Page 1

ASP BLADET

sidan 20

sidan 6-7

sidan 6-7

sidan 16-17

En tidning från Vuxenavdelningen / Grundad 2002 / Nr: 1- 2013

#MÅDÅLIGT

Sveriges Radio P3 gick i mitten av november ut med en uppmaning. Man vill samarbeta med radiokanalens lyssnare och uppmuntra dem att dela med sig av sina erfarenheter av att må dåligt.

EN A-KURS FÖR LIVET I mitten av juni 2007 sprang jag ut genom Älvstrandsgymnasiet dörrar för sista gången, efter att de senaste fem åren kämpat för att klara skolan trots min psykiska ohälsa och funktionsnedsättning.

FÖRFALSKADE LÄKEMEDEL KAN VARA EN HÄLSOFARA I en artikel i senaste numret av Apotekets kundtidning “Apoteket” nr 6 2012 skriver Agneta Borgström om förfalskade läkemedel.

”JAG GJORDE DET SOM ALLA BORDE HA GJORT” Över en natt blev Patrik Hultgård Halvardsson, 23 år känd som hjälte. Detta efter att ha berättat i en statusuppdatering på Facebook att han hjälpt en kvinna i en utsatt situation.

KARLSTADS KOMMUN


MED GODA FÖRHOPPNINGAR

OM FRAMTIDEN

Nu har jul- och nyårshelgen passerat för länge sedan och jag vill börja med att önska Dig som läsare av ASP Bladet en riktigt god fortsättning på det nya året! I skrivande stund är det drygt tio minusgrader, soligt, och ett fint,

En annan undersökning som genomfördes under 2012 är Kund-

om än något tunt, snötäcke. Det är helt enkelt en underbar vinter-

och brukarundersökningen (KBU). Den visar bland annat att inom

dag! Det märks att det nu är över en månads sedan som vinter-

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen så instämmer helt 44.1 %

solståndet gick av stapeln. För varje dag som går märks skillnad;

av de som besvarat enkäten i att ”jag är nöjd med verksamheten”.

plötsligt är det ljust samma klockslag som det för en månad sedan

Den visar också att 61 % instämmer helt i ”jag blir bra bemött”,

var beckmörkt! Ja, vi går mot våren och mot ljusare tider, även om

medan 29,9 % instämmer helt i att ”det fungerat väl i de fall man

det fortfarande är ett tag kvar. Låt oss, medan vi avvaktar vårens

haft kontakt med flera personer samtidigt inom förvaltningen”.

ljuva intågande, njuta av de fina vinterdagarna.

Även detta resultat ska diskuteras, analyseras i respektive arbetsgrupp och i de fall det är möjligt, tillsammans med klient/brukare

Inom förvaltningen har vi i ledningen ägnat årets första månad åt

diskutera åtgärder som ska leda till förbättring. Brukarundersökning

att titta både bakåt och framåt - på samma gång. Dels har vi tittat

kan också genomföras på andra sätt än genom enkät, exempelvis

bakåt och gjort årsredovisningar och bokslut från det gångna året

enskilda intervjuer eller fokusgrupper, vilket redan görs på några

och dels har vi tittat framåt och gjort diverse planer för året som lig-

ställen inom förvaltningen.

ger framför oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla, både i stort och i smått, allt för att erbjuda en så optimal verksam-

Både resultatet från LMU och KBU ska ligga till grund för diskus-

het som möjligt för de målgrupper som förvaltningen ansvarar för.

sioner om verksamhetens kvalitet och vara en del i det kontinuerliga

Det är flera spännande processer på gång och som är i olika skeden,

förbättringsarbetet. I mina ögon är båda undersökningarna, som ska

men som alla har samma syfte: att klienten/brukaren ska möta en

göras årligen, utmärkta verktyg för verksamhetsutveckling.

verksamhet som genomsyras av god kvalitet. Som sagt. Vi går mot ljusare tider i kalendern, men inte bara där. Resultatet från kommunens Ledar- och medarbetarundersökning

Det finns många goda krafter inom förvaltningen som gör sitt

(LMU), som genomfördes i oktober -12, har nyss redovisats och

allra bästa att alltmer förfina och förbättra, i syfte att de människor

visar att medarbetarna trivs och tycker jobbet är meningsfullt och

som är i behov av våra tjänster ska mötas av en verksamhet som

engagerande. På en fem-gradig skala ger medarbetarna värde 4.4

präglas av god kvalitet. Jag har goda förhoppningar och ser ljust på

när det gäller ”jag trivs med mina arbetsuppgifter”, ”arbetet känns

framtiden!

meningsfullt” och ”jag är starkt engagerad i mitt arbete”. Det är ju ett fantastiskt resultat! Likaså att medarbetarna känner sig stolta

Bästa vinterhälsningar

över att jobba i koncernen, vilket får värde 4. Känner man stolthet

Marita Halvarsson, Avd. chef, Vuxenavd.

och glädje så ”smittar” det självklart av sig på verksamheten och kommer våra klienter och brukare tillgodo, vilket ju är det yttersta målet. Att svarsfrekvensen var så hög som 95 % stärker dessutom trovärdigheten över resultatet. Förvaltningens resultat motsvarar ungefär kommunens, likaså gör vuxenavdelningens i stora drag. Nästa steg nu är att varje enskild arbetsgrupp får del av sitt specifika resultat för analys och diskussion om vad som är bra, vad som kan förbättras och vilka åtgärder som behöver göras.

VUXENAVDELNINGEN, KARLSTADS KOMMUN Besöksadress Köpmannagatan 2 , 651 84 Karlstad Telefon 054 - 540 50 13


INNEHÅLL INLEDARE

NYHETER

ÄR DU I RISKZONEN? En av tio “Fas 3-are” riskerar att bli utan ersättning från Arbetsförmedlingen. Detta hävdar Anders Forslund, professor och biträdande chef på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala, i en radiointervju och i en artikel i Svenska Dagbladet onsdagen 23/1. – Detta sker om de inte haft A-kassa tidigare. Inte heller får de Aktivitetsstöd från Försäkringskassan eller inte heller får de ekonomiskt bistånd. Detta säger Anders Forslund, professor och biträdande chef på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala, i en intervju i Sveriges Radio 23/1. Han hävdar också att ”reglerna är så snåriga, att många arbetslösa kan förlora på att börja arbeta. Detta eftersom ersättningen i många fall blir lägre, det lönar sig inte att arbeta längre, utan att i stället gå hemma. Sammantaget gör detta att drivkraften att söka arbete minskar betydligt eftersom de flesta inte vill gå ner i inkomst. Att söka arbete blir då en ekonomisk fråga, istället för att vilja bli sysselsatt”, avslutar Forslund.

2

DEBATT

4-5

Fritt gram för vuxenmobbing

REPORTAGE

En A-kurs för livet  6-7 Bereonde- Vägen till eget bonde 8-9 Jag älskar fotboll  10-11 Kontaktcenter har svaren! 12 Drivhuset hjälper studenter starta eget  13 Marielles väg till det egna företaget 13 Förfalskade läkmedel kan vara farligt 14-15 Vem vill #mådåligt? 16-17 Föreningen som tror på männsikan 18 Koll på den sociala vetenskapen 19 Jag gjorde det som alla borde ha gjort 20 Hur stor roll tiden har numera? 21 Alla kvinnors hus 22-23 Förvaring eller en plats att landa på? 24-25 Förebyggande åtgärder saknas 26 Brukarstyrd brukarrevesion 26 Lägate med de mänskliga rättigheterna 27 Recensioner och serier 28-29

PÅ JOBBET Anna-Greta Wirsén

30-31

Text: Liselotte Frejdig

CHEFREDAKTÖR

FINT BESÖK PÅ SJUKHUSET

Robert Halvarsson

Riksdagens socialutskott var på besök i Karlstad måndagen 21 januari. Under

Maria Lundby Bohlin, Henrik Sjöberg, Joanna Halvardsson, Kajsa Jansson, Christer Adrian, Olle Stagnér, Martin Bäckstöm-Ledin, Liselotte Frejdig

denna visit gjorde de bland annat ett studiebesök på Centralsjukhuset där de besökte en somatisk avdelning och avdelningen för psykiatri där de visades runt av Karin Haster, som är biträdande överläkare på avdelningen. Text: Liselotte Frejdig

REDAKTION

GRAFISK FORM & RETUSCH Robert Olsson, Johan Holst, Martin Bäckström-Ledin

ANSVARIG UTGIVARE Sigge Säll

KONTAKT kontakt@mediagruppen-karlstad.se ISSN 1652-652X

PRODUKTION & TRYCK KO O PE R AT I V E T

MEDIAGRUPPEN K A R L S TA D

www.mediagruppen-karlstad.se ASP BLADET | NUMMER 0709 - 608 766 8 2012 3


DEBATT

FRITT FRAM FÖR VUXENMOBBNING År 2009 dog 354 personer i trafiken. Varje år drivs ca 300 personer till självmord på grund av mobbning på arbetsplatsen. I detta nummer av ASP Bladet frågar sig Martin Bäckström-Ledin varför detta faktum är nästintill tabubelagt i Sverige. Vuxenmobbning är något de flesta kan

år senare har inte ett enda ärende lett till

syndromen liknar de hos våldtäktsoffer,

relatera till. Kanske har du själv blivit mob-

fällande dom, trots att problemet är så

krigsdrabbade och tortyroffer. Stress,

bad, sett på, blundat för, uppmärksammat

utbrett. Det påminner om att trycka ”gilla”

ångest, depressioner, sömnsvårigheter,

eller rentav själv deltagit i aktiviteten? Här

på nån Facebook-sida som har ”stoppa

dåligt självförtroende, högt blodtryck och

i rättrådiga Sverige har vi satt i system

mobbningen” som rubrik. Alla får se att

koncentrationssvårigheter, för att nämna

att ge kalla handen till de drabbade. De

man är en god människa med fina värde-

några. Posttraumatisk stress, med andra

utsattas lidande ignoreras och förövarna

ringar, sedan är det klart. Man behöver inte

ord. Dessa effekter leder i sin tur ofta till

skyddas indirekt av myndigheterna, trots

göra något mer.

mer problem. Som långtidssjukskriven med

att en brottslig handling har begåtts. Ingen

diverse psykiska åkommor drivs man bort

tycks vilja erkänna varken problemet eller

SKILLNAD PÅ MOBBNING OCH

från en normal tillvaro med mer och mer

konsekvenserna det medför.

