Page 1

ASP BLADET

sidan 6-7

STOREBROR HOTAS AV LILLEBROR

Lars Pettersson, generalsekreterare i riksföreningen för vård utan vinstsyfte; Famna, kring hur företag utan vinstsyfte kan utveckla välfärden.

I AVSAKNAD AV BÄTTRE TON

Fenomenet näthat har på senare tid fått stort utrymme i media.

STATLIG ARBETSMINSKNING PÅ SCHEMAT?

Finansdepartementet föreslår nytt system för korttidsarbete, rapporterar SvD näringsliv. Remisstid för förslaget gick ut den 31 januari.

sidan 8-9

sidan 16-17

En tidning från Vuxenavdelningen / Grundad 2002 / Nr: 2- 2013


VÅRVINTERTID

Foto: Per Rhönnstad

UNDER MARS ÄR DET MYCKET SOM HÄNDER I KALENDERN. Dels är det vårdagjämning den 20 mars, då dag och natt är lika

kommer att renodlas och vara en enda enhet, ”Utredningsenhe-

långa. Dels är det dags för språnget in i sommartiden den 31 mars,

ten”. Där kommer Maria Nyqvist vara enhetschef. Sjuksköterskor,

då vi ska ställa fram klockan en timma. Dessutom är det Interna-

behandlingskonsulenter,

tionella kvinnodagen den 8 mars, en viktig dag att uppmärksamma,

arbetsterapeuter, fältassistenter, drogterapeuter med flera kom-

och kring vilket det arrangeras mycket intressant i Karlstad. Sist

mer att tillhöra ”Resursenheten”. Där kommer Pär Johansson vara

men inte minst så infaller påskhelgen sista veckan i mars. Påsken är

enhetschef.

för mig förenat med ljus, tulpaner samt en positiv förväntan över den annalkande våren.

Orsaken varför vi gör dessa förändringar är givetvis för att vi tror det ska bli till det bättre för de vi finns till för, det vill säga klienter/

På förvaltningen förbereder vi just nu olika förändringsprocesser.

brukare. Vi tror att ökad tydlighet i en organisation, där roller

Den 1 maj är det startskott för uppbyggnaden av vår nya enhet,

och ansvar är klart definierade och där alla resurser blir optimalt

Unga Vuxna ENheten, förkortat ”UVEN”. Detta kommer att bli en

utnyttjade, bidrar till högre tillgänglighet, kortare ”led-tider”, högre

enhet för unga vuxna 18-25 år, med en samlad handläggning av allt

rättssäkerhet, kvalitetssäkring och så vidare.

förekommande bistånd inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att de unga vuxna ska ha en enda ingång att vända sig till oavsett

Att göra organisationsförändringar innebär inte att allt sedan flyter

vad biståndsbehovet gäller. Enheten kommer organisatoriskt att

på problemfritt. Däremot kan det förhoppningsvis ge bättre förut-

tillhöra avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA).

sättningar till fortsatt gynnsam verksamhetsutveckling till förmån

Den nyrekryterade enhetschefen, Jessica Granbom, börjar i maj

för klienter/brukare. En god samverkan med berörda parter och

med att lägga upp en strategi över hur processen ska genomföras, såsom intern rekrytering av handläggare och så vidare.

med klienten/brukaren i centrum, är oavsett organisation en mycket viktig ”nyckel” till framgång.

De två verksamheter som vi idag har på förvaltningen specifikt

I skrivande stund är det minus en grad, ett tunt snötäcke,

för unga vuxna, Nexus och Viken, kommer att tillhöra

halvsoligt och fågelkvitter hörs både här och där om man

UVEN.

ger sig tid att lyssna. Återigen sker det vidunderliga att ljuset kommer tillbaka och naturen vaknar till liv igen. En

En annan förändring som sker den 1 maj är en organi-

riktigt härlig vårvinter önskar jag dig som läser detta!

sationsförändring internt inom Vuxenavdelningen. Nuvarande enheten Utredning, Stöd och Behandling (USB)

Marita Halvarsson

kommer att förändras på så sätt att myndighetsutövningen

Avd. chef, Vuxenavdelningen

VUXENAVDELNINGEN, KARLSTADS KOMMUN Besöksadress Köpmannagatan 2 , 651 84 Karlstad Telefon 054 - 540 50 13


INNEHÅLL

NYHETER

INLEDARE

2

MÖTE FÖR HÖGKÄNSLIGA

DEBATT

ASP Bladets nya reporter, Liselotte Frejdig, arrangerar en träff lördagen den

REPORTAGE

16 mars, 12:30, för dem som är intresserade av frågor gällande HSP (Highly Sensitive Person). Detta möte är riktat mot medlemmar och anhöriga i SFHföreningen (Svensk förening för högkänsliga). Träffen tar sin början vid Värmlands museum. Beroende på hur många man kommer att bli, kommer deltagarna antagligen styra sin kos mot Museicaféet eller caféet vid Karlstads stadsbibliotek. – Det är första gången jag kommer att träffa likasinnade, så det är lite nervöst. Det talas allt mer om högkänsliga men många känner inte till det. Jag har däremot skrivit en artikel om det för ASP Bladet, berättar Liselotte Frejdig. Och denna artikel kan du som läsare se i detta nummer av ASP Bladet, på sida 21-22. Text: Robert Halvarsson

VI HAR EN TRYCKFELSNISSE PÅ JOBBET I förra numret av ASP Bladets reportageserie ”På jobbet”, hade tryckfelsnisse varit framme i vår artikel med Anna-Greta Wirsén. Rätt uppgifter skall vara följande: Åder: 63, Bor: Mot Skived, Senast lästa bok: På flykt från ett sorgebud, Senast sedda film: Min vänstra fot, Drömresmål: Indien, Favoritmat: fisk.

Hata inte min organisation

4-5I avsaknad av bättre ton  Statlig arbetsminsking på schemat Nöjen behöver inte kosta  Kooperativet som socialt samhang Solakoop erbjuder tak över huvudet Ett socialt evighetsarbete Storebror hotas av lillebror Psykisk ohälsa bland HBT-personer HSP - Är det något du lider av? En livboj för själen En avhandling om normalitet Ekonomiska ramar för förvaltningen

RECENSIONER & SERIER PÅ JOBBET Torbjörn Tetzlaff

6-7 8-9 10-11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-22 23 24-25 26-27

28-29 30-31

CHEFREDAKTÖR Robert Halvarsson

REDAKTION Maria Lundby Bohlin, Henrik Sjöberg, Martin Bäckstöm-Ledin, Liselotte Frejdig

FOTOGRAFER Per Rhönnstad, Kid Overgaard

GRAFISK FORM & RETUSCH Robert Olsson, Johan Holst, Martin Bäckström-Ledin

ANSVARIG UTGIVARE Sigge Säll

KONTAKT kontakt@mediagruppen-karlstad.se ISSN 1652-652X

PRODUKTION & TRYCK KO O PE R AT I V E T

MEDIAGRUPPEN K A R L S TA D

www.mediagruppen-karlstad.se 0709 - 608 766 ASP BLADET | NUMMER 8 2012 3


DEBATT

HATA INTE MIN ORGANISATION Kommuner och företag har blivit allt mer måna om hur man presenterar sig gentemot offentligheten. Likt en hudyta som måste jämnas ut med botox och Photoshop, vill en organisation framstå som perfekt inför media och medborgare. Till vilket pris kommer denna utveckling? Detta undrar ASP Bladets redaktör i denna månads debattartikel. Det är antagligen dömt att sluta som en

med ett batteri av juridik och ville tysta

bisats i näthatsdiskussionen, den om att

dessa röster. När anställda slår larm om

Svenskt näringsliv hakat på uppmärksam-

missförhållanden på en arbetsplats händer

heten och vill se företag skyddade mot hat

det att företaget avskedar dem - istället för

med lagbokens hjälp. Det är lätt att anse

att möta det verkliga problemet. Vi skjuter

att begreppet håller på att svälla över, för

budbärarna, helt enkelt. Detta är ett välkänt

att göra slut på sig själv med hjälp av de

fenomen, även i Sverige.

cyniker som vill utnyttja situationen, istället för att diskutera stävjande av det vidriga

För när kritik kommer, och någon gång

beteende som många kvinnor har stött på

kommer den att uttryckas, är

via nätet och annorstädes.

det ack så frestande att sluta sig, likt en

Problemet är som följer: väldigt få lär sig

mussla, för att säga

att korrekt hantera kritik, allra minst verkar

att den som

detta ibland gälla de stora organisationer som tillhör näringsliv eller det offentliga. När en rad svenska dokumentärfilmare ville skildra fruktföretaget Doles smutsiga affärer, reagerade företaget

4 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


kritiserar inte bara har fel i sak – utan gör

anställd slutar arbetsdagen - du represen-

KÄRLEKSFULL KRITIK

fel genom att kritisera organisationen.

terar företaget / organisationen i allt du

En organisation, kommun eller ett företag

gör. Vi får inte blunda från att det finns ett

som förmår att bejaka kritikerns intresse

Ibland innehåller även anställningsavtal så

anti-demokratiskt element i denna tanke då

av en väl fungerande verksamhet förmår

kallade lojalitetsklausuler, där den anställde

den inbegriper krav på lojalitet. Delvis

att lättare undvika bli statisk och därmed

förbinder sig att inte tala negativt om

missar den också faktiskt den reella nytta

stagnera, och också kanalisera denna

organisationen med media. Det kan för en

kritik faktiskt kan utgöra för en

kritiska anda i en dialogisk, rörelse mot

del verka rimligt, framförallt utan närmre

organisation.

