Page 1

Biroul Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti doreşte să fie cât mai transparent în deciziile pe care le ia şi să informeze comunitatea academică cu privire la activităţile pe care le desfăşoară. În acest sens, va publica periodic Scrisoarea de informare în variantele electronică şi clasică. Varianta electronică poate conţine, în plus, o anexă cu amănunte despre problematica abordată. Tematica acestui număr este „Cercetarea ştiinţifică în ASE”.

Cercetarea ştiinţifică în cifre - perioada 2001-2005

Structura proiectelor de cercetare pe tipuri de finanţatori

2,500,000 2,000,000

Evoluţia numărului de teme

1,500,000 1,000,000

200

500,000

150

0 2001

100

2001

2002

2003

2004

2004

2005

Valoarea medie a unei teme (RON/temă)

2005

Valoarea contractelor (RON) Categorie Orizont 2000 Granturi CNCSIS; Academia Română PNCDI; plan sectorial Mediul de afaceri CEEX TOTAL

2003

ORIZONT 2000 Granturi CNCSIS si Academia Romana PNCDI si Plan Sectorial Mediul de afaceri Programul CEEX

50 0

2002

2001

2002

2003

2004

2005

196,500

216,500

0

0

0

142,738

234,151

172,393

481,608

829,540

3,200

74,456

414,144

583,760

561,658

0

2,905

0

51,380

380,905

0 342,438

0 528,012

0 586,537

0 1,116,747

687,617 2,459,720

Categorie Orizont 2000 Granturi CNCSIS; Academia Română PNCDI; plan sectorial Mediul de afaceri CEEX TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

8,932

10,310

-

-

0

4,922

5,854

4,105

9,829

14,060

3,200

6,205

24,361

17,690

18,722

-

2,905

-

1,427

7,600

6,585

7,233

9,941

9,464

25,467 14,998

În 1995, valoarea temelor de cercetare finanţate era zero lei.

1


Scrisoare de informare nr. 3/2006

Modificări ale regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice

şcoli de cercetare, care au avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea ştiinţelor economice şi care au obţinut, cel puţin, o dată diploma GEORGESCU RÖEGEN. Diploma se acordă o singură dată în viaţa profesională.

În cadrul programelor instituţionale ale catedrelor, facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc.

b) DIPLOMA “GEORGESCU RÖEGEN” Diploma

se

atribuie

cadrelor

didactice

sau

va fi inclusă şi tematica programelor de cercetare

cercetătorilor care în anul calendaristic precedent au

ştiinţifică doctorală.

desfăşurat cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor

A.S.E. susţine, cu aprobarea Biroului Senarului şi în

finanţate de organisme naţionale sau internaţionale

limita veniturilor din activitatea de cercetare ştiinţifică a

(CNCSIS, ANSTI, COPERNICUS etc.). Diploma se

catedrelor, facultăţilor şi universităţii finanţarea unor

acordă anual.

teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea A.S.E.

c) DIPLOMA DE LAUDĂ

Pentru detalii, vezi www.dce.ase.ro/regulament.php

Diploma

se

atribuie

tinerilor

care

în

anul

calendaristic precedent au desfăşurat cercetare ştiinţifică

Diplomele pentru activitatea de cercetare ştiinţifică

în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale (CNCSIS, ANSTI, COPERNICUS etc.). Vârsta maximă este de 35 ani. Diploma se acordă

a) DIPLOMA “OPERA OMNIA” Diploma se atribuie personalităţilor ştiinţifice din

anual.

Academia de Studii Economice, care au creat domenii şi Reviste editate în ASE 1. Recunoscute CNCSIS 1. ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH - Revistă de tip B 2. ECONOMIC INFORMATICS/INFORMATICĂ ECONOMICĂ - Revistă de tip B 3. DIALOGOS - Revistă de tip C 4. MANAGEMENT COMPARAT INTERNAŢIONAL - Revistă de tip C 5. STUDII ŞI CERCETĂRI DE CALCUL ECONOMIC ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ - Revistă de tip C 6. THE ROMANIAN ECONOMIC JOURNAL/JURNAL ECONOMIC - Revistă de tip D 7. ECONOMIA, SERIA MANAGEMENT - Revistă de tip D 2. Acreditate instituţional 1. 2. 3. 4. 5.

