Page 1

Asociaþia de Standardizare din România Organismul naţional de standardizare

Drepturi de Autor Ce legãturã existã între drepturile de autor ºI standarde?

Ce ştim ... şi ce trebuie să ştim Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale defineşte proprietatea intelectuală drept „orice creaţie a minţii umane” Opera de creaţie originală, exprimată într-o formă concretă susceptibilă de a fi percepută, reprezintă obiect al proprietăţii intelectuale

Standardele sunt lucrări elaborate de către mai mulţi experţi în cadrul comitetelor tehnice (CT) sub iniţiativa şi responsabilitatea organismului de standardizare care le şi publică. Ele reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, standardele sunt creaţii – sub forma documentaţiilor ştiinţifice – protejate prin drepturi de autor încă din faza de proiect.

Standardul – promotor al progresului

din momentul elaborării ei. Drepturile de autor garantează recunoaşterea şi protejarea proprietăţii intelectuale în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Cui aparþin drepturile de autor asupra standardelor?

Intenţionat sau nu, oamenii încalcă deseori aceste drepturi prin Organismul naţional de standardizare – ASRO este titularul reproduceri, distribuiri, traduceri sau orice alte utilizări drepturilor de autor asupra standardelor naţionale. El este singurul autorizat să distribuie, prin vânzare, standarde naţionale, europene neautorizate. Protecţia proprietăţii intelectuale prin drepturi de autor asigură recunoaşterea şi remunerarea corespunzătoare a autorului în vederea stimulării creaţiei. Copierea şi distribuirea neautorizată care priveşte un bun fără caracter material – o creaţie intelectuală – reprezintă o încălcare a legii şi a moralei.

şi internaţionale şi să urmărească respectarea drepturilor de autor asupra acestora, în baza OG nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională din România, aprobată cu modificări de Legea nr. 355/2002, precum şi în baza acordurilor comerciale î n c h e i a t e c u o rg a n i s m e d e standardizare străine.

Cum putem utiliza standardele în aceste condiþii? Standardele sunt elaborate pentru a fi aplicate! Organismele de standardizare încurajează şi susţin utilizarea la scară largă a standardelor. Standardele naţionale, europene şi internaţionale reprezintă izvoare ale celor mai noi cunoştinţe şi abordări din diverse domenii. Utilizarea lor se face cu respectarea strictă a drepturilor de autor aferente, aparţinând organismelor naţionale, europene şi internaţionale de standardizare.

Care sunt încãlcãrile drepturilor de autor asupra standardelor? Orice reproducere sau copie neautorizată, distribuire de standarde, traducere sau creare a unei opere derivate fără acordul scris prealabil al ASRO reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. Legea le califică drept contravenţii sau infracţiuni, după caz.


Asociaþia de Standardizare din România Organismul naţional de standardizare

Drepturi de Autor

Cunoaşterea şi respectarea standardelor asigură competenţa societăţilor comerciale fiind un factor determinant al succesului activităţii in cadrul pieţei unice europene. Noţiunea de voluntariat presupune asumarea pe proprie răspundere a aplicării standardelor, fapt care ridică pe un plan superior responsabilitatea managementului, a actului de concepţie, proiectare, realizare şi comercializare a produsului. Procurarea legală a standardelor şi utilizarea acestora conferă mai multe avantaje beneficiarilor standardelor: - încrederea că un standard aplicat unui produs sau serviciu este bun (este elaborat de oameni pregătiţi şi interesaţi); - încrederea că un produs/serviciu este conform cu un anume standard pe care pretinde că-l respectă; - încrederea că cel chemat să certifice existenţa încrederii privind conformitatea cu standardul este competent să o facă. Unul din elementele esenţiale care prefigurează această încredere îl reprezintă respectarea legislaţiei în vigoare. Orice fraudare a legii, cu atât mai mult o infracţiune (aşa cum este utilizarea ilegală a unui standard), este de natură să pericliteze întreg sistemul românesc al calităţii, aflat încă la începutul dezvoltării sale. Ce înseamnã operã derivatã? Lucrarea elaborată pe baza operei originale – standardul – constituie o operă derivată. Astfel sunt considerate traducerile de standarde, crearea de colecţii (electronice sau pe hârtie) sau orice adaptări care au la bază opera originală. Realizarea operelor derivate se face numai cu acordul titularului drepturilor de autor.

Cum pot sã fac mai multe copii ale unui standard, pe care l-am cumpãrat, fãrã sã încalc drepturile de autor? Nimic mai simplu … Trimiteţi, în atenţia Serviciului Redacţie-Marketing-Drepturi de Autor din cadrul ASRO, o solicitare scrisă care să cuprindă: numele/denumirea, adresa/sediul şi alte date de identificare ale persoanei fizice/juridice solicitante; + indicativul, numărul şi denumirea standardului/lor (după caz, indicarea exactă a pasajului) a cărui reproducere este solicitată; + numărul şi data facturii prin care a fost achiziţionat standardul/le; + indicarea materialului care urmează să cuprindă reproducerea, scopul şi condiţiile de difuzare (preţ şi cantitate). + Solicitarea dvs se înregistrează şi în termen de 3 zile lucrătoare primiţi răspunsul. Acordul de licenţă al ASRO – condiţie esenţială, prevăzută de lege (art. 22 din OG nr. 39/1998) – are un număr de înregistrare în Registrul Licenţelor ASRO şi prevede condiţiile de realizare a reproducerii autorizate.

Trebuie sã plãtesc vreun comision? Există cazuri când nu se plăteşte nici un comision. De cele mai multe ori însă, comisioanele variază în funcţie de preţul standardului/lor achiziţionate şi scopul reproducerilor solicitate. Structura comisioanelor pe care le percepem este flexibilă, adaptându-se solicitării dvs.

SOLICITAÞI ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL LICENÞELOR ASRO! Nu uitaţi: copia neautorizată pune la îndoială integritatea standardului obţinut şi legalitatea activităţii pe care o desfăşuraţi! Respectând drepturile de autor asupra standardelor, contribuiţi personal la sprijinirea activităţii naţionale de standardizare şi, astfel, la progresul economic şi social. Pentru mai multe detalii adresaţi-vă la: Tel: 021-316.99.74 Serviciul Redacţie – Marketing – Drepturi de Autor: Tel: 021-316.99.74, E-mail: diana.dorobantu@asro.ro

© ASRO 2010

Drepturi de autor  
Drepturi de autor  

Organismele de standardizare incurajeaza si sustin utilizarea la scara larga a standardelor. Standardele nationale, europene si internationa...

Advertisement