ökad dynamik och rikare, inre kommuni-

granskning. Syftet är till ytan delvis att

kation.

fostra en laganda och skapa känsla av sam-

Och faktiskt, i detta sammanhang liknar

manhållning.

det inte så lite de religiösa krav från vissa

Och detta mina vänner, är precis motsat-

företrädare för Islam och Kristendom, som

sen till vad vi egentligen bör betrakta som

Men vi får inte bortse från risken att berät-

kräver blasfemilagar – vilket innebär att

hat, förtal och förakt. Ord som hat ska

tigad kritik kan framkomma, som tystas

hädande av religion är kriminellt enligt lag.

reserveras för betydligt värre saker. De

genom dylika arrangemang. Bland annat

Tystnaden som riskerar sänka sig i

som drivs av stor kärlek gentemot det upp-

när det syftar till att folk ska "sitta still i

samtalen kan få betydligt värre konsekven-

drag man uppfattar att den egna verksam-

båten" när det kommer till personal-

ser än den eftersträvade ”goda stämning”

heten bör stå för, är snarare det "jordens

politiska förhållanden. Någon mellanchef

en arbetsgivare vill se runt fikabordet.

salt" som ordspråket lyder.

användandet av skattemedel i kommu-

För poängen är att kritik, även sådan som

En avslutande tanke: i en välfungerande

nen, en anställd slår vakt om allvarliga

inte alltid uttrycks på ett helt och

organisation, kommer även där olika

missförhållanden – detta anses framställa

hållet konstruktivt sätt, kan vändas till en

åsikter och kritik uppstå – i ett öppet sam-

organisationen i dålig dager. I händerna på

hävstång för ökad insikt om brister - och

talsklimat så stärks möjligheten för organi-

denna chef, sätts vapen som värdegrund

därmed utgöra grogrund för förbättringar.

sationen att utvecklas på ett sådant sätt att

och lojalitet för att skapa det som uppfattas

Det handlar delvis om hur mottagaren,

missförhållanden lättare kan avstyras, och

som arbetsfrid.

kollektivet och ledningen, hanterar

de som arbetar eller har insyn kommer att

åsiktsbrytningar internt och externt. De

våga låta sina kunskaper berika verksamhe-

DU BIDRAR TILL DÅLIG

röster som kritiserar en organisation med

terna. Mottagaren bör anses äga en plikt att

STÄMNING

avsevärd makt, upplever sig ofta tvingad

inte låta sin makt bestraffa de som bryter

av egen patos och civilkurage att låta sin

mot de dominanta värderingarna.

får höra uppifrån att någon kritiserat

Det behöver givetvis inte vara så dramatiskt. Men tendensen är tydlig, arbetstiden anses inte vara över när en

röst höras. Inte sällan drivs personen av ett utpräglad rättstänkande och ångest inför

Text: Robert Halvarsson

sakernas tillstånd, något som

Illustration: Martin

sällan belönas.

Bäckström-Ledin

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 5


REPORTAGE

I AVSAKNAD AV

BÄTTRE TON Fenomenet näthat har på senare tid fått stort utrymme i media, speciellt efter Uppdrag gransknings program Män som näthatar kvinnor som sändes 6:e februari i SVT. Men vad menas med näthat? VAD ÄR NÄTHAT?

Andra hävdar att det helt enkelt är (oftast män) som

Det är personer som trakasserar, mobbar och hotar

står utanför samhället och gemenskapen. Otrygga,

andra på internet. Det sker ofta i kommentarsfält i

besvikna och rädda människor som inte känner sig

sociala medier, i artiklar, nätforum eller direkt till det

hörda och efterfrågade. En annan grupp kan vara

utvalda offret i personliga mail.

”vanliga” ungdomar som genom Internets anonymitet vill framföra sina åsikter och tankar om saker de

Uppdrag gransknings reportage hade fokus på hur

bryr sig om. Varför deras kommentarer tenderar att

kvinnor i media hatas av män. Män som med extrema

bli hatiska, sexistiska och hotfulla är en annan fråga.

ordalag och grova sexuella inslag trakasserar och hotar. Givetvis är det inte bara kvinnor och offentliga

En förklaring kan vara just anonymiteten på internet.

personer som drabbas, eller att det bara är män som

Vet ingen vem man är, samt att man saknar ett

står för hatet. Även många privatpersoner kan vittna

ansikte, en person framför sig när man pratar, är det

om påhopp på internet.

klart det blir lättare att bre på. Diskussionsklimatet på Internet har också alltid varit mer grovt till att börja

VEM HATAR? Vanliga ämnen som tenderar att generera mycket näthat är kvinnofrågor, invandring och muslimer. Spekulationerna haglar tätt, både vad gäller vilka som

med. Lägg då till den eventuella sociala frustration och utanförskap personen känner i ett ständigt uppdaterande hav av information. Då gäller det att göra intryck, bli hörd. Den som skriker högst vinner.

näthatar och varför. Många hävdar att det oftast är Sverigedemokraternas anhängare, eller ”fotsoldater”

BROTT OCH STRAFF?

som de brukar kallas. Det kan nog ligga en del i den

Vidare finns ingen tydlig lagstiftning gällande dessa

generaliseringen, men det vore också att kraftigt

beteenden på internet, vilket också kan bidra till att

förenkla det hela.

man blir extra oaktsam. ”Du är så jävla ful och värdelös att jag kräks din slyna” skulle i juridisk

6 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


mening kunna vara en förolämpning, men att det

kommer över för att värva fler meningsfränder. De

blir åtal är ytterst ovanligt. ”Jag ska skära halsen av

rikar sitt hat mot PK-media, som de ofta kallar det

dig och lämna kniven uppkörd i fittan” är dock ett

dominerande medieklimatet för. Där är siktet inställt

solklart brott.

på kvinnor, feminister, invandrare, muslimer och politiskt korrekta. Medias homogena fördömande

Att leda bevisen till en specifik gärningsman som

mot dessa människor kan också förstärka avståndet

uttryckt de olaga hoten är på flera sätt svårt. Hur

mellan de båda. De upplever än mer att de inte blir

ska man bevisa att just personen i fråga var den som

tagna på allvar.

satt vid datorn då hoten skrevs? Om hoten skett på exempelvis Facebook så krävs internationell rättslig

Värt att nämna är också de som hatar näthatare samt

hjälp eftersom verksamheten inte ligger i Sverige.

deras eventuella politiska agendor. Även de kan göra

Problemen är för svåra att lösa inom svensk lag. Det

sig skyldiga till samma ton, men att de riktar sitt hat

skulle krävas ett internationellt samarbete mellan polis

mot hatarna. En ond cirkel tycks uppstå under slöjan

och bolag som Facebook och Twitter i sådana fall.

av cyberrymdens anonymitet. En ”bättre ton” på nätet är vad många efterfrågar. Hur man uppnår detta

VARFÖR?

är en annan fråga.

Många näthatare som konfronterats och ställt upp på intervjuer är allt från ungdomar, medelålders män och

Text och llustration:

invandrare. De får frågan: varför? De flesta hävdar att

Martin Bäckström-Ledin

det bara var på skoj, inte så allvarligt menat eller att de inte tänkte på hur den utsatte kan reagera. Andra har mer politiska agendor. Folk som spenderar stor del av sin tid på forum och kommenterar allt de


REPORTAGE

STATLIG ARBETSMINSKNING

PÅ SCHEMAT? Finansdepartementet föreslår nytt system för korttidsarbete, rapporterar SvD näringsliv. Remisstid för förslaget gick ut den 31 januari.

Idén om korttidsarbete innebär en över-

– men förslaget förutsätter dock att EU-

Finansminister Anders Borg menar att

enskommelse mellan arbetsgivaren och de

kommissionen skulle godkänna förslaget.

detta system skulle utgöra ett ekonomiskt

anställda där både arbetstid och lön tillfäl-

försvar vid kraftig ekonomisk nedgång:

ligt minskar, och skulle kunna användas av

Sådana stöd skulle dock enbart kunna ges

företag när efterfrågan faller kraftigt. Enligt

vid synnerligen ”djupa lågkonjunkturer”.

– Det är viktigt att det finns ett tydligt ram-

överenskommelsen, om den blir verklighet,

Sådana sysselsättningsstöd skulle varit

verk som anger riktlinjer för när det statliga

skulle tre parter vara centrala för att ett

aktuella vid 1990-talskrisen samt under

stödet vid korttidsarbete ska aktiveras

sådant system för korttidsarbete skulle bli

finanskrisen, i synnerhet under 2009.

samtidigt som det vid varje kraftig nedgång

verklighet. Arbetsgivare, arbetstagare och stat.

bör finnas utrymme att göra en samlad Syftet med förslaget är att minska antalet

bedömning av läget i ekonomin för att

varsel under lågkonjunkturer. Även

därigenom säkerställa att det statliga stödet

Finansdepartementet tänker sig att arbets-

kommunekonomin påverkas kraftigt av

används på ett samhällsekonomiskt riktigt

givare, arbetstagare och stat skulle dela på

sysselsättningsgraden, då man hämtar

sätt, säger finansminister Anders Borg i en

kostnaderna kring korttidsarbete, staten

skatteintäkter från kommunmedborgarna

kommentar.

skulle i denna idé kunna stå för en tredjedel

som är beroende av att de uppbär lön.

