Page 1

1

-]Ñ» þL Å{Ð]Ñ» J ( bÑŠ0Z]ªÆÛ{Šz)


2

pô³ñet £]

-]Ñ»Û{Ð]Ñ» J

:[Âx * *

Q·ƒq

:;* @

ŸġÔ"Ý°Z¢

:8iì :) ®á Z :7

HçÞ

yWŒ Û ]!* ðÃ~g øgzZ ,Š q :Z… ÂñWÃtðÃ}¤ /Z /Z X N â

¤ Û ðÉg ~g ø gz¢ ƒ B bg “ _x°Ð < Lz

"Æ\WgzZÐ,™qg Ug¯Vz³vZY ¶ KZë ÂZƒ(ZªZz XÐVƒyNu


3

=h^ŠjÞ] ðÉgz e $Z@mZgzZ {Z +û 㨠KZ±™ VZ;‚Šp

zYm CZ}È {h +¦ / ',ÆVz³vZá Zz äWnÆ ( x?Z:)Ëg

… æ] - ) ½·]|[ » + y sz AzÑZ¦Ñ [8Æ

c}iIZ ÔØgz e $Z@Y 0* Zu x ** Æ( Åz!WzmvZ

{0 + i 6ˆyWŒ Û äVM ÔyJ',Ðs§Å\¬vZ X c* Š {7~$ +Z# Ö ª@* +zYz h


4

û }p „zü 5.........................................................................Ñ», k’ 7............................................................IƒãZzV *K ¶ÅvZ

ãK ¶~, (¹Å\¬vZŠz»yK ¨Z

: 1[ * !/

38.....................ãK ¶~, (¹Å x?Z ê

-Í‘ G x Z™Y C mZ

:2[ * !/

44 .................y Ò»ybÑŠÐb‚+ h. ]gzZÞZ[ Â

:3[ * !/

8...........................

V×Í−0Z]ªÅˆyWÛŒ

:4[ * !/

71..................................~Ý ¬èt ÃWX V *K ¶Å 

:5[ * !/

ãK ¶gzZsg ¬»  gñZt ¯â

:6[ * !/

57...........................

104......................

109........................................

g ïZ »Ø<ègzZ Z. }

:7[ * !/

?H Š H Za a¾…

: 8[ * !/

zz~Š C ãÅggzŠÐ|

: 9[ * !/

161..................{ , ^Y»]ŸZ ‹Z, 6yÒãWÛŒÆðãK ¨Z

:¾ñZ /

135................................. 153..........................


5

‚’ÏÚ ^Ò †m†vi ì ÝqÌZ ~Š ã CÃVzqsf `gŠ~]Ñ»Xì Š HH ZaÆÑx¹Ãy¨ KZ Ü z¼ ÐZ ~ Tì { Ç yJZ c y¨ ‰ KZ *ŠX ó] y W LgzZ ó*Š LÔ ó{Š â LÔ óbzg LÔ óÛ{Lþ:ª

ò » ** ÅÑxkZX ñYƒÄ6,mZ c Ï0 + iÅå Å]y W @* ìŠ H5c ägZ ¦ / bzgÃ}Š â Ô, 6Û{Ã]Ñ»y¨ KZ™ƒg DäXì 46,*Šq~(, Ѓ  à Zz“ W¯ ) !* » Xì êŠ ßF, 6, ] y Wà *ŠgzZ, 6 E E G 45š©3!~(, Ø™gzZ èG Ì~}Š â b§ÏZÔì Š HZi Zâ} V6&{ C"èaÃy¨ KZ ` » ¹F, ³‚gzŠ {ŠñgzZXì ;g œ / % »zÂÅy¨ KZ {Š â „Ðå =Z ‰ Çg Æ]y WgzZ Z} .ãÃ{g fp¤ /ZX à ™lˆN *Š 5~ãÃ{g f äy¨ KZ~kZì `z² V×Z { åZ~ ÏZÐzz ÅäƒiÃ%6,ÏZópÔì wz"gzZHð•Z~«£

X 7e] 46, {Š â J -‰ Ü ÎZ ǃ:Ýq¢¢6, Û{J -Z # X ÐäWÃ

wj â gzZ yLZ6, gî›Za ›)z›wøe $ÒZ ÅVÍßì ðW~{@x]!* t

e™ÝqÂsg ¬»x ** Æ\¬vZÐ ¢Æ(Existance)äƒÆ]Z f mZpf

y˜kZ™g Z ¦ /izgz‘  ÆÏ0 + i ãÃkZ~wq]gßÏÅD" kZgzZTgxzøÐ

X D YƒÁgÐ

Å, FÔ òàZ ç·x â Z L L :‰}g ¦ / ÐÃ~g ø x ** ëZP~Xì Hx »äVÍßÐ ¹6, qçñkZ +G 4´ËZ eÙCâÆòI * ^ÔgñôG-G * ZÐZ”Ô+−Z©z)´Ô& * *™Z f ËZ eÔ°e++ &ZÔò]Z+ hŠ£Z Ô öW A yzg ;°eÆ X {)z ó Šó ú+−ZayÎgzZ ºZ=g£ZWz, 6Ðy Î * 0 Ô ¶‚ê ZgzZ ãZg³ØZ†ËZ eÐ

i Z0 +Zûx ¬gzZy ‚ WÃ@ZØgzZbÑŠ, ZÐá ZjÆ¢6, ] Z f Å  ÑZg ø з_ÆTgzZÙ{Š .ZÐ kZ Ìvßx ¬ @* ì ** ™y ÒÐg "Z ñƒD CZ Xìg: öRÅ—gzZ ñYƒÝqﻢ6, ] Z f Å ‚


6

+ZÃVâ › D™wZÎt v߉Xì ÆV 7 nƃ  ›)gzZ›

! [Ât

Ôì ~ # qÃq -ZC ٠Ţ6,vZì n²Ôn pgyZZ6,vZ „¬Â{z?ì ]gz¢HÅVzk , ’ Âx ZúX ~Š ]úŠ Ÿ6,y Zà  gzZ ñâ

Û y Ò bÑŠÐ ¹Æ kZ ~ˆyWŒ Û ävZ n ÏZ X Ån²Ð [gä7Z', Z ** ¦Y m CÑZ] .çOÅéZpÅ Z', zbÑŠ, Zäx Z™Y m CZg )gŠ àûÓôÖF æø o×Feø Ùø^Îø àûÚô ç+ iö Üû Öø æø ]ø Ùø^Îø oiFçû ÛøÖû] oôvûiö Ìønû Òø oûÞô…ô]ø hùô …ø Üö â´†Feû ]ô Ùø^Îø ƒû]ô æø ™ ( 260:$ eWÔ 2: {ÂZ {gÎ) —ofô×ûÎø à$ òô Ûø_ûnø Öôù

b§¾ÃVzŠ% Â3Š= [g}÷} Z Ån²ä x?ZmZ', ZZ # gzZ L L :À, F wŠ}÷p7VY c* Š [ Z ?7¢ »H c* â

Û ( ä \¬vZ ) ?Ç} Š™{0 + i ó óÏñYƒúÅ Ù ªnÆx?ZmZ', C Z]|ä\¬vZ {7»ä™{0 + iÃVz•ÆVz0 + 6,{Š% 4ˆÆkZ VÒx»ÔCƒ³6,cg 9Ï0 + i éZÔD™: V *â

Û ** ÅvZ Â@* ƒ¢6,vZÃVâ ›¤ /Z ` WX c* â

Û X @* ƒ: bzêg ‡z»yZ~*ŠgzZ'ƒgl»yZ

zz~Š C ã Åg ÙW* *Ð| ¢ ( 3) {@x ( 2) D( Z ) :ì6, Vzq&g Zæzg ZŠ »wqZzwdZ {%izg t ~ DÆ \Wìtzz mZ  Dg eÐ , $‚gzZ “Ð v W\ W¤ /Z : , 6 gîÆ wV

c* AŠ LWvßFÔì [ƒ {@xÃ\ W»] !* kZ Ôì *e , $‚gzZì C°v Wì _ W]!* /dN u ** çtì [ƒ ¢ ï» » ]!* kZÃ\WV- X àyvÐ VzqzŠ yZÃXÐ Vƒ õE {)z a ‰ Ç}g e 7{zÂX 7] !* t ~ DÆ Ë¤ /Z “Ð y Z \ Wn kZ ,q

¢ » kZ …Xì J -u Å/ZzÐ x ** Æ k Z m» e $ÒZB‚Æ \¬vZ b§ÏZ Ç!* KZÐ ZÔ D™7¬Ï0 + i ._ÆY AmZÔ D™7ntut ‚ÆkZën ÏZX 7Ýq X D ¯7(Top Priority) wzZ ßF,


7

IƒãZzV*K ¶Å ·]|Ñ ~ y W}g \ } g ø X ÇËg z Y C mZ a Æ ðÉg Å ãK ¨Z #ä \¬vZ

E ‹{! Ã[ ÂàZzäƒwi * *, 6yZakZ å* * W7äÑ ËèaˆÆ ( Ü׉æ äÖ æ än× ²] o׳‘) öW § /Ê Æ $ F, F 6܉Zœ õ0G eZ@ÅVÍßá Zz äWÖ#ª* @ä ~[ ÂkZX H Š 3gpôÖ#ª* @ LZÃë›ÆV:* c gŠ ÅgzŠ+ h. ]Ð+ h. ][ ÂtgzZ„gƒ¢B‚Æ܉z OgV*K ¶+Z

Ð V :* c gŠ ³‚Ϲ àZz äƒ~gzŠÆ `z²Æ ¹, F³‚+ h. ]Æ` WX ì ñƒ ñÈg+ 0Z [ Ât`Z mDIZgzZì ˆƒy‚W¹ yTÅhÐ äƒ ãZz ÐZœŠñ~ˆyWÛŒ :* c â Û 0Æg¼ÆVEK ¶KZ~Ý ¬t ÃWä\¬vZXì h

ø eùô †ø eô Ìô Óû mø Üû Öø æø ]ø Ð% vø Öû ] äü Þ$]ø Üû `ö Öø àø n$ fø jø mø oj#uø Üû `ô Šô Ëö Þû ]ø ?oû Êô æø Ñô ^Êø ŸF ]û oÊô ^ßø jô mF ! Üû `ô mû †ô ßö ‰ø ™ Ô D 53Vkm9 ( 41Vå‚rŠÖ] Ü? uF ) —‚nû `ô Aø ðõ oû Aø Øùô Òö o×F Âø äü Þ$]ø ÅyZŠpgzZ Ì~( Vzqx ÓÅ}igzZy W )Ý ¬t ÃWV*K ¶KZ7Zë$ dkL L: H Ôì ( „vZ ) hñYÁ|t, 6y ZJVŒÔÐN 3Š Ì~] Z f KZ ó ó?7°» * *ƒ{Ç Wz)ZzÐqÙC »[gÆ\ W

! ³, 7gz¢iŠqZ Ái Z Á gzZ: Z & Z (,¹ Ô# 7,gz¢Ãk , ’kZiŠ q -Z Ái Z Áì ]úŠ gzi6,à 㨠KZ ±x Ó $ \WX ÏñWB; 6W]Š X 4¨GG ãZzÃðCX ˆµk , ’tB; Æ\W¬Ð ]ñÐ,™] éSE 5G ÆÏ0 + iÅ\ WnÆ"7,åÐ Z ÌQXì ˆƒsî}gŠk , ’t§{Åä™y Ò6,gî

X Ï}™y' × Ç6,w2ÅﻢvZY ¶ KZÃ\Wk , ’t XÐVƒwEZ]b ã½Ð ~ ‰ Ü z· X ( }W ) ñ â

Û ðÉgŃ  ë\¬vZ ±5~[ ÂkZÃVE¶ K ¼Ð~VE¶ KxÅ  Šñ~Ý ¬t ÃWN W X ñYÁ{Zgʼn Ü Zœzh6, ë @* ,™


8

1[ * !

Œ ð^nfÞŸ]‚n‰ o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚³Û³v³Ö] =‚Ãe ^Ú] ànÃÛq] äjÂ^› Øâ] æ äfv‘æ äÖ9 o× æ àn׉†ÛÖ]æ

ãK ¶~, (¹ÅÛ{Šz»yK ¨Z

Špt Ôì Lg „ …¸9z ÒZÐ ]Z f KZŠpgzZá Zz ä¯ LZ y¨ KZ‹| gzZì c* Šg Z Œ Û ã¶ KKZÃðÅy¨ KZ ä \¬vZ~ˆyWŒ Û Xì 㶠K~(,¹ Å \¬vZ ™NŠÃVE¶ KÅ  Ϲg0 +ZÆ]Z f KZ @* dÎ~}g !* LZ {zì ~Š]úŠ

:c* â

Û ä\¬vZÔñY0ÑZz+ TÃÛ{LZÐyTÅ]Z f KZ ø Êø]ø Üû ÓöŠôËöÞû]ø ?ûoÊô æø ( àønû ßô Îô çû Ûö×ûÖôù kºmF! šô…û Ÿø ]û oÊô æø ™ —áæû †ö ’ôfû iö ¡

]Z f ~g vŠpgzZV*¶ KϹ~}i ÂnÆVß Zz¢gzZ L L :À, F ( 20-21:e $WÔ 51Vl^m…]„Ö])

ó ó ?7Ù Š ?H ÂÔ Ì~ :c* â

Û (gzZq -Z

kºmF! èõ e$9Vø àûÚô &% fö mø ^Úø æø Üû ÓöÏô ×ûìø oûÊô æø ( àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖôù kõmFŸF ø šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] o³Êô á$ ]ô™ (3-4:$ eWÔ 45:šÎZ ) —áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖùô

ŠpgzZ V*¶ KϹ G nÆ Vß Zz yZZ ~ }igzZ Vâ W L L :À, F á Zzpg ¢ Ôì @* ; {z qÔ~ öZa ÅVzgZ0 +YgzZ ~ öZa ~g v ó Xó V*¶ KϹnÆVÍß


9

ÃVE¶ KÅ  gzZ ,™„zg¨6,]Z f KZ ñƒ ë 6,]úŠ kZ Å\¬vZ N W 5gÆY AÅkZ ëgzZnƒyTÅÛ{x|~ VzŠ6,Æ( @* ,& + ðeg0 +Z LZ kZ ** TÃ\WLZäTL L û äe$…ø Íø†ø Âø ‚ûÏøÊø äŠøËûÞø Íø†ø Âø àû³Úø üì w¸gX Ã^6, ñƒ D™„zg¨6,VîUP gzZ !Î6,\WLZƒ  ëçOX ó ó** TÃ[g LZ ä X ã ¶ KÅ  b§¾ëÙ Š

|~, (Ð ƒÅ]Ñ»Šz»Û{ Šz CZ Z÷ì ÞZ ¸ wZÎ~Š ã Cª ~ ‚fÆ y¨ KZWq -ZˆÆ äƒÝqgÅ

ƽ»Ú ÏHË~Xì ;g ¯ ,q+F, {ë™á Ð {Š ‚y¨ KZ ?ì c* WÐ V¹

Ù ŠÃŸLZëZ # pX 7g »Ãä™t¿q=ÌðÃÓ WŠ lŠpÆJ -} i6, ñY1™Ìn

Û t?¶7]gz¢ÅÛ{ËaÆ“ WÐZD Y3ðŠë Â

ÆíZ m, egzZ 4Š¿Ë%{zgzZ åŠñ~ùÆVâ Ь{z ¯ ŸZg øÐ}Š â T

{)zVz„ÔVùN* ÔVƒ 0*X X X X X X X X X V\WÔV-AÔyŠ¤ /ÔVèZÔVð;ÔVƒ i !* Š lŠp

y¨ KZWðà ? .............ì e(Z HXì Š HƒC Ù ª~ ^/£Åy¨ KZ™ƒsp~ Ã\WLZ ä }Š â ~ ù Æ Vâ q -Z Ë,™n

Û ? ..........ì Y™tÃ]!* kZ

ìg WÚgzZ ñW~*Š y¨ KZVzhz™ ¹!* Â( ì e* * ) 1™sp~Ÿ}g ø ?.....ì $ Ë YÅÐ}°‡gzZyâ ‡¾äÂÅäW~*Š™0y¨ KZŠ lŠpƃ  yZ

!vÎZg f z ~Š ã Cx Óäá Zz ä™íZ m, eÐZ,™g¨6,{)z ”ZÆi ˜ c* ¡‚R, ñÔ~h ÇË gzZ3 Zg »% Z e bWXì c* ¯ x  »V= 0* {ëg å¨Gi±Xì 3g wì b§¾»Vzq ~gz¢ QÔx ÂgzZ 5 ZgÆ−F, mZì ]gz¢ÅîÆq TV˜ V˜ Ôx »îJ -”Z


10

Ë%x Â}g ‚t¾t ðÃ[ZX {)z........x ÂÆ` Zy ZÆY âZ {”wEZgzZ pÃ

eÆ ?.....................Ç}™tÐZWðà ‰ 0Š lŠpñ¯gzZGíZ m,

Ôx ÂgzZ U $0* ÆäYá J -}ngzZ äçZ½ :6,Šz LZ GÎ Zg fQ Â

wEZ~]gßÅä{0* Ôx Â{ë ð•Z »äƒï á ~ypÆY Z b Z ~gz¢Ð}n -Í‘}Š â YC YC Ù iyZQÔx »VzŠ¤ /»ä™{ å<XG Ù iÐ ypÔx  » ` Zy ZÆZ½pÃ{” wŠ Åypð™B‚Æî !* ŠgzZ ~g ëg !Ôx ÂgzZ U $0* Æ` Zy Z~]gßÅ[% OÃVzŠ â

]â Ðr â ŠÔx »3ZzÅyp}nQÔÄ»VC** {ëð•Z »−F, ß}g7Ð

: ]gz¢ÅIZ m, e Ëc 䙼 ƒ  t H ....................x  ¹',»äàJ -z³C Ù

H0Š lŠp¼ƒ  tH ?................¶ ~h Çx ÂtÆy¨ KZ H ?.................ì Š

 ñY ¹¤ /Z ?................7]gz¢ÅIZ m, e Ën nZ S QÌÐ ”ZÆ X ǃ: ðÃ^Ñ»]Ñ» Z (, ÐkZ Â7]gz¢

Ü ¤ŠzöÑq ‰ -ZaÆy¨ KZ=r # ™gÅ~fq -Zpì $ Ë YÅ ÂÙ70Ð ë›yZ

]ªX ’ e ´Š™ÔÌÅŠz LZ¬ Ðg ïZÆvZX YY H7gïZ » Û{ïqÆ aÆäÑ¢ï»6, vZ X }â 7ÃÛ{ÆŠzLZpì @* ™tÂÊzLZy¨ KZì

X ñYWt ‚™Á| @* D™7,¼ ÅwZÎ{gÃèpì °»s # Ÿz{gÃè

Æg"Z ð•Z » VîU ~Š ã CP sÜë ñƒ D™„zg¨~}g !* LZ ( 1 ) : ^ â

-Z Ëì (Complex){ëâZðÅy¨ q KZèYÐ,™·_»ÎâÒsÜB‚

CYf(, +' h × ðZtÂN Y~Š™qzÑÜŤ /ÅkZgzZ ñYH qzÑ** Y~ðZÅq

Ðb‚ vß{z ( 2) Xì * @YƒÂ'7QgzZ ** ™©q Z »XtZgâZÔì

ÆyZvZY ¶ KZÔgz¢³7,gzZN Yg ¦ / ÐW™hgÐQ ÂñW:™qðä /Z n pg7/Zz


11

X ÏN Yá J -w2Å¢gzZ|7Z ÏN W,q+ZϹn

ðÅyK ¨Z :©:]g* @ @* Y3g¢6 ,Y »gZtÃÆyzg Z eÖg e0ÆðÅY âZ {0+iJ -~œ,z18 Z’Z ._ÆT H7 »g ZtÃ~ ( Origin of Species) [ KZ ä yzg Z eX å ™g¦ / Ð V=p ._Æ]gz¢Æ¿ð»g ZVZi ZˆÔ ˆƒŠ lŠpY Z’Z ÅÏ0 + i~

Ð ]c* ÃyZ » Vâ Z0 ‚Ð ]ZŠ XZh +] .Å ~œ,z19 X IW~Šz q Zâ Z Z 28EÔ DNA ~ 1955 ÔÄc* .G 0Z ]ª Å {)z çEE gŠ Å' × Îñz™~ Y 1878 Ô Š HJZ ¢ yZÔì {ë¹É 7{Š ‚ðÅy¨ KZ ÉVzg Z0 +Y c* Š™g66,WÎtä V:c* gŠ 28E .G Å¡ IZx ÓÉög ÔŠÔ/Åy¨ KZÔ^ ,‚Ô8 -g »V\WmZ Ô]¬~g‚Åy¨ KZ6,çEE ÆV1Âx Óà Zz äYè~y˜*Š{Š c* iâZ]â ¥tÔCƒè]â ¥-

-’q -Z~M%ZçOX N Y½t ZgzZ ¬( Intellegent Design Movement)q

‰ƒg66,+ ât yZŠb‚6,¯ ,c* Wtà » ( Fact of creation ¹~ËÆT

H7Ìyá~ }g !* Æ äƒ ðŠ lŠpÆ Xì {ë ð•Z ðÅ Vzg Z0 +Y

X D™g¨6, VîUëZPÆðKZë[ZX Š Hƒgz$h +' × )ñ»yzg Z eV-X YY

s§ÅŠ%~Õ @kZXì ZƒåÐ\5Æ{Š â gzZ3, @tX ÐQÐÕ Õ @q -Zy¨ KZƒ ë +ZÐ s§Å]gúgzZ (Sperm) x4Ð ñƒæ~ à ** ÅgŠ â 3g~ :W (Ovum){ & k Qì ZƒåÕ @ Æ¿Æ(Fertilization)~gzWg !* Ð\5Æ{ & +ZgzZx4 X YJ" 5 Zix ** Xì (Zygote)^ ð½G ³‚»


12

żР~ yZ Ô Dƒ ( x4) Õ @~Š Z®M~}Š â ÆŠ%

:# |‚ Å @ ÕãK ¨Z

¼gzZ (Sluggish)N• wżë (Active Sperm)Îì Cƒ!• w

Ð Lgq -Z ª{ Bq -ZÆ " $îg kZìt ]!* g¨. Þ ‡Ô Dƒ (Dead) {Š% :V”&6, gî~Š ã C( Õ @) x4tX DƒÕ @(Active)g ëg!hz™q -Z ãŒ Û ~}¢

ªÕ @ÑZz äY c* 0* ~ {Š â gzZ x4~ ^sf `gŠ 6Ôì @* ƒ Œ6,x™gzZ yŠ¤ /Ôu

Xì Š Hc* 3Š ( xzzZ ) { & +Z

tÐzzÅTì @* hÐ~!ÃxŠ ÅkZì @* ƒ”Zg !¤q -Z~{á ZzyŠ¤ / ÆkZ E G 458‚ ú§ JŠ 23 ~uÆkZXì (~gŠ â 3g Zƒ @* 6,X Dƒ' × Îñz™ èG ™• w

ÛÀ ` W b§TXì Cƒ è,Å]:SÅy¨ KZá Zz “ W6 ]â ¥6,CD R,

ÆTì @* F, Z wpÐuÆkZ Âì © 8™lˆÃ} & +ZÆ{Š â Z # x4t X Cƒ è E G 458‚ Å b§Å (Drill Machine)ógzÆ á Ug ¯Ðg0 ~} & +ZÆ {Š â ™òèG +Z

{Š â Xì CYƒ {e™– x™Xì * @Yƒ4ZŠ~} & +Zz~gz¢»x4gzZC™ c ZgÎ


13

X DƒŠñЬ' × Îñz™ 23~} & +ZÆ

+ZgzZx4V%Õ @»y¨ KZ b§kZX D Y0' × Îñz™ 46 Ð \5Æ} &

(xx)]gú² (xy)' × Îñz™ÆŠ%~Õ @kZX ë ~gzWg!* ÿkZXì * @Yƒ. Þ ‡Æ

Xì Cƒ Za ( {Š â ) ű Â~ :W 'x'»]gúgzZ 'x'»Š%¤ /Z yZgzŠÆ \5X Dƒ WL LÃ Õ @kZ~ˆyWŒ Û X ǃ Za ( 3, ) »± (xy)  'x'»]gúgzZ 'y' »Š%@', ÆkZ

Å bÐ LgÃçW 㨠KZì @* ƒ N* g ÚZ Õ @t ~Y Z’ZXì Š HH¨Ð ó } ó öWÆ

KZ å~ kZ²ì @* WÃb§ X CƒŠñ (Fine Detailes) ]â ¥-Åy¨

Xì á Cy¨ KZÐx4q -ZsÜÐ~' × 4Vzhz™á Zzäƒ`g {Ðy¨ KZ ]gúgzZŠ% H ?ì Š H0Š lŠpx4t H :ìt ]!* ÅWÎn }g ø

!zÂÞ.‡

VE¶ KãZzâZëk\Z ?ì Š HƒeÐt · Z¡** ƒŠñ»' × Îñz™ÉÉ~VâzŠ

Š lŠpwp »x4 H ?ì $ Ë ƒŠ lŠpú{ëgzZÑ!* âZ HX f e¢ì ÌÐ E G 458‚à Zz ä™ c ZgÎ~ k QgzZì @* âZÃ\WLZŠ lŠp{Š â H ?ˆ0Š lŠpèG 7,O ?ì © 8™sp~]gß(Well Designed)Ñ!*

x Óì * @Y c* Š (Challenge) ½t Q Âì ~ (Yes) V; [Z » \W¤ /Z

y‚WâZ {zì ˆ0Š lŠp q {zèYX N ¯ x4q -Z ~ ác* ~1Ë™ï]‡‘ ?σCY0Ðã‚W Âe** ¯ÐQvߤ /Zσ

ŠzöÑËx »tce ¢ 8™tgz¢…Q ÂM h™7G Ù: (Zë¤ /Z

:ì c* â

Û ~ˆyWŒ Û äk QXì =°Z[gvZx ** »TXì Häá Zz‰ Ü ¤


14

áø^ŠøÞûŸô ]û ^ßøÏû×øìø ^Þ$]ô o ]…÷ çû Òö„ûÚ$ ^ò÷nû Aø àûÓömø Üû Öø †ôaû ‚$ Ö] àøÚôù àºnû uô áô^ŠøÞûŸô û] o×øÂø oiF]ø Øû³aø ™ ( 1-2 :$ eWÔ 76:O−Z ) —LLLt^[øÚû ]ø èõ Ëø_ûÞ% àûÚô

¼ Ô å: q ™f . Þ ‡ðÃ{z Z # ì [ g¦ / : â i (Z q -Z6,y¨ KZ —"L L :À, F H Za Ð }öWÆ û ( Æ ]gúzŠ%) o ‘ÐZ ä ë 7— ó óX X X X Xì

iZ%ÆyK ¨Z ð g ZlgŠ. Þ ‡** gzZ ¾e $.Å}Š â ëˆÆh e yY |t ~}g !* LZ

D™Ýq„ Ç WÐg"Ze $.0ÆiZ%ZÆðKZ Zgf[ZX ‰ ñ¯Ð

q ™f . Þ ‡** …ä Tà yNÆ Û{ LZgzZ à { Ç WÐ |KZ ë @* YJ" 5 Zi Õ „ÅVú~ (Zygote)^ ð½G @㨠KZX c* Š ¯y ¨ KZ Zg7Ð}g fq -ZgzZ õŠzÐ E E /Í7g eÐ zŠ Ô õG /Í7zŠÐ q Æ\5X D Y0J WÐg eQÔ õG -Z Ôì * @Yƒ qzÑ¿» (Morula)Ñz%&ì CY0tÏk^ÅVú16 Ð 12 )g fÆ„kZˆyŠ &

Ñz%yŠ¸a X ì * @Yƒ 4ZŠ ~(Uterus)gŠ â 3g ñƒ óÐ à ** Å3g ë Hib:š x ** (Blastocyst) ï » Tì * @Yƒ sp~ q 5ñƒ Dg¦ /Ð V=p Æ™lˆ(VziñgzZpôe $.nÆg LZ~gŠ â 3g™g ¦ / ÐV=pZì

uZgpKZÐg Z-Š ÅŠ â 3ggzZn¯ #CZ6,V;z @* ì* @Y òB‚Æg Z-Š ÅgŠ â 3g

sf `gŠ ** ƒ4ZŠ~gŠ â 3g »Ñz%gzZiZ%ÆúÅÑz%Ð~gzWg !* Åú Xn™Ýq X ?ì c* Š™sp~~y¨ KZ Ã\Wä¾X ?¸H\W,™g¨Xì Š Hc* 3Š~^


15

òB‚Æg Z-Š ÅgŠ â 3gÆ™lˆ(VziñgzZ pôe $.~gŠ â 3g ëˆ V⊠„¼ G ' X ?ì ;gƒŠ lŠp Hx » Z (, ÚZB‚}g é£+y¨ KZ} ZXì Š Hc* 3Š~^n&‰

yWŒ Û nÆT D Yƒsp~ ( ^Å7 - )ª q úyZ³ËëˆyŠ 20 ã½ (Spinal }gze ¡wŠ Ô r â Š ˆ Æ ‹ }ŠX ì ðƒ yÒ b ˜Z Å îªGÒ‘ ~ ˆ


16

x3, ˪ q ~g ø yŠ ,z 23 ˜ÀbSZ Xì CYƒ Y Z’Z ÅypyZgzŠ x ÂgzZ Cards) x ** ÆîœE{E!~ˆyWŒ Û Ãª qkZXì CYƒ b§Å ( ðw ðƒ ðç~ VÕZŠ )qðç Xì @* YƒZa 6Z9Ðzz ,ì 4䃿»“ W V* c A~‹¸aXì Š HH¨Ð Xì Š H¹x « J~b ˜Z ãWŒ Û Ãµ%kZ

6ZgzŠ CQ Ð T @d ¦ Ð j§mºVÌ Ó (Å “  Í ) CWˆ Æ kZ

Û{}g ø{™E +»iZ%ZÆð}gø Xì * @Yƒå (Embryonic period) :HV-ä ^ßøÏû×øìø Ü$ $ö ( àõnû ÓôÚ$ …õ]†ø Îø oûÊô è÷Ëø_ûÞö äö ßF×ûÃø qø Ü$ $ö ( àõn›ô àûÚôù èõ Öø¡‰ö àûÚô áø^ŠøÞŸô û] ^ßøÏû³×ø³ìø ‚û³Ïø³Öøæø ™ Ü$ $ö ^Û÷vûÖø Ýø^¿øÃô Öû] ^Þøçû ŠøÓøÊø ^Ú÷ ^¿øÂô èøÇø–ûÛöÖû] ^ßøÏû×øíøÊø è÷Çø–ûÚö èøÏø×øÃø Öû] ^ßøÏû³×ø³íø³Êø è÷Ïø³×ø³Âø èøËø³_û³ß%³Ö] ø …ø ^fø jøÊø †ø ìø9 ^Ï÷×ûìø äö ³þßFòû[øÞû]ø ( 12X 14:$ eWÔ 23:yë>Z ) —ànû Ïô Öô^íøÖû] àöŠøuû]ø äö ×# Ö] Õ

kZQÔ c* ¯ îœE{E!ÃîªGÒ‘QÔc* ¯(| # ‚ ú7 - ) îªGÒ‘ä ëà ( {¢)WQ L L:À, F

™ ¯ t‘Å b§„ ~uzŠ q -ZÐZQ Ôc* Jm “  Í6,V-A Q ÔXZa V* cA~ Ѓ  ~ Vß Zz ä™ Za Ô Å  ì à Zz VÆ',„ H ÂX c* Š™gZŠ%

óì ó ÑZzä™Za +4 " Š™76, Xì Š HéJ5G WÆ[Â{ ^ y ,Y»]ŸZ ‹ZÆ< Ø Zè)6, $W{gÃè VHçÞ e Xì YYH„~g ZzŠ Z ~Š ã CzŠÃð~g ø

@* ƒ å~ Vàb c* õ0* 6ZgzŠt : (Embryonic Period) 6ZgzŠ CQ

X1

Xì CYƒ%ÅY ¡ IZë Z ¹!* ÆY ¡ IZ ~6ÂñZÎ~kZXì H4¢E (Foetal Period)6ZgzŠ ÿ5G X2

6ZgzŠ CQ Š ã CÅ ]g qT Å y¨ KZ gzZ ì @* ƒ qzÑÐß ,z 9 6ZgzŠt


17

•»y¨ KZ)g fÆV=p!zZXì Cƒ qzÑŠÅkZ~=²kZX ¶ˆ¿g~ g Ô Ú Š Xì * @Yƒ¤ /YZ { â 9 gzZ CY ï'¸ÅgÅz =gzZ™BZ f Ôä™kCÔG

]gß5q -Z {¢HgzZq** -ZV- Xì * q @YW~*ŠÝ¬™0[ëWÐ}g fŸZgø~ Xì Š HH¨Ðó ó{ ¶ KZ L L ~ˆyWŒ Û Ãµ%~y WkZXì * @Yƒsp~

!¸Hë ~gø ˆ yŠ 30 Q Ô ¶¢ aB 3 sÜ# Ö ~g ø ˆ yŠ 20~ ù Æ Vâ yŠ 60 Ô‰ƒÆ¢ aB22ˆyŠ 50 ԸƢ aB11 ëˆyŠ 40 Ôˆƒ¢ aB7ðM s !* gzZ c* Š™ »¢ aT 19…ä  ˆ { â 5QXÆ¢ aB50 ˆ 눈{ â 9 y

wÈÐZ c* ¯ y¨ KZ Zg7Ð}g f…äT{zX ‰ W~*ŠÝ¬™á # Ö Å¢ aT 36

?ì ~WH ** Y


18

~ ^Šñ6,ÔÔê q ~g ø ~iZ% CQˆyŠ 41gzZ yŠ 36ÔyŠ 32]‡g

Å"m “  Í6,V-A gzZ ìgƒ Vc* úBgzZ 4N* ëÔzi !* Œ Z ~ Tì Š Hc* 3Š

ä TN Wá yZZ6,[g LZB‚Æ]‡gzZ ,™{@xXì Š Hƒ Za 6Z9ª z$ + X ?ì e** PÃë›yZ HX c* Š ¯y ¨ KZå™g Z ¦ / Ð~VpqyZÃ\W

„zg¨, 6\ WLZ NŠÐQçW~g øì N* g Ú Z ¶ÐÕ @,ZëˆÆäYƒ{ Ç WÐ|kZ -|ë Z Ëëh J + á Ô,™„zg ¨6,ŸLZ ‚ Z hðë™wï‰ Ü z¼ N WX $ Ë 7Ì

kZ Ô ñYƒk , ’[ ~g7 nÆyÒÆq -Z Ë ÂñY c* Y~,¤ /Z X N Y V ÐyÒÆVîU~Š ã CPñƒn pgt ‚ÃY ¡ IZZLZB‚Æg "Z „e $.n X D™ÒÃÅ+ TÃ\WLZë (Brain)

~ r â Š Ôì {ë¹ | # ‚ÅkZì @* ™wzNÊz}g7 }g ø r â Š Zg ø

r âŠ

}a ~:WÐx Âo1%ÆVzg @* ì [gZ 10ãŒ Û Š Z®Å (Brain Cells)Vú Xì ', Z', Æ[g Z 1000 㽊 Z®Å (Node Connections) Vzh yZX Dƒ

Š Z®Å[gZ q -Z ~ w‚30 ãŒ Û Â,™ (Counting) 2 Ì \W¤ /Zì Z (,Ú Z [g Z q -Z +G o 30} (, æÖZ¤ /Zì c* ŒV- )g fÆwVÐZ är # ™ öW A Ôyzg; Xƒ~g7 Vê ÀÂVƒí10,0006, # gŠC | Ù gzZN Y Š Î| # gŠu p6, Õg}g ‚kZgzZVƒ ,g @* ¹',Ð r â Š}g ø X σ', Z',Æ(Node Cells) VzhÆr â Š}g øŠ Z®Å

D YD W (Message)]â 6,Xðƒ#~Ÿ}g7™ò (Nerve Cells)

²q -ZŠ Z®Å]â á Zz½6,Vzg @* yZXn {gg Z Œ Û ', ‚ZgÐ Ÿ}g7 » r â Š @* 


19

ìgƒ (Calculations) ïZú! ˆVzg ZD Ù ‰ Ü zC Ù ~ r â ŠÆ \WXì ~ Vzg ZD Ù ~

„gƒ i (Coupled differential equations)'Zz) !ˆ {ë ¹ gzZ 

Ôì ;gƒ~ r â Š (Analysis) t‹»¿ÆK ìg| 7,Ã[ kZ \WÌZX £ @WÔØÎÔä™kCÆZƒÔ ä™kC]g ZwzgŠ Ôh = e ÷‚ÔG g ÔÚ Š b§ÏZ

{n Ô ** ™x » »®ÔlŠ¤ /Å ypÔ (Heart beating)• wÅ wŠ Ô (Eye blinking) o** }g ø Xì ‚Zg » r â Š Ú‰ Ü zC ٠Ѓ  yZ x  Ìæ]¾Ô ** ™x » »

ÃïZúƒ  yZ ~p~ŸB‚Ɖ Ü z úz›ÅŸÔ ìg| (,w!* Ô ìg| (,Ú XìófÆÏZ Ì{)zwzN »ä{0* z[ % OÔyi Z »Ÿ}g øÔì ;g™wzN r â Š

:N â Û g¨

Ö s 9@WÔn {g: 1‡[% # OZg ø Ô ñYƒ Za !Zy ~ r â Š }g ø¤ /Z

P Â}™: wzN r â ŠÃyi Z ¤ /Z Ô ñYƒ »“  ZŠ c* ~g ø X Ã:NŠ ë Ìñƒ Dƒ r â Š}g ønÆä™wzNÃïZúyZX N Y¤ /zUg ¯VƒÆc* Vƒ} 9눲

-Z ËÔ „gƒ i'Zz) !ˆ ~ è'Zz)gzZ áñg ÃÆ (Process) ¿q

ß ¿Zg7 ÂñYƒ t(q -Z ËyZgzŠÆ iX N Y½ (Pages)t ZgzZ F ÂN Y ‚Zg†§zŠ yxgŠ Æ ŸgzZ r â ŠX N Y¤ /Ug ¯ë ƒ t~ ¿Æ yi Z  }ñYƒ XÐr â Š »Y ¡ IZgzZÐY ¡ IZ » r â ŠXì (Two way traffic) 7Ì (Super Computer)R, Û4+F, +] h .» *Š Ôì ;g™ r â Š x »

sÜÌ{zn ^ì c* ¯ (Robote)^1g 㨠KZÐ œÅVß ‚ Fä y¨ KZX Y™

Ô}& × N ZŠ Ô ñYì e s§Ty¨ KZ²ì * @Y ̤ /ÒZgzZ Xì ¸ 6,3 Zg mº ìt ]!* ÅWÎXì Y™• wÅnC Ù Ð ã‚WXX} & × úÔ ñYÐWÔ ñY N !*


20

iR, Û4gzZ ^1zgh +] . ]ÑWh +] .x Ó{zX ˆ¿g~“  Í&&x Ót Å r â Š

ãZ “  Í ‚ Z hðgzZ ‰ ŠÄg~“  Í]ÑWh +] .}Ð yZ Dƒ wEZ ~ Xì ;g}Šx Zux »0Z]ª

?ìg ;g™Š lŠptx »ãZ H ?ì Š H0Š lŠpñ¯ÆË%r â ŠtH ! wZÎÐ \W ! ! vÎ ?ǃ: ðÃÑZzä™wzNgzZä`Ô ä¯ÐZ H

:( Heart)wŠ

ìgÎëXì ;g YÆPŠÚì ZÆß (Z »“  ÍÑZz1 PŠ~Ÿ}g øwŠ

~g Yx » CZÚtVƒìghzŠ c* ÔVƒìg^ÔVƒÆÔVƒ} 9ÔVƒìgv YÔVƒ .œŠû% 100 Ð 70 ~ 4q ~ yŠ q -ZXì ÂçH -Zt eÎä ëLXì ñƒÇg

Xì ÂPŠiŠ[g Z 2.5ã½~( w‚70) Ï0 + i ~g7Xì ÂPŠû%ÄÑq -Z ã½

~ kZ Ôì ;g}Šx Zux »ëZ e $.yZgzŠÆ• wKZÉ 7„ ÂPŠ à {t

yps ™ ñƒ D™x » b§ÅBt Xì x  » ðaÅ}ngzZ s ™ypÆ nzŠ

ÅxWÆ™s ™ÐQgzZì © 8:ZzÃyp{”wEZ~ŸgzZ @* àÐb6, ß}g7

}uzŠ q -Zg0 +ZÆwŠ ypÆnVâzŠ Xì @* àJ -3C Ù ÆŸ}g7 {g !* zŠÐ löW

~ ŸX DƒÈ gzZ T (Valves)iß Zz x ÓÆ wŠ ._Æ ]gz¢X X 7Ð ¼ ÂÔ}™:• wt¤ /ZÔì @* ™x Zg W: Ôì [: Ôì O w: wŠtÔì Ï0 + ix ** »lŠ¤ /Åyp

X ñY%y¨ KZ~Vw„ e ä ËÃwŠ kZ H ! ]* ! ÅWÎ ^ÅwŠŠ lŠp“  Í H ?ǃ H: (Design) íZ m, o¢ÅJ gÐ «™~(,Ãq ui ** kZ ?ì ;g^Š lŠpÚt H ?ǃ Š Hƒ sp~

kZ V˜ì Š H3g(+ZÐZXìg ®Z »Ï0 + i6,kZèYì Š H3gg0 +ZÆwYÆV-A


21

W, Z » ]U* Š q yZ ÔñW^a ðÃÐZ Ô}¤ /Ôg e Ô} hzŠ ì e y¨ KZ Xnƒ «™åÅ »y ¨ KZ H ?σÅ: ~È/µäËÅpg(pôâZÐZ HX (7J -w› Ð ã‚W gzZì c* Î(pôð•ZgzZì c* ¯ä]+Z[gvZÐZÔ7G?ì 4Š¿ðÃ~kZ CZ

:c* â

Û ä\¬vZX @* ™7ZŠ Z]»vZy¨ KZpÃ{g {0 + ië @* Ôì ;g `ÚÐZ

?û „ôÖ$] çø aö ØûÎö™ —áøæû †ö Óö[ûiø ^Ú$ ¡nû÷ ×ô Îø éø‚øòô ÊûŸø ]û æø …ø ^’øeû Ÿø ]û æø ÄøÛûŠ$ Ö] Üö ÓöÖø ØøÃø qøæø ÜûÒö^ø[øÞû]ø p

G ' @Wy»}g é£+gzZ H Za "ä Tì ( ÂvZ ) „z £Š â

Û L L:À, F

( 23:$ eW: 67:<Z {gÎ) óƒ ó D™]Á¹?( ÌŠz!* nZ )Ô ñ¯wŠgzZ

:(Hairs)w* !

Г  ÍX ñâ

Û «w!* nÆ«™Å r â ŠgzZ CgzpÅ}nä\¬vZ

Tì {z Xì 㶠K~(,¹ Å \¬vZ  _»Vß !* ‰kv#â ÅVÍ JŠ q -g !* p _(,Âw!* ÆVsñgzZ Sh Z eŠñ6,}n Xì c* Š™sp~ Vß !* Ó  Íä  ÍÏZ Ìw!* “ tèÑqX ‰ Š uzgˆÆg Zlm{ w!* ÆŸgzZ VîÈÔV–

Ìw!* Æ VîÈgzZ V–¤ /Z X M Q w!* Æ VsñgzZ Sh Z e Ð T ìg òÐ Cƒ ÂiÉ Cƒ W, O{Š c* i ¹çWui ** gzZ CW~g ZØŠ à{~ Ú Š ÂTg _(,Ú

³(,7ëì 1™êŠpäVß !* yZ H X Sg ~ 7,„ÅU»7Z‰ Ü zC Ù …gzZ Sg pì ¯ Г  ÍÌ{n»]gúb§ÏZXÐg _(,w!* ÆVsñgzZ Sh Z e²Ð ÃgñZx ÓyZì CYƒVÈÇ!* ]!* tÐ|{gÃèX 7w!* 6,VsñgzZ ~h^ÅkZ X ìg 0* lgz6, w!* t,@* ƬÆÏ QgzZ HíZ m, e ;e‰6, Y ¯Å]gz¢äË


22

:(Teeth)$ - ZŠ »VÕZŠ ‰ á ïÐ “  Ít X ì yˆZ Z (,¹ » \¬vZ6,ë$ZŠ}g ø

Â@* ƒ { ( c* cu‰8 -ggzZ ðÃ{z´ÆCX åVziñ{Š c* iÐ ƒ  nÆ}n8 -gC -ZQ −(, q ™òÐVz„»VÕZŠX V*¶ K¹Å\¬vZ~VÕZŠX 4g eÐy¨ KZ

0 [Z± Ï0 + i ~gø ÂTg „ _(, t¤ /ZXì 㶠KÅ  Ô ** Y ug™ W6,ðMm{

ÅU»¬nÆä3ÃqÌËÔ,™g¨6,| # ‚ÅyZQ ?ì »zg ä ëÃyZ HX CY

Ã^»Ðã‚WÃuZgpë @* ñ¯!âgzZ !$ZŠá Zzt ‚ä\¬vZX ¶]gz¢ / ¦ Ù ?ì HÐè%KZ ä뼃 C  tHXnY# OÃuZgp @* ñ¯} ha$ZŠÔgzZ

ÅÅÛ{ LZÐ wqy!* i °» „ $ZŠ}g ø ÂnÆîJ - 7

gzZ OgŠ c* ÌÃÛ{ LZ ñƒ D VQ {Z +ÃÐ VÕZŠ yZ ël»X ìg™y´Z » ~¤ / X ,™ZŠ Z]»kZ

:,™g¨6,(Material) }Š â ÆVÕZŠ ?ì Š Hƒ sp~ VÕZŠŠ lŠp“  Í »ì H

, Z ä Û{X êŠ ^»Ãy!* i ~gø  @* ƒ Jb§ÅìßgzZ Y: ç à Z½  @* ƒ x3, t¤ /Z Å]gŠ~VÕZŠ nÆVß Zz=X å+F, VziñnÆx »{gÃèì H[NZ »}Š â X V*¶ KãZzÇ!*

:(Tongue)y* !i , ZtXì Š HHíZ m, eÐ ]g '¹&Xìzq -Z »x Âﻄ¹y!* i D 3** 3gzZyZgzŠÆ%1Xì ¢ A &Å (Taste)BZ f~Tì ˆð¯Ð“ Í

pì ¹yxgŠÆVÕZŠ o¢gzZ !Ð ~!~(,(Automatically) Š lŠpt ñƒ ú: ~ ²** 3 @* ì Çr ( [°) ã0* 6,Z½._Æ]gz¢X CW7nÆVÕZŠ


23

, Z ._Æ]gz¢ÐZXn Y# Oˆ @* ì  wOŠ QOŠ Z6,VÕZŠÃä3gzZ ñY HX @* ƒ7ÂiÐ ã‚WâZŠz!* ÆäƒgZEgzZx3, ì Š Hc* ¯ Ð(Material)}Š â

n}g øh + á Â} 7, ** XÐVÕZŠÐZŠp…¤ /Z ?7?Š ~(, ¹Å~vg »Å]gŠt Å  ä ëLñƒ D 3 ** 3gzZ ñƒ D™W HX ñYƒÂÌ** 3ˆq -Z ?eÎ~}g !* ÆÚkZ

:(Breathing)8 ¢÷‚  ~g {0 ƒ + iëX ŠñV*¶ KãZzgzZ ~(, ¹ÅvZ~x ÂÆh e÷‚

Ï0 + i… ÂñYug¤ /Z−F, ÅTì q~gz¢+Z ZƒX ÆZƒgzZ÷‚ ` Z{Š c* iÐ

ˆ Åyi Z Âë ÂñY:g0 ä +Z Zƒ ªìgÈ ÷‚ Zg ø 4q -Z¤ /ZX N Y 7,äðŠB; Ð

X D Y%눲„¼nZgzZì * @Yƒ(Dead){Š%r â ŠˆÆ4&ÐzŠÔ

IZ Ug ¯ñƒ D™Ø{ å»— ì 㶠KãZz +Z Å]gŠà ** Å÷‚ :à * * Å÷‚

kZÔìk , /** ¦ ð•ZbZ

Û ÚÅ ZƒnÆÏ0 + i ~gøèa Xì îŠ àJ -[gÃ]ù

~Š ã CkZX Ù:ÈÃ5gÆZƒ™ïë !* ,g Z-Š ÅkZ @* ¶ce ãƒJâZ à ** tn

~gø  @* Y c* ¯ Ð (Material) }Š â Jb§ÅìßÐZ¤ /Z ñƒ D™ Zg7 Ã]gz¢ E A-#G6, Æä™ Zg7 Ã]gz¢kZ¤ /ZgzZ M h: hñõF zZÔN !* N ZŠÐZëSg ~š /Z S¦yŠ¤ / X CYƒÈà * *tñƒD hñyŠ¤ /Â* @Yc* ¯x3, n

kZ ä T6,~¤ /Å+4Å \¬vZ N Y y!* Û X CYƒx ÓÏ0 Œ + i ~g ø V-

Æ~A~™g ZE X Ã~g7 'gz¢VâzŠ {gÃè HíZ m, e b§kZÐ ]g '¹Ãà ** zzÅE HwEZ (Z {Š â gzZnƒÐã‚WÌ• wÅyŠ¤ / @* ZhГ  ÍÃ]† X ñYÁŠ lŠp Ug ¯ÂƒÌÈÐ


24

?ì ¹!* öRÅ—6, \¬zug nvZ ḦÆÚ Š 㶠KãZzâZ !¹‚x H

Šp…¤ /ZÔìg WŠ lŠp ÷‚t?ì 4Š¿ðûy¨ KZ~ä¯ Ãà ** Å÷‚kZ H gzZg ZŠÎâ

Û »  … HX Ã{g: {0 + i {Š c* iÐ yŠ q -Z ëh + á ÂñY7,¢ 8÷‚

?X«?t…äTce** ƒ7g Z ¦ / ] @* Ynˆ» ä3Z # X ì ( F†3 Z ) èE½˜eŠñ6,c ZgÎÆŒ ãK ¶gzZ qZ Ð6, zZÆkZˆ4 ÔñY¤ / :~à ** Å÷‚ˆ @* ì ꊙÈÃà ** Å÷‚ Ug ¯tÂì {@xä\WXnY1÷‚ @* ì* @YÁUg ¯tÂì * @Ys§Å}nZƒ(Slip) Ø Ôì @* Yƒg ZØŠ H ¢ 8÷‚ ÂN Y− ~ à ** Å÷‚]Zg fÆä3]‡zZ ‰Ô ǃ H

ˆ Zg7¤ /Z vÎÔ Ï ñYƒ µZz ]ñ‰ì @* ƒ kCV- gzZì @* Wò ã0* Ð V\W ?ǃH ÂñY¤ / ~à ** Å÷‚

ãZôÅkZgzZ ðÃc* D™ÈgzZ sÅÐè%KZŠpëýeÆc ZgÎkZ H

gzZ%ÅÐ è%KZÐZ ë¤ /Z ? M h{g {0 + ië ÂñY 7,** ™Šp…x »t HXì ;g™ ÃÚxkZ Å÷‚gzZ Zƒ ä ë HX M hƒgŠ ‡ù6,ä¯ ÐZ Â7gŠ ‡6,ä™È 0g ZŠÎâ

Û nZ NÑyZZ6,[g kZ N W ?eÎL0ÆÛ{ LZ ñƒ D™wEZ

X õŠzÃ\WgzZ HðÃVzyZäTX ,™ZŠ Z]»kZgzZN Y

:( Lungs)} µ E /Í7V1g Z~Ÿ}g øXì Cƒï (Cells) õG á ~ypxWV˜ì x £{zt /Í7EC Ù gzZ s ïC Ù !* iŠ âZgzZg0 +Z÷‚iŠ 23000 : ZizgëXì ]gz¢Å (O)xWÃõG

Å Zƒ [g Z 3.6 ãŒ Û ~ VzµÆ ]gz¢X ì ;gƒŠ lŠp M Y DÎx »t gzZ 

(Tennis ^gÃ9 (Area)Kg » y Z Â ñY c* w 6,Rg Zû ¤ /Z ÃX N ¯ V¼


25

Ð Zƒ ÂCY ð¯ :Ði§{gÃè | # ‚ÅVzµ¤ /ZXì á C', Z',Æ^ ,‚ÆCourt) X Lg: exg{0 + i Zg øgzZ $ Ë ƒ:ï á ~ypxW

H ?ì Š Hƒsp~ V2Å ZƒŠñ~ VzµŠ lŠp“  Í »Ÿ}g ø H

Æ\Wä Tt ‚Æg ÇŠgz6,kZ N Y ÌgzZ NÑyZZQ Â7¤ /Z ?ì e** ƒ (Z X Zƒexg {0 + i »\WgzZ HíZ m, eÃVzµ

:( Sound)i ZzW

Г  ÍÆ \Wä \¬vZ Xì Cƒ ]gz¢Ål¬g Z nÆä™ Za i ZzW

M h™]!* Ð}uzŠq -Zëª z$ +ÅTÅ Za i ZzWÅ (Good Quality)g £iZ Xì ã ¶ KÅ\¬vZ 3gt

Û ~i ZzWÅ]gúgzZŠ%X :(Hearing)7 ú

Z”Ð y»,ØÅi ZzW @* ~Š ]gßm{ÃVâ »X ñ¯ y»nÆG gÆi ZzW

Ð T c* ¯ {Š6,~ y»nÆG g i ZzWX N Y s§Åy» ñO ÅäƒxOŠ ZOŠ Z™

Åi ZzWˆÆäƒ (Process) k , +¿~ r â Š l¬g Zt X C™Za l¬g Z™ Z”,Ø 5 E 4& r

ÛC Ù ~cXì á C=g f »® ) ÅTM hÍÃi ZzWkZsÜy»}g øÔìŠñögG E E 4& 4& ögG r

Û ¹!* gzZ Dƒkˆ{Š c* i¹ y»}g ø¤ /ZXƒ~(20-20000) KHz ögG r

Û ~ cgzZ {)z wŠ Y ¡ IZÆg0 +ZÆŸLZ ë X * @YƒÂxg {0 + i Zg ø ÂM h ÍÌÃ

ã0* ì +Z| # ‚ÅVâ »X * @YƒwõZg øÂDƒìg͉ Ü zC Ù ,i ZzWVÅÑŠñ Vâ »Š lŠp“  Í »Ÿ}gø HX Yƒ74ZŠÐ ã‚Wg0 +ZÆy» ã0* ÌÐ ä.~

