Page 1

(QODFHVGHLQWHUpVSDUDWUDEDMDUFRQODSL]DUUDGLJLWDO $EUDSDODEUD ,QWHUHVDQWH ZHE FRQ YDULDGDV SURSXHVWDV SDUD DFWLYLGDGHV GH FRPSUHQVLyQOHFWRUD KWWSFDWHGXHVDEUDSDODEUD %LR0RGHO 3DUDHVWXGLDUODELRTXtPLFD\ELRORJtDPROHFXODU0RGHORVPROHFXODUHV HQPRYLPLHQWRHLQWHUDFWLYRVTXHMXQWRFRQWH[WRH[SOLFDWLYRLOXVWUDQ ODHVWUXFWXUDWULGLPHQVLRQDOGHODVELRPROpFXODV KWWSELRPRGHOXDKHV $XODGHPDWH 0XFKRVUHFXUVRVSDUDWUDEDMDUiOJHEUDHVWDGtVWLFDDQiOLVLV PDWHPiWLFR\GLYHUVRVMXHJRVPDWHPiWLFRVPX\HQWUHWHQLGRVSDUDOD 3', KWWSZZZDXODGHPDWHFRP 

&LHQWHF SDUDUHFXUVRVGHFLHQFLDV

KWWSZZZFLHQWHFRUFUFLHQFLDVKWPO 

&XHQWRV\OH\HQGDVLOXVWUDGRVSRUQLxRV 7H[WRV LOXVWUDFLRQHV \ DFWLYLGDGHV GLGiFWLFDV SDUD WUDEDMDU OD OHFWXUD HQHODXOD ,QIDQWLO\3ULPDULD

KWWSZZZLVIWLFPHSV\GHVZUHFXUVRVFXHQWRVLQGH[KWP &RORULQPRWLRQ ,QFUHtEOHSiJLQDSDUDWUDEDMDUORVFRORUHVHQFODVH KWWSZZZPDULDFODXGLDFRUWHVFRPFRORUHV&RORUVKWPO H%HDPUHFXUVRVHGXFDWLYRV KWWSZZZHEDPFRPHGXFDWLRQZHEUHVRXUFHVKWPO

  ('8&$&217,&%ORJVREUH3'L\RWURVUHFXUVRV ZZZHGXFDFRQWLFHVEORJXVRDFWLYRGHODSGL  *UXSR',0 3URIHVRU3HUH0DUTXHV8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH %DUFHORQD

 &RPXQLGDG GH DSUHQGL]DMH GH SURIHVRUHV JHVWRUHV HGXFDWLYRV \ HVSHFLDOLVWDV GH HPSUHVDV TXH XVDQ ODV 7,& SDUD PHMRUDU HQVHxDQ]D \DSUHQGL]DMH3DUDLQYHVWLJDU\FRPSDUWLUPDWHULDOHVFRQRFLPLHQWR LQLFLDWLYDVH[SHULHQFLDV


KWWSZZZSDQJHDRUJGLPLQGH[KWP )RQGR/HFWRU 3URJUDPD GHVDUUROODGR HQ $QGDOXFtD SDUD WUDEDMDU OD FRPSUHQVLyQ OHFWRUD KWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVDYHUURHVaFHSFRIRQGROHFWRU HQODFHVKWP  )XQGDFLyQ0$3)5( 3DUD WUDEDMDU OD 6HJXULGDG 9LDO HQ HO DXOD MXHJRV VRQLGRV \ PXFKD LQWHUDFWLYLGDG

KWWSZZZFLUFXODQGRHVFLUFXODQGRFRPXQLGDG(VFRODUMXHJRV3RSXSGR" VZI VRQLGRVBFDOOHMHURVVZI *DUDEDWR 0iVGHFXHQWRVLQIDQWLOHVRUGHQDGRVDOIDEpWLFDPHQWH KWWSSDFRPRYDHUHVPDVQHW *HRPHWUtD/RVWULiQJXORV 3iJLQD SDUD LQLFLDU D ORV DOXPQRV GH (QVHxDQ]D 3ULPDULD HQ OD JHRPHWUtDEiVLFDGHORVWULiQJXORV KWWSZZZLVIWLFPHSV\GHVZHRV0DWHULDOHV(GXFDWLYRVPHP WULDQJXORLQGH[KWP  *HQPDJLF 3RUWDO GH LQYHVWLJDFLyQ \ FUHDFLyQ PXOWLPHGLD HGXFDWLYD PXFKDV DFWLYLGDGHV GLGiFWLFDV OLVWDV SDUD XVDU FRQ OD 3'L HQ YDULDV iUHDV FXUULFXODUHV

KWWSZZZJHQPDJLFRUJHGXFD *RRJOH$UW3URMHFW 3DUDH[SORUDUGLYHUVRVPXVHRVGHOPXQGRHQXQHVSHFWDFXODUUHFRUULGRYLUWXDO KWWSZZZJRRJOHDUWSURMHFWFRP *RRJOH%RG\ 3UR\HFWRGH*RRJOHSDUDHVWXGLDUHOFXHUSRKXPDQRHQYHUVLyQ'D WUDYpVGHGLYHUVDVFDSDVTXHSHUPLWHQLQWHUDFWLYLGDG KWWSERG\EURZVHUJRRJOHODEVFRP +DFHUFyPLFV KWWSFRPLFOLIHVRIWRQLFFRPGHVFDUJDU KWWSFRPLTVFRP KWWSZZZWRRQGRRFRP +XPDQ%RG\


(VSDFLR ZHE GH 1DFLRQDO *HRJUDSKLF SDUD HO HVWXGLR GHO FXHUSR +XPDQR KWWSVFLHQFHQDWLRQDOJHRJUDSKLFFRPVFLHQFHKHDOWKDQGKXPDQERG\KXPDQERG\ ,QIRJUDItDV KWWSZZZFRQVXPHUHVLQIRJUDILDV  ,QWHUQHWDXOD PXFKRVHQODFHVDUHFXUVRV\VRIWZDUH3'L

KWWSLQWHUQHWDXODQLQJFRP ,7( 5HFXUVRV HGXFDWLYRV SDUD WRGDV OD iUHDV \ HWDSDV HGXFDWLYDV GHO ,QVWLWXWRGH7HFQRORJtDV(GXFDWLYDV KWWSZZZLWHHGXFDFLRQHVSURIHVRUHV -DPHQGR3RUWDOGHLPiJHQHVVRQLGRV\YtGHRV -DPHQGR -XHJRVHGXFDWLYRVSDUDOD3'L KWWSZZZSRLVVRQURXJHFRP KWWSUREOHSQWLFPHFHVDUXP 

/DSL]DUUDGLJLWDOLQWHUDFWLYD %ORJ FRQ GLYHUVDV DSOLFDFLRQHV GLGiFWLFDV SDUD 3'L GH YDULDV iUHDV FXUULFXODUHV KWWSUHFXUVRVSGLEORJVSRWFRP /D SL]DUUD GLJLWDO LQWHUDFWLYD SDUD DOXPQDGR FRQ QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDVHVSHFLDOHV 8QEORJTXHUHFRSLODLQWHUHVDQWHVUHIOH[LRQHV\YtQFXORVDZHEVFRQ UHFXUVRVHGXFDWLYRVHVSHFtILFRV KWWSLQWHUQHWUHFXUVRHGXFDWLYREORJLDFRPSL]DUUD GLJLWDO\QHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDOHVSKS /DWDEODSHULyGLFDLQWHUDFWLYD KWWSSURIPRNHXUFDTXLPLFD 0DSDVIODVKLQWHUDFWLYRVSDUDJHRJUDItD KWWSZZZ[WHFFDWaHDORQVRIODVKPDSDVIODVKKWP 

0DWHPiWLFDVGLYHUWLGDV KWWSZZZPDWHPDWLFDVGLYHUWLGDVFRP

0DWHULDOHVPXOWLPHGLDHGXFDWLYRVSDUDLQIDQWLO\SULPDULD


(QHVWDZHESRGHPRVHQFRQWUDUGLIHUHQWHVSURJUDPDVPX\~WLOHV SDUDODVDXODV KWWSZZZXFOPHVSURIHVRUDGRULFDUGRVRIWKWP 0LOFXHQWRVFRQWDGRVSRUQLxRV

