Page 1

Egoitz Egoitz eta Irati e Irati

baloreen en la Villa herrian de los Valores UNA IDEA ORIGINAL DE Agurtzane y Aritza Goitia villavalores@gmail.com villavalores.blogspot.com

Servicio de Promoci贸n del Voluntariado de Portugalete

Ayuntamiento de PORTUGALETEko Udala

Boluntariotza Sustatzeko Portugaleteko Zerbitzua

Concejal铆a para la Promoci贸n del Voluntariado

Santa Mar铆a, 1 - 1. 48920 Portugalete Tel. 94 496 15 28 adaka@adaka.org

Boluntariotza Sustatzeko Udal Saila

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES


Gida Didaktikoa Guía Didáctica


Egoitz eta Irati baloreen herrian

“Egoitz eta Irati Balioen Herrian� Portugaleteko Ruperto Medina ikas komunitateak sortutako materia materiala da. Portugaleteko Udalaren Boluntariotza Sustatzeko Sailak Portugaleteko hezkuntza komun komunitate osoari eta oro har herritar guztiei eskaini nahi die. Helbu Helburu nagusia neska-mutilei Baloreen Mundua hurbiltzea da, bai gure Herriko haurrei, bai beste herri eta hirikoei. Hurbilketa honek gizartean murgiltzeko gaitasunak lortzeko aukera bes e eskaintzen die, gure haurrak herritar arduratsu, solidario eta erantzule bihurtzeko. Materiala hamaika Unitate Didaktiko digitalek osatzen dute. Bakoitzean balore bat lantzen da sekuentzia didaktiko bat jarraituz (definizioa, haurnarketa, autoebaluazioa eta konpromisoa). Unitateak hauek dira: Pazientzia, kOnfiantza, eRantzukizuna, Talde-lana, natUra zaindu, beGitzaioa eta sormena, Autonomia, eLkartasuna, Enpatia, opTimismoa, errEspetua. Baloreak lantzen dituzten bestelako materialekin konparatuz gure Unitateek, erantsitako errekurtso digital eta multimediei esker, neska-mutileengan motibazioa handitzen dute, ikasketen aurreko jarrera hobetuz eta bizi diren gizatean konprimiso errealak eta praktikoak lortzeko pausuak erraztuz. Anima zaitezte materiala deskubritzen eta gozatzen, bai eskolan bai etxean, unitateak ordenagailuetan ere erabilgarriak direlako. Horrek, baloreen ikasketan, aukera berri bat zabaltzen digu, neska- mutilek, gizartean bizi diren eremu guztietan, baloreak aurrean izateko.


Egoitz e Irati

en la Villa de los Valores

“Egoitz e Irati en la Villa de los Valores” es un material creado en la Comunidad idad de Aprendizaje Ruperto Medina de Portugalete y que la Concejalía para la Promoción ión del Voluntariado del Ayuntamiento de Portugalete ha querido hacer extensivo a toda oda la comunidad educativa y a la ciudadanía de Portugalete. La Finalidad de este Material es acercar a todos los niños y niñas de nuestra Villa, así como de otros pueblos y ciudades, el Mundo de los Valores de tal forma que adquieran una serie de Competencias que les permita convertirse en ciudadanos y ciudadanas comprometidos etidos con la sociedad en la que viven de una forma responsable, solidaria y respetuosa en todos los ámbitos. El material esta formado por once Unidades Didácticas. En cada una de ellas se trabaja ja un valor siguiendo una secuencia didáctica común (definición, reflexión, autoevaluación ón y adquisición de compromisos). Estas Unidades son: Paciencia, cOnfianza, Responsabilidad, idad, Trabajo en equipo, cUidar la naturaliza, imaGinación y creatividad, Autonomía, soLidaridad, ridad, Empatía, opTimismo, rEspeto. A diferencia de otros materiales didácticos que trabajan temas de valores consideramos os que estas Unidades consiguen, gracias a la incorporación de recursos digitales y multimedia (vídeos, audios, juegos online,...), una motivación mayor en los niños mejorando su disposición para el aprendizaje de los mismos y facilitando el paso hacia la adquisición de compromisos reales y prácticos en la sociedad en la que viven. Os animamos a que lo descubráis y lo disfrutéis no sólo en la escuela sino también en casa con la familia, gracias a que el material puede ser utilizado perfectamente en el ordenador, de tal forma que permita que esos valores se tengan presentes en todos los ámbitos en que se desenvuelvan nuestros niños y niñas.


