Page 1

b

o

l

e

t

í

R E L L E N A R

n E L

d

e

i

n

B O L E T Í N

s

c D E

r

i

p

c

i

ó

n

I N S C R I P C I Ó N

Nombre y apellidos:

Antolatzailea: Ingresar el importe de la matrícula a nombre de CentroMuseo ARTIUM, indicando en conceptos «Encuentros de Centros de Documentación».

2008ko urriaren 22an eta 23an

Non:

Arabako ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoan Emanaldi aretoan Frantzia kalea, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ

Caja Vital Kutxa 2097 0178 16 0008256141

Tel.: Topaketen zenbatekoa:

Dirección:

Arabako ARTIUMen Liburutegi eta Dokumentazio Saila

Noiz:

945-209020 50 ¤ (orokorra) - 25 ¤ (agiridun ikasleak eta kide elkartuak)

Información hotelera en: http://www.vitoria-gasteiz.org/we027/http/index.shtml

ARTE GARAIKIDEKO DOKUMENTAZIO ZENTROEN IV TOPAKETAK CRÉDITOS UPV EHU KREDITUAK

Enviar el boletín de inscripción y copia del justificante de abono de matrícula antes del 10 de octubre del presente año a: Centro-Museo ARTIUM Departamento de Biblioteca y Documentación C/ Francia, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ Telf.: 945-209020

Organiza: Fechas: Lugar de celebración:

Tfno: Precio de los encuentros:

Localidad: Teléfono:

CRÉDITOS UPV EHU KREDITUAK

Topaketa hauetan parte hartuz, aukera libreko kredituak lor daitezke.

Departamento de Biblioteca y Documentación de ARTIUM Días 22 y 23 de octubre de 2008

Dokumentazio zerbitzuetan erabiltzen diren web sozialaren eduki eta teknologien kudeaketa

IV ENCUENTROS DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO Gestión de contenidos y tecnologías de la web social aplicadas a los servicios documentales

ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Auditorio C/ Francia, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ 945209020 50 ¤ (público general)- 25 ¤ (estudiantes acreditados y miembros asociados)

La asistencia a estos Encuentros permite que se amorticen créditos de libre elección.

Correo electrónico:

Ê

Centro de trabajo:

Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa

Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo


Elkarlanerako eta komunikaziorako lanabesek elkarte birtualak sortzeko bidea ematen dute -informazio-jario dinamikoa dutenak-, zeinen bidez edukiak, esperientziak eta jakintza ematen eta elkartrukatzen diren.

La existencia de herramientas de colaboración y comunicación permite la creación de comunidades virtuales con sus propios flujos dinámicos de información, a través de los que se aportan e intercambian contenidos, experiencias y conocimiento.

i

Informazio zentroetan eskaintzen diren prozesu, produktu eta zerbitzuak hobetzeko web sozialaren teknologiek eskaintzen dizkiguten elkarlanerako aplikazioak ezagutu behar dira, erabiltzaileen parte-hartzea zabaldu ahal izateko. Informazioaren kudeaketa aldaketa, lehiakortasuna eta ezagutza sustatzeko balio duen aldetik aztertuko da.

Es necesario conocer las aplicaciones de colaboración que nos ofrecen las tecnologías de la web social para mejorar los procesos, productos y servicios que se ofrecen en los centros de información, con el fin de hacerlos más participativos y orientados al usuario. Se pretende abordar la gestión de la información como factor de cambio, competitividad y pilar básico sobre el que se sustenta el conocimiento.

B E T E

Topaketa hauetan dokumentazio zentro batzuetan eta besteetan web sozialaren esparruan garatzen ari diren proiektuak ezagutzeko aukera izango dugu baina, batez ere, elkarlanerako programak garatzeko balioko diguten esperientziak ezagutarazteko foroa izan nahi du.

En estos encuentros vamos a tener ocasión de conocer los proyectos que se están desarrollando en el ámbito de la web social en distintos centros de documentación pero, sobre todo, pretende convertirse en un foro en el que compartir experiencias que nos sirvan para desarrollar programas de colaboración.

E

g

i

t

a

r

U R R I A R E N

a

u

a

P

2 2 A N

r

D Í A

o

g 2 2

r

a D E

m

a

O C T U B R E

09:00-09:30

Harrera: akreditazioa eta dokumentazioa banatzea

09:00-09:30

Recepción: acreditación y entrega de documentación

09:30-09:40

Hasiera-ekitaldia

09:30-09:40

Acto de apertura

09:40-10:30

ARTIUM-eko Dokumentazio Zentroa: 2006-2008 Elena Roseras Carcedo. ARTIUMeko Liburutegi eta Dokumentazio Sailaren arduraduna

09:40-10:30

Centro de Documentación de ARTIUM: 2006-2008 Elena Roseras Carcedo. Responsable del Departamento de Biblioteca y Documentación de ARTIUM.

10:30-11:30

Oteiza Museoko Dokumentazio Zentroa Borja González Riera. Oteiza Museoko Dokumentazio Zentroaren zuzendaria

10:30-11:30

Centro de Documentación del Museo Oteiza Borja González Riera. Director del Centro de Documentación del Museo Oteiza.

11:30-12:00

Atsedenaldia. Kafea

11:30-12:00

Pausa. Café

12:00-13:00

Edukien kudeaketa. Sancho el Sabio Fundazioaren edukiak euskarri digitalean Carmen Gómez. Sancho el Sabio Fundazioaren zuzendari teknikoa

12:00-13:00

Gestión de contenidos. Memoria digital de la Fundación Sancho el Sabio Carmen Gómez. Directora Técnica de la Fundación Sancho el Sabio.

13:00-14:00

Web sozialaren filosofia eta zerbitzuak Natalia Arroyo Vázquez. Germán Sánchez Ruipérez Fundazioaren Analisi eta Ikerketa Sailaren dokumentalista

13:00-14:00

Filosofía y servicios de la web social Natalia Arroyo Vázquez. Documentalista del Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

15:30-16:30

Museu Nacional d'Art de Catalunyako artxiboa (1997-2007): egungo antolaketa eta etorkizunerako asmoak Pilar Blesa. MNAC-eko Liburutegi eta Artxibo Arloko burua

15:30-16:30

El Archivo del Museo Nacional de Arte de Catalunya (1997-2007): organización actual y planteamientos de futuro Pilar Blesa. Jefe de Área de Biblioteca y Archivo del MNAC.

16:30-17:30

Liburutegi espezializatuetan erabiltzen diren 2.0 teknologiak Dídac Margaix Arnal. Universitat Politècnica de València-ko Liburutegi Nagusiko dokumentalista

16:30-17:30

Las tecnologías 2.0 aplicadas a las bibliotecas especializadas Dídac Margaix Arnal. Documentalista en la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica de València.

17:30-18:00

Atsedenaldia. Kafea

17:30-18:00

Pausa. Café

18:00-19:00

Interneteko artxiboa: Padicat (Kataluniako ondare digitala) proiektuaren esperientzia Ciro Llueca. Padicat-en (Kataluniako ondare digitala) koordinatzailea Catalunyako Liburutegian

18:00-19:00

El archivo de Internet: la experiencia del proyecto Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña) Ciro Llueca. Coordinador del Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña) en la Biblioteca de Catalunya.

19:00

ARTIUM museoaren bisitaldi gidatua.

19:00

Visita guiada al Centro-Museo ARTIUM

U R R I A R E N

2 3 A N

D Í A

2 3

D E

O C T U B R E

09:00-10:00

2.0ko edukien kudeaketa MUSAC-eko Liburutegi-Dokumentazio Zentroan Araceli Corbo. MUSAC-eko Liburutegi-Dokumentazio Zentroaren arduraduna

09:00-10:00

Gestión de Contenidos 2.0 en la Biblioteca-Centro de Documentación del MUSAC Araceli Corbo. Responsable de la Biblioteca-Centro de Documentación del MUSAC.

10:00-11:00

Informazio guneetarako software librea: plangintza, lanabesak eta etorkizuna Jesús Tramullas. Zaragozako Unibertsitatea, Dokumentazio Zientzien Saila

10:00-11:00

Software libre para unidades de información: planificación, herramientas y perspectivas Jesús Tramullas. Universidad de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Documentación.

11:00-11:30

Atsedenaldia. Kafea

11:00-11:30

Pausa. Café

11:30-12:30

MACBAko Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa Mela Dávila. MACBAko Dokumentazio Zentroaren arduraduna

11:30-12:30

Centro de Estudios y Documentación del MACBA Mela Dávila. Responsable del Centro de Documentación del MACBA.

12:30-13:30

Marcelino Botín Fundazioko ondare instituzionalaren kudeaketa elektronikoa: balioa emateko pauso garrantzitsua Simona Frieiro. Marcelino Botín Fundazioko Artxibo eta Dokumentazio Sailaren arduraduna

12:30-13:30

La gestión electrónica del fondo institucional de la Fundación Marcelino Botín: un paso definitivo para su puesta en valor Simona Frieiro. Responsable del Departamento de Archivo y Documentación de la Fundación Marcelino Botín.

13:30 -14:30

Parte hartzeko teknologiak eta informazio zentroak José Antonio Merlo Vega. Salamancako Unibertsitatea, Bibliotekonomia eta Dokumentazio Saila

13:30 -14:30

Tecnologías de la participación y centros de información José Antonio Merlo Vega. Universidad de Salamanca, Departamento de Biblioteconomía y Documentación.

14:30

Jardunaldien amaiera

14:30

Clausura de las jornadas

z

e

n

a

e

E Z A Z U

Izen-abizenak: Sar ezazu matrikularen zenbatekoa Arabako ARTIUMen izenean "Dokumentazio Zentroen Jardunaldiak" ordaintzeko dela adieraziz honako banketxe honetan: Caja Vital Kutxa 2097 0178 16 0008256141

Hotelei buruzko informazioa: http://www.vitoria-gasteiz.org/we027/http/index.shtml

Helbidea:

Bidal itzazu izena emateko orria eta matrikula ordaindu izanaren agiria aurtengo urriaren 10a baino lehen ondoko helbidera:

ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa Liburutegi eta Dokumentazio Saila Frantzia kalea, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ Tel.: 945-209020

Herria: Telefonoa: Helbide elektronikoa: Lantokia:

m

a

t

e

I Z E N A

k

o

o

r

E M A T E K O

r

i

a

O R R I A

Folleto IV Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (2008)  

Folleto de los IV Encuentros de Centros de Documentación de arte contemporáneo organizados por la Biblioteca y Centro de Documentación de AR...