KWWSZZZPLOFXHQWRVFRP 0RQRJUiILFR GH OD 3'L D EDMR FRVWH 2EVHUYDWRULR 7HFQROyJLFR ,7(

KWWSREVHUYDWRULRFQLFHPHFHVLQGH[SKS" PRGXOH VXEMHFWV IXQF YLHZSDJH SDJHLG  3UREOHPDVLQWHUSHTXHV 3UREOHPDVGHPDWHPiWLFDVSDUD(QVHxDQ]D3ULPDULD KWWSZZZLQWHUSHTXHVFRPWUDEDMRVDFWLYLGDGHV SUREOHPDVPHQXKWP 3UR\HFWR0HGXVD 3UR\HFWR GHO *RELHUQR GH &DQDULDV SDUD HO GHVDUUROOR 7,& HQ OD HQVHxDQ]D 2V LQFOXLPRV HO OLQN DO DSDUWDGR GH UHFXUVRV SDUD 3'L HQODFHV WXWRULDOHV \ GHVFDUJD GH UHFXUVRV SDUD GLIHUHQWHV iUHDV \ HWDSDVHGXFDWLYDVLQFOX\HEXVFDGRUSURSLRGHUHFXUVRV

KWWSZZZJRELHUQRGHFDQDULDVRUJHGXFDFLRQ0HGXVD*&0:(% &RGH5HFXUVRV'HWDOOH5HFXUVRDVS[",G1RGR  5HFXUVRV5LRMDUHSRVLWRULR3GL KWWSZZZHGXFDULRMDRUJHGXFDULRMDSL]DUUDGLJLWDOUHSRVLWRULRKWP 6FULEG UHFXUVRVSDUD3'L

KWWSZZZVFULEGFRPGRF5HFXUVRV3DUD/D3', 6NRRO 3RUWDOFRQFRQWHQLGRV\UHFXUVRVGLJLWDOHVSDUDORVFLFORVGH(GXFDFLyQ 6HFXQGDULD HQ ODV iUHDV GH0DWHPiWLFDV &LHQFLDV GH OD 1DWXUDOH]D %LRORJtD*HRORJtD)tVLFD\4XtPLFD &RODERUDFLyQ)XQGDFLyQ*HUPiQ 6iQFKH]5XLSpUH]H,QWHO

KWWSZZZVNRRROHV 6PDUWUHFXUVRVHGXFDWLYRVSGLSDUDHODXOD KWWSHGXFDWLRQVPDUWWHFKFRPVWHHQ86&ODVVURRPVROXWLRQV 6RORSURIHV 3RUWDO SHQVDGR SRU HGXFDGRUHV SDUD HGXFDGRUHV 3DUD ORFDOL]DU PDWHULDOHVRLGHDVFRQODVTXHWUDEDMDUOD3'LHQHODXOD KWWSZZZVRORSURIHVFRP 


6WDUIDOO ZZZVWDUIDOOFRP 7HDFKHUV795HGVRFLDOFRODERUDWLYDSDUDFRPSDUWLUUHFXUVRV WLF KWWSZZZWHDFKHUVWYVHULHVSULPDU\LFWZKLWHERDUG  7RGRVREUHSL]DUUDGLJLWDOLQWHUDFWLYD OLVWDGRGHHQODFHV

KWWSHVSHFLDOZHWSDLQWFRPSDJH7RGRVREUHOD3L]DUUDGLJLWDO 7XZHEWHFD LQWHUHVDQWHVUHFXUVRVSDUDHOiUHDGH/HQJXD\/LWHUDWXUD&DVWHOODQD $XWRUD$QD0DUtD3DVFXDO:HLJDQG

KWWSWXZHEWHFDHV

 9LVLEOH%RG\ :HETXHSUHYLRUHJLVWURQRVSHUPLWHYLVXDOL]DU\PRYHUQRVDWUDYpV GHPRGHORV'GHOFXHUSRKXPDQR KWWSZZZYLVLEOHERG\FRP6WDUW  

     

Recursos PDI  
Recursos PDI  

Recursos PDI

Advertisement