DISKRIMINERING?

utanförskap ju längre tiden går, när motsat-

Vid sidan av att de drabbade personernas liv på många sätt ödeläggs, står faktumet att mobbning på arbetsplatsen är en oerhört dyr historia för staten: sjukskrivningar, sänkt produktivitet, förtidspensioneringar, rättskostnader, imageförluster och självmord. Kanske skulle en omskrivning av

Här i ordningsamma Sverige gör vi up-

sen är vad som egentligen behövs.

penbarligen skillnad på mobbning och diskriminering. Om chefen eller medarbetare exempelvis sextrakasserar en kvinna eller häcklar någon med invandrarbakgrund kan man klaga på diskriminering och rentav få

DEN SVENSKA MENTALITETEN

”Hon är ju så obehärskad, inte konstigt att...”

skadestånd. Men levereras istället dagliga salvor om hur ful, otillräcklig och värdelös

Varför har vi en lag som beivrar mobb-

man är – då finns ingen ombudsman för

ning, men sedan struntar blankt i den?

denna klagan. Ytterligare exempel på

Varför anmäler vi när någon skadats i en

mobbning kan vara systematiskt ignorans,

maskin, men inte när någon skadats av

försvårande av arbete, att vägras delaktig-

mobbning? Kan det ha något med kulturen

ARBETSMILJÖLAGEN KAP 3:

het, nedsättande kommentarer, ryktes-

att göra? Anser vi oss ha rätt att frysa ut

”Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder

spridning, ständig kritik, samt all annan

varandra? Många intervjupersoner verkar

som behövs för att förebygga att arbets-

manipulerande och kränkande behandling

bekräfta den hypotesen. Att bli upprörd

tagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

där emellan.

eller höja rösten är i Sverige synonymt med

berättelsen om en medmänniskas lidande till faktiskt förlorat kapital göra folk mer engagerade?

1993 blev Sverige världens första land som fördömde mobbning på jobbet. Man stiftade en lag som gjorde arbetsgivaren ansvarig och skattade dess samhällsfara. Föredömligt och bra. Heja Sverige! 20

4 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

att vara obehärskad. Då har man tappat POSTTRAUMATISK STRESS Konsekvenserna för den utsatte blir ofta allvarliga. Forskningen säger att

fattningen och endast gudarna vet vad man är kapabel till. Vrede och känsloutbrott är alltså inte okej och något som till varje pris måste undvikas. Detta är det perfekta


”Varför anmäler vi när någon skadats i en maskin, men inte när någon skadats av mobbning?” klimatet för en mobbare. Det är bara att

bevisas att de skadliga handlingarna varit

ösa på med gallan, för så fort offret brusar

menade att tillfoga skada? Facket kanske

upp blir det genast dennes fel. ”Hon är ju

intygar att arbetsplatsen var otrevlig, men

så obehärskad, inte konstigt att...”

någon mobbning var det då inte. Berättel-

Manipulatören får många äss i rockärmen

sen styckas upp till småpotatis. En pik här,

när en diskussion blir en tävlan i behärsk-

en taskighet där, inget man kan bli sjuk av,

ning, och den som söker dialog framstår

och ingen reagerar på ett sådant bemö-

plötsligt som den som söker konflikt.

tande utom offret själv. Alla är ju överens om att man får skylla sig själv och att psy-

SKYLL DIG SJÄLV DIN FÖRLORARE!

kiska sjukdomar inte är på allvar, om man

Nu när vi bor i ett nyliberalt Sverige där

hårddrar det hela. Enligt denna logik står

kapitalismen på allvar rotat sig, kan man

man på mobbarens sida och bagatelliserar

inte annat än undra om egoismen och räds-

övergreppen, misstänkliggör offret och sö-

lan det medför blir del av mentaliteten som

ker orsaken till sammanbrottet hos henne

degraderar den som är annorlunda. När vi

själv. Mobbaren saknar enligt lag personligt

får ständiga signaler från myndigheter att

ansvar, men däremot inte arbetsgivaren,

arbetslösa, utsatta och sjuka har sig själva

som i sin tur aldrig prövats i domstol.

att skylla är det inte konstigt att den men-

skadar personens fysiska och mentala hälsa eller äventyrar personens framtida yrkesliv, döms till fängelse i högst ett år och böter på 15.000 euro.” Samtidigt säger civillagen att uppsägning som orsakats av mobbning är ogiltig, vilket ger den anställda jobbet åter eller skadestånd, även om denne sagt upp sig själv. Till skillnad från Sverige lyser här inte fällande domar med sin totala frånvaro, tvärtom. När öppet, fysiskt våld blivit straffbart ändrar våldet karaktär och blir osynligt. Det har man insett och därför gjort krafttag mot psykisk misshandel. Där är det på riktigt. Sverige då? Det är 20 år sedan ”kränkande särbehandling” på arbetsplatsen blev kriminaliserat i Sverige. Frågan är när, eller om, den tjusiga lagtexten någonsin kommer övergå från ord till handling?

taliteten till slut sprider sig bland folk. Då

GÖR SOM FRANSMÄNNEN!

blir det mer okej för en vuxen människa i

Frankrike och Belgien är två exempel på

karriären att våldföra sig på någon som inte

länder som tagit itu med detta på allvar.

passar in i normen. Dessutom befinner vi

Där är det ett brott mot den personliga

oss numera i konkurrensposition till våra

integriteten, som räknas som en medbor-

egna kollegor då vi allt oftare anställs på

gerlig rättighet. I Frankrikes Code Pénal

individuella villkor inom verksamheten,

står det: ”Den som genom upprepade

där rädsla för ens egen position och värde

trakasserier som syftar eller leder till att

föder spänningar och misstänksamhet. Vi

en persons arbetsmiljö försämras på ett

tävlar mot varandra, solidariteten lyser med

sådant sätt att det kränker perso-

sin frånvaro och människor hålls medve-

nens värdighet och rättigheter,

Text och illustration: Martin Bäckström-Ledin Lästips: Maciej Zarembas artikelserie i Dagens nyheter om vuxenmobbning

tet i osäkerhet, vilket knappast skapar förutsättningar för medmänsklighet. PÅ MOBBARENS SIDA Som mobboffer är, som historien visat, chansen att få myndigheternas stöd näst intill obefintlig. Försäkringskassan kan hävda att man var överkänslig eller psykiskt obalanserad, och hur ska det

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 5


REPORTAGE

EN A-KURS FÖR

LIVET 6 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


I mitten av juni 2007 sprang jag ut genom Älvstrandsgymnasiet dörrar för sista gången, efter att de senaste fem åren kämpat för att klara skolan trots min psykiska ohälsa och funktionsnedsättning. Gymnasietiden speglades av mobbning,

högskola som en liten förvirrad och trasig

fungerande vardag. Det har jag haft mycket

utanförskap, ett sexuellt övergrepp och in-

tjej för att sedan ett år senare gå därifrån

stor nytta av när jag efter kursen slut flyt-

läggningar på psyk, en månad innan var det

som en mogen ung vuxen med drömmar

tade hemifrån och för första gången på

ingen som hade trott att jag skulle ha ett

om livet.

20 år skulle ta hand om mig själv. Detta

slutbetyg i handen när jag tog studenten,

På A-kursen fick jag hjälp att lära mig att

var något som det inte fanns en tanke om

men envis som jag är så hade jag inte gett

hantera mitt funktionshinder och svårig-

skulle vara möjligt när jag klev in på Mol-

mig förrän jag hade rott betygen i hamn.

heter på ett bra sätt för att förebygga och

koms folkhögskola för första gången.

minska jobbiga situationer. 13-års skolgång var över och det enda jag

Lärarna såg alla elever som enskilda perso-

visste var att jag ville bort från Hagfors,

Men jag fick framförallt lära känna mig

ner och lärde oss att se våra egna svårig-

men vart skulle man göra av mig som inte

själv och förstå att det inte behöver vara

heter och ta vara på våra egna styrkor,

ens kan ta hand om mig själv?

något negativt att ha en diagnos och i stäl-

bara för att vi alla hade samma diagnos så

let göra nått bra av de ”aspergerstyrkor”

fungerade vi alla olika och detta var något

Av en slump fick vi nys om att Molkoms

jag har i stället för att se diagnosen som

som det lades stor kraft på.

folkhögskola skulle starta en kurs för

något negativt och jobbigt.

personer med Aspergers syndrom och min

Och jag måste säga att det är tack vare

ansökan var inskickad redan innan de ens

Jag minns hur jag första dagen ringde hem

A-kursen och de verktyg som jag fick där

hade beslutat om kursen skulle bli av.

till mamma och uppspelt berättade hur de

som jag tagit mig dit jag är i dag med eget

andra eleverna hälsade på mig i korridoren,

boende, jobb, ett fungerande liv och avslu-

EN VÄNDPUNKT

de kände mig inte men de hälsade i alla fall.

tad kontakt med psykiatrin efter 10 års tid.

Jag blev antagen och blev en de första elev-

De såg mig, jag var inte osynlig längre! Text: Joanna Halvardsson

erna som fick möjligheten att gå A-kursen, något som jag nu i efterhand ser som

VERKTYG FÖR EN FUNGERANDE VARDAG

vändningen i mitt liv.

