Page 1

Biroul Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti doreşte să fie cât mai transparent în deciziile pe care le ia şi să informeze comunitatea academică cu privire la activităţile pe care le desfăşoară. În acest sens, va publica periodic Scrisoarea de informare în variantele electronică şi clasică. Varianta electronică poate conţine, în plus, o anexă cu amănunte despre problematica abordată. Tematica acestui număr este „Pe ce a cheltuit ASE banii în 2005?”, „Pe ce va cheltui ASE banii în 2006?”, „Ce a făcut Biroul Senatului ASE în trimestrul IV 2005?” Sugestii? Idei? Comentarii? Scrie la rectorat@ase.ro

Pe ce a cheltuit ASE banii în 2005? (Situaţia la 15.12.2005)

Veniturile totale ale ASE au 111,210,577 RON, fiind structurate astfel:

1. Venituri proprii 2. Sume primite de la M.Ed.C. 3. Alocaţii de la bugetul de stat 4. Venituri extrabugetare TOTAL

fost

de

(RON) 74,268,295 25,105,083 8,345,137 3,492,062 111,210,577

Structura veniturilor ASE la data de 15.12.2005 Alocaţii de la bugetul de stat 7.50%

Venituri extrabugetare 3.14%

Cheltuieli din venituri proprii 1. Cheltuieli de personal 2. Utilităţi 3. Burse pentru studenţi - din surse proprii 4. Materiale didactice pentru studenţii ID 5. Dezvoltarea bibliotecii 6. Obiecte de inventar 7. Materiale diverse

8. Service - spaţii de învăţământ (lift, centrala termică, DDD, salubrizare, pază, servicii medicale, hidrofor etc.)

9. Service tehnică de calcul şi copiatoare 10. Cheltuieli descentralizate - programe de 11. 12. 13. 14. 15.

master Deplasări interne Deplasări externe Lucrări de investiţii Lucrări de reparaţii Dotări, tehnică de calcul, copiatoare, videoproiectoare, scannere, imprimante etc.

16. Extindere reţea de calculatoare, Sume primite de la MEdC 22.57%

abonamente internet, licenţe software Venituri proprii 66.78%

Cheltuielile ASE au fost de 104,808,629 RON, defalcate astfel:

17. Investiţii sociale 18. Alte cheltuieli din surse proprii Cheltuieli din alocaţiile de la bugetul de stat Cheltuieli din veniturile extrabugetare TOTAL CHELTUIELI

92,118,480 61,531,506 4,348,871 192,487 1,490,188 307,579 1,275,661 2,782,458 1,015,827 864,716 409,819 107,103 6,175 9,745,725 1,593,046 4,364,509 2,326,927 185,710 423,123 8,345,137 3,492,062 104,808,629

1


Scrisoare de informare nr. 2/2006

Dintre obiectivele importante realizate pe parcursul anului, menţionăm: (RON) I. Lucrări de investiţii 9,745,725 1. Lucrări de construcţii a. Cămin C3 Belvedere 6,789,200 b. Cămin C1 Belvedere 300,000 2. Lucrări de demolare a. Cămin Occidentului 200,000 3. Lucrări de reabilitare a. Imobil Covasna 1,866,155 b. Imobil Griviţa 645,000 c. Imobil Piatra Neamţ 56,000 d. Imobil Giurgiu 189,370

II. Lucrări de reparaţii 1,649,196 1. Reparaţii curente centrală termică Căderea Bastiliei 113,000 2. Reparaţii diverse imobile învăţământ la distanţă, decanat REI, catedra de Comerţ 200,000 3. Reparaţii terase imobile Piaţa Romană, Dorobanţi, Căderea Bastiliei 500,000 4. Reparaţii table şcolare imobil Dorobanţi 37,496 5. Amenajare spaţiu decanat Comerţ 29,020 6. Reparaţii scări acces imobil Eminescu 269,680 7. Reparaţii sala de bibliotecă Slăvescu 500,000 III. Dotări 6,691,436 1. Tehnică de calcul 4,364,509 2. Extindere reţea 2,326,927

O fi adevărat? ASE a înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţare, următoarele proiecte: − Cămin Belvedere C1: 14,561,251 RON; − Cămin Belvedere C2: 13,500,000 RON; − Cămin Occidentului: 5,000,000 RON; − Reamenajare biblioteca ASE: 1,262,142 RON. Prin aceste propuneri, ASE sprijină Guvernul României pentru a se ţine de promisiunea că va cheltui pentru învăţământ – pe proiecte – până la 5% din PIB.