8 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


Socialdemokraterna har på nationell nivå

vid exempelvis ekonomiska kriser som

blir den exponentiell, dvs., förra årets

uppmanat regeringen att införa ett sådant

något i sig negativt, en allt större mängd

bruttonationalprodukt plus förra årets

system, liknande det som redan finns i

miljöjournalister och en och annan

tillväxt blir det nya normaltillståndet som

Tyskland. Detta hävdar man skulle ha lett

ekonomijournalist anser att nationell

det nya året måste överträffa.

till att den tyska industrin ska ha kunnat

tillväxt och stimulans riktad mot bibehållen

”Som det ser ut nu kommer världseko-

rädda 100,000-tals jobb. Även facklige

eller ökad produktion är direkt skadlig, då

nomin år 2100 att vara mellan femton

representanten Anders Ferbe för IF Metall,

detta riskerar leda till skenande klimat-

och tjugo gånger större än idag. I en värld

Landsorganisationen (LO), pekar på att en

förändringar, överutnyttjande av naturre-

skapad i Microsoft Excel är detta inget

sådan reform skulle vara samhällsnyttig.

surser och dränerade ekosystem.

problem. Men i verkligheten finns något

– Det är bråttom med att regeringen vidtar

som envisas med att inte växa alls: antalet

olika typer av åtgärder, både för att lindra

Anders Wijkman, Romklubbens ord-

för människor som annars riskerar att

förande och tidigare kristdemokratisk

bli arbetslösa, men också för att införa

EU-parlamentariker, menar att den kris vi

Finansdepartementet utgår dock ifrån

möjligheter att brygga över konjunktur-

befinner oss i är mycket, mycket större och

regeringens tillväxtmål och sysselsättnings-

nedgången, säger Anders Ferbe, IF Metalls

bredare än en finansiell kris. Han berättar

politiskt har samtliga efterkrigsregeringar

ordförande till SvD.

i en intervjufilm av produktionsbolaget

betraktat låg sysselsättningsgrad i den

Andersö&Boman att han önskar se ett

mätbara ekonomin som något negativt.

helhetsgrepp på krisernas samband och

Detta har man i Sverige blocköverskri-

även då inkludera klimat och resursfrågor

dande grundläggande enhet kring, om

i detta. Till syvende och sist handlar också

Finansdepartementets förslag ser verklig-

sysselsättning och lönearbete och om

heten kommer därmed den tyskinspirerade

människors välfärd, lönen är för många

näringslivspolitiken med statligt stöd till

medel till fullt samhällsdeltagande.

näringsidkare vid fördjupad ekonomisk kris

TILLVÄXT EN TVÅNGSTRÖJA? Övergången från en större inhemsk arbetsmarknad i industriyrken till förmån för tjänsteyrken, och högre arbetslöshet är ett historiskt faktum i Västeuropa. Detta betraktas på EU-nivå inte som något positivt, Antonio Tajani, EU:s kommissionär för industri och företagsamhet hoppas

att kunna bli verklighet. För SvD menar ekonomijournalisten

på reindustrialisering.

Andreas Cervenka att tillväxttanken, som

Alla är dock inte ense att minskad produk-

politiskt, blivit till en tvångströja. Om vi

tion eller konsumtion, som träder i kraft

jordklot”, skriver Cervenka via SvD.

även Karlstads kommun delar näringslivs-

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad

skulle utgå från nuvarande önskad tillväxt,

”I en värld skapad i Microsoft Excel är detta inget problem”

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 9


REPORTAGE

NÖJEN BEHÖVER INTE

KOSTA EN FÖRMÖGENHET I dessa dagar talas det mycket om barnfattigdom. Många barnfamiljer har dessutom svårt att klara ekonomin eftersom vi har lågkonjunktur i Sverige just nu. Många tror att nöjen måste vara dyra. Socialförvaltningen arbetar efter en så kallad riksnorm eller bruttonorm. Finns det några barn, får även föräldrarna

man skapar miljövänlig el och mycket mer.

sin ersättning kopplad till barnets behov,

med detta bjuds deltagarna på kaffe eller saft. Vid varje tipspromenad serveras även

beroende på ålder, även om denna

I samarbete med Karlstads Kulturskola har

summa är lägre än vad den vuxne har

man även Ateljé Bruket öppet för allmän-

kokt korv med bröd.

för grundbelopp. Denna delutbetalning

heten där man får arbeta med olika uttryck,

Pris: Vuxna, 25 kr. Barn, Gratis

är konstruerad så att den också ska täcka

material och tekniker och skapa saker.

http://www.friluftsframjandet.se/karlstad/

Andra speciella aktiviteter anordnas

SVENSKA KYRKAN I KARLSTAD

Här nedan listar ASP bladet aktiviteter som

även under loven för mer info:

Svenska kyrkan i Karlstad anordnar flera

är gratis eller kostar en mindre summa som

http://www.varmlandsmuseum.se

olika verksamheter för barn och deras

barnens fritidsaktiviteter.

är lämpliga för barnfamiljer:

föräldrar. Pris: Vuxen 60 kr, Barn: 0-25 år Gratis

T.ex.: Babymassage, öppenförskola, kyrkans barntimmar, sång och rytmik.

MARIEBERGSSKOGEN Karlstads stadspark är fylld med äventyr

FÄNGELSEMUSEET BILAN

för hela familjen.

I källaren på Hotell Bilan finns ett

Pris: Gratis om inget annat anges

Lekplatser, skridskobana, badplats, natur-

fängelsemuseum där man kan besöka

https://svenskakyrkan.se

museum, Djurparken lillskogen.

gamla isolerings- och straffceller.

Pris: Gratis För mer info och öppettider:

DROPIN ZUMBA Pris: Gratis

Kultur- och fritidsförvaltningen inom

https://www.nordicchoicehotels.se

Karlstads kommun anordnar Zumba som

http://www.mariebergsskogen.se/

är öppet för alla mellan 13 och 20 år. TIPSPROMENAD PÅ SKUTBERGET

Zumba är ett dance-fitness party som är

VÄRMLANDS MUSEUM

Tipspromenaden är 3,5 km lång och

latinoinspirerat, kaloriförbrännande och

Värmlands museum har flera aktiviteter för

innehåller 12 st frågor för vuxna och lika

lätt att hänga med på. Känn musiken och

barn. I Tekniklusten får man på ett lustfyllt

många frågor för barn. Frågorna är av

släpp loss.

sätt komma i kontakt med vetenskap och

varierande slag och svårighetsgrad, detta

teknik, t.ex. genom att segla med båtar,

för att passa alla.

Pris: Gratis

bygga raketer, klättra i vår flottningsbåt

Alla barn som ställer upp får en liten vinst,

http://tinyurl.com/at5e68j

Lusten II, lära sig om laser, plasma, om hur

oavsett hur många rätt de har! I samband

10 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


DROPINIDROTT

Barn under 7 år (i sällskap med vuxen)

Kultur- och fritidsförvaltningen inom

Gratis

Karlstads kommun anordnar drop in

http://www.hammaro.se

basket, handboll, fotboll eller någon annan

TROLLSTIGEN LESJÖFORS

aktivitet. Huvudsaken är att det roligt! Det

Trollstigen är en ca 3 km lång vandring

Pris: Gratis http://tinyurl.com/at5e68j

Pris: Gratis http://www.trollstigen.eu/

idrott för alla mellan 7-20 år. Här körs

är bara att komma och gå som du själv vill!

Leden startar nedanför Lesjöfors museum.

bland tomtar, troll och andra roliga och sagolika figurer, skapade av Lesjöforsaren

Flera av aktiviteterna är säsongsbetonade, men mer information finner ni på respektive hemsidor.

Lasse Kaipiainen. Trollstigen är en uppskattad vandring för både stora och små med mycket att upptäcka efter vägen.

SÄTTERSTRANDS BADHUS Bassängen är tolv och en halv meter lång

Här finns troll av sten och av trä, olika

och sex meter bred.

slags djur, kolartroll, småtroll och deras

Djupet är 70-120cm och vattentemperatu-

stugor, trollfars bandyklubba, bland mycket

ren på behagliga 33-34 grader, perfekt för

annat.

Text: Joanna Halvardsson och Liselotte Frejdig Foto: Kid Overgaard

barnfamiljer. Det passar också bra att ta med fika och Pris: Vuxna: 20 kr

vila på någon av rastplatserna längs stigen

Ungdom 7-16 år och pensionärer 15 kr

och titta på utsikten.

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 11


KOOPERATIVET SOM SOCIALT SAMMANHANG

Solakoop är karlstadskooperativet som bedriver Bed and breakfastverksamhet, som är en del av franchisekedjan Le Mat. ASP Bladet fick en pratstund med Kristina Rundgren, sekreterare för Solakoop och mångårig anställd på arbetskooperativet. KAN DU BESKRIVA ER VERKSAMHET?

VAD HAR KOOPERATIVET BETYTT

HAR NI NÅGON HANDLEDARE FRÅN

– Det är ett Bed & breakfast där vi hyr ut

FÖR DIG?

OFFENTLIGHETEN?

rum för gäster. Mestadels har vi studenter.

– Jag har fått ett socialt sammanhang igen;

– Ja, vi har en person från kommunen. I

Vi har också lite sidoverksamheter i form

det är någon som saknar mig om jag inte

början hade vi två handledare, men nu har

av smörgåscatering för kommun och andra

kommer till jobbet. Folk ringer och frågar:

vi bara en. Tanken är väl att vi ska klara

ställen. I Bed & Breakfastarbetet ingår

”var är du, hur mår du?” när jag har varit

oss utan det, det är inget uttalat mål men

saker som städning, bäddning, att tvätta

sjuk. De har ringt i stort sett varje dag. Det

en strävan. Vi brukar exempelvis inte ta

och att baka bröd. Vi har bestämt att göra

har betytt jättemycket, hade jag inte haft

in någon extra vikarie då handledaren har

allt detta själva.

Solakoop hade jag inte haft något att gå till,

semester.

då vet jag inte vad som hade hänt. HUR KOM DU MED I VERKSAMHETEN?

VAD GÖR ER UNIKA?

– För rätt många år sedan hade jag pani-

HUR MÅNGA KOOPERATÖRER/

– Det jag har fått höra av många gäster är

kångest och vågade knappt gå ut och träffa

MEDLEMMAR HAR NI?

att det är rent, fräscht och känns hem-

– Idag är vi nio stycken, varav fem är

trevligt. Att det är som att vara hemma,

anställda av kooperativet, på halvtid. Det

där man kan gå och ta en kaffe och några

blir sex stycken från och med första januari

nybakta bullar. Vi har alla varit med om

nästa år.

hur det känns att inte bli bra bemött, så här

människor. Då fick jag börja på kommunal arbetsterapi för att träna på att träffa folk. Min handläggare där tipsade mig om Solakoop, som vid den tiden var ett café. Hon tyckte att ”det här kanske kan vara något

gör vi tvärtom istället.

för dig”. Därför kom jag hit för att jobba en sommar, sen blev jag kvar här.

12 ASP BLADET | NUMMER 2 2013

Text & Foto: Robert Halvarsson


KOOPERATIVET ERBJUDER

TAK ÖVER HUVUDET

Kooperativet Solakoop är en viktig del för att uppfylla kommunens tak över huvudet-garanti. Kristina Rundgren är en av de som jobbar med denna fråga på kooperativet, hon berättar både om den positiva och utmanande delen av detta arbete för ASP bladet. – Det här arbetet har gjort mig ödmjuk och

är något som kommer ta mer tid att lösa.

såklart hur boendemarknaden ser ut vid

lärt mig att vara tacksam för det jag har, för

Då är alla rum redan fullbokade och då blir

just den tidpunkten, men det kan vara allt

det finns personer som inte har någonting

det kooperativets uppgift att ringa runt till

från några dagar till en mycket lång tid.

alls, berättar Kristina.

andra hotell och försöka fixa rum, något

– Den som bott hos oss som lägst var här

som oftast inte är så enkelt.

nästan i ett år. Jag önskar att man hade

När det som kallas för IFA (Integration,

någon bättre lösning på detta, för det kan

Försörjning och Arbete), en avdelning i

– Det vi märkt ibland är att de boende har

ju inte vara så kul att bo i ett litet rum på

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,

svårt att förstå att det inte bara är de som

ett Bed & breakfeast en sådan lång period,

inte kan lösa boendesituationen för Karl-

bor där. De kan dra hem kompisar, äta upp

säger Kristina.

stads hemlösa på annat sätt, så kontaktar

all mat och har svårt att ta hänsyn för de

dem ofta Solakoop och bokar upp några av

andra gästarna, de ser detta som sitt hem

Kristina har under flera års tid följt hemlö-

deras rum.

och där tror de att de får göra vad dem vill,

sa, genom sitt kooperativ. Hon tror att en

berättar hon.

lösning på hemlösheten vore om det fanns

Uppgörelsen är att man tar emot max 3

mer billiga boenden, för de som inte har så

personer åt gången och personerna får

– Jag önskar att IFA kunde ha lite bättre

bra ekonomi. En situation där det blir färre

inte ha ett pågående missbruk av något

framförhållning. Om vi inte hittar något

och färre hyresrätter, tror hon inte är bra.

slag. Vilken typ av människor det handlar

annat boende så får de ofta bo hos vänner

Själv lever hon tryggt i en bostad med sin

om varierar, men Kristina berättar att det

eller anhöriga. Men vissa av dessa personer

familj, och känner starkt för de som kom-

ofta handlar om unga personer i 20-25

har ingenstans att ta vägen och då får vi

mer till henne för boende och stöd.

årsåldern.

skicka ut stackarna på gatan igen, säger Kristina.

IBLAND ÄR DET FULLBOKAT

Text: Joanna Halvardsson Foto: Per Rhönnstad

Det händer att kommunen hör av sig med

NÅGRA DAGAR TILL ETT ÅR

kort varsel och bokar upp rum för bara

Hur länge man bor kvar på Solakoop

några dagar, men ofta inser man att detta

varierar från person till person och beror

Text: Christer Adrian Källa: Metro

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 13


REPORTAGE

ETT SOCIALT

EVIGHETSARBETE

Text: Liselotte Frejdig Foto: Stefan Ek

Stadsmissionen arbetar i första hand med de utslagna och arbetslösa. De erbjuder lagad mat två dagar i veckan. Övriga dagar har de smörgåsar. De delar även ut kläder till de som behöver. Det finns även möjlighet att duscha. ASP Bladets utsände reporter fick en

kanske kommer att ske i andra former.

pratstund med Pia-Marianne Nyåker på

ÄR DE DÅ PÅVERKADE AV ALKOHOL ELLER DROGER?

Stadsmissionen, som är medarbetare i

VAD TYCKER DU ATT ARBETET HÄR HAR

organisationen.

– Nej, de är störande och behöver inte vara

GETT DIG PERSONLIGEN?

påverkade.

– Det har gett mycket, jag har fått en anHUR LÄNGE HAR DU ARBETAT HÄR?

nan syn på livet, ödmjukhet inför andra

– Nu, sista mars, blir det tolv år.

SÄGER NI BARA TILL ATT DE FÅR GÅ

människor, tacksamhet över det jag har.

EFTERSOM DE INTE ÄR ÖNSKVÄRDA?

VAD HAR DU JOBBAT MED TIDIGARE? VARFÖR BÖRJADE DU ARBETA HÄR?

– Först talar vi med personen och om de

– Jag har jobbat som biträde på servicehus

– Jag kom in på ett bananskal, jag hade

lugnar ner sig är de välkomna. Vägrar de ta

och varit lokalvårdare på dagis.

reson, får de gå. Om de inte går frivilligt,

kontakt med Arbetsförmedlingen, fick komma på intervju en fredag och började jobba på måndagen. HUR TYCKER DU ATT STADSMISSIONEN HAR FÖRÄNDRAT SIG UNDER DE

ringer vi polisen, men det händer väldigt HÄNDER DET ATT BESÖKARNA BRÅKAR

sällan.

MED PERSONALEN ELLER ANDRA

HAR NI MYCKET KONTAKT MED

BESÖKARE?

POLISEN ÖVERLAG?

– Det händer nästan aldrig att de bråkar

– Nej, det är oftast lugnt här, så vi har

med oss och det är sällan de bråkar med

inget behov av det.

HÄR ÅREN?

varandra. Det är snarare så att de har ett

– Jag har fått mer erfarenhet, andra kol-

högljutt meningsutbyte.

legor, fler kunder. Men det är också mer arbete, lönen har också ökat några procent. VAD TROR DU OM FRAMTIDEN? – Det är ett evighetsarbete, även om det

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ MINA FRÅGOR

FÖREKOMMER DET ATT NI AVVISAR

– Tack själv.

BESÖKARE? – Ja, det händer, fast inte speciellt ofta.

FAKTA OM STADSMISSIONEN Stadsmissionen finns på fler orter än i Karlstad. Bland annat bedrivs verksamhet i Stockholm, Kalmar, Göteborg och Uppsala. Gemensamt för samtliga stadsmissioner är att man driver social verksamhet baserad på kristen grund, en form av praktisk ”social mission”. I Karlstad är även Stadsmissionen inblandade som delpart i second-handbutiken Gengåvan.

14 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


ASP BLADET | NUMMER 2 2013 15


REPORTAGE REPORTAGE

STOREBROR

HOTAS AV

LILLEBROR

I en debattartikel på Dagens Samhälles hemsida 15 februari, skriver Lars Pettersson, generalsekreterare i riksföreningen för vård utan vinstsyfte; Famna, kring hur företag utan vinstsyfte kan utveckla välfärden. Hans tes är att ”lillebror”, idéburna verk-

ska öka. Bland annat vill man instifta en

Detta ska ses i ljuset av en bredare

samheter och företag – som föräldrakoo-

ny bolagsform, kallas samhällsbolag, med

diskussion, som inte bara handlar om anta-

perativ, stiftelser, sociala arbetskooperativ

fokus på allmännytta och begränsat vinst-

let aktörer i välfärden, utan även huruvida

och non-profitföretag bör få större chans

uttag som vägledande principer.

man anser att det finns ett egenvärde i

att genomföra välfärdstjänster. Större

– Den nya huvudprincipen med ”sam-

företag och föreningar med social profil,

företag genom arbetsgivarorganisationen

hällsbolag” samt krav på högre beman-

och att dessa skulle erbjuda lokalsamhället

Almega, vänder sig dock emot att kom-

ning är krav som kan få effekt och bidra

ett mervärde som multinationella koncer-

muner och landsting styr upphandlingar

till att riskkapitalister lämnar välfärdens

ner inte kan erbjuda.

mot icke-vinstdrivande, sociala företag.

område, säger fem förbundsordföranden i

Almegas näringspolitiske chef går så långt

ett gemensamt uttalande kopplat till LO:s

MARKNADSLÖSNINGAR I VÄLFÄRDEN

som att säga att kommuners gynnande av

förslag.

Politik som förts på området för att öppna

småskaliga företag med social profil ligger i

I dagsläget innehar sociala företag och

upp för företagande inom välfärdsområdet,

strid med EU-rätten.

föreningar en mindre del av välfärds-

har enligt den nuvarande samt tidigare

marknaden. Mest beror detta, enligt Lars

regeringar haft som syfte att öka en

Denna kritik riktas delvis näringslivspo-

Pettersson från Famna, på att regelverket

samhällelig mångfald. Till sin hjälp har

litiskt, med udden mot socialdemokra-

till stor del gynnar stora vinstorienterade

lagstiftarna bland annat infört LOV (Lagen

terna, som tydligare vill öppna upp för

företag.

om valfrihet), vilket har som syfte att öka

möjligheter för kommuner att rikta sina

mångfalden inom välfärdsnäringarna, till

upphandlingar mot ideella aktörer. Almega

”Om Almega fortsatt bortser från att

stor del anser lagstiftarna att utförings-

representerar på sätt och vis näringslivets

idéburna organisationer. Vinstdrivande

kvalité ökas av konkurrensneutrala för-

”storebror”, och de stora aktiebolagens

företag och offentliga förvaltningar verkar

hållanden och marknadsliknande lösningar.

möjlighet att fortsätta arbeta inom väl-

med olika ägaruppdrag – och dessutom

färdsområdet.

påverkas av spelregler och ekonomiska villkor - gör de sig till hinder för civilsamhäl-

I sammanhanget har även fackföreningarna

lets stora potential att utveckla välfärden.

gett sig in i matchen om hur välfärden ska

Det vore beklagligt”, skriver Lars

organiseras. Landsorganisationen (LO) har

Pettersson i sin debattartikel.

drivit frågan om begränsad vinst i välfärdssektorn, juni 2012 konstaterade man att man hoppas att riskkapitalbolagens roll ska minskas i välfärden, och att sociala företag

16 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


”De flesta inser också instinktivt att det är skillnad mellan en riskkapitalägd vinstdrivande vårdkoncern och en idéburen lokal och social verksamhet. ” Med facit i hand har man i välfärden sett

tillgång till konsulter och upphandlingsex-

vis skolväsendet och sjukvården. Detta kan

en stark ökning av företag, dock är de

perter, som skräddarsyr deras upphand-

förväntas bli en av de stora valfrågorna

flesta vinstdrivande företag, även om en

lingsanbud. Föräldrakooperativet kanske

inför valet riksdagsvalet 2014. Vinster i

mindre del täcks av non-profit-organisatio-

har en medlem som är hygglig på svenska

välfärden delar i dagsläget det svenska

ner, stiftelser och liknande lösningar. Ett

språket, skillnaden dem emellan kan inte

politiska landskapet itu.

scenario har blivit verklighet; storebror har

vara större.

idag dominans över den marknadsmässiga skolgården.

Alla stora riksdagspartier är idag mer eller mindre ense om att det behövs företag

De flesta inser också instinktivt att det är

utan vinstsyfte för att utveckla den

skillnad mellan en riskkapitalägd vinstdri-

gemensamma välfärden. Dock är man

vande vårdkoncern och en idéburen lokal

oense vilken roll vinster ska spela i väl-

och social verksamhet. Svårigheterna att

färden, och huruvida man vill att det

konkurrera på liknande villkor i dagsläget

sociala företagandet ska växa på

är det flera som poängterar. Delvis utifrån

bekostnad av den roll som stora

perspektivet att det på stora bolag har

koncerner har fått inom exempel-

Text: Liselotte Frejdig och Robert Halvarsson Illustration: Martin Bäckstöm-Ledin

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 17


REPORTAGE

PSYKISK OHÄLSA BLAND

UNGA HBT-PERSONER Regeringen gav i dec -08 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av unga hbt-personers hälsotillstånd. Till detta anslogs 440 000 kronor. Rapporten blev klar i feb -10 och är ett

arbetsförmedling. Den främsta orsaken

Jag utgår från mig själv och har delat in

samarbete mellan bland andra Statens

är att de känner sig diskriminerade av

min story i tre olika delar.

Folkhälsoinstitut, RFSL Ungdom, och

myndigheterna. Tillhörighet. Jag är uppvuxen som pastors-

Sveriges Förenade HBTQ-studenter. Osynliggörande, diskriminering, mobbing

– Samtidigt är det centralt att påpeka att

son och är bokstavligt talat uppfostrad i

och våld; dessa är de fyra största orsakerna

de allra flesta mår bra. Att ha en sexuell

kyrkan. Som barn och tonåring storm-

till psykisk ohälsa bland unga hbt-personer.

läggning eller könsidentitet som avviker

trivdes jag i kyrkan och hade svårt att se

19 procent av 16–25-åringar i denna grupp

från heteronormen är inte en riskfaktor i

något annat sätt att leva mitt liv. Kyrkan

har utsatts för våld av anhöriga. Det är

sig. Det är omgivningens brist på acceptans

var den plats jag hängde i all min fritid och

dubbelt så mycket som de som inte tillhör

och otryggheten i samhället som leder

jag gjorde allt för att känna en tillhörig-

denna grupp ungdomar. Så många som

till ohälsa. Detta säger Per Nilsson, som

het med de andra ungdomarna i kyrkan.

25 procent av de unga, 16–29-åringar,

är Ungdomsstyrelsens generaldirektör,

Samtidigt som jag trivdes i min roll som

hbt-kvinnorna säger att de försökt begå

för Riksorganisationen för kvinnojourer

pingstvän och frikyrklig brottades jag med

självmord. Motsvarande siffra för övriga

(ROKS).

tankar om vem jag var, hur det kunde vara

unga kvinnor är 8 procent.

så att jag tände på killar och hur jag, som Ungdomsstyrelsen kräver i rapporten att

trodde på Jesus inte skulle vara accepterad

Andreas Jonsson, som föreläser om

informationskampanjer sätts i gång i

om jag berättade vem jag egentligen var.

psykisk ohälsa bland unga hbt-personer

skolorna, att kompetensen bland myndig-

uppger:

heter höjs och att det skapas fler mötes-

Självkänsla. Under hela min uppväxt blev

platser för ungdomarna.

jag utsatt för både fysisk och psykisk

”Under den senaste tiden har dock fler fall

mobbing. Jag blev slagen och förnedrad

av självmord på grund av psykisk ohälsa i

Jag frågar Andreas Jonsson hur han arbetar

över hur jag såg ut, vad jag hade på mig

samband med mobbing av sexuell läggning

med dessa frågor. Han berättar om vikten

och hur jag betedde mig. Min självkänsla

blivit uppmärksammade i media. Att

för dessa människor av bland annat

var stundtals så låg att jag såg självmord

komma ut som bi/gay eller transsexuell är

tillhörighet, självkänsla och trygghet:

som ett alternativ för att få slut på allt. Mitt

för många en både tuff och svår process.

i allt detta var jag den mest osäkra av alla.

Att dessutom bli mobbad, kanske till och

”Sedan i mars 2012 föreläser jag runt om i

Jag visste inte vem jag var eller om jag ens

med hotad på grund av sin sexuella lägg-

Sverige om mobbning, självkänsla och

kunde vara den som jag innerst inne ville

ning påverkar givetvis.”

attityd genom projektet ’Superman’. Det

vara.

En stor andel av hbt-ungdomarna uppger

jag pratar om är vikten att våga vara sig

att de har lågt förtroende för myndigheter

själv fullt ut, oavsett sexuell läggning, reli-

som polis, skola, sjukvård, socialtjänst och

giös tillhörighet eller sociala beteenden.

18 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


FAKTA HBT står för Homo- och Bisexuella, samt Transpersoner. RFSL står för Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigade. Begreppet heteronorm används för att beskriva den samhälleliga antagande att alla är heterosexuella, och att annan sexuell läggning eller identiteter är ”onormala”.

Trygghet. Under alla år av mobbing, för-

ligen vågar någon prata om dessa ämnen’.

Detta arbete har gjort att Elevhälsan vid

virring och stunder av förtvivlan lärde jag

” Utöver stödet som bland annat positiva

Karlstad-Hammarös gymnasieskolor blivit

mig tillslut att hitta tryggheten. Tryggheten

förebilder ger, på en övergripande nivå –

hbt-certifierat av RFSL Värmland och 2

i att vara älskad för den jag är. Tryggheten

arbetar man även med frågan lokalt.”

maj i år kommer Elevhälsan genomföra

i att tillslut våga berätta om den resa jag

ett seminarium tillsammans med RFSL

gjort, vem jag är och hur jag klarat mig

Gymnasieskolorna i Karlstad-Hammarö

Värmland.

genom elden.

har tillsammans med Elevhälsan arbetat fram en Likabehandlingsplan. Denna

Jag arbetar dagligen med syftet att få fler

utformas för varje läsår, hänsyn tas till hur

våga prata. Mitt mål, min dröm och min

senaste läsåret har varit. I denna står att all

förväntan är att ge ett ljus i tunneln för den

diskriminering, hot, våld och kränkningar

tjej, kille, man eller kvinna som befinner sig

av både lärare och elever inte tolereras.

där just nu. Jag har under mina föreläsning-

Ansvaret är främst hos rektorn, men även

ar, debatter och genom mina texter fått

lärare, mentorer och elever har ett ansvar

enormt mycket gensvar. Människor från

att anmäla om de ser eller hör något.

hela Sverige hör av sig till mig och de flesta

Efter en anmälan gör rektorn en utredning.

uttrycker sig med en tacksamhet att ’änt-

Text: Liselotte Frejdig Bild: Per Rhönnstad Källorhänvising: Samtal med Andreas Jonsson Hemsidor: Uppsala Universitet Karlstads kommun Regeringskansliet ROKS, Kvinnojourerna i Sverige RFSL Ungdom

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 19


REPORTAGE

HSP - ÄR DET NÅGOT DU LIDER AV?