NORI ZUZENDUTA Unitat Unitate Unit at didaktikoak 8 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzenduta daude, hau da, Lehen Hezkuntzako zuzen bigarren biga g rr eta hirugarren zikloko ikasleentzat. H alla ere, Interneti lotutako materialak (jokoak, Hala bid bi deoa eta unitateetan diseinatutako irudiak eta bideoak) jardue jarduerak beste adinetako ikasleekin erabil daitezke, eki kinttz ekintzaren helburua kontuan izanda.


A QUIÉN VA DIRIGIDO Las Unidades Didácticas diseñadas eñadas están dirigidas a niños y niñas de edades co comp comprendidas mpre mp rend re ndid nd idas id as entre los 8 y 12 años, es decir, para ra el alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. ari ria. a. A pesar de ello el material vinculado ulado a la red (Juegos, Vídeos) así como las imágenes y actividades diseñadas en las Unidades, dades, d ad des, p pueden u den ue servir para complementar otras actividades a realizar con alumnado de mayor o menor edad en función del objetivo que se persiga..


!


XEDEA ETA FINALIDAD DESKRIBAPENA Y DESCRIPCIÓN Material honen xede nagusia neska-mutilei Baloreen Mundua hurbiltzea da, bai gure Herriko haurrei, bai beste herri eta hirikoei. Hurbilketa honek gizartean murgiltzeko gaitasunak lortzeko aukera eskaintzen die, gure haurrak herritar arduratsu, solidario eta erantzule bihurtzeko. Horretarako eta “PORTUGALETE” Baloreen hurbilketa eskainiko digun Herria izanda, hamaika Unitate Didaktiko proposatzen dira. Unitate bakoitza “PORTUGALETE” izenaren hizki batetik hasiko da, Herriaren izena hamaika letrekin osatu arte. Unitateek egitura bera mantentzen dute, aplikazioaren nabigazioa erraztuz eta, bide batez, gaitasunen ikasketa ere. Lau bloketan banatuta daude: balorearen kontzeptua lantzeko, balorea praktikan jartzen duten egoeren inguruko hausnarketak egiteko, komikiak sortzeko, autoebaluazioa egiteko eta konpromisuak hartzeko. Egoitz eta Irati Unitate Didaktioak aurkeztuko dituzten pertsonaiak izango dira, haiekin ikasiz primeran pasatuko dugu.

La Finalidad de este Material es acercar a todos los niños y niñas de nuestra Villa, así como de otros pueblos y ciudades, el Mundo de los Valores de tal forma que adquieran una serie de Competencias que les permita convertirse en ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la sociedad en la que viven de una forma responsable, solidaria y respetuosa en todos los ámbitos. Para ello y partiendo de “PORTUGALETE“ como la Villa que nos proporcionará ese acercamiento hacia los VALORES, se proponen once Unidades Didácticas. Cada una de ellas parte de una de las letras de “PORTUGALETE” hasta completar las once que forman el nombre de la Villa. Las Unidades tienen una misma estructura que facilita la navegación por la aplicación y por lo tanto el aprendizaje de las competencias. Dispone de 4 bloques donde podremos trabajar el concepto de valor, reflexionar sobre situaciones en las que entre en juego dicho valor, elaborar comics, autoevaluarnos y adquirir compromisos. Todo ello orientado y dirigido por Egoitz e Irati unos personajes que nos propondrán un montón de actividades para aprender y pasarlo en grande.


GAITASUNAK 1. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 2. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

COMPETENCIAS 1. Competencia social y ciudadana. 2. Competencia para la autonomĂ­a e iniciativa personal.

HELBURUAK 1. Baloreen kontzeptuen ezaguera bultzatu 2. Baloreak praktikan jartzeko egoerak sortu eta haiei buruzko hausnarketa egin 3. Baloreen aldeko eta kontrako adierazpenak eta egoerak identifikatu 4. Ikasleengan kezkak sortu baloreen inguruko konpromisoak hartzeko eta proposatzeko

OBJETIVOS 1. Promover un mayor conocimiento de tĂŠrminos de valor. 2. Reflexionar y generar situaciones que pongan en juego valores. 3. Identificar situaciones y expresiones cotidianas a favor y en contra de valores. 4. Generar inquietudes en el alumnado que les empuje a proponer y adquirir compromisos de valor.


EDUKIAK Material honek hamaika balore lantzen ditu. Hala ere, nahi izatekotan, materiala alda daiteke, jarduerak gehituz, beste motatako baloreak landuz edota helburu ezberdinak lantzeko bideratuz. Hamaika Unitate Didaktikoak osatzen dituzten Baloreak hauek dira:

Pazientzia kOnfiantza eRantzukizu na Talde-lana natUra za beGitazioa e intzea ta sorm Autonomia ena eLkartasuna Enpatia opTimismoa errEspetua

CONTENIDOS En este material se propone el trabajo con once valores. A pesar de ello, si se desea, se puede modificar, añadir y adaptar las unidades con nuevos valores u orientarlos a trabajar otros objetivos diferentes a los propuestos. Entre las once Unidades Didácticas contamos con:

a Pacienci a cOnfianz idad l abi Respons equipo en Trabajo aturaleza n cUidar la y creatividad ción ImaGina utonomía A ad soLidarida Empatí o opTimism rEspeto


Oro har, balore guztietan hurrengo gaiak lantzen dira: 1. 2. 3.

Baloreen definizioa . Baloreei buruz hausnartzeko egoerak. Eguneroko irudiak eta adierazpenak, bai baloreen aldekoak bai horien kontrakoak.

Zehazki, landuko diren kontzeptuak dira: 1. 2.

Zain egoten ikasi. Norberaren eta besteen posibilitateetan eta ahalmenetan segurtasuna eta konfidantza izan. 3. Gure ekintzen ardura hartu, baita ingurugiroaren eta animalien ardura ere. 4. Kontsumo arduratsua, Kutsadurarik ez eta Birziklapena. 5. Talde-lanaren onurak eta nola egin. 6. Ideia berriak sortu eta ekimen sortzaile eta irudimentsuak martxan jarri. 7. Gizakiaren Independentzia eta Autonomia sustatzen dituzten ekintzak. 8. Languntza eskaini, tolerantea izan eta aniztasuna errespetatu. 9. Besteen lekuan jarri. 10. Bizitza baikortasunez hartu, gertatzen zaigunaren alde ona ikusi. 11. Nork bere burua errespetatu (zaindu eta maite), besteak eta natura ere bai.


A nivel general en todos los valores se trabajan: 1. 2. 3.

Definiciones de los términos. Situaciones reflexivas que pongan en juego los valores. Expresiones e imágenes cotidianas a favor y en contra del valor.

Más concretamente se pretende trabajar conceptos como: 1. 2.

Saber esperar. Seguridad y confianza en las capacidades y posibilidades de uno mismo y en los demás. 3. Responsabilidad con nuestras acciones, con el medio ambiente y los animales. 4. Consumo responsable, No contaminación y Reciclaje. 5. Beneficios de trabajar en equipo y cómo hacerlo. 6. Creación de nuevas ideas y puesta en marcha de iniciativas creativas e imaginativas. 7. Acciones que promuevan la independencia y autonomía de la persona. 8. Ayudar a los demás, ser tolerante y respetar la diversidad. 9. Ponerse en el lugar de los demás. 10. Tomarse la vida de forma positiva, ver el lado bueno de lo que nos ocurre. 11. Respetarnos (cuidar y querer) a nosotros mismos, a los demás y a la naturaleza.


Iharduerak eta metodologia Actividades y metodologĂ­a


1. Diapositiba Unitate Didaktikoaren hasiera agertzen da. Horretan landuko Diren “Baloreen munduko” lau blokeak daude: Zer da? Komiki-tailerra Izaten ikasi Konpromisoa hartzen dut

Diapositiva 1 Se muestra el inicio de la unidad con los cuatro apartados “Del mundo de los valores” a trabajar: ¿Qué es? Taller de cómic Aprendo a ser Me comprometo


2. Diapositiba Zer da? I Diapositiba honetan irudien eta bideoen bitartez balorearen kontzeptura hurbilduko gara. Horren ondoren, ikasleek Arbela Digitalean balorearen inguruko lehenengo ideiak idatz ditzakete.

IIradokizun rad doki kizun n metodologikoa. metod dolog logik ikoa oa ENPATIA ENPA EN PATI TIA A 1- Irudiak eta bideoak ikusi aurretik, ikasleei galdetuko diegu a. Zer dakizue ENPATIAri buruz? b. Inoiz entzun duzue? Noiz, zer egoeratan? 2- Bideoak ikusi: a. Bideoetan gertatutakoa deskribatuko dugu b. Galdetu: Zergatik “Increibles� filmaren protagonistak atsoari laguntzen dio? Zergatik neskak ilea mozten du? Zertan datoz bat bideoak? 3- Orain bideoak ikusita sorrarazten dizkiguten ideia guztiak Arbela Digitalean idatziko ditugu. Adibidez: Besteei lagundu, besteen lekuan jarri, besteen arazoak ulertu, momentu txarretan lagundu, besteen sentimenduak barneratu,.. 4- Hemendik aurrera ahoz ENPATIAREN lehenengo definizioa sortuko dugu.


Diapositiva 2 ¿Qué es? I En esta diapositiva se realizará un acercamiento al valor a través de la visualización de imágenes o vídeos, permitiendo al alumnado plasmar en la pizarra digital sus primeras impresiones sobre el valor.

Sugerencia S uge gerenc encia ia m metodológica etod et odol ológ ógic ica a con con EMPATÍA EMPA EM PATÍ TÍA ÍA 1- Antes del visionado de las imágenes y vídeos, preguntamos al alumnado: a. ¿Qué conocéis sobre la palabra EMPATÍA? b. ¿La habíais oído alguna vez? ¿Cuándo, en qué situaciones? 2- Visionamos los vídeos: a. Describimos lo que ocurre en cada una de las historias b. Preguntamos: ¿Por qué ayuda el protagonista de los increíbles a la ancianita? ¿Por qué se corta el pelo la niña? ¿Qué tienen en común los dos vídeos? 3- Ahora plasmamos en la Pizarra Digital todas las ideas que se nos ocurran de lo que hemos visto en los vídeos. Ejemplos: Ayudar a los demás, Ponernos en el lugar del otro, Entender los problemas de los demás, Acompañar en los momentos difíciles, Convertirnos y sentir lo de los demás,… 4- A partir de aquí elaboramos oralmente una primera definición de lo que es la EMPATÍA.


3.Diapositiba Zer da? II Aurreko diapositibari buruzko Ikasleen erantzunak entzun ondoren, jokuan arituko gara. Joku honetan esaldiak ordenean jarri behar ditugu balorearen definizio zuzena lortu arte. Amaitu ondoren, zuzenketa egiteko “CHECK� botoia sakatu behar dugu. IIradokizun Ir rad dok oki kiz izun m izun metodologikoa ettod dol olog log ogik ikoa ik oa PAZIENTZIA PAZ AZIE IENT IE NTZI NT ZIA ZI A 1- Taldeka lan egin dezakegu. Talde bakoitzak PAZIENTZIAren definizioa ordenatu beharko du. Arbela Digitalaren bitartez Zuzenketa egingo dugu. 2- Aldi berean, ikasleek taldeka haien definizioa sor dezakete eta Arbela Digitalean idatzi. 3- Taldeka ere, antzeko joku bat egin dezakete haien definizioak erabiliz. Hau lortzeko EDIT botoia sakatu behar dugu eta definizioaren elementuak aldatu.

4.Diapositiba Komiki-tailerra I Eskolako eta etxeko ohiko egoerak aztertuz, ikasleek komikietako elkarrizketak ondo sailkatu behar dituzte.


Diapositiva 3

3

¿Qué es? II Después de las contestaciones del alumnado en la anterior diapositiva, se juega a un juego. En este juego se trata de ordenar unas frases hasta conseguir la definición del valor correspondiente. Una vez terminado se comprueba si están bien ordenadas pulsando el botón “Check” Sugerencia S Suge Su uge gere renc re nciia nc ia m metodológica ettod dol oló lóg ógic ógi ica con ica con PACIENCIA: PACI PA CIEN CI ENCI EN CIA CI A: A:

4

1- Se puede trabajar de forma grupal, cada grupo ordenará la definición de PACIENCIA. Los grupos podrán saber si está bien corrigiéndola en la Pizarra Digital.

2- También podemos decir al alumnado que realice una definición propia y apuntarla en la Pizarra Digital. 3- Además ellos mismos pueden realizar un juego parecido con su definición pulsando EDIT y cambiando los valores.

Diapositiva 4

Taller de cómic I A través de situaciones cotidianas dadas en la escuela y en casa, se pretende que el alumnado ordene cómics.


5.Diapositiba Komiki-tailerra II Atal honetan, balorearen inguruan landutakoa kontuan izanda; ikasleei, askatasun osoz, uzten ditugu ikasleak komikietako elkarrizketak euren modura sortzen utziko diegu.