X D Yƒg ZŠÎâ

Û z.Æá Zzä¯LZ Â!Îë¤ /Z ?åYƒsp~


26

:É, k¦Å}n ÔwŠ Ô r â Š Ô ì ;gƒ sp~ Y ¡ IZ Z“  Í lgz6,yZgzŠ ~ ù Æ Vâ

ä Vzg ¸ZÆ “  ÍyxgŠÆ ‹ ,âÐ ,v0* X „g 0 {)z PWÔ®Ô}Š¤ /

DÈ~}nÃÕwV" ä Xì à wJ e]gßÅ}n]gzpÆy¨ KZ gzZ CgzpÅ}n X Q7wV~ t‘gzZ ËÅ Tì Å ~gqÅ lÝ, Z ñƒ

Xì ã ¶ K~(, ¹Å~vg »ÅvZ ** ƒZÐ}uzŠq -Z {n»y¨ KZC Ù


27

~ Vâ ¨ KZ V1g Zpì åâ gzZ ~h^Ô. $ƒzŠ Ôy»zŠ Ô @WzŠ QQ6,}nÆy¨ KZC Ù ~ :W~gø {n ¸ X ǃgz¢t

Û ¼:¼ Ô Dƒ 7‰q -Z6,gîåy¨ KZzŠ ÌðÃ

:ZƒŠ á g Z :c* â Û ™f »^z¯+4Å}nÆy¨ KZä\¬vZXì ̯ ) !* »| #Ù äô ³nû Öø]ôæø Üû Òö…ø çø ‘ö àøŠøuû^ø³³Êø Üû ³Òö…ø ç$ ³‘øæø Ðùô ³vø³Öû^³³eô šø…û Ÿø û]æø lôçF³ÛF³Š$ Ö] Ðø³×ø³ìø™

( 3X e $WÔ 64:0•Z ) —o†nû ’ôÛøÖû]

ä ÏZ ÔB‚Æ( Ñ) hÃ}igzZ Vâ Wä kZì Hð L L :À, F óì ó ** Y™^ß»s§ÅÏZgzZN ¯ hZ¹gzZN ¯'gß~g v ãZz™g ¦ / ÐV=pZÁ{nZ¾™g¨~VªŠñ6, ÔÔ y¨ KZ} Z

?ì YƒŠ lŠpGÆË%x » Z (, ÚZ HXì @* ƒ

:(Eyes)@W ñO Å äY ~ ,ÅV\WX < £ iŠ 12000 ã½: ZizgÃV\WKZ ë Ç!* Г  Íx ¬ q{ëâZg0 +ZÆ“  Í ã¨ KZ HB™wZθ sÜÐ \WLZ "NÅTÔƒE° » b§Åj~ TÔƒ Z 5F Å Vã ÔVƒ CƒÈ gzZ tŠ Š lŠpV G é5ÒG

~g Zl{Š c* i ù ât ¤ /Z Ô Ã$Ð ¥ / g V— s @* ƒ ` Zy Z » ù â Ænm{ nÆ• w

ÁÐ ]gz¢¤ /ZgzZ} 7,** ™s ™ÐZ ‰ Ü zC Ù …gzZìg c ã0* Ü zC ‰ Ù ÐçW ƒ `g { Õ  Z 4, ÅV\WQX ñY š /ZçWgzZ Ù: • wV— sÅçWÅ\W ƒ `g {~g Zl

$Ð äƒ ù Ÿ~ ]gßÅ^a @*3g ~ Vð¥ /Æ ~A (pô7Z ñƒ Ù Š

H »\W Â} 7,bŠ• wŠpÃ\W¤ /ZÃVãÅçW ?ìg™wzNŠp\WÃïZúyZ H

;gƒŠ lŠp¼ ƒ  tì YY Hù yát Â7gŠ ‡Ð Šp6,Vzq yZ ë¤ /Z ?ǃ wq


28

~ ~g ZŠÎâ

Û mZgz¢gzZ D™gŠÅVzÅ kZ ë Â @* ƒ ¢6, …¤ /Z Xì

X D™¬Ï0 + i

!ãK ¶ãZzqZ8 ?Šh +Š F, Þ ‡** . 6,ŠzÆvZì 㶠KãZz +Z Å \ ¬vZ 8 ÂñY Hg¨¤ /Z

$Œ d Û Xì ÎX D Y ñÎ ( Glasses)jÆ Zµ Z µ Z c ÃÅgzŠ c* ( Glasses)аÆi ZyZ¾ ðä /ZXì * @Y Hg »Ð j§m{~V0

WŠ lŠpñ¯ ~V0% }vßÔ7¦ / Ù ?Ç}™¢ðà H  ?.......ìg Y ‘ C ñY H0Æ ( Lense)аkZ wZθ¤ /Z [ZXì e* *t Ôì YƒùtÐ VâzŠÃÅgzŠgzZ d $Œ Û Ôì 4k HFÐ Vΰ¦¡yZ Ôì Šñ~çW5 WЬ

™x »ÐÌ gzZ äic Š lŠpt ë ëÔ D Y 3ðŠ ëVŒ Â?.......ì @*

qÏZp@* ™7tÓ WŠ lŠpÆq²¦¡q -ZÔ6, ŸÆy¨ KZì k\ZXì Š H0

~V\W~g ø=ZsÜHXì ꊙg ïZ »Û{Æ ( Better Quality)^dZ Å

** gzZ à ßZ " ë¤ /Z :X ’ e ** ƒq -Z ÂwßZ ?......@* W7ÃÑZz ä¯ ÃаŠñ ° » c ä™ðÉgJ -Û{}g ø …8t ÂBx »Ð s »ZgzZ ðC™hgà °»Z ( }W )X}Š=ÂÅä™tÃðC…\¬vZXì

:(Skelton)çJ e »V-A yZXì ã!* $~(,XÅ]gŠçJ e »V-A ~Šz}g ø Hg¨ä ë L

" ë Â'ƒ: V* c A¤ /ZX M hQ^Ô M hƒ} 9 M hÖ넪 z$ +ÅV-A

D™x » b§Å8 -U ‰ Çg h((._Æ]gz¢X Tg g eå ™ƒ' X Ù• wÐ ã‚W @* Z h ~ :W™ ¯ Ð |q -g !* ÃVzh yZg0 +ZÆV-A X 


29

ì 3gg Z Œ Û ', (Gap), à  oyxgŠÆVzhXì 㶠KxÅ~¤ /ÅÅ]gŠ

yZ yZgzŠÆ• wXì @* ƒ kCŠgŠh +” ÂñYƒ {Š c* i Z hð, Ãt ¤ /Z ¯ ) !* Æ! Zy ËX (Lubrication) ? Ø = ƒì * @YW6,R™ƒ `g { {Š â »nm{Ð yZ Âì @* 7,î !* Š6,Vzh

‰]ÑWñƒ ¶Ð VÂJŠ o¢YÜìßX Ã$Ð ¥ / g ht @* nÆä™ Za ² L ì @* 7,** ™sp7Z Ô D Y øŸ ˆ w‚zŠ w‚Ð wEZ {)z (Bearings)8 -Û + i ~g7 hÆy¨ KZp k',g ZD Ù g ZD Ù ,/Åx Z ¸Z— ‚X Tg ºJ -w‚ 80-70 Ï0

‰ ñ¯ o¢ãZ hgzZ V* c At X I~Š ¯ ._Æ]gz¢éZ V* c A éZ Ô‰Z +ZiÐ

VQÐ ã‚W~g1 ÅððJh Z v߉Ôì YVQú1 Á½~g ¸ ª z$ +ÅyZ y¨ KZ X f e

wdZ Z Å Za V* c A 206 Å # Ö Zä \¬vZ ~ Ÿ}g ø

/ZX Vƒ ˆ0Š lŠpV* ¤ c At ~Ÿ}g øyZgzŠÆ%~g øì etHîŠx Zu ?º7VY6, 5gÆkZëQÂð¯ä\¬vZtD™të

:B;}g ø 5yƒ%ÆVð;LZ nÆä™x »+F, {ë™áÐ Vñ»y‚Wë

~!~(,VÄ _ZgzZB; Xì „ª z$ +ÅVð; yZ {)z rÔ ** ñY âZ ÔÜZ e§ JŠ~ ðÎX

ÐB;ë ÂeXì @* ™ ZŠ Zg ZŠ™ëZ¹gzZì @* Q6, VèZƒ  VùZX $ Ë ™• wÐ

._Æ ]gz¢~g ø X B¯³˜n Æ î X Ð ÔŠ ì e X n Æ Å W ã0* B¯ g ŒZK M F, gzZŠ Z®ÅVèZì ~Š™" $U* Ì]!* t ä b‚X ð¯ ~(,KgVÄ _Z

h¯: ]gß4ÐkZ Ì™ïD¬Æy˜*ŠX ¶: e]gßgzZ ðÃ4Ð kZgzZì M

~(,~(,Ô ðƒÐ Vð; yZ ¹F, ~g ‚Å *ŠX D Y ñ¯ 6,i§ÏZ Ì^1g n ÏZ¸


30

o** 6,Vzu~y WÆVèZX µ„Ð Vð; yZ ÁÂgzZiR, ÛÔ ÔXvÔ 'g q »“  ÍÔVƒÌ¯ ) !* » CgzpgzZnƒë Z

Û ï¢yZgzŠÆäñÃVzq @* ñ Î

Xì ã ¶ K~(, ¹Å]gŠxg ä 3C Ù !* »yZgzZ ** ƒsp~Vï**

ì CgzZƒ: ÂiB; Ð äVZ äñÃVzq @* ì o¢“  Í » Rãzg0 +Z ÅVð;

ãzÛ¤ /Z Ôì x3,  Í eZ n kZ å ** “ ƒwEZ Á¹èa ä¢ ãzÛ Xƒ Cgzp @* ~gâ YgzZ y¨ KZX D Yƒ ÂiB; Ð äñ äVQÃY âZ  Cƒ¢ ãzg0 +Z b§Å¢

: ~Š Zi WÅVð; ÃVzgâ Y²KŠ Zi WB; gzZ H Z96,Vî 0* ŸZg7»y¨ KZÔì t

Û »Vð;

ÂCƒ ~Š Zi WÅVð; ÃyZ¤ /Zì ~ Vzgâ Y‰ Ü ¤ Î:¤ / z â }g ø {z n ÏZ ~Š

KZ Xì H1‡ÃVzgâ YÆÕä V-X D W:Ã~*Šy¨

X 7!Î6, VÍßyZì k\Z ?ì Š H0Š lŠpñ¯ÆË%¼ƒ  tH ! vÎ

ƒ# Ö sŸZg7Zgø¤ /ZX D™7~g Z ¦ / ]ÅkZ ñƒ D™wEZÃÚkZ Å  {z´Æ c* ì c* ¯ ŠpäëÃVð; yZ HX D Yƒ'" Ä ë ÂVƒ:B; gzZ

ÐÛ{}g ø…B;}g øÂ,™êÐs »ZgzZvÎë¤ /ZXì HðägzZ Ë

X °»nÆä™Za ¢6, kZgzZäZ™sg ”


31

:(Foot)Vî * 0

ÆŸ}g7 @* ì c* ¯J½»Vî 0* X ì g ‚ á Z (, ¹»ðÅ]gŠVî 0* Zg ø

Z ~g øXƒVziñnƽgzZn™“  ZŠ', Ãyiz kZXì 㶠K~(, ¹Å  Sl, ñY:¤ / úƒZ96,VùN* zŠ Z # y¨ KZ @* ** ƒñ (,Ãúq -ZV*¶ KzŠ Å]gŠ~ Zg ø \¬vZ¤ /ZX å ** 7,6,ÏZ yiz {Š c* ièY ** ƒJ{Š c* iÚÅVî 0* ¹!* eZ ã ¶ K~uzŠgzZ

,c* ¯ h o¢„B‚ÆVî 0* X D Y¤ /Â0QÔ M h: ^ë ÂD ¯ : Vî 0* Vziñ(Z

kZŠ lŠpV* c AgzZ“  Í c* ?ì 1¯ Špäë6,i§kZÐZ HX ñƒ. Þ ‡Æ½ëª z$ + ?ˆƒsp~]gß

?ì eC · Z¡öZa ~g øH XŠ q ¹· Z ¡ðà öZa ~g ø σ _ƒ g DW |t 6,\W G

bÑŠ {Š™™f X ‰ G Za Æ"µŒdÎËëÉ 7(By Chance) ¹· Zì &{zgzZ ì c* ¯ ä á Zz ‚f ŠzöÑ Ë… c* W7¢Ãˤ /Z ÌÐ X ,™±5ë›sf `gŠ]‡gŠñ]** kZÆöZa㨠KZÐ]U* Šq

(Protein)”z6 , gzZì (Cell)3x ** »VAZyZ ðƒÐVAZXy~gø

VM †³fÛ³Þ

gzZXz>** ÔxWÔXzgà; Ô0g » :ÜÁX 5 ~ Tì zb ëZ »3kZ 5Åâ )ã ‚ q Š Z® Å ( VZ ) C Ù Z Æ ÜÁyZ ~( w ðG3½G -Z Æ ”z6,X ï á

Xì Cƒ~VÅÑ

-Z Æ ”z6,ä (Frank Allen) ›Z i

Û ¹· Z Æ (Molecule) ?‚ q X G~ .Z ò}t™ Î[ˆ»]** kZÆäƒúÐ)g fÆ]U* Šq

X 5 {™P¤ /Z ~ (Elements) ÜÁ X 92 ñƒ} 7,Ð v +F, " ~ }i

(i)


32

ÐÚm{q -ZgzZN YD™\5ð6g ZzŸ)g fÆ]U* Š q ¹· ZÜÁ W Æ ã ‚q -Z Æ ”z6, ª Xì Ç  1:10160 ÚÅ ykZ Æ “ ?‚ » ”z6,ÂN Y D ¯ ]·% ZgzZ ~ :WÜÁt û% 10160 XìiŠq -ZykZ »“ W(Molecule)

ã ‚Æ”z6, ì C™" $U* $ Ë W7Ì~g Ñ}g øì ¶g ~(,âZ 10160 :^â WŠ lŠpÆ Xì', Z', Æ[g Zq -Z 109X 7ykZ ðû“ Hc* Š Î [ˆ »]gz¢Åg Zl~Š â ÅY âZ à Zz äƒwEZ~ \5 ð6 {™P

(ii)

X h{Š c* ik HÄÑ10Ðg Zl~Š â Å]Ñ» ~g7{zÂ

]U* Š q ¹· Z ~Š Z®{™Pä(Charles Ugene Gay) Д- Ög e w‚ 10243 ~ kZì c* Î [ ˆ »‰ Ü zg »gŠ nÆã ‚q -ZÆ”z6,Ð 0]Ñ» ~(,k HVzhz™Ð ]Ñ» ~g ø~kZì ‰ Ü z Ú ZtX DƒsÜ Ì=²sît Xì c* Î w‚[gZ 13.7 { i Z0 +Z »/Å]Ñ» ä b‚Xì $ Ë Ç!* n Æ äÑ ~ Šz C · Z à (Molecule) ã ‚Æ ”z6,/£q -Z Xì °» ** (Quoted by: Addemerdash A. Surhan in "Allah yatajall fi'vasr Al-,ilm", Buirut)

!Bx »Ð]ùgzZvÎ

/Í7E[gZ 60 ㌠}uzŠ FgzZ ”z6,~X Dƒ (Cells) õG Û ~ a {G Ziâ E /Í7 x Ót gzZ Dƒã ‚Æ ]·% D Yƒg »~á²¾Æ { â 9 sÜ (Cells) õG /Í7Et ~ V” Æ ]‡‘vŠ V1g Z gzZ V” 㨠õG KZ VÅÑ á Zz äƒ Za ~ *Š X 


33

?ì e** ƒ(Z H ?ìg0Š lŠpÐ]U* Š q¹· Z¡H (Cells)

}g7 Ð t · Z ¡q HÜ (Zygote)` xZW Õ @㨠KZì et H VN †fÛÞ

{Š™gHgzZ Vƒ Y ¡ IZ +F, +] h .gzZ {ë ð•Z ~ T ñYƒ sp~ y¨ KZ }Š â gzZì Š H0Š lŠp“  Í Zg ø HX Vƒ ïŠx Zux »ZÆ"µ

Ô}Š¤ /Ô{nÔr â Š ÔwŠ Ô®Ô. $ƒÔu** Ôy!* iÔ VÕZŠ ÔìÔVß !* ÔV\WŠ lŠpä

ÅBZ f~“  ÍÆy!* i H ?ì à™g(Z ^Å{)z V-A gzZ Vâ »Ô Vî 0* ÔB; ?ì ˆƒZaŠ lŠp¢ A&

kZgzZiZ%Æ%Åy¨ KZ HX D™7~È0* Åyâ ‡gzZÆŸË]U* Š q ¹· Z VO †fÛÞ :?‰ 0ùŠ lŠptñ¯ÆË%Â7¤ /Z ?g »"gzZ‚Ÿ" Y ¡ IZÆ

Ô@W~g ø : Y ¡ IZ 㨠KZ +4á Zz ¶Šx ZuwdZ ë Z e $.gzZ {ë ð•Z

Ô } µÔ®Ô {nÔ}Š¤ /ÔwŠ Ô4N* ÔVî 0* ÔB; Ô u** Ôy » Ô $ZŠ Ô. $ƒ Ô {n

…ì ;g}Š „ZÍÅ|DkZ™g å g å Ð wqy!* iŠz Zg7 Zgø ....w!* X 7q -ÑðûTì  q -ZsÜgzZsÜ{zgzZì c* ¯ äË

(Chain Reactions)

VÎEÆ(Amino Acids) ó óŒZ Z L L”z6,VP †fÛÞ

Ðj§gzZK M F, m{ »VÎkZ nÆ“ WÆ”z6, gzZD W~ŠzÐ

Ï0 + itÂN YƒŠë !* Ði§ßt¤ /ZXì ïq »ÌZ {Š c* i¹** ™\5ë !* G-4É (J.B. çE¡ GX ! X ZWz6 ,X D Y 0C Ù i $ñO Å“ W=gf » Y ’ Å V17Ô V1g ZÃVÎÆ ”z6,Ð {Š ‚q -Zì c* Î [ˆä Leathes)

 z6,q -Z ]** kZ x Ó t ì e**tgzZ ì YY H Š Ð Vh§ X N YƒŠÐt · Z¡nÆäÑ~Šzà (Molecule)?‚


34

ãkZ ä b‚nÆKÃïZúá Zz äƒk , +q ¸z)g fÆ ]U* 5 Š q ¹· Z ~gz¢ 'nƃ  ë&ì H7 (Theory of Probability) tà Dg â +™ ë VŒ X $ Ë Y Å yÒ BV F n Æ KÐZ Xì ykZ Ð wVûx ¬ gzZ y‚W{Š™yÒ Å (A. C ressy Morri son ) X Bà (Probability)

X N Y ñŠÉi Æ(1,2,3,.....10) J -kŠÐ q -Z6,XN Y nn 10 ¤ /Z :wV % ïÐ Ù A g ZzK M F, -kŠÐ q J -Z 7Z[ZX ñY c* Š hb§hZ™wZ e~ Ù A 7Z wZ e~Ù A {g !* zŠnˆÆ% ïiŠC Ù gzZN Yá ïX X X ÔnzŠQÔöq -Z¬nÆ X N YñŠ

-ZÐ ~ kŠ ñYW~B; „g !* q «öÑZz 1 (Probability) ykZt

ªìiŠq -ZsÜykZ »å 3ÆöÆ1 ÂñYÑïöq -Zq -Zû%X 10¤ /Z ªì

Ù !* C ÐK M F, öÑZz2 gzZ 1 tXì ykZ »•B; Æ\Wö» 1 û%q -ZsÜ

òK M n!* 3gzZ 2,1 t Xì q -Z Ð ~ Î (10x10=100) ykZ » kZ ñWò M n!* K n x ÓJ -kŠÐ q -ZykZtJ -VŒXì q -ZÐ~g ZD Ù ykZ »kZN W

kŠÆkŠû%[gZ 10 ¤ /Zìt È »Tìg !* -Z sÜ~[g Z kŠ N YW~B; q X ìC Ù !* nK M n!* -kŠÐq J -Zì ykZ »]!* kZû%q -ZsÜÂN Yá ïn µw‚500ã½ÂñYHÚx »t»% ïn¤ /Zì ¶g~(, âZ[g Z 10

XN Y

VHçÞ

(“ WÆ”z6, )x »t ._Æ(Le Comte Dn Nauy) ñZâzeU »á VQ †fÛÞ

~gâ )w‚1082Ýzg~TƒZ (, Ú Z {], ZŠ »Tì ]gz¢Åݬ, Zq -ZnÆ


35

¹ Ð ]Ñ» {ŠñKgt Xn™ ( gˆ)g 0* à ( º´) ݬ kZÆ™^ ( w‚

Xì CYVJ -ë~w‚~gâ PÝzgÅVK+F, ê~g øèYì {Š c* i

~3 b§ÏZ X 7ŠñÏ0 + i ~ Tì Ú ð6 q -Z ›z6,Šp]Z & +Q VR †fÛÞ Š lŠp]gZwÅÏ0 + i~Y Z b Z yZX 7Ï0 + iÌ~]·%FvŠá Zz äYñ0* b‚ ?‰ 0ù ]·%vŠ V1g Z {z´Æ”z6,~Ÿã¨ KZ ?ˆƒ Za ù

?ÏnƒùäÂÅäƒZa Ï0 + i~yZ ÂX m™7äÂÅ“ WÆY Z b ZyZ Â

*ŠÝ¬Šz!* nZDg Z ¦ / ~wj â }ƒ0 +Z { â X 9 ë%ÈZgzŠ~ùÆVâ VS †fÛÞ ðZƒ ñƒ Tg ~ wj â ! WÔ k +@W ~g ø n Æ äg Z ¦ /x c* Z ×zgÆ 9 ñƒTg~wj â È~V ðG3Ò£E Ô ‘ W} µY ¡ IZÆh e÷‚~wj â

lgz6,Šz!* nZ ‘ W {)z zi !* gzZ 4N* n Æ äQ½ ~ wj â Š Zi W

lgz6,~wj â ÈÆ} & +Z b§ÏZX ¶7]gz¢ÅVzqyZ~ wj â á Zz

ÆnkZX ñÎ6,VziñnÆäh Z~ wj â Š Zi WÃV”ÆVz0 + 6,á Zz ä0* &Ôì H Za äûzlË…ì [ZgzZ ðÃZÎnZ H » ë›Ð ¹ |0Z ]ª ãZz kZ HXì DZg7 Zg7 »]c* gz¢x Óň~g ø öZa ÈZgzŠ

LZ |q -Zt sÜ ?ì c* ¯ ä  …ì eäÂgzZ ðÃZÎnZ Å 0Ð ë›Î ãZ ë Z6,ëì k\Z Xì °» nÆ äÑ yZZ ï»6,[g E X 7e** ™i Z0 +ZÃð½58E B™Ù7 »p ÖZ ¡c*?ì : YZ ðÃt H ?7|t H J 7,ä \W¼t ?7|tH /Z X M ¤ h™7g ïZ »yZpM h™ÈÂ@WëÐë›yZX 7¦ / Ù¦ C / Ù ?좋 C

** CZ:Ã5gÆkZ ÌQ Âì c* ¯ „ ä …gzZì |tD™t\W


36

äg Z ¦ /._ÆY AÅ\¬vZÃÏ0 + i KZ Ug ¯ñƒD™tÃ|kZN WX @* W7™ Xì $ Ë ƒ»Ì‰ Ü zËút,™:k , Š~ŸkZgzZ,™x ³¢»

** ¯?Š ÅhÃðãK ¨Z »]Ñ»Û{ \Wσ_ƒ„ Ç Wgz¢Ð%ZkZˆÆäƒ/Zz~gz¢¼ 0Æ]Z f KZÃ\W 7g¨0LZ ëèa X ñY 0 ñ¯ Æ Ë%Š lŠp 7q {g » ** gzZHðÊz »

Špq -Z {zì @* ™wì ¸6,gîòÀy¨ KZ X Tg …¸Ð Û{ LZ n kZ D™

% ïÐêkZÃy¨ KZä\¬vZXì Š HƒZa Š lŠpÆx Â(Automatic)g » GG3G ©Å{KZgzZ :c* â

Û ‰ì ~Š]úŠ Å', + D Ãy¨ KZnÆä™zás§Å ï ( 35:$ eWÔ 52:g ´Z ) —oáøçû Ïö×ô íFÖû] Üöaö Ýû]ø ðõ oûAø †ônû Æø àûÚô ]çû Ïö×ô ìö Ýû]ø™

( Ã\WLZ )tc* ?‰ƒZa Š lŠpÆ( á Zz ä™Za ) Ë%tH L L:À, F ó ó?á Zzä™ZaŠp

ø çû ×øÊø ÜûÓößFÏû×øìø àövûÞø™ ( 57:$ eWÔ 56:§Zß Z ) — oáøçû Îö‚ôù’øiö Ÿ

:c* â

Û (q -Z

F 7& ¤ ( Å |kZ ) VY ?Q ì H Za à  ?„ ä ëL L :À, ó ó?D™

:HwZÎh +' × Ðy¨ KZ ( 58-59:e $WÔ 56:§Zß Z ) —áøçû Ïö×ô íFÖû] àövûÞø Ýû]ø üä?Þøçû Ïö×öíûiø Üû jöÞû]ø ðø o áøçû ßöÛûiö ^Ú$ Üûjömû]ø†ø Êø]ø™

»„ ë c* ƒ D ¯ ? ( y¨ KZ ) » kZ Hƒ D ] ?{¢ î et QL L :À, F ó ó?á Zzä¯ X σ_Á|6,\WÔσ_ƒ‚gz¢yT¼ Å]Z f KZÃ\WìyQ


37

Âì ~V; [Z »Vß ZÎyZ¤ /Z XÐVƒ`™Ýqgz¢„Ç WÐá Zzä¯LZ\W ÅÏ0 + iX ‰ Vë›t J -\W~ Ï0 + iÅ\W,™ZŠ Z]»  Ôƒug IÃ\WQ

Ç¢»% J eÃÏ0 + i._ÆkZgzZKÃ5gÆvZ „ ` W Ug¯ñƒBÔÛ

Û CZ f KZX ,Š™„ ` Wi ¸W »ÒÃg7 ½nÆäCZà 5gÆAÅ  gzZ ,™

X ÇñYƒ‚yjÇ Y ¶ KZÔ,™x ³»äg Z ¦ /Ï0 + i™ƒF, Ñ!* ÐnZ¾Z ( }W )X ñâ

Û ðÉg~g ø 


38

2 [* !

ãK ¶~, (¹Å x?Z:x Z™Y C mZ x Z™Y m CZX 7e** ™i Z0 +ZÃ&ì 㶠KãZz+Z Å\¬vZ6, COŠ kZËgzY m CZ

X ñYƒãZzh @* D™7nÆ„zg¨UPF F6, Ü ZœDÐá ZjÆ ‰

Š Z®MnÆW $Z@ ÅVÍßä \¬vZ :* *ƒ]§( »x Z™ñ C mZ x Ó

.i

Tì " $U* ]!* tÌÐ F, Z ÂgzZì { ZÍÌõg @* X ÇË¥zY m CZ~( Vzg ZD Ù) %N„ Hì e {Ñç{z ð0* m{yZ Ôƒ: VY ZæE lgz6,ä VÍß{h +¦ / ',yZ~ {Ñ ç å ðZŠ »yZÐVÇZ',Šñ~}Ñç X g „6,ðYZå ]ÌÅVÍß nZ%Z $‰ °Ü{°zgzZ ~i !* ÆðŠ Ôd $

Û Ô^ÑÔaÔ$ÔŠÔ;g „ u 0* E ‹{! " öW § ·]|[»wÎg}g \ } ø§{Åg "Z?ŠgXìgatÐ # X 7?Šg'!* P0Æ

Ã\Wvß åi ŸgŠkZÐp Ò¹ÜZgzŠ Zg7!‚ 40¬Ð]ty´Z » # " \W X

çO Š H0Äg»# " \W ( }ÑZ tŠ ¬Z )XÑ äg å ™Èg ZŠ $c* ŠgzZ C :¹ä VÍß ÂŠ HHÉÃ\WˆÆŸÆ} ×°%Z6,ÞÅŠÎZvZ #

( ŠÎÑZÆZ °™f[ * !~g g)X ( 56 , ŸÆyZƒ  ë}Zt)X D ànÚŸ] ]„âE

gzZ ~Š]úŠÃVÍß ¦~ðZŠÆÌ{Ãû%«ä# "\WZ # ˆÆ]ty´Z

X


39

X c* Š[Z ¸ äƒ  Âì wìH0}÷Zg v HwZÎtÐ+¢q ó ó@Š7L]!* gzZ ðÃZÎÆðCäëg0 +Z}g vL L gzZ ðCÅ\W7QèY ïŠÄgk0* Æ\WPâ Z KZ§{Å«™vß X 墻 ~gZÈ c* Š

( 298:mÔ 2X¢ x ÷0Z]§)

T1ƒL Ñ? H7t~ # "·L L:¹äk Q åÔŠ+F, J»\W 61Z ( ~è, F ìY)

X

ó ó&79~jZƒìg™ V?Åq

N* Ñ6, " \WäVrQÔ¸)ZzÐÏ0 # + iÅ\Wg ñá ZzäZ’Ã # " \W

X X

Hƒ§ ZzŠ Y ( vZ f ç )ì ˆÅ=Å\W¸ ë {zÉ å c* Š Î 7x Z²Z » äƒ {)z{)zg ZÎ]»Ôì

4E 5…#ÆTYY17x ** kZ ÌŠz!* Æ¿#h +”èEG »¿, Z Ë~㨠KZ õg @* ~g ‚ »äƒ # "vZwÎgÆ\W Vƒn pg ñZg à ©)âZ~}g!* Æ]§gzZ Ï0 + iÅ Xì ]oZ (, ¹ Æ }g ‚ x Z™Y m CZ VzgZD Ù á Zz äÑ p=~ *Šì et C · Z ¡H ãkZ Å ]c* g Ñ Xƒ : Zƒ U Ð 5g Ð ~ yZ Ìq -Z ðà Vƒ ]§ ( }g ‚ kZQ ÂX 7e¦ / Ù ]!* C t Ð t · Z ¡ Ï}™ê ¸ Ì(Probability)~g¹ Øgt‚LZ7QgzZ å5ä ÃVÍßyZì $ Ë ƒôÂHgzZ ZÎnZ Å|

X „gµ:%nÆVÍßÏ0 + iŃ  yZª z$ +ÅT3g~

»Xå Zƒ Z½Ð VîU, Zx¯ »yZ ñWÑ Ìæ

:E¯Åx¯ÆÑ

ii

Åy Z¸ n pg ]g 'vß~ y.z xEX b§ÏZ X ¶: ]!* Å'Æ Vâ ¨ KZ x ¬ yÒ Å Æ VÍßyZ ¶Cƒ k,Š6,yZ™| (,Ð VÍßx ÓÅ9á Zz äWs§


40

Xì ]o°» »äƒŠ' × ** Ðs§

ã Å]úŠ ~g ZzŠ ZZËgzY m CZá zäÑp=~*Š~Š Z®ÅVzg ZD Ù :Š C

iii

Šã CÅ]úŠ Ń  Šz!* ÆäƒZg ZzŠ ZgzZ äâ iÆyZX ‰ Çs§ÅV¸´Z X HV-äˆyWŒ Û {™E +»T** ¯:ŠqÃgzZ ËZÎÆ ¶6, `~œ / %„q -Z

( 36X $ eW 16Ô :ìZ >gÎ) —lçû Æö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû] æø äø ×# Ö] ]æ‚öfö Âû ] áô]ø Ÿçû÷ ‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖø æø ™

-6,ÅvZ sÜ c* Š ¬¸ÐQÔ 5wÎg~ # Ö QC Ù ä ë ïgzZ L L:À, F ó” ó ÐVzŠq¹!* gzZz™

6, \¬vZ~]gßË: ËÌ[Z {zñÑp= Ý ¡³³ŠÖ] ܳ³³ãn׳³³Â x Z™Y m CZs§Åx Z ¸ZX CZx Ó åt · Z¡tHX {)zð|gzZ ~Š·‰n pgyZZ vZä Ý ¡ŠÖ] Üãn× x Z™Y m X à Z e: s§gzZ ËZÎÆvZŠ ã CÅ]úŠ Ìä q -Z ËÐ ~ VzgZD Ù ?~Š ]úŠ s§Å {zgzZì ðÃÑZz −ÃV−{h +¦ / ',yZ7¼gzZ ZÎÆkZ³»ÏŠñÅ|ãZz kZ {g7%ñÑyZZ6, ˆÆäYƒg DWÆ|kZy¨ KZgÅ~f ðÃXì ñ Z X ( }W ) ñ â

Û «™ÅyZZ}g øgzZ} i ZâЪ zŠ ÅyZZà  ë\¬vZX Y

½îÃ÷ZzX»ÞZ[ Â

7yJZ ~h +Š F, ä\¬vZ nÆyZ D™7tÃäƒÞZ[ÂƈyWŒ Û vß{z x Óä \¬vZ X 7Ð s§ÅvZˆyWŒ Û tì * @Yƒ" $U* t6,ä™k0* &ì H

Xx ÓQ Âì ð¯ äVâ ¨ KZtÔ7[ÂÅvZyWŒ Û ët¤ /Zì H ½Ã÷ZzX :c* â

Û ä\¬vZX B¯[Âq -ZÅ bSZ™ï÷Zz çû Öø æø ä´ ×ô %ûÛôeô áøçû iö^ûmø Ÿø áô!†û ÏöÖû] ]„øâF Øô%ûÛôeô ]çû iö^û$m áû]ø o×5 Âø à% rôÖû] æø ‹öÞûŸô û] kôÃø Ûøjøqû] àô³òô ³Ö$ Øû³Îö™ ( 88:$ eW 17:LZuZµ) —†nû ãô¾ø ˜ õ Ãû fø Öô Üû ãö –öÃû eø áø^Òø


41

ÂN Yƒ¦6, äÑéÅyWŒ Û XgzZy¨ KZx Ó¤ /Z £Š â

Û !" #Ñ} Z L L :À, F ó óN Y0Ìg ÇŠæÆ}uzŠq -Z~:W{zp¤ /Z M hÑ7éÅkZ {z

:c* â

Û Ô c* Š™y‚Wh +' × Ã ½kZ ðø 9‚øãø Aö ]çû Âö Vû ] æø ä´×ô %ûÚôù àûÚôù éõ …ø çû Šöeô ]çû iö^ûÊø ^Þø‚ôfû Âø o×FÂø ^ßøÖûˆ$ Þø ^Û$ Úôù gõ³mû…ø oû³Êô Üû ³jößû³Òö áû]ô æø ™ oûjô Ö$] …ø ^ß$Ö] ]çÏöi$^Êø ]çû ×öÃø Ëûiø àûÖø æø ]çû ×öÃø ³Ëû³iø Üû³$Ö áû^ô ³Êø o àønû Îô ‚ô‘F Üû jößûÒö áû]ô äô ×# Ö] áôæû Vö àû³Úôù Üû ³Òö ( 23-24:$ eWÔ 2:{ÂZ ) —àømû†ôËô ÓF×ûÖô lû‚$ Âô ]ö éö…ø ^røvôÖû] æø Œö^ß$Ö] ^âø Vö çû Îöæø

kZ Âì Åwi ** 6,}È LZ ä ë[ ~ kZì —»¤ /Z L L :À, F ?¤ /ZQXƒF ?¤ /ZÃV¹‚LZx ÓZÎÆvZßš gzZ î ѯ „ >gÎq -Z ðÃÜ ßgzZ y¨ KZ ïgZ »TÐ v WkZzg eQ ÂÐj™: ¦ / Ù ?gzZj™: x »t C óì ó ˆÅg »nÆVz

Û »{zgzZ mZ y¨ KZ ðÄ:gzZ H7ä 'ËJ - ` W~ 㨠KZ õg @* ì òúŠ 0Z ]ªq -Zt

èYXnÉ: y¨ KZgzZ ðÃéëÆT}ŠÉk , ’+Z t‘ðÃ7„ eÔì Y™]P`  ** ƒ:gŠ ‡6, kZ »t‘ËÌŠ !* ÆäYg ¦ /k', g ZD Ù | l, eX Y™7ðx¯ (Z‚f 㨠KZ Ð(Unlimited Origin)ÈŠzöÑtXì x¯ 㨠KZ)q -Ztì ]oãZz »]!* kZ

X 7]!* Å'Æt‘bŠ[Z »Tp ÖZ ñƒ†

ãWŒ Û kZ ä VÍß FÐ~ yZ Ô¸ D™õ6,ãZŠ y!* igzZ s # bKZ [²

ÉÄq -Z~[Z•ZÔ åg~®Äg0e‰Ô ÅÒÃÅä™" $U* ßÃ} úŠ

$Œ d Û ÆÄkZ™É]gÎq -Z ňyWŒ Û ä y›Ë6,TÅVZ m, zW6,S -M Æ~™

Ët VQg å gzZ Zƒ W, O6,gîà ©) {z Â~ 7,6,]gÎkZ Z # ÃÅeX ~Š™VZ m, zW : ŠÉp ÖZt nÆ]gÎäkZÔ7x¯ »y¨ KZ


42

X ñWá yZZ6, yWŒ Û {zçOX û 7x¯ »yK ¨Z Ët :†[fÖ] Ý¡Ò ]„â ^Úü (Mohammad the Holy Prophet by H.G. Sarwar, p.448)

Ð yZ ä” /]|Z # û%q -Z ~Š hg~² á ä² á gkZÆ [²J -VŒ :c* Š[Z äVrZ ÂÅöâ

Û Åg ÃZ X ó ó7âin}÷IÄ[Z Âì c* Šx¯ 6yZ/wWgzZ {•=äZ} .Z # LL

4]Z ) ( eÀ, F Ô_Z†0Z[ G é5šG

äâ i ä < Ø è+” G Âì ;g™W, Z¹6,VÍßzŠ Y »yWÛŒ ¬Š ä VÍßZ # G E.Å -Z ~ [ZÆ yWŒ q Û Ã ü©© 0Z ¿ïqÆ V6& à ©)gzZ ݬ ãZk , Z f ¹ Æ

B‚Æð;{zçO ÔŠ HƒèZg6,ä™åÃx »kZ~ w‚q -Z {z ¹Ãä™g »[Â

# ˆÆäYg ¦ Z /]æÛXnÄgiÃ%Âf LZ‰ Ü z! @* HÖ™ƒµ ZÐVÍß Š Æ~ wq kZÐZ äVrZ ‰ Y ÐZ Zƒ HJ -[Z nÆ + Yt ¶‚Æ kZ

} h M ™ÉÉgzZì t ‚ÆkZ½»q -Zì ~B; Æ kZ ¯ c* 0* ~ aÎ~ ñƒ ~4z] .Å™ {Lq -ZsÜ Hs Z ‹Z »]!* kZ äk QXì ZƒÎƒe »Vz½»ñƒ §ZztX Š Hƒg ZŠS nŠÐ # Ö } .kZ {z™ƒ {qÑgzZyZ ** çO X eY –:1‰ g¦ /{ â X 6 (Muhammad (P.B.U.H), his life & doctrines, p-143)

X c* W7~( Y727)

kZ¸ D™õ6,]g 'K ZgzZ¸C Ù â Æy!* i ! ² HÃVz°!* [²yZ ä \¬vZ ½t

y‚WkZgzZ‰ƒ'"t ‚ÆW, ÑZ t ¯â ÆkZgzZº ) šzs # bÅyWŒ Û {zŠz!* Æ KZZ #× CZg â 6, ä™wJxsZÃÇKZ äVMÅvZèg/]|Xn™: Zg7à ½Ð

*Š ÅðÆ yZ ä ]c* WÅÈ >gÎX ‰ {gg¨z yZª  ‹z¼ » yWŒ Û kZÐ Ç

ò ** ~Š i ZŠ J b§ÏZ X ‰ƒ 4ZŠ ~ xsZ ñƒ D™tx¯ ðZ} .ÐZgzZ ~Š™sp


43

gzZ‰ƒ{Ši]ª{zc* ‹™| 7, z¼ »yWŒ Û ÐQä\WÔ ñWk0* Æ# "g8W[²q -Z

:{Lg(Z"Ðy!* iÅkZ

Ô•} ÆVz² á gzZ > aÆVz¤ / zŠ YÔà 1ÅV~»ä~nÅ Z} .L L ( > }Zf[* !Ô›)

ó óÇñY™W, Z~g« Âtì „gzZ¼x¯ Zgv1 G-¼F & ˜ ÿ£ u-e âg â ·›âm, ôZq -Z

wŠ Ôì * @Y £Ð|@* mZ ÑZz G g p ÖZ ÐÆ [ ÐkZ L L : ó óCYƒF, @WgzZ”1 PŠ

X ŠñÌ~wqgzZ õg @* *Š]uZzg Ñ"Æb§ÏZ

ÒÃg7½Åä™" $U* ßÃ} úŠ ãWŒ Û kZäVÍßÌ~¢q) b§Åèâ

@* Yƒ¢h +' × yZZ »y¨ KZ6,yWŒ Û Ð "7,ÃX èÁÂ~«£ÆkZgzZì Å

yWŒ Û B‚B‚Æäg ¦ / Ɖ Ü zth +' × X H7wJÃäƒéÆyZ ä y—IZXì ÑZz äY c* 0* ~ˆyWŒ Û Ô} h b!* ÆVÂg߉Ô„gƒC Ù ªÆFŠñ ~ˆ X 7]!* Å'Æy¨ KZ ** ¯x¯ 6kZì ]o»]!* kZ Ô {)zx ÂÏy0Z]ª

: Zg7 à ½Ð y‚WkZgzZ Iƒ '" ]‡‘x Ó1Ig¦ /Vc* œ6,½kZÆ yWŒ Û A &ÅWÎ~\W¤ ¢ /ZXì x¯ » t ¯â Ëtì ]oãZz »]!* kZ Ù

[Ât6,XÔ äƒ CÆ[ÂkZ „§Zzq -Zt Âì äƒwÎg h', Æ {z ðƒwi ** Xì °»nÆäÑyZZ6, Z} .gzZ


44

3 [* !

yÒ»ybÑŠÐb‚+ h. ]gzZÞZ[ yWgzZÇËgz Y m CZ} Òúm{ LZ nÆðÉg Š㨠KZ ±ä \¬vZ

}]|Ô]Zg Â6,x?Zm.ñ]|‰X N â

Û wi ** ~]gßÅkz]x6,yZÐ 6,Åz!WzmvZ -vZ wÎg·[» +y sz AzÑZ¦Ñ [8~y WLZgzZ gZ6,x?Zm

X 1)f »«™ÅkZJ -# Ö ªgzZ c* â

Û wi ** ~]gßňyWŒ Û x ~y Wx ** Æ+ M¨ KZ +] h .{ŠñÃë›PÐ ~ ë›g Ñ" Šñ~ kZ ðƒwi ** ¬w‚ 1400 [Ât

6,äƒÆ (100%)‚Î Ù Š ~ øÚÆ 2Z ¸gzZ ]Z@x ³‚

ÑŠ Å¢¢Ã\Wñƒ D™Ø{å»—ì ( Data) ðe » t X D™ª

X ÇñYá J -w2 Tì [ Š( Signs)VE¶ KtÉ 7[ Åb‚ ¹ZˆyWŒ Û ìgŠ c* VHçÞ •Z ÅxEvŠ Éb‚X ë›gzZ ,¸F F6,ðCÅxEÐ ¹vŠ Éb‚~

b‚=Zì VZŠ¤ / u~ lˆÅ ðCÌb‚gzZì s yWŒ Û Xì Z’Z ňyWŒ Û {zì

Æ< Ø Zè x Ó6,DÆb‚gzZì gzŠ » ¹F, ³‚tèa Xì „g VJ -ˆyWŒ Ûy s !* X # Ö } .7ë›PÐ. Þ »Æb‚h +] .gzZˆyWŒ Û =Zì ¢»VÍß


45

iZ%ÆðãK ¨Z VM†fÛÞ ØnÖ

ZÆ äƒ ð~ ù Æ Vâ }g øB‚Æ ,}gŠ~ 1 X [!*

ÃiZ%ZÆ äÑ ~Šz …ä \¬vZ XÐ Vƒ` | 7,\W G 0Æ iZ% :c* â

Û yÒV-~ˆyWŒ Û ^ßøÏû×øìø Ü$ $ö ( àõnû ÓôÚ$ …õ]†ø Îø oûÊô è÷Ëø_ûÞö äö ßF×ûÃø qø Ü$ $ö ( àõn›ô àûÚôù èõ Öø¡‰ö àûÚô áø^³ŠøÞŸô û] ^³ßø³Ïû³×ø³ìø ‚û³Ïø³Öøæø ™ äö ³þßFòû[øÞû]ø Ü$ $ö ^Û÷vûÖø Ýø^¿øÃô Öû] ^Þøçû ŠøÓøÊø ^Ú÷ ^¿øÂô èøÇø–ûÛöÖû] ^ßøÏû×øíøÊø è÷Çø–ûÚö èøÏø×øÃø Öû] ^ßøÏû×øíøÊø è÷Ïø×øÂø èøËø_ûß%³Ö] ø …ø ^fø jøÊø †ø ìø9 ^Ï÷×ûìø ( 12X 14:$ eWÔ 23:yë>Z ) —ànû Ïô Öô^íøÖû] àöŠøuû]ø äö ×# Ö] Õ

$ L L :À, 4¨GG îªGÒ‘ä ëà ( {¢)WQ ÔÐC Ù Æèì HðÃy¨ KZ „ ä ë éSE 5G F  Í6,V-A Q ÔXZa V* “ c A ~ kZQ Ôc* ¯ îœE{E!ÃîªGÒ‘Q Ôc* ¯ (| # ‚ ú7 - )

vZì à Zz VÆ',„ H ÂX c* Š™g ZŠ%™ ¯ t‘Å b§„ ~uzŠq -ZÐZQÔ c* Jm  óì ó ÑZzä™Za+4Ѓ  ~Vß Zzä™Za Ô Å

X tiZ%~Š ã CÆ“ W}g ø._ƸðZ} .kZ YJ" 5 ZiªWo ‘) ` xZWÐW(i) - )îªGÒ‘ (ii)( ^ ð½G )« J (iv) îœE{E!(iii)( ú7 X ŠÅy¨ KZ6 (vi) −m “  Í6, )« J (v)

¬ w‚ 1400 B‚ÆðC »¸~(,+Z~gzŠ q -g @* Ðg ±ZÆ ¹F, ³‚

Ôƒ ð0* ™Äc* gŠ Ð Šæ Å ]ÑWh +] .~ „ wq b‚ÃiZ%X ** Yƒ yÒ ÇÇ

t ]!*g¨. Þ ‡X }Š™C Ù ªÃ¸kZ6,ËŠpÛ{ÆkZ ñZÎ åe** nÆ y ¨ KZ Ë swgzZì @* ™C Ù ªÃM zE× — ܳ$ ü nÆ~pÅiZ%~`™e $W{gÃèì ~p~îªGÒ‘ÐWçOXì ZƒwEZì @* ™C Ù ªÃäƒk , +q ¸zÐ~! û ^³³³³Êü` 5  ãxgŠ²Xܳ³³³³³³$Z aÆyZDƒg »gŠ¹FaƳ%~y WgzZ~Và&㌠Û


46

³gzZ ðÃZÎnZ »|kZXì ZƒwEZ X^³³ÊLnê Z=ZDƒúzgÐ~!iZ%

D ñ]‡Ð¸ÁyZªkZ ël»Xì HðÃy¨ KZ ä Tì x¯ eZt À _7 X N Wá yZZ¢6, ]Ñ»Û{ñƒ ~ ¾ñZ ~y WÆ[ { ^ ,Y -»]ŸZ ‹ZƤ26,?Š ãWŒ Û {gÃè

/

X M h™{Š .ZÐkZ Â,™kC]gz¢\W¤ /ZXì Š Hc* Š™7

ðÅyK ¨Z~VÂ, 6~ƒ+ 0Z& VN†fÛÞ ØnÖ

X Å & ¤Ìä b‚ÅTì @* ¯ úÆ VÂ6,~ƒ0 +Z &Ãy¨ KZ \¬vZ 4´ËZ eWz6, :t{zì Š HH™f »VzŠ6, -g @* q &X~u 0* yWŒ Û ._ÆgñôG-G çO g Z-Š ‹ZÅgŠ â _

.i

g Z-Š ÅgŠ â 3g

.ii

GðƒnŠ¤ / ÆkZgzZ<s Ý

.iii

:c* Zz™y´ZV-Ð # "9{h +¦ / ', LZ »|kZä\¬vZ¬w‚1400 Ð` W äü Öø Üû Óöe%…ø äö ×# Ö] ÜöÓöÖôƒF &õ×F$ø kõÛF×ö¾ö oûÊô Ðõ×ûìø ‚ôÃû eø ÝàûÚô ^Ï÷×ûìø ÜûÓöjô `FÚ$ ]ö áôçû _öeö oûÊô ÜûÓöÏö×öíûmø™ ö ×ûÛöÖû] ( 6: $ eW 39:%²Z >gÎ) —áøçû Êö†ø ’ûiö oÞ#^øÊø çø aö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø Ô

ˆÆ q -Z »g0 +ZÆVzŠ6,q -g@* &~ V°ÆVî â ~g v{zgzZ L L :À, F

Q7ŠqðÃZÎÆTÔìg ÇŠgz6,Zg vvZ {zìtXì * @Y`êŠ ^q -Z óƒ ó ìg YñZQO— ?

kZ ?Q Ôì @* ¯ g0 +ZÆVÂ6,~ƒ0 +Z &» ì {zvZì c* Z™sg¬ CZ ä \¬vZ

XƒìgÂO—gzZ D™7tVYÃ|

ƒ Za t wZÎ òp ÖZt Ð kŠZ y!* iÅ # " g8W6, gî CU* Š q¬ w‚ 1400Hì @*


47

V- X ¶~ {@x]!* t „:gzZ ¶ðƒÄc* gŠ ]!* tÐ p Ò³‚ Â: ~gzŠ kZ²‰ Xì ðƒwi ** Ðs§Å [Âtˆƒ" $U* ÐQ]!* tÐ?Š „q -ZkZ

?Š ~, (¹~VzhqÙC VO†fÛÞ ØnÖ

}Š7 ]‡‘vŠ b§ÅVzgâ YgzZ Vâ ¨ KZ å7x¥t ÃVÍßÆ: â i *Š EE r VzŠ7ì ÅÄc* gŠ]!* tä(Botany)]» mh +] .X Cƒ èG4¨3 {Š â gzZ3, ÌÅ{)z

- ‚ Cƒs 0 Z {Š â gzZ3, Ì~ Y Zb ZÆ{Š â gzZ3, Ì~ VzŠ7 (Unisexual) @q H -4] .-G {Š â gzZ (Stamens) çEE Z6Âñ¡ I Z3, ~ VzŠ7 ._Æ ]» mh +] . X Dƒ

# X Dƒ (Ovules)²-zzZ 6Âñ¡ IZ Â íJ -wY (Pollen) äZŠgi Z

Tì @* ƒ sp~ V/£wY ª z$ +ÅTì @* ƒ¿» (Fertilization) ~gzWg !* W¯ ) !* » äJ(,ÐWñ DƒZa Õ @~ ¸t Iw‚1400 Ð ` WX ‘

X ~ŠV-ä GG "W g åD ÉZ ) — áøæû †ö Ò$ „øiø Üû Óö×$ Ãø Öø àônû qøæû ‡ø ^ßøÏû×øìø ðõ oûAø Øùô Òö àûÚô æø ™ ( 49X $ eW Ô 51: ì

ó zó ñÃÐ( ]!* )kZ ?h + á ñ¯} hÆqC Ù äëgzZ L L:À, F :c* â

Û (gzZq -Z

øŸ ^³Û$ Úô æø Üû ³`ôŠôËö³Þ]ø àû³Úô æø šö…û Ÿø k û] ö ófôßûiö ^ݳÛ$ Úô ^³³`ø ×$ ³Òö tø]æø ‡û Ÿø û] Ðø³×ø³ìø pû„ô³Ö$] àø³vF³fû ‰ö™ ( 36 $ eWÔ 36:‹mF ) —áçû Ûö×øÃû mø

~ ]@* mÅ}i {z { ZpG Za } hÆx lZ] ä T] Z f {zì u 0* L L :À, F ó ó7J - … YtÃXÐ~Y âZy Z c* Ð~( ]Z f )½KZÅy ZŠp c* VƒÐ

] Xì c* Š {g á Z » yT KZÆ™„zg¨6,yÒ Æ äƒ~ Vzh Æ qC Ù ä \¬vZ

äWÉgzZì }Yy¨ KZÉÐ~XXì ~Š¸Åäƒ~^ÅVzhÆ]‡‘


48

Y âZyY" {z´ÆVzŠ7gzZVzgâ YCe©c* gŠh +] .X ÇñYyY~V!zá Zz

²7 Æ `g e tgzZ µÔ yN* z6,á Zzg !* µgzZ yz¼Zá Zzg !* t‰ } h ÌÆ

Äc* gŠ Å ( Partical & anti Partical)Vzh tgzZµ~}Š â X {)z (Poles) 1400ä ˆ yWŒ Û ² HÝq x ÅZ . Þ â~ Y 1933ä ( Deraq)t Zk , e yZ0‚g6, X c* Š™yÒÐZ¬w‚ D+Z HÔƒe** ´6,ÃVzq+Z)gfÆ]Z@xZ # ~gzŠq -g @* , Z :zÂÞ.‡ åY}Š „zsܸ+Z,™tÃ]!* kZÐs »Z ?ì Y}Š ðÃÐt · Z¡¸

°» nÆäÑyZZgzZ ä™tÃh`™èe $Wq -Zt sÜ HXƒ HðÃY âZ ä T :,™g¨6, VîUgzZPN WnÆ−h +' × X7

:~}@x„  Zg { Z', gzZVƒ{ë¹ Y âZ {z|t !Ug¨Þ.‡ð•ZP SC+Gg’gzZì 4‰ ]â ¥9éE Ü z ~ ä™Ýq]â ¥ÇÇ~}g !* Æ yZX Vƒ VZ 6,gîÆ wVX } 7,}½Ð Vß V +Z ]ÃÏZ ³‚ X ì ( y¨ KZ J -

Y 1911 ˆ Æ kZ Ô H7tÃq -Z ä zZ e yY ¬ Ð ƒ  0Æ | # ‚ Å (Atom)

ñƒD™Šg »]c* ÃVâzŠyZ äC Ù 1BˆêÔ c* Š™7tÃ*q -ZÇ!* äeg ¯gŠg~ +' h × ÔŠ HHg¦d $Œ Û ¹Æ|ÐZgzZ ðƒÝq ðZk , +¹& X H7tÃ* q 5 -Z

ÆVzg Zæá Zz (Definite energy)ð** Z Âm{ {Š™yÒÆC Ù 1BˆÆäg¦ /‰ Ü z gzZì ~g ‚z ~g YJ -[Zh +‰t V- X ‰ƒÄc* gŠ (Sub Orbit) gZæ ~fgzZ ÌyxgŠ

X ìgƒÄc* gŠ]Zg f6й~VZB‚B‚Æäg¦ / Ɖ Ü z

Ô H7tÃ&5ä Tg Z Ô}ä™K'!* ¼ 0Æ%㨠KZ b§ÏZ

J -VŒ X ‰ß¼gzZÇ'!* ¼~TÅÒÃÅä™yÒiZ%Æ%ä_Q


49

EBÄ ¼ÆTX Zƒ7(Performance Theory)é@* tÃ0Æ èEG45 EZD~gzŠh +] . E 458E 4hG 3 ZtÃÆ™" $U* ßÐQä(Wolf)³zˆ=²„ Ô (Epigensis theory) øG XŠ HW (Cell theory)tÃCŸ~1839ˆÆkZ c* Š™7~Y 1775

?ì etH ì etH,™êÐs »ZB‚ÆøZŠz=Ô ñƒn pgt ‚Ãë›yZ ÅÛ{%¿ðÃÆ ]Z@xgzZ ]ÑW³‚h +] .% Ô ~ (Dark age)gzŠ q -g @* ³‚g !¤ ]â ¥Âð•Z gzZ á ïp ÖZ Ð ( ugI) y!* iiŠ „ q -ZÆ ðÉg Ã]!* kZ=H ?N YƒyÒÇÇÇ!* {zVƒ$ Ë YÅ:x¥%G {@xÐ]ÑW

?ì @* ™tÃ]!* kZyâ ‡ðûb‚ H ?ì C™t

ä™ðÃiZ%yZÔ Û{ »Y âZì ]gß„q -ZsÜÅkZX 7¦ / Ù¦ C / Ù C

ãZz|t6, \W ÂBx »Ðs »ZgzZ,™g¨ƒš\W¤ /ZX }Š eÃ]!* kZŠpÑZz

ÉiZ%!Æ%~g ø)VÂ!* +Zg0 +ZÆ[Âˬw‚1400Ð` WÏñYƒ » äƒÐ s§Å Z} .gzZ CÆ [ kZ ** Yƒ yÒ» ( ]â ¥F F6,|~g ‚¹ vŠ

X Hs Z ‹Zä+C Ù âÆìkZ 67eg ïZ »Tì ]oãZz

:ƒug IÃ\W -Z ~ Ï0 q + i KZ ä \W ÆŠ !* ug I\W Âì ˆ W™]!* Ã\W¤ /Z Æ (Ã\WgzZ bŠ™È 9g x ÓÆ ]2z u“ä Tì ű5 |+Z Æ gzZ ,™tÃ|kZ N WXì c* Š àJ -gÇŠgz6,LZ ñƒ|~ VzŠ6, X ,™¬Æ™,@* ÆY AÅ  ÃÏ0 + iKZ ñƒD W~x™ðZŠ


50

X ä 3ò}~gz¢&sf `gŠÐë›{gÃè :ò}~gz¢Ð ] * c W{gÃè ì [ÂEq -ZˆyWŒ Û X1

X wÎgFÆvZ {z†p ÖZÆ]c* W{gÃèÐkŠZy!* iT X 2 XŠ Hƒ" $U* Šz»]Z f Å  X 3 ]!* tìt ]gßuZz Åäƒ" $U* ß ò}&{gÃè :]gßuZz Åäƒ $ "* Uß

~gzŠh +] .ªˆÆ äƒg DW뛳‚ä Ë'!* t ~ˆyWŒ Û ñYƒ " $U* Z ˆyWŒ Û èY7e** ™" $U* ]!* tX ~Š™4ZŠ Ð w‚ 1400gzZì ;gW`ÐF, ä™t'!* &{gÃèÂñYHêÐ s »Z n kZX eƒ7spÌswq -Z »kZ

]y Wz*ŠgzZ ñWá yZZ6,# "wÎgzvZ vß{zëlp: X 7{g e ðÃZÎÆ ( }W ) X ñYƒ‚** ™tÃh…l»X ‰ ^ß'Š XÅ

7Á‚Fx  VP†fÛÞ ØnÖ

~œ / %Æ]Ñ»}iì ;g¢t »V\8 g- gzZ Vâ Z0‚J -á²¹

gzŠÆ kc :çOX ìg Î6Š¤ /Æ kZ}g ( x ÓÉ `gÎgzZì ~9Á‚

³‚kZXì ;gtû ó óÁ‚ngZ L LJ -~{~œ~zX 16™áÐ( xt ~œ~uzŠ )

X ;g * @YHt{Š c* iЃ  Ãtà E " 56, `gÎ H7tÃtñƒD™Šg»tìä ø½G ÃÖæ~Y 1512ˆÆkZ X ìgx˜Š¤ / ÆkZ}g (x ÓgzZì Z9Á‚~œ / %ÆFx  4´yZ0‚ð` 5G ä k Q ~ TÅ ù á [Âq -Z ò ** ó óZâ xâz7W L Lä æÎF ~ Y 1609Q t˜Š¤ / Æ`gÎ~Vzg Zæ (elliptical) úú }g (ÆFx  ( 1) H" $U* X R˜ÌŠ¤ / Æg"LZB‚B‚Æ


51

ÃðCňyWŒ Û [Z N WX k , +• 5 wƒ  7Á‚Ú ðÃ?|t ˆÆkZ :ì @* â

Û N Wá yZZ6, g ÇŠgz6, LZgzZ,™±5 —áøçû vöfø Šû$m Ô õ ×øÊø oûÊô Ø' Òö †ø ÛøÏøÖû] æø ‹øÛû[$ Ö] æø …ø ^ãø ß$Ö] æø Øønû Ö$] Ðø×øìø pû„ô$Ö] çø âö ™

t H Za Ã0 +egzZ `gÎgzZ ñ¯ yŠ gzZ ]Zg ä Tì „ vZ {zgzZ L L :À, F ( 33:$ eWÔ 21:Y C mÑZ >gÎ)

ó óìg¾~†LZ LZ}g ‚Æ}g ‚

Š¤ / Æg"LZB‚B‚Æ• wq{zìtp»TÔÐ X^v³f‰L ì fp â Xáçv³fŠmZ g"LZ~yŠ 25ñƒR˜Š¤ / Æg"LZ `gÎì _ƒ" $U* ]!* tXì „gx˜Ì LZ Ð g ëg Å ² ° ¢ a³ 240â½`gÎ{z´Æ kZ Xì © 8™å6 q -Z Š¤ /Æ -Z CZŠ¤ q / ÆVK} z ±~g ø~w‚hz™ 20 ã½ñƒ D™^~ÜÉVzg ( 7Ð }uzŠ q -Z Šz!* Æ äƒ k , +• 5 wÐ ~!¹ 0 +e `gÎXì @* ™ å6 :c* â

Û Š á g Z¬w‚1400Ð` Wä\¬vZX D Z”

ó Ý Ô õ ×øÊø oûÊô Ø' Òöæø …ô^`ø ß$Ö] Ðöeô^‰ø Øönû Ö$] Ÿøæø †ø ³Ûø³Ïø³Öû] Õø…ô‚û³iö áû]ø ^³`ø oÖø Çô fø ßûmø ‹ö³Ûû³[$ Ö] øŸ ™ ( 40:e $W Ô 36:[) —áøçû vöfø Šûmø

Ë W¬ Ð yŠ ]Zg:gzZ} ñ YÃ0 $ +e {zì ~ 'Æ`gÎ Â: L L :À, F ó óìg¾~†LZ LZƒ  tÔì ~ÜgzZ• w~Vzg ZæLZ LZ Å0 +egzZ `gΪ|{Š™yÒ~e $WkZ ~ yŠ 29.5 ãŒ Û Š¤ / Æg"LZ0 +e Xì HÄc* gŠ~ „ wq ä ]ƒh +] .Ã^ÆyZ Xì @* ™å6q -Z ì @* Yƒ{Ši]ªy¨ KZ6, & ¤Ð뛳‚Å]c* WãWŒ Û {gÃè ! ! 7öRÅ— ‚9~Y 16090ÆXÔnÁ:J -¬w‚ÎPÌ6,+C Ù âÆ]ƒ ë›{zX


52

ì |+Z ** YƒyÒB‚Æ\ ogŠ å¬w‚ 1400 »yZ ðƒ qzÑ ** ƒÄg7~ ñZÎì eôÂðÃmZ „:gzZì e** ™" $U* ßÐZ „: Ôì YYHi Z0 +ZÃÂ:& ì HÈ0* »• wÃyZ äTÔì ;g™ ãZôÅyZ Ôì c* ¯ ÃVzg (yZ äT{zÆkZ

3Y \W Zƒ 7Za t $Z ~ \WÌŠz!* Æh e™Ã]c* WyZ HXƒ yÒ » Ï Qt vŠgzZ0 +e Ô `gÎ ì yà {z ?ì Hy W È»Dá Zz äY G 7~ˆyWŒ Û ?ì ;g `ÃVzg (

ÐZ ¿C Ù ÑZzpggÅz=X 7eg ïZ »T|+ZÔì |t J 7,ä\W¼t

ñƒD™t[Âò AZÈyWŒ Û ñƒD™tÃë›yZN WX Y{g7%Gt X B™tÚg CZà # " wÎg}g \ ÆkZgzZŠqCZà  X N Wá yZZ6, kZ

Y Z’ZÅðÅ]Ñ» VQ†fÛÞ ØnÖ

K - & ì ðƒ Ð Æ}Š xY Z’Z Å ]Ñ» ._Æ +C Ù â Æ ]ƒ

~g7 t ‰ Ü z kZ (At t= 0) å Zƒ 7i ¸WÌZ » ‰ Ü zZ # Xì * @Y ¹ (Big Bang) (Density)ÄÑÅkZpå#w »T¶b§Å b CMc* gÐ Lg, Z ]Ñ»

H@ Š l |t (t=0,1,2,3,4,5,6.... sec) Š Hk(,‰ Ü z‰‰ˆÆÆ}Š Ô¶ŠzöÑ

Æ ë6,Tµ }i Ô ¶ }g (gzZ}g *ÔN W~Šz (Glaxies) N KÐ T

N KZ +Zi Ð [g Z 300 J -[Z X ˆ W~ Šz ]Ñ» ~g7 y ìs !* bSZX ñƒ

Ð~yZ `gÎÔ(Stars)}g (Z +ZiÐ[gZ 250ãŒ Û ~VKC Ù _ƒÄc* gŠ Þ âÃVâ Z0‚zŠ ~ Y 1973 6,ä™Äc* . gŠ (Big Bang)tû }Š xX ì q -Z ÆðÍ−„ +Z¼¬ w‚ 1400 Ð ` WЈy WŒ Û X 5 (Nobel Prize) x ÅZ :ì \¬~g !* Š á gZ X X]Zg á Z


53

àøÚô ^ßø×ûÃø ³qø æø ^Ûøãö ßFÏûjøËøÊø ^Ï÷iû…ø ^jøÞø^³Òø šø…û Ÿø û] æø lôçF³ÛF³Š$ Ö] á$ ]ø ]?æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] †ø mø Üû ³Öøæø ]ø™ ( 30:$ eWÔ 21:Y C mÑZ ) —áçû ßöÚô ç+ mö ¡øÊø]ø oùõ uø ðõ oûAø Ø$ Òö ðô «ÛøÖû]

QÔ¸ñƒA ë !* }igzZy W ¬Š: äVß Zzä™gïZ H L L :À, F ó ó?… â 7à ( ¹Ü~g ø) {zHÔÅ Zaq{0 + iC Ù Ðã0* gzZ H Z] .7Zäë

ÃT¶~ ª q }ðZ’Z ]Ñ»¬ Ð “ W N Kì _ƒ & ¤ÌÅ]!* kZ :ÅyÒV-äˆyWŒ Û ]!* t X c* Š™sp~Vî KÐ}Š Zg Z LZäÛ{ Ùø^ÏøÊø ^â÷ †û Òø æ]ø ^Â÷ çû ›ø ^nø jô ñû] šô…û ¡ø Öû ô æø ^`ø Öø Ùø^ÏøÊø áº^ìøVö oøaôæø ðô «ÛøŠ$ Ö] o³Öø]ô pç5 ³jø‰û] Ü$ ³$ö™ ( 11:$ eW Ô 41:{ãZ3{gÎ) —àønû Ãô ñô«›ø ^ßønû iø]ø «jøÖø^Îø ^`ø Öø

Šz ó ó¹äk Q ÔåVZðŠ‰ Ü z kZ Zƒzás§ÅyW ( vZ ) {zQ L L:À, F ‰ W ë ¹ ä ( }i gzZ y W ) VâzŠ yZ Ô Ð Ùp **c* Ð Ùp î YW~

ó ób§ÅVzg ZŠÎâ

Û ÄÔ ** ÑyZZ6, k QÔ6,äÑyZZ6,# "wÎgxkZÔ[ÂxkZce ** ƒõ…

ByWz}iìÆTÔì ~g ‚z ~g Y~]Ñ» ~g7 ¬»Tì ]!* Åõ} (, X D™tÐQÐÙpgzZ

]Ñ» ðƒÄ V R †fÛÞ ØnÖ N Kx ÓÅ" $U* ]!* tÐ]Z@x~Y 1925äTyzi +Z]ƒC Ù â O%Z

Ã|kZ ~ ˆ yWŒ Û Xì „g ’Ú]Ñ» ª „g ? Ø gzŠ Ð }uzŠ q -Z :ì \¬~g!* Š á g ZX Š Hc* Š™yÒ¬w‚1400 ( 47:$ eW Ô 51:]* c g Z¯Z {gÎ) —áøçû Ãö ‰ôçû ÛöÖø ^Þ$]ô æ$ ‚õmû^øeô ^`ø ßFnû ßøeø ðø «ÛøŠ$ Ö]æø ™

ó ó þ ìg}ŠÝzÐZëgzZÐzi !* gzi LZäëÃyWì c* ¯gzZ L L :þÀ, F


54 (A brief History

ìN* s W~Ø p',} Z [ KZ ä ¾‚ ÛC Ù â Ûgñ** Æ¢q)

gZŒ Û [zZq -ZÐ~]!* zZ ~„zdxÆ~œ,ÃÌÆ]Ñ»~of time)

H‰Nƒ: Äc* gŠ Úz Å]ѻԶ7ŠñJ -ÎgzŠ~TgzŠq -g @* {z Xì c* Š ~(,âZ Ð t · Z ¡HX ˆƒ yÒ Ð kŠZ y!* i Å \W‰ Ü Zœ ~(,âZ Ð t · Z ¡

´ â z Û{Æ]Ñ»Ã\Wä Tì q ÏyÃ{zQ Â7¤ /Z ?ì e** YƒyÒ | ?ì Zƒ3ggzŠÐ

ãK ¶Å íÅß VS†fÛÞ ØnÖ :c* â

Û Š á g Z~ˆyWŒ Û ä\¬vZ ñƒïŠ¸0ÆíÅß ø e%…ø o³uFæû ]ø æø ™ ^Û$ Úô æø †ôrø[$ Ö] àøÚô æ$ ^i÷çû nö eö Ùô^fø rôÖû] àø³Úô pû„ô³íô³i$] áô]ø Øô³vû³ß$³Ö] o³Öø]ô Ô ^ãø Þôçû _öeö ÝàûÚô tö†ö íûmø ¡÷Ööƒö Ô ô eùô …ø Øøfö ‰ö oûÓô×ö‰û^Êø lô†FÛø%$Ö] Øùô Òö àûÚô oû×ô Òö Ü$ $ö ( áøçû ³Aö†ô³Ãû ³mø ø ÖôƒF oû³Êô á$ ]ô Œô^ß$×Öùô ðº«ËøAô äô ³³nû Êô äü ³³Þö]çø ³Öû]ø ̺×ô ³jøíû³Ú% hº]†ø ³Aø — áæû †ö Ó$ Ëøjøm$ Ýõçû ³Ïø³Öùô è÷møŸF ø Ô

gzZ~Vzh N ¯y~ŠwZ e]!* t~ðÆíÅßä[g}¾gzZ L L:À, F LZgzZ kakg »V]ÆnC Ù QX D ¯vß~VzByZgzZ~V½gŠ

$Ñq " -Z » 8 -',8 -gÐ ù Æ íkZX {g ¹6,VƒZg ðƒ Åg Zû Å[g VÍßyZì 㶠K~ kZ —" Ô nÆVÍßì Y Ë~ TÔì À _( ß) ( 68-69$ eWÔ 16:ìZ >gÎ)

ó ó þ D™„zg¨ nÆ

ÐZ ä \¬z: 4vZ ÔB‚B‚ÆVz¸~½Õ~`™e $WkZvZ y4

X DƒãZzë›sf `gŠÐ䙄zg¨Ôì ~Š]úŠ Å„zg¨gzZXì c* Šg Z Œ Û ã¶ KKZ

~ r â ŠÆVzg Z0 +Yx Óä TÔì ¸ Ø »]gŠz ‰ Ü ¤ŠzöÑkZ Å \¬vZ

D™¬ Ï0 + i KZg Z0 +Y ._ÆTì à Z e ðÉgz e $Z@ ~gz¢Ð Á%Z LZ

(i)


55

~ßÐQ Ô‹a kg » V]x » Z¾ ~Š wZ e ]!* t ~ r â ŠÆ íÅßX Å¬Æ {zçOXì ** ¯ ~VzBgzZV½gŠ ÔVzh N yLZgzZ ** ™sp

X 7°»nÆäÑyZZ6, ]!* „q -ZtHXì C™¬Ï0 + i ~z

C™yT Å 5g LZ {z)g fÆ Tì yÒ »]g 'm{ {Š™ «ÃíÅß

.ii

{ë vŠ gzZ °Z¤ /I ¯h +] .~ Y 1973ä (Von Frisch)l

Û yZz çO Xì

,Z6,. ^ Þ âÆ™ ï6,ã‚g¸gzZg ZîZz i Z0 +ZÆVHÅßЊæ Å ùZg f CZ@x ZŠ7 c* r !* * ðÃZ # íÅß HÄc* gŠ ä k QX HÝq (Noble Prize)

ÃVH¶‚KZ)g fÆ(Bee Dance)³gmº™ Y:ZzÂì C™Äc* gŠ

ÆVßYÒZM h™Ì{@xë »]!* kZXì CCu»îgzZ‚„  gŠ

Ãsz^~•a kg nÆ}Z +Ã}g ø VªÅßB‚Æ]Ò~ V¨!* ¾¬ w‚ 1400 {z NƒÄc* gŠÐ ]ÑWh +] .~ Y 1973]â ¥ X CW

?ì eyÒ(Z%ÆkzÅÛ{H ?IƒyÒC · Z b§

{Š â {zì Chgy CZ~ lˆÅkg í{z ªì H¥#ý{Š â ä \¬vZ

.iii

X ‰ µ w‚Î&ÔÌà ïh +] .ñƒ D™Äc* gŠ Ã]!* kZ Xì í

Xì ]oãZz»äƒvZðw2nZ ** ƒyÒ»¸kZ~ˆyWŒ Û t²ì @* ƒÝqÐ ùÆíßì ðƒ& ¤Å]!* kZIVc* œzŠ¡

.iv

XìŠñ~[ÂkZЬk', g ZD Ù | l, e¸ , ZÐ ¹ ÌgzZ~ˆyWŒ Û ²X ì Š H3gŠzöJ -bÑŠ 7Z sÜÃk , ’§{Åg"Z »y s !* » ïgZÆ `gΉ HÄc* gŠ ~ „ wq ä b‚h +] .Î Šñë›

gŠ Å ã0* ~g 3gzZ{~Vzg«Ô** ƒÐã0* i ¸W»Y âZ {0 + iÔ ** Yƒ X {)z....6 ! WÔÄc*


56

?ì H È»DÆx¯kZy Wg66, WÎÃy¨ KZ,qt

Ã\W  n pg yZZ6,yWŒ Û kZ \W¤ /Z X 5 µñ »K뛼Ã\W ëlp\W

»\Wì yQXì ólp~(,¹ ** ÑyZZ6,# "wÎgzvZX å„  gŠê»\WƒugI X ǃZƒ¢h +' × ÐyTÅë›yZyZZ :ì ~Š™& ¤Å|kZ ÌäwŠÆ\W¤ /Z ì [ÂÅvZˆyWŒ Û ( 1) wÎg ~y WÆvZ# "\ W ( 2 )

Xì h', ŠqgzZ´ â zÛ{»]Ñ»kZ  ( 3)

3TÃV-gZŠ)f KZÔ,™x ³»ä¯wzZ ßF, Ã+ŠÔ ñƒD™ ZŠ Z]»  Q Â

Ìb§Tì eäY„g ¦ /ÂizgPÆÏ0 + itX ,™ÒÃeC Ù Åä™Zg77QgzZ

X Ç}g¦ / ù‰ Ü zÑZz䃻: »]y WpN YngZ ¦ / &LÅ„zg¨6,bÑŠ {gÃèì ]úŠÃ\W Ân ÕäE " wÎgzvZ \W¤ /Z pg 7yZZ6,# ä \W¤ /ZX 7c* F F6,‰ Ü Zœë›{Š™7 H,™„zg¨6,]â ¥{Š™7ƒ

ÁÐ ã‚We $Z@ { Zg6,\WVz³vZ Y ¶ KZ ÂeÎ0Æ Vzq yZgzZ 1x »Ð ]ù X ( }W )ƒÜ** zò q»ƒ  ë\¬vZX ÏñY


57

4[ !*

V×Í−0Z]ªÅˆyWÛŒ Ô}™Ýq ¢ 0Æ Vzq {zì ŠñéZpt g0 +ZÆ y¨ KZ6,gî~¡ Xì @* ƒe** ƒy' × Ç6, w2Å¿6, gî9nÆy¨ KZ „ˆÆäƒÝqª zŠ Å¢

ì 6,¯ ÅDDkZ ÈÐ v WgzZ ** geÐ , $‚Ô ** ™m, / ¤ Ð äÎB; ÃVzg @* kÅ ð

ǃ:Ýq0Æ+ M ›Å+Š…J -Z # DD» b§ÏZXì Ýq0ÆyZ… wzZ ßF,n }g ø # " wÎg » kZ gzZ  Ô M hƒ 7Zc ¿6,gî 96,+Š ë

gzZ + M ›Å +Š Ð gÅz =ì ~gz¢t n kZ X M h 0 7 (Top Priority)

XnY H:Šg Îì ]gz¢ÅybÑŠ,Z nÆkZX ñY HÝq¢ »‰ Ü Zœ [!* kZ X °»nÆ%$ +cg »Ï0 + i ‰ G7~2[* !gzZ 1[* !bÑŠ¼, Z

hg0 +ZÆ\WvZY ¶ KZÐN YG7ybÑŠ,Z6, Šã CÅVÇÍ−ňyWŒ Û~ Xì 0Æ, $‚gzZv WÃ\W6Ð,™Za ﻢ„ (Z0ÆyTÅ pÅ ]P` Å ðÍ−ä VM X ÂvßÈ!* gzZ f , Z ~ õg @*

ÆäƒZg7nZpì x »y‚W Â** ™ðÍ−X Å: & ¤ÅäƒZg7ÆyZääâ i

X # Ö } .7BVPnÆäƒ{ Ç WÐwq|X Dƒ#6, gîx ¬]** kZ

Ã\WLZ {z åi ** ÚZÐQ6,Vçx» KZX åw¾ [x»x»‰ Ü z LZ ^g 0* ** 1 Az


58

å@* ™ ¹{z c* Š hg ** ™wJÃ}gtÆJ -VzRŒ Û ä kZJ -VŒÎK´ â »k , ¼ y 12Xì x¥Ãƒ  {z Zƒx Z »kZ1 ó óYƒ7x Z ZuzŠ ðÃZ÷ZÎÆ„ï» L L

pZƒ: ZzgÐ kc nÆä™ »~ 5 ZgÃÔŠ™á ` ¯~(,Ð ƒ  KZ {zÃY 1815

ÃY 1861 #5 Z 7,Z 7,~ ]Ñq ŠgzZ ðË6,{k , Æ —Z ! †gzZ Š b HW~ª3, Æ ÔŠ

:¹~k , ½gÅ àñÃY 1936ag â 14äÓX ´ðŠB;ÐÏ0 + i

óì ó [ƒgl~h}÷„Vƒ;g^B‚ÆŠ OZ, 63 Zg LZ~L L (A study of history (Abridgment ) p-447)

X ~Š}ŠyYäkZƙɊpgzZ µgl»ðexkZ“1

−~(, ~(, ¹äVÍß•AŠŠpäë]uZzF~gzŠ {ŠñÆbSZ

# Ÿz 0ÆVÇÍ−X c* s W:B; ¼ÆÏqÑñZÎ6,äW‰ Ü zpXV×Í X ǃÌ{@x»\WÉÐ,™t · ZÐkZ\W Gì F F6, |{zì ˆÅ7 IÅV×Í−ϹÌ~ ( ˆyWŒ Û ) ÞZ[Â@', Æë›{Š™71

Z (,¹ » ]!* kZ ** ƒ Zg7 sd sw » VÇÍ−x ÓÅx ÓyZ X Nƒ ~g7 sd sw

zïZg7 6,qC Ù Ôìgzev!* Å]Ñq~ïÆTì »t ¯â kZx¯tì ]o

P Ð ~ yZ N WXì ÑZzpg DÚ»qC Ù ÅJ -$ +ZÐ wi ZgzZì ÑZzpg ]gŠ Xƒ:öRÅ—~T,™Ýqﻢ6, vZ LZgzZ,™±5V×Í−

** ƒpô»ÞZ[ 7spðÃÃ[ kZì Å ðÍ−~(,¹ ä ]Ñ»Û{~ˆyWŒ Û kZX Ïìg ì‡~ª q-Z KZ# Ö ª@* tgzZ Çn™7 ¶Åp ÖZ ðÃ~kZX Y™

:c* â

Û çOÔ1Špäg ÇŠgz6, )f »«™Å


59 ( 9 :$ eWÔ 15:›Z ) —áøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ]ô æø †ø Òû„ùô Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^Þ$]ô™

ó ó þ ƒõnZ „ë—"gzZì Hwi ** „ äë( ˆyWŒ Û )™ft—"L L :c* â

Û (gzZq -Z ø æø äô mû‚ømø àônû eø ÝàûÚô Øö›ô^fø Öû] äô nû iô ^ûmø Ÿ$ ™ ( 41-42 : å‚rŠÖ] ÜuF E —äËô ×ûìø àûÚô Ÿ

ú:ì Y WÐt ‚~kZ:ë!* Ôì [Âid¹yWÛŒt—"gzZ L L óÐ ó $6,~g ZzŠ Z ðZ’ZèÑqì Šñ~ª . qÝZ KZVÂÅV [ Ât‰g ¦ /w‚1400 qÝZ eZŠz!* ª ÆkZÔ¸:xJ -½»nÆ™J -VŒÔå:x Â{°‡!* » c* z „ } hð{)z gZ Ô]Zg ÂÁ ò AZ—‚Xì 㶠K~(,¹ Å]Z f ÅvZ xg ì‡~

Vz9èaˆÆ# "\WX å1:)f »«™ÅyZ ä\¬vZèYIƒsp~á² kZ åà Ce $Z@nÆVÍßÆJ -# Ö ªä [ ~y WkZgz Z å** YƒÈ îpÒ]»äWÆ ãZz » ]!* kZ X à á óf LZ ä g ÇŠgz6,~g ZŠ)f Åg ~ ª q -ZnZ n

X Y™7spðÃÃ]!* ÅTì {zvZgzZì x¯ »vZtì ]o

Ðzz kZÉ Å7ÒÃä ËÅä™spÐZ7# Ö sn kZ [Ât X c* Š äƒ7spÐZäkZgzZì ñƒÇg# Ö s ÐZì # Ö s

** ƒ[¦»g ñgzZ„zŠæÅV¹‚ê ZgzZ# "xsZ9 X B™Ýq ’ W¼Ð (Ground realities)뛈 Fi¬ Ð Ú Š bÑŠ

-ZX Š q Hƒ³ #» # "\W[²Zg7 ã½ÂÅ qzÑ]úŠ ÅxsZ ä # "g8WZ # çO

xsZ™| hzZ {Š ]»xsZÑ»Xoos§~ŠgzZ ~Š·s§~uzŠÔbDuæs§ » ä™x » ** Ã# "\W]gßC Ù gzZ ‰ƒ ÔŠ ãYÆ # " \W{z¤ /VÐt X å R » ,a Å


60

7Z Ô å: ¶‚ » # "\Wðà ZÎÆVÍßgz$gzZ VñÝÐ } hðs§~uzŠ X 1™ê V¹‚Æ\WgzZ\W‰ƒh +”gŠkZ]ÑqÔ¸ìg `Ãq -’KZ # "\W~]Ñq k0* ÆV¹‚Æ\W ÂãÜæ # "\WZ # ™hgízX ~ 7,** ™]ó™hgíz CZà E -“

7,D[ôZx ** »TDg Z ¦ /Ï0 + i6,} F, éq -Z ( ê vZ èg )x Z™/ôÒZX å: yk ðÃ

~ D™y Ò ” {k , Ù 1Z ]|0ƪ C q ÅyZX ¶400 ã½Z®ÅyZX Š H

-ZsÜc* q ¶q -ZsÜÂc* k0* ÆkZ åtwq »¿C Ù Ð~X¬ŠÃ/ô70ä Å ºÃŠp” {k , Ù 1Z ]|X Lg

C −J -à HmZ {zgzZ © 8|0 +!* ~ yŠ¤ /KZÐZ {z ÔgŠ e ( ~è, F ì Y)

X Tgg e~~tKwJ& + Ðzz

7Y ÂC Ù !* Ð Šzu ÅÜæ nÆ ~ # q ñ,vßt¸ D Z h Z t Zè 5#

} 7,~ ¶æ yâ ‚zu" kZÆ Vâ ¨ KZP X D™'!* Å„6,òŸz„pM h

뛈 FiX N Yá: n à ZÃyZ ÔŠ } å{çÐ ÔŠ“ s§Vzg e yWC ٠ö‡

Ã\WÐ s§ÅvZpåce ** Yƒx » ** Ã# "\W._Æ(Ground realities) VçpgzZj „  Š', igzZ ,™±5 ë›P Ð ]c* W ãWŒ Û X ‰'g t KÅ„gzZ ! x»

X ,™¢yZZ CZ6, [gá Zz ~gY¬»äàJ -VÍß]xÅÞZ[Âà # "\Wä \¬vZ

:«™Å\¬vZ

:ì \¬~g !* Š á g ZX àóf LZ«™Å\WgzZ c* â

Û ø eùô …$ àûÚô Ô ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø Èû×ôù eø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ^³ãø m%]ø5^m™ æø äü jøÖø^‰ø…ô køÇû×$ eø ^ÛøÊø ØûÃø Ëûiø Üû ³Ö$ áû]ô æø Ô ø Ûö’ôÃû mø äö ×# Ö] ( 67 e $WÔ 5:{Z +ÓZ >gÎ) —àømû†ôËô ÓFÖû] Ýøçû ÏøÖû] p‚ôãû mø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ô Œô^ß$Ö] àøÚô Ô

ÐQì Š HHwi ** Ðs§Å[gÆ\W6, \W̼ ! " # wÎg} Z L L:À, F »\WgzZ H: ZŠ Z h»ª ‚gä\W ÂH: (Z ä\W¤ /ZX £Š à( J -VÍß )


61

ä™g ïZ \¬vZ—" X Ç ( ñâ

Û «™ )á XÐ VÍßÃ\W ( Šp )vZ ó óêŠ7e $Z@ÃVÍßá Zz ä VÍßX ðâ

Û « ™Å # " \WÐ p ÒC Ù ä \¬vZì { ZÍ: â içO :Zƒ „ (Z

ZÌÆ[òZ ~z *Š Xnƒ: [x» { zpñ¯ "µÆä™Oà # "\W

ÅT Š Hc* Xà # "\W6,gî: Z7~ ]Ñqh +”gzZ ˆÅ«™Å # " \WÐ ùZg f

\¬vZ # "\Wì ]o°» »]!* kZ { ZÍÃRvŠgzZ õg @* 0Ɖ Ü Zœ Xì [ÂÅvZyWŒ Û gzZ¸ÑÆ H{°z ! »Šæ Å# " x(Ñ ~y WLZgzZ VßÎg—‚ä \¬vZ

:{°z »Šæ ÅVßÎg

! ZƒŠ á gZçO~Š¸!Åg¨ ¸ÆHÆ\WgzZ Üö `ö Öø ^Þø‚øßûqö á$ ]ôæø ( áøæû …ö çû ’ößÛøÖû] Üö `ö Öø Üû `ö Þ$]ô ( àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ^ÞøVô ^føÃô Öô ^ßøjöÛø×ô Òø kûÏø³fø ‰ø ‚û³Ïø³Öøæø ™ ( 171-173:$ eWÔ 37:]ìZ ) —áçû fö ×ô ÇFÖû]

GŠæ„zGì [ƒgŠ ™nÆVßÎg LZ „¬{°zZgø%ZgzZ L L:À, F ó óÇìg¨ ¸„HZg øgzZÐN Y :c* â

Û (gzZq -Z ( 21:$ eWÔ 58:!Š ÎZ ) —ˆºmûˆôÂø p' çôÎø äø ×# Ö] á$ ]ô oû×ô ‰ö…ö æø ^Þø]ø à$ fø ×ô ÆûŸø ø äö ×# Ö] gøjøÒø™

g¨ ¸ „ wÎg}÷gzZ ~Gì [ É ( ]!* t) \¬vZ L L :À, F óì ó ¨ ¸gzZgzWgzi\¬vZ GXÐ ¬Zñ** ]Ñq ~z*Šì ]‡~ (,¹ n Æ + M¨ KZ ~ ]c* W{gÃè

:]‡kgŠ

} (,} (,ÔH¨ ¸t ‚Æ V!¤ ~(,~(,Å *ŠÃ]úŠ ÅVßÎg LZŠz!* Æ äƒ

:„6,VÍßd $¾gzZgz$Ð} hðpñW{)z 61ZgzZ yâ ; ÔŠz!Ôyú

Û á Zz VzH


62

Ð X\¬vZXn: uzgÐ uê ZÃx Z™Y m CZ Ô ñƒx » ** Ð j§}',gzZn™ X 1{zåLe¢ 8x » A Ù Æ™òúŠ Z (,ÚZ t‘ðà H ?åx »y‚WðÃH * C *™òúŠ ! Z , ( Ú Z~ ]Ñq ¬Zñ* * {°zt0ÆVÍßXì $ Ë ƒHgzZ ZÎÆkZäÂÅ]!* kZ ?ì $ Ë ™ Zg7 ÐQ]gß yWŒ Û ì @* ™" $U* t ** Yƒ Zg7 » {°z kZgzZ¸ ñƒÇÆ {zì ;g Y H

/ZX # ¤ "wÎgÆ {z†p ÖZÆyWŒ Û ÐkŠZy!* iÅXgzZì [ ÂÅ X °»nÆkZ]c* W{gÃèƒã™t]!* äË

g ñ b§TgzZ å Z hgl ~ ª q Å Ë" T ä Vâ ›

:]g K t 0Z ]ª

Ð n¾Å{/z eÐ j§]³!* Ly› å¸ 4 Ô¸Ð\ ÆyY ÅVâ › ]³!* ÃVâ ›{zì Zg JŠ »]Ñqx Ó~B; ÆTÛ{ {zpÐVƒ: 4ZŠ~l

k Q−gçOÔåLe9 Š Dƒ4ZŠ~( )(l )vZš M B‚Æyâ ZzðZÐj§ E ! ‹{ äƒ4ZŠ~lÃÅz!WzmvZ -öW § ·]|[» wÎg}g \ LZ)g fÆ[Zpä

:ZƒŠ á g ZÔ ~Š ~¸lp!Å àønû ßô Úô ! äö ×# Ö] ðø «Aø áû]ô Ýø]†ø vøÖû] ‚ørôŠûÛøÖû] à$ ×öìö‚ûjøÖø Ðùô vøÖû^eô ^³møæ+ †% ³Ö] äü ³Öøçû ³‰ö…ø äö ³×# ³Ö] Ñø‚ø³‘ø ‚û³Ïø³Öø™ ø ÖôƒF áôæû Vö àûÚô ØøÃø røÊø ]çû Ûö×øÃû iø Üû Öø ^Úø Üø×ô Ãø Êø áøçû Êö^íøiø Ÿø àømû†ô’ôùÏøÚö æø Üû ³Óö³‰øæû ö ð…ö àønû Ïô ×ôù vøÚö ^v÷jûÊø Ô ( 27:$ eWÔ 48:¸Z ) —^f÷ mû†ôÎø }g7 G?vZ Y á yZ c* 3Š [Zp CÃwÎg LZ ä \¬vZ—" L L :À, F D ZzÄw!* ÆugzZ ñƒD ZzruÔЃ4ZŠ~x ZwKB‚Æyâ Zz ðZ

k Q:X … Y7\WÎì }YÃgñZyZ {zX™ƒg& +(B‚Æu) ñƒ ó ó~Š¸Å ìÅq -Š 4, -Z»¬ÐkZä q


63

1|0 +!* ^| # ggzZ ˆ~Š Z™~Š oÔ ‰ƒ {Š â W Ug¯ñƒ Bx]g t KÐZ # "\WçO

{ÒWçOX ñƒy›vß] Ò/~ËÆTðƒ *6,x £Æiu~5gX Š H X ˆƒ~g7]!* ÅvZV-H{/B‚Æyâ ZzðZe $.äVâ ›w‚

[»gzZì [ÂEÅvZy WÛŒt7]oãZz »|kZ‰ Ü Zœ~(,âZ H X ñYHi Z0 +ZÃÃë›yZ b§¾y W ?wÎgFÆvZ Åz!WzmvZ-·

:]* c W+ h×'P

Æ\WgzZ# "\Wä \¬vZ~XB™±5]c* WgzZPnÆéÅyZZ

:c* â

Û ä\¬vZÔ,ŠVc* Ÿp!Åg¨ ¸ÆV¹‚

—áæû †ö ’øßûmö Ÿø Ü$ $ö …ø ^eø Vû Ÿø ]û Üö Òöçû Ö%çø mö Üû Òöçû ×öiô ^Ïøm% áû]ô æø pƒ÷]ø Ÿ?$]ô Üû Òöæû †% –öm$ àûÖø™

þ

( 111:$ eWÔ 3:yZ/wW{gÎ)

/ZX M ¤ hà7g¢{Š c* igzZ ZÎÆ( Z íZgzZ ÙZ F, ycã!* i ) ä*»tL L þ :À, F ó óÏñYÅ:ŠæÅyZQÔÐBhñ"ÂñYW§ñ» ðZ± ( 139:e $W Ô 3:yZ/wW ) —ànû ßô Úô ç+ Ú% Üû jößûÒö áû]ô áøçû ×øÂû Ÿø ]û Üö jöÞû]ø æø ]çû Þöˆø vûiø Ÿø æø ]çû ßöãôiø Ÿø æø ™

óƒ ó g ZŠyZZ ?¤ /ZЃg¨ ¸„? Ôƒâ:gzZz™:: ? L L :þÀ, F

Ýõçû Îø …ø æû ‚ö‘ö Ìô[ûmø æø Üû ãônû ×øÂø Üû Òö†û ’ößûmø æø Üûâô ˆôíûmö æø Üû Óömû‚ômû^øeô äö ×# Ö] Üöãö eû „ôùÃø ³mö Üû ³âö çû ³×ö³iô ^³Îø™

/ /

( 14:$ eWÔ 9:/pZ ) —ànû ßô Úô ç+ Ú%

ZÎgz?f7ZÔÇ}Š[Z±Vð;}g v7Z \¬vZz™k B ?ÐyZ L L :À, F ó óÇ}™}QFÆVß ZzyZZgzZ Ç}ŠŠæ6, yZ»Ô Ç}™

?7°»bÑŠtnÆqJgzZyTÅhH


64

V×Í−~}g * !Æg ñ

b§ÏZX I~Š Vc* Ÿp!7Z nÆðZ ‚ Û Z,jgzZ−ÅVâ ›b§T ,™±5,¸P+ZX I~Š}Š „¬Ð ‰ Ü z Ì,¸Å䃊 Z%** zx » ** Ægñ Xì |~(, Ѓ  Å]Ñ» ñWá yZZ6, vZkZ\W,™—g6, ëKZgzZ g » ñz',b‚zvŠgzZ ª zŠ z wâ Ô HwEZ/wC Ù nÆ ä™[¦ÃVâ ›ä gñ X ~Š¸Åò » ** ÅyZ „¬Ð äW‰ Ü zgzZ c* Š äƒ: [x»7Z ä  pñÑ X ZƒŠ á g ZçO Üûãônû ×øÂø áöçû Óöiø Ü$ $ö ^ãø Þøçû ÏöËô ßû³nö ŠøÊø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø àûÂø ]æû ‚% ’önø Öô Üûãö Öø]çø Úû ]ø áøçû ÏöËô ßûmö ]æû †ö ËøÒø àø³mû„ô³$Ö] á$ ]ô™ ( 36 :e $W ,8:wÎZX >gÎ) —áæû †ö [øvûmö Üøß$ãø qø oÖF]ô ]?æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] æø áøçû fö ×øÇûmö Ü$ $ö é÷†ø Šûuø

ÅvZ ( ÃVÍß )ìg™ ay n kZÃVß â LZvß

Û »t —" L L :À, F

Ç ñW‰ Ü z (Z )QÔÐg „ D™ ay  ÃVß â LZ Âvßt ÎX XzgÐ { Zg

N Yƒ[¦(

Û » )tQÐN Yƒ]‹¯ ) !* ~ hÆyZ wâ {z ( Z # ó ó¨YH ¦s§Å c izŠÃVß Zzä™g ïZgzZÐ

?D Ñ7VYyZZ\WQÂ?ì Y}Š ðø!~(, âZ ZÎÆ H

'" {z å¢ 7ZgzZ åï Z (,6,‰ Ü ¤ KZÃg ñ:Ð b‚z ~Š â gzZ ]Ñq ¬Zñ Š á g ZX ~Š¸Åä™[¦ÃyZ ävZ¬Ð ‰ Ü zpÐN Yƒ¨ ¸6,Vâ ›gz$ —†ø eö ‚% Ö] áøçû Ö%çø möæø ÄöÛûrøÖû] Ýöˆø `û nö ‰ø ( †º’ôjøßûÚ% ĺnû Ûôqø àövûÞø áøçû Ööçû Ïömø Ýû]ø™ :Zƒ ( 44X 45 :$ eW Ô 54:™Z >gÎ)

ñY~Š“® ) )td $kÔ® ) )à Zzä0* „ëëtc* L L:À, F ó óÏи™Q"tgzZ Ï


65

õzøi »g ñ~TZƒc»g$ +ˆÆwz4, Æ`™e $WkZçOX „g™ƒ~g7]!* ÅvZ #g8WZ " # ˆÆÆckZX ‰ v¸™¢" {zgzZ ðƒ“7Z ÔŠ Hï~ u { ( ‘Z[ÂX ~g g9)X ¶ `™e $W{Š™™f6, zZ6, ug Iy!* iÅ\W ÂñÑp=C Ù !* Ð+

Ã?Š kZq -ZsÜgzZB™Ù70Ðë›gzZbÑŠƒ  \W

! s§qZbÑŠx Ó

sÜÏÙ: ÌQÂX ,™yÒ ]ùÂÅkZJ -# Ö ª™ï]‡‘x ÓX BÄgt ‚ 4ZŠ~ˆyWŒ Û ˆÆäƒk , +q ¸zÆg$ 5 + `™e $WtÂ* c Ç} 7, ** ƒ56, Ë„q -Z [»( 2) Xì [ÂÅvZyWŒ Û tì À _³9¸QX YYH7" $U* ì ˆÅ E ‹{! ~(,Ѓ  Å]Ñ»  ( 3) wÎgFÆvZÅz!WzmvZ -öW § ·]| XìgŠ ‡6, qC Ù ì |

6, ]Z f Å  |~(, Ѓ  Å]Ñ»AŠ0ÃVÍßyZƒug I: (Top

ßF, ~(,Ð ƒ  ÅÏ0 + iÃvZ Âì Š HƒÝqﻢÃ\W¤ /Z ñWá yZZ

X M hƒ»Ì‰ Ü zËx c* ZÆÏ0 + i,™ÌZêX ,™:k , Š~ä¯Priority) X å ÂzgÐ "7,i úà # "\WÐ #ŠgzZ ¿#Å # " *™Ñ 61Z

:–ŠÃ61Z

á Zz >gzZ î×}÷{Š c* iЃ  ~~Š ZzkZÔnÅvZ HgzZ @* ™'!* öW–Š J X Nƒwi ** ]c* Wsf `gŠ6, kZ

Ý Åö‚ûßø‰ø o äü møVô ^Þø Åö‚ûnø ×ûÊø o èòø›ô^ìø èõ eø ƒô ^Òø èõ nø ‘ô^Þø o èô nø ‘ô^ß$Ö^eô ^Ã÷ ËøŠûßøÖø äô jøßûmø ÜûÖ$ àûòô Öø ¡$Òø™ ø

( 15-18$ eWÔ 96 :|Z >gÎ) —ènø Þô^eø ˆ$ Ö] Y ² 4£ 45HkG ã% O+Z ÔÐ èG ™ñw!* Æã% OÅkZ ëÂc* W: i !* t¤ /Z GL L :À, F

óÐ ó BšÃVzŠ \ Æ( cizŠ ) Ìëá šÃVß Zz>KZt Xìg » æKÑ

º

Û Æ[Z±‰ Ü z ÏZ Â@* š ÃVì×LZ ( 61Z ) {z¤ /Z D â

Û ” k„0Z ]|


66 ( Y Z ÛŒZ >g΂X ~è, F ì Y)X f eñÐZ

X Zƒu Ú‡x Z »kZgzZ Š Hc* Š™ZÎg?fÃ61ZçO

! x»g Z+ 0áÅ # "xsZ9 ys * !

g Çi ‚]Ñq ,ÛD +Å Vz

Û »a kZ å ** ™—uÃh+Šèa ê » \¬vZ

¸ åÃVâ ›VZ Â** ¨ zgz$gzZ '" ä k QX ÃW: x »Æ yZ ÌŠz!* Æ äƒ X ~ŠV-¸!Åä™ ?û „ôÖ$] çø aö ( áøæû †ö Ëô ÓFÖû] åø †ôÒø çû Öøæø å´…ôçû Þö Ü% jô Úö äö ×# Ö]æø Üû `ôaô]çø Êû^øeô äô ×# Ö] …ø çû Þö ]çû òöËô _ûnö Öô áøæû ‚ömû†ô³mö ™ p —áøçû Òö†ô[ûÛöÖû] åø †ôÒø çû Öøæø ä´ ×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åö †ø `ô¿ûnö Öô ÐôùvøÖû] àômûVô æø p‚F`ö Öû^eô äü Öøçû ‰ö…ø Øø‰ø…û ]ø ( 8-9:$ eWÔ 61:#Z >gÎ)

tävZ (²)gzZ,Š uÐVæYKZÃÝzgÅvZT evßtL L :À, F

HnÆVz” G( x »t) { Zp ÇìgÆ™åà ( xsZ ) Ýzg KZ {zì Hê

 @* 5™}Š h+ŠgzZ e $Z@ÃwÎg LZ ä Tì Â( vZ ) „zXƒg ZÍ ** „ ó} ó g¦ / g ZÍ ** „ HtÃVß Zzä™uÑ{ Zp}Š™¨ ¸6, VeŠx ÓÃkZ

" gzZ ` Ð } hðX Š HW~ŒÆ \W[²Zg‚ å Zg ¦ / =²„¼ G Ã} úŠ kZ

}ŠB‚ »X‰ Ü zgzZ å{íf »yâ ‚zi ‚gzZ Vzg Ïk0* ÆX6,VÍßMvßyâ ‚zu X c* 3Š™Zg7òúŠ!CZä\¬vZV-X ‰ W¨ ¸6, yZÔ å;g

eôÂgzZ ðÃ._Æ]q˜Z ~Š âgzZ ùZg f z [òZÆ *Š ݬ Å ë›yZ

¡:gz¶B‚Æ # "\W‰ Ü ¤CѻԸ}ÒúÆZ} .~*Š\WÆkZ ñZÎÔ7

LZ ÂLZX Q7ÌwVq -Z ðÃ~õg@* 㨠KZ,ì |+ZtX Y™7x »ty¨ KZ :çOÔ Hs Z ‹Z »wq]gߢ. Þ ‡** kZ ÌäVz)


67

: Hs Z ‹Z ä (J.W.H. Stobert)^', :ZX ÝZXÚeZ kZ Ô c* Šx Z ä \W)** g »xgzZ WzgzZ Ô¸ ù Zg f Áæk0* Æ\W L L ÃðÃgzZx ** VìgŠ6,gîVc* úÚZ~ õg@* 㨠KZ ~g ‚ ÂñY ¬ŠÐg±Z

óì ó »! ²Ñ A@* W7

(Islam & its founder, p.228)

:¹ä(Milliam Moir)gñ@zu

½¯7ZÔ c* Š 5~u {ÃV1µÆV7Š äÅz!WzmvZ-· ( [») L L V- É pô)Ç!* Ù „ Ô å LggOZ » !x» KZ ]Zg yŠB‚Æ VñŠ W C ª!* sÜÂì $ Ë ï}¤ /ZnÅkZ ð3ŠÈ {z™{g~ìÆèv

H{g~ sÜ å ¹Ð Z} Š .ä VrZì c* W™f 0Æ Ñ q -Z V˜ ~ (LifeofMuhammad(P.B.U.H,P.221)

ó óVƒ

N Wá yZZ6, [ÂÅkZgzZ # " wÎgnZÔ  Ô ñƒD™tÃë›yZN W X ( }W ) N â

Û «=ÂmZ…vZX B¯(Top Priority)wzZ ßF, ÅÏ0 + iÃyZgzZ

|izÛ ZyZZgzZqZ

ÅvZƈyWŒ Û gzZwÎg h', Æ# "g8WÔ (Existence)ŠzÆ]Z f ÅvZ 0Z ]ªgzZ q -Z 0Æ x Z ¸ZvŠÐ [ ÏZ ÔˆÆäYƒÝq ¢6,äƒ[ X ñYƒo¢gzZyZZ @* ì# Ö } .7?Š

** W ¨¸, 6VEZ, kZ {g* !zŠˆÆäƒ[¦»xzgIZ :~ŠV-äˆyWŒ Û ¸!Å|0Z]ª{gÃè

Ý àønû ßô ‰ô Äô–ûeô oûÊô ( áøçû fö ×ô Çûnø ‰ø Üû ãôfô×øÆø ‚ô³Ãû ³eø àûÚôù Üû âö æø šô…û Ÿø û] oÞøVû ]ø ?oûÊô ( Ýöæû †% Ö] kôfø ×ô ³Æö™


68

Ý ðö «[øm$ àûÚø †ö ’ößûmø äô ×# Ö] †ô’ûßøeô ( áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] |ö†ø Ëûm$ „õòô Úø çû mø æø ‚öÃû eø àûÚô æø Øöfû Îø àûÚô †ö Úû Ÿø ]û äô ×# Öô ( 1-5:$ eW 30:xz°Z >gÎ) —Üö nû uô†$ Ö] ˆö mûˆôÃø Öû] çø âö æø

$kˆ Æ äƒ [¦{zgzZ ~ }i Åq d -Š 4, Ô ‰ƒ [¦òzg L L :À, F g (Z ̈ÆkZgzZ¬Ð kZ X ~w‚„PÔÐN YW¨ ¸( ÐQ)

ì Le ÅT{z ÔЊæ ÅvZ ÐVƒyâ Š á y›izg kZ Ôì » „ \¬vZ óì ó ÑZzä™3ggzZ¨ ¸¹{zÔì @* ™Šæ

¸„  6, >W‰ Ü zkZ ãZk , ZX ¶xzg ~uzŠgzZ ( yZk , Z ) kgÃq -ZФ~(, zŠ~ª ‚gÇ

¸ [ÂIZ {zèY‰B‚ÆVÇ|Vc* Šg^ ÅVâ ›X¸ ð|[ÂIZ òzg²

Å" " g8WX¸ ~gù ÆvZ)VâzŠèY‰B‚ÆVEZk # , Z Vc* Šg^ Ål Wæ²

{Š`y›gzZ ñƒ lpuæ6,T ˆ W¨ ¸6,Vñzg # Ö Ó ãZk , Zˆ w‚P Æ ƒ qzÑÝb+F, +”nÆäSÃ< h Ø èð|Æ™ï6,‘´òzgäV26, >WX ‰ƒ y}—>W(C Ù ÔŠ Hc* Š™O{ k H"ÃVÇ|ÄÑq -Z ãŒ Û gzZ‰ Š™g Uy Y¤ / ÔG

Å äX o ä xzg„J -VŒ X Š Hc* Š ` ZzgÃ-6,~ƒ Å `gÎgzZ v WgzZ ‰ G

x ª´‚Åi

Û Z ! †KZÐ 5 Zg ~d™hgÃègzZ 1™ê»äXÃ]Z f KZ ñO X 1™ð»äY~{ Ç ]¬ÅwZzi kZXƒ Š H–6,8{Æd $4Ë„h + á ÚZì Š H–6,wZziÆxzg A

"The History of the Decline & fall [ ÂgKZä"Edward Gibben"

X Å−~of the Roman Empire"

¸{g !* ¨ zŠ »kZ~Vß ‚P._Æðgñðƒk , +wZziòzg b§T 5 ™Å {gÃè Åxzg {gÎZ # X ¶CWÃÿ) Z e** !t ňyWŒ Û Ãg ñ å: eÌb§Ë ** W


69

6,yâ

Û kZÆ ÃVâ ›ë @*X c* Z h Zt Zè[p »kZ älg ñ ÂNƒwi ** ]c* W

+!* oÑt Ð 61Z ä ” & œ–1Z ]|n ÏZ å¢ Zg7 g0 +ZÆw‚X 5 òzg à |0

» DÄø³³–û³³eôEc* â

Û ä# "\W ÂðW]!* t~DÆ # "\WZ # XÐN YW¨ ¸{g !* zŠ †ŸZ ~ kZ Ôì ¿g™Á]æ Åw‚ 5 ä ?ì @* ƒ wEZ nÆŠ°Æ J - 10 Ð3

~(,ÃV⠛РTX ‰ W¨ ¸6,xzg {g !* zŠ~]æÅw‚ 9òzg6,gî: Z7çOXß™

X ðƒÙp

( xzgX‚X ~è, F ìY)

! „g: ¹* !]gßðÃÅg ïZ Â[ Z

¶]gßðÃÌQ Â'Yƒß ¹!* gzZ CYƒ " $U* s ðÍ−SŠ Wq -Z ðà @* ƒ (Z¤ /Z gŠÆ ‚f }g ø H ** Yƒ " $U* Csd sw » VÇÍ−~g ‚ Å ~g ‚pÅg ïZ ZÎƉ Ü ZœÅxsZ³» ë›yZ HX B™tÉ Ü ZœkZ ë7°»nÆ%Å ?ì YòÌgzZ ðÃ

gïZì c* Š µñ„  Š', i (Z »ä™tÃh6, ¯Å]ùz=ä|T Þ ZkZ

Ù „ bŠ™ðÍ−+Z¬w‚10Љ C Ü zá ZzäW X Š™È5 Zgx ÓÆ ** Yƒ Zg7~w‚( 3-10:øÄ–ûeô) ‰ Ü z{gÃèeZVƒìgY« ZÆäƒZg7)[òZ

¡H±5ä\W¼tX ÅWÎB‚ÆøZŠz=ì ꊄzg¨]úŠÃ 㨠KZ±x Ó

»]!* kZì |~(, ¹tX ñYc* Š™i Z0 +ZÃ&7Âã¹ c* wz** ðÃc* 7Âp ÖZ

" "wÎgÆvZ G{zðƒwi * # *t6, XÔì [ÂÅvZˆyWÛŒì „g}Š]oãZz X ~]gŠïnZb‚zzù Zg fx ÓÔì |~(, Ѓ  Å]Ñ»kZvZgzZ G 4¨G3ÅZ Ð6,‰ ¼ Ì»vZÃ\Wz ZƒÝq èEG Ü ZœÅ hÃ\WV˜ ~ [!* kZ

]Ñq: ‘ W ^z»g äâ i:ÐWÆ VhÆ Tì {z  Zƒ ‚sg ¬


70

nZ Ì{z [ƒ Xì ñƒG©qZ »qC Ù$ +Z @* wi ZD»kZX M h™spÃVhnZ

Xì ÚmZÔì ‚ rg¸~g7~g7{zÌÅkZì ** ƒÌZgzZ~D ( 7: $ eWÔð>Z ) û ^÷Û×ûÂô æø è÷Ûûuø…û ðô oûAø Ø$ Òö kûÃø ‰ôæø ü

/

óì ó 3g= Í ÐDgzZØgKZÃqC Ù äÂL L :À, F D255 Vkm9 (2Vå†ÏfÖ]E—Üãö Ëø×ûìø ^Úø æø Üû ãômû‚ômû]ø àønû eø ^Úø Üö ×øÃû mø™

þ

óú ó ê ZgzZìt ‚ÆyZì }Y( ÃqkZC Ù ) {zL L :À, F ™{g …¸Ð ]Z f à Zz ]:S+Z HXì ~g (ZïnZ qC Ù É]uZz z ]Ñq {ggzŠÐ [gá Zz]:SÁyZª+Zy¨ KZq=ðà ?ì ~q=ðà ** ™¬Ï0 + i

Ï0 + iKZÐQÔ ñY1™ê»äƒ»kZ~ÙpÅYƪ zŠ kZÅ¢N W ?ì Y X ( }W ) X ñ â

Û «]Š X…\¬vZX ñY1¯wzZ ßF, Å :Bª zŠ Å¢6, ]!* kZ Å[g6WÃ\W` W ø eùô …ø köÛø×ô Òø kûÛ$ iø æø ™ —Ünû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] çø âö æø ä´jô ÛF×ô ÓøÖô Ùø‚ôùfø Úö Ÿø Ÿ÷‚ûÂø æ$ ^Î÷‚û‘ô Ô

ðÃÃ]ÜnZÔB‚Æw°gzZ ðC]!* (C Ù ) Å[g}¾ˆƒ~g7gzZ L L:À, F ( 116:$ eW 6:x ÅÑZ )

óì ó ÑZz+ YÔ ÑZzG gÂ{zÔ7ÑZzä™sp

! ,™ê Âc* J 7,ä \W¼ ~ [!* kZì lgZ ¦ /Ð \W Ân pg 7yZZ6,ˆyWŒ Û \W¤ /Z zvZ ñƒD™tÃë›yZQ ÂÙ: (Z¤ /Z ,™ðÉg Ì~g øgzZ ,™" $U* ßÐZ

X •N Y 0gl »\WVâp Ç~ ]y Wz *ŠvZ Y ¶ KZ X N Wá yZZ6,# " wÎg

bŠ™i Z0 +ZÃÃbÑŠ Dh +Š F, Þ ‡** . gÑ"Šñ~kZ6, Šã CÅ™ßÅVzqPňyWŒ Û Xì °»Z ** ~(, ¹


71

5[ * !

~ݬt è ÃWX V*¶ KÅ 2X [!* Ô ** TÃ\WLZ~ 1X [!* ä ëÐ =ÂÅTì ]u" » \¬vZ QX HÝq¢6,äƒ[Âò AZƈyWŒ Û Ð. Þ »Æb‚h +] .gzZ ÞZ]c* W~

[ÂgzZ # " wÎgzvZÐ ‰ Ü ZœÅäƒ Zg7 sd swÆVÇÍ− ãWŒ Û ~ 3X [!* Šæ Å  ë[ZˆÆƒÃäZ &  dÆ¢z yZZ {gÃè X HÝq¢¢6,ÞZ

n }g ø @* Ù ŠÃVE¶ KxÅ]gŠà Zz äY ð0* ~ݬ ¾ ÃWÐ =ÂÅkZgzZ

Æ äâ i ñYƒ Ýq é+Z Å yZZ …gzZ ñYƒ y‚Wh +' × 3g » yT Å h

X Ù: w²âÐZ_Š Zj

t[Âò AZÈyWŒ Û \WÏN YÅ7~øÚkZ]c* WãWŒ Û ~[!* kZ VHç³³³Þ XÐN YVJ -Š°vZY ¶ KZ,™„zg¨6, 3gzZ Ô 2X [!* ƒ—ðä /Z ÌQÔ`™ t {zì @* ƒ Za wZÎ~Š ã C Ðá ZjÆVE¶ KÅ\¬vZ~ ݬ t ÃW

?wZÎ~Š C ã

Ô R »ÃV”Ô** Î ã0* Ô** 1Õ @Ô Ú I~}i‰ófÆy¨ KZ Âx »¼~ *ŠÝ¬ì

7Š lŠpx », Zì ~}@x} g øX {)z {)z ** ¯ ]ÑWÔ ** ™y]** kÔ ** + 0 Í N* W

Zš »{)zìßнÖðZƒ~M%Z¾ ðÃ6, gîÆwVÔì @* 7,** ™7ZÉ Dƒ Ç}™7tÐZy¨ KZ ðû *Š Ôì Š H0 (Boeing) i ˜ ðZƒŠ lŠpÐ T Zƒ‰Z


72

Šp{ iö c* ykV#¾ ðà c* Xì Š H^ r â Š »kZÐ}vßÃá Zz ä™òúŠ (ZÉ

ŠpÆ{)z¯Ô½»ÔqKgÐKgJ -VŒ?ÇñYHtÃ]!* kZ HÔì Š HƒyŠ l X ¬Š7‘ WŠ lŠpäëLÃVzqyZVY Ç}™7tðÃÓ WŠ l

Ô ± ™µ »V]BZ f lp6,yZ Ôk HZ »V½gŠ Ô ** ƒ Za »y¨ KZìt

! ]* ! ÔzÂ

6,]‡zZ {gH»0 +egzZ `gÎÔ** ƒZa »Vzgâ YÆx lZ Z Ô** ƒ Za »VßY ]gzp

ÆXx »}g¦ /‰ ÌÐ{)z¯Ô½» HÔ {)z** Y** W™w$ +w$ +»]ZgyŠÔ ¯zeÔ −m  ë¤ /ZX D™7„zg¨6,yZgzZìgƒŠ lp ïZúCgŠtïŠÈtë0 ]Ñ»Û{n ÏZX N YVJ -á Zzä™ðÆVzqyZ GÂ,™„zg¨6,VzqyZ Xì \¬~g !* Š á g Z Xì ~Š]úŠ Å䙄zg¨~]Ñ»Ãy¨ KZä äø ×# Ö] áø æû †ö Òö „û mø àø mû „ô $Ö] (h^fø Öû Ÿø û] oÖô æ^ö Öùô kô mF ŸF ø …ô ^ãø ß$Ö] æø Øô nû $Ö] Íô ¡jø ô ìû ] æø šô …û Ÿø û] æø lô çF ÛF Š$ Ö] Ðô ³×û ³ìø oû ³Êô á$ ]ô ™ ¡÷›ô ^eø ]„ø âF kø Ïû ×ø ìø ^Úø ^ßø e$…ø šô …û Ÿø û] æø lô çF ÛF Š$ Ö] Ðô ×û ìø oû Êô áø æû †ö Ó$ Ëø jø mø æø Üû ãô eô çû ³ßö ³qö o³×F ³Âø æ$ ]V÷ çû ³Ãö ³Îö æ$ ^³Û÷ ³nF Îô ø ßø vF fû ‰ö ( 190X 191 :$ eWÔ3:yZ/wW ) — …ô ^ß$Ö] hø ]„ø Âø ^ßø Ïô Êø Ô

~ äY äW™w$ +w$ +Æy› z ] ZggzZ~ öZa Å}igzZy W GL L :À, F

6,VIz™KZgzZÆÔ} 9 D™Š c* ÃvZ vß{zX V*¶ KnÆVzW

Â[g}g ø} ZëgzZD™„zg¨6,öZa Å}igzZVâ WgzZ ñƒg e óá ó XÐ [ Z±Æv W…:ì u 0* ÂÔc* ¯7{Z +Ã" ƒ  tä

Å\¬vZ N WnÆÚ Š V*¶ Kh +' × P Ð ~ VE¶ KgÑ" ÅvZŠñ~ݬ t ÃW X N YVJ -Û{LZ @* ,™¸6, VîU¼ÆVzqPñƒë6, ]úŠkZ »Tì t‘{zÅkZ]oZ (, ¹»äƒÆ\¬z: 4vZ

:]oZ, (ȊĮ

D™tt‘Ã]Ñ»ë¤ /ZÔ7Û{ì ðtªì t‘]Ñ» ~g7X D™{@xë


73

** ™:tÃÛ{pÔ bŠ „ ZÍÅŠzÆkZ ** ™tÃt‘X ǃ ÌÛ{ ðà » kZ ˜iÑ Â

ðÃ6,gîÆwVXìg ïZ »ŠzÆt‘ÝZgŠg ï Z »ŠzÆÛ{ c* ÍÔì ]!* p" Ç!* V#t¾gzZ}™:tÃgzÆkZp}™tÂÃ䃊ñ~gƒÑÆK„ á Š !* kZŠz »]Ñ»Q Â7¦ / Ù ?Ð,™tÃ]!* C kZvß HÔ ˆƒ~9™0Š lŠpà õg @*

,ì c* ¯ ä ËÐZ7eäÂðÃgzZ ZÎnZ Åe $s{ åZ ÅkZgzZ ‚z ÄŠñ~

X$ Ë ™7aÎÅy¨ KZ©q Z »TÔìŠzöÑ]gŠz‰ Ü ¤

sg ¬»]Ñ»

f e{^ ,Y»VîUë ZPnZ B‚Æg"Z »]‡‘¼ mZgzZ]Ñ»ë[Z

X Ã0g ZŠÎâ

Û z.ÆkZ™yTÃg ÇŠgz6, LZë @*

:Y Z’ZÅ]Ñ» à ©)¬w‚[g Z 13.7nµì Š Hc* Î { i Z0 +Zt0ÆY Z’Z Å]Ñ»

~Šz (Galaxies) N K~Š Z®M~ËÆ T Zƒ (Big Bang) }Š x

ðƒÐ yZ0‚ò ** TÆM%Z ~ Y 1929 Y Z’Z ÅÄc* gŠ ÅÆ}Š xkZ X N W

wgzŠÐ}uzŠq -ZN K ¬Š)g fÆÎgzŠ äT ~1960QX „g™• Å& ¤Ð (Microwave Background) Vî ÃmºÅbÃkZ ä Ôz^', Zg ]*à +C Ù â X ˆ Å & ¤ {g !*zŠ Ð ù Zg f Z ~ Y 1 9 9 0 ˆ Æ kZ

~g7 t ‰ Ü z kZ (At t= 0)å Zƒ7i ¸WÌZ »‰ Ü zZ # ì I » (Cosmologists) gÐ Lg, Z ]Ñ» (Density)ÄÑÅkZpå#w »T¶b§Å b CMc*

H@ Š l |t(t=0,1,2,3,4,5,6.... sec)Š Hk(,‰ Ü z‰‰ˆÆÆ}ŠÔ ¶ŠzöÑ Hc* Š Ñ~ŠzÐq** -ZÃ]Ñ»ì 4V-bSZX ˆ W~Šz]Ñ» ~g7y q sì !* ÐT


74

yZˆÆÆ}Š ÆVßßZ ³‚X (Universe created from nothing) ì /J43X e äYƒ »™ Z”~ :W}g ( l X ^z Ä:ì @* ƒ „ n³»VÃ}ŠèY¸ õG wZÎ X c* Š äƒ:,Z äT¶â

Û g »6, yZ]¸ãzÛðÃì ]o»%ZkZ ** ƒ: (Zp ÆË%{z¯zzÅðÅ]Ñ»§ZzF F6,Õze $sgzZe $ÑZ (, Ú Zì @* ƒZat :ì ~Š¸täá Zzäz)YiÃî ZzkZÉ 7 ?ì Š HƒŠ lŠpK

—^Ûøãö ßFÏûjøËøÊø ^Ï÷iû…ø ^jøÞø^Òø šø…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] á$ ]ø ]æû? †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] †ø mø Üû Öøæø ]ø™ ( 30:$ eWÔ 21: Y C mÑZ >gÎ)

H:g¨ä VrQÔì c* Š™g ïZ ( Ð ä™th ) ä VMvß{z H L L:À, F ó óH Z] .7ZäëQÔ¸ñƒA ë !* }igzZyWƒ  t Æ}ŠxpYYH7g ïZ c* gZŒ Û Z » Z} .6,Š ã CÅb‚ì wì»Vâ Z0‚‰p¤ /Z ~Äc* gŠ Å ä Vâ Z0‚Ð ¹6,Y ¯ Š뛳‚ (Solid) o¢á Zz äY ñ0* :‰ì ~Š „ZÍÅÏŠñÅÛ{ åŠ HV6,Ë kZ)g fÆ(Calculation) [Â[ˆ~ Hs Z ‹Zt : í6í W

Á‚èa ‰ Ü z kZ p ( ì B bg i ¸W c* ì ˆÅðt ª) ì „g ’Ú]Ñ»

„vÃÄc* gŠ KZ ä ~ n kZ åòZg (Static Universe Model)tû]Ñ» X ¶t~(, Ѓ  ÅÏ0 + i ~÷ 3g 10* Z} .ä b‚L L Š HÑï Ð ?N* kZ +˜ Gq -z iE ˆ Æ Äc* gŠ ÅÆ}Š x .(Science finds God) (Allah & Creation of Universe, Harun - Yahya)


75

Ѓ  Å~œÃK- äkZX 徂 Û z7WC Ù â k%Zt :(Hug Russ)kZg `‘

gzZ‰ Ü zì HðÐÚÑL LäÛ{k QÃ]Ñ» Zƒ" $U* tÐ Tc* Šg Z Œ Û Äc* gŠ ~(, (The creator & the cosmos)

Xì F, Ñ!* Ð{Åäâ i

¤ `g Y kZ ~ ó ó Symbolic UniverseL L[ KZ ä^# O%Z kZ : í6 +/ 6,+ â ]!* t ä ]ÃÏZ ³‚… ` WÌñƒ T e: L L :HV- s Z ‹Z 5',»| Ðykzyâ iì ó ó Supreme BeingL Lq -Z ÑZz ä™ Za Ã]Ñ»kZì c* Š™g6 ó óD W7_Š ZjðÃ6, TÔìŠ Zi W

g »gŠ ( Balance)yi Z ÂÚZ nÆúÅ]Ñ»ˆÆÆ}ŠkZì I»Vâ Z0‚ å Xì e* *ìg ~9w‚[gZq -Z. Þ ÆuâRq -Z b çUi8E X¸n pg¢6, Û{g !¤¹yZ0‚+F, fÆ*Šsf `gŠ {z´ÆkZ Einstein, Newton, Faraday, Kepler, George F. Ellis, Alan Sandage, Michall Behe, Paul Deries, Ranger Pen rose, etc.

X 7g ®Z6, yZ ¦ / Ù »& ¤Å Z} C .X ‰ G76, gîƱŸZd¡x ** t :^ â (Size of Universe)ÝzÅ] Ñ»

{ i Z0 +Z »VŒz mZз_Æ]ƒìgg Z ¦ /izgz‘  ÆÏ0 + ië~T]Ñ»t

Æ]Ñ» ._Æ} i Z0 +ZÆ]ƒ+C Ù â X ì ꊙg¨z yZªÃy¨ KZ {zì Š Hc* Î (Glaxies)

V óZKZ +ZiÐ [gZ 300 ~ ( Visible Universe){ á Zz äWÃ

t Xì z ‚ N* g » ]Ñ» ( Overall)À]Ñ» à Zz äWÃ²ì Š Hc* Î { i Z0 +Z »

~ kZì ~(,âZ Šp]Z & +VKÉ 7x ** » }g * Ëñƒ ¾6,yWVK


76

ä™ûx ¬Ã]!* ä ]ƒñfXì Š Hc* Î { i Z0 +Z » (Stars) Vzg *Z +ZiÐ [g Z 250 + h á Ô ]Zg f æÆe $g}g )ÆVzg«x ÓÆ*Šì ÅyÒ]!* t ¯nÆ XìŠ Z®ÅVzg*~yWgŠÏZ c* bÆÝzg ðÃ}g *D Uá Zz äWÃ6,y W‰ Ü zÆ]Zg

! ! 7b D Ut

¼~yZX n pg# Ö ~(, ¹tÉ ( åwì»VÍ߬ 6)7f¥ðƒ 9 VÅÑ } (,ãZ ‰ X Lg¼gzZ} (,Ð kZ¼ Ôì ', Z',Æ `gÎ^ ,‚ »

Xì Z (, HÄÑ13Ð}i `gÎZg ø‰X $ k Ë Y¿gg0 +ZÆyZ¥i

~pÏ~hð~X ó ó Fine Tunings L L g Ñ"6,}i ~g øgzZ ]Ñ»

Ôæb!* ~Vzg(Ô'¸Šñ~VZ‰Xì $ Ë ™ »ÃÏ0 + iŠñ~kZgzZ]Ñ»Ì X {)zƒ  Ú»VuÔtzZiB‚Æ`gλ}iÔ, û `gÎgzZ}i

„ øÎ~ ã.6,z ãZª‚f 㨠KZ{Š c* ig²ZA Ãb!* ÆVzg *yZ :A Ãb* ! `gÎ) XìgzŠég ZD Ù 40ÔÄÑ2Ð}i Ôì0 +ed $Œ Û Ðƒ  Æ}iXì * @Y{g

‰~ y ZÔ ( ! !ì „ (Z V; Yì ég ZD Ù 65 ÔÄÑ8 ( ¢) ^ ,‚ »kZì Z (,Ú ZŠp]Z & +

~g ø Xì ]!* à Zz äW™: „gzZ ~ Vß ‚ ~gâVÅÑgzZ Vzg ZD Ù A Ãb!* Æ ÄÑq -Z ^ ,‚ »kZ Ù Š ~ ^Å (Milky way) ~gJŠCÃ]Zg ë& VK KZ ²°¢ a³g ZD Ù ÏàÄÑq -Z Ýzgì È »w‚~gâq -ZìgŠ c* Xì w‚~gâ

gR,10 ǃ w‚ ~gâq -Z {z Ï}™ð, à A ~ w‚q -Z {zì C™• wÐ ~(, gzZq -ZVKtQXì', Z', Æ(1.0 Light year = 10 Trillian Km) ¢ a³ }g7 gzZ „g™• wN KX 17 Å b§ÏZ ~ Tìz » $ Ö LÆVî K

Xì Z +ZiÐw‚~gâÄÑ20( ¢) ^ ,‚»´ù


77

VñÂLZ LZ~Vzg ZæmºÉ 7Á‚}g (gzZ}g *tQ

: •w~Vzg Zæ

gî0Z]ª• wÅyZX ìg™lŠ¤ /ÚŠ¤ / ÆVzg *vŠgzZŠ¤ / Æg"LZB‚Æ (Galaxy) V K q -Z ]‡zZ ‰• wyZgzŠ

Xì „gƒ Ð Ï°‡!* gzZ ^e $.6,

gîÆw VX @* ƒ7î Z”b!* »Vzg *Šz!* ÆkZì CY Ìg¦ / Ðg0 +ZÆVK ~uzŠ

¹ ~‡Ð lŠ¤ /Å0 +e Ôì ª z$ +Å• wÅ}i ** Y ** W™w$ +w$ +»]ZggzZ yŠ}g ø6, VzgZD Ù Ð` WX „g^._Æ(Schedule)K M F, m{q -Z,qƒ  t X ‘ W

-Z‰ q Ü z »äƒ[z¾gzZ"m Æ`gÎ »yŠ Ï QÆ#Æ` WgzZyŠ mº»#¬w‚ tÃt™g åg åÐ wqy!* i H ** Yc* 0* »‚zÄ0Z]ª~yZgzZ ** ™• w»yZXì 6

Š lŠp¼ ƒ  t HXì â

Û g»‰ Ü ¤ŠzöÑ ðÃúÆ yZ ;g}Š 7 (Indication) * @Y µðŠ VY…™ WVŒQÔ7g »Ã+ â ë ÂÓ WŠ lŠpÆRÔ½»X ?ì Yƒ

c* ¯äTÃyZXì ;gƒŠ lŠpƒ  t Y™7g¦ty¨ KZ ÑZzpggÅz=Ìðà ?ì :ì þ @* â

Û Š á gZ~ˆyWŒ Û {zÔì HÈ0* »]»wgzZì

Ý ø ÖôƒF oûÊô á$ ]ô å´†ôÚû ^øeô lº†Fí$ ŠøÚö Ýöçû röß%Ö] æø †ø ÛøÏøÖû] æø ‹øÛû[$ Ö] æø …ø ^ãø ß$Ö] æø Øønû Ö$] Üö ÓöÖø †ø í$ ‰ø æø ™ kõmFŸF ø Ô ( 12:$ eWÔ 16:->gÎ) —áçû ×öÏô Ãû m$ Ýõçû ÏøÖùô

gzZÃ0 +egzZ `gÎgzZÃyŠgzZ ]Zg n }g vì 3g™È0* ä k QgzZ L L :À, F G$ ÆVÍßyZV*¶ KϹ ~ kZ éSE 5©G XÐ ¬ÆkZÈ0* Ì}g *vŠ ó óf ex »Ð= n X ñW~Šz ]¡2Z ¸ÔN WV´pÐ ~!~(,ˆÆäƒk , +q ¸zÆK 5 ÅJ -ˆ ( { ,ÅÑ10ÌÆ{[g Zq -ZƲq -Z ) C 10-43ÆÆ}ŠxkZ


78

-ÌZ ZƒH~kZs J # ŸzÅM zÆ10-43 Ð(t =0)pì ˆƒÂs # Ÿz³‚ X mƒ7e 230 ã½ ì {g *q -Z »VK ·ŠzŠ ~g øt Ù Š: Zizg ë& `gÎ Zg ø

a³ gzZì ;g Î6Š¤ / Æœ / %ãKÐg ëgÅ (‚ °¢ a³ 830,000ã½)²°¢

Å}i ~g øt ‚Æ]Ñ»!²z Wz kZXì © 8™ Zg7~w‚hz™ 22ã½6q -Zt X D™°6, q¾ëQÂ7ÌÜyq -Zw

ÂñÎ6Š¤ /Æ ]Ñ»¤ /Z i ˜ ÑZz äh Z ! b§ÅÝzgì ~(,âZ ]Ñ»t

’Ú]Ñ»pX N Yµw‚[g Zq -Z ã½nÆäÎ6 Zg7 Š¤ / Æ]Ñ»ÐQ

Ù ì !âZg ëg ÅÌ ÆTì „g uŠ A Ãx ÓÆ]Ñ»ˆÆw‚hz™ 130C

]Ñ» ðƒf(,kZ {zgzZ Çn™7Zg7 L6 »]Ñ» Ìi ˜ à ì Zg ø V- X D Yƒ

:~ þ Š¸V-äˆyWŒ Û ¬w‚ 14000ÆÌ ÚÆ]Ñ»X Çìg „~3 ZgÆ ( 47:$ eW Ô 51:] * c g Z¯Z {gÎ) —áøçû Ãö ‰ôçû ÛöÖø ^Þ$]ô æ$ ‚õmû^øeô ^`ø ßFnû ßøeø ðø «ÛøŠ$ Ö]æø ™

ó ó þ ìg}ŠÝzÐZëgzZÐzi !* gzi LZäëÃyWì c* ¯gzZ L L:þÀ, F

ì Zƒâ å„äÛ{GÃ]Ñ» ~g ‚ kZ xgìZŠz ì‡gzZ ´gg Z Œ Û ',ÊzLZ ñƒTgk , +• 5 w»kZÔ** ƒð»]Ñ» ~(,âZ

Æ‚f 㨠KZ ** ™uZgŠ Z »V6&ÅTì c* ¯äÛ{,Z ËÐZì ]oãZz »]!* y´Z »Tì 㶠KWÅÛ{xxg ì‡ »kZgzZ ðÅ]Ñ»kZ V- X 7]!* Å' :HV-äˆyWŒ Û


79

ö ŠôÛûmö äø ×# ³Ö] á$ ]ô ™ ‚õuø]ø àûÚô ^Ûøãö ÓøŠøÚû ]ø áû]ô «jøÖø]‡ø àûòô Öø æø Ÿæûø ˆö iø áû]ø šø…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ô Ý ( 41:$ eWÔ 35:§Ã {gÎ) —]…÷ çû ËöÆø ^Û÷nû ×ô uø áø^Òø äü Þ$]ô å´‚ôÃû eø àûÚôù

{Šñ{zì ñ ƒóåÃ}igzZ Vâ W„ \¬vZì ]!* DL L :À, F

ÃkZ ZuzŠ ðÃZÎÆvZQ Â,Š hgê q {Šñ{z¤ /ZgzZ N Y: T Þ Ðª q

ó óÑZzä™g¦ / gŠgzZJZ (, ì {zGÔY7x å :c* â

Û yÒV-Ã|kZ6, x £gzZq -Z 9ƒø]ô šô…û Ÿø û] àøÚôù é÷çø Âû Vø Üû Òö^Âø Vø ]ƒø]ô Ü$ ³$ö å´†ôÚû ^øeô šö…û Ÿø û] æø ðö «ÛøŠ$ Ö] Ýøçû Ïöiø áû]ø ?ä´jô mF! àû³Úô æø ™ ( 25:$ eWÔ 30:xzg ) —áçû qö†ö íûiø Üû jöÞû]ø

Ð ¬nQ}igzZ yW ì‡ ( |t)ì ~ VE¶ KÅkZgzZ L L :À, F ó ó Ðî WòÐ}iƒ  ?„B‚  Ç}Ši ZzW"Z # {zQÔ

-8E .28EçE,G G ! 2~]ª©gzçEE Wz, 6

-8E 28EçE,G .G KZ Ð çEE Wz6,à Zz äƒ ~ yàZ yŠ Æ g Z ÂZ ~ Y 1909 ¹ævZ e $Á)´

D Y nÆ]Š „~ Y¤ /Ãr # ™Wz6,ä V,Z~ T D™yÒ Š ZŠzg Å]‡5 çO ?ì ;g Y n Æ ]Š „~ Y¤ /òŠ Wt ÃW{à 6\W å HwZÎt ™NŠ ñƒ -8E :D â

Û ¹ævZe $ÁÔHúæ6, ñeyLZ¹Zä çE,G Wz6, -8u -8E~ åH5ÅW 4ÇÔ à{ Çö;g ÅyZÃx E'ì™ WC }g vçE,G Ù !* çE,G á ~çOL L G ñÅ~ ]Zg¦r # ™¥z6,Ô ¶ðƒ Ðñe6,öÏKgq -Z Š Hg0 +Z³ ÔðÅ ãWx Z` Z%Gg OZ »[Z}÷gzZ åHwZÎZg vÔÑìÔ¸ñƒ b!* 2Vzg ZægzZVƒZg {ëÅyZÔV+ÃgzZVÇ©•Z" Ôx Â0Z]ªÆyZ

kZ Å  wŠ Z÷X7]¬iz

Û Z yZZ {z6,gâñ; yÃîgzZ æ


80

ñƒ`Zñ¦w!* Æu¶t ªKZ ÅyZgzZ ÔΊŠ6,]zƒz c* º È*ZŠ ÅøZŠ z ÕÅ  Ô‰VÈö Æ :ÍzŠ ÅÄz ]ªÐ V\WÔ¸

$ÁL LÑ äâ

e Û Ô ¶„gi°i ZzWgzZ Ô¸ ìg , $» }gŠB; Æ yZ Ð ‡ w°Æ x Ó~÷ÂVƒmZ eÃ6,Vñ** g »!ÆZ} .~Z # ! V{vZ

Âóì ó Z (,¹Â L LVƒ H™ƒ Vùut ‚Æ Z} .~ GZ # gzZ Ôì @äi°Ð

VzuzŠ=Ôì Cƒ‚ÙpgzZ yj¾= Ôì * @Y0Zâë Z÷{g fC Ù » ~÷

 c* W~™~g v ! V{vZ e $Á¼Ôì M T {Š c* ik Hg ZD Ù ~ ]Š „ÚÅ

X ó óVƒ* @YVYZ¤ / -8E ä ~Ô c* Š™Za x Zº Ð~ r â Š }÷ä k , ½kZ ÅçE,G Wz6, ë ¹æ)´

-Z ÅyWŒ q Û ~ekZÔVƒZƒ W, Ou"Ð ]¬iz

Û Z bzg Å\W~ ! ÑZz[»L L¹

X :S7, $Wtä~çOgz¢c* e â

Û ÔVz™7ƒ]i YZ¤ /Z ˆ WŠ c* $W e

Ý Œô^ß$Ö] àøÚô æø o Vºçû ‰ö gönû eô]†ø Æø æø ^ãø Þö]çø Öû]ø ̺×ô jøíûÚ% †ºÛûuö æ$ ˜ º ³nû eô Vº‚øqö Ùô^fø rôÖû] àøÚô æø ™

ø Öô„FÒø äü Þö]çø Öû]ø ̺×ô jøíûÚö Ýô^Ãø ³ÞûŸø û] æø hùô 9æø ‚$ ³Ö] æø á$ ]ô ]ç. Û5 ×øÃö Öû] åô Vô ^fø Âô àûÚô äø ×# Ö] o[øíûmø ^Ûø$Þ]ô Ô D27-28 Vkm9 (35 V†›^Ê å…ç‰ E —o…ºçû ËöÆø ˆºmûˆôÂø äø ×# Ö]

gzZ Ôá »gzZÆ8 -gÆb§ b§gzZ cugzZCÔê ~ Vzh N L L :À, F

kZ „z Dg eÐvZ Ô 8 -g b§ÏZ Ô~ Vî 0* a gzZ VzQgzZ~ VñŠ W

X ó ón pgD~VzÈÆ -8E X :á1 çE,G Wz6, „F ge $Wt

k',k3 = ]!* tÔ Ð¹Ô0Z]ªÔDg eDIZsÜÐ X X ¹ H L L

t ªZz~yWŒ Û HÔðCä ¾Ã ( # ")· ( ]|)Ô ðƒx¥ˆÆ{@xz·_Ú


81

òQ (# ")· ( [»)Ôì [Âò AZq -ZyWŒ Û ßÉ]Š Þ~÷Âì ¤ /ZÔì Šñe $W

Ô [p ¹ Ô ¶ðC ä vZ G ¹Z Ô $ Ë ƒ 7x¥Š l Šp |xt ¹Z Ô ¸ ó Xó X X X й

( 1208X 9],Ô ]†lÝ)

•Z "  á Zz äÑ yZZ6,Û{ xãZ ë ,™õ6,]!* kZ ë N W

kZ Ð yY z wŠ6,„Ç WÐ ë›yZ Xì y˜ eZgzZ ´ â z Û{ » ]Ñ» à Zz VŒz ê » ägZ ¦ /Ï0 + i~ ~g Zˆ@* mZgzZ N CZà 5gnQ Ô,™Ç » äYƒÆgÇŠgz6, ( }W )X ñâ

Û «=ÂÅ¿6, kZÃ  ë X ,™

}i ~g ø

izgz‘  ÆÏ0 + i ~g ø …¸ÐvZ ˜ÀV˜ X ì #Zg ø6,1 ÅT}it

zás§KZÃy¨ KZÆ™™f~ˆyWŒ Û (F»}im{gä \¬vZX Dƒ¬ :ì \¬~g !* Š á g ZX ñWá yZZ¢6, [g LZ {z™yTÃë› @* ìH ( 6-7$ eWÔ 78:±Z >gÎ) —]V÷ ^iøæû ]ø Ùø^fø rôÖû]æ$ ( ]‚÷`FÚô š ø …û Ÿø û] ØôÃø rûÞø Üû Öø]ø ™

?ó óc* ¯7ÃÃVzh N gzZ c* ¯7l

Û Ã}iäë H L L :À, F

zÂÐzz ¾m<!* ~gø ä \¬vZ Ð á ZjÆ }i BŠB‚Æ„zg¨N W Xì ðZz™wzK }i n}g vHì c* ŒyˆZt6,y¨ KZ~i Z0 +ZDZÎä\¬vZ

:* c ¯lÛ Ã}i

/Z ?G Za 7]Ñq ¬Zñ~gz¢nÆg}g v6,}i Hª ?Š ¤ Hc* ¯ 7l

ÛÃ

Vzg *lyZŠñ~ ]Ñ» : þ ì CƒVÈ|t Â,™g¨6,Vzq „P sÜ\W :}]ÑqVziñnÆÏ0 + iV˜ì(+Z „}isÜ~ zgŠ6, (Venus)ßz6 , gîÆwVXì Á¹c* {Š c* i¹Âc* ]g ZwzgŠ6, Vzg (


82

.eÐ(Ice) s', Ð V-œ -238co6, (Jupitor)ð²ì 450co ]g Zw ]g ZwzgŠƒ  o6,}i H ? M h {g {0 + ië H ÂCƒwq]g߸ Ì6,}i¤ /ZXì Zƒ ¿ðà Zg ø ~ kZ c* ?ì ~g (Z}g ø ´g6,A Ã/£Ð `gÎÐZ nÆpg ì‡ }g øÐZ ä T D Y wÈVYà ñƒ D™wEZÃ}i ëQ ?ì 4Š

-}i ~g øPÐ~X„gò,Øųr

J Û VÅÑÐ`gÎX c* ¯ ¬ZñÆg

nÆ1zgÃyZ HX ñYƒØ{ » Ï0 + i VŒ ÂN Y VJ -}i ~g‚¤ /ZX „g V X ?ì c* ¯ÐZäVð;}g øc* ?ì Š H0Š lŠps ÝN* ñ» ( Ozone)yzizZ~5g

KZÐZ}i ÂÐ,hg™ VZÃqÌËÔì ¤s§KZÃVzq}i

:, ^‚ »}i

s§KZÃVzq Ð ]¸T}iXì CY¤ /6,}iq {zÐzz ÅTì g és§ Xì (9.8m/s2)7ÅTD™C Ù ªÐ"g"ÐZë…æÐQì ¤

Zg ø À _t³»TÔ CYƒ Á…æ  Cƒ KgÐ # Ö {Šñ# Ö Å}i¤ /Z ¤„ ~ c ñO Å• 6,}i ÂD VZ xŠÔ M h : Q ^6,}i ëgzZ * @Yƒ Áyiz

ì Á…æÐzzÅäƒÁÐ}i# Ö ÅTì Š HH{@x6, +e 6X D Yƒ 0

X Sg CZ9±~ c,qÔ ÔÐ oVî 0* 6,0 +eXì gZØŠ={ » V;zçO

{g: „Š !* W6, }iëÐzzÅäƒÁ¹…æ ÂCƒKgÌÐ0 +e# Ö Å}i¤ /Z Ðzz Åäƒ Á…æX M: Ìr Zu Zg øD YƒT $¸ V- ~ ÜŠzöÑÂ0ZÔ M h Zƒ Ù Š „ Ù Š V- X $ Ë : uzgÐZì Zƒ ¦ 8B‚Æ}i ~g ø sÝÆZƒ}i

æ ÂCƒ~(, ¹# Ö mZ¤ /ZX * @YƒØ{» âZ {0 + i~4zŠ4ˆ)CYƒg Z

Û

gzZ D YiB‚Æ}iëçOÔ * @Yƒ k HFÔ k Ha Ô k HzŠ yiz »Y âZÐzz Å"(,…


83

Ô D Y%\W]ñKZ™iB‚Æ}iÌ{)zgâ YvŠ b§ÏZX * @Yƒe** ** ™• w

ðc6,Y âZÐzz ÅT * @YiB‚Æ}i {zgzZ CYƒ {Š c* i¹ ðN* ñÅs ÝÆZƒ

X 'Y%]‡‘x ÓÒú1ÆT* @Y| (, HFî !* k Š

vZQ Â?ì w¾ðûVð; }g ø~pgg Z Œ Û ',…æVziñ6,}i H :]‡kgŠ Xì ]!* ÅÄŠ} (, t}™ ãâ

Û ** gzZ ~]** Å  ¿Zƒ!* Š~]** ˆZ ·Æ

ŠpÆkZ ?ì Š HƒŠ lŠp C · Z H ** ƒ Za »…æVziñ6,}isÜ~ Vzg*lyZ

! eÎLäë H ?‚Ä]** kZÆ䃊 l g ZD Ù q -Zg ëg ÅkZgzZì C™å6q -Z~] 24 Š¤ / Æg"LZ }i : •wÅ}i

}ñYƒ Ágëgt¤ /ZXì C™ð¢ a³ JŠ W~²q -Z ñƒ R˜tgzZì‚ °é çO N YƒE {Š c* ik H10ÚÅ {Šñ'ZggzZ yŠ }gøÂñYƒ‚ ° éÎ2

t HX}Š ) ÃVzg Z0 +Y ]Zg „ q -Z ÅV-ŠugzZ}Š °Ã]@* mx ÓyŠ „ q -Z » Vñ¤ / ?Xì „g Y¹„Š lŠpñ`ÆË%B‚Æg ëgVziñgzZwzNâZ}i

kZì ðƒu~ cñƒ ñ¯tzZi »ZgŠ 23 B‚Æ`gÎg"»}i :tzZi »}i

Ï0 + iÌñ}gø ÂñYW~p{Š c* i~tzZi kZ¤ /ZX ìB‚ÆVÈñ}g ø m»tzZi

Ï0 + iÉV” TgƒeÆs', 6, ¨Â@* ƒ:tzZim{t¤ /ZX g: ¬ZñnÆ ƒ„g™Ì• wÐ~!¹{z²´gì‡~cÃ}i ~(, âZ6, tzZikZX Ø{» ?ì Š HƒeŠ lŠp (Z c* ?ì ]!* Å'Æt‘ËH

¹zZ izgC Ù ( ß} (,} (, )ˆ Ü U* [ÞlyZ Šñ~ ]Ñ»

:܈* U[Þ

R b§ÅVzg óZ …‰ Ü zÆ ]Zg X Dƒ 4ZŠ ~ c ~6, zZ ~ Š Z®Å hz™zŠ

6,}it¤ /Zì ÂzgÐ ä¤ / 6,}iÆyâ ‡m{ \¬vZ ÎÔïŠ ð3Š ñƒ


84

:ì \¬~g !* Š á g Z ?ì @* ™yë™~g øÐyZX íÐZ ÂD¤ / ( 17:$ eWÔ 67:<Z ) —^f÷ ‘ô^uø Üû Óönû ×øÂø Øø‰ô†û m% áû]ø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÊô àûÚ$ Üû jößûÚô ]ø Ýû]ø™

?}Š ‚', ß6, ?ÑZzVâ Wƒ‰ƒsp"Ð]!* kZ ?H c* L L :À, F VYà  ëQ Â?ì ‰ Ü ¤Å1zgÃyZg0 +Z}gø H ÂN Y VJ -}ißt¤ /Z ?` wÈ çW6, }iT™ƒZa äy¨ KZì g66, WÎ]!* t

:]ÑqVziñvŠ

C · Zt HVÔtig » b§ b§Ô Ìñ¬ZñÔ Zƒ Ô ã0* Ô Ï0 + i ]c* gz¢x ÓmZ V;z ¶$Å

ÆÏ0 + iÅVzŠ7²¶]gz¢Å (02)xWaÆg {0 + iÃy¨ KZX ?¸äYƒŠñ

4ZŠ~c™ ¯¯xWÐ[ˆÆVû}Š7X ¶~gz¢(CO2)à‚ WðZ e0g »a

 @* ìg™ `g {CO2 gâ Y vŠ gzZ y¨ KZ gzZ n {g {0 + i y¨ KZ @* ìg Y D™

Ô ~Ç** ÎÔ ~0 +e Ô m@* Ô| è Ô ;ß ;,q Å]gz¢x Ó b§ÏZXnƒ ~g7 ]gz¢ÅVzŠ7 Æ(Designer) IZ m, e Ë% x »,Z X I~Š ™ ½6,}i {)z ....ã0* Ô ` ** Z ÔV ?ì e** ™yÒäÂÅ䃊 lŠpÆVzqyZaÆb‚H ?M hƒ\WLZ

?7|tH \W,q 0Æ e $sz ÕgzZ ‚z ÄŠñ~ kZgzZ VŒz Å]Ñ»

Å {%izg Â}g ‚¹ ~X ë›tÉ 7® è

Û Šã C" c* wz** ðÃt X±5 ä …¸ ~}g !* Æ Ì™NŠ ë› ãZz ãZ H ÂX ~}@x6W~ Ï0 + i Ð 6,kZ Š Hƒ ~ èâ X ce ** ƒ 7(ZˆÆ äƒg DWë›?Ð g

X ,™x ³»ä™³6, 5gƉ Ü Zœâui ZÃÏ0 + iñƒ_â °ç


85

ãK ¶xÅvZX N *Š Kgð•Z

X ì @* WÃÌ~ Vƒ *Š Kg ð•Z „zì @* WÃ~ Vƒ *Š ~(,~(,‚z Ä

6,uâÅ ðÎì N* g ÚZ VZX ë VZ ε™ïÐ ]Zg f LgLgY âZ

tì @* Y¹X c* 0* 7NŠÐZ ÌЊæÅ]ÑWg !¤y¨ KZJ -ÌZgzZD YWVZVÅÑ ]ª b§ÅFx Â}g øpìÚÑq -ZtÐg ±ZÆ]gw Xì *Š KgЃ 

mºyZ¼Zá Zz äƒÄc* gŠ ~ kZ Xì Šñx  ي¤ /{ë ¹ ~ kZ6,gî0Z

ÂñY H6,Ï} (,ÃVZŠz!* Æ äƒ N* g Ú Z X D™lŠ¤ /Š¤ / Æœ / %~ Vzg Zæ FÌgzZ {z´ÆyZR, E yN* z6,g0 +ZÆ{ œ / %X ì @* WÃ, ù yxgŠÆ{ œ / %gzZ yZ ´Z

á Zz äY ñ0* ~ VZ X gzŠgzŠÉ 7ñƒ} a B‚ `ƒÄc* gŠ ]Zg f

]Ñ» ~g7 Ð äƒ „ nÅVZC Ù ÂN Y¤ /~ { œ / %yZ ´Z Ô ñYWñ¤ /Z~x Âo1% X ñYƒ{ n

:]ªè) ¯* ! Ã]Zg fgzZ c* ¯ ÃVzq6,äe Lgð•Z ãZ ä ¾]!* t ì ]ªè¯ ) !* VZ ñƒ¶ kZJ -ÌZì Häy¨ KZtHX c* `7ZÆVñÂo1%gzZ ~Š• w ì yÃ{zì ꊙ2~]ªY©gzÃy¨ KZ„zg¨6,VZ ?e7ÌNŠÐ b§ÇÃ

Xì ;gNŠ‰ Ü zC Ù ÌÃJ -]Zg f LgãZÆ]Ñ» ~g7

ãK ¶~, (¹Å  }Š7

ãZzgzZ ~(,¹ Ð ~ VE¶ KgÑ" Å  Šñ~ ]Ñ»!²z Wz kZ}Š7 X ~Š]úŠ Å„zg¨V-(q -Z‰Xì HyÒ?Šg(Fä\¬vZ&㶠K


86

ó Ý oûÊô á$ ]ô lô†FÛø%$Ö] Øùô Òö àûÚô æø hø^ßøÂû Ÿø û] æø Øønû íôß$Ö] æø áøçû jömûˆ$ Ö] æø Åø…û ˆ$ Ö] äô eô Üû ÓöÖø köfôßûmö ™ ø ÖôƒF ( 11X $ eWX 16X ìZ ) —áøæû †ö Ó$ Ëøjøm$ Ýõçû ÏøÖùô è÷møŸF ø Ô

G ' nC Ù gzZùZgzZgLgzZyìigzZ ka}g é£+ {zÐ ( ã0* Ælg !* ) ÏZ L L :À, F ó óD™„zg¨aÆVÍßyZì 㶠K~(, ~kZ—"Ôì @* Ç ZVÆ

à ©ðÃ}Š7 akZì ~Š ]úŠ Å„zg¨gzZì c* Šg Z Œ Û ã¶ KKZÃVzŠ7 ä à ¬vZèa ÌakZ '» 㶠KkZX ,™„zg¨6, Vƒ UPnZ WX Bë6, gîx ¬‰7q ˆ W™ã¶ K t¤ /ZXìŠñ(C ٠㶠K tyZy c* ƒíŠÔƒyÔŠñs§C Ù tì ~gz¢

XÐzzÅÚ ŠÃVzŠ7Ïìg CW]‡zZ ÒZŠ c* ÅvZ Â

-ZÃ}°‡z yâ ‡~Š ã q Cq -Z¬ aÆîJ -  Єzg¨~ VzŠ7 X :wV

ä \WBVFÅäƒsp~ ^~uzŠÐ ^q -ZÆVzqX B™Ð wVûx ¬ ˆÆäg¦ / ÐV0kg »u Ôì @* ƒÝqkg eZÐ% Z e~²k H‰ÏVƒ@Š

Xì Š HHC Ù ª~ ^si `gŠ ÐZX {)z{)zì * @Yƒsp~ì

ÝqÐZ ä kZgzZ H¿ðÃ6,kZ ä áÔkg »u‰ ˆÅ4ZŠ q ðÃ~ ᪠0Æ V½gŠ ë ñƒ n pg ~ ‚f ÃwßZ kZ X ì‰X c* Š™sp~( Output )

:~¿ÆäƒZa }Š7X !Î

{)zŠ 3gzZÝzg ZƒÔ ã0* Ôè{ (

(Õ @ÔVÔ íÔ ~9 )}Š7

=

(Input)4ZŠ

=

(Output)Ýq


87

X D™g¨6, (Output)Ýqë[ Z

Ô ì Cƒ ~ÇÐ [ˆÆ Vû~ VzŠ7 «-Š ‰X ,™g¨6,~ÇÅ VzŠ7

( i)

c: Ô åŠñ~ }i Â: (Material) {Š ât » ~ÇX ì @* ƒ¢ » ã ~ Vz¢ a _ƒ »}i ÂD 3è}Š7 ¤ /ZèYì Cƒsp~ ~ÇèÅ}i „: Ô~ X ?ˆ WÐV¹~ÇQÂCƒ

~Š Z®MÆVê Ô8 -g »Vê Ô (Material){Š â [ZŠ á z!u»yZ| # ‚ÅVê

(ii)

{Š â » Vê Q Ô Â _6q -Z » Vê x Ó Æ }Š7 q -Z Q gzZ íZ m, eZ

gzZ @* ƒ: (Z¤ /Zì * @Y0z »}i™vÉB‚Ɖ Ü zì (Z (Material)

%Hx »}g ‚t X Cƒ_[ze~Vê J -[Z *Š ~g7 Ân pgg Z Œ Û ',Šz CZ í ?‰ƒŠ lŠpñƒKíZ m, eÆË

‰8 -gÆ b§ b§]gzpÆyZX ,™g¨6,VßYá Zz äƒ Za Ð è

(iii)

VßYÔíZ m, eÆVùg FF~ìq -Zq -ZQŠgiÔ ãWÔ! †Ô ¨Ô 8Ô cuÔC Špt HÔ ðWÐ V¹t ÔÒpÅVßYQ Ô ƒ Z a »VÂ Ð j§0Z ]ª~

X „g Yk +Š l

äe ä ˉ  _ » Vê 6 gzZ Vp á 56,V+à ', Z',6,VÕÅ | # gŠ

(iv)

?ì HíZ m, e äË7Z7]o°»tHXƒÑï7Z™\â Ð(Foot)

lgz6,J -^ ,‚mº._ÆíZ m, e LZ LZ »VÕgzZV]ÔVêÆ| # gŠC Ù

:gzì Zƒ H{ Ç W b§~g7 ä Ë7Z7]oãZz »]!* kZ H ** Y ug™ 0*

Ì}Š7 ]!* ÅTì yÃ{zìt wZΆ ZX * @Y „ k(,^ ,‚ »V]gzZ Vê

X ?ì c* e7ZäëH ?B

(v)


88

H* Š cJm ( Å)s ÝC Ù !* ÆV]Æ]gz¢X ,™g¨6, ]gßz^ÅV]

(vi)

Ô » Cš** Ի L Ô »!Ô ._nZ »i1F, Ô ._Æ]gz¢mZ Å»} ŸÔì

ˆƒsp~VqÏyÃÔ,™g¨6, }Š âÆV]QX {)z{)z»x ZŠ !* Ô^zy Z

ÆyZÔBZ f lpÄx WÔ »i1F, Ôg ** ZÔ »Â L Ô»! Ô BŠ HZ fÆV]Xì Ô „g òv% ~zš /Ð }i „ q -ZQX ,™g¨6,ÒpgzZ ? Ø ¨ Å}ŠÍ

?7V*¶ KxÅ]gŠÅ  ƒ  tHXì ;gòx WÛÐ(Ï Q

?;g^7Ø»Û{…ÌÐÏŠñÅVœJ~}ŠÍx3, ÆVH

(vii)

6,gî ¹· Z H {)z ^z

Û ÔVc* !ÔBZŠ Ôwze Ôxn‰ Vá Zz • 6,VzŠ7 (viii) ?‰ƒZa ( Compatible) ¬ZñÆŸ}g ø

Kñ5~ qzÑÔì ~Š ï¢ÃVÕgzZ Vp á ._Æ yizÆ V]gzZ Vê

(ix)

HX n g –yiz » Vê gzZ CZ @* ì CY Cƒq -g !* ñƒ D YÐWgzZì Cƒ ÃV]Æb§b§H ?ì * @Y @* ƒsp~ ^kZŠ lŠp{Š â ÑZzå 3Ð | # gŠ

ñƒD 3ÃV]gzZÔn}g øñ¯ä¾t eÎLäëñƒD 3 E 5¢~(,~(,¹g0 C™sp~}Š â ÃÝzg Vc* æH¾G +ZÆíC Ù ?H ZŠ Z]»k Q

X C¯uZgp~ÏŠñÅèÔ ã0* ÔZƒ

]ªÅ䙓  ZŠ',à (Environmental conditions)]ÑqŠñ~Vê (x) ìŠ H3g wìàS»]!* kZ ñƒ D™íZ m, e 7ZXì CY ð0* A &0Z ¢ VêÆ# Ö ~(, m<!* X ñY@* / ¤ 6, }iñOÅ䃦6, yZ ã0* »lg !* 

ëÐzz ÅT CY 0¯ ) !* » äh ÂÃVê x Ó, Z lg !* „q -Z  @* Yã0* /Z6, ¤ 䙓  ZŠ',Ã î ·ÆZƒ| # ‚ÅyZ b§ÏZX D YƒxzøÐ V½gŠÐ ¹


89

Ìñh +”kZ {)zVgzZ íÆVzŠ7 Šñ~º´ðõ Z X ì ˆð¯ ¬ZñÆ Ð~ÇÅ| # gŠ äVê yZ X Ù“  ZŠ', úŠã0* @* Dƒ¬ZñÆ Šp H~yZ&&/£6, gî0Z]ª¬ZñÆyZ ¶$ÅçW~wj â Tò

ãzÛ }Š7 c* ðàJ -VzŠ7 ]â ¥ë Z +Z ä ë H ?‰ã YƒZa Š l XÐ3T7ÃÛ{LZëÌ™NŠ ë›D,Z H ?n pg/ZzÐwj â

»x WZŠ7 tì * @Yƒ { i Z0 +Z6,Ú ŠÐgzŠ Ôì ~Š ^Z] .Z] .Ã}Š7 C Ù 6,gî¦ù (xi) X »{)zzuc* ì »} ŸÔì

~1ËXì HíZ m, e äËÃyZì À _³òiÑtЄzg¨6, Vƒ UPyZ :³òi Ñ

„g Y k +Š lŠp,q7ÂÈt » äW ä 3C Ù !* ™0 0 » Vzq ÅíZ m, e m{Ð

],VÅÑÐ Tì @* ƒ(Data)ÚZ~ Õ @ ì ÅÄc* gŠ Ì]!* t ä]»mX 

]¬ÅVp á Ô8 -gÔ(ÅyZÔŠ Z®ÅVê Ô ðN* ñÔ ð™zZÔ ^ ,‚ »}Š7 ~ Õ @X N Y½ @X ˆè~ Õ Õ @Š lŠpt HÔ Cƒ ðÈ]â ¥· É]¬ÅV]ÔÒpÔ

,Øðƒ Å Za Å 6,Õ @~ Tì Š Hƒ ÌÐ ï{Šñ]o» Data Šñ~ Xì ** ƒsp»x lZÅkZÐ% Z e (Radiations)

,™:të Â]!* Ïy‚WtÂì Š Hƒsp~ ìŠ lŠpkg »u¾ ðä /Z

Âì ;gƒŠ lŠptì wìZg ø¤ /ZX ,Š:zÂ6,úB‚Æ]:S{gÃèÅVzŠ7 p

kZQ ÂÙ: (Z¤ /Z Ôn v Q N ¯ Õ @gzZ ðà c* xnq -Zà *Š ~g7 ïŠ ]úŠ ë

kZ KZX ñâ

Û Za a}g ø V · Æb§ b§ä TN Wá yZZ6, X HV-ägÇŠgz6, {™E +» 㶠KgzZÚx


90

]†÷ –ôìø äö ßûÚô ^ßøqû†ø ìû^øÊø ðõ oûAø Øùô Òö lø^fø Þø ä´eô ^³ßø³qû†ø ³ìû^ø³Êø ð÷ «Úø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚô Ùøˆø ³Þû]ø ?pû„ôÖ$] çø âö æø ™ áøçû jömûˆ$ Ö] æ$ hõ^ßøÂû ]ø àûÚôù kõß#qø æ$ èºnø Þô]Vø áº]çø ßûÎô ^ãø Ãô ×û›ø àûÚô Øôíûß$Ö] àøÚô æø ^f÷ Òô]†ø jøÚ% ^f&uø äö ßûÚô tö†ôíûÞ% kõmFŸF ø Üû ÓöÖôƒF oûÊô á$ ]ô ä´Ãô ßûmø æø †ø Ûø$û]ø 9ƒø]ô ?å´†ôÛø³$ø o³ÖF]ô ]?æû †ö ¿öÞû]ö äõ eô^[øjøÚö †ø nû Æø æ$ ^ã÷ fôjø[ûÚö áø^Ú$ †% ³Ö] æø ( 99:$ eWÔ 6:x ÅZ {gÎ) — áøçû ßöÚô ç+ m% Ýõçû ÏøÖùô