Under kursens gång fick vi olika verktyg

Hösten 2007 klev jag in på Molkoms folk-

för att på ett så bra sätt som möjligt få en

Foto: Molkoms Folkhögskola

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 7


KRÖNIKA

ATT VARA BEROENDE -MIN VÄG TILL EGET BOENDE

Text: Bosse Persson Foto: Per Rhönnstad

Att leva som beroende är ingen dans på rosor. I detta nummer av ASP Bladet berättar signaturen Bosse Persson om vägen ut ur missbruket, mot eget hem och boende. Den började när tjejen som jag var förlo-

räcker med en kortare förklaring vad det

Det jag inte hade var en längre tids drogfri-

vad med kastade ut mig. Det var inte det

är. Subutex är helt enkelt en mildare form

het, men jag fick en chans och jag tog den.

att jag inte fick mina varningar, för det fick

än metadon, som i sin tur är en opiat, ett

Jag hade inte ett enda negativt pissprov

jag, säkert hundra. Även om jag inte tyckte

smärtstillande preparat som är narkotikak-

på nästan tre år. Det var jag jäkligt stolt

det då, men så här när det gått många år, så

lassat. Subutex skrivs ut av läkare och ingår

över. Det som hände senare var att jag fick

har jag fattat hur mycket hon och familjen

i ett program där motprestationer ingår, i

en liten etta på Karlagatan, ironiskt nog

led av att jag missbrukade.

form av allt från regelbundna kissprover till

blev jag granne med Bore. Många andra

ingen alkoholkonsumtion.

fick dock aldrig egen lägenhet på grund av

Ett citat som jag aldrig glömmer är när

återfall. Tog man ett återfall så fick man

flickvännen säger; ”tänk om du ändå hade

Programmen finns i hela Sverige, även om

automatiskt vänta ett halvt år extra. Tog

varit otrogen med en tjej istället för med

det inte är lika överallt, med det menar jag

man många återfall så åkte man ut ur huset.

knarket, som jag aldrig kan konkurera

att det kan vara olika mediciner beroende

med.” Det uttrycket säger en hel del. Jag

på vart man bor i landet, men grundprinci-

En del fick flytta till Ulleberg, där det är lite

var så jävla sjuk under den här perioden

perna är lika.

strängare, man har helt enkelt inte samma

att jag väl tyckte att det inte var så farligt

frihet som på Bore. När jag väl flyttade till

att jag drog i mig ett och annat. Skillnaden

SVÅRARE MED BOENDE VID MISSBRUK

min lägenhet så är det under de tre första

från en person som går på droger och

Jag har haft ett flertal lägenheter även

åren till något som kallas för socialkon-

en som inte gör det är enorm. Med det

efter att jag började med droger. Som ni

trakt. Det innebar att jag fick hembesök

menar jag att knarkaren inte tycker det är

säkert förstår är läget mycket svårare om

från personalen från Bore, där det också

så mycket och så farligt med exempelvis

man missbrukar. Ofta blir saker och ting

innebar attt jag fick blåsa för att se att jag

en joint, och så har vi personen som aldrig

mycket krångligare och man lägger kanske

inte hade druckit och lämna pissprover.

har varit i kontakt med någon drog kanske

inte alltid pengarna på det man borde göra.

tycker den där jointen är jättefarlig. Nu var

Prioriteten kan bli väldig fel och kostsam.

Men jag sköte det galant, så idag är kon-

ju läget inte så att det bara handlade om en

Som narkoman har man svårt att sköta hy-

traktet mitt. Jag ska inte säga att det alltid

liten joint då och då för mig, utan det var

ror och andra saker som man måste betala.

varit lätt; för då skulle jag ljuga, utan det

så illa att det slutade med heroin.

har varit ett ständigt kämpande för att stå Men min riktiga väg till eget boende star-

emot drogerna. Men det går. Drogerna är

Värre än så kan det väl inte bli. Det var

tade för ca åtta år sedan. Det började på

i slutänden inte värda all skit, och svåra att

väl ungerfär här början på mitt nya liv

Bore/Hjorten, som är ett halvvägs hus och

kombinera med att bli en bra, samhälsnyt-

började. Jag stod utan lägenhet och höll

ligger på Karlagatan 16:a på Herrhagen.

tig person och att må bra. Det kommer

på med tunga droger. Då är det fan inte

Bore står för boende och rehabilitering.

ofta en fet baksmälla från allt det negativa

lätt att rycka upp sig, men jag lyckades

Det är ett ställe man kommer till, om

från förr. Så tänk er för när ni väljer vilken

komma med i ett program som var för

man har kommit ganska långt med sin

bana ni vill gå i livet. För det du väljer som

heroinister. Det kallades på den tiden för

drogfrihet. Man bör även ha en syselsätt-

ung får konsekvenser under resten av ditt

Subutexprogrammet. Jag har nämt subutex

ning på dagtid. Det hade jag så det var inga

liv. Detta kommer från en som vet. Lycka

så många gånger förrut i mina texter att det

problem.

till med allt och ta en dag i taget.

8 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


KRÖNIKA

JAG ÄLSKAR FOTBOLL Alla har behov av starka upplevelser och gemenskaper. Idag utgör idrotten av dessa gemenskaper. Christer Adrian återvänder i detta nummer till sin älskling i form av fotbollen. Jag älskar fotboll: och det inte bara för

efter några minuter så gör Sverige 4-2.

Kanske har vi dessutom aldrig spelat bättre

att Sverige gjorde en näst intill omöjlig

Inte fan trodde jag att det skulle bli något

än vad Sverige gjorde, där och då, i andra

vändning mot Tyskland på Olympiastadion

mer mål efter det, men jag kände ändå att

halvlek. Erik Hamrén gör två byten i halv-

den 15 oktober 2012. Detta kanske var en

jag inte skulle behöva skämmas så otroligt

lek och det är då det magiska händer.

av de sjukaste vändningarna som någonsin

mycket som jag skulle gjort vid en 4-0-

skett på en fotbollsplan.

förlust.

Sverige går från 4-0 till 4-4 lika, det ska vara omöjlighet, speciellt mot Tyskland

Det stod 3-0 i halvlek, sen gjorde Tyskland

Jag har varit på alla VM och EM-mäster-

på plats i just Tyskland! Men det händer!

4-0. Vad som sker efter det kan nog inte

skap sedan VM i Italien 1990, så jag har

Detta är vad som gör det så häftigt med

förklaras. Sverige gjorde 4-1 och då tyckte

sett en del. Jag tror aldrig Sverige har spelat

idrott, att allt kan hända så länge det finns

man att det var väl lite roligare, men bara

sämre än vad vi gjorde i första halvlek.

tid kvar. Man kan tycka vad man vill om

10 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


Erik Hamréns uttagning men han står där

fortsätta provocera gubben så bad jag om

hav av fans, som om inte det räckte så gör

med ett poäng på bortaplan mot ett av

ursäkt.

Fredrik Ljungberg mål när det endast är

världens bästa lag. Jag som brukar åka på alla VM och EM och även en massa bortamatcher grämer mig styggt för att jag inte var på plats. Jag kommer aldrig kunna förlåta mig för att jag inte var där, även om jag självklart är skitglad över att vi fick en pinne med oss. LYCKLIGASTE STUNDERNA I VM Ska jag gradera mina lyckligaste stunder med landslaget så kommer VM-bronset 1994 i USA på första plats. Dels för att det gick så bra för laget och dels för att vi hade en sådan skön gemenskap bland fansen. Vi var en stomme på cirka 40 personer som höll ihop igenom hela VM, med denna grupp hände många sköna grejer. En var att jag fick träffa Lemmy, legenden från rockbandet Motörhead. Av någon konstig anledning så höll vi på att nästan börja bråka med varandra, men istället för att

någon minut kvar av matchen. Men visst hade det varit lite coolt om det stått på första sidan att Lemmy hade åkt på en fet smäll av ett Sverigefan eller tvärtom? Det hände så mycket annat att jag skulle kunna skriva en bok om allt roligt som hände på den resan. En sak som överraskade mig var också att vi var så många Sverigefans. I matchen mot Ryssland i Detroit så var vi cirka 13 000 fans från Sverige, ganska coolt, plus att det var midsommar och Sverige vann med 3-2. På andra plats kommer VM i Tyskland, då tänker jag speciellt på när Sverige skulle möta Paraguay i Berlin. Det sjuka var att Sverige hade blivit tilldelade 12 000 matchbiljetter, men på något konstigt sätt så lyckades Sverigefansen komma över 52 000 biljetter till matchen. Jag var så rörd och lycklig att få vara en del av detta gula

Lyckligare än vad jag var då, tror jag aldrig att jag kommer bli igen, det var ren och skär - oslagbar glädje. Det var även cirka 50 000 Sverigefans utanför, sådana fans som åkt dit bara för att delta i festen, och fest blev det. Hela Berlin var gult och blått. Om jag ska nämna en sista glädje stund så är det när Zlatan gör två mål på övertid i Budapest vid två olika matcher. Fotboll för med sig så mycket; både glädje och sorg och gemenskap. Jag skulle för allt i världen inte vilja vara utan denna underbara sport. Om jag ser fotboll ur ett större perspektiv så har nog sporten räddat många unga från kriminalitet. Som fans så är det ju inget snack om att det ger en härlig samhörighet. Som sagt: ”Jag Älskar Fotboll”. Text: Christer Adrian Foto: Christer Adrian, Per Rhönnstad

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 11


KONTAKTCENTER HAR SVAR PÅ KOMMUNINVÅNARNAS FRÅGOR

Text: Joanna Halvardsson Foto: Robert Halvarsson

Den 31 januari slog portarna upp för kommunens nya kontaktcenter som kommer husera vid entrén på stadsbiblioteket bredvid turistbyrån. En solig vinterdag i mitten av december

– Vi har fått olika uppdrag från de olika

EN NY TREND

träffar ASP bladet Johanna Cedervall,

förvaltningarna som vi ska ta hand om,

Det är en trend i hela Sverige just nu att ha

Kicki Mononen,Carina Larsson, Päivi

t.ex. att fastställa faderskap som man i dag

Kontaktcenter på olika orter och Karlstad

Järvin, Linnea Granö och Wiliam Maclean

gör på Familjeavdelningen . Vi kommer

hänger på, berättar William.

för att kolla läget sådär innan start. De är

även ha hand om förenklad biståndsbe-

några av personerna som då kommer att

dömning, åt Vård- och omsorgsförvalt-

– Vi hoppas att detta ska leda till att

svara på kommuninvånarnas frågor.

ningen, berättar Kicki.

medborgarna ska få kontakt och information snabbbare. Detta så att vi kan hjälpa

Syftet med Kontaktcenter är att ge alla

ERFARENHETER FRÅN AVDELNINGARNA

dem som har ärenden som ska vidare till

kommuninvånare bättre service, i stället

Det kommer finnas tre olika svarsgrupper

de olika förvaltningarna, de ska få lättare

för att man ska behöva ringa runt till olika

som ansvar för olika frågor inom de olika

kontakt med rätt person och slippa ringa

personer om man undrar över något så

avdelningarna i kommunen. Alla som job-

runt, säger Kicki.

kommer Kontaktcenter ansvara för att ge

bar på Kontaktcenter har tidigare jobbat på

invånarna svar på sina frågor.

de olika avdelningarna och har erfarenheter

– Vi längtar efter att få börja jobba ”på

Och man kommer inte bara kunna ringa in

som gör det lättare att svara på de frågor

riktigt”, vi har ju hållit på med det här ända

för att få svar på sina frågor:

som invånarna kommer ställa.

sedan september, så det ska bli kul att få

– Redan nu finns en Facebooksida och en

– Vi har gått runt på de olika avdelningarna

flytta in i de nya lokalerna och komma i

e-post dit man också kan skriva om man

och fått information som vi gjort checklis-

gång, avslutar Kicki.

funderar över något, självklart är det bara

tor av. Detta så att vi lättare kan svara på

att komma in till oss med, säger Johanna.

frågor när invånarna ringer, berättar Päivi.

Öppettider:

Måndag-Torsdag: 8-18 Fredag: 8-17 Öppet även under lunch varje vardag

12 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


DRIVHUSET HJÄLPER STUDENTER ATT STARTA FÖRETAG Drivhuset hjälper studenter att starta upp företag och utveckla företagsidéer. Det är en stiftelse där universitetet och Karlstads studentkår är grundare. 1993 startades Drivhuset på universitetet i Karlstad för studenter som behövde någon att tala med om man ville starta ett företag.

Drivhuset finns på 14 högskole- och

bollplank och det är de första som får

universitetsstäder i Sverige. Drivhuset i

höra idéerna presenterade. Drivhuset ger

Karlstad har startat 80 stycken företag i år,

personerna hjälp till självhjälp, de ställer

vilket är väldigt mycket. För fyra år sedan

frågor till entreprenörerna så de får tänka

startades mindre än 40 stycken företag.

igenom sin företagside, för att se om den är hållbar eller ej. Entreprenören avgör

– Inom kultursektorn så ökar startandet

själv hur länge de vill ha kontakt med

av företag mycket. Exempel på verksam-

Drivhuset.

heter är musikstudios och skivbolag, andra exempel är stuntman och skådespelarföre-

ASP Bladet undrar om Drivhuset har

tag, säger Patrick Standfast som arbetar på

några andra målgrupper än studenter,

Drivhuset.

exempelvis invandrare? Standfast svarar att alla är välkomna till Drivhuset även om

De flesta företag överlever, efter tre år

studenter är deras målgrupp. Drivhuset

är 71 % av dem kvar. Det är fler killar än

har flera entreprenörer som är invandrare

flickor som startar företag, men det är

och studenter. Det är genom att de har

fler flickor som läser starta-eget-kurserna.

studerat på universitetet som de har fått

Verksamheten består av två olika grund-

kontakt med Drivhuset.

kurser; först läser man Drivhusets Starta eget kurs om företagande, därefter kan

Drivhuset föreläser även på folkhögskolor

man läsa Drivhuset Process. I processkur-

i Värmland om hur man startar företag.

sen utvecklar man sin idé utifrån kundens

– De som läser på folkhögskolor vill lära

behov, vilket leder till livskraftiga företag.

sig mer om entreprenörskap och att starta

nöriella och att eleverna lättare kan starta egna företag, så att de kan bo kvar i glesbygden och Värmland får växa och frodas.

eget företag, säger Patrick Standfast. Det tar tre månader från företagsidé till

Det de vill åstadkomma med att vara på

företagsstart. Drivhuset fungerar som

skolorna är att eleverna blir mer entrepre-

Text: Olle Stagnér Foto: Drivhuset

MARIELLES VÄG MOT DET EGNA FÖRETAGET Marielle Henriksson håller på att starta ett

och studiebesök om hur man gör för att

grafering. I framtiden hoppas hon få yt-

fotoföretag med namnet Marielle Foto. Till

starta ett företag. Hon har lärt sig mycket

terligare hjälp på Drivhuset, om hon skulle

sin hjälp har hon Drivhuset, där hon har

om bokföring och försäljningsteknik på

behöva det.

fått bra kunskaper om företagande. Hon

kursen.

Marielle studerar Media och Kommunika-

har varit med på deras starta-egetkurs som heter Enter, sedan september. Kursens tolv träffar består av föreläsningar

tion på universitetet nu, det är tre personer Sitt företag räknar hon med att kunna

från hennes klass som också är med på

starta när kursen är slut. Det hon skall

kursen vid Drivhuset. Text: Christer Adrian Text: Källa: Olle Stagnér Metro

syssla med inom företaget är porträttfoto-

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 13


REPORTAGE

FÖRFALSKADE LÄKEMEDEL KAN VARA EN HÄLSOFARA

Text: Liselotte Frejdig Foto: Per Rhönnstad

I en artikel i senaste numret av Apotekets kundtidning “Apoteket” nr 6 2012 skriver Agneta Borgström om förfalskade läkemedel. Svenska tullen och Läkemedelsverket deltog 2012 i en internationell razzia som leddes av Interpol. Målet var att slå till mot olagliga läkemedel. De tabletter som beslagtogs har ännu inte analyserats, men de flesta är troligtvis narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel, antibiotika och bantningsmedel. Dessa tabletter var de vanligaste i två tidigare razzior. – Du har ingen aning om vad falska läkemedel innehåller. Det finns en stor drivkraft hos folk som gör detta för att tjäna pengar, så man tar det man har. Du kan få i dig gift eller fel mängd av olika substanser. Detta säger Maria Gustafsson som är utredare på Läkemedelsverket. Hon säger vidare att ”dessa falska läkemedel kan innebära en risk för livet”. Som exempel tar hon upp en händelse från Pakistan där hundratals människor dog av blödningar efter att ha fått i sig hjärtläkemedel som visade sig innehålla malariamedicin. I fjol (2011) såldes falska läkemedel för 75 miljarder dollar över hela världen och är en väldigt stor och lukrativ industri. Även i vårt land har dessa falska läkemedel upptäckts, men de har ännu inte lyckats nästla sig in i vården eller på apoteken. Tullen fastnade cirka 20 000 tabletter under hösten 2012. – Som patient behöver man inte vara orolig, vi har ett bra system i Sverige. Men det finns fall i den vanliga handeln i Europa. I Storbritannien fick 25 000 personer ett falskt läkemedel på apotek för några år sedan. Även om patienterna inte fick några allvarligare skador kan man ju inte säga säkert vilka medicinska konsekvenser det kunde ha fått, fortsätter Maria Gustafsson. De nya aktörerna inom apoteksbranschen gör att det är svårare att kontrollera att läkemedlen är vad de utger sig för att vara. Dåliga läkemedel går ofta inte att utskilja med blotta ögat, utan de måste analyseras i ett laboratorium. För att undvika dessa farliga preparat har EU skapat nya riktlinjer. I dessa uppges det att de ska märkas med en 2D-märkning, denna sägs vara svårare att förfalska än tidigare och gör dem även enklare att spåra.

14 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


– Det är mycket svårt att förfalska en sådan kodning, dessutom

Vid en enkätundersökning svarade tre av tio svenskar att de

får vi en unik identitet på varje förpackning som gör att vi kan

mycket väl kan tänka sig att köpa läkemedel via en utländsk

spåra den, säger Lars Rönnbäck, rådgivare på Apoteket AB, som

internetsida. Detta är även en trend bland ungdomar. De köper

har testat kodningen på 100 000 förpackningar med bra resultat.

i första hand olagliga preparat för att bygga upp sig, sova bättre, gå ner i vikt, etcetera. Svenska män tillfrågades av opinionsbola-

Det är på internet som det stora antalet illegala läkemedel finns.

get Novus om sina inköpsvanor gällande läkemedel, där uppgav

Allt fler internetapotek säljer mer och mer medel för att vi ska må

tre procent av de tillfrågade att de köpt potensläkemedel utan

bra, exempelvis i form av bantningsmedel, Viagra samt narkotis-

recept. Phizer AB konstaterade att falska läkemedel kan innehålla

ka preparat. Detta är en stor marknad. Som moteld kommer man

bland annat råttgift, bly, målarfärg och borsyra, vilket analyser har

inom EU satsa på att ta fram en gemensam symbol för legala

styrkt. Ändå finns starka drivkrafter att trots allt göra vad samhäl-

internetapotek, för att på så vis hjälpa kunderna att fatta goda val.

let anser vara fel val.

– Symbolen kan visa vägen till de apotek som har tillstånd i det aktuella landet och ska bygga på nationella regler, säger Maria

– Många tycker också att det är jobbigt att gå till läkare när de

Gustafsson.

enkelt kan köpa på internet, fortsätter Maria Gustafsson. Tullen i Sverige noterar att antalet försändelser i vanliga brev har ökat, men saknar nödvändiga resurser och satsar på att i första hand stoppa narkotiska preparat. – Vi hinner inte med att kolla alla försändelser. En vanlig dag inkommer 170 000 brev, bara till Arlanda, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 15


REPORTAGE

VEM VILL #MÅDÅLIGT? Sveriges Radio P3 gick i mitten av november ut med en uppmaning. Man vill samarbeta med radiokanalens lyssnare och uppmuntra dem att dela med sig av sina erfarenheter av att må dåligt.

Att detta initiativ kallas för #mådåligt är

leva på. Han lider så att säga av ”fattig-

man med maskulinitetsforskaren Lucas

på grund av att mikrobloggen Twitter

domssjukan”. Något som också innebär

Gottzén, som valde att lyfta fram olika

låter sina användare dela med sig av sina

att han upplever sig att inte ha råd med att

maskulinitetsideal, och hur de kan krocka

erfarenheter genom så kallade ”hashtags”.

försöka ordna en samtalskontakt, genom

med tanken på att man kan behöva hjälp

Skriv några meningar och märk orden med

sitt landsting.

vid olika delar av livets skeenden.

läsa dina ord. Detta kan både vara upp-

– Tanken har ju slagit mig att jag kanske

– Jag tror att killar både vill och kan prata

muntrande samt något man antagligen bör

behöver jag gå och prata med någon. Men

om känslor, men när man mår riktigt,

vara försiktig med, då avtrycken man sätter

jag har ju inte pengar nog att göra det. Så

riktigt dåligt har det gått för långt. Så man

på nätet är att betrakta som offentliga.

det finns ju ingen möjlighet att vända sig

behöver komma tidigare in och hjälpa killar

Vem som helst kan läsa dem.

till någon, för då får jag ju ytterligare en

att börja prata om det, konstaterar Gottzén

utgift som jag måste betala och då förvär-

i P3.

