Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2013 Kataloğu

Page 1

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results www.ambalajyarismasi.com | www.ambalaj.org.tr ISBN 978-605-62568-4-4www.ambalajyarismasi.com

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLANDI Crescent and Stars for Packaging 2013 Has Been Finalized Ambalaj Ay Yıldızları 2013 Yarışması Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenmektedir. Bu yayında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2013 Yarışması‘nın sonuçları derlenmiştir. Türkiye’de üretilmiş olan ambalajları konu alan bu yarışmada Türk firmalarının yurtdışında ürettiği ve piyasaya sürdüğü ürünler de yarışmaya katıldılar. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından akredite edilerek yetkinliği tanınmıştır.

Crescent and Stars for Packaging 2013 is organized by the Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD). This booklet summarizes the results of the Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition held for the fourth time this year. Based on the concept of packaging manufactured in Turkey, this competition also included the products that Turkish companies produced and launched abroad. Crescent and Stars for Packaging has been accredited and recognized by WPO-World Packaging Organization.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın temel amaçları Türkiye’de üretilen ambalajlı ürünlerin uluslararası piyasalarda kurumsal kimliğini oluşturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine, ambalaj üreticilerine ve ambalajlı ürünlere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet gücü kazandıracak özgün tasarım ve uygulamaları özendirmek, katılımcıların özgün tasarımlı ambalajlı ürünlerine uluslararası piyasalarda farklı ve güçlü konumlar kazandırmak: küresel piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara geçmelerine özendirici olmaktır.

The main objectives of the Crescent and Stars for Packaging Competition are to establish and reinforce the corporate identity of the packaged products made in Turkey in the international markets, to encourage original design and applications that will give brand owners/fillers, packaging manufacturers and packaged products competitive power in national and international markets, to provide higher positions in international markets for the packaged products with original designs and to encourage them to shift from passive to directive positions in global markets.

Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine, özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir.

The final objective is to develop a packaging industry that will contribute to the national and international positioning of the commercial goods made in our country as well as to the competitive power by means of added value obtained from correct packaging applications.

Yarışma katılımcılarından ele almaları beklenen konular ambalajı tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekil ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları, kalite ve hijyeniklik, albeni, ürün hakkında bilgilendiricilik, içinde barındırdığı ürün ile ilişkili olarak grafik tasarımı, tüketim sonrası ambalajın geri dönüşümü, değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentilerinin göz önüne alınmasıdır.

The issues to be addressed in the Competition by products are physical characteristics of the product for which packaging shall be designed, the type, amount (pieces or alternative sales quantity) and conditions of consumption, quality and hygiene, attraction, information about the product, graphic design related to the product content, recycling of packaging after consumption, changing lifestyles and the associated consumer expectations.

Ocak ayında ilk duyurusu yapılan yarışmaya, son teslim tarihi olan 3 Mayıs 2013 Çarşamba gününe kadar 12 kategoride toplam 203 ambalaj başvurdu. Başvuru miktarı kadar başvurusu yapılan ambalaj ürünlerindeki dikkat çekici nitelikler, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız’ın doğru koşullarla ve amaca yönelik bir yarışma olduğunu bu sene de kanıtladı. Ürünler; İçecekler, Gıda, Elektronik ve Elektrikli Eşya, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev- Otomotiv- Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Ambalaj Malzemeleri, Satış Noktası Sergileme Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar ve Grafik Tasarımı olarak 12 farklı kategoride yarışmaya katıldılar.

The competition which was first announced in February was participated by 203 projects until the deadline on May 3th, 2013. Besides the high number of participation, remarkable qualification of packaging products that participated in our Competition proves that Crescent and Stars for Packaging Competition is in right conditions and well-adapted to the purpose. Entries for the competition were grouped into 12 categories including food, beverages, electronic and electrical household appliances, health and cosmetic products, home-automotive-office appliance, equipment and disposables, other non-food products packaging, pharmaceuticals, industrial and transportation packaging, packaging materials, exposition, presentation and storage products at points of sale, flexible packaging and graphic design.

1


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULUNDA AŞAĞIDAKİ İSİMLER YER ALDI: The Jury consisted of the following specialist: • Sn. Adnan Akbaş, TSE Temsilcisi • Sn. Ali İlhan Aktaş, Ambalaj Uzmanı • Sn. Ardan Ergüven, Grafik Tasarımcı & Akademisyen • Sn. Aslıhan Arıkan, ASD Temsilcisi & Ambalaj Uzmanı • Sn. Atıf Can Seydim, Gıda Mühendisi & Akademisyen • Sn. Ayberk Yağız, Endüstriyel Tasarımcı & İnovasyon Uzmanı • Sn. Buket Yılmaz, TSE Temsilcisi • Sn. Dilek Özman, Pazarlama Uzmanı • Sn. Esin Düzakın, Endüstriyel Tasarımcı & Akademisyen • Sn. Feyyaz Soyuer, Ambalaj Uzmanı • Sn. Özlem Devrim, Endüstriyel Tasarımcı & Trend Uzmanı • Sn. Yusuf Coşkun, Ambalaj Uzmanı

• Mr. Adnan Akbaş, TSE Representative • Mr. Ali İlhan Aktaş, Packaging Specialist • Mr. Ardan Ergüven, Graphic Designer & Academician • Ms. Aslıhan Arıkan, ASD Representative & Packaging Specialist • Ms. Atıf Can Seydim, Food Engineer & Academician • Mr. Ayberk Yağız, Industrial Designer & Innovation Specialist • Ms. Buket Yılmaz, TSE Representative • Ms. Dilek Özman, Marketing Specialist • Ms. Esin Düzakın, Industrial Designer & Academician • Mr. Feyyaz Soyuer, Packaging Specialist • Ms. Özlem Devrim, Industrial Designer & Trend Specialist • Mr. Yusuf Coşkun, Packaging Specialist

Seçici Kurul toplantısı 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde ASD’ye ait Ambalaj Binası’nda gerçekleştirildi. The jury gathered on May 23-24th 2013 in the Packaging Building of ASD.

2


www.ambalajyarismasi.com

Yarışmanın raportörlüğü ve sekreteryası ASD’den İdari & Mali İşler ve Organizasyonlar Koordinatörü Hülya Ataman tarafından yürütüldü.

Competition reporter was ASD Administrative, Financial Affairs and Organizations Coordinator Ms.Hülya Ataman.

Değerlendirme aşamasında her ambalaj, ürün orjinali, yazılı raporu, ürün resim ve tanıtımlarını içeren jüri katalogu, sunum ve tüm bunları dijital ortamda içeren CD’leri ile birlikte titizlikle incelenerek değerlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri, bütün ambalajların incelenmesinden sonra yarışma şartnamesinde verilen;

During the evaluation phase, each project, including the original product, written report, jury catalogue with product pictures and descriptions, presentations and CD’s with digital content, was scrutinized. Following the evaluation of all projects, Jury Members scored each one individually according to the criteria included in the competition specifications:

• İçerdiği ürünü koruma ve saklama yeterlilik ve başarısı • Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması • Kullanma, doldurma, boşaltma, açma ve tekrar kapatma yeterlilik ve kolaylığı • Ambalaj üzerinde uygun ve yeterli işaretleme ve bilgilendirme, • Satış görünümü cazibesi • Grafik tasarımı • Üretim kalitesi • Kullanılan malzeme ve maliyet ekonomisi • Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik bağlamında tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım olanaklarındaki başarı • Özgün yapısal özellik • Nihai satış noktalarında başarılı sergilenmeye uygunluk

• Protection and preservation of contents • New, original and different, and appealing package form • Ease of handling, filling, closing, opening and reclosing • Adequate and sufficient marking and information on the package, • Sales appeal • Graphic design • Quality of production • Economy in material usage and production costs • Environmental sensitivity, sustainability and reusability and recyclability • Ingenuity of construction • Suitability for successful exhibition at final points of sale

değerlendirme kriterleri doğrultusunda her ambalajı tek tek notlandırdılar. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra ambalajlar puan sırasına dizildiler.

Jury evaluated every project one by one and projects were ranked in order of scores after this evaluation.

3


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results Yarışmanın ilk aşamasında genel sıralamada Jüri üyelerinin verdiği notlara göre en az “iyi” olarak not verdiği ambalajlar “Yetkinlik 2013” ödülüne layık görüldüler. Yarışma kuralı uyarınca “Yetkinlik 2013” ödülüne layık görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması da dahil uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazandılar. İkinci aşamada “Yetkinlik 2013” ödülüne layık görülen ambalajlar arasında yapılan değerlendirmede her bir kategorinin Altın, Gümüş ve Bronz ödülleri belirlendi. Kategorilerin Altın, Gümüş ve Bronz ödülleri şartname gereği açıklanmayarak, kazanan ambalajlara ilişkin özel tasarımlı ödül heykelciği 2 Eylül 2013’de Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen eğlentili, yemekli bir programla açıklanarak sahiplerine verildi. WorldStar yarışmasına katılmak isteyen kuruluşlar en az “Yetkinlik 2013” ödülünü almış olmak kaydı ile 27 Eylül 2013 tarihine kadar WorldStar yarışmasına katılım başvurusunu ASD üzerinden yapabilecekler. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda verilen Altın Ödüller arasından TSE işbirliği ile Seçici Kurulun uygun gördüğü yarışma kategorilerinde üç adet “Altın Ambalaj” ödülü de verildi.

4

In the first phase of the competition, the projects that were rated ‘good’ by the Jury members were awarded “Competency 2013” award. Projects that were awarded “Competency 2013” award were entitled to participate in the international competitions including the WPO WorldStar Competition. In the second phase where projects that were awarded “Competency 2013” award were evaluated, Gold, Silver and Bronze awards were identified for each category. Prizes were presented in the award ceremony. Award ceremony performed on September 2nd 2013 in Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul with an entertaining programme. Three Golden Packaging Awards were selected by the Jury among Gold Awards with the cooperation of TSE.


www.ambalajyarismasi.com

Kokteylden kesitler Views from awards ceremony reception

5


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Kokteylden kesitler Views from awards ceremony reception

6


www.ambalajyarismasi.com

Kokteylden kesitler Views from awards ceremony reception

7


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

8

Sadettin Korkut ASD Yönetim Kurulu Başkanı ASD President of the Board of Directors

Zeki Sarıbekir Sarten Ambalaj A.Ş. CEO’su CEO of Sarten Packaging

Evrim Bayam Pakiş Northstar Innovation A.Ş. Genel Müdürü Northstar Innovation A.Ş. General Manager

Ceylan Saner Ödül Gecesi Sunucusu The awards were presented by Ms. Ceylan SANER, the professional host.


www.ambalajyarismasi.com

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

9


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

10


www.ambalajyarismasi.com

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

11


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Ödül sahiplerinden örnekler Some award winners

12


www.ambalajyarismasi.com

Ă–dĂźl sahipleri bir arada Winners of the Crescent and Stars for Packaging 2013

13


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Gala yemeğinden kesitler Views from ceremony dinner

14


www.ambalajyarismasi.com

Gala yemeÄ&#x;inden kesitler Views from ceremony dinner

15


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Gala yemeğinden kesitler Views from ceremony dinner

16


www.ambalajyarismasi.com

Gala yemeÄ&#x;inden kesitler Views from ceremony dinner

17


AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI 2013 SONUÇLARI Crescent and Stars for Packaging 2013 Competition Results

Gala yemeğinden kesitler Views from ceremony dinner

18


www.ambalajyarismasi.com

Gala yemeÄ&#x;inden kesitler Views from ceremony dinner

19www.ambalajyarismasi.com

ASD & TSE işbirliği ile verilen

ALTIN AMBALAJ Gold Packaging


ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

DUOSMART KAP Duosmart Cap

Firma Adı / Company Name

Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Akçaburgaz Mah. 361. Sok. No: 7 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülbahar Koç

DuoSmart®, plastik ve kağıdın özelliklerinin kombine edildiği kararlı, güvenli ve göze hitap eden bir ambalaj çözümüdür. Kolayca depolanabilme ve geleneksel kullanıma ygunluğunun yanı sıra, çift taraflı baskı yapılabilmesi ve pencere opsiyonu ile marka opsiyonlarını da ikiye katlayan geleceğin ambalajıdır. DuoSmart®, Combining the advantages of both plastics and paper, a stable, secure and attractive food packaging solution. In addition to being easy to store and convenient to use, it doubles the branding options with its both sided printable paper and “Window” opportunity, it is the future of food packaging.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. / İstanbul

22

Altın Ambalaj / Gold Packaging


www.ambalajyarismasi.com

NAZEN LİKÖR AİLESİ Family of Nazen Liqueur Firma Adı / Company Name

Brandmark - BM İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek / İstanbul Tel : +90 212 263 66 40 Fax : +90 212 263 66 54 Web : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı / Designer Mete Özkar Işın İrem Hancıer Ali Bakova

Marka stratejisi doğrultusunda modern/geleneksel unsurlar taşıyan bir tasarım ön planda tutuldu. Ürünün 35 cl olması gözetilerek 50 cl’lik rakiplerine kıyasla raf görünürlüğünün azalmaması hedeflendi. Varyantlar arası ayrışma, farklı zeminler kullanılarak verildi. Design approach is targeting to create a blend of modern/traditional elements. Despite it’s comparetively small size, shelf effectiveness is ensured. Variant differentions are emphasized through background designs.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A.Ş. / İstanbul

Altın Ambalaj / Gold Packaging

23


ALTIN AMBALAJ Gold Packaging

YUDUM ÖZEL ÜRETİM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Yudum Special Edition Extra Virgin Olive Oil Firma Adı / Company Name Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sok. No: 84 Kat: 23 34752 İçerenköy / İstanbul Tel : +90 216 578 68 00 Fax : +90 216 573 66 34 Web : www.yudum.com.tr

Tasarımcı / Designer Ümit Ünal

Ünlü moda tasarımcısı Ümit Ünal’ın tasarımıyla ortaya çıkan sınırlı sayıdaki Yudum Özel Üretim Zeytinyağı Şişesi; keramik ve toprağın dokusunun cama aktarıldığı ve olası en ince ağızlık formuyla zeytinyağı sevenlerin beğenisine sunulan bir üründür. Textures of ceramics and soil is meets with glass in Yudum Limited Edition Extra Virgin Olive Oil bottle which is designed by famous fashion designer Ümit Ünal. This bottle has prensented narrow nozzle possible.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişe: Anadolu Cam Sanayii A. Ş. Keramik Kılıf: Cafemarkt Cafe Restoran ve Otel Ekipmanları

24

Altın Ambalaj / Gold Packaging


www.ambalajyarismasi.com

İÇECEKLER Beverages


İÇECEKLER Beverages

NAZEN LİKÖR AİLESİ Family of Nazen Liqueur Firma Adı / Company Name

Brandmark - BM İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek / İstanbul Tel : +90 212 263 66 40 Fax : +90 212 263 66 54 Web : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı / Designer Mete Özkar Işın İrem Hancıer Ali Bakova

Marka stratejisi doğrultusunda modern/geleneksel unsurlar taşıyan bir tasarım ön planda tutuldu. Ürünün 35 cl olması gözetilerek 50 cl’lik rakiplerine kıyasla raf görünürlüğünün azalmaması hedeflendi. Varyantlar arası ayrışma, farklı zeminler kullanılarak verildi. Design approach is targeting to create a blend of modern/traditional elements. Despite it’s comparetively small size, shelf effectiveness is ensured. Variant differentions are emphasized through background designs.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A.Ş. / İstanbul

26

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

CAPPY & FUSE TEA CAM ŞİŞE SERİSİ Cappy & Fuse Tea Glass Bottle Firma Adı / Company Name Coca-Cola İçecek Satış ve Dağıtım A.Ş.

