Parkeringsdekker 2023

Page 1

PARKERINGSDEKKER - INNENDØRS OG UTENDØRS

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O


Kan legges effektivt med leggemaskin og gir et dekke som tåler høy belastning.

Belegningsstein er et utmerket alternativ på parkeringsplasser utendørs, og ikke minst i P-kjeller. Ved å bruke ulike farger kan man markere biloppstillingsplasser og gangområder – oppmerking som tåler tidens tann. De siste årene har vi sett en økning i bruk av permeable dekker på parkeringsområder. Da unngår man tette overflater og overvannsproblemer. FORDELER MED BELEGNINGSSTEIN • Bestandig ovenfor aggressive stoffer og tåler punktlast. • Er slitesterkt og har lang levetid. • Har lavt vedlikeholdsbehov. • Er lett å bygge p-lommer og skille arealer med ulike farger. • Er enkelt å legge om ved skader eller reparasjoner.

P-KJELLER

I parkeringskjellere er belegningsstein en helt suveren løsning. Det er ikke behov for sluk for vannet som blir med bilene inn i kjelleren dreneres ned gjennom fugene. Man unngår dermed vanndammer og fukt i kjelleren. At parkeringskjelleren holder

seg tørr gjør at det kreves langt mindre vedlikehold. Belegningsstein kan legges effektivt også når bygget er lukket og det avgir ingen farlige gasser. FORDELER • Infiltrerer vann gjennom fugen og sikrer tørr kjeller. • Er miljøvennlig og avgir ikke farlige gasser under legging. • Kan legges i lukkede rom (P-hus). • Kan legges under lave takhøyder. • Reduserer kravet til belysning med opptil 15%. • Kan legges uten sluk. • Ikke krav til oljeutskiller.

PERMEABLE DEKKER

På parkeringsområder utendørs kan man med fordel velge et permeabelt dekke i stedet for et tradisjonelt tett dekke. Et permeabelt dekke drenerer vannet og hindrer overvannsproblemer og avrenning. Det reduserer også faren for isdannelse på overflaten. Det er ikke behov for linjedrenering og fordrøyningsbasseng på slike dekker og er dermed ofte en økonomisk gunstig løsning. Et permeabelt dekke er poenggivende i BREEAM. Se egen brosjyre om permeable dekker.


Produkter til parkeringsløsninger Essensen for parkeringsdekker er at overflødig vann skal dreneres vekk, samtidig som man ivaretar dekkets styrke og bruksvennlighet. Asak P-stein og Drenstein er utviklet med tanke på dette og kombinerer permeabilitet og funksjon på en god måte. Utgave: 2023. creat.no

ASAK P-STEIN

ASAK DRENSTEIN

kg kg

Svært lite vedlikehold. Beregnet på områder med forventet tyngre belastning. Laget for norske forhold.

Helstein 20x20x7 Antall/m2: 25 Antall m2/pall: 9,6 m2 Vekt/m2: 155 kg

Helstein 20x20x8 cm Antall m2: 25 Vekt/m2: 162,5 kg Åpning: 13,2%

Svært lite vedlikehold. Beregnet på områder med forventet tyngre belastning. Laget for norske forhold.

Få full oversikt over priser og produkter m.m. på Asak Online: www.asakonline.no

MER FARGER I BYROMMET?

Asak Miljøstein har gått sammen med KOI Fargestudio for å bringe farger tilbake til norske uterom. De fire nye fargene kan bestilles på areal over 500m2/farge. Se fargene på asak.no

KUNDESERVICE ADMINISTRASJON Hvamstubben 17, 2013 Skjetten kundeservice: 64 00 60 60 e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER ØST/VEST Avd. Fetsund og Hønefoss telefon: 63 88 90 15 e-post: ordre@asak.no

SØR telefon: 38 00 37 80 e-post: ordrekc@asak.no

MIDT telefon: 74 80 42 10 e-post: midt@asak.no

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O

NORD telefon: 75 50 04 03 e-post: nord@asak.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.