จดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 21 วันที่ 15 ตุลาคม 2559

Page 1

1

Ư̰ƫljǘ Ǩ ƝƮDžƮƫljǘ Ǣǡ ƻDžƭƫljǘ ǡǥ ƩnjƹdžƘƵ Ǣǥǥǩ


2

ƜƨƿƵdžƶƖ̵džƻ

d ·Ê Ú ³ ·Ê ÔÓ ©³ ·Ê Ó× º§´ £ Ô××Û

ǐƫƻdžƹDžƶ ìĊęðøċÖþć øý éø ÖĉęÜÖćâÝîŤǰđìóÖćâÝîć ÙèïéĊÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ ñý éø ÿčøđéßǰēßêĉĂčéöóĆîíŤǰ øĂÜÙèïéĊÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ñý éø îĉøéćǰÝĉêøÖøǰ ñϚߊü÷ÙèïéĊÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ Ă 8JMMJBNǰ8IPSUPOǰ ñý éø Ăćìĉê÷ŤǰßĊøüèĉß÷ŤÖčúǰ ñĎšøĆïñĉéßĂïÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúą ÿČęĂÿćøĂÜÙŤÖøǰÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ ñý éø ýĉøðøąõćǰßüąîąâćè ñϚߊü÷ÙèïéĊÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ (Siraprapa.C@chula.ac.th)

ÿŠÜ׊ćüðøąßćÿĆöóĆîíŤĕéšìĊę îćÜÖĆââŤÖîÖǰÞĉöĒÿÜ ēìø ǰ ǰ &ıNBJM ǰBSUTQS !IPUNBJM DPNǰĒúą QS BSUT DIVMBMPOHLPSO!HNBJM DPN óøąïøöÞć÷ćúĆÖþèŤǰ ýĉúðŗîǰîć÷ĂõĉßĆ÷ǰÖćøĉÖćâÝîŤ

ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ëîîóâćĕìǰđ×êðìčöüĆîǰÖøčÜđìóĄǰ ǰēìø ǰ ǰ ǰ ǰ www.arts.chula.ac.th

ëŠć÷õćóēé÷ǰñý éø õćÿčøĊǰúČĂÿÖčú

¢‹ÒǹÔÊÔμä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ

3

¢‹ÒÇ ²©º ¤´ ´¥¤Î

3

m´© ´ ¢´ ©¶ ´©¥¥ ·Â ¥·¤  ·¤

4

m´© ´ ­¯ ¥²Æ ¥ c ´ ´ ´ ¶

5-7

m´© ´ ¬´ ´©¶ ´¢´«´¯¶ ´Â§·¤

8

m´© ´ ¬´ ´©¶ ´¢´«´Ä ¥ ºÂ ¬

9

m´© ´ ¬´ ´©¶ ´¢´«´ ¥³Ê ª¬

10

m´© ´ ¬´ ´©¶ ´¢´«´¬Â ç² ª» ¤q§´ ¶ ¯Â£¥¶ ´ª¸ «´

11

¯³ «¥± ¯ ¥ª ´¢¥ q ©·¥©¥¥

14

m´© ´ h´¤ ¥² ³ º ¢´

16

m´© ´ ¢´ ©¶ ´ª¶§ ´¥§² ¥

17


3

¢‹ÒǹÔÊÔμä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ×ĂĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊĔîēĂÖćÿìĊęǰ îć÷ǰ )BPEPOHǰ 8BOHǰ îĉÿĉê ßćüÝĊîǰ üĉßćđĂÖõćþćĕì÷ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ðŦÖÖĉęÜǰ ðŦÝÝčïĆîđðŨîîĉÿĉêĒúÖđðúĊę÷îìĊęÙèą ĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÝčāćĄ ǰ ĕéšøĆïøćÜüĆúßîąđúĉýÝćÖÖćøĒ׊Ü×ĆîÖćøðøąÖüéÿčîìøóÝîŤ ĂčéöýċÖþćîćîćßćêĉđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąîćÜđÝšćÿĉøĉÖĉêĉĝǰóøąïøöøćßĉîĊîćëǰ đîČęĂÜĔîēĂÖćÿóøąøćßóĉíĊöĀćöÜÙúđÞúĉöóøąßîöóøøþćǰ ǰóøøþćǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰ ǰìĊęÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠćÝčāćĄǰÝĆé×ċĚîǰĔîüĆîđÿćøŤìĊęǰ ǰêčúćÙöǰ ǰèǰÿöćÙöîĉÿĉê đÖŠćÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰëîîóâćĕìǰÖøčÜđìóĄ

m´© ´ ²©º ¤´ ´¥¤q ĔîÖćøðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰüĆîìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰöĊĂćÝćø÷ŤÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤìĊęĕéšøĆï ĒêŠÜêĆĚÜÝćÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĔĀöŠÝĞćîüîǰ ǰøć÷ǰéĆÜîĊĚ êĞćĒĀîŠÜñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ ǰĂćÝćø÷ŤðüĉêøǰöĀćÿćøĉîĆîìŤǰÿć×ćüĉßćýĉúðÖćøúąÙøǰêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰ ǰíĆîüćÙöǰ


4

m´© ´ ¢´ ©¶ ´©¥¥ ·Â ¥·¤  ·¤ îĉÿĉêõćÙüĉßćüøøèÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĕéšøĆïøćÜüĆúøĂÜßîąđúĉý ÝćÖÖćøðøąÖüéîüîĉ÷ć÷×îćéÿĆĚîøćÜüĆúðøąõĆÿÿøǰđÿüĉÖčúǰÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ îüîĉ÷ć÷đøČęĂÜǰ õĎñćǰ ÖĞćĒóÜǰ ĒÿÜéćüǰ ×ĂÜ îć÷ÿĉøðÖøèŤǰ ÝĆîìøǰ îĉÿĉêõćÙüĉßćüøøèÙéĊ đðøĊ÷ïđìĊ÷ïǰ ĕéšøĆïøćÜüĆúøĂÜßîąđúĉýÝćÖÖćø ðøąÖüéîüîĉ÷ć÷×îćéÿĆĚîøćÜüĆúðøąõĆÿÿøǰ đÿüĉÖčúǰ ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ðøąÝĞćðŘǰ ǰ àċęÜÝĆéēé÷ ÖøöÿŠÜđÿøĉöüĆçîíøøöǰ øŠüöÖĆïìć÷ćìîć÷ ðøąõĆÿÿøǰ đÿüĉÖčúǰ Ēúąßöøöüøøèýĉúðş ðøąõĆÿÿøǰ èǰ ĀĂðøąßčöđúĘÖǰ ýĎî÷ŤüĆçîíøøö ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ đöČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ ǰ đóČęĂđðŨîÖćøøĞćúċÖëċÜǰ ðøąõĆÿÿøǰ đÿüĉÖčú ǰ ýĉúðŗîĒĀŠÜßćêĉǰ ÿć×ćüøøèýĉúðşǰ ðøąÝĞćðŘǰ ǰ îüîĉ÷ć÷ĒúąÖüĊîĉóîíŤ ǰ ĒúąđóČęĂÙšîĀć îĆÖðøąóĆîíŤøčŠîĔĀöŠàċęÜöĊüĉÿĆ÷ìĆýîŤǰ öĊöčööĂÜêŠĂ ēúÖĒúąßĊüĉêĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïǰ ðøąõĆÿÿøǰ đÿüĉÖčú ǰ ìĊęÿčéĔĀšĕéšøĆïøćÜüĆúîĊĚ

îĉÿĉêõćÙüĉßćüøøèÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĕéšøĆïøćÜüĆúðÖéĊđéŠîǰÝćÖÖćøðøąÖüéǰ ǰ"//6"-ǰ#00,ǰ"/%ǰ$07&3ǰ%&4*(/ǰ

ĀîĆÜÿČĂøüöđøČęĂÜÿĆĚîǰÖŠĂîÙüćöĀöć÷ÝąĀć÷úĆïǰ×ĂÜîć÷ÝĉøĆäåŤǰ đÞúĉöĒÿî÷ćÖøǰîĉÿĉêõćÙüĉßćüøøèÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïǰĕéšøĆïøćÜüĆúðÖéĊđéŠîǰÝćÖ ÖćøðøąÖüéǰ ǰ "//6"-ǰ #00,ǰ "/%ǰ $07&3ǰ %&4*(/ǰ ǰ àċęÜÝĆéēé÷ǰ ÿöćÙöñĎšÝĆéóĉöóŤĒúąñĎšÝĞćĀîŠć÷ĀîĆÜÿČĂĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ 16#"5 ǰǰõć÷ĔêšÙüćöøŠüööČĂÖĆïÿöćÙöîĆÖĂĂÖĒïïđø×ýĉúðşĕì÷ǰ 5IBJ(B


5

m´© ´ ­¯ ¥²Æ ¥ c ´ ´ ´ ¶

îĉÿĉêĂĆÖþøýćÿêøŤĕéšøĆïøćÜüĆúđ÷ćüßîéĊđéŠîǰÖìö ǰ ðøąÖć÷đóßø ǰéšćîÙčèíøøöĒúąÝøĉ÷íøøö ĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉ×ĂĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊĔîēĂÖćÿìĊęîćÜÿćüÿčÖĆââćǰ đÝøĉâüĊøÖčúǰ ĕéšøĆïøćÜüĆúđ÷ćüßîéĊđéŠîǰ Öìö ǰ ðøąÖć÷đóßø ǰ éšćî ÙčèíøøöĒúąÝøĉ÷íøøöǰÝćÖÖøčÜđìóöĀćîÙøǰđöČęĂüĆîìĊęǰģĨǰÖĆî÷ć÷îǰģĦĦĪ îćÜÿćüÿčÖĆââćǰđÝøĉâüĊøÖčúǰÝïĂĆÖþøýćÿêøïĆèæĉêǰüĉßćđĂÖõćþćïćúĊĒúąÿĆîÿÖùêǰðŘÖćøýċÖþćǰģĦĦĩǰǰ×èąîĊĚÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïðøĉââćēìÙüï đĂÖǰ éšćîõćþćïćúĊÿĆîÿÖùêĒúąóčìíýćÿîŤýċÖþćǰ ǰ ĕéšĂćÿćöćߊü÷ÜćîìćÜéšćîüĉßćÖćøìĊęĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂǰ êĆĚÜĒêŠðŘǰ ó ý ǰ ģĦĦĨǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆî

ÙĞćøĆïøĂÜǰÙčèÿöïĆêĉéšćîÙčèíøøöĒúąÝøĉ÷íøøöǰ×ĂÜǰǰîćÜÿćüǰÿčÖĆââćǰđÝøĉâüĊøÖčú éĉÞĆîĕéšøĎšÝĆÖîćÜÿćüÿčÖĆââćǰ đÝøĉâüĊøÖčúǰ ÙøĆĚÜ öćïĂÖđúŠćĒúąĂõĉðøć÷øŠüöÖĆîǰǰàċęÜđíĂöĊÙüćö ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĒøÖĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîüĉßćǰ ĶóøąĕêøðŗãÖ øĆïñĉéßĂïĂ÷ŠćÜöćÖǰ ǰ ÿćöćøëđÿîĂñúÖćø Ēúšüǰ ǰ đüúćüŠćÜìĆĚÜĀöéìĊęđĀúČĂǰ đíĂĕéšìčŠöđìĔĀš ÖĆïüĉëĊßĊüĉêķǰǰàċęÜđðŨîüĉßćđúČĂÖĔîēÙøÜÖćøýċÖþć ÙšîÙüšćĒêŠúąÙøĆĚÜĕéšĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷éúĂĂǰ Ēúą ÖĆïÖćøýċÖþćǰ ĶïćúĊýċÖþćķǰ ǰ Ĩǰ ðøąē÷ÙĒúšüǰ ìĆęüĕð×ĂÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ǰ đöČęĂðŘ ÿćöćøëĀ÷ĉï÷ÖðøąđéĘîìĊęÙüøĒÖŠÖćøĂõĉðøć÷ǰǰ Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöǰìčÖÙøĆĚÜìĊęöĊđüúćóĂÝąüŠćÜǰǰđíĂÝą ÖćøýċÖþćǰ ģĦĦħǰ ĕéšóïüŠćîćÜÿćüÿčÖĆââćǰ ìšć÷ìĊęÿčé×ĂÜüĉßćîĊĚǰ đíĂĕéšđ×Ċ÷îøć÷ÜćîđøČęĂÜǰ öćĂćÿćߊü÷ÜćîìĊęĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉǰ îĂÖÝćÖÝąöĊ ÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëĔîđîČĚĂĀć ĶÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïõĉÖþčèĊĔîðøąđìýĕì÷ķǰ àċęÜ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ üĉßćìĊęđøĊ÷îđðŨîĂ÷ŠćÜéĊĒúšüǰǰ÷ĆÜöĊîĞĚćĔÝߊü÷đĀúČĂ ÿćöćøëđÿîĂĕéšĂ÷ŠćÜöĊÝøĉ÷íøøöìćÜüĉßćÖćøǰǰ đߊîǰ ǰ ߊü÷óĉöóŤÜćîìĊęđÖĊę÷üÖĆïóøąĕêøðŗãÖǰǰ éĉÞĆîĔîåćîąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰ đߊîǰ ߊü÷ëČĂ×ĂÜǰǰ ÖúŠćüÙČĂǰ ĒìîÖćøüĉóćÖþŤüĉÝćøèŤÙüćöÙüø ߊü÷ÝĆéĀîĆÜÿČĂìćÜóøąóčìíýćÿîćǰ ǰ ߊü÷ÝĆé ߊü÷ÝĆéđêøĊ÷öĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îǰ ĄúĄǰ ǰ ĂĊÖìĆĚÜ ĕöŠÙüøìĊęÝąöĊõĉÖþčèĊĔîðøąđìýĕì÷Ă÷ŠćÜìĊęÙî ÖĉÝÖøøöÿîìîćĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤßĊüĉêǰ öĊîĞĚćĔÝߊü÷đĀúČĂđóČęĂîìĊęđøĊ÷îøŠüöÖĆîǰ éšü÷Öćø öĆÖÝąìĞćÖĆîǰ ǰ đíĂĔßšüĉíĊđÿîĂÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜ đðŨîêšîǰ ǰ îĆïüŠćîćÜÿćüÿčÖĆââćđðŨîñĎšöĊÙüćö ĔĀšđóČęĂî÷ČöÿöčéÝéĒúąñúÜćîđ×Ċ÷îēé÷ĕöŠĀüÜǰ óøąíøøöðŗãÖǰ ð Ă ǰ ð÷čêďēê ǰ Ēúą×ĂÜõĉÖþčèĊ ÖêĆâťĎÖêđüìĊêŠĂÙøĎĂćÝćø÷Ťǰ ĒúąöĊîĞĚćĔÝĔîÖćø ĒúąöĆÖĂĊđöúïĂÖךĂöĎúÿĉęÜìĊęđøĊ÷îĔĀšĒÖŠđóČęĂîìĊę íĆööîĆîìćǰ ĒúšüüĉđÙøćąĀŤüŠćÙüćöđĀĘî×ĂÜìŠćî ïĞćđóĘâðøąē÷ßîŤĒÖŠÿŠüîøüöǰǰàċęÜÖĘđðŨîĂĊÖđøČęĂÜ ĕöŠđךćđøĊ÷îéšü÷ǰ ǰ àċęÜđðŨîÿĉęÜĀć÷ćÖĔîđ÷ćüßî ìĆĚÜÿĂÜöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîđîČęĂÜÝćÖöĊõĎöĉĀúĆÜǰ ĀîċęÜìĊęĀć÷ćÖĔîđ÷ćüßîðŦÝÝčïĆîǰ ðŦÝÝčïĆîìĊęöĆÖđøĊ÷îĂ÷ŠćÜĒ׊Ü×Ćîǰ ĀüÜĒĀî CBDLHSPVOE ǰĒúąöĊÿëćîąĔîóøąýćÿîćêŠćÜ ÙčèúĆÖþèąđéŠîĂĊÖðøąÖćøĀîċęÜ×ĂÜîćÜÿćü ÙüćöøĎšêŠĂÖĆî ǰǰ ÖĆîǰđðŨîïìÙüćöìĊęîŠćĂŠćîöćÖǰǰìĞćĔĀšĕéšÙüćöøĎš ÿčÖĆââćÙČĂǰ ÙüćöĂŠĂîîšĂöëŠĂöêîǰ ǰ ÙüćööĊ éĉÞĆîĕéšøĎšÝĆÖîćÜÿćüÿčÖĆââćöćÖ×ċĚîđöČęĂđíĂĕéš ĒúąÙüćöÙĉéìĊęđðŨîÖúćÜėǰóšîÝćÖđøČęĂÜ×ĂÜÖćø öćø÷ćìǰ øĎšÝĆÖÖćúđìýąǰ ǰ ĀøČĂÖúŠćüĂĊÖîĆ÷ĀîċęÜǰ úÜđøĊ÷îüĉßćǰ ĶðøĉìĆýîŤüøøèÙéĊïćúĊķǰ ĂĆîđðŨî üĉóćÖþŤüĉÝćøèŤêćöÙüćöđĀĘîÿŠüîêîǰ đðŨîñĎšðäĉïĆêĉĔîÿĆððčøĉÿíøøöǰ Ĩǰ ÙČĂǰ øĎšÝĆÖđĀêčǰ üĉßćĀîċęÜĔîüĉßćđĂÖõćþćïćúĊĒúąÿĆîÿÖùêǰ àċęÜ ĀúĆ Ü ÝćÖÖćøđøĊ ÷ îÖćøÿĂîüĉ ß ćéĆ Ü ÖúŠ ć üĒúš üǰ øĎšÝĆÖñúǰøĎšÝĆÖêîǰøĎšÝĆÖðøąöćèǰøĎšÝĆÖÖćúǰøĎšÝĆÖĀöĎŠ đíĂúÜđøĊ÷îüĉßćîĊĚđóĊ÷ÜÙîđéĊ÷üǰ ǰ éĉÞĆîĕéšĔßšüĉíĊ éĉ ÞĆ î ĕöŠ ĕ éš ó ïÖĆ ï îćÜÿćüÿč ÖĆ â âćöćÖîĆ Öǰ ÙèąǰøĎšÝĆÖïčÙÙúǰĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöÿöĞęćđÿöĂ ÿĂîéšü÷ÖćøĔĀšđíĂÙšîÙüšćđøČęĂÜóøąĕêøðŗãÖ đóøćąđíĂđøĊ÷îĀîĆÖöćÖǰ ǰ îĂÖÝćÖÖćøđøĊ÷îìĊę


6

ÖĉÝÖøøöÿîìîćĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤßĊüĉêÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ đøČęĂÜǰǰ êĞćîćîóøąđÝšćđúĊ÷ïēúÖǰ ǰÙüćöđךćĔÝđøČęĂÜóøąóčìíđÝšć×ĂÜÙîúšćîîćĒúąÖúčŠößîßćêĉĕì ǰǰ ­¯ ¥²Æ ¥ c ´ ´ ´ ¶

ÖĉÝÖøøöÿîìîćĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤßĊüĉêÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ đøČęĂÜǰ ǰ êĞćîćîóøąđÝšćđúĊ÷ïēúÖǰ ǰ ÙüćöđךćĔÝđøČęĂÜóøąóčìíđÝšć×ĂÜÙîúšćîîćĒúąÖúčŠö ßîßćêĉĕì ǰǰēé÷ǰý óĉđýþǰéø ǰðøąÙĂÜǰîĉööćîđĀöĉîìŤǰđöČęĂüĆîóčíìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰđüúćǰ ǰ ǰ ǰî ǰǰèǰĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉǰǰÿĞćđøĘÝ éšü÷éĊǰïøø÷ćÖćýĂïĂčŠîöćÖǰÙĆïÙĆęÜéšü÷îĆÖüĉßćÖćøéšćîüøøèÖøøöìšĂÜëĉęîĒúąÙêĉßîǰìĆĚÜîĉÿĉêêøĊǰēìǰđĂÖǰĒúąÙèćÝćø÷ŤÝćÖÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ýĉúðćÖøǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéúǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊðìčöǰǰöĀćÝčāćúÜÖøèøćßüĉì÷ćúĆ÷ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđßĊ÷ÜĔĀöŠǰ ǰ óøąõĉÖþčÝćÖüĆéÿčüøøèðøąÿĉìíĉĝǰ üĆéĂēýÖćøćöǰǰĒúąñĎšÿîĔÝÝćÖÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤǰ ǰÙèąÿĀđüßýćÿêøŤǰ ĒúąĀîŠü÷ ÜćîĀúć÷ĒĀŠÜĔîÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ǰ ēøÜđøĊ÷îïćÜðąÖĂÖǰ ǰ ēøÜđøĊ÷îóøąðøąĒéÜǰ ǰ ÿëćïĆîøąĀüŠćÜðøąđìýđóČęĂÖćøÙšćĒúąÖćøóĆçîćǰ ǰ ÿĞćîĆÖ đú×ćíĉÖćøîć÷ÖøĆåöîêøĊǰǰ ñĎšđךćôŦÜîĂÖÝćÖÝąĕéšÙüćöøĎšđøČęĂÜêĞćîćîóøąđÝšćđúĊ÷ïēúÖìĊęöĊêŠĂüĉëĊßĊüĉê×ĂÜßčößîĔîúšćîîćĒúąÖúčŠößîßćêĉĕìĒêŠĂéĊêÝîëċÜðŦÝÝčïĆîĒúšüǰ ÷ĆÜĕéš×šĂÙĉé ìĊęêšĂÜýċÖþćóĉÝćøèćÖĆîêŠĂĕðëċÜÙčèÙŠć×ĂÜÙüćöđßČęĂĔîóøąóčìíýćÿîćǰ éĆÜêĆüĂ÷ŠćÜêĞćîćîóøąđÝšćđúĊ÷ïēúÖêŠĂÙüćö÷ĆęÜ÷Čî×ĂÜüĆçîíøøößčößî ÖĆïÖøąĒÿÙüćöÙĉé×ĂÜÙîðŦÝÝčïĆîǰ ÝĞćîüîĀîċęÜ ǰ üŠćÙüćöđßČęĂđĀúŠćîĊĚđðŨîđøČęĂÜđĀúüĕĀúĕöŠÙüøÿČïìĂéĔĀšßćüïšćîÜöÜć÷êŠĂĕðǰ ǰ ĂĊÖðøąđéĘîĀîċęÜÙČĂǰ ïìïćì×ĂÜîĆÖüĉßćÖćøēé÷đÞóćąÿć÷öîčþ÷ýćÿêøŤêŠĂÙêĉÙüćöđßČęĂđĀúŠćîĊĚ


7

øý éø ÖøøèĉÖćøŤǰÿĆÝÖčúǰîĞćîĉÿĉêÙèąÙøčýćÿêøŤ ìĊęđøĊ÷îüĉßćóČĚîåćîÙüćöđðŨîÙøĎǰǰÝĞćîüîǰ ǰÙîǰǰ öćýċÖþćđøČęĂÜǰ ÙčèÙŠć×ĂÜóøąĕêøðŗãÖêŠĂÖćø ýċÖþć ǰǰǰèǰĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉǰ đöČęĂüĆî ìĊęǰ ǰÖ ÷ ǰ ǰđüúćǰ ǰ ǰ ǰî

ĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉǰ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ×ĂđßĉâñĎšÿîĔÝøŠüöÖĉÝÖøøöÿîìîćĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤǰ ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰĔîĀĆüךĂǰ ĂčèĀĉÿÿ üĉß÷Ùćëćǰ ǰĂćîčõćóóøąøĆêîêøĆ÷ÖĆïĂć÷čöÜÙúüĆçîą ǰēé÷ǰñý éø Ăćìĉê÷Ťǰ ßĊøüèĉß÷ŤÖčúǰ õćÙüĉßćõćþćĕì÷ǰÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÝčāćĄ ǰ ĔîüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ ǰêčúćÙöǰ ǰđüúćǰ ǰ ǰ ǰî ǰèǰĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉǰÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰǰßĆĚîǰ ǰĂćÙćøöĀćÝčāćúÜÖøèŤ ìĆĚÜîĊĚǰñĎšÿîĔÝÿćöćøëĒÝšÜßČęĂìĊęǰēìø ǰ ǰĀøČĂǰUJQJUBLB DIVMB!HNBJM DPN


8

,7$/,$1 $1' &5($7,9,7< %UDQGV DQG 7UDGLWLRQV )DVKLRQ DQG 'HVLJQ

ƾdžƖdžƻLjƞdžƴdžƽdžǁLjƩdžǐƹljƶƭ

éšü÷ÖøąìøüÜÖćøêŠćÜðøąđìýǰ ÿćíćøèøĆåĂĉêćúĊÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöǰ ĶÿĆðéćĀŤõćþćĂĉêćđúĊ÷îÿćÖúķǰ đðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰ ēé÷ĕéšÖĞćĀîé ĀĆüךĂðøąÝĞćðŘÙČĂǰ ĶõćþćĂĉêćđúĊ÷îĒúąÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤ ǰ ĒïøîéŤĒúą×îïǰ ĒôßĆęîĒúąéĊĕàîŤķǰ õćÙüĉßćõćþćêąüĆîêÖǰ ÿć×ćüĉßćõćþć ĂĉêćđúĊ÷îǰ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ øŠüöÖĆïÿëćîđĂÖĂĆÙøøćßìĎêĂĉêćúĊðøąÝĞćðøąđìýĕì÷ǰ ÝĆéÖĉÝÖøøöĒúąîĉìøøýÖćøéĆÜÖúŠćüǰ ēé÷ÝąöĊóĉíĊđðŗéÜćîǰ ĶÿĆðéćĀŤõćþćĂĉêćđúĊ÷îÿćÖúÙøĆĚÜìĊęǰ ķǰĔîüĆîÝĆîìøŤìĊęǰ ǰêčúćÙöǰ ǰđüúćǰ ǰî ǰèǰÿøøóýćÿêøŤÿēöÿøǰßĆĚîǰ ǰĂćÙćøöĀćÝĆÖøĊÿĉøĉîíøǰ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰàċęÜÝąÝĆéĒÿéÜîĉìøøýÖćøǰÞć÷õćó÷îêøŤĂĉêćđúĊ÷îĔîÿøøóýćÿêøŤÿēöÿøǰĒúą×ć÷ĂćĀćøĂĉêćđúĊ÷îìĊęïøĉđüèēëÜßĆĚîúŠćÜ×ĂÜĂćÙćø


9

¥n¯  n §m ©§ Æ ³ &DSRHLUD $QJROD ç² ´¥Ã¬ ï ¯¥q ·¤ ¥´ ¶§Â§·¤ ¬Æ §q ƾdžƖdžƻLjƞdžƴdžƽdžǒƯƷƩnjǐƕƾ

éšü÷ÿć×ćüĉßćõćþćēðøêčđÖÿǰ ĒúąüĆçîíøøö×ĂÜÖúčŠöñĎšĔßšõćþćēðøêčđÖÿǰ ïøćàĉú ǰ ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøÝĆéïøø÷ć÷óĉđýþõćþćĒúąüĆçîíøøöïøćàĉúǰ ĶøšĂÜǰđêšîǰđúŠîǰéüúǰĕðÖĆïǰ$BQPFJSBǰ"OHPMBǰĒúąÖćøĒÿéÜĒĂÙÙĂøŤđéĊ÷îïøćàĉúđúĊ÷îÿĕêúŤķǰõćÙüĉßćõćþćêąüĆîêÖǰÿć×ćüĉßćõćþćēðøêčđÖÿǰ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćøÿĎŠÿĆÜÙöÝċÜøŠüöÝĆéïøø÷ć÷óĉđýþéĆÜÖúŠćüǰ ēé÷ÝąöĊóĉíĊđðŗéÜćîĔîüĆîóčíìĊęǰ ǰ êčúćÙöǰ ǰèǰïøĉđüèēëÜßĆĚîúŠćÜĂćÙćøöĀćÝĆÖøĊÿĉøĉîíøǰÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤ


10

ƾdžƖdžƻLjƞdžƴdžƽdžƱƷDžƛǘ ǐƼƾ

¬´ ´©¶ ´¢´«´ ¥³Ê ª¬ Ï´ ¶¬¶ ¥² ³ ¥¶ ´ ³ ¶ ç² ³ ¶ ª¸ «´ ¤·Ê¤£ £¬ ´ ¯ ¯³ ¥¥´ » ¥³Ê ª¬ ¥² Ï´ ¥²Â ªÆ ¤

đöČęĂüĆîĂćìĉê÷ŤìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰÿć×ćüĉßćõćþćòøĆęÜđýÿĕéšîĞćîĉÿĉêøąéĆïðøĉââćïĆèæĉêĒúąïĆèæĉêýċÖþćđ÷Ċę÷ößöÿëćîđĂÖĂĆÙøøćßìĎêòøĆęÜđýÿ ðøąÝĞćðøąđìýĕì÷ìĊęđðŗéĔĀšÿćíćøèßîđךćßöđîČęĂÜĔîüĆîöøéÖüĆçîíøøöòøĆęÜđýÿǰ ĔîÖćøđ÷Ċę÷ößöéĆÜÖúŠćüîĉÿĉêĕéšøĆïÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÙüćöÿĆöóĆîíŤ øąĀüŠćÜĕì÷ òøĆęÜđýÿēé÷đÞóćąêĆĚÜĒêŠÿöĆ÷øĆßÖćúìĊęǰ ǰĒúąđéĉîßöìĞćđîĊ÷ïìĎêìĊęđðŨîÿëćðŦê÷Öøøöĕì÷ñÿöòøĆęÜÿöĆ÷øĆßÖćúìĊęǰ ǰöĊĂć÷čöćÖÖüŠćǰ ǰðŘ

¶ ¶ ¶ ¥¥£  ¹¯ º§´ £

üĆîìĊę ǰêčúćÙö

đüúć

ǰêčúćÙö

ǰêčúćÙö

ǰêčúćÙöǰ ǰêčúćÙö

ǰêčúćÙö

ÖĉÝÖøøö ÿëćîìĊę <ÿć×ćüĉßćõćþćĂĉêćđúĊ÷î>ǰóĉíĊđðŗéÜćîǰĶÿĆðéćĀŤõćþćĂĉêćđúĊ÷îÿćÖúÙøĆĚÜ ÿøøóýćÿêøŤÿēöÿøǰßĆĚîǰ ǰĂćÙćøǰ ìĊęǰ ķ öĀćÝĆÖøĊÿĉøĉîíø <ÿć×ćüĉßćõćþćēðøêčđÖÿ>ǰ ÖćøÝĆéïøø÷ć÷óĉđýþõćþćĒúąüĆçîíøøöïøćàĉúǰ ēëÜßĆĚîúŠćÜ ĶøšĂÜǰ đêšîǰ đúŠîǰ éüúǰ ĕðÖĆïǰ $BQPFJSBǰ "OHPMBǰ ĒúąÖćøĒÿéÜĒĂÙ ǰ ĂćÙćøöĀćÝĆÖøĊÿĉøĉîíøǰ ÙĂøŤđéĊ÷îïøćàĉúđúĊ÷îÿĕêúŤķ <ĂĆÖþøóćìĊ>ǰÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖóčìíðøĆßâćĔîÿĆÜÙöĕì÷ ǰý éø ÿöõćøǰǰ '.ǰ ǰ.)[ óøöìćǰ éĞćđîĉîøć÷Öćøēé÷ǰý éø ēÿøĆÝÝŤǰǰĀÜýŤúéćøöõŤ) <ĀîŠü÷÷čēøðÖúćÜĒúą÷čēøðêąüĆîĂĂÖýċÖþć>ǰÿĆðéćĀŤõćþćüĆçîíøøö ÿøøóýćÿêøŤÿēöÿøǰßĆĚîǰ ǰĂćÙćøǰ ăĆÜÖćøĊ öĀćÝĆÖøĊÿĉøĉîíø <ÖĉÝÖøøö×ĂÜĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉ>ǰÖĉÝÖøøöÿîìîćĒúÖđðúĊę÷î ĀĂóøąĕêøðŗãÖîćîćßćêĉ ðøąÿïÖćøèŤǰÙøĆĚÜìĊęǰ ǰĔîĀĆüךĂǰ ĂčèĀĉÿÿüĉß÷Ùćëć ǰĂćîčõćóóøą øĆêîêøĆ÷ÖĆïĂć÷čöÜÙúüĆçîą ǰǰñý éø Ăćìĉê÷ŤǰßĊøüèĉß÷ŤÖčú <ĂĆÖþøóćìĊ>ǰÖćøÿøšćÜĒĀŠÜêîĔîðŦÝđÝÖßî ǰõćüąñĎšîĞćĔîðøĆßâćǰ '.ǰ ǰ.)[ ÿĞćîĆÖđêţć ǰñý éø ýøĉââćǰĂøčè×ÝøýĆÖéĉĝǰ éĞćđîĉîøć÷Öćøēé÷ǰǰ ñý éø ýĉøðøąõćǰǰßüąîąâćè


11

ƾdžƖdžƻLjƞdžƴdžƽdžƾǐƯƭ ǑƹDŽƼǍƭƶ́ƹdžƩLjƭǁǐƵƷLjƕdžƼNJƕƽdž

¯ ¯³ ¥¥´ » ´ ´£´ ¥² Ï´ ¥²Â ªÆ ¤ Å­n ·¤¥ ¶£´ ¥¥¤´¤Â ·Ê¤© ³ ¥²©³ ¶ª´¬ ¥q粩³ ¥¥£ ´ ´£´ ƭdžƛ 1EV°E HIP 'EVQIR 1EVX°RI^ %VSWIQIRE ǐǁƕǁDžƘƷƷdžƞƫǍƩƯdžƭdžƵdžƯƷDŽƜǝdžƯƷDŽǐƫƼǔƫƶ ǑƹDŽƭdžƶ &IVREVHS 0 (°E^ Ǔƿ̸ǐƕljƶƷƩLjƵdžƮƷƷƶdžƶǐƕljǘƶƻƕDžƮƯƷDŽƻDžƩLjƼdžƾƩƷ́ǑƹDŽ ƻDžƦƭƬƷƷƵƯdžƭdžƵdž ƷƻƵƪNJƛǑƛ̵ƵnjƵǐƯƷljƶƮǐƫljƶƮƕDžƮƯƷDŽǐƫƼǔƫƶǓƿ̸ ƕDžƮƭLjƾLjƩƷdžƶƻLjƞdžǁdžƷƶƬƷƷƵƹdžƩLjƭǁǐƵƷLjƕdžǐƵNjǘǁƻDžƭƫljǘ ƩnjƹdžƘƵ Ƨ ƿ̸ǁƛ ǁdžƘdžƷƵƿdžƜDžƕƷljƾLjƷƭ Lj ƬƷ


12

¯³ «¥± Â¥·¤ Â¥·¤ Ä ¤ £·Â ·¤¥ ¶ à m ¶©

¯´ ´¥¤q¥ª ´¢¥ q ©·¥©¥¥ ĶëšćëćöüŠćêúĂéÿĉïÖüŠćðŘìĊęìĞćÜćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêĀøČĂìĞćÜćîĔĀšÙèąĀøČĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷öćǰ öĊߊüÜđüúćĕĀîìĊęøĎšÿċÖüŠćßĊüĉêöĆîöĊÙčèÙŠćÝøĉÜėǰ ÙČĂߊüÜìĊęîšĞćìŠüöêĂî ðŘǰ ǰ ߊüÜêčúćÙö íĆîüćÙöǰ êĂîîĆĚîÝčāćĄǰ ēé÷ìŠćîĂíĉÖćøïéĊǰ ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ îć÷Ēóì÷Ťõĉøö÷Ťǰ ÖöúøĆêîÖčúǰ ĕéšđðŗéýĎî÷ŤßŠü÷đĀúČĂñĎšðøąÿóõĆ÷îšĞćìŠüöǰ îĂÖÝćÖýĎî÷ŤóĆÖóĉÜĒúšüǰ îĂÖÝćÖēøÜÙøĆüĒúšüǰ ÖĘ÷ĆÜöĊýćúćóøąđÖĊĚ÷üǰ àċęÜđðŨîýĎî÷ŤøĆïïøĉÝćÙĕöŠüŠćÝąđðŨîđÜĉîĀøČĂÿĉęÜ×ĂÜǰ àċęÜ×ĂÜêŠćÜėǰ đøćÝąöćøüïøüöĒúšü ĒóĘÙĔÿŠëčÜ÷ĆÜßĊóǰ ĔîÿŠüî×ĂÜÖĉÝÖćøîĉÿĉêìĊęìĞćÖĘéĎĒúêøÜÿŠüîîĆĚîǰ ĒúąÖĘđĀĘîîšĞćĔÝ×ĂÜÙîĕì÷ÝøĉÜėǰ ĕöŠüŠćÝąöćÝćÖìčÖüĆ÷ìčÖĂćßĊóǰ đ×ćÝąöćëćöìčÖüĆîìĊęýĎî÷Ť ýćúćóøąđÖĊĚ÷üüŠćüĆîîĊĚöĊĒóĘÙëčÜĕĀöǰðøąìĆïĔÝìĊęĕéšđĀĘîîšĞćĔÝ×ĂÜÙîĕì÷ĒúąðøąìĆïĔÝìĊęđøćöĊēĂÖćÿĕéšßŠü÷đðŨîÿŠüîĀîċęÜĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîêúĂéÿĂÜđéČĂîķ ðøąē÷ÙĀîċęÜĔîÙüćöìøÜÝĞćìĊęÖúĆęîĂĂÖöćÝćÖÙüćöøĎšÿċÖëċÜõćøąÖćøÜćîĒúąÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜñĎšĀâĉÜđÖŠÜìĊęöĊÝĉêĔÝđĂČĚĂĂćøĊÙîîĊĚǰ Ă øýîćõøèŤǰ üĊøüøøèǰ ĀøČĂǰ ijĂćÝćø÷ŤđÝĊě÷ïĴǰ ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćõćÙüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ àċęÜđÙ÷éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜñϚߊü÷ĂíĉÖćøïéĊéšćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêöć÷ćüîćîǰ ǰ ðŘđêĘöǰ ðŦÝÝčïĆîĂćÝćø÷ŤđÝĊě÷ï ÷ĆÜÙÜđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîÖĉÝÖćøîĉÿĉê×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒúąđðŨîðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøóĉđýþ×ĂÜÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÚîĂĆÖþøĄǰ ðøąÝĞćÞïĆïîĊĚÝċÜĂ÷ćÖ ßüîöćóĎéÙč÷ëċÜïìïćìĀîšćìĊęìĊęøĆïñĉéßĂïêĆĚÜĒêŠÖšćü÷ŠćÜĒøÖÝîëċÜÖšćü÷ŠćÜêŠĂĕð×ĂÜÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ǰðŘìĊęÖĞćúĆÜÝąöćëċÜ Ă÷ćÖĔĀšĂćÝćø÷ŤßŠü÷đúŠćüŠćöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÙèąêĆĚÜĒêŠđöČęĂĕĀøŠǰ đךćöćđøĊ÷îðŘĂąĕøǰ đĂÖĂąĕøǰ ĒúšüÖĘđךćöć ìĞćÜćîđöČęĂĕĀøŠ đךćöćđðŨîîĉÿĉêÙèąĂĆÖþøĄǰ đöČęĂðŘǰ ǰ đĂÖüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ ēìðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ ÝćÖîĆĚîĕðđøĊ÷îêŠĂðøĉââćēìǰ Ýï ĒúšüÖúĆïöćÿĂîõćþćĂĆÜÖùþđöČęĂðŘǰ ǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰ ǰðŘóĂéĊǰ ÿöĆ÷ìĊęđðŨîĂćÝćø÷ŤĔĀöŠėǰÝąñĎÖóĆîÖĆïîĉÿĉêìĊęđךć øĀĆÿðŘǰ ǰ đóøćąđðŨîøčŠîĒøÖìĊęÿĂîǰ ÖĘÝąÿĂîđ×ćĂ÷ĎŠĀúć÷üĉßćǰ ÙČĂÿöĆ÷ÖŠĂîøĎšÿċÖđĀöČĂîđðŨîĂćÝćø÷ŤđéĘÖėǰ đóøćąĀŠćÜ ÖĆïîĉÿĉêǰ ǰðŘǰđ×ćÖĘÝąöĂÜđøćđðŨîøčŠîóĊęöćÖÖüŠćǰêĂîîĆĚîÿĂîüĉßćēÙøÜÿøšćÜõćþćĂĆÜÖùþǰ3FBEJOH ǰ8SJUJOH ǰ5SBOTMB UJPOǰÙČĂÿĂîĀöéđú÷ìĆÖþąìĊęđðŨîìćÜõćþćĂĆÜÖùþǰĒúąüĉßćìĊęđðŨîõćþćýćÿêøŤĂ÷ŠćÜđߊîøąïïđÿĊ÷Üǰ4PVOEǰ4ZTUFNǰ &OHMJTIǰøąĀüŠćÜîĆĚîÖĘìĞćÜćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêĔĀšÙèąöćêúĂéǰđüšîïšćÜĕöŠÖĊęðŘǰ ĒêŠóĂöćðŘǰ ǰëċÜđéČĂîóùþõćÙöǰ ǰǰ ÖĘÿĉïĀÖðŘìĊę÷šć÷ĕðìĞćÜćîĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŨîñϚߊü÷ĂíĉÖćøïéĊòść÷ÖĉÝÖćøîĉÿĉêǰ ĒêŠüŠćÖĘöćÿĂîĀîĆÜÿČĂðÖêĉǰ đóĊ÷ÜĒêŠ ÖĉÝÖøøöĂąĕøÝąĀŠćÜÝćÖÙèąĕðïšćÜǰ


