Page 1

Activitat 2 Elaboració i presentació de la proposta del projecte Disseny de projectes en línia Abril 2011

José Jaime Bataller José Luis Fresquet 1


Ana Mascarell Astrid Rosso

Índex 1.- Títol i logotip del Projecte ........................................................................................................................ 4 2.- Introducció / Presentació. ........................................................................................................................ 4 3.- Equip humà ................................................................................................................................................ 5 3.1.- Cap de projecte .................................................................................................................................. 5 Astrid Rosso. ............................................................................................................................................... 5 3.2.- Assessorament tecnoinformàtic ...................................................................................................... 6 3.3.- Assessorament tecnopedagògic ..................................................................................................... 6 3.4.- Organització i Gestió econòmica .................................................................................................... 6 4.- Experiències anteriors relacionades amb el projecte. ........................................................................ 7 La nostra experiència ................................................................................................................................. 7 Experiències externes ................................................................................................................................ 7 5.- Objectius Generals del projecte.............................................................................................................. 7 6.- Model pedagògic. Rols dels protagonistes ........................................................................................... 8 7.- Continguts i tasques a desenvolupar ................................................................................................... 11 7.1. Curs inicial per a l'adquisició de competències TIC .................................................................... 11 7.2. Continguts dels cursos de llengua pròpiament dits ..................................................................... 12 7.3. Mètodes i modalitat........................................................................................................................... 14 7.4. Materials ............................................................................................................................................. 14 A) Guies didàctiques: ............................................................................................................................... 15 B) Contingut de les unitats: ..................................................................................................................... 15 7.5 Avaluació ............................................................................................................................................. 18 Avaluació del procés formatiu ................................................................................................................. 18 2


Definició d'indicadors de qualitat de la formació ................................................................................... 18 Avaluació de la prova pilot ...................................................................................................................... 18 Avaluació del curs .................................................................................................................................... 19 8.- Proposta tècnica (que inclogui la eina o el desenvolupament de la plataforma virtual) .............. 19 8.1.- Disseny amb la plataforma Moodle .............................................................................................. 19 8.2.- Recursos ........................................................................................................................................... 20 8.3.- Maquinari i programari .................................................................................................................... 21 8.4.- Serveis complementaris ................................................................................................................. 21 9.Calendarització dels cursos ..................................................................................................................... 22 10.- Cronograma del procés d'execució ................................................................................................... 24 11. Pressupost .............................................................................................................................................. 25 12. Pla de marketing .................................................................................................................................... 26 13. Documents de referència i Fonts de consulta .................................................................................. 26 14. Annexos ................................................................................................................................................... 27 Mapa projecte ............................................................................................................................................ 27 Informe Gannt ........................................................................................................................................... 29

3


1.- Títol i logotip del Projecte

2.- Introducció / Presentació. Jastic és una empresa jove dedicada al desenvolupament de solucions educatives per tots els nivells i àmbits. Constituïda, des d’un inici, per quatre socis: Jose Jaime Bataller, José Luis Fresquet, Ana Mascarell i Astrid Rosso. Tots experts en metodologies i tecnologies aplicades a la educació i amb gran experiència docent. Tal i com s’indica en les bases de concurs públic que veu convocar el dia 2 de mars de 2011, l’objectiu de la proposta és posar en marxa una plataforma d'e-learning que haurà d'implementar els serveis bàsics d'una comunitat virtual per a la formació en l'ensenyament de d’idioma propi de aquesta comunitat (català) a persones adultes On les principals necessitats detectades són: ●

necessitat de promoure el català com a idioma habitual en tots els àmbits.

el dret dels catalanoparlants en poder realitzar totes les gestions en català.

gran quantitat de persones adultes (majors de 31 anys) sense un coneixement formal de l’ idioma ja que el català només va ser introduït en l'educació bàsica a partir de l'any 1980

promoure la cohesió social mitjançant el coneixement de la llengua i la cultura catalana reduint les possibles situacions de inadaptació o aïllament cultural.

4


3.- Equip humà GRUP JASTIC integrat per quatre professionals, cadascun responsable d’un àrea. A més, disposa d’una xarxa de col·laboradors freelance especialitzats que són contactats segons les necessitats del projecte. D’aquesta manera ens assegurem que cada projecte compte amb les persones més adequades en tot moment i no a l’inversa -com sovint passa- on els projectes s’adapten al personal existent. Entre els col.laboradors cal destacar els especialites en multimèdia, informàtics- programadors i especialistes en contingut (filòlegs per aquest projecte concret).

3.1.- Cap de projecte Astrid Rosso. Funcions: Coordinació i dinamització del grup. En concret, les seves funcions seran: ●

Coordinació general del projecte.

Vetllar perquè el treball es desenvolupi segons els plans i els terminis previstos.

Dinamitzar el grup si el ritme decau.

5


Assessorar i intervenir si s’escau en les diferents àrees de treball per tal d’optimitzar el treball en equip de totes les persones implicades.

Supervisió lingüística.

Dissenyar els continguts pedagògics bàsics des del punt de vista de l'ensenyament de llengües, en concret el CATALÀ. També vetllarà per la qualitat lingüística dels materials produïts per JASTIC

3.2.- Assessorament tecnoinformàtic Ana Mascarell Funció: S’encarregarà en tot moment de controlar i assegurar la implantació informàtica de l’aula virtual, tant dels recursos d’accés i complementaris, com de comunicació i de gestió de la formació.

3.3.- Assessorament tecnopedagògic José L. Fresquet Funció: S’encarregarà de la disponibilitat de materials didàctics en línia per al desenvolupament del curs i serà responsable de totes aquelles accions formatives de l’aula virtual.

3.4.- Organització i Gestió econòmica José Bataller Funció: Serà responsable de realitzar tota la partida de pressupostos de l’aula virtual, detectar necessitats dins del curs i organitzar els espais de l’aula virtual.

6


4.- Experiències anteriors relacionades amb el projecte. La nostra experiència 1. Creació d’una plataforma Moodle per l’aprenentatge virtual del català pels estudiants Erasmus de la Univeritat Autònoma de Barcelona. 2. Creació d’una aula virtual per promoure l’us de les TIC a persones majors de 65 anys pel centre cívic el Putget de Barcelona. 3. Projecte per la implantació del Moodle en el Goethe Institut de Barcelona per l’ús mixt de les TIC en l’aprenentatge de l’alemany.

Experiències externes Hem fet una recerca de projectes relacionats amb l’aprenentatge del català com Parla.cat, Cursos català generalitat, Consorci per la normalització lingüística, així como per a l’aprenentatge d’altres llengües (Cursos galego (secretaría xeral de política lingüística, http://www.busuu.com/es, http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=home, etc.).

En la majoria d'aquests cursos no hi ha la estructuració que oferim, no hi ha un seguiment acurat de l'aprenentatge de l'estudiant, no ofereixen flexibilitat en les matrícules, no sol contemplar si l'estudiant té competències TIC o no, etc.

5.- Objectius Generals del projecte ●

Formació en l'ensenyament de l’ idioma propi d'aquesta comunitat a persones adultes.

Oferir uns continguts de qualitat fàcils de seguir en nivells de dificultat creixent

Adaptable a les necessitats dels estudiants en nivell, estil d’aprenentatge, horaris i ritme

Que pugui comunicar-se amb altres estudiants o usuaris del curs

Que utilitzi tot el potencial de les noves tecnologies

7


Acompanyar l'estudiant en tot el seu procés educatiu, resolent dubtes i problemes no només en els temes de continguts, sinó també en els de tipus tècnic i de gestió.

6.- Model pedagògic. Rols dels protagonistes

Un dels aspectes més important és el model pedagògic que utilitzarem. Ens decantem pel model constructivista. Aprendre a través de l'experiència s'ha demostrat com un dels models més adequats i que millors resultats proporciona. Aquest enfocament requereix que l'estudiant adopti una actitud activa davant el seu procés d'aprenentatge.

8


La nostra experiencia és que l'estudiant s'implica en el seu procés d'aprenentatge. Ha de marcar fites a les que arribar i adquirir nous coneixements adaptant-los als previs d'una manera reflexiva.

Els continguts han de fer referència al món real perquè l'estudiant els identifiqui amb la seva pròpia realitat. És una forma de motivar. D'altra banda s'ha de crear un sentiment de pertinença a un grup que augmenti la motivació i la identificació amb el procés. L'estudiant interactua no només amb l'entorn sinó que també ho fa amb altres participants.

Així mateix, s'ha de crear un entorn d'ajudes i guies perquè l'estudiant no se senti desprotegit davant de qualsevol problema. L'ajuda ha de ser de dos tipus:

a) pedagògica, per a tot el relacionat amb el procés ensenyament-aprenentatge, b) i tècnica, per solucionar els possibles problemes que puguin presentar-se.

