En Fødsel Under Driftsvanskeligheder

Page 1

En Fødsel under Driftsvanskeligheder

Jens Hartvig blev født i Isvinteren 1942

Den 2. februar 1942 var det rigtig Vintervejr med Frostgrader omkring minus 26 – 27 grader, Udsigt til Sne, hvoraf der var en Del i Forvejen. Vi talte om det da vi gik i Seng om Aftenen. Mor var ikke så glad for det Vejr, da en ny Verdensborger snart ville melde sin Ankomst. Og minsandten om ikke det lige skulle være nu trods Sne, Storm og Frost. Ved 3-Tiden syntes Mor det var bedst at jeg hentede Trine, vores Nabokone. Det havde føget stærk hele Natten, men Stormen var dog nu i Aftagende. Jeg fik Trine hentet, det var slet ikke rart for en ældre Kone at arbejde sig gennem de høje Snedriver. Nå, Situationen blev drøftet, og vi blev enige om at jeg skulle af sted til Asp og ringe efter Madammen. Det tog nogen Tid før jeg fik mig stampet igennem til Brugsen, og fik Uddeleren til at lukke op. Jeg ringede så til Fru Brammer i Tistrup, det var vores Distriktsjordmoder, men hun var desværre ude andetsteds. Så måtte jeg prøve hende i Ølgod, jeg husker ikke lige hvad hun hed, men hun var nu god nok. Jeg skulle så lige vente ved Telefonen til hun havde talt med Viggo Sloth der var Lillebils chauffør. Nå det varede ikke længe før hun ringede, at det ikke kunne lade sig gøre at komme igennem i det Føre, så hun syntes jeg skulle prøve at hente hende med Hestevogn.

Anne og Hans Jensens gård Mallevej 40 i Asp

Nu fik jeg travlt med at komme hjemad for at få spændt for, men Ak og Ve, Fjedervognen som stod ude i et Halvtag, var jo føget til med meterhøje Driver, så det tog lang Tid før jeg blev køreklar. Da jeg endelig fik Hestene ud var de veloplagte til en rask Køretur, og da jeg for af sted, råbte Trine ud ad døren. Drengen er kommet. Jeg blev både glad og nervøs, så nu gik det rask. Det var nu efterhånden blevet lyst, og da jeg kom til Bounum mødte jeg Viggo Sloth med Jordmoderen. Hun blev meget tilfreds med at Drengen var kommet, og Sloth skulle så bare vente i Brugsen, til jeg kom med hende igen. Det tog ikke lang Tid før jeg fik hende afleveret igen efter Jordmoderkaffen, og på Hjemvejen fik jeg et Tillykke og et Hurra af Snekasterne.

Det var lidt om Besværlighederne ved Jens Hartvigs Fødsel i Isvinteren 1942, da vandgryden frøs til på Komfuret

Af Hans Jensen, Asp

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.