13

ßĊüĉêêĂîđøĊ÷îđðŨîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜǰ đךćöćđøĊ÷îđóøćąøĎšÿċÖĂ÷ćÖđøĊ÷îüĉßćìćÜéšćîĂĆÖþøýćÿêøŤǰĕöŠüŠćÝąđðŨîðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ ðøĆßâćǰ ĒúąÖĘÿîĔÝüĉßćìćÜđîČĚĂĀćǰ ëċÜĒöšÝąđúČĂÖđøĊ÷îõćþćĂĆÜÖùþǰ ĒêŠüĉßćìĊęßĂï ĕöŠĒóšüĉßćìćÜõćþćđú÷ÙČĂüĉßćïĆÜÙĆïÙèąǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîüøøèÙéĊĕì÷ǰ ðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ Ăćø÷íøøöǰ đÙ÷ëćöđéĘÖÿöĆ÷îĊĚđĀöČĂîÖĆîüŠćìĞćĕöĕöŠßĂïüøøèÙéĊĕì÷ǰ ÙøĎđøĊ÷îĒúšü ßĂïöćÖÝøĉÜėǰêĂîîĆĚîđøĊ÷îÖĆïǰĂ ÙöÙć÷ǰ ñý éø ÙöÙć÷ǰîĉúðøąõĆÿÿø ǰüøøèÙéĊ ĕì÷đðŨîüĉßćïĆÜÙĆïìĊęìčÖÙîêšĂÜđøĊ÷îǰĀøČĂĒöšĒêŠĂćø÷íøøöÖĘßĂïǰĕöŠüŠćÝąĂćø÷íøøö ēúÖĀøČĂĂćø÷íøøöĕì÷ǰ ÙČĂöĊÙüćöøĎšÿċÖüŠćĕöŠĕéšßĂïđÞóćąìĊęđðŨîüĉßćđĂÖǰ ĒêŠßĂï üĉßćïĆÜÙĆïéšü÷ǰ øĎšÿċÖüŠćüĉßćóüÖîĊĚöĆîĀúŠĂĀúĂöĔĀšđøćđðŨîĂĆÖþøýćÿêøŤǰ öĆîìĞćĔĀšđøć đךćĔÝÙîǰ đךćĔÝßĊüĉêǰ ĒêŠüĉßćìĊęßĂïöćÖĒêŠđñĂĉâĕéšđøĊ÷îđðŨîüĉßćïĆÜÙĆïĒÙŠêĆüđéĊ÷üǰ ÙČĂüĉßćðøĉìĆýîŤýĉúðÖćøúąÙøǰêĂîîĆĚîđøĊ÷îÖĆïǰĂ ÿéĔÿǰ øý ÿéĔÿǰóĆîíčöēÖöú ǰĕéš Ăąĕøđ÷ĂąöćÖǰ ïćÜìĊĒìïĕöŠêšĂÜÝéđúÖđßĂøŤǰ ôŦÜĂćÝćø÷ŤđøćÖĘÝĞćĕéšǰ ìčÖüĆîîĊĚÖĘ÷ĆÜÝĞć ךĂÙüćöïćÜêĂîìĊęĂćÝćø÷ŤÿĂîĕéšĂ÷ĎŠđú÷ ĂĆÖþøĄǰêĂîîĆĚîÖĆïêĂîîĊĚöĊÙüćöĒêÖêŠćÜĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ ÿöĆ÷ìĊęđøĊ÷îêĂîîĆĚîÙüćöìĊęîĆÖđøĊ÷î÷ĆÜĕöŠĕéšđ÷ĂąöćÖĒúąĀúĆÖÿĎêøöĊĒêŠõćÙĕì÷ǰ đú÷ øĎšÿċÖüŠćîĆÖđøĊ÷îøĎšÝĆÖÖĆîĀöéìĆĚÜøčŠîóĊęĒúąøčŠîîšĂÜÖĆïĂćÝćø÷ŤđøćÖĘĔÖúšßĉéÖĆîǰ ĂćÝÝą đðŨîđóøćąüŠćöĆî÷ĆÜĕöŠöĊĂćÙćøïøöĄǰöĆîöĊêċÖǰ ǰêċÖǰ ǰàċęÜđðŨîêċÖ×ĂÜÙèąđøćǰÿööêĉ đøćĂ÷ĎŠõćÙüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ ĒêŠđøćñŠćîĕðõćÙüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤǰ đøćéĎðŜć÷ßČęĂ ĀšĂÜĂćÝćø÷ŤÖĘÝąøĎšÝĆÖĂćÝćø÷ŤĕðĀöéǰ ÿöĆ÷ÖŠĂîÝąøĎšÝĆÖĂćÝćø÷ŤĒöšÝąÙîúąõćÙüĉßć ÖĆîǰ ÙüćöÿĆöóĆîíŤĂćÝÝąĕöŠđĀöČĂîÖĆïêĂîîĊĚǰ ĒêŠêĂîîĊĚéšü÷ēÙøÜÿøšćÜìćÜÖć÷õćó öĆîìĞćĔĀšđîšîÙüćöđðŨîðŦÝđÝÖöćÖ×ċĚîǰ ĒúąÿöĆ÷ÖŠĂîÿĉęÜìĊęêŠćÜÖĆîÙČĂǰ đøćöĊđóČęĂîĔî ÙèąìĊęĒêŠÜÖúĂîđÖŠÜǰ óĂđ×ćĒêŠÜÖúĂîöćĔĀöŠǰ đ×ćÝąöćĂŠćîĔĀšđøćôŦÜĒúšüđøćÖĘìŠĂÜ ĕéšǰĒúšüöĆîÝąöĊïĂøŤéüøøèýĉúðşĔĀšîĉÿĉêöćđ×Ċ÷îĔÿŠÖøąéćþĒðąêŠĂÖĆîǰđüúćüŠćÜÝøĉÜėǰ ĕöŠÙŠĂ÷ĕéšĕðĕĀîÖĆîǰÖĘÝąîĆęÜÖĆîĂ÷ĎŠêćööšćĀĉîǰëšćĕöŠĂŠćîĀîĆÜÿČĂìĊęđðŨîêĞćøćđøĊ÷îǰÖĘÝą ĂŠćîÖúĂîìŠĂÜÖúĂîÖĆîǰïøø÷ćÖćýöĆîÝąđðŨîĒïïîĆĚîǰ ĂćÝćø÷ŤìĞćÜćîìćÜéšćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêöćêúĂéǰ Ă÷ćÖĔĀšĂćÝćø÷ŤđúŠćüŠćöĊĂąĕø ðøąìĆïĔÝĒúąđðŨîĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšĂćÝćø÷ŤĂ÷ćÖìĞćÜćîîĊĚ ĂćÝđðŨîđóøćąêĆĚÜĒêŠÿöĆ÷đøĊ÷îìĞćÖĉÝÖøøööćêúĂéǰ ĒúąìĞćÖĉÝÖøøö×ĂÜÙèą ÖøøöÖćøîĉÿĉêĂĆÖþøĄǰ Ö Ăý ǰ ÿŠüîĀîċęÜéšü÷ǰ ĒúąÿŠüîĀîċęÜđúŠîÖĊāćðŗÜðĂÜĔĀšÖĆï ÙèąǰđúŠîĔĀšÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰÖĘđú÷ĂćÝÝąñĎÖóĆîøĆÖÙèąøĆÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰóĂöĊēĂÖćÿ ĕéšöćđðŨîĂćÝćø÷Ťǰ ìćÜĂćÝćø÷ŤìĊęđðŨîøĂÜÙèïéĊÖĉÝÖćøîĉÿĉêĔîÿöĆ÷îĆĚîßüîĔĀšöć ìĞćÜćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêǰóĂìĞćĕðđøČęĂ÷ėǰÖĘöĊÙüćöñĎÖóĆîǰÝąöĊÙüćöøĎšÿċÖüŠćĔîĀšĂÜđøĊ÷îđøć ÝąøĎšÝĆÖđéĘÖĔîĂĊÖĒÜŠöčöĀîċęÜǰĒêŠÝøĉÜėǰđøćÝąøĎšÝĆÖđéĘÖĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîđöČęĂđüúćîĂÖĀšĂÜđøĊ÷î ìĞćÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆîǰ đĀöČĂîÖĆïđĀĘîêĆüêîìĊęĒìšÝøĉÜ×ĂÜđ×ćüŠćđ×ćöĊðŦâĀćĂąĕøÖĘöć ðøċÖþćÖĆîǰÿöĆ÷ĒøÖėǰݹߊü÷éĎĒúđøČęĂÜìčîÖćøýċÖþćéšü÷ǰđú÷øĎšÿċÖñĎÖóĆîÖĆïîĉÿĉêöćÖ ×ċĚîǰēé÷đÞóćąîĉÿĉêìĊęúĞćïćÖÝøĉÜėǰÖĘéĊĔÝìĊęĕéšßŠü÷đĀúČĂǰĔĀšÙĞćĒîąîĞćĂąĕøÖĆïđ×ćïšćÜǰ ךĂéĊ×ĂÜÖćøđðŨîđéĘÖÖĉÝÖøøö óĂĕðìĞćÖĉÝÖćøîĉÿĉêöćÿĉïÖüŠćðŘǰ ñĎÖóĆîÖĆïĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿēöÿøîĉÿĉêĄǰ ĂïÝ ǰ ÖĘ ÝąđÝĂđéĘÖìĊęìĞćÖĉÝÖøøöóüÖîĊĚĂ÷ĎŠÿöĞęćđÿöĂǰ đéĘÖÿöĆ÷îĊĚĂćÝÝąĂ÷ĎŠÖĆïêĆüđĂÜĂ÷ĎŠÖĆïÖúčŠö êĆüđĂÜöćÖĕðǰ ĒêŠđéĘÖìĊęìĞćÖĉÝÖøøööĆîÝąđðŗéÖüšćÜ×ċĚîǰ ðøąē÷ßîŤ×ĂÜÖćøìĞćÖĉÝÖøøö ÿĞćÙĆâöćÖǰÙČĂđðŗéēúÖìĆýîŤđøćǰìĞćĔĀšđøćøĎšüŠćĔîēúÖîĊĚöĊÙîìĊęÙĉéêŠćÜÖĆïđøćĒúąđøćêšĂÜ đøĊ÷îøĎšìĊęÝą÷ĂöøĆïÙüćöêŠćÜîĆĚîĒúąĂ÷ĎŠÖĆïöĆîĔĀšĕéšǰ ÙîđøćóĂĕéšìĞćĂąĕøöćÖ×ċĚîǰ đøć ÝąÙĉéëċÜêĆüđĂÜîšĂ÷úÜǰđøćÝąÙĉéëċÜÙîĂČęîöćÖ×ċĚîǰÿČïđîČęĂÜöćÝćÖìĊęđøćĕéšìĞćÖĉÝÖøøö êŠćÜėǰ đüúćìĊęđøćÝąÝĆéÜćîĂąĕøÿĆÖÜćîǰ ÙüćöđðŨîêĆüđĂÜÝąêšĂÜîšĂ÷ìĊęÿčéǰ đóøćąđøć ÝĆéÜćîđóČęĂìĞćĔĀšÙîĂČęîđ×ćöĊÙüćöÿč×ĒúąóĂĔÝǰÙĉéüŠćđéĘÖìĊęìĞćÖĉÝÖøøöìčÖüĆîîĊĚÝćÖìĊę đÙ÷Ùč÷đ×ćÖĘøĎšÿċÖĂ÷ŠćÜîĆĚîüŠćêšĂÜÙĉéëċÜÙîĂČęîđðŨîĀúĆÖǰĕöŠĔߊđøćßĂïĂąĕøǰĒêŠüŠćđøćÝą ÝĆéÜćîĔĀšđ×ćĒúąđ×ćÝąßĂïĂąĕø


14

ÙîßĂïëćöüŠćđéĘÖÿöĆ÷ÖŠĂîêŠćÜÝćÖÿöĆ÷îĊĚǰ ÝøĉÜėǰ ÙüćöđðŨîđéĘÖÖĘđĀöČĂîđéĉöîąǰ ēé÷đÞóćąđéĘÖìĊęÿĂîĔîĀšĂÜǰ ÙČĂîšĂ÷öćÖđú÷ìĊę ÝąđÝĂđéĘÖìĊęöĊðŦâĀćìĊęđøćøĎšÿċÖüŠćđøćÝąøĆïöČĂĕöŠĕĀüǰÿŠüîöćÖĒúšüëšćÙč÷ÖĆîéšü÷đĀêčñú đ×ćÖĘÝąđךćĔÝîąǰ ÝøĉÜėǰ ÷ĆÜĕöŠøĎšÿċÖüŠćđéĘÖÿöĆ÷îĊĚĒ÷ŠĒúšüĀøČĂĀöéĀüĆÜĂąĕøǰ ĕöŠđÙ÷öĊ ÙüćöøĎšÿċÖĂ÷ŠćÜîĆĚîđú÷ǰđóĊ÷ÜĒêŠïøĉïìöĆîĒêÖêŠćÜÖĆîêćö÷čÙÿöĆ÷ǰǰÖćøÖúšćĒÿéÜĂĂÖ öĆîĂćÝÝąêŠćÜÖĆîǰĒêŠéšü÷ÙüćöìĊęó÷ć÷ćöøĎšÝĆÖđ×ćǰó÷ć÷ćöđךćĔÝđ×ćǰöĆîÖĘđú÷ĕöŠÙŠĂ÷ öĊðŦâĀćǰ ĀøČĂÝąĔîÿŠüîĂćÝćø÷ŤøčŠîĔĀöŠÖĆïøčŠîđÖŠćÖĘđĀöČĂîÖĆîǰ ĂćÝÝąêŠćÜÖĆîéšü÷ךà ÖĞćĀîé×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ đøČęĂÜđÖèæŤõćøąÜćîüŠćêšĂÜìĞćĂąĕøïšćÜǰ àċęÜöĆîĂćÝÝąđךö Üüé×ċĚîǰ Ă÷ŠćÜÿöĆ÷ÖŠĂîìĊęđךćöćĂćÝÝąđóøćąøĆÖÖćøÿĂîĂ÷ćÖđðŨîÙøĎǰ ĒêŠđéĊĜ÷üîĊĚöĆîöĊ ךĂÝĞćÖĆéìĊęêšĂÜìĞćĂąĕøǰĒêŠÝøĉÜėǰĒúšüÙĉéüŠćĕöŠüŠćÝąđðŨîĂćÝćø÷ŤøčŠîđÖŠćĀøČĂøčŠîĔĀöŠ×ĂÜ Ùèąǰ ÙČĂöĊÙüćöøĆÖÖćøÿĂîĒúąÖĘđúČĂÖìĊęÝąöćđðŨîĂćÝćø÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷đóøćąĂ÷ćÖ ÝąëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšĔĀšÖĆïîĉÿĉêǰìĊęĕöŠêŠćÜÖĆîÖĘÙČĂêøÜîĊĚǰ éšü÷ÙüćöìĊęĂćÝćø÷ŤìĞćÜćîéšćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêöć÷ćüîćîǰ ĂćÝćø÷ŤöĊĂąĕøĂ÷ćÖÝą òćÖëċÜĂćÝćø÷ŤìĊęìĞćÜćîìćÜéšćîîĊĚĕĀöǰ ēé÷ÿŠüîêĆüÙĉéüŠćĂćÝćø÷ŤìčÖÙîìĞćÜćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêĂ÷ĎŠĒúšüìčÖüĆîēé÷ĕöŠøĎšêĆüǰđóøćąüŠć ÜćîìĊęđøćìĞćöĆîđÖĊę÷üךĂÜÖĆïîĉÿĉêĂ÷ĎŠĒúšüǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîÖĉÝÖøøöĔîĀšĂÜđøĊ÷îĀøČĂîĂÖ ĀšĂÜđøĊ÷îǰ ëšćĂćÝćø÷ŤöĊēĂÖćÿĕéšÿĂéĒìøÖךĂÙĉéĀøČĂðøąÿïÖćøèŤ×šĂĒîąîĞćêŠćÜėǰ ĔĀšÖĆïîĉÿĉêÖĘÝąđðŨîðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜǰ ĒêŠüŠćìćÜéšćîÖĉÝÖćøîĉÿĉêìĊęđðŨîÖĉÝÖøøöîĂÖ ĀúĆÖÿĎêøÝøĉÜėǰÖĘĂ÷ćÖÝąòćÖüŠćëšćĂćÝćø÷ŤóĂÝąöĊđüúćǰēé÷đÞóćąĂćÝćø÷ŤøčŠîîšĂÜėǰ ÖĘĂćÝÝąĒïŠÜđüúćöćߊü÷éĎĒúîĉÿĉêéšü÷ǰđóøćąüŠćĂćÝćø÷ŤÖĘöĊðøąÿïÖćøèŤêŠćÜėǰĂćÝ ÝąĕöŠĂ÷ĎŠĔîòść÷ÖĉÝÖćøîĉÿĉêēé÷êøÜǰ ĒêŠđüúćîĉÿĉêöĊÖĉÝÖøøöĂąĕøĂ÷ćÖĔĀšđךćøŠüöéšü÷ǰ đóøćąÝøĉÜėǰ ĒúšüĂćÝćø÷ŤÝąđðŨîêšîĒïïĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊēé÷ĕöŠêšĂÜÿĂîéšü÷àĞĚćǰ Ă÷ŠćÜ đߊîǰ ĂćÝćø÷ŤĂ÷ĎŠøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜđ×ćǰ đ×ćÝąĕéšøĎšÿċÖüŠć×îćéĂćÝćø÷Ť÷ĆÜĂ÷ĎŠøŠüöđú÷ Ēúšüđ×ćÝąøĊïÖúĆïïšćîĕðìĞćĕöǰđ×ćÝąĕéšöĊÙüćöđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÙèąöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰàċęÜ ÙüćöñĎÖóĆîêøÜîĊĚÿĞćÙĆâǰ ëšćđ×ćñĎÖóĆîøĆÖÙèąÿöĆ÷ìĊę÷ĆÜđøĊ÷îĀîĆÜÿČĂĂ÷ĎŠǰ đöČęĂÝïĂĂÖ ĕðđðŨîýĉþ÷ŤđÖŠćĒúšüđ×ćÝąøĆÖÙèąĒúąñĎÖóĆîĒúąÖúĆïöćߊü÷đĀúČĂÙèąǰ ÖćøĔßšđüúć ÖĆïÙèąöćÖ×ċĚîöĆîÝąÿŠÜñúĔĀšđøćøĆÖĒúąñĎÖóĆîÖĆïÙèąöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî êĂîîĊĚĂćÝćø÷ŤöćøĆïĀîšćìĊęđðŨîðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøóĉđýþ×ĂÜÙèąǰ ÖøøöÖćøßčéîĊĚöĊĀîšćìĊęĂąĕøïšćÜǰ ĀúĆÖėǰ ìĊęÙèïéĊöĂïĀöć÷ĔĀšÖøøöÖćøßčéîĊĚìĞćǰ ÙČĂöćߊü÷éĎĒúđøČęĂÜÖćø ðøąßćÿĆöóĆîíŤÖĉÝÖøøöĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ǰðŘǰ đøČęĂÜĒøÖìĊęøĆïñĉéßĂïøŠüöÖĆïìŠćîøĂÜ ÙèïéĊǰ Ă ÿčøđéßǰ ñý éø ÿčøđéßǰ ēßêĉĂčéöóĆîíŤ ǰ ÙČĂéĎĒúÖćøñúĉêĒúąÖćø×ć÷đÿČĚĂ ĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ǰðŘǰ îĆïüŠćđðŨîÙøĆĚÜĒøÖĔîîćöÙèąìĊęìĞćđÿČĚĂĂĂÖöć×ć÷ǰĕöŠîĆïìćÜ ×ĂÜÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠćĄǰàċęÜøć÷ĕéšîĞćđךćÙèąđóČęĂóĆçîćÙèąĒúąóĆçîćîĉÿĉêêŠĂĕðǰîĆęî đðŨî×ĂÜßĉĚîĒøÖàċęÜĕéšøĆïÖćøêĂïøĆïìĊęéĊÝćÖìĆĚÜÙèćÝćø÷ŤĒúąïčÙúćÖøðŦÝÝčïĆîøüö ìĆĚÜîĉÿĉêđÖŠćéšü÷ǰ îĂÖđĀîČĂÝćÖîĆĚîÙèïéĊöĂïĀöć÷ĔĀšÙèąÖøøöÖćøßčéîĊĚÝĆéÜćî đÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøìĊęđóĉęÜñŠćîĕðđöČĂüĆîìĊęǰ ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ ǰ ÿŠüîÖĉÝÖøøöĂČęî÷ĆÜ ĀćøČĂÖĆîĂ÷ĎŠǰ


15

đüúćüŠćÜ×ĂÜĂćÝćø÷Ťǰ ëšćüŠćÜÝøĉÜėǰÝąĀćđüúćĕðàšĂöðŗÜðĂÜǰÙČĂđðŨî îĆÖÖĊāćðŗÜðĂÜöćêĆĚÜĒêŠĂ÷ĎŠðøąëöǰöĆí÷öǰÖĘđðŨî îĆÖÖĊāćðŗÜðĂÜĔĀšēøÜđøĊ÷îǰ óĂÝïÝćÖÿćíĉê ÝčāćĄǰ öćĂ÷ĎŠĂĆÖþøĄǰ ÖĘđðŨîîĆÖÖĊāćðŗÜðĂÜĔĀš ÙèąĒúąîĆÖÖĊāćðŗÜðĂÜ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕð Ē׊ÜÖĊāćĄǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ êĂîîĊĚÖĘ÷ĆÜĒ׊ÜÖĊāć ïčÙ úćÖøõć÷ĔîĒúąĕðĒ׊ ÜÖĆï ïč ÙúćÖø×ĂÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂČęîĂ÷ĎŠÙŠąǰǰ ĂĆÖþøÖĞćúĆÜÝąÙøïǰ ǰ ðŘǰ ĂćÝćø÷ŤöĊĂąĕø Ă÷ćÖòćÖëċÜÙèąǰ ÙèćÝćø÷Ťǰ îĉÿĉêđÖŠćĒúą îĉÿĉêðŦÝÝčïĆî Ă÷ćÖÝąïĂÖüŠćÙèąđøćĀ÷čéîĉęÜĕöŠĕéšĔîēúÖ ðŦÝÝčïĆîîĊĚǰ ÙèąÝąêšĂÜđðúĊę÷îĒðúÜĂ÷ĎŠđÿöĂ đóČęĂÙüćöÖšćüĀîšćìĊęéĊ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰ ĒúąñĎšìĊęöĊ ÙüćöÿĞ ć ÙĆ â ìĊę Ý ąÖúĆ ï öćߊ ü ÷đĀúČ Ă ÙèąĔî ìčÖéšćîđú÷ǰ ÖĘÙČĂîĉÿĉêđÖŠćǰ àċęÜöĊïìïćìÿĞćÙĆâǰ đĀöČĂîÖúĆïöćđ÷Ċę÷öÙèąïšćÜǰ öĊĀîìćÜĂąĕø ìĊęĂ÷ćÖݹߊü÷đĀúČĂÙèąïšćÜǰ ĕöŠĕéšóĎéëċÜĔî

éšćî×ĂÜđÜĉîìčîĂ÷ŠćÜđéĊ÷üǰĂćÝöćĔĀšĂÜÙŤÙüćö øĎšǰ öćÿĂîîšĂÜėǰ ĔĀš×šĂĒîąîĞćÖĆïîšĂÜėǰ îĉÿĉê ðŦÝÝčïĆîǰ óĂéĊüĆîîĊĚđóĉęÜĕðôŦÜìŠćîîć÷ÖÿõćĄǰ ĒÿéÜöč ìĉ ê ćÝĉ ê ĔîÜćîđúĊĚ ÷ ÜđÖþĊ ÷ èìĊę ý ćúć óøąđÖĊĚ÷üǰ êĂîĀîċęÜôŦÜĒúšüßĂïöćÖđú÷ǰ ÙČĂ ìŠćîöĂÜüŠćÝøĉÜėǰ ĒúšüÿĉęÜìĊęÙèćÝćø÷ŤĀøČĂ đÝšćĀîšćìĊęìĞćĂ÷ĎŠǰ đøćÖĞćúĆÜöĂï×ĂÜ×üĆâĔĀšÖĆï ĒñŠîéĉîǰÙČĂ×ĂÜ×üĆâìĊęöĊßĊüĉêǰÖĘÙČĂïĆèæĉêÝčāćĄǰ đú÷Ă÷ćÖÝąöĂÜüŠćǰ ÿĉęÜìĊęđøćìĞćöĆîöĊÙčèÙŠćĔî êĆü×ĂÜöĆîđĂÜǰ ēé÷đÞóćąĂćÝćø÷ŤĀøČĂüŠćóĊęėǰ đÝšćĀîšćìĊęìĊęĕéšÿĆöñĆÿÖĆïîĉÿĉêǰđøćÖĞćúĆÜìĞćĀîšćìĊę ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂðøąđìýßćêĉǰ ÷ĉęÜđøćÿĆęÜÿĂî đ×ćǰ ñúĉêđ×ćĔĀšĕðđðŨîïčÙúćÖøìĊęöĊÙŠć×ĂÜÿĆÜÙöǰ đĀöČĂîđøćöĂïÿĉęÜöĊÙŠćĔĀšÖĆïĒñŠîéĉîǰ îĆęîĔî ÿŠüî×ĂÜĂćÝćø÷ŤìĊęĂ÷ćÖòćÖëċÜǰ ǰ ĔîÿŠüî×ĂÜ îĉÿĉêðŦÝÝčïĆîÖĘĂ÷ćÖÝąòćÖüŠćǰ Ă÷ŠćÙĉéüŠćǰ ǰ ðŘ đךćöćđøĊ÷îđóČęĂĔĀšĕéšĔïðøĉââćĂ÷ŠćÜđéĊ÷üǰ ÿĉęÜ ìĊęĕéšöćÖÖüŠćĔïðøĉââćǰ öćÖÖüŠćךĂÿĂïìĊę ìĞćĕéšǰ öćÖÖüŠćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öÙČĂðøąÿïÖćøèŤìĊę ĀćìĊęĕĀîĕöŠĕéšǰ ÙČĂßĊüĉêĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝøĉÜėǰ

îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøđøĊ÷îĔîĀšĂÜđøĊ÷îǰ Ă÷ćÖĔĀš ÙšîĀćêĆüđĂÜǰ ĕöŠüŠćÝąìĞćÖĉÝÖøøöîĂÖĀúĆÖÿĎêø ĀøČ Ă ÖćøĔßš đ üúćüŠ ć ÜĔĀš đ ðŨ î ðøąē÷ßîŤ ê Š ć Üėǰ ÙšîÙüšćĀćÙüćöøĎšđóĉęöđêĉöĂ÷ĎŠđÿöĂǰÖĘđðŨîēĂÖćÿ Ēúš ü ìĊę đ ך ć öćđøĊ ÷ îÙèąĂĆ Ö þøýćÿêøŤ Ā øČ Ă Ĕî ÝčāćĄǰ ĀîĆÜÿČĂìĊęĂ÷ćÖóĎéëċÜǰ ÿöĆ÷đéĘÖėǰ ÙüćöìĊęßĂïìćÜéšćîĂĆÖþøýćÿêøŤÖĘ ÝąĂŠćîîĉ÷ć÷đ÷Ăąǰ ĂŠćîöćêĆĚÜĒêŠǰ ìö÷ĆîêĊǰ óĂ ēê×ċĚîöćĀîŠĂ÷ÖĘǰ Öùþèćǰ ĂēýÖÿĉîǰ ēê×ċĚîöć ĂĊÖĀîŠĂ÷ÖĘǰ ÿĉøĉöćǰ ĂõĉÝćøĉîǰ ĒúąÖĘĂŠćîÿÖčú ĕì÷đðŨîðøąÝĞćǰàċęÜîŠćđÿĊ÷éć÷ìĊęîĉê÷ÿćøÝąðŗé êĆüĒúšüǰ ĒêŠĂćÝđðŨîđóøćąÙüćöñĉé×ĂÜđøćđĂÜìĊę êĂîĀúĆÜĕöŠÙŠĂ÷ĕéšàČĚĂǰ ĒêŠëšćÿöĆ÷îĊĚÝąßĂïĂŠćî ×ĂÜîĉĚüÖúöǰ öćøĎšÝĆÖêćöîĉÿĉêìĊĀúĆÜǰ Ă÷ćÖòćÖ ĔĀšđéĘÖÿöĆ÷îĊĚĂŠćîĀîĆÜÿČĂĔĀšöćÖÖüŠćîĊĚǰ đóøćąìčÖ üĆîîĊĚìčÖÙîÖĘĂ÷ĎŠĒêŠĀîšćÝĂǰ ÝøĉÜėǰ ĒúšüĀîĆÜÿČĂ öĆîĔĀšÙüćöÙĉéÖĆïđøćđ÷Ăąǰ ÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝ ĂąĕøêŠĂĂąĕøÖĆïđøćĕéšđ÷ĂąÝøĉÜė


16

Ʊ̶džƶƯƷDŽƕDžƭƘnjƧƴdžƲ ƘƧDŽǁDžƕƽƷƼdžƾƩƷ́

´¥ ¥© ¥²Â£¶ º ¢´ ¢´¤Å ´£Â q¬Ï´ ³ ´ ² ¥¥£ ´¥ ´¥¯º £ª¸ «´ ¬ ¯ ¥² Ï´ d d ´¥ª¸ «´

đöČęĂüĆîÝĆîìøŤìĊęǰ ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ ǰ đüúćǰ ǰ î ǰ ÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤĕéšÝĆé ĔĀšöĊÖćøêøüÝðøąđöĉîÙčèõćóõć÷ĔîêćöđÖèæŤÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćø ĂčéöýċÖþćǰ ÿÖĂ ǰ ðøąÝĞćðŘǰ ǰ ǰ ðŘÖćøýċÖþćǰ ǰèǰĀšĂÜðøąßčöǰ ǰ ÿĞćîĆÖÙèïéĊǰēé÷ÙèąÖøøöÖćøñĎšêøüÝðøąđöĉîÙčèõćóõć÷ĔîĄǰÙøĆĚÜîĊĚǰðøąÖĂïéšü÷ǰ ǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø ðøąèĆåǰǰēóíĉ÷ąøćßǰ ðøąíćîÖøøöÖćø ǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤÿčóĊßćǰǰüĉì÷đúĉýðŦââćǰ ÖøøöÖćø ǰĂćÝćø÷Ťđîèčõćǰÿčõđüß÷Ťǰ ǰ ǰ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø


17

ƴdžƘƻLjƞdžƼLjƹƯƕdžƷƹDŽƘƷ

´¥ ¥² º£Ã§²Â ª ´§ $VLD 3DFLILF %XUHDX $3% RI 7KHDWUH )HVWLYDO DQG 'LUHFWRUV &RQIHUHQFH

øĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤÝćøčèĊǰ ĀÜÿŤÝćøčǰ đðŨîêĆüĒìîõćÙüĉßćýĉúðÖćøúąÙø đךćøŠüöÖćøðøąßčöǰ"TJB 1BDJųDǰ#VSFBVǰ "1# ǰPGǰ5IFBUSFǰ'FTUJWBMǰ BOEǰ%JSFDUPST ǰ$POGFSFODFǰĒúąîĞćÖćøòřÖĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰ ǰÙøĆĚÜǰ ìĊęǰ /BUJPOBMǰ4DIPPMǰPGǰ%SBNBǰÖøčÜîĉüđéúĊǰ ÿćíćøèøĆåĂĉîđéĊ÷ǰøąĀüŠćÜ üĆîìĊęǰ ǰ êčúćÙöǰ ǰ îĂÖÝćÖîĆĚîîĉÿĉêǰ ǰ ÙîÝąĕéšĒÿéÜúąÙøđüìĊ đøČęĂÜǰ5IFǰ%SFBNǰ3FTQPOTFǰøŠüöÖĆïîĆÖýċÖþćÝćÖǰ-B4BMMFǰ$PMMFHFǰ PGǰUIFǰ"SUTǰĒúąǰ)POHǰ,POHǰ"DBEFNZǰGPSǰ1FSGPSNJOHǰ"SUTǰúąÙø éĆÜÖúŠćüéĆéĒðúÜÝćÖǰ "ǰ .JETVNNFSǰ /JHIU Tǰ %SFBNǰ ×ĂÜüĉúđúĊ÷öǰ đßÙÿđðŘ÷øŤǰ ĒúąđðŗéÖćøĒÿéÜÙøĆĚÜĒøÖđöČęĂđéČĂîöĉëčîć÷îðŘîĊĚǰ ìĊęýĎî÷Ť ýĉúðÖćøúąÙøÿéĔÿǰóĆîíčöēÖöúǰéšü÷ìčîÿîĆïÿîčîÝćÖýĎî÷ŤĂćđàĊ÷îýċÖþćǰ ĒúąÙèąĂĆÖþøýćÿêøŤǰ ÝčāćĄǰ õćÙüĉßćýĉúðÖćøúąÙøđðŨîÿëćïĆîđéĊ÷üĔî ðøąđìýĕì÷ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜđÙøČĂ׊ć÷îĊĚöćêĆĚÜĒêŠðŘǰ ó ý ǰ ǰ ĒúąÖćø øŠüöÿøšćÜÿøøÙŤÜćîéĆÜÖúŠćüîĆïđðŨîÙøĆĚÜĒøÖ×ĂÜđÙøČĂ׊ć÷îćîćßćêĉîĊĚ


18

Å ¥ Ï´¯²Æ¥ ·ÊÆ­ Ļǰ øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø óĆßîĊǰ êĆĚÜ÷Čî÷Üǰ õćÙüĉßćõćþćêąüĆîĂĂÖǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖÿëćïĆî×ÜÝČęĂĒúąýĎî÷ŤÝĊîýċÖþćǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ ĕð ïøø÷ć÷óĉđýþđøČęĂÜǰĶëĂéøĀĆÿÿčîìøóÝîŤ×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊÿĊǰ ÝĉĚîñĉÜǰ ǰõćþćǰÖćøđöČĂÜǰĒúąÙüćöÝøĉÜķǰĔîüĆîóčíìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰ đüúćǰ ǰî ǰèǰĂćÙćøýĎî÷ŤÝĊîýċÖþćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóć Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø øĆÖÿÜïǰ üĉÝĉêøēÿõèǰ õćÙüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ ĕéšøĆïđßĉâĕðđÿîĂñúÜćîüĉßćÖćøĔîÖćøðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆï îćîćßćêĉǰ"NFSJDBOǰ"TTPDJBUJPOǰGPSǰ$PSQVTǰ-JOHVJTUJDTǰđøČęĂÜǰ -PDBMǰUFYUVBMǰGVODUJPOTǰPGǰRVBOUJųFSTǰJOǰ5IBJǰBOEǰOBUJWFǰ TQFBLFSǰMFBSOFST ǰ&OHMJTIǰBSHVNFOUBUJWFǰFTTBZT ǰèǰ*PXBǰ4UBUFǰ6OJWFSTJUZǰðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø ǰøĆÖÿÜïǰüĉÝĉêøēÿõèǰõćÙüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰĕéšøĆïđßĉâÝćÖĀúĆÖÿĎêøǰ." 1I%ǰJOǰ&OHMJTIǰ-BOHVBHFǰ4UVEJFTǰ ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ ǰ ÙèąýĉúðýćÿêøŤǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ đðŨîüĉì÷ćÖøïøø÷ć÷Ĕîøć÷üĉßćǰ &(ǰ ǰ "QQMJFEǰ -JOHVJTUJDTǰ JOǰ &OHMJTIǰ-BOHVBHFǰ4UVEJFTǰĔîĀĆüךĂǰ&OHMJTIǰ%JTDPVSTFǰ"OBMZTJTǰĔîüĆîĂćìĉê÷ŤìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰüĆîìĊęǰ ǰ ǰĒúąǰ ǰêčúćÙöǰ ǰ đüúćǰ ǰ ǰ ǰî ǰèǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰìŠćóøąÝĆîìøŤ Ļǰ ĂćÝćø÷ŤÿčõćóøǰïčâøčŠÜǰõćÙüĉßćõćþćêąüĆîĂĂÖǰĕéšøĆïđßĉâĔĀšđךćóïǰĄóèĄǰîć÷ÖøĆåöîêøĊăüĆÜÖē÷ĂĆî×ĂÜÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊĔîēĂÖćÿ ìĊęìŠćîöćđ÷ČĂîðøąđìýĕì÷ǰ ĔîåćîąêĆüĒìîîĆÖđøĊ÷îìčîøĆåïćúÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊĒúąĂćÝćø÷ŤÿĂîõćþćđÖćĀúĊĔîðøąđìýĕì÷ǰ ìĆĚÜîĊĚĕéš öĊÖćøđÝøÝćóĎéÙč÷đÖĊę÷üÖĆïÙüćöøŠüööČĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰêčúćÙöǰó ý ǰ ǰèǰýĎî÷ŤüĆçîíøøö đÖćĀúĊ Ļǰ ĂćÝćø÷Ťǰéø üøĉêêćǰýøĊøĆêîćǰõćÙüĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜÝćÖýĎî÷Ť÷čēøðýċÖþćĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĔĀšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ øĂÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷Ť÷čēøðýċÖþćĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ òść÷üĉßćÖćø ǰđóČęĂđðŨîÖĞćúĆÜÿĞćÙĆâĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤĄǰêŠĂĕð Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø îĎøĊéćǰ Āą÷Ċ÷ąēÖąǰ õćÙüĉßćõćþćêąüĆîĂĂÖǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ đðŨîüĉì÷ćÖøïøø÷ć÷ øć÷üĉßćǰ Ăý ǰ õćþćöćđúđàĊ÷øąéĆïÿĎÜǰ ǰ ĔîõćÙÖćøýċÖþćìĊęǰ ǰ øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰ ÿĉÜĀćÙöǰ ëċÜüĆîìĊęǰ ǰ íĆîüćÙöǰ ǰ đüúćǰ ǰî ǰèǰĀšĂÜǰ ǰĂćÙćøÙèąýĉúðýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰìŠćóøąÝĆîìøŤ Ļǰ ĂćÝćø÷Ťǰ éø ÷čóüøøèǰēÿõĉêüčçĉüÜýŤǰ õćÙüĉßćõćþćêąüĆîĂĂÖǰĕéšøĆïđßĉâđðŨîüĉì÷ćÖøĔîÖćøÝĆéÿĆööîćĂćÝćø÷Ťǰ đøČęĂÜǰ đìÙîĉÙđóČęĂÖćø ÿĂîõćþćâĊęðčśîìĊęéĊ×ċĚî ǰĔĀšÖïĆ ÿöćÙöîĆÖđøĊ÷îđÖŠćâĊęðčśîǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰêčúćÙöǰ ǰèǰĀšĂÜÖĉęÜđóßøǰēøÜĒøö đĂđßĊ÷ Ļǰ ĂćÝćø÷ŤÖĉêêĉóÜýŤǰ ïčâđÖĉéǰõćÙüĉßćõćþćêąüĆîĂĂÖǰĕéšøĆïđßĉâÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéúǰđðŨîĂćÝćø÷ŤóĉđýþǰüĉßćĂĉîđéĊ÷ðŦÝÝčïĆîĒúąÿĆÜÙö ĂĉîđéĊ÷ǰ ĀĆüךĂđøČęĂÜǰ ĶüøøèÙéĊÖĆïüĉëĊßĊüĉêĂĉîđéĊ÷ķǰ ĔîøąéĆïðøĉââćēìǰ ÿëćïĆîüĉÝĆ÷õćþćĒúąüĆçîíøøöđĂđßĊ÷ǰ đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ ǰđüúćǰ ǰî ǰèǰĀšĂÜǰ ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéúǰýćúć÷ć Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø óĉöóŤøĞćĕóǰ đðøöÿöĉìíŤǰ õćÙüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ đðŨîüĉì÷ćÖøĔî ēÙøÜÖćøĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšǰ ǰ ĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøÝĆéÖćøýċÖþćüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤĒúąÿćøÿîđìýýćÿêøŤǰ đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰ êčúćÙöǰ ǰ đüúćǰ ǰî ǰèǰĀšĂÜðøąßčöǰ ǰÙèąýĉúðýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰìŠćóøąÝĆîìøŤ Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø ÿöýĆÖéĉĝǰ ýøĊïøĉÿčìíĉĝÿÖčúǰ õćÙüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖÿĞćîĆÖÖĂÜìčîÿîĆïÿîčîÖćøÿøšćÜđÿøĉöÿč× õćóǰđðŨîüĉì÷ćÖøĔîēÙøÜÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎšÿč×õćüąǰđÙøČĂ׊ć÷ÿøšćÜðŦââćǰÙøĆĚÜìĊęǰ ǰÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉ Öćøǰ ÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝïøøèćøĆÖþŤǰ đÿøĉöÿøšćÜĀšĂÜÿöčé ǰ ĔîĀĆüךĂǰ ðøĆïđðúĊę÷îÙüćöÙĉéǰ óúĉÖĒóúÜüĉíĊìĞćǰ đÿøĉöóúĆÜĀšĂÜÿöčé ǰ ĔîüĆî óùĀĆÿïéĊìĊęǰ ǰóùýÝĉÖć÷îǰ ǰđüúćǰ ǰî ǰèǰĀšĂÜǰ ǰĂćÙćøýĎî÷ŤđøĊ÷îøĎšÿč×õćüąǰÿÿÿ ǰ Ļǰ ĂćÝćø÷Ťǰ éø ìøÜóĆîíŤǰ đÝĉöðøą÷ÜÙŤǰ õćÙüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ ÿčøîćøĊǰ đðŨîüĉì÷ćÖøĔîēÙøÜÖćøĂïøöÖćøìĞćüĉÝĆ÷Ĕîöîčþ÷Ťǰ ĀĆüךĂǰ Ýøĉ÷íøøöÖćøüĉÝĆ÷ìćÜÿĆÜÙöýćÿêøŤĒúąÖćøüĉÝĆ÷ìćÜĂĉîđìĂøŤđîĘê ǰ đøČęĂÜǰ Ýøĉ÷íøøöÖćøüĉÝĆ÷ìćÜĂĉîđìĂøŤđîĘê ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰđüúćǰ ǰî ǰèǰĀšĂÜǰ' ǰĂćÙćøđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉǰ ǰóøøþćǰïøöøćßĉîĊîćëǰ ' ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊÿčøîćøĊǰÝĆÜĀüĆéîÙøøćßÿĊöć Ļǰ ĂćÝćø÷Ťđîèčõćǰÿčõđüß÷Ťǰ õćÙüĉßćïøøèćøĆÖþýćÿêøŤǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖĀîŠü÷ðøąÖĆîÙčèõćóǰòść÷ïøĉĀćøĒúąüćÜĒñîǰÿëćïĆîõćþćǰđðŨî ÖøøöÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćõć÷Ĕî×ĂÜÿëćïĆîõćþćǰđöČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ Ļǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ éø éĉîćøŤǰ ïčâíøøöǰ õćÙüĉßćðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ ĕéšøĆïđßĉâÝćÖǰ $FOUFSǰ GPSǰ "TJBOǰ 4UVEJFTǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜÖøčÜ đăúàĉÜÖĉǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ)FMTJOLJ ǰĒúąǰ$FOUFSǰGPSǰ&BTUǰ"TJBOǰ4UVEJFTǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷êĎøÖčǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ5VSLV ǰđöČĂÜêĎøÖčǰðøąđìý ÿćíćøèøĆåôŗîĒúîéŤǰ ĔîåćîąĂćÝćø÷ŤóĉđýþđóČęĂÿĂîîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊ×ĂÜÿëćïĆîìĆĚÜÿĂÜĔîßčéüĉßćðøąüĆêĉýćÿêøŤđĂđßĊ÷êąüĆî ĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšǰ ĒúąðøąüĆêĉýćÿêøŤüĆçîíøøöĕì÷ǰ ēé÷ĔßšđüúćÿĂîöĀćüĉì÷ćúĆ÷úąǰ ǰ ÿĆðéćĀŤǰ èǰ 6OJWFSTJUZǰ PGǰ )FMTJOLJǰ øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ ǰĒúąǰèǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ5VSLVǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰÖĆî÷ć÷îǰ


19

Year 8, No. 21: 15 October 2016


20

News from the International Affairs Section

,QWHUQVKLS ZLWK )UDQFR 7KDL &KDPEHU RI &RPPHUFH On October 13, 2016, Franco-Thai Chamber of Commerce (FTCC) Executive Director Sukanya Uerchuchai visited the Faculty of Arts along with FTCC Business Support Director Sommawan Lowhaphandu. The objectives of the meeting were to discuss internship possibilities at the FTCC for our students majoring in French, as well as other forms of collaboration between the FTCC and the Faculty. To help prepare our students for the modern world of trade and commerce, the FTCC was interested in recruiting some of our students during term breaks to assist in the organization of such important events as their highly successful Bonjour French Fair. The FTCC was founded half a century ago and it has been a popular connecting platform between French and Thai companies, as well as a main organizing force behind such events as the Bonjour France and the FTCC Charity Gala Dinner.

&8 ,QWHUQDWLRQDO &XOWXUDO 1LJKW

Friday, September 30, 2016, Chulalongkorn University students and staff involved in the international programs were invited to CU International & &XOWXUDO 1LJKW KRVWHG E\ WKH 2IÂżFH RI ,QWHUQDtional Affairs, Chulalongkorn University at Chaloem Rajakumari 60 Building. The friendly and colorful event started with the registration where all the guests, some, dressed in national costumes were welcomed with orchid garlands. The program included ice-breaking activities such as quizzes and games. Further entertainments provided were music and dance performances both traditional and contemporary by the students from different countries. The purpose for this event is to create an annual get-together for international students and staff throughout the university to form connections and share cultural perspectives. It was expected to be a good opportunity that would lead to friendship and future collaborations.


21

7KH SUHPLHU RI /DL &KLZLW s0DQ\ /LYHVt

4LSXS 'VIHMX %WWMWXERX 4VSJIWWSV 6MXMVSRK .M[EOERSR

On Wednesday, October 12, 2016, the Department of Dramatic Arts hosted the premier of a drama performance based on M.R. Kukrit Pramoj’s famous series of short stories, Lai Chiwit ‘Many Lives’. Lai Chiwit is the adaptation of Thornton Wilder’s Pulitzer Prize winning, The Bridge of San Luis Rey which tells a story of several people from different origins whose lives ended in one freak accident. Written in 1954, Lai Chiwit was presented in a form of 11 short stories portraying the lives of 11 victims of a tragic shuttle boat accident. Instead of playing 11 separate stories, the playwright, Parida Manomaiphibul, strategically collapsed the short stories into one well-crafted drama randomly depicting brief sequences of each of the 11 lives. Such approach to the VWRULHV UHÀHFWHG WKH IDFW WKDW WKH\ WRRN SODFH LQ WKH VDPH WLPH IUDPH ZKLFK eventually leads to a single endpoint. The tactful method of presentation kept the audience glued to their seats to follow the 3 hour 30 minute play. As the set is located in the center of the auditorium, it offers the audience who were seated on the different sides of the theatre different viewing experiences with the help of the impeccable lighting technique by Supatra Kruakrongsuk. With the design of Ritirong Jiwakanon, different characters came to life with the retro themed costumes and settings echoing the period of the stories. Finally, the whole production wouldn’t have been as perfect as it was without the direction of Bhanbassa Thuepthien who impressively orchestrated both the professional and amateur actors to represent the 11 victims and those involved in their lives. The premier was warmly welcomed by not only the University students and staff but also the public, including celebrities in the area of dramatic arts such as Surapol Virulak, Lalita Chantasartkosol, and Yingyos Panya. The next perIRUPDQFHV ZLOO EH UHVXPHG LQ ODWH -DQXDU\ 3OHDVH VWD\ WXQHG IRU WKH RI¿FLDO announcement from Facebook: Drama Arts Chula.


22

8UEDQ 3DWWHUQV $ VSDFH ZKHUH KXPDQ GHYHORSPHQW FDQ JHQHUDWH WKH VRFLDO ZHDYH 4LSXS 'VIHMX XLI )QFEWW] SJ 1I\MGS

On Thursday, October 4, 2019, the faculty staff from the Spanish Section were invited to the opening ceremony of Urban Patterns, an art exhibition at Bangkok Art and Culture Center. Hosted by the Embassy of Mexico in Thailand, "Urban Patterns" showcases the work by Paloma Torres, a renowned Mexican artist and a professor of art history and graphic design at Iberoamericana University, Mexico City. Created and developed in Guadalajara, Oaxaca and Mexico City, the “Urban Patterns” exhibits consist of a series of textiles made with various techniques inspired by an aerial photograph series of Mexico City and its suburbs. The resonance of the urban setting arises from Torres’ concern that “all city spaces shape the spirit of their citizens”. She wishes to create awareness of the contamination the urban dwellers are facing whether they be sight, sound, or smell. Among the guests were the Ambassador of Brazil, Gilberto Fonseca Guimaraes de Moura, the Ambassador of Colombia, Andelfo García, and the Ambassador of Panama, María del Carmen Martínez Arosemena. The exhibition will last until October 23, 2016. For more information, please contact the Embassy of Mexico in Thailand or log on to Facebook page embamextai, palomatorres. com, http://en.bacc.or.th, and https://embamex2.sre.gob.mx/ tailandia002F.


23

$VLD 3DFLILF %XUHDX $3% RI 7KHDWUH )HVWLYDO DQG 'LUHFWRUV &RQIHUHQFH

During October 19 – 25, 2016, Associate Professor Charunee Hongcharu will represent the Department of Dramatic Arts in the annual school directors' meeting and will also be conducting two workshops at the National School of Drama (NSD), New Delhi. Taking place on the same occasion will be a continuation of the Dream Response project launched earlier in Bangkok last June. Six students from the Faculty of Arts who joined the project will reteam with their international colleagues from LaSalle College of the Arts, Singapore and Hong Kong Academy for Performing Arts. The Department of Dramatic Arts, the only member representing Thailand, has been part of the APB since 2010. 'UHDP 5HVSRQVH LV WKH $3%¶V ¿UVW HYHU LQWHUQDWLRQDOO\ FROODERUDWHG project between the Department Dramatic Arts, LaSalle College of the Arts, Singapore, and Hong Kong Academy for Performing Arts. The project was named after its production of an interpretation of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, premiered last June at Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, with supports from ASEAN Studies Centre and the Faculty of Arts, Chulalongkorn University.


24

Spanish Section and Center of Latin American Studies

3DQDPD $PEDVVDGRU 9LVLWLQJ WKH )DFXOW\ Her Excellency María del Carmen Martínez Arosemena, Ambassador of the Republic of Panama to the Kingdom of Thailand, and Mr Bernardo L. Díaz visited the Faculty to give a talk on Panamanian history and culture, as well as a comparative perspective between Thailand and Panama. This event took place on October 13, 2016, as part of the course on Latin American civilization offered by our Spanish section.


25

&%0%'

%$/$& ([FKDQJH 6WXGHQW *DWKHULQJ One of BALAC missions is to increase the number of international students and exchange students. With this mission as its priority and with the vigorous promotion over many years, the number of international students both from the East and the West KDV EHHQ VLJQLÂżFDQWO\ ULVLQJ )RU WKH SDVW four years BALAC has successfully drawn students from foreign countries and has created an international atmosphere in the Program for our BALAC students with a good number of exchange students enrolling in the Program for one semester or one year and a few full-time students from overseas. BALAC has a tradition of organizing an exchange student gathering to welcome international students, make them feel at home, and introduce them to their buddies. The purpose of the buddy system is to help international students adjust quickly to the new culture and new environment. Moreover, to educate and familiarize international students with Thai culture and Thai ways of

life, we annually organize three trips outside of Bangkok: a historical trip to Ayudhaya for them to learn of Thai history, a cultural trip to Samut Sakorn for them to learn of traditional Thai ways of life, and an environmental trip to mangrove forests to help plant mangroves and socialize with villagers. This year the BALAC Program organized a BALAC exchange student gathering to welcome 41 exchange students from Japan, France, Germany, the Netherlands, Australia, the UK, Taiwan, Hong Kong, and Singapore on the evening of Friday, August 19 at the Chamchuree Room, Pathumwan Princess Hotel. Joining this gathering were approximately 60 BALAC students, 12 program instructors and our 3 staff members. The exchange students mingled with the BALAC students in the M level lobby at 6:00 PM before meeting in the packed Chamchuree Room at about 6:30 PM.

chosen as emcees for the evening ceremony. They thanked everyone for attending DQG WKHQ WXUQHG WKH ÀRRU RYHU WR WKH %$/$& Director, Associate Professor Surapeepan Chatraporn. The Director expressed her delight to see so many exchange students coming to Thailand to join the BALAC program. She advised them to take full advantage of the opportunities while they were at Chulalogkorn University: the opportunities both in classes and the experiences outside of the classes, which were equally important. She assured them that the BALAC LQVWUXFWRUV DQG RI¿FH VWDII ZHUH DYDLODEOH to help them should they need advice and assistance. Then she invited each Ajarn SUHVHQW WR EULHÀ\ LQWURGXFH WKHPVHOYHV DQG greet the exchange students. The Director also asked the foreign Ajarns to deliver their short talk in their native languages, much to the students’ interest and enjoyment.

Two BALAC students, Lalin Sathirakorn and Nattamon Ruanglapkhajornchai, were

Next each of the foreign students was asked to give a brief self-introduction while the BALAC students encouraged and cheered them. The emcees announced that each exchange student would have a “buddyâ€? assigned to them. The buddies would provide them with guidance and address any questions or problems they might have while they studied at Chulalongkorn University. After the emcees informed the exchange students that there would be three excursions provided for the exchange students and their BALAC buddies, the exchange students clapped their hands with great joy. The trip would be a wonderful chance for them to get together and spend the whole day with RQH DQRWKHU 7KH ÂżUVW H[FXUVLRQ ZDV WKH %DQ .KORQJ .KORQ 0DQJURYH )RUHVW LQ 6DPXW 6RQJNUDP 7KH H[FXUVLRQ ZRXOG WDNH SODFH RQ Sunday, August 28. There would also be two other day excursions which would be announced at a later date. After the meeting BALAC VWXGHQWV DQG LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV JRW WR NQRZ RQH DQRWKHU FKLWFKDWWHG VRFLDOL]HG DQG KDG ORWV RI IXQ GXULQJ EXIIHW GLQQHU 7KLV ZDV WKH ÂżUVW RSSRUWXQLW\ ZKHQ WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV RIÂżFLDOO\ PHW ZLWK %$/$& VWXGHQWV DQG WKHLU EXGGLHV WR FUHDWH IULHQGVKLS 7KH ERQGV RI IULHQGVKLS ZLOO JURZ DV WKH\ VWXG\ WRJHWKHU VRFLDOL]H DQG SDUWLFLSDWH LQ GLIIHUHQW DFWLYLWLHV 7KLV ÂżUVW JDWKHULQJ ZDV D ELJ VXFFHVV ,W GLG PDNH international students feel warmly welcomed and each personally experienced the Thai hospitality. All the international students thanked the Program tremendously for organizing this get-together and for the three trips which they very much look forward to.


26

%$/$& 6HPLQDU DW WKH 'XVLW7KDQL +RWHO RQ )ULGD\ 6HSWHPEHU 30 &%0%'

The BALAC administrators, instructors, and staff met for a seminar in the “1918 Library “of the DusitThaniHotel on Friday, September 2, 2016, from 6:00-8:30 PM. Those attending included the BALAC Director, Associate Professor Surapeepan Chatraporn, and attended by the Deputy BALAC Director, Associate Professor Dr. Duentem Krisdathanont, and fulltime BALAC lecturers Dr. Jaime Moreno Tejada, Dr. Blanca de la Puente, and Dr. Lowell Skar, along with Dr. Ingo Peters, who had taught in the program from its beginning in 2007, and the three BALAC Staff members, Ms. Warapon Puangjunhaum, Ms. PhornnabhisYuniam, and Mr. SompolTriwattanawong. The seminar aimed to learn about the four new interconnected goals of the University mission set by the new University President. The seminar went on to brainstorm on how to improve the BALAC program in relation to the four strategic goals of the university. The university aims to produce gradu-

ates who are highly knowledgeable and equipped with up-to-date skills, as well as having had community service and leadership experience. It also seeks to create new knowledge that is part of both teaching and research projects, DQG WR UDLVH WKH UHVHDUFK SUR¿OH RI WKH university. These goals will combine to contribute to the sustainable development of the country, so that Chulalongkorn University remains the top university in Thailand while it helps Thailand to develop in a way that is both locally relevant and globally recognized. The University’s four goals include: 1) improving the working capacities of its staff and students, 2) advancing the university’s innovation and research, and 3) using local engagement and 4) global engagement to transform the university’s place in the Kingdom and internationally. Aj. Surapeepan asked those present to brainstorm about ways that the BALAC Program could help the Faculty and the

university move toward achieving these goals. )RU WKH ÂżUVW VWUDWHJLF JRDO RI LPSURYLQJ the capacities of the staff and the BALAC program, greater use of digital communication was suggested. One important suggestion was to hire a new staff memEHU WR ZRUN LQ WKH %$/$& 2IÂżFH 7KLV QHZ hire would permit the BALAC program to EH PRUH HIÂżFLHQW LQ FRPSOHWLQJ LWV PLVVLRQ of acting as the interface between administrators, faculty and students. This is because the size of the BALAC program is about 25% of the whole Arts Faculty, and, more importantly, its responsibility is no less. Adding another BALAC Program RIÂżFH VWDII PHPEHU ZRXOG VWLOO SXW WKH %$/$& 3URJUDPÂśV VWDII DW RQH OHVV RIÂżFH staff person than in the comparably-sized English Department. It was also noted that the EBA and BBA Programs had 10 staff to help out with their program (double the size of BALAC). A new staff member should be a priority.


27

For the second strategic goal, the Faculty is interested in promoting its publications WR UDLVH LWV UHVHDUFK SURÂżOH QDWLRQDOO\ DQG internationally. BALAC Ajarns were expected to be working on research projects. Each Ajarn discussed the research that was done and discussed a bit about the ongoing or new research projects. For the third strategic goal of the university, one priority that was stressed in the Faculty of the Arts was establishing more outreach programs to the local community, as part of its service to the local area. Aj Surapeepan asked everyone to suggest how the BALAC Program could more actively engage the wider community beyond the classroom and the university. Ajarns present suggested special tailor-made FRXUVHV DQG ZRUNVKRSV WR IXOÂżOO WKLV SULRULW\ of the Faculty, as well as occasional evening public courses. These events could also collect some small fee from the public to pay for the lecturers (with 1000 baht per hour minimum given as the typical evening payment). As examples of this, Aj. Duantem said that the Japanese Section of the Faculty had been thinking of various types of short courses or workshops to teaching practical forms of Japanese to the wider community outside Chulalongkorn University. Aj Blanca suggested that she could arrange to teach practical Spanish to people who may work with Spanish tour groups or with companies with ties to Spanish-speaking areas of the world. Aj. Ingo suggested teaching weekend workshops on various practical aspects of English for tourism or business could be possible, tied to English-speaking embassies or companies where English was important for communication. A bit off the track, Aj Ingo also suggested, based on a request from the English Department who is responsible for teaching

3 courses for BALAC students, to offer an DGGLWLRQDO VHFWLRQ HDFK VHPHVWHU IRU ÂżUVW year BALAC students, to decrease the size of the current classes from 4 sections of 25 students to 5 sections of 20. This would allow BALAC students to get more attention and better their reading, writing and research skills. The meeting agreed with the proposal of the English Department and will divide the BALAC students into 5 sections instead of 4 sections. Other suggestions for community engagement included offering short courses in English on media, global culture, or OLWHUDWXUH RU SHUKDSV D ÂżOP VHULHV 7KHVH could also be offered on weekends, both WR EURDGHQ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI ÂżOP DQG WR WHDFK WKH EDVLFV RI ÂżOP DQDO\VLV Other options discussed were offering some workshops on basic research skills that catered to different groups, such as graduate students in the Faculty or the university, or catering to those who needed to do research for companies or consulting ÂżUPV so they could learn about available sources and how to collect, arrange and analyze various textual and visual materials. Some Ajarns spoke about bringing in experts from outside the university to speak with their classes in order to connect the education with the Bangkok community. Embassy representatives had come to French and Spanish classes and, vice versa, BALAC students had gone to Embassies. Some BALAC Ajarns invite outside experts in performance, visual arts, PXVLF DQG ÂżOP WR VSHDN WR FODVVHV LQ 0XVLF and Culture, Visual Cultures, and Contemporary Asian Cultures, while other classes had gone out to local resources and centers of expertise such as the Museum Siam, Ananta Samakhom Throne Hall and the BACC, as well as to chefs at restaurants, to

the Le Cordon Bleu Culinary School, and to the Sra Pratum Palace to observe food culture. These are examples of some activities attached to the classes offered at BALAC for our students to learn from outside of the classroom and get in touch with the movers and shakers of the society. And these activities get budget from the Program. These kinds of activities helped to join education to the wider community of experts and real-world experiences in Bangkok. Aj. Lowell said that he would propose a new course at the next BALAC Board meeting for foreign exchange students to take, since a number of them were asked or required to take classes on Thailand or Southeast Asia as part of their exchange program and few courses available. For the fourth goal of becoming a sustainable university with international recognition, some suggestions arose about PRUH HIÂżFLHQW XVH RI SDSHU DQG UHF\FOLQJ paper for some classroom purposes or raising the temperature of the room so that less air conditioning and therefore less electricity was used. There was a desire to recruit more international students, aiming for the 10% full-time foreign student goal for the university. Recruiting more foreign faculty would also help improve the program. There was a discussion of having a dual degree option with another international university, but arranging that ZRXOG WDNH VRPH WLPH DIWHU ÂżQGLQJ D SDUWQHU university. Aj. Lowell again recommended opening an internship program so that students could get both credit and real-world experience before they graduated. After the seminar was complete, those attending the seminar took a photograph and parted around 8:30 PM.


28 News from The Central and Eastern European Studies Section

+XQJDU\ LQ *OREDO 'LSORPDF\ DQG WKH )XWXUH RI (XURSH On Thursday 13 October 2016, Chulalongkorn University hosted a visit from His Excellency Mr PĂŠter SzijjĂĄrtĂł, the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary, who gave a special lecture entitled “Hungary in Global Diplomacy and the Future of Europeâ€?. In this lecture, the Minister addressed Hungary’s current situation and the challenges which Europe is facing in terms of politics and economics, namely, territory disputes, energy security issues, integration issues, economic challenges, and the challenges of mass migration.

The last challenge which raised questions from the audience was Hungary’s recent referendum and anti-refugee propaganda, and their responsibilities as an EU member state, since Hungary has signed the Dublin Regulation making them responsible for examining the applications of asylum seekers entering their borders. The actions of Hungary’s rightwing government had been criticised by other EU member states and other organisations due to their treatment of refugees, and Prime Minister Viktor OrbĂĄn had been accused of xenophobia. On 2 October 2016, the Hungarian government held a referendum regarding the EU refugee quota to resettle refugees in various EU member states. Hungary had built a fence across their Serbian and Croatian borders, and so far had not accepted a single refugee the EU seek to relocate. 98% of those who voted were against the EU’s plan, but the question “Do you want the European Union to be able to mandate the obligatory resettlement of non-Hungarian citizens into Hungary even without the approval of the National Assembly?" was criticised for being designed to elicit a “noâ€? response from voters. Despite the turnout not reaching the 50% required for the result to be valid, Prime Minister OrbĂĄn nevertheless took the matter to parliament. His Excellency Mr SzijjĂĄrtĂł, graciously adGUHVVLQJ DOO FKDOOHQJLQJ TXHVWLRQV DQG FRPPHQWV SUHVHQWHG WR KLP DW WKH OHFWXUH MXVWLÂżHG his government’s actions by saying that it was an attempt to protect European borders and Hungary’s sovereignty. However, while the issue of mass migration in Europe remains in question, the Hungarian government’s anti-migration discourse and problematic action is nonetheless a cause for concern.


29

This lecture was organised by the Centre for European Studies at Chulalongkorn University, in collaboration with the Bachelor of Arts in Language and Culture (BALAC) International Program and the Embassy of Hungary in Bangkok. As stuGHQWV RI FXOWXUDO VWXGLHV ZH ÂżQG WKLV HYHQW YHU\ LQIRUPDWLYH DQG WKRXJKW SURYRNLQJ and would like to thank the host organisations for providing us with this rare opportunity to learn about global culture and gain a better understanding of the current situation in Europe and the effects it might have on the world.

Reported by Anna Lawattanatrakul, BALAC student


30

Calendar of Events Date

Time (hours)

17 October

7.30-7.55

19 October

16.00

22 October

7.30-7.55

Event [Italian Section] Opening Ceremony of XVI Week of Italian Language in the World 2016 [Portuguese Section] Special Lecture on Brazilian Language and Culture "Sing and Dance with Capoeira Angola and BrazilianStyle Accordion Performance" [Aksorn Patee or “Arts Talk” radio programme] “A Utilization of Buddhist Philosophy in Thai Society”/ Professor Somparn Promta, PhD (Moderated by Professor Soraj Hongladarom, PhD)

26 October

27 October

12.00-13.00

29 October

7.30-7.55

Location Learning Commons, Maha Chakri Sirindhorn Building Foyer of the Maha Chakri Sirindhorn Building C.U. Radio FM 101.5 MHz.

[The Central and Eastern European Studies Section] Hungarian Arts and Culture Week

Learning Commons, Maha Chakri Sirindhorn Building

[International Tipitaka Hall] The 10th Life Experience Sharing Session: “Unhissavijaya-gatha: The Power of the Triple Gem and the Enhancement of Longevity” by Assistant Professor Arthid Sheravanichkul, PhD

The International Tipitaka Hall

[Aksorn Patee or “Arts Talk” radio programme] “SelfEmpowerment in Individuals: Leadership in Daoism”/ Assistant Professor Sarinya Arunkhajornsak, PhD (Moderated by Assistant Professor Siraprapa Chavanayarn, PhD)

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn ˇ46 'SSVHMREXSV

C.U. Radio FM 101.5 MHz.

4PIEWI WIRH ER] ERRSYRGIQIRXW SV MRJSVQEXMSR SR ]SYV GYVVIRX EW [IPP EW TEWX IZIRXW XS Ms Kankanok Chimsang EX EVXWTV $LSXQEMP GSQ TV EVXW GLYPEPSRKOSVR$KQEMP GSQ 8IP


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.