Page 18

● ●

Comprensió escrita / Expressió escrita Competència lingüística

Com comptenecia transversal els estudiants també aprenen a desenvolupar-se en un entorn virtual, a utilitzar diferents tipus d'aplicacions, a informar-se i comunicar-se amb els altres. Aquest conjunt de competències li seran d'utilitat en altres àmbits de la vida. Durant el desenvolupament d'aquests cursos també s'afavoreix la maduresa intel lectual i la capacitat per anar més enllà dels propis cursos. D'altra banda, la immersió progressiva en la comprensió de la cultura d'una societat ajuda a comprendre determinats comportaments i a rebutjar postures socials inadequades. Dit d'una altra manera: ajuda a no sentir-se estrany en la societat i cultura catalanes.

7.5 Avaluació Avaluació del procés formatiu Per cada curs s'han de dissenyar una sèrie de proves tancades que serviran per avaluar el procés d'aprenentatge de l'estudiant. A aquestes s'uniran també les que el professortutor vagi recollint al llarg del desenvolupament del curs. Aquest procés d'avaluació continuada ajuda al tutor a detectar problemes en algun estudiant, el que permet proporcionar tot tipus d'ajudes i consells perquè pugui seguir el ritme del curs.

Definició d'indicadors de qualitat de la formació Buscar i definir els indicadors de qualitat de la formació per tal de poder fer una valoració coherent i verídica del projecte. Aquests indicadors han de ser representatius i quantificables tant abans de la posada en marxa del projecte com durant el projecte i finalitzat el projecte.

Avaluació de la prova pilot Es demanarà l'opinió mitjançant enquestes als participants de la prova pilot (estudiants, professors, administradors del servei, etc) i es contemplaran aspectes com: ● ● ●

Idionietat de la plataforma funcionalitats funcionament i adequació estratègia d'aprenentatge i model pedagògic 18

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement