__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


La institució art no només "s'institucionalitza" en entitats com els museus i s'objectualitzen en obres d'art. També s'interioritza i s'incorpora en les persones. Andrea Fraser, 2016

Aquest any 2020, la Mostra FemArt proposa, dialogant amb el fil de treball de l'artista Andrea Fraser i la seva "crítica institucional", reflexionar visual i plàsticament al voltant d'un terme que condensa i, al mateix temps, dilueix un entramat complex de discursos i pràctiques difícils de delimitar: "La Institució Art". Nosaltres creiem que és un risc confondre la “Institució Art" amb les pràctiques que generen art. El fet que sigui el sistema patriarcal-capitalista avui qui auspicia, promou i assegura la continuïtat de les institucions artístiques, ens ha de fer qüestionar si efectivament és possible fer-ne des de dins, un ús revolucionari, rebel o alternatiu. Els feminismes en sabem molt de tot això, ja que tota la nostra pràctica personal, política i creativa s'ha produït sempre fora, resistint i persistint des de l'exili obligat que les institucions dominants han dissenyat per a nosaltres. Som també els feminismes qui hem portat a terme una crítica més directa, global, transversal i sistemàtica als processos que les legitimaven.

enviar convocatòria a: mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona

Avui i ara, l'any 2020, en aquestes estem: travessades per les institucions, la família, el patriarcat, la governança, l'Estat, la Nació, però amb l'experiència i la saviesa que per existir, en millors condicions que les actuals, hem d'emprendre una lluita en la qual siguin els nostres desitjos i objectius els que travessin aquestes mateixes institucions. És, però, en aquests moments crítics quan més es pot observar que són les institucions les que ens necessiten per sobreviure. Hem estat posades en valor pels seus interessos, però ara som nosaltres les que establirem el valor de les institucions. Ja no sols ens necessiten per sobreviure, sinó que ara som imprescindibles perquè segueixin bategant. En nosaltres està si les deixem viure o simplement les deixem... Femart us convida a materialitzar i compartir visual i plàsticament les vostres relacions eròtiques i traumàtiques, les experiències d'amor-odi amb les institucions que ens travessen i que tan sovint ens sedueixen com de cop ens maltracten i ignoren.


BASES La mostra està oberta a la participació de totes les dones, lesbianes i trans que ho desitgin. Es poden presentar obres i projectes de qualsevols vessant artística, sempre que girin entorn a la temàtica d’aquesta edició. S’acceptarà qualsevol disciplina artística, material o suport que es vulgui utilitzar.

EXPOSICIÓ Les obres seleccionades formaran part de la Mostra que FemArt oferirà del 10 de desembre de 2020 fins a finals del febrer, a l’espai expositiu de Ca La Dona. Entre les artistes seleccionades, s’oferirà un premi (també escollit pel jurat) que consistirá en una exposició individual a l’Espai FemArt de CalaDona.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ Per participar cal que es presentin, a traves del formulari disponible a la pàgina web femartmostra.org que inclou: - Dades personals - Text de presentació (Biografia, Statement o CV) - Text breu de vinculació de l’obra amb el tema proposat - Fitxa tècnica (dimensions, any de l’obra i tècnica) - Dossier de projecte - Imatge en alta resolució

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 30/06 del 2020 Del 15/03 al 15/06

SELECCIÓ El jurat que seleccionarà les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts. El JURAT d’aquesta edició el composen: Nancy Garín, Judit Vidiella, Miriam Solà i membres del colectiu FemArt.

enviar convocatòria a:

www.femartmostra.org @femartmostra www.caladona.org @caladona_

mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona


“La instituciónart arte sólo "se institucionaliza" en La institució nono només "s'institucionalitza" en entidades como museos iys'objectualitzen se objetualiza enen entitats com elslosmuseus obras arte.També También se interioriza y se incor-en obresde d'art. s'interioritza i s'incorpora les persones. pora en las personas.” Andrea AndreaFraser, Fraser, 2016 2016

Este año 2020, la Muestra FemArt propone, dialogando con el Aquest any 2020, laartista Mostra FemArt proposa, dialogant hilo del trabajo de la Andrea Fraser y su "crítica amb el fil de treball de l'artista Fraser sobre i la seva institucional", reflexionar visual yAndrea plásticamente un "crítica institucional", reflexionar visual i plàsticament al término que condensa y, al mismo tiempo, diluye un voltant d'uncomplejo terme que condensay i, al mateix temps, entramado de discursos prácticas difíciles de dilueix un entramat complex de discursos i pràctiques delimitar: "La Institución Arte". difícils de delimitar: "La Institució Art".

Nosotras creemos que es un riesgo confundir la "Institución Nosaltres creiem que és un risc confondre la “Institució Arte" con las prácticas que generan arte. El hecho de que sea el Art" amb les pràctiques que generen art. El fet que sigui sistema patriarcal-capitalista quien hoy auspicia, promueve y el sistema patriarcal-capitalista avui qui auspicia, promou asegura la continuidad de las instituciones artísticas, nos i assegura la continuïtat de les institucions artístiques, empuja a si efectivamente es posible hacer desde ens ha decuestionar fer qüestionar si efectivament és possible dentro, un uso revolucionario, rebelde o alternativo. fer-ne des de dins, un ús revolucionari, rebel o alternatiu. Los mucho esto,jayaque quetota todala Els feminismos feminismessabemos en sabem molt de de todo tot això, nuestra práctica personal, política y creativa se ha producido nostra pràctica personal, política i creativa s'ha produït siempre resistiendo y persistiendo desde exilio que sempre fuera, fora, resistint i persistint des de l'exilielobligat obligado que las dominants institucioneshan dominantes para les institucions dissenyathan perdiseñado a nosaltres. nosotras. Somos también las feministas quienes hemosuna llevado Som també els feminismes qui hem portat a terme acrítica cabo una crítica más directa, global, transversal y sistemática més directa, global, transversal i sistemàtica als aprocessos los procesos que legitimaban. que leslas legitimaven.