Ordinea de zi a Şedinţei Senatului ASE din 21.12.2005

4. Aprobarea taxelor universitare pentru anul fiscal 2006. 5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006.

1. Informare privind activitatea Biroului Senatului A.S.E.

6. Planul şedinţelor Senatului pentru anul 2006. 7. Diverse.

2. Analiza activităţii de pregătire postuniversitară şi a şcolilor academice postuniversitare. Au prezentat

Materialele pot fi consultate la www.ase.ro.

prof. univ. dr. Albescu Felicia, prof. univ. dr. Duţescu Adriana, prof. univ. dr. Verboncu Ion. 3. Aprobarea metodologiilor de admitere pentru anul

Modernizarea unui amfiteatru de mărimea celui de la 2101 costă circa 2,5 miliarde ROL.

universitar 2006-2007. Felicitări! Echipa ASE a obţinut locul I pe Bucureşti şi locul III pe ţară la Turneul de baschet universitar masculin, Centrul Universitar Bucureşti, Best Cup Computers 2005.

ULTIMA ORĂ:

2

Legea ne permite să oferim bonuri de masă şi în 2006.


Scrisoare de informare nr. 2/2006

Pe ce va cheltuit ASE banii în 2006?

Reparaţii capitale la imobilul Căderea Bastiliei Amenajarea sălilor de mese şi a sălii de protocol Moxa

Veniturile preconizate pentru anul 2006 sunt de 152,496,417 RON, fiind structurate astfel: 1. Venituri proprii 99,750,793 2. Sume primite de la M.Ed.C. 30,000,000 3. Alocaţii de la bugetul de stat 13,500,000 4. Venituri extrabugetare 9,245,624 TOTAL 152,496,417 Cheltuielile ASE vor fi defalcate astfel: Susţinerea creşterii satisfacţiei angajaţilor Susţinerea programului de mobilităţi interne şi internaţionale Total cheltuieli de personal Utilităţi Burse Materiale didactice pentru studenţii ID Dezvoltarea bibliotecii Obiecte de inventar Materiale

- salarii - creşteri salariale în anul 2006 (posturile universitare “mici”) - distincţii anuale - menţinerea tichetelor de masă - deplasări interne pentru procesul de învăţământ - deplasări externe pentru perfecţionarea managementului

1,200,000

3,388,000 550,000 200,000

5,113,393 Susţinerea din surse proprii a studenţilor merituoşi Manuale Cărţi şi abonamente pentru bibliotecă Electrocasnice, aparate de aer condiţionat Materiale tipografie, reparaţii etc.

Service pentru spaţii de învăţământ

Service pentru tehnică de calcul şi copiatoare

Service aparate de aer condiţionat, copiatoare, imprimante, calculatoare, (piese de schimb, reciclări cartuşe, abonamente) Service, întreţinere, piese de schimb audio-video Total servicii tehnică de calcul Total general service

200,000

3,000,000

550,000 380,000 4,610,094 1,204,120

848,000

144,000 992,000 2,196,120 16,049,607

Lucrări de construcţii cămin C1 Belvedere Demolare cămin Occidentului Expertiză şi propunere demolare cămin Frumoasa Consolidare imobil Piaţa Romană

Lucrări de reparaţii

300,000

67,138,000

Service-uri staţii de hidrofor, lifturi imobile, centrale termice, lifturi, dezinsecţie şi deratizare, salubrizare, curăţenie, pază

Total cheltuieli materiale Lucrări de investiţii

61,500,000

4,000,000 600,000 925,000 2,500,000

Dotări şi achiziţii Întreţinere şi extindere reţea de calculatoare şi programe informatice Susţinerea sportului studenţesc de performanţă Susţinerea revistelor ASE

Total lucrări de investiţii Amenajare subsol imobil Dorobanţi Reparaţii ascensoare, scări acces, învelitoare imobil, terase imobil, grupuri sanitare, baza sportivă, înlocuire ferestre, coloane instalaţii electrice, reparaţii curente, ignifucări Sistem de semnalizare imobile ASE şi reclama luminoasă www.ase.ro Branşament de încălzire, apă şi canalizare Refacere faţade imobile Cheltuieli întreţinere cămine Total lucrări de reparaţii Bibliotecă, Campus Virtual, tehnică de calcul, automobil, diverse Abonamente şi proiecte IT Dezvoltarea sistemului informatic de evidenţă a studenţilor Total Promovarea imaginii ASE prin sportul studenţesc de performanţă Susţinerea echipelor de performanţă ale ASE Total “Analiză şi prospectivă economică” şi altele

Total investiţii INDE MBA CALIST MASTER Total bugete proprii Total cheltuieli din venituri proprii Cheltuieli din alocaţii de la bugetul de stat*, din care: Cheltuieli extrabugetare* Total cheltuieli pentru anul 2006

1,968,580 430,000 10,423,580 430,000

2,209,338

120,000 400,000 741,000 1,000,000 4,900,338 3,038,349 3,937,814 72,000 4,009,814 150,000 100,000 250,000 100,000 22,622,081 3,887,996 2,505,000 359,750

Sumele vor fi cheltuite descentralizat conform bugetelor proprii

17,188,359 23,941,105 129,750,793

Cheltuieli la cămine, cantină, burse, transport, alte forme de protecţie socială Cheltuieli pentru cercetare, cămine, cantină

13,500,000 9,245,624 152,496,417

* Se realizează în măsura obţinerii fondurilor.

3


Scrisoare de informare nr. 2/2006

Tinerilor, a venit rândul vostru! Principalul proiect al anului viitor se referă la creşterea, începând cu data de 1 octombrie 2006, a salariilor preparatorilor, asistenţilor, lectorilor şi conferenţiarilor universitari. Începând cu anul 2007, se va introduce politica de salarizare diferenţiată, în funcţie de performanţe.

Hotărârile Senatului ASE, luate în şedinţa din 21.12.2005

4. Aprobarea planului şedinţelor Senatului pentru anul 2006; 5. Programele internaţionale de tip MBA, vor fi

1. Aprobarea metodologiilor de admitere la cursurile de licenţă, masterat, continuare de studii, doctorat pentru anul universitar 2006-2007, cu următoarele decizii: -

Pentru admiterea la cursurile de licenţă, masterat şi continuare de studii, se menţin metodologiile anului universitar 2005-2006;

-

Pentru admiterea la doctorat, examenul de competenţă lingvistică se va susţine la: limba engleză, limba franceză sau limba germană, iar evaluarea cunoştinţelor teoretice se va face prin interviu cu extragere de subiect;

2. Aprobarea taxelor universitare pentru anul fiscal 2006;

grupate

în

„Şcoala

internaţională

studii

academice postuniversitare”; 6. Aprobarea unui standard de tipizare a documentelor elaborate de facultăţile şi departamentele din cadrul Academiei de Studii Economice; 7. Aprobarea unor cereri de derogare privind vechimea necesară înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice din ianuarie-februarie 2006; 8. Acordarea

statutului

de

profesor

consultant

domnului prof. univ. dr. Patriche Dumitru.

Zvonuri adevărate Ofiţerii de relaţii cu publicul de la facultăţi „au intrat în pâine”.

3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006;

Bila albă: • Senatul ASE a aprobat păstrarea nivelului actual al taxelor şcolare pentru anul universitar 2006-2007. • S-a eliminat taxa de înmatriculare în anul I. Bila neagră: • Unii colegi folosesc pentru deplasarea în teritoriu o maşină şi decontează mai multe!

4

de


Scrisoare de informare nr. 2/2006

Activitatea Biroului Senatului ASE În perioada octombrie-decembrie 2005

chestionare a disciplinelor şi rezultatele finale sunt îmbucurătoare. În urma discuţiilor s-a hotărât ca pentru doctoranzii de la fără frecvenţă să se organizeze lecţii de

1. În 16.12.2005 a fost lansată revista “Analiză şi

sinteză.

prospectivă economică”, un eveniment deosebit, sensibil,

4. A avut loc o întâlnire cu reprezentanţii

care poate marca începutul unor acţiuni permanente.

absolvenţilor programului MBA Româno-Canadian. S-a

Felicităm şi mulţumim Facultăţii de Economie Generală

precizat doar poziţia noastră că programul nu poate

pentru eveniment, dar şi pentru generozitatea de a

exista

accepta ca revista să fie a universităţii noastre.