İletişim / Contact

Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 34776 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 33 89 Fax : +90 216 365 84 39 Web : www.cci.com.tr

Tasarımcı / Designer

Anadolu Cam Tasarım Merkezi Gökhan Toraman Meyve suyu ve buzlu çay kategorilerinde sektöre her zaman yenilikçi ürünler sunan Cappy ve Fuse Tea olarak %100 meyve suyu ve buzlu çay tatlarımızı sadelik ve şıklığın mükemmel birleşimiyle çekici tasarımın simgesi olan cam ambalajlarda buluşturduk. Cappy and Fuse Tea are always offering innovative products to the beverage sector. Cappy 100% fruit juices and Fuse Tea tastes now have the perfect combination of simplicity and elegance, with their new glass bottles which has an attractive design.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

27


İÇECEKLER Beverages

FREŞA DOĞAL MADEN SUYU Fresa Sparkling Natural Mineral Water Firma Adı / Company Name Anadolu Cam Sanayii A. Ş.

İletişim / Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 34010 Topkapı / İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Filiz Cömert

Tasarımın yalın formundaki çap değişimleri ile yakalanan hareketlilik maden suyunun dinamizmini vurgulamaktadır. Formdaki sadelik kullanışlılığı da beraberinde getirmektedir. Silindirik gövdesi ile şişeye kavrama kolaylığı ve geniş bir iletişim alanı kazandırılmıştır. This packaging reflects a visual vibrancy with diameter changes along its simple body. This cylindrical body carries a wide and useful area for easy handling and effective communication with labelling.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / Bursa

28

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

LIPTON SOFT CASHMERE METAL ÇAY AMBALAJI & SAKLAMA KUTUSU

Lipton Soft Cashmire Metal Tea Box Packaging & Storage Box Firma Adı / Company Name Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No: 79 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 593 08 53 Fax : +90 216 593 08 59 Web : www.masas.com.tr

Tasarımcı / Designer Umay Çubukçu

İç yüzeyinde kullanılan gıdaya uygun lakı, kolay açılır kapağıyla birlikte, içine konulan ürünü nemden, ışıktan ve kokudan koruyarak; ürünün tazeliğinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca sahip olduğu ek metal kapak sayesinde, kolay açılır kapak açıldıktan sonra da ürün tazeliğinin korunmasını sağlar. With the easy-open lid and suitable for food lacquer which is coated interior surface of the box, it helps to prevent the goods from humidity, odor and sunlight, so make it possible for products to keep their freshness and taste. Thanks to additional metal lid, It provides to keep freshness and taste of the products after opening the easy-open lid. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

29


İÇECEKLER Beverages

DİMES PREMIUM MEYVE SUYU ŞİŞESİ Dimes Premium Fruit Juice Bottle Firma Adı / Company Name Anadolu Cam Sanayii A. Ş.

İletişim / Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 34010 Topkapı / İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Eda Yılmaz Oya Akman

Tasarımda, yaprağın ağacın dalındaki tazeliği, şişenin üzerinde yaprak gravürü ile stilize edilmiş, vitaminlerin kişiye sağladığı enerji, küresel omuz yapısı ile ön plana çıkarılmıştır. Tasarım hafif olma özelliği ile karbon ayak izinin azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır. Freshness of the leaf is stylized as leaf engraving on the bottle. Provided by vitamins are demostrated with soulderfigure designed. By virtue of being light weight design also contributes to the reduction of carbon footprint.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / Mersin

30

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

MILLER 7’Lİ ŞİŞE KULPLU METAL AMBALAJ & BUZ KOVASI 7 Miller Bottles, Metal Packaging With Handle & Ice Bucket Firma Adı / Company Name Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No: 79 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 593 08 53 Fax : +90 216 593 08 59 Web : www.masas.com.tr

Tasarımcı / Designer Man Ajans

Mükemmel grafik tasarımı ve baskı kalitesine sahip olan ürünümüzün dış dizaynına uygun olarak iç yüzeyine gold gıda lakı kullanılmıştır. Bu özelliğiyle ürün, ambalaj olarak kullanımı dışında, buz kovası ya da kuru gıda saklama kutusu olarak da kullanılabilmektedir. The product has an excellent graphic design and printing quality. Interior surface is coated with gold lacquer which is suitable for food rights according to exterior design, with this feature the product can be also used as an ice-bucket and storage box for dried foods .

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

31


İÇECEKLER Beverages

BURN MUTLULUK PAKETİ 6x250 ML Burn Happiness Package 6x250 Ml Firma Adı / Company Name Coca-Cola İçecek Satış ve Dağıtım A.Ş.

İletişim / Contact

Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 34776 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 33 89 Fax : +90 216 365 84 39 Web : www.cci.com.tr

Tasarımcı / Designer C-Section

Burn, Migros’un “Mutluluk” konsepti kapsamında; 6 adet 250 ml ürün, bardak ve kokteyl kitapçığını içeren metal bir kova hazırladı, kovanın üzerinde dans eden insan figürleri kullanıldı. Paket markayı diğer ürünlerden farklılaştırdı. Happiness package is metal bucket including Burn 6x250 ml, glass and coctail booklet, Design content is people figures dancing and having fun. Package differentiates the brand between the other energy drinks.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

32

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

CEYSU SU ŞİŞESİ Ceysu Water Bottle Firma Adı / Company Name Anadolu Cam Sanayii A. Ş.

İletişim / Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 34010 Topkapı / İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Gökhan Toraman Oya Akman

750 ml ve 330 ml hacimde premium olarak tasarlanan şişenin formu aşağıya doğru radyuslu genişlerken, dipteki - damlanın suya düşüşünde oluşan ve gittikçe açılan dalgaları - suyun büyüteç ve yansıma efektleriyle kuvvetli bir şekilde vurgular. The premium bottle designed at 170 ml and 330 ml volumes. Its form curvedly enlarges through the bottom and strongly highlights the water’s magnifier and bounce effect with the view of circular enlarging water waves after a drop falls to the water.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

33


İÇECEKLER Beverages

MUTLULUK TEMASI 4x250 ML HOLDER Happiness Theme 4x250 Ml. Holder Firma Adı / Company Name Coca-Cola İçecek Satış ve Dağıtım A.Ş.

İletişim / Contact

Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 34776 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 33 89 Fax : +90 216 365 84 39 Web : www.cci.com.tr

Tasarımcı / Designer McCann

Coca-Cola olarak, Migros’un “Mutluluk” konsepti kapsamında; Mutluluk Fabrikasıyla lanse ettiği 3 figürle Cam Şişe 250 ml’i giydirdik ve alışverişçilere koleksiyon yapabilecekleri 4’lü özel ürünü sunduk! Tema’da ürün yoğun ilgiyle karşılandı! Coca-Cola decorated Glass Bottle 250 ml with 3 different Happiness figures and launched products in different 4x250 ml holders for making it collectible. It was approached with great interest!

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / Mersin

34

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

GIDA Food


GIDA Food

ASIN FARM ZEYTİNYAĞI AMBALAJI Asin Farm Olive Oil Packaging Firma Adı / Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No: 12/1 34810 Kanlıca-Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülay Gamze Güven Candaş Aydar Ezgi Taşçeviren

Anadolu Cam’ın zeytinyağı portföyünde satılan şişe tasarımımız Asın Farm Organik Zeytinyağı için degrade organik boyanmış, soğuk kesme zeytin dalı ve etiketiyle bütüncül bir tasarım yapılarak marka kimliği oluşturulmuştur. The bottle, which we designed that is sold in Anadolu Cam’s olive oil portfolio is being selected by Asin Farm Olive Oil, it is painted by organic paint, cold cut applied to the olive branch and created special holistic brand identity design for Asin Farm.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Cam Şişe: Anadolu Cam Sanayii A.Ş. / İstanbul Kesme-Boyama:Kervan Cam / İstanbul

36

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

YUDUM ÖZEL ÜRETİM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Yudum Special Edition Extra Virgin Olive Oil Firma Adı / Company Name Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sok. No: 84 Kat: 23 34752 İçerenköy / İstanbul Tel : +90 216 578 68 00 Fax : +90 216 573 66 34 Web : www.yudum.com.tr

Tasarımcı / Designer Ümit Ünal

Ünlü moda tasarımcısı Ümit Ünal’ın tasarımıyla ortaya çıkan sınırlı sayıdaki Yudum Özel Üretim Zeytinyağı Şişesi; keramik ve toprağın dokusunun cama aktarıldığı ve olası en ince ağızlık formuyla zeytinyağı sevenlerin beğenisine sunulan bir üründür. Textures of ceramics and soil is meets with glass in Yudum Limited Edition Extra Virgin Olive Oil bottle which is designed by famous fashion designer Ümit Ünal. This bottle has prensented narrow nozzle possible.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Şişe: Anadolu Cam Sanayii A. Ş. Keramik Kılıf: Cafemarkt Cafe Restoran ve Otel Ekipmanları

Altın Ödül / Gold Award

37


GIDA Food

MİLO ÇİKOLATALI DRAJE KABI Milo Chocolatte Coated Biscuit Cup Firma Adı / Company Name Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Akçaburgaz Mah. 361. Sok. No: 7 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülbahar Koç

Elit’in çikolata kaplı bisküvili drajesini standart dışı bir ambalaj ile tüketiciye sunma fikriyle ortaya çıkan, 2 kademeli PP kaseye sleeve giydirilerek hazırlanan özel dizayn bir kaptır. İki farklı renk ile bitter ve sütlü olmak üzere 2 ayrı tat sunulmaktadır. Elit, with this tailor made sleeved PP cup, aims to serve 2 different designs and 2 different taste to consumers, allowing them to consume chocolatte coated biscuits in every aspect of their daily lives.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. / İstanbul

38

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

DOĞADAN PLUS ŞEKERSİZ BİTKİ ŞEKERİ Doğadan Plus Sugar Free Herbal Candies Firma Adı / Company Name

Doğadan Gıda Ürünleri San. ve Pazarlama A.Ş.

İletişim / Contact

Çınar Mah. Duru Cad. No: 11 06750 Akyurt / Ankara Tel : +90 312 847 55 00 Fax : +90 312 847 55 09 Web : www.dogadan.com.tr

Tasarımcı / Designer Cba Design Solutions

Doğadan’ın, çay ürünleri dışındaki ilk innovasyonu olan doğal ve şeker içermeyen, Doğadan Plus Şekersiz Bitkisel Pastil, beş farklı çeşidiyle nemden, kokudan ve ışıktan koruyan özel metal ambalajlarında satışa sunuluyor. Doğadan’s first innovation except the tea products is “Doğadan Plus Sugarfree Herbal Pastille” that is sold with 5 different kinds and properly designed metal package, protects pastilles from moisture, smell and light.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Masaş Metal Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

39


GIDA Food

EKİCİ 4x250G KAŞAR PEYNİRİ Ekici 4x250g Kashkaval Cheese Firma Adı / Company Name Ekiciler Süt Gıda Tar. Hayv. San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize San. Bölgesi 2. Cad. Antalya Tel : +90 242 258 13 96 Fax : +90 242 258 13 95 Web : www.ekicipeynir.com

Tasarımcı / Designer Elçin Ekici Öztürk

İhtiyaç kadar açılıp kullanılabilir. Kalan parçalar taze kalır, kurumaz, küflenmez. Dilimlemede estetiklik ve pratiklik sağlar. 4 parçanın aldığı dikdörtgen form rafta sunum kolaylığı sağlar. Can be used as much as needed. The remaining part stays fresh and doesn’t get dry and grow mold. Practically sliced and stylishly served . 4 pieced rectangular form of package provides ease of presentation on the shelf.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kutlu Avcı Ofset Matbaa / Antalya

40

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

KAHVE DÜNYASI 250 GR. KAHVE KUTUSU 250 Grs. Coffee Can Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

84*135 ebatlarında üretilen kahve kutusu, hermetik olmasını sağlayan peel-off kapak, ürün açıldıktan sonra nefaset özelliğini koruyan geçme kapaklıdır. Sunulan bu kapak özellikleriyle ürün tüketimi sonrasında saklama kabı olarak kullanım imkânı vermektedir. The 84*135 mm coffee can with aluminum peel off end and plastic top cover provides hermetic sealing to keep the coffee fresh before use and after opening of the can. The can has secondary use as packaging at home or office after use.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Gümüş Ödül / Silver Award

41


GIDA Food

TAZE KUTU - EKMEK KUTUSU Fresh Box - Bread Box Firma Adı / Company Name

Olmuksan İnternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

D.O.S.B. 1. Kısım Dicle Cad. No: 22 41455 Dilovası / Kocaeli Tel : +90 262 754 74 60 Fax : +90 262 641 95 10 Web : www.ipaper.com

Tasarımcı / Designer Murat Safoğlu

Ekmeği uzun süre hamurlaşmadan sıcak tutan, kullanılmadığında katlanması sayesinde az yer kaplayan, plastik ayakları sayesinde yerle teması kesilen, hijyenik koşullarında uzun süre kullanılabilen bir ambalaj tasarımıdır. This package design aims to keep bread warm for a long time. While it is not being used, it consumes less storage area as it is foldable. For the sake of plastic feet, it is not directly contacted with floor and keeps hygienic conditions for re-usage.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Olmuksan İnternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / Kocaeli

42

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

BURSA KALESİ KUTUSU The Bursa Castle Gift Box Firma Adı / Company Name İlka Şekerleme Mam. ve Gıda San. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Yaylacık Köyü 40. Sok. No: 5 Nilüfer / Bursa Tel : +90 224 482 44 77 Fax : +90 224 482 37 16 Web : www.kardelen.com

Tasarımcı / Designer

Line B.E.R.K. Radyo Tv Yay. ve Reklam Tic. San. A.Ş. Bursa’nın tarihi temalarını karakalem çalışması ile ifade eden, açılınca içinden çini motifli tabakların şekerlik niyetine çıktığı ve otantik bir Bursa mamulü olan Kestane Şekerinin Bursa Kalesi Kutusudur. A value-added giftbox of the authentic Bursa dessert; Candied Chestnuts –designed with charcoal pencil drawings of Bursa symbols outside and trays in ceramic motifs inside.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Doğuş Matbaa - Recep Kestane / Bursa

Bronz Ödül / Bronze Award

43


GIDA Food

1 LT. ÜLKER GOLF ROYAL TEL KADAYIFLI DONDURMA KUTUSU 1 Lt. Ülker Golf Royal Tel Kadayıflı Icecream Package Firma Adı / Company Name Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize San. Bölgesi Kağıthane San. Sit. Atatürk Bulvarı 17. Cad. No: 7 Başakşehir /İstanbul Tel : +90 212 485 76 76 Fax : +90 212 485 81 22 Web : www.ustunplastik.com

Tasarımcı / Designer Kadir Kürşat Gülbahar

Daha önce üretimi yapılan bu tarz dondurmalı tatlılarda ürünün kutunun içerisinden çıkartılarak servis edilmesinde problem yaşanmaktaydı. Tüketiciye rahatlık sağlaması amaçlanarak yapılan bu aparat ve kutu sistemi sayesinde bu problem tamamen ortadan kaldırılmış olup şık bir servis yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. There are other packages produced for the same usage but serving the icecream by taking it out of the package is problematic with those packages. We focused on this problem and found a solution for it by creating this tub system and its apparatus. Now it is possible for the customers to prepare classy servings very easily. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

44

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

2013 İLK HASAT 2013 First Harvest Firma Adı / Company Name Tariş Zeytin A.Ş.

İletişim / Contact

A.O.S.B. 10006/1 Sok. No: 10/B 35620 Çiğli / İzmir Tel : +90 232 394 00 94 Fax : +90 232 328 09 90 Web : www.tariszeytin.com.tr

Tasarımcı / Designer Tigin Bayman

Tariş Zeytin, tarihte “Altın Sıvı” olarak da adlandırılan zeytinyağının ilk hasat ürünü olan %0,3 asit yağlarını, zeytinyağının değerine yakışır şekilde altın renkli şişesinde sunuyor. Taris Olive and Olive Oil presents the 0.3 % acid oils of the first harvest of the year, in a special golden bottle which represents the worth of olive oil, called “Golden Liquid”

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Vetreria Etrusca (İtalya)

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

45


GIDA Food

3 LT. KULPLU SIVI YAĞ ŞİŞESİ 3 Lt. Oil Bottle With Handle Firma Adı / Company Name Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Tel : +90 236 233 25 20 Fax : +90 236 233 25 23 Web : www.yoncagida.com.tr

Tasarımcı / Designer Yonca Gıda San. A.Ş.

Yonca Gıda’nın, 3 lt yağ ürünü için tasarladığı takma kulplu ambalajda boşluklu bir tutma yeri ergonomisi yaratılarak, ambalajın kolay kavranmasıyla yağın dökülmesi sırasında kontrollü olunması kolaylaştırılmıştır. Zeytinyağı ürününde koyu renkle üretilerek zeytinyağının güneş ışınlarından korunması sağlanmıştır. Yonca Gıda, with its newly designed handle mounted packaging for 3 lt oil products, created handle ergonomics which help to grasp the package easily for controlled spill of the oil. It is also produced in dark colors for olive oil in order to provide protection from sun light.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Oba Plastik Kimya ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. / Balıkesir

46

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

AÇILIR KAPANIR PELİT DRAJE-KURABİYE POŞET

Re - Closable Pelit Confectionery Bag Firma Adı / Company Name Papirus Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Kısıklı Cad. No: 72 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 325 79 30 Fax : +90 216 325 06 55 Web : www.papirus.com.tr

Tasarımcı / Designer

Papirus Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Dikdörtgen tabanlı, körüklü, rafta dik olarak tabanı üzerinde durabilir formda tasarlanmış poşet; üzerinde bulunan açma kapatma klipsi vasıtası ile defalarca açılıp kapatılabilmektedir. Transparanlığı sayesinde içindeki ürünü gösterebilmektedir. Self opening square bottom, transparent, self standing bag can exhibit the products on the shelves and can be opened and closed many times till the products are finished. Thanks to its transparency, it shows the beauty of your products.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Papirus Kağıt San. ve Tic. A.Ş. / Konya

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

47


GIDA Food

BALGO BALLI KAŞIK Balgo Honey Spoon Firma Adı / Company Name Dervolit Metal Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Birlik San. Sit. 2. Cad. No: 101-120 34520 Beylikdüzü / İstanbul Tel : +90 212 875 19 06 Fax : +90 212 875 01 78 Web : www.balgo.com.tr

Tasarımcı / Designer Emir Rıfat Işık

Balgo, balı kavanozdan çıkartıp içecekte de bal kullanma alışkanlığı kazandırarak, onun bütün yararlarını daha dinamik, taşınabilir ve hızlı tüketilecek formda sunan bir kaşıktır. Kaşığın tasarımı balın akışkanlığını temsil etmekte ve esas fikriyle örtüşmektedir. Balgo “honey spoon”offers a new perspective of usage honey into our hot drinks, with portable, pratic, unique design. Balgo is the first brand that pioneering the benefits of honey usage into hot drinks.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Dervolit Metal Plastik San. Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

48

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BUNGE SALAT 5 LT FORMALI YAĞ TENEKESİ Side Wall Panelling 5 Liters Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Kutunun dört yüzeyinde dikey paneller kullanılarak, 0,24 mm yerine 0,22 mm kalınlıkta ambalaj çeliğinden, %6,3 daha az malzeme ve daha az karbon emisyonu ile üretilen, daha düşük maliyetli, daha sürdürülebilir ambalaj elde edilmiştir. Downgauging of the can body material ,from 0,24 mm to 0,22 mm, was achieved with panelling formed on 4 sides of the can.Using this technology enabled us to save 6,3 % material and carbon emissions.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

49


GIDA Food

BURCU REÇEL ÜRÜNLERİ 700 GR. Burcu Jam Products 700 gr. Firma Adı / Company Name Burcu Gıda Konservecilik ve Salça San. A. Ş.

İletişim / Contact

Kocacami Mah. Eski Hükümet Cad. No: 69 Burhaniye / Balıkesir Tel : +90 266 412 59 71 Fax : +90 266 412 89 01 Web : www.burcu.com

Tasarımcı / Designer

Marmara Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. Burcu reçelleri, dış ortamdan sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilen cam ambalaj ile tüketiciye sunuluyor. Kavanozun özgün tasarımı, farklı görünüm sunarak benzerlerinden rafta öne çıkmasını sağlıyor. Üzerine işlenen “Burcu” gravürü de ürünün marka kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Burcu jams, the external environment of a healthy way of containment, capable of glass packaging for the consumer is offered. The original design of the jar, a different appearance by offering similar stand out on the shelf. The engraved “Burcu” gravure puts the brand identity of the product in forefront.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Marmara Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. / Tekirdağ

50

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BURSA KALESİ METAL KUTU The Bursa Castle Tin Box Firma Adı / Company Name İlka Şekerleme Mam. ve Gıda San. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Yaylacık Köyü 40. Sok. No: 5 Nilüfer / Bursa Tel : +90 224 482 44 77 Fax : +90 224 482 37 16 Web : www.kardelen.com

Tasarımcı / Designer

Line B.E.R.K. Radyo Tv Yay. ve Reklam Tic. San. A.Ş. Bursa’nın tarihi temalarını karakalem çalışması ile ifade eden, metal kapağı çini motifi içeren ve otantik bir Bursa mamulü olan Kestane Şekerinin Bursa Kalesi Metal Kutusudur. A value-added tinbox of the authentic Bursa dessert; Candied Chestnuts – designed with charcoal pencil drawings of Bursa symbols and ceramic motifs.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makine San. ve Tic. A.Ş. / Konya

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

51


GIDA Food

EGE’DEN BALIK YEMEKLERİ SERİSİ (DONDURULMUŞ GIDA) Feast Aegean Fish Dishes (Frozen Foods) Firma Adı / Company Name Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Özgörkey Cad. No: 5 35860 Torbalı / İzmir Tel : +90 232 850 35 00 Fax : +90 232 853 22 45 Web : www.feast.com.tr

Tasarımcı / Designer

Paristanbul Tasarım ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Dondurulmuş gıda sektörünün öncü ve yenilikçi markası Feast, Ege’den Balık Yemekleri Serisi ile Ege’nin mis kokulu lezzetlerini, Ege’ye özgü değerlerin ön plana çıkarıldığı farklı paket tasarımı ve “fırınlanabilir” özel kabıyla sofralara taşıyor. Feast, the pioneering and innovative brand of the frozen food industry, is getting fragrant flavors of the Aegean Region on the dinner tables in the C-Pet food containers. On the packages unique values and visuals of Aegean Cost are brought to the fore.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer MatBasım Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. / İzmir

52

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FEAST TENCERELİK SEBZE KARIŞIMLARI AİLESİ (DONDURULMUŞ GIDA) Feast Mixed Vegetables Series (Frozen Foods) Firma Adı / Company Name

Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Özgörkey Cad. No:5 35860 Torbalı / İzmir Tel : +90 232 850 35 00 Fax : +90 232 853 22 45 Web : www.feast.com.tr

Tasarımcı / Designer

Grey Worlwide İstanbul Reklamcılık Ltd. Şti. Ege’nin dondurulmuş gıda üreticisi Feast, Ege sebzelerini tek pakette buluşturduğu Tencerelik Serisi ambalajlarında, Feast’in gerçek marka değerlerini samimi bir görsel dille desteklerken, yemek tariflerini ise farklı bir yol ile anlatıyor. Frozen food manufacturer Feast which is from Aegean Cost, launched a brand new category, named “Feast Mixed Vegetables”. On the packages, brand values of Feast are demonstrated visually in a cozy way. Besides, recipes are visualized in a different way.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

53


GIDA Food

HASIR GÖRÜNÜMLÜ METAL SİLİNDİRİK KURU KAYISI KUTUSU Wicker viewed Cylindrical Metal Box For Dried Apricot Firma Adı / Company Name

Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makine San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

2. Organize San. Bölgesi Kırım Cad. No: 4 Selçuklu / Konya Tel : +90 332 239 01 65 Fax : +90 332 239 01 64 Web : www.kontensan.com.tr

Tasarımcı / Designer Medya Plaza

Yöresel ürünlerden olan kuru kayısının albenisini artırmak ve Anadolu kültürünü yansıtabilmek için otantik hasır sepet dokusu işlenmiştir. Tasarıma gerçeklik olgusunu kazandırmak için ürünlerin görselleri kullanılmıştır. Tasarım doğa dostu metal ambalaja uyarlanmıştır. Increase the attractiveness of regional products dried apricots that Anatolian culture tissue processed to reflect the authentic wicker basket. Images of the products used in the design to give the phenomenon of reality. Design adapted from eco-friendly metal packaging. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makine San. ve Tic. A.Ş. / Konya

54

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

KRİSTAL YAĞ ŞİŞESİ Kristal Olive Oil Bottle Firma Adı / Company Name Anadolu Cam Sanayii A. Ş.

İletişim / Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 34010 Topkapı / İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Eda Yılmaz

Kristal Yağ Şişesi köşeli formu ile ürünün olduğundan daha parlak görünmesini sağlamaktadır. Zeytin yaprağı ve tanesinin zarif birlikteliğinden oluşan kabartma, doluyken camda kırılmalar ve ışık oyunları yaratarak, şişeye canlılık katar. Crystal Bottle seems brighter with its angular form. The embossment which consists by elegant togetherness of olive and its leaf, gives vitality to the bottle by creating refractions and lighting tricks on glass.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

55


GIDA Food

LOKMAN GELENEKSEL REÇEL SERİSİ Lokman Traditional Jam Series Firma Adı / Company Name

Mnd İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

İstanbul Yolu 33. Km. Bitik Köyü Girişi 06980 Kazan / Ankara Tel : +90 312 814 55 90 Fax : +90 312 818 62 17 Web : www.mndgida.com.tr

Tasarımcı / Designer

Etiket Tasarım: Mnd Grafik ve Chess Creative Şişe Tasarım: Marmara Cam San. ve Tic. A.Ş. Lokman Geleneksel Reçelleri, özel tasarım kavanozları, görsel yönü kuvvetli etiketler eşliğinde raflarda daha önde daha kaliteli. Etiket tasarımlarında meyvelerin tazeliğini ve doğallığını ön plana çıkaran, kavanozun modern çizgilerine uyumlu bir tasarım yapıldı. Lokman Traditional Jams are in front of shelves with better quality, specially designed jars and effective visual labels. Labels were designed to emphasize freshness and naturalness of fruits which comformable to the modern style of jar.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Marmara Cam San. ve Tic. A.Ş. / Tekirdağ

56

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

Ø210*240 KİLİTLİ PASTA KABI Ø210*240 Locked Cake Food Packaging Firma Adı / Company Name Özge Plastik Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize Bölgesi Kağıthane San. Sit. 17. Cad. No: 7 34306 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 485 65 65 Fax : +90 212 485 80 98 Web : www.ozgeplastic.com

Tasarımcı / Designer Şaban Yavuz

Bu buluş, özellikle kek, turta, tiramisu tarzı pasta türü gıdaların taşınmasını, dağılmadan estetik bir şekilde servis edilmesini kolaylaştıran tabanı ve kapağı birbirinden istemsiz şekilde ayrılmasını engelleyen emniyet kilidine sahip bir gıda kabıdır. This invention provides the carriage and facilitating the serve aesthetically of foods such as cake, pie cake, tiramisu. It has a safety lock that prevents unintentional separation of the base and the cover.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Özge Plastik Ambalaj San. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

57


GIDA Food

PINAR DELIGHT SUCUK Pınar Delight Soudjouk Firma Adı / Company Name Pınar Entegre Et ve Un San. A. Ş.

İletişim / Contact

Y. Dudullu, Kürkçüler Cad. Kanuni Sok. No: 4 34775 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı / Designer

Ayhan Güler / We On The Go Pınar Delight Sucuk, az porsiyonlarda ürün tüketmek isteyen diyet ürün tüketicileri için 75’er gramlık iki ayrı sucuğu perforeli vakum ambalajı ile tek pakette sunuyor. Bu özel ambalaj tüketilene kadar Pınar Delight sucukların taze kalmasını sağlıyor. Because light product consumers prefer small portions of food, Pınar Delight Soudjouk has a special pack containing two soudjouks, which are 75 grams each, in separated divisions of the same package.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

58

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

PINAR GURME PARMAK SUCUK Pınar Gurme Soudjouk Firma Adı / Company Name Pınar Entegre Et ve Un San. A. Ş.

İletişim / Contact

Y. Dudullu, Kürkçüler Cad. Kanuni Sok. No: 4 34775 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinar.com.tr

Tasarımcı / Designer

Ayhan Güler / We On The Go 70’er gramlık dört parça sucuğun ayrı bölmeli özel MAP ambalajda satışa sunulduğu Gurme Parmak Sucuk, yeniden kapanabilen ambalajı ile açıldıktan sonra da buzdolabında tazeliğini koruyor. Pınar Gourmet Soudjouk has a special MAP package, which contains 70 gr of soudjouk in each seperated divisions. Besides, reopenable folio guarantees to keep each part of soudjouk fresh untill consumption.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

59


GIDA Food

TAHİN-PEKMEZ İKİLİ AMBALAJ Natural Sesame Paste & Grape Molasses Firma Adı / Company Name Merter Helva San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ayhan Arslan Sok. No: 2 Amarlı - Avcılar / İstanbul Tel : +90 212 456 61 00 Fax : +90 212 422 11 16 Web : www.koska.com

Tasarımcı / Designer Emin Dindar

Faydaları saymakla bitmeyen tahin ve pekmez, Koska’nın fark yaratan ambalajında bir araya geldi. Aynı kapağın altında iki farklı bölmenin içerisinde yer alan ikili, kolayca karıştırılarak tüketilebiliyor. Tahin ve pekmezi aynı ambalajın farklı bölmelerinde bir araya getirerek ilgi çekici tasarımı ile lezzet tutkunlarına kolaylık sağlıyor. Tahini and molasses have countless health benefits and can now be enjoyed together with our new, attractive bottle design. Flavor addicts will love the combination of these two special tastes.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

60

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

TOMBUL KASE Chubby Cup

Firma Adı / Company Name Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Akçaburgaz Mah. 361. Sok. No: 7 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülbahar Koç

160 gr‘lık süt kreması doldurmak için özel dizayn edilen kasenin ergonomik şekli; tüketicinin tek eline oturması amaçlanarak tercih edilmiş, diğer elle içerisine ekmek, kraker vb. banarak yenebilmesi rahat bir kullanım sağlaması amaçlanmıştır. Specially designed to be held easily by one hand, in order to allow other hand to dip crackers, bagels etc. in the cup, sleeve decoration for maximum customer attention on the shelves.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

61


GIDA Food

SUZAN & HALUK DİNÇER ZEYTİNYAĞLARI ŞİŞESİ

Suzan & Haluk Dincer Olive Oil Bottle Firma Adı / Company Name Anadolu Cam Sanayii A. Ş.

İletişim / Contact

Maltepe, Davutpaşa Cad. No: 42 34010 Topkapı / İstanbul Tel : +90 212 459 54 29 Fax : +90 212 459 57 13 Web : www.anadolucam.com

Tasarımcı / Designer Neil Kaan Hirst

Ambalaj; ahşap kutusu, çantası ve etiketi ile içindeki ürünün doğallığını ve kalitesini yansıtmaktadır. Şişenin formu zeytinyağının akışından ilham alınarak organik geçişler ile şekillenmiştir. Görsel grafiklerinde aynı doğal ve yalın akış devam ettirilmiştir. This olive oil packaging represents the naturality and the special quality of the product within. Design, inspired from olive oil’s flow reflects this natural character along its simple profile and graphics.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / İstanbul

62

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

RANGER @OCEAN EAU DE TOILETTE FOR MEN

Ranger @Ocean Eau de Toilette For Men Firma Adı / Company Name Rebul Kozmetik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Üst Denizbank Sit. Sokak Arası No: 34 Emirganüstü Reşitpaşa / İstanbul Tel : +90 212 229 97 90 Fax : +90 212 229 11 18 Web : www.rebul.com

Tasarımcı / Designer Umut Kısa

Ranger parfüm kutusu, piyasadaki parfüm ambalajlarına göre tasarım ve kullanım açısından farklı ve yenilikçidir. Geleneksel ambalajlar ürünü sadece korumaya yararken, Ranger’ın yenilikçi ambalajı ile kutu ve içi ürün bütünleşmiştir. The packaging of Ranger perfume differs from the other perfume packagings in the market in terms of design and usage. While traditional packagings aims to protect the inner product, Ranger’s innovative packaging intagrates the box and the perfume itself.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Vietnam İstanbul

64

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

ACTIVEX SIVI SABUN SERİSİ Activex Liquid Soap Series Firma Adı / Company Name DesignVENA

İletişim / Contact

Mahmut Yesari Sok. No: 2-4/1 34718 Koşuyolu, Kadıköy / İstanbul Tel : +90 216 651 43 50 Fax : +90 216 651 43 52 Web : www.designvena.com

Tasarımcı / Designer

Endüstriyel Tasarımı: DesignVena Erkan Şahin / Serhan Güzelderen Grafik Tasarım: Orhan Irmak Tasarım ActiveX sıvı sabun serisi, antibakteriyel ürün kategorisi için koruyuculuk ve güven duygusu algısı yaratması amacıyla şekillendirilerek markanın rakiplerinden farklı, akılda kalıcı ve ikon bir ürün olması için tasarlanmıştır. ActiveX liquid soap was designed to create a perception of protectiveness and thrust for antibacterial products and to become a catchy and icon product different from its rivals.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Plastkom Plastik ve Kimya San. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

65


SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ Health and Cosmetic Products

MOLPED GÜNLÜK PED Molped Daily Care Pantyliners Firma Adı / Company Name Hayat Kimya San. A.Ş.

İletişim / Contact

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 554 40 00 Fax : +90 216 474 00 60 Web : www.hayatkimya.com.tr

Tasarımcı / Designer Akın Tangün

Mor, pembe, yeşil renkli ambalajlar ile rafta ayrışan Molped’in; fosforik renkler ile rafta ön plana çıkması hedeflenmiştir. Varyantlara özel illustrasyonlar ile varyant özellikleri sembolize edilerek ayrışma sağlanmıştır. Molped is located on the shelf with 3 different phosphoric colored packages which are purple, pink and green to take attention. All varient has its own figure to differentiate from each other and shows its own characterictics.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Duran Doğan Basım ve Amb. San. A.Ş. / İstanbul

66

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables

KORKMAZ MEVLEVİ ÇAY SETİ Korkmaz Mevlevi Tea Set Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44 - B A. Hisarı Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Çağlar Yücealp

Ambalaj tasarımında ürünlerdeki yalın ve kültürel öğeler içeren çizgiler forma taşındı. Semazenlerin sema esnasındaki dönüşleriyle açılan, aşağıya doğru indikçe genişleyen formdaki etekleri, kutunun ön yüzündeki hafif dalganın çıkış noktası oldu. Whirling dervish’s skirt is an iconic form and source of inspiration for the wave on the front of the packaging design. In this way, the form of the products are reflected on the package design.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Pripak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

68

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

WOOD & WOOD ANTI AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT, SU BAZLI Wood & Wood Anti Aging Wood Varnish Water Based, Demi Matt Firma Adı / Company Name Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 34752 Ataşehir / İstanbul Tel : +90 216 578 56 00 Fax : +90 216 573 77 95 Web : www.polisan.com.tr

Tasarımcı / Designer Ertuğrul Bitlis

Fıçının ahşap dokusundan ve içindekileri koruma özelliğinden ilham alınarak tasarlanan; “Doğalı ve Doğayı Koruyun” mantığıyla “Ahşap Koruyucu” Polisan ürünlerine koruyucu olan ambalaj, markanın ezberbozan, yenilikçi ve sıra dışı ruhunu yansıtıyor. Design of the barrel package has inspired from the barrels wood surface. With the idea of “protect the nature and natural” reflects the spirit of Polisans innovative, original and extraordinary character by satisfying the usage of Wood protection.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik San. A.Ş. / İstanbul

Altın Ödül / Gold Award

69


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables

CHIRTON ECCO 300 ML ODA SPREYİ 300 Ml Air Freshener Shaped Aerosol Can Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Çok özel bir prosesle standart olarak üretilmiş 3 parçalı aerosol kutuya şekil verilerek müşteri beğenisine göre farklı dizaynlarda üretilmektedir. Böylece standart olarak üretilen üç parçalı aerosol kutuya baskı kalitesiyle, dizaynıyla farkındalık kazandırılmaktadır. The standard three pieces aerosol cans shaping with very special production process with different design according to customer request. In this way traditional three pieces aerosol cans gets awareness with high printing quality and created design.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

70

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

ELEGANS EXTRA YARI MAT Elegans Extra Semi Matt Firma Adı / Company Name Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 34752 Ataşehir / İstanbul Tel : +90 216 578 56 00 Fax : +90 216 573 77 95 Web : www.polisan.com.tr

Tasarımcı / Designer Ertuğrul Bitlis

Home Cosmetics iletişim çatısı altındaki ezber bozan pazarlama araçlarında olduğu gibi, ne Türk rakiplerde ne dünyada eşi benzeri olmayan altıgen boya ambalajı ile Polisan ürünleri adeta kozmetik ürünü çekiciliğine sahiptir. As the rare marketing tools under the Home Cosmetics framework, the hexagonal design is inapproachable for competitors and only in the world. Polisan products are almost have the attractiveness of Cosmetic products.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik San. A.Ş. / İstanbul Surkalıp Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

71


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables

BİNGO DYNAMIC BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ Bingo Dynamic Dishwashing Tablets Firma Adı / Company Name Tasarist

İletişim / Contact

Tomtom Mah. Tosbağa Sok. No: 12-2 Markiz Apt. 34433 Beyoğlu / İstanbul Tel : +90 212 243 89 92 Web : www.tasarist.net

Tasarımcı / Designer Musa Çelik

Ürününün faydalarını anlatan özel tasarım ikonlar, bıçak iziyle oluşturulmuş bir alanda sergilendi. Ambalajın fonundaki yeşil yaprak dokusu ürünün doğallığını, ışıltılı çay bardağı figürü ise lokalliğini ve performansını vurgulamak adına tasarlandı. Yeni ambalajlar üretilirken %30 daha az ambalaj malzemesi kullanıldı. To demonstrate specially designed icons which describe product’s benefits, a separate space is created with die cut track. Green leaf texture used as background emphasizes naturalness, while sparkling tea glass highlights localness and performance. With this new package, packaging materials used are reduced by 30%. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sentez Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. / İstanbul

72

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BIVY SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI Bivy Liquid Laundry Detergent Firma Adı / Company Name Petek Plastik A.Ş.

İletişim / Contact

Kos İhsan Dede Cad. 9. Sok. No: 9 Selçuklu / Konya Tel : +90 332 239 06 42 Fax : +90 332 239 07 42 Web : www.petekplastik.com

Tasarımcı / Designer Hamit Gürbüz

TAHA KIMYA – Bivy Sıvı Deterjan şişesi kullanım kolaylığı gözetilerek rahat bir tutuşa imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Grafik tasarımda bütün varyantlar arasında güçlü bir ortak dil sağlanarak markanın raflarda görünürlüğü güçlendirilmiştir. Taha Chemistry - Bivy Liquid Detergentbottle has designedtoallowease of use byconsidering a comfortablegrip. Providewith a strong & commonlanguagebetweenallvariants on graphicdesign , visibility of brand has enhanced on theshelves.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Petek Plastik A.Ş. / Konya

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

73


EV-OTOMOTİV-OFİS ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE İHTİYAÇ MALZEMELERİ Home-Automabile-Office Appliances, Equipment and Disposables

GÖMME REZERVUAR KONTROL PANELİ KUTUSU Built-in Reservoir Control Panel Box Firma Adı / Company Name Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş.

İletişim / Contact

Akhan Mah. 104 Sok. No: 8 Denizli Tel : +90 258 268 05 80 Fax : +90 258 268 10 85 Web : www.dentas.com.tr

Tasarımcı / Designer

Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. Standart a-box kutunun alt ve üst kapakları uzun tutularak kolide separatör olarak kullanılır duruma getirilmiştir. Böylece ayrı bir separatör işçiliği ve stok takibi ortadan kaldırılmış olup, aynı zamanda sevkiyat esansında ürün güvenliği sağlanmaktadır. Standart american box’s upper and lower covers are kept longer to be used as seperator. So that, labor and stock tracking are removed. At the same time new design provides product safety during shipment.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. / Denizli

74

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SELPAK BUTİK KUTU MENDİL YILBAŞI KOLEKSİYONU Limited Edition Selpak Facial Tissue Christmas Collection Firma Adı / Company Name İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Altınova 77700 Yalova Tel : +90 226 462 85 23 Fax : +90 226 462 85 30 Web : www.ipekkagit.com.tr

Tasarımcı / Designer Nihat Gökhan Yenice Mete Özkar

Sınırlı sayıda üretilen ev şeklindeki Selpak Mendil Yılbaşı Koleksiyonu, yılbaşı konseptli fark yaratan tasarımı ile tüketicilerin evlerine yeni yıl coşkusunu dekoratif olarak taşıması için üretildi. Limited edition Selpak Facial Tissue Christmas Collection was created in order to deliver Christmas’ excitement to our consumers. Produced with different eye-catching patterns and colors in the form of home, Selpak Facial Tissue Christmas Collection reached consumers in November 2012.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kutaş Basım Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / istanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

75www.ambalajyarismasi.com

DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages For Other Non-Food Products


DİĞER GIDA DIŞI ÜRÜN AMBALAJLARI Packages For Other Non-Food Products

750 ML PET AMBALAJ 750 Cc Pet Bottle

Firma Adı / Company Name

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

G.O.S.B. 1000. Sok. No: 1028 Çayırova / Kocaeli Tel : +90 262 677 11 11 Fax : +90 262 751 50 24 Web : www.eczacibasi.com.tr

Tasarımcı / Designer Hikmet Çetin

Bu ambalajı diğer benzer ambalajlardan ayıran en önemli özelliği dizayn ve dizayna bağlı olarak en düşük ağırlığa sahip olmasıdır. Ağırlığı 26 gr. olan bu ambalajın benzer hacimdeki ambalaj ağırlıkları 34-46 gr. arasında değişir. The distinguishing feature of this package is the design of the package and its lowest weight, 26 gr; whereas similar bottles are found between 34-46 gr. This type of packaging has successfully passed all the tests and environmentally friendly with its lower PET material usage.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Plastkom Plastik ve Kimya San. Tic. A.Ş. / İstanbul

78

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

BİNGO SOFT KONSANTRE LOVELY 2500 ML Bingo Soft Concertrated Lovely 2500 Ml Firma Adı / Company Name Hayat Kimya San. A.Ş.

İletişim / Contact

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 554 40 00 Fax : +90 216 474 00 60 Web : www.hayatkimya.com.tr

Tasarımcı / Designer

Şişe: Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. Etiket: Hayat Kimya San. A.Ş. Bingo Soft Konsantre Lovely 2500 ml, kendine has dizaynı ve başarılı eau de parfum konseptine ek olarak ergonomik ve rahat kullanımlı kulp tasarımıyla konsantre yumuşatıcılar ailesine dinamizim getirmiştir. Bingo Soft Konsantre Lovely 2500 ml brings dynamism to concentrated softeners market with its packaging, which offers ergonomic benefit in addition to its stylish design, and its succesful “eau de parfum” concept.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

79www.ambalajyarismasi.com

TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Pharmaceuticals


TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Pharmaceuticals

BIOXET TÜY AZALTICI KREM Bioxet Hair Reducing Face Cream Firma Adı / Company Name

Akademi Matbaacılık İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Yeşilce Mah. Yılmaz Sok. No: 3 Seyrantepe 34418 Kağıthane / İstanbul Tel : +90 212 270 78 78 Fax : +90 212 270 27 00 Web : www.akademimatbaa.com

Tasarımcı / Designer Merve Delikanlı

Özel tasarımlı şık kutunun ofset baskısı Bristol katona yapılmıştır. Parlak selefon ile lamine edilmiştir. Kutuya ait alt ve üst iki adet seperatör bulunmaktadır. Ayrıca kutunun dıştan içe doğru bulunan penceresi ürün görselliğini ön plana çıkarmaktadır. Bright sthylish box made of cardboard with ofset printing custom-designed Bristol are laminated with cellophane. The top and bottom of the box has two seperators. Also in the window from outside to the inside the box to the fore by the visual design of the product suports. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Akademi Matbaacılık İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul

82

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

BIOXSINE SAÇ KAYBINA KARŞI SERUM Bioxsine Anti-Hair Loss Herbal Formula Serum Firma Adı / Company Name

Akademi Matbaacılık İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Yeşilce Mah. Yılmaz Sok. No: 3 Seyrantepe 34418 Kağıthane / İstanbul Tel : +90 212 270 78 78 Fax : +90 212 270 27 00 Web : www.akademimatbaa.com

Tasarımcı / Designer Merve Delikanlı

Özel ve şık sert kutusu ve kılıf olarak iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Kuşeye ve bristole ofset baskı ve parlak selefon ile lamine edilmiştir. Ayrıca ürünün görselliğine dikkat çekerek gümüş yaldızla görseli güçlendirilmiştir. Private and stylish design box consist of two seperate parts, sleeve and main rigid box. Bristol and glossy paper laminated with offset printing and bright cellophane. It also reinforced the image of the product property to the attention silver gliding.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Akademi Matbaacılık İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

83


TIP VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ Pharmaceuticals

MEDIBOX Medibox

Firma Adı / Company Name Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Bekleme Mevkii 35900 Tire / İzmir Tel : +90 232 512 11 56 Fax : +90 232 512 38 71 Web : www.mondigroup.com.tr

Tasarımcı / Designer Bayram Yıldırım

Medibox, tıbbi delici-kesici atıklar için özel tasarlanmış işlevsel bir atık kutusudur. İç ve dış olmak üzere 2 parçadan meydana gelir. Kurulumu manueldir. 2 parçalı yapısı sayesinde hem dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklıdır hem de tıbbi atıklar için ideal izolasyon sağlar. Medibox is a multifunctional corrugated medical waste box and specialy designed for “sharps” medical wastes. It consists one inner and one outer box. This double layer structure provides a well insulation and protects against external impacts.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. / İzmir

84

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

5,5 LT. ALGİDA DONDURMA KABI 5,5 Lt. Algida Icecream Package Firma Adı / Company Name Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

İkitelli Organize San. Bölgesi Kağıthane San. Sit. Atatürk Bulvarı 17. Cad. No: 7 Başakşehir /İstanbul Tel : +90 212 485 76 76 Fax : +90 212 485 81 22 Web : www.ustunplastik.com

Tasarımcı / Designer Kadir Kürşat Gülbahar

Ürünümüz iki ayrı aşamada üretilmekte olup plastik ambalajlarda daha önce hiç denenmemiş bir yöntem ile ürünün istenilen yüzeyine kaplama yapılmıştır. Bu kaplama gümüş rengi olmakla birlikte altın sarısı veya farklı bir renkte olabilir. Our package is produced in two stages. We apply a new technique that has never been tried before so that we can plate any requested surface of the package. This plate is in silver color but we can make it in gold or other colors as well.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Üstün Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

86

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

20 LİTRE MADENİ YAĞ AMBALAJI 20 Liter Oil Packaging Firma Adı / Company Name Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Özler II Binası, Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 6/8 34325 Avcılar / İstanbul Tel : +90 212 456 66 66 Fax : +90 212 456 66 97 Web : www.ozlerplastik.com

Tasarımcı / Designer

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kullanım alanınına ve üretim prosesine uygun olarak dizayn edilen 20 litre madeni yağ ambalaj bidonu, ürün içine konulan madeni yağın performansını yansıtan güçlü ve dinamik görünüşe sahip bir ambalaj olarak tasarlanmıştır. 20 liter lube oil drum designed to fit perfectly in production line, have a strong and dynamic stand which reflects the performance of lube oil filled inside.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

87


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

DENİZATI 4 LT MADENİ YAĞ ŞİŞESİ

Plastic Industrial Oil Contanier For 4 Ltrs Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Madeni yağ plastik şişelerinde maximum dikey yük taşıma dayanımı ve ergonomi en önemli özelliklerdendir. Minimum 190 gr ağırlık ile maximum 90 kg. dikey yük taşıma değerleri ile ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir ambalaj üretilmiştir. In plastic bottles, achieving ergonomy with maximum top load value is very important for a competitive, environmental and sustainable packaging. In this product we have achieved minimum 190 gr. weight and maximum 90 kg. axial top load resistance.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

88

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

PALET KUTUSU Pallet Box

Firma Adı / Company Name Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Bekleme Mevkii 35900 Tire / İzmir Tel : +90 232 512 11 56 Fax : +90 232 512 38 71 Web : www.mondigroup.com.tr

Tasarımcı / Designer Alp Ersan

Palet kutusu, tek bir gövde ve 4 adet mihver desteklerden oluşan kendinden paletli taşıma kutusudur. Kurulumu manueldir. Nakliye sırasında ayrıca tahta ya da plastik palet gerektirmez. İstenilen ölçülere adapte edilebilir ve yüksek taşıma kapasitesi sağlar. Pallet box is a carriage box which consists of 1 body and 4 supporter bobbins. It is assembled manualy. During the transport does not require any extra wood or plastic pallet. It can be adaptable to all dimensions and provides a high carriage capacity.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. / İzmir

Bronz Ödül / Bronze Award

89


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

TENEKE RULO İHRAÇ AMBALAJI (TNR)

Tinplate Coil Overseas Shipment Packaging Firma Adı / Company Name Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.

İletişim / Contact

Uzunkum No: 7 67330 Karadeniz Ereğli / Zonguldak Tel : +90 372 329 33 90 Fax : +90 372 323 67 43 Web : www.erdemir.com.tr

Tasarımcı / Designer ERDEMİR

Ürünün ambalajından; kaplama prosesinden kutu üretimine kadar denizaşırı taşıma ve ambarlama safhalarında, kolaylık ve güvenlikle hasarsız taşınma, paslanma / ortam korozyonuna karşı koruyuculukla çevre dostu olması beklenir. Erdemir ambalajlama tarzı beklentileri tam karşılar. From coating till to can making process; at all phases of overseas transportation & warehausing, the packaging is expected to ensure safe, easy and non-destructive handling & transportation, to be protective against rusting & environment corrosion & eco-friendly. Erdemir Packaging Style fully meets the expectations. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer 1. Soğuk Haddehane Müdürlüğü / Erdemir - Zonguldak

90

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

DENİZATI 1 LT. MADENİ YAĞ ŞİŞESİ Plastic Industrial Oil Container For 1 Lt. Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Madeni yağ plastik şişelerinde minimum şişe ağırlığı ile maksimum dikey yük taşıma dayanımı en önemli özelliklerdir. Minimum 55 gr ağırlık ile maksimum 75 kg. dikey yük taşıma değerleri ile ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir ambalaj üretilmiştir. In plastic bottles, achieving minimum bottle weight with maximum top load value the key criteria for a competitive, environmental and sustainable packaging. In this product we have achieved minimum 55 gr. weight and maximum 75 kg. axial top load resistance.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

91


ENDÜSTRİYEL VE TAŞIMA AMBALAJLARI Industrial and Transportation Packages

KOÇAK 4 LT MADENİ YAĞ ŞİŞESİ

Plastic Industrial Oil Contanier For 4 Ltrs Firma Adı / Company Name Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İletişim / Contact

Barbaros Bulvarı No: 68/7 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul Tel : +90 212 275 76 60 Fax : +90 212 272 34 17 Web : www.sarten.com.tr

Tasarımcı / Designer Şener Karagülle

Madeni yağ plastik şişelerinde maximum dikey yük taşıma dayanımı ve ergonomi en önemli özelliklerdendir. Minimum 190 gr ağırlık ile maximum 90 kg. dikey yük taşıma değerleri ile ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir ambalaj üretilmiştir. In plastic bottles, achieving ergonomy with maximum top load value is very important for a competitive, environmental and sustainable packaging. In this product we have achieved minimum 190gr. weight and maximum 90 kg. axial top load resistance.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. Ş.

92

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

DUOSMART KAP Duosmart Cap

Firma Adı / Company Name Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş.

İletişim / Contact

Akçaburgaz Mah. 361. Sok. No: 7 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 27 00 Fax : +90 212 886 54 77 Web : www.paccor.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülbahar Koç

DuoSmart®, plastik ve kağıdın özelliklerinin kombine edildiği kararlı, güvenli ve göze hitap eden bir ambalaj çözümüdür. Kolayca depolanabilme ve geleneksel kullanıma ygunluğunun yanı sıra, çift taraflı baskı yapılabilmesi ve pencere opsiyonu ile marka opsiyonlarını da ikiye katlayan geleceğin ambalajıdır. DuoSmart®, Combining the advantages of both plastics and paper, a stable, secure and attractive food packaging solution. In addition to being easy to store and convenient to use, it doubles the branding options with its both sided printable paper and “Window” opportunity, it is the future of food packaging. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. / İstanbul

94

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

BASKILI YUVARLAK PLASTİK GIDA KABI Printed Round Plastic Food Container Firma Adı / Company Name Orego Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Akçaburgaz Mah. 319. Sok. No: 3 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 858 13 33 Fax : +90 212 858 11 10 Web : www.orego.com.tr

Tasarımcı / Designer

Orego Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. SpectaVIS ürünler, Türkiye ve Avrupa’da ilk kez plastikten (PP) üretilmektedir. Yüksek çözünürlüklü ofset baskı teknolojisi uygulanabilme özelliği, ürüne görsel anlamda farklılık kazandırmaktadır. Baskı teknolojisiyle etiket ve etiket işçiliği maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. SpectaVIS products-which is produced in plastic (PP) in Turkey and Europe for the first time-redounds products a spectacular visuality with its highresolution offset printing technology. SpectaVIS eleminates label and label sticking labour costs.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Orego Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

95


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

PET 5 LT. EKOPET AMBALAJ Pet 5 Lt. Ekopet Packaging Firma Adı / Company Name Oba Plastik Kimya ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Organize San. Sit. 2. Cad. No: 2 Edremit / Balıkesir Tel : +90 266 392 11 02 Fax : +90 266 392 11 06 Web : www.obaplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Hakan Yarar

Pet hammadde ile üretilen 5 lt. gıda ambalajımız Euro palet ölçülerine göre, üst üste dizilebilen, pazardaki alternatiflerine göre çok daha ekonomik ve içinin görünebilmesi açısından farklı özellikleri olan tarafımızdan yeni tasarlanmış bir üründür. 5 lt. PET Food packages that are newly produced according to the Euro-Pallet sizes are suitable for on top alignment with much better properties than alternatives on the market such as being transparent for interior view and much more economical.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Oba Plastik Kimya ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. / Balıkesir

96

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

ÇEVRE DOSTU MARKET TİPİ POŞET Eco Friendly Shopping Bags Firma Adı / Company Name Netpak Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Eyüp Bulvarı No: 48 Eyüp / İstanbul Tel : +90 212 577 22 77 Fax : +90 212 577 33 77 Web : www.netpak.com.tr

Tasarımcı / Designer Nazlı Erol Yılmazer

Plastik poşet kullanımının yaygın olduğu süpermarketlerde, birden fazla kullanıma uygun, doğada parçalanabilen, İnsanlık başta olmak üzere doğada yaşamını sürdüren bir çok canlının neslini devam ettirebilmesi için çevre dostu market tipi poşet kullanımını yaygınlaştırmalıyız. In supermarkets where plastic bags are used extensively, we should promote the multiple use, biodegradable, eco friendly grocery bags as to ensure the survival of first and foremost human beings and other living things which live in the nature.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Netpak Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

97


AMBALAJ MALZEMELERİ Packaging Materials

PET 5 LT. KENDİNDEN KULPLU AMBALAJ Pet 5 Lt. Self-Handle Packaging Firma Adı / Company Name Oba Plastik Kimya ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Organize San. Sit. 2. Cad. No: 2 Edremit / Balıkesir Tel : +90 266 392 11 02 Fax : +90 266 392 11 06 Web : www.obaplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer Hakan Yarar

Pazardaki mevcut ambalajlarda kullanılan sonradan takılan taşıma kulbu preform ile beraber üretilerek maliyet ve işçilik açısından avantaj yaratılmıştır. 500 kez dolu yükte kopma testine tabi tutulmuş ve bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Retrofit, carrying handle used on packages available on the market, has been produced with preform and gained advantage in terms of cost and labor. It has been tested for tensile on full load 500 times and it has not seen any negative things.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Oba Plastik Kimya ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. / Balıkesir

98

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

TAZE KUTU EKMEK STANDI Fresh Bread Box Stand Firma Adı / Company Name

Olmuksan İnternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

D.O.S.B. 1. Kısım Dicle Cad. No: 22 41455 Dilovası / Kocaeli Tel : +90 262 754 74 60 Fax : +90 262 641 95 10 Web : www.ipaper.com

Tasarımcı / Designer Ceren Demirağaç

Bakkal ve Marketlerde var olan ekmek dolaplarındaki ekmeklerin tek tek seçilmesi ve hijyenik olmamasına çözüm olarak standın özel kapak tasarımı ile sadece kutunun en altına düşen ekmeklere ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bread Stand is designed for hygiene and to prevent people touching all breads with a special lid on “freshbox” which are in usage at markets and grocery stores.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Olmuksan İnternational Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli

100

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

BİNBOA LIMITED EDITION Binboa Limited Edition Firma Adı / Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No: 12/1 34810 Kanlıca-Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer Gülay Gamze Güven Duygu Özdurgut

Sevgililer Günü için Binboa çeşitleri üzerine giydirilen gece kıyafetinde kadın ve erkek imgeli limited edition ambalajlar ile şaşırtıcı, genç, Binboa imajına uygun bir etki oluşturuldu ve markaya değer kattı. For valentines day, amazing and young effect is being provided by woman and man costumes on Binboa bottles, This packagingsupported the brand image and increased the sales.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer İdea Group Ltd. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

101


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

NAR TİPİ KUTU

Pomegranate Type Box Firma Adı / Company Name Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 42 26110 Eskişehir Tel : +90 222 211 00 00 Fax : +90 222 236 04 16 Web : www.etietieti.com

Tasarımcı / Designer Umut Özdemir

İki parçadan oluşan, kutu kurma ve kapama makineleriyle yapılan kutumuz, orta bölümden kırılmaktadır. Tüketim hızına göre farklı iç adette ürün satışına imkan sağlamaktadır. “Nar Tipi OF” kasa önü gibi dar alanlarda teşhir kolaylığı sağlamaktadır. The box, which is made of cap and case and assembled by box making and closing machine, is being split into two parts from the center. It allows the product to be sold at different pieces with respect to the drop rate at Sales Point. The box provides ease of display in narrow SP such as front of a cash desk.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. / Gebze

102

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

PAŞABAHÇE 1 KARAF + 1 BARDAK TAŞIMA SAPLI SET AMBALAJI Pasabahce Set Packaging With Handle (1 Carafe & 1 Glass) Firma Adı / Company Name Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. no: 139 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı / Designer Buşra Torgay

Bir bardak ve bir karafı bir arada teşhir etmek ve taşımak düşüncesi ile tasarlanmış bir ambalajdır. Ambalaj tasarımı düşünülürken şekilsel farklılık yaratımı ön planda tutularak bilinen prizmatik tasarımlardan farklı bir yüzey oluşturulmuştur. Packaging is designed to exposure and carrying of a single glass and a carafe. A different surface is created other than prismatic designs with an idea of creation of a differential structure.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. / İstanbul

Bronz Ödül / Bronze Award

103


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

TEK BAHÇE NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 500 ML Estate Selection Extra Virgin Olive Oil 500 Ml Firma Adı / Company Name Nar Doğal Ürünler Turizm Tic. ve San. A.Ş.

İletişim / Contact

Keyap San. Sit. B2 Blok No: 27 34775 Y. Dudullu / İstanbul Tel : +90 216 314 36 80 Fax : +90 216 314 36 85 Web : www.nargourmet.com

Tasarımcı / Designer TS İletişim

NAR Gourmet Tek Bahçe Zeytinyağı ambalajı içindeki ürünün premium olması nedeni ile hem tasarım hem de malzeme kalitesi bakımından, üst seviyededir. Satış noktalarında farklılık yaratarak zeytinyağı meraklıları tarafından özellikle tercih edilmekte ve hediyeciliğe ilham vermektedir. The premium quality of packaing and design of NAR Gourmet’s Estate Collection Extra Virgin Olive Oil is so that it can reflect the premium quality product it holds. It can easily be differentiated by olive oil enthusiasts among the same line products at the sales points it is presented and inspires gift giving. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Ahs Yılmaz Matbaa Amb. Malz. / İstanbul

104

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

ALPELLA 3GEN GOFRET KUTUSU Alpella 3Gen Wafer Box Firma Adı / Company Name

Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar ve Danışmanlık A.Ş.

İletişim / Contact

Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca-Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 524 29 00 Fax : +90 216 524 25 00 Web : www.ulker.com.tr

Tasarımcı / Designer Gökhan Karasu

Kutudaki hareket kabiliyetli tasarımdan iki farklı kullanım oluşmakta. İki küpten birini çevirip diğerinin üzerine koyduğumuzda özel bir üçgen teşhir kutusu oluşur. Tek bir kutunun perfore yerlerinden ikiye ayrılarak tek tek de kullanılabilir. You can fold cube box into a two triangels and put it on the other cube box. So it becomes more eyecatching. Also you can cut the one box into two traingels and use them seperatly.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

105


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

EFES PİLSEN 4 LÜ TAŞIMA SAPLI ŞİŞE AMBALAJI Efes Pilsen 4 Pcs Bottle Packaging With Handle Firma Adı / Company Name Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İletişim / Contact

İstasyon Mah. Şehitler Cad. no: 139 Tuzla / İstanbul Tel : +90 216 581 27 27 Fax : +90 216 395 27 94 Web : www.camisambalaj.com

Tasarımcı / Designer Şenol Cehlan

Dört adet şişe içeceği bir araya getirerek teşhir etmek ve aynı zamanda taşımak düşüncesi ile tasarlanmış bir ambalajdır. Üst kısımda yer alan flaplar kilitlenerek tüketiciler tarafından ürünleri tek tek alınmasını önlenmiştir. Packaging is designed with the idea to exposure and carry 4 beverage bottles. In order to prevent products to be taken one by one, flaps are locked on upper part.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. / İstanbul

106

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

HAPPY MOMENTS MASA ÜSTÜ STANDI Happy Moments Display Firma Adı / Company Name Alda İnşaat Gıda ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

İkitelli Keresteciler Sit. 4 A Blok Kat: 5 Başakşehir / İstanbul Tel : +90 212 670 33 03 Fax : +90 212 670 34 37 Web : www.happymoments.com.tr

Tasarımcı / Designer Gökhan Erkek

Happy Moments, sertifikalı organik cilt bakımı yağları sunan bir markadır. Ürünlerimizin kalitesi kadar, doğru sunum ve ilk izlenim de önemlidir. Özgün ve premium kalitedeki standımız, teşhir çözümlerimiz için ideal konumdadır. Happy Moments is a brand presenting organic and certificated skin care oils. Proper presentation and first impression is as important as our products quality. Our unique and ultimate-qualified stand ise ideal for our presentation solutions.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Gen3 Creative / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

107


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

İKİZ KUTU Twin Box

Firma Adı / Company Name Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 42 26110 Eskişehir Tel : +90 222 211 00 00 Fax : +90 222 236 04 16 Web : www.etietieti.com

Tasarımcı / Designer Umut Özdemir

Orta bölümünden kırılarak farklı erime hızı olan noktalara farklı iç adette satış imkanı sağlayan İkiz Kutu, aynı zamanda köşelerde oluşturulan tırnaklar ile üst üste teşhir edilebilme özelliğine de sahiptir. The “Twin Box” which provides different product pieces at varying drop rate sales points by being divided from the middle, is also capable of being stacked on top of each other at sales point by means of notches in the corners.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Kütahya Porselen San. A.Ş. / Kütahya Ambalaj Fabrikası

108

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

KANCALI KUTU

Hooked Box For Stick Products Firma Adı / Company Name

Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar ve Danışmanlık A.Ş.

İletişim / Contact

Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B. Çamlıca-Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 524 29 00 Fax : +90 216 524 25 00 Web : www.ulker.com.tr

Tasarımcı / Designer Gökhan Karasu

Kutunun konsept olarak çıkış noktası kutuların rafların içinde olmasından ziyade raflardan dışarı taşmasını sağlayarak tüketiciye farklılık sunmak. Kutuların arkalarındaki iki küçük kanca ile her noktada teşhire çıkabilecekler ve rafların içine tutsak olmayacaklar. Aim to jump out of shelves instead of stacking up. These boxes are now more eye-catching for customers.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

109


SATIŞ NOKTASI SERGİLEME, SUNUM VE MUHAFAZA ÜRÜNLERİ Point Of Sale Display, Presentation and Storage Products

CANGUROO SUNUM AMBALAJI Canguroo Display Box Firma Adı / Company Name Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş.

İletişim / Contact

569. Sok. No: 12 Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel : +90 212 649 22 18 Fax : +90 212 649 50 95 Web : www.gorsel.com

Tasarımcı / Designer Tolga Ağaoğlu

Sargılı ve saplı şekerleme gibi muhtelif ürünlerin ambalajlanması ve sunumu için tasarlanmış, baskılı/ baskısız kullanılabilir şeffaf dış ambalaj kutusu. Kasa önü gibi konumlarda ambalaj özelliğinin haricinde estetik sunumuyla da göze çarpmaktadır. Designed transparent box for packaging and presentation of various products such as confectionery. It’s unique design gives an aesthetic look beyond packaging feature on point of sale or similar presentations.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A. Ş. / İstanbul

110

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

ELİF PROMOSYON KARIŞIK KURUYEMİŞ STAND-UP POUCH ÜRÜN AMBALAJI Elif Promotional Mixed Nuts StandUp Pouch Product Packaging Firma Adı / Company Name Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Sanayi Mah. 1652 Sok. No: 2 34510 Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 622 06 22 Fax : +90 212 622 06 77 Web : www.elifplastik.com.tr

Tasarımcı / Designer

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Elif’in modern, şık baskılı şekerleme, kuruyemişler ve aperatifler için Fleksibıl dik durabilen torba ambalaj çözümü; yüksek kaliteli baskının yanı sıra yüksek performanslı laminasyon ve bariyer malzemeleri ile dikkat çekiyor. Elif’s modern, elegantly printed, stand-up pouch solution for confectionery, snacks and nuts, attractes attention with its high quality printing as well as its high-performance laminates and barrier materials.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

112

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

PRATİK SEYAHAT ÇANTASI Functional Trawel Carrier Bag Firma Adı / Company Name Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 13 34522 Kıraç / Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 66 66 Fax : +90 212 886 71 71 Web : www.korozo.com.tr

Tasarımcı / Designer

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Zipper sayesinde pratik bir kullanım sağlarken, el geçme kulpu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Körükleri sayesinde rafta dik durabilir. Şeffaf özelliğiyle içindeki ürün rahatlıkla görülebilir. İçine konulan sıvı ürünlerin akması durumunda dışarıya sızıntı yapmaz. Fleksibıl malzeme yapısından dolayı deforme edilmesi durumunda eski formuna geri gelme özelliğine sahiptir. This product provides a functional use thanks to its zipper and easy to carry handle. It can stand on the shelf thanks to its gussets. The products it contains can be seen easily from outside thanks to its transparent structure. It prevents any leaks in case the liquid products spill out. It has the ability to return to its original shape if it becomes deformed thanks to its flexible structure.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Gümüş Ödül / Silver Award

113


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

ÜRÜN AROMASINI SAKLAYAN AYAKTA DURAN VALFLİ TORBA Valve Pouches

Firma Adı / Company Name Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No: 13 34522 Kıraç / Esenyurt / İstanbul Tel : +90 212 866 66 66 Fax : +90 212 886 71 71 Web : www.korozo.com.tr

Tasarımcı / Designer

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Özellikle neme duyarlı ürünler için üretilmiştir. Valf sayesinde içerdeki nemi dışarı atarken ürün aromasını nihai tüketiciye fark ettirir. Bu özelliğiyle ürünün raf ömrünü uzatmaktadır. Zipper sayesinde pratik bir kullanım sağlar. It is manufactured specifically for the moisture sensitive products and it helps the end user feels the aroma of the product by discharging the moisture inside with the valve. This feature also lengthens the shelf life of the product. It provides a practical use thanks to its zipper.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

114

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

BAKLİYAT AMBALAJI DryFood Package

Firma Adı / Company Name Beğendik Mağaza İşl. Tic. San. A.Ş.

İletişim / Contact

Dr. Mediha Eldem Sok. No: 72 Kocatepe - Çankaya / Ankara Tel : +90 312 419 32 32 Fax : +90 312 419 50 83 Web : www.begendik.com.tr

Tasarımcı / Designer

Hasan Acun - Svstudio / Ankara Bakliyat Ambalajları; ürünlerin yerellikleri göz önünde bulundurularak geleneksel formlarda tasarlanmış, tüketicinin rahatlıkla ürünü görebilmesine olanak tanıyan pencerelerle desteklenmiş, pötikare desenlerle sıcak bir görünüm kazandırılmış, güven ve kaliteyi yansıtan bir çizgiyle sunulmuştur. Dry Food Packaging, products, taking into account the traditional forms of locality, designed to make them viewable consumer product that easily supported by windows, decorated with small checks to give you a warm look, with a line that reflects the trust and quality are presented. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Politaş Ambalaj Malz. San. Tic. Ltd.Şti. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

115


FLEKSİBIL AMBALAJLAR Flexible Packaging

PRATİK AKIŞ Easy Pour

Firma Adı / Company Name Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş

İletişim / Contact

1. Organize San. Bölgesi 27120 Gaziantep Tel : +90 342 211 21 21 Fax : +90 342 211 22 27 Web : www.naksan.com

Tasarımcı / Designer Ebru Bozhüyük

Deterjan ambalajlarında Türkiye’de ilk defa kullanılan full HD baskı tekniği açılır kapanır kapak ile birleştirilmiştir. Bu kombinasyon ile beraber hem raftaki ürün çekiciliği artırılmış hem de ambalaja kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Our innovative open and close cover property is combined with Turkey’s first full HD printing technique. With this combination the self attractiveness and the end using of the product has been increaded.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş / Gaziantep

116

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

GRAFİK TASARIM Graphic Design


GRAFİK TASARIM Graphic Design

PINAR YAŞAM PINARIM MEVSİM KONSEPTLİ CAM ŞİŞE SERİSİ Pınar Yaşam Pınarım Season Concept Glass Bottle Collection Firma Adı / Company Name Pınar Su San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu Y. Dudullu Mah. Kürkçüler Cad. Kanuni Sk. No:4 - 34775 Ümraniye / İstanbul Tel : +90 216 528 48 00 Fax : +90 216 540 92 74 Web : www.pinarsu.com.tr

Tasarımcı / Designer

Yaşar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğrencileri Suyun verdiği hayat ve enerjiden yola çıkarak, sene içerisinde 4 farklı tasarım ile mevsimlerin habercisi olmayı amaçlamıştır. 0,33 cl ve 0,75 cl olarak pazara sunulan seri; pazardaki liderliğini perçinlemeyi ve farklılaşmayı hedeflemiştir. With the idea of “life and energy given by the water”, aim to be the messenger of coming season throughout the year. Collection; offered in two alternatives of 0,33 cl and 0,75 cl; aimed to maintain leadership and differentiate in market.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Anadolu Cam Sanayii A. Ş. / Eskişehir

118

Altın Ödül / Gold Award


www.ambalajyarismasi.com

EFES MALT BİRA AMBALAJI Efes Malt Beer Packaging Firma Adı / Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No: 12/1 34810 Kanlıca-Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer

Gülay Gamze Güven Ezgi Taşçeviren Ümit Küçük (Renk Ayrımı) Efes Malt’ın genç ifadesi etiketindeki kraft kağıdı dokusu, sade ve aykırı logosu, genç ve yenilikçi tasarımıyla gerçekleştirildi. Ürünün kutu versiyonunda bu kimlik sürdürülerek bütünleşik bir yaklaşımla ‘Efes Malt Ailesi’ oluşturuldu. Young character of Efes Malt is being provided on the label by craft paper texture, simple, counter style logo and innovative design. Similar approach on can version created Efes Malt Family.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Cam: Anadolu Cam / istanbul - Kutu: Crown Bevcan / İzmit Etiket: Etapak / İzmir

Gümüş Ödül / Silver Award

119


GRAFİK TASARIM Graphic Design

EFES PİLSEN FIÇI BİRA Efes Pilsen Draft Beer Firma Adı / Company Name Tasarım Üssü Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Hacı Muhittin Sok. Akçer Çıkmazı No: 12/1 34810 Kanlıca-Beykoz / İstanbul Tel : +90 216 680 11 87 Fax : +90 216 680 11 85 Web : www.tasarimussu.com.tr

Tasarımcı / Designer

Gülay Gamze Güven Engin Hergül Ümit Küçük (Kutu Renk Ayrımı) Haluk Evcin (Şişe Strüktürel Tasarım) Taze fıçı bira olma özelliğini vurgulayan, ahşap dokulu, fıçı imgesi şişe ve şekilli kutusu ile bütünleşik yapıda şişe kurgulandı. Yakma efektindeki logosu ve barkod esprisiyle bütünleşik tasarlandı. As it’s a fresh draft beer, we designed a wooden texture of barrel, for a strong identity both in its bottle and cans. Logo with burning effect and barkod design also supported.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Cam: Anadolu Cam / İstanbul - Kutu: Crown Bevcan / İzmit Etiket: Etapak / İzmir

120

Gümüş Ödül / Silver Award


www.ambalajyarismasi.com

FEAST SEBZE VE PATATES AİLESİ (DONDURULMUŞ GIDA) Feast Vegetables & Potatoes (Frozen Foods) Firma Adı / Company Name Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Özgörkey Cad. No: 5 35860 Torbalı / İzmir Tel : +90 232 850 35 00 Fax : +90 232 853 22 45 Web : www.feast.com.tr

Tasarımcı / Designer Grey Worlwide İstanbul Reklamcılık Ltd. Şti.

Ege’nin dondurulmuş gıda üreticisi Feast, relansman kampanyasına ürün ambalajlarını yenileyerek başladı. Samimi bir görsel dille marka değerlerini öne çıkardı. Paketlerde gerçek Feast çiftçilerini kullanan marka, kategoride bir ilke imza attı. Frozen food manufacturer Feast which is from Aegean Cost begins its relaunch campaign with renovating the packages. Feast puts forward its brand value with using intimate visual language. Feast brings in something new to its category by using real Feast farmers on packages.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Sesa Ambalaj ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

Gümüş Ödül / Silver Award

121


GRAFİK TASARIM Graphic Design

PEYMAN DORLEO AİLESİ Peyman Dorleo Family Firma Adı / Company Name Graphn

İletişim / Contact

Havuzbaşı Sok. No: 12 Beylerbeyi 34680 / İstanbul Tel : +90 216 557 99 80 Fax : +90 216 557 99 84 Web : www.graphn.com.tr

Tasarımcı / Designer Haldun Özince Cüneyt Çokşen

Radikal değişikliklerle birlikte doypack zipperli ambalaja geçtik. Daha geniş hedef kitleye ulaşmak için tasarım üzerinde, bir önceki ambalajların dizaynındaki premium algısı yumuşatıldı. We have changed the packages to doypack with zipper with radical changes. On the new design,the premium sense of the last packaging designs is decided to be softened in order to appeal to wide range of target group.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

122

Bronz Ödül / Bronze Award


www.ambalajyarismasi.com

TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ NATUREL KURU İNCİR DOYPACK Tariş Fig Union Naturel Dried Fig Doypack Firma Adı / Company Name

İdeart Reklamcılık Tanıtım ve Organizasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Talatpaşa Bulv. No: 84/6 Alsancak / İzmir Tel : +90 232 421 05 92 Fax : +90 232 421 06 87 Web : www.ideart.com.tr

Tasarımcı / Designer Cüneyt Uğurlu

Tariş İncir Birliği doğal kuru incir ürünü için hedeflenen, yenilenen kimliğini yansıtan rafta öne çıkan ve modern bir ambalaj tasarımıydı. Tasarımda yeni logonun rengi olan mor renk tonları seçilirken, sepet görseli ve üzerinde kullanılan pencere ile doğallık vurgulanması amaçlandı. Modern packaging design of Tariş İncir Birliği dried figs reflects the renewed identity that distinguishes the product on the shelf. Purple tones are the color of new logo. The basket and window were used to emphasize the natural aspect of product.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / İzmir

Bronz Ödül / Bronze Award

123


GRAFİK TASARIM Graphic Design

ETİ CRAX ÇOK İNCE KRAKER / SADE VE BİBER-KEKİKLİ Eti Crax Cracker / With Pepper-Thyme Firma Adı / Company Name

Brandmark - BM İletişim Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bebek Bostanı Sok. No: 17 Bebek / İstanbul Tel : +90 212 263 66 40 Fax : +90 212 263 66 54 Web : www.brandmark-tr.com

Tasarımcı / Designer Işın İrem Hancıer

Eti’nin yeni ürününün en ayrıştırıcı özelliği “incelik”. Ürün logosu haricindeki tüm grafik ögeler metalik malzeme üzerine uygulanarak ve ürünler pek de alışılmadık bir şekilde üst üste dizilerek vurgulandı. Thinness, the most distinguishing aspect of the new crackers is highlighted by printing all graphic elements (except the logo) on metallic background and presenting a pile of crackers one on another.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Amcor (Rotopak) / İstanbul

124

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

FAMİLİA TUVALET KAĞIDI Familia Toilet Paper Firma Adı / Company Name Hayat Kimya San. A.Ş.

İletişim / Contact

Mahir İz Cad. No: 25 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 554 40 00 Fax : +90 216 474 00 60 Web : www.hayatkimya.com.tr

Tasarımcı / Designer Akın Tangün

Familia ürün özellikleri ikonlarla ifade edilirken, buzlu ambalaj ile yumuşaklık hissiyatı yansıtılmıştır. Familia’nın ikonu olan gökkuşağı ve gökyüzü suluboya efekti ile modernize edilmiştir. Familia’nın logosuda ürünün dolgunluğunu yansıtacak şekilde 3D olarak yeniden güncellenmiştir. While Familia’s product features emphasized with illustrations, icy package reflected the feeling of softness. Rainbow and blue sky modernized with watercolor effect. Logotype modified in 3D to reflect softness of the product.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Elif Plastik Amb. San. Tic. A.Ş. / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

125


GRAFİK TASARIM Graphic Design

KAANLAR DÜNYA PEYNİRLERİ SERİSİ Kaanlar World Cheese Series Firma Adı / Company Name Paristanbul Tasarım ve Tanıtım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bulgurlu Mah. Hanımseti Çıkmazı No: 3 Çamlıca / Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 335 52 52 Fax : +90 216 523 96 78 Web : www.paristanbul.net

Tasarımcı / Designer Mehmet Çiftçi

Kahvaltı ürün gamını, ailesine önem veren kadınlar için sunan Kaanlar’ın, Dünya Peynirleri Serisi’nin ambalajlarında dünya mutfağı renkleri ve marka konseptine uyumlu sabah tazeliği ışıkları kullanımları ile ürün ailesi genişletildi. Kaanlar product range extension was done with the new series of World Cheese. Kaanlar as a brand is for women shoppers who cares for their family and it is emphasized on the all product line packaging. Parallel to this; on world cheese line is designed within world cuisine colors and combining the whole range with morning light freshness on the layout of general design.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

126


www.ambalajyarismasi.com

KAANLAR YÖRESEL PEYNİRLER SERİSİ

Kaanlar Regional Cheese Series Firma Adı / Company Name Paristanbul Tasarım ve Tanıtım Hizm. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Bulgurlu Mah. Hanımseti Çıkmazı No: 3 Çamlıca / Üsküdar / İstanbul Tel : +90 216 335 52 52 Fax : +90 216 523 96 78 Web : www.paristanbul.net

Tasarımcı / Designer Mehmet Çiftçi

Kahvaltı ürün gamını, ailesine önem veren kadınlar için sunan Kaanlar’ın, Yöresel Peynirler Serisi ambalajlarında yöresel uyum içi otantik tahta dokusu ve çiftlik hayvan figürleri kullanımları ile ürün ailesi genişletildi. Kaanlar product range extension was done with the new series of Regional Cheese. Regıonal cheese line is designed within authentic wood texture and combining the whole range with farm animal figures on the layout of general design.

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

127


GRAFİK TASARIM Graphic Design

MAKSİMUM ŞEY PREZERVATİF Maximum Şey Condom Firma Adı / Company Name Banat Fırça ve Plastik San. A.Ş.

İletişim / Contact

Seyrantepe, 4. Levent İmamçeşme Cad. Huzur Mah. Gonca Sok. No: 5 34418 İstanbul Tel : +90 212 289 01 50 Fax : +90 212 289 08 29 Web : www.banat.com

Tasarımcı / Designer

Altıncı Duyu Reklam ve Film Kominikasyon Tic. A.Ş. RETRO tarzındaki tasarıma sahip ambalajımız; Amerikan Bristol kağıdı üzerine Metalize renk ve kısmi yaldız varak kullanılarak; logoya kabartma ve üzerine kısmi lak uygulanmıştır. On our retro style designed pack, embossed logo, metalized colours and partial gilding leaf and lac has been applied on American Bristol paper.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Doğanak Doğan Akyüz ve Ort. Koll. Şti. / İstanbul

128

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

MİLKA & BONİBON ÇİKOLATA Milka & Bonibon Chocolate Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44 - B A. Hisarı Beykoz - İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Bürkan Çiftçigüzeli

Bonibon drajelerinin Milka çikolatası ile doldurulması kararı ile yeni bir ambalaj tasarımı gerekmiştir. Bu amaçla Milka’nın bütün dünyada bilinen dalga formundaki ambalaj mimarisi, Bonibon’un renkli dünyasından ilham alan rengarenk noktacıklarla yeniden yorumlamıştır. With the decision of filling the Bonibon buttons with Milka chocolate, a new packaging design is required. Worldwide known wavy form of Milka chocolate bar packages is reinterpreted with colorful dots inspired by the world of Bonibon buttons. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Tablet ve Poşetler: Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul Tüpler: Resim Ofset / İstanbul

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

129


GRAFİK TASARIM Graphic Design

ODE MEMBRAN Ode Membran

Firma Adı / Company Name Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat: 12 Şişli / İstanbul Tel : +90 212 210 49 06 Fax : +90 212 210 49 07 Web : www.ode.com.tr

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Tasarım

ODE MEMBRAN, ODE Yalıtım tarafından üretilen Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü markasıdır. Diğer tüm ODE Yalıtım ürünleri ile aynı görsel dili yansıtacak şekilde, MEMBRAN ambalajının yeni grafik tasarımında, sağladığı enerji verimliliği dolayısıyla, yalıtımın doğa için dost bir uygulama olduğu algısı hedeflenmiş ve bu anlamda sektörde fark yaratılmıştır. Being a Polymer Bituminous Water Insulation Membrane product, ODE MEMBRAN is used for waterproofing. It is aimed to underline the link between “insulation – energy efficiency - environmental sensitivity” through a visual language on the package. Thus, green colour and the leaf form are used to reflect these concepts. Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Aday Plastik Ltd. Şti. / İstanbul

130

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

ODE STARFLEX Ode Starflex

Firma Adı / Company Name Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

İletişim / Contact

Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat: 12 Şişli / İstanbul Tel : +90 212 210 49 06 Fax : +90 212 210 49 07 Web : www.ode.com.tr

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Tasarım

Bir ısı yalıtımı malzemesi olan ODE STARFLEX ambalajındaki yeşil renk, yaprak formu ve lambda harfi “yalıtım, sağladığı enerji verimliliği dolayısıyla doğaya dosttur” konumlandırmasını yansıtıyor. Ambalaj, camyünü ürününün standartlara uygun kullanımına ilişkin bilgilendirmelere de yer veriyor. While green colour and the leaf form refers to the link between “insulation-ecofriendliness”, the informative aspect of the package is also kept in the foreground and illustrations regarding the proper usage of the product are also covered.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş / Gaziantep

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

131


GRAFİK TASARIM Graphic Design

PATOS CRİTOS VE PATOS ROLLS YILBAŞI ÖZEL AMBALAJLARI New Year Special Edition Packages For Patos Critos And Patos Rolls Firma Adı / Company Name Orhan Irmak Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim / Contact

Göksuevleri Sit. Palmiye Cad. A44 - B A. Hisarı / Beykoz - İstanbul Tel : +90 216 465 48 12 Fax : +90 216 465 48 24 Web : www.orhanirmak.com

Tasarımcı / Designer Orhan Irmak Çağlar Yücealp

Patos’un Rolls ve Critos ürünlerine özel yılbaşı konseptli ambalajlar hazırlanmıştır. Yılbaşı coşkusunu barındıracak şekilde hazırlanan tasarımlarda, özellikle cips görsellerinin farklı kullanımları metalik malzemenin etkisi ile dikkat çekici bir grafik hazırlanmıştır. A new packaging design with the new year concept is created for Patos Rolls and Critos branded chips. Chip images and the metallic effect of the packaging material are used in a creative way.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

132

Yetkinlik Ödülü / Competency Award


www.ambalajyarismasi.com

TEST MATİK TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI Test Matic Laundry Powder Firma Adı / Company Name Tasarist

İletişim / Contact

Tomtom Mah. Tosbağa Sok. No: 12-2 Markiz Apt. 34433 Beyoğlu / İstanbul Tel : +90 212 243 89 92 Web : www.tasarist.net

Tasarımcı / Designer Musa Çelik

Hedef kitlenin beklentileri dikkate alınarak ürünün ödenen parayı fazlasıyla karşıladığı vurgulanan ambalajlarda tüketiciyi yabancılaştıracak teknik görsel ve detaylardan özellikle kaçınıldı. Ambalajın baskısında %50 daha net görsellik sağlayan HD klişe kullanıldı. In order to “meet value for money” expectation of target audience, a special icon is used. Technical visuals which can alienate consumers are especially avoided. HD line engraving is used for the package to obtain 50% clearer visuality.

Ambalajı Üreten / Packaging Manufacturer Naksan Plastik ve Enerji San. A.Ş. / Gaziantep

Yetkinlik Ödülü / Competency Award

133www.ambalajyarismasi.com

ÖDÜL TÖRENİ SPONSORLARI Ceremony Sponsors


SPONSORLAR Sponsors

Altın Sponsor / Gold Sponsor

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sarten

136

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, firmaların kendilerini geliştirmelerini teşvik ederek daha çok yaratıcı ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ambalaj sektörüne çok olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bir ürünün satılmasında en büyük desteği özgün tasarımlı ambalaj vermekte ve tüketicinin o ürün hakkındaki kararını etkilemektedir. Dolayısıyla ambalaj, ürünü sadece saklayıp korumakla kalmamakta ürünün satılmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması ve benzer yarışmalar, sektördeki rekabeti kamçılamakta ambalaj firmalarının dünya ambalaj sektörüne adaptasyonlarında itici bir güç olmaktadır.

Crescent and Stars for Packaging Competition makes a very positive contribution to the packaging sector by way of promoting the selfdevelopment of companies and helping them bring out more creative and original designs. The packaging is the single most important determinant on the sale of a product, influencing the choice of a customer. Packaging therefore is not simply a matter of protecting the product; it also plays a significant role in the sales efforts. In this sense Crescent and Stars for Packaging Competition and the likes help fuel the competition in the sector, being a push factor for packaging companies to adopt the world packaging industries.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması sektördeki en iyileri belirlediğinden, rekabetçi piyasa koşullarında firmamıza prestij, tercih edilme ve tanınma gibi hususlarda çok olumlu katkılar sağlamaktadır.

In determining the best in the business, the award makes very valuable contributions for the winning companies in terms of their prestige, being preferred and publicity within a competitive sector.

Bu yarışmanın WorldStar Yarışması’na akredite olması, ödülleri alan Türk firmalarına, başta AB, Orta Doğu, Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere prestij güven ve motivasyon sağlamaktadır.

The fact that this competition is accredited to the WorldStar Competition brings prestige, confidence and motivation for the winning Turkish companies, primarily within countries in EU, Middle East, East Europe.


www.ambalajyarismasi.com

Gümüş Sponsor / Silver Sponsor

NORTHSTAR INNOVATION A.Ş. NorthStar Innovation

NorthStar Innovation; uluslararası ve lider bir Türk gıda ve içecek şirketi olan Yıldız Holding’in inovasyon çalışmalarını tek çatı altında toplamak üzere kuruldu. Şirketin ana hedefi üniversite, sanayi ve kamuyu inovasyon ortak paydasında buluşturup bilimi ticari başarıya dönüştürmektir. Şirket bünyesinde oluşturulan Ambalaj ArGe Direktörlüğü de bu misyonun getirdiği sorumluluk dahilinde, tüketici merkezli, fonksiyonel, görselliği güçlü, ürünü koruyan tasarım ve karlı büyüme hedeflenerek geliştirilmiş, marka, trend ve çevre bilinciyle uyumlu ambalajlar geliştirmeyi amaçlıyor. Bu hedeflerle yola çıkan ekibimizin, Ambalaj Sanayicileri tarafından düzenlenen, “Ambalajın Ay Yıldızları” yarışmasında ödül alması bizler için gurur verici olmuştur. Bu vesile ile, Ambalaj Sanayicleri Derneği’ne, ambalajın önemine dikkat çektikleri, Türkiye’deki her türlü ambalaj çalışmasını, grafik tasarımından sürdürülebilirlik özelliğine kadar değerlendirdikleri ve ödüllendirdikleri, bu değerli yarışma için teşekkür ediyoruz.

NorthStar Innovation was established to gather innovation works of Yıldız Holding, a leader, international Turkish food and beverage company under one umbrella. The main target of the company is to bring together academia, industry and government in one common innovation ground to turn proven science into commercial success. In line with the responsibility of this mission, recently founded Packaging R&D department of the company is targeting to develop consumercentric, functional packaging which protects the product and which is compatible with brand, trend and environmental concerns. One of the recent successes of the Packaging teams is our reward in Crescent and Stars for Packaging Competition, which is an honor for us.. We would like to thank to the Packaging Manufacturers Association in Turkey for underlining the significance of packaging, for evaluating each and every packaging in all aspects like artwork and sustainability and for rewarding them at Crescent and Stars for Packaging Competition.

137


SPONSORLAR Sponsors

Bronz Sponsor / Bronze Sponsor PETEK PLASTİK A.Ş. / Petek Plastic Petek Plastik olarak müşteri istek ve taleplerine yönelik, sürekli yeni tasarımlar üzerinde yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Amacımız ürünün, tüketiciye sunulduğu esnada, dikkat çekmesi ve etkisini hissettirmesidir. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın hem üretici olarak bizlerin gelişimine katkıda bulunacağına hem de sektördeki sıkıntıları daha çabuk çözeceğine inanıyoruz. Ambalaj sektörü ile ilgili düzenlenen, sektörümüzde ki her türlü aktivitenin her zaman destekçisi olduk ve bundan sonrada gururla destekçisi olacağız.

We as Petek Plastic have been heavily working on new designs based on customer needs and demands. Our objective is for the package to take attention and make its presence felt once presented to customers. We believe that the Crescent and Stars for Packaging Competition contributes dearly to our self-development as producers, while at the same time helping the sector to more quickly solve its problems in this aspect. We have always been and will continue to be the supporters of all activities in the sector.

Yaka Kartı Sponsoru / Badge Sponsor TASARİST / Tasarist Türkiye’nin önde gelen markalarına en iyi tasarım deneyimini yaşatan Tasarist, Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının destekçisi Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması ve Ödül Töreni’nin bileşeni olmaktan mutluluk duyar.

138

Turkey’s leading brands experience the best design practice with Tasarist. As Tasarist, we are proud to be a part of “Crescent and Stars for Packaging Competition and Award Ceremony”, the organization which is one of the main supporters of Turkey’s leading designers.


www.ambalajyarismasi.com

Basın Sponsorları / Press Sponsors RETAIL NEWS / Retail News 12 Yıldır Perakendenin nabzını tutan Retail News haber portalı, Türkiye’de Ambalaj sektöründeki gelişimin her zaman merkezinde yer aldı. Bu nedenle, sektöre vizyon kazandıran Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın ödül törenini desteklemekten onur duyarız.

Retail News, as a web portal which keeps fingers on retail industries pulses for 12 years, is always involved in development of Turkish package industry. For this reason, we are honored to support industries visioner contest, Crescent and Stars Packaging Competition’s Award Ceremony

AMBALAJ DÜNYASI/ Packaging World 27 yıldır Ambalaj Sektörü’ndeki profesyoneller ile ambalaj tasarımcılarının ve marka sahiplerinin/ ambalaj kullanıcılarının sektördeki mesleki gelişmelerden haberdar olmalarına katkıda bulunan Ambalaj Dünyası dergisi, Türkiye Ambalaj Sektörü’nün ulaştığı noktayı doğru yansıtan ve sektörün kurumsallaşmasına katkıda bulunan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na ve Ödül Töreni’ne destek olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

Ambalaj Dünyası - Packaging World magazine, which has been informing packaging professionals and packaging designers & brand owners / packaging fillers for 27 years, regarding the technical and vocational developments in the sector, is proud to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony reflecting the reach to a level of Turkish Packaging Industry and promoting the cooperation of the sector.

PACK CONVERTING / Pack Converting 16 yıldır Ambalaj Sektörü’ndeki firmaların kurumsallaşması ve gelişmesi için faaliyet göstermekte olan Pack Converting dergisi, Türkiye Ambalaj Endüstrisi’nin gelişmesine yönelik önemli bir etkinlik olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na ve Ödül Töreni’ne destek olmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Pack Converting magazine, published for cooperation and development of packaging companies for 16 years; is pleased to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony because of the importance of this activity leading to the improvement in packaging industry.

AMBALAJ BÜLTENİ / The Packaging Bulletin Ambalaj Sektöründeki gelişmeleri her ay e-bülten olarak meslektaşlarla paylaşan Ambalaj Bülteni, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı ve Ödül Töreni’ni desteklemekten memnuniyet duymaktadır.

Ambalaj Bülteni – the Packaging Bulletin, a monthly e-bulletin distributed among the professionals in the Turkish Packaging Sector, is pleased to support the Crescent & Stars of Packaging Competition and Award Ceremony.

139


Yayınlayan

Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi Katip Salih Sokak, No.13 Koşuyolu - İstanbul Telefon: (216) 545 49 48 Faks: (216) 545 49 47

Hazırlayan

Hülya Ataman

Editörler

Emre Erdoğan Tuğba Şahin

Tasarım

Jaws Design Studio www.jaws.com.tr

Baskı ve Cilt

Karakter Color Bu katalog Ambalaj Ay Yıldızları 2013 Yarışması’nın ücretsiz tanıtım ve bilgilendirme yayınıdır. ISBN 978-605-62568-4-4

140www.ambalajyarismasi.com | www.ambalaj.org.tr ASD - AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Koşuyolu, Katip Salih Sk., No.13 Kadıköy, İSTANBUL Tel: +90 (216) 545 49 48 Faks: +90 (216) 545 49 47 asd@ambalaj.org.tr