Amb els nostres plantejaments pretenem que l'estudiant assoleixi un aprenentatge significatiu, les característiques del qual són: constructiu, com hem dit; actiu; que fomenti la col.laboració; guiat o intencional; reflexiu; i contextualitzat.

Hi ha d'haver una relació entre el model tecnopedagògic i la proposta tecnològica que realitzem.

Finalment, utilitzarem sistemes d'avaluació que garanteixin la qualitat, el bon funcionament, el compliment dels objectius i que garanteixin cicles d'actualització i millora. Dins d'aquest apartat també farem referència als rols a) Rol dels professors o tutors

9


Entenem el paper del professor o tutor com un guia, un mediador o un facilitador de l'aprenentatge. Entre les seves funcions estan motivar, orientar i estimular a l'estudiant. De la mateixa manera proposar activitats i afavorir la interacció. També valorarà els progressos de l'estudiant Les persones que es contractin com a tutors rebran un seminari específic sobre ● ● ● ●

l 'ús de l'entorn virtual, el tutor en el context de les noves corrents pedagògics desenvolupar-se amb els estudiants resolució de problemes i conflictes

b) Rol de l'estudiant Com hem assenyalat, pretenem que l'estudiant adopti un paper actiu, de responsabilitat, de construcció del seu coneixement. De la mateixa manera, que s'integri en el grup i interactuï amb els altres membres del grup. c) El paper dels continguts i activitats Els continguts tanquen el triangle constituït per aquests, el professor i l'estudiant. Oferim activitats que no resultin avorrides, connectades amb el món que envolta els estudiants, que els ofereixin reptes de superació, etc. De la mateixa manera, han de servir al professor perquè pugui avaluar el progrés i l'assimilació dels estudiants. També hauríem de referir aquí al paper que exercirà la plataforma virtual d'aprenentatge. A ella ens referirem en el seu moment.

10


7.- Continguts i tasques a desenvolupar Per treballar el projecte el grup Jastic ha utilitzat el model ADDIE: Anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació:

7.1. Curs inicial per a l'adquisició de competències TIC 11


Com que es tracta de persones adultes es pot donar el cas que ens trobem un ampli ventall de domini de les TIC: des dels que tot just no coneixen aquest mitjà als que ho fan amb facilitat. Per tal d'unificar competències en aquest sentit, oferim un curs de 'Introducció a l'entorn virtual' Contingut: una sèrie de videoclips que tracten els següents temes: ● ● ● ● ● ●

Com ingressar a l'entorn virtual d'aprenentatge Com funciona Com informar-se Com relacionar-se amb el professor-tutor Com relacionar-se amb els companys En què consisteixen els cursos: escoltar, llegir, comprendre, escriure, comprendre l'estructura de la llengua ● Com fer els exercicis i les activitats ● On cal dirigir-se quan es tenen problemes tècnics ● On cal dirigir-se per als problemes o dubtes en el procés d'aprenentatge

7.2. Continguts dels cursos de llengua pròpiament dits Hem estructurat els continguts en quatre nivells. Cada nivell està desglossat en 3 cursos, cada un dels quals està composat per 10 lliçons o unitats curtes. Cada curs està pensat per una dedicació de l’alumne d’unes 30 h.

12


La valoració de 30 hores per curs és orientativa, ja que pot haver estudiants que necessitin més i altres menys. A més, s'ofereixen activitats voluntàries que no s'han comptabilitzat. Cada any s'imparteixen tres trimestres.Cada trimestre es pot fer un curs i, per tant, es pot fer un nivell per any.

Les característiques de cada nivell són: A) Bàsic ● Destinataris: per a aquelles persones que no tenen cap coneixement de la llengua i que vulguin acostar-s'hi. ● Objectius: Desenvolupar-se en les situacions més quotidianes. Entrar en contacte amb una llengua: salutació, presentació, família, la casa, viatjar, etc. La finalitat és trencar el gel i adquirir un vocabulari mínim per poder desenvolupar-se. També, conèixer 'les etiquetes de cortesia' típiques de la societat catalana. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell bàsic de català' ● Requisits previs: Saber desenvolupar-se en l'entorn virtual i cap pel que fa a la llengua B) Elemental ● Destinataris: Per a qui no són catalanoparlants però que estan familiaritzats amb la llengua, per exemple, entenen converses en català. ● Objectius: Saber desenvolupar-se de forma oral, comprendre, conèixer en un nivell bàsic l'estructura de l'idioma, saber escriure documents bàsics (al 13


supermercat, al forn, a l'oficina de correus, al banc, a la consulta del metge, al cinema, al restaurant, a la cuina, llogar una casa, a l'Ajuntament, en les festes ..). Adquirir uns coneixements bàsics de la cultura catalana. ● Títol: Si es supera aquest nivell, l'estudiant accedeix al 'Certificat de nivell elemental de català' ● Requisits: Haver superat el nivell inicial o la prova equivalent. C) Mitjà ● Destinataris: Persones que han superat el nivell elemental i als catalanoparlants que no dominen la llengua escrita. ● Objectius: Consolidació del nivell oral i aprofundiment del nivell escrit de la llengua. Coneixements més profunds de la cultura catalana. Desenvolupar-se en situacions complexes de la vida quotidiana i del món professional, seguir uns estudis en català, etc. Redactar en català amb normalitat. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell mitjà de català' ● Requisits: estar en possessió del 'Certificat de nivell elemental de català' D) Superior ● Destinataris: Persones que vulguin utilitzar la llengua de manera formal en tots els àmbits. ● Objectius: Coneixement profund de la llengua i les seves variants geogràfiques. Expressió oral i escrita correcta. Immersió en la cultura catalana: literatura, història, tradicions i costums, etc. ● Títol: Si es supera aquest nivell, s'obté el 'Certificat de nivell superior de català' ● Requisits: estar en possessió del 'Certificat de nivell mitjà'

7.3. Mètodes i modalitat Com hem dit, apostem per un mètode completament virtual amb professor-tutor, pel fet que facilita l'accés dels adults a l'aprenentatge del català. Aquest segment d'edat té limitades les seves possibilitats horàries i és molt més còmode accedir als cursos en qualsevol lloc amb connexió a la xarxa i en el moment que l'usuari desitgi. És ell el que marca els ritmes de treball. Aquest plantejament estalvia despeses en aules, edificis, manteniment dels mateixos, etc, al mateix temps que permet augmentar el nombre total d'estudiants.

7.4. Materials 14


A) Guies didàctiques: Per als estudiants: 1. Guia de maneig del campus 2. També hi ha una guia conjunta del sistema d'aprenentatge de la llengua 3. Els estudiants disposaran així mateix per cada nivell d'una guia didàctica; el seu contingut és: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Objectius Competències Presentació de les lliçons Presentació del tipus d'exercicis Com resoldre els exercicis Com resoldre el test final de cada lliçó per veure si s'ha superat Com resoldre els exercicis que tenen puntuació Guia dels recursos col.lectius Pla docent del nivell

Per als tutors. La guia dels tutors tindrà la següent informació ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Presentació de la lliçó Aspectes que mereixen atenció per part de l'estudiant Recordar les fites del calendari Orientar als estudiants Resoldre problemes Motivar el grup Crear sentiment de pertinença Facilitar els materials i les activitats complementàries Avaluació continuada Avaluació final de cada curs

B) Contingut de les unitats:

15


En cada lliçó els estudiants poden consultar la guia en la qual s'especifiquen els objectius, es presenten els continguts, les activitats que s'han de fer i com s'avaluarà. Cada lliçó parteix d'una situació recollida en un videoclip. Aquesta fa referència a una situació de la vida quotidiana: al restaurant, a l'oficina de correus, al banc, a l'estació de ferrocarril, en el mercat, etc. Posteriorment es fa un repàs de les noves paraules amb la seva pronunciació i significat. Així mateix, en cada lliçó s'aborden dos o tres aspectes de gramàtica. L'estudiant pot veure el videoclip les vegades que vulgui, i també la seqüència de noves paraules i la seva pronunciació. L'estudiant tindrà la possibilitat de guardar en pdf les transcripcións del vídeo, el nou vocabulari i la gramàtica de la lliçó corresponent. Els exercicis de cada lliçó tenen com a objectiu reforçar l'ús i comprensió del vocabulari, de millorar la pronunciació, de comprensió oral, de gramàtica, i finalment, d'escriptura. Les característiques d'aquests exercicis són les següents:

Activitats individuals: ●

Davant d'una imatge que es mostra, seleccionar el nom correcte de quatre possibilitats. 16


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pronunciar paraules que de forma aleatòria es presenten en pantalla. Escoltar frases. Contestar preguntes relacionades escollint la correcta d'una selecció. Omplir buits. Exercissis de comprensió lectora. Exercisis de comprensió d’escolta. Redaccions. Creació de podcast. Escolta de podcast. Visualització de vídeos

Activitats col.laboratives: ● ● ●

Petites redaccions en grup sobre un tema relacionat amb la lliçó Mantenir converses a base de preguntes-respostes (p.e. Voxopop) Mantenir discussions sobre algun programa de la televisió.

En aquestes activitats s'introduiran temes de la cultura catalana.

Activitats complementàries: ● ● ● ● ●

Recomanades pel professor: lectures de reforç. Comentaris sobre fragments d'obres literàries en català. Tests autocorregibles que serviran als estudiants per conéixer el seu progrés. Test de superació de la lliçó.

Perseguim que els estudiants desenvolupen les següents aptituds: ● ● ● ● ●

Escoltar Pronunciar Comprendre Escriure Conèixer la gramàtica

En tot allò relacionat amb la seva vida quotidiana i professional. Dit d'una altra manera, que adquireixi les següents competències: ● ●

Comprensió lectora Comprensió oral / Expressió oral 17


● ●

Comprensió escrita / Expressió escrita Competència lingüística

Com comptenecia transversal els estudiants també aprenen a desenvolupar-se en un entorn virtual, a utilitzar diferents tipus d'aplicacions, a informar-se i comunicar-se amb els altres. Aquest conjunt de competències li seran d'utilitat en altres àmbits de la vida. Durant el desenvolupament d'aquests cursos també s'afavoreix la maduresa intel lectual i la capacitat per anar més enllà dels propis cursos. D'altra banda, la immersió progressiva en la comprensió de la cultura d'una societat ajuda a comprendre determinats comportaments i a rebutjar postures socials inadequades. Dit d'una altra manera: ajuda a no sentir-se estrany en la societat i cultura catalanes.

7.5 Avaluació Avaluació del procés formatiu Per cada curs s'han de dissenyar una sèrie de proves tancades que serviran per avaluar el procés d'aprenentatge de l'estudiant. A aquestes s'uniran també les que el professortutor vagi recollint al llarg del desenvolupament del curs. Aquest procés d'avaluació continuada ajuda al tutor a detectar problemes en algun estudiant, el que permet proporcionar tot tipus d'ajudes i consells perquè pugui seguir el ritme del curs.

Definició d'indicadors de qualitat de la formació Buscar i definir els indicadors de qualitat de la formació per tal de poder fer una valoració coherent i verídica del projecte. Aquests indicadors han de ser representatius i quantificables tant abans de la posada en marxa del projecte com durant el projecte i finalitzat el projecte.

Avaluació de la prova pilot Es demanarà l'opinió mitjançant enquestes als participants de la prova pilot (estudiants, professors, administradors del servei, etc) i es contemplaran aspectes com: ● ● ●

Idionietat de la plataforma funcionalitats funcionament i adequació estratègia d'aprenentatge i model pedagògic 18


● ● ● ● ● ●

materials didàctics sistema d'avaluació suport tècnic suport pedagògic continguts propostes de millora

Avaluació del curs Durant la impartició del curs i al finalitzar, tant des del punt de vista de la institució, del professor i dels estudiants. Principalment s’utilitzaran qüestionaris anònims en línia (gdocs) i sistema de puntuació voluntària dels usuaris (del 1 al 5 o estrelletes) per cada un del materials didàctics facilitats. S'estableix una avaluació del procés (el que s'anomena avaluació formativa) i una altra al final de la formació o sumatòria. També s'avaluarà de manera exhaustiva al llarg del curs: ● ● ● ●

Com millorar Avaluació del procés en els estudiants Avaluació del procés de transferència de la formació Dels coneixements dels estudiants: La avaluació es farà mitjançant les activitats d'aprenentatge realitzades en la plataforma Moodle així com els test de pas d'unitat. ● Avaluació de l'impacte econòmic del curs: cost real de desenvolupament dels materials didàctics Per a això s'han de tenir en compte: ● ● ● ● ●

Les avaluacions formatives i sumatòries La interpretació dels resultats de les avaluacions dels estudiants Les opinions dels que hagin finalitzat cada nivell La revisió de les activitats Les opinions dels tutors

8.- Proposta tècnica (que inclogui la eina o el desenvolupament de la plataforma virtual) 8.1.- Disseny amb la plataforma Moodle

19


8.2.- Recursos ●

LMS: Moodle: Es tria MOODLE per la seva interactivitat, flexibilitat, escalabilitat i estandardització. També compta en sistemes d'autentificació i validació. Moodle presenta una característica interessant per a l'ensenyament de llengües. Disposa de l'eina 'diccionari', que permet anar recollint el vocabulari per a ús d'un grup.

Eines d'informació (Dins o fora de Moodle: Calendaris, sistemes d'ajuda, planificació, etc.)

Eines de comunicació: (Dins de Moodle: Fòrums, Correu integrat, Xat)

Eines de marcadors socials (Fora de Moodle)

Eines d’avaluació (Dins de Moodle). la plataforma moodle ofereix eines de seguiment que registren l’activitat dels estudiants i que seran útils a l'hora d'avaluar (dades sobre la connexió, temps de connexió, interacció amb altres estudiants, realització d'activitats, interacció amb els materials, etc .).

Xarxes socials (Fora de Moodle) 20


Espais web, les adreces dels quals es facilitaran als estudiants amb la finalitat de que accedeixin al món real i ampliïn els seus coneixements.

Selecció de textos de la premsa diària, de textos literaris, programes de televisió, de radio, etc, com a materials complementaris

Materials dels cursos: sistemes de test i puntuació; incorporació de vídeo; continguts; etc.)

8.3.- Maquinari i programari La nostra empresa disposa dels recursos necessaris, entre ells una sèrie de servidors que poden donar servei a milers de persones. També disposem de personal tècnic especialitzat que solucioni els problemes que puguin presentar-se en xarxa i, fins i tot, per telèfon si fos necessari. Per a l'accés l'usuari no necessita cap configuració ni aplicació especial. És suficient amb una connexió a la xarxa (recomanable el ADSL), navegadors estàndard amb els plugins més freqüents, que ja solen venir instal·lats de fàbrica. També és necessària una aplicació per llegir arxius en format pdf i una altra per editar textos (totes elles poden ser gratuïtes). Encara que avui en dia tots els ordinadors el posseeixen, recomanar l'ús d'altaveus i d'un micròfon si els que porta l'equip són deficients. Com es pot apreciar, l'usuari no ha de fer cap inversió costosa. 8.4.- Serveis complementaris ●

plataforma que permeti la comunicació directa entre tots els alumnes (no necessàriament de la mateixa classe):xat, video-conferència, correu electrònicmicroblogging

revisió- correcció d’exercicis entre els alumnes i/o per alumnes de nivell superior

col·lecció de vídeos de situacions típiques ( cua, restaurant, telèfon. oficines, etc)

accés a un diccionari en línia i amb arxiu de so (per a conèixer la pronunciació)

21


diccionari de dites: amb significat, explicació de l'origen i exemplificació de la seva utilització (transcripció d'un diàleg, podcast o vídeo)

podcast per nivells

llibres/ articles/redaccions per descarregar.

col·lecció d’exercicis en línia autocorregibles

secció de jocs (crucigrames, sopa de lletres, jeroglífics, acudits)

agenda cultural de la comunitat autònoma, festes populars (enllaçant amb una petita informació d'origen/significat i/o tradició i/o fotos)

enllaços a diaris/revistes en l'idioma i d’accés lliure.

9.Calendarització dels cursos Un cop superada la prova pilot i l’assaig general es cursos seguiran un calendari trimestral:

Calendari general Primer trimestre 1-15 Setembre

Proves de nivell, matrícula i curs d'iniciació als entorns virtuals

15 setembre - 15 desembre

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs

16 desembre - 8 gener

Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs. Matricula. Segon trimestre

9 gener - 9 abril

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs

10 - 25 abril

Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs. Matricula. Tercer trimestre

22


26 abril - 15 juliol

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs

16 - 30 juliol

Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs.

Agost

Sense activitat

D'aquesta manera un estudiant podria fer un nivell per any. La totalitat li suposaria 4 anys, que és raonable per al domini d'una llengua.

23


10.- Cronograma del procés d'execució

Enllaç a la imatge del cronograma


11. Pressupost

Costos directes Treball previ d'anàlisi dels perfils d'usuaris Contractació de tutors (4 nivells x 3 cursos x 2 aules). Cost de 3000 €/aula/trimestre) per any Seguretat social d’aquestos professors (36%) per any Disseny del projecte

€ 6000 216000 77760 6000

Disseny i desenvolupament de continguts: Textos, il·lustracions, vídeo, locucions, interfície, integració, etc. (Inclou la contratació d’actors i d’especialites en: multimèdia, informàtica i continguts)

100000

Programació

10000

Adaptació a la plataforma Moodle

10000

Costos indirectes Sous personal fixes de l'empresa (administració, gestió, informàtic, etc.) Subministraments: Aigua, telèfon electricitat, gas...)

40000 4000

Inversió (maquinari, programari, tests de funcionalitat)

20000

Contingències

12000

TOTAL

501760

Aquesta és només una estimació dels costos per a la realització del projecte segons la convocatòria de la Generalitat i el primer any de posada en marxa del projecte. Durant anys següents s’haurà de preveure com a pressupost la despesa ocasionada per la contratació de tutors, personal de suport i personal de manteniment, així com l’allotjament del servidor. D'altra banda caldria considerar la venda dels cursos a empreses privades, fundacions, entitats culturals, etc.


12. Pla de marketing

Per donar a conèixer el projecte es desenvoluparà un pla de màrqueting i publicitat en els mitjans (radio, TV, premsa, Web, Twitter, facebook, etc.), especialment aquells que utilitzen les noves tecnologies. S'han de deixar clars els següents aspectes: ● Aprendre sense dificultats. ● Al teu ritme, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Només necessites una connexió a Internet. ● Aconsegueix les ajudes necessàries quan les necessitis. ● Materials connectats amb la vida real i d’avui. ● No només aprens la llengua sinó que també t'impregnes de la cultura. ● No teniu excusa: per plaer, per saber més, per millorar en el treball … estudia català amb nosaltres.

13. Documents de referència i Fonts de consulta Fonts de consulta:  Miguel Zapata (2003). Sistemes de gestió de l'aprenentatge - Plataformes de teleformació. XARXA, Revista d'Educació a distància, Núm. 9, Novembre de 2003, Múrcia (Espanya). Accessible en: http://www.um.es/ead/red/9/SGA.pdf  Judith V. Boettcher (2003). Course Management Systems and Learning Principles: Getting to Know Each Other. Syllabus. Accessible en: http://www.designingforlearning.info/services/writing/CMSLP.pdf  Shelley R. Robbins (2002). The Evolution of the Learning Content Management System. Leaning Circuits. http://www.astd.org/LC/2002/0402_robbins.htm

Sobre el disseny Instruccional:  J. Quintana: Diseño Instruccional. Universidad http://paolaqb.iespana.es/talleres/propuestadi.htm.

Metropolitana.

Centro

de

Sobre les plataformes de codi obert i les seves avantatges:  http://www.elearningworkshops.com/  http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf  http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/sicilia.pdf  ATutor: http://www.atutor.ca/atutor/index.php  Open Source Course Management Systems http://moodle.org/other/icalt2005.pdf 7  Maestros del Web:

26

Aguadilla.

En


 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/como-esta-definida-una-plataforma-e-learning/ Llicències de Software lliure Wikipèdia (3/01/2011): http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre Plataformas educativas. http://agora.ucv.cl/manual/plataformas/plataformas.html Plataformas educativas: Un entorno para profesores y alumnes. Autor: Sebastián Díaz Becerro. http://www.youblisher.com/p/37864-Please-Add-a-Title/ Plataformas educativas - redes sociales: http://www.docentestic.es/index.php/plataformas Crea tu espacio personal de aprendizaje: http://www.slideshare.net/lamaga/gua-del-curso-crea-tuespacio-personal-de-aprendizaje Nuestro Espacio Personal de Aprendizaje (PLE) y ReDinamiza. Plataformes a la wiki:

Youblisher. http://www.youblisher.com/files/publications/7/37864/pdf.pdf

    

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual#Lista_de_algunos_Ambientes_Educativos_Virtuales

Sobre els entorns personals d’aprenentatge:  http://www.slideshare.net/dreig/ple-1684839  http://sites.google.com/site/microtallerstac/entornpersonal-d-aprenentatge---ple-i-pln  Videoconferència sobre PLE (Jordi Adell) http://vimeo.com/10133013  Adell Segura, J., Castañeda Quintero, L. (2010) Los entornos personales de aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17247/1/Adell&Casta%C3%B1eda_2010.pdf  http://www.slideshare.net/lamericaana/developing-a-personal-learning-environment-for-languagelearning-using-web-20-tools-presentation?src=related_normal&rel=46423  Sue Waters: http://suewaters.wikispaces.com/  http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams#tosh

Sobre l’aplicació de gestió de documents Crocodoc:  http://crocodoc.com/  http://crocodoc.com/faq/  http://www.genbeta.com/herramientas/crocodoc-edita-y-anota-facilmente-pdf-documentos-e-imagenes

14. Annexos Mapa projecte Enllaç: http://mind42.com/pub/mindmap?mid=230bffe5-630a-4d7f-84a5-e845f2c81797

27


Informe Gannt


  )

           ! " # $ % !& &  &  & '! & &  

% () $)* (+(

 


. $

! - 1   

,! - 

! / - 

  )

0 !&! $

 / - (

2! - 0!!

! - 1 - & 

(

3

2! - 0!!

4!$! & 

5

**

2! - 0!!

2-! ! 2 !

2! -  & 8

29 ' -  !! !

2! - ! ! '- ! '!' !

0 '!! -!&$ !: /' ! ; !

( ** ** **

** **

** *+ *+ *+

*+ *+

< &! -!&$

**

*+

$ '! - '!

*+

(

%!! 

%!! - = 9 ' 

*+ *+

( (

2! - 0!! !6 ,'! !7' !6 ,'! !7' !6 ,'! !7'

!6 ,'! !7' !6 ,'! !7'

2! - 0!!

!6 ,'! !7' !6 ,'! !7' !6 ,'! !7'

>- & - ;

*+

(

!6 ,'! !7'

   

*+

(

!6 ,'! !7'

'? ! --" !

%!!  9 !

*+ *+

( (

!6 ,'! !7' !6 ,'! !7'

-  - '!!

*+

(

!6 ,'! !7'

%!! &9 &

(

(

!6 ,'! !7'

B  - 8!

+(

(3

2 > ! 

B  - & !!! ' !

+(

(3

2 > ! 

% ! 9'& &9 &

+(

(3

2 > ! 

. !! ! - & ! @& -: & 1 & A % ! 9'& 

B  -= ' ! - ! ' ! B

 -= ? !

% ! 9'&  !

*+ ( +(

+( +(

0 '!!

( **(* (3

+3 (*

!6 ,'! !7'

2 > ! 

2 > !  2 > !  2 > !   *


  ) % ! 9'& - ! ! - & !! ! 

+(

(*

2 > ! 

% ! 9'& - ! 9 !

+(

(*

2 > ! 

% ! 9'& - ! ' ! & ! ! '- ! B

 - ! ! ! & 9!

B

  - - '! ! 1 :  !: !: 9?- !: '!: C

B

 - ' ! -- 7' !

4- - ! !

0 9! -  1! 

> ! &   - ! & !!! ' ! 0 '!

 & 

2- !  - !! !

B

 - 9 ! -= ' ! '$  # $

'$ - !

2 ! '!! - ! ' ! & !!! 2 -='!' ! >  

0 9! ' !

F'& ! '- ! & !!!  & !!

% ! 9'& -  B ! - 9!

F'& 8 & !!! ' ! 9 !

9 

9   $ & !! ' ! 9   $ '!' !

29 ' 

% &9 & % '!

+(

(*

2 > ! 

+(

(*

2 > ! 

+(

(*

2 > ! 

*

**(*

2 > ! 

+(

* *

(*

**(*

5**

(

**(*

**(*

5

**(* **(* **(* **(*

33*

+*

2 > ! 

*+(*

2 > ! 

*+(* *+(*

3* D+*

**(*

(

*+*

2 > ! 

2 > ! 

5

D*

2 > ! **(* *(*

2 > ! 

**D* 5*

2 > !  2 > !  2 > ! 

2 > ! 

2 > ! 

2 > ! 

!6 E  !6 E 

!6 E !6 E 

**(*

(

!6 E 

**(*

**3*

!6 E 

**(* **(* D*

D*

( 5*

5*

5*

!6 E 

!6 E 

!6 E 

!6 E 5

!6 E 

D*

5

!6 E 

(

3D

!6 E 

 


  ) % ! 1 ! - ! ! '- !

D+*

5

!6 E 

,= & ; - '!

**

**

!6 E 

% &6! - ! 8 -  % & 

 !!'&!

D+* 

(

5

D

**(

!6 E  !6 E  !6 ,'! !7'

 (


  )

. $

,! - '!! '

!6 ,'! !7'

- -

!6 E 

- -

2 > ! 

- -

2! - 0!!

- -

 3


  )

% - 

 D


  )

% - '!!

 5

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you