#mådåligt, så kommer alla som vill kunna

Ämnena redaktionen på P3 avhandlat har

rar jag min egen situation, berättar Benny

varit många. Annefrid Johansson är en

för P3.

av de röster som P3 har talat med. Hon

Det kan också handla om att man är ovan att identifiera männens självskadebeteende

berättar om frågor som rör prestations-

P3 fokuserar dock inte bara på personer

som egentligt självdestruktivt beteende.

ångest. P3 skriver: ”Annefrid är mitt uppe

som mår dåligt, utan även vägen tillbaka.

Stereotypt kan en ung kvinna uppleva

i en hetsig tentaperiod, samtidigt job-

En väg som självklart kan se ut på många

liknande ångestlindring och ge utlopp för

bar hon halvtid och tränar flera gånger i

olika sätt.

självdestruktivitet genom att skära sig i ar-

veckan. Hon bläddrar i sin kalender som är

marna, som en man upplever av att dricka

knökfull. Det finns ett tomt hål, det är för

#MÅBÄTTRE

lunch. Men helst hade hon sett att hon haft

I programmet har man tagit upp själv-

en kortare lunch och gjort något vettigt

skadebeteenden med psykologen Anders

Radioprogrammets strävan är att ”vara så

istället.”

Wellsmo, som gett tips till de främst

transparenta som möjligt och vi bjuder in

yngre lyssnarna hur man hanterar egna

alla att dela med sig av sina erfarenheter

Prestationsproblematiken, att hela tiden

eller andras problem. Svaren han gav i en

och att diskutera det vi gemensamt kom-

leva på topp som högpresterande yngling

chatt är tydliga; prata med närstående eller

mer fram till.” I dagsläget har man ett tiotal

skapar bekymmer. Framförallt när åter-

sök hjälp om du upplever att du inte kan

artiklar på sin hemsida, satsningen leds av

hämtning och den ack så viktiga vilan sätts

hantera din ångest och gör dig själv, eller

radiojournalisterna Johanna Rudbäck och

på undantag.

andra, illa.

Isabell Höjman.

FATTIGDOMSSJUKAN

Men att söka hjälp kan vara avlägset för

Men att må dåligt kan handla om många

många. Könsmässigt är det dessutom

olika saker. I Johanssons fall slutade det

främst tjejer och kvinnor som söker hjälp

med utbrändhetsymptom, trots relativt ung

från vården. Män vill oftare lösa problem

För att ta del av #mådåligt, sök på det via

ålder. För andra är det ekonomin man upp-

själva, vilket programmet bland annat har

www.sverigesradio.se, eller www.twitter.

lever som det främsta gisslet. Benny är en

skildrat genom en diskussion med frågan:

com.

man som efter att räkningarna är betalda

”Hur gör vi det mer ok för killar att söka

enligt egen utsago har 50 kronor kvar att

hjälp?” I det sammanhanget pratade

16 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

för mycket alkohol.

Text: Robert Halvarsson Illustration: Martin Bäckström-Ledin


RÖSTER OM #MÅDÅLIGT ”Efter år av att hålla demonerna inne får jag varje dag påminna mig själv om att det är ok att be om hjälp. #mådåligt” ”Det där med att umgås med människor som inte fattar. De som aldrig frågar hur man mår #mådåligt” ”Ingen skäms för att man blir sängliggande en dag pga förkylning Jag blir ibland sängliggande pga bråkig hjärna. Ingen skillnad. #mådåligt”

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 17


REPORTAGE

FÖRENINGEN SOM TROR PÅ

MÄNNISKAN

Communicare är en ideell förening den startades 1996. Den finns i sex län i Sverige och det arbetar ungefär 50 personer inom Comunicare i hela Sverige. I Karlstad arbetar det tio personer. – Det är framförallt fyra projekt som Com-

Deltagare träffas mellan tre till fem gånger

municare är inblandade i, som delfinan-

i veckan, antingen i grupp eller enskilt med

sieras av EU, säger Klas Johansson som

sin handläggare. Exempelvis kan träffarna

är projektledare för ”Vad ska du bli” i

innehålla studiebesök, eller att före detta

Communicare.

deltagare berättar hur de har gjort för att komma dit där de är idag, ibland är det

Några av projekten är delfinansierade av

bara information.

bl.a. Europeiska Socialfonden eller Europeiska Regionalfonden. Socialfondsprojek-

I boken ”Äg din framtid” från Commu-

tet innebär att hjälpa folk till arbete eller

nicare säger Richard 20 år från Karlstad

studier och Regionalfondsprojektet innebär

följande: ” Trots att man är morgontrött

att hjälpa folk att starta eget. Genom

och allmänt sur på förmiddagarna så ser jag

Socialfonden driver de två projekt; ”Äg din

fram emot att gå på mötet med JC. Tiden

framtid” och ”Vad skall du bli”. I dessa två

här har fått mig att till viss del ta tag i saker

projekt ingår ungefär 400 personer. Det

och få det gjort. Det har även hjälpt att

tar ungefär tre månader att bli klar med

upprätta lite rutiner.” (JC, Job College, är

kurserna.

ett projekt som Communicare drivit under perioden 2009-2012. Red.anm.)

I projektet ”Vad skall du bli” som startade 2012 och håller på till 2014, tar Communicare inte över ansvaret från deltagarna. Man försöker att hjälpa deltagarna framåt till att hitta sitt ”vill” som innebär att man funderar över vad man skall ha för framtida mål. Deltagarna får ta eget ansvar för sin framtid, men Communicare är med och stöttar för den som har behov av strategier

kommer från Karlstads Kommun har haft kontakt med Jobbcenter. Totalt kan cirka 45 personer delta i projektet samtidigt. Det har kontinuerlig intagning och det kommer hela tiden nya deltagare. ARBETAR STEGVIS

för att ta sig framåt.

Det de försöker göra, är att ge personerna

Deltagarna till projekten kommer från

platsen som deltagna är intresserade utav.

Karlstads Kommun, Hammarö kommun och Arbetsförmedlingen. Dom som

18 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

ökade kunskaper om yrket eller arbetsMan bryter ner det stora målet i mindre delar och arbetar sedan stegvis.

Även Erik 24 år från samma bok, också han från Karlstad, säger om sin tid på Communicare: ”Min tid här har varit kort men skillnaden med mitt gamla jag och mitt nya jag är att jag känner mig mer aktiv. Första gången i mitt liv jag har skrivit ett bra CV och personligt brev och det är tack vare coacherna som hjälpt mig mycket.” Text: Olle Stagnér Foto: Stefan Ek


KOLL PÅ DEN SOCIALA VETENSKAPEN På socialvetenskap.se samlar man forskning, nyheter och debatter från all de stora lärosätena i Sverige samt flera från utlandet. Man har också samlat alla utbildningar inom socialvetenskap och socialt arbete. ASP Bladet tipsar i detta nummer om ett antal forsknings- och utredningsrapporter som socialvetenskap.se har uppmärksammat, varav flera går att läsa utan kostnad. Kanske kan något av dessa arbeten utgöra god källa till internutbildning för socialarbetare?

ALCOHOL USE AND SECONDARY PREVEN-

FÖRÄNDRINGSPROCESSER I SAMBAND

POLITICIANS’ PRIORITIES AND THE

TION IN PSYCHIATRIC CARE

MED MISSBRUKSBEHANDLING - VILKA

DETERMINANTS OF PRIORITIES IN THE

Christina Nehlin Gordh

FAKTORER BESKRIVER KLIENTER SOM

SWEDISH SOCIAL SERVICES

Med tanke på att den regelrätta psykiatriska

VIKTIGA FÖR ATT INITIERA OCH BIBE-

Marie Wörlén

HÅLLA POSITIVA FÖRÄNDRINGAR?

Ja, hur är det nu politikerna prioriterar i

vården ligger på landstingens område, samt arbete med missbruk ligger på kommunerna, kan denna rapport vara av intresse för både socialsekreterare och personal inom psykiatrin. Forskningsrapporten finns att hämta här: http://tinyurl.com/akqk2ra

Ninive Von Greiff och Lisa Skogens Ifall klienten/brukaren har lyckats få till en positiv förändring i sin vardag, hur får man dem att hålla i den positiva förändringen?

socialtjänsten? Marie Wörlen undersöker detta i denna forskningsartikel. Du hittar den här: http://tinyurl.com/ anjlqks

Här en forskningsrapport som under söker detta. Du hittar den på följande adress: http://tinyurl.com/bym4dvy

KOMMUNERNAS ARBETSMARKNADSIN-

COMPULSORY COMMITMENT TO CARE OF

THE EVALUATION OF QUALITY IN SOCIAL-

SATSER

SUBSTANCE MISUSERS: INTERNATIONAL

WORK PRACTICE

TRENDS DURING 25 YEARS

Björn Blom och Stefan Morén

Magnus Israelsson och Arne Gerdner

I denna teoretiskas artikel diskuterats kvali-

Sveriges Kommuner och Landsting Hur många fick hjälp av de olika Jobbcentersatsningarna förra året och hur organiseras kommunernas arbetsmarknadssatsningar? SKL genförde 2012 en enkätundersökning över vilka insatser som gjordes och hur de utformades. Undersökningen är nu sammanställd i en rapport som kan hämtas här: http://tinyurl.com/ aqeft6f

Hur ser det ut internationellt sett med

tén på vården i relation till den arbetspraxis

tvångsvård av missbrukare? Har det ökat

som finns bland socialarbetare.

eller minskat och vilka trender har det fun-

Du läser mer här: http://tinyurl.com/

nits i tvångsvården. Den här forskningsrap-

bkaoyc5

porten kan nog ge svaret. Du hittar den här: http://tinyurl.com/ ayanbvt

Text: Johan Holst Illustration: Martin Bäckström-Ledin

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 19


”JAG GJORDE DET SOM ALLA BORDE HA GJORT” Över en natt blev Patrik Hultgård Halvardsson, 23 år känd som hjälte. Detta efter att ha berättat i en statusuppdatering på Facebook att han hjälpt en kvinna i en utsatt situation. Han känner dock att han inte passar in i den rollen. Han vill hellre att alla ska kunna hjälpa varandra utan att det ska kännas onaturligt. En onsdag kväll i januari hade Patrik

gjort hjärt- och lugnräddning på en 20

och en vän varit på bio och tänkte köpa

åring som hade hela livet framför sig,

med mat hem från McDonald’s, längst

nu har jag bara gjort något jag ser som

inne i ett hörn av restaurangen observe-

en självklarhet som jag tycker att alla

rade han en kvinna som inte såg ut att

människor borde göra. Jag vill inte hyl-

må särskilt bra. Han bedömde att hon

las som en hjälte för detta, berättar han.

var i behov av att komma i kontakt med polisen.