AMFITEATRU ECONOMIC CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC ANALIZA SI PROSPECTIVA ECONOMICA SYNERGY

Contracte de cercetare ştiinţifică internaţională desfăşurate în anul 2005

européenne: l’étude du développement durable et le management des entreprises de la région bas du Danube», director prof. dr. Ion Stancu, finanţator

1. Proiectul

nr.

développement

6316543/22.02.2005, durable,

échange

global

«Le et

écosystèmes dans la perspective d’intégration

2

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), parteneriat cu Universite Libre de Bruxelles,


Academie d’Etudes Economiques de Moldova şi

Principalele manifestări ştiinţifice din ASE,

Universite d’Economie de Varna, valoare 12.500

până în luna iunie 2006

euro. 2. Proiectul nr. 1788C/26.11.2004, “Performeri de top ai economiei (ETOP)“ - External actions of the European community, director prof. dr. Ion Năftănăilă, finanţator The Ministry of European Integration, parteneriat cu The Regional Development Agency (RDA) South Muntenia, valoare 39.821 euro. 3. Proiectul nr. AG3080/19.01.2004, “Consorţiul de extensie şi diversificare rurală“, director prof. dr. Gabriel Popescu, finanţator Unitatea de Management al Proiectelor – Ministerul Agriculturii, Apelor şi Pădurilor, valoare 36.545 euro. 4. Proiectul nr. 1/28.02.2005, “Corporate governance,

Calitate, ASE în colaborare cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 10-11 martie 2006. •

Conferinţa Internaţională de Comerţ, organizată de Facultatea de Comerţ, în perioada 27-29 martie 2006.

Simpozionul

Ştiinţific

Internaţional

„România

şi

Uniunea Europeană – Calitatea integrării”, organizat de Facultatea de Economie în colaborare cu AGER şi Editura Economică, 26 mai 2006.

Ştiaţi că?

minority shareholders and shares prices on emerging capital markets: the case of Romania“, director lect. dr. Victor Cosmin Dragotă, finanţator CERGE-EI Foundation, valoare 6.930 euro. 5. Proiectul nr. 1/25.11.2004, “Elaborarea unui Vocabular în domeniul publicităţii”, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, director prof. dr. Corina Lascu-Cilianu, finanţator Uniunea Latină Franţa, valoare 2.000 euro. 6. Proiectul nr. 012380/12.09.2005,

Sesiunea Educaţie şi instruire. Etică, Descentralizare,

Anual, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică finanţează următoarele: 1.

Lucrări cu caracter tehnico-ştiinţific (reviste). De regulă, termenul de depunere a aplicaţiilor este în luna martie.

2.

Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale. De regulă, termenul de depunere a aplicaţiilor este în luna ianuarie.

“General

Detalii la www.mct.ro/ancs_web, secţiunea Acţiuni suport.

Integration of the Applications of Complexity in Science (GIACS)”, director prof. dr. Carmen Costea, finanţator The European Community, valoare 9.000 euro.

Sinteza activităţilor internaţionale desfăşurate

University - Coreea de Sud; Universitatea Donau Krems - Austria.

în perioada decembrie 2005-februarie 2006 • •

cu universităţi şi institute din Rusia: Institutul Puşkin -

Conferinţa de presă „Stele în acţiune” - Academia de

rusă de afaceri; Universitatea de Economie şi

Studii Economice şi Procter&Gamble Marketing

Informatică Moscova; Universitatea de Economie şi

România au lansat o serie de prelegeri pe diferite teme;

Finanţe - Sankt Petersburg.

programul va continua şi în 2006. •

S-au încheiat protocoale de colaborare cu următoarele universităţi: Universitatea Bocconi - Milano; Ajou

S-au definitivat următoarele protocoale de colaborare

S-a dialogat cu delegaţia Universităţii din Cairo şi a început colaborarea. Astfel, dna. prof. univ. dr. Cristina Martha Suciu susţine timp de trei săptămâni cursul

3


Economics la Universitatea Româno-Egipteană din

Universitatea

Cairo şi va fi urmată de dl. prof. univ. dr. Constantin

Economice, în perioada 26-27 mai 2006.

Brătianu, care va susţine cursul Fundamentele •

Oradea,

Facultatea

de

Ştiinţe

International Conference on Economics, Law and

managementului.

Management, organizată de Universitatea Petru

S-a încheiat protocol de colaborare cu universitatea

Maior

Artois din Franţa, care are două componente

Economice, Juridice şi Administrative, 31 mai-3

importante: cercetarea ştiinţifică şi organizarea unui

iunie 2006. •

program de masterat online.

Târgu-Mureş,

Facultatea

de

Ştiinţe

Cel de-al IV-lea Seminar Internaţional „Quality Management in Higher Education”, organizat de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, în perioada

Conferinţe ştiinţifice organizate de universităţi

9-10 iunie 2006, la Sinaia.

din ţară, până în luna iunie 2006 •

S-a înfiinţat seria Buletinul Ştiinţific al A.S.E. În cadrul acestei

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Performanţă şi competitivitate

în

economia

serii se vor publica următoarele tipuri de lucrări:

românească”,

organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”

organizate de DCE pentru avizarea temelor de cercetare

Alba Iulia, 7-8 aprilie 2006. •

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Impactul economico-social al integrării asupra economiilor

ţărilor

europene”,

organizată

de

volume de comunicări susţinute în cadrul workshop-urilor ştiinţifică;

volume tematice, reunind studii pe o tematică prioritară rezultate în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică;

volume de sinteze documentare realizate de colectivul DCE.

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe

Editarea Buletinului ştiinţific ASE va constitui reluarea unei tradiţii

Economice, Juridice şi Administrative, 12-13 mai

editoriale ASE, care a înregistrat bune rezultate în perioada

2006. •

anilor ’70 - ’80.

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României” ediţia a II-a, organizată de

FELICITĂRI! 1. În zilele de 16-17 decembrie 2005 s-au desfăşurat la Bucureşti Finalele Campionatelor Naţionale Universitare de Karate ediţia 2005, competiţie desfăşurată după regulamentul W.K.F. şi organizată de Universitatea din Bucureşti şi ANEFS Bucureşti, sub egida M.Ed.C., cu sprijinul F.R.K.M. La categoria 70 kg., locul I a fost obţinut de Dinescu Mihai, de la ASE. 2. În zilele de 25-26 februarie 2006, s-au desfăşurat finalele naţionale universitare de sală la atletism. În cadrul acestor întreceri, ASE a ocupat un loc l şi un loc III, la probele de 60 m.g., respectiv 60 m plat, ambele prin studenta PREDESCU ALINA, anul III, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

4


Posibilităţi de finanţare a cercetării ştiinţifice

studenţilor care nu îndeplinesc în anul universitar 2005-2006 necesarul punctelor de credit pentru

Principalii finanţatori ai proiectelor de cercetare sunt: •

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Autoritatea

e) Aprobarea calendarului activităţilor didactice, de

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS),

cercetare şi manageriale pe anul calendaristic 2006.

proiecte de cercetare de excelenţă – www.mct.ro. •

• •

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Consiliul

vacante. g) Revizuirea Regulamentului privind acordarea

Superior (CNCSIS), proiecte de tip A_C, A, At, Td,

distincţiilor ASE şi lansarea competiţiei pentru

Bd – www.cncsis.ro.

aceasta. Ca noutăţi: distincţiile se acordă pe baza

Comisia europeană, directoratul general pentru

evaluărilor academice; pot accede la ele şi cadrele

cercetare, prin programele FP6, FP7 etc. –

de conducere, care se evaluează. S-a hotărât ca

www.cordis.lu.

în anul 2006, o cotă de până la 10% din

Programele de dezvoltare regională şi programele

personalul

structurale - www.mct.ro.

poată beneficia de distincţii, însoţite de o creştere

Programe de cercetare în parteneriate cu universităţi

salarială cu 15%.

fiecărei

catedre/departament

2. Senatul ASE, în şedinţa din 1.02.2006, a adoptat

COST, JRC etc.) – www.mct.ro/ancs_web.

următoarele documente:

Programe de cercetare în parteneriate cu societăţile

• Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;

din mediul economico-social. •

f) Completarea prin angajare, a posturilor

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul

şi alte organisme din străinătate (EUREKA, NATO, •

accesul în anul superior.

Programe de cercetare bilaterale, gestionate prin

• Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic;

M.Ed.C-A.N.C.S.

• Codul eticii universitare;

Din activitatea Senatului şi Biroului Senatului ASE

• Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea

1. Principalele hotărâri adoptate de Biroul Senatului în

• Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005;

februarie 2006 au fost: a) Înfiinţarea

în

socială a studenţilor;

cadrul

Editurii

a

unui

compartiment ce se va ocupa cu revistele Academiei de Studii Economice din Bucureşti. b) Organizarea verificării săptămânale a modului de desfăşurare a activităţilor didactice. Acţiunea va fi permanentă. c) Începând cu anul 2007, salariile şi gradaţiile de merit se vor acorda conform unei evaluări active. d) Precizarea modului de rezolvare a situaţiilor

• Propuneri de variante pentru definirea viziunii, misiunii şi denumirii universităţii. 3. A fost plătit cel de-al 13-lea salariu. 4. S-au înaintat M.E.d.C. următoarele proiecte, pentru a fi susţinute financiar în 2006, de Guvernul României: Construirea Căminelor Belvedere C1 şi C2; Demolarea Căminului Occidentului; Modernizarea Bibliotecii; Reparaţiile capitale şi modernizarea căminelor C1 şi C2 din Complexul Agronomie: Reparaţiile capitale şi modernizarea amfiteatrelor din Dorobanţi; Reparaţiile capitale şi modernizarea amfiteatrelor din Căderea Bastiliei.

5


5. S-a găzduit - cu o participare activă de coorganizator din partea A.S.E. - dezbaterea CNCSIS privind

Situaţia ocupării posturilor didactice publicate în

Strategia de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în România,

Monitorul Oficial nr. 832/17.11.2005

pentru perioada 2007 - 2013. 6. Au avut loc discuţii cu o serie de colective: Catedrele Informatică de Gestiune, Finanţe, Contabilitate; Consiliile profesorale: Comerţ, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economică,

Cibernetică,

Statistică

Relaţii

Economice

şi

Informatică Internaţionale,

Management; Şefii de catedră şi directorii de masterate; Comisia: Relaţii internaţionale şi integrare europeană, Administrativă şi de Finanţare, Senatul A.S.E.; Studenţii, cărora li s-a explicat procedura de obţinere a burselor Erasmus. 7. S-a participat la întâlnirea Biroului Consiliului Naţional al Rectorilor cu Ministrul Educaţiei şi Cercetării, domnul prof. univ. dr. Mihail Hărdău.

Profesor Olaru Marieta (transfer la o altă catedră), conferenţiar Chivu Iulia Mirela, conferenţiar Dobrin Octavian Cosmin, conferenţiar Ghiţă Simona Ioana, conferenţiar Năstase Marian, conferenţiar Popa Ion, conferenţiar Negrea Bogdan, lector Albu Cătălin Nicolae, lector Albu Nadia, lector Câmpeanu Emilia Mioara, lector Dobrea Răzvan Cătălin, lector Dima Mihaela Adina, lector Hanţău Cristina, lector Nica Elvira, lector Roman Aurelia Geta, lector Şendroiu Cleopatra, lector Ţâţu Lucian, lector Nica Elvira. S-a aprobat ocuparea prin concurs a 54 de posturi de asistenţi şi 24 de preparatori.

Motoare de căutare pentru reviste ISI şi pentru baze de date internaţionale •

www.isinet.com/journals

www.lse.ac.uk/collections/IBSS/about/about_IBSS.htm

www.csa.com/e_products/databases-collections.php

www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&PID=274 La adresa http://www.dce.ase.ro/attach/239/lista%20ISI.doc este prezentată o sinteză a revistelor cotate ISI. Bazele de date cu indexări sunt multiple. Trebuie făcute investigaţii pe google. De exemplu: http://ideas.repec.org

Asociaţia Facultăţilor din Domeniul Economic din România „AFER” Asociaţia Facultăţilor din Domeniul Economic din România s-a înfiinţat ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către instituţiile universitare (universităţi, academii, facultăţi) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din domeniul fundamental al ştiinţelor economice. Asociaţia este o organizaţie profesional-ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, întemeiată pe principiile democraţiei depline. Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european promovat de „Procesul Bologna". Membrii fondatori sunt Academia de Studii Economice din Bucureşti şi toate facultăţile sale, precum şi majoritatea facultăţilor de profil din ţară. AFER a fost luată în evidenţă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin adresa nr. 232 din 3 octombrie 2005.

6


Scrisoare de informare nr. 3/2006

În atenţia celor care doresc să se evalueze

Acordarea premiilor de excelenţă pe 2005 în Şedinţa de Senat din data de 07.04.2006.Componenţa

Evaluarea va conduce la salarizarea diferenţiată, pe

dosarului de candidatură a fost difuzată la catedre.

următoarele categorii: • •

Pentru diploma N. N. Constantinescu (creştere

A: evaluare cu calificativul foarte bine şi distincţie –

salarială cu 15%) pot să depună aplicaţie de

creşterea salarială cu 15%;

evaluare cadrele didactice care au publicat în 2005

B: evaluare cu calificativul foarte bine – creşterea

cel puţin un articol în reviste cotate ISI.

salarială cu 8%; •

C: neevaluare sau evaluare cu calificativele bine sau

Cârcoteli

satisfăcător – menţinerea salarizării. Calendarul evaluării: •

În urma desfăşurării activităţilor de control din săptămâna 13-17 februarie 2006, s-a dat disponibil următorul număr de săli:

Depunerea dosarelor de candidatură la decanat,

Ziua

numirea comisiei de evaluare a candidaturilor de către Consiliul Facultăţii, evaluarea candidaturilor

Luni

de către comisia de evaluare a facultăţii - 14.0217.03.2006; •

Marţi

Validarea rezultatelor în Consiliul facultăţii Miercuri

20.03-24.03.2006; •

Depunerea dosarelor de evaluare la Departamentul Joi

de Management al Calităţii - Biroul de Evaluare Academică - 27.03-29.03.2004; •

Depunerea contestaţiilor - 30.03-31.03.2006;

Analiza

contestaţiilor

depuse

şi

Vineri

Orele

Număr săli

7:30-12:30

21

13:35-20:55

16

7:30-12:30

16

13:35-20:55

15

7:30-12:30

15

13:35-20:55

17

7:30-12:30

26

13:35-20:55

12

7:30-12:30

17

13:35-20:55

11

comunicarea

rezultatelor contestaţiilor - 03.04 - 05.04.2006; Situaţia examenelor la Doctorat - sesiunea ianuarie 2006 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

55

182

101

136

69

52

45

168

185

200

MicroeconomicMacroeconomie Economet rie avansat ă avansată

Promovaţi

Management ul organizaţiilor

Met odologia cercetării şi management ul proiectelor de cercet are

Nepromovati sau absenţi

7


Scrisoare de informare nr. 3/2006

A apărut Buletinul Informativ al cercetării, pe luna luna ianuarie 2006. În el găsiţi: • • • • •

Reglementările privind activitatea de cercetare ştiinţifică în ASE; Rezultatele cercetării ştiinţifice din anul 2005 (Raportul cercetării); Perspectivele cercetării ştiinţifice în anul 2006; Planul editorial pentru Buletinul stiinţific al ASE (publicaţie cu ISBN); Lista centrelor de cercetare din ASE.

Alte posibilităţi de informare • • •

Portalul oportunităţilor de finanţare din fonduri europene (EU Founding Portal): www.eucenter.org; Portalul oportunităţilor pentru ştiinţă şi tehnologie (DG „Joint Research Center”): www.jrc.cec.eu.int/; Burse Marie Curie pentru cercetători: www.cordis.lu.

O lacrimă pentru un coleg drag … La data de 19 ianuarie 2006 s-a stins din viaţă colegul nostru Stremţan Nicolae. După o activitate îndelungată lupta cu rigorile vieţii l-au răpus. A plecat dintre noi, în linişte, demnitate şi în imposibilitatea de a dovedi ce poate face. A fost un coleg şi prieten adevărat pentru colectivul Catedrei de Matematică şi nu numai. A fost cinstit şi onest, drept şi bun, gata să pună umărul la problemele catedrei. Niciodată nu a răspuns cu nu solicitărilor. De asemenea, a fost un cadru didactic iubit şi foarte apreciat de studenţi. A lăsat în urma lui un gol imens. Noi, cei rămaşi, îi vom păstra o amintire plăcută.

Acest număr are, în varianta electronică, următoarele anexe: Anexa 1 - Principalele cheltuieli eligibile pentru proiectele de cercetare Anexa 2 - Contractarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică

Acest număr a fost realizat sub coordonarea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Şi-au dat concursul: prof. univ. dr. Constanţa Bodea, conf. univ. dr. Dana Colibabă; conf. univ. dr. Miruna Mazurencu Marinescu; lect. univ. dr. Giani Grădinaru; Violeta Rogojan; Emil Stoica.

8


Scrisoare de informare nr. 3/2006

ANEXA 1 Principalele cheltuieli eligibile pentru proiectele de cercetare

Cheltuieli salariale Persoana de contact: pentru granturile CNCSIS, Rozalia Iordache, interior 315; pentru celelalte contracte, Diana Cristache, Serviciul Financiar, interior 332. Documente necesare: notă de fundamentare a manoperei, care conţine nume, prenume, grad didactic, numărul de ore şi semnăturile directorului de proiect, ale directorului economic şi ale rectorului. Pe nota de fundamentare trebuie specificat numărul proiectului şi titlul acestuia. Cheltuieli indirecte Începând cu data de l octombrie 2005, în activitatea de elaborare a ofertelor de proiecte, precum şi la încheierea şi derularea contractelor de cercetare ştiinţifică se vor aplica următoarele cote pentru cheltuielile indirecte (de regie): 1. Pentru proiectele câştigate prin competiţie naţională sau internaţională (de exemplu, granturi

CNCSIS, programul CEEX etc.) la care se prevăd limite maximale pentru regie se vor aplica aceste limite. 2. Pentru celelalte proiecte se va aplica o cotă de regie de minim 20%, din care:

regia centrului de cercetări de care aparţine directorul/echipa care elaborează oferta, respectiv iniţiază încheierea/derularea contractului de cercetare: 5% din valoarea cheltuielilor directe mai puţin cheltuielile de capital;

regia de secţie (Departamentul de Cercetări Economice); 10% din valoarea cheltuielilor directe mai puţin cheltuielile de capital;

regia generală (ASE): 5% din valoarea cheltuielilor directe mai puţin cheltuieli de capital.

În cazul în care directorul/echipa care elaborează oferta, respectiv iniţiază încheierea/ derularea contractului de cercetare nu aparţine unui centru sau centrul de cercetări nu este recunoscut de M.Ed.C. cota de regie aferentă centrului se va redistribui, suplimentând regia de secţie cu 2% şi regia generală cu 3%.

9


Scrisoare de informare nr. 3/2006

Noile cote de regie vor stimula consolidarea centrelor de cercetare constituite şi recunoscute de M.Ed.C. şi dezvoltarea capabilităţii instituţionale, în special a Departamentului de Cercetări Economice de a susţine activitatea de cercetare în cadrul ASE.. Cheltuieli pentru achiziţii de carte Potrivit art. 70, alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cărţile achiziţionate pentru biblioteci sunt scutite de TVA. În consecinţă, directorii de proiecte de cercetare, granturi etc. care doresc să achiziţioneze publicaţii, trebuie să se adreseze Bibliotecii Centrale ASE, Serviciul Achiziţii-Evidenţă, singura abilitată să cumpere cărţi pentru fondul bibliotecii cu scutire de TVA. În cazul în care facturile aferente publicaţiilor vor conţine TVA, acestea nu vor fi luate în evidenţă de Serviciul sus menţionat, nu vor putea fi decontate la Serviciul Financiar-Contabil şi vor fi suportate de directorul de proiect. Persoana de contact: Sanda Iote, Biblioteca, interior 386. Documente necesare: referat de necesitate, care conţine titlul cărţii, numărul de exemplare, valoarea disponibilă conform devizului, editura şi data aparţiei, semnat de directorul de proiect, avizat de Serviciul Financiar şi aprobat de prorectorul de resort. Pe referat trebuie specificat numărul proiectului şi titlul acestuia. Cheltuieli materiale consumabile, obiecte de inventar şi capital Persoana de contact: Gloria Vereşteanu, Serviciul Aprovizionare, interior 222. Documente necesare: referat de necesitate, care conţine denumirea produsului, specificaţii tehnice, cantitatea, valoarea disponibilă conform devizului, semnat de directorul de proiect, avizat de Serviciul Financiar şi aprobat de prorectorul de resort. Dacă produsele se găsesc în magazia ASE, vor fi eliberate pe bază de aviz de însoţire a mărfii, care trebuie predat Serviciului Financiar. Pe referat trebuie specificat numărul proiectului şi titlul acestuia. Sunt acceptate numai materiale consumabile, obiecte de inventar şi capital care au legătură cu activitatea de cercetare ştiinţifică. Mobilităţi externe Persoana de contact: Lelia Iordan, Serviciul Relaţii internaţionale cu cetăţenii străini, sala 0214, interior 275. Procedurile privind deplasarea cadrelor didactice în misiuni universitare în străinătate:

10


Scrisoare de informare nr. 3/2006

1. Orice deplasare în străinătate trebuie să aibă la bază o invitaţie de la un partener, iar în mod excepţional, un referat privind necesitatea deplasării aprobat de conducerea Academiei de Studii Economice. 2. În vederea deplasării se întocmeşte documentaţia necesară, care cuprinde: invitaţia în formă originală; traducerea invitaţiei în limba română; referat de oportunitate a deplasării, conform modelului anexat; decizia de deplasare cu toate avizele implicate, pe baza hotărârii Biroului Senatului; 3. În referatul de oportunitate se propune modalitatea de acoperire a cheltuielilor privind misiunea respectivă. În cazul surselor de finanţare din proiecte de cercetare se solicită confirmare din partea directorului Departamentului de Cercetări Economice precum şi avizul Serviciul Financiar; 4. În referatul de oportunitate se va specifica explicit modul de acoperire a sarcinilor didactice pe perioada deplasării. 5. La întoarcerea din deplasare se întocmesc formalităţile de decontare într-un interval de 72 de ore; în caz contrar, orice întârziere atrage penalizări, conform legii. 6. Aprobarea documentelor pentru decontare se va face numai pe baza prezentării raportului de activitate privind îndeplinirea misiunii, conform modelului anexat. 7. Nu se admit suplimentări financiare faţă de sumele aprobate iniţial de Biroul Senatului. Model de Referat de Oportunitate •

Datele de identificare ale partenerului care invită;

Perioada deplasării;

Obiectivele deplasării clar detaliate;

Propuneri privind modalităţile de finanţare ale deplasării;

Modul de acoperire a sarcinilor didactice, pe perioada deplasării;

Data şi semnătura titularului;

Avize din partea şefului de catedră şi decanului. Structura Raportului de Activitate

Obiectivele deplasării;

Modul de realizare a obiectivelor propuse;

11


Scrisoare de informare nr. 3/2006

Persoanele de contact din partea universităţii partenere, precum şi responsabilităţile acestora;

Angajamentele asumate pentru Academia de Studii Economice;

Data prezentării raportului de activitate în şedinţa catedrei sau, după caz, la Biroul Consiliului Profesoral, respectiv Biroul Senatului. Mobilităţi interne Persoana de contact: pentru granturile CNCSIS, Rozalia Iordache, interior 315; pentru

celelalte contracte, Diana Cristache, Serviciul Financiar, interior 332. Documente necesare: referat de oportunitate, în care se propune modalitatea de acoperire a cheltuielilor privind deplasarea respectivă şi se solicită confirmare din partea directorului Departamentului de Cercetări Economice, precum şi avizul Serviciul Financiar. Se va specifica explicit modul de acoperire a sarcinilor didactice pe perioada deplasării. Ordinul de deplasare este cel pe baza căruia se realizează decontul. La întoarcerea din deplasare se întocmesc formalităţile de decontare într-un interval de 72 de ore; în caz contrar, orice întârziere atrage penalizări, conform legii.