Economice.

2. Biroul Senatului a avut o serie de întâlniri de lucru cu diverse comisii ale senatului (Metodico-Didactică,

decât

în Ne-a

interiorul surprins

Academiei neplăcut

de

Studii

atitudinea

reprezentanţilor de a nega apartenenţa la universitatea noastră.

Evaluare Academică, Acreditare şi Managementul

5. A fost editat nr. 1 al Scrisorii de informare, care va

Calităţii, Administrativă şi de Finanţare, Colegiul

reprezenta suportul comunicării Biroului Senatului cu

Academic de Elaborare a Proiectelor de Strategie de

membrii comunităţii academice. Primul număr s-a referit

Dezvoltare Instituţională, cu tineri din conducerea

la “Evaluarea academică” cu prezentarea criteriilor

facultăţilor, cu reprezentanţii studenţilor de la nivelul

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Academiei de

anilor de studiu, facultăţilor şi universităţilor, cu

Studii Economice.

memebrii Catedrelor de Matematică şi Informatică de

6. În perioada 23-27.11.2005 s-a desfăşurat târgul de

Gestiune, ai Consiliului Facultăţii de Marketing şi cu

carte Gaudeamus, unde Academia de Studii Economice

persoanele care lucrează în compartimentele Resurse

a fost prezentă. Participarea a fost bună (dar fără premii).

Umane şi Financiar.

7. În zilele de 8 şi 9 decembrie 2005, Societatea

Principalele probleme dezbătute au fost:

AEROQ a efectuat auditul de supraveghere a Sistemului

-

organizarea modulară a învăţământului;

de Management al Calităţii, în vederea menţinerii

-

organizarea şi defăşurarea şcolii doctorale;

documentelor de certificare ISO 9001, deja obţinute.

-

evaluarea academică;

Eşantionul auditat a cuprins următoarele structuri:

-

strategia investiţiilor în A.S.E.;

Facultatea de Management, Facultatea de Comerţ,

-

bugetul de venituri şi chetuieli pe anul 2006;

Facultatea

-

definirea misiunii şi strategiei ASE;

Departamentul

-

îmbunătăţirea activităţii din compartimente.

Universitar Giurgiu. Principalul obiectiv urmărit a vizat

3. A avut loc o discuţie cu doctoranzii anului I, cu

corectarea neconformităţilor constatate cu prilejul

privire la organizarea şi desfăşurarea şcolii doctorale.

certificării Sistemului de Management al Calităţii pentru

S-au semnalat unele dificultăţi de pregătire datorită

activităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Au fost

standardului

a

identificate patru neconformităţi minore, echipa de

problematicii. Va trebui să flexibilizăm mai mult

auditori apreciind că Sistemul de Management este

curricula şi să determinăm o mai largă participare a

documentat, aplicat corespunzător şi eficace. Ţinând

cadrelor didactice în susţinerea disciplinelor (să facem

seama de aceste concluzii, Auditorul Şef va propune

colective de disciplină). S-a făcut o evaluare prin

menţinerea documentelor de certificare a Sistemului de

ridicat

şi

abordării

cantitative

de

Economie de

formare

Generală,

I.N.D.E.,

permanentă,

Colegiul

5


Scrisoare de informare nr. 2/2006

Management al calităţii în Academia de Studii

considerată „cea mai prestigioasă şi cel important

Economice şi va convoca Comitetul de Direcţie al

formator de talente”. Acţiunea a avut succes şi s-a

AEROQ pentru validarea acestei propuneri.

bucurat de un real interes manifestat de studenţi,

8. Au fost realizate următoarele acţiuni în sprijinul

prezenţi într-un număr apreciabil la acţiune.

întăririi relaţiei Academiei de Studii Economice cu mediul de afaceri: −

active şi alte componente de reţea.

“Dacia – întreprindere europeană”: s-a desfăşurat un concurs studenţesc şi s-a semnat un contract de

10. Proiecte de investiţii şi modernizare. −

servicii de alimentaţie publică la Bufetul din clădirea

automobile. Au fost decernate următoarele premii:

Mihai Eminescu, urmând ca începând cu data de

I: trei zile de descoperire a uzinelor Renault Paris,

10.01.2006 să fie funcţional.

cu

întreprinderea

producătoare

II: trei zile de descoperire a uzinelor Dacia Piteşti,

s-au externalizat serviciile de curăţenie pentru

III: o zi de descoperire a uzinelor Dacia Piteşti.

următoarele imobile: Belvedere-cămin nou; Amzei;

Proiectul de colaborare cu Procter&Gamble, cu o

Griviţei; Covasna.

bună implicare a Facultăţii de Marketing. S-a

ascensiune”, în care sunt cuprinşi studenţi din anii

În ziua de 28 noiembrie a.c. Compania InBev (Interbrew Romania) a prezentat în Aula Magna a

s-a dat în folosinţă Căminul Belvedere A6 (Corp C3).

III şi IV şi masteranzii de la toate facultăţile. Programul cuprinde o serie de seminarii introductive.

s-a desfăşurat licitaţia pentru închirierea spaţiului pentru copiere, din imobilul Eminescu.

semnat un protocol şi s-a lansat programul “Stele în

s-a încheiat contractul de externalizare pentru

de

colaborare

9. S-au finalizat achiziţiile de tehnică de calcul,

s-a dat în folosinţă imobiliul de învăţământ din Covasna.

s-a încheiat licitaţia pentru construcţia Căminului

ASE Programul „Global Trainees”. Programul are

Belvedere, corp C1, precum şi pentru demolarea

ca scop identificarea şi recrutarea tinerilor talentaţi

Căminului Occidentului 8.

şi cu potenţial pentru a fi integraţi într-un program

(de la sobe cu gaz la centrală termică).

de dezvoltare la nivel local şi regional, pregătiţi pentru poziţii de leadership la nivel înalt, în cadrul

s-a schimbat sistemul de încălzire la imobilul Griviţa

se continuă proiectul “Biblioteca ASE” (îl putem

grupului Inbev. La întâlnire a participat şi Directorul

susţine financiar, deoarece, pentru performanţele

regional pentru Europa de Est, ASE fiind singura

obţinute în 2005, A.S.E. a primit – pentru investiţii –

instituţie de învăţământ superior care a fost

un bonus de 4,5 miliarde lei la finanţarea de bază).

contactată pentru lansarea acestui program, fiind

În următoarea sedinţă de Senat, care va avea loc în ianuarie-februarie 2006, se vor dezbate şi aproba următoarele: 1. Regulamentul privind asigurarea calităţii activităţii universitare (inclusiv Regulamentul de evaluare academică). 2. Codul de etică universitară.

6


Scrisoare de informare nr. 2/2006

PROIECTE ASE 2006-2008

6. Modernizări

1. Proiecte majore Nume lucrare Consolidare amfiteatre Căderea Bastiliei Construcţie perechea a 2-a de cămine Belvedere Construcţie perechea a 3-a de cămine Belvedere Demolare cămin Occidentului Finisare cămin Occidentului Demolare cămin Frumoasei Construcţie cămin Frumoasei Finalizare proiect bibliotecă Curte interioară Cihoschi (platformă la nivelul etajului I) Lift exterior Cihoschi Spaţii de cazare Piatra Neamţ Restaurantul ASE (la Cihoschi) şi la Cantina Moxa Grădiniţă (creşă) copii salariaţi (Occidentului) Troiţa ASE (la Moxa) Construcţie clădire la Predeal Achiziţie teren în jurul Bucureştiului (60 ha)

2006

2007

2008

x x

x x

x

x x x x

x

x

x

x x x x x x

Nume lucrare De la Studioul TV Din Clădirea Veche (Ion. N. Angelescu), inclusiv cele ocupate cu altceva Din Clădirea Eminescu, inclusiv cele ocupate cu altceva

x x x x x x

2006 x

2007

2008

x x

x

2006 x

2007

2008

x

2006 x x

2007

2008

x

x

2007

2008

x x

2006 x

2007

2006 x x

2007

2008

x

9. Acoperişuri şi terase Nume clădire Amzei (Anton Davidoglu) Căderea Bastiliei (Ion. N. Angelescu) Eminescu Baza sportivă Dorobanţi (Virgil Madgearu)

