REVISTA ANUARIO ASEMACO 2020

Page 16.

8-9.

12.

14.

16.

26-27.
SECTOR CONSTRUCIÓN

PREVENCIÓN E SAÚDE LABORAL ANTE O CORONAVIRUS NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN MEDIDAS PREVIAS AO COMEZO DA ACTIVIDADE PERSOAS SENSIBLES O servizo de prevención de riscos laborais deberá �������������������� as medidas para o persoal especialmente sensible.

FEBRE Non ir traballar con febre (> 37º) ou síntomas respiratorios ou se houbo contacto próximo cunha persoa infectada.

i

INFORMACIÓN

DESPRAZAMENTO

Difundir as recomendacións da autoridade sanitaria ante o coronavirus.

Mellor individual, se non só unha persoa ����������������������� colectivo ou compartido precísase o uso de máscara.

DISTANCIA DE SEGURIDADE DISTANCIA

ESPAZOS REDUCIDOS

CONTROL DE ACCESO

Manter 2 metros de seguridade e evitar as actividades grupais.

Evitar coincidir en espazos pequenos como vestiarios, comedores e zonas de aseos.

Efectuar un control adecuado de acceso á obra. Fixar horarios e zonas para provedores.

HIXIENE E LIMPEZA LAVADO DE MANS

MATERIAL DE LIMPEZA

VÍAS RESPIRATORIAS

Facilitar o lavado frecuente das mans ou o uso de solucións hidroalcohólicas na obra e nos vehículos. Lavalas logo de quitar as luvas de seguridade.

Reforzar a dispoñibilidade de material de limpeza e hixiene.

Cubrir as vías respiratorias cun pano desbotable ou co antebrazo ao tusir ou esbirrar e desbotalo de xeito adecuado.

LUVAS

OLLOS, NARIZ E BOCA

LIMPEZA DE ESPAZOS

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.

Limpar frecuentemente espazos de uso común, equipos e utensilios de traballo (equipos, ferramentas, teléfonos e maquinaria).

MÁSCARAS

FERRAMENTAS/VEHÍCULOS

COMIDA

O uso de máscaras é necesario no transporte público ou compartido, cando a distancia de seguridade sexa menor a 2 metros, ou así o valore o servizo de prevención.

As ferramentas, equipos de traballo e os vehículos deberán hixienizarse tras cada uso.

Evitar compartir comida, bebida, ferramentas e outros obxectos.

Usar luvas desbotables para recoller e asinar albaráns.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DIFUNDIR RECOMENDACIÓNS

ESTABLECER QUENDAS

Comunicar as medidas preventivas adoptadas a outras empresas e autónomos.

Valorar a necesidade ���������������� para evitar contaxios entre o persoal.

!

LIMITAR AS TAREFAS QUE IMPLIQUEN CONTACTO entre o persoal concorrente na obra.

PREVENCIÓN DO ESTRÉS Dar pautas de actuación ante posibles situacións de estrés laboral.

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA (ISSGA) A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Santiago

981 182 329

982 294 300

988 386 395

886 218 101

881 999 332

issga.coruna@xunta.gal

issga.lugo@xunta.gal

issga.ourense@xunta.gal

issga.pontevedra@xunta.gal

issga@xunta.gal

ceei.xunta.gal/coronavirus

Liña empresas

900 815 600


Construyendo el FuturoSch lüt er ® E st -SH ant EL es d F e d iseñ o

® ROTEC Schlüter -LIP e s pa c i o s Iluminación de

S c h l ü t e r ®- K E R D I I m p e r m e a b i l i za c i ó n de duchas y baños

efabricadas Hornacinas pr ® - K E R D I - B OA R D r e t ü l h c S le t i vo i m p e r m e a b Pa n e l c o n st r u c

S c h l ü t e r ® - K E R D I - S H OW E R Pa n e l e s p r e f a b r i c a d o s con pendiente S c h l ü t e r ®- K E R D I - L I N E D e s a g ü e s l i n e a l e s par a duchas a nivel de suelo

����� �����������

S c h l ü t e r ®- D I T R A - H E A T C a l e n ta m i e n t o e l é c t r i c o d e s u e l o s y par e d e s c e r á m i c a s

���������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������� ��������������������� ���������������������������������������������������� Elige FILA���������������������

Un pavimento bonito se aprecia con una ��������� �������������������������������������������������� Más del 70%* de las reclamaciones���������������������������������������������� ����������� ��������� ����� ��� ����� �� �� ��� ����������� ��������������� ���� ��������� ������������������ • •

mantener el pavimento más limpio y u� ambiente sano� garantir en el tiempo las prestaciones técnicas y estéticas del material

������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

FILA ESPAÑA INDUSTRIA ������������� ��������������������������

�����������������


ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ‫ࠀ܀؀‬ԀऀԀ਀଀ऀఀഀȀ਀଀ऀ฀̀ऀ‫؀‬ఀԀ଀ༀȀက‫ࠀ܀؀‬ԀऀᄀȀఀԀༀ̀ऀ਀ఀऀ‫؀‬ఀȀఀԀ਀Ѐ‫܀‬Ȁက଀

Ā

ĀᰀᴀᰀऀḀἀ !ᴀ"ᰀ#Ḁ$ἀऀ%ἀऀ Āᴀ%&%ἀ#Ḁ$ἀऀ'%ऀȀḀ(#!(ऀ)ᰀ*!ᴀᰀḀ(ጀऀ Ā Ā Ā Ā Ā

ᤀĀᨀ᐀᠀ᔀᬀᤀ $ᔀ%᐀ ᐀ᔀ᠀(ᘀԀ( +᐀ᘀ,(-(.᠀ᤀ Ԁᤀᘀ,Ѐᤀ%᐀

ᰀᴀḀĀḀᴀἀĀ ἀᰀĀఀ฀฀ᄀ਀ༀ‫ࠀ܀؀‬ഀऀ਀!"ഀऀ#਀ༀᄀ਀ሀ ᰀᴀἀĀἀᰀ&Ā ''Āఀ฀฀ᄀ਀ༀሀഀᄀ‫"!܀‬ഀऀ#਀ༀᄀ਀ሀ ᰀᴀᴀĀ ᴀ)Ā ᰀ*Āఀ฀฀ᄀ਀ༀ‫܀‬ഀࠀကऀ฀က!"ഀऀ#਀ༀᄀ਀ሀ ᴀᴀ)ĀἀḀᴀĀḀ'ḀĀఀ฀฀ᄀ਀ༀ/‫ऀ܀‬#က଀က0ࠀ਀!"ഀऀ#਀ༀᄀ਀ሀ ᴀᴀḀĀᰀᰀᰀĀ ἀĀఀ฀฀ᄀ਀!"ഀऀ#਀ༀᄀ਀ሀ

ᤀ᐀᐀ऀᨀ᐀᐀ऀᘀᘀᔀऀ Ѐᘀᜀ᐀᠀ȀᤀᨀЀጀᘀĀ‫܀؀‬฀਀฀ᬀԀ଀

᐀ᔀᘀ ԀጀĀ‫଀਀؀‬ఀ଀ऀᜀȀ਀Ѐ̀଀ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ​ऀ ᐀ᔀĀĀĀကȀ᠀̀Ԁ‫଀਀܀؀‬ Ȁ̀ЀԀĀ‫܀‬ԀᄀఀȀሀ਀‫ࠀ܀؀‬Ԁጀऀ ‫଀਀ऀ܀ࠀ܀؀‬ఀࠀഀ฀ༀ฀ကࠀᄀ਀฀ༀᄀ਀ሀ


ᄀԀ਀ഀကȀༀࠀ਀ༀऀ਀ሀ‫܀؀‬ጀ᐀ᔀᘀ

฀ԀЀ‫܀‬Ȁഀऀ‫ࠀ؀‬

ĀȀ̀ЀԀ‫܀ࠀ܀؀‬Ȁ ऀ਀଀ఀഀ ฀ࠀԀࠀༀက਀‫਀܀‬Ā ᜀࠀሀࠀԀༀࠀĀༀ଀ࠀഀĀ ЀĀࠀԀༀࠀༀ଀᠀ĀऀࠀԀࠀ ଀ࠀഀကȀԀༀࠀༀ‫؀܀‬Āကࠀഀऀ‫ࠀ؀‬

ĀȀ̀

$᐀$

ᤀᨀᬀᰀᴀḀἀ !"ᨀἀᨀᬀ"ༀༀĀ

###ἀ !"ᨀἀᨀᬀ"


ANUARIO ASEMACO 2020 - ACUERDOS-CONVENIOS-SERVICIOS 26

ACUERDOS— CONVENIOS—SERVICIOS

ABANCA

ACUERDO DE COLABORACIÓN Y OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN LAS VENTAS A SUS CLIENTES.

AF INFORMÁTICA

PROGRAMA Y APLICACIÓN INFORMÁTICA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR DE MATERIA-

AFIGAL

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA. AVALES, ICO, IGAPE, ENTIDADES FINANCIERAS.

ARDÁN

INFORMACIÓN ECONÓMICA. ESTUDIO EMPRESARIAL ESPECÍFICO DE LAS EMPRESAS.

AVANZAS

BANCO SABADELL

LES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

CONVENIO CON ASEMACO.

IMPLANTADO EN WEB ZONA FRANCA

SERVIDOR INTERNET, DOMINIOS, COPIAS DE SEGURIDAD, HOSTING, CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, SERVIDOR ASEMACO.

ACUERDO DE COLABORACIÓN Y OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN CONDICIONES PREFERENTES.

CCS ABOGADOS

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA RECLAMACIÓN DE CANTIDADES POR VÍA JUDICIAL, INTERNACIONALIZACIÓN, ASESORAMIENTO.

CONVENIOS

NEGOCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES EN

COLECTIVOS

ORENSE Y PONTEVEDRA.

CONSTRUDATA21

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA INFORMACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS.

CREDIASEMACO

IESIDE

GESCOMED

GESFORTRANS

ICIRED

INFORMA

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DENTRO DEL CONVENIO CON ABANCA EN LAS VENTAS DE LOS ASOCIADOS A SUS CLIENTES.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN GERENCIAL. ADAPTADOS A NUESTRO SECTOR. FORMACIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA.

RECOBRO DE IMPAGADOS POR VÍA AMISTOSA, SIN APORTACIÓN INICIAL.

TRANSPORTE, TACÓGRAFOS, CAP (CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL). CURSOS DE FORMACIÓN SUBVENCIONADOS.

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE IMPAGOS.

INFORMES COMERCIALES Y FINANCIEROS DE EMPRESAS. GESTIONADO POR ASEMACO PARA SERVICIOS DE LOS ASOCIADOS.

Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción de Galicia


ANUARIO ASEMACO 2020 - ACUERDOS-CONVENIOS-SERVICIOS 27

ACUERDOS— CONVENIOS—SERVICIOS

EMPRESA DESARROLLADORA DE PROGRAMAS INFORMATICOS DE GESTIÓN Y

INFO JC

CONTROL DEL HORARIO PARA LOS TRABAJADORES. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON INTEGRALDATA, EMPRESA ESPECIALIZADA EN

INTEGRALDATA

EL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DOCUMENTAL CERTIFICADA.

FORO EN LA WEB Y PORTAL DE ASEMACO QUE PERMITE OFERTAR Y DEMANDAR

MERCADO DIRECTO

PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTRE ASOCIADOS.

PERMITE REALIZAR CONSULTAS EN TIEMPO REAL DEL REGISTRO DE MOROSOS.

MODULO DE MOROSOS

SU OBJETIVO ES FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES COMERCIALES.

GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN GENERA: NOTIFICACIONES, PREVENCIÓN,

REGISTRO DE MOROSOS

RECUPERACIÓN DE IMPORTES, PLAZOS DE PAGO.

ACUERDO PARA EL SUMINISTRO DE GASOIL A DEPÓSITOS EN UNAS CONDICIO-

REPSOL - GASOIL

NES MUY VENTAJOSAS, INFORMES DE CALIDAD, SUMINISTRO, ETC. SEGUROS: RESPONSABILIDAD CIVIL, CONVENIO COLECTIVO, RESPONSABILIDAD

SABUCEDO ASESORES

CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.

EMPRESA LÍDER EN MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

SEUR FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA. ASEMACO FORMA PARTE DE LA ORGA-

SICO

NIZACIÓN Y PLANTEA OFERTA, JORNADAS, ETC. PROGRAMA DE DISEÑO EN 3D ESPECÍFICO DEL SECTOR., CON LA BIBLIOTECA DE

SISCOM CAD

TODOS LOS PRODUCTOS. ÁGIL Y SENCILLO.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA. AVALES, ICO, IGAPE, ENTIDADES FINANCIE-

SOGARPO

RAS. CONVENIO CON ASEMACO.

SUMINISTROS DE GASOIL EN ESTACIONES DE SERVICIO, CAMPSA, REPSOL Y PE-

SOLRED

TRONOR. OFERTA DE TARJETA VÍA T.

PUBLICACIÓN EDITORIAL SECTORIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE

TU REFORMA

LA FORMACIÓN PRÁCTICA COMO HERRAMIENTA PARA EL SECTOR.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EUROPEAS EN LA QUE ESTÁ INTEGRADA ASEMA-

UFEMAT

CO. CONGRESOS Y NORMATIVAS EUROPEAS

Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción de Galicia


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.