En sønderjysk familie i Gunderup

Page 1

En sønderjysk familie i Gunderup En fortælling om en familie, der flyttede fra Sønderjylland under tysk herredømme og bosatte sig på gården ”Vestergård” ved Ringkøbingvej i Horne i 1898. Fortællingen tager sit udspring i en dåbsattest, afleveret til Horne Sognearkiv.

Det gjaldt blandt andet familien Hansen, der først boede i Rinkenæs Sogn og derefter i Kollund i Bov Sogn tæt på den nuværende grænse. Søren Hansen havde en fætter i Hallum. Han skrev til sin sønderjyske familie, at den burde flytte op til hans hjemegn, da der var noget mere fredeligt her end i Sønderjylland.

20 år senere gik det den anden vej. Da lejede familien en stor bil med chauffør hos en vognmand i Hallum, og seks familiemedlemmer kørte til Bov for at være med til at stemme Sønderjylland hjem til Danmark. Fotoet er fra cirka 1900 og kan derfor være Ellen og Søren Hansen med formentlig Johanne Helene.

Søren og Ellen Hansen købte ved ankomsten i 8998 et landbrug i Hallum, men blot et par år senere købte de gården på Ringkøbingvej 303 i Gunderup. Den gik i arv i fire generationer, inden Johannes Høj købte den i 2007 og videresolgte den i 2009 til Simon Høj, der etablerede en stor svineproduktion.

Søren Hansen slog til. Han og hans kone, Ellen, samt parrets fem børn pakkede deres hjem ned og kørte nordpå i en kassevogn med hesteforspand. Familiens yngste, Hans, på blot tre år kunne nok se, at der var kneben med plads i vognen, så han sagde: Jeg kan bare gå ved siden af.

Selv om krigen i 1864 var et overstået kapitel, og selv om 1. verdenskrig endnu ikke var startet, var det svært for mange dansksindede at finde sig til rette i et Sønderjylland, der var under tysk herredømme.

Det gjorde han dog ikke, og det var han nok godt tilfreds med, da det trods alt var en tur på omkring 160 kilometer. De klemte sig sammen i vognen, og alle nåede velbeholden frem til Hallum i 1898.

Ellen og Søren drev gården i Gunderup fra cirka 1900 til 1921, da sønnen Hans overtog den. Han blev gift med Else Marie Jensen, der var født den 25. november 1896 i Grimstrup, og parret opdyrkede en del hede. I 1961 blev gården solgt videre til parrets søn, Jens, der også er kendt som ”Jens Fynbo” på grund af, at hans bedstefar, Søren Hansen, i en kortere periode arbejdede på JensFyn.

Hansen (på billedet) er født den 19. januar 1932 og blev gift med kaldetKirstine,Kis,fra Lindbjerg, der blev født i 1934. De drev gården indtil 1994, da deres to sønner, Steen og Hans Erik, overtog slægtsgården.

Kis og Jens flyttede da i huset på Klokkedoj 2, som de selv byggede. Kis døde den 27. september i 2018.

Søren Hansen var født i Feldsted ved Aabenraa den 16. september 1861 og blev gift med Ellen Jessen, der var født i Egen på Als den 28. juni 1858. Mens de boede i Rinkenæs, fik de et barn, Ellen Christina, der blev født den 28. december 1885. I Kollund blev familien forøget med fire børn, Maria Cathrina, der blev født den 12. november 1890, Johanne Helene, der blev født den 5. oktober 1892, Hans Jes, der blev født den 1. februar 1895, og Inge Mathilde, der blev født den 16. april 1896.

Billedet er fra omkring 1900. Det er sandsynligvis Søren Hansen, der står ved huset med de tre ældste piger, Ellen Christina, Johanne Helene og Maria Cathrina.

Endelig fik Ellen og Søren en datter i Hallum, Maren Margrethe, der blev født den 31. maj 1899 og blev døbt i Kvong Kirke.

Den tredje i rækken var Johanne, der blev gift med gårdejer Jens Lauridsen i Ovnbøl, født den 22. maj 1889. Johanne døde den 12. november 1995, mens Jens døde den 27. juni 1958. Nummer fire, Hans, der drev gården i Gunderup, døde den 5. april 1986, mens hans kone, Else Marie, døde den 9. november 1985. Nummer fem, Inge, blev gift med Peder Albert Møller, der var født den 2. november 1900. Han var kirkegårdsgraver, og parret boede da i det hus på Engkanten 1, der nu er indrettet til brug for menighedsrådet og medarbejderne ved kirken. Inge døde den 18. maj 1955, mens Albert døde den 4. juli 1988. Endelig blev Maren gift med Jeppe Kristensen, der var født i Stauskjær den 29. oktober 1900. Parret drev et landbrug på Lundvej i Vagtborg ved Sig. Jeppe døde den 1. august 1975, mens Maren døde den 14. maj 1994 og ligger begravet på Thorstrup Kirkegård.

Den ældste i Søren og Ellen Hansens søskendeflok, Ellen, blev gift med Niels Peder Lykke, født 12. januar 1880. Fra 1908 drev de gården på Overby Mallevej 16, men Ellen døde som 54 årig den 4. juni 1939. Niels Peder Lykke drev gården videre indtil 1951, da han overdrog den til datteren Ellen. Hun solgte den videre til Kirsten og Arne Harck i 1956, og Niels Peder Lykke kom på aftægt på gården. Han døde den 14. december 1974.

Den næste i rækken er Maria Cathrina, kaldet Mitte. Hun blev gift med Jens Ditlevsen, født 1. august 1891, og sammen drev de gården på Overby Mallevej 9 fra 1918 1949, da de solgte den til sønnen KristiJensan. Ditlevsen døde den 8. oktober 1955, mens Marie døde den 13. april 1975. Kristian, der var gift med Kirsten, kaldet Kis, født den 17. juli 1925, var sognerådsformand i Horne Sogn og senere medlem af Varde Byråd. De drev gården indtil 1995. Året efter, den 28. april 1996, døde Kristian, mens Kis døde den 10. december 2020.

Baggrunden for fortællingen om en sønderjysk familie er den dåbsattest på tysk, som tilhørte Maria Cathrina, gift Ditlevsen. Den havde familien passet på igennem årene og blev afleveret på Horne Sognearkiv af Marias barnebarn, Inge Marie Ditlevsen, i forbindelse med opgørelsen af hendes mor, Kis’s, dødsbo i 2020.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.