enviar convocatòria a: mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona

Avui en i ara, l'any 2020, aquestes estem: travessades Hoy, el año 2020, en en estas estamos: atravesadas por las per les institucions, la família, el patriarcat, la instituciones, la familia, el patriarcado, la gobernanza, el governança, l'Estat, Nació, però ambyl'experiència Estado, la Nación, perolacon la experiencia la sabiduría dei la que saviesa que per existir, en millors condicions que les para existir en mejores condiciones que las actuales, debemos actuals, hem unasean lluita en la qual siguin emprender unad'emprendre lucha en la que nuestros deseos y els nostres desitjos i objectius els que travessin aquestes objetivos los que atraviesen estas mismas instituciones. Es, sin mateixes en institucions. És, però, en aquests moments embargo, estos momentos críticos cuando mejor se puede crítics quan més es pot observar que són les institucions observar que son las instituciones las que nos necesitan para les que ens necessiten per sobreviure. Hem sobrevivir. Hemos sido puestas en valor por sus estat intereses, pero posades en valor pels seus interessos, però ara som ahora somos nosotras las que estableceremos el valor de las nosaltres les que establirem el valor de les institucions. instituciones. Ya no sólo nos necesitan para sobrevivir, sino que Ja no sols ens necessiten per sobreviure, sinó que ara ahora somos imprescindibles para que sigan latiendo. En som imprescindibles perquè segueixin bategant. En nosotras está decidir si las dejamos vivir o simplemente las nosaltres està si les deixem viure o simplement les dejamos ... deixem...

FemArt a materializar y compartir visualvisual y Femart os usinvita convida a materialitzar i compartir i plásticamente vuestras relaciones eróticas y traumáticas, plàsticament les vostres relacions eròtiques i vuestras experiencias de amor-odio con las instituciones traumàtiques, les experiències d'amor-odi amb les que nos atraviesan y que pronto nos seducen comoens nos institucions que enstan travessen i que tan sovint maltratan ignoran. sedueixenecom de cop ens maltracten i ignoren.


BASES La muestra está oberta abierta a para la participación todas La mostra està la participació de de totes leslas mujeres, lesbianasi ytrans transque queho lo deseen. SeEs pueden dones, lesbianes desitgin. podenpresentar obras y proyectos de cualquier vertiente artística, siempre que presentar obres i projectes de qualsevols vessant giren entorno de laque temática de esta aedición. Se acepta artística, sempre girin entorn la temàtica d’aquesta cualquier disciplina, material o soporte queartística, se quiera utilizar. edició. S’acceptarà qualsevol disciplina material o suport que es vulgui utilitzar.

EXPOSICIÓN Las formarán parte de la que Lesobras obresseleccionadas seleccionades formaran part deMuestra la Mostra que FemArtofrecerá oferirà del de diciembre desembrede de2020 2020 fins finales a finalsdel FemArt del 10 de hasta del febrer, a l’espai expositiu de Ca La Dona. Entre les febrero siguiente, en el espacio expositivo de Ca La Dona. artistes s’oferirà un premi Entre las seleccionades, artistas seleccionadas, se ofrecerá un(també premioescollit pel jurat)elegido que consistirá en una exposició (también por el jurado) que consistiráindividual en una a l’Espai FemArt de CalaDona. exposición individual en el mismo Espacio FemArt des Ca la Dona.

FORMULARI FORMULARIOD’INSCRIPCIÓ DE INSCRIPCIÓN Para participar es presentar, aa través Per participar calnecesario que es presentin, travesdel delformulario formulari disponible la pàgina página web disponibleen a la webfemartmostra.org, femartmostra.orgque queincluya: inclou: -- Datos Dadespersonales personals -- Texto de presentación (Biografia, (Biografía, Statement Text de presentació StatementooCV) CV) -- Texto de vinculación de lade obra con el tema propuesto Text breu de vinculació l’obra amb el tema proposat -- Ficha técnica (dimensiones, año de la obra y técnica) Fitxa tècnica (dimensions, any de l’obra i tècnica) -- Dosier delde proyecto Dossier projecte -- Imagen en Imatge en alta altaresolución resolució

PRESENTACIÓN DE DE PROPUESTAS PRESENTACIÓ PROPOSTES: 30/06 del 2020 Del 15/03 al 15/06

SELECCIÓN El queseleccionarà seleccionará las formado El jurado jurat que lespropuestas propostesestará estarà format por per feministes vinculades al món de les arts. feministas vinculadas al mundo de las artes. El JURADO JURAT d’aquesta edició composen: Nancy Garín, El de esta edición lo el conforman: Nancy Garín, Judit Vidiella, Miriam Solà i membres del colectiu FemArt. Judit Vidiella, Miriam Solà i miembros de FemArt

enviar convocatòria a:

www.femartmostra.org @femartmostra www.caladona.org @caladona_

mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona


Profile for Arxiu FemArt

BASES - Convocatòria FemArt 2020  

BASES - Convocatòria FemArt 2020  

Profile for arxiu-3
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded