√∂ªμƒπ√À - 5 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 192

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÔ KÙ‹Ì· ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

°È·Ù› Ë A.V. ‰È·ˇ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË N¤Ó ÛÂÏ. 32

BÔÙ·ÓÈÎfi˜ O ÎfiÛÌÔ˜ οو ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 38

AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ BfiÚÂÈÔ IÚ¿Î TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 20

«AÈÌÔÚÚ·ÁÒ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜», Ô Ian Fabre ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín: °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 24 / ™Ê¿ÏÌ·Ù·, „¤Ì·Ù· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 16


6 - 12 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 193

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

TÚÔηÓÙÂÚfi

voice

ATHENS

H ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· Ù˘ fiÏ˘ TˆÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ™¿ÓÙÚ·˜ K˘ÚȈٿÎË, ÛÂÏ. 24 §›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 27 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ EÈ̤ÏÂÈ·: M·Ú›· §·˚Ó¿, ÛÂÏ. 22

H fiÏË Â›Ó·È

Ù˙·˙

M·Ú, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔÈ TˆÓ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28 P·ÓÙ‚ԇ ÛÙË X¿ÚËÙÔ˜ TÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 36


13 - 19 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007

.

Δ∂ÀÃ√™ 194

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

¶Ï·Ù›·

voice

ATHENS

M·‚›ÏË

T˘ M·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË ÛÂÏ. 24

¶·›ÚÓˆ ‰ÒÚ· (ÎÈ ·ÎÔ‡ˆ ʈӤ˜)

H A.V. ÛÔ˘ ‚¿˙ÂÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ‰ÒÚ· TˆÓ M. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ¢. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 30

H «·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·» ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 18 / O AfiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ. 28


10 - 16 IANOYAƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 195

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

∏ ATHENS VOICE ™Δ√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏


17 - 23 π∞¡√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 196

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS √È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÙÔ˘ ’07 √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ΔÔ˘ ª¿În ªnÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 54

∑҉ȷ 2008

O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‚ϤÂÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÂÏ. 18

√ fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ Ì·ÓٛϷ˜ ΔˆÓ ™ÒÙn ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÕÚn ∞Ì·Ù˙‹, ÛÂÏ. 14 / Bossa nova O ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜ ÛÙÔ REX ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn ª¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 16


24 - 30 π∞¡√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 197

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜ O ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË ÛÂÏ. 18

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ÛÂÏ. 12

ATHENS

voice

T· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶A™OK TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ÛÂÏ. 8 / TÔ ™¯¤‰ÈÔ K¿ÔÈÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 9 / EÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Ê›ÏÔÈ TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ.10


31 π∞¡√À∞ƒπ√À - 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 198

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

O °È¿ÓÓ˘ AÁÁÂϿη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ æ·Ú·ÓÙÒÓË ÛÂÏ. 20

°Ú¿ÌÌ· ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

2008 ÌÂÙ¿ ™¯ÈÛÙfiÓ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 24

Uderzo ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ. 63

™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ (Û)ÙËÓ Aı‹Ó· TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi design ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË TˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô Îˉ›˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 12 / O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÊÈÏÔ‡Û ˘¤ÚÔ¯· TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 16


7 - 13 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 199

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

Losing my religion AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 10

voice

ATHENS

«99%» O ÕÚn˜ ¢·‚·Ú¿În˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ T¿ÛÔ MÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ. 16 / Aӷ·ÎψÛË ÙÒÚ·! O‰nÁfi˜ ÁÈ· ÙÂÌ¤Ïn‰Â˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 18


14 - 20 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 200

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

200 Ù‡¯Ë

200 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó’ ·Á·¿Ì ÙËÓ Aı‹Ó· ∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ O ˘Ô˘ÚÁfi˜ TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ „ËÊ›˙ÂÈ OÌ¿Ì·!, ÛÂÏ. 16 / ºÂÙȯÈÛÌfi˜ Ù˘ و̷˝Ó˘ TÔ˘ AÓ‰Ú¤· M·ÎÚ‹, ÛÂÏ. 15


21 - 27 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 201

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

H Aı‹Ó· ÙÔ˘ City Lover

voice

ATHENS

200 (·ÎfiÌ·) ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Á·¿˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 24

Stephen Antonakos H K·ÙÂÚ›Ó· KÔÛÎÈÓ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 32

AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó: º¿Ù ÙË ÛÎfiÓË ÌÔ˘! Tn˜ Zˆ‹˜ X·Ïȉȿ, ÛÂÏ. 20 / ¶ÚÒÙÔ lift ›ÛÙ· Tn˜ ™¿ÓÙÚ·˜ - OÓÙ¤Ù K˘ÚȈٿÎn, ÛÂÏ. 36


28 º∂μƒ√À∞ƒπ√À - 5 ª∞ƒΔπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 202

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ƒø ºπE

ª∞

È Î ¿ Ó ˆ KÔÏ 2008 A

. 38 Ë, ÛÂÏ ‰ › Ó È Ù Ù·Ó KˆÓÛ Ë Ó Ó È¿ TÔ˘ °

voice

ATHENS

§Ô˘ÎÈ·Ófi˜ KËϷˉfiÓ˘ 30 ¯ÚfiÓÈ· Û 6 ÏÂÙ¿, ÛÂÏ. 23 / H fiÏË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ H §Ô˘›˙· Z·Ô‡ÛË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· EÈ̤ÏÂÈ·: °ÈÒÙ· AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 20


6 - 12 ª∞ƒΔπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 203

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

°Â‡ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË, ÛÂÏ. 28

Ù‹ÏË N¤· Û

Shoeo! t m ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

voice

TÔ˘ KˆÓ Ï. 14 ÛÂ P‹ÁÔ˘,

ATHENS

™Â ›‰·... ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË H ÛÙ‹ÏË Ù˘ A.V. ÛÙËÓ TV Tn˜ ¢. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 26 / TÈ Á˘Ú‡ˆ ÛÙÔ NٷοÚ; H M. MÈxÂÏ¿ÎÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì¤Ûˆ NٷοÚ, ÛÂÏ. 32


13 - 19 ª∞ƒΔπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 204

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

™Â ›‰·

M‹ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ù·ÈÓ›·; TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ, ÛÂÏ. 22

Megacity Voice ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ T˘ N·Ù¿Û·˜ TÚÈ‚È˙¿, ÛÂÏ 28

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ‹Ù· ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÂÏ. 36 - °ÎÚ¿‚· ŒÓ· ÚfiÙ˘Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 20


20 - 26 ª∞ƒΔπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 205

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

ATHENS

voice

.

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

“™Â ›‰·” H ÛÙ‹ÏË Ô

˘ ÙËÏÂfiÚ· ¤ÁÈÓÂ Û Ë ¶¤ÌÙ Ë

ÛÙÔÓ ∞ 23:15 lpha

Stop! ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ TÔ˘ Δ¿ÎË ™ÎÚÈ‚ ¿ÓÔ˘, ÛÂÏ. 28

ΔÔ ∫‡Ì· ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, ·ÂÚÁ›Â˜ ÏÔ ˘, ÛÂÏ 18 T˘ ™Ò ÙË ˜ ΔÚ È· ÓÙ ·Ê ‡Ï

¶Ô‡ ·ÚοÚÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ; Δn˜ ™¿ÓÙÚ·˜ øÓÙ¤Ù - ∫˘ÚȈٿÎn, ÛÂÏ. 26 - ªÈ· ˇfiÏÙ· ÛÙËÓ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ Tn˜ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ªÔ˙ÒÓn, ÛÂÏ. 30


27 ª∞ƒΔπ√À - 2 ∞¶ƒπ§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 206

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û ÂÁηٿÏÂÈ„Ë TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 20

™Â ¿ÎÔ˘Û· ÛÙÔ “Û ›‰·” Locomondo: Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 26

LOST TÔ story, ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ıˆڛ˜ Tn˜ N·Ù¿ÛÛ·˜ TÚÈ‚È˙¿, ÛÂÏ. 32

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ATHENS

The Ghetto

WWW.ATHENSVOICE.GR

voice

X·Ï¿Ó‰ÚÈ AÛ΋ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ¯¿ÚÙË TÔ˘ °È¿ÓÓn KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰n, ÛÂÏ. 38 ™·ˇ›Ó· + §¤Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘ Î·È KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÌÈ· ·ÚfiÛÌÂÓn Û˘Ó¿ÓÙnÛn, ÛÂÏ. 28 / ¢ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ TÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ™·‚‚›‰Ë, ÛÂÏ. 19


3 - 9 ∞¶ƒπ§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 207

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

AÊȤڈ̷ ‚È‚Ï›Ô ÛÂÏ. 29 EÈ̤ÏÂÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË ªÈÏ¿Ó ÛÙËÓ A.V.: M. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, A. ™Ù·Ì¿Ù˘, Õ. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, A. Coutelis, A. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, NÙ. ¶··ÏÈÔ‡, ¶. AÁ·ËÙfi˜, T. ¢·Ó¤ÏÏË, ¢. M·Ì·Ïԇη˜, ¶. M¿ÚηÚ˘, A. K·ÎÔ‡ÚË, °. ƒ¿ÁÎÔ˜, A. K·ÏÔʈÏÈ¿˜, X. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, N. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘, E›ÎÔ˘ÚÔ˜, B. E˘ı˘ÌÈÔÔ‡ÏÔ˘, A. M·ÚÌ·Ú›ÁÔ˘

TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 22

voice

Δ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÈη ÂÎ¤ÌÔ˘Ó SOS

ATHENS


10 - 16 ∞¶ƒπ§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 208

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

H Ì˘ÛÙÈ΋ Ô›ËÛË

voice

ATHENS

ŸÏÔ ¿ÚÙÈÈ ÛÙÔ ˙ ÙˆÓ

ˆ‰›ˆÓ

M. M·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ - A. K·Ú·˙‹Û˘ Tn˜ AÁÁÂÏÈ΋˜ MÈÚÌ›Ïn ÛÂÏ. 36

T¤ÚÌ· ™›Ó· ŸÌÔÚÊË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 42

¢Â˘Ù¤ ∂ Ï· Ú· 14 /04

ÈÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒÚÁÂ›Ô ˜9 Û ÂÏ. 16

B·Ú‡ M¤Ù·ÏÏÔ H ¿ÁÚÈ· Ê˘Ï‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË, ÛÂÏ. 38

To blog ÙˆÓ ú 700 TÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ÛÂÏ. 26 / M‹ˆ˜ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ NATO; Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 28


17 - 23 ∞¶ƒπ§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 209

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

ŒÓ·˜ car free ÎfiÛÌÔ˜ 5 ÁÓˆÛÙÔ› AıËÓ·›ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙËÓ A.V. T˘ °ÈԇϷ˜ P¿ÙË, ÛÂÏ. 30

K¿ÙÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ

A¯·ÚÓÒÓ

T˘ AÚÁ˘ÚÒ˜ MÔ˙ÒÓË, ÛÂÏ. 38

OTE, ÙÚ¿Â˙˜, ÌËÓ‡ÛÂȘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 20 / O §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙË M·Ú›· §·˚Ó¿, ÛÂÏ. 40


24 ∞¶ƒπ§π√À - 7 ª∞´√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 210

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Spring Rolls ŸÛ· Û˘Ìˇ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË EÈ̤ÏÂÈ·: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, ÛÂÏ. 32

™ÒÛÙ ٷ •ÂÓ›· TÔ˘ £·Ó¿ÛË M‹Ó·, ÛÂÏ. 24 NÂÚ·ÓÙ˙ÔfiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ K·Ó¿ÚË TÔ˘ T¿ÎË ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ. 22 / E›Ó·È ÔÈ MÔÚÌfiÓÔÈ ÌÈ· ·ıËÓ·˚΋ ˘ÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·; TˆÓ M. P¿Ô, ™. ¶ÈÔ˘, ÛÂÏ. 26


8 - 14 ª∞´√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 211

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ATHENS

voice

TÔ °Î¿˙È Áη˙ÒÓÂÈ

H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηډȿ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÂÏ. 50

Made in China KÈÓ¤˙ÈÎË Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 38

O ¢ÂοÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ °‡ÊÙÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 22 O M¿Ë˜ ÙÔ˘ 2008 / TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 26 / ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 28


15 - 21 ª∞´√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 212

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS O AϤ͢ TÛ›Ú·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙË ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 28 H «AÁ›·» ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ÙˆÓ AıËÓÒÓ Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 40

TÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Á›ÓÂÙ·È

Greenpark TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 32

ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Óˆ Û ¤Ó· Û·Ó›‰È skate TÔ˘ Billy °Ú˘¿Ún, ÛÂÏ. 36 / H §¤Ó· KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔÓ N›ÎÔ KËÔ˘ÚÁfi, ÛÂÏ. 38


22 - 28 ª∞´√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 213

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·

°È· ·ÁˆÙfi ÛÙË X·Ú¿ T˘ B¿ÛÈ·˜ T˙·Ó·Î¿ÚË, ÛÂÏ. 28 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ™Ù‹ÏË

Travel Voice T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ K·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 52

AÊȤڈ̷

ART ATHINA’08

H ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ Helexpo Î·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ A.V. T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 37 TÔ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙ· «Y¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù·» TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶¿ÓÙÛÔ˘, ÛÂÏ. 32


29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008

. Δ∂ÀÃ√™ 214 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÏ‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂı¤·ÛË T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 22

K·Ê¤ OÌfiÓÔÈ· 50+3 ̤ÚË ÁÈ· Ó· ÈÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 28 H A.V. ÛÙËÓ 5Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË K·ÙÚ›Ó BÂÏÈÛÛ¿ÚË TˆÓ ™Ù. TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, B. M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 36


5 - 11 π√À¡π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 215

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Euro 2008

H A.V. ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ 11¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Euro TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, M. MËÏ¿ÙÔ˘, M. §Â¿ÓË, ÛÂÏ. 62

AÊȤڈ̷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¶Ú¿ÛÈÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N›ÎÔ˜ X·Ú‰·ÏÈ¿˜ TˆÓ °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, K. M·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘, ™.-O. K˘ÚȈٿÎË, T. ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ. 30 Athens Pride 2008 OÈ gay ÓÈfi·ÓÙÚÔÈ Ù˘ T‹ÏÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ A.V. TÔ˘ §‡Ô K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿, ÛÂÏ. 52


12 - 18 π√À¡π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 216

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

MÔ˘ÛÈÎfi Ù‡¯Ô˜

TÈ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë fiÏË ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ

Time 2 Synch TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 34 AÊȤڈ̷

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ™.-O. K˘ÚȈٿÎn, M. MnÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 38 TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ TˆÓ P. NÈÎËÊfiÚÔ˘, K. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 13 / EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 22


19 - 25 π√À¡π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 217

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

AÊȤڈ̷

Summer in the city •¤Úˆ ÙÈ ı· οÓÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Afi ÙËÓ A.V.-team, ÛÂÏ. 25

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ P·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Athens Voice TÔ˘ M. MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 42 ÕÏÎËÛÙË, Â›Û·È Û›ÙÈ; ™˘Ó¤ÓÙ¢Ín Ùn˜ Õ. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ÛÙn ™Ù. ¶·Ó·ÁȈٿÎn, ÛÂÏ. 44 / ™¿‚‚·ÙÔ ˇÚ¿‰˘ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ¶fiÏ˘, Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 34


26 π√À¡π√À - 2 π√À§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 218

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

A˘Ù¿ Ô˘ ο„·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ O ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ ÛÂÏ. 26

TÛ›ÚÎÔ ÛÙÔ

‰ÚfiÌÔ

TÔ˘ AϤÍË °·ÁÏ›·, ÛÂÏ. 24

O °ÈÒÚÁÔ˜ BÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ

ºÂÛÙÈ‚¿Ï AÈÁ·›Ô˘ AÚ¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË °. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂÏ. 36

H ¢È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ÀÔÎÚÈÛ›· TÔ˘ KÒÛÙ· £¤Ô˘, ÛÂÏ. 16 / MÂÛ·›ˆÓ·˜ Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 20


3 - 9 π√À§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 219

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, ÛÂÏ. 22

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

ATHENS

°È¿ÓÓ˘ MfiÚ·Ï˘

.

voice PHILIP

GLASS SIOUXSIE GLORIA GAYNOR TÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙËÓ fiÏË

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 24

Aψ٤˜ ÛÙËÓ fiÏË T· ‰ËÌÔÙÈο ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· T˘ XÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ M¿Î·, ÛÂÏ. 20 H ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 14 / Viva Espana, viva football TÔ˘ ¢nÌ‹ÙÚn º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 18


10 - 16 π√À§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 220

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

Neverland

voice

ATHENS

H Ó¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ P‹ÁÔ˘ ÛÂÏ. 28

AηٿÏÏËÏÔ MÈ· ÛÙ‹ÏË Ù˘ ATHENS VOICE Á›ÓÂÙ·È ‚È‚Ï›Ô O °. N. B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ §. K·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ ÛÂÏ. 52

A›ÁÈÓ· TÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

TˆÓ ¢. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, T. ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, K. N¿ÎÔ˘, ÛÂÏ. 32

T· Ó·È Î·È Ù· fi¯È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË T˘ M·›Ú˘ M·ÙÛԇη, ÛÂÏ. 20 / H ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿıÏȄ˘ TÔ˘ KÒÛÙ· £¤Ô˘, ÛÂÏ. 20


17 - 23 π√À§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 221

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

EÎı¤ÛÂȘ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 26

K·ÏÔη›ÚÈ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË T˘ B¿ÁÈ·˜ M·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘ ÛÂÏ. 20 OTE Gate TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 16 / TÔ «ÈÛ·ÓÈÎfi ı·‡Ì·» TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 18


24 - 30 π√À§π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 222

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

ŒÓ· Ó¤Ô XYTA ÁÈ· ÙËÓ AÙÙÈ΋ Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 15

H Á‡ÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ 10 chef Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Tn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ BÁÂÓ¿, ÛÂÏ. 18

™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ Ô‰Ô‡

¶·ÓfiÚÌÔ˘

TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 20 H ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ KÒÛÙ· £¤Ô˘, ÛÂÏ. 13 / O ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ TÔ˘ E˘Ù‡xn ¶·ÏϋηÚn, ÛÂÏ. 13


31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 223

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

™Â 5 ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ¶·Ú·Ï›Â˜, quiz, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Á‡ÛÂȘ, ÂÎÙÒÛÂȘ, ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜

K·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ A.V. team, ÛÂÏ. 15

H ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / BÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È O ™Ù·Ì¿Ùn˜ KÚ·Ô˘Ó¿În˜ ÁÈ· ÙnÓ E›‰·˘ÚÔ, ÛÂÏ. 26


4 - 10 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 224

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

¢E£Â ÌÂ! ŒÓ· Ô ¤Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û Ó¢ÚÈ΋ ÎÚ›ÛË TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÂÏ. 20

AºIEPøMA EK¶AI¢EY™H The Survival Guide ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, ™. K˘ÚȈٿÎË E. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, T. ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘ ÛÂÏ. 37

ATHENS BEAT!

TÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ TˆÓ ª. MËÏ¿ÙÔ˘, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, °. ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¢. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, °. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 26

°˘Ú›ÛÙÂ!

AÓԛͷÌÂ

Yes, we can H A.V. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË, ÛÂÏ. 18 / K¿Ó’ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó H ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÂÏ. 24


11 - 17 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 225

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

H ATHENS VOICE ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 32

AºIEPøMA EK¶AI¢EY™H # 2

5 ¯ÚfiÓhÈ· s At en Voice ÂÛ‡ ™¯Â‰›·Û ÏÔ ˘Ï ÙÔ ÂÍÒÊ 8 ÛÂÏ.

¶Ú¿ÛÈÓË ¶fiÏË

Green design festival T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - OÓÙ¤Ù K˘ÚȈٿÎË, ÛÂÏ. 30 OÈ §Ô˘‰Ôˇ›ÎÔÈ ÙˆÓ YÔÁ›ˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 20 / MÔÓÙ¤ÚÓ· ÊÙÒ¯ÂÈ· Tn˜ ™ÒÙn˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 26

ÛÂÏ. 44


18 - 24 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 226

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

§fiÁÔÈ Î·È ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ˙ÂȘ Δ˘ ™ÒÙ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 26

√È Ó·Ô› Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ŸÏ˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Δ˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË ÛÂÏ. 46

È Â ¯ ¤ μÚ ÎÈ· ¿ · Ê Ì ˘ ı‹Ó Ô Ú Ù Û ÙËÓ ∞ ∫˘ÚȈٿÎË Û Ú·˜ - √ÓÙ¤Ù ÛÂÏ. 36 ¿ÓÙ Δ˘ ™

ºˆÓ¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙȘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ «ΔÚ›ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ»

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÂÏ. 30

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚ¿ÎˆÓ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 20 / ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ËÏ›ıÈÔÈ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· £¤Ô˘, ÛÂÏ. 22


25 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À - 1 √∫Δøμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 227

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

TÈ ˆÚ·›Ô ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ! OÈ PÔÌ¤Ó ÙˆÓ supermarket Í·Ó·¯Ù‡ËÛ·Ó H A.V. ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘˜ T˘ ŒÏÏ˘ K·ÚÓ¤˙Ë, ÛÂÏ. 22

TÔ ÎÔÈÓfi ÁÈÔ˘¯¿ÚÂÈ 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ··ÓÙ¿Ó TÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 30

8 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË Madonna Ù˘ ATHENS VOICE 20 ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÊȤڈ̷:

X. X·Ù˙‹˜, N. MÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, N. TÚÈ‚Ô˘Ï›‰Ë˜, ™. K˘ÚȈٿÎË, °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ EÈ̤ÏÂÈ·: °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, ÛÂÏ. 37

TÔ B·ı‡ KÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 18 / ¶È¿Û·Ì ¿ÙÔ... TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 19


2 - 8 √∫Δøμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 228

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓfiÔÏ˘ ºÒÙ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË ª‹Ó·, ÛÂÏ. 24

Yes, we are open Δ· Ó¤· ÛÙ¤ÎÈ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ A.V. Team, ÛÂÏ. 26

∏ ªfi‰·Î¿˙È ° ¿ÂÈ ÛÙÔ n week ΔÔ Fashio ÓfiÔÏË Δ¯ 2008 ÛÙËÓ ‡ÏÏÔ˘ ·˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê Δn˜ ¢‹ÌËÙÚ Ù·˘ÚԇϷ ∂È̤ÏÂÈ·: ™ ÎË ¶·Ó·ÁȈٿ ÛÂÏ. 45

™ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Ù˘ οÏ˘ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.18 / ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (Á·Ï¿˙ÈÔ) ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ΔÔ˘ ∂˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË, ÛÂÏ. 21 / ΔËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÔ‚¿Ì·È Δ˘ ª·›Ú˘ ª·ÙÛԇη, ÛÂÏ. 22


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 229

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Streeiton &Fash‹, 10 Ì.Ì.

¢ ¶·Ú·ÛÎ ˜» fiÔÏÈ «ΔÂ¯Ó ÂΛ £· Û ‰ˆ ÛÂÏ. 34

¶ÔÏÈÙÈÎfi quiz: ¶fiÛÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Â›Û·È ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 24 / ∞ı‹Ó· ¿ÓˆıÂÓ ∫Ù›ÚÈ· Ô˘ ͇ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ô˘Ú·Ófi Δ˘ ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 26


16 - 22 √∫Δøμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 230

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

¶Ï·Ù›· Eͷگ›ˆÓ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 20

O‰fi˜ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘ ÛÂÏ. 26

«ºÔ‡Ûη A.E» TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 14 / O °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÌÂÓÙ¿Î˘ ¿ÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· TÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ™·Î·Ï‹, ÛÂÏ. 30


™ÂÏ›‰·1

.

Δ∂ÀÃ√™ 231

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

100 AıËÓ·›ÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ATHENS VOICE

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

23 - 29 √∫Δøμƒπ√À 2008

Δ∂ÀÃ√™ 231

16:43

.

17-10-08

23 - 29 √∫Δøμƒπ√À 2008

COVER 231 A opsi

™Â ›‰· ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÌÈ· A.V., ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜, ÊÔÚÔ‡Û˜... £· Û ‰ˆ ·fi„Â, ¶¤ÌÙË 23/10, 22.00, «T¯ÓfiÔÏȘ», °Î¿˙È


30 √∫Δøμƒπ√À - 5 ¡√∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 232

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô vs Meat Packing District ΔÔ˘ ™›ÌÔ˘ μ·Ì‚·Î›‰Ë, ÛÂÏ. 28

«£· ’ıÂÏ· Ó· Â›Ì·È Ô˘Ú¿ÓÈÔ ·ÛÙ¤ÚÈ» ∏ ƒÔ‡Ï· ¶·ÙÂÚ¿ÎË ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ A.V. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÛÙÚÔÁÈ·ÓÓ›Ù˘, ÛÂÏ. 32

ªÈ· ‚fiÙη Ì ÙËÓ ∞Ï›ÎË ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÛÂÏ. 22

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚ›ÛË Î·È Ô ·˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· £¤Ô˘, ÛÂÏ. 18 / √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· οÏË ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ΔÔ˘ ∞xÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿Ún, ÛÂÏ. 19


6 - 12 ¡√∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 233

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

∫¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ «ÂÌfiÏÂÌË» Ô‰fi

™O§ø¡√™ Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 30

UNFAIRY TALES √ Δ¿ÛÔ˜ μÚÂÙÙfi˜+∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ú·Ì‡ıÈ·, ÛÂÏ. 47


13 - 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 234

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Voice £∂™™∞§√¡I∫∏

Δ· ÚfiÛˆ· Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ΔˆÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘, μ¿ÁÈ·˜ ª·Ù˙¿ÚÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª¿Î·, ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú‰·Ú¿, ÛÂÏ. 31 √ ∫Ò‰Èη˜ Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ. 18 / Yo! ·fi ÙÔ Detroit Δ˘ ™ÒÙ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 26 / ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 28


20 - 26 ¡√∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 235

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

™Ù¿ÛË

ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ™ÙËÓ ¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›ˆÓ Δ˘ ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 30

Athens Alley Cat ¶Ô‰ËÏ¿Ù˜ Áη˙ÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙn ª¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 28 / ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: ÕÓÓ· ∫·Ê¤ÙÛË / B. D. Foxmoor / Herbie Hanckock


27 ¡√∂ªμƒπ√À - 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 236

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

∞ÊȤڈ̷

voice

ATHENS

μπμ§π√

∂È̤ÏÂÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË

100 ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ¶ÔÈÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ¶ÚfiÛˆ·, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ÌÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›·, quiz Be the Wonder Woman – you can Be ŒÓ· ÎfiÌÈÎ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Î·ÓÈ¿


4 - 10 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 237

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS ∏ A.V. ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §¿ÎË Î·È Ì·˙‡ÂÈ Î›ÌÂÓ·, Û¿ÓȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛΛÙÛ· Î·È ÛÙȯ¿ÎÈ· ∂È̤ÏÂÈ·: ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË ÛÂÏ. 47

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ™ÙÔ Ì˘ıÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ °ÎÚ¿‚·˜ Δn˜ ¢‹ÌnÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 28

Radio days °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 70 ¯ÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ ΔˆÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙn ª¤ÓÂÁÔ˘, °È¿ÓÓn ¡¤ÓÂ, ÛÂÏ. 32


11 - 17 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 238

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

Δ˘ ™ÒÙ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 18

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

White Riots

.

ATHENS

¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰n, ÛÂÏ. 24 / ∫·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 30


18 - 24 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 239

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

¢ÂΤ̂Ú˘ 2008 ™ÒÙË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, °. ∫˘Ú›ÙÛ˘ - ÕÁÁ. ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜

ºÙËÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ΔˆÓ ª. ªnÏ¿ÙÔ˘, ¢. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, Δ. ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˘, ÛÂÏ. 42

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

fi Î È ıÈ Ù Î̇ ÏË Â Ï · Ô‡

167 ‰ÒÚ· ·fi ÙËÓ A.V. ÁÈ· ÂÛ¿˜

Ú È·Î Ï · ˘ ˘Ú  ∫ ÛÚÔ ÒÓË

È ÓÙ · Ó· Î ÙÔÓ ∞ › + ŒÂ fi ·


15 - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 240 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Γάζα - Αθήνα Σώτη Τριανταφύλλου Λένος Χρηστίδης Λίλυ Εξαρχοπούλου Βαγγέλης Ραπτόπουλος

4 συγγραφείς σχολιάζουν την επικαιρότητα

Η ζωή το 2009 Όλες οι τάσεις της νέας χρονιάς Επιμέλεια: Γιάννης Νένες, σελ. 26

σελ. 22


22 - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 241 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ATHENS voice

Agios Panteleimonas

Στα όρια της πόλης Της Στέλλας Χαραμή σελ. 26

Το Φεστιβάλ Κόμικ ξανά στο Γκάζι Του Παναγιώτη Μένεγου σελ.30

Ο μουσικός χάρτης της νύχτας Του Γιώργου Δημητρακόπουλου σελ. 48 Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης Του Κώστα Μποτόπουλου, σελ. 21 / Τα συστήματα της εξουσίας Του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ.22


29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 242 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Η A.V. πάει Ουάσινγκτον.

Ναι, μπορεί…

Του Αχιλλέα Πεκλάρη σελ. 20

Πλατεία Μοναστηρακίου 2009

Της Ελεάννας Βλαστού σελ. 22

Το Χαλάνδρι θα υπάρχει όσο υπάρχουν οι παρέες Tων Σέργιου Γκάκα Δημήτρη Χαλαζωνίτη Γιάννη Μπασκόζου σελ. 24 Το σύνδρομο «Ομπάμια» Του Προκόπη Δούκα, σελ. 18 / Το αδιέξοδο κράτος Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 19


5 - 11 ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤεΥΧΟΣ 243 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘε ΠεΜΠΤΗ

Περιμένω να αρχίσει το πάρτι Η Σώτη Τριαντανταφύλλου συζητάει με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου σελ. 22

Το (πρώην) πάρκο Λέλα Καραγιάννη Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 15

Εντός σχεδίου πόλης

Design walk 2009 Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 18

Τα ληγμένα Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 12 / Επιχείρηση «Εκλογολογία Α. Ε.» Του ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 14


12 - 18 ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤεΥΧΟΣ 244 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘε ΠεΜΠΤΗ

voice

ATHENS

ΠΑΟ: Ένα γήπεδο δύο απόψεις Των Α. Καρπετόπουλου, Γ. Κυρίτση - Άγγ. Τσέκερη σελ. 22

Ο Κώστας Γαβράς μιλάει στην A.V. Του Γιώργου Κρασσακόπουλου σελ. 24

Sex & the city Αφιέρωμα: Ο έρωτας στην πόλη σελ. 26

Το σύνδρομο «Ομπάμια» Του Προκόπη Δούκα, σελ. 18 / Το αδιέξοδο κράτος Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 19


19 - 25 ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 . ΤεΥΧΟΣ 245 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘε ΠεΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Παράδεισος στη Δύση

Ο Κώστας Γαβράς γράφει για την A.V. το ημερολόγιο της ταινίας του σελ. 18

Eurovision ’08

Ένα χαστούκι στον Σάκη Ρουβά

Του Γιώργου Παυριανού σελ. 30

Βλάσης Κανιάρης Δύο σημαντικές εκθέσεις Συνέντευξη: Φοίβος Σακαλής σελ. 16

Πραξιτέλους, Κολοκοτρώνη, Αιόλου

Βόλτα στo εμπορικό τρίγωνο Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 24

Το σύνδρομο «Ομπάμια» Του Προκόπη Δούκα, σελ. 18 / Το αδιέξοδο κράτος Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 19


26 ΦεΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 MaΡtΙΟΥ 2009 . ΤεΥΧΟΣ 246 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘε Πε ΠεΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Δεν είναι μόνη Η απίστευτη ιστορία της Κωνσταντίνας Κούνεβα Της Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 26

e-shopping Ψωνίζοντας στο διαδίκτυο

Των Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 30 Τα «Γόμορρα» είναι εδώ Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 18 / Ευκαιρία να ξανασυστηθούμε Του Γιάννη Αναστασάκου, σελ. 21


5 - 11 MaρtΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 247 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Η Αθήνα του Αλέκου Φασιανού Της Ελεάννας Βλαστού, σελ. 22

Forza Italia

Οδηγός ιταλικής γεύσης

Της Νενέλας Γεωργελέ, σελ. 24

6 γυναίκες της τέχνης για την «Ημέρα της Γυναίκας» Του Φοίβου Σακαλή, σελ. 20 / Διεύθυνση Αλλοδαπών Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 18


12 - 18 MaρtΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 248 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Χαρ. Τρικούπη και Ναυαρίνου γωνία γίνεται ένα πάρκο Της Λένας Χουρμούζη σελ.18 Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης μιλάει στην A.V. Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη σελ. 20

Ψυρρή Μοναστηράκι Των Π. Μένεγου, Θ. Φύσσα, Λ. Χουρμούζη, Γ. Αργυροπούλου σελ. 27

Tell a story Νέοι σχεδιαστές στο BIOS Της Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, σελ. 22 / 10 συγγραφείς μιλάνε για την Επιστημονική Φαντασία Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 67


19 - 25 MaρtΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 249 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Τι έγινε στις 25 Μαρτίου 1821; Τίποτα!

Του Δημήτρη Φύσσα σελ. 11

Τα art cafés της πόλης

Της Γιώτας Αργυροπούλου σελ. 24

Στο Βαλκανιζατέρ της βίας Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 12 / Ο Φαληρικός όρμος ερημώνει Της Στέλλας Χαραμή σελ. 18


26 ΜΑΡΤΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 250 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Μουσική νύχτα στον Ιανό

Η aΤΗΕΝs voice παρουσιάζει τους Monsieur Minimal και Felizol

27/3, 22.00 μ.μ.

Η άνοιξη της ελληνικής Μόδας στο Γκάζι

Της Δ. Τριανταφύλλου, σελ. 24

Σβήσε το φως! Σάββατο 8.30 - 9.30 μ.μ.

Αφιέρωμα

30 σελίδες

Το Κολωνάκι ζει

Όλα τα μυστικά της διάσημης γειτονιάς

Eπιμέλεια: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης, σελ. 28 Ο ταλαντούχος κ. Κωνσταντίνος Ρήγος μιλάει για τον «Τιτανικό» Συνέντευξη: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης, σελ. 20


2 - 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 251 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Κτίρια με βραβείο Τα πιο ωραία κτίρια στο Μουσείο Μπενάκη Της Γιώτας Αργυροπούλου σελ. 40

Yes, Yes, Yes

To safe sex

σελ. 44

Οδός Αθηνάς

Ο δρόμος της πιάτσας Των Δημήτρη Φύσσα, Μυρσίνης Λιοναράκη σελ. 32

Συνεντεύξεις: Άρης Σερβετάλης, Πέτρος Τατσόπουλος, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μικέλης / Στην μπάρα Τα ποτάδικα της πόλης, του Θανάση Μήνα, σελ. 46


9 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 252 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Για τη γενιά μου Του Γιάννη Μπουτάρη σελ. 24

Spring Rolls Όλα όσα θα συμβούν την άνοιξη στην Αθήνα

κι εσύ θα είσαι εκεί Επιμέλεια: Γιάννης Νένες, σελ. 28

Bitter, όπως Παυλίδης Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 20 / Στην εποχή του Ομπάμα Του Προκόπη Δούκα, σελ. 22


16 - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 253 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Υμηττός

Σχέδια από μπετόν για το βουνό

Της Στέλλας Χαραμή, σελ. 22

Πάσχα στην Αθήνα Τα μυστικά της πασχαλινής πόλης, σελ. 24

Πετρολούκας Χαλκιάς Ο άνθρωπος που μάγεψε τους Αμερικανούς, Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 28 / Καύση νεκρών Του Τάκη Σκριβάνου, σελ. 34


23 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 254 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Μουσική νύχτα στον Ιανό

Η aΤΗΕΝs voice παρουσιάζει

The Swing Shoes + Sugahspank! και His Majesty the King of Spain 24/4, 22.30 μ.μ.

Bookvoice

48 σελίδες αφιέρωμα στα βιβλία της Άνοιξης / Ό,τι διαβάζει η Athens Voice Επιμέλεια: Αγγελική Μπιρμπίλη, σελ. 23 Εξομολογήσεις ενός δολοφόνου Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 18 / Στέγη για νέους καλλιτέχνες Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 20


30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 6 ΜΑΪΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 255 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Υπαρξιακά ερωτήματα αριστερού εκσυγχρονιστή

Του Νίκου Μπίστη, σελ. 22

Φόβος στα «απαγορευμένα σπίτια»

Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 26

Ο Μάης είναι…

Του Γιάννη Νένε, σελ. 24

Το Βερολίνο καίγεται Όλα για το F4

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 46

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι μιλάει στην A.V.

Της Γιώτας Αργυροπούλου, σελ. 54

Το λιμάνι της Πανόρμου

NS ATH E E VOIC τερη αλύ Η μεγμαδιαία εβδο ερίδα ς εφημ νώσ τε

0 α/ νFαoγcus) 0 0 . 8 3 3 00 9 Bari (Α΄ 2

Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 60

&

A guest + A host = A ghost Ο Νεοϋορκέζος καλλιτέχνης Josh Smith σχεδιάζει ένα ειδικό ένθετο για την athens voice με αφορμή τη νέα έκθεση του ΔΕΣΤΕ, σελ. 28

Το Βερολίνο καίγεται Όλα για το F4 Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 46 / Ο Ρομπέρτο Μπενίνι μιλάει στην A.V. Της Γιώτας Αργυροπούλου, σελ. 54 / Το λιμάνι της Πανόρμου Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 60 / Ο Μάης είναι¼

Του Γιάννη Νένε, σελ. 24


7 - 13 ΜΑΪΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 256 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πράσινη ανάπτυξη

Των Ευτύχιου Σαρτζετάκη, Τίνας Μπιρμπίλη, σελ. 30

Λεωνίδας Χρηστάκης Ένα κείμενο και μια συζήτηση

Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 32

taste VOICE Τι γεύση έχει η Αθήνα; Αφιέρωμα

Τα 100 ονόματα της γεύσης / Οι σωστές διευθύνσεις Τα ελληνικά προϊόντα /Τα καλύτερα πιάτα Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, σελ. 39

NS ATH E E VOIC τερη αλύ Η μεγμαδιαία εβδο ερίδα εφημ

ώστες

3

0 α/νFαoγcνus) 0 0 . 8 3 ri 09 (Α΄ 20

Ba

Το Βερολίνο καίγεται Όλα για το F4 Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 46 / Ο Ρομπέρτο Μπενίνι μιλάει στην A.V. Της Γιώτας Αργυροπούλου, σελ. 54 / Το λιμάνι της Πανόρμου Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 60 / Ο Μάης είναι¼

Του Γιάννη Νένε, σελ. 24


14 - 20 ΜΑΪΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 257 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Η πόλη σε 64 τετράγωνα

Η A.V. σε μια παρτίδα σκάκι Του Θανάση Μήνα, σελ. 32

Γκάζι Μεταξουργείο Κεραμεικός

Το νέο

downtown Επιμέλεια: Π. Μένεγος, Δ. Μαστρογιαννίτης σελ. 42

Η Αριστερά, η Ευρώπη και… ο Περικλής, Της Ελένης Σωτηρίου, σελ. 30 / Δεν είμαι ο «Στέφανος Μάνος», Του Στέφανου Μάνου, σελ. 31


21 - 27 ΜΑΪΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 258 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Travel Voice

40 σελίδες αφιέρωμα ταξίδια

Τα 100 καλύτερα

μέρη της Ελλάδας

Το γκέτο του ρατσισμού

Επιμέλεια: Στελλίνα Καρρά σελ. 40

Το ιστορικό κέντρο βουλιάζει Του Προκόπη Δούκα, σελ. 32

Συνέντευξη του Νίκου Χρυσόγελου, υποψήφιου των Οικολόγων Πράσινων, στον Τ. Σκριβάνο, σελ. 28


28 ΜΑΪΟΥ - 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 259 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ευγένιος Σπαθάρης

Του Γιώργου Παυριανού, σελ. 38

Το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας είναι έξω απ’ το παιχνίδι Συνέντευξη του Κων. ΜαρΚουλαΚη στην Κατερίνα Παναγοπούλου, σελ. 30

Η Ακαδημία Πλάτωνος εκπέμπει SOS Της Στέλλας Χαραμή, σελ. 34 Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση; Της Βάσως Κόλλια, σελ. 31 / Φιλία Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 32


4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 260 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

issue The eThical 40 σελίδες αφιερωμένες στο περιβάλλον Επιμέλεια: Τάκη

σελ. 34

ς Σκριβάνος

Νίκος Πορτοκάλογλου Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 28 / Το Fringe βάζει μπρος Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 30


11 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 261 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Το καλοκα ιρινό

πάρτι

της ΑΤΗΕΝ

S VOIC E

Κυριακή 14 Ιο υνίου 20.30 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜ ΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πειραιώς 10 0, Γκάζι

FILM / MA TIS S E / E X PO S E D BY O B S E R VE RS / TH E FUZ Z Y N E RDS / ALE X TS IR IDIS (DJ S ET)

2η Μπιενάλε της Αθήνας 2009 θετο Eιδικό συλλεκτικό έν 30 σελίδες για το σημαντικότερο εικαστικό γεγονός

Το σταθερό αφιέρωμα της A.V. Επιμέλεια: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Στον Άδη κατεβαίνεις και μόνος σου Του Νίκου Μπίστη, σελ. 25 / Το Ισλάμ και η Δύση Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 26


18 - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 262 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Γιορτή της Μουσικής 2009

Ραντεβού στη σκηνή της ATHENS VOICE Τρίτη 23/6, πλ. Κλαυθμώνος σελ. 66

Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης Θα μπει στα Μεγάλα Μουσεία του κόσμου;

Του Γιάννη Κωνσταντινίδη σελ. 32

Η μάχη του Αγίου Παντελεήμονα Του Νίκου Γεωργιάδη σελ. 20

α ν ή θ Η Α 45°C στους ελ. 24 ς Νένες, σ η ν ν ά Γι : ια Επιμέλε

9

/6,

Μιλάνε στην Α. V. Νίκος Αλεξίου / Ελισάβετ Παπαδοπούλου / Βάσω Παπαντωνίου / Royksopp / Γιάννης Αγγελάκας / Γιάννης Κότσιρας / Αγγελική Στελλάτου


25 ΙΟΥΝΙΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 263 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πλατεία Αττικής Με τους Αφγανούς της Αθήνας Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 28

Καλά, εσύ έφυγες νωρίς Του Ανδρέα Παππά σελ. 24

Biennale της Αθήνας Η Ομάδα Αναμετάδοσης, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και ο Ζάφος Ξαγοράρης παρουσιάζουν την έκθεση “Live” σελ. 26

Μια δασκάλα και μια δίκη

Η Στ. Πρωτονοταρίου και το 132ο της Γκράβας Της Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 36

ια 17 χρόν Ο B. D. Foxmoor μιλάει στον Μιχάλη Λεάνη και σχεδιάζει το εξώφυλλο της A. V. σελ. 38

9

/6,

Mιλάνε: Βαγγέλης Ραπτόπουλος / Solomon Burke / Dj Tiesto


2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 264 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Themusicissue

Ο Σπύρος Κουβέλης, βουλευτής Επικρατείας, γράφει για τα γκέτο της Αθήνας, σελ. 19 Ο Πάσχος Μανδραβέλης γράφει για την κρίση του Τύπου, σελ. 22 O Σπύρος Βούγιας κι ο Σταύρος Κωνσταντινίδης παρεμβαίνουν αρχιτεκτονικά στην πόλη, σελ. 28 Οι Δημήτρης Παπαϊωάννου Ζάφος Ξαγοράρης σχεδιάζουν τις σελίδες της Μπιενάλε, σελ. 30

Moby

Ο μιλάει στην A.V. και σχεδιάζει το εξώφυλλο Ο Γιώργος Παυριανός γράφει για την Αρλέτα Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανοίγει την Επίδαυρο και τα λέει όλα Η Θεοδοσία Τσάτσου χαρίζει το νέο της τραγούδι “Babalou” στην www.athensvoice.gr Κατέβασέ το! Η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ συναντάει τους Έλληνες μαύρους μάγους του hip-hop Mc Yinka, Jerome A.K.A. THE SOURCE και El Jeraw Οι Γιάννης Αγγελάκας, David Byrne, dj Tiesto, Lisa Celeste Simon μιλούν στην Α.V., σελ. 32

Φώτα στην Αίγινα Η A.V. ταξιδεύει στο νησί της διπλανής πόρτας Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 50


9 - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 265 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ημι-υπαίθριοι εκβιασμοί Του Κωνσταντίνου Αλεξάκου, σελ. 21 Μιλάνε: Karen Connelly Αργυρώ Μαντόγλου Paul Weller

Κηφι-SOS Το υπόγειο ποτάμι και οι φίλοι του Της Στέλλας Χαραμή, σελ. 22 Ναυαγοσώστες: Οι άγγελοι με τα κόκκινα Της Σάντρας - Οντέτ Κυπριωτάκη σελ. 28


16 - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 266 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Νέα στήλη

Διασταύρωση Τσιμισκή και Αριστοτέλους Των Σ. Βούγια και Σ. Κωνσταντινίδη σελ. 14

Μάνος ή Χίσσαμ ή νούμερο 481352 Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ σελ. 30

Ο Γιώργος Παυριανός γράφει για τη

Ζυράννα Ζατέλη σελ. 32

Οι Αλητόγατοι Η A.V. με τους αδέσποτους ποδηλάτες Της Στέλλας Χαραμή,

σελ. 26


23 - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 267 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Για το έλλειμμα της αριστεράς Της Σώτης Τριανταφύλλου

σελ.18

Λίγος καπνός ακόμα Των Δημήτρη Φύσσα, Λένας Χουρμούζη σελ.24

Το ελληνικό Μάντσεστερ Στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ.20

Τ

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ταξιδεύει στη Δαμασκό, σελ. 26 / Ο Δημήτρης Φύσσας συζητάει με τον ποιητή Γιάννη Βαρβέρη, σελ. 52


30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 268 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

καλό ι ρ ί α κ ο λ κα

25 ύγουστο, σελ. Α ό ρ ε σ ο ρ δ α έν ροτάσεις για Τελευταίες π

Παραλιακή βόλτα στη Σαντορίνη Ο Σ. Βούγιας κι ο Σ. Κωνσταντινίδης προτείνουν, σελ. 18 Οι «Πέρσες» μπαίνουν στην Επίδαυρο Η A.V. στις πρόβες. Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 26


3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 269 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

n e p o e r a e w Yes, Αφιέρωμα Εκπαίδευση

Μέρος 1o Των Ε. Αναγνωστοπούλου, Σ.Ο.Κυπριωτάκη, Λ. Χουρμούζη σελ. 44

Αποθήκη ψυχών

Μετανάστες-κρατούμενοι στη Μυτιλήνη Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ σελ. 26

από τη φθινοπωρινή κατάθλιψη Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου σελ. 32

ATHENS

Οδηγός επιβίωσης

voice

Ο ακαταλληλότερος Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 20 Φεστιβάλ Hip-Hop στην Αθήνα Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 36


10 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 270 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Οι λίστες του Φοίβου Ο Φ. Δεληβοριάς διαλέγει Επιμέλεια: Γιώργος Δημητρακόπουλος, σελ. 12

Διαβάζοντας την πόλη Τι λένε οι επιγραφές στους δρόμους Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 36

Αφιέρωμα #2

Των Ε. Αναγνωστοπούλου, Λ. Χουρμούζη, σελ. 42

ς ε έ ς Ν ε δ ά μ ο ς έ κ ι ν χ ε τ

σελ. 28 Σακκαλή, . Φ , υ ο ι λ ύ καλλ φύλλου, Τζ. Διαμαντοπο ν Των Δ. Τρια

τα

Μαγικές στιγμές στη ΔΕΘ Του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 22 / Ποιον θα ψηφίσω Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 26


17 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 271 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Νύχτες Πρεμιέρας Είκοσι ταινίες που πρέπει να δεις Του Γιώργου Κρασσακόπουλου

σελ. 92

City stories 9 καλλιτέχνες εμπνέονται από την Αθήνα Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

σελ. 40

Αφιέρωμα #3

Των Ε. Αναγνωστοπούλου, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Χουρμούζη

Πειραιάς το μεγάλο λιμάνι

σελ. 52

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ.44

Πολιτική γράφουν Νίκος Γεωργιάδης, Σώτη Τριανταφύλλου, Ευτύχης Παλλήκαρης, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Γιάννης Ιωάννου, Δημήτρης Φύσσας, σελ. 24


24 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 272 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Η Αθήνα της Κλασικής Μουσικής Της Λήδας Καρανικολού, σελ. 34

Εκλογές 2009 Α. Μπίστης, Κ. Χατζηδάκης, Θ Μαργαρίτης, Π. Οικονόμου, Κ. Μποτόπουλος, Κ. Μητσοτάκης, Σ. Κουβέλης, σελ. 24


1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 273 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Εκλογές 2009

27 πολιτικοί και υποψήφιοι μιλάνε στην a.v. σελ. 19

Ραντεβού στην Ταινιοθήκη Του Παναγιώτη Μένεγου σελ. 46

Σινεμά: Λαρς Φον Τρίερ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Γουίλιαμ Νταφόε / Γ. και Π. Νούσιας, Κ. Μπολιβάρ. Συνεντεύξεις στον Γιώργο Κρασσακόπουλο.


8 - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 274 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Η Τέχνη στην Πρώτη Σελίδα Η ATHENS VOICE στο Μουσείο Μπενάκη Δευτέρα 12/10, 8 μ.μ.

Αφιέρωμα Νέα Σεζόν 2009-2010 Όλα τα προσεχώς Επιμέλεια: Γιάννης Νένες, σελ. 28-59


15 - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 275 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Δημήτρης Α. Φατούρος Αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Συνέντευξη: Φοίβος Σακαλής

σελ. 28

Kαινούργια στήλη

Citizen

Tου Κώστα Γιαννακίδη

σελ. 24

Μίλα μου βρώμικα και στο Μega

Η Μυρτώ Κοντοβά χτυπάει κάθε Πέμπτη δυο φορές

σελ. 34

Με ποδήλατα στην Ακαδημία Πλάτωνος Του Παναγιώτη Μένεγου

σελ. 36

Ημερολόγιο καταστρώματος Ο Αντώνης Καφετζόπουλος γράφει στην A.V. το χρονικό ενός βραβείου, σελ. 32


22 - 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 276 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Η νέα αρχιτεκτονική της πόλης Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

σελ. 22

Fashion Week Athens Η γιορτή της μόδας στο Γκάζι Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

Αυλαία και πάμε Αφιέρωμα θεατρική σεζόν 2009-10 Επιμέλεια: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης σελ.29

Μιλάνε στην a.v.: Λ. Βογιατζής, Φ. Κομνηνού, Κ. Κακανιάς, Γ. Λάνθιμος, Α. Σταμάτης, Ν. Κλάδης, Billy the artist

σελ. 24


29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 277 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πόλη & σινεμά Η Αθήνα σε Πρώτη Προβολή Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ 36

Γραφειοκρατίας εγκώμιον Του Άρη Σφακιανάκη, σελ. 28

Κινηματογράφος Odeon Kosmopolis/Ραγισμένες αγκαλιές

Αστυνομικοί και «Μπάτσοι» Της Σώτης Τρανταφύλλου, σελ 24

Μουσικές σκηνές Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 62

Στις Πρόβες Η A.V. παρακολουθεί τις πρόβες των νέων θεατρικών παραστάσεων Της Κατερίνας Παναγοπούλου, σελ. 42


5 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 278 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

WALKING in ATHENS Η Athens Voice καταγράφει μια καινούργια, αισιόδοξη Αθήνα που προχωράει μόνο μπροστά!

Η μάχη των πλαταιών Η A.V. στις αθηναϊκές πλατείες

, σελ. 24 Του Παναγιώτη Μένεγου

Στα «βαγόνια» της Πάτρας Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 22 / Φεστιβάλ φωτογραφίας ' 09 Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 36


12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 279 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Βερολίνο: 20 χρόνια μετά Του Βαγγέλη Κορωνάκη σελ. 30

Τα αυγά του φιδιού Του Χρήστου Χωμενίδη σελ. 26

η κ ί ν ο λ α Θεσσ

Voice

Τα πρόσωπα, τα πιο ωραία μαγαζιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιμέλεια: Στέφανος Τσιτσόπουλος, Βάγια Ματζάρογλου, Νίκος Καρδαράς σελ. 32


19 - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 280 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS 75

Αθηναίοι γράφουν την ATHENS VOICE

Χτυπάμε την οικονομική κρίση και χαρίζουμε

300 δώρα

Σε είδα κρατούσες μια A.V., μου χαμογέλασες, φορούσες... Θα σε δω την Τετάρτη 25/11 στο Venue


26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 281 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ίαν Ράνκιν Τζορτζ Πελεκάνος μιλάνε στον Θανάση Μήνα

Τόμας Πίντσον Προδημοσίευση

Book voice 100 βιβλία που θα σε οδηγήσου ν στο τέλος του χρόνου Επιμέλεια Αγγελική Μπ ιρμπίλη, σελ. 40

Σε είδα

κρατούσες μια A.V., μου χαμογέλασες, φορούσες... Θα σε δω την Τετάρτη 25/11 στο Venue σελ. 17

Θεόδωρος Τερζόπουλος Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπλάτσου, σελ. 34 / Η δόξα και το κάλλος του Παπάγου Της Μυρσίνης Λιοναράκη, σελ. 36


3 - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 282 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Εκλογές ΝΔ Ήμουν κι εγώ εκεί Του Αχιλλέα Πεκλάρη σελ. 27

Εμβόλιο Γιατρέ μου, να το κάνω; Της Λένας Χουρμούζη σελ. 34

Urban Αrt

Η τέχνη των δρόμων στην Τεχνόπολη Της Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 38

Ο βιοπαλαιστής στη στέγη Η ATHENS VOICE και ο Λάκης Λαζόπουλος καλούν 500 αναγνώστες στην πρεμιέρα σελ. 6

Soul party Πέμπτη

3/

Free entr 12 ance

Θα σε δ ω εκ σελ. 8 εί!


10 - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 283 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Μια ζωή ποδήλατο Κάνοντας πετάλι στην πόλη Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου σελ. 38 Το μυστικό δείπνο με τον Μάνο Χατζιδάκι Του Γιώργου Παυριανού σελ. 34

Τα θέλω όλα!

Χαρίστε δώρα, κάνει καλό! σελ. 42

400

Δώρα από την A.V. για σας

Ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα Του Ανδρέα Παππά, σελ. 30 / 6 Δεκέμβρη 2008 - 6 Δεκέμβρη 2009 Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 32


17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 . ΤΕΥΧΟΣ 284 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πρώτος Ήχος Αυτή την Παρασκευή στις 10 μ.μ. Ραντεβού στον Ιανό Φοίβος Δεληβοριάς/Lolek /Μητέρα Φάλαινα Τυφλή

Ο Άγιος Βασίλης Το κράτος, τα κόμματα και οι διεθνείς χρηματαγορές σας εύχονται

Καλές Γιορτές

Εξάρχεια: Η γειτονιά που μιλά Των Λένας Χουρμούζη, Στέλλας Χαραμή, σελ. 36

There is no Planet B! Του Τάσου Κρομμύδα, σελ. 26 / Ο Γιώργος Κοτανίδης από το Α ως το Ω Της Ιωάννας Μπλάτσου, σελ. 28 / 10 χρόνια Σπείρα Του Σταμάτη Κραουνάκη, σελ. 32


14 - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 285 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Άστρα 2010

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ γράφει για τα ζώδια της χρονιάς σελ. 30

Κουκάκι: Το μικρό Παρίσι της Αθήνας, της Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, σελ. 24 / Η Χριστιάνα Σούλου μιλάει στη Νάντια Αργυροπούλου, σελ. 28


21 - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 286 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Είναι αυτοί Έλληνες; Των Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, Βασίλη Χρονόπουλου σελ. 24

Το αντίθετο του θανάτου Της Σώτης Τριανταφύλλου σελ. 23

Στο σπίτι με τη Δήμητρα Γαλάνη Του Γιώργου Δημητρακόπουλου σελ. 36

Η Ομόνοια ως πιάτσα Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 28

Το στοίχημα της λογικής Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 21 Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο, σε κόκκινο φόντο Του Ανδρέα Παππά, σελ. 20


28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 287 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Η Λίνα Νικολακοπούλου γράφει για τα 40 χρόνια του ΖΟΟΜ σελ. 24

Χαλάνδρι City Ένα παζλ με χίλια κομμάτια Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ.28

Γίνε κι εσύ πατριώτης. Μπορείς. Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 14 Νέο πράσινο στην Πεντέλη Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22


4 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 288 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS ΤΟδη

σι

κν

ν Τω

γό ς Λέ για να με ςΧ ρα ου κλ ρμ ούζ ήδες: Όλα η, Π

οπ έ

ATHENS PHOTO

Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους 25/2 Η μεγάλη έκθεση φωτογραφίας της a.v. & του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη

σελ. 12

μπτ η

στ αναγ ιώτη Μ α κάρβουνα ένεγου, σε λ. 24

Design Walk 2010 Του Παναγιώτη Μένεγου σελ. 28 Αγαπημένο μου ημερολόγιο του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 19 Μια Αυλή χωρίς θαύματα της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 22


11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 289 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

ATHENS PHOTO

Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους

25/2 η μεγάλη έκθεση φωτογραφίας της a.v. & του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη, σελ. 12

Ο Άγιος Βαλεντίνος πετάει χαρταετό Ο χάρτης απιστίας της Αθήνας Της Έλενας Λαναρά, σελ. 26

AT Οι Α 25/ Αθη

Θα γίνει της λαγάνας

Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, σελ. 32

Μιλούν στην A.V.: Φώτης Ιγνατίου, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Ματθίλδη Μαγγίρα, Marina and the Diamons, Δημήτρης Μητροπάνος, Θωμάς Μοσχόπουλος, Στέλιος Παρλιάρος, Γιώργος Χωραφάς

Μα Του


18 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 290 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

ATHENS PHOTO

Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους

25/2 η μεγάλη έκθεση φωτογραφίας της a.v. & του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη, σελ. 16

Κολοκοτρώνη - Πλ. Καρύτση 24 ώρες στο κέντρο της πόλης Των Π. Μένεγου, Λ. Χουρμούζη σελ. 28

ΔώρΟ

ταξίδι άτομαγια 2 στο Λονδίνο! σε λ. 68

Κοίτα τι e-γόρασα Η ATHENS VOICE κάνει e-shopping

Των Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, Αχιλλέα Πεκλάρη, Στάθη Στασινού, σελ. 34 Συνεντεύξεις: Φοίβος Δεληβοριάς, Κάτια Πάσχου, Νίκος Σ. Πετρόπουλος


25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 291 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Athens Photo

Οι Αθnναίοι φωτογρ αφίζουν τnν πόλn το υς

Είστε όλοι καλεσμένοι στο πά Πέμπτη 25/2, 9 μ.μ. στηνρτι των εγκαινίων, Τεχνόπολη

Συνεντεύξεις: Φοίβος Δεληβοριάς, Κάτια Πάσχου, Νίκος Σ. Πετρόπουλος


4 - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 292 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ο θηλυκός πλανήτης Αθήνα Των Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Χουρμούζη, σελ. 20

Δάφνις και Χλόη 15 χρόνια μετά Του Κωνσταντίνου Ρήγου, σελ. 32

Ι ♥ Κολωνάκι

Μυθολογία και πραγματικότητα της πιο «διάσημης» περιοχής της Αθήνας Επιμέλεια: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης, σελ. 38

Η Αφροδίτη είναι εντελώς γυμνή Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 16 / Focus στην ανθρώπινη βλακεία Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 19


11 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 293 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Οι δικοί μας άνθρωποι Ο Γιώργος Πανόπουλος γίνεται σίριαλ, σελ. 28 Ο Αλέξανδρος Βασμουλάκης γίνεται ταινία, σελ. 19

Φανάρια με ταυτότητα Των Σπύρου Βούγια, Σταύρου Κωνσταντινίδη σελ. 24

Italia ad Atene Των Ν. Δημητρίου, Π. Μένεγου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Χουρμούζη, σελ. 30

Αναζητώντας τα νέα παγκάκια της Αθήνας Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 26 / Art Cafés Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 36


18 - 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 294 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Βερολίνο VS Αθήνα Σας αγαπάμε, μα δεν πληρώνουμε! Η A.V. μίλησε με Γερμανούς πολίτες Των Βαγγέλη Κορωνάκη, Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 22

ωμα Αφιέρ

Μοναστηράκι - Ψυρρή Των Ελεάννας Βλαστού, Τάκη Σκριβάνου, σελ. 30

It is not the end, my love Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 18 / Κι όμως έγινε Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 21 / Μητρόπολη σε κρίση Του Αχιλλέα Πεκλάρη, σελ. 26


25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 295 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ο Γιώργος Παυριανός μεταφράζει την «Αποκάλυψη», σελ. 10 Ο Σταμάτης Κραουνάκης σχολιάζει την επικαιρότητα, σελ. 12 Η Σώτη Τριανταφύλλου ψάχνει μια νέα δημοκρατική αριστερά, σελ. 18 Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μιλάει στην Ιωάννα Μπλάτσου, σελ. 24 Ο Ρένος Χαραλαμπίδης γράφει για την περιπέτεια της νέας του ταινίας, σελ. 26 Η Μυρτώ Κοντοβά συναντάει τον Σταμάτη Γαρδέλη, σελ. 28 Ο Συνηγόρος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης μιλάει στη Λένα Χουρμούζη, σελ. 22

Fashion Week Athens

Το ραντεβού της μόδας είναι στην Τεχνόπολη

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 34

Φιλοθέη Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 30


1 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 296 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πάσχα στη Βαρβάκειο Η A.V. έκανε έρευνα αγοράς και σας εύχεται καλές γιορτές Των Λένας Χουρμούζη, Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 20

Φιλοθέη Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 30

Οι λύκοι μπήκαν στην Αθήνα Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 16

Οι μαχαιριές και η σύμπνοια Του Προκόπη Δούκα, σελ. 18

Ο δικός μας γιος Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 19


15 - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 297 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Ο

Marilyn

Manson

σχεδίασε το εξώφυλλο και μίλησε στην A.V. Της Σ.Ο. Κυπριωτάκη, σελ. 34

Spring Rolls 2010

Όλα όσα θα συμβούν την άνοιξη στην Αθήνα κι εσύ θα είσαι εκεί A.V. Team, σελ. 28 Urban Cowboys Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 24 / Από τον 20χρονο Αξαρλιάν στον 15χρονο Χαμί Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 26


22 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 298 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πτωχεύστε γιατί χανόμαστε

Του Νίκου Γεωργιάδη σελ. 20

Κάμερες ή έλεγχος παντού; Του Προκόπη Δούκα σελ. 22

Αριστερή τρομοκρατία, δημοκρατία και στρατός

Της Σώτης Τριανταφύλλου σελ. 24

Άλσος αφ’ υψηλού Της Λένας Χουρμούζη σελ. 26

Αφιέρωμα βιβλίο Επιμέλεια: Αγγελική Μπιρμπίλη, σελ. 29

Urban Cowboys Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 24 / Από τον 20χρονο Αξαρλιάν στον 15χρονο Χαμί Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 26


29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 5 ΜΑΪΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 299 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Ο Ντανιέλ Κον

Μπεντίτ

μιλάει στη Σώτη Τριανταφύλλου σελ. 24

Αφιέρωμα Γκάζι Γκάζι - Κεραμεικός - Βοτανικός - Μεταξουργείο

Τα πρόσωπα του down town

Των Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, Παναγιώτη Μένεγου, Λένας Χουρμούζη, σελ. 32

Μικροί ανασχεδιασμοί της πόλης Των Σπύρου Βούγια, Σταύρου Κωνσταντινίδη, σελ. 16 / Καθημερινές ιστορίες παιδικής κακοποίησης Της Δ. Τριανταφύλλου, σελ. 26


6 - 12 ΜΑΪΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 300 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Άστεγοι Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, σελ. 26

Παράνομες πινακίδες Το outdoor έγκλημα Του Προκόπη Δούκα, σελ. 30

Νέα Φιλαδέλφεια Το ανυπότακτο χωριό Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 44

Ο Bob Wilson φωτογραφίζει τον Brad Pitt

τεύχη μα Αφιέρω

Πόσες σουρεαλιστικές εικόνες κρύβει η πόλη; Επιμέλεια: Γιάννης Νένες, σελ. 34

Ιστορίες σκοτεινού θαλάμου Της Μυρσίνης Ζορμπά, σελ. 22 / Οικογενειακό πορτρέτο μιας ελληνικής τραγωδίαςTηςΣώτης τραγωδίας Tης Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 28


13 - 19 ΜΑΪΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 301 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ο Bob Wilson φωτογραφίζει τον Brad Pitt

Αφιέρωμα

Travel Voice Συνέντευξη: Μάγια Τσόκλη

Επιμέλεια: Στελλίνα Καρρά, σελ. 42

Σταδίου 23

Των Γιώργου Γιαννουλόπουλου, Σταύρου Θεοδωράκη, Ηλία Κανέλλη, Σώτης Τριανταφύλλου, Μισέλ Φάις, Στράτου Φαναρά, Δημήτρη Ψυχογιού σελ. 16

Oh, my dog Αδέσποτα ζώα στην Αθήνα Της Λήδας Καρανικολού, σελ. 30


20 - 26 ΜΑΪΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 302 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ο Bob Wilson φωτογραφίζει τον Brad Pitt

tasteVOICE Τι γεύση έχει η Αθήνα; Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, σελ. 30

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης Γράφουν: Τ. Γιαννίτσης, Β. Κορωνάκης, Ε. Παπαδάκη, Π. Μανδραβέλης, Γ. Νικολόπουλος, σελ. 18


27 ΜΑΪΟΥ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 303 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Ο Bob Wilson φωτογραφίζει τον Brad Pitt

Πρώτος

Ήχος

Η συνα λία τ ης ATHENυ S VOICE στις 31/5 στη ν «Τεχνόπολ ις»

ATHENS

voice

Μιχάλης Δέλτα Zebra Tracks, Etten Mεσιέ Μινιμάλ & NO! Του Μάκη Μηλάτου, σελ. 26

Eurovision crisis 2010 Δες την Ευρώπη να διαλύεται βήμα-βήμα Του Γιάννη Νένε, σελ. 16

Οδός Πανόρμου

ª Πάμε νησάκιº ; Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 34

Μικροί ανασχεδιασμοί στην πόλη Των Σπύρου Βούγια, Σταύρου Κωνσταντινίδη, σελ. 14


3 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 304 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Συνέντευξη: Τίνα Μπιρμπίλη Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Της Λένας Χουρμούζη Ελεύθερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο Του Τάκη Σκριβάνου Όχι άλλα σκουπίδια Της Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη

ecovoice Αφιέρωμα

σελ. 26

Athens Pride 2010 Του Λύο Καλοβυρνά, σελ. 52

Όταν η χώρα τραυλίζει Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 18 / Ο μπαρμπα-Μήτσος από τα Γρεβενά Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 20


10 - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 305 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Ένας στολίσκος για τη Γάζα Ένας ακτιβιστής διηγείται στην A.V. τα γεγονότα, σελ. 26

Summer in the City 2010 Μικρά και μεγάλα καλοκαιρινά αθηναϊκά μυστικά - Συναυλίες, τέχνη, θέατρο, πάρτι, παραλίες, πισίνες, πάρκα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να περνάς καλά και στην πόλη, σελ. 32

Η ταφή των πτωμάτων Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 18 / Όλα τα νέα παλιά Του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 20


17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 306 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Μας λείπει ένας πεζόδρομος στην Πανεπιστημίου; Του Χρήστου Ξανθάκη σελ. 20

Γιορτή της Μουσικής 2010

Η πόλη γιορτάζει από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα Ραντεβού στη σκηνή της ATHENS VOICE στο Σύνταγμα, τη Δευτέρα 21/6 Του Μάκη Μηλάτου, σελ. 24

Ιερά Οδός Ο αρχαιότερος δρόμος της Ευρώπης βγαίνει στο φως Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22


24 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 307 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Η μεγάλη βόλτα Η πεζοδρόμηση της Β. Όλγας Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη, σελ. 24

Pizza city Η A.V. σκανάρει τις πιτσαρίες της πόλης Της Ζωής Παπαφωτίου, σελ. 26

Ο μαέστρος Συνέντευξη του Πέτρου Μπούτου, διευθυντή προγράμματος του MEGA Του Δημήτρη Παπαδόπουλου, σελ. 30

Γράμμα από τη Νέα Υόρκη Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 22

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν

σκηνοθετεί τον εαυτό του για την ATHENS VOICE Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 28

Συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα Νίκο Μαραντζίδη Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 62


1 - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 308 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Ο εκτροχιασμός του ΟΣΕ Του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 18

Βόλτα στα παραδοσιακά κουρεία της πόλης Του Δημήτρη Παπαδόπουλου, σελ. 24

Οι Αθήνες του κόσμου Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 26

ATHENS

voice

Σημειώσεις από το δρόμο Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 20 / The left side story Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 16


8 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 309 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Αθήνα & κρίση

Οι νέες συνήθειες των Αθηναίων

Των Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 30

Ο Κώστας Βουτσάς μιλάει στην A.V. Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπλάτσου, σελ. 28

Αφιέρωμα

εκπαίδευση

Οι Κώστας Κατσουλάρης Αύγουστος Κορτώ Άγγελος Μαστοράκης Βασίλης Μαυρογεωργίου & Αγγελική Στελλάτου σου δίνουν τα φώτα τους

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 34

Ο Τάσος Γιαννίτσης για το βιβλίο του Ντανιέλ Κοέν Συνέντευξη στην Αγγελική Μπιρμπίλη, σελ. 66

Για τη Δημοκρατική Αριστερά Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 24 / Η δενδροφύτευση της οδού Ασκληπιού Των Σπ. Βούγια, Στ. Κωνσταντινίδη, σελ. 26


15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 310 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Λογοτεχνικό ντέρμπι αιωνίων Οι συγγραφείς Αλέξης Σταμάτης και Χριστόφορος Κάσδαγλης παίζουν μπάλα στην A.V. σελ. 18

Τι κάνει η Αθήνα σήμερα; Των Μάκη Μηλάτου, Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 22

Διακοπές στην Αίγινα

Των Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, Λένας Χουρμούζη, σελ. 24

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας μιλάει στον Δ. Μαστρογιαννίτη, σελ. 38 / Ο καθηγητής Βασίλης Καραποστόλης μιλάει στην Α. Μπιρμπίλη, σελ. 53


22 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 311 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου Ναι και Όχι από τον Θανάση Βλαστό και τη Λίλα Λεοντίδου, σελ. 19

Μην το αφήσεις στο μπαλκόνι Ξενοδοχεία ζώων και άλλα χρήσιμα tips για να μην αισθάνονται μοναξιά όσο λείπετε Της Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη σελ. 29

Επίδαυρος Ο Σταμάτης Κραουνάκης κρατάει ημερολόγιο από τις πρόβες της παράστασης «Αχαρνής», σελ. 20 Ο Γιάννης Χουβαρδάς μεταφέρει στην A.V. την εμπειρία του από το ανέβασμα του «Ορέστη», σελ. 22 Η νέα Νέα Γενιά - Συνέντευξη του γ.γ. Νέας Γενιάς Γιάννη Λιβανού στον Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 18


29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 312 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Ειδική έκδοση

Μια ATHENS VOICE τσέπης για τις επόμενες 30 καυτές μέρες του Αυγούστου


2 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 313 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

September Song Οι συναυλίες και τα φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου Των Γ. Δημητρακόπουλου Σ. Ο. Κυπριωτάκη Δ. Τριανταφύλλου, σελ. 18

Το πτυχίο μετράει ακόμα; Συνέντευξη με το διευθυντή του Ιδρύματος Λαμπράκη Νικήτα Καστή Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 24

Γυρίσατε;

Ανοίξαμε!

Όσο υπάρχουν καλοκαίρια Της Μυρσίνης Ζορμπά, σελ. 6 / Πώς πέρασα τις διακοπές Του Γιάννη Νένε, σελ. 8


9 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 314 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS Α, β, γ, ΔΕΘ!

Η Διεθνής Έκθεση σε 24 γράμματα Του Γιώργου Παπαγεωργίου, σελ. 36

Στα τσιγγάνικα της Ορφέως Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 24

Εκπαίδευση #2 Μεταπτυχιακές σπουδές Η φοιτητική cheap list Από την Α.V. team, σελ. 40

Προτάσεις για την Ανανεωτική Αριστερά Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 22 / Τι να μη χάσεις στις Νύχτες Πρεμιέρας Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 30


16 - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 315 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ATHENS voice

; ε μ υ ο λ έ θ η λ ό π ι τ : α ρ ε μ ή σ Αθήνα ύζη, σελ. 32 Της Λένας Χουρμο

Γράφουν Πάσχος Μανδραβέλης 8 ελληνικοί μύθοι Σώτη Τριανταφύλλου Απορίες Νίκος Γεωργιάδης Τουρκία Ευτύχης Παλλήκαρης Ιστορίες με χέλια Βαγγέλης Ραπτόπουλος 5 γράμματα του Νίκου Νικολαΐδη Σταμάτης Κραουνάκης Οι Έλληνες που γνώρισα Μυρτώ Κοντοβά Για ποιον έγραψε τη «Σκανδάλη»

Σε είδα Ραντεβού το Σάββατο στον πεζόδρομο της Πανεπιστημίου


23 - 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 316 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ATHENS

voice

Γράφουν Σώτη Τριανταφύλλου Ζέστη και σκόνη Νίκος Γεωργιάδης Τέσσερις ιστορίες με κακούς λύκους Αφροδίτη Αλ Σάλεχ Καντίρ, ένας Αφγανός Οδυσσέας Δημήτρης Αρβανίτης Η περιπέτεια της τυπογραφίας Μιλάνε Λάκης Λαζόπουλος στον Δημήτρη Παπαδόπουλο Νίκος Παναγιωτόπουλος & Σωτήρης Δημητρίου στον Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Green

Design Festival

Της Σάντρας-Οντέτ Κυπριωτάκη, σελ. 34

Μαρία Μπέικου στην Αγγελική Μπιρμπίλη Archive στον Γιώργο Δημητρακόπουλο Στέλιος Παρλιάρος στο Athens Id Είναι τα πάρκα οι νέες γκαλερί; Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 32


30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 317 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Βόλτα στο νέο Πεδίον του Άρεως

Του Δημήτρη Παπαδόπουλου, σελ. 20

Η Αθήνα με χρώματα Των Λ. Χουρμούζη, Δ. Τριανταφύλλου, Β. Γρυπάρη, σελ. 24 Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 30

Αφιέρωμα εκπαίδευση Φοιτητικό σπίτι Της Ζωής Παπαφωτίου, σελ. 32 / Φοιτητικά στέκια Του Ευάγγελου Παπαδάκη, σελ. 36


7 - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 318 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

O φίλος μου Γιώργος Καμίνης Μιλούν: Ρένος Χαραλαμπίδης Κώστας Καπάκας Γιώργος Τσοκόπουλος Μάκης Παπαδημητρίου Βαλέρια Χριστοδουλίδου Γιάννης Χατζηγιάννης

Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 20

Οι παιδικές χαρές της Αθήνας Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 22

Προδημοσίευση από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Βήτα «Θα διασχίσεις ένα πρωινό τον κόσμο», σελ. 49


14 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 319 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Back 2 the future Η νέα διαδραστική στήλη της a.v. σελ. 18

Fashion Week

Athens

Η A.V. δίνει ραντεβού στη 12η Ελληνική Εβδομάδα Μόδας στο Γκάζι

Του Ευάγγελου Παπαδάκη, σελ.40

Η Αθήνα στο κόκκινο Ιστορικό κέντρο Γειτονιά κανενός; Μιλούν: Ν. Κακλαμάνης, Γ. Καμίνης, Ε. Πορτάλιου, Ν. Σοφιανός, Γ. Καρτάλης Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 32

Μαρτυρία Γνωστός σκηνοθέτης περιγράφει τον ξυλοδαρμό του στον Άγ. Παντελεήμονα, σελ. 36 Εκλογές 2010 σελ. 25 Γιάννης Μπουτάρης / Βασίλης Κικίλιας / Χριστίνα Κοσμά - Μανταφούνη / Σταύρος Κωνσταντινίδης


21 - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 320 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

k

άζι

40

Αφιέρωμα Θέατρο

10 πρωταγωνίστριες μιλούν για το ρόλο τους Της Κατερίνας Παναγοπούλου, σελ. 30

Οι κωμωδίες της χρονιάς Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 38 Η Ξένια Καλογεροπούλου από το Α-Ω Της Ιωάννας Μπλάτσου, σελ. 34 ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 Γιάννης Σγουρός, Γιάννης Μίχας Του Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ. 24


28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 321 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Παράνομες πινακίδες Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 38

Εκλογές 2010

Ν. Κακλαμάνης, Ε. Πορτάλιου, Γ. Αμπατζόγλου, Κ. Περγαντάς, Δ. Σφυρής, σελ. 25 Η ATHENS VOICE στα ψηφοδέλτια, σελ. 36

Η παρέα της Παντείου Του Γιώργου Παυριανού, σελ. 44/ Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γράφει... χωρίς ανάσα στην A.V., σελ. 42


4 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 322 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Συνεντεύξεις

Στέφανος Μάνος

Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 22

Γρηγόρης Ψαριανός

Της Κατερίνας Παναγοπούλου σελ. 24

Μισέλ Φάις

Της Αγγελικής Μπιρμπίλη, σελ. 68

Τζίμης Πανούσης

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου σελ. 55

k

άζι

40

Φυσάει βοριάς Η Κηφισιά και η Ερυθραία

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου σελ. 36

Πολιτισμός και πόλη Των Γιάννη Μπουτάρη και Σπύρου Πέγκα σελ. 26

Η Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, σελ. 42 / Η Dalot παρουσιάζει το καινούργιο της άλμπουμ, σελ. 17


11 - 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 323 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

Εκλογές 2010 Β΄ Γύρος

Ν. Κακλαμάνης Vs Γ. Καμίνης Οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι Αθηναίων απαντούν στις ερωτήσεις της athens voice. Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22

k

άζι

40

Σκουπίδια το πιο βρόμικο θέμα της A.V. Της Λήδας Καρανικολού, σελ. 30

Συνεντεύξεις Γιώργος Αμυράς / Ελένη Καραΐνδρου / Θεόδωρος Γρηγοριάδης / Αθηνά Τάχα / Ερρίκος Αρώνες


18 - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 324 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

voice

ATHENS

4 μέρες στον Έβρο Του Σταύρου Θεοδωράκη

σελ. 20

Athens Photo Festival 2010 Της Δήμητρας Τριανταφύλλου σελ. 22

Πλατεία Μαβίλη Της Μανίνας Ζουμπουλ άκη, σελ. 28

o Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί τον «Καρυοθραύστη» Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 24 / Maraveyas ilegal Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 26


25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 325 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

χρόνια

A.V.

95

Αθηναίοι γράφουν την Athens Voice

Χτυπάμε την οικονομική κρίση και χαρίζουμε 700 δώρα, σελ. 46


JULY

-

SEPTEMBER

2004

.

ATHENS

VOICE

GUEST

GUIDE

.

FREE

PRESS

voice

ATHENS

Food / Shopping / Nightlife / Sight seeing / Art events / Olympic games, etc.


Ã∂πªø¡∞™ 2006

.

ATHENS GUIDE

.

ªπ∞ ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆∏™ A.V.

.

FREE PRESS

O¢∏°O™ ∂¶πµπø™∏™ 2006 THE SURVIVAL KIT

guide COURTESY: TORCH GALLERY, AMSTERDAM

ATHENS


π√À§π√™ - ∞À°√À™∆√™ 2006

.

A. V. SUMMER GUIDE

.

FREE PRESS


Ã∂πªø¡∞™ 2007

.

ATHENS GUIDE

.

ªπ∞ ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ Δ∏™ A.V.

.

FREE PRESS

guide

ATHENS

O¢H°O™ E¶IBIø™H™ 2007

The survival kit


guide

SUMMER π√À§π√™ - ∞À°√À™Δ√™ 2007

.

A.V. SUMMER GUIDE

.

FREE PRESS

70 ÁÓˆÛÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ıÏËÙ¤˜ ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙËÓ ∞.V.


™ÂÏ›‰·1

Ã∂πªø¡∞™ 2008

.

ATHENS GUIDE

.

ªπ∞ ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ Δ∏™ A.V.

.

FREE PRESS

.

ªπ∞ ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ Δ∏™ A.V.

.

FREE PRESS

O¢H°O™ E¶IBIø™H™

ATHENS GUIDE

20:54

.

17-12-07

Ã∂πªø¡∞™ 2008

Cover Xmas 08

The survival kit


™ÂÏ›‰·1

.

ªπ∞ ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ Δ∏™ ATHENS VOICE

.

FREE PRESS

π√À§π√™ - ∞À°√À™Δ√™ 2008

SUMMER GUIDE

18:41

.

01-07-08

π√À§π√™ - ∞À°√À™Δ√™ 2008

cover

.

A.V. SUMMER GUIDE

.

FREE PRESS

√ ∫∞§√∫∞πƒπ¡√™ √¢∏°√™ Δ∏™ ATHENS VOICE

70

ÁÓˆÛÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ıÏËÙ¤˜ ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙËÓ ∞.V.


ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 - ATHENS GUIDE - ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ATHENS VOICE - FREE PRESS

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 - ATHENS GUIDE – ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ATHENS VOICE - FREE PRESS

voice Ο χειμερ

Οδηγόινός ς της A THEN S

VOICE

2009


ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 . A.v. SUMMER GUIDE . free press . Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ATHENS VOICE

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 . A.v. SUMMER GUIDE . free press . Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ATHENS VOICE

voice

ATHENS

s um

me

r

95 γνωστοί πολιτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, αθλητές πάνε διακοπές με την A. V.


ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010 - ATHENS GUIDE - ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ATHENS VOICE - FREE PRESS

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010 - ATHENS GUIDE – ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ATHENS VOICE - FREE PRESS

voice

ATHENS 1999-2009

Η δεκαετία με τα πολλά μηδενικά τέλειωσε Όσα έζησε η πόλη σε 10 χρόνια

χειμεΟ ρ Οδηγιόνός ς της AT HENS VOICE

2010


ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 . A.v. SUMMER GUIDE . fREE pRESS . Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ATHENS VOICE

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 . A.v. SUMMER GUIDE . fREE pRESS . Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ATHENS VOICE

voice

ATHENS

90 γνωστοί πολιτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, αθλητές πάνε διακοπές με την A.v.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.