Page 1

Academia de Studii Economice din Bucureşti Senatul Universitar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2011 Prezenta metodologie a fost publicată în 20.12.2010 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în Academia de Studii Economice din Bucureşti au la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011, precum şi ale Ordinelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011, nr. 3855/2010 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011 şi nr. 4061/2011 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012. Academia de Studii Economice din Bucureşti (numită în continuare ASE) este o universitate căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad înalt de încredere, ca urmare a evaluării instituţionale, şi are în structura sa programe de studii acreditate de către Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru domeniul fundamental Ştiinţe economice şi pentru domeniul de studii Ştiinţe administrative. În ASE, toate activităţile legate de admitere sunt informatizate: înscrierea, plata taxelor de studii, depunerea diplomelor de bacalaureat şi de licenţă, editarea listelor, verificarea răspunsurilor la testele grilă etc. sunt asistate de calculator.

49


Capitolul I PRINCIPII GENERALE Art. 1. Studiile universitare sunt organizate pe cicluri: licenţă (trei ani), masterat (doi ani) şi doctorat (trei ani). În ASE, studiile universitare de masterat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă. Art. 2. La programele de masterat sunt locuri finanţate de la buget (inclusiv locuri finanţate din fonduri europene în cadrul proiectelor câştigate de ASE ca beneficiar) şi locuri finanţate prin taxe de şcolarizare: Art. 3. Studiile universitare de masterat pot fi organizate pentru formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică sau pentru formarea competenţelor profesionale. Participanţii la aceste programe au calitatea de student. Art. 4. La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu, conform legii. a) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de studii, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia să fie absolvenţi ai programelor de licenţă cu diplomă de licenţă (sau echivalenta acesteia). b) Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte state decât România, ale cetăţenilor din statele aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene este de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. c) La admiterea la studii cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. d) La concursul de admitere la programele de masterat de cercetare pot participa absolvenţi ai programelor de licenţă din acelaşi domeniu fundamental sau domeniu de licenţă, după cum urmează: absolvenţii programelor din domeniul fundamental ,,Ştiinţe economice” pot candida la programele de masterat din domeniul ,,Ştiinţe economice”; absolvenţii programelor din domeniul ,,Ştiinţe administrative” pot candida la programele de masterat din domeniul „Ştiinţe administrative”. Calitatea absolvirii este înscrisă pe diplomă, prin titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice (Economist/Economist licenţiat), respectiv Licenţiat în ştiinţe administrative. e) La concursul de admitere la programele de masterat profesional pot participa absolvenţi ai programelor de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform hotărârilor de guvern, din orice domeniu fundamental de ştiinţă.

50


f) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, finanţare pe care o păstrează pe întreg anul I de studiu. Art. 5. Studiile universitare de masterat au următoarele caracteristici: a) au o componentă importantă de cercetare ştiinţifică; b) pun accentul pe pregătirea individuală; c) conduc la obţinerea a 120 de credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a patru semestre; d) absolvenţii studiilor universitare de masterat pot urma studii universitare de doctorat. Art. 6. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de admitere a ASE şi a comisiilor de admitere ale facultăţilor, numite prin decizia rectorului, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii. Art. 7. Numărul locurilor pentru fiecare program şi codul tematicilor pentru concursul de ocupare a locurilor de la buget sunt prezentate în Anexele B (programele de masterat de cercetare) şi C (programele de masterat profesional). Numărul locurilor finanţate de la buget este propus de Academia de Studii Economice din Bucureşti. El poate fi modificat de către MECTS, prin Ordin al Ministrului, cel mai târziu în septembrie 2011. Art. 8. Admiterea la programele de masterat se face pe baza rezultatelor obţinute la programul de licenţă, în timpul anilor de studii şi la examenul de finalizare a acestuia. Pentru ocuparea locurilor de la buget se va susţine un test-grilă. Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului general, în corelaţie cu opţiunile precizate de către candidaţi la înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2011-2012. Art. 9. Un candidat se poate înscrie la un singur domeniu de masterat (fie la masterat de cercetare, fie profesional). În cadrul domeniului, candidatul poate depune mai multe opţiuni pentru programele de masterat. Pentru ocuparea locurilor de la buget, opţiunile trebuie corelate cu codurile disciplinelor de concurs (un candidat poate alege un singur cod de disciplină). Dacă se constată că un candidat s-a înscris la mai multe domenii, se va lua în considerare, în mod automat, cel care a fost înregistrat primul în sistemul informatic. Art. 10. Rezultatele concursului de admitere sunt definitive şi nu se pot modifica. Art. 11. Comisia Centrală de admitere a ASE poate hotărî organizarea unui nou concurs de admitere, pentru programele de studii la care nu s-au ocupat locurile. Art. 12. Candidaţii, care sunt studenţi sau absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă pot urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:  dacă primul program a fost urmat cu finanţare de la buget, cel de-al doilea program va fi cu taxă;  dacă primul program a fost urmat cu taxă, cel de-al doilea program poate fi urmat cu finanţare de la buget sau cu taxă. Art. 13. Candidaţii care sunt studenţi la programe de masterat pe locuri finanţate de la buget sau care au beneficiat total sau parţial de astfel de finanţare pentru studiile universitare de masterat au 51


obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un candidat admis poate beneficia de o singură finanţare de la buget pentru durata normală de studii universitare de masterat. Art. 14. Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, renunţare etc.) prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. Art. 15. Comisia Centrală de admitere a ASE va publica pe internet informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului de admitere la adresa www.ase.ro. Capitolul II DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Art. 16. Admiterea la studiile universitare de masterat presupune următoarele etape: înscrierea pe bază de dosar; fixarea candidaţilor pe programe, în funcţie de punctajul general şi de opţiunile depuse la înscriere; participarea candidaţilor care doresc să ocupe locurile finanţate de la buget la susţinerea testului-grilă; afişarea listelor pe forme de finanţare a candidaţilor admişi; confirmarea admiterii la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau prin plata a ½ din taxa anuală de studii (în cazul candidaţilor admişi la taxă); completarea locurilor de la taxă de către candidaţii în aşteptare, dar care plătesc, pe baza unei cereri, ½ din taxa anuală de studii. Art. 17. Publicarea informaţiilor privind înscrierea a) Comisiile de admitere ale facultăţilor vor preciza data şi ora afişării rezultatelor. b) Comisia centrală de admitere a ASE va afişa, pe toată durata efectuării înscrierilor, numărul candidaţilor înscrişi zilnic. Art. 18. Graficul desfăşurării concursului de admitere este prezentat în Anexa A. Art. 19. Tematica de concurs şi bibliografia pentru ocuparea locurilor de la buget sunt prezentate în Anexa D. Art. 20. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate la Comisia de admitere a facultăţii cu respectarea următoarelor condiţii: 1) Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 2010-2011, se înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date electronică a ASE (vor prezenta un dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, care va conţine copia legalizată a certificatului de naştere, copia cărţii de identitate, dovada plăţii taxei de înscriere, declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, două fotografii ¾); 2) Candidaţii, alţii decât cei de la art. 20. pct. 1), vor prezenta câte un dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, conţinând următoarele documente:

52


a) diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2011, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ponderate cu numărul creditelor transferabile pe ani de studiu, a mediei examenului de licenţă, termenul de valabilitate, faptul că mediile anilor de studii sunt ponderate cu numărul punctelor de credit şi că nu a fost eliberată diploma de licenţă); b) foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2011); c) diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) în original sau în copie legalizată; d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată care să ateste că este apt pentru a urma facultatea la care solictă înscrierea; e) copia legalizată a certificatului de naştere; f) copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); g) copia cărţii de identitate; h) declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; i) două fotografii ¾; j) bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere; k) alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 3) Candidatul primeşte o fişă de înscriere listată de la calculator, cu datele personale, ordinea opţiunilor privind programele de masterat din cadrul unui domeniu şi alte date necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. După verificarea corectitudinii datelor, fişa de înscriere este semnată de către candidat. Un exemplar rămâne la dosar, iar pe al doilea îl primeşte candidatul, împreună cu legitimaţia de concurs, dacă a optat pentru locurile finanţate de la buget; în cazul în care a optat pentru locurile cu taxă, va primi doar fişa de înscriere. 4) La înscriere, se precizează priorităţile pentru programele de masterat, în cadrul domeniului ales şi opţiunea pentru susţinerea testului-grilă pentru a candida pe locurile finanţate de la buget. 5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 6) Detalii despre concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni din ţări ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene se preintă în Anexa F iar pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene se prezintă în Anexa G a acestei metodologii. Art. 21. Desfăşurarea probei scrise de concurs pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget:

53


a) Comisiile de admitere ale facultăţilor vor afişa clasic şi electronic la www.ase.ro, listele nominale ale candidaţilor înscrişi pentru buget, ordonaţi alfabetic şi programul desfăşurării probei scrise de concurs, indicându-se data şi ora începerii probei şi repartizarea candidaţilor în săli. b) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisiilor de admitere ale facultăţilor despre eventualele neconcordanţe cu datele reale. c) Proba scrisă de concurs se desfăşoară sub forma testului-grilă, pe o durată de 2½ ore şi cuprinde întrebări din tematica prevăzută în Anexa D a prezentei metodologii. d) La intrarea în sala în care se susţine proba scrisă, candidaţii prezintă cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Pe parcursul desfăşurării probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Este interzisă intrarea în sala în care se susţine proba scrisă cu telefoane mobile, calculatoare, agende electronice, cărţi sau alte materiale şi aparatură. e) Accesul candidaţilor în sălile în care se susţine proba scrisă se face cu cel puţin o oră înaintea începerii acesteia. În sală se procedează la verificarea identităţii candidaţilor, se consemnează prezenţa acestora în lista nominală, se distribuie candidaţilor materialele de concurs şi se prezintă modul de completare a acestora. f) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul distribuirii caietului cu întrebări pierd dreptul de a susţine proba scrisă. g) După distribuirea caietului cu întrebări, candidaţii nu pot părăsi temporar sala, indiferent de motiv. h) Pentru susţinerea probei scrise, candidatul primeşte: teza-grilă şi caietul de examen (care conţine formularul de autocontrol, setul cu întrebări şi ciornele). Formularul de autocontrol va fi păstrat de către candidat la predarea caietului de examen, pentru a se putea autoevalua după afişarea baremurilor. i) Întrebările din testul-grilă sunt cu răspuns unic. j) Răspunsurile se consemnează pe tezele-grilă. Pe ele se scrie cu pastă normală (nelichidă) de culoare albastru închis sau negru. Pe teza-grilă nu se admit semne distinctive, existenţa acestora conducând la anularea concursului. De asemenea, nu se admit ştersături sau răspunsuri multiple la o întrebare şi nici modificări cu pastă corectoare. Aceste greşeli anulează răspunsul la întrebarea respectivă. k) Marcarea răspunsului corect se face numai prin umplerea completă a cerculeţului din grilă, fără a depăşi circumferinţa acestuia. Orice alt mod de marcare duce la anularea răspunsului. În cazul în care nu se cunoaşte răspunsul sau s-a greşit şi nu mai este timpul necesar completării altei teze-grilă, se anulează rândul corespunzător cu o linie orizontală. l) Se sancţionează cu excluderea din concursul de admitere (inclusiv de la taxă), de la toate programele pentru care s-a optat, frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuţia cu alţi candidaţi. m) Comisiile de admitere pe facultăţi vor afişa clasic şi electronic la www.ase.ro, baremurile de corectare în termen de maxim şase ore de la finalizarea probei scrise. 54


Art. 22. Punctajul general pentru ierarhizarea generală şi ocuparea locurilor de la taxă se calculează astfel: PG = (MA × 2) + ML = maxim 30 puncte, unde MA este media ponderată cu punctele de credit a anilor de studiu la programul de licenţă, ML este media examenului de licenţă. Transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=PG/3; media va fi trunchiată la două zecimale. Art. 23. Evaluarea candidaţilor 1) Calculul punctajului şi ierarhizarea pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget:  punctajul general (PG) maxim este 100;  la proba scrisă de concurs, punctajul maxim obţinut (PS) este 70;  punctajul general (PG) se calculează astfel: PG = (MA × 2) + ML + PS = maxim 100 puncte, unde MA este media ponderată cu punctele de credit a anilor de studiu la programul de licenţă, ML este media examenului de licenţă;  transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relaţiei: M=PG/10. Media va fi trunchiată la două zecimale. 2) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget, aceştia sunt departajaţi aplicându-se următoarele criterii: a. punctajul obţinut la proba scrisă (PS); b. media anilor de studiu din programul de licenţă (MA); c. media examenului de licenţă (ML). 3) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la taxă, vor fi declaraţi toţi admişi. Art. 24. Verificarea răspunsurilor la testele-grilă se face automat, prin scanare. Verificările şi interpretările umane (manuale) sunt strict interzise. Punctajul general minim necesar pentru admiterea la buget este 50 (echivalentul notei 5,00). Art. 25. Ierarhizarea candidaţilor pe programe se face în funcţie de punctajul general şi de priorităţile programelor precizate de către candidat în fişa de înscriere, în următorii paşi: a) Fixarea candidaţilor pe programe în cadrul domeniului ales, pe baza punctajului general calculat după relaţia de la art. 22 şi ţinând cont de priorităţile pentru programe, precizate de candidaţi la înscriere; b) Susţinerea testului-grilă pentru ocuparea locurilor de la buget, repartizate pe domenii, ierarhizarea candidaţilor după relaţia de la art. 23 (1) şi afişarea candidaţilor admişi la buget pe programele de masterat unde fuseseră deja fixaţi; candidaţii neadmişi la buget rămân în lista programelor de masterat unde fuseseră deja fixaţi; c) Afişarea candidaţilor admişi la taxă, în funcţie de numărul locurilor alocate pe programe; d) Depunerea diplomei de bacalaureat în original, pentru candidaţii admişi la buget şi plata a ½ din taxa anuală de studii, pentru cei admişi la taxă; e) Locurile neocupate la taxă pot fi ocupate de către candidaţii înscrişi, dar neadmişi, care au plătit anticipat, pe baza unei cereri, ½ din taxa anuală de studii; f) Locurile neocupate la buget se alocă, de către Comisia centrală de admitere, altor domenii. 55


Art. 26. (1) Candidaţii care se înscriu la programele de masterat cu predare într-o limbă străină susţin un interviu de competenţă lingvistică, eliminatoriu, notat cu admis/respins. Bibliografia pentru pregătirea interviului este prezentată în Anexa H. (2) Programele de masterat cu predare în limbi străine, care impun interviul de competenţă lingvistică sunt:  Administrarea afacerilor – în limba franceză.  Administrarea afacerilor – în limba engleză.  Administrarea afacerilor – în limba germană.  Administrarea afacerilor – cu predare în limbile română şi engleză.  Contabilitate, audit şi informatică de gestiune - în limbile română şi engleză.  Contabilitatea afacerilor (ACCA) – în limba engleză.  Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică.  Comunicare de afaceri – în limba engleză.  Managementul proiectelor internaţionale – în limba engleză.  Celelalte programe de studiu în limbi străine au condiţii speciale precizate în prezenta metodologie sau în metodologia de admitere la programele de tip MBA. Art. 27. Rezultatele finale vor fi afişate clasic şi electronic, la www.ase.ro, pe fiecare program de masterat, pe următoarele categorii de liste:  lista candidaţilor admişi la buget, în ordine descrescătoare a punctajulului general obţinut, calculat după relaţia de la art. 23 pct. 1;  lista candidaţilor admişi la taxă, în ordine descrescătoare a punctajulului general obţinut, calculat după relaţia de la art. 22;  lista candidaţilor respinşi. În cadrul domeniului, un candidat va fi admis la un singur program şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Art. 28. Confirmarea rezultatelor admiterii: a) Pentru a-şi confirma rezultatele, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget trebuie să depună, conform graficului prezentat în Anexa A, diploma de bacalaureat în original (dacă nu au depus-o la înscriere), iar cei de la forma cu taxă trebuie să plătească, până la aceeaşi dată, jumătate din taxa anuală de studii. Candidaţii care nu îndeplinesc aceste obligaţii sunt eliminaţi, locurile lor disponibilizându-se. b) Pentru a concura pe un loc la taxă, candidaţii neadmişi în prima fază la unul dintre programele pentru care au optat, trebuie să depună o cerere la facultatea unde s-au înscris şi să plătească anticipat jumătate din taxa anuală de studii. În cazul în care nu vor fi declaraţi admişi la niciun program, li se va restitui integral taxa de studii achitată. c) Diplomele de bacalaureat în original se depun la facultatea la care s-a făcut înscrierea, iar jumătate din taxa anuală de şcolarizare se plăteşte la casieriile ASE. Ambele activităţi sunt asistate de calculator, cu actualizări corespunzătoare în baza de date, candidatul primind 56


confirmări listate automat. Plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare se consemnează automat în baza de date şi chitanţa corespunzătoare rămâne la candidat, fără a fi necesară comunicarea plăţii către facultăţi. Capitolul III DREPTURI DE CONTESTARE Art. 29. Eventualele contestaţii cu privire la concursul de admitere se depun la Registratura ASE în termen de maximum 6 ore de la afişarea listelor cu rezultate, dar fară a depăşi intervalul orar 9001600, şi sunt rezolvate de către comisiile de admitere ale facultăţilor. Termenul de contestare va fi precizat odată cu afişarea listelor cu rezultate. Art. 30. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia după afişarea listelor finale ierarhizate dobândeşte calitatea de student, dacă obţine un punctaj general mai mare decât al ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care se obţine un punctaj general egal cu al acestuia, se aplică criteriile de departajare prevăzute pentru fiecare formă de finanţare prevăzută la art. 23, dar fără a modifica situaţia candidaţilor declaraţi iniţial admişi. Art. 31. Contestaţiile cu privire la punctajul obţinut la proba scrisă se rezolvă fără accesul candidaţilor la rescanarea lucrărilor. Capitolul IV ÎNMATRICULAREA ÎN ANUL I Art. 32. Candidaţii admişi trebuie să semneze în primele trei săptămâni ale anului universitar 20112012, contractul de studii. Nesemnarea în acest termen a contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin concurs. Art. 33. Candidaţii admişi, care au semnat contractele de studii, sunt înmatriculaţi în anul I, pentru anul universitar 2011-2012, prin decizia rectorului. Art. 34. Statutul de student finanţat de la buget sau cu taxă se actualizează, în funcţie de performanţele universitare, după primul semestru pentru cei care nu acumulează minim 15 credite transferabile şi anual, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat. Art. 35. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi admişi, cu sau fără taxă. Art. 36. Bursele, ajutoarele materiale şi alte facilităţi se acordă în conformitate cu prevederile legale. ASE oferă candidaţilor admişi cazare şi masă, în limita locurilor disponibile, în funcţie de performanţele profesionale. Art. 37. La înmatriculare, candidaţii admişi la forma cu taxă vor prezenta:  diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) în original sau  copie legalizată şi adeverinţă de la o universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva facultate. 57


Art. 38. Candidaţii admişi la buget, care au avut anterior finanţare de la buget pentru un program de masterat, trebuie să declare acest lucru, urmând ca în ASE să beneficieze de o astfel de finanţare numai pentru anii diferenţă faţă de doi (care este durata normală de studii în ASE pentru un program de studii de masterat). Art. 39. Toţi studenţii care beneficiază de locuri finanţate de la buget trebuie să depună diploma de licenţă în original în primele trei săptămâni ale anului universitar 2012-2013. Studenţii finanţaţi prin taxe de şcolarizare trebuie să depună, în aceeaşi perioadă, diploma de licenţă în original sau în copie legalizată. Toţi studenţii care doresc să candideze pentru obţinerea locurilor de la buget prin redistribuire trebuie să aibă la dosarul personal aflat la facultate, diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original, până la sfârşitul semestrului I al anului I. Capitolul V PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI LA TAXELE DE ŞCOLARIZARE Art. 40. Taxa de înscriere la concursul de admitere este unică, indiferent de numărul opţiunilor exprimate de către candidat pentru domeniul ales:  pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene taxa de înscriere este de 200 lei;  pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană taxa de înscriere este de 240 €. Art. 41. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011-2012, este de 3.600 lei/an pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Pentru cetăţenii străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, sau cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în străinătate, taxa de şcolarizare este de 240 €/lună. Art. 42. Jumătate din taxa anuală de şcolarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se plăteşte exclusiv la casieriile ASE (nu prin ordin de plată, mandat poştal etc.). Art. 43. După înmatricularea în anul I, taxa de şcolarizare achitată se returnează studenţilor care solicită retragerea de la studii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat. Art. 44. Pe parcursul anilor de studiu nu se acordă scutiri de taxe de şcolarizare sau reeşalonări. Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE Art. 45. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a prezentei metodologii. Art. 46. Cifra minimă necesară pentru organizarea unui program de masterat, după etapa de înscriere, este de 30 studenţi (cu excepţia programelor care scot la concurs mai puţin de 30 locuri). De aceea, se recomandă ca un candidat să depună mai multe opţiuni în cadrul domeniului ales.

58


Art. 47. Candidaţii înscrişi la programele de masterat care au condiţii speciale de admitere trebuie să consulte Anexa E. Art. 48. În situaţia în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va acorda locuri destinate unor categorii de cetăţeni, aceştia vor concura pe respectivele locuri. Art. 49. După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise transferuri. Art. 50. Până la înmatricularea în anul I de masterat, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Academia de Studii Economice din Bucureşti. Art. 51. Finanţarea studenţilor: a) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. Depăşirea duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. b) Un student poate urma în acelaşi timp un singur program de pregătire finanţat de la bugetul de stat, indiferent de nivelul său – licenţă, masterat sau doctorat. Art. 52. Un student poate urma simultan maxim două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi de forma de desfăşurare a acestora. Art. 53. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare, în programul de lucru cu publicul stabilit de universitate. Art. 54. În cazul în care MECTS nu va publica în timp util numărul de locuri subvenţionate de la buget, Comisia centrală de admitere a ASE va reprograma delimitarea dintre finanţarea de la buget şi cea cu taxă, reprogramând activităţile legate de confirmarea locurilor pe cele două categorii. Art. 55. Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului ASE din 15.12.2010 şi a fost actualizată cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale în şedinţa Senatului din 09.02.2011 şi cu prevederile Ordinului nr. 4061/2011 în Şedinţa Senatului din 10.05.2011. A fost publicată în formă iniţială pe 20.12.2010 republicată în forma actualizată pe 10.05.2011. Rector, Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca

59


Anexa A GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTERAT, ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 12-14 septembrie (între orele 900-1300 şi 1500-1900) 15 septembrie (între orele 900-1300)

1. Înscrieri

2. Afişarea programării interviului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine

15 septembrie

3. Susţinerea interviului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale

16 septembrie

4. Afişarea listei generale a candidaţilor, în ordinea descrescătoare a punctajului determinat după relaţia de calcul pentru ocuparea locurilor la taxă

17 septembrie

5. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă în vederea ocupării locurilor de la buget

17 septembrie

6. Susţinerea probei scrise pentru ocuparea locurilor de la buget

19 septembrie

7. Afişarea listei candidaţilor admişi la buget

20 septembrie

8. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor

21-23 septembrie (între orele 900-1600)

9. Afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe

24 septembrie

10. Depunerea cererilor pentru ocuparea locurilor rămase disponibile şi plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare la casieriile ASE pentru candidaţii înscrişi, dar neadmişi la taxă, dacă locurile nu s-au completat

25 septembrie (între orele 900-1400)

11. Afişarea rezultatelor finale

26 septembrie 27-28 septembrie (între orele 900-1600)

12. Restituirea dosarelor, la cerere

În prima săptămână a anului universitar 2011-2012

13. Înmatricularea în anul I

Observaţii:

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia centrală de admitere a ASE îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2011, anunţând public acest lucru, în timp util. Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare se poate face doar în numerar la casieriile ASE.

60


Anexa B

Administrarea afacerilor

Administraţie şi management public

Ştiinţe Administrative*

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Comerţ

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Economie

Economie Agroalimentară şi a Mediului

Administrarea afacerilor

Programul

Total locuri propuse

Administrarea Afacerilor,cu predare în limbi străine

Domeniul

Nr. Locuri propuse la buget

Facultatea

Codul tematicii

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PROPUSĂ PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DE CERCETARE, ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

1

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AA1

45

90

2

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

AA2

25

50

3

Administrarea afacerilor (în limba germană)

AA3

30

60

4

Administraţie şi management public*

AP1

55

100

CSIE1

30

50

CSIE2

20

50

CSIE3

60

100

Nr. crt.

6

Cibernetică şi economie cantitativă Statistică

7

Informatică economică

8

Administrarea afacerilor comerciale

9

Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

10

Administrarea afacerilor în turism

95

11

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limbile română şi engleză)

100

12

Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional

13

Contabilitate, control şi expertiză

14

Comunicare în afaceri

15

Economie europeană

16

Economie ecologică

17

Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare

5

Contabilitate

Economie 1

Economie 2

61

115

COM1

CIG1

180

95

165 90

90

ECON1

90

60 90

40

70

50

80

EAM1


Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Finanţe

Management

Management

Marketing

Marketing

18

Bănci şi politici monetare

19

Finanţe corporative

20

Management Managementul proiectelor Managementul marketingului Cercetări de marketing

21 22 23

Relaţii Economice Internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

FIN1

120

MAN1

120

MK1

100

100 100 100 100 120 50

24

Managementul afacerilor internaţionale

100

25

Economie internaţională şi afaceri europene

90

26

Geopolitică şi relaţii economice internaţionale

27

Managementul riscului financiar internaţional

TOTAL

REI1

222 90 90 1352

* Nu se află în domeniul ştiinţelor economice.

62

2325


Anexa C

Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine Administraţie şi management public

Domeniul

Nr. crt. Denumirea programului

Administrarea afacerilor

1

Administrarea afacerilor (cu predare în limba română şi engleză)

Ştiinţe Administrative

2

Administraţie publică europeană – BRIE**

3 Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

4 5 6 7

Comerţ

Administrarea afacerilor

8 9 10

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Contabilitate

11

Audit financiar şi consiliere

12

Contabilitate internaţională Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului Contabilitatea afacerilor (ACCA) - în limba engleză* Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

13 14

Economia Agroalimentară şi a Mediului

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Economie

Finanţe

Baze de date - suport pentru afaceri Managementul informatizat al proiectelor Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice SIMPRE Securitate informatică Business Management şi marketing în turism Managementul calităţii Analiza financiară şi evaluare

15 16

Bănci şi asigurări

17

Management financiar şi bursier – DAFI

18

Managementul sistemelor bancare

19

Finanţe şi bănci - DOFIN

20

Managementul riscului şi actuariat*

63

Nr. Locuri propuse la buget Total locuri propuse

Facultatea

Codul tematicii

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PROPUSĂ PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT PROFESIONAL, ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

AA1

15

100

-

-

30 110 80

CSIE3

47 80 80 80

COM1

30

80 60 80

CIG1

42

90 80 80

-

-

40

EAM1

30

75 65 65

FIN1

35 65 65

-

-

40


Management

Management

21

Managementul afacerilor

140

22

Management şi marketing internaţional

75

23 24 25 26 27

Marketing

Marketing

MAN1

59

100 85 75 50 130

MK1

40

28

Relaţii publice în marketing

29 30

Marketing online Marketing internaţional

50 50

31

Afaceri internaţionale

60

32 33

Relaţii Economice Economie şi afaceri Internaţionale internaţionale

Managementul afacerilor prin proiecte Managementul resurselor umane Managementul serviciilor de sănătate Marketing strategic Marketing şi comunicare în afaceri

Managementul proiectelor internaţionale Comunicare de afaceri în limba engleză

50

60 60

34

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică***

35

Politici de dezvoltare internaţională

50

36

Logistică internaţională

50

37

Managementul riscului în afaceri internaţionale – Tranzacţii comerciale*

50****

38

Managementul riscului în afaceri internaţionale – Tranzacţii financiare*

50****

TOTAL GENERAL

REI1

40 50

338

2680

* Au condiţii speciale de admitere (Anexa E). ** Nu se află în domeniul ştiinţelor economice şi au condiţii speciale de admitere (Anexa E). *** 20 de locuri sunt finanţate din bugetul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru proprii angajaţi. **** Aflate în proces de acreditare la ARACIS. Finanţate prin proiectul POSDRU 86/1.2/53202 „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”.

64


Nr. Crt.

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

1

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Denumirea programului

MBA româno-german „Management antreprenorial” – în limba germană

Nr. Locuri

Facultatea

propuse la taxă

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PROPUSĂ PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT DE TIP MBA*, ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

40

Master of business administration 2

Programul MBA româno-canadian cu predare în limba engleză

50

Academia de Studii Economice din Bucureşti

3

Dezvoltarea economică a întreprinderii Programul MBA româno-francez

50

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

4

Management financiar – cu predare în limba engleză**

50

TOTAL

190

* Vezi Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de masterat de tip MBA, 2011-2012. Diplomele eliberate de ASE sunt de master profesional. ** Sub rezerva acreditării programului de către ARACIS.

65


Anexa D TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

I. TEMATICA DE CONCURS - COD AA1 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1. Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I. (2006) Business management. Bucureşti: Editura ASE , pag.18-23, 36-41, 57-64, 94-104, 110-119, 138-147, 196-204, 211-217. 2. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539. II. TEMATICA DE CONCURS - COD AA2 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1.

Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I. (2006) Business management. Bucureşti: Editura ASE , pag.18-23, 36-41, 57-64, 94-104, 110-119, 138-147, 196-204, 211-217.

2.

Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539.

66


III. TEMATICA DE CONCURS - COD AA3 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539. 2. Tanţău Adrian, Bock Jürgen (2010) Strategisches Management. Strategische Instrumente für Zentral- und Osteuropa, p. 9-33, 76-152, 153-189, 202-220, 243-246.

IV. TEMATICA DE CONCURS – COD AP1 1. Consideraţii generale privind statul şi administraţia: Concepţii privind noţiunea de stat; Definirea administraţiei publice; Funcţiile administraţiei publice; Caracteristicile administraţiei publice actuale. 2. Administraţia şi factorii politici generali: Administraţia şi regimurile politice; Sructura de stat şi administraţia; Relaţiile stat-colectivităţi locale. 3. Administraţia şi celelalte elemente ale sistemului social – politic: Grupurile de interese şi rolul lor în luarea deciziilor publice; Administraţia şi cetaţenii; Administraţia şi puterea politică. 4. Procesul de fundamentare a deciziilor de management public. 5. Funcţia publică şi funcţionarul public din dubla perspectivă. 6. Functionarul public şi activitaţi specifice domeniului resurselor umane. 7. Eficienţa instituţiilor şi eficacitatea funcţionarilor. 8. Noul management public. 9. Profesionalizarea managementului public şi managementul public bazat pe performanţă. Bibliografie 1. Profiroiu Alina (coord), Ştiinţa administrativă, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 60-63, 83-91, 92-98, 100-103, 106-109, 111-113, 114-134, 138-145, 154-162, 163-172. 2. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti, ediţia a III-a 2008, pag 139-145, 197-201, 206-214, 327-330, 331-339, 341-346, 367-371.

67


V. TEMATICA DE CONCURS – COD CIG1 Cadrul general conceptual. Postulatele şi principiile contabilităţii financiare: obiectivul situaţiilor financiare, convenţiile prealabile întocmirii situaţiilor financiare (contabilitatea de angajamente şi continuitatea activităţii), caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile (inteligibilitatea, relevanţa, fiabilitatea şi comparabilitatea) şi restricţiile care trebuie respectate pentru ca informaţiile contabile să fie relevante şi fiabile, definiţia elementelor care compun situaţiile financiare (active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli), criteriile de recunoaştere în contabilitate a elementelor care compun situaţiile financiare, bazele de evaluare a elementelor situaţiilor financiare (se vor avea în vedere definiţiile şi aplicaţiile practice ale costului istoric, costului actual, valorii realizabile şi valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie), conceptele de capital şi de menţinere a capitalului, postulatele contabile (postulatul entităţii, postulatul continuităţii activităţii, postulatul periodicităţii, postulatul independenţei exerciţiilor, postulatul permanenţei metodelor, postulatul unităţii monetare), principiile contabile (principiul costurilor istorice, principiul prudenţei, principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, principiul importanţei relative, principiul necompensării, principiul recunoaşterii veniturilor, principiul conectării cheltuielilor la venituri, principiul rezultatului, principiul recunoaşterii rezultatelor, imaginea fidelă şi principiile contabile). Ingineria contabilităţii financiare: contabilitatea imobilizărilor corporale (definiţie, evaluare iniţială, cheltuieli ulterioare, evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale, amortizarea imobilizărilor corporale), contabilitatea stocurilor (definiţie, evaluarea la intrare, evaluarea la ieşire, valoarea netă de realizare şi deprecierea stocurilor), provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (definiţie, recunoaştere, evaluare şi contabilizare), contabilitatea veniturilor (recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea veniturilor din vânzari de bunuri, prestări de servicii), impozitul asupra profitului (definiţie, contabilizare şi evaluare). Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii (bilanţul contabil şi Directiva a IV-a a CEE, bilanţul contabil şi referenţialul contabil internaţional); contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară a întreprinderii (contul de profit şi pierdere şi Directiva a IV-a, contul de profit şi pierdere şi referenţialul contabil internaţional); tabloul fluxurilor de trezorerie şi evoluţia lichidităţii întreprinderii; situaţia variaţiei capitalurilor proprii. Bibliografie 1. Feleagă (Malciu) Liliana, Feleagă Niculae, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. I, ediţia a II-a (Contabilitate financiară fundamentală), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 62-64; 67-74; 76-84; 84-89; 91-95; 99-102; 106-121; 124-130; 133-138; 138-140; 196-204; 228-249; 251-279; 280-289; 295-301. 2. Feleagă (Malciu) Liliana, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. II, ediţia a II-a (Contabilitate financiară aprofundată), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 24-33; 73-91; 125-127; 138-148; 184-196; 228-239. 68


3. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Ioanăş Corina, Irimescu Alina, Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I, vol. II, Ediţia a 3-a rev., Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pag. 11-34; 5265; 149-166; 211-255; 317-363; 489-555; 560-572; 575-601. 4. Ristea Mihai, Graziela Dumitru Corina, Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, pag. 12-36; 39-96; 106-112; 139-183; 269-297; 409-458. VI. TEMATICA DE CONCURS – COD COM1 a) Economia serviciilor şi turismului: 1. Conţinutul, caracteristicile şi tipologia serviciilor. 2. Caracteristicile pieţei serviciilor şi turismului. 3. Oferta, cererea şi tarifele pentru servicii şi turism. 4. Resursele umane şi materiale în sectorul terţiar. 5. Eficienţa economică şi socială a terţiarului. b) Economia comercială şi Bazele economiei întreprinderii: 1. Rolul comerţului în economie. 2. Clasificarea activităţilor de comerţ şi probleme actuale specifice diferitelor tipuri de activităţi. 3. Manifestarea relaţiilor dintre distribuţie şi logistică în comerţ. 4. Definirea întreprinderii şi clasificarea întreprinderilor. 5. Ciclul de viaţă a întreprinderii: înfiinţarea întreprinderii, etape în evoluţia întreprinderii şi particularităţile acestora, criza întreprinderii, dizolvarea şi lichidarea. 6. Caracteristicile şi rolul întreprinderilor mici şi mijlocii. c) Fundamentele ştiinţei mărfurilor: 1. Cadrul conceptual şi metodologic al ştiinţei mărfurilor. 2. Elemente de teoria calităţii mărfurilor. 3. Marcarea şi etichetarea mărfurilor. 4. Atestarea calităţii produselor şi serviciilor. 5. Aspecte specifice privind protecţia consumatorului Bibliografie pentru tematica a) 1. Ioncică, Maria, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, pag. 9-32, 71-86, 92-120, 196-215, 221-230. 2. Minciu, Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, pag. 133-160, 287-308. Bibliografie pentru tematica b) 1. Costea, C, Săseanu A, Comerţ intern şi internaţional, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, capitolele 1, 2, 3, 4. 2. Kerbalek, I. (coord), Economia întreprinderii, suport electronic (CD), Editura Gruber, 2004, partea I, capitolele 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. 3. Vasiliu, C, Felea, M, Mărunţelu, I, Caraiani, Gh, Logistica şi distribuţia mărfurilor, Editura ASE, 69


2008, cap 2. Bibliografie pentru tematica c) 1. Olaru, M.; Schileru, I.; Pamfilie, R.; Purcărea, A.; Negrea, M.; Atanase, A.; Stanciu, C., Fundamentele ştiinţei mărfurilor, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005, capitolele 1, 2, 7, 11, 12. VII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE1 1. Optimizarea liniară. Probleme de programare

liniară

în

dualitate.

Algoritmul

SIMPLEX-PRIMAL şi Algoritmul SIMPLEX-DUAL. Teoreme în programarea liniară. 2.

Comportamentul consumatorului. Funcţii de utilitate (definiţie, forme ale funcţiei de utilitate, utilitate marginală, rata marginală de substituţie). Alegeri optimale ale consumatorului (funcţiile cererilor necompensate şi funcţia de utilitate indirectă, funcţiile cererilor compensate şi funcţia de cheltuială minimă). Indicatori procentuali în analiza cererilor de bunuri.

3.

Comportamentul producătorului. Funcţii de producţie (definiţie,tipuri, proprietăţi, indicatori asociaţi). Funcţia profitului, funcţia de ofertă şi funcţiile cererii de factori în procesul de producţie. Influenţa modificării preţurilor asupra cererilor de factori şi a ofertei de bun.

4.

Mecanisme statice şi dinamice de reglare pe termen scurt: capital, investiţii şi rata dobânzii; Modelul IS-LM-BP; modelul AD-AS.

5.

Mecanisme de reglare macroeconomice pe termen scurt: inflaţia şi şomajul; curba Philips şi legea lui Okun; Structura şomajului şi ocuparea deplină; Costurile şomajului şi costurile inflaţiei. Inflaţia şi teoria cantitativă a banilor.

Bibliografie 1. Nica V., Ciobanu Gh., Mustaţă Fl., Mărăcine V., Cercetări operaţionale-Ed. MatrixRom, Bucureşti, 1998, Disponibil în format electronic vezi www.asecib.ase.ro/Cursuri Online , pg 1-82. 2.

Marin D., Hartulari C., Albu C., Galupa A., Microeconomie. Teorie şi aplicaţii. Consumatorul şi producătorul, Editura ASE, Bucureşti, 2000, pag. 53-54, 60-67, 73-92, 101-110, 118-138, 209-210, 215-231, 233-238, 261-263, 281-289.

3.

Ţigănescu, I., Roman, M.D. – Macroeconomie. O abordare cantitativă, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, pag.58-62; 81-115, 125-162; 237-261.

VIII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE2 1. Calculul şi analiza indicatorilor seriilor de repartiţie unidimensionale şi multidimensionale 70


formate după variabile numerice şi nenumerice. 2. Sondajul statistic: tipuri; indicatori specifici; inferenţa statistică. 3. Analiza statistică a seriilor de timp: particularităţi; sistem de indicatori; componente; indici statistici. 4. Regresie şi corelaţie. 5. Sistemul Conturilor Naţionale: structură; fluxurile economice şi reflectarea lor în conturi; agregarea şi consolidarea conturilor; conturile macroeconomice; indicatori macroeconomici de rezultate. Bibliografie

1. Anghelache, C., Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Sistemul Conturilor Naţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 35-56; 57-97; 105-159. 2. Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Statistica, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, pag. 11-39; 108-188; 226-243; 275-293; 308-332; 344-370. 3. Voineagu, V.; Ţiţan, E. şi colectivul, Statistică. Baze teoretice şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 66-76; 80-90; 118-120; 130-134; 160-164; 224-245; 274-284.

IX. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE3 1. Sisteme de baze de date (SBD): concepte; arhitecturi; componentele sistemelor de baze de date. 2. Baze de date relaţionale: modelul relaţional, analiza şi proiectarea bazelor de date, protecţia bazelor de date. 3. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBD): aspecte fundamentale (concepte, functii, arhitectura pe componente); SGBD relaţionale cu exemplificare în Oracle. 4. Realizarea aplicaţiilor informatice cu baze de date: metodologii de realizare; programarea în SQL (elemente de limbaj, comenzi din LDD, comenzi din LMD); programarea în PL/SQL ( elemente de limbaj, programarea procedurală, tratarea excepţiilor, mecanismul de cursor, subprogramele). 5. Programarea aplicaţiilor în C/ C++: 

Operatori, expresii, instrucţiuni. Operatori de adresare, aritmetici, operatori relaţionali şi de egalitate, operatori logici, operatori pe biţi,

atribuire etc. Evaluarea expresiilor;

conversii. L valori. 

Implementarea structurilor fundamentale de programare.

Masive şi pointeri. Aritmetica pointerilor. Masive de pointeri şi pointeri la pointeri.

71


Funcţii. Mecanisme de transmitere a parametrilor; pointeri la funcţii. Recursivitate. Biblioteci standard de funcţii C. Lucru cu şiruri de caractere.

Structuri şi reuniuni de date. Structuri şi funcţii de prelucrare; masive de structuri; pointeri la structuri.

Bibliografie 1. Velicanu M., Lungu I s.a. – Sisteme de baze de date – teorie şi practică, Editura Petrion, 2003 (pag. 9-32,45-48, 51-53, 62-68, 94-96, 104-121, 261-265, 269-324). 2. Lungu I., Baze de date Oracle – Limbajul SQL, Editura ASE, 2005( pag.43 – 224). 3. Smeureanu I., Dârdală M., Programarea în limbajul C/C++, Editura. CISON, Bucureşti, 2004, pag.16-133.

X. TEMATICA DE CONCURS – COD EAM1

Nr. crt. 1. Cererea finală de produse agroalimentare

TEMATICA

Cererea finală: concept şi măsurare Elasticitatea cererii 2. Calitatea şi standardizarea produselor Conceptul de calitate agroalimentare Diferenţierile calitative ale produselor alimentare Perceperea calităţii produselor alimentare de către consumatorii europeni Calitatea pe filiera de produs Standardizarea 72

Referinţa Paginaţie bibliografică [2] Pag. 54-62 [2] [2] [2]

Pag. 63-74 Pag. 199-202 Pag. 203-207

[2]

Pag. 207-208

[2] [2]

Pag. 208-210 Pag. 210-217


3. Ecomixul de marketing

4. Ecologia – conţinut şi obiect de studiu

5. Fenomenul ecologic

(normalizarea) produselor alimentare Etichetarea si codificarea produselor alimentare Metodele de analiză şi de cuantificare a calităţii mărfurilor alimentare Ecoprodusul Ecoeticheta Ecoambalajul Ecopreţul Ecodistribuţia Ecopromovarea Componenta ecologică a deciziilor Domenii decizionale

[2]

Pag. 218-222

[2]

Pag. 222-227

[6] [6] [6] [6] [6] [6] [1]

Pag. 119-124 Pag. 124-131 Pag. 131-134 Pag. 135-151 Pag. 152-155 Pag. 155-157 Pag. 20-23

[1]

Pag. 23-24

Relaţia cu alte ştiinţe Mediul – concept şi tipologie

[1] [1]

Pag. 24-28 Pag. 48-52

Factorii ecologici şi legile de acţiune Structura ecosistemelor

[1]

Pag. 57-62

[1] [7]

Pag. 110-130 Pag. 136-141 Pag. 151-159

[7]

Pag. 159-161

[7]

Pag. 161-171

[8]

Pag. 33-37

[8]

Pag. 37-39

[8]

Pag. 39-47

[8]

Pag. 47-51

[8]

Pag. 81-87

[8]

Pag. 87

[8]

Pag. 87-91

Structura de producţie – concept, rol, factori de influenţă, tendinţe. Managementul structurii de producţie în 6. Ramurile de producţie din exploataţiile agricole exploataţiile agricole. Diversificare, profilare şi specializare. Întreprinderea - domeniul de exercitare a managementului, particularităţi. Sisteme de producţie şi tipuri de înteprinderi. Întreprinderile agroalimentare din ţara noastră şi subsistemele socioÎntreprinderea şi întreprinzătorul în economice. 7. domeniul producţiei agroalimentare Întreprinderea şi integrarea agroalimentară. Întreprinzătorul: definire, trăsături, motivaţie. Formarea spiritului înteprinzător. Factori care cer şi factori care favorizează crearea de noi 73


înteprinderi. Comunicarea – concept, rol, climat. Comunicarea managerială în Componentele fundamentale 8. înteprinderea agroalimentară ale procesului de comunicare. Tipuri de comunicare. Importanţa şi limitele Economiei mediului 9. 10.

Capitalul natural: dimensiune economică şi externalităţi

Politica economică cu privire la evoluţia raporturilor dintre agricultură şi industrie din România Politica structurilor de proprietate şi exploataţie din agricultură 12. (domenii de proprietate, dimensiuni şi piaţă funciară) Bibliografie 11.

[8]

Pag. 182-186

[8]

Pag. 186-190

[8] [3]

[4]

Pag. 190-201 Pag. 13-24 Pag. 26-34 Pag. 54-59 Pag. 71-76 Pag. 64-95

[4] [5]

Pag. 97-124 Pag. 15-37

[3]

Nr. crt. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ [1] Bran, F., Ioan, I., Ecologie generală, Editura ASE, Bucureşti, 2004 [2] Manole Victor, Stoian Agromarketing. Ediţia a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2003 Mirela, Ion Raluca Andreea [3] Negrei C. Economia şi politica mediului, Editura ASE, 2004 [4] Popescu, G. Probleme de politică agrară, Ed. ASE, Bucureşti, 2003 [5] Popescu, G. Cooperarea în agricultura, de la piaţa funciară la transferul de cunoaştere, Ed. Terra Nostra, Iaşi, 2007 [6] [7]

Stoian Mirela Voicu, R., Dobre, Iuliana,

Ecomarketing, Editura ASE, Bucureşti, 2003 Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Editura ASE, Bucureşti, 2003

[8]

Voicu., R.,Rădulescu, Managementul unităţilor agroalimentare, Editura ASE, Bucureşti, Carmen, Valentina, 2003,

XI. TEMATICA DE CONCURS – COD ECON1 1. Economia politică şi noua economie. Care sunt conceptele-cheie ale economiei politice. Rolul guvernului şi al proprietăţii private. De ce este economia o ştiinţă? Ce sunt pieţele? 2. Modelul concurenţial fundamental. Consumatori raţionali şi firme maximizatoare de profit. Pieţe concurenţiale. Stimulente şi informaţii: preţuri, drepturi de proprietate şi profituri. Raţionalizarea. Seturi de oportunităţi şi schimburi. Costuri. 3. Monopolul, concurenţa monopolistică şi oligopolul. Producţia monopolului. Profiturile monopolului. Discriminarea prin preţ. Economiile de scară şi monopolurile naturale. Echilibrul cu concurenţă monopolistică. Oligopolurile. Cooperarea. Practicile restrictive. Importanţa imperfecţiunilor în competiţie. 4. Obiective macroeconomice şi analiză cantitativă. Cuantificarea producţiei şi a creşterii economice. PIB: măsurare, componente şi forme. Dezechilibre macroeconomice.

74


5. Ştiinţa macroeconomică şi macroeconomia. Ocuparea deplină şi creşterea economică. Deficite guvernamentale şi deficite comerciale. Politica fiscală. Stabilizatorii automaţi. Acţiunile de politică discreţionare. Rolul politicii monetare. Ratele reale şi nominale ale dobânzii. 6. Dezvoltare şi tranziţie. Strategii alternative de dezvoltare. Globalizare şi dezvoltare. Economiile în tranziţie. Bibliografie 1. Stiglitz, J., Walsh, C. (2005), Economie, Editura Economică, Bucureşti, Capitolele 1, 2, 12, 22, 23, 37 (pag. 26-61, 230-255, 415-453, 740-762). XII. TEMATICA DE CONCURS – COD FIN1 Nr. crt.

Referinţa bibliografică

TEMATICA

Paginaţie

I. FINANŢE PUBLICE 1.

2.

Cheltuieli publice

Resursele financiare publice

a) Conţinut şi clasificare

[5]

Pag: 130-136

b) Nivel, structură şi dinamică

[2]

Pag. 55-60; 62-63

c) Eficienţa cheltuielilor publice

[5]

Pag.154-157; 170-175

a) Conţinutul şi structura lor

[5]

Pag. 349-355

[2]

Pag. 146-149

b) Impozitele (conţinut, rol, elemente, principiile impunerii, rata fiscalităţii, aşezarea şi perceperea impozitelor)

[5]

Pag. 366-379

c) Impozitele pe venit

[5]

Pag. 393-407

d) Impozitele indirecte

[5]

Pag. 430; 438-448

e) Împrumuturile de stat

[5]

Pag. 468-484

II. ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1.

Fundamente ale asigurărilor

2.

Elemente tehnice ale asigurărilor

[6]

Pag. 62-81

3.

Reasigurarea proporţională

[6]

Pag. 471-479

4,

Reasigurarea neproporţională

[6]

Pag. 490-498

5.

Prudenţialitatea în asigurări

[4]

Pag. 143-163

[13]

Pag. 29-45

III. FINANŢE CORPORATIVE 1.

2.

Diagnosticul rentabilităţii, riscului şi al valorii

a) Ratele rentabilităţii

Fundamentarea deciziei de investiţii

[3]

Pag. 756-767

b) Ratele riscului

[7]

Pag. 101-122

c) Ratele valorii şi măsurarea performanţei

[3]

Pag. 786-791; 801-808

a) Valoarea actuală, perpetuităţi şi anuităţi

[3]

Pag. 529-532

b) Criteriile VAN, RIR, TR şi IP

[1]

Pag. 61-67

75


c) Calculul CFD şi VR

[3]

Pag. 539-544

d) Estimarea costului capitalului

[1]

Pag. 126-130; 134-145

e) Analiza sensitivităţii şi pragul de rentabilitate

[3]

Pag. 589-597

f) Simularea MC şi arborele de decizie

[1]

Pag. 78-88

IV. PIEŢE DE CAPITAL 1.

2.

Piaţa de capital. Modele de evaluare a acţiunilor

Instrumente financiare derivate: futures şi options

a) Emisiunea şi evaluarea acţiunilor şi obligaţiunilor

[8]

Pag. 248-260; 277-280; 293-299; 320-327

b) Tranzacţii bursiere

[8]

Pag. 467-480; 489-495

c) Indici bursieri

[8]

Pag. 517-532; 543-546

d) Portofolii eficiente; Frontiera Markowitz; Teorema celor două fonduri mutuale

[9]

Pag. 13-35

e) Modelul CAPM

[3]

Pag. 335-338; 341-344

a) Preţul futures şi preţul forward

[10]

Pag. 4-9

b) Caracteristicile şi elementele care determină preţul unei opţiuni

[10]

Pag. 9-12

c) Modele de evaluare a unei opţiuni

[10]

Pag. 33-44

V. INSTITUŢII DE CREDIT

1.

2.

Băncile şi operaţiunile lor

Bancile centrale şi politica monetară

a) Operaţiunile băncilor comerciale

[11]

Pag. 227-236

b) Operaţiunile şi caracteristicile generale ale băncilor de afaceri

[11]

Pag. 236-238

c) Tipologia riscurilor bancare

[11]

Pag. 277-282

d) Norme prudenţiale europene şi internaţionale

[11]

Pag. 283-289

e) Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România

[11]

Pag. 289-298

f) Performanţe bancare şi indicatori de exprimare

[11]

Pag. 304-315

a) Funcţiile si operaţiunile băncilor centrale. Creaţia monetară.

[11]

Pag. 322-334

b) Obiectivele politicii monetare. Strategii indirecte şi directe de politică monetară

[12]

Pag. 60-87

c) Instrumentele politicii monetare şi factorii de influenţă

[11]

Pag. 381-386

d) Rezervele minime obligatorii

[11]

Pag. 386-394

e) Canalele de transmisie a politicii monetare

[11]

Pag. 421-425

76


Bibliografie Nr. curent [1] [2]

[3]

[4] [5] [6]

REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Dragotă ,Victor Ciobanu, Anamaria Obreja, Laura Dragotă, Mihaela Moşteanu, Tatiana (coordonator) Stancu, Ion Tănăsescu, Paul Şerbănescu, Cosmin Novac, Laura Văcărel, Iulian (coordonator) Văcărel, Iulian Bercea, Florian

[7]

Vintilă, Georgeta

[8]

Anghelache, Gabriela

[9]

Altăr, Moisă

[10]

Altăr, Moisă

[11] [12] [13]

Dardac, Nicolae Barbu, Teodora Costică, Ionela Lăzărescu, Sorin Badea, Dumitru Gh, Novac, Laura Tudor, Bogdan ş.a.

Managementul financiar, vol. 2, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 Finanţe publice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008 Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a IV-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2007 Asigurări moderne comerciale, Ed. Beck, Bucureşti, 2007 Finanţe publice, ed. VI, EDP, Bucureşti, 2008 Asigurări şi reasigurări, ed. IV, Ed. Expert, Bucureşti, 2007 Gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a V a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 Piaţa de capital în context european, Ed. Economică, Bucureşti 2009 Curs de “Modelare a deciziilor monetare”, Capitolul “Teoria portofoliului”, Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures Curs de “Inginerie financiară”– sinteză Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 Politici şi tehnici bancare, Editura ASE, Bucureşti 2004 Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2008

XIII. TEMATICA DE CONCURS – COD MAN1 1. Funcţiile manageriale ale organizaţiei. 2. Principiile generale ale managementului organizaţiei. 3. Strategia organizaţiei: conceptele de strategie, management strategic şi politică a organizaţiei, componentele strategiei, determinanţii strategiei, tipologia strategiilor, rolul strategiilor organizaţiei. 4. Sistemul managerial: concept, subsistemul decizional, subsistemul metodologicomanagerial, subsistemul informaţional, subsistemul organizatoric. 5. Cultura organizaţională: concept, variabile, modalitaţi de manifestare, tipuri. 6. Manageri – definire, caracteristici, tipuri şi stiluri.

77


7. Leaderii şi leadershipul: definirea şi conţinutul leadershipului, definirea şi caracteristicile liderilor, stiluri de leadership. 8. Metodologia realizarii strategiei organizaţiei. 9. Reproiectarea sistemului metodologico – managerial. 10. Sisteme şi metode manageriale generale şi specifice de management. 11. Reproiectarea sistemului decizional: metodologia de reproiectare a sistemului decizional, abordări moderne ale procesului decizional strategic, tendinţe decizionale pe plan mondial. 12. Reproiectarea şi modernizarea subsistemului informaţional: fundamentele teoreticometodologice ale conceperii subsistemului informaţional-managerial, etapele reproiectarii sistemului informaţional-managerial, principalele tendinţe în conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional-managerial. 13. Reproiectarea subsistemului organizatoric:

coordonatele reproiectării organizatorice,

metodologia de structurare organizatorică raţională a firmei, tendinţe în abordarea şi funcţionarea subsistemului organizatoric. 14. Ghid de eficientizare a managementului organizaţiei. Bibliografie 1. Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 23 -38, 129-168, 175-257, 321-339, 366-377, 385-387. 2. Nicolescu O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 53-75, 87-151, 180-191, 212-221, 227-255, 261-268, 282-290, 366-376. 3. Burduş Eugen, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 10-12, 62-67, 242-253. XIV. TEMATICA DE CONCURS – COD MK1 a. Marketing 1. Esenţa marketingului: Contextul apariţiei promovării marketingului. Conceptul de marketing. Consumatorulelementul central de referinţă al marketingului. Funcţiile marketingului. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice. 2. Dezvoltarea marketingului. Domeniile de aplicare şi specializarea sa: Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului. Instituţii şi organisme de marketing. Valenţele şi universitatea marketingului. Specializarea marketingului în activităţile economice. Marketingul în domenii noneconomice. 3. Mediul de marketing: Conţinutul mediului de marketing. Piaţa întreprinderii. Concurenţa. Conjunctura pieţei. 4. Strategia de piaţă şi mixul de marketing. 5. Politica de produs: Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs. Semnificaţii ale produsului în optica de 78


marketing. Gama de produse. Conducerea procesului inovaţiei de produs. Lansarea produselor noi pe piaţă. Alternative strategice în politica de produs. 6. Politica de preţ: Costuri şi preţuri de marketing. Preţul-instrument de marketing. Strategia de preţ şi poltica preţurilor. 7. Politica de distribuţie: Conţinutul şi rolul distribuţiei. Canale de marketing. Sistemul logistic. Strategia de distribuţie. 8. Politica promoţională: Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne şi activitatea promoţională. Structura activităţii promoţionale. Strategii promoţionale. Operaţionalizarea politicii promoţionale. 9. Conducerea activităţii de marketing: Organizarea activităţii de marketing. Sistemul informaţional de marketing. Procesul decizional în marketing. Planificarea şi planul de marketing. b) Cercetări de marketing 1. Coordonatele definitorii ale cercetării de marketing: Cercetarea de marketing şi aria sa. Apariţia şi dezvoltarea cercetării de marketing. Perspectivele cercetării de marketing. 2. Tipologia şi procesul cercetărilor de marketing: Tipologia cercetărilor de marketing. Procesul cercetării de marketing. 3. Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing: Tipuri de scale. Metode de scalare. 4. Modalităţi de obţinere a datelor în cercetările de marketing: Investigarea datelor secundare. Cercetări calitative de marketing. Observarea. Sondajul. Proiectarea chestionarului. Fundamentele eşantionării. Determinarea dimensiunii eşantionului şi alegerea metodei de eşantionare. 5. Analiza datelor în cercetările de marketing: Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing. Modalităţi de analiză bivariată. Bibliografie 1. Balaure V. (coord.) Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, pag. 13-125; 313-619. 2. Cătoiu I., (coord.) Cercetări de marketing. Tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, pag.17-38; 71-177; 189-348; 477-526; 527-551. XV. TEMATICA DE CONCURS – COD REI1 1. Economiile naţionale în contextul globalizării; 2. Organizaţiile internaţionale; 3. Politici ale Uniunii Europene; 4. Negocierile comerciale internaţionale; 5. Conţinutul contractului de vânzare internaţională; 6. Logistica şi plăţile internaţionale; 7. Instrumentele politicii comercială. 79


Bibliografie: 1. Bal Ana (coord.), Economie mondială, Bucureşti, Editura ASE, 2006, pag. 50-65, 334-353, 461-478. 2. Drăgan Gabriela, UE între federalism şi interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Bucureşti, Editura ASE, 2005, pag. 209-236, 247-284, 309-337. 3. Popa Ioan, Negocierea comercială internaţională, Bucureşti, Editura Economică, 2006, pag. 126-143, 151-165, 184-195, 371-406. 4. Popa Ioan, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Bucureşti, Editura Economică, 2008, pag. 33-78, 227-236, 240-266. 5. Miron Dumitru, Politici comerciale, Bucureşti, Editura Luceafărul, 2007, pag. 85-104, 115-157. 6. Miron Dumitru, Economia Integrării Europene, Editura Universitară, 2008, pag. 129-184.

80


Anexa E CONDIŢII SPECIALE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT 1. Programul: Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Misiunea programului de masterat este aceea de a oferi competenţele (cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile) necesare formării contabililor profesionişti, capabili să-şi construiască o carieră de succes în orice domeniu de activitate. Programul asigură pregătirea completă în vederea examinării pentru obţinerea

certificării

ACCA

(Association

of

Chartered

Certified

Accountants

-

www.accaglobal.com), - liderul mondial al formării profesiei contabile. Planul de învăţământ, programele analitice, modul de predare şi evaluare a cunoştiinţelor sunt similare cu cele folosite de ACCA, ceea ce constituie un foarte bun antrenament înainte de examinarea ACCA. Programul de masterat este organizat în colaborare cu Intercollege Insitute of Business Studies (IBS), unul dintre cei mai experimentaţi furnizori de formare continuă în domeniul financiar-contabil, acreditat "Platinum status" de către ACCA, care oferă materialele de studiu produse de Kaplan Publishing (www.kaplanpublishing.co.uk) din Marea Britanie – furnizorul numărul 1 mondial de materiale didactice acreditate de ACCA. Programul de pregătire este flexibil, cursurile vor fi organizate modular, sâmbăta şi duminica, şi vor fi susţinute de profesori din ASE şi experţi certificaţi ACCA de la Intercollege IBS. Programul este recunoscut de către Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) prin faptul că absolvenţii acestuia pot intra direct în stagiu de auditor financiar, fără examen de admitere, dacă întrunesc condiţiile de acces la stagiu. Particularităţi privind admiterea la pogramul de masterat: 1. Deoarece programul de masterat se desfăşoară în totalitate în limba engleză (manualele, predarea şi examinarea), candidaţii trebuie să posede competenţele necesare comunicării în această limbă. 2. Candidaţii vor fi admişi conform art. 20 din prezenta metodologie. 3. Programul dispune numai de locuri cu taxă. Taxa de înscriere este de 200 lei. 4. Taxa de şcolarizare pentru programul de masterat, în anul universitar 2011-2012, este de 1400 Euro/an, plătibilă în două tranşe, la cursul BNR din data plăţii. Mai multe detalii pot fi obţinute la adresa web: www.cig.ase.ro/accamaster. Graficul de înscriere şi desfăşurarea admiterii la Programul: Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) – ACCA este prezentat în Anexa A.

81


Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1, intrarea de pe strada Căderea Bastiliei, parter. Persoana de contact: Liliana Crăciunescu Tel/Fax : 00 40 21 319 19 89 Telefon: 00 40 21 319 19 00/118, 228 Adresa de e-mail: accamaster@ase.ro

2. Programul: Managementul riscului şi actuariat Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori Programul de masterat Managementul Riscului şi Actuariat (MRACT) este rezultatul parteneriatului cu Institutul de Asigurări şi Pensii, în colaborare cu: Asociaţia Română de Actuariat A.R.A. şi cu mai multe universităţi şi institute din ţară şi străinătate (Austria, Belgia, Germania, Marea Britanie, Portugalia), este singurul program de masterat profesional internaţional oferit în domeniul actuariatului şi managementul riscului din România, cu predare în limbile engleză şi română, recunoscut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Programul de masterat este bazat pe tematica curriculară a unor reputate instituţii recunoscute pe plan internaţional, cum sunt: Chartered Insurance Institute şi Chartered Institute of Actuaries din Marea Britanie, Institute of Risk Management şi Universitatea Saint John’s, SUA. Durata programului este de patru semestre, având un trunchi comun de discipline pentru primul an universitar, urmat, în anul II, de discipline distincte pentru specializările: Managementul Riscului şi Tehnici Actuariale. Condiţiile de înscriere, graficul desfăşurării concursului şi criteriile de selecţie sunt conform prevederilor prezentei Metodologii, referitoare la programele de masterat profesional. Taxa pe semestru este de 850 Euro, plătibilă la cursul BNR din data plăţii. Taxa include materialele de curs, evaluările din cele patru sesiuni de examene şi sesiunea de susţinere a disertaţiei. Pentru informaţii suplimentare: www.mract.ase.ro. Persoana de contact: Lect. univ. drd. Laura Elly Naghi, e-mail: master@iasig.ro

82


3. Programul: Administraţie publică europeană - BRIE Facultatea de Administraţie şi Management Public Programul de masterat profesional Administraţie publică europenă - BRIE, este un program internaţional organizat de ASE cu sprijinul Departamentului BRIE Giurgiu al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi Centrul BRIE al Universităţii „Anghel Kancev” din Ruse, cu participarea unor universităţi partenere din Germania şi din alte ţări europene, susţinut de Conferinţa Rectorilor din Germania (HRK). Profilul programului cuprinde competenţele specifice şi generale pentru profesioniştii în domeniul afacerilor europene, implicaţi în procese decizionale la diverse niveluri. Aceste competenţe sunt conforme cu cerinţele sectorului public – guvern şi agenţii guvernamentale, organizaţii internaţionale şi instituţii europene. Ele cuprind cunoştinţe şi abilităţi ce pot fi dobândite pe durata celor patru semestre (120 puncte de credit) din arii de cunoştinţe multi- şi interdisciplinare ale domeniului administraţiei publice şi studiilor europene. Curricula programului poate fi consultat la adresa www.amp.ase.ro. Programul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior, inclusiv angajaţi ai instituţiilor publice sau celor preocupaţi de perfecţionarea pregătirii profesionale în acest domeniu. Programul se adresează atât cetăţenilor români şi străini, cât şi celor din alte ţări. Înmatricularea studenţilor se realizează la A.S.E. Bucureşti. La absolvire, absolvenţii primesc: 

Diploma de master a Academiei de Studii Economice şi suplimentul la diplomă, în acord cu legislaţia naţională din România. Graficul desfăşurării concursului de admitere este cel inclus în finalul acestor precizări. Având în vedere caracterul internaţional al programului, toţi candidaţii au posibilitatea să se preînscrie, accesând site-ul www.amp.ase.ro, în perioada 1 mai 2011-18 septembrie 2011. Indiferent dacă s-a făcut preînscrierea sau nu, înscrierea se realizează în perioada 19-24 septembrie 2011. Pentru candidaţii români, înscrierile se realizează la Facultatea de Administraţie şi Management Public, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Modalităţile de depunere a dosarelor de înscriere pentru candidaţii din alte ţări sunt precizate pe site-ul www.amp.ase.ro. Faţă de documentele cuprinse în dosarul de înscriere, precizate în art. 18 din prezenta metodologie, se mai adaugă: 1. Formularul „Application for Admission“, completat şi semnat. Modelul poate fi obţinut de pe site-ul www.amp.ase.ro. 2. Scrisoare de motivaţie a candidatului. Candidaţii din Republica Moldova vor trebui să depună dosarele ţinând cont de prevederile specifice ale Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru anul universitar 20112012.

83


În perioada 26-27 septembrie 2011 are loc evaluarea, de către o comisie internaţională, a dosarelor tuturor candidaţilor, indiferent de ţara de origine. Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul www. amp.ase.ro. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 lei. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011-2012, pentru studenţii din România şi din alte ţări membre ale Uniunii Europene este de 3600 lei. Studenţii provenind din ţări din afara Uniunii Europene plătesc taxe conform reglementărilor în vigoare, pentru desfăşurarea studiilor în regim de cont propiu valutar (vezi art. 38 al prezentei metodologii). Mai multe detalii pot fi obţinute la adresa www.brie.ase.ro.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 1. Preînscrieri, pe site-ul www.amp.ase.ro

1 mai 2011 – 18 septembrie 2011

2. Înscrieri (între orele 900-1500), la sediul Facultăţii de Administraţie şi Management Public

19-24 septembrie

3. Evaluarea dosarelor candidaţilor de către comisia de admitere 4. Afişarea listei generale a candidaţilor admişi şi a celor respinşi 5. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, restituirea, la cerere, a dosarelor

26-27 septembrie 28 septembrie 29 septembrie În primele trei săptămâni ale anului universitar 20112012

6. Înmatricularea în anul I

Observaţii: Plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare se poate face doar în numerar la casieriile Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pentru candidaţii proveniţi de la alte universităţi sau din seriile anterioare ale ASE.

84


4. Programele de masterat: Managementul riscului în afacerile internaţionale – Tranzacţii Comerciale şi Managementul riscului în afacerile internaţionale – Tranzacţii Financiare Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Cele două programe de masterat vor fi sprijinite din proiectul POSDRU 53202 „Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”. Proiectul este implementat în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013 , de către Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Paris Dauphine, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea Ovidius din Constanţa. Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior din domeniul economic de a furniza studenţilor calificări superioare relevante pentru cerinţele în schimbare ale pieţei muncii, prin promovarea inovării şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare în ciclul de studii universitare de masterat. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea masterat în domeniul managementului riscului internaţional, bazat pe un curriculum cadru, la nivelul parteneriatului; promovarea inovării în programele de studii universitare de masterat prin redefinirea finalităţilor învăţării; dezvoltarea unei reţele de specialişti în domeniul managementului riscului internaţional (personal academic, cercetători, specialişti, studenţi); diversificarea oportunităţilor de învăţare şi facilitarea accesului la ciclul de masterat. Pentru perioada 2011-2013 în cadrul celor două programe de masterat nu se scot la concurs locuri cu taxă. Studenţii care vor fi înmatriculaţi în perioada 2011-2013 vor beneficia de acces gratuit (fără plata vreunei taxe de şcolarizare) la toate activităţile didactice, o infrastructură adecvată, modernă, achiziţionată cu finanţare din bugetul proiectului, burse lunare pentru studenţii care vor obţine rezultate deosebite, în conformitate cu o metodologie care va fi elaborată şi publicată pe site-ul proiectului www.managementulriscului.ase.ro până la începutul anului universitar. Admiterea se face pe locurile fără taxă (cu finanţare din bugetul proiectului), pe bază de dosar, potrivit algoritmului descris la art. 22 din Metodologia de admitere la programele de masterat din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Conţinutul dosarului de candidatură este descris la art. 20 din Metodologia de admitere la programele de masterat din Academia de Studii Economice din Bucureşti, la care se adaugă scrisoarea de motivare, redactată şi semnată de canditat, în care îşi argumentează opţiunea pentru un program de masterat în domeniul managementului riscului. Înscrierile vor avea loc în perioada 12-14 septembrie (între orele 9.00 şi 13.00 şi 15.00 şi 19.00) şi 85


respectiv 15 septembrie (între orele 9.00 şi 13.00). Pe data de 17 septembrie se afişează lista candidaţilor înscrişi, iar pe data de 19 septembrie va avea loc afişarea listei candidaţilor admişi şi a listei candidaţilor de rezervă. Studenţii admişi la cele două programe de masterat au un regim similar cu studenţii admişi la buget, în sensul că, dată fiind finanţarea din surse publice (Fondul Social European şi bugetul de stat), aceştia nu pot beneficia simultan de finanţare de la buget pentru un alt program de studii universitare, indiferent de nivelul şi de forma de finanţare a acestuia şi nici nu vor putea beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un alt program de masterat.