IIradokizun metodologikoa. Komiki-tailerra TALDE-LANA 1- Marrazkiak ikusi ondoren eta lanean hasi baino lehen: Ikasleei galdetuko diegu zein egoerak ezagutzen dituzte TALDE-LANAren balorearekin zerikusiak dituztenak, bai eskolakoak, bai etxean emandakoak. 2- Orain lanera: a. Taldeka: Denbora tarte bat utziko diegu talde bakoitzak bere iradokizunak proposatzeko eta gero batera komentatuko ditugu Arbela Digitalean. Horrela, taldeka komikiak egiteko hainbat modu daudela ikusiko dugu. 3- Sortzaileenek www.toondoo.com programarekin haien komikiak egin ditzakete.


Diapositiva 5 Taller de cómic II En esta parte se deja al alumnado la iniciativa propia para la creación de los cómics, teniendo en cuenta el valor trabajado.

Sugerencia metodológica taller de cómic TRABAJO EN EQUIPO: 1.- Después de ver los dibujos y antes de ponernos a trabajar: Preguntamos a los alumnos que otras situaciones conocen relativas al valor TRABAJO EN EQUIPO, tanto en casa como en el cole. 2.- Ahora a trabajar: a. Forma grupal: Podemos dejar un tiempo para que los grupos hagan sus sugerencias y luego las pondríamos en común en la Pizarra Digital. Con ello veríamos que habrá grupos que realicen los comics de muchas maneras. 3.- Para los más creativos pueden realizar sus propios cómics a través de un programa llamado http://www.toondoo.com/


6

7

6.Diapositiba Ikasten I Ikasleek orain arte ikasitakoaren autoebaluaketa txiki bat egingo dute. Horretarako balorearekin zerikusia duten irudiak edo esaldiak sailkatu beharko dituzte. Landu ondoren zuzenketa egiteko “Check� botoia sakatu behar dute. Iradokizun metodologikoa KONFIDANTZA Lehenengo, esaldiak edo irudiak irakur ditzakegu ondoren sailkatu ahal izateko. Jarduera amaitutakoan ikasleei eskatuko diegu beste esaldi batzuk aipatzea edo beste jolas bat sortzea. Horretarako irudiak bilduko dituzte eta EDIT sakatu ondoren jolasa berriro sortuko dute. Aurkeztutako esaldietan oinarrituta simulazio txikiak edo antzerkiak egin daitezke egoera horiek praktikan jartzeko.

7.Diapositiba Ikasten II Diapositiba honetan ikasleek baloreen adierazle diren egoera praktikoak proposatu behar dituzte, etxean, eskolan eta kalean emandako egoerak. Kasu batzuetan balorea ikasleak haien buruari aplikatu beharko diote. Guzti hori Arbela Digitalean adieraziko dugu. Iradokizun metodologikoa ERRESPETUA Ikasleei Arbela Digitalean ERRESPETUA adierazten duten egoera praktikoak azaltzea eskatuko diegu. Horrez gain, simulazio txikiak egin daitezke aurreko ariketan azaldutako egoerak praktikan jarriz. Bideoa duten diapositibak lehenago ikustea gomendatzen da. Horrek jardueraren prozesua aberastu egingo du.


Diapositiva 6 Aprendo ser I En esta diapositiva el alumnado tendrán una pequeña autoevaluación de lo aprendido hasta ahora, mediante la clasificación de imágenes o frases del valor a trabajar. Una vez terminada se comprueba pulsando el botón “Check”. Sugerencia metodológica CONFIANZA: Antes podríamos leer las frases o imágenes para luego poderlas clasificar. Una vez terminada esta actividad se puede pedir al alumnado que diga otras frases o que busquen otras imágenes para luego realizar un juego propio pulsando EDIT. De las frases presentadas se podrían realizar pequeñas simulaciones o teatros para plasmar de forma práctica esas situaciones.

Diapositiva 7 En esta diapositiva se pide al alumnado que proponga situaciones prácticas en las que se ponga en juego dicho valor tanto en casa, en la calle como en el cole. En algunas ocasiones se pide al alumnado que aplique el valor a su persona, todo ello lo deberán plasmar en la pizarra digital. Sugerencia metodológica RESPETO Se puede pedir al alumno / alumnado de forma grupal que salgan a la pizarra para que plasmen situaciones prácticas en las que el RESPETO esté presente. Además se pueden realizar pequeñas simulaciones poniendo en juego las frases que han salido después de la puesta en común. En las diapositivas que exista un vídeo, se puede visionar antes, enriqueciendo más la actividad.


8

x

8.Diapositiba Konpromisoa hartu Diapositiba honetan ikasleek 5 konpromiso proposatuko dituzte, gizarteko eremu guztietan gauzatuko dituztenak. Beti gogoan izateko inprimatuko dituzte eta leku ikusgai batean zintzilik izango ditugu. * Diskoan bertan jarduera hori egiteko eta inprimatzeko PDF artxiboa dugu.