12


Scrisoare de informare nr. 3/2006

ANEXA 2 Contractarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică

Încheierea contractului de finanţare a proiectului de cercetare ştiinţifică reprezintă o responsabilitate a directorului de proiect. Pentru proiectele finanţate prin granturi CNCSIS se încheie un singur contract de finanţare pentru toate proiectele. În acest caz, contractarea este realizată prin DCE, directorii de granturi susţinând activitatea de contractare a granturilor CNCSIS prin furnizarea anexelor aferente proiectelor pe care le conduc. Pentru contractele de finanţare individuală (prin care se finanţează o singură temă), directorii de proiect iniţiază şi desfăşoară activitatea de contractare, fiind susţinuţi de DCE prin asigurarea modelului de contract şi recomandări de elaborare a anexelor de contract. În conformitate cu hotărârea Biroului Senatului ASE din data de 16 februarie 2005, orice contract de cercetare se semnează şi se înregistrează la DCE. Prin semnarea acestor contracte de către conducerea DCE, este realizată identificarea operativă a contractelor de finanţare, precum şi verificarea respectării prevederilor specifice, incluse în Regulamentul de organizare, funcţionare şi finanţare a cercetării ştiinţifice din ASE Bucureşti. La finalizarea fiecărei faze a proiectului este obligatorie avizarea internă a rezultatelor cercetării. Avizarea este realizată de 3-5 specialişti care fac parte din comisiile de avizare numite prin decizie a rectorului ASE. Comisiile de avizare care funcţionează în ASE sunt următoarele: 1. Comisia pentru avizarea proiectelor finanţate prin programul Cercetare de excelenţă - CEEX •

Prof. dr. Viorel Lefter

Prof. dr. Rodica Pamfilie

Prof. dr. Marian Stoian

Prof. dr. Silviu Neguţ

Prof. dr. Vergil Voineagu

Prof. dr. Floarea Năstase

Prof. dr. Rodica Mihalca

13


Scrisoare de informare nr. 3/2006

Prof. dr. Ion Vasilescu

Prof. dr. Moisă Altăr

Prof. dr. Coralia Angelescu

Prof. dr. Constantin Bob

Prof. dr. Teodora Barbu

Prof. dr. Radu Stroe

Prof. dr. Ioan Popa

Prof. dr. Nicolae Orzan

Lect. dr. Alexandru Creangă

2. Comisia pentru avizarea proiectelor finanţate prin contracte directe, cu mediul de afaceri •

Prof. dr. Ion Stancu

Prof. dr. Constanţa Bodea

Prof. dr. Ion Smeureanu

Prof. dr. Moisă Altăr

Prof. dr. Mariana Vuţă

3. Comisia pentru evaluarea şi avizarea granturilor CNCSIS – ştiinţe socio-umane şi economice şi temelor nefinanţate •

Prof. dr. Coralia Angelescu

Prof. dr. Radu Stroe

Prof. dr. Constantin Mitruţ

Prof. dr. Crişan Albu

Secretar: Conf. Răzvan Zota

4. Comisia pentru evaluarea şi avizarea granturilor CNCSIS - ştiinţele vieţii şi ale pământului •

Prof. dr. Florina Bran

Prof. dr. Ovidiu Rujan

Prof. dr. Victor Manole

Prof. dr. Constantin Popescu

Secretar: Asist. Roxana Voicu Dorobanţu

14


Scrisoare de informare nr. 3/2006

5. Comisia pentru evaluarea şi avizarea temelor finanţate prin programele MATNANTECH şi MENER •

Prof. dr. Anca Angelescu

Prof. dr. Ion Odăgescu

Prof. dr. Anca Socolescu

Prof. dr. Radu Şerban

Lect drd. Carmen Păunescu

6. Comisia pentru evaluarea şi avizarea temelor de cercetare finanţate prin programul CERES •

Prof. dr. Coralia Angelescu

Prof. dr. Constantin Mitruţ

Prof. dr. George Moldoveanu

Prof. dr. Ion Stancu

Prof. dr. Radu Şerban

Prof. dr. Bogdan Ghilic-Micu

Prof. dr. Rodica Mihalca

Prof. dr. Rodica Pamfilie

Prof. dr. Vergil Voineagu

Prof. dr. Crişan Albu La avizarea rezultatelor cercetării este obligatorie predarea la DCE a raportului de

cercetare (două exemplare) şi a sintezei (un exemplar listat şi semnat de membrii echipei şi în format electronic), precum şi depunerea la serviciul financiar a documentaţiei de decontare finaciară, respective devizul postcalcul aferent fazei şi centralizatoarele de cheltuieli. 7. Comisia pentru evaluarea şi avizarea temelor de cercetare finanţate prin programul INFOSOC •

Prof. dr. Constantin Apostol

Prof. dr. Gheorghe Sabău

Prof. dr. Floarea Năstase

Prof. dr. Traian Surcel

Prof. dr. Felicia Albescu

Prof. dr. Ilie Tamaş

Conf. dr. Răzvan Zota

15

Scrisoare de informare nr.3/2006  

Scrisoare de informare nr.3/2006

Advertisement