2006

2007 x

2008

2006

2007

2008

x

x

x

x x x x

10. Proiecte diferite

x

2006 x

8. Dotări Nume lucrare Spălătorii Cămin Belvedere Videoproiectoare în amfiteatre

5. Instalaţie electrică Nume clădire Clădirea Eminescu (Comerţ)

2008

x

4. Reparaţii capitale Nume clădire Căderea Bastiliei (Ion. N. Angelescu) Piaţa Romană (Eminescu) Piaţa Amzei (Anton Davidoglu)

2007 x

7. Grupuri sanitare

3. Faţade Nume lucrare Deva Giurgiu Piatra Neamţ Bucureşti - Şerban Vodă (Nicolae Iorga) Bucureşti - Spălare faţadă Piaţa Romană (Eminescu) şi Căderea Bastiliei (Ion. N. Angelescu)

2006

x

2. Scări Nume clădire Clădirea Veche (Ion. N. Angelescu) Eminescu (continuare)

Nume lucrare Griviţa (Victor Slăvescu) Amfiteatre Dorobanţi (Virgil Madgearu) Sala Madgearu (Ion. N. Angelescu) Pasarela Comerţ-CSIE Sediul Catedrei de Contabilitate Internaţională (Eminescu) Subsolul imobil Dorobanţi (Virgil Madgearu) Clubul studenţesc Moxa

2008

Nume lucrare Alarmare şi antifurt (în toate clădirile) Rampă handicapaţi Căderea Bastiliei (Ion. N. Angelescu) Inscripţionare interioară şi reclama www.ase.ro Afişajul din Dorobanţi (Virgil Madgearu), în locul celui din Intrarea Macedonschi Secretariatul ID Marketing (etaj VI Comerţ, Eminescu) Mese şi bănci pe holuri Placa cu misiunea ASE

x x

x

x x x x

7


Scrisoare de informare nr. 2/2006

11. Demolări interioare

Cele mai negre bile ale anului 2005

Nume lucrare Librăriile de la parterul clădirii Ion. N. Angelescu, str. Căderea Bastiliei Sediile Asociaţiilor studenţeşti de pe holuri Librăria Economistul

2006

2007

x x x

2008

1. Întârzierile în distribuţia cărţilor către ID. 2. Preţurile mari ale cărţilor din ASE, tipărite în exterior (din cauza unor probleme tehnice). 3. „Brambureala” din orariile didactice.

x

Cârcoteli Deşi real, Revelionul ASE 2006 a fost de … vis!

Pregătiţi-vă pentru premiere! În luna aprilie se decernează următoarele premii de excelenţă: I. Premii pentru întreaga activitate • Diploma VIRGIL MADGEARU pentru rezultate de excelenţă în funcţia didactică în care este titular; • Diploma ION N. ANGELESCU pentru persoanele care au desfăşurat cele mai interesante acţiuni de promovare a imaginii ASE; • Diploma N.N. CONSTANTINESCU pentru valorificarea internaţională a rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin reviste cotate ISI; • Diploma ION RĂDUCANU pentru rezultate excepţionale în departamentul în care este titular. II. Premii pentru activitatea deosebită de cercetare ştiinţifică • Diploma OPERA OMNIA pentru personalităţile ştiinţifice din ASE, care au creat domenii şi şcoli de cercetare, şi care au avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea ştiinţelor economice; • Diploma GEORGESCU RÖEGEN pentru activitatea de cercetare din anul 2005; • DIPLOMA DE LAUDĂ pentru debut în activitatea de cercetare din anul 2005. Nu uita! Pentru obţinerea premiilor, candidaţii trebuie să se evalueze conform criteriilor publicate în Scrisoarea de informare nr. 1/2005. Depunerea dosarelor se face până la data de 25.03.2006. Premiile vor fi decernate în Şedinţa Festivă a Senatului din 07.04.2006. Pentru detalii, vezi www.ase.ro

La Mulţi Ani, 2006! Sănătate, prosperitate şi fericire! În numărul următor: Cercetarea ştiinţifică în ASE.

Acest număr a fost realizat sub coordonarea Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Şi-au dat concursul: conf. univ. dr. Dana Colibabă; conf. univ. dr. Miruna Mazurencu-Marinescu; lect. univ. dr. Giani Grădinaru; Violeta Rogojan; Emil Stoica.

8

Scrisoare de informare nr.2/2006  

Scrisoare de informare - Academia de Studii Economice Bucuresti - nr.2/2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you