Text: Liselotte Frejdig

Illustration: Maria Lundby Bohlin

De flesta minns säkert sagan om prinsessan på ärten. Det var hon som låg på 20 madrasser och 20 ejderdunsbolster. Ändå sov hon dåligt, eftersom en ärta kändes genom all stoppning och hon hade blåmärken över hela kroppen. Detta sades vara tecknet på att hon var en äkta prinsessa. En vanlig människa skulle inte känna denna ärta. Men, är det verkligen så? Denna liknelse inleder Svenska Dagbladets

år innan jag gick på disco igen. Min syster

viss ökad risk att drabbas av depression

(SvD) artikelserie på ’I Dag’ - sidan om

däremot sprang väldigt ofta på disco när

och/eller ångest jämfört med personer

HSP, Highly Sensitive Person, som publi-

hon var i tonåren.

som inte är HSP. Samtidigt har de en för-

cerades våren 2012. HSP blir ungerfärgligt översatt till svenska, extra högkänslig person. Jag tycker att artikeln Svenska Dagbladet speglar HSP (se faktaruta) på ett väldigt bra sätt, eftersom många HSP:are betraktas som ”överkänsliga” eller att de ”överreagerar” och det är många som har svårt att acceptera eller till och med att tolerera det. Det kan till exempel vara en känslighet för plötsliga, höga ljud, ett tvättmärke som skaver, ”rädsla” eller upplevd oro för personers tonfall, en känsla i luften att något är fel/galet, etcetera. Många blandar ihop detta med blyghet och/eller att en HSP skulle vara introvert. Tvärtom är många med HSP väldigt extroverta. Många orkidébarn (se faktaruta) kan till exempel stå och titta på när andra barn leker, eller gömma sig när det är dags för musiklekar eftersom ljudet är för högt. Jag var i Rumänien när jag var sju år och vid ett tillfälle skulle vi gå på ”barndisco”. Men musiken var så hög att jag avskräcktes från att gå på disco i många år. Det tog 28

måga att se det stora i det lilla, enligt den ETT NYTT FORSKNINGSOMRÅDE Begreppet HSP, Highly Sensitive Person infördes i mitten av 1990-talet av Elaine Aron, som själv är HSP och forskar vid New State University of New York. Det bör främst ses som ett personlighetsdrag, precis som att vissa personer med motsatt karaktärsdrag berörs väldigt lite av utomstående faktorer. Dessa personer betraktas

inledande artikeln i SvD. Den som blir glad över lite, har mycket att vara glad över. De har varken bättre syn, hörsel eller luktsinne än andra. I stället har de en lägre tröskel att ta in sinnesintryck, samtidigt som hjärnan bearbetar informationen på ett djupare sätt. Aron jämför det med en maskin som sorterar frukt efter storlek och

istället ha hög ”gåsfaktor”.

vikt. De flesta människor använder kanske

Enligt Aron tros ungefär en av fem perso-

betydligt fler.

fem fack, medan en HSP kanske använder

ner vara en HSP. Hon beskriver det som att man har en så låg tröskel för sinnesin-

ÖKAD KÄNSLIGHET GER TUNNARE HUD

tryck att det påverkar hela livet. Känslig-

De flesta låter en ”dum” eller ”elak”

heten kan vara både en sårbarhet och en

kommentar gå in i ett öra och ut genom

gåva. Till exempel kan en mindre

det andra, men hos en HSP fastnar den på

tillrättavisning, att någon oförberett stöter

halva vägen och ältas fram och tillbaka, i

till dig eller ett obekvämt klädesplagg på-

bland bara någon dag, i bland ännu längre.

verka en person med HSP på ett väsentligt

Jag minns själv när jag var tio år och gick i

annorlunda sätt än ”medelsvensson”. Å

fyran. Jag hade varit i lärarrummet och gick

andra sidan kan en blommande buske eller

ut genom fel dörr. På något sätt hamnade

ett barn som fått en ny leksak ge känslor

jag framför skåpet med upphittade saker,

som fördjupar lyckan på ett likartat sätt.

då kom min fröken och sa argt:

Arons forskning visar att en HSP löper en

– Här får inga elever vara!

FORSÄTTNING SIDA 22

20 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


HSP – Higly Sensensitive Person (på Svenska ungefär Högkänslig Person) Maskrosbarn – De barn som trots vissa, sämre förutsättningar, det ändå går bra för i livet. Orkidébarn – De barn som behöver extra omvårdnad, för att blomma ut och utvecklas. Annars riskerar de att vissna.

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 21


Det tog flera år innan det rann av mig och

tens sammanlagda chans att överleva över

eller introverta men kan lika gärna vara

jag fylls fortfarande av olust vid minnet.

tid.” säger Ellis och Boyce för SvD.

mycket extroverta. Många kända skåde-

Ändå är det fyrtio år sedan!

spelare går ofta under benämningen HSP, – För att en grupp ska bli så framgångsrik

de har lätt för att leva sig in i olika känslor

MASKROSBARN OCH ORKIDÉBARN

som möjligt i en tuff miljö behövs olika

och applicera dem i rolltolkningar

Många har hört talas om ”maskrosbarn”,

personlighetstyper, menar Cecilia Åslund

Fysiskt, HSP:s kan ha låg tolerans för

vilka är de som blomstrar, trots dåliga för-

vid Centrum för klinisk forskning i

starka dofter, starkt ljus eller ljud. De

utsättningar. Nu har ordet ”orkidébarns-

Västerås också hon för SvD.

tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet

hypotesen” myntats av de amerikanska

Åslund säger vidare att en grupp behöver

och vet instinktivt när de befinner sig i en

forskarna Bruce Ellis och Thomas Boyce

både maskros- och orkidébarn. Skulle

miljö som inte är bra för dem

vid University of Arizona.

gruppen inte ha någon som vågade sig ut

Socialt, introverta HSP känner sig ofta

och jaga, skulle de snart gå under av svält.

missanpassade. De njuter av sitt eget

– Orkidébarnen är de som lätt vissnar om

Samtidigt, om inte någon reagerade för

sällskap och är bekväma med att spendera

de inte får speciell omvårdnad. Men växer

prasslet i busken och varnade de övriga

tiden på egen hand. Både extroverta och

de upp under trygga förhållanden kan de

personerna, kanske ett rovdjur skulle få sig

introverta behöver återhämtning efter att

i stället må bättre och utvecklas mer än

ett riktigt kalas.

ha umgåtts socialt.

många andra individer, säger Ellis i en

Även om det än så länge är en hypotes

Att leva med känslig personlighet är inte

artikel för SvD.

angående orkidébarn, stöds den av allt fler

speciellt svårt, däremot är det frustrerande

studier från andra områden.

att gå omkring med en gnagande känsla

Denna forskare hänvisar sina rön till de

Slutligen vill jag citera min vän Anneli

av att inte vara som andra. Speciell hänsyn

senaste decenniernas forskning inom

Fromell, som även hon är HSP. I sin blogg

ska tas till barn som är känsliga, att säga till

evolutionär utvecklingsbiologi. Boyce

skriver hon om hur det är att leva med

ett barn att sluta vara känslig är förödande.

Ellis säger också att det har visat sig att det

HSP:

Det man är till sin natur kan man inte sluta vara, och i ett barns värld är det förenat

inom de flesta arter sällan utvecklats bara en vinnande överlevnadsstrategi utan flera

”För att lättare förstå följer här tre karak-

parallella.

täristiska egenskaper som kännetecknar en

med smärta att inte bli förstådd.”

känslig personlighet: – Att ha både maskrosor och orkidéer i

Känslomässigt, känsliga personligheter

den mänskliga rabatten ökar helt enkelt ar-

uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga

KÄLLOR:

HEMSIDOR:

E-POST:

Svenska Dagbladets artikelserie om hög-

Elaine Aron www.hsperson.com

karlstad@hspforeningen.se

känsliga personer, våren 2012

SFH (Sveriges Förening för Högkänsliga)

Anneli Fromells blogg

http://www.hspforeningen.se/

22 ASP BLADET | NUMMER 2 2013


NYHET

LIVBOJ FÖR SJÄLEN Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt Jönköpings nytt rapporterar den 28:e januari att Jönköpings och Stockholms län har startat ett pilotprojekt, som har som syfte att utbilda frivilliga i psykisk livräddning. Psykisk livräddning ska bli en allmänkun-

situation kan hanteras, förklarar Hadlaczky,

Till detta ska även 400 anställda inom

skap som kan användas i mötet med

till Jönköpingsnytt.

Stockholms räddningstjänst gå utbild-

människor med problem, skriver Jönkö-

ningen. I Jönköpings län deltar 600

pingsnytt. Projektet är initierat av reger-

Ytterligare information om projektet finns

personer i kursen.

ingen och ska genomföras av Karolinska

i tidningen Läkemedelsvärlden. Där skrivs

institutet och målet är att 2 000 personer

det att, uppkomsten av pilotprojektet har

Läkemedelsvärlden förklarar att projektet

ska utbildas under 2013.

sin grund i att många människor har gått

riktar sig först och främst till de som

– Utbildningen är väldigt basal, säger

kurser i fysikisk livräddning, men få

arbetar med ungdomar. Skolan, idrotts-

forskaren Gergö Hadlaczky till Svenska

personer har kunskap om hur psykisk

klubbar eller fritidsgårdar är tre exempel

Dagbladet

ohälsa ska hanteras och bemötas.

på områden som prioriteras. Utbildningen

– Det är enkla råd som är lätta att koma

Utbildningen ska först prövas i Stockholms

igång med och som ska hjälpa till att identi-

län och Jönköpings län. Tjugo instruktörer

fiera olika psykiska tillstånd och hur en

ska i Stockolms län utbilda 1000 personer.

kommer att kallas Första hjälpen till psykisk hälsa. Text: Henrik Sjöberg Foto: Per Rhönnstad

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 23


REPORTAGE

EN AVHANDLING OM ATT KÄNNA SIG NORMAL

Doktorsavhandlingen ”Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande”, lades den 14 december fram för offentlig granskning vid en så kallad disputation. Platsen för granskningen var Karlstads universitet och den som disputerade var Marit Grönberg Eskel. VAD ÄR EN DISPUTATION?

möjlighet för allmänheten att göra det-

det är väldigt stora individuella skillna-

Det är ett tillfälle då en avhandling läggs

samma. Efter att opponenten och

der hos de personer jag intervjuat, vilket

fram för offentlig granskning. Vid disputa-

allmänheten har fått svar utav doktor-

borde påverka vilket stöd kommuner och

tionen får doktoranden försvara sitt arbete.

anden, sammanträder betygsnämnden som

landsting ger.

Närvarande vid granskningen är, förutom

sedan meddelar sitt utslag i form av

avhandlingens författare, en betygsnämnd

underkänt eller godkänt.

och en opponent samt allmänheten. Marit Grönberg Eskels avhandling fick Tillvägagångssättet är att opponenten, som

godkänt av betygsnämnden och hon kunde

i det här fallet var en kvinna verksam vid

därmed titulera sig ”doktor”. ASP Bladet

Göteborgs universitet, först ställer sina

ställde några frågor till Marit i samband

granskande frågor och därefter finns

med hennes disputation:

HUR GICK DU TILLVÄGA? – Jag har läst offentliga dokument för att få reda på hur psykisk funktionsnedsättning beskrivs och så har jag intervjuat personer som har en psykisk funktionsnedsättning. HUR LÄNGE HÖLL DIN FORSKNING PÅ? – Jag höll på i sju år.

DIN AVHANDLING, VAD HANDLAR DEN OM? – Min avhandling handlar om hur personer med psykiska funktionsnedsättningar kan känna sig vanliga och som alla andra, när de så ofta beskrivs som om de inte vore det, både historiskt och idag. VAD KOM DU FRAM TILL? – Jag kom fram till att de personer jag pratat med gör på olika vis för att känna sig vanliga. De möter ofta en bild som beskriver dem som annorlunda inte minst i vård- och stödsystemet. När de inte känner igen sig i bilden förhåller de sig på olika sätt för att undvika negativa konsekvenser. Marit Grönberg Eskel

Jag har kallat de olika förhållningssätten för anpassning, expert och distans. En annan sak jag tycker är viktigt som jag såg är att

24 ASP BLADET | NUMMER 2 2013

INFÖR FRAMTIDEN, KOMMER DU FORTSÄTTA MED FORSKNING? – Ja, det tror jag, men inte just nu. Jag skulle gärna vilja forska ihop med andra någon gång. Det tror jag skulle vara roligt och lärorikt. Text: Karl-Peter Johansson Foto: Per Rhönnstad


KORTA FAKTA OM EXAMENSSYSTEMET Man kan ta examen på tre olika nivåer;

Yrkesexamina på grundnivå: I många fall

närlig masterexamen (120 högskolepoäng

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

måste du ha gått en viss utbildning för att

inklusive ett examensarbete på minst 30

få legitimation eller behörighet att arbeta

högskolepoäng).

På grundnivå och avancerad nivå finns

inom vissa yrken. Examina för sådana

tre examensformer; generell examen,

yrken kallas yrkesexamina.

konstnärlig examen och yrkesexamen. På

Yrkesexamina på avancerad nivå: Även på avancerad nivå finns det examina som

forskarnivå är examensformerna generell

AVANCERAD NIVÅ

leder till ett visst yrke, exempelvis civil-

examen och konstnärlig examen.

För att få möjlighet att studera till en

ekonom och läkare.

examen på avancerad nivå måste du först Läser du ett år på heltid, så motsvarar det

ha avlagt en kandidatexamen, konstnärlig

FORSKARNIVÅ

60 högskolepoäng.

kandidatexamen eller yrkesexamen på

På denna nivå finns det bara generella och

grundnivå.

konstnärliga examina.

Generella examina på grundnivå: Högsko-

Generella examina på avancerad nivå:

Generella examina på forskarnivå:

leexamen (120 högskolepoäng inklusive ett

Magisterexamen (60 högskolepoäng varav

Licentiatexamen (120 högskolepoäng varav

examensarbete) och Kandidatexamen (180

minst 30 poäng ska vara inom ett huvud-

en vetenskaplig uppsats på minst 60 poäng)

högskolepoäng varav minst 90 poäng ska

område och ett examensarbete på minst 15

och Doktorsexamen (240 högskolepoäng

vara inom ett huvudområde och ett exa-

högskolepoäng) och Masterexamen (120

varav en vetenskaplig avhandling på minst

mensarbete på minst 15 högskolepoäng).

högskolepoäng varav minst 60 poäng ska

120 poäng).

GRUNDNIVÅ

vara inom ett huvudområde och ett Konstnärliga examina på grundnivå:

examensarbete på minst 30 högskole-

Konstnärliga examina på forskarnivå:

Konstnärlig högskoleexamen (120 hög-

poäng).

Konstnärlig licentiatexamen (120 högskole-

skolepoäng inklusive ett examensarbete)

poäng varav ett konstnärligt forsknings-

och Konstnärlig kandidatexamen (180

Konstnärliga examina på avancerad nivå:

projekt på minst 60 poäng) och Konst-

högskolepoäng inklusive ett examensarbete

Konstnärlig magisterexamen (60 hög-

närlig doktorsexamen (240 högskolepoäng

på minst 15 högskolepoäng)

skolepoäng inklusive ett examensarbete

varav en doktorsavhandling på minst

på minst 15 högskolepoäng) och Konst-

120 poäng). Källa: studera.nu

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 25


NYA EKONOMISKA RAMAR FÖR NYHETER

SOCIALFÖRVALTNINGEN Att ta del av de nya ekonomiska ramarna kring Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en dramatisk läsning. Flera besparingar är fastslagna, bland annat ska tolv tjänster bort. ASP Bladet guidar läsaren till förvaltningens nya läge. Utöver minskningen av antalet tjänster,

Läget är dock inte lika ljust när det gäller

behörig för ekonomiskt stöd vid sjukdom

trimmas även ramarna för försörjningsstöd

just försörjningsstödet för 2012. Stödet

eller ohälsa.

och lägre budget för förvaltningen som

släpade med ett underskott under förgå-

helhet. Detta får konsekvenser som kan

ende år. Frågan är om det inte är budget-

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens

vara svåra att överblicka, vid första anblick.

ramarna som är lågt satta, detta menar

budget sänks under 2013. Denna sänkning

Därför tog ASP Bladet kontakt med Kristin

Kristin Johansson är en bidragande faktor

går från drygt 395 miljoner för 2012 till 391

Johansson, ekonomiskchef på Arbets-

till just denna budgetposts problem. Dess-

miljoner kronor 2013.

marknads- och socialförvaltningen, för att

utom har förvaltningen gjort en prognos

fråga henne hur man bäst ska förstå det nya

att det riskerar bli ett underskott under

INGA VARSEL

läge som förvaltningen står inför.

verksamhetsåret på 35 miljoner kronor.

Till följd av sänkningen av de lägre

Hon avdramatiserar till viss del de föränd-

– Detta beror på att man har en tilldelad

marknads- och socialnämnden beslutat

ringar som har genomförts eller kommer att

ram som alldelens för låg. Jag tror att både

om ytterligare nedskärningar med 8,5

ske. Framförallt står de inför ett bättre läge

politiker och tjänstemän är medvetna om

miljoner kronor 2013. Försörjningsstödet

i år, än föregående, förvaltningens generella

att vi har det svårt att klara den ram som vi

har en ram på cirka 66,7 miljoner kronor

ekonomiska läge efter de svåra åren 2008

är tilldelade, säger Johansson.

för 2013. Detta är en sänkning på ca 10,3

anslagen man har mottagit, så har Arbets-

och 2009 har även läsare av ASP Bladet tidigare kunnat få ta del av i tidningen.

miljoner kronor från 2012 då försörjningsEn bidragande orsak varför försörjnings-

stödet hade en ram på cirka ca 77 miljoner

stödets kostnader har ökat, är att kommu-

kronor.

– Vi har ett mycket bättre läge i år. Det här

nerna i dagsläget tar kostnader som tidigare

sista året har alla de besparingar vi har

har varit knutna till Försäkringskassan.

– Det är ingen som blir varslad, utan vi

beslutat ger full effekt. Vi har lyckats få

Detta i sin tur beror på att den statliga

löser detta genom att man som anställd

ihop ett överskott 2012 i verksamheten,

myndigheten har infört hårdare regler,

får andra arbetsuppgifter istället, säger

berättar Johansson.

som man tillämpar i synen på vem som är

Johansson.

NYA SATSNINGAR Det är inte alla verksamheter som får mindre ekonomiska

Får man behålla det överskott förvalt-

medel. En del satsningar görs samtidigt, där budgetar i praktiken ökar. Kom-

ningen har genererat finns det dock hopp

munfullmäktige har beviljat extra anslag för vissa projekt inom Arbetsmarknads-

om att kunna behålla några tjänster.

och socialförvaltningen. De projekt som får ökade anslag är: •

Kommunens ”Tak över huvudet”-garanti stärks samt även andra bostadssociala verksamheter, genom en ökning med 10 miljoner kronor.

Arbete mot hemlöshet får 3 miljoner i extra anslag.

Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd ökar med 9 miljoner.

26 ASP BLADET | NUMMER 2 2013

Text: Johan Holst och Robert Halvarsson Foto: Henrik Sjöberg


ASP BLADET | NUMMER 2 2013 27


MÅNADENS TIPS 22 november 1963, dagen då John F. Kennedy sköts till döds i Dallas, har för evigt präntas in i det amerikanska medvetandet. Men tänk om historien kunde ändras. Detta är grundtanken i Kings roman.

med hjälp av en bekant upptäckt en spricka

han till 1958. Jakes uppdrag i det förflutna är

att hindra mordet på John F. Kennedy. Det är lättare än sagt än gjort, men vad har hänt med verkligheten när han återvänder till sin verklighet år 2011? Det han gör i det förflutna påverkar 2011 som ringar på vattnet. 11/22/63 är en av de mest intressanta,

DALLAS

i tiden. När han kliver in i sprickan förflyttas

TEXT: HENRIK SJÖBERG STEPHEN KING

Maine på USA:s östkust, har av en slump

BOK

Jake, bokens huvudperson bor i en stad i

intrikata och dramatiska berättelser han har skrivit. Det är inte skräck, som han är mest känd för, men det är mycket spännande ändå, och väldigt känsligt och mänskligt skrivet, bäst illustrerad av Jakes minst sagt komplicerade kärlekshistoria med Sadie.

Mammas pojkar är Ulf Malmros nya biofilm. Malmros filmhistorier

av den svenska småstaden, med dess för- och nackdelar. Värmlandsbördiga Björn Starrin och Johan Östling spelar tvillingbröderna Oden och Tor. Grundpremissen är att de säger upp sig, för att de inte vill sitta i kassan i butiken de jobbar i. I processen förlorar de sin bostad och måste därför flytta hem till sin mamma, utmärkt gestaltad av Lotta Telje. Utifrån detta sker den en mängd komiska förvecklingar. En annan värmlandsbekant är Mia Skäringer som spelar tvillingarnas kärleksintresse. Filmen har sina poänger, det gäller att vara den man är, men det som saknas är de riktiga stora skratten. Ulf Malmros tidigare filmer känns mer spetsiga och rakt på, men Mammas pojkar duger i väntan på nästa filmskapelse av Malmros.

28 ASP BLADET | NUMMER 2 2013

TEXT: HENRIK SJÖBERG

inget undantag, utan den förstärker Ulf Malmros som en bra skildrare

MAMMAS POJKAR

småstadsidyller på den värmländska landsbygden. Mammas pojkar är

FILM

spinner sig kring relationer mellan udda figurer, ofta boendes i


Av: Martin Bäckström-Ledin

Av: Maria Lundby Bohlin

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 29


PÅ JOBBET

Text: Henrik Sjöberg Foto: Per Rhönnstad

På jobbet har träffat Torbjörn Tetzlaff, Karlstads kommuns alkoholinspektör. Han berättar om sitt arbetes utmaningar och sina tankar kring arbetsuppgifter och motivation. VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?

fyller de i ett protokoll som bland annat

utbildningar varje år och det finns krav i

– Jag har jobbat inom det mesta när

bedömer berusningsnivå. Det innebär att

lagen på kunskap kring dessa frågor. När

det gäller socialförvaltningen förutom

vi har tillsyn nästan varje helg under hela

det gäller krogarnas öppettider är 01:00 den

familjerätt. Jag är utbildad handledare i

året. Vi får sedan protokollen men vi kan

lagstiftade stängningstiden, allting annat

Socialstyrelsens regi, har gått familjeterapi-

inte ha de som ett underlag för en åtgärd,

är ett undantag. Jag kan inte personligen

utbildningar och har även chefserfarenhet.

eftersom de som gör tillsynen är privat-

se vad som blir roligare klockan 02:00. I

För ett par år sedan gick jag en magister-

personer, men vi får nyttig kunskap om

mitten av 1980-talet hade vi ett försök med

utbildning i samhällelig riskhantering. Jag

restaurangerna.

att stänga klockan 04:00. Tretton krogar

gjorde detta samtidigt som jag i Göteborg

De uteställen som inte följer lagen ska inte

ansökte om detta, två restauranger använde

läste en mastersutbildning i tillsyn och

finnas på marknaden. Utan tillsyn är det

det, de andra avstod, eftersom det blev för

jobbade heltid. Det var mycket på en gång

inte givet att krögarna följer lagstiftningen,

kostsamt. Det blev en ren förlustaffär för

men jag gjorde det av ren nyfikenhet.

men med våra verktyg; erinran, varning

uteställena. Med tanke på den nya diskus-

Detta har medfört att jag är mer delaktig i

och återkallning, som redskap kan det få

sionen om öppettider, ser jag inga som

förvaltningens riskarbete med bland annat

konsekvenser för krögarna. Sedan är det

helst skäl med förlängda öppettider.

personskydd.

viktigt att det är lika villkor för alla aktörer

VAD BESTÅR DINA

i restaurangbranschen, oavsett

HUR SER SAMARBETET UT MED RESTAU-

restaurangernas storlek.

RANGERNA OCH KROGARNA? – Vi pratar mycket med våra krögare och

ARBETSUPPGIFTER AV? – Det jag och min kollega gör är att utreda

HUR SER DU PÅ ALKOHOLSITUATIONEN

har en dialog med samtliga restauranger.

ansökningar angående serveringstillstånd.

VAD GÄLLER KARLSTADS RESTAURANG

Om krogen vill så kan vi anordna en

Förutom att utreda är tillsyn en viktig

OCH KROGLIV?

utbildning utan kostnad. De får kunskap

arbetsuppgift. I utredningen försöker vi

– De sista femton till tjugo åren har antalet

alltid lägga in en hög grad av service. Det vi gör är att vi hjälper, informerar, utbildar och är tillgängliga för att hjälpa de som ansöker om serveringstillstånd, så allt ska bli så bra och rätt som möjligt. När det gäller tillsyn är det vi som ska se till att restaurangerna och krogarna gör som det är tänkt att de ska göra. Om man följer lagen, då har man aldrig några problem med oss. Om man inte följer lagar och bestämmelser, då ser vi till att de lär sig åtfölja lagen eller så återkallas serveringstillståndet. Erinran, varning och indraget tillstånd är de delar som processen består av. Vi har också utökad tillsyn som består av arvoderade privatpersoner som agerar vanliga gäster. Efter restaurangbesöket

30 ASP BLADET | NUMMER 2 2013

restauranger ökat från cirka 45 till närmare 120 stycken. Det vi vill få bukt med idag är överserveringen. Det innebär att folk blir för berusade på serveringsställena. Detta är det största problemet och det måste det

och det ser vi som en vinst. Det förebyggande arbetet är jätteviktigt och medför att krogarna gör ett bättre arbete. Vi samarbetar också mycket med polismyndigheten. Samarbete och kommunikation är honnörsord för mig.

göras någonting åt. Det är inte bra för de berusade personerna och dåligt för krogar-

DET SÄGS PÅ KARLSTAD.SE ATT

na, man tjänar inga pengar på en berusad

ALKOHOLSERVERINGEN SKA SKE MED

besökare. Uteställena blir inga trevliga

OMDÖME OCH ANSVAR. HUR ARBETAR

miljöer och krogarna förlorar gäster. Om

DU FÖR ATT GENOMFÖRA DET?

man på ett allmänt plan tittar tillbaka femton år har det blivit oändligt mycket bättre. Idag har det blivit mycket mer ordnat, trevligt och behagligt på restaurangerna. Personal och krögare har fått mer kunskap och det har de fått tack vare våra utbildningar som vi erhåller. Vi har personal-

– Det genomförs genom utbildning, information och kommunikation med våra krögare. Om en krog vill göra någon förändring när det gäller alkoholfrågor, ser vi att de ringer oss, så vi kan prata om det och hitta en bra lösning som ligger inom lagens gräns.


TORBJÖRN TETZLAFF

Alkoholinspektör

Familj: Fru och fyra barn Bor: Gustafsberg, Karlstad Senaste lästa bok: Harry Potter Senaste sedda film: En barnfilm Drömresa: Amazonas Favoritmat: Falukorv i alla former

VAD MOTIVERAR DIG?

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA

VAD ÄR DINA TANKAR KRING

– Jag tycker barn och ungdomar är det

I DITT ARBETE?

FRAMTIDEN?

viktigaste som finns. Det är de som är

– Att få folk att förstå att människor är

– Det här jobbet är ett processarbete och

vår framtid. Vi lever i ett samhälle, där vi

viktigare än pengar. Det är den största

det innebär att det är på ett visst sätt idag,

har möjligheter ge barn och ungdomar

utmaningen. Ett möte är viktigare än ett

utifrån gällande lagstiftning och normer.

en bra uppväxt och goda uppväxtvillkor.

mejl. Tekniken kan hindra de personliga

Naturligtvis kommer det att förändras med

Detta driver mig och är både en privat och

mötena och isolerar människan till ett

nya trender och lagar. Lev här idag och

yrkesmässig åsikt. Det är viktigt att de får

jag-tänkandet istället för ett vi-tänkandet.

planera såsom du ska leva för evigt. Man

det bra och inte exempelvis blir försupna

Mobiltelefoner och datorer ska se som ett

ska inte vara rädd för förändring utan ta

eller misshandlade, om det lyckas kan vi

komplement, inte istället för det mänskliga

den till sig, och tro på att det kan bli ännu

fortsätta att ha en bra besökskultur, vilket

mötet. Detta är också en utmaning.

bättre.

gynnar Karlstad som helhet. Det blir en god spiral och i detta arbete är det jätteviktigt med våra ungdomar.

ASP BLADET | NUMMER 2 2013 31


KARLSTAD I BILDER EN NY ÄLG FÖR KARLSTAD Som idé började älgen i London. Älgen är tänkt som en tankeställare över vår konsumtion. Den är skapad av Daglig verksamhet på Barbordsgatan och Karolinen med hjälp av Solareturen. Foto: Per Rhönnstad Text: Johan Holst

KARLSTADS KOMMUN

Profile for ASP Bladet

ASP Bladet - Februari 2013  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

ASP Bladet - Februari 2013  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

Profile for aspbladet