Patrik tycker att sådana små saker som att säga hej till någon som ser lite en-

– Precis som alla andra observerade

sam ut, eller hålla upp dörren till någon

jag henne på avstånd en stund, jag såg

på väg in i affären är viktiga gester.

hur ångestladdad och skärrad hon var.

Dessa saker kan betyda hur mycket

Jag hörde hur hon pratade med någon i telefon och bad om hjälp men fick inget direkt gehör. DEN ENDA SOM REAGERADE Alla de andra gästerna fortsatte att observera kvinnan på avstånd men det gjorde inte Patrik, han gick i stället fram till kvinnan och frågade om hon behövde hjälp något som han tycker är en självklarhet. Patrik jobbar till vardags som undersköterska på Centralsjukhuset i Karlstad, självklart var det en bra inkörsport i denna situation . Han visste därför hur man skulle kunna hjälpa kvinnan. Han tycker att detta är något som vem som helst borde kunna göra, och framförallt borde det komma naturligt. – Det är så typiskt svensk att man inte ska gå fram och lägga sig i, man ska bara sköta

20 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

sitt och gå vidare. Det är ingen som skjuter dig eller tar livet av dig bara för att du går fram och säger hej till någon som mår dåligt, vill personen vara i fred så säger den det, säger patrik. Dagen efter så gjorde han en uppdatering på Facebook, där han berättade om händelsen. Han blev genast hyllad som en hjälte och ett dygn senare hade över 36 000 personer gillat statusuppdateringen. BORDE VARA NATURLIGT – Bara för man hjälper till så blir man helgonifierad och någon slags hjälte, det var absolut inte min tanke, jag tycker att den

som helst för just de berörda personerna, och borde vara något som sker helt naturligt i vårt samhäller och borde sitta i ryggmärgen. Patrik kände lättnad när det löste sig och kvinnan fick den hjälp hon behövde. – Jag är ingen speciell person. Jag är som vem som helst egentligen, men jag önskar att den här händelsen gör så att folk får upp ögonen och blir med givmilda. Det är enkelt att sitta hemma, kolla på tv och skänka en slant till t.ex. Rädda barnen per telefon. Det borde då inte vara så svårt att ställa upp för sina medmänniskor heller, avslutar Patrik.

är en självklarhet att man bryr sig om sina medmänniskor, säger Patrik som tycker att uppståndelsen är jobbig. – Det hade varit skillnad om jag hade

Text: Joanna Halvardsson Illsutration: Maria Lundby Bohlin


”Det går i vår tid en sällsam fläkt Denna fläkt kallas allmänt för jäkt Det hörs & sägs allt oftare: Jag har inte tid Och borta är.. en stund av frid”

– Okänd

HAR NI TÄNKT PÅ HUR STOR ROLL TIDEN HAR NUMERA? På många busshållplatser finns det skyltar som talar om hur lång tid det är kvar innan bussen kommer. Buss 7 kommer om 7 minuter Många matvaror har bäst före datum Och

Men, stress måste inte vara att springa efter

ungefär som gåtor). Exempel på ett par

tid! På min müsli står det: Bäst före 13-

tåg, tunnelbanan eller bussar.

koaner kan vara som följer: Hur såg ditt

09-08 12.34.56 Skulle min müsli bli oätbar

Till exempel kan jag berätta en liten

ansikte ut innan du föddes? Hur låter ljudet

från en sekund till en annan? Bladder och

anekdot. När jag var i Rom 1991 med min

av en hand som applåderar? Har en hund

trams! Det vägrar jag att tro på! Datum

katolska församling sprang de flesta medre-

Buddha-natur eller inte? Oavsett om du

kan jag förstå, men varför klockslag, in till

senärerna efter bussen, och Pater Klaus sa

svarar Ja eller Nej, förlorar du din egen

sekunden närmast?

till mig: Liselotte, den som aldrig sprungit

Buddha-natur. Eller min personliga favorit:

efter en buss, har aldrig levt. Så, för en

Hur kan en ko föda en kalv på toppen av

gångs skull, sprang jag efter bussen.

en flaggstång?

men nu ska sekunden också finnas med.

Det finns även något som kallas negativ

I vår alltmer desperata jakt på att spara

Till vilken nytta? Datum och klockslag

stress. Det innebär att du sitter, eller står,

några minuter, kanske till och med sekun-

må vara hänt, till exempel om en vara ska

till synes utan att vara stressad. Men,

der, förlorar vi ändå till slut. Jag vet inte

reklameras, eller för garantins skull. Men,

tandläkaren, gynekologen, allmänläkare

om läsaren är bekant med Fritiof ”Piraten”

än en gång, går garantin ut från en sekund

etc. väntar. Har du då, likt mig, tandläkar-

Nilsson. Hans gravsten har texten:

till en annan?

skräck, så är det en olidlig väntan. Vi jagar

”Här under är askan av en man som hade

upp oss för det som ska komma. Vi vet att

vanan att skjuta allt till morgondagen.

det är en plåga vi inte kommer undan.

Dock bättrades han på sitt yttersta och dog

Samma sak med kassakvitton. Tidigare stod det bara datum, timme och minut,

I Stockholm går en gång mellan pendeltåget och tunnelbanan. Många springer där,

verkligen den 31 jan. 1972.”

eller går fort. Om ni, likt undertecknad,

Men, till vardags, försöker jag leva utan

Så, stressa/jäkta mindre, så lever du troligt-

GÅR där, får du garanterat många märkliga

stress. Jag har mediterat sedan 1981 och

vis längre.

blickar från de andra resenärerna. Inser de

det är ett sätt att ladda mina inre batterier.

inte att det går fler tåg/tunnelbanor. Ofta

Det finns olika former av meditation och

är turtätheten 15 respektive 10 minuter.

jag har för min egen del hittat Zen. Ja, det

Detta fenomen brukar kallas för stress.

är den med kluriga koaner (vilket fungerar

Text: Liselotte Frejdig Illustration: Maria Lundby Bohlin

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 21


EN PRESENTATION AV

ALLA KVINNORS HUS

I KARLSTAD

ASP Bladet fick en pratstund med Marianne Dahlberg, som är ordförande och presstaleskvinna på Alla Kvinnors Hus i Karlstad. Verksamheten har funnits i 31 år och de har ett nära samarbete med Karlstads Tjejjour som ingår i föreningen.

HUR HAR VERKSAMHETEN FÖRÄNDRATS

20 kronor per dygn. Kommer de via social-

nämnde. Sedan, utifrån det, bestämmer vi

UNDER ÅREN? KOMMER DET FLER ELLER

tjänsten står de för kostnaden.

hur vi går vidare. Det är också viktigt att

FÄRRE KVINNOR?

framhålla att vi inte tar emot kvinnor med

– Alla Kvinnors Hus startades 1982 av

TAR NI ÄVEN EMOT KVINNOR SOM MISS-

drogproblem eller svåra psykiska pro-

ideella jourkvinnor och i dag är det fyra

HANDLATS I EN SAMKÖNAD RELATION?

blem på boendet. Detta dels eftersom det

anställda och 57 Kvinno- och Tjejjourare.

– Vi tar emot alla kvinnor för samtal

Tyvärr kommer det allt fler kvinnor. I fjol

som misshandlats, våldtagits eller farit

nattpersonal.

hade vi en ökning på 21 procent jämfört

illa. Dessutom går vi kurser i hur vi ska

HAR NI NÅGOT SAMARBETE MED KARL-

med år 2011.

bemöta kvinnor som lever i en samkönad

STADS TJEJJOUR?

relation. Dessa kurser hålls av RFSL och är

– Ja, vi har ett väldigt nära samarbete och

obligatoriska.

delar lokaler. De ingår i föreningen. Dess-

HUR TROR DU ATT VERKSAMHETEN KOMMER ATT FÖRÄNDRAS I FRAMTIDEN? FINNS DET NÅGON TREND?

finns barn där och dels för att vi inte har

utom sitter en representant från Tjejjouren STÄLLER NI UPP MED SJUKVÅRD? ELLER

med i styrelsen.

– Jag tror inte att själva arbetet kommer att

FÖLJER MED TILL SJUKHUS/VÅRDCEN-

förändras, men som jag sa kommer allt fler

TRAL?

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVA-

kvinnor hit.

– Det börjar med att vi har ett samtal, så

RA PÅ MINA FRÅGOR. DET ÄR BRA ATT NI

får vi se vilket hjälpbehov kvinnan har, alla

FINNS, MEN SYND ATT NI BEHÖVS.

behöver inte sjukvård. Ibland följer vi med

– Tack själv, jag tycker snarare det är en

till polisen och/eller socialtjänsten.

skam att vi behöver finnas.

drag, kranskommunerna hjälper också till

VAD HAR KVINNORNA RÅKAT UT FÖR NÄR

Text och Foto: Liselotte Frejdig

och så får vi några donationer. Vi får även

DE KOMMER? RINGER DE FÖRST? HUR

presenter och julklappar.

BEMÖTER NI DEM?

HUR FINANSIERAS VERKSAMHETEN? FÅR NI DONATIONER, KOMMUNALA BIDRAG? – Vi får kommunala bidrag, landstingsbi-

– Ja, de ringer först. Vi har ju hemlig BETALAR KVINNORNA FÖR SITT BOENDE?

adress, så vi träffas i vår öppna verksamhet

– Kommer de hit på egen hand betalar de

till att börja med där vi har det samtal jag

22 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


”Vi tar emot alla kvinnor för samtal som misshandlats, våldtagits eller farit illa.”

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 23


BERÄTTELSEN

FÖRVARING ELLER

EN PLATS ATT LANDA PÅ? Ofta hör man i debatten att psykiatriska vårdavdelningar inte bedriver någon vård, utan bara att det är en förvaringsplats för patienter, men är det så? ASP Bladet vet vad som sker bakom de lyckta dörrarna.

Klockan är över tio slagen på kvällen och

– När sov du senast? Har du några tankar

är inbyggd i väggen.

hon får stöd av en kompis att ta sig till

på att skada dig själv? Hör eller ser du

psykiatrins akutmottagning. Hon trycker på

saker som inte finns? Äter du bra?

– Vi ska visitera dig och dina väskor nu,

knappen och personalen skakar hand, säger

– Jag vet inte. Flickan tittar i golvet. Kom-

har du några vassa saker, alkohol eller med-

välkommen och släpper in dem i slussen.

pisen räcker över listan till läkaren, listan

iciner med dig? Flickan öppnar sin plånbok

på saker de ska komma ihåg att ta upp på

och räcker över ett oanvänt rakblad. Han

De låser in allting förutom dagbok, penna

mötet.

skriver ner det på en persedellista: Plånbok.

och nikotintuggummin i ett skåp, och låser

– Ser du gräs på golvet inomhus just nu?

Kläder. iPod. Mobil. Sladdar. Mediciner.

sedan upp dörren vidare in till väntrum-

– Ja. Flickans röst är tunn, hon fortsätter,

Listan blir lång, men hon får behålla extra

met. Flickan har inte fått läkartid förrän

men det där med gräset är inte så farligt,

t-shirt, underkläder, tandborste, tandkräm

ett på natten, det är ett högt tryck, i kväll

det är ganska fint faktiskt. Ett kort leende

och hårborste, som hon packat ner i

är väntrummet fullt, så de tvingas sätta sig

skymtar över hennes ansikte.

ryggsäcken ”för säkerhets skull”. Hon får

på golvet för att vänta, men även de dagar

en smörgås med prickig korv och juice och

hon kommit till ett tomt väntrum har hon

– Om jag föreslår att vi tycker att du borde

nattmedicinerna.

fått vänta minst en timme eller två; blåljus-

följa med upp på en avdelning ett tag, vad

– God natt, sov så gott! Personalen tittar

patienterna, de som skjutsas till psyket med

skulle du tycka om det? Flickan blir tyst

in flera gånger under natten för att kolla

ambulans eller polis, har förtur på

och stilla. Vänder sig till kompisen som

till henne.

läkartiderna. Inte alla vet det, och en

fört hennes talan största delen av mötet.

man frågar på pin kiv varje anställd som

Kompisen nickar. Flickan vet inte om hon

Morgonen därpå är hon yr. Var är hon?

passerar hur länge det är till han får träffa

vill, men nickar hon också.

Rummet har en säng med lakan och en filt,

läkaren, han tror personalen sölar.

– Okej…

ett nattduksbord, ett bord med två trästolar på ena sidan och en grön fåtölj på den

Flickan och kompisen dricker kaffe och

KLASSISK MUSIK PÅ LÅG VOLYM

andra. Det bästa med rummet är det breda

äter ”Landstingsbakelser”, det vill säga

Hon kramar kompisen, säger tack och får

sittfönstret med en mjuk madrass i, där

skorpor. Till slut blir det flickans tur. Hon

med sig sina saker från det låsta skåpet. En

utsikten är över Psykakutens ingångsparti.

får träffa läkaren tillsammans med en skö-

skötare kommer och hämtar henne i vänt-

Det ingår även ett stort badrum med egen

tare och kompisen får följa med in.

rummet och de tar hissen upp till våning

toalett och dusch. Personalen kommer in.

– Hur mår du? Flickan tvekar. Hennes

två i det fyra kuber hopbyggda suterräng-

första reaktion är att säga ”bra”, men det

bygget som Psykiatrihuset utgör; Avdel-

K-SKYLTEN

ska man inte säga på psyket.

ning 42, en halvakut psykosavdelning. Två

– Nu måste du gå upp, det är frukost!

– Jag vet inte. Så där. Kan inte somna.

anställda väntar och visar vägen till hennes

Hon går runt, runt. Avdelningen är byggd

Läkaren hummar och skriver på sitt an-

rum, rum K. I detta rum spelas klassisk

i en fyrkant där fyrkantens fyra sidor är

teckningsblock.

musik svagt i bakgrunden ur en radio som

korridorer, rum finns innanför och utanför

24 ASP BLADET | NUMMER 1 2013


– Ser du gräs på golvet inomhus just nu?

– Ja. Flickans röst är tunn

korridoren. I ett hörn finns ytterdörren

en vanlig människa. För att få gå utanför

– Du ska veta att om du behöver hjälp

och patienterna har en röd och en blå kur.

avdelningen, till exempel till arbetsterapin,

finns vi här 24 timmar om dygnet, alla

Flickan har blå tejp på sin K-skylt, så hon

finns olika siffror, vårdgrader, där noll

dagar om året, det är bara att komma så

hör till den blå kuren. Allt är förvirrande

betyder att man bara får vara på avdel-

ska vi stötta dig! Läkaren ler varmt. Flickan

likt allt annat.

ningen, ett att man får gå ut med personal,

vinkar och de skiljs åt.

två att man får gå ut själv en kortare tid på Fåtöljer finns i korridoren, det finns även

sjukhusområdet (i praktiken innebär det

Text& Illusatration: Maria Lundby

ett vardagsrum med oranga fyrkantiga

att: köpa godis och cigaretter i kiosken).

Bohlin

möbler. I det tredje hörnet finns den blå kuren, en matsal och kök, samt i det

Senare kan man få dag- eller nattpermis-

fjärde hörnet finns flickans rum, K, och

sion och sist när man bedöms frisk nog blir

patienttelefonen. Efter en vecka är hon

man utskriven. Hela tiden finns sjuksköter-

fortfarande yr kring vilket håll man ska gå

skor och skötare i miljön, för att prata

för att snabbast nå dit man ska och hon går

viktiga och vardagliga saker med.

runt, runt.

Flickan var inte förvarad, hon fick stöd och trygg-

Middagsmaten kommer på vagnar. På

het. Efter utskrivning

lördagarna får man fylla i vilken mat man

får man inom några

önskar för den kommande veckan. Flickan

veckor ett upp-

har otur och kommer på en tisdag, hon

följningssamtal i

får äta mycket fisk. Röka får man göra på

öppenvården för

balkongen, en balkong med glasskydd så

att prata kring

man inte ska kunna hoppa ner. Det är i

hur man mår och

stort sett bara rökare på balkongen. Flickan

hur medicinerna

däremot finner sin plats i vardagsrummet,

fungerar.

där hon sitter och tecknar i sin dagbok. Personalen kommer ibland och sätter sig ner och pratar. Ibland om privata saker, då går de in på patientrummet, och ibland allmänna saker. Vill man ha vid-behovsmedicin får man tala med en sjuksköterska. Det tog lång tid innan flickan förstod att ”sjuksköterska” och ”skötare” var två olika yrken, hon trodde att det var en kvinnlig och en manlig variant av samma yrke. MEDMÄNSKLIGHET Man kan be om läkarsamtal, annars får man ungefär ett möte i veckan. Tre dagar i veckan är det arbetsterapi på övre våningen, där man kan bygga korgar, virka, teckna, måla med kladdkritor och lyssna på musik. Där får man inte tala om psykiatri, arbetsterapin är en fristad där man kan vara

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 25


NYHETER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SAKNAS Det saknas ett förebyggande och systematiskt arbete i hälften av Sveriges kommuner, för att motverka psykisk ohälsa på jobbet. En kartläggning från kampanjen Hjärnkoll pekar på detta. Kommunerna är tillsammans en av landets

De kommuner som faktiskt har utbildat

panjen i Karlstad i en intervju med Sveriges

största arbetsgivare, men saknar ofta

sina chefer om psykisk ohälsa, är jämförel-

Radio Värmland. Och Projektledaren

information om hur sina medarbetare mår

sevis bättre på att ha rutiner och riktlinjer

Rickard Bracken håller med Mia:

på jobbet. Endast sex av tio kommuner,

för att hitta tecken på ohälsa hos sina

63 procent, har gjort en inventering av

anställda. Utbildningsnivån hänger ofta

– Alla kan göra något för att motverka

existensen av psykisk ohälsa bland kom-

också ihop med större ambitioner för att

psykisk ohälsa och för att personer som

munens medarbetare.

förminska psykisk ohälsa. 65 procent av

lever med psykisk ohälsa ska slippa

de utbildade personalcheferna berättar att

diskriminerande attityder och bemötande.

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk

deras egen kommun arbetar mot psykisk

Kommunerna bör i sin roll som arbetsgi-

ohälsa, antingen egen eller som närstå-

ohälsa. Till skillnad mot de 34 procent av

vare satsa på att utbilda chefer och arbeta

ende eller arbetskamrat. Kommunerna

personalcheferna som inte utbildats.

mer förebyggande.

som tillsammans är en av Sveriges större

– Det är väldigt viktigt att arbetsgivare tän-

arbetsgivare, bör lägga större vikt vid att

ker på det här med psykisk ohälsa på sina

arbeta systematiskt med att förebygga och

arbetsplatser. Medarbetarna mår väldigt bra

upptäcka psykisk ohälsa, säger Rickard

av att veta att de har stöd hos arbetsgivaren

Bracken, projektledare på Hjärnkoll i ett

för att kunna prata om en psykisk ohälsa,

pressmeddelande.

säger Mia Carlström som arbetar för kam-

Text: Joanna Halvardsson

BRUKARSTYRD BRUKARREVISION FoU Välfärd Värmland som är länets socialtjänsters forsknings- och utvecklingsenhet höll i en träff den 24 januari angående brukarstyrd brukarrevision. Mötet ägde rum på Karlstads universitet. Till denna träff kom ett tiotal personer från

att resonera om fortsättningen. Är man

olika sammanhang som ville veta mer om

brukare och vill engagera sig i arbetet med

ämnet. Tanken med mötet var att sondera

brukarrevisioner kan man kontakta The-

intresset av att gå vidare. Gruppen beslöt

rese Karlsson eller Victoria Lönnfjord som

sig för att ses igen den 13 februari för

båda jobbar på universitetet.

26 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

Text: Karl-Peter Johansson


”HUR ÄR LÄGET” MED DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Den 30 mars år 2007 undertecknade Sveriges regering konventionen och det valfria protokollet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter ratificering hos FN:s generalsekreterare, trädde konventionen och protokollet för Sveriges del i kraft den 14 januari 2009. Myndigheten Handisam gjorde en uppföljning i maj 2012: ”Hur är

Det görs dock många insatser för personer med psykisk och fysisk

läget? Uppföljning av funktionshinderpolitiken 2012.” Man kan ta

funktionsnedsättning, däremot finns för lite uppföljning och analys

del av vad som bland annat händer inom arbetsmarknadspolitiken,

kring vilka metoder som är mest effektiva.

socialpolitiken, skolor, idrott och kultur med mera. Dessa områden är bara två av flera. Mer information finns att läsa 22 strategiska myndigheter med ett särskilt ansvar ska utifrån valda

hos myndigheten Handisam. ”Hur är läget?” beskriver vad som är

delmål årligen den 15 mars redovisa sina insatser till regering och

gjort inom området, vilket också kan ge ett stöd i vad som behöver

Handisam. Rapporten ska innehålla en lägesbedömning, effekter av

göras.

gjorda insatser och även innehålla en redovisning av samråd med funktionshinderorganisationer och andra berörda aktörer. ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALPOLITIK Jämfört med övrig befolkning i Sverige så är en större andel personer med funktionsnedsättning arbetslösa och långtidsarbetslösa. Men det finns också stora skillnader i att ha ett förvärvsarbete inom gruppen med funktionsnedsättning och personer inom denna grupp har också en större rädsla än övrig befolkning att förlora sina jobb. Personer med funktionsnedsättning har också sämre förutsättningar än andra att få vård och

Text: Gunilla Björkegren

omsorg på lika villkor. Orsaken till detta anses vara bristen på tillgänglighet, speciellt när det

Illustration: Martin Bäckström-Lundin

gäller kommunikation och information. Även

Läs mer:

för personer med psykisk funktionsnedsättning

http://tinyurl.com/cpduraw

är tillgängligheten oftast sämre än för den övriga

http://tinyurl.com/cpohvtb

befolkningen och leder oftare till för tidig död.

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 27


MÅNADENS TIPS The Binding of Isaac är ett minst sagt annorlunda indiespel. Det Kyotobaserade företaget Nintendo ville inte ha med det att göra, Edmund McMillen och Florian Himsl ville porta spelet till en av deras plattformar men fick kalla handen på grund av ”tveksamma religiösa

Ovanifrån spelar man som huvudfiguren Isaac, vars namn anspelar på den bibliske patriarken med samma namn. Karaktären har ett stort problem. Hans mor uppfattar att hon hör Guds röst befalla henne att offra sin son, varpå vår hjälte livrädd flyr henne, och genom en lucka hoppar ner till sitt hems källare, en värld där han tvingas att konfrontera alla sina rädslor. Grottorna som vi här möter innehåller inget direkt ögongodis, men är smart utformade och svåra att klara av. Trots den primitiva grafiken är det dock ett vuxet spel vi talar om, Isaacs vapen är hans egna tårar som

TEXT: ROBERT HALVARSSON STEAM

Nintendolådan från 80-talet, är detta dock en rätt bekant historia.

THE OTHER SIDE TEXT: ROBERT HALVARSSON

barndom, och framförallt det allra första Zeldaspelet till den gråa

SPEL

köpa för en mindre slant via Steam. För den som minns tv-spelens

MUSIK

Istället finns det utgivet för Windows samt Mac OS och går att

THE BINDING OF ISAAC

teman”.

han konfronterar sina fiender med. Monstren är bisarra och i slutändan väntar det störste av dem alla, hans egen mamma. Det finns en hel del hemligheter att upptäcka, och svårighetsgraden är uppskruvad – en känsla av ”en gång till” infinner sig ofta. På grund av balansen mellan barnslig skräck och bra spelmotor är det bara full pott som gäller här. Se videorecension på spelet via Mediagruppen Karlstads Youtubekanal:

Rymdflum denna sida Milchstrasse Robot Koch gör elektronisk Hip Hop som stundtals låter improviserat likt jazzen. Här samarbetar denna berlinbo med artister som John Lamonica och Graciela Maria. Rytmiken betonas, men takter och rytmer är inte kvantiserade, och därmed helt mekaniska, det sker hela tiden små förskjutningar i takterna – som skapar ett livaktigt och spännande intryck. Det finns mycket att tycka om, och flera låtar sätter sig efter första lyssningen. Helheten är gedigen. Det blir organiskt, och samtidigt rätt flummigt, en pastellfärgernas, mörkret och rymdjazzens Hip Hop. Och därmed blir det så otroligt mycket mer spännande än de standards som musikindustrin verkar vilja söva människor med. Dock önskar man, vilket är ett bra tecken, att vissa stycken bra gärna hade fått vara längre. Men sånt är livet, kolla in The Other Side även om du inte gillar Hip Hop. Detta är kvalitet.

28 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

ROBOT KOCH

http://youtu.be/lKZOkuTLLLw


ASP BLADET | NUMMER 1 2013 29


PÅ JOBBET

Text: Henrik Sjöberg Foto: Per Rhönnstad

På Tingvallagatan 1D finns nyöppnade Mötesplatsen Tingvalla, en plats och ett vardagsrum för vem som helst som vill ha gemenskap i en lugn och skön miljö. På Jobbet har träffat AnnaGreta Wirsén för ett samtal om vad hon gör i sitt arbete. KAN DU BERÄTTA FÖR LÄSARNA OM DIN

vi gör är en minimal statistikföring, för att

känns att det är helt okej att komma in en

BAKGRUND?

vi ska kunna utvärdera hur verksamheten

liten stund eller att vara här flera timmar.

– Jag jobbade som florist fram till trettioårsåldern. Efter en period i USA flyttade

fungerar. Vi ska vi redovisa hur många som kommer hit, både män och kvinnor.

jag till Karlstad och kände att jag ville göra

VAD I DITT ARBETE GER DIG TILLFREDSTÄLLELSE?

något annat. Jag ville jobba med missbruks-

KAN DU FÖRKLARA VAD MÖTESPLATSEN

– Det är mötet med människor som jag

frågor och fick möjlighet att praktisera på

TINGVALLA ÄR?

tycker är härligt. Är det så att Mötesplatsen

olika ställen inom missbrukarvården. Innan

– Meningen är att Mötesplatsen Tingvalla

Tingvalla kan få betydelse för någon, är

jag kunde arbeta med detta bestämde jag

ska vara en välkomnande plats och miljö.

det hela grejen för mig. Det är också roligt

mig för att studera vård och behandling.

De som kommer hit kanske har psykiska

med folk som kommer tillbaka. Det är ju

Jag arbetade under några år på akutpsykia-

bekymmer, men det har inte alla. Vem som

så att detta kanske inte passar alla, men om

trin och sedan på behandlingshem. Innan

helst ska kunna komma hit och umgås. Vi

människor trivs och tycker om att komma

jag började på Mötesplatsen Tingvalla var

vill att det ska vara en tillåtande atmosfär.

hit, är det ju väldigt roligt, tycker jag.

jag chef för Personligt Ombud i drygt tio

Det är en stor fördel att vi har flera rum.

år. Det var jätteroligt att vara med att starta

Vill man vara för sig själv, en del har behov

VAD MOTIVERAR DIG I DITT ARBETE?

Personligt Ombud Värmland. Det var en

av det, då sätter man sig i ett av de mindre

helt ny verksamhet med ett nytt sätt att

– Att kunna erbjuda en plats som Mötes-

rummen och kanske läser en tidning eller

jobba på. Den hade en frihet som tilltalade

platsen Tingvalla är fantastiskt. Jag har

en bok. Inom kort ska vi få en dator, TV

mig väldigt mycket, därför att det var så in-

all respekt för de personer som mår bra

och en musikanläggning kommer snart

dividuellt inriktat, man fick under en längre

av att inte vara i ett socialt sammanhang.

också att finnas här. Tanken är att det ska

tid följa en person.

De människorna finns också. Om man

finnas möjlighet att hyra en film någon

bortser från dem ligger motivationen i att

gång ibland. De som längtar efter enbart

skapa ett vardagsrum för de som längtar

VAD ÄR DINA ARBETSUPPGIFTER?

sällskap kan få det också. Det går att spela

efter gemenskap. Det är motiverande att

– Min viktigaste arbetsuppgift är kontakten

spel, sjunga och spela gitarr eller bara

ge möjligheten till samvaro för människor

med människorna som kommer hit. Det

samtala. Syftet är att den som kommer

som är ensamma och som behöver andra

handlar mycket om att fixa fika och samtala

hit formar verksamheten. Vi erbjuder

intryck. När man märker att den personen

kring borden. Vi har öppet tre dagar i veck-

besöksmiljön och de som kommer hit har

mår mycket bättre, är det verkligen mycket

an. De dagar som Mötesplatsen Tingvalla

haft möjligheten att påverka hur det ska

motiverande.

är stängt för besökare handlar jag varor och

se ut här. Det finns planer på att starta

ibland bakar jag. Min kollega Vasti Ekholm

en diskussionsgrupp, om det visar sig att

är på aktivitetshuset Spegeln de dagar som

besökarna vill det. Mötesplatsen Tingvalla

Mötesplatsen är stängd. På måndagar är jag

är till för alla.

ensam och då ska jag sköta verksamheten

HUR TROR DU ATT MÖTESPLASTEN TINGVALLA SER UT OM FEM ÅR? – Jag tycker att den här lokalen är så fin och bra, att den skulle kunna användas

så att det fungerar när vi har öppet. Vasti

HUR TROR DU ATT BESÖKARNA UPPFAT-

jobbar med mig när det är öppet, sin övriga

TAR MÖTESPLATSENS MILJÖ?

arbetstid jobbar hon med samordning av

skulle kunna fungera som ett aktivitetshus

– Det finns en del av besökarna som vill bo

för många människor. Jag ser egentligen

här. Det är en lugn och rofylld atmosfär,

inga gränser för hur huset skulle kunna

tycker många. Vi försöker göra vårt bästa

användas.

inflytandefrågor. Vi fungerar bra tillsammans. Sedan blir det en del administrativt arbete. Vi för ingen dokumentation. Det

30 ASP BLADET | NUMMER 1 2013

att skapa en välkommande miljö, där det

mer än tre dagar i veckan. Hela byggnaden


ANNA-GRETA WIRSÉN

Aktivitessamordaner

Ålder: 56 Bor: Karlstad Senast lästa bok: En deckare av Mari Jungstedt Senast sedda film: The Iron Lady Drömresa: USA Favoritmat: Svensk husmanskost

ASP BLADET | NUMMER 1 2013 31


KARLSTAD I BILDER

IS OCH LJUS PÅ KLARÄLVEN En flod av is sträcker sig från Karlstad mot fjällvärlden i norr . Foto & text: Henrik Sjöberg

KARLSTADS KOMMUN

Profile for ASP Bladet

ASP Bladet - Januari 2013  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

ASP Bladet - Januari 2013  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

Profile for aspbladet
Advertisement