Iradokizun metodologikoa SOLIDARITATEA Jarduera hau bakarka edo taldeka egin daiteke, ikasgelan bost konpromiso garrantzitsuenetarikoei buruz eztabaida dezakete, gero ikasgelan eta etxean gauzatzeko.

Diapositiba gehigarriak Diapositiba hauetan balorearen inguruko online errekurtsoak eta jokuak aurkituko ditugu. Iradokizun metodologikoa NATURA ZAINDU Unitate batzuetan diapositiba gehigarriak daude, hauetan online jokuak aurkituko ditugu eta ikasleek jolastuz ikasiko dute. Ikasleei eska diezaiekegu balorearekin zerikusia duten bideoak eta jokuak Interneten bilatzea eta bilatu ondoren konpartitzea.


Diapositiva 8 Me comprometo a: En esta diapositiva el alumnado propone cinco compromisos que debe poner en práctica en todos los ámbitos de la sociedad en que vive, y para poderlo tener siempre presente los imprimirán y los colgarán en un lugar visible. * En el disco existe un archivo pdf para poderlo imprimir y realizar esta actividad. Sugerencia metodológica SOLIDARIDAD Se puede realizar esta actividad de forma individual o grupal, crear debates en el aula de cuáles son los cinco compromisos más importantes, para luego poderlos poner en práctica en el aula y en casa. Además se da la posibilidad de imprimirla y colgarla en el aula, o en casa.

Diapositivas Extras En estas diapostivas existen recursos online sobre el valor a trabajar. Sugerencia metodológica CUIDAR LA NATURALEZA: En algunas unidades existen diapositivas extras, en las que existen juegos online, con los cuales el alumnado podrá aprender de una forma lúdica. Se les puede pedir que busquen vídeos o juegos relativos al valor a trabajar en la red y ponerlos en común en clase.


Ebaluaketa Oro har, Unitate guztiek egitura bera dute. Estruktura bera mantentzeak hiru motatako ebaluaketa burutzeko aukera ematen digu. - Lehenengo Diapositibetan ikasleek, aldez aurretik, baloreari buruz zuten ezaguera ebaluatuko dugu. - Tarteko diapositibetan Autoebaluazio txiki bat proposatzen da. Horri esker ikasleek bere aurrerapenen berri izango dute. - Azken atalean ikasleei konpromisoak hartzea eskatuko diegu. Horren bidez jakingo dugu ea ikasleek proposatutako helburuak lortu dituzten ala ez. Jarraian, ikasleek egindako jardueren ebaluaketa egiteko zenbait irizpide proposatzen dira: 1. Baloreen kontzeptuen inguruko ezaguera gehiago adierazten du. 2. Baloreekin zerikusia duten egoerei buruzko hausnarketa egiten du. 3. Eguneroko irudietan eta adierazpenetan oinarritutako ideiak sortzen eta proposatzen ditu. 4. Bizitzan baloreen inguruko konpromiso adierazten du, gizartea hobetzeko ekintzak proposatuz. villavalores@gmail.com villavalores.blogspot.com Agurtzane eta Aritza Goitia


Evaluación A nivel general todas las Unidades muestran una estructura que permimite llevar a cabo tres tipos de evaluaciones. ción - En las primeras diapositivas se consigue una primera evaluación sobre los conocimientos que tiene el alumnado del valor a tratar. alua- En las diapositivas intermedias se propone una pequeña autoevaluación que permite al alumnado saber su progreso de aprendizaje. misos de - Al final de la Unidad se exige al alumnado que adquieran compromisos tal forma que nos permita conocer si el alumno/a ha adquirido los objetivos propuestos. ermiten la A continuación se proponen algunos criterios-indicadores que nos permiten evaluación de las actividades que ha realizado el alumnado. 1. Muestran un mayor conocimiento sobre los términos de valor. r. 2. Reflexionan sobre situaciones que conlleven términos de valor. 3. Proponen y generan ideas a partir de imágenes y expresiones de la vida cotidiana. 4. Muestran compromisos de valor ante la vida, proponiendo acciones que la mejoren. villavalores@gmail.com villavalores.blogspot.com a Agurtzane y Aritza Goitia

Villa de Valores - Baloreen Herrian  

Proyecto Egoitz eta Irati Baloreen Herrian -Egoitz e Irati en la Villa de los Valores