86


Anexa F Admiterea la Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru programele de masterat a cetăţenilor din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admitere la toate ciclurile de studii universitare în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. I. Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor Diplomele legalizate şi traduse în limba română vor fi recunoscute de către direcţia de specialitate, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Actele necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate sunt: -

cererea pentru recunoaşterea studiilor efectuate în vederea acceptării la studii (vezi www.cnred.edu.ro);

-

diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;

-

diploma de licenţă sau echivalenta acesteia;

-

copia documentului personal de identificare: paşaport –paginile 1, 2, 3, 4, sau alt act de identitate.

Toate documentele menţionate mai sus vor fi trimise la CNRED în copii legalizate. Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. Diplomele absolvenţilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 lei şi poate fi plătită prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionate datele de mai jos: Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Cod fiscal: 13729380 Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB Cod IBAN: RO 27TREZ7005003XXX000069 87


Toate aceste documente vor fi trimise la Academia de Studii Economice din Bucureşti până pe 20 iunie 2011. În cazul în care candidaţii vor solicita înscrierea într-un termen mai scurt, se pot prezenta la sediul CNRED. Înscrierea şi examenul de admitere vor avea loc la Academia de Studii Economice în conformitate cu metodologia de admitere. II. Studii universitare de masterat (2 ani) Documente necesare pentru înscriere: Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte -

diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie tradusă şi legalizată;

-

diploma de licenţă (sau echivalentă) şi foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original şi copie tradusă şi legalizată;

-

copia tradusă şi legalizată a certificatului de naştere;

-

copia tradusă şi legalizată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

-

adeverinţă medicală tip din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;

-

copia paşaportului;

-

2 fotografii ¾;

-

declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora;

-

bonul / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere

-

alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere

Graficul desfăşurării concursului de admitere 2011, - Înscrieri - 12-14 septembrie, între orele 9,00-13,00 şi 15,00 – 19,00 15 septembrie (între orele 900-1300); - Afişarea listei candidaţilor pe săli de concurs - 17 septembrie; - Susţinerea probei de concurs - 19 septembrie; - Prima afişare a rezultatelor: - 20 septembrie. Pentru candidaţii care doresc să studieze în limbi străine, în cadrul Academiei de Studii 88


Economice din Bucureşti există următoarele programe de studii universitare de masterat: Şcoala de studii postuniversitare de management -

Master of business administration Programul MBA româno-canadian cu predare în limba engleză

Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine -

Administrarea afacerilor (în limba germană)

-

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

-

Administrarea afacerilor (în limba română şi engleză)

-

MBA româno-german „Management antreprenorial” – în limba germană

Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiune -

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limbile română şi engleză)

-

Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) – ACCA

Facultatea de Relaţii economice internaţionale -

Comunicare de afaceri în limba engleză

-

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

89


ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF BUCHAREST Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4.021.319.19.84 Contact: Prof. Viorel

LEFTER - PhD vice-rector E-mail address: vlefter@ase.ro REGISTRATION of EU Citizens

Foreign citizens from the European Union member states have the right to enroll to study in Romania in the same conditions as Romanian citizens, directly to the universities, in accordance with Law 316 of 12.07.2006 and the Order of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports no. 3855 of 17.05.2010. I. Documents requiring recognition by the National Centre for Degree Assessment and Academic Recognition The documents required for registering to a higher education institution must be translated into Romanian, legalized by a public notary and the diplomas must be recognized by the National Centre for Degree Assessment and Academic Recognition (CNRED) http://www.cnred.edu.ro/.  Application form;  High School Graduation Diploma (Baccalaureate) and Transcript of records, original and legalized copy;  Bachelor diploma and Transcript of records, original and legalized copy;  Identity Card/ Passport, original and copy. The aforementioned documents will be sent in legalized copies. The documents written in other languages than English or French will be translated into Romanian and English. The diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus will be apostilled with the Hague Apostille. The fee for the recognition of the study documents is 50 lei and should be paid by Payment Order to the following account: Beneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports Fiscal Code: 13729380 Bank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti – DTCPMB Cod IBAN : RO 27TREZ 7005003XXX000069

90


All these documents must be sent to the Academy of Economic Studies of Bucharest till 20th of June. Should the candidate require the completion of registration in a shorter time they can directly apply to CNRED. Registration and admission exam shall take place directly at the chosen faculty, in accordance with its methodology. II. Documents required for Master studies (2 years) - High School Graduation Diploma (Baccalaureate) or equivalent and transcript of Records – original documents and authenticated translations; - Bachelor diploma or equivalent and transcript of records / diploma supplement – original documents and authenticated translations; - 2 photos (3/4); - Birth certificate – authenticated translation; - Marriage certificate (if applicable) –authenticated translation; - Identity card / passport copy; - Affidavit by the student that he/she will not be the beneficiary of budget financing, simultaneously, for any two study programs, regardless of their level, and he/she will not attend simultaneously more than two study programs, regardless of their level and financing; - Voucher(s) representing the registration fee; - Medical certificate; - Other documents – for the master programs with special admission conditions. The document shall be presented in a file; on the cover the applicant shall write his/her identification information (full name, e-mail address and phone number). Exam schedule 

Registration: 12 of 14 September – between 09.00-13.00 – 15.00 – 19.00 15 of September – between 09.00-13.00;

Displaying the list of candidates to contest halls: 17 of September;

Admission exam (written test): 19of September;

Display of the results: 20 of September.

For those candidates who would like to study in foreign languages, Academy of Economic Studies of 91


Bucharest offers the following Master specializations: Post-graduate School of Management -

Master of business administration – Romanian-Canadian MBA taught in english

Faculty of Business Administration taught in foreign languages -

Business Administration (taught in German)

-

Business administration (taught in English)

-

Business administration (taught in French)

-

Business administration (taught in Romanian and English)

-

Romanian – German MBA „Antreprenorial Management” – taught in German

Faculty of Accounting and Information Systems -

Accounting, audit and information systems (taught in Romanian and English)

-

Business accounting (taught in english) – ACCA

Faculty of International Business and Economics -

Business comunication (taught in English)

-

English Language Education and Research Communication for Business and Economics

92


Anexa G ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF BUCHAREST Piata Romana no. 6, district 1, Bucharest , Romania Telephone no. +4.021.319.19.84 Contact: Prof. Viorel

LEFTER - PhD vice-rector E-mail address: vlefter@ase.ro

REGISTRATION of non-EU citizens

1. Undergraduate and Master students As a rule, the application file for admission to study at the Academy of Economic Studies of Bucharest has to be sent to our University. The file shall be checked and then sent to the Ministry of Education, Research, Youth and Sports in Bucharest together with our formal acceptance. The International Students Department - of the Ministry does the final check and a Letter of Acceptance is issued and sent either to the applicant or to the university. This letter allows the applicant to obtain the study visa from the Romanian Embassy in his / her country .Upon arrival in Romania, the Ministry will issue the Order of the Minister, a document required for enrolling at the University. The application file must contain the following documents (certified/authorised translations into English): 1. Application forms, filled in, with photo 2. Baccalaureate (high school) Diploma/ Bachelor diploma with the transcript of records, endorsed by the Romanian Embassy in his / her country or with the Hague Apostille; 3. Birth certificate; 4. Passport copy; 5. Medical Certificate. If the applicant does not speak Romanian and the chosen specialization is taught in Romanian, then he/she should learn Romanian during a preparatory year. Documents should be sent by registered mail to the following address:

93


Department of International Relations Academy of Economic Studies of Bucharest Piata Romana, no. 6, 010374,Bucharest, Romania

The study fees for higher education in Romania (non-EU citizens) per month are the following: -

240 Euro – master program.

This is minimum fee recommended by the Ministry of Education. For the academic year 2011 – 2012, the Senate Board of Academy of Economic Studies of Bucharest has decided to adopt the minimum fee. This is subject to change at the beginning of each academic year. Upon arrival in Romania, the accepted candidate will have to personally register at Academy of Economic Studies of Bucharest, having the following documents: 1. the letter of acceptance; 2. Baccalaureate (high school) Diploma/ Bachelor diploma with the transcript of records, endorsed by the Romanian Embassy in the country of origin with the Hague Apostille); 3. a photo-copy of the birth certificate, translated and officially endorsed; 4. the health certificate (translated into Romanian or English); 5. 2 photos ¾; 6. the passport containing the study visa. Schedule for admission (Bachelor and Master): 25 September – 10 October 2011 Further information is available at the Academy of Economic Studies of Bucharest, Department of International Relations, tel. +40 021 319 19 84; fax +40021 319 20 25, e-mail - lelia.iordan@ase.ro The accepted candidates are requested to register before October the 1st, the official opening date of the academic year.

94


Anexa H BIBLIOGRAFIE pentru susţinerea interviului în limbi străine I. Limba franceză 1. Danilo M., Tauzin B. – Le français de l’entreprise, Clé International, 1990. 2. Danilo M., Perfornis J. L., Lincoln M. – Le français de communication professionnelle, Clé International, 1993. 3. Bloomfield A., Tauzin B. – Affares àsuivre, Hachette, 2001. II. Limba germană 1. Eismann, Volker - Wirtschaftskommunikation, I-II, Munchen: Langenscheidt, 20002001. 2. Leca, M./ Constantinescu, Lora - Limba germană pentru afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 3. Mihalciuc, Maria/ Constantinescu, Lora/ Mureşan, Laura - Scrisori de afaceri în limbile germană şi română /Geschäftsbriefe Deutsch und Rumänisch, Bucureşti: Oscar Print, 2003. III. Limba engleză 1. Ghiga, Georgeta – Aspects of Business Communication, Editura Cavaliotti, Bucureşti, 2002. 2. Ioncică, Diana/ Robu, Valentina/ Ciolăneanu, Roxana/ Stamatescu, Ioana – Mastering English for Economics, Editura Uranus, Bucureşti, 2005. 3. Măgureanu, Tania/ Nicolae, Mariana (coord.) – Communication in International Business, Editura Cavaliotti, Bucureşti, 2005.

95

Metodologie admitere programe de MASTERAT  

Metodologie admitere programe de MASTERAT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you