Page 1

Ambalaj Bülteni ISSN 1303-1694 2012/03

Mayýs/Haziran 2012, May/June 10 TL.

Th e P a c k a g i n g B u l l e t i n

B i l i n g u a l Te c h n i c a l M a g a z i n e

Sn. Doðan Erberk’i Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaþýyoruz Sayfa / Page

10

Ambalaj Sanayi’nde Ýhracat Projesi’ne Baþladýk

14

* Kapak konusu Sayfa 42

Sayfa / Page

Ambalaj Müzesi’ne Doðru Ýlk Adým Sayfa / Page

16

Ambalaj Sektöründe Tasarým

Fleksibýl Ambalajlarýn Genel Özellikleri 2. Atýk Yönetimi Sempozyumu Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý


Ýçindekiler / Index K a p a k

K o n u s u

Ambalaj Sektöründe Tasarým S.42 ASD [S.4-7] 4/5 6/7

ASD 20. Yýlýný Kutluyor... ASD is proud of completing its 20th year in business

Baþkandan [S.8] 8

Acý Kaybýmýz

Haberler / News [S.10-41] 10/11 11

Sn. Doðan Erberk’i Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaþýyoruz

S.10/11

12 12 14 14 16 16 17 18 20/23

Ambalaj Sanayi’nde Ýhracat Projesi’ne Baþladýk

S.14

23 24 24 26 26 28/29 30 31 31 32 32 33 33

2

Ambalaj Bülteni

Mayýs / Haziran 2012

Derneðimiz Genel Sekreteri Sn. Doðan Erberk’i Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaþýyoruz We are deeply sorry of the loss of Hnr. Doðan Erberk, General Secretary of our Association Ambalaj Sanayicileri Derneði Sosyal Medya’da Yerini Aldý Packaging Manufacturers Association is in Social Media Ambalaj Sanayi Ýhracat Projemiz için Start Aldýk We Set off The Packaging Export Project Ambalaj Müzesi Kurma Çalýþmalarýna Baþladýk We Started the Packaging Museum Project Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda TSE Ýþbirliðinde Altýn Ambalaj Ödülleri de Verilecek In Crescent and Stars of Packaging Competition Golden Packaging Awards will also be given in Collaboration with TSE Eðitimlerimiz ile 2012 Yýlýnda da Sektöre Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz We Continue to Serve the Sector in 2012 with our Trainings Gýda Sektörünün Duayenlerinden Sabri Ülker Vefat Etti MAPSÝAD Artýk Yola TAPSÝAD Olarak Devam Edecek Türk Tasarýmcýlar Milano’da Boy Gösterdi Kalite Sistem SusFo-Flex Projesi’ni hayata geçiriyor 3. Gýda Güvenliði Kongresi Gerçekleþtirildi PAGEV çalýþanlara mesleki yeterlilik belgesi verecek AIPIA’ya Büyük Þirketlerden Destek AEROSOL Derneði'nin Yeni Yönetim Kurulu Seçildi Çevko Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar’ý Ziyaret Etti Polyplex’den PET Reçine Ürün Yatýrýmý 2. AR-GE Proje Pazarý 2nd R&D Brokerage Event

ASD Üyelerinden Haberler 34 Mizrahi: “Koroplast olarak yüzde %20 büyümeyi hedefliyoruz” 34 Korozo Ambalaj’a ihracat ödülü verildi 36 Sarten Ambalaj’ýn 12. Fabrikasý Bursa’da Açýldý 38 Duran Doðan Ambalaj Yýl Sonu Mali Sonuçlarýný Açýkladý 38 Polinas’ýn Yeni Tesisi Hizmete Girdi 40 Þiþecam’ýn Yeni Cam Fýrýný ile Atýk Tesisi Faaliyete Geçti 40 Anadolu Cam Fotoðraf Yarýþmasý Düzenledi


Mayýs/Haziran 2012 - ISSN 1303 - 1694

S.16 Ambalaj Müzesi’ne Doðru Ýlk Adým

S.64 2. Atýk Yönetimi Sempozyumu

S.54 Avrasya Ambalaj Fuarý

S.60 Fleksibýl Ambalajlarýn Genel Özellikleri

Dosya [S.42-49] 42/44 45/46 48/49

Raflarda Artan Rekabet ve Ambalaj Tasarýmý Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 Yarýþmasý Ürün Geliþtirme ve Ambalaj Tasarýmý

Fiyatý 10 TL. Ambalaj Sanayicileri Derneði adýna Ýmtiyaz Sahibi/Owner Sadettin KORKUT

Ürün Postasý [S.50] 50 50

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü/Editor in Chief Aslýhan ARIKAN

Signal Çevir-Bas Kapak Fonksiyonu Sunuyor Konserve Ürünler Ýçin Karton Ambalaj: Tetra Recart

Yayýna Hazýrlayan/Prepared for publication by Nihan YELUTAÞ TÜZEL Emre ERDOÐAN Reklam Sorumlusu Hülya ATAMAN

Üye Tanýtýmý [S.52-53] 52 52 53 53

Yayýn Danýþma Kurulu Sadettin Korkut - ASD Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Sarýbekir - ASD Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Cemal Ayla - AMD Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Levi - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Aydýn Okay - ESD Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Baþarýr - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özadam - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tolunay - SEPA Yönetim Kurulu Baþkaný Kazým Gamgam - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir - ASD Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Beceren - MASD Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Baylan - FASD Yönetim Kurulu Baþkaný Velit Günay - ASDF Danýþma Kurulu Üyesi

Benoplast Nurpet Seta Tekstil ve Geri Dönüþüm Sinanlý Ambalaj

Avrasya Ambalaj Ýstanbul Fuarý [S.54-55] 54 55 55

Ekonomiye Yön Veren Ambalaj Sektörü, Gücünü Avrasya Ambalaj Fuarý’nda Gösterecek Avrasya Ambalaj Fuarý Dünya’ya Tanýtýldý Avrasya Ambalaj 2012 Ýstanbul Fuar Komitesi Bir Araya Geldi

Tasarým/Design Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel. 0216 345 88 53 Faks. 0216 541 99 86 www.jaws.com.tr Baský ve Cilt Karakter Color A.Þ. Massit 3.cadde No.200 Baðcýlar/Ýstanbul Tel. 0212 432 30 01 www.karaktercolor.com info@karaktercolor.com

Yönetim [S.56-59] 56/57 58/59

Lider Potansiyeli Performansa Çeviren Kiþidir Ýnovasyon Kaynaklar ve Deðerler Sistemi Üzerine Ýnþa Edilir

Yayýnlayan/Publisher Ambalaj Sanayicileri Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Katip Salih Sokak, No.13 Koþuyolu - Ýstanbul Tel. 0216 545 49 48 Faks. 0216 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr www.ambalaj.org.tr

Fleksibýl Ambalajlar [S.60-62] 60/62

Fleksibýl Ambalajlarýn Genel Özellikleri (Bölüm 4)

Ebat/Dimension 21x29,7 cm.

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre [S.64-69] 64/66 66 68/69

Kaðýt/Paper Ýç sayfalar: 115 gr/m² mat kuþe Kapak: 250 gr/m² mat kuþe

2. Atýk Yönetimi Sempozyumu Antalya’da Gerçekleþtirildi Matbaalarda Atýk Yönetimi Semineri Düzenlendi PAGEV Çevre Ýzin ve Lisanslarýna Yönelik Seminer Düzenledi

Yerel süreli yayýn/Periodical Temmuz 2012 (Geç Baský) Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

Fuarlar [S.70-71] 70/71

Ýki aylýk, gayri siyasi, ulusal, Türkçe / kýsmen Ýngilizce sektörel yayýndýr

Fuarlar

Ambalaj Bülteni

Mayýs / Haziran 2012

3


1992 - 2012 20 yýldýr Türkiye Ambalaj Sanayinin Hizmetinde...

ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði

20. Yýlýný Kutluyor... Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yýlýnda 39 ambalaj üreticisi tarafýndan kuruldu. Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin amacý kýsaca; Türkiye ambalaj sanayinin • Geliþmesine katkýda bulunmak, • Sektöre kimlik kazandýrmak, • Ulusal ve uluslararasý platformlarda sektörün temsil edilmesini saðlamak, • Üyeleri arasýnda birlik beraberlik ve dayanýþmayý saðlamak, güçlendirmek ve daimi kýlmak olarak tarif edilmektedir.

ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin Haziran 2012 itibari ile 196 kuruluþtan 201 üyesi bulunmaktadýr. Bu üyeler üretilen ambalajýn ana malzemesine göre gruplandýrýldýðýnda; • Kaðýt: Torba, poþet, kraft kaðýdýnda torba, sargýlýk kaðýtlar, zarf, vb. • Karton: Kutu ve baský • Oluklu mukavva: Kutu • Cam: Þiþe, kavanoz ve diðer benzeri cam eþyalar • Metal: Konserve kutusu, aerosol kutularý, varil, kapak, alüminyum kutu, levha ve folyo, • Fleksýbýl ambalajlar: OPP, BOPP ve Cast PP filmler, PVC, PE ve BOPET film, bunlarýn kaðýt ve alüminyum folyo ile laminasyonlarý, metalize filmler, bunlarýn üzerinde baský, bantlar, vb. • Aseptik dolum yapýlan karton kutular • Etiketler: Tüm etiket ürün gruplarý • Sert plastik ambalajlar; plastik þiþe, kapak, IBC, varil, bidon, kap, damacana, levha, kutu, vb. • Dokuma (örme) torba ve çuvallar, “big bag”ler • Ahþap kutu, sandýk ve paletler • Yardýmcý malzemeler; mürekkep, lak ve hammaddeler; rulo göbekleri, çemberler, yastýklama ürünleri • Ambalaj makineleri þeklinde alt gruplarý kapsamaktadýr. Bu özelliði nedeniyle ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin ambalaj sektörünün Türkiye’de mevcut her dalýnda faaliyet gösteren üyeleri mevcuttur.

listesine gönderilmesinin yanýnda yurt içinde ve yurtdýþýndaki konumuz ile ilgili fuar ve benzeri ortamlarda da daðýtýlmaktadýr. Fuarlarýn yoðun olduðu sayýlarýn yayýnlandýðý dönemlerde baský ve daðýtým miktarý 7.000 adede kadar çýkmaktadýr. Ambalaj Bülteni Dergisi’nde sektörel haberler yanýnda, teknik konular, çevre konularý, mevzuat, tasarým ve pek çok diðer konu iþlenmektedir. ASD üyeleri ile seçilmiþ listelere ücretsiz gönderilmekte olan dergiye dileyenler ücreti karþýlýðýnda abone de olabilmektedirler.

Türkiye Ambalaj Sanayi Katalogu: CD biçiminde yayýnlanan bu veri bankasý irili ufaklý yaklaþýk 3000 ambalaj üreticisinin internet bilgileri de dahil tüm iletiþim bilgileri ile ürünlerini kapsamaktadýr. CD’de anahtar kelimelerle ürün ve üretici aramasý yapýlabilmektedir. Katalog bilgileri Türkiye’nin tüm yörelerindeki Sanayi ve Ticaret Odalarýndan alýnan üye listelerindeki ambalajla uðraþanlar, Türkiye’de ambalaj ve ambalajla ilgili fuarlarýn katýlýmcýlarý, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren derneklerin üyeleri, web sitemiz ya da baþka bir iliþki nedeni ile bize kendisini bildirenlerden oluþmaktadýr. Bu listeler 5-6 aylýk periyotlarda revize edilmektedir. Mail order yöntemiyle sipariþ ederek edinmenin mümkün olduðu bu katalog özellikle yurtdýþýndaki dýþ ticaret temsilciliklerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu: Son sekiz yýldýr, yýlda bir kez çeþitli kaynaklardan edindiðimiz Türkiye’deki Ambalaj Sektörü hakkýnda bilgileri bir raporda yayýnlamaktayýz. Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmakta olan bu raporda; Türkiye’deki ambalaj sektöründe üretilen ürünler hakkýnda nitelik ve nicelik bilgileri, bazý istatistikler ve belli baþlý üreticilerin isimleri yer almaktadýr.

ASD sektör içinde etkin çalýþmalar yapmaktadýr. Satýr baþlarý ile ifade edilecek olursa bunlar: Ambalaj Bülteni: Ýki ayda bir Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýnlanan dergi yoðun mesleki içerikli olup ambalaj üreten ve ambalaj kullanan firmalarýn üst düzey ve ilgili teknik ve diðer bölümlerinin yetkilileri ile ambalajla iliþkili kamu kurum ve kuruluþlarý, eðitim ve akademik çalýþma yapan kiþi ve kuruluþlardan oluþan yaklaþýk 4500 kiþiye daðýtýlmaktadýr. Çeviriler yanýnda yurtiçinden ve yurtdýþýndan edinilen özgün yazýlarýn bulunduðu dergi, belirli bir adres

4

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Genel bilgilendirme: Bilgi isteyen üyelerimiz için yurt içi ve yurt dýþý kaynak taramalarý yapýlarak edinilen bilgiler ve araþtýrma sonuçlarý araþtýrmayý isteyen üyemize aktarýlmaktadýr. Ayrýca üyelerimizin dýþýnda Derneðimiz’e telefon, elektronik posta ya da baþka bir yolla ulaþanlardan

gelen bilgi talepleri mümkün olan en kýsa zamanda iþlenerek yanýtlanmaktadýr. Çalýþmalarda üyelerimizden gelen talepler öncelikle iþlenmekle birlikte, üye olmayan kiþi ve kuruluþlardan gelen talepler de cevaplandýrýlmaktadýr. Üyelerimizi ilgilendireceðini düþündüðümüz bireysel çalýþmalarý daha sonra üyelerimizle de paylaþmaktayýz. Bu hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Staj / Stajyer Yerleþtirme Organizasyonu: Mezuniyetleri sonrasý doðrudan ambalaj sektörümüzde ya da sektörümüze destek veren kuruluþlarda yer almasý kuvvetli olasýlýk olan üniversite öðrencilerinin üyelerimize ait iþyerlerinde staj yaparak teorik bilgilerini uygulama deneyimleri ile pekiþtirmelerine yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Staj yapmak isteyen öðrencilerle eðitim aldýklarý kurumun ilgili birimi ile stajyer kabul edebilecek üyelerimizin arasýnda bir köprü kurarak etkin bir yerleþtirmeye aracýlýk yapýyoruz. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý: Ambalaj Sanayicileri Derneðimiz tarafýndan organize edilen Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasýnýn konusu, Türkiye’de üretilmiþ ambalajlardýr. Türk ambalaj üreticisi firmalarýn yurtdýþýndaki iþletmelerinde üretilmiþ ve ulusal ya da küresel piyasalara sürülmüþ ambalajlarý da bu kapsamda sayýlýrlar. Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýz için bu yýl gerçekleþen en önemli geliþmelerden bir tanesi Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) ile bir iþbirliði protokolüne imza atarak TSE’nin Altýn Ambalaj Yarýþmasý ile ASD’nin Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2012 itibariyle birleþmesi oldu. Yarýþmanýn amaçlarý; Türkiye’de üretilen ambalajlý ürünlerin uluslararasý piyasalarda kurumsal kimliðini oluþturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine ve ambalajlý ürünlere yurt içi ve yurtdýþý piyasalarda rekabet gücü kazandýracak özgün tasarým ve uygulamalarý özendirmek, katýlýmcýlarýn özgün tasarýmlý ambalajlý ürünlerine uluslararasý piyasalarda farklý konumlar kazandýrmak; küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerinde özendirici olmaktýr. Yarýþmaya ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarýmcýlar ister ayrý ayrý isterlerse birlikte aþaðýdaki kategorilerde katýlým yapabilirler. Yarýþma Kategorileri • Ýçecekler • Elektronik ve Elektrikli Eþya • Gýda • Saðlýk ve Güzellik Ürünleri • Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri • Diðer Gýda Dýþý Ürün Ambalajlarý • Týp ve Eczacýlýk Ürünleri • Endüstriyel ve Tasýma Ambalajlarý • Ambalaj Malzemeleri • Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri • Fleksibýl Ambalajlar • Grafik Tasarým Ayr ý n t ý l ý b i l g i ve ya r ý þ m a s o n u ç l a r ý i ç i n www.ambalajyarismasi.com adresinden bilgi alabilirsiniz.


Uluslararasý Ambalaj Fuarý: Ambalaj Sanayicileri Derneði - TÜYAP iþbirliðinde her yýl gerçekleþtirilen Ýstanbul Ambalaj Endüstrisi Fuarý önem verilen etkinliklerimizden birisidir. 2012 yýlýnda 20-23 Eylül’de 18.si gerçekleþtirilecek olan fuar ilk yapýldýðý yýldan bu yana yaklaþýk 25 kat büyüme kat etmiþtir. Fuara katýlan firma sayýsýnýn artmasý beraberinde sergileme alanýnýn da geniþlemesine neden olurken; Fuar’ýn niteliklerinin de olumlu yönde geliþmeler gösterdiði gözlenmektedir. Avrupa genelinde büyüklük sýralamasýnda dördüncü sýrayý, Avrupa’da her yýl düzenlenen fuarlar arasýnda ise en ön sýrayý alan fuar Türkiye Ambalaj Endüstrisinin en güncel ve kapsamlý durumunu yansýtan ana platformdur. Sektörümüzün sergilendiði Fuarýmýzýn eriþtiði bu büyüklük boyutlarýnýn yanýnda küresel piyasalarda tanýnmýþlýðýnýn da ayný ölçülerde sürdürülebilir biçimde geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Fuara katýlan Ambalaj Sanayicileri Derneði üyelerine özel indirimli fiyat uygulanmaktadýr. Ambalaj e-learning programý: Ambalaj ihtisas eðitimi açýðýnýn kapanmasýnda yardýmcý olmak amacý ile Ýngiltere Ambalaj Enstitüsü (IoP UK) ile iþbirliði içinde bir eðitim programýmýz mevcuttur. Halen Ýngilizce olarak verilen internet tabanlý bu programýn 120 saatlik diploma ve 60 saatlik sertifika modülleri vardýr. Ýngiltere’deki web sitesinden yayýnlanan programa yapýlan anlaþma uyarýnca ASD aracýlýðý ile kaydolan Türk öðrencilere çok özel; Ýngiltere’dekinin yaklaþýk %60’ý oranýnda bir fiyat uygulanmaktadýr. Bu yaþam boyu eðitim türündeki eðitim programýný tamamlayabilen e-öðrenciler ambalaj üreten ya da kullanan endüstrilerde daha yukarý seviyelerdeki ya da daðýtým zincirlerinin içindeki bir þirketin ambalajla ilgili sorumluluk üstlenebilecekleri bir pozisyonun teknik yönlerine hazýrlanmaktadýrlar. Eðitimin baþarý ile tamamlanmasý, dileyenler için Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde Ambalaj Teknolojisi dalýnda Msc derecesi programlarýna katýlabilme olanaðý saðlamaktadýr. Ýnternetin sanal ortamýnda sürdürülecek eðitimin diploma sýnavý akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye’de yapýlacaktýr. Programýn Türkçe sürümü için çalýþmalar sürdürülmektedir. 600 sayfaya yaklaþan eðitim kitabýnýn genel çevirisi tamamlanmýþ olup halen web sitesinin çevirisine devam edilmektedir. Üniversite-Sanayi Ýþbirlikleri: Türkiye’de ambalaj dalýnda eðitim veren, akademik çalýþmalar yapan üniversitelerle iþbirliði geliþtirilmektedir. Türkiye’de bu sahada yapýlan çalýþmalar hakkýnda yaptýðýmýz araþtýrmalarda 41 üniversitenin 12 farklý bölümünde 103 adet ders verildiðini belirledik. Üniversitelerin ambalaj konusunda gereksinebilecekleri bilgileri zaman zaman konferanslar, paneller, çalýþtaylar ve iþletme gezileri ile kendileri ile paylaþýyoruz. Mesleki Seminerler: Öncelikle üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttýrmak ve geliþtirmek amacý ile çeþitli konularda seminerler düzenlemekteyiz. Bu seminerleri genel Ambalaj Binamýzda mevcut salonumuz da ya da katýlýmcý sayýsýna baðlý olarak dýþ mekânlarda düzenlemekteyiz. Bu seminerlerden bazýlarý: • Yurtdýþý Satýþ ve Pazarlama • ASD Ambalaj Atýklarý ve Çevre Mevzuatý Bilgilendirme Semineri • Lojistik Yönetimi • Dýþ Ticaretin Finansmaný

• • • • •

Ambalaj ve Gýda Güvenliði Temel Finansman Etkili Sunum Teknikleri Yaratýcý Satýþ Becerileri Çevre Mevzuatý-Ambalaj Atýklarý ve Ýþletmeleri Baðlayan Tüm Mevzuat • BRC/IoP Ambalaj Standartlarý • ISO 22000 Standardý • Zaman Yönetimi Ambalaj Literatürü Kütüphanesi: Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluþturmak amacýyla bir ihtisas kütüphanesi oluþturmaktayýz. Yaklaþýk 3 yýldýr süren bu çalýþmamýz sonucunda mesleki ve ekonomik içerikli yaklaþýk 900 kitap, 1000’i aþkýn firma katalog/broþürü, 400’e yakýn tanýtým CD’si, 200’e yakýn makale ve 2000’e yakýn dergi birikmiþtir. Bunlarýn üstüne her ay, 100’e yakýn sürekli ve sürekli olmayan yayýn eklenmektedir. Daha kolay yararlanabilmesi amacýyla kataloglama ve tasnif çalýþmamýzý yeniliyoruz. Ambalaj Literatürü kütüphanemiz ambalaj dalýnda araþtýrma veya mesleki çalýþma yapacak herkese mesai saatlerimiz dahilinde ücretsiz olarak açýktýr. Hedefimiz bu birikimi sanal ortama taþýyarak haftanýn 7 günü 24 saat yararlanýlabilir hale getirmektir. Kamu ile Ýliþkiler: Sanayimizin, AB mevzuatýna paralel uygulamaya giren uyum çalýþmalarý içinde olabildiðince kýsa sürede ve etkin olarak bilgilendirilebilmesi için Bakanlýklarca düzenlenen programlarda yer alýyoruz. Bu programlardan edinilen bilgileri üyelerimizle paylaþýyoruz. Keza üyelerimizden gelen yasal süreçler ve uygulamalar ile le ilgili talepleri ilgili merciler nezdinde çözümlemeye çalýþýyoruz. Uluslararasý Ýliþkiler: Gerek sektörümüzün kurumsal kimliðinin oluþturularak geliþtirilmesi çalýþmalarýmýz kapsamýnda, gerekse küresel ölçeklerdeki geliþen konularda edilgen deðil etkin olabilmek amacýyla, Derneðimize ve misyonumuza uygun uluslararasý kuruluþlara üye oluyoruz. WPO - World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes (Uluslararasý Ambalaj Araþtýrmalarý Enstitüleri Birliði) ICPP - International Confederation of Plastic Packaging Manufacturers (Uluslararasý Plastik Ambalaj Üreticileri Konfederasyonu) kuruluþlarýnda aktif üyeliðini sürdüren ASD, ambalaj sektörü ile müþterek çalýþma alanlarý olan diðer tüm ulusal ve uluslararasý dernek ve kuruluþlarla da ortak çalýþmalara imza atmaktadýr. Ambalaj Bülteni dergimizin Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Aslýhan Arýkan; IPPO - International Packaging Press Organization, Uluslararasý Ambalaj Basýný Organizasyonunu üyesidir. www.ippopress.com COPE- Confederation of Organizers Packaging Exhibitions, Tüyap ile birlikte Ambalaj Fuarlarý Organizatörleri Konfederasyonunda çalýþmalara katýlmaktayýz. SPE – Society of Plastic Engineers, (Plastik Mühendisleri Birliðinin) Plastik sanayinde mesleki eðitim ve araþtýrmalar konusunda faaliyet gösteren çalýþma alaný, ambalaj sanayimizin de önemli bir payýný kapsamakta olduðundan Amerika kökenli bu meslek kuruluþunun Türkiye’de örgütlenmesine yardýmcý olmaktayýz.

ASD- WEB Sitesi: 2001 yýlýndan bu yana faaliyette olan web sitemizin adresi www.ambalaj.org.tr dir. Ýsteyen üyelere eposta adresi ve web tanýtýmý imkâný sunulmaktadýr. Web adresimiz günlük ortalama 1.300 adet civarýnda ziyaret almaktadýr. Bu ziyaretçi sayýsý sektör için önem arzeden dönemlerde 3.000'e yaklaþmaktadýr. Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý: ASD ve TÜYAP iþbirliðinde Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý yapýlmaktadýr. Her sene tekrarlanarak para ödülü verilen bu ulusal yarýþma ile tasarým eðitimi alan Türk öðrencilerin ambalaj tasarýmý alanýnda proje geliþtirmelerinin teþvik edilmesi, tasarýmcýlar ve tasarýmcý adaylarý arasýnda ambalaj sektörüne ilginin arttýrýlmasý, endüstri ile tasarýmcýlar arasýnda bir arayüzün temelinin oluþturulmasý, üniversitesanayi iþbirliði, tam zamanlý istihdam, hatta donaným baðýþlarý, araþtýrma fonu saðlanmasý ve deneyim paylaþýmý ile sonuçlanacak programlarýn geliþtirilmesine duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu yarýþmada ödüle layýk bulunan öðrenci projeleri dilerlerse WPO’nun düzenlediði WorldStar Student Uluslararasý yarýþmasýna katýlabilmektedir. 2006 yýlýndan bu yana yapýlan katýlýmlarda % 70'in üzerinde baþarý saðlamaktadýrlar. Student World Star: Ambalaj Tasarýmý Uluslararasý Öðrenci Yarýþmasý, Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý’na benzer amaçlarla WPO tarafýndan düzenlenen bu yarýþmanýn 2006 ve 2007 yýllarý için organizasyonu Derneðimiz tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Tüyap ile iþbirliði içinde gerçekleþtirdiðimiz bu organizasyon Türk ve yabancý üyelerden oluþan seçici kurul çalýþmalarý ile ödül törenini kapsamaktadýr. 2006 senesinde ilki yapýlan yarýþmanýn 2007 senesinde ikincisi yine tarafýmýzdan gerçekleþtirilmiþtir. Yönetim Kurulu: ASD Yönetim Kurulu kendi imalat dallarýnýn önde gelen kuruluþlarýnda profesyonel ya da iþveren yönetici konumundaki kiþilerden oluþmaktadýr. ASD nin geniþ kapsamlý çalýþma alanýnýn doðal bir sonucu olarak da Yönetim Kurulu üyeleri, ASD’deki görevleri yanýnda ambalaj sanayinin farklý meslek gruplarýný oluþturan derneklerde de yönetici konumundadýrlar. Böylece homojen bir iþbirliði ve genel konularda konsensüs saðlanabilmektedir. Dernekte Konumu Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Yönetim Kurulu Sayman Üye Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Adý Soyadý Sadettin Korkut Zeki Sarýbekir Cemal Ayla Zeki Levi Oktay Duran Aydýn Okay Serdar Baþarýr Murat Özadam Hasan Tolunay Kazým Gamgam Mustafa Tacir

Derneðimize üyelik için temel koþullar: Üyelik için ana koþul, üye adayýnýn dernekler kanununda aranan þartlarýn yaný sýra, ambalajla ilgili imalatta bulunan ya da ambalaj sektöründeki üretimlerin gerçekleþmesine katkýda bulunan kuruluþlarýn sahibi ya da o kuruluþu kanunen temsile yetkili bir yönetici kiþi olmasýdýr. Bir kuruluþtan en fazla iki yönetici derneðimize üye olabilir. Dilenirse Derneðimiz’e tüzel kiþilik olarak da üye olunabilir. Hatta tüzel kiþi üyelikleri tavsiye etmekteyiz. Üyeler Ambalaj Bülteni dergisini ve yukarýda belirtilen diðer hizmetleri ücretsiz alýrlar. Eðitim Programlarýna öncelikli olarak katýlýrlar, ilan, fuar ve diðer konularda önemli oranlardaki indirimlerden yararlanýrlar. Türkiye Ambalaj Sanayi Katalogunda web sayfalarý ilk iki sürümde ücretsiz yayýnlanýr.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

5


1992 - 2012 Serving the Turkish Packaging Industry for 20 years...

ASD-Packaging Manufactures Association English

Proud of completing its in business!

20

th

year

ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey 201 members of ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey from 196 companies as of June 2012 can be grouped according to the main packaging material as follows; • Paper: Bag, carrier bag, bag in kraft paper, wrapping paper etc. • Cardboard: Box and printed box • Corrugated cardboard: Box • Glass: Bottle, jar and similar glassware • Metal: Can, aerosol can, barrel, closure, aluminum can, sheet and foil • Flexible packaging: OPP, BOPP and Cast PP films, PVC, PE and BOPET films, their laminations with paper and aluminum foil, metalized films, their printed forms, adhesive tapes, etc. • Multilayered cardboard boxes for aseptic filling • Labels: All label product groups • Rigid plastic packaging; plastic bottle, closure, IBC, barrel, drum, vessel, demijohn, sheet, plastic box, etc. • Woven (Rachel) bags and sacks, “big bag”s • Wooden box, case and pallets • Auxiliary materials; ink, lacquer and raw materials; roll cores, hoop, cushioning products • Packaging machines Thus, ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey has members that are active in every branch of the packaging sector in Turkey. ASD has been performing effective tasks in the sector. We can group them under the following titles: Ambalaj Bülteni – The Packaging Bulletin: This magazine that is published bimonthly in Turkish and in English has an intensely professional content and is distributed to about 4.500 people including top executives and technical and administrative representatives of companies that produce and use packaging, public organisations related to packaging, people and organisations that carry out training and academic work. The magazine which includes both translations and original articles from domestic and foreign sources is delivered to certain addresses and distributed in related domestic and foreign exhibitions and similar places. The number of printed and delivered magazines can rise up to 7.000 at times when there are a high number of exhibitions. Ambalaj Bulteni - The Packaging Bulletin includes sector news as well as technical subjects, environmental subjects, legislation, design and many other subjects from domestic and foreign sources. Anyone can subscribe for a price for the bulletin which is sent to ASD members and selected lists free of charge. Turkish Packaging Industry Catalogue: This data bank which is issued in CD format contains all contact information, including internet information, and products of about 3.000

6

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

ASD – Packaging Manufacturers Association in Turkey which brings together important packaging manufacturers in Turkey was established in 1992 with 39 founder members. The purposes are: • Fostering the growth of packaging industry; • Giving an identity to the sector, • Representing the sector in national and international arenas; • Establishing scientific, technical, and social cooperation and solidarity among members.

large, medium and small-sized packaging producers. In the CD, it is possible to search for product and producer using key words. Catalogue information includes the packaging companies in the member lists obtained from the Chambers of Commerce and Industry from all over Turkey, participants of packaging exhibitions and packagingrelated exhibitions in Turkey, members of associations working in the packaging sector. These lists are being revised at intervals of 5 - 6 months. This catalogue which can be obtained by mail order is sent free of charge to the foreign trade representatives abroad.

Turkish Packaging Industry Report: For the last eight years, we have been publishing an annual report that includes information about the Turkish packaging sector obtained from various sources. This report, which is prepared both in Turkish and in English, includes quantity and quality information about the products that have been produced in the Turkish packaging sector, some statistics, and names of certain producers. The report which we announce during the packaging exhibition in principle is then distributed in Turkish and in English in domestic and foreign exhibitions. General information service: For the members who ask for information, domestic and foreign sources are being scanned and the information and research results obtained from these sources are sent to the member. Besides our members, information requests of people who contact our association by telephone, electronic mail or other means are processed as soon as possible. Besides producer enquiries, questions about technical and market information about packaging as well as about the applicable legislation are answered quickly using the existing sources and our experiences. Our efforts are primarily focused on requests from our members, but inquiries from other people and organisations are answered as well. Individual work that we think may be interesting for our members are consequently shared by our members. These services are free of charge. Training / summer practice organization: University students, who, after graduation, shall probably be employed in our sector or in organisations that serve our sector, are helped to receive training in our member organisations in order to reinforce their theoretical information with practical experience. We are trying to build a bridge between the students who wish to receive training, the related unit in their school and the members who can employ trainees in order to achieve an effective employment. The Crescent and Stars for Packaging Competition: The scope of the Crescent and Stars for Packaging Competition is the packaging made in Turkey. However, the packaging produced

in production facilities of Turkish Packaging Manufacturers in other countries than Turkey, and which are introduced to the national and global markets will be accepted within this scope. One of the major developments for Crescent and Stars for Packaging Competition this year is our cooperation protocol with Turkish Standards Institution. By the means of this protocol, The Golden Packaging Competition of TSE and Crescent and Stars for Packaging Competition of ASD are combined. With this competition it is aimed to create and strengthen the corporate identity of packaged goods produced in Turkey in international markets; to encourage the brand owners and packaging manufacturers and their packaged goods for practices and original designs which will provide them with competitive power in global markets; and additionaly encourage them to step from follower position to leading positions. Packaging Manufacturers, Brand Owners and Designers can attend the competition separately or jointly in following categories: Competition Categories: • Beverages • Electronic and Electrical Appliances • Food • Health And Beauty Products • Home – Automotive – Office Appliances and Commodities • Packaging’s of Other Non Food Products • Pharmaceutical and Medical Products • Industrial and Transport Packaging • Packaging Materials • Point of Sales Presentation and Protection Articles • Flexible Packaging • Graphical Design Please visit www.ambalajyarismasi.com for more information and competition results. International Packaging Fair: Istanbul Packaging Industry Exhibition that is held every year by the Packaging Manufacturers Association in cooperation with TÜYAP is one of our important activities. The exhibition that was held for the 18th time in 2012 has grown about 25 times since the first year. While increasing number of companies attending the exhibition has led to the enlargement of


the exhibition area; there are improvements in the exhibition qualities. The exhibition that is the fourth in size in Europe and the top among the exhibitions that are held every year in Europe, is the main platform that reflects the most current and comprehensive situation of the Turkish Packaging Industry. We have been working to improve in a sustainable manner the size that the sector exhibition has reached as well as the reputation that the exhibition has gained in global markets. Special discounts are applicable for ASD - Packaging Manufacturers Association in Turkey members who participate in the exhibition. Packaging e-learning program: We have a training program in cooperation with Institute of Packaging (IoP - UK) in order to fill the gap in specialized packaging training. This internet-based program which is provided in English has a 120-hour module for a diploma and a 60-hour module for a certificate. According to an agreement, it is possible for Turkish students to attend this program which is provided from the UK-based website for prices that are about 60% of those applicable in the UK when registration is made through ASD. E-students who complete this training program in the form of lifelong training are getting prepared for the technical aspects of higher positions in industries that produce or use packaging or any position where they can take packaging related responsibility in a company included in the distribution chain. Successful completion of training means the opportunity to attend M.S. degree programs in the Department of Packaging Technology in Loughborough and Brunel Universities. Diploma exam of the training that will take place over the internet shall be performed by accredited experts in Turkey. Turkish version of the program is in progress. General translation of the 600-page training book is complete and currently the website is being translated. University - Industry cooperation: Cooperation is being established with universities in Turkey that give training and carry out academic work in packaging area. In the researches that we made about the work done in Turkey in this field, we found that there are 103 courses given in 12 departments of 41 universities. We share information that universities may need about the subject of packaging. Time to time, we try to contribute with conferences, panels, workshops and operation tours. Vocational seminars: We are organizing seminars on several subjects in order to increase and develop the vocational knowledge and competencies of our members. We are holding these seminars in our hall in the general Packaging Industry Building or in other venues depending on the number of participants. Some of these seminars are as follows: • Overseas Marketing and Sales • Management of Packaging Waste • Management of Logistics • Finance of Foreign Trade • Packaging and Food Safety • Body Language and Effective Communication • Discussion Techniques • Printing Techniques • Environment Legislation • BRC/IoP Packaging Standards • ISO 22000 Standard Packaging Literature Library: We are building a specialised library to have sources about packaging-related matters. As a result of our work that lasted about 3 years, we gathered 900 books with professional and economic

content, more than 1000 company catalogues/brochures, about 400 promotional CD’s, 200 articles and 2000 magazines. These are enhanced every month by about 100 regular and non-regular publications. In order to make the sources more easily accessible, we are renewing our catalogue and classification. Our Packaging Literature library is open free of charge within working hours to everyone who wants to carry out research or professional study about packaging. Our aim is to transfer this collection to cyber environment to make it accessible 7/24. Public relations: We are getting involved in programs organised by Ministries in order to have our industry be informed quickly and effectively as part of the harmonisation work that is carried out parallel with the EU legislation. We are sharing with our members the information that we obtain from these programs. We are also trying to answer our members’ requests about legal processes and practices with the help of related authorities. International Relations: We are getting membership for international organisations that are suitable for our association and mission in order to be active both in the framework of our efforts to establish and develop an institutional identity for our sector and in the matters at the global scale. Being an active member of WPO - World Packaging Organization IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes ICPP - International Confederation of Plastic Packaging Manufacturers ASD has been making combined efforts with all other national and international associations and organisations that have common areas of activity with packaging sector. For example; Packaging Bulletin’s Editor in Chief has become members of IPPO – International Packaging Press Organization. COPE- Confederation of Organizers of Packaging Exhibitions, we have been involved in the efforts of the Confederation of Organizers of Packaging Exhibitions in cooperation with TÜYAP. SPE-Since the field of activity of the SPE - Society of Plastic Engineers involving the vocational education and researches in plastic industry includes a major part of our packaging industry, we are helping this American-based professional organisation to establish itself in Turkey. ASD - WEB site: www.ambalaj.org.tr is the name of our website which has been active since 2001. This website allows the promotion of members at international level. Members may have an e-mail address and web promotion opportunity upon request. There about 1300 visitors to our website every day. This number becomes 3000 at times when there are exhibitions or packaging regulations or similar actual occasions.

competition. Winners can attend for WPO’s WorldStar Student International Competition and they have been successful over 70% since 2006. Student World Star - Packaging Design International Student Competition: Our association has been given the task of organising this competition in 2006 and 2007 which is held by WPO with objectives similar to the national competition. This organization that we make in cooperation with TÜYAP includes the work of jury that consists of Turkish and foreign members and the award ceremony. The competition was held for in 2006 and 2007 under our responsibility. Board Members: ASD Board consists of members who are professionals or employer managers in the leading companies of its manufacturing branches. As a natural result of the wide activity area of ASD, Board Members, besides performing their duties in ASD, occupy managing positions in associations that are related to different professional groups of packaging industry. Therefore it is possible to achieve a homogeneous cooperation and consensus in general matters. Position in the association Chairman of Board Deputy Chairman of Board Board Acountant Board Member Please Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member Board Member

Name Surname Sadettin Korkut Zeki Sarýbekir Cemal Ayla Zeki Levi Oktay Duran Aydýn Okay Serdar Baþarýr Murat Özadam Hasan Tolunay Kazým Gamgam Mustafa Tacir

Prerequisites for Association membership: The main prerequisite for membership is that the applicant must meet the requirements listed in the law of associations as well as the owner or the legal representative in managing position of a company that has packaging related operations. Maximum two managers from a company can be accepted for association membership. It is also possible to become a member of the association in the form of juristic personality. Juristic personality memberships are even encouraged. Members can obtain Ambalaj Bülteni - The Packaging Bulletin magazine and the above mentioned services free of charge. They have priorities in attending the training programs and pay discounted prices for announcements, exhibitions and other events. They can have their web pages published free of charge in the first two editions of the Turkish Packaging Industry Catalogue.

Packaging Design National Student Competition: ASD works in cooperation with TÜYAP to organise Packaging Design National Student Competition. This national competition which is repeated every year to give monetary awards aims to encourage Turkish students who get design education to develop packaging design projects, to increase the interest for packaging sector among designers and designer candidates, to lay the foundation of an interface between industry and designers, to increase the sensitivity for the development of programs that will result in university-industry cooperation, full-time employment, hardware donations, supply of research funds and experience exchange. It is a WPO-World Packaging Organization recognized

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

7


Baþkandan

Acý Kaybýmýz

Sadettin Korkut

Sayýn Üyelerimiz,

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Ambalaj Sanayicileri Derneðimizde Genel Sekreterlik görevini 11 yýl baþarýyla sürdürmüþ olan, Deðerli Yöneticimiz Sn. Doðan Erberk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhum Doðan Erberk, Derneðimizi WPO, IAPRI ve ICPP gibi uluslararasý platformlarda ve Bakanlýklarýmýzdaki çalýþma komite ve komisyonlarýnda baþarýyla temsil etmiþtir. Bilgi ve deneyimlerini Derneðimiz profesyonel kadrosuna aktararak, çalýþanlarýmýzýn geliþimine büyük katkýlarda bulunmuþtur. 2009 yýlýndan vefatýna kadar WPODünya Ambalaj Örgütü’nde Ýcra Kurulu Üyeliði de yapan Sn. Erberk’e ALLAH’tan rahmet, ailesi, çalýþma arkadaþlarý ve sektörümüze baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyorum.

8

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Derneðimiz tarafýndan bundan üç yýl önce baþlatýlan Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’na katýlým bu sene rekor düzeyde gerçekleþti. Dergimiz yayýna hazýrlandýðý sýrada, yarýsý ambalaj üreticisi diðer yarýsý ise marka sahipleri ve ambalaj tasarýmcýlarý tarafýndan olmak üzere yarýþmaya yapýlan baþvuru sayýsý bir önceki yýla göre %60 artarak 170’e ulaþtý. Sektörümüzün ve ambalaj kullanýcýsý olan diðer tüm sektörlerin yarýþmamýza verdiði deðer ve önem ortadadýr. Bu baðlamda Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýzda emeði geçen herkese ve destekleyenlere teþekkür etmek istiyorum. Bildiðiniz gibi, Türkiye Ambalaj Sanayi’nin ve Derneðimizin tanýtýmýný saðlamak için çeþitli iletiþim faaliyetlerine hýz verdik. Günümüzde sosyal medyanýn da iletiþim faaliyetleri için önemi gözardý edilemez. Biz de bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Derneðimizin “ASD Ambalaj Sanayicileri Derneði” adýyla facebook, twitter sayfalarýný ve linkedin grubunu oluþturduk. Tüm üye ve meslektaþlarýmýzý ziyaret ve takip etmeye davet ediyoruz. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Geçtiðimiz ay içerisinde ülkemizin ihtiyaçlarýna yönelik ve zamanla kendi kaynaðýný kendisi yaratacak bir Ambalaj Müzesi kurabilmek için çalýþmalara hýzla baþladýk. Proje

kapsamýnda Ambalaj Müzemizde ambalajýn tarihsel geliþimi baþta olmak üzere ülkemizde üretilen ambalajlardan örneklerin yer almasýný; ambalaj üretimi ve tüketimi konularýna yönelik bilgilendirme ve sergilemelerin de yapýlmasýný planlamaktayýz. Ýlk etapta e-Müze çalýþmasý ile baþlayacak olan proje hakkýndaki geliþmeleri sizlerle paylaþmaya devam edeceðiz. Sayýn Üyelerimiz, DEÝK-Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu’na Kurucu Kuruluþ olarak üye olduðumuz haberini daha önce sizlerle paylaþmýþtýk. Ekonomi Bakanlýðýmýz desteðiyle “Ambalaj Sektörümüzün Uluslararasý Rekabetçiliðinin ve Ýhracatýnýn Geliþtirilmesi, Yeni Pazarlara Açýlmasý” projemize DEÝK’in ortak olarak katýlýmýnýn netleþtiði müjdesini sizlere vermek istiyorum. Sektörümüzün geliþmesi için var gücümüzle çalýþýyor, sizleri de yanýmýzda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, huzurlu bir yaz tatili ve hayýrlý Ramazanlar dilerim. Selam ve Saygýlarýmla, Sadettin Korkut Yönetim Kurulu Baþkaný Ambalaj Sanayicileri Derneði


Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

Derneðimiz Genel Sekreteri Sn. Doðan Erberk’i Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaþýyoruz Ambalaj Sanayicileri Derneðimizde Genel Sekreterlik görevini 11 yýl baþarýyla sürdürmüþ olan, Deðerli Yöneticimiz Sn. Doðan Erberk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. 22 Haziran 1950 Çorum doðumlu olan merhum Genel Sekreterimiz Sn. Doðan Erberk, Ýlkokulu Ýskenderun ve Stockholm-Ýsveç’te, Ortaokulu Ýstanbul Alman Lisesinde, Liseyi Ýstanbul Erkek Lisesinde okuduktan sonra 1973 Þubat döneminde mezun olduðu Ýstanbul Ýktisadi Ticari Ýlimler Akademisi Ýþletme Muhasebesi Lisans eðitimini, ÝÜÝF Ýþletme Ýktisadi Enstitüsünün 18 dönem Ýþletmecilik ihtisas programý ile tamamlamýþtýr. Askerlik görevini 1976 yazýnda kýsa dönem yedek subay olarak Ulaþtýrma Okulunda yapmýþtýr. Tura Turizm’de Tur operatörlüðü; Ertes Mühendislik Ltd. Þti.’nde Mühendislik ve Mümessillik Hizmetleri, Makine üretimi ve Taahhüt Ýþleri, ortak ve ikinci Müdür; Oren Orman Ürünleri San A.Þ.’de ahþap mobilya iskeleti üretimi , Orman ürünleri Sanayi, Genel Müdür Yardýmcýsý; Tüpko Resim Tüpü San A.Þ., TV resim tüpü üretimi mali idari iþler Genel Müdür Yardýmcýsý; Elektro Akustik A.Þ. (Telefunken & Transtürk Holding Ev Eþyalarý Grubu) Kahverengi / Elektronik Eþya Sanayi, Genel Müdür Yardýmcýsý; Mepa Merkezi Pazarlama A.Þ.’de Genel Yönetim Asistaný ve Suudi Arabistan Þubesi yönetimi, Dýþ Ticaret; AMC Çelik Mutfak Eþyalarý A.Þ., Doðrudan Pazarlama, Genel Müdür; Artý Pazarlama (Kanal 6) TV ile Pazarlama, Operasyon ve Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý; Emlak Bankasý – Emlak Portföy Yönetimi, Emlak Geliþtirme Proje yönetimi, Þube ve Grup Müdürü Bangi Giyim ve Bangi Aksesuar Ltd. Þti. moda aksesuarlarý üretimi ile uðraþan firmalarda Hissedar, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardýmcýsý gibi üst düzey yönetim görevlerinde bulunduktan sonra 2 Nisan 2001’den vefatýna kadar Ambalaj Sanayicileri Derneðinde Genel

10

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Sekreter olarak çalýþmýþtýr. Sn. Doðan Erberk, Ambalaj Sanayicileri Derneðimizi WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü), IAPRI-International Association for Packaging Research Institutes (Uluslararasý Ambalaj Araþtýrmalarý Enstitüleri Derneði), ICPP-International Confederation of Plastic Packaging Producers (Tehlikeli Maddelerin Taþýnmasýnda Kullanýlan Plastik Ambalaj Üreticileri Konfederasyonu) ve TÜYAP ile birlikte COPE Ambalaj Fuarý Organizatörleri Konfederasyonu isimli uluslararasý kuruluþlar

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý (HAZTEK Komitesi) ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý (Ambalaj Atýklarý Komisyonlarý) gibi çeþitli Bakanlýklarda oluþturulan komite ve çalýþma gruplarýnda ayrýca TOBB-Ambalaj Sektör Meclisinde ASD’yi temsil etmiþtir. Kasým 2009 ayýnda WPO-Dünya Ambalaj Örgütünde Ýstatistik ve Bilgilendirmeden sorumlu Baþkan Yardýmcýlýðý ile Ýcra Kurulu Üyeliðine seçilmiþtir. ASD tarafýndan yayýnlanan Ambalaj Bülteni isimli teknik içerik aðýrlýklý derginin Yazý Ýþleri Müdürü ve muhabiri olarak


da çalýþmýþ olmasý nedeni ile de IPPOInternational Packaging Press Organization (Uluslararasý Ambalaj Basýný Organizasyonu) üyesi olarak da görev yapmýþtýr. 2 Ekim 1975 tarihinde evlendiði Beyhan Haným ile birlikte 1978 doðumlu bir oðlu olan Sn. Doðan Erberk ileri derecede Almanca ve Ýngilizce bilmekteydi. Kapitalizm ve Özgürlük

(Milton Friedman), Sýfýra Sýfýr Toplumu (Lester Thurow) gibi yayýnlanmýþ ve iþ yaþamý içinde çok sayýda çevirisi bulunmaktadýr. 2001’den bu yana içinde bulunduðu Üçüncü sektör / Sivil Toplum Örgütlenmeleri ve uygulamalarý deneyimi yanýnda, yoðun bir bilgisayar kullanýcýsý olan Erberk’in fotoðrafçýlýk, bilim ve teknoloji, internet araþtýrmalarý, insan

davranýþlarý ve felsefe yakýnlýk duyduðu sosyal alanlar olarak bilinmektedir. Kendisine ALLAH’tan rahmet, ailesi, yakýnlarý, sevenleri, çalýþma arkadaþlarý ve sektörümüze baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz.

English

We are deeply sorry of the loss of Hnr. Doðan Erberk, General Secretary of our Association Prepared by: Aslýhan Arýkan, Deputy General Secretary / Business Development & International Affairs Coordinator

We are deeply sorry of the loss of Hnr. Doðan Erberk who has successfully served as the General Secretary of our Association for 11 years. The deceased General Secretary Doðan Erberk, who was born on 22/06/1950 in Çorum, Turkey, finished primary school in Iskenderun and Stockholm, Sweden, secondary school in Istanbul German High School and high school in Istanbul Erkek Lisesi. After graduating from Managerial Accounting in Academy of Economics Commercial Sciences Istanbul in 1973, he studied for a post graduate degree on 18 terms of Business Administration in Istanbul University Faculty of Communication Management Commercial Institute. He completed his military obligation as a short term reserve officer at Transport School in summer 1976. Tour Operator at Tura Turizm ; Engineering and Liason Services at Ertes Mühendislik Ltd Þti, Machinery production and contracting, associate and sub-manager ; wooden furniture frame production at Oren Orman Ürünleri San A.Þ., Forest products industry, Vice General Director; Tüpko Resim Tüpü San A.Þ. , TV display tube production financial and administrative affairs Vice General Director; Elektro Akustik A.Þ. (Telefunken & Transtürk Holding Household Goods Group) Brown / Electronic appliances Industry, Vice General Director; General Management Assistant and Saudi Arabia Branch Office management at

Mepa Merkezi Pazarlama A.Þ., Foreign Trade; AMC Çelik Mutfak Eþyalarý A.Þ. , Direct Marketing , General Manager; Artý Pazarlama (Kanal 6) Telemarketing, Operation and Financial Affairs Vice General Director; Emlak Bankasý – Real Estate Portfolio Management, Real Estate Development Project management, Branch Office and Group Manager Bangi Giyim ve Bangi Aksesuar Ltd Þti. After he took charge in high level management duties as a shareholder in firms which are producing fashion accessories, as a General Manager and Vice General Director, he had been working as a General Secretary in ASD-Turkish Packaging Manufacturers Association since 2 April 2001. Doðan Erberk represented ASD in WPO World Packaging Organization, IAPRI International Association for Packaging Research Institutes, ICPP International Confederation of Plastic Packaging Producers and he represented ASD also in TOBB-Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges, Packaging Sector Assembly and together with TUYAP in committee and working groups which are established in several Ministries like international institutions named COPE Packaging Fair Organizer Confederation and Ministry of Industry (HAZTEK Committee) and Ministry of Environment (Packaging Wastes Commissions). In November 2009, he was selected as Vice President responsible for Statistics and Information and as an Executive Committee Member in WPO-World Packaging Organization.

As he was Editor in Chief of Ambalaj Bülteni - the Packaging Bulletin Magazine which was issued by ASD, he served as a member of IPPO International Packaging Press Organization. Doðan Erberk was married to Mrs. Beyhan on 2/10/1975 and he has a son who was born in 1978. Doðan Erberk had an advanced English and German. He has numerous published translation works throughout his professional life like Capitalism and Freedom (Milton Friedman), The Zero-sum Society (Lester Thurow). Beside the Third Sector/NonGovernmental Organizations that Erberk was included until 2011 and his experiences, it is known that he was interested in photography, science and technology, internet search, human behaviors and philosophy. We wish him God’s mercy and grace and wish his family, his friends, loved ones, colleagues and our sector patience and condolences.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

11


Haberler / News

Ambalaj Sanayicileri Derneði Sosyal Medya’da Yerini Aldý

Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Bildiðiniz gibi, Türkiye Ambalaj Sanayinin ve Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin bilinirliðini artýrmak, kamuoyunda ambalaj sektörünün tanýtýmýný ve ASD etkinliklerinin daha büyük bir kitle ile paylaþýlabilmesini saðlamak için çeþitli iletiþim faaliyetlerine hýz verdik. Günümüzde sosyal medyanýn da iletiþim faaliyetleri için önemi gözardý edilemez. Biz de bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Derneðimizin “ASD Ambalaj Sanayicileri

Derneði” adýyla facebook ve twitter sayfalarýný hazýrladýk. Tüm üye ve meslektaþlarýmýzý facebook, twitter ve linkedin’de oluþturduðumuz sayfalarýmýzý ziyaret ve takip etmeye davet ediyoruz.

Bu sayfalarda Derneðimizin faaliyetlerini en güncel haliyle takip edebileceðiniz gibi ambalaj ile ilgili çeþitli konularda bilgi edinebilirsiniz. Sosyal medyada oluþturduðumuz bu sayfalarýn ambalaj sanayinde faaliyet gösteren meslektaþlarýmýz ve akademisyenler, ambalaj ile ilgisi olan sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurum ve kuruluþlarýndaki paydaþlarýmýz ile ambalaj tasarýmcýlarýný biraraya getirecek ve sektörde sinerji yaratacak platformlar oluþturacaðýna inanýyoruz.

Konu ile ilgili haber Akþam Gazetesi’nde yer aldý.

English

Prepared by: NihanTüzel, Training, Communication and Projects Manager

Packaging Manufacturers Association is in Social Media As you are aware, we have hastened various communication activities in order to increase awareness for the Turkish Packaging Industry and Packaging Manufacturers Association, to promote packaging sector in the public and to allow for the sharing of ASD activities with a larger mass. The importance of social media for communication activities is immense. We have prepared our Association’s facebook and twitter pages under the name “ASD AmbalajSanayicileriDerneði” taking into account these facts.

12

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

We invite all members and colleagues to visit and follow our facebook, twitter and linkedin pages. In these pages, you may follow the activities of our Association in their most updated versions and gain information regarding various subjects related to packaging. We believe these pages we have created in social media will bring together our colleagues and academicians active in the packaging industry and non-governmental organizations related to packaging and our shareholders in public institutes and institutions and to create

platforms that will create synergy in the sector.


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Ambalaj Sanayi Ýhracat Projemiz için Start Aldýk Bilindiði gibi, ambalaj sektörümüz istikrarlý ve ülke ekonomisinden daha hýzlý büyüme kaydeden bir sektör olmasý dolayýsý ile ülkemizin öne çýkan sektörlerinden birisi olma yolundadýr. Türkiye ambalaj sektörü, her yýl ortalama yüzde 3,5 büyüme kaydedilen dünya ambalaj sektöründen de hýzlý büyümektedir. Dolayýsý ile sektörümüzün ciddi bir ihracat potansiyeli vardýr. Türkiye’de mevcut ve son yýllarda geliþme eðilimi gösteren sanayi dallarýnda üretilen çeþitli tarým ve gýda ürünleri ile gýda dýþý ürünlerin pazarlanmasýnda, özellikle ihraç mallarýnda ambalaj stratejik bir araç olarak giderek daha önemli bir yer tutmaktadýr Türk ambalaj sanayi, ülkedeki imalat sanayindeki geniþlemeye ve ihracat artýþýna cevap verecek durumdadýr. Ambalaj Sanayi ihracatý son beþ yýlda her English

yýl ortalama yüzde 16 oranýnda artmýþtýr. 2006'da 1,5 milyar dolar olan ambalaj ihracatýmýz, 2011 yýlý itibariyle yaklaþýk 3 milyar dolara ulaþmýþtýr. 2010 ve 2011 yýlý Ambalaj Sektörü ihracatlarý karþýlaþtýrýldýðýnda ihracatýmýz yüzde 24’lük bir artýþ ile yaklaþýk 2,4 milyar dolardan 2,95 milyar dolara yükselmiþtir. Sektör, 180 ülkeye ihracat yapmaktadýr. 2011'de en çok ambalaj ihraç edilen ülkelerin baþýnda Almanya, Ýngiltere, Irak, Fransa, Ýran, Hollanda, Ýtalya, Ýsrail, Rusya ve Yunanistan gelmektedir. Hükümetimizin 500 milyar dolar ihracat hedeflediði 2023 yýlýnda ise, sektör olarak ihracatýmýzý 10 milyar dolara çýkarmak ve 200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapmak temel hedeflerimiz arasýndadýr. Bu hedefimizi gerçekleþtirmek adýna Derneðimiz, T.C Ekonomi Bakanlýðý’nýn yayýnladýðý 2010/8 sayýlý “Uluslararasý

Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi Hakkýnda Teblið” kapsamýnda bir proje hazýrlamýþ ve bu projenin Bakanlýðýnýza ön baþvurusunu gerçekleþtirmiþtir. Projeye, Derneðimiz üyesi 13 ambalaj üreticisi þirketimiz katýlmaktadýr. Derneðimiz, Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kururlu (DEÝK) Kurucu Kuruluþudur. Projemizde de DEÝK proje ortaðý olarak yer almaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz küresel ekonomik ortamda sektör olarak yeni ihracat pazarlarýna açýlmak öncelikli hedefimiz olmalýdýr. Dolayýsý ile projemizde Türkiye ambalaj sektörü için en elveriþli pazarlarý belirlemek için çaba sarf ediyoruz. Projede yer almak ya da detaylý bilgi almak isteyen üyelerimiz lütfen bizimle (Nihan Tüzel, nihantuzel@ambalaj.org.tr, Tel: 0 216 545 49 48) temasa geçiniz.

We Set off The Packaging Export Project Prepared by: NihanTüzel, Training, Communication and Projects Manager

As is known, packaging sector is on its way to become a leading sector in our country due to being a sector that grows consistently and faster than the country economy. Turkey packaging sector grows faster than the world packaging sector, which grows 3.5 percent on average each year. Therefore, there is a serious export potential in our sector. In the marketing of various agricultural and food products and non-food products produced in existing industry branches and those that have been developing in recent years, packaging has an increasingly important status as a strategic tool. Turkish packaging industry is in a position to meet the development in the production industry in the country and the increasing export. Packaging Industry export has increased on average by 16 percent every year during

14

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

the last five years. In 2006 our packaging export was 1.5 billion Dollars and by 2011 it has reached 3 billion Dollars. When Packaging Sector exports of 2010 and 2011 are compared, our exports have increased from around 2.4 billion Dollars to 2.95 billion Dollars with a 24 percent increase. The sector exports to 180 countries. Countries receiving the most exports in 2011 were Germany, England, Iraq, France, Iran, Holland, Italy, Israel, Russia and Greece. In 2023, when our government has an export goal of 500 billion Dollars, our target is to increase our export as a sector to 10 billion Dollars and to export to over 200 countries. In order to realize this target, our Association has prepared a project within the scope of “Notification Regarding the Support of the Development of International Competitiveness” published by R.T Ministry

of Economics with item number 2010/8 and has pre-applied to your Ministry with this project. 13 packaging manufacturer companies, which are members of our Association, are in the project. Our Association is an Founding Institution of Foreign Economic Relations Boad of Turkey (DEÝK). DEÝK is included in our project as a project partner. In the global economic platform, our prior aim should be to open to new export markets as a sector. Therefore, we make an effort to define the most suitable markets for the Turkish packaging sector in our project.

Members who wish to be included in the project or acquire more detailed information can contact NihanTüzel (nihantuzel@ambalaj.org.tr, Phone: 0 216 545 49 48).


Haberler / News

Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Ambalaj Müzesi Kurma Çalýþmalarýna Baþladýk konferanslarý, kütüphane, Türkiye Ambalaj Tarihi Kitabý, yarýþmalar, müze dükkaný gibi faaliyetlerin yeralacak. Müze için içerik oluþturma çalýþmasýna hemen baþlanacak. Müze Projesi kapsamýnda ayrýca bir sanal ambalaj müzesi oluþturulmasý da planlanýyor.

ASD Yönetim Kurulu Müze ve E-Müze Komitesi ilk toplantýsýný 19 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþtirerek Proje’nin temelini attý. Müze Projesinin zamanla finansal anlamda kendi kendini çevirecek ve kendi kaynaðýný yaratacak bir hale gelmesi planlanýyor. 2013 sonu

itibariyle Müze’nin ziyarete açýlabilmesi hedefleniyor. Projeye tüm temel ambalaj malzemelerinin dahil olacak, müze bünyesinde kaynak azaltýmý, çevreye dost ambalaj üretimi ve tüketimi konularýnda bilinçlendirme amaçlayan workshoplar, eðitimler, tasarým

English

Prepared by: NihanTüzel, Training, Communication and Projects Manager

We Started the Packaging Museum Project ASD Board of Directors Museum and E-Museum Committee laid the bases of the Project when making the first meeting on 19th June 2012. It is planning that the Museum Project will manage itself financially in time and will create its own resources. By the end of 2013, it is aimed that the Museum will be open to visit. All the basic packaging materials will

16

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

be included to the Project. Within the scope of the Museum there will be many activities like workshops which aims to raise awareness about resource reduction, environment-friendly packaging production and consumption, trainings, design conferences, library, Turkish Packaging History Book, contests and museum shop. The content forming study for the

Museum will immediately start. It is also planning to create a virtual packaging museum within the Project .


Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda TSE Ýþbirliðinde Altýn Ambalaj Ödülleri de Verilecek baþarý ve özveriyle gerçekleþtirdikleri Altýn Ambalaj Yarýþmasý’nýn bayraðýný sahibi olan ambalaj sektörüne devretme kararý aldýklarýný belirtti. ASD tarafýndan düzenlenecek Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’ný destekleyen doðru bir iþbirliði modeli oluþturmaya çalýþtýklarýný söyledi”. ASD Baþkaný Sadettin Korkut ise “Tek ve sektörün benimseyeceði tarzda bir yarýþma olacak þekilde bir model geliþtirdiklerini eklerken; bu birleþmeden dolayý TSE yetkililerine teþekkür ederken devraldýklarý bu bayraðý daha ileriye büyük bir gururla taþýyacaklarýný belirtti”.

Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD) ve Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) bir iþbirliði protokolüne imza atarak önemli bir iþbirliðine resmiyet kazandýrdýlar. ASD ile TSE’nin ortaklaþa projeler yürütmesi için gerekli düzenlemeleri yapmayý amaçlayan protokol, 16.04.2012 tarihinde TSE Baþkaný Hulusi Þentürk ile ASD Baþkaný Sadettin Korkut tarafýndan imzalandý. Protokol kapsamýnda TSE’den eðitim ve laboratuvar hizmetlerinin alýnmasý da yer alýyor. Eðitimler ASD Eðitim Salonunda TSE Uzmanlarý tarafýndan verilecek. ASD Üyeleri ve ASD tarafýndan yönlendirilecek firmalar ise, TSE laboratuvarlarýnda yaptýracaklarý analizlerde deney ve test ücretlendirilmesinde liste fiyatý üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Söz konusu deney ve test taleplerinin araþtýrma ve geliþtirme amaçlý olmasý durumunda ise %30 indirim uygulanacak. Ayrýca protokol, ASD ve TSE’nin

ortaklaþa panel, sempozyum, seminer vb. organizasyonlar yapmasýna imkan tanýyacak.

TSE’nin Altýn Ambalaj Yarýþmasý ile ASD’nin Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2012 itibariyle birleþtirildi.

ASD ve TSE arasýnda saðlam temeller üzerine kurulmuþ olan iþbirliðinin; eðitimler, laboratuvar hizmetleri, ambalaj standartlarýnýn hazýrlanmasý ve ambalaj sektörünü ilgilendiren diðer tüm konularý kapsayacak þekilde geliþtirilerek artýrýlmasý planlanýyor.

Bu yýldan itibaren, Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý TSE ile iþbirliði içerisinde ASD tarafýndan düzenlenecek. ASD tarafýndan organize edilmekte olan Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda dereceye giren Altýn Ödüller arasýndan TSE iþbirliði ile Altýn Ambalaj Ödüllerinin de verilmesi modeli her iki kurumun yetkililerinin özenli çalýþmalarý neticesinde þekillendi. Bundan böyle Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda TSE Ýþbirliðinde Altýn Ambalaj Ödülleri de verilecek. TSE Baþkaný Hulusi Þentürk yapmýþ olduðu açýklamada; “Ambalaj sektörüne yönelik tek bir yarýþma olmasý gerektiðini düþündüklerini ve bu yüzden bunca zamandýr büyük bir

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

17


Haberler / News

English

In Crescent and Stars of Packaging Competition Golden Packaging Awards will also be given in Collaboration with TSE believe there should be only one competition in packaging sector, therefore they decided to transfer the flag of the Golden Packaging Competition they have organized with a great success and sacrifice to its real owner, the packaging sector. He also emphasized that they try to form a proper cooperation model which will be supporting the Crescent and Stars for Packaging Competition organized by ASD.

Recently, Packaging Manufacturers Association (ASD) and Turkish Standards Institution officialized a cooperation which will serve as a model for all sectors by signing a cooperation protocol.

from %25 discount of the list price of the experiments, tests and analyses carried out in TSE laboratories. If these demands have research and development purposes, %30 discount will be applied.

Improvement of the cooperation between ASD and TSE will provide training services about Quality Management Systems by TSE to companies of the sector which are guided by ASD members and the association. It will also create the opportunity for ASD and TSE to organize joint panels, symposiums, seminars etc. On 16.04.2012 Hulusi Þentürk, President of TSE and Sadettin Korkut, President of ASD signed the protocol which aims at realizing necessary arrangements enabling ASD and TSE carry out joint projects.

Golden Packaging Competition which has being successfully organized by TSE for 24 years is going to be incorporated with Crescent and Stars for Packaging Competition of ASD by 2012.

TSE will provide training and laboratory services in accordance with this protocol. Trainings will be given by TSE Specialists in ASD Education Room. Other companies being guided by ASD members and ASD will benefit

18

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

The careful work of both foundations’ authorities shaped the new award model, which proposes the grant of the Golden Packaging Awards to the ones selected among the Golden Award winners in Crescent and Stars for Packaging Competition of ASD. Hereafter, in Crescent and Stars for Packaging Competition, Golden Packaging Awards will be given as well, with the cooperation of TSE. TSE Chairman Hulusi Þentürk stated that they

ASD Chairman Sadettin Korkut added that they developed a model which will be the only one embraced by the sector. He also stated that they are very grateful to TSE for this cooperation and they will carry this flag to the future proudly. This well founded cooperation between ASD and TSE is planned to be improved by the help of trainings, laboratory services, preparation of packaging standards and all other topics related to the packaging sector.


Haberler / News Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Eðitimlerimiz ile 2012 Yýlýnda da Sektöre Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz Derneðimizin, üyelerinin eðitim ihtiyaçlarýný göz önünde tutarak her yýl gerçekleþtirdiði eðitim programlarýnýn 2012 ilk yarýyýlýný 15 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Yönetici Asistanlýðý Eðitimi ile sonlandýrdýk. Bu yazýmýzda hem ilk dönem gerçekleþtirdiðimiz hem de ikinci yarýyýlda gerçekleþtireceðimiz eðitimler hakkýnda sizleri bilgilendirmek istedik.

Gýdalarda Kalite Kaybý ve Raf Ömrü Eðitimi Ýlk yarýyýlda gerçekleþtirdiðimiz eðitimlerden Gýdalarda Kalite Kaybý ve Raf Ömrü Eðitimi, sektörel bilgi vermeye odaklý eðitimlerdendi. 22 Þubat 2012 tarihinde dernek merkezinde düzenlenen program, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Atýf Can Seydim’in eðitmenliðinde gerçekleþti. Gýdalarda bozulma reaksiyonlarý, Gýda muhafaza yöntemleri, Ambalajýn gýda muhafazasýndaki rolü ve Raf ömrü hesaplamalarýnýn anlatýldýðý eðitim programýna ilgi büyük oldu.

Eðiticinin Eðitimi Kalder iþbirliðinde gerçekleþen bir diðer eðitim programýmýz Eðiticinin Eðitimi programý idi. 6-7 Mart 2012 tarihlerinde Derneðimizde düzenlediðimiz eðitimi Polater Eðitim ve Danýþmanlýk þirketinin Kurucusu Sinan Polater verdi. Programa; sahip olduklarý bilgiyi firmalarýndaki çalýþanlara aktarmakla yükümlü olan yöneticiler, aday eðitim uzmanlarý ve eðitim sorumlularý katýldý. Eðitim programý; etkili iletiþim teknikleri, yetiþkin eðitiminin özellikleri ve eðiticinin sahip olmasý gereken özellikleri hem teorik hem de pratik uygulamalarla aktardý. Katýlýmcýlarýn ikinci günde yaptýðý örnek sunumlar kayda alýnarak üzerinde sunum tekniklerinin ne yönde geliþtirmeleri gerektiði konusunda yorumlar yapýldý.

20

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri; tüm þirketler için önem taþýyan bir konu olduðundan Dernek olarak bir seminer organize ettik. Yeni Türk Ticaret Kanunu Seminerimiz 23 Mart 2012 tarihinde dernek ofisinde gerçekleþtirildi. Denge Ýzmir Baðýmsýz Denetim ve Yeminli Müþavirlik A.Þ þirket ortaklarýndan Hasan Zeki Süzen’in eðitmenliðini yaptýðý programda, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Genel Bakýþ ve kanunun getirdiði yenilikler hakkýnda bilgiler paylaþýldý. Ticaret hayatýndaki kurallara yansýyan birçok deðiþikliðin anlatýldýðý eðitim programýna katýlým yoðun olarak gerçekleþti.

TPM (Toplam Üretken Bakým) Programý 29 Mart 2012 tarihinde gerçekleþen TPM (Toplam Üretken Bakým) Programý, 1970’li yýllardan itibaren Japonya’da uygulanmaya baþlayan ve dünyada kabul görmüþ bir Japon yönetim modelini aktarmaya yönelikti. TPM’de mevcut makina, insan, malzeme ve süreç kayýplarýn belirlenerek arýzalarýn tüm çalýþanlarýn katýlýmýný saðlanarak önlenmeye çalýþýlýyor. TMP’nin tarihçesi, süreçleri ve yapýsý hakkýnda bilgi verilen programýn eðitmenliðini Selami Güven Antal üstlendi.

Pazarlamanýn Rotasý: Pazar Araþtýrmasý Derneðimizde düzenlenen bir diðer eðitim ise Pazarlamanýn Rotasý: Pazar Araþtýrmasý konulu idi. Eðitim 6 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþti. Pazardaki fýrsatlarýn deðerlendirilmesi, pazarlama karmasýnýn dizayný, karar vermede araþtýrmanýn yeri ve araþtýrma planlama gibi konularýn ele alýndýðý toplantýda katýlýmcýlara konu ile örnekler somutlaþtýrýlarak bilgi verildi.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

21


Haberler / News Baský Teknikleri Eðitimini 16 Nisan 2012 tarihinde ise Derneðimiz Eðitim Salonunu tamamen dolduran bir yoðun bir katýlýmcý ilgisi ile Baský Teknikleri Eðitimini düzenledik. Eðitmenimiz Mustafa Kemal Baðdatlý katýlýmcýlara baský konusunda temel bilgileri aktarýrken, sunumunda temel renk bilgisi ve renk yönetimine giriþ, genel tram bilgileri ve flexo baskýda tram açýlarý, tram geniþlemesi, anilox (genel yapýsý, merdane seçimi, hücre yapýsý, temizliði) ve fotopolimerkliþe konularýnda teknik bilgi verdi. Ýlginin yoðunluðu göz önünde bulundurulduðunda, eðitimin her yýl yeniden düzenlenmesi planlanýlýyor.

Pazarlamada Yeni Ürün Geliþtirme Süreci Eðitimi Derneðimiz Eðitim Salonu’nda 18 Mayýs 2012 tarihinde düzenlenen bir diðer eðitim ise Pazarlamada Yeni Ürün Geliþtirme Süreci Eðitimi idi. Dilek Ýlkesen Özman’ýn eðitmenlik yaptýðý programda, yeni ürün geliþtirmenin önemi ve rolü, yeni ürün geliþtirmede Ar-Ge ve pazarlamanýn rolü konularý ele alýndý. Eðitmenimiz kendi yoðun meslek hayatýndan tecrübelerini katýlýmcýlar ile paylaþtý.

Yönetici Asistanlýðý Eðitimi 2012 yýlýnýn ilk yarýsý için planladýðýmýz eðitimlerimizi 15 Haziran 2012 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Yönetici Asistanlýðý Eðitimini ile sonlandýrdýk. Derneðimiz Eðitim Salonu’nda Engin Koban’ýn eðitmenlik yaptýðý Yönetici Asistanlýðý Eðitim Programý Kalder iþbirliðinde düzenlendi. Eðitimde, Yönetici Asistanýnýn Organizasyonel Yapýdaki Konumu, Yönetici Asistanýnýn Temel Yetkinlikleri, Ýmaj Yönetimi, Ofis Yönetimi, Basýnla Ýletiþimde Yönetici Asistanýnýn Rolü, Yöneticinizin Baþarýsýna Deðer Katmak, Kurumsal Ýletiþimde Yönetici Asistanýn Önemi, Telefonda Etkili Konuþma Teknikleri, Sunum Teknikleri, Beden Dilinin Etkin Kullanýmý konularýnda bilgi verildi.

22

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Katýlmak isteyen firmalarýmýzýn baþvurularýný bekliyoruz. Ayrýntýlý bilgi için: Nihan Tüzel, nihantuzel@ambalaj.org.tr

Ýkinci yarýyýlda planladýðýmýz eðitimlerimizin takvimi ise þöyle: / Our training Schedule for the second term is as follows: Ay/Month Eylül/September Ekim/October Kasým/November

Aralýk/December

Tarih/Date 26 Eyl./Sept. 05 Ekm./Oct. 17 Ekm.Oct. 09 Kas./Nov. 16 Kas./Nov. 30 Kas./Nov. 12 Ara./Dec. 21 Ara./Dec.

Gün(ler)/Day(s) Çarþamba/Wednesday Cuma/Friday Çarþamba/Wednesday Cuma/Friday Cuma/Friday Cuma/Friday Çarþamba/Wednesday Cuma/Friday

Eðitimin adý/Training name Kurum Kültürü/Corporate Culture Ýþletme Bütçeleri/Corporate Budgets Çevre Mevzuatý/Environmental Regulations Ýhracatçýlar için Devlet Destekleri/Government Incentives for Exporters Ýþletmelere Yaratýcý Satýþ Becerileri (B2B)/Creative B2B Sales Skills Zaman Yönetimi/Time Management Problem Çözme Teknikleri/Problem Solving Techniques ISO 14001

English

We Continue to Serve the Sector in 2012 with our Trainings Prepared by: NihanTüzel, Training, Communication and Projects Manager

We have concluded the first term of 2012 training programs realized each year by our Association by taking into account the training needs of our members on June 15, 2012 with the Executive Assistance Training. We would like to inform you regarding training we will realize in the second term as well as the training we have realized in the first term. Quality Loss in Foods and Shelf Life Training, one of the trainings we have realized in the first term, was among the trainings focused on sectoral information provision. It was held on February 22, 2012 at the association center by Asst. Prof. Atýf Can Seydim, SüleymanDemirel University Engineering School Food Engineering Department faculty member. There was great interest in the training program where food deterioration reactions, food storage methods, the role of packaging in food storage and shelf life calculations were explained. Another training program realized in cooperation with Kalder was Training the Trainer program. The training organized at our Association between March 6-7, 2012 was given by the founder of Polater Education and Consulting Company SinanPolater. Managers responsible for transferring the information to the employees in their companies, candidate training specialists and training specialists attended the program. The training program communicated effective communication techniques, properties of adult training and the characteristics required from the trainer with theoretical and practical applications. Taking into account the sample presentations attendees made in the second day, comments were made regarding how they should develop their presentation techniques.

We have organized New Turkish Commercial Law Seminar since this is a subject that is of importance for all companies. It was held on March 23, 2012 at the ASD Building. In the program, where the trainer was Hasan Zeki Süzen from Denge Ýzmir Independent Auditing and Certified Public Accounting Inc., information on General Outlook to New Turkish Commercial Law, and the changes brought about by the law were shared. There was intense attendance to the training program where numerous changes reflecting on the rules of commercial life were explained. TPM (Total Productive Maintenance) Program held on March, 29 2012 was based on transferring the Japanese model of management applied in Japan since 1970s. In TPM existing machinery, human, material and process losses are defined and malfunctions are tried to be prevented with the inclusion of all employees. The training for the program where information on the history of TMP, its processes and its structure were given was provided by Selami Güven Antal. Another training organized in our Association was Route of Marketing: Market Research. The training was held on April 6, 2012. Attendees were given both theoretical and practical information in the training where subjects such as making the best of opportunities, design of marketing mix, role of research in decision making and research and planning were discussed. On April 16, 2012 we organized Print Techniques Training with an intense attendee interest that completely filled the Training Hall of our Association. Our trainer Mustafa Kemal Baðdatlý communicated

basic information regarding printing and informed attendees on subjects such as, basic color knowhow, introduction to color management, general tram information, tram tools in flexo printing, tram enhancement, anilox (general structure, mill choosing, cell structure, cleaning) photopolymer gravure. Taking into account the intensity of the interest, the training is planned to be organized every year. Another training organized in the Training Hall of our Association was the New Product Development Process in Marketing Training held on May 18, 2012. In the program where Dilek ÝlkesenÖzman was the trainer, subjects such as the importance and role of new product development, the role of R&D and marketing in new product development were discussed. Our trainer has shared experience from her own intense business life with the attendees. We have concluded our trainings planned for the first term of 2012 with the Executive Assistance Training held on June 15, 2012. In the training information was given on the following subjects: the status of the executive assistant in the organizational structure, basic capabilities of the executive assistant, image management, office management, role of executive assistant in press communications, adding value to the success of your manager, the importance of executive assistant in corporate communication, effective phone dialogue techniques, presentation techniques, effective use of body language.