ëÐ )g fnZ ñÇ ZQ Ôã0* Ð yW c* ‚',ä T ( vZ )ì „zgzZ L L :À, F äZŠÐ~kZës ïÔE!uÐ kZ äëK Za QÔÆnC Ù ]@* mä

ÆgùZ ]¸!* gzZ ñƒvnõÆVØpÆkZÐ ~ | # gŠÆgLgzZM/M dŠÐg¨X Z] .Z] .~]:SgzZ RXÐ}uzŠq -ZÔÆg ** ZgzZÆyìigzZ

BZ f lp b§¾VZzš /™ª)êÅÕnZgzZ ñÑV{zZ # ÃVnZ

aÆVÍßyZV*¶ KϹ~VzqyZ—"( ì * @Yƒsp~ k‹ X ó óá ZzpgyZZ

-Z™ï÷ZzXx ÓHXì c* q Š™yÒ¼¹aÆVß Zz=äÛ{~`™e $W{gÃè

Ë,qtB™tÃ]!* kZQ ÂM h™7¤ /Z ?n v Q ZŠ7 Ð T M h™ Za Õ @ X ðƒð¯Åt ¯â ë›gzZì Š Hc* Šg Z Œ Û ÝªZ (, Ѓ  ÃVß Zz ä™uÑ !t„œaÆVß Zz ä™uÑ  ÌvßÆx Z ¸Z—‚ b§Å ` WXì=g f ~Š ã C»[‚g ZÆuÑ„ ðÙW** Ð

ä à ¬vZX ¸ D ¯ q -ÑÃVÍß}uzŠ~ {)z äÇ ZÆVzŠ7 Ô V½gŠ Ô Vñ»yZÆ Xì Zƒg á g ZÔ HIÐx` kZ™ ¯?Š KZÃVzŠ7aÆäXÐxÕkZÃVÍßyZ


91 óÝ ÜûÓöÖø áø^Òø ^Úø èõ røãû eø lø]ƒø Ðøñô9‚øuø ä´ e^ô ßøjûfø Þû^øÊø ð÷ «Úø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚôù ÜûÓöÖø Ùøˆø Þû]ø æø šø…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×øìø àû³Ú$ ]ø™ ó Ý ( 60:$ eWÔ27:$>gÎ) —áçû Öö‚ôÃû m$ ݺçû Îø Üûâö Øûeø äô ×# Ö] ÄøÚ$ äºÖF]ô ðø ^âø †ø røA]øçû jöfôßûiö áû]ø

a }g vc* ‚',gzZÃ}igzZÃVâ W H Za ä Tì yÃ{z > L L :À, F å: Ô á Zz Þzg ]¸!* Ð )g f Æ kZ ä „ ë ñÇ Z Q ?ã0* Ð yW

-ÑB‚ÆvZì ÌŠqgzZ ðà HÔ | q # gŠ~ yZ ?M h Ç Z~'}g v ™? Ø Ð { Zg S¦ vß {z ( á Zzpg {o(Z )É 7?~ Vñ» yZ X ó óìgY−

]‡µgŠa}g ø~|ŠzŠ

aÆVÍßñO Š㶠Kñƒ D™™f »ÚÅ|ŠzŠ ä à ¬vZ~ˆyWŒ Û tgzZì x » à ©)¹ ** ƒZa »|ŠzŠì @* ™ª ÑŠ6,]!* kZì HwEZ »]‡ GG3G ©Å{ÅÛ{ :ì à ¬~g !* › á g ZXì ]gz¢Å„zg¨6, Tì ?Š ~(, ¹Å ï ^’÷Öô^ìø ^ß÷fø Ö$ ÝõVø æ$ 'õ†û Êø àônû eø ÝàûÚô ä´Þôçû _öeö oûÊô ^Û$ Úôù Üû Óönû Ïô ŠûÞö é÷†ø fû Ãô Öø Ýô^Ãø ÞûŸø û] oÊô Üû ÓöÖø á$ ]ô æø ™ ( 66:$ eWÔ 16:ìZ ) —àønû eô†ô[# ×Öùô ^Ç÷ñô«‰ø

D ö ë ( z™g¨)ì ]‡q -Z~Vwña}g v—"gzZ L L :À, F I |ŠzŠ Ø{™wïÐ yxgŠÆ yZì ypgzZ', Í~ V ð.À]Æ yZ » Xóa ó ÆVß ZzÅ WìBZ f lp¹

Og~‚f wV{Š™yÒ ~ KÆVzŠ7 úaÆKÃ`™e $WkZ :g¨Þ.‡

gzZ uZgpvŠÔ {g e!Ô (Input)4ZŠgzZì áq -Z åÔì (Output)Ýqq -Z|ŠzŠ

X :,™g¨QÔì ã0*


92

?ì YYHg »|ŠzŠ/£Ðã0* gzZkYkv H

X1

ì @* Yƒsp~{)zã0* gzZ', ÍÔ“  ÍÔypÔ {g e ÑZz äY~ŸÆåZ #

X2

D™{ebSZÃ|ŠzŠ (Filters)i7[c* ** Ð yÃ{zy W~“  ÍgzZyp

X3

y!* i|ŠzŠCågzZBZ f lpÑZz äƒÝqÐ', Í{ (gzZ“  ÍÔ yp cu H

X4

?ì * @Yƒspù~|ŠzŠ {)z', ÍgzZ“  ÍÔyptÂ

X 'ƒ7´ÑW½{g f Å{)z', ÍÔ“  ÍÔyp~|ŠzŠ ?;g}Š7Ø»äƒÆÛ{ LZÐwq

ä T,™Š c* Ìj Z Lñƒ D™wEZ izg z ‘  à 㶠KgzZ ÚxkZ ÅvZ N W X H Za |ŠzŠ~VñÆVzgâ Y§{Å}Z +Ã}g ø mºÂ|ŠzŠì HnZ ‹Zt6,`™e $WkZ ä< Ø Zè)‰ :nZ ‹Z »Ø<Zè) X 7x¯ »  yWŒ Û akZì™f »ùVŒ²ì á C~VzŠz¼ CƒÇ~ VÕWgzZ}n{z D 3 Z½gâ Yì _ƒ & ¤Å]!* kZ

:[Z

VJ -Y ¡ IZx ÓÆŸ™ƒï á ~ypªñY0y$ +zb {zì È »äƒÇX ì

~|ŠzŠ „ Z½èa X ì á C=g f »ä àJ -VúgzZ Y ¡ IZx ÓÆY Z b Z ðZ½ypX ñY

á Zzä¯|ŠzŠ äypÐZ åà C|ŠzŠÐTz{z » Z½à Zz“ Wy$ +zb Xì ðƒsp

¿»ypyZgzŠth +' × X ì ._ÐÆyÒƈyWŒ Û |t Xì c* àJ -VzŠz¼

Æ} zg ; @zˆw‚Y 400 ÆkZgzZ HÄc* gŠ ä %0Zˆw‚600 ÆyWŒ Û wz4, ˆw‚1000 ÆyWŒ Û wz4, D»]!* Tà *Š !fV- X âJ -[fIZ ]!* t )g f

ƈyWŒ Û Xì ]oãZz »‰ Ü ZœÅyWŒ Û Šp  ** ƒ yÒ ¬ w‚1000 » ë›yZ Zƒ

bŠ }Š g Z Œ Û ë!* ÃyWŒ Û ŒdÎ%6,]!* Ï KggzZ bŠ ™i Z0 +Z ÃÃë ›} (,} (,


93

Xì °oÆs »Z

ãK ¶ãZzÅ  { + &Z

~ VE¶ KP yZ { & +Zpì CYá J -Û{Æ]Ñ» {z vÎ6,q T ÂV-

Ïà ©gzZ D 3izgz‘  ëÎ} & +Z {zX V*¶ K?Å  ì q -ZÐ X :,™„zg¨6, kZBq

 ÍŠ lŠp HX Š “ Hƒsp~} & +Z“  ÍgzZypŠñ~ùÆ©%b§¾

X1

Üq -Z mZ Ô( S h a p e ) ]gß mZ,™ g¨6,wp ãzÛ JÆ } & +Z

X2

?à™g (Z]gßÅ} & +ZäypgzZ

ñ(Uniform) ** ¯ Ì~ V0h +] .~ ]gß{gÃèh + á Â(Thickness) ðN*

ùÐg0 +Z h%ˆÌ0¤ /Z]gßãzÛakZì e** ‡Éƒ: y‚W

?Ð,™à {

-g CÆ wp ãzÛ gzZ q -g !* ð•Z ˆ Æ wpgzZ (Material) }Š â nZ Ô 8

X3

Á ÂN YÅyÒ]¬mZ ?ì c* WÐV¹{zì c* Š ¯¼g0 +ZÆ} & +ZQ

X4

X ‰™7]‡‘~g ‚GÂx »t?ˆ0ùg0 +ZÆwpÈ{z,™g¨6, Go¢ X N Y½

:* *ƒZa »} iaÐ} + &Z ðà Â** Y0»} ia Ð} & +Z kZp Bq Ïà ©q -Z ë ÂÃ} & +Z á sp6, gnÆ©%yŠ¼D 3ë&{Š â Šñ~} & +Z,™g¨X 7x »à © :~} iaåq -Zì Š Hƒ


94

} Š â Æ} & +Z H ? ðWÐ V¹{z ?¶Šñ~ ã0* Æ} & +Z õa Å} ia H

X1

V\WgzZE° »V\WÔì ¢ A &Å]g w ~X@W{ë ð•Z Å} ia

X2

?ì à™g (Z]gßÅ õaŠ lŠpä

X ?¸Šñ~ã0* kZx ÂvŠÆ

}& +Zx  {ëgzZh +] .ð•ZvŠgzZPWÔ®{nÔr â Š Ô wŠ Ôy»Ôu** Å} ia

X3

? ñWÐ V¹w!* x3, x3,b§Å ðzg f',8 -g ]gzp6,“  ÍÆ} ia

X4

?M h¯,qtÐã0* kZë H ?‰ 0Š lŠpùtX¸Šñ~ã0* Æ

7we â yY" ðÃ{ iatQ? Š ¯ ä ¾{)zo** Ô Vƒ 0* 4N* Å} ia ÐWñKZ ~ kZ gzZ ì 6ÎÔ ì ¸ Ô ì @* ™kCÔì ù 7Ô ì 8 Št !É

8: { ia {g7 ? M h™x »t ™ï÷Z z Xx Ó HX ì Šñ¢ A & ÅäJ (,

TX ,Š ¯ „ {)z w!* {nÔ wŠ Ô y»Ô õa ÔçWY ¡ IZ q -Z ðÃÐ ã0* Æ} & +Z ¢ 8™yát gzZ ** ™:¸0nZ N Yƒ'" ÷ZzXx Ó6,ä™Æx »

Xì ]!* Å °»Z ** Xì ;gƒŠ lŠpÆx ÂCgŠ

&&._Æwj â

¬ZñÆÏZ ¬ » &vŠgzZŸeZ ¶ãg Z ¦ /Ï0 + i KZ~ wj â Täg Z0 +Y T

e÷‚~ã0* h Xn:vÉ~ã0* c* Š“  Í (ZÐZ åxg~ã0* äTX N â

Û« ã0* T @* c* ¯ Vziñà (Ratio) ƒ  ÚÆÄÑ~ŸÔ ¿g(à {~ ù X c* Šx» 6,.@', nZXnQx˜~*Š KZ @* ñÎ6,aÆä¾~ ã0* X ñY: [ze~ -Z ÂñY c* q Š wZ e~ ã0* /ZÓ ¤  ÍkZ Ôn {g ì‡6,. c* Š“  Í (ZÃy¨ KZá Zzg

TX Ãá:÷‚ ÂN Y~ã0* y¨ KZÔ ñYš /Z6, .“  Í »T²ñYvɈyŠ


95

Xná:÷‚6, .

Eá ZzµKñ¬Zñaƃ XÐ ~ŠuÃVzgâ Yá Zzg~ V¸´ ãÃ',

„ Dƒ Za {zçO å: ðÃÑZz% e~ Y Z’ZÃV”Æ Vzgâ Y X ~Š¢VziñgzZ w!* ™“  Z¼ÅV”{zc* Šï6, VzqÔ Š yÔ c* ŠgÅz=Ãy¨ KZX qzÑ ** hzŠ »

Å]!* kZŠp]Z & +ë›g Ñ"ÆbSZX ì © 8á ‰ Ü z °»~½^ eZ =ZX å Y

Xì â

Û g »‚fŠzöÑðÃúÆä¯æZìg™& ¤

TX c* Šx »ä™ÇgzZä3uZgp¬ZñnZ ¶uZgp Ågâ YTb§ÏZ

Æy Z $ZŠÆ~–Ô ñÇÔ åÔ èèÔ ¶; Ô ¬ZñÆuZgpmZ $ZŠq -g!* -g !* q Æ

TaÅVz0 + 6,X c* Î(Cutter)Ë» U»Ã~Ç~ìÆ} Qá Zzg~~ÇÔ ¬Zñ

Vzgâ Y¤ /ZX ñ¯¬ZñnZ$ZŠnZ å** 3¼ƒ  äy¨ KZX N ¯Æ]gz¢ÅyZ

 ~ x c* ƒ Z P ÂDƒ: Vziña Æ uZgp/£ D Y Š ¯ ß „ì sÜÆ yZp3â ÂÃVñÂh +] .yZ ë6,]!* kZì ]ªX * @YƒØ{ » Ï0 + i ÅVzgâ Y KZ ë7Z7eakZg ïZ »VñÂyZ¡HX g…¸Ðá Zz ä¯ÆVñ 7Ã… ,q Ϲ ÂÌgzZ pÔ @* W7Ã…Û{² Ù Š Ð V\W

ëŠzeZ ÌQpCW7ÃZƒ‰ÔÐò}ÆyQD™tÊzÆyZë²'W

pg¢¢6,ŠzÆyZp¬Š 7ä ËVZ ÔyZR, n E ÔyN* z6,ÔyZ¼Z Ô D™t

/Z X D™7„zg¨ëŠz!* ¤ nZ ~(,gzZ ãZz ¹ Ð yZ ÂV*¶ KÅ X X$ Ë Äg7gzŠÐäÑyZZ6,  LZ…^z»g ðÃQÂñY1x »Ðs »Z ŸgzZY ¡ IZÐZ ¬ZñnZì Š HH Za gâ YaÆx »T

:x Z ._Æx »

6,}iÔ ._Æx »nZÃñ¢Ô} h˜ÔŸo¢¬ZñÆ"m 6,Vzh N Ãßì Š Hc* Š


96

/J4´ «7yY" z JaÆähzŠ Ô½ Ô ._Æx »nZŸ»ƒÔ ~–Ô åñÇÔ õG x  » b§Å8 -4 » nm{ ~ VùN* mZ aÆ ¶Š {g –Ãyiz Á½~g ¸ Æ ¶;

Â@* ƒ: (Z¤ /ZXÑ _Š ÁÐ ÁÐZ‰ Ü z Dg â Vƒ 0* 6,}i @* 3g (Spring System) X @* Yƒg ZØŠanZ »gzZ 4 Ôh +”ÐZ6,(JgzZ D Y9Š~ }iVƒ 0* ƶ;

Xì ó$ +~(,¹mZtGQ ÂäT:ÃÛ{ LZy¨ KZ Ì™NŠ V*¶ K~(,~(,âZ¤ /Z Xì Hzás§KZV-Ãy¨ KZ ñƒD ¯?ŠgzZ 㶠KgÃVzgâ Yäà ¬vZ

àønû uô Ùº^Ûøqø ^ãø nû Êô Üû ÓöÖø æø ( áøçû ×öÒö^ûiø ^ãø ßûÚô æø ÄöÊô ^ßøÚø æ$ ðºÍûVô ^ãø nû Êô Üû Óö³Öø ^ãø Ïø×øìø Ýø^Ãø ÞûŸø û] æø ™ Ðùô [ôeô Ÿ$]ô äô nû Çô ×ô eF ]çû Þöçû Óöiø Üû Ö$ ‚õ×øeø oÖF]ô Üû ÓöÖø^Ïø$û]ø ØöÛôvûiø æø ( áøçû ³uö†ø ³Šûiø àø³nû uô æø áøçû ³vö³mû†ô³iö æø è÷ßømû‡ô æø ^âø çû fö Òø†û jøÖô †ø nû ÛôvøÖû] æø Ùø^ÇøfôÖû] æø Øønû íøÖû] æ$ ( ܺnû uô…$ ͺæû ðö †ø Öø Üû Óö³e$…ø á$ ]ô ‹ôËöÞûŸø û] ( 5X 8 : $ eW Ô 16:ìZ >gÎ) —áøçû Ûö×øÃû iø Ÿø ^Úø Ðö×öíûmø

FÌgzZ k]Æ ò¤ /a }g v~ XK Za ñ0* a ä ÏZ L L :À, F

™ Zl Z # ì ÌÞzg ~g v~yZgzZƒD 3?ÉÐ~yZgzZ}Z +Ã

% ?V˜ D Yá VZ J -VzàyZú1 }g v{zgzZ ƒ Yá äZl gzZ ƒ Ñ

Ô ÃVzßÔ ÃVzh˜Ôì y!* $gzZ b„ Z (,[g Zg v G X M h 7Vú +Z ÌZgzZ {zX Ì“ M i¯ ) !* gzZz™~g ZÎ6,yZ ? H Za ä kZÃVð¢

ó Xó 7D»»Xì @* ™Za,q

wEZgâ YV;z6, {)zVzh N Ô‰Y7{)zVc* h ÇV˜Ì~gzŠh +] .Æ` W

VHç³Þ

/ZÔ c* ¤ Š™,@* }g ø7ZÆ™~g Y%Z6, V¨â ŠÆVzgâ YyZ äTì yÃ{zX Dƒ yYñOÅh e{Z +ÃÐ yZa}g øÂCƒÜéÔè]¡Å{)z ~–Ô ñÇÔ å

m{gÃ. $zZX ì Zƒ H1‡ÃV~f Æ yZ ä Tì  ðÃy WQX * @Yƒ  ** X


97

:ì à ¬~g !* Š á g Z c* Šg Z Œ Û ã¶ KKZä‚ ( 17:e $WÔ 88:í¸) —kÏø×ô ìö Ìønû Òø ØôeôŸô û] oÖø]ô áøæû †ö ¿ößûmø ø¡Êø]ø™

X ó ó‰KZa Ði Z0 +Z¾ H:g¨6, VŠzZ äVrZ H L L :À, F

yŠgÔŸ._Æ( äVZú1)x »Ô]gßz^mZXì êµ ZÐVzgâ Y¹!* $zZ .

$zZ ÂDƒ b§Å Vzgâ Y ¹!* . Vƒ 0* t¤ /Z Ô Vƒ 0* ¡ gzZ } ha ƒ  oaÆ ½ ~ ~ ù ÆkZ ä  Ôì MÐ Âã0* èa ~ yŠgQX Y^: ~ yŠg

jZ ä  b§¾BŠÄZÑÅ. $zZQX ì ~Š ¯ kÅä™ (Store) ¦ã0* Å[g LZ VY ÂQ ?7°» bÑŠt aÆ yT Å[g Hy¨ KZ} ZX ì c* ¯ ÷â >

Xì c* Š™…¸Ð …äTìÚÏyÃ{z?@* W7~~g ZŠÎâ

Û

«Å[g}g ølg * !gzZN Zƒ ÂÐ',: lg !* gzZ− : Zƒ6,}i¤ /ZX ?~g \ ¹ Å lg !* gzZ Zƒ

+Z y ¨ KZpXì C™ «Ï0 + i5gzZ]zZ§lg !* ÅVñ¤ /m<!* Xì CYƒ{' × " Ï0 + i

„:gzZ g ^7Š lŠpN Zƒ ~Qì * @Y wÈt ñƒ Dƒ iz0 +Z ¯Ð Vz

ì &ÃVƒ Zƒ¬Ð lg !* {zX @* W7Ã…ÑZz ä‚',ÃyZX ì „g k',Š lŠplg !*

zz ÅuQ ì @* ƒ¿»0Ðzz , ÇŠ d $Œ Û Æ}uzŠ q -ZÃVz•ÆwŠ !* ä à ¬vZX ì @* ‚',6,VÍßs§Å}iÆ™sp~ Vz¢LgLgÃwŠ !* Ð X :c* â

Û V-™f »ÚkZ KZ p†ø jøÊø ^Ë÷ŠøÒô äü ×öÃø rûmø æø ðö «[ømø Ìønû Òø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÊô äü _öŠöfû nø Êø ^e÷ ^vø‰ø †ö nû %ô jöÊø xømF†ùô Ö] Øö³‰ô†û ³mö pû„ô³Ö$] äö ³×# ³Ö]ø™ — áøæû †ö [ôfû jøŠûmø Üû âö ]ƒø]ô ?å´Vô ^fø Âô àûÚô ðö «[øm$ àûÚø ä´eô hø^‘ø]ø 9ƒø^ô Êø ä´ ×ô ×Fìô àûÚô tö†ö íûmø ÑøVû çø Öû]

( 48:e $WÔ 30: xzg {gÎ)


98

ÃVߊ !* yZ {zQ Ô CVZÃwŠ !* X ì &ÃVƒ Zƒ ì „vZ {z L L :À, F

ì 8 Š ÂQÔì @* ™„~Vz•7ZgzZì Le b§TÔì @* ;~yW

Ð ~ VzÈ {z Z # lg !* t X D W− ¼ uÐ ~ wŠ !* }¢Ælg !* 

ó óD Yƒxy  zlp{zq - kÂì @* ‚', ì Le6, T

ÅVz¢LgLg¤ /Z ? M h™ Hë Âñ`:ÃVƒ ZƒÔ ñ‚', : lg !* ¤ /Z ¹ Å  lg!* t X Dƒ`ƒ »Ð }i kZgZ0 +Y Â@* ™ Z¤ /xŠ q -Z ã0* Zg ‚ñO

` WÉ Ü ZœkZ äTN Wá yZZ6, yWŒ Û kZ ñƒD™ ZŠ Z]eZN WXì 㶠K~(, äT,™ 3gŠ c* Ã[gy!* $LZ6,•',lg !* gzZ½ZƒgzZ c* Š™yÒ¬w‚1400Ð X X«?t…

ãK ¶Å  * * h Z »Vz+ 0, 6  t ** ƒ h Z ~ Zƒ » Vz0 + 6,Ô ** Q » 6,}i » Vzgâ Y Ô** ¾ ~ ã0* » VŠ :ì c* â

Û V-äà ¬vZm{g™f »äh ZÆVz0 + 6, X V*¶ KÅ ‚ ø ÖôƒF oûÊô á$ ]ô äö ×# Ö] Ÿ$]ô à$ ãö ÓöŠôÛûmö ^Úø ðô «ÛøŠ$ Ö] çùô qø oûÊô lõ†Fí$ ŠøÚö †ônû _$ Ö] oÖø]ô ]æû †ø mø Üû ³Öø]ø ™ Ô ( 79e $WÔ 16Ô->gÎ) —áçû ßöÚô ç+ m% Ýõçû ÏøÖôù kõmFŸF ø

h Z™0g ZŠÎâ

Û z .( b§¾ ) {z ¬Š7ÃVz0 + 6,ä VrZ H L L :À, F GÔÆvZ ñZÎì 7ñƒóågzZ ðÃ7Z ( ~ ãWñc) Ô ìg Xóa ó ÆVß ZzyZZV*¶ KϹ~yZ Ý

:* c â Û + h×'

ðõÝoûAø Øùô Óöeô äü Þ$]ô àöÛFuû†$ Ö] Ÿ$]ô à$ `ö ÓöŠôÛû³mö ^³Úø àø–ûfôÏûmøæ$ kõË# ‘5 Üû`ö Îøçû Êø †ônû _$ Ö] oÖø]ô ]æû †ø ³mø Üû³Öøæø ]ø™ ( 19:e $WÔ 67:o {gÎ) —†nû ’ôeø


99

6,LgzZ ñƒñ;6,Ô¬Š7D h Z6, zZ LZÃVz0 + 6, äVrZ H L L :À, F

ÃqC Ù {z—" ÔÆÝg ñZÎ~ ( Zƒ ) ðÃ7Z ñƒóå7?ñƒœ

X óì ó ÑZzÚ Š[p

X CWt ‚'!* KñKñPÂñYHg¨6, 㶠KkZ ( Æi ˜b çUi8E /;XF D Y−g0 +Z õG f e™úZ äS¯4N* }0 + 6, yZgzŠÆäh Z X1 ?,™ (Z {z c* 2ä¾ÃVz0 + 6, Ô /Z yZgzŠÆäh Z / ¤ n Ug ¯}0 + 6,Âìg: ì‡aƽœ(Balance) yi Z ¤ zz Åäƒ[Zy yi Z  D Y¤ /} 9} 9y¨ KZ ]‡zZ ‰b çUi8EN Y

X2

?ì @* 2yÃ7Z• wmºÅVz6, aÆäh Z

X3

?ì ñƒÇgg Z Œ Û ', yÃÚyi Z ÂtXÐ

Å]!* kZ ** YW~‹˜LZ :ZzÐ i ZgŠgzŠ : yTÅ(gzZ º´ñƒ D h Z X -4W gz0* L L[ KZ ä¤ /ç,G z6,6,gîÆwVX ì ~Š yT ä Ë7Zì ?Š +G H-ÍG 5BE Û hZ t X ì @* Y c* 0* ~ IÃZd ì ~Š wVÅ}0 + 6,q -Z ó óò ** TL L~ ó óö

X4

a³g ZD Ù 24ñƒD™ ãkÜ{0 + 6, ì @* ™ð™ Î6~^Å 8, Ãs

:ZzÐí@* Å ‹q -Z {Š c* iÐ{Š c* i6, x £ðZ’Z LZÆ™å~{ â 6^CZgzZ Xì ðÃÑZzä™ðÉgÅkZì „ZÍÅ]!* kZì * @YV

yZ‰ Ü zC Ù  {zX Dƒìgh Z {)z]Z5}0 + 6, Ä~*Š ~g7‰ Ü zC Ù

Xì ‚ rgwìZg7Zg7»q -ZC Ù gzZì ‚ rgóåÃx Ó

X5


100

zz~Š C ã Å[ ‚g ZÆuÑ

kZÃVÍßä \¬vZX ìzz ~Š ã CÅ[‚g ZÆuѪ ˜ gzZ ðÙW ** Ðh VŒX ì c* Šgzi6,h e x »Ð ]ùz=gzZ„zg¨}6,Y âZaÆäXÐ { k Hx Ð lzg kZ {z @* ñâ

Û wi ** p ÖZ +F, JaÆVÍßá Zzh e: x »Ð =J Xì \¬~g !* › á g ZX BCZÃ5gÆ]gzZ}Z +ÃLZ™ Wi !* ( 22:$ eWÔ 8:w ÎZ {gÎ) —áçû ×öÏô Ãû mø Ÿø àømû„ôÖ$] Üö Óûfö Öû] Ü% ’% Ö] äô ×# Ö] ‚øßûÂô hùô 9æø ‚$ Ö] †$ Aø á$ ]ô™

ó óf e7x »Ð= ( y¨ KZ ) fÍ}¾q -Š 4, ÆvZ F, +ÐVzgâ Yƒ $  —"L L Æ°ç# Ö ªiz',aÆ>%ÆuÑpì ¿göRÅä™s ç{ k HC Ù ä\¬vZ  ÑZz ä™uѪX ì c* ƒ Šg Z Œ Û ÕZ (,Ð ƒ  »]Ñ»ÃuÑgzZ Š™È } i ZzgŠ

` WX ì ** Wá 6,x £}uzŠ ™ U Ð x £ÝZnZ Ãq ËpÆ ÕX ì ݪ Z (,Ð

{ i Z0 +Z ! l » äƒ xÕÆ uÑ6,äƒ ãZz ë› 0Æ Y âZ ª z$ +Å b‚

]Ñ»kZaÆä¯ ÐŠp{g fq -Z » ( ”z6, )“  Í ðWt ‚‰ Ü ZœtZ # Xì @* ƒ

¿ÜÁŠñÐ ¬ {Š™ Za Æ w‚V1g Z V˜ ce( ~(,k HVzhz™Ð ^ V#ñY c* Š™òúŠt¤ /Z@', nZÔ ñY0Š lŠp{g fq -Z »“  Íh + á Âg D™

b§¾y¨ KZX B™Šp\W{ i Z0 +Z »…gzZVÆ Âì c* Š™ «ävg ) ,Ë

X N â

Û ±5ì ¯q -Ñ» Z} . kû×øÛøuø ^ãø [# Çøiø ^Û$ ³×ø³Êø ^ãø nû Öø]ô àøÓöŠûnø Öô ^ãø qøæû ‡ø ^ãø ßûÚô ØøÃø qø æ$ éõ ‚øuô]æ$ ‹õËûÞ$ àûÚôù Üû Óö³Ïø³×ø³ìø pû„ô³$Ö] çø ³âö ™ ÷ û uø o àømû†ôÓô[# Ö] àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖ$ ^v÷Öô^‘ø ^ßøjønû iø! àûòô Öø ^Ûøãö e$…ø äø ×# Ö] ]çø Âø V$ kû×øÏø$û]ø «³Û$ ³×ø³Êø ä´eô lû†$ ÛøÊø ^Ë÷nû Ëô ìø ¡Û Ðö×öíûmø Ÿø ^Úø áøçû Òö†ô[ûmö]ø o áøçû Òö†ô[ûmö ^Û$ Âø äö ×# Ö] o×øÃFjøÊø ^Ûøãö iF! «Ûønû Êô ðø «Òø†ø Aö äü Öø¡øÃø qø ^v÷Öô^‘ø ^Ûøãö iF! «Û$ ×øÊø ( 189-191:$ eWÔs Z²ÑZ >gÎ) —oáçû Ïö×øíûmö Üûâö æ$ ^ò÷nû Aø


101

c* ¯ Z h eZÐ ÏZgzZÐ uZz @"H Za ä Tì  ( vZ ) „z L L :À, F Å" $Œ Û Ð ~ç ä VxZ # QX}™Ýq yjÐ } h LZ kZ {z @*

ˆƒÍ1 {z Z # QX „g CQ ¹ñƒ n jZ {zÎú1 ‚ − ä kZ 1 VZ  }ŠŠ ÑzZÝ‚ 9Ãëä¤ /ZÑ ä™ ¬Šì ´ â ïZÐvZ ~çVxVâzŠ

ÅvZ Â~Š}ŠŠ ÑzZÝ‚ 9ÃVâzŠ ävZ Z # ÂXÐ,™~g Z ¦ / ][pë Â~Š HXÐ uÑê Zì u0* vZÎÔÑ ¶Šg Z Œ Ûq -ÑÆvZVâzŠ {z~qðƒ~Š

ó óVƒ‰ Gð„ŠpÉ Ã™: ðÃqË D ¯q -ÑÃVÁZ

ÌÐ ]ÑWh +] .J -ÌZÃVÜZ yZì µ pÐ VÜZ ]Zg f LgX]Ñ» b§ÏZ

 ZÑÅä™[™B‚Æ VÍßÃðÅVzq ~(,~(,Q )gŠ  ** • ¯ e Y ¬Š 7

ñƒ D™tà ¶Ã Ç¢ A & ðÃÐ ¬Æ ?Ð ,™“  ZŠ',ù 

wdZ, Z?Š%pÔ7uÑ{)z]Z7Æx Z™Y m CZ‰** ™[µs§Åt‘Ë Ui W s§ÅVÍß?Š š ,q +Z ÒZèYì e ã™o ôZ ~ ä™s§Å VÍß ÚÅ

: yf ZÃËä  ì b§ÏZtX Š Hc* Š 7Ã]‡‘yf Z »XCY~Š™[™ y-ÌÃx Z ¸Z—‚Xceã™o ôZ~A çkZ=ZÔì c* Šyf ZÃV#}ëgzZƒc* Š X c* â

Û V-ä\¬vZ~Š->gΙf ä c* ÎúÆVÍß?Š šä àûÚô ^ãø eô äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø «Ú$ ÜûÒöæ. «eø ! æø Üû jöÞû]ø «âø çû Ûö³jönû Û$ ³‰ø ð÷ «³Ûø³‰û]ø ?Ÿ$]ô ä´?Þôæû Vö àûÚô áøæû ‚öfö Ãû iø ^³Úø ™ ø ÖôƒF åö ^m$]ô ?Ÿ$]ô ]?æû ‚öfö Ãû iø Ÿ$]ø †ø Úø ]ø äô ×# Öô Ÿ$]ô Üö Óûvö³Öû] áô]ô àõ_6 ×û‰ö †ø %øÒû]ø à$ ÓôÖF æø Üö nùô ÏøÖû] àömû‚ôù³Ö] Ô ( 40:$ eW 12:Š-{gÎ) —áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø Œô^ß$Ö]

gzZ ä? x ** ( ¡) Â{zƒìg™ Y7 ÅXX?ZÎÆ( vZ ) kZ L L :À, F Â¬Ô ðâ

Û 7wi ** : ðÃaÆ yZ ävZ X aÄg ä ZŠ ZŠ \!* }g v


102

ì +Š J¦¸ z™: ]Š „ÅËZÎnZì c* Š ¬ä kZ Ôì » „vZ sÜ ó ó… Y7vßÒZp

ƒ6, ¯ Ū** c* ì ÐtÅsz@* ÃVÍß~XÕ ÿ P ÅuÑX σ _ W™]!* ì yZ XnYc* XðZŠÐÕxkZ @* ãZzaÆ„ZpíÅVǸLZX „g

c* Z} .Ãx?Zm}]|ä VÇ|‰'âz eZ c* Ãt‘~ ^ÌË

(i)

X c* ¯g C» eZ ( vß(Ô º

Û Ô]») Ф¼~] Ñ»¸n pg {otvß~ª ˜gzŠ

(ii)

ÅvZ  E~ ¤ c* ÂËZ # {zçOX îŠ ] Ð xÑWz T $r… ˆy WŒ Û X D™Ì]Š „Åy ZaÆä™lp7ZgzZ Dg åÃV−y Z ñO ,Y a Æ iÆ xÑWz T ^ $r LZ X ì c* ŠgZŒ Û uÑÃx » kZ ä \¬vZ((~ ÐT $¸aÆ{g ÖÆ] )pì „  gŠ Ç!* ** ™ qgs§ÅVÍßgzZ[ òZ ÅgzZ Ë÷(ZXì h» sÜgzZì ]Š „m{ì @* B¬Š ** ™ÏgŠ c* Û c*

** gå n Æ ,X ì xÕt {)z {)z zŠ™iÂ~÷V#Š=Z‰ ** ™[™s§ Ô 1-6 :e $Ws ›ZÔ62 :e $W:$Ô22 :e $W:÷- Ô 56-57:e $WÔLZuZ µ :{gζ Š X 60:e $W:ð>ZÔ40-41:e $W:x ÅZ ÅmZ ?Š%Æ™È @WgzZ bŠ}Šg (Z »x Zwz w'ÃgzZ Ë{z´Æ# " wÎgzvZ ÅyÒzz~Š ã CtÅ„ nÅx Z ¸Z—‚Xì Š Hc* Šg Z Œ Û^ ,Ã6,ZgŠÆZ} .ÿkZ ** ™~zc X ZƒŠ á g Z~ˆy WŒ Û ‰Ôì ˆ Ÿ$ô] ]?æû †ö Úô ö] «³Úø æø Üø mø†û Úø àø eû] xø nûŠô Ûø Öû] æø äô ×#Ö] áô æû (ö àû ³Úùô ^³e÷^³eø…û ø] Üû ³ãö Þø^³føâû …ö æø Üû ³âö …ø ^³føuû ø] ]?æû „ö íø i$ô]™ D31Vkm!äeçjÖ]E — áçû Òö †ô 4û öm ^Û$ Âø äü ßøvF fû‰ö çø âö Ÿ$ô] äø ÖFô] Ÿ?ø ]‚÷ uô ]æ$ ^ã÷ ÖFô] ]?æû ‚ö föÃû nøôÖ

(iii)


103

CZÃV3zgŠgzZ Y fLZ™hgà ä ( VÇ|gzZ V-Š·)VÍßy Q L Z :À, F -Í‘) *%gzZ å1¯ [g ]Š „Å q -ZsܹZèÑqÔà 7 [d WÆ( x?Z é£G ó Xó Ðä™gHq -ÑÆyZì u 0* {z7ŠqðÃZÎÆTÔåŠ Hc* Š¬»

IZ—‚Šz!* n ZXì c* Š™ Z96,x £ÆwÎgz Z} .nÃVÍßäy ¨ KZÐzzÅÕkZ Xìg D™IÐ ñÐ~zcKZ?Š šÃVÍß$ögzZx Z™ñD VÍßg ZŠ)f »y vz}Z +Ùƒi *"ÐvZ™ ¯wJ eÃVÍßyxgŠ LZgzZvZ

(iv)

Xì ^q -ZÅÕ} (, ¹¢ 8™Ez½6, y ZgzZ ¢ 8ZIÃ X {)z* *Jm gâ YgzZi *zg 2 +Åx ** Æt‘{z´ÆvZ

(v)

ñXÐ ÕkZ …gzZ ñâ

Û «]Ðh +”Ð n%†‰uÑÃVǸ ƒ  ë\¬vZ ÆuÑX ,™Ç¢»KÃVªgzZVƒ UZnZaÆvÐÕkZX ( }W )Çg Y H{ Š .ZÐ kZ X ì è ó ó3 Zg » ¼ A gzZ |Å ¹ ZÜL L[Âq -Z ä ë0 XY


104

6[ !* ãK ¶gzZsg ¬»  gñZt ¯â äá Zz ä™A $%Ã2Z ¸yZX ì „g^Æ]¡2Z ¸gzZÆŸ]Ñ» 6,y¨ KZ @* ñ3Š ÌÆ™gñZ[òÑZ t ¯â FaÆä3Š3g »yTKZÃVâ ¨ KZ Ì%Æ2Z ¸yZ {zì e Z # gzZì c* ¯ „ ä Ã2Z ¸yZñYƒ ãZz]!* t

: â i & ¤ÅXÏN Y Å7PsÜÐ ~XV*¶ KF+ZX}Š}Šx ZgñZ

Xì ¬Š ÌÐV\WKZ äVÍßÃXgzZì [™Ì

r»Vß Zzg ¸

4 GLE 3‹Ò]§Zzt Vâ Z âPX c* W7ˆw‚100ãŒ Û Æx?Zm ögG‘]|~xzg ï

ÅVzŠqx Ó{z´ÆvZ~g !* gŠÆ+gi +Z‰ Ü z{ á Š !* á Zz äZz™ Y7ÅVâ ¨ KZZ #ä 7ZQX ~Š { C ~g ¸™ XÐ V;z ÃVâ Z âyZ ä  Æ Õ Â~Š™Ô ~gøX c* VZˆ w‚Y 300 ãŒ Û {g !* zŠ ~gzŠnZ å„  6,©  ke¹{ ÷~ Y 446

kZgzZì êŠ Ø D » äƒÆ  ì§Zz d $¾z Ðt ÑZz äƒ úzg6,}iu

Ô Š äƒ:ÍÑ6,yZ2Z ¸~¡~g ¸J -w‚Y 300ä TvZ {zXì @* Z™sg ”Ð -yZy¨ J KZ „:gzZØŠŠ yd $Œ Û ÆyZ} hc} QgzZ}0 + gŠÔgâ Y:Ô Zv†Ÿ»yZ Â:

\¬vZÃNŠ {z @* H Z9 VZˆw‚300ã½7Z6,gî: Z7QXn™Ýq ð‚g ¶éZph +”ÅVÍßyZèYÔì ¿g Z MZé ÂIZÆ™ »ÃVâ Zx, 'YgzZݪb çUi±


105

4µY L‰ L L[Âgä ó óèEE L ì –Ìä ðgñ0ƧZz kZX BŠ ~—uÅ h{z H {™E +Ð x ** Æ(7-Sleepers)Vß Zz äÎ ]‚ ~ ó ówZzi z `z² » òzg

-Z sÜë,X ì Šñ]gß~g7 Ð x ** q ÆlZ 0ƧZz kZ~ˆyWŒ Û Xì

Æ +gi +Z ‰ Ü z { ÷aÆvZ yZ ât Z # X 7aÆ Ïi @* ÅyZZ e $W X ÅV-É©Å µñkZä\¬vZ Âñƒ} 9~g !* gŠ ]ûçø Âö ‚ûÞ$ àûÖø šô…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] h% …ø ^ßøe%…ø ]çû Öö^ÏøÊø ]çû Úö ^Îø ƒû]ô Üûãôeôçû ×öÎö o×FÂø ^ßø_ûeø …ø æ$ ™ ( 14:$ eWÔ 18:l Z ) — ^ã÷ ÖF]ô ä´?Þôæû Vö àûÚô ¹ä VrZgzZ¸ ñƒ} 9{z Z # wŠÆyZ ä ëbŠ™o¢gzZ L LX :À, F ëÐ,g å7¦ / Ù X »}igzZVâ Wì [gì „z ( sÜ)[g Zg ø å C ó Ãó ŠqËZÎnZ

«™Åx?ZmŠ-]| åHwZÎÐ# "wÎg}g \ }g ø0Æ(x?Zm)Š-]|äV-Š·

m)Š- ]|¿rX ðâ

Û wi ** >gÎ~g7 Ð x ** Æx?ZmŠ- ä \¬vZ6,T ñO Å (x?Zm)Š- ]|zÂÅ−ZzÆyZ @* ¸ T e ** ™OÃyZ ð¸Æ(x?Z :Š HHV-™f änƒ{Š c* is§ÅyZ ^Ú÷ çû Îø å´‚ôÃû eø ÝàûÚô ]çû Þöçû Óöiø æø ÜûÓönû eô]ø äö qûæø ÜûÓöÖø Øöíûm$ ^•÷…û ]ø åö çû uö†ø ›û] æô]ø Ìø‰öçû ³mö ]çû ³×ö³jöÎû] ™ ( 9: $ eW 12:Š-) —ànû vô×ô ‘F

ñYƒØ{ @* (ËÐZ zŠ N c* à ( x?Zm) Š- zŠ™OL L X :À, F ógó »™ˆnZëÐN YƒgzZ Å\!* }gvzÂa}g v êä pñYc* Š™O @* ‰ áÐ yÃx?ZmŠ- ð¸ÆyZÐ ä·


106

 ‰ Ü z ÏZÔc* Š N~,.ñ0 +Z ñOÅä™OäVrZ »äX 7Z åZƒH äg ¦ / Ü zQX c* ‰ Š ZdÃx?ZmŠ-]|gzZ c* Š Ÿ~,.ÃVÍß¼~lˆÅ ã0* ä

ä c* â

Û «gZ MZ »^™ XÃx?ZmŠ- ]|Ð _Š ZjÆäâ iy s !* B‚B‚Æ X HV-äˆyWŒ Û ™f ø Öô„F³Òø æø ™ àûÚø ^ßøjô Ûøuû†ø eô gönû ’ô³Þö ðö «[ømø &önû uø ^ãø ßûÚô ]öç$ ³fø jømø šô…û Ÿø û] oÊô Ìø‰öçû nö Öô^ß$Ó$ Úø Ô ( 56:$ eWÔ 12:Š->gÎ) — àønû ßô ŠôvûÛöÖû] †ø qû]ø Äönû –ôÞö Ÿø æø ðö «[ø$Þ

á ¯({z @* ~oÃ( x?Zm) Š- ä ë H «g Z MZ bSZgzZ L L :À, F ó ó»Vß Zzä™x »iZ` ZëD™ù Ÿ7gzZì eV˜~kZaLZ

Z} .ðÃZƒÖ~VzŠ6, Æ(ÑZzä`Ã]Ñ»kZì @* ™ª ÑŠ6, ]!* kZ§ZzCt

ÆkZ 2Z ¸x ÓgzZ ]uZz ]ÑqÆäâ igzZ2Z ¸Æ]Ñ»x Ó~ïÆTì

Ô ì Z 7,Z½ˆ yWŒ Û gzZ õg@* Ô Á ãW—‚Ð ]uZz, Z X D™ ~zc Å {Š Zg Z ÆyZ: â iX 7® è

Û ðÃ]uZzt X TgŠzöJ -]uZzP 7Z ë§{ Åg"Z

VçpLZa}g ø|ãZztHX 7eg ïZ »Tì [}Š „ZÍÅäƒk , +q ¸z 5 X 7°»aÆäƒgC6, [gá Zz ì ÅÐ ]gúgzZŠ%Æyâ ‡~¡ðÅVâ ¨ KZ ä à ¬vZ : ð]¡s Ü 6,‰ Ü ZœP,nƒyTÅ[g @* ÅÌw©s Ü]&‰~]Ñ»kZp X # Ö } .7BVF F

A+G

¬Š ÅŠ ÑzZ~{ kZÆ/ä x?Zm* c ™i]| :öZa Åx?Zm öW ]| X 1

ÅyZ ävZX ¶_ƒ…!* ~çÅyZgzZ¸~ª qÅ9J (, +”~çVxVâzŠZ h #Å

Š Ñz ZV; }÷ HÀ¹ ä VrZ ÂÈ~Ÿp)g fƺ

ÛZ # gzZ à â

Û wJ ¬Št


107

X 5™}Š¬Ãº

Û ä[gá ZzVçp6, kZXì $ Ë ƒù ö iø ÜûÖø æø Øöfû Îø àûÚô Ô ø jöÏû×øìø ‚ûÎø æ$ àºnùô âø o$ ×øÂø çø âö Ô ø e%…ø Ùø^Îø Ô ø Öô„FÒø Ùø^Îø ™ — ^ò÷nû Aø Ô

dŠgzZì x »y‚ Wa}÷tì c* â

Û ä[g}¾Ô ǃ4- c* â

Û L LX :À, F

Ð } ¢q ** ª) ó ó¸: q ðà ?9Ð kZ å H Za ÂÌ»ä ~

( 9: $ eWÔ 19:*%)X ó ì ó @* W~™‚yÃà C»y¨ KZ

:öZa Åx?Zm}]|X 2 c* Š™ZaÆ\!* %aÆä¯ã¶ KgzZ?Š KZä\¬vZÃx?Zm}]|

V;}÷ HgÖZ »]ªäVrZ Â~Š ~Ÿpäº

Û Ãx?Z ?*%]|Z # çOX X 5x )g fƺ

Û ä\¬vZ6, kZÔ7J -ZgäŠ%Ë=²Çƒù^ áø^Òø æø ^ß$Úôù è÷Ûøuû…ø æø Œô^ß$×Öùô è÷mø! ?üä×øÃø rûßøÖô æø àºnùô âø o$ ×øÂø çø âö Ô ô e%…ø Ùø^Îø Ô ô Öô„FÒø Ùø^Îø ™ ( 21-22:$ eWÔ 19:*%) —^n& ’ôÎø^Þ÷^ÓøÚø ä´ eô lû„øfø jøÞû^Êø äö jû×øÛøvøÊø ( ^n&–ôÏûÚ$ ]†÷ Úû ]ø @* Ôì y ‚ W¹a}÷tì @* â

Û [g Z¾Ô ǃ „ V- ¹ä º

Û L L X :À, F

ê»Tì ] !* +ZtgzZÐ s§~g øƒØggzZN ¯ 㶠KaÆVÍßÐ Zë

ó( ó gzŠ Ëa( ~_ )Ãa I¬{zQÔIƒnq{z:Ôì [ƒ

-Í‘*%]|ä VÍßZ Ãx?Zm}]|ä \¬vZ ÂðÎo6,x?Z é£G # ˆnZ

Xì c* ¯ÑgzZì ~Š[ÂäkZ=Vƒ{È»vZ~Ñ1^»yŠPgzZ ~Š ðc* Í]¸

6, Ü ZœtX c* ‰ Šâ

Û Za Æ\!* %gzZVâ%Ãx?ZmxŠ W]|¬ÐðÅ+ M¨ KZX 3 X ~}g !* Æ[g LZïŠ]úŠ ÅWÎ…ë›F F F


108

 hÅx Z ¸Zyâ Û * • *

{ zZ # pÅÒÃeC Ù ÅäŒäVz9{h +¦ / ', Æ ÃXx Z ¸Z ~g ‚¹—‚ Ô‰ƒ9gŠÆä™OÃx Z™Y m CZJ -VŒìg D PÃhÚgzZ äâ: Ìb§Ë

ˆyWŒ Û 0Æx ¸q -ZsÜ?ŠgX c* ŠÄgÆ™Š1** z–gzZ 1ñ7Z ä\¬vZA $ ;ZƒŠ á gZÔ Ht¾~[cÆã0* Ãb âx ¸X ,™±5]c* WÅ

?ó — àônû ßø$û] àônû qøæû ‡ø Øùõ Òö àûÚô ^ãø nû Êô ØûÛôuû] ^ßø×ûÎö …ö çû ß%j$Ö] …ø ^Êøæø ^Þø†ö Úû ]ø ðø «qø ]ƒø]ôoj#uø™

kZß™g ZÎ c* Š¬äë ÂÎäg â lgàŠ HW¬Zg øZ # J -VŒL L:À, F ( 40 :$ eWÔ 11:Šð {gÎ) ó óZ h Z h »{Š â gzZ3 , ÆnC Ù ~Ï

Hc* Š Š™uh ÃV>ªƒ  J -VŒ ;g @* g â l ã0* Ð }igzZÐ Vâ WJ -{ â FçO ‰ƒt¾ƒ Z # X¸g ZÎ~ÉB‚ÆyZÆV¹‚Æx?Zmb â]|ñZÎ

™wJä}i:Zz ã0* »}igzZ ˆug lg !* çOÔ c* Š}Š¬»äYíà ã0* äà ¬vZ  XŠ HHV-~ˆyWÛŒ™f ä 1 æø †ö Úû Ÿø ]û oø–ôÎö æø ðö «ÛøÖû] ˜ønû Æô æø oû³Ãô ³×ô ³Îû]ø ðö «³Ûø³ŠømF æø Õô ðø «Úø oûÃô ×ø³eû ] šö…û ^ø³m5 Øø³nû Îô æø ™

( 44 :$ eWÔ 11:Šð {gÎ) —ànû Ûô×ô ¿# Ö] Ýôçû Ïø×ûÖùô ]‚÷Ãû eö Øønû Îô æø pùô Vô çû röÖû] o×øÂø lûçø jø‰û]

HF, Š Z ( „B‚)gzZÔ YíyW} ZgzZ Yøã0* CZ}i} Z ! Š Hc* ŠÈgzZ L L :À, F yZ ˆ7,Ò Š Hc* ŠÈgzZ6,h N ~Š ( Ï ) ~IYgzZê Š Hc* Š [ gzZ ã0* ó¸ ó ݪ6, VÍß ì 㶠KÅvZgzZ ‰ Ü ZœÅ# " wÎggzZ yWŒ Û V˜§Zz Ct ÑZz äƒ q ¸z6,}i ñzg kZ

Xì ¯ ) !* »}g Ä} (, Ä Ï0 + iÅ ã â

Û ** Å  ì ]‡zsp~kZz


109

7[ !*

g ïZ »Ø<ègzZ Z. } ‰Ð ~ Vâ ¨ KZ 7ZX ˆð¯ ]Ñ»aÆ TÔ c* ¯ äZ} .Šz äy¨ KZ {z

kZX n pgyZZ6,]y WgzZ < Ø è „:gzZ D™tÊzÆZ} .: Ìvß, Z E HÅ +Z

Û Ô õÑh½3XÔ A ÔËg :‰i°eÆ6 6,g ïZÆZ} .gzZ < Ø è ä {)z +zZ e el gÔ èE45Ô[

kCyiz Z (,ÂC Ù „ ~bÑŠ yZ {Š™76,Š ã CÅ,gzZ yXì ÅÒÃŶŠ bÑŠ¹ ³‚h +] .ÂbÑŠ ‰Æ¡ kZX 7F F6,ðCÐ g ±Z Æ |bÑŠt pì @* ƒ X {)z ó óY »g ZtÃL L0ÆY âZ {0 + i »yzg Z e‰ Š™gz$ä]ZŠ XZ » ( Static Universe)]Ñ»Á‚ä . $»w ~ ~œ,z 18 b§ÏZ

ä ¾g â wg »ˆ nZ Š H** â ŠñÐå ~ ª  qÁ‚Ã]Ñ» ._)H7tÃ

]Ñ»Š lŠpä ÏZ켃  „ {Š â c* ŠtÃt » ó ó Dielectrical MaterialismL L

V1Âò AZèYñƒW, Oð|Šp{Š c* iЃ  Ð]c* ÃyZX {)zì à ™g (Z^Å

Æ< Ø ègzZ Z} .°e ð|F=Z ¶CF, Z 7~g7 6,=á|Ðzz ÅäƒspÆ

Y 1929çOXì ;gò~]gßÅgïZÆZ} .³»]zŒÐ< Ø ZèyZ Ì` WX ‰ƒ” G ]Ñ»Á‚ Â~• wÉ 7Á‚Ûx Z` Z c* Š 3Š)g fÆÎgzŠ äTZ #~ xVZi Z ˆ X Š Hc* Š ™ sp~

ó ó Steady State UniverseL LÃb ÃÆ

eZ É 7Ðå ]Ñ» ðWt ‚]!* tZ # Ð Äc* gŠ Å ( Big Bang)Æ}Š


110

™t]!* täVâ Z0‚FvŠ É]*ÃC Ù â gzZ Š HƒØ{ »]c* ÃßyZ Âì Zƒi ¸ MR Xì Z} .ðÃgz¢ÑZzä¯Ã]Ñ»à

c* Š™!Zi Z »VßÒZ Å+” GÆ< Ø ègzZ Z} .~[Z1Z—‚Æ[ÂkZ ~g ø

VÍßyZÐQëVŒX ì –¹ ~ŠgÆVÍßyZ Ìä i°e›)gzZ›X ì Š H X ñYƒg DW6,\W|ÅyZ @* ìg™7t‹B‚Æg "Z »bÑŠ ~Š ã CPÆ +G ™Z f ËZ e a Æ ·_ +& +Z gzZ ( Documentries) ïÅ öW A yzg ; Ô& ** {Š .ZÐó ó½h +] .gzZ < Ø èL L gzZ ó óxsZg¼L L?£År # ™y{ +−Z©z ** Ññ°e

Æ¢q)ë¬ Ð ƒ  Ô D™7t‹¿»]2PÆyZ ë[ZX ì Y Y H E 7t‹ » bÑŠ ~Š ã CÆ(Richard Dawkins) + ƒ Z e el g (Atheist) Z} .æL¾5!gñ**

76,gïZÆ< Ø ègzZ Z} .~(The God Delusion) [Â KZ ä kZ D™

Zîpåg »gŠ (Chapter) [!* ª -ZÐ µ ZaÆb‹j−Æ bÑŠnZXK q Xì # Ö } .7t‹¿»bÑŠ ~Š ã CPnZwÒZ °aÆvÐ E Z} .æL¾5! {z Ç ñ 7,Ã[ kZ Ì ì ¹ ~ i ¸WÆ [ {gÃè ä el g {Š c* igzZ yZZ6, vZ Z÷¬ŠÃbÑŠŠñ~ [ kZ ä ~ Z # X ÇñYƒ(Atheist) X tì Š HHg ïZ » Z} .6, ¯ÅbÑŠ 36, gî~Š ã C~[ÂkZX ( ²‚ÛvÖ]) Š Hƒ¢ # ‚{ëwøY âZ ÅnZ~]Ñ» VM!†fÛÞ ØnÖ Y âZïqÅ (Complex)| X ðW~ŠzÐ(Natural Selection)ƒ OCgŠ=g& +Y »g ZtÃÆyzg Z e

äËÃ]Ñ» (i) X ìg Wº]c* Ã30ÆY âZŠñ~]Ñ»ìgŠ c*VHçÞ

ˆ W ~ Šz'By Chance' Š l Šp ,q(ii) Xì Z} .{z gzZ ì H ðc*íZ m, e X µ~^{Šñ~ËÆ¿ð»g Z (iii)X 


111

ä el gakZ`™h +Š F, „¬DIZ ÅykZÆð'By Chance'Š lŠpèa Xì ~Š ßF, ÿð»g Z ñOÅ+ â ÃÛ{ GÛ{{zÂì ÅäÛ{ð{ëð•ZÅ]Ñ»ñYHtt¤ /Z VN!†fÛÞ ØnÖ Æ]Ñ»σ °»Z:t X ǃ Hðä ËÌÐZ GQ Âǃ {ë {Š c* iÐ ]Ñ» X ñYH:tÃÛ{ÆZ} .pñYHtÂÃÛ{ .+” Gá ZzäYñ0* ~*Š gzZÔt ÜZ !* Ô[v(Atheists)Z}

:O!†fÛÞ ØnÖ

ðZ±Ô R

Û Ô$c* Š$ +Ô t ÜZ$ +á Zz äƒ Zc¿6,< Ø è²vß (Balanced) yi Z á %NÌvßiZì À 0} æE _t³» ä™tÃ< Ø è X á Zz ä™ ~ m, 3, pgzZ Z× X D Y

t‹»bÑŠÆ+ î Z e e lg

[ KZ ~ Y 1859 ä yzg Z e X B ™Ã ƒ O CgŠ ¬ Ð Kà ]!* Y »gZ ~"The origin of species by means of natural selection"

™g¦ /Ð V=pZCg Cggâ Y {ëÐ {Š ‚ ._) H7tû ƒ O CgŠ=g & + Ð wj â gzZ ]Ñq && ÅXX ñƒ sp~ ]gß{Šñ)g fÆ ¿ð»g Z

gâ Yá Zz V6& ¬Zñ** gzZ Vziñ** ²ì ZƒY ’ ƃ OCgŠ »yZ‰¬Zñ{Š c* i

ðÃ~TñYï+Z ÌwVq -Z ðä /Z åHòúŠtäyzg Z eX ‰ƒ»× W× W

X 5Yƒ" $U* ß~g¹~÷ƒ¯ÆV=pð»g Z%(Organ){ë F6,ðCP aÆ(Atheists) Z} F .+” Gx ÓÆ *Š É+ ƒ Z e el g ë[Z

,™êÐ s »Z ñƒ D™„zg¨6,yZ {z ïŠ ]úŠ 7ZgzZ D™7 ë› ?ì eg ïZ » Z} .ñƒD™i Z0 +ZÃÃVE¶ KÅ Z} .gzZ ë›lyZŠñ~]Ñ» H


112

M†fÛÞ ØnÖ Vh]çq

D™tyâ ‡ÐZ6,¯ ,@* ™7ëZ

Û ,Š ã C(Solid)k^+ZY »g Ztûyzg Z eX ( 1)

Ð ¹ }uzŠ V˜ ÃbÃkZèY X ñY c* Š ™g ïZ „ » Z} .6,Š ã CmZ ñƒ

åwì eZgzZ e™: s # Ÿz ÅVzqFÌŠpyzg Z ez H7tä Vâ Z0‚ nZnçpÏN Y t¤ / t Ï}™ ¹F, b‚‰B‚Æ äg¦ /‰ Ü z

XŠ Hƒ@', »Vzg›ZŠgzZ Vâ Z0‚vŠ}g ‚¹pHÌtÐZ ä Vâ Z0‚¼p¤ /Z X ( 2) ¶Šw ãâ ‡ÐZ Ái Z ÁÐzz ,ì êŠ}ŠgZ Œ Û gz¢u‡ÐZ * *™:tÐZ (Theorty of X ì Š H–Y »g ZtÃ~ à x Óa ÏZX CY {g 7öRÅ

mZ:X –7(Fact of Evolution)yâ ‡»Y »g Z ÌäË Evolution)

~X+C Ù â (100 of) }g ‚¹ X ì Y Y H7]gßËg ïZ » Û{6,Š ã C Xì # Ö } .7!Zj»P?ŠgXì HŠg »yzg Z egzZ HÝqÌ^ ,Z6, Þ âäÒZ .

Ï0 + i ª ó óM hƒ7Za~ *Š =Z` ÆŠ Z] .Z î !* W%X Yƒ7±Š lŠp{Š â L L : ˜* 0 ðß (Origin of Life P:4-5)

X 7ÐyY"Ôì $ Ë ƒqzÑÐÏ0 + isÜ

ë!* ]c* ÃÆZ} .+” Gä V:c* gŠ Åb‚h +] .._Æ°ek%Z kZ :í†uð X ‰ƒ ëZ

Û bÑŠ o¢gzZ h +Š F,. Þ ‡** 6,ÏŠñ Å Z} .` WgzZ Š™ (God, the Evidence, 1997)

Xì wZÎZ (, ¹6, Y »g ZtÃÏŠñÅ (Cell)3 :y, 6Wgh¿Z (Origin of Life P: 196)

kZgzZ− Ö» Zƒ‰ì „,Z‰ 0Š lŠpgâ Y {ëykZ »]!* kZ : L ;+ iÛ


113

X ñY 0 Š lŠp (Boeing-747) i ˜ ðZƒ Ð }š á Zz äƒN Z Ð (Nature,12 Nov.1981) (BBC Cladistics 4, March-1982) X ðƒ7úÅx lZ 5Ð î OCgŠ

bÃÆyzg e ä kZX HÝq ^ ,Z6,. Þ â6,Äc* gŠ ÅÏðN* z ä kZ

:kðÞÃ

:Y^_Zu

yzg Z e ¹äkZÔ å¡ß Òt:i Û u Ô Åh +Š F, Åyzg Z e :L ; + iÛ uX è[Â~ŠgÆ $ zgXì =s Ü** ™tÃbÃÆ X Åh +Š F, Åyzg Z e :^_Z ïHiE

{ëq -Z ðÃñY c* Š™" $U* /Z Hs Z ‹Zt Šp~ [ {gÃè KZ ä yzgZ e X ( 3) ¤ ` WX Ï ñYƒ " $U* ß ~g¹~÷ Âì Š HW~Šz Ð V=pð»g Z% E /Í7Æ Vzgâ Y }X Zƒ 7Y »g Z ~ X _ƒ Äc* õG gŠ ,q +Z ~g ‚¹ Y »gZÐ egkgÆ(Fossils) ©¯*ŠX | # ‚ÅxzzZgz x4Ô DNAÔ (Cells) ÆgñÔ X {)z ð#lg eÔ hŠ Æ Ô ‹w Ô| # ‚ Å y¨ KZ‰ Cƒ7& ¤Å

X Y07ÐY »g Z c* ÷eÌLíZ m, e »Vz6,

ì CƒÐzz Å~p~'DNA'~p(Zgz~ Vzgâ Yì [ ƒ" $U* t [ Z X ( 4)

Y »gZ:ì Cƒ)g fÆ Ÿñ~pt X k +ÑÃ c* ïZúð6=g f ä

X)g fÆ

äƒ úzgŠ lŠpì c* Š ™" $U* t ä(Law of Entropy)yâ ‡Æ Ïg » ** X ( 5)

+F," ñO Å ( O r d e r ) K v M F,ª ì f(,å Ïg » ** Å ïZúá Zz

C7,ã™ ½ ð** Z ÂÐC Ù !* ˜iÑaÆäÑ~ K M F, X ì Cƒ Za (disorder)

VßY c* Vê ÔlŠ¤ /Å0 +e `gÎ; Vzq Šñ~ ]Ñ»ì @* ƒ Za t wZÎX ì

Æ4Š ¿ãzÛ K M F, t ~ öZa ÅVzgâ Yg Ñ"gzZ | # ‚ÅVZ Ô íZ m, eÆ


114

X ?ì ˆƒeùŠ lŠp%

~ Vzgâ Y ƃ OCgŠÂì „gƒ „)g fƃ OCgŠ~p,™n

Û X ( 6)

ÁVY Ïg» ** mZŠ lŠp ?ì @* ™yà ƒ O » yZgzZì @* ™ Za yÃ&&+4

k{)zègzZèX ?ì * @Yƒßyâ ‡»Ïg » ** ~ƒ OCgŠHXì „g YCƒ

Ái Z Á Âgâ Yt Æî O CgŠÔ D Y3ÃVzgâ Y ÒZá Zz äY ñ0* ~ J454X X¸ èG eäYƒ»ÐV¡

C · Z H ?‰ W~ŠzùŠ lŠpiŠ «{z„gƒV´pð»gZ~VzgZ0 +YX X ( 7) ãzÛ Ë%x lZ p!* gzZ Vziñg Ñ" ˆ Æ äYƒ Za Æg Z0 +YñŠ Wq -Z

kZ ]¡yâ ‡ðà HX „g Y ¬ k +gzZ ˆ0Š lŠpÆ 4Š ¿Æ ‰ Ü ¤

ã™ÒÃÌ… Âì * @YƒŠ lŠpì x »y‚W„ Ú Zt¤ /Z ?ì @* ™G@* Å]!*

g »wâ x {X Ùsp~çWÅ} ia à ã0* Æ} & +ZX ï } & +Z ëce

tQ ÂÙ:të¤ /ZX ïyZ¼ZÔVZX ÃvZ {zgzZ Ã0Õ @ÆT,™ E «38EXì ;gƒŠ lŠp¼ƒ  t,ŠÈt sÜëσ °»Z ** ~(, KZ ä Z e !* ~çG ~~œ,z20ë²[Z Hs Z ‹Zt~Y 1998~(Earth)ó ó}i L Lþ[ ?Zƒùi ¸W»Ï0 + i6, }iìtwZÎZ (, Ѓ  Ì[Z‰ƒ4ZŠ

¹¤ /Z6,å 3™0ÆY âZ Å]gßz ^(Regular) {°‡!* Ð ác* ~1Ë X ( 8)

QÂ?Ç}™tWðà „gò™0Š lŠpÆ4Š¿ãzÛË%ñY Ë%VgzZK M F, 6, Vp á ÅyZ íÆíZ m, e {ëð•Z6 $; g ZD Ù 6, V½gŠ

ÃVE¶ KãZz âZ ë¤ /Z6,ëì k\Z ? ìg Y ‘ WŠ lŠpÐ ä¯ ÆIZ m, e Xƒ: e** PÎ,Š P


115

E Å]¡2Z ¸ä]ÃÏZ ³‚X ì Å ,@* Æ]¡èE LG4&Z ¸¼ ]Ñ»tä Û{ X ( 9) X Å7yÒäÂ~y WÅqÌËpÅigz¢ÂVc* / š ¼

ÐÆ}ŠxXì ˆð¯tgzZì Zƒi ¸W»]Ñ»ì |{”" $U* ]!* t X ( 10) ³»VÃ}ŠèY å(Creator) Û{ ðÃúÆðmZ ðWt ‚]!* tÌ Æ,X N Yà¢,ÃùÐ |{”" $U* kZX ^zÄ:ì @* ƒ„n ,™·_» 4X [!* a

5Åâ q nZìg »gŠ(gzZ‰ Ü zaÆúÅw ðG3½G -ZÆ”z6,Ð ]U* Š q ¹· Z X ( 11)

Æ ”z6,V1g Z ~ x Z Æ Vzgâ Y VÅÑQX ì ¬Zñ** ]Ñ» { Šña 5Åâ X ?ìg0ùŠ lŠp²ðG3½G

Æ\W,™g¨6, ŸLZì„]úŠÃZ} .+” GÆ*Š ~g7É+ î Z e el g X ( 12) V\W5 WÔíZ m, e ._ÐÆ]gz¢gzZ (Material){Š â +F, Vziñ»VÕZŠ ÔíZ m, e0Z]ª »à ** Å ZƒgzZVâ »Ôx » »kZgzZíZ m, e »y!* iÔwdZgzZ ÏëÅ HZ f~“  ÍÆìÔy!* iÔ. $ƒ+F, VziñÔ ** ƒsp~Vß !* »“  ÍÆ\W

Ô {nÔ}Š¤ /ÔwŠ Ôr â Š »wdZgzZ| # ‚{ë ð•ZÔVî 0* ÔB; +4Ô¢ A &Å

Æ} i6,ƽ»q -Z ? ‰ 0Š lŠpG íZ m, eÆË% H{)z PWÔ®

 ì HÌÐ } i6,ƽ»ŸZg ø H ÂD™7të ÂÃäƒ ðŠ lŠp

^ÅY ¡ IZÆ Ÿ}g ø Š lŠpä }Š â HÔì Š H0Š lŠpñ¯ Æ Ë% ãZz yZ¤ /Z6,ëì k\Z ?ì Y™tÃ]!* kZ y¨ KZWðà HX ì à™g (Z X ,Š PÃbÑŠ

¬ZñÔ ZƒÔ ã0* Ô Ï0 + i]c* gz¢x ÓmZV;z ¶$ÅçW6,}iT™ƒZa äy¨ KZ X ( 13)


116

äYƒŠñC · Zt HVÔtig » b§b§~ÇÔ** ÎÔ ~0 +e Ôm@* Ô| è Ô ;ßÔÌñ e Ë%x », ZX ?¸ H ? M hƒ\WLZK íZ m, eÆ(Designer) IZ m,

ÉVzq yZ ?ì e** ™yÒäÂÅ䃊 lŠpÆVzq yZaÆb‚

Û{Ã]Ñ» C™ëZ

Û ]oD »]!* kZ (Details) 9·x ÓÅ]Ñ»

XnƒeÏ0 + i6, kZ @* ì HíZ m, eÐj§kZä

" Å]Ñ»pc* Š™ÝÐ î OCgŠä ë ÂÃúÅx lZ ZÅVzg Z0 +YX ( 14) Ô Zƒ Ô ]Ñq Šñ ¬ZñÔ]·% ÔÜÁ ZÔyN* z6,ÔyZ¼Z ÔVZ Vzq vŠ g Ñ ** Y ** W™ w$ +w$ +Æ x  mº» ]Zg yŠÔ }i Ô}g * Ô0 +e Ô `gÎÔã0* ?ì Š HƒŠ lŠpÆìZæãzÛË%ƒ  tH ?ì Zƒî OCgŠ¨ KÃ~yZÔ{)z

ÔiR, ÛÔ Å | # ‚ {ë ð•Z ä TÔ ðƒ Š !* W}i Ð œ,y¨ KZ {zX ( 15)

gzZ]ZŠñx ÓtÅy¨ KZkZXyXv]Zg qg Z0 + á Ô ñ¯{)zi ˜ðZƒÔ^1g Ë%Ô ~È/µÅË%D™wìt0LZpD™të ÂÃ$;f

HËÐ~yZð¯äy¨ KZ,q²X VƒŠ H0Š lŠp~KíZ m, eÆ &ì »| # ‚w‰gzZ p"ðÃy¨ KZ HX D™7tÓ WŠ lŠpÆqHÐ

êtŠ lŠpä “  ÍŠñ~ ùÆVâ H ?7]gz¢ÅÛ{ ËnÆ“ W

Ô$ZŠ Ô{nÔ}Š¤ /Ôr â Š z wŠ ÔçWÔVî 0* ÔB; ÔY ¡ IZ & pð•Z {zì 1™

Ãë›,Z6,ë¤ /Zì k\Z ?ì e** ƒ (Z H ?ñYƒ sp~ {)zX X X {n X ,Š™i Z0 +Zà &&Ž{Š âgzZ, 3X ( 16)

zz ñƒD™Ù70Р뛤 /ZÔ{Š â gzZ3, x lZ ~Š ã Cà Zz äYð0* ~Vzg Z0 +Y


117

á Zz äY ñ0* Îâ Æ{Š â gzZ3, p ˆ0Š lŠptñY 1Ì™tt 6,gî

-Z ÷áb!* ]gúgzZxÎñz™ 23 ~Š% ?‰ƒù ¬ZñŠ lŠpÆ}uzŠ q

¬ZñÆ}uzŠq -Zt ~X]c* gz¢~Š ã CϹvŠ ÉxÎñz™ 23 Ì~

ãZz ,Z H ?ì eù Š lŠpÆ ~È/µÅ ‰ Ü ¤ŠzöÑ ãzÛ Ë% {z :c* â

Û äkZÔì c* Šg Z Œ Û ã¶ KKZý{Š âgzZ3, äÛ{}g ø ?ì e** PÃë› Ðø×øìø áû]ø ä´?jô mF! àûÚô æø o áøæû †ö [ôjøßûiø †º[øeø Üû jöÞû]ø 9ƒø]ô Ü$ $ö hõ]†ø iö àûÚôù Üû ÓöÏø×øìø áû]ø ä´?³jô mF! àû³Úô æø ™ oûÊô á$ ]ô è÷Ûøuû…ø æ$ é÷V$ çø Ú$ ÜûÓößønû eø Øø³Ãø ³qø æø ^³ãø nû Öø]ô ]?çû ßöÓöŠûjøÖôù ^q÷]æø ‡û ]ø ÜûÓöŠôËö³Þû]ø àû³Úôù Üû ³Óö³Öø ø ÖôƒF ( 20-21 :$ eWÔ30 :xz°Z >gÎ) —áøæû †ö Ó$ Ëøjøm$ Ýõçû ÏøÖôù kõmFŸF ø Ô

DQ º™0y¨ KZQì öZa Ð è~g vÐ ~ VE¶ KÅ ( vZ ) kZgzZ L L :À, F X î 0* x Zg WÐ yZ ? @* ì ** ™ Za Vc* 玄 ~g vÐ ~ VE¶ KÅkZgzZXƒ

~ kZ nÆVß Zz 䙄zg¨ G X ~Š™ì‡ ã!* $gzZ ›Îâ }gvä ÏZ ó óV*¶ KϹ

t {)z w”»“  ÍÔ|ŠzŠ‰X ‰hZz ]c* gz¢~Š ã C~g ø Ð Vzgâ Y XX ( 17) Â'ƒÜÔéÔèÔgâ YÚ{0 + gŠ]:SéZ¤ /ZX µZpÑ6,gîòÀgâ Y

Æ r â Š H ?ì Š HƒŠ lŠpÐ î O CgŠ ̼ ƒ  t HX * @YZƒ: nÐ yZ ?D YƒZa ÷á¬ZñŠ lŠpÆìZæãzÛË%~“ Í

ÒÃÅä` b§ÅVâ ¨ KZ&ì c* ¯ ^1g 㨠KZÐ œÅVß ‚ Fä VÍßX ( 18)

Ô, & × N !* Ô áN ZŠ ëÔnƒ 7[x»6,gîåëJ -ÌZ ~ Tì „gƒ t IY ðä /Z[Z X M h™¼ƒ  tÐ ã‚WXN Yú c* ,™• wÐW


118

Š lŠpÐ}šÆìß tÉ 74Š¿ðûËúÆä¯ÆkZ}ŠÈ

?ÇñW× H7Z Ô ðƒsÜ~íZ m, eÆkZ VŠ H0 + i ÅVÍßXÂì Š H0 ¹ ?7]gz¢ÅÛ{ËnÆ“ W…ÁÌÐ^1g&&~g øH

Xì c* Š™g ïZ „»Û{LZ ñƒD PÃë›DäVM6, VÍßyZì k\Z

ì M]ok^»]!* kZÐ XbÑŠh +Š F, Þ ‡** . {Š™7~3[!* gzZ 2[!*X ( 19) X N Yà¢ù@WÐbÑŠyZÔì [Â{Š™wi ** Ðs§Å Z} .ˆyWŒ Û iZ ¹ {z  Le ** Zz™& ¤KZ ~ ]Ñ» Z} .¤ /Z L :ì HnZ ‹Zt ä el gX ( 20) ì ð¯ aÆ´â i WÅy¨ KZ ]Ñ»t ä Z} .ì n²X óå YZz™ŠpÐ j§

ˆyWŒ Û gzZ ñÑ yZZ6,(6,kZ {zì Š HH Ÿ»t Ð y¨ KZ ~ˆyWŒ Û gzZ

X }™Ýqï» ¢ ñƒ D™¸6,VE¶ KÅ Z} .g Ñ" Šñ~ ]Ñ» É

X 7^z»g ðÃÐZ Âì e** ƒC Ù ªÐŠp{z:gz

?Š+ hŠ , FÞ.‡* * ÅŠzÆÛ{

$Ð äƒ ÂiVƒ 0* @* ì @* ™wEZ D JÆ{)z} l aÆäQ½ y¨ KZ

» Vzu ~y WÆVùN* éZ å: e< D aÆXgâ Yì @* ƒ Za t wZÎX N Y

Ô è Ôè‰ì Š Hƒ spùŠ lŠp~ Vz7Æ}Š â yY" J+F, Vziñ“ Í

ê»äƒsp~Vz7Æ“  Í._Æ]gz¢X {)zJ¢ÔZ h˜ÔåÔ ñÇÔ ~– c* ?ì Hägâ Yá ZzäƒZa c* ì Hä“  ÍkZ H ?ì Hä¾g0 +ZÆùÆgâ Y

¾ÐZ~ wj â ãzÛ7Ì{ Ç WÐ wj â ãzÛ ÌZ Âgâ Y ?ì Hä +−ZzÆgâ Y

X ,™g ïZ eZ c* g…¸ÐÛ{ëÌ™NŠV*¶ KãZzâZk\Z Xì ]gz¢Åq


119

! 7eg ïZ »vZ »kZ nÆy¨ KZ=IZgÅ~f ÌËì |~(, gzZ ãZz +Z Å]Ñ»]Z f Å Z} . {ë ð•Z Ô& p» y¨ KZ X ì g ïZ » ]Ñ»gzZŠz LZ |gŠgïZ »vZ X 7eg ïZ

™êtŠpä}Š â H ?ì Š HWÐ V¹y WÆi ‚/µË%Šzïq »wdZgzZ| #‚

?ì ˆƒZa Š lŠp HígÅÏ0 + i~}Š â yY"kZgzZ ñYƒsp~y¨ KZ {zì 1

Xì @* hfV-Ãy¨ KZ ñƒáÈ{zÔìvZx ** »Tì c* ¯äÛ{ÐZÉ 7 o áøçû Ãö qø†û iö äô nû Öø]ô Ü$ $ö ÜûÓönû nôvûmö Ü$ $ö ÜûÓöjönû Ûômö Ü$ ³$ö ÜûÒö^nø uû^øÊø ^i÷]çø Úû ]ø ÜûjößûÒö æø äô ×# Ö^eô áøæû †ö ËöÓû³iø Ìønû Òø™ æø lõçFÛø‰ø Äøfû ‰ø à$ âö ç# ŠøÊø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÖø]ô pç5 jø‰û] Ü$ $ö ^Ã÷ nû Ûôqø šô…û Ÿø ]û oÊô ^Ú$ Üû ÓöÖø Ðø×øìø pû„ô$Ö] çø âö ( 28-29 :$ eW Ô 2 :{ÂZ >gÎ) —ܺnû ×ô Âø ðõ oûAø Øùô Óöeô çø âö Ï0 + i»äkZQ¸yY" ¡?èÑqƒD™¬B‚ÆvZù ? L L:À, F „zXÐî Y ñN* ßs§ÅÏZ ?QÔ Ç}™{0 + iQÔ Ç}Š ]ñ»Q „zÔŒ

Åy Wðâ

Û zÂQÔì ~}iƒ  »ƒ  {z n}g vHðäTì  óì ó ÑZzpgD»qC Ù {zgzZyW]‚ Š ¯„  gŠÎs§

ñƒ D™Ù7 0Ð bÑŠh +Š F, Þ ‡** . g Ñ"gzZ ñY1¢ìÐ ë›x Ó{Š™™f yZ H »s »Zël» ?6, ¯¾y W?ñYc* Š™g ïZ »ŠzÆZ} .Æ?Š k^Ë%6, ¯Åyá¡

gzZ HðŠpÃ]Ñ» ~g7ÉŸ}g øäTN Wá yZZ6,Z} .kZ ñƒR åðZŠ

X c* `Æ™È0* »]¡2Z ¸ÐZ ävZÃVzq{0 + iì c* egzZì Åh +Š F, ÅY »g Z {gÃègzZY Z’Z ÅÏ0 + iŠ lŠpäˆyWŒ Û X Gð{Š â gzZ3, nÆäJ(, ÐWñQì Hð


120

N!†fÛÞ ØnÖ Vh]çq

{z7eg ïZ ägzZì ~}@x}gøq~ wÑ+Z {gÃè0ÆÛ{gzZ]Ñ» bg i ¸W CZt Ô7Ðå ]Ñ»ìt t ÌÐ (Big Bang ) Æ}ŠxX ì B

Vh§gzZ F]!* t X ì Hðä ËÆ"µŒdÎÃ]Ñ» ðWt ‚]!*

(Second Law y â ‡}uzŠÆ]g Zw]Hw6 , gîÆwVXì $ Ë Y Å" $U* ÌÐ

‚Ÿ~ ]g Zw]HwX ì c* Š™" $U* ßÃ?Š kZ ä of Thermodynamics) á Zz ]g Zw{Š c* iå ]g ZwÆyâ ‡kZX 7Ðå ]Ñ»ì @* ™" $U* t Ïg » ** yâ ‡kZX Y^7tZŠ lŠp6tpì Sg Cƒv~Ÿá Zz]g ZwzgŠ ÁÐ Ÿ x ÓZ # ÇñWgz¢ (Z ‰ Ü zq -ZgzZì „g| (,ÚÏg »g ** Å]Ñ»ì @* ƒ" $U* tÐ gzZ ð6 džt³»TÏìg: ¹!* ð** Z ÂæWg » ðÃgzZ ÏñYƒV7 ]g ZwÅx Z

ŠñÐå ]Ñ»t¤ /ZX ÏñYƒ »ÌÏ0 + i „B‚ÆT ÇñYƒØ{ »ïZú8 :X @* ƒ:J -y¶ Kzx ** »Ï0 + iVŒgzZ Cƒ_ƒ»Å“  ð** Z ÂmZÆyâ ‡kZ ÂCƒ

Šz »á Zz ä¯ ÐZ7t‘ì Û{ì c* ¯ ä ËjZX 7à i Z]Ñ» Zƒ" $U* t Z³Ý¬ O%Z q -Z X ì à i Z {z Ô } 7,** ™t q ó Edward Lutter Kessel L]** :ì -Z CZ ]Ñ»ì c* q Š™" $U* t ä ]îÅb‚6,gî~Š Zg Z) b§kZ L L CZqèYì c* Š™" $U* É Ü ZœÅ Z} .äkZ ñƒD™ (ZgzZì B bgi ¸W

-Z Ô Û{q q -Z ÔwzZ uøq -Z {z GÔ$ Ë ƒ7qzÑ\WLZ {zƒ B bgi ¸Wq -Z X óì ó ` ZÅ Z} . -8E E 28EçE,G "Mysterious [ Â KZ ä (Sir James Jeanes) çE.G u]!* QQÐ ÏZ (The Evidence of God p-51)


121

Xì ½~Universe p-133" ** ™tÌÃÛ{ÆÛ{ÆZ} .Q ÂǃÛ{ ðÃÌ» Z} .ñYHwìt¤ /Z[Z

Ðg ±ZÆ | # ‚ KZŠz » Û{Æ Û{C Ù B‚B‚Æ äƒ „p Ð ÑŸt gzZ Ç} 7, äƒßÆwZÎkZX ÇñYƒ" $U* ߊ lŠpwZÎtV- X ÇñY ` @* ƒF, {ëÐ {ë

t‘èÑqì ** ™tt‘ÌÐZ ñO Å ä™tÛ{à Z} .6,¯ ÅdÁzz ~Š ã CÅ X 7~}@x}g øÛ{²ì ~}@x}g ø

ÑZz ä¯ jZ c* X (ii)Xì Ðå ]Ñ» Âc* X ( i)X CY {g ¹!* 'gß„zŠ sÜ[Z

Šã C6,^Ññƒ D PÃë›ãZzìt È » + â ÐåÃ]Ñ»Xì Ðå

å {zgzZì q -Z sÜÛ{ »]Ñ» dž¸ sÜgzZ sܳ» ðC:X ñY àÄg ~y WÅvZgzZ Å Ìä x Z™Y m CZ F VÅÑ & ¤Å]!* ÏZ Ô7_Š qÔì à i Z Ôì Ð }ëìt È »äVZ]ŸZ ‹Z6,+ â à i ZÃZ} .¹!* X ÅÌäˆyWŒ Û [ kZV-X {)z {)z~zš /VY,q~zš /Ôì ØVY#Ôì ·VY Âì ·ì ]gßÂ~Š[ZX ì c* Š™" $U* Š lŠpÃ{ }uzŠ ä ‰ Ü ZœÅ{ ¬ ÆwZÎ ðà äì ]!* +Zt Ôì ˆRe~]gß{Šñ™ƒðŠ lŠpt 7Û{ ðà »]Ñ»

$U* " 6,ðC… Z} .Xì YY H " $U* Ã]!* kZ „ : gzZ Y™7Ìg¦¿W ( }W )XÇgxŠ O!†fÛÞ ØnÖ Vh]çq

Iè x Ó6,¯ mZpì ÞZgz¢wZÎ Â6,]4‰ZC x ** Æ< Ø è6,Š ã CÅnZ ‹Z {gÃè Ø è ‰ì „ <  gŠ ]!* tX 7F F6,s »Z Ìb§ËgïZ »< Ø ègzZ Z} .É]4

c* ì ~< Ø è !Zy  ì ]gz¢Åh e{^ ,Y »]!* kZX 7„  gŠ ]ÑqÆVƒ ZC x ** Æ


122 (Wrong

ú1 ™ß Å < Ø è c*~ äƒ : Zc ¿6,]x Å < Ø èF

 ¸ x Z™ñm CZ zc AzZÆ < Ø è gzZ Iè {Š c* iÐ ƒ  Xì ~Interpretation) Ð ÕÃVÍßÔìg V á ÃaÆ}Z +ÃÆ VÍß½Ï0 + i™wZ e ~}çÃyY KZå

s »ZŠ ã CÅVÍßyZì { ZÍ: â iXìg ïŠ ßF, ÃVzuzŠ6, ]Z f KZgzZìg D ÑŠ] (100

òŠ Wx100 Æ *Š [ÂgKZ ä kZ å ~Š· ^g ; ÝZ ¡â çO „g6,

[»wÎg}g\ }g ø~Greatest Men who influenced the Histroy)

Ym CZ}g ‚Æ}g ‚ ÂCƒ !Zy  ~< Ø è¤ /ZX 3g6, ¬ ÃÅz!WzmvZ -·]| (True

y›F gzZ 9 vß {zì {@xgzZ òúŠt Zg øX Dƒ: iZ ÌLx Z™

vß, Z {n{nv:ZX 4¹Ð VÍßÆ< Ø ZèvŠÆ*Š ~g7 {zMuslim)

vZX 7Å}Z +ÃÆ+ M¨ KZ {zì HIävZÐVzqX¹!* X Šñ~*Š Ì` W

gzZ›g \ ÂBŠ @* ƒÃVñ»{ŠyvaÆ㨠KZ±É CŠ c* izÕì Ÿ» »›Å

X Ã$Ðyv{z @* ,™IÃVÍßÐÕ

]2vŠ ƒ„zsÜ|ì _ƒVÈ]!* t6, Šã CÅb‚gzZDCc* Y »gZh +] . M V†fÛÞ äf }@xgzZ"Šäì6,g¦,ZŠ ã CÅ< Ø è²ñYW~]Z@xgzZ]!* Šì $ Ë

yZZ6,¯ Åkª¡6,kZn Y H: „ {@x»|Åq TX 7ôZz ðà »gzŠgzŠÐ ?ì ~Wðôg

wÑ+Z {zì Š HHg ïZ » Z} .gzZ < Ø è 6,Š ã CTÆ1X µ ÂñY Hg¨¤ /Z :!Zi Z

 Zg { Z', ì @* „ ™tÃVzq +Z Ϲ ŠpDCc* Y »g Z c* b‚h +] .èY 7„  gŠ


123

Ă&#x201D; VZ Y âZ x Ă&#x201C;ĂŹ ~96,bĂ&#x192;kZ ]g qĂ&#x2026;bâ&#x20AC;&#x161;6,gĂŽĂ&#x2020; wVX Ă&#x192;W: ~ }@x 5Ă&#x2026;â - ` WpD Y Ăą0* J ]Zg f FvĹ gzZ yZR, EĂ&#x201D;yN* z6,Ă&#x201D;yZÂźZ~XĂ&#x201D;Ĺ&#x2019;6,²ðG3½G 5Ă&#x2026;â : Ă&#x201D; eW~ }@xâ&#x20AC;&#x17E; AĹ  {)z yZR, E Ă&#x201D; yN* z6,Ă&#x201D; yZÂźZ â&#x20AC;&#x17E; : gzZ w Ă°G3½G ď&#x20AC;Ś Zg { Z',VZ : Ă&#x2122; bvĹ  ä bâ&#x20AC;&#x161;6,gĂŽĂ´Zz ťèYĂŹ ¢â&#x20AC;&#x161;100 â&#x20AC;ŚÂťĹ zĂ&#x2020;yZĹ  !* C nZX n Y E$ H½G 5ŠG (Photo Electric ĂŻ Z uÂźZ I ÂŻ: â&#x20AC;°ĂŹ Ĺ z Âť ]Zg f yZĂŹ H ~ .ZÂłt Ă? E$ EH 5!ÂťĂ&#x201D;Effect) 5ŠG Z è4F äĆ&#x2019; `g {Ă? V $Ă&#x2018; [k Ă&#x201D;¢ X {)z (Compton Effect) ĂŻH½G

+Zg Ă&#x2018;" b§Ă?Z Ă&#x201D; ĂŹ Âź (ZĂŹ Cet . $â&#x201E;˘Ă Zz ähzĹ  ~ Vzg @*š',gzZ Ă?zg Ă  Zz &â&#x20AC;Ą** X Dâ&#x201E;˘tV-Ă&#x192;|kZwPGZĂ&#x2039;Z eX {@xĂżLE â&#x20AC;Ą,q Ă&#x2026; Vå´ ~ TĂŹ wY g Z0 + ĂĄq -Z Âť ]ŸzGgzZ ]â&#x20AC;&#x161;ÂŞ ]Ă&#x2018;Âť CMc* gL L &â&#x20AC;Ą** ]ZĹ ĂŞ yĂ&#x2019; ĂżLE Ĺ&#x2019;6, ( E q u a t i o n s o f S ym b o l s ) ] Zz) (Man the Unknown, p-15)

Ăł Ăł7ÂźgzZ ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;(Abstractions)

XĂŹ @* â&#x201E;˘tV-Ă&#x192;|kZ (A.E.Mander)g b§Ă?Z

â&#x201E;˘xÂĽ)g fĂ&#x2020;kZjĂŤĂ&#x192;Ĺ ZÂŽ~hĂ°Ă&#x2014;Ă? ~ yZ Ă&#x201D; Âľ ~]Ă&#x2018;Âť L L E5_ ` ĂŠG 54G Z=g f Âť kZ Ă&#x201D; 3Y Ăš ĂŤĂ&#x192;yZ Ă&#x201D; ,q gzZ {z´Ă&#x2020; yZQ M h E5_ ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;& §q -Z â&#x201E;˘c*` ĂŠG 54G Z Ă&#x201D;ĂŹ (Reasoning) â&#x201E;˘c*(Inference) V# D ÂŻ {ot y ď&#x20AC;Ľs !* Ă&#x2020;â&#x201E;˘i ¸WĂ? ]uZ z xÂĽÂź ĂŤ)g fĂ&#x2020; T

(Clearer Thinking London Ăł X Ăł Ë&#x2020;7@Ĺ L{zp¤ /Z Ă&#x201D;ĂŹ Ĺ ĂąVĹ&#x2019; | 1949, p-49)

:Xâ&#x20AC; ò}Dsf `gĹ Ă?s # Ÿz~gz¢{gĂ&#x192;èX :ò}D


124

 D™tÐzz Å]Z W, Zz ò}ÆyZŠz »Vzq T $¸b‚ c* Dð»g Zh +] .

X1

XÐ}@x„  Zg { Z', ÆVzqyZ **

ë›V V Ô D ¯ £zGq -Z ¬ Ð ä™tÃq T $¸ ËyZŠ b‚ G gzZîE 0kI4$]¶ÂãZ6,Åb‚D YD W~g¼ò}gzZD YDƒ¢

X2

{@xgzZ"Š}g ø„  Zg { Z', {z7~gz¢t¦ / Ù aÆäƒ|ÆqË C

X3

X CYCƒŠzŠ% Xƒ„g W~

¤Z ŠpÔ Bx »Ð s »Z ñƒ D™tÃë›{gÃè\W/ ¤ Z ! Bx »Ð s »Z\ W/ %KtÊzÆZ} .H Â,™g¨6,]Z W, Zz ò}ÆÚq -Zq -Z Å]Ñ»É]Z f KZ Æäg¦ /k',Vzg ZD Ù hÐ]%=Å< Ø è:X 7¦ / Ù ¦ C / Ù ?ì Yò³gzZ ðà C

œ$6,‰ Ü ZœÅ< Ø ègzZvZ yŠC Ù ÑZz äg ¦ / É c* W7t

Û ðÃ~‰ Ü ZœÅXÌŠz!* X N YW~x™ðZŠÆvZ ñƒD™s Z ‹Z »|N WXì ;gY`@* ™

D~Vâ â iäZ6, X 7Z} .ðÃ~]Ñ»ì c* Š™" $U* täb‚h +] . NV†fÛÞ ä³f p1™n

Û Šz» Z} .äkZ Âe™: yÒäÂ9Å]uZzy¨ KZZ # ÐzzÅ䃊zö &‡** VßßZpÿLE ¼ ]Ñ» :s ÏZÆHE X ì c* Š™" $U* ßÐZ ä·_& §h +] . Îì „gƒÆ2Z ¸¼• wÅVzg *Ô `gÎ0 +eÔ• wÅY âZXì ðƒSÈ~ gzZ qƒÆ `gÎZ # 6,gîÆ wVÔì Š Hc* Š x ** » (Laws of Nature) ]¡yâ ‡ [z¾gzZ mïà `gÎ ì Z} .ðà 1™ä kZ  å }Y 7y¨ KZ 0Æ äƒ[z¾ ä™[z¾gzZ% ïÃ`gÎÂì @* ƒÐzzÅt˜Æ}it Š Hƒx¥tZ # 1ì @* ™ c* Š™ »Ãg¦kZ ä V:c* gŠ yZ ÅgzŠh +] .V- X „g: ]gz¢Å+ â à Z} .aÆä™


125

Xì qõÑh½X3AXì ;g `ÐZì Z} .wdðÃúÆ]Ñ»ì

äkö ÑÔƒ @* ™# Ö Ó6,lŠ¤ /ÅVzg (ì 7Z} .ðÃì c* Š 3Š äHEL L

ðÃÅ£zGð Z} .Ãx  Ûì ~Š ™& ¤Å]!* kZ Ð bÃgLZ ~œ{ŠñgzZì H~yZyÆ]» §x »¸ ä˜0* gzZyzg Z eÔ7]gz¢ c* Š U Ð x ££zGkZà Z} .䆟ZÆ ]â ¥]g @* gzZ ¹F, Å lZ D~ óì ó ÑZzä™wzMà õg @* gzZ Ï0 + i 㨠KZ {zì (Religion without Revelation, New York, 1958, P-58)

ÂñY Hg¨¤ /ZXì ßÇ!* wÑ+Z {gÃèaÆgïZÆ< Ø è6,Š ã CŠﳂ :!Zi Z ﳂèYì À _~ ]gßÅg Z Œ Û Z¢ñO Åg ïZÆ< Ø ègzZvZ³»wÑ+Z kZ

b‚pì H{zì ;gƒ¼ì CeÂtb‚XäÂÝZ:ì ,h +' × Å]uZz X6, gîÆwVì ;gƒVY {zì ;gƒ¼7[Z »wZÎkZk0* Æ

Å Zƒ Kg KgVzg ZD Ù ~ Vzµ}g ø Š Hƒ ÂD» ]!* kZÐ ïÅb‚…

Š lŠp“  Í c* Š: [Z »]!* kZ äb‚pC™{eÃxWÐZƒ V¼

{ë ð•Z r â Š Zgø Zƒx¥ Ât X ? Š Hƒ spùy W~ V2Å Zƒ +F, Vziñg²Z Û4» *Š¨ £ äì á ee:tDh +] .p@* ™7Ì(Super Computer)R, pŠ HƒD»| # ‚ÅwŠgzZ ypyZgzŠx Â?Š Hƒspù~ ákZŠ lŠp“  Í @Zgøì Zƒx¥Ât?eï:[Z »äƒsp~x Â+F, Õ VziñgzZ p!* ,Z »}Š â : [Z »wZÎ} (,Ð kZpc* 0* VJ -gŠ â 3g Zƒ@* ™• wÐzz ÅxŠ KZ ( x4)të{Š â

g¦„  gŠt vßÆ äâ i äZ6,X ˆµùŠ lŠpxŠ jZ ._Æ ]gz¢mZ eï

pì mïC Ù !* vZÐ wpo¢ÐZ @* ƒ 7{Š c* iÐ } ÆßÆ“  Í { ia¸ n pg


126

uâ!gzZq -g !* $.6,õa Å} ia ˆizg 21 c* e eÐ}@x|Šgpä b‚h +] .

uâÅ õaÂì * @YWC Ù !* ^Z # ì @* WòC Ù !* ™h ÂÃwp{ iaЊæ,ì @* ƒC Ù ª−g ZŠ

„g 7]gz¢Åg¦kZ [ZÑï³t Ð kZ ä VÍß¼X ì CYQŠ lŠpˆyŠP ðƒ ~p ~ w>gßÐ}@xkZ Âñ Y eΤ /ZXì mïC Ù !* Ð wpÃ} ia Z} .

TŠ HI™ Y6, zZÆ−Å} ia {z å~}g !* ÆUIÆwpwZÎì âZ¡{z Âs # Ÿz¼ Å]uZz ä b‚ :Xì ˆƒ u‚¡{Š c* i ÌÐ ¬ wq ]gßÐ ]Ñ» É• w2Z ¸X c* e 7¼ ~}g !* Æ: L ÝZgzZäÂ~y Wpì Ågz¢ Æ]Ñ» 2Z ¸+F, Vziñt eƒx¥:t pZƒÂD» (Forces) V¸Šñ~ ä ïh +] .kZ V- X ‰ W~ŠzùŠ lŠp{z : L »pg ì‡ÐZgzZ äW~Šz Š lŠp¼ ƒ  tì c* Š™g66,äÑyZZ6,vZ ñƒ sZ e~ ]ªY©gzÃVß Zz WÎ X c* â

Û Š á g ZÔ c* Š~ˆyWŒ Û äà ¬vZ[Z eZX Š HƒìZŠz쇙 W~Šzù 9ƒø]ô šô…û Ÿø û] àøÚôù é÷çø Âû Vø Üû Òö^Âø Vø ]ƒø]ô Ü$ ³$ö å´†ôÚû ^øeô šö…û Ÿø û] æø ðö «ÛøŠ$ Ö] Ýøçû Ïöiø áû]ø ?ä´jô mF! àû³Úô æø ™ ( 25:$ eWÔ 30:xzg ) —áçû qö†ö íûiø Üû jöÞû]ø

¬nQ }igzZ y W ì‡ ( |t) ì ~ VE¶ KÅ kZ gzZ L L :À, F ó ó Ðî WòÐ}iƒ  ?„B‚ Ç}Ši ZzW"Z # {zQÔÐ

Ã]gŠ: {g » kZ „zgzZ c* ¯ ä Z} .Ã]Ñ» kZaÆ ä™¢ h +' × yZZ6,|kZ P 6,Š ã CÅ (Law of Entropy)ó óÏg » ** ‚ŸL Lyâ ‡‘]Æ b‚ ë ì ;g `

X D™7]oh +Š F, Þ ‡** .

(Law of Entropy)Ïg » * *‚Ÿ


127

w!* ¼ ~}R, -Z6,gîÆ wVÔ Ô f q e Šæ Ð wVûx ¬ q -ZaÆKÃyâ ‡kZ

:Ww!* tÆVùgZÂñYc* hÃ}R, ™Äg {e{e{)z{ (¼ÔY¼Ô cu¼ÔC

tgzZÐN Y ï~ :W{Š c* i ÚZÐNh {Š c* i AÔÐN Yƒ qzÑ ** ƒ(Mix) d~

kZX N Yƒ {e{eb§Åwq]gßðZ’Z w!* Æ8 -gC Ù Ðg D h7e

ÚÂc* å Ïg »g ** ì yâ ‡ »]¡t X ì „g| (,Ïg » ** ÅyZ M hÈë b§

7tZÐZ ªCƒ7ÁŠ lŠptì Sg~ª qm{˪xÁi Z Ác* ì Sgf(,

B; ðÃÐC Ù !* ª}™ìZæ]¸ãzÛðÃìt]gßuZz Åä™ÁÐZX YYc* ` t ‚Ã|{”& ¤kZ [ZX}ŠÄg {e{e™`w!* ÆVùg ZÐQ™wZ e

XÐN YVŠ lŠpJ -vZ LZ\W Â,™g¨6, ]Ñ»ñƒn pg

‰ 0Š lŠpÆ ìZæ ãzÛ Ë% äZŠ Ð K M F, -Z6,DY Å hH : ,™g¨ q

ÅVÂ0Z]ª~VßYÔ5 »VÂÔ Â _»Vp á Ð(Order)K M F, m{6, V½gŠÔ

Ô0 +eÔ `gÎ Ôì ˆƒì‡Š lŠpÆìZæãzÛË%K M F, ÆíZ m, e6 6g Ñ" yŠ Ô** ™ ~È0* ÅÆŸgzZ yâ ‡ñƒ D™lŠ¤ /~ Vzg Zæ mº» Vzg (vŠgzZ }i

Y âZx Ó?ì Š Hƒe%Æ4Š¿Æ‰ Ü ¤ŠzöÑãzÛË** Y** W._Æwzo »]Zg

6,~g ) ÅV– ÅV\W ?ì ˆ W~ŠzŠ lŠp H| # ‚ ~½e $Ñ{ë ð•Z Å

X ?‰ WŠ lŠp Hw!* ÐK M F,

CgŠìzz H ?D™7tVYÃë›yZQ  … â ÃÏg » ** ‚Ÿë¤ /Z

Åx Zg7½Ð e $Š ÃZgzZ e $Ñ7Z C™¿‚+Zå Ф S0 +Z ÅïZú ñYƒsp~VÕZŠÔñYƒsp~V\Wà ZzÚ ŠŠ lŠp{Š âCYá s§

wN Y0hÆV-A ÔnY ð3uZgp ÔN Y µ ( Fins)õÃVŠÔnY Å•


128

ÐZëñYƒsp~V]BZ f lp{~ÇÅV½gŠÔ Ãh ZN Yµ6,ÃVzgâ Y

ëñYƒsp~V-!gzZVß ZŠÔwzeÔxnŠ lŠpÝzgÅ `gÎgzZèÅ}iÔÃ3

TgzZ ,™{Š .ZÐ Vzqg Ñ" yZ ë¤ /Z6,ëì k\ZX Ù~g7 ~ # q KZÐ kZ X B™È@WgzZ,™: „tÐZì c* ¯¼ƒ  tä "Nature is a Fact, not an Explanation"

:å¹äݬð|q -Z

ó ó7ôÂÅ]Ñ»{zÔì§Zzq -Zyâ ‡»]¡ªL L

-Z :¹[p Hä"Cocil Boyce Hamann" ]» §Ý¬O%Zq H[™s§Å Z} .¬Ã¿0Z]ªÆ“ Wy$ +zb ÆkZgzZ äƒÇZ½L L ÆZ} .ÐzzÅkZ H1Ôì @* Wó»¿Šg ð6 {z~{@xh +] .[ZÔå* @Y

Æ»nkZ {z HÈ0* ÃY Z b Z ð6 äTì ‰ Ü ¤ÏyÃ{zy WÔˆƒÔÅŠz g »Špd $¾z Ðq -Zˆ Æ äƒ 4ZŠ ~ ŸÆ y¨ KZ Z½Ô ÙC Ù ª¿›g

Ç!* ]!* t ˆÆÚ ŠÃkZ Ôì Cg ¦ / Ð iZ%Zb§TÆx OZ

Ôƒ Š HW~ Šz Ð t · Z ¡x OZ 0Z ]ªtì Cƒ x¥c i Z `g { yZ LZ Z} .3âtì Š Hƒ ~gz¢{Š c* igzZ ˆÆ{@xkZìt | X óì ó c* ŠŠzÃÏ0 + iäkZÆTÔì @* ™¿)g fÆ2Z ¸x

(The Evidence of God in Expanding Universe, p.221)

yZ H ?7|t H,™êÐ s »Z Ô H±5 ä \W¼t ?7|t H „zgzZì c* ¯äËÃ2Z ¸Šñ~kZgzZ]Ñ»ì eôÂgzZ ðÃZÎnZ ÅbÑŠ ãZz ?ì ;g `ÐZ

QÔÇñYƒ»ŠzÔÐN YvÉY Z b ZnZÔ ÇñYƒè™%y¨ KZZ # P V†fÛÞ äf


129

Xì ]!* =s Ü** Yƒ{0 + i{g !* zŠ »y¨ KZÐ X ì ;g W ¸Ð V-œì ëz ** Z6,¹t »Vß Zz ä™gïZ »]y WgzZ< Ø èÔ Z} .:!Zi Z :HV-Ði§{6e $.~ˆyWŒ Û [ÂKZäÛ{6WgzZ}g ø` ´° á »ëzkZ oÊô o×FÂû Ÿø û] Øö³%øÛø³Öû] äö ³³Öøæø äô ³nû ×øÂø áöçø âû ]ø çø âö æø åü ‚önû Ãô mö Ü$ ³$ö Ðø³×û³íø³Öû] ]æ. ‚ø³fû mø pû„ô³$Ö] çø ³âö æø ™ ( 27:$ eWÔ 30:xz°Z {gÎ) — Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] çø âö æø š ô …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö]

y‚W¹6,kZtgzZ Ç}™{Š ¬Z eZ „zQ Åðì @* ™ Z’Zì „zL L:À, F X ó ó ì ÑZzÕì ¨ ¸{zgzZ~}igzZVâ Wì—¹y á ÅÏZgzZì ªÔì ~Š}Š?Š ~(, ¹nÆ` ´ÆëznZävZ ƒã™t]!* äˤ /Z

gzZ Hðx4ÑZz äWÃ:ÐçWnƶŠŠzÐZ å: „Šz »y¨ KZÐ}uZ #

G** ™ ZaiŠ «Xì ]!* à Zz äW:~=Šp]Z & + c* Š™sp~y¨ KZ}g7ÐQ

nÆkZ ** ™{Š ¬Z c* Š™ ZaiŠ «äTXì @* ƒx »Â{Š c* iÐä™{Š ¬ZÆqË

Ô~DÆvZ {zìgƒsp~]Zg fX™vÉY ¡ IZ ã ¨ KZ Xì x »Â‚yÃ

LZ ðƒ ÌV˜{z Ç}™¬ÃkZ {z ðƒ]gz¢ÌÅqTÐ ~yZ nÆð{g !* zŠ :ì ã!* gŠ á g ZX Ï}Š}Š úÃy¨ KZÐ{g !* zŠ ñƒë6, ¬ÆÛ{ ( 4: $ eWÔ 50:t {gÎ) —Ànû Ëô uø g º jFÒô ^Þø‚øßûÂô æø Üû `ö ßûÚô šö…û Ÿø ]û “öÏößûiø ^Úø ^ßøÛû×ô Âø ‚ûÎø ™

Š c* ¼ƒ  k0* }g øgzZì x¥…{zì C]Ð~yZ¼ }i L L:À, F X óì ó Šñ~[Âà Zzpg

eg !* -Z Ï0 q + iQÔ D™g Z Œ Û Z » Ï0 + i {ŠñkZ G {z ~g ïZÆ]y W vß {z

-Zì ]!* q =s Ü~(,¹Šp]Z & +g ïZ »]y WÔ $ Ë ƒ7µZz VYg!* ~uzŠ {zì

X ñYc* Š™g ïZ »î ZzÏ QnÆw1ñYHt~wqçZz


130

%NÆ< ÅyZì „g™¬Ï0 + i[x»gzZyjæF Ø ègzZ Z} .%Š Z®MÅVÍß QV†fÛÞ äf {g]gz¢Hy WÅg Z Œ Û ZÆ< Ø ègzZ Z} .Q Âì 4Ð Vß ZzpgyZZ6,< Ø ègzZ Z} .Ï0 + i X ?ì CY

nƽ6, gî9ÆáËXì ~¸"Ðë›zz~Š ã CÅäƒg D»ëzkZ

:!Zi Z

Xì @* ƒÃVß Zz ä¯ Æ ákZ D9» kZì ]gz¢Å (Conditions) _ ZÑÁ

Û{ÆkZ D9» kZì 6,ïZúÁg ®Z »ò » ** z ! x» ÅkZXì á{ë¹ y¨ KZ X Y™7Ýq! x» Çy¨ KZ%G ~È0* Å*Zçz°Z ¸{Š™äzÆkZgzZì k0* Æ Æ& ¤Å ðCmZ ÅyÒäë]!* X GÇ** ~]gßÅ< Ø è2Z ¸täÛ{

yZ ñ¯ ä VÍß2Z ¸™ƒi *" Ð < Ø ègzZ Z} . X ,™g¨6,wVq -Z sÜn

~Š?Št6,i ZÆ~g »$ +6,gîÆwVX YYc* Š 7g Z Œ Û x` ÃqË%Æzz Ë._Æ

wâ CZÐ ÙpgzZ ~qŸg KZ ðä /Z pì x`  ÜZ e Z e 4Š', i6,wâ Æ Ëì ˆ c* Šg Z Œ Û x` ùÃ~qŸgb!* pǃx` Âr!* ** i = Z 7x` ðÃt Âì e ** ™ ay  6,Ë

Ø ègzZvZ Zg f[ZXì x` < { Z™ZzƒÉ 7x` ¹Z ~g »$ +._Æy⠇㨠KZV-X ñY XN â

Û g¨‚Z hð6, ò}Æ~i *"Ð

]á6,VÍßÔì [’Š Y„  Š', iÐzz Å[‚g ZÆ~g »$ +~VzÑç, Z Ô `ƒ Za b){ëÆŠ ÑzZ ^ ,Y** Ôì [ƒgz$ b ï¸g Ôì [ƒg ZÎ]È » 46,

~gaÐ}uzŠq -Z ~çVxÔì _ 0* ` Zzg$ìgzZ^Ñ~}Ñç§{Å]¯Ò

wŠÆ}Ñç}g7Ôì CYW" $âÅÏe6, äƒlÃi ZgÔD™[‚g Z » ~g »$ +|

x` ÐZ k0* ÆkZèY Ô Y}Š 7Zw ðÃÐZ yâ ‡Šz!* nZ `ƒ}n r â Š z

X ìgÛ ZwŠpVð;Æyâ ‡LZvßV-Xì 7Š ã CðÃnƶŠg Z Œ Û


131

"Ð < Ø ègzZvZì ]o»]!* kZì ~]5çÒZwq]gßÅ b§ÏZ ã½

kZ ä }[ +Z

Û ËZ e ÔY™¬ Ï0 + i [x»:gzZì Y™Ýq Vâp Ç: y¨ KZ™ƒ i * :Hs Z ‹ZV-»| ¥Ãg £ÇÆs »Zì @* ƒæW', ³¸ ÂñY1{ ^ ,Y»V@ÃZyZ L L gzZ σ {Z +Ã" ÒÃC Ù ~uzŠ ZÎÆä™Ýq ðÉg Å< Ø è nÆä™

Š»Ç!* k‚Z ðƒ~Š Å< Ø ènÆä™o6,gîiÊ Z®à VÅs »Z (Legal Theory, p-450)

óì ó Šã C{Š ‚gzZ Ç6, gî

]÷ZpgzZVâpèg ¬C Ù „ V;zÔ„g™¬Ï0 + i™ƒi *"ÐZ} .gzZ< Ø è~¸{z

6,äƒ: ŠÅVîig WgzZ _ W~ÅV0 DϹgzZ {zpì CWÊÅ

t Ôì à Zz äƒ q zшnZ ÂÏ0 + iÝZ 7ÂÏ0 + i¸¡QX f e™ÉŠpv߉

X džgz¢~]gßÅÏ0 + iÅå³»T‰ Š nÆöâ i W Âx c* ZP

ì ¸zz ÅkZ ÂFZ ]ÑqÆVß ZzpgyZZ6,< Ø ègzZ Z} .¤ /Z s§~uzŠ

ÅVÍß,ZÐ ¹ ë6,gî~Š ZÐZX H¿6,kZ „:gzZ Œ6,gî 9:Ã+Š ä VrQ $.Ï0 W + i ÅyZ Ôc* CZgzZ Œ~ VsÇÃ+ŠgzZ Z} .ä VM M h™{@x » Ï0 + i %N ÌA $ì 4Ù¤ /ZgzZ lpÌA $ì ãZzZ

Û Åwâ ¤ /Z k0* ÆyZXì [x»gzZ yjæF t X Yƒ7Ýq ÌÐ ŠÅ]÷ZpgzZ ãZzZ

Û Åwâ yj(Z ÔìxÃyQyjà ›

X Y™7ÝqVâpÇLy¨ KZ%Æ< Ø ègzZvZì ]oãZz»]!* kZ|

@* ™y' × Ç6,„  Zg { ZgÃÏ0 + i KZÐg eÆZ} .É 7Ðg eÆVÍß¿ÑZzpgyZZ6,Z} . ÐZvZì @* ƒ¢ÐZèYTg³6,5 Zg„  gŠ VâzŠ ]:z ]ïmZ V- ì Xì ;gNŠ~wqC Ù


132

Dg ¦ / пð»g ZÔì c* Š™ 0* ', [zZäV:c* gŠh +] .ì ;g YÃÐW: â i RV†fÛÞ äf sg ”we â 6 6Æ{)ziR, ÛyŠC Ù X ‰ VV¹Ð V¹xEgzZb‚h +] .ñƒ w‚1400 J -ÌZ ä Vâ ›² „g Y g(ÅVzq ãZ6,,qh +] .X ìgƒ ÍÑ6,VÍß [ ãZ6,w‚1400 ~ gzŠ Cc* ¹F, +] h .Æ ` WgzZ ì Zƒ â åÃ[ ãZ6, Xì „g YÅ ( Apply) w‚ 1400 H,™êÐ s »Zì n²âZ sÜÐ VÍßg DÆÐÎz kZ :!Zi Z Ð ïÅw‚Vzg ZD Ù ?7}WëÐ xECc* ¹F, +] h .Æ ` W]xÅ [ ãZ6, êŠ „ZÍDÅ%ZkZ ** ƒŠñЬ~[ÂkZ »yZN Wt ‚}g ø©c* gŠ ³‚

Xì {Š™wi ** ÅÛ{tÉ ñYƒ ãZ6,B‚Ɖ Ü z 7ðƒ èÅy¨ KZ [Âtì

)f »tigZ # Dƒ:g D»e $', ', zÕvß Â@* ƒZ} .ðä /Z~]Ñ» SV†³fÛ³³Þ ä³³³f X êŠtigÃyZgz¢Â@* ƒZ} .ðà ?ìg%VYÆÈvß Âì 1äZ} . -}ÈC J Ù 2~.ß~(, kZvßÔì .ßzz~Š ã CÅäƒgD»ëzkZ

:!Zi Z

aóf LZx »}g ‚¹ä\¬vZXì [òZݬ*ŠtXì ~g ZŠ)f Å Z} .** àtig ** ™ Za tigaÆt‘C Ù Xnƒöâ i WÅyZ @* Š ÎÌófÆVÍßx »¼  ä kZ HX ì ~g ZŠ)f Å [g bŠ x  » ä™ÇÐZ gzZ yT Å tig LZ Ã]‡‘gzZ

e ÷‚ ?H7Za “ h  ÍaÆVzgp“  Í ?H7Za {g egzZ kvaÆVzgâ Y Za {)z Vc* !ÔVÔ ` ** ZÔ Z½ÅnC Ù aÆy¨ KZ ?H7Za ã0* gzZ Zƒ

Û ZzaÆÅ WgzZ

Za Z½ÅyZaÆJ -Vzgâ Y} (, Ð} (, ™áÐk], ZzLgÐLg ?X7

¿6,]â ©ZÆvZ ë¤ /ZX ‰™7ðÌ™ï]‡‘x Ó{ g f ðZ½q -ZèÑq?Å7

uZgp/£J -q -ZC Ù Â@* ƒ/_ .» „ ZpíÅVzuzŠÔ n pgwì »V'¾Ô ïŠ >ÃiÔ D™


133

ÐVÍßX N YƒÔŠÆy¨ KZy¨ KZN YƒŠzöJ -]» Z fë¤ /Z@', ÆkZX CYV Åä½ù CZÐ j§^ ,Y** z^ ,YX ,Š™qzÑ~iz0 +Z {ífaÆ8 ¢ á ZâÆtig } (, Ä bŠ ZIÃvZg ZŠ)f »kZ ÂN Y{gÆÈvß¼¤ /Z~]ÑqyZ ÂN Yµ~„ Xf ex »Ð=ël»Xì ]!* Å °»Z ** gzZÕ Ð VÍß x ÓgzZ n pg ŠzöJ - bÑŠ 7Z Ã\W LZ Ð g e Æ ª Zîë

VJ -h\W @* BÌÃ]y WÚ Z Ái Z Áì 1ÐϤà *Š äë AD™lgZ ¦ /

]‡g]c* WPňyWŒ Û aÆVß Zzpg: ¢6, Ø ègzZ Z} < .ÐQiŠq -ZX N Y X „g^YÐ[ÂkZ b§¾3™Å ðCBŠgzZ,™g¨Ô# Ö } .7 àûÚôù kõß#qø ^`ø nû Êô ^ßø×û³Ãø ³qøæø o áøçû ×öÒö^ûmø äö ßûÛôÊø ^f&uø ^`ø ßûÚô ^ßøqû†ø ìû]øæø ^³`ø ßF³nû nø uû]ø èöjønû Ûø³Öû] šö…û Ÿø ]û Üö ³`ö Ö$ èºmø!æø ™ ø Êø]ø Üû `ômû‚ômû]ø äö jû×øÛôÂø ^Úø æø å´†ôÛø$ø àûÚô ]çû ×öÒö^û³nø Öô o áôçû nö Ãö Öû] àøÚô ^`ø nû Êô ^Þø†û r$ Êøæ$ hõ^ßøÂû ]øæ$ Øõnû íô³Þ$ o áøæû †ö Óö[ûmø ¡ ó Ý ]û ö fôßûiö ^Û$ Úô ^`ø ×$ Òö tø]æø ‡û Ÿø û] Ðø×øìø pû„ôÖ$] àøvFfû ‰ö Øönû $Ö] Üö `ö Ö$ èºmø!æø o áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø ^Û$ Úô æø Üû `ôŠôËöÞ]ø àûÚô æø šö…û Ÿø k ø ÖôƒF ^`ø Öø †ùõ ÏøjøŠûÛöÖô pû†ôrûiø ‹öÛû³[$ Ö]æø o áøçû Ûö×ô ¿ûÚ% Üû aö ]ƒø^ôô Êø …ø ^`ø ß$Ö] äö ßûÚô îö×ø³ŠûÞø Üônû ×ô Ãø Öû] ˆômûˆôÃø Öû] †ö mû‚ôÏûiø Ô Ý $ ø øŸæø †ø ÛøÏøÖû] Õø…ô‚ûiö áû]ø ^`ø oÖø Çô føóßûmø ‹ ö Ûû[Ö] Ÿ o Üôm‚ôÏøÖû] áôçû qö†û Ãö Öû^Òø Vø ^Âø oj#uø Ùø‡ô^ßøÚø äö ÞF…û ‚$ Îø †ø ÛøÏøÖû]æø o ( 33-40:$ eWÔ 36:ànŠmF {gÎ) —oáøçû vöfø Šûmø Ô õ ×øÊø oûÊô Ø' Òöæø …ô^`ø ß$Ö] Ðöeô^‰ø Øönû Ö$]

` ** ZÐ kZgzZ c* Š™{0 + iäëÃTì }i {Š%㶠Kq -ZaÆyZgzZ L L:À, F ™ Za ]¸!* ÆgùZgzZÆVzgL~ kZ ä ëgzZ Ô D 3vßt ÃTÑ ï

ÆyZÃyZgzZN 3VnZvß @* Š™~g YÌ`äë~yZgzZ Š

Ù ä T]Z f {zì u 0* C ?X D™7~g Z ¦ / ]VYtQÔ c* ¯ 7Âä Vð;

{z { ZpÔ ÑÆ yZŠp c* Vƒ ,q ðƒ ðÇ Z Å}i {z { ZpK Za } hÆ q

e éëÐ ~ Tì ]Zg 㶠f Kq -ZaÆ yZgzZ … Y 7t Î,q


134

6,ÏZ {z ÅgH{ ZgaÆ`gÎgzZ D Y {g~}ƒ0 +Zq - k{z ÂÃyŠ gHB2ä ëÌÅ0 +egzZÔ »vZá ZzDgzZ¨ ¸Zƒ HÈ0* ìt Ôì Lg ¸ wWt Å `gÎ: Ôì * @Yƒ b§Å c á ãZ6,ÅgL™^ß{zJ -VŒ ,Š™ }g ‚Æ }g ‚t gzZ ì $ Ë W¬ Ð yŠ ]Zg: gzZ } ñ Y Ã0 +e {zì ó óìg¾~†LZ LZ

!lg Z / ¦~ yW ÆZ} .,q{Š™yÒ~ˆyWŒ Û ì ykZ‚Ä »]!* kZvÎt6,y W ÑZzg~ [²ñõ Z Iw‚ 14006,gîÆwVX ~Š™yÒ Ð } i Z0 +Z ä Ë{z´ { i Z0 +Z eZX µÐq¾{z åYÎ { i Z0 +Z H0ÆY âZ {0 + ivŠ ÉŸLZ ¿

~ 45e $WÔg‡Z {gÎňyWŒ Û på YƒÜÁvŠ c* ßÔe $gÔ~ÇÔ! l ÔypÔ“ Í

ÏZ X ?ì Y™yÒgzZ ðÃ{z´Æ Û{¸„  gŠ +Z HX ˆðeÐ ã0* ðÅY âZ {0 + i Vzg )nZ }D™:^ »i ZgŠgzŠ {zÐ spkZ Ôì –}i¸ Bv߬b§

ÒÔy@ÔgÃaÔ –Õ ÿ ÂFmZ²ì ~Dt c* etäˆyWŒ Û X N Yò:C Ù !* Ð

ykZ »]!* kZ ._Æ( Probability) ~g¹ãkZX ‰ƒ {)z ..UcÔU yÒƈyWŒ Û b§ÏZX ñYƒyÒ ]!*  gŠÐ} i Z0 „ +ZiŠ „ q -Zì # ã½

: yZZ Ì[Z ë H ÂXì {Š™wi ** ÅvZ [Ât ìg™g å g å ë›gÑ" {Š™

z Û{ LZ ñƒ D™êÐ s »Z ñƒ R åðZŠ » ðCƒ  ë N W ?Ð NÑ

¹ÃW~y Wà Zzä™t

Û ~ë!* zhgzZÅz!WzmvZ-í½·]|wÎg}g \ nZÔ´ â

X ( }W ) ñ â

Û «=Â…vZX N Wá yZZ6, ˆyWŒ Û [Âò AZgzZ


135

8[ !*

?H Š H Za a¾… y¨ KZÐVƒ` Vgz¢J -|DkZ Â`™·_»[Â kZ\W¤ /Z

~VzqŠñ~]Ñ»X µ7Š lŠp¦ / Ù tXì Åðä ]Ñ» ~g7É C

~ ]Ñ» »y¨ KZ X ì Š Hc* ¯ aÆÑËÃyZì CCt e $sz Õà Zz äY ð0* {ŠñX ì p!* gzZÑ!* {Š c* iÐ ƒ  ðmZì è¾»]!* kZ Ô** ƒ]‡JZ sÑZ Ô | xgÔ Á C** 3 YZÑ » Ï0 + i KZjZ Âì (ÃgÅZ # y¨ KZ ÑZz ä0* %~}Ñç nZgzZì @* WÄ ** ƒ[x»~Ï0 + iÅ *ŠgzZ ** ™Ýqª zŠzwâ Ô ** ™Ýq# Ö i 5hZ LZ {zçOX D™zŠzK -aÆäJ m 6,5gÏZgzZD e¸ÐZ Ìá Zzy

Xì © 8™Ç »äÎÏ0 + iKZ~w”ÆÑkZ ._ÆV6&gzZ]Ñq

x  CgŠŠ lŠpy¨ KZ Ôgâ YÔ}Š7 tì &{zƒ mƒ:g DW|6,ˤ /Z

, Z ÂVZzŠVZzgŠ lŠpÆ2Z ¸{)z0 +eÔ`gÎtX ìg Y− DƒZa Æ ÆVß Zz äYW™|pX ÇñW7ÃÑgzZ ðÃZÎÆŠÅ]÷ZpKZ Âÿ

~# Ö } .mZ]Ñ»ì g66, WÎÃy¨ KZ „ Ç WÐë›X Lg7°»Ñta mZßgzZ J¢Ô Z h˜X sz^~ä¯|ŠzŠaÆkZågzZ ñÇ L LXì ðƒÐVY aÆ kZ }iX ¿sz^~ ä¯ ßanZ VªÅßX {Š â WaÆ # Ö } .


136

 ÍX „g ¯ } & “ +ZaÆkZ V#%X ì ðƒ Ð~ ä¯ VgzZ ` ** ZÆb§ b§

™sp~„ŠÃ|ŠzŠaÆkZ c* ÙX ‰ Š}Š~1‡nZgâ YaÆw”Æ

ä }iX ì „g Y ð‚',lg !* aÆkZÐ yWXnWxâgzZæÐZ @* ìg v WX ñYƒ: T $¸~ VŒzŠzöÑÅ]Ñ»t } Zƒ ZñÃòŠ WÐ …æƒ o +eXì sz^~¶Š]g ZwgzZ ÝzgÐZ `gÎXì {Š â WfÆäåä3aÆkZ 0 pôÃVÂJŠÜ~0 +e** ÎÔ| è Ô m@* Ô ;ß~ùLZ ä}iXì ZƒÎ~x »ÆkZ Ì ¯ vŠgzZi ˜ ðZƒ Ô iR, ÛVc* h ÇÔ VH9Ô} i ZzgŠ Ô ]** kÐ kZt @* ì Zƒ H ]o°» »]!* kZ ë›t X ó ì ó ðƒ Ð~ # Ö } .Åy¨ KZÚC Ù Å]Ñ»n¾Xn Xì Z (, ¹Ñ»ä¯Ãy¨ KZ

y¨ KZ ( 3) X ( 2) º

Û ( 1) ]‡‘Å ng e à Zz äY Å Za ~ ]Ñ»

tX 7]i YZ Åä™{ k Hc* ãâ

Û ** 7ZX ,Š: ]Záp~Š=ÃV¤

Û X yZ³ ( 4)

,Š ]ZáÃVâ Z³²,Š VâzŠ ]ZágzZ =ÃXgzZ y¨ KZX g66,+ â ìÆvZ

t‘+Zq -ZÑ~Š ã C»ä¯ ÃXgzZ y¨ KZX N Wx »Æy¨ KZgzZ g à W D 3{z @*  V- XnCZÃ5gÆvZÐ~Š Zi WXƒ:g6~äCZÃ5gÆvZ å** ™Za X :c* â

Û Š á g Z 6~Š™<Šzg0 +ZnZyTÅ 5g}', gzZiZÆ™ðÃy¨ KZä ( 3: $ eWÔ 76:O−Z {gÎ) —]…÷ çû ËöÒø ^Ú$ ]ôæ$ ]†÷ Òô^Aø ^Ú$ ]ô Øønû fôŠ$ Ö] äö ³þßFmû‚øaø ^Þ$]ô™

tÂì eX ì ~Š™ ðÉg s§Å { Zg S¦Ãy¨ KZ ä ë—" L L :À, F ó} ó ™ÚyZ¬ Âì egzZ}™

ÁÂò AZaÆä™ãZz t

Û »ë!* gzZ hÔ™wZ e Ýzg ÅyTÅh~‚fÆy¨ KZ

t Åy ¨ KZ X}™[NZa LZì e » 5g T ~Š}Š ~Š Zi WmZÃy¨ KZÆ™wi **


137

ÉaÆ x » xLZ Ãy¨ KZ sÜÐ ~ ]Ñ» ~g7 ä Û{ì ¤z Ñ Å 7„ eÎLèa ä y¨ KZX ñàJ -VzuzŠÐZ™ƒ Zc¿Šp6,ö:XZ ]â ©Z {z c* â

Û ÅÛ{ LZgzZì ´wÈÃn

Û LZ {zakZìgzZ ðÃÑZz ¶Š ?gzZ ÑZz ä¯ =

X ì @* š s§Å L vÐZå ì }â ]!* Åy-ÔŠ ñO Å + â ]!* Å}Z +à Ôì c* ¯nÆx »m{ÐZä\¬vZ²ì ZƒZanÆ*Š¡{zì @* ™wìty¨ KZ Xì \¬~g!* Š á gZ ø ^ßønû Öø]ô ÜûÓöÞ$]øæ$ ^%÷fø Âø ÜûÓößFÏû×øìø ^ÛøÞ$]ø Üû jöfû ŠôvøÊø]ø ™ ( 115:$ eWÔ 23:yë>Z {gÎ) —áøçû Ãö qø†û iö Ÿ

~g ø?tgzZì H Za g Z4-»äëƒñƒKyát?H L L :À, F óÐ ó ƒ Y: „ ñN* ßs§ :c* â

Û ‰Ôì HãZz(F~ˆyWŒ Û ÃÑÆä¯Æy¨ KZäà ¬vZ ö ×û³Ûö³Öû] åô ‚ô³nø eô pû„ô³Ö$] Õø†ø ³fFiø™ løçû ÛøÖû] Ðø×øìø pû„ô$Ö] ( †ºmû‚ôÎø ðõ oûAø Øùô ³Òö o³×F³Âø çø ³aö æø Ô ( 1-2:$ eW<Z >gÎ) —…çû ËöÇøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] çø aö æ$ ¡÷ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû Óöm%]ø Üû Òöçø ×öfû nø Öô éøçnFvøÖû]æø

gŠ ‡6,qC Ù {zgzZì „ á Š !* ~B; ÆT ( vZ ) {zì ÑZz• ',~(,L L :À, F

?}™öâ i W~g v @*H Za ÃÏ0 + igzZ ]ñä T ( ì „vZ ) {zXì

óì ó @* ™wqZiZyÃ~ :c* â

Û (gzZq -Z GG "W g Z¯Z {gÎ) —áæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹øÞŸô ]û æø à$ rôÖû] köÏû×øìø ^Úø æø ™ ( 56:e $W 51: ì

 ( gzZ ðà )nZ ñZÎÑ»ä™ZaÃVâ ¨ KZgzZV†ì 7gzZ L L þ :À, F X ó ó,™ÏÈ~÷{z Xì ** YƒVùuÐ àŠ lpt ‚Æ] â © ZÆvZgzZ * *™g (ZòÝŠ Z%Ð ÏÈgzZ


138

?ì (ZªZzH t?ìtÑ»ä¯ …ªZz H @* W7¢ÐZ Âì ù 7y¨ KZ Z # Ã]c* WyZ

X c* W:Ã]§Ñgx »tV;zBÅ@Wäë~}ÑçTì @* ƒakZÀ aàS6,\Wä vZ²[Z Z åE<XÅX c* WÄ ŠÅ]÷ZpÑÝZ » Ï0 + i@',nZ

gzZì Z i ZâÐ ª zŠ Å¢F F6,]ùz=+ W™? Ø Ð yZZ ›Za gzZ Šg ñƒ D â

Û

gzZ ,Š ÌZÃ]!* ÅvZ\Wì Å]!* kZ]gz¢[Z Âì ~Š}Š „Ç WÐ |+ W

KÃY AÅ  ̈ÆäYƒ ãZz hX ì Le HÐ ë{z,™ÒÃÅKt Xì ]!* =s ÜgzZ ~]** Å  Gxg…¸Ð

!ÇñYg / ¦Ü‰zt

~g ZŠÎâ

Û ÅvZ c* gÑ ~ŠÅ]÷ZpgzZ ,g Z ¦ /~êÃÏ0 + i KZ\W

Ï0 + ix ** »´ùÆV⊠yZgzZì ** Y „ƒsp~]Zg ä kZ Zƒ qƒ6,\WyŠ Ô~ Xì ;g Y@* g¦ / Ð~!~(, Ü ztXì ** ‰ ™Zg7‰ Ü z»{LZäy¨ KZC Ù Xì

ì ]!* ÅÀX DƒkC[ZpuZw‚Fñƒ¿ WÂN Z hzŠÃ6, Ï0 + i—‚ GL8gEsçUG3µ9J (,gzZ ñƒyZ Ô¸ a ë Ü z ÑZz äW{ÒWX ñƒñ0 ‰ +!* ^ï

N Y {g ë H Âìg: VŒ Ì{z ‰,/w‚g ZD Ù g ZD Ù ÅVÍßXX ÇñYƒ »4- Ì 7aÆ[ˆ~{ Çg !* ÅvZyŠq -Zƒ  ëX dž³gz¢yŠq -Z »Ï0 + iÑ!* kZ ?Ð VƒkC', Z', ÆyŠq -Zw‚FÆÏ0 + iÅ *Št ‚ÆyŠ sîÆ[ˆXÐN YK X :ZƒV-~ˆyWŒ Û {™E +äÐ Øôòø‰û^Êø Ýõçû mø ˜øÃû eø æû ]ø ^Ú÷ çû mø ^³ßø³%ûfôÖø ]çû ³Öö^³Îø ( àø³nû ßô ³‰ô Vø ‚ø³Âø šô…û Ÿø û] o³Êô Üû ³jö%ûfôÖø Üû ³Òø Øø³ÎF ™


139 ( 112-113:$ eWÔ 23:yë>Z {gÎ) —àmûVôù «Ãø Öû]

n²{z?ìg6,}ik',ÄÆ2 Ì Çñâ

Û Äc* gŠ \¬vZ ( # Ö ªiz', ) L L:À, F

ó óBb7Ð Vß Zzpg[ ˆ( \ W—" ) ÁÌÐ yŠ c* yŠq -ZÐ,™

D™tÃë›yZì Å]!* kZ]gz¢

! ]gz¢Åäƒg ZˬР܉z

Ü zÔ N Y Å ~g7 Vc* ‰ g ZŠ)f KZ~ Ï0 + iÅy JZ kZgzZ ñY Zƒg ZˬР‰ Ü z ñƒ vßZ ## Ö ªiz',X ǃ¯ ) !* »} zD G** ƒg Zˉ Ü zÆå 3« igˆÆäYg ¦ / :Çñâ

Û à ¬vZ ÂÐB™tx` CZ ( 114:$ eWÔ 23:yë>Z {gÎ) —áçû Ûö×øÃû iø Üû jößûÒö ÜûÓöÞ$]ø çû Ö$ ¡÷nû ×ô Îø Ÿ$]ô Üû jö%ûfôÖ$ áû]ô ØøÎF ™

Ã]!* kZ ?l»} ZÔƒìg Á„¹V;z?µZß Z °Çñâ

Û à ¬vZ L L :À, F ó óf eyY¬ Æ ¯ ) !* Æ 80 +ZÆ yv~z*Š y¨ KZ ~ *Š

!ì sp »q¾…

t Â]!* «X Ï'Vc* È0* 6,íX σt~Š Zi W~÷ì @* ™wìt {z @* CZ 7à 5g „aÆ}Z +ÃÆy¨ KZ {zì c* Š ä  ]§‚Ÿ aÆäg Z ¦ /Ï0 + iì

D~ yZX ì ~ äg Z ¦ /Ï0 + i™{g ,@* ÆVŸÆ  ~4Å]y Wz *Šì Å]y W  äY „g ¦ /Bg Z ¦ /e‰ëizgP ÂÆ *ŠQ Ô 7yvÔ }Z +à ?ì ]!* Å}Z +ÃH ** Î6, ƒ ZŠÃÏ0 + isîÅå ‚yEZ ÇÃ[¨xzøЊ c* mZgzZ ]â © ZÆ  ì ]!* Dt

Lg~ªÅ[ZCZz£gzZ ãEZ" wŠB‚B‚ÆVìpèg¬gzZ ~C Ù ªYƒ7

ï7úÃy¨ KZ™{ggzŠÐ[gX ‰ÑŠ7]äzÙpÇÌ?Vzg ZD Ù Å *ŠgzZì c* VƒiZ ]Ñq ~C Ù ªÔ ì @* ƒ ‚yEZ ÇÃy¨ KZ Ð äÎ ~ wŠ à Ô $ Ë


140

%N Æ! x» ~z*ŠÉ ]y WsÜ: mB‚ÆvZakZ D™7W, O{Š c* iÃy¨ KZ} æE X :ì Hg ZŠ¸Ãy¨ KZä\¬vZXì ~gz¢e $.Ìa ( 28:e $WÔ 13:°°Z {gÎ) — höçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø äô ×# Ö] †ôÒû„ôeô Ÿø]™ óì ó Њ c* ÅvZsÜyEZ »Vߊ ƒ Yƒ{ Ç W ( !gZŠ¸) L L :À, F

Å  b§ÏZ Ô M 7yjñ3%gzZì ˆ¿g ~ y¨ KZ ÔÅ ä3 b çUi8E ÇÐäÎ~wŠŠ c* mZgzZì Lg @* ™kCŸZgøk\ ,ìŠñg0 +Z}g øÌÔ Xì * @Yƒ‚yj

! !ì * *™ H… Ѓ  G~yZXì ˆƒyTÅyvgzZ}Z +ÃLZ ÎaÆVÍßyZ

** ™ HaÆä™èZgÃÛ{ LZÔaÆäƒ[x»…σ_ƒZatéZp~(,

ä TX ì c* Š ¬» äg Z ¦ /Ï0 + i ._)ì c* Š‚Ÿ » äg Z ¦ /Ï0 + i ä à ¬vZ ?ce ~ ]y Wz *Ša}gø ,q X ì 4 Ha}g ø åD4Ð ƒ  ÐZ c* ¯…

yZ‰I** ÃÛ{gzZ‰{Š yva}g ø ,qgzZì c* Š ¬»ä™7Z‰q{Z +à ÃÃ]â ©ZyZgzZT e** Zz™¿6, ]â ©ZyZB‚Æñ\¬vZXì c* Š¬»ggzŠÐ

Hg »[Z±u ** ŠgŠ~]y WaÆyZgzZì c* Šg Z Œ Û xêÃVß Zz% Z e 1: c* ä™i Z0 +Z Æ+ŠÃ]÷ZpKZÉ w”» *Š6,gîå„:gzZì *Š èuF,Â: ]§ÑV- X ì

}g ø~ÏZgzZ슰** gZ¦ /Ï0 + iñƒTgg0 +ZÆŠzu{Š™wi ** Å Æ™,@* X } Z +ÃÆ]y Wz*Š «Ðƒ  ~g øZ®X Œ6, (Do & Dont)„Zâz%ZzZ]â © ZÆ\¬vZ Ð VzqÁgzZì Š Hc* Š¬»VzqÁ,™ÝqD-»qkZ ëì k +t ~g ZŠ)f


141

Xì YYH„~s Z@Z} (, õ0* ÃV-g ZŠ)f ~g ø6, gî~Š ã CXì Š HHI

** ™g (Zñ, 6; ‚ ( 5 ) * * àJVzuzŠÃ+Š ( 4)]ZŠ „ ( 3)]5ç( 2)+ ZL( Z ) [» X ÈÐ V7Šß WÅ uÑgzZ 'â ñ Z Ô'â h',Šqà 

: ]* c Ãz+ ZL ( 1)

E ‹{ ! qkZX ´g›z]oB‚Æ" #\WÔ** ™twÎg ~y WÃÅz!WzmvZ-öW § ·]| [ˆˆÆäYK {0 + i {g !* zŠ …Ô Ç†³~]y WˆÆÏ0 + ikZ ´gyZZ¢6, Ô ´g yZZ6,V¤

Û Ô ´g yZZ6,V1ÂgzZ VßÎg—‚Xì ** ƒ7~ { Çg !* ÅvZ nÆ X ** ™tx ~y Wx ** Æ+ M¨ KZÈyWŒ Û {Š™wi ** Ðs§ÅvZgzZ ´gyZZ6, , k ¼ /Í]ZX Ãg Z ¦ õG /Ï0 + i[x»B‚ÆyjzðZvßT età ¬vZ

: ] 5ç ( 2 )

X]5ç㨠KZ ~Š ã CP{zX ñâ

Û wi ** ]â ©ZJ¹0Æ]5ç㨠KZb!* ÃXÔ~gz¢ÌaÆY ’ ÅÏ0 + i ~z*Š ~g øgzZì ]gz¢Ågo Z¹0Æ X t{zì “  ZŠ', Þ ‡** . ÌaÆà ¬vZ ** ™i Z0 +Zà B‚ÆVÍß³äD™g66, °»Z ** Ãy¨ KZ]¶F, gzZ]ZŠ ¢~z*Š :°»Z * * /

s »Zz w°ñƒD™wEZÄ  Z

Û zûå X ì À _** g â hïZgzZ CŠ c* izÕ

:c* Š¬ä ~KkZX} 7, ** VZ Ìyvzz—"ce¢ 8x »Ð ( 152:$ eWÔ 6:x ÅÑZ >gÎ) û ]çû Êöæû ]ø äô ×# Ö] ‚ôãû Ãø eô æø oeF†û Îö ]ƒø áø^Òø çû Öø æø ]çû Öö‚ôÂû ^Êø Üû jö×ûÎö ]ƒø]ô æø ü

„ »g ZŠ ºg RŒ Û }g vnçp¤ /ZƒF F6, s »Zzw°z™]!* ÌZ # gzZ L L :À, F óƒ ó :VY

X z™„z†ês ÜÆg ZŠ ºg RŒ Û }g v¤ /Z ._Æs »Zª

ãâ

Û ** ÅyZgzZ Å|$ + B‚ÆyZ Ô! Š Z" Å+−Zz : u|ŒB‚Æ+−Zz / X ñYHu|ŒB‚Æwâ zyYX ñYXeC ÙÐ


142

Xì { k HZ (, ¹O»Š ÑzZÐzzgzZ Ëc* spÆtig :* *™:OÊ ÑzZ

/

ñYHyezÇÐ ËZ # X yezÇic* à ¸]5ç~z*Šx Ó :ÇñdZ

/

wâ »Ë]i YZ%Ô ñYZg â: h»ËÔ ñYH: Oh** ÃË:«™Åwâ zyY

/

Xì ~gz¢** ™Zg7ÐZ Â

m<!* X ñY c* Š™:Zz b§ÏZÐZ Âì ðZÅg $â Z ä ËX ñY H: wEZ X B:áwâ ÐkZvß @* ñYÅ«™ÅwâÆd ¹t** ™ Ÿ»»h e:ZzZ +Zi™}Š nŒ Û ÐZÔ ñƒD VZ {Z +û ~g6ÅË:ŠÎ

/

Xì { k HZ (, ì Zƒ 1á ~ KZÃ}Ñçä Tì ãâ

Û ** ~(,¹ ÅvZt : Õ

/

»V â ¨ KZŠz!* nZì Š Hc* ŠgZ Œ Û sŠ ZáÆä3“  Í »y ¨ KZg ZŠ%ÃÕèÑq Xì ;g Yc* 3“ Í } (, } (, ¹$ŠÔ ( 'YHÃVzuzŠgzZ ** PÃ]!* h )°Ô^Ñb§ÏZ

/

X { k H wEZÐ ~g Ãe $ñ._Æ]gz¢7Z ~Š ävZ ? :c  yw‰ Xì Š Hc* Šg Z Œ Û ð¸»y-ÃVß Zzä™ ay  wâ ]gz¢šX ** ™

/

Ù Åy-X ì §" ¹ y-gzZì § !* C ¹ à ¬vZ :[ AZ åÐ ð§" / 6,ð§" éS)À7ÃVÍßy-ݪX ñYƒx ¬ÏŠ6,"gzZ ð§"ì ÒÃe :HV-äÛ{}g ø™f äì @* ™{Š â W ( 268:$ eWÔ 2 :{ÂZ >gÎ) û ð«[øvûËøÖû^eô ÜûÒö†ö Úö ^ûmø æø †ø ÏûËøÖû] Üö Òö‚öÃô mø àö_6 nû [$ Ö]ø ü

óì ó ꊬ» ð§"gzZì @* Zg eÐ( spÆ)" $¾"y-L L :À, F


143

ÅÇÔe mZì Legz¢ Ât ðÃC Ù X 7Ì~}Z +ÃÆËð§" ÂñY eΤ /Z Âì ˆ W™+ W]!* t¤ /ZXceO΄ (Z Ì0ÆeÔÇÅVzuzŠ Âìgpô]³

:c* þ ŠV-¬J»vÐ{ k HkZä\¬vZÔÐVƒ`™\WzzŬkZ G ( 151:$ eWÔ 6:x ÅÑZ >gÎ) û à_øeø ^Úø æø ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø €øuô]çø ËøÖû] ]çeö †ø Ïûiø Ÿø æø ü

ó ó{æ7c* ƒ6´{z{ Zp, 5: Ìd $Œ Û ÆÙJgzZ L L :À, F

~g »$ +y s !* ,qtèYì Š Hc* Š¬»[AZåÐ^C Ù ÅÏŠ6, "gzZ ð§"

Ù ÏŠ6,"gzZì [ ƒ[x»y-ݪ~gzŠ {ŠñŠz!* C ƬJkZX k +=g f » gzZ}Z +à LZnZÉ ‰ K 7tt £Æ]gú~ xsZX ì 6,`z²LZ ~ 8 -g ì ~gz¢t =Z Xì Š HH IÐ ñÐ o %ZÆ VzŠ%aÆ «™Åz', Wz ]³  ì hZÐ VÍßx ÓX N Y G ì‡}g ZŠ Z µ ZaÆš M F, z ½Å&Zp

: ßF, / ¦ Ù 6, C VzZ +ÃÆ]y WEZŠÃVz' × èg ¬{ izgPgzZ,Š™ntut ‚ƬkZÆ X ( }W ) ñ â

Û s çà  ëvZX ,Š } (,Ì{)z Z Ô [ZÑÔ ¹ÜZ$ +Ô ** Îo6,ËÔ ** Z h ZŠ»VÍßÔ Ï-â : {z´nZ

ñà}Z +ÃgzZ VâpÔ V*‚WÃVzuzŠìtÂ]Š X~(,¹X ï á ~]â © Z

{gÃè ë¤ /Z Xƒ ‚Ãˤ /Z ì Ñ~(,¹ bŠ ßF, ÃVzuzŠ 6,]ZŠ ¢ LZX N Y

X ñYƒyj6, ÌÏ0 + iÅ *Š ~g øB‚B‚Æ]y W ÂN YƒZc¿6, Vzq

:]ZŠ „( 3)

ÃÁgC Ù ñƒD™g (Z qízq ËB‚ÆyjÃi ú:x ÈZ »i úB‚Æß, F / ›

Û «ñYƒ‰ Ü z»i úZ # X ~øZ

Û Æi úm<!* ** ™ZŠ ZÐ−{e{e


144

gzZ −7,Ð í@* Ãi ú@',nZX ** ™ ZŠ Z i úB‚Æ ® ) ) B‚Æ ßF, ~

zz ÅVñ»XÉ 7wÍZ ßF, ~g ø ìt È »ä™uF, )) ®

Ât pì ǃ ~g6ðä /Z X ßF,~g ø {zì Åí@* ~ i úä ëÐ Xì _0]Š ¬ÅVÍß

X ** ™ ã!* Û Ô** Œ ™ eƒ® ) ,ZÔ´gäizgÆypgÔ** ™ZŠ Z > 2iB‚ÆÙp

/

+o ñOÅ~gñ** gzZ]³Ô]à~z*ŠÔ ** ™§{Å Ÿg Å wqZ : M

/

0´Š ÌgñZ ~z*Š ÒZ ƒÇ+ M¤ /ZÔ ** ÑOwqZ {gÃèÐ+ M Åä™èZgÃ

Ô ** ™Ýq½Ô ¢ 8z~¹F, zyÅx ¸zo§{Å ŸgÅ  ‰D Y X {)z** ¾w'tig ** TJ -VǸ }uzŠ LZ Ã]!* h._Æ V6& KZ

:Vz]úŠ9Û ( 4)

]!* - W, J ZILZ m<!* ÔN Y 0á Zz ä™Ýq {Z +Ù $Ð }g ÄÌ{z @*

[|Z YZÐ Õ ÂBŠ CƒðZ',c* °»Z ** zÕb§ÏZXì ~gz¢** ™ÒÃÅäà ÕgzZ ðZ',6,yvÆwâ z yY LZì ¸zgŠ—X ñY H IÐ kZ ñƒ D™g (Z

ñY H IÐ y!* i ÂÃuzg:ÐB; ¤ /ZX ñY »zgÐB; gzZ ñY ~Š ßF, Ã8{Æ XìzgŠgz$ »yZZ 3YZ', ~wŠ ÂÙ: IÐy!* i¯ ) !* Æ}ç¤ /Zp

Ã]!* kZX âðà Âì lp ðÃÔ7V7 nÆq -ZC Ù Ï0 + it

:* *™g (Zñ( 5)

̉Ôì à Zz äƒ qzшnZ ÂÏ0 + iÝZÉ 7Ï0 + i¸ sÜñƒ n pgd‚f ñ6,yZ N W{)z Vc* g FÔ 4Ô V*.6, ~ Ï0 + i ñƒ n pgEz½6,vZ Vƒ]Ñq X* *™: {C Ù b» ~ñ"Ô ** ™


145

~gZŠŠpgzZ ])´Š ~ y¨ KZì C™ Ÿ»t ›ÇÐ Z} .

: òsZ ])( 6)

9

Û ~Š ã CCZ ** ™~g Z‡0* Åz', Wz ]³gzZ Ñz y á ÅxsZg ÃgzZ xsZ ÔwÎgz Z} .Xƒ

Æ„ZpígzZ b & Z Åˤ /Z V; Xƒ ‚ rg:„  zŠ ¦ / Ù ÃVß Zz ä™ Âz$éZgzZƒ & C

nÆKÃ]!* Ôì ŠñðÉg ¹ ~ < L z yWŒ Û ~ KkZ X 7`w ƒ mn X c* â

Û ä\¬vZì # Ö } .7`™e $Wq -ZsÜ ]æû ‚öÃö Ïûiø ¡Êø ø ^ãø eô ]öˆø ãû jøŠûmö æø ^ãø eô †ö ËøÓûmö äô ×# Ö] kômF! Üû jöÃû Ûô‰ø ]ƒø]ô áû]ø gôjFÓôÖû] oÊô Üû Óönû ×øÂø Ùøˆ$ Þø ‚û³Îø æø ™ àømû†ôËô ÓFÖû] æø àønû Ïô Ëô ßFÛöÖû] ÄöÚô ^qø äø ×# Ö] á$ ]ô Üû ãö ×ö%ûÚôù ]ƒ÷]ô ÜûÓöÞ$]ô ?å´†ônû Æø &õmû‚ôuø oûÊô ]çû •öçû íömø oj#uø Üû ãö Ãø Úø —á^Ãø nû Ûôqø Üø ß$ãø qø oûÊô ÅvZ ?Z # ì [â

Û wi ** ¬t ~ [ k0* }g v\¬vZgzZ L L :À, F Ë{zJ -VŒ¹# Ö B‚ÆVÍßyZ Â’Zƒ @* ƒt Zè ïZgzZg ïZ »]c* W

" Â ( ìgÆB‚ê Z ?ÌŠz!* nZ ) X N Yƒ: w'~ ]!* gzZ

~ cizŠÃƒ  ÃVz

Û »gzZ V¦o\¬vZ GXЃg щ7Z Ì?— ( 140:$ eW Ô4Y ûZ >gÎ) ó óÇ}™ ¦

x © Z ~gz¢X Bï‰ Ü z¼ gz¢aÆnZ ,™Ç »Kˆ yWŒ Û {z´nZ Ô ( 153 @*151)e $W x ÅZ Ô ( 177)e $W {ÂZ Ô ( 11 @*1)e $W yë>Z >gÎ a Æ Ú Š X ,™·_»gâ{gÎgzZ]ZÆZ >gÎ )ì aÆ~4ÅÏ0 + i ~z*Š ~g øz{Š c* i »]â © Z {gÃèÂ,™g¨\W¤ /Z G yÒ xi Zß Ái Z ÁÆ]Åy¨ KZ~uZ >gÎX $ Ë ƒ 7{Š x Zg WÏ0 + i ~z *Š ~g ø% :ì ã!* gŠ á g ZXì Yƒbq~]** ™uF, ÌÃq -Z ËÐ~X‰


146

]çû ‘ø]çø iøæø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ô³Ö$] Ÿ$]ô o †õŠûìö oûËô Öø áø^ŠøÞûŸô û] á$ ]ô o†ô’ûÃø Öû]æø ™ D103V†’ÃÖ] é…ç‰E— o †ôfû ’$ Ö^eô ]çû ‘ø]çø iøæø Ðùô vøÖû^eô

VÍß yZ ñZÎÔ ì ~ }g Äy¨ KZ (C Ù ) —" Å äâ i ì n L L :À, F ]!* hä VMgzZ ( 3)G wqZ(ä VM ( 2) ñWá yZZ ( 1)Æ ó Xó Hg (ñ Z gzZ ( 4) ÅSÃVzuzŠ Å

{g Äà ©ðÃ{g Ä » ]y W  H: {C Ù b » Ϥä ë¤ /Z

!7à ©ðÃ{g Ät

VŒX ǶH ‰ úOŠ Z3 Z éZ} .Ôƒ: »‰ Ü zV˜ÔƒxgåäëV˜({zX 7

~WXÐ,™ HV;zpì CƒÌyZ ʼn Ü ziZgzZì * @Yg ¦ /̉ Ü z»¤z; V- y¨ KZ ÑZzF~ ]y WX ñY c* Î: ¦ / Ù 6,ƒ ZŠÃ]y C W§{ Å]ZŠ ¢èg ¬ì ¸ :Ç}™]‹ o äô nû ßôfø eô „Ýõ òô Úô çû mø hô]„øÂø

àûÚô pû‚ôjøËûmø çû Öø Ýö†ôrûÛöÖû] V% çø mø Üû `ö Þøæû †ö ’$ fø m% o ^Û÷nû Ûôuø ܺnû Ûôuø ØöòøŠmø Ÿøæø ™ ðû o¿6 Öø ^`ø Þ$]ô ¡$Òø o äô nû rôßûmö Ü$ $ö ^Ã÷ nû Ûôqø šô…û Ÿø ]û oÊô àûÚø æø o ôä mçû iö oûjô $Ö] äô jô ×ønû ’ôÊøæø äô nû ìô]øæø ä´jô fø uô^‘øæø (10-17

Vt…^ÃÛÖ] å…ç‰E—ooÖ#çø iøæø †ø eø Vû ]ø àûÚø ]çû Âö ‚ûiø o pçF[$ ×Öùô è÷Âø ]ˆ$ Þø o

}uzŠq -ZÐ,Š ð3ŠÔÇi7:Ä  zŠ Ë„  zŠ ðà ( yŠT)gzZ L L:À, F LZ n Æ vÐ [Z±Æ ` M Y}ŠtÆg ! l» Ç}™ ÕxêÔà Æ}i ñzggzZ Ô å êŠ { CÐZÃyZ0 +{ LZ ÔÃð¸LZ ÔÃ~çKZ ÔÃVœ G$ >{z éSE 5G4¨G Ô Çƒ: (Z ¦ / Ù ( p )Ô,Š ÑŠ ]ÐZt @* C Çì e bŠÃVÍ߃ 

ìgzZ @* ¢"ÿkZC Ù Ïñš {zXÓ  7“  ÍÏá aâì v M à Zz

ó Xó ì @* hñ


147

! [ sÝZ »yK ¨Z›Å *Š ËÅy¨ KZs§ÅyZÔ[¨%¹Ãy¨ KZ,qæ6,mZXì m, ³¹Ãy¨ KZ *Š êŠ ßF, Ãx c* Zèg ¬{zì ;g Y36, Ãy¨ KZX öâ i WÅy¨ KZ,qtXì y~CgŠ»

V- ä à ¬vZ™f ä ñW ïŠ ßF, 6,]y Wà *Š „Ðå y¨ KZXÃÏ0 + i EZŠ c* ì Xì c* â

Û o

^nø Þû‚% Ö] éøçnFvøÖû] áøæû †ö ³$ôç+ ³iö Øû³eø o o×# ’øÊø ä´³eùô …ø Üø ³‰û] †ø ³Òøƒøæø o oÒ# ˆø iø àûÚø xø×ø³Êû]ø ‚û³Îø™

— o o‰Fçû Úö æø Üø nû aô†Feû]ô Ìôvö‘ö o oÖFæû Ÿö û] Ìôvö’% Ö] oËô Öø ]„øaF á$ ]ô o oÏFeû ]øæ$ †ºnû ìø éö†ø ìôŸ? ]û æø

( 14-19:$ eW 87:dÑZ >gÎ)

G$ *Š Â?pX Å ZŠ Zi úgzZ HŠ c* Ã[gÔ HÉH,CZ ä T Zƒ {z[x» éSE 5G4¨G L L:À, F ¬ ]!* t X ì Ìà Zzg ¹!* gzZì Ì4]y W²ƒ ïŠ ßF, ÃÏ0 + iÅ ó Xó ~`ôÆ( xsZm) .ñgzZ ( x?Zm)Z', Z‰ðƒyÒÌ~`ô :c* â

Û nÆäXÐd $

Û Æ *Š…äÛ{}g ø — áøçû ×öÏô Ãû iø ¡øÊø]ø áøçû Ïöj$mø àømû„ô×$ Öôù †ºnû ìø éö†ø ìôŸF û] …ö ]‚$ ׳Öø æø çºãû Öø æ$ gºÃô Öø Ÿ$]ô «nø Þû‚% Ö] éöçnFvøÖû] ^³Úø æø ™

yZì 4y »]y WgzZÔ7̼ ZÎÆÚÓgzZö ÂãÇ0 + i ~z*ŠgzZ L L :À, F ( 32:$ eWÔ 6:x ÅÑZ {gÎ) ó óf e7x »Ð=?H Âs nÆVÍß

` wÈÃ[g LZgzZÑÆöZa KZ Ô7¼gzZ ZÎÆ*ŠÑ » Ï0 + i ÅXvß {z

x Z u ** çê ZX ìgƒ»~“ M iz d $iÅÏZgzZw”Æ*Šizgz‘  ÆXÔ :c* â

Û ÔÙ b & Z KZ {z @* ~Š}Š¸!äg ÇŠgz6, 0Æ Ÿø ^ãø nû Êô Üû âö æø ^ãø nû Êô Üû ãö Öø^ÛøÂû ]ø Üû ãônû Öø]ô Íôùçø Þö ^ãø jøßømû‡ô æø ^³nø Þû‚% ³Ö] éø³ç³nFvø³Öû] ‚ö³mû†ô³mö áø^³Òø àû³Úø ™ ø òô ³Ö5 æ]ö o áøçû Šöíøfû mö æø ^ãø nû Êô ]çû Ãö ßø‘ø ^Úø ¼øfôuø æø …ö ^ß$³Ö] Ÿ$]ô éô †ø ìôŸF ]û oÊô Üû ãö Öø ‹ønû Öø àømû„ôÖ$] Ô


148 ( 15-16:$ eWÔ 11:Šð{gÎ) — o áøçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø ^Ú$ غ_ôeF

ïŠ Zg7Zg7»“ M iz d $iÅkZgzZ Ï0 + iÅ *ŠƒqéZpðà L L :À, F

vß{z¸X CY Å7¶ÌZg f~kZgzZ~*Š ÏZ »wqZê Z!$ +¹Zë

å c* ¯ {z Š HƒŠ !* ',gzZÆv WñZÎ̼ ~ ]y W nÆXì 7

Xó¸ ó D™ H{z wqZƒ  {z‰ƒù ŸgzZ nÆ*Š kZäVrZ

}g øvZX ,™ÒÃÅå 3ÐÆðŠ kZ¬Ð ]ññƒ D ñ]‡Ð kZ ël» X ( }W ) ñ â

Û 3g6, wq -8EyZŠ :g äƒ »]Ñ» ̈Æw‚V1g Z Vzhz™¤ /Zk\Z L :ì qRZR, çE,G Xó ì @* Y{g {' × H~äƒ: c* äƒÆV˜}g ‚kZgzZ Ï0 + ikZQÂ.........ì à Zz

V0Zg ~$ +ZÃVìpèg ¬ÅÏ0 + i ãÃ{ izgPgzZ,ñ: ]‡ëÌ™NŠÃë›ãZzyZ

X Y™7êaLZ »}g Ä} (, ãZWðÃÔŠpëg Zzg]GÂ,Š ßF, 6,

gzZ ¶Š ßF, 6,*ŠÃ]y WÔ ñƒD™ ZŠ Z]»vZ6,’ WÐ ë›yZ !¹‚x H

vZÃV6&,4KZÔ ,™{Š Zg Zf»ägZ ¦ / Æ™,@* Æ]â © ZÆvZÃÏ0 + i ~z*Š

Å@}g ø ]!* t X F=gf »äàJ -VzuzŠ™™]â © ZnZ Ô,™wEZ nÆ ! −ë¤ /Zì

:Ÿ»»s »ZÆ 

V*¶ K~(,~(,¹ Å+ TÃh~ kZÆ™ðÃy¨ KZgzZ ]Ñ» ä à ¬vZ

Ð ä™g¨‚ Z hð6,X ~ ]Z f KZ Åy¨ KZŠp ÂV*¶ K{Š c* iÐ ƒ  X ~ŠÄg

t»s »ZnZXì c* Š™gH: e» Zwz Z b äÛ{Xì © 8™ÝqyTÅÛ{ LZy¨ KZ gzZ Vìpà i ZÐZ}™¿6,kZgzZá™tÃhÔ ñƒf e x »ÐgÅz=ì Ÿ»


149

+F, JÐZ }Š Z’ÃhgzZ VE¶ KÅ  gzZ }™4ZŠ ~ ¼ A (ÅVÂä

Æ„Ç WÐ ªÅY Z b z Zw~¼ A gzZ cizŠ?ŠgX }™4ZŠ~cizŠ(Å[Z± X Bâ

Û ±5`™e $Wq -Zq -Za kZÆ™ b & Z KZ {z @* ì c* Š™{ Ç WÐ [Z±+F, JÃVzÈLZ ä\¬vZ

:c* â

Û Š á g ZçON Y$ÐäƒÆ[Z±

ø ÖôƒF غ×ø¾ö Üû `ôjô vûiø àûÚô æø …ô^ß$Ö] àøÚôù غ×ø¾ö Üû `ôÎô çû Êø àûÚôù Üû ³`ö Öø ™ Vô ^fø Ãô mF åü Vø ^fø Âô ä´eô äö ×# Ö] Íöçùô íømö Ô ( 16:$ eWX 39:%²Z >gÎ) —áôçû Ïöi$^Êø

ìtÔÐVƒñYb§ÅVâ ¿‚c* s Ò?Æv WnÔ6, zZÆyZ L L:À, F ó óƒ Yg eÐízÈ}÷} ZXì ;g Zg eÃVzÈLZvZÐT[Z±{z

/¤ /Z vÎ òyY ~g ø ÂñY| (,Ð i +¤ /T~¤ /e 50 ]g ZwzgŠ Ô ñYƒ ]”Å ò¤ V;z c* ì ]gz¢ÅKVŒ Ã]!* kZ HÔÐ ,™“  ZŠ',ù ëÃw>gß{gÃè ÂñY ?ìg]H~kZ »vZQÂ,™: b & Z KZë¤ /Z Ì[ZX ?ƒx ZZ # nê ZÐ,Š ßF, 6,VzZ +Ãèg ¬ { izgPÆÏ0 + i kZÃVzZ +à EZŠÆ]y W vß {z

: ** Å]gßË{z ÎÏN Wx¬ » ZggzZ Vâp+Z¹ZÔì Åg» 㶊pä \¬vZ :c* â

Û V-äg ÇŠgz6, {™E +»VÂäyZXÐe ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìFo Ÿ÷ˆö Þö Œôæû Vø †û Ëô Öû] köß#qø Üûãö Öø kûÞø^Òø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] á$ ]ô ™ ( 107-108:$ eWÔ 18: ýŸÀÉZ ) — Ÿ÷çø uô ^ãø ßûÂø áøçû Çöfû mø Ÿø

A n ê Z G x » ( ä VMgzZ ñÑ yZZ vß {z —" L L :À, ¼ F : Ü$ +(KZ LgzZ lå Ð g {z V˜ Xì ã¶Å]¸!* Æ kzŠÁZ X óÐ ó e


150

!ì î܉zÙC{ i ZzgŠ » °ç KZ ÌZ # ¬ ¬ Ð ]ñ{È ðà eZ ì y!* $¹ 6,VzÈ LZ 

X ì êŠ â

Û s çÃVƒk H}g ‚{zÂfâ °çEÐkZ ñƒD™g Z Œ Û Z »V‘@* à høçû Þö„% Ö]†ö Ëô Çûmø äø ×# Ö] á$ ]ô äô ×# Ö] èô Ûøuû…$ àûÚô ]çû _ößøÏûiø Ÿø Üû`ôŠôËöÞû]ø o×5 Âø ]çû Êö†ø ‰û]ø àø³mû„ô³Ö$] pøVô ^³fø Ãô ³mF Øû³Îö™ ( 53:$ e MX%²Z ) —o Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] çø aö äü Þ$]ô ^Ã÷ nû Ûôqø

 ?Ôì Å CŠ c* i6,yY KZ ä VMzÈ }÷} ZØŠ â

Û !" #Ñ} Z L L :À, F

GÔÃVƒk Hx Óì êŠ â

Û s ç  —" Ô ** ƒ:yQ ** Ð ØgÅ

ó Xó ì ÑZzäâ

Û 3ge $.ÑZzÛ{z

:BŠÃxsZ7ÃVâ ›

qzÑ 'ß „ÃxsZ ñƒ D ¯ Š ã CÃg ZŠ™z wdZÆ Vâ ›{Šñx Z ¸Z)

aÆäZz™ŸgzZ äZÅgPâ ZvßX 7! Zy  ~xsZì n²Ð yZX 

X¸à Vg ZŠ™ÆyZ c* CZÃxsZ äVÍßX~g ZzŠ Z—‚X¸D™ cgs§ÅxsZ¦ZŠ

~ äCZ:ÐZgzZK:6,gî 9ÃxsZÉ 7~ xsZ ! Zy  X ŠñvßF Ì` W

Xìí„í~ðZŠÆT,™·_»xsZ\Wì kùZÐ\WakZXì

r" ÅyK ¨Z

ì øÎt {zgzZì *‡6,izgz‘  gzZ Ï0 + i ÔŸLZ {zì @* ™wìt y¨ KZ gzZ [xZ „  zŠ }÷Ô7~ # q {Š c* i ðÃÅ Z} .~ ÏŠñʼn Ü ¤gzZ 4gHz ¡= ‚ Z hð{zpX VzgZ ¦ /Vƒe‰ì !KZ ~÷Ï0 + igzZŸtX °» n }÷¶‚ ~g (ZnZ ,q ~g ‚¹ ÅŸLZnZÏñYÁ|6,kZ Â}™gg¨6, zZ LZ :‰7


151

g (Z Zg ø6, kZƒ:ƒÇZ½tÆ™á ZjÆùpìg (Z ZgøÂ6, ä3** 3

wEZ Ì]c* zŠ ZÔ D™o ôZ¹ ~ ä3Z½v߉ì Š H¬ŠX 7

/

X @* ƒ7Çb§Ç** 3Šz!* n Z D™

X ¶H ÂñY7, ã™ÐŠp…¤ /Z• wÅV\WgzZ O ¥ »V–

/

: Îë ÂñY 7,¢ 8÷‚Šp…¤ /ZX „g^Š lŠpc‚ ~g ø M Y DÎ

/

Xì ~ïÆgzZ Ë»ÇgzZ bŠx ZuwdZ {ëð•Z » r â Š}g ø

/

X 7g (ðÃZg ø6, 1zgÃyZN Wä™HbzgZ # º

Û Æ]ñ

/

X $ðŠB;ÐÏ0 + iyZgzŠÆäÎc* Ã

µg ZD Ù Fa Æ äZz™s ™ ypiŠ q -Z N Yƒ >¤ /Z Ô » Ç» VzŠ¤ /

/

X} 7, 㙓  ZŠ', {e1gzZN Y Xf euzgÐZë:gz7~g (Z}g ø−(, »/

XÐg(ZÆgzZ Ëì ZƒÎ~x »ÚwŠ Zg øD hzŠÔ ºÔ M YÔ DÎ

aÆvZ ÈÐ VÕZŠ !™^nÆVÕZŠÐ ~! »y!* i ñƒ D 3 ** 3

/ / /

XìÐ

** ƒÈ gzZ – »F†3 Z èE½˜eŠñ6,à ** Å÷‚ñƒ ç 3ˆgzZ ñƒ f e ÷‚

/

X 7~g (Z}g ø

ÂñY 7,㙊p…¤ /Z• wÅŸgzZ Vð; aÆpg ì‡yi Z ÂyZgzŠÆ½

/

X ñYƒ¤ » XA: Ìy¶ KZg øN YƒË~Y cV-ëÂñYƒ»…æÅ}i * @YwÈÃÛ{ LZgzZì @* ™°6,q¾Ây¨ KZQ Â?7F F6, Ü Zœ'!* ‰ tH

/


152

?ì HwZÎtÐy¨ KZä Ã7Æë›yZXì Ý

( 5: e $WÔ 90:jZ >gÎ) — ‚ºuø]ø äô nû ×øÂø …ø ‚ôÏûm$ àûÖ$ áû]ø göŠøvûmø]ø™

ó ó?7„~'ÆË{zì @* ™yát( y¨ KZ ) H L L:À, F

D ÑŠŠ c* ?KZ Ô ~ i Z0 +Z}½›} (,Ãy¨ KZ …¸ ñƒáÈä \¬vZ

Xì à ¬~g !* Š á g ZÔ ~Š]úŠs§KZ ñƒ ø Öø‚øÃø Êø Õøç# ŠøÊø Ô ø Ïø×øìø pû„ôÖ$], Üôm†ôÓøÖû] Ô ø eùô †ø eô Õø†$ Æø ^Úø áö^ŠøÞûŸô û] ^`ø m%^ø³m5 ™ o?û Êô , Ô (6-8 :$ eW ,82:g ¹ÑZ ) —Ôfø Ò$ …ø

ðø «Aø ^Ú$ éõ …ø ç‘ö pùô ]ø

Tì „zXì c* Š Ð*™[g LZNäq¾y W ! y¨ KZ} Z L L:À, F

ó óc* Š hN;e~]gßTQX H', Z', gzZ„  gŠQÔZg Z’QÔ H Za Nä Йg…¸Ðg ÇŠgz6,kZ™ƒt‘ëgzZ}Š ]úŠ~i Z0 +Z kZ™ƒÛ{ {z

X :c* â

Û äkZ 6ñƒ"ze~VzÅvZëìt|XìC Ù !*

( 18:e $W Ô 16:-) —ܺnû uô…$ …ºçû ËöÇøÖø äø ×# Ö] á$ ]ô ^âø çû ’övûiö Ÿø äô ×# Ö] èøÛøÃû Þô ]æû ‚% Ãö iø áû]ô æø ™

s çgz¢{z—" Ôj:Ì Âƒe** ™gÑÃVzmZ ?¤ /ZgzZ L L :À, F óì ó ÑZzäâ

Û 3gÑZzäâ

Û

à  x » ñƒ D™{C Ù b » ~I |gzZ ,™: ÚyZ¬ëN W X ,™ê»äCZ7ZIÐZx »gzZ,™Ç¢»ä™uF, 6, gîå7ZI** X¬¬Ð]ñ~Ï0 + ikZÐè%gzZ ~Š Zi WKZì ** ™Špä\Wêt


153

9 [* !

zz~Š C ã ÅggzŠÐ| ÅG™hgÃy˜ãÃkZy¨ KZ 100ã½~4C Ù ._ƸÅg ÑzŠ Z°Z+C Ùâ ã½~ yŠ gzZ ]Zg q -Z gzZ y¨ KZ 6000 ~ ] q -Z ªX f e |0 +!* ^è| # g s§ ~…Ìvßá Zzä%ÄÑ{gGtX ïŠ hgà *ŠkZaÆååy¨ KZÄÑ15

~„  zÅ]ñà Zz“ WaÆV[ R 24 Œ Z YÈ7B÷¢¿ðÃX Ð Xì ;g Ñr6, uyWC Ù {çtp7c* ì ï á x ** eZ

aƶŠ [ˆ » Ï0 + i)** g » LZ vßá Zz ähgà *Šìt ]!* u +p

ÅVß Zz äY yZk\Z X ‰ Ð VŒ aÆ äƒ¢qt ‚Æ ´ â Æ ]Ñ» ðÃÔ ì ~Š· ðÃÐ ~ÄÑ {gG yZ X ˆ¬ Ð VŒ % ñƒ ÙWÐ |e $ÒZ

z +ŠTvßtìzz Hy WX y›ðÃgzZ< Ø èÑðÃÔõðÃÔ ðZi%ðÃÔzyðÃÔ ð| y¨ KZC Ù [Z 9»Tì wZÎ+F, ë Zt ?‰ − Ð *ŠB‚ÆÏZ ñƒ Za ~ < Ø è

Åx Z u +pkZXn yTÃ| @* ›)c* ì ›{z { Zpì ~gz¢ð•Z 'YaÆ

g ]!* G Å}uzŠ ËgzZÔ ** Y W6,kZ ñƒ D™thÐÃyZZñ0 +Z ›Za zz ~Š ã C ãZz e $.Ãzz kZ Åx Z u +pÆVÍßä \¬vZXì ¢ 8™È ÃVâ »gzZçWÔ wŠÐ

[gX Ù b & Z KZ ñƒ D™uF, Ãlzgß™yTÃ}çvß @* c* Š™yÒ~i Z0 +Z X c* â

Û ä*™


154

Üû ãö Öø æø ^ãø eô áøçû ãö ÏøËûmø Ÿ$ hºçû ×ö³Îö Üû ³ãö Öø ‹ôÞûŸô û] æø àùô rôÖû] àøÚôù ]†÷ nû %ô Òø Üøß$ãø røÖô ^³Þø]û…ø ƒø ‚û³Ïø³Öø æø ™ ø òô ³Ö5 æ]ö ^ãø eô áøçû Ãö ÛøŠûmø Ÿ$ áº]ƒø! Üû ³ãö Öø æø ^ãø eô áøæû †ö ’ôfû mö Ÿ$ ຳnö Âû ]ø Ø% •ø]ø Üû âö Øûeø Ýô^Ãø ÞûŸø û^³Òø Ô ø òô Ö5 æ]ö ( 179:$ eWÔ 7:s Z²ÑZ >gÎ) —áçû ×öËô ÇFÖû] Üö âö Ô

(èY )KZa aÆcizŠ äëy¨ KZgzZX~Š Z®M—"gzZ L L:À, F gzZ7Ù ŠÐX@WÅyZgzZÔ7!ÎÐXwŠÆyZ

ÌÐyZÉ ( ñ0* a)ôevß, ZÔ7F gÐXy»ÆyZ

X ó ó…¸v߸ÔF, + $ Å 9gzZ ß ä ]gŠì ˆ~Š™yÒzz ~Š ã CÅ•  h ~$ +Z Åy¨ KZ ~`™e $WkZ ä kZ ÂñY ¸Æ™È @WÔ}™: „ wEZÃyZ ðä /Z Š ]ÑW aÆyT kZ F, +Ð Vzgâ Y vß,Z X ñY Z”Ð ~h Ç Ë c* $ ñ Y¤ /~ñ ¥ /{zì eì „ * *% {Š™wi ** Å  p n pggż:¼ » yvz œLZ ÌQ Âgâ Y a X Sg7Ì×mZ~á Zzä™gïZÐe $Z@

wj â kZ {z Z # X åZƒ yÆð|„ Za {zì @* ƒð|akZxk!* ¿q -Z

@* ™wìt {zX @* W7„ÃhgzZ~*Š ZÎÆá|ÐZ Âì (ú ) 9™ 0* lgz6,~

Za yÆ zy Ô zy b§ÏZ X ì Yƒù ßt ì < Ø è Z (,Ð ƒ  » *Š á|ì

ê zŠ ÅgÅz=Xì * @Y0~Š·ÐzzÅäƒZa yÆ~Š·Ô~Š·ÔÐzzÅäƒ e ~!Ô VÔ‰ f Ü z Dh +y Z À‰ D™wEZaÆVzZ +Ã~z*Š LZë b§T

RŒ Û CZX D™yTÅyvÔ}Z +ÃX D™−~g7‰ Ü z D™[NZ »ËZ eÔ‰ Ü z

ëŠ œ F, ‚ ÚZ Ái Z ÁX D™7wJë Â}Š ]úŠ s§Åyvà â z ãY ~z*Š¤ /Z Ìm, ³

ËÃ]Ñ»D YVgz¢ëJ -|kZX D YVJ -|gz¢Âf e™ÌaÆ+Š


155

ä% Zg øì ]o»]!* kZ ðÑ !* ~g øX 7q -Ñðà eZì ñ Z {zX ì c* ¯ä

ÆÝzgÃ\WÑZz ä¯Ã]Ñ» Âf e™t]!* âZB‚ÆmÜZX ǃ[Â[ˆˆÆ X @* WáŠpJ -5g

6, `â ÐVG;‰gñZ]Š ¬ty ]Z|›)ì Š H¬Št Vku^³³•æ p…憳•

Ýqyj¯~g Zz [Œ Û ÆVGgzZ~ V¤ /ÔN ËÅV-gF` ´ÑÔ ** ƒ ~g7 ,Š Z%

Ð yZ X D™thIZÃ\WLZ {z6,¯ ÅgñZ yZ X {)z ** ƒgzŠ ]) ~z*Š Ô** ƒ 9< Ø Zè }g ‚ ǃt³òiÑ ä Šñ~ < Ø èC Ù ã½,q +Zì lg Z* -Í‘{z¤ vâ9zÒZ,q+ZX ß}uzŠì @* ™g (Z=Z „< Ø è{ å<XG / Ù ²Ô C

?ŠÃVzq +Z „:gzZ 7?Š Åäƒ6,h¦ / Ù t gzZ Cƒ ßâ i WgÐ s§Å C

Xì Š Hc* Š¬»ä¯

x Z x» ~zcS+ 0Z

ì À _t³»äYW?Š š6, yZZ ›Za ñ0 +ZgzZh e:x »Ð]ùz=

a1Š '¸ã-Ãy¨ KZgzZì CYJZÐ y¨ KZG@* mZÐzzÅäƒnZg** Æ ]!* ÅËZÎÆ< Ø èz+Š ›Za LZy¨ KZgÎg yu ** ç (ZŠ¤ / nZ {zX g

Xì @* YiB‚Æ< Ø è z +Š ›Za LZB‚ÆyEZgzZ −~g7X @* ™7{g ZÍ ú 7

g ytZƒÎ6,kZ:gz ñY ${zh + á ÂñYW7§Zz à ©)ðà c* ñYW¨ ¸k , ¼6,Ë

Xì Lg ôB‚nZJ -å 3 bzg mZ

~ cizŠ }È nZ T e 7¦ / Ù t \¬vZ C :›Ðt‘KZà 4J& úm{ nÆðÉg Ô Š Y ¡ 5G } åE I Z nÆyT Åë!* z hä kZ n ÏZ ÔN Y

$}È nZ @*HyÒ Ð b§ b§~ i Z0 +Z ãZz e $.Ã}çC Ù ~ˆyWŒ Û XÇ


156

:c* â

Û çOÔÅ„0 +¶ K~i Z0 +ZZÅn%ZCyYá ZzpggzŠÐhX N Y —õànû fôÚ% Øõ×F•ø oûÊô áø^Òø àûÚø æø oøÛûÃö Öû] p‚ô`û iø æû ]ø Ü$ ’% Ö] ÄöÛôŠûiö køÞû^øÊø]ø ™

ÃVÍßyZgzZÃVð0 +ZÐN 3Š { ZggzZÃVz¾ÐN ‹\WH ÂL L :À, F ( 40:$ eWÔ 43:s y²Z )

ó~ ó „ Ze?ñƒ} 7, :c* â

Û (gzZq -Z

—áøçû Ãö qø†û mö äô nû Öø]ô Ü$ $ö äö ×# Ö] Üö ãö %öÃø fû mø oiFçû ÛøÖû] æø áøçû Ãö ÛøŠûmø àømû„ôÖ$] gönû rôjøŠûmø ^ÛøÞ$]ô™ ( 36:$ eWÔ 6:x ÅZ )

ìggzZF g( Ã]!* ) D™wJvß„zÂ]!* —"L L:À, F óÐ ó N YñÑs§Å„vGZƒ  QÔ ( „Ã# Ö ª)vZ ÇñVZ7ZÔ}Š% I $ -4h x Z u** ç » Xì ˆ~Š ÷ E g7]* ! vß, Z GÐ VzŠ%¹Z D¢ì ÔF X ( }W ) ñXÐlzgßkZ…\¬vZX ǃyŠá Zz# Ö ª º

Û LZÔ}™yvZ (,ÚZ CZ~›Å+', » ZgzZ º

Û LZ y ¨ KZ{ CÅ Z} .

X•: Ì]!* hÅ< L zyWŒ Û ñƒDƒZc¿6, lzgÅg ñgzZ ñYƒŠzö~

»gŠzöJ -V¸

Û LZ LZgzZ ä™È ÃVâ »ÔV\WÔ wŠy s !*:s Z ‹Z »x `ÝZ Ö ªiz', # çO X ñX Ð kZ à  ë  X ì Yòv WÅ cizŠ x Z x

XÐ,™V-s Z ‹Z »x` ÝZ LZqizŠ

ó Ý ^Ï÷û vûŠöÊøÜô`fôÞû„øeô ]çû Êö†ø jøÂû ^Êø ( †ônû Ãô Š$ Ö] gôvF‘û]ø ?ûoÊô ^ß$Òö ^Úø ØöÏô Ãû Þø æû ]ø ÄöÛøŠûÞø ^ß$Òö çû Öø ]çû Öö^Îøæø ™ ( 10-11:$ eWÔ 67:<Z >gÎ) —†nû Ãô Š$ Ö] gôvF‘û^øÖôù

e x »Ð =gzZ Dƒ F f g ]!* ë¤ /Z ( l» ñ;)Ð}qizŠgzZ L L :À, F


157

s Z ‹Z »x` ( ÝZ ) LZ ä V,Z : X Dƒ: ( q -Ñ) ~ V¥izŠ ` W Â ( 10$ eWX 67<Z >gÎ) ó6 , ó V¥izŠì Ò[ZÔ 1™

Ô}¢ìÐ kz]x§{Å{z¤ /LZgzZDÆ]c* ÃB‚ŠpLZy¨ KZ{ CÅ Z} .

gzZ d $

Û Æy-ݪà  ë\¬vZX}Y»V‰Å  gzZ•: ]!* h

X ñâ

Û pôÐ{ k H} (, kZ

?ìg]» tH

B‚Æs # Ÿz ~g7 Å]»øz [òZÆ n% ZC yY Z # [g y!* $ Zgø !¹‚x H

Åë!* gzZ h™yâ ]!* Å+', » Z LZ LZ ñO Å  ëÌQgzZ}Š â

Û „0 +¶ K

vЄZegzZg6, áZ@ ÔB™ê»ä™: wEZ7Zˆ~Š&& ÅyT ‘

Û gzZ ~È {z¤ /Ô]Ðb!* Îâ ÆVÍß³Â, Š™uF, wEZ eZì c* Š ävZ!W » tX ñƒ… G ÂgZzg]Q ?ì g]H » ~ kZQ ƒC Ù ª~ ]gßÅe $gZz

c* Ôì ]ñmZ GÂ}Š NgÏ CZyZgzŠÆ«£B‚ÆÔŠ¿ðÃ‰ì „, Z N. c* ñYZ”Ð~h ÇËì eì „ ** %äkZ Âá™È@Wñƒº6,5 Zg ðÃ

X ñY¤ / ~

Ð< L z yWŒ Û æZ nÆb & Z ÅXAŠ ð¸y›LZ Fäëk\Z

7ZgzZ ñâ

Û 3g6,VǸ ,Z}g ø \¬vZ Ô D¢ì {zgzZ D Y ñ3Š bÑŠ X ( }W )}Š]Ðd $

Û kZÆy-ݪ¬¬Ðä% ЈyWŒ Û X ÇñYƒ« Z Ç!* nç# Ö ªiz',! ÇñYƒ «ZnçÖ#ªiz, ' Å Ð ö:WXZ ]c* W{z§{ ÅXvß {z Â Ç ñW~ ñh +”y¨ KZ Z # ~ lZŠ 0* Å ähñì vZXá Z e|0 + zgÒ Vî 0* LZ {z¹Z ÂN WÃ` WÐZvß{z l» Ǿ {zÔå@* ™ ãZŠ¤ / zg


158

:c* â

Û Š á g ZÔÅÉ©V-~ˆyWŒ Û Åwq]gßkZ§{Å}Z +Ã}g øä\¬ køvûiø ^Ûø`ö ×ûÃø rûÞø ‹ôÞûŸô û]æø àùô rôÖû] àøÚô ^ßø×# •ø]ø àômû„øÖ$] ^Þø…ô]ø «³ßø³e$…ø ]æû †ö ³Ëø³Òø àø³mû„ô³Ö$] Ùø^³Îøæø ™ (29:$ eWÔ 41:å‚rŠÖ] Ü? uF ) — àønû ×ô Ëø‰ûŸø ]û àøÚô ^Þøçû Óönø Öô ^ßøÚô ]‚øÎû]ø

gzZ V† 3Š … ! [g}gø } Z Ô Hg ïZ ä VMvß {zÐ}gzZ L L :À, F ,ŠEÒ VñŠLZ¹Z ë ( @* ) H{ Ze…ä VM{z¤ /{zÆVâ ¨ KZ

X ó óN Yƒ~ZgŠ−Ѓ  Æ3{z @*

!ce* *™ H… bg6,]ùz=ñOÅŠ NZ ›Za ñ0 D +Z ÌŠ ã CÅ+Š b§Å]5ç~z*Š L z yWŒ < Û ðä /Z m<!* ce xg {Š â WaÆG g ÐZA ÌÐO] .]!* hZX ce 43X e ** ]!* ìe ’ e ¢ 8™t6,äYW™gzZ õJ/G ™„zg¨™ÍÐ ÙpÐZ ÂñC ?ŠÐ 43X e ** zZ +LLZX õJ/G CZ 7{oðÃ?Š%X ñWò: VY „ s ÜÆÝ c* ‚f LZ Å X ’ e h™oKZÆ™76,ö:XWZ]x7Z¢i Z¢gzZ’ e ** ƒq„0Æ]c* à ÅyT Å 9gzZ ßX ce bŠ™uF, wì »ì ß åÃV¶!* gzZ 9åÃ\WLZ sÜ Å bg6, bÑŠœÆ ö:XZ]xŠ ã X c* â

Û y´Zä # "g8WŠp 6XceD C àøÚô ^Þø]ø «Úø æø äô ×# Ö] àøvFfû ‰ö æø oûßô Ãø fø i$] àôÚø æø ^Þø]ø éõ †ø nû ’ôeø o×FÂø äô ×# Ö] oÖø]ô ]?çû Âö Vû ]ø ?oû×nû fô‰ø å´„ôâF ØûÎö ™ ( 108:$ eWÔ 12:Š->gÎ) —ànû Òô†ô[ûÛöÖû]

gzZ~X Vƒ @* š s§ÅvZ~ì 3g J¦ Z÷tØŠ â

Û (" #Ñ} Z ) L L :À, F Å ó ó7Ð~VÃæ~gzZì u 0* vZgzZ6, ( ö:XZ‹â ©Z )?Š ãZz g »zc}÷

wJù ÃvZ yZZ ?Š% Zg ø Âì ¿g6,?Š ãZz Š ã CKZ ä # " ÑÆ  ¤ /Z KÈyWŒ Û gzZXwi ** Ðy Wä  OgiÃ%6, ]xyZÃ\WLZ ?ó óǃ


159

x »ÐgÅz=X ,™: {Š .ZЧ·Å„‰„q -Z ËsÜ·_yZgzŠX B™Ç » +ŠÆvZ ñOÅ4Š Ñ!* Å‘

Û LZÃ7Æ\Wc* ñƒ4\W¤ /ZX −Ã]c* W™á XÐB0* Ãe $Z@{ Zg¢¹vY ¶ KZ Âðƒ4Š Ñ!* Å  gŠ yZZ ›Za J0 „ +Z ?Š%ì À _³òiÑ» ë›{Š™7~ [!* kZ

:³òiÑ

ÅgzZ Ë{z´Æ{z¤ /LZ™ Îg yŠ¤ /LZXì c* Šg Z Œ Û ß „ÿi§kZ ävZèYÔ7

Xì [W~1‡Æ+Zy¨ KZì ?Š ãZzÅ]!* kZgzZì ãâ

Û ** ŬÆvZ ú 7:]!* íZ (, Ѓ  CZÃvZgzZcebŠ™uF, Ug ¯ÃlzgkZ Z åE<XÅXì Yƒu** çx Z »lzgkZ /J4X3 e ´Š7ßF, /J43X e¢ ì e õG Ã]!* ÅËs ÜnZgzZ õG 8™¢6, ]!* ÅkZ ñƒB{ Zp 6, VÂ!* yZXì $ Ë µÌÃËt{z´ÆVßÎgnZgzZvZèYÔƒ: VYݬZ (,Hðà ëX ÏN Yƒ sp~ Vç'Ð~g ø X Ç ñYƒ ãZz h6,\WvZ Y ¶ KZР䙿

X ( }W ) ñYƒ(Zl»X ÇñYƒØ{»e $g Zz‘

Û gzZÐN Y0ð¸ð¸

g:ŠzöJ", 7sÜ

M h0=g f » ð‚gJ -| D WxµZñ,ZÃy¨ KZ LL~Ï0 + i

~(,¹ ÐZÉ Og:ŠzöJ -uÅDsÜÐZ Âì Š Hƒ ãZz h6,\W¤ /ZÐk , ’kZ Ô ¢»äg Z ¦ /._ÆY AÅvZ âui ZÃÏ0 + i ¶‚ÆÙpñƒ Bã!* $ÅvZgzZ Ô

}%iÆ~]** ** ™êÌŠz!* ÆäYW™]!* gzZ ** VZ: {Z +ÃÐ µñèY,™Ç

th + á Q Š Hƒ(Z Ì[Z¤ /ZXì CYf=ÂÅ¿Ð y¨ KZ6,gîÆË)ì @* W~

a}g øgzZ ñâ

Û Šæ ~gøvZÔ ,™ê»x ZŠZ iB‚ÆϤakZXn ï: µñ X ( }W ) ñ¯y‚WÃw”ÆÑÝZ


160

gzZ ñâ

Û wJÃÒÃkS  Ô âÊ›0* [Ât Ð yˆZz a{ C"Æ X ñâ

Û s çÐaw¾ÐQ Âƒðƒ ¶ðä /Z~kS Ô ñ¯]=g faÆVÍß z *ŠgzZ D™ ZŠ Zt]» yZ ;gÝq yz¬~ ~g» Å[ kZ … »Xvß {z6,y W Xì „  ZpgŠ ÅVî ¬™nÆ!x»~]y W

~g øÐ w'¾ig ä VMaÆ)H{−ZzgzZ r # ™gâ Z·x HåLÉZz LZ X Ôa Æ wÈz IZ gzZ VǸ Ç LZ Ô n Æ +Š yÇg ) ,gzZ { E +‚ZÔ Åª ñ ~ ]5ç ë Z Fä VMk„s # Zg bZ gzZa @Zi bZÔ g© yZçg bZ

X ðƒeð‚gJ -ïÅ ¼yzg ;ÐœÅXZi%Z·bZX ðâ

Û ðÉg $ ]5ç‰gzZÅ8 -i +gsz6, äVMaÆ èEG4hW Gð¸gzZY MaZ[»X X ÅðÉg~ GL!Qx Ó X XaÆðzy  u~Vâ ˜VâzŠgzZŠ >Zzb & ZÆ0ï

—Ðù ô vø Öû ^eô ^ßø eùô …ø Øö ‰ö …ö lû ðø «qø ‚û Ïø Öø äö ×# Ö] ^Þø ‚F âø áû ]ø Ÿ? ø çû Öø pø ‚ô jø ãû ßø Öô ^ß$Òö ^Úø æø ]„ø ãF Öô ^Þø ‚F âø pû „ô Ö$] äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ]™

ë ÂêŠ: e $Z@Ãë  ¤ /Z ~Š e $Z@ÅkS …ä Tì £Å  ó Xó ñ MB‚Æh# " wÎgÆ[g}gøGD 0* :e $Z@L

ì e Ô ˆ~Š™yÒ™wŶ| ! ä×Ö ‚ÛvÖ] :~B;Æ\ Mê

-Z ?B™Ù70Ðë› c* q B™t]!* s ñƒf ex »Ð]ùz= Xì ~B;Æ\ MêX džgz¢³yŠ

DDä×ù Ö]^e ùŸ] oÏnÊ çi ^Úæ EE ˜–––•


161

( Appendix) ¾ñZ {, ^Y»]ŸZ ‹Z, 6yÒãWÛŒÆðãK ¨Z Ô n Æ ä™Ýq „Ç WÐ + M ›ÅiZ%Æ ð㨠KZ {Š™yÒ ~ˆ yWŒ Û Ä 4E 5BEZ DÔ õg @* 0Æ ( ì * @Y H·_ »iZ%Æ%gzZ Y Z’Z Åa ~ T) èEG Å]Q

t ‚™Á]!* h @* f e{^ ,Y»]ŸZ ‹ZÆ< Ø Zè)‰gzZ]â ¥Åb‚h +] . X ñYW

ÄE E B 4 5 E @Å èG ZD ¹ÆðC ,Š ã CÇÅDkZÔì „gg ëgN¹¹F, ÅDkZ :õg * ë Z

Û ~ ~{~œ,‚]â ¥t ~ˆyWŒ Û ²,7,~~{~œ,ÞZd $Œ Û Ä 4E 5BEZ DXnÑ yZZ6,kZ™yTÃ[g LZ y¨ ~gZzŠ Zg eà õg @* Å èEG KZ @* ‰ˆ~Š™ Xì YYH„ (The Greeks)gzŠ ã * *4X3~[I~œ,v0* 3G nÆä™·_»iZ%CQä(Hippocrates)™ðF }& +Zq -Zq -Z: ZizgQ c* ZœÐ ©%ÃVz& +Zäk QX H·_»å 3^Ð Vz& +ZÆ©%

.1 .i

Xì t˜~%ÅVz0 + 6, gzZy¨ KZ H~ .Z³täkZÐT H{@x»yZ™h Âà {Š â H7tÃt ~!£ò **ó%Æ©%Lä (Aristotle) Tg Z~ [I~œ¶a

.ii

^Ð Tì á C{Š â ^" q -ZÐ \ 5ÆypƬÆ]gúgzZ ( {Š â »y¨ KZ )të X åßÇ!* tÃtXì @* 0* % E H 45¢L Lä (Galen)_~ ~œ ~uzŠ %Ôi ¸WÆ a ~!kò ** ó óúÅ ( a ) øG

9

Æä™ë Z

Û ]â ¥0ÆV ðG3Ò£E Š¤ / Æak , +%gzZw”»uZgpyZgzŠÆ 5

.iii


162

X¸ß¼²„  gŠ¼Ð~XG y ÒÌiZ%ZÆ%ã ¨ KZB‚B‚

:(The Middle Age)gzŠ ãxgŠ

.2

kZ Nƒ 7©c* gŠ ³‚èa ~gzŠ kZX ì Zƒ;J -~{~œ,zX 15 gzŠt ~œ,‚ ÅgzŠ ÏZ X ë Ì (The Dark Age) ógó zŠ q -g @* L LÐ ZÐ g ±Z ³‚ n XŠ Hc* Š™y ÒÇÇÃiZ%Æð㨠KZ~TZƒwz4, »ˆy WŒ Û gzZ ðƒ~tƒ~~{ (Renaissance)6* U> K ¶

.3

ä(Harvey)} zg ;X IƒqzÑ ** ƒ©c* gŠ 9Å%~gzŠ kZXì ”6, ~œ,zX 16gzŠt Xì @* ƒZa Ðg Z-Š ÅgŠ â 3g^ Š H™7ÌtÃßt{zpÅÄc* gŠ lŠ¤ /Åyp (The Modern Age)gzŠ+ h. ] .4 Ä E B ¹ ~xE³‚vŠ ÉèEG45 EZD~TìgzŠ ! zZtÑZzäƒqzÑÐ ~œ, z 17 :‰ þ Nƒ©c* gŠë Ze $.gzZ ðƒ¹F, |Šgp ä (De.Graff)s Z¤ /~ e ~ Y 1672 X ðƒ Š XZ Ίgp ~ ~œ ,z17 gzZ (Hamm) x ; Ô c* Š™" $U* ßtû äƒ Za » a Ð g Z- Š ÅgŠ â 3g »} zg ; Ð }@x c* { »Ÿã¨ KZ~x4Æy¨ KZ H7tÃt ~ Y 1677 ä (Leiuwenhoek)H yC 5Ò]I~ Y 1839 Ôì CƒC tà CŸä (Schwann)yZØgzZ (Schielden)y åH G

~ Y 1878 X Š Hƒ qzÑŸ » V :c* gŠÐ ~!~(,Ð T H7 ( The Cell Theory) YE-Í¡E ˆ Æ kZ X n™Äc* gŠ (Chromosomes) ' × Îñz™ä (Flemming) ë5.G

X 1™Ðã‚WÃiZ%Æð㨠KZäVâ Z0‚

E BÄ 4 5 E G Ô VÃg !* Åð㨠KZ ª z$ +Å]ÑWh +] .gzZ ¹F, ³‚ :] â ¥{Šñ0Æ è Z D

.28E G ÃiZ%Æ%㨠KZ2Xì Š H1™x¥b§hZÃ4Š¿Æ' × Îñz™gzZçEE Ô\ 5Æ} & +ZÔx4

Ô(Stage-1) 1: ³%‰Xì ˆÅ~(Number)Š Z°Z„ÅiZ%y ZgzZì [YŒ


163

X {)zX X X X X (Stage-2) 2 ³% ì CY ð0* “ _å~] â ¥‘]Åb‚h +] .gzZiZ%Æ%㨠KZ {Š™y Ò~ˆyWŒ Û Xì Hs Z ‹Z ÌäVâ Z0‚ÆgzŠh +] .»T

{gÃèňyWŒ Û Æ™]ŸZ ‹Z¼ ä›)6,iZ%{gÃè :] ŸZ ‹ZÆØ<Zè) -² 5G4)G Ýzg Åb‚gzZ õg @* Ô yWŒ Û gzZ ª!* L L[ KZ ä ÿE @z ËZ e‰Xì c* Šg Z Œ Û ßÄ ó ÈyWŒ Û (The Quran and the Bible, in the light of History and Science ) ó ~ X ‰ G]ŸZ ‹Z ~Š ã Csf `gŠ6, $W{gÃèXì ÅÒÃÅä™" e $U* x¯ ðZ} .)

:nZ ‹Zª

Åyp ( Ðw‚ÎF ) +¬*ŠpÆTì Š HH¨Ð îªGÒ‘&³%ðZ’Z

.i

à ZzGú7 -³%ðZ’Zì ¸ØÐb‚h +] .ÔñWD™ ZÆß c* œ

X 7„  gŠyÒ»yWÛŒì À _³tÐkZXì @* ƒ#â Åq

Æ gZX BŠ Z%á ZzG g c* á Zz%1 ÐZ Dƒ „z ãç ÇÆÂË

.ii

ÏZ Ô¸ ~ ~{~œ« Ð N YÇgt ‚ ãç „zÆ p ÖZ ~ A ç wE Z yZgzŠÆ ~ó ~œ« Ð Vƒ 9„z ÌpÆ p ÖZÆ yWŒ Û b§ X ñƒ Xì y Ò » "m “  Í6,k QgzZ úÅV-A ~ (v) gzZ (iv) ³%

:nZ ‹Z ZuzŠ

°e ‚ËZ eX 7t |²ì km “  Í6,yZQ k +V* c A ¬._ÆyÒãWŒ Û C„‰ à Ü zà V* c A gzZ‰ì yÒ»yZ Wz6,Æ(Embriology-Anatomy) Æ• w‰²ì CƒðƒúÅV-AÁ¹J -x !ZÆ‹ ,z8gzZDƒqzÑ

X Dƒ. Þ ‡


164

_g q É » `¤ Ô ¸ { Ç WÐ iZ%Æ % 㨠KZ {)z ÞÇgzZ Tg Z Y SZ *Š

` ´Æ nZ%Z {ë ( # ")·( [») X åÉ Z (,¹ » äâ iÆ ( # ")·( [») ]** kZ

Û ZzÆ]!* kZì ¸Ø Ð=gf kZX ¸ ¬k0* Æ_g qÃVÉ%nÆ XM hƒ { Ç WÐ ]c* ÃÆ{)zÞÇgzZ TgZ[ôZÆyZgzZ ( # ")·( [»)¸Šñ X åŠñ~]gßÅV7vŠgzZ_g q=g f »T

X # Ö } .7'!* g¨. Þ ‡P0ÆnZ ‹ZkZ :{ , ^Y»nZ ‹Z¬ Zƒwi ** yWÛŒt6, X„:gzZì HyÒäyWŒ Û Â:œÅyp c* ZÆßp» þÒ‘ .i [ôZÆ\Wì Q]Š ÞÅ]!* kZ:gzZ ä# " ·]|[» Ñ}g \ }gø ª ä +¬Æˆãçt Xƒ Å & ¤mZ ä \W ƒ 1Š Z%pt ä ËÐ ~

X ìg DƒyÒJ -~œ{Šñ GyÒ

Ð ãçyZ …gzZ¸ n Š Z% ãç¸ ä VÍßƉ Ü z kZñY 1yât¤ /Z 43X e ** ì$ Ë ƒ„  gŠ ÂnÆ ÃvŠ c* ª!* ]!* t ÂõJ/G ™7ãçgzZ ðÙ? Ø # ZÜÅ]!* s kZX Š H5nÆx s§ÅVñ¸m{Ãx Z™Y m CZ—‚èY

.ii

nÆLZuZ sÜW $Z@Ä »x?Zm[qÁ ]|ì ŠñÌ~ª!* X (24-15) [!* Ô(6,7,10) [!* gZ Åä¶ ŠÔ nÆx Z ¸ZvŠ: å

 Ñ ~y W # "\WèYì nÆ㨠KZ ±x Ó# Ö ª@* $Z@ x »ˆyWŒ e Û

XŠ H5™ ¯ W $Z@z Øg nÆ=¬x ÓÃ # "\WX Zƒwi ** x¯ ~y Wt6,X :ì @* â

Û Š á gZ \¬vZçO ø ßF×û‰ø…û ]ø «Úø æø ™ ( 107:$ eWÔ 21:Y C mÑZ {gÎ) —ànû Ûô×øÃF×ûÖùô è÷Ûøuû…ø Ÿ$]ô Ô

.iii


165

óì ó 5™ ¯ØgnÆVß Zzy˜x ÓÃ\W Âäë ( ! " #Ñ} Z ) L L:À, F ( 52 :$ eW 14:…Z, 'Z >gÎ) — Œô^ß$×Öùô Ⱥ×Feø ]„øâF™

:c* â

Û (gzZq -Z

ó ónÆVâ ¨ KZƒ  ì x q -ZtL L :À, F

t~gzŠTM hYK7ŠzöJ -gzŠ kZ ‡pÆp ÖZ ãWŒ Û Zƒ" $U* :

X ,Š™HÅ ãçm{Šp " #wÎgzvZÆkZ ñZÎåZƒwi ** Ô ÔãçvŠnZ {z´nZ‰ G7 - c* ZÆßpÆîªGÒ‘~V1ÂŹ .iv p ÒÆ]gßz^~iZ%ðZ’Z LZ<X {)zqà ZzGÔqú7 - Ô]Ô ‚ − g Z-Š ÅgŠ â 3gtèYì @* ƒ/xÆ7 - ÌÐp ÒÆlgz6, gzZ ÌÐ Xì @* 0* lgz6, ™iÐ

@* WÃÌ# â Å} Æßt ~³%ðZ’Z kZì @* ƒ `g {™ƒ ùŸÜ~=²T 4´Wz6, Xì HtÌägñôG-G Ã|³‚kZ Xì

.v

-² 4)G 5F ( ÿE @zËZ e :& * *™ Z fËZ e : yWÛŒgzZklgZ :{øo)

Xì H™f »iZ%6, Šã CÅ> Ø ³ z^äˆyWŒ Û

.vi

Xì ðâ

Û yÒ]!*  gŠ ä X 76, „ tˆyWŒ Û ~yÒ{gÃèZ® EBÄ 4´Wz6,~ÝzgÅ]îh [ÂKZ ägñôG-G +] .Å èEG45 EZD :{ , ^Y»nZ ‹Z}uzŠ

Æ Tì Å yÒ s # Ÿz ų%x « J~(Th e De ve l o p i n g H u ma n ) Æ V-A ~=²kZ Xì Cƒ ~ V⊠40 Ð25 úðZ’Z Å V] gzZ V-A:._

W ÌiA~Š ã ‘ CÆ]WB‚B‚Æ%ÅXÔ ‘ W (Sclerotomes) iA~Š ã C Ì%Å]W{gÃèB‚Æî ;ÆV-AX ë (Myotomes)' × I-â ÃX

ÅVd Å]WÂì 4äƒ ú (Skeleton) çJ e » V-A Z # Xì Sg ~g Y


166

( 4<XG +Z mºèG yŠ X 56 bSZ @d ¦ {Š c* i}gzZ Á}Š¤ / ÆV-A Ð (Pattern) i Z0 Xì * @Y0* ú(Embryo)<»# Ö D¢ aT 3~ úÅ (Ribs) V-gzZ (Vertebral Column) çJ e ~g"~³%kZ

Xì Š Hc* 3Š 6,9 ™1[!* 6ì CYƒZa ñgzZ 6 Z9 ~ <Ð zz Å

gzZ ,‚ úÅ“  Ͳ CY™g (Z ]gßÅçJ e ™ƒ åJ -yŠ ,ûÒV* cA

{Š™yÒ ÅˆyWŒ Û ì @* ƒ" $U* Р뛳‚ {Š™yÒ Xì Cƒ å~ ‹ ,^W

m»yÒ{gÃè6,Š ã CÅ„Ç WÐ ]c* ÃÆ{)z ÞÇgzZ TgZJ -V˜ Xì „  gŠ K M F, 7+ M 7 å~]!* ňyWŒ Û gzZ„{Š™yÒÅ{)zÞÇ7„  gŠ =Z]!* tÔì

QÔ 7Ì„  gŠ '!* x ÓÅÞÇ{z´nZ Ô@* ƒyÒ„z sdsw ÂCƒÜt¤ /Z ÔCY ð0* kZ bŠ™yÒ9Ç!* Ã]!* Ù »ˆyWŒ C Û :X H7J -™f ä ÞÇ »ª q à ZzîœE{E!gzZîªGÒ‘ Xì x¯ »vZtì ]oãZz»]!*

ð0* ~뛳‚gzZiZ%!{Š™yÒ~ˆyWŒ Û : & ¤Å+ÙCâÆ¢q) EBÄ 4´ËZ e‰i°egñ** ÔA ¯g âWz6,gñôG-G Æ èEG45 EZ DÆ¢q)Ó _à Zz äY \ 4) ËZ e Xì HtÌä{)z èEjF

G

4´ËZ e ]QgzZ { Z', uÆ òI ** Z s W¹g 6e ~ Z”ÔŠZg Is W;gE- \W :gñô-G Ä 4E 5BE [ÂgÅyZ6,qçñ{gÃèX ì @* ƒ~+C Ù â } (, Æ èEG ZDg Ñ »yZX Wz6,Æ Xì (The Developing Human)y¨ KZk , +% 5

åä \z¤ /q -ZÆ i ËZ e y›~ „ Z', uÅ ãZg³ØZ†ËZ e°eszcÆ^ ÆxE³‚vŠgzZ (Embroyology)]Q~Ô²~Š:{] .Ô;gE-m, +Z† ÀF, ~ ~ m, ôZ 7QX ¦]â ¥{gÃèÐ# " ~tg $Š q ZRgzZˆyWŒ Û ~}g !*


167

4´ËZ eÆ™ »]!* kZ äVrZ Š H¹nÆ}ûÐyZZ # X X7t ‚ÆgñôG-G % Z B bg“ _åÐ]î+F, +] h .Âg $Š qZgzZ]c* W9Ð~yZ L L Hs Z ‹Z b‚h +] .èYX M hÈß „:gzZ M h }Šg Z Œ Û„  gŠ {z: Î '!* +ZP

7Då~}g!* ÆyZŠp{z ¹äVrZ Xì Å7„s # ŸzåÅyZJ -ÌZ ä 4´ËZ e qçñ{™PÐgñôG-G ÆXÔ‰ G]ÑZÎ80~ð;Š ÅY 19806,

ó ón pg X

³‚ ÂD Y G Iw‚30 Ð yZ ]ÑZÎ80 t ¹ä VrQX Š [Z ä VrZ }Š: Ì[Z »]ÑZÎñŠ WÐ ~ yZ {zh + ᯠ) !* ÆÏŠñx°Å]â ¥

X D 0* Ä E 45BEZ Dh 4´ËZ e ³%ªiZ%{Š™yÒ Æ èEG +] .L L: ~Š „ZÍÅ]!* kZ ägñôG-G

X

X xZSgzZ {ë ð•Z9·ÅyZgzZX X X X 5 ³%X X 2 ³%Ô 1 á ZzäW~™Ðã‚WgzZ {Š ‚iZ%ãWŒ Û {Š™yÒ6, Y ¯Å> Ø ³gzZ]gß²

-ZˆyWŒ q Û VY¸9ÆZ} .# "·7nZ ‹Z ðÃ6,+ â ]!* t= X (& * *™ Z f ËZ e :b‚gzZyWÛŒ ÔˆyWÛŒgzZklgZ :{øo)X ó ì ó $ Ë ƒ„[Âò AZ

4´ËZ eˆÆäƒÝq]â ¥5ЈyWŒ [ÂKZ~ Y 1982ägñôG-G Û

»[ +4ÐZ ÔðƒÝq ðZk , +¹& X ì HA 5 $%ci +Z ZŠ » ó óy¨ KZk , +% L L 5

! »~ wzZ w‚Æ ½Å pzÃ[ kZ X ZƒÀF,» kZ ~ Vâ !* i FÔ 5 eg Z-Z 8 Xì * @Yc* J 7, Ì6, gîÆ[ E «38E ÍçG éðµZz~êe #gzZyZ0‚ÆKa~M%Z\W :÷ ¯g âWz, 6

nÆ}û6, ]c* WãWŒ Û 0Æ%7QZ # X { Z', uƹg 6eòI ** Z~;gE-


168

ì YƒgzZ ‰ƒ 7yÒ Ð (Chance) t · Z Ìb§Ët ¹ä VrQ  Š H¹ 1400 ]c* Wt Š Hc* e 7Z Z # Xƒ Ίgpg !¤ „ ¹ k0* Æ

(# ")· ( ]|)

g¦kZ= „  ŠuL LÔ ¹ä VrZ ÂðƒŠ XZˆw‚ÎFÆkZ ΊgpgzZ Ŭ w‚ kZ ³7, ]c* WtÅu 0* yWŒ Û ä (# ") · ( ]| )Z # êŠ7ð3Š·i ÚðÃ~ ó ó¶ þ â

Û g »~B‚Ì]¸( ò AZ ) ãWðà G‰ Ü z \ 4) "\W : èEjG 5E ËZ e }çÆcizÜ%~(M%Z )V‘ÔD zs WÒ»æÎG (&* *™Z f ËZ eXb‚gzZ yWÛŒ)

³‚[ø 7Š ~ äâ iÆ' b§ÌËÔ'!* ðƒ ½Å ( # ")·L L Xì I »yZ (Genetics)]Q Zƒ " $U* t sÜ: Ð kZ Ô‰$ Ë Y Å776,Š ã CÅ]â ¥

Y™ðÉg Åb‚ b§kZ< Ø è Zƒx¥ÌtÉ 7s %Z ðÃ~( xsZ )< Ø ègzZ ]** Ò ,Z~ yWŒ Û X ñY` @* ™ï á Ì]ÃÏZ ò AZ¼ ~„¯ Z0 +Z ³‚ îZzgì

DŠ Hc* Š~yWÛŒì Qe $¾Ã ( ¢)kZÐTðƒˆV-œF}ÂÅXŠñ (& * *™Z f ËZ eX b‚gzZ yWÛŒ)

óì ó c* WÐs§Å Z} .ªZz

4´ËZ e yZgzŠÆ÷л?,Â‚Ô {Â~ ( [²~Š:)x â Š~Y 1981 gñôG-G

%( ÜyZgzŠ ) Åy¨ KZ~yWŒ Û ä~ì x £»Ùpe $.n}÷L L¹ä

/

tì [ƒ ãZzt 6,í[Z X ÅŠæ ~ ä™s # Ÿz Å]ï{Š™70Ð DZg ‚t z ÁèY ðà „ ä Z} .J - (# ") · ( ]|) ]â ¥~g‚ ì @* ƒ" $U* Ð kZ X å Š HHÄc* gŠ „ ˆ V-œ F ( Æ yWŒ Û wz4, ) ó¸ ó „wÎgÆZ} .µš( # ")·( ]|) s§Å  ˆyWÛŒ ǃ[ƒ¢Ã\WgzZ ǃ[ƒØ{»—Æ\WìyQ Xì [Âò AZ {Š™wi ** Ð


169

,, k’ë Z ~g øn6W ó ó?ì ~gz¢−, 7™™ˆyWÛŒH L L X þk , ’ë Z Œ6, yÒãZzÆbÑŠ ~gz¢6, qçñ{gÃè ÿK ó ó( igzZ]»øÔ[òZ ) Š >Z »ðsZÖ#Z L LX þk , ’ë Z ð•Z6,  èÅe „ $g Zz‘

Û gzZ ¬zŠ >ZÆðsZ# Ö Z ÿK ó2 ó »ÆkZgzZ # " ½è›zÑL L X þ ?’ e** ƒ÷mÐ# " g8W»y›q -Z ÿ ó3 ó Zg J¦» # "wÎg}g \ L L X þk , ’ë Z Œ6, yÒãZzÆbÑŠ ~gz¢6, qçñ{gÃè ÿK óì ó 3 Zg »A ¼gzZ|Å èo ZÜL LX

þ iF F6, wZŠZ »]Ã%Zb!* ÆVâ ›gzZyTÅuÑ„  ÿ

ó óJ]Ñ»Û{Ð]Ñ» L L X þ nÆ㨠KZ±x ÓÔbÑŠ0Z]ªÆÛ{Šzÿ ó ó[sZ , (Ð ƒ »yK ¨Z L L X þ nÆ㨠KZ±x ÓÔ ë›lñZ

Û. Þ ‡** 0ÆÏ0 + i ~z*Š ÿK ój ó xqZug MZypg L L X þ nYZƒnÐVŠ XmZñYZg Z ¦ / ùugMZypg ÿ

z*Šë @* ,™yz¬~äàJ -VzuzŠÃhx N W ü û N Yƒ[x»~]y W


170

! ]úŠ ~g ø

Xì u‚¡ ªq éZ~gzŠ {ŠñÔ* c Šg Z ÛŒð¸»}uzŠqZ ä # "wÎg}g \ ÆvZ qy›{z

c* Zƒ Za ~ äZ yT Ô` 0$ A kgzZ. ]){e{eÔ`ƒË~ Vƒz/ ¤ Z. ] Z. ]y › 9ÃºÛ gzZÝ{+ hILZvßX H Š0Ø<èz+Š eZ „zðƒlgz, 6~wj â T

ì HÇtäë~]ÑqyZXì ;g WÃ* @ƒ „†ŸZ ñOŶ~]Ðb* !X BßÃV¶* !² :B‚Æx ³kZ ñYH ãZzÃ9gzZß, 6Š C ã ÅðC™ƒ, FÑ* !ÐV¸Û X ñY~Š ß, F, 6V¸Û gzZ´ )Ã+ŠÆvZ

/

ÌÐV˜]* !9X ñYXÐßgzZ ñYHtÐZì  „gŠ]* !ÎÅ„‰T / Xƒ: VY„s ÜÆ„KZ ~g ø{zì eñYHtVZ l zyašÐZA

X ñYÅ Za ¬zŠ >ZÎâÆV⠛ƙgzŠÃVßb* ! / X ñY~Š ß, F, 6VÍßx ÓÆ]ѻà # "wÎgn ZgzZvZpñYHx Z EZ »]† / :* c â Û aÆðÉg ~g øä*™[g (103 :y Z/wW ) —]çû Îö †$ Ëø iø Ÿø æ$ ^Ã÷ nû Ûô qø äô ×# Ö] Øô fû vø eô ]çû Ûö ’ô jø Âû ] æø ™

ó ßó Z e:^Y~:WgzZßx åÐï¢Ã ( ˆyWÛŒ) ÏgÅvZ™ï ƒ? L L:À, F Ü$ $ö äô ×# Ö] oÖø ]ô Üû âö †ö ³Úû ]ø «³Ûø ³Þ$]ô ðõ oû Aø oû Êô Üû ãö ßû Úô kø Šû $Ö ^Ã÷ nø Aô ] çû Þö ^Òø æø Üö ßø ³mû Vô ]çû ³Îö †$ ³Êø àø ³mû „ô ³Ö$] á$ ]ô ™ ( 159:$ eWÔx ÅÑZ >gÎ) —áçû ×ö Ãø Ëû mø ]çû Þö ^Òø ^Ûø eô Üû ãö òö fùô ßø mö

» (# ")\ W‰ $ #~Vƒz/ ¤gzZ ñ¯ºÛ ~+Š äVMGL L :À, F Xó¸ ó D™ H{z ÇñeæZ {zQ ÔŠ4ÆvZnç»y ZÔ7mðÃÐyZ

( x ³Zg ø)

îG%QŠ >Zzb & Z

( yÎ * 0 XŠ * ! MxsZ ) (Email: nijat63@gmail.com)

Video 31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you