We look forward to having your applications. For more info please contact with Nihan Tüzel, nihantuzel@ambalaj.org.tr

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

23


Haberler / News

Gýda Sektörünün Duayenlerinden Sabri Ülker Vefat Etti Ülker’in kurucusu Sabri Ülker, son yolculuðuna uðurlandý. 13 Haziran 2012 tarihinde Fatih Cami’nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan defnedilen Ülker’in cenazesine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve iþ dünyasýnýn önde gelen isimleri katýldý.

Ülker’in (Yýldýz Holding) kurucularýndan Sabri Ülker, 13 Haziran 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Eski Kozlu Mezarlýðý’nda topraða verildi. 92 yaþýnda vefat eden Sabri Ülker’in cenazesine Baþbakan ve bakanlarýn yaný sýra, iþ, spor ve sanat dünyasýndan da geniþ katýlým gerçekleþti. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Polinas, Nuroll, Farmamak, Polmak

ve Duran Doðan gibi þirketleri çatýsý altýnda bulunduran Yýldýz Holding ve Ülker’in kurucusu Sabri Ülker, 1944 yýlýnda Eminönü’ndeki Nohutçu Han’da küçük bisküvi atölyesini satýn alarak ticari hayatýna baþladý. 100 metrekarelik atölyede Ülker markalý ilk ürün olarak pötibör bisküvi üretildi. Yýldýz Holding’in modern ambalaj yatýrýmýnýn miladý her ne kadar 1970’li yýllarýn sonunu iþaret ediyorsa da, ambalaj her zaman en çok önem verilen alanlardan biri oldu. Ülker’in bisküvi ve çikolata alanýnda geliþip büyümesinde, Yýldýz Holding’in ileri teknolojileri içeren ambalaj yatýrýmlarýnýn büyük rolü bulunuyor. Önce Yýldýz Holding þirketlerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla

gerçekleþtirilen ambalaj yatýrýmlarý, ilerleyen yýllarda sadece Ülker markalý ürünlerin deðil, Türkiye’de ambalajlý ürünlere dayanan perakende sektörünün deðiþmesi ve geliþmesine rol aldý.

MAPSÝAD Artýk Yola TAPSÝAD Olarak Devam Edecek Marmara Bölgesi'ndeki ahþap palet üreticileri tarafýndan iki yýl önce Bursa merkezli olarak kurulan MAPSÝAD, ilk olaðan genel kurulunda tüzüðünü deðiþtirerek, TAPSÝAD (Tüm Ahþap Ambalaj Palet Sanayici Ýþadamlarý Derneði) adýný aldý. ASD üyesi Akýn Balcýoðlu’nun Yönetim Kurulu Baþkaný olduðu Dernek’e baþarýlar diliyoruz.

Balcýoðlu, “Ahþap paletlerin kalitesinin yükselmesi ve sektörün önünün açýlmasý için iki yýl öce sizlerle bir araya gelerek MAPSÝAD’ý kurduk. Derneðimiz kýsa zamanda ülke çapýndaki ahþap palet üreticilerinden büyük ilgi gördü. Derneðimize farklý bölgelerdeki ahþap palet üreticilerden de üyelik talepleri geliyor. Bu nedenle tüzüðümüzü deðiþtirerek ülke çapýnda hizmet vermeliyiz” dedi. TAPSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Akýn Balcýoðlu

Marmara Bölgesi'ndeki ahþap palet üreticileri tarafýndan iki yýl önce Bursa merkezli olarak kurulan MAPSÝAD, ilk olaðan genel kurulunda tüzüðünü deðiþtirerek, ülke çapýnda dernek oldu. TAPSÝAD (Tüm Ahþap Ambalaj Palet Sanayici Ýþadamlarý Derneði) adýný alan dernek yeni süreçte ülke genelindeki ahþap palet üreticilerine hizmet verecek. Genel Kurul’da konuþan TAPSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Akýn

24

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Türkiye’de ruhsatlý 500 ýsýl fýrýný var Balcýoðlu konuþmasýnda Türkiye’de Sanayi Bakanlýðý’ndan ruhsatlý 500 dolayýnda ýsýl iþlem fýrýný olduðunu ve günlük ýsýl iþlemli ahþap palet üretiminin de 500 bin dolayýnda olduðunu belirterek, “Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Yýllýk üretim hacmimiz 2 milyar dolara ulaþtý. Ürettiðimiz katma deðer ise bu rakamýn çok üstündedir. Sektörümüzde yaklaþýk 10 bin kiþiyi istihdam ediyoruz ve

bu rakamlar her geçen gün artýyor” diye konuþtu. Sektörün yýllýk cirosu 2.5 milyar dolar Ahþap palet ve ahþap ambalaj sektörü Türkiye’nin ihracatýnda kilit rol üstlendiðine de dikkat çeken Akýn Balcýoðlu Sektörün yýllýk cirosu 2011 yýlý sonu itibariyle 2,5 milyar dolar seviyesine ulaþtýðýna dikkat çekerek, “10 bin dolayýnda kayýtlý istihdam bulunan sektörümüz yýllýk 30 milyar dolar katma deðer üretmektedir. Sektörde kullanýlan makine ve hammaddenin yerlilik oraný yüzde 90’lar seviyesindedir. Üretilen ahþap palet ve ahþap ambalajlarýn yüzde 25’i iç piyasada kullanýlýrken, geri kalan kýsmý ihraç ürünleri ile birlikte dolaylý olarak ihraç edilmektedir” dedi. TAPSÝAD ülke çapýndaki önemli ahþap palet ve ahþap ambalaj üreticilerini bünyesine alarak güçlü bir sektör derneði oldu.


Haberler / News

Türk Tasarýmcýlar Milano’da Boy Gösterdi Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþu Derneði (ETMK) Ýstanbul Kalkýnma Ajansý’nýn mali desteði ile yürüttüðü projelerin tanýtýlmasý amacýyla 17- 22 Nisan tarihleri arasýnda Milano’da düzenlenen Tortona Tasarým Haftasý’na katýldý. Endüstriyel Tasarým Tanýtým Ajansý (ETTA) ve Endüstriyel Tasarým Sanal Müzesi (ETSM) projelerin tanýtýldýðý etkinlikte, yirmi Türk tasarýmcýnýn katýldýðý, “The Taste of Ýstanbul” isimli sergi de düzenlendi. Tüm dünyanýn yakýndan takip ettiði Tortona Tasarým Haftasý, Türkiyeli endüstriyel tasarýmcýlarýn potansiyellerini dünyaya duyurmasý ve ticari iþbirliklerine olanak saðlamasý adýna önem taþýyor. ETMK tarafýndan hazýrlanan tanýtým filminde; ev ve ofis mobilyasý, ambalaj, týbbi

cihazlar ve gereçler, kamusal ve ticari ürünler, aydýnlatma, yatýrým ürünleri, spor, hobi, oyun ve kiþisel ürünler, yapý gereçleri, ev ve ofis gereçleri ve aksesuarlarý, elektrikli ev aletleri, elektronik ürünler, ulaþým ve taþýma araçlarý ve hýzlý tüketim ürünleri gibi Türkiye’nin ihracat açýsýndan güçlü olduðu sektörlerdeki tasarým ve üretim gücü yansýtýlmaya çalýþýldý.

Sergide Türk tasarýmcýlarýn eserleri gösterildi

Kalite Sistem SusFo-Flex Projesi’ni hayata geçiriyor Kalite Sistem AB Çerçeve Programlar kapsamýnda 36 ay sürecek SusFo-Flex Projesi’ni hayata geçiriyor

Proje toplantýsý Ýspanya’da düzenlendi

Gýda ve ambalaj güvenliði konusunda analiz hizmetleri sunan Kalite Sistem, AB Çerçeve Programlarý kapsamýnda SusFo-Flex (Smart and Sustainable Food Packaging Utilizing Flexible Printed Intelligence and Materials Technologies) Projesi’ni hayata geçiriyor. 36 ay sürecek projede geleneksel ambalaj materyallerinin (PP/PE) incelenerek geliþtirilmeye açýk alanlarýn belirlenmesi hedefleniyor. Projede ayrýca tüketici beklentileri ve trendlerin araþtýrýlmasýnýn ardýndan yeni

26

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

ambalaj materyallerinin geliþtirilerek ambalajlý ürünlerin izlenmesi amacýyla sensör materyallerinin ve ilgili sensör yazýlýmlarýnýn oluþturulmasý planlanýlýyor. Projede ele alýnacak diðer bir konu ise çevre güvenliði olacak. Proje kapsamýnda yapýlacak çalýþmalarýn çevresel etkileri araþtýrýlacak. SusFo-Flex Projesi’nde son olarak kýsa raf ömrüne ait özel gýdalarýn incelenmesi hedefleniyor. Projede 15 üniversite yer alýyor AB’nin sekiz ülkesinin önde gelen 15 üniversite, araþtýrma enstitüsü ve kuruluþuyla birlikte Türkiye’yi temsilen Kalite Sistem Grubu’nun yer aldýðý projede, özellikle kýsa raf ömrüne sahip olan hayvansal gýdalar ile yaþ sebze ve meyve gibi özel gýda kategorilerinin ele alýnarak geliþtirilecek yeni ambalaj materyalleri ile bu ürünlerin raf ömrünün arttýrýlmasý hedefleniyor. Yedinci

Çerçeve Programý kapsamýnda gerçekleþtirilen bir ARGE projesi olan SusFo-Flex projesi ile Avrupa’nýn bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arasý iþbirliðinin teþvik edilmesi amaçlanýyor. SusFo-Flex, ya da uzun adýyla “Akýllý Fleksibýl Baskýlý Ambalaj ve Materyal Teknolojilerinden Yararlanarak Akýllý ve Sürdürülebilir Gýda Ambalajlama Projesi”nin, 7. Çerçeve Programý’nýn 2011 proje çaðrýsý kapsamýnda komisyona sunulmasýnýn ardýndan kendi alanýndaki tüm proje teklifleri arasýndan birinci seçilerek desteklenmesine karar verilmiþti.


Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

3. Gýda Güvenliði Kongresi Gerçekleþtirildi Ambalaj ile Gýda Güvenliði arasýndan tam doðrusal iliþki olduðu gerçeðinden yola çýkarak; proje aþamasýndan bugüne kadar ki tüm çalýþmalara paydaþ olarak destek verdiðimiz ve GGD-Gýda Güvenliði Derneði tarafýndan organize edilen “3. Gýda Güvenliði Kongresi” 3-4 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleþtirildi. Kongrenin açýlýþ günü organize edilen “Yeni Teknolojiler ve Gýda Güvenliði Oturumu”nun Eþ Baþkanlýðý görevi Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Serdar Baþarýr tarafýndan yürütüldü. Bu oturumda Üretim, Ýþleme ve Tedarik Zincirinde Gýda Güvenliði’nin Saðlanmasýna Yönelik Nanoteknoloji Uygulamalarý; Gýda Güvenliðinde Yeni Ambalaj Teknolojilerinin Önemi gibi ambalajla ilintili sunumlar da gerçekleþtirildi. Kongrede, gýda güvenliðinin saðlanabilmesi için baðýmsýz bir otorite oluþturulmasýnýn gerekliliði önemle vurgulandý. Sonuç bildirgesini aþaðýda yayýnlýyoruz:

3. Gýda Güvenliði Kongresi Sonuç Bildirgesi: 1- Son yýllarda halký yanlýþ yönlendiren ve artarak, engel tanýmaz bir biçimde sürmekte olan bir bilgi kirliliði mevcuttur. Yazýlý ve sözlü medya kanalýyla, konu uzmaný olmayan kiþiler her an bilimsel temellerden uzak açýklamalar yapmakta; medyanýn körüklediði bu durum tüketiciyi yanýltarak risk algýsýný gerçek risklerden uzaklaþtýrmaktadýr. Tüketicileri yanýltan kiþilere yönelik olarak geliþtirilen hukuki bir sistem bulunmamakta, baðýmsýz bir Gýda Otoritesi’nin bulunmayýþý ve

28

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

üniversitelerin, meslek ve sivil toplum örgütlerinin çekimser tutumu sorunu daha da derinleþtirmektedir. Risk iletiþiminde Bakanlýkça kullanýlmasý gereken yöntemler henüz net olarak belirlenmediði için, gerek bilgi kirliliði gerekse riskin varlýðý karþýsýnda zamanýnda etkin tavýr geliþtirememekte ve zamanýnda doðru bilginin aktarýlmasýnda gereði gibi hýzlý davranamamaktadýr. Tüm bunlarýn önlenmesi için acilen; - Risk iletiþiminde güven telkin eden baðýmsýz bir otoritenin oluþturulmasý. Otorite oluþturulana kadar Bakanlýðýn öncü bir rol üstlenmesi, proaktif olmasý ve 7 gün 24 saat risk iletiþimini saðlayabilecek yapýya kavuþturulmasý - Risk iletiþimi stratejilerinin ilgili kamu kurumlarý, üniversiteler-bilim insanlarý, sektör temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odalarý gibi tüm taraflarla birlikte belirlenmesi - Risk iletiþimi yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasýnda mutlaka iletiþim bilimci ve sosyolog gibi meslek dallarýnýn yer almasý saðlanmalýdýr. Gýda güvenliði konusunun tüm paydaþlarý, bilgi kirliliði ile mücadelede hukuki yollarý kullanma kararlýlýðýndadýr. Bu amaçla yeni bir yapýlanma oluþturulmasý için acilen deðerlendirmelerin yürütülmesi gerekmektedir. 2- Risk deðerlendirmesi gýda güvenliðinin en

temel kavramlarýndan biridir. Bu konuda AB’deki EFSA gibi baðýmsýz, þeffaf bir risk deðerlendirme otoritesi kurulmalý, bu konuda yeni gýda mevzuatýndaki planlama döneminin bir an önce tamamlanarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 3- Mevzuat oluþturma çalýþmalarýnda konuyla iliþkili paydaþlardan alýnan görüþler göz ardý edilmemeli; yansýyan sorunlarýn algýlanmasý ve katýlýmcýlýðýn saðlanmasý konusunda çaba sarf edilmelidir. 4- Gýda denetimlerinin etkin ve gereði gibi yürütülmesi saðlanmalý; bu amaçla altyapý eksiklikleri giderilmeli ve eleman eksikliði uygun nitelikte personel alýmý ile kapatýlmalýdýr. Bakanlýk ve yetkili özel laboratuvarlarda kullanýlan kit ve analiz yöntemleri arasýnda bütünsellik saðlanmalý, analizleri gerçekleþtiren personele eðitim verilmelidir. Bu denetimlerin yeni mevzuatta öngörüldüðü gibi; gýda zincirinin tüm aþamalarýnda bir bütünsellik içinde gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr. 5- Gýda denetimlerinde taklit ve taðþiþ yapan firmalarýn ve güvenli olmayan gýdalarýn teþhirine yönelik çalýþma baþlatýlmasý olumlu bir geliþmedir, ancak bu konuda izlenen yolda belirsizlikler mevcuttur. Var olan Kanun ve yönetmelikler teþhiri mümkün kýlmakta ama bu konunun uygulama usul ve esaslarýyla ilgili yayýnlanmýþ bir talimat veya genelge veya yönerge bulunmamaktadýr. Bu amaca


yönelik olarak kullanýlacak yöntemlerin ve uyulacak kural ve ilkelerin ve gýda güvenliðine ait ülkemizin öncelikli konularýnýn belirlenmesine ihtiyaç vardýr. Bilgi paylaþýmýnda sadece kayýtlý ürünler gündeme gelmekte, kayýtdýþýna yönelik tespit olmamasý ve dolayýsýyla teþhir mekanizmasýnýn iþlememesi tüketiciyi Bakanlýk’ýn onayý dýþýnda olan kayýtsýz, ambalajsýz ürünlere itmektedir. Bakanlýk tarafýndan tüketicilerin bu tip ürünlere yönlendirilmesine karþý alýnmasý gereken önlemlere yönelik detaylý bir çalýþma yapýlmalýdýr. Gýda iþletmeciliðini kurallara uygun olarak yapan firmalarýn da kamuoyunca bilinmesi saðlanmalýdýr. Tüketicinin kayýtlý ürünlere ilgisinin arttýrýlmasý hedeflenmelidir. Kayýt ve onay alan firmalarýn webden duyurulmasýna bir an önce baþlanmalýdýr. 6- Gýda sektörü her üretim dalýnda tüketici güvenini yükseltme konusunda bir strateji belirlemeli, gýda güvenliðine gerekli özeni göstermeyen veya taklit-taðþiþ yapan firmalarýn sektör örgütleri kanalýyla dýþlanmasý saðlanmalýdýr. 7- Gýda sektöründe kayýtdýþýlýk önemli bir sorun alaný oluþturmaya devam etmektedir. Kayýtdýþýna karþý mücadele verilmesi halinde gerçek anlamda halk saðlýðýný koruma yönünde adýmlar atýlmýþ olacaktýr. 8- KOBݒlerin gýda güvenliði konusunda bilgi eksikliðinin giderilmesi ve bu iþletmelerde üretilen ürünlerin güvenirliðinin saðlanmasý gerekmektedir. Yeni gýda mevzuatýmýzýn gýda sektörü tarafýndan uygulanabilmesi için KOBݒlerin gýda güvenliðine yönelik olarak yapacaklarý altyapý, eðitim, danýþmanlýk ve analiz gibi konularda uygun finansal teþvik programlarýnýn devlet tarafýndan uygulamaya geçirilmesi tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve Türk gýda ürünlerinin markalaþýp yurtdýþýnda yaygýnlaþmasý açýsýndan çok önemlidir. 30 BG, 10 çalýþanýn altýndaki iþlemelere konu uzmanlarýnýn ulaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Bu amaca yönelik olarak Gýda Danýþmanlýðý sistemi getirilmelidir.

9- Gýda iþlemelerinde zorunlu olan HACCP sisteminin gereði gibi iþlemesi saðlanamamýþtýr. HACCP belgeleri ticarete konu olur hale gelmiþtir. Sorunu önlemeye yönelik gereken önlemler bir an önce alýnmalý, HACCP konusunda sektörel rehberler hazýrlanmalý ve Bakanlýðýn HACCP denetimlerini de yapabilmesi saðlanmalýdýr. Gýda Güvenliði Yönetim Sistemleri uygulamasý ihtiyari olan ancak gýda güvenliðinin saðlanmasýna hizmet eden sistemlerdir. Bu sistemlerin uygulamada yaygýnlaþtýrýlmasý özendirilmelidir. Hijyen Kýlavuzlarýnýn hayata geçilmesi yönünde çalýþmalar yapýlmalýdýr. 10- Gýda ve gýda ile temas eden maddelerin üretiminde kullanýlan yeni teknolojilerin gerek çevre gerekse saðlýk üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda risk deðerlendirmesinin yapýlmasý ve bu teknolojilerle üretilen ürünlerin etkin kontrol yöntemlerinin geliþtirilmesi gerekmektedir.

ülkemizde güvenilir gýda sorunlarý biyoistatistiklerinin oluþturulmasýna yönelik altyapý ve uygulamalarý geliþtirmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. 13- Bitkisel ve hayvansal birincil üretimdeki ölçek ekonomisi sorunu üretim maliyetlerini arttýrmakta ve dolayýsýyla karsýz üretimlerin yapýlmasýna ve dolayýsýyla gýda güvenliðinin ikinci plana atýlýp göz ardý edilmesine neden olmaktadýr. O nedenle tarýmsal üretimde verimliliðin geliþtirileceði; tarla büyüklüklerinin ve çiftlikteki hayvan sayýlarýnýn ekonomik ölçeðe büyütüleceði kýrsal kalkýnma bazlý iyi uygulama örnekleri ve modelleri geliþtirilmelidir. Tarýmsal üretimde gýda güvenliðinin saðlanmasýnda ölçek ekonomisinin kritik bir nokta olduðu göz ardý edilmemelidir.

11- Gýda iþletmelerinin henüz kurulmadan önce, tasarým aþamasýnda hijyenik dizayn ve gýda üretimine uygunluk anlamýnda proje onayýna tabi olmasý saðlanmalýdýr. 12- Ülkemizde gýda kaynaklý saðlýk sorunlarýna yönelik týbbi veri toplama ve veri analizi sürecinde ciddi sorunlar bulunmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý bu eksikliði acilen kapatmasý, epidemiyolojik çalýþmalara öncelik vererek

Daha ayrýntýlý bilgi için: www.gidaguvenligikongresi.org

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

29


Haberler / News

PAGEV çalýþanlara mesleki yeterlilik belgesi verecek Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma Geliþtirme ve Eðitim Vakfý (PAGEV), sektöre belgeli plastikçiler yetiþtirmek için “Plastik Sektörü Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Belgelendirme Merkezi – PAGEV VOC-Test Merkezi”ni hayata geçirdi.

Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma Geliþtirme ve Eðitim Vakfý (PAGEV) tarafýndan 29 Mayýs tarihinde Swissotel’de yapýlan toplantýda Plastik Sektörü Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Belgelendirme Merkezi – PAGEV VOC-Test Merkezi” ile ilgili kamuoyuna bilgi verildi. PAGEV Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Uysal, proje ortaklarýndan Petrol-Ýþ Sendikasý’nýn Baþkaný Mustafa Öztaþkýn ve sektör temsilcilerinin katýldýðý toplantýyla tanýtýlan proje sayesinde çalýþanlar ulusal ve uluslararasý alanda geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alma þansýný yakalayacak. Ayrýca bu belge ile iþverenler, sigorta primi desteði avantajýna da sahip olacak. Ýhracat 1 milyar 70 milyon dolara ulaþtý PAGEV Baþkaný Mehmet Uysal, toplantýda yaptýðý konuþmada; Türk plastik sektörünün Avrupa’daki büyümesini sürdürdüðünü ve 2011 yýlýný Avrupa üçüncüsü olarak bitirdiklerini belirtti. Sektörün her yýl ihracat rakamlarýný da artýrdýðýný ifade eden Uysal, 2012’nin ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla ihracatlarýnýn yüzde 12 artýþla 1 milyar 70 milyon dolara ulaþtýðýný söyledi. Mehmet Uysal, büyüme ve ihracat tarafýnda sektörün baþarýlý bir performans göstermesine raðmen, nitelikli elemana ulaþmakta güçlük çektiðini, bu durumun üretime olumsuz yansýdýðýný vurguladý. PAGEV Voc – Test Merkezi’nin sektörün ihtiyacý olan niteliklere sahip, belgeli elemanlar yetiþtirerek bu açýðýn kapanmasýnda önemli bir rol oynacaðýný sözlerine ekledi.

30

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

PAGEV Baþkaný Mehmet Uysal ve Petrol Ýþ Baþkaný Mustafa Öztaþkýn konu ile ilgili bilgi verdi

Toplantýya sektörden birçok temsilci katýldý


AIPIA’ya Büyük Þirketlerden Destek Akýllý ambalajlar büyük bir pazar haline gelebilir

Hollanda merkezli Aktif ve Akýllý Ambalaj Sanayi Derneði (AIPIA)’ne; gýda, ecza, kozmetik ve lojistik sektörlerinden 40’tan fazla büyük þirket katýlarak teknolojilerini ARGE aþamasýndan bir sonraki seviyeye geçirmeyi hedefliyor. Derneðin Yöneticisi Eef de Ferrante, “AIPIA’nýn kuruluþuna verilen tepkiden çok memnun kaldýk. Sanayinin tüm sektörleri aktif ve akýllý ambalajýn ticari uygulamalarýna geçmenin zamanýnýn geldiðini düþünüyor” dedi. Derneðe katýlan þirketler arasýnda Dow Performance Packaging, DSM ve Bayer gibi þirketler yer alýrken, Motorola, NXP ve Avery Dennison RFID ve UPS gibi lojistik þirketleri ve Marks & Spencer gibi perakendecilerde AIPIA’yý destekliyor.

Ferrante: “Þirketler RFIT, Takip & Ýzleme, Gaz Tutucular, Sensörler ve Antimikrobiyal ürün ve malzemeleri geliþtirmek için yýllar harcadýlar. Artýk bunlarý Nano-teknoloji, YAI ve Mobil Ticaret gibi geliþmelerle birlikte çok büyük bir pazar haline getirebiliriz. Telekomünikasyondaki ve mobil teknolojilerdeki ilerlemeler sayesinde tüketiciler artýk mobil ve akýllý telefonlarýný süpermarket raflarýndaki ürünlerle iletiþim kurmak için kullanabiliyor ve bu da ambalaj sayesinde elde ediliyor.” dedi. Sözlerine devam eden Ferrante; “Ürünleri telefonunuzla tarayýp indirim alma becerisi, baðlýlýk programlarýna katýlma ve þirket web siteleri ya da on-line kataloglara gitme artýk sadece bir olasýlýk olmaktan çýkýp gerçekliðe dönüþtü. Fakat bu yüksek teknoloji ambalaj çözümlerinin tam potansiyelini elde etmek için geniþ bir sanayi aðýna ihtiyaç duyuluyor ve AIPIA bu aðý saðlamaktadýr” diye ekledi.

Raf ömrünü sensörler takip edecek Ferrante:“Sensörleri kullanarak ürünün durumuna ek olarak, tutucular ve antimikrobiyal ya da atýk sensörleri raf ömrünü takip etmek için kabul edilir yöntemler haline gelecek böylece son kullanma tarihlerine gerek kalmayacak. AIPIA gýda artýðý ile ilgili yeni yasa ve yönetmelikleri takip ediyor. Ayný zamanda bu teknoloji kullanýlmamýþ ecza ürünlerinin tekrar kullanýlmasýna da yarayarak büyük maliyet tasarrufu potansiyeli saðlýyor.” dedi. Uygulama sürecine yardýmcý olmak adýna Ekim 2012’de Japonya’da tedarik zincirindeki þirketlerin buluþup AIPIA için bir gelecek ajandasý kararlaþtýrabilecekleri bir organizasyonun gerçekleþmesi planlanýlýyor.

AEROSOL Derneði'nin Yeni Yönetim Kurulu Seçildi Aerosol Sanayicileri Derneði (ASAD) Yeni Yönetim Kurulu Mart ayý ile birlikte göreve baþladý. Yeni yönetim kurulu yandaki isimlerden oluþuyor. Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD) olarak Yeni Yönetime baþarýlar dileriz.

Baþkan S. Özgür Öztürk (Matsan Ýlaç Ltd.) Baþkan Yardýmcýsý Orkun Baysan (Aryum Metal Tüp) Sayman Abdullah Z. Çelik (Froma Kimya) Üye Mehmet Akat (Akat Kozmetik) Üye Nail Köse (Lider Kozmetik)

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

31


Haberler / News

Çevko Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar’ý Ziyaret Etti Türkiye’de ambalaj atýklarýnýn ekonomik ve düzenli geri kazanýmý için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katký ve katýlýmlarý ile sürdürülebilir bir geri kazaným sisteminin kurulmasý amacýyla, yirmi yýlý aþkýn süredir çalýþmalarýný yürüten Çevko Vakfý tarafýndan ASD’nin de katýlýmý ile, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar’a makamýnda nezaket ziyareti gerçekleþtirildi. Çevko Vakfý Yönetim Kurulu ve T.O.B.B Ambalaj Meclisi üyelerinin katýldýðý ziyarette, Çevko Vakfý yetkilileri, yetkilendirilmiþ kuruluþ olarak, temsil ettiði piyasaya süren 1300’ü aþkýn iþletme adýna, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý için yerel yönetimler ve lisanslý firmalarla yapýlan iþbirliði ve vakýf çalýþmalarý hakkýnda Bakan’a bilgi verdi.

Polyplex’den PET Reçine Ürün Yatýrýmý

Ekonomi Bakaný’nýn katýldýðý toplantýda Hintli firmanýn yatýrým kararý açýklandý

Ýnce polyester film üreticisi Hintli Polyplex, Tekirdað Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'nde yeni PET reçine ürün serisi için yeni bir üretim tesisi açacak. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn katýldýðý, Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý ile Polyplex tarafýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda Hintli firmanýn yatýrým kararý açýklandý. Toplantýda verilen bilgiye göre, 150 milyon dolar tutarýnda iki aþamalý olarak gerçekleþecek olan yatýrým kapsamýnda hayata geçecek tesisin yýllýk üretim kapasitesi yaklaþýk

32

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

600 bin ton olacak tesisin yýllýk ticaret hacminin 1 milyar dolar civarýnda olmasý bekleniyor. 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda gerçekleþtirilmesi planlanan temel atma törenini takiben, bu kapasitenin yüzde 7080'i Avrupa, ABD ve Rusya pazarlarýna ihracata ayrýlacak. Fabrika 250 kiþiyi istihdam edecek.


2. AR-GE Proje Pazarý Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi’nin (TÝM) koordinasyonunda, Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝKMÝB) ve Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri (AKÝB) tarafýndan organize edilecek olan ve ASD olarak Danýþma Kurulunda da yer aldýðýmýz “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarý”nýn ikincisi 18 – 19 Eylül 2012 tarihlerinde uluslararasý katýlýmlý olarak Ýstanbul’da düzenlenecek. Bu etkinliðe, ülkemizde ve yurtdýþýnda faaliyet gösteren ve Kimya Sanayi ile ilgili araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý yürüten üniversiteler, enstitüler, özel ve kamu araþtýrma kurumlarýnýn bünyelerinde görev yapan yerli/yabancý bilim insanlarý, kýsa sürede katma deðeri yüksek ürünlere dönüþtürülebilecek veya mevcut üretim maliyetlerini düþürerek katma deðeri arttýrabilecek, projeler ile katýlacaklar.

Ýlaç ve Eczacýlýk Ürünleri, Boyalar ve Yapýþtýrýcýlar, Plastik ve Kauçuk Malzeme ve Ürünler, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ile Kimya Sanayi’nin Diðer alanlarýnda proje baþvurularý kabul edilecektir. ÝKMÝB bünyesinde Ambalaj Sektörümüzü temsilen Plastik Ambalaj Üreticileri bulunduðu için ihracatý geliþtirmeye yönelik olarak plastik ambalaj ve ambalajlama alanlarýnda araþtýrmalar yapan akademisyenler ile sanayicilerin/ihracatçýlarýn bir araya getirileceði bu etkinliðe katýlmanýzý öneririz. Etkinliðe yapýlacak proje baþvurularý, kimya sanayimizin önde gelen meslek kuruluþlarýnýn uzmanlarý, yenilikçi sanayicilerimiz ve sanayiye yönelik Ar-Ge konusunda bilinçli akademisyenlerimizden oluþan bir deðerlendirme kurulu süzgecinden geçirilerek sanayiye uygulanabilirliði garanti altýna alýnacaktýr. 18 ve 19 Eylül 2012 tarihlerinde Ýstanbul / Yenibosna’daki Dýþ Ticaret Kompleksi’nde proje sahibi yerli/yabancý bilim

insanlarý ile sanayicilerimiz bir araya gelerek bilgi alýþveriþi yapabilecekler ve iþbirliði sözleþmeleri imzalayabileceklerdir. Konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi almak için www.kimyaargeprojepazari.org web sayfasýný kontrol etmenizi ayrýca rica ederiz.

English

2nd R&D Brokerage Event The second of “R&D Brokerage Event in Chemical Materials and Products Sector”, which will be organized with Turkish Exporters Assembly (TIM) coordination by Istanbul Chemical Materials and Products Exporters Association (ÝKMÝB) and Mediterranean Exporter Associations (AKÝB) and in which we take place in the consulting board as ASD, will be held in Ýstanbul with international attendance on September 18-19, 2012. Universities, institutes active in our country and overseas doing research and development works regarding the chemistry industry, local and foreign scientists working in private and public research institutions will attend this activity with projects that can quickly be turned into products with high added value and that will increase added value by

decreasing existing production costs. Project applications in medicine and pharmaceutical products, paints and adhesives, plastic and rubber material and products, cosmetics, soap and cleansing products as well as applications in other fields of the chemical industry will be accepted. Since there are Plastic Packaging Producers representing our packaging sector in ÝKMÝB, we suggest you attend this activity that will bring together industrialists/exporters with academicians that research in fields of plastic packaging and packaging to develop exports. The Project applications to be made to the activity will be viewed by an evaluation board consisting of experts from leading vocational institutions of the chemistry sector,

innovationist industrialists and academicians informed on R&D for industry and the adoptability of the Project to the industry will be guaranteed. On September 18 and 19, 2012 at the Foreign Trade Complex in Ýstanbul / Yenibosna Project owner foreign/local scientists and our industrialists will get together and share information and sign cooperation agreements.

For more detailed information on the subject please visit www.kimyaargeprojepazari.org

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

33


ASD Üyelerinden Haberler

Mizrahi: “Koroplast olarak yüzde %20 büyümeyi hedefliyoruz” Korozo Grup Genel Koordinatörü Jeki Mizrahi ve Koroplast Pazarlama Yöneticisi Lizi M. Yýlmaz’ýn ev sahipliðinde düzenlenen basýn toplantýsýnda; 30. yýlýný geride býrakan Koroplast markasýnýn 2011 performansý, Korozo’nun dünya ve Türkiye pazarýndaki konumu deðerlendirildi.

Lizi M. Yýlmaz ve Jeki Mizrahi

Düzenlenen basýn toplantýsýnda Korozo Grup Genel Koordinatörü Jeki Mizrahi; “Bundan 30 yýl önce Türkiye’de çöplerin biriktirilmesi, taþýnmasý büyük bir sýkýntý konusuydu. Hatta o dönemlerde çöp kovalarýna kaðýtlar yerleþtirilir, çöpler bunun içine koyulurdu. Sonrasýnda da o çöp kovalarý temizlenmek için deterjanlarla yýkanýrdý. Ýþte böyle bir dönemde Koroplast markamýzla büyük bir maceraya atýldýk. Türkiye’nin ilk çöp torbasýný ürettik ve tüketicilerimize sunduk.” dedi.

Konuþmasýna devam eden Mizrahi, “Geçen yýl yüzde 15 oranýnda bir ciro büyümesi gerçekleþtiren Koroplast, yüzde 38’lik ciro payý ile tüm kategorilerdeki liderliðini sürdürüyor. Koroplast olarak bu yýl Çöp Torbasý ve Mutfak Yardýmcý Ürünleri Sektörü’nde yüzde 20 oranýnda büyümeyi hedefliyoruz” diyerek firma hakkýnda bilgi verdi.

beklentilerin olmasýna raðmen biz ihracatýmýzý yüzde 11 artýrmayý hedefliyoruz” dedi

Mizrahi; “Korozo olarak 2011 yýlýnda yayýmlanan ‘ÝSO ilk 500 sanayi kuruluþu’ listesinde 165. sýrada yer almanýn mutluluðunu yaþadýk. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi’nin verilerine göre de Türkiye’nin 80. Büyük ihracatçý firmasýyýz. 2011 yýlýný 458 milyon TL’lik net ciro ile kapattýk. Bu da yüzde 27’lik bir büyümeye tekabül ediyor. Üretimimizin yüzde 55’ini Avrupa Birliði ülkeleri, Ortadoðu, Kuzey Afrika, Ýskandinavya ve Amerika baþta olmak üzere 70'i aþkýn ülkeye ihraç ediyoruz. 145 milyon dolarlýk net ihracat ciromuz ile Türk ihracatçýlarý listesinde sektör liderliðini üstlenmenin gururunu yaþýyoruz. 2012’nin ekonomik anlamda durgun geçeceðine yönelik

• Türkiye’deki evlerin sadece yüzde 18’i çöp torbasý kullanýyor. • Türkiye’de her 5 aileden sadece biri çöp torbasý kullanýyor. Fransa’da bu oran yüzde 72’ye yükseliyor. Yani her 5 aileden 4’ü çöp torbasý kullanýyor. • Türkiye’de hanelerin yüzde 44’ü buzdolabý poþeti kullanýyor. • Ev hanýmlarý her gün 5 saat 17 dakika evleriyle ilgileniyor. • Çalýþan kadýnlar her gün 4 saat 3 dakikalarýný evleriyle ilgileniyor.

Korozo Ambalaj’a ihracat ödülü verildi Korozo Ambalaj, ÝMMÝB (Ýstanbul Maden ve Metaller Ýhracatçý Birlikleri) tarafýndan bu yýl beþinci kez gerçekleþtirilen Ýhracatýn Yýldýzlarý Ödülleri kapsamýnda, ‘Plastik ve Ürünleri’ Kategorisinde birincilik ödülünü aldý. Korozo Ambalaj Ýhracat Satýþ Grup Direktörü Semih Þalhon; yýllýk 80.000 tonun üzerinde ambalaj

34

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

üretimine sahip olduðunu belirterek, üretimin yüzde 60’ný Avrupa Birliði ülkeleri, Ortadoðu, Kuzey Afrika, Ýskandinavya ve Amerika baþta olmak üzere 70'i aþkýn ülkeye ihraç ettiðini belirtti.

Toplantýda ayrýca Korozo Grup’un Çöp Torbasý ve Mutfak Yardýmcý Ürünleri Sektörü’ndeki markasý Koroplast tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmasý sonuçlarý kamuoyu ile paylaþýldý. Araþtýrma sonuçlarýna göre:

Koroplast markasýnýn yeni reklam filmi basýn mensuplarý ile bu toplantýda ilk kez paylaþýldý.


ASD Üyelerinden Haberler

Sarten Ambalaj’ýn 12. Fabrikasý Bursa’da Açýldý Metal ve plastik ambalaj üreticisi Sarten Ambalaj, Türkiye’deki 12. fabrikasýný Bursa Karacabey’de hizmete soktu. 26 Mayýs tarihinde faaliyete geçen tesiste, peynir, yoðurt dondurma kaplarý ile süt ve ayran þiþelerinin üretimi gerçekleþecek. Sarten Dairy Pak adlý tesiste BRC-IoP ambalaj standartýna uygun bir üretim yapýlacak. 500 Büyük Sanayi Kuruluþu sonuçlarýna göre, 2009 yýlýnda 132. sýrada olan Sarten Ambalaj, 2010 yýlýnda 127. sýraya yükselirken ayný yýl ÝMMÝB en büyük ihracatçýlar sýralamasýnda 126. sýrada yer aldý. Sarten Dairy Pak, bölgenin en büyük plastik ambalaj üreticisi olarak müþterilerine en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmayý planlýyor. Sarten, Karacabey yerleþkesinde yer alan metal ambalaj ve yeni hizmete giren plastik fabrikasýnýn üretimleri ile ambalajýn süpermarketi olmayý hedefliyor. ASD Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Sarýbekir 12. Fabrikasýný hizmete soktu

36

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


ASD Üyelerinden Haberler

Duran Doðan Ambalaj Yýl Sonu Mali Sonuçlarýný Açýkladý Doðan Matbaasý ve Duran Ofset’in birleþmesiyle kurulan Doðan Basým ve Ambalaj Sanayi A.Þ., 2011 yýlsonu mali sonuçlarýný açýkladý. Duran Doðan Ambalaj 2011 yýlýný 3,49 milyon TL net kar ile kapattý. Þirketin 2011 yýlýndaki satýþ geliri de geçen yýla oranla yüzde 34 artarak 84,4 milyon TL’ye ulaþtý. 2012 yýlý hedefleri hakkýnda da bilgi veren Doðan Basým ve Ambalaj Sanayi A.Þ.Genel Müdürü Dikran Acemyan,“Bu yýl satýþlarýmýzý yüzde 14 oranýnda artýrmayý hedefliyoruz. ABD, Almanya ve Ýngiltere gibi büyük ihracat pazarlarýnda varlýðýmýzý daha da artýrarak tüm ihracatýmýzý 2011 yýlýna göre % 16 yurtiçi satýlarýmýzý ise yüzde 12 oranýnda artýrmayý hedefliyoruz” diye konuþtu.

Doðan Basým Genel Müdürü Dikran Acemyan ve Genel Müdür Yardýmcýsý Alican Duran

Polinas’ýn Yeni Tesisi Hizmete Girdi Yýldýz Holding’e baðlý gýda ambalaj filmi üreticisi Polinas’ýn, Manisa’daki yeni tesisi hizmete girdi Haziran ayý baþýnda faaliyete baþlayan fabrika, Yýldýz Holding tarafýndan 90 milyon dolarlýk yatýrýmla kuruldu. Böylece Yýldýz Holding’in 55. tesisi hizmete açýlmýþ oldu. Açýlýþ töreni öncesinde konu ile ilgili açýklama yapan Polinas Genel Müdürü Merih Ceyhan, yeni satýþ ve lojistik politikalarý ile pazarda varlýðýný güçlendirmeyi amaçlayan Polinas’ýn, müþterilerine hem polipropilen (BOPP), hem de polyester (BOPET) ambalaj filmi tedarik eden entegre bir þirket haline geldiðini vurguladý. 14 ayda tamamlanan fabrikada, 200 bin metrekare tesis alaný ve 700 çalýþan bulunuyor. Polinas geçtiðimiz yýl Avrupa’nýn önde gelen polyester ambalaj (BOPET) üreticilerinden Ýtalyan Nuroll Spa’yi bünyesine katarak sektörde önemli bir alým gerçekleþtirmiþti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergun ve Polinas yöneticileri gerçekleþen törenle yeni tesisi hizmete açtý

38

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


ASD Üyelerinden Haberler

Þiþecam’ýn Yeni Cam Fýrýný ile Atýk Tesisi Faaliyete Geçti Þiþecam, “Yeniþehir Cam Kompleksi” nde yer alan Anadolu Cam Fabrikasý 4. Cam Ambalaj Fýrýný ile Trakya Cam Fabrikasý Atýk Isýdan Enerji Üretim Tesisini, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün’ün katýldýðý törenle hizmete açtý.

Yeniþehir Cam Tesisi’nin yeni bölümleri Nisan ayýnda hizmete girdi

Þiþecam, “Yeniþehir Cam Kompleksi”nde yer alan Anadolu Cam Fabrikasý 4. Cam Ambalaj Fýrýný ile Trakya Cam Fabrikasý Atýk Isýdan Enerji Üretim tesisini hizmete açtý. Törende konuþan Þiþecam Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kýrman, yatýrýmlarý da temiz yakýt kullanýmý ve enerji tasarrufunu dikkate alarak gerçekleþtirdiklerini söyledi. Yeniþehir Düzcam Fabrikasý’nda bu ilkeyle hareket ettiklerini anlatan Kýrman, bu amaçla, altý milyon dolarlýk yatýrýmla gerçekleþtirdikleri, “Atýk Isýdan Elektrik Üretim” sistemini devreye aldýklarýný açýkladý. Bu sistemle düzcam üretim prosesinde bacalardan atýlan gazdaki ýsýnýn geri kazanýlarak elektrik üretildiðini ve bu yöntemle düzcam üretim hatlarýnýn elektrik ihtiyacýnýn yüzde 60’nýn karþýlandýðýný belirtti. Þiþecam’ýn 2013 yýlý baþýnda Eskiþehir’de yeni cam ambalaj yatýrýmý, 2013 ortasýnda da Ankara-Polatlý’da düzcam yatýrýmý yapmasý planlanýlýyor.

Anadolu Cam Fotoðraf Yarýþmasý Düzenledi Anadolu Cam “Hayata Cam Kat” baþlýklý fotoðraf yarýþmasý düzenledi. 21 Mayýs-8 Haziran tarihleri arasýnda sosyal paylaþým aðý Facebook’ta gerçekleþtirilen yarýþmada, birinci MacBook Air, ikinci Playstation-3, üçüncü iPod Touch kazandý. Yarýþmaya katýlmak isteyenler, cam þiþe ve kavanozlardan oluþan ya da oluþturduklarý kompozisyonu görüntüleyerek, bunlarý Anadolu Cam’ýn facebook’taki www.facebook.com/hayatacamkatcom sayfasýna yükledi. Facebook üzerinden yapýlan oylama sonucunda, en çok oy alan ilk üç kiþi ödüllendirildi.

40

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Dosya Hazýrlayan: Nihan Tüzel, Eðitim, Ýletiþim ve Projeler Yöneticisi

Raflarda Artan Rekabet ve Ambalaj Tasarýmý

Günümüzde artan rekabet koþullarý markalar için raflarda farklýlaþmayý en önemli faktörlerden biri haline getiriyor. Farklýlaþma için ambalaj tasarýmý en önemli araç olarak ortaya çýkýyor. Her ne kadar ambalaj tasarýmý ambalajýn ürünü koruma, saklama ve sarma gibi temel fonksiyonlarýnýn iyileþtirilmesi için bir araç olsa da günümüzde ürünün raflarda diðer ürünlerle baþ edebilmesinin en önemli taþýyýcýsý olarak yeralýyor.

42

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Ürünün farklýlaþmasý için ambalajýn kullaným kolaylýðý ve iletiþim-görsellik fonksiyonlarý ön plana çýkýyor. Ambalajýn Kullaným Kolaylýðý kaba uygun ölçüde ürün doldurabilme, ürünü kolay boþaltabilme, açma, kapama, taþýma, rafa yerleþtirme, depolama gibi kolaylýklarý kapsýyor. Tüketicinin bezer ürünler arasýndan özellikle birini tercih etmesinde kullaným kolaylýðý olan bir ambalaj önemli rol oynuyor. Özellikle kadýnlarýn giderek daha artan bir biçimde iþ hayatýnda yer almasý ve þehirleþme oranýndaki artýþ ve insan hayatýnda zamanýn kýsýtlý bir hale gelmesi ambalaj tasarýmýnda kolaylýk fonksiyonunu öne taþýyan geliþmeler. Ýlk bakýþta küçük bir ayrýntý ve üreticiler için ekstra maliyet unsuru olarak görülen kolaylýk saðlayan detaylar tüketici için satýn alma tercihlerini ciddi biçimde etkileyen bir unsur haline gelebiliyor.

Ambalajýn kullaným kolaylýðý sadece son tüketicinin ürün tercihinde deðil, toptancý ve perakendecilerin taþýma ve depolama nedeniyle yaptýklarý tercihlerde de etkili. Ambalajýn iletiþim fonksiyonu, ambalajý tüketici ile ürün arasýndaki iletiþim aracý olarak tanýmlýyor. Ambalaj, ürünün iletiþimini iyi yapýyorsa ürünün satýn alýnmasý ve tekrar satýn alýnmasýný etkiliyor. Özellikle s ü p e r m a r k et l e r i n ve s e l f s e r v i s

maðazalarýnýn artmasý ambalaja bu görevi yüklüyor. Marka iletiþim aracý olarak ürün ambalajýnýn pazarlamada giderek artan bir öneme sahip olduðu görülüyor. Geleneksel kitle iletiþim araçlarýnýn yarattýðý etkinin artýk raflarda sadece durarak tüketicinin satýn alma davranýþýný etkileyen ambalajlarla saðlanabiliyor olmasý ambalajýn önemini daha da artýrýyor. Ambalaj üzerindeki tüm yazý ve resimler tüketicinin zihninde o ürünle ilgili bir imaj oluþturmak üzere tasarlanýyor. Tüketicinin zihninde doðru algýyý oluþturabilmek ve doðru mesajý verebilmek ambalaj tasarýmýna yüklenen birincil görevlerden biri haline geliyor. Ambalajdan beklenen bu iletiþim görevi, g ü n ü m ü zd e a m b a l a j ý n e n z o r l u görevlerinden biri ambalajýn ürünün iletiþimini etkin biçimde yapýlabilmesi için potansiyel müþterinin ilgisini çekmesi gerekiyor. Ambalajýn görsellik unsurlarý yani grafik tasarýmý, rengi, baskýsý, þekli;

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

43


Dosya

ambalajý tasarlayan endüstriyel tasarýmcý, grafik tasarýmcý, ambalajý üreten firma ve ambalajý piyasaya süren marka sahibinin güçlü bir biçimde ortak çalýþmasýný gerektiriyor. Ambalajýn tasarýmý ayný zamanda o ürünün kimliðini belirlediði için tasarýmýn verdiði mesaj çok önemli. Yapýlan araþtýrmalar, ambalaj tasarýmýnýn tüketicilerin satýn alma davranýþý üzerinde etkili olduðunu gösteriyor. Tüketicilerin bir ürünü hatýrlamasýný en yüksek düzeye çýkarmak,

yapýlan grafik tasarýmla mümkün olabilmekte. Bu ürünün kimliðini oluþtururken ürünün satýlacaðý pazarýn özelikleri de önemli bir faktör olarak ortaya çýkýyor. Bazý ülkelerde çok karýþýk, çok renkli, metalik görünümlü tasarýmlarý beðenilirken, diðerlerinde tam aksine sade, yalýn, net ambalaj tasarýmlarý raðbet görüyor. Dünyada ve Türkiye’de süpermarketlerden alýþveriþin, ayrýca plansýz anlýk verilen alýþveriþ kararlarýnýn artmasý ile birlikte ambalajýn pazarlamadaki önemi artýrmakta. Artýk ambalaj (packaging) pazarlamanýn beþinci P’si olarak anýlýyor ve ambalajlý ürünler pazarýnda herhangi bir ürünün rekabet gücünün ambalajýna sýký sýkýya baðlý olduðu biliniyor. Ambalajda tasarýmýnýn önemi Derneðimiz

44

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

tarafýndan da üzerinde önemle durulan bir konu. Bu kapsamda da gerek marka sahipleri ve ambalaj tasarýmcýlarýna gerekse endüstriyel ve grafik tasarým öðrencilerine yönelik olarak iki ayrý yarýþma organize ediyoruz. Her iki yarýþmamýz da Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafýndan akreditedir. Yani bu yarýþmalarda derece alan ürünler WPO’nun düzenlediði Worldstar ve Student Worldstar yarýþmalarýna katýlmaya hak kazanýyorlar. Bu da yarýþmalarda ödül alan ürünlerin uluslararasý platformalarda kendini gösterebilmesi için önemli bir fýrsat.


Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 Yarýþmasý

Yarýþmaya, ambalaj üreticileri, ambalaj tasarýmcýlarý, gýda ve gýda dýþý her türden tüketici ve endüstriyel amaca yönelik ambalajlý ürünü üreten ve/veya bunlarýn satýþ noktasýndaki sergileme, sunum ve sergileme yapýtlarýný bilfiil ya da diðer iþletmeler aracýlýðý ile üreten ya da ürettirerek piyasaya süren marka sahipleri katýlabiliyor. Yarýþmaya aþaðýdaki kategorilerde katýlýnabiliyor;

•

Diðer Gýda Dýþý Ürün Ambalajlarý

•

Týp ve Eczacýlýk Ürünleri

•

Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý

•

Ambalaj Malzemeleri

•

Satýþ Noktasý Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri

•

Ýçecekler

•

Fleksibýl Ambalajlar

•

Elektronik ve Elektrikli Eþya

•

Grafik Tasarým

•

Gýda

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda TSE Ýþbirliðinde Altýn Ambalaj Ödülleri de verilecek

•

Saðlýk ve Güzellik Ürünleri

•

Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile Ýhtiyaç Malzemeleri

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmamýz için bu yýl gerçekleþen en önemli geliþmelerden bir

tanesi Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) ile bir iþbirliði protokolüne imza atarak TSE’nin Altýn Ambalaj Yarýþmasý ile ASD’nin Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2012 itibariyle birleþtirilmesi oldu. ASD tarafýndan organize edilmekte olan Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda dereceye giren Altýn Ödüller arasýndan TSE iþbirliði ile Altýn Ambalaj Ödüllerinin de verilmesi modeli her iki kurumun yetkililerinin özenli çalýþmalarý neticesinde þekillendi. Bundan böyle Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý’nda TSE Ýþbirliðinde Altýn Ambalaj Ödülleri de verilecek. Bu birleþme ile tek ve sektörün benimseyeceði tarzda bir yarýþma modeli oluþturmayý ve Ülkemiz sanayici ve markalarýna daha iyi hizmet vermeyi hedefledik.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

45


Dosya

Ambalaj Ay Yýldýzlarý 2012 Ödül Gecemize Katkýlarýnýzý Bekliyoruz Yarýþmada ödül alan firmalarýn ödülleri en prestijli mekânlarda, katýlýmcýlar ile basýlý ve görsel medyanýn konuk edildiði bir tören ile daðýtýlýyor. Bildiðiniz gibi, yarýþmamýzýn 2011 yýlý Ödül Töreni 9 Eylül 2011’de Çýraðan Sarayýnda yapýldý ve sektörümüzden çok büyük bir ilgi ile karþýlandý. 2012 yýlý Ödül töreni ise 3 Eylül 2012 tarihinde Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleþecek. Ambalaj Sektörünün deðerli temsilcilerini, marka sahiplerini ve tasarýmcýlarý bir araya getiren sektörümüzün bu özel gecesine sponsor olmak isteyen firmalarýn D e r n e ð i m i zd e n H ü l ya At a m a n (hulyaataman@ambalaj.org.tr) ile iletiþime geçmenizi rica ederiz.

Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmamýza üniversitelerin Grafik Tasarým ile Endüstri Ürünleri Tasarýmý veya Endüstriyel Tasarým Bölümleri’nde lisans veya yüksek lisans düzeyinde eðitim gören öðrencilere yönelik olarak yapýlan yarýþmanýn bu yýl 8.’sini düzenliyoruz.

46

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

ASD ve TÜYAP iþbirliðinde her yýl düzenlediðimiz ve para ödülü de verilen bu ulusal yarýþma ile ülkemizde tasarým eðitimi alan öðrencilerimizin ambalaj tasarýmý alanýna da yönelmelerini saðlamayý h e d e f l i yo r u z . B u s e n e y a r ý þ m a kategorilerimizi kaðýt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar ile grafik tasarým kategorilerini de ekleyerek içerik olarak biraz daha zenginleþtirmeye çalýþtýk. Son teslim tarihi 4 Temmuz 2012 olan Öðrenci Yarýþmamýzýn Seçici Kurul Toplantýsý 7 Temmuz 2012 tarihinde yapýlacak ve sonuçlarý 10 Temmuz günü açýklanacak. Ö d ü l t ö re n i ve d e re ce ye g i re n öðrencilerimizin projelerinin sergilenmesi ise ASD ve TÜYAP’ýn iþbirliðinde 20-23 Eylül tarihlerinde bu sene 18.sini düzenleyeceðimiz Ýstanbul Ambalaj Fuarýmýz esnasýnda gerçekleþtireceðiz. Birinciye 2.500 TL, ikinciye 1.500 TL ve üçüncüye 1.000 TL ödül ve 9 adet 300 TL’lik mansiyon ödüllerinin verileceði 8. Ambalaj Tasarýmý Ulusal Öðrenci Yarýþmasý 2012 hakkýnda daha detaylý bilgi almak için aarikan@ambalaj.org.tr adresinden bizimle iletiþime geçmenizi rica ederiz.


Dosya

Ürün Geliþtirme ve Ambalaj Tasarýmý Ürün geliþtirme ve ambalaj tasarýmý bir bütünün iki parçasýdýr. Ürün kendisini tamamlayan ambalaj tasarýmýna sahip olmalýdýr. Ambalaj tasarýmý ürünün özelliklerinin belirlenmesi ile baþlar ve tasarýmý etkileyen pek çok unsurla þekillenerek son bulur.

Ambalaj tasarýmýna ürünü saracak ve koruyacak doðru malzemeyi belirleyerek baþlamak saðlýklý bir yöntem olacaktýr. Ana maddesi kaðýt, cam, plastik, metal, ahþap olan materyaller içinden seçim yaparken, maliyet ve üretim hesaplamalarýný göz ardý etmemek gerekir. Malzeme seçiminde çevre dostu olmaya özen göstermek ambalaj tasarýmýna ve ürünün marka deðerine artý katacaktýr. Ayrýca seçilen malzeme ürünün raf ömrünü belirleyen niteliktedir. Ürünün niteliði malzeme seçiminde etkendir. Özelikle gýda ve kozmetik sektöründe, direk ürünle temas etmemesi gereken malzemeler vardýr. Malzeme seçiminde itinalý olmak insan saðlýðý açýsýndan faydalý olacaktýr. Esnek ambalajda zaman içinde ürünün kimyasal özelliklerinden dolayý delamine olmasýný örnek gösterebiliriz. Bu tip sorunlar ambalaj tasarýmýnýn önüne geçebilmektedir. Kullanýlacak ambalaj makinesinin ya da sistemin, hangi malzemeyle çalýþacaðýný bilmek gerekir. Ambalaj tasarýmýna baþlamadan önce, bilinmesi gereken diðer bir konu ise; “ambalaj nasýl doldurulacak” sorusunun cevabýdýr. Birçok ambalaj makinesi, ambalaj üzerinde

48

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Nükhet Hotalý

bulunan fotosel beneklerinin optik okuyucu tarafýndan okunmasýyla çalýþýr. Fotosel beneðinin ve kanalýnýn rengini tasarýma uyumlu biçimde çalýþmak ambalaj tasarýmýnýn sonucunu olumlu etkileyecektir. Bu renk ayarlamalarýný yaparken, paketleme makinasýnýn optik okuyucunun hangi renge duyarlý oldugunu bilmek ve bu bilgi doðrultusunda tasarýmý düzenlemek çözüm olacaktýr. Tasarýmcý bu aþamada, fotosel

kanalýna herhangi bir tasarým öðesini taþýrmamaya özen göstermelidir. Ürünün gramajý ya da ebatlarý ambalajýn ölçülerini netleþtiren unsurlardýr. Paketleme makinalarý bu unsurlar düþünülerek tasarlanmýþtýr. Ambalaj tasarýmýna baþlamadan önce, ambalaj makinalarýnýn çalýþma sistemini gösteren, teknik çizimleri incelemek gerekir. Bu teknik çizimlerde kullanýlabilecek ölçü marjlarý, yapýþma,


katlama ve açýlma yeri gibi detaylarý görmek mümkün olacaktýr. Grafik tasarýmý hazýrlarken bu detaylar, zaman zaman yol gösterici, zaman zaman da tasarýmý etkileyen unsurlar olacaktýr. Örneðin, bazý malzemelerde ve yapýþtýrma biçimlerinde, yapýþma alanlarýna matbaa boyasýnýn gelmemesi, direk malzeme olarak býrakýlmasý gerekir. Bu durum tasarým alanýný sýnýrlar. Baþka bir örnekte, yuvarlak hatlarý olan formlar üzerine etiket yapýþtýran makinalarda yapýþtýrma esnasýnda, potluklar olabilir. Bu potluklarý hesaplayýp etiket býçaðýna kavisler vermek yapýþtýrmada çözüm olurken, grafik tasarýmda özgürlüðü etkileyen bir soruna dönüþebilir. Ürünler ambalajlanýrken numaratör ambalaj üzerine tarih bilgilerini basar. Tasarýmcý bu detayý gözden kaçýrmamalý ve uygun boþ alaný býrakmalýdýr. Ambalaj, sürekliliði olan bir üretimdir. Üretici, ambalaj tasarýmýný çok uzun yýllar kullanabilir. Ambalajýn üretim süreci ne kadar saðlýklý olursa, ambalaj tasarýmý o kadar çok uzun yaþar. Ambalaj bir baský tekniði ile çoðaltýlma gerçeði ile yüz yüzedir. Tasarýmcý bu bilinç ile tasarýma baþlamalý seçtiði malzeme’nin hangi baský tekniðine uygun olduðunu belirlemedir. Ürünün satýþ fiyatý tasarýma baþlamadan önce öðrenilmesi gereken önemli faktörlerden biridir. Öyle ambalaj tasarýmlarý vardýr ki, tasarým tüketiciye pahalý ürün imajý verir. Bunun tam tersi durumda

olasýdýr. Ambalaj tasarýmý içindeki kaliteli ürünü ifade edemeyecek kadar zayýftýr.

Yasal Yönetmelikler ve Ambalaj Tasarýmý Üzerindeki Etkileri Ambalaj tasarýmý üzerinde ürünü doðru tanýmlayan, kolay okunabilen biçimde ürün ismi markadan sonra yer almalýdýr. Örneðin, “Kakao Kaplamalý Gofret” gibi. Ýlgili bakanlýk yönetmelikleri bu konuda oldukça titizdir. Gramaj ve adet bilgisi eksizsiz ve tam olarak ambalaj tasarýmý üzerinde arka y ü z d e y e r a l a b i l i r. B a z ý ü r ü n yönetmeliklerinde ön yüze de koyulmasý þart koþulmaktadýr. Bu yüzden konu ile ilgili yönetmelikleri okumak gerekmektedir. Bir ambalajin ön yüzü kadar arka yüzüde estetik olmalýdýr. Ýçerik bilgileri, bakanlýk izin numaralarý, kullaným talimatý gibi bilgiler unutulmamalýdýr. Barkod ambalaj tasarýmýnda önemli bir konudur. Çok küçük okunmayan ya da hatalý barkod yapýmý üretilen ambalajin çöp olmasýna neden olabilir. Çünkü bu ve buna benzeyen ambalaj tasarýmý hatalarýný etiket ile çözmek mümkün deðildir. Yönetmelikler tüketiciyi korumak adýna, ambalaj üzerine etiketlemeyi yasaklamýþtýr. Türkiye’ye ithal ürün giriyorsa ve ambalaj üzerinde türkçe yok ise, gerekli bilgiler ve barkod ancak bu durumda etiket ile çözümlenebilir. Sadece barkodlardan çizgilerinden oluþan ambalaj tasarýmlarý yapmak mümkündür. Estetik açýdan çok tercih edilmese de, market kasalarýnda hýz saðladýklarý azýmsanmayacak bir gerçektir. Tasarýma

uygun bir renkte barkod yapýlmasý gerekiyorsa, baskýda spot renkte basýlabilecek koyu bir renk tercih edilmelidir. Lacivert, yeþil, kahverengi gibi renkler olabilir. Ambalaj tasarýmýnda, ürün illüstrasyonu ve fotograf kullanýmý, zaman zaman yönetmelik kurallarý ile karþý karþýya kalabilmektedir. Örneðin, toz içecek için aromayý oluþturan meyvelerin fotoðraflarýný tasarýmda kullanmak yönetmelik gereði yasaktýr. Fotoðraf yerine illüstrasyon kullanýlmasý öngörülmektedir. Pitogramlar ambalajýn niteliðini, menþeini, tüketici uyarýsýný, kalite belgelerini, dönüþtürülebilir ambalaj olduðunu, gösteren ambalaj tasarýmýný tamamlayan sembollerdir.

Bu yazý Nükhet Hotalý tarafýndan hazýrlanmýþtýr. www.hotali.com.tr - info@hotali.com.tr www.facebook.com/hotali

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

49


Ürün Postasý / Yeni uygulamalar

Signal Çevir-Bas Kapak Fonksiyonu Sunuyor Signal’in pratik tüp çevir-bas kapak fonksiyonuna sahip ambalajý raflardaki yerini aldý. Unilever’in sunduðu yeni ürün ile her basýþta ayný miktar diþ macunu ile israfýn önlenmesi ve eþit miktarda kullaným hedefleniyor. Ergonomik yapýsý sayesinde kolay taþýnabilirlik ve her yerde rahat kullaným amaçlanýrken; beyaz güç, beyazlatýcý sistem, bitki özlü ve anti tartar gibi farklý çeþitler tüketiciyle buluþuyor.

Konserve Ürünler Ýçin Karton Ambalaj: Tetra Recart Salça, sebze, domates, hazýr yemekler, çorbalar ve soslar dâhil olmak üzere pek çok parçacýklý konserve ürününün dolumu için tasarlanmýþ karton paket Tetra Recart, teneke veya cam kavanozda sunulan tüm konserve gýda ürünlerinin saklanmasý için alternatif sunuyor. 200 ml’den 500 ml’e kadar farklý boylarý bulunan Tetra Recart, dünyada 40’dan fazla ülkede kullanýlýyor. Dikdörtgen ön yüzeyi ile raflarda yüzde 40’a varan tasarruf saðlanýrken, 24 aya kadar ürünler tazeliðini koruyabiliyor.

50

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Üyelerimizi Tanýyalým

Benoplast 28 Þubat 2005 tarihinde Yalova’da kurulan; gýda, tarým, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya ve tekstil gibi birçok sektörde gereksinim duyulan taþýma ve depolamaya yönelik ürün sistemleri ve çözümleri sunan Benoplast, çeþitli dallarda tasarým ödülleri kazanmýþtýr. Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) tarafýndan düzenlenen 19. Altýn Ambalaj Yarýþmasýnda "Balýk Taþýma Kasasý" ile ödül alan Benoplast, 20. Altýn Ambalaj Yarýþmasý’nda ise "Plastik Katlanýr Otomotiv Kasasý" ile Altýn Ambalaj ödülüne sahip olmuþtur. Benoplast 2010 Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasýnda ise “ÖSYM Kasasý” ile Endüstriyel ve Taþýma Ambalajlarý kategorisinde Altýn Ödül sahibi olmuþtur.

Benoplast was established on 25 Feb 2005; providing product systems and solutions for transportation and storage requirements in many sectors like food, agriculture, automotive, logistics, electronics, chemistry and textile. The company had won some design awards. It is an award winner with “Fish Crate” at the 19th Golden Packaging Competition organised by the Turkish Standards Institute. Benoplast has been awarded The Golden Packaging Award again at the 20th Golden Packaging Competition for its “Plastic Foldable Automotive Crate”. Benoplast is also a golden award winner for “OSYM Box” in Industrial Packaging category at the 2010 Crescent and Stars for Packaging Competition.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information Yalova Sanayiciler Sitesi No:4 Handere Mevkii Taþköprü / Yalova / Turkey Tel: +90 226 353 23 66 www.benoplast.com

Nurpet Nurpet, 1989 yýlýnda kurulmuþ olup PET ambalaj alanýnda faaliyet göstermektedir. Özellikle PET þiþe ve PET kavanoz alanýnda üretim yapmaktadýr. Ayný zamanda bir endüstriyel tasarým ekibini de bünyesinde barýndýran Nurpet, müþterilerin ihtiyaç duyduðu çözümleri proje bazýnda deðerlendirip sonuçlandýrmaktadýr. Nurpet, ürünlerini Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaþtýrmanýn yaný s ý r a y u r t d ý þ ý n a ö z e l ü re t i m l e r gerçekleþtirmektedir. Nurpet, yapmakta olduðu AR-GE çalýþmalarý ile Türkiye’yi küresel pazarda temsil etmekte ve bu sayede birçok inovatif ürünü de bu pazara kazandýrmaktadýr.

52

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Nurpet founded in 1989, producing Pet packing, especially Pet bottles and Pet jars. Nurpet has the widest product range in Turkey. Nurpet embodies an industrial design team also. The company trades its product inside Turkey. Besides, produces some special products for companies around the world. Nurpet’s Research & Development do some innovative research for packing industry.. Nurpet, cooperate with the manufacturers that are esteemed across the world. And by this advantage Nurpet manages customer’s expectations. Nurpet estimates the solution to the needs of the customers as a project and finalizes with professional approach.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information B.O.S.B Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde No:19 Beylikdüzü, Ýstanbul, Turkey Tel: +90 212 - 875 58 62 / 63 www.nurpet.com.tr


Seta Tekstil ve Geri Dönüþüm Seta’nýn 10. 000 ton / yýl kapasite ile kurulan dönüþüm tesisi Eylül 2001' de Ýstanbul'da devreye girmiþtir. Seta’nýn ürünleri yurt dýþýnda ve yurt içinde çeþitli sanayi kollarýnda hammadde olarak kullanýlmakta ve çöplükleri dolduran atýk ambalaj plastiklerini geri dönüþtürülmektedir. Geçtiðimiz dönemlerde belli baþlý hammadde satýcýlarý ile birlikte çalýþmasýnýn dýþýnda iki toplama istasyonu yatýrýmý yapan SETA, 2012 yýlý içinde bir toplama istasyonu yatýrýmý daha yaparak toplama bölgelerini üçe çýkarmayý ve buna baðlý olarak Flake (mamül) kapasitesini arttýrmayý hedeflemektedir.

Seta Recycling Seta Recycling plant constructed with the capacity of 10,000 tones / year and in accordance and was put into operation in Istanbul in September 2001. Products are used inside and outside of the country as raw material in different branches of industry and the waste packaging plastics. Except for last some periods, the major raw materials work with vendors that have invested SETA collection station, a collection station in the year 2012 to increase investment in three areas of concentration and consequently making more Flake (product) aims to increase capacity.

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information Halit Ziya Turkkan Sok. Famas Plaza B Blok Kat. 734384 Okmeydaný, Ýstanbul, Turkey Tel: +90 212 210 50 28 www.setarecycling.com

Sinanlý Ambalaj 1974 yýlýnda Ýstanbul’da kurularak üretim ve ticari faaliyetine tekstil sektöründe baþlayan Sinanlý Ambalaj, uluslararasý pazarlardaki kalite ve rekabet koþullarý dikkate alýnarak projelendirilen alüminyum folyodan mamul gýda saklama servis kaplarý imalatý yatýrýmýna 2003 yýlýnda alüminyum folyodan mamul gýda kaplarý, lamine karton kapaklar ve aluminyum mutfak folyosu üretimi yapmak üzere baþlamýþtýr. Sinanlý Ambalaj ISO 9001, ISO 22000 ve BRC IoP esaslarýna göre üretim yapmaktadýr. 300 ton / ay buruþuk kap kapasitesi ve 100 ton / ay mutfak folyosu kullanma kapasitesine sahip olan Sinanlý Ambalaj, yurtiçi ve yurtdýþý müþterilerine hizmet vermekte, 32 ülkeye ihracat yapmaktadýr. Bilgisayar kontrollü makinelerde el deðmeden ve hijyenik þartlarda üretilen alüminyum gýda kaplarýný farklý ölçü, hacim ve özelliklerde üretmektedir.

Sinanlý Ambalaj has started its production and traiding facilities firstly in Textile Industry after its foundation in 1974 in Ýstanbul. Then started investment to produce aluminium foil containers for food use due to the quality and compatition at the internationa markets in 2003 for producing food containers, cardboards and aluminium foil rolls. Renewing itself constantly and according to the needs of the customer who continue to invest in our company has ISO 9001 , ISO 22000 and BRC IOP. Sinanlý Ambalaj make quality control importantly. Sinanlý Ambalaj has 300 ton / month capacity container and 100 ton / month kitchen foil. Capacity. Our company serves domestic and international customers and export 32 counrties The aluminium foil containers are produced with full automatically controlled high –tech PLS’s and machinery from foil up to the packaging at various measurements, capacity and specfications .

Ýletiþim Bilgileri / Contact Information Boya Vernik Organize San. Bölgesi Batý Cad. No :28 Tuzla, Ýstanbul, Turkey Tel : +90 216 593 18 30 www.sinanli.com.tr

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

53


Ýstanbul Ambalaj Fuarý

Ekonomiye Yön Veren Ambalaj Sektörü, Gücünü Avrasya Ambalaj Fuarý’nda Gösterecek 12 salonda, 98.000 m2 kapalý alanda ambalajýn tüm segmentlerini içeren 1200’ün üstünde katýlýmcýsýyla hedefine ulaþan Avrasya Ambalaj Fuarý, 20–23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Ambalaj sektörünü TÜYAP’ta buluþturacaktýr. Sektörün istikrarlý geliþimi için, kolektif bir güç olarak hareket edilmesi göz ardý edilemeyecek bir gerçektir. ASD Ambalaj Sanayi Derneði iþbirliði, AMD Ambalaj Makinecileri Derneði,

ESD Etiket Sanayicileri Derneði, KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneði, MASD Metal Ambalaj Sanayicileri Derneði, OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneði, SEPA Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði’nin desteði, fuarýn saðlýklý geliþimine ivme kazandýrmaktadýr. Sektörün saðlýklý geliþimi ve agresifleþen pazardaki mücadelesi için gerekli olan birlik ve beraberliðin en güzel örneði olacak Avrasya

Ambalaj 2012 Ýstanbul Fuarý, sektörün gücünü, teknoloji ve tasarým alanýndaki en son becerilerini göstereceðini bir platform olacaktýr. Ambalaj sektöründeki hýzlý geliþimi dikkate alarak, ürünlerin hazýrlýðýndan önce ambalaj sektörünün tüm segmentlerini içeren fuar, Avrupa’nýn da en baþarýlý Ambalaj Fuarý örnekleri arasýnda yer almaktadýr.

Avrasya Ambalaj Fuarý bu yýl %20 büyüdü : Sektörün Güven Tablosu, Avrasya Ambalaj Fuarý’nda sergileniyor.

Bu yýl ilk defa yapýlan bir uygulama ile ziyaretçiler, ürün gruplarýna göre ayrýþtýrýlan salonlarda, aradýklarý ürünlere kolayca ulaþacaklar. Katýlýmcý firmalarýn çeþitliliði ve ürün zenginliði sonucunda böyle bir yapýnýn zorunlu olarak doðduðu fuar, yeni konseptiyle beklentilere ve sektörün dinamizmine cevap verecek.

Avrasya Ambalaj 2012, ziyaretçi ve katýlýmcýlarýna yeni pazar arayýþlarýnýn ve küresel rekabetin arttýðý bu dönemde, yurt içinde sektörün gücünü arttýrmasýna, yurt dýþýnda da yeni ve nitelikli müþteriler kazanma fýrsatý sunacak.

54

Fuar ile ilgili detaylý bilgi için Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

www.packagingfair.com


Avrasya Ambalaj Fuarý Dünya’ya Tanýtýldý Ocak ayýnda Moskova / Rusya’da düzenlenen UPAKOVA MOSCOW ile roadshow çalýþmalarýna baþlayan Avrasya Ambalaj Fuarý, çalýþmalarýný þubat ayýnda Milano’da IPACK-IMA ve Dubai’de GULF FOOD Fuarlarýnda sürdürdü. Mayýs ayýnda, Amsterdam’da PLMA –International World of Private Label, Dubai BEAUTY WORLD MIDDLE EAST, Ýspanya HISPACK’te devam eden çalýþmalarda son durak Rusya-ROSUPACK…

ROADSHOWLAR DA HEDEFÝNE ULAÞTI: Tanýtým ve pazarlama faaliyetlerinde önemli olan yüz yüze tanýtýmýn sonucu baþlatýlan bir uygulama olan Roadshowlarla fuar, sektörün ihracat pazarlarýnda hedef kitleye birebir tanýtýldý. Özellikle Ýran, Kazakistan, Mýsýr, Libya, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan,

Makedonya, Ukrayna, Rusya ‘da fuara yönelik yapýlan yüz yüze tanýtýmlarla, ziyaretçiler bilgilendirildi, alým heyetleri oluþturuldu.

TÜYAP’IN YURTDIÞI OFÝS AÐLARI DA AVRASYA AMBALAJ ÝÇÝN ÇALIÞTI.

TÜYAP FARKI: 30 YILI AÞKIN FUARCILIK VÝZYONUNUN GÜÇLÜ BÝLGÝ BANKASI AVRASYA AMBALAJ FUARI ÝÇÝN KULLANILDI.

Tüyap ‘ýn Tahran, Tiflis, Sofya, Moskova, Halep ve Üsküp ofisleri, yerleþik bulunduklarý ülke haricinde sorumluluk alanlarýna giren bölgelerde de Avrasya Ambalaj için çalýþtý ve fuara için alým gruplarý oluþturdu.

30 yýlý aþkýn fuarcýlýk deneyimi ile oluþturulan 500 binin üstündeki yurtiçi-yurtdýþý adrese periyodik aralýklarla bilgilendirici e-postalar gönderildi. 20 binin üstündeki ambalaj sektörünün ihracat pazarlarýndaki sektör ilgililerine fuara özel davetiye gönderildi.

Avrupa, Avrasya Ambalaj Fuarý’ný tanýyor. Sektör profesyonelleri ajandalarýna fuarý iþaretledi. Dünya Fuar takvimlerinde de yer alan AVRASYA AMBALAJ FUARI, hýzla büyüyen Avrasya pazarý içinde, Türkiye’nin içinde bulunduðu bölgesel avantajýndan da yararlanarak, ticari fýrsatlarýn güçlü ve etkin buluþma noktasý olacaktýr.

Avrasya Ambalaj 2012 Ýstanbul Fuar Komitesi Bir Araya Geldi

Yeni dönemde çalýþmalarýna hýzla devam etmekte olan fuar komitesi, 2012 yýlý fuarýnýn tanýtým ve pazarlama faaliyetlerinin ele alýndýðý ikinci toplantýsýný gerçekleþtirdi.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

55


Yönetim

Lider Potansiyeli Performansa Çeviren Kiþidir Prof. Dr. Acar Baltaþ Son on yýlda gündemdeki yerini hiç

göstermiþ birçok kiþiyle sohbet etmek,

kaybetmeyen liderlik, geniþ bir kitlenin ilgisini

sorunlarýný dinlemek ve yaþantýlarýný paylaþmak

ve merakýný uyandýrmayý sürdürüyor. Farklý

fýrsatýný buldum. Kendi alanlarýnda üstün

Bugünkü koþullarda iþ liderinden beklenenler,

uzmanlýk ve pratiklerden gelen düþünür ve

baþarý gösteren bu insanlarýn iliþkilerinde iki

lider konumundaki kiþinin tek baþýna

uygulamacýlar farklý vurgulamalar ve açýlýmlarla

özellik dikkatimi çekti: Birincisi, yaptýklarý iþe

üstesinden gelebileceði zorluklar olmaktan

liderliði ilgi çekici kýlmayý baþarýyorlar. Ne var

kendilerini yürekten adamýþ olmalarý; ikincisi

çýkmýþtýr. Tüm kurum çalýþanlarýnýn sorunlarý

ki bu zengin literatürün çoðu, birkaç özgün

de, hangi özellikleri iyiyse, enerjilerinin ve

benimseyerek çözüm üretmeye katýlmasý

akademik çalýþma dýþýnda, eskilerin tekrarýndan

güçlerinin yüzde 90’ýný, o özelliklerini daha

gerekmektedir. Bir psikolog olarak bazý liderlik

öteye geçememekte, sýfatlara dayanmakta,

da güçlendirmeye odaklamalarý.

özelliklerinin, örneðin kararlýlýk ve bütünlüðün,

giderek kavram kirliliðine yol açmaktadýr.

Lider kim?

hayatýn ilk yýllarýnda þekillendiðine inanýyorum.

Konum mu, süreç mi? Yaratýcý Liderlik Merkezi tarafýndan yapýlan ve

56

döneminin sonuna gelindiði görülmektedir.

Öte yandan bazý liderlik yetkinlikleri de biraz gayretle geliþtirilebilir. Yeni liderlik anlayýþýna göre, etkili liderin üç temel görevini oluþturan yön vermek, katýlýmý saðlamak, fonksiyonlar

Liderin en temel özelliklerini etkilemek ve

dünyanýn dört bucaðýndan yöneticilerin katýldýðý

sonucu deðiþtirmek olarak tanýmlayabiliriz.

“2006 Liderlikte Yeni Eðilimler” araþtýrmasýna

Lider insanlarýn beklentilerine, özlemlerine,

göre, liderlik son yýllarda bir pozisyon olmaktan,

duygu ve düþüncelerine hitap ederek, onlarýn

bir süreç olmaya doðru geliþmektedir. Liderlik,

potansiyelini performansa çevirmeyi baþaran

organizasyonun üst katmanlarýnda deðil,

kiþidir. Ýþ lideri bu rolü gerçekleþtirerek,

bütününde meydana gelmektedir. Karþýlýklý

ekibiyle rekabette üstün sonuçlar alýr ve bunu

baðýmlýlýða dayanan karar mekanizmalarýna

Liderlik araþtýrmasýna katýlanlarýn yüzde

sürdürebilir. Gücü ve etkinliðinin ölçüsü,

doðru bir geliþim yaþanmaktadýr. Liderin

84’üne göre, liderlik tanýmý son beþ yýlda

varlýðýnda deðil, kendisinin yokluðunda ekibinin

görüþlerini dikte etmesi yerine, ikna etmek

önemli bir deðiþiklik geçirmiþtir ve gelecek

performansýdýr.

ve uzlaþmak önem kazanmakta, rekabetçiliðin

beþ yýl içinde daha da deðiþeceði

yerini iþbirliði almaktadýr. “Her þeyi ben

beklenmektedir. Liderlik anlayýþýndaki bu

Meslek hayatým boyunca sanatta, sporda ve

bilirim” ve “benim yolum tek doðru yol” diyen

deðiþim, liderlerin, bir yandan kendilerini

profesyonel iþ yaþamýnda istisnai baþarý

omnipotan (“tanrýsal kudret sahibi”) iþ liderleri

sürekli geliþtirmeleri, bir yandan da kurumsal

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

arasýnda uyum oluþturmak, bu geliþtirilebilir özelliklerdendir.

Yeni dünyanýn yeni lideri


baþarýnýn gerçekleþmesine olanak verecek

saptamak ve bertaraf etmek olarak kabul

bir ortam yaratmalarý gerektiðini

ederiz. Oysa yanlýþlara odaklanmak, insanýn

göstermektedir. Katýlýmcý yönetim; çevresini

güçlü yönlerini hayata yansýtmak konusundaki

dinlemeyi, çalýþanlarýyla sorumluluklarý

güvenini zedeler ve performansýný olumsuz

paylaþmayý, birlikte öðrenmeyi ve çözmeyi

yönde etkiler. Ýnsanlarýn sorumluluk

içerir. Ýnsanlarýn potansiyelini açýða çýkarmak

almadýklarýna iliþkin þikayetlerin arkasýnda,

ve harekete geçirmek yeni liderlerin baþlýca

güçsüzlüklerine odaklanýlan kiþilerin

hedeflerindendir. Daha önce de belirttiðimiz

baþarýsýzlýktan kaçýnma davranýþýna sýðýnmalarý

gibi, potansiyeli performansa çevirmek liderin

yatar.

temel özelliklerinin baþýnda gelmektedir. Bu koþullarda, iliþki kurmak ve geliþtirmek, deðiþimi yönetmek ve katýlýmcýlýðý saðlamak gibi insan yönetimi becerileri daha da önem kazanmaktadýr.

Sonuç Ýnsanlarýn kendilerini bir iþe yürekten adamalarý potansiyellerinin bütününü hayata yansýtmalarýna imkan verir. Güçlü yönünün bütününü ortaya koyamayan kiþi ise kendisini iþine yürekten adayamaz. Liderin bu sorunlarýn farkýnda olmasý, bunun sonucunda da çevresindekilere destek vermesi, sorumluluk almaya yönlendirmesi, hatalara karþý esnek ve öðrenmeye dönük tutum sergileme yatkýnlýðý yaratmasý gerekir. Bu da kurumsal olarak üst düzeyde verimlilik, lider ve çevresindekiler açýsýndan da baþarý ve iþ tatmini demektir.

Lider güçlü yönlere odaklanýr Sevgili okuyucular; odaklandýklarýmýz gerçeðimiz olur. Baþarý, hem kendimizin hem de baþkalarýnýn güçlü yönlerini bulmaya ve geliþtirmeye baðlýdýr. Çaðdaþ lider bunu hayata yansýtan kiþidir. “Güçlü yön”, belirli bir konuda veya iþte, sürekli olarak kusursuza yakýn performans demektir. Ancak “mükemmel” “kusurlu”nun karþýtý deðildir; her ikisinin farklý kalýplarý vardýr. Bir baþka deyiþle, “olumsuzluk”u ya da “kötü”yü ortadan kaldýrarak “iyi”ye ve “olumlu”ya ulaþýlmaz. Ne var ki çoðumuz geliþmeyi, olumsuzu

Daha fazla bilgi için: Web: http://www.acarbaltas.com/ e-mail: bilgi@acarbaltas.com

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

57


Yönetim

Ýnovasyon Kaynaklar ve Deðerler Sistemi Üzerine Ýnþa Edilir Dr. Rüþtü Bozkurt Ýnovasyon çaðýmýzý yönlendiren temel eðilimlerden biri. Bu denemede, inovasyonun inþa edildiði temel, inovasyon pramidi, inovasyon süreci ve deðer zinciri ve inovasyon katilleri gibi bazý temel kavramlarý tartýþacaðýz.

Ýnovasyonun inþa edildiði temel Bir iþ yerinde inovasyonun nasýl bir temelde yükseldiðini kavrarsak, hangi alanlar üzerinde odaklanacaðýmýzý da belirleyebiliriz. Bir saptamaya göre, “Aþaðý yukarý, tüm inovasyon giriþimleri doðrudan bir þirketin mevcut kaynaklarý ve know-how’ý –markalarý, müþteri iliþkileri, üretim yetenekleri teknik bilgisi vb. – üzerinde inþa edilir”1 . Bu saptama üzerinde özenle düþünmeliyiz; çünkü þirketin birikimi, bakýþ açýsý, bilinç düzeyi, beklentisi onun inovasyon düzeyini belirleyecektir. Belli birikimler yoksa, bugünden yarýna birikim yaratmak mümkün deðildir. Özellikle geliþmekte olan ülkelerde “kurum hafýzasý” oluþturulmasýnýn önünde çok deðiþik engeller vardýr: Birincisi, sözlü kültür geleneðinden yazýlý kültüre geçilmemiþ olmasýdýr. Yazýlý kültür bilinci gerektiði kadar derinleþip yaygýnlaþmadýðý için belge ve arþiv sadece devlete özgü bir þeymiþ gibi algýlanýr; kiþisel ve kurumsal arþiv bilinci yeterince kavranmýþ deðildir… Ýkincisi, yöneticilerin özgüven eksikliði nedeniyle yazýlý belge

58

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

býrakma korkularý vardýr. Eðer kurumun örtük bilgileri, belgeye dayalý açýk bilgiye dönüþürse, geçmiþe dönük sorgulama yapýldýðýnda eksikler ve hatalar ortaya çýkabilir. Özellikle özgüven eksikliði olan yöneticiler, duruma göre vaziyet almak için hafýza oluþturmanýn önündeki engelleri kaldýrma konusunda çok istekli olmayabilir. Üçüncüsü, alýþkanlýkla yönetimden analizle yönetim aþamasýna geçmiþ olmak için ülke ekonomisinin bütünüyle rekabete açýk olmasý, verimlilik ve rekabet algýsýnýn yerli yerine oturmuþ olmasý gerekir. Dördüncüsü, iþyerinde geri-bildirim için analizler istekliliði olmadýðý gibi, geri bildirimin iþaret ettiði sapmalarý düzeltme mekanizmalarý da yerli yerine oturmamýþtýr. Ekonominin bütün kuruluþ ve kurumlarý insanlarýn tasarladýðý yapay örgütlenmelerdir. Küresel anlamda, ülkeler ölçeðinde ve þirketler düzeyinde, kurumlarýn yapay niteliklerini unutup, onlara doðalmýþ gibi bakýþ açýþýmýza abanýrsak, sorgulama, gözetim ve denetim, sapmalarýn düzeltilerek ilerleme gibi yönetim temel iþlevleri ihmal edilebilir 2 . Oysa, unutulmamasý gereken konu, yapýlarýn bir günden ötekine deðiþebileceðidir. Her deðiþimin tehlikeleri de, fýrsatlarý da vardýr. Sektörlerin yapýsýndaki deðiþmeler genellikle inovasyonlar için fýrsatlar yaratýr3. Fýrsatlar ise her zaman açýk deðildir. Fýrsatlar açýða çýktýðýnda onu deðerlendirenler yol almýþ, ilerlemiþ, size rekabet þansý býrakmayan konumlama yaratmýþ olabilir. Fýrsatlarý

yakalamamýz her zaman “erken uyarý” mantýðý ile yeni kavramlarýn taranmasý, yalýn bir anlatýmla þirket çalýþanlarý ile paylaþýlmasý, hata kültürünün þirket tarafýndan içselleþtirilmiþ olmasýný gerektirir. Deðiþimin tehlikesini en az maliyetle atlatmamýz, f ý r s at l a r ý n ý d a e n ü s t d ü ze yd e deðerlendirmemiz mümkün olsun.

Ýnovasyon piramidi Þirketlerin “inovasyon piramidi” üç kademede bir inovasyon stratejisi geliþtirebilir: Þirketin tepesinde gelecek için net olarak belirlenmiþ olan yönleri temsil eden ve yatýrýmýn aslan payýný alan birkaç büyük iþ olabilir…Diðeri, umut vadeden orta deðerlerdeki fikirlerden oluþan, o fikirleri geliþtiren ve test eden atanmýþ ekiplerin izlediði bir portföy…Üçüncüsü de, erken aþamadaki fikirlerin veya sürekli geliþime izin veren tedrici inovasyonlarýn geniþ bir tabaný4. Þirketin bir inovasyon pramidi oluþmamýþsa, inovasyonun kendi iç kademelenmesi netleþtirilmemiþse, geleceði inþa etme aþýcýndan yapýlmasý gerekenler ile yapýlanlarýn deðerlendirilmesi yapýlamaz. Þirketlerde inovasyon piramidinin net olarak tanýmlanmýþ olmasý için, konunun rekabet stratejisi baðlamýnda irdelenmiþ olmasý gerekir. Eðer þirketlerin sistematik planlama çalýþmasý varsa, iþ alaný ile ilgili “çevre analizinde”, benzer iþ yapan rakipler ya da rakip olabilecek potansiyel þirketlerin inovasyon alanýnda ne


yaptýklarý, nasýl yaptýklarý hakkýnda genel bilgi saðlanmýþ olmalýdýr. Rakiplerin kendi inovasyon pramidini nasýl oluþturduklarý hakkýnda bilgimiz varsa, kendi olanak ve kýsýtlarýmýzý deðerlendirerek, kendi koþullarýmýza göre inovasyon piramidini oluþturabiliriz. Ýnovasyon konusunu üretimin temel bileþeni olduðunu bilinçle kavramýþ bir þirket yönetimi, rakip analizleri ve karþýlaþtýrmalar yaparak kendi “süreç haritalarýný” ve “yol haritalarýný” belirler.

Ýnovasyon süreci ve deðer zinciri Ýþ yapmanýn kendine özgü süreçleri vardýr. Ýnovasyonun toplumsal süreç olduðu daha önce de tartýþýldý. Bütün iþyerleri için geçerli olan bir “inovasyon süreci” önermek saðlýklý olmaz. Her iþyerinin kendine özgü bir inovasyon süreci olabilir; hatta olmalýdýr. Her iþ yeri kendi yapýsal ve ekonomik özelliklerini, birikim ve bakýþ açýsýný, bilinç düzeyini ve beklentilerini dikkate alarak bir “inovasyon süreç haritasý” belirleyerek meydana okuma yollarýný belirleyebilir5 ve o yönde ilerleyerek daha etkin sonuçlar alýnabilir. Ýnovasyonda “görev haritalarý” müþterilerinin yapýlmasý istediðini görevleri bir dizi farklý süreç adýmýna böler. Görevin her adýmýnýn tüm görünümü tanýmlanýr. Amacýn, müþterilerin halihazýrda ne yaptýklarý deðil, her adýmda ne yaptýklarýný belirlemeye çalýþmak olmasý, görev haritalarýný “süreç haritalarýndan” özünde ayýrýr. Süreç adýmlarý ise, “görevin neyi gerektirdiðini tanýmlamak; gerekli girdileri belirlemek ve yerlerini saptamak; bileþenleri ve fiziksel ortamý hazýrlamak; her þeyin hazýr olduðunu doðrulamak; görevi yerine getirmek; sonuçlarý ve ortamý izlemek; deðiþiklikler yapmak ve görevi sonuçlandýrmak” adýmlarýný içerir6. Her þirket “Ýnovasyon deðer zinciri” oluþturabilir. Zincirin birinci evresi, fikir üretmek, ikinci evresi fikirleri dönüþtürmek, üçüncüsü de ürün ve uygulamalarý yaygýnlaþtýrmaktýr7. Bir þirketin inovasyon deðer zinciri saðlam temeller üzerine kurulmuþsa “sistematik inovasyon” üretimi yapýlabilir. Baþarýlý giriþimcilerin ortak özelliði,

belirli bir kiþilik deðil, sistematik inovasyon uygulamalarýna baðlýlýklarýdýr8. Potsansiyel inovasyonlarýn tehlikelerinden biri de, farklý sektörlerden uzmanlýk ve farklý teknolojilerden bilgi gerektirmesidir9. Bu farklý bilgileri sistemli derlemeyen kurumlar potansiyel inovasyonlarý boðabilir; oturmuþ þirketler bilgi akýþlarýný hýzlandýran mekanizmalar kurarak bu engeli aþma olanaðýna sahiptir. Bir inovasyonun verimli olabilmesi için yalýn ve odak olmasý gerekir. Tek bir hedefi olmalýdýr; aksi takdirde insanlarýn aklýný karýþtýrýr10.

Ýnovasyon katilleri

olduðunu, rakiplere göre üstün ve zayýf yanlarýný bilirsek, fýrsatlar ile olanak ve kýsýtlarýmýz arasýnda saðlýklý dengeler kurabilir; sürdürülebilir geliþmeyi güven altýna alabiliriz. Sürdürülebilir geliþme yaratmanýn “verimliliðini” de deðerler sistemi belirler… Hem geçmiþin deðerlerini sorgulamalýyýz, hem de yeni koþullara uygun deðerler üretmeli ve benimsemeliyiz ki inovasyon-odaklý rekabette baþarýlý olabilelim.

1

2 3

“Ýnovasyon katilleri” þöyle sýralanmaktadýr: “Birincisi, yatýrým fýrsatlarýný deðerlendirmek amacýyla indirimli nakit akýþý ve net bugünkü deðerin kullanýlmasý yöneticilerin inovasyona yatýrým yapmayý sürdürmenin gerçek getiri ve yararlarýný küçümsemesine neden olmaktadýr. Ýkincisi, ileriye dönük yatýrýmlarýn deðerlendirilmesinde sabit ve batýk maliyetleri dikkate alma þekli meydan okuyuculara adil olmayan bir avantaj sunmakta ve saldýrýya yanýt vermeye kalkýþan yerleþik þirketlerin elini kolunu baðlamaktadýr. Üçüncüsü, hemen hemen diðer her þeyin dýþarýda býrakýlýp, hisse fiyatýnýn ve dolayýsýyla hissedar deðeri yaratmanýn birincil etmeni olarak hisse baþýna kazancýn vurgulanmasý, kaynaklarý, getirisi yakýn ufuk ötesinde olan yatýrýmlardan uzaklaþtýrmaktadýr”11

4 5

6

7 8 9 10 11

VijayGovindarajan ve ChrisTrimble, “ Ýnovasyon savaþlarýna son verin” MESS Ýnovasyon Öðretisi, s.36 Rüþtü Bozkurt, “Kriz ‘tarih bilinci’ oluþturmalýdýr” Çerçeve Mart,2009 Peter F. Drucker, “Ýnovasyon disiplini” MESS Ýnovasyon Öðretisi, S. 219,220 Rosabeth Mosss Kanter, “Ýnovasayon” MESS Ýnovasyon Öðretisi, s178 Morten T. Hansen ve Julian Birkinschaw, “Ýnovasyon Deðer Zinciri” MESS Ýnovasyon Öðretisi, s.104 Lance A. Bettencourt ve Anthony W. Ulwick, “Müþteri merkezli inovasyon” MESS Ýnovasyonöðretisi, s.80-86 Hansenve Birkinschaw, a.g.m. 106 Petir F. Drucker, a.g.m., s 211 Rosbeth Moss Kanter, a.g.m. s.171 Petir F. Drucker, a.g.m. s.226 Clayton M. Christensen ve diðerleri, “Ýnovasyon katilleri” MESS Ýnovasyon Öðretisi, S. 229-230

Ýnovasyon katilleri, aþýrý ve noksan deðerlendirme yapmanýn boþluklarýndan yararlanýr. Kendimizi aþýrý deðerlendirirsek, iþimizle ilgili “kör alanlar” yaratýrýz; inovasyon kör alan yaratma için elveriþli alanlardan biridir. Diðeri noksan deðerlendirme yaparak, “…biz bunu yapamayýz” algýsýna saplanýp kalmadýr… Ýnovasyon katillerine izin vermemek için þirketin analizinin nesnel olmasý, þirketin beklenti ve hedeflerinin de nesnel verilere dayandýrýlmasý gerekir. Geleceði inþa etmenin iki temel bileþeni kaynak ve deðerlerdir. Öncelikle kaynaklarýn ne

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

59


Fleksibýl Ambalajlar Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

Fleksibýl Ambalajlarýn Genel Özellikleri (Bölüm 4)

Fleksibýl (esnek) ambalajlarla ilgili yazý dizimize, fleksibýl ambalajlarýn genel özellikleriyle devam ediyoruz. Bilindiði üzere, 10 – 75 mikron arasý kalýnlýkta kaðýt, plastik film, folyo ya da bunlarýn kombinasyonundan üretilen torba, poþet, zarf ve benzer fleksibýl ya da kolay katlanabilir malzemeden imal edilen ve dolduðunda ya da kapatýldýðýnda kolayca þekli deðiþen ambalajlara fleksibýl (esnek) ambalaj denmektedir. Bu ambalajlar çok çeþitli sanayi ve üretim alanlarýnda çok yönlü kullanýmý mümkün kýlar. Diðer birçok ambalaj malzemesinde olduðu gibi fleksibýl ambalajlar da içine dolum yapýlacak madde ve malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun bir þekilde tasarlanmakta olduklarý için fleksibýl bir ambalajda birden fazla özellikten bahsetmek söz konusudur. Fleksibýl Ambalajlarýn Kullanýlýþ Amacýna Göre Aranýlan Genel Özellikleri: 1. Su buharý geçirgenliði 2. Gaz geçirgenliði 3. Koku geçirgenliði 4. Iþýk geçirgenliði 5. Rutubete karþý dayanýklýlýðý 6. Baský ve baský boyalarý ve laklar tutuculuðu (iyi adezyon) 7. Yaða karþý dayanýklýlýðý 8. Sývýya karþý dayanýklýlýðý 9. Yaðlýlýk derecesi 10. Mekanik iliþkisi/uygunluðu a) Çekiþ dayanýklýlýðý, kasýlma ve kopma deðeri b) Katlama özelliði c) Darbeye karþý dayanýklýlýðý d) Delinme kabiliyeti e) Yýrtýlma kolaylýðý 11. Ýçine konulan maddeye koku ve tat nüfuzu 12. Ambalajlamada aðzýn kapanma özelliði (sýcak tatbiki suretiyle, kaynak yapýlarak, dikilerek, cold seal, soðuk lak-tatbiki suretiyle, soyulabilirlik-peelable) 13. Ürünün mantarlaþmasýný önleme kabiliyeti 14. Yüzey aðýrlýk ve kalýnlýklarý Yukarýda ana baþlýklarý ile verilen özellikler, asgari ve azami deðerleri ile tayin edilmiþ

60

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

WorldStar kazanan bir fleksibýl ambalaj

özel spesifikasyonlara göre ihtiyaç sahibi sanayi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karþýlýklý olarak tespit edilmektedir. Ambalaj filmleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olarak deðerlendirilmiþ bir yapýya göre üretilmek zorundadýr. Ürünü etkilemediði gibi içindeki ürünün de onun yapýsýný etkilememesi þarttýr. Ayrýca film diðer iç ve dýþ etkenlere karþý da bariyer ve koruyucu

özelliðe sahip olmalýdýr. Keza ambalaj filmlerinin ambalajlama makinelerinde þekillendirilebilme, yapýþma ve dolum yapabilme yetenekleri, basýnç ve darbelere karþý dayanýklýlýðý, kullanýlan ana girdi maddeleri ve bunlarýn baský ve laminasyonlarýnda uygulanan teknolojiye çok yakýndan baðlýdýr.


WorldStar kazanan bir fleksibýl ambalaj

Diðer taraftan, fleksibýl ambalajlama son on yýldýr geliþtirilen teknolojilerle, atýk miktarý azaltýlmak suretiyle çevreye dost ambalajlama imkanlarý hýzla geliþmektedir. Fleksibýl ambalajlarýn kýsaca ana hatlarý ile özetlenen durumu karþýsýnda bunlarýn üretiminde etken 4 ana faktör mevcuttur: A-Ürünün yapýsý faktörü B- Ambalaj folyosunun ham ve yardýmcý maddeleri ve yapýsý faktörü C- Ambalaj þekillendirme, doldurma ve kapatma makineleri faktörü D-Ambalaj folyosu üretim teknolojisi faktörü A- Ürünün yapýsý faktörü a-) Fiziksel yapýsý • katý • sývý • krem • granül • toz b-) Ürünün ihtiva ettiði maddeler, kimyasal yapýsý • þekerli • asitli

• tuzlu • yaðlý • sulu • bazik • özel aromalý • neme karþý duyarlý B- Ambalaj folyosunun ham ve yardýmcý maddeleri ve yapýsý faktörü a-) Hammaddeler • 20-180 gr/m2’ye kadar her nevi kaðýt [aðýrlýklý olarak sülfit kaðýtlarý, beyaz (bleached) veya aðartýlmamýþ (unbleached) kraft kaðýtlarý, kuþe kaðýtlarý, hakiki veya imitasyon pergament kaðýtlarý] • 200-500 gr/m2’ye kadar her nevi karton (kromo, kuþe, bristol kartonlar) • 7-220 mikron kalýnlýða kadar yarý sert ve yumuþak alüminyum folyolar • Plastik filmler - Polietilen; LLDPE, LDPE, MDPE, HDPE ve bunlarýn EVOH, EVA karýþýmlarý - Polipropilen; gerdirilmemiþ (cast) olanlar (CPP, cast polypropylene films), tek yönde gerdirilmiþ olanlar (OPP, mono oriented polypropylene films) ve iki yönde

gerdirilmiþ olanlar (BOPP, Biaxially oriented polypropylene films) - Polistiren; PS, OPS ve EPS (köpük) olanlar (daha ziyada 300-1200 mikron kalýnlýkta olanlar), polistiren filmler - Polivinilklorür; PVC (30-100 mikron kalýnlýkta filmler) ve 100-1000 mikron kalýnlýkta levhalar - Poliamid (nylon); PA 15-40 mikron kalýnlýkta olanlar, PA/PE (polietilenle 70/100 oranýnda koekstruze lamine edilmiþ olanlar) - Polyesterler; PET (aðýrlýklý olarak 812 mikron kalýnlýkta olanlar) - Selofan (25-40 mikron kalýnlýkta olanlar) mikro ve PVDC laklý olanlar veya laksýz olanlar - PVDC (polivinildenklorür), EVOH (etilen vinil alkol kopolimer), EVA (etilen vinil asetat) filmler b-) Yardýmcý maddeler • Özel katký madde ve viskozitede nitro, vinil ve poliamid bazda laklar (BAL-baský altý laklarý, BÜL-baský üstü laklarý, termik laklar, koruyucu laklar • Üretan esaslý laklar (kuru laminasyon laklarý), tek veya çift komponentli • Cold seal, kauçuk esaslý laklar • Polivinildenklorür (PVDC) esaslý laklar • Dekstirn, kola, PVA su bazlý laklar, akrilik esaslý laklar • Hotmeltler (ýsýl, laminasyon, koruyucu vasýflý), parafinler • Silikon esaslý laklar • Nitro, vinil, PA ve su bazlý düz baský, kontak-reverse- baský, laminasyona uygun, ýsýya dayanýklý, örtücü veya transparan, pantone kodlarýna uygun muhtelif mürekkepler (tifdruk, flekso) • Çift veya tek komponentli (genellikle çift komponentli) solventsiz laminasyon laklarý (film-film, film-kaðýt, film-alüminyum, alüminyum-kaðýt laminasyonlarý) • Solventler – çözücüler - Alkoller; etanol (etilalkol, ispirto); isopropanol (isopropilalkol); n-propanol (n-propilalkol) - Esterler; etilasetat; isopropilasetat (IPAC) - Ketonlar; aseton, metiletilketon (MEK) - Glikol eterler; etilglikol

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

61


Fleksibýl Ambalajlar Bu solventler bir folyonun baský ve laminasyonu safhalarýnda mürekkep ve laklarýn çözülmesini, dolayýsýyla aktarma viskositelerinin ayarlanmasýný saðladýklarý gibi bazýlarý kullanýlarak mesela baskýda geciktirmeyi veya hýzlandýrmayý yerine getirirler. Mesela flekso veya tifdruk baskýda, inceltici olarak etil alkol kurutmaya, yavaþlatýcý olarak n-propilalkol, hýzlandýrýcý olarak da etilasetat kullanýlmaktadýr. Görülmektedir ki bu maddeler ambalajdaki

poliamid gibi ambalajda genel kullanýmý olan polimer esaslý ambalaj filmleri ile vinil bazlý PVC ve PVDC, stiren bazlý polistiren gibi filmleri oksijen ve su buharý geçirgenliði açýsýndan birçok ambalajda tatmin edici özelliklere sahip deðildirler. Bu durumu daha iyi hale getirmek için, bunlarý alüminyum folyo ve polimer filmler, alüminyum metalize filmler, PVC veya PVDC kaplý filmler veya koex EVOH filmlerle kaðýt, karton gibi geleneksel ambalaj malzemeleri ile bir veya birkaç katlý lamine etmek

þekillendirme, doldurma ve kapatma makineleri faktörü” ile “fleksibýl ambalaj folyosu üretim teknolojisi faktörü” konularýný ele alacaðýz.

WorldStar kazanan bir fleksibýl ambalaj

esnekliði saðlamak ve ürüne uygun etki yapmak için çok geniþ bir kullaným tablosuna sahiptirler. Ambalaj filmlerinin ham ve yardýmcý maddeleri ve çözücülerin özelliklerinin iyi gözden geçirilmesi, bilhassa kullanýlan solventlerin koku, su muhteviyatý, karýþýmlarý, buharlaþma katsayýlarý, kurutmada gecikme gibi özelliklerinin üretime girmeden önce ve üretimden çýktýktan sonra teste tabi tutulmasý çok önemli bir faktördür. c-) Filmlerin yapýsý Ambalaj filmlerinde yapý en önemli etkendir. Her ne kadar yukarýda sayýlan ham ve yardýmcý maddelerin ayrý ayrý kullanýlmasý saðlýk açýsýndan herhangi bir sorun çýkarmazsa da ürünün korunmasý, depolama ve raf ömrünün düzenlenmesi açýsýndan yeterli deðildir. Alçak ve yüksek yoðunlukta polietilen, polyester, oriyente polipropilen ve oriyente

62

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

gerekmektedir. Diðer taraftan Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliðimiz de atýk miktarýný azaltmak için daha ince filmleri yalnýz özel kaplamalar yapmak suretiyle bariyer özelliðinin saðlanmasýný tavsiye etmektedir. Ýnce filmlerin kaplanmasý yoluyla elde edilen ambalaj filmleri maliyet açýsýndan laminasyonlara nazaran daha ucuz olmaktadýr. Ayrýca film kalýnlýðýnýn azaltýlmasýnýn üretimde verimi arttýracaðý da bir gerçektir. Dikkat edilecek olunursa film yapýsýnda yalnýz laminasyon ya da kaplama, hem laminasyon ve hem de kaplama metodlarý ile çok deðiþik ambalaj yapýlarý elde edilmektedir. Bunun uygulamasý ise içine girecek ürüne ve ambalaj þekillendirme/doldurma ve kapatma makinelerine ve pazarlama koþullarýna çok baðlýdýr. Bir sonraki yazýmýzda “fleksibýl ambalaj

Soru ve görüþlerinizi aarikan@ambalaj.org.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Genel Sekreter Vekili / Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü

2. Atýk Yönetimi Sempozyumu Antalya’da Gerçekleþtirildi

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü’nün öncülüðünde atýk yönetimi ile ilgili uygulamalarýn güçlendirilmesi, geliþtirilmesi ve üniversiteler, özel sektör, STK’lar, oda ve birlikler, enstitüler ve belediyeler gibi ilgili paydaþ gruplarla bilgi alýþveriþinde bulunulmasý ve atýk yönetimi alanýndaki yeniliklerin deðerlendirilmesi amacý ile 24 – 26 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya’da 3 gün süren “2. Atýk Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum programý dahilinde “Ambalaj Atýklarý Yönetimi” baþlýklý oturumda “Ambalaj Yönetiminde Kaynak Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik” konulu bir sunum gerçekleþtirdik. Ayrýca, “Ambalaj Atýðý Yönetimi Sisteminin Etkinleþtirilmesi, Ekonomik Operatörlere Yönelik Sistem Yaklaþýmlarý ve Öneriler” konulu Panele de katýldýk. Bir önceki sempozyumda olduðu gibi bu seneki etkinlikte de en çok ilgi gören oturum Ambalaj Atýklarý Yönetim Sisteminin deðerlendirildiði Panel oldu.

64

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Ambalaj Atýklarý Yönetimi Oturumunun birinci gününde ilk olarak Þube Müdiresi Sn. Emine Ercan Çubukçu söz alarak, Bakanlýða yapýlan bildirimler neticesinde 2009 yýlýnda 2,9 milyon ton ambalajýn üretildiðini; 1,85 milyon ton ambalaj atýðýnýn ise piyasaya sürüldüðünü tespit ettiklerini ve geri kazanýlmasý gerekli ambalaj atýðý miktarýnýn o yýl için 594 bin ton olduðu bilgisini paylaþtý. Ambalaj atýðý onaylý belediye sayýsýnýn 350’ye yaklaþtýðýný belirten Çubukçu, sistemde toplama/ayýrma lisansýna sahip firma sayýsýnýn 2012 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 296; geri dönüþüm lisansýna sahip firma sayýsýnýn ise 280 olduðunu sözlerine ekledi. Online kayýt sistemini Belediyelerin de kullanabileceði alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Sn. Emine Ercan Çubukçu, bu sisteme kayýtlý “ambalaj üreticileri”, “piyasaya süren firmalar” ve “tedarikçilerin” sayýsýnýn ise 15.192’ye ulaþtýðýný ekledi. Yeni online sistemde ambalaj

üreticilerinin bildirimleri üzerinden çapraz kontrol de yapýlabilecektir. Bakanlýk Uzmanlarýndan Sn. Ali Ýhsan Doðan ise piyasaya süren firmalarýn bildirimleri hakkýnda bilgi verirken; yeni yönetmelik gereði yapýlacak olan bildirimlerle ilgili gelen sorularý yanýtladý. Geri kazanýlabilir ambalajýn üretiminin esas olduðunu belirten Doðan, piyasaya süren firmalarýn ambalajýn uygunluðunu kontrol etmekle yükümlü olduklarýný da ekledi. 2012 için ambalaj geri kazaným hedefinin %40 olduðunu hatýrlatan Doðan, yeni yönetmelikte hazýr yiyecek ambalajlarý, kapaklar, yastýklama malzemeleri, ufak makara-konik gibi malzemelerin ambalaj tarifine net bir biçimde alýndýðýnýn altýný çizdi. Büyük makaralar ise halen ambalaj kapsamý dýþýnda yer alýyor. Üreticilerimize hatýrlatmak isteriz; bundan böyle fabrikalarýn içerisinde kullanýlan paletler de bu sistemde bildirilecektir. Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýmýzdan ÇEVKO Vakfý ve TÜKÇEV adýna sýrasýyla Sn. Alphan Eröztürk


ve Sn. Beyhan Aslan da yaptýklarý sunumlarla kendi faaliyetleri hakkýnda bilgi verdiler. 25 Nisan günü öðleden sonraki oturumda ise “Ambalaj Yönetiminde Kaynak Azaltma, Önleme ve Sürdürülebilirlik” konusu iþlendi. Ýlgili oturumda ASD olarak yapmýþ olduðumuz sunum ile temelde aþaðýdaki konulara odaklandýk; ambalaja duyduðumuz ihtiyaç ve ambalajlý ürünle yaratýlan katma deðerin önemini belirterek, ayný zamanda birer tüketici olan tüm katýlýmcýlarý elimizden geldiðince bilgilendirmeye çalýþtýk. • Ambalaj ve Ambalaj Algýsý • Sürdürülebilirlik ve Çevreci Ambalaj Kavramýnýn Doðru Anlaþýlmasý • Kaynak Azaltma ve Önleme, Üyelerimizin Yaptýklarý Çalýþmalardan Örnekler • Ambalaj Atýklarýnýn Azaltýlmasý ile Ýlgili Ýstatistikler Ayný gün son olarak Gaziantep Ýl Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü uzmanlarýndan Sn. Aslýhan Kayadelen tarafýndan “Ekonomik Ýþletmelerin Kayýt Altýna Alýnmasý Çalýþmalarýna” örnek olarak Gaziantep’te yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Ambalaj Atýklarý Yönetimi Oturumunun ikinci günü olan 26 Nisan günü; Bakanlýk uzmanlarýndan Sn. Çetin Tokatçý tarafýndan “Belediyelerin Ambalaj Atýklarý Yönetimi ve Ambalaj Atýklarý Yönetim Planý Hazýrlama Usul ve Esaslarý, Elektronik Yazýlým Programý” hakkýnda bilgilendirme yapýlarak baþladý. Yeni yönetmelikle birlikte Belediyelerin online sisteme dahil olmasýný ve böylece Ambalaj Atýklarýnýn Kaynaðýnda Ayrý Toplanmasý operasyonlarýný yürütecek ana paydaþ olduðunun netlik kazanmasýný sistemimiz için umut verici bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz.

yönetmeliðin artýk geçerli olmadýðýný; bu yüzden ambalaj atýðý toplama/ayýrma firmalarýnýn bundan böyle piyasaya sürenlere doðrudan belgeleme yapamayacaðýný bir kez daha hatýrlatmak isteriz. Yeni Yönetmeliðimize göre Belediyeler ilk önce ambalaj atýðý yönetim planlarý hazýrlayacak, sonra Piyasaya Süren firmalarla veya onlarý temsil eden Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýmýzla sözleþme imzalayacak, en son olarak da bu planlarý Bakanlýðýmýza sunacaklardýr. Denizli Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Gökoðlan tarafýndan Denizli Belediyesi’nin “Ambalaj Atýklarý Yönetiminde Belediyenin Toplama Sistemine Yaklaþýmý” baþlýðý çerçevesinde “çöpler” ile “ambalaj atýklarýný” sýrasýyla “siyah” ve “mavi” torba ile kaynaðýnda baþarýlý bir biçimde ayrý toplama çalýþmalarý hakkýnda bir sunum gerçekleþtirdi. Sistemin 9 yýlda mevcut duruma ulaþtýrýlabildiðini ve tüketicilerin sürekli bilgilendirilerek sisteme dahil olmalarý yönünde yoðun uðraþ verdiklerini de ekledi.

26 Nisan günü TÜKÇEV Yöneticilerinden Ýlkim Yiðit tarafýndan gerçekleþtirilen “Yetkilendirilmiþ Kuruluþlarýn Belgelendirme Çalýþmalarý” hakkýndaki bilgilendirmede ise, online sistem üzerinden yapýlan belgelendirme çalýþmalarý özetlendi, online sistemle ilgili bazý sorular Bakanlýk yetkililerine aktarýldý. Ambalaj Atýklarý Yönetimi Oturumunun ikinci günü öðleden sonra “Ambalaj Atýk Yönetim Sisteminin Etkinleþtirilmesi, Ekonomik Operatörlere Yönelik Sistem Yaklaþýmlarý ve Öneriler” konulu Panelde hem ASD hem de TOBB Ambalaj Sektör Meclisi adýna konuþmacý olarak yer alma fýrsatý bulduk. Panelde fotoðraftaki oturma sýrasýyla (soldan saða) þu isimler yer aldý: - Sn. Naciye Kapýkýran, Denizli Belediyesi - Sn. Beyhan Aslan, TÜKÇEV - Sn. Aslýhan Arýkan, ASD & TOBB Ambalaj Sektör Meclisi - Sn. Ahmet Varýr, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Atýk Yönetimi Daire Baþkaný - Sn. Vedat Kýlýç, TÜDAM - Sn. Alphan Eröztürk, ÇEVKO Vakfý - Sn. Ahmet Emin Yýldýrým, ÝSTAÇ

Ayný günkü oturumda Sn. Ali Ýhsan Doðan tarafýndan “Ambalaj Atýklarý Yönetiminde Belgelendirme Sistemi ve Belgelendirme Usul ve Esaslarý ve Elektronik Yazýlým Programý” ile ilgili bir sunum daha yapýldý. Belediyelerin online “Çevre Bilgi Sistemi” üzerinden hem “belediye atýklarý” hem de “ambalaj atýklarý” ile ilgili yükümlülükleri doðrultusunda bildirim yapacaklarý konusuna açýklýk getirdi. Bir önceki

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

65


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Panelde ASD olarak “saðlýklý ve sürdürülebilir” bir ambalaj atýklarý geri kazaným sistemi kurulurken, AB baþta olmak üzere geliþmiþ ülkelerdeki mevcut durumu ve geliþmeleri takip etmemiz gerektiðini; diðer ülkelerle rekabet edebilme gücümüzü azaltacak konularda hassas davranmamýzýn þart olduðu düþüncemizi yeniden dile getirdik. Özellikle de Bakanlýðýmýzýn taslak genelgelerinden olan “atýklarýn kaynaðýnda ikili toplanmasý” konusunun dikkatli kurgulanmasý gerektiði düþüncemizi bir kez daha Bakanlýðýmýz ile paylaþtýk.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýmýz Sanayi Genel Müdürlüðü tarafýndan Ambalaj Üreticileri dahil tüm paydaþlarýn görüþleri derlenerek hazýrlanacak olan “Ulusal Geri Dönüþüm Strateji B e l g e s i ” i l e a m b a l a j at ý k l a r ý n ý n toplanmasý/ayrýlmasý/taþýnmasý baðlamýnda tüm alt yapý sýkýntýlarýnýn uygun teþvik ve vergi indirimleri ile çözülebileceðini; bu konuda çalýþmalar yapýldýðýný belirttik.

üyelerimizin sürdürülebilir üretimi esas alarak imalat yaptýklarýný belirttik. Ayrýca “çevreci ambalaj” kavramýnýn tüketiciler tarafýndan doðru anlaþýlmasý için çalýþmalarýmýza hýzla devam edeceðimizi; bu konularda her zaman ilgili tüm kurumlarla iþbirliðine hazýr olduðumuzu da bir kez daha ifade ettik.

Ambalaj üreticilerinin hemen hepsinin ambalajýn birim aðýrlýðýnýn azaltýlmasý suretiyle önlenmesi çalýþmalarý gerçekleþtirdiðini, bu çalýþmalarý ASD olarak her zaman desteklediðimizi ve

Sempozyumda gerçekleþtirilen tüm sunumlara www.tucev.org adresinden ulaþabilirsiniz.

Hazýrlayan: Emre Erdoðan, Eðitim ve Yayýnlar Uzmaný

Matbaalarda Atýk Yönetimi Semineri Düzenlendi

verdi; atýklarla ilgili sorularý yanýtladý. • • • • • BASEV Kadýn Platformu Çevre Komitesi organizatörlüðünde, 21 Mayýs 2012 tarihinde Halkalý Kaðýt Karton San.ve Tic. A.Þ.’de baský iþlemi yapan tüm iþletmelere yönelik “Matbaalarda Atýk Yönetimi” konulu bir Eðitim Semineri düzenlendi. Etkinliðe 35 firma temsilcisi katýldý. Eðitim öncesinde ilk olarak çeþitli lifleri kaðýt formuna getiren sanatçý Sn. Oðuzhan Tuðrul tarafýndan kot kumaþlarýn kaðýda dönüþümü sürecini içeren “Kaðýt Sanatý Gösterisi” icra edildi. Daha sonra, Halkalý Kaðýt Çevre Yöneticisi Sn.

66

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

Mustafa Gülçek tarafýndan “Matbaa Atýklarý ve Çevre Yönetimi” konulu bir bilgilendirme yapýldý. Eðitimde en son söz alan ASD Genel Sekreter Vekili ve Ýþ Geliþtirme & Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Sn. Aslýhan Arýkan da aþaðýdaki konu baþlýklarýný içeren bir seminer

Atýk Yönetimin Genel Esaslarý Ambalaj Atýklarýnýn Yönetimi Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi Çevresel Etki Deðerlendirmesi Çevre Ýzin ve Lisanslarý


Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre

PAGEV Çevre Ýzin ve Lisanslarýna Yönelik Seminer Düzenledi

PAGEV-Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Vakfý (PAGEV), Ýstanbul Kalkýnma Ajansý ve Ýstanbul Ticaret Odasý iþbirliði ile hayata geçirilen Tek Durak Ofisi Projesi kapsamýnda, sektör temsilcilerine yönelik bir eðitim ve bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Ýþletmelerin çevre konusundaki farkýndalýðýný artýrmak amacýyla gerçekleþtirilen toplantýda, alýnmasý gereken izinler ve atýk yönetimindeki zorunluluklar detaylý olarak ele alýndý. PAGEV Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Mehmet Uysal’ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýda, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Ýzin ve Lisans Dairesi Þube Müdürü Sn. Yalçýn Karaca ile Bakanlýk Çevre Mühendisi Sn. Cem Ferda Tuncer, çevresel izin ve lisanslar; PAGEV

68

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012


Teknik Uzmaný ve Çevre Mühendisi Sn. Yaðmur Cengiz ise plastik sektöründe atýk yönetimi konusunda birer sunum yaptýlar. Sn. Mehmet Uysal yaptýðý konuþmada, ülkemizin hýzla büyüyen sanayi dallarýndan biri olan plastik sektörünün, Avrupa’daki yükseliþini sürdürdüðünü ve 2011 yýlýný üçüncülükle bitirdiklerini belirterek, bu baþarýda pay sahibi olan sektör temsilcilerinin yeni oluþumlar, yeni mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilinçlendirilmesinde PAGEV olarak her zaman öncü rol oynamaya devam edeceklerini belirtti. Uysal, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý ve Ýstanbul Ticaret Odasý ile birlikte baþlattýklarý, “Tek Durak Ofisi” projesi ile sadece Ýstanbul Bölgesi’nde deðil ulusal ve uluslararasý düzeyde sektörel iþbirliklerini artýrmayý ve genç giriþimcilere destek olmayý hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yetkililerinin sunumlarýnda, iþletmelerin çevre ile ilgili alacaklarý izinler ve uygulayacaklarý prosedürler konusunda detaylý bilgilendirmelere yer verildi. Çevre Bakanlýðý yönetmelik ve mevzuatlarýnda, izin ve prosedürleri yerine getirmeyen iþletmelere uygulanacak maddi yaptýrýmlarýn 3 bin liradan 100 bin liraya kadar ulaþabileceði, eksiklerin devamý halinde ise ikinci ve üçüncü denetimlerde bu cezalarýn 2 – 3 katýna çýkacaðý belirtiliyor.

hükümleri doðrultusunda yönetilmesi ve bu konuda yapýlan tüm çalýþmalarýn Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlükleri’ne mevzuatta belirtilen dönemlerde beyan edilmesi gerektiðini iletti.

Sektörün atýk yönetimi konusunda detaylý bilgiler veren PAGEV Teknik Uzmaný ve Çevre Mühendisi Sn. Yaðmur Cengiz ise ülkemizde atýk yönetiminde hedefin önümüzdeki 10 yýl içinde özellikle plastik atýklarda geri dönüþüm uygulamalarýnýn arttýrýlmasý ve atýklarýn kaynak olarak kullanýldýðý bir “geri dönüþüm toplumu” yaratmak olduðunu vurguladý. Cengiz ayrýca, iþletmelerin faaliyetleri sonucu oluþan tüm atýklarýn cinslerine göre çýkarýlan mevzuat

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

69


Fuarlar

Fuarlar TARÝH

DATES

ÜLKE / COUNTRY

ÞEHÝR / CITY

FUAR ADI NAME OF EXHIBITION

WEB SITE

4-6 Eylül 2012

4-6 September 2012

NÝJERYA/ NIGERIA

Lagos

PROPAK 2012

www.propakwestafrica.com

20-23 Eylül 2012

20-23 September 2012

TÜRKÝYE/TURKEY

Ýstanbul

PACKAGING EURASIA 2012

www.packagingfair.com

23-26 Eylül 2012

23-26 September 2012

SUUDÝ ARABÝSTAN/SAUDI ARABIA

Riyad/Riyadh

SAUDI FOOD 2012

www.messeturkey.com

25-27 Eylül 2012

25-27 September 2012

ALMANYA / GERMANY

Nürnberg

FACHPACK

www.fachpack.de/en/

26-27 Eylül 2012

26-27 September 2012

BELÇÝKA/BELGIUM

Brüksel/ Brussels

EMPACK

www.easyfairs.com

2-5 Ekim 2012

2-5 October 2012

HOLLANDA/NETHERLANDS

Utrecht

MACROPAK

www.macropak.nl

2-5 Ekim 2012

2-5 October 2012

JAPONYA/JAPAN

Tokyo

TOKYO PACK

www.tokyo-pack.jp/en

8-11 Ekim 2012

8-11 October 2012

POLONYA/POZMAN

Pozman

TAROPAK

www.taropak.pl/en/

21-25 Ekim 2012

21-25 October 2012

FRANSA / FRANCE

Paris

SIAL 2012

www.sialparis.com

28-31 Ekim 2012

28-31 October 2012

ABD / USA

Ýlinoy/Illinois

PACK EXPO

www.packexpo.com/

14-17 Kasým 2012

14-17 November 2012

GÜRCÝSTAN/GEORCIA

Tiflis/ Tbilisi

AGRE FOOD DRINK TECH

www.expogeorgia.ge

19-22 Kasým 2012

19-22 November 2012

FRANSA / FRANCE

Paris

EMBALLAGE

http://en.emballageweb.com

26-29 Kasým 2012

26-29 November 2012 2012

NÝJERYA /NIGERIA

Abuja

MAFPEX NIJERYA

www.mafpex.com

26-28 Kasým 2012

26-28 Novermber 2012

BAE/UAE

Abu Dabi/Abu Dhabi

SIAL MIDDLE EAST 2012

www.sialme.com

27-30 Ocak 2013

27-30 January 2013

ALMANYA / GERMANY

Köln/ Cologne

PROSWEETS 2013

www.prosweets.com

28-30 Ocak 2013

28-30 January 2013

HÝNDÝSTAN/INDIA

Bombay/Mumbai

INDIAPACK 2013

www.iip-in.com

8-11 Nisan 2013

8-11 April 2013

BAE/UAE

Dubai

GULF PRINT & PACK

www.gulfprintpack.com

20-23 Mayýs 2013

20-23 May 2013

ÇÝN/CHINA

Guangzhou

CHINAPLAS 2013

www.chinaplasonline.com

4-6 Haziran 2013

4-6 June 2013

ÝNGÝLTERE/UK

Birmingham

THE TOTAL PROCESSING &

www.totalexhibition.com

PACKAGGING EXHIBITION

11-14 Haziran 2013

70

11-14 June 2013

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

ÝTALYA/ITALY

Rimini

PACKOLOGY 2013

http://en.packologyexpo.com/


CONTENT The Packaging, Printing, Food Processing, Plastic and Labelling Exhibition

Batý Afrika Ambalaj, Baský, Gýda Prosesleri, Plastik ve Etiketleme Fuarý

International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition

Avrasya Ambalaj Fuarý, Uluslararasý Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarý

International Exhibition For Food , Food Technologies and Packaging Machinery

Uluslararasý Gýda ve Gýda Teknolojileri Ambalaj Makineleri Fuarý

International Exhibition for Packaging Technology, Processing and Logistics

Uluslararasý Ambalaj Teknolojisi, Prosesleri ve Lojistiði Fuarý

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

Benelux Trade Show for Packaging

Benelux Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lükserburg) Ambalaj Ticaret Fuarý

Tokyo International Packaging Exhibition

Uluslararasý Tokyo Ambalaj Fuarý

International Trade Fair of Packaging Technology and Logistic

Uluslararasý Ambalaj Ticaret, Teknoloji ve Logistik Fuarý

Global Food Marketplace

Küresel Gýda Pazaryeri

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

International Trade Fair for Food, Beverages and Tools for Food Processing

Uluslararasý Gýda, Ýçecek, ve Gýda Ýþleme Ekipmanlarý Fuarý

International Packaging Exhibition

Uluslararasý Ambalaj Fuarý

International Agriculture, Food, Food Technologies and Packaging Fair

Uluslararasý Tarým, Gýda, Gýda Teknolojileri Ambalaj Fuarý

Middle Eastern Food Exhibition

Ortadoðu Gýda Fuarý

Process Technology and Packaging Fair

Proses Teknolojisi ve Ambalaj Fuarý

International Packaging Exhibition and Conference

Uluslararasý Ambalaj Fuarý ve Konferansý

Middle Eastern Printing Packaging Exhibition Conference

Ortadoðu Baský ve Ambalaj Fuarý

Plastics and Rubber Trade Fair

Asya Plastik ve Lastik Ticaret Fuarý

International Packaging Exhibition and Conference

Uluslararasý Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuarý

2nd Exhibition of Technology for Packaging and Processing

2.Ambalaj Teknolojisi ve Prosesi Fuarý

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2012

71


Ambalaj Bülteni Dergisi 2012/3  

Ambalaj Sanayicileri Derneği iki ayda bir sektöre ilişkin güncel ve teknik bilgiler içeren "Ambalaj Bülteni" dergisini yayınlamaktadır. "Am...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you